WorldWideScience

Sample records for av loev och

 1. Projektering av produktions- och lagerhall

  OpenAIRE

  Englund, Elin

  2016-01-01

  Detta examensarbete är utfört åt Ingenjörsbyrå Mathias Smeds. Syftet med arbetet var att projektera en hallbyggnad som skulle fungera som produktions- och lagerhall åt företaget i fråga och åt andra företag som köper delar i hallen. I arbetet ingår att uppgöra bygglovshandlingar, en byggsättsbeskrivning, en jämförelse mellan energikällor och enkel kostnadskalkyl. Efter diskussioner och möten med beställaren blev resultatet en hall med limträstomme och med NR-takstolar som vindsbjälklag. Y...

 2. Bland prinsessor och soldater : En kvalitativ innehållsanalys av genus och stereotyper i två Disneyfilmer

  OpenAIRE

  Jonsson, Andreas

  2014-01-01

  Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur genus representeras och hur feministisk kritik syns i Disneyfilmerna Mulan och Frost. Arbetet behandlar kopplingen till tidigare Disneyfilmer och stereotypa framställningar av manligt och kvinnligt. Det utgår från ett genusperspektiv som tar hänsyn till könsroller som är resultatet av sociala konstruktioner. Metod: Filmerna har studerats i sin helhet och sedan har specifika scener och sekvenser valts ut för närmare studie. De har analys...

 3. Sociala medier och levnadsvanor : Användning av Facebook och Twitter samt mat-, motions- och sömnvanor

  OpenAIRE

  Lindström, Anna

  2013-01-01

  Bakgrund: Ohälsosamma levnadsvanor bidrar avsevärt till sjukdomsbördan. Allt mer tid spenderas vid skärm och forskning tyder på negativa effekter på mat-, motions- och sömnvanor. Teknikens utveckling har förändrat skärmtiden. Sociala medier har intagit en viktig plats i mångas liv och skärmtid är inte längre automatisk förknippat till faktorer såsom stillasittande samt möjlighet att äta mer. Forskning om levnadsvanor och sociala medier saknas. Syfte: Att undersöka graden av användning av de s...

 4. Millennials och baby boomers attityder till fake news : Generationernas upplevelser av nyhetsmediers sanningshalt

  OpenAIRE

  Adolfsson, Claes; Strömberg, Markus; Stenberg, John

  2017-01-01

  Syftet med denna uppsats var att ta reda på generationerna millennials och baby boomers inställning till mediernas sanningshalt och politiska neutralitet. Detta gjordes med hjälp av följande frågeställningar: Vilka attityder och vilken inställning har millennials och baby boomers till nyhetsmediernas sanningshalt? Finns skillnader och likheter kvar när vi väger in variablerna kön och politiskt ställningstagande?   För att definiera generationerna använde vi oss av Cliff Zukins generationsteor...

 5. Teoretisk och praktisk genomgång av IPv6 och dess säkerhetsaspekter

  OpenAIRE

  Andersson, David

  2012-01-01

  Den här uppsatsen går teoretiskt och praktiskt igenom IPv6 för att skapa en förståelse för det nya protokollet. Uppsatsen beskriver utöver den teoretiska genomgången av protokollet även det praktiska arbete som ligger bakom implementationen som är tänkt att kunna ge såväl privatpersoner som mindre organisationer tillgång till en säker IPv6 lösning även om Internetleverantören endast kan erbjuda IPv4.   Arbetet är gjort på eget initiativ då behovet av kunskap kring IPv6 växer lavinartat och då...

 6. Verksamhetsanalys, Planering och Utveckling av en webbtjänst

  OpenAIRE

  Kindstedt, Tomas

  2013-01-01

  Arbetet behandlar utvecklingsprocessen av programmet SECTMA, ett cirkeltränings-program designat för människor som utövar kampsporter. Programmet är designat för alla konditionsnivåer från toppidrottare till de som endast vill förbättra sin kondition. Arbetet är tudelat, i den första delen går jag igenom teori för STOF och Agile för att skapa en grund och en förståelse för hur jag vill utveckla programmet. Den andra delen följer med utvecklingsprocessen stegvis. STOF erbjuder ett ramverk...

 7. Slutrapport - utökad samordning av landskapsövervakning och uppföljning av Natura 2000

  OpenAIRE

  Ståhl, Göran; Gardfjell, Hans; Glimskär, Anders; Hagner, Åsa; Holm, Sören; Walheim, Mats

  2007-01-01

  I denna kortversion av 2006 års slutrapport från projektet ”utökad samordning av landskaps- övervakning och uppföljning av Natura 2000” redovisas de viktigaste resultaten på ett sätt som gör dem enklare tillgängliga för inriktningsbeslut om ambitionsnivå för uppföljnings- arbetet. Nuvarande målsättning är att Naturamoment införlivas i Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS) och Riksinventeringen av Skog (RIS) från och med 2008; under 2009 beräknas kompletteran...

 8. Förbättring av IKEAs Kvalitetstester och Hantering av Kundklagomål : - Köksluckor och Bänkskivor

  OpenAIRE

  Assbring, Lisa; Halilović, Elma

  2012-01-01

  IKEA grundades 1943 av Ingvar Kamprad och återförsäljs idag i 44 länder runt om i världen. Med den 25-års garanti på kök som IKEA erbjuder har det blivit allt viktigare för dem att bekräfta kvaliteten på kökssortimentet och hur tillfredsställd kunden är. Syftet med detta examensarbete har varit att identifiera de mest kritiska faktorerna för köksfronter och bänkskivor baserat på nuvarande kundklagomål och vilka testmetoder som kan användas för att testa dessa faktorer i produktutvecklingsproc...

 9. Metoder och verktyg för motivation till och integration av arbetsmiljöarbete

  OpenAIRE

  Åteg, Mattias; Nygren, Olle; Andersson, Ing-Marie; Laring, Jonas; Neely, Greg; Rosén, Gunnar

  2006-01-01

  Rapporten utgår från forskningsområdet "Hur kan och bör arbetsmiljöarbete bedrivas och integreras i organisationers kärnverksamhet?" vid tema SMARTA, Arbetslivsinstitutet. I ett tidigare arbete har ett antal egenskaper identifierats som viktiga för motivation och engagemang för arbetsmiljöarbete, sk Moveit-egenskaper. Dessa egenskaper och deras roll i arbetsmiljöarbetet ställs här i relation till perspektivet integrerat arbetsmiljöarbete, där arbetsmiljön ingår i styrsystemet och arbetsmiljöa...

 10. En undersökning av Norwegians kriskommunikation under flygstrejken 2015. : En textanalys av Facebookinlägg och pressmeddelanden.

  OpenAIRE

  Emma, Mickelsson

  2016-01-01

  Numera lever vi i ett krissamhälle där vi nästan varje dag nås av budskap från olika typer av kriser. När en organisation drabbas av en kris är det viktigt att tänka på vilken kommunikation man använder för att nå ut med sitt budskap. Uppsatsens syfte var att undersöka hur en organisation använder sig av olika försvarsstrategier och retoriska appeller i sin kriskommunikation. Organisationen som valdes ut var flygbolaget Norwegian och deras hantering av den 11 dagar långa flygs...

 11. Employer branding. : - En fallstudie vid Sandvik AB om uppfattningar av begreppet employer branding och hur detta tillämpas idag och i framtiden.

  OpenAIRE

  Eriksson, Johan

  2012-01-01

  Employer branding är ett begrepp som är aktuellt bland företagen just nu och allt fler väljer att satsa på employer branding som marknadsföringsstrategi. Den här studien handlar om employer branding på Sandvik och begreppet employer branding.Syftet med denna fallstudie av en global koncern är att förklara och beskriva begreppet employerbranding, samt hur man arbetar med detta och vilka framtidsvisioner man har på Sandvik.Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med ett antal ny...

 12. Barbröstade grabbar, med färgat hår och litervis med öl : En analys av Aftonbladets skildring av herr- och damfotboll i Herr-VM 2006 och Dam-VM 2007

  OpenAIRE

  Mårtensson, Henning

  2012-01-01

  I den här uppsatsen har jag undersökt hur män och kvinnor framställs i bild och text i Aftonbladets rapportering från herrarnas fotbolls-VM i Tyskland 2006 och damernas fotbolls-VM i Kina 2007. Mitt syfte var att titta på hur konstrueringen av en nationell diskurs skiljer sig åt i texterna om dam- och herrfotboll, om det finns någon tydlig manlig och kvinnlig diskurs på bilderna, samt hur väl min undersökning stämmer in på beprövade genusteorier. För att kunna besvara mitt syfte använde jag m...

 13. Boye och "jag" : En grammatisk analys av en litterär persona

  OpenAIRE

  Lindström, Elina

  2015-01-01

  I denna uppsats använder jag den interpersonella metafunktionen inom systemisk-funktionell grammatik för att undersöka sex av Karin Boyes dikter, detta med syfte att se huruvida en sådan här analys kan säga något av intresse om diktjaget. Analysen genomfördes enligt Holmberg och Karlssons modell i Grammatik med betydelse, där subjekt och finit tagits ut varpå språkhandlingar markerats och modalitet kommenterats. Dikterna är hämtade ur Boyes Samlade dikter. Av min analys framgår att jaget beha...

 14. Flavours – det smakar doft : Upplevelsen av mat och vin i kombination

  OpenAIRE

  Hult, Jonas; Lagnetoft, David; Nygren, Nadia

  2011-01-01

  Inledning: Den vetenskapliga förankringen om mat och vin i kombination är låg. Upplevelsenav en måltid involverar alla de mänskliga sinnena, vilket således har gjort den svår att mäta.Hur stor roll spelar egentligen grundsmakerna och krävs det ytterligare element för att lyfta enkombination av mat och vin till högre höjder?Bakgrund: Förutom smaklökarna på tungan som bildar den grundläggande uppfattningen avdet vi stoppar i munnen, är det främst munkänsla och flavours som bidrar till helheten ...

 15. För vilka finns kroppspositivismen? : En diskursanalytisk och semiotisk studie av hur kroppsaktivister på Instagram artikulerar kroppspositivism

  OpenAIRE

  Wallén, Camilla

  2017-01-01

  Denna studie har genomförts med syfte att undersöka hur kroppsaktivister artikulerar kropp och kroppspositivitet genom bilder och texter på deras Instagramkonton. Studien syftar även till att undersöka om, och i så fall hur, artikulationerna av kroppspositivitet skiljer sig mellan olika kroppsaktivister. Slutligen syftar studien till att studera hur kroppsaktivisterna artikulerar syftet med rörelsen. Det teoretiska ramverket består av tidigare forskning och etablerade teorier i postmodern fem...

 16. Batman: En musikalisk berättelse : En analys av filmerna Batman: The Movie, Batman och The Dark Knight

  OpenAIRE

  Bohlin, Benjamin

  2017-01-01

  Syftet med uppsatsen är att analysera hur filmmusiken har använts i Batman: The Movie (1966), Batman (1989) och The Dark Knight (2008). Att se en narrativ användning och beskrivning av Batman samt hur upplevelsen av filmen ändras när man ser den utan musik. Kompositörerna till filmerna är, för Batman: The Movie (1966) Nelson Riddle, till Batman (1989) är det Danny Elfman och till The Dark Knight (2008) är kompositörerna Hans Zimmer och James Newton Howard. Filmerna analyserats från ett mult...

 17. Modellering och analys av grundvattenflödet i en byggnads grundläggning

  OpenAIRE

  Hargelius, Malcolm

  2018-01-01

  På en fastighet i Luthagen i Uppsala uppfördes en byggnad grundlagd på träpålar år 1936. Under 60-talet uppstod läckage på en spillvattenledning vilket ledde till en kontaminering av sprickvattenakviferen där träpålar är särskilt utsatta för påverkan av bakterie, svamp- och virusangrepp till följd av torrläggning. För att spola bort kontaminerat sprickvatten och för att hålla en jämn sprickvattennivå i akviferen installerades påfyllningsbrunnar på två platser i källaren under huset. Brunnarna...

 18. Lämplighetsbedömningar av unga kvinnor och män – Värme- och kompetensdimensionernas betydelse i rekrytering

  OpenAIRE

  Rönnblad, Charlotta

  2013-01-01

  I frågan om social bedömning av andra individer och grupper utgör värme och kompetens två centrala dimensioner. Värme syftar på hur snäll, vänlig och omtänksam en person är, dess funktion är att bedöma vad personens avsikt är. Kompetens tyder på hur intelligent, självsäker och rationell en person är, dess funktion är att bedöma hur kapabel personen är att utföra avsikterna. Vanligtvis attribueras män utgående från kompetensdimensionen och kvinnor från värmedimensionen. Utgående från teorin om...

 19. Konflikten mellan arbetsliv och familjeliv : En kvalitativ studie om småbarnsföräldrars upplevelser av psykisk hälsa och balans i tillvaron

  OpenAIRE

  Ahlzén, Amanda

  2015-01-01

  Dagens arbetsliv ställer helt andra krav på individen än förr. På arbetsmarknaden krävs flexibilitet och eget ansvar, där individen förväntas kunna arbeta när som helst och var som helst. Dessa faktorer har bidragit till en obalans mellan arbetsliv och familjeliv som kan orsaka olika former av ohälsa. Syftet med denna studie är att undersöka hur småbarnsföräldrar upplever sin psykiska hälsa i relation till balansen mellan arbetsliv och familjeliv. Studien bygger på en kvalitativ metod och dat...

 20. Expansion av e-handelsverksamhet i detaljhandeln : En studie om utmaningar och framgångsfaktorer

  OpenAIRE

  Steen Lagerstam, Nathalie

  2016-01-01

  I vårt allt mer digitaliserade samhälle har internet fått en central roll, och har förändrat många aspekter i vårt vardagsliv. Ett av de områden som påverkats starkt av denna utveckling, är den svenska detaljhandelns e-handelsmarknad. De senaste 10 åren har dess omsättning sexdubblats, och prognoser tyder på att denna expansiva trend kommer att hålla i sig. Detta innebär helt nya förutsättningar för de svenska detaljhandelsföretag som tidigare bara bedrivit försäljning i fysiska butiker, elle...

 1. Multifaktormodeller på den svenska marknaden - En studie av OMX Stockholm mellan 1996 och 2014

  OpenAIRE

  Hammarfrid, Peter; Henningsson, Tom

  2015-01-01

  Bakgrund:CAPM räcker i flera tillfällen inte till för att estimera framtida avkastning. Vissa av prisavvikelsernafrån CAPM är väldokumenterade och har bestått över tid, vilket har lett till uppkomsten avkorrigerande faktorer. En modell som använder sig av två sådana korrigerande faktorer är Fama ochFrenchs tre-faktormodell. Den har testats flertalet gånger på den svenska marknaden där den visat gehögre förklaringsgrader än CAPM. År 2012 samt år 2014 presenterades två nya multifaktormodeller,s...

 2. Dubbel ABC-analys av inrednings- och gåvoartiklar för en blombutik

  OpenAIRE

  Ruokolainen, Daniela

  2016-01-01

  Kirkkonummen Kukkapiste är en blombutik i Kyrkslätt centrum, som år 2012 utvidgade sitt sortiment av inrednings- och gåvoartiklar. Konkurrensen är hög och en ABC-analys kan hjälpa företagare att identifiera vilka faktorer i ett företag som det lönar sig att lägga tid och resurser på, vilket i sin tur effektiverar verksamheten. Syftet med detta arbete är att med hjälp av en dubbel ABC-analys för Kirkkonummen Kukkapiste ta reda på vilka inrednings- och gåvoartiklar som binder mest kapital och v...

 3. Löslighet och transport av sällsynta jordartsmetaller i Källfallsfältets gruvsandsmagasin

  OpenAIRE

  de Campos Pereira, Hugo

  2014-01-01

  Löslighet och transport av sällsynta jordartsmetaller i Källfallsfältets gruvsandsmagasin Hugo de Campos Pereira Syftet med detta arbete har varit att kartlägga vilka mekanismer som styr lösligheten av sällsynta jordartsmetaller (eng. rare earth elements, REE) i sulfidhaltig anrikningssand vid den föredetta gruvan Källfallsfältet i Västmanland. För syftet har markvatten- och grundvattenprovtagning utförts, tillsammans med laktester och geokemisk modellering med Visual MINTEQ ver. 3.0. Resulta...

 4. "Humankind before the flood" : En kvalitativ studie om användningen av retorik i en dokumentärfilm av och med Leonardo DiCaprio

  OpenAIRE

  Björnberg, Nana; Hansen, Jonna

  2018-01-01

  Följande studie undersökte Before the Flood, en dokumentärfilm av och med Leonardo DiCaprio, utifrån ett retoriskt perspektiv. Studiens syfte var att undersöka om och i så fall på vilket sätt Leonardo DiCaprio, experter och skaparna bakom dokumentärfilmen använde retoriska strategier för att förstärka Before the Flood’s budskap och verka övertygande inför sin publik. Som metod tillämpade studien kvalitativ textanalys och de tre grundläggande appellformerna, visuell retorik samt argumentation ...

 5. Kan ekologisk och ekonomisk hållbarhet kombineras? : En studie av en neoklassisk jämviktsmodell och dess relation till hållbarhet

  OpenAIRE

  Pettersson, David

  2015-01-01

  Bakgrunden till examensarbetet är att aktiviteter kopplat till den globala ekonomin samt tillväxt av denna har skapat en situation som i dagsläget inte uppfyller den ekologiska dimensionen av hållbarhet. Lösningar för att minska den miljöpåverkan som sker idag samtidigt som ekonomisk tillväxt sker har kritiserats och istället föreslås ekonomier med låg eller ingen tillväxt. Med bakgrund till detta har forskningsprojektet Bortom BNP-tillväxt startat och examensarbetet genomförs hos ekonomiska ...

 6. Komplexitet för kvalitet i lärande och undervisning: bedömning av komplexa problem och studenters resonemang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sofia Kjellström

  2011-03-01

  Full Text Available Vi utbildar studenter för att de ska ha möjlighet att lösa mycket komplexa samhällsproblem,men hur vet vi att de har utvecklat de former av tänkande och handlande som krävs? Forskning visar att vuxna tänker, talar och handlar utifrån olika nivåer av komplexitet, och att utbildning i hög grad påverkar människors förmågor. Model of Hierarchical Complexity(MHC är en teori som beskriver hur komplext information sätts samman och hur komplext personer resonerar i en fråga, vanligtvis på någon av nivåerna konkret, abstrakt, formellt, systematiskt eller metasystematisk. Syftet med denna artikel är att introducera MHC och visa på dess relevans som verktyg inom högre utbildning. Med hjälp av teorin är det möjligt att analysera både hur komplex en uppgift är och hur studenter klarar av att lösa den, vilket speglar förståelse inom ett ämne. Med modellen som mått på komplexitet tydliggörs svårighetsgraden i det som ska läras och på vilken nivå studenterna klarar att ta till sig kunskapsinnehållet. Avslutningsvis diskuteras hur studenter kan stödjas att utvecklasina förmågor till komplext resonerande och därmed skapa kvalitet i både lärande och undervisningOne of the aims of higher education is to teach students to solve complex problems, but what is the complexity of problems and the reasoning of students? The Model of Hierarchical Complexity (MHC is a theory applicable to all domains in which information is organized and accounts for increases in behavioral complexity which includes cognitive or reasoning complexity. The paper is a theoretical introduction to MHC as a tool for teaching in higher education. The model clarifies and shows the gap between the complexity in the subject and the students understanding of the same subject. We also discuss how to support the development of more complex reasoning in students.

 7. Resultat och berättelser - En analys av sportnyheterna i finsk och svensk television

  OpenAIRE

  Silfverberg, Kalle

  2004-01-01

  Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. Vain tiivi...

 8. Hållbarhetsredovisning : Identifiering och prioritering av hållbarhetsfrågor i en verksamhet som Sweco Environment

  OpenAIRE

  Söderström, Anna-Karin

  2017-01-01

  I en hållbarhetsredovisning redovisar en organisation information om sin påverkan inom ekonomisk, miljömässig och social hållbar utveckling. Några av de inledande stegen i en redovisningsprocess är att identifiera organisationens hållbarhetsfrågor, och att bestämma frågornas prioriteringsordning för att på så sätt kunna bestämma ett väsentligt innehåll till redovisningen. De här stegen av redovisningsprocessen har varit i fokus under arbetet. En identifiering och prioritering av konsultbolage...

 9. Reduktion av slöseri inom den spanska ölindustrin : – en studie av åtgärder och metoder i spåren av krisen

  OpenAIRE

  Carlström, Carl

  2014-01-01

  Den rådande eurokrisen har påverkat det spanska samhället och den spanska ölindustrin negativt. Industrin står inför utmaningar vad gäller minskad försäljning och förändrade kundpreferenser. I tider då intäkterna och försäljningen minskar finns det många sätt att öka sina marginaler. Ett av detta sätt är att börja arbeta med resurseffektivitet och att se till att slöseriet av de resurser man har minskar. De frågor studien besvarar är hur bryggeriindustrin i Spanien har arbetat för att minska ...

 10. Rehabilitering efter dekompression och diskoperation - framställandet av en fysioterapeutisk patientanvisning : Ett beställningsarbete av Tölö sjukhus

  OpenAIRE

  Nyberg, Jasmina

  2016-01-01

  Examensarbetet är ett praktiskt inriktat examensarbete med fokus på rehabiliteringen efter en dekompressions- och diskoperation. Det är ett beställningsarbete av Tölö sjukhus med syftet att framställa en fysioterapeutisk patientanvisning. Önskemål från uppdragsgivare var att utforma en tydlig patientanvisning för ryggopererade bestående av skriftliga instruktioner angående postoperativ rehabilitering i form av vardagliga aktiviteter, fysisk aktivitet, ryggens viloställningar, vi...

 11. Bankvärldens framtid : En studie kring hur banker utnyttjar den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen av tjänster, samt dess påverkan på kundrelationer, förtroende och lojalitet

  OpenAIRE

  Grip, Sebastian; Hellström, Gustav; Skyttevall, Tobias

  2017-01-01

  Titel: Bankvärldens framtid: En studie kring hur banker utnyttjar den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen av tjänster samt dess påverkan på kundrelationer, förtroende och lojalitet   Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi   Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Högskola   Författare: Sebastian Grip, Gustav Hellström och Tobias Skyttevall (92/04/22), (94/02/28), (95/05/21) Handledare: Hadjikhani, Annoch   Datum: 05–06–17   Bakgrund: Att skapa en lojal kun...

 12. [Minna Ahokas. Valistus suomalaisessa kirjakulttuurissa 1700-luvulla. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 188] / Tuija Laine

  Index Scriptorium Estoniae

  Laine, Tuija, 1964-

  2012-01-01

  Arvustus: Minna Ahokas. Valistus suomalaisessa kirjakulttuurissa 1700-luvulla. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 188. Diss. Sasatamala : Finska Vetenskaps-societeten. (Suomen Tiedeseura, 2011)

 13. Sjuksköterskor och skötares upplevelser av möten i psykiatrisk öppenvård : En intervjustudie

  OpenAIRE

  Bäckman, Jenny; Nyman, Nyman

  2016-01-01

  Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors och skötares upplevelser av möten med patienter i psykiatrisk öppenvård.   Bakgrund – I psykiatrisk öppenvård möter sjuksköterskor och skötare många olika människor med individuella behov. Sedan tidigare forskning har det framkommit att patienters känsla av trygghet uppkommer genom faktorer som personalens inställning och empati. Relationen mellan personal och patient är viktig för patientens känsla av att bli tagen på allvar samt att bli b...

 14. I nöd och lust : En praktisk studie om hållbara bröllopssminkningar inspirerat av årstidernas färger

  OpenAIRE

  Guldbrand, Ida

  2016-01-01

  Syftet med detta arbete är att beskriva med vilka sminktekniker och produkter man får till hållbara bröllopssminkningar inspirerade av årstidernas färger, för att visa hur färger, tekniker och produkter anpassas i bröllopssminkningar. Detta för att visa de egna kunskaperna inom området och för att kunna inspirera blivande brudar. Arbetet kommer även vara till nytta för estenomer, branschmänniskor och andra människor som är intresserade av området då de också kan inspireras av arbetet. So...

 15. En socialpsykologisk analys av samkönat partnervåld ur ett makt- och normativitetsperspektiv

  OpenAIRE

  von Braun, Thérèse

  2009-01-01

  Uppsatsens syfte var att nå en större teoretisk förståelse av samkönat partnervåld, genom att analysera olika forskningsartiklars narrativa konstruktioner av våldet. De två frågeställningarna var: 1. Hur diskuterar forskningslitteraturen samkönat partnervåld med fokus på temana relationsdynamik, karaktär hos parterna, kön, genus och sexualitet samt betydelsen av social kontext? 2. Hur diskuterar forskningslitteraturen det professionella bemötandet av samkönat partnervåld? De 21 valda primärdo...

 16. I betraktarens ögon – Betydelsen av kön och ålder för studenters läraromdömen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Karlsson

  2011-12-01

  Full Text Available Under senare år har studenters läraromdömen allt mer hamnat i fokus inom skola såväl som högre utbildning. Parallellt med dessa utvecklingar har olika typer av internettjänster genom vilka studenter kan betygsätta sina lärare dykt upp i flera länder. I Sverige lanserades 2008 tjänsten ”Studenter tycker till” (STT där studenter kan registrera sig och fylla i bedömningar av lärare enligt kriterierna utlärningsförmåga, kunskap, engagemang och lärandestöd. I denna studie undersöks betydelsen av lärarens kön och ålder för studenters läraromdömen genom en kvantitativ analys av omdömen av 98 högskole- och universitetslärare som givits på hemsidan STT. Syftet är att synliggöra hur sociala markörer, i detta fall om läraren är man eller kvinna, ung eller gammal, spelar en stor roll för hur en lärare utvärderas. Resultaten visar att kvinnor och unga lärare systematiskt ges lägre betyg av studenter, än män och äldre lärare. Studenter är således inte könsblinda eller oberoende av föreställningar om förhållandet mellan ålder och kompetens i sina bedömningar. Studien aktualiserar betydelsen av sociala markörer så som kön och ålder måste synliggöras och tas i beaktning när studenters utvärderingar av lärare och kurser behandlas inom högre utbildning.

 17. Att arbeta i restaurangbranschen : En kvalitativ studie om arbetstagares upplevelser av psykosocial arbetsmiljö och stress

  OpenAIRE

  Sauer, Emma

  2016-01-01

  En utgångspunkt för arbetslivet bör vara att skapa en arbetsmiljö som ger individer förutsättningar att ingå, kvarstå och utvecklas i arbetet. Arbetsmiljön är betydande för både individers hälsa och verksamheters utveckling samt förutsättningar för tillväxt. Arbetsplatsen betonas därmed vara en betydande arena för förebyggande insatser. Det är arbetsgivaren som har huvudsakligt ansvar för arbetsmiljön. Ingen arbetstagare ska riskera att skadas eller drabbas av ohälsa i arbetet. Syftet med stu...

 18. Analys och förslag till förbättringar med avseende på GUI och funktion ur ett användbarhetsperpektiv av programvaran Service Desk Manager

  OpenAIRE

  Lindström, Håkan

  2012-01-01

  Företaget Kerfi AB i Norrköping är en leverantör av informationsteknik och har bland annat specialistkompetens inom service management. För detta använder de programvara från företaget CA technologies. CA Service Desk Manager är en så kallad IT Service Management applikation med processer för samordning och styrning av service management. Under inledande diskussioner kom det fram att även om programvaran har varit i bruk under flera år så finns det fortfarande problem med användargränssnittet...

 19. Bristande samsyn i lärares definition av hot och våld : En kvalitativ studie om förekomst av hot och våld mot lärare på högstadieskolor.

  OpenAIRE

  Eklund, Anton; Johansson, Tommy

  2017-01-01

  Denna kvalitativa studie syftar till att studera förekomsten av hot och våld mot lärare på högstadieskolor, hur man på de undersökta skolorna arbetar med att minimera förekomsten av hot och våld samt hur lärare definierar sin syn på vad som kan vara hot och våld från föräldrar och elever. Studien är baserad på ett riktat bekvämlighetsurval där skyddsombud på högstadieskolor i den undersökta kommunen valdes ut. I samband med analysen av studiens resultat har Lintons rollteori använts för att s...

 20. Effektivisering av materialhantering inom hälso- och sjukvård : En fallstudie på Barnonkologen, Uppsala Akademiska sjukhus

  OpenAIRE

  Forsberg, Marcus; Tådne, Lukas

  2016-01-01

  Barnonkologen vid Uppsala Akademiska sjukhus är en barnavdelning för blod- och tumörsjukdomar. Avdelningen hanterar dagligen en stor mängd förbrukningsvaror för att kunna utföra en högkvalitativ och säker vård för patienterna. Ett identifierat behov är att effektivisera det nuvarande inventerings- och beställningsförfarandet på avdelningen, samt att organisera förråden efter personalens behov. Denna studie utreder och ger förslag på hur Barnonkologen kan förbättra sin hantering av förbrukning...

 1. Interkulturell kommunikation i en kinesisk kontext : En undersökning av svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet. Ett teoretiskt perspektiv på en praktisk utmaning.

  OpenAIRE

  Hjalmarsson, Ida

  2010-01-01

  Jag har genom en förberedande fältstudie, litteraturgenomgång och enkätintervjuer undersökt svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet, med utgångspunkt i svenska företag som opererar på den kinesiska marknaden. Det var uppsatsens syfte och jag har utgått ifrån frågeställningen: Hur upplever svenska och kinesiska företagsrepresentanter det interkulturella mötet? Subfrågor till denna är: Vilka kulturella faktorer skapar det kinesiska sättet att kommu...

 2. Våga vara dig själv : Att förstå och skapa en illusion av ljus med digitala medier

  OpenAIRE

  Persson, Jasmin; Lundbladh, Mia

  2015-01-01

  Vi omges ständigt av ljus i vår vardag, det finns naturligt ljus samt artificiellt. Även under de grå dagarna finns det ljus och dess närvaro är alltid där även om den inte alltid är som klarast. I detta kandidatarbete beskrivs ljuset ur olika synvinklar, men framförallt hur Rembrandt och impressionisterna i sina konstverk använt ljuset i sitt skapande. För att få en bredare syn på vår process tar vi hjälp av de två begreppen “fluid” och “fire” som kommer från aktör-nätver...

 3. Sol och stränder eller bra bibliotek? : En studie över vilka faktorer som påverkar utlandsstudenters val av destination och lärosäte

  OpenAIRE

  Jokinen, Charlotta; Halling, Lisa Kristin

  2009-01-01

  Sammanfattning Akademi:     Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, Mälardalens högskola. Nivå:             Kandidatuppsats i marknadsföring, 15 hp. Datum:         2009-05-18 Författare:   Lisa Kristin Halling och Charlotta Jokinen. Handledare: Lars Albert. Bakgrund:   I dagens samhälle är det vanligt att åka utomlands på semester och tidigare forskning har gjorts för att undersöka vilka faktorer det är som påverkar en resenär vid val av destination. Det är även vanligt förekomma...

 4. Insamling av geografisk information med UAV över området Stomsjö i Värnamo kommun : En effektiv arbetsmetod för kartering i 2D och 3D samt dokumentation av arbetsgång och kvalitetssäkring av geografisk information

  OpenAIRE

  Bauner, Mikael

  2017-01-01

  I detta examensarbetesprojekt genomfördes en flygkartering över deponiområdet Stomsjö i Värnamo kommun, mha. en drönare, eller den i detta sammanhang mer använda benämningen UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Värnamo kommuns tekniska avdelning var i behov av beräkning av massor vid deponin, ett område på ca 15 hektar samt modellering av densamma. Den låga kostnaden för inköp av UAV och programvara motiverade kommunen att driva egen verksamhet jämfört med att köpa tjänsterna från konsulter. Projek...

 5. ADO.NET och Entity Framework : En jämförelse av prestanda mellan en objektorienterad databas och en relationsdatabas

  OpenAIRE

  Lindgren, Emelie; Andreasen, Ulrika

  2012-01-01

  Denna uppsats mäter och jämför prestanda mellan en objektorienterad databas och en relationsdatabas. Uppsatsen bygger på en utredande karaktär utifrån vår hypotes och vårt intresse att testa den.Hypotesen bygger på problematiken omkring mängden kod utvecklaren måste skriva för att kunna koppla ihop applikation med databas. En större mängd skriven kod som utvecklaren måste skriva borde göra att prestanda och svarstider blir långsammare. Därför ville vi undersöka om verktyg som medför en mindre...

 6. Survey of biological processes for odor reduction; Kartlaeggning och studie av biologiska processer foer luktreduktion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Arrhenius, Karine; Rosell, Lars [SP Technical Research Inst. of Sweden, Boraas (Sweden); Hall, Gunnar [SIK Swedish Inst. for Food and Biotechnology, Gothenburg (Sweden)

  2009-09-15

  This project aims to characterize chemical and subsequently odor emissions from a digester plant located closed to Boraas in Sweden (Boraas Energi och Miljoe AB). The digestion produces mainly 2 by-products, biogas and high quality organic biofertilizer. Biogas is a renewable source of electrical and heat energy and subsequently digester have a promising future. Unfortunately, release of unpleasant odours is one of the problems that may limit development of the technique as odours strongly influence the level of acceptance of the neighbours. The number of complaints due to odours depends mostly, upon the degree of odour release, the weather condition and plant environment (which influence the risks for spreading out), and the tolerance of the neighbours. These parameters are strongly variable. Many processes inside the plant distributed on a large surface may contribute to odour release. Chemical emissions were studied, in this project, by extensive sampling inside the plant. Results were then evaluated regarding risk for odour releases. The goal was to suggest controls and routines to limit releases. The conditions leading to the higher risks for odour emissions were studied by performing sampling at different periods of the year and subsequently different weather conditions. At first, places for measurement were chosen together with personal of the plant. Three zones are considered to mainly contribute to the odour emissions: the landfill region, the cisterns region and the leaching lake region. Totally 13 places were studied with regard to odour and chemical emissions under 2008-2009 at different weather conditions. Some results from a previous project (2007) are also presented here. Results show that the spreading out of can be maintained to an acceptable level as long as the plant is functioning without disturbances. The early stages of the treatment of waste should be confined in locals with closed doors to avoid spreading out of odours. Through controlled

 7. Finansiell Bootstrapping i SME : en kvantitativ studie om hur ett starkt socialt och affärsmässigt nätverk påverkar valet av bootstrappingmetoder

  OpenAIRE

  Nilsson, Ida; Sacic, Zehra

  2016-01-01

  Syftet med denna kandidatuppsats är se hur ett starkt socialt och affärsmässigt nätverk påverkar valet av bootstrappingmetoder i små och medelstora företag (SME). Detta eftersom SME står för 99,9 procent av samtliga företag på den svenska marknaden och därmed är betydelsefulla för landets ekonomiska tillväxt och sysselsättning. Däremot möter SME svårigheter vid extern finansiering av sin verksamhet. SME kompenserar detta genom att engagera sig i olika ”bootstrappingaktiviteter”. Bootstrapping...

 8. Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leffler, Hakon; Fex Svenningsen, Åsa; Emgård, Mia

  2014-01-01

  UKÄ:s utvärdering av biomedicinutbildningar visar på en mycket varierad kvalitet. Nio av 21 utbildningar håller toppklass medan mer än hälften bedöms vara bristande. 21 utbildningar inom biomedicin har satts under lupp. Kvaliteten bedöms som vanligt efter en tregradig skala: mycket hög kvalitet...... biomedicinstudenternas förmåga att göra etiska bedömningar. Flera utbildningar har inte kunnat visa att studenterna kan göra etiska bedömningar. De har heller inte kunnat visa att studenterna känner till vilka regelverk som gäller vid etikprövning. Detta är särskilt allvarligt eftersom man inom biomedicin genomför...

 9. Kreativitet och innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Jacob Østergaard; Skov, Hanne

  2016-01-01

  Kreativitet i arbetsterapi beskriver och analyserar kreativitetens många uttryck ur flera olika perspektiv: dels som en etablerad dimension av arbetsterapeutiska arbetsmetoder och yrkeskunskap, dels som en aktuell och efterfrågad grund för ny utveckling och innovation inom framtidens vård. Boken...... innehåller många praktiska exempel på hur vi kan se krea­tiviteten i arbetsterapeutens arbete såväl med klienter som när det gäller de system och den miljö människor lever och arbetar i. Boken beskriver också hur arbetsterapeuter arbetar och tänker kreativt samt hur de använder sig av kreativa strategier...

 10. Leksaker baserade på teknik sedda ur ett genusperspektiv : En studie om 6-åringars preferenser och användande av könsstereotypa konstruktionsleksaker

  OpenAIRE

  Bernström, Annelie

  2007-01-01

  Genom kvalitativa intervjuer med barn i förskoleklass och genom enkätundersökningar hos pedagoger har jag fått svar på mina frågeställningar som handlar om pojkar, flickor och deras leksaksval då det gäller teknikbaserade leksaker. Syftet var att försöka se om det fanns skillnader i valet och användandet av dessa leksaker och i så fall försöka tydliggöra dem, och dessutom ta reda på varför barnen är olika i sina leksakspreferenser. Resultatet påvisar att för barnen i denna förskoleklass är ko...

 11. Vem vill betala för musik? : En studie om populariteten av digitala musiktjänster och illegal fildelning bland Generation Y i en svenskspråkig yrkeshögskola

  OpenAIRE

  Hjort, Ted

  2011-01-01

  Generation Y skiljer sig mycket från tidigare generationer enligt många forskare och inte minst då när det gäller konsumtionsbeteende och värderingar. Till Generation Y tillhör de personer som är födda från åttiotalets början till mitten av nittiotalet. Under de senaste tio åren har sättet vi konsumerar musik ändrat mycket drastiskt. Genom internet och digitaliseringen av musiken har de flesta och inte minst Generation Y gått över från att köpa Cd-skivor i butiken till att ladda ner, båd...

 12. AUTOMATION AV GALLERKLIPPARE

  OpenAIRE

  Taboada Vargas, Marco Antonio

  2016-01-01

  Detta examensarbete handlar om automatisering och assistans att CE-märka en maskin. Arbetet innefattade automationsplanering, tillverkning av elskåp, montering på maskin och igångkörning. Automationsplaneringen bestod av elritningar och programmering. Elsystemet bestod av elskåp med bl.a. programmerbar logik, touch-panel och säkerhetskomponenter. CE-märkning utfördes enligt de direktiv, standarder och säkerhetsföreskrifter som bör följas. Nu med det nya automatiserade systemet är samm...

 13. Face to Face : Marknadsföring på Facebook - en studie av åsikter från ett inifrån- och utifrånperspektiv.

  OpenAIRE

  Christensson, Annika; Hedborn, Jenny; Källberg, Hanna

  2008-01-01

  Sociala nätverk, eller så kallade communityn är ett fenomen som fått större betydelse idag och snabbt spridit sig runt om i världen. Communityn Facebook har blivit känd för att den samlar många användare och har en god målgruppskännedom, vilket gör Facebook till en attraktiv marknadsföringsplats som har uppmärksammats av en rad olika företag och organisationer. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka möjligheter och begränsningar Facebook har som marknadsföringskanal, samt undersöka s...

 14. Hur reagerar läsarna på sponsrade inlägg publicerade på Isabella Löwengrips blogg? : En teoriprövande studie av Stuart Halls teori om inkodning och avkodning.

  OpenAIRE

  Lorentzon, Karin; Gustafsson, Victor

  2017-01-01

  Denna studie handlar om hur ett sponsrat blogginlägg av en influencer inkodas och hur läsarna i kommentarerna avkodar meddelandet och reagerar på inlägget. Studiens syfte är att öka förståelsen för hur läsare avkodar sponsrade blogginlägg. Vi antog innan genomförandet att fler skulle avkoda meddelandena på ett sätt som skulle vara mer kritiskt gentemot samarbetet, därför har det gjorts en teoriprövande studie av Stuart Halls teori om inkodning och avkodning. För uppnå vårt syfte har vi använt...

 15. Teckensnitt och dess personlighetsdrag

  OpenAIRE

  Linnarsson, Johan; Borja, Mårten

  2014-01-01

  När du arbetar med teckensnitt, vare sig du skapar – eller helt enkelt väljer ett teckensnitt, finns det konsekvenser till följd av skapandet och/eller valet. Läslighet och läsbarhet ligger i hjärtat av teckensnitts utformning – men principerna kring läslighet och läsbarhet är flexibla och kan komma att bortses ifrån, beroende på den tänkta kontexten för teckensnittet. Ett grepp om historiken bakom användningen av vissa teckensnitt, såväl som kunskap om de möjliga associationer de kan väcka ä...

 16. Methodology - evaluation of strategies -and the system for taking care of spent nuclear fuel; Metodval - utvaerdering av strategier och system foer att ta hand om anvaent kaernbraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2010-10-15

  This report deals with the question of how the Swedish spent nuclear fuel is to be disposed of. What are the requirements? What are the alternatives? In the main chapter of the report, an evaluation is made of the KBS-3 method compared with other strategies and systems for final disposal of spent nuclear fuel. An appendix to the report presents in general terms how the KBS-3 method has developed from the end of the 1970s up to today. The report is one of a number of supporting documents for SKB's applications for construction and operation of the final repository for spent nuclear fuel. In parallel with and as a basis for the present report, SKB has prepared the reports 'Principer, strategier och system foer slutligt omhaendertagande av anvaent kaernbraensle' ('Principles, strategies and systems for final disposal of spent nuclear fuel') /Grundfelt 2010a/, 'Jaemfoerelse mellan KBS-3-metoden och deponering i djupa borrhaal foer slutlig foervaring av anvaent kaernbraensle' ('Comparison between the KBS-3 method and deposition in deep boreholes for final disposal of spent nuclear fuel') /Grundfelt 2010b/ and 'Utvecklingen av KBS-3-metoden. Genomgaang av forskningsprogram, saekerhetsanalyser, myndighetsgranskningar samt SKB:s internationella forskningssamarbete' ('Development of the KBS-3 method. Review of research programmes, safety assessments, regulatory reviews and SKB's international research cooperation') /SKB 2010a/. The reports are in Swedish, but contain summaries in English. The first report is an update of the comprehensive account of alternative methods presented by SKB in 2000. The second report presents a comparison between the KBS-3 method and the Deep Boreholes concept, plus a status report on research and development in the area of Deep Boreholes. The last report describes how the KBS-3 method has been developed from the end of the 1970s up to today. It further describes how the

 17. Sociala medier - en påverkande faktor på identitetsutveckling och psykiskt välbefinnande : En kvalitativ studie om unga kvinnors uppfattningar och erfarenheter av sociala medier

  OpenAIRE

  Wiksten, Isabell; Ström, Johanna

  2016-01-01

  Syftet med denna studie är att undersöka och uppmärksamma unga kvinnors uppfattningar och erfarenheter avseende hur sociala medier påverkar deras identitetsutveckling och psykiska välbefinnande. Det är en kvalitativ studie baserad på två fokusgrupper med tre högskole- och universitetsstuderande kvinnor, i åldern 18 - 25. Det genomfördes även en individuell intervju med en professionell som är verksam på en stödmottagning för psykisk ohälsa. Den teoretiska utgångspunkten i analysen är symbolis...

 18. Omsättning, rörelseresultat och kapitalstruktur – Påverkas företags kapitalstruktur av förändringar i dess omsättning eller rörelseresultat?

  OpenAIRE

  Lisstorp, Mattias; Steinberger, Paul

  2012-01-01

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur omsättning och rörelseresultat har samband med företagets kapitalstruktur. Resultaten jämförs med befintlig teori för att verifiera de teoretiska ansatserna. Regressionsanalys av tidsserier för 32 svenska börsnoterade företag med mer än 20 miljarder svenska kronor i omsättning 2010 har använts vid den här undersökningen. Data från åren 2004 till 2010 till varje företag är tagen från databasen ”Affärsdata” och undersöks genom regressionsanalys. Först u...

 19. Sex- och samlevnadsundervisning i Sörmlands skolor

  OpenAIRE

  Karolina Öjemalm, Karolina

  2009-01-01

  Sexualitet är ett grundläggande behov hos människor och påverkar individens upplevelse av hälsa och välbefinnande. Skolan fungerar som en viktig arena för att främja unga vuxnas sexuella hälsa och sex- och samlevnadsundervisningen i skolan kan ha stor betydelse för unga vuxnas utveckling. Sex- och samlevnadsundervisning har varit obligatorisk i svenska skolor sedan år 1955. Trots det visar en kvalitetsgranskning av sex- och samlevnadsundervisningen i svenska skolor från år 1999 att kvaliteten...

 20. Karlstads universitet - Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? : En rapport om skapandet av ett unikt monterkoncept

  OpenAIRE

  Bergman, Karin; Jernberg, Jonna

  2012-01-01

  Sammanfattning Mässor förekom som fenomen redan under medeltiden och har allt sedan dess använts som en kanal för försäljning och marknadsföring. Idag tävlar företag och organisationer om mässbesökares uppmärksamhet genom att skapa attraktiva montrar med vinnande koncept som ska locka människor och få dem att lägga företagsnamnet på minnet. Detta är vad Karlstads universitet haft i åtanke då de utformat beskrivningen till detta projekt. Bakgrunden till projektet är att universitetet finns r...

 1. Pulsmätning och stegräkning från Android Wear : Utveckling av en applikation för att spara mätdata

  OpenAIRE

  Lund, Fredrik

  2016-01-01

  Detta examensarbete beskriver utvecklingen av en applikation för att överföra data från en Android Wear smartklocka till en Android smarttelefon som sedan skickar datan vidare till en server. Servern sätter in datan i en MySQL-databas. Android Wear smartklockornas sensorer undersöks även. Smartklockorna har sensorer för stegräkning och pulsmätning. I examensarbetet beskrivs det hur sensorerna fungerar. Därtill genomgås Androids historia i korta drag samt basfunktionerna i Android operativsyst...

 2. "Det är inte mig det är fel på, det är huset" : en studie av prognosfaktorer och bemötande med fokus på sjuka hus-syndromet

  OpenAIRE

  Edvardsson, Berit

  2015-01-01

  Bakgrund: Sick Building Syndrome, SBS, är fortfarande 2015 ett tillstånd som vållar mycket diskussion. Symtomen kan grupperas i slemhinnesymtom, hudsymtom och allmänna symtom. I definitionen ingår att personen/ personerna som fått symtom har exponerats för dålig inomhusluft i en speciell byggnad. När personen inte är i byggnaden så förbättras eller försvinner symtomen. Många olika faktorer kan orsaka eller medverka till uppkomst eller försämringar av SBS-symtom, som t.ex. luftens innehåll av ...

 3. Lärplatta som verktyg för elever i behov av särskilt stöd! : En specialpedagogisk studie om hur elever i åk 4-7 använder lärplatta i klassrummet och hur uppföljning av användningen sker

  OpenAIRE

  Lindgren, Ditte; Nordström, Ulrika

  2017-01-01

  Studiens syfte var att få kunskap om hur lärplatta används som verktyg för elever i behov av särskilt stöd i åk 4-7, samt om lärplattan används utifrån specialpedagogens syfte för den enskilda eleven med den. Använda datainsamlingsmetoder är kvalitativa intervjuer med specialpedagoger, lärare och elever, samt elevobservationer. De frågeställningar som studien sökt svar på är: i vilket syfte valdes lärplatta som verktyg av specialpedagog för elever i behov av särskilt stöd, hur använder elever...

 4. Mödrars upplevelser av att drabbas av postpartumdepression

  OpenAIRE

  Wallin, Rebecca; Pitkämäki, Kia

  2016-01-01

  Bakgrund: Postpartumdepression (PPD) drabbar mellan 8-15% av alla kvinnor som föder barn och innebär stora påfrestningar för både modern, partnern och spädbarnet. Utvecklandet av PPD har multifaktoriella orsaker som tidigare psykiatrisk sjukdom, dåligt parförhållande och brist på socialt stöd. Syfte: Studiens syfte var att undersöka kvinnors upplevelser av postpartumdepression. Metod: Studien är en litteraturöversikt där vetenskapliga artiklar motsvarande studiens syfte granskades. Samtliga a...

 5. Tidsperspektiv, mindfulness och stress: : en korrelationsstudie

  OpenAIRE

  Koudriavtseva, Antonina

  2017-01-01

  Denna studie undersökte det potentiella sambandet mellan tidsperspektiv, mindfulness och upplevd stress. Kring 60 studenter besvarade en online-enkät som inkluderade den svenska versionen av Zimbardo Time Perspective Inventory, Five Facets of Mindfulness Questionnaire och Perceived Stress Scale. Analyserna omfattade bivariata korrelationer, multipel linjär regressionsanalys och path analys. I linje med hypoteserna indikerade resultaten statistiskt signifikanta samband mellan mindfulness, ett ...

 6. Planering och genomförandet av en leende-kampanj för de anställda på Esbo IKEA

  OpenAIRE

  Hietanen, Laura

  2013-01-01

  Kundservice är viktigt för ett företags framgång och därför bör de investera i det. Då kundernas upplevelser överrensstämmer med de förväntningar de haft för företaget kommer de mer sannolikt att komma tillbaka och berätta om upplevelserna till personer i sin omgivning. De anställda har en avgörande roll i detta sammanhang. De kan med sitt agerande inverka både positivt samt negativt på synen på kundservicenivån i företaget. Syftet med detta examensarbete är att planera samt genomföra en leen...

 7. En obekväm sanning eller en stor bluff? : En analys av den visuella gestaltningen av fenomenet "global uppvärmning" i filmmediet

  OpenAIRE

  Eriksson, Anton; Oretoft, Mikael

  2010-01-01

  En uppsats som kritiskt granskar och analyserar den visuella gestaltningen i två dokumentärfilmer. Huvudtemat i filmerna är global uppvärmning och konsekvenserna av detta. Uppsatsens syfte är att undersöka den visuella gestaltningen av den miljödebatt som filmerna är en del i och genom detta belysa frågor som berör visuell kultur och popularisering av vetenskap.

 8. Musik- och Kulturskolans framtid… : En kvalitativ studie om musiklärares och rektorers tankar om dagens och framtidens musik- och kulturskola

  OpenAIRE

  Nilsson, David

  2011-01-01

  Den här undersökningen syftar till att få en djupare förståelse för hur musik- och kulturskolans verksamhet kan se ut i framtiden. Jag vill få en inblick i vilka faktorer som påverkar utvecklingen av den kommunala musik- och kulturskolan, samt hur musik- och kulturskolan väljer att förhålla sig till dessa faktorer. För att undersöka detta har jag använt mig av kvalitativ intervju som forskningsmetod för att därigenom få fram fyra instrumentallärares och tre musikledares tankar och erfarenhete...

 9. Simulering av muskelaktivitet vid pedalbromsning

  OpenAIRE

  Ejdepalm, Erik; Westerdahl, Walter

  2009-01-01

  En muskeloskeletal kroppsmodell har undersökts med avseende på maximal muskelbelastning genom biomekanisk simulering i programmet AnyBody. En kroppsmodell har låtits interagera med ett reglage i form av en bromspedal från en Saab 9-3 och muskelbelastningen till följd av att pedalen trampas ned har minimerats. De parametrar hos pedalen som har varierats är initialvinkeln och returfjäderns fjäderkonstant. Den sits på vilken kroppsmodellen sitter har flyttats vertikalt och horisontellt i förhåll...

 10. Vinylskivor, Nivea och Teinitalo, Genus- och åldersperspektiv på reklam i ungdomstidningen Suosikki 1964

  OpenAIRE

  Rydman, Ina

  2016-01-01

  Populärkulturen och ungdomskulturen uppkom på 1950-talet då Finland hade börjat klassas som ett modernt konsumtionssamhälle. Ett ekonomiskt uppsving under efterkrigstiden ledde till ökad konsumtion i samhället och till den så kallade tonårsindustrin. Det skedde en amerikanisering som syntes i finsk media och i reklam vilket präglade ungdomskulturen. I början av 1960-talet var en stor del av landets befolkning unga och de hörde till babyboom-generationen. I ungdomstidningar kan man se tecken p...

 11. Glömda Kriser : En studie av hur ideella organisationer marknadsför humanitära och miljömässiga risker och kriser som allmänheten tappat intresse för

  OpenAIRE

  Josephsen, Anna; Nilsson, Michael

  2014-01-01

  Hösten 2012 släppte organisationen Läkare Utan Gränser en rapport under titeln Kriserna Svenskarna Glömt. I denna uppmärksammas det faktum att det finns flera humanitära kriser i världen som allmänheten i Sverige inte känner till. Organisationen benämner dessa som “glömda kriser”. Anledningen till den låga kännedomen hos allmänheten är, enligt rapporten, en bristande mediebevakning av kriserna. Begreppet glömda kriser bygger till stor del på idén om att en kris eller en risk kan lida av ett o...

 12. Utveckling av examination av examensarbeten på kandidatnivå

  OpenAIRE

  Trofast, Tobias; Haugum, Dag; Lundberg, Jonas; Nygren, Victoria; Nyström, Tommie; Svensson, Gary; Thunborg, Maria; Törnqvist, Tomas

  2012-01-01

  Detta paper beskriver arbetet med att utveckla en modell för utveckling av examination av examensarbeten på kandidatnivå (UEX) vid Institutionen för Teknik och Naturvetenskap, Linköpings Universitet under läsåret 2010-2011. Modellen har utvecklats och testats vid utbildningsprogrammet Grafisk Design och Kommunikation (GDK), men med syfte att kunna appliceras även på andra kandidatprograms examensarbete. Det projektet prövat är om man kan höja kvaliteten på examensarbeten och effektiviteten i ...

 13. Belöning och motivation

  OpenAIRE

  Blomqvist, Johnny

  2015-01-01

  Många företag använder sig av belöningssystem för att hålla kvar den nuvarande personalen och för att motivera personalen till ett bättre resultat i framtiden. För att ett belöningssystem skall fungera måste personalen vara motiverade. Syftet med detta arbete är att utreda vad personalen i några företag på Kimitoön anser om belöning och betydelsen av belöning i arbetet. I undersökningen utreder jag även motivationens betydelse i arbetet och vilken typ av belöning som motiverar på längre si...

 14. Hjälplöshet och hopplöshet : samtidig och prediktiv relation till depression och ångest

  OpenAIRE

  Hansson, Charlotta; Lindberg, Sarah

  2015-01-01

  Forskning visar att hjälplöshet och hopplöshet är betydelsefulla faktorer för förståelse av depression och ångest. Enligt Cognitive Activation Theory of Stress (CATS) är känslor av hjälplöshet och hopplöshet dessutom prediktiva för psykopatologi. Hjälplöshet definieras som den inlärda förväntan att egen ansträngning inte kan åstadkomma skillnad, och hopplöshet som att egen ansträngning leder till försämring. Den här studien undersökte relationen mellan hjälplöshet/hopplöshet och depression/ån...

 15. Leaning av arbetspunkt för urindiagnostik

  OpenAIRE

  Romar, Arne Johannes

  2017-01-01

  Lean är en metod som ämnar förbättra arbetsprocesser, öka kvalitén och förhindra slöseri av resurser. Fler och fler företag och institutioner i västvärlden har den senaste tiden börjat implementera läran och verktygen som ursprungligen kom från Toyota och deras produktionssystem. Sjukhus och sjukhuslaboratorier är inget undantag, patienterna och provmängderna blir större samtidigt som krav på inbesparningar sker. Därför behövs alternativa lösningar i form av lean för att få tillstånd en effek...

 16. Tryckerimomsmålen : En utredning av de skatterättsliga och civilrättsliga konsekvenserna ur rättssäkerhetsperspektiv

  OpenAIRE

  Haglund, Emma; Olsson, Anna

  2015-01-01

  2010 lämnade EU-domstolen ett förhandsavgörande i mål C-88/09 Graphic Procédé gällande huruvida vissa tryckeriprodukter ska anses utgöra varor eller tjänster enligt EU:s mervärdesskattedirektiv. Domen innebar för svensk lagstiftning att mervärdesskattesatsen för vissa tryckeriprodukter sänktes från 25 procent till 6 procent. Konsekvensen blev att skatteverket fick återbetala miljonbelopp till svenska tryckerier på grund av att de redovisat för hög mervärdesskatt. Skatteverket godtog återbetal...

 17. Optimization of lime addition in a dry air pollution control device; Optimerad rening av HCl och SO{sub 2} med minskade kalktillsatser vid torr roeasrening

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wikstroem-Blomqvist, Evalena; Samuelsson, Jessica; Ohlsson, Anna

  2006-12-15

  The focus of this project is to optimize the absorption of hydrochloric acid (HCl) and sulphuric acid (SO{sub 2}) in a dry air pollution control device system connected to a waste combustor. A significant amount of absorbent are generally added into the processes to achieve an efficient cleaning of the flue gas. Reduced absorbent consumption has double benefits on the operative expenses due to decreased purchase and landfilling costs. The objective was to study the affect of flue gas temperature and moisture, (relative humidity, RH), on the efficiency of HCl and SO{sub 2} absorption on hydrated lime. Additionally, the efficiency of a pre-treated hydrated lime with larger specific surface and pore volume was investigated. The measuring campaign was conducted on the 20 MW fluidized bed waste incinerator own by Boraas Energi och Miljoe AB in Sweden. Results from 26 experimental days with normal hydrated lime showed a positive correlation between the efficiency of the lime and RH in the flue gas. Four levels of RH between 3.28% to 4.84% were tested. The levels were adjusted by lowering the flue gas temperature and/or by adding water to the waste fuel. The smallest effect where achieved by solely adding water to the waste fuel. RH increased solely to 3.62% and the amount of lime consumption was reduced with only 5% compare to normal condition. By lowering the flue gas temperature 10 deg C to 143 deg C, RH increased to 4.06% and the amount of lime added was reduced with 13%. The largest impact was found when both the flue gas temperature and the moisture content were changed. At those process conditions RH reach 4.84 % and the usage of lime were reduced with 26%. Additional 12 experimental days were conducted to evaluate the efficiency of a pretreated hydrated lime with larger specific surface and pore volume. The results showed that the surface enlarged absorbent was almost twice as effective as the normal hydrated lime. Moreover, the results indicated an equal

 18. Konflikter och mobbning på arbetsplatsen : En osynlig kostnad

  OpenAIRE

  Karlsson, Linda

  2016-01-01

  Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka negativa konsekvenser konflikter och mobbning kan orsaka medarbetare och organisationer. Den ekonomiska krisen har medfört nedskärningar, ökad osäkerhet och hård konkurrens som påverkat arbetsmiljöerna i Finland. Eftersom arbetsvälbefinnande sjunkit på grund av dessa yttre faktorer, vill jag med detta examensarbete beskriva varför arbetsvälfärden borde få hög proritet. Detta examensarbete är baserat på litteratur, lagar, statistik och inter...

 19. Budgetering och budgeteringsprocessen inom ekonomiförvaltningen

  OpenAIRE

  Finnström, Anders

  2013-01-01

  Syftet med undersökningen är att ge en bild av vad budgetering är och budgeteringsprocessen inom ekonomiförvaltningen. Forskningsproblemet är att ta reda på vilken kritiken är mot budgetering, hur man kan förbättra budgetarbetet och få fram vilka de alternativa metoderna är till budgetering. I lärdomsprovets teoretiska del behandlas vad en budget är, syften med en budget, huvud- och delbudgetar, budgeteringsprocessen, kritik och alternativa metoder till budgeteringen. I den empiriska delen ha...

 20. Chaos Paintball : -En investering och finansieringsbedömning

  OpenAIRE

  Eriksson, Per; Söderqvist, Hanna

  2009-01-01

   I uppsatsen "Chaos Paintball, en investerings- och finansieringsbedömning" har en undersökning gällande en nyinvestering och finansieringen avseende nya aktiviteter och en byggnad genomförts. Undersökningen har utförts genom att tre olika byggnadsalternativ har tagits i beaktande och beräkningar på byggnadsalternativen har gjorts. Företagets planerade aktiviteter har undersökts genom att, med hjälp av kalkyler, genomföra beräkningar. Detta har lett fram till en rekommendation om vilka aktivi...

 1. Studier av radioaktivt cesium i svenska renar. Oversikt over pågående undersokningar 1986

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gustaf Åhman

  1986-06-01

  Full Text Available I samband med den forskning och forsöksverksamhet som bedrivits vid renforsöksavdelningen har vi arbetat med metodik och teknik som kan tillämpas vid studier av radioaktivt cesium i renbetesväxter och i renar. På betessidan har vi bl.a. arbetat med kontaminering av tungmetaller från gruvindustrin och nitrat efter kvävegödsling. Omfattande studier har utförts av renens mineralstatus och mineralämnesomsättning. Erfarenheter och kunskaper från dessa områden har utnyttjats for planering och genomförande av de studier som nu pågår beträffande radioaktivt cesium i renbetesväxter och renar.

 2. Addition of ash on drained forested peatlands in southern Sweden. Effects on forest production, fluxes of greenhouse gases and water chemistry; Tillfoersel av aska i tallskog paa dikad torvmark i soedra Sverige. Effekter paa skogsproduktion, avgaang av vaexthusgaser och vattenkemi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sikstroem, Ulf; Ernfors, Maria; Jacobson, Staffan; Klemedtsson, Leif; Nilsson, Mats; Ring, Eva

  2006-04-15

  , accumulation of tree biomass needs to increase by approximately 2%. In run off, sampled in the main ditches, the electric conductivity increased after addition of 3.1 tonnes of crushed ash, as well as the concentrations of B, Br, Ca, Cd, Co, K, Cl, Li, Mg, Mn, Na, P, PO{sub 4}-P, S, SO{sub 4}-S and Zn. For most elements, the increase appeared immediately after the ash application, and lasted from a few months to the whole observation period (c. one year). The concentrations of Pb and V was lower than expected during six and nine months, respectively. Thereafter, the Pb-concentration tended to be higher than the control. The concentration of TOC was reduced during eight months, and pH was reduced during three months after the ash addition. The effects on ground water chemistry corresponded to the effects on chemistry in run off. Two months after treatment, the concentrations of B, Ca, Cd, Co, K, Cl{sup -}, Li, Mn, Na, P, S och SO{sub 4}{sup 2-}S were elevated in the groundwater in the ash treated area. For some of the elements this was evident down to 90 - 100 cm depth. The concentrations of As and TOC at 30 - 40 cm tended to be lower in the area treated with ash. The results from this study demonstrate the initial effects (1 - 2.5 years) of wood ash addition in some drained, oligotrophic peatland forests in southern Sweden. Ash addition may affect the turn over of the peat, and potentially affect other ecosystem properties, for several decades. Hence, in order to confirm the duration of the shown short-term effects, to establish the duration of not yet ceased effects, and, establish effects that might show up in a long-term perspective, continuous follow up of the established experiments is important. This long-term monitoring is also a prerequisite of a more complete evaluation of the benefits and possible detrimental effects on the environment of wood ash addition.

 3. Vad och hur gör de? − att synliggöra lärande i grundskolans slöjdpraktik via videoetnografi och mikroanalys

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marléne Johansson

  2011-11-01

  Full Text Available Artikeln bygger på resultat och erfarenheter av etnografiskt insamlade videoinspelningar från grundskolans slöjdundervisning utgående från tre studier; dels vid ett projekt med förstudier under slutet av 1990-talet (Johansson, 1996, dels vid avhandlingsprojektet Slöjdpraktik i skolan (Johansson, 2002 och dels inom forskningsprojektet Kommunikation och lärande i slöjdpraktiker, (”Komolär-projektet”, under 2005−2010 (Lindström, Borg, Johansson & Lindberg, 2003.Att insamla empiri i autentiska slöjdmiljöer är av intresse då lärandesituationer kan synliggöras när elever med hjälp av material och redskap arbetar med att tillverka artefakter. Utifrån detaljerade analyser av slöjdaktiviteter går det att upptäcka det som utspelar sig och möjligheter ges att uppfatta något annat jämfört med vad man kan tro känna väl eller ha förenklade och till och med felaktiga uppfattningar om. Videoobservationer möjliggör att antaganden istället görs på empiriskt grundat datamaterial. Med risk att videofilma och analysera det man tror sig veta och söka har forskningsprojektens insamlingar mer förutsättningslöst arbetat efter vad och hur elever och lärare gör i slöjdpraktik och vad man får veta när slöjdaktiviteter analyseras mer ingående. Videomaterialen har analyserats både på en mer övergripande nivå och detaljerat med hjälp av mikroanalyser. Därefter har lärandet synliggjorts och beskrivits bland annat i teman för att visa hur personerna är resurser för varandra och hur lärandet utvecklas genom olika språkanvändning och med slöjdpraktikens fysiska redskap och material.Sökord: metod, slöjd, klassrumsforskning, videoetnografi, mikroanalysURN:NBN:no-29955

 4. Motorsystem : Roderstyrning av autonom segelrobot

  OpenAIRE

  Frank, Morgan

  2017-01-01

  Examensarbetet har gjorts på begäran av ÅSR (Åland Sailing Robots) genom Anna Friebe. Syftet med arbetet är att skapa energisnålt motorsystem för styrning av vindflöjeln och roder till 4 meter lång segelrobot som ägs av ÅSR. Ett exemplar av den styranordningen som jag anser kommer att fungera bäst för en robotsegelbåt har konstruerats och kopplats upp på testbänk där jag sedan har lämnat över arbetet för programmering. I detta arbete har jag undersökt motorer, givare, motorstyrni...

 5. Utveckling av riktningsanalys exergiberäkningar i Luleå och Strängnäs kommuner eller Hur kan man veta om man hushållar med resurserna på ett hållbart sätt?

  OpenAIRE

  Delin, Staffan; Gundelius, Eva

  1998-01-01

  Bakgrunden till projektet är den riktningsanalys som utvecklades av Eva Grundelius år 1991. Riktningsanalysen som är uppbyggd kring sex frågor fungerar som en checklista för hållbar utveckling. Den kan användas i många slag av beslutssituationer. För att göra riktningsanalysen mer operativ och kvantifierbar har den i detta projekt kopplats samman med en exergianalys. Exergi är ett fysiskt mått på resursers värde. Denna analys görs med utgångspunkt från det livsuppehållande systemet, ekosystem...

 6. Evidensgraderingssystemet GRADE : Ett sätt att granska vetenskaplig kunskap om metoder och arbetssätt i hälso- och sjukvården

  OpenAIRE

  Roback, Kerstin; Carlsson, Per

  2009-01-01

  Beslut om införande av nya behandlingsmetoder och arbetssätt i sjukvården präglas alltid av en viss grad av osäkerhet. De studier som gjorts av metodens för- och nackdelar kan vara av olika god kvalitet och därmed ge mer eller mindre säkra resultat. Efter att användningen av systematiska litteraturstudier vid medicinsk teknologiutvärdering tog fart på 1980-talet började man efterfråga ett beslutsunderlag som även tar hänsyn till olika studiers kvalitet. Detta initierade utvecklingen av flera ...

 7. Facebook applikationsutveckling : En analys och guide

  OpenAIRE

  Klinkmann, Samuel

  2012-01-01

  Facebook har blivit det ledande sociala nätverket på nätet. Facebook erbjuder även mycket goda möjligheter för företag att presentera sig, skapa sig ett brand på sidan och utveckla nya försäljningsinitiativ. Arcada har redan en tid haft en Facebook-sida. Nu ville de satsa mera på den och därför prova på att göra en kampanj i form av en facebook-applikation. Detta gjordes i och med deras brandförnyelse för läsåret 2011-2012. Detta examensarbete analyserar applikationen jag gjort tillsamma...

 8. Det afghanska valet i svensk media : En diskursanalys av svensk medias rapportering om parlamentsvalet 2010

  OpenAIRE

  Arvidsson, Jonathan

  2013-01-01

  Den här uppsatsen analyserar svensk medias rapportering om valet i Afghanistan 2010. Med hjälp av metoder framtagna av Van Dijk har en analys av artiklar som berör valet 2010 gjorts. De teoretiska utgångspunkterna är postkolonialism och orientalism. Med hjälp av de perspektiven och Van Dijks medieanalys analyseras materialet för att tydliggöra strukturer i media.

 9. "Stendum, feg och impotent är Turkiets president" : En kvalitativ innehållsanalys av den tyska mediedebatten om Jan Böhmermann-affären utifrån olika argument för yttrandefrihet.

  OpenAIRE

  Lindström, Malin

  2017-01-01

  Den här uppsatsen undersöker argument för yttrandefrihet som framkommit i den så kallade Böhmermannaffären som inträffade våren 2016 i Tyskland, då den tyska satirikern Jan Böhmermann läste upp en niddikt om Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan kände sig kränkt och anmälde Böhmermann enligt ett tyskt lagrum. Undersökningen syftar till att utröna vilka typargument för yttrandefrihet som framkommit i debatten om Böhmermannaffären från olika aktörer och utifrån vilket intresse dessa ...

 10. Gympa på skärmen : En kvalitativ studie om IKT-stöd i undervisning i idrott och hälsa

  OpenAIRE

  Herco, Adnan

  2017-01-01

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka elevernas upplevelser och erfarenheter av IKT-stöd i undervisningen i idrott och hälsa och hur användningen av IKT bidrog till deras lärande. Den metod som användes i studien var kvalitativa intervjuer genom stimulated recall och nio elever från en högstadieskola intervjuades. Eleverna som intervjuades i studien hade deltagit i IKT-stödd undervisning under en tvåårsperiod där en del av lektionerna spelades in på video. Videodokumentationens syf...

 11. Konstruktionen av stress : En kvalitativ studie om hur stress upplevs i banksektorn

  OpenAIRE

  Blohm, Martin; Konradsson, Axel

  2017-01-01

  Bakgrund: Arbetslivet förändras ständigt till följd av digitaliseringen och tillgången till information ökar kraftigt. Banksektorn är en av de sektorer som påverkats mest av dessa förändringar och studier har visat att arbetsrelaterad stress ökar till följd av detta. Det är lätt att utifrån studier och fackliga undersökningar förknippa stress i banksektorn med arbetsmiljöproblem eftersom fokus ligger på ohälsa och sjukskrivning. Samtidigt vill många människor arbeta i banksektorn och i andra ...

 12. Klubbhusverksamheten - Betydelse av dagligt arbete

  OpenAIRE

  Niskanen, Karolina

  2011-01-01

  Syftet med undersökningen är att beskriva klubbhusmedlemmarnas uppfattning om det dagliga arbetet och dess betydelse för välmående i vardagen. Undersökningen utfördes i form av kvalitativa intervjuer med fem medlemmar av klubbhuset Pelaren i Mariehamn. Forskningsfrågorna som skulle besvaras var hur klubbhusmedlemmarna uppfattar arbete, vad arbete har för betydelse för deras hälsa, vilka aktiviteter de upplever som betydelsefulla i klubbhusverksamheten samt vad i klubbhusmiljön som stöder dem ...

 13. Dimension reduction of Karhunen-Loeve expansion for simulation of stochastic processes

  Science.gov (United States)

  Liu, Zhangjun; Liu, Zixin; Peng, Yongbo

  2017-11-01

  Conventional Karhunen-Loeve expansions for simulation of stochastic processes often encounter the challenge of dealing with hundreds of random variables. For breaking through the barrier, a random function embedded Karhunen-Loeve expansion method is proposed in this paper. The updated scheme has a similar form to the conventional Karhunen-Loeve expansion, both involving a summation of a series of deterministic orthonormal basis and uncorrelated random variables. While the difference from the updated scheme lies in the dimension reduction of Karhunen-Loeve expansion through introducing random functions as a conditional constraint upon uncorrelated random variables. The random function is expressed as a single-elementary-random-variable orthogonal function in polynomial format (non-Gaussian variables) or trigonometric format (non-Gaussian and Gaussian variables). For illustrative purposes, the simulation of seismic ground motion is carried out using the updated scheme. Numerical investigations reveal that the Karhunen-Loeve expansion with random functions could gain desirable simulation results in case of a moderate sample number, except the Hermite polynomials and the Laguerre polynomials. It has the sound applicability and efficiency in simulation of stochastic processes. Besides, the updated scheme has the benefit of integrating with probability density evolution method, readily for the stochastic analysis of nonlinear structures.

 14. Fotboll och huliganism i Skandinavien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Kristian

  De skandinaviska länderna är lika i en rad hänseenden, exempelvis samhällsstruktur, lagstiftning och kultur. Också när det gäller fotboll finns stora likheter ? Danmark, Norge och Sverige introducerades ungefär samtidigt under 1970- och 80-talen till den engelska fotbollen och dess supporterkultu...

 15. Surdegsbröd och jästbröd : skillnad i smak och GI-värde

  OpenAIRE

  Björkman, Andreas; Jeppsson, Julia

  2015-01-01

  Inledning: Surdeg är idag en trend som fångats av många och de flesta bagerier ochdagligvarubutiker säljer bröd som kallas för surdegsbröd. Ett traditionellt surdegsbröd är ettbröd där surdegen används som enda hävningsmedel i brödet. Syfte: Syftet var att undersöka skillnader i sensoriska egenskaper, utifrån ettkonsumentperspektiv, samt GI-värde mellan surdegsbröd, jästbröd och bröd bakat på bådesurdeg och jäst. Material och metod: Metoderna som användes var två olika konsumenttester för att...

 16. Effektivisering av arbetet med rumsbeskrivningar

  OpenAIRE

  Enström, Magnus

  2016-01-01

  För att ta byggbranschen till nästa steg i utvecklingen är BIM det naturliga steget. Iteorin tycks många av lösningarna som medföljer implementationen av BIM varaenkla att förstå och skapa, i praktiken ligger dock de tekniska lösningarna långt ifrånen full implementation i branschen. I arbetet med olika typer av beskrivningar inomett byggprojekt har utvecklingen med hjälp av BIM stått still länge. Då det inte finnsnågot vedertaget sätt att utnyttja en BIM-modells information för att fylla oli...

 17. VISUALISERINGSTAVLA : Visualisering av Kanban boards

  OpenAIRE

  Y. F. Sam, Adam

  2013-01-01

  Hos många företag används whiteboards för att visualisera arbetsprocessen. En vanlig metodik för detta är så kallade Kanban boards, ett system av tabeller och lappar för att indikera olika avvikelser eller moment i projekt med datum och annan relevant information. Företag kan även välja att använda en mjukvara som simulerar samma metodik, ett exempel på detta är så kallade Elektroniska kanban boards. I detta arbete har båda dessa metoder (whiteboard samt en digital lösning) observerats hos tr...

 18. ”Varken E=mc2 eller Det förlorade paradiset rafsades ihop av en festprisse” : En kvalitativ studie om introvert beteende i skolan

  OpenAIRE

  Larsson, Sofie; Nordqvist, Micaela

  2015-01-01

  Denna studie syftar till att lyfta fram begreppet introvert i skolvärlden genom att undersöka hur introverta beteenden kan påverka elevers utbildning. Vi lyfter även fram lärares tillskrivande av introvert beteende. Vi utgår ifrån Jung och H.J. Eysencks definitioner av begreppet introvert samt tar upp olika beteendeteorier och perspektiv på introvert beteende för att kunna identifiera och analysera våra resultat. Studiens metod är en empirisk datainsamling i form av observationer och intervju...

 19. Gymnasierektors ledarskapsparadox: att vara verksamhetschef och pedagogisk utvecklare

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ingemar Johansson

  2014-11-01

  Full Text Available Forskning om rektors ledarskap är omfattande, men studier som undersöker gymnasierektors arbetssituation och ledarskap är mer sällsynta. Avsikten med den föreliggande studien var att bidra till att denna kunskapslucka fylls igen. Semistrukturerade intervjuer med tio gymnasierektorer genomfördes med fokus på rektors arbetsuppgifter, möjlighet att planera och styra arbetet, förväntningar kring ledarskapet, samt möjlighet att utvecklas och lära i arbetet. I resultaten av den tematiska analysen framträdde fyra teman: (1 ledarskapsideal, (2 kollegialt stöd, (3 ledarskap i en förändringsbenägen organisation, och (4 begränsat utrymme för reflektion. Ett övergripande, gemensamt tema: "Ledarskapsparadox" speglar de högst varierande omständigheter och förhållanden i vardagen som en gymnasierektor ska kunna hantera, vilka också präglar resultatet av analysen. Ett något oväntat resultat var att gymnasierektor upplevde stort, eget ansvar för elevernas bästa. Studien kastar nytt ljus på gymnasierektorers ledarskap, och bidrar till ökad förståelse för vad rollen som ledare för en komplex organisation som gymnasieskolan kan innebära. Genom att knyta an till en arbetspsykologisk ledarskapsteori och formulera en arbetspsykologisk hypotes kan studien bidra till forskningen om arbetsintegrerat lärande (AIL.

 20. The genetic analysis of repeated measures II: The Karhunen-Loeve expansion.

  NARCIS (Netherlands)

  Molenaar, P.C.M.; Boomsma, D.I.

  1987-01-01

  Outlines the Karhunen-Loeve (N. Ahmed and K. R. Rao, 1975) approach to the genetic analysis of time series of arbitrary length and with arbitrary covariance function. This approach is based on the simultaneous eigenvalue decomposition of the covariance matrices of the original time series obtained

 1. Digitala spel : En kvalitativ studie om E-sportspelares erfarenheter från karriär och upplevd hälsa

  OpenAIRE

  Szilagyi, Ivan

  2017-01-01

  Ungdomar och unga vuxna är de främsta användarna av digitala spel och även de främsta entusiasterna av fenomenet E-sport. Spelvanor är av betydelse då studier har påvisat att det finns determinanter, både fysiologiska och psykologiska som kan påverka individens välbefinnande.Syftet med studien var att undersöka professionella E-sportspelares erfarenheter av att utöva sin sport och hur de upplever att detta påverkar hälsan. En kvalitativ metod användes och datainsamling utfördes genom intervju...

 2. Balans mellan arbete och familjeliv : Ett vinnande koncept för alla

  OpenAIRE

  Holmgren, Viktor; Ajena, David

  2012-01-01

  Under de senaste årtionden har en stor förändring skett hos familjers olika sätt att förhålla sig till arbetslivet. Den traditionella arbetsdagen på 8-timmar är inte längre normen, och den framväxande informations- och kommunikations teknologin gör att en anställd kan få tillgång till allt arbete 24/7. En följd av dessa förändringar är att efterfrågan på familjerelaterande- och hushållsnäratjänster har ökat både för män och kvinnor. Rapporten har visat forskning och studier som påvisar att de...

 3. Ramverk för en drift- och underhållsstrategi ur ett regelstyrt infrastrukturperspektiv

  OpenAIRE

  Espling, Ulla

  2004-01-01

  Att förvalta statens järnvägar är en komplex uppgift där hänsyn måste tas till interna och externa faktorer och processer samtidigt som krav på effektivitet ställs från ägare, kunder och slutkunder. Banverket bildade 1988 genom att det affärsdrivande verket Statens Järnvägar delades i ett infrastrukturverk, Banverket, och ett trafikutövningsverk SJ. Vid tidpunkten för delningen var infrastrukturanläggningarna i stort behov av upprustning och förnyelse. Till att börja med tillämpades regelstyr...

 4. Helhetsorienterad utvärdering av kollektivtrafikåtgärder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hiselius, Lena Winslott; Barfod, Michael Bruhn; Leleur, Steen

  Under hösten 2008 och våren 2009 har forskare vid Avd. Trafik och väg vid Lunds Tekniska Högskola, DTU Transport vid Danmarks Tekniska Universitet samt National-ekonomiska institutionen vid Lunds Universitet genomfört ett forskningsprojekt med syfte att studera tillämpningen av en sammansatt...... (helhetsorienterad) analys av kollektiv-trafikåtgärder....

 5. Starbucksfenomenet i Finland : Hur uppfattar och upplever finska konsumenter tillhörande generation Y och Z varumärket Starbucks?

  OpenAIRE

  Emtö, Anna

  2014-01-01

  I den här undersökningen har jag undersökt hur finska konsumenter uppfattar och upplever varumärket Starbucks. Jag har utfört undersökningen genom att använda mig av fokusgruppintervjuer. Intervjuerna utfördes på basen av min frågeguide som utvecklats kring de relevanta teoriområden som är presenterade i arbetet. Mitt urval för intervjuerna var finska konsumenter tillhörande generationerna Y och Z i och med att dessa vuxit upp med varumärket samt upplevt inflytandet av sociala medier i vardag...

 6. Landbaserade godstransporter, klimat och styrmedel : underlagsrapporter 1-10

  OpenAIRE

  Carlén, Björn; Hultkrantz, Lars; Liu, Xing; Lunander, Anders; Mandell, Svante; Mellin, Anna; Nilsson, Jan-Eric; Pyddoke, Roger; Sorkina, Edith; Vierth, Inge

  2014-01-01

  VTI notat 28-2014 innehåller de tio underlagsrapporter som ligger till grund för VTI rapport 831: ”Landbaserade godstransporter, klimat och styrmedel – Sammanfattande rapport”. I VTI rapport 831 diskuterar forskarna flera dimensioner av hur växthusgaserna från godstransportsektorn ska kunna minskas, till exempel med hjälp av så kallade Gröna korridorer. Vidare diskuteras hur man ska se på de klimatpolitiska konsekvenserna av överflyttning från väg till järnväg eller elektrifierade fordon på v...

 7. Konstruktion av vertikaltransportör för materialhantering

  OpenAIRE

  Furu, Micke

  2012-01-01

  Rotab Rostfria Transportörer AB tillverkar och utvecklar material- och godshanteringsutrustning. Företaget levererar även kompletta materialhanteringslösningar i form av godshanteringsanläggningar som ofta består av transportband och paketeringsutrustning. Examensarbetets mål är att utveckla en vertikaltransportör som ska transportera gods mellan två transportband belägna på olika höjder, transporten ska kunna varieras mellan 1000 - 3000 mm. Transportören ska undvika de två stora nackdelarna ...

 8. Bottom ash from fluidising bed boilers as filler material in district heating pipe culverts. Chemical and geotechnical characterisation; Pannsand som kringfyllnadsmaterial foer fjaerrvaermeroergravar. Kemisk och geoteknisk karaktaerisering av fluidbaeddsand

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pettersson, Roger; Rogbeck, Jan; Suer, Pascal

  2004-01-01

  Bottom ashes from fluid bed boilers have been characterised, both geotechnically and chemically, in order to investigate the possibility to use them as filler material in district heating pipe culverts. Bottom ashes from both biofuel boilers and waste boilers are represented in this project. The companies which ashes have been characterised are Sundsvall Energi AB, Sydkraft OestVaerme AB, Sydkraft MaelarVaerme AB, Eskilstuna Miljoe och Energi, Stora Enso Fors, Soederenergi and Fortum Vaerme. A total of ten ashes have been analysed where three ashes originates from Sundsvall Energi AB, two from Sydkraft OestVaerme AB and one from the each of the remaining companies. The chemical analyses have been performed both on fresh ashes and on ashes aged for three months. The geotechnical analyses performed are grain size distribution, packing abilities and permeability. Chemical analyses performed are total content, available content, leaching tests (leaching both by shaking method and column procedure) and organic analyses (PAH, EOX, TOC, dioxin and fenol). The geotechnical analyses show that the ashes fulfils the demands that are put on the filler material used in district heating pipe culverts. When using the ashes in applications, light compaction should be performed due to the risk of crushing the material which may cause an increased amount of fine material. The leachability of fine material is larger than for coarse material. The ashes are relatively insensitive to precipitation. Bio fuel based bottom ashes have a lower content of environmental affecting substances than waste fuel based ashes. This is also shown in the leaching analyses. The leaching water from fresh ashes contains a higher concentration of leachable components than aged ashes. When aged the pH in the ashes decreases due to carbon uptake and hydration and this makes metals as Pb, Cu, Cr and Zn less mobile. On the other hand, an increase in leachability of Sb, Mo and SO{sub 4} is shown when the ashes

 9. Krav och Kontroll på arbetet : - vilka förklaringsvariabler påverkar individens upplevelse?

  OpenAIRE

  Sjöberg-Linna, Annica

  2011-01-01

  Arbetsmiljön kan enligt Karasek och Theorell (1990) karaktäriseras i två dimensioner, psykologiska krav från arbetet och i vilken utsträckning individen möter dessa med hjälp av egenkontrollen. De har utvecklat krav-kontroll modellen som mäter den psykosociala arbetsmiljön. Modellen används i denna studie för att undersöka huruvida några förklaringsvariabler relaterar till individens upplevelse av krav och kontroll på arbetet. Deltagarna fick besvara en enkät besående av olika variabler och s...

 10. Om rättssäkerheten i instans- och processordningen : ur ett svenskt asylrättsligt perspektiv

  OpenAIRE

  Gisslén, Kristofer

  2007-01-01

  Den 1 Mars 2006 ersattes den gamla UtlL (1989:529) av en ny UtlL (2005:716) med stora förändringar i instans- och processordningen. De grundläggande kraven på denna var att öppenheten i asylprocessen skulle öka, att de sökande skulle ges ökade möjligheter till muntlig förhandling vid överklagande av asyl- och medborgarskapsärenden, att processen skulle bestå av en tvåpartsprocess och att instans- och processordningen skulle utformas så att kraven på skyndsam handläggning uppfylldes. I denna u...

 11. Temporal functional analysis of dynamic scintigraphy by application of the Karhunen-Loeve transform

  International Nuclear Information System (INIS)

  Girardot-Verdenet, Josette.

  1981-01-01

  Four main themes are dealt with in four different chapters. The first describes the scintigraphic data acquisition system: gamma camera and computer, as well as the various types of examination performed. Chapter two develops the subject of image processing techniques, especially as applied to kidney and heart scintigraphs which cover all problems encountered by doctors in the interpretation of a dynamic scintigraph. Chapter three is devoted to the formalism of Karhunen-Loeve transformation, the method best suited for data sorting because alone able to achieve a compression of this data in the sense of the mean quadratic error. The method is applied in chapter four to obtain functional heart and kidney images. The demarcation of the outlines of organs is often imprecise and two neighbouring zones developing at different rates have been differentiated by application of the Fukunaga-Koontz transformation which uses the properties of the Kahrunen-Loeve transformation in the case of heart scintigraphy where ventricles and auricles are superimposed. The aim of this work is to find out whether the compression of data for the Kahrunen-Loeve transformation provides any objective elements in the interpretation of dynamic scintigraphs [fr

 12. Att tillämpa återkommande mätning av kundnöjdhet i IT-projekt : En vidareutvecklad modell baserad på modellerna American Customer Satisfaction Index (ACSI) och SERVQUAL

  OpenAIRE

  Karlmats, Roberg; Karlsson, Daniel

  2015-01-01

  I dagens samhälle är det allt viktigare för företag att behålla sina existerande kunder då konkurrensen blir allt hårdare. Detta medför att företag försöker vidta åtgärder för att vårda relationer med sina kunder. Detta problem är även högst relevant inom IT-branschen. Inom IT-branschen är det vanligt att arbeta agilt i IT-projekt. Vår samarbetspartner har sett ett ökat behov av att mäta servicekvalitet på ett återkommande sätt inom IT-projekt, detta för att mäta relevanta variabler som sträc...

 13. Sweden's Future Climate in the short- and medium-term perspective. Basis for development of climate adaptation tools; Sveriges framtida klimat paa kort och medellaang sikt. Underlag foer utveckling av verktyg foer klimatanpassning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Carlsen, Henrik; Parmhed, Oskar

  2008-12-15

  This report studies two questions - how the actual amount of greenhouse gas emissions has changed over time in comparison with previous assumptions and what will happen to Sweden's climate from short and medium term perspectives given the future development of the climate in general. The content of this report shall be used as the basis for continued work in the development of climate adaptation tools that can be used primarily in Sweden. The first section of this report presents the development of actual greenhouse gas emissions in recent years. Eight years have passed since IPCC published its emissions scenarios (SRES) and for this reason a comparison between the emissions levels from the report and the experimental data from observations made in recent years is well due. Measurements show that current levels of emissions of carbon dioxide from fossil fuels exceed the average of the SRES families as a whole. Among other implications, this means that emission levels are significantly higher than the levels assumed in the climate scenarios of the Swedish Commission on Climate and Vulnerability (Klimat- och saarbarhetsutredningen). There is little support from the experimental data to indicate that this rate of increase will subside. In addition, studies are indicating that the increased emissions are not solely attributable to a rise in population levels and increased wealth (GNP/capita). Another aspect is that the carbon intensity, measured as the amount of carbon dioxide per unit production price, has been declining since 2000. This is entirely contrary to the assumptions made in all of the emissions scenarios in SRES that carbon dioxide efficiency would continue to increase. The report therefore concludes that work with climate adaptation in Sweden must take into consideration to a greater extent than is currently done today the consequences of emissions levels that are in line with or exceed the highest SRES levels. The second section of this report takes

 14. Higher Ground : Stevie Wonder och New Age

  OpenAIRE

  Nyman, Jonas

  2005-01-01

  Syftet med min uppsats är att jämföra religiösa företeelser från tre av Stevie Wonders album med New Age för att på så sätt uttröna om Stevie Wonders texter påverkats av New Age- föreställningar. Jag hittar både skillnader och likheter när jag jämför det religiösa budskapet i Stevie Wonders texter med New Age. De New Age- företeelser som går att hitta i texterna är få i förhållande till New Age i sin helhet och det är svårt att avgöra vilka influenser som kommer ifrån Stevie Wonder, New Age ...

 15. Att veta när man ska göra det man vet att man ska göra : om barn med ADHD, uppfattning av tid och att komma ihåg att göra det man har planerat

  OpenAIRE

  Hillertz, Anna

  2005-01-01

  I den här studien undersöks om det är bristande tidsuppfattning som orsakar sämre prospektivt minne hos barn med diagnos ADHD. Studien syftar även till att utreda vad prospektivt minne har för relation till arbetsminne och exekutiva funktioner. Studien har genomförts genom att två grupper, en grupp barn med diagnos ADHD och en kontrollgrupp, har utfört uppgifter som ger mått på prospektivt minne, tidsuppfattning, arbetsminne och exekutiva funktioner. Barnen i ADHD-gruppen har även deltagit i ...

 16. Idag lever Kjell med Britt-Marie : En kritisk diskursanalys av framställningen av homosexualitet i TV-reklam

  OpenAIRE

  Kristensson, Sophia; Olsson, Emma

  2016-01-01

  Studiens syfte är att undersöka hur homosexualitet skildras i svensk TV-reklam. Detta med anledning av mediers möjligheter till att påverka publiken samt utifrån heteronormen i samhället. För att uppfylla målet med studien har ett par frågeställningar formulerats: “Vilka diskursiva teman framkommer i resultatet och vad säger de om framställningen av homosexualitet i TV-reklam?” och “Skiljer sig framställningen av homosexualitet från framställningen av heterosexualitet och i så fall hur?”. Sex...

 17. Från yrkesvalslärare till karriärvägledare : Studie- och yrkesvägledaryrket i ett professionaliseringsperspektiv

  OpenAIRE

  Holmsten, Nina; Lehninger, Jeannette

  2009-01-01

  I Sverige finns det idag ett stort antal yrken och en del av dessa är i en professionaliseringsprocess. Studie- och yrkesvägledaryrket är ett exempel på ett yrke i denna process. Syftet är att beskriva utvalda aktörers syn på studie- och yrkesvägledaryrkets avgränsningar, kompetens samt eventuella auktorisation i ett professionaliseringsperspektiv. En kvalitativ metod har använts och fem elitintervjuer har genomförts med representanter från Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges vägle...

 18. Hur fungerar datorer? : En fallstudie av att utveckla pedagogisk multimedia för ett datorhistoriskt museum.

  OpenAIRE

  Ahl, Linda

  2004-01-01

  Få människor vet hur datorer fungerar, vilka komponenter de är uppbyggda av och hur dessa samverkar. I detta examensarbete har en prototyp till en multimediepresentation utvecklats. Presentationen kommer att placeras på ett datorhistoriskt museum och dess syfte kommer där att vara att hjälpa människor förstå hur datorer fungerar. Prototypen är baserad på bilder och enklare animationer som förklarar samverkan och funktion hos de olika datorkomponenterna, bland annat genom att visa scenarier so...

 19. Solcellsparkeringen : En jämförande fallstudie för elbilar och bensinbilar

  OpenAIRE

  Myrén Andersson, Isac; Yttermyr-Sütt, Frans

  2017-01-01

  Av Sveriges totala växthusgasutsläpp är det i nuläget transportsektorn som står för den största andelen och står för mer än 30 % av alla utsläpp. Med ett ökande fordonsbestånd och ett fortsatt behov av transporter blir lösningar som minskar utsläppen från denna sektor avgörande för Sveriges hållbara utveckling. Eftersom 93 % av Sveriges drygt 4,7 miljoner personbilar drivs av fossila bränslen skulle investeringar i alternativa färdmedel såsom elbilar kunna leda Sverige i rätt riktning. Förfat...

 20. Motivation : En studie om lärares och elevers syn på motivation i skolan

  OpenAIRE

  Sundström, Jenny; Wiman, Malin

  2009-01-01

  I vårt examensarbete undersöker vi olika typer av motivation. Vårt syfte med arbetet var att undersöka lärares syn motivation samt elevers egen motivation i skolan. De frågeställningar vi utgick från var: 1. Vilken typ av motivation har elever i år 4 och år 5? 2. Finns det någon skillnad mellan pojkars och flickors motivation? 3. Vilken typ av motivation strävar lärare efter att elever ska erhålla och använda sig av? 4. Hur ser lärare på intrinsic (inre) motivation, extrinsic (yttre) motivati...

 1. Varumärket IKEA : en studie om identitet och image vid företagets etablering i Karlstad

  OpenAIRE

  Almqvist, Jessica; Reinholdsson, Åsa

  2007-01-01

  IKEA är i nuläget ett av Sveriges och världens starkaste varumärken och under sommaren 2007 kommer IKEA att etablera sig i Karlstad. För att ett varumärke ska kunna anses vara starkt krävs det att företagets identitet och image stämmer överens. Identitet är de signaler som företaget sänder ut till kunden och image är den uppfattning som uppstår i kundens medvetande om själva företaget. Intresset i nuläget var att se till vad IKEA har för identitet och vad boende i Karlstad med omnejd har för ...

 2. Avveckling av aktiebolag : Case: Likvidation av Företag X Ab

  OpenAIRE

  Kallio, Josefine

  2015-01-01

  Syftet med detta lärdomsprov är att ta reda på hur man idag i Finland kan avveckla ett aktiebolag. De fyra olika avvecklingssätten likvidation, konkurs, fusion och delning av aktiebolag är de sätt som används i Finland för att upplösa aktiebolag. I lärdomsprovet har fokus mest lagts på likvidation av aktiebolag. Lärdomsprovet ger svar på bl.a. hur en likvidation går till, vem som kan vara likvidator, vad som är skillnaden mellan en frivillig likvidation och en tvångsmässig likvidation m.m. Lä...

 3. IKEA nätbutik och hemleverans - En marknadsundersökning

  OpenAIRE

  Hasselström, Matias

  2011-01-01

  Konkurrensen på marknaderna blir ständigt hårdare. Internet och nät handel har medfört möjligheten att nå kunder dygnet runt och nästan helt utan geografiska begränsningar. För att företaget skall klara av konkurrensen måste deras produkter och tjänster tillfredsställa de alltmer krävande kundernas behov. För att tillfredsställa kundernas behov måste företagen undersöka vad kunderna efterfrågar och om företaget möter dessa krav. I detta arbete beskrivs hur en marknadsundersökning för IKEA nät...

 4. Inre och yttre motivation till träning : en kvalitativ studie bland regebundet aktiva kvinnor

  OpenAIRE

  Jonsson, Johanna

  2015-01-01

  Bakgrund: Regelbunden träning är viktig för både fysiskt och psykisktvälbefinnande. För att bibehålla en regelbundenhet i träningen krävs det ettengagemang och en motivation. En person kan motiveras av både inre ochyttre faktorer beroende på personens intresse. Trots att människor tenderaratt vara mer stillasittande, tycks intresset för träning och hälsa öka. Inteminst syns detta på sociala medier, där bilder och inlägg medträningsbudskap förmedlas frekvent. Syfte: Studiens syfte är att under...

 5. Förskolechefens anavar och uppdrag i ett kommunalt förvaltningsperspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anita Eriksson

  2015-12-01

  Full Text Available The revision of the Swedish Education Act and of the Pre-School Curriculum of 2010 involved a demand for improved pedagogical quality and for an alteration and clarification of roles and responsibilities within the pre-school sector. In the revision the responsibilities, authorizations and rights to make decisions of the Heads of Preschool were articulated and clarified. This article describes and discusses how the new responsibilities and tasks of the Heads of Preschool have been interpreted and how the response to the revisions has manifested itself within a framework of municipal public administration. The data used consists of a questionnaire answered by 48 administrative officials with responsibility for education government in different municipalities. The result shows that the Heads of Preschool in a majority of municipalities are faced with increasing responsibilities and a new accountability structure. In order to meet the demands for improved pedagogical quality they are also expected to provide competence development opportunities for preschool staff.2010-års revideringen av skollagen och förskolans läroplan innebar dels ökade krav på pedagogisk kvalitet och dels på en förändrad och förtydligad ansvarsstruktur i förskolan. För förskolechefens del explicitgjordes och förtydligades både ansvar, befogenhet och beslutsrätt. I artikeln beskrivs och problematiseras hur förskolechefens ansvar och uppdrag tolkas och kommer till uttryck i ett övergripande kommunalt förvaltningsperspektiv i samband med dessa revideringar. Data utgörs av en enkätundersökning besvarad av 48 förvaltningstjänstemän anställda i olika kommuner. Resultatet visar att förskolechefen i flertalet kommuner har tilldelats ett stort ansvar när det gäller att tolka och initiera den förtydligade ansvarsstrukturen och skapa förutsättningar i form av kompetensutvecklingsinsatser för förskolepersonalen för att möta de ökade kraven p

 6. Bilderboken ur ett genusperspektiv : En bilderboksanalys av tre svenska böcker som utmanar stereotypa könsroller

  OpenAIRE

  Malmqvist, Hanna

  2015-01-01

  Syftet med denna studie är att se hur några bilderböcker utmanar de stereotypa könsrollerna. Jag kommer att granska hur pojkar och flickor framställs ur ett genusperspektiv och även titta på hur text och bild kompletterar varandra, med hjälp av Nikolajevas (2000) analysmodell för bilderböcker. Jag har valt att analysera tre stycken böcker och två av dessa har pojkar som huvudkaraktärer och en har en flicka som huvudkaraktär. Med den medvetenhet man har idag kring genus så kan dessa böcker var...

 7. Förändring av förpackning som utökning av marknadsmixen : En studie av fem snabbrörliga konsumentvaror inom livsmedelsbranschen

  OpenAIRE

  Sandström, Carolina; Eriksson, Sofie

  2011-01-01

  Denna uppsats behandlar förändring av förpackning som en möjlig utökning av produktkategorin i Kotler & Kellers utvidgade marknadsmix. I marknadsmixen behandlas förpackningen som statisk under en varas livstid och studiens syfte var att se om förpackningsförändringar istället bör ske vid flertalet tillfällen. Genom existerande litteratur identifierades tre centrala begrepp som ansågs betydelsefulla för studien; förpackning, förändring av förpackning och differentiering. Fem olika företag ...

 8. Migrering av en webbsida från Joomla! till WordPress.

  OpenAIRE

  Konu, Tommi

  2013-01-01

  Denna rapport bygger på examensarbetet för Högskoleexamen i Medieteknik vid Umeå Universitet.Examensarbetet har utförts med VK Effekt på uppdrag av Västerbottens-Kuriren. Denna rapport kommer att behandla en migrering mellan systemen Joomla! och WordPress.Rapportens syfte är att kortfattat berätta om vilka valmöjligheter som finns vid en migrering, samtdemonstrera och visa en av vägarna som kan tas vid en migrering av en hemsida mellan olika CMS. This report is based on the thesis for the...

 9. Turbulence time series data hole filling using Karhunen-Loeve and ARIMA methods

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chang, M P J L; Nazari, H; Font, C O; Gilbreath, G C; Oh, E

  2007-01-01

  Measurements of optical turbulence time series data using unattended instruments over long time intervals inevitably lead to data drop-outs or degraded signals. We present a comparison of methods using both Principal Component Analysis, which is also known as the Karhunen-Loeve decomposition, and ARIMA that seek to correct for these event-induced and mechanically-induced signal drop-outs and degradations. We report on the quality of the correction by examining the Intrinsic Mode Functions generated by Empirical Mode Decomposition. The data studied are optical turbulence parameter time series from a commercial long path length optical anemometer/scintillometer, measured over several hundred metres in outdoor environments

 10. Karhunen Loeve Basis Used for Detection of Gearbox Faults in a Wind Turbine

  DEFF Research Database (Denmark)

  Odgaard, Peter Fogh; Stoustrup, Jakob

  2014-01-01

  Reliability and sustainability of wind turbines increase in importance as wind turbines contribute with increasing power generation to the world's power grids. One possible way to achieve this is by using advanced fault detection and isolation methods in wind turbines based on the measurements...... provided to the control system. In this paper a Karhunen-Loeve basis approach is designed for detecting changes in frequency response from rotating parts like a gearbox. The potential of this method is shown by applying it to an established Wind Turbine FDI and FTC Benchmark model. These faults...

 11. Tre lampor och ett ben : produktserie för Gotlands Lampfabrik

  OpenAIRE

  Johansson, Emma

  2010-01-01

  Gotlands Lampfabrik är en nystartad verksamhet (2009) som drivs av Jonas Kling och Jane Odell centralt på Gotland. De producerar stilrena lampskärmar i ett ljust polymermaterial med papp på båda sidorna. Produktionen är liten och görs för hand på plats i den egna fabriken i Väskinde. Sortimentet består av 33 lampskärmar och i nuläget producerar inte Gotlands Lampfabrik sina egna lampben eller upphängningar utan köper in dem från fristående parter vilket medför att sortimentet kan uppfattas so...

 12. Upplevelser av "Employer Branding" : En kvalitativ fallstudie av anställda hos BA

  OpenAIRE

  Hermansson, Otto; Elisabeth, Mackenhauer

  2016-01-01

  Syftet med denna studie var att undersöka hur medarbetarna på BA (fiktivt namn) upplever organisationens interna Employer Branding-arbete samt att belysa de aspekter som eventuellt skiljer strategi mot upplevelse. Det gjordes ett målinriktat urval av organisation medan valet av deltagare var ett slumpmässigt urval vilket resulterade i åtta respondenter (n= 8). Studien var en kvalitativ fallstudie med ett psykologiskt angreppssätt och innehöll en ostrukturerad intervju som tillsammans m...

 13. Analys av nickel med ICP-MS

  OpenAIRE

  Wallman, Karin; Löfgren, Stefan; Sonesten, Lars; Demandt, Christian

  2009-01-01

  Vid en granskning av nickelhalter för perioden 1985-2007 upptäcktes ett nivåskifte i tidsserierna på flera stationer mellan 2001 och 2002. Skiftet visade sig bero på att prover innan 2002 inte korrigerades för kalciuminterferens, medan prover under åren 2002-2007 korrigerades. Syftet med denna rapport är att utreda om resultaten före 2002 i efterhand kan korrigeras för kalciuminterferensen. Från 2002 finns ett antal prover (N=347) med resultat som både är kalciumkorrigerade och som inte är de...

 14. Internprissättning : En studie av svenska företag

  OpenAIRE

  Körner, John; Davidsson, Niclas

  2009-01-01

  Begreppet ekonomistyrning innefattar många aktiviteter som i grunden handlar om att uppnå ekonomiska mål. Internprissättning är ett av dessa. När ett företag växer i storlek uppkommer ofta en diskussion om hur organisationen ska decentraliseras och vem som ska fatta beslut. Vanligt idag är att företagen decentraliseras och fler och fler beslut fattas lokalt. 1967 gjordes en enkätundersökning som innefattade totalt 235 svenska företag varav bland annat alla börsnoterade. Man ville undersök...

 15. Etik och marknadsföring i bloggar : Var går gränsen för smygreklam?

  OpenAIRE

  Hellman, Anna

  2014-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att belysa marknadsföringen i bloggar och dess etiska problem. Avsikten är att redogöra för var gränsen för smygreklam går och att få reda på hur mycket bloggarna känner till om ämnet. Bloggarnas andel av sociala medier samt mängden bloggläsare har vuxit explosionsartat. Marknadsföring och reklam i soci-ala medier har vuxit i och med populariteten av sociala medier bland folket. På grund av den ökade marknadsföringen i bloggar har smygreklam uppstått. Efterso...

 16. Vindkraftverk av UHPC 2.2 : En undersökning av högpresterande betong med syntetfiberarmeringen STRUX

  OpenAIRE

  Rydén, Michaéla; Nilsson, Thina

  2013-01-01

  Användandet av betong som ersättare för stål vid produktionen av vindkraftverkstorn har ökat den senaste tiden. Betongtorn är betydligt billigare än ståltorn men problem som sprickbildningar, frostsprängningar och följaktligen armeringskorrosion har uppstått bl a på grund av vibrationer från rotorn. I fundamentet i vindkraftverk kan ovan nämnda problem också uppstå och det uppfyller således inte alltid funktionskraven. Det här examensarbetet undersöker möjligheten att eliminera dessa problem ...

 17. Import of biofuels and peat; Import av biobraenslen och torv

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Albertsson, N

  1993-06-01

  In areas neighbouring Sweden, i.e., foremost the Baltic States, it is probable that a large part of the available amounts will be consumed on the domestic market. Studies of the possible use of wood fuel in Estonia, Latvia and Lithuania are being made by the World Bank. Considerable investments will probably be made in the near future to replace existing coal- and oil-fired boiler plants with plants burning wood fuel. Consequently, the opportunities for exports of wood fuel will probably be small. In a global perspective, peat is used only to a limited extent as fuel. In the former Soviet Union alone it is estimated that the amount of peat that is economically feasible to extract is about 166x10{sup 9} tonnes at a moisture content of 40%. Among the most interesting bio products that can be used in energy production from different food processing industries are nut-shells and fruit stones. Some stones, such as those in olives, plums and peaches, are excellent as fuels. The advantage with olive stones, in comparison with chips is that the bulk weight is high and the moisture content is low. Olive stones are thus similar to processed biofuels such as pellets. Due to their high energy content the olive stones can replace coal, which cannot be done by unprocessed fuels without expensive investments in materials handling equipment. Our survey shows that processed forest fuels and crushed olive stones are the products of greatest interest for the Swedish market. It also shows that both chips and peat-based products from the Baltic States are competitive.

 18. Utvärdering av aktuella rehabiliteringsinsatser. Problem och metodval

  DEFF Research Database (Denmark)

  Forsberg, B; Diderichsen, Finn

  1993-01-01

  the difficulties involved in assessing the impact of such political measures, when at the same time the chances of people being able to return to work after extended sick leave are reduced owing to the recession. An evaluation model is presented which, in addition to variables related to monetary savings...... to the community, incorporates indicators capable of identifying gains due to a rehabilitation programme that are important determinants of the changes of target groups returning to a productive and meaningful life....

 19. Boiler system lay-up; Avstaellning och konservering av pannanlaeggningar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hellman, Mats

  2007-04-15

  Corrosion in power plant equipment is to a large extent a result of poor lay-up procedures. This applies for all equipment on the water and steam side e.g. condensers, boilers, turbines, heat exchangers etc. In theory, lay-up procedures are quite straightforward. The main objective is to avoid a combination of water and oxygen on the steel surfaces within the system. When using dry lay-up procedure, a totally dry environment is essential. The corrosion of steel cannot take place if there is no humidity; in spite of the abundance of oxygen i.e. air. As an alternative the steam side system can be purged with nitrogen so that no air ingress can take place. When using wet lay-up procedures it is important to achieve an oxygen free environment. Creating a slight over-pressure thus avoiding air in leakage can achieve this. Oxygen scavengers might be used as an alternative. Usually problems of maintaining the above mentioned conditions are rarely of technical art. More likely it is due to a lack of knowledge and commitment or short sighted economical considerations. This report summarises the experiences gathered at several visits at plants and discussions with vendors, users and consultants in the power industry. In addition to that, guidelines from well-reputed organisations, international and domestic, have been studied. In many cases the power plant managers believe they have proper lay-up routines but often the routines just regard long time lay-up. This may be regarded as the most important case. However, a number of shorter plant outages in combination with poor lay-up routines can result in severe damages. There is a consensus that a proper lay-up can only be achieved by plant specific lay-up procedures. Each unit is unique in terms of needs and requirements. In order to have as low corrosion as possible a systematic review to evaluate and revise lay-up procedures is preferred. A high in-house knowledge of the power plant enhances the possibility to maintain the equipment in good condition. Lay-up control is an important part of the life extension of the plant. In the literature there are many guidelines regarding lay-up procedures. However an overall scheme that applies to all kind of boilers will either become very complex or too superficial to be user friendly. The objective of this report is to give information and know-how of current lay-up practices. Furthermore the report describes the considerations to be taken when designing a plant specific guideline for lay-up.

 20. Combining Haar Wavelet and Karhunen Loeve Transforms for Medical Images Watermarking

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohamed Ali Hajjaji

  2014-01-01

  Full Text Available This paper presents a novel watermarking method, applied to the medical imaging domain, used to embed the patient’s data into the corresponding image or set of images used for the diagnosis. The main objective behind the proposed technique is to perform the watermarking of the medical images in such a way that the three main attributes of the hidden information (i.e., imperceptibility, robustness, and integration rate can be jointly ameliorated as much as possible. These attributes determine the effectiveness of the watermark, resistance to external attacks, and increase the integration rate. In order to improve the robustness, a combination of the characteristics of Discrete Wavelet and Karhunen Loeve Transforms is proposed. The Karhunen Loeve Transform is applied on the subblocks (sized 8×8 of the different wavelet coefficients (in the HL2, LH2, and HH2 subbands. In this manner, the watermark will be adapted according to the energy values of each of the Karhunen Loeve components, with the aim of ensuring a better watermark extraction under various types of attacks. For the correct identification of inserted data, the use of an Errors Correcting Code (ECC mechanism is required for the check and, if possible, the correction of errors introduced into the inserted data. Concerning the enhancement of the imperceptibility factor, the main goal is to determine the optimal value of the visibility factor, which depends on several parameters of the DWT and the KLT transforms. As a first step, a Fuzzy Inference System (FIS has been set up and then applied to determine an initial visibility factor value. Several features extracted from the Cooccurrence matrix are used as an input to the FIS and used to determine an initial visibility factor for each block; these values are subsequently reweighted in function of the eigenvalues extracted from each subblock. Regarding the integration rate, the previous works insert one bit per coefficient. In our

 1. Handelsbankens användande av CRM -Är det lönsamt?

  OpenAIRE

  Salman Kanbar, Ahmad

  2012-01-01

  Frågeställning: På vilket sätt används CRM av Handelsbanken och hur påverkar det bankens lönsamhet? Syfte: Syftet med detta arbete är att kunna öka kunskapen om hur Handelsbanken tillämpar CRM och för att undersöka om användandet av CRM i bankens verksamhet är lönsamt eller inte. Metod: För att svara på studiens syfte blev en intervju utförd med Handelsbanken. Ännu en anledning till varför en intervju gjordes var på grund av att det var nödvändigt för att få det primärdata som behövdes och fö...

 2. If You Live in a Nuclear Submarine : En diskursanalys av Xbox One i Time & Forbes

  OpenAIRE

  Sjöberg, Magnus; Stabell Jebsen, Carl Axel

  2014-01-01

  Xbox One är en spelkonsol från företaget Microsoft och en uppföljare till Xbox 360. Konsolen presenterades officiellt vid en presskonferens den 21 maj 2013 och före presentationen så fanns det ett av många rykten om ett krav på att vara ständigt uppkopplad mot internet som rapporterades i media. Syftet med uppsatsen har varit att i utifrån efterförloppet av Microsofts premiärlansering av spelkonsolen Xbox One undersöka den diskursiva bild som nyhetsmedierna Forbes och Time använder för att sk...

 3. Feminismens skilda erfarenheter : Problematiken att kombinera islam och feminism för muslimska kvinnor i Sverige

  OpenAIRE

  Malmberg, Erik

  2016-01-01

  Till följd av att en muslimsk kvinna misshandlades i en förort till Stockholm på grund av att hon bar slöja, genomfördes den politiska manifestationen Hijabuppropet. Denna manifestation resulterade i att kvinnor uppmanades att beslöja sig i syfte att visa solidaritet för den misshandlade kvinnan, och muslimska kvinnor som en marginaliserad samhällsgrupp. Agerandet möttes med en stark kritik från bland annat den svenska kvinnorörelsen som menade att slöjan är anti-feministisk och representerar...

 4. Special relativity and the Karhunen-Loeve expansion of Brownian motion

  International Nuclear Information System (INIS)

  Maccone, C.

  1987-01-01

  The connection between special relativity and the theory of the time-rescaled Gaussian stochastic processes is brought to light. It is given the general expression of the Karhunen-Loewe expansion for the Brownian motion whose variable is the proper time. The relevant eigenfunctions are proved to be Bessel functions, and their stability is discussed. The eigenvalues are shown to be the zeros of certain linear combinations of the Bessel functions and their partials. The energy distribution of such a class of processes is investigated, and it is given explicit formulae for both its mean value and variance. Finally it is studied in detail the Karhumen-Loeve expansion for a case of relativistic decelerated motion whose analysis is feasible in closed form

 5. Ripsteg mot spetskunskap i samisk matematik:lärares perspektiv på transformeringsaktiviteter i samisk förskola och sameskola

  OpenAIRE

  Jannok-Nutti, Ylva

  2010-01-01

  Syftet med föreliggande avhandling är att utifrån lärarperspektiv beskriva, analysera och försöka förstå transformering av utbildning i matematik så att ett samiskt perspektiv blir utgångspunkt för utbildningen. Avhandlingen genomfördes såsom ett aktionsforskningsprojekt med fokus på lärares perspektiv avseende transformering och genomförande av transformeringsaktiviteter i matematik. Teoretiska utgångspunkter togs utifrån Smiths teori om urfolksperspektiv, Banks teori för integrering av mult...

 6. Jämnt Lärande : Ett illustrerat hjälpmedel till normkritisk granskning av läromedel

  OpenAIRE

  Denninger, Johan

  2017-01-01

  I detta examensarbete undersöks normbildande och reproducering av normer i samband med bilder i läromedel som används av modersmålslärare i Eskilstuna Kommun. Arbetet bygger på problematiken att stereotyper och reproducering av normer är vanligt förkommande i läromedlen samt att lärarnas brist på tid och möjlighet att granska läromedlen normkritiskt. Syftet med arbetet är att formge ett gestaltningsförslag till ett illustrerat hjälpmedel för normkritisk granskning av läromed...

 7. Fascians funktion och olika fysioterapeutiska interventioners effekt på fascian

  OpenAIRE

  Hackman, Mikaela

  2017-01-01

  Fasciabehandlingar är ett relativt nytt område inom fysioterapin, även om intresse för ämnet funnits redan under antikens tid. Forskningsmetoderna har i dag blivit bättre och vi kan undersöka vävnader som varit omöjliga att undersöka tidigare, på grund av tek-nikbrist. Syftet med det här arbetet är att ta reda på vad forskningen idag kommit fram till i fråga om fascia, ffa då det handlar om smärta, och hur fysioterapeuten kan ha nytta av kunskapen vid behandling av klienter. Den första forskn...

 8. CSR och politisk konsumtion : - en studie av Nikes och Pumas CSR- rapporter

  OpenAIRE

  Björling, Ameli

  2010-01-01

  “CSR and political consumption – a study of Nike’s and Puma’s CSR-reports” The purpose of this dissertation is to examine if political consumption has influenced multinational corporations to improve their Corporate Social Responsibility reports and policies more, than a company who has not been a target for political consumption. This dissertation is a content analysis of Nike’s and Puma’s first (Nike 2001, Puma 2001) and latest (Nike 2007/09, Puma 2007/08) CSR- reports. Archie Carroll’s mod...

 9. Mannen och kvinnan i reklamen. : En studie av annonserna i tidskrifterna Café och Elle.

  OpenAIRE

  Jonsson, Adam

  2013-01-01

  Men and women in advertising - a study of the ads in the magazines Café and Elle is an essay in media and communication studies covering 15hp. The author examines what is considered masculinity and femininity in a variety of advertisements, and which products are linked to masculinity and femininity. Besides this, the author also examines the production of happiness, and how this may differ between men and women. Although stereotypes, myths and metaphors are examined. The essay is examined on...

 10. Djur som stöd i demensvården : Hur personer med demenssjukdom påverkas av djur i omvårdnaden

  OpenAIRE

  Olménius, Fanny; Boström, Anna

  2017-01-01

  Bakgrund: Varje år insjuknar uppskattningsvis 25 000 personer i Sverige i någon form av demenssjukdom. Behovet av anpassad vård för denna specifika grupp kräver nya och även utvecklade omvårdnadsmetoder. I nuläget finns ingen botande behandling för de olika demenssjukdomarna, utan fokus ligger vid att mildra besvären av sjukdomsbundna symtom. Animal-assisted therapy (AAT) och Animal-assisted activity (AAA) har blivit allt mer populärt inom olika områden av omvårdnadsarbete. Djur kan inverka p...

 11. Webb Couture : En studie om hur modedesign kan inspirera och förändra webbdesignprocessen för att utmana User Experience standarder

  OpenAIRE

  Carlfjord, Adam; Gustavsson, Henrik

  2015-01-01

  Webbdesign är ett hantverk med potential till oändlig variation och oräkneliga möjligheter, men det är även en process styrd av standarder och förhållningssätt för att optimera resultatet för slutanvändaren. Begrepp så som user experience och framför allt user experience design har i och med utvecklingen blivit allt viktigare aktörer inom webbdesign. Samtidigt som de underlättar i utvecklingsprocessen genom att diktera hur design bör utformas, skapar de inte också då begränsningar av potentia...

 12. IAS 40 i ljuset av ägarförhållanden : Värdering av förvaltningsfastigheter i börsnoterade respektive statliga bolag

  OpenAIRE

  Klarin, Olof; Sandell, Johan

  2010-01-01

  Sammanfattning: Redovisningen av förvaltningsfastigheter enligt IAS 40 har tidigare beskrivits i ett stort antal olika vetenskapliga alster. Merparten av dessa har dock tittat på börsnoterade bolag men det finns även andra företag som tillämpar IAS-reglerna. En grupp företag som gör det är de bolag som ägs av svenska staten. Ett av målen med IFRS är att skapa jämförbarhet och då bör inte ägarformen ha någon betydelse för redovisning och värdering. Denna studies syfte är därför att skapa insik...

 13. Wirevagn : Utvecklingen av en utrullare för hisslinor

  OpenAIRE

  Rehnsfeldt, Patrik

  2014-01-01

  Kandidatexamensarbetet som utgick från en förfrågan från företaget Irongrip AB hade som mål att utveckla ett produktförslag på en utlindare av stålvajer för hissmontörer. Irongrip AB som tillverkar och säljer verktyg för hantering av stålvajer hade uppmärksammat att en efterfrågan på en sådan produkt fanns på marknaden då befintliga lösningar var bristfälliga och inte hade alla de funktioner som är önskvärda hos en sådan produkt.Arbetet inleddes med en förstudie där studiebesök vid lindragnin...

 14. Nyttan av franchising i den svenska fastighetsmäklarbranschen

  OpenAIRE

  Herke, Marie; Olivers, Marielle

  2012-01-01

  Franchising är det mest vanliga kedjekonceptet i fastighetsmäklarbranschen och flera av de största fastighetsmäklarkedjorna är franchisekedjor. De fristående mäklarbyråerna får allt svårare att klara sig i den ökade konkurrensen. Det är främst fristående mäklarbyråer på mindre orter med ett etablerat varumärke samt nischade mäklarbyråer som klarar sig i konkurrensen med de stora kedjorna. På senare år har antalet kedjeanslutna fastighetsmäklare ökat betydligt och flertalet av mäklarkedjorna ä...

 15. Imageskapande och marknadsföringskommunikation : En deskriptiv studie om Örebro Bostäders arbete i Vivalla och Markbacken

  OpenAIRE

  Abedian Sanandaji, Foad

  2011-01-01

  Slutsatsen efter genomfört arbetet är att Örebro Bostäder AB bland annat har en önskvärd image av Vivalla som ett område med en unik och personlig omgivning med mindre individuella bostadsområden där det finns något för alla smaker. I Markbacken vill Öbo behålla och förstärka en image av variation, där allt från barnfamiljer till den som söker ett lite mer exklusivt boende skall lockas. Vidare har undersökningen visat att dessa önskvärda imager främst förmedlas via mun till mun-metoden, massm...

 16. Vem leder organisationens narrativ? : En jämförelse mella Kvinnojouren Emblas och Rädda Barnens kommunikation på Facebook

  OpenAIRE

  Pakola Monsen, Rebecca

  2013-01-01

  Det är inget nytt att undersöka interaktioner på Facebook, dock är det oftast ur privatpersoners synvinkel Facebook undersöks och inte lika ofta ur en organisations synvinkel. Den här studien syftar till att fylla en del av gapet i medie- och kommunikationsforskningen om hur ideella organisationer beter sig på Facebook genom att undersöka den narrativa processen hos två ideella organisationer och hur delaktiga användare är i organisationernas berättelse beroende på organisationens storlek, Kv...

 17. Bör Barnkonventionen bli lag i Sverige? : En komparativrättslig studie om barnets rättigheter i Sverige och Norge.

  OpenAIRE

  Hedman, Wendela

  2014-01-01

  Abstrakt ”Bör barnkonventionen bli lag i Sverige? – En komparativrätts-lig studie on barnets rättigheter genom barnkonventionen i Sverige & Norge” Uppsatsen diskuterar med en komparativrättslig metodik implementeringen och inkorporering av barnkonventionen i Sverige och Norge. I tre steg ämnar uppsatsen att undersöka huruvida barnkonventionen bör implementeras till fullo och göras till svensk lag på samma sätt som Norge har valt att göra.Uppsatsen fokuserar på FN:s barnrättkommittés yttra...

 18. It´s called being fabulous! : Genus och sexualitet i de visuella praktikerna kring Youtube-fenomenet Pewdiepie

  OpenAIRE

  Abrahamsson, Ola

  2013-01-01

  Denna uppsats behandlar hur olika föreställningar kring genus och sexualitet tar sig uttryck, dels i de videos som producerar på internet av karaktären Pewdiepie men också i det material som fansen genererar. Studien fokusera på en specifik videohändelse, en sekvens där Pewdiepie ikläder sig en rosa boa och bland annat säger säger ”It’s not called being gay. It’s called being fabulous!” samt vad som görs med denna händelse, hur den remedieras och tas i bruk av fansen. Detta har jag gjort geno...

 19. Tjernobyl och rennäringen - Lägesrapport från Sverige

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. Åhman

  1988-06-01

  Full Text Available Status report about Chernobyl and reindeer husbandry in Sweden including participants' discussion.Abstract in Swedish / Sammanfattning: Den 1 juli hojdes grånsvårdet for Cs-137 i bl a renkott från 300 till 1 500 Bq/kg. Efter hojningen av grånsvårdet friklassades nåstan alla samebyar i Norrbottens lån under sarvslakten. Samtliga fjållsamebyar i Norrbottens lån utom den sydligaste år tills vidare helt friklassade. Tre samebyar i sodra delen av Jåmtlands lån var friklassade under sarvslakten. I ovrigt omfattas all renslakt i Våsterbottens och Jåmtlands lån av kontroll betråffande Cs-137. Under juli - aug i år var cesiumhalten lågre ån vid motsvarande tidpunkt i f jol (tabell 1 och figur 1. Under juli - aug slaktades drygt 1 000 renar i skogslandet i sodra delen av Våsterbottens lån (tabell 3. Fr.o.m. andra veckan i juli godkåndes de fiesta slaktkropparna. Halveringstiden for Cs-137 i renarna, som betade i skogslandet kring inlandsbanan i sodra delen av Våsterbottenslån, har beråknats till ca en vecka. Genom tidigarelåggning av sarvslakter i Våsterbottens lån (tabell 3 och norra delen av Jåmtlands lån (tabell 5 minskades kassationen med ett par tusen slaktkroppar. Under senare delen av september steg cesiumhalten till ungefår samma nivå som i f jol. En långsiktig prognos har utarbetats betråffande halten Cs-137 i renar på naturbete. Prognosen visar att omfattande åtgårder kommer att behova vidtagas under de nårmaste 15 - 25 åren om ren-kottet från samebyarna i sodra delen av Våsterbottens lån och norra delen av Jåmtlands lån skall kunna god-kånnas som livsmedel vid ett riktvårde på 1 500 Bq Cs-137/kg kott.

 20. Optimized suppression of coherent noise from seismic data using the Karhunen-Loeve transform

  International Nuclear Information System (INIS)

  Montagne, Raul; Vasconcelos, Giovani L.

  2006-01-01

  Signals obtained in land seismic surveys are usually contaminated with coherent noise, among which the ground roll (Rayleigh surface waves) is of major concern for it can severely degrade the quality of the information obtained from the seismic record. This paper presents an optimized filter based on the Karhunen-Loeve transform for processing seismic images contaminated with ground roll. In this method, the contaminated region of the seismic record, to be processed by the filter, is selected in such way as to correspond to the maximum of a properly defined coherence index. The main advantages of the method are that the ground roll is suppressed with negligible distortion of the remnant reflection signals and that the filtering procedure can be automated. The image processing technique described in this study should also be relevant for other applications where coherent structures embedded in a complex spatiotemporal pattern need to be identified in a more refined way. In particular, it is argued that the method is appropriate for processing optical coherence tomography images whose quality is often degraded by coherent noise (speckle)

 1. Låt medborgarna skapa staden : Om tactical urbanism och idéburen stadsförbättring samt medborgarnas rätt till staden

  OpenAIRE

  Bretz, Martin

  2015-01-01

  I skapandet av staden har människan möjlighet att göra om sig själv och förverkliga sitt hjärtas önskan. Hur och för vem staden ska utformas för är troligtvis en diskussion vilken kommer att finnas lika länge som staden i sig. Genom historien har privat ägande och andra samhälleliga former av dominans kontrollerat dess rum, vilket ofta resulterat i olika former av proteströrelser.   Tactical urbanism har i flertalet städer världen över blivit en populär metod för att förbättra livskvaliteten ...

 2. M2-metoden: Minne och motivation i harmoni för ökad genomströmning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leonard Suppatt Ngaosuvan

  2013-01-01

  Full Text Available God genomströmning är en ekonomisk förutsättning för lärosäten inom högre utbildning. Studiens syfte var att testa en didaktisk metod där studenter övar med tentamensuppgifter under kursens gång. Metoden testades på ett moment i metod och statistik på en samhällsvetenskaplig utbildning. Ett treveckorsmoment i kvantitativ metod och statistik genomfördes på avancerad nivå och bestod av föreläsningar, statistikövningar och gruppövningar. Inför momentet presenterades 117 uppgifter ur vilka ett stratifierat slumpvist urval konstituerade salstentan. Studenterna arbetade självständigt med studieuppgifterna med lärarstöd. Resultatet visade god genomströmning, där samtliga 64 förstagångstentander blev godkända. Metodens framgång i genomströmning förklaras i termer av både minnes- och motivationspsykologi. 

 3. En könsstereotyp frivård : Frivårdsinspektörers beskrivningar av kvinnliga klienter

  OpenAIRE

  Andersson, Josefin

  2014-01-01

  Tidigare forskning tyder på att det finns kunskapsluckor om och stereotypa bilder av kvinnliga klienter inom kriminalvården som dessutom påverkar hur arbetet med kvinnliga klienter ser ut. I denna studie ska därför frivårdsinspektörers beskrivningar av kvinnliga klienters problem, behov och resurser granskas. Det undersöks också huruvida dessa beskrivningar kan betraktas som könsstereotypa. För att ta reda på detta har semistrukturerade intervjuer gjorts med frivårdsinspektörer ...

 4. Autism och Asperger syndromtvå studier om pedagogers ochspecialpedagogers kunskaper och erfarenheter

  OpenAIRE

  Lindgren, Pauline; Olsson, Sofia; Simonsson, Daniel

  2008-01-01

  Lindgren, P, Olsson, S & Simonsson, D. (2008) Autism och Asperger syndrom – två studier om pedagogers och specialpedagogers kunskaper och erfarenheter (Autism and Asperger syndrome – two studies of teachers´ and special educators´ knowledge and experience). Högskolan, Kristianstad. Specialpedagogiska programmet. Syftet med vårt arbete är att undersöka vilka kunskaper som specialpedagoger inom grund-skola och grundsärskola har, samt hur pedagoger uppfattar sina kunskaper och erfarenheter när d...

 5. UTVÄRDERING AV UTVALDA SD-WAN PRODUKTER

  OpenAIRE

  Åkerblom, Jacob

  2016-01-01

  Denna jämförelsestudie ämnar att undersöka marknadens leverantörer av nätverksutrustning de- finierade som Software Defined Wide Area Networks(SD-WAN). SD-WAN är en innovativ teknik som applicerar virtualisering och Software defined networking koncept i Wide Area Networks (WAN) för att skapa kostnadseffektiva nätverk. Studien har utförts på företaget Curitiba som idag arbetar med konsulttjänster inom utvalda WAN-optimering och SD-WAN-produkter. Arbetets syfte är att utvärdera SD-WAN-lösningar...

 6. Branding av en reality-tv-serie i Finland : Fallstudie Maajussille morsian

  OpenAIRE

  Rautiainen, Laura

  2016-01-01

  Mitt examensarbete handlar om reality-tv serien Maajussille morsian och dess framgång i Finland. Jag undersöker brandingens roll inom medievärlden och mer specifikt de brandingverktygen som används i lokalisering samt fenomenalisering av Maajussille morsian. Jag inleder mitt examensarbete med en teoridel som behandlar branding på en mer allmän nivå varefter jag går djupare in på brandkapitalets betydelse för succé. Förutom branding behandlar jag i teorin också fenomenet reality-tv. Som grund ...

 7. Det gränslösa arbetslivets genomtränglighet i Spotify-rekryterarnas sfärer : hur flexibilitet och tillgänglighet påverkar work-life balance

  OpenAIRE

  Andersson, Emelie; Hallgren, Malin

  2016-01-01

  Syftet med denna studie är att bidra med en förståelse för hur rekryterare upplever och hanterar flexibilitet, tillgänglighet och work-life balance i en multinationell och expanderande organisation präglad av det gränslösa arbetslivet. Denna förståelse är betydelsefull då det gränslösa arbetslivet innebär ett stort eget ansvar för individen, vilket skapar en utmaning för individen själv att måna om sin work-life balance och upprätthållandet av ett långsiktigt välmående. För att uppfylla studi...

 8. Stereotyper: en omedveten kategorisering. : En jämlikhetsanalys av Intryck- Värmlands landstings personaltidning

  OpenAIRE

  Åhlander, Karolina; Jost, Anna

  2014-01-01

  Jämlikhet är något som ligger i tiden. Hur jämlikhetsmedvetna är egentligen dagens medier? Vi har på uppdrag av Värmlandslandsting gjort en jämlikhetanalys av deras personaltidning, Intryck. En tidning som når samtliga anställda inom organisationen. Vi har gjort en text- och bildanalys med utgångspunkt från ett analysverktyg vi kallar för jämlikhetstrappan. Vårt syfte har varit att urskilja stereotyper och om tidningen använder sig av sitt befintliga underlag för att göra tidningen så jämlik ...

 9. Låt inte gästen få sista ordet. : En kvalitativ studie om hur tjänsteföretag inom besöksnäringen arbetar och skulle kunna arbeta med Sociala medier, WOM och eWOM

  OpenAIRE

  Braunander, Joacim; Olofsson, Fredrik

  2015-01-01

  Internet har utvecklats snabbt de senaste åren och med utvecklingen har sociala medier blivit en stor del av Internet. Sociala medier innebär all form av kommunikation som sker på Internet så som exempelvis Tripadvisor, Facebook, Twitter, Booking.com eller Instagram. Konsumenter som väljer att kommentera upplevelser och produkter på sociala medier ökar. Enligt forskning så litar framtida konsumenter mer på andra konsumenters kommentarer än vad de litar på företagets marknadsföring över deras ...

 10. Vad vill kvinnor ha? : En undersökning av en lokaltidnings bilaga i form av ett livsstilsmagasin.

  OpenAIRE

  Heurling, Åsa; Lovisa, Lesse

  2011-01-01

  Folkbladet är en dagstidning i Norrköping med en stark lokal prägel vars prenumeranter till största delen är sportintresserade män. För att försöka bredda sin läsekrets har man sedan 2009 gett ut en tidning kallad Trend, som vänder sig till kvinnor i åldern 20 - 50 år. Denna tidning med lokal prägel, i form av ett livsstilsmagasin för kvinnor, handlar om mode, skönhet, heminredning och resor. Maga- sinet ges ut i fyra nummer per år och delas ut gratis till alla hushåll i Norrköping med omnejd...

 11. Bildskapande i relation till genus i förskolans verksamhet : Att skapa sig själv och genus

  OpenAIRE

  Brännlund, Angelika

  2018-01-01

  Studiens syfte är att bidra till ökad medvetenhet för verksamma inom förskolans område kring frågor som rör pedagogers förhållningssätt kring relationen mellan bildskapande och genus, men även hur dessa förhållningssätt kan påverka barnens möjligheter i deras bildskapande. En viktig fråga som burits med från starten av arbetet och som lyser igenom i resultatdelen har varit: Vilka möjligheter att förhålla sig till bildskapande och genus kan uppstå om ett kritiskt sätt att tänka kring könsstere...

 12. Lärares yrkesetiska dilemman och den ökande juridifieringen i Sverige

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gunnel Colnerud

  2014-11-01

  Full Text Available Följande artikel under temat “Etikbølgen i yrkesutdanning og praksis” beskriver och diskuterar etik och juridik i läraryrket med utgångspunkt i det dilemma som lärare själva anser vara ett av de svåraste enligt två svenska empiriska studier – att ingripa mot en kollega som handlar etiskt klandervärt mot elever. Artikeln diskuterar vidare den dygdetiska kritik mot regeletik som förekom vid tillkomsten av de etiska principerna. Vidare pekar den på de problem som följer av att lärarna är föremål för en tilltagande juridifiering. En våg, en bølge, kan beröra endast ytan som en krusning eller vara en djupgående och energirik rörelse. För att använda den aktuella metaforen på mitt studieobjekt skulle jag vilja påstå att diskussionen av lärares yrkesetik och medvetenheten om svenska lärares etiska riktlinjer utvecklades till en våg av endast blygsam storlek. I dagsläget (2014 har den ersatts av en juridisk våg med stor kraft.Nyckelord: etik i läraryrket, etiska dilemman, juridifiering av lärarpraktikenEnglish summary: Teachers’ ethical dilemmas and the juridification of the Swedish schoolIn this article, ethics and law in the teaching profession are described and discussed, starting with the ethical dilemma that teachers point to as the most difficult, according to referred empirical studies – intervention when a colleague acts in an ethically incorrect way towards students. Furthermore the author discusses the critique coming from virtue ethics in relation to ethical principles and shows that even Aristotle suggests ethical principles under certain circumstances. Swedish teachers’ ethical principles had very little time to be achieved before an increasing juridification of teaching took place. This phenomenon is discussed in terms of professional autonomy and professional judgement.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v8i2.1856

 13. She’s the Boss – HR och kvinnligt chefskap : Hur Human Resources kan arbeta för att främja kvinnorschefskarriärer

  OpenAIRE

  Linderfyhr, Jessica; Malm, Mikaela

  2017-01-01

  Enligt undersökningar som chefsorganisationen Ledarna publicerar årligen finns det en återkommande problematik med att rekrytera unga kvinnor till chefspositioner. Syftet med examensarbetet är att undersöka vad som kan inverka på kvinnors vilja att söka en chefstjänst och att utforma en HR strategi som främjar och motiverar kvinnor att söka chefstjänster. Unga kvinnor kan känna tvekan inför chefskap på grund av känslan av bristande erfarenhet och svårighet med att identifiera sig med den ster...

 14. Sambandet mellan Theory of Mind, språkliga förmågor och exekutiva funktioner hos barn i treårsåldern

  OpenAIRE

  Nilsson, Anna; Sirén, Ellen

  2015-01-01

  Barns fem första levnadsår präglas av en omfattande utveckling av språkliga förmågor och exekutiva funktioner, vilka är färdigheter som visat sig ha en stor påverkan på hur barn utvecklar förståelse för sina egna och andras tankar, det vill säga deras Theory of Mind. En central aspekt inom forskning har varit att undersöka hur förmågorna samvarierar vid olika åldrar. Syftet i föreliggande studie var att undersöka sambandet mellan Theory of Mind, språkliga förmågor och exekutiva funktioner hos...

 15. Importprocessen för inrednings- och gåvoartiklar från USA till Finland : En handbok för företagaren

  OpenAIRE

  Smeds, Desiré; Backlund, Johanna

  2016-01-01

  Det här examensarbetet handlar om import från USA med fokus på inrednings- och gåvoartiklar. I arbetet lyfter vi steg för steg fram de delar som utgör importprocessen hela vägen från hur man hittar en pålitlig leverantör till förtullningen av produkterna här i Finland. Syftet med arbetet är att det skall kunna fungera som en handbok för företag som vill starta en småskalig importverksamhet av inrednings- och gåvoartiklar. Vi tar även upp information om import och internationell handel i a...

 16. Word of mouth muntligt och via sociala medier : - På vilket sätt påverkar det turisters reseplanering?

  OpenAIRE

  Hugosson, Jennie; Ahlberg, Madeleine

  2017-01-01

  Vår studie belyser hur informationsspridning både muntligt och via internet kan påverka turisters reseplaneringsprocess. Studien undersöker vilka känslomässiga attityder individer upplever genom word of mouth och electronic word of mouth och hur vida dessa attityder påverkar valet av ett nytt resmål. Syftet med studien är att undersöka hur word of mouth kan påverka turisters val av nya resmål. För att möjliggöra detta har vi genomfört intervjuer med respondenter utifrån förutbestämda kriterie...

 17. Läckage av koppar från båtbottnar i sötvatten

  OpenAIRE

  Gretzén, Fanny

  2016-01-01

  Båtbottenfärger, eller antifoulingfärger, används för att motverka påväxt i form avexempelvis havstulpaner och alger på båtskrov. Färgerna kan antingen ha en kemisk,biologisk, fysikalisk eller mekanisk verkan på de vattenlevande organismerna. De kemisktverkande biocidfärgerna räknas som bekämpningsmedel och måste godkännas av Kemikalieinspektionen innan de får säljas och användas i Sverige. På grund av den lågasalthalten i Mälaren är problemet med påväxt mindre än på exempelvis Västkusten, oc...

 18. Vem gynnas av föräldraskap? : Ett vinjettexperiment vid Linköpings universitet

  OpenAIRE

  Fahlström, Zara; Askestad, Emil

  2015-01-01

  Tidigare forskning indikerar att föräldraskap är av betydelse för en individs karriärsutveckling. Stöd finns för löneskillnader, i både Sverige och USA, mellan personer som har barn och personer som inte har barn. Mammor har en lägre löneutveckling än kvinnor utan barn, medan det inte är tydligt om pappor får en bättre eller sämre karriärutveckling än män utan barn. Forskning indikerar att det orsakas av individers attityd, uppfattning och beteende gentemot individer med fa...

 19. Minimering av momentförluster i en hypoidväxel

  OpenAIRE

  Eriksson, Claes

  2011-01-01

  Syftet med detta projektarbete var att minska energiförlusterna i Getrag All Wheel Drives hypoidväxlar (se kapitel 7.2.3). Uppdraget bestod främst av att minska förlusterna när systemet endast driver på två hjul och de övriga hjulparen endast överför låga kraftmoment, detta förhållande benämns draggmoment. För att kunna utvärdera och peka på förbättringsområden var första steget i arbetet att lokalisera och värdera enskilda komponenter som tillförde förluster. De ingående komponenter som stud...

 20. Köpbeteende i integrerade handelskanaler : En kvantitativ studie om integrerade handelskanaler & dess påverkan på kundens köp av elektronikprodukter

  OpenAIRE

  Hedenström, Lisa; Jakobsen, Nina

  2016-01-01

  Uppkomsten av internet och smarta teknologier har lett till en strukturomvandling kring kom-munikationen mellan kunder och företag. Internet har inneburit nya handelskanaler så som on-line butik, mobila applikationer med mera. Företag erbjuder således allt fler olika handels-kanaler för att nå ut till kunder. Detta har i sin tur lett till att kunder använder olika handels-kanaler i processen av att genomföra ett köp, kundens köpbeteende har således förändrats.  I och med uppkomsten av fler ha...

 1. "Vi är inte en tummelplats för dårar" : Hur journalister och ansvariga utgivare resonerar kring och förhåller sig till användargenererat material i lokaltidningar

  OpenAIRE

  Öberg, Therese; Borgström, Johanna

  2010-01-01

  Sedan 1700-talet har läsarnas medverkan varit en väsentlig del i tidningarnas produktion. Utan deras deltagande har det inte heller blivit någon tidning. En förändring på området skedde när professionaliseringen av publicistrollen blev ett faktum och läsarnas medverkan ifrågasattes. Samhällsförändringar och tekniska utvecklingar har sedan lett fram till det vi har idag: ett samhälle där medieorganisationerna är i allt större behov av att läsarna återigen deltar i olika former. Syftet med stud...

 2. Riskuppfattningar om preventivmedel för män och kvinnor : altruism, riskbenägenhet och traditionella könsroller

  OpenAIRE

  Nilsson Gauffin, Rebecka

  2017-01-01

  Preventivmedel för kvinnor innefattar en betydande andel biverkningar. Hittills har män inte upplevt några allvarliga biverkningar av de testade preventivmedlen för män, trots detta är det biverkningarna som stoppat preventivmedel för män från att lanseras på marknaden. I denna studie argumenteras för att en möjlig förklaring till detta ligger i skilda riskuppfattningar om preventivmedel för män och kvinnor. Studien undersöker riskuppfattningar om preventivmedel samt hur individers egenskaper...

 3. Är prostitution en kränkning av mänskliga rättigheter? : Eller finns "den lyckliga horan"?

  OpenAIRE

  Nilsson, Ulrika

  2014-01-01

  Att människohandel för sexuell exploatering utgör ett brott mot mänskliga rättigheter står klart. Människohandel kränker flertalet av individens rättigheter och staters skyldigheter gentemot dessa individer finns således stadgade i flertalet internationella konventioner. Palermoprotokollet stadgar den första internationellt gemensamma definitionen av människohandel och stadgar vidare ett krav på att definitionen utgör ett brott i konventionsstaternas nationella lagstiftning. Om prostitution a...

 4. Hydrologi i Ulleråker : En studie om dagvattenhantering och dess inverkan på grundvatten

  OpenAIRE

  Dahlquist, Josefin; Larsson, Martin; Rickfält, Tea

  2017-01-01

  Vattenbehovet stiger i världen till följd av ökande befolkning. Med ökad urbaniseringskapas mer hårdgjorda ytor där föreningar ackumuleras. Dagvattnet transporterar dessa föroreningar som således kan nå grundvattnet. Ett miljömål har antagits i Sverigeför att skydda grundvattentäkter och därmed säkra framtida dricksvattenförsörjning. Rullstensåsar innehåller stora grundvattenmagasin och har hög infiltrationsförmåga för vatten från markytan. Uppsala kommun tar 95 % av sitt dricksvatten från ru...

 5. Optimering av nanocellulosa för tillämpning som papperstyrkeadditiv

  OpenAIRE

  Englöf, Johan

  2015-01-01

  Syftet med projektet var att undersöka hur homogeniserings förhållanden (tryck antal passager och därmed energiinsatsen) vid framställning av MFC (mikrofibrillär cellulosa), från enzymatiskt förbehandlade pappersmassafibrer påverkar hållfastheten av papper förstärkt med MFC. Arbetsgivaren för projektet var Innventia och det laborativa arbetet har utförts i deras lokaler. Fördelen med att använda MFC som tillsats i papper är att arket blir starkare [1]. Detta medför att en mindre mängd materia...

 6. Mätosäkerhet vid kalibrering av referensutrustning för blodtrycksmätning : En modell för framtagning av mätosäkerhet för referensmanometer WA 767

  OpenAIRE

  Patzauer, Rebecka; Wessel, Elin

  2016-01-01

  Avdelningen för Medicinsk teknik på Akademiska sjukhuset har uppdaterat befintliga kalibreringsprotokoll för Welch Allyn 767 som används som referensmanometer vid kalibrering av blodtrycksmätare. I protokollet ska det enligt ISO 9001 och ISO 13485 ingå att vid varje kalibreringspunkt ange mätosäkerheten.  Rutiner kring detta var inte definierade. En modell för att ta fram mätosäkerhet utformades utifrån standardiserade metoder från “Guide to the expression of uncertainty in measurement” och a...

 7. Konceptutveckling av ett nytt utomhusgym med träningsredskap för offentlig utemiljö

  OpenAIRE

  Persson, Madeleine; Hammargren, Ellen

  2013-01-01

  I dagsläget är en stillasittande livsstil med inget eller endast litet inslag av fysisk aktivitet vanligt förekommande. Med sin slogan – Inspiring all generations – vill HAGS Aneby AB bjuda in alla generationer till fysisk aktivitet genom sina produkter inom lek, sport och fitness. Genom att styrka idén om utomhusgym kan den fysiska aktiviteten ökas – användare ska vilja använda utomhusgym och kunder ska vilja köpa in utomhusgym. Önskemålet är att skapa attraktiva platser som stödjer fysisk a...

 8. Foderstater för ökad konsumtion av vallfoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hetta, M.; Lund, Peter; Tahir, M.N.

  2011-01-01

  nedbrytningen från våmmen till tunntarmen. Nedbrytning av stärkelse i tunntarmen leder till högre energieffektivitet i ämnesomsättningen. Stärkelse hos korn (Hordeum Vulgare, L) anses i litteraturen ha en snabb omsättning i våmmen och stärkelse hos majs (Zea Mays, L) anses ha en långsam nedbrytning (Mills et al...

 9. If it doesn’t spread it’s dead  : En kvalitativ studie över hur unga entreprenörer positionerar sig på marknaden och med hjälp av sociala medier sprider sitt varumärke

  OpenAIRE

  Hoffman, Anna; Ahlinder, Sandra

  2013-01-01

  Abstract Title: If it doesn’t spread it’s dead - a qualitative study on how young entrepreneurs are positioning themselves in the marketplace and with the help of social media spreading their brand. (If it doesn’t spread it’s dead ­- en kvalitativ studie om hur unga entreprenörer positionerar sig på marknaden, med hjälp av sociala medier sprider sitt varumärke).   Number of pages: 48   Author: Sandra Ahlinder, Anna Hoffman   Tutor: Peder Hård af Segerstad Course: Media and Communications Stud...

 10. Strindberg på färöiska : En analys av Ett halvt ark papper

  OpenAIRE

  Qureshi, Karl

  2007-01-01

  Syftet med denna uppsats är att ge en insikt i hur den färöiska översättningen av Strindbergs novell Ett halvt ark papper förhåller sig till originalet i fråga om syntax och ordbildning ur ett såväl grammatiskt som semantiskt perspektiv. Metoden som tillämpas är en kvalitativ-komparativ metod som har sitt ursprung i en kombination av kopplingsanalys och komponentanalys. Resultatet av materialet visar att måltextens syntax överlag överensstämmer med syntaxen i källtexten med ett fåtal konsekve...

 11. Redovisning till verkligt värde : En studie om IAS 40:s inverkan på aktievärderingen av noterade fastighetföretag på Stockholmsbörsen

  OpenAIRE

  Sjögren, Andreas

  2007-01-01

  De senaste decenniernas globalisering har medfört att redovisningen behöver bli mer harmoniserad. Både företag och användare av redovisningsinformation är idag i större behov av att kunna jämföra redovisningsinformation inte bara mellan företag nationellt utan även mellan länder och mellan världsdelar. Detta är bakgrunden till införandet av IASB: s redovisningsregler i hela EU. En av de standarder som har påverkats mest av införandet av IASB: s regler benämnda IFRS/IAS är redovisningsstandard...

 12. Medicinsk cannabis : En litteraturstudie om användningen av medicinsk cannabis inom cancervården

  OpenAIRE

  Nygård, Sofia

  2017-01-01

  Detta examensarbete handlar om användningen av medicinsk cannabis inom cancervården. Syftet med examensarbetet var att undersöka vilken roll cannabis kan ha i cancervården. Frågeställningarna var: Hur upplever patienten användning av medicinsk cannabis? Vilken hjälp kan patienten väntas få av medicinsk cannabis? vilka attityder har vårdpersonal mot medicinsk cannabis? Som utgångsteorier i denna studie användes Ruland och Moors teori om ett fridfullt slut på livet samt Erikssons teori om ...

 13. Kritiska framgångsfaktorer vid implementering av affärssystem : beaktas de i e-handelsföretag?

  OpenAIRE

  Choudhury, Nafiz

  2010-01-01

  Syfte: Analysera och diskutera huruvida teori om kritiska framgångsfaktorer vid implementering av affärssystem för fysiska företag beaktas i e-handelsföretag. Identifiera framgångsfaktorer för implementeringen av affärssystem i e-handelsföretag. Forskningsfråga: Beaktas samma kritiska framgångsfaktorer vid implementering av ett affärssystem i stora fysiska företag som små e-handelsföretag? Metod: En kvalitativ metod antogs vilket innebar att en fallstudie genomförts som omfattat två responden...

 14. Sjuksköterskors upplevelse vid vård av patienter med substansbrukssyndrom

  OpenAIRE

  Hanna, Johansson; Frida, Zetterman

  2016-01-01

  Bakgrund Tidigare forskning visar att sjuksköterskor har förutfattade meningar om patienter med en stigmatiserande diagnos. Sjuksköterskor stigmatiserar och har negativa attityder som påverkar deras vård av dessa patienter. Individer med substansbrukssyndrom är en grupp som är särskilt utsatt för stigmatisering i samhället. Dessa individer påträffas inom samtliga specialiteter inom vården. Denna studie fokuserar därför på sjuksköterskors upplevelse av patienter med substansbrukssyndrom. Syfte...

 15. Heating and cooling distribution in residential and non-residential premises; Distribution av kyla och vaerme i bostaeder och lokaler

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jardeby, Aasa; Soleimani-Mohseni, Mohsen; Axell, Monica

  2009-08-15

  The building sector accounts for approximately 40% of energy use in Europe, and about the same ratio applies to Sweden. Distribution systems for heating and cooling are an important part of the building's heating and cooling systems. The desired indoor climate can not be achieved without a properly sized distribution system. The aim of this report is to highlight the opportunities for energy efficiency with a properly designed distribution system by identifying and comparing different system solutions for the distribution of heating and cooling in residential and non-residential premises. The report presents which affect various factors have on the system as a whole, such as media selection, sizing of the piping system, heat transfer surface and regulation and control strategies. It also gives a picture of the possibilities and limitations of different needs and requirements of indoor environment (such as requirements for the thermal environment, air quality, noise, space, etc.). By having a systems perspective at the heating and/or cooling, energy efficiency is achieved. There are possibilities of big gains with a systems approach, since the choices made in designing a distribution system, affects many other parts of the system and there is a risk of poor optimization. A first step in reducing the energy use is to reduce the cooling and heating loads in the building. A heating and cooling systems should be designed properly so as not to consume excessive energy. There are other strategies to reduce energy consumption, e.g. by allowing more variations in temperature. However, it is important that it is not at the expense of the needs and requirements of the building. If the building has a cooling requirement that can be covered by the air flow required for ventilation it is recommended to provide under tempered air. In addition, the air can be cooled by free cooling from outside over large parts of the year. If the building has greater cooling requirements hydronic cooling is recommended since water has a higher specific heat capacity and is able to handle large heat surplus. Constant flow systems (for both air and water) will help the regulation and the design of the system, but typically entail higher energy. By allowing variable flow, pump and fan energy can be saved both because of a lower flow but also by fewer valves which introduces pressure drops. Introducing capacity controlled pumps and fans leads to better part load conditions but also that the flow does not need to be throttled and thus reducing pressure drops and the work of the system. It is also possible to choose a decentralized system that saves energy because pumps and fans do not need to be dimensioned for the total pressure drop in the system. However, it should be ensured that the additional units will not cause unacceptable sound levels. Another way to save operating energy is to replace older pumps and fans with newer with better efficiencies. In the selection of heat and/or cooling transfer devices one should take into account the requirements that they impose on the supply water temperatures. A larger transfer area leads to lower supply water temperatures in the case of heating and higher in the case of cooling. These changes in temperature lead to that certain production of heat and cold can be used with higher efficiency, such as solar heating and heat pumps. Apart from this example the design of the distribution system gives different degrees of freedom in the selection of production units. Air systems can, for example make greater use of free cooling. Variable flow systems provide greater temperature differences which is beneficial for various production techniques

 16. Presence and effects of copper in water and soil; Upptraedande och effekter av koppar i vatten och mark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sternbeck, J.

  2000-01-01

  Copper is one of the most common metals in society. Although Cu is essential to all forms of life, high exposure can lead to toxic effects. It is difficult to assess the risk for eco toxicological effects to appear in a certain situation, because Cu is largely present in chemical species with low bioavailability. In this report it is analysed how the bioavailability of Cu is regulated in natural environments, and how different organism groups may be affected bu Cu. Significant emission sources and exposure pathways are briefly described. It appears that the relationship between concentration and bioavailability is highly dynamic in natural environments. Relatively moderate increases of total-Cu can lead to strongly increasing bioavailability. The ability to control Cu intracellularly differs between different organism groups. This brings about that the sensitivity toward Cu differs widely between different organism groups.

 17. Control and follow-up of fly ash roads - Communication and Acceptance; Kontroll och uppfoeljning av askvaegar - Kommunikation och acceptans

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Macsik, Josef; Edeskaer, Tommy; Hellman, Fredrik

  2011-10-15

  The report is aimed at those who perform or plan to perform stabilization of the unbound layers or terrace gravel roads or industrial areas, with binder where a major binder component is fly ash from bio-peat or coal fuel. Stabilization of unbound layers of road structures is a promising technique from technical, economical and environmental point of view. The need of demonstration projects on road sections to show the relationship of laboratory measurements and field measurements are great in order to promote this stabilization technique. Results from follow-up of several stabilized distances and industrial surfaces are presented, where the fly ash is a binder component. The results complement the guidance, Munde et al. (2006) respect to durability, environmental characteristics on several years of perspective. Our hope is that report will serve as a support for the implementation of demonstration projects of stabilized terrace or unbound layers of fly ash as binder component.

 18. Uppsamling och lagring av natursnö för kyla och smältvattenrening i Uppsala

  OpenAIRE

  Lundahl, Emma

  2017-01-01

  This thesis examines the possibility to provide cooling for the Uppsala University Hospital by using a snow cooling plant. The reason for this is to increase the cooling system's resilience and decrease the dependence on district cooling. This is done by modelling the possible share of the hospital's cooling demand that can be covered with snow cooling. Furthermore it's investigated if the pollution levels in the snow can decreased by treating the meltwater in the snow cooling plant and if it...

 19. Finns det nån här? – Förmedling av paranormala fenomen i TV-serien Chasing the Dead

  OpenAIRE

  Heinänen, Thomas

  2013-01-01

  Genom denna kvalitativa innehållsanalys av TV-serien Chasing the Dead, undersöks på vilket sätt dokumenterade "bevis" på paranormala audiovisuella fenomen har presenterats av seriemakarna. Materialet analyseras med hjälp av forskningsresultat från, för denna TV-genre relevanta, studier av fenomen som Electronic Voice Phenomenon, Electro Magnetic Field, Orber. Biologiska fenomen som Apophenia och Pareidolia har tagits i beaktande då materialet har analyserats. Syftet med denna underso...

 20. Föräldrars upplevelse av insatsen föräldrakoordinator.

  OpenAIRE

  Aspén-Franzén, Annika

  2014-01-01

  Föräldrakoordination är en barnfokuserad alternativ konfliktlösningsmetod som praktiserats i Sverige sedan 2009. Denna intervjustudie har undersökt separerade föräldrars upplevelse av att få stöd i sitt föräldrasamarbete av en föräldrakoordinator. Intervjuer har genomförts med sju föräldrar som haft insatsen föräldrakoordinator under minst sex månader. Samtliga deltagande föräldrar har flera års erfarenhet av svårlösta konflikter med den andra föräldern och har tidigare provat andra former av...

 1. A general analytical solution for the stochastic Milne problem using Karhunen–Loeve (K–L) expansion

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hussein, A.; Selim, M.M.

  2013-01-01

  This paper considers the solution of the stochastic integro-differential equation of Milne problem with random operator. The Pomraning–Eddington method is implemented to get a closed form solution deterministically. Relying on the spectral properties of the covariance function, the Karhunen–Loeve (K–L) expansion is used to represent the input stochastic process in the deterministic solution. This leads to an explicit expression for the solution process as a multivariate functional of a set of uncorrelated random variables. By using different distributions for these variables, the work is realized through computing the mean and the variance of the solution. The numerical results are found in agreement with those obtained in the literature. -- Highlights: •The solution of the stochastic Milne problem is considered. •We dealt with the random cross-section itself not with the optical transformation of it. •Pomraning–Eddington method together with the (K–L) expansion were implemented. •The solution process is obtained as a functional of a set of uncorrelated random variables. •Good results are obtained for different distributions of these variables

 2. Operation and maintenance of waste incinerators - A comparison of two techniques and strategies; Drift och underhaall av avfallsfoerbraenningsanlaeggningar - En jaemfoerelse av tvaa tekniker och strategier

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Johansson, Andreas [SP Technical Research Inst. of Sweden, Boraas (Sweden); Hoegskolan i Boraas, Boraas (Sweden); Niklasson, Fredrik [SP Technical Research Inst. of Sweden, Boraas (Sweden); Johnsson, Anders [Boraas Energi och Miljoe, Boraas (Sweden); Fredaeng, Julia [Dalkia, Stockholm (Sweden); Wettergren, Hans [Renova AB, Goeteborg (Sweden)

  2009-06-15

  This work has developed and demonstrated a simple method for comparison of operation and maintenance cost for various waste combustion techniques and plants. The principal of the method is to coarsely and initially divide cost into comparable posts. Post of specific interest is thereafter compared on a more detailed level. This procedure allows comparison with a modest consumption of time and effort. There is a lack of such comparison because of the effort needed to in detail compare the, often for each plant unique, selection of techniques and strategies. A consequence of the lack of comparisons is that success stories become invisible. The same can be said about common research needs. The demonstrated method visualizes the effects of various selections of techniques and strategies. It also points out bottlenecks for further improvement of the investigated units. The method has been simple to use and it is therefore considered as suitable to use in a larger investigation covering several waste combustion units. Thus, the project has accomplished its aims.

 3. Regional monitoring of deposition and effects of air pollution; Regional oevervakning av nedfall och effekter av luftfoeroreningar. Sammanfattande slutrapport fraan ett samarbetsprojekt mellan IVL, laenen och Naturvaardsverket

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Akselsson, Cecilia; Ferm, Martin; Hallgren Larsson, Eva; Knulst, Johan; Loevblad, Gun; Malm, Gunnar; Westling, Olle

  2000-05-01

  Regional programmes in Sweden focused on deposition and effects of air pollutants have been evaluated by IVL, Swedish Environmental Research Institute. Various air quality protection associations and regional environmental authorities initiated the monitoring programmes during the period 1985 to 1990. The result of the evaluation is a revised and coordinated programme with improved methods. The new regional programme combines collection of field data with national model calculations of deposition of air pollutants. The new programme involves collection of deposition on open field (bulk) and in forest stands (throughfall), and soil solution, according to national and international standards. Improved methods for monitoring of base cation and nitrogen deposition have been developed. Ambient air concentrations are measured at some locations. The purpose is to describe environmental conditions, regional differences, and temporal changes. Data on forest stands, such as needle loss, growth, and soil chemistry, are available since most locations are permanent forest plots, established for scientific forest observations. Regional dispersion and deposition of air pollutants will be calculated with a model (SMHI-MATCH), developed for simulating the dispersion and deposition of Swedish emissions in relation to the long-range transport on a relatively fine scale (grid square 11 km). The programme also includes developed methods for data handling, interpretation, evaluation, quality assurance and demonstration of results in written reports and via Internet.

 4. "Vem är jag nu?" Känslor och betydelser av genus och plats i digitalt spelande : Affektiva dimensioner av spelande i XCOM: Enemy Within

  OpenAIRE

  Andersson, Martin

  2016-01-01

  In this essay I analyze the ways in which gender and space are shaped and made sense of through digital gameplay. Specifically in the turn based strategy game XCOM: Enemy Within for the MacBook Air with a computer mouse as the primary input device. Using a mixed methods approach consisting of gameplay sessions of XCOM and qualitative interviews with two players regarding their gameplay I argue that earlier research on space within game studies has overlooked the ways in which the shaping of s...

 5. Skyggedom av enkepensjonsdommen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rognlien, Ida Gundersby

  2014-01-01

  Masteroppgaven undersøker om bortfall av ektefellepensjon ved lovendring med tilbakevirkende kraft er i strid med retten til eiendom etter EMK TP 1 art 1. Skyggedommetoden/ Feminist Judgments -metoden brukes for å gjenskrive enkepensjonsdommen Rt.2006.262 i et feministisk perspektiv. Da mannen døde.......1975.220. I spørsmålet om inngrepet er proporsjonalt ble vektlagt at det ikke foreligger en transparent avveining av de relevante interessene. Videre er hensynene bak og behovene for den opprinnelige ektefellepensjonen fortsatt tilstede, og de er ikke tilstrekkelig avveid mot formålene med inngrepet...

 6. Kinky sex till salu : En semiotisk analys om hur sexualiserat våld används vid framställningen av kvinnor i sex stycken reklambilder

  OpenAIRE

  Isaksson, Elin

  2018-01-01

  Forskning visar på en lång historia av sexualisering och objektifiering av kvinnor i reklam. Vad forskning inte fokuserat på är sexualiserat våld i reklambilder. Den här studien är en sammanfogning av forskningsfälten genus och våld i reklam. Vad studien vill ta reda på är om sexualiserat våld används vid framställningen av kvinnor i reklambilderna samt den manliga blickens perspektiv. Studien använder sig av kvalitativ semiotisk analys för att undersöka om sexualiserat våld existerar i sex s...

 7. Pox-rättegången, Mangafallet och Tintin-gate : en diskursanalys av debatter och nyhetsrapportering i svensk media om tecknade serier och censur

  OpenAIRE

  Jansson, Elin

  2013-01-01

  The study aims to examine how censorship and comics have been discussed in three debates. The aim is also to identify discourses and the orders and relations of power constructed in the debates, and to examine how librarians should handle debates about censorship and comics. Selected sources are articles from Swedish newspapers and tabloids about the debates on the Pox-trial, the manga case and the debate about Tintin in Kulturhuset. The results from the analysis indicates that the debates ha...

 8. Vad associeras egentligen med begreppet feminism? : En kvantitativ och kvalitativ studie av hur begreppet och identiteten feminism porträtteras i tidningarna Aftonbladet och Nyheter24.

  OpenAIRE

  Edmark, Sofie

  2016-01-01

  Feminism is a concept that stands for equality and it is being lively discussed in both political, private and media spheres. As a concept that is so discussed and that is essential in the fight for equality between men and women, it is essential to study what is connected to it. The aim with this study was to examine how the concept feminism and the identity feminist were being illustrated and constructed in the newspaper Aftonbladet and newssite Nyheter24. The methods for the study were qua...

 9. Forenkling av tekniske systemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Førland-Larsen, Arne; Bramslev, Katharina; Halderaker, Ingrid

  De fleste moderne kontorbygg har omfattende tekniske installasjoner. Mange byggeiere opplever at dagens kompliserte tekniske anlegg ikke fungerer som de skal. De ender med å få reklamasjoner, høyt energiforbruk og klager på inneklima. Kan en kraftig forenkling av ventilasjons-, oppvarmings- og...

 10. Environmental and socio-economic analysis of treatment of biological waste; Miljoe- och samhaellsekonomisk analys av behandling av biologiskt avfall

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ljungkvist, Hanna

  2008-01-15

  Biogas is a renewable fuel that can be extracted from anaerobic digestion of many different substrates, for example biological household waste. An alternative handling of the waste is to mix it with other wastes and incinerate it in a combined heat and power (CHP) plant. This study uses life cycle assessment to investigate which type of waste handling that is better from an environmental point of view, anaerobic digestion with biogas production or incineration. The results are based on a case study of a biogas production plant owned by the company Ragn-Sells in Vaenersborg. The alternative is incineration at a CHP plant in Gothenburg. Three different weighting methods were used, which produced different results on the detailed level. Overall however, the alternative with digestion and biogas production had significantly lower potential environmental impact than incineration according to all three methods. An economic valuation of the biogas production potential showed that the biggest societal savings would result from using all the produced biogas in heavy vehicles or to replace fuel oil for heating. However, since biogas is a high quality fuel it should be used as transportation fuel rather than for heating. By digestion and biogas production many potential services are gained from the organic waste. Waste volumes are reduced, emissions from the transport sector are reduced, local air quality is improved and valuable nutrients are returned to farmland through the organic fertilizer produced. The infrastructure and knowledge built up around the biogas system is also very valuable as a bridge to future gas based transport systems

 11. Evaluation of biomass fuel sampling in heat and power plants; Utvaerdering av mekanisk och manuell provtagning av biobraensle vid energiverk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Werkelin, R [Norrkoeping Energi AB (Sweden); Ryk, L [SGS Solid Fuels AB (Sweden)

  1996-06-01

  This report describes bias-test of manual and mechanical sampling systems of bio-fuels at 6 Swedish plants. Two parallel series of 30 samples each were taken at each plant. One series of samples was taken by the normal procedure. The samples of the other series were taken by a reference method. Either by stopped belt and taking a full cut using a sampling frame or by manual increment division of a whole truck-load was used with the assistance of a pay-loader. The rectangular pile formed was divided in 120 squares. Some of the sampling systems gave biased samples. This was due to drawing too small increments, having too small openings of the sampling tools and making errors in sample preparation. Determination of moisture was more accurate than determination of ash content. Ash is more heterogeneously distributed in biofuels than moisture. Ash bearing components as clay or stone segregate easily. Although the project has not been able to show that mechanical sampling gives a more representative moisture sampling than manual sampling, it is recommended to invest in mechanical sampling if possible. The reason for this is to reduce the risk of human error and for safety reasons. 14 refs, figs, tabs, photos

 12. Utveckling av hygienfunktioner i diskmaskiner : Desinfektion med hjälp av UV-ljus och ozon

  OpenAIRE

  Åberg, Linus

  2008-01-01

  This thesis within the field of Integrated Product development at the Royal Insitute of Technology, performed at Primary Development Dishcare at AB Electrolux, is supposed to find a solution to enhance the hygiene inside an Electrolux dishwasher. The outcomes of this thesis are functional prototypes to evaluate the efficiency of disinfection by the use of Ultra Violet Light and Ozone. The thesis has followed Electrolux Primary Development process, with delivarables and checkpoints. Ultra viol...

 13. HFDs hantering av regelkollision mellan intern rätt och skatteavtal : En analys av RÅ 2010 ref. 112

  OpenAIRE

  Grahn, Josefine

  2012-01-01

  The OMX-case entailed considerable uncertainty about the relationship between tax treaties and Swedish domestic law. Previous approaches to handle rule conflict between them was put out of action for the first time when an internal rule took precedence over tax treaties. The Greece-case came a few years later where there were hopes that it would be decided in plenary session to return to the view that prevailed before the OMX-case, which did not happen. Instead the Supreme Administrative Cour...

 14. Företagens behov av resebyråtjänster : Case: Karleby Resebyrå Ab

  OpenAIRE

  Björkroth, Pinja

  2016-01-01

  Syftet med arbetet är att utreda orsaker till varför resebyråtjänster används samt utreda vilka andra möjliga behov företagen har gällande resebyråtjänster. Undersökningen görs till Karleby Resebyrå. I den teoretiska delen behandlas marknadsmixerna 4P, 4C och 7P, business to business och kundlojaliteten. Som forskningsmetod i arbetet användes en kvantitativ metod med hjälp av en webbenkät. Enkäten består av 21 frågor varav 11 är öppna frågor. Webbenkäten skickades per e-post till 50 föret...

 15. Semi-analytical Karhunen-Loeve representation of irregular waves based on the prolate spheroidal wave functions

  Science.gov (United States)

  Lee, Gibbeum; Cho, Yeunwoo

  2018-01-01

  A new semi-analytical approach is presented to solving the matrix eigenvalue problem or the integral equation in Karhunen-Loeve (K-L) representation of random data such as irregular ocean waves. Instead of direct numerical approach to this matrix eigenvalue problem, which may suffer from the computational inaccuracy for big data, a pair of integral and differential equations are considered, which are related to the so-called prolate spheroidal wave functions (PSWF). First, the PSWF is expressed as a summation of a small number of the analytical Legendre functions. After substituting them into the PSWF differential equation, a much smaller size matrix eigenvalue problem is obtained than the direct numerical K-L matrix eigenvalue problem. By solving this with a minimal numerical effort, the PSWF and the associated eigenvalue of the PSWF differential equation are obtained. Then, the eigenvalue of the PSWF integral equation is analytically expressed by the functional values of the PSWF and the eigenvalues obtained in the PSWF differential equation. Finally, the analytically expressed PSWFs and the eigenvalues in the PWSF integral equation are used to form the kernel matrix in the K-L integral equation for the representation of exemplary wave data such as ordinary irregular waves. It is found that, with the same accuracy, the required memory size of the present method is smaller than that of the direct numerical K-L representation and the computation time of the present method is shorter than that of the semi-analytical method based on the sinusoidal functions.

 16. Librarians are vicious monsters, but canalso recommend a good read : En analys av alternativa bibliotekarieframställningar iscience fiction-litteratur

  OpenAIRE

  Österman Solborg, Amanda

  2014-01-01

  Uppsatsens syfte är att studera framställningar av manliga bibliotekarier i science fiction-litteratur, analysera vad dessa framställningar förmedlar för föreställningar om bibliotek och biblioteksverksamhet, samt att analysera de manliga bibliotekariernas koppling till maskuliniteter. Titlarna som analyseras är fyra romaner; Audrey Niffeneggers Tidsresenärens hustru, Dmitrij Gluchovskijs Metro 2033, Jules Vernes Paris i tjugonde seklet, och Jasper Ffordes Uppslukad – En fängslande historia o...

 17. Är vi överens om det? Samspel och samstämmighet i svensklärares bedömningssamtal om gymnasieelevers skrivande

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Per Blomqvist

  2018-04-01

  Full Text Available Artikeln beskriver svensklärares interaktion och samstämmighet i samtal om summativ bedömning av gymnasieelevers skrivande. I ett dialogiskt perspektiv (Linell, 2011 undersöks interaktionella mönster avseende dominans, dynamik och koherens i tre svensklärargruppers bedömningssamtal. Dessa interaktionella mönster ställs i relation till uttryck för samstämmighet inom och mellan lärargrupperna. Resultatet visar att lärarna uttrycker hög grad av samstämmighet i bedömningssamtalen men att de bedömningar som lärarna gör enskilt i anslutning till samtalen enbart till viss del överensstämmer med gruppens beslut. Lägst grad av samstämmighet uppvisar den lärargrupp som i samtalen framstod som mest samstämmig. Där kännetecknas beslutsprocesserna av låg intensitet genom att få alternativ till bedömningar prövas. I de lärargrupper där intensiteten är högre genom att flera lärare styr samtalet i olika riktningar och där lärarna tillsammans prövar flera olika förslag på bedömning överensstämmer även enskilda lärares bedömningar i högre grad med gruppens beslut. Bedömningsöverensstämmelsen mellan lärargrupperna är däremot låg.

 18. Den komplexa väven Att organisera för barns övergångar till och från förskoleklass

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helena Ackesjö

  2015-09-01

  Full Text Available This study focuses on how children's transitions to and from preschool classes are organized in different schools. Principal’s arguments for this organization were sought via a web-based survey and analyzed using the frame factor theory in addition to theories of practical sense and the concept of continuity. The results show that children tend to make more transitions between social communities the younger they are. The distribution of the principal’s answers show that the majority of them, because of external conditions, split the preschool groups to new classes in the transition to preschool class. However, the same movements are not indicated in the transition to first grade. The results show how the work of organizing chidren’s transitions represent a complex web of external actual conditions as the number of children and the recruitment area of the school, the internal logics and ideas about what is best for children and best for continued learning as well as the school's own traditions of working with transitions. Föreliggande studie fokuserar på hur barns övergångar till och från förskoleklass organiseras på olika skolor. Via en webbaserad enkät söks skolledares argument för denna organisering. I analysen nyttjas ett ramfaktorteoretiskt tänkande som kompletteras med teorier om praktiskt förnuft samt kontinuitetsbegreppet. Resultaten visar att barn tenderar att göra fler övergångar mellan barngrupper och sociala gemenskaper ju yngre de är. Fördelningen av skolledarnas svar visar att majoriteten, på grund av yttre villkor, delar förskolegrupperna till nya klasser i övergången till förskoleklass. Däremot indikeras inte samma rörlighet i övergången till årskurs 1. Resultaten visar hur arbetet med att organisera övergångarna utgör en komplex väv av yttre faktiska villkor som barnantal och upptagningsområdets storlek, av inre logiker och föreställningar om vad som är det bästa för barnen och det b

 19. En av gutta

  DEFF Research Database (Denmark)

  Neumann, Cecilie Basberg; Rysst, Mari; Bjerck, Mari

  2012-01-01

  Hvilken betydning har kjønn og klær for kvinner som arbeider i mannsdominerte arbeiderklasseyrker? Forfatterne av denne artikkelen finner at kvinnene må nedtone sitt kjønn og sin seksualitet gjennom å dekke til kroppen, i klær laget for menn, for å signalisere at de er på jobb for å arbeide. Hvor...

 20. Finansiering av investeringar i immateriella tillgångar

  OpenAIRE

  Voltaire, Christian; Gillebrink, Valerie

  2008-01-01

  Vid en bedömning av ett kreditärende ser banken till projektets företagsekonomiska förutsättningar. För företag som har immateriella tillgångar som de viktigaste tillgångarna i sin redovisning kan det uppstå problem när de ansöker om kredit hos banker. Detta beror på att immateriella tillgångar inte fungerar på samma sätt som materiella och därigenom tillbringar vag säkerhet för en beviljad kredit. Syftet med denna uppsats är att söka finna vad det är som krävs för att ett tjänsteföretag ska ...

 1. Summer Student Report - AV Workflow

  CERN Document Server

  Abramson, Jessie

  2014-01-01

  The AV Workflow is web application which allows cern users to publish, update and delete videos from cds. During my summer internship I implemented the backend of the new version of the AV Worklow in python using the django framework.

 2. Främja medarbetarnas engagemang : Ett ledarskapsverktyg för att öka engagemang och undvika utbrändhet

  OpenAIRE

  Järnström, Ida

  2016-01-01

  De senaste åren har engagemang varit ett mycket omtalat ämne, då forskning har visat att engagemang har en positiv inverkan på organisationens framgång. Dagens turbulenta värld tvingar dock organisationerna att kräva högre prestationer av sina medarbetare trots färre resurser, vilket kan resultera i oengagemang och utbrändhet. Detta bekräftas utgående från gallupundersökningar, vilka visar att en endast en liten del av medarbetarna verkligen är engagerade på sina arbetsplatser. Syftet med...

 3. Distriktssköterskors erfarenheter av psykosocial arbetsmiljö i primärvården : En kvantitativ enkätstudie

  OpenAIRE

  Pettersson, Elin; Thomsgård, Elin

  2018-01-01

  Bakgrund I begreppet arbetsmiljö ingår de fysiska, psykiska och sociala upplevelser som en individ har i sitt arbete. Distriktssköterskans arbetsplats kan vara stressig på flera sätt vilket kan påverka den psykosociala arbetsmiljön negativt. Tillfredsställelse och motivation i arbetslivet är grundläggande för god psykosocial arbetsmiljö och för en individs goda hälsa. Syfte Att undersöka distriktsköterskors erfarenheter av psykosocial arbetsmiljö i primärvården. Metod Föreliggande studie har ...

 4. Validering av Evolution 220

  OpenAIRE

  Krakeli, Tor-Arne

  2013-01-01

  - Det har blitt kjøpt inn et nytt spektrofotometer (Evolution 220, Thermo Scientific) til BioLab Nofima. I den forbindelsen har det blitt utført en validering som involverer kalibreringsstandarder fra produsenten og en test på normal distribusjon (t-test) på to metoder (Total fosfor, Tryptofan). Denne valideringen fant Evolution 220 til å være et akseptabelt alternativ til det allerede benyttede spektrofotometeret (Helios Beta). På bakgrunn av noen instrumentbegrensninger må de aktuelle an...

 5. I skuggan av mitt forna jag : Unga kvinnors upplevelser av våldsutsatthet

  OpenAIRE

  Hellgren, Åsa; Nordström, Alexandra

  2016-01-01

  Bakgrund: Våld i parrelationer hos ungdomar har ökat de senaste åren och blivit ett stort problem. Våldet kan leda till att de utsatta unga kvinnorna kan få både fysiska och psykiska hälsoproblem som påverkar deras framtid. Teoretiskt perspektiv: Som teoretisk referensram används Kari Martinsens teori om omsorg, inkluderande Martinsens begrepp om det förnimmande och det registrerade ögat, samt begreppen skuld och skam. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva de unga kv...

 6. KR’PTA. Samtidspoesin och Derrida : Spår och ärrbildningar hos Johannes Heldén, Ingrid Storholmen och Anna Hallberg

  OpenAIRE

  Schmidt, Lisa

  2006-01-01

  Lisa Schmidt, KR’PTA. Samtidspoesin och Derrida. Spår och ärrbildningar hos Johannes Hel­dén, Ingrid Storholmen och Anna Hallberg. (CR’PT. Contemporary Poetry and Derrida: Traces and Scarring in the Poetry of Johannes Heldén, Ingrid Storholmen and Anna Hallberg.) Through the analyses of three contemporary Nordic poets whose work challenges the boun­daries of literature and even the laws of grammar, I draw attention to the term linguistic materialism. I also sketch an historical line between t...

 7. Ultralydfremstilling av fostervekst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Synnøve Lian Johnsen

  2009-09-01

  Full Text Available Ultralyd billeddanning er i dag den beste undersøkelsesmetoden vi har til å overvåke fosterets utvikling og vekst. Ultralydmåling av fosterets størrelse og biometriske referansetabeller for svangerskapet brukes til å fastsette svangerskapets alder, beregne termin og vurdere fosterets vekst. Optimal studiedesign er ulik for hvert av disse formålene. Det er stor variasjon i fysiologisk vekst og en utfordring å identifisere fostre som har dårlig tilvekst. En enkeltmåling av fosteret kan fortelle oss om det er lite eller stort i forhold til andre fostre, men ikke om størrelsen er passelig i forhold til forventet fysiologisk vekst for dette fosteret. Tilpassede referansemodeller ("customised" justerer forventet størrelse i relasjon til føtale og maternelle faktorer og har vist seg å bedre identifisere sanne veksthemmede fostre enn bare å klassifisere i henhold til 2,5, 5 eller 10 persentilen. Men et foster som i utgangspunktet er stort for alderen, men etter hvert vokser langsomt vil ikke nødvendigvis bli fanget opp ved en slik enkeltmåling. Serielle målinger vil hjelpe, men en slik longitudinell metode blir ikke fullt ut utnyttet før det appliseres betinget ("conditional" vekstberegning. Betingelsesleddene for variasjon i vekst og målemetode kalkuleres ut fra longitudinelle data og kan så anvendes for det enkelte foster. En første måling brukes til å beregne forventet vekst og variasjon for en neste måling. Denne metoden forventes å skjerpe diagnostikken for vekst-avvik i alle vektklasser og kan sammen med tilpasningen av andre faktorer bedre overvåkningen av risikosvangerskapUltrasonographic imaging is today the best method for assessing fetal size and monitoring fetal growth. Ultrasound measurements of fetal size are used for age, size and growth assessment, but the statistical design and analysis are different for each of these purposes. Physiological ranges for fetal growth are wide and the identification of fetal

 8. Från tonåring till toppbloggare : En kvalitativ fallstudie om självpresentation och det personliga varumärket kommunicerat genom en blogg

  OpenAIRE

  Laricchia, Daniela

  2016-01-01

  Sammanfattning Detta är en fallstudie över en Sveriges mest välkända och framgångsrika bloggar – www.kenzas.se, driven av Kenza Zouiten. Syftet med studien var att ta reda på hur man via självpresentation genom en blogg kan bygga upp och skapa sig ett starkt personligt varumärke. De frågeställningar studien utgick ifrån var hur Kenza Zouiten väljer att framställa sig själv som person i skriven text och i bilder, samt huruvida det finns några skillnader i hur hon väljer att framställa sig själ...

 9. Införandet av IAS 41 : Hur har kapitalfördelningen mellan intressenter i den norska laxodlingsbranschen utvecklats?

  OpenAIRE

  Dahlén, Jonas; Josefsson, Carl

  2013-01-01

  Införandet av IAS 41 medförde att redovisningsprinciperna för värderingen av ett företags biologiska tillgångar förändrades. Det finns forskning på hur införandet av IAS 41 påverkat olika aktörer inom skogsindustrin men lite är skrivet om dess påverkan på laxodlingsindustrin. Denna uppsats ämnar undersöka hur kapitalfördelningen till intressenter utvecklats sedan införandet av IAS 41. Studien fokuserar på intressenterna ägare och anställda. Vi har tillämpat en kvantitativ metod där vår empiri...

 10. Influence of sulphur addition on emissions of organic substances during combustion; Inverkan av formen av svaveladditiv paa emissionerna av kolmonoxid och organiska aemnen vid foerbraenning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bjurstroem, Henrik; Jonsson, Claes; Almark, Matts; Berg, Magnus; Streibel, Thorsten; Zimmermann, Ralf

  2008-02-15

  Reduction of emissions of carbon monoxide and organic substances by injecting either ammonium sulphate or elemental sulphur and the importance of the point of injection has been investigated in full scale in a grate-fired bark boiler. The effect was monitored downstream of the economizer and air preheater, immediately upstream of the electrostatic precipitator. Concentrations determined in the comprehensive monitoring program include principally carbon monoxide, TOC and several organic substances, including PAH, PCDD/F and polychlorinated benzenes (PCBz). Additionally, the gaseous PAH were determined on-line using a novel mass spectrometer, REMPI-TOF MS, that measures specifically the 2- to 4-ring PAH's. All concentrations of substances of interest here fluctuate in concert and peak simultaneously. The relationship between the concentrations is not straightforward: there appears to be a threshold in carbon monoxide concentration. Below this threshold, the concentration of organics is low and above it concentrations increase rapidly with increasing carbon monoxide concentration. It has been confirmed that using sulphur additives not only reduces the concentration of carbon monoxide, but also that of organic substances in the flue gases. These additives do not only reduce the mean level of concentrations, but also dampen the fluctuations in these concentrations. Any measure leading to a reduction in carbon monoxide will also decrease the concentration of most organics, under the conditions prevalent in this boiler. Both additives tested are equally effective per kg of pure sulphur. The point of injection, in the fuel or above the grate, is not important. The PCDD/F concentration in the flue gases is very low even without additives, and the effect of sulphur on these emissions is therefore difficult to observe. Here, the effect is masked by the variation of data. The PAH concentration is lowered by an injection of sulphur additives. The variation in data is though rather large, which may be caused by variation in particle content in the gas samples

 11. Influence of sulphur addition on emissions of organic substances during combustion; Inverkan av formen av svaveladditiv paa emissionerna av kolmonoxid och organiska aemnen vid foerbraenning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bjurstroem, Henrik; Jonsson, Claes; Almark, Matts; Berg, Magnus; Streibel, Thorsten; Zimmermann, Ralf

  2008-02-15

  Reduction of emissions of carbon monoxide and organic substances by injecting either ammonium sulphate or elemental sulphur and the importance of the point of injection has been investigated in full scale in a grate-fired bark boiler. The effect was monitored downstream of the economizer and air preheater, immediately upstream of the electrostatic precipitator. Concentrations determined in the comprehensive monitoring program include principally carbon monoxide, TOC and several organic substances, including PAH, PCDD/F and polychlorinated benzenes (PCBz). Additionally, the gaseous PAH were determined on-line using a novel mass spectrometer, REMPI-TOF MS, that measures specifically the 2- to 4-ring PAH's. All concentrations of substances of interest here fluctuate in concert and peak simultaneously. The relationship between the concentrations is not straightforward: there appears to be a threshold in carbon monoxide concentration. Below this threshold, the concentration of organics is low and above it concentrations increase rapidly with increasing carbon monoxide concentration. It has been confirmed that using sulphur additives not only reduces the concentration of carbon monoxide, but also that of organic substances in the flue gases. These additives do not only reduce the mean level of concentrations, but also dampen the fluctuations in these concentrations. Any measure leading to a reduction in carbon monoxide will also decrease the concentration of most organics, under the conditions prevalent in this boiler. Both additives tested are equally effective per kg of pure sulphur. The point of injection, in the fuel or above the grate, is not important. The PCDD/F concentration in the flue gases is very low even without additives, and the effect of sulphur on these emissions is therefore difficult to observe. Here, the effect is masked by the variation of data. The PAH concentration is lowered by an injection of sulphur additives. The variation in data is though rather large, which may be caused by variation in particle content in the gas samples

 12. Dynamisk Ledarutveckling : En ny metod för personlig utveckling av ledare skapad genom integration av två etablerade metoder för personlig utveckling

  OpenAIRE

  Rudbäck, Marie-Christine

  2013-01-01

  Syftet med denna studie är att teoretiskt pröva att integrera en etablerad metod för personlig utveckling, The Skilled Helper, med metoden Dynamisk Pedagogik och skapa en ny metod för en specifik tillämpning, personlig utveckling av ledare. Integrationen görs med hjälp av en etablerad metametod för metodutveckling. De bägge ingående metoderna värderas enligt fastställda kriterier. Samma kriterier används sedan för att värdera den nya metod som designas. Med detta har studien uppnått en jämför...

 13. Att lära sig se trådraken – om tvekan och fokusförskjutning på väg mot förändrat kunnande

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marléne Johansson

  2017-05-01

  Full Text Available Utgångspunkten i denna artikel är empiriskt förankrade exempel från textilslöjdspraktiker i den svenska skolan; grundskolans slöjdundervisning årskurs 8 och ett specialutformat program inom gymnasieskolan med textil inriktning i årskurserna 1 och 3. Artikelns videoutdrag handlar alla om principiellt samma handling – trådrak mönsterutläggning på tyg – men, dels finns det två olika inramningar (grundskolan och gymnasieskolan, och dels exemplifierar de olika skeden av kunnande. Syftet är att beskriva skillnader i kunnande och vad som framstår som svårt för elever med liten eller ingen erfarenhet av att lägga ut mönster på ett tyg inför tillklippning och hur kunnandet förändras med ökande erfarenhet, liksom vilka nya svårigheter som följer med att elever arbetar med mönster av ökande komplexitet. Det som vid en första blick kan framstå som samma handling utvecklas över tid från något som framstår som enkel handling till att utvecklas i komplexitet. I de tvekan-situationer som beskriv finns potential för ett förändrat deltagande, där förändringen idealt är ett mer kompetent deltagande där ingen tvekan förekommer. Med ökad förtrogenhet kan uppmärksamheten förflyttas till något annat. Det vi är förtrogna med blir till rutiner och därmed behövs det en avvikelse för att fånga uppmärksamheten. I avvikelsen ligger möjligheterna till fortsatt lärande. Artikelns empiriska exempel synliggör dessa skillnader i kunnande som annars oreflekterat kan uppfattas som lika. Eleverna bygger in kunskap i sina handlingar, fokus flyttar från att inte veta vad man tittar på till självklarheten i handlingen. Eleverna lär sig se och urskilja.

 14. Bokföringsbrott : Ett resultat av oaktsamhet i bokföring?

  OpenAIRE

  Abdlwafa, Lezan; Balci, Anita; Safari, Awat

  2013-01-01

  Datum: 29 maj, 2013 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, ESTMälardalens Högskola Författare: Lezan Abdlwafa, Anita Balci & Awat Safari Titel: Bokföringsbrott – Ett resultat av oaktsamhet i bokföring? Handledare: Ulla Pettersson Nyckelord: Bokföringsbrott, oaktsamhet, bokföringsskyldighet, god redovisningssed, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, konkursförvaltare Frågeställning: På vilket sätt leder näringsidkarens oaktsamhe...

 15. Ett omusikaliskt genombrott : Mottagandet av Elvis Presley i svensk press under rockmusikens etableringsfas 1956-58

  OpenAIRE

  Klang, Kent

  2007-01-01

  Abstract Kent Klang: Ett omusikaliskt genombrott: Mottagandet av Elvis Presley i svensk press under rockmusikens etableringsfas 1956-1958. Uppsala Universitet: Institutionen för musikvetenskap, uppsats för 60p. 2007 När Elvis Presley gjorde sitt stora genombrott i USA i mitten på 1950-talet kom han att angripas hårt i bland annat amerikansk press. Upprördheten hade sin grund i Elvis sexuellt utmanande kroppsrörelser och rhythm and blues betonade musik. De här artistiska stildragen avslöjade o...

 16. Genmodifierade livsmedel och kommunikativ etik : En analys av etisk oenighet i debatten om genmodifierade livsmedel

  OpenAIRE

  Hugo, Karin

  2005-01-01

  The purpose of this thesis is to analyse the Swedish debate regarding genetically modified food products. What does the moral disagreements within this debate entail? In which way would it be possible to obtain and maintain a true dialogue? Is consensus a plausible or even a desirable goal? Can communicative ethics contribute? These questions are analysed in this research project. The project focuses on three themes of the debate on genetically modified food 1990-2000 in Sweden. The first the...

 17. Att bygga manlig kropp och identitet : Mediabilder av bodybuilding i 1960-talets Sverige

  OpenAIRE

  Klinkert Egrenius, Ida

  2016-01-01

  This study is about how bodybuilders in the 1960s are produced in the Swedish media image. The purpose of the study is to clarify how the male, muscular, body and identity is portrayed in the media image. Through an analysis of how daily- and evening newspapers reported, negotiated and linguistically produced bodybuilding and its practitioners, I hope to access these representations which together can be considered to form a specific discourse about bodybuilding. The language used by journali...

 18. Självkörande fordon : En analys av energianvändning och kapacitet

  OpenAIRE

  Örarbäck, Jonas

  2015-01-01

  Self-driving cars are soon to become a reality to the commercial market. A self-driving car does not have a human operator, which enables some interesting characteristics. The main benefits are considered to be: The number of accidents and traffic jams should be reduced. Enhanced comfort. Energy usage could be decreased while capacity could be increased. This study concerns the causes for improved energy efficiency. The reason for improved energy efficiency is mainly because of the variation...

 19. Korruption och intressekonflikter : Hur hanteras offentliga intressekonflikter av den svenska lagstiftningen?

  OpenAIRE

  Falk, Anna-Maria

  2009-01-01

        Officially, Sweden has a very low level of corruption and in 2008 topped Transparency International’s list in terms of the perception of a lack of corruption. However, on closer examination it would appear that the Swedish public sector is not as clean as the Transparency International list suggests. What appears to be relatively common and quite widely accepted in Sweden, especially in local government, are conflict of interest situations in which public officials use their position to...

 20. Small-scale upgrading and refinement of biogas; Smaaskalig uppgradering och foeraedling av biogas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blom, Helena; Mccann, Michael; Westman, Johan (Poeyry SwedPower AB, Stockholm (Sweden))

  2012-02-15

  Small-scale upgrading and refinement of biogas is a report which aims to compile the state of knowledge in small-scale biogas upgrading. The project have been a collaboration with Agrovaest and Energy Farm and was funded by the Foundation for Agricultural Research, Western Goetaland and the Agriculture Department. The technology available for small scale upgrade has been examined from the technical and economic standpoint. An economic comparison has been made and the production of upgraded biogas has been estimated for different raw gas flows. The work also contains information related to biogas production, upgrading and a comparison of liquid biogas, DME and Ecopar-diesel

 1. Inventory of mammals at Forsmark and Haallnaes; Inventering av daeggdjur i Forsmark och Haallnaes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Truve, Johan [Svensk Naturfoervaltning AB, Goeteborg (Sweden)

  2012-08-15

  A selection of terrestrial mammals was surveyed in the SKB site investigation areas near Forsmark and Haallnaes between January and April 2012. The methods that were used include snow tracking along line transects, snow tracking along water, aerial survey and fecal pellet counts. The same species were found in 2012 as in previous surveys performed in 2002, 2003 and 2007. Some species show a large variation in density between years and it is difficult to draw any conclusions about their long term development. Several carnivores, i.e. lynx, fox and otter show a positive growth rate in both areas. The wild boar population is also growing whilst moose density remains fairly stable and roe deer are becoming less numerous.

 2. Här är alla lika! Jämlikhetsideologi och konstruktion av den

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tommaso M. Milani

  2009-01-01

  Full Text Available Here we’re all equal! The ideology of equality and the constructionof ‘Otherness’ in media and educational settings. The focus ofthis article lies on the question of how linguistic diversity is talked about and dealt with in contemporary Sweden. More specifically, we examine media utterances which target the linguistic practices of young men who are perceived as “non-Swedish”. We also investigate the ways in which these young men who are the object of media attention actually use language in the classroom. The key argument of the article is that media utterances and classroom interactions have a common denominator: they are underpinned by a shared discursive constraint – a well-established ideology of equality, according to which individuals should be treated as equal irrespective of their social, ethnic and linguistic backgrounds. Our aim is to show the ways in which this ideology is normative insofar as it defines the discursive conditions for the creation of boundaries between “Us” and “Them”.

 3. Commercial kitchens - Feasibility study of energy consumption and food wastage; Storkoek - Foerstudie av energifoerbrukning och livsmedelssvinn

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rolfsman, Lennart; Pettersson, Ulrik; Barr, Ulla-Karin; Sund, Veronica

  2010-07-01

  A pre project aiming at the end to create demonstration examples of full scale professional kitchens is reported. To create a big impact school meals were chosen for the investigation. In Sweden all children are during the day given a cooked lunch. For that reason large kitchens exist in all schools. There are two main different organizations. A central kitchen delivers hot meals to each school where the meals are served to the children. The other model is local kitchens in each school. There are more non technical differences between different communities making the need to analyze more than one kitchen of each type. The two parameters in the study are energy and wasted food

 4. Leaching of wood ash - Laboratory and field studies; Lakning av vedaska - Laboratorie- och faeltstudier

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Larsson, Per-Erik

  2012-02-15

  High forest production leads to diminishing amounts of base cations and micro nutrients in forest soils. This is due to uptake in, and harvest of, the trees. Losses can be compensated for by spreading stabilized wood ash on the forest ground, which means recycling of base cations and micro nutrients. Chemical composition of wood ash can easily be described by standard methods in the laboratory. However, this does not include the process of leaching in nature, such as which components and leaching rate for different compounds. During field conditions several factors are added, which are not available in the laboratory. After almost 10 years in the forest soils there still remains large quantities of the original product. Only 10-30 % of the wood ash products and 5 % of the lime product has been leached. In the laboratory study the leached amount was slightly larger, at the most 35 % for wood ash and 20 % for lime. Both studies indicate long time for weathering of the products in forest soils. Slower leaching rate from pellets of wood ash compared to leaching rate from crushed wood ash in the laboratory study is not verified by the field study. This indicates limited possibilities to control rates of leaching in the environment

 5. Remote control and load management of electric power distribution networks; Fjaerroevervakning och belastningsstyrning av eldistributionsnaet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jonsson, Mats; Larsson, Mikael

  1993-02-01

  Remote control and load management increase the electricity distributors possibilities to even out the consumption of electricity for optimal usage of electricity subscription and supply system. Controlling can be done either through technology or through encouragement of off-peak consumption. There are a number of similar systems for controlling consumption, where the manufacturers have chosen different ways to solve the main problem, namely the communication. We have concentrated in examining systems which communicate through the supply system, different types of telephone connections and wireless communication links. In the future demands for better electricity consumption control will be put forward. This will bring along a greater need at distribution level for continuous monitoring of purchased and used electricity flow. The distributors will also need better possibilities to directly affect power consumption. Those manufacturers who do not use load management today should acquire experience through provincial installations in suitable areas with equipment ready for tomorrows needs and requirements. Today there are some different systems on the market that offer flexibility and ready-to-use possibilities. (3 refs., 17 figs.)

 6. Cs-137 in biofuel and reuse of the ash; Radiocesium i biobraenslen och aateranvaendning av askan

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Johanson, K. J. [Swedish Univ. of Agricultural Sciences, Uppsala (Sweden). Dept. of Forest Mycology and Pathology

  1999-07-01

  The activity concentration of {sup 137}Cs in sheep fescue grown in pots where ashes had been added to forest soil were studied. The added ash corresponded to 3000 kg per hectare and were either mixed into the forest soil or spread above the soil. The results were expressed as percentage of control value from sheep fescue grown on the same forest soil but without adding ash. In the first harvest the {sup 137}Cs were 60 and 33 % of the control value in the pots where fly ash respectively wet ash was mixed with the forest soil before starting the experiment. In the pots where the ash was spread on the soil 80 and 76 % of control values were found in fly ash respectively wet ash pots. In the second harvest 87 and 10 % of control values were found in fly ash respectively wet ash in the pots where ash were mixed with soil. The corresponding values in pots where the ash was spread on the soil were 31 respectively 42 %. The results show that we probably can expect at least a 50 % decrease in the {sup 137}Cs activity concentrations after adding ash particularly if the ash is spread on the soil. There will take a certain time before the optimal reduction occur and after spreading in the forest there will probably take one year before maximum reduction is obtained. In a field experiment using potassium fertilization we obtained about the same reduction in {sup 137}Cs levels in bilberry, lingonberry and heather and also in some fungal species. The reduction could be seen even after 7 vegetation periods. It thus seems that the adding of ash to forest soil should be a rather effective counter measure with expected reduction of {sup 137}Cs levels of about 50 %.

 7. Pelletizing and combustion of wood from thinning; Pelletering och foerbraenning av gallringsvirke

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oerberg, Haakan; Thyrel, Mikael; Kalen, Gunnar; Larsson, Sylvia

  2007-12-14

  This work has been done in order to find new raw material sources for an expanding pellet industry, combined with finding a use for a forest product that has no market today. The raw material has been forest from early thinning in two typical stands in Vaesterbotten. The purpose has been to evaluate this material as a raw material for producing pellets. Two typical stands have been chosen. One stand with only pine trees and one mixed stand dominated by birch. The soil of these stands was poor. Half of the trees were delimbed by harvest and half of the trees were not delimbed. This formed four different assortments that were handled in the study. After harvesting the assortments were transported to an asphalt area to be stored. Half of the material was stored during one summer and half of the material was stored during one year and one summer. The different assortments were upgraded to pellets and test combusted in the research plant BTC at the Swedish University of Agricultural Sciences, in Umeaa. The upgrading process contains of the following steps: 1.Chipping by a mobile chipper. 2.Low temperature drying (85 deg C). 3. Coarse shredding ({phi}15 mm). 4. Fine shredding ({phi}4-6 mm) and 5. Pelletizing (Die: {phi}8). Samples for fuel analysis were taken during the chipping. Analyses shows that the net calorific value for delimbed assortments are about 0,3 MJ/kg DM higher than for limbed assortments. Pellets made of the assortments Mixed limbed and Pine limbed has shown a net calorific value comparable to stem wood pellets. Pellets made of Birch delimbed show a net calorific value 0,4 MJ/kg DM lower than stem wood pellets. Analyses show that ash contents of the assortment Mixed delimbed was 1 %-unit higher compared to stem wood pellets. The assortment Pine delimbed and Birch delimbed has showed an ash contents comparable with stem wood pellets. The ash melting characteristics can reduce the value of a raw material. Low ash melting temperature for a fuel might cause huge problems by sintering in boilers and burners. Good quality stem wood pellets show an ash melting temperature >1500 deg C. The assortment Pine limbed which has shown the lowest ash melting temperature 1270-1320 deg C can be critical for combustion and needs very god temperature control to avoid sintering. For the rest of the different assortments, ash melting temperatures have been over 1500 deg C which indicates good ash melting characteristics. Emissions in flue gases were measured during test combustion. All measured parameters showed that this wood material from thinnings could be burned very efficiently and with low emissions. The largest difference was registered between emissions of NO{sub x} from the different assortments. The assortment Mixed limbed gave the highest NO{sub x} value 70 mg/MJ fuel, and the assortment Pine delimbed gave the lowest NO{sub x} value 46 mg/MJ fuel. Other emissions of CO, HC and SO{sub x} that were measured showed very low values. Pelletizing characteristics of the different assortments were defined by four different parameters: 1.Production capacity (kg/h), 2. Energy consumption (kWh/ton), 3. Density of produced pellets (kg/m{sup 3}) and 4. Durability of produced pellets. The measurements show that all assortments have pelletizing characteristics comparable with pure stem wood. Best results were obtained with Mixed limbed, which gave high production capacity and therefore low energy consumption, and durable pellets with acceptable density. The assortment Birch delimbed was most difficult to pelletize which resulted in high energy consumption and high-density pellets. After storing one year all assortments were pelletized again. Results from those tests show that pelletizing characteristics of the material had changed during storage. Assortment Mixed undelimbed and Birch delimbed could not be pelletized successfully. These materials could not be transported evenly enough in to the pelletizer. Material flow characteristics had changed during the storage. On the other hand assortment Pine delimbed and Pine undelimbed showed higher production capacity compared to the same material stored only one summer.

 8. Processing biofuels from farm raw materials - A systems study; Pelletering och brikettering av jordbruksraavaror - En systemstudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nilsson, Daniel; Bernesson, Sven

  2008-03-15

  Use of processed biofuels (pellets, briquettes) has greatly increased in Sweden in recent decades, mainly to replace fossil fuels in large boilers, e.g. in coal powder boilers. More recently, the demand from private households and residential heating systems has also increased, mainly due to conversion from fossil heating oil. This increased interest in pellets and briquettes for heating is beginning to cause a shortage of the traditional raw materials, sawdust and wood shavings, and therefore attention is turning to using a variety of agricultural products as raw material. Such raw materials include cultivated energy crops and wastes and by-products from agriculture. This study describes the typical systems currently used for production of pellets and briquettes and investigates the possibility of using energy crops (Salix, reed canary-grass and hemp) and various wastes and by-products from processing of farm products (straw, cereal screenings, rape-seed meal and distiller's waste) as raw materials. Previous experiences of pelletizing and briquetting of these raw materials are reviewed in order to comprehensively identify possible combustion problems that may occur. On the basis of the results obtained, scenarios for possible production systems in a five-year perspective are presented and the costs and energy demands for these systems calculated. These future scenarios include large scale plants and micro-scale plants, as well as static and mobile equipment. The five main conclusions from the study are: - The farm raw materials of greatest interest for large-scale production are pelleted Salix and reed canary-grass. They have competitive prices and acceptable fuel properties and could be mixed with sawdust in existing large-scale pelletizing factories in Sweden. - Straw has low production costs but can cause serious ash-related problems. Hemp has too high production costs to be of commercial interest, while distiller's waste and rape-seed meal currently have a higher alternative value when used as protein feed. Cereal screenings can be a suitable raw material provided that they only make up a minor proportion in mixtures with other more problem-free raw materials. - The scale of production has a great influence on production costs. In large-scale plants, the machinery and equipment, etc. are used much more efficiently than in smaller plants, which results in lower costs. - Small-scale pelletizing, both static and mobile, requires cheap raw materials and a high through-put to be profitable. In most cases, briquetting would be more commercially viable. - The energy consumption in manufacturing pellets from dry farm by-products is generally no higher than when moist sawdust is used as the raw material. More energy is admittedly required for cultivation and transport of farm by-products, but since there is no need for drying the total energy consumption is often lower. However, wet raw materials such as fresh Salix and distiller's waste can increase the total energy consumption

 9. Regulations for storage and transport of biofuels; Regler foer foervaring och transport av biodrivmedel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Elmefors, Elin; Karlsson, Emelie

  2012-07-01

  The trend towards a fossil-free agriculture is of great importance. Partly due to the fossil fuel energy is finite but also because of the importance of agriculture to reduce the environmental impact of food production. There are also an economic aspect. It is likely that in the near future will be economically burdensome being limited to fossil fuels. Therefore, it is important that agriculture is well prepared to move towards alternative biofuels. The introduction of alternative fuels in agriculture as a substitute for diesel has proven more difficult than in other industrial sectors, depending on both the specific technical conditions and a regulatory framework that may not have been written with agriculture as target. LRF, Farmers' Association, has instructed the JTI, Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering, identifying which rules, laws and regulations that will affect farmers at the farm level that for their own use stores and manages one of the most likely future biofuels for agricultural tractors.

 10. Device for dewatering of raw biomass. Anordning foer avvattning och uppluckring av raa biomassa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kubat, J; Aabom, J J.V.; Klason, T C.F.; Bultzingsloewen, F von

  1993-09-27

  This invention concerns a device for loosening of raw biomass through roll dewatering. It is primarily applicable for comminuted and milled raw wood. The invention is of special interest for the production of pulverized wood fuel

 11. SSI and the Environmental Code; SSI och miljoebalken - utvaerdering av raettsliga konsekvenser

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Loefgren, T

  1997-12-01

  Radiation is, to some extent, included in the environmental code being prepared by the government. As a consequence both the Radiation Protection Institute and the proposed Environmental Court may set legal conditions concerning radiation protection for the proponent. Legal and other matters related to this issue are discussed in the report.

 12. Network cost in transmission and distribution of electric power; Naetkostnader i oeverfoering och distribution av el

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lindahl, A; Naeslund, B; Oettinger-Biberg, C; Olander, H; Wuolikainen, T; Fritz, P

  1994-12-31

  This report is divided in two parts, where part 1 treats the charges on the regional nets with special emphasis on the net owners tariffs on a deregulated market. Part 2 describes the development of the network costs in electric power distribution for the period 1991-1993. 11 figs, 33 tabs

 13. Production and Distribution Planning in District Heating Systems; Produktions- och distributionsplanering av fjaerrvaerme

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kvarnstroem, Johan; Dotzauer, Erik; Dahlquist, Erik

  2006-12-15

  To produce heat and power is costly. Therefore it is important for the district heating companies to plan and optimize the production. The aim with the present project is to find out how also the distribution of heat can be considered in the planning. The principal procedure is to first construct a prediction of the heat demand, and then, given the demand prediction, construct the production plan. Due to the complexity of the problem, the need for mathematical models is obvious. The report gives a survey introduction to production planning in district heating systems and presents a model for the purpose. The model is developed for one of the district heating systems in Stockholm owned by the energy company Fortum. Traditionally, models for production planning do not consider the distribution network. In such models, usually the methodology Mixed Integer Programming (MIP) is used. The report suggests how the distribution network can be modeled as a MIP; it shall be possible to link the network model to existing software that models the production plants as MIP. The model is developed in the programming language GAMS. Analysis and results are presented. The results show that the suggested plans vary depending on if the distribution network is considered or not. The report also suggests how a simple sensitivity analysis of the production plans can be performed. This is necessary since there are always uncertainties associated with weather- and load predictions.

 14. Reliability assessment - for production and distribution of heat; Riskbaserad tillfoerlitlighet - i produktion och leverans av vaerme

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Transtroem, Christoffer; Joerud, Fredrik; Ehrstedt, Thomas

  2006-06-15

  The content of this project gives the basic framework of a guideline in how to study the reliability of both production and distribution of heat, i.e. the report forms the developing phase of a methodology for identification of potential risks in a system for district heat. The risks are prioritized and used as a decision tool to design a program for mitigation of the risk exposure. This report also describes a basic idea of how to further develop this methodology. The methodology is based on an initial screening with an optional phase of detailed analysis for weak links identified in the initial screening process. The methodology is different to previous tools as it facilitate an efficient approach to identify weak links in all parts of the system for district heat. The objective is to clearly describe the methodology in order to enable performance, also without support from experts in risk engineering. The practicing personnel intend to be technical staff from both the operational- and maintenance departments of a district heat company in general. During the project, several technical meetings were performed and interviews also took place, with engineers intended to be the typical end users of this tool. As a basic part of the methodology, established methodologies of risk assessment were studied. The studies have been a part of the design to achieve a method well adjusted for the end user group. Some parts of the methodology have already been tested in real cases, as several regular analyses have been performed in parallel with the development of this methodology.

 15. Finansbubblor & babybooms : - en studie av sambandet mellan ekonomiska faktorer och fertilitet i Sverige 1960-2008

  OpenAIRE

  Clarström, Ulf

  2009-01-01

  Variations in fertility have caused a problematic situation in Sweden among other European countries. According to the Council of Europe we are facing an economic and demographic challenge, when the baby boomers of the 1940’s are retiring. Economists have for a long time studied the connection between economic factors and fertility, and several studies have found a correlation between business cycles and birth rates. This connection is again of current interest 2008, when a financial bubble b...

 16. Corrosive wear. Evaluation of wear and corrosive resistant materials; Noetningskorrosion. Utvaerdering av noetnings- och korrosionsbestaendiga material

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Persson, H.; Hjertsen, D.; Waara, P.; Prakash, B.; Hardell, J.

  2007-12-15

  With a new purchase of a waste conveyer screw at hand, for the 'A-warehouse' at the combined power and heating plant at E.ON Norrkoeping, the request for improved construction materials was raised. The previous screw required maintenance with very short intervals due to the difficult operation conditions. With the new screw the expectation is to manage 6 months of operation without interruption. The environment for the screw has two main components that sets the demand on the materials, on one hand the corrosive products that comes along and which forms at digestion of the waste and on the other hand the abrasive content in the waste. The term of the mechanism is wear-corrosion and can give considerably higher material loss than the two mechanisms wear and corrosion separately. Combination of a strong corrosive environment together with extensive wear is something that we today have limited knowledge about. The overall objective of the project has been to establish better wear and corrosive resistant construction materials for a waste conveyer screw that will lead to reduced operational disturbance costs. The evaluation has been performed in both controlled laboratory environments and in field tests, which has given us a better understanding of what materials are more suitable in this tough environment and has given us a tool for future predictions of the wear rate of the different material. The new conveyer screw, installed in February 2007 and with which the field test have been performed, has considerably reduced the wear of the construction and the target of 6 month maintenance-free operation is met with this screw for all the evaluated materials. The wear along the screw varies very much and with a clear trend for all the materials to increase towards the feeding direction of the screw. As an example, the wear plate SS2377 (stainless duplex steel) has a useful life at the most affected areas that is calculated to be 1077 days of operation with the assumption that a 60% reduction of the thickness is acceptable. The changes of the operation conditions, particularly the lower rotating speed that the new design led to, have shifted the wear/corrosion condition so that corrosion is more dominating in the wear-corrosion. This is obvious as the SS2377, one of the softest of the evaluated materials, shows low wear rate due to its good corrosion resistant characteristics. The design of the screw has proved to be very crucial for wear-corrosion. The results from the wear-corrosion test show a number of effects that are more or less difficult to explain. One example is that the SS2377 have better wear resistance than the harder materials in both corrosion and in non-corrosive environment. The general conclusion from these testing is that the conditions at the screw have not been successfully imitated. For the prediction of the useful life, a wear-corrosion model has been developed to be used with operation data to follow and/or predict the wear-corrosion. Especially with SS2377, where the synergy effects between corrosion and abrasion is small, a good conformance can be reached. The model needs however further verification to become more general

 17. Conversion and utilisation of biomass from Swedish agriculture; Foeraedling och avsaettning av jordbruksbaserade biobraenslen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boerjesson, Paal

  2007-05-15

  Biomass feedstock from agriculture can be refined and converted into several different energy carriers and utilised for different energy services, such as production of heat, electricity or transportation fuel. The feedstock may be residues and by-products, such as straw and manure, or energy crops cultivated under different conditions depending on variations in regional and local conditions. Similar variations exist in the regional and local conditions for the refining and utilisation of the bioenergy and its by-products. The overall aim of this report is to analyse and describe the technical and physical conditions of different agriculture-based bioenergy systems using the existing infrastructure and potential new systems expected to be developed in the future. To which extent this technical/physical potential will be utilised in the future depends mainly on economic conditions and financial considerations. These aspects are not included in this study. Furthermore, potential possibilities to utilise existing infrastructure within the forest industry are not included. The report starts with an analysis and description of the energy efficiency of different bioenergy systems, from the production of the biomass to the final use of the refined energy carrier, expressed as the amount of heat, electricity or transportation fuel produced per hectare and year. The possibilities to co-produce different energy carries in bio-refineries are also analysed. The next part of the report includes an analysis of the variation in the regional conditions for the conversion and utilisation of the different energy carriers, based on existing infrastructure, for instance, district heating systems, individual heating systems, combined heat and power production, utilisation of by-products as feed in animal production, utilisation of digestion residues as fertilisers, the supply of forest fuels, etc. The report also includes a discussion of the environmental impact of an increased implementation of different bioenergy systems based on a review of existing environmental systems analyses. This part also includes a description of the consequences of choosing different methods for the analysis of the environmental effects. The final part of the report consists of some calculations showing how much heat, electricity and/or transportation fuels Swedish agriculture can deliver, depending on how much of the residues and by-products are recovered, how much agricultural land is utilised for energy production and what kind of conversion systems are utilised.

 18. Technical and financial evaluation of agricultural based vehicle gas; Teknisk och ekonomisk utvaerdering av lantbruksbaserad fordonsgasproduktion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Berglund, Peter; Bohman, Mathias; Svensson, Magnus [Grontmij AB, Stockholm (Sweden); Johan Benjaminsson [Gasefuels AB, Stockholm (Sweden)

  2012-02-15

  This study has examined two concepts for producing vehicle gas from farm based feedstock like manure: (1) Centralized production where the biogas is produced in a large scale biogas plant where the biogas is upgraded to vehicle gas adjacent the biogas plant; (2) Decentralized or farm based production where the biogas is produced on several farms and the gas is then transported via a gas grid to a centralized upgrading unit. The investigation has focused on the differences between the two concepts, from three different perspectives; technically, economically and legally. The economic calculations concerning the decentralized system has considered a governmental financial support of 1,8 Mkr or 30 % of the investment. This generates two different scenarios for the decentralized production system (with or without financial support). The study and the calculations are based on 100 000 ton manure which is either digested in one large biogas plant or 20 small scale farm based biogas units, which each digest 5000 tons. 100 000 tons farm based feedstock corresponds to 18 GWh in our calculations. Technically there are few differences between the concepts except the gas grid for decentralized production. Legally, the main differences are the environmental permits and the requirements concerning sterilization, which is necessary for a centralized vehicle gas production Financially, there are relatively large differences between the two vehicle gas production systems. With a centralized system the production cost is around 0,80 kr/kWh compared to over 1,00 kr/kWh for decentralized production when including governmental financial support. Without financial support the costs exceed 1,20 kr/kWh. Nonetheless, a production cost over 0,60 kr/kWh is problematic due to the prize of natural gas, which indicate that none of the systems would be profitably without more extensive governmental financial support. The study also presents two scenarios based on real cases. Both this cases indicates that a centralized production system is financially preferable even though the transportation costs increases significantly.

 19. Technical and environmental analysis of biofuel dryers; Teknisk och miljoemaessig analys av biobraensletorkar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Muenter, M; Hagman, U; Harnevie, H; Johansen, H; Kristensson, I; Westermark, M; Viberg, T [Vattenfall Energimarknad, Stockholm (Sweden)

  1999-03-01

  A study regarding technology and environmental impact of the drying process of biofuels has been conducted. In the study two different types of dryers are analyzed. The result from the study shows that emissions of primarily hydrocarbons is high from the direct technic. The emission can be decreased considerably by improving the burner of the dryer. For the indirect technic the evaporated water give rise to problems in the sewage treatment plant. Studies show that biological treatment will result in an acceptable condensate.

 20. Reprocessing of spent nuclear fuels. Status and trends; Upparbetning av anvaent kaernbraensle. Laege och trender

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hultgren, Aa

  1993-01-01

  The report gives a short review of the status for industrial reprocessing and recycling of Uranium/Plutonium. The following countries are covered: Belgium, France, Germany, Great Britain, India, Japan, Russia, USA. Different fuel cycle strategies are accounted for, and new developments outlined. 116 refs, 27 figs, 12 tabs.

 1. Rötning av avloppsslam vid 35, 55 och 60 °C

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjerstadius, Hamse; la Cour Jansen, Jes; Stålhandske, Liselotte

  The study evaluated effect of anaerobic digestion (35, 55 and 60 °C ) at different minimum exposure times as well as from pasteurization on hygienization of pathogens, biogas production and removal of pharmaceutical substances and PAH.......The study evaluated effect of anaerobic digestion (35, 55 and 60 °C ) at different minimum exposure times as well as from pasteurization on hygienization of pathogens, biogas production and removal of pharmaceutical substances and PAH....

 2. Demonstration and evaluation of dual-fuel technology; Demonstration och utvaerdering av dual-fuel-tekniken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Staalhammar, Per; Erlandsson, Lennart; Willner, Kristina (AVL MTC Motortestcenter AB (Sweden)); Johannesson, Staffan (Ecoplan AB (Sweden))

  2011-06-15

  There is an increased interest for Dual Fuel (methane-Diesel) applications in Sweden since this technology is seen as one of the more interesting options for a fast and cost effective introduction of biomethane as fuel for HD engines. The Dual Fuel technology has been used for many years, mainly for stationary purpose (generators, pumps and ships) while the Spark Ignited (SI) 'Otto' technology has been used for trucks and busses. One obstacle for introducing Dual Fuel technology for busses and trucks is the EU legislation that don't allow for HD on road certification of Dual Fuel applications. Challenges with the Dual Fuel technology is to develop cost effective applications that is capable of reaching low emissions (especially CH{sub 4} and NO{sub x}) in combination with high Diesel replacement in the test cycles used for on road applications. AVL MTC Motortestcenter AB (hereinafter called AVL) has on commission by SGC (Swedish Gas technical Centre) carried out this project with the objectives to analyze the Dual Fuel (Diesel-methane) technology with focus on emissions, fuel consumption and technical challenges. One important part of this project was to carry out emission tests on selected Dual Fuel applications in Sweden and to compile experiences from existing Dual Fuel technology. This report also summarizes other commonly used technologies for methane engines and compares the Dual Fuel with conventional Diesel and Otto technologies. The major challenges with Dual Fuel applications for on road vehicles will be to develop robust and cost effective solutions that meet the emission legislations (with aged catalysts) and to increase the Diesel replacement to achieve reasonable reduction of green house gases (GHG). This is especially important when biomethane is available as fuel but not Bio-Diesel. It will probably be possible to reach EURO V emission limits with advanced Dual Fuel systems but none of the tested systems reached EURO V emission levels for HD gas engines when tested according to the FIGE chassis test cycle on vehicle. Our conclusion is however that most Dual Fuel systems for HD on road applications will need further development to meet existing emission limits and to increase the Diesel replacement.

 3. UTVECKLING AV INTERN KOMMUNIKATION MELLAN BYGG OCH ANLÄGGNING INOM ENTREPRENADFÖRETAG

  OpenAIRE

  Storås, Kim; Adam, Johansson

  2017-01-01

  Purpose: There are many ways to make the construction process more efficient and one of these ways is to streamline communication. The purpose of this bachelor thesis  is to analyze and develop communication between building and plant works on large construction companies. One of the most key factors for implementing a successful project is that there is a well-functioning communication. There is a terrific opportunity to save both time and money by streamlining communication.  Method: This w...

 4. Spridning av bekämpningsmedel i banvall : Modellutveckling och känslighetsanalys

  OpenAIRE

  Peters, Erica

  2012-01-01

  The stability of railway embankment is essential for safe transport. In order to ensure safe transport, water should be allowed to freely drain. Furthermore, as the engine driver has to be able to see signs, and people working on the embankment are supposed to easily see flaws on the rails to ensure safety for the passing trains, plants should not be allowed to grow on the embankment. In Sweden there are 12 000 kilometers of railway tracks and 25–30 % of them are treated for weed control ever...

 5. Intäktsfördelning och ansvarsenhet : En studie av hotellrestauranger

  OpenAIRE

  Sandberg, Elin; Lundqvist Eriksson, Johan

  2011-01-01

  Writers: Johan Lundqvist Eriksson and Elin SandbergSupervisor: Stig AnderssonEnglish title: Allocation of revenue in the hospitality industryKeywords: Revenue allocation, cost allocation, profit center, Du Pont model, taxes and manipulation of data.Date: January 2012 Since the taxes for food and lodging has been different in Sweden for many years, the hospitality industry has come up with a way to save money on tax paying. When private customers stay for a weekend where the meals are included...

 6. Generationsskifte : av familjeägda jord- och skogsbruksföretag

  OpenAIRE

  Olaison, Emeli

  2007-01-01

  The aim of this thesis is to present, investigate and especially to analyse the legal rules that apply in the process of changing of the generation of the ownership of Swedish agriculture and forestry family business. The methods that this study include are: unplanned succession of ownership, i.e. inheritance, and planned succession of ownership, i.e. gift and purchase. The succession method that is the most cost efficient must be established in every single case depending on the situation of...

 7. Measurements on and simulations of a biogas-fuelled bus; Maetningar paa och simulering av biogasbuss

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Olsson, L.O.; Nilsson, Johan

  1995-03-01

  Mathematical models for torque/fuel consumption and emissions have been studied for a biogas-fuelled bus used in urban traffic in Linkoeping, Sweden. It is noted that the cycle ECE R-49 is not representative for city buses, but that the Braunschweig cycle gives rather good agreement. 2 refs, 37 figs

 8. Production and use of biogas year 2009; Produktion och anvaendning av biogas aar 2009

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2010-11-15

  In the present study, a total of 230 biogas-producing sites were identified. These produced a total of 1363 GWh of energy. The 230 biogas-producing plants were distributed in 136 sewage treatment plants, 57 landfills, 21 co-digestion plants, four industries and 12 farm sites. The number of upgrading plants amounted to 38 and at seven locations injection of upgraded biogas into the natural gas network took place. 44% of the biogas generated in sewage treatment plants, 25% were produced in landfills, 22% of co-digestion plants, 8% in industrial plants and 1% on farm installations. The total biogas production in 2009 was slightely higher than last year, but the division between the different plant types has changed. Production increased for co-digestion plants and farm installations, while production was relatively unchanged for sewage treatment plants. Production in landfills and industrial sites decreased compared with 2008. A larger proportion of the biogas came to use in 2009 compared with previous years. 667 GWh (49%) was used for heating, which also includes heat loss, 488 GWh (36%) were upgraded, 64 GWh (5%) of electricity was generated and 135 GWh (10%) was torched. The main substrates for biogas production were different types of waste such as sewage sludge, source separated food waste and waste from food industry. In addition to biogas, co-digestion plants and the farm plants together produced 537 403 tonnes (wet weight) biofertilizer, and the waste water treatment plants 214 000 tonnes (dry weight) sludge. The provincial breakdown shows that biogas production was greatest in metropolitan areas

 9. Nationella prov i NO och lärares val av undervisningsinnehåll

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eva Lundqvist

  2013-11-01

  Full Text Available From 2009/10, all pupils in Year 9 in Sweden are obliged to take a national test in one of the science subjects physics, chemistry or biology. There are several aims of the national test system, among others to support teachers’ work by concretizing the curriculum and syllabi. In this article, we examine how the introduction of national tests in science education could affect the content selection teachers express that they do in their teaching. The data consists of interviews with 29 teachers teaching science in the upper years of compulsory school. The result shows that there are three themes of contents that teachers highlight as new in the national tests; scientific argumentation, the history of science and laboratory work. In an analysis, looking through the lens of curriculum emphases, it is shown that what unites these three content areas is that emphasis put on the intellectual skills of the scientific craftsmanship. An explanation for this could be that many teachers recognize this as a key content in scientific activities, but a content that they did not teach to a large extent.

 10. Inventory of future power and heat production technologies; Inventering av framtidens el- och vaermeproduktionstekniker

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ekstroem, Clas (Vattenfall Research and Development AB, Stockholm (Sweden))

  2008-12-15

  The overall vision of the project has been to produce likely development scenarios for various electricity and heat generation techniques, to indicate the possibilities provided by their implementation, and to give an indication of when implementation could be effected. The aim has been to identify possible technical advances in electricity and district heating generation techniques from a 2020 and 2030 time perspective. As a basic scenario, the project chose SwedEnergy's analysis of how the European Commission's aims for reducing carbon dioxide emissions and increasing renewable energy and energy efficiencies could be implemented in Sweden. Based on results, the project's findings regarding potentially competitive techniques are as follows: Capacity increases in Swedish nuclear power plants and a further two Finnish nuclear reactors mean that there will be no need for new large-scale electricity generation for base load in the Nordic region until it becomes necessary to replace existing nuclear power plants. The most attractive alternatives are as follows: Nuclear power could prove to be the most competitive alternative, especially if fuel prices rise and/or technically neutral climate-related control measures continue to be in place. If new nuclear power is not accepted in Sweden, the most attractive alternative would appear to be large fossil fuel fired plants equipped with CCS. According to the analyses in Elforsk's 'Roadmap' project, the EU's aims for carbon dioxide reduction and renewable energy, signify that almost all new power capacity erected in the Nordic area in the next two decades will be renewable. The most attractive alternatives for Sweden are as follows: Environmentally-adapted hydropower appears to be the most competitive alternative. Its potential is however restricted by demands that there should be minimal - if any - encroachments on landscape and nature, and by ecological concerns arising from the EU's Water Framework Directive. Combined heat and power with a steam cycle is currently the most cost-effective alternative for biofuel based power production, and it also provides optimal utilization of fuel. The potential here is restricted mainly by the amount of available district heating demands. Gasification with gas turbines or gas engines ensures higher electricity efficiency for plants up to 50 MW, although costs are currently high. Wind power has become competitive owing to fast international expansion, although only on the strength of effective climate-related control measures and measures favouring renewable energy production. Its potential is restricted by the quantities that can be integrated into the electricity network, given that production is reliant on wind conditions. The possibility of storing electricity/energy could increase its usability. Wave power is a promising future alternative, although currently at an early stage of development. Its potential is restricted by the quantities that can be integrated into the electricity network, given that production is entirely reliant on waves. Combined plants with combined heat and power or district heating improve the overall utilization of fuel. Upgrading solid biofuels to pellets is currently a competitive option, and torrefication could prove an interesting option should there be a demand for prolonged storing ability and improved grindability. Pyrolysis oil can be burned in simple plants, and would also enable a cost-effective use of 'problematic' biofuels. Infrastructure and handling must however be adapted to the fact that pyrolysis oil is corrosive and unstable for storing. The competitiveness of all biofuel based automotive fuel alternatives studied pre-supposes that future control measures within the transport sector are equally effective as those currently in place. Under current conditions biogas is a competitive alternative to petrol, but its potential is curbed by the restricted availability of natural gas networks or other suitable infrastructure for distribution. Provided ongoing RandD is successful, ethanol can potentially be produced at competitive costs in plants suitably sized for biofuel. In order to make liquid fuels produced through a process of thermal gasification potentially cost competitive, considerably larger plants are required. Currently not commercial techniques for small-scale electricity generation: The techniques which appear most promising for Sweden have various fields of application: ORC is currently not competitive, but could potentially be used for producing electricity from waste heat at competitive costs, and small biofuel powered ORC combined heat and power plants have the potential to become competitive if effective climate-related control measures and control measures favouring the production of renewable energy are in place.

 11. Helseeffekter av byluftpartikler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magne Refsnes

  2009-10-01

  Full Text Available Svevestøv i byluft består av forbrenningspartikler og mineralpartikler med svært forskjellige størrelser og kjemiske egenskaper. Svevestøvet kan deles inn i størrelsesfraksjoner som PMAmbient particulate matter (PM comprises particles from different combustion processes and a variety of mineral particles. The particles vary widely in size distribution and chemical/physical characteristics. PM is often divided into size fractions with different aerodynamic diameters: PM10 (PM ! 10 mm, PM2.5 (PM ! 2.5 mm and PM0.1 (PM ! 0.1 mm. Recent population studies have found an association between an increase in mortality and morbidity due to lung and/or cardiovascular disease and short-term increases in PM. The relative risk (RR was approximately 1.005 for an increase in 10 mg/m3 PM10, without an observed threshold even at concentrations below 10 mg/m3. Chronic exposure has been investigated to a lesser extent, but longterm exposure to PM2.5 has been found to be associated with an approximately 10-fold greater increase in RR than short-term exposures. Experimental studies with volunteers in chamber and field studies show mild lung or cardiovascular responses at concentrations of ambient particles (PM2.5/PM10: 100-200 mg/m3 that may occur during episodes of air pollution. Animal studies at higher concentrations have shown stronger responses. The experimental studies support the epidemiological evidence for an adverse health effect of PM. Both population- and experimental studies indicate the existence of vulnerable individuals. At low to average ambient concentrations there seems to exist a discrepancy between the results of population- and experimental studies that might be due to the absence of the most vulnerable individuals in the experimental studies. Together with cell culture experiments, human and animal studies indicate the importance of physical and chemical properties of the particles (size, content of metals, organics, endotoxins, etc. for

 12. EU:s nya varumärkesdefinition : En utredning av vad borttagandet av kravet på grafisk återgivning kommer att innebära för möjligheten att registrera okonventionella varumärken

  OpenAIRE

  Fredriksson, Mathilda; Petersson, Frida

  2017-01-01

  Sedan det första steget togs mot en harmoniserad varumärkesrätt inom EU har grafisk återgivning varit ett krav vid registrering av varumärken, men kravet på grafisk återgivning försvinner i och med EU:s nya varumärkesreform. Syftet med denna uppsats är att belysa och utreda vad detta kommer att innebära för möjligheten att registrera okonventionella varumärken. Utredningen är inriktad på följande okonventionella varumärken: doftmärken, smakmärken, ljudmärken, känselmärken, rörelsemärken och h...

 13. Patientstråldosjämförelse vid konventionell urografi och lågdos CT-urografi

  OpenAIRE

  Gohil, Jignasa; Bertell, Sara

  2016-01-01

  Röntgensjuksköterskans huvudområde är radiografi som innefattar bland annat användning av joniserande strålning. CT undersökningar av urinvägssystemen och dess funktion ökar. CT ger en högre stråldos till patienter, jämfört med konventionell röntgen, vilket kan medföra olika sorters skador hos den som bestrålats. ALARAprincipen skall användas för att minska joniserande strålning så mycket som möjligt. Studien är utförd på Höglandsjukhuset i Eksjö där de har implementerat lågdosprotokoll på CT...

 14. Atmospheric Chemistry of CH3CH2OCH3

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Mads Peter Sulbæk; Bjørn Svendsen, Sissel; Østerstrøm, Freja From

  2017-01-01

  The atmospheric chemistry of methyl ethyl ether, CH3CH2OCH3, was examined using FT-IR/relative-rate methods. Hydroxyl radical and chlorine atom rate coefficients of k(CH3CH2OCH3+OH) = (7.53 ± 2.86) × 10−12 cm3 molecule−1 s−1 and k(CH3CH2OCH3+Cl) = (2.35 ± 0.43) × 10−10 cm3 molecule−1 s−1 were...

 15. Förändringen av Incoterms klausulerna samt deras användning bland finländska företag

  OpenAIRE

  Storås, Tea; Granberg, Emilia

  2011-01-01

  Lärdomsprovet behandlar förändringen av Incoterms klausuler samt deras användning bland finländska företag. Ämnet behandlar företag i Finland och dess användning av Incoterms 2010 klausuler vid export och import. Vi avgränsar vårt arbete till att utreda hur Incoterms 2010 påverkat finländska företag samt hur övergången skett från de gamla Incoterms 2000 klausulerna till de nya Incoterms 2010 klausulerna. Lärdomsprovet är uppdelat i en teoretisk del samt i en empirisk del. Den teoretiska delen...

 16. Fysisk träning som vård av muskuloskeletala störningar bland datorarbetande : - en litteraturöversikt

  OpenAIRE

  Renvall, Ralf

  2010-01-01

  Sammandrag: Ämnet för denna litteraturöversikt är fysisk träning som vård av muskuloskeletala funktionsstörningar bland datorarbetande. Dessa arbetsrelaterade muskuloskeletala funktionsstörningar är mycket vanliga. Arbetsförhållandena nuförtiden gör att tiden som används vid datorn förlängs och att minska belastningen med endast rätt arbetsergonomi kan orsaka andra problem. Förlängda arbetspass, låg variation i muskelns kontraktionsnivå och ökad monotoni kan bli följden av optimerad erg...

 17. Den inre och yttre självkänslans betydelse för tendensen att bruka self-handicapping

  OpenAIRE

  Ottosson, Olivia

  2008-01-01

  Självkänsla är något vi ständigt bär med oss och den inverkar på vårt agerande samt våra val i livet. Johnson (2003) delar in självkänslan i två delar den inre och yttre, vilka kan kombineras till fyra personligheter. Forskning har visat att självkänslan samvarierar med tendensen till att bruka self-handicapping. Self-handicapping innebär att människan skapar hinder för sig själv påhittade eller verkliga. Etthundrasju studenter fyllde i en enkät bestående av 58 påståenden, vilken mätte inre, ...

 18. På återseende om 20 år? : En studie av HusmanHagbergs relationsmarknadsföring

  OpenAIRE

  Anderberg, Emma; Öhman, Maria

  2007-01-01

  Svensk titel:  På återseende om 20 år?Hur hålls relationen mellan kund och företag vid liv på en sällanköpsmarknad?- en studie av HusmanHagbergs relationsmarknadsföringEngelsk titel:  Will we meet again in 20 years?How does the relationship between a customer and company survive on a “rarely buying market”? – a study of the relationship marketing of HusmanHagberg Författare:   Emma Anderberg och Maria ÖhmanFärdigställd:  2007Handledare:  Nazeem Seyed-MohamedAbstract:During recent years a focu...

 19. Nyexaminerade lärares första tid i yrket : En studie om nyttan av utbilningens teoretiska moment

  OpenAIRE

  Kreuger, Julia; Kylén-Wengman, Karin

  2007-01-01

  Sammanfattning Syftet med vår undersökning var att få syn på vad som utmärkte nyexaminerade lärares beskrivning av vad och hur de använder lärarutbildningen i sin profession, med fokus på de teoretiska momenten. Den dominerande bilden i tidigare forskning är att nyblivna lärare upplever många svårigheter under den första tiden i yrket. I det nya Lärarprogrammet från 2001 fanns en strävan efter att utbildningen skulle bli mer vetenskaplig och akademisk. Vi undersökte om lärare, examinerade frå...

 20. Læring av erfaring?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramvi, Ellen

  Hva skal til for å lære av erfaring? Denne avhandlingen er en empirisk baseret undersøkelse av ungdosmskolelæreres muligheter og betingelser for å "lære av erfaring" i den særlige betydning av begrepet  W. Bion gir i sin psykoanalytiske teori. Undersøgelsen baserer seg på et feltarbeid som strekker...... seg over ett skoleår. Datamaterialet ble samlet inn via observerasjoner og mer eller mindre strukturerte samtaler med lærere ved to forskellige norske ungdsomsskoler. Analysen av materialet foregår i to trinn: først en fenomenologisk analyse, tett på lærernes egne beskrivelser og refleksjoner av...... lærerarbeidet, dets udfordringer og vanskeligheter, og deretter en psykoanalytisk perspektivering av de fenomenologiske analyseresultatene. Analysen viser en almindelig lærerhverdag og en skoleorganisation, hvor lærernes "læring av erfaring" i stor utstrekning blokkeres i et vekselspill mellem lærernes flukt...

 1. Tillverkningsmetod för tillverkning av däcksluckor med glas

  OpenAIRE

  Gripenberg, Lars

  2010-01-01

  Arbetet går ut på att hitta ett system för att tillverka däcksluckor med glas internt på Nautor. Detta är idag en produkt som vi köper utifrån av en extern leverantör till höga priser därför att vi inte själva har ett fungerande koncept för dylika produkter. Arbetet består av att kartlägga vilka olika tillverkningsmetoder som finns som är lämpade för detta ändamål, (Handlaminat, Injecering, Prepreg, mm). En eller två tillverkningsmetoder väljs ut och därefter tillverkas ett provexemp...

 2. Thermal decomposition of FC(O)OCH3 and FC(O)OCH2CH3.

  Science.gov (United States)

  Berasategui, M; Argüello, G A; Burgos Paci, M A

  2018-05-09

  The thermal decomposition of methyl and ethyl formates has been extensively studied due to their importance in the oxidation of several fuels, pesticidal properties and their presence in interstellar space. We hitherto present the study of the thermal decomposition of methyl and ethyl fluoroformates, which could help in the elucidation of the reaction mechanisms. The reaction mechanisms were studied using FTIR spectroscopy in the temperature range of 453-733 K in the presence of different pressures of N2 as bath gas. For FC(O)OCH3 two different channels were observed; the unimolecular decomposition which is favored at higher temperatures and has a rate constant kFC(O)OCH3 = (5.3 ± 0.5) × 1015 exp[-(246 ± 10 kJ mol-1/RT)] (in units of s-1) and a bimolecular channel with a rate constant kFC(O)OCH3 = (1.6 ± 0.5) × 1011 exp[-(148 ± 10 kJ mol-1/RT)] (in units of s-1 (mol L)-1). However for ethyl formate, only direct elimination of CO2, HF and ethylene operates. The rate constants of the homogeneous first-order process fit the Arrhenius equation kFC(O)OCH2CH3 = (2.06 ± 0.09) × 1013 exp[-(169 ± 6 kJ mol-1/RT)] (in units of s-1). The difference between the mechanisms of the two fluoroformates relies on the stabilization of a six-centered transition state that only exists for ethyl formate. First principles calculations for the different channels were carried out to understand the dynamics of the decomposition.

 3. Volkswagen - Ett globalt fusk : En deskriptiv studie om biljättens utsläppsskandal och dess påverkan

  OpenAIRE

  Edlund, Erik; de Bourgh, Oscar

  2016-01-01

  Genom åren har ett flertal bolag världen över involverats i olika slags skandaler, en del som rena brott och andra som skylls på misstag eller olyckshändelser. Några av det större slaget är t.ex. BP-skandalen där miljontals fat med olja läckte ut i mexikanska golfen, detta skylldes på en olyckshändelse. Andra exempel är Enron som gjorde ett rent bedrägeri i form av bokföringsbrott eller Stora Enso som sysslade med barnarbete i utvecklingsländer, vilket blossade upp som en skandal i form av bo...

 4. Familjearbetaren hos en ensamförsörjare : en kvalitativ studie om ensamförsörjarens livssituation och hur familjearbetet påverkas

  OpenAIRE

  Sjöblom, Mikaela; Azimi, Diana

  2013-01-01

  Syftet med vårt lärdomsprov är att redogöra för familjearbetarnas åsikter om familjearbetet har specifika drag i utförandet av det hos familjer med en försörjare. I teoridelen tas det upp om familjepolitiken i Finland, familjearbete samt om hur en ensamförsörjares livssituation kan se ut. I undersökningen använde vi oss av kvalitativa forskningsintervjuer. Undersökningspersonerna bestod av åtta familjearbetare från fyra olika kommuner. Intervjuerna gjordes både i grupper och som individue...

 5. Utveckling av bestrykning för papper avsedda för bläckstråleskrivare

  OpenAIRE

  Mattsson, Ylva

  2002-01-01

  Detta examensarbete har utförts på papperstillverkaren Arjo Wiggins’ forskningscenter i Beaconsfield,England. Företaget har planer på att börja tillverka en ny papperskvalitet för bläckstråleskrivare, varförsyftet med arbetet har varit att testa och utvärdera olika sammansättningar av kemikalier som lämparsig för bestrykning av bläckstrålepapper.Ett stort antal bestrykningar har testats med varierande resultat. Det svåraste har visat sig vara attnå en tillräckligt hög grad av vattenhållfasthe...

 6. Verdsettelse av Bremnes Seashore AS

  OpenAIRE

  Selle, Simon Flatebø

  2017-01-01

  Siden etablering i 1946 har Bremnes Seashore AS ønsket å levere verdens beste lakseprodukt. Det startet i det små med pigghå og regnbueørret før det i 1970 ble satset på det vi i dag kjenner som kommersiell lakseoppdrett. Bremnes beskrives av Innovasjon Norge som bransjerevolusjonær. Spesielt viktig var deres utvikling og implementering av pre-rigor foredling som i dag utgjør standarden for ethvert moderne fiskeslakteri. I nyere tid ønsker de å gjøre det igjen med utvikling av ...

 7. Lokalisering av arbeidsplasser og boliger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Næss, Petter

  2011-01-01

  En miljømessig effektiv lokalisering av arbeidsplasser og boliger sikter mot å begrense - og helst redusere - biltrafikk og miljøproblemer knyttet til bytransport, sammenliknet med alternative lokaliseringer. En effektiv transportmessig lokalisering kan også bidra til å redusere tap av verdifulle...... arealer (f eks jordbruksareal eller natur- og friluftsområder) utenfor dagens tettstedsgrense. Tiltaket må samtidig utformes slik at en kan bevare viktige bomiljøkvaliteter og så mye som mulig av de grønne arealene innenfor tettbebyggelsen....

 8. Astrometry VLBI in Space (AVS

  Science.gov (United States)

  Altunin, V.; Alekseev, V.; Akim, E.; Eubanks, M.; Kingham, K.; Treuhaft, R.; Sukhanov, K.

  1995-01-01

  A proposed new space radio astronomy mission for astrometry is described. The Astrometry VLBI (very long baseline) in Space (AVS) nominal mission includes two identical spacecraft, each with a 4-m antenna sending data to a 70-m ground station. The goals of AVS are improving astrometry accuracy to the microarcsecond level and improving the accuracy of the transformation between the inertial radio and optical coordinate reference frames.

 9. Astrometry VLBI in Space (AVS)

  Science.gov (United States)

  Cheng, Li-Jen; Reyes, George

  1995-01-01

  This paper describes a proposal for a new space radio astronomy mission for astrometry using Very Long Baseline Interferometry (VLBI) called Astrometry VLBI in Space (AVS). The ultimate goals of AVS are improving the accuracy of radio astrometry measurements to the microarcsecond level in one epoch of measurements and improving the accuracy of the transformation between the inertial radio and optical coordinate reference frames. This study will also assess the impact of this mission on astrophysics astrometry and geophysics.

 10. Vad behöver eleverna undervisning i för att utveckla sitt skrivande? Förväntningsnormer och didaktiska beslut i svensklärares bedömningssamtal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Per Blomqvist

  2016-04-01

  Full Text Available I studien samtalar tre lärargrupper om elevers skrivande och skrivundervisning i ämnet svenska på gymnasiet. Det teoretiska perspektiv som läggs på dessa samtal är didaktiskt och inriktas på hur lärare formulerar och använder bedömningsinformation om elevers skrivande för beslut om skrivundervisningens innehåll. Resultatet visar att lärares bedömningar av elevers skrivande behandlar fler och delvis andra aspekter av skrivförmåga än vad deras didaktiska beslut sedan omfattar. De kvalitetsuppfattningar och förväntningsnormer som lärarna uttrycker i sina bedömningar av elevers skrivande inriktas huvudsakligen på texters kommunikativa kvaliteter, den stilistiska utformningen och textuppbyggnaden, följt av ämnesinnehåll och källanvändning. De didaktiska beslut som fattas utifrån bedömningen av elevers texter inriktas däremot i stort sett enbart på att eleverna behöver skrivundervisning i att disponera text och att använda källor. Detta gör att överensstämmelsen är låg mellan lärarnas beslut om skrivundervisningens inriktning och deras förväntningar på vad eleverna ska kunna. De didaktiska besluten omfattar i begränsad utsträckning den bedömningsinformation som lärarna själva har formulerat.Nyckelord: Skrivbedömning, kvalitetsuppfattningar, förväntningsnormer, didaktiska beslut, formativ bedömning, svenskämnets didaktik, svenska på gymnasietAbstractThis article presents an analysis of teacher group discussions about students’ writing in the subject of Swedish in upper secondary school. The study adopts a pedagogical perspective on these discussions and focuses on examining teachers’ expressed assessment criteria and relating them to their pedagogical decision-making. The results reveal that the teachers’ assessments of students’ writing focus on much more, and partly other, criteria than their pedagogical decisions. The quality standards that teachers express in the discussions about

 11. Effekten av styrketräning kan begränsas mer av samtidig högintensiv intermittent aerob träning än av lågintensiv kontinuerlig aerob träning

  OpenAIRE

  Jutman, Magnus

  2012-01-01

  Introduktion Utifrån tidigare forskning har en modell föreslagits som beskriver att lågintensiv aerob uthållighetsträning ska ha mindre negativ påverkan på effekten av styrketräning jämfört med högintensiv aerob uthållighetsträning. Detta påstående har funnit visst stöd i litteraturen men vidare forskning krävs för att det ska kunna fastställas. Syfte Denna studie syftar till att undersöka ifall det föreligger någon skillnad mellan högintensiv aerob intermittent löpträning och lågintensiv aer...

 12. Kalman filter parameter estimation for a nonlinear diffusion model of epithelial cell migration using stochastic collocation and the Karhunen-Loeve expansion.

  Science.gov (United States)

  Barber, Jared; Tanase, Roxana; Yotov, Ivan

  2016-06-01

  Several Kalman filter algorithms are presented for data assimilation and parameter estimation for a nonlinear diffusion model of epithelial cell migration. These include the ensemble Kalman filter with Monte Carlo sampling and a stochastic collocation (SC) Kalman filter with structured sampling. Further, two types of noise are considered -uncorrelated noise resulting in one stochastic dimension for each element of the spatial grid and correlated noise parameterized by the Karhunen-Loeve (KL) expansion resulting in one stochastic dimension for each KL term. The efficiency and accuracy of the four methods are investigated for two cases with synthetic data with and without noise, as well as data from a laboratory experiment. While it is observed that all algorithms perform reasonably well in matching the target solution and estimating the diffusion coefficient and the growth rate, it is illustrated that the algorithms that employ SC and KL expansion are computationally more efficient, as they require fewer ensemble members for comparable accuracy. In the case of SC methods, this is due to improved approximation in stochastic space compared to Monte Carlo sampling. In the case of KL methods, the parameterization of the noise results in a stochastic space of smaller dimension. The most efficient method is the one combining SC and KL expansion. Copyright © 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.

 13. Bruk av kartleggingsresultater i forbedringsarbeid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordahl, Thomas; Hansen, Line Skov

  . Barnehagen har gjerne tilgang på informasjon fra kartlegginger, men det er ikke alltid denne informasjonen blir systematisk analysert og aktivt brukt i forbedringsarbeid. Forfatterne viser hvordan slike analyser kan gjennomføres på forskjellige nivåer i den enkelte barnehage, og vektlegger viktigheten av...

 14. Arkitekturer i operativsystem : en fallstudie i monolitisk och micro kernel

  OpenAIRE

  Hjortsberg, Andreas; Frederiksen, Kristofer

  2001-01-01

  Den tekniska utvecklingen driver fram allt mer avancerade datorsystem. Samtidigt ställs allt större krav på stabilitet och flexibilitet i de operativsystem som ska användas på dessa system. De senaste årtiondena har micro kernel arkitekturen varit föremål för intensiv forskning och det finns idag ett flertal operativsystem på marknaden som använder denna arkitektur. Traditionella monolitiska operativsystem är relativt resurskrävande system som ofta anklagats för att sakna struktur. Micro kern...

 15. Förändrat omhändertagande av patienter med uretärsten : - Lärdomar från ett förbättringsarbete

  OpenAIRE

  Khatami, Annelie

  2014-01-01

  Bakgrund: Omkring 10-15 % av befolkningen, oftast i arbetsför ålder, riskerar att någon gång drabbas av njursten. Nationella riktlinjer för njurstensbehandling saknas, men studier stödjer behandling inom 48 timmar för snabb symtomlindring och minskade besvär för patienten. Inom studerad verksamhet var tiden från diagnos till behandling lång och återinläggningarna var många, varför ett förbättringsarbete initierades. Syfte: Syftet med förbättringsarbetet var att halvera tiden från diagnos till...

 16. Förvaltningen av en bostadsrättsförening : –en studie med utgångspunkt från medlemmarnas ekonomiska intresse

  OpenAIRE

  Forsén, Rikard; Andersson, Rickard

  2009-01-01

  Bakgrund:  Bostadsrätten  utgör  en  alltmer  attraktiv  boendeform  och  dess  främsta  syfte  är  att tillgodose dess medlemmar med ett prisvärt boende. Månadsavgifterna från bostadsrättsförenings medlemmar bidrar  till att alla kostnader  täcks upp och därmed är boendekostnaden beroende av hur bostadsrättsföreningens kostnader hanteras. Denna studie undersöker hur verksamheten  i en bostadsrättsförening är förenlig med att verka för medlemmarnas bästa ekonomiska intresse.   Syfte: Syftet m...

 17. Retrospektiv undersökning av främre korsbandsskada hos fotbollsspelande damer på liganivå i Finland

  OpenAIRE

  Widjeskog, Maria

  2013-01-01

  Främre korsbandsskador är en av de vanligaste allvarliga skadorna bland kvinnliga fotbollsspelare och leder till minst 6 månaders uppehåll från tävlingssammanhang. En hel del studier har gjorts inom området. Den här studien försöker få fram riskfaktorer för skada, i hurudana situationer skadan sker, förebyggande möjligheter samt olikheter i rehabilitering. Studien är retrospektiv och 19 spelare deltog. Deltagarna är damfotbollsspelare som spelat ligafotboll i Finland något år mellan åren ...

 18. Överensstämmelsen mellan ett företags önskade employer brand och den faktiska uppfattningen bland de anställda.

  OpenAIRE

  Leander, Kajsa; Johannesson, Maria

  2013-01-01

  Employer branding (som kan ses som ett företags arbetsgivarvarumärke) är ett begrepp som det under det senaste decenniet riktats mycket uppmärksamhet mot och i denna uppsats undersöks hur ett företags önskade interna employer brand överensstämmer med uppfattningen de anställda har om företaget i fråga. För att undersöka den interna uppfattningen har en kvantitativ undersökning genomförts i form av enkäter som sedan kompletterats med en kvalitativ undersökning bestående av intervjuer för att p...

 19. 1+1=3? : en studie om co-branding och dess påverkan på ett varumärkes värde

  OpenAIRE

  Lindberg, Ida; Andersson, Sandra

  2008-01-01

  Co-branding, vilket är en typ av varumärkessamarbete, har på senare tid blivit en populär strategi i strävan efter att skapa ett högre värde för konsumenten samt nå fördelar så som ökade intäkter samt möjligheten att skapa och attrahera lojala kunder. Dock finns det siffror som pekar på att många co-brandingsamarbeten misslyckas. Mot denna bakgrund har syftet med denna studie varit att, utifrån lojala kunders perspektiv, undersöka vilken påverkan ett varumärkessamarbete av typen co-branding k...

 20. Effects of energy and climate advisory service in 2012, to individuals, businesses and organizations; Effekter av energi och klimatraadgivningen 2012, till privatpersoner, foeretag och organisationer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-09-01

  The Swedish Energy Agency has government mandate to finance energy and climate consultancy in the country's municipalities. Energy and climate advisors' mission is to provide local and regional custom information about energy efficiency, renewable energy, transportation, energy and climate change and on the potential to transform energy use in commercial and residential premises. The target group for counsel ing are households, businesses and organizations. This report presents the results of an evaluation of the effects of counsel ing, in the advice seekers perspective, with an emphasis on measurable energy savings in kWh. The aim is that the Agency should have a deeper understanding of what effect the counsel ing interventions have. The evaluation highlights the issues covered and the measures taken to reduce energy use and, where possible, an estimate / calculation of the energy saving made by measures taken.

 1. Skolplikten och samhällsordningen - Om nödvändigheten och önskvärdheten av obligatorisk skolgång

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mats Dahlkvist

  2002-01-01

  Full Text Available The article starts with a question of whether school obligatory with its officially established educational objectives is consistent with the fundamental principles of the modern state governed by law and political democracy. How do we think and reason about school obligatory and how could we think differently? The main conclusion conveyed in the article is that liberal political philosophy neither in terms of rights theory or utilitarian thinking is consistent with the idea of school obligatory. Because of this, the author argues, we will either have to abandon the obligatory in order to maintain liberal political philosophy or we must keep the obligatory, but would then have to abandon or radically modify liberal political philosophy. The communitarian political philosophy is elaborated as an alternative and is supplemented by a discussion on how Jürgen Habermas would possibly regard school obligatory.

 2. Genus- och könsroller i läromedel : - En läromedelsanalys av Magic och Happy, engelska årskurs 4-6

  OpenAIRE

  Bjureland, Sofie

  2017-01-01

  This study examines gender roles, with a basis in the fundamental values of the Swedish curriculum. I analyse dialogues in two commonly used textbooks, Magic! Classbook 5 by Hedencrona, Smed-Gerdin and Watcyn-Jones (2009) and Happy textbook year 6 by Sutcliffe, Thunman and Mälström Timling (2011) for English, 4-6. The dialogues are analysed with a quantitative and a qualitative method. In the qualitative analysis, I investigate gender awareness, using levels from negligence to a high level of...

 3. Ökad efterfrågeflexibilitet och elhandel : modeller och tillämpningar för analys av ekonomiska konsekvenser

  OpenAIRE

  Mogos, Musie

  2015-01-01

  As the introduction of renewable energy sources increase in the power market, the need for effective use of electricity by consumers gains importance. The Swedishpower market is characterized by demand inelasticity. Thus, resulting in a system where supply follows demand. Increased demand response in electricity markets is essential in order to cope with future challenges. Electricity retailers can encourage an increased demand response by offering contracts to their customers such as “Realti...

 4. Inventory of vegetation and benthos in newly laid and natural ponds in Forsmark 2012; Inventering av vegetation och bottenfauna i nyanlagda och naturliga goelar i Forsmark 2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Qvarfordt, Susanne; Wallin, Anders; Borgiel, Micke [Sveriges Vattenekologer AB, Vingaaker (Sweden)

  2013-01-15

  SKB plans to build a repository for the spent nuclear fuel. The repository is planned to be built in Forsmark and constitutes installations above and below ground. The building and operation of the construction will involve activities that might affect the nature in the area. The impact means, among other things, that a small water body, which today is a reproduction site for the red listed pool frog (Rana lessonae), will disappear. The lost locality for the pool frog has been compensated by creating four new ponds in the Forsmark area. This study is part of the follow-up of these new habitats. The aim is to describe the plant and animal communities in the ponds, and follow the succession, i.e. the development of the habitats. The study also includes two natural ponds that will serve as reference objects. The survey of vegetation and invertebrate fauna in the ponds was conducted in October 2012. The results show that the new ponds had low coverage of submersed vegetation and the species composition in the plant communities differed between the ponds. The reference ponds also had different plant communities, both in terms of species composition and coverage. This indicates that the species composition of the plant communities in the new ponds will likely depend on physical factors specific to the respective pond, but that higher vegetation coverage can be expected over time in all new ponds. The reference ponds had similar animal communities that differed from the animal communities in the new ponds. The similar species composition in the reference ponds, despite the variety of plant communities, suggests that similar animal communities are likely to develop in the new ponds, even if the plant communities continues to be different. Water chemical sampling has also been conducted in the ponds during 2012. A comparison of the inorganic environment (with regard to analysed ions) showed that the reference ponds had relatively similar ion compositions with little variation compared to the new ponds. The organic environment with respect to nutrients and organic carbon was similar in five of the ponds. The pond, AFM001420, differed from the others, with higher levels of total nitrogen, total organic carbon (TOC) and total phosphorus during the sampling period. The sampling methods used in the survey gave results that describe the ponds plant and animal communities well. The results are also suited for statistical analysis, which means that changes in communities over time is likely to be detectable.

 5. Uppkopplad eller nedkopplad? -Konflikt mellan förnuft och känsla : En etnografiskt inspirerad studie av fyra studenters vardag online och offline

  OpenAIRE

  Saller, Nathalie

  2015-01-01

  Purpose: The aim of this thesis has been to study and obtain greater understanding of the consequences of active social media use. Specifically, in terms of social identity, social life and the sense of belonging. Secondly, the thesis studies the consequences of disconnecting and for a limited amount of time opt out of the social media context. Method/material:  The study is based on an explorative, cultural ethnographically-inspired method, in which four respondents were studied: two men and...

 6. Hur kan film vara berikande i religionsundervisningen? : En hermeneutisk filmanalys av Harry Potter och de vises sten & Berättelsen om Narnia: Häxan och Lejonet

  OpenAIRE

  Hagberg, Robert

  2016-01-01

  The objective of this thesis is to study how the use of movies can enrich the educational platform. Movies: Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (2001) and The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005) have been analyzed using a hermeneutic method and postcolonial theory to identify stereotypes and religious and mythologicial motives. This thesis shows that the presentation of religiosity in both movies can be useful in the classroom setting although the presence of s...

 7. Nuclear power now and in the future. In Sweden and the rest of the world; Kaernkraften nu och i framtiden. I Sverige och resten av vaerlden.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2010-06-15

  The global net installed nuclear power in early 2010 was just over 370 GWe distributed over 436 nuclear power plants. In 2007, the global electricity generation from nuclear power was about 14 percent of total electricity generation, compared with 44 percent in Sweden. The average availability for nuclear power was about 82 percent between 2005 and 2007. During the same period the Swedish availability was almost 84 percent. The Swedish availability have fallen. 2004, availability was almost comparable to that in Finland, which amounted to just over 94 percent between 2005 and 2007. The expansion of nuclear power may be limited by technical challenges in manufacturing infrastructure and a shortage of skilled labor. There is only a few reactor vendors on the market and the quality demand on the materials is much higher than for other major projects. Nuclear power's competitiveness against alternative investments is uncertain. The investment costs for building new reactors is high but the operational and maintenance costs are low compared with many other types of power. Emission trading systems increases the nuclear power competitiveness compared to fossil options. Nuclear power is a power source with low greenhouse gas emissions over its lifecycle. Uranium is a limited resource and other natural resources is limited to a number of countries. Most nuclear reactors are also dependent on the enrichment of the natural uranium. If an open or closed nuclear fuel cycle is used is crucial for how long the uranium reserves will last and how nuclear power can grow. With a closed cycle, reserves will last a long time, but society has to deal with plutonium

 8. Nuclear power at present and in the future. Sweden and the rest of the world; Kaernkraften nu och i framtiden. I Sverige och resten av vaerlden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2010-06-15

  The report provides by no means a complete picture of nuclear power. There are a number of issues not covered, such as environmental impacts caused by the nuclear plants used (with the exception of the greenhouse gases that highlights some of report), the link with nuclear weapons and waste disposal. The share of nuclear power in Sweden in 2010 is higher than the average for the world The global net installed power of nuclear power in early 2010 was just over 370 GW{sub e} distributed over 436 nuclear power plants. In 2007, global electricity generation from nuclear power was about 14 percent of total electricity generation, compared with 44 percent in Sweden. The average availability for nuclear power plants was about 82 percent between 2005 and 2007. During the same period the availability in Swedish plants was lose to 84 percent. The Swedish availability has fallen, in 2004 the availability was comparable to that in Finland, which amounted to just over 94 percent between 2005 and 2007. The expansion of nuclear power may be limited by technical challenges in manufacturing infrastructure and a shortage of skilled labor. There is only a few reactor suppliers in the market and the quality demand of the material is much higher than for other major projects. Whether nuclear power is competitive with alternative investments or not is uncertain. The investment costs for building new reactors is high but the operational and maintenance costs are low compared to many other types of power sources. In an Emission Trading System nuclear power competitivity with fossil options increases. Nuclear power is a power source with low greenhouse gas emissions over its life cycle. Uranium is a limited resource and like other natural resources limited to a number of countries. Most nuclear reactors are also dependent on enrichment of the natural uranium. If an open or closed nuclear fuel cycle is used is crucial for how long the uranium reserves will last and how nuclear energy can grow. With a closed cycle reserves will last a long time, but society has to handle the plutonium that this cycle produces

 9. Carbon and nitrogen pools in soil and vegetation at afforestation of a cutover peatland; Kol- och kvaevefoerraad i mark och vegetation vid beskogning av en avslutad torvtaekt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nilsson, Torbjoern; Lundin, Lars

  2006-02-15

  There are a number of land-use alternatives for cutover peat areas after finished peat cutting. One land-use alternative is afforestation. In this investigation it was studied how drainage, soil treatments including fertilization, and plantation affected the carbon storage 20 years later. The studied area is located on the mire Flakmossen in the county of Vaermland, SW Sweden. Peat was harvested on 34 hectare of this mire up to 1945. The major part of the cutover area was abandoned until 1982 when after-use activities started. The depth of the remaining peat varied between a few decimeters up to about two meters. Prior to any soil measures, determination of peatland conditions was carried out. Important to this investigation was, a priori, the carbon store, i.e. remaining peat thickness was crucial. Therefore, peat depth was thoroughly investigated on 14 hectares of the cutover area in summer 1983. The remaining peat was also sampled at different depths within 18 plots of the whole cutover peat area. These samples were analyzed on i.a. concentrations of carbon and nitrogen. As bulk density also was determined, the amounts of carbon and nitrogen in the remaining peat could be estimated. A very good correlation was found between peat depth and the carbon pool in the peat. After-use activities included two afforestation projects that in the beginning of the 1980's were set up on the abandoned peat cutover area. One project was a conventional pine plantation on 19 hectares, where the effects of different drain spacings and PK-fertilizer doses were studied. The other project was an intensively managed forest experiment carried out on 14 hectares. This area was first drained and then fertilized with on average 23 tonnes of wood fly ash, 0.4 tonnes of raw phosphate and 0.25 tonnes of superphosphate per hectares. The applied fertilizers and the uppermost 30-40 cm of the peat were then mixed by a tractor-drawn rotovator in one meter wide strips. In these strips, on the 97 established plots, six different tree species were planted. In autumn 2003, twenty years after the establishment of the intensively managed forest experiment, peat depth was measured in totally 49 plots on the two afforestation experimental areas. Peat was sampled from up to 6 depths on 30 plots and analyzed on bulk density, and concentrations of carbon and nitrogen. On 48 plots the tree biomass were estimated by measurement of breast height diameter on trees within ca 100 m2 sample plots. The carbon concentration in the tree biomass was assumed to be 50 % of dry weight, while nitrogen concentration was assumed to vary between 0.2 and 0.8 % of dry weight, depending on tree compartment and tree species. At the intense cultivation area, the peat depth was on average 8 cm smaller in autumn 2003 compared to the depth in summer 1983. If the humus layer with an accumulation of on average 4.6 cm during the 20 years until autumn 2003 would be included, the depth of organic material was only 3 cm smaller in 2003. The carbon pool in the peat had decreased by on average 2.4 kg C/m{sup 2}. With the humus layer included the decrease was only 0.5 kg C/m{sup 2}. The total tree biomass (above and under ground) contained on average 5.4 kg C/m{sup 2}. During the 20 years, since the establishment of the intense cultivation area, the total carbon pool (soil + biomass) had increased with, on average, 10 % or 4.9 kg C/m{sup 2}. However, the variation was large between the plots within this area. Some plots showed a negative carbon balance, but most plots showed a net accumulation of carbon during these 20 years. The values for the nitrogen pools in peat and biomass are more uncertain, but the total nitrogen pool (soil + biomass) might have increased somewhat 20 years after the plantation. This investigation shows that already 20 years after drainage and an extensive soil treatment including fertilization and rotovation, and planting on an abandoned peat cutover area, the carbon balance can be positive, i.e. a net accumulation of carbon was achieved within the area. Thus, afforestation of abandoned peat harvested areas can be one after-use activity to increase the carbon pool in these ecosystems in a long term perspective.

 10. Concentrations of base cations, phosphorous and nitrogen in tree stumps in Sweden, Finland and Denmark; Halter av baskatjoner, fosfor och kvaeve i stubbar i Sverige, Finland och Danmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hellsten, Sofie; Waengberg, Ingvar (The Swedish Environmental Research Institute Ltd., Stockholm (Sweden)); Helmisaari, Heljae-Sisko; Kaakinen, Seija; Kukkola, Mikko; Saarsalmi, Anna (Metla, Vantaa (Finland)); Melin, Ylva; Petersson, Hans (Swedish Univ. of Agriculture, Umeaa (Sweden)); Skovsgaard, Jens Peter (Forest and Landscape Denmark, Univ. of Copenhagen, Hoersholm (Denmark)); Akselsson, Cecilia (Lunds Univ., Lund (Sweden))

  2009-05-15

  Stump removal is becoming increasingly important in as demand for renewable energy is increasing. Nutrient concentrations in stumps are applied when evaluating the environmental effect of stump removal on acidification and nutrient balances in forest soil. The objectives of this study was to evaluate concentrations of nutrients in stumps in Sweden, Finland and Denmark, and to evaluate how nutrient concentrations vary with site characteristics, stand age and deposition level. Concentrations of N, P, Ca, K, Mg and Na in spruce, pine and birch stumps were assessed in eight sites across Scandinavia. The results of this study indicate that the concentration of nutrients are higher in birch stumps compared with spruce and pine. In Sweden and Finland, the nutrient concentrations were generally higher in the southern sites compared with northern sites in the country, except for P. Nutrient concentrations were significantly higher in the bark of the stump and the roots compared to the wood for all nutrients. Furthermore nutrients concentration increased significantly with decreasing root diameter. In Jaedraaas, Sweden, nutrient concentration of N, K, Mg and P in pine decreased with age of the stump harvested tree, for stumps < 65 years. This relation was not evident for other age spans or sites. Further studies are needed to provide a broader picture of how the nutrient concentrations vary with site characteristics, stand age and forestry management to get a better foundation when setting up recommendations for stump removal

 11. Alkalization of steam and condensate with 2-amino-1-butanol and hydrazine; Alkalisering av aanga och kondensat med butanolamin och hydrazin

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Falk, I [Studsvik Material AB, Nykoeping (Sweden)

  1996-04-01

  To maintain a low corrosion level in steam- and condensate systems at power and industrial plants, an alkalization of the steam is needed. A low corrosion level lowers the risk of operation disturbances and reduces the cost of the condensate clean up. A better knowledge in the behavior of the alkalis will improve the possibilities to avoid the corrosion attacks. In this work experimental measurements have been carried out during steam boiler conditions as temperature, continuous steam generation and condensation. It has been found that the volatility of 2-amino-1-butanol is very low during stationary dynamic conditions at 250 deg C and 120 deg C. To achieve a high ph-value in the final condensate a very high concentration of 2-amino-1-butanol is thus needed especially when the steam contains acidic compounds. The alkalization effect is obtained from ammonia which is created by thermal decomposition of hydrazine in the boiler water. It is necessary to carry out experimental investigations showing the thermal stability of organic compounds in boiler water before it is possible to recommend them as better volatile alkalis than ammonia and hydrazine. 6 refs, 13 figs

 12. Minskad miljöpåverkan av kapslar för kaffe, te och choklad : med avseende på materialval och utformning

  OpenAIRE

  Hollsten, Petra

  2012-01-01

  During the spring semester of 2012 did Petra Hollsten independently a thesis on reducing the environmental impact of capsule for coffee, tea and chocolate. The work was performed at Karlstad University, Faculty of Technology and Science under the Bachelor of Science program in innovation, technology and design. The project's scope is at 22.5 points. The employment for this project is the company Löfbergs Lila AB in Karlstad. Supervisor at the Principal has been Maria Herou Wallner and Sandra ...

 13. Luhmanns masmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system Luhmanns massmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system [Luhmann’s mass-media theory and Internet as an artificial intelligent semiotic system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Kåhre

  2010-11-01

  Full Text Available Artikeln diskuterar hur en modern form av AI-programmering, som kallas Konnektionism i en design som kallas Distribuerad AI (DAI, påverkar den uppfattning Luhmann har om massmediernas roll för den andra ordningens observationer. DAI använder noder för att skapa aktivitet i systemen och inte de koder som styr processerna i den klassiska eller symboliska formen av AI. Luhmanns teori kan utvecklas genom att ersätta systemens koder med noder som förändras beroende på i vilken relation de står till andra noder. På så sätt kan kommunikationsbegreppet utvecklas så att det också omfattar systemens interaktioner med omvärlden. Det skapar en bättre förutsättning för att observationsmöjligheter direkt uppstår genom systemens relationer till omvärlden. Internet och AI-programmerade söksystem och robotar kan då fungera som ett artificiellt semiotiskt system som skapar möjligheter att göra observationer.The article discusses how a modern form of AI programming, known as Connectionism in a design known as Distributed Artificial Intelligence (DAI, affects the perception Luhmann has on mass media's role concerning second-order observations. DAI uses nodes to create activity in the systems and not the codes used by the Classic or Symbolic form of AI. Luhmann’s theory can be developed by replacing the systems codes with nodes that change depending on their relations to other nodes. In this way, we can reformulate the concept of communication, so that it includes the systems interactions with the environment. It creates better conditions so that observing opportunities may arise directly from these interactions. Internet and AI-programmed search systems and robots can then act as an artificial semiotic system that creates opportunities for making observations.

 14. Skattetillägg i internprissättningsprocesser : En studie av begreppet oriktig uppgift

  OpenAIRE

  Baaz, Christoffer; Wahlbeck, Cesar

  2009-01-01

  Av globaliseringen följer en ökad handel mellan stater och inom multinationella koncer-ner där så kallade internprissättning sker. Genom internprissättningen ser företagen en möjlighet att överföra vinster till lågbeskattade länder. För att förhindra detta har regler som ska se till att marknadsmässiga villkor styr prissättningen upprättats. De svenska bestämmelserna för internprissättning utgår från korrigeringsregeln i 14 kap. 19 IL som ger uttryck för armlängdsprincipen. Principen innebär ...

 15. Profibus DP : implementering av Profibus DP i en AVR-mikrokontroller

  OpenAIRE

  Junell, Andreas

  2012-01-01

  Detta examensarbete handlar om att implementera Profibus DP i en Atmega644P mikrokontroller, och på så sätt få en Profibus DP-slav som kan användas i utbildningssyfte vid Yrkeshögskolan Novia. Detta examensarbete har inneburit att tillverka ett tilläggskort till det befintliga mikrokontrollerkortet för att kunna koppla in det till en fältbuss som använder sig av RS485-kommunikation. Det har även tillverkats en programkod för Profibus DP-kommunikation till själva mikrokontrollern för att den s...

 16. Användning av djur inom arbetsterapi : En systematisk litteraturstudie

  OpenAIRE

  Niklasson, Emma; Smålander, Sofia

  2011-01-01

  Arbetsterapi ämnar möjliggöra utförande av meningsfulla aktiviteter för klienter. Djur ger positiva effekter på människans fysiska, mentala och sociala funktioner som kan öka dennes aktivitetsförmåga, vilket är en förutsättning för aktivitetsutförande. Syftet var att kartlägga forskning kring djur i relation till arbetsterapi samt betydelsen djuren har på individens aktivitetsliv. Metoden var en systematisk litteratursökning som gjordes med 14 valda sökord i sju databaser som slutligen gav 15...

 17. Förvärmning av tilluften med återvunnen värme

  OpenAIRE

  Kader, Aza; Yousif, Peter

  2017-01-01

  Idag är det vanligt för fjärrvärmebolagen att basera sin taxa på effektbehovet för fastigheten. Effekttaxeringsmetod skiljer sig mellan olika fjärrvärmeleverantörer. Dock är toppeffektbehoven för fastigheterna en gemensam nämnare för bolagen när debiteringsunderlag beslutas.I Sverige finns det idag befintlig teknik som sänker effektbehovet genom förvärmning av uteluft, vilket reducerar frostbildning i värmeväxlaren och förbättras dess verkningsgrad. Denna teknik utnyttjar geoenergi som värmek...

 18. Identifiering av immateriella tillgångar vid rörelseförvärv : Har branschtillhörigheten någon betydelse?

  OpenAIRE

  Barhanko, Daniella; Lindholm, Linus; Örtenvik, Mikael

  2013-01-01

  Bakgrund: Identifiering av immateriella tillgångar har visat sig vara ett problemfyllt område både för företagen och andra utövare. Tidigare studier har visat på att en stor del av köpeskillingen fördelats till goodwill vilket delvis kan vara ett resultat av immateriella tillgångar inte identifieras i tillräcklig utsträckning. Det har även påpekats att det finns ett stort svängrum inom regelverket som tillåter mycket individuella bedömningar.   Syfte: Syftet är att undersöka om det finns skil...

 19. Anpassning av ett avgassystem för en motkolvstvåtaktsmotor med HCCI-förbränning

  OpenAIRE

  LAINEZ MARTÍ, JAVIER

  2010-01-01

  Målet för detta examensarbete har varit att förbättra driften av en motkolvs tvåtaktsmotormed HCCI-förbränning. Huvudfokus för arbetet har varit på gasväxlingsprocessen, dåfrämst avgasprocessen.Motorn har studerats med utgångspunkt från hur en tvåtakts Otto-cykel fungerar.Gasväxlingsprocessen i tvåtaktsmotorer kännetecknas av behovet av att snabbt få ut denförbrända gasen och införa ny blandning vid varje expansionstakt, samt avsaknaden avventiler. Behovet att kunna kontrollera gasflödet geno...

 20. Analyse av LOD-tiltak

  OpenAIRE

  Kunduraci, Meltem

  2016-01-01

  Endrede klimatiske forhold og større urbanisering medfører økte oversvømmelsesskader i urbane områder. Ekstreme nedbørhendelser opptrer oftere og kraftigere. Utbygging med tette flater hindrer infiltrasjon til grunnen. Den naturlige utjevningen av overvann reduseres. Dette resulterer i økende belastninger på det eksisterende avløpssystemet. Kapasiteten på avløpsnettet er mange steder overbelastet og er ikke i stand til å håndtere overvannsmengder under styrtregn. Lokal overvannsdisponering el...

 1. Large scale development of wind power. Consequences for the national grid and the need for load balancing; Storskalig utbyggnad av vindkraft. Konsekvenser foer stamnaetet och behovet av reglerkraft

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2008-06-15

  Wind power is expected to growth rapidly in Sweden. The existing certificate system gives economic incentives for development of 17 TWh from renewable energy sources until 2016, compared to the 2002 level. The Swedish Energy Agency estimates that 9 TWh wind power will be built by 2020, given the present certificate system. However, a new planning goal of 30 TWh wind energy by 2020 has been proposed by the Agency. It is very important for Svenska Kraftnaet to follow the development in order to take the right actions to adapt the national grid to the increased share of wind power. The total increased need for balancing power is estimated to be: 1 400-1 800 MW for 10 TWh added wind power, and 4 300-5 300 MW for 30 TWh. About 15% of the increased balancing need must be assigned to automatically frequency regulating generation. The rest can be made up of sources that can be regulated on a minute- or hour-scale. The planned wind power risks to replace generation with regulating capacity, and it is important to continuously analyze if and how this happens, and which the consequences will be for the balancing capacity. The socio-economic effects for the national grid include increased investment cost and increased costs foe balancing and regulating. Massive expansion in North Sweden is the most costly alternative, with a capitalized cost estimated to 25 000 MSEK (about 4 000 MUSD) at an expansion of 30 TWh wind power. This can be compared to the estimated investment cost for the wind power expansion of 150 000 MSEK

 2. Oral bioavailability of arsenic, antimony and a selection of metals in ashes; Oral biotillgaenglighet av arsenik, antimon och ett urval av metaller i askor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Carlsson, Christel; Bendz, David; Jones, Celia

  2008-06-15

  In an earlier study, financed by Varmeforsk, 'Q4-238 Environmental guidelines for reuse of ash in civil engineering applications', the total content of arsenic and lead was shown to determine whether or not reuse of some of the ashes in construction work is feasible. The model used to calculate the guidelines uses the total concentration of metals to evaluate the health risks resulting from exposure to the ashes. The use of total concentration can lead to overly conservative risk assessments if a significant fraction of the total metal content is not bioavailable. Better precision in the risk assessment can be given by the use of the bioavailable fraction of arsenic and lead in the model. As a result, ashes which are rejected on the basis of total metal concentration may be acceptable for use in engineering construction when the assessment is based on the bioavailable fraction. The purpose of the study was to (i) compile information on the oral bioavailability of arsenic, antimony and a selection of metals in ashes and similar materials, and on in vitro methods for determination of oral bioavailability, and (ii) experimentally estimate oral bioavailability of arsenic, antimony and some metals in a selection of ashes by analysis of the gastrointestinal bioaccessibility of these elements. The investigated elements were antimony, arsenic, lead, cadmium, copper, chromium, nickel and zinc. In the literature study performed within the project a number of static and dynamic in vitro methods simulating gastrointestinal processes of contaminants were compiled. The methods include one or several segments, i.e. mouth, stomach and intestine. Among the compiled methods, the RIVM (Rijksinstituut voor volksgesundheid en milieu) in vitro method was used in the experimental part of the project. The advantages with the method was that: the method to a high degree mimicked the human gastrointestinal processes (the method included three segments mouth, stomach, and intestine); . the method was relatively simple; . the method could include an anaerobic step if needed; the method could include food; knowledge of the method existed in Sweden; and the method had been compared and evaluated in a scientific publication. In the experimental part of the study the bioaccessibility of antimony, arsenic, lead, cadmium, chromium, copper, nickel and zinc in seven different ashes at two different particle size fractions (<63 mum and <2 mm) was investigated. These fractions were chosen to represent voluntary (<2 mm) and involuntary (<63 mum) ingestion of ash. The investigated ashes were produced in different incineration plants and represented different categories, i.e. type of ash (fly ash or bottom ash), fuel and incinerator. In the experimental part the influence of total concentration of the elements on their bioaccessibility was also investigated, as well as the influence of particle size fraction on total content of the elements. The influence of type of ash on both bioaccessibility and total concentration of the specific elements was also investigated. The bioaccessible fraction of antimony, arsenic, cadmium, chromium, copper, lead, nickel and zinc in a selection of ashes showed a higher variation between the different elements than between the different ashes. With the exception of arsenic in two of the investigated ashes, the bioaccessible concentration was substantially less than the total concentration of all elements in all ashes. The bioaccessible fraction of arsenic was high both in fly ashes (>85%) and in bottom ashes (40-85%). The bioaccessible fraction of lead was also relatively high and varied between 14 and 60% in the different ashes. Cadmium also had a high bioaccessible fraction which varied between 50-75% in the investigated ashes. The bioaccessible fraction of chromium was much smaller compared to the bioaccessible fraction of the other elements, and was with two exceptions less than 12%. The bioaccessible fraction of copper was relatively high and varied between 20 and 70% in the different ashes. In this study, particle size fraction only had an effect on the bioaccessible fraction of arsenic, chromium, and copper. For these elements, bioaccessibility was higher in the smaller particle size fraction representing involuntary ingestion. Particle size fraction also had an effect on the total concentration of cadmium, nickel, antimony and zinc, with higher total concentrations in the smaller particle size fraction. Total concentration only had an effect on the bioaccessible fraction of arsenic, copper and lead, with higher bioaccessible fractions at lower total concentrations. The type of ash had an influence on the bioaccessible fraction of arsenic, cadmium, chromium and antimony, with a higher bioaccessible fraction of arsenic, chromium and antimony in fly ashes compared to in bottom ashes, and a higher bioaccessible fraction of cadmium in bottom ashes compared to in fly ashes.

 3. Measurements, characterizing and reduction of dust during combustion of energy grain; Maetning, karaktaerisering och reduktion av stoft vid eldning av spannmaal

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roennbaeck, Marie; Johansson, Linda; Claesson, Frida; Johansson, Mathias

  2008-07-01

  There is a potential for cereal grain for combustion use in Sweden, as well as for other agricultural fuels with similar qualities. Today, grain is combusted mainly in small-scale appliances. As all fast growing crops, the ash content is higher compared to wood fuels, resulting in a higher emission of particles. There are no limits for particle emission from appliances smaller than 500 kW in Sweden today. Nevertheless, it is important to consider these emissions because dust from small scale combustion of biofuels is one of the larger sources of particles to air in Sweden and in Europe today. Lately, is has been observed that the ultra fine particles (< 0.1 mum) is a cause of increased mortality. During large-scale combustion, the flue gas is cleaned from particles by electrostatic or fabric filters. During small-scale combustion primary measures is preferred by economical reasons. Particles can be reduced by design of the appliances or control of the combustion process. It might also be possible to reduce particles by use of additives that ties the volatile matters to the bottom ash and/or causes them leave as gas instead of particles. The aim of this project is to characterize and reduce particle emissions from combustion of cereal grain by use of additives. Limestone and kaolin were tested in a burner for oat grain. Particle emission was measured as total dust, as mass size distributed and as number size distributed. Fuel, bottom ash and dust were characterized chemically. In the flue gas carbon monoxide, carbon dioxide, oxygen, hydrocarbons, nitrogen oxide, sulphur dioxide and hydrogen chloride was measured. Equilibrium calculations were performed for combustion with and without additives. The combustion was not negatively influenced by the additives. The results confirm that lime stone reduces emissions of acidifying and corrosive gases such as sulphur dioxide and hydrogen chloride. Both lime stone and kaolin increase the ash fusion temperature. Results from this project show that lime stone can reduce total dust, provided the lime is supplied in a proper way, and that the design and control is suited for additives. How the lime should be supplied, and what is the best design and control is still to be investigated. Kaolin can be used to reduce particles. In this project a supply to the fuel of 2 % kaolin lead to a 31 % reduction of particles, and supply of 4 % lead to a 57 % reduction of particles

 4. Optimized production of vehicle gas - an environmental and energy system analyses of Soederaasens biogas plant.; Systemoptimerad produktion av fordonsgas - En miljoe- och energisystemanalys av Soederaasens biogasanlaeggning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lantz, Mikael; Ekman, Anna; Boerjesson, Paal

  2009-06-15

  In this study, an environmental and energy system analysis for a specific biogas plant is presented as well as suggestions and cost calculations for measures that could be implemented in order to optimise the system. The overarching purpose is also to present a model for similar studies of specific biogas plants. The analysis performed includes direct effects such as use of energy and emissions from the production of biogas, upgrading to vehicle gas, transport of substrate and digestate and storage and handling of digestate. Furthermore, indirect effects such as reduced methane leaching from conventional storage of manure, replacement of mineral fertilizers with digestate etc. are included as well. The energy balance for production and distribution of vehicle gas from Soederaasens biogas plant is calculated to 5,5 which could be compared to the energy balance for ethanol from wheat which is normally between 2 and 3. The greenhouse gas emissions are 16 gram CO{sub 2}-ekv./kWh, approximately 95 % lower compared to gasoline. In comparison, ethanol from wheat and RME reduce the emissions with some 80 % and 65 % respectively. The result is mainly affected of the methane leakage from the upgrading plant, reduced emissions of N{sub 2}O when digestate replaces mineral fertilizers and the assumptions made of how the electricity used in the system was produced. Regarding eutrophication, the emissions are calculated to 6 gram NO{sub 3}--ekv./kWh, primarily originating from storage and handling of digestate, which is somewhat lower than the reported emissions from production of ethanol and RME. Covering the digestate storages and produce process heat with wood chips, measures estimated to be cost neutral or even profitable for the biogas producer, is calculated to reduce the emissions of greenhouse gases to -13 gram/kWh. If all measures identified would be implemented, the emissions are reduced with 120 % with an extra cost of some 0.01 SEK/kWh vehicle gas

 5. Characterization of solid heterogeneous waste fuel - the effect of sampling and preparation method; Karaktaerisering av fasta inhomogena avfallsbraenslen - inverkan av metoder foer provtagning och provberedning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wikstroem-Blomqvist, Evalena; Franke, Jolanta; Johansson, Ingvar

  2007-12-15

  The aim of the project is to evaluate the possibilities to simplify the methods used during sampling and laboratory preparation of heterogeneous waste materials. Existing methods for solid fuel material is summarized and evaluated in the project. As a result of the project two new simplified methods, one for field sampling and one for laboratory preparation work has been suggested. One large challenge regarding waste sampling is to achieve a representative sample due to the considerable heterogeneity of the material. How do you perform a sampling campaign that will give rise to representative results without too large costs? The single largest important source of error is the sampling procedure, equivalent to about 80% of the total error. Meanwhile the sample reduction and laboratory work only represents 15 % and 5 % respectively. Thus, to minimize the total error it is very important that the sampling is well planned in a testing program. In the end a very small analytical sample (1 gram) should reflected a large heterogeneous sample population of 1000 of tons. In this project two sampling campaigns, the fall of 2006 and early winter 2007, were conducted at the waste power plant Renova in Gothenburg, Sweden. The first campaign consisted of three different sample sizes with different number of sub-samples. One reference sample (50 tons and 48 sub-samples), two samples consisting of 16 tons and 8 sub-samples and finally two 4 tons consisting of 2 sub-samples each. During the second sampling campaign, four additional 4 ton samples were taken to repeat and thus evaluate the simplified sampling method. This project concludes that the simplified sampling methods only consisting of two sub-samples and a total sample volume of 4 tons give rise to results with as good quality and precision is the more complicated methods tested. Moreover the results from the two sampling campaigns generated equivalent results. The preparation methods used in the laboratory can as well be simplified, especially by effective sample and particle size reduction through gradually grinding processes. Consequently, the plant owner can reduced their cost for each sampling campaign by using the simplified methods described in this project. A finding that either can be used to lower the cost for waste sampling or to increase the number of samples and sampling frequency which will increase the plant owners knowledge about the waste composition, properties and qualities. Increased quality and an even quality of the waste mixture has an large impact on the life cycle cost of the plant since it's affect the accessibility as well as the cost of maintenance.

 6. Safety analysis of final disposal of nuclear waste - significance, development and challenges; Saekerhetsanalys av slutfoervaring av kaernavfall - roll, utveckling och utmaning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Andersson, Kjell; Norrby, Soeren; Simic, Eva; Wene, Clas-Otto

  2007-05-15

  The report starts with a review of the role and development of safety assessments from the middle of the 70's up until today. Then follows a section on how the assessment is performed today. The demands from the licensing authorities is then described. The report ends with a chapter on conclusions and reflections.

 7. Evaluation and development of methods for determining methane emissions from biogas plants - Literature Study; Vaerdering och utveckling av maetmetoder foer bestaemning av metanemissioner fraan biogasanlaeggningar - Litteraturstudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Holmgren, Magnus Andreas (SP, Boraas (Sweden)); Willen, Agnes; Rodhe, Lena (JTI, Uppsala (Sweden))

  2011-11-15

  Previous work in areas such as framework of voluntary commitment shows that there is a need for techniques for measurement of methane and other greenhouse gases from various sources in the handling of organic residuals. There are no established methods for determining for instance emissions of methane from open or partially open tanks and cisterns, typically residue storage and the like. This report gives results from Phase 1 of this project, in which literary studies, market research studies, interviews and site visits have been made to identify a number of methods applied for the determination of emissions from open areas, such as liquid surfaces, but also land. Focus is on methods that can be applied to plants for biological treatment, which also includes the water treatment process at the treatment plants, but also the procedures used in measurements on land, landfills and processing plants are studied. First, the report gives a brief overview of a large number of measurement methods, where more detailed descriptions of four methods are given. The four methods are considered to be the most promising to pursue in the following phases of the project: - chamber technology; - sampling hood; - plume measurement with DIAL (Differential Absorption Lidar); - air input in a covered storage.

 8. Effects of Non Process Elements in the chemical recovery system of paper mills; Effekter av PFG foer integrerade pappersbruk vid indunstning och foerbraenning av bioslam i sodapannan

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dahlbom, Johan [AaF Process AB, Stockholm (Sweden); Wadsborn, Rickard [STFI-Packforsk AB, Stockholm (Sweden)

  2005-09-01

  Effluent treatment of pulp and paper mills generates a biological sludge that according to Swedish implementation of EU-directives from 2005 has to be taken care of by incineration or by production of soil for agriculture or ground cover. An alternative way to take care of the sludge is incineration in the recovery boiler. This method is used in two Finish and two Swedish pulp mills with good results. The purpose of this project is to investigate the consequences for integrated pulp and paper mills when the biological sludge is incinerated in the recovery boiler. The biological sludge contents Non Process Elements, NPE, which increase the risks of incrustations in the system and increase the need of make up lime. This study comprises the following NPE: aluminum, silicon, phosphorus, chloride, potassium, manganese, magnesium, iron, copper, barium and calcium. The simulation program WinGEMS 5.0 (Pacific Simulation) was used in the study to predict the levels of NPE in the recovery system of the Kraft mills. Three different pulp and paper mills were selected for the study, Billerud Skaerblacka, ASSI Domaen Froevi and SCA Obbola. The mills are different concerning raw materials, process, degree of own produced pulp and paper products. All three the mills have effluent treatment and use the method of activated sludge that generates a surplus of biological sludge. The results of the study proved that for Skaerblacka mill the method is applicable. For Obbola the prerequisites are somewhat more complicated, the effluent treatment generates considerably higher amount of sludge per ton pulp produced due to the treatment technique and use of waste paper (40 %) for the paper machine. The high input of aluminum with the sludge will give troublesome incrustations of sodium-aluminum-silicate on the heat surfaces in the evaporation plant. To eliminate the aluminum from the system magnesium can be added to the black liquor which will precipitate as the double salt hydrotalcite in the green liquor and be rejected by the green liquor dregs. For Froevi mill the situation is somewhat more favorable compared to Obbola but a smaller amount of magnesium has still to be added to avoid incrustations of sodium-aluminum-silicate in the evaporation plant. The need of make-up lime will increase due to the content of phosphorus in the biological sludge which otherwise will be build up in the lime. The increased need of make up lime was estimated to 2 kg/ADt for Skaerblacka and Froevi while Obbola will need about 2-3 kg/ADt. Experience from mills that employ incineration of biological sludge in the recovery boiler shows that NO{sub x} in the flue gas has not increased. For Skaerblacka and Froevi the increase of nitrogen by the biological sludge will be moderate and will probably not give any increased formation of NO{sub x} in the flue gas. For Obbola the amount of nitrogen by the sludge will be higher which increases the risks of having higher levels of NO{sub x} in the flue gas. The other NPEs as chlorides, potassium, calcium, manganese, iron, cupper, barium and calcium will not give any problems for the recovery system. The study proves that it is possible for an integrated pulp and paper mill to evaporate and incinerate the biological sludge in the recovery boiler. Disadvantages as increased need of make up lime and also the necessity of adding magnesium when using this method should be compared with benefits and drawbacks with other methods that are available. Costs of the methods must be calculated based on the actual pulp and paper mill.

 9. Follow up of test areas with FSS liners. Gaerstad and Sofielund landfills; Uppfoeljning av provytor med taetskikt av FSA. Gaerstad deponi och Sofielunds deponi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Laendell, Maerta; Carling, Maria; Haakansson, Karsten; Myrhede, Elke; Svensson, Bo

  2009-03-19

  In the coming years, a large number of landfills will be closed as a result of new environmental legislation and more stringent requirements. The availability of suitable material for covering and sealing is limited, especially in large urban areas. Sludge and ash are potentially useful materials for this purpose. The project 'Covering landfill with sludge and ash' was carried out from 2003 to 2005. The project involved the establishment and monitoring of different test areas having liners (sealing layers) of sewage sludge and fly ash. The experience gained from this project has also been used in the development of guidelines for using fly-ash-stabilised sewage sludge (FSS) as a liner. In the current project, two test areas have been monitored for a three-year period. Investigations have focused on the permeability of the materials, chemical properties of both runoff water and percolating water, resistance to decomposition, subsidence/compaction, strength, etc. The project was financed by Vaermeforsk, Svensk Vatten Utveckling and the two participating facilities (Tekniska Verken in Linkoeping and SRV Aatervinning in Huddinge). The study was carried out by Geo Innova in collaboration with both facilities, and the Department for Water and Environmental Studies at Linkoeping University. The project involved sampling and analysis of water, pore gas and solid material. In the field, subsidence and water levels have been measured. The results have been compared with the guideline levels for surface water, between different sampling and measurement locations (above and below the liner, with and without drainage, steep and flat areas, etc), and at different times. The results show that the FSS liner is impermeable. The requirement for landfills for non-hazardous waste is satisfied; in some cases the permeability is on a par with the requirement for hazardous waste landfills. Some decomposition of the material occurs, as indicated by the detection of methane and carbon dioxide in the pore gas. It was not possible to quantify the magnitude of the decomposition, although results of measurements of organic content in the material suggest that decomposition is limited. Effects of decomposition on the function of the liner have not been observed. The runoff water from the liner surface contains high concentrations of metals, nutrients and organic carbon compared to the Swedish EPA's threshold values for surface water. This water corresponds to that which will eventually reach a watercourse, lake, etc, possibly after treatment. The concentrations have decreased during the follow-up period. In summary, the liner composed of the FSS mixture is judged to function well as regards permeability and durability. The investigated test areas are only 3-4 years old, and further follow-up studies of permeability, durability, and properties of the runoff water should provide valuable information. Concentrations in the runoff water have not stabilized. It would be of particular interest to investigate if the permeability can meet the requirements for hazardous waste landfills and to verify the trend towards lower concentrations in the runoff water

 10. Politikers användande av Twitter : En studie av relationen mellan privata och offentliga samtal i den sociala sfären

  OpenAIRE

  Visuri, Anna; Arvidsson, Mirjam

  2011-01-01

  This study’s aim was to explore how the social media Twitter is used by Swedish political leaders and how they manage the relationship between having both private and public conversations in a new public sphere, the social sphere. In Sweden, studies in this area are yet to grow. We achieved our aim by responding to our three questions at the issue: What kind of content is published in each of the politicians Twitter stream? Are the politicians private or public persons on Twitter? Are the pol...

 11. Tid till att bli svensk: En studie av mottagandet av nyanlända barn och familjer i den svenska förskolan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johannes Lunneblad

  2013-05-01

  Full Text Available This paper is from a study about the integration of young refugee children and their families in Sweden. The preschool has here a special responsibility in this mission for children in the age 1-5. The setting for the study is a multiethnic area located on the outskirts of the city. Methodologically an extended case is used. The study has so far been conducted during a period of 14 months doing fieldwork 1-2 days a week. The analyse focus on how the educators educate practice and talk about how the immigrant parents raise and foster their children. This is described as part of a wider ambition to integrate immigrants in Swedish society.

 12. Biological effects in limed forests; Biologiska effekter i kalkad skog. Aarsrapport 1998. Effektuppfoeljning av Skogsstyrelsens program foer kalkning och vitaliseringsgoedsling av skogsmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Larsson, Per-Erik; Akselsson, Cecilia; Bengtsson, Roland; Bjelke, Ulf

  1999-10-01

  The Swedish Board of Forestry experimental work with liming and vitalising (nutrient compensation) of forest soil includes an extensive review program of the effects of this work. Results from the experimental work are presented in annual reports. This report gives an account of the review program carried out to indicate the results of the biological effects. The studies are performed within the Swedish Board of Forestry's large-scale experiments with the liming and vitalising fertilisation of forest soil. The report covers the time period, or parts of the period, from 1991 to 1998. The results in short are as follows: (1) Benthic invertebrate: The investigation revealed that a dose of 3 tonnes per hectare was insufficient to have a substantial effect on the fauna in acidified streams during the first seven years after treatment. An increase in the number of species and taxon or larger bio-diversity could not be confirmed. No indications of harmful effects on the fauna, caused by high lime concentrations, were found., (2) Benthic algae: Changes to benthic flora in streams after soil treatment was minimal. The total number of species increased slightly after lime treatment. At the same time the number of acid indicating species diminished. In other words, the decrease in acidity has improved the water quality. No negative effects, as a result of soil treatment were found., (3) Nutritional status in needles: The trees reacted quickly to the treatments. The soil treatment led to an increase in levels of calcium in the needles. Treatment using wood ash and the vitalising agent 'Skogvital' led to an increase in calcium and boron levels. Treatment using a mixture of wood ash and lime resulted in increased magnesium and manganese levels. Samples were taken one and three years respectively after treatment. A longer period of time is required to carry out a detailed evaluation of the nutritional status of the needles., and (4) Tree vitality: It is not possible to identify any variations in needle loss comparing limed areas and untreated reference areas during the six-year study. Similarly in the observation areas set up by the Swedish Board of Forestry, there was no evidence of any reductions in needle loss in spruce forest during the test period.

 13. Evaluation and optimization of a method for pretreatment of sorted household wastes for biogas production; Utvaerdering och optimering av metod foer foerbehandling av kaellsorterat hushaallsavfall till biogasproduktion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bohn, Irene (NSR AB, Helsingborg (Sweden)); Carlsson, My (AnoxKaldnes AB, Lund (Sweden)); Eriksson, Ylva; Holmstroem, David (Lund Univ., Lund (Sweden))

  2010-04-15

  At NSR in Helsingborg, Sweden, organic household waste is digested and converted into biogas and bio-fertiliser. The incoming waste contains a small fraction of non-sorted waste such as plastics, metal and paper. These materials, especially plastics, can cause operational problems in the digester and pollution of the bio-fertiliser. In order to separate these particles from the digestion substrate, the waste requires pre-treatment. For two years, a screw press has been applied for pre-treating the waste at NSR. In the pre-treatment process, food waste is grounded and mixed with water to form a slurry. The slurry is separated into a dry fraction (reject) and a liquid fraction in the press. The liquid fraction is the digestion substrate and is sent to the digester while the reject is sent to combustion. Though, the separation in the screw press is not complete and thus organic, easily degradable matter ends up in the reject. In order to evaluate the efficiency in the screw press and to estimate the loss of easily degradable matter (and thus loss of methane), an assessment of the mass- and energy balances was carried out. The composition of the in- and outgoing fractions was analysed with the purpose of determining the distribution of organic material in the two outgoing fractions. The methane potential in the liquid fraction was compared with the methane potential in the slurry so as to estimate the loss of methane. The results of the mass balances showed that 63 % of the organic material that enters the screw press ends up in the liquid fraction and 37 % ends up in the reject. One ton of waste that enters the pre-treatment facility will eventually result in 1.5 tons of liquid and 0.2 tons of reject. Analysis of the composition was carried out in the slurry, the liquid fraction and the reject. These analyses showed that the liquid fraction contains a higher concentration of easily degradable matter such as fat and protein than the reject. In the incoming material, as well as in the reject, visual plastic objects and large fibres were present, while no visual large particles occurred in the liquid fraction. Analyses of the methane yield in the three streams showed that the liquid fraction has the highest methane potential. However, a considerable amount of methane can be produced from the reject and thus, a large amount of potential methane is lost in the present situation. Approximately 65 % of the methane that potentially can be produced in the slurry can be produced from the liquid fraction. Methane is a gas with a high energy value and can be converted to vehicle fuel. The energy in the reject is converted into heat and electricity when combusted in a combined heat and power plant. Just over 12 GWh of methane could be produced from digestion of the slurry. The corresponding energy production from the liquid fraction is 8 GWh. From combustion of the reject, almost 2 GWh of electricity can be produced and close to 4 GWh of heat. The total amount of energy that can be produced by applying the screw press is therefore larger when the screw press is applied. However, the energy in the gas is considered as a higher form of energy and the selectivity in the screw press should therefore be increased in order to achieve a higher methane production from the liquid fraction. Though, pre-treatment in the screw press gives benefits in terms of increased operational stability and a possibility to use the digestion sludge as a bio-fertiliser. A lab scale study was carried out in order to investigate the possibilities of increasing the methane production from the liquid fraction. By increasing the temperature in the mixing tank, more fat can be dissolved in the liquid phase in the slurry and be separated to the liquid fraction. According to the results of the study, the energy production could increase with close to 40 % if the fat concentration in the liquid fraction is increased by 35 %. Experiments carried out with electroporation of the waste show that an increase of the dissolved organic matter can possibly be achieved but th at the energy input that is required exceeds the benefit. The conclusion is that the screw press is efficient in separating unwanted material but that improvements are required in order to minimise the loss of methane

 14. Miljönyttan med att dumpstra : En livscykelanalys av återvinning och användning av matavfall från livsmedelsbutiker i Uppsala

  OpenAIRE

  Gunnarsson, Sofie

  2016-01-01

  The high level of food waste is a problem that arises along the production of food and is a contribution to climate change. Tons of food is unneccessary produced and in supermarkets large amounts of food that is perfectly edible is thrown away, because they are considered not salable. A lot of the food waste is still of good quality and possible to re-use. The gain of recycling food waste to its intended purpose as food has risen the interest of this project. A life cycle analysis has been ma...

 15. Small scale combustion of reed canary grass - inventory and evaluation of available technology; Smaaskalig foerbraenning av roerflen - inventering och vaerdering av tillgaenglig teknik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gustavsson, Lennart; Paulrud, Susanne

  2011-07-01

  The feasibility of commercially available boilers in the interval 50 kW to 1 MW for use with reed canary grass (RCG) as fuel has been preliminary evaluated. The capacity to handle the large ash volumes generated by RCG both in terms of ash withdrawal and combustion quality was used as the main criteria. Nine boilers and two burners were identified and classified in a three-step scale from verified functioning on RCG to possible functioning with some design changes

 16. Circumstances in a nuclear power plant. Organization of risk and institutionalization of safety; Omstaendigheter paa ett kaernkraftverk. Organisering av risk och institutionalisering av saekerhet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wessblad, H

  1999-01-01

  Risk societies are made of risk organisations. This dissertation is an ethnographic study of a risk organisation, of a nuclear power plant. Risk organizations have larger demands on their organization than traditional companies have. Risk societies, to come or already present, have new political agendas. Within a risk society the major task is to reduce and distribute the negative side effects of industrial production, not to increase and distribute well-fare in society, as it has been in an industrial society. This is a study of a risk organisation claimed to produce these negative side effects. The title of this thesis relates to specific occasions in the organisation. The branch concept, circumstances, defines `situations beyond normal performance`, which are to be reported to the nuclear authorities. These circumstances are rarely endangering man or material, but given the nature of nuclear power production, they have a potential to escalate to something larger. This dissertation focuses on how the organisation deals with these issues and reproduces safety as something taken-for-granted. The material is gathered using participant observation of different functions in the plant. The work is based on narration of situations, meetings, interviews, and small talk etc, in every-day-interaction. The dissertation describes how business-as-usual produce safety. It is a description of how values, norms, attitudes, ideas, knowledge are produced and reproduced. These issues are discussed mainly in an institutional theory perspective. What has become apparent is that functions governed by routines and instructions tend to be more flexible and reflecting than those dealing with new tasks, such as problem solving projects. Thus, these new projects tend to reproduce earlier established procedures. Through the narration of the various functions of the plant joined with theoretical discussions, different themes have been found describing how the organisation deals with difficulties and how it reproduces its normal practice. The themes are gathered under `safety is a fine art`. Legitimization of the organisation was related to the plant`s capacity to present an articulated rationality, while safety was in large produced by tacit knowledge

 17. PREPARATION FOR RETIREMENT - AVS SEMINAR

  CERN Multimedia

  Social Service

  2001-01-01

  The 500 or so participants in the fifth Preparation for Retirement seminar held at the end of March were unfortunately deprived of the planned session on the AVS due to the unavailability of the Director of the Caisse Cantonale Genevoise de Compensation (CCGC). We have since had formal confirmation that because of an extra workload due to important changes in the Swiss tax and social legislation and the implementation this summer of the maternity insurance in Geneva, the CCGC has suspended its participation in preparation for retirement seminars in the international organisations for the time being. Conscious of the necessity of offering a session dedicated to the AVS, it is with pleasure that we can inform you that one of our legal advisers, Mr Lorenz Stampfli, has accepted to lead this session. In order to allow for adequate preparation we have reserved the following date: Wednesday 26 September from 14.00 to 16.00 in the Main Amphitheatre The session will be open to all people already registered and any o...

 18. Kommunikationssvårigheter inom autismspektrumtillstånd : En fallstudie om användningen av det alternativa kommunikationsverktyget PECS

  OpenAIRE

  Larsson, Beatrice

  2014-01-01

  Syftet med denna studie är att undersöka användningen av det alternativa kommunikationsverktyget PECS (Picture Exchange Communication System), som är vanligt förekommande hos personer inom autismspektrumtillstånd (ASD). Hos människor inom ASD är det vanligt med kommunikationssvårigheter samt utpräglade beteendeproblem. Genom intervjuer med skola, habilitering och boende har PECS studerats utifrån olika aspekter. Hur går inlärningen till? Hur används verktyget i det dagliga livet? Vilka för- o...

 19. Crystallization-induced dynamic resolution R-epimer from 25-OCH3-PPD epimeric mixture.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Sainan; Tang, Yun; Cao, Jiaqing; Zhao, Chen; Zhao, Yuqing

  2015-11-15

  25-OCH3-PPD is a promising antitumor dammarane sapogenin isolated from the total saponin-hydrolyzed extract of Panax ginseng berry and Panax notoginseng leaves. 20(R)-25-OCH3-PPD was more potent as an anti-cancer agent than 20(S)-25-OCH3-PPD and epimeric mixture of 25-OCH3-PPD. This paper describes the rapid separation process of the R-epimer of 25-OCH3-PPD from its epimeric mixture by crystallization-induced dynamic resolution (CIDR). The optimized CIDR process was based on single factor analysis and nine well-planned orthogonal design experiments (OA9 matrix). A rapid and sensitive reverse phase high-performance liquid chromatographic (HPLC) method with evaporative light-scattering detector (ELSD) was developed and validated for the quantitation of 25-OCH3-PPD epimeric mixture and crystalline product. Separation and quantitation were achieved with a silica column using a mobile phase consisting of methanol and water (87:13, v/v) at a flow rate of 1.0mL/min. The ELSD detection was performed at 50°C and 3L/min. Under conditions involving 3mL of 95% ethanol, 8% HCl, and a hermetically sealed environment for 72h, the maximum production of 25(R)-OCH3-PPD was achieved with a chemical purity of 97% and a total yield of 87% through the CIDR process. The 25(R)-OCH3-PPD was nearly completely separated from the 220mg 25-OCH3-PPD epimeric mixture. Overall, a simple and steady small-batch purification process for the large-scale production of 25(R)-OCH3-PPD from 25-OCH3-PPD epimeric mixture was developed. Copyright © 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

 20. Arctic Visiting Speakers Series (AVS)

  Science.gov (United States)

  Fox, S. E.; Griswold, J.

  2011-12-01

  The Arctic Visiting Speakers (AVS) Series funds researchers and other arctic experts to travel and share their knowledge in communities where they might not otherwise connect. Speakers cover a wide range of arctic research topics and can address a variety of audiences including K-12 students, graduate and undergraduate students, and the general public. Host applications are accepted on an on-going basis, depending on funding availability. Applications need to be submitted at least 1 month prior to the expected tour dates. Interested hosts can choose speakers from an online Speakers Bureau or invite a speaker of their choice. Preference is given to individuals and organizations to host speakers that reach a broad audience and the general public. AVS tours are encouraged to span several days, allowing ample time for interactions with faculty, students, local media, and community members. Applications for both domestic and international visits will be considered. Applications for international visits should involve participation of more than one host organization and must include either a US-based speaker or a US-based organization. This is a small but important program that educates the public about Arctic issues. There have been 27 tours since 2007 that have impacted communities across the globe including: Gatineau, Quebec Canada; St. Petersburg, Russia; Piscataway, New Jersey; Cordova, Alaska; Nuuk, Greenland; Elizabethtown, Pennsylvania; Oslo, Norway; Inari, Finland; Borgarnes, Iceland; San Francisco, California and Wolcott, Vermont to name a few. Tours have included lectures to K-12 schools, college and university students, tribal organizations, Boy Scout troops, science center and museum patrons, and the general public. There are approximately 300 attendees enjoying each AVS tour, roughly 4100 people have been reached since 2007. The expectations for each tour are extremely manageable. Hosts must submit a schedule of events and a tour summary to be posted online

 1. Psycho-acoustical valuation of pleasant and less perceptible sound characters in wind turbine noise; Psyko-akustisk vaerdering av behagliga och mindre maerkbara ljudkaraktaerer i vindkraftverksljud - interaktiv utvaerdering och akustisk beskrivning av den skvalpande karaktaeren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Persson Waye, Kerstin; Agge, Agneta

  2001-03-01

  The report describes phase 3 in the ongoing project 'Perception and annoyance of wind turbine sounds'. The overall aim of the project is to increase the knowledge of annoyance and perception of wind turbine sounds in order for the industry to optimise wind turbine constructions. The specific aim for phase 3 was to evaluate the most noticeable and annoying psycho-acoustical character described as 'lapping'. The lapping characteristic was evaluated in experimental studies comprising in total 24 test subjects. With the object to obtain a pleasant sound test subjects were asked to vary four parameters related to the psycho-acoustical perception of 'lapping' in the original sound. The variations of parameters were carried out using an interactive sound processing system and done in such a way so the resulting sound always had a constant dBA level. The resulting values of three of the four parameters were significantly different compared to the original sound. A pleasant sound thus had low contents of the different lapping characteristics. While no difference was found between the original sound and the resulting sound with regard to the equivalent frequency spectra, some differences could be detected using Zwickers loudness calculations. Some differences may be attributed to a lower degree of roughness in the 'pleasant sound'. It is however more likely that the difference between the noises as regard the content of specific loudness in the frequency range of 1270 to 3150 may be of greater importance. Analysis of conventional acoustical measures were not sufficient to predict subjects perception of noticeable and unpleasant characteristics in wind turbine sounds. Further analysis should be pursued of how to best describe an unpleasant or pleasant wind turbine sound.

 2. En annan bild av islam : En jämförelse av hur islam och muslimer framställs i svenska nyhetsmedier och i SVT:s dokumentärserie Jag är muslim

  OpenAIRE

  Bonnevier, Emilia

  2018-01-01

  Since Islam and Muslims are often portrayed in connection with terrorism, female oppression and security in Swedish news media, I decided I wanted to write my study on the subject “Islam and Swedish media”.   The aim with this study was to examine whether SVT’s documentary series Jag är muslim (I am Muslim in English) portrays Muslims differently from Swedish news media, and if so – how? To find out whether there was a difference, I used following questions: How are Islam and Muslims portraye...

 3. Potential utilization of biomass in production of electricity, heat and transportation fuels including energy combines - Regional analyses and examples; Potentiell avsaettning av biomassa foer produktion av el, vaerme och drivmedel inklusive energikombinat - Regionala analyser och raekneexempel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ericsson, Karin; Boerjesson, Paal

  2008-01-15

  The objective of this study is to analyse how the use of biomass may increase in the next 10-20 years in production of heat, electricity and transportation fuels in Sweden. In these analyses, the biomass is assumed to be used in a resource and cost efficient way. This means for example that the demand for heat determines the potential use of biomass in co-generation of heat and electricity and in energy combines, and that the markets for by-products determine the use of biomass in production of certain transportation fuels. The economic conditions are not analysed in this study. In the heat and electricity production sector, we make regional analyses of the potential use of biomass in production of small-scale heat, district heat, process heat in the forest industry and electricity produced in co-generation with heat in the district heating systems and forest industry. These analyses show that the use of biomass in heat and electricity production could increase from 87 TWh (the use in 2004/2005, excluding small-scale heat production with firewood) to between 113 TWh and 134 TWh, depending on the future expansion of the district heating systems. Geographically, the Stockholm province accounts for a large part of the potential increase owing to the great opportunities for increasing the use of biomass in production of district heat and CHP in this region. In the sector of transportation fuels we applied a partly different approach since we consider the market for biomass-based transportation fuels to be 'unconstrained' within the next 10-20 years. Factors that constrain the production of these fuels are instead the availability of biomass feedstock and the local conditions required for achieving effective production systems. Among the first generation biofuels this report focuses on RME and ethanol from cereals. We estimate that the domestic production of RME and ethanol could amount to up to 1.4 TWh/y and 0.7-3.8 TWh/y, respectively, where the higher figure describes future opportunities. The analysis of biofuels produced using second-generation technology focuses on the design of energy combines and the physical conditions for utilising the produced heat in the district heating systems. Since we consider the utilisation of district heating systems as heat sinks to be relatively limited, it is of great importance to design the energy combines so that the heat production is limited. This can be achieved through good heat integration and optimisation of the biofuel production. Taking the development over the past few years and current policy instruments into account, we find it realistic that the use of biomass in heat and electricity production will increase in line with our estimates, i.e. by 30-50% within the next 10 to 20 years. Future use of biomass in production of transportation fuels, on the other hand, is more difficult to assess

 4. RDandD Programme 2010. Programme for research, development and demonstration of methods for the management and disposal of nuclear waste; Fud-program 2010. Program foer forskning, utveckling och demonstration av metoder foer hantering och slutfoervaring av kaernavfall

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2010-09-15

  The RD and D programme 2010 gives an account of SKB's plans for research, development and demonstration during the period 2011-2016. SKB's activities are divided into two main areas - the programme for Low and Intermediate Level Waste (the Loma program) and the Nuclear Fuel Program. The RD and D Programme 2010 consists of five parts: Part I: Overall Plan, Part II: Loma program, Part III: Nuclear Fuel Program, Part IV: Research on analysis of long-term safety, Part V: Social Science Research. The 2007 RD and D programme was focused primarily on technology development to realize the final repository for spent nuclear fuel. The actions described were aimed at increasing awareness of long-term safety and to obtain technical data for application under the Nuclear Activities Act for the final repository for spent fuel and under the Environmental Code of the repository system. Many important results from these efforts are reported in this program. An overall account of the results will be given in the Licensing application in early 2011. The authorities' review of RD and D programme in 2007 and completion of the program called for clarification of plans and programs for the final repository for short-lived radioactive waste, SFR, and the final repository for waste, SFL. This RD and D program describes these plans in a more detailed way

 5. Power, heat and cooling production for a group of buildings (CHCP); Integrerade loesningar foer produktion av kraft, vaerme och kyla (CHCP) i grupper av byggnader med el-, vaerme- och kylbehov

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nelson, Corfitz [Svenskt Gastekniskt Center AB, Malmoe (Sweden); Bjurstroem, Henrik; Cronholm, Lars-Aake; Forsberg, Maya [AaF-Energi och Miljoe AB, Stockholm (Sweden)

  2005-04-01

  Small-scale production and distribution of power, heat and cooling (CHCP) for a group of buildings is described in this report on a general level. Possible system solutions are identified and a summary of the state-of-the-art is provided. Costs have been compared for different system solutions using a fictitious group of buildings in a case study. CHCP (Combined Heat, Cooling and Power) is an acronym used for a compact cogeneration unit (CHP) that also provides cooling, where cooling may be produced using an absorption cooling machine. The advantage of heat-driven cooling process combined with a cogeneration unit offers is an increase of the annual number of hours during which the cogeneration is operated. This should lead to an increased competitiveness for small-scale cogeneration also in Sweden, which should become even better if the price for electricity continues to increase. Systems with cogeneration and cooling are often associated with the concept of 'distributed generation' of electricity and with units in single buildings such as hotels, hospitals, offices, shopping centers etc. They could also be considered for groups of buildings connected to a small distribution network for district heating, and district cooling. Both steam and hot water are possible energy carriers. The focus of the study was small-scale cogeneration units in the range 0,1 to 2 MW{sub e} with natural gas as fuel. For the sake of the analysis of profitability and of investment, a fictitious area has been defined with four buildings: two hotels, an office and a shopping centre. The maximum total heat and cooling loads of this area are 8 MW heat and 3.5 MW cooling. The alternatives to heat-only boilers and electric chillers in each building studied were based on piping networks. The results from the calculations show that local production of electric power, heat and cooling is possible in buildings and areas with large energy consumption. With prices and assumptions as in the basic case, the payback period for a network bound system with centralised production of district heating and district cooling is about 10 years. Heat and cooling are produced with a CHP unit common to all four buildings and a common electric chiller. Using an absorption chiller is not economically interesting. Placing a CHP unit and an electric chiller in each building in the area considered yields a payback period of about 8 years, which is somewhat shorter. As for a system with a common CHP, absorption chillers are not economically attractive. Systems where heat is distributed as steam or hot water to local cooling units are not economically interesting because investments in the absorption machines are too large.

 6. Status, remaining service-life and quality assurance of PP-materials in flue-gas applications; Status, kvarvarande livslaengd och kvalitetssaekring av PP-material i anlaeggningar foer rening och kondensering av roekgaser

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jacobson, Karin

  2011-10-15

  Background: The project is intended to provide a better understanding of how the service life of PP-materials is affected when used in flue-gas applications. It intends to form a basis for the development of relevant techniques and a methodology from which it is possible to give advice and guidance so that the quality of PP-materials can be ensured for a given desired service life. In addition it aims as being able to assess the status and remaining life of PP-materials in current components. Project outline - An inventory, contact and choice of facilities for closer cooperation. Plants with high proportions of PP in the equipment have been prioritised. - Visits to the chosen sites during shut-down periods for inspection and collection of samples from different PP details for further analysis in the laboratory. Collection of operating data and experiences of the use of PP (operating time/exposure conditions in different parts, component substitutions that have been made, etc.). - Systematic studies of the processes and mechanisms for stabiliser consumption over time. - Developing methods and methodology on which advice and guidance can be based so that the quality of PP-materials can be ensured for a given desired service life. The goal is to be able to assess the status and remaining service-life of the PP-materials in flue-gas applications. Results and Conclusions: It has been found that corrosion is relatively rare and that the main factors limiting the use and longevity of polypropylene are the thermal properties (thermal expansion and heat distortion). Leaching of stabilisers from the material is also commonly found but only a few cases of oxidative degradation, as a result of this, have been observed. An important part of the project has been to develop techniques and methodologies to assure the quality PP-material for a desired service life, and to assess the status and remaining life of the PP- materials in flue-gas applications. To do this, samples that had been exposed in the Brista and Igelsta works for an earlier Vaermeforsk Project (Materials for flue gas condensation, Stage 2, M4-303, 2004) were very useful for this. Here the OIT method, which has traditionally been the most commonly used to assess the remaining service life with respect to stabiliser concentration, was compared with FTIR and FTIR line-scan. It turned out that, especially the latter method, gives a clearer and fuller picture of the remaining amount of stabiliser than OIT. It also has the potential to be even more sensitive by further method development. However, none of the methods can provide a clear picture of the remaining life. It turned out that one material which would have been recommended to be taken out of service after only eight months in operation (according to all three techniques) survived another 3 years without detecting even the smallest decline in material properties. News value The results from the method development are interesting not only for the use of PP in flue-gas applications, but for all environments where PP is used. Further development of the line-scan FTIR technique may provide new opportunities for more correct lifetime predictions.

 7. Ränteavdragsbegränsningar : En analys av nuvarande ränteavdragsbegränsningar och  alternativa metoder

  OpenAIRE

  Nydahl, Johan

  2013-01-01

  Interest deduction limitation rules have an important function as the regulations prevent the Swedish tax base to decrease. However, the restrictions must not be at the expense of the business environment. Interest deduction limitation rules that do not work in a satisfactory manner are likely to make Sweden a less favourable country to establish in.   The first Swedish rules which were aimed to restrict interest deduction threaded into force in 2009. The rules were applicable to intercompany...

 8. Utvärdering för utveckling av utbildning : Med sikte på delaktighet och deliberation

  OpenAIRE

  Fjellström, Mona

  2013-01-01

  The overall aim of this thesis is to explore how evaluation can support higher education development. The thesis addresses the current use of evaluation machines (Dahler-Larsen, 2012b) in relation to the distinctive features of higher education development. Evaluation and educational change are discussed from a social constructivist perspective. Key concepts are: evaluation as a context sensitive process with the purpose of understanding and assessing the value of education (Elliott & Kus...

 9. Supply of biofuels in short term and long term; Utbudet av biobraenslen paa kort och laang sikt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lundmark, Robert (Luleaa Univ. of Technology, Luleaa (Sweden))

  2009-07-01

  The report aims to assess the economics of biofuels-supply in Sweden. This is done by constructing supply curves for the relevant categories of biomass. Further assessment is made on the future supply with a 10- and 25-year perspective, inter alia, to allow the adaptation of forest and agricultural sector technologies to more efficient use of biomass. The presence of regional and international markets is also included in the analysis. The model allows an estimate of a range for each category of biomass. These then form the basis for constructing different aggregate supply curves. The results indicate economic opportunities to increase the harvesting of biomass for a given cost. This increase is dependent on the prevailing cost. However, the results indicate that previous studies overestimate the potential reasons, why a higher degree of confidence is needed in order to formulate various policy measures

 10. Developing of FTIR- and new probe technique for combustion gas analysis; Utveckling av FTIR- och sondteknik foer gasanalys i foerbraenningsrum

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Johansson, Annika; Andersson, Christer [Vattenfall Utveckling AB, Stockholm (Sweden); Thulin, C [Swedish National Testing and Research Inst., Boraas (Sweden); Karlsson, Maria; Aamand, L E [Chalmers Univ. of Technology, Goeteborg (Sweden)

  1996-08-01

  The objective of the reported project has been to develop and field test a versatile measurement system for combustion gases based on the FTIR technique. The project has included the following stages: Development of gas sampling methods, Further development of the FTIR technique, Field testing of the measurement system. The development of evaluation routines based on CLS and PLS methods has lead to the conclusion that both methods are well suited for the application in question, which enables an automation of the evaluation procedure. However, the elaboration of versatile and quality controlled methods is time consuming and the application requires a qualified user. With the dilution probe prototype, a satisfactory rejection of particles is achieved at the same time as a good mixing of the dilution gas and the sample gas takes place. Sampling is performed without using a filter at the probe tip. The intended function of the probe requires that most particles can be rejected without giving rise to a too high dilution ratio. This was achieved in the middle and upper part of the CFB boiler. Comparisons of measurement data from field measurements with the developed probe concept and the `conventional` CTH extractive probe show that the results are in good agreement in many cases, but also that interesting discrepancies exist. Sampling artefacts have been noticed for the gases HCN and SO{sub 2}, where HCN and SO{sub 2} are found in higher concentrations when sampling with the dilution probe. Analyzed concentrations of CO and hydrocarbons (methane, ethene and acetylene) are throughout all the measurements lower when the dilution probe is used. 21 refs, 34 figs, 29 tabs

 11. Attitudes and participation at establishment of wind power offshore; Attityder och delaktighet vid etablering av vindkraft till havs

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Waldo, Aasa (Inst. of Sociology, Lunds Univ., Lund (Sweden)), e-mail: Asa.Waldo@soc.lu.se; Mikael Klintman (Research Policy Inst., Lund Univ., Lund (Sweden))

  2010-04-15

  Wind power has previously been regarded as small-scale in character, as it has often been built as small groups of windmills. In recent years, wind power projects on a larger scale have been developed and established, making wind power more significant for the local community and its inhabitants. The present report is based on a study of views expressed by locals as regards offshore wind power. The report aims at examining the coordination between different stakeholders; decision-makers, communities and entrepreneurs concerning two wind power projects: Lillgrund in The Sound (Oeresund), and Utgrunden II in the Kalmar Strait (Kalmarsund). The report is intended to provide an understanding of attitudes and perceptions of risks and possibilities of various local stakeholders in these two cases. Conceptual tools are borrowed from our own studies as well as other researchers' previous studies of attitudes, values, and forms of public participation. Since the study objective has been to seek the stakeholders' own formulations of problems and opportunities concerning the projects, we have used a qualitative research design. Three types of techniques have been used to gather information: document analysis, field observations and in-depth interviews. Positive as well as negative attitudes towards the two wind power projects have been analyzed in both regions. The positive attitude is mainly based on ethical values, and for some also on material values (projects can create jobs and economic growth in the local community). The negative attitude is partly based on aesthetic values and a combination of substantive and ethical values (wind power is seen as unprofitable and inefficient). The analysis shows that there is need for increased knowledge, both through the provision of facts about economic and technical conditions of wind power and, by better understanding of local stakeholders' conceptions of wind power projects. Criticism of wind power is largely based on a view that it could not be an effective way to produce energy, and that it could not possibly bear its own costs. Thus, wind power entrepreneurs should clearly show environmental benefits, profitability and efficiency in a specific project draft. Moreover, negative emotions towards wind power projects are closely associated with aesthetic values. How people perceive the relative weight between opportunities and risks of the wind power establishment should be taken as a central part of the dialogue related to wind energy projects. It is crucial that the risks experienced by various stakeholders are identified and get substantial room in the planning and decision-making process, even if the entrepreneurs or authorities do not share these risk perceptions. In the local context, views of opportunities may function as a counter-weight to the negative effects that may be associated with the wind power project. It is highly preferable that these opportunities be identified in dialogue with the local community, and elucidated by the entrepreneurs and authorities. In this study, as well as in previous studies, it has been evident that limited potential for the local society to participate in the planning and decision process often overshadows the final result, in this case the physical wind power plant. The two projects studied were based on central political decisions. Given the increased role that wind power is supposed to play in Swedish energy supply, it is perhaps inevitable that some decisions are taken centrally. Yet, this entails limitations concerning the possibilities of participating and influencing the planning and decision-making process. Moreover, the high, political level of certain decisions is a challenge for entrepreneurs in creating public participation in such parts of the issue that people find meaningful to engage in. However, the possibility of using municipal veto against wind power projects is one main principle where influence can be exercised on a local level. This principle creates pressure on central authorities to secure support for the national objectives of wind power expansion, and on the entrepreneurs to get support for specific projects in the local community. Our analysis shows the importance of people knowing about a plant early in the process - and indeed to be part of some decision making - to create legitimacy for the process, and ultimately legitimacy for the specific wind farm. In order to create participation it is important to have a dialogue where all participants take part in the discussion with an open mind to new facts and perspectives, and that all experiences and concerns are treated with respect. In this report we have stressed the economic part as being a potential for active, local involvement in wind energy issues. From this study however, we want to emphasize the importance of distinguishing between different forms of economic participation.

 12. Inventory of future power and heat production technologies. Partial report Wind Power; Inventering av framtidens el- och vaermeproduktionstekniker. Delrapport Vindkraft

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Clausen, Niels-Erik; Lawaetz, Henrik; Lemming, Joergen; Morthorst, Poul Erik [Risoe National Laboratory, Roskilde (Denmark)

  2008-12-15

  The development of the wind energy technology has been very successful from the 1970s and up till now. Initially there was a battle between wind turbine concepts, but the commercial winner today is the three-bladed horizontal axis, upwind, electricity producing and grid connected wind turbine with availability on mature markets somewhere around 99%. An important contributor to the growth of the European market for wind energy technology has been EU framework legislation combined with legislation at the national level. The binding target for renewable energy in Sweden is proposed to be 49% of the final energy consumption in 2020 compared to 39.8% in 2005. To stimulate the development of wind energy and to promote a specific national goals Sweden is mainly using an electricity certificate system. The target is to increase the production of electricity from renewable sources by 17 TWh in 2016, relative to corresponding production in 2002. There is not at specific target for the use of wind energy. A future energy system that includes a high proportion of wind energy will be expected to meet the same requirements for security of supply and economic efficiency as the energy systems of today. The variability of wind power create a specific challenges for the future energy systems compared to those of today. The economics of wind power depends mainly of investment cost, operation and maintenance costs, electricity production and turbine lifetime. An average turbine installed in Europe has a total investment cost of 1.230 Euro/kW with a typically variation from approximately 1000 Euro/kW to approximately 1400 Euro/kW. The calculated costs per kWh wind generated power range from approximately 0.07-0.10 Euro/kWh at sites with low average wind speeds to approximately 0.05-0.065 Euro/kWh at good coastal positions, with an average of approximately 0.07 Euro/kWh at a medium wind site. Offshore costs are largely dependent on weather and wave conditions, water depth, and distance to the coast. The cost of wind generated power is higher for offshore wind farms that for on land ones ranging from approximately 0.06 Euro/kWh to more than 0.09 Euro/kWh. Assuming a learning rate at 10% and a doubling time of total installed capacity of four years the cost interval would in 2015 be approximately 0.048 to 0.055 Euro/kWh for a coastal and inland site, respectively

 13. Quantification and characterization of emissions from small-scale biofuel combustion; Kvantifiering och karakterisering av faktiska utslaepp fraan smaaskalig biobraensleeldning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Johansson, Linda; Gustavsson, Lennart; Johansson, Mathias; Oesterberg, Stefan; Tullin, Claes; Persson, Henrik [Swedish National Testing and Research Inst., Boraas (Sweden); Cooper, David; Sjoedin, Aake; Potter, Annika; Brorstroem-Lunden, Eva [Swedish Environmental Research Institute, Goeteborg (Sweden)

  2003-09-01

  This report is the final report of a project within the BHM research program. A comprehensive set of emission measurements has been conducted on domestic biomass boilers for wood logs and wood pellets. Within the project development of a simple method for field sampling has also been included. During the emission studies, different boilers with respect to age, design, and biomass fuels are included in the study, which also covers two oil-fired boilers for comparison. The total number of measurements cases was 29, from which 25 were measured at the laboratory and the remaining in field. Two of the cases were domestic oil burning, and were included as a comparison. The gas measurements comprised carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO{sub 2} ), oxygen (O{sub 2} ), total organic carbons (TOC), nitrogen oxides (NO{sub x} ), polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH), and 33 volatile organic compounds (VOC). Particle emissions were characterised by mass concentration, number concentration, and the corresponding particle size distributions. The mass concentration of particles ranged from 13 mg/MJ (wood pellets) up to 2200 mg/MJ for a water cooled wood boiler without heat storage tank. The CO emission increased with increased air ratio, which indicates that air supply was not the limiting parameter for CO burnout. Poor combustion conditions could instead be explained by poor mixing conditions, or that the excess air was that large that it can be suspected to cool the combustion chamber, resulting in high CO emissions. The TOC emission was shown to correlate to the CO emission. TOC varied between 1 and 4800 mg/MJ, presented as methane-equivalents, and CO-emissions between 30 and 16400 mg/MJ. Both TOC and CO are indicators of combustion conditions. The large variations in concentrations can be explained by the large differences in combustion devices, operation of the equipment, and fuel-quality, investigated. Methane made up the largest fraction of the VOC emissions in all of the measurements cases. In general, the pellet burners were more equal in performance with lower emissions than the wood boilers. The lowest emissions from wood boilers were obtained from combustion of dry wood logs in modern, ceramic-lined boilers connected to heat storage tanks. It was also observed that most emissions could be considerably lowered by connecting an old-type wood boiler to a heat storage tank, (however increased flue gas temperature was observed) or by firing small (in relation to the combustion chamber) batches of wood. A simple method for measurement of CO, CO{sub 2} , O{sub 2} , OGC/TOC, NO{sub x} , and VOC has been developed and verified within this project. With the simple method flue gas from the chimney on a roof can be collected in foil balloons. The method does not need electricity.

 14. Översikt och detaljstudium av hårdvara för laborationer i datorteknik

  OpenAIRE

  Pettersson, Joel

  2015-01-01

  Detta kandidatexamensarbete avser att bidra till att hålla utbildningen i datorteknik på KTH i Stockholm uppdaterad. Möjligheten undersöks att i laborationer i datorteknik ersätta Alteras DE2-kort med enkortsdatorn Chipkit Uno32. Den centrala frågan är vilken effekt ett sådant byte skulle ha på utvecklingsmiljön i kursen. För att ta fram beslutsunderlag kring Uno32, experimenterar jag med att utveckla relevanta program på enkortsdatorn. Detta arbete samlar min erfarenheter. Jag beskriver två ...

 15. Greenhouse gas emissions and sinks in the Swedish forest industry; Svenska skogsindustrins emissioner och upptag av vaexthusgaser

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hagberg, Linus; Karlsson, Per-Erik; Stripple, Haakan; Ek, Mats; Zetterberg, Therese; Zetterberg, Lars

  2008-06-15

  In this study, the greenhouse gas uptake and emissions are estimated for activities associated with the Swedish forest industry. The study is intended as an update of a previous emission inventory from 1994. The inventory includes uptake and emissions of carbon dioxide (CO{sub 2}), nitrous oxide (N{sub 2}O) and methane (CH{sub 4}) in the forest ecosystem (all productive forest land in Sweden) and in the forest industrial production system, which here includes forestry and logging, manufacturing industries (pulp and paper industry, the sawmill industry and board industry), and transport of forest raw material and forest products in Sweden. The study shows that the overall net result of the Swedish forest industry activities is an annual removals of greenhouse gases equivalent to 1.6 million tonnes of CO{sub 2} equivalents. The result is however beset with considerable uncertainties, especially with regard to changes in carbon stocks in the forest ecosystem. The overall results of the calculations are also dependent on how forest industry activities delineated. The study shows that the issues in the forest industrial production system has decreased by about 40% since the early 1990s from the equivalent 5.8 million tonnes CO{sub 2} equivalents to 3.5 million tonnes of CO{sub 2} equivalent, despite increased production. The study also shows that the forest industry total contributions to the Swedish forest constitutes a net sink of greenhouse gases, which we estimated at 5.2 million tonnes of CO{sub 2} equivalents. This is due primarily to a continued net growth in the Swedish forest, which is the result of an active and sustainable Forestry. Most of the forest land represents a significant lowering of CO{sub 2}, while the organogenic soils, which accounts for a smaller proportion of forest areas, probably account for a significant emission of CO{sub 2}. Above all, included in the calculations of gas exchange in the forest ecosystem, is a large emission of CO{sub 2} from ditched forested organogenic soils which should be considered as very uncertain and that may be great impact on the results

 16. Model based control and optimization of a feed-water heater train; Modellbaserad reglering och optimering av en foervaermarekedja

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Velut, Stephane; Raaberg, Martin; Wendel, Hans (Grontmij AB (SE))

  2007-12-15

  Thermal power plants are complex processes in which many variables must be monitored and controlled in real-time for a safe and economic operation. The complex interactions between actuators and controlled variables as well as the load dependent dynamics make the design and tuning of all controllers a challenging task. A mathematical model of the process that describes critical characteristics such as dynamics, interactions, and nonlinearities might greatly facilitate the task of the control engineer. Such controllers can be designed in a rather systematic way to achieve good performance in terms of response time and robustness. This enables the operator to run the process closer to its limits while minimizing damage risks. The goal of the project was threefold. The first objective was to describe the available methods to compute process models directly from experimental data and illustrate how those models can be used for control design. The second objective was to apply some of the fore mentioned methods on a specific process, namely a feed water heater train to control the level in each preheater. The third objective was to analyze how the level in each preheater affects the thermal efficiency of the plant and derive adequate set-points for the model-based controllers. The project started at the end of the production season, which resulted in a tight schedule for the planning and the realization of experiments. Informative data could however be collected and models could be derived for some specific loads. Unfortunately the effect of the changes in the level set point could not be verified because of the limited length of the experiments. The project results can be summarized as follows: The way the condensate level should be chosen in every preheater has been formulated as a simple optimization problem that aims as maximizing the thermal efficiency of the plant. Even though the model used in the optimization was simple, the results were pretty intuitive. The levels should be chosen as low as possible. However, at low loads it may be beneficial to raise the level in some preheaters to increase the overall bleeding flow. Linear black-box models are sufficient to describe the level dynamics in the preheaters for a given load. Some static input transformations that take into account known nonlinearities such as valve characteristics can further improve the results. Cross-couplings in the studied process are limited and the need for multivariable controllers is therefore not so big. Model based controllers (PID with and without decoupling and LQG control) have been computed using the models previously derived. The results are satisfactory and show the potential of model-based controllers to achieve a compromise between short response time and robustness

 17. Om professionella aktörers musikpedagogiska definitionsmakt : En kulturhistorisk studie av samband mellan musikpedagogisk teori och definitionsmakt

  OpenAIRE

  Uddholm, Mats

  2012-01-01

  The aim of this thesis is to illuminate which role theories of music education can have in the dialectic between discourse and competence in the practice of music pedagogy. The thesis stems from a problem-oriented project that resulted in the formulation of the following research question: how can the connection between music education theory and the power of definition be described and problematized from a cultural-historical perspective using Vygotsky's thesis of Semiotic Thinking? In his r...

 18. Mapping weathering and corrosion damage on biological treatment plants; Kartlaeggning av vittrings- och korrosionsskador paa biologiska behandlingsanlaeggningar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boubitsas, Dimitrios; Aakesson, Urban (Swedish Cement and Concrete Research Institute, CBI, Stockholm (Sweden)); Hellstroem, Hanna; Henriksson, Gunilla (Swedish National Testing and Research Inst., Boraas (Sweden))

  2010-09-15

  Problems regarding that leachate from food waste have been corroding vehicles and concrete slabs has been reported by Biogas- and composting plants. The results from this project show that concrete doesn't have enough resistance in these environments where food waste is treated. No matter which quality of concrete is put in use these problems will occur, though in different speeds. To ensure the function of the concrete construction, the concrete must be protected with a sealing coat. These sealing coats must be able to endure the aggressive nature from leachate coming from food waste and be resistant to mechanical abrasion from vehicles. In the report several seal coatings are shown that have been used for solving measures. Some of these have worked, while others didn't work as well. To be able to ensure the function within the different seal coatings they have to be tested in 'their proper' environment considering the chemical temperature and composition of the leachate. There are no standard methods to perform this, they have to be developed. There are plans for a new study where you bring out specific demands and standard methods for seal coats in food waste environments. Corrosion problems also occur on gathering vehicles for food waste and mechanic equipment at treatment plants, it is desired also to deal with these issues and a study is recommended regarding the influence from food waste on metal materials that are in contact with food waste

 19. Svårigheter och misslyckanden med att vara den"neutrala forskaren". En kritisk granskning av en normativ uppsats.

  OpenAIRE

  Axelsson, Kate

  2001-01-01

  This paper discusses difficulties and Failures with being a Neutral and objective scientist when writing about a subject which he or she is dedicated too.The purpose with this paper is to study the knowledge process, in other words, is some knowledge harder to see due to the scientist dedication to the subject or is some knowledge constructed due to the scientist dedication to the subject studied, and the process of intermediating, in other words, how to validate the results. Subject which is...

 20. Measurements of cold and hot water in ten dwellings; Maetning av kall- och varmvatten i tio hushaall

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wahlstroem, Aasa; Nordman, Roger; Pettersson, Ulrik (Swedish National Testing and Research Inst., Boraas (Sweden))

  2008-07-01

  Reducing tap water consumption has considerable potential for reducing overall environmental impact. It not only saves fresh water, but also gives significant savings of energy that would otherwise have been needed to heat hot water. However, in order to improve the energy efficiency of building services systems and to help occupants act more energy-efficiently, more knowledge is needed on how water is used in our homes. Today, we actually know very little about usage patterns from one tapping point to another, or the division between cold and hot water use, and this study aims to help provide appropriate information. The aim of this project is to increase the knowledge of how tap water is used in Swedish households. The main purpose is to gain knowledge of how to decrease the energy use and for that reason the description of the use of hot water is essential. Measurement has been made of hot and cold water use at each tapping point in ten dwellings: four apartments in apartment buildings, and six single-family buildings. The households were of the following categories; single, young couple, middle-aged couple and families with children. The number of households is too low to represent the water use at national level, but can still contribute with important knowledge of how we use water in our homes. The results show the following division of tap water use: - wash basin: 19% (11 % hot water and 8 % cold water); - kitchen sink 41% (23 % hot water and 18 % cold water); - shower/bathtub 40% (27 % hot water and 13 % cold water). About 61% of the total water quantity is hot water (note that cold water for toilet flushing and for laundry is not included in the total water use). The proportions between tapping points are very similar for the dwellings in the apartment buildings and single-family houses, and the use of water in the shower/bathtub is essentially the same as the use in the kitchens. In the single-family buildings the water use in laundry rooms was measured, as well as the total water use in the buildings via the central meter for water use. When the total water use is estimated (including water for toilets, laundry and outdoor use), the proportion of hot water for the single-family buildings amount to 33 % of the household's total water use. Hot water use per person in the dwellings is very different and ranges from 5.5 to 25.1 m3 per person and year. Estimated daily hot water use per person range from 58 to 156 litres per person, which is less than results in previous investigations. More than 57% of all tappings are less than 1 minute long and over 53% of the number of tappings are made in the kitchen sink. The average time for a shower/bath is 4.7 minutes for hot water and 4.6 minutes for cold water

 1. Biofuel Drying - Literature Study and Definitions, Concepts and Terms; Torkning av biobraensle - litteraturstudie samt definitioner, begrepp och termer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sanati, Mehri; Faghihi, Mostafa

  2001-09-01

  The report contains one section with definitions and explications of terms in the field of drying of biofuels. The second section presents, in english, the result of a literature study in the same subject, based on 90 literature references.

 2. Mångfaldens marknad och arbetets villkor : Om följder av kundval (LOV) i hemtjänsten

  OpenAIRE

  Thörnquist, Annette

  2013-01-01

  Over the past few decades, the welfare sector in Sweden has been increasingly exposed to competition. Even though this transformation has caused intense debate, the effects of this change in working life have been less discussed. The aim of this study is to investigate how the system of customer choice (“LOV”) in home-based elderly care affects the workers’ employment and working conditions. The study draws mainly upon experiences from three municipalities in Central Sweden: Uppsala, Linköpin...

 3. Elimination of nuclear power in Italy - Consequences and future; Avveckling av kaernkraften i Italien - Konsekvenser och framtid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mascanzoni, D

  1995-08-01

  The report describes how the elimination of nuclear power has affected power production, industry and education in Italy. A referendum after the Chernobyl accident led to the phase-out, after 20 years of operation. The most important consequence has been to loss of competence in an area where Italy has been advanced for several years. Industry, in particular, has lost most of its competence, and universities have lost most of the students in reactor technology. Dependence on foreign energy supply is highest among the industrialized countries. The future for nuclear power is also discussed, changes in the political climate can make room for a return of nuclear power. 22 refs, 4 figs.

 4. The energy logistic model for analyses of transportation- and energy systems; Energilogistikmodell foer systemberaekningar av transport- och energifoersoerjningssystem

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blinge, M

  1995-05-01

  The Energy Logistic Model has been improved to become a tool for analysis of all production processes, transportation systems and systems including several energy users and several fuels. Two cases were studied. The first case deals with terminal equipment for inter modal transport systems and the second case deals with diesel fuelled trucks, cranes and machines in the Goeteborg area. In both cases, the environmental improvements of the city air quality are analyzed when natural gas is substituted for diesel oil. The comparison between inter modal transport and road haulage shows that the environmental impacts from the operations at the terminal are limited, and that the potential for environmental benefits when using inter modal transport is improving with the transportation distance. The choice of electricity production system is of great importance when calculating the environmental impact from railway traffic in the total analysis of the transportation system. 13 refs, 27 tabs

 5. Technology and costs for decommissioning Swedish nuclear power plants; Teknik och kostnader foer rivning av svenska kaernkraftverk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hedin, Gunnar; Gustavsson, Boerje [Westinghouse Electric Sweden AB, Vaesteraas (Sweden); Carlsson, Jan [Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co., Stockholm (Sweden)

  2004-06-01

  SKB has already performed three studies on available technology and approximate costs for decommissioning Swedish NPPs (years 1986, 1994 and 2000). The present report is an update of the year 2000 report with emphasis on areas that have been studied since the publication of that report. The report also gives a review of the technologies that have been chosen for decommissioning the Swedish reactors. The cost-estimation has also been updated and indexed to the present monetary situation. Areas in need for further studies are pointed in the report.

 6. Energy. Health, environment, and safety hazards. Final report from the Energy Commission. Energi. Haelso- miljoe- och saekerhetsrisker. Slutbetaenkande av energikommissionen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1978-01-01

  The Swedish Energy Commission in its main report (''Energy'', SOU 1978:17) presented its considerations and put forward its proposals for a Swedish Energy policy for the next decade. This report contains complementary information on health hazards, risks of major accidents and sabotage, and problems of waste management. The presentation takes the form of a comparison of such risks in relation to different sources of energy. The Commission is not unanimous in its estimates of the relative hazards of different energysystems. The Commission recommends the initiation of a large number of studies concerning the possible ways the increase the safety and reduce the adverse effects of energy production.

 7. Motor fuels made by direct liquefaction of coal, peat and biomass. Drivmedel genom direktfoervaetskning av kol, torv och biomassa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Granath, L; Karlsson, G; Karlsson, G; Nilsson, T

  1981-01-01

  The Department of Chemical Technology at the Royal Institute of Technology has completed a system study concerning direct liquefaction of peat and biomass to produce transportation fuel. A comprehensive survey of coal liquefaction is included. Gasoline produced in Sweden from direct liquefaction of imported coal may compete with regular gasoline at the earliest around 1985. Biomass can become a competitive alternative to black coal at the beginning of the 21st century. Methanol can be produced from wood with a higher efficiency than the transportation fuels which are produced by direct liquefaction. The peat is not good source for liquefaction as wood chips. A continuously working liquefaction plant designed also for peat among other substances is under construction at the Royal Institute of Technology, Stockholm.

 8. Analyses of copper from a prototype capsule 5 and 6; Analyser av koppar fraan prototypkapsel 5 och 6

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Taxen, Claes; Lundholm, Martin; Persson, Dan; Jakobsson, Dan; Sedlakova, Miroslava; Randelius, Mats; Karlsson, Oskar; Rydgren, Pontus; Kimab, Swerea

  2012-12-15

  'Prototype' is a series of experiments where SKB, the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co, expose the full scale copper canisters under conditions intended to be representative of a repository for spent nuclear fuel, however, without radioactivity (SKB 2012) . Copper from one of these installations, deposition 5, has been studied for corrosion . Samples were also taken from the capsule that had been exposed in deposition 6. Drill cores across the capsule wall has been documented regarding microstructure. All samples have been exposed for about seven years in the prototype repository. Studies carried out leads to the following conclusions: Regarding the ring on top of the capsule from the deposition 5; There are local corrosion with a depth of 3-5 microns. The general or uniform corrosion that has occurred can not be quantified. The relatively sharp traces of processing of the material before exposure indicates that the general corrosion was minor. Small amounts of corrosion product has been detected in surface analysis. The surface profile on the copper surface, aside from the grooves after processing and areas of local corrosion, are relatively even. Metallographic examination of cross section shows no tendency to pitting or intergranular corrosion. Analysis for hydrogen by melting a quantity of metal does not show any increased hydrogen content. Regarding the material of the capsule from the deposition 6: The capsule has not been specifically tested for corrosion. Cross sections of drill cores through the copper canister has been documented and metallo graphically exhibits nothing remarkable.

 9. Separation and transmutation. A picture of the applications in Sweden; Separation och transmutation. Belysning av tillaempning i Sverige

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Grundfelt, Bertil; Lindgren, Maria [Kemakta Konsult AB, Stockholm (Sweden)

  2006-11-15

  This report contains a review of the transmutation technology and an elucidation of the consequences of the use of transmutation in Sweden. Transmutation has often been mentioned in the public debate as a way of rendering harmless the high-level waste from nuclear power such that the final disposal of the waste can be substantially simplified or even completely avoided. However, it can be noted that even with an exploitation of transmutation, significant amounts of radioactive waste requiring qualified final disposal will be generated. The transmutation technology will make it possible to reduce the longevity of the high-level waste by converting primarily the transuranic elements to fission products with shorter half lives. The long-term radiotoxicity of the spent nuclear fuel is dominated by the transuranics. Hence, transmutation will lead to a substantial decrease of the long-term radiotoxicity of the spent fuel. The research on transmutation has been focussed on sub-critical so called ADS-reactors (Accelerator Driven System). In such a system protons are accelerated to very high energy levels (in the order of GeV) in an electromagnetic field. The accelerated protons are impacted on a spallation source consisting of heavy atoms, e.g. lead or a mixture of lead and bismuth. At the impact the heavy nuclei are spalled releasing a number of neutrons that can be used for fissioning the nuclei of the substances to be transmuted, primarily the transuranics. ADS-reactors are still at the research stage. It is a common view that it will take several decades before the technology has reached a maturity that allows the construction of a demonstration facility. Calculations performed at Royal Institute of Technology in Stockholm show that using the ADS-technology would allow a reduction of the inventory of transuranics in the spent fuel from Swedish reactors by 50-85% within a 50-100 years period. The goal to transmute 99% of the transuranics inventory has been achieved in the calculations only in theoretical scenarios, the realism of which from a technical and economical point of view can be questioned. In order for the transmutation to perform properly such that longevity of the high-level waste is substantially reduced, it is required that the spent uranium fuel from the Swedish nuclear power programme is reprocessed and that the reprocessing is complemented by separation and purification of the substances that are to be transmuted. For an efficient transmutation, it is important that the losses in this separation are kept very small. In order transmute 99% of the transuranics, the process losses must be kept below 0.1%. Another important factor for achieving a high degree of transmutation is keeping the decay and cooling time short before reprocessing the spent ADS-fuel and producing new fuel for ADS-reactors. Pyrochemical separation processes are normally considered to require shorter decay times than wet extraction processes. However, it is at the present time uncertain when and if the required separation efficiency can be achieved in such processes. When the transuranics have been separated and transformed into a pure form they shall be included into new fuel for ADS-reactors. This fuel is much more radioactive than the uranium fuel used to feed conventional light-water reactors. Hence, it must be handled by remote handling behind radiation shielding. Transport of the fuel have to take place using transportation casks similar to those used for spent uranium fuel complemented with an improved shielding against neutron radiation. Because the reprocessing and separation technology requires large and complicated chemical plants it seems reasonable that this service is bought from some other European country. It is likely that also the fabrication of ADS-fuel should take place abroad so that bulk transportation of pure transuranics is avoided. The ADS-reactors should, however, be located in Sweden, in order for the electricity to be utilised by the Swedish market. According to the IAEA joint convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management it is required that the waste management should be performed such that undue burdens are not laid on future generations. The long time periods for implementing and performing transmutation imply a transfer of responsibility to future generations. Therefore, it can be questioned if transmutation as a strategy for the final management of the radioactive waste in a 'phase-out' scenario fulfills the requirements of the convention. Even if the separation and transmutation could be performed efficiently, waste that needs handling and final disposal will remain. Thus, transmutation is not an alternative to final disposal. Transmutation will require a continued production of nuclear power for in the order of 100 years or more. It could be a realistic alternative in a long-term perspective in which a significant fraction of the energy supply is based on new types of reactors replacing the current generation. Hence, long-term commitments to nuclear power requiring long-term political decisions are required.

 10. Requirements for drilling and disposal in deep boreholes; Foerutsaettningar foer borrning av och deponering i djupa borrhaal

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oden, Anders [QTOB, Haesselby (Sweden)

  2013-09-15

  In this report experience from drilling at great depth in crystalline rock is compiled based on project descriptions, articles and personal contacts. Rock mechanical effects have been analyzed. The report also describes proposals made by SKB and other agencies regarding the disposal of and closure of deep boreholes. The combination of drilling deep with large diameter in crystalline rocks have mainly occurred in various research projects, such as in the German KTB project. Through these projects and the increased interest in recent years for geothermal energy , today's equipment is expected to be used to drill 5000 m deep holes , with a hole diameter of 445 mm , in crystalline rock. Such holes could be used for the disposal of spent nuclear fuel. With the deposition technique recently described by Sandia National Laboratories in USA, SKB estimates that it might be possible to implement the disposal to 5000 m depth. Considering the actual implementation, drilling and disposal, and the far-reaching requirements on nuclear safety and radiation protection, it is considered an important risk getting stuck with the capsule-string, or part of it, above deposition zone without being able to get it loose. In conclusion, even if the drilling and the deposit would succeed there remains to verify that the drill holes with the deposited canisters meet the initial requirements and is long-term safe.

 11. Inventory of future power and heat production technologies. Partial report Energy combines; Inventering av framtidens el- och vaermeproduktionstekniker. Delrapport Energikombinat

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Thunman, Henrik; Lind, Fredrik; Johnsson, Filip (Chalmers Univ. of Technology, Goeteborg (Sweden))

  2008-12-15

  This report treats different ways to produce various upgraded biofuels from lignocellulosic materials in so called polygeneration processes. Furthermore the different upgrading technologies are also investigated with respect to co-production of heat and power. The processes investigated are linked to production of - bio pellets (or lignin pellets), dried, grinded and compressed biomass (or lignin); - torrified bio pellets, dried, grinded, heat treated and compressed biomass; - bio-oils or pyrolytic oils, liquefied biomass with crude oil quality; - ethanol via hydrolysis (process where the biomass is divided into sugars and lignin) followed by fermentation; - methane via hydrolysis and fermentation; - methane via indirect gasification and methane via indirect or suspension gasification, - DME (dimethyl ether) via indirect or suspension gasification; - methanol via indirect or suspension gasification; - DME and methanol via methane produced via indirect gasification. Lignocellulosic biomasses are, for example, forest residues or biomass that can be cultivated on degraded lands. The result from this report shows that it is only the production of bio pellets that is fully commercially available today. For all the other polygeneration processes investigated the production of bio-oil and torrified bio pellets stands out from the other processes investigated, as it is the market for the product that holds back the introduction of the technology. For the other technologies one or several components are still not commercialized and the challenges for these technologies are described in the report. Summarizing the efficiencies for the different processes, the processes that produces biofuels for stationary applications, bio pellets, torrified bio pellets and bio-oil, show the highest efficiencies. Accounted for the co-generated power, efficiencies up to 90 % based on ingoing lower heating values of the dry substance fed to the process could be achieved. For the processes that produce biofuels suitable for the transport sector efficiencies between 45 and 55 % can be reached, independent of product. However, there is one exception, which is methane produced via gasification that can reach efficiencies between 70 and 75 %. What differs more between the biofuel producing processes for the transport sector is the amount of biofuel that is possible to get out from the ingoing biomass, which can be anything between 20 and 70 %. Here, ethanol gives the lowest and methane via gasification the highest values. With respect to the costs to produce the different products the lowest costs are obviously related to the production of biofuels to be used in the stationary energy system. The total production cost of these products is between 40 and 90 % higher than the cost for biomass feedstock (Swedish forest residues). The production cost for the other biofuels is 2.5 to 3.5 times higher than the cost for the feedstock (Swedish forest residues), independent of product. However, some polygeneration schemes show very high cost, up to 9 times the cost for the feedstock. The uncertainty in these figures is, nevertheless, high and the real costs are dependent on if there are any supplier of the technology, which availability that is possible to achieve and the costs for the operation and maintenance. As one or several of the components included in these plants are still at a research or at a demonstration stage, it is not possible to give any more precise estimation on the costs or availability of such plants

 12. Inventory of future power and heat production technologies. Partial report Energy storage; Inventering av framtidens el- och vaermeproduktionstekniker. Delrapport Energilagring

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Messing, Lars; Lindahl, Sture (Gothia Power AB, Goeteborg (Sweden))

  2008-12-15

  In this report a survey of different techniques for storage of electrical energy. The following alternatives are described regarding method, characteristics, potential and economy. Batteries; Capacitors; Flywheels; Pump storage hydro power plants; Hydrogen gas generation; Air compression. Regarding evaluation of methods for storage of electrical energy. Battery storage: The development of Lithium-ion batteries are of great interest. In the present situation it is however difficult of classify battery storage as a good alternation in applications with frequent re-charging cycles and re-charging of large energy volumes. The batteries have limited life length compared to other alternatives. Also the power is limited at charging and discharging. Energy storage in capacitors: 'Super-capacitors' having large power capacity is considered to be of interest in applications where fast control of power is necessary. The ongoing development of based on carbon-nanotubes will increase the energy storage capacity compared with the today existing super-capacitors. This can in the future be an alternative to battery storage. Of further interest is also the idea to combine battery and capacitor based storage to achieve longer life-time of the batteries and faster power control. Flywheel energy storage: The energy storage capacity is relatively limited but power control can be fast. This system can be an alternative to capacitor based energy storage. Pump-storage hydro power plant: This type of energy storage is well suited and proven for time frame up to some days. In the Swedish power system there is today not any large demand of energy storage in this time frame as there is a large capacity in conventional hydro power plants with storage capacity. Pump-storage can however be of interest in the southern part of Sweden. In some operation stages the grid is loaded up to its limit due to large power transmission from the north. The pump-storage can reduce this power transfer during critical periods and can therefore be an alternative to new power lines. Hydrogen energy storage: The handling (storage and transfer) of hydrogen is considered to be difficult and dangerous. Air-compression energy storage: This method is combined with gas turbine plants. During periods with surplus of energy in the power system this surplus energy is used to compress air and store it. This compressed air is used in the operation of gas turbine power plant where the compressed air is used instead of the normal use where the gas turbine makes the compression. The possibility should be considered in the future if new gas turbine power plants are to be built in Sweden. This is not the situation today. Different application areas where the energy storage can be used are discussed, such as: Electrical supply quality improvement; Improvement of power system transient stability; Damping of electromechanical oscillations in the power system; Spinning disturbance power reserves; Power system frequency control; Fast disturbance power reserves (activated within 15 minutes); Optimization of energy production dispatch; Increase of power grid transmission capacity. In the scientific world the technical development is very active within areas regarding batteries, capacitors with very large storage capacity, flywheels, etc. As the progress is very fast and this report gives only a brief survey of the research within the area, there is a need to continuously follow the technical development. The judgement is done that there is demand for evaluation of the value of energy storage for different applications and to identify suitable methods to be used in the different applications. Regarding conditions and demands in Sweden and the other Nordic countries research and development activities should be done as: Identify application areas where there are requirements of improvements in the power system. From the identified demands it should be analysed if electrical energy storage can be used to achieve the required improvements. For each application area different alternatives for energy storages are evaluated regarding technical feasibility, environmental influence and economy. During the next 2-4 years conceptual solutions should be presented for application where electrical energy storage is considered to be technically and economically feasible. These applications should be linked to new requirements in the power system due to increased volume of distributed power generation (for example wind power), increased consumptions of electrical energy due to new load objects (for example electrical cars), changed structure of the distribution grids, etc. Evaluation of the different concepts is done as soon as the above described conceptual studies allow. Prioritization of realization should be done. Within 5 years from now realization of pilot projects are started.

 13. Chemistry and origin of deep ground water in crystalline rocks; Kemi och genes av djupa grundvatten i kristallint berg

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lagerblad, B [Swedish Cement and Concrete Research Inst., Stockholm (Sweden)

  1995-11-01

  This report discusses the interactions between water and crystalline rocks and its consequences for the chemical composition of the water. It also treats how flows of different types of water are modified by the rock, and the possible consequences for the ground water near a nuclear waste repository. The focus of the work is the changes in composition that ground water gets at deep levels in the rock. Data from Finnsjoen and Aespoe in Sweden show higher salinity in deep rock, which has been interpreted as a result of marine inflow of water during glaciation. Data from other, deeper boreholes in Finland, Canada, Russia, England and Sweden show that the increasing salinity is a rule and very high at great depths, higher than marine water can produce. Therefore, the deep waters from Finnsjoen and Aespoe are probably very old, and the high salinity a result from geological processes. Differing cation and isotopic composition than seawater also indicate geologic water. Differing theories on the origin of the ground water should be regarded in the safety analysis for a repository. 36 refs, 3 figs, 1 tab.

 14. Cocombustion of peat and biofuels - ash-related system advantages; Samfoerbraenning av torv och biobraenslen - askrelaterade systemfoerdelar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oehman, Marcus [Umeaa Univ. (Sweden). Energy Technology and Thermal Process Chemistry; Burvall, Jan [Swedish Univ. of Agricultural Sciences, Umeaa (Sweden). Unit for Biomass Technology and Chemistry

  2006-12-30

  In heat and power plants peat fuels are, for combustion technical reasons, often co-combusted in fuel blends together with wood fuels. The aim of the present work has therefore been to investigate the possible interacting effects that cocombustion of peat and biofuels has on the whole bioenergy system with focus on the ash properties. Ash related problems in heat and power plants, especially in fluidised bed combustion (FB), can be minimised by co-combustion of peat and wood fuels. The fuel flexibility is one of the reasons why FB is the most common technology when new boilers are built for heat and power production. When biofuels are burned in FB-boilers total defluidisation has been relatively frequently reported. Co-combustion of peat and biofuels minimise the risk for total defluidisation, which result in an unscheduled plant shut down. For FB-boilers, problems related to the ash properties in the fuel or fuel blends are often observed. Today, co-combustion of peat and biofuels are used in practise for approximately 50 % of all FB-boilers in Sweden. For these plants, the low risk for total defluidisation (translated to economical figures) could be evaluated to 20-30 million SEK or 100 GWh annually. That is because no additional costs will occur for more expensive energy sources such as oil, gas, and electricity. Co-combustion still has a potential to introduce for the rest of the fluidised bed plants in Sweden, which will give approximately the same economical figures as given above. Corrosion problems, which result in unacceptable short lifetime of the super heater tube surfaces, have been reported from approximately 50 % of the biofuel supplied power plants in Sweden. These problems are more frequent in the middle and southern parts of Sweden. The reasons for these problems may be related to that higher use of forests residues and recovered-wood materials containing higher contents of chlorine and alkali. The experience from the owners of the power plants and results from research have shown that co-combustion of wood fuels and peat and wood fuels and coal will results in a considerable lifetime increase of the super heaters, at maximum steam power conditions. From climate and ash recycling point of view, peat should be regarded as more acceptable than coal in co-combustion with biofuels. Tens of million SEK annually can be saved by applying co-combustion of peat and biofuels for those plants having reported corrosion problems in super heaters when using wood fuels at maximum steam power conditions. By co-combustion of peat and biofuels the maximum steam power conditions of the plant can be utilised with acceptable corrosion speed on the super heater tube surfaces. This increases the electricity production efficiency by approximately 2 % compared to 'pure' wood fuels. The records from the owners of plants have not given any information from corrosion or deposits on heat exchanger surfaces in grate fired boilers. For research on the corrosion- and deposit problems related to the fuel or fuel blends systematic designed long-term trials for grate fire combustion technology are needed. These positive effects will be achieved by adding 5-30 % peat (on basis of the ash content) to wood fuels depending on the chemical composition of minerals in the biofuel and peat fuel. Additive to biofuels such as pure sulphur could also have positive effects on deposit- and corrosion problems. However, peat contains sulphur and perhaps also clay minerals, which will give an additional, secured positive effect. Peat fuels are competitive to biofuels and co-combustion of peat and biofuels have a potential to increase in Sweden. Fossil fuels are used for heat production in some regions in Sweden due to the lack of biofuels. Therefore an increased use of peat fuel does not necessarily mean that biofuels are pushed aside. In the long term biofuels will increase from 95 TWh today to 150 TWh. Co-combustion of peat and biofuels may give opportunities for large scale introduction of straw and energy crops since these fuels have especially difficult ash related problems in heating- and steam boilers, which is one of the reasons why these fuels occur rarely on the market. However, more research is needed to better explain all the potential mechanisms that could be responsible for the prevention of different ash related problems depending on the origin of the peat (peat characteristics and contaminating minerals). Since energy crops (e.g. Salix) and straw may cause ash related problems in heating and power plants these fuels are especially interesting in further research (e.g. blending ratio) regarding co-combustion with peat.

 15. Smuggling of radioactive substances. Swedish capacity to detect and analyze; Smuggling av radioaktivt material. Sveriges foermaaga till detektion och analys

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ringbom, A.; Spjuth, L. [Swedish Defence Research Agency (FOI), Stockholm (Sweden)

  2001-04-01

  This report is the result of a survey of the existing Swedish national capability to detect an attempt to smuggle nuclear material or other radioactive substances. The capacity to perform a more thorough analysis of a seized sample has also been investigated. The study shows that Sweden today has a small capacity to disclose a smuggling attempt of such materials. The limited detection capacity that exists is not sensitive enough for this purpose, and is not used in an optimal way. Furthermore, relevant education of the custom officers is needed. Today, a national capability for an initial analysis of seized material exists, but action plans describing the handling of the material should be resolved. The high number of seizures of radioactive material in countries having a better detection capability indicates that illicit trafficking of radioactive materials is still a problem. In Sweden, we so far do not have many reported incidents of illicit trafficking - partly due to our limited capacity to detect radioactive material - however, we do not know how many incidents that really have occurred. Fixed installations for detection at the border controls are the most efficient way to improve our capacity for detecting nuclear material. An initial pilot study is suggested to be able to estimate the need. Increased education of the custom officers, establishment of formal routines for handling and analysis of seized materials, and to formalise the contacts with international analysis laboratories are also identified as important factors to be improved.

 16. Materialflödesanalys av kasserade plastförpackningar i Stockholm : Hantering, återvinning, och framtida scenarier

  OpenAIRE

  Grass, Marcus; Karlströmer, Jesper

  2017-01-01

  Sweden has for a long time worked towards improving its sustainability, and reducing negative climate impact (Naturvårdsverket, 2016). According to research performed by robecosam, Sweden was the most environmentally sustainable country in the world, as of May 2017 (Robecosam, 2017). An important step in the direction of further improving environmental sustainability is reducing the usage of fossil fuels, and in extension plastics. In Europe between 4 to 6 percent of oil or natural gas goes i...

 17. Process for increased biogas production and energy efficient hygienisation of sludge; Process foer oekad biogasproduktion och energieffektiv hygienisering av slam

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rogstrand, Gustav; Olsson, Henrik; Andersson Chan, Anneli; Johansson, Niklas; Edstroem, Mats

  2012-07-01

  In Sweden there is a need to increase biogas production to meet the rising demand for biomethane as vehicle fuel but the amount of domestically available biomass to digest is limited. One way to help meet current and future demand for methane is to enhance the digestion of the substrates that are currently utilized. Vaexjoe municipality in southern Sweden is in the process of upgrading their facilities for biogas production at the Sundet waste water treatment plant. Their aim is to produce more biogas in order to meet the demand from an increasing methane-based local transit fleet. This is the backdrop to a joint project between JTI and Vaexjoe municipality where JTI's mobile pilot plant was used to study the possibility of extracting more biogas from the existing sewage sludge. In the future, Vaexjoe municipality also plans to co-digest source separated municipal organics with the sewage sludge, which will likely result in stricter demands in terms of hygienization of all utilized substrates. The goal of the project at hand was to demonstrate the possibility to produce more than enough additional biogas from existing sewage sludge to yield a net energy profit even with the added energy demand of ensuring the hygienic quality of the digestate through conventional pasteurization. Although the project was focused on the conditions at Sundet waste water treatment plant, the issues dealt with are general and the results are relevant to many waste water treatment plants in Sweden. The research, conducted between June 2011 and January 2012 were divided into two trials. The two trials, described schematically in Figure 1, represented two possible process configurations designed to reach the goal stated above. The key component of both process configurations is the addition of a post-digestion step to the existing single-step digestion process. In trial 1 the additional feature of dewatering between the two digestion steps served to reduce energy demand for pasteurization and increase the organic loading rate of the post-digester.

 18. Inventory of future power and heat production technologies. Partial report Energy storage; Inventering av framtidens el- och vaermeproduktionstekniker. Delrapport Energilagring

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Messing, Lars; Lindahl, Sture [Gothia Power AB, Goeteborg (Sweden)

  2008-12-15

  In this report a survey of different techniques for storage of electrical energy. The following alternatives are described regarding method, characteristics, potential and economy. Batteries; Capacitors; Flywheels; Pump storage hydro power plants; Hydrogen gas generation; Air compression. Regarding evaluation of methods for storage of electrical energy. Battery storage: The development of Lithium-ion batteries are of great interest. In the present situation it is however difficult of classify battery storage as a good alternation in applications with frequent re-charging cycles and re-charging of large energy volumes. The batteries have limited life length compared to other alternatives. Also the power is limited at charging and discharging. Energy storage in capacitors: 'Super-capacitors' having large power capacity is considered to be of interest in applications where fast control of power is necessary. The ongoing development of based on carbon-nanotubes will increase the energy storage capacity compared with the today existing super-capacitors. This can in the future be an alternative to battery storage. Of further interest is also the idea to combine battery and capacitor based storage to achieve longer life-time of the batteries and faster power control. Flywheel energy storage: The energy storage capacity is relatively limited but power control can be fast. This system can be an alternative to capacitor based energy storage. Pump-storage hydro power plant: This type of energy storage is well suited and proven for time frame up to some days. In the Swedish power system there is today not any large demand of energy storage in this time frame as there is a large capacity in conventional hydro power plants with storage capacity. Pump-storage can however be of interest in the southern part of Sweden. In some operation stages the grid is loaded up to its limit due to large power transmission from the north. The pump-storage can reduce this power transfer during critical periods and can therefore be an alternative to new power lines. Hydrogen energy storage: The handling (storage and transfer) of hydrogen is considered to be difficult and dangerous. Air-compression energy storage: This method is combined with gas turbine plants. During periods with surplus of energy in the power system this surplus energy is used to compress air and store it. This compressed air is used in the operation of gas turbine power plant where the compressed air is used instead of the normal use where the gas turbine makes the compression. The possibility should be considered in the future if new gas turbine power plants are to be built in Sweden. This is not the situation today. Different application areas where the energy storage can be used are discussed, such as: Electrical supply quality improvement; Improvement of power system transient stability; Damping of electromechanical oscillations in the power system; Spinning disturbance power reserves; Power system frequency control; Fast disturbance power reserves (activated within 15 minutes); Optimization of energy production dispatch; Increase of power grid transmission capacity. In the scientific world the technical development is very active within areas regarding batteries, capacitors with very large storage capacity, flywheels, etc. As the progress is very fast and this report gives only a brief survey of the research within the area, there is a need to continuously follow the technical development. The judgement is done that there is demand for evaluation of the value of energy storage for different applications and to identify suitable methods to be used in the different applications. Regarding conditions and demands in Sweden and the other Nordic countries research and development activities should be done as: Identify application areas where there are requirements of improvements in the power system. From the identified demands it should be analysed if electrical energy storage can be used to achieve the required improvements. For each application area different alternatives for energy storages are evaluated regarding technical feasibility, environmental influence and economy. During the next 2-4 years conceptual solutions should be presented for application where electrical energy storage is considered to be technically and economically feasible. These applications should be linked to new requirements in the power system due to increased volume of distributed power generation (for example wind power), increased consumptions of electrical energy due to new load objects (for example electrical cars), changed structure of the distribution grids, etc. Evaluation of the different concepts is done as soon as the above described conceptual studies allow. Prioritization of realization should be done. Within 5 years from now realization of pilot projects are started.

 19. Technical description - interim storage, encapsulation and disposal of spent nuclear fuel; Teknisk beskrivning - mellanlagring, inkapsling och slutfoervaring av anvaent kaernbraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2010-07-15

  The purpose of the annex Technical description is, in accordance with Chapter 22 paragraph 1 Environmental Code to describe the candidate operations and facilities. In particular, things that are important for their environmental impact are described. SKB's goal of the appendix is to describe the facilities, activities, pollution sources, land usage and more during construction, operation and decommissioning, to the extent and on a level of detail, so that the Environment Court without requiring additions can prepare the matter for the government's admissibility test

 20. Preparation of recovery fuel - assumptions, quality, technology and cost; Upparbetning av returbraenslen - foerutsaettningar, kvalite, teknik och kostnader

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Njurell, Rolf; Gyllenhammar, Marianne [SEP Scandinavian Energy Project AB, Goeteborg (Sweden)

  2000-05-01

  New laws and restrictions, in Sweden and within the EU, will change the handling of waste within the next years. The combustible wastes going to landfill today, have to be dealt with in another way in the future. The knowledge about fuel preparation has been accentuated. Preparation of wastes - properly executed - will make it a useful fuel and increase energy recovery. S.E.P. Scandinavian Energy Project AB has by the assignment of the Thermal Engineering Research Institute made this survey of required conditions technology and quality costs related to fuel preparation of recovered waste like wood, paper and plastic. Only a few fuel preparation plants for recovered waste exist in Sweden today. Most of the municipalities do not have any waste treatment except for landfill. In the future regional preparation plants will most likely be built. In that way recovered wastes can be treated in a cost-effective way and be converted into useful fuel. Transportation will increase when landfills, presently in use, will close and the waste has to be transported to regional plants. Recovered fuel can be divided into two types depending on their content. Recovered Wood Fuel is what we call RWF in this report. Recovered Commercial waste Fuel containing plastic, paper, textiles etc, is called RCF in this report. To receive a suitable fuel for a special combustion plant, the nature, quality and content of the fuel must be known. The choice of preparation equipment is guided both by the type of waste and the quality of fuel needed for the combustion plant. Different contaminations in waste are presented in the report, together with technology to separate them from the fuel. The report also focuses on some type of equipment that are available for fuel preparation in different applications. In general the waste has to be shredded or crushed and the tramp iron has to be removed. If required the waste also has to be screened. The non waste incineration plants firing RWF today and intend to continue, must probably be rebuilt to meet the future requirements, or be replaced. There will also be a demand on new waste incineration plants burning both MSW and RWF/RCF due to an increasing flow of combustible waste. Recovered fuels will compete with household wastes and wood fuel about the combustion capacity available in Sweden. The handling of recovered fuels, i.e. collecting, treatment, transport and storing is more costly than for regular wood fuel. On the other hand recovered fuels can utilise the negative cost the responsibility of waste deposition creates. This could result in competitive recovered fuels burned in plants made for prepared fuels. In traditional waste incineration plants for MSW, the recovered fuels will with difficulty be competitive more than as a dilution fuel.

 1. The pulverization and handling of soft plastics for energy recovery; Soenderdelning och hantering av mjuka plaster foer energiutvinning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wiklund, Sven-Erik

  2000-10-01

  The purpose of the project has primarily been to investigate suitable equipment (mills, crushers, shredders) for the pulverization of different types of soft plastics from the agricultural sector (large sacks and silage plastic) and the peat extraction industry (plastic covers) with the aim of being able to use the plastic material as fuel in conventional solid waste-fired plants. Many of the mills that are used for pulverizing different types of biofuel have proved not to be particularly suitable for soft plastics. The project has comprised the following: * Contact with a number of plant owners with different types of plants (grate, CFB and BFB boilers) for a review of existing fuel handling and fuel feed equipment as well as the demands they make on the fuel that is to be fired. * Contact with Trio Plast concerning previous tests carried out in connection with the collection, baling, handling, pulverization and combustion of plastics from the agricultural sector. * Contact with mill suppliers for participation in the tests and for feedback on experience gained in connection with the pulverization of soft plastics. * Choice of a suitable plant for practical trials based on contact with the above plant owners as a reference group. * Practical trials in 5 mills with the pulverization of soft plastics from agriculture (silage plastic and large sacks) as well as plastic from peat extraction (plastic covers) and * Evaluation of technical, economic, energy-related and environmental preconditions. Following contact with several owners of solid waste-fired combustion plants, and after hearing their opinions, it became clear that many of them were doubtful about the combustion of plastic. They are primarily afraid of tripping superheaters, etc. Consequently, two plants without superheaters, one in Oestersund and the other in Malmoe, were chosen for the tests. The mills that were tested were: * A SIM mill from WahIkvist, Oedeshoeg Plant - a mobile slow-action pulverizer for different types of waste. * A Willibald mill from Svenska Neuero - a mobile hammer mill with a drive system mounted on a trailer frame. * An Untha mill from Presona - a mobile, slow-action, electrically-operated mill with cutting tools. * A Satum mill from Ekoteknik - a stationary mill of the slow-action type with rotating knife cutters, and * A Doppstadt mill from OP-maskiner - a mobile slow-action mill with hammers. Other mills been tested for milling soft plastics by Lunds Energi in Lomma and Soederenergi in SoedertaeIje are: * Lindner- kvarn from Franssons Recycling Machine. A low- speed machine with turnable teeth. (Lomma), and * Eco- crusher from Babcock. A low- speed waste crusher with two-rotor. (Soedertaelje). The results of the tests showed that those mills/crushers/shredders that can cope with the demand to pulverize plastic material with only one or two grinding runs are slow action units with cutting tools. Hammer mills do not function as effectively for the type of plastic material investigated. Tests of whether it was possible to fire the Jamtkraft plant in Oestersund with pulverized plastic showed that with a proportion of approximately 5 per cent of plastic fuel mixed together with other solid fuel, mainly sawdust, bark and wood chips, plant operation was for the most part satisfactory. The running period amounted to approximately two weeks. Among the problems that occurred, however, were that somewhat excessively long strips of plastic hung down in front of the level sensors that control the supply from the day silos and that the overfilling sensor in the fuel screw was affected by the plastic. These problems would probably have been more serious if a larger proportion of plastic had been used. In order to be able to complete the tests in Oestersund, relatively extensive contacts was needed with the municipal environmental and community planning office, which in turn obtained the views of the County Administrative Board in the county of Jaemtland. Finally, a permit was granted to fire approximately 300 tonnes of plastic material, although with certain reservations. The costs of handling plastics for transportation, pulverization and combustion will be relatively high and amount to between SEK 350 and 700 per tonne, the largest cost component of which being the pulverization cost. To this shall be added the costs of collecting the plastic. With a fuel valuation for the plastic as biofuel, lower costs are achieved corresponding to approximately SEK 500-1000 per tonne.

 2. Degradation rate of sludge/fly ash mixture used as landfill liner; Nedbrytningshastigheten foer taetskikt uppbyggda av slam och aska

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wikman, Karin; Berg, Magnus [AaF-Process AB, Stockholm (Sweden); Svensson, Malin; Ecke, Holger [Luleaa Univ. of Technology (Sweden)

  2005-10-01

  In order to be able to use mixtures of ash and sludge as landfill liner an important aspect is to demonstrate that the degradation of organic matter is slow enough. Therefore, the goal of this project has been to find out for how long a landfill liner material of sludge and ash will be stable and keep its function. The degradation of organic material in two different mixtures of sludge and ash has been studied in laboratory experiments. The rate of degradation was then estimated for barriers of sludge and ash, taking into account construction techniques (mixture, compaction, water content), climate conditions (freezing, drying) and biological processes (NaN{sub 3} additive). The effect of the degradation on the permeability has also been quantified. Organic material may disappear for the landfill liner material through 1) initial leaching of soluble organic material, 2) leaching of organic material after chemical reactions or 3) evaporation during biological degradation. Bacterial activity was not found in the sludge/ash mixtures during the experiments. Therefore, the organic material is probably reduced mainly though leaching according to 1) and 2). The leached amount of TOC (total organic carbon) was measured for all samples of sludge/ash in several experimental cycles. The leached amount of TOC was compared to the initial amount of TOC in the material. The results show a small initial reduction of organic material through leaching but the TOC content in the material is then stabilized. In relation to the total weight of the material the leaching of TOC was similar for the mixtures with 80 % ash and 20 % ash. However, this means that a larger amount of TOC was leached out from the mixtures with a high ash content since the initial amount of organic material was smaller. General conclusions about which ash-sludge ratio that is suitable for a landfill liner material could not be drawn from the experiments from a degradation point of view. If the initial permeability is low enough (<1x10{sup -9} m/s) the results indicate that the leaching of TOC will be of less importance for the function of the barrier layer. The hydraulic conductivity was independent of the change in TOC, i.e. even though the organic material was reduced through chemical degradation and leaching the permeability was not negatively affected. Instead, the permeability was reduced in time and affected mainly by the compaction grade. Therefore, it is important to compact the landfill liner material and to mix the ash and sludge to a homogeneous mixture. Drying of the material increased the hydraulic conductivity: the barrier layer should therefore be kept moist. Freezing through cycles did not affect the permeability. Calculations on the basis of results from experiments with columns with an initial hydraulic conductivity of <1x10{sup -9} m/s show that the leaching of TOC stops after 38 years (NSR-Oeresundskraft) and 14 years (Bromma-Maelarenergi). The combination of reduced percolation and more immobilized TOC is expected to lead to very low leaching rates for organic material after this time. On basis of this study it is recommended to change the landfill liner material at Filborna in Helsingborg from clay to ash/sludge on a test area. During such large-scale tests it is suitable to control changes in the material to verify the results from the experiments.

 3. Emissions of nitrogen oxides from road traffic - regulations, emissions and effects; Vagtrafikens utslaepp av kvaeveoxider - reglering, utslaepp och effekter

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sjoedin, Aake; Pihl-Karlsson, Gunilla; Johansson, Manne [Swedish Environmental Research Inst., Goeteborg (Sweden); Forsberg, Bertil [Umeaa Univ. (Sweden). Public Health and Clinical Medicine; Ahlvik, Peter [Ecotraffic ERD3 AB, Stockholm (Sweden); Erlandsson, Lennart [AVL MTC AB, Stockholm (Sweden)

  2004-10-01

  The report is a review that aims to improve the basis for additional measures against the road traffic emissions of, in particular, NO{sub x}. An important question in the context is whether health effects of NO{sub 2} should serve as a norm for the actions for emission reductions of NO{sub x}, or if the environmental effects of NO{sub x}-emissions in the form of acidification, eutrophication and ozone should play this role. WHO notes, in its latest review of health effect research, that one cannot demonstrate that NO{sub 2} alone has any direct effects in concentrations at the current whole-year mean norm (40 {mu}g/m{sup 3}). Such health effects that has been demonstrated in epidemiologic studies at these concentrations are caused by other traffic related emissions (e. g. particles) for which NO{sub 2} constitutes a good indicator. WHO indicates the need for additional sharpening of the norms for ozone and particles. In this context, it is important to note that emissions of NO{sub x} on a regional scale contributes to formation of ozone as well as particles. Therefore there exist reasons to decrease the emissions of NO{sub x} in order to reach future recommended values for ozone and particles emissions. In the evaluations that will be done during 2004-2005 of the so called Goeteborg protocol, the EU's Ceiling Directives and the CAFE-programme, it is expected that new emissions objective for NO{sub x} will be suggested for 2015-2020, to cope with health and environment objectives in Europe. The report shows that that development that currently happens within the vehicle industry, for engines and exhaust emission control system are pursued to meet future exhaust requirement in the USA gives good conditions for the road traffic sector to contribute to that these objectives will reached.

 4. Process for increased biogas production and energy efficient hygienisation of sludge; Process foer oekad biogasproduktion och energieffektiv hygienisering av slam

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rogstrand, Gustav; Olsson, Henrik; Andersson Chan, Anneli; Johansson, Niklas; Edstroem, Mats

  2012-07-01

  In Sweden there is a need to increase biogas production to meet the rising demand for biomethane as vehicle fuel but the amount of domestically available biomass to digest is limited. One way to help meet current and future demand for methane is to enhance the digestion of the substrates that are currently utilized. Vaexjoe municipality in southern Sweden is in the process of upgrading their facilities for biogas production at the Sundet waste water treatment plant. Their aim is to produce more biogas in order to meet the demand from an increasing methane-based local transit fleet. This is the backdrop to a joint project between JTI and Vaexjoe municipality where JTI's mobile pilot plant was used to study the possibility of extracting more biogas from the existing sewage sludge. In the future, Vaexjoe municipality also plans to co-digest source separated municipal organics with the sewage sludge, which will likely result in stricter demands in terms of hygienization of all utilized substrates. The goal of the project at hand was to demonstrate the possibility to produce more than enough additional biogas from existing sewage sludge to yield a net energy profit even with the added energy demand of ensuring the hygienic quality of the digestate through conventional pasteurization. Although the project was focused on the conditions at Sundet waste water treatment plant, the issues dealt with are general and the results are relevant to many waste water treatment plants in Sweden. The research, conducted between June 2011 and January 2012 were divided into two trials. The two trials, described schematically in Figure 1, represented two possible process configurations designed to reach the goal stated above. The key component of both process configurations is the addition of a post-digestion step to the existing single-step digestion process. In trial 1 the additional feature of dewatering between the two digestion steps served to reduce energy demand for pasteurization and increase the organic loading rate of the post-digester.

 5. Farm scale production of combined heat and power from biogas; Gaardsbaserad och gaardsnaera produktion av kraftvaerme fraan biogas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lantz, Mikael

  2010-08-15

  The Swedish agricultural sector accounts for a significant and unutilized part of the Swedish biogas potential. There is also considerable interest among Swedish farmers to increase the production and utilization of biogas. The purpose of this study is to analyze the prerequisites for the production of combined heat and power (CHP) from biogas based on manure in different scale and with different technologies. The purpose is also to present economic calculations and the conditions required to reach profitability. Based on current economic conditions and with the assumptions made in the assessment, it is difficult to achieve profitability with conventional production of biogas. Levels of investment and operating costs are greatly dependent of scale and a larger biogas plant is normally more profitable than a smaller. There are, however, only marginal differences between a large farm based biogas plant and a much larger plant treating manure from several farms. The reason is that the positive effects of scale regarding investments, comparing the two plants, are reduced by increased costs for transportation and sanitation. However, the sanitation unit adapted at the large plant enables the plant to receive different external substrates such as food industry waste etc. resulting in a much higher biogas production per amount of treated substrate. The following conclusions are drawn in this study: - to achieve profitability in the production of CHP from biogas based on manure it is required, in most cases, that some of the heat produced could be used externally and that the digestate is given an economic value; - there are clear positive effects of scale between the smaller and the larger farm based biogas plant. However, differences are marginal between a large farm based biogas plant and a larger plant treating manure from several farms; - thermophilic operation could improve the profitability if used to increase the amount of substrate treated and especially if it is used to sanitize the substrate when needed; - the current level of investment subsidy is usually not sufficient to reach profitability; - the proposed production based subsidy of 0.2 SEK/kWh (about 0.03 USD/kWh) of biogas would be of significant importance and make most of the plants reach break-even with low or even no utilization of the heat produced. Future studies should make more in-depth analyzes of the qualities and the economic value of the digestate. It is also of great interest to future investigate the feasibility of thermophilic biogas production in practical trials. They should also address the possibility to sanitize the substrate during thermophilic conditions as when needed as an alternative to the conventional method to heat the substrate to 70 deg C

 6. Evaluation of salix farmers experiences and attitudes to growing; Utvaerdering av salixodlares erfarenheter och attityder till odling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Paulrud, Susanne; Roennbaeck, Marie (Swedish National Testing and Research Inst., Boraas (Sweden)); Gunnarsson, Carina; Olsson, Johanna (Swedish Inst. of Agricultural and Environmental Engineering, Uppsala (Sweden))

  2010-11-15

  Approximately 16 000 hectares of salix (willow) were planted in Sweden in the early 1990s, driven by subsidies and optimistic market expectations. Today the salix plantations have decreased to approximately 12000 hectares. In this study 29 salix farmers and four entrepreneurs that work with salix harvest were interviewed to find out more about their attitudes to, and experiences of growing salix. Most of the farmers interviewed were not satisfied with their salix plantation. The reasons given were the low profitability and problems with the harvest systems. Key reasons for the low profitability are cited as: old plantations that are planted on poor soil; lack of fertilization; an ineffective organization to taking care of the harvest and to sell the salix chips; and a low price for the salix chips. In addition the system for harvesting needs to be more flexible and there is a need for machine systems adapted for harvest of smaller fields

 7. Tidstrend av oidentifierade poly- och perfluorerade alkylämnen i slam från reningsverk i Sverige

  OpenAIRE

  Yeung, Leo W. Y.; Eriksson, Ulrika

  2017-01-01

  The aims of this investigation are 1) to study spatial variation in PFAS discharge by measuring PFAS in sludge samples collected from four wastewater treatment plants (WWTPs: Öhn - Umeå, Bergkvara - Torsås, Henriksdal – Stockholm, and Gässlösa - Borås); 2) to evaluate the amount of unidentified PFAS, if any, in the sludge samples by measuring total organofluorine (TOF) in the samples; 3) to study the temporal discharge and pattern of PFASs by measuring different PFASs in archived sludge sampl...

 8. Quality assurance of automated emission measurement systems - long time evaluation; Kvalitetssaekring av automatiska emissionsmaetsystem - analys och laangtidsutvaerdering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Harnevie, Henrik; Andersson, Magnus [Swedpower, Stockholm (Sweden); Gustavsson, Lennart [Swedish National Testing and Research Inst., Boraas (Sweden)

  2004-11-01

  As a consequence of the waste incineration directive and the EG-directive of large combustion plant, standards to meet the requirements in those directives had been worked out within CEN. Among those standards a standard concerning 'quality assurance of automated measurement system' is of major importance (SS-EN 14181). All automated emission monitoring systems (AMS) used to verify the requirements in the EC combustion directives should follow the procedures in SS-EN 14181. The standard both handle different types of controls (as function controls and parallel measurements) and documentation of data and journals. To make it easier for their members to implement the standard this Vaermeforsk study had been realized. SEPA (Swedish Environmental Protection Agency) and Vattenfall have also financed the work. SEPAs interest of the standard is to receive information of which parts in the standard that are in conflict with their present legislation. The main objectives of this project had been to document and explain the separate parts in the standard (QAL2, QAL3 and AST). Especially how the standard affects the situation and the routines on the plants. Other objectives have been to identify differences between other Swedish legislation and explain the consequences of such differences. In this project the standard also has been used to evaluate an existing AMS for measurement of NO{sub x}, SO{sub 2} and dust. In most cases the analyzers succeed to fulfill the criteria mentioned in the standard. During QAL2 only the dust analyzer failed the controls. The results of the AST gave better results for the dust analyzer but the SO{sub 2}-analyzer failed the requirements. Differences and consequences of such differences between the standard and the current Swedish legislation are also described. Finally, the report gives recommendations to the plant owners how to handle the standard. The standard is already valid. However, the use of it will be regulated by the implementation of the waste incineration directive (28/12 2005) or the directive of large combustion plants (27/11 2004). New plants are already affected by the standard but have time to implement it. The standard was issued by SIS during September 2004. An expectation on this work is that it could be of help for some Vaermeforsk members affected by the standard. Another expectation is that the competent authorities could use it to understand the problems associated, and also as a guidance when controlling that the standard is conformed to.

 9. Environmentally adapted energy production and working environment. Manufacture of wood pellets; Miljoeanpassad energiproduktion och arbetsmiljoe. Tillverkning av traepellets

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Alvarez de Davila, Eliana

  2002-04-01

  The working environment at three wood pellet production plants was studied. Measurements were made of dust, microorganisms (bacteria and molds) and terpenes. Both stationary and personal sampling equipment were used. Dust sources and dust diffusion were mapped. Work in the raw material storage rooms and at the semi-automatic sack-filling stations can give high exposure to wood dusts (max. 4.7 mg/m{sup 3}). These high levels might cause irritations in the respiratory tract. Relatively high levels of terpenes were detected in the plant that did not dry wood shavings or sawdust. Pressing of non-dried shavings probably leads to emission of terpenes and other gaseous substances in the plant. Recommendations for improvements of the working conditions are given in the report.

 10. Analysis of transaction costs for the supply and demand for wood fuels; Transaktionskostnadsanalys av utbud och efterfraagan paa traedbraenslen. Slutrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roos, A.; Bohlin, F.; Hektor, B.; Hillring, B.; Parikka, M. [Swedish Univ. of Agricultural Sciences, Uppsala (Sweden). Dept. of Forest Management and Products

  2001-12-01

  The objective of the project was to analyse the importance of transaction costs for the supply and demand for woodfuels in Sweden. The project covered the period of great expansion of woodfuel use in the district heating sector, from 1980 until present. It uses literature studies, case studies and surveys. New institutional theory and transaction cost theory was applied. Several transaction costs have influenced both supply from the forest owners and demand from the main users, the district heating plants. Many of these transaction costs have been reduced by the market players, through learning, technical improvements and institutional innovations. Actions to reduce transaction costs have accompanied technical improvements of handling and transport. Strategies for woodfuel procurement have also been analysed. Important conclusions of the project for a change in the energy system are presented.

 11. Survey results of corroding problems at biological treatment plants; Kartlaeggning av vittrings- och korrosionsskador paa biologiska behandlingsanlaeggningar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boubitsas, Dimitrios; Aakesson, Urban (CBI, Boraas (Sweden)); Hellstroem, Hanna; Henriksson, Gunilla (SP, Boraas (Sweden))

  2010-03-15

  Problems regarding that leachate from food waste have been corroding vehicles and concrete slabs has been reported by Biogas- and composting plants. This is an issue that has been reported to Swedish Waste Management more often within the same pace as the volume of food waste gathering is increasing all around Sweden. The problem has also been addressed at inspections according to SPCR 120 Biogoedsel and SPCR 152 Kompost, where several plants have requested guidance/support/investigation to help solve their specific issue. Swedish Cement and Concrete Research Inst., has earlier completed some investigations which have been ordered by private plant owners/municipalities and the result from these investigations have often proved that the exposure classification has not been adjusted for its purpose. There is no clear definition regarding construction of concrete that is meant for usage in a receiving hall for food waste. It is likely that concrete for Biogas- and Composting plants are built to meet the demands of agricultural environments. The project will examine the magnitude of the problem regarding corrosion- and weathering damage on concrete slabs and cisterns at biological treatment plants. The project will also culminate to actual solutions for plants that are hit and to give advice to those in the danger zone and those who plan for new constructions. Through a survey handed to Biogas- and composting plants around the country, the width of the problem has been examined and what solutions plants have found and executed to solve this issue. A literature review has been implemented to find specific demands regarding concrete that is meant for a certain environment. Another four treatment plants have been examined. The studies that have been made are chemical analysis of leachate from food waste, analysis of drill cores and analysis of reinforcement corrosion. The results from this project show that concrete doesn't have enough resistance in these environments where food waste is treated. No matter which quality of concrete is put in use these problems will occur, though in different speeds. To ensure the function of the concrete construction, the concrete must be protected with a sealing coat. These sealing coats must be able to endure the aggressive nature from leachate coming from food waste and be resistant to mechanical abrasion from vehicles. In the report several seal coatings are shown that have been used for solving measures. Some of these have worked, while others didn't work as well. To be able to ensure the function within the different seal coatings they have to be tested in 'their proper' environment considering the chemical temperature and composition of the leachate. There are no standard methods to perform this, they have to be developed. There are plans for a new study where you bring out specific demands and standard methods for seal coats in food waste environments. Corrosion problems also occur on gathering vehicles for food waste and mechanic equipment at treatment plants, it is desired also to deal with these issues and a study is recommended regarding the influence from food waste on metal materials that are in contact with food waste

 12. Kretsar för Skrivning och Läsning av Ferroelektriska Minnen med Tryckta Transistorteknologier

  OpenAIRE

  Blomgren, Fredrik

  2015-01-01

  Printed electronics holds the promise of adding intelligence to disposable objects. Low tem- perature additive manufacturing using low-cost substrates, less complex equipment and fewer processing steps allow drastically reduced cost compared to conventional silicon cir- cuits. Ferroelectric memories is a suitable technology for non-volatile storage in printed circuits. Printed organic thin film transistors can be used for logic. Another approach is to reduce the complexity of silicon manufact...

 13. Life time assessment and repair of dissimilar metal welds. Part 2; Livslaengdsbedoemning och reparation av blandsvetsskarvar. Etapp 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Storesund, Jan; Weilin Zang; Vinter Dahl, Kristian; Borggreen, Kjeld; Hald, John

  2007-12-15

  Phase 1 of the project showed that the research on dissimilar metal welds mainly has focussed on those including austenitic stainless steels. In addition, it was found that damage in dissimilar metal welds in Swedish and Danish power plants were frequent. In the present project the common type of dissimilar welds in the Nordic countries were studied; those between heat resistant low alloy steels and martensitic 9-12 % Cr steels. Three trial welds with three different filler materials were fabricated. The parent metals were 2,25Cr1Mo and 12Cr1MoV (X20) steels. The filler materials were 5Cr1Mo, 12Cr1MoV and a Ni-base alloy. One half of each weld was post weld heat treated (PWHT) at 650 deg C and the other half at 750 deg C. Then, a number of heat treatments at 600-660 deg C/1000 h to simulate service exposure for 50,000 to 200,000 h at 540 deg were carried out on test samples from the welds. The samples were studied metallographically, including measurements of hardness profiles and carbon content profiles. Thermodynamical simulations and creep damage simulations of butt welds were performed with data of the trial weld as a starting point. The purpose of the study was to get a throughout understanding of the creep behaviour of dissimilar metal welds, how their groove and fabrication can be improved, how their life time can be prolonged and how dissimilar weld should be non-destructively tested with respect to creep damage. From the results the following results may be drawn: - Carburised and decarburised zones develop during the PWHT. The zones are small with a PWHT at 650 deg C and relatively large at 750 deg C. They appear as measurable zones in the microstructure. 5Cr weld metal gives smaller zones than 12Cr weld metal. With the Ni-base weld metal intermittent decarburised zones could be observed across the wall after PWHT at 750 deg C. - The thermodynamical simulations predicted carburised and decarburised zones with sizes in agreement with corresponding heat treated welds. - The results of the thermodynamical simulations could be verified by the carbon content profiles. The simulations show that the widths of the carburised and decarburised zones increased with increasing heat exposure. In the microstructure, however, such increases were hardly observable. The difference can be explained by the fact that the nucleation, growth and final size of carbides can be distinguished in the microstructure but not in the simulated carbon profiles. - The creep simulations showed that the decarburised zone contributed to large reductions of the creep life time, particularly in combination with V-groove. By use of a U groove or a tulip groove, a big root face and a wide top layer, the creep life may be significantly improved. - Use of strongly over matched weld metals, such as X20 or Ni-base against a low alloy steel will, according to the simulations, give damage development inside the wall. It may therefore be more difficult to reveal and monitor creep damage in such dissimilar metal welds compared to those where damage appear at the surface, as in the cases of 5Cr weld metal. - The creep simulations resulted in significantly longer life times for the dissimilar metal weld with 5Cr consumable than for the other ones with 12Cr or Ni-base consumables. - From the results, it has been possible to make recommendations of preferred joint groove geometries, consumable material selection, welding, heat treatment, repair welding and testing and monitoring of creep damage non-destructively, which was the main purpose of the project

 14. Effekt av ulike desinfeksjonsstrategier mot Listeria monocytogenes

  OpenAIRE

  Fossmo, Sabine

  2013-01-01

  Kontroll med bakterier som Listeria utgjør en stor utfordring for mange matprodusenter. Listeria monocytogenes er hovedsakelig et produksjonshygienisk problem, forbedret hygiene kan derfor være tiltak for å redusere overlevelse og smitteoverføring av bakterien i produksjonsmiljø. Hensikten med forsøkene i oppgaven var å undersøke effekten av ulike desinfeksjonsstrategier på drap av L. monocytogenes, både når bakteriene var i biofilm og i suspensjon. Dette inkluderte bruk av tradisjonelle desi...

 15. Homoadoption i Bamse : hur skildras homosexualitet och homoadoption i serietidningen ”Bamse” och var placerar sig resultatet mot en kort jämförelse av homohistoria, samhälle och genus?

  OpenAIRE

  Beischer, Per-Henrik

  2011-01-01

  The purpose of this study is to investigate how homosexuality and homosexual adoptions are manifested in children's comic "Bamse" and study the result in the light of a brief background about the western society and gay history. The study has a historical gender perspective and focus homosexuality primarily in modern times. Drawing on critical theory and semiotic analysis, the study shows how ideas and ideology surrounding same-sex relations and parenting are negotiated in the ”Bamse” comic. ...

 16. Nuclear Energy, Geothermal Energy and the Environment. Reports to the Energy Commission's Expertgroup for Safety and Environment. Kaernenergi, geotermisk energi och miljoe. Underlagsrapporter till rapport om miljoeeffekter och risker vid utnyttjandet av energi fraan Expertgruppen foer saekerhet och miljoe

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1978-01-01

  This volume contains reports on uranium mining, working conditions in the different stages of the nuclear fuel cycle, risks at storage of spent fuel elements, environmental impact of future reactor technology, effects of waste heat disposal and risks at geothermal energy extraction in Sweden. These reports have been use by the expert group to produce their final paper.

 17. Från outsiderfilmmakare till etablerad indieregissör : David Lynch, Jim Jarmusch och Steven Soderbergh

  OpenAIRE

  Simberg, Maximilian

  2014-01-01

  Det här arbetet behandlar kreativ frihet och konstnärligt oberoende i filmskapande, utgående från begreppet independent film och regissörerna David Lynch, Jim Jarmusch och Steven Soderbergh. Den centrala frågeställningen är hur det har varit möjligt för en filmkonstnär att uppnå konstnärligt oberoende och samtidigt ha en långlivad och framgångsrik karriär. Arbetets fokus ligger på de tre regissörernas genombrottsfilmer; Eraserhead, Stranger Than Paradise och sex, lies, and videotape, och förs...

 18. Vilka typer av nyheter har drivit stora prisförändringar hos börsnoterade europeiska fotbollsklubbar? : Är prisförändringarna ekonomiskt rationella?

  OpenAIRE

  Dagberg, Michael; Yap, Daniel

  2016-01-01

  Bakgrund: Det som skiljer fotbollsbranschen från övriga företag är att framgång i inte enbart mäts i ökade marknadsandelar eller intäkter utan även utifrån sportsliga framgångar. Traditionell finansteori med utgångspunkt i ekonomisk rationalitet kontrasterar en känslobaserad beteendeekonomi för att förklara vad som driver fotbollsklubbars aktiepriser. Syfte: Syftet med uppsatsen är att identifiera och kartlägga vilka typer av nyheter som har drivit stora prisförändringar och analysera om det ...

 19. Efficient Software HEVC to AVS2 Transcoding

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yucong Chen

  2016-09-01

  Full Text Available The second generation of Audio and Video coding Standard (AVS is developed by the IEEE 1857 Working Group under project 1857.4 and was standardized in 2016 by the AVS Working Group of China as the new broadcasting standard AVS2. High Efficient Video Coding (HEVC is the newest global video coding standard announced in 2013. More and more codings are migrating from H.264/AVC to HEVC because of its higher compression performance. In this paper, we propose an efficient HEVC to AVS2 transcoding algorithm, which applies a multi-stage decoding information utilization framework to maximize the usage of the decoding information in the transcoding process. The proposed algorithm achieves 11×–17× speed gains over the AVS2 reference software RD 14.0 with a modest BD-rate loss of 9.6%–16.6%.

 20. Arvelig hemokromatose - nytten av screening

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arne Åsberg

  2009-10-01

  Full Text Available Arvelig hemokromatose fører til jernopphopning i kroppen, men gir sjelden alvorlig helseskade. Nesten alle hemokromatosepasienter i vårt land er homozygote for C282Y-mutasjonen i HFE-genet. Omtrent 7 per 1000 innbyggere har denne genotypen. Alvorlig syke blir bare omkring 5-15% av homozygote menn og nesten ingen kvinner. Likevel er det holdepunkter for at screening for hemokromatose blant friske, yngre menn kan være kostnadseffektivt. Det er relativt lett å påvise om en person er disponert for sykdommen, i god tid før den bryter ut, og forebyggende behandling er billig og effektiv. Imidlertid kan vi ikke forutsi hvilke screeningpositive personer som ubehandlet får alvorlig sykdom. Et kontrollert forsøk med screening bør gjennomføresHereditary hemochromatosis – benefits of screening. Hereditary hemochromatosis leads to iron accumulation in the body; however, serious illness due to hemochromatosis is rare. In Norway, almost all patients with hemochromatosis are homozygous for the C282Ymutation in the HFE-gene, a genotype carried by about 7 per 1000 inhabitants. Serious complications are seen in only about 5-15% of homozygous men and in very few women. Nevertheless, screening young men for hemochromatosis may be cost-effective. Detecting predisposed men is relatively straightforward, and prophylactic treatment is cheap and effective. However, we can not predict, among screen-positive men, the few who untreated will become seriously ill. A controlled screening trial should be conducted.

 1. Revisorers väsentlighetsbedömningar : Vilka faktorer påverkar revisorers professionella bedömningar av väsentlighetsnivån?

  OpenAIRE

  Undevall, Anton; Stålbrand, Sebastian

  2016-01-01

  Förutom standarder och riktlinjer utgör revisorns egna professionella bedömningar en stor del av hur denna bedömer väsentlighetsnivån vid en revision. Tidigare studier har funnit flertalet bakomliggande faktorer som påverkar denna bedömning. 2011 implementerades ISA i Sverige varför det finns ett intresse att undersöka vad denna standard har haft för påverkan på svenska revisorers väsentlighetsbedömning.  Studiens resultat visar att tre faktorer av de som ingår i studien kan förklara variatio...

 2. Undersøkelse av forekomst av elvemusling i Grense Jakobselv

  OpenAIRE

  Aspholm, Paul Eric; Brodersen, Christopher; Nilsen, Even; Terentjev, Nikolai; Kashulin, Nikolai; Polykarpova, Natalia

  2017-01-01

  Sensommeren 2014 ble det midtre partiet av Grense Jakobselv fra Elvheim til sørenden av Lasaruskulpen undersøkt for forekomst av elvemusling. De nedre delene av Grense Jakobselv og sideelver har vært undersøkt tidligere (2003 og 2005). I disse tidligere undersøkelsene har det ikke blitt påvist elvemusling eller skall av døde muslinger. Under undersøkelsen i 22. – 23. juli 2014 ble de første elvemuslingene funnet like oppstrøms Sandvasselva. Denne undersøkelsen omfattet i alt 12 forhåndsutvalg...

 3. Tack, men nej tack : En undersökning om Online Behavioral Advertising och dess förhållande till blockeringstjänster

  OpenAIRE

  Holgersson, Pontus; Haglund, Martin

  2015-01-01

  Online Behavioral Advertising betyder att man spårar användares beteende över Internet för att kunna skapa skräddarsydda annonser till användare baserat på deras internetaktiviteter. Det är kostnadseffektivt och ger möjlighet för företag att skapa relevanta annonser för internetanvändare. Online Behavioral Advertising möts ofta av motstånd eftersom att företag inkräktar på den personliga integriteten när man samlar in information om människor för att skapa annonser. Samtidigt har användandet ...

 4. ”På Facebook slipper man vara närvarande” : En studie kring unga vuxnas syn på användande, identitetsskapande och kvarlämnade digitala identiteter på Facebook

  OpenAIRE

  Michael, Carlsson; Lahdensuo, Jonna

  2009-01-01

  Bakgrund: Facebook är ett socialt onlinenätverk som under sina levnadsår har ökat explosionsartat i popularitet. På Facebook sköter många användare stora delar av sina sociala relationer och delar med sig mycket av sig själva. Det finns inget tidigare socialt nätverk i stil med Facebook som har haft samma genomslagskraft hos internetanvändarna. I användandet skapas en digital identitet som lämnar spår på Facebook, även om en användare är död. Kring dessa kvalämnade digitala identiteter vill v...

 5. Room-temperature plasma-enhanced chemical vapor deposition of SiOCH films using tetraethoxysilane

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yamaoka, K.; Yoshizako, Y.; Kato, H.; Tsukiyama, D.; Terai, Y.; Fujiwara, Y.

  2006-01-01

  Carbon-doped silicon oxide (SiOCH) thin films were deposited by room-temperature plasma-enhanced chemical vapor deposition (PECVD) using tetraethoxysilane (TEOS). The deposition rate and composition of the films strongly depended on radio frequency (RF) power. The films deposited at low RF power contained more CH n groups. The SiOCH films showed high etch rate and low refractive index in proportion to the carbon composition. The deposition with low plasma density and low substrate temperature is effective for SiOCH growth by PECVD using TEOS

 6. Fractional order absolute vibration suppression (AVS) controllers

  Science.gov (United States)

  Halevi, Yoram

  2017-04-01

  Absolute vibration suppression (AVS) is a control method for flexible structures. The first step is an accurate, infinite dimension, transfer function (TF), from actuation to measurement. This leads to the collocated, rate feedback AVS controller that in some cases completely eliminates the vibration. In case of the 1D wave equation, the TF consists of pure time delays and low order rational terms, and the AVS controller is rational. In all other cases, the TF and consequently the controller are fractional order in both the delays and the "rational parts". The paper considers stability, performance and actual implementation in such cases.

 7. Embolization of AV intra-hepatic fistulas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mallarini, G; Saitta, S; Cariati, M; Nicorelli, M; de Caro, G

  1982-05-01

  The use of therapeutic embolization in a case of hepatic AV fistula with portal flow inversion and portal hypertension is described. Indications, technique and an illustrative case followed up for one year after the intervention are presented.

 8. Evaluering av KS’ ulike ledelsesutviklingstilbud for kommunesektoren

  OpenAIRE

  Haave, Hanne; Hafting, Tore; Haugstveit, Yngve; Odden, Sigrun

  2008-01-01

  Norsk: Denne rapporten presenterer en evaluering av ledelsesutviklingstilbud i KS. De ledelsesutviklingsprogrammene som omfattes av evalueringen er i første rekke: Rådmentor, Krefter i bevegelse, Jazz endringsledelse, Medarbeiderskap, B-link og Skreddersydde program. Evalueringens hovedproblemstilling er å undersøke om og i hvilken grad KS’ ledelsesutviklingstilbud samsvarer med dominerende perspektiver og mål i KS’ arbeidsgiverstrategi «Stolt og unik, arbeidsgiverstrateg...

 9. Vad är den främst avgörande faktorn vid privatkundens val av marginalbank? : en studie om hur demografiska skillnader påverkar privatkunders val av marginalbank samt se hur deras val kan användas vid segmentering

  OpenAIRE

  Lindh, Jenni; Persson, Frida

  2012-01-01

  Syfte: Syftet med detta examensarbete är att förklara vad som är den främst avgörande faktorn vid privatkundens val av marginalbank, genom att jämföra med demografiska variabler samt hur deras val kan användas vid segmentering. Dessutom vill vi titta på vilka typer av banker privatkunder har. Metod: För att nå fram till resultat för analysen har ett positivistiskt angreppssätt och en deduktiv ansats använts. Det empiriska materialet är baserat på en enkätundersökning gjord på personer i Hässl...

 10. Samstämmighet i lärares bedömning av nationella prov i läsförståelse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Tengberg

  2016-04-01

  Full Text Available Tillförlitlighet i bedömning är en avgörande komponent i varje testprogram där testtagares resultat bygger på bedömares tolkningar utifrån en bedömningsskala eller en bedömningsguide. Utförliga svar på öppna uppgifter bedöms exempelvis sällan som antingen ”rätt” eller ”fel”. Istället tillämpas skalan eller bedömningsguiden för att fastställa i vilken utsträckning svaret uppvisar den efterfrågade kompetensen. I den här artikeln redovisas resultat från en studie av bedömarreliabilitet på öppna uppgifter i det nationella provets svenska läsförståelsedel i årskurs nio.För att undersöka i vilken mån provsystemet skapar förutsättningar för god bedömarreliabilitet har sex lärare fått bedöma tre elevers lösningar av 14 öppna uppgifter, totalt 252 bedömningar. Analyserna innefattar konsensusestimat (procentuell samstämmighet och Cohens kappa och konsistensestimat (ICC. Dessutom har kvalitativa analyser genomförts på uppgiftsnivå för att visa på aspekter i uppgiftskonstruktionen som kan ligga till grund för låg bedömarreliabilitet.Resultaten från studien visar på moderata nivåer av bedömarreliabilitet, både ifråga om kappavärden (.73 och ICC (.82, vilket motsvarar en variation mellan bedömningarna som får stora konsekvenser för elevernas slutgiltiga provresultat. I artikeln diskuterar vi resultatens implikationer för rättvis bedömning av elevers läsförmåga i Sverige. Vi för också ett resonemang om olika sätt att stärka bedömarreliabiliteten det nationella provet i läsförståelse.

 11. Calculation of additional costs in 2010 - for the demolition of the Swedish nuclear power plants and disposal of residues; Beraekning av merkostnader 2010 - foer rivning av de svenska kaernkraftsverken och omhaendertagande av restprodukter

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brewitz, Erica; Schoultz, Christian; Wetzel, Carina

  2010-09-15

  This report describes the SSM's calculation of additional costs for fee proposal for 2012-2014. The calculation is made pursuant to the Financing Act and includes all additional costs until the residue from the Swedish nuclear power plants is disposed of. According to current calculations, this should be done in 2069. Estimates of such a long time means a great deal of uncertainty and SSM uses, like SKB, the successive calculation method to estimate an expected value and tax association uncertainty. As a starting point for analysis, the SSM has made estimates of the future costs broken down into paragraphs in paragraph 2 Financing Act. The estimates were made after discussions within the organization and representatives of relevant external organizations. Assuming a total annual cost per worker of 1.24 million gave these estimates a total cost of over three billion. It should be emphasized that this sum is only a starting point for analysis and applies in particular circumstances. These circumstances critically reviewed the analysis and the reasonableness of assessments made by a analysis group. The analysis took place for 2.5 days in spring 2010. The analysis group consisted of 17 people including nine from the SSM. Lores Borg and Steen Lichtenberg were moderators. Via a brainstorming process, the analysis group presented a number of uncertainties and made a three-part assessment of their impact on the overall results (minimum, most likely and maximum). The result of the analysis: average in the 2010 monetary value was assessed to 4.24 billion Swedish crowns with a standard deviation of 920 million Swedish crowns. These values are undiscounted

 12. Gestaltningar av genus i förskolemiljö : En kvalitativ text- och bildanalys av hur genus gestaltas i ett bestämt urval av bilderböcker

  OpenAIRE

  Jessica, Karlsson

  2018-01-01

  The study is a qualitative literature analysis with the purpose of examining how children and preschool pedagogues were portrayed in picture books that take place in the preschool environment, based on gender perspectives. To define the material, books that take place in the preschool environment had been selected. The purpose of the study was also to examine how relationships between children and preschool pedagogues were portrayed, from a gender perspective. And whether there was a differen...

 13. Impact assessment of the impact on nature values of the construction and operation of the repository for spent nuclear fuel at Forsmark; Konsekvensbedoemning av paaverkan paa naturvaerden av anlaeggande och drift av slutfoervar foer anvaent kaernbraensle i Forsmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Allmer, Johan (Ekologigruppen AB, Stockholm (Sweden))

  2011-03-15

  Construction and operation of a repository at Soederviken in Forsmark, Oesthammar municipality means impact, effects and consequences for the environment. This report describes the natural conditions and natural values in Forsmark with particular focus on Soederviken. Furthermore, an assessment of consequences for the natural environment in the development and operation of a repository at Soederviken. Assessment of impacts from water activities are treated in a special report.

 14. Influence of vegetation and sewage sludge on sealing layer of fly ashes in post-treatment of mine tailings impoundments; Inverkan av vegetation och roetslam paa taetskikt av flygaska vid efterbehandling av sandmagasin

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Greger, Maria; Neuschuetz, Clara (Inst. of Bothany, Stockholm Univ., Stockholm (Sweden)); Isaksson, Karl-Erik (Boliden Mineral AB, Stockholm (Sweden))

  2009-03-15

  Mining industry produces 25 Mton mine tailings yearly that are deposited in impoundments in the nature. When this sand, containing sulphur rich minerals, reacts with oxygen and water it starts to weather and acidic metal rich water is formed. To prevent this, the sand can be covered with a sealing layer and a protective cover layer with vegetation. As sealing and cover materials fly ashes and sewage sludge can be used. The aim of this investigation was to find out: 1) how sealing layer of fly ashes with and without sewage sludge, and a cover with sewage sludge can be placed practically on mine tailings in a cold climate. 2) how such a cover should be constructed to minimize the risk of root penetration and leakage of nutrients and metals 3) which vegetation that is most suitable This was investigated in field- and greenhouse tests with a sealing layer of fly ash and/or sewage sludge with a cover layer of sewage sludge in which different plant species were established. The practical application was performed in 0.3-1 ha plots at a mine tailings impoundments at Boliden. The ability of plant roots to penetrate a sealing layer was investigated, as well as the effect of simulated root exudates on the penetration resistance in hardened ash. Leakage of nutrients and metals from cover layer of sewage sludge, in some cases with sealing layers beneath, was investigated in field and greenhouse lysimeters. Various plant species were compared on their ability to affect metal and nutrient leakage as well as root penetration and shattering of the hardened ashes. The project was a cooperation between Stockholm University and Boliden Mineral AB, and the field tests were performed at the impoundment Gillervattnet in Boliden and in Garpenberg. Cooperating were also Iggesund Paperboard, Skellefteaa Kraft, Stora Enso Fors, Umeaa Energi and Vattenfall, all producers of ashes that were used, as well as Stockholm Vatten AB, which produced the sewage sludge. The most important conclusions are that: It is possible to apply a sealing layer of ashes on mine tailings independent of season due to the quick hardening process of the ashes. Sewage sludge can, on the other hand, only be applied when the tailings are frozen. The application leads to a rise in the ground water level in the tailings Covering of mine tailings with sewage sludge and fly ash decreases the metal leakage. The higher proportion of sewage sludge in the cover layer the more N and P and less metals is released. The leakage decreases with time. Plant establishment in general decreases the leakage of metals and nutrients, especially by decreasing the amount of leakage water. Because of great amounts of nitrate in sewage sludge plants with a high uptake of nitrate is to prefer to decrease the nitrogen leakage. Some plant species can loosen up the surface of hardened fly ash, and in that way influence the sealing layer structure. This may lead to increased breaking down of secondary minerals, which can be important for the stability of the sealing layer. It is possible that excretion of sacharids from plant roots can increase shattering of ash, and that such exudation increases in the presence of ash. Estimation of the resistance needed to avoid root penetration were made to approx2,5 MPa. Addition of sewage sludge increases the risk of root penetration of a sealing layer. Since roots can affect a thin sealing layer a thickness of approximately 0.5 meter is recommended

 15. A study of working conditions at biogas extraction, garbage sorting, and handling of hazardous wastes; En studie av arbetsmiljoen vid deponigasutvinning, sortering av avfall och hantering av miljoefarligt avfall

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Alvarez de Davila, E

  1992-09-01

  Work environments at landfill gas plants were studied. In the pump station and compressor station, equipment is installed which gives an alarm at high concentration of methane, dangerous temperatures and pressure variation in the landfill gas. Risk for gas collection exists in enclosed spaces such as gas wells and leachate wells. The report proposes measures to improve the personnel`s safety at all work situations in these locations. The strong odour from waste constitutes a problem for compactor drivers and workers laying gas pipes or digging gas wells. Several organic compounds such as methanethiol, dimethyl sulphide, ethyl butanoate etc. with a very low odour threshold are formed by degradation of waste and these compounds are strong-smelling. Several suggestions on how to improve the working conditions at the biocells are given in this report. The highest concentrations of dust were measured during tipping of waste into a receiving bunker or on the unloading platform. This report suggests how to reduce exposure to organic dust, bacteria and endotoxins. During recent years, several landfills has started to use leachate for irrigation of energy forests. As leachate contains microorganisms, the spreading of aerosols should be limited so that personnel is not exposed to leachate mists during spray irrigation. In this study, the occupational accidents and diseases that has occurred in the landfills were compiled. An increase of the frequency of injuries has been observed in recent years (1986-1990). Sprains and dislocations were the most common type of occupational injuries among all reported accidents. Musculoskeletal diseases dominated among the registered occupational diseases. 21 refs.

 16. A study of working conditions at biogas extraction, garbage sorting, and handling of hazardous wastes. En studie av arbetsmiljoen vid deponigasutvinning, sortering av avfall och hantering av miljoefarligt avfall

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Alvarez de Davila, E

  1992-01-01

  Work environments at landfill gas plants were studied. In the pump station and compressor station, equipment is installed which gives an alarm at high concentration of methane, dangerous temperatures and pressure variation in the landfill gas. Risk for gas collection exists in enclosed spaces such as gas wells and leachate wells. The report proposes measures to improve the personnel's safety at all work situations in these locations. The strong odour from waste constitutes a problem for compactor drivers and workers laying gas pipes or digging gas wells. Several organic compounds such as methanethiol, dimethyl sulphide, ethyl butanoate etc. with a very low odour threshold are formed by degradation of waste and these compounds are strong-smelling. Several suggestions on how to improve the working conditions at the biocells are given in this report. The highest concentrations of dust were measured during tipping of waste into a receiving bunker or on the unloading platform. This report suggests how to reduce exposure to organic dust, bacteria and endotoxins. During recent years, several landfills has started to use leachate for irrigation of energy forests. As leachate contains microorganisms, the spreading of aerosols should be limited so that personnel is not exposed to leachate mists during spray irrigation. In this study, the occupational accidents and diseases that has occurred in the landfills were compiled. An increase of the frequency of injuries has been observed in recent years (1986-1990). Sprains and dislocations were the most common type of occupational injuries among all reported accidents. Musculoskeletal diseases dominated among the registered occupational diseases. 21 refs.

 17. Results from a full scale application of ashes and other residuals in the final cover construction of the Tveta landfill; Utvaerdering av fullskaleanvaendning av askor och andra restprodukter vid sluttaeckning av Tveta Aatervinningsanlaeggning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tham, Gustav (Telge AB, Soedertaelje (Sweden)); Andreas, Lale (Luleaa Univ. of Technology, Luleaa (Sweden))

  2008-06-15

  In 2000 Telge Aatervinning - a waste management and recycling company - started investigating ashes from incineration of industrial and biowaste waste. The company was given a permit from the Swedish Environmental Court to cover four hectares of the house hold waste landfill area. In 2006 the company received an unlimited permit to cover the remaining part of the landfill when the works end some thirty years later. Ashes were used the first time in 1966 for testing. Literature studies indicated the ashes can have a low hydraulic conductivity under certain conditions. In 1999 collaboration started with the Division of Waste Science and Technology at Luleaa University of Technology. Residuals from household and industrial waste were subject to investigation. Initially, biowaste incineration products were subject to testing and were later extended to other waste products, e.g. sludge, contaminated soils, foundry, and compost material. Several different sub-fractions of ashes were included in the investigation e.g. bottom and fly ash, various slag products after up-grading including dewatering, separation and sifting. Subsequently, a complete covering system of a landfill consists of residuals. Six test areas were outlined in order to give a good representation for cover construction in flat and steep areas with different compositions of liner material. The results show that in all areas the hydraulic conductivity construction yields less then 50 liters per square meters and years and can be less the than 5 liters in a repository for hazardous waste if required. In accordance with literature data the field observations show the liner material constructed only by ash material under certain conditions can form a monolithic structure due to very slow processes thus indicating small pore volumes that unable water air to interact with other media. The concept of using ash can be related to natural analogues of volcanic ashes and has been used in old defence walls and other buildings thousand years back. The last part of the report brings a number of topics for future research and a discussion about problems to with the authorities to use residuals for covering landfills

 18. Outcomes of AV Fistulas and AV Grafts after Interventional Stent-Graft Deployment in Haemodialysis Patients

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schmelter, Christopher, E-mail: christopher.schmelter@klinikum-ingolstadt.de; Raab, Udo, E-mail: udo.raab@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Diagnostic and Interventional Radiology (Germany); Lazarus, Friedrich, E-mail: friedrich.lazarus@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Nephrology (Germany); Ruppert, Volker, E-mail: volker.ruppert@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Vascular Surgery (Germany); Vorwerk, Dierk, E-mail: dierk.vorwerk@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Diagnostic and Interventional Radiology (Germany)

  2015-08-15

  PurposeThe study was designed to assess outcomes of arteriovenous (AV) accesses after interventional stent-graft deployment in haemodialysis patients.Materials and Methods63 haemodialysis patients with 66 AV fistulas and AV grafts were treated by interventional stent-graft deployment from 2006 to 2012 at our hospital. Data of these patients were retrospectively analysed for location of deployed stent-grafts, occurrence and location of (re-)stenosis and (re-)thrombosis. Complex stenosis was the most frequent indication for stent-graft deployment (45.5 %), followed by complications of angioplasty with vessel rupture or dissection (31.8 %).ResultsA high rate of procedural success was achieved (98.5 %). The most frequent location of the deployed stent-graft was the draining vein (66.7 %). Stent-graft deployment was more frequent in AV grafts than in AV fistulas. Primary patency was 45.5 % at 6 month, 31.3 % at 12 month and 19.2 % at 24 month. Primary patency was significantly better for AV fistulas than for AV grafts with deployed stent-grafts. Patency of the deployed stent-graft was much better than overall AV access primary patency with deployed stent-graft. Re-stenosis with thrombosis was the most frequent indication for re-intervention. Most frequent location of re-stenosis was the draining vein (37.1 %), followed by stenosis at the AV access (29.5 %) and the deployed stent-graft (23.5 %).ConclusionRe-stenosis and re-thrombosis remain frequent in AV fistulas and AV grafts in haemodialysis patients despite stent-graft deployment. Re-stenosis of the deployed stent-graft is, only in the minority of the cases, responsible for AV access dysfunction.

 19. Guide för referenshantering : APA-manual inom Barn- och ungdomsvetenskap (BUVA)

  OpenAIRE

  Engdahl, Ingrid

  2014-01-01

  Denna guide behandlar först hur du enligt APA refererar i löpande text och därefter hur man skriver en referenslista. För en komplett guide till APA Style hänvisas till Publication Manual of the American Psychological Association (American Psychological Association, 2010) eller till hemsidan http://www.apastyle.org, där det finns tydlig introduktion i ljud och bild till APA Style.

 20. Analyse av overvannsnettet i Ås sentrum ved bruk av simuleringsprogrammet SWMM

  OpenAIRE

  Dvergsnes, Eirunn

  2016-01-01

  Jorden står ovenfor klimaendringer med økende temperaturer og en hyppigere forekomst av intense nedbørshendelser. For overvannssystemer i urbane strøk er den økte nedbørintensiteten en stor utfordring. Urbanisering har medført en stor andel tette flater, og lukking av naturlige bekkesystemer. Dette krever en raskere bortledning av regnvannet gjennom rør i bakken. Store deler av det norske overvannssystemet er ikke dimensjonert etter dagens norske standard. Denne ble revidert se...

 1. Water-soluble derivatives of 25-OCH3-PPD and their anti-proliferative activities.

  Science.gov (United States)

  Zhou, Wu-Xi; Sun, Yuan-Yuan; Yuan, Wei-Hui; Zhao, Yu-Qing

  2017-05-01

  (20R)-25-Methoxyl-dammarane-3β,12β,20-triol (25-OCH 3 -PPD, AD-1) is a dammarane-type sapogenin showing anti-tumor potential. In the search for new anti-tumor agents with higher potency than our previously identified compound 25-OCH 3 -PPD, 11 novel sulfamic acid and diacid derivatives that could improve water solubility and contribute to good drug potency and pharmacokinetic profiles were designed and synthesized. Their in vitro anti-tumor activities in MCF-7, A-549, HCT-116, and BGC-823 cell lines and one normal cell line were tested by standard MTT assay. Results showed that compared with compound 25-OCH 3 -PPD, compounds 1, 4, and 5 exhibited higher cytotoxic activity on almost all cell lines, together with lower toxicity in the normal cell. In particular, compound 1 exhibited the best anti-tumor activity in the in vitro assays. The water solubility of 25-OCH 3 -PPD and its derivatives was tested and the results showed that the solubility of 25-OCH 3 -PPD sulfamic acid and diacid derivatives were better than that of 25-OCH 3 -PPD in water, which may provide valuable data for the research and development of new anti-tumor agents. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 2. Hur äldres sexualitet och sexuella hälsa är kopplade till deras livskvalitet : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Heinrich, Elsa; Johansson, Amanda

  2016-01-01

  Sexualiteten och den sexuella hälsan är en grundpelare i att varje människas individualitet. Det finns ett fördomsfullt synsätt angående äldre och deras sexualitet där gruppen blir betraktade som asexuell. Ämnet är tabubelagt och det föreligger relativt lite kunskap kring det. Livskvalitet är en subjektiv upplevelse som förändras över tid. Åldrandet bidrar till flera riskfaktorer som kan leda till nedsatt livskvalitet. Denna litteraturstudies syfte var att undersöka hur sexualitet och sexuell...

 3. Nu mår man? : en kvalitativ studie om tidspress och välmående

  OpenAIRE

  Asfedai Larsson, Joel; Falk, Emil

  2017-01-01

  Tidigare forskning visar att många akademiker upplever hög arbetsbelastning och påtaglig tidspress på arbetsplatsen. Det kan leda till en konflikt mellan arbete och fritid. Tidspress och välmående är aktuella ämnen, vilket dagspressen styrker. Tidigare forskning upplever dessutom en kunskapslucka vad gäller forskning om obalans mellan arbete och fritid, samt vilket effekt det får på individens välmående. Studiens syfte är således att utforska hur redovisningskonsulten upplever tidspress utifr...

 4. Veileder for kravspesifikasjon for leie av kontorarealer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Førland-Larsen, Arne

  Investorer og leietakere blir stadig mer interessert i helse- og miljøkvaliteter. Men kunnskapen er lav hos de fleste om hva de skal etterspørre og hvordan slike kvaliteter kan dokumenteres. Meglere har en viktig rolle som formidler av kvaliteter. Grønn Byggallianse har i samarbeid med blant annet...... Norsk Eiendom, Enova og NGBC utarbeidet en mal for standard kravspesifikasjon for leie av kontorlokaler. Målet med malen er å bidra til at leietager får det produktet han trenger til riktig pris og at man unngår unødig miljøbelastning. Målet er videre at å bidra og stimulere til, at innleie....../utleie prosesser startes med en dialogbasert prosess. Standarden er tenkt som et hjelpemiddel til en systematisk gjennomgang av, og diskusjon av hvilke kvaliteter som har prioritet, høy, middel eller lav prioritet for leietaker. Resultatet av dialog og diskusjon fastlegger endelige krav til kvalitet og...

 5. Å speide etter spiritualitet. En analyse av spiritualitetsbegrepet i speiderbevegelsen

  OpenAIRE

  Holmefjord, Aina

  2015-01-01

  Denne masteroppgaven inneholder analyser av speiderbevegelsens bruk av begrepet "spiritualitet" i to bøker skrevet av bevegelsens grunnlegger; "Scouting for Boys" og "Rovering to Succes" og to dokumenter av The World Organization of he Scoutmovement . Robert Baden-Powell grunnlag speiderbevegelsen i 1908 og hans litteratur og bøker publisert på tidlig 1900-tallet setter rammeverk for mye av dagens speiderbevegelses ideologi og visjon. Speiderbevegelsen har et r...

 6. Acid volatile sulfide (AVS)- a comment

  NARCIS (Netherlands)

  Meysman, F.J.R.; Middelburg, J.J.

  2005-01-01

  The review by Rickard and Morse (this volume) adequately summarizes our current understanding with respect to acid-volatile sulfides (AVS). At the same time, this review addresses some of the misunderstandings with regard to measurements and dynamics of this important sedimentary sulfur pool. In

 7. Sifting of waste; Siktning av avfall

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Johansson, Andreas [SP Technical Research Inst. of Sweden, Boraas (Sweden); Johnsson, Anders [Boraas Energi och Miljoe, Boraas (Sweden); Yoshiguchi, Hitomi [Stena Metall, Goeteborg (Sweden); Steenari, Britt-Marie [Chalmers Tekniska Hoegskola, Goeteborg (Sweden); Bostroem, Sara [Renova AB, Goeteborg (Sweden); Fredaeng, Julia [Dalkia, Stockholm (Sweden); Bisaillon, Mattias [Profu AB, Moelndal (Sweden); Andersson, Hans [Metso Power, Tammerfors (Finland)

  2008-08-15

  Waste as a fuel is characterized by high levels of inert components (ash) that may cause problems in a combustion process that result in high costs for operation and maintenance (e.g. large ash flows, high need for additives). A potential method for reduction of these costs is to separate inert components through sifting prior the combustion process. Previously it has been found that a major share of the unwanted components is found in the fine grains. However, the practical relevance of sifting has not been verified against boiler performance. Therefore, the prospects for sifting as a pre-treatment method was investigated at Boraas Energi och miljoe with the aim to characterize the composition in the fine-grained residues and to determine the effects from sifting on the boiler performance. The project includes also a short report on possible markets for the fine-grained residues. The effect target is to increase the boiler availability and to reduce the cost for operation and maintenance. The target groups for the work are owners of Energy-from-Waste plants as well as constructors of plants and sieves. The work shows that sifting can be beneficial from an economical point of view if a suitable market for the fine-grained residues is found. Several theoretical markets exist but the governing parameter is the actual costs for the post-treatment.

 8. Tilsetningsstoff og tekniske hjelpestoff ved produksjon av filet av hvitfisk. Faglig sluttrapport

  OpenAIRE

  Lorentzen, Grete Elisabeth

  2017-01-01

  Målsettingen med dette prosjektet har vært å øke den generelle kunnskapen om bruk av tilsetningsstoffer og tekniske hjelpestoffer ved produksjon av hvitfiskfilet. I prosjektet er det gjennomført et litteraturstudium på hvilken effekt ulike tilsetningsstoffer har på fiskefilet. Deretter er det laget en veileder hvor målet har vært å gi en lettfattet og oversiktlig informasjon om hvilke tilsetningsstoffer det er lov å bruke, hvilken effekt de har, og eksempler på praktisk bruk av tilsetningssto...

 9. Bruk av urtemedisiner blant gravide i Mali : Intervju av 72 healere i Bamako, Siby og Dioila

  OpenAIRE

  Al-Zayadi, Waled

  2012-01-01

  WHO’s rapport fra 2001 viser til at hele 75 % av Mali sin populasjon bruker tradisjonell medisin. Det er beregnet til å være 1 medisinmann pr 500 innbyggere. Hovedmålet med denne oppgaven var å undersøke tradisjonelle medisinmenns behandling av sykdom og plager i svangerskapet i Mali. Det er lite som vites om bruk av urtemedisiner blant gravide i Mali. Det er heller ingen studier gjort fra healerens side. Studien var med på å kartlegge hvilke urter som brukes til den enkelte plagen. I ette...

 10. Anti-lung cancer effects of novel ginsenoside 25-OCH(3)-PPD.

  Science.gov (United States)

  Wang, Wei; Rayburn, Elizabeth R; Hang, Jie; Zhao, Yuqing; Wang, Hui; Zhang, Ruiwen

  2009-09-01

  20(S)-25-methoxyl-dammarane-3beta, 12beta, 20-triol (25-OCH(3)-PPD), a newly identified natural product from Panax notoginseng, exhibits activity against a variety of cancer cells. Herein, we report the effects of this compound on human A549, H358, and H838 lung cancer cells, and compare these effects with a control lung epithelial cell line, BEAS-2B. 25-OCH(3)-PPD decreased survival, inhibited proliferation, and induced apoptosis and G1 cell cycle arrest in the lung cancer cell lines. The P. notoginseng compound also decreased the levels of proteins associated with cell proliferation and cell survival. Moreover, 25-OCH(3)-PPD inhibited the growth of A549 lung cancer xenograft tumors. 25-OCH(3)-PPD demonstrated low toxicity to non-cancer cells, and no observable toxicity was seen when the compound was administered to animals. In conclusion, our preclinical data indicate that 25-OCH(3)-PPD is a potential therapeutic agent in vitro and in vivo, and further preclinical and clinical development of this agent for lung cancer is warranted.

 11. "Oftast du vet själv vad är det rätta" : Högstadieelevers sociala mediavanor och regelperception i onlinesammanhang

  OpenAIRE

  Bergman, Mikael

  2018-01-01

  Sammanfattning: Sociala medier spelar en allt större roll i hur vi kommunicerar och uttrycker oss. Denna studie är ämnad att utveckla och koppla ihop den redan existerande forskningen om ungdomars sociala mediavanor på Snapchat och Instagram, och forskning om vad sociala mediaanvändare upplever vad man kan och får publicera på dessa sociala medier. Denna studie utforskar detta genom tre fokusgruppsintervjuer med 15 åriga niondeklassare. Resultatet analyseras genom dramaturgi som till stor del...

 12. Forskere i norske avisers dekning av skole

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emilia Andersson-Bakken

  2015-10-01

  Full Text Available Skolen er stadig i medienes søkelys, og i denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan forskere bidrar med sine fagkunnskaper i skoledebatten i mediene. Den problemstillingen vi ønsker å besvare, er: Hvilken rolle har forskere i norske avisers dekning av skole? For å svare på dette har vi gjort en analyse av samtlige artikler om skole i VG, Bergens Tidende og Aftenposten i 2013. Resultatene viser at det forekommer en navngitt forsker i ca. 12 % av avisenes artikler om skole (209 av 1712 artikler. Det er imidlertid forskjell mellom avisene, og i VG opptrer det forskere i ca. 24 % av artiklene om skole, mens andelen både i Aftenposten og BT er ca. 11 %. Undersøkelsen viser videre at det er mange forskere som får mulighet til å uttale seg om skole i disse tre avisene, men det store flertallet av disse uttaler seg kun én gang. Vi fant også at forskere ofte uttaler seg om rammene for skolens undervisningsvirksomhet, og sjelden om det som foregår i klasserommene. Resultatene av vår empiriske undersøkelse stemmer i stor grad overens med hovedtendensene i tidligere studier av forskere i media, noe som indikerer at forskernes rolle i norske avisers skoledekning ikke skiller seg markant ut fra den rollen forskere har i media generelt. Våre resultater peker imidlertid på én viktig forskjell: Forskere ser ut til å være uvanlig godt synlige i norske avisers dekning av skole.Nøkkelord: skoleforskning, media, forskningsformidlingAbstractSchool is a frequently debated topic in the media, and this article investigates how researchers contribute with their knowledge in this media debate. The research question is: What characterizes researcher participation in Norwegian newspaper coverage of school? To answer this question we have analyzed all articles about school in the Norwegian newspapers VG, Bergens Tidende and Aftenposten during 2013. The results show that there is a named researcher in about 12 % of the newspaper articles about school

 13. "Att slänga sig ut i det okända..." : En utredning av utmaningen att skapa en föreställning utgående ifrån improvisation

  OpenAIRE

  Krusberg, Catrine

  2014-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka nyckelelementen i att skapa en föreställning med improvisation som utgångspunkt. Forskningen fokuserar på skapandeprocessen av monologpjäsen Gillar, gillar inte, med frågeställningen: hur skapar jag en fungerande föreställning utan en befintlig dramaturgisk text som referens? Vad händer på scengolvet då jag som skådespelare har enbart de ramar som temat medför? Vad är för- och nackdelarna med att utgå ifrån detta slag av fri impro...

 14. Att drabbas av cancer i tonåren : En kvantitativ studie om hälsorelaterad livskvalitet två till fyra år efter diagnos

  OpenAIRE

  Hiding, Markus; Lavemark, Niklas

  2010-01-01

  Syfte Studiens syfte var att undersöka: självskattad hälsorelaterad livskvalitet hos tonåringar som drabbats av cancer två år (T5), tre år (T6) och fyra år (T7) efter diagnos, samt att jämföra deras skattningar med en referensgrupp randomiserad från befolkningen.   Metod Tonåringarna med cancer besvarade SF-36 2 år (N=38), 3 år (N=42) samt 4 år (N=39) efter diagnos. En referensgrupp (N=300) randomiserad av Statistiska centralbyrån (SCB) besvarade samma formulär vid ett tillfälle. Samtlig data...

 15. Redesign av Escola forlag sine skoleordbøker

  OpenAIRE

  Heggen, Inger Helene

  2007-01-01

  Rapporten består av en litteraturstudie (med begrepsavklaringer og en gjennomgang av ordboktypografiens historie – med hovedvekt på engelsk ordboktypografi), en analyse av ettspråklige ordbøker i dag (både norske og engelske), og en analyse av Escola Forlags ordbøker (bokmål og nynorsk utgave). Til slutt – en demononstrasjon av min resulterende redesign av ordbøkene (omslag og innmat). Her har det vært særlig viktig å tydeliggjøre oppslagsordene og oppslagsordenes underelementer s...

 16. Kartlegging av PCB i sedimenter fra Indre Sørfjord

  OpenAIRE

  Skei, J.; Klungsøyr, J.

  1990-01-01

  Som følge av forhøyede nivåer av PCB i fiskelever innerst i Sørfjorden er det gjennomført en sedimentundersøkelse for om mulig å finne kilden til PCB. Det ble ikke registrert høye nivåer av PCB i sedimentene. Høyeste konsentrasjoner ble målt i munningen av Eitrheimsvågen. Analyser av trafooljer brukt i Tyssedalsområdet viste spor av PCB. Statens forurensningstilsyn (SFT)

 17. Lekfull kreativitet. Fysiska användargränssnitt som erbjuder social och fysisk interaktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brooks, Eva Irene

  2017-01-01

  I den här artikeln presenteras en studie som ägde rum under två år i fem olika förskolor i Danmark och som inkluderade 55 barn. Specifikt undersökte vi hur fysiska användargränssnitt kan stötta social och fysisk interaktion. Studien applicerade en design-baserad metodologi som följde en iterativ,......, cyklisk process. Analysen visade att fysiska gränssnitt som främjar utforskande aktiviteter, verbala interaktioner och samarbete har en potential att erbjuda lekfulla lärande situationer som understödjer fria men också guidade aktiviteter....

 18. Distributed Trust Management and Rogue AV Software

  Science.gov (United States)

  2010-06-10

  Integrate with QTM – Particularly important in federated systems (e.g., dynamically composable SOAs) • Investigate the use of reactive mechanisms – Global...of demonstrators surfaced on Capitol Hill in opposition to the Democrats’ health care legislation. MAGAZINE PREVIEW Making Health Care Better By...sale will be sent on saving green forests in Amazonia . Have more questions? You can contact us easy via Online Supoort. Green AV an award-winning

 19. Läget i berggrummet : En kvalitativ undersökning av inverkande faktorer i arbetsmiljön på en byggarbetsplats i ett bergrum

  OpenAIRE

  Miladi, Lubna

  2014-01-01

  Strävan efter att minska risker för arbetsskador och uppnå en god arbetsmiljö är betydelsefull idag inte minst på byggarbetsplatser.   Syftet med examensarbetet var att, utifrån kartläggning av arbetsmiljön på en byggarbetsplats, belysa några faktorer som har inverkan på arbetsmiljön. Magisteruppsatsen har begränsats till att undersöka arbetsmiljön på en byggarbetsplats i ett bergrum. Några organisatoriska faktorer som säkerhetskultur, attityder, kunskap samt fysiska faktorer som belysning, b...

 20. Ogräs, åkertistlar och taggiga växter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Klintwall

  2012-06-01

  Full Text Available Psykiatriska diagnoser är kontroversiella. Vissa, ofta psykiatriker, menar att psykiska tillstånd går att dela upp i distinkta klasser medan andra, ofta psykologer, menar att all sådan uppdelning gör våld på verkligheten. Dessutom har psykiatrin anklagats för att vara moraliserande: vem kan avgöra vad som är sjukt och friskt? Är autism en sjukdom? Utifrån en pragmatisk begreppsanalys är uppdelningen mellan sjukt och friskt nödvändigtvis godtycklig. Precis som när en trädgårdsmästare avgör vad som är ogräs så beror det på situationen och ens syften. Och precis som växterarter ibland är distinkta arter så kan vissa psykiatriska diagnoser vara distinkta klasser, och andra inte. Kanske är autism en avgränsad diagnos, kanske inte. Men ibland är inte artsuppdelning det mest användbara för en trädgårdsmästare, precis som det inte behöver vara det för psykiatrin. Istället kan man formulera nya kategoriseringar helt baserade på pragmatiska hänsyn. Ibland räcker det med taggiga växter och socialt indifferenta barn.

 1. Substituent Effects Dehalogenation of Aryl Bromides with NaAlH2(OCH2CH2OCH3)2

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Czakoová, Marie; Hetflejš, Jiří; Včelák, Jaroslav

  2001-01-01

  Roč. 72, č. 2 (2001), s. 277-287 ISSN 0133-1736 R&D Projects: GA ČR GA203/97/1173 Institutional research plan: CEZ:AV0Z4072921 Keywords : substituent effects * aryl bromides * Co-assisted debromination Subject RIV: CC - Organic Chemistry Impact factor: 0.475, year: 2001

 2. Motivation beroende på anställningsform? : En fallstudie om motivationsrelaterade skillnader mellan fast anställda och inhyrda medarbetare på ett bank- och försäkringsföretag

  OpenAIRE

  Sundqvist Swahn, Sofia; Emthén, Niklas; Persson, Katarina

  2011-01-01

  Bemanningsbranschen växer och allt fler personer blir anställda via bemanningsföretag. Bemanningsföretagens viktigaste uppgift är att öka flexibiliteten på arbetsmarknaden. De gör det lättare för företagen att snabbt anpassa arbetsstyrkan till efterfrågan. Samtidigt finns problem och risker med att hyra in personal. Flertalet studier kring dessa problem tangerar ämnena motivation och/eller inhyrda medarbetare, men forskningen är begränsad vad gäller inhyrda medarbetares motivation. Under anta...

 3. Konsum av risiko-matvarer - Beskrivelse av en undersøkelse som skal kartlegge konsum av matvarer med betydning for inntaket av miljøgifter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helle Margrete Meltzer

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI perioden 1999-2001 vil det bli gjennomført tre kostholdsundersøkelser som til sammen skal kartlegge konsum avmatvarer med betydning for inntaket av miljøgifter i Norge, fortrinnsvis kadmium, kvikksølv, PCB og dioksiner.Disse giftene finnes hovedsakelig i krabbe, flatfisk, skjell, gjedde og abbor, lever eller nyre fra vilt og viltvoksendesopp. Fordi gjennomsnittskonsumet er lavt, spørres det ikke spesifikt om disse matvarene i landsdekkende kostholdsundersøkelsersom 'Norkost'. Hensikten med studien er å kunne gi en bedre beskrivelse av eksponeringsfordelingeni befolkningen med tanke på miljøgifter. Fordelingen er antakelig skjev, dvs. et stort antall personerventes å ha et lavt inntak og noen få personer ventes å ha et relativt høyt inntak av de undersøkte stoffene. Eventuelleukjente risikogrupper vil kunne avdekkes, og det er av stor interesse å undersøke hvor stor eksponeringen i deutsatte gruppene er.Del A av undersøkelsen er landsdekkende og omfatter en postal frekvensundersøkelse til 10 000 tilfeldig valgtepersoner mellom 18 og 79 år. Del B omfatter en postal frekvensundersøkelse til 6000 tilfeldig valgte personer i sekskommuner, der tre er kystkommuner og tre er innlandskommuner. Kommunene blir valgt ut fra kjennskap til godtilgang på de aktuelle matvarene. Vi antar at der tilgangen på matvarene er god, er konsumet høyere. Del C avundersøkelsen vil omfatte høykonsumenter av aktuelle matvarer, valgt fra del B av undersøkelsen. Dette vil være endybdestudie der analyser av miljøgifter i blod, hår og urin også skal inngå.Undersøkelsen er den første i sitt slag her til lands og vi kjenner ikke til at tilsvarende studier er gjort i andreland. Hensikten med artikkelen er å gi en beskrivelse av undersøkelsen i en tidlig fase av gjennomføringen.Meltzer HM, Bergsten C, Stene LC, Stigum H, Wiborg ML, Lund-Larsen K, Alexander J. Consumption ofcontaminated foods – Description of a dietary survey

 4. Design av oppbevaringsprodukt: Utvikling av et entrémøbel for IKEA

  OpenAIRE

  Bosvik, Helene

  2010-01-01

  Et av IKEAs store satsingsområder er oppbevaring. IKEA ønsker å nå ut til så mange mennesker som mulig med sine produkter. Deres visjon om å skape en bedre hverdag for de mange menneskene er et bevis på dette. Temaet for dette masterprosjektet har vært oppbevaring. En del av oppgaven har også vært å finne fokusområde innenfor temaet oppbevaring. Valget falt på entreen og utviklingen av entrémøbelet RÅDE. Oppgaven er gjort i samarbeid med IKEA Leangen i Trondheim. RÅDE er utviklet blant an...

 5. Barns opplevelse av postoperativ smerte og smertebehandling

  OpenAIRE

  Næss, Torgun

  2016-01-01

  Master i intensivsykepleie Bakgrunn: Postoperativ smerte hos barn er underbehandlet til tross for mye smerteforskning. Ulike studier har vist at barn opplever moderat til sterk smerte postoperativt. Ubehandlet smerte kan skape unødvendig lidelse for barn og øker risiko for komplikasjoner. Hensikt: Det finnes ingen forskning på norske barns opplevelse av postoperativ smerte og smertebehandling. Studiens hensikt er å få en større forståelse for hvordan barn opplever postoperativ smerte og sm...

 6. Implementering av BIM i bærekraftig oppgradering av bygninger: Mulighetsstudie for utføring av tilstandsanalyser med nettbrett

  OpenAIRE

  Vik, Vidar Samson

  2012-01-01

  Vi opplever i dag en økt hyppighet av klimakatastrofer som flom og tørke som følge av økt konsentrasjon av klimagasser i atmosfæren. Dette har ført til et behov for å redusere klimagassutslippene fra industrien på jorden. Byggebransjen, ofte kalt 40 % -bransjen, står for om lag 40 % av klimagassutslippene, og har dermed et stort potensial for reduksjon. BIM er en prosess som søker å redusere ressursbruken, og er dermed en bærekraftig prosess som har blitt tatt i bruk i stor skala i nybygg. Re...

 7. Surhetsvariasjoner som følge av nedtapping av et regulert vann.

  OpenAIRE

  Selmer-Olsen, A. R.

  1981-01-01

  Det har vært utført analyser og lagringsforsøk med prøver av tørrlagt bunnmateriale fra Trevatn tatt våren 1976. Prøver tatt ute i terrenget om høsten etter en lang tørr sommer viste stort sett samme bilde som prøvene fra våren etter lagring i laboratoriet under aerobe betingelser. Tabell 2 viser hvordan pH og SO4-S varierer med Iagringsbetingelsene. Oksydasjonsprosessene som slikt materiale blir utsatt for ved lufttilgang over et lengre tidsrom kan resultere i utvasking av meget sure forbind...

 8. Creep damage in welds of X 20 CrMoV 12 1 steel. Part 2 - Studies of long term service exposed material and damage data base and calculation of damage distribution and damage resistance; Krypskador i svetsar av X 20 CrMoV 12 1 staal. Etapp 2 - Studier av lingtidspiverkat material och skadedatabas samt berakning av skadefordelning och skadetilighet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Storesund, Jan; Borggreen, Kjeld; Weilin Zang; Nilsson, Henrik; Samuelson, Aake

  2004-09-01

  The present project has been consisted of the following pieces of work on welds of X20 CrMoV 12 1: Analysis of, by use of replica testing, creep damage development in 368 welds in 11 Danish high pressure steam lines with operation up to 200,000 h. Metallographic investigations of four welds from a retired live steam line with approximately 182 000 h in operation. - Evaluation of the influence of the two most common etching methods on the interpretation of creep cavitation. Analysis of the time security of the material, i.e. influence of enhanced temperature or stress on creep life time. Finite element simulations of the creep behaviour of X20 welds where effects of HAZ creep properties, system stresses and degree of multiaxiality in the rupture criterion are studied. In addition a literature study on publications of creep life time in X20 steel was performed in a first, already reported part of the project. The results of the comprehensive replica testing and the metallographic investigations show clear-cut that welds of this material have an excellently long creep life that indeed will reach 200,000 h. The creep damage at that time is in general very limited. The typical creep life for welds of X20 can be evaluated to at least 250,000 h. The reason for that it is not possible to evaluate an even longer creep life is the fact that creep testing and finite element simulations show that creep elongation and creep damage will accelerate considerably later in the creep life than some low alloy steels. In the worst case this acceleration could start already just after 200,000 h. It is also demonstrated that welds of the X20 steel can stand system stresses much better than low alloy steels. Recommendations for how and when inspections and testing of welds of the current material should be performed have been issued. They have been adapted to the findings in the project. The recommendations can, as long as severe damage is absent, allow for longer inspection intervals compared to previous recommendations.

 9. Effects of biomass removal from forests on soil acidification, nutrient balances and tree growth - Upscaling based on experimental data and model calculations as a base for mapping the need for ash recycling; Effekter av skogsbraensleuttag paa markfoersurning, naeringsbalanser och tillvaext - Uppskalning baserat paa experimentella data och modellberaekningar som grund foer kartlaeggning av behov av askaaterfoering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hellsten, Sofie; Akselsson, Cecilia; Olsson, Bengt; Belyazid, Salim; Zetterberg, Therese

  2008-12-15

  Increased biomass removal from forests has become more important as the demand for renewable energy has increased due to climate change. Stump removal, in addition to wholetree harvesting, is now considered in Sweden. However, increased biomass removal may affect the nutrient balances in forest soils causing nutrient depletion and increased acidification . It is therefore important to improve the understanding of the effects of different levels of biomass removal and to assess the need for liming. In this study, the effect of different levels of biomass removal regarding nutrient balances (N, P, Ca, Mg, K and Na), acidification and tree growth has been assessed in three ways; i) assessing the effect of wholetree harvesting from three site experiments, ii) calculations of nutrient balances in forest soils applying a nutrient mass balance model, and iii) dynamic modelling. Three different biomass scenarios have been assessed; stem harvesting, wholetree harvesting, and stump removal. It is important to develop and refine the calculation for stumps, and to develop realistic forestry scenarios for removal of stem, wholetree and stumps. i) Three site experiments : The experiments showed that biomass is reduced by about 15 % at the time of the first thinning following wholetree harvesting. Furthermore, the concentrations of nutrients in the trees are reduced by up to 10 % after wholetree harvesting. The studies also showed that base saturation in the organic layer and in the upper part of the mineral soil was reduced, often between 10 and 30 %, 15 and 26 years after the wholetree harvesting. It was also possible to find a relation between the C/N-ratio in the humus layer and the nitrogen content in the needles. ii) Mass balance calculation: This study shows that there is a great potential to use nutrient mass balance calculations and calculations of excess acidity to assess the rate of depletion for base cations and the need for liming. The mass balance calculation showed losses of Ca and Mg in practically all of Sweden, for stem-, wholetree harvesting and stump removal. These losses were not as significant for K. Increased biomass removal may lead to depletion of P in forest soils in all of Sweden. The calculation also showed that nitrogen accumulates in forest soil at stem harvesting, particularly in the south of Sweden. However, if the biomass removal increases (wholetree harvesting and stump removal), there is a risk of nitrogen depletion in the north, which may result in reduced tree growth. A calculated value for excess acidity was compared with the pool of exchangeable base cations in the root zone of the soil and showed that there are large areas in Sweden where the pool of base cations is depleted rather quickly both in pine and spruce forests. The rate of depletion is significantly quicker in spruce forest and increases with increased biomass removal. These areas may therefore be considered for liming. A sensitivity analysis, testing different levels of nutrient concentrations in trees as input to the mass balance calculation, showed that uncertainties in the nutrient concentrations result in uncertainties in the calculated result with wholetree harvesting, particularly for N, Ca and K. iii) Dynamic modelling: The results of the dynamic modelling was in agreement with the site experiments, regarding decreased base saturation in the organic layer. Furthermore, the dynamic modelling showed that this reduction was still evident at the second harvest, hence indicating that this effect is long lasting. The dynamic modelling showed small or no effects on stem biomass at harvesting where wholetree harvesting had been carried out at the previous harvest occasion. Further work with dynamic modelling (more sites, more scenarios and more forest rotations) can increase the understanding for wholetree harvesting even further

 10. AVS user's guide on the basis of practice

  International Nuclear Information System (INIS)

  Masuko, Kenji; Kato, Katsumi; Kume, Etsuo; Fujii, Minoru.

  1997-07-01

  The special guides for the use of visualization software AVS have been developed at Japan Atomic Energy Research Institute (JAERI). The purpose of these guides is to help the AVS users understand easily the use of the one, due to the fact that it is so difficult for beginners to understand the original manuals. In this report, 'Transportation Evacuation Simulation' is taken up as an object of visualization, and the procedure of visualization and images recording by using the AVS are described. By using the AVS according to this report, a series of the procedure which are necessary for use of the AVS can be acquired. (author)

 11. Implementeringsforskning: vitenskap for forbedring av praksis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Signe Flottorp

  2013-11-01

  Full Text Available Medisinsk forskning har ført til store framskritt de siste tiårene. Det er investert mye mer ressurser på basalforskning og klinisk forskning enn på å utvikle og evaluere metoder for å sikre at pasientene får nytte av forskningen. Formålet med implementeringsforskning er å redusere gapet mellom forskning og praksis, ved å utvikle og evaluere tiltak som kan sikre at behandlingen som pasientene mottar er kunnskapsbasert, at den er omsorgsfull og av god kvalitet.I denne artikkelen gjør vi rede for hva implementering og implementeringsforskning er. Vi belyser historikken til denne unge vitenskapen, og illustrerer mangfoldet i de faglige tilnærmingene og begrepene som brukes om det å få forskning brukt i praksis. Det finnes en rekke teorier om endring av atferd, både på individnivå og på organisatorisk nivå. Teoriene er imidlertid i liten grad testet empirisk, særlig når det gjelder å endre atferd i helsetjenesten.Systematiske oversikter over metodisk gode studier er den beste kilden til informasjon om effekt av implementeringstiltak. The Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group (EPOC er en viktig kilde for slike oversikter. De systematiske oversiktene som er utarbeidet på dette feltet viser at passive dissemineringstiltak har begrenset effekt, mens mer aktive tiltak kan ha liten til moderat effekt. Det er ofte betydelig variasjon i effekt på tvers av studiene. Det er derfor viktig å få bedre kunnskap om hvilke faktorer som kan forklare slike forskjeller i effekt.Vi gir eksempler på norske implementeringsstudier, og refererer bidrag fra forskere ved Kunnskapssenteret. Implementeringsforskningen kan, hvis den lykkes, sikre pasientene bedre behandling.Flottorp S, Aakhus E. Implementation research: science for improving practice. Nor J Epidemiol 201 3; 23 (2: 187-196.ENGLISH SUMMARY Medical research has led to major advances in recent decades. More resources have been invested in basic and clinical research

 12. LCA som verktyg för ökad kunskap om miljöpåverkan från golvmaterialen vinyl, linoleum och parkett : Utifrån certifieringskriterier om relevans, potential och styrbarhet

  OpenAIRE

  Yilmaz, Secil

  2012-01-01

  Life Cycle Assesment, LCA, används för att sammanställa och utvärdera in- och utflöden ur ett system samt potentiell miljöpåverkan under en produkts livscykel. Beräkningarna görs genom att se hela produkten ur ett livscykelperspektiv, dvs. från det att produkten är en råvara till det att den hanteras som avfall. Beroende på måldefinition och systemgränser kan detaljgraden och tidsramen för LCA-studien varieras. LCA används för att identifiera möjligheter att förbättra produkten i olika delar ...

 13. Skapandet av en handbok för ett franchiseföretag : Case: Pub Niska

  OpenAIRE

  Juvonen, Jenni

  2017-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att skapa en franchisehandbok för franchiserestaurangen Pub Niska. En franchisehandbok innehåller mer detaljerad information om ett företag, dess riktlinjer och vardagliga rutiner. En franchisehandboks viktigaste uppgift är att säkra kvaliteten i ett koncept. Franchisehandboken för Pub Niska innehåller information om företaget i allmänhet och beskriver hur företaget är uppbyggt samt presenterar riktlinjer för marknadsföring, inredning och ekonomi. Dessuto...

 14. The movement continues : En kvalitativ textanalys av Donald Trump ur ett propagandaperspektiv

  OpenAIRE

  Segerström, Lina

  2018-01-01

  Den 20 januari 2017 tillträdde Donald Trump som USA:s 45e president. Redan under valkampanjen, som Trump gick in i som en politisk outsider, såg vi en ny kommunikationsstil träda i kraft som enligt Enli (2017) bättre kan beskrivas som amatörism. Språket var rakt, direkt och ofiltrerat och tog ett stort kliv ifrån den traditionella politiska kommunikationen. Trumps huvudsakliga kommunikationsplattform är den sociala mediesajten Twitter där han kommunicerar frekvent och monologiskt med sin publ...

 15. Vinstvarningars påverkan på företag i Large och Small Cap? :  

  OpenAIRE

  Maliqi, Agon; Persson, Henric

  2013-01-01

  Den här studien undersöker hur vinstvarningar påverkar stora och små företag. För att förklara dess påverkan på företagen har den effektiva marknadshypotesen och behavioral finance använts som grund. Avgränsningen har gjorts till Stockholmsbörsen då inga tidigare studier haft fokus på den. Empirin visar att företag i Large Cap påverkas med i snitt -4,63% och företagen i Small Cap med -8,42%. Large Cap visade signifikanta abnorma avkastningar under eventdatumet och dagen efter medan Small Cap ...

 16. Representationer av kvinnor i tv-spel : En semiotisk bildanalys om hur genus konstrueras i spelet Overwatch

  OpenAIRE

  Skönergård, Johan

  2017-01-01

  Tv-spel har sedan dess begynnelse kontinuerligt växt storartat och är numera en stor ekonomisk nöjesindustri med flera miljoner användare varje dag. Tv- och film har under flera år granskats och undersökts gällande exempelvis vilka meddelanden dessa sänder ut och reproducerar till dess konsumenter genom bland annat könsroller, våld, etnicitet och klass. Även om tv-spel som medieplattform även blivit granskad gällande liknande fenomen som tv- och film så är forskningsområdet fortfarande relati...

 17. Bruk av amniocenteser og chorionbiopsier i Norge

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guttorm Haugen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGInvasiv prenatal diagnostikk i form av amniocentese (fostervannsprøve og chorionbiopsi (morkakeprøveutføres i ca. 2% av alle svangerskap i Norge per år. Dette er betydelig færre undersøkelser ennhva som utføres i de andre nordiske land. De fleste får utført amniocentese pga. høy maternell alder(aldersindikasjon som her i landet er ≥ 38 år ved fødselstermin. Chorionbiopsi er forbeholdt kvinnermed kjente arvelige lidelser i familien, dvs. kvinner med høy risiko for å få et affisert foster. De undersøkelsersom foreligger over svangerskapsutfall samt forekomst av komplikasjoner etter amniocenteseog chorionbiopsi er hovedsakelig utført i andre land på kvinner med generelt lavere risiko ( ≥ 35 år ennfor dem som får utført invasiv prenatal diagnostikk i Norge. Pga. vår restriktive praksis kan ikke disseresultatene uten videre overføres til Norge. Vi mangler eksakte data over svangerskapsutfall og evt.komplikasjoner etter disse undersøkelsene i en norsk populasjon.Haugen G, van der Hagen CB. The use of amniocentesis and chorionic villus sampling in Norway.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYAmniocentesis or chorionic villus sampling are performed in about 2% of all pregnancies in Norwaywhich is far less than in the other Nordic countries. Most of the amniocenteses are performed due toadvanced maternal age. In Norway this is defined as maternal age ≥ 38 years at term. Couples withknown chromosomal aberrations or genetic diseases in their families, i.e. women at a high risk of havingan affected fetus, are offered chorionic villus sampling. Earlier studies on complications and pregnancyoutcome following amniocentesis or chorionic villus sampling have been performed in other countriesmainly on women at a lower risk ( ≥ 35 years than for the women having such tests in Norway. We donot have data on pregnancy outcome and possible complications following amniocentesis and chorionicvillus sampling in a Norwegian

 18. The Wind Power Handbook. Planning and approval of wind power plants on shore and in coastal areas; Vindkraftshandboken. Planering och proevning av vindkraftverk paa land och i kustnaera vattenomraaden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2009-01-15

  The Wind Power Handbook is designed to make it easier for municipalities and wind energy companies to plan wind power projects. It contains the issues to be considered when planning and review, both the legal bases under essentially Planning and Building Act and the Environmental Code and the environmental assessments. The manual is primarily addressed to the municipalities and various operators. There are many interests to be met at a wind power establishment, which requires knowledge and cooperation of the different actors on the planning and approval process to be effective. Here we have gathered important knowledge base to facilitate the process and to contribute to a balanced decision

 19. Motivation inom ämnet Idrott och hälsa : En intervjustudie av lärares uppfattningar om motivationens betydelse för ämnet Idrott och hälsa

  OpenAIRE

  Berglund, Evelina; Sjödin, Frida

  2005-01-01

  We wanted to study if and how students become motivated and stimulated towards a permanent interest for regular physical activity, from a pedagogical perspective. Our goal was to examine how physical education teachers create motivation for the students and how you, as a physical education teacher, can motivate those students who are physically inactive due to obesity or other various kinds of problems. In the theoretical background, we have made a summary of sports and development of the phy...

 20. Growth effects after whole-tree harvest in final cut of Scots pine and Norway spruce forest. Final report; Tillvaexteffekternas storlek och uthaallighet efter skogsbraensleuttag i slutavverkning av tall och gran. Slutrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Valinger, E. [Swedish Univ. of Agricultural Sciences, Umeaa (Sweden). Dept. of Silviculture

  2001-12-01

  A great concern in forestry today is whether whole-tree harvesting influence site productivity and whether it is consistent with the principle of sustainable use of forest resources. To evaluate this a randomised field experiment established 24 years ago in Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Southern Sweden was used. The field experiment was established in fall 1975 as a naturally regenerated mixed forest with Scots pine and Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) with a growing stock of 305 m{sup 3}/ha was clear-cut near Kosta (56 deg 52' N, 15 deg 50' E, 240 m.a.s.l.). The site was a mesic dwarf-shrub type of medium fertility, with an average precipitation of 600 mm yr-1 and the soil was an orthic podzol. Treatments were conventional stem harvest (CH), whole-tree harvest (WTH), and branch and stem harvest (BSH). Scots pine seedlings of local provenance were planted in spring 1977 at the beginning of the second growing season following the harvest. The seedlings were planted in exposed mineral soil in manually scarified patches (40 x 40 cm) at 1.7 m spacing (144 seedlings per assessment plot, i.e. 3 600 seedlings/ha). Based on calliper data, the diameter for the mean basal area per tree (db) was calculated for each plot after 24 years using the formula: db = ({sigma} b{sup 3}/{sigma} b{sup 2}), where b is basal area at breast height for each tree. Three undamaged sample trees with a diameter equal or close to the diameter of the mean basal area per tree were selected on each plot giving 36 stems that were felled for destructive measurements in 2000. Total tree height ({+-} 0.01 m) was measured on every tree felled. Stem biomass was estimated by sampling of stem discs, 2 cm thick, at stump height (1 % of tree height), breast height (1.3 m), and at every meter along the bole. Crown biomass was estimated by sampling live and dead branches on the felled trees. From every whorl of branches one living branch was sampled and all branches were counted. Stem discs and branch material were weighed in the field to the nearest 0.1 g using a mechanical field scale. At the laboratory, the annual ring widths were measured along a transect using the WinDENDRO software. The arithmetic mean of the two corresponding annual ring widths was used in the further calculations to obtain diameters under bark for the successive years 1977-2000. After drying all sampled material was weighed to the nearest 0.1 g. When weighted, total dry weight of crown fractions and wood was calculated according to Albrektson, where the relation between dry and fresh weight of sample from each fraction was multiplied with total fresh weight of fraction. Treatment effects on survival and basal area growth on bark/ha after 24 years were analysed by using Tukey's studentized test on all main effect means. Multiple pair wise comparisons between treatments on single trees to establish the effects of treatment on the depending variables: dry weight of wood, needles, shoot axes and dead branches and in radial, height, and basal area and volume under bark increments were also made using Tukey's studentized test on all main effect means. Seedling survival was unaffected by treatments. Total basal area on bark (m{sup 2}/ha) was significantly reduced following WTH from the 15th year after planting. Trees on CH produced 20% more wood biomass, while biomass produced within the crown was unaffected by treatment. Height growth for trees after CH was higher the last year evaluated, while basal area and volume under bark were larger since the 12th year in comparison with WTH. BSH showed a decreased basal area growth under bark during the two four-year-periods 13-20 years after planting, and a decreased volume growth under bark since year 9 in comparison with CH. Radial growth was increased for CH up to 3 m of the stems during the 9-12 year period and at 3 m during the 13-16 year period. The study indicated a negative effect on stem growth following WTH and BSH during the 24-years period. There was a clear indication of positive influence of slash left after clear-cutting, i.e. tops, branches, and needles, on future biomass growth. The positive response in volume growth can be between 20% during a whole rotation period and a gain of just 3 years growth. When whole-tree harvesting techniques are used, some kind of replacement of removed nutrients, e.g. fertilisation, must take place to maintain site productivity on sites like the presented.

 1. Hydrological and hydro-geological effects on wetlands and forest areas from the repository at Forsmark. Results from modelling with MIKE SHE; Hydrologiska och hydrogeologiska effekter paa vaatmarker och skogsomraaden av slutfoervarsanlaeggningen i Forsmark. Resultat fraan modellering med MIKE SHE

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Maartensson, Erik; Gustafsson, Lars-Goeran; Gustafsson, Ann-Marie; Aneljung, Maria; Sabel, Ulrika (DHI Sverige AB, Goeteborg (Sweden))

  2010-06-15

  This report provides background material for investigations and associated impact assessments concerning water operations in terms of withdrawal of groundwater from the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark. The report presents detailed modelling results in the form of supplementary sensitivity analyses and detailed hydrological and hydrogeological analyses of specific nature objects in Forsmark. The sensitivity analyses aim to investigate the sensitivity of the modelling results to i) the meteorological conditions, ii) impervious surfaces and iii) the model description of the present SFR (final repository for short-lived radioactive waste). A number of simulation cases aim to study cumulative effects of groundwater withdrawal from an extended SFR. The simulations are evaluated with respect to the groundwater table drawdown and head changes in the bedrock. The report analyses the hydrogeological and hydrological conditions for a number of selected wetland objects and forest objects. The selection of objects aims to cover different types of valuable nature objects at different geographical locations in relation to the influence area of the groundwater table drawdown. The analysis comprises groundwater levels at all nature objects, whereas wetlands with particularly high nature values have been studied in detail with respect to surface water levels, the need for water supply and object-specific water balances. These studies have been performed for different meteorological conditions in the form of a type (2006) and a statistically normal, dry and wet year, respectively, with a return period of 100 years for the dry- and wet years. All simulations for disturbed conditions with a fully open repository are done with a hydraulic conductivity of K{sub inj} = 10-7 or 10-8 m/s in the grouted zone. The results show that time-dependent precipitation and snow melt have large influence on the temporal variations of the depth to the groundwater table for undisturbed conditions. Precipitation and snow melt also have large influence on the drawdown of the groundwater table due to the groundwater withdrawal from the repository. For a normal year, based on precipitation data from the reference normal period 1961-1990, the annual average size of the influence area is 1.15 km2 for a grouting level of K{sub inj} = 10-7 m/s. Compared to the normal year, the size of the influence area is 17% larger during a dry year and 19% smaller during a wet year. The groundwater table drawdown also varies during individual years. For the type year 2006, the size of the influence area is approximately three times larger in November than in May. Implementation of the present SFR underground facility in the modelling tool MOUSE yields a groundwater inflow to SFR of 6.7 L/s, compared to a measured inflow of some 6 L/s. According to model calculations, the groundwater withdrawal from SFR causes groundwater table drawdown in an area with a size of 0.17 km2. The influence area is concentrated to the SFR pier and areas with vertical fracture zones in the rock, located north and northeast of Lake Bolundsfjaerden. The head change in the bedrock at the level 50 m b s l reaches the model boundary in the northeast. An extension of the SFR facility is planned. According to the modelling results, the extension will only yield small additional groundwater table drawdown and head changes in the bedrock. For the wetland objects, even a relatively small drawdown of the groundwater table may cause vegetation changes and ultimately overgrowth. The forests are not as sensitive to a drawdown of the groundwater table. According to the model calculations, the groundwater withdrawal from the repository yields a groundwater table drawdown that exceeds 0.1 m as an annual average for a normal year in one fifth the studied wetland objects and in half of the forest objects. The fraction of objects with a groundwater table drawdown is higher during a dry year and lower during a wet year. The surface-water depth in the studied wetland objects ranges from a few centimetres to half a metre. It is judged that a number of wetland objects may require water supply in order to maintain an undisturbed water level during groundwater withdrawal from the repository. According to the modelling results, the water-supply requirements are largest during spring and autumn. In one of the wetland objects, the water requirement is 3 L/s as an annual average for the type year 2006. Object-specific water balances and particle tracking calculations show that the inflow to the wetland objects mainly takes place through the Quaternary deposits. This is in accordance with the conceptual model, according to which there is a shallow groundwater flow system with many local recharge and discharge areas. The groundwater withdrawal from the repository implies that the water balance is changed for some of the studied wetland objects.

 2. Konsten att upprätthålla löneskillnader mellan kvinnor och män : En rättssociologisk studie av regler i lag och avtal om lika lön

  OpenAIRE

  Svenaeus, Lena

  2017-01-01

  This dissertation, entitled “The Art of Preserving the Gender Pay Gap,” is a study in the sociology of law. It examines the obstructions to the principle of equal pay that persist in the face of international conventions and EU legislation that have mandated changes to legislation and collective bargaining agreements. The dissertation seeks to investigate and explain how the pay gap between women and men is created and recreated on an ideological level. The study covers three periods when – a...

 3. Nuclear power in space. Use of reactors and radioactive substances as power sources in satellites and space probes; Kaernkraft i rymden. Anvaendningen av reaktorer och radioaktiva aemnen som kraftkaellor i satelliter och rymdsonder

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hoestbaeck, Lars

  2008-11-15

  Today solar panels are the most common technique to supply power to satellites. Solar panels will work as long as the power demand of the satellite is limited and the satellite can be equipped with enough panels, and kept in an orbit that allows enough sunlight to hit the panels. There are various types of space missions that do not fulfil these criteria. With nuclear power these types of missions can be powered regardless of the sunlight and as early as 1961 the first satellite with a nuclear power source was placed in orbit. Out of seventy known space missions that has made use of nuclear power, ten have had some kind of failure. In no case has the failure been associated with the nuclear technology used. This report discusses to what degree satellites with nuclear power are a source for potential radioactive contamination of Swedish territory. It is not a discussion for or against nuclear power in space. Neither is it an assessment of consequences if radioactive material from a satellite would reach the earth's surface. Historically two different kinds of Nuclear Power Sources (NPS) have been used to generate electric power in space. The first is the reactor where the energy is derived from nuclear fission of 235U and the second is the Radioisotope Thermoelectric Generator (RTG) where electricity is generated from the heat of naturally decaying radionuclides. NPS has historically only been used in space by United States and the Soviet Union (and in one failing operation Russia). Nuclear Power Sources have been used in three types of space objects: satellites, space probes and moon/Mars vehicles. USA has launched one experimental reactor into orbit, all other use of NPS by the USA has been RTG:s. The Soviet Union, in contrast, only launched a few RTG:s but nearly forty reactors. The Soviet use of NPS is less transparent than the use in USA and some data published on Soviet systems are more or less well substantiated assessments. It is likely that also future space probes, moon and Mars vehicles will be using NPS. Besides the more established users of NPS in space, USA and Soviet Union (today Russia), it is possible that we in a not to distant future will see use of NPS in space by China, India and maybe also ESA (European Space Agency). In 1992 the United Nations General Assembly adopted a resolution regarding principles for the use of NPS in space. The resolution consists of eleven points regarding definitions and usage of NPS in space, and how to handle notification and compensation in case of damages due to a failure involving a satellite with an NPS. The probability of radioactive fallout in Sweden following an incident with a NPS-equipped satellite is very small. Due to the fact that everything placed in orbit around Earth sooner or later will re-enter, it is not possible to use probability of re-entry at any time as a measure of risk. Instead the measure Probability of re-entry within 100 year has been chosen. If the routine use of NPS in Low Earth Orbit (LEO) is not taken up again two cases can be defined: - Within about 3 000 years all satellites stored in Nuclear Safe Orbit (NSO) will de-orbit and re-enter the Earth atmosphere. One satellite, Triad OI-IX is in orbit at a lower altitude, and will thus de-orbit earlier. The probability that it does re-enter within 100 years from now is so small that a quantitative measure is deemed not to be meaningful - There is a risk of a launch failure involving a satellite or space probe with a NPS, with a risk of fallout in Sweden. This is not a large risk, but it is orders of magnitude higher than the probability of a satellite that now is in NSO will end up in Sweden within 100 years. If the routine use of NPS in LEO is re-established, the probabilities above are no longer valid

 4. Effects of heavy metals and some biotic factors on ectomycorrhizal Scots pine in northern Finland; Effekter av tungmetaller och naagra biotiska faktorer paa tall och dess ektomykorrhiza i norra Finland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ahonen-Jonnarth, U.

  1996-04-01

  In this work, nickel and copper exposure on Scots pine (Pinus sylvestris L.) was studied experimentally under field conditions. The significance of some biotic factors was also studied. We wanted to test whether the understorey lichen layer has a protective role against nickel exposure, and whether it has any effects on pine seedlings. Effects of defoliation, simulating sawfly grazing, were also examined, since the reduced photosynthesis can be assumed to affect root growth and ectomycorrhiza negatively. Ectomycorrhizal colonization has been found to decrease in pinyon pine due to defoliation. 19 refs

 5. Pre-study - compilation and synthesis of knowledge about energy crops from cultivation to energy production; Foerstudie - sammanstaellning och syntes av kunskap och erfarenheter om groedor fraan aaker till energiproduktion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Berg, Magnus; Bubholz, Monika; Forsberg, Maya; Myringer, Aase; Palm, Ola; Roennbaeck, Marie; Tullin, Claes

  2007-06-15

  Energy crops constitute a yet not fully utilized potential as fuel for heating and power production. As competition for biomass hardens the interest for agricultural fuels such as straw, energy grain, willow, reed canary grass and hemp increases. Utilization of the potential for energy crops as fuels demands that cultivation and harvest are coordinated with transportation, storage and combustion of the crops. Together, Vaermeforsk and Swedish Farmers' Foundation for Agricultural Research (SLF), have taken the initiative to a common research programme. The long-term aim of the programme is to increase production and utilization of bioenergy from agriculture to combustion for heat and power production in Sweden. The vision is that during the programme, 2006 - 2009, decisive steps will be taken towards a working market for biofuels for bioenergy from agriculture. This survey has compiled and synthesized available knowledge and experiences about energy crops from the field to energy production. The aim has been to give a picture of knowledge today, to identify knowledge gaps and to synthesize knowledge of today into future research needs. A proposal of a research plan has been developed for the research programme.

 6. Soil water, needle chemistry and tree growth after treatment with different doses and types of limestone; Markvatten, barrkemi och traedtillvaext efter behandling med olika doser och sorter av kalk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Akselsson, Cecilia; Westling, Olle; Larsson, Per-Erik; Petersson, Per

  2000-10-01

  The Swedish Board of Forestry co-ordinates extensive research concerning liming and nutrient compensation on acid forest soils in Sweden. Results from the experimental work are presented in annual reports. This annual report for 1999 describes effects on soil water chemistry, nutrient content in needles and forest growth in experimental plots with untreated spruce forest compared to plots treated with different doses (3, 6, and 12 tons per hectare) of limestone. Concerning soil water chemistry effects were also related to four different kinds of substances; crushed or finely ground limestone (CaCO{sub 3}) or dolomite (CaMg(CO{sub 3}){sub 2}). Results from a period of seven years are presented. The experiment was started in 1992. All combinations of dose and type of limestone resulted in increased concentrations of calcium in soil water (50 cm) and higher base cation/ aluminium ratio. The response was dependent of the dose, especially with limestone. Dolomite increased the concentrations of magnesium, but the effect was not clearly dependent of the dose. The results of the experiment demonstrates that it is possible to decrease the acidity of soil water (50 cm) relatively rapid with liming (in a few months), especially with high doses and finely ground limestone. Hydrogen ions and aluminium in soil water showed a tendency to decrease after most of the different treatments. Concentrations of potassium were low before the experiment started, and there was a tendency that the highest dose (12 tons per hectare) decreased the already low concentrations. Increased leakage of nitrogen has been mentioned as a risk in connection with forest liming. This experiment showed no decrease during the studied period of the originally low concentrations of inorganic nitrogen after the treatments. Liming resulted in increased concentrations of calcium in needles, and the response was dependent of dose. The concentrations of manganese and aluminium decreased after most of the treatments. No effect on forest growth was detected five years after liming with all doses and types of limestone.

 7. Maintenance strategies and safety on a deregulated market. Mapping of changes in maintenance strategies and their possible consequences; Underhaallsstrategier och saekerhet paa en avreglerad elmarknad. En kartlaeggning av foeraendrade underhaallsstrategier och dess moejliga konsekvenser

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kecklund, Lena [MTO Psykologi AB, Huddinge (Sweden)

  2004-11-01

  The overall purpose of the project was to make a survey of the changes in the Swedish nuclear power plants over the last five years. There is a risk that nuclear power companies after a deregulation will focus especially on reducing operation and maintenance costs and that the changes could have a negative effect on the reactor safety. The task has involved summarising the actual changes, describing the present situation, the need for future development and the differences between the plants as well as identifying possible reactor safety related risks. The survey has been carried out in a broad perspective, studying the changes in equipment, maintenance strategies and the work situation of the staff. Three case studies were carried out at the Swedish nuclear power plants. Documentation from the companies has been analysed and a selection of in total 27 'informed' employees in different positions have been interviewed in total. The project also included a fourth case study concerning railway traffic. This branch of business is interesting because of its longer experience on a deregulated and competitive market. Conclusions concerning the companies individually as well as similarities and differences between them are presented in this report. Results: There have been more changes both in strategy and organisation in the last five years than during the preceding 5-10-year-period and the pace has been relatively rapid. The deregulation of the electricity market was implemented January 1997 and became the main motive force for the changes. The staffing has been reduced or unchanged and the work demands have increased. The maintenance skills have been redistributed within the organisation. New methods and equipment, i.e. RCM, and programmable systems make increased demands for analytical and theoretical competence. In the short term, job satisfaction and motivation have in some cases been negatively influenced by the new organisation forms, according to several of the interviewed. The results indicate, in accordance with other research results, that rationalisations and changes must be combined with work development and the participation of the employees to be successful. Outsourcing has been used for some activities. All the companies have established a joint maintenance department for their units. The companies have been moving towards lean organization which has increased the work load of the staff. Therefore more planning is required to get a optimal resource allocation, to avoid problems at work peaks. All the plants have abandoned a downright customer-supplier relation for the benefit of one competent maintenance supplier with a comprehensive view. As a result the contractual undertaking of the maintenance department towards the production units is made on a long term basis. The new maintenance strategy is based on status controls for condition based maintenance and on riskbased analysing methods. There are modern computer-based maintenance systems at all the plants. Computer-based instruments are used direct in the production line where they require a competence shift in the staff. Positive effects that appeared in the interviews are better possibilities for experience feed back and methods development, access to a wider and larger competence and a joint working method. The results show that there are already some positive effects and there are more to be expected. But it is also clear that these effects have neither come as easily nor as fast as was expected. Possible negative effects: there is a risk that the staffing might be too scarce, especially in work peaks, e.g. unexpected shutdowns. A high work load and much overtime work mean greater strain on the staff. Problems with job satisfaction and motivation, chiefly after the change to a matrix organisation. Uncertainties as to responsibility and roles in the new organisation. The practical competence might 'disappear' in the present competence shift focusing on analytical, computer based methods. The difficulties of risk based methods are several: they might not correspond with reality, they might not measure what they are intended to measure and it might be that the probabilistic risk assessment approach is allowed to dominate over the deterministic at the expense of a good balance between them. There is also a risk that the methods are not enough developed, that the knowledge of how the results should be interpreted is limited and that this might lead to the wrong conclusions. With tighter priorities there is an increasing risk that the wrong things are left out. The feeling of 'ownership' towards a certain production unit as well as the team feeling might disappear when the employees work on several units. Deficiencies in the maintenance instructions become evident when the staff are transferred. If the work routines have not been thoroughly documented there is a risk that the staff make mistakes or that the measures are forgotten. A number of conditions have been identified that might influenced the reactor safety negatively in the long term if they are not taken care of. Such conditions are an increased pressure on the staff, high work load and too much overtime, uncertainties as to responsibility and roles, lack of job satisfaction and motivation and deficient maintenance instructions. Economic pressure and a high rate of change might also give negative influence. It is, however, important to stress that the results indicate that the changes are not carried out with a one-sided focus on cost reductions but with a focus on both individual and organisational learning and development. Safety culture has also been an important part of the change operations. It seems, though, as if it has been more difficult to balance the economy and safety messages to the staff.

 8. Är virtual reality en del av framtidens naturkommunikation? : En studie med fokus på Sveriges Länsstyrelser och skyddade områden såsom nationalparker och naturreservat

  OpenAIRE

  Eriksson, Lukas

  2017-01-01

  The purpose of this study was to investigate if the technology of virtual reality (VR) is a possible part of the future regarding nature communication at the Swedish county administrative boards, including the Naturum visitors centers, in their work with national parks and nature reserves. This paper also aims at providing an overview of the existing use of VR on a national and international basis in tourism and in nature communication concerning protected natural areas. The main method was a...

 9. Simultaneous harvesting of straw and chaff - for energy purposes. Influence on bale density, yield, field drying process and combustion characteristics; Samtidig skoerd av halm och agnar foer energiaendamaal - inverkan paa avkastning, baldensitet, faelttorkningsfoerlopp och foerbraenningsegenskaper

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lundin, Gunnar; Roennbaeck, Marie

  2010-04-15

  Introductory field experiments were carried out in central Sweden during 2009 for long- and short-stalked winter wheat crops. Two different types of combine harvesters were used with somewhat different methods of kernel separation. Both harvesters were equipped with the Combi System from Rekordverken. This enabled them to mix the chaff in the straw swath as well as distribute this fraction over the working width. The measurement of crop residue moisture immediately after combine harvesting showed that admixture of chaff reduced the initial moisture in the straw swaths. The added chaff increased the total yield of crop residue with 14%, showing that about half the biologically available chaff was harvested. The combustion analyses showed a slight increase in ash content when chaff was mixed in. This did not cause any significant change in net calorific value or ash melting behavior

 10. Evaluation and demonstration of remediation alternatives for historical mine waste using ash and alkaline by products; Utvaerdering och demonstration av efterbehandlingsalternativ foer historiskt gruvavfall med aska och alkaliska restprodukter

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baeckstroem, Mattias; Sartz, Lotta; Karlsson, Stefan [MTM, Man-Technology-Envionrment, Oerebro Univ., 701 82 Oerebro (Sweden)

  2009-03-15

  The results clearly show that the use of alkaline by products can significantly reduce the leakage of trace metals from historical acid mine waste. Under ideal conditions (laboratory experiments) pH increase significantly and the trace metal concentrations decrease with around 99% compared to the untreated reference. During more realistic conditions (pilot scale) the same increase in pH was not obtained and thus the decrease in trace metal concentrations was not as great. In the stabilisation experiments pH was between 5.8 and 6.8 while the trace metal reduction was around 96-99%. In the filter experiments a median pH between 4 (aged ash) and 10 (lime kiln dust) was obtained after the alkaline section. Average metal reduction is around 95% for cadmium, copper and lead while it is slightly lower for zinc (85%). In summary it is indicated that hydroxide dominated materials work best in aerated environments while carbonate dominated materials work best in reducing environments. In summary it can be concluded that the use of alkaline by products to neutralise acidic mine waste and acid mine drainage from historical mine sites give rise to both environmental and economical benefits and should therefore be encouraged as a sustainable remediation method

 11. Measurements of {sup 137}Cs and {sup 90}Sr in Swedish consumption milk between 1991 1996; Maetningar av {sup 137}Cs och {sup 90}Sr i konsumtionsmjoelk mellan 1991 och 1996

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Moere, H

  1997-04-01

  The sources for the radioactivity are the nuclear weapons tests and the Chernobyl accident in 1986. Milk is sampled and measured as an important indicator of the Chernobyl load of radionuclides that cows can metabolize and that will ultimately give a dose to humans. Milk was responsible for 13-19% of the total intake of {sup 137}Cs from foodstuffs for the average person in 1994. Our milk measurement program covered 90% of all produced consumption milk in Sweden in 1995. Milk samples are taken every second month from the dairies. {sup 90}Sr is only measured on pooled yearly samples from some dairies; these dairies covered 50% of the total production of consumption milk in Sweden in 1995. The mean value per year of {sup 137}Cs for the whole country has decreased from 0.52 to 0.26 Bq/l between 1991 and 1996, which corresponds to a committed effective dose equivalent for humans of 1.1-0.50 microSv for {sup 137}Cs. For {sup 90}Sr during the 1991-1996 period the country-wide mean varied between 0.08 and 0.06 Bq/l, resulting in a committed effective dose equivalent of 0.4-0.3 microSv. 7 refs.

 12. Tourism and visiting activities in Tierp. Threats and possibilities with a repository for spent nuclear fuel; Turism och besoeksnaering i Tierp. Hot och moejligheter med ett djupfoervar av anvaent kaernbraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bjoerne, S.; Sandberg, M. [EuroFutures AB, Stockholm (Sweden); Sahlberg, B. [EBS Invent AB (Sweden)

  1999-10-01

  Consequences for tourism and visiting at Tierp from siting a spent fuel repository in the community are studied. Tierp has little tourism as of today, and siting of the repository will probably lead to increased visiting of Tierp professionally and as a leisure activity.

 13. Basalmetabolism hos barn och ungdomar med cystisk fibros : En jämförande studie av uppmätta och beräknade basalmetabolismvärden

  OpenAIRE

  Andersson, Emilie; Edbom, Elisabet

  2011-01-01

  Objective: The aim of this study was to compare equations used to calculate BMR to values of BMR obtained from measurements in order to determine the most suitable equation to be used on children and adolescents with CF. Design: The participants where children and adolescents with CF. Data was collected from the division of Clinical Nutrition at Uppsala Akademiska Sjukhus. Age, weight, height, BMI, BMR, FFM and FM was recorded from 27 measurements. BMR from the participants collected from the...

 14. Review of national and international demands on fire protection in nuclear power plants and their application in the Swedish nuclear industry; Oeversikt av nationell och internationell kravbild avseende brandskydd paa kaernkraftverk och hur dessa tillaempas i svensk kaernkraftindustri

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fredholm, Lotta (Tyrens AB, Malmoe (Sweden))

  2010-02-15

  The aim of this report has been to detect and describe differences between rules regarding fire safety and the interpretation of the rules and make suggestions on how all parties involved are able to develop a harmonized approach to the fire conditions and how fire requirements aspects can be optimized and modernized. International and national laws and requirements for fire protection are compared and analyzed with the content and structure of the USNRCs RG.1189, which is considered the document that has the most complete accounts of the fire requirements both in terms of structure and content. The national laws, rules and guidelines that have been studied are general fire protection rules as well as nuclear specific rules. The studied national rules also includes Safety Analysis Reports (SAR) and Technical Specifications (TS). This study shows that the Swedish SAR and TS are markedly different from each other in how the fire requirements are presented as well as the methodology and level of detail of how they are fulfilled. These differences make it difficult to compare the quality of the fire protection between different sites and it also makes it different to learn from each other. The main reason to the differences are the lack of national guidance of how to fulfil the general requirements. The main conclusion of the screening of national requirements, is that many of the references used in the SAR are not suited for operation at a nuclear plant. The differences are often the purpose, examples of purposes that are not necessarily met by complying with national laws, rules, advices are: - Prevent fire to influence redundant safety equipment in different fire cells. - Prevent fire to influence redundant safety equipment in the same fire cell. - Prevent extensive consequences of fire in cable rooms. - Prevent extensive consequences of fires in oil that are not included in the Swedish regulation for handling highly flammable liquids. The international regulations regarding fire safety at nuclear power plants that have been studied are regulation from USA, Finland, Great Britain, Canada, Germany and the international organisations IAEA and WENRA. The conclusion of this study is that the differences between the regulations mostly are differences in detailed fire safety design. Some differences can not easily be explained by national. Differences and the resulting effect on the overall fire safety is very difficult to evaluate. Regarding how to improve the Swedish regulations regarding fire safety at nuclear power plants there are different possibilities. One is to complement the regulations with acceptable solutions on how to design the fire protection. If this shall be done IAEAs Safety Guides seem to be the easiest of the more detailed fire requirements to adopt to Swedish conditions. Another way of improving the regulation is to give more guidance on how to proof that the rules are fulfilled. In this case the Canadian guidelines may be a good source of ideas and information

 15. Bio-based fuels: an analysis of potential, conditions, market, instruments and risks. Opportunities and risks - the BIODRIV project. Final Report; Biobaserade drivmedel: analys av potential, foerutsaettningar, marknad, styrmedel och risker. Moejligheter och risker - projektet BIODRIV. Slutrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rydberg, Tomas (IVL Svenska Miljoeinstitutet, Stockholm (Sweden)); Gaardfeldt, Katarina; Ahlbaeck, Anders (Goeteborgs Miljoevetenskapliga Centrum, Chalmers Tekniska Hoegskola och Goeteborgs Universitet (Sweden)) (and others)

  2010-12-15

  The BIODRIV project is a study of the conditions, opportunities, constraints and risks in the short and long term for the Swedish production of biofuels, with specific focus on the production opportunities offered by the Swedish refineries. The study was conducted at Chalmers Univ. of Technology and IVL Swedish Environmental Research Inst. with support from Preem Environment Foundation and the Foundation of IVL. Researchers in the disciplines of environmental economics, chemical engineering and environmental system analysis have been working collectively to illustrate various technology tracks for bio-based fuel production. A total of six technology tracks for biofuel production have been identified in the long run, in whole or in part, which can replace today's fossil-based fuels in the transport sector. The six technology tracks are: methane from gas networks, decentralized pyrolysis/gasification, different resource bases to fat, hydrogen, methanol, electricity

 16. Final disposal Forsmark, Simpevarp and Laxemar. Inflow of ground water and influence on hydrogeologic and hydrologic conditions; Slutfoervar Forsmark, Simpevarp och Laxemar. Inlaeckage av grundvatten samt paaverkan paa hydrogeologiska och hydrologiska foerhaallanden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Werner, Kent [Golder Associates AB, Stockholm (Sweden)

  2006-10-15

  This report summarizes the description of the natural (uninfluenced) hydrogeological and hydrological conditions at the possible final repository locations Forsmark, Simpevarp and Laxemar. For each site, the description is based on SKB's site descriptions version 1.2. The report provides assessments of the inflow and the effects on the surroundings (groundwater drawdown and the associated area of influence) due to construction, operation, and closing of a repository for spent nuclear fuel at the above locations. The assessment of the effects of the repository on its surroundings is primarily based on calculation results from two numerical flow models, DarcyTools and MOUSESHE (for Simpevarp, only DarcyTools has been used). The basis for the modelling is SKB's site descriptions version 1.2, which will be updated in the form of new versions. Moreover, the models are based on a preliminary layout of the repository at each location. Hence, the flow models will be developed further when the site descriptions are updated. The results may also be affected by changes of the repository layout. The modelling projects have been performed in the same order as they are presented in the report (Forsmark, Simpevarp and Laxemar). Some aspects of the numerical models, and the coupling between them, have been developed and improved during the course of work. Examples on major differences between the models include the technique to simulate grouting in DarcyTools, and the possibility to visualize modelling results from this model, for instance on other types of background maps. The results show a small inflow and a small area of influence for a repository at Forsmark. The upper parts of the repository (c 100 m depth and upwards) give the largest contribution to the inflow and the area of influence. This indicates that the effects on the surroundings from the deep and the near surface parts of the repository can be analysed separately. For a repository at Simpevarp and Laxemar, the results show that also the deep parts of the repository yield an inflow and cause a lowering of the groundwater table. Hence, it is more difficult to decouple the deep and the near surface parts of the repository at these locations. A repository at Simpevarp causes a larger inflow but a smaller area of influence, compared to a repository at Laxemar. This difference is most likely due to that Simpevarp is located by the sea, whereas Laxemar is located further inland. However, there are differences in terms of how grouting is simulated in the DarcyTools modelling of the locations, which makes the comparison difficult. A simple estimate, based on the net recharge (annual mean) at each site shows that the model calculated inflow to a repository at Forsmark corresponds to an area of influence from c 1 km{sup 2} (hydraulic conductivity in the grouted zone K{sub inj} 10{sup -7} m/s) to c 0.3 km{sup 2} (K{sub inj} = 10{sup -9} m/s). For a repository at Simpevarp, the inflow corresponds an area of influence from c 36 km{sup 2} (skin factor = 0.1) to c 1.5 km{sup 2} (skin factor = 0.001); in the Simpevarp modelling, a 'skin factor' was utilized to simulate the grouting. For a repository at Laxemar, a similar comparison provides an area of influence from c 11 km{sup 2} (K{sub inj} = 10{sup -7} m/s) to c 6.5 km{sup 2} (K{sub inj} = 10{sup -9} m/s). Since the modelling results are preliminary, they principally express differences between the locations in terms of their hydrogeological and hydrological characteristics. The results are yet too preliminary to demonstrate the effects of a repository on its surroundings in absolute terms. Examples of uncertainties in the modelling include the representation of the bedrock in the 'bedrock models', providing the basis for the modelling; this particularly applies to the upper parts of the bedrock. Moreover, the interaction between Quaternary deposits and bedrock is identified as an important factor for the groundwater drawdown and its area of influence. There may be less exchange of groundwater between Quaternary deposits and bedrock than assumed in the present models, which would imply that the models overestimate the groundwater drawdown around the repository. The interaction between surface water (lakes, watercourses and the sea) and groundwater is another important factor for the drawdown and its area of influence. The exchange between surface and groundwater may be larger than assumed in the modelling. This, in turn, could imply that the inflow becomes larger, but also that the area of influence becomes smaller than shown by the modelling. This larger exchange would also imply that the effects on lakes and watercourses are larger than shown by the modelling.

 17. Status report on the county administrative boards and the development of the regional energy and climate policies; Statusrapport avseende laensstyrelsernas arbete och utveckling av de regionala energi- och klimatstrategierna

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-07-01

  This status report deals with the regional work on energy and climate issues. It is a summary and analysis of the County Administrative Board's work with the planning, implementation and monitoring of energy and climate change. The County Administrative Board's have since 2008 held the position of establishing and developing regional energy and climate strategies. It is an important part of government policy for energy conversion and reduced climate impact. Local and regional stake holders play an important role in the implementation of development for an energy efficient and sustainable society and the task to design and develop a regional strategic energy and climate work is then an important tool. This report was compiled by staff at the units Society and transports and Public sector at the Department for Energy Efficiency.

 18. Oil and Gas in a New Arctic. Developments of the Energy Issue and Regional Strategic Dynamic; Olja och gas i ett nytt och foeraendrat Arktis. Energifraagans utveckling mot bakgrund av regionens strategiska dynamik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Granholm, Niklas; Kiesow, Ingolf

  2010-03-15

  This study has as its point of departure that large reserves of energy and minerals are deposited in the Arctic. There is uncertainty on how large these reserves are and if extraction of them is technically and economically feasible. As the Arctic gradually becomes more accessible as the melting of the sea-ice in the Arctic Ocean progresses, the region becomes more open to human activities than ever before. The energy issue in the Arctic develops against the background of the region's increasing geostrategic importance. Russia shows no hesitation, Norway also put considerable resources into energy extraction in the Arctic. Environ-mental protection is a more prominent issue in Norway, Canada and the USA than in Russia. In addition to the energy issue, other factors in the Arctic are also changing. Shipping, climate change, military strategy, nuclear weapons, overlapping territorial claims, developments in international security and national policies and efforts, are all parts of a development that does not easily let itself be described and analysed. The different factors under change develop according to their own character and inner logic and how they interact will be hard to foresee. Uncertainties of future developments in the Arctic therefore remain. The Arctic will become more clearly linked into developments in the rest of the world than hitherto. The region will no longer be exclusively an issue for the states in the region. The interest in the Arctic is on the increase, not only from the Arctic states, but also from external state actors in Europe and Asia, as well as multilateral organisations such as the European Union and NATO

 19. Noise and noise disturbances from wind power plants - Tests with interactive control of sound parameters for more comfortable and less perceptible sounds; Buller och bullerstoerningar fraan vindkraftverk - Foersoek med interaktiv styrning av ljudparametrar foer behagligare och mindre maerkbara ljud

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Persson-Waye, K.; Oehrstroem, E.; Bjoerkman, M.; Agge, A. [Goeteborg Univ. (Sweden). Dept. of Environmental Medicine

  2001-12-01

  In experimental pilot studies, a methodology has been worked out for interactively varying sound parameters in wind power plants. In the tests, 24 persons varied the center frequency of different band-widths, the frequency of a sinus-tone and the amplitude-modulation of a sinus-tone in order to create as comfortable a sound as possible. The variations build on the noise from the two wind turbines Bonus and Wind World. The variations were performed with a constant dba level. The results showed that the majority preferred a low-frequency tone (94 Hz and 115 Hz for Wind World and Bonus, respectively). The mean of the most comfortable amplitude-modulation varied between 18 and 22 Hz, depending on the ground frequency. The mean of the center-frequency for the different band-widths varied from 785 to 1104 Hz. In order to study the influence of the wind velocity on the acoustic character of the noise, a long-time measurement program has been performed. A remotely controlled system has been developed, where wind velocity, wind direction, temperature and humidity are registered simultaneously with the noise. Long-time registrations have been performed for four different wing turbines.

 20. Kvinnor i olympiaden. En jämförande studie av kvinnors representation och framställning i media under OS-åren 1996 och 2016

  OpenAIRE

  Källman, Marie; Fellman, Elin

  2017-01-01

  Abstract Women in the olympics - A quantitative and qualitative analysis of the representation and portayal of female athletes in the olympics The purpose of the study was to examine how often female athletes occur in swedish sports media and how they are portrayed, in comparison to male athletes. The years studied was 1996 and 2016. Since the female participants increased over those twenty years it was interesting to see if the media followed that development. The study is based on earlier r...

 1. Inventory of future power and heat production technologies. Partial report Boilers/Combustion/Steam cycle for district heating and cogeneration; Inventering av framtidens el- och vaermeproduktionstekniker. Delrapport Pannor/Foerbraenning/Aangcykel foer fjaerrvaerme och kraftvaerme

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schuster, Robert (AaF Process, Stockholm (Sweden))

  2008-12-15

  The energy market of today is turbulent and it is quite clear that big changes in the consumption pattern are going to occur, due to the expansion in Asia and the expected Climate Change. The EU has, as a first step, stated in a directive that the consumption of renewable energy in the heat and power sector should be increased to 20 % and in the transportation sector to 10 % by the year 2020, a target which is high above current levels in most of the EU countries. It is reasonable to believe the European demand of renewable energy will create a shortage of biomass and that the development and use of technology for energy production will therefore not only depend on what is technically possible. One scenario is that biomass is mainly used for the markets that have very few alternatives, such as the transportation sector and small scale CHP units. We have today a relatively high electrical consumption through a stable grid and district heating nets in almost all densely populated areas. Large high efficiency power plants combined with heat pump technology will probably prevent any significant expansion of the district heating nets. A third major net for gas distribution seems not to be a feasible solution. Local nets for production of biogas from wet waste for different purposes, including EvGT units with 55% efficiency may however be good solution for some areas. There are a number of cycles and technical solutions to increase the electrical efficiency which could be applied also on smaller plants. The total efficiency will however not increase, only the el/heat ratio and it is not obvious that the higher investment cost for indirect cycles, bottom cycles or extreme steam data in combination with the risk of lower availability is a feasible solution. Especially waste to energy plants, with their need of high utilisation time, are sensitive to long production interruptions. The existing heat sinks in Sweden will however be efficiently used for electrical production of some kind, though they can be expected to be decreased due to warmer climate and energy efficiency measures in buildings. The big manufacturers and energy companies are today heavily involved in RandD to develop climate friendly fossil fuel plants. The goal is to increase the efficiency and to develop the CCS-technology. With the amount of money involved it is plausible that they are going to be successful and that Post Combustion technology will be commercial around the year 2015, OxyFuel/Carbon around 2020 and Chemical looping after year 2030. This development includes also a significant efficiency increase, mainly based on material development and development of oxygen and carbon dioxide separation. It can be assumed that Sweden in the year 2030, as the other countries in the EU union, will produce electricity mainly in large high efficiency plants with low CO{sub 2} emissions. The plants could be natural gas fired combined cycles (efficiency without CCS of eta{sub el} = 65%), coal fired CHP-plants (efficiency without CCS eta{sub el} >55%) and/or nuclear power plants at our coast line. Inland there could be waste and bio fired CHP plants and Pulp and paper plants, both types producing biofuel from all the different types of biomass that are available

 2. Electricity use and load management in electricity heated one-family houses from customer and utility perspective; Effekten av effekten - Elanvaendning och laststyrning i elvaermda smaahus ur kund- och foeretagsperspektiv

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sernhed, Kerstin

  2004-11-01

  Until recently, the increase in electricity demand and peak power demand has been met by expansion of the electricity production. Today, due to the deregulation of the electricity market, the production capacity is decreasing. Therefore, there is a national interest in finding solutions to peak problems also on the demand side. In the studies described here (Study 1 and 2) ten households in electrically heated houses were examined. In 1999 the utility equipped their customers with a remote metering system (CustCom) that has an in-built load control component. In Study 1, the load pattern of ten households was examined by using energy diaries combined with frequent meter readings (every five minutes) of the load demand for heating, hot water service and domestic electricity use. Household members kept energy diaries over a four-day period in January 2004, noting time, activities and the use of household appliances that run on electricity. The analysis showed that the use of heat-producing household appliances, e.g. sauna, washing machine and dryer, appliances used for cooking, dishwasher and extra electric heaters, contribute to the household's highest peaks. Turning on the sauna and at the same time using the shower equates to a peak load of 7-9 kW. This, in addition to the use of electricity for heating and lighting along alongside electricity use for refrigerators and freezers, results in some households reaching their main fuse level (roughly 13,8 kW for a main fuse of 20 A). This means that the domestic use of electricity makes up a considerable part of the highest peak loads in a household, but the highest peaks occur together with the use of electricity for heating and hot water. In the second study, Study 2, the households participated in a load control experiment, in which the utility was able to turn on and switch off the heating and hot water systems remotely, using the CustCom system. Heating and water heaters were switched off for periods of 1-4 hours without letting the households know when the control periods would take place or how long they would last. Household heating and hot water comfort as well as the households' attitudes towards and experiences of being controlled were investigated using a combination of methods. It could be concluded from the results of study 1 and 2, that both direct and indirect load control are, from the household perspective, possible measures to shift load demand from critical time periods.

 3. An Overview of the HomePlug AV2 Technology

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Larry Yonge

  2013-01-01

  Full Text Available HomePlug AV2 is the solution identified by the HomePlug Alliance to achieve the improved data rate performance required by the new generation of multimedia applications without the need to install extra wires. Developed by industry-leading participants in the HomePlug AV Technical Working Group, the HomePlug AV2 technology provides Gigabit-class connection speeds over the existing AC wires within home. It is designed to meet the market demands for the full set of future in-home networking connectivity. Moreover, HomePlug AV2 guarantees backward interoperability with other HomePlug systems. In this paper, the HomePlug AV2 system architecture is introduced and the technical details of the key features at both the PHY and MAC layers are described. The HomePlug AV2 performance is assessed, through simulations reproducing real home scenarios.

 4. Når kontakter betyr alt : En studie av bruken av nettverksmediet LinkedIn

  OpenAIRE

  Blaalid, Maren Hyvang

  2012-01-01

  LinkedIn er et av de mest populære sosiale mediene i Norge og tiltrekker seg stadig flere medlemmer. I denne masteroppgaven studerer jeg bruken av LinkedIn for å undersøke hva som er det særegne ved dette nettverksmediet. Jeg har utført en spørreundersøkelse blant 280 brukere for å få innsikt i hvem de er, hvorfor de bruker LinkedIn og hvordan de gjør det. Funnene fra analysen viser at brukerne kjennetegnes ved at de er selvstendige og formålsrasjonelle, som bruker LinkedIn strategisk for å n...

 5. Legalisering som lösning? Erfarenheter av holländsk eutanasipraxis

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, Th.A.

  2002-01-01

  Fastän vi lever i ett Europa som växer samman, så fortsätter dock många gränser att bestå. Vissa skillnader förblir eller har i de förgångna årtiondena till och med blivit djupare. Dödshjälpsdebatterna i Holland och Skandinavien ger oss ett exempel. Två stater med till stor del lika kultur, men

 6. Klarar polisen krisen? : En kvalitativ textanalys av polisens kriskommunikationsretorik

  OpenAIRE

  Johnsson, Sara; Hedbjörk, Emma

  2016-01-01

  Syftet med denna studie var att ur ett public relations-perspektiv studera polisens kriskommunikationsretorik i samband med kritik från allmänheten. Denna uppsats har utgått från två fall; fallet i arresten och kvinnoregistret. I uppsatsen har en kvalitativ textanalys använts på sammanlagt 14 texter från polisens egna kanaler. Den teori som använts för att urskilja vilka försvarsstrategier som polisen använt i materialet är image restoration theory. Dessutom har ett public relations-perspekti...

 7. Pollen transmission of asparagus virus 2 (AV-2) may facilitate mixed infection by two AV-2 isolates in asparagus plants.

  Science.gov (United States)

  Kawamura, Ryusuke; Shimura, Hanako; Mochizuki, Tomofumi; Ohki, Satoshi T; Masuta, Chikara

  2014-09-01

  Asparagus virus 2 (AV-2) is a member of the genus Ilarvirus and thought to induce the asparagus decline syndrome. AV-2 is known to be transmitted by seed, and the possibility of pollen transmission was proposed 25 years ago but not verified. In AV-2 sequence analyses, we have unexpectedly found mixed infection by two distinct AV-2 isolates in two asparagus plants. Because mixed infections by two related viruses are normally prevented by cross protection, we suspected that pollen transmission of AV-2 is involved in mixed infection. Immunohistochemical analyses and in situ hybridization using AV-2-infected tobacco plants revealed that AV-2 was localized in the meristem and associated with pollen grains. To experimentally produce a mixed infection via pollen transmission, two Nicotiana benthamiana plants that were infected with each of two AV-2 isolates were crossed. Derived cleaved-amplified polymorphic sequence analysis identified each AV-2 isolate in the progeny seedlings, suggesting that pollen transmission could indeed result in a mixed infection, at least in N. benthamiana.

 8. Spa-typing av stammer av Staphylococcus aureus fra blodkulturer analysert ved UNN Tromsø 2007-2008

  OpenAIRE

  Midtgard, Anette

  2011-01-01

  Bakgrunn: Staphylococcus aureus er et av de vanligste patogenene som kan skape sykdom hos mennesket. Mange av oss er bærere av bakterien i nese eller hals, og det er vist at persisterende bærere har høyere risiko for å utvikle S. aureus-infeksjoner enn andre. De fleste S. aureus-infeksjonene blant bærere er forårsaket av pasientens egen bakteriestamme. Materiale og metode: 140 blodkulturisolater fra pasienter med S. aureus bakteriemi analysert ved Avdeling for mikrobiologi og smitte...

 9. Effekt av melkesyrebakteriers metabolisme på utviklingen av Escherichia coli O157:H7 i melk

  OpenAIRE

  Westblad, Anne Margrethe

  2010-01-01

  Dagens regelverk sier at all melk som omsettes skal være varmebehandlet, men åpner samtidig for salg av melkeprodukter basert på upasteurisert melk, forutsatt overholdelse av visse krav. Dermed kan småskalavirksomheter framstille melkeprodukter av upasteurisert melk hvis de skulle ønske det. Et slikt ønske er ofte begrunnet i tradisjoner og praktiske forhold. I tillegg er det flere som påstår at råmelk er sunnere enn pasteurisert melk og at råmelkas mikroflora hemmer vekst av uønskede bakteri...

 10. Weight reduction, energy loss and gaseous emissions for different collection systems for food waste from households; Viktreducering, energifoerlust och gasemissioner vid olika insamlingssystem av matavfall fraan hushaall

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ternald, Olle [and others

  2010-09-15

  This project investigates the weight reduction of biodegradable household waste for different types of collections systems. The report is based on empirical experiments simulating the path taken by biodegradable waste through the different systems, from kitchen to final treatment. Data from the empirical experiments have been coordinated with existing data covering the quantities of bio waste collection received by final treatment facilities. This project has resulted in updated data, which reflects the quantities of the biodegradable waste generated at household level. Through this data, it has been possible to calculate the effectiveness of the different systems for collecting biodegradable waste, including their effectiveness as a source for biogas and soil conditioner. The results regarding waste weight reduction show that systems that use paper bags give a substantial weight reduction in both the kitchen (12%) as well as in the garbage disposal container, resulting in an average total weight reduction of 27%. For the bio-plastic bag, there is a small, measurable weight reduction of 7% in the kitchen. One-family household containers also show a reduction but for multiple households contains (typically used for apartment blocks) the reduction was much smaller. The average total weight reduction for bio-plastic systems was 10%. The corresponding value for total weight reduction for plastic bags in an optical system was 2%-4%, with an average of 2%. The largest share of the reduction consists of water, but some carbon is also emitted. Another conclusion of the report it that a larger share of the biodegradable waste generated by the Swedish households is collected than previously assumed. The data for generated (collected) biodegradable waste material shows higher levels and larger differences between the different collection systems than the data for the received (weighted) material at the treatment facilities. The data shows the effectiveness of each system and is significant for the biogas extraction levels and soil conditioner qualities. It is desirable that a large share of the biodegradable household waste is collected, both from an environmental perspective as well as in order to meet the Swedish national targets for biodegradable waste collection. Correlating existing data with data from the empirical experiments shows that 185 kg of biodegradable waste is collected from households using a paper bag-based system and 122 kg from household using a plastic bag-based system. This is equivalent to a 50% higher collection level for paper bag systems compared with plastic bag systems. The equivalent amount of bio waste is reduced in the combustible waste. Based on these numbers, the paper bag based systems offers 39% more methane per connected household than an optical plastic bag based system. Per kilogram incoming wet material, the there is a 23% methane advantage for the paper-based system. However, there is no significant difference in methane content per collected amount of bio waste between the methods. The data sample for bioplastic bags is too small in order to be included in the comparison. The carbon dioxide emissions show that a decomposition process of biodegradable waste is occurring in all types of collection systems. The nitrous oxide emissions are most likely negligible from an environmental perspective, although the results are not statistically verified. No measurable emission levels of methane can be detected, which is very encouraging from an environmental perspective

 11. Green cars and biofuels. How is Sweden affected by the EU directives?; Miljoebilar och biodrivmedel - Hur paaverkas Sverige av EU:s direktiv?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kaageson, Per

  2007-07-15

  During spring 2007, the EU commission presented preliminary outlines of three directives on means for reducing carbon dioxide emission from the transportation sector: Biofuels should make up 10% of the transportation fuel volume by year 2020; the Life-cycle emission of greenhouse gases from transportation fuels should be reduced by 1% per energy unit per year between 2010 and 2020; New passenger cars should, on average, not emit more than 130 g CO{sub 2}/km by year 2012 irrespective of fuel. The directives constitute challenges for Sweden, since Swedish cars have the highest fuel consumption in Europe, and since Sweden backs production of biofuels without special regards for the emission from cultivation and processing. The fuel suppliers will probably concentrate on low-level mixing of biofuels into gasoline and diesel, and on DME, biogas and electric plug-in units and battery cars. The commission proposes that ethanol could be mixed up to 10% into gasoline. The suppliers will, if possible, look for ethanol and biodiesel produced with low emissions. Natural gas could be attractive since it lowers the greenhouse gas emissions by 20-30%. Fuels from coal and oil shales will correspondingly be disadvantaged. It will probably not be possible to continue to exempt biofuels from taxes in Sweden, since the new life cycle requirement will complicate this policy. Furthermore, in the long run there are no valid reasons for society to exempt biofuels from taxes that are used for covering the costs for road maintenance, accidents, emissions and noise. The present Swedish governmental green car definition, allowing CO{sub 2} emissions up to 2118 g/km for cars that can use biofuels will be an obstacle for reaching the 2012 goal of 130 g/km. Even if EU chooses a flexible legislation where CO{sub 2} emissions rights can be traded, it will be necessary to rework the Swedish regulations and green car subsidies in order to support the development towards smaller and more fuel-economic cars.

 12. Inventory of future power and heat production technologies. Partial report Small-scale technology; Inventering av framtidens el- och vaermeproduktionstekniker. Delrapport Smaaskalig teknik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ridell, Bengt (Grontmij AB (Sweden))

  2008-12-15

  The following techniques for small-scale production have been selected to be studied more carefully, Fuel cells, Photovoltaics, Organic Rankine Cycle (ORC), and Wave power. Of the four selected technologies, fuel cells, solar cells, ORC are appropriate for use in so-called distributed generation, to be used close to a consumer, and possibly also for the production of electricity. Wave power is more like the wind in nature and is probably better suited to be used by power companies for direct input to the transmission grid. None of these technologies are now competitive against buying electricity from the Swedish grid. However, there are opportunities for all to reduce production costs so that they can become competitive alternatives in the future, depending largely on the general development of electricity prices, taxes, delivery reliability, etc. The four different technologies have different development stages and requirements that affect their possibility for a commercial breakthrough. These technologies will probably not all get a breakthrough in Sweden. Small-scale technologies will in the time period up to 2030 not be able to compete with the large-scale technologies that exist in today's power grid. In the longer term the situation may be different. The power system might be reduced in importance if the small scale technologies become cheap, reliable and easy to use. Electricity can then be produced locally, directly related to user needs

 13. Dynamic generation of socio-economic scenarios for climate change adaptation: methods, building blocks and examples; Dynamisk generering av socioekonomiska scenarier foer klimatanpassning: metod, byggstenar och exempel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Carlsen, Henrik; Dreborg, Karl Henrik

  2008-05-15

  There is a need for socio-economic scenarios in climate change adaptation work in order to help planners cope with uncertainty of the long term development of society. The United Nations' Panel of climate change (IPCC) has developed climate scenarios with substantially different climatic characteristics in a hundred years' perspective. However, in a 25-30 years' perspective, which is very long term in societal planning, the difference between the scenarios is small, while society may develop in different directions. Since measures of adaptation to a changing climate may have different impacts depending on future socio-economic conditions, there is a need for scenarios that describe different possible developments. With a time frame of 25 years scenarios are more useful than projections of single factors such as GDP or demography, because scenarios can capture structural changes of society. This report presents results from a first step of the development of a scenario tool for climate adaptation work in municipalities, regions, and sectors of society in Sweden. The tool is to be further developed in regional case studies with the aim to make it adaptable to the specific focus of interest of various planning agencies. Therefore, we primarily concentrate on developing external factors and different possible future states for these, and a methodology for combining them into scenarios. The report presents the main steps of the scenario methodology and building blocks for the scenario construction consisting of socio-economic factors of special importance for climate adaptation work. The 13 socio-economic factors are: Demography; International mitigation policy; International climate change adaptation policy, Swedish economy; Ideology and social cohesion; Climate change perception; Swedish governance; Environmental policy; Global energy paradigm; Swedish energy paradigm; Land use; Built environment; Transportation. For each factor different possible future states are suggested. It is a leading idea that a specific set of Swedish socio-economic scenarios should be tailored for each specific planning situation: The national level will be described from the point of view of the actual focal issue. The report also entails three examples of socio-economic scenarios. However, these have been designed on the basis of the general question of what impacts the conditions for climate change for Sweden at large. Socio-economic scenarios can support adaptation work in several ways. They can reveal challenges, both opportunities and threats, related to different directions of development for society. Scenarios may also elicit ideas of adaptation measures by widening the perceptions of what may happen in the future. Furthermore, they may be used for assessing measures or combinations of measures as regards the impact they will have in the different scenarios. Such an assessment may facilitate the development of a strategy that works reasonably well under several plausible future conditions

 14. Ideologiska sandslott på en tvetydig strand : En aktörs- och platsstudie av strandskyddspolitikoch handläggning i tre Blekingekommuner

  OpenAIRE

  Uvgaard, Paul

  2011-01-01

  Why do people transgress legal borders on beaches by the lakes and the coastline, despite thefact of a Swedish law defending the beach and a rigorous administration mirroring it? Nationalstudies show great differences in regional and local practice regarding the administration ofthe law of beach defense, Strandskyddslagen.This licentiate thesis explores the administration of Swedish beaches from both an actorand a structural point of view. It was carried out as a case study of three municipal...

 15. Evaluation of regulations and norms for concrete constructions in Swedish nuclear power plants; Utvaerdering av regler och normer foer betongkonstruktioner i svenska kaernkraftsanlaeggningar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jovall, Ola (Scanscot Technology AB, Lund (Sweden))

  2010-12-15

  In the SSM's regulations and recommendations, there are at present no specific requirements and adequate guidance on how concrete structures should be designed in case of new buildings or verification analyses of existing buildings. The result of the work presented in this report constitute the basis for SSM's ongoing regulatory project Investigation regarding requirements for construction, design, analysis and review of reactor containments and other safety-related building structures. The project includes the following: 1. Summary of the regulations and requirements that have been applied at the initial design and new construction of concrete structures at the Swedish nuclear power plants. 2. Comparison and evaluation of relevant regulations published by the European and North American authorities. 3. Comparison and evaluation of relevant codes, standards, guidelines etc. for load-bearing concrete structures in different countries. 4. Conclusions and recommendations to the regulatory framework for the design of load-bearing concrete structures at the Swedish nuclear power plants. Based on a comparison and evaluation of regulations from the U.S., Canada, France, the UK, Finland and Sweden, as well as guidelines established by the international organizations IAEA and EUR, the following general recommendations are provided as a regulatory framework for the design of load-bearing concrete structures at the Swedish nuclear power plants: 1. The Eurocodes will replace the BKR design rules of Swedish National Board of Housing, Building and Planning as the conventional building regulations on the construction of nuclear power plants. 2. A general review and updating of the existing industry standard Design rules for buildings at nuclear facilities DRB:2001 is implemented. Reference is made to the Eurocodes with regard to conditions of conventional design rules

 16. Investigation and mapping of the requirements for lifting devices in a nuclear facility; Utredning och kartlaeggning av krav foer lyftanordningar inom kaernteknisk anlaeggning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Andersson, Kjell (Inspecta Sweden AB, Vaexjoe (Sweden))

  2010-03-15

  This technical report covers the investigation and identification of requirements for lifting devices in nuclear facilities. The report is divided into the following Section: 1. A mapping of the regulatory framework for nuclear hoists in Finland, Germany and USA. 2. A description of how the international legal framework is applied in for replacement or modernization of lifts in the Swedish nuclear power plants. 3. In Europe, the new harmonized standard has been developed for conventional hoists. The rules appear in the 'EN-13 001'. The study will illustrate these rules, and how they currently apply in the nuclear industry in Sweden. 4. A comparison between the IKH's lifting standards and EN13001 which differences are highlighted and explained

 17. Large regional groundwater modeling - a sensitivity study of some selected conceptual descriptions and simplifications; Storregional grundvattenmodellering - en kaenslighetsstudie av naagra utvalda konceptuella beskrivningar och foerenklingar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ericsson, Lars O. (Lars O. Ericsson Consulting AB (Sweden)); Holmen, Johan (Golder Associates (Sweden))

  2010-12-15

  The primary aim of this report is: - To present a supplementary, in-depth evaluation of certain conceptual simplifications, descriptions and model uncertainties in conjunction with regional groundwater simulation, which in the first instance refer to model depth, topography, groundwater table level and boundary conditions. Implementation was based on geo-scientifically available data compilations from the Smaaland region but different conceptual assumptions have been analysed

 18. Pre-treatment of waste fuel with low-speed shredding and screening for fluidized bed incineration; Foerbehandling av avfallsbraensle foer fluidbaeddpannor med laangsamtgaaende valskross och saekerhetssiktning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hermansson, Sven; Victoren, Anders; Niklasson, Fredrik; Jones, Frida

  2013-09-01

  In FB combustion of waste, an important cost factor is the pre-treatment of the waste fuel. The most common method of final levigation of the waste fuel is using hammer mills, which crushes the fuel with high force and high rotational speed. The advantage of the powerful hammer mill is, however, also a disadvantage. The fraction of fines becomes large, and the method is experienced to cause high maintenance costs and problems with accidental fires. A plausible alternative to the hammer mill is the shredder. The rotational speed of the shreeder is lower, while it cutting and slicing the waste fuel instead of grinding it. The shredder is, therefore, expected to yield less wear and tear, lower electricity consumption and less accidental fires. On the other hand, the shreeder may yield a higher fraction of oversized fuel particles, which could cause problems in the combustion, especially in smaller FB-plants with one single fuel supply conveyor. In this project, the framing of question has been if low-speed shredding in combination with screening of over sizes fuel particles, may function for smaller FB plants with one single fuel supplying conveyor. The aim of the project has been to support FB plant owners and manufacturers for independent comparision of the different fuel pre-treatment methods, via pre-treatment and combustions trials and economical comparisons. The concept of lowspeed shreddning and screening has been compared economically with a traditional hammer mill system and a shredding system designed for a larger FB plant. Moreover, combustion trials have been carried out with shredded and screened fuel, and hammer milled fuel, in two smaller parallel FB furnaces with one single fuel supplying conveyor per furnace. The fuels were analysed for particle size distribution and composition, and the operation during the combustion trial was evaluated. The economical evaluation of the new pre-treatment concept, with lowspeed shredding and screening, yielded an approximate cost of 104-118 SEK/tonne (12-14 /tonne) treated waste, which is the same as for the larger FB plant shredder system. The cost for the hammer mill system was determined to 155-185 SEK/tonne (18-22 /tonne) treated waste. The higher cost for the hammer mill system rely on the estimated higher maintenance and electricity consumption costs. The analysis of the particle size distribution of the fuel treated with lowspeed shredding and screening shows that the fuel satisfy the demands stipu-lated for combustion in smaller FB furnaces. Furthermore, the combustion trials show no obvious differences in operation quality, compared to the normal hammer milled fuel; no significant differences in level or stability in power, bed temperature or emission levels could be found. Nor was the frequency of spikes of CO of NO{sub x} increased, nor the frequency of violation of the stipulated 24-hrs, halv-hour, or ten-minute stipulated emission limits increased. In summary, the study gives initial support for the thesis that shedding and screening is just as feasible for fuel pre-treatment in smaller FB furnaces with one single fuel supply conveyor as traditional hammer milling systems. Furthermore, it is cheaper. Lowspeed shreddning should, therefore, be concidered as pre-treatment method for both larger as well as smaller FB incineration plants. Beyond the parameters that have been investigated within the scope of this project, availability and safety are important factors that speek for lowspeed shedders. However, these are questions that have to be further investigated.

 19. Nuclear industry practice for clearance of materials, facilities and buildings as well as land. Tutorial; Kaerntekniska industrins praxis foer friklassning av material, lokaler och byggnader samt mark. Handledning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2011-12-15

  This handbook comprises the common practices of the Swedish nuclear industry for the clearance of material, rooms, buildings and soil in order to be exempted from the Swedish Nuclear Activities Act and the Swedish Radiation Protection Act. After clearance the management/usage of material, rooms, buildings and soil is permitted without any control from the radiation protection point of view. Clearance is practiced to reduce the amount radioactive waste. Cleared material can be reused according to its original form, recycled or, if these two possibilities are not available, disposed as conventional waste. The working procedures described in this handbook are mainly based on the regulation SSMFS 2011:2 from the Swedish Radiation Safety Authority: 'Regulations concerning clearance of material, rooms, buildings and soil from activities with ionising radiation'. The purpose of this handbook is to serve as a tool and guidance for generating specific routines and instructions for clearance. It describes the principles, processes and routines that should be followed under a clearance procedure. The intention is to accomplish the current regulation by following the routines and principles described in this manual. This handbook spans over a large number of conditions towards clearance, such as facility specific conditions and different types of objects. Because not all the conceivable conditions and objects can be included here, the purpose has been to cover the most common types of clearance practices. The practices comprise: - Description of regulations and recommendations, Swedish and international, that represent the basis of the requirements in this handbook. - Presentation of the processes for clearance of material, rooms, buildings and soil. Those which cannot be cleared are considered as radioactive waste. A proposal for the decision-making process is presented. - Illustration for radiological surveys to systems and components, buildings and soil in regard to the radioactive substances carried during the activities. - Description of measuring methods and related technical equipment that can be used in a clearance process. Issues on radiological background in measuring places, detection limits and confidence of measurements are addressed. - Presentation of proposals on routines for clearance, as well as grouping of material flows from a clearance point of view, and discussion on sorting criteria. - Principles for quality assurance and documentation. Detailed directives must be addressed in every company's leading system. - Review on the need of competence for the personnel performing measurements, evaluating results and approving cleared material. Competence profiles for the different roles involved in the clearance process

 20. The producers competition trimmed the laundries; Tillverkarnas taevling trimmade tvaettstugorna - om effekterna av Kansliets insatser inom omraadet energieffektiv tvaett och tork i fastighetstvaettstugor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1996-12-31

  Interviews have been made among 163 buyers and 28 suppliers of equipment for laundry-rooms in apartment houses. The aim was to study the opinion regarding new energy-efficient clothes washers and clothes dryers. 5 figs