WorldWideScience

Sample records for av metod ultraljud

 1. Strategisk instituttprogram (SIP): Testing og vurdering av metoder for romlig skalering av fosfordata

  OpenAIRE

  T. H. Bakken; Tjomsland, T.; Abelsen, R.

  2006-01-01

  Denne rapporten eksemplifiserer hvordan man kan benytte romlig spredte observasjoner av forsforkonsentrasjoner til å si noe om tilstanden i nærliggende lokaliteter uten observasjoner. Metodene presentert representerer forskjellige tilnærmelser til romlig skalering av fosfordata, fra rene GIS-baserte metoder som bruker nærhet til kjente observasjoner som kriterium ved interpolasjon til en prosess-basert modell som benytter data om kildene og kunnskap om prosessene som påvirker fosfortilførslen...

 2. Översättning av riktlinjer : Fallstudier av sjukdomsförebyggande metoders genomslag

  OpenAIRE

  Elg, Mattias; Lindmark, Jan; Wiger, Malin; Wihlborg, Elin

  2016-01-01

  Socialstyrelsen beslutade i november 2011 om nationella riktlinjer för sjukdomsföre­byggande metoder. Riktlinjerna hade tagits fram inom myndigheten för att stärka det sjukdomsförebyggande arbetet i vården och för att ändra ohälsosamma levnadsvanor. I riktlinjerna fokuseras fyra områden: tobak, riskbruk av alkohol, fysisk aktivitet och mat­vanor. Vårdens huvudmän, det vill säga landstingen och kommunerna, har sedan intro­duktionen av riktlinjerna arbetat med implementeringen. Socialstyrelsen ...

 3. Sammenligning og tilpasning av metoder: TOC ved utslippskontroll av organisk stoff fra kommunale renseanlegg

  OpenAIRE

  Hovind, H.; Paulsrud, B.

  1983-01-01

  Ved utslippskontroll bør indirekte bestemmelse av organisk stoff i form av biokjemisk og kjemisk oksygenforbruk (BOD, CODcr) erstattes med direkte bestemmelse av totalt organisk karbon (TOC). Basert på sammenlignende analyser av ulike typer kommunalt avløpsvann er det foreslått TOC-verdier som samsvarer med nåværende utslippskrav for BOD

 4. Alternative smertelindringsmetoder i fødsel : En litteraturstudie over effektene av alternative ikke-farmakologiske metoder

  OpenAIRE

  Tønnessen, Annja

  2011-01-01

  Dette eksamensarbeidet omhandler alternative ikkefarmakologiske smertelindringsmetoder brukt på kvinner under fødsel. Hensikten med studien er å finne vitenskapelige bevis for att alternative ikkefarmakologiske metoder har en smertelindrende effekt, hvilke metoder som er bevist effektive og hvilke andre effekter det er funnet bevis for. Sekundære hensikter er å undersøke om bruk av ikkefarmakologiske alternative smertelindringsmetoder kan være med på å redusere behovet for og bruken av farma...

 5. Databasarkivering: En kontroll av metoder för långtidsarkivering av databaser

  OpenAIRE

  Häggblom, Lars Mathias

  2012-01-01

  Databaser är det vanligaste sättet att spara samt representera stora mängder data i dags-läget. Relationerna mellan de olika tabellerna och dataposterna samt mängden olika da-tabasformat försvårar arkiveringsprocessen. Detta examensarbete bakantar vi oss med tillgängliga tekniker för arkivering av databaser samt långtidsbevaring av dessa. Syftet med arbetet är att betrakta de olika existerande verktygen som lämpar sig för långtidsarkivering av databaser, medan den teoretiska delen av arbe...

 6. Uttrykk av P-gp i gastrointestinaltrakten og lever hos pasienter som har gjennomgått biliopankreatisk avledning med duodenal omkobling : Utvikling av en Western blott metode

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Problemstilling: Det er tidligere vist i en studie gjort av Skottheim et al (2010) at biotilgjengeligheten av atorvastatin øker etter biliopankreatisk avledning med duodenal omkobling (BPD-DS). Det ble i denne studien tatt biopsier fra de 10 pasientene for å undersøke mekanismen bak denne forandringen i biotilgjengelighet. Hensikten med dette arbeidet var å utvikle en metode for å estimere P-gp utrykket i biopsiene fra de ulike delene av tarmsystemet og lever hos disse pasientene, samt stu...

 7. Kriterier ved validering av en metode for kost-holdsundersøkelser - Når er validiteten til en metode tilfredsstillende?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lene Frost Andersen

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGDet finnes ingen metode for kostholdsundersøkelser som kan måle kostholdet til et individ eller en gruppeindivider uten at det er feil knyttet til dataene. Dette får konsekvenser for tolkningen av resultatene frakostholdsundersøkelser og for tolkningen av sammenhengen mellom matinntak og helse. For at mangelfullekostholdsdata ikke skal resultere i feil konklusjoner er det viktig å undersøke validiteten til metoderfor kostholdsundersøkelser, samt å vurdere i hvilke sammenhenger en kostholdsmetode gir tilstrekkeliggode data til at de kan brukes. Ved vurdering av validiteten til metoder for kostholdsundersøkelser er dettre trinn som inngår; vurdering av design og gjennomføring av en valideringsstudie, vurdering av analyseringenav kostdataene fra valideringsstudien, samt tolkning av resultatene fra valideringsstudien. Iartikkelen diskuteres hvordan man kan vurdere validiteten til metoder for kostholdsundersøkelser ved å gåigjennom de tre trinn som er nevnt ovenfor. Dessuten illustreres ved hjelp av tre eksempler på forskjelligeepidemiologiske studier, når validiteten til en kostholdsmetode er tilfredsstillende i en studie, samt hvilkekonsekvenser validiteten kan ha for konklusjonen i en studie.Frost Andersen L. Criteria for the validation of dietary assessment methods. When is the validitysatisfactory? Nor J Epidemiol 2000; 10 (1: 17-24.ENGLISH SUMMARYToday there is no method available to measure dietary exposure among individuals or groups of individualswithout error. The errors will affect the interpretation of the results from dietary assessment studiesand have an impact on epidemiological measures of associations between intake and disease. To reducethese problems it is important to examine the validity of dietary assessment methods, and to examine inwhat kind of studies data from a specific dietary assessment method are valid enough to be used. Evaluationof the validity of dietary assessment methods include three

 8. Intervensjonsstudien "Forebyggelse av lårhalsbrudd". Metode og praktisk gjennomføring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elisabeth Kvaavik

  2009-11-01

  Full Text Available  Bakgrunn  3 kan forebygge brudd blant sykehjemsbeboere. Her beskrivesmetoden og den praktiske gjennomføringen av studien.Metode  mg vitamin D daglig som 5 ml tran og kontrollgruppa fikk 5 ml tran der vitamin D var fjernet. Endepunktenevar lårhalsbrudd og alle ikke-vertebrale brudd. Et enkelt studieopplegg ble vektlagt. På bakgrunnav styrkeberegningen var målsetningen å inkludere ca. 2000 deltakere.Resultater  Konklusjon  The intervention study”Prevention of hip fractures”. Nor J Epidemiol 2000; 10 (1: 79-85.  Background  3 can prevent suchfractures. Here we present the method and the implementation of the study.Method  mg vitamin D daily in 5 ml cod liver oil for 2 years and the control group received 5 ml cod liver oilwithout vitamin D. The endpoints were hip fractures and all non-vertebral fractures. It was consideredimportant to use a trial that the nursing homes would find easy to implement. According to power calculationthe aim was to include about 2000 participants.Results  Conclusion  : The participation was lower than expected as recruiting nursing homes and nursing homeresidents posed considerable difficulty. However, the great majority of the ward staff at the participatingwards did not find the intervention demanding. A total of 1144 was included in the study.: A total of 1144 residents from 51 nursing homes (of 106 invited in Oslo, Lier and Bergen participated.The participation rate at the individual nursing home varied from 3 to 57%. The participants were85 years old and 3/4 were women. Mean calcium intake from cheese and milk was 450 mg/day, more than40% used a vitamin D supplement while only 3% used a calcium supplement. 1/3 of the participants completedthe 2 years intervention, about 1/3 finished the intervention before 2 years because of death and 1/3finished before 2 years of other causes. The great majority of the wards did not find the interventiondemanding.: A randomised, double

 9. Utveckling av metod för mätning av Overall Equipment Effectiveness vid Siemens Industrial Turbomachinery AB

  OpenAIRE

  Larsson, Andréas; Lönnberg, Patrik

  2007-01-01

  Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT AB) i Finspång är ett företag vars verksamhet är inriktad på tillverkning av gas- och ångturbiner för främst industriella tillämpningsområden. Företaget har cirka 2 100 anställda och är en del av den tyska storkoncernen Siemens AG. Inom SIT AB har det sedan tidigare funnits en delad mening kring vilka orsaker som främst bidrar till förluster inom företagets produktion. I dagsläget genomförs flera olika typer av driftsuppföljningar, ett problem är dock...

 10. Diversitet av nano- og pikoplanteplankton i den atlantiske delen av Sørishavet, undersøkt med molekylærbiologiske metoder og bruk av numeriske likhets- og artsrikhetsanalyser.

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Svepe agellater (Haptophyta) er en utbredt planteplanktongruppe som nnes i alle verdens hav. De este representantene for denne algegruppen er små (vanligvis 2 20 m), encellede, fotosyntetiserende agellater. Det har lenge vært klart at det nnes mange ubeskrevne eller ukjente arter i denne gruppen. Dette har blitt bekreftet av molekylærbiologiske metoder i de siste 10 år. Det samme er tilfelle for protister generelt. Hovedformålet med denne undersøkelsen var å se etter ukjen...

 11. Jämförelse mellan ekokardiografiska metoder vid bedömning av vänsterkammarfunktion hos kvinnliga bröstcancerpatienter

  OpenAIRE

  Andersson Nyberg, Sarah; Lesjak, Martina

  2015-01-01

  Ekokardiografi är en mycket användbar teknik som bland annat kan bedöma vänsterkammarensfunktion hos hjärtat med hjälp av ejektionsfraktion (EF) och global longitudinell strain (GLS). EF är idag den metoden som används mest vid bedömning av vänsterkammarfunktionen och beräknas enligt Simpsons biplanmetod. GLS är en ny metod som mäter myokardiets deformation och har i tidigare studier visat sig vara en känslig metod och kan upptäcka förändringar i myokardiet tidigare än EF. Vid behandling av b...

 12. Studentenes kritiske vurdering av egen fysioterapipraksis – en relevant metode for bacheloroppgaven

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marit Fougner

  2010-08-01

  Full Text Available Artikkelen belyser og argumenterer for å bruke caserapporter som et alternativ til de forskningsmetoder som tradisjonelt har vært benyttet i bacheloroppgaven i fysioterapi i tredje studieår. Caserapportens relevans beskrives i lys av kunnskap om klinisk resonnering. Metoden gir fysioterapistudenter mulighet til å videreutvikle ferdigheter og forståelse i utøvelse av pasient-/klientrettet arbeid som er forankret i egen praksis. Artikkelen løfter fram problemstillinger knyttet til studenters vurderinger av ulike valg og prioriteringer i utøvelsen av kunnskapsbasert praksis. Med utgangspunkt i en caserapport illustreres noen utfordringer med å forene forskningsbasert kunnskap, erfaringskunnskap og pasientkunnskap på en konstruktiv måte. Artikkelen beskriver også et eksempel på en caserapport som er et samarbeidsprosjekt mellom to studenter. Den ene har behandlet en pasient med kroniske smerter, mens den andre har fungert som en ”kritisk venn” som har diskutert og stilt flere kritiske spørsmål som gir grunnlag for refleksjon over praksis og utvikling av økt kunnskap om klinisk resonnering.

 13. Använding av 3D vid konstruktion av lättviktsskott i segelbåtar och en jämförelse med tidigare metoder

  OpenAIRE

  Isakas, Yvonne

  2010-01-01

  Konstruktionsplanering av segelbåtar har utvecklats under årens lopp från handritade linjeritningar till avancerade 3D-modeller. Målsättningen med detta examensarbete är att visa hur lättviktsskott konstruerades tidigare i 2D och hur man modellerar dessa i 3D i dagens läge. Samtidigt påvisades både fördelar och nackdelar med 3D jämfört med tidigare metoder. Både hur konstruktionsarbetet sker med 3D, hur tillverkningen sker vid snickeriet och hur det har inverkat på monteringen. Framtid...

 14. CE-mÀrkning av byggprodukter enligt byggproduktdirektivet. Ny metod för bestyrkande av byggprodukters lÀmplighet. Reviderad upplaga

  OpenAIRE

  Eranti, Leena; Haatio, Toivo; Koponen, Antti; Pulkki, Timo; Rautiainen, Liisa; Reiman, Hille; Roman, Sven-Eric

  2004-01-01

  Denna publikation Àr i första hand avsedd för dem som tillverkar och importerar byggprodukter och som håller på att gå över till att visa överensstÀmmelse med kraven och till CE-mÀrkning enligt byggproduktdirektivet. Handledningen förklarar vilka principer som följs då överensstÀmmelse med kraven visas, arrangemangen under övergångstiden samt ansvarsfrågorna. Avsikten Àr att tillverkarna och importörerna med tillhjÀlp av dessa uppgifter skall kunna följa det nya systemet...

 15. Reduktion av slöseri inom den spanska ölindustrin : – en studie av åtgärder och metoder i spåren av krisen

  OpenAIRE

  Carlström, Carl

  2014-01-01

  Den rådande eurokrisen har påverkat det spanska samhället och den spanska ölindustrin negativt. Industrin står inför utmaningar vad gäller minskad försäljning och förändrade kundpreferenser. I tider då intäkterna och försäljningen minskar finns det många sätt att öka sina marginaler. Ett av detta sätt är att börja arbeta med resurseffektivitet och att se till att slöseriet av de resurser man har minskar. De frågor studien besvarar är hur bryggeriindustrin i Spanien har arbetat för att minska ...

 16. Projektarbejdets metoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  2010-01-01

  11 tematisk orienterede videocasts produceret i samarbejde med Carsten Storgaard RUC it services / it-pædagogik. En dynamisk 'site' blev designet, hvorfra samtlige ressourcer kan tilgås. 1. Projektarbejdets metoder (08:32 min.) 2. Hovedelementer (14:03 min.) 3. Meta (17:31 min.) 4. Didaktik (17:1...

 17. Det var ikke min skyld : bruk av kognitiv behavioristiske metoder i arbeid med jenter som har vært utsatt for incest.

  OpenAIRE

  2003-01-01

  Oppgaven tar for seg jenter i grunnskolealder som har vært utsatt for incest, og bruken av kognitiv behavioristiske behandlingsmetoder. Jeg ønsket å se på mulighetene for å benytte denne behandlingsmetoden i arbeidet med incestofre for å dempe deres skyldfølelse og øke deres sosiale kompetanse. Problemstillingen er formulert som følger; ”I hvilken grad og på hvilken måte kan kognitiv behavioristiske behandlingsmetoder, med vekt på selvinstruksjoner, benyttes i behandling av jenter i ...

 18. Effekter av icke-farmakologiska metoder vid beteendemässiga och psykiska symtom hos personer som lever med Alzheimers sjukdom : En litteraturöversikt

  OpenAIRE

  Tasci,, Gulseren; Schönning, Tetyana

  2016-01-01

  Bakgrund: Alzheimers sjukdom (AD) är den vanligaste formen av demenssjukdomar och antalet människor som insjuknar i AD förväntas öka kraftigt med tiden. Dessutom kännetecknas personer med AD ofta av beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) som kan innefatta agitation, depression, vanföreställningar, oro, ångest, hallucinationer, sömnrubbningar, rastlöshet och apati. Dessa symtom kan orsaka lidande hos patienten och är svåra att hantera för både vårdgivaren och anhöriga, samt försvårar omvår...

 19. Ordnat införande av metoder i klinisk verksamhet : En studie av försök med dialogmöten inom Landstinget i Östergötland

  OpenAIRE

  Garpenby, Peter; Nedlund, Ann-Charlotte

  2013-01-01

  Denna rapport redovisar hur Landstinget i Östergötland, under medverkan av representanter för Institutionen för medicin och hälsa (IMH) vid Linköpings universitet, under åren 2010 till 2012 utvecklade och prövade ett program där forskningsbaserad kunskap sammanställdes och presenterades vid dialogmöten bland kliniska enheter i landstinget. Avsikten var att anpassa ett program som prövats i provinsen Alberta i Kanada, ” The Alberta Ambassador Program”, till svenska förhållanden. Den styrgrupp ...

 20. Analisa Metode-Metode Perencanaan Perkerasan Struktural Runway Bandar Udara

  OpenAIRE

  Yusuf, Muhammad

  2010-01-01

  Metode perencanaan perkerasan struktural pada landasan pacu bandar udara yang umum digunakan adalah metode US Corporation Of Engineer yang lebih dikenal dengan metode CBR, metode FAA (Federal Aviation Administration), metode LCN (Load Classification Number) dari Inggris, metode Asphalt Institute dan metode Canadian Departement Of Transportation. Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk menganalisa kelebihan dan kekurangan masing-masing metode yang digunakan, sehingga dapat di...

 1. Den positive psykologis metoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bogen introducerer til de mange metoder, som anvendes i positiv psykologi. dette sker ud fra en reflekteret tilgang, der ligeledes rummer bidrag fra kritisk psykologi med det formål at nuancere den positive psykologis forståelser...

 2. Jämförelsestudie av tilläggsisolering

  OpenAIRE

  Elmi, Said; Eskilsson, Christoffer

  2013-01-01

  Rapporten behandlar och utvärderar tre olika isolermaterial, Polyisocyanurat (PIR), grafitcellplast och mineralull, vid tilläggsisolering av miljonprogrammets byggnationer.  Stora delar av miljonprogrammet är nu i behov av upprustning. Samhällets skärpta krav gällande energiförbrukning gör att nya rationella metoder och material krävs för att tillgodose ställda krav. Att tilläggsisolera är en del i denna upprustning, och eftersom valet av isolermaterial ofta faller på gamla beprövade metoder ...

 3. Proses Keputusan Markov Dengan Metode Pengiterasian Kebijakan

  OpenAIRE

  Syafitri, Rizky

  2011-01-01

  Pengambilan keputusan memerlukan beberapa pertimbangan analisis sehingga keputusan yang diambil dapat memuaskan dan optimal. Tulisan ini menguraikan salah satu metode pengambilan keputusan yaitu metode pengiterasian kebijakan (policy iteration) sebagai metode proses keputusan Markov berdasarkan pada model-model stokastik. Metode pengiterasian kebijakan merupakan suatu metode yang menggunakan pendekatan iterasi yang dimulai dari kebijakan mana saja, dan pada akhirnya akan men...

 4. Gjenbruk av materialer i landskapsarkitekturen

  OpenAIRE

  Krogh, Even Reinsfelt

  2014-01-01

  Denne masteroppgaven søker å gjøre rede for ulike tilnærminger, fordeler, metoder og holdninger knyttet til gjenbruk av materialer i landskapsarkitekturen. Innledningsvis blir det presentert teoretiske overordnede ideer om hva gjenbruk er, hvilke fordeler det kan gi og ulike aspekter knyttet til prosessen i gjenbruksprosjekter. I tråd med begrepet bærekraft undersøkes de økonomiske, miljømessige og sosiale gevinstene av gjenbruk i landskapsarkitekturen. Her konkluderes det med at de største u...

 5. Kartlegging av organisasjonskultur ved Lyngdal ungdomsskole ; kartlegging av organisasjonskultur med OCAI ett år etter sammenslåing av to likestilte organisasjoner

  OpenAIRE

  Moe, Marith Johanne

  2014-01-01

  Kartlegging av organisasjonskultur er i liten utstrekning i dag benyttet som et verktøy for ledelse i offentlig sektor. Denne oppgaven tar for seg kartlegging av organisasjonskulturen ved en ungdomskole ett år etter sammenslåing av to likestilte organisasjoner, to tidligere ungdomskoler. Cameron og Quinns (2013) metode Organzational Cultural Assessment Instrument (OCAI), er benyttet i kartleggingen. Kartleggingen inngikk i et større prosjekt ved Universitetet i Agder (UIA) hvor en kartla ...

 6. Kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer

  OpenAIRE

  Music, Sanela

  2010-01-01

  Bakgrund: Bröstcancer utgör en tredjedel av all cancer som kvinnor drabbas av. Tidigare studier indikerar att kvinnor upplever mycket starka känslor kring sjukdomen bröstcancer och att de har drabbats av den. Tanken av att förlora ett bröst är en av punkterna som bringar mycket ångest och lidande. Syfte: Syftet med studien är att belysa kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. Metod: En litteraturstudie med självbiografiska böcker har utförts. Studiens syfte har besvarats genom att t...

 7. Segmentering av hvit substans lesjoner i magnetresonansavbildninger (MRI) av hjernen

  OpenAIRE

  Torgersen, Kjell-Kristian Grane

  2011-01-01

  Automatisk gjenkjenning av hvit substans lesjoner i hjernen vil være nyttig både for å stille diagnose og i forbindelse med annen forskning på forandringer i hjernen. Her vil forskjellige metoder fra literaturen bli utprøvd og ytelsen målt. Hovedvekten av metodevalget vil bli lagt på k-means/fuzzy k-means clustering. Dette gjøres hovedsakelig på FLAIR men og på T1 vektede 3D volum. Dersom man forandrer litt på fuzzy k-means og godtar litt avvik(TPR=0.91 og FPR=0.04 under verifikasjon), så ...

 8. Effektiv sikkerhetstesting av webapplikasjoner med rikt innhold

  OpenAIRE

  Eriksen, Ole Jacob Syrdahl

  2008-01-01

  I nyere webapplikasjoner er brukerinnhold, interaktivitet og rask responstid blitt viktig. Kravene medfører nye kommunikasjonsmodeller og applikasjonslogikk på klientsiden. Utviklingen har ført til at tradisjonelle teknikker for sikkerhetstesting ikke lenger gir et helhetlig bilde av de sårbarheter webapplikasjonen er utsatt for. Det blir i oppgaven sett på metoder for å effektivisere sårbarhetsanalysen av web-applikasjoner med rik klientkode. Som et ledd i å effektivisere sårbarhetsanalyse...

 9. Prednosti in omejitve metode BSC

  OpenAIRE

  Hočevar, Marko

  2015-01-01

  Pomen (poslovodnih) računovodskih informacij za odločanje se je z velikimi spremembami v poslovnem okolju podjetja, ki so se zgodile v zadnjem času, močno povečal. V članku analiziram sodobno metodo za ocenjevanje uspešnosti poslovanja, to je uravnoteženi kazalniki (BSC). Največja prednost metode BSC je v tem, da meri dolgoročno uspešnost podjetja. Omejitvi te metode pa sta njena nepopolnost in obsežnost.

 10. Karakterisering av immuncellerespons og antimikrobiell effekt hos Dendrobaena veneta

  OpenAIRE

  Berg, Fride

  2009-01-01

  Norsk: Studie av det innate immunforsvaret hos meitemark kan brukes til å øke forståelsen av mekanismene som ligger til grunn for immunsystemet hos høyerestående dyr. I dette arbeidet har det blitt etablert og optimalisert metoder for ekstraksjon av immunceller, såkalt coelomocytter, fra meitemarken Dendrobaena veneta. Ulike ekstraksjonsbuffere har blitt testet og optimalisert med hensyn på størst celleutbytte og lavest mulig grad av celleaggregering. Resultatene viste at elektrostimulering v...

 11. KOMPARASI BEBERAPA METODE ESTIMASI KESALAHAN PENGUKURAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Catharina Sri Wahyu Widayati

  2013-09-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan besarnya estimasi kesalahan pengukuran perangkat soal Ujicoba Ujian Nasional mata pelajaran Biologi SMA. Analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada respons siswa peserta tes ujicoba di kabupaten Bantul tahun pelajaran 2007/2008. Sumber data berupa lembar jawaban siswa yang diambil dengan teknik stratified proportional random sampling sebanyak 842 respons siswa dari 9 SMA negeri. Metode estimasi kesalahan pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1 metode Thorndike, 2 metode Polynomial, 3 pendekatan Binomial Lord dengan modifikasi Keats, 4 pendekatan compound Binomial, 5 metode analisis varians, dan 6 metode teori respons butir. Hasil analisis data menunjukkan bahwa besarnya estimasi kesalahan pengukuran perangkat soal tes ujicoba ujian nasional mata pelajaran biologi SMA tahun pelajaran 2007/2008 dengan menggunakan metode Thorndike, Polynomial, Binomial dengan modifikasi Keats, Compound Binomial, Analisis Varians, dan teori respons butir berturut-turut sebagai berikut: 2,96, 2,99, 2,87, 2,87, 2,83, dan 2,81, sedangkan hasil perhitungan root mean square error (RMSE untuk masing-masing metode berturut-turut sebagai berikut: 0,02869, 0,02904, 0,02891, 0,02873, 0,02854, dan 0,02848. Harga RMSE terkecil diperoleh dengan metode teori respons butir, sehingga metode ini merupakan metode yang paling tepat. Kata kunci: metode estimasi kesalahan pengukuran

 12. Spa-typing av stammer av Staphylococcus aureus fra blodkulturer analysert ved UNN Tromsø 2007-2008

  OpenAIRE

  Midtgard, Anette

  2011-01-01

  Bakgrunn: Staphylococcus aureus er et av de vanligste patogenene som kan skape sykdom hos mennesket. Mange av oss er bærere av bakterien i nese eller hals, og det er vist at persisterende bærere har høyere risiko for å utvikle S. aureus-infeksjoner enn andre. De fleste S. aureus-infeksjonene blant bærere er forårsaket av pasientens egen bakteriestamme. Materiale og metode: 140 blodkulturisolater fra pasienter med S. aureus bakteriemi analysert ved Avdeling for mikrobiologi og smitte...

 13. Enkel bestemmelse av metylkvikksølv i ekstraherte og dekomponerte biologiske prøvetyper ved bruk av kalddamp atomabsorpsjonsspektroskopi.

  OpenAIRE

  Mohanathas, Logana

  2010-01-01

  Hensikten med dette arbeidet var å utvikle en enkel metode for bestemmelse av metylkvikksølv (MeHg) i biologiske prøvetyper som blod, urin og hår. For å utvikle denne metoden ble det tatt i bruk tilgjengelige intrumenter ved Intitutt for plante- og miljøvitenskap, UMB. Totalkvikksølv (T-Hg) bestemmes i dag ved hjelp av kalddamp atomabsorpsjonsspektroskopi (CVAAS). Bestemmelse av MeHg ved bruk av CVAAS, krever en forutgående separasjon av kvikksølvspecier og oksidasjon av MeHg til Hg2+. Hydrog...

 14. Teorema Keterbatasan Untuk Metode Relaksasi

  OpenAIRE

  Togi Parsaoran Soaloon Pasaribu

  2008-01-01

  Teorema Klasik Block dan Levin menyatakan bahwa varian tertentu dari metode relaksasi untuk penyelesaian sistem pertidaksamaan-pertidaksamaan linier menghasilkan barisan terbatas dari penyelesaian-penyelesaian antara sekalipun bekerja atas data input yang tidak konsisten. Dengan menggunakan pendekatan baru, dibuktikan versi yang lebih umum dari teorema ini dan menjawab soal terbuka penentuan batas yang lama sebagai fungsi dari data input

 15. Sundhedsfaglig supervision som klinisk metode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordentoft, Helle Merete

  2011-01-01

  Kapitlet gennemgår og diskuterer sundhedsfaglig supervision (SFS) som metode. Formålet med kapitlet er at give læseren indsigt i og et kritisk blik på metodens muligheder og begrænsninger. Indledningsvis uddyber kapitlet den historiske baggrund for SFS og hvordan metoden udfolder sig i praksis me...

 16. Patienters uppfattning av delaktighet i beslutet att lämnas kvar hemma av ambulansen i Uppsala län

  OpenAIRE

  Dahlström, Elin; Sundman, Janina

  2016-01-01

  Introduktion: Vid ca 10 % av alla ambulansuppdrag i Uppsala län åker patienten inte med till sjukhus. Trots att det är viktigt att patienten känner sig delaktig i beslut som tas inom vården finns få studier som undersöker patienters uppfattning av delaktighet i beslutet att lämnas hemma av ambulanspersonalen. Syfte: Att undersöka patienters uppfattningar av delaktighet i mötet med ambulanspersonalen och i beslutet att lämnas kvar hemma av ambulansen i Uppsala län. Metod: En retrospektiv enkät...

 17. ”Processutveckling av metod f?r tillverkning av en funktionell tibetansk mejeriprodukt”

  OpenAIRE

  Ekaterina, van der Haagen

  2009-01-01

  Probiotics is a special group of health products on the market. The most common type of  these is live cultures of lactic acid fermenting bacteria from raw milk . These include, among others, yogurt and various trademarks such as Hälsofil ®, Acidophilus ®, Dofilus ® and Kefir ®. Such products are often used by patients who are treated with antibiotics to combat the intestinal flora eliminated, thus causing digestive problems. The present work deals with yet another type of health product, viz...

 18. Ultralydfremstilling av fostervekst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Synnøve Lian Johnsen

  2009-09-01

  Full Text Available Ultralyd billeddanning er i dag den beste undersøkelsesmetoden vi har til å overvåke fosterets utvikling og vekst. Ultralydmåling av fosterets størrelse og biometriske referansetabeller for svangerskapet brukes til å fastsette svangerskapets alder, beregne termin og vurdere fosterets vekst. Optimal studiedesign er ulik for hvert av disse formålene. Det er stor variasjon i fysiologisk vekst og en utfordring å identifisere fostre som har dårlig tilvekst. En enkeltmåling av fosteret kan fortelle oss om det er lite eller stort i forhold til andre fostre, men ikke om størrelsen er passelig i forhold til forventet fysiologisk vekst for dette fosteret. Tilpassede referansemodeller ("customised" justerer forventet størrelse i relasjon til føtale og maternelle faktorer og har vist seg å bedre identifisere sanne veksthemmede fostre enn bare å klassifisere i henhold til 2,5, 5 eller 10 persentilen. Men et foster som i utgangspunktet er stort for alderen, men etter hvert vokser langsomt vil ikke nødvendigvis bli fanget opp ved en slik enkeltmåling. Serielle målinger vil hjelpe, men en slik longitudinell metode blir ikke fullt ut utnyttet før det appliseres betinget ("conditional" vekstberegning. Betingelsesleddene for variasjon i vekst og målemetode kalkuleres ut fra longitudinelle data og kan så anvendes for det enkelte foster. En første måling brukes til å beregne forventet vekst og variasjon for en neste måling. Denne metoden forventes å skjerpe diagnostikken for vekst-avvik i alle vektklasser og kan sammen med tilpasningen av andre faktorer bedre overvåkningen av risikosvangerskapUltrasonographic imaging is today the best method for assessing fetal size and monitoring fetal growth. Ultrasound measurements of fetal size are used for age, size and growth assessment, but the statistical design and analysis are different for each of these purposes. Physiological ranges for fetal growth are wide and the identification of fetal

 19. Verdivurdering av Rundtom Møbelfabrikk AS

  OpenAIRE

  Dalseth, Trond Martin; Fosse, Espen Byberg; Sisic, Nedzad

  2013-01-01

  I denne oppgaven har vi i gruppa anvendt modeller for å verdsette egenkapitalen til Rundtom Møbelfabrikk AS. Vi begynte prosessen med å analysere bedriften internt og eksternt. For internanalysen utførte vi en ressursanalyse og en VRIO-analyse. Til eksternanalysen brukte vi PESTEL-analyse, og Porters analyse av de fem bransjekreftene. Til slutt summerte vi opp dette i en SWOT-analyse. Videre begynte vi å se på hvilke metode vi skulle bruke til verdsettingen. Her kom vi fr...

 20. Kromatografske metode analize polifenola u vinima

  OpenAIRE

  Rastija, V.; Medić-Šarić, M.

  2009-01-01

  Vino je bogat izvor različitih skupina polifenola koje uključuju fenolne kiseline, flavonoide i trihidroksistilben-resveratrol. U posljednje vrijeme zanimanje za te supstancije potaknuto je brojnim dokazima o njihovim pozitivnim učincima na zdravlje čovjeka. Do sada su primjenjivane različite metode analize polifenola u vinu uključujući kromatografske, spektrofotometrijske i elektrokemijske metode. U ovom članku opisane su ukratko metode priprave uzoraka i najnovija dostignuća u analizi polif...

 1. Pendeteksian Outlier dengan Metode Regresi Ridge

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sri Harini

  2009-11-01

  Full Text Available Dalam analisis regresi linier berganda adanya satu atau lebih pengamatan pencilan (outlier akan menimbulkan dilema bagi para peneliti. Keputusan untuk menghilangkan pencilan tersebut harus dilandasi alasan yang kuat, karena kadang-kadang pencilan dapat memberikan informasi penting yang diperlukan. Masalah outlier ini dapat diatasi dengan berbagai metode, diantaranya metode regresi ridge (ridge regression. Untuk mengetahui kekekaran regresi ridge perlu melihat nilai-nilai R2, PRESS, serta leverage (hii, untuk metode regresi ridge dengan berbagai nilai tetapan bias k yang dipilih.

 2. Livsmedelsval vid vegankost : Intagsfrekvenser av livsmedel och kosttillskott

  OpenAIRE

  Bergqvist, Lisa

  2013-01-01

  Bakgrund Vid vegankost är det viktigt att vara uppmärksam på att man får i sig alla näringsämnen som kroppen behöver. Extra uppmärksam behöver man vara på till exempel vitamin B12, vitamin D, omega-3-fettsyror, järn, kalcium, jod och selen. Få studier belyser livsmedelsval och intagsfrekvenser av livsmedel vid vegankost. Syfte Att undersöka livsmedelsval och intagsfrekvenser av livsmedel samt kosttillskott hos vuxna personer i Sverige som lever på vegankost. Metod Livsmedelsval och intagsfrek...

 3. Fysisk aktivitet inom rehabiliteringen av anorexi : - En systematisk litteraturstudie

  OpenAIRE

  Högnäs, Maria

  2011-01-01

  Studiens syfte var att undersöka hur fysisk aktivitet påverkar unga flickor (12-24 år) med anorexi, i samband med rehabilitering. Skribenten vill dessutom ytterligare få specificerat vilken typ av fysisk aktivitet som kan vara lämplig för denna målgrupp. Frågeställningarna besvaras genom en systematisk litteraturstudie. Genom databassökning och frisökning hittades 14 relevanta artiklar som genomgick en kvalitetsgranskning, enligt en modifierad metod för kvalitetsgranskning av Forsberg & Wengs...

 4. Variasjon mellom optikerstudenters vurdering og gradering av corneal staining og konjunktival staining ved bruk av Efron graderingsska

  OpenAIRE

  Børretzen, Jeanne Marie; Gjervik, Sissel; Heim, Anette; Løwø, Kjetil; Reinfjord, Bertil

  2012-01-01

  Målsetting: Målsetting med denne undersøkelse med tverrsnittsdesign var å samle inn og analysere data om variasjoner mellom optikerstudenters vurdering og gradering av corneal staining og konjunktival staining ved bruk av Efron graderingsskalaer Metode: Fem operatører graderte til sammen førti øyne med èn gjennomsnittligverdi på både corneal staining og konjunktival staining etter Efron graderingsskala. Skalaen går fra null til fire med 0,1-trinn. Deretter ble data analysert i MS Excel. ...

 5. Konstruktion av generisk testmiljö för inbyggda system

  OpenAIRE

  Dormvik, Magnus; Leesik, Gustav

  2013-01-01

  Data Respons AB utvecklar skräddarsydda inbyggda system. Systemen består av allt mellan modifierade datorer baserade på x86-arkitekturen till enklare mikrokontroller. Syftet med detta examensarbete var att utvärdera och utveckla metoder för att testa dessa system. Målet var att identifiera testmetoder/lösningar för att göra test av inbyggda system snabbare, mer träffsäkra och med bättre spårbarhet. Arbetet omfattade analys av befintliga hårdvarutester och testdokumentation, design av komplete...

 6. Prestanda av användargränssnitt i cross-platform-appar

  OpenAIRE

  Lygnebrandt, Emil; Holm, Jonathan

  2016-01-01

  Syftet med denna studie är att undersöka fördröjningsskillnader inom användargränssnitt mellan native­utvecklade appar (utveckling till varje plattform) och appar av typen generated apps. Eftersom arbetet syftar till att bidra med information om prestanda ansågs en experimentell metod vara det bästa valet. Mätning av laddningstider gjordes med hjälp av en videokamera som filmade utförandet av experimenten vilket gjorde metoden simpel och liknar det som en användare kommer att uppleva. Avgräns...

 7. Využití molekulárně-genetických metod v zoologii a ekologii: přehled projektů řešených na Ústavu biologie obratlovců AV ČR

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bryja, Josef; Albrecht, Tomáš; Bímová, Barbora; Hájková, Petra; Martínková, Natália; Mikulíček, Peter; Vyskočilová, Martina; Zemanová, Barbora; Piálek, Jaroslav

  Zvolen: Arbora Publishers, 2006 - (Paule, L.; Urban, P.; Gömöry, D.), s. 75-82 ISBN 80-968868-3-5 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60930519 Keywords : molecular ecology * phylogeny Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology

 8. Djurlåda med rollkort : - Rollbyte som resiliensstärkande metod bland barn

  OpenAIRE

  Lundberg, Maria

  2010-01-01

  Syftet med examensarbetet är att beskriva hur rollbyte kan användas som en resiliensstärkande metod bland barn. Frågeställningar i arbetet är: vad är resiliens, vad är rollbyte och på vilket sätt kan rollbyte fungera som resiliensstärkande metod. Teoridelen i arbetet behandlar resiliens, social kompetens, empati och rollbyte. Den tillhörande produkten, Djurlådan, består av en låda med rollkort. Produkten är avsedd för barn i 5 års ålder på daghem. Resiliens handlar om att vissa barn k...

 9. PENJADWALAN PRODUKSI DENGAN METODE BRANCH AND BOUND PADA PT. XYZ

  OpenAIRE

  Mangngenre, Saiful; Rapi, Amrin; Flannery, Wendy

  2014-01-01

  Penjadwalan adalah suatu proses pengalokasian sumber daya dan mesin yang tersedia untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan mempertimbangkan batasan-batasan yang ada.Penjadwalan produksi yang diterapkan di PT. XYZ selama ini hanya menggunakan metode intuitif saja. Dalam penelitian ini, untuk memecahkan masalah penjadwalan maka digunakan metode Branch and Bound. Metode Branch and Bound adalah metode pencarian solusi optimal pada permasalahan optimasi seperti pada masalah penjadwalan dengan ...

 10. KEEFEKTIFAN METODE SCHOOLYARD INQUIRY TERHADAP PENINGKATAN PEMAHAMAN SCIENCE VOCABULARY

  OpenAIRE

  S. D. Pamelasari; M. Khusniati

  2014-01-01

  Tantangan yang harus dihadapi dalam mengajar Bahasa Inggris di pada mahasiswa selain jurusan Bahasa Inggris adalah tingkat pemahaman kosakata yang rendah. Hal tersebut berpengaruh pada pemahaman materi mereka, berdasarkan permasalahan tersebut metode schoolyard inquiry digagas untuk membantu meningkatkan pemahaman mereka dalam memahami science vocabulary sebagai metode alternative untuk membantu mereka belajar. Schoolyard inquiry adalah metode belajar kosakata secara mandiri di luar kelas. Ha...

 11. Pregled metod in orodij za zagotavljanje kakovosti

  OpenAIRE

  Ceraj, Matjaž

  2013-01-01

  V diplomskem delu predstavljam metode in orodja, s katerimi organizacije izboljšujejo kakovost procesov in proizvodov, povečujejo produktivnost ter zmanjšujejo stroške, in tako dosegajo poslovno odličnost. Na začetku diplomskega dela sem splošno opredelil in predstavil kakovost, merjenje kakovosti proizvodov in storitev, sisteme kakovosti in celovito obvladovanje kakovosti. V nadaljevanju sem predstavil nekatere izmed bolj uporabljenih metod in orodij za zagotavljanje kakovosti. Opisal sem n...

 12. Prediktion av matchresultat i engelska Premier League

  OpenAIRE

  Palmberg, Billy

  2015-01-01

  Att i förväg försöka förutsäga vilket lag som kommer vinna i en fotbollsmatch har nog de flesta försökt sig på någon gång. Att gissa och att faktiskt försöka att analysera båda lagens förutsättningar är två väldigt olika metoder att komma fram till sitt resultat. I och med att datorkraften de senaste åren kraftigt förbättrats har det också kommit fler och framför allt tyngre matematiska modeller för att skatta utfallet av matcher. I detta examensarbete används Pi-ratingsystemet som går ut på ...

 13. Effekter av dynamisk skattepolitikk

  OpenAIRE

  Cappelen, Ådne; Jia, Zhiyang; Nesbakken, Runa; Prestmo, Joakim; Thoresen, Thor Olav

  2010-01-01

  Individers atferd påvirkes av endringer i skattesystemet, ofte omtalt som dynamiske effekter. Ved beskrivelser av de økonomiske konsekvensene av skatteendringer er det avgjørende hvor store de dynamiske effektene er og hvilke dynamiske effekter man tar hensyn til. I artikkelen vises det til effekter på offentlige finanser av tre ulike former for reduksjoner i inntektsskatten for personer, beskrevet ved to metodiske innfallsvinkler, en partiell mikrosimuleringsanalyse basert på ...

 14. METODE PERBANYAKAN KONTROL POSITIF Plasmodiumspp. DENGAN KLONING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lucia Dwi Antika

  2014-10-01

  Full Text Available AbstractPositive control of Plasmodium spp. is needed in identification of malaria species using Polymerase Chain Reaction (PCR method. The limitedness of malaria positive control encourages us to develop the cloning method to multiply Plasmodiumspp.DNA particularly P.vivax, P. malariae, and P. ovale that are still unable to be cultured continuously. DNA product of single round and nested PCR were used as DNA target for cloning method. The cloning method consisted of several processes which are ligation of DNA target into TOPO vector, transformation into competent Escherichia coliDH5α, and selection of transformation product using selective media. In the end of the process, PCR was done to check the success rate of cloning method. Single round PCR resulting 200-300 bp of DNA product, while nested PCR resulting 100-200 bp of DNA product. The advantages of cloning method are produce large amount of products in such a shorter time in process with just small amounts of sample required. However, compared to continuous culture and blood specimen, DNA producted by cloning process can only be used for a spesific PCR method. Furthermore, other test is still required to examine stability of cloning product.Keywords: Plasmodium spp., cloning, single round PCR, nested PCR.ABSTRAKKeterbatasan kontrol positif untuk pemeriksaan spesies malaria secara molekuler dengan teknik Polymerase  Chain  Reaction(PCR, mendorong kita mencari cara alternatif dengan metode kloning. Metode kloning dilakukan untuk perbanyakan DNA Plasmodiumspp. terutama spesies yang  belum  dapat  dikembangbiakkan  secara  kultur berkesinambungan.  Amplifikasi  DNA Plasmodium spp. menggunakan metode single rounddan nestedPCR yang selanjutnya produk PCR tersebut digunakan sebagai DNA target dalam proses kloning. Proses kloning meliputi ligasi ke dalam TOPO vektor, transformasi ke dalam host Escherichia coliDH5α kompeten, dan seleksi hasil transformasi pada media selektif. Selanjutnya

 15. Sykehusreformen : tankevekkende tilpasning av ØNH-kirurgi 1999-2002

  OpenAIRE

  2004-01-01

  Bakgrunn: Hovedmålet med innføring av stykkprisfinansiering i 1997 var å stimulere til økt aktivitet, reduserte ventetider og bedre utnyttelse av ressursene. Med utgangspunkt i rater for øre-nese-halsprosedyrer har vi beskrevet aktiviteten innenfor et klinisk fagområde ØNH-faget etter innføringen av DRG. Spesielt ønsket vi å identifisere pasientgrupper som ikke har hatt ønsket behandlingsvekst. Materiale og metode: Nasjonale aktivitetstall på øre-nese-hals prosedyrer utført på innlagte el...

 16. Upplevelse av hälsa hos vuxna med övervikt och fetma : En litteraturöversikt

  OpenAIRE

  Lindberg, Rebecca; Pettersson, Frida

  2015-01-01

  Bakgrund: Sett över världen har förekomsten av fetma nästintill fördubblats sedan 1980-talet. Runt om i världen dör årligen 3,4 miljoner vuxna människor till följd av övervikt och fetma. Utöver det dör människor av diabetes, hjärt- kärlsjukdomar och cancer som många gånger kan kopplas till deras kroppsvikt. Syfte: Syftet är att beskriva hur vuxna med övervikt och fetma upplever sin hälsa. Metod: En litteraturöversikt av 12 vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod. Resultat: Övervikt och fe...

 17. Biokonvertering av tungolje kombinert med løsemiddelekstraksjon

  OpenAIRE

  Jonsen, Karen Leiråmo

  2011-01-01

  Bitumen er en svært viskøs råolje som er vanskelig å utvinne. Selv om verdens tungoljereserver er store er det utvunnet svært lite tungolje ved bruk av tradisjonelle utvinningsmetoder. Behovet for drivstoff øker behovet for forskning på alternative måter å utvinne tungoljen som er igjen i de resterende tungoljereservoarene. En optimal metode for å utvinne og omdanne tungolje til bruksolje kunne bidratt til å øke verdens oljeressurser...

 18. Utveckling av ergoterapitjänster vid Helsingfors ergoterapi Ab

  OpenAIRE

  Sandells, Linn

  2015-01-01

  Syftet med examensarbetet är att ta fram kvalitativa rekommendationer på ergoterapitjänster för barn i behov av särskilt stöd. Det har gjorts genom en processinriktad metod, rekommendationerna på ergoterapitjänster har tagits fram för Helsingfors ergoterapi Ab. Aktivitetsrättvisa är den teoretiska referensramen i arbetet. Den frågeställning som besvarats är vilka ergoterapitjänster kan rekommenderas till Helsingfors ergoterapi Ab. För att uppnå resultatet har materialinsamling och intervjuer ...

 19. Verdivurdering av Kolås Hus og Hjem

  OpenAIRE

  Kolås, Paula

  2014-01-01

  I denne oppgaven er det foretatt en verdivurdering av enkeltpersonforetaket Kolås Hus og Hjem. Hus og Hjem er en interiørbutikk med én avdeling. Innledningsvis er bedriften presentert, samt at det blir presentert hvilke metoder som vil bli brukt for å samle inn data og hvilke type data som brukes i oppgaven. Videre utføres det både intern og ekstern analyse. Den interne analysen er en ressursanalyse som ser på bedriftens styrker og svakheter før de samles i en VRIO-analyse. ...

 20. MENENTUKAN HARGA MOBIL BEKAS DENGAN MENGGUNAKAN METODE FUZZY MAMDANI DAN METODE JARINGAN SYARAF TIRUAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Suria Sandi Winarto

  2012-10-01

  Full Text Available Sejak ditemukannya mobil sebagai alat transportasi, gerak hidup manusia berubah menjadi lebih mudah dan dinamis. Dengan banyaknya keluaran mobil terbaru ditambah dengan semakin gencarnya iklan tentang mobil-mobil terbaru, membuat sebagian konsumen tertarik dan terdorong untuk dapat menukar atau menjual mobilnya dan menggantinya dengan mobil keluaran terbaru, sehingga hal ini menciptakan mobil bekas yang masih layak pakai untuk kembali diperjualbelikan kepada konsumen lainya. Dalam penentuan harga beli sebuah mobil bekas merupakan suatu hal yang bisa dikatakan tidak sulit dan juga tidak mudah bagi penjual dan pembeli.  Untuk menentukan  harga beli mobil bekas setidaknya ada dua faktor yang harus diperhatikan antara lain : harga beli mobil baru dan kondisi . Padahal dalam menentukan harga mobil bekas tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh dua faktor itu saja, misalnya dari warna mobil, transmisi, dan tahun keluaran mobil.  Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sistem untuk menguji kemampuan metode logika fuzzy mamdani dan metode jaringan syaraf tiruan dalam menentukan harga mobil bekas toyota avanza. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan mengambil data langsung dari sumbernya yaitu UD. Dito Motor.Dari pengujian data tersebut, diperoleh output yaitu  hasil prediksi harga mobil bekas. Kemudian hasil output dari kedua metode tersebut  akan diuji dengan menggunakan MAPE (Mean Absolute Percentage Error sehingga akan diketahui rata – rata persentase kesalahan absolute. Kata kunci : Harga Mobil Bekas, Fuzzy Mamdani , Jaringan Syaraf Tiruan, Prediksi, MAPE

 1. APLIKASI METODE GEOLISTRIK TAHANAN JENIS KONFIGURASI WENNER-SCHLUMBERGER UNTUK SURVEY PIPA BAWAH PERMUKAAN

  OpenAIRE

  Bulkis Kanata; Teti Zubaidah

  2009-01-01

  Metode geolistrik tahanan jenis merupakan salah satu dari metode geofisika yang dapat mendeteksi aliran listrik di bawah permukaan bumi. Salah satu aplikasi metode geolistrik tahanan jenis adalah dapat mengidentifikasi keberadaan pipa di bawah permukaan.Penelitian ini menggunakan metode geolistrik tahanan jenis dengan konfigurasi Wenner–Schlumberger. Metode Wenner–Schlumberger adalah metode dengan sistem aturan spasi yang konstan dengan catatan faktor pengali ’n’ adalah perbandingan jarak ant...

 2. Verdsettelse av Statoil ASA

  OpenAIRE

  Drangsholt, Bjørn Harald

  2011-01-01

  I løpet av denne oppgaven vil jeg utføre en fundamental verdsettelse av Statoil ASA basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Med utgangspunkt i en strategisk analyse og en regnskapsanalyse ønsker jeg å finne verdien av Statoil-aksjen. Oppgaven innledes med en kort presentasjon av Statoil ASA, der det gis et innblikk i historie, foretningsområde og organisasjonsstruktur. Deretter følger en metodedel hvor jeg gir en rask innføring i verdsettelsesteori, samt gir en begrunnelse for mitt ...

 3. Genotypning av laktostolerans (LCT-13910C>T) direkt på blod med realtids-PCR : Utvärdering av Kapa Probe Force

  OpenAIRE

  Folkesson, Carl; Christensson, Ola

  2016-01-01

  Hos vuxna individer förekommer två fenotyper gällande produktionen av laktas, vilka kallas laktostolerans och laktosintolerans. Vid laktosintolerans produceras otillräckliga mängder laktas vilket framkallar symptom som magsmärtor och flatulens vid intagandet av mjölkprodukter. En enbaspolymorfism (LCT-13910C>T) har kopplats till laktostolerans hos nordvästeuropéer och kan genotypas med smältkurveanalys i realtids-PCR. På Laboratoriemedicin vid Länssjukhuset Ryhov används idag en metod vid ...

 4. Behovsanalys av vad som efterfrågas vid rekrytering av ekonomer : Arbetsgivarnas investering i humankapital

  OpenAIRE

  Lukina, Victoria; Nilsson, Maria

  2009-01-01

  Problem:      Vad anser arbetsgivare om vikten av att investera i humankapital genom att anställa välutbildad personal? Vilka kunskaper har rekryterare om ekonomiutbildningarnas innehåll och examensnivåer?   Syfte:            Syftet med denna uppsats är att utreda arbetsgivarnas policy vad gäller investering i humankapital vid anställning, examensnivåns betydelse vid anställning till ekonomitjänster samt rekryterarnas kunskaper om ekonomiutbildningarnas innehåll.   Metod:          En kvalitat...

 5. Att uppleva mat med alla sinnen : - Lärares erfarenheter av Sapere-metoden

  OpenAIRE

  Dahlström, Lina

  2009-01-01

  Studier visar att åtgärder krävs för att minska svenska barns intag av sötsaker och fett samt öka intaget av frukt och grönsaker. Skolors roll i att främja en hälsosammare kosthållning hos barn måste därför få en ökad uppmärksamhet. Lärare bör ta tillvara på tillfällen som ges att i undervisningen förmedla en positiv syn på mat. Sapere-metoden är en pedagogisk metod som syftar till att öva upp elevers sensoriska förmåga, utveckla deras språk samt på sikt förbättra deras matvanor. Denna metod ...

 6. Kostnader vid reparation av vattenläckor i Linköpings kommun

  OpenAIRE

  Alesand, Adam

  2013-01-01

  För att minska framtida problem med läckor på våra ledningsnät är det viktigt att man förnyar dessa. Planeringen av denna förnyelse kallas för förnyelseplanering. En metod i förnyelseplaneringen är så kallad ”riskbaserad förnyelseplanering”. Denna metod syftar till att hitta de ledningar som innebär störst risk. Med hög risk menas: en ledning som har hög sannolikhet för brott, samtidigt som konsekvensen av att ett brott uppstår är stor. Tekniska Verken i Linköping ansvarar för vattenledningsn...

 7. Development of methods for characterisation of landfill leachates - Final report; Utveckling av metoder foer karakterisering av lakvatten fraan avfallsupplag - Slutrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oeman, Cecilia; Malmberg, Marianne; Wolf-Watz, Camilla

  2000-04-01

  There are currently over 500 active landfills and approximately 6 000 former non-used waste sites in Sweden. For 1996, the active sites released a total of 7 million m{sup 3} of leach water. Although it is well established that leachwater from domestic and industrial waste tips contain environmental pollutants, knowledge is limited regarding the processes involving these species within the waste tip and the subsequent effects on the environment. Since a great number of different chemical compounds are present in leachwater, cost-effective analysis efforts can focus only on a fraction of the total. At present however, no general standard procedure is yet available for the determination of toxicity and characterisation of leachwater from waste tips. The aim of this project was thus to develop such methodology. At the start of the project, samples were collected from waste sites; eleven untreated and one treated leachwater together with five leach water sediments. A large number of general parameters were analysed and evaluated; metals and other fundamental elements, organometallic species, organic compounds, sum of various parameters and toxicity. The study included an assessment of the sample collecting and treatment procedures, the chemical analyses and biological tests used, and not least the parameters' environmental relevance and representativity. The present report thus describes the project's methodology, results and conclusions. In parallel with this work, a secondary report has outlined a recommended method procedure for characterisation of leachwater based on the conclusions and experiences presented here. The results from the study showed that pH and conductivity varied significantly. A correlation was observed between high conductivity values, high temperatures and large fractions of ash and slag in the waste. Leachwater temperature was often higher than the surrounding ambient air temperature. The quantities of suspended material and organic carbon in the leachwater was clearly higher than both the normally occurring background values and that released from waste treatment plants. It should be noted however, that the fraction of organic carbon in the suspended material and in the dry substance could vary greatly in the samples. Chloride concentrations in the leachwater were significantly higher than those levels classed as high in groundwater. Similarly, ammonium, several metals and EOX concentrations were also clearly above levels in waters released from water treatment plants and above those levels considered as toxic for aquatic organisms. Ammonium in leachwater leads to eutrophication effects. In addition, copper, nickel, zinc and possibly cadmium existed at levels where ecotoxic effects occur even when diluted further in the environment. The chemical form of the metals present is however important in determining the resulting toxicity and availability. Mono-aromatics, PAH, phthalates, chlorobenzenes and chlorophenols were measured in the leachwater at higher concentrations than in treated waters from water treatment plants. The leachwaters' high concentrations of ammonium nitrogen, salt and elemental sulphur can cause problems in biological toxicity tests since these species have severe effects on many organisms. The results showed that ammonium nitrogen is measurably toxic for red algae Ceramium, green algae Raphidocelis (Selenastrum), the crustaceans Ceriodaphnia and Nitocra, and also for zebra fish. Chloride was mildly toxic for all the tested organisms. Elemental cyclic sulphur (S{sub 8}) has been shown to interfere with the Microtox test even at very low concentrations. The indications are that sulphur is even toxic for other organisms. The results showed that the lipophilic properties of the leachwater were accountable for the toxicity measured in the Microtox test. One could conclude however that the toxicity was a complex issue, which could be caused by several types of chemical species. Trials in this study showed that it was not possible to remove ammonium from the leachwater without significantly changing other properties of the leachwater. The study has shown that especially sample handling is critical and that even with extra care there still remains a risk for interference occurring in the measurements. This is caused by contamination occurring during sampling, sample handling, sample conservation, chemical analyses and changes of the sample during filtration. In addition, errors can arise from unrepresentative sampling in terms of both time and space. The results indicate that treating the samples with sodium azide and cold storage was the best procedure for conserving organic compound samples. In general it can be assumed that filtration of the leachwater for metal analysis cannot be recommended since large error sources can be introduced. Measured organic species sampled at the same place could differ significantly at different points in time.(abstract truncated)

 8. Chemical fractionation of the waste fuels - A comparison of methods; Kemisk fraktionering av avfallsbraenslen - En jaemfoerelse av metoder

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pettersson, Anita; Claesson, Frida

  2009-07-01

  Striving to improve the waste handling in an energy and environmental manner has led to an increased flow of waste fractions interesting for energy recovery by combustion, both for heat and power production. The increased flow of various waste fractions with varying chemical compositions results in new demands on the combustion plants. This because operational problems, such as bed sintering, corrosion and deposit formation resulting in expensive shut downs can be caused by relatively small changes in the fuel stream. It is primarily alkali metals in combination with chlorine that cause problems like fouling and corrosion. To avoid these problems, tools for characterization of these fuels to predict combustion processes are needed. Two such tools are the Aabo- and the CEN/TS 15105 methods which both are chemical characterization methods based on leaching. The Aabo-method is a more advanced method and also more time consuming compared to the CEN/TS 15105-method. These methods aim to dissolve and identify the compounds that are reactive during combustion and therefore able to cause combustion problems. Both these methods are developed for the characterization of biofuels but only the Aabo-method has been evaluated for waste fuels. The aim of this study was to evaluate the two methods by characterization of six waste fuels with different composition. In addition also four more homogeneous fuels: coal, straw, wood pellets and municipal sewage sludge. The analyses showed that the Aabo-method gave a more clear picture of the reactive elements in the waste fuel in comparison to the CEN/TS 15105-method. An advantage with the Aabo-method is also that the solid rest obtained after the leaching is analysed giving an element balance of the sample without having to make assumptions. The comparison of the methods showed that the CEN/TS 15105-method does not dissolve large parts of the available calcium in the waste fuel resulting in a large underestimation of the reactive calcium. These calcium compounds are dissolved by the ammonium-acetate step in the Aabo-method. The benefits of the CEN/TS 15105-method are however that it is a fast and uncomplicated method giving a good picture of the reactive elements interacting during combustion with one exception, calcium. Since the method is fast, it is also less expensive than the more time-consuming Aabo-method. With support from the results from this evaluation a combination of the two methods are suggested. The CEN/TS 15105-method could be complemented with the ammonium-acetate step from the Aabo-method. This should give a faster method than the Aabo-method but still with improved accuracy.

 9. Integrerad schemaläggning och styrning av en luftsepareringsanläggning vid varierande elpris

  OpenAIRE

  Johansson, Ted

  2015-01-01

  I detta examensarbete presenteras en ny metod för att göra schemaläggningsbeslut inom processindustrin och samtidigt ta hänsyn till det dynamiska beteendet hos processen. En modell av en luftsepareringsanläggning som producerar kvävgas och utnyttjar ett rörligt elpris användes för att exemplifiera denna metod. Modellen omfattade en kryogenisk destillationskolonn med en integrerad återloppskokare /kondensator, en multiströms värmeväxlare, en kompressor, två turbiner och en kondensator. Den inn...

 10. Komparasi Metode Penyetaraan Tes Menurut teori Respons Butir

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erna Miyatun

  2004-01-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan menemukan metode penyetaraan tes dengan teori respons butir yang paling akurat. Sebelum dilakukan pengujian keakuratan metode penyetaraan tes, terlebih dahulu dilakukan: 1 Pemeriksaan setara atau tidaknya perangkat tes, 2 Penemuan persamaan konversi antarpaket soal yang tidak setara dan 3 Estimasi parameter butir. Penentuan metode penyetaraan tes yang akurat didasarkan pada besarnya kesalahan standar penyetaraan (SEE; yang paling akurat adalah metode penyetaraan tes yang mempunyai SEE paling kecil. Dalam penelitian ini, terdapat dua macam objek penelitian yaitu paket soal dan jawaban peserta EBTANAS. Soal EBTANAS terdiri dari 3 paket soal utama, 1 paket soal susulan, dan 1 paket soal cadangan. Peserta EBTANAS SLTP di Jawa Tengah Tahun Ajaran 1998/1999 terdiri dari 370.187 siswa. Teknik Purposive Sampling digunakan untuk menentukan sampel paket soal, yaitu ketiga paket soal utama terpilih sebagai sampel penelitian. Teknik Cluster Stratified Systematic Random Sampling digunakan untuk menentukan sampel jawaban peserta EBTANAS. Jawaban peserta sebanyak 8.251, terpilih sebagai sampel penelitian. Paket soal EBTANAS SLTP bidang studi Matematika dan data jawaban peserta tes, diperoleh melalui pengambilan data dokumentasi. Keparalelan tes diuji dengan analisis varians, uji Scheffe, dan uji Levene. Penyetaraan tes dilakukan dengan metode: Rerata dan Sigma, Rerata dan Sigma Tegar, dan Kurva Karakteristik. Estimasi parameter butir dilakukan dengan analisis program Bilog. Hasil analisis menunjukkan, pasangan paket soal utama-1 dan 2 serta pasangan paket soal utama-1 dan 3 tidak paralel, sehingga diperlukan proses penyetaraan. Pasangan paket soal utama-2 dan paket soal utama-3 bersifat paralel. Oleh karena itu tidak diperlukan proses penyetaraan. Penyetaraan paket soal utama-1 ke paket soal utama-2, dengan metode Rerata dan Sigma didapatkan persamaan konversi X2 - 1,19495 X] + 0,25766; dengan metode Rerata dan Sigma Tegar, X2 = 0

 11. XRF för kvalitetskontroll av farmaceutiska råvaror : - metodutveckling och utbildning av användare

  OpenAIRE

  Danielsson, Linnea

  2012-01-01

  Detta examensarbete dokumenterar arbetet med utveckling, införande och dokumentation av en nymetod för identitetsbestämning av farmaceutiska råvaror med röntgenfluorescens. Metoden ärutvecklad för att användas på laboratorier för kvalitetskontroll på AstraZeneca i Södertälje. Syftetmed arbetet var att utveckla en robust och effektiv metod samt att utbilda användarna i dethanteringssätt som krävs för att utföra snabba och korrekta analyser. Rapporten presenterarteknologin bakom röntgenfluoresc...

 12. Ambulanssjuksköterskors upplevelser av smärtlindring av barn i en prehospital kontext - en kvalitativ intervjustudie

  OpenAIRE

  Ekstrand, Magnus; Hed, Kristina

  2014-01-01

  Syftet med denna studie är att studera ambulanssjuksköterskors upplevelser av att bedöma och vårda barn under tio års ålder med akut smärta i en prehospital kontext.   Metod: Studien utfördes som en kvalitativ empirisk intervjustudie baserad på fem öppna frågor. Tio ambulanssjuksköterskor intervjuades och fick beskriva positiva och negativa upplevelser av att omhänderta barn 0-10 år med akut smärta i prehospital kontext. Materialet analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys med en manif...

 13. Helikoptertransport av farlig gods

  OpenAIRE

  Andersen, Kristian; Hauge, Mats Stoveland

  2004-01-01

  I denne oppgaven var formålet å kartlegge prosedyrer og rutiner for helikoptertransport av farlig gods. Dette inkluderte gjennomgang av lovverk, myndighetskrav og forskrifter. I tillegg har vi sett på bedriftens forhold til andre aktører. Videre har vi kartlagt risiko forbundet med helikoptertransport av farlig gods og sett på hva som kan gå galt med tanke på miljø, materiell og personell. Ut fra dette komt med forslag til hva som kan forbedre helikoptersikkerheten med tanke på transpor...

 14. Akustisk analyse av snorking

  OpenAIRE

  Torsteinbø, Anders

  2007-01-01

  I denne oppgaven har i hovedsak to teorier blitt undersøkt :1) er det mulig ved hjelp av ørepropper med høyttaler og mikrofon ådetektere snorking og deretter spille tilbake lyder som får personen tilå stoppe snorkingen, og2) er det mulig å klassisere ulike snorketyper ved hjelp av analysemetoderbrukt i talegjenkjenning.Først ble det utviklet og testet to forskjellige ørepropper som varbehagelige å sove med. Den ene av de to ble brukt videre i ...

 15. Systemdynamisk analyse av vannkraftsystem

  OpenAIRE

  Rydning, Anja

  2007-01-01

  I denne oppgaven er det gjennomført en dynamisk analyse av vannkraftverket Fortun kraftverk. Tre fenomener er særlig vurdert i denne oppgaven: Sjaktsvingninger mellom svingesjakt og magasin, trykkstøt ved turbinen som følge av retardasjonstrykk ved endring i turbinvannføringen og reguleringsstabilitet. Sjaktsvingningene og trykkstøt beregnes analytisk ut fra kontinuitets- og bevegelsesligningen. Modeller av Fortun kraftverk er laget for å beregne trykkstøt og sjaktsvingninger. En modell e...

 16. Verdsettelse av DOF ASA

  OpenAIRE

  Aalvik, Alexander

  2012-01-01

  Formålet med masteroppgaven er å verdsette selskapet DOF ASA den 31.desember 2010. Estimatet vil bli vurdert i forhold til aksjeprisen på Oslo Børs og tilnærmingen er basert på bruk av relevant informasjon og modeller innenfor temaet verdsettelse. I første del av oppgaven presenteres DOF ASA, og det gis en kort introduksjon av offshore supply industrien i Norge som virksomheten driver innenfor. Selskapene Solstad Offshore ASA og Farstad Shipping ASA danner grunnlaget for bransjen og bruke...

 17. Vi äro musikanter, men vill färre och färre spela basfiol och flöjt? : En kvalitativ studie av barns val av instrument till den frivilliga musikundervisningen.

  OpenAIRE

  Hägg, Daniel

  2015-01-01

  Studien syftar till att få en djupare insikt i hur sociala och kulturella faktorer påverkar barn och ungdomar i deras val av instrument för studier på en kulturskola. I bakgrundskapitlet presenteras tidigare forskning och annan relevant litteratur inom studiens ämnesområde. Studiens teoretiska utgångspunkter utgörs av det sociokulturella perspektivet. Studiens metod utgörs av den kvalitativa intervjun. Sex nybörjare, tre flickor och tre pojkar i åldrarna 8-10 deltog i studien. I resultatet fr...

 18. Vad händer efter olyckan? En studie av EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing

  OpenAIRE

  Andersson, Britt-Mari

  2013-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att beskriva en behandlingsmetod, Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), som används vid posttraumatiskt stressyndrom. Detta för att öka förståelsen för denna metod och granska nyttan av denna. Tanken var också att väcka intresse hos sjukskötare att vilja vidareutbilda sig till EMDR-terapeuter. Studien är kvalitativ och respondenten använde sig av kvalitativa temaintervjuer samt tidigare forskning som datainsamlingsmetod. Intervjumaterialet ana...

 19. Mediepresentationer av våld : En studie om faser, utifrån fallet Breivik

  OpenAIRE

  Kuhlin, Nancy; Drigoris, Sanna

  2015-01-01

  Idenna studie har vi undersökt hur massmedier presenterat våldshandlingar övertid. Det som vi undersökt är om det finns urskiljbara faser i massmedialapresentationer av våldshandlingar. Vi har utgått från fallet Breivik och Norgeattentatet2011, som vi menar är ett mediebelyst fall som kan kasta ljus över andravåldshandlingar. Vi har använt oss av Grundad Teori som kvalitativ metod och analyseratsammanlagt 80 stycken tidningsartiklar hämtade från Aftonbladet, Expressen,Dagens Nyheter och Svens...

 20. Hur påverkas patienter med psykiatrisk problematik av vårdhundar?

  OpenAIRE

  Iversen Ahrén, Mathilda

  2012-01-01

  Bakgrund: Intresset för att använda hundar inom vården har ökat bland patienter och personal. Forskning har påvisat fysiologiska, psykologiska, emotionella och sociala effekter genom användning av vårdhundar. I dagsläget finns ingen sammanställd forskning om hur detta påverkar patienter med psykiatrisk problematik. Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur vårdhundar påverkar patienter med psykiatrisk problematik. Metod: Metoden var en litteraturstudie bestående av 20 vetenskapliga arti...

 1. Intelligenta förpackningar för transport av temperaturkänsliga material

  OpenAIRE

  Lönn, Jack; Dahl, Oscar

  2014-01-01

  Denna tekniska rapport avser dimensionering, modellering samt validering av en förpackning som ska transportera hästsperma genom att utnyttja lagrade energier i fasomvandlingsmaterial. Lådan har konstruerats för att klara av de termiska påfrestningar som sker under transporten. En teoretisk modell har tagits fram och en prototyp har testats i klimatkammare för ett specifikt transportscenario. Rapporten går igenom metoder som använts för att utforma lådan och teoretiska modellen jämförs sedan...

 2. Psykososiale og organisatoriske forhold på arbeidsplassen : hvilken sammenheng har slike forhold for utvikling av smerter hos unge arbeidstakere?

  OpenAIRE

  Vindal, Emma

  2013-01-01

  Formål: Formålet med denne studien var å analysere muskel- og skjelettlidelser hos unge personer i begynnelsen av arbeidslivet. Hovedfokus var å identifisere psykososiale, organisatoriske og andre arbeidsrelaterte forhold som kan være viktige risikofaktorer for å utvikle langvarige smerter i nakke, skulder eller øvre del av ryggen. Målgruppen for undersøkelsen var unge studenter og arbeidstakere med en overvekt av frisører og elektrikere. Metode: Studien tar utgangspunkt i data som er sam...

 3. Tandhygienisters användning av bildstöd vid möte med barnpatienter

  OpenAIRE

  Berbic, Jasmina; Omeirat, Sara

  2016-01-01

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka tandhygienisters användning av alternativ kompletterande kommunikation i form av bildstöd i möte med barnpatienter. Metod och material: En digital enkät bestående av 15 frågor skickades ut till samtliga (102 stycken) verksamma tandhygienister i Region Jönköpings län. Antal deltagare var totalt 57 stycken, 54 kvinnor och 3 män. Resultatet redovisades i absoluta – och relativa frekvenser, samt medelvärde. p-värde ≤ 0,05 ansågs statistiskt signifikant....

 4. Ytrengöring av alfa-diamond : En studie och urval av ytrengöringsmetoder för hårda beläggningar

  OpenAIRE

  Morling, Jonas

  2010-01-01

  Examensarbetets mål är att rengöra en diamantkomposit med en ytrengöringsmetod. Metoden skulle vara mera effektiv än den manuella sandblästring som används idag för att ytrengöra detaljen. Detaljen är liten och har ett vitalt spår som ska rengöras. Detta ställer höga krav på effektiva metoder. De metoder som tas upp teoretiskt i examensarbetet är bland annat blästring, trumling och laserrengöring. Ett urval av metoderna testades. Den metod som utmärkte sig främst I testerna var automatisksand...

 5. Ombyggnad av motorcykel

  OpenAIRE

  Lund, Andreas

  2011-01-01

  Syftet med mitt examensarbete var att bygga en så kallad ”Bobber” av en Yamaha Wildstar 1600. Bobbern är en variant av ombyggda motorcyklar som tog form på 40 och 50talet, när amerikanska servicemän återvänt hem efter andra världskriget. De hade blivit inspirerade av lättare europeiska motorcyklar som de sett och kört. Väl hemma började man plocka bort delar av motorcyklarna som inte gjorde dem snabbare, tillexempel ljuddämpare, skärmar, lampor och blinkers. Andra delar kunde göras mindre, ti...

 6. Verdsettelse av Ekornes ASA

  OpenAIRE

  Brakestad, Anniken Stokvik; Pedersen, Erika

  2011-01-01

  Denne oppgaven er en verdsettelse av Ekornes-konsernet. Verdsettelsen er i hovedsak basert på offentlig tilgjengelig informasjon, samt intervju med konsernsjefen i Ekornes Øyvind Tørlen og møbelhistoriker Eldar Høidal. Verdsettelsesmetoden vi har benyttet er kontantstrømsbasert modell. Verdien av konsernet er beregnet med utgangspunkt i en strategisk analyse, en regnskapsanalyse, beregnet avkastningskrav og estimerte fremtidige kontantoverskudd. Problemstillingen for oppgave...

 7. Verdivurdering av BW Offshore

  OpenAIRE

  Kalleberg, Carl-Fredrik; Storebø, Mats

  2015-01-01

  Målet med oppgaven var å gjennomføre en verdivurdering av BW Offshore. Problemstillingen var å finne egenkapitalverdien for en privat investor i BW Offshore og deretter komme med en handelsanbefaling på BWO aksjen. For å gjennomføre verdivurderingen valgte vi en fundamentalanalyse ved bruk av den diskonterte kontantstrømmodellen. Vi supplerte verdivurderingen med en komparativ- og sensitivitetsanalyse. BW Offshore opererer innenfor exploration & production (E&P) i offshorebr...

 8. Verdsettelse av IC Companys

  OpenAIRE

  Brudeseth, Haakon

  2011-01-01

  Denne oppgaven har hatt som mål å verdsette IC Companys. I oppgavens første del ble den forholdsvis korte historien til selskapet, produktene og distribusjonskanalene presentert. Videre i oppgaven har jeg presentert verdsettelsesteori med fokus på fundamental verdsettelse, og forskjellene mellom egenkapitalverdi og selskapsverdi. Del tre omhandlet en strategisk analyse for selskapet, hvor de interne ressursene ble analysert ved hjelp av VRIO modellen, og de eksterne ved hjelp av Porte...

 9. PERBANDINGAN ESTIMASI KEMAMPUAN LATEN ANTARA METODE MAKSIMUM LIKELIHOOD DAN METODE BAYES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heri Retnawati

  2015-10-01

  Full Text Available Studi ini bertujuan untuk membandingkan ketepatan estimasi kemampuan laten (latent trait pada model logistik dengan metode maksimum likelihood (ML gabungan dan bayes. Studi ini menggunakan metode simulasi Monte Carlo, dengan model data ujian nasional matematika SMP. Variabel simulasi adalah panjang tes dan banyaknya peserta.  Data dibangkitkan dengan menggunakan SAS/IML dengan replikasi 40 kali, dan tiap data diestimasi dengan ML dan Bayes. Hasil estimasi kemudian dibandingkan dengan kemampuan yang sebenarnya, dengan menghitung mean square of error (MSE dan korelasi antara kemampuan laten yang sebenarnya dan hasil estimasi. Metode yang memiliki MSE lebih kecil dikatakan sebagai metode estimasi yang lebih baik. Hasil studi menunjukkan bahwa pada estimasi kemampuan laten dengan 15, 20, 25, dan 30 butir dengan 500 dan 1.000 peserta, hasil MSE belum stabil, namun ketika peserta menjadi 1.500 orang, diperoleh akurasi estimasi kemampuan yang hampir sama baik estimasi antara metode ML dan metode Bayes. Pada estimasi dengan 15 dan 20 butir dan peserta 500, 1.000, dan 1.500, hasil MSE belum stabil, dan ketika estimasi melibatkan 25 dan 30 butir, baik dengan peserta 500, 1.000, maupun 1.500 akan diperoleh hasil yang lebih akurat dengan metode ML. Kata kunci: estimasi kemampuan, metode maksimum likelihood, metode Bayes     THE COMPARISON OF ESTIMATION OF LATENT TRAITS USING MAXIMUM LIKELIHOOD AND BAYES METHODS Abstract This study aimed to compare the accuracy of the estimation of latent ability (latent trait in the logistic model using maximum likelihood (ML and Bayes methods. This study uses a quantitative approach that is the Monte Carlo simulation method using students responses to national examination as data model, and variables are the length of the test and the number of participants. The data were generated using SAS/IML with replication 40 times, and each datum is then estimated by ML and Bayes. The estimation results are then compared with the

 10. "Interrupted" eller "Imaginal Exposure"? : EMDR og de Kreative Art -Terapiene i Traumebehandling av Barn og Ungdom. Er metodene så forskjellige?

  OpenAIRE

  2012-01-01

  Sammendrag Problemområde: Det er gjort begrenset forskning på bruken av de kreative art-terapiene, når det gjelder barn med PTSD (Goodman, Chapman & Gant (2009). Foreløpig finnes det kun en randomisert kontrollert studie (Chapman, Morabito, Ladkas, Schreiner & Knudson, 2001). Det er også mangel på eksperimentell forskning, når det gjelder nytten av slike metoder i forhold til voksne med samme diagnose. Beskrivelser av effekt av tilnærmingen overfor voksne er ofte hentet fra kliniske ra...

 11. Analys av miljöanpassad ogräsbekämpning

  OpenAIRE

  Henningsen, Emelie

  2013-01-01

  Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk vars huvuduppgift är drift och underhåll av det svenska elstamnätet. Bekämpningen av oönskad vegetation är en del i underhållsarbetet i anläggningarna och sker i dagsläget med det kemiska bekämpningsmedlet Roundup. Svenska Kraftnät önskar att minska eller ersätta den kemiska ogräsbekämpningen med en miljöanpassad metod och rapporten syftar till att undersöka den möjligheten.  En av de möjliga metoderna, NCC Spuma, testades i ett fältförsök i en av S...

 12. Vurdering av flutter stabilitetsgrensen til Hålogalandsbroen med en probabilistisk metode

  OpenAIRE

  Kvamstad, Tori Høyland

  2011-01-01

  The present work is a study of the aeroelastic stability limit of the Hålogaland Bridge. The state-of-the-art theory concerning determination of flutter stability limits in modern bridge design is presented. The self-excited loads are modeled using aerodynamic derivatives obtained in a free vibration wind tunnel test of a section model. The bimodal flutter limit of all relevant mode pairs are evaluated, by considering frequency separation and mode shape similarity of the respective modes. The...

 13. Agila metoder – en kartläggning av teori och praktik

  OpenAIRE

  Georgsson, Anna

  2010-01-01

  In recent years, agile software development methods have become increasingly popular throughout the world. Today there are a number of different agile methods and they all rest on the Agile Manifesto that was formulated in 2001 as a reaction to the traditional software processes.The aim of this thesis is to make a survey of some of the agile methods used today and to see how they are being used in practice. It consists of two parts: a literature study and an interview study with people workin...

 14. Metoder för rekultivering av packningsskadad mark i urban miljö

  OpenAIRE

  Rolf, Kaj

  1993-01-01

  The effects of subsoil compaction, topsoil compaction, mechanical subsoiling with an excavator and pneumatic subsoiling using a Terralift soil aerator on a number of soil physical parameters and plant growth on five tree species, were measured at two sites with sandy loam and loam over clay loam, respectively. The compactions were made under controlled conditions before subsoiling and planting. Compaction had a negative influence on soil physics and plant growth. Soil bulk density was increas...

 15. Två metoder av finutsättning och dess noggrannheter

  OpenAIRE

  Lans, Gustav; Jonas, Skogfält

  2013-01-01

  This report describes a study of two different methods to achive the best possible result in setting out apartment details. These two methods are the setting out of details with a measuring tape from baselines and the setting out procedure with an instrument (totalstation).Through our knowledge in surveying and mapping technology and help from a carpenter, this investigation has been implemented. The setting out using a tape has been performed by letting the carpenter to set out windows, bath...

 16. Evaluation of methods for characterizations of deposits; Utvaerdering av metoder foer avlagringsmaetningar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hoegberg, J.; Bjoerkman, P. [Vattenfall Utveckling AB, Aelvkarleby (Sweden)

  2001-11-01

  In boilers there are problems with deposits on parts exposed to the flue gas, in particular on heat exchanging parts and to an increasing extent with the changeover to the use of biofuels and wood waste fuels. In order to solve the problems deposits are examined by using a deposit probe and taking deposit samples from the interior of the boiler. In this report an evaluation of methods of analysis is performed based on experiences in both literature and laboratory work. The evaluation forms the basis of an instruction for deposit measurements in 'Vaermeforsks Maethandbok'. The procedure for use of deposit probes is treated as well as the importance of careful and well planned sample preparation before analysis. In the literature a large number of methods used for analysis of deposits from flue ashes and similar applications are found. The methods include chemical analyses of solids and liquids, analysis of crystal structures, thermal properties and the solid mechanics of the materials. Several methods, for example SEM-EDX, XRF, ICP, IC and methods for determining the mechanical and thermal properties are suited for a survey examination of a deposit, while more specialised methods with higher resolution can add information but require a clear framing of a question and in practice are suited for only separate samples. Examples from the latter category are AES, ESCA and TOF-SIMS.

 17. Metod för inventering av underhållsbehov för skogsdiken

  OpenAIRE

  Larsson, Cecilia

  2011-01-01

  Large areas have been ditched in Sweden during the past 100 years to improve the forest production. Ditching and also maintenance of old ditches are operations having mainly negative effects on water quality, flora and fauna and changing characteristics of soil. The purpose of this study was to suggest a method for inventory of the need for ditching maintenance in old forest ditches that takes biodiversity, water protection and forest production into consideration. Inventory methods from five...

 18. Graphical pump system optimisation method; Grafisk metod foer effektivisering av pumpsystem eller andra system

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Choy-Hsien Lin; Aelmqvist, Arnold (Stora Enso AB (Sweden))

  2008-08-15

  The matter of energy has recently gained importance for companies in general and the forest industry in particular. Efforts to improve energy efficiency are ongoing with all companies within the industry, in order to reduce the significant energy costs. One area that makes up a substantial portion of the energy consumption is the process flows that are used to transport paper pulp. A pump system consists of numerous valves, splits and other sources of pressure loss, which makes it difficult to gain an understanding of the pressure levels at various locations, which in turn makes it difficult to identify opportunities for improvements. This project has developed software to create pressure diagrams which visualizes pumping work clearly and simplifies efforts to understand pump systems. Because the diagrams are generated automatically, the effort to study different possible solutions is reduced, thus encouraging experimentation and new, innovative solutions. The goal of the project was to develop a user friendly tool the aids analysis and design of pulp and paper plants. An analysis of the screen room at Stora Enso Hylte's TMP plant was carried out using the tool as a pilot, in order to test it in a real setting. Throughout the system, the project identified possibilities to reduce the pressure head by at least 25 per cent, which translates to 50 per cent and more in power. These savings have been achieved in the cases where the changes have been implemented. The pilot project clearly shows that pump systems should be analyzed as a whole, in order to reap the most of the benefits. Given that the tools are available, savings beyond those of making isolated improvements can be achieved, with a smaller investment. The tool designed in the project enables a fast feedback on ideas through an intuitive visual mean, which simplifies calculations and analysis of systems. It should be noted that it is only a tool, and engineering still has to be done e.g. judging the plausibility of the results and coming up with alternate solutions. This was the intended scope of the project which thus is considered a success

 19. Utveckling av metod för översvämningskartering

  OpenAIRE

  Olsson, Amanda

  2016-01-01

  The creation of reliable flood extent maps is becoming an increasingly important question as the  damage  caused by  natural  disasters  is  becoming  more  severe and the frequency of these events is increasing.  By limiting the uncertainty in flood modelling and simplifying the creation of flood extent maps, a more iterative process is made possible. This iterative process could potentially facilitate the development of more reliable emergency plans. The purpose of this report is to describ...

 20. Standardi in metode za specifikacijo zahtev programske opreme

  OpenAIRE

  Klun, Miha

  2015-01-01

  V tem diplomskem delu primerjam tri izbrane standarde in metode za pisanje specifikacij zahtev programske opreme. Metoda specifikacij IEEE 830 in metoda primerov uporabe predstavljata starejšo, medtem ko uporabniške zgodbe predstavljajo novejšo generacijo metod za pisanje specifikacij. Vsaka od metod je najprej predstavljena teoretično, nato pa še na praktičnem primeru. Za praktični primer smo vzeli kar študentom na Fakulteti za računalništvo in informatiko dobro poznani sistem E-študent. ...

 1. EFEKTIFITAS METODE PREVIEW, QUESTION, READ, REFLECT, RECITE, REVIEW DAN METODE KONVENSIAL TERHADAP HASIL BELAJAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Resi Mayangsari

  2012-06-01

  Full Text Available Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan metode (PQ4R dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas belajar siswa kelas X SMA PGRI Gumelar Kab. Banyumas tahun pelajaran 2011/2012 dan untuk mengetahui apakah penggunaan metode (PQ4R lebih efektif dibandingkan dengan metode konvensional. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah penggunaan metode (PQ4R pada mata pelajaran IPS ekonomi satndar kompetensi uang dan lembaga keuangan efektif untuk dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas belajar siswa kelas X SMA PGRI Gumelar Kab. Banyumas tahun pelajaran 2011/2012. Hasil penelitian menunjukan bahwa, penggunaan metode (PQ4R lebih efektif daripada metode konvensional pada pembelajaran IPS ekonomi standar kompetensi uang dan lembaga keuangan pada siswa kelas X SMA PGRI Gumelar kab. Banyumas tahun pelajaran 2011/2012. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai rata- rata post test untuk kelas eksperimen sebesar 78,57 dan kelas kontrol sebesar 75,31. Simpulan dalam penelitian ini yaitu penggunaan metode (PQ4R dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa, dan lebih efektif dibandingkan metode konvensional terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS ekonomi standar kompetensi uang dan lembaga keuangan pada siswa kelas X SMA PGRI Gumelar kabupaten Banyumas tahun pelajaran 2011/2012. Saran dalam penelitian ini yaitu pembelajaran dengan model pembelajaran (PQ4R dapat dijadikan sebagai alternatif pembelajaran bagi guru dalam rangka menambah variasi model mengajar karena efektif dalam meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa, perlu adanya belajar kelompok yang efektif untuk melatih tingkat sosial siswa, dan perlu adanya penelitian lebih lanjut dalam rangka untuk meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa. Goals to be achieved in this study was to determine whether the use of the method (PQ4R can improve learning outcomes and learning activities of high school class X PGRI Gumelar

 2. Utskrift av tredimensionell arkitekturmodell

  OpenAIRE

  Nylund, Johnny

  2015-01-01

  I examensarbetet behandlas modellering av hus anpassade för 3D-skrivning. Uppdragsgivare har varit Purmia Grön, ett företag i Pedersöre som har byggnadsplanering och 3D-modellering som huvudsakliga affärsområde. Målet med examensarbetet var att skapa en modell av ett hus som skulle lämpa sig för 3D-skrivning och inkorporera olika visuella designaspekter. 3D-skrivning är en tillverkningsprocess där ett fysiskt objekt skapas från en digital modell. Metoden har tidigare använts främst av stö...

 3. Avvattning av fettavskiljarslam

  OpenAIRE

  Tolgén, Isabelle

  2013-01-01

  Fettavskiljarslam är ett avfall som uppstår hos restauranger och på platser där matfett och matoljor används. För att förhindra att fettet sätter igen avlopp fångas det upp med en fettavskiljare. Dessa fettavskiljare töms sedan av slambilar som vidare lämnar slammet antingen för mellanlagring eller direkt för rötning och bildandet av biogas.   Ragn-­‐Sells AB hanterar ungefär 27 000 ton fettavskiljarslam varje år. 6000 ton av dessa placeras i  mellanlagringscistern på  Högbytorp  där  en  set...

 4. Effekter av IFRS

  OpenAIRE

  Nilsson, Therése; Ehrnfelt, Elizabeth

  2005-01-01

  Till följd av en ökad harmonisering inom EU skall alla börsnoterade företag inom EU följa och tillämpa International Financial Reporting Standards (IFRS) i sina koncernredovisningar från och med den 1 januari 2005. Företag som berörs är de som har aktier eller skuldebrev noterade på en reglerad marknad. I Sverige är Aktietorget, North Growth Market samt Stockholmsbörsen reglerade marknader. Den största förändringen till följd av IFRS implementeringen är att värdering av poster i balansräkning...

 5. Analyse av Ulike Akustiske Taleegenskaper for Deteksjon av Artikulatoriske Attributter.

  OpenAIRE

  Fasseland, Claus

  2007-01-01

  Arbeidet bak denne rapporten har omhandlet analysering av egendefinerte taleegenskapers potensial ved detektering av lydenheter (attributter). Et HTK-basert simuleringsverktøy har blitt utviklet for å kunne kartlegge egenskapenes evne til å frembringe gode gjenkjenningsresultater. En har undersøkt muligheten for forbedring av feilraten ved å representere talesignalet vha egenskapsvektorer som er tilpasset hver attributtdetektor. Utvelgelsen av vektorene er gjort ved subjektiv inspeksjon av at...

 6. Verdivurdering av SAS AB

  OpenAIRE

  Gangås, Silje Garberg

  2013-01-01

  Formålet med denne mastergradsavhandlingen har vært å beregne den teoretiske verdien på det børsnoterte selskapet SAS AB og på bakgrunn av denne gi en handlingsanbefaling på selskapets aksje. Forskningsspørsmålet for oppgaven er utledet som følger: ”Hva er verdien av SAS AB?” SAS AB er inne i en fundamental omstillingsprosses hvor den nye strategien, 4XNG, ble presentert og påbegynt november 2012. Omstillingsprosessen innebærer blant annet en omfattende omstrukturering i organisasjonen ...

 7. Automatisert pigging av lastebildekk

  OpenAIRE

  Oppedal, John Magne; Røyseth, Odd Gunnar; Hundere, Roy Helge; Sandvoll, Jøran

  2010-01-01

  Denne rapporten omhandlar løysing av Bacheloroppgåva til fire studentar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010. Studentane som utførte oppgåva studerte elektro- og automatiseringsteknikk ved høgskulen si avdeling i Førde. Målet med oppgåva var å utvikle og bygge ei automatisert maskin som kunne utføre montering av piggar i vinterdekk for lastebilar. Utviklingsprosjektet var eit samarbeid mellom prosjektgruppa, høgskulen og oppdragsgjevar Førde Vulk AS. Hovudprosjektrapport...

 8. Hantering av systemdokument

  OpenAIRE

  Gustavsson, Ingegerd; Folkesson, Birgitta

  2001-01-01

  All systemdokumentation som finns på Flextronics är dokumenterad på en mall i Word. Utvecklingen inom Flextronics WE, Karlskrona är stor. Många datasystem används på företaget inom olika avdelningar lokalt men även i Europa, och ingen gemensam ruin för hanteringen av systemdokument finns. Helpdesken på Flextronics servar hela Karlskrona och västra Europa på deras datasystem och nätverk. Vår uppgift är att ta fram en kravspecifikation för hantering av systemdokumentationen. För att helpdesken ...

 9. Mjerenje efikasnosti filtara i primjena NNSFDI metode

  OpenAIRE

  Bildirici, Melike; Alp, Selcuk

  2012-01-01

  Cilj rada je prezentirati filtar neuralne mreže zasnovan na NNSFDI metodi kao alternativni filtar u odnosu na često korištene filtre u ekonomiji: naime, Baxter-King, Hodrick-Prescott, Christiano i Fitzgerald i Kalman filtre. U ovom radu su korišteni različiti podaci koji uključuju godišnje stope nezaposlenosti za period od 1923 – 2008 i mjesečne stope inflacije za period od 1964:02 – 2009:07. Ponašanje nove metode i osnovnih filtara je procijenjeno na osnovu godišnjih i mjesečnih podataka. Em...

 10. Driftsstudie av Lav NOx brennerteknologi

  OpenAIRE

  Skarbø, Kjartan Juul

  2013-01-01

  NOx dannelsen i forbrenning er en komplisert prosess. Den kan bli kategorisert i tre mekanismer; termisk NOx, hurtig NOx og NOx fra nitrogenforbindelser i drivstoffet. Betydning av mekanismene i denne rapporten er henholdsvis. Forbrenning av hydrogen gir høyere flammetemperaturer som igjen kan føre til mer produksjon av termisk NOx. En lav-NOx brenner utviklet av SINTEF er testet for forskjellige blandinger av metan og hydrogen gass. Fem uavhengige operasjonsfaktorer er undersø...

 11. En av gutta

  DEFF Research Database (Denmark)

  Neumann, Cecilie Basberg; Rysst, Mari; Bjerck, Mari

  2012-01-01

  Hvilken betydning har kjønn og klær for kvinner som arbeider i mannsdominerte arbeiderklasseyrker? Forfatterne av denne artikkelen finner at kvinnene må nedtone sitt kjønn og sin seksualitet gjennom å dekke til kroppen, i klær laget for menn, for å signalisere at de er på jobb for å arbeide...

 12. KEEFEKTIFAN METODE SCHOOLYARD INQUIRY TERHADAP PENINGKATAN PEMAHAMAN SCIENCE VOCABULARY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S.D. Pamelasari

  2014-11-01

  Full Text Available Tantangan yang harus dihadapi dalam mengajar Bahasa Inggris di pada mahasiswa selain jurusan Bahasa Inggris adalah tingkat pemahaman kosakata yang rendah. Hal tersebut berpengaruh pada pemahaman materi mereka, berdasarkan permasalahan tersebut metode schoolyard inquiry digagas untuk membantu meningkatkan pemahaman mereka dalam memahami science vocabulary sebagai metode alternative untuk membantu mereka belajar. Schoolyard inquiry adalah metode belajar kosakata secara mandiri di luar kelas. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman science vocabulary mahasiswa Pendidikan IPA FMIPA Unnes mengingkat secara signifikan dan mencapai tingkat tinggi pada level pemahamannya. Melalui metode ini mahasiswa juga dapat mengintegrasikan pembelajaran Bahasa Inggris dengan metode saintifik. Mahasiswa juga memberikan respon positif terhadap metode schoolyard inquiry  ini. The challenge that should be faced of teaching English for non English department students is the low level of students’ vocabulary mastery. It affects their comprehension of material, therefore to help students to master the science vocabulary schoolyard inquiry method was proposed to be used as alternative method to improve students’ vocabulary mastery. Schoolyard inquiry is a method of independent learning that is conducted outside the class. The result showed that the students’ science vocabulary mastery improved significantly most of students reached high level of science vocabulary mastery. Through Schoolyard Inquiry method Students were be able to learn English by applying the scientific skill. The students also gave positive responses of learning vocabulary by using alternatif method of schoolyard inquiry.

 13. Fra kompetanselæring på kurs til anvendelse på arbeidsplassen: En kvalitativ studie av tre ledere sine opplevelser av sammenhengen mellom forventninger om læring og anvendelse av kunnskap

  OpenAIRE

  Blix, Cathrine Hagen

  2013-01-01

  Jeg har i denne studien belyst temaene læring og kompetanseoverføring. Problemstillingen min er: «Hvordan opplever ledere som deltar på ledertreningskurs sammenhengen mellom det de lærer på kurs og forventningene om å anvende det i hverdagen?» Formålet med oppgaven er å se nærmere sammenhengen mellom forventninger om læring og anvendelse av kunnskap.Jeg har brukt kvalitativ metode med fenomenologisk tilnærming som forskningsmetode. Jeg valgte å benytte arbeidsgiveren min, omtalt som Virksomhe...

 14. Fra kompetanselæring på kurs til anvendelse på arbeidsplassen : En kvalitativ studie av tre ledere sine opplevelser av sammenhengen mellom forventninger om læring og anvendelse av kunnskap

  OpenAIRE

  Blix, Cathrine Hagen

  2013-01-01

  Jeg har i denne studien belyst temaene læring og kompetanseoverføring. Problemstillingen min er: «Hvordan opplever ledere som deltar på ledertreningskurs sammenhengen mellom det de lærer på kurs og forventningene om å anvende det i hverdagen?» Formålet med oppgaven er å se nærmere sammenhengen mellom forventninger om læring og anvendelse av kunnskap. Jeg har brukt kvalitativ metode med fenomenologisk tilnærming som forskningsmetode. Jeg valgte å benytte arbeidsgiveren min, omtalt som Virksomh...

 15. Balanserat styrkort : En studie av Folkhälsans utvecklingsinstrument Karta & Kompass

  OpenAIRE

  Brandtberg, Anne-Marie

  2012-01-01

  Balanserat styrkort är en metod inom ekonomistyrning som har väckt stort intresse runt om i världen. Metoden kan användas i både stora och små företag som ett mät och ledningssystem som kopplas till företagets strategier och kompetenser. I detta examensarbete behandlas bakgrunden till metoden och vad metoden går ut på, samt varför företag använder sig av den. Syftet med examensarbetet är att förklara vad balanserat styrkort är och hur det används. Jag har undersökt hur metod...

 16. Introduction to AVS Audio

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Hao-Jun Ai; Shui-Xian Chen; Rui-Min Hu

  2006-01-01

  This paper describes a general audio coding algorithm which has been recently standardized by AVS, China.The algorithm is based on a perceptual coding technique. The codec delivers near CD-quality audio at 128kb/s. This paper describes the coder structure in detail and discusses the reasons for specific design methods. A summary of the subjective test results are presented for the prototype codec. Comparison Mean Opinion Score (CMOS) test indicates that the quality of the AVS audio coder is comparable with MPEG Layer-3 audio coder. A real-time decoder was used for the characterization test,which is based on a 16-bit fixed-point DSP. The performance of the DSP solution was demonstrated, including computational complexity and storage characteristics.

 17. Realtidsuppdatering av lokaltrafik

  OpenAIRE

  Hjälmarstedt, Mattias; Nagy, Pontus

  2014-01-01

  Denna rapport beskriver ett examensarbete utfört vid Skolan för informations- och kommunikationsteknik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Rapporten behandlar WebSocket som är ett nytt kommunikationsprotokoll som främst är framtaget för att förbättra prestandan inom webbkommunikationen. WebSocket är tänkt som ett substitut till HTTP inom områden som kräver låg responstid och asynkron uppdatering. WebSocket stöds idag av alla moderna webbläsare och har standardiserats av W3C (World Wid...

 18. Estimering av laster på PTO-kraftuttag

  OpenAIRE

  Selldén, Magnus

  2011-01-01

  För att utöka ett fordons användningsområde kan det utrustas med olika typer av arbetsredskap och lasthanteringsutrustning. För att driva dessa finns möjlighet till kraftuttag (PTO - Power Take-Off) från ett antal anslutningar vid motor och drivlina. I dagsläget saknar motorns styrsystem information om dessa laster vilket kan påverka styrningen negativt. I detta arbete presenteras en metod för att estimera det okända lastmomentet på kraftuttaget. Metoden utgår från Newtons andra lag för sväng...

 19. Faktorer som påverkar sponsorering av musikevenemang

  OpenAIRE

  Lundmark, Andreas

  2011-01-01

  Syftet med lärdomsprovet var att utforska om hur man söker och får sponsorer till ett musikevenemang och att hitta de faktorer som påverkar företag när de gör sina beslut om sponsorstöden. Avsikten var att få fram effektiva metoder för små organisationer att få sponsorer. Samtidigt var det intressant att se om det finns något som kunde göras bättre i letande efter av samarbete från både företagens och arrangörernas synvinkel. Den teoretiska referensramen baserade sig pa...

 20. Lära av trädgård

  OpenAIRE

  Åkerblom, Petter

  2005-01-01

  Abstract in English after this introduction in Swedish: Skolträdgården är ett nygammalt pedagogiskt verktyg med sina rötter i den gamla folkskolan. I tre delstudier diskuteras olika förutsättningar för skol-trädgårdsverksamhet i dagens skola. Särskilt intresse riktas mot vad som händer när pedagoger, planerare, fastighetsförvaltare, skötselentreprenörer och andra aktörer som berörs av skolans utemiljö samverkar. Framtids-verkstaden prövas som metod för att involvera aktörer i lokal skolgårdsu...

 1. PENGARUH METODE PENYULUHAN DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PENGETAHUAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nurdin

  2015-08-01

  Full Text Available Abstract: Influences of Counseling Methods on Environtmental Awareness with regard to Levels of Education. This article reports on a study which examined the influences of counseling methods of demonstration and discussion on envirenmental awareness with regard to levels of education. This ex­perimental research using 2x2 factorial design was carried out on a group of community members in West Jakarta. The data were analyzed using two-way variant analysis and Tukey’s test. The result dem­onstrates the interactional influences between the counseling methods and the levels of education on environmental awareness. The counceling method of discussion is more appropriate for community with high level of education, whereas demonstration is for community members with low level of edu­cation. Keywords: counseling methods, demonstration, discussion, levels of education, environmental awareness Abstrak: Pengaruh Metode Penyuluhan dan Tingkat Pendidikan terhadap Pengetahuan Ber­wawasan Lingkungan. Artikel hasil penelitian ini memaparkan pengaruh penyuluhan dengan metode demonstrasi dan diskusi terhadap pengetahuan berwawasan lingkungan berdasarkan jenjang pendidikan. Penelitian dilakukan secara eksperimental dengan desain faktorial 2x2 pada kelompok masyarakat di wilayah Jakarta Barat. Data dianalisis dengan analisis varians dua jalur, dan uji Tukey. Hasil penelitian mengungkap bahwa terdapat pengaruh interaksi antara metode penyuluhan dan tingkat pendidikan ter­hadap pengetahuan berwawasan lingkungan. Penyuluhan dengan metode diskusi lebih baik dipergunakan pada kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan tinggi, dan metode demonstrasi lebih baik diper­gunakan pada kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah. Kata kunci: penyuluhan, metode demonstrasi, metode diskusi, tingkat pendidikan, pengetahuan berwawasan lingkungan

 2. Summer Student Report - AV Workflow

  CERN Document Server

  Abramson, Jessie

  2014-01-01

  The AV Workflow is web application which allows cern users to publish, update and delete videos from cds. During my summer internship I implemented the backend of the new version of the AV Worklow in python using the django framework.

 3. Skatternas betydelse vid val och byte av företagsform

  OpenAIRE

  Bohlin, Maria; Landås, Sofia; Hellblom-Björn, Sanna

  2012-01-01

  Uppsatsen avser att undersöka vilken företagsform som är mest fördelaktig ur skattesynpunkt, samt att undersöka om det uppstår några skattemässiga konsekvenser vid byte av företagsform. Uppsatsen bygger på kvalitativ och deduktiv metod. I uppsatsen används primärdata från semistrukturerade intervjuer med rådgivare samt företag. Sekundärdata har samlats in från litteratur samt artiklar som berör ämnet byte av företagsform.  Resultatet av studien visade att aktiebolag är den skattemässigt mest ...

 4. En komparativ studie av klädföretags miljökommunikation

  OpenAIRE

  Rahnert, Katharina

  2010-01-01

  Syfte - Syftet med studien är att undersöka klädföretags miljökommunikation med sina kunder och att identifiera likheter och skillnader mellan större och mindre företags miljökommunikation. Metod - Studien genomfördes med hjälp av en kvantitativ metodansats där telefonintervjuer med sammanlagt sjutton klädföretag från Sverige och Tyskland utgör grunden för det empiriska materialet. Klädföretagen utgörs av dels geografiskt väletablerade företag och dels av företag med tydlig miljöprofilering. ...

 5. Verdsetting av Norsk Hydro ASA

  OpenAIRE

  Holmgren, Truls Ekhorn

  2014-01-01

  I denne oppgaven vil jeg finne ut om Norsk Hydro ASAs egenkapitalverdi gjenspeiles i aksjekursen som vi finner på Oslo Børs. Problemstillingen blir da som følger: "Hva er egenkapitalverdien til Norsk Hydro ASA?" Oppgaven begynner med en presentasjon av Norsk Hydro ASA og dets virke. Etterfulgt av en framlegging av aktuell teori innenfor verdsetting. Videre følger en vurdering av selskapets strategiske posisjon. Til den strategiske analysen benyttes rammeverkene Porters Five Forces og PE...

 6. Energieffektiv hydrogenlagring : eksergianalyse av adsorpsjon

  OpenAIRE

  Berntsen, Trond Einar Egeberg

  2012-01-01

  Hydrogenlagring er en nøkkelteknologi for etablering av en hydrogenøkonomi. Adsorpsjon er en av hydrogenlagringsteknologiene som for tiden utforskes sammen med hydrogen lagret som komprimert gass, væske, og i metallhydrider. Omfanget av denne oppgaven har vært eksergianalyse og utvikling av eksergilikninger for hydrogenlagring ved adsorpsjon ved kryogen temperatur. Eksergianalyse utført på kryo-adsorpsjonssystem er i hovedsak basert på det eksperimentelle op...

 7. Distribuert programutvikling i et virtuelt miljø, Design og evaluering av en prototype for Scrum i Second Life

  OpenAIRE

  Andreassen, Morten Christian; Johannessen, Christer

  2009-01-01

  Scrum er en metode for å organisere arbeidet til programmeringsteam. Slike team benytter ulike verktøy og møter for å kommunisere og koordinere sitt arbeidet. En fremtredende trend er Scrum team som benytter seg av distribuert arbeid. Multi User Virtual Environments (MUVE), slik som Second Life, er en plattform for å støtte distribuert arbeid. Denne studien presenterer en analyse av hvordan et MUVE kan bli benyttet for å støtte distribuert programutvikling. Denne analysen er...

 8. Lokale og nasjonale prisstrategier i det norske daglivaremarkedet : en empirisk undersøkelse av Kiwi og REMA 1000

  OpenAIRE

  Særvoll, Trine; Tjøm, Merete Bøe

  2013-01-01

  I denne utredningen har det blitt gjennomført empiriske undersøkelser av prisstrategier i Kiwi og REMA 1000. For å avdekke hvorvidt kjedene benytter lokale eller nasjonale prisstrategier har vi samlet inn 2572 priser i totalt 16 Kiwi- og REMA 1000-butikker i Hordaland. Det er lagt stor vekt på forklaring av metode for datainnsamling, da liknende undersøkelser i liten grad er utført tidligere. Resultater fra undersøkelsene analyseres i henhold til teori om lokale og nasjonale ...

 9. Transformative virkemidler i reklamer - En studie av reklamens påvirkning på holdninger blant unge

  OpenAIRE

  Riskild, Maiken Kolle; Kifle, Salem; Ingeman-Johnsen, Nina

  2015-01-01

  I denne oppgaven tar vi for oss transformative virkemidler i reklamer, og undersøker hvilken effekt disse virkemidlene har på ungdommers holdninger. Vi har tatt utgangspunkt i DNB sine reklamer, da de legger mange ressurser inn i disse, og bruker virkemidler som “humor” og “provokasjon” i flere av reklamene sine. Ettersom dette er et tema vi kunne lite om, valgte vi å bruke en eksplorerende, kvalitativ metode, for å få dypere forståelse og innsikt i hvordan ungdom blir påvirket av reklamer. V...

 10. Mentaliseringsbaserad terapi mot borderline personlighetsstörning : De professionellas upplevelser av dess effekt och verksamma komponenter

  OpenAIRE

  Holmström, Ida

  2014-01-01

  Det övergripande syftet med studien var att undersöka hur personalen på en psykiatrisk mottagning upplevde den behandling som de ger för borderline personlighetsstörning, mentaliseringsbaserad terapi. Genom en kvalitativ metod och fokusgrupper söktes svar på frågeställningarna. Det empiriska materialet analyserades med hjälp av tematisk analys och resultatet visade att behandlingen generellt upplevdes ha förbättrat patienternas livskvalitet. De flesta av patienterna gjorde helt andra livsval ...

 11. Erfaringer med intervensjonsforsøk i yrkesepidemiologi: Basert på studier av miljøtiltak for å forbedre inneklima i kontormiljø

  OpenAIRE

  Knut Skyberg; Knut Skulberg

  2009-01-01

   SAMMENDRAGBasert på to intervensjonsforsøk rettet mot helseeffekter i hud og øvre luftveier før og etter inneklimatiltak,drøftes erfaringer med design, metoder og analyse av data. Intervensjonene som ble prøvet ut varantistatisk behandling av dataskjerm (n=117) og storrengjøring i kontormiljø (n=104). Det ble måltstøvkonsentrasjon under vanlig arbeid med direktevisende partikkelteller. Ved støvkonsentrasjoner > 50μg/m 3 hadde tiltakene effekt. Antistatisk behandling av skjermen førte til red...

 12. Designprocessens styrka till grund för att utveckla miljö och verksamhet : Beachcenter Varamobaden på uppdrag av Designservice

  OpenAIRE

  Fritzon, Ida

  2014-01-01

  Beachcenter på uppdrag av Designservice, är ett projekt som på ett design- och ingenjörsmässigt arbetssätt med hjälp av dess metoder och verktyg arbetar med flera olika delar som underlag för utveckla och skapa ett flyttbart helhetskoncept. Projektet utförs på uppdrag av Designservice i Karlstad, där slutkunden är Beachcenter Varamobaden. Beachcenter Varamobaden ligger i Motala och kommer att vara utgångspunkten för flertalet aktiviteter, som t.ex. vindsurfing, stand up paddeling, kajak och h...

 13. Formann i motstandsbevegelsen og fremst i hylekoret - eller toppledelsens forlengede arm? : en komparativ studie av mellomlederens betydning for endring i offentlige organisasjoner

  OpenAIRE

  Eriksen, Erik; Worum, Jørgen

  2015-01-01

  Denne avhandlingen er basert på en undersøkelse av offentlige organisasjoner som drives døgnet rundt. Det som er undersøkt er hvilken betydning det har for endring i en organisasjon at det er en leder med personalansvar på jobb samtidig med de ansatte. Undersøkelsen er gjennomført som en komparativ analyse av to caser der det er brukt kvalitativ metode ved intervju av 11 ansatte i Levanger kommune og Oslo politidistrikt. Vi har undersøkt forskjellen mellom en organisasjon der l...

 14. ANALISA LUMINANSI LANGIT DENGAN METODE RASIO AWAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ramli Rahim

  2000-01-01

  Full Text Available Daylight and solar radiation data are important parts of building design process. However, many of the fundamental daylight and solar research studies used by architects and engineers in Indonesia are based upon data taken in other parts of the world. In order to investigate daylight availability data in low latitude/tropic area which are extremely lacking at the present stage, a measurement of daylight and solar radiation was done in Makassar. Cloud ratio is known as a most practical and convenient parameter to specify the real sky conditions. This paper describes the analysis of sky luminance by cloud ratio method which are obtained from the data measured during the period January - December 1995. Abstract in Bahasa Indonesia : Data luminansi dan radiasi surya merupakan bagian yang sangat menentukan dalam proses perancangan bangunan. Dalam kenyataannya, banyak arsitek dan ahli bangunan di Indonesia yang masih menggunakan hasil penelitian yang berdasarkan pada data pengukuran yang diperoleh dari negara lain. Dalam upaya investigasi ketersediaan data luminansi di daerah tropik yang hingga saat ini sangat terbatas, suatu pengukuran data tentang luminansi dan radiasi surya telah dilakukan di Makassar. Rasio awan dikenal sebagai suatu parameter yang cukup praktis dan baik dalam menentukan kondisi langit nyata. Tulisan ini mengungkapkan analisa dari luminanasi langit dengan metode rasio awan yang diperoleh dari pengukuran data selama periode Januari hingga Desember 1995. Kata kunci: luminansi langit, rasio awan, pengukuran data.

 15. Konseptutvikling av frangible flyplass master

  OpenAIRE

  Storhaug, Thomas Angell

  2014-01-01

  GJennom å studere rapporter og dokumenter rundt brekkbare flyplassmaster prøver denne teksten å foreslå metoder for å bygge en Finite Element Analysis modell for å teste flyplass master mot ICAO's krave til brekkbarhet. Dette gjøres ved å studere ICAO's krav, samt studere eksisterende løsninger og tester utført på disse mastene.

 16. EKSTRAKSI MINYAK ATSIRI DAUN ZODIA (Evodia suaveolens) DENGAN METODE MASERASI DAN DISTILASI AIR

  OpenAIRE

  Prima Astuti Handayani; Heti Nurcahyanti

  2014-01-01

  Daun zodia merupakan tumbuhan yang berpotensi sebagai insektisida nabati. Daun zodia mengandung senyawa aktif limonene yang bersifat neurotoksin terhadap serangga. Pengambilan minyak atsiri daun zodia dilakuan dengan metode maserasi dan metode distilasi air. Pada metode maserasi bahan digunakan etanol dan dimaserasi selama 3x24 jam. Kemudian didistilasi untuk menguapkan pelarut etanol. Untuk metode distilasi air bahan didistilasi selama 3 jam, campuran minyak dan air dipisahkan dengan menamba...

 17. Utveckling av ett snabblyftblock

  OpenAIRE

  Svensk, Johanna; Schönning, Lisa

  2014-01-01

  Detta examensarbete har genomförts i samarbete med Svero Lifting. Företaget säljer och utvecklar lyftanordningar. Svero Lifting arbetar idag med att reducera vikten på företagets komponenter genom ett materialbyte och har påbörjat utveckling av en ny lyftanordning, en blockvagn och ett snabblyftblock. Svero Lifting vill fortsätta utveckla företagets lyftanordning så att komponenterna i lyftanordningen passar varandra och utmärker sig på marknaden. Idag har Svero Lifting inga CAD-modeller elle...

 18. Utveckling av hotspotsystem

  OpenAIRE

  Baktirovic, Adnan

  2008-01-01

  Detta examensarbete är gjort på uppdrag av Fiber Optik Valley. Huvuduppdraget i projektet var att skapa ett fungerande betalningssystem för en hotspot och att utveckla företagets webbsida. Hotspotsystemet som baserades på en gratistjänst från Public IP, är tänkt att kunna fungera delvis autonomt utan ägarens ingripande. Företagets webbsida skapades i en Flex2-utvecklingsmiljö och produkten blev en Adobe Flash-applikation. För att få ett dynamiskt och konfigurerbart system skapades även en kon...

 19. Implementeringsforskning: vitenskap for forbedring av praksis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Signe Flottorp

  2013-11-01

  Full Text Available Medisinsk forskning har ført til store framskritt de siste tiårene. Det er investert mye mer ressurser på basalforskning og klinisk forskning enn på å utvikle og evaluere metoder for å sikre at pasientene får nytte av forskningen. Formålet med implementeringsforskning er å redusere gapet mellom forskning og praksis, ved å utvikle og evaluere tiltak som kan sikre at behandlingen som pasientene mottar er kunnskapsbasert, at den er omsorgsfull og av god kvalitet.I denne artikkelen gjør vi rede for hva implementering og implementeringsforskning er. Vi belyser historikken til denne unge vitenskapen, og illustrerer mangfoldet i de faglige tilnærmingene og begrepene som brukes om det å få forskning brukt i praksis. Det finnes en rekke teorier om endring av atferd, både på individnivå og på organisatorisk nivå. Teoriene er imidlertid i liten grad testet empirisk, særlig når det gjelder å endre atferd i helsetjenesten.Systematiske oversikter over metodisk gode studier er den beste kilden til informasjon om effekt av implementeringstiltak. The Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group (EPOC er en viktig kilde for slike oversikter. De systematiske oversiktene som er utarbeidet på dette feltet viser at passive dissemineringstiltak har begrenset effekt, mens mer aktive tiltak kan ha liten til moderat effekt. Det er ofte betydelig variasjon i effekt på tvers av studiene. Det er derfor viktig å få bedre kunnskap om hvilke faktorer som kan forklare slike forskjeller i effekt.Vi gir eksempler på norske implementeringsstudier, og refererer bidrag fra forskere ved Kunnskapssenteret. Implementeringsforskningen kan, hvis den lykkes, sikre pasientene bedre behandling.Flottorp S, Aakhus E. Implementation research: science for improving practice. Nor J Epidemiol 201 3; 23 (2: 187-196.ENGLISH SUMMARY Medical research has led to major advances in recent decades. More resources have been invested in basic and clinical research

 20. Kreativa metoder för att upprätthålla minnet hos människor med minnesstörning

  OpenAIRE

  Rönnholm, Jenny; Tiainen, Nina

  2010-01-01

  Syftet med examensarbetet är att beskriva kreativa metoder och utgående från dessa utveckla minneskort, vilka hjälper människor med minnesstörning att upprätthålla sin minneskapacitet. De kreativa metoderna som används är reminiscens, mnemoteknik samt musik och socialt stöd. Ämnet valdes för att behovet av minnesträning ökar eftersom allt fler människor kommer in i pensionsåldern. Informationssökningen gjordes i form av en begränsad litteraturstudie. Litteraturen består av aktuella vårdvet...

 1. Perbaikan Metode Penghitungan Debit Sungai Menggunakan Cubic Spline Interpolation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Budi I. Setiawan

  2007-09-01

  Full Text Available Makalah ini menyajikan perbaikan metode pengukuran debit sungai menggunakan fungsi cubic spline interpolation. Fungi ini digunakan untuk menggambarkan profil sungai secara kontinyu yang terbentuk atas hasil pengukuran jarak dan kedalaman sungai. Dengan metoda baru ini, luas dan perimeter sungai lebih mudah, cepat dan tepat dihitung. Demikian pula, fungsi kebalikannnya (inverse function tersedia menggunakan metode. Newton-Raphson sehingga memudahkan dalam perhitungan luas dan perimeter bila tinggi air sungai diketahui. Metode baru ini dapat langsung menghitung debit sungaimenggunakan formula Manning, dan menghasilkan kurva debit (rating curve. Dalam makalah ini dikemukaan satu canton pengukuran debit sungai Rudeng Aceh. Sungai ini mempunyai lebar sekitar 120 m dan kedalaman 7 m, dan pada saat pengukuran mempunyai debit 41 .3 m3/s, serta kurva debitnya mengikuti formula: Q= 0.1649 x H 2.884 , dimana Q debit (m3/s dan H tinggi air dari dasar sungai (m.

 2. Spolehlivost analytických metod

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Plzák, Zbyněk

  Ústí nad Labem : UJEP, 2008, 10-1-10-5. ISBN 978-80-7044-993-6. [Analytická chemie a životní prostředí /4./. Ústí nad Labem (CZ), 22.05.2008-13.05.2008] R&D Projects: GA MŠk LA 074 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40320502 Keywords : analytical method * environment Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry

 3. TFT och EFT som terapeutiska metoder vid traumabehandling

  OpenAIRE

  Brandeker Hausmann, Eila; Hjertner, Cecilia

  2008-01-01

  TFT (Thought Field Therapy) och EFT (Emotional Freedom Techniques) är två energipsykologiska metoder som använts vid ångestproblematik. Energipsykologi är ett samlingsnamn för metoder med influenser från bland annat traditionell kinesisk medicin. TFT och EFT har diskuterats som ett komplement till vedertagen behandling vid traumatisering. Föreliggande uppsats syftade till att undersöka området energipsykologi och belysa TFT och EFT för traumabehandling. Datainsamling genomfördes i två steg ge...

 4. OVERSETTELSE OG VALIDERING AV PATIENT-RATED TENNIS ELBOW EVALUATION QUESTIONNAIRE

  OpenAIRE

  Flaen, Thea Wikesland

  2014-01-01

  Lateral epiconylalgia (LE) er en vanlig lidelse som affiserer albuen med smerte og dysfunksjon. Patient-rated Tennis Elbow Evaluation Questionnaire (PRTEE) er et spørreskjema laget for vurdering av LE og er vist å være en reliabel metode i utredningen. Det er overstate til unlike språk, men ikke til norsk. Hensikten med denne studien var å oversette PRTEE til norsk og vurdure reliabiliteten og validiteten til det overstate skjemaet. PRTEE-N viste bra samtidig validitet med NRS, og det viste s...

 5. Projektering av hallbyggnad

  OpenAIRE

  Kankaanpää, Teemu

  2014-01-01

  Detta ingenjörsarbete är utfört åt jordbruksföretaget Maatalousyhtymä Juha Hotakainen. Målet var att få utfört bygglovsritningar till en hallbyggnad som skall betjäna företaget i fråga. Hallen skall bli en varm lagerhall för reparation av maskiner och verktyg. Hallens storlek är 480m² och den skall vara hel varm. Byggnaden delas upp i två sektioner så att man i ena sektionen kan förvara maskinerna och i den andra sektionen kan underhålla maskinerna. Sektionerna har två stora lyftdörrar ...

 6. Dynamisk Analys av scrollkompressorn

  OpenAIRE

  Laso Plaza, Elena

  2007-01-01

  Det svenska företaget Thermia använder scrollkompressorer från det amerikanska bolaget Copeland i sina värmepumpsystem. Trots den betydande ljudminskning som scrollkompressorer ger jämfört med andra kompressorer är ljudtrycksnivån fortfarande 56 dBA. Den här ljudtrycksnivån är inte tillräckligt låg om man vill placera systemet i köket. Företaget önskar minska hela systemets ljudtrycksnivå. Rapporten innehåller en dynamisk analys av de olika möjliga ljudkällorna i kompressorn. Den innehåller d...

 7. Teratogene effekter av antiepileptika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bernt A. Engelsen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGCa. 1 av 200 gravide har epilepsi. Gravide med epilepsi har økt risiko for visse obstetriske komplikasjonerog for å føde barn med medfødte misdannelser. Risikoen for misdannelser synes koblet til bruk avantiepileptika under svangerskapet, og ikke til selve epilepsien. Alle typer misdannelser er økt, men leppeganespalteog nevralrørsdefekter utgjør særlig viktige misdannelser. Årsakene til misdannelsene er multifaktorielle.Bruk av antiepileptika i monoterapi kan sies å gi en individuell risiko for større misdannelser påca. 4-6%. Karbamazepin og natriumvalproat gir hhv. 0,5-1% og 2-3% risiko for nevralrørsdefekt. Samletrisiko for større og mindre anomalier inkludert dysmorfe ansiktstrekk synes ikke å overstige 10%. ENGLISH SUMMARYEngelsen BA. Teratogenic effects of antiepileptic drugs. Nor J Epidemiol 1997; 7 (1: 23-28.Approximately 1 in 200 pregnant women have epilepsy, and 1 in 250 births are to children of mothers whouse antiepleptic drugs (AED. Pregnant women with epilepsy have increased risk for certain obstetricalcomplications, and for giving birth to children with congenital malformations. The increased risk forcongenital malformations seems connected to the use of AED, not to the epileptic syndromes. The etiologyof congenital malformations are multifactorial. Use of AED in monotherapy is associated with anindividual risk of giving birth to a child with a major malformation of 4-6%. The specific risk of spinabifida is 0,5 to 1% for carbamazepine and 2-3% for sodium valproate.

 8. Negotiation Mechanism of AVS Standardization

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Su Junbin

  2007-01-01

  @@ 1. Introduction The mission of the Audio Video Coding Standard (AVS) Working Group of China is to develop AVS standards drafts and deliver them to the national standardization administration authorities. Since its establishment in 2002, the AVS Working Group has developed rapidly, growing from 33 members in 2003 to 153 in 2006. By the end of 2006, it had put forward for approval nine standards drafts (Table 1) with Part 2 of the AVS 1.0 draft approved as a national standard in February 2006.

 9. Helseeffekter ved tap av ektefelle

  OpenAIRE

  Gamre, Heidi

  2012-01-01

  Assosiasjonen mellom tap av ektefelle og økt risiko for egen død er godt dokumentert i litteraturen. Ekteskapet er funnet å ha beskyttende effekt på helsen. Effekten av utdanning er med utgangspunkt i litteraturen usikker. Studien vurderer risiko for død ved tap av ektefelle, ved hjelp av Cox-regresjonsanalyse og tidsavhengige kovariater. Risiko for død vurderes i forhold til kjønn, alder, tid etter dødsfall og utdanning. Studien tar utgangspunkt i norske registerdata, og danner en prospektiv...

 10. Segmentasi Citra Remote Sensing Laut Dengan Metode Clustering DBSCAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I Made Suwija Putra

  2013-12-01

  Full Text Available Kebutuhan terhadap citra jarak jauh di bidang kelautan ini sangat diperlukan terutama dalam bidang pemetaan wilayah zona kedalaman laut ataupun bidang keteknikan yang lain. Oleh karena itu dibutuhkan sistem yang dapat menetukan wilayah zona kedalaman laut melalui citra digital berupa citra penginderaan jauh (remote sensing yang tentunya diharapkan lebih efisien dari cara konvensional yang sudah ada untuk bisa memetakan zona wilayah kelautan karena hanya membutuhkan sebuah citra input dengan objek laut dari penginderaan jarak jauh. Penelitian ini melakukan identifikasi zona kedalaman laut dari citra menggunakan metode DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise. Metode DBSCAN diberikan proses pra pengolahan citra baik itu penyesuaian ukuran citra dan kuantisasi warna citra sebelum dilakukan proses DBSCAN agar proses metode DBSCAN bisa bekerja lebih efisien. Proses DBSCAN nantinya akan menghasilkan zona kedalaman laut yang sesuai dengan citra yang ingin diketahui tanpa harus menentukan jumlah cluster terlebih dahulu atau zona kedalaman laut yang ada pada citra yang diujikan. Tingkat keberhasilan metode DBSCAN yang diberikan proses pra pengolahan berupa kuantisasi warna ini berhasil memberikan informasi mengenai zona kedalaman laut sesuai dengan citra ocean yang ingin diketahui dengan rata-rata persentase keberhasilan sebesar 96,3 persen dari beberapa percobaan citra input yang telah dilakukan pada penelitian ini.

 11. Pengaruh Metode Massage Terhadap Pengurangan Intensitas Nyeri pada Persaliinan Kala I di Klinik Bersalin Fatimah Ali I Marindal Medan Tahun 2010

  OpenAIRE

  Ratih, Rini Hariani

  2010-01-01

  Semua wanita mengalami nyeri selama persalinan, hal ini merupakan proses fisiologis. Salah satu metode yang sangat efektif dalam menanggulanginya adalah dengan massage yaitu metode effleurage dan metode abdominal lifting yang merupakan salah satu metode nonfarmakologi yang dilakukan untuk mengurangi nyeri persalinan. Wanita yang mendapat metode massage selama persalinan mengalami penurunan kecemasan, pengurangan nyeri, dan waktu persalinan lebih pendek secara bermakna. Tujuan penelitian ini ...

 12. Temanummer om styring av naturressurser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  May Thorseth

  2014-05-01

  Full Text Available Dette nummeret av Etikk i praksis – Nordic Journal of Applied Ethics er et temanummer om styring av naturressurser. Den tematiske delen inneholder tre artikler, mens den åpne delen har to artikler som drøfter svært dagsaktuelle tema.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v8i1.1799

 13. Læring av erfaring?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramvi, Ellen

  Hva skal til for å lære av erfaring? Denne avhandlingen er en empirisk baseret undersøkelse av ungdosmskolelæreres muligheter og betingelser for å "lære av erfaring" i den særlige betydning av begrepet  W. Bion gir i sin psykoanalytiske teori. Undersøgelsen baserer seg på et feltarbeid som strekker...... seg over ett skoleår. Datamaterialet ble samlet inn via observerasjoner og mer eller mindre strukturerte samtaler med lærere ved to forskellige norske ungdsomsskoler. Analysen av materialet foregår i to trinn: først en fenomenologisk analyse, tett på lærernes egne beskrivelser og refleksjoner av...... lærerarbeidet, dets udfordringer og vanskeligheter, og deretter en psykoanalytisk perspektivering av de fenomenologiske analyseresultatene. Analysen viser en almindelig lærerhverdag og en skoleorganisation, hvor lærernes "læring av erfaring" i stor utstrekning blokkeres i et vekselspill mellem lærernes flukt...

 14. Påvisning av nye biomarkører i plasma-proteomet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jens P. Berg

  2009-10-01

  Full Text Available Svar på laboratorieanalyser er av avgjørende betydning for ressursbruk i helsevesenet i forbindelse med utredning, behandling og oppfølgning av pasienter. Undersøkelser fra USA viser at ca. 70% av alle beslutninger som foretas i helsevesenet i stor grad er basert på resultater fra laboratoriene (1. Størst betydning for bruk av ressurser og folkehelse har laboratorieanalyser som kan brukes til å identifisere personer med økt risiko for sykdom som kan forebygges eller kureres. De mest dramatiske eksempler på dette finner man for noen dominant arvelige kreftformer hvor en enkelt genetisk undersøkelse kan påvise personer som trenger ekstra oppfølgning og i enkelte tilfeller profylaktisk kirurgisk behandling. Blod utgjør det viktigste materialet for laboratorieundersøkelser. I denne artikkelen vil vi beskrive noen av mulighetene som finnes i letingen etter nye biomarkører i form av proteiner og peptider i plasmaproteomet som betegner det totale uttrykket av proteiner i plasma. Utviklingen av immunometriske og massespektrometriske metoder har åpnet nye muligheter til å finne nye sykdomsmarkører både som ”nye” proteiner og i form av modifikasjoner som er dannet etter at proteinet er syntetisert (post-translasjonelle modifikasjoner. Effektiv testing av kombinasjoner av flere titalls markører gjør det mulig å lete etter sykdomsspesifikke ”fingeravtrykk” i proteomet. Plasma-proteomet karakteriseres imidlertid også av at bare noen få proteiner utgjør kvantitativt det meste av proteomet og av store konsentrasjonsforskjeller mellom de ulike proteinene. God tilgang på godt karakteriserte kliniske materialer er helt nødvendig for å kunne validere nytten av en ny biomarkør. Et effektivt samarbeid mellom metode-utviklere og biobanker er derfor av avgjørende betydning for hvor raskt en ny biomarkør kan bli en diagnostisk eller prognostisk faktor.Determination of new biomarkers in the plasma proteome. Decision making and use

 15. Eidangertunnelen: Valg av drivemetode ved forsering av kritisk sone

  OpenAIRE

  Einarson, Michael

  2014-01-01

  Entreprisen UFP-08 Eidanger er et komplekst jernbaneprosjekt som er en av fire grunnentrepriser i parsell nr. 12 mellom Farriseidet-Porsgrunn. Eidangertunnelen er hoveddelen i entreprisen UFP-08 Eidanger. Den største utfordringen for prosjektet er den kritiske sonen ved Tveitanlia.Den kritiske sonen består av lav fjelloverdekning med en minste masseoverdekning på 8,0 m. I forbindelse med kartlegging av terrenget har det blitt gjennomført gode forundersøkelser i prosje...

 16. Eidangertunnelen : Valg av drivemetode ved forsering av kritisk sone

  OpenAIRE

  Einarson, Michael

  2014-01-01

  Entreprisen UFP-08 Eidanger er et komplekst jernbaneprosjekt som er en av fire grunnentrepriser i parsell nr. 12 mellom Farriseidet-Porsgrunn. Eidangertunnelen er hoveddelen i entreprisen UFP-08 Eidanger. Den største utfordringen for prosjektet er den kritiske sonen ved Tveitanlia.Den kritiske sonen består av lav fjelloverdekning med en minste masseoverdekning på 8,0 m. I forbindelse med kartlegging av terrenget har det blitt gjennomført gode forundersøkelser i prosje...

 17. Analyse av CO2-varmepumper for varmtvannsberedning av boligblokker

  OpenAIRE

  Borge, Mads

  2014-01-01

  SammendragRapporten er skrevet som masteroppgave utført ved NTNU våren 2014 og omhandler det installerte varmtvannsberedningsanlegget ved Tveita borettslag i Oslo. Tveita borettslag ble oppført i 1967, og består av tre boligblokker med totalt 819 leiligheter. Det er nylig utført diverse ENOK-tiltak ved borettslaget. ENOK-tiltakene bestod blant annet av å oppgradere romoppvarmingssystem og varmtvannsberedningssystem. Dette ble gjort ved installering av en 100 kW C...

 18. Metodutveckling för analys av etylenglykoler i vattenprov med gaskromatografi

  OpenAIRE

  Gustavsson, Emil

  2011-01-01

  Syftet med detta examensarbete var att utveckla en GC-metod för analys av etylenglykoler i förorenade vattenprover, exempelvis industriavloppsvatten. Detta skulle åstadkommas med en GC-FID och MMI (Multimode Inlet), samt helst utan provupparbetning. Ett annat av målen var att kunna kvantifiera inom området 1 ppm till 100 ppm, och att metoden skulle vara tillräckligt stabil för att kunna ackreditera den.Ett flertal kolonner testades, där en HP-5 med dimensionerna 30 m*0,53 mm*0,88 μm från Agil...

 19. Mental träning vid rehabilitering av idrottsskador : En systematisk litteraturstudie

  OpenAIRE

  Snickars, Linnea

  2014-01-01

  Mental träning är ett samlingsnamn på ett stort antal tekniker och metoder. Idag är mental träning vanligt förekommande som tillägg till den fysiska träningen inom idrott med syfte att uppnå förbättrad prestation. Syftet med detta examensarbete var att på basis av forskad evidens undersöka den mentala träningens möjlighet till inverkan på rehabilitering av idrottsskador. Med arbetet undersöks således vilka effekter mental träning kan ge vid idrottskaderehabilitering. För att vidare bredda...

 20. Vox : en studie av endringsprosesser

  OpenAIRE

  2007-01-01

  Temaet for oppgaven har vært vurderingsprosesser og endringer knyttet nasjonal utdanningsadministrasjon på voksenopplæringsfeltet. Vox ble opprettet i kraft av Kompetansereformen i 2001 for å gi regjeringen og departementet et redskap for å gi voksne den kompetanse som arbeidslivet og den enkelte etterspør. Studien har tatt for seg prosessen rundt opprettelsen av Vox. Den har også sett på prosesser knyttet til utvikling av virksomhetsområde, styring og organisatorisk plassering, samt reorgan...

 1. Kan ullfrotté lindra de strålrelaterade hudbiverkningarna vid behandling av bröstcancer?

  OpenAIRE

  Bylund, Jennie; Johansson, Charlotte

  2015-01-01

  Syfte. Att jämföra strålrelaterade hudbiverkningar efter behandling av bröstcancer mellan kvinnor som använt en nyutvecklad bh innehållande ullfrotté, och kvinnor som inte använt bhn. Bakgrund. Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen för kvinnor i världen, där behandlingen främst utgörs av kirurgi med kompletterande cytostatika- och strålbehandling. En av de vanligaste biverkningarna vid strålbehandling är hudreaktioner. Design. Kvantitativ deskriptiv tvärsnittsstudie. Metod. Enkätstud...

 2. Kvalitetsutveckling : Organisatoriska förbättringar för en tillverkare av mobila hydrauliska kranar

  OpenAIRE

  Krantz, David

  2006-01-01

  Kvalitet, förbättringar och processperspektiv är centrala delar för företag som vill arbeta med offensiv kvalitetsutveckling. MultiDocker Cargo Handling AB producerar mobila hydrauliska kranar främst avsedda för att användas i en hamnmiljö. En stor del av verksamheten består av säljoch marknadsföringsaktiviteter mot marknadens kunder. I dagsläget vill MultiDocker finna metoder för att höja resultaten av sina mest värdeskapande aktiviteter och förädla sina tjänster gentemot kund. I min rapport...

 3. Den pedagogiska måltiden : en jämförande studie av olika pedagogiska inriktningar

  OpenAIRE

  Lindström, Andreas; Ståbi, Maria

  2008-01-01

  Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur lunchmåltiden ser ut på förskolor med olika pedagogiska inriktningar. Detta får vi genom att undersöka om man kan se spår av dessa under måltidssituationen. I studien tar vi även reda på vilka spår av Lpfö 98 som framkom under lunchsituationen. Inriktningarna som ingår i arbetet är Montessori, Reggio Emilia och ”I ur och skur”. Vi använder oss av en kvalitativ metod där vi besöker tre förskolor med olika pedagogiska inriktningar för a...

 4. Retrospektiv gjennomgang av pasienter behandlet for kronisk hepatitt C virus infeksjon ved Oslo Universitetssykehus, Aker i perioden april 2002 til april 2009

  OpenAIRE

  2010-01-01

  Mål: Å vurdere resultater av HCV behandling utenom studieprotokoll ved Oslo Universitetssykehus, Aker i perioden april 2002 - april 2009. Vi har gjort en oppfølgingsstudie på 16 pasienter med FibroScan (FS) målinger før og minst 6 mnd etter behandling for å vurdere fibrose regresjon/progresjon etter behandling. Metode: Retrospektiv identifikasjon av 470 pasienter. 80 har blitt fulgt opp i minst 6 måneder etter behandling. Resultater: Alle data er analysert etter ”intention-to-treat” ...

 5. Evaluasi Kualitas Pelayanan Perpustakaan Pusat Universitas Medan Area Dengan menggunakan Metode LibQual.

  OpenAIRE

  Simanjuntak, Larisma

  2015-01-01

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan di Perpustakaan Pusat UMA berdasarkan evaluasi metode LibQual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode desktiptif dengan alasan untuk menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa yang menjadi anggota Perpustakaan Pusat Universitas Medan Area sebanyak 4.335 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 98 orang responden dengan teknik pengambilan ...

 6. Förskolegruppens påverkan på barn i behov av särskilt stöd : En intervjustudie av förskollärares erfarenheter av att tillgodose barns behov i relation till barngruppens storlek

  OpenAIRE

  Jansson, Susanna; Yousif, Emilia

  2016-01-01

  Denna studie har haft som syfte att genom en kvalitativ metod undersöka vilka möjligheter förskollärare anser sig ha i att möta barn i behov av särskilt stöd i relation till barngruppens storlek. Studiens resultat utgår från semistrukturerade intervjuer med tio förskollärare. Resultatet visar att förskollärare upplever det negativt med stora barngrupper då det försvårar arbetet att tillgodose barn i behov av särskilt stöd. Nio av tio förskollärare menar att större barngrupper leder till att f...

 7. METODE CEPAT EKSTRAKSI DNA Corynebacterium diphtheriae UNTUK PEMERIKSAAN PCR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sunarno Sunarno

  2014-10-01

  Full Text Available AbstractDiagnosis of diphtheria caused byCorynebacterium diphtheriaeshould be done immediately since delay of therapy may cause 20-fold increase rate of death. One method of rapid diagnostic to identify diphtheria is by using polymerase chain reaction (PCR. The fundamental issue of this method depends on the DNA, either its quality or quantity. The simple DNA extraction method, which is using mechanical/physical principles with a little of chemical reagents (such as boiling method and the use of sodium hydroxide (NAOH, will have some benefits, such as easy to be performed, low cost, fast, and environmentally friendly. This study aimed to evaluate effectivity and efficiency of boiling method with NaOH to extract DNA of C. diphtheriae compared to the use of a commercial diagnostic kit for PCR assay. We used C. diphtheriae toxygenic(NCTC 10648 isolates, which are grown in blood agar plates. We then prepared the suspensions of cell/colony in aquadest with several dilutions. Each dilution was extracted using boiling method, NaOH and controlled with the use of a commercial diagnostic kit (QiAmp DNA Minikit. The results were evaluated quantitatively with spectrophotometer and qualitatively with gel electrophoresis. The results showed that the extracted DNA from boiling method with NaOH has an adequate quality and quantity for PCR assay (up to 9 CFU/uL cell/reaction. Therefore, it can be summarized that boiling method with NaOH is effective and efficient to be applied in PCR assay forC. diphtheriae.Key words: boiling extraction method, NaOH, C.diphtheriae, PCRAbstrakKematian kasus difteri yang disebabkan oleh Corynebacterium diphtheriaedapat meningkat 20 kali lipat karena keterlambatan pengobatan sehingga penegakan diagnosis harus dilakukan sesegera mungkin. Salah satu metode diagnostik yang cukup cepat untuk mendeteksi penyakit difteri adalah pemeriksaan polymerase chain reaction(PCR. Keberhasilan pemeriksaan PCR dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas

 8. Penetapan Kadar Protein pada Yogurt Kemasan dengan Metode Kjeldahl

  OpenAIRE

  Sitompul, Venny C S

  2015-01-01

  Menurut SNI, yogurt adalah produk yang diperoleh dari susu yang telah dipasteurisasi kemudian difermentasikan dengan bakteri tertentu sampai diperoleh keasaman, bau, dan rasa yang khas, dengan atau tanpa penambahan bahan lain yang diizinkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan kadar protein di dalam yogurt kemasan. Sampel yang digunakan dalam pengujian adalah yogurt kemasan sebanyak tiga botol. Penetapan kadar protein dilakukan menurut metode Kjeldahl sesuai dengan prosedur Stand...

 9. PEMODELAN DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENJADWALAN PILOT DENGAN METODE EKSAK DEKOMPOSISI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nurhadi Siswanto

  2007-01-01

  Full Text Available Crew scheduling is one of most important operational problems in airline industries. Crew scheduling Problem consists of two steps that is "Crew Pairing" and "Crew Rostering". The research focusses on building Boeing 737-200's monthly pilot rostering of PT. X Airlines based on given pilot pairings. There are some vertical and horizontal regulations must be fulfilled in so that the problem becomes very complex and cannot be solved using a pure exact method in reasonable computational time. Accordingly, we propose a decomposition exact method to solve the problem. Our model was run using LINGO Optimization software. Experiment results showed that our schedules are outperform than the existing schedules of the airline for the case of May 2006. Abstract in Bahasa Indonesia : Penjadwalan kru pada suatu maskapai penerbangan merupakan salah satu permasalahan operasional yang terpenting. Penjadwalan kru terdiri dari dua tahapan yaitu tahap pengelompokkan kru dan penugasan kru. Penelitian ini memfokuskan pada pembuatan jadwal penugasan pilot pesawat Boeing 737-200 pada maskapai penerbangan PT. X Airlines yang ber-home base di Surabaya selama satu bulan, berdasar pada hasil pengelompokkan pilot yang telah ditentukan sebelumnya. Terdapat sejumlah peraturan horizontal dan vertikal yang harus dipenuhi membuatnya menjadi permasalahan kombinatorial yang sangat kompleks, sehingga tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan metode eksak murni dalam waktu yang wajar. Untuk itu digunakan metode eksak dekomposisi. Model tersebut diterjemahkan menggunakan perangkat lunak optimisasi LINGO. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa jadwal penugasan pilot yang dibuat dengan metode ini lebih baik daripada jadwal milik perusahaan untuk kasus pada bulan Mei 2006. Kata kunci: penjadwalan pilot, pengelompokkan pilot, aturan horizontal dan vertikal, metode eksak dekomposisi

 10. Metode otkrivanja i sprječavanja zamora materijala u zrakoplovnoj strukturi

  OpenAIRE

  Marušić, Željko; Bartulović, Dajana; Maković, Branko

  2015-01-01

  Rad je usmjeren na metode koje mogu otkriti i spriječiti zamor materijala i starenje zrakoplovnih struktura. Cilj rada je analizirati zamor materijala i njegov utjecaj na strukture zrakoplova. Utjecaj i značaj zamora je istaknut u opisima nesreća koje su uzrokovane izravno zamorom materijala zrakoplovnih struktura. Najvažnije i najčešće korištene metode za otkrivanje i sprječavanje zamora materijala u strukturama zrakoplova su metode koncepta beskonačnog životnog vijeka, metode koncepta konač...

 11. Perancangan Sistem Pengujian Distorsi Kaca Spion Menggunakan Metode Radial Line

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fitri Rahmah

  2013-03-01

  Full Text Available Pengujian distorsi merupakan salah satu cara mengetahui kualitas dari kaca spion. Distorsi merupakan keadaan dimana bayangan benda  terbentuk tidak sama dengan benda asli karena adanya cacat pada cermin. Selama ini pengujian dilakukan secara manual dengan metode concentric circle yang memiliki kelemahan melakukan penghitungan distorsi di bagian terpusat saja. Pengujian distorsi ini dilakukan dengan metode radial line dengan kelebihan melakukan penghitungan di seluruh luasan kaca spion. Metode radial line membutuhkan layar dengan pola radial line sebagai obyek kaca spion. Pengambilan data pengujian melalui penyusunan tegak lurus kaca spion terhadap obyek dan webcam sejauh 300 mm. Data yang diperoleh dalam format digital diolah dengan sistem pengolahan citra digital melalui GUI (Graphical User Interface. Tahap pre-processing citra dilakukan melalui proses smoothing dan sharpening. Selanjutnya citra obyek dipisahkan terhadap background. Kemudian software pengolahan citra akan menghitung besar faktor distorsi. Untuk mendapatkan error yang minimal dalam pengujian, maka dilakukan variasi terhadap ketebalan garis obyek dan tahap pre-processing. Pada proses ini diperoleh garis obyek yang paling baik menggunakan ketebalan 1.2 mm. Tahap pre-processing terbaik dengan memasukkan nilai 2 dan 0 pada smoothing dan sharpening GUI. Hasil yang diperoleh adalah error presisi yang didapatkan sebesar 1.69% atau keakuratan 98.31%.

 12. Min kropp är inte gjord för det här samhället : Hur upplevelsen av att identifiera sig med en normbrytande könsidentitet påverkar karriärval

  OpenAIRE

  Davén, Annika

  2015-01-01

  Genom att intervjua fyra personer som identifierar sig som trans har denna studie undersökt hur upplevelsen av att identifiera sig med en könsidentitet som inte överensstämmer med samhällsnormen påverkat vid valet av vad individen vill jobba med. Med utgångspunkt i queerteori och kvalitativ metod har resultatet visat att deltagarnas möjlighetshorisont influeras av diskriminering, psykisk ohälsa och den påfrestning som uppstår hos individerna av att verka i ett normativt samhälle. För dessa in...

 13. Betydningen av branding i kommersiell eiendomsutvikling : en studie av place branding i utviklingen av Vulkan

  OpenAIRE

  Østerman, Anne Therese

  2013-01-01

  Betydningen av branding i kommersiell eiendomsutvikling er temaet og tittelen for denne masteroppgaven. Bakgrunnen for studien er å belyse hva som inngår i eiendomsutviklingsprosessen og hvordan branding relateres til prosessen. Ved å definere place branding og hjelp i Simon Anholts City Brand Index Hexagon er målet å finne attraktive kvaliteter som gir identitet til stedet. Studien er tatt med utgangspunkt i Vulkan i Oslo. Vulkan er en omfattende transformasjon av et eldre industriområde til...

 14. STUDI KOMPARASI HASIL BELAJAR SISWA DENGAN PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI DAN METODE PEMBELAJARAN CERAMAH BERVARIASI BERBANTUAN KARTU SOAL KOMPETENSI DASAR JURNAL KHUSUS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Devina Asri Laras

  2016-03-01

  Full Text Available Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui: adanya peningkatan hasil belajar siswa dengan penerapan metode Team Assisted Individualization berbantuan kartu soal pada kompetensi dasar jurnal khusus. Penelitian ini termasuk penelitian quasi experiment nonequivalent control group. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII IPS SMA N 2 Purbalingga. Sampel penelitian adalah XII IPS 1 sebagai kelas eksperimen dan XII IPS 2 sebagai kelas kontrol. Metode pengumpulan data yaitu dengan metode tes dan metode observasi. Pengujian hipotesis menggunakan independent sample t-test dan paired sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa setelah diterapkan metode TAI sebesar 22,23. Rata-rata hasil belajar siswa dengan metode TAI sebesar 84,11 lebih tinggi dibandingkan dengan metode ceramah bervariasi sebesar 79,88. Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan metode TAI lebih efektif meningkatkan hasil belajar siswa dibandingkan metode ceramah bervariasi berbantuan kartu soal. The purpose of this study is to determine: the improvement of student learning achievement with Team Assisted Individualization using card question about the basic competence special journal. This study is a quasi-experimental nonequivalent control group. The study population was all students in class XII IPS SMA N 2 Purbalingga. The samples were XII IPS 1 as the experimental class and class XII IPS 2 as a control. The method of collecting data in this study is the test and observation method. Hypothesis testing using independent sample t-test and paired sample t-test. The results showed an increase in student learning achievement after treatment TAI method of 22.23. Average student learning outcomes with TAI method of 84.11 is higher than the lecture method varies by 79.88. The conclusion of this research is the application of the method is more effective TAI improve student learning outcomes than the lecture variation method using question

 15. STUDI PERBANDINGAN ANALISIS UNSUR PLUMBUM (PB DARI HASIL ELEKTROLISIS ANTARA METODE LASER- INDUCED BREAKDOWN SPECTROSCOPY (LIBS DENGAN METODE KONVENSIONAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. S. Suyanto

  2014-07-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan menganalisis unsur Pb hasil proses elektrolisis dengan metode alternatif laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS dan metode konvensional. Elektrolisis menggunakan tembaga (Cu sebagai katoda dan karbon sebagai anoda. Unsur Pb yang terdeposisi pada katoda diirradiasi laser Nd-YAG (model CFR 200, 1064nm dan emisinya (Pb I 405.7 nm ditangkap spektrometer HR 2500++ yang kemudian ditampilkan dalam intensitas fungsi panjang gelombang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa energi laser, arus listrik dan waktu deposisi proses elektrolisis yang optimum untuk karakterisasi unsur Pb masing - masing adalah 100 mJ, 5,28 mA dan 15 menit. Aplikasi metode ini untuk analisis kuantitatif larutan Pb dengan membuat kurva kalibrasi dari kosentrasi 300 ppm sampai kosentrasi terendah yaitu 0,5 ppm, serta diperoleh deteksi limit sebesar 0,44 ppm. Sebagai perbandingan metode deteksi dengan LIBS ini telah dilakukan analisis dengan metode konvensional dengan menentukan selisih massa katoda sebelum dan sesudah elektrolisis dan diperoleh hasil yang sebanding.ABSTRACTThe aim of this research was to compare between a method of laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS and the conventional one to analyse of Plumbum (Pb element resulted from electrolysis process. Electrolysis used copper (Cu and carbon (C as cathode and anode respectively. Plumbum element which was deposited on cathode was irradiated by Nd-YAG laser (model CFR 200, 1064nm and its emission intensity of neutral Pb I 405.7 nm in the plasma was captured by HR 2500++ spectrometer and displayed in a form of intensity as a function of wavelength. The experiment result showed that the optimum condition parameters of electrolysis: laser energy, electric current and electrolysis time duration were 100 mJ, 5.28 mA and 15 minutes respectively. An application of these conditions was done to make calibration curve of Pb element in liquid sample from 300 ppm to 0.5 ppm and resulted a limit of

 16. Systemstudie av metoder för hantering och recirkulering av organiska restprodukter från grönområden

  OpenAIRE

  Bengtsson, Roger; Svensson, Sven-Erik

  1996-01-01

  This analysis describes the handling of biodegradable park and garden waste in the municipality of Lund in Sweden, from these three different perspectives: impact on environment, energy consumption and costs. Today‘s methods, as well as some other different possibilities in recycling of park and garden waste are investigated. A limitation in the analysis is that all the park and garden waste handled in the municipality is either composted or returned directly to the area after shredding. Comp...

 17. Visualisering av produktionseffektivitet : Utveckling av metod för att visa produktionseffektivitet med tillhörande utbildningsmaterial vid Sandvik Materials Technology

  OpenAIRE

  Rost, Charlie

  2016-01-01

  This report covers a development project conducted as Bachelor of Science thesis for the Innovation & design engineer program at Karlstad University. The assignment was created by Sandvik Materials Technology (SMT) in Sandviken. The purpose of this project was to seek a solution to a problem the client experience when measuring Overall Equipment Effectiveness (OEE). OEE is a measurement of machine utilization as how well a machine or operation utilized agent the planned time. Today OEE is...

 18. Evaluation and optimization of a method for pretreatment of sorted household wastes for biogas production; Utvaerdering och optimering av metod foer foerbehandling av kaellsorterat hushaallsavfall till biogasproduktion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bohn, Irene (NSR AB, Helsingborg (Sweden)); Carlsson, My (AnoxKaldnes AB, Lund (Sweden)); Eriksson, Ylva; Holmstroem, David (Lund Univ., Lund (Sweden))

  2010-04-15

  At NSR in Helsingborg, Sweden, organic household waste is digested and converted into biogas and bio-fertiliser. The incoming waste contains a small fraction of non-sorted waste such as plastics, metal and paper. These materials, especially plastics, can cause operational problems in the digester and pollution of the bio-fertiliser. In order to separate these particles from the digestion substrate, the waste requires pre-treatment. For two years, a screw press has been applied for pre-treating the waste at NSR. In the pre-treatment process, food waste is grounded and mixed with water to form a slurry. The slurry is separated into a dry fraction (reject) and a liquid fraction in the press. The liquid fraction is the digestion substrate and is sent to the digester while the reject is sent to combustion. Though, the separation in the screw press is not complete and thus organic, easily degradable matter ends up in the reject. In order to evaluate the efficiency in the screw press and to estimate the loss of easily degradable matter (and thus loss of methane), an assessment of the mass- and energy balances was carried out. The composition of the in- and outgoing fractions was analysed with the purpose of determining the distribution of organic material in the two outgoing fractions. The methane potential in the liquid fraction was compared with the methane potential in the slurry so as to estimate the loss of methane. The results of the mass balances showed that 63 % of the organic material that enters the screw press ends up in the liquid fraction and 37 % ends up in the reject. One ton of waste that enters the pre-treatment facility will eventually result in 1.5 tons of liquid and 0.2 tons of reject. Analysis of the composition was carried out in the slurry, the liquid fraction and the reject. These analyses showed that the liquid fraction contains a higher concentration of easily degradable matter such as fat and protein than the reject. In the incoming material, as well as in the reject, visual plastic objects and large fibres were present, while no visual large particles occurred in the liquid fraction. Analyses of the methane yield in the three streams showed that the liquid fraction has the highest methane potential. However, a considerable amount of methane can be produced from the reject and thus, a large amount of potential methane is lost in the present situation. Approximately 65 % of the methane that potentially can be produced in the slurry can be produced from the liquid fraction. Methane is a gas with a high energy value and can be converted to vehicle fuel. The energy in the reject is converted into heat and electricity when combusted in a combined heat and power plant. Just over 12 GWh of methane could be produced from digestion of the slurry. The corresponding energy production from the liquid fraction is 8 GWh. From combustion of the reject, almost 2 GWh of electricity can be produced and close to 4 GWh of heat. The total amount of energy that can be produced by applying the screw press is therefore larger when the screw press is applied. However, the energy in the gas is considered as a higher form of energy and the selectivity in the screw press should therefore be increased in order to achieve a higher methane production from the liquid fraction. Though, pre-treatment in the screw press gives benefits in terms of increased operational stability and a possibility to use the digestion sludge as a bio-fertiliser. A lab scale study was carried out in order to investigate the possibilities of increasing the methane production from the liquid fraction. By increasing the temperature in the mixing tank, more fat can be dissolved in the liquid phase in the slurry and be separated to the liquid fraction. According to the results of the study, the energy production could increase with close to 40 % if the fat concentration in the liquid fraction is increased by 35 %. Experiments carried out with electroporation of the waste show that an increase of the dissolved organic matter can possibly be achieved but th at the energy input that is required exceeds the benefit. The conclusion is that the screw press is efficient in separating unwanted material but that improvements are required in order to minimise the loss of methane

 19. En helt vanlig kille? : En diskursteoretisk analys av representation av maskulinitet i böcker om manlig identitet riktade mot unga killar

  OpenAIRE

  Andersén, Thomas; Nilsson, Jenny

  2006-01-01

  Syftet med denna studie är att undersöka den bild som ges av manlighet och manlig identitet i fem olika självhjälpsböcker om manlig identitet riktade mot unga killar. En diskursteoretisk metod har använts för att urskilja vilka olika maskuliniteter som finns representerade i böckerna och hur de inbördes relationerna mellan dessa ser ut. Utöver detta har också de förändringstankar som drivs i böckerna och deras förhållningssätt till makt-relationer mellan könen analyserats. I nästan samtliga b...

 20. Förbättringar av material - och verktygsflöden på byggarbetsplatsen med hjälp av Lean Production

  OpenAIRE

  Cato, Amel; Rochowiak, Viktor

  2015-01-01

  Sammanfattning: Syfte: Arbetsdag för en snickare består till 60-80 % av icke värdeskapande arbete så som väntan. Syftet med rapporten är att förbättra ledtiden för SME-företag. Målet med arbetet är att utreda de faktorer som kan minska ledtiden för det totala material - och verktygsflödet. Metod: För att kunna identifiera brister och utreda de faktorer som kan minska ledtiden hos företaget har kvalitativa intervjuer och observationer utförts på tre olika byggarbetsplatser från Gärahovs bygg. ...

 1. Simulering av muskelaktivitet vid pedalbromsning

  OpenAIRE

  Ejdepalm, Erik; Westerdahl, Walter

  2009-01-01

  En muskeloskeletal kroppsmodell har undersökts med avseende på maximal muskelbelastning genom biomekanisk simulering i programmet AnyBody. En kroppsmodell har låtits interagera med ett reglage i form av en bromspedal från en Saab 9-3 och muskelbelastningen till följd av att pedalen trampas ned har minimerats. De parametrar hos pedalen som har varierats är initialvinkeln och returfjäderns fjäderkonstant. Den sits på vilken kroppsmodellen sitter har flyttats vertikalt och horisontellt i förhåll...

 2. 3D Simulering av pumpeturbinkarakteristikker

  OpenAIRE

  Olimstad, Grunde

  2009-01-01

  I oppgaven har karakteristikkene for en pumpeturbin blitt simulert. Verktøyet for simuleringene har vært OpenFOAM. Griddene til simuleringene ble laget i Gambit og ble importert til OpenFOAM via fluent gridformat. Geometrien til pumpeturbinen som er benyttet i simuleringene ble stilt til rådighet av Rainpower. Det ble simulert for 28 driftspunkt fordelt på tre forskjellige ledeskovlåpninger. For å begrense simuleringstiden ble kun en av turbinens skovler ble tatt med i beregningsområdet. R...

 3. Penggunaan Metode Membaca SQ3R pada Siswa Kelas I SLTP di Kutoarjo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Waijaya Heru Santosa

  2004-01-01

  Full Text Available Salah satu penyebab rendahnya tingkat kemampuan membaca siswa SLTP diduga kaiena masih digunakannya cara membaca yang konven-sional. Padahal ada cara membaca yang lebih baru yang diduga lebih efektif, yaitu metode membaca SQ3R. Sehubungan dengan itu, perlu diadakan suatu penelitian tentang efektivitas metode membaca. Berdasarkan permasalahan yang muncul dan kajian pustaka, dirumuskan suatu hipotesis bahwa penggunaan metode membaca SQ3R lebih efek­tif dibanding dengan penggunaan metode membaca konvensional. Penelitian dilakukan secara eksperimental dengan rancangan Randomized Control Group Pre-test Post-test terhadap siswa kelas I SLTP 1 Kutoarjo. Instnunen yang berupa uji kemampuan membaca digunakan untuk mengetahui efektivitas metode membaca, sedangkan kuesioner I digunakan untuk menjaring langkah-langkah membaca, kuesioner II digunakan untuk mengetahui ada-tidaknya interaksi antar kelas, dan kuesioner III digunakan untuk mengungkap sikap responden terhadap penggunaan metode membaca SQ3R. Perlakuan terhadap kelompok eksperimen diadakan sebanyak 7 kali. Untuk mengetahui efektivitas metode membaca antar-kelompok eksperimen dan kontrol digunakan Uji t antara kelompok dengan P = 0,05. Untuk menge­tahui keefektifan metode membaca antara tes awal dan tes akhir masing-masing kelompok digunakan Uji t P = 0,05. Berdasarkan analisis data, diperoleh kesimpulan bahwa (1 tingkat kemampuan membaca siswa pada kelas yang menggunakan metode konvensional sebanyak 54,61 kata per menit dengan simpangan baku = 4,67 kata per menit; (2 tingkat kemampuan membaca siswa pada kelas yang menggunakan metode SQ3R sebanyak 62,60 kata per menit dengan simpangan baku = 5,90 kata per menit; (3 terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara hasil tes awal dan tes akhir dalam peng­gunaan metode konvensional pada kelas kelompok kontrol (t = 0,57; P = 0,28; (4 terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara hasil tes awal dan tes akhir dalam penggunaan metode SQ3R pada kelas

 4. Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av itslearning

  OpenAIRE

  Lægreid, Asbjørn; Eide, Daniel

  2013-01-01

  I denne utredningen har vi gjennomført en strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Itslearning AS. Formålet med oppgaven er å gi en verdivurdering av selskapets egenkapital, og deretter vurdere estimatet mot oppgitt verdi av dagens egenkapital. Vi har foretatt en strategisk analyse av Itslearning og LMS-bransjen ved å benytte VRIO-rammeverket, Porters fem krefter og en PESTEL-analyse. Deretter foretok vi en omgruppering og justering av de historiske regnskapstallene for å optimaliser...

 5. Studie av automatisk justering av skjerminnhold avhenging av skjermstørrelse og kontekst.

  OpenAIRE

  Moen, Mathias; Gjerde, Njaal Christoffer

  2013-01-01

  Bruken av håndholdte enheter har økt kraftig de siste årene. Som en effekt av dette, har Responsivt Web Design (RWD) fått økt popularitet og bruk i tillegg. Likevel er responsivt design et ganske nytt konsept, så de fleste nettsteder er ikke responsive.Denne oppgaven vil forsøke å utforske begrepet responsivt web design så mye som mulig. Teorien om responsivt web design i seg selv vil bli sett på, i hovedsak basert på boken "Responsi...

 6. Grate monitoring systems - New methods for surveillance and control; Rostoevervakning - Nya metoder foer reglering och oevervakning av foerbraenningsroster

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rodin, Aasa; Jacoby, Juergen; Blom, Elisabet

  2003-08-01

  The objective of this project has been to practically test and evaluate new measurement methods for surveillance of grate combustion systems as well as to investigate the feasibility and applicability of different instruments with respect to repetitive and continuous measurement signals. Finding adequate measurement techniques will enable a better control of the combustion grate which will result in an even combustion. This in turn will reduce the overall emissions and will increase the average load on the entire system. This aim can however only be reached if the momentary conditions on the grate are known. Three different laser systems and one ultrasonic system have been tested during the course of the project. None of these instruments however was suitable for continuous measurements in such an environment. It is expected that the very high concentration of dust and particulates inside the incinerator caused a too intense dispersion of the measurement signals. All units that have been tested are commercially available and are not specifically designed for measurements in a waste incinerator. The exact signal processing within each system was not known and its effect on the measurement results could thus not be estimated. Due to the high concentration of particulates and dust, any measurement system should have an intensity of its measurement signal higher than for low-dust applications. However, commercial instruments have been developed in the opposite direction, i.e. lower intensities in order to improve that safety of the working environment. Radar-based systems have been considered as a possible measurement technique. However, the fuel needs to be conductive in order to act as a radar-reflector. This is not the case in a waste incinerator, hence radar was excluded as a suitable technique. Gamma-radiation measurement systems are commonly applied for level surveillance applications. Usually the measurement direction is horizontally. Placing such a system vertically may provide improved grate monitoring possibility at the fuel feeding location. Laser and gamma-radiation measurement systems seem to offer the greatest potential as monitoring measurement systems. It can be recommended that continued development of such systems is needed. This should be done in close cooperation with manufacturers in order to develop a tailor-made monitoring system.

 7. Initial study of a method for IR measurements in boilers; Inledande studie av metod foer IR-maetning i aangpannor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sandberg, Martin; Joensson, Magnus; Lundin, Leif [Swedish National Testing and Research Inst., Boraas (Sweden)

  1999-10-01

  The tubes in steam boilers are required to be regularly inspected, in order to find water-side deposits, thinning of walls or material defects. This is for safety, problem-free operation and high availability. No non-destructive method of inspection is available today for finding deposits on the insides of boiler tubes. Nor is there any method that can not only detect deposits on the insides of the tubes but also monitor the tubes' wall thicknesses. A suitable method - reliable, safe, easy to use and cost-efficient - is therefore needed. One such method is to measure the surface temperature of a larger area of the diaphragm wall, using a non-contact method, and from the resulting information to assess the material thickness and possible water-side or steam-side deposits. An IR camera is used for non-contact measurement of the radiated energy from several adjacent surface elements, and thus also of their temperature. The temperature is displayed on the camera's screen to produce a picture of the temperature distribution. This is a well-established method today, and is used in applications such as the steel industry, the electricity industry, electronics and health care. The surface temperatures of the tube walls can be measured by inserting an IR camera on an arm into the combustion chamber, without anyone having to get inside the boiler. The combustion chamber is the part of the boiler that is of main interest for inspection, as it is the easiest to reach. Measurements are facilitated by higher temperatures and thus higher heat fluxes through the tube walls. Diaphragm wall temperatures can be measured quickly and rationally over large areas. Points of interest in inspections include determining where there are water-side deposits in the tubes, where tubes are thin, where flow is obstructed and where there might be material defects. With the exception of material defects, all of these mechanisms result in changes in the surface temperature, which in many cases are substantial and can easily be detected by the sensitive IR camera. This means that the data provides a good basis for reliable analyses. It must not be expected, however, that thermography alone can identify how thick a deposit is or when it needs to be removed, or how thin a tube is. The results must be checked by other methods. Thermography cannot be used as a replacement for invasive testing methods such as the removal of tube samples. What it can do, however, is to show which areas of a boiler need to be inspected more closely. It can also reduce the number of tube samples, and confirm that they have been taken from the correct level and correct part of the boiler, which reduces the time required for inspection. It can also be expected to find greatly thinned tubes and blocked tubes. Today's thermography technology is highly flexible and is often used in special applications. Thermography of the inside of a boiler is just one such special application. However, further work is needed if inspections are to produce reliable results.

 8. Natur- og samfunnsvitenskapelige metoder som anses etisk forsvarlig og mest hensiktsmessig i den videre utforming av kriminalomsorgsfaget

  OpenAIRE

  Bergander, Klaus; Johnsen, Berit

  2006-01-01

  This text is the result of an ongoing process in which the organizational level of the education of prison officers at the Correctional Service of Norway Staff Academy (KRUS) is to change from a college to a university college. It is characteristic of such a process that one wishes to establish clear definitions of what the subject matter of correction and care within prison and probation entails, and what one wants it to be in a scientific and academic context. The purpose of ...

 9. Alternative methods for evaluation of airtightness of the building envelope; Alternativa metoder foer utvaerdering av byggnadsskalets lufttaethet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sikander, Eva; Wahlgren, Paula

  2008-07-01

  Airtightness plays an important role when constructing energy efficient, sustainable and healthy buildings. In order to obtain airtight buildings, the airtightness needs to be evaluated during the construction phase. This enables improvements of the airtightness in an easy and cost-efficient way. During the construction phase, it is difficult to quantify the airtightness. However, detecting and sealing air leakages are good measures to improve the airtightness of the building. Several methods to detect air leakages are presented. A methodology to search for air leakages in buildings during construction has been developed, together with contractors and experts, and the methodology has been used at two building sites. The quantifiable airtightness of a building is determined by measuring the airflow that enters or exits the building at a certain pressure difference over the building envelope. In some cases it is not possible to measure air tightness according to standard. Therefore, a number of alternative methods have been evaluated. These methods include: extrapolation of measured data to a range used in standard measurements, using a buildings ventilation system fans to create a pressure difference over the building envelope, measuring the airtightness of a smaller part of the building (apartment, fire compartment or component) and tracer gas measurements

 10. Metode za dokazivanje patvorenja mlijeka i sira drugim vrstama mlijeka

  OpenAIRE

  Damjanović, Sonja; Samaržija, Dubravka; Havranek, Jasmina

  2006-01-01

  U odnosu na kravlje, manji broj mliječnih proizvoda u svijetu proizvodi se od kozjeg, ovčjeg, bivoljeg i drugih vrsta mlijeka. Kravljeg mlijeka količinski ima najviše, te se često koristi za patvorenje ostalih vrsta mlijeka i sira. Patvorenjem se mijenjaju svojstva i zdravstvena sigurnost izvornog proizvoda. Metode koje se koriste u dokazivanju takve vrste patvorenja temelje se na utvrđivanju različitosti između proteina, profila triacilglicerola i omjera masnih kiselina, te specifičnih segme...

 11. Review Aplikasi Metode Sistem Evakuasi Pada Kapal Bangunan Lepas Pantai

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aulia Windyandari

  2012-02-01

  Full Text Available Evakuasi yang aman pada sebuah offshore structure dan kapal adalah hal yang sudah lama diangkat sebagai isu utama, namun permasalahan mengenai hal ini masih menjadi perhatian banyak orang, khususnya  di kalangan eksplorasi dan produksi bangunan lepas pantai. Banyaknya kecelakaan kapal dan bangunan lepas pantai akhir-akhir ini menimbulkan berbagai pertanyaan tentang system evakuasi yang digunakan apakah telah sesuai dengan peratusan internasional IMO. Paper ini bertujuan untuk menjelaskan dan mereview tentang beberapa metode sistem evakuasi yang dapat diimplementasikan pada bangunan lepas pantai dan kapal yang beroperasi di perairan laut serta perairan dengan es terapung

 12. Metode energetske učinkovitosti v podjetju : diplomsko delo

  OpenAIRE

  Bohorč, Lučka

  2010-01-01

  V diplomskem delu smo predstavili metode izračuna energetske učinkovitosti, saj prenovljena regulativa Evropske unije Sistema Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) od registriranih podjetij v okoljski izjavi zahteva prikaz energetske učinkovitosti, posnetek stanja in smernice za naprej. Podjetja bodo morala v prihodnosti prikazati svojo okoljsko učinkovitost, kamor sodi tudi izpust emisij toplogrednih plinov. Za začetek se poraja vprašanje o izpustu CO2, saj ga proti ostalim toplog...

 13. Statističke metode u upravljanju kreditnim rizikom

  OpenAIRE

  Kvesić, Ljiljanka

  2012-01-01

  Uspješne banke svoje poslovanje temelje na principima likvidnosti, profitabilnosti i sigurnosti, stoga je korektna procjena sposobnosti zajmotražitelja da izvrše ugovorne obveze od krucijalne važnosti za funkcioniranje banke. Kao podrška kreditnim analitičarima u procjeni zajmotražitelja posljednjih je nekoliko desetljeća razvijeno više modela kreditnog scoringa. U ovom su radu prezentirane tri statističke metode koje se s tom svrhom koriste u području upravljanja kreditnim riziko...

 14. Marknadsföringskanaler : En studie av hur små online företag använder sig av Google advertisement och Search Engine Optimization för att marknadsföra sin verksamhet på den utländska marknaden.

  OpenAIRE

  Finne, Jenny

  2015-01-01

  I detta arbete gör jag en undersökning om hur små internationella företag använder sig av Google Advertisments och Search Engine Optimization. Detta har jag gjort med hjälp av tre olika företag. Ett utländskt onlineföretag från Nederländerna och två inhemska onlineföretag. Aveo och Dermoshop. Dessa företag är aktiva inom olika branscher, men använder sig alla av samma metoder. I teoridelen börjar jag med att förklara vad Search Engine Optimization är, därefter berättar jag om definitionen av ...

 15. Aplikace agilních metod ve firmě

  OpenAIRE

  Sedlařík, Peter

  2014-01-01

  Bakalářská práce pojednává o problematice agilních metod vývoje softwaru. Teoretická část je věnována popisu rigorózních a agilních metod, jejich porovnání a následně je podrobněji popsána agilní metodika Scrum. Dále je provedena analýza současného stavu reálné společnosti, která je v procesu transformace na agilní metody a využívá Scrum. Na základě této analýzy jsou pak navržena řešení nalezených problémů. This bachelor thesis describes the issues of agile methods of software development....

 16. IMPLEMENTASI METODE INQUIRY UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR BIOLOGI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T. H. Agustanti

  2012-04-01

  Full Text Available Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar biologi pada siswa kelas VIIE SMP N 2 Wonosobo semester 1 tahun pelajaran 2010/2011 pada mata pelajaran biologi melalui Implementasi Metode Inquiry. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Metode Inquiry dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Biologi. Dari penelitian ini disarankan agar guru-guru mencari inovasi-inovasi baru yang dapat merangsang sehingga proses pembelajaran lebih bermakna. The purpose of this research is to improve the learning result for first semester students of SMP N 2 Wonosobo VIIE class in the academic year 2010/2011 in the Biology subject using Inquiry method. From the research, it can be concluded that the implementation of Inquiry method can improve the learning result in the Biology subject. Base don the research result it can be suggested that the teacher can find the new innovation to stimulate students’ motivation in order to make the learning process to be more significant.

 17. PENDUGAAN POLA SEBARAN LIMBAH TPA JATIBARANG DENGAN MENGGUNAKAN METODE GEOLISTRIK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. R. Nilasari

  2012-05-01

  Full Text Available TPA Jatibarang merupakan tempat pembuangan akhir di Semarang yang lokasinya dekat dengan pemukiman penduduk. Penumpukan sampah di TPA Jatibarang yang sudah semakin banyak dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan, untuk ituperlu dilakukan penelitian di TPA Jatibarang dengan tujuan untuk mengetahui sebaran limbahnya. Pendugaan sebaran limbah dibawah permukaan tanah dapat dilakukan dengan menggunakan metode geolistrik tahanan jenis. Pengambilan data dengan Resistivitymeter Geosound menggunakan metode geolistrik tahanan jenis konfigurasi Schlumberger. Dari hasil pengolahan datamenggunakan software Res2Dinv3.56 dapat disimpulkan bahwa sebaran limbah di TPA Jatibarang ke arah Selatan menujusungai Kreo, selain itu juga sebaran limbahnya juga sampai ke pemukiman penduduk di Kelurahan Bambankerep KecamatanNgaliyan Kota Semarang yang lokasinya sebelah Barat danTimur dariTPAJatibarang. TPAJatibarang is a final garbage disposal area located in Semarang and positioned near the inhabitant area. The accumulation ofgarbage at TPA Jatibarang can cause environment pollution. Therefore, this research was done to explore the distribution of thewaste. The distribution of waste under soil surface can be traced using resistivity geoelectricity method of Schlumbergerconfiguration. Based on the data processing using software Res2Dinv3.56, it is concluded that waste distribution of TPAJatibarangdirects to the south, toward Kreo river, and moves to inhabitants area at Bambankerep Ngaliyan, Semarang.Keywords: Geoelectricity; Resistivity method; TPA Jatibarang waste

 18. Svensk roulette : en vinjettstudie av insatser och bedömningar inom den öppna missbrukarvården

  OpenAIRE

  Forsberg, Sofia; Labbé, Annika

  2007-01-01

  Studiens syfte var att undersöka de uppfattningar om missbruk som råder inom FoU nordvästs kommunala öppenvårdsmottagningar samt att göra en kartläggning av dessa insatser. Våra huvudfrågeställningar var: (1) Hur definierar öppenvårdsmottagningarna inom FoU nordväst centrala begrepp inom missbruksområdet? (2) Vilka insatser erbjuder den öppna missbrukarvården inom FoU nordväst och vad innebär vissa av dessa? (3) Vilka teorier och metoder om missbruk baserar öppenvårdsmottagningarna inom FoU n...

 19. Upplevelser av etiska dilemman kring livsuppehållande vård

  OpenAIRE

  Svensson, Evelina; Calebrant, Honey

  2007-01-01

  Bakgrund: Enligt etiska principer bör sjuksköterskan respektera patientens självbestämmanderätt och alltid sträva efter att göra nytta. Vid vård i livets slutskede kan etiskt svåra situationer uppstå när livsuppehållande vård ska begränsas eller avstås ifrån. Många parter är inblandade i beslutsprocessen, vilket kan försvåra situationen ytterligare. Syfte: Att belysa IVA-sjuksköterskans upplevelser av etiska dilemman kring livsuppehållande vård vid livets slutskede. Metod: Metoden som använde...

 20. Väsentlighetsbedömningens påverkan av klientens branschtillhörighet

  OpenAIRE

  Dahlström, Angelina; Rosdahl, Sara

  2014-01-01

  Bakgrund: Bristen på riktlinjer för väsentlighetsbedömning lämnar ett stort utrymme för revisorns professionella omdöme i väsentlighetsbedömningen. Revisorn måste använda sitt professionella omdöme vid väsentlighetsbedömningen, speciellt med hänseende till klientens branschtillhörighet, vilket ger upphov till inkonsekventa väsentlighetsbedömningar. Syfte: Studiens syfte är att förklara hur revisorernas väsentlighetsbedömningar påverkas av klientens branschtillhörighet. Metod: Studien har ett ...

 1. Pemisahan Campuran Etanol-Oktanol-Air dengan Metode Distilasi dalam Structured Packing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adesya Abdullah

  2014-09-01

  Full Text Available Keberadaan bahan bakar minyak (BBM yang merupakan bahan bakar berbahan fosil sudah menjadi suatu kebutuhan utama masyarakat dunia, namun keberadaannya saat ini semakin menipis. Salah satu potensi yang relatif besar adalah pengembangan bioetanol menggunakan metode fermentasi ekstraktif. Hasil bioetanol dari metode fermentasi ekstraktif masih rendah, yaitu sekitar 15% sehingga diperlukan penelitian untuk pemurniannya. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan kadar etanol tertinggi dengan metode distilasi dalam structured packing. Dari hasil penelitian didapatkan pada variabel suhu 80ᵒC pada porositas 20%, 40% dan 60% didapatkan kadar etanol sebesar 88,24% ; 91,95% dan 85,85%.

 2. Järns påverkan på biologisk fosforrening : en studie av reningen vid block B vid Kungsängsverket, Uppsala

  OpenAIRE

  Hansson, Josefin

  2016-01-01

  Grundämnet fosfor är essentiellt för alla levande organismer men kan i överskott leda till problem med övergödning. Det finns därför höga krav på halten avloppsreningsverk släpper ut till recipienter. Idag sker stora delar av fosforreningen kemiskt genom dosering av fällningskemikalier. Det finns dock fördelar med att istället använda en biologisk metod som bygger på att reningsförhållandena premierar tillväxt av bakterier med möjlighet att ta upp mer fosfor än de behöver för sin cellväxt.  B...

 3. Synteser og studier av propargylterminerte resiner

  OpenAIRE

  Rokvam, Karoline

  2014-01-01

  Formålet med dette prosjektet var utvikling av syntesemetoder for propargylterminerte resiner, en gruppe av høytemperaturbestandige herdeplastmaterialer som har interesse innen forsvars- og romfartssektoren. 4,4´-Bifenolmonopropargyleter ble syntetisert og forsøkt brukt som byggekloss i syntesen av silisiumholdige propargylterminerte monomerer. Inkorporering av silisium hadde til formål å redusere sprøheten til disse resintypene, noe som er et utbredt problem. Disse ble forsøkt syntetisert ve...

 4. Scrum - en analys av praktik och problematik

  OpenAIRE

  Jungstedt, Philip; Moy, Charlie

  2015-01-01

  Agila metoder blir allt vanligare bland IT företag i hela världen. I dagsläget är de vanligare ände traditionella metoderna inom utveckling. Bland dessa metoder återfinns Scrum som denvanligaste metoden.Detta arbete har som syfte att analysera hur Scrum tillämpas inom organisationer för attfungera på ett praktiskt plan, eftersom alla företag inte ser likadana ut och inte stöter påsamma problem. Till grund för analysen har en litteraturstudie utförts gällande de olika agilametoderna för att hi...

 5. PENGEMBANGAN COMPUTERIZED ADAPTIVE TESTING (CAT MENGGUNAKAN METODE POHON SEGITIGA KEPUTUSAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Winarno Winarno

  2013-01-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan menghasilkan CAT menggunakan metode pohon segitiga keputusan dalam prosedur pemilihan item dan mengetahui kemampuan CAT dalam mengestimasi kemampuan peserta tes dengan tepat. Penelitian ini menggunakan Research and Development (R&D. Peng-ambilan data dengan observasi, dokumentasi, dan angket. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif evaluatif dan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian adalah (1 CAT yang dikembangkan berdasar kebutuhan pemakai yaitu: berbasis internet, memiliki sistem ke-amanan, dan mudah diakses, (2 CAT dapat mengenali tiga pengguna, yaitu: administrator, guru, dan siswa, (3 CAT mampu memberikan butir-butir yang bersifat adaptif berdasarkan respon jawaban peserta tes. Secara keseluruhan kinerja CAT mampu melaksanakan tugas dengan baik untuk memilih butir tes dan mengukur kemampuan peserta tes dengan akurat dan tepat dilihat dari nilai korelasi antara hasil estimasi kemampuan (θ dengan nilai ulangan murni (NUM di sekolah siswa cukup tinggi yakni 0,67. Kata kunci: metode pohon segitiga keputusan, metode maximum likelihood ______________________________________________________________ DEVELOPING COMPUTERIZED ADAPTIVE TESTING (CAT BY USING THE TRIANGLE DECISION TREE METHOD Abstract This research aims at producing a CAT software that uses the tri-angle decision tree method in the test item selection procedure and detecting the CAT ability in estimating the test-takers’ ability accurately and correctly. This research used the research and development approach (R&D. The data were collected through observation, documentation, inquiry, and the data were analyzed descriptively and quantitatively. The findings are as follows. (1 The CAT developed is:based on users’ need, web-based, user-friendly, interactive, highly secured, and easily accessible. (2 The CAT can recognize three different users: school administrators, teachers, and students. (3 The CAT software is able

 6. Mjukvaruprojekt och konsekvenserna av Scrum

  OpenAIRE

  Stenehall, Johan; Rahmani, Solmaz

  2009-01-01

  Under sent 1990-tal började utvecklare att bli mer och mer missnöjda med rådande arbetsformer i projekt. Utvecklarna upplevde att modeller som vattenfallsmodellen inte längre speglade verkligheten för utvecklingen. Detta missnöje resulterade i att en mängd nya arbetsmodeller uppstod och 2001 samlades de under Agile Manifesto. Agile lägger tyngdpunkten på individfokus, fungerande mjukvara, kundsamarbete och föränderlighet. Scrum är just nu ett av de mest populära ramverken inom ag...

 7. Minimering av risker vid kreditgivning

  OpenAIRE

  Aguilar, Diana; Semenyuk, Tetyana; Turesson, Alina

  2010-01-01

  Nedgångar i världsekonomin med påföljande likviditetsproblem hos företag har medfört negativa konsekvenser för banker, vilket skapade behov av effektiv kreditriskhantering. För att förhindra stora kreditförluster försöker banker ständigt minimera sina risker vid kreditgivning genom att identifiera fallgropar. Syftet är att undersöka vilka faktorer som bidrar till kreditförluster och belysa hur Nordea kan minimera risker vid kreditgivning utifrån dessa faktorer. Datainsamling skedde via gransk...

 8. Metode Hermeunetik dalam Penafsiran Al-Qur'an

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Akhyar Hamzah

  2013-05-01

  Full Text Available Memahami teks al-qur'an dengan hanya dari segi gramatika, asal-usul kala, aspek sastra, dan aspek linguistik lainnya tidak cukup untuk menjawab kebutuhan pemahaman atas teks itu sendiri. karena sangat memungkinkan untuk memberikan peluang beberapa kosa kata yang baru dapat dipahami belakangan setelah munculnya teks kauniyah maupun humaniora. Hal ini berarti memberikan lndikasi bahwa sesungguhnya kemajuan ilmu pengetahuan memiliki peran penting dalam upaya memahami teks­ teks al -Our'an. Oleh karena itu penggunaan metode hermeneutik dalam penafsiran al-Qur'an bertujuan untuk menghayati dunia teks yang bernuansa masa lalu dengan dunia empiris saat ini. Hal ini bertujuan untuk mendekatkan keduanya agar dapat menjawab semua persoalan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat saat ini

 9. MENINGKATKAN PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP MANAJEMEN PEMASARAN MELALUI METODE PEMBELAJARAN PETA KONSEP (MIND MAPPING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Endang Sutrasmawati

  2011-06-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Manajemen Pemasaran, untuk meningkatkan semangat belajar mahasiswa, untuk meningkatkan keterampilan dosen dalam mengembangkan model dan media pembelajaran dan untuk meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan prestasi belajar mahasiswa mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Ketuntasan belajar mahasiswa sebelum penerapan metode peta konsep 0%, setelah penerapan metode peta konsep, ketuntasan belajar dari mahasiswa setelah dilakukan uji akhir adalah 94%. Minat, keaktifan dan kerjasama mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan rentangan 1 – 4 hasilnya baik (3,44. Hasil pengamatan mengenai keterampilan dosen dalam pengelolaan pembelajaran dengan menggunakan metode peta konsep dengan rentangan 1 – 4 menunjukkan hasil baik dengan rerata dari siklus 1, siklus 2, dan siklus 3,38. Skor tersebut merupakan rerata dari seluruh aspek yang diamati pada tiga siklus. Kata Kunci : Manajemen Pemasaran, Metode Pembelajaran Peta Konsep.

 10. En analyse av Yoga-kundalini-upanisad

  OpenAIRE

  2006-01-01

  Avhandlingen En analyse av Yoga-kundalini-upanisad bygger på den indiske asketen Narayanaswamy Aiyers engelske oversettelse av Yoga-kundalini-upanisad, utgitt i Thirty Minor Upanisad-s, Including the Yoga Upanisad-s (Oklahoma, Santarasa Publications, 1980). Denne hinduistiske teksten er omtalt som en av de 21 yoga-upanishadene, den åttisjette av de 108 klassiske upanishadene, og utgjør en del av tekstkorpuset Krsna-Yajurveda. Teksten fungerer som en manual i øvelser fra disiplinene hathayoga,...

 11. Navigering och styrning av ett autonomt markfordon

  OpenAIRE

  Johansson, Sixten

  2006-01-01

  I detta examensarbete har ett system för navigering och styrning av ett autonomt fordon implementerats. Syftet med detta arbete är att vidareutveckla fordonet som ska användas vid utvärdering av banplaneringsalgoritmer och studier av andra autonomifunktioner. Med hjälp av olika sensormodeller och sensorkonfigurationer går det även att utvärdera olika strategier för navigering. Arbetet har utförts utgående från en given plattform där fordonet endast använder sig av enkla ultraljudssensorer sam...

 12. Bruk av ozon i akvakultur og fiskeforedling

  OpenAIRE

  Liltved, H.; Vogelsang, Christian

  2011-01-01

  Ozon er en sterk oksidant som har et stort potensiale som desinfeksjonsmiddel innen akvakultur og fiskeforedling. Målsettingen med prosjektet som er rapportert her var å komme fram til betingelser for bruk av ozon i disse bransjene. Det er gjennomført forsøk med ozonering av Listeria monocytogenes i biofilm, ozonering av overflater i et lakseslakteri, forsøk med felling av blodprotein med naturlige organiske koagulanter før ozonering av blodvann fra et lakseslakteri, samt forsøk med ulike met...

 13. Koronar CT Angiografi : Optimalisering av protokoll ved bruk av betablokker og en kvantitativ bildeanalyse av koronararteriene hos en selektert pasientgruppe ved hjelp av et semi-automatisk plaquesoftware

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Formål: Formålet med del 1 av prosjektet er å redusere hjertefrekvensen til ≤60 hos pasientene i forkant av CT-undersøkelsen ved hjelp av per orale betablokker, slik at man kan benytte lavdoseprotokollen ”Step and shoot” på flest mulig. Formål med del 2 er å gjøre en kvantitativ bildeanalyse av koronararteriene på en selektert gruppe pasienter som er deltakere i et større prosjekt (RORA-studiet) ved hjelp av et nytt software (Plaque Analysis, Philips Healthcare). Intensjonen er å kartlegg...

 14. PREPARATION FOR RETIREMENT - AVS SEMINAR

  CERN Multimedia

  Social Service

  2001-01-01

  The 500 or so participants in the fifth Preparation for Retirement seminar held at the end of March were unfortunately deprived of the planned session on the AVS due to the unavailability of the Director of the Caisse Cantonale Genevoise de Compensation (CCGC). We have since had formal confirmation that because of an extra workload due to important changes in the Swiss tax and social legislation and the implementation this summer of the maternity insurance in Geneva, the CCGC has suspended its participation in preparation for retirement seminars in the international organisations for the time being. Conscious of the necessity of offering a session dedicated to the AVS, it is with pleasure that we can inform you that one of our legal advisers, Mr Lorenz Stampfli, has accepted to lead this session. In order to allow for adequate preparation we have reserved the following date: Wednesday 26 September from 14.00 to 16.00 in the Main Amphitheatre The session will be open to all people already registered and any o...

 15. Solusi Numerik Model Reaksi-Difusi (Turing dengan Metode Beda Hingga Implisit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Junik Rahayu

  2013-11-01

  Berbagai model matematika dipastikan mempunyai solusi, begitu juga dengan model ini. Paper ini membahas penyelesaian numerik pada contoh model. Digunakan metode beda hingga implisit sebagai metode dasar menyelesaikan model. Dalam model terdapat dua konsentrasi yang bereaksi untuk mencapai suatu kesetimbangan. Dari konsentrasi ini akan diperiksa keterikatan pada pertumbuhan domain dengan adanya dinamika gangguan kecil serta pengaruh pertumbuhan domain terhadap penyelesaian numerik model. Dari penyelesaian numerik diperoleh bahwa pertumbuhan domain mempengaruhi dua konsentrasi dalam model dan penyelesaian numerik

 16. Stresstesting av banksektoren : en analyse av økonomiske konsekvenser skapt av atferdsendringer

  OpenAIRE

  Ovesen, Anders Hepsø; Eriksen, Marius Koll

  2012-01-01

  Denne utredningen foretar en analyse som skal fremheve konsekvenser av endringer i bankatferd. Den tar utgangspunkt i en stresstest som tilfører banksektoren sjokk slik at kapitaldekningen reduseres. Analysen setter fokus på hva som skjer når bankene får mindre kapitalreserver, og kommer under kravet i Basel III. Utredningen gir forklaringer på hvorfor atferdsendringer varierer innen banktype og størrelse. Videre formidler den mulige forklaringer på hvordan dette utspiller seg i økonomiske te...

 17. APLIKASI METODE GEOLISTRIK TAHANAN JENIS KONFIGURASI WENNER-SCHLUMBERGER UNTUK SURVEY PIPA BAWAH PERMUKAAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bulkis Kanata

  2009-05-01

  Full Text Available Metode geolistrik tahanan jenis merupakan salah satu dari metode geofisika yang dapat mendeteksi aliran listrik di bawah permukaan bumi. Salah satu aplikasi metode geolistrik tahanan jenis adalah dapat mengidentifikasi keberadaan pipa di bawah permukaan.Penelitian ini menggunakan metode geolistrik tahanan jenis dengan konfigurasi Wenner–Schlumberger. Metode Wenner–Schlumberger adalah metode dengan sistem aturan spasi yang konstan dengan catatan faktor pengali ’n’ adalah perbandingan jarak antara elektroda C1-P1 atau (C2-P2 dengan P1-P2. Instrumen yang digunakan adalah resistivitymeter yang dilengkapi dengan empat  buah elektroda yang memiliki kemampuan dalam pembacaan output respon tegangan akibat arus yang diinjeksikan ke dalam permukaan pasir melalui dua buah elektroda arus dan dua buah elektroda potensial. Masukan instrumen tersebut berupa sumber tegangan DC sebesar 12 volt. Dalam penelitian ini digunakan sofware Res2Dinv untuk memetakan  isoresistivity 2D di bawah permukaan yang diukur. Dari hasil penelitian ini diperoleh nilai resistivitas pipa sebesar 181.654 ?m yang berada pada rentang nilai resistivitas pipa yang diamati sebesar 105 - 107 ?m.

 18. Sångröstens utveckling i körsammanhang : En intervjustudie av körledares syn på och arbete med sångteknik i amatörkörer

  OpenAIRE

  Stenqvist, Sandra

  2012-01-01

  Syftet med studien är att få ökad insikt i körledares förhållningssätt till och hantering av sångtekniska övningar i kör. Bakgrundskapitlet beskriver sångrösten som instrument, och olika – i sångsammanhang – vanligt förekommande begrepp samt ger en presentation av tidigare litteratur och forskning som anknyter till studiens syfte. Vidare presenteras ett sociokulturellt perspektiv i egenskap av teoretisk utgångspunkt. Undersökningen är genomförd med hjälp av den kvalitativa intervjun som metod...

 19. Arctic Visiting Speakers Series (AVS)

  Science.gov (United States)

  Fox, S. E.; Griswold, J.

  2011-12-01

  The Arctic Visiting Speakers (AVS) Series funds researchers and other arctic experts to travel and share their knowledge in communities where they might not otherwise connect. Speakers cover a wide range of arctic research topics and can address a variety of audiences including K-12 students, graduate and undergraduate students, and the general public. Host applications are accepted on an on-going basis, depending on funding availability. Applications need to be submitted at least 1 month prior to the expected tour dates. Interested hosts can choose speakers from an online Speakers Bureau or invite a speaker of their choice. Preference is given to individuals and organizations to host speakers that reach a broad audience and the general public. AVS tours are encouraged to span several days, allowing ample time for interactions with faculty, students, local media, and community members. Applications for both domestic and international visits will be considered. Applications for international visits should involve participation of more than one host organization and must include either a US-based speaker or a US-based organization. This is a small but important program that educates the public about Arctic issues. There have been 27 tours since 2007 that have impacted communities across the globe including: Gatineau, Quebec Canada; St. Petersburg, Russia; Piscataway, New Jersey; Cordova, Alaska; Nuuk, Greenland; Elizabethtown, Pennsylvania; Oslo, Norway; Inari, Finland; Borgarnes, Iceland; San Francisco, California and Wolcott, Vermont to name a few. Tours have included lectures to K-12 schools, college and university students, tribal organizations, Boy Scout troops, science center and museum patrons, and the general public. There are approximately 300 attendees enjoying each AVS tour, roughly 4100 people have been reached since 2007. The expectations for each tour are extremely manageable. Hosts must submit a schedule of events and a tour summary to be posted online

 20. Att leva med bipolär sjukdom : En litteraturstudie om patienters erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom

  OpenAIRE

  Andersson, Linda; Lövström, Jennifer

  2015-01-01

  Bakgrund: Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom som karaktäriseras utav förändringar i patientens aktivitetsnivå och stämningsläge. Dessa episoder benämns som mani-, hypomani- och depressionsepisoder. Behandling och omvårdnad fokuseras på att lindra symtom. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom. Metod: I litteraturstudien användes 8 kvalitativa vetenskapliga artiklar. Dessa har sammanställts och analyserats med inspirat...

 1. Kuvøsesang : effekt av sang og lyrespill på premature barn i neonatal intensiv enhet på sykehus : en kvantitativ studie

  OpenAIRE

  Rundgren, Anette Cicilie

  2013-01-01

  Sammendrag Bakgrunn: Premature utsettes jevnlig for situasjoner og prosedyrer som er forbundet med smerte, stress og mistrivsel. Eksempler på dette er lys og lyder, helstikk for blodprøver, innleggelse av vene- og arteriekanyler, suging i nese og svelg, respiratorbehandling, CPAP behandling, diverse alarmer osv. Metode: Studien er en pilotstudie som undersøker om sang og lyrespill kan avlede og redusere symptomer på smerte/ubehag i ulike prosedyrer som øyeundersøkelse, blodprøver og utf...

 2. ”Det ger ju en närhet tycker jag att man öppnar sig” : Pars upplevelse av Emotional Focused Couple Therapy

  OpenAIRE

  Edfast, Erica; Lundström Sundin, Maria

  2015-01-01

  Syfte: Studien syftade till att undersöka hur par som fullföljt parterapin Emotionally Focused Couple Therapy (EFT) hos certifierade EFT-terapeuter i Sverige, upplevt parterapin. Två frågeställningar belystes; vilken upplevelse paren har av förändring i relationen samt vad paren upplevde som verksamt i EFT-behandlingen. Metod: Åtta individuella telefon intervjuer genomfördes och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Analysen utmynnade i två teman Den egna förändringen samt Te...

 3. Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi PIPA Dengan Menggunakan Metode Activity Based Costing ( study Kasus PT.Sinar utama Nusantara)

  OpenAIRE

  Girsang, Elly R

  2014-01-01

  Penentuan harga pokok produk dengan metode tradisional kurang sesuai untuk diterapkan di era teknologi yang modern seperti saat ini, karena sistem ini memiliki kelemahan yaitu pembebanan biaya overhead yang merata. Kelemahan tersebut dapat diatasi dengan penggunaan metode Activity-Based Costing. Activity-Based Costing adalah metode penentuan harga pokok yang menelusuri biaya ke aktivitas. PT. Sinar Utama Nusantara adalah salah satu pabrik yang bergerak di bidang produksi pipa PVC (polyv...

 4. EKSTRAKSI DAN SINTESIS NANOSILIKA BERBASIS PASIR BANCAR DENGAN METODE BASAH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Munasir .

  2013-11-01

  Full Text Available The Purification and synthesis nanosilika extracts from quartz sand base material taken Bancar Tuban area ( north of the Island of Java-Indonesia has been carried out in this study . Physically Tuban Bancar sand grains have a slightly rough shape and bright yellow. Sand Bancar has elements Si atoms (69 %Wt, and elements of the dominant impurity atoms is Ca (7.5 %Wt and K (4.8 %Wt. Diffraction pattern shows a dominant intesistas occurs at an angle (2Ɵ~26o the phase of quartz ( the most stable in nature. Size finely divided powder sand about 5-50 micrometers. Synthesis nanosilika based natural sand used wet method, which consists of two processes, namely: (1 sand powder processed by the hydrothermal method using alkaline compounds (NaOH with molarity 7M, to obtain a clear solution of sodium silicate (Na2O.xSiO2, and (2 a solution of sodium silicate acts as prcursor processed by co-precipitation method, sodium silicate solution was titrated with HCl 2 M (co-precipitation method to obtain a slurry silicite Si(OH4. The final product in the form of silica powder with amorphous and crystalline structures (quartz ; purity (%Wt Si reached 95.7 % and marfologi analysis showed that the SiO2 particles tend to form agglomeration and particle size of about ~ 58 nm Key words: nanosilica, bancar sands, amorphous, quartz   Abstrak Pemurnian, ekstrak dan sintesis nanosilika dari bahan dasar pasir kuarsa yang diambil di daerah Bancar Tuban (utara Pulau Jawa-Indonesia telah dilakukan pada penelitian ini. Secara fisik pasir  Bancar Tuban  mempunyai bentuk butiran agak kasar dan berwarna kuning cerah. Pasir Bancar mempunyai unsur atom Si (69%Wt, dan unsur atom pengotor dominan adalah Ca (7,5%wt dan K (4,8%wt. Pola difraksinya menunjukan intesistas dominan terjadi pada sudut (2 theta ~26o, fase quartz (paling stabil di alam. Ukuran serbuk pasir yang telah dihaluskan sekitar 5-50 mikrometer. Sintesis nanosilika berbasis pasir alam digunakan metode basah, yang

 5. Privat behandlingsforsikring og bruk av helsetjenester

  OpenAIRE

  Urkegjerde, Ingeborg

  2010-01-01

  Formålet med denne oppgaven er å undersøke om det eksisterer en sammenheng mellom privat behandlingsforsikring og bruk av helsetjenester i Norge. Nærmere 200 000 nordmenn har i dag en slik privat helseforsikring, som sikrer tilgang til behandling i spesialisthelsetjenesten innen kort tid. Majoriteten av forsikringsavtalene er betalt av arbeidsgiver. Internasjonale studier viser at personer som har privat behandlingsforsikring ofte er sysselsatte, med inntekt og utdanning over gjennomsnittet, ...

 6. Evaluering av SkatteFUNN - Sluttrapport

  OpenAIRE

  Cappelen, Ådne; Fjærli, Erik; Foyn, Frank; Hægeland, Torbjørn; Møen, Jarle; Raknerud, Arvid; Rybalka, Marina

  2008-01-01

  SkatteFUNN ble opprettet i 2002 som et tiltak for å øke norsk næringslivs forsknings- og utviklingsinnsats. Statistisk sentralbyrå har siden 2004 evaluert ordningen. Nordlandsforskning har på oppdrag fra SSB gjennomført ett av delprosjektene i evalueringen. Foreliggende rapport er sluttrapporten fra evalueringen. Den inneholder sammendrag av alle delprosjektene hvor det svares på hovedspørsmålene i evalueringsoppdraget og en drøfting av mulige justeringer av ordningen i forhold ti...

 7. FEM-ANALYSE AV INDUSTRIELL ALUMINIUMSPROFILEKSTRUDERING

  OpenAIRE

  Christenssen, Wenche

  2014-01-01

  Avhandlingen er skrevet for å øke forståelsen og kunnskapen rundt materialflyt ved ekstruderingav komplekse og tynnvegde aluminiumprofiler. Det gjennomgås også hvordan ujevn materialflyt utav en matrise kan avbalanseres ved bruk av forkammer.Rapporten tar for seg oppbygning av modeller og simulering for to forskjellige profilgeometrier.Det første profilet er et U-profil som det tidligere er gjort analyser av ved bruk av modellmateriale.Dette ble gjort i en Diplom...

 8. Implementering av en Lua-parser

  OpenAIRE

  Schöldström, Oskar

  2013-01-01

  Avsikten med detta examensarbete är att redogöra för hur parsningen av ett programmeringsspråk fungerar samt att undersöka varför vissa kompilatorer implementerar en handskriven parser medan andra använder en maskingenererad parser. Examensarbetet består av en teoretisk grund samt en praktisk implementation av en handskriven Lua-parser. Den teoretiska delen beskriver hur programmeringsspråk är uppbyggda samt ger en överblick av hur en parser implementeras. Teknikerna som tas upp fokuserar ...

 9. AVS-M: From Standards to Applications

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Ye-Kui Wang

  2006-01-01

  AVS stands for the Audio Video coding Standard Workgroup of China, who develops audio/video coding standards as well as system and digital right management standards. AVS-M is the AVS video coding standard targeting for mobile multimedia applications. Besides the coding specification, AVS also developed the file format and Real-time Transport Protocol (RTP) payload format specifications to enable the application of AVS-M video in various services. This paper reviews the high-level coding tools and features of the AVS-M coding standard as well as the file format and payload format standards.In particular, sixteen AVS-M high-level coding tools and features, which cover most of the high-level topics during AVS-M standardization, are discussed in some detail. After that, the error resilience tools are briefly reviewed before the file format and RTP payload format discussions. The coding efficiency and error resiliency performances of AVS-M are provided finally.H.264/AVC has been extensively used as a comparison in many of the discussions and the simulation results.

 10. Vekst av patogene mikroorganismer ved ulike temperaturer

  OpenAIRE

  Røine, Marianne

  2010-01-01

  Oppgaven er en del av forskningsprosjektet ”Bedre mattrygghet i hjemmet gjennom risikoanalyse av forbrukerhåndtering av mat og evaluering av risikoreduserende tiltak”, et samarbeid mellom Nofima Mat og SIFO (statens institutt for forbruksforskning). En casestudie utført ved Nofima Mat, hvor 45 frivillige forbrukere ble tildelt temperaturlogger viste at gjennomsnittlig temperatur for kjøttpålegg var 6,2 °C, og at pålegget daglig ble utsatt for temperaturer over 20 °C i gjennomsnittlig 47...

 11. Evaluering av datalagre brukt i distribuert kontekst

  OpenAIRE

  Sælø, Knut Moen

  2010-01-01

  I løpet av de siste årene har relasjonelle databaser mistet litt av sin popularitet hos noen av de mest innflytelsesrike aktørene innen informasjonsteknologi. Sent i 1990-årene, og tidlig i 2000-årene opplevde vi en stor endring innen kommunikasjon. I starten var det meste av nettsider read-only. Typisk ville en person lage en nettside med innhold. Deretter ville brukere lese innholdet. Etterhvert gikk man mer og mer bort fra read-only mønsteret, og skapte sosiale nettverk hvor brukerne selv ...

 12. Konstruksjoner av lederskap i barnehagen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanne Kirsten Nilsen

  2015-10-01

  Full Text Available Artikkelen handler om hvordan barnehagelærere posisjonerer seg som ledere for personalet, gjennom tildeling av aktørstatuser til seg selv og medarbeidere i fortellinger fra barnehagen. Arbeidet har en narrativ tilnærming, og det anvendes en dialogisk performativ analyse på korte tekster om situasjoner og hendelser i barnehagen. Tekstene er opprinnelig skrevet som utgangspunkt for veiledningsøvelser i en opplæringssammenheng. Analysen fører frem til et antall konstruerte hovedkategorier innenfor hver gruppe: barnehagelærere som ledere for personalet, og medarbeidere som utfordrer lederskapet deres.This article is concerned with how preschool teachers position themselves as staff-leaders, giving various kind of agency positions to both themselves and their staff members in narratives from kindergartens. The study takes a narrative perspective using a dialogical and performance analysis strategy in analyzing short texts about situations and events in kindergartens, written for the purpose of training counselling dialogues in an educational setting. The analyzing process resulted in a number of constructed main categories within each group: the preschool teachers as leaders, and the staff members who are challenging their leadership.

 13. Analiza možnosti izboljšave procesa razvoja programske opreme z uporabo agilnih metod - primer Opal d.o.o.

  OpenAIRE

  Primožič, Gregor

  2012-01-01

  Agilne metode razvoja programske opreme so fleksibilne metode primerne predvsem za manjše razvojne skupine, ki se morajo hitro prilagajati spremembam. Pogosto se navajajo kot alternativa bolj togim klasičnim metodam. Preverjali smo možnost vpeljave agilnih metod na primeru podjetja, ki sedaj za razvoj programske opreme ne uporablja nobene formalno definirane metode. Predvsem smo z intervjujem z razvijalci ugotavljali njihovo pripravljenost na spremembe. Ugotovili smo, da so v splošnem sicer p...

 14. PENGUKURAN GETARAN TORSIONAL PADA POROS BERPUTAR DENGAN METODE DIGITAL IMAGE PROCESSING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heroe Poernomo

  2015-06-01

  Full Text Available Getaran yang terjadi pada peralatan yang bergerak atau berputar pada umumnya adalah getaran lateral dan getaran torsional. Kedua getaran tersebut sangatlah berpengaruh terhadap umur/ life time alat tersebut. Pada penelitian ini yang dibahas adalah getaran torsional pada poros jenis cantilever yang berputar. Getaran ini jika terjadi telalu besar maka akan berdampak pada terjadinya puntiran pada poros yang berakibat pada patahnya poros tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut maka pengamatan getaran torsional berlebih yang terjadi pada setiap peralatan perlu dilakukan untuk mengetahui besarnya getaran sehingga dapat  dilakukan langkah antisipasinya. Percobaan untuk pengambilan data getaran adalah pada poros kantilever yang diputar. Pengukuran dilakukan dengan dua metode yaitu analisa dengan digital image processing dan sudut torsi yang sebenarnya sebagai pembandingnya. Poros diputar dengan mesin pemutar dengan variasi kecepatan yaitu 55 rpm dan 90 rpm serta diameter poros yaitu 10 mm. Berdasarkan hasil pengambilan data getaran dan hasil analisis dari kedua metode diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengukuran getaran dengan metode Digital Image Processing setelah validasi dan dibandingkan dengan alat vibration meter ternyata memiliki selisih nilai yang kecil cenderung sama yaitu selisih kenyataan sebesar 1.0220 pada 55 rpm sedangkan pada putaran poros 90 rpm menghasilkan selisih sudut puntir dari kenyataan sebesar 50, sehingga disimpulkan metode ini dapat digunakan sebagai metode alternatif dalam pengukuran getaran torsional pada poros kantilever yang berputar.

 15. Studi Perbandingan Metode Bongkar Muat untuk Pelayaran Rakyat: Studi Kasus Manual vs Mekanisasi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aulia Djeihan Setiajid

  2013-03-01

  Full Text Available Pelayaran Rakyat tidak semaju pelayaran konvensional. Salah satu penyebabnya adalah pola operasi bongkar muat yang kebanyakan dilakukan secara manual dengan tenaga manusia/buruh lepas.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan adanya mekanisasi peralatan bongkar muat dan penggunaan gudang bersama mampu meningkatkan kinerja bongkar muat serta menentukan metode bongkar muat seperti apa yang optimal dan menguntungkan untuk Pelra. Penelitian ini dilakukan dengan mengembangkan skenario dan membandingkan efisiensi setiap metode bongkar muat secara manual, mekanisasi, dan campuran pada kapal Pelra serta membandingkan efisiensi setelah menggunakan gudang bersama.Dari hasil analisis diperoleh hasil penambahan biaya bongkar muat sebesar 80% dari biaya awal sehingga penggunaan metode bongkar muat secara manual akan lebih menguntungkan dan optimal. Namun dari segi waktu, mekanisasi bongkar muat dapat mempercepat waktu sebanyak 31% dari awal bongkar muat secara manual. Dari segi kinerja bongkar muat terhadap kinerja total kapal Pelra dengan metode manual lebih besar yaitu sebesar 14% dibandingkan secara mekanisasi dan campuran yang hanya 10% dan 9%. Hal ini menunjukkan kinerja bongkar muat rata-rata untuk metode bongkar muat baik secara manual, mekanisasi, dan campuran tidak berpengaruh besar terhadap produktivitas kapal karena ketidakpastian adanya muatan sehingga frekuensi round trip kapal Pelra sama saja tiap tahunnya.

 16. Analyse av residuallast ved økende markedsandeler av vind- og solkraftproduksjon i Skandinavia

  OpenAIRE

  Alfiler, Michael Genesis S.

  2015-01-01

  Tidligere studier indikerer utfordringer ved integrasjon av vind- og solkraft. Variabiliteten og lokasjonen av vind- og solkraft knyttes til disse utfordringene. Økende markedsandeler av variabel kraftproduksjon kan forsterke utfordringene dersom kraftsystemet evne til å tilpasse seg disse overstiges. I denne studien brukes varighetskurver for residuallast for å undersøke hvordan økende markedsandeler av vind- og solkraft påvirker følgende systemmessige utfordringer i de ska...

 17. Pharmacokinetics of avenanthramides (AV) from AV-enriched malted oats in healthy older adults

  Science.gov (United States)

  Avenanthramides (AV) are a unique group of phytochemicals found in oat bran. In vitro studies show both purified AV and concentrated oat AV mixtures have anti-atherogenic and anti-inflammatory activity, suggesting they may have similar effects in vivo if they are sufficiently bioavailable. The bioav...

 18. Arvelig hemokromatose - nytten av screening

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arne Åsberg

  2009-10-01

  Full Text Available Arvelig hemokromatose fører til jernopphopning i kroppen, men gir sjelden alvorlig helseskade. Nesten alle hemokromatosepasienter i vårt land er homozygote for C282Y-mutasjonen i HFE-genet. Omtrent 7 per 1000 innbyggere har denne genotypen. Alvorlig syke blir bare omkring 5-15% av homozygote menn og nesten ingen kvinner. Likevel er det holdepunkter for at screening for hemokromatose blant friske, yngre menn kan være kostnadseffektivt. Det er relativt lett å påvise om en person er disponert for sykdommen, i god tid før den bryter ut, og forebyggende behandling er billig og effektiv. Imidlertid kan vi ikke forutsi hvilke screeningpositive personer som ubehandlet får alvorlig sykdom. Et kontrollert forsøk med screening bør gjennomføresHereditary hemochromatosis – benefits of screening. Hereditary hemochromatosis leads to iron accumulation in the body; however, serious illness due to hemochromatosis is rare. In Norway, almost all patients with hemochromatosis are homozygous for the C282Ymutation in the HFE-gene, a genotype carried by about 7 per 1000 inhabitants. Serious complications are seen in only about 5-15% of homozygous men and in very few women. Nevertheless, screening young men for hemochromatosis may be cost-effective. Detecting predisposed men is relatively straightforward, and prophylactic treatment is cheap and effective. However, we can not predict, among screen-positive men, the few who untreated will become seriously ill. A controlled screening trial should be conducted.

 19. OPTIMASI PENURUNAN COD, BOD, DAN TSS LIMBAH CAIR INDUSTRI ETANOL(vinasse PSA PALIMANAN DENGAN METODE MULTI SOIL LAYERING (MSL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irmanto

  2013-11-01

  Full Text Available Industri etanol merupakan salah satu industri yang menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan khususnya sistem perairan. Banyaknya limbah cair etanol yang dibuang serta senyawa-senyawa organik dapat menyebabkan rusaknya ekosistem di perairan. Untuk mengatasi pencemaran limbah cair etanol, digunakan metode Multi Soil Layering (MSL sebagai salah satu metode alternatif. MSL adalah suatu metode pengolahan limbah cair yang meningkatkan fungsi tanah untuk pemurnian limbah cair. Penelitian ini menggunakan metode MSL untuk mengolah limbah cair industri etanol sebelum dibuang ke perairan. Metode MSL merupakan suatu sistem pengolahan limbah yang menggunakan beberapa material seperti tanah, zeolit, dan arang tempurung kelapa yang dibentuk dalam suatu susunan pola bata bertingkat. Faktor yang diteliti adalah kecepatan pengisian yang terdiri dari 5 tahap yaitu: 160, 320, 480, 640, dan 800L.m-2hari-1, kemudian ditentukan efesiensi sistem MSL dalam menurunkan kadar COD, BOD, dan TSS limbah cair industri etanol (vinasse PSA Palimanan menggunakan kecepatan pengisian optimum. Penentuan kadar COD ditentukan dengan metode refluks, penentuan kadar BOD menggunakan metode Winkler dan penentuan kadar TSS ditentukan dengan menggunakan gravimetri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengolahan limbah cair industri etanol (vinasse PSA Palimanan dengan metode MSL dapat menurunkan kadar COD, BOD, dan TSS pada kecepatan pengisian optimum 320 L.m-2hari-1. Efisiensi sistem MSL dalam menurunkan kadar COD, BOD, dan TSS masing-masing sebesar 80,85%; 94,68%; dan 83,99%.

 20. Distriktssköterskornas upplevelser av möten med våldutsatta kvinnor och deras barn : En deskriptiv kvalitativ intervjustudie

  OpenAIRE

  Lobanova, Olga

  2012-01-01

  Bakgrund: Distriktssköterskor på BVC möter ibland våldutsatta kvinnor och deras barn i sitt arbete. Följder av våld i nära relationer kan vara försämrad psykosocial hälsa både hos kvinnor och barn. Att tidigt upptäcka och hjälpa en sådan kvinna och hennes barn är ett viktigt uppdrag som distriktssköterskan har på BVC. Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskornas upplevelser av möten med våldutsatta kvinnor och deras barn på BVC samt ta reda på vad som saknas kunskaps- och metod...

 1. Upplevelsen av kontakten med sjukvården : En litteraturstudie om hur vuxna personer med typ 2 diabetes upplever kontakten med sjukvården

  OpenAIRE

  Petersson, David; Sunesson, Andreas

  2008-01-01

  Bakgrund: Diabetes typ 2 är en av de stora folksjukdomarna runt om i världen och antalet som insjuknar ökar. Ett livslångt levene med sjukdomen diabetes typ 2 kan förutom omfattande livsstilsförändringar innebära en intensiv kontakt med sjukvården. För att förstå personers erfarenheter av vården måste deras upplevelser bejakas. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur vuxna personer med typ 2 diabetes upplevde kontakten med sjukvården. Metod: Metoden som användes var litteraturstudie. Res...

 2. Föräldrarnas upplevelser av att vara förälder till ett barn med Anorexia Nervosa : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Karat, Azra; Modin, Jens

  2013-01-01

  Bakgrund: Anorexia Nervosa påverkar inte enbart det sjuka barnet utan kan även vara påfrestande för föräldrarna. Föräldrarna kan behöva göra stora förändringar för att det vardagliga livet skall fungera. Syfte: Syftet med studien var att beskriva föräldrarnas upplevelser av att vara förälder till ett barn med Anorexia Nervosa. Metod: Metoden som användes var en kvalitativ litteraturstudie som baserades på tre självbiografiska böcker. Graneheim och Lundmans beskrivning av innehållsanalys med m...

 3. En analyse av flervareproduksjonen av melk og storfekjøtt : påvirker prisendringer tilbudet av melk

  OpenAIRE

  2005-01-01

  Innledning\\Sammendrag Motivasjon Tilbudet av storfekjøtt fra norske bønder har gått ned de senere år. Det er allmenn enighet om at grunnen til nedgangen i storfekjøtt henger sammen med nedgangen i antall melkekyr noe som ikke er motvirket av spesialisert kjøttproduksjon, se Tabell 1. Grunnen er at kyr produserer kjøtt som et biprodukt av melk og dette kjøttet kan ikke i noen særlig grad velges bort og yter derfor et betraktelig bidrag til samlet mengde storfekjøtt. Blant årsake...

 4. PENGARUH TES FORMATIF DAN METODE PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS TERHADAP KEMAMPUAN VERBAL LINGUISTIK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Citra Dewi

  2013-01-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tes formatif dan metode pembelajaran terhadap kemampuan verbal linguistik siswa. Penelitian dilaksanakan di SMP Islam Terpadu IQRA’ dan SMP Islam Terpadu Al-QALAM di Bengkulu pada semester kedua tahun pelajaran 2011/2012 dengan sampel sebanyak 80 siswa kelas VII yang dipilih secara klaster dan random. Data dikumpulkan menggunakan instrumen kemampuan verbal linguistik dalam bentuk pilihan ganda. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan ANAVA dua jalur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan verbal linguistik (1 siswa yang diberi tes uraian lebih tinggi daripada siswa yang diberi tes menjodohkan, (2 siswa yang diajar dengan metode komunikatif kemampuan verbal linguistiknya lebih rendah daripada siswa yang diajar dengan metode audio lingual, (3 terdapat interaksi yang signifikan antara tes formatif dengan metode pembelajaran terhadap kemampuan verbal linguistik siswa, (4 pada kelompok siswa yang diberi tes uraian, siswa yang diajar dengan metode pembelajaran komunikatif lebih tinggi dibandingkan siswa yang diberi tes menjodohkan, (5 pada kelompok siswa yang diberi tes menjodohkan, siswa yang diajar dengan metode pembelajaran komunikatif lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang diajar dengan metode audio lingual, (6 pada kelompok siswa yang diajar dengan metode pembelajaran komunikatif, siswa yang diberi tes uraian lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang diajar dengan metode audio lingual, (7 pada kelompok siswa yang diajar dengan metode audio lingual, siswa yang diberi tes uraian lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang diberi tes menjodohkan.Kata kunci: bentuk tes formatif, metode pembelajaran komunikatif, metode pembelajaran audio lingual, kemampuan verbal linguistik ______________________________________________________________ THE EFFECTS OF FORMATIVE TEST AND ENGLISH INSTRUCTIONAL METHOD ON THE STUDENTS’ VERBAL LINGUISTIC COMPETENCE Abstract This study

 5. Analisis Dan Implementasi Metode Steepest Descent Untuk Mengurangi Blur Pada Citra Digital

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I Gede Adnyana

  2013-06-01

  Full Text Available Seringkali dalam pengambilan suatu objek tertentu hasil citra yang didapat mengalami degradasi atau penurunan kualitas citra, salah satunya terjadinya blur yang diakibatkan oleh kamera yang tidak fokus dalam menangkap suatu objek. Oleh karena itu diperlukan perbaikan untuk citra yang terdegradasi tersebut, dalam hal ini digunakan metode Steepest Descent dalam proses pengurangan blur. Ide dasar metode ini adalah melakukan iterasi untuk mengurangi blur dengan menelusuri titik yang paling curam. Blur yang dimasukkan pada citra digital adalah Gaussian dan Motion blur yang dibangkitkan melalui suatu blur generator. Performansi yang diujikan adalah PSNR (Peak Signal to Noise Ratio dan Similarity citra hasil pengurangan blur. Dari hasil analisis didapatkan bahwa secara umum metode Steepest Descent dapat digunakan untuk mengurangi blur, namun kurang handal mengurangi blur dengan intensitas tinggi karena menghasilkan citra dengan PSNR kurang dari 30 dB dan Similarity yang meningkat.

 6. SIMULASI GROUP TECHNOLOGY SYSTEM UNTUK MEMINIMALKAN BIAYA MATERIAL HANDLING DENGAN METODE HEURISTIC

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Much. Djunaidi

  2006-04-01

  Full Text Available Group Technology System merupakan metode pengaturan fasilitas produksi (machine groups yang dibutuhkan untuk memproses suatu part family tertentu ke dalam sel-sel manufaktur. Pengaturan tata letak di CV. Sonytex yang berdasarkan process layout mengakibatkan perusahaan menghadapi permasalahan berupa tingginya kebutuhan material handling. Salah satu kriteria kinerja dalam pembentukan sel manufaktur pada GTS adalah meminimasi total jarak material handling, sehingga dapat mengurangi biaya material handling dan meningkatkan produktivitas. Dalam penelitian ini digunakan tiga metode, yaitu Bond Energy Algorithm (BEA, Rank Order Clustering (ROC dan Rank Order Clustering 2 (ROC2. Hasil dari penelitian ini adalah dengan menerapkan group technology systems diperoleh total pengurangan jarak material handling sebesar 70 m dan penghematan biaya material handling sebesar Rp 1.534.978,-. Berdasarkan model simulasi, relayout dengan metode BEA meningkatkan jumlah produksi sebesar 1 unit produk/hari dan penurunan waktu tunggu sebesar 0,575 menit.

 7. Effekter av finanspolitiske tiltak : en sammenlikning av to makroøkonomiske modeller

  OpenAIRE

  Cappelen, Ådne; Prestmo, Joakim

  2010-01-01

  Norge er sammen med Danmark et av de få landene med lang tradisjon for bruk av store makroøkonomiske modeller til politikkanalyser og prognoser. I de fleste akademiske forskningsmiljøene har slik modellbruk hatt liten oppslutning i lang tid. Analyser av virkninger av økonomisk politikk på makroøkonomiske variable er imidlertid et høyst levende studiefelt. Finanskrisen kan tenkes å bringe en renessanse for bruken av store makroøkonomiske modeller til analyseformål. Ikke bare ...

 8. Optimalisering av blandingsforhold mellom kugjødsel og matavfall for maksimering av biogassproduksjon

  OpenAIRE

  Gjetmundsen, Magnus

  2013-01-01

  Norge har satt seg ambisiøse mål for både økt produksjon av fornybar energi og reduksjon av klimagassutslippene fra landbruket. Det skal etableres 13 TWh ny fornybar energi innen 2020, samtidig skal landbruket kutte utslippene av klimagasser med 1,1 mill tonn CO2 ekvivalenter. For å nå målet om reduserte klimagassutslipp i landbruket må implementering av biogassproduksjon skje i stort omfang. Det vil føre til økt produksjon av fornybar energi. Gårdsbaserte biogassanlegg er ...

 9. PERBANDINGAN METODE JUNBIKI KANBAN CYCLIC DITINJAU DARI JIT DAN SUMBER DAYA Studi Kasus pada Perusahaan Otomotif

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ignatius Eri

  2005-01-01

  Full Text Available The research has done at an automotive company. The intention of this research are to knowing the effect and also the advantages and disadvantages of Junbiki Method which is a new method in this company in increasing JIT(Just in Time, use of resources, and make comparison between Junbiki method and Kanban System. The research is done by comparing the Kanban system with the Junbiki method on the parts i.e. seat part and door trim. The measured variables are those in the period of September as the basic period, continued with the periods of October, November, and December 2004. The productivities to be observed are those of energy and labor consumption. The research proves that the Junbiki method is better than the Kanban system. It is shown from the increase of JIT performance during four periods at the average of 73% and least of resources. By using the Junbiki method, the wastage in the use of energy, labor, movement, and process can be eliminated. Abstract in Bahasa Indonesia : Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh serta kelemahan dan kelebihan metode Junbiki yang merupakan metode baru yang diterapkan perusahaan terhadap peningkatan JIT (Just in Time dan penggunaan sumber daya, dan membuat perbandingan antara metode Junbiki dan sistem Kanban. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan sistem Kanban dengan metode Junbiki pada part yang memenuhi syarat, yaitu part seat dan door trim. Variable yang diukur adalah pada periode September sebagai periode dasar, dilanjutkan dengan periode Oktober, November, dan Desember 2004. Pemakaian sumber daya yang ingin diteliti adalah pemakaian energi dan tenaga kerja. Hasil penelitian membuktikan bahwa metode Junbiki lebih baik daripada sistem Kanban. Hal ini terlihat dari peningkatan perfoma JIT selama empat periode rata-rata sebesar 73% dan kebutuhan sumber daya yang lebih sedikit. Dengan metode Junbiki

 10. EKSTRAKSI MINYAK ATSIRI DAUN ZODIA (Evodia suaveolens DENGAN METODE MASERASI DAN DISTILASI AIR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Prima Astuti Handayani

  2014-10-01

  Full Text Available Daun zodia merupakan tumbuhan yang berpotensi sebagai insektisida nabati. Daun zodia mengandung senyawa aktif limonene yang bersifat neurotoksin terhadap serangga. Pengambilan minyak atsiri daun zodia dilakuan dengan metode maserasi dan metode distilasi air. Pada metode maserasi bahan digunakan etanol dan dimaserasi selama 3x24 jam. Kemudian didistilasi untuk menguapkan pelarut etanol. Untuk metode distilasi air bahan didistilasi selama 3 jam, campuran minyak dan air dipisahkan dengan menambahkan pelarut n-heksana. Kemudian pelarut n-heksana dipisahkan dari minyak atsiri dengan cara direcovery menggunakan alat sokhlet. Minyak atsiri daun zodia yang dihasilkan dianalisis dengan Gas Cromatography-Mass Spectrometry (GC-MS untuk mengetahui kandungan senyawa kimianya. Hasil percobaan diperoleh randemen minyak atsiri daun zodia dengan metode maserasi sebesar 1,0566% dengan kandungan senyawa limonene 2,6%, sedangkan metode distilasi diperoleh randemen sebesar 0,6471% dengan kandungan senyawa limonene 1,26 %.Zodia leaf is a plant which has a potential to be plant-based insecticide. Zodia leaf has limonene as its active component which is neurotoxin towards insect. The extraction of the essential oil of the zodiac leaf is conducted using maceration method and water distillation method. In the maceration process, the raw material was macerated using ethanol for 72 hours, after that it was distillated to evaporate the ethanol. In the water distillated method, the raw material was distillated for 3 hours, the mixture of water and oil are separated by adding n-hexane solvent. After that, the n-hexane solvent was separated from the essential oil using recovery method using soxhlet. The obtained essential oil of zodia leaf was analyzed using GC-MS to determine its chemical component. The result of the research provides the yield of essential oil of zodiac leaf using maceration method is 1.0566% with limonene component is 2.6%, whereas the distillation method

 11. Utvärdering av omvårdnadsdokumentation i elektronisk patientjournal på kirurgisk vårdavdelning

  OpenAIRE

  Janback, Caroline; Petersson, Elin

  2009-01-01

  SAMMANFATTNING Syfte. Utvärdera omvårdnadsdokumentationens kvalité och omfattning i elektronisk patientjournal på kirurgisk vårdavdelning. Metod. De senaste 60 journalerna från två kirurgiska vårdavdelningar valdes ut genom bekvämt urval. Varje journal lästes och bedömdes av båda författarna. Varje steg i omvårdnadsprocessen utvärderades efter granskningsmall och bedömdes som fullständig, för omfattande eller ofullständig. Resultat. Standardvårdplan användes i alla granskade journaler. Antale...

 12. Personer med diabetes typ 2 upplevelser av sjuksköterskans stöd vid egenvård

  OpenAIRE

  Carlsson, Pernilla; Prahl, Elinor

  2012-01-01

  Bakgrund: Diabetes typ 2 är en sjukdom som ökar i Sverige. Genom egenvård kan personen hantera sin diabetessjukdom och minska komplikationer. Sjuksköterskans stöd kan ha betydelse för hur personen hanterar egenvården. Orems egenvårdsteori inriktar sig på personens egenvård och sjuksköterskans roll i samband med egenvården. Syfte: Syftet med studien var att beskriva personer med diabetes typ 2 upplevelser av sjuksköterskans stöd vid egenvård. Metod: Litteraturstudie baserat på sammanställning ...

 13. Mätning av Emissioner från en Diesel Motor under Transient Driftförhållande

  OpenAIRE

  Westlund, Anders

  2007-01-01

  Transient driftförhållande blir allt mer intressant för forskare och tillverkare och de största svårigheterna är att minska emissionerna utan att påverka bränsleförbrukningen eller motorns respons vid gaspådrag negativt. Huvudmålet med det här examensarbetet var utvärdera olika metoder för att mäta NOx och antal partiklar med hög tidsupplösning för att möjliggöra studier av emissioner under transient driftförhållande. I arbetet har en Horiba MEXA 120NOx NOx-sensor studerats med avseende på li...

 14. Produktion av bioplast i Värmland? : Fermentering av olika avfallströmmar

  OpenAIRE

  Sundin, Anton

  2015-01-01

  Ett av världens största miljöproblem är plastnedskräpning. På många platser kan spår av mänsklig närvaro ses i form av skräp av plast. År 2011 tillverkades det 280 miljoner ton plast, det motsvarar ungefär 28 000 Eiffeltorn. I Sverige förbrukades år 2010 ungefär 880 000 ton plast. I Asien produceras ungefär 50 % av all världens plast och Kina står för cirka hälften av detta. Nordamerika och Europa står för cirka 40 % av världens plastproduktion. Resterande produktion a...

 15. Peramalan trafik SMS Area Jabotabek Dengan Metode ARIMA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lusi Alvina Tofani

  2012-09-01

  Full Text Available Dalam dunia telekomunikasi, pertukaran informasidituntut memiliki performansi yang baik. Salah satu layanantelekomunikasi yang banyak digunakan adalah SMS (ShortMessage Service. Dalam tugas akhir ini akan dilakukanpemodelan dan peramalan trafik SMS pada jaringan GSM(Global System for Mobile Communication area Jabotabekmenggunakan metode ARIMA. Penelitian ini dipusatkan denganmengambil data dari 2 lokasi SMSC (Short Message ServiceCenter yaitu SMSC yang menampung transaksi SMS peer topeer GSM-T dan SMSC yang menampung transaksi SMS alloperator. Data tersebut merupakan trafik harian selama 4 bulandari bulan Maret hingga Juni 2011 yang akan digunakan untukpemodelan dan Bulan Juli 2011 yang akan digunakan sebagaidata testing. Ada 2 kategori pemodelan yaitu untuk tipe SMSCall operator pada selang waktu 0-15 sec dan 16-30 sec sedangkantipe yang kedua yaitu tipe SMSC peer to peer GSM-T padaselang waktu 0-15 sec dan 16-30 sec. Dari penelitian ini diperoleh4 model dari data selama 4 bulan yaitu model ARIMA untuk alloperator 0-15 sec adalah ([6,9],1,2, model ARIMA untuk alloperator 16-30 sec adalah (1,0,[1,4,5], model ARIMA untuk peerto peer GSM-T 0-15 sec adalah (1,0,[1,7], dan model ARIMAuntuk peer to peer GSM-T 16-30 sec adalah ([1,5],0,5. Kemudianuntuk hasil peramalan dari 4 model tersebut didapatkan nilaiMAPE terendah yaitu pada model ARIMA untuk trafik alloperator GSM-T 0-15 sec sebesar 0,32883%. Hasil peramalan iniyang akan digunakan sebagai prediksi trafik kedepan.

 16. Primerjava različnih metod izolacije DNA pri bezgu (Sambucus spp.)

  OpenAIRE

  Leopold, Eva

  2011-01-01

  Cilj študije je bil ugotoviti, katere izolacije DNA so kvalitativno, časovno in stroškovno najbolj smotrne za uporabo. V raziskave smo vključili štiri različne metode izolacije DNA, in sicer klasično CTAB metodo ter tri metode izolacije s kompleti: Wizard Genomic DNA Purification Kit (Promega), Total DNA Purification Kit (Invitrogen) in avtomatsko metodo izolacije z napravo QIAcube (Qiagen) in kompletom DNeasy plant Mini Kit (Qiagen). Vzorce bezga (Sambucus spp.) smo v letih 2010 in 2011 izol...

 17. Evaluasi Premi Polis Last Survivor Pasangan Suami Istri Menggunakan Metode Copula Frank

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irma Fauziah

  2013-11-01

  Full Text Available Tulisan ini mengkaji tentang sebuah produk asuransi, ketahanan hidup, yang didasarkan pada dua kelompok umur: pasangan menikah berusia kurang dari 55 tahun dan menikah berusia lebih dari 55 tahun. Penilaian premi untuk pasangan menikah yang kurang dari 55 tahun diperoleh dengan metode Frasier dengan memperhitungkan probabilitas kematian setelah kematian terjadi dari salah satu tertanggung dengan asumsi kematian pasangan menikah adalah independen. Sedangkan untuk pasangan yang sudah menikah lebih dari 55 tahun, premi penilaian diperoleh dengan metode Frasier untuk menghitung probabilitas kematian dengan menganggap kematian pasangan menikah adalah dependen, asumsi ini dimodelkan oleh Frank kopula, dimana kopula ini adalah salah satu dari keluarga kopula Archimedes

 18. Verdsettelse av Renewable Energy Corporation ASA

  OpenAIRE

  Dahlberg, Jonas; Fredriksen, Marius Sletbakk

  2011-01-01

  I denne bacheloroppgaven har vi hatt verdsettelse som tema, der vi har sett nærmere på Renewable Energy Corporation ASA(REC). Problemstillingen vår har vært: “Hva er verdien av Renewable Energy Corporation ASA 1.1.2011?” REC er en vertikalt integrert bedrift som produserer solenergi. De er et konsern som driver i alle deler av verdikjeden, fra produksjon av silisium – wafere – solceller – solcellepanel – solcellemoduler. Selskapet ble notert på Oslo Børs i 2006 til en aksjekurs på 107,5...

 19. Och vad är lustfyllt lärande? : En fenomenologiskt inspirerad studie om barn och elevers uppfattningar av lustfyllt lärande i förskola och skola.

  OpenAIRE

  Lilja, Lina; Thilén, Johanna

  2013-01-01

  I denna studie undersöktes förskolebarn och skolbarns uppfattningar av lustfyllt lärande. Fokus i tidigare forskning kring ämnet har främst legat på att utgå från lärares uppfattningar, men denna studie har riktat in sig på barns perspektiv av lustfyllt lärande. En fenomenologiskt inspirerad metod har tillämpats för att nå syftet, som är att utforska och beskriva det essentiella i barn och elevers uppfattningar av att känna motivation och lust till lärande. Vi ville också försöka förstå hur t...

 20. Olika synsätt på arbetsplatsförlagd utbildning (APU). : En studie av lokalt samarbete mellan Parkskolan - Näringslivet i Örnsköldsvik.

  OpenAIRE

  Hörnfeldt, Mats

  2011-01-01

  Syftet med studien var att undersöka och analysera vilka förväntningar skolans företrädare har på APU och vad närlingslivets företrädare erbjuder eleverna under APU-perioden. Studien belyste bl a samarbetet mellan skola och näringslivet, närlingslivets organisering och dess synsätt av APU. Studien har genomförts enligt en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod via enkäter och intervjuer av skolpersonal och personal vid de företag där elever ur Parkskolans Industriprogram utfört sin a...

 1. Konservering av oljemaleri i privat eie

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Maleriet som ble undersøkt og behandlet er malt av Johannes Marius von Ditten (1848-1924). Maleriet er i privat eie og viser utsikten fra Frognerseteren over Kristiania by og omegn. Den øvre halvdelen består i størst grad av blå himmel med skyer, men også kystlinje, fjord med øyer og byen. Nedre del av maleriet består hovedsakelig av grønne fargeområder med gress og trær. Maleriet har signaturen v Ditten nederst i heraldisk høyre hjørne. Maleriet er for anledningen døpt Utsikt over Kristiania...

 2. Fördröjning av dagvatten

  OpenAIRE

  Hagelin, Robert; Mbanzabugabo, Steve

  2015-01-01

  Den ökade mängden hårdgjorda ytor i städerna skapar en större och snabbare avrinning av dagvatten till ledningsnäten. En del av dagens befintliga ledningar klarar inte av att hantera denna ökade mängd dagvatten. En snabb och kortsiktig lösning på lösa detta problem är att anlägga fördröjningsmagasin som avlastar ledningsnäten. Fram till denna tidpunkt har det inte utförs tillräckligt med undersökningar kring de olika effekter som placeringen av ett fördröjningsmagasin medför. Ett fördröjnings...

 3. AVS (Application Visualization System) user's guide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Computer and network environment for image processing has been developed and maintained under the course of establishing a distributed processing environment by the information system operating division. We introduced a server for image processing, AVS for image processing software and an animation processing system (video, frame scan converter). This report summarizes the information to use AVS and to develop and maintain computer and network environment for image processing. (author)

 4. Delvis drenert analyse av innvendig avstivet utgraving

  OpenAIRE

  Myhrvold, Michael F

  2013-01-01

  Denne masteroppgaven omhandler analyser av de delvis drenerte effektene som kan oppstå ved innvendig, avstivede utgravinger. Formålet med masteroppgaven er å gjennomføre en numerisk studie av prosessen som styrer den tidsavhengige utviklingen ved avstivede utgravinger i lavpermeable jordtyper. Det gir muligheten til å vurdere de delvis drenerte effektene og innflytelsen disse utgjør ved denne typen utgravinger. Ettersom jordens oppførsel ved små tø...

 5. ESTIMASI KOMPONEN VARIAN PADA RANCANGAN PETAK TERBAGI DALAM RANCANGAN ACAK LENGKAP DENGAN METODE MAKSIMUM LIKELIHOOD (STUDI KASUS: PENGARUH CEKAMAN KEKERINGAN DAN VARIETAS KACANG TANAH TERHADAP PANJANG AKAR KACANG TANAH)

  OpenAIRE

  Wahyuni, Sry; Raupong; Sirajang, Nasrah

  2015-01-01

  Komponen varian pada rancangan petak terbagi merupakan variabilitas yang ditimbulkan oleh pengaruh perlakuan yaitu antar tingkat faktor dan pengaruh galat percobaan. Metode yang dapat digunakan untuk menduga komponen varian adalah metode Analisis Varian (ANAVA), metode REML, dan metode maksimum likelihood. Pada penelitian ini digunakan metode maksimum likelihood untuk menduga komponen-komponen varian. Model yang digunakan dalam menduga komponen varian tersebut adalah model acak. Pada tugas ak...

 6. The Slovenian Architect Ciril Metod Koch in a European Perspective

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Robert Simonišek

  2008-12-01

  Full Text Available The Slovenian architect and urban planner Ciril Metod Koch (1867–1925 worked in Ljubljana’s town office for almost three decades. He received his degree in Vienna, where he probably studied under the architect Karl von Hasenauer. Especially at the beginning of his career, Koch was influenced by Baron Hasenauer, who was one of the most important architects of the Vienna court. Hasenauer was very close to Emperor Franz Joseph I (with plans for the Art History Museum, Natural History Museum, Imperial Court Theater, Lützow Palace, etc., and had already established his name when Koch came to Vienna. This article also addresses some specific similarities between these two architects, which can be seen on the facades of some buildings today. After Koch finished his studies, he immediately returned to Ljubljana, where he first worked in a private office for the successful builder Filip Supančič. After the 1895 earthquake, he designed many secular buildings in Ljubljana (inns, apartment buildings, detached houses and also worked in the countryside (detached houses, a church, and a bridge. Today his life and work is known only from letters; on the basis of archival reports, more than fifty buildings can be attributed to him. He started with buildings, where he remained committed to the more conservative tradition of historicism. A characteristic feature of his architectural activity is stylistic variety and eclecticism. While Ivan Hribar was mayor of Ljubljana at the turn of the century, Koch was ambitiously developing his sensitive and original form of expression. In his modern works, Koch took international European currents as a model, thereby considerably moving towards the esthetics of the Viennese Secession. At that time Koch probably followed modern trends with the help of international journals: Ver Sacrum (a leading and very popular Austrian journal, the mouthpiece of Vienna Secession and Der Architekt (an important journal for art and

 7. Analisa Kepuasan Pelanggan pada Pekerjaan Reparasi Kapal dengan Metode Quality Function Deployment (QFD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abdul Rahman

  2012-09-01

  Full Text Available Kepuasan pelanggan merupakan perbedaan antara harapan dan kinerja atau hasil yang dirasakan oleh pelanggan. Kepuasan pelanggan terjadi apabila jasa atau produk (hasil yang diterima dan dirasakan oleh pelanggan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan atau bahkan melebihi harapan pelanggan. Ketika pelanggan suatu perusahaan merasa puas dengan kinerja perusahaan, maka opini publik yang terbentuk akan menguntungkan perusahaan tersebut.Pada Tugas Akhir ini penulis melakukan analisa kepuasan pelanggan di PT. X. Responden pada penelitian ini merupakan para pelanggan yang menggunakan jasa perawatan dan reparasi kapal milik PT. X. Setelah diketahui tingkat kepuasan pelanggan pada jasa reparasi kapal PT. X, selanjutnya dilakukan pembandingan dengan benchmarking dari PT.X yaitu PT. Y. Pembandingan ini dilakukan untuk menentukan sejauh mana posisi perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan pesaing serta untuk menentukan target-target yang ingin dicapai agar perusahaan dapat menyamai bahkan melebihi perusahaan pembanding.Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam analisis kepuasan pelanggan jasa reparasi pada PT. X ini. Salah satunya adalah metode service quality (servqual yang menunjukkan hasil bahwa pelanggan belum puas terhadap kinerja jasa reparasi PT. X. Selain itu digunakan metode Quality Function Deployment (QFD guna mengkonversi suara pelanggan secara langsung terhadap persyaratan teknis atau spesifikasi teknis dari jasa. Metode QFD menghasilkan suatu analisa tingkat kepentingan suatu atribut bagi pelanggan serta untuk menentukan target ke depan dari PT. X

 8. Studi Aplikasi Metode Risk Based Inspection (RBI Semi-Kuantitatif API 581 pada Production Separator

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Moamar Al Qathafi

  2015-03-01

  Full Text Available Risk Based Inspection (RBI merupakan sebuah metode untuk merancang inspeksi dengan menggunakan dasar resiko yang dimiliki oleh alat pada unit kerja. Pada tugas akhir ini peralatan yang diteliti adalah Production Separator. Dimana production separator merupakan salah satu jenis pressure vessel. Pressure vessel adalah alat yang memiliki tekanan dan temperatur berbeda dengan kondisi lingkungan untuk menyesuaikan dengan fluida. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa setiap alat yang menggunakan tekanan dalam kerjanya diperlukan sebuah inspeksi untuk meyakinkan alat dapat berkerja secara baik. Hal ini dikarenakan jika terjadi kegagalan maka akibat yang ditimbulkan sangat besar baik pada manusia maupun lingkungan. Metode yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah metode Risk Based Inspection Semi-Kuantitatif API 581, yang nantinya akan menghasilkan nilai resiko dan risk level dari alat. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa terdapat 24 bagian memiliki tingkat resiko medium risk dan 4 bagian memiliki tingkat resiko medium high risk. Dengan mekanisme kerusakan thinning maka disarankan untuk melakukan inspeksi selanjutnya tidak melebihi setengah sisa umur pakai. Untuk metode inspeksi yang disarankan adalah visual examination dan ultrasonic test.

 9. Miljømæssig optimering af termiske oprensnings-metoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Falkenberg, A. J.; Weber, K.; Lemming, Gitte

  Problematisk jordforurening med flygtige komponenter såsom chlorerede opløsningsmidler kan oprenses effektivt ved anvendelse af in situ termiske metoder, som dog er kendetegnet ved et stort forbrug af materialer og energi. Miljøstyrelsen har i samarbejde med Region Hovedstaden og en række ekspert...

 10. Metoder och modeller för vårdpersonalens stresshantering : - en kvalitativ litteraturstudie

  OpenAIRE

  Calrén, Monika

  2014-01-01

  EXAMENSARBETE Författare: Monika Calrén Utbildningsprogram och ort: Vård, Vasa Inriktningsalternativ/Fördjupning: Vårdarbete Handledare: Gunilla Kulla Titel: Metoder och modeller för vårdpersonalens stresshantering En kvalitativ litteraturstudie _______________________________________________________________________________________ Datum: Maj 2014 Sidantal: 44 Bilagor:1 ________________________________________________________________________________...

 11. Evaluasi Kualitas Layanan Perpustakaan Menggunakan Metode LibQual Pada Universitas Negeri Medan

  OpenAIRE

  Misa, Puspita Winda

  2015-01-01

  Penelitian ini dilakukan pada Perpustakaan Universitas Negeri Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kualitas layanan yang diberikan oleh Perpustakaan Unversitas Negeri Medan kepada mahasiwa yang diukur dengan menggunakan metode LibQual. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Perpustakaan Universitas Negeri Medan, berjumlah 17.137 orang. Teknik penentuan sampel menggunakan rumus slovin sehinnga diperoleh sa...

 12. ANALISIS POSTUR KERJA PADA PT. XYZ MENGGUNAKAN METODE ROSA (RAPID OFFICE STRAIN ASSESSMENT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosma Hani Damayanti

  2014-06-01

  Full Text Available Penggunaan teknologi informasi, dimana komputer sebagai medianya kini semakin meningkat. Frekuensi yang tinggi akan penggunaan komputer yang tidak memperhatikan sisi ergonomi dalam bekerja mengakibatkan adanya resiko yang dirasakan oleh pengguna. PT. XYZ merupakan salah satu perusahaan yang menggunakan komputer sebagai salah satu alat utama dalam bekerja. Pada penggunaannya karyawan pada Departemen Publishing merasakan keluhan pada punggung, pinggang, nyeri bahu, leher dan tangan. Keluhan yang dirasakan oleh pekerja pada Departemen publishing dapat diminimalkan dengan cara mengetahui dan mengidentifikasi postur kerja pada pekerja dalam menggunakan komputer. Identifikasi tersebut digunakan untuk mengetahui kondisi pekerja dan mengetahui penyebab keluhan yang dirasakan oleh pekerja untuk dilakukan perbaikan. Pada penelitian ini dilakukan analisis dengan menggunakan metode ROSA untuk mengurangi adanya keluhan yang dirasakan oleh pekerja pada Departemen publishing. ROSA merupakan salah satu metode pada office ergonomics, dimana penilaiannnya dirancang untuk mengukur resiko yang terkait dengan penggunaan komputer serta untuk menetapkan tingkat tindakan perubahan berdasarkan laporan dari ketidaknyamanan pekerja. Dengan menggunakan metode ROSA, dapat diketahui apakah postur kerja karyawan pada Departemen Publishing pada saat bekerja aman atau berbahaya. Hasil analisis postur kerja menggunakan metode ROSA pada Departemen Publishing menunjukkan bahwa seluruh pekerja yang menjadi sampel memiliki level resiko yang tinggi dan perlu dilakukan perbaikan segera. Perbaikan yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat resiko yang dirasakan oleh pekerja yaitu dengan perbaikan fasilitas yang digunakan oleh pekerja yang sesuai dengan standar ergonomi, melakukan sosialisasi kepada pekerja tentang pentingnya ergonomi pada dunia kerja, dan sebaiknya pekerja melakukan istirahat atau peregangan otot minimal setiap tiga jam sekali.

 13. ANALISIS POSTUR KERJA PADA PT. XYZ MENGGUNAKAN METODE ROSA (RAPID OFFICE STRAIN ASSESSMENT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosma Hani Damayanti

  2014-06-01

  Full Text Available Penggunaan teknologi informasi, dimana komputer sebagai medianya kini semakin meningkat. Frekuensi yang tinggi akan penggunaan komputer yang tidak memperhatikan sisi ergonomi dalam bekerja mengakibatkan adanya resiko yang dirasakan oleh pengguna. PT. XYZ merupakan salah satu perusahaan yang menggunakan komputer sebagai salah satu alat utama dalam bekerja. Pada penggunaannya karyawan pada Departemen Publishing merasakan keluhan pada punggung, pinggang, nyeri bahu, leher dan tangan. Keluhan yang dirasakan oleh pekerja pada Departemen publishing dapat diminimalkan dengan cara mengetahui dan mengidentifikasi postur kerja pada pekerja dalam menggunakan komputer. Identifikasi tersebut digunakan untuk mengetahui kondisi pekerja dan mengetahui penyebab keluhan yang dirasakan oleh pekerja untuk dilakukan perbaikan. Pada penelitian ini dilakukan analisis dengan menggunakan metode ROSA untuk mengurangi adanya keluhan yang dirasakan oleh pekerja pada Departemen publishing. ROSA merupakan salah satu metode pada office ergonomics, dimana penilaiannnya dirancang untuk mengukur resiko yang terkait dengan penggunaan komputer serta untuk menetapkan tingkat tindakan perubahan berdasarkan laporan dari ketidaknyamanan pekerja. Dengan menggunakan metode ROSA, dapat diketahui apakah postur kerja karyawan pada Departemen Publishing pada saat bekerja aman atau berbahaya. Hasil analisis postur kerja menggunakan metode ROSA pada Departemen Publishing menunjukkan bahwa seluruh pekerja yang menjadi sampel memiliki level resiko yang tinggi dan perlu dilakukan perbaikan segera.  Perbaikan yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat resiko yang dirasakan oleh pekerja yaitu dengan perbaikan fasilitas yang digunakan oleh pekerja yang sesuai dengan standar ergonomi, melakukan sosialisasi kepada pekerja tentang pentingnya ergonomi pada dunia kerja, dan sebaiknya pekerja melakukan istirahat atau peregangan otot minimal setiap tiga jam sekali.

 14. KOMPARASI HASIL BELAJAR SAINS KIMIA DENGAN METODE LIFE SKILL DAN MIND MAPPING PADA SISWA MTs

  OpenAIRE

  Tjahyo Soebroto; Eko Budi Susatyo; Wiwin Umu Zulaechah

  2011-01-01

  Pembelajaran dengan penerapan life skill dan mind mapping merupakanalternatif pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman untuk meningkatkanhasil belajar. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang adaatau tidaknya perbedaan hasil belajar sains kimia pokok materi pemisahan campuranantara metode pembelajaran life skill dan mind mapping. Subyek dalam penelitian iniadalah siswa kelas VIII MTs Negeri Kutowinangun Kebumen. Pengambilan sampeldilakukan dengan pertimbangan sampli...

 15. PRIMENA METODE ANALITIČKIH HIJERARHIJSKIH PROCESA U IZBORU OPTIMALNOG TAKTIČKOG RADIO SISTEMA

  OpenAIRE

  Devetak M. Saša; Terzić R. Miroslav

  2011-01-01

  U radu je primenjena metoda analitičkih hijerarhijskih procesa u rešavanju problema izbora optimalnog taktičkog radio komunikacionog sistema. Definisan je problem, opisan je postupak primene AHP metode, kriterijumi za izbor i alternative radio komunikacionih sistema. Primenom matematičkog modela i prezentovanog programa rešen je definisani problem.

 16. Arbejdsmiljøseminarer som en metode til at skabe motivation, ansvar og ejerskab til sikkerhedsarbejdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Louise

  2011-01-01

  arbejdsmiljøseminarer som en ny metode til på en meningsfuld måde systematisk at involvere mellemlederne og de ansatte i virksomhedernes sikkerhedsarbejde og dermed potentielt at fremme deres motivation, ansvar og ejerskab til dette. Arbejdsmiljøseminarer tager udgangspunkt i de ansattes faglige ekspertise og...

 17. SIMULASI GROUP TECHNOLOGY SYSTEM UNTUK MEMINIMALKAN BIAYA MATERIAL HANDLING DENGAN METODE HEURISTIC

  OpenAIRE

  Much Djunaidi; Munajat Tri Nugroho; Johan Anton

  2006-01-01

  Group Technology System merupakan metode pengaturan fasilitas produksi (machine groups) yang dibutuhkan untuk memproses suatu part family tertentu ke dalam sel-sel manufaktur. Pengaturan tata letak di CV. Sonytex yang berdasarkan process layout mengakibatkan perusahaan menghadapi permasalahan berupa tingginya kebutuhan material handling. Salah satu kriteria kinerja dalam pembentukan sel manufaktur pada GTS adalah meminimasi total jarak material handling, sehingga dapat mengurangi biaya materi...

 18. Analisis Permasalahan Cutting Stock Satu Dimensi Dengan Metode Branch And Bound

  OpenAIRE

  Sitohang, Veronika LS

  2011-01-01

  Yang menjadi tujuan dalam permasalahan cutting stock adalah meminimumkan sisa potongan sehingga menambah keuntungan perusahaan. Untuk mencapai tujuan yang sedemikian, diperlukan pemotongan pola yang baik, tanpa mengabaikan panjang standard suatu gulungan raw. Metode Branch and Bound dapat digunakan untuk mengoptimalkan keuntungan dalam menentukan pola yang optimal untuk dipotong dengan memperhatikan batasan-batasan yang diberikan. Tulisan ini membahas tentang bagaimana me...

 19. METODE ANUITAS DAN PROPORSIONAL MURABAHAH SEBAGAI BENTUK TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mr Faisal

  2015-02-01

  Full Text Available Proportional and annuity methods are based on PBI 14/14/PBI/2012 on Transparency and Publication Reports of Islamic Banking and SEBI No. 15/26/DPbs/2013 on Implementation of Accounting Guidelines of Islamic Banking in Indonesia. These methods are forms of commitment to bring transparency in the Islamic banks and recognition on financial statement of profit on murabaha. The Annuity method is referred to PSAK 50, PSAK 55 and PSAK 60 because the substance is classified as a form of financing. Proportional method is referred to PSAK 102 because the substance is classified as trading activities. Metode anuitas dan proporsional didasarkan pada PBI No. 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Syariah dan SEBI No. 15/26/DPbs/2013 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. Metode tersebut merupakan bentuk komitmen bank syariah dalam mewujudkan transparansi dan laporan keuangan pada pengakuan keuntungan murabahah. Metode anuitas mengacu pada PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60 karena secara substansi dikategorikan sebagai bentuk pembiayaan. Metode proporsional mengacu pada PSAK 102 karena secara substansi dikategorikan sebagai bentuk kegiatan jual beli.

 20. Spillet om Statoil : En casestudie av beslutningsprosessen som endte med delprivatisering av Statoil

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Formålet med denne studien har vært å gjennomføre en analyse av samhandlingen mellom aktørene i prosessen som endte med delprivatisering av Statoil (1999-2001). Prosessen studeres i lys av to teoretiske perspektiver som beskriver ulike samhandlingsmønstre mellom aktørene som deltok, henholdsvis et lukket og et åpent perspektiv.

 1. Implementering av nye styringssystem. En kvalitativ casestudie av Sparebank 1 Nord-Norges regionbank i Harstad.

  OpenAIRE

  Aarsund, Anita

  2014-01-01

  Kritikken av budsjettet som styringsverktøy har ført til at flere organisasjoner har valgt å erstatte det med nye styringsverktøy, deriblant Beyond Budgeting. Studieobjektet i denne studien er Sparebank 1 Nord-Norges regionbank i Harstad. Banken har ikke uttalt at de har innført Beyond Budgeting, men har implementert og tatt i bruk enkeltdeler av konseptet. Studien omhandler implementeringen av disse enkeltdeler. Problemstillingen er: Hvordan er "Beyond Budgeting implementert lokalt i bank?" ...

 2. En teoretisk presentasjon av EVA og Beyond Budgeting i lys av styringspakken

  OpenAIRE

  Gillesvik, Mari Helene; Kristiansen, Brede Borgen

  2010-01-01

  Dette er et utdrag av en konfidensiell utredning som er skrevet om økonomisk styring i Orkla. Her presenteres det teoretiske rammeverket for oppgaven. Vi har benyttet Malmi og Browns (2008) typologi av styringspakken til å strukturere og presentere normativ teori om de økonomiske styringssystemene Economic Value Added (EVA) og Beyond Budgeting. Deretter har vi gjennomført en kortfattet komparativ analyse av styringssystemene, hvor vi kommer frem til at det finnes både likheter og forskjeller ...

 3. Litterære fremstillinger av dyreetikk: En retorisk analyse av Jonathan Safran Foer

  OpenAIRE

  Haugstad, Anne Mette

  2014-01-01

  En retorisk analyse av "Å spise dyr" av Jonathan Safran Foer, om hvordan de etiske spørsmålene rundt temaet å spise dyr blir formidlet i en litterær tekst. Boken handler om Foers reise gjennom ulie standpunkt, familiehistorier og forholdene for dyr innen den industrielle kjøttproduksjonen i USA. Foer formidler sitt budskap gjennom hyppig bruk av tekstuell og visuell retorikk.

 4. Outcomes of AV Fistulas and AV Grafts after Interventional Stent-Graft Deployment in Haemodialysis Patients

  International Nuclear Information System (INIS)

  PurposeThe study was designed to assess outcomes of arteriovenous (AV) accesses after interventional stent-graft deployment in haemodialysis patients.Materials and Methods63 haemodialysis patients with 66 AV fistulas and AV grafts were treated by interventional stent-graft deployment from 2006 to 2012 at our hospital. Data of these patients were retrospectively analysed for location of deployed stent-grafts, occurrence and location of (re-)stenosis and (re-)thrombosis. Complex stenosis was the most frequent indication for stent-graft deployment (45.5 %), followed by complications of angioplasty with vessel rupture or dissection (31.8 %).ResultsA high rate of procedural success was achieved (98.5 %). The most frequent location of the deployed stent-graft was the draining vein (66.7 %). Stent-graft deployment was more frequent in AV grafts than in AV fistulas. Primary patency was 45.5 % at 6 month, 31.3 % at 12 month and 19.2 % at 24 month. Primary patency was significantly better for AV fistulas than for AV grafts with deployed stent-grafts. Patency of the deployed stent-graft was much better than overall AV access primary patency with deployed stent-graft. Re-stenosis with thrombosis was the most frequent indication for re-intervention. Most frequent location of re-stenosis was the draining vein (37.1 %), followed by stenosis at the AV access (29.5 %) and the deployed stent-graft (23.5 %).ConclusionRe-stenosis and re-thrombosis remain frequent in AV fistulas and AV grafts in haemodialysis patients despite stent-graft deployment. Re-stenosis of the deployed stent-graft is, only in the minority of the cases, responsible for AV access dysfunction

 5. Outcomes of AV Fistulas and AV Grafts after Interventional Stent-Graft Deployment in Haemodialysis Patients

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schmelter, Christopher, E-mail: christopher.schmelter@klinikum-ingolstadt.de; Raab, Udo, E-mail: udo.raab@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Diagnostic and Interventional Radiology (Germany); Lazarus, Friedrich, E-mail: friedrich.lazarus@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Nephrology (Germany); Ruppert, Volker, E-mail: volker.ruppert@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Vascular Surgery (Germany); Vorwerk, Dierk, E-mail: dierk.vorwerk@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Diagnostic and Interventional Radiology (Germany)

  2015-08-15

  PurposeThe study was designed to assess outcomes of arteriovenous (AV) accesses after interventional stent-graft deployment in haemodialysis patients.Materials and Methods63 haemodialysis patients with 66 AV fistulas and AV grafts were treated by interventional stent-graft deployment from 2006 to 2012 at our hospital. Data of these patients were retrospectively analysed for location of deployed stent-grafts, occurrence and location of (re-)stenosis and (re-)thrombosis. Complex stenosis was the most frequent indication for stent-graft deployment (45.5 %), followed by complications of angioplasty with vessel rupture or dissection (31.8 %).ResultsA high rate of procedural success was achieved (98.5 %). The most frequent location of the deployed stent-graft was the draining vein (66.7 %). Stent-graft deployment was more frequent in AV grafts than in AV fistulas. Primary patency was 45.5 % at 6 month, 31.3 % at 12 month and 19.2 % at 24 month. Primary patency was significantly better for AV fistulas than for AV grafts with deployed stent-grafts. Patency of the deployed stent-graft was much better than overall AV access primary patency with deployed stent-graft. Re-stenosis with thrombosis was the most frequent indication for re-intervention. Most frequent location of re-stenosis was the draining vein (37.1 %), followed by stenosis at the AV access (29.5 %) and the deployed stent-graft (23.5 %).ConclusionRe-stenosis and re-thrombosis remain frequent in AV fistulas and AV grafts in haemodialysis patients despite stent-graft deployment. Re-stenosis of the deployed stent-graft is, only in the minority of the cases, responsible for AV access dysfunction.

 6. Arbeidshukommelse og prosessering av påtrengende minner

  OpenAIRE

  Holager, Per; Nordaker, Sindre

  2012-01-01

  Formålet med denne oppgaven var å se på sammenhengen mellom forstyrrelse av arbeidshukommelsen og påtrengende minner. En rekke studier viser at forstyrrelse av arbeidshukommelsen gir reduksjon i emosjonell intensitet og livaktighet av ubehagelige mentale bilder. Oppgaven diskuterer forstyrrelse av arbeidshukommelsen opp mot teorier om utviklingen av påtrengende minner, og hvordan dette kan brukes terapeutisk. Teoretisk sett kan forstyrrelse av arbeidshukommelsen forklare reduksjon i sensorisk...

 7. Bruk av hijab i politi og rettsvesen? : En rammeanalyse av norske institusjoners argumentasjon

  OpenAIRE

  2010-01-01

  Tema for denne oppgaven er norsk policyutvikling knyttet til bruk av hijab i politi og rettsvesen. Oppgaven tar for seg to institusjonelt avgrensede debatter om bruk av hijab i henholdsvis politiet og domstolene. Det argumenteres for at disse debattene viser en ny måte å tilnærme seg spørsmålet om hijab i norsk offentlighet. Ved hjelp av det tekstanalytiske verktøyet rammeanalyse, studeres norske institusjoners argumentasjon i disse debattene. Hvordan spørsmålet om bruk av hijab rammes inn i ...

 8. Stålfackverkstyper och dimensionering av typen N

  OpenAIRE

  Kunttu, Max

  2014-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att ta reda på olika sätt att dimensionera stålfackverk och vad som bör beaktas vid dimensioneringen. Som beställare fungerar Finnmap Consulting Oy. I arbetet jämförs de olika dimensioneringsmetoderna samt deras resultat. De dimensioneringsmetoder som används i detta arbete är en grov metod förhand, en längre metod förhand med knutpunktsmetoden, två olika dimensioneringsprogram och en branddimensionering. I arbetet beskrivs olika fackverkstyper samt för- o...

 9.   ”Det är ingen tragedi, det föds en bebis…” : Kvinnors upplevelse av föräldraskap i ung ålder och gymnasiestudier

  OpenAIRE

  Hessedahl, Hanna; Nilsson, Sofi

  2011-01-01

  Studien belyser hur kvinnor upplever ungt moderskap och möjligheter till att fullfölja gymnasiestudier. Intervjuer har genomförts med fyra kvinnor som blivit föräldrar under sin tid i grundskolan/kring 15/16 års ålder. Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer i form av gruppintervju samt individuell intervju som metod. Resultaten visar att kvinnorna upplever att ansvaret moderskapet medfört har bidragit till att de blivit motiverade till att få ordning på sitt liv och att barnet blivit...

 10. Endring i antropometri, kardiorespiratorisk utholdenhet, muskulær utholdenhet og muskulær styrke blant norske kadetter i løpet av deres treårige krigsskoleutdanning: kadettutviklingsstudien 2007-2011

  OpenAIRE

  Sandberg, Frank

  2016-01-01

  MÅL: Målet med denne masteroppgaven var å undersøke endring i fysisk form blant Norske kadetter i løpet av deres treårige militære krigsskoleutdanning. METODE: Oppgaven baserer seg på kadettutviklingsstudien 2007-2011 hvor 260 (89%) mannlige og 29 (11%) kvinnelige kadetter fra Krigsskolen, Sjøkrigsskolen og Luftkrigsskolen ble inkludert. Antropometri, muskulær styrke, muskulær utholdenhet og kardiorespiratorisk utholdenhet ble målt i krigsskoleutdanningens første uke (T1) og ...

 11. Essensen av sjuttio års ledarskapsforskning

  OpenAIRE

  Johannesson, Louice

  2014-01-01

  Uppsatsen undersöker med en systematisk litteraturöversikt centrala teman inom ledarskapsforsk­ningen mellan åren 1940 och 2010. Finns det någon skillnad mellan äldre (1940-1999) och yngre ledarskapsforskning (2000-2010)? Vidare undersöks typ av artik­lar, var de är skrivna och av vem. Uppsatsens analys består av 2815 artiklar som har ordet ”leadership” i titeln, fo­kus var innehållet i titlarna. Utifrån dem analyserades 3910 ord ur titlarna, resultatet blev nio cen­trala teman inom nämnd tid...

 12. Kombination av text och bild i undervisningen

  OpenAIRE

  Lindbom, Yvonne

  2008-01-01

  Mitt arbete beskriver hur man kan arbeta ämnesövergripande med bild och text i kombination. Jag vill i mitt arbete genom exempel visa vikten av att bild och text vävs samman i undervisningen. Mitt val av arbete grundar sig på att mina elever saknade förståelse av bildspråket. Orden och texterna kom därför in som ett naturligt moment i undervisningen. Syftet med arbetet är att undersöka hur text och bild i kombination kan ge en djupare förståelse för bildspråket. Ett ämnesövergripande arbete g...

 13. Hand Arm RiskbedömningsMetod (HARM) : Utvärdering av en metod för riskbedömning av biomekanisk belastning av övre extremiteten vid manuellt arbete samt dess lämplighet vid arbetsmiljötillsyn

  OpenAIRE

  Gunnarsson, Ann-Britt; Wersäll, Minke

  2011-01-01

  AbstractIntroduction: Hand Arm Risk Assessment Method (HARM) is a tool to assess the risks of deve­lo­ping complaints of the arm, neck or shoulders during manual work. The method was developed in the Netherlands primarily for employers, but is also used as an aid to work environment in­spec­tors. The purpose of this study was to evaluate the HARM-method for assessment of biomecha­nical exposure of the upper limbs when performing manual tasks as well as its suitability to be used within work e...

 14. PEMUNGUTAN MINYAK ATSIRI MAWAR (Rose Oil DENGAN METODE MASERASI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Astrilia Damayanti

  2013-05-01

  Full Text Available Minyak mawar merupakan salah satu produk minyak bunga yang memungkinkan diproduksi di Indonesia dengan kualitas ekspor. Manfaat dari minyak mawar adalah untuk parfum, kosmestik, dan obat-obatan. Minyak mawar dapat diproduksi dengan menggunakan metode diantaranya maserasi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui rendemen minyak atsiri mawar merah (Rosa damascena dan komponen minyak atsiri yang terambil dengan etanol dan n-heksana. Bahan baku yang digunakan berupa mahkota bunga mawar sebanyak 50 gram yang dipotong kecil-kecil, kemudian direndam dalam pelarut dengan perbandingan 1:3. Pelarut yang digunakan yaitu etanol dan n-heksana. Proses maserasi dilakukan dengan pengadukan selama 1 menit secara manual pada suhu ruang dan didiamkan selama 12 jam di tempat tertutup dan gelap (tanpa terkena cahaya. Hasil maserasi berupa ekstrak mawar dipisahkan dengan cara penyaringan dan pemerasan bunga. Filtrat yang mengandung minyak bunga mawar dievaporasi dengan  rotary vacuum evaporator. Maserasi menggunakan etanol pada suhu 60ºC selama 20 menit, sedangkan maserasi menggunakan n-heksana pada suhu 55 ºC selama 10 menit. Minyak atsiri hasil maserasi bunga mawar merah dilakukan uji GC-MS. Komponen utama minyak atsiri dari bunga mawar dengan pelarut etanol dan pelarut n-heksana secara berurutan adalah phenyl ethyl alcohol (2,73% dan (31,69%. Rendemen hasil maserasi minyak bunga mawar dengan pelarut etanol adalah 8,76%, sedangkan pelarut n-heksana menghasilkan 0,34 %. Rose oil is one of the flower oil products which is potentially produced in Indonesia with export quality. The uses of rose oils are for perfume, cosmestics, and medicine. Rose oil can be produced using methods such as maceration. The purpose of this reasearch was to determine the yield of essential oil of red roses (Rosa damascena and the essential oil components taken using ethanol and n-hexane. The raw material used was 50 grams of red roses which subsequently soaked into solvent with

 15. PELACAKAN DAN PENGENALAN WAJAH MENGGUNAKAN METODE EMBEDDED HIDDEN MARKOV MODELS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arie Wirawan Margono

  2004-01-01

  sistem pelacakan wajah manusia dengan menggunakan algoritma CamShift dan sistem pengenalan wajah dengan menggunakan algoritma Embedded Hidden Markov Models. Sebagai input sistem digunakan video kamera (webcam untuk input bersifat real-time, video AVI untuk input bersifat dinamis, dan file image untuk input statis. Pemrograman perangkat lunak menggunakan prinsip pemrograman berorientasi objek (OOP dengan menggunakan bahasa pemrograman C++, kompiler Microsoft Visual C++ 6.0®, dan dibantu dengan library dari Intel Image Processing Library (IPL dan Intel Open Source Computer Vision (OpenCV. Hasil pengujian sistem menunjukkan bahwa pelacakan berdasarkan warna kulit manusia dengan menggunakan algoritma CamShift cukup baik, dalam melakukan pelacakan terhadap satu maupun dua objek wajah sekaligus. Sistem pengenalan wajah manusia menggunakan metode Embedded Hidden Markov Models mencapai tingkat akurasi pengenalan sebesar 82.76%, dengan database citra wajah sebanyak 341 citra yang terdiri dari 31 individu dengan 11 pose, dan jumlah citra penguji sebanyak 29 citra wajah. Kata kunci: Computer Vision, Pelacakan Objek, CamShift, Pengenalan Wajah, Hidden Markov Model.

 16. Erfaringer med intervensjonsforsøk i yrkesepidemiologi: Basert på studier av miljøtiltak for å forbedre inneklima i kontormiljø

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Knut Skyberg

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGBasert på to intervensjonsforsøk rettet mot helseeffekter i hud og øvre luftveier før og etter inneklimatiltak,drøftes erfaringer med design, metoder og analyse av data. Intervensjonene som ble prøvet ut varantistatisk behandling av dataskjerm (n=117 og storrengjøring i kontormiljø (n=104. Det ble måltstøvkonsentrasjon under vanlig arbeid med direktevisende partikkelteller. Ved støvkonsentrasjoner > 50μg/m 3 hadde tiltakene effekt. Antistatisk behandling av skjermen førte til reduserte hudplager i ansiktet.Kolorimetrisk måling av rødfarge i ansiktet viste ingen forskjeller mellom intervensjon og placebo.Rengjøring av enkeltkontorer førte til reduserte slimhinneplager i øvre luftveier. Personer med tendenstil redusert nesepassasje viste økning av hulmål-parametre, målt med akustisk rhinometri. I beggeforsøk ble endring i helsevariabler før-etter i intervensjonsgruppen sammenlignet med endring ikontrollgruppen. Det konkluderes med at intervensjon som metode i arbeidsmedisinsk forskning erressurskrevende, men har en rekke fordeler som metoden deler med klinisk kontrollerte forsøk.Skyberg K, Skulberg K. Experiences from intervention trials in occupational epidemiology,based on studies of measures to improve indoor air in offices.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYBased on two intervention trials on health effects in skin and upper airways, before and after indoor airquality measures, experience with design, methods and data analysis are discussed. Applied interventionswere antistatic treatment of VDU (n=117 and comprehensive cleaning of the office (n=104. Dustconcentrations during usual work were measured, using a particle counter. The interventions showedeffect when the dust concentration was > 50 μg/m 3. Antistatic treatment of the VDU lead to reducedfacial skin symptoms. Colorimetric measurements, however, showed no differences between the interventionand control groups. Cleaning of single offices lead to a

 17. Genetisk analyse av klauvlidelser for NRF

  OpenAIRE

  Guttormsen, Anne Kristine

  2011-01-01

  Klauvlidelser forekommer hyppigere i løsdriftsfjøs enn i båsfjøs. På grunn av stadig økt andel storfe som er oppstallet i løsdrift blir det mer og mer aktuelt å forebygge klauvlidelser. I 2004 ble helsekort klauv innført i Norge. Helsekort klauv er en integrert del av kukontrollen, der veterinærer, klauvskjærer eller bonden selv registrerer hendelser ved klauvskjæring. Helsekort klauv har ti koder, normal, halthet, akutt skade, korketrekkerklauv, v-formet hornforråtnelse, hudbetennelse, klauv...

 18. Variationer av mindfulness i klinisk behandling

  OpenAIRE

  Wetterholm, Petra

  2008-01-01

  Mindfulness i klinisk behandling är ingen enhetlig företeelse. Ett flertal sätt att definiera, operationalisera och tillämpa mindfulness samexisterar i det kliniska rummet. Syftet med denna studie var att åskådliggöra terapeuters kvalitativt varierande sätt att beskriva, använda och uppleva mindfulness i klinisk behandling och att undersöka faktorer av betydelse för dessa variationer. Elva terapeuters arbete studerades genom semistrukturerade intervjuer varpå en teoristyrd tematisk analys av ...

 19. Evaluering av FRAM kultur 2005-2010

  OpenAIRE

  Kobro, Lars Ueland; Vareide, Knut; Berge, Ola K.

  2010-01-01

  Rapporten gjengir resultater fra en evaluering av 18 regionale FRAM-K prosjekter gjennomført med ca. 200 deltakerbedrifter fra 2005-2010. Evalueringen viser høy grad av tilfredshet blant deltakerne, spesielt knyttet til den individuelle oppfølgingen de har fått fra FRAM-rådgiver. På de mer systematiske effektmålingene viser programmet mer variable resultater. Et stort flertall deltakere har hatt en betydelig egenrapportert omsetningsøkning, økonomiskhandlingsrom er likevel ikke vesentlig bedr...

 20. Design av bladprofil for en stor ventilator

  OpenAIRE

  Hjetland, Even

  2009-01-01

  Institutt for Energi- og Prosessteknikk ved NTNU gikk, for en tid tilbake, til innkjøp av en fullskala ventilator av typen som Vegdirektoratet i Norge benytter til ventilering i tunneler. Motivasjonen bak innkjøpet var et ønske om å drive utviklingsarbeid rundt impellerdesign, da Vegdirektoratet ved flere anledninger opplevde at innkjøpte ventilatorer ikke overholdt produsentens egne spesifikasjoner. Denne oppgaven er et ledd i dette arbeidet, og har som målsetning å utvikle bladgeometri spes...

 1. Prosjektering og analyse av en spennarmert betongbru

  OpenAIRE

  Strand, Elin Holsten; Kaldbekkdalen, Ann-Kristin

  2014-01-01

  Hensikten med rapporten er å gjennomføre analyse og dimensjonering av en etteroppspent betongbru. Modellering og analyse er gjennomført i NovaFrame 5. En del av oppgaven var å bestemme spennsystem og tverrsnittshøyden i brua. Det ble antatt seks spennkabler i felt, og tolv over støtte. Videre ble tverrsnittshøyden satt lik 1,3 meter. Dimensjoneringen ble gjennomført i henhold til gjeldende Eurokoder, aktuelle dokumenter og Håndbok 185, som er utarb...

 2. Grafisk presentasjon av GPenSim-simulering

  OpenAIRE

  Hofsmo, Karsten

  2009-01-01

  GPenSim er et verktøy for modellering og simulering av diskret hendelsesystemer (DES). GPenSim er integrert i Matlab-plattformen, og har dermed tilgang til innebygde Matlabfunksjoner som plot etc. I GPenSim blir Petri net-grafen definert i Petri netdefinisjonsfiler. Resultatet av en simulering blir vist i tekst. Oppgaven gikk ut på å utvikle et verktøy som skulle presentere både Petri net-grafen og simuleringsresultatet grafisk. En grafisk presentasjon viser tydeligere sammenhe...

 3. Risikostyring av Legionella i Stavanger kommune

  OpenAIRE

  Nilsen, Ingvild Margrete

  2014-01-01

  Temaet for denne oppgaven er risikostyring i offentlig sektor. Jeg vil spesielt se på hvordan Stavanger kommune håndterer risikoen knyttet til Legionella-bakterien. Kommunen ønsker å forbedre den nåværende praksisen. Problemstillingen jeg har arbeidet ut ifra er «Hvilke risikohåndteringsstrategier for Legionella finnes i Stavanger kommune, og hvordan har disse fungert?» Denne masteroppgaven er en del av et større, overordnet prosjekt, «Legionella i kommunale dusjanlegg - Undersøkelse av ut...

 4. Samlokalisering av småbedrifter

  OpenAIRE

  Myhre, Christi Wigenstad

  2012-01-01

  Alle bedrifter, uavhengig av størrelse, har sine oppgaver som må løses, både kjernefaglige og administrative. Imidlertid har ikke små bedrifter samme mulighet til spesialiseringer innen ulike fagfelt, slik som store bedrifter. I de minste bedriftene er det gjerne den som eier og driver bedriften som tar seg av alle oppgaver. For at en virksomhet skal være så konkurransedyktig og effektiv som mulig, er det viktig å utnytte bedriftens kjernekompetanse optimalt, og da kan det være hensi...

 5. Rancangan Perbaikan Metode Kerja Sortasi Biji Kopi Untuk Meningkatkan Jumlah Hasil Produksi pada PT. Mandheling Gayo Internasional

  OpenAIRE

  M. Agustiar

  2011-01-01

  PT. Mandheling Gayo Internasional merupakan salah satu perusahaan pengekspor kopi Arabika terbesar di Indonesia. Salah satu proses produksi yang dilakukan adalah proses sortasi biji kopi. Proses sortasi biji kopi tergantung dari tingkat keterampilan pekerja sortasi. Selain itu metode sortasi yang tidak ergonomis menyebabkan rendahnya hasil produksi sortasi biji kopi. Proses sortasi biji kopi di berbagai perusahaan ekspor kopi pada umumnya menggunakan dua metode kerja. Yang pertama, para peker...

 6. Konspirasi Media Massa Dan Pengembalian Bahasa Pada Hakikatnya : Sebuah Penerapan Metode Analisis Tindak Tutur Komunikasi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wahyu Wibowo

  2014-12-01

  Full Text Available Abstrak : Abad ke-21 dapat disebut sebagai Abad Bahasa, mengingat kehidupan manusia dewasa ini tidak dapat dilepaskan dari pelbagai bentuk media massa. Akan tetapi, terkait dengan pengonstruksian fakta dan realitas, apalagi jika dilumuri oleh ego-sentris subjek-subjek di balik media massa tersebut, kerap terjadi bias pemberitaan yang memicu problem etis. Artinya, terjadi konspirasi di balik pemberitaan yang berdampak pada pengerdilan fungsi media massa sebagai wadah pendidikan politik bagi rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demi membongkar konspirasi tersebut dibutuhkan metode analisis teks media yang baru, yang di dalam tulisan ini disebut metode analisis tindak tutur komunikasi. Metode ini dilahirkan secara hereustik, kritis, dan kontekstual melalui prinsip-prinsip kontemporer aliran Filsafat Bahasa Sehari-hari. Dengan demikian, metode ini selain hendak menegaskan bahwa komunikasi massa harus dilakukan secara etis dan emansipatoris, sekaligus hendak mengoreksi eksistensi metode analisis teks media lainnya yang selama ini sudah dikenal, namun tidak berdaya ketika harus membongkar konspirasi di balik pemberitaan media massa.Kata kunci : problem etis, metode analisis tindak tutur komunikasi, filsafat bahasa sehari-hari, analisis teks media. Abstract : The twenty-first century may be referred toas the century of language, considering how human life is inseparable from the various forms of mass media. However, concerning the construction of facts and reality, especially whenever mass-media becomes colored by ego-centric tendencies, biases in reporting frequently occur that raise ethical problems. It follows that there has been a conspiracy behind mass-media that has impact inobstructing the function of media as a forum for political education for the people. Therefore, in order to reveal the conspiracy a new media text analysis method -- which in this paper is called speech-act analysis method of communication -- is required. The

 7. PENGARUH METODE PRAKTIKUM BERBASIS PBL TERHADAP KEMAMPUAN ARGUMENTASI TERTULIS SISWA PADA MATERI INTERAKSI MAHLUK HIDUP DENGAN LINGKUNGANNYA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Enda Amelia Tarigan

  2016-03-01

  Full Text Available Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh implementasi metode praktikum berbasis Problem Based Learning (PBL pada pembelajaran IPA Terpadu untuk meningkatkan kemampuan argumentasi tertulis sains siswa SMP. Penelitian ini menggunakan metode Quasi Eksperiment dengan desain penelitian Non-Equivalent Pretest-Posttest Design. Sampel penelitian terdiri dari 61 orang siswa kelas VII dari salah satu SMPN di Kota Bandung.  Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Simple Random Sampling. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan tes esai argumentasi tertulis terhadap implementasi metode berbasis PBL. Teknik analisis data menggunakan uji Normalitas, uji N-Gain, dan uji t’ yang diuji menggunakan IBM SPSS 22 dan Microsoft Excel. Hasil penelitian menunjukkan nilai Sig 2-Tailed Uji t’ sebesar 0,034 < 0,05 maka Ho ditolak dan H1 diterima. Hasil ini diperoleh dari data peningkatan argumentasi tertulis untuk siswa yang menggunakan metode praktikum berbasis PBL sebesar 0,19 dengan kategori rendah dan siswa yang menggunakan metode praktikum verifikasi sebesar 0,37 dengan kategori sedang. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari implementasi metode praktikum berbasis PBL pada pembelajaran IPA Terpadu untuk meningkatkan kemampuan argumentasi tertulis siswa. 

 8. Internasjonal strafferett : En analyse av menneskerettigheter ved bekjempelse av internasjonal terrorisme sett i lys av to FN-konvensjoner og Sikkerhetsrådets resolusjon 1373 (2001)

  OpenAIRE

  2003-01-01

  Oppgaven består av en analyse om hvorvidt menneskerettigheter kan oppstilles som en skranke i den internasjonale kampen mot terrorisme, herunder hvorvidt norske lovgivere har respektert menneskerettighetenes stilling ved vedtakelsen av de nye norske terror-bestemmelsene.

 9. En studie av organisatoriske og ledelsesmessige utfordringer ved implementering av IO i Statoil

  OpenAIRE

  Gravdal, Lena

  2012-01-01

  Flere forskere understreker at for alle virksomheter, utgjør endringsledelse en avgjørende kompetanse. Stadig flere organisasjoner beveger seg fra sekvensielle arbeidsmetoder mot mer parallelle og integrerte måter å jobbe på. En innføring av IO i oljeindustrien er en del av denne endringsprosessen (OLF, 2007). Statoil ønsker å bli verdensledende innenfor IO. Siden 2005 har Statoil utført en rekke steg for å muliggjøre integrerte operasjoner. Dette inkluderer blant annet innføringen av Fell...

 10. Beyond budgeting i Statoil : en analyse av implementering og bruk av nye prinsipper for virksomhetsstyring

  OpenAIRE

  Grostad, Kjersti Ressem

  2007-01-01

  Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Statoil ASA og inngår i prosjekt 7970 Styringssystemer. Rapporten omhandler innføringen av en ny styringsmodell i Statoil som innebærer å gå vekk fra tradisjonell budsjettstyring. Den nye styringsmodellen er basert på prinsippene for Beyond Budgeting, som beskrevet av Jeremy Hope og Robin Fraser (2003). Rapporten ser på implementering og bruk av den nye styringsmodellen i tre ulike enheter i selskapet, og hvilke endringer som har funnet sted i praksis...

 11. Jacques Lacan i lys av surrealismen : et bidrag til "bildet av Lacan"

  OpenAIRE

  2010-01-01

  Teksten presenterer den unge psykiater og etter hvert psykoanalytiker, Jacques Lacan, i lys av hans koblinger til den surrealistiske bevegelsen rundt André Breton og Salvador Dalí. Lacans doktorgradsavhandling fra 1932, om den paranoiske psykosen og tilfellet "Aimée", etablerer en kontaktflate mellom Lacan og surrealistene, som følges opp av Lacan i to artikler i surrealistenes tidsskrift "Minotaure". Sentralt står avdekkelsen av den gales perspektiv på virkeligheten, og Lacan og Dalí finner ...

 12. Reglering av energikostnader med hjälp av energilagring i Danmark

  OpenAIRE

  Ahlström, Johan; Björklund, Jacob

  2014-01-01

  Energilagring med hjälp av tryckluft (CAES) innebär att luft komprimeras och lagras för att expanderas vid ett senare tillfälle. Tillsammans med pumpkraftverk (pumpning av vatten till en högre liggande vattenreservoar) är komprimerad luft (CAES) de enda kommersiellt gångbara storskaliga energilagringsteknologierna i dagsläget. Utifrån de geologiska förutsättningarna i Danmark utvärderades lönsamheten för två olika typer av CAES-teknologier mer specifikt som teknologi för energihandel. Danmark...

 13. Opplevelser av lederrollen : en Q-metodologisk studie av relasjonsorienterte lederes bevissthet i egen rolle

  OpenAIRE

  Anderson, Martha Marie Kalvig

  2015-01-01

  Formålet med denne studien er å bidra til økt forståelse av og bevissthet om hvordan en relasjonsorientert leder opplever seg selv i rollen som leder. Studien vektlegger betydningen av relasjon, og selvbevissthet, blant annet gjennom å undersøke lederes oppfatning av seg selv i ulike perspektiv. Problemstillingen for studien er som følger: «Hvordan opplever relasjonsorienterte ledere seg selv sett fra ulike perspektiv?». Det ble gjennomført et Q-metodologisk forskningsprosjekt hvor det ...

 14. Simulering av urban flom ved bruk av data fra værradar.

  OpenAIRE

  Reinemo, Petter

  2012-01-01

  Urban flom forårsaket av store nedbørsmengder har et omfattende skadepotensiale. Forskning viser at det kan forventes en økt frekvens av tilfeller med store nedbørsmengder i Norge i fremtiden, som øker risikoen for urban flom. For å kunne ta hensyn til den forventede utviklingen i planlegging, dimensjonering og rehabilitering av overvannsystemer er kunnskap om slike situasjoner viktig. Kraftig nedbør opptrer ofte med stor romlig variasjon og over korte tidsp...

 15. Die gebruik van metode in die filosofie, spesiaal in die reformatoriese tra­disie 1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N. T. van der Merwe

  1983-03-01

  Full Text Available Die onderw erp van my voordrag, Die gebruik van metode in die fílosofie, verg ’n paar verduidelikende opinerkings vooraf. Ek dink u verm oed alreeds dat hierdie fomulering ’n versuikerde pil is om u in so ’n mate nuuskierig te maak dat una ’n heerlike vrye filosofiese ‘onderonsie’ gedurende die teepouse darem vir ’n tw eede sessie terugkeer. Want is dit nie twee smaaklike heuningdruppels nie: filosofie en sy metode’ en ‘metode in die Reformatoriese filosofiese tradisie'?! Veral as in gedagte gehou word dat in teenstelling met wat ’n mens sou verw ag, daaroor dié onderwerp as sodanig relatief maar heel weinig geskrywe is en word, selfs as die ‘Inleidings in die Metodologie’ daarby gereken word.

 16. Perancangan Sistem Navigasi Menggunakan Kamera pada Quadcopter untuk Estimasi Posisi dengan Metode Neural Network

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Redi Kharisman

  2014-03-01

  Full Text Available Sistem navigasi banyak digunakan sebagai pengenal objek dalam radius tertentu, penunjuk arah tujuan, penunjuk posisi objek berada dan sebagainya. Adakalanya sistem navigasi juga memiliki noise atau ketidakakuratan informasi dalam implementasinya sehingga membuat interpretasi terhadap posisi objek menjadi berbeda-beda pula. Dengan menganggap quadcopter sebagai suatu objek terbang dengan warna dominan, penentuan posisi dapat dilakukan proses pencitraan dengan prinsip Stereo Vision yang menggunakan dua buah kamera. Dengan kamera, proses pencitraan dapat dilakukan dengan mengetahui setiap perubahan posisi objek melalui titik tengah objek dengan proses  trackingnya. Namun kamera memiliki noise yang dapat menyebabkan perubahan data yang cukup sering dalam setiap cuplikan datanya. Metode Backpropagation Neural Network digunakan sebagai estimator yang ditujukan agar dapat mengikuti pola data sekaligus juga memberikan posisi yang lebih akurat dengan mengeliminasi noise yang terdapat dalam pola data yang terekam. Sehingga dengan menggunakan metode tersebut, maka sebagian besar noise  yang terjadi, tereliminasi dan grafik pergerakan lebih tampak nyata.

 17. Faglig læsning: indhold og metoder i forskningsbaseret praksisudvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arnbak, Elisabeth

  Projekt VIS (Viden, Instruktion og Strategier) - udvikling af praksisformer og lærerkompetencer, der kvalificerer skolens faglige læseundervisning I workshoppen diskuteres metoder og erfaringer fra Projekt VIS, som har haft fokus på det tværkollegiale samarbejde på skolen og på læsevejlederes og...... faglæreres fortsatte professionsudvikling. I projektet har 10 læsevejledere og 10 faglærere fra 5 skoler i Hvidovre kommune afprøvet nye samarbejdsrutiner under supervision af læseforskere, der har undervist dem i nyere forskningsbaserede metoder og redskaber i den faglige læsning, og som tillige har vejledt...

 18. PENGARUH METODE LATIHAN DRILL DAN WAKTU REAKSI TERHADAP KETEPATAN DRIVE DALAM PERMAINAN TENIS MEJA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nur Moh Kusuma Atmaja

  2015-04-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1 perbedaan pengaruh metode latihan drill umpan konstan dan metode latihan drill umpan berubah-ubah terhadap ketepatan pukulan drive tenis meja; (2 perbedaan ketepatan pukulan drive tenis meja antara atlet yang mempunyai waktu reaksi tinggi dan rendah; (3 pengaruh interaksi antara metode drill dan waktu reaksi terhadap ketepatan pukulan drive tenis meja. Jenis penelitian ini adalah eksperimen dengan rancangan faktorial 2 x 2. Populasi peneliti-an ini adalah atlet pemula usia 8-12 tahun. Sampel penelitian ini 28 atlet yang diambil dengan teknik random sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Varian (ANAVA dua jalur yang dilanjutkan dengan uji Tukey dengan taraf signifikan α = 0,05.Hasil penelitian adalah sebagai berikut. (1 Ada perbedaan pengaruh metode latihan drill umpan konstan dan metode drill umpan berubah-ubah terhadap ketepatan pukulan drive tenis meja atlet pemula Yogyakarta, dimana metode latihan drill umpan berubah-ubah lebih baik dari metode drill umpan konstan, terbukti dari nilai p = 0,048 <0,05. (2 Ada perbedaan ketepatan pukulan drive tenis meja atlet yang mempunyai waktu reaksi tinggi dan rendah pada atlet pemula tenis meja Yogyakarta, di mana atlet yang memiliki waktu reaksi tinggi lebih baik dari atlet yang memiliki waktu reaksi rendah, terbukti dari nilai p = 0,004 < 0,05. (3 Ada pengaruh interaksi antara metode latihan drill dan waktu reaksi terhadap ketepatan pukulan drive tenis meja atlet pemula Yogyakarta, terbukti dari nilai p = 0,016 < 0,05.   THE EFFECT OF DRILL PRACTICE METHOD AND REACTIONS TIME ON THE DRIVE ACCURACY IN TABLE TENNIS GAMES.   Abstract This study aimed to determine: (1 differences of the effect of training method with constant and various pass drill on the accuracy of stroke drive of table tennis; (2 the difference of the accuracy of stroke drives between table tennis athle tes who have high-and low reaction time; (3 the effect of the

 19. IMPLEMENTASI PENDEKATAN KONTEKSTUAL DENGAN VARIASI METODE BERBASIS MASALAH UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN BIOLOGI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. Sudarisman

  2013-04-01

  Full Text Available Tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan kualitas pembelajaran biologi ditinjau dari 5 aspek pembelajaran yang meliputi: performance guru, fasilitas pembelajaran, iklim kelas, sikap dan motivasi belajar siswa melalui pene-rapan pendekatan CTL dengan metode problem solving. Hasil penelitian menunjukkan implementasi pendekatan CTL dengan metode problem solving dapat meningkatkan kelima aspek kualitas pembelajaran, meliputi performance guru, fasilitas pembelajaran, iklim kelas, sikap dan motivasi belajar siswa. The purpose of this research is to improve the quality of biology learning in terms of five aspects of learning which include: performance of teachers, learning facilities, classroom climate, learning attitude and motivation of students through the implementation of CTL approach with problem solving methods. The results showed that implementation of CTL approach with problem solving method can improve the quality of the five aspects of learning, include performance of teachers, learning facilities, classroom climate, students’ attitudes and motivation.

 20. GARIS BESAR PSIKOLOGI TRANSPERSONAL: PANDANGAN TENTANG MANUSIA DAN METODE PENGGALIAN TRANSPERSONAL SERTA APLIKASINYA DALAM DUNIA PENDIDIKAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mujidin Mujidin

  2012-11-01

  Full Text Available AbstrakPsikologi Transpersonal merupakan aliran baru dalam Psikologi. PsiklogiTranspersonal  mendeklarasikan diri sebagai Madzhab Ke Empat  Psikologi. Psikologitranspersonal, yang sekarang diperkenalkan sebagai madzhab keempat dalam lapanganpsikologi, memulai khususnya ditingkat universitas, juga menjalar di dunia pendidikan. Tahun1969, jurnal Psikologi transpersonal diterbitkan. Tahun 1973, perkumpulan psikologitranspersonal pertama mengadakan konsferensi di Meulo Park, California. Pada tahun yangsama juga diadakan konsferensi psikologi transpersonal dan pendidikan, di universitasNortherm, Illionis, banyak para pendidik tertarik tentang psikologi transpersonal yang berasaldari berbagai negara.Konsep utama manusia menurut Psikologi Transpersonal, bahwa manusia tidak hanyamempunyai kesadaran psiko-fisis, psko-kognitif atau psikohumanistik, namun juga manusiamempunyai kesadaran yang terdalam dan tinggi sifatnya.Sedangkan metode  psikologi transpersonal, oleh karena berbeda sama sekali denganmetode pada aliran psikologi yang sudah kita kenal sekalam ini. Metode itu antara lain Zen,semedi,    Psikosintesis, Yoga, sufisme, dan Budisme, ZenKata kunci: psikologi transpersonal, kesadaran, emosi

 1. ANALISIS PEMANFAATAN METODE MARKERLESS USER DEFINED TARGET PADA AUGMENTED REALITY SHOLAT SHUBUH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Randy Gusman

  2016-05-01

  Full Text Available Aplikasi augmented reality pada umumnya menggunakan marker khusus untuk menjalankan aplikasi (marker based. Penggunaan marker tersebut membuat aplikasi menjadi ketergantungan, karena aplikasi hanya akan dapat dijalankan jika marker tersedia. Pengujian ini bertujuan untuk menampilkan objek 3 dimensi pada lingkungan augmented reality tanpa menggunakan marker khusus pada perangkat android. Aplikasi dibuat menggunakan metode markerless user defined target dan melakukan pengujian tentang pemanfaatan metode tersebut menggunakan parameter seperti kontras warna permukaan datar, bentuk objek, jarak, cahaya dan sudut kamera pada saat tracking. Hasil dari pengujian didapatkan bahwa benda terbaik untuk menampilkan objek 3 dimensi adalah permukaan datar kertas dengan kontras bagus, sudut tracking 45°, menggunakan sumber cahaya terang yang tidak tegak lurus dengan marker dan jarak ideal 15 cm sampai 25 cm

 2. PENENTUAN TAHANAN JENIS BATUAN ANDESIT MENGGUNAKAN METODE GEOLISTRIK KONFIGURASI SCHLUMBERGER (STUDI KASUS DESA POLOSIRI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  - Munaji

  2013-11-01

  Full Text Available Telah dilakukan penelitian untuk menentukan nilai resistivitas dan kedalaman batuan andesit di Desa Polosiri. Prinsip kerja metode geolistrik adalah mempelajari aliran listrik di dalam bumi dan cara mendeteksi di permukaan bumi. Metode tahanan jenis didasari oleh hukum Ohm, untuk mengetahui jenis lapisan batuan didasarkan pada distribusi nilai resistivitas pada tiap lapisan. Variasi harga tahanan jenis akan didapatkan jika jarak masing-masing elektroda diubah, sesuai konfigurasi alat yang dipakai (konfigurasi Schlumberger. Data hasil pengukuran di lapangan berupa beda potensial dan arus yang dapat digunakan untuk menghitung resistivitas semu. Penelitian ini dilakukan sebanyak tiga lintasan. Data hasil pengukuran diolah menggunakan software IPI2Win. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa batuan andesit di Desa Polisiri memiliki resistivitas 212 Ωm – 300 Ωm dengan kedalaman 1.3 m - 1.86 m.

 3. PEMODELAN FISIKA APLIKASI METODE GEOLISTRIK KONFIGURASI SCHLUMBERGER UNTUK INVESTIGASI KEBERADAAN AIR TANAH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Teti Zubaidah

  2009-05-01

  Full Text Available Pada penelitian ini telah dilakukan suatu pemodelan físika aplikasi metode geolistrik konfigurasi Schlumberger untuk investigasi keberadaan air tanah. Pemodelan dilakukan pada suatu bak kaca yang diisi dengan pasir dan tanah liat sebagai host-rock dengan injeksi air tanah untuk berbagai volume. Hasil inversi 2-D menggunakan perangkat-lunak IP2WIN menunjukkan bahwa metode geolistrik konfigurasi schlumberger dapat digunakan untuk mengetahui migrasi air tanah. Hal ini dapat dilihat dari perubahan penampang isoresistivitas sebelum dan sesudah injeksi air dengan jumlah yang berbeda, terutama pada titik injeksi air dalam hal ini Titik 3 yang memiliki nilai resistivitas paling rendah (bersifat konduktif. Resistivitas ini berada pada range resistivitas air tanah yaitu antara 0,5 sampai 300 ohm meter (Telford, 1990.

 4. Muligheter og utfordringer for etablering av City Cubes : Konseptevaluering og utvikling for etablering av en sunn fastfood kjede

  OpenAIRE

  Lønsetteig, Tomas; Drivdal, Peter

  2011-01-01

  Innledning og formål: Oppgaven med tittelen: Muligheter og utfordringer for etableringen av City Cubes – konseptevaluering og utvikling for etablering av en sunn fastfood kjede, er skrevet med utgangspunkt i å foreta en konseptevaluering og utvikling for City Cubes. Dette er et konsept som er under utarbeidelse av forfatterne av denne oppgaven; Tomas Lønsetteig og Peter Drivdal. Oppgaven har til hensikt å identifisere de mulighetene og utfordringene som foreligger for etableringen av City ...

 5. Produktivitetsutvikling i norsk lakseoppdrett: En analyse av perioden 2006-2013 ved bruk av DEA, Malmquist og Bootstrapping

  OpenAIRE

  Wikeland, Mats

  2015-01-01

  Oppgaven analyserer effektiviteten og produktivitetsutviklingen i norsk lakseoppdrett i perioden 2006-2013. Norge er verdensledende i produksjon av laks, som er en av landets største eksportartikler. Bransjen er preget av økende konkurranse fra andre land, og er i tillegg styrt av reguleringen. Produktiviteten i næringen har i lang tid steget, men viste en stagnering i utviklingen i perioden 2005-2008. Effektiviteten estimeres ved bruk av Data Envelopment Analysis, og produktivitetsutviklinge...

 6. Višekriterijska analiza varijantnih rješenja trase cjevovoda primjenom metode PROMETHEE

  OpenAIRE

  Dražić, Jasmina; Dunjić, Darko; Mučenski, Vladimir; Peško, Igor

  2016-01-01

  U radu je razmatran problem izbora najpovoljnije varijante trase cjevovoda Beloševac - Divci u okviru Kolubarskog regionalnog sustava vodosnabdjevanja (Srbija). Varijante su vrednovane na osnovu pet kriterija, od kojih su tri kriterija ekonomskog karaktera. Problem izbora optimalne varijante trase cjevovoda riješen je višekriterijskom analizom primjenom metode PROMETHEE implementacijom u softversko rješenje Visual PROMETHEE1.4. Metoda PROMETHEE se pokazala primjenjivom i pogodnom u praktičnim...

 7. Perbandingan Pengereman Motor DC Penguatan Seri Dengan Metode Dinamik Dan Plugging

  OpenAIRE

  Riko Euler Sitinjak

  2009-01-01

  Motor adalah mesin yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanis. Pada motor arus searah (motor DC) energi listrik arus searah diubah menjadi energi mekanis. Konstruksi motor DC sangat mirip dengan generator DC. Kenyataannya mesin yang bekerja baik sebagai generator akan bekerja baik pula sebagai motor. Pada prinsipnya motor sangat membutuhkan proses penghentian putaran yang cepat, proses penghentian putaran ini disebut juga dengan pengereman. Ada beberapa macam metode yang diguna...

 8. Pengaruh Metode Pengaturan Kecepatan Motor DC Menggunakan Pengaturan Tahanan Jangkar Terhadap Efisiensi Motor DC SHUNT

  OpenAIRE

  Nasution, Abdul Rachman Hakim

  2011-01-01

  Motor arus searah merupakan salah satu motor listrik yang sering digunakan oleh industri – industri yang membutuhkan hasil kerja yang konstan. Hal tersebut dikarenakan motor arus searah menggunakan sumber tegangan DC sebagai sumber tegangan nya.Dan untuk kebutuhan yang semakin lama semakin kompleks yaitu kebutuhan yang menginginkan adanya variasi dari kecepatan motor arus searah maka ada beberapa metode yang bisa digunakan dan salah satunya adalah pengaturan kecepatan motor ...

 9. STUDI ANALISIS RAPID APLICATION DEVELOPMENT SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF METODE PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agustinus Noertjahyana

  2002-01-01

  Full Text Available Rapid Application Development is one of the alternatives of System Development Life Cycle which is lately used to cope with the "slowness" of the conventional method. The Strength of using this method is the speed, accuracy and relatively lower cost than the conventional method. Moreover, the user's needs can be fulfilled well by involving the user in the design process. As a result, the user's satisfaction will increase. However, there are several things that should be considered in using the Rapid Application Development such as the team's preparation, the system territory, user's needs, and system operation. Finally, as one of the alternatives of System Development Life Cycle, Rapid Application Development can be used as the fundamental to produce an information system which is able to fulfill the user's needs. Abstract in Bahasa Indonesia : Rapid Application Development (RAD sebagai salah satu alternatif dari System Development Life Cycle belakangan ini seringkali digunakan untuk mengatasi keterlambatan yang terjadi apabila menggunakan metode konvensional. Adapun keunggulan yang bisa didapatkan dengan menggunakan metode ini adalah kecepatan, ketepatan, dan biaya yang relatif lebih rendah dibanding dengan metode konvensional. Di samping itu dengan melibatkan user pada proses desain menyebabkan kebutuhan user dapat terpenuhi dengan baik dan secara otomatis kepuasan user sebagai pengguna sistem semakin meningkat. Akan tetapi di dalam menggunakan metode Rapid Aplication Development perlu untuk memperhatikan hal-hal yang penting, terutama kesiapan tim, ruang lingkup sistem, kebutuhan user, dan kinerja sistem. Pada akhirnya, sebagai salah satu alternatif dari System Development Life Cycle, maka Rapid Aplication Development dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan sistem informasi yang dapat memenuhi kebutuhan user. Kata kunci: Rapid Application Development (RAD, System Development life Cycle (SDLC.

 10. PEMBUATAN PERANGKAT LUNAK DATA MINING UNTUK PENGGALIAN KAIDAH ASOSIASI MENGGUNAKAN METODE APRIORI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leo Willyanto Santoso

  2003-01-01

  Full Text Available There are many theories and approaches that have been developed to find pattern and association rule. One of the methods that have been developed is apriori method. Any method previously finds itemset using graph approaches that have weakness on huge memory usage. The lack of memory will affect many item that able to process. Further, many approaches use internal data structure that very complex and need resource addition to do this computation. In this research, apriori method was used to get association rule that describe relation between items in transactional database. The database that used is three kinds that have different in total transactional. Based on the empirical test, can be concluded that computational time to get asociation rule is influenced by the number of transaction and using "tidlist" data structure in apriori methods can reduce time because only read database one time. Abstract in Bahasa Indonesia : Banyak teori dan pendekatan yang dikembangkan untuk memperoleh hasil penemuan kaidah asosiasi dan pola. Salah satu metode yang dikembangkan yaitu dengan menggunakan metode apriori. Beberapa dari metode sebelumnya melakukan pencarian itemset dengan pendekatan graf asosiasi yang memiliki kelemahan pada penggunaan memori yang besar. Keterbatasan memori jelas akan mempengaruhi banyaknya item yang bisa diproses. Lebih jauh lagi, sebagian besar pendekatan menggunakan struktur data internal sangat rumit yang tidak bersifat lokal dan membutuhkan tambahan sumber daya dan banyak komputasi. Pada riset ini, metode apriori digunakan untuk memperoleh kaidah asosiasi yang menggambarkan hubungan antar item pada database transaksional. Database yang digunakan ada tiga buah yang masing-masing memiliki jumlah transaksi yang berbeda. Dari hasil pengujian empiris dapat ditarik kesimpulan bahwa waktu komputasi untuk menghasilkan kaidah asosiasi dipengaruhi oleh jumlah transaksi dan Penggunaan struktur data "tidlist" pada algoritma apriori

 11. OPTIMIZACIJA PROCESNIH PARAMETROV PRI VODENJU INJEKCIJSKEGA BRIZGANJA Z UPORABO INTELIGENTNIH METOD

  OpenAIRE

  Kusić, Dragan

  2014-01-01

  V doktorski disertaciji je predstavljena metoda za optimiziranje procesnih parametrov v procesu injekcijskega brizganja termoplastičnih materialov, ki je implementirana v razvitem inteligentnem sistemu ΔC-3. Predlagana metoda optimizacije procesnih parametrov temelji na kombiniranem pristopu treh metod umetne inteligence, kjer so vsa pravila in dejstva, ki so bila osvojena med množičnimi eksperimentalnimi testiranji na dveh brizgalnih strojih, implementirana tako v bazi znanja kot tudi v poda...

 12. PEMUNGUTAN BRAZILIN DARI KAYU SECANG (Caesalpinia sappan L) DENGAN METODE MASERASI DAN APLIKASINYA UNTUK PEWARNAAN KAIN

  OpenAIRE

  Dewi Selvia Fardhyanti; Ria Dwita Riski

  2015-01-01

  Pembuatan zat warna alami dilakukan dengan metode maserasi dengan menggunakan pelarut etanol dan aquades, variasi volume pelarut yang digunakan 75, 150, dan 250 ml. Variasi waktu perendaman 6, 12, 24, dan 48 jam. Serbuk zat warna alami Brazilin dianalisis dengan FTIR dan diaplikasikan pada kain. Hasil penelitian menunjukkan semakin lama waktu ekstraksi dan volume pelarut yang digunakan, maka rendemen yang dihasilkan semakin banyak. Rendemen serbuk brazilin maksimal sebesar 6,316% pada waktu e...

 13. ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PERUSAHAAN DENGAN METODE PERFORMANCE PRISM DAN SCORING OBJECTIVE MATRIX (OMAX) PADA PT. BPAS

  OpenAIRE

  Adianto .; M. Agung Saryatmo; Ardi S. Gunawan

  2014-01-01

  Kinerja merupakan suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu. PT. BPAS adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri papan semen. Selama ini sistem pengukuran kinerja di PT. BPAS belum merepresentasikan kinerja organisasi secara komprehensif dan integratif. Oleh sebab itu pengukuran kinerja perlu dilakukan pada PT. BPAS dengan menggunakan metode Performance Prism dan Scoring OMAX agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara maksimal. P...

 14. PENGARUH TES FORMATIF DAN METODE PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS TERHADAP KEMAMPUAN VERBAL LINGUISTIK

  OpenAIRE

  Citra Dewi

  2013-01-01

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tes formatif dan metode pembelajaran terhadap kemampuan verbal linguistik siswa. Penelitian dilaksanakan di SMP Islam Terpadu IQRA’ dan SMP Islam Terpadu Al-QALAM di Bengkulu pada semester kedua tahun pelajaran 2011/2012 dengan sampel sebanyak 80 siswa kelas VII yang dipilih secara klaster dan random. Data dikumpulkan menggunakan instrumen kemampuan verbal linguistik dalam bentuk pilihan ganda. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis mengg...

 15. Pelapisan Alloy FeNiAl Menggunakan Metode Detonation Gun (D-Gun)

  OpenAIRE

  M.R.T. Siregar; F.W. Machmud; Muchiar Muchiar; G.E. Timuda; Cece Cece

  2012-01-01

  Pelapisan material alloy Fe38Ni10Al dilakukan dengan metode D-Gun untuk meningkatkan kekerasan material Stainless Steel AISI 316 L. Analisis parameter proses dilakukan dengan perangkat statistik ANOVA (Analysis of Variance) – Taguchi untuk memperoleh ukuran kristal, ketebalan dan tingkat kekerasan yang optimum. Lapisan paling tebal dimiliki oleh sampel SS03 sebesar 280 mikron, sedangkan sampel SS02 memiliki ketebalan paling rendah, 97 mikron. Ketebalan lapisan sangat dipengaruhi oleh laju a...

 16. Programų sistemų judriųjų (AGILE) kūrimo metodų analizė ir tyrimas

  OpenAIRE

  Paražinskas, Audrius

  2014-01-01

  Paskutiniu metu vis daugiau įmonių naudoja Agile metodologiją kuriant programinę įrangą. Darbe aš analizuoju sistemos kūrimo modelius bei Agile metodologiją. Pagrindinis objektas ir yra Agile metodų analizė ir jų pritaikymas kuriant informacines sistemas. Pirmoje dalyje buvo analizuojami sistemos kūrimo metodų analizė. Buvo surašyti privalumai bei trūkumai klasikinių kūrimo metodų bei Agile metodų. Tolimesnei analizei buvo pasirinkta Agile metodologija. Antroje dalyje buvo sukurtas naujas met...

 17. Pelapisan Alloy FeNiAl Menggunakan Metode Detonation Gun (D-Gun

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M.R.T. Siregar

  2012-02-01

  Full Text Available Pelapisan material alloy Fe38Ni10Al dilakukan dengan metode D-Gun untuk meningkatkan kekerasan material Stainless Steel AISI 316 L. Analisis parameter proses dilakukan dengan perangkat statistik ANOVA (Analysis of Variance – Taguchi untuk memperoleh ukuran kristal, ketebalan dan tingkat kekerasan yang optimum. Lapisan paling tebal dimiliki oleh sampel SS03 sebesar 280 mikron, sedangkan sampel SS02 memiliki ketebalan paling rendah, 97 mikron. Ketebalan lapisan sangat dipengaruhi oleh laju aliran gas pembawa serbuk dengan rasio kontribusi sebesar 82, 7%. Kekerasan optimum diperoleh sampel SS08 dengan tingkat kekerasan sebesar 281,6 HV yang jauh lebih besar dari tingkat kekerasan Stainless Steel tanpa lapisan (195,0 HV. Analisis struktur dan ukuran kristal dilakukan dengan menggunakan XRD dan Metode Scherrer yang menghasilkan struktur kristal Taenite (γ-(Fe,Ni dengan ukuran kristal pada orde nanometer (nanokristal pada kisaran 27,5 hingga 37,7 nm. Ukuran kristal sangat dipengaruhi oleh parameter rasio gas asetilene – oksigen dengan rasio kontribusi 60,4 %. Kata kunci: Detonation Gun (D-Gun, ANOVA –Taguchi, XRD, Nanokristal, Metode Scherer, Tingkat Kekerasan (Hardness

 18. Rancang Bangun Alat Pereduksi Particulate Matter (PM Gas Buang Mesin Diesel Dengan Metode Cyclone

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Reza Revari

  2012-09-01

  Full Text Available Gas buang dari hasil proses pembakaran berpengaruh terhadap pencemaran udara dan lingkungan khususnya motor diesel. Proses pembakaran bahan bakar pada motor bakar menghasilkan gas buang yang mengandung unsur Nitrogen Oksida (NOx, Sulfur Oksida (SOx, Particulate Matter (PM, Karbon Monoksida (CO, dan Hidrokarbon (HC yang bersifat mencemari udara. Agar motor diesel yang digunakan tidak mengakibatkan pencemaran udara berlebih, perlu dilakukan suatu penelitian menurunkan emisi gas buang motor diesel dengan pemilihan teknologi dan metode yang tepat. Penelitian cylone separator ini berdasarkan prinsip kerja separator yang memanfaatkan gaya sentrifugal dan perbedaan massa jenis. Karena massa jenis PM lebih besar dari pada massa jenis gas buang, PM akan terpisah dari gas buang karena gaya sentrifugal dan adanya perbedaan massa jenis. Pada tahap awal penelitian ini yaitu dibuat desain dan kemudian dilakukan CFD analisis untuk dicari yang paling efisien dari segi kecepatan dan jenis aliran. Pada hasil analisa CFD disimpulkan bahwa metode Perry lebih efisien dibanding 3 metode yang lain. Setelah didapat desain yang efisien maka dilanjutkan dengan pembuatan prototipe, untuk selanjutnya dilakukan uji ekperimen. Berdasar uji eksperimen, cyclone separator dapar mereduksi PM gas Buang motor diesel pada beban 2000 watt sebesar 8,71%. Sedangkan pada beban 2500 watt, cylone separator dapat mereduksi PM sebesar 34,49%.  

 19. Prediksi Potensi Pencemaran Pengolahan Sampah dengan Metode Gasifikasi Fluidized Bed (Studi Kasus: TPA Benowo, Surabaya

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lailatun Nikmah

  2013-03-01

  Full Text Available Sistem pengelolaan sampah di TPA Benowo masih bersistem open dumping dan belum memperhatikan dampak pencemaran terhadap lingkungan. Kuantitas sampah yang masuk ke TPA sebesar 461.705,782 ton pada tahun 2012. Kuantitas sampah diperkirakan meningkat sebanding dengan pertumbuhan penduduk, sehingga dibutuhkan skenario pengolahan sampah yang ramah lingkungan. Skenario pengolahan sampah yang akan dikaji adalah gasifikasi  fluidized bed. Potensi pencemaran gasifikasi  fluidized bed akan dikaji menggunakan metode Life Cycle Assessment (LCA dengan software SimaPro versi 7.1. Satu ton sampah pada studi ini ditentukan sebagai satu fungsi unit. Data input Life Cycle Inventory (LCI meliputi jumlah sampah yang masuk ke reaktor gasifikasi dan energi yang dibutuhkan pada proses gasifikasi berdasarkan pendekatan efisiensi reaktor gasifikasi. Penentuan nilai Life Cycle Impact Assesment (LCIA meliputi Global Warming Potential (GWP dan asidifikasi menggunakan metode Environmental Product Declarations (EPD 2008. Besar dampak dinyatakan dalam faktor emisi yang ekivalen. Kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa skenario pengolahan sampah dengan metode gasifikasi fluidized bed memberikan dampak GWP sebesar 1067,8 kg CO2/fu pada fase start-up dan 875 kg CO2/fu pada fase energy recovery serta asidifikasi sebesar 5,93 kg SO2/fu pada fase start-up dan 4,81 kg SO2/fu pada fase energy recovery.

 20. PERANCANGAN TERMODINAMIK SIRKUIT GAS MOTOR STIRLING FP150W DENGAN METODE PENSKALAAN (SCALING METHOD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oegik Soegihardjo

  2000-01-01

  Full Text Available Scaling method is an alternative for thermodynamic design of a new engine. The benefits of this method are the design process can be done quite fast and guarantee that thermodynamic performance of the new engine (derivative engine will be the same as that of the existing engine (prototype engine. Thermodynamic design by scaling method requires determination of parameters that influence the engine performance; dimensionless groups; and complete specifications of an existing engine. Those requirements are needed as a reference for thermodynamic design of the new engine. This thermodynamic design is a part of research to develop the new engine based on the Sunpower FF300W. Abstract in Bahasa Indonesia : Metode penskalaan (scaling method merupakan salah satu alternatif yang dipakai untuk perancangan termodinamik motor baru (derivative engine. Dibandingkan dengan alternatif lainnya, metode penskalaan ini memiliki keunggulan tersendiri. Keunggulan pertama adalah proses perancangan bisa dilakukan dengan cepat. Keunggulan kedua adalah unjuk kerja secara termodinamik bisa dipredikisi dengan ketepatan yang baik. Penerapan metode penskalaan dalam perancangan termodinamik motor baru mensyaratkan penentuan parameter-parameter yang mempengaruhi unjuk kerja motor yang sedang dirancang, penentuan unit tidak berdimensi (dimensionless group serta spesifikasi lengkap dari motor yang sudah ada (prototype engine yang akan dipakai sebagai acuan untuk perancang termodinamik motor yang baru. Perancangan termodinamik ini merupakan rangkaian dari penelitian untuk mengembangkan motor baru berdasarkan motor yang sudah ada, yaitu Sunpower FP300W. Kata kunci: unit tidak berdimensi, sirkuit gas, perancangan termodinamik, efisiensi indikatif, kerja spesifik per siklus.

 1. MENINGKATKAN KARAKTER DAN HASIL BELAJAR IPS MENGGUNAKAN METODE BERMAIN PERAN PADA SISWA SD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Achmad Basari Eko Wahyudi

  2013-07-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan karakter dan hasil belajar IPS menggunakan metode bermain peran pada siswa kelas IV SDN Tridadi Sleman. Peningkatan karakter difokuskan pada tiga aspek yaitu kejujuran, kerja sama, dan tanggung jawab. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam tiga siklus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, catatan lapangan dan tes hasil belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembelajaran IPS dengan penerapan metode bermain peran dapat meningkatkan karakter siswa. Peningkatan kejujuran, kerja sama dan tanggung jawab dari Siklus I, II, dan III dimana kejujuran pada Siklus I, II, dan III berturut-turut 42,85%, 52,9%, dan 67%. kerja sama Siklus I, II, dan III memperoleh 42,14%, 51,9%, dan 62%. Sedangkan tanggung jawab pada Siklus I, II, dan III secara berurutan 44,6%, 54,1%, dan 64,1%. Peningkatan hasil belajar pada Siklus I, II, dan III berturut-turut 66,5, 72,92 dan 74,85. Jadi penerapan metode bermain peran dapat meningkatkan karakter dan hasil belajar siswa kelas IV SDN Tridadi Sleman. Kata kunci: karakter, hasil belajar kognitif, bermain peran, kejujuran, kerja sama dan tanggung jawab.

 2. Optimasi Coverage SFN pada Pemancar TV Digital DVB-T2 dengan Metode Simulated Annealing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adib Nur Ikhwan

  2013-09-01

  Full Text Available Siaran TV digital yang akan diterapkan di Indonesia pada awalnya menggunakan standar DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terestrial yang kemudian pada tahun 2012 diganti menjadi DVB-T2 (Digital Video Broadcasting-Terestrial Second Generation. Oleh karena itu, penelitian-penelitian sebelumnya termasuk optimasi coverage TV digital sudah tidak relevan lagi. Coverage merupakan salah satu bagian yang penting dalam siaran TV digital. Pada tugas akhir ini, optimasi coverage SFN (Single Frequency network pada pemancar TV digital diterapkan dengan metode SA (Simulated Annealing. Metode SA berusaha mencari solusi dengan berpindah dari satu solusi ke solusi  yang lain, dimana akan dipilih solusi yang mempunyai fungsi energy (fitness yang terkecil. Optimasi dengan metode SA ini dilakukan dengan mengubah-ubah posisi pemancar TV digital sehingga didapatkan posisi yang terbaik. Optimasinya menggunakan 10 cooling schedule dengan melakukan 2 kali tes, baik pada mode FFT 2K ataupun 4K. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah daerah coverage SFN pada pemancar siaran TV digital DVB-T2 mengalami peningkatan coverage relatif terbaik rata-rata sebesar 2.348% pada cooling schedule 7.

 3. KOMPARASI HASIL BELAJAR SAINS KIMIA DENGAN METODE LIFE SKILL DAN MIND MAPPING PADA SISWA MTs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tjahyo Soebroto

  2011-12-01

  Full Text Available Pembelajaran dengan penerapan life skill dan mind mapping merupakanalternatif pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman untuk meningkatkanhasil belajar. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang adaatau tidaknya perbedaan hasil belajar sains kimia pokok materi pemisahan campuranantara metode pembelajaran life skill dan mind mapping. Subyek dalam penelitian iniadalah siswa kelas VIII MTs Negeri Kutowinangun Kebumen. Pengambilan sampeldilakukan dengan pertimbangan sampling purposif, diperoleh kelas VIIIC sebagaikelas kontrol dan kelas VIIID sebagai kelas eksperimen.. Analisis data yang digunakanadalah analisis varian dan dilanjutkan dengan uji t. Berdasarkan hasil penelitiandiperoleh rata-rata hasil posttes pada kelas kontrol = 65,05 dan kelas eksperimen =74,18. Dengan analisis varian untuk data pretes diperoleh Fhitung (1,2386 < Ftabel(1,93 berarti bahwa kedua kelompok mempunyai varian yang tidak berbeda. Analisisdata post tes diperoleh Fhitung (1,1679 < Ftabel (1,93 yang berarti ada perbedaanantara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Dari hasil analisis data, disimpulkanbahwa ada perbedaan hasil belajar sains kimia pokok materi pemisahan campuranantara yang diberi dengan metode pembelajaran life skill dan mind mapping padasiswa dan hasil belajar dengan pembelajaran dengan metode life skill lebih baik darimetode mind mapping  Kata Kunci: komparasi,hasil belajar, life skill, mind mapping

 4. PENGGUNAAN WEB CRAWLER UNTUK MENGHIMPUN TWEETS DENGAN METODE PRE-PROCESSING TEXT MINING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bayu Rima Aditya

  2015-11-01

  Full Text Available Saat ini jumlah data di media sosial sudah terbilang sangat besar, namun jumlah data tersebut masih belum banyak dimanfaatkan atau diolah untuk menjadi sesuatu yang bernilai guna, salah satunya adalah tweets pada media sosial twitter. Paper ini menguraikan hasil penggunaan engine web crawel menggunakan metode pre-processing text mining. Penggunaan engine web crawel itu sendiri bertujuan untuk menghimpun tweets melalui API twitter sebagai data teks tidak terstruktur yang kemudian direpresentasikan kembali kedalam bentuk web. Sedangkan penggunaan metode pre-processing bertujuan untuk menyaring tweets melalui tiga tahap, yaitu cleansing, case folding, dan parsing. Aplikasi yang dirancang pada penelitian ini menggunakan metode pengembangan perangkat lunak yaitu model waterfall dan diimplementasikan dengan bahasa pemrograman PHP. Sedangkan untuk pengujiannya menggunakan black box testing untuk memeriksa apakah hasil perancangan sudah dapat berjalan sesuai dengan harapan atau belum. Hasil dari penelitian ini adalah berupa aplikasi yang dapat mengubah tweets yang telah dihimpun menjadi data yang siap diolah lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan user berdasarkan kata kunci dan tanggal pencarian. Hal ini dilakukan karena dari beberapa penelitian terkait terlihat bahwa data pada media sosial khususnya twitter saat ini menjadi tujuan perusahaan atau instansi untuk memahami opini masyarakat.

 5. PEMBUATAN PERANGKAT LUNAK UNTUK MEMVISUALISASIKAN BENDA TEMBUS PANDANG DENGAN METODE RAY TRACING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liliana Liliana

  2004-01-01

  Full Text Available Today computer graphics is used in many aspects, especially to make animation, advertisement and game. We hope this technology can produce realistic pictures which same quality with photo. Metode to get the realistic 3D image is ray tracing. In this journal, make a software which can produce realistic 3D image, especially for reflective and transparent object. Reflective object will modeled can reflect another object surrounding it. And transparent object will modeled can produce caustic effect, that's rays which refract in one area. So that area will appear brighter than area surround it. Abstract in Bahasa Indonesia : Dewasa ini grafika komputer semakin banyak digunakan di berbagai bidang terutama untuk pembuatan film animasi, iklan dan pembuatan game. Diharapkan teknologi grafika komputer mampu menghasilkan gambar-gambar realistik yang kualitasnya sama dengan kualitas foto. Salah satu metode yang digunakan untuk menghasilkan gambar 3D yang realistik tersebut adalah metode ray tracing. Dalam penelitian ini dibuat perangkat lunak yang mampu menghasilkan gambar-gambar 3D yang realistik terutama untuk benda-benda yang mengkilap dan benda-benda transparan. Benda mengkilap yang dimodelkan bisa memantulkan bayangan benda lain yang berada di sekitarnya. Benda transparan yang dimodelkan adalah benda transparan yang menghasilkan efek kaustik, yaitu pembiasan sinar dari sumber cahaya yang mengumpul di suatu daerah sehingga pada daerah tersebut akan tampak lebih terang daripada daerah sekitarnya. Kata kunci: efek kaustik, ray tracing.

 6. ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PERUSAHAAN DENGAN METODE PERFORMANCE PRISM DAN SCORING OBJECTIVE MATRIX (OMAX PADA PT. BPAS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adianto .

  2014-06-01

  Full Text Available Kinerja merupakan suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu. PT. BPAS adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri papan semen. Selama ini sistem pengukuran kinerja di PT. BPAS belum merepresentasikan kinerja organisasi secara komprehensif dan integratif. Oleh sebab itu pengukuran kinerja perlu dilakukan pada PT. BPAS dengan menggunakan metode Performance Prism dan Scoring OMAX agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara maksimal. Performance Prism merupakan pengukuran yang terintegrasi, meliputi seluruh aspek perusahaan (stakeholder yang menyangkut kepuasan stakeholder dan kontribusi stakeholder, strategi, proses dan kapabilitas kepada perusahaan. Pengukuran kinerja dalam penelitian ini akan dilakukan secara bertahap dengan menggunakan beberapa metode antara lain pembobotan dengan Analytical Hierachy Process (AHP untuk mengetahui skala nilai prioritas setiap KPI, Scoring System dengan metode Objectives Matrix (OMAX dan Traffic Light System untuk mengetahui level setiap KPI pada perusahaan di tingkat korporasi. Dari hasil pengukuran kinerja pada PT. BPAS terdapat 16 KPI yang telah sesuai dengan harapan, 19 KPI yang masih memiliki performa yang cukup namun perlu diperhatikan dan 5 KPI yang memiliki performa sangat rendah. Sehingga didapatkan kesimpulan yaitu perusahaan perlu memperbaiki 5 KPI kinerja agar perusahaan dapat meningkatkan keseluruhan kinerjanya secara maksimal.

 7. Die toepassing van die Q-metode van die NIPN vir poswaardering by kooperasies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. L. Barnard

  1978-11-01

  Full Text Available The application of the Q-method of job evaluation in 13 small, medium and big co-operatives, is discussed. Specific attention is given to the purpose and method of investigation; the findings and recommendations made to the various boards of directors as well as the specific problems encountered in the application of the Q-method and the establishment of an integrated salary structure. Differences between the three categories of cooperatives regarding pay curves, the under or over payment of comparable job grades etc., are discussed.OpsommingDie toepassing van die Q-metode van poswaardering by 13 koöperasies, bestaande uit klein, middelslag en groot koöperasies, word bespreek. Aandag word veral aan die doel en metode van ondersoek gewy. Verder word bevindinge en aanbevelings aan die verskillende direksies bespreek rakende spesifieke probleme wat ervaar is met betrekking tot die toepassing van die Q-metode en die koppeling van posgrade met salarisskale. Verskille tussen die drie kategorieë koöperasies ten opsigte van salariskurwes, oor- of onderbetaling van vergelykbare posgrade, ens. word aangedui.

 8. Optimasi Jaringan SFN pada Sistem DVB-T2 Menggunakan Metode Particle Swarm Optimization

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oxy Riza Primasetiya

  2013-09-01

  Full Text Available Di Indonesia perpindahan dari sistem analog ke sistem digital pada dunia pertelevisian saat ini sedang dalam proses. TV analog yang saat ini masih dipergunakan dianggap tidak lagi efisien, selain tidak memberikan kualitas layanan yang optimal, juga tidak efisien terhadap spektrum sinyal. Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri No 5 Tahun 2012, dalam penyiaran digital menggunakan Teknologi DVB-T2. Teknologi DVB-T2 (Digital Video Broadcasting-Terrestrial Second Generationdapat diaplikasikan dengan menggunakan SFN (Single Frequency Network. Jaringan SFN memungkinkan sebuah stasiun TV dapat memiliki pemancar dengan frekuensi yang sama dan tersebar pada wilayah layanan yang luas. Transmisi SFN dapat diartikan sebagai bentuk sederhana dari propagasi multipath, karena semua pemancar dalam jaringan mengirimkan secara bersamaan informasi yang sama menggunakan saluran frekuensi yang sama. Dengan teknologi SFN, meskipun semua pemancar dalam jaringan mengirimkan data pada frekuensi yang sama, hal tersebut tidak mengakibatkan interferensi dalam proses perngiriman data. Pada Penelitian ini, membahas mengenai optimasi jaringan SFN pada sistem DVB-T2. Metode yang dipilih dalam proses optimasi DVB-T2 adalah PSO (Particle Swarm Optimization, lalu hasil optimasi dibandingkan dengan sebelum optimasi dan juga dibandingkan dengan metode optimasi lain, yaitu Simulated Annealing. Melalui metode PSO, sebuah algoritma akan disimulasikan untuk mengoptimalisasi sejumlah parameter orientasi antena pemancar pada setiap pemancar SFN di wilayah tertentu. Dengan demikian, daerah coverage jaringan SFN pada wilayah tersebut dapat diperluas.

 9. PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN KETERAMPILAN GENERIK KOMUNIKASI NEGOSIASI SISWA SMK DENGAN METODE 4-D

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siti Mazizatuz Zahroh

  2014-11-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk  mendeskripsikan, mengembangkan dan menghasilkan perangkat pembelajaran yang mampu melatihkan keterampilan generik komunikasi bernegosiasi siswa SMK dengan menggunakan metode 4D. Penelitian R&D ini dilaksanakan di SMKN 4 Surakarta yaitu pada siswa kelas X Program Keahlian Tata Busana. Tahapan pengembangan perangkat terdiri dari empat fase yaitu define, design, develop, dan disseminate. Tahap define mencakup kegiatan studi pustaka dan survey lapangan untuk keperluan identifikasi masalah dan need analysis, tahap design mencakup kegiatan perancangan produk awal, tahap develop mencakup kegiatan validasi pakar, revisi produk, ujicoba satu-satu dan kelompok kecil, sedangkan tahap disseminate mencakup kegiatan sosialisasi lapangan dan revisi produk akhir. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1 metode 4D merupakan metode yang fisibel dan efektif untuk digunakan dalam mengembangkan perangkat pembelajaran keterampilan generik komunikasi bernegosiasi; dan (2 perangkat pembelajaran yang dihasilkan mampu mengajarkan dan melatih keterampilan generik komunikasi bernegosiasi siswa kelas X SMKN 4 Surakarta. Kata kunci: perangkat pembelajaran, keterampilan generik komunikasi, negosiasi.

 10. Rollspelares egna erfarenheter av bordsrollspel : Kvalitativa studier om rollspelarnas positiva och negativa effekter av spelandet

  OpenAIRE

  Ekwall, Tinah

  2014-01-01

  Rollspel är en fritidssysselsättning som lockar många ungdomar att börja spela. Det kan dock anses som mer än en hobby för många, då det kan bidra till utvecklat socialliv, stärkt självkänsla och allmänbildning. Det råder dock blandade föreställningar om vad rollspel egentligen innebär. Studiens syfte  är att beskriva och analysera rollspelares egna upplevelser av de sociala effekterna av spelandet. Frågeställningarna är: Vad är rollspelarnas egna upplevelser av negativa konsekvenser av spela...

 11. Troen - med eller uten tradisjon? En analyse av "sannhetens regel" hos Irenaeus av Lyon

  OpenAIRE

  Olsen, Terje

  2013-01-01

  Når man i teologien snakker om normerende funksjoner, mener man ofte en sum av læresetninger eller bestemte bekjennelsestekster. Disse vil så vise hva som gyldig for kristendommen, eller en viss menighet 5 . Jeg vil vise at hos Irenaeus er perspektivet videre. For kirkefaderen er teologi mer enn terminologi. Teologien griper fatt i hele menneskets eksistens. Teologi dreier seg derfor om det som er virkelig. Når biskopen av Lyon bruker regula veritatis eller regula f...

 12. Reorganiseringen av Horten kommune : En analyse av strukturendringer, og strukturendringenes konsekvenser for kommunens virksomhet

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Mellom 2000-2009 har Vestfold-kommunen Horten hatt to ulike organisasjonsmodeller. Oppgaven studerer tre faser; den gamle strukturen, endringsprosessen og den nye strukturen. Ved bruk av instrumentell og institusjonell teori rettes søkelyset på å avdekke trekk ved fasene, og hvordan aktiviseringen og defineringen ble kontrollert i fasene. Analysen viser en gammel struktur med kollegiale trekk. Den gamle strukturen var primært preget av forhandlingstrekk med delt ledelse og styring over ak...

 13. Atorvastatin hemmer aktiviteten av cysteinproteaser og stimulerer sekresjonen av MMP-9

  OpenAIRE

  2012-01-01

  I tillegg til de etablerte kolesterolsenkende effektene av statiner, indikerer nye studier at statiner utviser tilleggseffekter (pleiotrope effekter) som kan forklare deres terapeutiske suksess. Nylig ble det vist at mRNA for cysteinproteasene legumain og cathepsin B ble nedregulert i monocytter/makrofager hos pasienter behandlet med atorvastatin. Makrofager spiller en sentral rolle i utviklingen av aterosklerotiske plakk, og det er nylig gjort funn som viser at legumain og cathepsin B er opp...

 14. Aktivitetsbasert pedagogikk; en studie av bachelorstudenters utvikling av handlingskompetanse gjennom aktivitetsbasert pedagogikk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari Margrete Hjelle

  2012-06-01

  Full Text Available Målet med artikkelen er å synliggjøre hvordan bachelorstudenter i ergoterapi kan utvikle profesjonell handlingskompetanse gjennom aktivitetsbasert pedagogikk. På bakgrunn av dette gjennomførte vi kvalitative fokusgruppeintervju med 12 ergoterapeutstudenter som hadde deltatt i undervisningsopplegget “Aktivitetsgrupper-lede og delta”. Datamaterialet ble analysert etter retningslinjer for fenomenologisk basert meningskondensering. Studentene diskuterte sine erfaringer og det kom tydelig fram at undervisningsopplegget ga dem muligheter til å bruke sitt engasjement og sin kreativitet i valg av aktiviteter for sin simulerte aktivitetsgruppe. Videre fikk de muligheter til å oppdage sider ved anvendelse av aktiviteter for ulike pasienter, som de ikke kunne forstå uten integrering av teori i praktisk ferdighetstrening. Ved planlegging, gjennomføring og refleksjon over å lede og delta i aktivitetsgrupper, oppøvet de evnen til handlingsrefleksjon. Aktivitetsbasert pedagogikk kan bidra til utvikling av profesjonell handlingskompetanse og det er behov for både teoretiske og praktiske læringsformer. Funnene ble diskutert i lys av pedagogisk handlingsteori. 

 15. Studi Kasus Perbandingan antara Lot-for-Lot dan Economic Order Quantity Sebagai Metode Perencanaan Penyediaan Bahan Baku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oegik Soegihardjo

  1999-01-01

  Full Text Available Production and material requirements planning are interrelated. The number of required material depends on the quantity of products for a certain period. The are some methods for material requirements planning. Two of them are lot-for-lot and economic order quantity. Those two methods will be apllied to impeller requirements planning for centrifugal pumps and evaluated to determine which one is more appropriate for the case being studied. Those methods are chosen because each of them has different characteristic in determination of lot's quantity. In lot-for-lot the determination of quantity of the impeller is based on the requirements for single period. In economic order quantity the determination of quantity of the impeller is based on expected requirements. Abstract in Bahasa Indonesia : Perencanaan produksi dan penyediaan bahan baku merupakan dua hal yang berkaitan. Berapa banyak bahan baku yang harus disediakan, ditentukan oleh berapa jumlah produk yang akan dibuat pada suatu periode tertentu. Metode perencanaan untuk penyediaan bahan baku ada beberapa macam. Dua di antara metode perencanaan penyiapan bahan baku adalah 'lot-for-lot' dan 'economic order quantity'. Dua metode tersebut akan dipakai untuk perencanaan penyediaan sudu pompa sentrifugal untuk dievaluasi mana yang lebih sesuai untuk kasus penyediaan sudu pompa sentrifugal tersebut. Dua metode ini dipilih karena kedua metode tersebut mempunyai karakter yang berbeda dalam penyediaan kebutuhan bahan baku (bahan baku dalam kasus ini adalah impeller pompa. Pada metode 'lot-for-lot' penentuan jumlah sediaan bahan baku ditetapkan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan bersih satu periode tunggal. Sedangkan pada metode 'economic order quantity' penentuan sediaan bahan baku ditetapkan berdasarkan kebutuhan yang diperkirakan (expected requirements. Kata kunci: kebutuhan bahan baku, kebutuhan bersih, 'lot-for-lot', 'economic order quantity'.

 16. Kemisk fällning av sorteringsvatten

  OpenAIRE

  Sernstad, Oscar

  2014-01-01

  Lakvatten bildas då regnvatten perkolerar genom en deponi och har en varierande föroreningsgrad. Sorteringsvatten är vatten från hårdbelagda sorteringsytor där avfallet sorteras efter karaktär. För en deponiverksamhet är lak- och sorteringsvatten de i huvudsak största påverkande faktorerna på den omgivande miljön. Sofielunds återvinningsanläggning ägs av SRV återvinning och är belägen vid Gladö kvarn i Huddinge kommun. Anläggningen är en av de största i landet med en å...

 17. Produktion av ljudberättelse

  OpenAIRE

  Nordlöf, Tobias

  2008-01-01

  Mitt projekt har gått ut på att producera en ljudberättelse för barn utifrån en befintlig utgiven bok. Jag har varit i kontakt med flertalet svenska bokförlag för att hitta ett lämpligt material att arbeta med samt har kommit överens med ett av dem att få ta del av deras utgivna verk, och bearbeta det enligt de överenskommelser vi arbetat fram tillsammans. Jag har sökt och sållat bland otaliga röstskådespelare runtom i landet efter de röstkaraktärer jag eftersökt för rollerna i ljudberättelse...

 18. Förhandlingen – Av kommersiella hyresavtal

  OpenAIRE

  Dahlberg, Mattias

  2015-01-01

  Upprättandet av kommersiella hyresavtal sker i stor utsträckning genom förhandling mellan de inblandade parterna. Detta arbete ger en inblick i hur hyresgäster och hyresvärdar resonerar före och under förhandlingen av avtalet. Arbetet är en kvalitativ studie som baseras på intervjuer med hyresgäster och hyresvärdar med god erfarenhet från marknaden för kommersiella kontorslokaler i Stockholm. Kontrakts- och förhandlingsteori är den huvudsakliga utgångspunkten för arbetet och den främsta probl...

 19. PERBANDINGAN METODE PEMBELAJARAN TEAMS GAMES TOURNAMENT DAN NUMBERRED HEADS TOGETHER DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alfiatush Shoolihah

  2012-10-01

  Full Text Available Pembelajaran merupakan proses interaksi yang terjadi antara guru dengan siswa agar siswa mendapatkan pengalaman belajar dari kegiatan tersebut. Hasil observasi awal menunjukan banyak siswa kelas VIII mata pelajaran IPS SMP N 1 Mandiraja, Banjarnegara belum memenuhi KKM. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis ada atau tidaknya perbedaan hasil belajar antara yang menggunakan metode pembelajaran Teams Games Tournament dan Numberred Heads Together; serta menganalisis hasil belajar lebih tinggi yang mana hasil belajar yang menggunakan metode pembelajaran Teams Games Tournament atau Numberred Heads Together. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP N 1 Mandiraja, Banjarnegara, dengan teknik pengambilan sampel menggunkan cluster random sampling yang menghasilkan kelas VIII C sebagai kelas eksperimen dan VIII D sebagai kelas kontrol. Berdasarkan hasil uji tahap akhir, terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas yang menggunakan metode pembelajaran Teams Games Tournament dan Numberred Heads Together. Serta hasil belajar kelas yang menggunakan metode pembelajaran Teams Games Tournament lebih tinggi dari pada kelas yang menggunakan metode pembelajaran Numberred Heads Together. � In teaching and learning education, teachers play an important role as a facilitator in optimizing the activity of students. Teachers are expected to use appropriate teaching methods to involve more students in the teaching-learning process. The results of preliminary observations suggest that class VIII (65,3% who have not completed the economic value of the material perpetrators of the economic activities in Indonesia. Results are not optimal because attention of students are less, participation of children less comprehensive, students have a fairly good activity, but not channeled properly. The procedure of this research is a cyclical activity that consists of two cycles where each cycle includes planning, implementation of the action

 20. PROGRAM PEMBELAJARAN FISIKA MENGGUNAKAN METODE EKSPERIMEN TERBIMBING UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  - Triwiyono

  2012-05-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan program pembelajaran fisika dengan menggunakan metode eksperimen terbimbing.Program pembelajaran dirancang untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa melalui topik getaran, gelombang danbunyi. Untuk melihat efektivitas program pembelajaran, dalam penelitian digunakan metode kuasi eksperimen “non-equilvalentgroups pretest-posttest design” dengan subyek 154 siswa kelas delapan Sekolah Menengah Pertama (SMP di KabupatenJayapura. Pada implementasi program, kelompok eksperimen diajarkan dengan metode eksperimen terbimbing dan kelompokkontrol diajarkan dengan metode konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1 N-gain rata-rata yang diperoleh siswakelompok eksperimen adalah: (a memberikan penjelasan sederhana 0,42; (b inferensi 0,62; dan (c membangun keterampilandasar 0,48, dan (2 N-gain rata-rata yang diperoleh siswa kelompok kontrol adalah: (a memberikan penjelasan sederhana 0,15;(b inferensi 0,18; dan (c membangun keterampilan dasar 0,10. Secara statistik dengan perhitungan pada taraf signifikansi 0,05 Ngainrata-rata kedua kelompok untuk semua indikator keterampilan berpikir kritis menunjukkan perbedaan yang signifikan.Temuan lain dari penelitian ini adalah bahwa program pembelajaran dengan menggunakan metode eksperimen terbimbing dapatmemperbaiki kualitas pembelajaran fisika pada topik getaran, gelombang, dan bunyi. The aim of the study is to produce a physics learning program using guided experiment method. The program is designed toincrease critical thinking skill of student through the topics of vibration, wave and sound. In order to see the effectiveness of theprogram, the research used experiment quasi method of non-equilvalent groups pretest-posttest design with 154 students ofgrade-VIII subject. In the program implementation, the experiment group was taught by using guided experiment method, while thecontrol group was taught by using conventional method. The result

 1. EFEKTIVITAS METODE PEMBELAJARAN STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD DENGAN MENGGUNAKAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eko Edi Purnomo

  2012-06-01

  Full Text Available Keberhasilan belajar tidak terlepas dari faktor-faktor yang berpengaruh didalamnya, salah satunya penerapan strategi pembelajaran dan pengunaan alat bantu pembelajaran yang kurang tepat dapat berdampak terhadap hasil belajar yang diperoleh siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas metode pembelajaran STAD dengan bantuan multimedia pembelajaran interaktif dalam meningkatan hasil belajar Komputer Akuntansi pada kompetensi kejuruan memproses data akuntansi dengan menggunakan MYOB Accounting 17. Variabel penelitian terdiri dari penggunaan metode STAD dengan bantuan multimedia pembelajaran interaktif, metode pembelajaran ceramah, dan hasil belajar siswa kompetensi kejuruan memproses data akuntansi dengan MYOB Accounting 17. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode pembelajaran STAD yang disertai multimedia pembelajaran interaktif lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar. Saran yang diajukan yaitu dalam penerapan metode STAD akan menimbulkan suasana yang sedikit ramai sehingga guru dituntut untuk lebih bisa mengelola kelas. Dan penggunaan multimedia harus didukung perangkat multimedia yang lengkap serta guru maupun siswa harus sudah menguasai dasar-dasar dalam pengoperasian perangkat multimedia seperti komputer. Learning success is inseparable from the influential factors in it, one of which strategy application of learning and use of teaching aids are not appropriate to have an impact on student learning outcomes obtained. This study aims to determine the effectiveness of the learning method STAD with the help of multimedia interactive learning in Computer Accounting to improve learning outcomes in vocational competence to process accounting data using MYOB Accounting 17. Variables consisted of the use of STAD method with the help of multimedia interactive learning, teaching methods of lectures, and student vocational competence to process accounting data with MYOB Accounting 17. The results showed that the use of

 2. Folkefinansiert mikrofinans: Folkefinansiering av biogassanlegg i Tanzania

  OpenAIRE

  Hegge, Marit Olsen

  2015-01-01

  I denne oppgaven er det fokusert på hva folkefinansiering via organisasjonen Kiva betyr for mikrofinansprosjekter lokalt i Tanzania. Videre blir utfordringer og muligheter knyttet til folkefinansiering av mikrofinans tatt opp. For å utforske dette fokuseres det på den amerikanske organisasjonen Kiva og den tanzaniske organisasjonen TAHUDE. I oppgaven er blant annet disse problemstillingene tatt opp: (1) Hvordan lokale organisasjoner forholder seg til empowerment og «bottom-up» strategier. (2)...

 3. Dokumentasjon av kvensk kultur: bibliografier og databaser

  OpenAIRE

  Sveum, Tor

  1999-01-01

  Denne artikkelen vil i hovedsak dreie seg om litteraturen om kvenene og det bibliografiske arbeidet som er blitt gjort. Vi skal si litt om de planene vi har framover med å lage en database hvor forskjellige typer materiale kan bli registrert. Vi ønsker å dokumentere den kvenske kulturen gjennom tekst, lyd og bilde, dvs gjennom scanning og konvertering av sentrale kvenske tekster, forskjellige typer lydmateriale (musikktradisjon, dialektprøver) og fotografisk materiale. Først sk...

 4. A Novel MBAFF Scheme of AVS

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Jian-Wen Chen; Guo-Ping Li; Yun He

  2006-01-01

  Adaptive frame/field coding techniques have been adopted in many international video standards for interlaced sequence coding. When the frame/field adaptation is applied on the picture level, the coding efficiency is improved greatly,compared with the pure frame coding or the pure field coding. The picture-level adaptive frame/field coding (PAFF) selects frame coding or field coding once for one picture. If this frame/field adaptation is extended to Macro Block (MB) level, the coding efficiency will be further increased. In this paper, a novel MB-level adaptive frame/field (MBAFF) coding scheme is proposed. In the proposed MBAFF scheme, the top field of the current picture is used as a reference. The experiments are implemented on the platforms of Audio Video coding Standard (AVS) base profile and H.264/AVC, respectively. On the AVS platform, 0.35dB gain can be achieved averagely, compared with AVS1.0 anchor. On the H.264/AVC platform, 0.16dB gain can be achieved averagely, compared with MBAFF scheme of H.264/AVC. Additionally, an extensive subjective quality enhancement can be achieved by the proposed scheme.

 5. Pengembangan Proses Produksi Biodiesel Biji Karet Metode Non-Katalis Superheated Methanol pada Tekanan Atmosfir

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I Wayan Susila

  2009-01-01

  point, and the acid number of non-catalyst method is better than the catalyst method.The disadvantage is that micro carbon residue contained by biodiesel of rubber seed oils (B-100 are still high enough above the allowable standard. The optimum methyl ester content was obtained at molar ratio of 160 and the reaction temperature 290 oC because it produces the largest biodiesel and the smallest glycerol. Abstract in Bahasa Indonesia: Proses produksi biodiesel dari biji karet (Hevea brasiliensis yang dilaksanakan di Indonesia pada umumnya memakai metode katalis (asam atau alkil dan metode pencucian basah atau metode pencucian kering. Metode katalis membawa banyak kerugian antara lain: waktu produksi lama, biaya produksi tinggi karena menggunakan magnesol sebagai absorban, terutama jika pemurniannya menggunakan air (sistem pencucian basah karena akan dapat merusak komponen mesin seperti misalnya: seal cepat bocor, mudah timbul jamur, karat / korosi pada silinder head, pompa dan saringan bahan bakar sering buntu, dan sebagainya. Proses produksi biodiesel dengan metode non-katalis dapat mengatasi kelemahan seperti disebutkan di atas. Pada studi ini, minyak biji karet diperoleh dengan metode pengepresan. Spesifikasi minyak adalah sebagai berikut: viskositas 5,19 cSt, densitas 0,9209 g/ml, kandungan air 0,2%, asam lemak bebas (FFA 6,66%, dan titik didih 305oC. Metodelogi yang digunakan adalah pemrosesan biji karet menjadi biodiesel metode non-katalis superheated methanol. Tranesterifikasi berlangsung di dalam sebuah Bubble Column Reactor (BCR pada temperatur reaksi 270oC, 275oC, 280oC, 285oC, dan 290oC serta pada tekanan atmosfir. Rasio molar antara methanol dan minyak biji karet adalah: 140, 150, dan 160. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada proses pembuatan biodiesel dari minyak nabati metode katalis biasanya melalui berbagai tahapan proses yaitu: proses degumming untuk melepaskan getah atau lendir yang dikandungnya, esterifikasi untuk menurunkan kadar FFA sampai di bawah

 6. Timing Grey: En självbalanserande robot med ultraljud och egenutvecklad hastighetsmätare

  OpenAIRE

  Cassirer, Albin; Eriksson, Viktor; Gnospelius, Mikael; Kramarz, Anna; Landerholm, Johan

  2012-01-01

  This bachelor thesis describes the process of developing a two wheeled robot with active balancing. The robot is designed to go straight ahead until it reaches a finish line. Then it shall stop to stand still balancing. The workload in the group has been divided according to the previous individual projects, which are attached. The design of the robot is inspired by the concept of the Segway. The main components are a DC-motor for the propulsion, an ultrasonic sensor for distance measurements...

 7. Dust separation at high temperatures a method for cleaning fly ashes? Final report; Stoftavskiljning vid hoeg temperatur en metod foer rening av flygaska? Slutrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zintl, Frank [TPS Termiska Processer AB, Nykoeping (Sweden)

  2002-12-01

  An experimental study of separation of fly ashes by a filter at high temperatures, 300-650 deg C, with the purpose to study: Capture of heavy metals (Cd, Hg, Pb, Zn) in the fly ash; Relation between heavy metal capture and temperature; Relation between heavy metal capture and the availability of fuel chlorine. Pelletized forestry waste fuel was doped with heavy metals in two different forms. Pelletized Salix was also used, without doping. The study shows that: There is a strong inverse relation between the capture of heavy metals and the filter temperature; There is a strong relation between the availability of chlorine and the capture of heavy metals. Separation at 300-650 deg C gives much less heavy metals in the fly ash, however the ash is not clean enough to allow disposal in ordinary landfills. Thus, high temperature filtering does not seem to be a promising solution for producing 'clean' fly ash.

 8. Tilnærmede metoder for beregning av maksimale søylemoment / Approximate methods for calculation of maximum moment in columns

  OpenAIRE

  2005-01-01

  In frame structures, consisting of columns and beams, gravity loading on beams (floors) leads to moments as well as axial forces in the columns. In cases with slender columns, maximum moments may develop between columns ends due to second order effects. Approximate methods for calculating maximum moments between column ends are given in Norwegian and international standards. These ``conventional'' methods are formulated in terms of approximate effective lengths and a moment gradient factor (o...

 9. Risk based methods for optimised operation of power stations - a pilot study; Riskbaserade metoder foer optimerad drift av kraftvaermeverk - en foerstudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gunnars, Jens; Gustavsson, Fredrik [Det Norske Veritas AB, Stockholm (Sweden)

  2002-03-01

  Methods for risk based planning and management of maintenance and operation of mechanical components in power stations have been studied. Risk based methods may be utilised for analysis of the risk level with reference to both safety and economy of the plant. The methods can be an important tool for planning and optimisation of the annual investment in different types of maintenance actions, with the purpose of improving long term profitability. The risk based planning can include: selection of components, inspection intervals, coverage, planning of time for replacement/repair of components, and selection of operation conditions. The first part of the report is a general survey and description of risk based methods for analyse of mechanical components. Some problems specific to power stations are discussed. Application of quantitative RBI is illustrated for the water system in steam boiler number 5 at Aabyverket. The possibilities to decrease inspection costs or increase availability also for power stations is obvious, and is expected to result in competitive advantages. The use and understanding of quantitative reliability methods are a necessary and essential part of any RBI assessment.

 10. Patienters erfarenheter av att hantera symptom relaterat till svårläkta venösa bensår

  OpenAIRE

  Kopp, Linda; Lindström, Helena

  2013-01-01

  Bakgrund: I Sverige har cirka 50 000 människor venösa bensår och kostnaden för att behandla dessa beräknas uppgå till omkring en miljard kronor. Svårläkta venösa bensår kan påverka individen på ett fysiskt, psykiskt och socialt plan. Syftet: Att beskriva patienters erfarenheter av att hantera symptom relaterat till svårläkta venösa bensår. Metod: Kvalitativ forskningsintervju med semistrukturerade frågor tillämpades som datainsamlingsmetod och utfördes på fyra vårdcentraler i Mellansverige me...

 11. Gender on the raggedy edge of the 'Verse : En studie av maskulinitet, femininitet och våld i Joss Whedons Firefly och Serenity

  OpenAIRE

  Geijer, Linnéa, Alexandra

  2015-01-01

  Abstract/Sammanfattning Syftet med detta arbete är att med en narratologisk metod undersöka hur femininitet och maskulinitet representeras i relation till våld i serien Firefly och filmen Serenity. Detta görs med fokus på huvudkaraktärerna Malcolm ’Mal’ Reynolds och River Tam. Som teoretisk grund används teorier om och kring representation, stereotyper, genussystemet, samt maskulinitet och våld. Våldet undersöks utifrån tre aspekter, hur karaktärerna utsätts för våld, hur de använder sig av ...

 12. Att undervisa synskadade elever i klassisk gitarr : En intervjustudie av gitarrlärares syn på hur musikundervisning kan bedrivas med synskadade elever

  OpenAIRE

  Manisalis, Achilleas

  2016-01-01

  Syftet med studien att undersöka hur gitarrlärare arbetar med synskadade elever i klassisk gitarrundervisning, målet är att underlätta lärares arbete när det gäller att undervisa just synskadade elever i klassisk gitarr. Studiens forskningsfrågor är: Vad arbetar gitarrlärare med i sin undervisning med synskadade gitarrelever? På vilka sätt arbetar gitarrlärare med synskadade elever? Varför väljer lärare att arbeta som de gör? Studiens metod utgörs av intervjuer med lärare och elever samt och ...

 13. Dynamate Industrial Services - En spindel i CSR-kontexten : En utvärdering och kartläggning av Dynamate Industrial Services CSR-arbete

  OpenAIRE

  Forss, Johan; Holmgren, Oscar

  2013-01-01

  Forskningsfrågor: Går det att urskilja CSR-engagemang inom DIS och på vilket sätt arbetar DIS med CSR? Hur påverkas DIS arbete av deras intressenters involvering och engagemang beträffande CSR frågor, vilka utmaningar och möjligheter kan identifieras gällande detta? Syfte: Syftet med studien är att kartlägga och utvärdera hur DIS arbetar med CSR. Metod: Denna studie är en fallstudie med kvalitativ ansats som inriktar sig på en viss organisation, i detta fall DIS. För denna studie utfördes sju...

 14. Vara steget före : Bedömning av patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym

  OpenAIRE

  Bååth, Carina

  2008-01-01

  Det övergripande syftet var att beskriva och jämföra sjuksköterskors och underskö­terskors bedömningar av patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym samt de­ras uppfattningar om att använda bedömningsinstrument. Vidare att beskriva sjuk­sköterskors och undersköterskors uppfattningar om hur de bedömer patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym. Metod: Etthundrasjuttio pati­entjournaler granskades. Intervjuer med sjuksköterskor (n=9) och undersköterskor (n=9) genomfördes. Resultat...

 15. Tynn tildekking av forurenset sediment: Småskala diffusjonsforsøk og modellering av diffusjon gjennom ulike dekklagsmaterialer

  OpenAIRE

  Nag, Silje

  2008-01-01

  Fire materialers evne til å redusere utlekking av miljøgiftene PAH og PCB fra forurenset sediment ved tynnsjikts tildekking, ble undersøkt. Materialene bestod av suspendert kalk fra Hustadmarmor, miljøgips fra NOAH, marin leire og pulverisert aktivt karbon (AC). Materialene ble undersøkt ved måling av diffusjonsfluks fra småskala diffusjonsforsøk i laboratorium i 101 dager, og beregning og modellering av diffusjonsfluks og utvikling av diffusjonsfluks på bakgrunn av målte parametere.Metodene ...

 16. Konsum av risiko-matvarer - Beskrivelse av en undersøkelse som skal kartlegge konsum av matvarer med betydning for inntaket av miljøgifter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helle Margrete Meltzer

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI perioden 1999-2001 vil det bli gjennomført tre kostholdsundersøkelser som til sammen skal kartlegge konsum avmatvarer med betydning for inntaket av miljøgifter i Norge, fortrinnsvis kadmium, kvikksølv, PCB og dioksiner.Disse giftene finnes hovedsakelig i krabbe, flatfisk, skjell, gjedde og abbor, lever eller nyre fra vilt og viltvoksendesopp. Fordi gjennomsnittskonsumet er lavt, spørres det ikke spesifikt om disse matvarene i landsdekkende kostholdsundersøkelsersom 'Norkost'. Hensikten med studien er å kunne gi en bedre beskrivelse av eksponeringsfordelingeni befolkningen med tanke på miljøgifter. Fordelingen er antakelig skjev, dvs. et stort antall personerventes å ha et lavt inntak og noen få personer ventes å ha et relativt høyt inntak av de undersøkte stoffene. Eventuelleukjente risikogrupper vil kunne avdekkes, og det er av stor interesse å undersøke hvor stor eksponeringen i deutsatte gruppene er.Del A av undersøkelsen er landsdekkende og omfatter en postal frekvensundersøkelse til 10 000 tilfeldig valgtepersoner mellom 18 og 79 år. Del B omfatter en postal frekvensundersøkelse til 6000 tilfeldig valgte personer i sekskommuner, der tre er kystkommuner og tre er innlandskommuner. Kommunene blir valgt ut fra kjennskap til godtilgang på de aktuelle matvarene. Vi antar at der tilgangen på matvarene er god, er konsumet høyere. Del C avundersøkelsen vil omfatte høykonsumenter av aktuelle matvarer, valgt fra del B av undersøkelsen. Dette vil være endybdestudie der analyser av miljøgifter i blod, hår og urin også skal inngå.Undersøkelsen er den første i sitt slag her til lands og vi kjenner ikke til at tilsvarende studier er gjort i andreland. Hensikten med artikkelen er å gi en beskrivelse av undersøkelsen i en tidlig fase av gjennomføringen.Meltzer HM, Bergsten C, Stene LC, Stigum H, Wiborg ML, Lund-Larsen K, Alexander J. Consumption ofcontaminated foods – Description of a dietary survey

 17. Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Layanan Perpustakaan dengan Menggunakan Metode LibQual (Studi Kasus pada Perpustakaan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh)

  OpenAIRE

  Siahaan, Fajar Alam

  2011-01-01

  Siahaan, Fajar Alam. 2010. Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Layanan Perpustakaan dengan Menggunakan Metode LibQual (Studi Kasus pada Perpustakaan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh). Penelitian ini dilakukan di perpustakaan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh pada bulan Juni 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan perpustakaan pada perpustakaan Universitas Syiah Kuala berdasarkan harapan dan persepsi pengguna. Metode yang digun...

 18. Goodwill : En studie av företags transparens i redovisningen av koncerngoodwill

  OpenAIRE

  Edlund, Martin; Lind, Erik

  2012-01-01

  Goodwill är en immateriell tillgång som funnits inom redovisningen de senaste hundra åren. Hur goodwill ska behandlas diskuteras flitigt av forskare och yrkesverksamma. Från och med 2005 beslutade EU att alla noterade företag i unionen skulle följa IASB:s standarder vid upprättandet av sin koncernredovisning. Med de nya reglerna följde att goodwill ska värderas till verkligt värde och årligen testas för nedskrivningsbehov. Denna värderingsmetod innehåller subjektiva bedömningar av företagsled...

 19. Betydning av fruktose for kostrelaterte helseproblemer

  OpenAIRE

  Kolderup, Astrid

  2013-01-01

  Synet på sukker som næringsmiddel har endret seg de siste ti-årene. Tidligere antakelser, som blant annet at sukker ikke virker fetende, er i dag erstattet med kunnskap om klare sammenhenger mellom sukkerinntak og sykdom. Fruktoses rolle i denne sammenhengen er fortsatt noe uklar. Målet med denne litteraturgjennomgangen er å beskrive kroppens håndtering av fruktose, samt diskutere fruktoses rolle i kostrelaterte helseproblemer, med fokus på blodglukosehomeostase, fedme og karsykdom. På gr...

 20. Konstruktion och utveckling av pneumatisk pressfixtur

  OpenAIRE

  Nyberg, Michael

  2007-01-01

  Flextronics Design i Linköping, som ingår i den stora amerikanskägda Flextronics- koncernen, är en industrialiseringsenhet på mobiltelefonsidan. Det innebär att verksamheten kretsar kring att ta fram test- och monteringsprocesser, samt tillhörande utrustning, som sedan implementeras hos högvolymsfabrikerna belägna i olika låg-kostnads-länder. På mobiltelefonerna finns, beroende på modell, ett antal detaljer som pressas fast, antingen för hand, med en manuell press, eller med hjälp av en pneum...

 1. Objektorientert programmering av datastrukturer og grensesnitt (Java)

  OpenAIRE

  Hansson, Knut W.

  2014-01-01

  Ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, bachelorstudiene i IT, undervises kurset ”Objektorientert programmering av datastrukturer og grensesnitt (”Java 2”)” som gir 7,5 studiepoeng. Studentene har da tidligere hatt ganske mye objektorientert programmering, delvis med Visual Basic (16,5 stp) og delvis med Java (7,5 stp). De har også hatt et kurs i objektorientert analyse og design (UML – 7,5 stp) og databaser (7,5 stp). Kurset ”Java 2” er således et kurs for viderekommende og f...

 2. RDandD Programme 2010. Programme for research, development and demonstration of methods for the management and disposal of nuclear waste; Fud-program 2010. Program foer forskning, utveckling och demonstration av metoder foer hantering och slutfoervaring av kaernavfall

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2010-09-15

  The RD and D programme 2010 gives an account of SKB's plans for research, development and demonstration during the period 2011-2016. SKB's activities are divided into two main areas - the programme for Low and Intermediate Level Waste (the Loma program) and the Nuclear Fuel Program. The RD and D Programme 2010 consists of five parts: Part I: Overall Plan, Part II: Loma program, Part III: Nuclear Fuel Program, Part IV: Research on analysis of long-term safety, Part V: Social Science Research. The 2007 RD and D programme was focused primarily on technology development to realize the final repository for spent nuclear fuel. The actions described were aimed at increasing awareness of long-term safety and to obtain technical data for application under the Nuclear Activities Act for the final repository for spent fuel and under the Environmental Code of the repository system. Many important results from these efforts are reported in this program. An overall account of the results will be given in the Licensing application in early 2011. The authorities' review of RD and D programme in 2007 and completion of the program called for clarification of plans and programs for the final repository for short-lived radioactive waste, SFR, and the final repository for waste, SFL. This RD and D program describes these plans in a more detailed way

 3. Enzymatic pretreatment of wood chips for energy reductions in TMP production. A method for ranking of enzymes; Enzymatisk foerbehandling av flis foer energibesparing vid TMP tillverkning. Metod foer rankning av enzymer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Viforr, Silvia

  2010-11-15

  The production of thermomechanical pulp (TMP) demands high levels of energy. This, together with current expensive energy prices of nowadays results in significant costs, which is the reason why there is a demand for processes that require less energy. One way of reducing energy consumption in TMP refining could be to pretreat the wood chips with enzymes before the subsequent refining step. However, enzymes molecules are relatively large, which limits the impregnation process, and so the pores in the fibre walls are not large enough to fit the size of the enzymes. By mechanically pretreating wood chips in a screw feeder and press equipment, this opens the wood structure significantly which increases enzyme penetration. If enzymes are used for reducing energy consumption in TMP processes, it is necessary to optimise the enzymatic effect during the pretreatment of wood chips. It is very expensive to evaluate completely the effect of enzymes in large scale refining. Thus there is a need for other relevant methods for rapidly and effectively evaluating the energy saving effects when it comes to refining enzymatic pretreated wood chips. The aim of this project was to find a method for ranking of enzymes for pretreatment of chips for energy savings at TMP production. This method was to be independent of the type of enzyme used and of the type of pretreated wood chips involved. In order to asses the method for ranking enzymes being used in the pretreatment of chips to reduce energy input during refining, a comparison between the method and a mill trial was carried out in the mill trial. A known chemical pretreatment was used; here it was sulphonation of the wood chips before refining with low sulphite levels. Further, a laboratory wing refiner was used as an evaluation equipment. The trial started with the running conditions for a wing refiner that the best correspond with industrial refining. An evaluation was made on the effect of enzymatic pretreatment on energy savings during refining, when an industrial enzyme was used, here a pectinase. An assessment of the method used in the mill trial showed that the method for ranking enzymes in the pretreatment of wood chips could benefit from using a wing as the laboratory refiner. The enzymatic pretreatment of wood chips with pectinases indicated a positive result when it come to the effect of the enzymes on reduction in energy consumption during TMP production. A wing refiner can be used as a tool for evaluation and ranking enzymes, when pretreating chips for reducing energy consumption. A survey of enzymes that are effective in the pretreatment of wood chips in order to reduce the energy input at TMP production is recommended to be done. The experimental costs for mapping the enzymes suitable for pretreatment of wood chips at TMP production using the evaluation method developed in this work may be significantly reduced

 4. EFEKTIVITAS METODE PEMBELAJARAN INKUIRI DENGAN METODE PEMBELAJARAN KONVENSIONAL UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN IPS TERPADU POKOK BAHASAN PERMINTAAN, PENAWARAN DAN TERBENTUKNYA HARGA PASAR SISWA KELAS VIII SMP 2 BAE KUDUS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nailul Hana

  2012-06-01

  Full Text Available Proses belajar mengajar di sekolah menentukan keberhasilan pembelajaran. Belajar mengajar merupakan dua konsep yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berdasarkan observasi awal guru pelajaran IPS masih menggunakan metode ceramah atau konvensional. Hasil belajar IPS Terpadu kelas VIII SMP 2 Bae Kudus menunjukan rendahnya pemahaman siswa terhadap konsep IPS dapat dilihat dari nilai rata-rata mata pelajaran IPS Terpadu kurang dari 75.Jenis penelitian ini adalah penelitian True ExperimentalDesign dengan menggunakan rancangan Control group pretest-posttest. Populasi dari penelitian ini adalah kelas VIII SMP 2 Bae Kudus.Sampelnya adalah kelas VIII F dan VIII G SMP 2 Bae Kudus Tahun Ajaran 2011/2012.Variabel bebas meliputi penerapan metode pembelajaran inkuiri dan metode pembelajaran konvensional.Dan variabel terikat meliputi peningkatan hasil belajar siswa kelas VIII SMP 2 Bae Kudus. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan metode tes.Hasil penelitian ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal telah dicapai dengan metode pembelajaran inkuiri yaitu sebesar 86%. Sedangkan dengan metode pembelajaran konvensional sebesar 63%. Gain kelas ekperimen yaitu 0.55 dan gain kelas kontrol sebesar 0.37. dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol mengalami peningkatan hasil belajar dengan kriteria sedang. The process of teaching and learning in schools to determine successful learning. Teaching and learning are two concepts that can not be separated from one another. Based on preliminary observations are social studies teachers use the lecture method or conventional. Integrated learning outcomes IPS eighth grade SMP 2 Bae Kudus shows lack of understanding of the concept of IPS students can be seen from the average value of integrated social studies less than 75. Type of research is a True Experimental Design using design Control group pretest-posttest. The population of this study was a class VIII SMP 2 Bae Kudus. The sample

 5. SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN KELAYAKAN KREDIT SEPEDA MOTOR HONDA DI NUSANTARA SAKTI CABANG SUKUN SEMARANG DENGAN METODE SCORING SYSTEM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lutfi Madiono

  2013-08-01

  Full Text Available Kegiatan administrasi kredit motor yang meliputi kegiatan analisis secara kuantitatif dan kualitatif  dilakukan secara manual mulai dari pengumpulan berkas sampai pengambilan keputusan diterima atau ditolak dan menimbulkan potensi  tidak objektif dalam pengambilan keputusan akhir. Salah satu faktor yang menyebabkan kegiatan pengambilan keputusan memakan waktu yang lama adalah penyajian data yang diperoleh dari kegiatan administrasi kredit disajikan dalam bentuk kualitatif atau tidak dalam bentuk angka. Rata–rata waktu yang dibutuhkan untuk proses pengajuan kredit dari survey dan pengumpulan berkas untuk menghasilkan keputusan layak / tolak membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam. Pendekatan yang digunakan untuk mendukung sistem pendukung keputusan kelayakan kredit adalah dengan metode scoring system dan metode pengembangan sistem dengan metode web engineering. Sistem pendukung keputusan ini bertujuan untuk mempercepat proses kelayakan dan akurasi kredit sepeda motor. Sistem ini menghasilkan simulasi kelayakan kredit dengan kriteria uang muka, angsuran, administrasi dan karakter pribadi. Kata kunci : sistem pendukung keputusan, scoring system, web engineering, kredit motor.

 6. Kvantitativ analyse av biooljer fra Ltl-prosessen ved bruk av GC-FID

  OpenAIRE

  Vogt, Mari Hove

  2015-01-01

  Etter hvert som energiressurser minker og klima endres, blir det nødvendig med en ny fornybar energikilde som ikke tilfører nytt CO2 til atmosfæren, er kompatibel med nåtidens bilmotorer, samt ikke konkurrerer med matproduksjon. Lignocellulose er det fornybare materialet det finnes mest av, og lignin (en av tre hovedkomponenter i lignocellulose) er et biprodukt fra f.eks. papirindustrien. I biomassegruppen til Tanja Barth på kjemisk institutt, UiB har det blitt u...

 7. The Hero's journey: monomyten i Santo Daime : Bruken av ritualer i gjenskapelsen av heltereisen

  OpenAIRE

  2010-01-01

  Religion omfatter det mest subjektive feltet innen menneskelig adferd. Å ta vare på subjektets egenart er derfor en ytterst viktig del av det å studere religiøse fenomener. Mine observasjoner og mine informanter har derfor vært de viktigste kildene inn i Santo Daimes religiøse univers da det ikke finnes en annen religiøs virkelighet enn den troendes tro. I denne oppgaven benytter jeg meg av Joseph Campbells teori om monomyten, først lansert gjennom boken The Hero with a thousand faces, fr...

 8. Effekt av ulike ensileringsmidler på kvaliteten av grassurfôr

  OpenAIRE

  Holte, Marita

  2012-01-01

  Surfôrkvaliteten påvirkes av mange faktorer, hvor blant annet bruk av tilsetningsmidler er et viktig element med tanke på å sikre ei vellykka gjæring. Det finnes flere typer ensileringsmidler som har ulik virkning på ensileringsprosessen. Mange velger imidlertid å kutte kostnaden forbundet med ensileringsmidler, særlig ved høyt tørrstoffnivå. Selv om høy tørrstoffprosent i seg selv vil begrense faren for feilgjæring, vil problemer knyttet til den hygieniske kvaliteten, som mugg- og gjærsopp, ...

 9. Outsourcing : En kvalitativ studie av beslutningsgrunnlag og suksessfaktorer ved utsetting av vikartjenester

  OpenAIRE

  Nguyen, Long Thanh

  2011-01-01

  Temaet i denne oppgaven er outsourcing av vikartjenester. Oppgaven tar for seg outsourcingsavtalen mellom DnB NOR og Adecco. Formålet var å finne hvilke kriterier som ligger til grunn for en beslutning om å outsource vikartjenester, og hva som vil være kritisk for å lykkes med en slik prosess. For å klare dette, har jeg forsøkt å tilegne bedre forståelse rundt outsourcing av vikartjenester, hvilke vurderinger som ligger til grunn for en outsourcingsbeslutning, hva som skal til for å lykkes me...

 10. Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

  OpenAIRE

  Sesseng, Erik Hegseth

  2008-01-01

  I Norge er elektrisitet den mest anvendte energikilden til oppvarming av bygninger. Dette er uvanlig i andre europeiske land, hvor vannbåren varme er det dominerende oppvarmingssystemet. Hovedmålet med denne oppgaven er å analysere potensialet for en omlegging til vannbåren varme i Norge fram til 2020. Ved å studere de tekniske, miljømessige og økonomiske konsekvensene en omlegging vil medføre. I denne rapporten ble det utført økonomiske analyser for lønnsomheten av vannbårene varmesystemer ...

 11. Analyse av klimatilpassningstiltak : en casestudie av avløpsnettet i Veumdalen, Fredrikstad kommune

  OpenAIRE

  Myking, Jakob Severin Eide

  2012-01-01

  Økt forståelse av fortidens klimaendringer og klimasystemet i sin helhet, har gitt forskerne mulighet til å anta fremtidens klimaendringer. Denne økte forståelsen har gitt sikre tegn på at klimaendringene er knyttet til en stor grad av usikkerhet. Det eneste som er sikkert, er at klimaendringer kommer til å skje, og at det er umulig å si med sikkerhet når eller med hvilken kraft de vil inntreffe. Det som derimot kan sies med sikkerhet, er at befolkningen kommer til å øke. Dette vil føre til ø...

 12. PERBANDINGAN DUA METODE PEMBELAJARAN TENTANG DEMAM BERDARAH DENGUE PADA GURU SEKOLAH DASAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aryani Pujiyanti

  2013-02-01

  peran guru untuk memberikan pendidikan kesehatan tentang DBD kepada siswa di sekolah. Penelitian ini merupakan salah satu model mobilisasi komunitas sekolah di Kota Semarang untuk program pencegahan demam berdarah dengue (DBD. Model dilaksanakan dengan membandingkan 2 metode pendidikan kesehatan yaitu pendekatan pembelajaran aktif dengan pemberian poster dan leaflet. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan model terhadap pengetahuan, sikap, perilaku (PSP dan self efficacy guru sekolah dasar tentang DBD di sekolah. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan jenis studi intervensi masyarakat. Rancangan yang digunakan adalah non equivalen control group design. Sampel penelitian adalah guru pendidikan jasmani di Kecamatan Tembalang (kelompok perlakuan dan Kelurahan Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan (kelompok pembanding yang dipilih secara purposif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan, praktek dan self efficacy guru pada kelompok dengan pembelajaran aktif lebih tinggi daripada kelompok guru yang menerima edukasi leaflet dan poster. Metode pembelajaran aktif mampu meningkatkan pengetahuan, perilaku dan self efficacy guru dalam perilaku pencegahan DBD secara signifikan (p<0,05 daripada metode poster dan leaflet. Kepercayaan diri guru untuk menjadi promotor kesehatan di sekolah lebih besar pada kelompok dengan metode pembelajaran aktif daripada kelompok dengan metode poster dan leaflet. Metode pembelajaran aktif dapat direkomendasikan dalam pendidikan kesehatan tentang DBD di sekolah dasar.   Kata kunci : guru, pencegahan DBD, pembelajaran aktif

 13. Overview of AVS-video: tools, performance and complexity

  Science.gov (United States)

  Yu, Lu; Yi, Feng; Dong, Jie; Zhang, Cixun

  2005-07-01

  Audio Video coding Standard (AVS) is established by the Working Group of China in the same name. AVS-video is an application driven coding standard. AVS Part 2 targets to high-definition digital video broadcasting and high-density storage media and AVS Part 7 targets to low complexity, low picture resolution mobility applications. Integer transform, intra and inter-picture prediction, in-loop deblocking filter and context-based two dimensional variable length coding are the major compression tools in AVS-video, which are well-tuned for target applications. It achieves similar performance to H.264/AVC with lower cost.

 14. Faktorer som ligger i fokus vid valet av resa

  OpenAIRE

  Lönnberg, Sandra

  2011-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att klargöra faktorer som ligger i fokus då kunden väljer och planerar sin resa. Som företag är det av stor betydelse att veta vad som påverkar kundernas val av och planering av resan redan före den äger rum. En stor del av undersökningen kommer att beröra rid/aktivitetsresor då examensarbetets uppdragsgivare säljer denna typs resor. Den teoretiska referensramen är uppbyggd av två huvuddelar, konsumentbeteende inom turismbranschen och turismprodukten. Kap...

 15. Kartlegging av tungmetaller i sedimentene i Hortenkanalen for Borre kommune

  OpenAIRE

  Helland, A.

  1993-01-01

  NIVA har nå på oppdrag fra Borre kommune kartlagt innholdet av tungmetaller i bunnsedimentene i Hortenkanalen. Undersøkelsen er utført på bakgrunn av planene om rehabilitering av kanalen. Undersøkelsene viste store overkonsentrasjoner av bly (100 X bakgrunn) og kvikksølv (30 X bakgrunn) i Hortenkanalen og Fyllinga båthavn. Høye verdier ble også registrert i andre deler av kanalen. Tidligere utslipp fra Anker Sønnak til kanalen synes å være kilden til bly og kvikksølvforurensningen. Høye verdi...

 16. Low-Complexity Tools in AVS Part 7

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Feng Yi; Qi-Chao Sun; Jie Dong; Lu Yu

  2006-01-01

  Audio Video coding Standard (AVS) is established by the AVS Working Group of China. The main goal of AVS part 7 is to provide high compression performance with relatively low complexity for mobility applications. There are 3 main low-complexity tools: deblocking filter, context-based adaptive 2D-VLC and direct intra prediction. These tools are presented and analyzed respectively. Finally, we compare the performance and the decoding speed of AVS part 7 and H.264 baseline profile. The analysis and results indicate that AVS part 7 achieves similar performance with lower cost.

 17. Betydelsen av kompetensutveckling inom olika verksamheter

  OpenAIRE

  Gottfridsson, Anna

  2005-01-01

  För att förändra behövs tillgång till kompetenser. Olika verksamheter har olika behov av kompetensutveckling för att nå sina mål. Att finna behov av kompetenser i förhållande till verksamhetens mål, kan vara en början på att rätt kompetens hamnar på rätt plats utifrån de satsningar som görs. En utvärdering kan göras för att utvisa om verksamheten är på rätt väg mot förändring. Uppsatsens syfte är att skapa förståelse för kompetensutvecklingens betydelse för att verksamheten ska kunna förändra...

 18. Uvedba metode SMED za obdelavo družine izdelkov na obdelovalnem centru DOOSAN

  OpenAIRE

  Lovrenčič, Sašo

  2012-01-01

  Podjetje, ki želi uspešno poslovati, mora proizvajati hitro, racionalno in fleksibilno. Ker je konkurenca na trgu vse večja in se temu posledično trgi hitreje razvijajo in prilagajajo, moramo v celoti ugoditi kupčevim željam, v kolikor želimo ostati konkurenčni. V svoji diplomski nalogi bom z uvedbo metode SMED na obdelovalnem centru DOOSAN skušal skrajšati čase menjave orodij, kar bi posledično pomenilo manjšo ceno izdelka ter povečano produktivnost stroja. V nalogi bom predstavil potre...

 19. Uporaba simulacijskega modeliranja in metod mrežnega programiranja za primer peke kruha

  OpenAIRE

  Duh, Mojca

  2010-01-01

  Diplomsko delo temelji na razvoju simulacijskega modela za pridelavo pšenice in nadaljnjo peko kruha ter aplikaciji metod mrežnega programiranja projekta peko kruha. Simulacijski model bo temeljil na tehnološki karti, katera bo osnova za ekonomsko analizo te dopolnilne dejavnosti. Vzporedno se bo na istem primeru aplicirala metoda mrežnega programiranja in sicer metoda CPM in PERT metoda. Pri metodi CPM bodo prikazani podatki o najzgodnejših in najpoznejših rokih dogodkov. Pri metodi PERT pri...

 20. NELINEARNE MULTIVARIATNE STATISTIČNE METODE ZA SPROTNO ODKRIVANJE NAPAK V INDUSTRIJSKIH PROCESIH

  OpenAIRE

  Bratina, Božidar

  2009-01-01

  Disertacija obravnava odkrivanje napak v tehničnih sistemih z uporabo multivariatnih statističnih metod, prilagojenih realnim (nelinearnim) industrijskim procesom. Z vidika napak v tehničnih sistemih, ki so neizbežne in s tem povezanih ekonomskih izgub zaradi izpadov proizvodnje, je za povečanje kakovosti in učinkovitosti proizvodnje potrebno proizvodne procese sprotno nadzorovati in nadgrajevati s sistemi za odkrivanje napak. Le-ti temeljijo na primerjavi delovanja procesov z matematičnimi m...

 1. Vurdering af renseeffekt for metoder til lokal rensning og afledning af regnvand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vezzaro, Luca; Eriksson, Eva; Mikkelsen, Peter Steen

  called LAR-projekthåndbog), coordinated by Rambøll Danmark A/S and Orbicon A/S. The project was financed by the Center for Park og Natur at the Københavns Kommune. The language of this report is English, but results (tables and graphs) are presented in Danish, in order to harmonize the report...... with the main document of the catalogue (in Danish). To simplify the reading of the results for a Danish audience, LAR metoder and rensemetoder names are listed in the report in Danish. Below a list of Danish terms with the corresponding English translation is presented....

 2. METODE USTVARJALNEGA REŠEVANJA PROBLEMOV PRI POSPEŠEVANJU PRODAJE RAČUNOVODSKIH STORITEV

  OpenAIRE

  Rižnar, Laura

  2016-01-01

  V tem diplomskem projektu smo se posvetili metodam ustvarjalnega reševanja problemov za pospeševanje prodaje računovodskih storitev, kjer smo podrobneje obravnavali računovodski servis C&H d.o.o. Delo diplomskega projekta zajema teoretičen in praktičen del. V teoretičnem delu diplomskega projekta opisujemo tehnike za definiranje problemov in priložnosti, tehnike za ustvarjalno razmišljanje, kvantitativne metode za odločanje po več kriterijih hkrati ter načine pospeševanja prodaje računovo...

 3. ANALISIS PERCEPATAN GETARAN TANAH MAKSIMUM WILAYAH YOGYAKARTA DENGAN METODE ATENUASI PATWARDHAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam Haris

  2013-05-01

  Full Text Available Gempabumi merupakan peristiwa alam yang sangat merusak dalam hitunggan waktu yang sangat singkat. Sebagai contoh gempabumi Yogyakarta yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 dengan kekuatan  6,4 SR. Gempa tersebut banyak sekali memakan harta dan korban jiwa. Penelitian ini  bertujuan  untuk  menganalisa dan  mengetahui sebaran  nilai  percepatan  getaran  tanah  daerah Yogyakarta  dan  untuk  mengetahui  tingkat  risiko  kerusakan  yang  diakibatkan  gempa  di  daerah tersebut periode 1980-2010. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumbert dari USGS dengan skala magnitudo ≥ 4 SR, pada batasan 110°04 BT - 110°08 BT dan 7°5 LS - 8°2 LS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode  atenuasi Patwardhan. Metode  ini dipilih karena lebih sesuai dengan   hasil verifikasi   riil di lapangan   sebagaimana telah dilaporkan oleh Sucipto, 2010 bahwa  gempa    merusak yang    terjadi    di  Yogyakarta tercatat rata -rata  memiliki intensitas antara V-VII   MMI. Metode ini digunakan untuk menganalisis nilai percepatan getaran tanah dan nilai intensitas gempabumi sebagai acuan untuk mengetahui daerah yang rawan mengalami kerusakan akibat gempa. Berdasarkan hasil penelusuran data USGS diketahui bahwa   sebagian besar wilayah Yogyakarta didominasi gempa berskala  5  SR  dengan tingkat seismisitas yang tinggi, dimana  gempa-gempa berskala menengah ke atas sering terjadi di wilayah ini. Selanjutnya, setelah dilakukan analisa data dengan menghitung  nilai percepatan getaran tanah  diketahui bahwa  nilai percepatan getaran tanah maksimum di daerah ini berkisar antara  50-60 gal. Sebaran daerah yang rawan mengalami kerusakan akibat gempa berkonsentrasi di kabupaten Bantul serta beberapa daerah Kulon Progo dan Gunung Kidul.

 4. DOLOČANJE KAKOVOSTI ODPADNE VODE IN ODPADNEGA BLATA KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE Z UPORABO KEMOMETRIČNIH METOD

  OpenAIRE

  Rihter zagoričnik, Urška

  2009-01-01

  Zbrali smo podatke monitoringa za odpadne vode in odpadno blato na komunalni čistilni napravi od leta 1999 do 2004. Dodatno smo pridobili še podatke monitoringa za leto 2007 za mesec november in december. Za obdelavo rezultatov meritev smo uporabili različne kemometrične metode: osnovne statistične metode za določitev povprečne vrednosti in mediane, standardnega odmika, minimalne in maksimalne vrednosti merjenih fizikalno kemijskih parametrov in njihove medsebojne korelacijske koefic...

 5. Validacija analizne metode za določanje glukozinolatov v semenih navadnega rička (Camelina sativa )

  OpenAIRE

  Moškon, Anja

  2010-01-01

  Namen diplomskega dela je bila validacija analizne metode za določanje glukozinolatov v semenih navadnega rička. Določili smo vsebnosti glukozinolatov z visokotlačno tekočinsko kromatografijo (po dveh različnih metodah) v 27 vzorcih slovenskega porekla, treh zaporednih letin (2007,2008 in 2009). Za primerjavo smo določili glukozinolate še 4 vzorcem iz tujine (Danska, Nemčija, ZDA in Finska). Vzorcem smo določili še delež vlage in količino olja. Opravili smo validacijo analizne metode, dol...

 6. Prosjektanalyse av Kai Kos Dehseh : en bedriftsøkonomisk lønnsomhetsvurdering av Statoil sitt oljesandprosjekt i Canada

  OpenAIRE

  Hedenstad, Aleksander; Strøm, Johannes

  2010-01-01

  Denne utredningen er en prosjektanalyse av Statoils oljesandprosjekt i Canada. I utredningen gjennomfører vi en bedriftsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av prosjektet ved hjelp av utvidet netto nåverdi. Dette innebærer at vi vurderer lønnsomheten til prosjektet på bakgrunn av statisk nåverdi, verdi av fleksibilitet og strategisk verdi. Den statiske nåverdien viser at prosjektet har en positiv netto nåverdi på 2,1 milliarder dollar, og dermed er lønnsomt. I tillegg har Statoil flere realopsjone...

 7. Utveckling av komponenter för att realisera reglering av ett elektrostatiskt ställdon

  OpenAIRE

  Tram, Tommy; Burlin, Fredrik

  2011-01-01

  SammanfattningI Higuchi och Yamamoto laboratoriet på Tokyo Universitetet har det utvecklats en elektrostatiskt ställdon som kan förflytta pappersliknande halvledande material med hjälp av elektrostatiska fält.I denna rapport presenteras utvecklingen av ett antal grundlägande komponenter för att realisera reglering av ett elektrostatiskt ställdon. Genom att använda bildbehandlig samt en kamera kan man fastställa positionen av objektet som styrs av det elektrostatiska ställdonet.Två alternativa...

 8. Scrum og offshoring. En studie av prosjekter som benytter Srum kombinert med offshoring

  OpenAIRE

  Haukeland, Cato

  2009-01-01

  Smidige metoder er blitt mer og mer utbredt blant systemutviklingsprosjekter. Blant disse metodene har Scrum i senere tid fått mye oppmerksomhet. Parallelt med at smidige metoder har fått fotfeste, har offshoring blitt mer vanlig. Offshoring innebærer at man innenfor ett og samme prosjekt har medlemmer lokalisert i ulike land. En del selskaper har de siste årene kombinert både smidige metoder og offshoring. I denne studien undersøkes 12 prosjekter hvor Scrum sammen med offshoring er be...

 9. Bruk av amniocenteser og chorionbiopsier i Norge

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guttorm Haugen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGInvasiv prenatal diagnostikk i form av amniocentese (fostervannsprøve og chorionbiopsi (morkakeprøveutføres i ca. 2% av alle svangerskap i Norge per år. Dette er betydelig færre undersøkelser ennhva som utføres i de andre nordiske land. De fleste får utført amniocentese pga. høy maternell alder(aldersindikasjon som her i landet er ≥ 38 år ved fødselstermin. Chorionbiopsi er forbeholdt kvinnermed kjente arvelige lidelser i familien, dvs. kvinner med høy risiko for å få et affisert foster. De undersøkelsersom foreligger over svangerskapsutfall samt forekomst av komplikasjoner etter amniocenteseog chorionbiopsi er hovedsakelig utført i andre land på kvinner med generelt lavere risiko ( ≥ 35 år ennfor dem som får utført invasiv prenatal diagnostikk i Norge. Pga. vår restriktive praksis kan ikke disseresultatene uten videre overføres til Norge. Vi mangler eksakte data over svangerskapsutfall og evt.komplikasjoner etter disse undersøkelsene i en norsk populasjon.Haugen G, van der Hagen CB. The use of amniocentesis and chorionic villus sampling in Norway.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYAmniocentesis or chorionic villus sampling are performed in about 2% of all pregnancies in Norwaywhich is far less than in the other Nordic countries. Most of the amniocenteses are performed due toadvanced maternal age. In Norway this is defined as maternal age ≥ 38 years at term. Couples withknown chromosomal aberrations or genetic diseases in their families, i.e. women at a high risk of havingan affected fetus, are offered chorionic villus sampling. Earlier studies on complications and pregnancyoutcome following amniocentesis or chorionic villus sampling have been performed in other countriesmainly on women at a lower risk ( ≥ 35 years than for the women having such tests in Norway. We donot have data on pregnancy outcome and possible complications following amniocentesis and chorionicvillus sampling in a Norwegian

 10. Dubbelkassen : En ny typ av matvarukasse

  OpenAIRE

  Palmér, Anna; Morawetz, Nina

  2011-01-01

  Denna rapport syftar till att vidareutveckla produkten Dubbelkassens vilken utvecklades under kursen HM1025 som gavs under hösten 2010 på Kungliga Tekniska högskolan. Tidigare gjordes flera begränsningar som i detta arbete utreds för att skapa en helhetsbild om hur produktframtagningen av Dubbelkassen bör gå till. Dubbelkassen som produkt medför ett ergonomiskt bättre bärsätt. Skillnaden mellan en vanlig bärkasse och Dubbelkassen är att handtagen på Dubbelkassen är förlängda vilket innebär at...

 11. Avvattning av nanocellulosa i en DDA

  OpenAIRE

  Artman, Anna

  2015-01-01

  Genom laborativa försök skulle avvattning och retention av nanocellulosa i en DDA (Dynamic drainage analyzer) undersökas. Detta genom att tillsätta retentionskemikalier i varierande mängder för att se hur det påverkade avvattningen. Uppdragsgivaren var Innventia och laborationerna utfördes på SP:s laboratorium där DDA instrument fanns tillgängligt. DDA instrumentet liknar den maskin som används för papperstillverkning och därför anses det vara möjligt att kunna avvattna nanocellulosa på likna...

 12. Bioseguridad en granjas avícolas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra L. Ricaurte Galindo

  2005-02-01

  Full Text Available La bioseguridad es el conjunto de prácticas de manejo diseñadas para prevenir la entrada y transmisión de agentes patógenos que puedan afectar la sanidad en las granjas avícolas. La bioseguridad es una parte fundamental de cualquier empresa avícola ya que proporciona un aumento de la productividad de la parvada y un aumento en el rendimiento económico. En líneas generales, se debe contemplar la localización de la granja, características constructivas de los galpones, control de parvadas extraños a la granja, limpieza y desinfección de los galpones, control de visitas, evitar el stress en las aves encasetadas, evitar la contaminación del pienso, control de vacunaciones y medicaciones y control de deyecciones, cadáveres, etc.The biosecurity is the group of practical of handling designed to prevent the entrance and agents' pathologies transmission that can affect the sanity in the poultry farms. The biosecurity is since a fundamental part of any poultry company it provides an increase of the productivity of the chickens and hens and an increase in the economic yield. In general lines, the localization of the farm should be contemplated, characteristic constructive of the ship, control of strange chickens and hens to the farm, cleaning and disinfection of the ship, control of visits, to avoid the stress in the birds housed, to avoid the contamination of the I think, control of vaccinations and medications and dejections control, cadavers, etc.

 13. Interaksi Sosial Remaja Yang Bersekolah di Homeschooling Dengan Menggunakan Metode Distance Learning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ratih Herfinaly

  2013-06-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran interaksi sosial remaja yang bersekolah di homeschooling dengan menggunakan metode distance learning di Pekanbaru. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 6 (enam orang. Teknik pengumpulan data menggunakan in-deepth interview dan observasi behavioral checklist. Teknik analisa data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif dari Miles & Huberman. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa remaja yang bersekolah di homeschooling dengan menggunakan metode distance learning melakukan interaksi sosial dengan teman sebaya melalui komunikasi dengan handphone yang menggunakan aplikasi blackberry messenger, whatsapp, facebook, dan twitter. Proses interaksi sosial remaja terjadi melalui proses imitasi yaitu remaja melakukan imitasi dengan tokoh idola, melalui internet, dan melalui televisi, sugesti yaitu remaja melakukan sugesti terhadap diri sendiri dan mendapatkan sugesti dari orangtua, tutor, dan teman, identifikasi yaitu remaja mengidentifikasikan dirinya terhadap orangtua, dan simpati, baik simpati terhadap teman sebaya yaitu remaja perlihatkan dengan memberikan solusi yang tepat kepada teman yang sedang mengalami kesulitan maupun simpati terhadap lawan jenis yaitu remaja perlihatkan dengan melakukan pendekatan kepada lawan jenis yang mereka sukai. Interaksi sosial remaja terjadi dalam dua bentuk, yaitu asosiatif berupa kerjasama dan disosiatif berupa pertentangan.

 14. PENINGKATAN HASIL PEMBELAJARAN LARI SPRINT 60 METER MELALUI METODE PERMAINAN SDN 009 TELUK PELALAWAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gevi Indra

  2014-09-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran lari sprint dan hasil belajar keterampilan lari sprint 60 m melalui metode pendekatan permainan lari membawa gelang dan mangkok pada siswa kelas atas SD Negeri 009 Teluk Tahun Pelajaran 2013/2014 Kabupaten Pelalawan Riau. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau classroom action research yang berlangsung dua siklus, setiap siklus terdiri dari dua kali pertemuan. Subjek penelitian adalah siswa kelas V SD Negeri 009 Teluk Kabupaten Pelalawan Riau yang berjumlah 24 orang siswa. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, angket, tes unjuk kerja dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat siswa terhadap pembelajaran lari sprint dan hasil belajar keterampilan lari sprint 60 m siswa mengalami peningkatan. Hasil pretest tentang minat siswa terhadap pembelajaran lari sprint 60 m sebesar 29% dan pada posttest meningkat sebesar 75% kategori berminat. Sedangkan hasil belajar keterampilan lari sprint 60 m siswa pada pretest dengan nilai rata-rata 60, pada siklus pertama pertemuan kedua meningkat dengan nilai rata-rata sebesar 64,58 dan siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimal 37% atau sebanyak 9 orang siswa. Siklus kedua, pertemuan kedua meningkat dengan nilai rata-rata sebesar 74,58 dan siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimal 100% atau 24 orang siswa. Kata kunci: Hasil belajar, lari sprint 60 m, bermain lari gelang dan mangkok.

 15. PERBEDAAN PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN QUANTUM TEACHING DENGAN METODE KONVENSIONAL DALAM HASIL BELAJAR SISWA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yekti Prasetyasni,

  2012-10-01

  Full Text Available Hasil belajar siswa masih kurang optimal dimana banyak siswa mendapat nilai kurang dari kriteria ketuntasan minimal (KKM. Hal ini disebabkan oleh rendahnya aktivitas belajar dan penggunaan model pembelajaran yang kurang variatif dan pembelajaran yang terpusat pada guru. Hal tersebut perlu adanya pengembangan variasi dalam pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran yang mengutamakan keaktifan siswa dalam pembelajaran, model tersebut adalah model pembelajaran Quantum Teaching. Permasalahan dalam penelitian ini adalah :(1 Apakah penerapan model pembelajaran Quantum Teaching lebih baik daripada penerapan metode pembelajaran konvensional dalam meningkatkan hasil belajar. (2 Apakah ada perbedaan penerapan Model Pembelajaran Quantum Teaching dengan Metode Konvensional dalam hasil belajar. Sampel dalam penelitian ini adalah semua populasi yang tersedia, karena jumlah sampel kurang dari 100 maka penelitian ini disebut dengan penelitian populasi. Terpilih kelas VII A sebagai kelas Kontrol dengan metode konvensional dan kelas VII B sebagai kelas Eksperimen dengan model pembelajaran Quantum Teaching. Berdasarkan hasil uji tahap akhir, diperoleh nilai rata-rata kelas eksperimen meningkat yaitu 71,98 sedangkan kelas kontrol yaitu 64,14. Nilai rata-rata posttest kelas eksperimen lebih tinggi dibanding kelas kontrol. Dapat disimpulkan kelompok kesperimen lebih baik dari kelompok kontrol, yaitu hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching lebih baik dibandingkan dengan kelas yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. Dan terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara penggunaan model Quantum Teaching dan metode konvensional dimana siswa yang memperoleh pembelajaran Quantum Teaching mendapatkan nilai hasil belajar yang baik. � Student learning outcomes are less than optimal when many students scored less than minimum completeness criteria (KKM. This is due to the low activity of learning and teaching models use a less

 16. AVS 3D Video Coding Technology and System

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Siwei Ma; Shiqi Wang; Wen Gao

  2012-01-01

  Following the success of the audio video standard (AVS) for 2D video coding, in 2008, the China AVS workgroup started developing 3D video (3DV) coding techniques. In this paper, we discuss the background, technical features, and applications of AVS 3DV coding technology. We introduce two core techniques used in AVS 3DV coding: inter-view prediction and enhanced stereo packing coding. We elaborate on these techniques, which are used in the AVS real-time 3DV encoder. An application of the AVS 3DV coding system is presented to show the great practical value of this system. Simulation results show that the advanced techniques used in AVS 3DV coding provide remarkable coding gain compared with techniques used in a simulcast scheme.

 17. PENETAPAN KADAR IBUPROFEN DALAM TABLET SERTA APLIKASINYA PADA PLASMA TIKUS JANTAN WISTAR SECARA IN VITRO DENGAN METODE KCKT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Susanti

  2014-11-01

  Full Text Available Telah dilakukan penelitian mengenai pengembangan metode KCKT dalam penetapan kadar tablet ibuprofen dalam plasma darah tikus jantan wistar secara in vitro. Metode divalidasi berdasarkan parameter linearitas, akurasi, dan presisi. Kondisi KCKT yang digunakan adalah fase terbalik dengan kolom shim pack CLC ODS dan fase gerak asetonitril:bufer fosfat (35:65 v/v, laju alir 0,8 mL/min. Hasil uji linearitas menunjukan nilai r = 0,993 pada kisaran konsentrasi 0,5-5 μg/mL, presisi 0,93 (%RSD, dan perolehan kembali 92,9%. Penentuan ibuprofen dalam tablet generik dan merek pada matriks plasma tikus jantan wistar menghasilkan persen kadar pada kisaran antara 80-100%. Telah dilakukan penelitian mengenai pengembangan metode KCKT dalam penetapan kadar tablet ibuprofen dalam plasma darah tikus jantan wistar secara in vitro. Metode divalidasi berdasarkan parameter linearitas, akurasi, dan presisi. Kondisi KCKT yang digunakan adalah fase terbalik dengan kolom shim pack CLC ODS dan fase gerak asetonitril:bufer fosfat (35:65 v/v, laju alir 0,8 mL/min. Hasil uji linearitas menunjukan nilai r = 0,993 pada kisaran konsentrasi 0,5-5 μg/mL, presisi 0,93 (%RSD, dan perolehan kembali 92,9%. Penentuan ibuprofen dalam tablet generik dan merek pada matriks plasma tikus jantan wistar menghasilkan persen kadar pada kisaran antara 80-100%.

 18. Perancangan dan Implementasi Pengaturan Kecepatan Motor Tiga Fasa Pada Mesin Sentrifugal Menggunakan Metode Sliding Mode Control (SMC

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adityo Yudistira

  2014-03-01

  Full Text Available Motor induksi tiga fasa banyak digunakan di industri, salah satunya pada industri pabrik gula. Di industri pabrik gula motor industri tiga fasa banyak digunakan pada mesin sentrifugal. Mesin ini digunakan pada proses pemisahan cairan massacuite dan strup hingga didapat kristal gula. Pada proses tersebut terjadi perubahan beban oleh karena itu pada siklus kecepatannya mengalami proses Charging, Spinning dan Discharging. Pengaturan kecepatan motor induksi masih dilakukan secara manual yaitu dengan merubah posisi puli atau ukuran poros dari mesin sentrifugal. Pengaturan dengan metode ini mengakibatkan kecepatan motor akan sulit dikendalikan sesuai dengan yang diharapkan. Pengaturan kecepatan yang tidak tepat juga dapat mengakibatkan hasil produksi gula yang kurang maksimal. Oleh karena itu dibutuhkan metode kontrol untuk mengoptimalkan kecepatan setpoint motor saat mengalami proses Charging, Spinning dan Discharging. Metode kontrol yang digunakan adalah metode Sliding Mode Control. Kontroler SMC yang diimplementasikan pada PLC memiliki W= 10 dan α=0,2. Dari hasil analisa sliding surface diketahui bahwa semakin bertambahnya beban maka hitting time semakin lama. Hasil implementasi kontroler SMC yang digunakan terjadi error ± 6,6% pada kecepatan 300 rpm sedangkan pada kecepatan 800 rpm dan 200 rpm terjadi error ± 2,5%. Sehingga Tugas Akhir ini dapat membantu meningkatkan efisiensi mesin sentrifugal pada pabrik gula.

 19. FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMILIHAN METODE KONTRASEPSI SUNTIK DI KELURAHAN MATTOANGIN KECAMATAN MARISO KOTA MAKASSAR TAHUN 2013

  OpenAIRE

  Rizali, Muhammad Irwan; Ikhsan, Muhammad; Salmah, Ummu

  2013-01-01

  Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar setelah China, India dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, salah satu upaya Pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dengan Program Keluarga Berencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara umur, pendidikan, pengetahuan, jumlah anak hidup, ketersediaan alat kontrasepsi, dukungan petugas kesehatan, kesepakatan suami dan istri, dan efek samping dalam pemilihan metode kontrasepsi suntik di Kelurahan Mattoang...

 20. Nye perspektiver på evidensbaserede metoder i børnehavens sprogpædagogiske praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Irene Salling

  2016-01-01

  Artiklen bidrager med kommunale beslutningstageres og pædagogers perspektiver på et eksempel på en evidensbaseret metode i børnehavens sprogpædagogiske praksis, nemlig SPELL. Hermed suppleres forskernes perspektiv på metoden, og det fremgår, at SPELLs evidensbasering ikke er det eneste eller...

 1. Kreativitet i team : betydningen av ekstroversjon og introversjon

  OpenAIRE

  Lindtveit, Lena Elise

  2014-01-01

  Denne masteroppgaven har som formål å studere hvordan personlighet kan påvirke den kreative idegenereringsprosessen i et team. Personlighet er i denne sammenheng begrenset til en av de mest sentrale dimensjonene innenfor personlighetsteorien, introversjon – ekstroversjon. Studien ble gjennomført med bruk av eksperimenter i team på tre som var sammensatt av personer med ekstrovert og introvert personlighetsprofil. Det ble i tillegg benyttet observasjon under eksperimentene, for å kunne un...

 2. Urimelig liberal : en kritikk av John Rawls teori om rettferdighet

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Oppgaven handler om Rawls "theory of justice". Jeg har lagt vekt på teorien som en verdinøytral prosedyre. Jeg kritiserer ulikhetsprinsippet for at det tillater forskjeller som er så store at de underminerer verdien av de politiske frihetene. Videre viser jeg hvordan mennesker er avhengige av å bekreftes gjennom gjensidige relasjoner av anerkjennelse. Rawls begrep om selvrespekt er utilstrekkelig og han kan derfor ikke sikre borgernes autonomi.

 3. Visualization on massively parallel computers using CM/AVS

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Krogh, M.F.; Hansen, C.D.

  1993-09-01

  CM/AVS is a visualization environment for the massively parallel CM-5 from Thinking Machines. It provides a backend to the standard commercially available AVS visualization product. At the Advanced Computing Laboratory at Los Alamos National Laboratory, we have been experimenting and utilizing this software within our visualization environment. This paper describes our experiences with CM/AVS. The conclusions reached are applicable to any implimentation of visualization software within a massively parallel computing environment.

 4. Markedsføring av naturmidler- en vurdering

  OpenAIRE

  Tønnesen, Maria Høyland

  2008-01-01

  Hensikten med oppgaven var å undersøke og sammenligne markedsføringen av naturmidler i kommunikasjonskanalene apotek, helsekostforretninger, Internett, ukeblad og magasiner. I løpet av ti uker ble det samlet inn annonser, produktkataloger og annet skriftlig materiale der naturmidler presenteres innen anvendelsesområdene "immunforsvaret", "mage/tarm", "overgangsalderen/PMS" og "urinveiene". Produkter med innhold av dvergpalme (Serenoa repens) og tranebær (Vaccinium macrocarpon) ble vurder...

 5. Evaluering av Leonardo da Vinci og Sokrates i Norge

  OpenAIRE

  Vabø, Agnete; Smeby, Jens-Christian

  2003-01-01

  Norsk institutt for studier av forskning og høyere utdanning har på oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet evaluert norsk deltakelse i EUs utdanningsprogrammer Leonardo da Vinci og Sokrates, samt de nasjonale kontorene for disse programmene. Det er utarbeidet fire rapporter; en om norsk deltakelse i Leonardo da Vinci og en om norsk deltakelse i Sokrates, en om nasjonalt kontor for Leonardo som er ivaretatt av Teknologisk institutts (TI) drift av Leonardo og en om nasjonalt kontor ...

 6. Internkommunikation av CSR : - En fallstudie av hur CSR internt förmedlas inom Clas Ohlson

  OpenAIRE

  Imeri, Dodona; Varatharajah, Kajany

  2012-01-01

  Den ökade transparensen i samhället har bidragit till att allt fler företag aktivt arbetar medCorporate Social Responsibility, CSR. Tyvärr är det många verksamheter idag som inte får tillräckligt mycket uppskattning för deras CSR-policy. Detta är för att den externa kommunikationen gentemot konsumenter inte är optimal. När konsumenter inte har kännedom om företagets CSR försvinner mycket av den konkurrenskraft som CSR bidrar med. Samtidigt kan en överdriven marknadsföring av företagets CSR-po...

 7. Lederes bruk av informasjon i styringssystemet : en studie av Beyond Budgeting i StatoilHydro

  OpenAIRE

  Ribe, Susann

  2009-01-01

  StatoilHydro har innført Beyond Budgeting som styringssystem i hele sin virksomhet, og i den forbindelse blant annet gått bort ifra tradisjonell budsjettstyring. Styringssystemet er satt sammen av prinsipper som beskriver hvordan StatoilHydro skal styres, gjennom organisasjonskultur, administrativ oppbygning og økonomisk styring. I disse prinsippene har StatoilHydro-lederne tilgjengelig informasjon, som benyttes som grunnlag for å styre enheten. Denne oppgaven har som formål å beskrive hvo...

 8. Lederes bruk av informasjon i styringssystemet : en studie av beyond budgeting i StatoilHydro

  OpenAIRE

  Ribe, Susann

  2009-01-01

  Denne rapporten omhandler hvordan Beyond Budgeting som styringssystem fungerer og praktiseres i StatoilHydro. StatoilHydro har innført Beyond Budgeting som styringssystem i hele sin virksomhet, og i den forbindelse blant annet gått bort ifra tradisjonell budsjettstyring. Styringssystemet består av en rekke prinsipper som dekker blant annet administrativ oppbygning, økonomiske styringsprinsipper og bedriftskultur. Gjennom disse prinsippene har StatoilHydro-lederne tilgjengelig informasjon som ...

 9. Analyse av varmepumpesystemer for oppvarming og kjøling av større bygninger

  OpenAIRE

  Karlsen, Finn Volla

  2008-01-01

  Denne masteroppgaven er skrevet ved Institutt for energi- og prosessteknikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Hensikten har vært å foretå en detaljert analyse av ett eller flere eksempelbygg med varmepumpeanlegg med hensyn til eventuell feilaktig dimensjonering, komponent- og systemvalg og drift, for å se hva dette har å si for anleggenes energisparing, driftssikkerhet og lønnsomhet. Det analyserte anlegget er varme- og kjølesystemet ved Universitet i Stavanger som har en bygni...

 10. Stališča učiteljev in učencev glede uporabe učne metode razlage pripovedovanja

  OpenAIRE

  Vidmar, Lucija

  2015-01-01

  Zagotavljanje kakovostnega in učinkovitega pouka vsem učencem predstavlja temeljni cilj in poslanstvo sodobne osnovne šole. Na kakovost učnega procesa med drugim pomembno vpliva tudi učiteljeva izbira učnih metod. Pomembno je, da učitelj s strokovnim premislekom, upoštevajoč različne dejavnike, izbira raznolike učne metode ter jih ustrezno izpeljuje. Prikazala bom štiri različne klasifikacije učnih metod, podrobneje pa raziskala učno metodo razlage, in sicer metodo pripovedovanja. Ko uporablj...

 11. Analyse av tids og kostnadsutvikling for Statoil Leteboring Norge.

  OpenAIRE

  Egeland, Ingvar

  2015-01-01

  I denne oppgaven er totalt 903 letebrønner på norsk og britisk sokkel analysert for overordnet tids- og kostnadsutvikling i perioden 2000 til 2013. Totalt er 205 av disse brønnene boret av Statoil, mens de resterende 698 brønnene er boret av konkurrerende operatørselskaper. I tillegg er det gjort en mer detaljert utredning av Statoil sine kostnader i perioden 2009 til 2013, hvor kostnadene til totalt 74 brønner er delt opp i flere undergrupper. Tidsutviklingen viser at det er en 38% nedgan...

 12. Funktionsmodellering av en lastbilsväxellåda

  OpenAIRE

  Calendar Sandegård, Björn

  2013-01-01

  Syftet med detta arbete var att skapa en generell CAD-modell av en lastbils växellåda som skall förenkla kommunikationen med olika parter och kompetenser kring utveckling och konstruktion av nya växellådor. Genom att mäta och studera komponenter hos en verklig växellåda byggdes en grund upp och genom vidare diskussion med sakkunniga inom området samt studie av videoklipp har arbetet kunnat färdigställas. Arbetet resulterade i en CAD-modell av en lastbils växellåda gjord i SolidEdge, illustrer...

 13. Reducering av släpförluster

  OpenAIRE

  Långfors, Stefan

  2014-01-01

  För att öka köreffektivitet och säkerhet samt minska bromsarnas slitage är de flesta av Scanias lastbilar och bussar utrustade med en hjälpbroms, så kallad retarder. En retarder arbetar generellt sett enligt någon av följande två principer. Dels en elektromagnetisk variant av retarder som bromsar bilens kardanaxel, drivaxlar eller växellåda genom att utnyttja elektromagnetisk induktion, eller som i Scanias fall där man använder sig av en hydrodynamisk tillsatsbroms som bromsar bilens kardanax...

 14. Dynamiske analyser av ny distribuert produksjon i Namsskogan

  OpenAIRE

  Svarva, Astrid

  2011-01-01

  Denne masteroppgaven omhandler en dynamisk stabilitetsanalyse av et område med mye planlagt distribuert småkraft, og er gitt av NTE Nett AS. Bakgrunnen for oppgaven er en endring av nettet i området, for å tilknytte ny planlagt produksjon.En dynamisk simuleringsmodell av planområdet er utviklet i analyseprogrammet DigSilent PowerFactory. De dynamiske analysene tar utgangspunkt i tre ulike driftssituasjoner; Case A med maksimal produksjon og lavlast, Case B med produks...

 15. Analyse av en platehøyttaler ved elementmetoden

  OpenAIRE

  Sørgjerd, Trond Ågesen

  2010-01-01

  Denne oppgaven tar for seg avstråling fra en platehøyttaler (såkalt Distributed Mo- de Loudspeaker, DML). Ved hjelp av simuleringer av panelet med endelig element- metoden i COMSOL Multiphysics, beregning av avstråling ved det diskretiserte Rayliegh-integralet i MATLAB og sammenligning med tidligere målearbeider, har en kartlagt egenskapene til høyttaleren. Oppgaven er vel så mye en studie i bruk av numeriske verktøy, og deres begrensinger, som med platemekanikk.

 16. Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2015

  OpenAIRE

  Holthe, Espen; Jensen, Arne J.; Berg, Marius; Bremset, Gunnbjørn; Jensås, Jan Gunnar

  2016-01-01

  Espen Holthe, Arne J. Jensen, Marius Berg, Gunnbjørn Bremset & Jan Gunnar Jensås 2016. Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2015. - NINA Rapport 1245. 37 s. Veterinærinstituttet (VI) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har på oppdrag fra Statkraft Energi AS i fellesskap ansvaret for evalueringen av tiltak som utføres i Vefsna i forbindelse med reetablering av fiskebestandene av laks og sjøørret etter bekjempelsestiltak for å fjerne parasitten Gyrodactylus salaris fra vassdrag...

 17. Legemiddelbivirkninger – forekomst og vurdering av årsakssammenhenger.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tone Westergren

  2009-09-01

  Full Text Available En gjennomgang av spontanrapportene fra den norske bivirkningsdatabasen viser en betydelig geografisk variasjon når det gjelder innrapportering av bivirkninger. I Norge blir disse meldingene evaluert ved RELIS (Regionale legemiddelinformasjonssentre av tverrfaglige team bestående av leger og farmasøyter. Bivirkningsarbeidet ved RELIS gjøres på oppdrag fra Statens legemiddelverk, som har det overordnede ansvar for legemiddelovervåkningen i Norge. Vurderingene baseres på kjent risikoprofil for mistenkte legemidler, indikasjon, dosering, tidsmessig sammenheng mellom reaksjon og medikamentinntak, effekt av seponering og eventuelle andre risikofaktorer. 3345 legemiddel/bivirkningskombinasjoner ble vurdert på bakgrunn av 1408 rapporter i 2006. De fleste mistenkte bivirkningene ble klassifisert som mulige, ettersom andre faktorer også kunne ha spilt en rolle. Få bivirkninger ble klassifisert som sikre. Informasjon om bivirkninger i litteratur og databaser er i flere tilfeller preget av manglende homogenitet, tilfeldige sammentreff i tid, manglende data og lite vurdering av sammenhengen mellom reaksjonen og medisinbruken. Kliniske studier har begrenset mulighet til å påvise annet enn de vanligste bivirkningene. Det kan ta år etter markedsføring å fastslå sammenhengen med mer sjeldne bivirkninger. Frekvenstabeller for bivirkninger er anslag basert på et begrenset antall pasienter, spesielt for nye legemidler. Evaluering av bivirkningsrapporter fra helsepersonell kan avdekke mangel på lett tilgjengelig informasjon og bidra til ny kunnskap om et legemiddels bivirkningsprofil

 18. Pemilihan Metode Perakitan dan Desain Produk untuk Meningkatkan Kinerja Perakitan di P.T. Indoniles Electric Parts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Didik Wahjudi

  1999-01-01

  Full Text Available The research on assembly process of combination switch, which consists of 164 parts in 16 sub assy, covers the selection of assembly method and product design analysis. The method used in this research is a method that is developed by Boothroyd and Dewhurst. The research result shows that the suitable assembly method for this combination switch is manual assembly. To know whether the old design is good or not, the design efficiency of each sub assy is computed. After design efficiency of each sub assy is computed, the total design efficiency of old design is known. Then, redesign is done to get the new design efficiency. Design change on combination switch product results in efficiency improvement, with reduction in operation cost, assembly time, and the number of parts of combination switch Abstract in Bahasa Indonesia : Penelitian proses perakitan combination switch yang terdiri dari 164 komponen dalam 16 sub-rakitan ini meliputi pemilihan metode perakitan dan analisa desain produk. Metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode yang dikembangkan oleh Boothroyd and Dewhurst. Dari hasil perhitungan didapat metode perakitan yang paling tepat untuk combination switch ini adalah manual assembly. Untuk mengetahui apakah desain yang lama sudah baik atau tidak, maka dicari efisiensi desain lama dari setiap sub-rakitan. Setelah diperoleh efisiensi desain dari masing-masing perakitan, maka dicari efisiensi desain lama total. Kemudian dilakukan desain ulang, dan setelah itu dicari efisiensi desain baru. Perubahan pada desain produk combination switch menimbulkan peningkatan efisiensi desain serta penurunan biaya operasi, waktu perakitan, dan jumlah komponen pada 11 dari 16 sub-rakitan pada combination switch. Kata kunci : desain untuk perakitan, efisiensi desain, metode perakitan

 19. Anvendelse av INCA-P og MyLake i tiltaksplanlegging. En vurdering av egnethet og veiledning ved innhenting og formattering av data

  OpenAIRE

  T. H. Bakken; Kaste, Ø.; T. Saloranta; Barkved, L.

  2006-01-01

  Dette studiet har vurdert egnetheten av INCA-P og MyLake i tiltaksplanlegging mot uønsket eutrofiering. Det er gjort en teoretisk vurdering av hvilke typer tiltak som modellene synes å være i stand til å representere, gjennom en tenkt manipulering av inngangsdataserier og/eller modellparametere. Videre har modellenes databehov og -kilder blitt systematisert og omtalt med utførlige beskrivelser om tilgang, datakvalitet, dekningsgrad, osv. Rapporten beskriver også hvordan rådata kan bearbeides ...

 20. Muslimske kvinner sitt medborgarskap i fleirkulturelle og fleirreligiøse samfunn : Ei analyse av partipolitiske representasjonar av bruk av hijab i Noreg og Danmark

  OpenAIRE

  2007-01-01

  Bruk av hijab har ført til kontroversar over heile Europa, og myndigheitene må finne måtar å handtere konfliktar som har kome opp på grunn av det muslimske hovudplagget. Ulike tilnærmingar har vorte valt. Ei todelt problemstilling knytt til desse kontroversane vert diskutert i oppgåva: Korleis vert bruk av hijab representert i den partipolitiske diskursen i Noreg og Danmark? Og korleis vert medborgarskapet til muslimske kvinner med hijab konstruert i den partipolitiske diskursen? Utgangs...

 1. PERENCANAAN RUTE PERJALANAN DI JAWA TIMUR DENGAN DUKUNGAN GIS MENGGUNAKAN METODE DIJKSTRA S

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kartika Gunadi

  2002-01-01

  menggunakan database, sehingga penggunaannya lebih murah dibandingkan dengan menggunakan satelit. Perancangan dilakukan dengan menggunakan metode Dijkstra's yang merupakan salah satu algoritma yang berguna untuk mencari lintasan terpendek dari satu titik ke titik lain dalam gambar. Metode Dijkstra's dipilih karena metode ini hanya mengeluarkan satu nilai output yang merupakan lintasan terpendek. Oleh karena itu, program ini tidak memiliki kemampuan untuk memberikan jalan alternatif. GIS dapat dimanfaatkan untuk memenuhi keingintahuan manusia terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan geografi. Masyarakat dapat memanfaatkan semua kemampuan yang dimiliki oleh GIS untuk menjalankan kehidupan ke arah yang lebih baik. Kata kunci: Geographical Information Systems, Dijkstra

 2. ADAPTIVE BACKGROUND DENGAN METODE GAUSSIAN MIXTURE MODELS UNTUK REAL-TIME TRACKING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silvia Rostianingsih

  2008-01-01

  Full Text Available Nowadays, motion tracking application is widely used for many purposes, such as detecting traffic jam and counting how many people enter a supermarket or a mall. A method to separate background and the tracked object is required for motion tracking. It will not be hard to develop the application if the tracking is performed on a static background, but it will be difficult if the tracked object is at a place with a non-static background, because the changing part of the background can be recognized as a tracking area. In order to handle the problem an application can be made to separate background where that separation can adapt to change that occur. This application is made to produce adaptive background using Gaussian Mixture Models (GMM as its method. GMM method clustered the input pixel data with pixel color value as it’s basic. After the cluster formed, dominant distributions are choosen as background distributions. This application is made by using Microsoft Visual C 6.0. The result of this research shows that GMM algorithm could made adaptive background satisfactory. This proofed by the result of the tests that succeed at all condition given. This application can be developed so the tracking process integrated in adaptive background maker process. Abstract in Bahasa Indonesia : Saat ini, aplikasi motion tracking digunakan secara luas untuk banyak tujuan, seperti mendeteksi kemacetan dan menghitung berapa banyak orang yang masuk ke sebuah supermarket atau sebuah mall. Sebuah metode untuk memisahkan antara background dan obyek yang di-track dibutuhkan untuk melakukan motion tracking. Membuat aplikasi tracking pada background yang statis bukanlah hal yang sulit, namun apabila tracking dilakukan pada background yang tidak statis akan lebih sulit, dikarenakan perubahan background dapat dikenali sebagai area tracking. Untuk mengatasi masalah tersebut, dapat dibuat suatu aplikasi untuk memisahkan background dimana aplikasi tersebut dapat

 3. En strategisk analyse av et taxiselskap i Danmark : en casestudie av 4x48 TaxiNord

  OpenAIRE

  Johansen, Stine Husum

  2012-01-01

  Danmark ble hardt rammet av finanskrisen, og er fortsatt påvirket av dette. Taxibransjen merket i stor grad denne krisen. Jeg går inn i dybden av taxibransjen i Region Hovedstaden ved å se på taxiselskapet 4x48TaxiNord. Deres vognmenn opplever færre turer og dermed lavere inntjeningen. Samtidig så klarer TaxiNord å oppnå lønnsomhet som selskap og de har klart å ekspandere. Jeg benytter meg av en casestudie for å se på denne bransjen, og har utarbeidet forskningsspørsmålet: Hva er årsake...

 4. Langtidsovervåking av miljøkvalitet i kystområdene av Norge. Hardbunnssamfunn. Datarapport 2001

  OpenAIRE

  Moy, F.; Pedersen, A.; Green, N; Walday, M.

  2002-01-01

  Foreliggende datarapport inneholder tabeller over registrert materiale innsamlet på kystovervåkingens hardbunnstokt gjennomført i tidsrommet 31. mai - 16. juni 2001. Hardbunnsprogrammet for år 2001 omfattet 12 stasjoner på kyststrekningen Færder til Egersund. Toktet ble 1 dag lengre enn planlagt på grunn av sykdom. På alle stasjoner ble det foretatt: registrering av fastsittende algers og dyrs forekomst langs dykketransekt ned til 30 m dyp måling av taretetthet, -alder, stipeslengde av storta...

 5. Effektivitetsanalyse av norske fengsler : en ikke-parametrisk studie av fengslene i 2009 og 2010 ved hjelp av Data Envelopment Analysis (DEA)

  OpenAIRE

  Holmbukt, Stein-Bjørnar

  2011-01-01

  I denne oppgaven analyseres effektiviteten til norske fengsler. Fokus er på indre effektivitet, det vil si hvor godt fengslene utnytter sine ressurser i produksjonen av sine daglige aktiviteter. Analysen tar for seg effektiviteten til det enkelte fengsel i 2009 og 2010. Eventuelle skala- og spesialiseringsegenskaper i driften av et fengsel blir analysert. Undersøkelsen tar også for seg om det er noen sammenheng mellom endringer i ressursbruk og effektivitet. Til slutt undersøkes eventuelle ef...

 6. Usikkerhetsanalyse: Metoder

  OpenAIRE

  Austeng, Kjell; Torp, Olav; Midtbø, Jon Terje; Helland, Vidar; Jordanger, Ingemund

  2014-01-01

  This report is a collection of different methods for uncertainty analysis with a subsequent collocation. The report is devided into three main parts: • Description of methods from literature. • Description of methods used by project owners, consultants and others directly involved in projects. • Collocation of methods and evaluations and comparisons, according to a set of corresponding success criteria. One of the intentions with this report is that the description of the different methods sh...

 7. Kvalitative metoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hva kjennetegner kvalitativ forskning og kvalitative forskningsmetoder? Hvordan brukes en kvalitativ tilnærming i ulike fag? Og, hvorfor er kvalitative forskningsmetoder i stadig mer bruk? I denne boka beskrives og diskuteres hele det kvalitative metodeforløpet. Dessuten gis en introduksjon til det...

 8. Omezení masového rozvoje plantkonních sinic: sumarizace metod

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Maršálek, Blahoslav; Drábková, Michaela; Maršálková, Eliška; Feldmanová, Marie; Jančula, Daniel

  Průhonice : Botanický ústav AV ČR, 2006 - (Maršálek, B.; Feldmannová, M.; Maršálková, E.), s. 114-131 ISBN 80-86188-22-1. [Cyanobakterie 2006. Brno (CZ), 24.05.2006-25.05.2006] Institutional research plan: CEZ:AV0Z60050516 Keywords : cyanobacteria * reduction * methods Subject RIV: EF - Botanics

 9. Romistika a Etnologický ústav AV ČR

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Weinerová, Renata

  Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2006 - (Uherek, Z.), s. 109-130 ISBN 80-85010-82-8 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90580513 Keywords : Romani studies * culture * politics Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 10. AVS/Express (Application Visualization System) user's guide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Computer and network environment for image processing has been developed and maintained under the course of establishing a distributed processing environment by the information system operating division. We introduced a server for image processing, AVS/Express for image processing software and Stereo viewing system. This report summarizes the information to use AVS/Express efficiently in the computer environment for image processing. (author)

 11. Estimasi Dosis Alumunium Sulfat pada Proses Penjernihan Air Menggunakan Metode Genetic Algorithm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Meilinda Ayundyahrini

  2013-09-01

  Full Text Available Kualitas air minum tergantung dari kekeruhan dan pH. Proses koagulasi merupakan proses utama penjernihan air yang bertujuan untuk mengikat partikel-partikel dalam air menggunakan koagulan. Hubungan kualitas air dan dosis membentuk kurva U sehingga dosis optimum merupakan titik minimum dari kurva. Ketika pemberian dosis tidak tepat maka bisa merusak kualitas air itu sendiri. Metode yang digunakan untuk mencari dosis minimum adalah Algoritma Genetika dengan tahapan meliputi normalisasi data, stratifikasi, inialisasi populasi, evaluasi individu, seleksi turnamen, pindah silang, mutasi, dan elitisme. Persamaan least square error dan kesalahan sesaat digunakan sebagai persamaan fitness. Pencarian persamaan optimum dibagi menjadi dua musim, yaitu musim kemarau dan penghujan. Musim kemarau, persamaan optimum didapat dengan mengelompokkan data menjadi tiga kelompok waktu menggunakan persamaan kesalahan sesaat. Sedangkan pada musim penghujan, persamaan optimum didapatkan melalui pengelompokan data menjadi tiga golongan terhadap kekeruhan menggunakan persamaan kesalahan sesaat. Hasil simulasi menunjukkan jika data estimasi dosis mampu mengikuti data dosis tawas perusahaan.

 12. Efektifitas Penerapan Metode Pembelajaran TAI (Team Assisted Individualization Berbantuan Modul Pembelajaran terhadap Hasil Belajar Ekonomi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siti Fiki Ikmah

  2012-06-01

  Full Text Available Tujuan penelitian ini adalah mengetahui efektifitas penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TAI berbantuan modul pembelajaran dibandingkan dengan metode ceramah bervariasi terhadap hasil belajar ekonomi akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Bergas Kabupaten Semarang Tahun Ajaran 2011/2012. Penelitian ini menggunakan Quasi eksperimental design postest only control group design. Fokus yang diteliti adalah hasil belajar dari segi proses (afektif dan psikomotor maupun hasil berupa pemahaman siswa (kognitif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, observasi dan tes sebagai dan dianalisis dengan teknik deskriptif persentase, dan uji statistik. Keaftifan siswa kelas eksperimen secara keseluruhan lebih aktif (77,78% di bandingkan kelas kontrol (70,14%. Pada aspek kemahiran kelas kontrol dan kelas eksperimen sama-sama naik 12,5%, namun dari aspek kesiapan kelas eksperimen naik lebih unggul (25% dibanding kelas kontrol(12,5%. Rata-rata nilai hasil post test kelas eksperimen lebih tinggi (81 dibandingkan kelas kontrol (73. Penerapan metode TAI berbantuan modul lebih efektif dibandingkan metode ceramah bervariasi terlihat dari pencapain ketuntasan nilai KKM sebesar 78,79% siswa tuntas. Model pembelajaran kooperatif tipe TAI berbantuan modul efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa baik dari segi proses maupun hasil dibandingkan dengan metode ceramah bervariasi (ceramah, tanya jawab dan penugasan. Guru disarankan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TAI berbantuan modul pembelajaran pada pokok bahasan penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa karena telah terbukti efektif, siswa disarankan belajar mandiri menggunakan modul terlebih dahulu sebelum pembelajaran klasikal. � The aim of this study� are compare effectiveness between implementation TAI collaboration with learning module and implementation conventional learning method at economic lesson achievement of XI IPS, SMA Negeri 1 Bergas 2011/2012 period

 13. Introduction to AVS2 Scene Video Coding Techniques

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Jiaying Yan; Siwei Dong; Yonghong Tian; Tiejun Huang

  2016-01-01

  The second generation Audio Video Coding Standard (AVS2) is the most recent video coding standard. By introducing several new coding techniques, AVS2 can provide more efficient compression for scene videos such as surveillance videos, conference videos, etc. Due to the limited scenes, scene videos have great redundancy especially in background region. The new scene video coding techniques applied in AVS2 mainly focus on reducing redundancy in order to achieve higher compression. This paper introduces several important AVS2 scene video coding techniques. Experimental results show that with scene video coding tools, AVS2 can save nearly 40%BD⁃rate (Bjøntegaard⁃Delta bit⁃rate) on scene videos.

 14. STUDI POTENSI ENERGI GEOTHERMAL BLAWAN- IJEN, JAWA TIMUR BERDASARKAN METODE GRAVITY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raehanayati Raehanayati

  2013-11-01

  Full Text Available Penelitian ini merupakan studi awal untuk menentukan daerah yang memiliki potensi   panasbumi   berdasarkan   pengukuran   gayaberat   di   Blawan-Ijen,   Jawa   Timur. Pengukuran data primer dilakukan dengan menggunakan Gravitimeter LaCoste & Romberg tipe G-1053. Data anomali Bouger dari hasil perhitungan koreksi-koreksi metode gayaberat kemudian dibawa ke bidang datar selanjutnya dilakukan pemisahan anomali regional dan anomali sisa dengan menggunakan metode kontinuasi ke  atas. Hasil interpretasi terhadap anomali sisa yang dilakukan pada tiga penampang adalah penampang A-A’ nilai densitasnya yaitu: ρ1=2.58 gr/cm3, ρ2=2.80 gr/cm3 , ρ3=2.67 gr/cm3, dan ρ4=2.69 gr/cm3, sedangkan untuk penampang B-B’ nilai densitasnya adalah ρ1=2.58 gr/cm3, ρ2=2.82 gr/cm3, ρ3=2.67 gr/cm3, dan untuk penampang C-C’  nilai  densitasnya yaitu  ρ1=2.585 gr/cm3,  ρ2=2.82 gr/cm3,  ρ3=2.67 gr/cm3 dan ρ4=2.684 gr/cm3. Dari hasil pemodelan 2D dan 3D dapat terlihat bahwa pada daerah yang memiliki manifestasi air panas didominasi oleh batuan ρ1 karena memiliki nilai densitas paling rendah yang berada pada daerah Blawan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa reservoir panasbumi  daerah  Blawan-Ijen  didominasi  oleh  batuan  yang  memiliki  porositas  tinggi (densitas rendah dan tingkat permeabilitasnya tinggi dengan jumlah volume sebesar 101.20 juta m3.

 15. PEMODELAN FISIK APLIKASI METODE GEOLISTRIK KONFIGURASI SCHLUMBERGER UNTUK MENDETEKSI KEBERADAAN AIR TANAH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Supriyadi -

  2012-09-01

  Full Text Available Penelitian ini adalah studi geofisika berupa pemodelan fisis dengan memanfaatkan metode geolistrik tahanan jenis. Medium yang digunakan adalah tanah merah dan tanah liat. Pada media tersebut diinjeksikan arus dan kemudian dilakukan pengukuran terrhadap arus maupun potensialnya. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan 4 buah elektroda, yakni 2 elektroda arus dan 2 elektroda potensial. Konfigurasi yang digunakan adalah konfigurasi Schlumberger yang diharapkan dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan air. Instrumen yang digunakan adalah resistivitymeter Naniura NRD 22S yang dilengkapi dengan empat buah elektroda yang berfungsi dalam pembacaan output respon beda potensial akibat arus yang diinjeksikan ke dalam permukaan tanah merah melalui dua buah elektroda arus dan dua buah elektroda potensial. Hasil inversi 2-D menggunakan perangkat lunak Res2Dinv menunjukkan bahwa metode geolistrik konfigurasi Schlumberger dapat digunakan untuk mengetahui keberadaan air tanah beserta nilai resistivitasnya yaitu untuk tanah liat 1 posisi, 2 posisi, dan 3 posisi dengan volume injeksi air kumulatif berkisar antara 14.4-70.0 Ωm. This research is geophysical study of physical modeling by using geoelectric resistivity method, and it used land and clay as media. The current was injected to the media then measured its current and potential. The measurement used 4 electrodes, consisting of 2 current electrodes and 2 potential electrodes. This research used Schlumberger configuration which is expected to be used to investigate the presence of water. Resistivitymeter Naniura NRD 22S with 4 electrodes was used to read the output response of potential difference as a result of injected current to red earth through 2 current electrodes and 2 potential electrodes. 2-D inversion result using Res2Dinv software showed that geoelectric method Schlumberger configuration can be used to determine the groundwater presence and its resistivity values for 1 position, 2 positions

 16. Usulan Perbaikan Waktu Set Up Mesin Injektion Thermoplastic PYI-180 POR No. 9525 Dengan Metode Sngle Minute Exchange Of Die (SMED) Pada PT. Voltama Vista Megah Electric

  OpenAIRE

  Haloho, Yantiani Trisiana

  2010-01-01

  PT. Voltama Vista Megah Electric Industry adalah sebuah perusahan yang bergerak di bidang pembuatan komponen-komponen listrik. Perusahaan ini memproduksi saklar, fitting, stop kontak, dan steker. Metode SMED (Single Minute of Exchange Die) sebagai suatu pendekatan yang dianggap sebagai salah satu solusi yang digunakan untuk mereduksi waktu set up mesin. Penerapan metode SMED ini telah terbukti dapat menurunkan waktu set-up. SMED juga mampu mengefektifkan waktu produksi, menurunkan ongkos prod...

 17. Perbandingan Metode Steam Distillation dan Steam-Hydro Distillation dengan Microwave Terhadap Jumlah Rendemen serta Mutu Minyak Daun Cengkeh (Syzygium aromaticum)

  OpenAIRE

  Wildan Habibi; Ayong Ziyaul Haq; Pantjawarni Prihatini; Mahfud Mahfud

  2013-01-01

  Penelitian ini bertujuan mempelajari dan membandingkan proses pengambilan minyak dari daun cengkeh kering dengan menggunakan metode steam distillation dan steam-hydro distillation dengan pemanfaatan gelombang mikro (microwave). Beberapa faktor seperti pengaruh waktu operasi, perlakuan bahan (dicacah ±0.5–1 cm dan utuh), dan massa bahan juda dipelajari untuk mendapatkan rendemen dan mutu minyak cengkeh yang sesuai standar SNI. Metode yang digunakan adalah steam distillation dan steam-hydro dis...

 18. Simple permutations of the classes Av(321, 13524) and Av(321, 13452) have polynomial growth

  OpenAIRE

  Lutful Karim; Nargis Khan

  2011-01-01

  A permutation is called simple if its only blocks i.e. subsets of the permutation consist of singleton and the permutation itself. For example, 2134 is not a simple permutation since it consists ofa block 213 but 3142 is a simple permutation. The basis of a permutation is a pattern which is minimal under involvement and do not belong to the permutation. In this paper, we prove that the number of simple permutations an of the pattern class with two basis of length 3 and 5 such as Av(321, 13452...

 19. Upplevelserna av ett coachande ledarskap : och vikten av emotionell intelligens för ledare

  OpenAIRE

  Petersson, Lina

  2009-01-01

  Det coachande ledarskapet är ett ledarskap som fokuserar på samspelet mellan ledare och medarbetare. För att studera detta ledarskap så har syftet med denna undersökning varit att undersöka upplevelserna av detta ledarskap som personer med beteendevetenskaplig utbildning har. Resultatet visar att undersökningsdeltagarna värderar relationen mellan ledaren och medarbetaren som det grundläggande i ledarskapet. Förutom det coachande förhållningssättet i ledarskapet så handlar det också om hur led...

 20. Effekt av temperatur og fosforkonsentrasjon på celle- og genomstørrelse av Chlamydomonas reinhardtii

  OpenAIRE

  Hafslund, Ola Tobias

  2014-01-01

  Temperatur og fosforkonsentrasjon spiller inn på cellesyklus til C. reinhardtii. Ikke-synkron cellesyklus gjør størrelsesendringer vanskelig å detekterer. Mulig genomstørrelse endring som følge av reallokasjon av P fra DNA til RNA funnet

 1. Ambulanssjuksköterskans tankar och upplevelser av att SMS-livräddare varit först på plats vid misstänkt hjärtstopp : En kvalitativ intervju studie

  OpenAIRE

  Norén, David; Soldemo, Marlene

  2014-01-01

  SAMMANFATTNING Bakgrund: Det finns mycket skrivet om SMS-livräddning och studier har påvisat att det räddar liv, inga studier beskriver hur ambulanssjuksköterskan upplever mötet med SMS-livräddaren. Syfte: Att beskriva ambulanssjuksköterskans tankar och upplevelser av att SMS-livräddare varit först på plats vid misstänkt hjärtstopp. Metod: En kvalitativ intervjustudie med 6 deltagare. Resultat: Det framkom både positiva och negativa tankar och upplevelser i mötet med SMS-livräddaren. SMS-livr...

 2. ”Jag mötte min själsfrände på nätet” En studie av mäns och kvinnors personliga profiler på nätdejtingsajten Spraydate

  OpenAIRE

  Sheikhnur, Hodda; Sejdic, Elma

  2008-01-01

  I dagens samhälle har ett nytt fenomen vuxit fram. Det har blivit populärt med nätdejtingsajter där människor kan mötas. En intressant aspekt av samspelet på internet är hur individer presenterar sig själva online. Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse för vilken information människor väljer, som använder dejtingsajten Spray date, att lämna ut om sig själva i personliga profilen. Fokus riktas mot dejtingsajten Spraydate Den metod vi valt att använda är en kvalitativ innehållsan...

 3. Bitcoin – Ett verktyg inom relationsmarknadsföring? : En studie om hur bitcoin används av företag ur ett marknadsföringsperspektiv

  OpenAIRE

  Vestling, Olof

  2014-01-01

  I dagens samhälle används en mängd metoder och verktyg för att nå kunder och eftersom konkurrensen är knivskarp är det extra viktigt att skapa personliga relationer till sina kunder. Syftet med denna uppsats är att studera bitcoin, en virtuell valuta, som ett verktyg för att skapa, underhålla och fördjupa dessa relationer. Bitcoin accepteras idag som betalningsmedel av en mängd olika företag och det är därför intressant att undersöka varför de gör detta. Genom att utföra en enkätstudie och in...

 4. Aktyviųjų mokymo metodų panaudojimo galimybės teisinio ugdymo paskaitose

  OpenAIRE

  Avinaitė, Julija

  2011-01-01

  Teisės ir pareigos yra neatskiriama kiekvieno visuomenės nario gyvenimo sociume dalis. Aukštojo mokslo institucijos užima reikšmingą vietą, formuojant asmenų teisinį suvokimą, todėl teisinis ugdymas ir jo dėstymas yra aktuali tema. Aktyvaus mokymo metodai yra plačiai tirti ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo lygmenyse. Tačiau aktyviųjų mokymo metodų naudojimas aukštojo mokslo institucijose yra mažai tirtas. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas studijų organizavimui, metodų naudojimui teisinio...

 5. Å bli ergoterapeut : Dannelse av faglig identitet i ergoterapeututdanningen.

  OpenAIRE

  Nymo, Astrid Vekve

  2008-01-01

  Å være student på en ergoterapeututdanning innebærer å tilegne seg og utvikle kompetanse i ergoterapi. Det handler om etter hvert å oppleve seg kompetent til å starte en yrkeskarriere som ergoterapeut. Det handler om å inneha en opplevd identitet i form av trygghet på egen kompetanse, innsikt i faget og opplevelse av tilhørighet til faggruppen ergoterapeuter. Forskning på opplevelse av faglig identitet hos ergoterapeutstudenter og ergoterapeuter har fokus på at ergoterapeuter/-...

 6. En evaluering av Fosen DMS som kompetanseaktør

  OpenAIRE

  Håland, Erna; Olsen, Marit Schei

  2013-01-01

  ​Denne rapporten oppsummerer resultatene av en evaluering av Fosen DMS som kompetanseaktør i regionen. Kommunene på Fosen har over lengre tid samarbeidet på flere områder. Innenfor helsesektoren ble etter hvert Fosen DMS IKS opprettet og de siste årene har organisasjonen blitt utvidet med blant annet NettOpp Fosen og Folkehelse Fosen. Denne evalueringen har sett på pågående kompetansehevende arbeid i regi av Fosen DMS IKS, samt kartlagt de ulike aktørenes forventninger, erfaringer og ønsker f...

 7. Energieffektivisering i byggenæringen, en vurdering av passivhuskonseptet

  OpenAIRE

  Flaatten, Torgeir

  2011-01-01

  Norske myndigheter har signalisert at det jobbes for å innføre passivhusnivå som forskriftskrav i 2020. Dette er et resultat av internasjonalt fokus på energieffektivisering i bygebransjen, og Norge har forpliktet seg til store kutt gjennom klimaforliket. Det har ført til hyppigere oppdateringer av teknisk forskrift som blant annet inneholder bestemmelser om energibruk i nybygg. Myndighetene har også innført støtteordninger og energimerking av bygninger for å motivere til energireduserende ti...

 8. Envirotainer : Utveckling av kompositdörr till aktiv kylcontainer

  OpenAIRE

  Mellvig, Björn; Jansson, Joanna

  2014-01-01

  Detta projekt utgår från en beställning gjord av företaget Envirotainer, vars uppdrag innefattar ett konceptförslag på en kompositdörr till deras utveckling av en aktiv kylcontainer. Projektet är ett samarbete med företaget och en del ur ett större utvecklingsprojekt av den nya kompositutformade aktiva kylcontainern. Envirotainer har tillverkat dessa flygfraktscontainrar i cirka 20 år och är världsledande inom branschen där deras största fraktprodukt är vacciner och mediciner. Dessa produkter...

 9. Norges fusjonskontroll : Konkurransetilsynets praktiseringen av totalvelferdsstandarden over tid

  OpenAIRE

  Larsen, Katrine Birkeland

  2013-01-01

  I denne masterutredningen tar vi for oss Konkurransetilsynets praktisering av total-velferdsstandarden. Praktiseringen baserer seg på fusjonsvedtak etter 2003. Total-velferdsstandarden legges til grunn i vilkår nummer to for inngrep mot fusjoner i konkurranselovens § 16. Velferdsstandarden tar hensyn til virkningene for alle aktører som følge av en fusjon. Masterutredningen går i dybden av Konkurransetilsynets vedtak om å godkjenne på vilkår fusjonen mellom DnB og Gjensidige i 2003. Vi finner...

 10. Norges fusjonskontroll. Konkurransetilsynets praktisering av totalvelferdsstandarden over tid

  OpenAIRE

  Larsen, Katrine Birkeland

  2013-01-01

  I denne utredningen tar vi for oss Konkurransetilsynets praktisering av totalvelferdsstandarden. Praktiseringen baserer seg på fusjonsvedtak etter 2003. Total-velferdsstandarden legges til grunn i vilkår nummer to for inngrep mot fusjoner i konkurranselovens § 16. Velferdsstandarden tar hensyn til virkningene for alle aktører som følge av en fusjon. Utredningen går i dybden av Konkurransetilsynets vedtak om å godkjenne på vilkår fusjonen mellom DnB og Gjensidige i 2003. Vi finner at tilsynets...

 11. Tolkning og håndtering av seismiske skivekrefter

  OpenAIRE

  Bøyum, Kristian Olav Sæterdal

  2015-01-01

  Ved innfesting og kraftoverføring mellom horisontale og vertikale skiver, vil hulldekkers manglende horisontale kapasiteter skape utfordringer. Situasjoner med store seismiske laster vil følgelig kunne gi tidkrevende beregninger, først og fremst på grunn av liten kapasitet i dekkeskiven, men også på grunn av at dimensjoneringen i stor grad skjer ved håndberegninger. Tolkning av lastbildet i programmer med FEM-analyse krever også gode forkunnskaper og kan ofte være årsak til ...

 12. Tekniske og økonomiske analyser ved utbygging av fjernvarmesystem

  OpenAIRE

  Gaustad, Astrid

  2007-01-01

  Det er i dag sterkt fokus på å bekjempe klimaendringer og for å nå internasjonale utslippsavtaler. I Norge har det nå kommet nye Tekniske Byggeforskrifter, TEK 07, som tar sikte på å redusere energibruken i bygninger med totalt 25 %, og at 40 % av oppvarmingsbehovet skal dekkes av alternative energikilder. Dette gjør bruk av fjernvarme til oppvarmingsformål stadig mer aktuelt, men betyr at fjernvarmeselskapene i teorien vil få solgt mindre mengde energi over året til hver abonnent. Denne oppg...

 13. IC-påverkan av elektromagnetisk puls

  OpenAIRE

  Lindskog, Claes

  2008-01-01

  Detta examensarbete undersöker effekter av en elektromagnetisk puls på IC-kretsar. För att kunna utvärdera inverkan har ett testobjekt, innehållande komponenter som skall testas, konstruerats. Detta testobjekt består av batteri, en enkel komponent och last. Ett pulsaggregat och en antenn användes för att generera de elektromagnetiska pulser som testobjektet utsattes för. Resultaten visar att inverkan på de testade komponenterna är möjlig. Inverkan visade sig vara beroende av bl.a. avståndet t...

 14. Praktisk database-administrasjon med persistens av objektorienterte systemer : kompendium

  OpenAIRE

  Hansson, Knut W.

  2012-01-01

  Ved Høgskolen i Buskerud, bachelorstudiene i IT, undervises kurset "Praktisk databaseadministrasjon". Kurset består av to hoveddeler: En del fokuserer på teori om store databaser i praksis og en annen del er praktisk med bruk av Oracle (PL/SQL og objekter) og persistens av objektorienterte systemer med Visual C# og NoSQL teknikker. Den teoretiske delen foreleses og er gjenstand for vanlig, skriftlig, individuell eksamen. Den praktiske delen undervises med sterk vekt på det prak...

 15. Studi Pemodelan Aliran Kontaminan Pencemar Merkuri (Hg) Pada Tanah Pasir Dengan Metode Uji Laboratorium Menggunakan Tangki Permeabilitas

  OpenAIRE

  Rantelembang, Elpina

  2015-01-01

  ABSTRAK ELPINA RANTELEMBANG. Studi Pemodelan Aliran Kontaminan Pencemar Merkuri (Hg) Pada Tanah Pasir Dengan Metode Uji Laboratorium Menggunakan Tangki Permeabilitas ( di bawah bimbingan Achmad Zubair dan Ardy Arsyad). Merkuri (Hg) merupakan salah satu logam berat yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan kelangsungan kehidupan di lingkungan.Masuknya merkuri ke dalam tubuh selain melalui udara dan makanan juga dapat melalui air. Upaya memodelkan transport kontaminan pencemar dala...

 16. ANALISA KEKUATAN KONSTRUKSI TRANSVERSE BULKHEAD RUANG MUAT NO.I PADA 18500 DWT DRY CARGO VESSEL BERBASIS METODE ELEMEN HINGGA

  OpenAIRE

  Imam Pujo Mulyatno; Iqbal Amanda

  2012-01-01

  Kapal jenis BulkCarrier menjadi fokus dalam SOLAS Chapter XII. Regulasi SOLAS menyangkut struktur ruang muat No.I yang menerangkan Transverse Bulkhead pada dua ruang muat terdepan dan konstuksi doble bottom pada ruang muat terdepan harus mempunyai kekuatan untuk menahan beban yang diakibatkan jika ruang muat No.1 termasuki air (Flooding).                 Penelitian dilakukan dengan metode elemen hingga dengan alat batn...

 17. MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA PEMBELAJARAN IPA MENGGUNAKAN METODE EKSPERIMEN DI KELAS IV B SD FRATER DON BOSCO TARAKAN

  OpenAIRE

  Katarina Gaudentia Radjo

  2011-01-01

  KATARINA GAUDENTIA RADJO. 2011. Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran IPA Menggunakan Metode Eksperimen di Kelas IV B SD Frater Don Bocso Tarakan. Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan. Dimbing oleh: Herdiansya dan Arief Ertha Kusuma. Penelitian ini memakai model Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan oleh guru untuk memecahkan masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi oleh guru dan untuk...

 18. APLIKASI METODE NUMERIK DALAM PERHITUNGAN LUAS DAN VOLUME BADAN KAPAL YANG BERADA DI BAWAH PERMUKAAN AIR LAUT.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eko Julianto Sasono

  2012-03-01

  Full Text Available This research studied about application of numeric metode to calculate area and volume of ship under water. The numeric methode used in this research are trapesium and simpson methode as comparesion. Correction value condition must be less than 0.5 %. As the results, simpson methode is better than trapezium with correction value for midship area and volume displacement less than 0.5 %.

 19. Rancang Bangun Band Pass Filter Dengan Metode Hairpin Menggunakan Saluran Mikrostrip Untuk Frekuensi 2,4-2,5 GHZ

  OpenAIRE

  Sitompul, Frans Christian

  2015-01-01

  Hairpin Filter adalah salah satu jenis filter yang cukup terkenal yang digunakan untuk frekuensi microwave. Ini di bentuk dari resonator filter edge-couple dengan membalik ujung resonator ke bentuk “U”. Ini akan mengurangi panjang dan meningkatkan aspek rasio secara berarti dari mikrostrip sebagai perbandingan dengan konfigurasi edge-couple. Dalam metode hairpin terdapat saluran yang terkopel dan ada saluran yang tidak terkopel.[3] Pada Tugas Akhir ini dilakukan simulasi dan rancang bangun...

 20. Penentuan Chemical Oxygen Demand (Cod) Limbah Cair Pulp Dengan Metode Spektrofotometri Visible Di PT. Toba Pulp Lestari, Tbk

  OpenAIRE

  Rona Monica Sihaloho

  2009-01-01

  Penentuan Kebutuhan Oksigen Kimia (KOK) limbah cair pulp pada PT. Toba Pulp Lestari telah dilakukan dengan metode spektrofotometri sinar tampak. Pengukuran dilakukan pada panjang gelombang 600 nm untuk sampel dari Inlet Primary Clarifier dan Outlet Primary Clarifier dan pada panjang gelombang 520 nm untuk sampel dari Outlet Secondary Clarifier. Hasil KOK yang diperoleh dari limbah cair pulp pada Inlet Primary Clarifier 500,2 mg/liter; Outlet Primary Clarifier 439,1 mg/liter; dan Outlet S...

 1. Penetapan Harga PKA Dari Ketoprofen Bpfi Dan Beberapa Sediaan Tablet Ketoprofen Yang Terdapat Dipasaran Dengan Metode Spektrofotometri Ultraviolet Secara Isobestik

  OpenAIRE

  Rina Astuti

  2010-01-01

  Ketoprofen yang terdapat dipasaran diproduksi oleh beberapa industri farmasi dan masing-masing industri memiliki formulasi yang berbeda, dengan perbedaan formulasi ini tentu akan mempengaruhi harga pKa dari molekul obat yang akan menentukan absorpsi dan distribusi obat dalam jaringan-jaringan tubuh. Harga pKa yang diperoleh dari suatu senyawa tergantung dari metode yang digunakan, diantaranya perhitungan secara ? Hammett (Siswandono & Soekardjo, 1998), secara Spektrofotometri Ultraviolet m...

 2. Studi EDTA dan asam p-t-butilkaliks[4]arena tetrakarboksilat pada analisis kalsium yang mengandung fosfat dengan metode AAS

  OpenAIRE

  paris, denesya natalia

  2014-01-01

  EDTA digunakan sebagai zat penopeng pada analisis kalsium yang mengandung fosfat dengan metode spektrofotometri serapan atom. Fosfat dan kalsium membentuk senyawa refractory sehingga terhalangi pembentukan atom-atom kalsium pada saat atomisasi. Penelitian ini bertujuan menentukan penambahan EDTA yang minimum diperlukan sebagai zat penopeng. Hasil penelitian menunjukkan EDTA 700 ppm pada pengukuran kalsium 5 ppm dapat mengurangi gangguan fosfat 5 ppm, sedangkan EDTA 7000 ppm pada pengukuran ka...

 3. Konstruktionen av hälsa på Instagram : En studie av unga människors uppfattning av hälsa genom bild och text

  OpenAIRE

  Danielsson, Jennifer

  2014-01-01

  Unga människor är idag väl insatta användare av olika former av sociala medier - det är ofta en självklar del i deras vardag. Det sociala mediet Instagram har blivit oerhört populärt bland såväl barn som vuxna och används dagligen via mobilen för att förmedla ögonblicksbilder till omvärlden. I den här studien kommer Instagram - utifrån begrepp som hälsa, träning och konsumtion - analyseras med hjälp av teorier om makt och genus. Hälsomedvetenheten bland unga har genom spridningen på Instagram...

 4. Förändring av förpackning som utökning av marknadsmixen : En studie av fem snabbrörliga konsumentvaror inom livsmedelsbranschen

  OpenAIRE

  Sandström, Carolina; Eriksson, Sofie

  2011-01-01

  Denna uppsats behandlar förändring av förpackning som en möjlig utökning av produktkategorin i Kotler & Kellers utvidgade marknadsmix. I marknadsmixen behandlas förpackningen som statisk under en varas livstid och studiens syfte var att se om förpackningsförändringar istället bör ske vid flertalet tillfällen. Genom existerande litteratur identifierades tre centrala begrepp som ansågs betydelsefulla för studien; förpackning, förändring av förpackning och differentiering. Fem olika företag ...

 5. Hantering av digitala verktygsmodeller : En studie av hur 3D-modeller av monteringsverktyg ska lagras, struktureras och geopositioneras på Scania CV AB inom Chassimontering

  OpenAIRE

  Aldén, Elin

  2012-01-01

  På grund av ökad produktkomplexitet och digitala arbetssätt har fler företag insett nyttan i att implementera och använda sig av bra system för Produkt Lifecycle Management och Product Data Management för att hantera produkten genom dess livscykel. Funktionen hos PLM-system är framförallt att se till att alla har tillgång till den senast uppdaterade datan. Detta uppnås genom ett centralt ställe att lagra produktdata samt möjlighet att strukturera och hantera datan. Scania använder sig av Spec...

 6. Komputasi Penghamburan dan Penyerapan Gelombang Elektromagnetik karena Titik Hujan dengan Metode Analitis pada Frekuensi diatas 10 GHz

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muhammad Yahya Batubara

  2012-09-01

  Full Text Available Pertumbuhan pesat yang terjadi pada dunia komunikasi mendesak para engineer untuk mengembangkan sistem komunikasi gelombang mikro yang bekerja pada frekuensi yang lebih tinggi. Dalam penggunaannya, frekuensi diatas 10 GHz rentan terhadap redaman yang disebabkan oleh partikel-partikel di atmosfer yang akan menurunkan keandalan dan kinerja dari hubungan komunikasi radar dan ruang terkait. Partikel-partikel tersebut meliputi oksigen, ice crystals, hujan, kabut, dan salju. Diantara partikel tersebut, redaman terbesar disebabkan oleh titik-titik hujan. Memprediksi kinerja sistem yang terganggu akibat endapan lapisan ini sangat penting dengan melakukan pengujian.Pengujian dilakukan dengan asumsi titik hujan tersebut berbentuk bola (spherical. Untuk intensitas curah hujan yang tinggi, bentuk oblate spheroidal-lah yang lebih realistis. Pembangkitan dan pengalokasian titik hujan menggunakan lima distribusi, yaitu distribusi Eksponensial Marshall-Palmer, Eksponensial Le Wei Li, Eksponensial Lince, Weibull Sekine, dan Weibull Lince. Metode perhitungan redaman yang dilakukan adalah metode redaman hujan spesifik dan metode analitik.Berdasarkan hasil analisis, besar redaman hujan berbanding lurus dengan besar curah hujan dan frekuensi kerjanya. Semakin tinggi curah hujan dan semakin besar frekuensi kerjanya, maka gelombang akan mengalami redaman yang makin besar pula. Redaman hujan mulai berpengaruh pada frekuensi 10 GHz dan mengalami nilai tertinggi pada frekuensi antara 100 hingga 120 GHz.

 7. Kommunikativ intervention vid Alzheimers sjukdom : En metodöversikt ur logopedisk synvinkel

  OpenAIRE

  Cloud Mildton, Karin

  2012-01-01

  Befolkningen i dagens samhälle blir allt äldre. Många individer drabbas av någon typ av demens, exempelvis Alzheimers sjukdom, då denna sjukdom är starkt knuten till hög ålder. En demenssjukdom för med sig många svårigheter, däribland drabbas minne, språk samt kommunikation. I Sverige idag finns många yrkesgrupper representerade kring den som har insjuknat i demens men sällan finns någon som har djupgående kunskaper om de språkliga och kommunikativa svårigheter som en individ, till följd av s...

 8. Forskjell mellom teori og praksis ved bruk av ITIL : Analyse av situasjon i IKT-Seksjonen i Utenriksdepartementet

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Utenriksdepartementet i Oslo (UD) har innført noen av de prosesser som beskrevet i ITIL. Denne rapporten studerer rammeverket for de prosesser som er innført og ser på hvordan UD har valgt å implementere deler av disse prosessene, spesielt "ITIL Service Support: Incident Management og Service Desk”. Men hva er da ITIL? ITIL (Information Technology Infrastructure Library), er et bibliotek med et sett av ”beste praksis” bøker med de beste prosessene, rutinene og erfaringene fra mange bedrif...

 9. Land-sokkel korrelasjon av tektoniske elementer i ytre del av Senja og Kvaløya i Troms

  OpenAIRE

  Thorstensen, Lene

  2011-01-01

  Feltarbeid og analyser av batymetriske-, seismiske- og gravimetriske data er sammenstilt for å korrelere tektoniske elementer i ytre del av Senja og Kvaløya i Troms. Berggrunnen i kystområdene på nordøstlige Senja og Kvaløya i Troms tilhører Vest-Troms gneis region og består av neoarkeiske og paleoproterozoiske tonalittisk gneis og mafiske intrusiver (Kattfjordkomplekset), samt metasuprakrustale og metavulkanske bergarter (Torsnes- og Astridalbelte). Foliasjonen stryker NV-SØ og endrer ori...

 10. Langtidsovervåking av miljøkvalitet i kystområdene av Norge. Hardbunnssamfunn. Datarapport 2000

  OpenAIRE

  Moy, F.; Pedersen, A.; Green, N; Walday, M.

  2001-01-01

  Foreliggende datarapport inneholder tabeller over registrert materiale innsamlet på kystovervåkingens hardbunnstokt gjennomført i tidsrommet 31. mai - 18. juni 2000. Hardbunnsprogrammet for år 2000 omfattet 12 stasjoner på kyststrekningen Færder til Egersund. Toktet ble 3 dager lengre enn planlagt på grunn av meget dårlig vær i toktperioden. På alle stasjoner ble det foretatt: registrering av fastsittende algers og dyrs forekomst langs dykketransekt ned til 30 m dyp måling av plantetetthet, a...

 11. Automatiserad inmatning av provsvar på Fertilitetsenheten

  OpenAIRE

  Hellsing, Anna-Natalia; Jill, Rhodin

  2013-01-01

  Fertilitetsenheten på Karolinska Universitetssjukhuset använder sig idag av databasen LinnéFiler för att hantera behandlingsprotokoll för par som behandlas för ofrivillig barnlöshet. Fertilitetsenheten kan inte enbart använda sig av Stockholms Läns Landstings journalsystem TakeCare då tillverkade embryon tillhör både mannen och kvinnan i paret och det behövs därför en sammankoppling mellan deras journaler.   Till Linnéfiler finns behov av en automatisk inmatning av provsvar tagna på provtagni...

 12. Kringgående av skatter i Finland

  OpenAIRE

  Nilsson, Clara

  2014-01-01

  Detta examensarbete handlar om vad kringgående av skatter är och hur man kan få fast företagen som ägnar sig åt detta bättre. Genom att företagen kringgår skatter går Finland miste om stora summor av skattepengar. Därför är jag intresserad av vilka ändringar regeringen har gjort och vad myndigheterna gör för att få fast företagen. Den teoretiska referensramen innehåller skatteplanering och kringgående av skatter. I skatteplaneringen går jag in på vad det innebär och hur man gör det i olika fö...

 13. Utveckling av dagsresepaket för VisitSalo

  OpenAIRE

  Lehtinen, Hanna

  2015-01-01

  På begäran av VisitSalo har jag utvecklat en ny tjänst i form av dagsreseplaner. VisitSalo ansvarar för marknadsföringen av turismen och turisminformationen i Salo och samlar rese- och fritidstjänster på sina hemsidor. Dagsresepaketens målgrupper är barnfamiljer och vuxna par, det vill säga generation 50+, och de riktar sig till självständiga resenärer. Syftet med den nya tjänsten är att ge turister en intressant bild av Salo som en resedestination samt erbjuda ett färdigt skräddarsytt altern...

 14. Jämförelse av trummixning inom elektronisk dansmusik

  OpenAIRE

  Kuitunen, Jade-Maria

  2015-01-01

  För dagens ljudtekniker finns ett överflöd av rekommendationer för en bra mix. Detta arbete avgränsar sig till mixning av elektroniska trummor inom elektronisk dansmusik(EDM). Syftet är att jämföra tre olika trummixningstekniker utgående från en bok, en undervisvingsvideo från en betaltjänst samt en Youtube undervisningsvideo, alla inom EDM. Detta för att undersöka vilken av dessa tekniker som är att föredra. Avslutningsvis mixar jag tre olika trumversioner av samma låt vartefter tre professi...

 15. Bridge Over Troubled Water : En studie av två svenska bryggeriers bemötande av intressenter med hjälp av CSR

  OpenAIRE

  Ljung, Peter; Muchewicz, Marika

  2011-01-01

  Bakgrund och problem: Corporate Social Responsibility (CSR) är ett ramverk som beskriver företags sociala ansvar och engagemang. Vidare förknippas CSR även med stakeholder management som handlar om företags bemötande och balansering av sina intressenters intressen. Oenigheter i teoretiska definitioner av CSR tyder på att det empiriskt sett kan uppstå missförstånd kring ramverket. Carlsberg Sverige och Spendrups är två företag som tar ställning och socialt ansvar via CSR men kritiseras trots d...

 16. PENETAPAN KADAR ARTEMISININ DALAM EKSTRAK HEKSAN TANAMAN Artemisia annua L. MENGGUNAKAN METODE DENSITOMETRI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ani Isnawati

  2013-05-01

  Full Text Available Abstrak Penyakit malaria masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia karena angka kesakitan penyakit ini masih cukup tinggi. Kinin dan klorokuin masih merupakan obat malaria yang banyak digunakan masyarakat di dunia, namun telah mengalami resisten. Artemisinin dan derivatnya merupakan obat yang digunakan terhadap plasmodium yang resisten terhadap klorokuin. Artemisinin diperoleh dari ekstrak tanaman Artemisia Annua L. Tanaman ini berasal dari daratan China namun dapat dibudidayakan di BPTO Tawangmangu. Penetapan kadar artemisinin menggunakan metode densitometri yang telah divalidasi. Ekstraksi heksan Artemisia annua L dilakukan fraksinasi dengan menggunakan acetonitril. Fraksi acetonitril  di uji dengan menggunakan KLT dengan fasa diam silica gel 60 GF254 dan eluen hexan: etil asetat (4:1 guna mengidentifikasi artemisinin. Pemisahan lebih lanjut dilakukan dengan kromatografi kolom dengan fase diam silika gel dan fase geraknya yaitu n-heksan: etil asetat (4:1. Eluat yang diperoleh diujikan pada plat KLT silica gel 60 GF254 menggunakan eluen yang sama dengan sebelumnya. Eluat yang mempunyai Rf sama digabung menjadi satu fraksi dan ditetapkan kadar artemisinin menggunakan densitometri beserta validasi metodenya. Hasil validasi metode menunjukkan bahwa linearitas dengan koefisien korelasi 0,998, batas deteksi 0,028mg/mL dan batas kuantitasi 0,094mg/mL dan nilai simpangan baku relatif artemisinin memenuhi persyaratan untuk presisi yaitu lebih kecil dari 2%. Hasil perolehan kembali untuk artemisinin adalah 100,08%. Kadar artemisinin dalam ekstrak heksan herba Artemisia annua L dengan metode densitometri sebesar 0,46% dan kadar artemisinin dalam herba Artemisia annua L. 0,02% Kata Kunci: Artemisinin, Artemisia annua L, ekstrak heksan daun Artemisia annua L, Densitometri. Abstract Malaria desease is still problem health people in Indonesia, because morbiditas rate is high. Kinin and Klorokuin are used by most of people in the world, but

 17. Mindfulness-livsstil som metode? : østlig filosofi i en vestlig psykologisk kontekst

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Problemstilling: Hvordan forstås begrepet mindfulness i konteksten av psykologisk behandling, og hvordan kan mindfulness bevirke til endring i terapi? Med den økende interessen og integrasjonen av mindfulness i psykologisk behandling søker man nå å forstå og beskrive begrepet innen et vitenskapelig rammeverk. Denne oppgaven undersøker hvordan begrepet forstås, og hvordan mindfulness tenkes å kunne bevirke til endring i terapi. Sentrale bidrag fra forskere og klinikere i mindfulnessfeltet...

 18. Kombinace metod pro srovnání ontologií

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Tyl, Pavel; Řimnáč, Martin

  Košice : Prírodovedecká fakulta, Univerzita P.J. Šafárika, 2008 - (Vojtáš, P.), s. 113-117 ISBN 978-80-969184-8-5. [ITAT 2008. Conference on Theory and Practice of Information Theory. Hrebienok (SK), 22.09.2008-26.09.2008] R&D Projects: GA MŠk 1M0554; GA AV ČR 1ET100300419 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : ontologie * matching * sémantický web Subject RIV: IN - Informatics, Computer Science

 19. ISO 26000 som et virkemiddel for institusjonalisering av samfunnsansvar (CSR)

  OpenAIRE

  Ditlev-Simonsen, Caroline D.

  2011-01-01

  Det eksisterer diverse frivillige standarder og verktøy knyttet til bedrifters samfunnsansvar (CSR). Et nytt «skudd på stammen » er ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar. Denne standarden, som er utarbeidet av 500 eksperter fra 40 land, ble lansert i desember 2010. Denne artikkelen presenterer ISO 26000 og vurderer effekten av de viktigste foregående internasjonale standardene og veilederne innen CSR-in...

 20. Den historiske Jesus og dannelsen av alternativ moderne maskulinitet

  OpenAIRE

  Bortne, Steinar

  2006-01-01

  Emne: Den historiske Jesus og dannelsen av alternativ moderne maskulinitet. Problemstilling: Har mannlig og kvinnelig symbolinnhold, slik det fremstår i studiet av den historiske Jesus, betydning for hvorledes vi oppfatter kjønnsroller i dag? Begrepsmessig ligger det i fremstillingen en avgrensning knyttet til kjønnsrolle hvor dette begrepet i større grad integreres og sammenfattes i begrepene kjønnsidentitet og maskulinitet. Videre er det en grunnleggende begrepsmessig erkjennelse at symboli...