WorldWideScience

Sample records for av lagstiftningsgrund och

 1. Tolkning av det verbala och det visuella

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbro Sjöberg

  2011-12-01

  Full Text Available I en tidigare publicerad artikel i Techne serien (Sjöberg, 2005 gjordes en genre-beskrivning av fenomenet skissbok. Genrebeskrivningen baserade sig på en analys av sex formgivarstuderandes skissböcker. I den nu aktuella artikeln redogörs för hur genren tillämpats i en slöjdpedagogisk kontext inom två kurser i Konsthand-arbete under åren 2002 respektive 2004 inom de didaktikbaserade ämnesteknolo-giska studierna i slöjdpedagogik vid Åbo Akademi, Vasa. En av målsättningarna för kurserna var att testa skissboken i en slöjdpedagogisk kontext. Under kursens gång hade de studerande som uppgift att utforska och dokumentera ett givet tema i sina skissböcker. Efter avslutad kurs skannades skissböckerna in för att utgöra empiriskt material för tolkning och analys av hur de studerande utformat dokumen-tationen i sina skissböcker på basen av de instruktioner de fått under kursens gång. I föreliggande studie redogörs för bearbetning, tolkning och analys av det empiris-ka materialet med hjälp av NVivo 9, en version av NVivo som underlättar bearbet-ning och den vetenskapliga tolkningen av visuellt material. Resultaten visar att uppmuntran till horisontell mediering i samband med dokumentation i skissbok kan leda till en mångsidig och personlig utforskning av givet tema.Sökord: metod, slöjd, NVivo, skissbok, lärarutbildningURN:NBN:no-29968

 2. Portering av programvara – metodik och fallstudie

  OpenAIRE

  Ståhl, Nils

  2012-01-01

  Carasoft AB är ett företag som specialiserat sig på utveckling av dokumenthanteringssystem. Man erbjuder bland annat ett Windowsbaserat dokumenthanteringssystem vid namn Caradoc. Systemet består av flertalet DLL:er skrivna i Delphi och har inte ändrats eller kompilerats sedan 2004. Det här examensarbetet har i syfte att utreda om det finns möjlighet att inom rimlig tid portera Caradoc till Windows 7, med hjälp av den nya Delphi-versionen XE2. Efter en förstudie i ämnet portering, programspråk...

 3. Användning av OER och video i undervisning och lärande

  OpenAIRE

  Mattsson, Hållbus Totte; Sundin, Sten

  2015-01-01

  Abstract NGL 2015 Workshop Användning av OER och video i undervisning och lärande Sten Sundin Hållbus Totte Mattsson Open Educational Resources; OER, även kallat öppna lärresurser, är resurser som finns tillgängliga på Internet som kan användas fritt och i många fall också bearbetas fritt. Fördelarna med OER i allmänhet är att kunna återanvända andra personers expertkunskap och material. Många lärresurser håller en hög kvalitet och är även mycket pedagogiska. Detta förbättrar lärandet och in...

 4. Planering och integrering av kassaregister och övervakningssystem

  OpenAIRE

  Känsälä, Markus

  2009-01-01

  Syftet med detta arbete har varit att planera och integrera ett kassa- och övervakningssystem i en bybutik. Alla aktiviteter har utförts inom ramarna för ett projekt som haft som slutmål att skapa en obemannad bybutik. Internet har varit den primära informationskällan för arbetet. The purpose of this thesis work has been to develop and integrate a POS and surveillance system in a small grocery store. The foundation for all the activities performed has been a project aimed at developing...

 5. Undersökning och utvärdering av klottersanerings- och fasadrenoveringsverksamhet i Stockholms stad

  OpenAIRE

  Wiberg, Andreas

  1999-01-01

  På avloppsreningsverk produceras stora mängder slam varje år (71400 ton 1997 vid SV:s treanläggningar, Henriksdal (H), Bromma (B) och Loudden (L)). För att sluta kretsloppet är deten strävan från samhällets och SV:s sida att använda så mycket som möjligt av slammet somgödsel till mark. En återförsel av näring i så stor utsträckning som möjligt är målet. Stöd fördetta resonemang finns i ett regeringsbeslut. Genom att det i avloppsvattnet finns miljöfarligaämnen, till exempel tungmetaller, som ...

 6. Fokusgruppsintervjuer med ungdomarom genus och våld : Konstruktioner av gärningspersoner och offer

  OpenAIRE

  Karlsson, Jenny; Pettersson, Tove

  2003-01-01

  Under våren 2002 genomfördes fyra fokusgruppsintervjuer med ungdomar i åldern15-16 år i en kranskommun till Stockholm. Dessa intervjuer ligger till grund för tvåstudier som kommer att presenteras här. Den ena studien handlar om”Föreställningar om flickor och pojkar som gärningspersoner vid våldsbrott” ochär utförd av Tove Pettersson. Den andra studien handlar om ”Ungdomarsföreställningar om pojkar och flickor som utsätts för våld” och är utförd av JennyKarlsson. Studierna kommer under 2003 at...

 7. Samling, sökning och visualisering av loggfiler från testenheter

  OpenAIRE

  Rosenqvist, Fredrik; Henriksson, Thomas

  2015-01-01

  Idag genererar företag stora mängder av loggfiler vilket gör det svårt att hitta och undersöka felmeddelanden i alla loggfiler. En loggsamlare med Logstash, Elasticsearch och Kibana som bas har implementerats hos Ericsson Linköping. Loggsamlarens syfte är att samla loggar från testenheter och möjliggöra sökning och visualisering av dem. En utvärdering av Elasticsearch har genomförts för att se i vilken grad söktiden för sökfrågor ökar med ökad datamängd. Utvärderingen gav en indikation om att...

 8. Utvärdering och optimering av sidoströmshydrolysen vid Duvbackens reningsverk

  OpenAIRE

  2013-01-01

  I Sverige förekommer strikta krav på fosforrening av avloppsvatten och detta har bidragit till att kemisk fällning har kommit att dominera som reningsmetod för fosfor vid svenska avloppsreningsverk. Fällningskemikalier är dyrt för reningsverken att köpa in och ger negativ påverkan på miljön vid tillverkning och transport. Strängare reningskrav har ökat behovet av nya reningsmetoder som på ett effektivt och miljövänligt sätt kan rena avloppsvatten från näringsämnen utan att kostnaderna för ren...

 9. Framgång eller förfall? : Utvecklingen, riskerna och potentialen av BYOD

  OpenAIRE

  Berglund, Emil; Facklam, Alexander

  2016-01-01

  Uppsatsen undersöker fenomenet Bring Your Own Device (BYOD), dess för- och nackdelar samt hur riskerna BYOD medför kan hanteras. För att uppnå detta har en litteraturstudie genomförts. Denna kompletteras av en enkätstudie på Stockholms Läns Landsting och tre intervjuer på Uppsala Kommun med målet att se hur dessa organisationer hanterar BYOD. Arbetet ger en djup insikt i BYOD olika aspekter och visar även på hur de risker som uppkommer kan hanteras.

 10. Förekomst av karies och parodontit hos personer med Morbus Crohn

  OpenAIRE

  Johansson, Annika; Olsson, Sara

  2012-01-01

  Syftet med litteraturstudien var att undersöka förekomsten av karies och parodontit hos personer med Morbus Crohn. Metoden som användes var en allmän litteraturstudie. Materialet till litteraturstudien samlades in genom sökning i databaserna Cinahl, PubMed och ScienceDirect. De sökord som användes vid litteratursökningen i samtliga databaser var ”caries”, ”Crohn’s disease”, ”periodontal disease” och ”periodontitis”. Vetenskapliga artiklar som fick ingå i litteraturstudien begränsades till ”En...

 11. Erfarenheter av portfoliometodiken inom nätutbildning – Kritiska reflektioner och ”halleluja moments”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elinor Adenling

  2011-06-01

  Full Text Available Vid Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet har nätutbildningen expanderat kraftigt under de senaste två och ett halvt åren, då institutionen började ge fristående helfartskurser i pedagogik via Internet. Vårterminen 2008 läste cirka 60 studenter och inför varje termin har sedan studenttillströmningen ökat, för att under våren 2010 uppgå till 240 studenter. Hösten 2008 infördes, med stöd av interna utvecklingsmedel, examinerande portfoliouppgifter på samtliga nätbaserade kurser med målsättningen att möta de utmaningar som både formen (nätundervisning och den utökade och heterogena studentgruppen innebar. Syftet var att stärka studenternas förmåga att synliggöra sitt eget lärande, samt att minska anonymiteten mellan lärare och student. Uppgifterna var av självreflekterande karaktär där studenterna uppmanades att relatera det egna lärandet till kursinnehållet och att exempelvis identifiera framtida tillämpningsområden inom studier och arbetsliv. Studenterna fick under terminen individuell återkoppling av en och samma lärare. Intentionen med återkopplingen var bland annat att guida och uppmuntra studenterna till att inta ett personligt förhållningssätt till kursinnehållet. I artikeln argumenteras det för att portfoliometodik i flera avseenden kan sägas harmoniera väl med ett rådande synsätt på examination där ett sociokulturellt synsätt på lärande dominerar och livslångt lärande och självständighet framhålls som eftersträvansvärt. Detta medför att, det både utifrån ett student- och ett lärarperspektiv, kan kännas naturlig och relevant att använda portfolio som examinationsform inom nätutbildning. Samtidigt är det viktigt att problematisera och kritiskt reflektera över portfoliometodik som examinationsform och de förhållningssätt och ideal som skapas, vilket görs i artikeln med hjälp av en Foucaultinspirerad tolkningsram. I artikeln presenteras alltså både ett

 12. Den blivande förskollärarens formering. En studie av verksamhetsförlagda handledningssamtal, argumentationstraditioner och metaforik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marie-Louise Hjort

  2014-06-01

  Full Text Available I denna studie analyserar vi hur erfarna förskollärare i rollen som handledare introducerar förskollärarstudenter i professionen. Studien genomförs mot bakgrund av ett delvis nytt uppdrag som förskolan fått under senare år, som bland annat yttrar sig i att förskolan nu är en del av utbildningssystemet. Med utgångspunkt i det teoretiska begreppet argumentationstraditioner och genom att analysera metaforiken i deltagarnas resonerande, studeras hur erfarna och blivande förskollärare navigerar spänningar centrala för professionen. Deltagarnas betoning av vissa argumentationstraditioner och användningen av viss metaforik diskuteras i termer av vad de implicerar för utvecklingen av de barn som deltar i en förskoleverksamhet som formas av dessa.

 13. Modellering och kundprocessanalys av kösystem på Vapiano Sturegatan

  OpenAIRE

  Ahlklo, Karin; Lind, Carin

  2016-01-01

  I denna rapport har kösystemet på Vapiano Sturegatan undersökts och analyserats. Restaurangen har problem med långa köer under lunchtid och syftet med denna rapport är att ge förslag på hur man skulle kunna minska dessa. De befintliga kösystemet ha modellerats med hjälp av markovsk köteori och approximerats till ett M/M/2-system samt ett M/M/8-system,varavM/M/2-systemet bedömdes vara mest tillförlitligt. Beräkningar av den förväntade tiden i systemet för olika fall ledde till slutsatsen att d...

 14. Attityder till digitalt spelande bland unga män. En utredning av risker och samband till spelberoende.

  OpenAIRE

  Koppe, Tony; Bergström, Erika; Meriruoho, Robert; Segerqvist, Johanna

  2015-01-01

  Examensarbetet är en del av det europeiska projektet Young Euroman, som skall utreda och utveckla kunskap om den unga mannen inom social – och hälsovården. Projektet påbörjades 2013 och avslutas 2016 och detta arbete hör till fas II. Syftet med arbetet är att utreda attityder till digitalt spelande bland unga män genom en kvalitativ intervju. Undersökningen fokuserar på vilket sätt spelandet påverkar den unga mannens välmående och vilka attityder det finns inom spelkulturen. Intervjun är ...

 15. Dimensionering och detaljkonstruktion av parkeringsbroms : Konstruktion av parkeringsbroms och nödbroms till en elektrisk driven axel för tyngre fordon

  OpenAIRE

  Karlsson, Erik

  2016-01-01

  Denna rapport beskriver genomförandet och resultatet av examensarbetet för högskoleingenjörsexamen i maskinteknik, 15 hp, som utförts på Umeå universitet under vårterminen 2016. Tidsperioden på projektet var 10 veckor och utfördes hos företaget BAE Systems Hägglunds som ligger i Örnsköldsvik. BAE Systems Hägglunds har fått en förfrågan om det är att möjligt att integrera en parkeringsbroms i deras nuvarande hybridelektriska drivsystem. Förfrågningen kom ifrån företaget Konecrane som tillverka...

 16. Ironi : Akustikens roll vid uppfattande av ironi och andra emotionella uttryck

  OpenAIRE

  Claar, Moa; Larsson, Lina

  2014-01-01

  Har du någon gång varit med om att du inte förstår att din samtalspartner är ironisk, eller att du själv blivit missförstådd av samma anledning? Ironi är svårt att uppfatta och om hänsyn inte tas till kontexten, vad särskiljer då ironi från andra emotionella uttryck? Akustiska ledtrådar, som grundtonsfrekvens, intensitet och duration, har tidigare kartlagts för att till viss del kunna förklara skillnaderna mellan olika emotionella uttryckssätt. Ironiska och sarkastiska yttranden har i tidigar...

 17. Uppdrag för och organisation av enheter för pedagogisk utveckling vid svenska universitet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Stigmar

  2013-11-01

  Full Text Available Pedagogiska utvecklingsenheter är organiserade på olika sätt och utsatta för täta omorganisationer och studien syftar till att klargöra vilka överväganden som kan ligga till grund för enheternas uppdrag och organisation. Tolv universitet i Sverige har kartlagts genom granskning av hemsidor, telefonintervjuer med ansvariga för enheterna samt tre rundabordssamtal vid konferenser. Resultatet visar att i uppdraget ingår typiskt att arrangera högskolepedagogisk utbildning, erbjuda konsultativt högskolepedagogiskt utvecklingsstöd och främja universitetspedagogiskt erfarenhetsutbyte. Det fanns inga samband mellan uppdrag och organisationsform. Informanterna såg det som ett problem att forskning inte ingick i uppdraget och att organisation och finansiering förhindrade forskning. Organisatoriska konsekvenser av krav på forskningsanknytning av högskolepedagogisk utbildning är att pedagogiska enheter kommer att vara fristående centrumbildningar, del av en institution eller utgöra en egen institution.

 18. Gender on the raggedy edge of the 'Verse : En studie av maskulinitet, femininitet och våld i Joss Whedons Firefly och Serenity

  OpenAIRE

  Geijer, Linnéa, Alexandra

  2015-01-01

  Abstract/Sammanfattning Syftet med detta arbete är att med en narratologisk metod undersöka hur femininitet och maskulinitet representeras i relation till våld i serien Firefly och filmen Serenity. Detta görs med fokus på huvudkaraktärerna Malcolm ’Mal’ Reynolds och River Tam. Som teoretisk grund används teorier om och kring representation, stereotyper, genussystemet, samt maskulinitet och våld. Våldet undersöks utifrån tre aspekter, hur karaktärerna utsätts för våld, hur de använder sig av ...

 19. Kommunikation mellan områdeschefer inom handikapp- och äldreomsorg: En studie om betydelse och upplevelser av samverkan i ledarskapet

  OpenAIRE

  Gustafsson, Sofia

  2011-01-01

  Kommunikation är ett vidsträckt ämne som är intressant och spännande eftersom det genomsyrar principiellt allt i samhället till intima relationer. Kommunikation anses vara ett viktigt verktyg på dagens arbetsmarknad och därmed ett aktuellt ämne att studera vidare inom. Denna c-uppsats är en fenomenologisk studie vars syfte är att beskriva upplevelsen och betydelsen av kommunikation mellan områdeschefskollegor. Studien är genomförd i en mindre kommun i Sverige, fem områdeschefer samt en handik...

 20. Restfelhantering med Natural Neighbour och TRIAD vid byte av koordinatsystem i plan och höjd

  OpenAIRE

  IIIerstam, Jenny; Bosrup, Susanna

  2009-01-01

  Vid överföring av koordinater från ett koordinatsystem till ett annat används ett antal pålitliga punkter som är väl spridda i det aktuella området. Dessa punkter mäts in i det nya koordinatsystemet med en lämplig metod, för att sedan med ett inpassningsförfarande bestämma en överföringsfunktion från det befintliga till det nya systemet. Differensen mellan de överförda koordinaterna och de inmätta koordinaterna för det nya systemet kallas för restfel. Dessa restfel används för att interpolera...

 1. Komplexitet för kvalitet i lärande och undervisning: bedömning av komplexa problem och studenters resonemang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sofia Kjellström

  2011-03-01

  Full Text Available Vi utbildar studenter för att de ska ha möjlighet att lösa mycket komplexa samhällsproblem,men hur vet vi att de har utvecklat de former av tänkande och handlande som krävs? Forskning visar att vuxna tänker, talar och handlar utifrån olika nivåer av komplexitet, och att utbildning i hög grad påverkar människors förmågor. Model of Hierarchical Complexity(MHC är en teori som beskriver hur komplext information sätts samman och hur komplext personer resonerar i en fråga, vanligtvis på någon av nivåerna konkret, abstrakt, formellt, systematiskt eller metasystematisk. Syftet med denna artikel är att introducera MHC och visa på dess relevans som verktyg inom högre utbildning. Med hjälp av teorin är det möjligt att analysera både hur komplex en uppgift är och hur studenter klarar av att lösa den, vilket speglar förståelse inom ett ämne. Med modellen som mått på komplexitet tydliggörs svårighetsgraden i det som ska läras och på vilken nivå studenterna klarar att ta till sig kunskapsinnehållet. Avslutningsvis diskuteras hur studenter kan stödjas att utvecklasina förmågor till komplext resonerande och därmed skapa kvalitet i både lärande och undervisningOne of the aims of higher education is to teach students to solve complex problems, but what is the complexity of problems and the reasoning of students? The Model of Hierarchical Complexity (MHC is a theory applicable to all domains in which information is organized and accounts for increases in behavioral complexity which includes cognitive or reasoning complexity. The paper is a theoretical introduction to MHC as a tool for teaching in higher education. The model clarifies and shows the gap between the complexity in the subject and the students understanding of the same subject. We also discuss how to support the development of more complex reasoning in students.

 2. Mygg och Bti i nedre Dalälven : Utvärdering av ett vetenskapligt uppföljningsprogram

  OpenAIRE

  Nilsson, Christer; Malm-Renöfält, Birgitta

  2009-01-01

  Denna rapport redovisar uppdraget att granska den vetenskapliga uppföljningen avmyggkontrollprogrammet i nedre Dalälven. Rapporten beskriver hur frågorna iuppföljningsprogrammet besvarats samt diskuterar relevansen av de frågor somingått i uppdraget. Det konstateras att den vetenskapliga uppföljningen av eventuellaeffekter av spridning av Bti brustit i försöksdesign och analys. Det insamladematerialet ger inte underlag för de slutsatser som dragits. De frågor som ingått iuppdraget har därmed ...

 3. Logistik och just-in-time - En utvärdering av OF Bygg i Umeå.

  OpenAIRE

  Wikner, Per

  2017-01-01

  Denna studie behandlar logistik och materialhantering med fokus på just-in-time-leveranser (JIT). Via intervjuer har data samlats in för att besvara forskningsfrågan; hur arbetar OF med JIT idag och finns det möjligheter till förbättring? Idag använder de inte JIT i någon större utsträckning, men ser en potential i metoden. Det framkom flera eventuella hinder för en renodlad implementering av JIT, främst relaterade till resurser och planering. Resultatet av studien blev att det finns möjlighe...

 4. "Som natt och dag" : Kvinnors upplevelser av att leva med IBS och behandling med låg FODMAP-kost

  OpenAIRE

  Börjesson, Louise; Lindberg, Emelie

  2014-01-01

  Introduktion: Irritable Bowel Syndrome, IBS, är den vanligaste funktionella mag-tarmsjukdomen i västvärlden med en prevalens på cirka 15-20 % i befolkningen. IBS är generellt sett dubbelt så vanligt förekommande hos kvinnor som hos män och majoriteten som drabbas är kvinnor under 40 år. Behandling med låg FODMAP-kost är den mest effektiva kostbehandlingen vid IBS. Det finns få kvalitativa studier om IBS och behandling med låg FODMAP-kost och det behövs en ökad förståelse av hur det är att lev...

 5. [Minna Ahokas. Valistus suomalaisessa kirjakulttuurissa 1700-luvulla. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 188] / Tuija Laine

  Index Scriptorium Estoniae

  Laine, Tuija, 1964-

  2012-01-01

  Arvustus: Minna Ahokas. Valistus suomalaisessa kirjakulttuurissa 1700-luvulla. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 188. Diss. Sasatamala : Finska Vetenskaps-societeten. (Suomen Tiedeseura, 2011)

 6. En socialpsykologisk analys av samkönat partnervåld ur ett makt- och normativitetsperspektiv

  OpenAIRE

  von Braun, Thérèse

  2009-01-01

  Uppsatsens syfte var att nå en större teoretisk förståelse av samkönat partnervåld, genom att analysera olika forskningsartiklars narrativa konstruktioner av våldet. De två frågeställningarna var: 1. Hur diskuterar forskningslitteraturen samkönat partnervåld med fokus på temana relationsdynamik, karaktär hos parterna, kön, genus och sexualitet samt betydelsen av social kontext? 2. Hur diskuterar forskningslitteraturen det professionella bemötandet av samkönat partnervåld? De 21 valda primärdo...

 7. Att bygga ett starkt varumärke i teori och praktik : En fallstudie av iPod

  OpenAIRE

  Van Ly, David; Hamza, Pako

  2009-01-01

  Denna uppsats är en fallstudie med fokus på huruvida iPod uppfyller det teoretiska krav som föreligger för ett starkt varumärke. Apple är ett företag med ett varumärke som anses vara ett av de starkaste i världen och därför finner vi det intressant att studera hur de har gått tillväga när det gäller mp3- spelaren iPod. Det är av intresse att studera just iPod då det är en produkt som har lyckats när man ser till försäljningssiffror och produktens ställning på marknaden....

 8. Att använda omvärldsanalys för att identifiera efterfrågan och behov av miljöteknik : en metodstudie

  OpenAIRE

  Jalvemo, Maria

  2007-01-01

  Denna rapport är resultatet av ett examensarbete omfattande 20 poäng på Industriell Ekologi på KTH, Stockholm. Examensarbetet utförs som en del i projektet Omvärldsanalys för att identifiera och sprida kunskap om efterfrågan av miljöanpassade varor, tjänster och system på IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Projektets syfte är att genom omvärldsanalys studera behov och efterfrågan av miljöteknik i Polen, Ukraina och nordvästra Ryssland för att sedan sprida denna information till företag i Stockho...

 9. I betraktarens ögon – Betydelsen av kön och ålder för studenters läraromdömen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Karlsson

  2011-12-01

  Full Text Available Under senare år har studenters läraromdömen allt mer hamnat i fokus inom skola såväl som högre utbildning. Parallellt med dessa utvecklingar har olika typer av internettjänster genom vilka studenter kan betygsätta sina lärare dykt upp i flera länder. I Sverige lanserades 2008 tjänsten ”Studenter tycker till” (STT där studenter kan registrera sig och fylla i bedömningar av lärare enligt kriterierna utlärningsförmåga, kunskap, engagemang och lärandestöd. I denna studie undersöks betydelsen av lärarens kön och ålder för studenters läraromdömen genom en kvantitativ analys av omdömen av 98 högskole- och universitetslärare som givits på hemsidan STT. Syftet är att synliggöra hur sociala markörer, i detta fall om läraren är man eller kvinna, ung eller gammal, spelar en stor roll för hur en lärare utvärderas. Resultaten visar att kvinnor och unga lärare systematiskt ges lägre betyg av studenter, än män och äldre lärare. Studenter är således inte könsblinda eller oberoende av föreställningar om förhållandet mellan ålder och kompetens i sina bedömningar. Studien aktualiserar betydelsen av sociala markörer så som kön och ålder måste synliggöras och tas i beaktning när studenters utvärderingar av lärare och kurser behandlas inom högre utbildning.

 10. Utveckling och implementering av ettpositioneringssystem för inomhusbruksom kan användas för styrning av belysning

  OpenAIRE

  Nilsson, Rickard

  2012-01-01

  SammanfattningDetta examensarbete behandlar ett ämne det forskats mycket på de senaste åren, positioneringinomhus. Utomhus är GPS standard men för positionering inomhus finns det än så länge ingenstandard. Syftet med lokaliseringssystemet som utvecklats i detta projekt är att lokaliserapersoner och andra föremål i rörelse i kontorsliknande miljöer. För ett sådant system finns mångamöjliga användningsområden. Ett av dessa är styrning av belysning.Inledningsvis gjordes en litteraturstudie vars ...

 11. "They don´t care about us!" : Aftonbladets och Dagens Nyheters framställning av Michael Jackson bortgång

  OpenAIRE

  2010-01-01

  Den 25 juni 2009 dog en av världens mest kända artister, Michael Jackson. Detta orsakade stora rubriker i massmedierna och fans över hela världen sörjde. Denna uppsats handlar om hur Michael Jacksons bortgång framställdes i av de största tidningarna i Sverige, Aftonbladet och Dagens Nyheter. Vi formulerade följande frågeställningar: Hur framställs och vinklas Michael Jacksons bortgång i Aftonbladet respektive Dagens Nyheter? I vad mån skiljer sig framställningen och vinklingen mellan de båda...

 12. Utvärdering av studentaktivt lärande i verksamhetsförlagd utbildning: peer learning och patientfokuserad handledning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariette Bengtsson

  2013-01-01

  Full Text Available Vården står idag inför en rad utmaningar inte minst ekonomiskt och en allt större del av befolkningen är 80 år eller äldre. Behovet av hälso- och sjukvårdspersonal kommer därmed att vara fortsatt hög och samverkan mellan olika professioner och organisationer behöver stärkas. Det betyder att det är nödvändigt att implementera pedagogiska modeller som främjar samarbete och personcentrerad vård redan tidigt i utbildningarna. I sjuksköterskeprogrammet vid Malmö Högskola är flera modeller för studentaktivt lärande implementerade i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU. Den första modellen, Peer learning, är en handledningsmodell som bygger på strategier där studenterna lär från och av varandra. Den andra modellen är Patientfokuserad handledning vilken ger studenten möjlighet att följa patienters väg genom vården. Syftet med de pedagogiska modellerna är att studenterna ska kunna skapa djupare vårdrelationer och förberedas inför den kommande yrkesrollen genom att träna reflektion, kritiskt tänkande och samarbete. Vi planerar just nu ett större forskningsprojekt för att mer genomgripande utvärdera såväl peer learning som patientfokuserad handledning där även patienters upplevelse av att vårdas i en studentaktiv modell ska inkluderas. 

 13. Syrebrist och ambulansfärd av tårta

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedlund, Frank Huess

  2016-01-01

  En 58-årig affärsresenär kom till akutmottagningen i ambulans med andnöd, yrsel och illamående. Detta och andra fall/tillbud visar att man ska ha respekt för koldioxid.......En 58-årig affärsresenär kom till akutmottagningen i ambulans med andnöd, yrsel och illamående. Detta och andra fall/tillbud visar att man ska ha respekt för koldioxid....

 14. Unga vuxnas upplevelser av Internet Communities : En studie om hur virtuell gemenskap kan utveckla socialt kapital och lärande

  OpenAIRE

  Tefera, Behailu

  2011-01-01

  Syftet med denna studie var att undersöka vilka upplevelser unga vuxna har beträffande den virtuella gemenskapen på Internet communities och hur det påverkar deras hälsa och lärande. Studien grundar sig på folkhälsopedagogiskt perspektiv och bygger på en kvalitativ studie. Under genomförandet av arbetet har åtta individer deltagit i individuella intervjuer. I bakgrunden belyser jag hur den teknologiska utvecklingen förändrar det sociala samspelet i samhället. Ökande kommunikation via Internet...

 15. Det var en gång... : - en praktisk studie om kreativitet och styling av sagokaraktärer

  OpenAIRE

  Nordström, Nina; Svanfors, Anni

  2012-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att kreativt styla och fotografera fem modeller till på förhand utvalda sagokaraktärer. Vi kommer att sammanställa bilderna till en inspirationsbok, som visar hur man kreativt kan tolka traditionella sagokaraktärer på ett nytt sätt. Arbetet ger oss en möjlighet att vidareutveckla kunskaperna som vi har samlat under utbildningens gång. Inspirationsboken visar konkret vårt kunnande, men den kan även användas av såväl branschmänniskor som andra i behov av inspir...

 16. Analys av SWMM-CAT och möjligheten att tillämpa SWMM-CAT i Sverige

  OpenAIRE

  2015-01-01

  Under det närmaste seklet kommer Sverige att vara med om en klimatförändring med en ökad nederbörd upp mot 40 % i delar av landet. Översvämningar kommer bli vanligare och kraftigare skyfall under kortare perioder är det största hotet mot ett fungerande avrinningssystem. De mängder dagvatten som ska hanteras i stadsbebyggelse kan vara mycket stora på grund av att grönytor har bytts ut mot hårdgjorda ytor.   SWMM-CAT (Storm Water Management Model – Climate Adjustment Tool) är ett program som ka...

 17. Läxans vara eller icke vara i matematikundervisningen. : Påverkas elevers prestation och motivation av matematikläxor?

  OpenAIRE

  2014-01-01

  Syftet med denna systematiska litteraturstudie har varit att se hur forskare ser på läxan i allmänhet och i synnerhet matematikläxan. Med ett fokus på vilka olika typer av läxor det finns både i allmänhet men även inom matematikämnet. Fokus har även legat på hur läxor i matematik påverkar elevers motivation och prestation i matematikämnet.  Studien består av tolv artiklar och rapporter som använts för att besvara frågeställningarna. Vi har fokuserat på studier gjorda på elever i årskurs 4-6, ...

 18. En dag med vin och historia : Utveckling av en ny produkt för Finlands Skärgårdsbokning

  OpenAIRE

  Salminen, Helen

  2013-01-01

  Dagens resenärer är allt mera intresserade av lokal producerad vin och mat. Under 1990-talet växte enoturismen fram som en nisch och efter alkohollagförändringen 1995 kunde enoturismen också slå rot i Finland. Idag finns det 25 vingårdar runtom i Finland, majoriteten av dessa ligger i södra Finland. Syftet med detta examensarbete är att genom tjänsteutveckling skapa en ny produkt för Finlands Skärgårdsbokning där jag sammanbinder Åbolands Skärgård och enoturismen. För att kunna utveckla denna...

 19. Interkulturell kommunikation i en kinesisk kontext : En undersökning av svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet. Ett teoretiskt perspektiv på en praktisk utmaning.

  OpenAIRE

  Hjalmarsson, Ida

  2010-01-01

  Jag har genom en förberedande fältstudie, litteraturgenomgång och enkätintervjuer undersökt svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet, med utgångspunkt i svenska företag som opererar på den kinesiska marknaden. Det var uppsatsens syfte och jag har utgått ifrån frågeställningen: Hur upplever svenska och kinesiska företagsrepresentanter det interkulturella mötet? Subfrågor till denna är: Vilka kulturella faktorer skapar det kinesiska sättet att kommu...

 20. Planering och förverkligande av lunch under en temavecka

  OpenAIRE

  Bondegård, Nicolina

  2015-01-01

  Syftet med detta lärdomsprov är att planera och förverkliga lunch under en tema vecka vid Café Malmia i Jakobstad. Till min uppgift hörde att planera menyn, göra beställningslista, marknadsföra veckan, göra lunchen, samt leda arbetet under temaveckan. Temat på veckan var påsk och den ordnades under påskveckan 30.3-2.4.2015. I den teoretiska delen tar jag upp teorier som berör de uppgifter jag har under temaveckan. Sedan tar jag upp hur jag planerade och hur jag förverkligande veckan dag för d...

 1. Hötorksanläggning i södra Finland – planering och utvärdering av lönsamhet

  OpenAIRE

  Wikner, Mats

  2015-01-01

  Syftet med föreliggande arbete är dels att undersöka vilka olika alternativ som finns för att bygga en hötork till en gård i Kyrkslätt i södra Finland, dels att utvärdera hötorkens eventuella lönsamhet. Arbetet har karaktären av en fallstudie, i den meningen att lönsamhetsberäkningarna snarast gäller för den specifika modellgården, där det i dagsläget bedrivs hästverksamhet och spannmålsodling. Gården har 65 hästar och 75 ha odlingsmark. Arbetet bygger på intervjuer (med tillverkare och ...

 2. Lika vård, men inte för alla. En litteraturstudie om flyktingars erfarenheter av hälso- och sjukvård

  OpenAIRE

  Henriksson, Ida; Svensson, Susanne

  2014-01-01

  Bakgrund: Det finns 45 miljoner flyktingar i världen. Många flyktingar har svåra upplevelser bakom sig som kan påverka hälsan och de skattar sin hälsa som dålig. Flyktingar möter många hinder när de söker vård. Trots grundläggande rättigheter om bästa uppnåeliga hälsa för alla är vården för flyktingar godtycklig. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva flyktingars erfarenheter av hälso-och sjukvård. Metod: Kvalitativa resultat ur sex kvalitativa och tre mixed-methodstudier kvalit...

 3. EEG-teknik i datorspel : En utforskning av tekniken, dess möjligheter och tillämpningar med utgångspunkt i NeuroSkys BCI-headset, samt med fokus på utveckling av eget spel för denna teknik

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Denna rapport har som syfte att samla erfarenhet kring de möjligheter och den potential som finns i den EEG-teknik och de BCI-headset från NeuroSky som använts. Detta görs genom design och utveckling av ett spel som utnyttjar tekniken. Det finns redan idag ett mindre urval av sådana spel, men dessa har samtliga varit av mycket trivial karaktär och med en bristande förmåga att övertyga och engagera. Samtidigt som EEG-teknik når ut till konsumenter, ökar också allmänintresset för mental träning...

 4. Inläsning av match- och dragningsinformation med användning av node.js : Ett arbete utfört vid företaget Svenska spel

  OpenAIRE

  Olsson, Rasmus; Ramadanovic, Alen

  2013-01-01

  Detta examensarbete har genomförts hos det statliga spelföretaget Svenska Spel i Sundbyberg. Svenska Spel har övervägt att använda sig av en ny plattform, Node.js, för att utveckla sina läsmoduler som läser match- och dragningsinformation. Idag används läsmoduler implementerade i programmeringsspråken C# och C för detta ändamål. Svenska Spel vill nu ha en utvärdering av hur lämpligt det är för dem att använda Node.js implementerade läsmoduler. Målet med detta examensarbete har varit att under...

 5. Animering på webben : En jämnförande studie av CSS och jQuery i deras gemensamma funktionsområde för animering

  OpenAIRE

  Dahlberg, Hannes

  2013-01-01

  En experimentell ansats till att jämföra animeringar för webben utförda med JavaScriptsbiblioteket jQuery och animeringsmetoder för stilmallsverktyget CSS3. Uppsatsen inleds med en litteraturstudie där information angående HTML, DOM, CSS, CSS3, JavaScript och jQuery presenteras som står i relation till experimenten. Detta följs av de faktiska experimenten och ett resultat som kategoriseras i tre delar: teknisk, praktisk och visuell analys. Dessa reflekteras med ett resultat som framhäver CSS ...

 6. The basis for decisions in the nuclear waste issue. Experiences of the legislative basis and the EIA process; Grunden foer beslut i kaernavfallsfraagan. Upplevelser av lagstiftningsgrund och MKB-process

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Keskitalo, Carina; Nordlund, Annika; Lindgren, Urban (Umeaa Univ., Umeaa (Sweden))

  2009-03-15

  The purpose of the present study is to analyze the multi-level governance process in conjunction with the siting and design of a final repository for spent nuclear fuel. Since no similar activities have ever been implemented in Sweden, there is no available practice for how different laws should be coordinated and interpreted. The study sheds light on three general questions: 1) What is the formal decision-making mandate and what are the decision-making bodies at different levels (municipal level, regional or county level, and national level) according to the legislation, and what interpretation problems have these actors experienced with regard to the legislation and the EIA process? 2) What 'broader public' and organizations besides groups within the formal decision-making mandate have participated in the consultations, and what viewpoints have they expressed regarding the EIA process and consultations? 3) How have judgements and understanding of, and reactions to, risk related to the final repository been handled in the process? The study is mainly based on two different sources of material. A literature review with a focus on nuclear fuel management has been carried out within the social sciences field. Special interest has been devoted to discussing the content of legislation in relation to the EIA process and licensing, and the background and design of the EIA process. The EIA process is of special interest here, since it brings in both formal decision-making bodies and participation by broader groups. Furthermore, the literature review deals with theoretical perspectives regarding perceptions and communication of risk assessments. Literature reviews have also been conducted on minutes from EIA consultations during the period 2001 to 2007. The main source of the material used in the study is interview studies. The interview subjects represent both government authorities and non governmental organizations at the national, regional and local level. The results of the studies show that there are differences in participation between actors at different levels. The interviews show that the municipal level and local environmental organizations have played an active role in the process, while the role played at the regional level by the county administrative boards has been more limited. On the national level, particular attention is given to the state's impact on the EIA process via recommendations for research and financial support for the participation of different groups via the Nuclear Waste Fund. A universal perception of the legislation is that most of the actors feel secure in their own role within their particular profession, but that the interaction between sectoral laws and the Environmental Code is unclear in some respects when it comes to the complex issue of nuclear waste. The interview subjects express the view that the process for EIA and consultations has been based on practice established between the parties who have participated in the site selection process since the early 1990s. The forms for the consultation were thus worked out before the beginning of the formal consultation process in 2001. Many of the environmental organizations perceive that they have entered this process after the consultation form had already been developed, which has somewhat curtailed their chances to influence it. The broadening of participation via the Environmental Code has, however, given the environmental organizations access in another way than they have had via their traditional oppositional role as non governmental organizations outside the establishment. The environmental organizations and established parties have, however, largely had different perspectives on EIA and the role of the consultations. Here established parties, including regulatory authorities, can to some extent be seen as representing a planning paradigm (where the project itself and political decisions about it are in focus), while many environmental organizations traditionally represent an environmental paradigm that focuses on the precautionary principle for potentially environmentally hazardous processes. These differences have characterized much of the consultation process, and can also be seen as symptomatic for inclusion of parts of an environmental paradigm within legislation such as the Environmental Code. The results of the interviews also show that non-profit organizations and private citizens have difficulty participating in the process on the same terms as government authorities and activity operators, and that the resources of the developer cannot be matched by any other party when it comes to information, participation and expertise. Some believe that the County Administrative Board should play a more central role in this context, given its overall responsibility for coordination under the law.

 7. The basis for decisions in the nuclear waste issue. Experiences of the legislative basis and the EIA process; Grunden foer beslut i kaernavfallsfraagan. Upplevelser av lagstiftningsgrund och MKB-process

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Keskitalo, Carina; Nordlund, Annika; Lindgren, Urban (Umeaa Univ., Umeaa (Sweden))

  2009-03-15

  The purpose of the present study is to analyze the multi-level governance process in conjunction with the siting and design of a final repository for spent nuclear fuel. Since no similar activities have ever been implemented in Sweden, there is no available practice for how different laws should be coordinated and interpreted. The study sheds light on three general questions: 1) What is the formal decision-making mandate and what are the decision-making bodies at different levels (municipal level, regional or county level, and national level) according to the legislation, and what interpretation problems have these actors experienced with regard to the legislation and the EIA process? 2) What 'broader public' and organizations besides groups within the formal decision-making mandate have participated in the consultations, and what viewpoints have they expressed regarding the EIA process and consultations? 3) How have judgements and understanding of, and reactions to, risk related to the final repository been handled in the process? The study is mainly based on two different sources of material. A literature review with a focus on nuclear fuel management has been carried out within the social sciences field. Special interest has been devoted to discussing the content of legislation in relation to the EIA process and licensing, and the background and design of the EIA process. The EIA process is of special interest here, since it brings in both formal decision-making bodies and participation by broader groups. Furthermore, the literature review deals with theoretical perspectives regarding perceptions and communication of risk assessments. Literature reviews have also been conducted on minutes from EIA consultations during the period 2001 to 2007. The main source of the material used in the study is interview studies. The interview subjects represent both government authorities and non governmental organizations at the national, regional and local level. The results of the studies show that there are differences in participation between actors at different levels. The interviews show that the municipal level and local environmental organizations have played an active role in the process, while the role played at the regional level by the county administrative boards has been more limited. On the national level, particular attention is given to the state's impact on the EIA process via recommendations for research and financial support for the participation of different groups via the Nuclear Waste Fund. A universal perception of the legislation is that most of the actors feel secure in their own role within their particular profession, but that the interaction between sectoral laws and the Environmental Code is unclear in some respects when it comes to the complex issue of nuclear waste. The interview subjects express the view that the process for EIA and consultations has been based on practice established between the parties who have participated in the site selection process since the early 1990s. The forms for the consultation were thus worked out before the beginning of the formal consultation process in 2001. Many of the environmental organizations perceive that they have entered this process after the consultation form had already been developed, which has somewhat curtailed their chances to influence it. The broadening of participation via the Environmental Code has, however, given the environmental organizations access in another way than they have had via their traditional oppositional role as non governmental organizations outside the establishment. The environmental organizations and established parties have, however, largely had different perspectives on EIA and the role of the consultations. Here established parties, including regulatory authorities, can to some extent be seen as representing a planning paradigm (where the project itself and political decisions about it are in focus), while many environmental organizations traditionally represent an environmental paradigm that focuses on the pr

 8. Styrning av konsumenter mot miljövänligare och hälsosammare produkter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordström, Leif Jonas; Thunström, Linda

  normen så väljer konsumenter att ta del av information i betydligt större utsträckning. 3. Smak är så avgörande för efterfrågan på livsmedel att hälsomärkning i vissa fall har liten effekt på efterfrågan. 4. Konsumenter har ingen förutfattad mening om att hälsomärkta produkter smakar sämre. 5...

 9. Survey of biological processes for odor reduction; Kartlaeggning och studie av biologiska processer foer luktreduktion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Arrhenius, Karine; Rosell, Lars [SP Technical Research Inst. of Sweden, Boraas (Sweden); Hall, Gunnar [SIK Swedish Inst. for Food and Biotechnology, Gothenburg (Sweden)

  2009-09-15

  This project aims to characterize chemical and subsequently odor emissions from a digester plant located closed to Boraas in Sweden (Boraas Energi och Miljoe AB). The digestion produces mainly 2 by-products, biogas and high quality organic biofertilizer. Biogas is a renewable source of electrical and heat energy and subsequently digester have a promising future. Unfortunately, release of unpleasant odours is one of the problems that may limit development of the technique as odours strongly influence the level of acceptance of the neighbours. The number of complaints due to odours depends mostly, upon the degree of odour release, the weather condition and plant environment (which influence the risks for spreading out), and the tolerance of the neighbours. These parameters are strongly variable. Many processes inside the plant distributed on a large surface may contribute to odour release. Chemical emissions were studied, in this project, by extensive sampling inside the plant. Results were then evaluated regarding risk for odour releases. The goal was to suggest controls and routines to limit releases. The conditions leading to the higher risks for odour emissions were studied by performing sampling at different periods of the year and subsequently different weather conditions. At first, places for measurement were chosen together with personal of the plant. Three zones are considered to mainly contribute to the odour emissions: the landfill region, the cisterns region and the leaching lake region. Totally 13 places were studied with regard to odour and chemical emissions under 2008-2009 at different weather conditions. Some results from a previous project (2007) are also presented here. Results show that the spreading out of can be maintained to an acceptable level as long as the plant is functioning without disturbances. The early stages of the treatment of waste should be confined in locals with closed doors to avoid spreading out of odours. Through controlled

 10. Modellering och analys av ventilation i stängda motorutrymmen

  OpenAIRE

  Lodin, Tobias

  2016-01-01

  Examensarbetet har utförts i samarbete med BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik. På deras senaste fordon, Beowulf, som är tänkt att levereras till civila professionella kunder finns en önskan att minska komponentkostnaderna. Dagens motorrumsventilation ombesörjs av en axialfläkt som uppfyller militära krav. Detta innebär att kostnaden blir orimligt hög för ett civilt fordon som inte utvecklas mot samma höga kravnivå. Detta examensarbete har därför undersökt möjligheten att hitta en billigare ...

 11. Energieffektivisering av torktumlare : Med avseende på last, trumvarvtal och valkhöjd

  OpenAIRE

  Johansson, Anton

  2010-01-01

  Detta examensarbete har utförts i samarbete med Asko Appliances AB i syfte att förbättraenergieffektiviteten hos företagets torktumlare. För att utröna hur parametrarna last, trummansvarvtal samt valkhöjd påverkar energiförbrukningen hos en frånluftstorktumlare har 22 försökuppdelade i 3 olika försöksserier utförts. Varvtalet har varierats mellan 45 till 60 rpm ochbomullslaster från 2 till 8kg har granskats. Valkhöjder av 30 till 90mm har använts. För attanalysera resultaten från den första f...

 12. Substrate Market. Compilation and analysis of substrate market; Substratmarknadsanalys. Sammanstaellning och analys av substratmarknaden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Holgersson, Pernilla (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (Sweden)); Newborg, Aase; Hellstroem, Chris (Kan Energi Sweden AB (Sweden)); Mc Cann, Michael; Oestervall, Sara Linnea (Vattenfall Power Consultant AB (Sweden)); Fagerstroem, Erik (Lund Univ., Faculty of Engineering, LTH (Sweden)); Thomten, Maria (Swedish Univ. of Agricultural Sciences (Sweden))

  2011-10-15

  A great potential exists to produce more biogas from anaerobic digestion in Sweden and local authorities are working to develop the required production, distribution and retail systems to aid the realisation of such potential. Vaestra Goetaland, which lies on the west coast of Sweden, has a goal to produce 1,2 TWh of biogas each year by 2020 and by 2013, intends to produce 0,3 TWh each year. Skaane in the south of Sweden, has a similar goal to produce 1,4 TWh of biogas each year by 2020. The goal of the project for which this study was initiated, is to define the regional market for biogas substrate in order to determine current supply and demand and predict supply and demand in 2020. The individual substrate types that are included in this study are organic domestic waste (household, restaurants and other food retail), industrial waste products, and animal manure from agriculture. Crops are not included in the study, nor is sewage sludge. Biogas produced via biomass gasification is also not covered. The geographical limit of the study is set to cover biogas plants in Skaane, Halland och Vaestra Goetaland as well as Vaermland, Oerebro, Joenkoeping, Kronoberg and Blekinge. A series of interviews carried out with personnel from the biogas plants reveal that 70 % of the plants experience competition for substrate material. Animal slaughter waste is much sought after for use in Co-digestion plants in Skaane and Halland whereas only one plant in Vaestra Goetaland uses such waste. Plant owners revealed that plants in Vaestra Goetaland use between 50% and 100% organic domestic waste. None of the contacted plants in Vaestra Goetaland use animal manure whereas for biogas plants in Skaane and Halland, use of manure varies between 8% and 80%. The interview results show that waste fired power plants are a considerable competitor for substrate originating from the food industry waste. Competition for substrate has increased over recent years especially for those substrates

 13. Redovisning är sällan ren och aldrig enkel : En studie om svårigheter och komplexitet vid framtagning av IFRS 15

  OpenAIRE

  Melin, Linnea; Stenberg, Frida

  2015-01-01

  Bakgrund Som en följd av den ökade globaliseringen strävar normgivare ständigt efter en harmonisering av internationella redovisningsstandarder. I maj 2014 publicerade normgivaren IASB (International Accounting Standards Board) en ny standard för intäktsredovisning – IFRS 15. Vid framtagning av nya redovisningsstandarder ska normgivare utgå från en generell föreställningsram. Det faktum att kapitalmarknadens aktörer under de senaste åren har fått betydligt mer inflytande skulle kunna påverka ...

 14. Lärares omdöme om och för elevers kunskapsutveckling : En innehållsanalys av skriftliga omdömen i matematik på specialskolor för döva elever och elever med hörselnedsättning

  OpenAIRE

  Rudin, Maria

  2015-01-01

  Individuella utvecklingsplaner (IUP) med skriftliga omdömen är några av de dokumentationer som skolan är skyldig att upprätta, vars innehåll och språk kan avgöra hur texten uppfattas av de som läser dem. Forskning visar att elevers lärande kan påverkas av hur deras lärare skriver om dem, såväl kunskaps- som språkmässigt (Andréasson & Asplund-Carlsson, 2009; Asp-Onsjö, 2011). I rapporter från Skolverket (2010) och Skolinspektionen (2011), upprättade vid deras tillsyn av specialskolan för d...

 15. Förbättringsarbete inom eftermarknadsflödet i en verkstadsindustri : Identifiering, strukturering och prioritering av förbättringsförslag för kortare ledtider

  OpenAIRE

  Green, Linnéa

  2016-01-01

  Detta projekt har genomförts under våren 2016 som ett examensarbete för högskole- ingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstads universitet. Den största delen av arbetet utfördes på BAE Systems Bofors ABs eftermarknads- avdelning i Karlskoga. Där gjordes intervjuer och observationer för att kartlägga det nuvarande flödet och tillämpa metoder kring ett förbättringsarbete som studerats under projektets för...

 16. Påverkan på elevers självförtroende och prestation av inkluderande och exkluderande stödundersvisning : En litteraturstudie om effekterna av inkluderande respektive exkluderande förhållningssätt inom matematikundervisning

  OpenAIRE

  2015-01-01

  Denna studie undersöker effekterna av ett inkluderande respektive exkluderande förhållningssätt inom stödundervisningen i matematik i grundskolan. Fokus ligger på effekterna på elevernas självförtroende och deras prestationer i ämnet. Syftet är således att synliggöra vad forskningen säger om vilka effekter som finns. Resultatet visar att det finns fler fördelar än nackdelar med inkludering, till exempel finns fler lärare tillgängliga att hjälpa eleverna och sociala relationer är lättare att u...

 17. En studie om hur redovisningsprinciper förklarar företags tillämpning av IAS 38 : Är redovisning av Forskning och Utveckling jämförbart mellan företag i IT-branschen?

  OpenAIRE

  Bark, Mimmi; Liljekvist, Carin

  2011-01-01

  Bakgrund och problem: Ett tolkningsutrymme har identifierats i IAS 38 gällande kriterierna som behandlar aktivering av FoU. Detta kan innebära ett problem då det finns risk för variation mellan företag i tolkning och tillämpning av kriterierna. Det kan i sin tur påverka jämförbarheten mellan företagen i redovisningen av FoU. Syfte: Syftet med denna studie är att utifrån ett informationsasymmetriproblem studera jämförbarheten mellan företag i redovisning av FoU. Vi ämnar kartlägga tillämpning...

 18. Methodology - evaluation of strategies -and the system for taking care of spent nuclear fuel; Metodval - utvaerdering av strategier och system foer att ta hand om anvaent kaernbraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2010-10-15

  This report deals with the question of how the Swedish spent nuclear fuel is to be disposed of. What are the requirements? What are the alternatives? In the main chapter of the report, an evaluation is made of the KBS-3 method compared with other strategies and systems for final disposal of spent nuclear fuel. An appendix to the report presents in general terms how the KBS-3 method has developed from the end of the 1970s up to today. The report is one of a number of supporting documents for SKB's applications for construction and operation of the final repository for spent nuclear fuel. In parallel with and as a basis for the present report, SKB has prepared the reports 'Principer, strategier och system foer slutligt omhaendertagande av anvaent kaernbraensle' ('Principles, strategies and systems for final disposal of spent nuclear fuel') /Grundfelt 2010a/, 'Jaemfoerelse mellan KBS-3-metoden och deponering i djupa borrhaal foer slutlig foervaring av anvaent kaernbraensle' ('Comparison between the KBS-3 method and deposition in deep boreholes for final disposal of spent nuclear fuel') /Grundfelt 2010b/ and 'Utvecklingen av KBS-3-metoden. Genomgaang av forskningsprogram, saekerhetsanalyser, myndighetsgranskningar samt SKB:s internationella forskningssamarbete' ('Development of the KBS-3 method. Review of research programmes, safety assessments, regulatory reviews and SKB's international research cooperation') /SKB 2010a/. The reports are in Swedish, but contain summaries in English. The first report is an update of the comprehensive account of alternative methods presented by SKB in 2000. The second report presents a comparison between the KBS-3 method and the Deep Boreholes concept, plus a status report on research and development in the area of Deep Boreholes. The last report describes how the KBS-3 method has been developed from the end of the 1970s up to today. It further describes how the

 19. Konstruktion av interaktiv mobil underhållningsplattform - med animerad lyskub, Klannlänksframdrivning och Twitterstyrning

  OpenAIRE

  Bülow, Sebastian; Larsson, Thomas; Lourdodoss, Ilango; Nydahl, Oskar; Zaimovic, Nedim

  2013-01-01

  Kursen ”Fördjupningsarbete i Mekatronik” är indelad tre delar. Under den första delen av kursen bekantade samtliga medlemmar sig med mikroprocessorn AVR ATmega16 genom att utföra tillgängliga laborationsuppgifter. Den andra delen bestod av en individuell specialisering där en fördjupning inom ett visst område utfördes. Del tre, som denna rapport behandlar, utgörs av ett grupparbete där gruppens medlemmar har valts ut utefter valda områden i del två av kursen. På så sätt skall gruppens medlemm...

 20. Framtidens energieffektiva förskola : Gestaltning och formgivning av en naturförskola i passivhusteknik

  OpenAIRE

  Lööv, Sofia

  2013-01-01

  Daggkåpan är en förskola som projekterats i passivhusteknik. Förskolan är en naturförskola, vilket främst innebär att i stort sett all verksamhet bedrivs utomhus. Byggnaden är i två plan vilket gör att tomtarean kan utnyttjas till mer utomhusvistelse. Förutsättningar för att bedriva verksamheten inomhus finns även. Utomhusmiljön och inomhusmiljön hos Daggkåpan smälter samman och barnen kan lätt ta ett steg ut till naturen från sina hemvister. Detta innebär att antalet utgångar ökar. En solcel...

 1. STRATEGISK STYRNING AV PORTFÖLJER MED UTVECKLINGSPROJEKT : EN MODELL SOM GENOM STRATEGISKA STYRMEDEL OCH PROJEKTPARAMETRAR KOPPLAR SAMMAN PROJEKTPORTFÖLJHANTERING MED STRATEGI

  OpenAIRE

  Hall, Johan; Fraenkel, Patrick

  2016-01-01

  Examensarbetets mål har varit att utveckla en modell för att värdera och prioritera utvecklingsprojekt som verkar för att projektportföljen som helhet ska stödja företagets strategier. För att uppnå målet gavs studien syftet att förklara en process samt vilka styrmedel och parametrar som skapar en projektportföljhantering med koppling till strategin. Bakgrunden till syftet grundas både empiriskt och i vetenskapen. Den empiriska grunden sammanfattas i fyra utmaningar som identifierats genom en...

 2. En obekväm sanning eller en stor bluff? : En analys av den visuella gestaltningen av fenomenet "global uppvärmning" i filmmediet

  OpenAIRE

  Eriksson, Anton; Oretoft, Mikael

  2010-01-01

  En uppsats som kritiskt granskar och analyserar den visuella gestaltningen i två dokumentärfilmer. Huvudtemat i filmerna är global uppvärmning och konsekvenserna av detta. Uppsatsens syfte är att undersöka den visuella gestaltningen av den miljödebatt som filmerna är en del i och genom detta belysa frågor som berör visuell kultur och popularisering av vetenskap.

 3. Karlstads universitet - Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? : En rapport om skapandet av ett unikt monterkoncept

  OpenAIRE

  Bergman, Karin; Jernberg, Jonna

  2012-01-01

  Sammanfattning Mässor förekom som fenomen redan under medeltiden och har allt sedan dess använts som en kanal för försäljning och marknadsföring. Idag tävlar företag och organisationer om mässbesökares uppmärksamhet genom att skapa attraktiva montrar med vinnande koncept som ska locka människor och få dem att lägga företagsnamnet på minnet. Detta är vad Karlstads universitet haft i åtanke då de utformat beskrivningen till detta projekt. Bakgrunden till projektet är att universitetet finns r...

 4. Optimering av FISH- teknik för detektion av Laktobaciller

  OpenAIRE

  Hamidi, Helaleh

  2008-01-01

  Sammanfattning Syftet med den här studien var att utveckla och optimera FISH (Fluorescense In Situ Hybridisation) tekniken som en snabb och ganska billig metod för detektion av laktobaciller. Det vill säga att kunna på objektsglas använda FISH tekniken för att identifiera laktobaciller på artnivå med fluorescensmärkta prober mot 16S och 23S RNA. FISH är en allmän och användbar metod för att detektera och lokalisera mikroorganismer eller en specifik grupp av mikroorganismer i provet (1). Metod...

 5. Den rättsliga betydelsen av triloger i EU:s lagstiftningsprocess : en studie i den institutionella unionsrätten och aktuella händelseutvecklingar

  OpenAIRE

  Hammarlund, Karl

  2016-01-01

  Triloger har utvecklats till att idag utgöra en viktig del av Europeiska unionens ordinarie lagstiftningsförfarande. Dessa informella förhandlingsmöten mellan unionslagstiftarna, med deltagande av kommissionen, har förändrat den praktiska tillämpningen av fördragens bestämmelser om lagstiftningsförfarandet fastän de inte omnämns i fördragen. Samtidigt som trilogerna har gjort processen mer effektiv har de haft en negativ påverkan på insynen i förfarandet. I denna uppsats studeras hur fenomene...

 6. Utdrag av brottsförebyggande rekommendationer för planering av rörelsestråk, rekreationsområden och andra offentliga områden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grønlund, Bo

  2004-01-01

  Trykt som bilag i Bo Grønlund: Synspunkter på trygghetsfrågor i Västra Eriksberg, Göteborg, augusti 2004, 28 sider, skrevet til Tryggare och Mänskligare Göteborg og Göteborgs Stadsbyggnadskontor som kommentar til aktuelt planforslag....

 7. Relevansen av ett högt proteinintag : En systematisk litteraturstudie för vuxna idrottare och den allmänna befolkningen

  OpenAIRE

  Helenelund, Fredrik

  2015-01-01

  I det här arbetet undersöktes proteinintagets inverkan på hälsan och prestationsförmågan hos idrottare och den allmänna befolkningen. Många vuxna äter betydligt mera proteiner än vad som rekommenderas för dem. Forskningar har också visat att många idrottare inte vet hur mycket proteiner de bör äta för att optimera sin prestationsförmåga. Det är också osäkert hur en långvarig proteinrik kost påverkar hälsan. Arbetet är en systematisk litteraturstudie. Syftet med arbetet är att göra en ...

 8. Genusnormer i omvandling – en väg till jämställdhet? : En studie om hur mäns konstruktion av maskulinitet och femininitet påverkar jämställdhetsattityder på mansdominerade arbetsplatser

  OpenAIRE

  Bark, Hanna; Gatier, Markus; Sandström, Linda

  2015-01-01

  Titel: Genusnormer i omvandling – en väg till jämställdhet? En studie om hur mäns konstruktion av maskulinitet och femininitet påverkar jämställdhetsattityder på mansdominerade arbetsplatser. Författare: Hanna Bark, Markus Gatier och Linda Sandström Handledare: Marie Aurell Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng. Syfte: Syftet med denna studie är att öka kunskap och förståelse för hur män konstruerar genus på mansd...

 9. Allmänläkares och socialarbetares respons på riskreduceringsteknologier : en litteraturstudie

  OpenAIRE

  Rexvid, Devin; Blom, Björn; Evertsson, Lars; Forssén, Annika

  2012-01-01

  Bakgrund: Allmänläkare och socialarbetare utgör exempel på välfärdsprofessioner vars villkor anses ha förändrats i det så kallade risk- och granskningssamhället. Minskad autonomi, inskränkt diskretion och försvagad jurisdiktion lyfts i professionsforskningen fram som några av uttrycksformerna för de förändrade villkoren.   Syfte: Att beskriva och analysera allmänläkares och socialarbetares respons på evidensbaserade och organisatoriska riskreduceringsteknologier (ERRT och ORRT). Metod: Artik...

 10. Undervisning och lärande genom InterAktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simovska, Venka; Paakkari, Leena

  2014-01-01

  Detta kapitel behandlar processer och resultat i undervisning och lärande om hälsa. Diskussionen begränsas till processer inom avsiktliga, planerade undervisningspass som leds av en utbildare t.ex. en lärare, handledare, instruktör. Resultaten som diskuteras beskrivs som health literacy respektiv...

 11. Optimering av bergtransporter i underjordsgruva

  OpenAIRE

  Abrahamsson, Magnus

  2015-01-01

  Detta examensarbete utfördes på LKAB, en mineralkoncern som tillverkar och levererar järnmalmsprodukter. Arbetet utfördes för företagets underjordsgruva i Malmberget och behandlar tillredningens bergtransporter. Tillredningen är den process som förbereder nya delar av gruvan för järnmalmsbrytning. Målsättningen med arbetet har varit att kartlägga hur transporterna av tillredningsberg styrs samt att kvantifiera en besparingspotential för dessa transporter. Om möjligt skulle även förbättringsfö...

 12. Verksamhetsstyrning, arbetsmiljö och hälsa i kommunal vård och omsorg

  OpenAIRE

  Åkerlind, Ingemar; Ljungblad, Cecilia; Granström, Fredrik

  2010-01-01

  Verksamhetsstyrning, arbetsmiljö och hälsa i kommunal vård och omsorg Ingemar Åkerlind, Cecilia Ljungblad och Fredrik Granström Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola Bakgrund Sverige har en lång tradition när det gäller arbetsmiljöarbete. Genom tillämpad forsk­ning och lokalt arbetsmiljöarbete har riskerna för fysiska skador på grund av olycksfall och kemisk exponering reducerats och belast­nings­skador­na minskats. Trots dessa framsteg har den arbets­­­relaterade ohä...

 13. Studier av radioaktivt cesium i svenska renar. Oversikt over pågående undersokningar 1986

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gustaf Åhman

  1986-06-01

  Full Text Available I samband med den forskning och forsöksverksamhet som bedrivits vid renforsöksavdelningen har vi arbetat med metodik och teknik som kan tillämpas vid studier av radioaktivt cesium i renbetesväxter och i renar. På betessidan har vi bl.a. arbetat med kontaminering av tungmetaller från gruvindustrin och nitrat efter kvävegödsling. Omfattande studier har utförts av renens mineralstatus och mineralämnesomsättning. Erfarenheter och kunskaper från dessa områden har utnyttjats for planering och genomförande av de studier som nu pågår beträffande radioaktivt cesium i renbetesväxter och renar.

 14. Vakanser på bostadsmarknaden : i praktik och teori

  OpenAIRE

  Klingborg, Kerstin

  2001-01-01

  Denna licentiatavhandling handlar om lediga hyreslägenheter. I avhandlingens första del beskrivs och analyseras dels hur problemet med lediga lägenheter ser ut på den svenska bostadshyresmarknaden under åren 1990-1994 och dels hur problemet hanteras av svenska kommunala bostadsföretag. Dataunderlaget har insamlats via enkäter och hämtats från offentlig statistik. I avhandlingens andra del görs en litteraturundersökning som leder vidare till en bestämning av begrepp, relevanta att använda vid ...

 15. Genuspedagogik i praktiken : En kvalitativ studie om personalens syn på genuspedagogiskt arbete och deras bemötande gentemot flickor och pojkar i en fijiansk förskola

  OpenAIRE

  Boström, Jenny; Gädeke, Zara

  2014-01-01

  Detta examensarbete syftade till att studera hur genuspedagogiskt arbete uppfattades av personalen i en fijiansk förskola. Även likheter och skillnader i personalens bemötande av flickor och pojkar i dagliga situationer i förskolan studerades i arbetet. I studien användes kvalitativa forskningsmetoder och med hjälp av intervju besvarades frågeställning 1) Hur ser personalen på genuspedagogiskt arbete i den fijianska förskolan? och genom observation besvarades frågeställning 2) Hurudana likhet...

 16. Vad och hur gör de? − att synliggöra lärande i grundskolans slöjdpraktik via videoetnografi och mikroanalys

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marléne Johansson

  2011-11-01

  Full Text Available Artikeln bygger på resultat och erfarenheter av etnografiskt insamlade videoinspelningar från grundskolans slöjdundervisning utgående från tre studier; dels vid ett projekt med förstudier under slutet av 1990-talet (Johansson, 1996, dels vid avhandlingsprojektet Slöjdpraktik i skolan (Johansson, 2002 och dels inom forskningsprojektet Kommunikation och lärande i slöjdpraktiker, (”Komolär-projektet”, under 2005−2010 (Lindström, Borg, Johansson & Lindberg, 2003.Att insamla empiri i autentiska slöjdmiljöer är av intresse då lärandesituationer kan synliggöras när elever med hjälp av material och redskap arbetar med att tillverka artefakter. Utifrån detaljerade analyser av slöjdaktiviteter går det att upptäcka det som utspelar sig och möjligheter ges att uppfatta något annat jämfört med vad man kan tro känna väl eller ha förenklade och till och med felaktiga uppfattningar om. Videoobservationer möjliggör att antaganden istället görs på empiriskt grundat datamaterial. Med risk att videofilma och analysera det man tror sig veta och söka har forskningsprojektens insamlingar mer förutsättningslöst arbetat efter vad och hur elever och lärare gör i slöjdpraktik och vad man får veta när slöjdaktiviteter analyseras mer ingående. Videomaterialen har analyserats både på en mer övergripande nivå och detaljerat med hjälp av mikroanalyser. Därefter har lärandet synliggjorts och beskrivits bland annat i teman för att visa hur personerna är resurser för varandra och hur lärandet utvecklas genom olika språkanvändning och med slöjdpraktikens fysiska redskap och material.Sökord: metod, slöjd, klassrumsforskning, videoetnografi, mikroanalysURN:NBN:no-29955

 17. En handlingsmodell för förebyggandet av psykologiska komplikationer hos kvinnor som genomgår avbrytande av havandeskap

  OpenAIRE

  2014-01-01

  Abstrakt Utvecklingsarbetet ”En handlingsmodell för förebyggandet av psykologiska komplikationer hos kvinnor som genomgår avbrytande av havandeskap”, är en fortsättning på examensarbetet ”Abort - En systematisk översikt av kvinnornas upplevelser och av vårdpersonalens betydelse” som publicerades och presenterades våren 2013. Syftet med utvecklingsarbetet är att producera en handlingsmodell för hälsovårdspersonalen. Handlingsmodellen kommer att ge råd och tips på hur man som hälsovårdspe...

 18. Optimization of lime addition in a dry air pollution control device; Optimerad rening av HCl och SO{sub 2} med minskade kalktillsatser vid torr roeasrening

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wikstroem-Blomqvist, Evalena; Samuelsson, Jessica; Ohlsson, Anna

  2006-12-15

  The focus of this project is to optimize the absorption of hydrochloric acid (HCl) and sulphuric acid (SO{sub 2}) in a dry air pollution control device system connected to a waste combustor. A significant amount of absorbent are generally added into the processes to achieve an efficient cleaning of the flue gas. Reduced absorbent consumption has double benefits on the operative expenses due to decreased purchase and landfilling costs. The objective was to study the affect of flue gas temperature and moisture, (relative humidity, RH), on the efficiency of HCl and SO{sub 2} absorption on hydrated lime. Additionally, the efficiency of a pre-treated hydrated lime with larger specific surface and pore volume was investigated. The measuring campaign was conducted on the 20 MW fluidized bed waste incinerator own by Boraas Energi och Miljoe AB in Sweden. Results from 26 experimental days with normal hydrated lime showed a positive correlation between the efficiency of the lime and RH in the flue gas. Four levels of RH between 3.28% to 4.84% were tested. The levels were adjusted by lowering the flue gas temperature and/or by adding water to the waste fuel. The smallest effect where achieved by solely adding water to the waste fuel. RH increased solely to 3.62% and the amount of lime consumption was reduced with only 5% compare to normal condition. By lowering the flue gas temperature 10 deg C to 143 deg C, RH increased to 4.06% and the amount of lime added was reduced with 13%. The largest impact was found when both the flue gas temperature and the moisture content were changed. At those process conditions RH reach 4.84 % and the usage of lime were reduced with 26%. Additional 12 experimental days were conducted to evaluate the efficiency of a pretreated hydrated lime with larger specific surface and pore volume. The results showed that the surface enlarged absorbent was almost twice as effective as the normal hydrated lime. Moreover, the results indicated an equal

 19. En kartläggning av stereoskopisk 3D

  OpenAIRE

  Holmström, Benny

  2011-01-01

  Det här lärdomsprovet är en genomgång av ett av den moderna tidens största modeord: stereoskopisk 3D och syskontermen autostereoskopisk 3D. Kort sagt de tekniker som går ut på att leverera en bild till vardera av människans två ögon och därmed simulera djup i tvådimensionella bilder. Det här kan göras på en mängd olika sätt, och i detta examensarbete går jag igenom de vanligaste teknikerna och förklarar dem kortfattat, en och en. Utöver tekniken analyserar jag även dagens marknad, teknikernas...

 20. Kritik av riskbegreppet - berättigad eller ej?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nexøe, Jørgen; Halvorsen, Peder; Kristiansen, Ivar Sønbø

  2009-01-01

  skull". Trots stora framsteg inom medicinen finns det skäl att stanna upp och fråga: Vad håller vi på med egentligen? Redaktörerna och författarna till denna bok lyfter fram behovet av att reflektera över medicinsk praktik och att kritiskt granska de teorier som ligger till grund för vad vi gör. I boken...

 1. Diabetes typ 3? : Molekylärfysiologiska länkar och samband från den samlade litteraturen

  OpenAIRE

  Nicklagård, Erik

  2011-01-01

  Alzheimers sjukdom (AD) är den vanligaste formen av demens och kännetecknas av intracellulärt neurofibrillärt trassel (NFT) bestående av proteinet tau och extracellulära plack, uppbyggda av peptiden amyloid beta (Aβ). En växande skara studier har börjat peka mot att AD är en hjärnspecifik typ av diabetes. Insulinresistens följt av hyperinsulinemi och hyperglykemi är kännetecken för diabetes mellitus typ 2 (DMT2) och har visat sig vara en riskfaktor för AD. Insulin, ett hormon som kontrollerar...

 2. Addition of ash on drained forested peatlands in southern Sweden. Effects on forest production, fluxes of greenhouse gases and water chemistry; Tillfoersel av aska i tallskog paa dikad torvmark i soedra Sverige. Effekter paa skogsproduktion, avgaang av vaexthusgaser och vattenkemi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sikstroem, Ulf; Ernfors, Maria; Jacobson, Staffan; Klemedtsson, Leif; Nilsson, Mats; Ring, Eva

  2006-04-15

  , accumulation of tree biomass needs to increase by approximately 2%. In run off, sampled in the main ditches, the electric conductivity increased after addition of 3.1 tonnes of crushed ash, as well as the concentrations of B, Br, Ca, Cd, Co, K, Cl, Li, Mg, Mn, Na, P, PO{sub 4}-P, S, SO{sub 4}-S and Zn. For most elements, the increase appeared immediately after the ash application, and lasted from a few months to the whole observation period (c. one year). The concentrations of Pb and V was lower than expected during six and nine months, respectively. Thereafter, the Pb-concentration tended to be higher than the control. The concentration of TOC was reduced during eight months, and pH was reduced during three months after the ash addition. The effects on ground water chemistry corresponded to the effects on chemistry in run off. Two months after treatment, the concentrations of B, Ca, Cd, Co, K, Cl{sup -}, Li, Mn, Na, P, S och SO{sub 4}{sup 2-}S were elevated in the groundwater in the ash treated area. For some of the elements this was evident down to 90 - 100 cm depth. The concentrations of As and TOC at 30 - 40 cm tended to be lower in the area treated with ash. The results from this study demonstrate the initial effects (1 - 2.5 years) of wood ash addition in some drained, oligotrophic peatland forests in southern Sweden. Ash addition may affect the turn over of the peat, and potentially affect other ecosystem properties, for several decades. Hence, in order to confirm the duration of the shown short-term effects, to establish the duration of not yet ceased effects, and, establish effects that might show up in a long-term perspective, continuous follow up of the established experiments is important. This long-term monitoring is also a prerequisite of a more complete evaluation of the benefits and possible detrimental effects on the environment of wood ash addition.

 3. En påle genom Dracula-filmernas hjärta? : En komparativ analys av adaptationer av Bram Stokers Dracula (1897) från åren 2000-2014

  OpenAIRE

  Bahrman, Alexander

  2016-01-01

  En komparativ analys av adaptationer av Bram Stokers Dracula (1897) från åren 2000-2014 med syfte att undersöka resultatet av nästan 100 år av adaptationer och ett mål för att verkställa om en filmkanon har skapats kring karaktären.

 4. Energieffektivisering av kvalmgasåtervinning vid Barilla i Filipstad : Energikartläggning och åtgärdsförslag för en lägre energiförbrukning på Västra fabriken

  OpenAIRE

  Arlestrand, Oscar

  2015-01-01

  EU har som mål att år 2020 ha en 20 % lägre energiförbrukning jämfört med den prognostiserade användningen år 2020 (EU-upplysningen 2014). Ett företag som strävar efter att reducera sin energiförbrukning är Barilla i Filipstad som bedriver en bageriindustri där Wasa knäckebröd tillverkas. Vid bakningssteget förbrukas vanligtvis den största energin för bageriindustrier och kan stå för 66 % av den totala energiförbrukningen (Therkelsen et. al 2014). För att sänka denna energiförbrukning har Bar...

 5. Utveckling av ett webbforum med innehållshanteringssystemet Drupal

  OpenAIRE

  Lindqvist, Christoffer

  2010-01-01

  Detta examensarbete består av två huvuddelar. Den första delen är en teoretisk analys av innehållshanteringssystem i allmänhet och en forskning i hur det populära innehållshanteringsverktyget Drupal är uppbyggt. Den andra delen av arbetet är en praktisk genomgång av hur funktionalitet för ett webbforum kan byggas upp med hjälp av Drupals ramverk. Den teoretiska analysen undersöker vad ett innehållshanteringsverktyg är, vad det används till och vilka huvuddrag det i allmänhet består av. Sed...

 6. Skriv och berätta − lärarstuderandes minnesberättelser om slöjd

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mia Porko-Hudd

  2011-11-01

  Full Text Available När klasslärarstuderande inleder sina behörighetsgivande studier i slöjd under den första terminen i utbildningen, får lärarutbildaren ofta ta del av många olika slags episodiska minnen av slöjden i skolan. Med episodiska minnen avses minnen av händelser och episoder som är definierade i tid och rum och som är konkret relaterade till varje enskild persons egna upplevelser. Det episodiska minnet kräver en medveten erinring av något man själv varit med om och som man försöker komma ihåg (Nilsson, u.å. Lärarstuderades minnen av skolslöjden kan vara från episoder eller händelser flera årtionden tillbaka i tiden eller bara några få år. Det oaktat har de lagt en grund för den enskilda studerandes förförståelse om hurdant ämnet och undervisningen i det är eller borde vara (Nygren-Landgärds, 2003, s. 100. Händelserna och minnena av dem inverkar även på den studerandes inställning till studierna i slöjd i lärarutbildningen (Nygren-Landgärds & Porko, 1998; Nygren-Landgärds, 2000. Ett grundantagande i föreliggande studie är att lärarutbildarens kännedom om de studerandes erfarenheter och minnen av skolslöjden, eller exempel på hurdana minnen studerande kan ha, kan bidra till att lärarutbildaren mer effektivt kan anpassa och behandla kursinnehåll, och således bidra till att de studerande får ett aktuellt och moget lärarperspektiv på läroämnet (jfr Kokko, 2006, s. 37; Kokkonen, 1998, s. 62. Men hur ska man vetenskapligt komma åt erfarenheter och episodiska minnen av skolslöjden och hurdana minnen kan studerande ha? I denna artikel presenteras studiens perspektivgrund samt hur datainsamlingen och analysen har gjorts. På grund av studiens relativt stora omfattning, redovisas här endast för en del av studiens sammanlagda resultat.Sökord: metod, slöjd, NVivo, minnen, lärarstuderandeURN:NBN:no-29957

 7. Film som pedagogiskt verktyg - en brygga mellan teori och klinik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eva Hovstadius

  2013-01-01

  Full Text Available På sjuksköterskeprogrammet, Uppsala universitet, har kliniska avdelningar filmats i syfte att underlätta för studenterna att ta steget från teori till klinik. Förutom film har presentationstext om respektive avdelning lagts ut i studenternas lärplattform så att de innan VFU kunnat ta del av en visuell rundvandring och fakta om den avdelning de skulle praktisera på. Syftet med studien som presenteras här var att undersöka om studenter inför sin VFU hade nytta av film och presentationstext. Enkät besvarades via webben av 52 (73 %. Studenterna uppgav att de i varierande grad hade nytta av presentationstext och film. De kände sig välkomnade, fick en inblick i verksamheten och kunde förbereda sig genom att läsa på i förväg.

 8. ”Varken E=mc2 eller Det förlorade paradiset rafsades ihop av en festprisse” : En kvalitativ studie om introvert beteende i skolan

  OpenAIRE

  Larsson, Sofie; Nordqvist, Micaela

  2015-01-01

  Denna studie syftar till att lyfta fram begreppet introvert i skolvärlden genom att undersöka hur introverta beteenden kan påverka elevers utbildning. Vi lyfter även fram lärares tillskrivande av introvert beteende. Vi utgår ifrån Jung och H.J. Eysencks definitioner av begreppet introvert samt tar upp olika beteendeteorier och perspektiv på introvert beteende för att kunna identifiera och analysera våra resultat. Studiens metod är en empirisk datainsamling i form av observationer och intervju...

 9. Från Satyagraha till Non-Violence : Martin Luther King jrs. inflytande på den amerikanska medborgarrättsrörelsen och dess användande av icke-våldsfilosofier

  OpenAIRE

  Wettin, Martin

  2011-01-01

  ”I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood.” Martin Luther Kings jrs. starka stämma ekade ut ur högtalarsystemet och de 250 000 medborgarrättsaktivisterna som var samlade vid George Washington monumentet i USA:s huvudstad  instämde i ett jublande bifall. Året var 1963 och Martin Luther King jr., hade i nio år varit känd som den amerikanska medborgarrättsr...

 10. Den hälsosamma kosten : uppfattningar, resonemang och livsmedelsval

  OpenAIRE

  Ahlström, My; Hendriksson, Sanna; Stevic, Bojan

  2013-01-01

  Många konsumenter är idag mycket hälsomedvetna och önskar att äta en hälsosam kost, men möter i sin vardag ett flertal problem. Livsmedelsval kan handla om ställningstaganden och identitet, prismedvetenhet och miljömedvetenhet. Många faktorer påverkar synen på vad som är en hälsosam kost. Livsmedelsvalet blir därför ett komplext vardagsproblem för konsumenten. Det påverkas i viss mån av begrepp från den mediala debatten kring livsmedel, kost och hälsa. Syftet med den här studien var att under...

 11. Handlingsplan för ägare av transformatorer med korrosiv olja

  OpenAIRE

  Weidemann, Stephan

  2016-01-01

  Sedan början av 2000-talet har ett stort antal transformatorer havererat av en initialt, okänd anledning. Problemet visade sig vara att en antioxidationstillsats i oljan, dibensyl disulfid (DBDS), reagerat med kopparen i lindningarna och vilket gett upphov till avlagringar på isolationspapperet i form av kopparsulfid. Kopparsulfiden i sin tur försvagade papperets isolationsförmåga och allvarliga driftstörningar eller driftstopp på grund av kortslutningar kan ske. Ett stort antal studier har g...

 12. Utvärdering av arbetsmiljön på en träbränslemottagning : En studie om spridning av trämögelsporer

  OpenAIRE

  Svensson-Höök, Anders

  2015-01-01

  Karlstads Energi AB:s vågstation vid Hedenverket i Karlstad är en anläggning där invägning och analys av träbränsle utförs. Provtagning och hantering av träbränsle hör till de dagliga arbetsuppgifterna för personalen. Vid nära hantering av trämaterial finns risken att exponeras för trämögelsporer. Exponering av mikrobiologiska luftföroreningar kan orsaka hälsobesvär på lungor och luftvägar hos människor. Efter utförd riskbedömning av vågstationen noterades en oro att trämögelsporer och dammpa...

 13. Helhetsorienterad utvärdering av kollektivtrafikåtgärder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hiselius, Lena Winslott; Barfod, Michael Bruhn; Leleur, Steen

  Under hösten 2008 och våren 2009 har forskare vid Avd. Trafik och väg vid Lunds Tekniska Högskola, DTU Transport vid Danmarks Tekniska Universitet samt National-ekonomiska institutionen vid Lunds Universitet genomfört ett forskningsprojekt med syfte att studera tillämpningen av en sammansatt...... (helhetsorienterad) analys av kollektiv-trafikåtgärder....

 14. Solmoduler på balkongfronter : Renovering av flerbostadshus i miljonprogrammet

  OpenAIRE

  Persson, Maria

  2015-01-01

  Under det senaste seklet har en intensiv energianvändning orsakat stora utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären med negativa miljöeffekter som följd. Den alltjämt ökade efterfrågan på elektricitet runtom i världen måste mötas av förnybara energikällor i kombination med energieffektiviseringar för att inte riskera ytterligare miljöförstöring. I Sverige är bostads- och servicesektorn en intensiv energianvändare och några av de byggnader som förbrukar mest energi finns i miljonp...

 15. Bränslen för fordon och maskiner på Strukton Rail - Miljö- och hälsoaspekter

  OpenAIRE

  Antoon, Fadi

  2009-01-01

  Spårtrafik är ett miljöanpassat trafikslag. Produktion och underhåll av spåranläggningar är dock beroende av fossila drivmedel. Användning av dessa drivmedel är Strukton Rails främsta miljö- och arbetsmiljöaspekt. I denna rapport undersöks andra drivmedel än de som används på företaget i dagsläget för att finna bättre alternativ ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt. Railway traffic is environmentally friendly. Production of new railway tracks and networks is a procedure still dependant on fo...

 16. Definiering av nyckeltal på Saab Aerostructures : Mätning av logistisk effektivitet i materialförsörjningen

  OpenAIRE

  Säberg, Mikael; Stjärnesund, Carl

  2008-01-01

  Examensarbetet har utförts på Saab Aerostructures och avdelningen Logistik på Institutionen för industriell och ekonomisk utveckling vid Linköpings universitet. Saab Aerostructures arbetar med utveckling, industrialisering och tillverkning av flygande strukturer, vilket innebär bland annat helikopterkabiner till NH90, vingbalkar till Airbus A380, dörrar till Boeing 787 Dreamliner och kompletta skrov till JAS 39 Gripen. Traditionellt har fokus legat på att ha en störningsfri produktion, men fö...

 17. Högskolepedagogik som anpassning och motstånd i historia, nutid och framtid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Viktor Aldrin

  2013-01-01

  Full Text Available Denna artikel är en reflektion över högskolepedagogikens historia, nutid och framtid. I den identifieras två strategier som kan ses som syftet med en högskolepedagogisk utbildning för universitetslärare: motstånd mot negativa konsekvenser av den oerhörda förändring som skett av universiteten de senaste decennierna, samt anpassning till en överlevnad och sökandet efter styrka i dessa förändringar. Artikeln för även fram en framtidsvision om en starkare skrågemenskap inom universitetslärarkåren med fokus på lärarskap genom empatisk dialog snarare än negativt ifrågasättande. På så sätt skulle de olika vetenskapsdisciplinerna tillsammans utgöra kärnan i reflektionen och agerandet för en fortsatt högskolepedagogisk utbildning för universitetslärare. Disciplinerna kan liknas vid dialekter inom ett språk – högskolepedagogik. På samma sätt som ingen enskild dialekt kan definiera hela språket, är det i den disciplinära mångfalden som högskolepedagogiken skapas och där den hämtar styrka för motstånd och anpassning.

 18. Gymnasierektors ledarskapsparadox: att vara verksamhetschef och pedagogisk utvecklare

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ingemar Johansson

  2014-11-01

  Full Text Available Forskning om rektors ledarskap är omfattande, men studier som undersöker gymnasierektors arbetssituation och ledarskap är mer sällsynta. Avsikten med den föreliggande studien var att bidra till att denna kunskapslucka fylls igen. Semistrukturerade intervjuer med tio gymnasierektorer genomfördes med fokus på rektors arbetsuppgifter, möjlighet att planera och styra arbetet, förväntningar kring ledarskapet, samt möjlighet att utvecklas och lära i arbetet. I resultaten av den tematiska analysen framträdde fyra teman: (1 ledarskapsideal, (2 kollegialt stöd, (3 ledarskap i en förändringsbenägen organisation, och (4 begränsat utrymme för reflektion. Ett övergripande, gemensamt tema: "Ledarskapsparadox" speglar de högst varierande omständigheter och förhållanden i vardagen som en gymnasierektor ska kunna hantera, vilka också präglar resultatet av analysen. Ett något oväntat resultat var att gymnasierektor upplevde stort, eget ansvar för elevernas bästa. Studien kastar nytt ljus på gymnasierektorers ledarskap, och bidrar till ökad förståelse för vad rollen som ledare för en komplex organisation som gymnasieskolan kan innebära. Genom att knyta an till en arbetspsykologisk ledarskapsteori och formulera en arbetspsykologisk hypotes kan studien bidra till forskningen om arbetsintegrerat lärande (AIL.

 19. Kapitalismens anda och det moderna identitetsskapandet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engdahl, Emma

  2013-01-01

  ? Psykoanalysens relevans Vi påminns ständigt om att vi kan bli bättre versioner av oss själva. Vi kan anlita en coach, gå i terapi, läsa självhjälpslitteratur eller skriva in oss på en kurs i mindfulness. Och trots att psyket står i centrum för denna strävan tycks psykoanalysen, vars specialitet varit att borra...

 20. Brukarens roll i välfärdsforskning och utvecklingsarbete

  OpenAIRE

  Ander, Birgitta; Bennich, Maria; Bolling, Jamie; Bülow, Pia; Cedersund, Elisabet; Eriksson, Bengt.G.; Felizia, Inga-Lill; Granerud, Arild; Hanson, Elizabeth; Hummelvoll, Jan Kåre; Jonsson, Oskar; Karlsson, Per-Åke; Kogstad, Ragnfrid Eline; Käcker, Pia; Magnusson, Lennart

  2011-01-01

  Fra omslag: På 1980-talet blev ”brukare” ett modeord i offentlig förvaltning och förvaltningsforskning. Termen betecknar den som använder sig av välfärdsservice (jfr. engelskans service user), eller ”slutmottagare” av offentlig nyttighet eller åtgärd. Brukare av välfärdstjänster vet hur hjälp och service fungerar i praktiken och kan därför ge synnerligen viktig återkoppling enligt devisen: ”Den som har skorna på fötterna vet var de skaver”. Välfärdsorganisationer har all anledn...

 1. Mondrian och Teosofin : influenser på resan mot det abstrakta måleriet

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Målet är att få en bättre förståelse för hur det abstrakta måleriet uppkommit och för att göra detta möjligt har jag valt att utgå ifrån en av de abstrakta pionjärerna, Piet Mondrian. I undersökningen finns ett fokus på att ta reda på vilka hans inspirationskällor var och hur de återspeglar sig i hans konst. En diskussion och bildanalys förs kring ett antal av Mondrians målningar samt ett par jämförelser görs med konstnären Toorop. Det finns en kortare förklaring av neoplasticismen, teosofin ...

 2. Rekommendation av miljömärke : Case: Best Western Premier Hotel Katajanokka

  OpenAIRE

  Isaksson, Daniela

  2015-01-01

  Hållbar utveckling är ett aktuellt ämne inom turismen och hotellsektorn. Det finns många sätt att uttrycka sin miljöpolitik bland hotellverksamheter och miljömärkning är en av dem. Syftet med detta arbere är att tillsammans med Best Western Premier Hotel Katajanokka reda ut vilka miljömärken det finns tillhanda i Finland och vilket av dessa skulle passa bäst till hotellverksamheten. Som metod använde jag mig av skrivbordsundersökning och främst internet som materialsamlingskanal, men också in...

 3. Vaksamhet mot korruption och New Public Management

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karl Loxbo

  2012-01-01

  Full Text Available

  Eftersom organisationsförändringar i New Public Management filosofins fotspår har blivit allt vanligare i svenska kommuner, ofta med oklara regler som följd, menar flera forskare att en ny riskzon för korruption kan ha uppstått också i det traditionellt icke-korrupta Sverige. Genom att påbörja den empiriska kartläggningen av hur korruption upplevs bland politiskt ansvariga i Sveriges kommuner syftar artikeln till att granska om det finns någon grund för denna misstanke. Resultaten visar att den formaliserade uppmärksamheten kring korruption är långt mer utvecklad i de kommuner som tidigt införde kundvalssystem. Sambandet mellan en högre grad av formaliserad uppmärksamhet mot korruption och införandet av kundvalssystem håller också med kontroll för kommunens befolkningsstorlek. Trots att artikeln inte kan säga något om den faktiska utbredningen av korruption i svenska kommuner visar resultaten att politiker och tjänstemän i kommuner som mer helhjärtat än andra har genomfört långtgående marknadsreformer själva tycks bedöma att det finns en risk för korruption. Följaktligen ger resultaten indikationer om att formella åtgärder mot korruption i svenska kommuner är mer omfattande där teoretiska förväntningar gör gällande att riskerna är mest utbredda.

 4. Autentiska matematikuppgifter : En undersökning om elevers och lärares uppfattningar

  OpenAIRE

  Andersson, Mikael; Lind, Gustav

  2016-01-01

  Den här studien syftar till att analysera autentiska matematikuppgifter från matematikböcker som används i dagens svenska skolor. Definitionen av vad autentiska uppgifter är skiljer sig åt och här återges definitioner från Kim Beswick (2010) och Torulf Palm (2009) som är framstående forskare inom området. Vidare har Sullivan och Mornane (2014) undersökt vad elever anser om utmanande matematikuppgifter och kommit fram till att utmanande uppgifter ökar många elevers motivation och intresse för ...

 5. Marknadsföring till barn : Etik och ansvar

  OpenAIRE

  Haire, Miranda

  2013-01-01

  Detta examensarbete handlar om marknadsföring till barn, samt etiken och ansvaret kring ämnet. Ansvaret ligger mestadels hos marknadsförarna och föräldrarna. Marknadsföring till barn bedöms strängare av juridiska bestämmelser än vanlig marknadsföring, eftersom att barn är mera mottagliga och inte har samma erfarenhet som vuxna. Syftet med detta examensarbete är att få fram allmänt om marknadsföring till barn, etiska frågeställningar, samhällsansvaret samt ansvaret hos marknadsförare, föräldra...

 6. Att hantera cellmetabolismens komplexitet : Meningsskapande genom visualisering och metaforer

  OpenAIRE

  Stadig Degerman, Mari

  2012-01-01

  Den molekylära livsvetenskapen är ett av de mest snabbväxande fälten inom naturvetenskap. Biokemi är en aktör inom detta tvärvetenskapliga fält, tillsammans med bland annat cellbiologi och genetik. En konsekvens är att läroböckerna ständigt sväller i omfång. Ett exempel är den välkända läroboken ”Molecular biology of the cell” av Bruce Alberts och medarbetare, som sedan sin första upplaga 1983 till den senaste reviderade femte upplagan ökat från cirka 1000 till 1600 sidor, en ökning på cirka ...

 7. Analys av miljöanpassad ogräsbekämpning

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk vars huvuduppgift är drift och underhåll av det svenska elstamnätet. Bekämpningen av oönskad vegetation är en del i underhållsarbetet i anläggningarna och sker i dagsläget med det kemiska bekämpningsmedlet Roundup. Svenska Kraftnät önskar att minska eller ersätta den kemiska ogräsbekämpningen med en miljöanpassad metod och rapporten syftar till att undersöka den möjligheten.  En av de möjliga metoderna, NCC Spuma, testades i ett fältförsök i en av S...

 8. Mini-SOL Språka och Lek

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bylander, Helle Iben

  Ju tidigare man börjar med en medveten språklig stimulering, desto bättre är det. I denna praktiska handbok finns pedagogiska tips och lekar för de allra yngsta barnen (0–3 år). Boken är sprängfull av roliga aktiviteter som alla stimulerar språkutvecklingen. Mini-SOL följer de språkliga områdena...

 9. Kontextbaserad information genom iBeacon : En implementation i iOS och Android

  OpenAIRE

  2014-01-01

  I dagsläget växer behovet av rätt information vid rätt plats, kontextbaserad information. Med hjälp av iBeacon kan man till en stor utsträckning förse det här behovet med en lösning. I uppsatsen undersöks användningsområden för iBeacon och idéer för hur man kan utveckla lösningar med hjälp av iBeacon. Ett koncept kommer att implementeras för att distribuera kontextbaserad information på mässor. Konceptet utvecklades till iOS och Android. Applikationerna tar hjälp av en webbtjänst för att unde...

 10. Särhållning av gruvavfall med avseende på syrabildande potential : en studie av svenska sulfidmalmsgruvor

  OpenAIRE

  Sellin, Jessica

  2016-01-01

  Gruvavfall utgör över 80 % av den totala mängden avfall i Sverige. Avfallet från gruvindustrin kan påverka våra ekosystem negativt om tungmetaller och försurande ämnen lämnar materialet. I Sverige utgör avfall från sulfidmalmer störst risk för miljön eftersom det innehåller mineral som genom kontakt med luft vittrar och producerar surt och metallhaltigt lakvatten. Efterbehandling av dessa material är viktigt för att förhindra läckage till omgivningen. Eftersom efterbehandli...

 11. SVÅRIGHETER VID CERTIFIERING AV KVALITETSLEDNINGSSYSTEMET ISO 9001:2015 FÖR SMÅ FÖRETAG

  OpenAIRE

  Andersson, Molly; Andersén, Lovisa

  2016-01-01

  Studien syftar till att upptäcka svårigheter vid implementering av kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2015 på små företag. För att uppnå studiens syfte samlades teorier om kvalitetsledningssystemet ISO 9001 och dess implementerings- och certifieringsprocess in. En fallstudie genomfördes på två analysenheter för att sedan jämföras mot det teoretiska ramverket och erhålla ett resultat. De mest bidragande faktorerna till icke-certifiering av ISO 9001 hos små företag visade sig vara tidsbrist, re...

 12. Bottom ash from fluidising bed boilers as filler material in district heating pipe culverts. Chemical and geotechnical characterisation; Pannsand som kringfyllnadsmaterial foer fjaerrvaermeroergravar. Kemisk och geoteknisk karaktaerisering av fluidbaeddsand

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pettersson, Roger; Rogbeck, Jan; Suer, Pascal

  2004-01-01

  Bottom ashes from fluid bed boilers have been characterised, both geotechnically and chemically, in order to investigate the possibility to use them as filler material in district heating pipe culverts. Bottom ashes from both biofuel boilers and waste boilers are represented in this project. The companies which ashes have been characterised are Sundsvall Energi AB, Sydkraft OestVaerme AB, Sydkraft MaelarVaerme AB, Eskilstuna Miljoe och Energi, Stora Enso Fors, Soederenergi and Fortum Vaerme. A total of ten ashes have been analysed where three ashes originates from Sundsvall Energi AB, two from Sydkraft OestVaerme AB and one from the each of the remaining companies. The chemical analyses have been performed both on fresh ashes and on ashes aged for three months. The geotechnical analyses performed are grain size distribution, packing abilities and permeability. Chemical analyses performed are total content, available content, leaching tests (leaching both by shaking method and column procedure) and organic analyses (PAH, EOX, TOC, dioxin and fenol). The geotechnical analyses show that the ashes fulfils the demands that are put on the filler material used in district heating pipe culverts. When using the ashes in applications, light compaction should be performed due to the risk of crushing the material which may cause an increased amount of fine material. The leachability of fine material is larger than for coarse material. The ashes are relatively insensitive to precipitation. Bio fuel based bottom ashes have a lower content of environmental affecting substances than waste fuel based ashes. This is also shown in the leaching analyses. The leaching water from fresh ashes contains a higher concentration of leachable components than aged ashes. When aged the pH in the ashes decreases due to carbon uptake and hydration and this makes metals as Pb, Cu, Cr and Zn less mobile. On the other hand, an increase in leachability of Sb, Mo and SO{sub 4} is shown when the ashes

 13. Utvärdering av event marketing

  OpenAIRE

  Fransson, Erik; Törnqvist, Johan

  2001-01-01

  Event marketing är en marknadsföringsform som har växt ordentligt under senare delen av 90-talet och det börjar bli ett naturligt inslag i företagens marknadskommunikation. Trots denna tillväxt har event marketing under en längre tid sammankopplats med brist på utvärderingsmetoder. En avsaknad av utvärderingsmetoder leder till svårigheter att avgöra vilka effekter en event marketing-satsning resulterar i, hur genomförandet kan förbättras samt huruvida event marketing är en lämplig form av mar...

 14. Från yrkesvalslärare till karriärvägledare : Studie- och yrkesvägledaryrket i ett professionaliseringsperspektiv

  OpenAIRE

  Holmsten, Nina; Lehninger, Jeannette

  2009-01-01

  I Sverige finns det idag ett stort antal yrken och en del av dessa är i en professionaliseringsprocess. Studie- och yrkesvägledaryrket är ett exempel på ett yrke i denna process. Syftet är att beskriva utvalda aktörers syn på studie- och yrkesvägledaryrkets avgränsningar, kompetens samt eventuella auktorisation i ett professionaliseringsperspektiv. En kvalitativ metod har använts och fem elitintervjuer har genomförts med representanter från Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges vägle...

 15. Produktutveckling av kompletterande funktioner till köket : med en yngre målgrupps behov i fokus

  OpenAIRE

  Rehnberg, Julia

  2016-01-01

  Denna rapport behandlar examensarbete för kursen Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design, MSGC12 och innefattar 22,5hp. Kursen ingår inom fakulteten hälsa, natur- och teknikvetenskap. Examensrapporten är skriven av Julia Rehnberg som är student på Karlstads universitet. Handledare för projektet var Monica Jakobsson och examinator Leo de Vin, anställda på Universitetet.   Uppdragsgivaren HärjedalsKök är ett svenskt företag som riktar sig mot köksdesign. Deras a...

 16. Datorer som förändringsredskap i dagens undervisning : en studie kring hur IKT inflytande i utbildningssektor påverkade undervisning och lärande

  OpenAIRE

  Ågren, Emy Svetlana

  2013-01-01

  Användning av datorer och Informations- och kommunikationsteknologier (IKT) har förändrat människors sätt att kommunicera och utbyta information i många områden. Utbildningssektor är en av sektorer där IKT spelar en stor roll. Under de senaste åren införde utbildningssektorn många nya teknologier för att stödja undervisnings- och inlärningsmetoder. Synen på undervisning och lärande förändrades radikalt med hjälp av IKT. Tidigare forskning påpekar att IKT utvecklar studerandes olika förmågor, ...

 17. Attityd till att fullfölja nuvarande studier - En applikation av The Theory of Planned Behavior

  OpenAIRE

  2007-01-01

  För att förutsäga och förklara människors beteenden och intentioner har ”attityd” länge varit ett centralt begrepp inom socialpsykologin. En vanlig teori och modell för ändamålet är ”theory of planned behavior” (TpB), vilken säger att en individs beteende styrs av dess intention, som i sin tur är en funktion av den personliga attityden, det sociala trycket och den upplevda kontrollen att kunna genomföra aktuellt beteende. Syftet med föreliggande studie var att undersöka attityden och intentio...

 18. Utvärdering av smarta kläder för användning inom arbetslivet

  OpenAIRE

  Borgström, Dennis; Nummisalo, Linda

  2016-01-01

  Syftet med projekt var att bidra till utvecklingen av smarta kläder. Två smarta tröjor jämfördes mot varandra. Den ena tröjan (Hexoskin-tröjan) var utvecklad av företaget Hexoskin och den andra tröjan (X-shirt) genom ett samarbete mellan KTH och Högskolan i Borås. Signalerna från de smarta tröjorna validerades mot etablerade mätmetoder insamlad med EKG och spirometer utvecklade av företaget ADInstruments. Korrelationen visade sig vara god för både X-shirt och Hexoskin-tröjan. En testperson vi...

 19. Förskolechefens anavar och uppdrag i ett kommunalt förvaltningsperspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anita Eriksson

  2015-12-01

  Full Text Available The revision of the Swedish Education Act and of the Pre-School Curriculum of 2010 involved a demand for improved pedagogical quality and for an alteration and clarification of roles and responsibilities within the pre-school sector. In the revision the responsibilities, authorizations and rights to make decisions of the Heads of Preschool were articulated and clarified. This article describes and discusses how the new responsibilities and tasks of the Heads of Preschool have been interpreted and how the response to the revisions has manifested itself within a framework of municipal public administration. The data used consists of a questionnaire answered by 48 administrative officials with responsibility for education government in different municipalities. The result shows that the Heads of Preschool in a majority of municipalities are faced with increasing responsibilities and a new accountability structure. In order to meet the demands for improved pedagogical quality they are also expected to provide competence development opportunities for preschool staff.2010-års revideringen av skollagen och förskolans läroplan innebar dels ökade krav på pedagogisk kvalitet och dels på en förändrad och förtydligad ansvarsstruktur i förskolan. För förskolechefens del explicitgjordes och förtydligades både ansvar, befogenhet och beslutsrätt. I artikeln beskrivs och problematiseras hur förskolechefens ansvar och uppdrag tolkas och kommer till uttryck i ett övergripande kommunalt förvaltningsperspektiv i samband med dessa revideringar. Data utgörs av en enkätundersökning besvarad av 48 förvaltningstjänstemän anställda i olika kommuner. Resultatet visar att förskolechefen i flertalet kommuner har tilldelats ett stort ansvar när det gäller att tolka och initiera den förtydligade ansvarsstrukturen och skapa förutsättningar i form av kompetensutvecklingsinsatser för förskolepersonalen för att möta de ökade kraven p

 20. Rabatt- och upplevelsesajters civilrättsliga ansvar vid konsumentköp : särskilt om rabattsajten Groupon

  OpenAIRE

  Johansson, Fredrik; Ernebratt, Niclas

  2013-01-01

  En ny trend inom internethandeln är företeelsen av så kallade rabatt- och upplevelsesajter. På den svenska marknaden är Groupon marknadsledande rabattsajt samtidigt som LiveIt anses störst inom upplevelseförmedling. Affärskonceptet – att marknadsföra priserbjudanden eller upplevelser och sedan hänvisa konsumenter vidare till leverantörer – har tagits efter av en rad aktörer och den nya trenden får antas fortsätta en tid framöver. Det faktum att den aktuella typen av förmedling är relativt ny ...

 1. Finns det ett samband mellan strategisk förskjutning och upplevd stress? : En enkätundersökning

  OpenAIRE

  Hofstad, Niklas

  2016-01-01

  Prokrastinering är ett mycket allvarligt men också relativt vanligt uppskjutarbeteende, särskilt bland studenter, som kopplas till bland annat stress och dåliga betyg. På senare år har dock forskare argumenterat för existensen av ett gynnsamt uppskjutarbeteende, känt som strategisk förskjutning. Syftet med denna studie var att utforska hur personer som strategiskt förskjuter upplever och hanterar stress i vardagslivet. Detta begrundas i att det saknas forskning om strategisk förskjutning och ...

 2. Vad var det som hände? Efterbearbetning av en simulering för utvecklande av professionell kunskap hos polisstudenter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David Sjöberg

  2014-11-01

  Full Text Available Att öva för att lära sig att hantera polisiära situationer utgör ett viktigt inslag i polisstudenters utbildning. Lärandet sker genom praktiska övningar t.ex. drillövningar och övningar av specifika moment men även via simuleringar där studenter agerar som polis i mera komplexa situationer. Simuleringar är inte unika för polisutbildning utan utgör ett vanligt inslag i professionsutbildning genom sin koppling till "verkliga" situationer (Peters och Vissers, 2004; Lederman, 1984. Under de senaste årtiondena har simuleringar använts för utbildning inom så skilda professionsfält som medicin och hälsovård, flyg och blåljusverksamhet. Simuleringar kan vara av skiftande karaktär t.ex. fysiska i form av rollspel men även datorbaserade. Simuleringar kan syfta till att utveckla en specifik färdighet (se t.ex. Windsor, 2009; Stefanidis, Acker, och Heniford, 2008; Wallin, Meurling, Hedman, Hedengård, och Felländer-Tsai, 2007, som t ex att lära sig hur man avläser röntgenbilder (se t.ex. Söderström, Häll, Nilsson, och Ahlqvist 2012 eller till att lära hur man ska agera i komplexa situationer (Andersson, Carlström, och Berlin, 2013; Bauman, Gohm och Bonner, 2011, t.ex. vid svåra olyckshändelser med många personer inblandade (se t.ex. McConnell och Drennan, 2006. Simuleringar av komplexa situationer med många inblandade brukar benämnas som fullskaliga (se t.ex. Andersson, Carlström, och Berlin, 2013. Simuleringar antas träna och utveckla professionell kunskap genom att förbereda studenter på att hantera komplexa och ibland farliga situationer som de kan komma att ställas inför i en kommande yrkespraktik. Användningen av simuleringar i utbildningar bygger således på ett antagande om överföring av erfarenheter och kunskaper från ett sammanhang till ett annat (se t.ex. Söderström, Åström, Anderson och Bowles, 2014. I den här artikeln utgår vi från simulering som en utbildningsresurs där deltagarna

 3. Utveckling av mjukglassomrörare : En studie för ökad luftinblandning

  OpenAIRE

  2010-01-01

  Den här rapporten är ämnad som underlag till ett fortsatt utvecklingsarbete av en omrörare för mjukglassmaskiner. I en mjukglassmaskin kyls glassen under kontinuerlig omrörning, på så vis blandas luft in och ger glassen fluffighet. Omrörarens huvudfunktioner är luftinblandning, avskrapning av iskristaller längs innerhöljet av kylcylindern samt utmatning av mjukglass mot öppningsdörr. Med en ny utformning ska omröraren bidra till en mer kostnadseffektiv mjukglass-maskin samt ge en godare glass...

 4. Musikens framställning av etnocentriska stereotyper : Observationer i tecknade Disneyfilmer

  OpenAIRE

  Allen, Ludvig

  2011-01-01

  Uppsatsen behandlar musiken i fyra Disneyfilmer och hur den används för befrämjandet av etnocentriska stereotyper. Analysen fokuserar på musikaliska stycken från filmerna Aladdin, Dumbo, Lady and the Tramp och The Jungle Book. Genom att applicera musikteori med begreppsapparat kring stereotyper och etnocentrism forskar jag kritiskt i vad musiken kommunicerar. This essay deals with the music in four Disney films and how it is used for the promotion of ethnocentric stereotypes. The analysis ...

 5. Gaskromatografisk metod för analys av GHB i urin

  OpenAIRE

  2009-01-01

  En metod för detektering och kvantifiering av gamma-hydroxysmörsyra (GHB) i urin med gaskromatografi (GC) är framtagen på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Metoden är relativt unik då den inte kräver upparbetning i form av derivatisering, indunstning eller extraktion. Urinen surgörs med koncentrerad saltsyra och internstandard, gamma-valerolakton, tillsätts. GHB övergår då till laktonformen, gamma-butyrolakton (GBL). Därefter injiceras provet direkt på en GC-FID med en kapillärkolonn för gly...

 6. Framtagning av ny lyftytrystning för gasturbin SGT-600/700

  OpenAIRE

  Sjöberg, Emma

  2008-01-01

  I detta Examensarbete har en ny lyftutrustning till gasturbin SGT-600/700 olika moduler tagits fram. Examensarbetet har utförts på Siemens Industrial Turbomachinery AB i Finspång på avdelningen GPTP (leverans gasturbin teknik package installation). Målet med arbetet har varit att skapa en lyftutrustning som är mer flexibel än den befintliga lyftutrustningen och klarar samlyft (lyft med hjälp av två kranar). Arbetet har utförts med hjälp av olika metoder som QFD, funktionsmedel-träd och morpho...

 7. De svenska nationella minoriteternas förekomst i läroböcker. : En analys av läroböcker i svenska, samhällskunskap och historia för årskurs 4-6.

  OpenAIRE

  Forslund, Elin

  2015-01-01

  År 2000 erkändes de fem svenska nationella minoriteterna (samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar) i och med att Sverige skrev under Europarådets ramkonvention om skydd förnationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels-eller minoritetsspråk. Med erkännandettillkom attskolorna blev skyldiga attundervisa om minoriteter. I denna analys har jag först klarlagt vilka skillnader som gjordes i läroplanen efter erkännandetav minoriteterna för att sedan analysera läroböcker...

 8. Tjernobyl och rennäringen - Lägesrapport från Sverige

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. Åhman

  1988-06-01

  Full Text Available Status report about Chernobyl and reindeer husbandry in Sweden including participants' discussion.Abstract in Swedish / Sammanfattning: Den 1 juli hojdes grånsvårdet for Cs-137 i bl a renkott från 300 till 1 500 Bq/kg. Efter hojningen av grånsvårdet friklassades nåstan alla samebyar i Norrbottens lån under sarvslakten. Samtliga fjållsamebyar i Norrbottens lån utom den sydligaste år tills vidare helt friklassade. Tre samebyar i sodra delen av Jåmtlands lån var friklassade under sarvslakten. I ovrigt omfattas all renslakt i Våsterbottens och Jåmtlands lån av kontroll betråffande Cs-137. Under juli - aug i år var cesiumhalten lågre ån vid motsvarande tidpunkt i f jol (tabell 1 och figur 1. Under juli - aug slaktades drygt 1 000 renar i skogslandet i sodra delen av Våsterbottens lån (tabell 3. Fr.o.m. andra veckan i juli godkåndes de fiesta slaktkropparna. Halveringstiden for Cs-137 i renarna, som betade i skogslandet kring inlandsbanan i sodra delen av Våsterbottenslån, har beråknats till ca en vecka. Genom tidigarelåggning av sarvslakter i Våsterbottens lån (tabell 3 och norra delen av Jåmtlands lån (tabell 5 minskades kassationen med ett par tusen slaktkroppar. Under senare delen av september steg cesiumhalten till ungefår samma nivå som i f jol. En långsiktig prognos har utarbetats betråffande halten Cs-137 i renar på naturbete. Prognosen visar att omfattande åtgårder kommer att behova vidtagas under de nårmaste 15 - 25 åren om ren-kottet från samebyarna i sodra delen av Våsterbottens lån och norra delen av Jåmtlands lån skall kunna god-kånnas som livsmedel vid ett riktvårde på 1 500 Bq Cs-137/kg kott.

 9. Wirevagn : Utvecklingen av en utrullare för hisslinor

  OpenAIRE

  Rehnsfeldt, Patrik

  2014-01-01

  Kandidatexamensarbetet som utgick från en förfrågan från företaget Irongrip AB hade som mål att utveckla ett produktförslag på en utlindare av stålvajer för hissmontörer. Irongrip AB som tillverkar och säljer verktyg för hantering av stålvajer hade uppmärksammat att en efterfrågan på en sådan produkt fanns på marknaden då befintliga lösningar var bristfälliga och inte hade alla de funktioner som är önskvärda hos en sådan produkt.Arbetet inleddes med en förstudie där studiebesök vid lindragnin...

 10. Fysisk aktivitet inom rehabiliteringen av anorexi : - En systematisk litteraturstudie

  OpenAIRE

  Högnäs, Maria

  2011-01-01

  Studiens syfte var att undersöka hur fysisk aktivitet påverkar unga flickor (12-24 år) med anorexi, i samband med rehabilitering. Skribenten vill dessutom ytterligare få specificerat vilken typ av fysisk aktivitet som kan vara lämplig för denna målgrupp. Frågeställningarna besvaras genom en systematisk litteraturstudie. Genom databassökning och frisökning hittades 14 relevanta artiklar som genomgick en kvalitetsgranskning, enligt en modifierad metod för kvalitetsgranskning av Forsberg & Wengs...

 11. Språkbarriärer mellan vårdpersonal och personer med invandrarbakgrund. : En litteraturöversikt utifrån vårdpersonalens perspektiv

  OpenAIRE

  Osein, Michelle; Jafary, Somayeh

  2016-01-01

  Bakgrund: Ett problem som ofta uppstår i mötet mellan vårdpersonal och invandrare som inte kan det inhemska språket i olika delar av världen är språkbarriärer. Syfte: Litteraturöversikten har som syfte att beskriva språkbarriärer mellan invand- rare och vårdpersonal med dess följder och hantering. Metod: Kvalitativ metod användes och datainsamling gjordes genom läsning av ve- tenskapliga artiklar som handlade om språkbarriärer i olika delar av världen. Efter kvalitetsgranskn...

 12. Kartläggning av byggprocessen hos Peab med hjälp av SCOR

  OpenAIRE

  Johansson, Robin

  2012-01-01

  Detta är ett examensarbete utfört på Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) i Norrköping som är en del av Linköpings Universitet i samarbete med Peab som intressent. Historiskt sett har byggbranschens intresse för logistik varit svalt vilket har lett till att logistiken inom denna bransch har halkat efter i förhållande till övriga branscher. Syftet med detta examensarbete är att utifrån ett logistiskt synsätt tillhandahålla anpassningsförslag till SCOR-processerna ”Make” och ”Retur...

 13. Synliggörande av tyst kunskap i gymnasial yrkesutbildning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mats Lundgren

  2012-04-01

  Full Text Available Yrkesutbildning skiljer sig från andra former av gymnasieutbildning genom att den innehåller praktisk kunskap som kan vara svårfångad, ofta benämnd som tyst kunskap. Tyst kunskap utgör en förutsättning för att yrkeselever ska kunna tillägna sig ett yrkes kultur, praxis och kunskapstradition. Med utgångspunkt i yrkeslärares berättelser beskrivs i artikeln med stöd av tre definierade kompetensområden, 1 yrkesfältet, 2 handlag i yrket samt 3 interaktion och social kompetens, hur yrkeslärare arbetar för att möjliggöra att ett yrkes tysta kunskaper kan läras i en skolmiljö. Resultatet visar betydelsen av att yrkeslärares tysta kunskaper blottläggs för eleverna genom att de i sin undervisning, berättar, visar och ställer frågor. Det är i dessa möten som den tysta kunskapens betydelse i yrkesutövning kan bli synlig för eleverna.

 14. Arbetsmotivation och belöning : Vad påverkar motivationen hos receptionisterna i hotellkedjan X?

  OpenAIRE

  Sundman, Annina

  2015-01-01

  Motivation och motiverade anställda är nyckeln till ett framgångsrikt företag. För att nå så bra resultat som möjligt måste de anställda vara motiverade, känna att de och deras arbetsprestationer uppskattas samt att deras ansträngningar är lönsamma. Belöning är en positiv form av uppmärksamhet och bekräftelse som företag kan använda sig av för att motivera sina anställda. Syftet med arbetet är att få veta om de receptionister som arbetat i Helsingfors i hotellkedjan X är motiverade, om de för...

 15. Utvärdering av aktuella rehabiliteringsinsatser. Problem och metodval

  DEFF Research Database (Denmark)

  Forsberg, B; Diderichsen, Finn

  1993-01-01

  the difficulties involved in assessing the impact of such political measures, when at the same time the chances of people being able to return to work after extended sick leave are reduced owing to the recession. An evaluation model is presented which, in addition to variables related to monetary savings......The evaluation of rehabilitation potential is discussed in the context of the recent allocation by the Riksdag of substantial funds for rehabilitation purposes, a measure designed to generate savings to social insurance at least comparable to the allocation. In the article are discussed...

 16. När är redovisningskvalitén bäst? : I ett frikopplat system eller ett samband mellan redovisning och beskattning?

  OpenAIRE

  Hannell, Jakob; Helas, Nina

  2009-01-01

  Ända sedan 1920 har vi i Sverige genom lagstiftningen haft ett starkt samband mellan redovisning och beskattning. Det kanske klaraste sambandet är det så kallade materiella sambandet som fastslår att det beskattningsbara resultatet för näringsverksamhet baseras på företagets årsredovisning, så länge den anses uppfylla kraven på god redovisningssed. Sambandet mellan redovisning och beskattning har debatterats flitigt under framförallt 1990- talet och 2004 tillsattes av regeringen en utredning ...

 17. Car-Pi – Analys och guidning för bra bilkörning

  OpenAIRE

  Hasan, Ali; Araby Salem, Ahmed

  2013-01-01

  Syftet med detta examensarbete var att skapa ett serverprogram i en enkortsdator som arbetar i realtid för att kunna hjälpa människor att köra mer ekonomiskt och miljövänligt i deras vardag. Detta var ett av målen ställda av produktbeställaren Ziggy Creative Colony. Ett mer långsiktigt mål från beställaren är att datorn skall installeras i en bil och kopplas till bilens on-board diagnostic-II (OBD-II)-uttag. Datorn ska sedan, via OBD-II, kunna samla information som till exempel hastighet, acc...

 18. Handledningens vad, hur och varför – interaktionella mönster med fokus på röst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanna Sveen

  2013-03-01

  Full Text Available Självständiga arbeten har fått en allt mer central roll i svensk högre utbildning, och därför får även handledning av dessa av större betydelse. Trots att det finns viss forskning som rör handledning av självständiga arbeten är det ovanligt med empirisk forskning av själva handledningspraktiken, d v s vad som görs, hur det görs och varför. Vi vill koppla dessa frågor till pedagogiska aspekter som stöttning, perspektivprövning och studentens självständighet. Vi undersöker därför det vi kallar handledningspraktiken vilken utgörs av all interaktion mellan handledare och student. Fokus för den här artikeln ligger dock på handledningssamtal. Genom att använda språkvetenskapliga angreppsätt vill vi belysa ett av de interaktionella mönster som vi har identifierat i handledningssamtalen, nämligen samma persons användning av olika röster. Vi utgår från Bahktins röstbegrepp för att studera hur röst operationaliseras i samtalen och ger dem dialogisk karaktär. 

 19. Han/Hon/Hen : en intervjustudie om genus, könsroller och könsneutrala ord

  OpenAIRE

  Nilsson, Kamilla

  2012-01-01

  I denna intervjustudie har jag använt mig av kvalitativa intervjuer för att ta reda på hur pedagoger resonerar kring genus, könsroller och könsneutrala ord på förskolan. Intervjuerna har jag genomfört utifrån frågeställningar som tar upp pedagogers medvetenheten kring språk som genusformare, hur och vad de gör för att motverka de traditionella könsrollerna samt användningen av könsneutrala ord på förskolan. Resultatet visar att pedagogerna ser på barnen som individer istället för bärare av ge...

 20. En jämförelse mellan betongarmeringsverktygen i TEKLA Structures och ADT

  OpenAIRE

  Johansson, Madeleine

  2009-01-01

  Vid uppritandet av byggmodeller på WSP Group i Norrköping använder man idag två program: TEKLA Structures och AutoCAD Architecture. En av anledningarna till detta är att armeringsverktyget Impact Reinforcement i AutoCAD Architecture fungerar bättre än armeringsverktygen i TEKLA Structures. Då man behöver armering i en TEKLA Structures modell exporteras denna till AutoCAD Architecture där armeringsjärnen sedan ritas in. Jag har därför undersökt skillnaderna mellan de båda programmens armerings...

 1. "Enkelt uttryckt är svaret krig, krig och återigen krig"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Persson, Hans-Åke

  2016-01-01

  EU är det senaste i en lång rad av försök att på olika sätt ena Europa. De flesta har kommit till som fredsprojekt. Idag kan den tanken uppfattas som otidsenlig för nya generationer av européer, som sätter möjligheten till jobb och en egen meningsfull framtid i första rummet. Det skriver Hans-Åke......-Åke Persson, professor i modern europeisk historia....

 2. Mot en professionalisering av det pedagogiska ledarskapet vid Umeå universitet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sven B Eriksson

  2013-01-01

  Full Text Available Det pedagogiska ledarskapet inom högre utbildning fokuseras allt mer. Det understryks genom att flera lärosäten föreskriver såväl att pedagogiska ledare ska finnas på olika nivåer, som vilka övergripande uppgifter dessa ska ha. Denna artikel är ett resultat av en fallstudie av hur de tillägnade kunskaperna och färdigheterna från kursen Pedagogiskt ledarskap, en kurs för målgruppen studierektorer/pedagogiskt ansvariga eller motsvarande arrangerad av Universitetspedagogiskt centrum, har bidragit till deltagarnas professionalisering av det pedagogiska ledarskapet ett år efter kursens slut. Fallstudien genomfördes genom gruppintervjuer. Respondenterna uttryckte att de fått ett stärkt självförtroende i rollen som pedagogiska ledare samt att kursen bidrog till en professionalisering av rollen som pedagogiska ledare genom att stärka identiteten, att skapa en början till en handlingsetik bestående av delvis delade värderingar kring det pedagogiska ansvaret samt ge utbildning och träning i färdigheter som har sin grund i teoretisk kunskap. Kursen Pedagogiskt ledarskap ger därmed ett stöd i en process mot en professionalisering av det pedagogiska ledarskapet vid Umeå universitet.

 3. M2-metoden: Minne och motivation i harmoni för ökad genomströmning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leonard Suppatt Ngaosuvan

  2013-01-01

  Full Text Available God genomströmning är en ekonomisk förutsättning för lärosäten inom högre utbildning. Studiens syfte var att testa en didaktisk metod där studenter övar med tentamensuppgifter under kursens gång. Metoden testades på ett moment i metod och statistik på en samhällsvetenskaplig utbildning. Ett treveckorsmoment i kvantitativ metod och statistik genomfördes på avancerad nivå och bestod av föreläsningar, statistikövningar och gruppövningar. Inför momentet presenterades 117 uppgifter ur vilka ett stratifierat slumpvist urval konstituerade salstentan. Studenterna arbetade självständigt med studieuppgifterna med lärarstöd. Resultatet visade god genomströmning, där samtliga 64 förstagångstentander blev godkända. Metodens framgång i genomströmning förklaras i termer av både minnes- och motivationspsykologi. 

 4. Interaktionens betydelse för barns lärande - en studie av barns möte med slöjd i förskolan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eva Ahlskog-Björkman

  2014-06-01

  Full Text Available Syftet med den här artikeln är att diskutera på vilket sätt interaktion och socialt samspel har betydelse för hur barn i förskolan kan engageras i en lärandeprocess. Den empiriska studien utgörs av en  videofilmad episod över en vävaktivitet i förskola. Genom att använda videografisk observation kan mänsklig aktivitet beskrivas och av den anledningen används  videografi som metodologisk ansats. I studien analyseras på vilket sätt interaktionen mellan de som är närvarande, oberoende av barnens ålder, kan bidra till att stimulera den lärande aktiviteten. Barnens slöjdaktivitet beaktas ur ett sociokulturellt lärandeperspektiv. Ett centralt tema inom detta perspektiv är kommunikation där språket och redskapen står för de medierande faktorerna. Barnens kontakt med redskapen och deras upplevelser och erfarande av slöjdaktiviteten diskuteras i relation till den närmaste utvecklingszonen. Ytterligare beaktas den videofilmade sekvensen ur ett socialt perspektiv där barnpedagogens agerande gentemot barnen lyfts fram och diskuteras. Analys och tolkning av datamaterialet strävar efter att synliggöra mänsklig interaktion och dess betydelse för att motivera och engagera barnen i deras slöjdaktivitet.  

 5. Vad är tillräckligt mjukt? – kulturell socialisering och lärande i skolans slöjdpraktik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bent Illum

  2009-08-01

  Full Text Available Utgångspunkten i denna artikel är empiriskt förankrade exempel från den svenska grundskolans slöjdundervisning, årskurs 5. Studien är relaterad till ”Komolärprojektet” (Kommunikation och lärande i slöjdpraktiker som är finansierat genom det svenska Vetenskaps­rådet. Som hjälpmedel för att skildra hur kulturell socialisering och lärande i skolans slöjdpraktik kan formuleras använder vi oss av videoinspelade klassrums­observa­t­ioner. Fokus för analysarbetet är klassrumskommunikationen å den ena sidan och elevernas interaktion med material och redskap å den andra. Slöjd är ett påtagligt kommunikativt ämne på flera vis. Elever bygger upp en egen erfarenhetsvärld när de själva får erfarenheter av hur ”tillräckligt mjuk” känns genom att se, känna och uppleva med kroppen. Lärande­situationerna ger tillgång till tidigare erfarenheter, både egna och andras. Under social interaktion, tillsammans med redskap och material, återskapas och nyskapas ett kollektivt minne. Slöjdkunnandet förvärvas i interaktion med omvärlden, tanke och handling byggs in i upplevelserna.

 6. Katodisk beskyttelse av umbilicals

  OpenAIRE

  Mjølhus, Bjarte

  2008-01-01

  Ulike sider ved bruk av sinkbånd til korrosjonsbeskyttelse av karbonstål umbilical er evaluert. Det er utført litteraturstudie ved gjennomgang av tidligere rapporter, sammenligning av standarder og artikkelsøk. Langtidsforsøk med egne korrosjonsceller ble utført over 2 måneder for å undersøke korrosjonsbeskyttelse ved 4 ulike temperaturer. Det ble også gjort undersøkelser av korrosjonsbelegg i SEM for å undersøke og sammenligne med publiserte data. Åpen krets potensialet viste seg å ligge ...

 7. AVS on satellite

  Science.gov (United States)

  Zhao, Haiwu; Wang, Guozhong; Hou, Gang

  2005-07-01

  AVS is a new digital audio-video coding standard established by China. AVS will be used in digital TV broadcasting and next general optical disk. AVS adopted many digital audio-video coding techniques developed by Chinese company and universities in recent years, it has very low complexity compared to H.264, and AVS will charge very low royalty fee through one-step license including all AVS tools. So AVS is a good and competitive candidate for Chinese DTV and next generation optical disk. In addition, Chinese government has published a plan for satellite TV signal directly to home(DTH) and a telecommunication satellite named as SINO 2 will be launched in 2006. AVS will be also one of the best hopeful candidates of audio-video coding standard on satellite signal transmission.

 8. Värderelevansen hos goodwill : En studie av värderelevansen hos finansiell information på den svenska marknaden

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Finansiell information är att anses som värderelevant om den kan användas av intressenter i deras värderingsbeslut. Ett värderelevant tal bör således påverka ett företags marknadsvärde. Utifrån Easton och Harris (1991) avkastningsmodell undersöker vi relationen mellan resultat och avkastning före (2001-2004) och efter (2005-2008) införandet av IFRS/IAS-förordningen. Vi utvecklar avkastningsmodellen genom att bryta ut minskningen av goodwillpostens värde från resultatet för att på så sätt unde...

 9. Eye-tracking studie av vektoranalys på LTH

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ögren, Magnus; Nyström, Marcus

  detaljerad inblick i hur studenterna tänkte medan de löste problemet. Vi använder modern eye-tracking teknik för att mäta hur LTH-studenters visuella uppmärksamhet fördelar sig mellan texter, matematiska formler och figurer när de löser problem inom vektoranalys. Genom att filma studenters ögonrörelser med...... en höghastighetskamera ger eye-tracking data information om var man tittar med väldigt hög spatial och temporal upplösning. Detta gör att man kan följa lösningsprocessen millisekund för millisekund från problempresentation till svar. Med eye-tracking kan man alltså skilja på process och produkt....... Vektoranalys är ett mycket visuellt ämne där matematiska formler ofta har en konkret grafisk tolkning. Detta gör vektoranalysen till ett speciellt lämpligt ämne att studera med eye-tracking teknologin, då försökspersonens byte av fokus mellan formler och figurer kan utvärderas. Vi kommer att presentera...

 10. Global form av reklam och dess vetenskapliga debatt : En kvalitativ studie av fyra globala kampanjer

  OpenAIRE

  Petrovic, Maria

  2009-01-01

  I’ve chosen primary to analyze commercial form of advertising by world leading companies; McDonald’s, Coca-Cola and HP due to their implementation of global advertising. The fourth campaign that’s being analyzed is not of commercial type instead it’s characterized as an informative campaign that the ideal organization Amnesty is carring out.  The study has been successful in gathering data that could be presented in correlation with already established theories and then comparing the results....

 11. Boktrailern – : En kartläggning av en ny medieprodukt

  OpenAIRE

  Rybin, Claudia

  2015-01-01

  I detta examensarbete kartlägger jag en ny medieprodukt, boktrailern. En boktrailer är en audiovisuell reklam för en bok och härstammar från samt följer dels samma konventioner som den etablerade filmtrailertraditionen. I vissa fall kan boktrailern även ses som en självständig kortfilm. Boktrailern har uppkommit vid sekelskiftet och utvecklats som en följd av tre faktorer kopplade till tjugohundratalets teknologiska framsteg: 1. Verbal text är allt mer tvungen att förlita sig på ...

 12. Hudvård- och sårbehandling till patienter i samband med extern strålbehandling. En litteraturstudie.

  OpenAIRE

  2015-01-01

  Bakgrund: Strålbehandling är en vanlig behandlingsform vid cancersjukdom och hälften av alla cancerpatienter får någon form av strålbehandling, antingen extern eller intern strålbehandling. Hudreaktioner vid strålbehandling kan inte undvikas men med rätt omvårdnadsåtgärder kan man minska symptomen. Hudbiverkningar kan vara till stort besvär och förorsaka obehag hos patienten. Det finns fortfarande oklarheter i hur dessa bäst kan förebyggas och, när de uppstår, bäst lindras. Syfte: Syftet var ...

 13. Formandet av anställningsbara studenter: En reflektion kring karriärvägledning inom högre utbildning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Viktor Vesterberg

  2015-06-01

  Full Text Available Anställningsbarhet har sedan 1990-talet seglat upp som ett policybegrepp av allt större vikt inom arbetsmarknads- och skolpolitiken. Syftet med denna undersökning är att kritiskt diskutera och reflektera kring formandet av anställningsbara studenter – studenter som ska förmås leva upp till, vad som ofta kallas, ”arbetsmarknadens krav”. Diskussionen och analysen utgår från empiriskt material från hemsidan för Linköpings Universitets Karriärcentrum. Diskussionen sker med utgångspunkt i olika maktperspektiv influerade av Michel Foucault. När debatten om fördelar med högre studier alltmer handlar om en nytta för arbetslivet och arbetsgivaren får de program och kurser som inte har en tydlig och direkt koppling till någon given position i arbetslivet, svårare att motivera sin existens. Därav är viljan att skapa anställningsbara studenter en angelägen fråga att kritiskt reflektera kring.

 14. LCA-baserad miljövärdering av byggd miljö : En enkätundersökning av Miljöbelastningsprofilen

  OpenAIRE

  Björkman Svanberg, Cecilia

  2015-01-01

  Undersökningens syfte är att hitta hinder (barriärer) och möjligheter för ökad användning av Livscykelanalys-baserade (LCA-baserade) verktyg, såsom Miljöbelastningsprofilen (MBP) för den byggda miljön. År 2006 kom jag i kontakt med en forskningsprojektgrupp som ville vidareutveckla och förenkla Miljöbelastningsprofilen för att göra den mera användarvänlig. Det övergripande målet inkluderade två delmål: ett forskningsmål för att utveckla en förenklad MBP och ett implementeringsmål för att anvä...

 15. Tillståndsbedömning av krafttransformatorer i stamnätet : En rekommendation av diagnostiska mättekniker

  OpenAIRE

  Scheutz Godin, Axel

  2016-01-01

  Ett transformatorfel kan få stora ekonomiska konsekvenser och påverka ett elkraftsystems driftsäkerhet. Genom att övervaka en transformators tillstånd kan haverier och avbrott undvikas. Tillståndsövervakning möjliggör även att förebyggande underhåll kan planeras effektivt. Det här arbetet har undersökt tillgängliga diagnostikmetoder och övervakningstekniker för tillståndsbedömning av transformatorer.  Tillgänglig felstatistik för transformatorer har studerats ingående för att förstå vilka fel...

 16. Tar du emot mig när jag faller? : fall och mottaganden i dansfostran

  OpenAIRE

  Joffs, Jennifer

  2013-01-01

  Denna avhandling är en del av ett lärdomsprov för Åbo yrkeshögskolas danslärarexamen (YH). Den konstnärliga delen av lärdomsprovet är en koreografi för två dansare – Lennä lohtuni,kaadu kanssani – som framförs under Köydet irti!-festivalen 10–19.5.2013 i Åbo YH:s konstakademis Köysiteatteri. Den skriftliga delen av lärdomsprovet syftar till att beskriva dansfostran inte enbart genom ord utan genom rörelse, närmare bestämt: fall och mottaganden. Det inledande kapitlet ger en inblick i varf...

 17. Utan en berättelse finns inget liv : En narratologisk studie av Niklas Rådströms roman Ängel bland skuggor

  OpenAIRE

  Larsson, Annica

  2014-01-01

  Syftet med att analysera Niklas Radstrom roman Ängel bland skuggor ur ett narratologiskt perspektiv ar att undersoka vilka narrativa grepp Radstrom har anvant nar han forfattat romanen, hur han har anvant dem och hur det paverkar lasningen av romanen. Syftet ar ocksa att larare och elever ska kunna anvanda uppsatsen som ett verktyg for att upptacka infallsvinklar de kan anvanda i ett arbete med romanen, bade vad galler innehall och form. Jag kommer i uppsatsen att avsloja Ängel bland skuggors...

 18. Vad vill kvinnor ha? : En undersökning av en lokaltidnings bilaga i form av ett livsstilsmagasin.

  OpenAIRE

  Heurling, Åsa; Lovisa, Lesse

  2011-01-01

  Folkbladet är en dagstidning i Norrköping med en stark lokal prägel vars prenumeranter till största delen är sportintresserade män. För att försöka bredda sin läsekrets har man sedan 2009 gett ut en tidning kallad Trend, som vänder sig till kvinnor i åldern 20 - 50 år. Denna tidning med lokal prägel, i form av ett livsstilsmagasin för kvinnor, handlar om mode, skönhet, heminredning och resor. Maga- sinet ges ut i fyra nummer per år och delas ut gratis till alla hushåll i Norrköping med omnejd...

 19. Bankernas kreditprocess för privatpersoner : En studie om/hur Baselregelverket och andra regelverk har påverkat kreditprocessen

  OpenAIRE

  Dalhäll, Caroline; Wass, Cecilia

  2012-01-01

  Bakgrund: 1990-talskrisen och dagens finanskris har liknande uppkomst som härleds till alltför generös utlåning. Som följd uppkom stora kreditförluster i majoriteten av bankerna. För att öka riskmedvetenheten hos bankerna samt för att stabilisera den finansiella ekonomin finns myndigheter och kommittéer som övervakar och sätter regler för hur bankverksamheten skall fungera.      Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka om, och i så fall hur, kreditgivningsprocessen mot privatpersoner ...

 20. "Alla är inte som jag?" : En diskussion kring kommunikation och samarbete som aktuella kompetenser för restonomen i turistbranschen utifrån en förståelse för personlighetstyper

  OpenAIRE

  Björkgren, Emilia

  2012-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att diskutera kommunikation och samarbete som aktuella sociala kompetenser för restonomen i turistbranschen. I diskussionen kommer personlighetsformuläret Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) presenteras som ett verktyg för restonomen att utveckla sina kommunikations- och samarbetsfärdigheter. En del av syftet är även att anordna en temadag för restonomstuderande som behandlar och främjar dessa kompetenser. Metoden som använts är litteraturgenomgång. Teor...

 1. DESIGN AV FREMTIDENS KUMLOKK

  OpenAIRE

  Breien, William Topper

  2014-01-01

  Denne oppgavens mål har vært å utvikle et nytt design for kumlokk. Det nye designet skal være lettere enn utgangspunktet. Dette har blitt gjort ved hjelp av en iterativ designprosess, styrkeberegninger i Siemens NX 8, simuleringer av støp i Magmasofts MAGMA5, prøvestøping og testing ved støperiet til Ulefos Jernværk i Ulefoss. Denne rapporten inneholder teoretisk bakgrunn og beskrivelse av metoder tatt i bruk ved utvikling av nytt design, simulerin...

 2. Rötning av avloppsslam vid 35, 55 och 60 °C:Utvärdering av hygieniseringseffekt, biogasproduktion samt reduktion av läkemedel och PAH

  OpenAIRE

  Kjerstadius, Hamse; la Cour Jansen, Jes; Stålhandske, Liselotte; Eriksson, Eva; Olsson, Mikael Emil; Davidsson, Åsa

  2012-01-01

  The study evaluated effect of anaerobic digestion (35, 55 and 60 °C ) at different minimum exposure times as well as from pasteurization on hygienization of pathogens, biogas production and removal of pharmaceutical substances and PAH. The study evaluated effect of anaerobic digestion (35, 55 and 60 °C ) at different minimum exposure times as well as from pasteurization on hygienization of pathogens, biogas production and removal of pharmaceutical substances and PAH.

 3. Studie över värme-, kyl- och kondenseringsförmågan på ett externt värme- och kylpaket kopplat till en torktumlare

  OpenAIRE

  Rezk, Kamal

  2007-01-01

  KBAB har som önskemål att minska energianvändningen i deras fastigheter genom att minska på energiåtgången i deras tvättstugor. Genom att integrera kondenseringsvärmet i fastighetens värmesystem samt att minska fukthalten i tvättstugorna kan det åstadkommas. Torkning av kläder har tidigare skett med två typer av torktumlare, avluftare och kondensortumlare. I avluftaren värms rumsluft upp i torktumlaren, efter den torkat kläder evakueras luften ut. I kondensortumlaren recirkuleras luften där f...

 4. SpecialBVC : En hjälp för barn och föräldrar vid uppfödningsproblem?

  OpenAIRE

  2016-01-01

  Bakgrund: Upp till 25 % av alla barn har någon gång under uppväxten någon typ av uppfödningsproblem.  Begreppet uppfödningsproblem brukar innefatta någon form av svårighet med att suga, tugga och svälja och delas ofta in i olika kategorier beroende på symtombild eller tänkt orsak. Symtomen eller den möjliga orsaken får sedan avgöra hur man väljer att behandla problemet. Spektrumet är stort vid uppfödningsproblem, alltifrån svårigheter som inte leder till några egentliga hälsorisker för barnet...

 5. Framtidens hållbara elbilskoncept : En jämförande LCA-studie mellan en elbil och en bränslecellsbil

  OpenAIRE

  Ulin, Sofia; Wiebert, Julia

  2015-01-01

  Transportsektorn så som den ser ut i dagens samhälle är inte hållbar då den står för ungefär 30 % av Sveriges totala utsläpp av koldioxid. Detta beror framför allt på att fossila bränslen utgör det främsta drivmedlet inom transportsektorn, och alternativa lösningar måste därför undersökas. Två sådana alternativ är elbilar och bränslecellsbilar. För att ta reda på vilket av dessa elbilskoncept som har störst möjlighet att skapa en utsläppsfri transportsektor har liv...

 6. HIV-positiva kvinnors upplevelser av HIV-relaterat stigma : En litteraturöversikt

  OpenAIRE

  Saidy, Jasmine; Liimatainen, Maija

  2016-01-01

  Bakgrund: HIV är en viral infektion som smittar via blod, sexuell kontakt, amning och förlossning. HIV-relaterat stigma är negativa uppfattningar, känslor och attityder gentemot de som lever med HIV eller uppfattas ha det. Fokus är främst kvinnors upplevelser av HIV-relaterat stigma eftersom det är en utsatt grupp. Genom att undersöka deras upplevelser och tillämpa personcentrerad omvårdnad kan hälsa uppnås, vilket är målet för omvårdnad. Syfte: Att beskriva HIV-positiva kvinnors upplevelser ...

 7. Utveckling av executive loungens tjänster på Hilton Helsinki Airport

  OpenAIRE

  Turunen, Nea

  2014-01-01

  Lärdomsprovet är gjort på uppdrag av Hilton Helsinki Airport hotell. Skribenten gjorde sin arbetspraktik på hotellet och fick uppdraget då. Hotellet har en executive lounge. Hotellet är grundat år 2007. Det har aldrig förr gjorts en kundnöjdhetsunder-sökning för loungen. På Hilton Helsinki Airport vill de veta hur nöjda kunderna är med loungen och hur de skulle kunna utveckla den så att kunderna skulle vara ännu nöjdare. De flesta av kunderna som besöker hotellet är affärsresenärer. Hote...

 8. Markägaren, allemansrätten och invasionen : En diskussion om ansvaret för skador på marken när kommersiella aktörer nyttjar mark med stöd av allemansrätten. Eller: Vad händer om en kommersiell bärplockare startar en skogsbrand?

  OpenAIRE

  Wilhelmsson, Maja

  2010-01-01

  Under senare tid har allt fler företag börjat utöva verksamhet där mark nyttjas för olika aktiviteter med stöd av allemansrätten. HD har bedömt att sådant nyttjande; kanalisering, är tillåtet med stöd av allemansrätten, men uttalade i NJA 1996 s. 495 (”Forsränningsmålet”) samtidigt att nyttjandet bara är tillåtet så länge marken inte skadas. Eftersom skadeståndsfrågan aldrig har prövats i samband med allemansrätten har föremålet för denna uppsats varit att utreda möjligheterna att utfå ersätt...

 9. Lärares uppfattningar om betydelsen av estetiska uttrycksformer i svenskämnet.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katharina Dahlbäck

  2016-11-01

  Full Text Available Studiens syfte är att diskutera lärares uppfattningar om estetiska uttrycksformer i svenskämnet. De sätt på vilka svenskämnet konstrueras och rekonstrueras genom styrdokument, ämnestraditioner, lärarutbildning, skolkontext och lärares uppfattningar påverkar vilket svenskämne barn möter i skolan. Associationsintervjuer med utgångspunkt i åtta nyckelord genomfördes med sex lärare som undervisar elever som är 7-9 år gamla, i årskurs ett till tre.  Intervjuerna analyserades med kritisk diskursanalys. Studien visar en variation av undervisningspraktiker där några informanter framställer svenskämnet som ett färdighetsämne. Andra lärare beskriver ett erfarenhetsbaserat multimodalt svenskämne där estetiska uttrycksformer har legitimitet som didaktiska verktyg. Estetiska uttrycksformer ses av dessa lärare som vägar in i skriftspråket, de kompenserar för olikheter och skapar gemenskap. I studien framkommer hur estetiska uttrycksformer tilldelas både intrinsikala och instrumentella värden.

 10. Valberedningen : Kodens länk mellan ägare och styrelse

  OpenAIRE

  Frisk, Emelie; Johansson, Sabina; Nyqvist, Wictoria

  2007-01-01

  Avsikten med studien är att undersöka relationen mellan valberedning, ägare och styrelse samt utifrån detta studera vilken roll valberedningen har, enligt den Svenska Koden. Vi har utgått ifrån en deduktiv ansats, där vi både har genomfört en kvantitativ och en kvalitativ undersökning. Den kvalitativa studien baseras på djupintervjuer av ledamöter i svenska börsnoterade företag, medan den kvantitativa undersökningen resulterar i en statistisk undersökning, som utgår från bolagsstyrningsrappor...

 11. Verdsetting av brukermedvirkning ved utforming av skoleanlegg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Else Margrethe Lefdal

  2015-03-01

  Full Text Available Ved planlegging av offentlige bygninger i Norge forutsettes det at brukerne medvirker i prosessen. Dette er forankret i lov- og avtaleverk og motiveres ved at brukerne innehar en kompetanse som er av betydning for byggenes funksjonalitet. I denne artikkelen vil jeg belyse brukermedvirkningsproblematikk i planleggingen av et skoleanlegg for videregående opplæring. Tilgjengelige plan- og byggesaksdokumenter i den aktuelle fylkeskommunens digitale og fysiske arkiver er blitt analysert. I referater fra brukermøtene fremmes det for eksempel ønsker fra brukerne om begrenset bruk av glass. Det ferdige skole-anlegget har imidlertid utstrakt bruk av innvendige glassvegger, men det er ikke dokumentert diskusjoner knyttet til bestemmelsen av dette. Et profesjons- og maktperspektiv er relevant for å forstå hva som blir verdsatt, og hvilke strukt-urer og mekanismer som har påvirket planleggings­prosessen. De sentrale aktørgruppene er skoleeier og representantene for lærer- og arkitekt-profesjonen. Omfattende bruk av innvendig glass i skoleanlegget tolker jeg som et kompromiss mellom skoleeiers ønske om åpenhet og kontroll, lærernes ønske om mindre støy og arkitektens ønske om å skape romfølelse og visuelle siktlinjer.AbstractWhen planning public buildings in Norway, it is expected that users are involved in the process. This is grounded in legislation and agreements, and motivated by the idea that users have an expertise which is significant for the planning of the building’s functionality. The aim of this article is to investigate user participation in planning the school facilities for a secondary school. I have analyzed planning and building documents available in government records, digital and physical. In the reports from meetings with user groups, it is for example stated that users want to limit the use of glass. However, the completed school building has extensive use of glass dividing walls, but any discussions leading to this

 12. Blir vi mer aggressiva av att spela våldsamma pc/tv-spel? : En kvantitativ enkätstudie

  OpenAIRE

  Eklöf, John

  2015-01-01

  En kvantitativ enkätstudie genomfördes för att undersöka samband mellan att spela våldsamma pc/tv-spel och aggressivitet. Urvalet bestod av tillgängliga respondenter på Facebook och GameReactors Facebooksida där enkäten delades. 123 stycken deltog i undersökningen varav 85 män och 38 kvinnor. För att undersöka deltagarnas spelvanor frågades hur ofta de spelar pc/tv-spel samt våldsamma spel och hur roligt de ansåg att våldsamma pc/tv-spel var. För att mäta deltagarnas aggressivitet användes te...

 13. Prestationer på WAIS-IV Symbolletning mellan studenter med och utan Kanjikunskap

  OpenAIRE

  Herrman, Simon

  2015-01-01

  Tidigare forskning har visat att individer uppväxta i Japan presterar bättre än individer uppväxta i USA på test avsedda att mäta spatial förmåga. En hypotes till varför har varit att en intensiv exponering för och kunskap om bildmässigt komplicerade skrifttecken (Kanji), skapar gynnsamma förutsättningar för prestationer på test av spatial förmåga. Föreliggande studie undersökte om det fanns ytterligare kognitiva domäner där Kanjikunskap kunde vara av fördel. Universitetsstudenter från Japan ...

 14. Kvinnans upplevelser under tredje trimestern av sin första graviditet

  OpenAIRE

  Oscarsson, Nathalie

  2011-01-01

  Syftet med studien var att nå en djupare förståelse i hur kvinnan upplever sin första graviditet. Det teoretiska perspektivet var Katie Erikssons ontologiska hälsomodell där ”hälsa som görande- varande-vardande” har används. Designen är kvalitativ och som metod har innehållsanalys används. Materialet består av fem böcker, där kvinnor skriver om sina upplevelser om graviditeten. Frågeställning: Hur upplever kvinnan slutskedet av sin första graviditet? Studien är deduktiv i av...

 15. "... because I'm Batman" : En undersökning av maskulinitet i Frank Millers Batman: The Dark Knight Returns

  OpenAIRE

  Nilsson, Kristina

  2015-01-01

  I detta arbete kommer jag att undersöka hur maskulinitet gestaltas i Frank Millers Batman: The Dark Knight Returns. Det jag vill fokusera på är de olika maskulina drag som går att urskilja i serien. Warner Bros. Animation gav 2012 ut den första delen av en animerad filmatisering av Millers Batman-serie, som senare följdes av den andra och avslutande delen 2013. I min undersökning kommer jag även att ta hjälp av de båda animeringarna för att se på vilka sätt maskuliniteten gestaltas hos de oli...

 16. Summer Student Report - AV Workflow

  CERN Document Server

  Abramson, Jessie

  2014-01-01

  The AV Workflow is web application which allows cern users to publish, update and delete videos from cds. During my summer internship I implemented the backend of the new version of the AV Worklow in python using the django framework.

 17. "Jag har inte bara mått bra när jag drogat utan jag har mått BÄST" : En studie av narkomaners upplevelser av läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende.

  OpenAIRE

  Borgsten, Fredrik; Holmgren, Peter

  2012-01-01

  Syftet med denna studie är att låta deltagare i LARO-programmet (Läkemedelsassisterad Rehabilitering vid Opiatberoende) berätta om samt ge uttryck för sin syn på den begandlingsform som programmet erbjuder. Bakgrunden till att vi valt att fokusera på LARO-programmet är att användandet av substitutionsbehandling har ökat i Sverige och en statlig utredning föreslår att mer resurser skall satsas denna typ av behandling. Själva ansatsen är deduktiv och innebär att vi utgår ifrån en tidigare etabl...

 18. Information är silver, kommunikation är guld : Fallstudie av intern kommunikation ur ett ledningsperspektiv

  OpenAIRE

  Andersson, Magnus; Toresson, Marie; Gylesjö, Susanne

  2006-01-01

  Intern kommunikation är ett av verktygen för att förmedla strategier inom organisationer och företag. Att finna ett gemensamt språk inom organisationen kan underlätta förståelsen för företagets visioner och mål. Vårt syfte med undersökningen är att öka kunskap och förståelse samt skapa insikt kring ledningsarbete med intern kommunikation särskilt i samband med en expansiv fas. Vårt mål är att finna beskrivningar för hur ett företag i en expansiv fas kan arbeta med intern kommunikation. Vi har...

 19. Informella sektorns roll för hållbar utveckling av elavfallshantering i utvecklingsländer

  OpenAIRE

  Frid, Matilda; KLÖFVER, ANNA

  2013-01-01

  Ohållbar elavfallshantering är ett växande globalt problem. Stora delar av världens elavfall skeppas idag till utvecklingsländer där det dumpas på soptippar. Fattiga människor inom den informella sektorn lockas till dessa soptippar i hopp om att kunna återvinna vissa material som de sedan kan sälja för sin försörjning och överlevnad. Tyvärr hanterar dessa informella aktörer ofta elavfallet med olämpliga och ohållbara metoder som resulterar i att giftiga kemikalier okontrollerat läcker ut och ...

 20. Skyggedom av enkepensjonsdommen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rognlien, Ida Gundersby

  2014-01-01

  Masteroppgaven undersøker om bortfall av ektefellepensjon ved lovendring med tilbakevirkende kraft er i strid med retten til eiendom etter EMK TP 1 art 1. Skyggedommetoden/ Feminist Judgments -metoden brukes for å gjenskrive enkepensjonsdommen Rt.2006.262 i et feministisk perspektiv. Da mannen døde.......1975.220. I spørsmålet om inngrepet er proporsjonalt ble vektlagt at det ikke foreligger en transparent avveining av de relevante interessene. Videre er hensynene bak og behovene for den opprinnelige ektefellepensjonen fortsatt tilstede, og de er ikke tilstrekkelig avveid mot formålene med inngrepet...

 1. Jämförelse av tätningskoncept för ytnära bergtunnlar

  OpenAIRE

  2010-01-01

  Vägverket gör idag stora investeringar i nya tekniker för att förbättra tätningen av tunnlar från vattenläckage. Allt eftersom kraven på tätning har ökat, liksom antalet tunnlar i urbana miljöer, ökar också intresset i ny teknologi för tunneltätning. När tätningen misslyckas kompletteras den vanligtvis med dräner som sätts upp i tunneltaket och leder bort inläckage. Dessa är dock dyra och kräver mycket underhåll. En viktig del i Vägverkets arbete är därför att följa upp användningen av nya tä...

 2. Den komplexa väven Att organisera för barns övergångar till och från förskoleklass

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helena Ackesjö

  2015-09-01

  Full Text Available This study focuses on how children's transitions to and from preschool classes are organized in different schools. Principal’s arguments for this organization were sought via a web-based survey and analyzed using the frame factor theory in addition to theories of practical sense and the concept of continuity. The results show that children tend to make more transitions between social communities the younger they are. The distribution of the principal’s answers show that the majority of them, because of external conditions, split the preschool groups to new classes in the transition to preschool class. However, the same movements are not indicated in the transition to first grade. The results show how the work of organizing chidren’s transitions represent a complex web of external actual conditions as the number of children and the recruitment area of the school, the internal logics and ideas about what is best for children and best for continued learning as well as the school's own traditions of working with transitions. Föreliggande studie fokuserar på hur barns övergångar till och från förskoleklass organiseras på olika skolor. Via en webbaserad enkät söks skolledares argument för denna organisering. I analysen nyttjas ett ramfaktorteoretiskt tänkande som kompletteras med teorier om praktiskt förnuft samt kontinuitetsbegreppet. Resultaten visar att barn tenderar att göra fler övergångar mellan barngrupper och sociala gemenskaper ju yngre de är. Fördelningen av skolledarnas svar visar att majoriteten, på grund av yttre villkor, delar förskolegrupperna till nya klasser i övergången till förskoleklass. Däremot indikeras inte samma rörlighet i övergången till årskurs 1. Resultaten visar hur arbetet med att organisera övergångarna utgör en komplex väv av yttre faktiska villkor som barnantal och upptagningsområdets storlek, av inre logiker och föreställningar om vad som är det bästa för barnen och det b

 3. En av gutta

  DEFF Research Database (Denmark)

  Neumann, Cecilie Basberg; Rysst, Mari; Bjerck, Mari

  2012-01-01

  Hvilken betydning har kjønn og klær for kvinner som arbeider i mannsdominerte arbeiderklasseyrker? Forfatterne av denne artikkelen finner at kvinnene må nedtone sitt kjønn og sin seksualitet gjennom å dekke til kroppen, i klær laget for menn, for å signalisere at de er på jobb for å arbeide...

 4. Librarians are vicious monsters, but canalso recommend a good read : En analys av alternativa bibliotekarieframställningar iscience fiction-litteratur

  OpenAIRE

  Österman Solborg, Amanda

  2014-01-01

  Uppsatsens syfte är att studera framställningar av manliga bibliotekarier i science fiction-litteratur, analysera vad dessa framställningar förmedlar för föreställningar om bibliotek och biblioteksverksamhet, samt att analysera de manliga bibliotekariernas koppling till maskuliniteter. Titlarna som analyseras är fyra romaner; Audrey Niffeneggers Tidsresenärens hustru, Dmitrij Gluchovskijs Metro 2033, Jules Vernes Paris i tjugonde seklet, och Jasper Ffordes Uppslukad – En fängslande historia o...

 5. Undervisning på hög nivå: Fallstudiemetodikens möjligheter och begränsningar i undervisning inom företagsekonomi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mikael Lundgren

  2013-06-01

  Full Text Available Att åstadkomma högre nivåer av kunskap än ren faktakunskap brukar ses som ett viktigt mål för all undervisning. Trots olika taxonomier över kunskapsnivåer är det emellertid inte alltid klarlagt vad dessa kunskapsnivåer mer konkret innebär, särskilt inte i relation till ett specifikt ämne. Olika lärare har dessutom olika förväntningar både vad gäller undervisningens mål och dess medel, vilket påverkar deras undervisning. För att illustrera och diskutera detta presenteras i denna text en undersökning av vad som kännetecknar en student som behärskar ämnet företagsekonomi enligt ett antal universitetslärare verksamma i ämnet och hur de genom sin undervisning försöker främja högre nivåer av kunskap. Resultatet pekade på en förväntan om inte bara teoretisk förståelse, utan också förmåga till tillämpning av de teoretiska kunskaperna på olika former av verklighetsrelaterade problem. De vanligaste metoderna för att främja denna kunskap visade sig vara olika former av fallstudiemetodik med tillhörande seminariediskussioner, en form av metodik som de intervjuade också önskade allt mer. Fallstudiemetodiken granskas därefter närmare för att utröna dess potential för att stimulera lärande på hög nivå. Fallstudier visar sig ha en god potential för detta syfte, samtidigt som metodiken begränsas av kvaliteten i tillgängliga fall att studera, något som till en del kan kompenseras genom att använda så kallade levande fall. Samtidigt har fallstudiemetodiken begränsningar för att stimulera förståelse för företagsekonomi i termer av ämnets vetenskapliga utgångspunkter, något som också diskuteras i artikeln.

 6. Control and follow-up of fly ash roads - Communication and Acceptance; Kontroll och uppfoeljning av askvaegar - Kommunikation och acceptans

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Macsik, Josef; Edeskaer, Tommy; Hellman, Fredrik

  2011-10-15

  The report is aimed at those who perform or plan to perform stabilization of the unbound layers or terrace gravel roads or industrial areas, with binder where a major binder component is fly ash from bio-peat or coal fuel. Stabilization of unbound layers of road structures is a promising technique from technical, economical and environmental point of view. The need of demonstration projects on road sections to show the relationship of laboratory measurements and field measurements are great in order to promote this stabilization technique. Results from follow-up of several stabilized distances and industrial surfaces are presented, where the fly ash is a binder component. The results complement the guidance, Munde et al. (2006) respect to durability, environmental characteristics on several years of perspective. Our hope is that report will serve as a support for the implementation of demonstration projects of stabilized terrace or unbound layers of fly ash as binder component.

 7. Presence and effects of copper in water and soil; Upptraedande och effekter av koppar i vatten och mark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sternbeck, J.

  2000-01-01

  Copper is one of the most common metals in society. Although Cu is essential to all forms of life, high exposure can lead to toxic effects. It is difficult to assess the risk for eco toxicological effects to appear in a certain situation, because Cu is largely present in chemical species with low bioavailability. In this report it is analysed how the bioavailability of Cu is regulated in natural environments, and how different organism groups may be affected bu Cu. Significant emission sources and exposure pathways are briefly described. It appears that the relationship between concentration and bioavailability is highly dynamic in natural environments. Relatively moderate increases of total-Cu can lead to strongly increasing bioavailability. The ability to control Cu intracellularly differs between different organism groups. This brings about that the sensitivity toward Cu differs widely between different organism groups.

 8. Synlig pedagogik och subtila interaktionsmönster. Fallstudier av framgångsrik undervisning vid IV och IM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ingrid Henning Loeb

  2014-01-01

  Full Text Available Visible pedagogy and subtle interactions. Successful teaching in upper secondary education for students not eligible for regular programmes. In this article, two examples of teaching for students not eligible for regular programmes in Swedish upper secondary education are analysed. These were selected as they are representative of teaching that the students have spoken highly of. A theoretical point of departure are theories of organizing which focus on connections of actions and institutionalized patterns. Institutionalized patterns of visible pedagogy with strong classification and strong framing (cf. Bernstein 1975 are identified. However, the two examples also show other more subtle interactions. These are analysed and shown to be of importance with the help of concepts from John Dewey (1916 and his emphasis on the role of communication and interaction in the educational process.

 9. Introduction to AVS Audio

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Hao-Jun Ai; Shui-Xian Chen; Rui-Min Hu

  2006-01-01

  This paper describes a general audio coding algorithm which has been recently standardized by AVS, China.The algorithm is based on a perceptual coding technique. The codec delivers near CD-quality audio at 128kb/s. This paper describes the coder structure in detail and discusses the reasons for specific design methods. A summary of the subjective test results are presented for the prototype codec. Comparison Mean Opinion Score (CMOS) test indicates that the quality of the AVS audio coder is comparable with MPEG Layer-3 audio coder. A real-time decoder was used for the characterization test,which is based on a 16-bit fixed-point DSP. The performance of the DSP solution was demonstrated, including computational complexity and storage characteristics.

 10. Cooling and climatisation of buildings and premises with natural gas; Kylning och klimatisering av byggnader och lokaler med hjaelp av naturgas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lindkvist, A. [Vattenfall Energisystem AB, Stockholm (Sweden)

  1997-04-01

  Today, gas based cooling systems are not profitable in most applications. The economical assessment of natural gas climatisation is dependent of the price difference between gas and electricity. One requirement for good profitability is that the emitted heat, by the refrigeration system, is used. The costs of capital and maintenance are higher for gas based systems compared with those for electrical cooling systems. The profit also depends of the application the system is used in. The natural gas system is favoured by the low difference in temperature between the warm and the cold side of the system. There are three common techniques used for natural gas cooling purposes; the compressor system, the absorption system and the sorption system. Examples on suitable applications for natural gas cooling techniques are computer halls, super-stores, slaughter houses and bath houses. The compressor system is composed of an ordinary compressor refrigeration system powered by a gas engine. The gas engine can be either an Otto engine or a Stirling engine. The Otto engine kind is dominating the market. The absorption system is a refrigeration system using heat as energy source. Only a small amount of electricity is needed. The absorption system is less efficient than the compressor system. The sorption system is commonly used as a dehumidifier. Recently, sorption based refrigeration systems has been introduced to the market. The market volume for district cooling in Sweden 1995 was 30 GWh, which is equivalent to approximately 15 GWh natural gas. At the turn of the century the market for district cooling is estimated to reach 370 GWh/year, which is approximately equivalent to 185 GWh natural gas per year. Research in the refrigeration area is aiming towards higher efficiency with more environmentally acceptable refrigerants.The intention is to find `natural` refrigerants that will enable compressors to reach higher energy factors and that will require less maintenance. The absorption system will operate in a three stage cycle. New alternative sorption cycles will probably be introduced to the market ( in the near future ) 14 refs, 25 figs, 3 tabs

 11. Operation and maintenance of waste incinerators - A comparison of two techniques and strategies; Drift och underhaall av avfallsfoerbraenningsanlaeggningar - En jaemfoerelse av tvaa tekniker och strategier

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Johansson, Andreas [SP Technical Research Inst. of Sweden, Boraas (Sweden); Hoegskolan i Boraas, Boraas (Sweden); Niklasson, Fredrik [SP Technical Research Inst. of Sweden, Boraas (Sweden); Johnsson, Anders [Boraas Energi och Miljoe, Boraas (Sweden); Fredaeng, Julia [Dalkia, Stockholm (Sweden); Wettergren, Hans [Renova AB, Goeteborg (Sweden)

  2009-06-15

  This work has developed and demonstrated a simple method for comparison of operation and maintenance cost for various waste combustion techniques and plants. The principal of the method is to coarsely and initially divide cost into comparable posts. Post of specific interest is thereafter compared on a more detailed level. This procedure allows comparison with a modest consumption of time and effort. There is a lack of such comparison because of the effort needed to in detail compare the, often for each plant unique, selection of techniques and strategies. A consequence of the lack of comparisons is that success stories become invisible. The same can be said about common research needs. The demonstrated method visualizes the effects of various selections of techniques and strategies. It also points out bottlenecks for further improvement of the investigated units. The method has been simple to use and it is therefore considered as suitable to use in a larger investigation covering several waste combustion units. Thus, the project has accomplished its aims.

 12. Availability assessment and risk assessment regarding handling and preparation of biomass in combustion plants; Tillgaenglighets- och riskbedoemning av system foer hantering och beredning av biobraensle i foerbraenningsanlaeggningar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Biguen, Helen; Bodlund, Gunnar; Dahlloef, Lars; Pettersson, Lars [SwedPower, Stockholm (Sweden)

  2005-04-01

  In the design of new, or refurbishment of old, bio-fuel fired plants, the design of the fuel-handling systems is often based on experiences from existing plants. The size of the bio-fuel storage is decided from fuel consumption during a long holiday with no transports, and available storage area on the site. Auxiliary capacities and redundancies in the bio-fuel handling systems are often determined by investment costs rather than by life-cycle costs. Risk analyses are realized according to Swedish legislation for Occupation and Health and its regulations for work in environment with risk of explosion. The plant is designed to minimize the risk for explosion and also to minimize the consequences of an explosion. The plant is provided with fire protection functions according to applicable legislations and regulations. Safety functions can either be passive as physical separations or active as different kinds of detecting and consequence reducing systems. The aim of this report is to emphasize the use of quantitative tools for analysis to evaluate alternative system designs from the viewpoint of availability and risk. The availability analysis gives the opportunity to quantitatively analyse suggested alternative solutions of a system and to study the influence of redundant system functions, storage volumes etceteras. The analysis also gives the opportunity to evaluate effects on manning, work on three shifts or daytime with extra duty on call, as well as the optimization of spare parts toward delivery times and agreements for service. The probabilistic risk analysis gives opportunities to place in order of precedence and quantitatively evaluate the effect on total risk from suggested passive protective measures and different types of active protection functions such as fire sprinkling. The methods of analysis are above all an aid and support to optimize system design and life cycle cost during the design phase. During continuous operation the quantitative analyses are tools to identify measures for improvements and rehabilitation and identifying changes on the risk picture by e.g. changing of fuel or legislation. Accomplishment To describe the methods of analyses a number of reference plants have been defined, five wood-chips fired plants and one wood-dust fired plant. The ambition of the choice of reference plants has been to imitate an average of existing bio fuel handling plants without pointing out any specific plant. Basic input to the analysis expressed as mean time between failures, mean down time, failure frequencies and failure probabilities are estimated from representative bio-fuel handling systems. Based on experience the fuel handling plant contribute to in the order of magnitude 0.5% of the total unavailability for a whole plant. In this case where same component related unavailability data are used for every reference plant it is seen that the more complexity a plant show the higher the unavailability compared to to smaller and more simple plants. At the same time the larger plants have more redundant system functions. The relation between unavailability and complexity can be seen in the diagram below, figure 1, where 'Wood ships 5' has significant greater amount of separate feeding for fuel to the boiler. Independent evaluations has been done on how the size of bio-fuel storage and manning influence availability for the fuel handling plant. The analyses shows that for reference plants a intermediate fuel storage with capacity corresponding to at least 4 hours full load operation has positive influence for availability. At the same time results shows that continuous manning have no significant effect on availability. The probability risk analysis is developed from activities as aviation and nuclear power, activities with big demands on identifying and reducing risks. The risk for fire or explosion in two reference plants are analysed with fault tree technique. The sequences of events with potential for fire or explosion as well as critical functions are identified with FMEA technique. At the same time fault frequency and fault probability for the events included in fault tree are estimated. The events are for example presence of combustible material, ignition source, functioning fire sprinklers. The fault trees are modeled in a commercially accessible calculation program. The evaluation shows that the frequency for 'fire or explosion' is about 3 times/year. A study was done to evaluate the parameters that can contribute to reduce risk from other risk mitigating functions. Our conclusion is that both the systematic availability analyses and the probabilistic risk analyses have potential, correct applied, to be the tools to support decisions in a planning phase. Both during design of new plant or refurbishment of old plants. At the same time analysis shows that simplified analysis with rough but relevant input give significant answers to the questions. The models of analyses prepared during a project period should be alive during the continuous operation. Faults and disturbances in the plant should be continuously analysed and thus influence availability and fault data for individual components and functions. This might be done when working orders are reported, without increasing the burden of paper work on the operating organization. The support for decision given by the analyses is valuable when refurbish proposals are evaluated and may give answers to the question if the plant fulfill future legislation and regulations.

 13. Availability assessment and risk assessment regarding handling and preparation of biomass in combustion plants; Tillgaenglighets- och riskbedoemning av system foer hantering och beredning av biobraensle i foerbraenningsanlaeggningar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Biguen, Helen; Bodlund, Gunnar; Dahlloef, Lars; Pettersson, Lars [SwedPower, Stockholm (Sweden)

  2005-04-01

  In the design of new, or refurbishment of old, bio-fuel fired plants, the design of the fuel-handling systems is often based on experiences from existing plants. The size of the bio-fuel storage is decided from fuel consumption during a long holiday with no transports, and available storage area on the site. Auxiliary capacities and redundancies in the bio-fuel handling systems are often determined by investment costs rather than by life-cycle costs. Risk analyses are realized according to Swedish legislation for Occupation and Health and its regulations for work in environment with risk of explosion. The plant is designed to minimize the risk for explosion and also to minimize the consequences of an explosion. The plant is provided with fire protection functions according to applicable legislations and regulations. Safety functions can either be passive as physical separations or active as different kinds of detecting and consequence reducing systems. The aim of this report is to emphasize the use of quantitative tools for analysis to evaluate alternative system designs from the viewpoint of availability and risk. The availability analysis gives the opportunity to quantitatively analyse suggested alternative solutions of a system and to study the influence of redundant system functions, storage volumes etceteras. The analysis also gives the opportunity to evaluate effects on manning, work on three shifts or daytime with extra duty on call, as well as the optimization of spare parts toward delivery times and agreements for service. The probabilistic risk analysis gives opportunities to place in order of precedence and quantitatively evaluate the effect on total risk from suggested passive protective measures and different types of active protection functions such as fire sprinkling. The methods of analysis are above all an aid and support to optimize system design and life cycle cost during the design phase. During continuous operation the quantitative analyses are tools to identify measures for improvements and rehabilitation and identifying changes on the risk picture by e.g. changing of fuel or legislation. Accomplishment To describe the methods of analyses a number of reference plants have been defined, five wood-chips fired plants and one wood-dust fired plant. The ambition of the choice of reference plants has been to imitate an average of existing bio fuel handling plants without pointing out any specific plant. Basic input to the analysis expressed as mean time between failures, mean down time, failure frequencies and failure probabilities are estimated from representative bio-fuel handling systems. Based on experience the fuel handling plant contribute to in the order of magnitude 0.5% of the total unavailability for a whole plant. In this case where same component related unavailability data are used for every reference plant it is seen that the more complexity a plant show the higher the unavailability compared to to smaller and more simple plants. At the same time the larger plants have more redundant system functions. The relation between unavailability and complexity can be seen in the diagram below, figure 1, where 'Wood ships 5' has significant greater amount of separate feeding for fuel to the boiler. Independent evaluations has been done on how the size of bio-fuel storage and manning influence availability for the fuel handling plant. The analyses shows that for reference plants a intermediate fuel storage with capacity corresponding to at least 4 hours full load operation has positive influence for availability. At the same time results shows that continuous manning have no significant effect on availability. The probability risk analysis is developed from activities as aviation and nuclear power, activities with big demands on identifying and reducing risks. The risk for fire or explosion in two reference plants are analysed with fault tree technique. The sequences of events with potential for fire or explosion as well as critical functions are identified with FMEA technique. At the same ti

 14. Definition and description of parameters for geologic, geophysical and rock mechanical mapping of rock; Definition och beskrivning av parametrar foer geologisk, geofysisk och bergmekanisk kartering av berg

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Straahle, A. [Geosigma AB, Uppsala (Sweden)

  2001-04-01

  This report presents how geologic parameters should be used in SKB rock mappings. Geologic parameters dominate, but some parameters can be seen as geophysical or mechanical. The report is structured in the main areas Rock type, Plastic structures and Brittle structures, according to the parameter grouping that specifies how the bedrock should be characterized at the SKB site investigations. Each parameter is presented in a common structure: Name in Swedish and English; Definition; Description; Determination; Classification; and Presentation form (in particular graphic)

 15. Experiences of co-combustion and quality control of industrial waste in Sweden and Europe; Erfarenheter av samfoerbraenning och kvalitetssaekring av verksamhetsavfall i Sverige och Europa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blom, Elisabet; Ekvall, Annika; Gustavsson, Lennart; Robertson, Kerstin; Sundqvist, Jan-Olov [Swedish National Testing and Research Inst. (SP), Boraas (Sweden)

  2004-03-01

  From a European perspective, co-combustion of certain waste fractions provides a possibility to reduce the use of fossil fuels and consequently the emissions of CO{sub 2}. The interest for alternative waste fuels also comes from the possibility to charge a fee for waste treatment. Further, prohibitions on landfilling of combustible waste fraction create a demand for alternative treatment methods. This report aims at contributing a compilation of information on technical issues and maintenance experiences from co-combustion plants in Sweden and Europe and thus provides a basis for decision-making regarding co-combustion. Information about co-combustion has been collected by telephone interviews with representatives from Swedish combustion plants and other organisations, both in Sweden and in other countries. Also, information in reports and other publications has been compiled. Besides combustion experiences, information about material quality and contents, fuel production, preparation, handling and quality assurance, fuel feeding to the boiler, effects on emissions to air and ash quality is included. In total, experiences of co-combustion have been gathered from 20 different boilers in Sweden by telephone interviews. The material includes small to large grate and fluidized bed boilers, one boiler for pulverized fuel and one oil boiler. The following waste types are included: Waste wood; Rubber; RDF; Paper; Plastic; Animal residues; Olive waste. Handling, preparation and feeding of waste fuels to the boiler can result in an increased risk for interruptions and breakdown of equipment. Similar problems can occur in equipment for ash feeding. Stable combustion of mixed fuels requires good possibilities for adjusting the combustion process. Also, it is important that the feeding of the fuel to the boiler can be regulated. It is often advantageous with two or more parallel fuel feeding systems. Further, it is important that different fuel fractions are well mixed, that the fuel has a stable quality over time, and that fuel particle size is even and suitable. In several cases, problems with slagging and fouling on heat exchanger surfaces and also corrosion has been experienced. The content of zinc and chlorine e.g. in surface coatings as well as PVC plastics plays a significant role. Sorting out such material as well as pre-treatment improve the situation considerably. In other cases, co-combustion can lead to positive synergistic effects, e,g, concerning emissions. In most cases, complete QA systems for the fuel are not employed. However, some kind of specification of heating value, PVC content, content of CCA treated wood etc are often used, which are mainly controlled by the eye. QA systems which correspond to those used in Finland and Germany has not yet been established in Sweden. The report is concluded by an assessment of the need for further R and D within the field.

 16. Regional monitoring of deposition and effects of air pollution; Regional oevervakning av nedfall och effekter av luftfoeroreningar. Sammanfattande slutrapport fraan ett samarbetsprojekt mellan IVL, laenen och Naturvaardsverket

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Akselsson, Cecilia; Ferm, Martin; Hallgren Larsson, Eva; Knulst, Johan; Loevblad, Gun; Malm, Gunnar; Westling, Olle

  2000-05-01

  Regional programmes in Sweden focused on deposition and effects of air pollutants have been evaluated by IVL, Swedish Environmental Research Institute. Various air quality protection associations and regional environmental authorities initiated the monitoring programmes during the period 1985 to 1990. The result of the evaluation is a revised and coordinated programme with improved methods. The new regional programme combines collection of field data with national model calculations of deposition of air pollutants. The new programme involves collection of deposition on open field (bulk) and in forest stands (throughfall), and soil solution, according to national and international standards. Improved methods for monitoring of base cation and nitrogen deposition have been developed. Ambient air concentrations are measured at some locations. The purpose is to describe environmental conditions, regional differences, and temporal changes. Data on forest stands, such as needle loss, growth, and soil chemistry, are available since most locations are permanent forest plots, established for scientific forest observations. Regional dispersion and deposition of air pollutants will be calculated with a model (SMHI-MATCH), developed for simulating the dispersion and deposition of Swedish emissions in relation to the long-range transport on a relatively fine scale (grid square 11 km). The programme also includes developed methods for data handling, interpretation, evaluation, quality assurance and demonstration of results in written reports and via Internet.

 17. Analys av ICP-pulsationer och CSF-dynamik : pulsationskurvan och effekter av ändrad kroppsposition, med implikationer för idiopatisk normaltryckshydrocefalus

  OpenAIRE

  2013-01-01

  The volume defined by the rigid cranium is shared by the brain, blood and cerebrospinal fluid (CSF). With every heartbeat the arterial blood volume briefly increases and venous blood and CSF are forced out of the cranium, leading to pulsatility in CSF flow and intracranial pressure (ICP). Altered CSF pulsatility has been linked to idiopathic normal pressure hydrocephalus (INPH), which involves enlarged cerebral ventricles and symptoms of gait/balance disturbance, cognitive decline and urinary...

 18. Negotiation Mechanism of AVS Standardization

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Su Junbin

  2007-01-01

  @@ 1. Introduction The mission of the Audio Video Coding Standard (AVS) Working Group of China is to develop AVS standards drafts and deliver them to the national standardization administration authorities. Since its establishment in 2002, the AVS Working Group has developed rapidly, growing from 33 members in 2003 to 153 in 2006. By the end of 2006, it had put forward for approval nine standards drafts (Table 1) with Part 2 of the AVS 1.0 draft approved as a national standard in February 2006.

 19. För bra för ditt eget bästa : Ortorexia Nervosa och två sorters självkänsla

  OpenAIRE

  Schlemowitz, Oscar

  2014-01-01

  Ortorexia Nervosa (ON) är ett sällsynt förekommande ämne inom dagens forskning. ON behandlar en besatthet av en viss typ av livsmedel som senare leder till social isolering. Studien genomfördes med syfte att undersöka om ON förekommer bland gymnasieelever, om bassjälvkänsla och förvärvad självkänsla, vetskap om sitt eget BMI samt kön är kopplat till fenomenet. Undersökningen genomfördes med enkäter som mätte graden av ON samt självkänsla. Åttiofem gymnasieelever svarade på enkäterna. Resultat...

 20. Environmental impact assessments for energy production; MKB foer energiproduktion. Moejligheter att bedoema och vaega samman effekter paa lokal och regional skala av foersurning, eutrofiering och oxidantbildning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Loevblad, Gun; Skaerby, Lena

  2000-06-01

  The report is the final report from a jointly financed project within lVL studying methodology for environmental impact assessments (EIAs). The aim has been to show possibilities and problems with EIAs for air pollution emissions from energy production plants in environments where critical loads and levels are exceeded. The project has mainly dealt with plants emitting air pollutants with environmental effects on the regional scale, including sulphur and nitrogen compounds, volatile organic compounds and particles, and effects such as acidification, eutrophication and ozone formation. Conclusions from the work are that project managers, environmental auditors, together with regional and local authorities could have use for better and more detailed guidelines, in the form of more detailed emission data from different types of alternative plants; Guidelines for the elaborating and assessing of relevant zero alternatives; Regional environmental goals and guidelines for the acceptable contribution to these by different activities; Criteria for the definition of the areas of 'environmental influence'. Furthermore, quantitative relationships between exposure and effects may contribute to better and more detailed descriptions of environmental impact and the need of decreasing the load for the recovery of polluted ecosystems.

 1. Pox-rättegången, Mangafallet och Tintin-gate : en diskursanalys av debatter och nyhetsrapportering i svensk media om tecknade serier och censur

  OpenAIRE

  Jansson, Elin

  2013-01-01

  The study aims to examine how censorship and comics have been discussed in three debates. The aim is also to identify discourses and the orders and relations of power constructed in the debates, and to examine how librarians should handle debates about censorship and comics. Selected sources are articles from Swedish newspapers and tabloids about the debates on the Pox-trial, the manga case and the debate about Tintin in Kulturhuset. The results from the analysis indicates that the debates ha...

 2. Læring av erfaring?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramvi, Ellen

  Hva skal til for å lære av erfaring? Denne avhandlingen er en empirisk baseret undersøkelse av ungdosmskolelæreres muligheter og betingelser for å "lære av erfaring" i den særlige betydning av begrepet  W. Bion gir i sin psykoanalytiske teori. Undersøgelsen baserer seg på et feltarbeid som strekker...... seg over ett skoleår. Datamaterialet ble samlet inn via observerasjoner og mer eller mindre strukturerte samtaler med lærere ved to forskellige norske ungdsomsskoler. Analysen av materialet foregår i to trinn: først en fenomenologisk analyse, tett på lærernes egne beskrivelser og refleksjoner av...... lærerarbeidet, dets udfordringer og vanskeligheter, og deretter en psykoanalytisk perspektivering av de fenomenologiske analyseresultatene. Analysen viser en almindelig lærerhverdag og en skoleorganisation, hvor lærernes "læring av erfaring" i stor utstrekning blokkeres i et vekselspill mellem lærernes flukt...

 3. Förändringen av Incoterms klausulerna samt deras användning bland finländska företag

  OpenAIRE

  Storås, Tea; Granberg, Emilia

  2011-01-01

  Lärdomsprovet behandlar förändringen av Incoterms klausuler samt deras användning bland finländska företag. Ämnet behandlar företag i Finland och dess användning av Incoterms 2010 klausuler vid export och import. Vi avgränsar vårt arbete till att utreda hur Incoterms 2010 påverkat finländska företag samt hur övergången skett från de gamla Incoterms 2000 klausulerna till de nya Incoterms 2010 klausulerna. Lärdomsprovet är uppdelat i en teoretisk del samt i en empirisk del. Den teoretiska delen...

 4. Marknadsundersökning angående design för behållare av ansiktscreme : Marketing reseach concerning the design of beauty cream containers

  OpenAIRE

  Ljung, Sara

  2006-01-01

  Detta examensarbete innefattar en teoretisk och en praktisk del om marknadsundersökningar. Inom teoridelen har litteratur inom ämnet studerats för att sedan genomföra en marknadsundersökning. Utöver detta ha resultatet som erhållts ur marknadsundersökningen tillämpats för att ta fram ett designkoncept för en serie ansiktscremer.Marknadsundersökningen utfördes i form av en observationsresearch där ansiktscremer av olika priser och märken jämfördes, samt en webbenkät där målgruppen fick svara p...

 5. Ultralydfremstilling av fostervekst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Synnøve Lian Johnsen

  2009-09-01

  Full Text Available Ultralyd billeddanning er i dag den beste undersøkelsesmetoden vi har til å overvåke fosterets utvikling og vekst. Ultralydmåling av fosterets størrelse og biometriske referansetabeller for svangerskapet brukes til å fastsette svangerskapets alder, beregne termin og vurdere fosterets vekst. Optimal studiedesign er ulik for hvert av disse formålene. Det er stor variasjon i fysiologisk vekst og en utfordring å identifisere fostre som har dårlig tilvekst. En enkeltmåling av fosteret kan fortelle oss om det er lite eller stort i forhold til andre fostre, men ikke om størrelsen er passelig i forhold til forventet fysiologisk vekst for dette fosteret. Tilpassede referansemodeller ("customised" justerer forventet størrelse i relasjon til føtale og maternelle faktorer og har vist seg å bedre identifisere sanne veksthemmede fostre enn bare å klassifisere i henhold til 2,5, 5 eller 10 persentilen. Men et foster som i utgangspunktet er stort for alderen, men etter hvert vokser langsomt vil ikke nødvendigvis bli fanget opp ved en slik enkeltmåling. Serielle målinger vil hjelpe, men en slik longitudinell metode blir ikke fullt ut utnyttet før det appliseres betinget ("conditional" vekstberegning. Betingelsesleddene for variasjon i vekst og målemetode kalkuleres ut fra longitudinelle data og kan så anvendes for det enkelte foster. En første måling brukes til å beregne forventet vekst og variasjon for en neste måling. Denne metoden forventes å skjerpe diagnostikken for vekst-avvik i alle vektklasser og kan sammen med tilpasningen av andre faktorer bedre overvåkningen av risikosvangerskapUltrasonographic imaging is today the best method for assessing fetal size and monitoring fetal growth. Ultrasound measurements of fetal size are used for age, size and growth assessment, but the statistical design and analysis are different for each of these purposes. Physiological ranges for fetal growth are wide and the identification of fetal

 6. Berättelser som redskap för att föra och följa resonemang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Camilla Björklund

  2016-10-01

  Full Text Available Abstract: The aim of this study is to identify different ways of reasoning when preschool children create stories based on a given theme and with both a traditional and an unfamiliar framework for stories. 17 children participated in the study and the analysis shows three different ways to create stories: 1 stories with a fairy tale structure; 2 expressionist and fragmented accounts; 3 stories focusing on weather and seasonal changes. The cultural tools that children are offered (structure of a story are used by some children to create traditional stories, but not as a tool for creating new forms of stories. The results show that children’s knowledge of the content within the stories and their conceptual understanding seem to play an important role for the ways in which the structure of stories are used as tools for reasoning.Sammadrag: Syftet med denna studie är att klargöra olika sätt att resonera när förskolebarn själva konstruerar berättelser utifrån ett givet tema och inför en traditionell och en mer kontroversiell form för berättelser. 17 barn deltog i studien och analysen visar på tre olika sätt att konstruera berättelser: 1 Berättelser med sagostruktur; 2 Expressionistiska och fragmentariska redogörelser; 3 Berättelser med fokus på väder- och årstidsväxlingar. Det kulturella redskap som barnen erbjuds (berättelsestrukturen används av en del av barnen för att skapa traditionella berättelser, men inte som stöd för nyskapade former av berättelser. Resultaten visar att barn kunnande om innehållet i berättelserna och begreppsförståelse tycks spela en betydelsefull roll för hur barns berättelser används som redskap för resonemang.

 7. Phil Ochs: No Place in This World

  Science.gov (United States)

  Doughty, Howard A.

  2005-01-01

  Phil Ochs was a prominent topical songwriter and singer in the 1960s. He was conventionally considered second only to Bob Dylan in terms of popularity, creativity and influence in the specific genre of contemporary folk music commonly known as "protest music." Whereas Dylan successfully reinvented himself many times in terms of his musical style…

 8. Teratogene effekter av antiepileptika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bernt A. Engelsen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGCa. 1 av 200 gravide har epilepsi. Gravide med epilepsi har økt risiko for visse obstetriske komplikasjonerog for å føde barn med medfødte misdannelser. Risikoen for misdannelser synes koblet til bruk avantiepileptika under svangerskapet, og ikke til selve epilepsien. Alle typer misdannelser er økt, men leppeganespalteog nevralrørsdefekter utgjør særlig viktige misdannelser. Årsakene til misdannelsene er multifaktorielle.Bruk av antiepileptika i monoterapi kan sies å gi en individuell risiko for større misdannelser påca. 4-6%. Karbamazepin og natriumvalproat gir hhv. 0,5-1% og 2-3% risiko for nevralrørsdefekt. Samletrisiko for større og mindre anomalier inkludert dysmorfe ansiktstrekk synes ikke å overstige 10%. ENGLISH SUMMARYEngelsen BA. Teratogenic effects of antiepileptic drugs. Nor J Epidemiol 1997; 7 (1: 23-28.Approximately 1 in 200 pregnant women have epilepsy, and 1 in 250 births are to children of mothers whouse antiepleptic drugs (AED. Pregnant women with epilepsy have increased risk for certain obstetricalcomplications, and for giving birth to children with congenital malformations. The increased risk forcongenital malformations seems connected to the use of AED, not to the epileptic syndromes. The etiologyof congenital malformations are multifactorial. Use of AED in monotherapy is associated with anindividual risk of giving birth to a child with a major malformation of 4-6%. The specific risk of spinabifida is 0,5 to 1% for carbamazepine and 2-3% for sodium valproate.

 9. Helseeffekter av byluftpartikler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magne Refsnes

  2009-10-01

  Full Text Available Svevestøv i byluft består av forbrenningspartikler og mineralpartikler med svært forskjellige størrelser og kjemiske egenskaper. Svevestøvet kan deles inn i størrelsesfraksjoner som PMAmbient particulate matter (PM comprises particles from different combustion processes and a variety of mineral particles. The particles vary widely in size distribution and chemical/physical characteristics. PM is often divided into size fractions with different aerodynamic diameters: PM10 (PM ! 10 mm, PM2.5 (PM ! 2.5 mm and PM0.1 (PM ! 0.1 mm. Recent population studies have found an association between an increase in mortality and morbidity due to lung and/or cardiovascular disease and short-term increases in PM. The relative risk (RR was approximately 1.005 for an increase in 10 mg/m3 PM10, without an observed threshold even at concentrations below 10 mg/m3. Chronic exposure has been investigated to a lesser extent, but longterm exposure to PM2.5 has been found to be associated with an approximately 10-fold greater increase in RR than short-term exposures. Experimental studies with volunteers in chamber and field studies show mild lung or cardiovascular responses at concentrations of ambient particles (PM2.5/PM10: 100-200 mg/m3 that may occur during episodes of air pollution. Animal studies at higher concentrations have shown stronger responses. The experimental studies support the epidemiological evidence for an adverse health effect of PM. Both population- and experimental studies indicate the existence of vulnerable individuals. At low to average ambient concentrations there seems to exist a discrepancy between the results of population- and experimental studies that might be due to the absence of the most vulnerable individuals in the experimental studies. Together with cell culture experiments, human and animal studies indicate the importance of physical and chemical properties of the particles (size, content of metals, organics, endotoxins, etc. for

 10. Lokalisering av arbeidsplasser og boliger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Næss, Petter

  2011-01-01

  En miljømessig effektiv lokalisering av arbeidsplasser og boliger sikter mot å begrense - og helst redusere - biltrafikk og miljøproblemer knyttet til bytransport, sammenliknet med alternative lokaliseringer. En effektiv transportmessig lokalisering kan også bidra til å redusere tap av verdifulle...... arealer (f eks jordbruksareal eller natur- og friluftsområder) utenfor dagens tettstedsgrense. Tiltaket må samtidig utformes slik at en kan bevare viktige bomiljøkvaliteter og så mye som mulig av de grønne arealene innenfor tettbebyggelsen....

 11. Etnografi som metod för att förstå något om lärande och identitet – en tvärvetenskaplig syn på slöjd

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eva Ahlskog-Björkman

  2011-11-01

  Full Text Available Om man betraktar slöjd ur en nordisk kulturell synvinkel kan man säga att slöjden inte längre bara är ett hantverk utan är något som överförts också till utbildningens formella rum och vidare till storstadens informella rum. Inom aktuell slöjdpedagogisk forskning blir det därför tydligt att det finns behov att diskutera slöjdens betydelse både i och utanför skola och utbildning nu och i framtiden. Syftet med artikeln är att beskriva hur den slöjdpedagogiska forskaren kan använda etnografi som ett metodiskt angreppssätt. Artikelskribenterna1 är intresserade av två ytterligheter: slöjdaktiviteter i förskolan och slöjd i storstadens subkultur. Lärande och identitet betraktas ur ett sociokulturellt perspektiv. För analysen används Foucaults diskursteori (1980, 1993, eftersom etnografin alltid är knuten till en kulturell kontext. I artikeln beskrivs datainsamling och analys-metoder med utgångspunkt i etnografisk forskning som kan tillämpas på det slöjdpedagogiska fältet. Teorin belyses genom exempel dels genom barns berättelser om sina upplevelser av artefakter som de själva skapat, dels genom aktivisters berättelser medierade genom deras artefakter. I fokus ligger en vald social inramning som överspänner både det formella och det informella rummet (Lave & Wenger, 2003. Artikeln visar hur man kan använda etnografisk metod som redskap för att lyfta fram hur de som gör slöjd lär sig färdigheter och hur de genom slöjd ger uttryck för sin identitet. Slöjd i detta sammanhang kan beskrivas som en kommunikativ estetisk gestaltning.Sökord: metod, slöjd, etnografi, kulturteori, diskursanalysURN:NBN:no-29954

 12. Ungdomar, mat och träning: En studie om ungdomars medvetenhet, kunskap och syn på kost och näring

  OpenAIRE

  Moberg, Kajsa; Lindskog, Emma

  2016-01-01

  Idrott är en populär aktivitet bland Sveriges ungdomar. Eftersom det under tonåren krävs extra mycket energi och näring har många ungdomar svårt att få i sig tillräckliga mängder, och en orsak är okunskap bland de tränande individerna. Syftet var att undersöka idrottande ungdomars syn på mat och måltider, medvetenheten om kostens betydelse för prestationen och vilka informationskällor ungdomarna använder samt kunskapsnivån i grundläggande kost- och näringslära. Studien genomfördes genom en we...

 13. Implementering av RS232-protokoll

  OpenAIRE

  Karlsson, Tomas

  2002-01-01

  Den här rapporten innehåller information om hur man skapar en länk mellan en dator och ett minne via en dators serieport. Ett RS232-protokoll används för att upprätthålla den här länken. För att ta hand om minnet samt upprätthålla kommunikationen med datorn har en FPGA programmerats. Intel hex8 formatet används för datan. Ett program för Windows 98 skapades också. Programmet öppnar en fil och läser tecken. Tecknen översätts till heltal som sänds till serieporten. Programmet kan också spara da...

 14. Beaktande av sinnena inom restaurangen

  OpenAIRE

  Kevin, Anna

  2014-01-01

  Syftet med detta lärdomsprov är att framföra hur de olika sinnena fungerar och hur de påverkar vår restaurangupplevelse. De olika sinnen som arbetet berör är syn-, hörsel-, känsel-, lukt- och smaksinnet. Arbetet framför hur man kan använda kunskapen om de olika sinnena till en restaurangs fördel. Genom att beakta de olika sinnena kan man ge kunderna en bättre upplevelse. I arbetet framgår även kunskap om sinnesmarknadsföring. Arbetet fördjupar sig till en viss del i hörselsinnet genom att om...

 15. Influence of sulphur addition on emissions of organic substances during combustion; Inverkan av formen av svaveladditiv paa emissionerna av kolmonoxid och organiska aemnen vid foerbraenning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bjurstroem, Henrik; Jonsson, Claes; Almark, Matts; Berg, Magnus; Streibel, Thorsten; Zimmermann, Ralf

  2008-02-15

  Reduction of emissions of carbon monoxide and organic substances by injecting either ammonium sulphate or elemental sulphur and the importance of the point of injection has been investigated in full scale in a grate-fired bark boiler. The effect was monitored downstream of the economizer and air preheater, immediately upstream of the electrostatic precipitator. Concentrations determined in the comprehensive monitoring program include principally carbon monoxide, TOC and several organic substances, including PAH, PCDD/F and polychlorinated benzenes (PCBz). Additionally, the gaseous PAH were determined on-line using a novel mass spectrometer, REMPI-TOF MS, that measures specifically the 2- to 4-ring PAH's. All concentrations of substances of interest here fluctuate in concert and peak simultaneously. The relationship between the concentrations is not straightforward: there appears to be a threshold in carbon monoxide concentration. Below this threshold, the concentration of organics is low and above it concentrations increase rapidly with increasing carbon monoxide concentration. It has been confirmed that using sulphur additives not only reduces the concentration of carbon monoxide, but also that of organic substances in the flue gases. These additives do not only reduce the mean level of concentrations, but also dampen the fluctuations in these concentrations. Any measure leading to a reduction in carbon monoxide will also decrease the concentration of most organics, under the conditions prevalent in this boiler. Both additives tested are equally effective per kg of pure sulphur. The point of injection, in the fuel or above the grate, is not important. The PCDD/F concentration in the flue gases is very low even without additives, and the effect of sulphur on these emissions is therefore difficult to observe. Here, the effect is masked by the variation of data. The PAH concentration is lowered by an injection of sulphur additives. The variation in data is though rather large, which may be caused by variation in particle content in the gas samples

 16. Hydraulisk och termisk grundvattenmodellering av ett geoenergilager i Stockholmsåsen

  OpenAIRE

  2014-01-01

  Geothermal energy can be extracted from an aquifer, where the groundwater is used as heat exchange medium while heat and cold are stored in the surrounding material in the aquifer and to some extent in the groundwater. Application of aquifer storage for the use of geothermal energy is mainly used in large scale facilities and is limited to sites with suitable aquifers in the form of ridges, sandstone and limestone aquifers. Löwenströmska hospital in the municipality of Upplands Väsby, north o...

 17. Demonstration and evaluation of dual-fuel technology; Demonstration och utvaerdering av dual-fuel-tekniken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Staalhammar, Per; Erlandsson, Lennart; Willner, Kristina (AVL MTC Motortestcenter AB (Sweden)); Johannesson, Staffan (Ecoplan AB (Sweden))

  2011-06-15

  There is an increased interest for Dual Fuel (methane-Diesel) applications in Sweden since this technology is seen as one of the more interesting options for a fast and cost effective introduction of biomethane as fuel for HD engines. The Dual Fuel technology has been used for many years, mainly for stationary purpose (generators, pumps and ships) while the Spark Ignited (SI) 'Otto' technology has been used for trucks and busses. One obstacle for introducing Dual Fuel technology for busses and trucks is the EU legislation that don't allow for HD on road certification of Dual Fuel applications. Challenges with the Dual Fuel technology is to develop cost effective applications that is capable of reaching low emissions (especially CH{sub 4} and NO{sub x}) in combination with high Diesel replacement in the test cycles used for on road applications. AVL MTC Motortestcenter AB (hereinafter called AVL) has on commission by SGC (Swedish Gas technical Centre) carried out this project with the objectives to analyze the Dual Fuel (Diesel-methane) technology with focus on emissions, fuel consumption and technical challenges. One important part of this project was to carry out emission tests on selected Dual Fuel applications in Sweden and to compile experiences from existing Dual Fuel technology. This report also summarizes other commonly used technologies for methane engines and compares the Dual Fuel with conventional Diesel and Otto technologies. The major challenges with Dual Fuel applications for on road vehicles will be to develop robust and cost effective solutions that meet the emission legislations (with aged catalysts) and to increase the Diesel replacement to achieve reasonable reduction of green house gases (GHG). This is especially important when biomethane is available as fuel but not Bio-Diesel. It will probably be possible to reach EURO V emission limits with advanced Dual Fuel systems but none of the tested systems reached EURO V emission levels for HD gas engines when tested according to the FIGE chassis test cycle on vehicle. Our conclusion is however that most Dual Fuel systems for HD on road applications will need further development to meet existing emission limits and to increase the Diesel replacement.

 18. Spirande polisidentiteter : En studie av polisstudenters och nya polisers professionella identitet

  OpenAIRE

  Lauritz, Lars Erik

  2009-01-01

  Who am I? Who are we? And how are the two entities connected? These are key issues of this study. Socialization and other sense making processes create new social identities. One possible identity is a professional one. Professional identities are discussed as a construction where expectations and experiences of construed images, cultural and professional understandings are key elements. Social identities are fundamentally described as social and individual reflections. The purpose of the stu...

 19. Självkörande fordon : En analys av energianvändning och kapacitet

  OpenAIRE

  Örarbäck, Jonas

  2015-01-01

  Self-driving cars are soon to become a reality to the commercial market. A self-driving car does not have a human operator, which enables some interesting characteristics. The main benefits are considered to be: The number of accidents and traffic jams should be reduced. Enhanced comfort. Energy usage could be decreased while capacity could be increased. This study concerns the causes for improved energy efficiency. The reason for improved energy efficiency is mainly because of the variation...

 20. Design och implementation av ett akustiskt överföringsprotokoll

  OpenAIRE

  Erman, David

  2002-01-01

  The RoboCup Sony Legged Robot League is an initiative to promote robotics technologies and artificial intelligence in the form of a soccer competition between four-legged robots. The Blekinge Institute of Technology, Royal Institute of Technology, the Universities of ¨ Orebro and Ume°a, competing in the RoboCup domain as Team Sweden , have been participants in the league for three years. To improve the chances of victory in the league, a way to communicate important data between robots is des...

 1. Technical and financial evaluation of agricultural based vehicle gas; Teknisk och ekonomisk utvaerdering av lantbruksbaserad fordonsgasproduktion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Berglund, Peter; Bohman, Mathias; Svensson, Magnus [Grontmij AB, Stockholm (Sweden); Johan Benjaminsson [Gasefuels AB, Stockholm (Sweden)

  2012-02-15

  This study has examined two concepts for producing vehicle gas from farm based feedstock like manure: (1) Centralized production where the biogas is produced in a large scale biogas plant where the biogas is upgraded to vehicle gas adjacent the biogas plant; (2) Decentralized or farm based production where the biogas is produced on several farms and the gas is then transported via a gas grid to a centralized upgrading unit. The investigation has focused on the differences between the two concepts, from three different perspectives; technically, economically and legally. The economic calculations concerning the decentralized system has considered a governmental financial support of 1,8 Mkr or 30 % of the investment. This generates two different scenarios for the decentralized production system (with or without financial support). The study and the calculations are based on 100 000 ton manure which is either digested in one large biogas plant or 20 small scale farm based biogas units, which each digest 5000 tons. 100 000 tons farm based feedstock corresponds to 18 GWh in our calculations. Technically there are few differences between the concepts except the gas grid for decentralized production. Legally, the main differences are the environmental permits and the requirements concerning sterilization, which is necessary for a centralized vehicle gas production Financially, there are relatively large differences between the two vehicle gas production systems. With a centralized system the production cost is around 0,80 kr/kWh compared to over 1,00 kr/kWh for decentralized production when including governmental financial support. Without financial support the costs exceed 1,20 kr/kWh. Nonetheless, a production cost over 0,60 kr/kWh is problematic due to the prize of natural gas, which indicate that none of the systems would be profitably without more extensive governmental financial support. The study also presents two scenarios based on real cases. Both this cases indicates that a centralized production system is financially preferable even though the transportation costs increases significantly.

 2. Populärmusik, kluster och industriell konkurrenskraft : En ekonomisk-geografisk studie av svensk musikindustri

  OpenAIRE

  Hallencreutz, Daniel

  2002-01-01

  The economic importance of design-intensive and cultural-products industries has grown in recent decades. One case in point is Sweden, where internationally competitive industries have emerged in areas such as multimedia, fashion, and music. During the 1990s, research in economic geography and related disciplines concerned with the link between geographical location and competitive advantage has found an important source of inspiration in the cluster approach. The thesis examines the relation...

 3. Regulations for storage and transport of biofuels; Regler foer foervaring och transport av biodrivmedel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Elmefors, Elin; Karlsson, Emelie

  2012-07-01

  The trend towards a fossil-free agriculture is of great importance. Partly due to the fossil fuel energy is finite but also because of the importance of agriculture to reduce the environmental impact of food production. There are also an economic aspect. It is likely that in the near future will be economically burdensome being limited to fossil fuels. Therefore, it is important that agriculture is well prepared to move towards alternative biofuels. The introduction of alternative fuels in agriculture as a substitute for diesel has proven more difficult than in other industrial sectors, depending on both the specific technical conditions and a regulatory framework that may not have been written with agriculture as target. LRF, Farmers' Association, has instructed the JTI, Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering, identifying which rules, laws and regulations that will affect farmers at the farm level that for their own use stores and manages one of the most likely future biofuels for agricultural tractors.

 4. Corrosive wear. Evaluation of wear and corrosive resistant materials; Noetningskorrosion. Utvaerdering av noetnings- och korrosionsbestaendiga material

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Persson, H.; Hjertsen, D.; Waara, P.; Prakash, B.; Hardell, J.

  2007-12-15

  With a new purchase of a waste conveyer screw at hand, for the 'A-warehouse' at the combined power and heating plant at E.ON Norrkoeping, the request for improved construction materials was raised. The previous screw required maintenance with very short intervals due to the difficult operation conditions. With the new screw the expectation is to manage 6 months of operation without interruption. The environment for the screw has two main components that sets the demand on the materials, on one hand the corrosive products that comes along and which forms at digestion of the waste and on the other hand the abrasive content in the waste. The term of the mechanism is wear-corrosion and can give considerably higher material loss than the two mechanisms wear and corrosion separately. Combination of a strong corrosive environment together with extensive wear is something that we today have limited knowledge about. The overall objective of the project has been to establish better wear and corrosive resistant construction materials for a waste conveyer screw that will lead to reduced operational disturbance costs. The evaluation has been performed in both controlled laboratory environments and in field tests, which has given us a better understanding of what materials are more suitable in this tough environment and has given us a tool for future predictions of the wear rate of the different material. The new conveyer screw, installed in February 2007 and with which the field test have been performed, has considerably reduced the wear of the construction and the target of 6 month maintenance-free operation is met with this screw for all the evaluated materials. The wear along the screw varies very much and with a clear trend for all the materials to increase towards the feeding direction of the screw. As an example, the wear plate SS2377 (stainless duplex steel) has a useful life at the most affected areas that is calculated to be 1077 days of operation with the assumption that a 60% reduction of the thickness is acceptable. The changes of the operation conditions, particularly the lower rotating speed that the new design led to, have shifted the wear/corrosion condition so that corrosion is more dominating in the wear-corrosion. This is obvious as the SS2377, one of the softest of the evaluated materials, shows low wear rate due to its good corrosion resistant characteristics. The design of the screw has proved to be very crucial for wear-corrosion. The results from the wear-corrosion test show a number of effects that are more or less difficult to explain. One example is that the SS2377 have better wear resistance than the harder materials in both corrosion and in non-corrosive environment. The general conclusion from these testing is that the conditions at the screw have not been successfully imitated. For the prediction of the useful life, a wear-corrosion model has been developed to be used with operation data to follow and/or predict the wear-corrosion. Especially with SS2377, where the synergy effects between corrosion and abrasion is small, a good conformance can be reached. The model needs however further verification to become more general

 5. Lokalisering av vågkraftanläggningar : Metodutveckling med GIS och fallstudie Bohuskusten

  OpenAIRE

  Andersen, Kristin

  2006-01-01

  In this thesis work a Geographical Information System (GIS) based methodology to identify locations suitable for the installation of wave energy converters has been developed. Parameters of importance have been identified and a GIS-database has been set up, containing data about the marine environment. In a case study of the Swedish west coast the methodology has been applied, resulting in a number of maps showing possible areas. The results show that large areas are suitable for installation...

 6. Cs-137 in biofuel and reuse of the ash; Radiocesium i biobraenslen och aateranvaendning av askan

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Johanson, K. J. [Swedish Univ. of Agricultural Sciences, Uppsala (Sweden). Dept. of Forest Mycology and Pathology

  1999-07-01

  The activity concentration of {sup 137}Cs in sheep fescue grown in pots where ashes had been added to forest soil were studied. The added ash corresponded to 3000 kg per hectare and were either mixed into the forest soil or spread above the soil. The results were expressed as percentage of control value from sheep fescue grown on the same forest soil but without adding ash. In the first harvest the {sup 137}Cs were 60 and 33 % of the control value in the pots where fly ash respectively wet ash was mixed with the forest soil before starting the experiment. In the pots where the ash was spread on the soil 80 and 76 % of control values were found in fly ash respectively wet ash pots. In the second harvest 87 and 10 % of control values were found in fly ash respectively wet ash in the pots where ash were mixed with soil. The corresponding values in pots where the ash was spread on the soil were 31 respectively 42 %. The results show that we probably can expect at least a 50 % decrease in the {sup 137}Cs activity concentrations after adding ash particularly if the ash is spread on the soil. There will take a certain time before the optimal reduction occur and after spreading in the forest there will probably take one year before maximum reduction is obtained. In a field experiment using potassium fertilization we obtained about the same reduction in {sup 137}Cs levels in bilberry, lingonberry and heather and also in some fungal species. The reduction could be seen even after 7 vegetation periods. It thus seems that the adding of ash to forest soil should be a rather effective counter measure with expected reduction of {sup 137}Cs levels of about 50 %.

 7. Inventory of mammals at Forsmark and Haallnaes; Inventering av daeggdjur i Forsmark och Haallnaes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Truve, Johan [Svensk Naturfoervaltning AB, Goeteborg (Sweden)

  2012-08-15

  A selection of terrestrial mammals was surveyed in the SKB site investigation areas near Forsmark and Haallnaes between January and April 2012. The methods that were used include snow tracking along line transects, snow tracking along water, aerial survey and fecal pellet counts. The same species were found in 2012 as in previous surveys performed in 2002, 2003 and 2007. Some species show a large variation in density between years and it is difficult to draw any conclusions about their long term development. Several carnivores, i.e. lynx, fox and otter show a positive growth rate in both areas. The wild boar population is also growing whilst moose density remains fairly stable and roe deer are becoming less numerous.

 8. Inventory of future power and heat production technologies; Inventering av framtidens el- och vaermeproduktionstekniker

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ekstroem, Clas (Vattenfall Research and Development AB, Stockholm (Sweden))

  2008-12-15

  The overall vision of the project has been to produce likely development scenarios for various electricity and heat generation techniques, to indicate the possibilities provided by their implementation, and to give an indication of when implementation could be effected. The aim has been to identify possible technical advances in electricity and district heating generation techniques from a 2020 and 2030 time perspective. As a basic scenario, the project chose SwedEnergy's analysis of how the European Commission's aims for reducing carbon dioxide emissions and increasing renewable energy and energy efficiencies could be implemented in Sweden. Based on results, the project's findings regarding potentially competitive techniques are as follows: Capacity increases in Swedish nuclear power plants and a further two Finnish nuclear reactors mean that there will be no need for new large-scale electricity generation for base load in the Nordic region until it becomes necessary to replace existing nuclear power plants. The most attractive alternatives are as follows: Nuclear power could prove to be the most competitive alternative, especially if fuel prices rise and/or technically neutral climate-related control measures continue to be in place. If new nuclear power is not accepted in Sweden, the most attractive alternative would appear to be large fossil fuel fired plants equipped with CCS. According to the analyses in Elforsk's 'Roadmap' project, the EU's aims for carbon dioxide reduction and renewable energy, signify that almost all new power capacity erected in the Nordic area in the next two decades will be renewable. The most attractive alternatives for Sweden are as follows: Environmentally-adapted hydropower appears to be the most competitive alternative. Its potential is however restricted by demands that there should be minimal - if any - encroachments on landscape and nature, and by ecological concerns arising from the EU's Water Framework Directive. Combined heat and power with a steam cycle is currently the most cost-effective alternative for biofuel based power production, and it also provides optimal utilization of fuel. The potential here is restricted mainly by the amount of available district heating demands. Gasification with gas turbines or gas engines ensures higher electricity efficiency for plants up to 50 MW, although costs are currently high. Wind power has become competitive owing to fast international expansion, although only on the strength of effective climate-related control measures and measures favouring renewable energy production. Its potential is restricted by the quantities that can be integrated into the electricity network, given that production is reliant on wind conditions. The possibility of storing electricity/energy could increase its usability. Wave power is a promising future alternative, although currently at an early stage of development. Its potential is restricted by the quantities that can be integrated into the electricity network, given that production is entirely reliant on waves. Combined plants with combined heat and power or district heating improve the overall utilization of fuel. Upgrading solid biofuels to pellets is currently a competitive option, and torrefication could prove an interesting option should there be a demand for prolonged storing ability and improved grindability. Pyrolysis oil can be burned in simple plants, and would also enable a cost-effective use of 'problematic' biofuels. Infrastructure and handling must however be adapted to the fact that pyrolysis oil is corrosive and unstable for storing. The competitiveness of all biofuel based automotive fuel alternatives studied pre-supposes that future control measures within the transport sector are equally effective as those currently in place. Under current conditions biogas is a competitive alternative to petrol, but its potential is curbed by the restricted availability of natural gas networks or other suitable infrastructure for distribution. Provided ongoing RandD is successful, ethanol can potentially be produced at competitive costs in plants suitably sized for biofuel. In order to make liquid fuels produced through a process of thermal gasification potentially cost competitive, considerably larger plants are required. Currently not commercial techniques for small-scale electricity generation: The techniques which appear most promising for Sweden have various fields of application: ORC is currently not competitive, but could potentially be used for producing electricity from waste heat at competitive costs, and small biofuel powered ORC combined heat and power plants have the potential to become competitive if effective climate-related control measures and control measures favouring the production of renewable energy are in place.

 9. Technical and environmental analysis of biofuel dryers; Teknisk och miljoemaessig analys av biobraensletorkar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Muenter, M.; Hagman, U.; Harnevie, H.; Johansen, H.; Kristensson, I.; Westermark, M.; Viberg, T. [Vattenfall Energimarknad, Stockholm (Sweden)

  1999-03-01

  A study regarding technology and environmental impact of the drying process of biofuels has been conducted. In the study two different types of dryers are analyzed. The result from the study shows that emissions of primarily hydrocarbons is high from the direct technic. The emission can be decreased considerably by improving the burner of the dryer. For the indirect technic the evaporated water give rise to problems in the sewage treatment plant. Studies show that biological treatment will result in an acceptable condensate.

 10. Svensk asylpolitik En studie av väntetiderna och dess konsekvenser

  OpenAIRE

  2003-01-01

  During the 20 century millions of people have escaped from war, threat against their human rights, economic injustices and pursuit. The great numbers of fleeing people have lead to difficulties in asylum investigation in the countries, which receive the asylum seekers. Sweden is a country, which has ratified the Genéveconvention 1954, and receives the asylum seekers. The great numbers of asylum seekers have caused among other things long time of waiting for the asylum seekers, sometimes up to...

 11. Här är alla lika! Jämlikhetsideologi och konstruktion av den

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tommaso M. Milani

  2009-01-01

  Full Text Available Here we’re all equal! The ideology of equality and the constructionof ‘Otherness’ in media and educational settings. The focus ofthis article lies on the question of how linguistic diversity is talked about and dealt with in contemporary Sweden. More specifically, we examine media utterances which target the linguistic practices of young men who are perceived as “non-Swedish”. We also investigate the ways in which these young men who are the object of media attention actually use language in the classroom. The key argument of the article is that media utterances and classroom interactions have a common denominator: they are underpinned by a shared discursive constraint – a well-established ideology of equality, according to which individuals should be treated as equal irrespective of their social, ethnic and linguistic backgrounds. Our aim is to show the ways in which this ideology is normative insofar as it defines the discursive conditions for the creation of boundaries between “Us” and “Them”.

 12. Reliability assessment - for production and distribution of heat; Riskbaserad tillfoerlitlighet - i produktion och leverans av vaerme

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Transtroem, Christoffer; Joerud, Fredrik; Ehrstedt, Thomas

  2006-06-15

  The content of this project gives the basic framework of a guideline in how to study the reliability of both production and distribution of heat, i.e. the report forms the developing phase of a methodology for identification of potential risks in a system for district heat. The risks are prioritized and used as a decision tool to design a program for mitigation of the risk exposure. This report also describes a basic idea of how to further develop this methodology. The methodology is based on an initial screening with an optional phase of detailed analysis for weak links identified in the initial screening process. The methodology is different to previous tools as it facilitate an efficient approach to identify weak links in all parts of the system for district heat. The objective is to clearly describe the methodology in order to enable performance, also without support from experts in risk engineering. The practicing personnel intend to be technical staff from both the operational- and maintenance departments of a district heat company in general. During the project, several technical meetings were performed and interviews also took place, with engineers intended to be the typical end users of this tool. As a basic part of the methodology, established methodologies of risk assessment were studied. The studies have been a part of the design to achieve a method well adjusted for the end user group. Some parts of the methodology have already been tested in real cases, as several regular analyses have been performed in parallel with the development of this methodology.

 13. Genrestratifiering och massmedias neutralisering av kritiken mot ADHD : Ett kunskapssociologiskt perspektiv

  OpenAIRE

  Lindblom, Jonas

  2015-01-01

  Genre stratification and the mass media’s neutralization of the critique of ADHD: A sociology of knowledge perspective This study examines how the Swedish mass media has dealt with the opposition against the neuropsychiatric diagnosis ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Drawing on empirical data from eight of the largest newspapers in Sweden (n=778 articles) the study focuses on the scientific controversy of DAMP, 2000–2006. DAMP (Dysfunction in Attention, Motor Control and Perce...

 14. Reprocessing of spent nuclear fuels. Status and trends; Upparbetning av anvaent kaernbraensle. Laege och trender

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hultgren, Aa.

  1993-01-01

  The report gives a short review of the status for industrial reprocessing and recycling of Uranium/Plutonium. The following countries are covered: Belgium, France, Germany, Great Britain, India, Japan, Russia, USA. Different fuel cycle strategies are accounted for, and new developments outlined. 116 refs, 27 figs, 12 tabs.

 15. Leaching of wood ash - Laboratory and field studies; Lakning av vedaska - Laboratorie- och faeltstudier

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Larsson, Per-Erik

  2012-02-15

  High forest production leads to diminishing amounts of base cations and micro nutrients in forest soils. This is due to uptake in, and harvest of, the trees. Losses can be compensated for by spreading stabilized wood ash on the forest ground, which means recycling of base cations and micro nutrients. Chemical composition of wood ash can easily be described by standard methods in the laboratory. However, this does not include the process of leaching in nature, such as which components and leaching rate for different compounds. During field conditions several factors are added, which are not available in the laboratory. After almost 10 years in the forest soils there still remains large quantities of the original product. Only 10-30 % of the wood ash products and 5 % of the lime product has been leached. In the laboratory study the leached amount was slightly larger, at the most 35 % for wood ash and 20 % for lime. Both studies indicate long time for weathering of the products in forest soils. Slower leaching rate from pellets of wood ash compared to leaching rate from crushed wood ash in the laboratory study is not verified by the field study. This indicates limited possibilities to control rates of leaching in the environment

 16. Comparison between uniaxially and isostatically compacted bentonite; Jaemfoerelser mellan enaxlig och isostatisk kompaktering av bentonit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kalbantner, P.; Sjoeblom, R. [AaF-Energikonsult, Stockholm (Sweden); Boergesson, Lennart [Clay Technology AB, Lund (Sweden)

  2001-12-01

  The purpose of the present report is to provide the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company (SKB) with the knowledge base needed for their selection of reference method for manufacturing of bentonite blocks. The purpose is also to provide support for the direction of the further development work. Three types of blocks are compared in the present report: uniaxially compacted medium high blocks, isostatically compacted medium high blocks, isostatically compacted high blocks. The analyses is based on three process systems relating to the sequence of excavation of bentonite-transport-powder preparation-compaction-handling and emplacement of bentonite blocks. The need for further knowledge has been identified and documented in conjunction with these analyses. The comparison is primarily made with regard to the criteria safety/risk, quality/ technique and economy. It is carried out through identification of issues of significance and subsequent analysis and evaluation as well as more formally in a simplified AHP (AHP = Analytical Hierarchic Process). The result of the analyses is that the isostatic technique is applicable for the production of high as well as medium size blocks. The pressed blocks are assessed to fulfil the basic requirements with a very large margin. The result of the analyses is also that the uniaxial technique is applicable for the preparation of medium size blocks, which are assessed to fulfil the basic requirements with a large margin. The need for development and process control is assessed to be somewhat higher for the uniaxial technique. One example is the friction against the walls of the die during the compaction, including the significance of this friction for the development of stresses and discontinuities in the block. These results support a selection of the isostatic technique as the reference technique as it provides flexibility in the choice of block height. The uniaxial technique can form a second alternative if medium high blocks are selected in the future. In a simple analysis, these conclusions have also been tested against a few other criteria, namely simplicity, production experience, and flexibility. The results of this analysis support the above conclusions. A selection of the isostatic technique as the reference technique implies that there will exist flexibility with regard to a number of different disposal alternatives, which have been studied by SKB. There is a direct relationship between on one hand the selection of disposal alternative, and on the other hand the selection of the size of the press to be used for the manufacturing of the blocks for the final repository. The press to be used is foreseen to have an excessive capacity. The possibility of using this excessive capacity is uncertain, why we have presumed that it has no importance on the comparison.

 17. Production and Distribution Planning in District Heating Systems; Produktions- och distributionsplanering av fjaerrvaerme

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kvarnstroem, Johan; Dotzauer, Erik; Dahlquist, Erik

  2006-12-15

  To produce heat and power is costly. Therefore it is important for the district heating companies to plan and optimize the production. The aim with the present project is to find out how also the distribution of heat can be considered in the planning. The principal procedure is to first construct a prediction of the heat demand, and then, given the demand prediction, construct the production plan. Due to the complexity of the problem, the need for mathematical models is obvious. The report gives a survey introduction to production planning in district heating systems and presents a model for the purpose. The model is developed for one of the district heating systems in Stockholm owned by the energy company Fortum. Traditionally, models for production planning do not consider the distribution network. In such models, usually the methodology Mixed Integer Programming (MIP) is used. The report suggests how the distribution network can be modeled as a MIP; it shall be possible to link the network model to existing software that models the production plants as MIP. The model is developed in the programming language GAMS. Analysis and results are presented. The results show that the suggested plans vary depending on if the distribution network is considered or not. The report also suggests how a simple sensitivity analysis of the production plans can be performed. This is necessary since there are always uncertainties associated with weather- and load predictions.

 18. Commercial kitchens - Feasibility study of energy consumption and food wastage; Storkoek - Foerstudie av energifoerbrukning och livsmedelssvinn

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rolfsman, Lennart; Pettersson, Ulrik; Barr, Ulla-Karin; Sund, Veronica

  2010-07-01

  A pre project aiming at the end to create demonstration examples of full scale professional kitchens is reported. To create a big impact school meals were chosen for the investigation. In Sweden all children are during the day given a cooked lunch. For that reason large kitchens exist in all schools. There are two main different organizations. A central kitchen delivers hot meals to each school where the meals are served to the children. The other model is local kitchens in each school. There are more non technical differences between different communities making the need to analyze more than one kitchen of each type. The two parameters in the study are energy and wasted food

 19. Medier, makt och rasism : En kritisk diskursanalys av svenska nyhetsmediers rapportering om Rinkeby

  OpenAIRE

  2014-01-01

  The aim of this thesis is to examine expressions of power and racism in news reporting about the district of Rinkeby, Sweden, in two major Swedish newspapers. News articles are examined using Norman Fairclough’s three-dimensional model for critical discourse analysis. The discourse theory has also been complemented with theories of media in relation to power, ideology and racism. The study has shown that news reporting about Rinkeby largely focused on stereotypical subjects such as violence, ...

 20. Small-scale upgrading and refinement of biogas; Smaaskalig uppgradering och foeraedling av biogas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blom, Helena; Mccann, Michael; Westman, Johan (Poeyry SwedPower AB, Stockholm (Sweden))

  2012-02-15

  Small-scale upgrading and refinement of biogas is a report which aims to compile the state of knowledge in small-scale biogas upgrading. The project have been a collaboration with Agrovaest and Energy Farm and was funded by the Foundation for Agricultural Research, Western Goetaland and the Agriculture Department. The technology available for small scale upgrade has been examined from the technical and economic standpoint. An economic comparison has been made and the production of upgraded biogas has been estimated for different raw gas flows. The work also contains information related to biogas production, upgrading and a comparison of liquid biogas, DME and Ecopar-diesel

 1. Faror i varor : En studie av unga vuxnas medvetenhet om kemikalier i hygienprodukter och kosmetika

  OpenAIRE

  Nilsson, Josefine

  2012-01-01

  Chemicals are everywhere in todays society, in humans, animals as well as nature, and they are difficult to avoid. The chemical industry is regarded to be the fastest growing industrial sector, accounting for ten percent of the global economy. A large amount of chemicals are used to produce hygiene products and cosmetics, products that in Sweden only are consumed in quantities of 110 tons per day. Researchers find it increasingly difficult to determine which chemicals that are dangerous and w...

 2. Solfångare : Konstruktion och utvärdering av prestanda

  OpenAIRE

  Lindström, Jenny

  2016-01-01

  Energy supply and impact on the environment are two main problems that the world faces right now. During a longer period of time fossil fuels has been used as primary energy source. The use of fossil fuels has contributed to large emissions of greenhouse gases and global warming. With an increasing population the need of energy increases as well, and therefore, more energy will be needed that doesn’t affect the environment negatively. To achieve this, the use of fossil fuels should be minimiz...

 3. Sfi-undervisningen genom tiderna : En studie av tre läro-och kursplaner

  OpenAIRE

  Andersson, Cornelia

  2014-01-01

  The aim of this paper is to analyze how syllabus plans for the course Swedish for immigrants have changed in the past 40 years. The paper focuses mainly on how different theories on learning in general and second language acquisition in particular have influenced the syllabus. Furthermore, the paper attempts to identify changes in how the teachers’ role is described in the documents. My results indicate that syllabus plans from the 70’s were influenced by behaviorism, progressivism and the so...

 4. The production and use of biogas in 2012; Produktion och anvaendning av biogas aar 2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-07-01

  This report presents an annual survey on the production and use of biogas. The survey aims to provide policy makers, industry associations, researchers, journalists, municipalities and the general public information on annual production and use of biogas. Statistics are used as the basis for Sweden's overall reporting of renewable energy to the EU and as a basis in various government investigations. In the present study, a total of 242 biogas-production plants have been identified in Sweden. These produced a total of 1,589 GWh of energy. The 242 biogas-producing plants were distributed by 135 wastewater treatment plants, 55 landfills, 26 farm biogas plants, 21 co-digestion plants and five industrial plants. The main substrates for biogas production were different types of waste such as sewage sludge, manure, source separated food waste and waste from butchers and food industries. Energy crops constituted a very small fraction of the total substrate similarly no. The geographic distribution shows that most of the biogas production was centered in a few counties. Skaane, Stockholm and Vaestra Goetaland accounted for over 50 % of the country's biogas production.

 5. Vad behöver eleverna undervisning i för att utveckla sitt skrivande? Förväntningsnormer och didaktiska beslut i svensklärares bedömningssamtal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Per Blomqvist

  2016-04-01

  Full Text Available I studien samtalar tre lärargrupper om elevers skrivande och skrivundervisning i ämnet svenska på gymnasiet. Det teoretiska perspektiv som läggs på dessa samtal är didaktiskt och inriktas på hur lärare formulerar och använder bedömningsinformation om elevers skrivande för beslut om skrivundervisningens innehåll. Resultatet visar att lärares bedömningar av elevers skrivande behandlar fler och delvis andra aspekter av skrivförmåga än vad deras didaktiska beslut sedan omfattar. De kvalitetsuppfattningar och förväntningsnormer som lärarna uttrycker i sina bedömningar av elevers skrivande inriktas huvudsakligen på texters kommunikativa kvaliteter, den stilistiska utformningen och textuppbyggnaden, följt av ämnesinnehåll och källanvändning. De didaktiska beslut som fattas utifrån bedömningen av elevers texter inriktas däremot i stort sett enbart på att eleverna behöver skrivundervisning i att disponera text och att använda källor. Detta gör att överensstämmelsen är låg mellan lärarnas beslut om skrivundervisningens inriktning och deras förväntningar på vad eleverna ska kunna. De didaktiska besluten omfattar i begränsad utsträckning den bedömningsinformation som lärarna själva har formulerat.Nyckelord: Skrivbedömning, kvalitetsuppfattningar, förväntningsnormer, didaktiska beslut, formativ bedömning, svenskämnets didaktik, svenska på gymnasietAbstractThis article presents an analysis of teacher group discussions about students’ writing in the subject of Swedish in upper secondary school. The study adopts a pedagogical perspective on these discussions and focuses on examining teachers’ expressed assessment criteria and relating them to their pedagogical decision-making. The results reveal that the teachers’ assessments of students’ writing focus on much more, and partly other, criteria than their pedagogical decisions. The quality standards that teachers express in the discussions about

 6. Inventory and calculation potential and real emissions of HFCs, FCs and SF{sub 6} in Sweden; Kartlaeggning och beraekning av potentiella och faktiska utslaepp av HFC, FC och SF{sub 6} i Sverige

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kindbom, K.; Haeger Eugensson, M.; Persson, Karin

  2001-08-01

  On behalf of the Swedish Environmental Protection Agency, the Swedish Environmental Research Institute (IVL) has made an inventory of the flow of HFCs, FCs and SF{sub 6} in Sweden. Calculations of annual emissions of these substances have been made according to procedures given in the IPCC, Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Two methods of calculations have been used, the Tier 1b method for potential emissions, and Tier 2 covering actual emissions. According to the UN Framework Convention on Climate Change, countries may report either potential or actual emissions. Until now only potential emissions have been calculated and reported from Sweden. HFCs, PFCs and SF{sub 6} are used in different applications in Sweden, such as: Refrigeration and air conditioning: HFCs, PFCs; Foam blowing: HFC-134a and HFC-152a; Fire extinguishing: HFCs; Aerosol propellant: HFCs; Solvent: PFC; Semiconductor industry: PFC, HFC, SF{sub 6}; Aluminium production (byproducts in process): PFCs; Magnesium smelting: SF6; Electrical insulation: SF6; Double glazing: SF{sub 6}; Jogging shoes: SF{sub 6}. Necessary data, in order to make the calculations of emissions, was collected for all above mentioned applications. As far as possible a 'bottom up' approach has been used, where the number of units containing the substances, or the total annual amount installed or used within a particular area of application, has been used as a basis for the calculations. Information as to amount of chemical per unit, emission factors at production, during usage and at disposal, as well as figures on imported and exported number of units or amount of chemical is also necessary. Data collected consists of information compiled from trade associations, industrial users of the substances, retailers, from official statistical databases and also from the register at the Swedish National Chemicals Inspectorate where imported and exported amounts of the chemicals in bulk are registered. The potential emissions were considerably higher, corresponding to 1.5-2 million ton CO{sub 2}-eqv. in 1998/99, than the actual emissions which were almost 0.8 Mton CO{sub 2}-eqv. A large amount of the chemicals imported into the country, contributing to the potential emission figures, have been installed in products which have not yet been disposed of, so the actual emissions will occur later in time. The actual emissions have, according to the calculations, increased by approx. 50% from 1990-1999 (from 0.52 to 0.78 Mton CO{sub 2}-eqv). The largest increase has been of emissions within the areas of refrigeration and air conditioning, mobile AC and foam blowing. Projections of future actual emissions show that the emissions might increase to a total of approximately 1.1 Mton CO{sub 2}-eqv. in 2010, with a later decrease to 0.89 Mton in 2020. Emissions of HFCs, dominated by emissions from mobile AC, will increase considerably, while FCs and SF{sub 6} will decrease until 2020 as compared to in 1999.

 7. Mikroturbin som Range Extender : Analys av mikroturbinens förutsättningar att användas som sekundär kraftkälla i en seriehybridbil

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Gasturbiner används idag främst i olika typer av kraftvärmeanläggningar, tidigare fanns det även gasturbiner som användes för framdrivning av olika fordon, men dessa har till stor del konkurrerats ut av dieselmotorn eftersom de inte har kunnat mäta sig med dieselmotorns bränsleeffektivitet. Små gasturbiner som har en effekt under 500 kW brukar kallas för mikroturbiner. Kännetecknande för denna typ av gasturbiner är att de ofta bara har en roterande axel och roterar i höga hastigheter.Syftet m...

 8. Modellering av klimatpåverkan från Enköpings avloppsreningsverk : Processvalets betydelse när utsläppsvillkoren skärps

  OpenAIRE

  2015-01-01

  Trots att avloppsreningsverkens primära syfte är att minska människans påverkan på miljön genom att bland annat reducera halten näringsämnen i vattnet bidrar de samtidigt till den ökande växthuseffekten. FN:s klimatpanel pekar ut avloppsreningsverk som en signifikant källa till direkt emission av lustgas och metan och det sker även indirekta emissioner uppströms och nedströms reningsverket. Samtidigt som diskussionen om klimatpåverkan från avloppsreningsverk växer är många recipienter hårt be...

 9. Betydelsefulla aspekter i mötet mellan vårdpersonal och personer som är suicidnära - patienternas upplevelser : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Berggren, Margareta; Ekdahl, Johanna

  2016-01-01

  Bakgrund: Globalt begår över 800 000 personer suicid varje år, det är en person var 40:e sekund. Av dessa är det cirka 1 100 personer som begår suicid i Sverige. Under det senaste decenniet har suicid minskat i alla åldersgrupper utom bland personer under 25 år. Suicid är den näst vanligaste orsaken till död hos 15-29 åringar. Det finns en klyfta i form av brist på kommunikation mellan vårdpersonal och personer som är suicidala. För att minska denna klyfta bör vårdpersonalen lyssna mer uppmär...

 10. Institusjonelle felt og forståelser av evaluering – en analyse av evalueringen av NAV-reformen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Halvorsen, Anne; Breidahl, Karen Nielsen; Hansen, Morten Balle

  2016-01-01

  I Norge ble det i årene 2006-2009 gjennomført en omfattende reform med etablering av en ny arbeids- og velferdstjenestene (NAV). Reformen ble gjort til gjenstand for en omfattende evaluering, EVANAV, over flere år. I evalueringens siste fase ble det iverksatt en evaluering av evalueringen av...... interessene som var involvert i evalueringen. I EVANAV ble dette blant annet ivaretatt i formuleringen av fire mål som tilgodeser ulike behov. Basert på evalueringsteori og teori om institusjonelle felt bidrar analysen til en bedre forståelse av hva evaluering er, og hvordan ulike utfordringer knyttet til...

 11. Spår av lärande – föremål som källa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Annelie Holmberg

  2011-11-01

  Full Text Available Kan föremål som källa bidra i forskning om undervisning? Lämnar olika tiders lärandetraditioner spår i de föremål som tillverkas under utbildning och vilka metoder kan användas då föremålen studeras? Syftet med artikeln är att i någon mån besvara dessa frågor, att förmedla ett exempel på forskning där föremålen varit avgörande för resultatet. Verbalisera den metod som använts, analysera den samt relatera till tidigare dokumenterade metoder som använts inom till exempel traditionen Material culture. Visa att föremål framställda av textillärarstuderande under utbildning kan berätta något om utbildningskulturen de var en del av.De två föremål som här studeras är två broderier utförda av studerande inom textillärarutbildningen i Uppsala. En väska med en broderad, stiliserad ros och ett dekorativt broderi med surialistisk mönsterbild att hänga på väggen. Genom stygn och applikationer materialiseras ett lärande i de uppgifter som lärarutbildarna utformar. Stringent och utsökt eller kreativt och personligt är ord som beskriver de båda analysobjekten, orden beskriver olika tiders målsättningar med lärande. Lärande är en process som kan pågå i livets alla situationer och är därmed inte begränsad till undervisning, lärande är en aktiv förändring av en människa (Säljö, 2000. Jag tolkar här lärande som en process där studenten är aktiv. Studentens lärande lämnar spår, meddelanden, som kan berätta om såväl studentans som utbildningens lärandeprocesser och intentioner. Det lärande som i denna artikel studeras är kopplat till en sluten utbildning och utbildningskultur. Föremålen återfinns även i en mer omfattande analys där även intervjuer och dokument analyseras (Holmberg, 2009. Sökord: metod, slöjd, föremål, lärarutbildning, utbildningstraditionURN:NBN:no-29970

 12. PAH i forurenset sediment: Utredning av egnethet av PAHkomponenter/ grupperinger for vurdering av tiltaksbehov

  OpenAIRE

  Ruus, Anders; Arp, Hans Petter Heinrich; Oen, Amy M.P.; Grung, Merete; Breedveld, Gijs D.

  2015-01-01

  I Norge er det utarbeidet klassegrenser for til sammen 16 PAH-forbindelser i sediment og vann. Grenseverdiene baserer seg på kunnskap om toksisitet av de ulike stoffene og hva som er akseptabel eksponering for miljøet. I tillegg til grenseverdiene for enkeltkomponentene av PAH opererer norske miljømyndigheter med klassegrenser for PAH-grupperingen SUM PAH-16 i sediment. Disse klassegrensene bygger på overkonsentrasjoner i forhold til bakgrunnsnivå, og ikke økotoksikologiske dat...

 13. Sponsring eller event marketing – vilken metod stärker bäst ett företags varumärke inom sportbranschen? : En studie baserad på marknadschefers medvetenhet kring kommunikationsmetoderna sponsring och event marketing i samband med ett idrottsevent.

  OpenAIRE

  Antonsson, Camilla

  2012-01-01

  Idag finns det ett omfattande reklam- och mediebrus i samhället där marknadschefer försöker hitta den mest unika vägen för att få allmänheten att bli intresserade av just deras varumärke. Teorier visar att företag som medverkar i ett event genom kommunikationsmetoderna sponsring eller event marketing erhåller en ökad trovärdighet och stärker sitt varumärke. Hur medvetna är då företagets marknadschefer om skillnaden mellan sponsring och event marketing för att stärka sitt varumärke? Syftet med...

 14. Analyse av klimatilpasningstiltak : en casestudie av overvannsnettet på Bogafjell i Sandnes kommune

  OpenAIRE

  Bekkum, Ina

  2012-01-01

  For å simulere klimaendringenes effekt på avløpssystemet og klimatilpasningstiltakenes avbøtende virkning kan man benyttes seg av urbanhydrologiske avløpsmodeller. I denne oppgaven er det gjennomført et casestudie av overvannsnettet på Bogafjell i Sandnes kommune. Det er gjort simuleringer av enkeltregn i form av symmetriske nedbørshyetogram, med og uten klimatillegg – i Rosie/ArcGIS med MOUSE beregningsmotor – for å teste tiltaksprinsipper som frakopling av overvann, fordrøyning av ...

 15. Transmembrane potentials of canine AV junctional tissues.

  Science.gov (United States)

  Tse, W W

  1986-06-01

  The atrioventricular (AV) junction comprises the AV node, His bundle (HB), and specialized tissues proximal to the node called paranodal fibers (PNF). In the present study, an in vitro, dissection-exposed canine right atrial (RA), transitional fiber (TF), AV junctional preparation was used. The TF and PNF formed a pathway running along the base of the septal cusp of the tricuspid valve (SCTV). In the first experiment, impulses elicited at the RA were monitored to propagate sequentially through the TF, PNF, AV node, and then the HB. This functional evidence supports the concept that a conduction pathway connecting the RA and the AV node exists along the base of the SCTV. This internodal pathway is referred to as the septal cusp pathway. In another experiment, transmembrane potentials and Vmax were determined on each of the AV junctional tissues. Results showed that PNF had the lowest Vmax (2.5 V/sec), followed by AV node (7.0 V/sec) and HB (33 V/sec). This finding showed that PNF, and not the AV node, has the lowest Vmax, suggesting that the PNF has the lowest conductivity among the AV junctional tissues, and this study advances our understanding on the mechanism of AV conduction delay in dog hearts.

 16. Stämföringar av Bud Powell : En studie om Bud Powells sätt att stämföra

  OpenAIRE

  Sjöstrand, Samuel

  2014-01-01

  Syftet med examensarbetet är att erbjuda pianister en möjlighet att lära sig att använda Bud Powells sätt att stämföra ackord. Frågorna som kommer att diskuteras är: 1.Vad är bebop? 2. Vem var Bud Powell? 3. Hur stämförde Powell ackord? För att besvara dessa forskningsfrågor baserar jag min metod på litteraturstudier och transkriptioner av inspelningar. Detta görs utifrån en hermeneutisk metod. I arbetet diskuteras Powells sätt att stämföra ackord ur ett pedagogiskt perspektiv och användning ...

 17. Multimedia for læring av tallsystemer : utvikling av programvare for læring av og om tallsystemer

  OpenAIRE

  Idland, Terje

  2006-01-01

  Oppgaven har en teoretisk forankring innenfor Piagets konstruktivisme, Vygotskys sosialkonstruktivisme, Dienes teori for læring av posisjonssystemet og Mayer & Morenos teori for læring med multimedia. Primært har jeg brukt eksisterende teori som grunnlag for utvikling av pedagogisk programvare for læring av tallsystemer. Denne programvaren er todelt. En del er en interaktiv applett som er et utforskingsmiljø for posisjonssystemet. Den andre delen er en interaktiv multimediep...

 18. Luhmanns masmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system Luhmanns massmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system [Luhmann’s mass-media theory and Internet as an artificial intelligent semiotic system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Kåhre

  2010-11-01

  Full Text Available Artikeln diskuterar hur en modern form av AI-programmering, som kallas Konnektionism i en design som kallas Distribuerad AI (DAI, påverkar den uppfattning Luhmann har om massmediernas roll för den andra ordningens observationer. DAI använder noder för att skapa aktivitet i systemen och inte de koder som styr processerna i den klassiska eller symboliska formen av AI. Luhmanns teori kan utvecklas genom att ersätta systemens koder med noder som förändras beroende på i vilken relation de står till andra noder. På så sätt kan kommunikationsbegreppet utvecklas så att det också omfattar systemens interaktioner med omvärlden. Det skapar en bättre förutsättning för att observationsmöjligheter direkt uppstår genom systemens relationer till omvärlden. Internet och AI-programmerade söksystem och robotar kan då fungera som ett artificiellt semiotiskt system som skapar möjligheter att göra observationer.The article discusses how a modern form of AI programming, known as Connectionism in a design known as Distributed Artificial Intelligence (DAI, affects the perception Luhmann has on mass media's role concerning second-order observations. DAI uses nodes to create activity in the systems and not the codes used by the Classic or Symbolic form of AI. Luhmann’s theory can be developed by replacing the systems codes with nodes that change depending on their relations to other nodes. In this way, we can reformulate the concept of communication, so that it includes the systems interactions with the environment. It creates better conditions so that observing opportunities may arise directly from these interactions. Internet and AI-programmed search systems and robots can then act as an artificial semiotic system that creates opportunities for making observations.

 19. Ny versjon av standarden ISO 15489

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Herbjørn Andresen

  2016-09-01

  Full Text Available Standarden NS-ISO 15489-1:2016 er gjeldende norsk standard fra 1. juli 2016. Dette er andre versjon av ISO 15489, den første versjonen fra 2001 er ikke lenger gyldig. 2001-utgaven av ISO 15489 besto av to deler. Del 2, SN-ISO/TR 15489-2:2001 er trukket, slik at den nye ISO 15489 kun består av del 1. ISO 15489 var den første internasjonale Records Management-standarden, og har en funksjon som overordnet referansestandard for en voksende portefølje av senere standarder på tilgrensende områder. Denne artikkelen gjennomgår endringene i hovedtrekk, både i standarden ISO 15489 som sådan og i noen av de standardene som bygger videre på den.

 20. Sexuell hälsa i en vårdkontext : Hindrande och främjande faktorer för sjuksköterskans samtal om sexuell hälsa med patienten

  OpenAIRE

  Fichtel, Mikaela; Bäcklund, Elin

  2017-01-01

  Bakgrund: The World Health Organization betraktar sexuell hälsa som en betydande del för god hälsa, välbefinnande och livskvalitet. Sexuell hälsa kan på olika vis påverkas av sjukdom men är ändå en viktig aspekt för hälsan. Sjuksköterskan har ett ansvar att vårda patienten med ett holistiskt perspektiv där alla hälsoaspekter beaktas. Trots detta är sexuell hälsa ofta ett åsidosatt ämne i vården och i samtal med patienter. Syfte: Syftet var att undersöka vilka faktorer som hindrar respektive f...

 1. Finns det köns- ålders- och utbildningsnivårelaterade skillnader med utgångspunkt från Herzbergs tvåfaktorsteori gällande arbetsmotivation? : - En kvantitativ enkätstudie

  OpenAIRE

  Hargeby, Liv; Sjöman, Maria

  2015-01-01

  Organisationer i dagens samhälle kan genom motiverade medarbetare effektivisera sin verksamhet utan att öka kostnaderna. Studiens syfte var att undersöka huruvida det finns köns- ålders- och utbildningsnivårelaterade skillnader med utgångspunkt från Herzbergs tvåfaktorsteori. Vi utförde en kvantitativ enkätundersökning (n=93) på två organisationer med hjälp av bekvämlighetsurval. Reliabilitetstestet Cronbachs alfa utfördes på enkätverktyget och visade till viss del på låg reliabilitet. Vi anv...

 2. AVS-M: From Standards to Applications

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Ye-Kui Wang

  2006-01-01

  AVS stands for the Audio Video coding Standard Workgroup of China, who develops audio/video coding standards as well as system and digital right management standards. AVS-M is the AVS video coding standard targeting for mobile multimedia applications. Besides the coding specification, AVS also developed the file format and Real-time Transport Protocol (RTP) payload format specifications to enable the application of AVS-M video in various services. This paper reviews the high-level coding tools and features of the AVS-M coding standard as well as the file format and payload format standards.In particular, sixteen AVS-M high-level coding tools and features, which cover most of the high-level topics during AVS-M standardization, are discussed in some detail. After that, the error resilience tools are briefly reviewed before the file format and RTP payload format discussions. The coding efficiency and error resiliency performances of AVS-M are provided finally.H.264/AVC has been extensively used as a comparison in many of the discussions and the simulation results.

 3. Är förkunskaper verkligen viktiga för framgångsrika högre studier? En analys av studieresultatet på en grundläggande högskolekurs i statistik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magnus Carlsson

  2012-03-01

  Full Text Available Studien undersöker vilken betydelse goda gymnasiala förkunskaper i matematik har för studieresultatet på en kurs i grundläggande statistik på högskolenivå. Särskilt fokus är på betydelsen av studenternas gymnasiala förkunskaper 1 i sådan matematik som ingår i behörig-hetskraven och 2 i form av extra kurser matematik som lästs utöver behörighetskraven. Data erhålls genom att på individnivå länka samman tentamensresultat på en statistikkurs med uppgifter kring studenternas gymnasiala meriter i ämnet matematik. Något förvånande – och i kontrast till tidigare studier – är det inget i resultaten som indikerar att extra kurser i matematik utöver behörighetskraven har betydelse för studieresultatet på statistikkursen. Istället tycks det vara vilket betyg studenterna har på de mer elementära matematikkurserna som ingår i behörighetskraven som är viktigt. En tolkning av resultaten är att en grundläggande högskolekurs i statistik inte kräver särskilt mycket matematiskt kunnande, utan att det är allmänna kognitiva förmågor som intuition, logiskt tänkande och problemlösningsförmåga som är viktiga och att betygen på de mest elementära matematikkurserna på gymnasiet speglar sådana förmågor.

 4. Review of AVS Audio Coding Standard

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  ZHANG Tao; ZHANG Caixia; ZHAO Xin

  2016-01-01

  Audio Video Coding Standard (AVS) is a second⁃generation source coding standard and the first standard for audio and video coding in China with independent intellectual property rights. Its performance has reached the international standard. Its coding efficiency is 2 to 3 times greater than that of MPEG⁃2. This technical solution is more simple, and it can greatly save channel resource. After more than ten years ’develop⁃ment, AVS has achieved great success. The latest version of the AVS audio coding standard is ongoing and mainly aims at the increasing demand for low bitrate and high quality audio services. The paper reviews the history and recent develop⁃ment of AVS audio coding standard in terms of basic fea⁃tures, key techniques and performance. Finally, the future de⁃velopment of AVS audio coding standard is discussed.

 5. PREPARATION FOR RETIREMENT - AVS SEMINAR

  CERN Multimedia

  Social Service

  2001-01-01

  The 500 or so participants in the fifth Preparation for Retirement seminar held at the end of March were unfortunately deprived of the planned session on the AVS due to the unavailability of the Director of the Caisse Cantonale Genevoise de Compensation (CCGC). We have since had formal confirmation that because of an extra workload due to important changes in the Swiss tax and social legislation and the implementation this summer of the maternity insurance in Geneva, the CCGC has suspended its participation in preparation for retirement seminars in the international organisations for the time being. Conscious of the necessity of offering a session dedicated to the AVS, it is with pleasure that we can inform you that one of our legal advisers, Mr Lorenz Stampfli, has accepted to lead this session. In order to allow for adequate preparation we have reserved the following date: Wednesday 26 September from 14.00 to 16.00 in the Main Amphitheatre The session will be open to all people already registered and any o...

 6. ”Jag vill inte bli sjuk eller deprimerad liksom. Jag vill ju gärna träffa någon minst en gång i veckan.” : En studie om ensamkommande flyktingbarns upplevelser av socialtjänstens bemötande.

  OpenAIRE

  2016-01-01

  År 2015 ansökte 35369 ensamkommande flyktingbarn om asyl i Sverige. Dessa barn har alla någon form av kontakt med socialtjänsten. Studiens syfte är att undersöka ensamkommande flyktingbarns upplevelser av socialtjänstens bemötande. I studien presenteras och besvaras två frågeställningar: Vilka känslor innebar processen med socialtjänsten? och Vilken roll upplever informanterna att kontakten med socialtjänsten har för deras mående? Studien utgår från en kvalitativ induktiv metod med en fenomen...

 7. Påvising av aminoglykosidresistens ved hjelp av massespektrometri. Utvikling av metode for deteksjon, stabilitet av aminoglykosid og molekylær karakterisering av teststammer

  OpenAIRE

  Kvarekvål, Torunn

  2014-01-01

  Aminoglykosid er potente antibiotika som vert brukt til behandling av alvorlege infeksjonar med aerobe bakteriar. Dei er baktericide og verkar ved å binda til ribosoma i bakteriane og på denne måten forstyrra den normale peptidsyntesen. Aminoglykosida er verdifulle medikament, men som for mange andre antibiotika er resistens mot desse midla eit aukande problem. Den viktigaste resistensmekanismen er aminoglykosidmodifiserande enzym (AME). Desse enzyma inaktiverer ...

 8. Ekologisk kompensation och biologisk mångfald. Om behovet av rättslig utveckling och försiktighet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laas, Kristjan

  2016-10-01

  Full Text Available Loss of biodiversity has been described as one of the big challenges for humanity. Under the Habitats Directive and the Water Framework Directive, Sweden has an obligation to stop degradation of species and water respectively. While avoiding or minimizing impact should be prioritized, the need to cover some impacts by compensation is not negligible. This paper analyses the different parts of Swedish environmental law, which cover the issue of compensation. The aim is to set the regulation in relation to the objectives of stopping degradation of biodiversity. There is a lack of cohesion between different rules on compensation in Sweden. The inconsistency stretches from the question of when to demand compensation to what measures could qualify as compensation and finally how to monitor compensation measures. For compensation to become one, rather than several different, legal instrument it takes changes in the legislation. At present, compensation runs the risk of legitimizing further exploitation but failing to counter the impacts, thus promoting loss of biodiversity rather than preventing it.

 9. Kristina och Kristina : En komparativ analys av persongestaltningen i Vilhelm Mobergs Utvandrarserie och musikalen Kristina från Duvemåla

  OpenAIRE

  Lange, Marie

  2015-01-01

  Since 1995 the musical Kristina från Duvemåla has been performed on many national theatre stages in Sweden and is still obtaining success and fame. It is based on novels by the famous Swedish author Vilhelm Moberg, Utvandrarna (1949), Invandrarna (1952), Nybyggarna (1956) and Sista brevet till Sverige (1959) that revolve around a Swedish family emigrating to the United Stated during the 19th century. This thesis investigates both the novels and the musical adaptation in a comparative way. The...

 10. Effects of energy and climate advisory service in 2012, to individuals, businesses and organizations; Effekter av energi och klimatraadgivningen 2012, till privatpersoner, foeretag och organisationer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-09-01

  The Swedish Energy Agency has government mandate to finance energy and climate consultancy in the country's municipalities. Energy and climate advisors' mission is to provide local and regional custom information about energy efficiency, renewable energy, transportation, energy and climate change and on the potential to transform energy use in commercial and residential premises. The target group for counsel ing are households, businesses and organizations. This report presents the results of an evaluation of the effects of counsel ing, in the advice seekers perspective, with an emphasis on measurable energy savings in kWh. The aim is that the Agency should have a deeper understanding of what effect the counsel ing interventions have. The evaluation highlights the issues covered and the measures taken to reduce energy use and, where possible, an estimate / calculation of the energy saving made by measures taken.

 11. Inventory of vegetation and benthos in newly laid and natural ponds in Forsmark 2012; Inventering av vegetation och bottenfauna i nyanlagda och naturliga goelar i Forsmark 2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Qvarfordt, Susanne; Wallin, Anders; Borgiel, Micke [Sveriges Vattenekologer AB, Vingaaker (Sweden)

  2013-01-15

  SKB plans to build a repository for the spent nuclear fuel. The repository is planned to be built in Forsmark and constitutes installations above and below ground. The building and operation of the construction will involve activities that might affect the nature in the area. The impact means, among other things, that a small water body, which today is a reproduction site for the red listed pool frog (Rana lessonae), will disappear. The lost locality for the pool frog has been compensated by creating four new ponds in the Forsmark area. This study is part of the follow-up of these new habitats. The aim is to describe the plant and animal communities in the ponds, and follow the succession, i.e. the development of the habitats. The study also includes two natural ponds that will serve as reference objects. The survey of vegetation and invertebrate fauna in the ponds was conducted in October 2012. The results show that the new ponds had low coverage of submersed vegetation and the species composition in the plant communities differed between the ponds. The reference ponds also had different plant communities, both in terms of species composition and coverage. This indicates that the species composition of the plant communities in the new ponds will likely depend on physical factors specific to the respective pond, but that higher vegetation coverage can be expected over time in all new ponds. The reference ponds had similar animal communities that differed from the animal communities in the new ponds. The similar species composition in the reference ponds, despite the variety of plant communities, suggests that similar animal communities are likely to develop in the new ponds, even if the plant communities continues to be different. Water chemical sampling has also been conducted in the ponds during 2012. A comparison of the inorganic environment (with regard to analysed ions) showed that the reference ponds had relatively similar ion compositions with little variation compared to the new ponds. The organic environment with respect to nutrients and organic carbon was similar in five of the ponds. The pond, AFM001420, differed from the others, with higher levels of total nitrogen, total organic carbon (TOC) and total phosphorus during the sampling period. The sampling methods used in the survey gave results that describe the ponds plant and animal communities well. The results are also suited for statistical analysis, which means that changes in communities over time is likely to be detectable.

 12. Carbon and nitrogen pools in soil and vegetation at afforestation of a cutover peatland; Kol- och kvaevefoerraad i mark och vegetation vid beskogning av en avslutad torvtaekt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nilsson, Torbjoern; Lundin, Lars

  2006-02-15

  There are a number of land-use alternatives for cutover peat areas after finished peat cutting. One land-use alternative is afforestation. In this investigation it was studied how drainage, soil treatments including fertilization, and plantation affected the carbon storage 20 years later. The studied area is located on the mire Flakmossen in the county of Vaermland, SW Sweden. Peat was harvested on 34 hectare of this mire up to 1945. The major part of the cutover area was abandoned until 1982 when after-use activities started. The depth of the remaining peat varied between a few decimeters up to about two meters. Prior to any soil measures, determination of peatland conditions was carried out. Important to this investigation was, a priori, the carbon store, i.e. remaining peat thickness was crucial. Therefore, peat depth was thoroughly investigated on 14 hectares of the cutover area in summer 1983. The remaining peat was also sampled at different depths within 18 plots of the whole cutover peat area. These samples were analyzed on i.a. concentrations of carbon and nitrogen. As bulk density also was determined, the amounts of carbon and nitrogen in the remaining peat could be estimated. A very good correlation was found between peat depth and the carbon pool in the peat. After-use activities included two afforestation projects that in the beginning of the 1980's were set up on the abandoned peat cutover area. One project was a conventional pine plantation on 19 hectares, where the effects of different drain spacings and PK-fertilizer doses were studied. The other project was an intensively managed forest experiment carried out on 14 hectares. This area was first drained and then fertilized with on average 23 tonnes of wood fly ash, 0.4 tonnes of raw phosphate and 0.25 tonnes of superphosphate per hectares. The applied fertilizers and the uppermost 30-40 cm of the peat were then mixed by a tractor-drawn rotovator in one meter wide strips. In these strips, on the 97 established plots, six different tree species were planted. In autumn 2003, twenty years after the establishment of the intensively managed forest experiment, peat depth was measured in totally 49 plots on the two afforestation experimental areas. Peat was sampled from up to 6 depths on 30 plots and analyzed on bulk density, and concentrations of carbon and nitrogen. On 48 plots the tree biomass were estimated by measurement of breast height diameter on trees within ca 100 m2 sample plots. The carbon concentration in the tree biomass was assumed to be 50 % of dry weight, while nitrogen concentration was assumed to vary between 0.2 and 0.8 % of dry weight, depending on tree compartment and tree species. At the intense cultivation area, the peat depth was on average 8 cm smaller in autumn 2003 compared to the depth in summer 1983. If the humus layer with an accumulation of on average 4.6 cm during the 20 years until autumn 2003 would be included, the depth of organic material was only 3 cm smaller in 2003. The carbon pool in the peat had decreased by on average 2.4 kg C/m{sup 2}. With the humus layer included the decrease was only 0.5 kg C/m{sup 2}. The total tree biomass (above and under ground) contained on average 5.4 kg C/m{sup 2}. During the 20 years, since the establishment of the intense cultivation area, the total carbon pool (soil + biomass) had increased with, on average, 10 % or 4.9 kg C/m{sup 2}. However, the variation was large between the plots within this area. Some plots showed a negative carbon balance, but most plots showed a net accumulation of carbon during these 20 years. The values for the nitrogen pools in peat and biomass are more uncertain, but the total nitrogen pool (soil + biomass) might have increased somewhat 20 years after the plantation. This investigation shows that already 20 years after drainage and an extensive soil treatment including fertilization and rotovation, and planting on an abandoned peat cutover area, the carbon balance can be positive, i.e. a net accumulation of carbon was achieved within the area. Thus, afforestation of abandoned peat harvested areas can be one after-use activity to increase the carbon pool in these ecosystems in a long term perspective.

 13. Alkalization of steam and condensate with 2-amino-1-butanol and hydrazine; Alkalisering av aanga och kondensat med butanolamin och hydrazin

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Falk, I. [Studsvik Material AB, Nykoeping (Sweden)

  1996-04-01

  To maintain a low corrosion level in steam- and condensate systems at power and industrial plants, an alkalization of the steam is needed. A low corrosion level lowers the risk of operation disturbances and reduces the cost of the condensate clean up. A better knowledge in the behavior of the alkalis will improve the possibilities to avoid the corrosion attacks. In this work experimental measurements have been carried out during steam boiler conditions as temperature, continuous steam generation and condensation. It has been found that the volatility of 2-amino-1-butanol is very low during stationary dynamic conditions at 250 deg C and 120 deg C. To achieve a high ph-value in the final condensate a very high concentration of 2-amino-1-butanol is thus needed especially when the steam contains acidic compounds. The alkalization effect is obtained from ammonia which is created by thermal decomposition of hydrazine in the boiler water. It is necessary to carry out experimental investigations showing the thermal stability of organic compounds in boiler water before it is possible to recommend them as better volatile alkalis than ammonia and hydrazine. 6 refs, 13 figs

 14. Man kan inte tänka isär naturen och samhället

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tsing, Anna; Lien, Marianne

  2015-01-01

  Livet på jorden är en kompromiss mellan arter och miljö. Samspelet är grundläggande för att skapa en värld där människor och andra varelser kan överleva, skriver Marianne Lien och Anna Tsing i DN:s och KTH:s artikelserie om miljö och humaniora.......Livet på jorden är en kompromiss mellan arter och miljö. Samspelet är grundläggande för att skapa en värld där människor och andra varelser kan överleva, skriver Marianne Lien och Anna Tsing i DN:s och KTH:s artikelserie om miljö och humaniora....

 15. EMDR-behandling  : Barns och ungdomars upplevelser en kvalitetssäkringsstudie 

  OpenAIRE

  Fredin, Ingela

  2005-01-01

  Föreliggande studie är dels ett led i att kvalitetssäkra EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) som behandlingsmetod för barn och ungdomar och dels att utröna om behandlingen bidragit till ett förbättrat mående. EMDR som behandlingsmetod för barn och ungdomar har stöd i kontrollerade studier, men ytterligare forskning behövs. I den här studien deltog åtta barn och ungdomar med varierande diagnoser, vilka fått EMDR-behandling i barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård. Behandlingen...

 16. Oro för utarmade jobb och digital taylorism

  OpenAIRE

  Gellerstedt, Sten

  2012-01-01

  En spridd uppfattning är att andelen enkla jobb har minskat betydligt i Sverige. Samtidigt rapporterar fackförbund inom LO om utarmade jobb, om återgång till det löpande bandet och om uppstyckade ”programmerade” jobb. En iakttagelse är också att IT-teknik används allt mer för att kontrollera de anställda. Denna studie vill bidra till att beskriva och förklara en oroande trend som även nått Sverige, samt hur denna trend kan hejdas.

 17. Basic Considerations on AVS DRM Architecture

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Tie-Jun Huang; Yong-Liang Liu

  2006-01-01

  Digital Rights Management (DRM) is an important infrastructure for the digital media age. It is a part of the AVS (Audio and Video coding Standard) of China. AVS Trusted Decoder (ATD) that plays back digital media program according to rights conditions is the core of AVS DRM architecture. Adaptation layers are responsible for translating or negotiating between ATD and peripheral systems. The Packaging Adaptation Layer (PAL), Licensing Adaptation Layer (LAL) and Rendering Adaptation Layer (RAL) will help ATD to gain the interoperability in various DRM environments.

 18. Outcomes of AV Fistulas and AV Grafts after Interventional Stent-Graft Deployment in Haemodialysis Patients

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schmelter, Christopher, E-mail: christopher.schmelter@klinikum-ingolstadt.de; Raab, Udo, E-mail: udo.raab@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Diagnostic and Interventional Radiology (Germany); Lazarus, Friedrich, E-mail: friedrich.lazarus@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Nephrology (Germany); Ruppert, Volker, E-mail: volker.ruppert@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Vascular Surgery (Germany); Vorwerk, Dierk, E-mail: dierk.vorwerk@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Diagnostic and Interventional Radiology (Germany)

  2015-08-15

  PurposeThe study was designed to assess outcomes of arteriovenous (AV) accesses after interventional stent-graft deployment in haemodialysis patients.Materials and Methods63 haemodialysis patients with 66 AV fistulas and AV grafts were treated by interventional stent-graft deployment from 2006 to 2012 at our hospital. Data of these patients were retrospectively analysed for location of deployed stent-grafts, occurrence and location of (re-)stenosis and (re-)thrombosis. Complex stenosis was the most frequent indication for stent-graft deployment (45.5 %), followed by complications of angioplasty with vessel rupture or dissection (31.8 %).ResultsA high rate of procedural success was achieved (98.5 %). The most frequent location of the deployed stent-graft was the draining vein (66.7 %). Stent-graft deployment was more frequent in AV grafts than in AV fistulas. Primary patency was 45.5 % at 6 month, 31.3 % at 12 month and 19.2 % at 24 month. Primary patency was significantly better for AV fistulas than for AV grafts with deployed stent-grafts. Patency of the deployed stent-graft was much better than overall AV access primary patency with deployed stent-graft. Re-stenosis with thrombosis was the most frequent indication for re-intervention. Most frequent location of re-stenosis was the draining vein (37.1 %), followed by stenosis at the AV access (29.5 %) and the deployed stent-graft (23.5 %).ConclusionRe-stenosis and re-thrombosis remain frequent in AV fistulas and AV grafts in haemodialysis patients despite stent-graft deployment. Re-stenosis of the deployed stent-graft is, only in the minority of the cases, responsible for AV access dysfunction.

 19. Integrasjon av vindkraft i energisystemet : effekten av variabilitet på markedsverdien

  OpenAIRE

  Brekken, Tormod Ween

  2014-01-01

  Klimapolitikken bidrar til å fase ut termisk kraftproduksjon basert på fossile kilder. Dette kan føre til at en mindre andel av kraftproduksjonen kan respondere på prissignaler. Det er planlagt å øke andelen vindkraft i flere kraftmarkeder. Vindkraft er avhengig av været, og er karakterisert av varierende produksjon. Dette påvirker inntekten til hva produsenter av vindkraft vil tjene i kraftmarkedet. Studier har funnet at markedsverdien til vindkraft reduseres ved økte andeler vindkraft i ma...

 20. En norsk pilotstudie av helsesøstres oppfatninger av pasienters health literacy: helsefremmende allmenndannelse

  OpenAIRE

  Hanne Søberg Finbråten; Kjell Sverre Pettersen

  2012-01-01

  Bakgrunn Uttrykket “ansvar for egen helse” innebærer også evnen til kritisk evaluering av helseinformasjon. Slike kunnskaper og ferdigheter reflekterer health literacy (HL) – på norsk; helsefremmende allmenndannelse, som handler om å forstå, kunne skaffe seg tilgang på, kritisk vurdere og adekvat anvende helseinformasjon for ervervelse av god helse. Hensikt Formålet var å kartlegge helsesøstres oppfatninger av brukeres tre hierarkiske nivåer av HL (Nutbeam 2000): functional HL (FHL), inte...

 1. "Det är ett vanligt barn, även om det är lite speciellt" : Några förskollärares syn på begreppet barn i behov av särskilt stöd

  OpenAIRE

  Vuento, Noora; Waldenström, Inger

  2013-01-01

  Syftet med denna studie var att undersöka hur några förskollärare ser på begreppet barn i behov av särskilt stöd och vilka barn som omfattas av begreppet enligt dem. De forskningsfrågor vi ställde var hur förskollärare definierar begreppet barn i behov av särskilt stöd, hur förskollärare gör bedömningen av vilka barn som är i behov av särskilt stöd samt hur förskollärare tolkar förskolans uppdrag när det gäller barn i behov av särskilt stöd. För att undersöka dessa frågor använde vi oss av kv...

 2. Oral bioavailability of arsenic, antimony and a selection of metals in ashes; Oral biotillgaenglighet av arsenik, antimon och ett urval av metaller i askor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Carlsson, Christel; Bendz, David; Jones, Celia

  2008-06-15

  In an earlier study, financed by Varmeforsk, 'Q4-238 Environmental guidelines for reuse of ash in civil engineering applications', the total content of arsenic and lead was shown to determine whether or not reuse of some of the ashes in construction work is feasible. The model used to calculate the guidelines uses the total concentration of metals to evaluate the health risks resulting from exposure to the ashes. The use of total concentration can lead to overly conservative risk assessments if a significant fraction of the total metal content is not bioavailable. Better precision in the risk assessment can be given by the use of the bioavailable fraction of arsenic and lead in the model. As a result, ashes which are rejected on the basis of total metal concentration may be acceptable for use in engineering construction when the assessment is based on the bioavailable fraction. The purpose of the study was to (i) compile information on the oral bioavailability of arsenic, antimony and a selection of metals in ashes and similar materials, and on in vitro methods for determination of oral bioavailability, and (ii) experimentally estimate oral bioavailability of arsenic, antimony and some metals in a selection of ashes by analysis of the gastrointestinal bioaccessibility of these elements. The investigated elements were antimony, arsenic, lead, cadmium, copper, chromium, nickel and zinc. In the literature study performed within the project a number of static and dynamic in vitro methods simulating gastrointestinal processes of contaminants were compiled. The methods include one or several segments, i.e. mouth, stomach and intestine. Among the compiled methods, the RIVM (Rijksinstituut voor volksgesundheid en milieu) in vitro method was used in the experimental part of the project. The advantages with the method was that: the method to a high degree mimicked the human gastrointestinal processes (the method included three segments mouth, stomach, and intestine); . the method was relatively simple; . the method could include an anaerobic step if needed; the method could include food; knowledge of the method existed in Sweden; and the method had been compared and evaluated in a scientific publication. In the experimental part of the study the bioaccessibility of antimony, arsenic, lead, cadmium, chromium, copper, nickel and zinc in seven different ashes at two different particle size fractions (<63 mum and <2 mm) was investigated. These fractions were chosen to represent voluntary (<2 mm) and involuntary (<63 mum) ingestion of ash. The investigated ashes were produced in different incineration plants and represented different categories, i.e. type of ash (fly ash or bottom ash), fuel and incinerator. In the experimental part the influence of total concentration of the elements on their bioaccessibility was also investigated, as well as the influence of particle size fraction on total content of the elements. The influence of type of ash on both bioaccessibility and total concentration of the specific elements was also investigated. The bioaccessible fraction of antimony, arsenic, cadmium, chromium, copper, lead, nickel and zinc in a selection of ashes showed a higher variation between the different elements than between the different ashes. With the exception of arsenic in two of the investigated ashes, the bioaccessible concentration was substantially less than the total concentration of all elements in all ashes. The bioaccessible fraction of arsenic was high both in fly ashes (>85%) and in bottom ashes (40-85%). The bioaccessible fraction of lead was also relatively high and varied between 14 and 60% in the different ashes. Cadmium also had a high bioaccessible fraction which varied between 50-75% in the investigated ashes. The bioaccessible fraction of chromium was much smaller compared to the bioaccessible fraction of the other elements, and was with two exceptions less than 12%. The bioaccessible fraction of copper was relatively high and varied between 20 and 70% in the different ashes. In this s

 3. Tid till att bli svensk: En studie av mottagandet av nyanlända barn och familjer i den svenska förskolan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johannes Lunneblad

  2013-05-01

  Full Text Available This paper is from a study about the integration of young refugee children and their families in Sweden. The preschool has here a special responsibility in this mission for children in the age 1-5. The setting for the study is a multiethnic area located on the outskirts of the city. Methodologically an extended case is used. The study has so far been conducted during a period of 14 months doing fieldwork 1-2 days a week. The analyse focus on how the educators educate practice and talk about how the immigrant parents raise and foster their children. This is described as part of a wider ambition to integrate immigrants in Swedish society.

 4. Evaluation and optimization of a method for pretreatment of sorted household wastes for biogas production; Utvaerdering och optimering av metod foer foerbehandling av kaellsorterat hushaallsavfall till biogasproduktion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bohn, Irene (NSR AB, Helsingborg (Sweden)); Carlsson, My (AnoxKaldnes AB, Lund (Sweden)); Eriksson, Ylva; Holmstroem, David (Lund Univ., Lund (Sweden))

  2010-04-15

  At NSR in Helsingborg, Sweden, organic household waste is digested and converted into biogas and bio-fertiliser. The incoming waste contains a small fraction of non-sorted waste such as plastics, metal and paper. These materials, especially plastics, can cause operational problems in the digester and pollution of the bio-fertiliser. In order to separate these particles from the digestion substrate, the waste requires pre-treatment. For two years, a screw press has been applied for pre-treating the waste at NSR. In the pre-treatment process, food waste is grounded and mixed with water to form a slurry. The slurry is separated into a dry fraction (reject) and a liquid fraction in the press. The liquid fraction is the digestion substrate and is sent to the digester while the reject is sent to combustion. Though, the separation in the screw press is not complete and thus organic, easily degradable matter ends up in the reject. In order to evaluate the efficiency in the screw press and to estimate the loss of easily degradable matter (and thus loss of methane), an assessment of the mass- and energy balances was carried out. The composition of the in- and outgoing fractions was analysed with the purpose of determining the distribution of organic material in the two outgoing fractions. The methane potential in the liquid fraction was compared with the methane potential in the slurry so as to estimate the loss of methane. The results of the mass balances showed that 63 % of the organic material that enters the screw press ends up in the liquid fraction and 37 % ends up in the reject. One ton of waste that enters the pre-treatment facility will eventually result in 1.5 tons of liquid and 0.2 tons of reject. Analysis of the composition was carried out in the slurry, the liquid fraction and the reject. These analyses showed that the liquid fraction contains a higher concentration of easily degradable matter such as fat and protein than the reject. In the incoming material, as well as in the reject, visual plastic objects and large fibres were present, while no visual large particles occurred in the liquid fraction. Analyses of the methane yield in the three streams showed that the liquid fraction has the highest methane potential. However, a considerable amount of methane can be produced from the reject and thus, a large amount of potential methane is lost in the present situation. Approximately 65 % of the methane that potentially can be produced in the slurry can be produced from the liquid fraction. Methane is a gas with a high energy value and can be converted to vehicle fuel. The energy in the reject is converted into heat and electricity when combusted in a combined heat and power plant. Just over 12 GWh of methane could be produced from digestion of the slurry. The corresponding energy production from the liquid fraction is 8 GWh. From combustion of the reject, almost 2 GWh of electricity can be produced and close to 4 GWh of heat. The total amount of energy that can be produced by applying the screw press is therefore larger when the screw press is applied. However, the energy in the gas is considered as a higher form of energy and the selectivity in the screw press should therefore be increased in order to achieve a higher methane production from the liquid fraction. Though, pre-treatment in the screw press gives benefits in terms of increased operational stability and a possibility to use the digestion sludge as a bio-fertiliser. A lab scale study was carried out in order to investigate the possibilities of increasing the methane production from the liquid fraction. By increasing the temperature in the mixing tank, more fat can be dissolved in the liquid phase in the slurry and be separated to the liquid fraction. According to the results of the study, the energy production could increase with close to 40 % if the fat concentration in the liquid fraction is increased by 35 %. Experiments carried out with electroporation of the waste show that an increase of the dissolved organic matter can possibly be achieved but th at t

 5. Evaluation and development of methods for determining methane emissions from biogas plants - Literature Study; Vaerdering och utveckling av maetmetoder foer bestaemning av metanemissioner fraan biogasanlaeggningar - Litteraturstudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Holmgren, Magnus Andreas (SP, Boraas (Sweden)); Willen, Agnes; Rodhe, Lena (JTI, Uppsala (Sweden))

  2011-11-15

  Previous work in areas such as framework of voluntary commitment shows that there is a need for techniques for measurement of methane and other greenhouse gases from various sources in the handling of organic residuals. There are no established methods for determining for instance emissions of methane from open or partially open tanks and cisterns, typically residue storage and the like. This report gives results from Phase 1 of this project, in which literary studies, market research studies, interviews and site visits have been made to identify a number of methods applied for the determination of emissions from open areas, such as liquid surfaces, but also land. Focus is on methods that can be applied to plants for biological treatment, which also includes the water treatment process at the treatment plants, but also the procedures used in measurements on land, landfills and processing plants are studied. First, the report gives a brief overview of a large number of measurement methods, where more detailed descriptions of four methods are given. The four methods are considered to be the most promising to pursue in the following phases of the project: - chamber technology; - sampling hood; - plume measurement with DIAL (Differential Absorption Lidar); - air input in a covered storage.

 6. Optimized production of vehicle gas - an environmental and energy system analyses of Soederaasens biogas plant.; Systemoptimerad produktion av fordonsgas - En miljoe- och energisystemanalys av Soederaasens biogasanlaeggning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lantz, Mikael; Ekman, Anna; Boerjesson, Paal

  2009-06-15

  In this study, an environmental and energy system analysis for a specific biogas plant is presented as well as suggestions and cost calculations for measures that could be implemented in order to optimise the system. The overarching purpose is also to present a model for similar studies of specific biogas plants. The analysis performed includes direct effects such as use of energy and emissions from the production of biogas, upgrading to vehicle gas, transport of substrate and digestate and storage and handling of digestate. Furthermore, indirect effects such as reduced methane leaching from conventional storage of manure, replacement of mineral fertilizers with digestate etc. are included as well. The energy balance for production and distribution of vehicle gas from Soederaasens biogas plant is calculated to 5,5 which could be compared to the energy balance for ethanol from wheat which is normally between 2 and 3. The greenhouse gas emissions are 16 gram CO{sub 2}-ekv./kWh, approximately 95 % lower compared to gasoline. In comparison, ethanol from wheat and RME reduce the emissions with some 80 % and 65 % respectively. The result is mainly affected of the methane leakage from the upgrading plant, reduced emissions of N{sub 2}O when digestate replaces mineral fertilizers and the assumptions made of how the electricity used in the system was produced. Regarding eutrophication, the emissions are calculated to 6 gram NO{sub 3}--ekv./kWh, primarily originating from storage and handling of digestate, which is somewhat lower than the reported emissions from production of ethanol and RME. Covering the digestate storages and produce process heat with wood chips, measures estimated to be cost neutral or even profitable for the biogas producer, is calculated to reduce the emissions of greenhouse gases to -13 gram/kWh. If all measures identified would be implemented, the emissions are reduced with 120 % with an extra cost of some 0.01 SEK/kWh vehicle gas

 7. Safety analysis of final disposal of nuclear waste - significance, development and challenges; Saekerhetsanalys av slutfoervaring av kaernavfall - roll, utveckling och utmaning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Andersson, Kjell; Norrby, Soeren; Simic, Eva; Wene, Clas-Otto

  2007-05-15

  The report starts with a review of the role and development of safety assessments from the middle of the 70's up until today. Then follows a section on how the assessment is performed today. The demands from the licensing authorities is then described. The report ends with a chapter on conclusions and reflections.

 8. Determination of ground water flow using dilution technique. Modification of equipment and supplementary field measurements; Bestaemning av grundvattenfloedet med utspaedningsteknik. Modifiering av utrustning och kompletterande faeltmaetningar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gustafsson, Erik [Geosigma AB, Uppsala (Sweden)

  2002-12-01

  Equipment for in-situ measurements of ground water flow was modified and improved. Performance data on the dilution sond are discussed in the report, as well as possibilities for further improvements of the equipment. The most important results and conclusions from the tests are: If an accuracy of 10% is acceptable, the lowest measurable flow rate is of the order of 10{sup -11} m/s in fractured granite. Low flows take long time to measure. Measuring the flow through a section with hydraulic conductivity 10{sup -8} at the gradient 0.01 will take 30-50 days in a 110 mm borehole. A 56 mm borehole will need half that time. The optical in-situ measurement of trace element concentration is disturbed, in particular at the beginning of the measurement, by sedimenting particles that have loosened when the sond was lowered into the borehole. The background transmission T{sub b} is a measure of the amount of disturbing particles in the measurement section and is present, as a constant, in the calibration equation. By delaying the trace element injection until the variation of T{sub b} is less than 7.5x10{sup -3} /h the disturbance from sedimenting particles is negligible. The field measurements were performed without problems in 2 m long sections with hydraulic conductivity around 10{sup -7} - 10{sup -8} m/s. The measured flow rates were in the interval 10{sup -8} - 10{sup -9} m/s. Good correlations were established between changes in ground water flow and measured changes in the hydraulic gradient in the test area. Indirect comparisons with hydraulic tests also show small differences, inside the margin of error for the methods.

 9. Oral bioavailability of arsenic, antimony and a selection of metals in ashes; Oral biotillgaenglighet av arsenik, antimon och ett urval av metaller i askor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Carlsson, Christel; Bendz, David; Jones, Celia

  2008-06-15

  In an earlier study, financed by Varmeforsk, 'Q4-238 Environmental guidelines for reuse of ash in civil engineering applications', the total content of arsenic and lead was shown to determine whether or not reuse of some of the ashes in construction work is feasible. The model used to calculate the guidelines uses the total concentration of metals to evaluate the health risks resulting from exposure to the ashes. The use of total concentration can lead to overly conservative risk assessments if a significant fraction of the total metal content is not bioavailable. Better precision in the risk assessment can be given by the use of the bioavailable fraction of arsenic and lead in the model. As a result, ashes which are rejected on the basis of total metal concentration may be acceptable for use in engineering construction when the assessment is based on the bioavailable fraction. The purpose of the study was to (i) compile information on the oral bioavailability of arsenic, antimony and a selection of metals in ashes and similar materials, and on in vitro methods for determination of oral bioavailability, and (ii) experimentally estimate oral bioavailability of arsenic, antimony and some metals in a selection of ashes by analysis of the gastrointestinal bioaccessibility of these elements. The investigated elements were antimony, arsenic, lead, cadmium, copper, chromium, nickel and zinc. In the literature study performed within the project a number of static and dynamic in vitro methods simulating gastrointestinal processes of contaminants were compiled. The methods include one or several segments, i.e. mouth, stomach and intestine. Among the compiled methods, the RIVM (Rijksinstituut voor volksgesundheid en milieu) in vitro method was used in the experimental part of the project. The advantages with the method was that: the method to a high degree mimicked the human gastrointestinal processes (the method included three segments mouth, stomach, and intestine); . the method was relatively simple; . the method could include an anaerobic step if needed; the method could include food; knowledge of the method existed in Sweden; and the method had been compared and evaluated in a scientific publication. In the experimental part of the study the bioaccessibility of antimony, arsenic, lead, cadmium, chromium, copper, nickel and zinc in seven different ashes at two different particle size fractions (<63 mum and <2 mm) was investigated. These fractions were chosen to represent voluntary (<2 mm) and involuntary (<63 mum) ingestion of ash. The investigated ashes were produced in different incineration plants and represented different categories, i.e. type of ash (fly ash or bottom ash), fuel and incinerator. In the experimental part the influence of total concentration of the elements on their bioaccessibility was also investigated, as well as the influence of particle size fraction on total content of the elements. The influence of type of ash on both bioaccessibility and total concentration of the specific elements was also investigated. The bioaccessible fraction of antimony, arsenic, cadmium, chromium, copper, lead, nickel and zinc in a selection of ashes showed a higher variation between the different elements than between the different ashes. With the exception of arsenic in two of the investigated ashes, the bioaccessible concentration was substantially less than the total concentration of all elements in all ashes. The bioaccessible fraction of arsenic was high both in fly ashes (>85%) and in bottom ashes (40-85%). The bioaccessible fraction of lead was also relatively high and varied between 14 and 60% in the different ashes. Cadmium also had a high bioaccessible fraction which varied between 50-75% in the investigated ashes. The bioaccessible fraction of chromium was much smaller compared to the bioaccessible fraction of the other elements, and was with two exceptions less than 12%. The bioaccessible fraction of copper was relatively high and varied between 20 and 70% in the different ashes. In this study, particle size fraction only had an effect on the bioaccessible fraction of arsenic, chromium, and copper. For these elements, bioaccessibility was higher in the smaller particle size fraction representing involuntary ingestion. Particle size fraction also had an effect on the total concentration of cadmium, nickel, antimony and zinc, with higher total concentrations in the smaller particle size fraction. Total concentration only had an effect on the bioaccessible fraction of arsenic, copper and lead, with higher bioaccessible fractions at lower total concentrations. The type of ash had an influence on the bioaccessible fraction of arsenic, cadmium, chromium and antimony, with a higher bioaccessible fraction of arsenic, chromium and antimony in fly ashes compared to in bottom ashes, and a higher bioaccessible fraction of cadmium in bottom ashes compared to in fly ashes.

 10. Biological effects in limed forests; Biologiska effekter i kalkad skog. Aarsrapport 1998. Effektuppfoeljning av Skogsstyrelsens program foer kalkning och vitaliseringsgoedsling av skogsmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Larsson, Per-Erik; Akselsson, Cecilia; Bengtsson, Roland; Bjelke, Ulf

  1999-10-01

  The Swedish Board of Forestry experimental work with liming and vitalising (nutrient compensation) of forest soil includes an extensive review program of the effects of this work. Results from the experimental work are presented in annual reports. This report gives an account of the review program carried out to indicate the results of the biological effects. The studies are performed within the Swedish Board of Forestry's large-scale experiments with the liming and vitalising fertilisation of forest soil. The report covers the time period, or parts of the period, from 1991 to 1998. The results in short are as follows: (1) Benthic invertebrate: The investigation revealed that a dose of 3 tonnes per hectare was insufficient to have a substantial effect on the fauna in acidified streams during the first seven years after treatment. An increase in the number of species and taxon or larger bio-diversity could not be confirmed. No indications of harmful effects on the fauna, caused by high lime concentrations, were found., (2) Benthic algae: Changes to benthic flora in streams after soil treatment was minimal. The total number of species increased slightly after lime treatment. At the same time the number of acid indicating species diminished. In other words, the decrease in acidity has improved the water quality. No negative effects, as a result of soil treatment were found., (3) Nutritional status in needles: The trees reacted quickly to the treatments. The soil treatment led to an increase in levels of calcium in the needles. Treatment using wood ash and the vitalising agent 'Skogvital' led to an increase in calcium and boron levels. Treatment using a mixture of wood ash and lime resulted in increased magnesium and manganese levels. Samples were taken one and three years respectively after treatment. A longer period of time is required to carry out a detailed evaluation of the nutritional status of the needles., and (4) Tree vitality: It is not possible to identify any variations in needle loss comparing limed areas and untreated reference areas during the six-year study. Similarly in the observation areas set up by the Swedish Board of Forestry, there was no evidence of any reductions in needle loss in spruce forest during the test period.

 11. Evaluation and optimization of a method for pretreatment of sorted household wastes for biogas production; Utvaerdering och optimering av metod foer foerbehandling av kaellsorterat hushaallsavfall till biogasproduktion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bohn, Irene (NSR AB, Helsingborg (Sweden)); Carlsson, My (AnoxKaldnes AB, Lund (Sweden)); Eriksson, Ylva; Holmstroem, David (Lund Univ., Lund (Sweden))

  2010-04-15

  At NSR in Helsingborg, Sweden, organic household waste is digested and converted into biogas and bio-fertiliser. The incoming waste contains a small fraction of non-sorted waste such as plastics, metal and paper. These materials, especially plastics, can cause operational problems in the digester and pollution of the bio-fertiliser. In order to separate these particles from the digestion substrate, the waste requires pre-treatment. For two years, a screw press has been applied for pre-treating the waste at NSR. In the pre-treatment process, food waste is grounded and mixed with water to form a slurry. The slurry is separated into a dry fraction (reject) and a liquid fraction in the press. The liquid fraction is the digestion substrate and is sent to the digester while the reject is sent to combustion. Though, the separation in the screw press is not complete and thus organic, easily degradable matter ends up in the reject. In order to evaluate the efficiency in the screw press and to estimate the loss of easily degradable matter (and thus loss of methane), an assessment of the mass- and energy balances was carried out. The composition of the in- and outgoing fractions was analysed with the purpose of determining the distribution of organic material in the two outgoing fractions. The methane potential in the liquid fraction was compared with the methane potential in the slurry so as to estimate the loss of methane. The results of the mass balances showed that 63 % of the organic material that enters the screw press ends up in the liquid fraction and 37 % ends up in the reject. One ton of waste that enters the pre-treatment facility will eventually result in 1.5 tons of liquid and 0.2 tons of reject. Analysis of the composition was carried out in the slurry, the liquid fraction and the reject. These analyses showed that the liquid fraction contains a higher concentration of easily degradable matter such as fat and protein than the reject. In the incoming material, as well as in the reject, visual plastic objects and large fibres were present, while no visual large particles occurred in the liquid fraction. Analyses of the methane yield in the three streams showed that the liquid fraction has the highest methane potential. However, a considerable amount of methane can be produced from the reject and thus, a large amount of potential methane is lost in the present situation. Approximately 65 % of the methane that potentially can be produced in the slurry can be produced from the liquid fraction. Methane is a gas with a high energy value and can be converted to vehicle fuel. The energy in the reject is converted into heat and electricity when combusted in a combined heat and power plant. Just over 12 GWh of methane could be produced from digestion of the slurry. The corresponding energy production from the liquid fraction is 8 GWh. From combustion of the reject, almost 2 GWh of electricity can be produced and close to 4 GWh of heat. The total amount of energy that can be produced by applying the screw press is therefore larger when the screw press is applied. However, the energy in the gas is considered as a higher form of energy and the selectivity in the screw press should therefore be increased in order to achieve a higher methane production from the liquid fraction. Though, pre-treatment in the screw press gives benefits in terms of increased operational stability and a possibility to use the digestion sludge as a bio-fertiliser. A lab scale study was carried out in order to investigate the possibilities of increasing the methane production from the liquid fraction. By increasing the temperature in the mixing tank, more fat can be dissolved in the liquid phase in the slurry and be separated to the liquid fraction. According to the results of the study, the energy production could increase with close to 40 % if the fat concentration in the liquid fraction is increased by 35 %. Experiments carried out with electroporation of the waste show that an increase of the dissolved organic matter can possibly be achieved but th at the energy input that is required exceeds the benefit. The conclusion is that the screw press is efficient in separating unwanted material but that improvements are required in order to minimise the loss of methane

 12. Lanseringen och etableringen av ett socialt problem : En analys av debatten om ledarkulturen inom svensk landslagsgymnastik i Dagens Nyheter 2012–2013

  OpenAIRE

  2015-01-01

  The launching and establishment of a social problem: An analysis of the debate on Swedish national level gymnastics in Dagens Nyheter 2012-2013 In 2012 Sweden’s largest daily newspaper, Dagens Nyheter, published a number of articles on the state of affairs in Swedish national level gymnastics. In these articles, ex-gymnasts, coaches, parents and physicians stepped forward and testified about recurrent wrongdoings and abuse against young (particularly) female gymnasts. In response to the criti...

 13. Investigation of industrial gateways - evaluation of energy losses and the function of air curtains; Utvaerdering av industriportar - bedoemning av energifoerluster och luftridaaers funktion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Toernstroem, Tobias; Quicklund, Henrik; Axell, Monica

  2005-07-01

  The need for reducing the energy usage and in particular the electricity-usage is increasing. Every year lot of energy is wasted when using industrial gates. It is therefore important to examine this energy loss and to evaluate solutions for preventing or reducing this occurrence. In order to design good solutions that provide the desired climate in the premise and at the same time save energy we need knowledge on how a certain parameter affects the leakage of the surrounding air into the building. The purpose of this project was to examine the energy losses that arise when using industrial gates and to evaluate solutions to reduce these losses. Numerical calculations have been applied to evaluate the following parameters effect on the air exchange through the opening; temperature difference between the building and the surrounding, the size of the gate and the size of the building. For examine the function of the air curtain the inlet velocity, the width and the inlet turbulence intensity were evaluated. The CFD calculations have been complemented with the energy simulation program Simulink and also compared with measurements from previous studies. The results show a good agreement between the CFD and the Simulink calculation after the adjustment of a coefficient in Simulink. The size of the building did not affect the energy exchange through the gate. For each gate size there is an optimal inlet velocity and width of the air curtain that results in lowest energy exchange through the gate. When dimensioning the air curtains the impulse force of the air curtain should be used since it combines the velocity and width. It was also concluded that of two air curtains with the same impulse force the wider curtain is the most efficient. With a correct installed and dimensioned air curtain it is possible to achieve an energy saving of approximately 60-85 percent.

 14. Characterization of solid heterogeneous waste fuel - the effect of sampling and preparation method; Karaktaerisering av fasta inhomogena avfallsbraenslen - inverkan av metoder foer provtagning och provberedning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wikstroem-Blomqvist, Evalena; Franke, Jolanta; Johansson, Ingvar

  2007-12-15

  The aim of the project is to evaluate the possibilities to simplify the methods used during sampling and laboratory preparation of heterogeneous waste materials. Existing methods for solid fuel material is summarized and evaluated in the project. As a result of the project two new simplified methods, one for field sampling and one for laboratory preparation work has been suggested. One large challenge regarding waste sampling is to achieve a representative sample due to the considerable heterogeneity of the material. How do you perform a sampling campaign that will give rise to representative results without too large costs? The single largest important source of error is the sampling procedure, equivalent to about 80% of the total error. Meanwhile the sample reduction and laboratory work only represents 15 % and 5 % respectively. Thus, to minimize the total error it is very important that the sampling is well planned in a testing program. In the end a very small analytical sample (1 gram) should reflected a large heterogeneous sample population of 1000 of tons. In this project two sampling campaigns, the fall of 2006 and early winter 2007, were conducted at the waste power plant Renova in Gothenburg, Sweden. The first campaign consisted of three different sample sizes with different number of sub-samples. One reference sample (50 tons and 48 sub-samples), two samples consisting of 16 tons and 8 sub-samples and finally two 4 tons consisting of 2 sub-samples each. During the second sampling campaign, four additional 4 ton samples were taken to repeat and thus evaluate the simplified sampling method. This project concludes that the simplified sampling methods only consisting of two sub-samples and a total sample volume of 4 tons give rise to results with as good quality and precision is the more complicated methods tested. Moreover the results from the two sampling campaigns generated equivalent results. The preparation methods used in the laboratory can as well be simplified, especially by effective sample and particle size reduction through gradually grinding processes. Consequently, the plant owner can reduced their cost for each sampling campaign by using the simplified methods described in this project. A finding that either can be used to lower the cost for waste sampling or to increase the number of samples and sampling frequency which will increase the plant owners knowledge about the waste composition, properties and qualities. Increased quality and an even quality of the waste mixture has an large impact on the life cycle cost of the plant since it's affect the accessibility as well as the cost of maintenance.

 15. Follow-up of availability for cogeneration- and heating plants - a joint platform of experiences; Uppfoeljning av tillgaenglighet inom vaerme- och kraftvaermeverk - en branschgemensam plattform av erfarenheter

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hedberg, Mats; Sfiris, George [Vattenfall Utveckling AB, Stockholm (Sweden); Andersson, Sven-Olof; Pettersson, Lasse [Vattenfall Energisystem AB, Stockholm (Sweden)

  2000-01-01

  The report before is a co-operation between Vattenfall Utveckling AB and Vattenfall Energisystem AB. Together with five biomass fueled heat plants or combined heat and power plants a database of operating experience from the operating seasons 1997-98 was built up. The plants that have contributed to the project are Haesselby Kraftvaermeverk, Naessjoe Kraftvaermeverk, Motala Vaermeverk, Kraftvaermeverket Heden 2 in Karlstad and Flintraennans Fjaerrvaermecentral in Malmoe. Even though all plants are biomass fueled, they still represent different techniques and sizes. With support of the data program TGU (Till Gaenglighets Uppfoeljning = Availability Follow-up) all faults that have an effect on the availability performance are registered by the staff on each plant. The data has been sent to Vattenfall where all fault events have been translated from the locally used terms to a common system standard according to the German KKS (Kraftwerk-Kennenzeichensystem). The data has been entered into a joint Microsoft Access database where all fault events from all plants can be saved and compared. The database also presents various search and report possibilities. The overall goal with this project was to create a platform to be able to structurally analyze unavailability and thereby on the long run increase the profitability for the owners of the plants. Even if the contents of the database still not are sufficient to draw any general conclusions from, the goals have been met. In spite of the fact that there have been problems in the course of the project, a functioning working routine has been prepared. If more plants will join in the second stage of the project, surely more valuable experiences will be brought back to the owners of the plants. The report period include all 1997 and 1998 (for Flintraennan and Motala only 1998). The observation period was 51,312 hours counted as calendar time, excluding revision periods. During that time a total of 201 faults have occurred which led to production losses. That corresponds to 40 faults per plant. The faults have caused a time of fault for 2,891 hours, which gives an average unavailability of 5.6% for the plants. Please note that the unavailability only applies for operation with the main fuel. Even reduced redundancy at doubled system is part of the shown figure. Though, only five plants took part in this project, it is difficult to draw any general conclusions for different types of plants. For this information will be needed from more plants that all have similar fuel, combustion and boiler system. From the base in this project following items ought to be noted: * The greatest threat against the plants is a large-scale fire. Inspection of fire prevention arrangements and modifications of plants to prevent fire, call out and check the fire, ought to be noticed; * Erosion and corrosion problems in tubes ought to be noticed when the plants are running and at inspection of the plants; * Predictive maintenance and dimensioning of chain driven rotary feeders and ash and slag handling ought to be noticed.

 16. System analysis of energy utilization from waste - evaluation of energy, environment and economy. Summary report; Systemanalys av energiutnyttjande fraan avfall - utvaerdering av energi, miljoe och ekonomi. Oeversiktsrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sundqvist, Jan-Olov; Granath, Jessica [IVL Swedish Environmental Research Inst. Ltd., Stockholm (Sweden); Frostell, Bjoern; Bjoerklund, Anna; Eriksson, Ola [Royal Inst. of Tech., Stockholm (Sweden). Dept. of Chemical Engineering and Technology; Thyselius, Lennart; Baky, Andras [Swedish Inst. of Agricultural and Environmental Engineering, Uppsala (Sweden); Carlsson, Marcus [Swedish Univ. of Agricultural Sciences, Uppsala (Sweden). Dept. of Economics

  1999-12-01

  Energy, environmental, and economic consequences of different management systems for municipal solid waste have been studied in a systems analysis. In the systems analysis, different combinations of incineration, materials recycling of separated plastic and cardboard containers, and biological treatment (anaerobic digestion and composting) of easily degradable organic waste, were studied and also compared to landfilling. In the study a computer model (ORWARE) based on LCA methodology was used. Case studies were performed for three different municipalities: Uppsala, Stockholm, and Aelvdalen. The following parameters were used for evaluating the different waste management options: consumption of energy resources, global warming potential, acidification, eutrophication, photo oxidant formation, heavy metal flows, financial economy and welfare economy, where welfare economy is the sum of financial economy and environmental economy. The study shows that reduced landfilling to the benefit of an increased use of energy and material from waste is positive from an environmental and energy as well as economic aspect. This is mainly due to the fact that the choice of waste management method affects processes outside the waste management system, such as production of district heating, electricity, vehicle fuel, plastic, cardboard, and fertiliser. This means that landfilling of energy-rich waste should be avoided as far as possible, both because of the the environmental impact, and because of the low recovery of resources. Incineration should constitute a basis in the waste management systems of the three municipalities studied, even if the waste has to be transported to a regional facility. Once the waste is collected, longer regional transports are of little significance, as long as the transports are carried out in an efficient manner. Comparing materials recycling and incineration, and biological treatment and incineration, no unambiguous conclusions can be drawn. There are benefits and drawbacks associated with all these waste management options. Materials recycling of plastic containers is comparable to incineration from a welfare economic aspect, but gives less environmental impact and lower energy use - on condition that the recycled plastic replaces virgin plastic. Materials recycling of cardboard containers is comparable to incineration concerning welfare economy and energy, but has both environmental advantages and disadvantages. Anaerobic digestion of easily degradable waste gives a higher welfare economic cost than incineration, and has both environmental advantages and disadvantages. Conclusions regarding energy use depends upon how the biogas is used. Composting of easily degradable waste is comparable to anaerobic digestion from a welfare economic aspect, but gives higher energy use and environmental impact.

 17. Use and treatment of wastewater in vegetation filters of Salix. Final report; Utnyttjande och rening av avloppsvatten i vegetationsfilter av Salix. Slutrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Perttu, Kurth; Aronsson, Paer [Swedish Univ. of Agricultural Sciences, Uppsala (Sweden). Dept. of Short Rotation Forestry

  2000-11-01

  The general aim of the project was to combine municipal wastewater treatment using willow vegetation filters (WVF) with the production of biomass for energy purposes. The investigation contains two subprojects: (1) Determination of nitrogen and water uptake by WVF as a function of distance from the distribution points and the number of interjacent stools, and (2) Investigation of inconveniences and sanitary risks when irrigating WVF with municipal wastewaters.

 18. Konstruktiva och destruktiva former av språklig kommunikation i moderna arbetsorganisationer : - En teoretisk undersökning med kompletterande fallstudier av Leksands vårdcentral och Mora vårdcentral

  OpenAIRE

  Lersten, Jonas

  2006-01-01

  A main aim with the essay “Constructive and destructive forms of language communication in modern work organizations” is to try to develop methods which can be used to measure and classify different forms of language communication. Methods that hopefully also can be used for analysis of in which ways dominating language communication forms affects employees health in modern work organizations.Quantitative methods have chiefly been used in the essay. A questionnaire study based on sociological...

 19. Jeans - blå byxor och drömmar i denim : en studie av aktörer på jeansmarknaden och skapandet av symbolvärden

  OpenAIRE

  Tyllström, Anna; Wreder, Malin

  2009-01-01

  The blue denim trousers called jeans are extremely common. They are worn by men and women, for different occasions, in most countries. Jeans can be casual or high fashion, cheap or expensive and mean a lot of different things for their users. In this paper we focus on the shaping of jeans as a commodity, and as carriers of symbolic values. We try to map different actors involved in the production of jeans, to show how they influence and try to organize the market for jeans. Following a pair o...

 20. Psycho-acoustical valuation of pleasant and less perceptible sound characters in wind turbine noise; Psyko-akustisk vaerdering av behagliga och mindre maerkbara ljudkaraktaerer i vindkraftverksljud - interaktiv utvaerdering och akustisk beskrivning av den skvalpande karaktaeren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Persson Waye, Kerstin; Agge, Agneta

  2001-03-01

  The report describes phase 3 in the ongoing project 'Perception and annoyance of wind turbine sounds'. The overall aim of the project is to increase the knowledge of annoyance and perception of wind turbine sounds in order for the industry to optimise wind turbine constructions. The specific aim for phase 3 was to evaluate the most noticeable and annoying psycho-acoustical character described as 'lapping'. The lapping characteristic was evaluated in experimental studies comprising in total 24 test subjects. With the object to obtain a pleasant sound test subjects were asked to vary four parameters related to the psycho-acoustical perception of 'lapping' in the original sound. The variations of parameters were carried out using an interactive sound processing system and done in such a way so the resulting sound always had a constant dBA level. The resulting values of three of the four parameters were significantly different compared to the original sound. A pleasant sound thus had low contents of the different lapping characteristics. While no difference was found between the original sound and the resulting sound with regard to the equivalent frequency spectra, some differences could be detected using Zwickers loudness calculations. Some differences may be attributed to a lower degree of roughness in the 'pleasant sound'. It is however more likely that the difference between the noises as regard the content of specific loudness in the frequency range of 1270 to 3150 may be of greater importance. Analysis of conventional acoustical measures were not sufficient to predict subjects perception of noticeable and unpleasant characteristics in wind turbine sounds. Further analysis should be pursued of how to best describe an unpleasant or pleasant wind turbine sound.

 1. Status, remaining service-life and quality assurance of PP-materials in flue-gas applications; Status, kvarvarande livslaengd och kvalitetssaekring av PP-material i anlaeggningar foer rening och kondensering av roekgaser

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jacobson, Karin

  2011-10-15

  Background: The project is intended to provide a better understanding of how the service life of PP-materials is affected when used in flue-gas applications. It intends to form a basis for the development of relevant techniques and a methodology from which it is possible to give advice and guidance so that the quality of PP-materials can be ensured for a given desired service life. In addition it aims as being able to assess the status and remaining life of PP-materials in current components. Project outline - An inventory, contact and choice of facilities for closer cooperation. Plants with high proportions of PP in the equipment have been prioritised. - Visits to the chosen sites during shut-down periods for inspection and collection of samples from different PP details for further analysis in the laboratory. Collection of operating data and experiences of the use of PP (operating time/exposure conditions in different parts, component substitutions that have been made, etc.). - Systematic studies of the processes and mechanisms for stabiliser consumption over time. - Developing methods and methodology on which advice and guidance can be based so that the quality of PP-materials can be ensured for a given desired service life. The goal is to be able to assess the status and remaining service-life of the PP-materials in flue-gas applications. Results and Conclusions: It has been found that corrosion is relatively rare and that the main factors limiting the use and longevity of polypropylene are the thermal properties (thermal expansion and heat distortion). Leaching of stabilisers from the material is also commonly found but only a few cases of oxidative degradation, as a result of this, have been observed. An important part of the project has been to develop techniques and methodologies to assure the quality PP-material for a desired service life, and to assess the status and remaining life of the PP- materials in flue-gas applications. To do this, samples that had been exposed in the Brista and Igelsta works for an earlier Vaermeforsk Project (Materials for flue gas condensation, Stage 2, M4-303, 2004) were very useful for this. Here the OIT method, which has traditionally been the most commonly used to assess the remaining service life with respect to stabiliser concentration, was compared with FTIR and FTIR line-scan. It turned out that, especially the latter method, gives a clearer and fuller picture of the remaining amount of stabiliser than OIT. It also has the potential to be even more sensitive by further method development. However, none of the methods can provide a clear picture of the remaining life. It turned out that one material which would have been recommended to be taken out of service after only eight months in operation (according to all three techniques) survived another 3 years without detecting even the smallest decline in material properties. News value The results from the method development are interesting not only for the use of PP in flue-gas applications, but for all environments where PP is used. Further development of the line-scan FTIR technique may provide new opportunities for more correct lifetime predictions.

 2. Harvesting wood fuels from mixed stands of hard- and softwood on forest and agricultural land. Final report; Uttag av traedbraensle ur blandbestaand av loev- och barrtraed vaexande paa skogs- och aakermark. Slutrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Johansson, Tord [Swedish Univ. of Agricultural Sciences, Uppsala (Sweden). Dept. of Forest Management and Products

  2001-12-01

  The aim was to study the growth of birches (Betula pendula Roth and Betula pubescens Ehrh.) and Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) in mixed stands of birch and spruce, and in pure stands of Norway spruce. Data from nine localities have been analysed. The trials were spread between lat. 56 and 60 deg N. The experiment was established on eight localities in Sweden. Plots in mixed stands of 20-32-year-old birches and Norway spruces were established in 1983-84. Number of stems per hectare, height and diameter of the stems was registered. Then two treatments were made. On a locality all birches in a plot were cut to make pure spruce stands. In another plot 500 birches per hectare were left in the spruce stand for establishing mixed stands. The established stands were then measured. The stands were examined five years later. Stem number, height and diameter was registered. Small corrections in the stands were made eg. birch sprouts were cut and some spruces were cut. In 1996-1998 the stands were examined again. The birch shelter was cut and measured. On one shelter plot per locality 100 birches per hectare was left. The birch shelter was left for making timber production of good quality. The shelter should be cut when the birches are about 60 years old. By the results given in the study there is obvious that MAI for Norway spruce growing for 13-15 years under shelter is lower, 7.2 m{sup 3}/ha/year than for pure spruce stand, 7.9. However the total MAI including birch in the shelter was 11.5 compared with 7.9 m{sup 3}/ha/year in pure spruce stands. Corresponding MAI for biomass in shelter and pure spruce stands was 3.8 and 4.2 ton d.w./ha/year. Total MAI was 6.4 and 4.2 ton/ha/year. A practical implication of the study is that removal of birches when creating mixed stands has too small dimensions for harvesting pulp wood or fuel wood. In the end of the rotation period for mixed stands the birch stems were 16 cm at breast height. These birches could be used as pulp wood or biofuel. In the present study the amount was 79 m{sup 3}/ha or 48 ton/ha.

 3. RDandD Programme 2010. Programme for research, development and demonstration of methods for the management and disposal of nuclear waste; Fud-program 2010. Program foer forskning, utveckling och demonstration av metoder foer hantering och slutfoervaring av kaernavfall

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2010-09-15

  The RD and D programme 2010 gives an account of SKB's plans for research, development and demonstration during the period 2011-2016. SKB's activities are divided into two main areas - the programme for Low and Intermediate Level Waste (the Loma program) and the Nuclear Fuel Program. The RD and D Programme 2010 consists of five parts: Part I: Overall Plan, Part II: Loma program, Part III: Nuclear Fuel Program, Part IV: Research on analysis of long-term safety, Part V: Social Science Research. The 2007 RD and D programme was focused primarily on technology development to realize the final repository for spent nuclear fuel. The actions described were aimed at increasing awareness of long-term safety and to obtain technical data for application under the Nuclear Activities Act for the final repository for spent fuel and under the Environmental Code of the repository system. Many important results from these efforts are reported in this program. An overall account of the results will be given in the Licensing application in early 2011. The authorities' review of RD and D programme in 2007 and completion of the program called for clarification of plans and programs for the final repository for short-lived radioactive waste, SFR, and the final repository for waste, SFL. This RD and D program describes these plans in a more detailed way

 4. Potential utilization of biomass in production of electricity, heat and transportation fuels including energy combines - Regional analyses and examples; Potentiell avsaettning av biomassa foer produktion av el, vaerme och drivmedel inklusive energikombinat - Regionala analyser och raekneexempel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ericsson, Karin; Boerjesson, Paal

  2008-01-15

  The objective of this study is to analyse how the use of biomass may increase in the next 10-20 years in production of heat, electricity and transportation fuels in Sweden. In these analyses, the biomass is assumed to be used in a resource and cost efficient way. This means for example that the demand for heat determines the potential use of biomass in co-generation of heat and electricity and in energy combines, and that the markets for by-products determine the use of biomass in production of certain transportation fuels. The economic conditions are not analysed in this study. In the heat and electricity production sector, we make regional analyses of the potential use of biomass in production of small-scale heat, district heat, process heat in the forest industry and electricity produced in co-generation with heat in the district heating systems and forest industry. These analyses show that the use of biomass in heat and electricity production could increase from 87 TWh (the use in 2004/2005, excluding small-scale heat production with firewood) to between 113 TWh and 134 TWh, depending on the future expansion of the district heating systems. Geographically, the Stockholm province accounts for a large part of the potential increase owing to the great opportunities for increasing the use of biomass in production of district heat and CHP in this region. In the sector of transportation fuels we applied a partly different approach since we consider the market for biomass-based transportation fuels to be 'unconstrained' within the next 10-20 years. Factors that constrain the production of these fuels are instead the availability of biomass feedstock and the local conditions required for achieving effective production systems. Among the first generation biofuels this report focuses on RME and ethanol from cereals. We estimate that the domestic production of RME and ethanol could amount to up to 1.4 TWh/y and 0.7-3.8 TWh/y, respectively, where the higher figure describes future opportunities. The analysis of biofuels produced using second-generation technology focuses on the design of energy combines and the physical conditions for utilising the produced heat in the district heating systems. Since we consider the utilisation of district heating systems as heat sinks to be relatively limited, it is of great importance to design the energy combines so that the heat production is limited. This can be achieved through good heat integration and optimisation of the biofuel production. Taking the development over the past few years and current policy instruments into account, we find it realistic that the use of biomass in heat and electricity production will increase in line with our estimates, i.e. by 30-50% within the next 10 to 20 years. Future use of biomass in production of transportation fuels, on the other hand, is more difficult to assess

 5. Power, heat and cooling production for a group of buildings (CHCP); Integrerade loesningar foer produktion av kraft, vaerme och kyla (CHCP) i grupper av byggnader med el-, vaerme- och kylbehov

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nelson, Corfitz [Svenskt Gastekniskt Center AB, Malmoe (Sweden); Bjurstroem, Henrik; Cronholm, Lars-Aake; Forsberg, Maya [AaF-Energi och Miljoe AB, Stockholm (Sweden)

  2005-04-01

  Small-scale production and distribution of power, heat and cooling (CHCP) for a group of buildings is described in this report on a general level. Possible system solutions are identified and a summary of the state-of-the-art is provided. Costs have been compared for different system solutions using a fictitious group of buildings in a case study. CHCP (Combined Heat, Cooling and Power) is an acronym used for a compact cogeneration unit (CHP) that also provides cooling, where cooling may be produced using an absorption cooling machine. The advantage of heat-driven cooling process combined with a cogeneration unit offers is an increase of the annual number of hours during which the cogeneration is operated. This should lead to an increased competitiveness for small-scale cogeneration also in Sweden, which should become even better if the price for electricity continues to increase. Systems with cogeneration and cooling are often associated with the concept of 'distributed generation' of electricity and with units in single buildings such as hotels, hospitals, offices, shopping centers etc. They could also be considered for groups of buildings connected to a small distribution network for district heating, and district cooling. Both steam and hot water are possible energy carriers. The focus of the study was small-scale cogeneration units in the range 0,1 to 2 MW{sub e} with natural gas as fuel. For the sake of the analysis of profitability and of investment, a fictitious area has been defined with four buildings: two hotels, an office and a shopping centre. The maximum total heat and cooling loads of this area are 8 MW heat and 3.5 MW cooling. The alternatives to heat-only boilers and electric chillers in each building studied were based on piping networks. The results from the calculations show that local production of electric power, heat and cooling is possible in buildings and areas with large energy consumption. With prices and assumptions as in the basic case, the payback period for a network bound system with centralised production of district heating and district cooling is about 10 years. Heat and cooling are produced with a CHP unit common to all four buildings and a common electric chiller. Using an absorption chiller is not economically interesting. Placing a CHP unit and an electric chiller in each building in the area considered yields a payback period of about 8 years, which is somewhat shorter. As for a system with a common CHP, absorption chillers are not economically attractive. Systems where heat is distributed as steam or hot water to local cooling units are not economically interesting because investments in the absorption machines are too large.

 6. Kartlegging av PCB i sedimenter fra Indre Sørfjord

  OpenAIRE

  Skei, J.; Klungsøyr, J

  1990-01-01

  Som følge av forhøyede nivåer av PCB i fiskelever innerst i Sørfjorden er det gjennomført en sedimentundersøkelse for om mulig å finne kilden til PCB. Det ble ikke registrert høye nivåer av PCB i sedimentene. Høyeste konsentrasjoner ble målt i munningen av Eitrheimsvågen. Analyser av trafooljer brukt i Tyssedalsområdet viste spor av PCB.

 7. Arvelig hemokromatose - nytten av screening

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arne Åsberg

  2009-10-01

  Full Text Available Arvelig hemokromatose fører til jernopphopning i kroppen, men gir sjelden alvorlig helseskade. Nesten alle hemokromatosepasienter i vårt land er homozygote for C282Y-mutasjonen i HFE-genet. Omtrent 7 per 1000 innbyggere har denne genotypen. Alvorlig syke blir bare omkring 5-15% av homozygote menn og nesten ingen kvinner. Likevel er det holdepunkter for at screening for hemokromatose blant friske, yngre menn kan være kostnadseffektivt. Det er relativt lett å påvise om en person er disponert for sykdommen, i god tid før den bryter ut, og forebyggende behandling er billig og effektiv. Imidlertid kan vi ikke forutsi hvilke screeningpositive personer som ubehandlet får alvorlig sykdom. Et kontrollert forsøk med screening bør gjennomføresHereditary hemochromatosis – benefits of screening. Hereditary hemochromatosis leads to iron accumulation in the body; however, serious illness due to hemochromatosis is rare. In Norway, almost all patients with hemochromatosis are homozygous for the C282Ymutation in the HFE-gene, a genotype carried by about 7 per 1000 inhabitants. Serious complications are seen in only about 5-15% of homozygous men and in very few women. Nevertheless, screening young men for hemochromatosis may be cost-effective. Detecting predisposed men is relatively straightforward, and prophylactic treatment is cheap and effective. However, we can not predict, among screen-positive men, the few who untreated will become seriously ill. A controlled screening trial should be conducted.

 8. Inventory of future power and heat production technologies. Partial report Energy storage; Inventering av framtidens el- och vaermeproduktionstekniker. Delrapport Energilagring

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Messing, Lars; Lindahl, Sture (Gothia Power AB, Goeteborg (Sweden))

  2008-12-15

  In this report a survey of different techniques for storage of electrical energy. The following alternatives are described regarding method, characteristics, potential and economy. Batteries; Capacitors; Flywheels; Pump storage hydro power plants; Hydrogen gas generation; Air compression. Regarding evaluation of methods for storage of electrical energy. Battery storage: The development of Lithium-ion batteries are of great interest. In the present situation it is however difficult of classify battery storage as a good alternation in applications with frequent re-charging cycles and re-charging of large energy volumes. The batteries have limited life length compared to other alternatives. Also the power is limited at charging and discharging. Energy storage in capacitors: 'Super-capacitors' having large power capacity is considered to be of interest in applications where fast control of power is necessary. The ongoing development of based on carbon-nanotubes will increase the energy storage capacity compared with the today existing super-capacitors. This can in the future be an alternative to battery storage. Of further interest is also the idea to combine battery and capacitor based storage to achieve longer life-time of the batteries and faster power control. Flywheel energy storage: The energy storage capacity is relatively limited but power control can be fast. This system can be an alternative to capacitor based energy storage. Pump-storage hydro power plant: This type of energy storage is well suited and proven for time frame up to some days. In the Swedish power system there is today not any large demand of energy storage in this time frame as there is a large capacity in conventional hydro power plants with storage capacity. Pump-storage can however be of interest in the southern part of Sweden. In some operation stages the grid is loaded up to its limit due to large power transmission from the north. The pump-storage can reduce this power transfer during critical periods and can therefore be an alternative to new power lines. Hydrogen energy storage: The handling (storage and transfer) of hydrogen is considered to be difficult and dangerous. Air-compression energy storage: This method is combined with gas turbine plants. During periods with surplus of energy in the power system this surplus energy is used to compress air and store it. This compressed air is used in the operation of gas turbine power plant where the compressed air is used instead of the normal use where the gas turbine makes the compression. The possibility should be considered in the future if new gas turbine power plants are to be built in Sweden. This is not the situation today. Different application areas where the energy storage can be used are discussed, such as: Electrical supply quality improvement; Improvement of power system transient stability; Damping of electromechanical oscillations in the power system; Spinning disturbance power reserves; Power system frequency control; Fast disturbance power reserves (activated within 15 minutes); Optimization of energy production dispatch; Increase of power grid transmission capacity. In the scientific world the technical development is very active within areas regarding batteries, capacitors with very large storage capacity, flywheels, etc. As the progress is very fast and this report gives only a brief survey of the research within the area, there is a need to continuously follow the technical development. The judgement is done that there is demand for evaluation of the value of energy storage for different applications and to identify suitable methods to be used in the different applications. Regarding conditions and demands in Sweden and the other Nordic countries research and development activities should be done as: Identify application areas where there are requirements of improvements in the power system. From the identified demands it should be analysed if electrical energy storage can be used to achieve the required improvements. For each application area different alternatives for energy storages are evaluated regarding technical feasibility, environmental influence and economy. During the next 2-4 years conceptual solutions should be presented for application where electrical energy storage is considered to be technically and economically feasible. These applications should be linked to new requirements in the power system due to increased volume of distributed power generation (for example wind power), increased consumptions of electrical energy due to new load objects (for example electrical cars), changed structure of the distribution grids, etc. Evaluation of the different concepts is done as soon as the above described conceptual studies allow. Prioritization of realization should be done. Within 5 years from now realization of pilot projects are started.

 9. Evaluation of salix farmers experiences and attitudes to growing; Utvaerdering av salixodlares erfarenheter och attityder till odling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Paulrud, Susanne; Roennbaeck, Marie (Swedish National Testing and Research Inst., Boraas (Sweden)); Gunnarsson, Carina; Olsson, Johanna (Swedish Inst. of Agricultural and Environmental Engineering, Uppsala (Sweden))

  2010-11-15

  Approximately 16 000 hectares of salix (willow) were planted in Sweden in the early 1990s, driven by subsidies and optimistic market expectations. Today the salix plantations have decreased to approximately 12000 hectares. In this study 29 salix farmers and four entrepreneurs that work with salix harvest were interviewed to find out more about their attitudes to, and experiences of growing salix. Most of the farmers interviewed were not satisfied with their salix plantation. The reasons given were the low profitability and problems with the harvest systems. Key reasons for the low profitability are cited as: old plantations that are planted on poor soil; lack of fertilization; an ineffective organization to taking care of the harvest and to sell the salix chips; and a low price for the salix chips. In addition the system for harvesting needs to be more flexible and there is a need for machine systems adapted for harvest of smaller fields

 10. The pulverization and handling of soft plastics for energy recovery; Soenderdelning och hantering av mjuka plaster foer energiutvinning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wiklund, Sven-Erik

  2000-10-01

  The purpose of the project has primarily been to investigate suitable equipment (mills, crushers, shredders) for the pulverization of different types of soft plastics from the agricultural sector (large sacks and silage plastic) and the peat extraction industry (plastic covers) with the aim of being able to use the plastic material as fuel in conventional solid waste-fired plants. Many of the mills that are used for pulverizing different types of biofuel have proved not to be particularly suitable for soft plastics. The project has comprised the following: * Contact with a number of plant owners with different types of plants (grate, CFB and BFB boilers) for a review of existing fuel handling and fuel feed equipment as well as the demands they make on the fuel that is to be fired. * Contact with Trio Plast concerning previous tests carried out in connection with the collection, baling, handling, pulverization and combustion of plastics from the agricultural sector. * Contact with mill suppliers for participation in the tests and for feedback on experience gained in connection with the pulverization of soft plastics. * Choice of a suitable plant for practical trials based on contact with the above plant owners as a reference group. * Practical trials in 5 mills with the pulverization of soft plastics from agriculture (silage plastic and large sacks) as well as plastic from peat extraction (plastic covers) and * Evaluation of technical, economic, energy-related and environmental preconditions. Following contact with several owners of solid waste-fired combustion plants, and after hearing their opinions, it became clear that many of them were doubtful about the combustion of plastic. They are primarily afraid of tripping superheaters, etc. Consequently, two plants without superheaters, one in Oestersund and the other in Malmoe, were chosen for the tests. The mills that were tested were: * A SIM mill from WahIkvist, Oedeshoeg Plant - a mobile slow-action pulverizer for different types of waste. * A Willibald mill from Svenska Neuero - a mobile hammer mill with a drive system mounted on a trailer frame. * An Untha mill from Presona - a mobile, slow-action, electrically-operated mill with cutting tools. * A Satum mill from Ekoteknik - a stationary mill of the slow-action type with rotating knife cutters, and * A Doppstadt mill from OP-maskiner - a mobile slow-action mill with hammers. Other mills been tested for milling soft plastics by Lunds Energi in Lomma and Soederenergi in SoedertaeIje are: * Lindner- kvarn from Franssons Recycling Machine. A low- speed machine with turnable teeth. (Lomma), and * Eco- crusher from Babcock. A low- speed waste crusher with two-rotor. (Soedertaelje). The results of the tests showed that those mills/crushers/shredders that can cope with the demand to pulverize plastic material with only one or two grinding runs are slow action units with cutting tools. Hammer mills do not function as effectively for the type of plastic material investigated. Tests of whether it was possible to fire the Jamtkraft plant in Oestersund with pulverized plastic showed that with a proportion of approximately 5 per cent of plastic fuel mixed together with other solid fuel, mainly sawdust, bark and wood chips, plant operation was for the most part satisfactory. The running period amounted to approximately two weeks. Among the problems that occurred, however, were that somewhat excessively long strips of plastic hung down in front of the level sensors that control the supply from the day silos and that the overfilling sensor in the fuel screw was affected by the plastic. These problems would probably have been more serious if a larger proportion of plastic had been used. In order to be able to complete the tests in Oestersund, relatively extensive contacts was needed with the municipal environmental and community planning office, which in turn obtained the views of the County Administrative Board in the county of Jaemtland. Finally, a permit was granted to fire approximately 300 tonnes of plastic material, although with certain reservations. The costs of handling plastics for transportation, pulverization and combustion will be relatively high and amount to between SEK 350 and 700 per tonne, the largest cost component of which being the pulverization cost. To this shall be added the costs of collecting the plastic. With a fuel valuation for the plastic as biofuel, lower costs are achieved corresponding to approximately SEK 500-1000 per tonne.

 11. Degradation rate of sludge/fly ash mixture used as landfill liner; Nedbrytningshastigheten foer taetskikt uppbyggda av slam och aska

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wikman, Karin; Berg, Magnus [AaF-Process AB, Stockholm (Sweden); Svensson, Malin; Ecke, Holger [Luleaa Univ. of Technology (Sweden)

  2005-10-01

  In order to be able to use mixtures of ash and sludge as landfill liner an important aspect is to demonstrate that the degradation of organic matter is slow enough. Therefore, the goal of this project has been to find out for how long a landfill liner material of sludge and ash will be stable and keep its function. The degradation of organic material in two different mixtures of sludge and ash has been studied in laboratory experiments. The rate of degradation was then estimated for barriers of sludge and ash, taking into account construction techniques (mixture, compaction, water content), climate conditions (freezing, drying) and biological processes (NaN{sub 3} additive). The effect of the degradation on the permeability has also been quantified. Organic material may disappear for the landfill liner material through 1) initial leaching of soluble organic material, 2) leaching of organic material after chemical reactions or 3) evaporation during biological degradation. Bacterial activity was not found in the sludge/ash mixtures during the experiments. Therefore, the organic material is probably reduced mainly though leaching according to 1) and 2). The leached amount of TOC (total organic carbon) was measured for all samples of sludge/ash in several experimental cycles. The leached amount of TOC was compared to the initial amount of TOC in the material. The results show a small initial reduction of organic material through leaching but the TOC content in the material is then stabilized. In relation to the total weight of the material the leaching of TOC was similar for the mixtures with 80 % ash and 20 % ash. However, this means that a larger amount of TOC was leached out from the mixtures with a high ash content since the initial amount of organic material was smaller. General conclusions about which ash-sludge ratio that is suitable for a landfill liner material could not be drawn from the experiments from a degradation point of view. If the initial permeability is low enough (<1x10{sup -9} m/s) the results indicate that the leaching of TOC will be of less importance for the function of the barrier layer. The hydraulic conductivity was independent of the change in TOC, i.e. even though the organic material was reduced through chemical degradation and leaching the permeability was not negatively affected. Instead, the permeability was reduced in time and affected mainly by the compaction grade. Therefore, it is important to compact the landfill liner material and to mix the ash and sludge to a homogeneous mixture. Drying of the material increased the hydraulic conductivity: the barrier layer should therefore be kept moist. Freezing through cycles did not affect the permeability. Calculations on the basis of results from experiments with columns with an initial hydraulic conductivity of <1x10{sup -9} m/s show that the leaching of TOC stops after 38 years (NSR-Oeresundskraft) and 14 years (Bromma-Maelarenergi). The combination of reduced percolation and more immobilized TOC is expected to lead to very low leaching rates for organic material after this time. On basis of this study it is recommended to change the landfill liner material at Filborna in Helsingborg from clay to ash/sludge on a test area. During such large-scale tests it is suitable to control changes in the material to verify the results from the experiments.

 12. Biofuel Drying - Literature Study and Definitions, Concepts and Terms; Torkning av biobraensle - litteraturstudie samt definitioner, begrepp och termer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sanati, Mehri; Faghihi, Mostafa

  2001-09-01

  The report contains one section with definitions and explications of terms in the field of drying of biofuels. The second section presents, in english, the result of a literature study in the same subject, based on 90 literature references.

 13. Emissions of nitrogen oxides from road traffic - regulations, emissions and effects; Vagtrafikens utslaepp av kvaeveoxider - reglering, utslaepp och effekter

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sjoedin, Aake; Pihl-Karlsson, Gunilla; Johansson, Manne [Swedish Environmental Research Inst., Goeteborg (Sweden); Forsberg, Bertil [Umeaa Univ. (Sweden). Public Health and Clinical Medicine; Ahlvik, Peter [Ecotraffic ERD3 AB, Stockholm (Sweden); Erlandsson, Lennart [AVL MTC AB, Stockholm (Sweden)

  2004-10-01

  The report is a review that aims to improve the basis for additional measures against the road traffic emissions of, in particular, NO{sub x}. An important question in the context is whether health effects of NO{sub 2} should serve as a norm for the actions for emission reductions of NO{sub x}, or if the environmental effects of NO{sub x}-emissions in the form of acidification, eutrophication and ozone should play this role. WHO notes, in its latest review of health effect research, that one cannot demonstrate that NO{sub 2} alone has any direct effects in concentrations at the current whole-year mean norm (40 {mu}g/m{sup 3}). Such health effects that has been demonstrated in epidemiologic studies at these concentrations are caused by other traffic related emissions (e. g. particles) for which NO{sub 2} constitutes a good indicator. WHO indicates the need for additional sharpening of the norms for ozone and particles. In this context, it is important to note that emissions of NO{sub x} on a regional scale contributes to formation of ozone as well as particles. Therefore there exist reasons to decrease the emissions of NO{sub x} in order to reach future recommended values for ozone and particles emissions. In the evaluations that will be done during 2004-2005 of the so called Goeteborg protocol, the EU's Ceiling Directives and the CAFE-programme, it is expected that new emissions objective for NO{sub x} will be suggested for 2015-2020, to cope with health and environment objectives in Europe. The report shows that that development that currently happens within the vehicle industry, for engines and exhaust emission control system are pursued to meet future exhaust requirement in the USA gives good conditions for the road traffic sector to contribute to that these objectives will reached.

 14. Effects of cutting characteristics on sprouting and early growth of willow; Effekter av sticklingsparametrar paa grobarhet och tillvaext hos salix

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verwijst, Theo; Nordh, Nils-Erik; Lundkvist, Anneli

  2010-06-15

  In plantations of willow, the size- and weight variability of established plants is increasing over time. This size-hierarchy development is enforced by competition for resources between plants, and is preserved by root reserves and maintained over harvest. This long-term development causes mortality of entire willow plants, and thereby to gaps in the stand, and production losses under later cutting cycles. Variations in productivity across a field may be caused by soil fertility- and moisture gradients and by differences in weed pressure. Even difference between adjacent plants during the establishment phase may be caused by small scale differences in the biotic (weeds) and abiotic (moisture, nutrients) direct environment of the plants. But the central question here is whether differences between single cuttings may contribute to the development of a size- and weight hierarchy between willow plants during the early establishment phase? And if so, (i) to what degree do differences between cuttings contribute to the development of a hierarchy and (ii) are we able, in commercial practice, to modify cutting handling and selection to minimise the development of early size variations between plants? This research project aimed to quantify how cutting length and -origin and cutting handling during planting affects survival and growth of plants in a willow stand under establishment. The goal was to identify and quantify cutting characteristics which are of relevance for a high viability and for a fast and equal establishment of a willow stand, and thereby to be able to recommend advice which leads to a faster and more reliable establishment of willows. The study was performed by means of two box experiments under controlled conditions and by means of a field experiment during May 2008 - September 2009, on the Ultuna campus (SLU) nearby Uppsala. In all trials, the clones Tora (Salix schwerinii x S. viminalis), Jorr (Salix viminalis), Olof (Salix viminalis x (Salix schwerinii x Salix viminalis)), Sven (Salix viminalis x (Salix schwerinii x Salix viminalis)) and Gudrun (Salix dasyclados) were used. In the box experiment 2008, we studied how cutting characteristics (clone, cutting length, weight and basal diameter, the original position of the cutting on the long shoot, and storage time under field conditions after long-term cold storage) affected survival, sprouting of shoots (emergence time, number of shoots, height growth rate) and shoot size (weight and leaf area development). In the box experiment 2009, we investigated how cutting characteristics and planting conditions, which led to different degrees of damage of the cuttings, affected survival, sprouting and consecutive growth. In the field experiment 2008-2009, we studied how cutting characteristics, in combination with a natural variation in soil conditions, weed pressure and competition from adjacent willows (planted in pure stands and in clonal mixtures) affected sprouting and survival during two seasons. This study showed that the investigated cutting characteristics, including choice of clone, have a profound influence on early establishment and thereby on the competitive ability against weeds. The size (length and diameter) of the cutting determines to a large degree how fast a plant can grow during early establishment. The phenological development rate (rate of bud burst and unfolding) largely depends on the cuttings origin along a long shoot (close to the base or to the top of a long shoot), and cuttings from a basal origin display a later bud burst. Even if large-sized cuttings (from an origin close to a long shoot base) tend to have a later bud burst than cuttings from an apical origin, cutting size is the major determinant for the size of a plant after about six weeks. Storage at field edge may result in bud burst on long shoots prior to planting, and in general those buds die at planting, resulting in burst of secondary buds. This process causes a delay in establishment and results in an increase in the relative size variation within an establishing stand. Planting in compacted soil results in an increased damage frequency in cuttings, and especially thinner cuttings will be damaged. These obtain a poor soil contact and are liable to desiccation. Consequently, we recommend use of relatively long and thick cutting material for the establishment of a willow stand. Storage time of cuttings under field conditions should be minimised, especially at higher temperatures. Particularly during planting in compacted soils and with thinner cuttings, growth and development will be slow, leading to poor establishment and thereby to less productive willow stands

 15. Attitudes and participation at establishment of wind power offshore; Attityder och delaktighet vid etablering av vindkraft till havs

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Waldo, Aasa (Inst. of Sociology, Lunds Univ., Lund (Sweden)), e-mail: Asa.Waldo@soc.lu.se; Mikael Klintman (Research Policy Inst., Lund Univ., Lund (Sweden))

  2010-04-15

  Wind power has previously been regarded as small-scale in character, as it has often been built as small groups of windmills. In recent years, wind power projects on a larger scale have been developed and established, making wind power more significant for the local community and its inhabitants. The present report is based on a study of views expressed by locals as regards offshore wind power. The report aims at examining the coordination between different stakeholders; decision-makers, communities and entrepreneurs concerning two wind power projects: Lillgrund in The Sound (Oeresund), and Utgrunden II in the Kalmar Strait (Kalmarsund). The report is intended to provide an understanding of attitudes and perceptions of risks and possibilities of various local stakeholders in these two cases. Conceptual tools are borrowed from our own studies as well as other researchers' previous studies of attitudes, values, and forms of public participation. Since the study objective has been to seek the stakeholders' own formulations of problems and opportunities concerning the projects, we have used a qualitative research design. Three types of techniques have been used to gather information: document analysis, field observations and in-depth interviews. Positive as well as negative attitudes towards the two wind power projects have been analyzed in both regions. The positive attitude is mainly based on ethical values, and for some also on material values (projects can create jobs and economic growth in the local community). The negative attitude is partly based on aesthetic values and a combination of substantive and ethical values (wind power is seen as unprofitable and inefficient). The analysis shows that there is need for increased knowledge, both through the provision of facts about economic and technical conditions of wind power and, by better understanding of local stakeholders' conceptions of wind power projects. Criticism of wind power is largely based on a view that it could not be an effective way to produce energy, and that it could not possibly bear its own costs. Thus, wind power entrepreneurs should clearly show environmental benefits, profitability and efficiency in a specific project draft. Moreover, negative emotions towards wind power projects are closely associated with aesthetic values. How people perceive the relative weight between opportunities and risks of the wind power establishment should be taken as a central part of the dialogue related to wind energy projects. It is crucial that the risks experienced by various stakeholders are identified and get substantial room in the planning and decision-making process, even if the entrepreneurs or authorities do not share these risk perceptions. In the local context, views of opportunities may function as a counter-weight to the negative effects that may be associated with the wind power project. It is highly preferable that these opportunities be identified in dialogue with the local community, and elucidated by the entrepreneurs and authorities. In this study, as well as in previous studies, it has been evident that limited potential for the local society to participate in the planning and decision process often overshadows the final result, in this case the physical wind power plant. The two projects studied were based on central political decisions. Given the increased role that wind power is supposed to play in Swedish energy supply, it is perhaps inevitable that some decisions are taken centrally. Yet, this entails limitations concerning the possibilities of participating and influencing the planning and decision-making process. Moreover, the high, political level of certain decisions is a challenge for entrepreneurs in creating public participation in such parts of the issue that people find meaningful to engage in. However, the possibility of using municipal veto against wind power projects is one main principle where influence can be exercised on a local level. This principle creates pressure on central authorities to secure support for the

 16. Life time assessment and repair of dissimilar metal welds. Part 2; Livslaengdsbedoemning och reparation av blandsvetsskarvar. Etapp 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Storesund, Jan; Weilin Zang; Vinter Dahl, Kristian; Borggreen, Kjeld; Hald, John

  2007-12-15

  Phase 1 of the project showed that the research on dissimilar metal welds mainly has focussed on those including austenitic stainless steels. In addition, it was found that damage in dissimilar metal welds in Swedish and Danish power plants were frequent. In the present project the common type of dissimilar welds in the Nordic countries were studied; those between heat resistant low alloy steels and martensitic 9-12 % Cr steels. Three trial welds with three different filler materials were fabricated. The parent metals were 2,25Cr1Mo and 12Cr1MoV (X20) steels. The filler materials were 5Cr1Mo, 12Cr1MoV and a Ni-base alloy. One half of each weld was post weld heat treated (PWHT) at 650 deg C and the other half at 750 deg C. Then, a number of heat treatments at 600-660 deg C/1000 h to simulate service exposure for 50,000 to 200,000 h at 540 deg were carried out on test samples from the welds. The samples were studied metallographically, including measurements of hardness profiles and carbon content profiles. Thermodynamical simulations and creep damage simulations of butt welds were performed with data of the trial weld as a starting point. The purpose of the study was to get a throughout understanding of the creep behaviour of dissimilar metal welds, how their groove and fabrication can be improved, how their life time can be prolonged and how dissimilar weld should be non-destructively tested with respect to creep damage. From the results the following results may be drawn: - Carburised and decarburised zones develop during the PWHT. The zones are small with a PWHT at 650 deg C and relatively large at 750 deg C. They appear as measurable zones in the microstructure. 5Cr weld metal gives smaller zones than 12Cr weld metal. With the Ni-base weld metal intermittent decarburised zones could be observed across the wall after PWHT at 750 deg C. - The thermodynamical simulations predicted carburised and decarburised zones with sizes in agreement with corresponding heat treated welds. - The results of the thermodynamical simulations could be verified by the carbon content profiles. The simulations show that the widths of the carburised and decarburised zones increased with increasing heat exposure. In the microstructure, however, such increases were hardly observable. The difference can be explained by the fact that the nucleation, growth and final size of carbides can be distinguished in the microstructure but not in the simulated carbon profiles. - The creep simulations showed that the decarburised zone contributed to large reductions of the creep life time, particularly in combination with V-groove. By use of a U groove or a tulip groove, a big root face and a wide top layer, the creep life may be significantly improved. - Use of strongly over matched weld metals, such as X20 or Ni-base against a low alloy steel will, according to the simulations, give damage development inside the wall. It may therefore be more difficult to reveal and monitor creep damage in such dissimilar metal welds compared to those where damage appear at the surface, as in the cases of 5Cr weld metal. - The creep simulations resulted in significantly longer life times for the dissimilar metal weld with 5Cr consumable than for the other ones with 12Cr or Ni-base consumables. - From the results, it has been possible to make recommendations of preferred joint groove geometries, consumable material selection, welding, heat treatment, repair welding and testing and monitoring of creep damage non-destructively, which was the main purpose of the project

 17. Quality assurance of automated emission measurement systems - long time evaluation; Kvalitetssaekring av automatiska emissionsmaetsystem - analys och laangtidsutvaerdering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Harnevie, Henrik; Andersson, Magnus [Swedpower, Stockholm (Sweden); Gustavsson, Lennart [Swedish National Testing and Research Inst., Boraas (Sweden)

  2004-11-01

  As a consequence of the waste incineration directive and the EG-directive of large combustion plant, standards to meet the requirements in those directives had been worked out within CEN. Among those standards a standard concerning 'quality assurance of automated measurement system' is of major importance (SS-EN 14181). All automated emission monitoring systems (AMS) used to verify the requirements in the EC combustion directives should follow the procedures in SS-EN 14181. The standard both handle different types of controls (as function controls and parallel measurements) and documentation of data and journals. To make it easier for their members to implement the standard this Vaermeforsk study had been realized. SEPA (Swedish Environmental Protection Agency) and Vattenfall have also financed the work. SEPAs interest of the standard is to receive information of which parts in the standard that are in conflict with their present legislation. The main objectives of this project had been to document and explain the separate parts in the standard (QAL2, QAL3 and AST). Especially how the standard affects the situation and the routines on the plants. Other objectives have been to identify differences between other Swedish legislation and explain the consequences of such differences. In this project the standard also has been used to evaluate an existing AMS for measurement of NO{sub x}, SO{sub 2} and dust. In most cases the analyzers succeed to fulfill the criteria mentioned in the standard. During QAL2 only the dust analyzer failed the controls. The results of the AST gave better results for the dust analyzer but the SO{sub 2}-analyzer failed the requirements. Differences and consequences of such differences between the standard and the current Swedish legislation are also described. Finally, the report gives recommendations to the plant owners how to handle the standard. The standard is already valid. However, the use of it will be regulated by the implementation of the waste incineration directive (28/12 2005) or the directive of large combustion plants (27/11 2004). New plants are already affected by the standard but have time to implement it. The standard was issued by SIS during September 2004. An expectation on this work is that it could be of help for some Vaermeforsk members affected by the standard. Another expectation is that the competent authorities could use it to understand the problems associated, and also as a guidance when controlling that the standard is conformed to.

 18. Environmentally adapted energy production and working environment. Manufacture of wood pellets; Miljoeanpassad energiproduktion och arbetsmiljoe. Tillverkning av traepellets

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Alvarez de Davila, Eliana

  2002-04-01

  The working environment at three wood pellet production plants was studied. Measurements were made of dust, microorganisms (bacteria and molds) and terpenes. Both stationary and personal sampling equipment were used. Dust sources and dust diffusion were mapped. Work in the raw material storage rooms and at the semi-automatic sack-filling stations can give high exposure to wood dusts (max. 4.7 mg/m{sup 3}). These high levels might cause irritations in the respiratory tract. Relatively high levels of terpenes were detected in the plant that did not dry wood shavings or sawdust. Pressing of non-dried shavings probably leads to emission of terpenes and other gaseous substances in the plant. Recommendations for improvements of the working conditions are given in the report.

 19. Inventory of future power and heat production technologies. Partial report Wind Power; Inventering av framtidens el- och vaermeproduktionstekniker. Delrapport Vindkraft

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Clausen, Niels-Erik; Lawaetz, Henrik; Lemming, Joergen; Morthorst, Poul Erik (Risoe National Laboratory, Roskilde (Denmark))

  2008-12-15

  The development of the wind energy technology has been very successful from the 1970s and up till now. Initially there was a battle between wind turbine concepts, but the commercial winner today is the three-bladed horizontal axis, upwind, electricity producing and grid connected wind turbine with availability on mature markets somewhere around 99%. An important contributor to the growth of the European market for wind energy technology has been EU framework legislation combined with legislation at the national level. The binding target for renewable energy in Sweden is proposed to be 49% of the final energy consumption in 2020 compared to 39.8% in 2005. To stimulate the development of wind energy and to promote a specific national goals Sweden is mainly using an electricity certificate system. The target is to increase the production of electricity from renewable sources by 17 TWh in 2016, relative to corresponding production in 2002. There is not at specific target for the use of wind energy. A future energy system that includes a high proportion of wind energy will be expected to meet the same requirements for security of supply and economic efficiency as the energy systems of today. The variability of wind power create a specific challenges for the future energy systems compared to those of today. The economics of wind power depends mainly of investment cost, operation and maintenance costs, electricity production and turbine lifetime. An average turbine installed in Europe has a total investment cost of 1.230 Euro/kW with a typically variation from approximately 1000 Euro/kW to approximately 1400 Euro/kW. The calculated costs per kWh wind generated power range from approximately 0.07-0.10 Euro/kWh at sites with low average wind speeds to approximately 0.05-0.065 Euro/kWh at good coastal positions, with an average of approximately 0.07 Euro/kWh at a medium wind site. Offshore costs are largely dependent on weather and wave conditions, water depth, and distance to the coast. The cost of wind generated power is higher for offshore wind farms that for on land ones ranging from approximately 0.06 Euro/kWh to more than 0.09 Euro/kWh. Assuming a learning rate at 10% and a doubling time of total installed capacity of four years the cost interval would in 2015 be approximately 0.048 to 0.055 Euro/kWh for a coastal and inland site, respectively

 20. Technical description - interim storage, encapsulation and disposal of spent nuclear fuel; Teknisk beskrivning - mellanlagring, inkapsling och slutfoervaring av anvaent kaernbraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2010-07-15

  The purpose of the annex Technical description is, in accordance with Chapter 22 paragraph 1 Environmental Code to describe the candidate operations and facilities. In particular, things that are important for their environmental impact are described. SKB's goal of the appendix is to describe the facilities, activities, pollution sources, land usage and more during construction, operation and decommissioning, to the extent and on a level of detail, so that the Environment Court without requiring additions can prepare the matter for the government's admissibility test

 1. Preparation of recovery fuel - assumptions, quality, technology and cost; Upparbetning av returbraenslen - foerutsaettningar, kvalite, teknik och kostnader

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Njurell, Rolf; Gyllenhammar, Marianne [SEP Scandinavian Energy Project AB, Goeteborg (Sweden)

  2000-05-01

  New laws and restrictions, in Sweden and within the EU, will change the handling of waste within the next years. The combustible wastes going to landfill today, have to be dealt with in another way in the future. The knowledge about fuel preparation has been accentuated. Preparation of wastes - properly executed - will make it a useful fuel and increase energy recovery. S.E.P. Scandinavian Energy Project AB has by the assignment of the Thermal Engineering Research Institute made this survey of required conditions technology and quality costs related to fuel preparation of recovered waste like wood, paper and plastic. Only a few fuel preparation plants for recovered waste exist in Sweden today. Most of the municipalities do not have any waste treatment except for landfill. In the future regional preparation plants will most likely be built. In that way recovered wastes can be treated in a cost-effective way and be converted into useful fuel. Transportation will increase when landfills, presently in use, will close and the waste has to be transported to regional plants. Recovered fuel can be divided into two types depending on their content. Recovered Wood Fuel is what we call RWF in this report. Recovered Commercial waste Fuel containing plastic, paper, textiles etc, is called RCF in this report. To receive a suitable fuel for a special combustion plant, the nature, quality and content of the fuel must be known. The choice of preparation equipment is guided both by the type of waste and the quality of fuel needed for the combustion plant. Different contaminations in waste are presented in the report, together with technology to separate them from the fuel. The report also focuses on some type of equipment that are available for fuel preparation in different applications. In general the waste has to be shredded or crushed and the tramp iron has to be removed. If required the waste also has to be screened. The non waste incineration plants firing RWF today and intend to continue, must probably be rebuilt to meet the future requirements, or be replaced. There will also be a demand on new waste incineration plants burning both MSW and RWF/RCF due to an increasing flow of combustible waste. Recovered fuels will compete with household wastes and wood fuel about the combustion capacity available in Sweden. The handling of recovered fuels, i.e. collecting, treatment, transport and storing is more costly than for regular wood fuel. On the other hand recovered fuels can utilise the negative cost the responsibility of waste deposition creates. This could result in competitive recovered fuels burned in plants made for prepared fuels. In traditional waste incineration plants for MSW, the recovered fuels will with difficulty be competitive more than as a dilution fuel.

 2. Life time assessment and repair of dissimilar metal welds. Part 1; Livslaengdsbedoemning och reparation av blandsvetsskarvar. Etapp 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Storesund, Jan; Borggreen, Kjeld

  2005-04-01

  Research on the performance of dissimilar metal welds in high temperature plant has been performed for many years. Nevertheless damages are frequent in such welds. In order to decrease the damage problems and make it possible to estimate residual lifetimes of dissimilar metal welds in our Nordic countries it is first essential to i) collect the knowledge in the literature and ii) map current dissimilar metal welds and their condition in Swedish and Danish plants. The present report describes this first part of the work. There is a comprehensive literature of she subject. Most work has been performed on ferritic/austenitic dissimilar welds. In Swedish and Danish plants the dominating type is ferritic/martensitic dissimilar welds. The damage mechanisms are about the same in the two types, creep is the dominating mechanism, but plant experience indicates that the ferritic/austenitic combination is more prone to damage than the ferritic/martensitic one. An important difference between the two types is that Ni-base weld metal generally prolongs the lifetime for ferritic/austenitic dissimilar welds whereas it shows an opposite effect in ferritic/martensitic ones. In the latter case use of a 5 % Cr weld metal seems to be the best choice but the experiences of such welds are limited. The mapping of dissimilar welds indicates that there are predominantly special kinds of welds which fail whereas ordinary butt welds and branch welds are relatively free from damage.

 3. Optimering av biologisk fosfor och kvävereduktion i ett reningsverk för hushållsspillvatten

  OpenAIRE

  2006-01-01

  In connection with Henriksdals wastewater treatment plant (WWTP) a smaller plant is situated called Sjöstadsverket where new methods for wastewater treatment are tested and evaluated in different process lines. On one of the lines experiments with enhanced biological phosphorous removal (EBPR), have been carried out to evaluate if it is a good alternative to traditional chemical phosphorus removal. This thesis evaluates the results from the experiments conducted during fall 2005. The incoming...

 4. Analyses of copper from a prototype capsule 5 and 6; Analyser av koppar fraan prototypkapsel 5 och 6

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Taxen, Claes; Lundholm, Martin; Persson, Dan; Jakobsson, Dan; Sedlakova, Miroslava; Randelius, Mats; Karlsson, Oskar; Rydgren, Pontus; Kimab, Swerea

  2012-12-15

  'Prototype' is a series of experiments where SKB, the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co, expose the full scale copper canisters under conditions intended to be representative of a repository for spent nuclear fuel, however, without radioactivity (SKB 2012) . Copper from one of these installations, deposition 5, has been studied for corrosion . Samples were also taken from the capsule that had been exposed in deposition 6. Drill cores across the capsule wall has been documented regarding microstructure. All samples have been exposed for about seven years in the prototype repository. Studies carried out leads to the following conclusions: Regarding the ring on top of the capsule from the deposition 5; There are local corrosion with a depth of 3-5 microns. The general or uniform corrosion that has occurred can not be quantified. The relatively sharp traces of processing of the material before exposure indicates that the general corrosion was minor. Small amounts of corrosion product has been detected in surface analysis. The surface profile on the copper surface, aside from the grooves after processing and areas of local corrosion, are relatively even. Metallographic examination of cross section shows no tendency to pitting or intergranular corrosion. Analysis for hydrogen by melting a quantity of metal does not show any increased hydrogen content. Regarding the material of the capsule from the deposition 6: The capsule has not been specifically tested for corrosion. Cross sections of drill cores through the copper canister has been documented and metallo graphically exhibits nothing remarkable.

 5. Chemistry and origin of deep ground water in crystalline rocks; Kemi och genes av djupa grundvatten i kristallint berg

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lagerblad, B. [Swedish Cement and Concrete Research Inst., Stockholm (Sweden)

  1995-11-01

  This report discusses the interactions between water and crystalline rocks and its consequences for the chemical composition of the water. It also treats how flows of different types of water are modified by the rock, and the possible consequences for the ground water near a nuclear waste repository. The focus of the work is the changes in composition that ground water gets at deep levels in the rock. Data from Finnsjoen and Aespoe in Sweden show higher salinity in deep rock, which has been interpreted as a result of marine inflow of water during glaciation. Data from other, deeper boreholes in Finland, Canada, Russia, England and Sweden show that the increasing salinity is a rule and very high at great depths, higher than marine water can produce. Therefore, the deep waters from Finnsjoen and Aespoe are probably very old, and the high salinity a result from geological processes. Differing cation and isotopic composition than seawater also indicate geologic water. Differing theories on the origin of the ground water should be regarded in the safety analysis for a repository. 36 refs, 3 figs, 1 tab.

 6. Elimination of nuclear power in Italy - Consequences and future; Avveckling av kaernkraften i Italien - Konsekvenser och framtid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mascanzoni, D.

  1995-08-01

  The report describes how the elimination of nuclear power has affected power production, industry and education in Italy. A referendum after the Chernobyl accident led to the phase-out, after 20 years of operation. The most important consequence has been to loss of competence in an area where Italy has been advanced for several years. Industry, in particular, has lost most of its competence, and universities have lost most of the students in reactor technology. Dependence on foreign energy supply is highest among the industrialized countries. The future for nuclear power is also discussed, changes in the political climate can make room for a return of nuclear power. 22 refs, 4 figs.

 7. Survey results of corroding problems at biological treatment plants; Kartlaeggning av vittrings- och korrosionsskador paa biologiska behandlingsanlaeggningar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boubitsas, Dimitrios; Aakesson, Urban (CBI, Boraas (Sweden)); Hellstroem, Hanna; Henriksson, Gunilla (SP, Boraas (Sweden))

  2010-03-15

  Problems regarding that leachate from food waste have been corroding vehicles and concrete slabs has been reported by Biogas- and composting plants. This is an issue that has been reported to Swedish Waste Management more often within the same pace as the volume of food waste gathering is increasing all around Sweden. The problem has also been addressed at inspections according to SPCR 120 Biogoedsel and SPCR 152 Kompost, where several plants have requested guidance/support/investigation to help solve their specific issue. Swedish Cement and Concrete Research Inst., has earlier completed some investigations which have been ordered by private plant owners/municipalities and the result from these investigations have often proved that the exposure classification has not been adjusted for its purpose. There is no clear definition regarding construction of concrete that is meant for usage in a receiving hall for food waste. It is likely that concrete for Biogas- and Composting plants are built to meet the demands of agricultural environments. The project will examine the magnitude of the problem regarding corrosion- and weathering damage on concrete slabs and cisterns at biological treatment plants. The project will also culminate to actual solutions for plants that are hit and to give advice to those in the danger zone and those who plan for new constructions. Through a survey handed to Biogas- and composting plants around the country, the width of the problem has been examined and what solutions plants have found and executed to solve this issue. A literature review has been implemented to find specific demands regarding concrete that is meant for a certain environment. Another four treatment plants have been examined. The studies that have been made are chemical analysis of leachate from food waste, analysis of drill cores and analysis of reinforcement corrosion. The results from this project show that concrete doesn't have enough resistance in these environments where food waste is treated. No matter which quality of concrete is put in use these problems will occur, though in different speeds. To ensure the function of the concrete construction, the concrete must be protected with a sealing coat. These sealing coats must be able to endure the aggressive nature from leachate coming from food waste and be resistant to mechanical abrasion from vehicles. In the report several seal coatings are shown that have been used for solving measures. Some of these have worked, while others didn't work as well. To be able to ensure the function within the different seal coatings they have to be tested in 'their proper' environment considering the chemical temperature and composition of the leachate. There are no standard methods to perform this, they have to be developed. There are plans for a new study where you bring out specific demands and standard methods for seal coats in food waste environments. Corrosion problems also occur on gathering vehicles for food waste and mechanic equipment at treatment plants, it is desired also to deal with these issues and a study is recommended regarding the influence from food waste on metal materials that are in contact with food waste

 8. Inventory of future power and heat production technologies. Partial report Energy storage; Inventering av framtidens el- och vaermeproduktionstekniker. Delrapport Energilagring

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Messing, Lars; Lindahl, Sture (Gothia Power AB, Goeteborg (Sweden))

  2008-12-15

  In this report a survey of different techniques for storage of electrical energy. The following alternatives are described regarding method, characteristics, potential and economy. Batteries; Capacitors; Flywheels; Pump storage hydro power plants; Hydrogen gas generation; Air compression. Regarding evaluation of methods for storage of electrical energy. Battery storage: The development of Lithium-ion batteries are of great interest. In the present situation it is however difficult of classify battery storage as a good alternation in applications with frequent re-charging cycles and re-charging of large energy volumes. The batteries have limited life length compared to other alternatives. Also the power is limited at charging and discharging. Energy storage in capacitors: 'Super-capacitors' having large power capacity is considered to be of interest in applications where fast control of power is necessary. The ongoing development of based on carbon-nanotubes will increase the energy storage capacity compared with the today existing super-capacitors. This can in the future be an alternative to battery storage. Of further interest is also the idea to combine battery and capacitor based storage to achieve longer life-time of the batteries and faster power control. Flywheel energy storage: The energy storage capacity is relatively limited but power control can be fast. This system can be an alternative to capacitor based energy storage. Pump-storage hydro power plant: This type of energy storage is well suited and proven for time frame up to some days. In the Swedish power system there is today not any large demand of energy storage in this time frame as there is a large capacity in conventional hydro power plants with storage capacity. Pump-storage can however be of interest in the southern part of Sweden. In some operation stages the grid is loaded up to its limit due to large power transmission from the north. The pump-storage can reduce this power transfer during critical periods and can therefore be an alternative to new power lines. Hydrogen energy storage: The handling (storage and transfer) of hydrogen is considered to be difficult and dangerous. Air-compression energy storage: This method is combined with gas turbine plants. During periods with surplus of energy in the power system this surplus energy is used to compress air and store it. This compressed air is used in the operation of gas turbine power plant where the compressed air is used instead of the normal use where the gas turbine makes the compression. The possibility should be considered in the future if new gas turbine power plants are to be built in Sweden. This is not the situation today. Different application areas where the energy storage can be used are discussed, such as: Electrical supply quality improvement; Improvement of power system transient stability; Damping of electromechanical oscillations in the power system; Spinning disturbance power reserves; Power system frequency control; Fast disturbance power reserves (activated within 15 minutes); Optimization of energy production dispatch; Increase of power grid transmission capacity. In the scientific world the technical development is very active within areas regarding batteries, capacitors with very large storage capacity, flywheels, etc. As the progress is very fast and this report gives only a brief survey of the research within the area, there is a need to continuously follow the technical development. The judgement is done that there is demand for evaluation of the value of energy storage for different applications and to identify suitable methods to be used in the different applications. Regarding conditions and demands in Sweden and the other Nordic countries research and development activities should be done as: Identify application areas where there are requirements of improvements in the power system. From the identified demands it should be analysed if electrical energy storage can be used to achieve the required improvements. For each application area different alternatives

 9. Model based control and optimization of a feed-water heater train; Modellbaserad reglering och optimering av en foervaermarekedja

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Velut, Stephane; Raaberg, Martin; Wendel, Hans (Grontmij AB (SE))

  2007-12-15

  Thermal power plants are complex processes in which many variables must be monitored and controlled in real-time for a safe and economic operation. The complex interactions between actuators and controlled variables as well as the load dependent dynamics make the design and tuning of all controllers a challenging task. A mathematical model of the process that describes critical characteristics such as dynamics, interactions, and nonlinearities might greatly facilitate the task of the control engineer. Such controllers can be designed in a rather systematic way to achieve good performance in terms of response time and robustness. This enables the operator to run the process closer to its limits while minimizing damage risks. The goal of the project was threefold. The first objective was to describe the available methods to compute process models directly from experimental data and illustrate how those models can be used for control design. The second objective was to apply some of the fore mentioned methods on a specific process, namely a feed water heater train to control the level in each preheater. The third objective was to analyze how the level in each preheater affects the thermal efficiency of the plant and derive adequate set-points for the model-based controllers. The project started at the end of the production season, which resulted in a tight schedule for the planning and the realization of experiments. Informative data could however be collected and models could be derived for some specific loads. Unfortunately the effect of the changes in the level set point could not be verified because of the limited length of the experiments. The project results can be summarized as follows: The way the condensate level should be chosen in every preheater has been formulated as a simple optimization problem that aims as maximizing the thermal efficiency of the plant. Even though the model used in the optimization was simple, the results were pretty intuitive. The levels should be chosen as low as possible. However, at low loads it may be beneficial to raise the level in some preheaters to increase the overall bleeding flow. Linear black-box models are sufficient to describe the level dynamics in the preheaters for a given load. Some static input transformations that take into account known nonlinearities such as valve characteristics can further improve the results. Cross-couplings in the studied process are limited and the need for multivariable controllers is therefore not so big. Model based controllers (PID with and without decoupling and LQG control) have been computed using the models previously derived. The results are satisfactory and show the potential of model-based controllers to achieve a compromise between short response time and robustness

 10. Integration of heat treatment of wood with cogeneration production and district heating; Vaermebehandling av trae integrerad med kraftvaermeproduktion och fjaerrvaerme

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Delin, Lennart; Essen, Henrik (AaF, Stockholm (Sweden))

  2011-05-15

  Heat treatment of wood changes the properties of wood so that the moisture uptake is reduced and the wood movements are reduced at variations in the ambient air humidity. The wood gets an increased resistance to rot and can therefore replace impregnated wood in certain applications. Heat treated wood is however not suitable for direct contact with soil. The strength is also reduced by heat treatment, so it is not recommended for supporting constructions. No additives whatsoever are used in the treatment, so the heat treated wood is very advantageous from an environmental point of view. The wood is dried completely at the heat treatment and heated to about 200 deg C. The question has hence been put, if it is advantageous to collocate a heat treatment plant with district heating or a power cogeneration plant. The aim of the study is to assess the value of such a collocation. Existing heat treatment plants are both few and small and the calculations have hence been made for how a large plant could be designed. A market study is included to assess the market for this type of plants. This shows that the present market for heat treated wood is very small. A full scale treatment plant of the type discussed in this study could probably not be built, since even single plants of this size would require a too large part of the market. The potential to replace impregnated wood is on the other hand very large. The cost for large scale heat treatment should be significantly lower than for impregnated wood and the cost for handling hazardous waste (which impregnated wood is classified as) is also removed. There should therefore be a potential for a future much larger volume of heat treated wood. The study shows that the energetic profit of collocation of a heat treatment plant for wood with district heating or power cogeneration plants is of lower importance. Maximally about 0.5 MSEK/year can be saved for a 25 000 m3/year plant. The initial drying of all sawn lumber has much more to gain from a collocation and this is yet very unusual today. The main conclusion of the study is that heat treatment of wood seems to be very interesting, but collocation with district heating or power cogeneration plants is not a decisive or even important factor. The author therefore believes the study answers the question of the value of collocation

 11. The energy logistic model for analyses of transportation- and energy systems; Energilogistikmodell foer systemberaekningar av transport- och energifoersoerjningssystem

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blinge, M.

  1995-05-01

  The Energy Logistic Model has been improved to become a tool for analysis of all production processes, transportation systems and systems including several energy users and several fuels. Two cases were studied. The first case deals with terminal equipment for inter modal transport systems and the second case deals with diesel fuelled trucks, cranes and machines in the Goeteborg area. In both cases, the environmental improvements of the city air quality are analyzed when natural gas is substituted for diesel oil. The comparison between inter modal transport and road haulage shows that the environmental impacts from the operations at the terminal are limited, and that the potential for environmental benefits when using inter modal transport is improving with the transportation distance. The choice of electricity production system is of great importance when calculating the environmental impact from railway traffic in the total analysis of the transportation system. 13 refs, 27 tabs

 12. Exposure of cooled and uncooled materials in simulated gasification environment; Exponering av kylda och okylda material i simulerad foergasningsmiljoe

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Engman, U.; Haeggblom, E. [Studsvik Material AB, Nykoeping (Sweden)

  1996-08-01

  Testing has been performed on metallic tubes, metallic filters and heat resistant metallic plates in a synthetic biogas at 900 deg C. The biogas was composed by: 150 ppm H{sub 2}S, 1500 ppm NH{sub 3}, 5% CH{sub 4}, 15% CO, 12% CO{sub 2}, 10% H{sub 2}O, 48% N{sub 2}. The testing time was 2000 hours. The tube materials were cooled to a temperature in the interval 540-655 deg C. Thus the sample surfaces have a substantial lower temperature than the surrounding biogas which gives similar corrosive terms as in a gasifier plant. The tube materials were made of FeCrAl, Sandvik Sanicro 28, AISI 321, X20CrMoV121 and 13CrMo44. The test results show small corrosive attacks on the surfaces which shows that the biogas is not particularly aggressive. FeCrAl and Sanicro 28 showed no attacks and had a passive oxide layer on the surfaces. The low alloyed reference material 13CrMo44 had small attacks which corresponds to a corrosion rate of less than 0,1 mm/year. The tested filter materials were made of AISI 316L, AISI 310, Hastalloy X and iron-aluminide and were exposed in the same gas without cooling at 550 deg C. The material AISI 310 has the lowest corrosion rate and shows the least change in mechanical properties. On the other hand AISI 316L showed pronounced deterioration of properties after testing. Nine heat resistant alloys were exposed uncooled at 900 deg C. This study has shown that the developed equipment is suitable for investigations of high temperature corrosive behavior on both heat exchanger and uncooled surfaces in gas environments. Continued investigations is proposed to study the corrosion resistance in the presence of flue gas ashed in partially melted condition. 7 refs, 22 figs, 11 tabs, 5 appendices

 13. Process for increased biogas production and energy efficient hygienisation of sludge; Process foer oekad biogasproduktion och energieffektiv hygienisering av slam

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rogstrand, Gustav; Olsson, Henrik; Andersson Chan, Anneli; Johansson, Niklas; Edstroem, Mats

  2012-07-01

  In Sweden there is a need to increase biogas production to meet the rising demand for biomethane as vehicle fuel but the amount of domestically available biomass to digest is limited. One way to help meet current and future demand for methane is to enhance the digestion of the substrates that are currently utilized. Vaexjoe municipality in southern Sweden is in the process of upgrading their facilities for biogas production at the Sundet waste water treatment plant. Their aim is to produce more biogas in order to meet the demand from an increasing methane-based local transit fleet. This is the backdrop to a joint project between JTI and Vaexjoe municipality where JTI's mobile pilot plant was used to study the possibility of extracting more biogas from the existing sewage sludge. In the future, Vaexjoe municipality also plans to co-digest source separated municipal organics with the sewage sludge, which will likely result in stricter demands in terms of hygienization of all utilized substrates. The goal of the project at hand was to demonstrate the possibility to produce more than enough additional biogas from existing sewage sludge to yield a net energy profit even with the added energy demand of ensuring the hygienic quality of the digestate through conventional pasteurization. Although the project was focused on the conditions at Sundet waste water treatment plant, the issues dealt with are general and the results are relevant to many waste water treatment plants in Sweden. The research, conducted between June 2011 and January 2012 were divided into two trials. The two trials, described schematically in Figure 1, represented two possible process configurations designed to reach the goal stated above. The key component of both process configurations is the addition of a post-digestion step to the existing single-step digestion process. In trial 1 the additional feature of dewatering between the two digestion steps served to reduce energy demand for pasteurization and increase the organic loading rate of the post-digester.

 14. Inventory of future power and heat production technologies. Partial report Energy combines; Inventering av framtidens el- och vaermeproduktionstekniker. Delrapport Energikombinat

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Thunman, Henrik; Lind, Fredrik; Johnsson, Filip (Chalmers Univ. of Technology, Goeteborg (Sweden))

  2008-12-15

  This report treats different ways to produce various upgraded biofuels from lignocellulosic materials in so called polygeneration processes. Furthermore the different upgrading technologies are also investigated with respect to co-production of heat and power. The processes investigated are linked to production of - bio pellets (or lignin pellets), dried, grinded and compressed biomass (or lignin); - torrified bio pellets, dried, grinded, heat treated and compressed biomass; - bio-oils or pyrolytic oils, liquefied biomass with crude oil quality; - ethanol via hydrolysis (process where the biomass is divided into sugars and lignin) followed by fermentation; - methane via hydrolysis and fermentation; - methane via indirect gasification and methane via indirect or suspension gasification, - DME (dimethyl ether) via indirect or suspension gasification; - methanol via indirect or suspension gasification; - DME and methanol via methane produced via indirect gasification. Lignocellulosic biomasses are, for example, forest residues or biomass that can be cultivated on degraded lands. The result from this report shows that it is only the production of bio pellets that is fully commercially available today. For all the other polygeneration processes investigated the production of bio-oil and torrified bio pellets stands out from the other processes investigated, as it is the market for the product that holds back the introduction of the technology. For the other technologies one or several components are still not commercialized and the challenges for these technologies are described in the report. Summarizing the efficiencies for the different processes, the processes that produces biofuels for stationary applications, bio pellets, torrified bio pellets and bio-oil, show the highest efficiencies. Accounted for the co-generated power, efficiencies up to 90 % based on ingoing lower heating values of the dry substance fed to the process could be achieved. For the processes that produce biofuels suitable for the transport sector efficiencies between 45 and 55 % can be reached, independent of product. However, there is one exception, which is methane produced via gasification that can reach efficiencies between 70 and 75 %. What differs more between the biofuel producing processes for the transport sector is the amount of biofuel that is possible to get out from the ingoing biomass, which can be anything between 20 and 70 %. Here, ethanol gives the lowest and methane via gasification the highest values. With respect to the costs to produce the different products the lowest costs are obviously related to the production of biofuels to be used in the stationary energy system. The total production cost of these products is between 40 and 90 % higher than the cost for biomass feedstock (Swedish forest residues). The production cost for the other biofuels is 2.5 to 3.5 times higher than the cost for the feedstock (Swedish forest residues), independent of product. However, some polygeneration schemes show very high cost, up to 9 times the cost for the feedstock. The uncertainty in these figures is, nevertheless, high and the real costs are dependent on if there are any supplier of the technology, which availability that is possible to achieve and the costs for the operation and maintenance. As one or several of the components included in these plants are still at a research or at a demonstration stage, it is not possible to give any more precise estimation on the costs or availability of such plants

 15. Utvecklingen av mekatronikämnet på KTH : – anställningsbarhet, forskning och innovation

  OpenAIRE

  Skejo, Sanja

  2007-01-01

  This thesis examines history of the subject of mechatronics and innovation. The main reason to study mechatronics from a historical point of view is that it has never been done to a greater extent before. An overview is justified because various definitions have been used over the decades, but nowadays the subject has become more established. Focus in this thesis is mainly on development of the subject of mechatronics at Royal Institute of Technology in Stockholm. Innovation is the other aspe...

 16. Requirements for drilling and disposal in deep boreholes; Foerutsaettningar foer borrning av och deponering i djupa borrhaal

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oden, Anders [QTOB, Haesselby (Sweden)

  2013-09-15

  In this report experience from drilling at great depth in crystalline rock is compiled based on project descriptions, articles and personal contacts. Rock mechanical effects have been analyzed. The report also describes proposals made by SKB and other agencies regarding the disposal of and closure of deep boreholes. The combination of drilling deep with large diameter in crystalline rocks have mainly occurred in various research projects, such as in the German KTB project. Through these projects and the increased interest in recent years for geothermal energy , today's equipment is expected to be used to drill 5000 m deep holes , with a hole diameter of 445 mm , in crystalline rock. Such holes could be used for the disposal of spent nuclear fuel. With the deposition technique recently described by Sandia National Laboratories in USA, SKB estimates that it might be possible to implement the disposal to 5000 m depth. Considering the actual implementation, drilling and disposal, and the far-reaching requirements on nuclear safety and radiation protection, it is considered an important risk getting stuck with the capsule-string, or part of it, above deposition zone without being able to get it loose. In conclusion, even if the drilling and the deposit would succeed there remains to verify that the drill holes with the deposited canisters meet the initial requirements and is long-term safe.

 17. Developing of FTIR- and new probe technique for combustion gas analysis; Utveckling av FTIR- och sondteknik foer gasanalys i foerbraenningsrum

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Johansson, Annika; Andersson, Christer [Vattenfall Utveckling AB, Stockholm (Sweden); Thulin, C. [Swedish National Testing and Research Inst., Boraas (Sweden); Karlsson, Maria; Aamand, L.E. [Chalmers Univ. of Technology, Goeteborg (Sweden)

  1996-08-01

  The objective of the reported project has been to develop and field test a versatile measurement system for combustion gases based on the FTIR technique. The project has included the following stages: Development of gas sampling methods, Further development of the FTIR technique, Field testing of the measurement system. The development of evaluation routines based on CLS and PLS methods has lead to the conclusion that both methods are well suited for the application in question, which enables an automation of the evaluation procedure. However, the elaboration of versatile and quality controlled methods is time consuming and the application requires a qualified user. With the dilution probe prototype, a satisfactory rejection of particles is achieved at the same time as a good mixing of the dilution gas and the sample gas takes place. Sampling is performed without using a filter at the probe tip. The intended function of the probe requires that most particles can be rejected without giving rise to a too high dilution ratio. This was achieved in the middle and upper part of the CFB boiler. Comparisons of measurement data from field measurements with the developed probe concept and the `conventional` CTH extractive probe show that the results are in good agreement in many cases, but also that interesting discrepancies exist. Sampling artefacts have been noticed for the gases HCN and SO{sub 2}, where HCN and SO{sub 2} are found in higher concentrations when sampling with the dilution probe. Analyzed concentrations of CO and hydrocarbons (methane, ethene and acetylene) are throughout all the measurements lower when the dilution probe is used. 21 refs, 34 figs, 29 tabs

 18. SCR during co-combustion of biofuel and recycled fuels; SCR vid sameldning av biobraenslen och returbraenslen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kling, Aasa; Myringer, Aase [Vattenfall Utveckling AB, Aelvkarleby (Sweden); Eskilsson, David [SP Swedish National Testing and Research Inst., Boraas (Sweden); Aurell, Johanna; Marklund, Stellan [Umeaa Univ. (Sweden). Environmental Chemistry

  2005-06-01

  An increased cost for wood fuels in combination with higher taxes on fossil fuels have led to an increased interest for less costly recycled fuels. Two examples on recycle fuels are demolition wood and refuse energy waste. These fuels are becoming a larger amount of the heat and electricity production in Sweden, not the least since the prohibition against deposition of combustible waste 2002. One of the environmental problems with combustion of bio based fuels are emissions of nitrogen oxides, NO{sub x}. The commercial flue gas cleaning method that gives the highest reduction in NO{sub x} is SCR, selective catalytic reduction, which can reduce more than 90% of the emissions. The planned raise in NO{sub x}-fee from 40 SEK to 50 SEK per kg/NO{sub x} increases the potential for advanced flue gas cleaning techniques. Today there is unique knowledge about SCR in combination with biofuel in Sweden. During cocombustion of recycle wood and wood fuels there is however, besides the deactivating compounds that dominate during wood combustion, mainly alkali, also other potentially poisonous compounds that can deactivate the catalyst. The goal for the study was to investigate the potential and risk with SCR during cocombustion of wood fuels and recycle wood. The project aimed at describing which components in the fuel/flue gas that leads to an eventual increase in deactivation and compare this with previous studies on wood fuels. The project also aimed at in full scale verify reduction of dioxin over a SCR deNO{sub x} catalyst during combustion of wood fuels and recycle wood. The deactivation of a SCR catalyst increases with an increased amount of recycled wood. During co-combustion of bark and 30 % demolition wood the deactivation increased from 30 % loss of catalytic activity during pure wood fuel combustion to 40 % loss of catalytic activity after 1500 hours of exposure. During combustion of 100% refuse energy fuel the loss of activity was 80% after 1500 hours of exposure. The deactivation was mainly due to alkali poisoning of the catalyst. Alkali (and lead during combustion of refuse energy fuel) was accumulated linearly during the time of exposure. The amount of lead was however so low that it only marginally contributed to the deactivation. It is the amount of chloride in the flue gas particles (and not the alkali content) that correlates with the deactivation of the catalyst. The alkali compounds are easily soluble in water, which makes it possible to regenerate the catalyst and prolong the lifetime. The catalyst reduces, beside NO{sub x}, also up to 70 % of the dioxin amount in the flue gas before dust collection (calculated as I-TEQ). This increases the potential for the technique in plants that combustion chlorine containing fuels where the dioxin amount can exceed the new emission threshold value from the EU-directive for waste combustion.

 19. Homoadoption i Bamse : hur skildras homosexualitet och homoadoption i serietidningen ”Bamse” och var placerar sig resultatet mot en kort jämförelse av homohistoria, samhälle och genus?

  OpenAIRE

  Beischer, Per-Henrik

  2011-01-01

  The purpose of this study is to investigate how homosexuality and homosexual adoptions are manifested in children's comic "Bamse" and study the result in the light of a brief background about the western society and gay history. The study has a historical gender perspective and focus homosexuality primarily in modern times. Drawing on critical theory and semiotic analysis, the study shows how ideas and ideology surrounding same-sex relations and parenting are negotiated in the ”Bamse” comic. ...

 20. Minoritetsspråk och biblioteket : En komparativ analys av minoritetsspråkens ställning i samhället och på biblioteket i Sverige och Finland

  OpenAIRE

  2014-01-01

  The following thesis in library- and information science is a qualitative, comparative analysis of the relationship between the minority populations in Sweden and Finland and the library. The objective with the thesis is to investigate how the state is working to promote minority groups at the library and what lead to today’s situation. The investigation starts, as regards time, with the European charter for Regional or Minority Languages, which was published 1992 and ends with the establishm...

 1. Våld- och kvinnoskildringar i TV-spel

  OpenAIRE

  Bodling, Karolin

  2006-01-01

  ABSTRACT Title: Violence and women representation in video games (Vålds‐ och kvinnoskildringar i TV‐spel) Number of pages: 42 Author: Karolin Bodling Tutor: Göran Svensson Course: Media and Communication Studies D Period: Autumn 2005 University: Division of Media and Communication, Department of Information Science, Uppsala University. Purpose/Aim: The aim is to investigate how violence and women are presented in video games and in game reviews. Material/Method: The study includes theories th...

 2. Prefabricerade samverkansbroar:en studie av torra farbanefogar

  OpenAIRE

  Hällmark, Robert

  2012-01-01

  Denna avhandling behandlar ämnet prefabricerade samverkansbroar i allmänhet och prefabricerade betongelementfarbanor med torra fogar i synnerhetPrefabricering är ett ämne som har diskuterats i byggbranschen under de senaste decennierna. Husbyggnadsindustrin har gjort stora framsteg i riktning mot ett mer industriellt tänkande, i vilket prefabricering, Lean och BIM är viktiga pusselbitar. Även i brobranschen har mängder med forskningsprojekt utförts runt om i världen och flertalet olika prefab...

 3. Kunstpunkalliansen : En alternativ estetisk kontinuitet fra slutten av 1960-tallet til begynnelsen av 1990-tallet

  OpenAIRE

  Storsve, Gaute

  2007-01-01

  I denne oppgaven har jeg forsøkt å vise at det finnes en alternativ estetisk kontinuitet innenfor populærmusikken fra slutten av 1960-tallet til begynnelsen av 1990-tallet. Det som kjennetegner denne kontinuiteten er ulike former for krysninger av punkelementer med en sterk kunstbevissthet. Jeg valgte å kalle dette for kunstpunkalliansen. For å illustrere hva kunstpunkalliansen er har jeg analysert tre låter fra tre forskjellige band fra tre forskjellige tiår: The Velvet Undergrounds «Ven...

 4. Ishockeykjelke - Innfesting av spilleren: Utvikling av ny kjelke til det norske kjelkehockeylandslaget

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Kjelkehockey er basert på de samme prinsippene som ishockey, men er rettet mot utøvere med funksjonsnedsettelser i nedre del av kroppen. Utøverne sitter i en tilpasset kjelke med skøytestål på undersiden av bakre del av kjelken. De har en tilpasset hockeykølle i hver hånd, som har to funksjoner, i den ene enden er det pigger til å stake seg frem med på isen, og den andre enden ligner en vanlig hockeykølle og brukes til å håndter...

 5. Eksakte metodar for analyse av tovegstabellar

  OpenAIRE

  Aaberge, Rolf

  1980-01-01

  Dei fleste matematisk-statistiske metodane som er utvikla til analyse av tabellar, byggjer på føresetnader om at talet på observasjonar i tabellcellene er "stort. Haldorsen (1977a) og (1977b) omtalar metodar som kviler på dette kravet. I denne rapporten skal vi presentere eksakte metodar for analyse av to-vegstabel lar, dvs. metodar som er gyldige sjølv om vi har småe observasjonstal i tabellcellene. I mange undersøkingar vil observasjonane ofte gi uttrykk for kva slags ...

 6. Grafisk presentasjon av GPenSim-simulering

  OpenAIRE

  2009-01-01

  GPenSim er et verktøy for modellering og simulering av diskret hendelsesystemer (DES). GPenSim er integrert i Matlab-plattformen, og har dermed tilgang til innebygde Matlabfunksjoner som plot etc. I GPenSim blir Petri net-grafen definert i Petri netdefinisjonsfiler. Resultatet av en simulering blir vist i tekst. Oppgaven gikk ut på å utvikle et verktøy som skulle presentere både Petri net-grafen og simuleringsresultatet grafisk. En grafisk presentasjon viser tydeligere sammenhe...

 7. AVS Intellectual Property Rights (IPR) Policy

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Cliff Reader

  2006-01-01

  The AVS Workgroup has developed an IPR Policy to facilitate the adoption of standards in the marketplace.The policy is based on consideration of IPR issues in parallel with the technical work for drafting the standard. The paper describes the relationship between IPR and the standard, and how the goals for the standard must be complemented by goals for the IPR. The existing IPR policies of the ITU and ISO are outlined, and then the AVS IPR policy is described,organized by its three main components: commitment to license on declared basic terms, disclosure of intellectual property,and protection of IPR.

 8. Instrumentering av Bergsøysundbrua og Gjemnesundbrua

  OpenAIRE

  Dahlen, Adrian; Lystad, Tor Martin

  2013-01-01

  Gjemnessundbrua og Bergsøysundbrua på Europavei E39 i Møre og Romsdal, skal instrumenteres for identifikasjon av strukturelle og dynamiske egenskaper. Denne rapporten omhandler dokumentasjon og beskrivelse av det utførte arbeidet ved monteringen av måleutstyret. Det er også gjort analyser av de ulike konstruksjonsdelene akselerometersensorer og anemometre er montert på. Til slutt er de initielle responssignalene fra systemet behandlet, der egenfrekvenser og ...

 9. Crystallization-induced dynamic resolution R-epimer from 25-OCH3-PPD epimeric mixture.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Sainan; Tang, Yun; Cao, Jiaqing; Zhao, Chen; Zhao, Yuqing

  2015-11-15

  25-OCH3-PPD is a promising antitumor dammarane sapogenin isolated from the total saponin-hydrolyzed extract of Panax ginseng berry and Panax notoginseng leaves. 20(R)-25-OCH3-PPD was more potent as an anti-cancer agent than 20(S)-25-OCH3-PPD and epimeric mixture of 25-OCH3-PPD. This paper describes the rapid separation process of the R-epimer of 25-OCH3-PPD from its epimeric mixture by crystallization-induced dynamic resolution (CIDR). The optimized CIDR process was based on single factor analysis and nine well-planned orthogonal design experiments (OA9 matrix). A rapid and sensitive reverse phase high-performance liquid chromatographic (HPLC) method with evaporative light-scattering detector (ELSD) was developed and validated for the quantitation of 25-OCH3-PPD epimeric mixture and crystalline product. Separation and quantitation were achieved with a silica column using a mobile phase consisting of methanol and water (87:13, v/v) at a flow rate of 1.0mL/min. The ELSD detection was performed at 50°C and 3L/min. Under conditions involving 3mL of 95% ethanol, 8% HCl, and a hermetically sealed environment for 72h, the maximum production of 25(R)-OCH3-PPD was achieved with a chemical purity of 97% and a total yield of 87% through the CIDR process. The 25(R)-OCH3-PPD was nearly completely separated from the 220mg 25-OCH3-PPD epimeric mixture. Overall, a simple and steady small-batch purification process for the large-scale production of 25(R)-OCH3-PPD from 25-OCH3-PPD epimeric mixture was developed.

 10. Från e-handel till butik : Hur renodlade e-handelsföretag som adderar fysiska butiker arbetar för att förmedla en enhetlig bild av varumärket

  OpenAIRE

  Niemi, Denise; Östh, Jennie

  2015-01-01

  På senare tid har en ny trend inom multikanalförsäljning uppmärksammats, där renodlade e-handlare inser vikten av att finnas tillgängliga för kunden i flera försäljningskanaler och därför adderar en fysisk butik som försäljningskanal. Den nya trenden benämns i studien för Clicks to Bricks. När flera försäljningskanaler opererar under samma varumärke kan svårigheter uppstå i att förmedla en enhetlig bild av varumärket, vilket lyfts fram i befintlig litteratur kring multikanalförsäljning. Det f...

 11. Risikostyring av jetfuelprisen med futureskontrakter : en studie av hedgingstrategier for flyselskaper

  OpenAIRE

  Marker, Sebastian

  2013-01-01

  Denne oppgaven undersøker risikostyring av jetfuelprisen gjennom hedgingstrategier med WTI- og fyringsoljefutures som sikringsinstrument. Analysen tar sikte på å estimere minimum varians hedgingrater for ulike hedgingstrategier. Formålet er å finne hedgingstrategier som gir høyest hedgingeffektivitet, og dermed gir størst reduksjon i jetfuelprisrisiko. Første del av analysen vil estimere hedgingrater med utgangspunkt i flere analysemetoder under en klassisk lineær regresjonsmodell (CLRM). Hed...

 12. REMINDER Preparation for Retirement Programme - AVS Seminar

  CERN Multimedia

  Social Service

  2001-01-01

  The AVS seminar, which had to be cancelled in March this year, will be held on: Wednesday 26 September from 14:00 to 16:00 in the Main Amphitheatre The session will be led by Mr. Lorenz STAMPFLI. The session is open to all people already registered and any other person who is interested, without the need to register.

 13. REMINDER PREPARATION FOR RETIREMENT PROGRAMME - AVS SEMINAR

  CERN Multimedia

  Social Service

  2001-01-01

  The AVS seminar, which had to be cancelled in March this year, will be held on: Wednesday 26 September from 14:00 to 16:00 in the Main Amphitheatre The session will be led by Mr. Lorenz STAMPFLI. The session is open to all people already registered and any other person who is interested, without the need to register.

 14. Aktivitetsbasert pedagogikk; en studie av bachelorstudenters utvikling av handlingskompetanse gjennom aktivitetsbasert pedagogikk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari Margrete Hjelle

  2012-06-01

  Full Text Available Målet med artikkelen er å synliggjøre hvordan bachelorstudenter i ergoterapi kan utvikle profesjonell handlingskompetanse gjennom aktivitetsbasert pedagogikk. På bakgrunn av dette gjennomførte vi kvalitative fokusgruppeintervju med 12 ergoterapeutstudenter som hadde deltatt i undervisningsopplegget “Aktivitetsgrupper-lede og delta”. Datamaterialet ble analysert etter retningslinjer for fenomenologisk basert meningskondensering. Studentene diskuterte sine erfaringer og det kom tydelig fram at undervisningsopplegget ga dem muligheter til å bruke sitt engasjement og sin kreativitet i valg av aktiviteter for sin simulerte aktivitetsgruppe. Videre fikk de muligheter til å oppdage sider ved anvendelse av aktiviteter for ulike pasienter, som de ikke kunne forstå uten integrering av teori i praktisk ferdighetstrening. Ved planlegging, gjennomføring og refleksjon over å lede og delta i aktivitetsgrupper, oppøvet de evnen til handlingsrefleksjon. Aktivitetsbasert pedagogikk kan bidra til utvikling av profesjonell handlingskompetanse og det er behov for både teoretiske og praktiske læringsformer. Funnene ble diskutert i lys av pedagogisk handlingsteori.

 15. Low-Complexity Tools in AVS Part 7

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Feng Yi; Qi-Chao Sun; Jie Dong; Lu Yu

  2006-01-01

  Audio Video coding Standard (AVS) is established by the AVS Working Group of China. The main goal of AVS part 7 is to provide high compression performance with relatively low complexity for mobility applications. There are 3 main low-complexity tools: deblocking filter, context-based adaptive 2D-VLC and direct intra prediction. These tools are presented and analyzed respectively. Finally, we compare the performance and the decoding speed of AVS part 7 and H.264 baseline profile. The analysis and results indicate that AVS part 7 achieves similar performance with lower cost.

 16. Overview of AVS-video: tools, performance and complexity

  Science.gov (United States)

  Yu, Lu; Yi, Feng; Dong, Jie; Zhang, Cixun

  2005-07-01

  Audio Video coding Standard (AVS) is established by the Working Group of China in the same name. AVS-video is an application driven coding standard. AVS Part 2 targets to high-definition digital video broadcasting and high-density storage media and AVS Part 7 targets to low complexity, low picture resolution mobility applications. Integer transform, intra and inter-picture prediction, in-loop deblocking filter and context-based two dimensional variable length coding are the major compression tools in AVS-video, which are well-tuned for target applications. It achieves similar performance to H.264/AVC with lower cost.

 17. Kundprofilering och produktexponering i Borgås Säästötalo Robinhood

  OpenAIRE

  Korhonen, Kati

  2015-01-01

  Syfte med lärdomsprovet var att utreda Borgå Robinhoods kundprofiler och därmed lägga fram produkterna på ett synligare och tillgängligare sätt. Avsikten var att undersöka kunderna och få en bättre kundkännedom samt utreda om produkterna kan marknadsföras bättre inom affären. Den teoretiska referensramen baserade sig på litteratur om marknadsföring (Principles of marketing, P. Kotler och G. Armstrong), men mera specifikt om köpbeteende och segmentering. I teorin presenterades även superma...

 18. Stretchingens inverkan på muskelarbete och flexibilitet i nedre extremitetens muskler – en systematisk litteraturöversikt

  OpenAIRE

  Westerholm, Eeva-Eerika; Gustafsson, Julia

  2010-01-01

  Stretching är en gammal och använd behandlingsmetod inom fysioterapi. Det finns olika stretchingstekniker och man har använt dem för att bland annat öka flexibilitet, förbättra muskelarbete, förhindra skador och lindra smärta. Under de senaste åren har dock stretchingens inverkan på muskelfunktionen blivit ifrågasatt. Syftet med denna systematiska litteraturöversikt är att utvärderat huruvida engångs stretchingssessioner och upprepade stretchingssessioner, olika stretchingstekniker och str...

 19. Varmepumper i hushald. Analyse av endringar i effektforbruket hos hushald med panelomnar og vedfyring ved installasjon av ulike typar varmepumper

  OpenAIRE

  Øvrebotten, Kristian

  2015-01-01

  Sidan oljekrisa på 1970-talet som førte til ein gradvis overgang frå bruk av oljekjelar og parafinkaminar til panelomnar og varmepumper, har andelen elektrisitet stadig auka mens andelen av olje har vore redusert. Andelen av elektrisitet hos hushalda utgjer i dag om lag 79 % av den samla energibruken hos hushalda i Noreg. Dette høge forbruket av elektrisitet hos hushalda bidreg til å skape problem med høge effekttoppar i kraftnettet som igjen skapar problem for kraftdistributørar og er med...

 20. Visuomotorisk utveckling mätt med Bendertestet : En jämförelse mellan för tidigt födda och fullgångna barn vid 5 1/2 års ålder.

  OpenAIRE

  Lundequist, Aiko

  2006-01-01

  Sammanfattning Barns utveckling under de sista förskoleåren är nyckeln till en bra skolstart. Visuomotorik är en av de faktorer som krävs för att tillägna sig skolans basfärdigheter. För tidigt födda barn är en grupp som enligt tidigare forskning löper risk för en sämre visuomotorisk utveckling. I den här studien mättes visuomotorik med Bender Gestalt Test med utvärderingssytem utvecklade av främst Elizabeth Koppitz (1963, 1975). I studien jämfördes för tidigt födda barns (n=175) och matchade...

 1. Dans i skolan : om genus, kropp och uttryck

  OpenAIRE

  Lindqvist, Anna

  2010-01-01

  This thesis is a continuation of my licentiate thesis from 2007 “Dansens plats i skolan. Tradition, utveckling och lärande i Skellefteå kommun” [‘The place of dance in schools. Tradition, development and learning and teaching in the Municipality of Skellefteå’]. The overarching aim of the thesis is to interpret and understand dance as a form of expression and phenomenon in schools, which comprises dance teaching, learning in dance, and dance teachers’ attitudes, experiences and ideas. Dance t...

 2. Problematiken vid övergångsprocessen till ISO 9001:2015 : De upplevda svårigheterna av svenska tillverkningsindustrier med ISO 9001:2015

  OpenAIRE

  Bekim, Haxha; Omar, Makie

  2016-01-01

  Den här rapporten behandlar ett kandidatarbete som utfördes vid Jönköping University. Syftet med uppsatsen är att undersöka samt kartlägga de svårigheter som företagen, certifieringsorganen samt standardutvecklarna SIS upplever i samband med övergången till den nya revisonen av ISO 9001:2015.  Frågorna som besvaras i uppsatsen är, vilka skillnader kan ses mellan de stora och små företagen samt vad behöver företagen för hjälpmedel för en lättare övergång. Arbetet har utgått från en kvalitativ ...

 3. Insulating product of mineral fibre wool, intended in particular for heat insulation of pipes and method for preparing this product; Isoleringsprodukt av mineralfiberull, avsedd i synnerhet foer vaermeisolering av roer, och foerfarande foer framstaellning av denna produkt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Talling, B.

  1991-10-04

  The invention relates to a heat insulation product of mineral fiber wool. The curable binding agent of the product is an aqueous suspension containing water glass and slag. The slag reacts hydraulically with the alkalis or the water glass yielding water resistant bonds. During the preparation of the product, the suspension of water glass and slag is agitated before being applied onto the product. The curing of tile binding agent can be carried out immediately or at a later time. Curing may be effected at room temperature or at an elevated temperature. (orig.)

 4. Impact assessment of the impact on nature values of the construction and operation of the repository for spent nuclear fuel at Forsmark; Konsekvensbedoemning av paaverkan paa naturvaerden av anlaeggande och drift av slutfoervar foer anvaent kaernbraensle i Forsmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Allmer, Johan (Ekologigruppen AB, Stockholm (Sweden))

  2011-03-15

  Construction and operation of a repository at Soederviken in Forsmark, Oesthammar municipality means impact, effects and consequences for the environment. This report describes the natural conditions and natural values in Forsmark with particular focus on Soederviken. Furthermore, an assessment of consequences for the natural environment in the development and operation of a repository at Soederviken. Assessment of impacts from water activities are treated in a special report.

 5. Results from a full scale application of ashes and other residuals in the final cover construction of the Tveta landfill; Utvaerdering av fullskaleanvaendning av askor och andra restprodukter vid sluttaeckning av Tveta Aatervinningsanlaeggning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tham, Gustav (Telge AB, Soedertaelje (Sweden)); Andreas, Lale (Luleaa Univ. of Technology, Luleaa (Sweden))

  2008-06-15

  In 2000 Telge Aatervinning - a waste management and recycling company - started investigating ashes from incineration of industrial and biowaste waste. The company was given a permit from the Swedish Environmental Court to cover four hectares of the house hold waste landfill area. In 2006 the company received an unlimited permit to cover the remaining part of the landfill when the works end some thirty years later. Ashes were used the first time in 1966 for testing. Literature studies indicated the ashes can have a low hydraulic conductivity under certain conditions. In 1999 collaboration started with the Division of Waste Science and Technology at Luleaa University of Technology. Residuals from household and industrial waste were subject to investigation. Initially, biowaste incineration products were subject to testing and were later extended to other waste products, e.g. sludge, contaminated soils, foundry, and compost material. Several different sub-fractions of ashes were included in the investigation e.g. bottom and fly ash, various slag products after up-grading including dewatering, separation and sifting. Subsequently, a complete covering system of a landfill consists of residuals. Six test areas were outlined in order to give a good representation for cover construction in flat and steep areas with different compositions of liner material. The results show that in all areas the hydraulic conductivity construction yields less then 50 liters per square meters and years and can be less the than 5 liters in a repository for hazardous waste if required. In accordance with literature data the field observations show the liner material constructed only by ash material under certain conditions can form a monolithic structure due to very slow processes thus indicating small pore volumes that unable water air to interact with other media. The concept of using ash can be related to natural analogues of volcanic ashes and has been used in old defence walls and other buildings thousand years back. The last part of the report brings a number of topics for future research and a discussion about problems to with the authorities to use residuals for covering landfills

 6. Bioavailability of {sup 137}Cs - geographical variability in Swedish forest- and arable soil. Construction of a database using GIS; Biotillgaenglighet av {sup 137}Cs - geografisk variation i svensk skogs- och aakermark. Uppbyggnad av databas med hjaelp av GIS

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heikkilae, Taina; Lindmark, Malin

  2000-12-01

  Soil acts as a sink for long-lived radionuclides such as {sup 137}Cs . The bioavailability and the plant root uptake of {sup 137}Cs are therefore influenced by chemical and physical characteristics of the soil. The aim of this study is to gather information about Swedish soil conditions, focusing on parameters known to influence the bioavailability of {sup 137}Cs and to indicate areas which may have a higher probability of containing persistent bioavailable {sup 137}Cs. This project was carried out in two parts. First, an information database on soil properties in Swedish forest and agricultural landscapes was constructed using GIS (Geographic Information System). Next, Swedish agricultural and forest soils were characterised according to low, intermediate and high estimated bioavailability of {sup 137}Cs. Agricultural soils were ranked according to clay and organic matter content; forest soils according to podzol, cambisol and peat. The physical and chemical properties of agricultural soils are quite different from forest soils. In contrast to forest soils, agricultural soils are characterised by reduced quantities of organic matter and a higher proportion of clay. Several investigations have indicated. a faster decline in {sup 137}Cs levels in agricultural soils when compared to forest soils. Due to these differences, these soil types are dealt with separately in this report.

 7. Influence of vegetation and sewage sludge on sealing layer of fly ashes in post-treatment of mine tailings impoundments; Inverkan av vegetation och roetslam paa taetskikt av flygaska vid efterbehandling av sandmagasin

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Greger, Maria; Neuschuetz, Clara (Inst. of Bothany, Stockholm Univ., Stockholm (Sweden)); Isaksson, Karl-Erik (Boliden Mineral AB, Stockholm (Sweden))

  2009-03-15

  Mining industry produces 25 Mton mine tailings yearly that are deposited in impoundments in the nature. When this sand, containing sulphur rich minerals, reacts with oxygen and water it starts to weather and acidic metal rich water is formed. To prevent this, the sand can be covered with a sealing layer and a protective cover layer with vegetation. As sealing and cover materials fly ashes and sewage sludge can be used. The aim of this investigation was to find out: 1) how sealing layer of fly ashes with and without sewage sludge, and a cover with sewage sludge can be placed practically on mine tailings in a cold climate. 2) how such a cover should be constructed to minimize the risk of root penetration and leakage of nutrients and metals 3) which vegetation that is most suitable This was investigated in field- and greenhouse tests with a sealing layer of fly ash and/or sewage sludge with a cover layer of sewage sludge in which different plant species were established. The practical application was performed in 0.3-1 ha plots at a mine tailings impoundments at Boliden. The ability of plant roots to penetrate a sealing layer was investigated, as well as the effect of simulated root exudates on the penetration resistance in hardened ash. Leakage of nutrients and metals from cover layer of sewage sludge, in some cases with sealing layers beneath, was investigated in field and greenhouse lysimeters. Various plant species were compared on their ability to affect metal and nutrient leakage as well as root penetration and shattering of the hardened ashes. The project was a cooperation between Stockholm University and Boliden Mineral AB, and the field tests were performed at the impoundment Gillervattnet in Boliden and in Garpenberg. Cooperating were also Iggesund Paperboard, Skellefteaa Kraft, Stora Enso Fors, Umeaa Energi and Vattenfall, all producers of ashes that were used, as well as Stockholm Vatten AB, which produced the sewage sludge. The most important conclusions are that: It is possible to apply a sealing layer of ashes on mine tailings independent of season due to the quick hardening process of the ashes. Sewage sludge can, on the other hand, only be applied when the tailings are frozen. The application leads to a rise in the ground water level in the tailings Covering of mine tailings with sewage sludge and fly ash decreases the metal leakage. The higher proportion of sewage sludge in the cover layer the more N and P and less metals is released. The leakage decreases with time. Plant establishment in general decreases the leakage of metals and nutrients, especially by decreasing the amount of leakage water. Because of great amounts of nitrate in sewage sludge plants with a high uptake of nitrate is to prefer to decrease the nitrogen leakage. Some plant species can loosen up the surface of hardened fly ash, and in that way influence the sealing layer structure. This may lead to increased breaking down of secondary minerals, which can be important for the stability of the sealing layer. It is possible that excretion of sacharids from plant roots can increase shattering of ash, and that such exudation increases in the presence of ash. Estimation of the resistance needed to avoid root penetration were made to approx2,5 MPa. Addition of sewage sludge increases the risk of root penetration of a sealing layer. Since roots can affect a thin sealing layer a thickness of approximately 0.5 meter is recommended

 8. A Novel MBAFF Scheme of AVS

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Jian-Wen Chen; Guo-Ping Li; Yun He

  2006-01-01

  Adaptive frame/field coding techniques have been adopted in many international video standards for interlaced sequence coding. When the frame/field adaptation is applied on the picture level, the coding efficiency is improved greatly,compared with the pure frame coding or the pure field coding. The picture-level adaptive frame/field coding (PAFF) selects frame coding or field coding once for one picture. If this frame/field adaptation is extended to Macro Block (MB) level, the coding efficiency will be further increased. In this paper, a novel MB-level adaptive frame/field (MBAFF) coding scheme is proposed. In the proposed MBAFF scheme, the top field of the current picture is used as a reference. The experiments are implemented on the platforms of Audio Video coding Standard (AVS) base profile and H.264/AVC, respectively. On the AVS platform, 0.35dB gain can be achieved averagely, compared with AVS1.0 anchor. On the H.264/AVC platform, 0.16dB gain can be achieved averagely, compared with MBAFF scheme of H.264/AVC. Additionally, an extensive subjective quality enhancement can be achieved by the proposed scheme.

 9. Organisation, omvärldssignaler och innovationsförmåga

  OpenAIRE

  Wahlström, Bengt

  2012-01-01

  Syftet med denna licentiatavhandling är att undersöka samspelet mellan organisation, omvärldssignaler och innovationsförmåga, samt illustrera detta samspel i en sammanfattande modell. Modellbygget följer omvärldssignalens väg genom organisationen, från vilka signaler som uppmärksammas, över hur organisationen skapar mening kring signalerna, till hur tolkning, strategi och beslut kring omvärldssignalen hanteras. Det finns också koppling till innovation och innovationsförmåga. Lite vid sidan i ...

 10. Teknologisk fravalg og tilvalg av fremtidig syke og funksjonshemmede

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Berge Solberg

  2008-05-01

  Full Text Available I dette nummeret av Etikk i praksis ønsker vi å fokusere på et betent problemområde, nemlig etikken rundt teknologisk fravalg og tilvalg av fremtidige syke og funksjonshemmede barn. Det handler om abort, medisinsk teknologi og valg av barn. Det kan synes som om vi står overfor nye muligheter for fravalg og tilvalg som ikke bare setter en ny debatt, men som samtidig krever en tilbakevending og nyåpning av tidligere gjennomdiskuterte spørsmål og tema. Debattene rundt «valg av barn» berører dype, eksistensielle dimensjoner ved menneskelivet. I tillegg berører det store samfunnsmessige temaer som inklusjon og menneskeverd, selvbestemmelse, abort, eugenikk og samfunnets forståelse av funksjonshemming.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v2i1.1686

 11. AVS 3D Video Coding Technology and System

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Siwei Ma; Shiqi Wang; Wen Gao

  2012-01-01

  Following the success of the audio video standard (AVS) for 2D video coding, in 2008, the China AVS workgroup started developing 3D video (3DV) coding techniques. In this paper, we discuss the background, technical features, and applications of AVS 3DV coding technology. We introduce two core techniques used in AVS 3DV coding: inter-view prediction and enhanced stereo packing coding. We elaborate on these techniques, which are used in the AVS real-time 3DV encoder. An application of the AVS 3DV coding system is presented to show the great practical value of this system. Simulation results show that the advanced techniques used in AVS 3DV coding provide remarkable coding gain compared with techniques used in a simulcast scheme.

 12. Från standardprogram till utbildning i toppklass. Programutveckling av Tekniskt basår vid Chalmers tekniska högskola

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ulla Blomqvist

  2015-12-01

  Full Text Available I undersökning efter undersökning har larmrapporter beskrivit svenska elevers försämrade kunskaper i framförallt matematik. På landets högskolor har detta blivit ett växande problem eftersom många kurser kräver förkunskaper i matematik för att en student skall kunna tillgodogöra sig kursinnehållet. Särskilt de tekniska högskolorna har upplevt ”kunskapsraset” som problematiskt. Mot bakgrund av detta påbörjades för 10 år sedan en omarbetning av Tekniskt basår på Chalmers tekniska högskola. Bland annat gjordes kurserna i matematik mer omfattande och teoretiska moment infördes. En rekommenderad nivågruppering genomfördes där extra stödåtgärder sattes in för att stödja mer svagpresterande studenter. Förändringsarbetet resulterade i att andelen studenter som klarade samtliga kurser ökade signifikant, antal avhopp från programmet minskade och att basårsstudenterna i genomsnitt klarade sig bättre i sina fortsatta studier än de som kom direkt från gymnasiet. Författaren beskriver i artikeln hur ovanstående förändringsarbete gick till.

 13. Kunnskapsutvikling i et profesjonsperspektiv - En kvantitativ studie av sosialarbeideres bruk av kunnskapsressurser i arbeidslivet

  OpenAIRE

  2014-01-01

  Problemområde Profesjoner betraktes gjerne som grupper som rår over store deler av samfunnets ressurser. Som velferdsstatens portvakter anses de gjerne som grupper med definisjonsmakt og forvaltere av kunnskap (Molander og Smeby, 2013). Det moderne kunnskapssamfunnet byr imidlertid på nye utfordringer for profesjonsfeltet. Det stilles i økende grad krav til at profesjonsutøvere skal være faglig oppdaterte, utøve en kunnskapsbasert praksis og til en hver tid inneha nødvendig kompetanse. Sosial...

 14. Analyse av klimatilpassningstiltak : en casestudie av avløpsnettet i Veumdalen, Fredrikstad kommune

  OpenAIRE

  Myking, Jakob Severin Eide

  2012-01-01

  Økt forståelse av fortidens klimaendringer og klimasystemet i sin helhet, har gitt forskerne mulighet til å anta fremtidens klimaendringer. Denne økte forståelsen har gitt sikre tegn på at klimaendringene er knyttet til en stor grad av usikkerhet. Det eneste som er sikkert, er at klimaendringer kommer til å skje, og at det er umulig å si med sikkerhet når eller med hvilken kraft de vil inntreffe. Det som derimot kan sies med sikkerhet, er at befolkningen kommer til å øke. Dette vil føre til ø...

 15. En Studie i Rött : Hur beskrivs, uppfattas och kopplas färg samman med innehåll i Mark Rothkos abstrakta målningar?

  OpenAIRE

  Frisk, Mattias

  2008-01-01

  Undersökning av färgen i förhållande till innehåll i Mark Rothkos abstrakta verk. Studien innefattar en undersökning i hur man skriver om färg i anslutning till Rothkos abstrakta målningars innehåll och huruvida färg kan avgöra betydelser. A study about color in relationship to content in Mark Rothko’s abstract paintings. It includes a research in how people write about color when discussing Mark Rothko´s paintings and how that is related to content. It also looks at color in relationship...

 16. Russisk oljetransport gjennom Barentshavet : En tilfellestudie av den norske responsen

  OpenAIRE

  Aasen, Kari

  2010-01-01

  Oppgaven er en tilfellestudie av den norske responsen på økningen av russisk oljetransport gjennom Barentshavet. Oljetransporten fra Nordvest-Russland tok seg plutselig dramatisk opp i 2002, noe som kom svært overraskende på norske myndigheter. Hensikten med oppgaven har derfor vært å kartlegge den norske responsen, for å finne ut hva som har preget den. På bakgrunn av kjennetegnene ved responsen har jeg deretter forsøkt å sannsynliggjøre hvilke oppfatninger av Russland som vært dominerende. ...

 17. Konsum av risiko-matvarer - Beskrivelse av en undersøkelse som skal kartlegge konsum av matvarer med betydning for inntaket av miljøgifter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helle Margrete Meltzer

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI perioden 1999-2001 vil det bli gjennomført tre kostholdsundersøkelser som til sammen skal kartlegge konsum avmatvarer med betydning for inntaket av miljøgifter i Norge, fortrinnsvis kadmium, kvikksølv, PCB og dioksiner.Disse giftene finnes hovedsakelig i krabbe, flatfisk, skjell, gjedde og abbor, lever eller nyre fra vilt og viltvoksendesopp. Fordi gjennomsnittskonsumet er lavt, spørres det ikke spesifikt om disse matvarene i landsdekkende kostholdsundersøkelsersom 'Norkost'. Hensikten med studien er å kunne gi en bedre beskrivelse av eksponeringsfordelingeni befolkningen med tanke på miljøgifter. Fordelingen er antakelig skjev, dvs. et stort antall personerventes å ha et lavt inntak og noen få personer ventes å ha et relativt høyt inntak av de undersøkte stoffene. Eventuelleukjente risikogrupper vil kunne avdekkes, og det er av stor interesse å undersøke hvor stor eksponeringen i deutsatte gruppene er.Del A av undersøkelsen er landsdekkende og omfatter en postal frekvensundersøkelse til 10 000 tilfeldig valgtepersoner mellom 18 og 79 år. Del B omfatter en postal frekvensundersøkelse til 6000 tilfeldig valgte personer i sekskommuner, der tre er kystkommuner og tre er innlandskommuner. Kommunene blir valgt ut fra kjennskap til godtilgang på de aktuelle matvarene. Vi antar at der tilgangen på matvarene er god, er konsumet høyere. Del C avundersøkelsen vil omfatte høykonsumenter av aktuelle matvarer, valgt fra del B av undersøkelsen. Dette vil være endybdestudie der analyser av miljøgifter i blod, hår og urin også skal inngå.Undersøkelsen er den første i sitt slag her til lands og vi kjenner ikke til at tilsvarende studier er gjort i andreland. Hensikten med artikkelen er å gi en beskrivelse av undersøkelsen i en tidlig fase av gjennomføringen.Meltzer HM, Bergsten C, Stene LC, Stigum H, Wiborg ML, Lund-Larsen K, Alexander J. Consumption ofcontaminated foods – Description of a dietary survey

 18. Pollen transmission of asparagus virus 2 (AV-2) may facilitate mixed infection by two AV-2 isolates in asparagus plants.

  Science.gov (United States)

  Kawamura, Ryusuke; Shimura, Hanako; Mochizuki, Tomofumi; Ohki, Satoshi T; Masuta, Chikara

  2014-09-01

  Asparagus virus 2 (AV-2) is a member of the genus Ilarvirus and thought to induce the asparagus decline syndrome. AV-2 is known to be transmitted by seed, and the possibility of pollen transmission was proposed 25 years ago but not verified. In AV-2 sequence analyses, we have unexpectedly found mixed infection by two distinct AV-2 isolates in two asparagus plants. Because mixed infections by two related viruses are normally prevented by cross protection, we suspected that pollen transmission of AV-2 is involved in mixed infection. Immunohistochemical analyses and in situ hybridization using AV-2-infected tobacco plants revealed that AV-2 was localized in the meristem and associated with pollen grains. To experimentally produce a mixed infection via pollen transmission, two Nicotiana benthamiana plants that were infected with each of two AV-2 isolates were crossed. Derived cleaved-amplified polymorphic sequence analysis identified each AV-2 isolate in the progeny seedlings, suggesting that pollen transmission could indeed result in a mixed infection, at least in N. benthamiana.

 19. Guide för referenshantering : APA-manual inom Barn- och ungdomsvetenskap (BUVA)

  OpenAIRE

  Engdahl, Ingrid

  2014-01-01

  Denna guide behandlar först hur du enligt APA refererar i löpande text och därefter hur man skriver en referenslista. För en komplett guide till APA Style hänvisas till Publication Manual of the American Psychological Association (American Psychological Association, 2010) eller till hemsidan http://www.apastyle.org, där det finns tydlig introduktion i ljud och bild till APA Style.

 20. Konceptframtagning av kaffebryggare för kaffeentusiaster.

  OpenAIRE

  Gunnarsson, Jacob

  2016-01-01

  Uppdragsgivaren 3TEMP AB har visionen att med en ny produkt kunna ta sig in på hemmamarknaden för kaffeutrustning. De har planer på en produkt som fungerar som en automatisk kaffebryggare som maler kaffebönor och fyller en kopp. Företaget har lösningar för hur produktens huvudfunktioner skall fungera rent tekniskt, men behöver ett konkret koncept.  Examensarbetet är genomfört som ett projekt med en projektplan innehållande tidplan, riskhantering, organisation och filhantering. Projektet besto...

 1. Bochdalek Hernia As A Cause Of Intermittent AV Block

  OpenAIRE

  Etsadashvili, Kakhaber; Rashid, Haroon Mohammed; Jalabadze, Khatuna; Melia, Anzor

  2011-01-01

  Congenital diaphragmatic hernia is very rare cause of AV block. We report such a patient with sick sinus node syndrome and previous AAIR pacemaker implantation, in which intermittent AV block was diagnosed by 24-hours ECG monitoring and upgrade of pacing system to DDDR was suggested.

 2. Introduction to AVS2 Scene Video Coding Techniques

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Jiaying Yan; Siwei Dong; Yonghong Tian; Tiejun Huang

  2016-01-01

  The second generation Audio Video Coding Standard (AVS2) is the most recent video coding standard. By introducing several new coding techniques, AVS2 can provide more efficient compression for scene videos such as surveillance videos, conference videos, etc. Due to the limited scenes, scene videos have great redundancy especially in background region. The new scene video coding techniques applied in AVS2 mainly focus on reducing redundancy in order to achieve higher compression. This paper introduces several important AVS2 scene video coding techniques. Experimental results show that with scene video coding tools, AVS2 can save nearly 40%BD⁃rate (Bjøntegaard⁃Delta bit⁃rate) on scene videos.

 3. Implementeringsforskning: vitenskap for forbedring av praksis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Signe Flottorp

  2013-11-01

  Full Text Available Medisinsk forskning har ført til store framskritt de siste tiårene. Det er investert mye mer ressurser på basalforskning og klinisk forskning enn på å utvikle og evaluere metoder for å sikre at pasientene får nytte av forskningen. Formålet med implementeringsforskning er å redusere gapet mellom forskning og praksis, ved å utvikle og evaluere tiltak som kan sikre at behandlingen som pasientene mottar er kunnskapsbasert, at den er omsorgsfull og av god kvalitet.I denne artikkelen gjør vi rede for hva implementering og implementeringsforskning er. Vi belyser historikken til denne unge vitenskapen, og illustrerer mangfoldet i de faglige tilnærmingene og begrepene som brukes om det å få forskning brukt i praksis. Det finnes en rekke teorier om endring av atferd, både på individnivå og på organisatorisk nivå. Teoriene er imidlertid i liten grad testet empirisk, særlig når det gjelder å endre atferd i helsetjenesten.Systematiske oversikter over metodisk gode studier er den beste kilden til informasjon om effekt av implementeringstiltak. The Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group (EPOC er en viktig kilde for slike oversikter. De systematiske oversiktene som er utarbeidet på dette feltet viser at passive dissemineringstiltak har begrenset effekt, mens mer aktive tiltak kan ha liten til moderat effekt. Det er ofte betydelig variasjon i effekt på tvers av studiene. Det er derfor viktig å få bedre kunnskap om hvilke faktorer som kan forklare slike forskjeller i effekt.Vi gir eksempler på norske implementeringsstudier, og refererer bidrag fra forskere ved Kunnskapssenteret. Implementeringsforskningen kan, hvis den lykkes, sikre pasientene bedre behandling.Flottorp S, Aakhus E. Implementation research: science for improving practice. Nor J Epidemiol 201 3; 23 (2: 187-196.ENGLISH SUMMARY Medical research has led to major advances in recent decades. More resources have been invested in basic and clinical research

 4. Cofactor requirement of HpyAV restriction endonuclease.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siu-Hong Chan

  Full Text Available BACKGROUND: Helicobacter pylori is the etiologic agent of common gastritis and a risk factor for gastric cancer. It is also one of the richest sources of Type II restriction-modification (R-M systems in microorganisms. PRINCIPAL FINDINGS: We have cloned, expressed and purified a new restriction endonuclease HpyAV from H. pylori strain 26695. We determined the HpyAV DNA recognition sequence and cleavage site as CCTTC 6/5. In addition, we found that HpyAV has a unique metal ion requirement: its cleavage activity is higher with transition metal ions than in Mg(++. The special metal ion requirement of HpyAV can be attributed to the presence of a HNH catalytic site similar to ColE9 nuclease instead of the canonical PD-X-D/EXK catalytic site found in many other REases. Site-directed mutagenesis was carried out to verify the catalytic residues of HpyAV. Mutation of the conserved metal-binding Asn311 and His320 to alanine eliminated cleavage activity. HpyAV variant H295A displayed approximately 1% of wt activity. CONCLUSIONS/SIGNIFICANCE: Some HNH-type endonucleases have unique metal ion cofactor requirement for optimal activities. Homology modeling and site-directed mutagenesis confirmed that HpyAV is a member of the HNH nuclease family. The identification of catalytic residues in HpyAV paved the way for further engineering of the metal binding site. A survey of sequenced microbial genomes uncovered 10 putative R-M systems that show high sequence similarity to the HpyAV system, suggesting lateral transfer of a prototypic HpyAV-like R-M system among these microorganisms.

 5. Sifting of waste; Siktning av avfall

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Johansson, Andreas [SP Technical Research Inst. of Sweden, Boraas (Sweden); Johnsson, Anders [Boraas Energi och Miljoe, Boraas (Sweden); Yoshiguchi, Hitomi [Stena Metall, Goeteborg (Sweden); Steenari, Britt-Marie [Chalmers Tekniska Hoegskola, Goeteborg (Sweden); Bostroem, Sara [Renova AB, Goeteborg (Sweden); Fredaeng, Julia [Dalkia, Stockholm (Sweden); Bisaillon, Mattias [Profu AB, Moelndal (Sweden); Andersson, Hans [Metso Power, Tammerfors (Finland)

  2008-08-15

  Waste as a fuel is characterized by high levels of inert components (ash) that may cause problems in a combustion process that result in high costs for operation and maintenance (e.g. large ash flows, high need for additives). A potential method for reduction of these costs is to separate inert components through sifting prior the combustion process. Previously it has been found that a major share of the unwanted components is found in the fine grains. However, the practical relevance of sifting has not been verified against boiler performance. Therefore, the prospects for sifting as a pre-treatment method was investigated at Boraas Energi och miljoe with the aim to characterize the composition in the fine-grained residues and to determine the effects from sifting on the boiler performance. The project includes also a short report on possible markets for the fine-grained residues. The effect target is to increase the boiler availability and to reduce the cost for operation and maintenance. The target groups for the work are owners of Energy-from-Waste plants as well as constructors of plants and sieves. The work shows that sifting can be beneficial from an economical point of view if a suitable market for the fine-grained residues is found. Several theoretical markets exist but the governing parameter is the actual costs for the post-treatment.

 6. Kosttillskottsbranschens ekonomiska utveckling med påverkan av träningstrenden

  OpenAIRE

  Portin, Jonas

  2016-01-01

  Examensarbetets centrala syfte är att undersöka om det existerar ett samband mellan de ekonomiska framgångarna i gymbranschen och kosttillskottsbranschen. Undersökningen utförs på tidsperioden 2010-2014. Tre stycken kosttillskottsåterförsäljare och tre stycken gymkedjor jämförs. Alla är aktiva på den finska marknaden. I teoridelen beskrivs fakta, bakgrund och framtidsutsikter för både gymbranschen och kosttillskottsbranschen, både globalt samt i Finland. Också fakta om de utvalda företagen ge...

 7. Bioseguridad en granjas avícolas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra L. Ricaurte Galindo

  2005-02-01

  Full Text Available La bioseguridad es el conjunto de prácticas de manejo diseñadas para prevenir la entrada y transmisión de agentes patógenos que puedan afectar la sanidad en las granjas avícolas. La bioseguridad es una parte fundamental de cualquier empresa avícola ya que proporciona un aumento de la productividad de la parvada y un aumento en el rendimiento económico. En líneas generales, se debe contemplar la localización de la granja, características constructivas de los galpones, control de parvadas extraños a la granja, limpieza y desinfección de los galpones, control de visitas, evitar el stress en las aves encasetadas, evitar la contaminación del pienso, control de vacunaciones y medicaciones y control de deyecciones, cadáveres, etc.The biosecurity is the group of practical of handling designed to prevent the entrance and agents' pathologies transmission that can affect the sanity in the poultry farms. The biosecurity is since a fundamental part of any poultry company it provides an increase of the productivity of the chickens and hens and an increase in the economic yield. In general lines, the localization of the farm should be contemplated, characteristic constructive of the ship, control of strange chickens and hens to the farm, cleaning and disinfection of the ship, control of visits, to avoid the stress in the birds housed, to avoid the contamination of the I think, control of vaccinations and medications and dejections control, cadavers, etc.

 8. Open Source AV solution supporting In Situ Simulation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogh, Kristian; Pociunas, Gintas; Dahl, Mads Ronald

  the software to meet our expectations for a portable AV system for VAD. The system would make use of “off the shelf” hardware components which are widely available and easily replaced or expanded. The developed AV software and coding is contracted to be available as Copyleft Open Source to ensure low cost...... a stable AV software that has be developed and implemented for an in situ simulation initiative. This version (1.3) is the first on released as Open Source (Copyleft) software (see QR tag). We have found that it is possible to deliver multi-camera video assisted debriefing in a mobile, in situ simulation...

 9. Ishockeykjelke - Understell: Utvikling av ny kjelke til det norske kjelkehockeylandslaget

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Kjelkehockey er basert på de samme prinsippene som ishockey, men er rettet mot utøvere med funksjonsnedsettelser i nedre del av kroppen. Utøverne sitter i en tilpasset kjelke med skøytestål på undersiden av bakre del av kjelken. De har en tilpasset hockeykølle i hver hånd, som har to funksjoner, i den ene enden er det pigger til å stake seg frem med på isen, og den andre enden ligner en vanlig hockeykølle og brukes til å håndter...

 10. Kalibrering av en transient GT-Power modell av en SI PFI turbo motor

  OpenAIRE

  Bodin-Ek, Erik

  2008-01-01

  I detta arbete behandlas transient simulering i ett 1D-simuleringsprogram, i detta fall Gamma technologies GT-Power. Vad som behöver ändras i en modell för att den skall kunna simulera en motor under transienta driftsfall med god noggrannhet har undersökts. När detta är gjort, skall det undersökas hur väl den transient kalibrerade modellen kan simulera en motor med förändrad rörgeometri på insugs- eller avgassidan, och vad som måste omkalibreras om detta inte är fallet. Den viktigaste slutsat...

 11. Liv og lerret Fire portretter og et "kryptoportrett" av Gustav KLimt

  OpenAIRE

  Gamborg, Siri Angela

  2009-01-01

  Studie av fire portretter og et "kryptoportrett" av Gustav Klimt. Analysen fokuserer på Klimts avbildning av kvinner og menn på forskjellig måte og ved hjelp av ulike stilistiske virkemidler. Kjønnsaspektet i studien er belyst utfra samtidskonteksten og kvinnenes spesielle situasjon i Wien rundt århundreskiftet 1800/1900 og Klimts fremstilling av disse elementene i sine portretter.

 12. "Oktober i lederstolen" og "Harlekins Alle hjerters dag" : to noveller av Neil Gaiman : oversatt og kommentert

  OpenAIRE

  Eilertsen, Helle Elisabet Jæger

  2011-01-01

  Oppgaven består av oversettelser av to noveller skrevet av Neil Gaiman, og en kommentardel. Novellene er innenfor sjangeren fantastisk litteratur. Kommentardelen tar for seg relevante problemstillinger, blant annet oversettelse av navn, særegne uttrykk og dobbeltbetydning. Den tar også for seg hjemliggjøring/fremmedgjøring og valg av stil. Dette er knyttet til oversettelsesteoretikere som Schleiermacher, Nida, Koller og Berman.

 13. Shock tube investigation of CH3 + CH3OCH3.

  Science.gov (United States)

  Tranter, Robert S; Lynch, Patrick T; Annesley, Christopher J

  2012-07-12

  The title reaction has been investigated in a diaphragmless shock tube by laser schlieren densitometry over the temperature range 1163-1629 K and pressures of 60, 120, and 240 Torr. Methyl radicals were produced by dissociation of 2,3-butanedione in the presence of an excess of dimethyl ether. Rate coefficients for CH(3) + CH(3)OCH(3) were obtained from simulations of the experimental data yielding the following expression which is valid over the range 1100-1700 K: k = (10.19 ± 3.0)T(3.78) exp((-4878/T)) cm(3) mol(-1)s(-1). The experimental results are in good agreement with estimates by Curran and co-workers [Fischer, S. L.; Dryer, F. L.; Curran, H. J. Int. J. Chem. Kinet.2000, 32 (12), 713-740. Curran, H. J.; Fischer, S. L.; Dryer, F. L. Int. J. Chem. Kinet.2000, 32 (12), 741-759] but about a factor of 2.6 lower than those of Zhao et al. [Zhao, Z.; Chaos, M.; Kazakov, A.; Dryer, F. L. Int. J. Chem. Kinet.2008, 40 (1), 1-18].

 14. EST Table: AV399747 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399747 NV120691 10/09/28 89 %/128 aa ref|YP_950793.1| gp41 [Maruca vitrata MNPV] ...gb|ABL76015.1| gp41 [Maruca vitrata MNPV] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV399524 NV12 ...

 15. Atle Næss: Roten av minus en

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Linda Hamrin Nesby

  2006-06-01

  Full Text Available Atle Næss har skrevet flere romaner, og to biografier om hhv Edevard Munch og Galileo Galilei. Med Roten av minus en kombinerer han roman- og biografigenren, og skriver både en kjærlighetshistorie, et utkast til en biografi og et riss av en selvbiografi som i sum blir til en roman om hvorvidt livet har den orden og nødvendighet som biografien er satt til å formidle

 16. EST Table: AV403854 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403854 pg--0133 10/09/28 98 %/123 aa ref|ZP_03045664.1| tail length tape measure ...protein [Escherichia coli E22] gb|EDV82450.1| tail length tape measure protein [Escherichia coli E22] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV404025 pg-- ...

 17. Ogräs, åkertistlar och taggiga växter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Klintwall

  2012-06-01

  Full Text Available Psykiatriska diagnoser är kontroversiella. Vissa, ofta psykiatriker, menar att psykiska tillstånd går att dela upp i distinkta klasser medan andra, ofta psykologer, menar att all sådan uppdelning gör våld på verkligheten. Dessutom har psykiatrin anklagats för att vara moraliserande: vem kan avgöra vad som är sjukt och friskt? Är autism en sjukdom? Utifrån en pragmatisk begreppsanalys är uppdelningen mellan sjukt och friskt nödvändigtvis godtycklig. Precis som när en trädgårdsmästare avgör vad som är ogräs så beror det på situationen och ens syften. Och precis som växterarter ibland är distinkta arter så kan vissa psykiatriska diagnoser vara distinkta klasser, och andra inte. Kanske är autism en avgränsad diagnos, kanske inte. Men ibland är inte artsuppdelning det mest användbara för en trädgårdsmästare, precis som det inte behöver vara det för psykiatrin. Istället kan man formulera nya kategoriseringar helt baserade på pragmatiska hänsyn. Ibland räcker det med taggiga växter och socialt indifferenta barn.

 18. Creep damage in welds of X 20 CrMoV 12 1 steel. Part 2 - Studies of long term service exposed material and damage data base and calculation of damage distribution and damage resistance; Krypskador i svetsar av X 20 CrMoV 12 1 staal. Etapp 2 - Studier av lingtidspiverkat material och skadedatabas samt berakning av skadefordelning och skadetilighet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Storesund, Jan; Borggreen, Kjeld; Weilin Zang; Nilsson, Henrik; Samuelson, Aake

  2004-09-01

  The present project has been consisted of the following pieces of work on welds of X20 CrMoV 12 1: Analysis of, by use of replica testing, creep damage development in 368 welds in 11 Danish high pressure steam lines with operation up to 200,000 h. Metallographic investigations of four welds from a retired live steam line with approximately 182 000 h in operation. - Evaluation of the influence of the two most common etching methods on the interpretation of creep cavitation. Analysis of the time security of the material, i.e. influence of enhanced temperature or stress on creep life time. Finite element simulations of the creep behaviour of X20 welds where effects of HAZ creep properties, system stresses and degree of multiaxiality in the rupture criterion are studied. In addition a literature study on publications of creep life time in X20 steel was performed in a first, already reported part of the project. The results of the comprehensive replica testing and the metallographic investigations show clear-cut that welds of this material have an excellently long creep life that indeed will reach 200,000 h. The creep damage at that time is in general very limited. The typical creep life for welds of X20 can be evaluated to at least 250,000 h. The reason for that it is not possible to evaluate an even longer creep life is the fact that creep testing and finite element simulations show that creep elongation and creep damage will accelerate considerably later in the creep life than some low alloy steels. In the worst case this acceleration could start already just after 200,000 h. It is also demonstrated that welds of the X20 steel can stand system stresses much better than low alloy steels. Recommendations for how and when inspections and testing of welds of the current material should be performed have been issued. They have been adapted to the findings in the project. The recommendations can, as long as severe damage is absent, allow for longer inspection intervals compared to previous recommendations.

 19. Gradering av kvaliteten på dokumentasjonen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gunn E. Vist

  2013-11-01

  Full Text Available Hva menes med at noe er ”godt dokumentert”? I hvilken grad kan vi stole på forskningsresultater? Den mest brukte metoden for å vurdere kvalitet på dokumentasjon og styrke på anbefalinger er GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation. GRADE brukes i systematiske oversikter og i retningslinjer der man vurderer effekten av og gir anbefalinger om ulike behandlingsalternativer. I GRADE gjøres et klart skille mellom kvaliteten på dokumentasjonen og styrken på anbefalingene. For å vurdere kvaliteten på dokumentasjonen tar GRADE utgangspunkt i en godt utført systematisk oversikt som omfatter den aktuelle problemstillingen. Både randomiserte forsøk og observasjonsstuder kan inngå. GRADE benytter fem kriterier som vurderes for eventuell nedgradering av kvaliteten på dokumentasjonen: studiekvalitet, konsistens mellom studiene, direkthet, presisjon og rapporteringsskjevheter. I tillegg kan observasjonsstudier vurderes for oppgradering ved følgende tre kriterier: sterke assosiasjoner, dose-responseffekter og forvekslingsfaktorer. Alle vurderingene noteres og presenteres sammen med resultatene i oppsummeringstabeller.Vist GE, Sæterdal I, Vandvik PO, Flottorp SA. Grading the quality of the evidence. Nor J Epidemiol 2013; 23 (2: 151-156.ENGLISH SUMMARY What is meant by the claim that something is “well documented”? How much confidence can we have in the results? The most commonly used method to grade the quality of the evidence is GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation. GRADE is used in systematic reviews, where the effects of different treatments or options are being compared, and in guidelines with recommendations about the competing options. GRADE makes a clear distinction between the quality of the evidence and the strength of recommendation. When grading the quality of the evidence with GRADE, the starting point is a well conducted systematic review of research on the

 20. Problemstillingar rundt framføring av transkribert musikk - Ei analyse av Bach/Busoni: Chaconne i d-moll

  OpenAIRE

  Flem, Kato Nogva

  2014-01-01

  Ei samanlikning og analyse av Busoni sin transkripsjon av Bach sin Chaconne frå partita nr. 2 for solofiolin. Partita for Violin No. 2 was written by Johann Sebastian Bach during 1717-1723 and consists of five movements; Allemande, Courante, Sarabande, Gigue and Chaconne. The chaconne is longer than the rest of the piece combined, and is frequently played separately. Yehudi Menuhin calls the Chaconne "the greatest structure for solo violin that exists." (Menuhin, 1997, p. 236) Violinist...

 1. Framkomlighetsanalys av Stockholms cykelvägnät : en pendelcyklists vardag

  OpenAIRE

  Gustafsson, Louise

  2009-01-01

  Examensarbetet syftar till att inhämta kunskap om planering för cykeltrafik i städer och att identifiera problem som uppkommer när andelen cyklister ökar i städerna. Framkomligheten och trafiksäkerheten påverkas när andelen cyklister ökar och dessa problem studeras i examensarbetet. Examensarbetet grundas på en litteraturstudie där kunskap om cykeltrafik och planering för cykelplanering har inhämtas. Vidare har liknande studier om cykeltrafik i städer sökts. Då arbetet är en pilotstudie och s...

 2. Enhanced A-V nodal conduction (Lown-Ganong-Levine syndrome) by congenitally hypoplastic A-V node.

  Science.gov (United States)

  Ometto, R; Thiene, G; Corrado, D; Vincenzi, M; Rossi, L

  1992-11-01

  The basic anatomical substrate of enhanced A-V nodal conduction, manifesting or not as Lown-Ganong-Levine syndrome, is still a controversial issue. We describe the case of a 34-year-old man who presented episodes of ventricular fibrillation. Electrophysiological studies showed that the AH interval was 55 ms, and increased by only 20 ms at paced cycle lengths of 300 ms; atrial pacing induced atrial fibrillation, with a shortest RR interval of 240 ms. Despite verapamil therapy, this patient died suddenly at home. Histological study disclosed a severe A-V node hypoplasia that was evidently congenital in nature; the rest of the conduction system was normal, and no accessory A-V pathways were present. We suggest that enhanced A-V nodal conduction in this patient was due to the developmental defect in the A-V node; this abnormality caused a loss of specific impulse-delaying function, and thus allowed rapid, unfiltered atrial impulses to reach the lower A-V junction and ventricles.

 3. Carbohydrate metabolism and carbon fixation in Roseobacter denitrificans OCh114.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kuo-Hsiang Tang

  Full Text Available The Roseobacter clade of aerobic marine proteobacteria, which compose 10-25% of the total marine bacterial community, has been reported to fix CO(2, although it has not been determined what pathway is involved. In this study, we report the first metabolic studies on carbohydrate utilization, CO(2 assimilation, and amino acid biosynthesis in the phototrophic Roseobacter clade bacterium Roseobacter denitrificans OCh114. We develop a new minimal medium containing defined carbon source(s, in which the requirements of yeast extract reported previously for the growth of R. denitrificans can be replaced by vitamin B(12 (cyanocobalamin. Tracer experiments were carried out in R. denitrificans grown in a newly developed minimal medium containing isotopically labeled pyruvate, glucose or bicarbonate as a single carbon source or in combination. Through measurements of (13C-isotopomer labeling patterns in protein-derived amino acids, gene expression profiles, and enzymatic activity assays, we report that: (1 R. denitrificans uses the anaplerotic pathways mainly via the malic enzyme to fix 10-15% of protein carbon from CO(2; (2 R. denitrificans employs the Entner-Doudoroff (ED pathway for carbohydrate metabolism and the non-oxidative pentose phosphate pathway for the biosynthesis of histidine, ATP, and coenzymes; (3 the Embden-Meyerhof-Parnas (EMP, glycolysis pathway is not active and the enzymatic activity of 6-phosphofructokinase (PFK cannot be detected in R. denitrificans; and (4 isoleucine can be synthesized from both threonine-dependent (20% total flux and citramalate-dependent (80% total flux pathways using pyruvate as the sole carbon source.

 4. Spectral analysis of the quadrangles Av-13 and Av-14 on Vesta

  Science.gov (United States)

  Zambon, F.; Frigeri, A.; Combe, J.-Ph.; Tosi, F.; Longobardo, A.; Ammannito, E.; De Sanctis, M. C.; Blewett, D. T.; Scully, J.; Palomba, E.; Denevi, B.; Yingst, A.; Russell, C. T.; Raymond, C. A.

  2015-10-01

  The Av-13 (Tuccia) and Av-14 (Urbinia) quadrangles are located in the south-west region of Vesta. They are characterized by a large topographic variability, from the highest (Vestalia terra highlands) to the lowest (Rheasilvia basin). Many geological units in these quadrangles are not associated with mineralogical variability, as shown by the color-composite maps. Maps of mafic absorption band-center position reveal that the principal lithology is eucrite-rich howardite, but diogenite-rich howardite areas are also present, corresponding to particular features such as Antonia and Justina craters, which are characterized by strong mafic absorptions. These quadrangles, especially Urbinia, contain many bright ejecta, such as those of Tuccia crater, which are the highest reflectance materials on Vesta (Zambon et al., 2014). Dark areas are present and correspond to regions with deeper OH-signature. The two quadrangles contain many vertical ridge crests associated with the Rheasilvia impact. These ridges do not show mineralogical differences with respect to their surroundings, but have a distinctive appearance in color-ratio composite images.

 5. 快速 AVS 帧内预测算法%FAST AVS INTRA PREDICTION ALGORITHM

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  王双龙

  2015-01-01

  As to the complexity process of choosing best probable encoding mode in AVS intra prediction,we proposed a fast intra predic-tion encoding algorithm.With the analysis of AVS intra prediction encoding theory and its implementation in reference software GDM2.1,we derived the threshold of zero coefficient block determination.The fast algorithm determines whether or not the current block is a zero coeffi-cient block according to its threshold discriminant condition.For zero coefficient block,it encodes cbp element directly and terminates intra prediction encoding in advance,which avoids the consequent complex process.As for the non-zero coefficient blocks,the fast selection algo-rithm associating the time domain SAD and the frequency domain SATD is used,which excludes 40% to 80% impossible prediction modes, and the rate distortion function is applied to the remained prediction modes to select the best prediction mode.It was verified through experi-ment that when PSNR (peak signal-to-noise ratio)decreased within 0.25db and bits rate increased within 2%,the time of AVS encoding de-creased over 40%,and the encoding efficiency was largely improved as well.%针对 AVS(Audio Video code Standard)帧内预测中选择最优编码模式流程复杂的问题,提出一种快速帧内预测编码的算法。通过分析 AVS 帧内预测编码的原理及其在参考软件 GDM2.1中的代码实现,推导出判定零系数块的阈值。该快速算法根据零系数块的判定阈值条件判定当前块,对于零系数块,直接编码 cbp 元素,提前中止帧内预测编码,避免了后续的复杂流程;对于非零系数块,采用时域 SAD(Sum of Absolute Difference)与频域 SATD(Sum of Absolute Transformed Difference)相联合的快速选择算法,排除了40%~80%的不可能预测模式,对余下的模式采用率失真代价函数的方法选取最佳预测模式。经实验验证,在 PSNR(Peak Sig-nal to Noise Ratio)降低0

 6. Kortisonskepsis : En studie om holdninger til kortisonkrem blant foreldre av barn med atopisk eksem

  OpenAIRE

  Gustavsen, Hanne Engstrøm

  2010-01-01

  Bakgrunn: Kortisonkremer er en viktig del av behandlingen mot atopisk eksem. Mange foreldre er skeptiske til bruken av kortisonkremer, fordi de har lest eller hørt om bivirkninger. Pasienters og pårørendes holdninger til bruk av kortisonkrem kan påvirke gjennomføringen av behandlingen. Formål: Vi ønsket å undersøke holdninger til bruk av kortisonkrem blant foreldre og pårørende av barn med atopisk eksem. Vi ville også undersøke om det er en sammenheng mellom kunnskapsnivå om kortisonkreme...

 7. Status report on the county administrative boards and the development of the regional energy and climate policies; Statusrapport avseende laensstyrelsernas arbete och utveckling av de regionala energi- och klimatstrategierna

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-07-01

  This status report deals with the regional work on energy and climate issues. It is a summary and analysis of the County Administrative Board's work with the planning, implementation and monitoring of energy and climate change. The County Administrative Board's have since 2008 held the position of establishing and developing regional energy and climate strategies. It is an important part of government policy for energy conversion and reduced climate impact. Local and regional stake holders play an important role in the implementation of development for an energy efficient and sustainable society and the task to design and develop a regional strategic energy and climate work is then an important tool. This report was compiled by staff at the units Society and transports and Public sector at the Department for Energy Efficiency.

 8. Bio-based fuels: an analysis of potential, conditions, market, instruments and risks. Opportunities and risks - the BIODRIV project. Final Report; Biobaserade drivmedel: analys av potential, foerutsaettningar, marknad, styrmedel och risker. Moejligheter och risker - projektet BIODRIV. Slutrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rydberg, Tomas (IVL Svenska Miljoeinstitutet, Stockholm (Sweden)); Gaardfeldt, Katarina; Ahlbaeck, Anders (Goeteborgs Miljoevetenskapliga Centrum, Chalmers Tekniska Hoegskola och Goeteborgs Universitet (Sweden)) (and others)

  2010-12-15

  The BIODRIV project is a study of the conditions, opportunities, constraints and risks in the short and long term for the Swedish production of biofuels, with specific focus on the production opportunities offered by the Swedish refineries. The study was conducted at Chalmers Univ. of Technology and IVL Swedish Environmental Research Inst. with support from Preem Environment Foundation and the Foundation of IVL. Researchers in the disciplines of environmental economics, chemical engineering and environmental system analysis have been working collectively to illustrate various technology tracks for bio-based fuel production. A total of six technology tracks for biofuel production have been identified in the long run, in whole or in part, which can replace today's fossil-based fuels in the transport sector. The six technology tracks are: methane from gas networks, decentralized pyrolysis/gasification, different resource bases to fat, hydrogen, methanol, electricity

 9. Hydrological and hydro-geological effects on wetlands and forest areas from the repository at Forsmark. Results from modelling with MIKE SHE; Hydrologiska och hydrogeologiska effekter paa vaatmarker och skogsomraaden av slutfoervarsanlaeggningen i Forsmark. Resultat fraan modellering med MIKE SHE

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Maartensson, Erik; Gustafsson, Lars-Goeran; Gustafsson, Ann-Marie; Aneljung, Maria; Sabel, Ulrika (DHI Sverige AB, Goeteborg (Sweden))

  2010-06-15

  This report provides background material for investigations and associated impact assessments concerning water operations in terms of withdrawal of groundwater from the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark. The report presents detailed modelling results in the form of supplementary sensitivity analyses and detailed hydrological and hydrogeological analyses of specific nature objects in Forsmark. The sensitivity analyses aim to investigate the sensitivity of the modelling results to i) the meteorological conditions, ii) impervious surfaces and iii) the model description of the present SFR (final repository for short-lived radioactive waste). A number of simulation cases aim to study cumulative effects of groundwater withdrawal from an extended SFR. The simulations are evaluated with respect to the groundwater table drawdown and head changes in the bedrock. The report analyses the hydrogeological and hydrological conditions for a number of selected wetland objects and forest objects. The selection of objects aims to cover different types of valuable nature objects at different geographical locations in relation to the influence area of the groundwater table drawdown. The analysis comprises groundwater levels at all nature objects, whereas wetlands with particularly high nature values have been studied in detail with respect to surface water levels, the need for water supply and object-specific water balances. These studies have been performed for different meteorological conditions in the form of a type (2006) and a statistically normal, dry and wet year, respectively, with a return period of 100 years for the dry- and wet years. All simulations for disturbed conditions with a fully open repository are done with a hydraulic conductivity of K{sub inj} = 10-7 or 10-8 m/s in the grouted zone. The results show that time-dependent precipitation and snow melt have large influence on the temporal variations of the depth to the groundwater table for undisturbed conditions. Precipitation and snow melt also have large influence on the drawdown of the groundwater table due to the groundwater withdrawal from the repository. For a normal year, based on precipitation data from the reference normal period 1961-1990, the annual average size of the influence area is 1.15 km2 for a grouting level of K{sub inj} = 10-7 m/s. Compared to the normal year, the size of the influence area is 17% larger during a dry year and 19% smaller during a wet year. The groundwater table drawdown also varies during individual years. For the type year 2006, the size of the influence area is approximately three times larger in November than in May. Implementation of the present SFR underground facility in the modelling tool MOUSE yields a groundwater inflow to SFR of 6.7 L/s, compared to a measured inflow of some 6 L/s. According to model calculations, the groundwater withdrawal from SFR causes groundwater table drawdown in an area with a size of 0.17 km2. The influence area is concentrated to the SFR pier and areas with vertical fracture zones in the rock, located north and northeast of Lake Bolundsfjaerden. The head change in the bedrock at the level 50 m b s l reaches the model boundary in the northeast. An extension of the SFR facility is planned. According to the modelling results, the extension will only yield small additional groundwater table drawdown and head changes in the bedrock. For the wetland objects, even a relatively small drawdown of the groundwater table may cause vegetation changes and ultimately overgrowth. The forests are not as sensitive to a drawdown of the groundwater table. According to the model calculations, the groundwater withdrawal from the repository yields a groundwater table drawdown that exceeds 0.1 m as an annual average for a normal year in one fifth the studied wetland objects and in half of the forest objects. The fraction of objects with a groundwater table drawdown is higher during a dry year and lower during a wet year. The surface-water depth in the studied wetland objects ranges from a few centimetres to half a metre. It is judged that a number of wetland objects may require water supply in order to maintain an undisturbed water level during groundwater withdrawal from the repository. According to the modelling results, the water-supply requirements are largest during spring and autumn. In one of the wetland objects, the water requirement is 3 L/s as an annual average for the type year 2006. Object-specific water balances and particle tracking calculations show that the inflow to the wetland objects mainly takes place through the Quaternary deposits. This is in accordance with the conceptual model, according to which there is a shallow groundwater flow system with many local recharge and discharge areas. The groundwater withdrawal from the repository implies that the water balance is changed for some of the studied wetland objects.

 10. Measurements of {sup 137}Cs and {sup 90}Sr in Swedish consumption milk between 1991 1996; Maetningar av {sup 137}Cs och {sup 90}Sr i konsumtionsmjoelk mellan 1991 och 1996

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Moere, H.

  1997-04-01

  The sources for the radioactivity are the nuclear weapons tests and the Chernobyl accident in 1986. Milk is sampled and measured as an important indicator of the Chernobyl load of radionuclides that cows can metabolize and that will ultimately give a dose to humans. Milk was responsible for 13-19% of the total intake of {sup 137}Cs from foodstuffs for the average person in 1994. Our milk measurement program covered 90% of all produced consumption milk in Sweden in 1995. Milk samples are taken every second month from the dairies. {sup 90}Sr is only measured on pooled yearly samples from some dairies; these dairies covered 50% of the total production of consumption milk in Sweden in 1995. The mean value per year of {sup 137}Cs for the whole country has decreased from 0.52 to 0.26 Bq/l between 1991 and 1996, which corresponds to a committed effective dose equivalent for humans of 1.1-0.50 microSv for {sup 137}Cs. For {sup 90}Sr during the 1991-1996 period the country-wide mean varied between 0.08 and 0.06 Bq/l, resulting in a committed effective dose equivalent of 0.4-0.3 microSv. 7 refs.

 11. Noise and noise disturbances from wind power plants - Tests with interactive control of sound parameters for more comfortable and less perceptible sounds; Buller och bullerstoerningar fraan vindkraftverk - Foersoek med interaktiv styrning av ljudparametrar foer behagligare och mindre maerkbara ljud

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Persson-Waye, K.; Oehrstroem, E.; Bjoerkman, M.; Agge, A. [Goeteborg Univ. (Sweden). Dept. of Environmental Medicine

  2001-12-01

  In experimental pilot studies, a methodology has been worked out for interactively varying sound parameters in wind power plants. In the tests, 24 persons varied the center frequency of different band-widths, the frequency of a sinus-tone and the amplitude-modulation of a sinus-tone in order to create as comfortable a sound as possible. The variations build on the noise from the two wind turbines Bonus and Wind World. The variations were performed with a constant dba level. The results showed that the majority preferred a low-frequency tone (94 Hz and 115 Hz for Wind World and Bonus, respectively). The mean of the most comfortable amplitude-modulation varied between 18 and 22 Hz, depending on the ground frequency. The mean of the center-frequency for the different band-widths varied from 785 to 1104 Hz. In order to study the influence of the wind velocity on the acoustic character of the noise, a long-time measurement program has been performed. A remotely controlled system has been developed, where wind velocity, wind direction, temperature and humidity are registered simultaneously with the noise. Long-time registrations have been performed for four different wing turbines.

 12. Pre-study - compilation and synthesis of knowledge about energy crops from cultivation to energy production; Foerstudie - sammanstaellning och syntes av kunskap och erfarenheter om groedor fraan aaker till energiproduktion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Berg, Magnus; Bubholz, Monika; Forsberg, Maya; Myringer, Aase; Palm, Ola; Roennbaeck, Marie; Tullin, Claes

  2007-06-15

  Energy crops constitute a yet not fully utilized potential as fuel for heating and power production. As competition for biomass hardens the interest for agricultural fuels such as straw, energy grain, willow, reed canary grass and hemp increases. Utilization of the potential for energy crops as fuels demands that cultivation and harvest are coordinated with transportation, storage and combustion of the crops. Together, Vaermeforsk and Swedish Farmers' Foundation for Agricultural Research (SLF), have taken the initiative to a common research programme. The long-term aim of the programme is to increase production and utilization of bioenergy from agriculture to combustion for heat and power production in Sweden. The vision is that during the programme, 2006 - 2009, decisive steps will be taken towards a working market for biofuels for bioenergy from agriculture. This survey has compiled and synthesized available knowledge and experiences about energy crops from the field to energy production. The aim has been to give a picture of knowledge today, to identify knowledge gaps and to synthesize knowledge of today into future research needs. A proposal of a research plan has been developed for the research programme.

 13. Need for long-term field experiments in forest land. Air pollution and biomass harvest - effects and countermeasures; Behov av laangsiktiga foersoek i skogsmark. Luftfoeroreningar och biomassauttag - effekter och motaatgaerder

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nohrstedt, H.Oe. [Forestry Research Inst. of Sweden, Uppsala (Sweden); Persson, Tryggve [Swedish Univ. of Agricultural Sciences, Uppsala (Sweden). Dept. of Ecology and Environmental Research; Staaf, H. [Swedish Environmental Protection Agency, Stockholm (Sweden); Sydow, F. von [Swedish Univ. of Agricultural Sciences, Uppsala (Sweden)

  1999-11-01

  Knowledge of effects of air pollutants and biomass removal obtained from long-term field experiments is needed as a complement to information from environmental monitoring. Monitoring tells us that environmental changes occur, whereas results from field experiments help us to understand what causes these changes. New environmental problems and questions are expected to arise, and it is therefore important to be prepared for the future by following up existing field experiments and maintaining previous investments. In our international efforts, results from long-term field experiments can be used as a knowledge base for negotiations around environmental conventions in which Sweden is involved. In the present needs analysis, we have suggested that there is good reason to maintain 61 experimental sites with a total of 100 prioritized experiments. In making this selection we have proceeded from the criteria referred to in the text. The need for new experiments is described within the different subject areas With 7 page summary in English. 10 refs, 14 tabs

 14. Effects of heavy metals and some biotic factors on ectomycorrhizal Scots pine in northern Finland; Effekter av tungmetaller och naagra biotiska faktorer paa tall och dess ektomykorrhiza i norra Finland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ahonen-Jonnarth, U.

  1996-04-01

  In this work, nickel and copper exposure on Scots pine (Pinus sylvestris L.) was studied experimentally under field conditions. The significance of some biotic factors was also studied. We wanted to test whether the understorey lichen layer has a protective role against nickel exposure, and whether it has any effects on pine seedlings. Effects of defoliation, simulating sawfly grazing, were also examined, since the reduced photosynthesis can be assumed to affect root growth and ectomycorrhiza negatively. Ectomycorrhizal colonization has been found to decrease in pinyon pine due to defoliation. 19 refs

 15. Electricity use and load management in electricity heated one-family houses from customer and utility perspective; Effekten av effekten - Elanvaendning och laststyrning i elvaermda smaahus ur kund- och foeretagsperspektiv

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sernhed, Kerstin

  2004-11-01

  Until recently, the increase in electricity demand and peak power demand has been met by expansion of the electricity production. Today, due to the deregulation of the electricity market, the production capacity is decreasing. Therefore, there is a national interest in finding solutions to peak problems also on the demand side. In the studies described here (Study 1 and 2) ten households in electrically heated houses were examined. In 1999 the utility equipped their customers with a remote metering system (CustCom) that has an in-built load control component. In Study 1, the load pattern of ten households was examined by using energy diaries combined with frequent meter readings (every five minutes) of the load demand for heating, hot water service and domestic electricity use. Household members kept energy diaries over a four-day period in January 2004, noting time, activities and the use of household appliances that run on electricity. The analysis showed that the use of heat-producing household appliances, e.g. sauna, washing machine and dryer, appliances used for cooking, dishwasher and extra electric heaters, contribute to the household's highest peaks. Turning on the sauna and at the same time using the shower equates to a peak load of 7-9 kW. This, in addition to the use of electricity for heating and lighting along alongside electricity use for refrigerators and freezers, results in some households reaching their main fuse level (roughly 13,8 kW for a main fuse of 20 A). This means that the domestic use of electricity makes up a considerable part of the highest peak loads in a household, but the highest peaks occur together with the use of electricity for heating and hot water. In the second study, Study 2, the households participated in a load control experiment, in which the utility was able to turn on and switch off the heating and hot water systems remotely, using the CustCom system. Heating and water heaters were switched off for periods of 1-4 hours without letting the households know when the control periods would take place or how long they would last. Household heating and hot water comfort as well as the households' attitudes towards and experiences of being controlled were investigated using a combination of methods. It could be concluded from the results of study 1 and 2, that both direct and indirect load control are, from the household perspective, possible measures to shift load demand from critical time periods.

 16. Methods for tracking the motion and temperature history of fuel particles in grate furnaces and waste boilers; Metoder foer kartlaeggning av braenslepartiklars roerelse- och temperaturhistorik i rosterpannor och avfallsugnar - etapp 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gustavsson, Lennart; Blom, Elisabet; Oskarsson, Jan; Petersson, Mats [Swedish National Testing and Research Inst., Boraas (Sweden)

  2003-03-01

  The objective of this project has been to demonstrate and evaluate the feasibility of some proposed measuring methods for tracking the motion and temperature history of fuel particles in a grate furnace through full-scale trials. The methods use radioactive isotopes and are based on marking of single fuel particles. The methods have the following objectives: To continuously track the motion of a single fuel particle from the fuel feed to the burn-out; To determine when a fuel particle arrives at certain temperatures; To study the drying process for a fuel particle; To determine the density in different parts of the fuel bed. The method for continuous position determination is based on the construction of a mathematical model of the dimensions and materials of the furnace. Detectors are placed in a number of positions on the outside of the furnace, and the model is then calibrated with a radioactive source placed in a number of given positions inside the furnace. When using the method, fuel particles marked with the radioactive isotope Na is fed to the fuel inlet. From the detector signals the position of the source can be continuously determined. The full-scale trials showed that the uncertainty in the position determination was greater than expected. At the calibration, the mean error of the position determination was 0,62 m, and the error was less than 0,5 m for 80 % of the calibration positions. At the trials during boiler operation the results from the original calculation model were partly not reasonable, i.e. in that positions outside the possible volume were achieved during certain periods. However, some conclusions about the time scales could be drawn, e.g. about the residence times on different parts of the grate. A number of factors are thought to contribute to the low accuracy. The number of detectors influences the accuracy, and during the boiler operation trials one detector ceased to function. Further it was assumed in the model that the density of the fuel bed could be neglected, which was shown to not be the case. Based on the experiences made in the project, the model and data evaluation method are being questioned, and an alternative method is proposed. This new model is deemed to result in more reasonable and accurate position estimates. The method for determining when a fuel particle achieves certain temperatures is based on mounting an ampoule on a fuel particle, which liberates the radioactive isotope {sup 85}Kr when a soldering melts at a given temperature. The isotope is then detected in the flue gas using a scintillation detector. During the trials, {sup 85}Kr could only be detected at a preliminary test when a glass ampoule with a relatively high activity was thrown into the furnace. During the main trials, which were conducted using ampoules intended to burst at 100 deg C, 180 deg C and 250 deg C, no {sup 85}Kr could be detected in the flue gas. Possible explanations are stratification in the flue gas flow, that the ampoules did not burst momentarily but is instead liberated slowly through a minor leak or that the activity was too low. Further investigations and development should however verify that the method is practicable. The method for determining the density of the fuel bed gave in the upper part of the fuel bed in a section at 2/3 of the length of the grate, densities of 50-250 kg/m{sup 3} were measured. This seems to be reasonable, but the values have not been confirmed with an alternative, parallel method. The density varied in time, and slightly more deep in the fuel bed, higher densities were recorded. It has not been concluded to what extent variations in bed depth in the line of sight influenced the results. The measuring arrangement used was also limited to densities of max 270 kg/m{sup 3}, which meant that the measurement range periodically was exceeded. In conclusion, none of the methods investigated worked satisfactory during these first full-scale trials. However, the principal workability has been shown, and with further development the practical feasibility of the methods may probably be verified. The work efforts necessary for using the methods are however quite large, especially for the position determination.

 17. Evaluation and demonstration of remediation alternatives for historical mine waste using ash and alkaline by products; Utvaerdering och demonstration av efterbehandlingsalternativ foer historiskt gruvavfall med aska och alkaliska restprodukter

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baeckstroem, Mattias; Sartz, Lotta; Karlsson, Stefan (MTM, Man-Technology-Envionrment, Oerebro Univ., 701 82 Oerebro (Sweden))

  2009-03-15

  The results clearly show that the use of alkaline by products can significantly reduce the leakage of trace metals from historical acid mine waste. Under ideal conditions (laboratory experiments) pH increase significantly and the trace metal concentrations decrease with around 99% compared to the untreated reference. During more realistic conditions (pilot scale) the same increase in pH was not obtained and thus the decrease in trace metal concentrations was not as great. In the stabilisation experiments pH was between 5.8 and 6.8 while the trace metal reduction was around 96-99%. In the filter experiments a median pH between 4 (aged ash) and 10 (lime kiln dust) was obtained after the alkaline section. Average metal reduction is around 95% for cadmium, copper and lead while it is slightly lower for zinc (85%). In summary it is indicated that hydroxide dominated materials work best in aerated environments while carbonate dominated materials work best in reducing environments. In summary it can be concluded that the use of alkaline by products to neutralise acidic mine waste and acid mine drainage from historical mine sites give rise to both environmental and economical benefits and should therefore be encouraged as a sustainable remediation method

 18. The Wind Power Handbook. Planning and approval of wind power plants on shore and in coastal areas; Vindkraftshandboken. Planering och proevning av vindkraftverk paa land och i kustnaera vattenomraaden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2009-01-15

  The Wind Power Handbook is designed to make it easier for municipalities and wind energy companies to plan wind power projects. It contains the issues to be considered when planning and review, both the legal bases under essentially Planning and Building Act and the Environmental Code and the environmental assessments. The manual is primarily addressed to the municipalities and various operators. There are many interests to be met at a wind power establishment, which requires knowledge and cooperation of the different actors on the planning and approval process to be effective. Here we have gathered important knowledge base to facilitate the process and to contribute to a balanced decision

 19. Tourism and visiting activities in Tierp. Threats and possibilities with a repository for spent nuclear fuel; Turism och besoeksnaering i Tierp. Hot och moejligheter med ett djupfoervar av anvaent kaernbraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bjoerne, S.; Sandberg, M. [EuroFutures AB, Stockholm (Sweden); Sahlberg, B. [EBS Invent AB (Sweden)

  1999-10-01

  Consequences for tourism and visiting at Tierp from siting a spent fuel repository in the community are studied. Tierp has little tourism as of today, and siting of the repository will probably lead to increased visiting of Tierp professionally and as a leisure activity.

 20. Harvesting, loading and transportation of wood (willow) chips, from agricultural land. Systems and costs. Final report; Skoerd, lastning och transport av traeflis (Salix) fraan jordbruksmark. System och kostnader. Slutrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hadders, G. [Swedish Inst. of Agricultural and Environmental Engineering, Uppsala (Sweden)

  2002-02-01

  In the report, available equipment for harvesting, loading and transportation of willow chips is described. Advantages and disadvantages are highlighted. Further, the practical experiences gathered within the project are presented, as well as results from new calculations of the costs for harvesting willow chips with varying equipment. All of the studied methods including dumping the chips on the ground for short time storage are, according to the calculations, more expensive than the original method handling the chips in containers through out the handling chain. However, this is true only as long as there are no costs for waiting between the links in the chain. As some waiting is impossible to avoid, practical experiences has led to the conclusion that the original system is not sufficient by it self. How it can be replaced by and combined with other techniques is discussed. Presented data and analysis are based on the information gathered at visits with harvest contractors and road carriers during the late winter of 2001, and at meetings following up the experiences during the harvest season of 2000/2001. At the end of the report, the found conditions and some suggestions for actions are listed to serve for further discussion among the parties within the business.

 1. Growth effects after whole-tree harvest in final cut of Scots pine and Norway spruce forest. Final report; Tillvaexteffekternas storlek och uthaallighet efter skogsbraensleuttag i slutavverkning av tall och gran. Slutrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Valinger, E. [Swedish Univ. of Agricultural Sciences, Umeaa (Sweden). Dept. of Silviculture

  2001-12-01

  A great concern in forestry today is whether whole-tree harvesting influence site productivity and whether it is consistent with the principle of sustainable use of forest resources. To evaluate this a randomised field experiment established 24 years ago in Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Southern Sweden was used. The field experiment was established in fall 1975 as a naturally regenerated mixed forest with Scots pine and Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) with a growing stock of 305 m{sup 3}/ha was clear-cut near Kosta (56 deg 52' N, 15 deg 50' E, 240 m.a.s.l.). The site was a mesic dwarf-shrub type of medium fertility, with an average precipitation of 600 mm yr-1 and the soil was an orthic podzol. Treatments were conventional stem harvest (CH), whole-tree harvest (WTH), and branch and stem harvest (BSH). Scots pine seedlings of local provenance were planted in spring 1977 at the beginning of the second growing season following the harvest. The seedlings were planted in exposed mineral soil in manually scarified patches (40 x 40 cm) at 1.7 m spacing (144 seedlings per assessment plot, i.e. 3 600 seedlings/ha). Based on calliper data, the diameter for the mean basal area per tree (db) was calculated for each plot after 24 years using the formula: db = ({sigma} b{sup 3}/{sigma} b{sup 2}), where b is basal area at breast height for each tree. Three undamaged sample trees with a diameter equal or close to the diameter of the mean basal area per tree were selected on each plot giving 36 stems that were felled for destructive measurements in 2000. Total tree height ({+-} 0.01 m) was measured on every tree felled. Stem biomass was estimated by sampling of stem discs, 2 cm thick, at stump height (1 % of tree height), breast height (1.3 m), and at every meter along the bole. Crown biomass was estimated by sampling live and dead branches on the felled trees. From every whorl of branches one living branch was sampled and all branches were counted. Stem discs and branch material were weighed in the field to the nearest 0.1 g using a mechanical field scale. At the laboratory, the annual ring widths were measured along a transect using the WinDENDRO software. The arithmetic mean of the two corresponding annual ring widths was used in the further calculations to obtain diameters under bark for the successive years 1977-2000. After drying all sampled material was weighed to the nearest 0.1 g. When weighted, total dry weight of crown fractions and wood was calculated according to Albrektson, where the relation between dry and fresh weight of sample from each fraction was multiplied with total fresh weight of fraction. Treatment effects on survival and basal area growth on bark/ha after 24 years were analysed by using Tukey's studentized test on all main effect means. Multiple pair wise comparisons between treatments on single trees to establish the effects of treatment on the depending variables: dry weight of wood, needles, shoot axes and dead branches and in radial, height, and basal area and volume under bark increments were also made using Tukey's studentized test on all main effect means. Seedling survival was unaffected by treatments. Total basal area on bark (m{sup 2}/ha) was significantly reduced following WTH from the 15th year after planting. Trees on CH produced 20% more wood biomass, while biomass produced within the crown was unaffected by treatment. Height growth for trees after CH was higher the last year evaluated, while basal area and volume under bark were larger since the 12th year in comparison with WTH. BSH showed a decreased basal area growth under bark during the two four-year-periods 13-20 years after planting, and a decreased volume growth under bark since year 9 in comparison with CH. Radial growth was increased for CH up to 3 m of the stems during the 9-12 year period and at 3 m during the 13-16 year period. The study indicated a negative effect on stem growth following WTH and BSH during the 24-years period. There was a clear indication of positive influence of slash left after clear-cutting, i.e. tops, branches, and needles, on future biomass growth. The positive response in volume growth can be between 20% during a whole rotation period and a gain of just 3 years growth. When whole-tree harvesting techniques are used, some kind of replacement of removed nutrients, e.g. fertilisation, must take place to maintain site productivity on sites like the presented.

 2. Oil and Gas in a New Arctic. Developments of the Energy Issue and Regional Strategic Dynamic; Olja och gas i ett nytt och foeraendrat Arktis. Energifraagans utveckling mot bakgrund av regionens strategiska dynamik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Granholm, Niklas; Kiesow, Ingolf

  2010-03-15

  This study has as its point of departure that large reserves of energy and minerals are deposited in the Arctic. There is uncertainty on how large these reserves are and if extraction of them is technically and economically feasible. As the Arctic gradually becomes more accessible as the melting of the sea-ice in the Arctic Ocean progresses, the region becomes more open to human activities than ever before. The energy issue in the Arctic develops against the background of the region's increasing geostrategic importance. Russia shows no hesitation, Norway also put considerable resources into energy extraction in the Arctic. Environ-mental protection is a more prominent issue in Norway, Canada and the USA than in Russia. In addition to the energy issue, other factors in the Arctic are also changing. Shipping, climate change, military strategy, nuclear weapons, overlapping territorial claims, developments in international security and national policies and efforts, are all parts of a development that does not easily let itself be described and analysed. The different factors under change develop according to their own character and inner logic and how they interact will be hard to foresee. Uncertainties of future developments in the Arctic therefore remain. The Arctic will become more clearly linked into developments in the rest of the world than hitherto. The region will no longer be exclusively an issue for the states in the region. The interest in the Arctic is on the increase, not only from the Arctic states, but also from external state actors in Europe and Asia, as well as multilateral organisations such as the European Union and NATO

 3. Harvesting of fuel wood and/or pulpwood in early thinnings, roadsides and on overgrown arable land; Skoerd av skogsbraensle och/eller massaved i foerstagallringar, vaegkanter och paa igenvaext aakermark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fulvio, Di Fulvio; Bergstroem, Dan; Nordfjell, Tomas

  2011-07-01

  In early thinnings where either pulpwood or energy wood is harvested, the same logging machines are generally used for both products. The choice between pulpwood or energy wood is therefore mostly dependent on the harvestable volumes of the two assortments and the price difference. During the years 2009-2010 follow up studies on machine performance in early thinnings were performed in the coastal region of Vaesterbotten. The purpose was to study the time consumption, production and costs for harvesting of energy wood and pulpwood, either in separate operations or through integrated harvest of both assortments. In total 43 different harvesting objects were included in the study of which 34 were early thinning stands and 9 were harvesting of e.g. road sides and overgrown arable land. During the year 2010 the follow up studies were complemented with time studies of three of the machine systems; three harvester and forwarder systems and a small harwarder system were studied. In the follow up study, a total of 16179 m3solid energy wood and 1906 m3solid on bark pulpwood were harvested from an area of 295 ha. In the thinning stands the average harvested stem size was 25 dm3solid and on average 49 m3solid biomass per ha of energy wood. In 9 of these stands an integrated harvest of pulpwood and energy wood was performed. The average stem size of the removed stems was 36 dm3solid, and in average 37 m3solid energy wood per ha and 11 m3solid pulpwood per ha were harvested. The harvesting costs for the harvester and forwarder system were on average 15965 SEK/ha. The time study shows that a harvesting system with a medium sized harvester and forwarder in energy wood thinning is profitable when the harvested tree size reaches ca 30-35 dm3solid (diameter at breast height ca 8-9 cm). These results are in line with previous finding from both Sweden and Finland. Further development of harvesting systems for integrated harvesting of energy wood and pulpwood will make the extraction of biomass from early thinning more profitable, in stands were the mean harvested tree size reach at least 30 dm3solid, in comparison to extract only one assortment.

 4. Utviklingen av Noark-standarden 1984 – 2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Trond Sirevåg

  2014-11-01

  Full Text Available Artikkelen behandler utviklingen av Noark – standarden for elektronisk arkivdanning i norsk offentlig forvaltning – fra versjon 1 (1984 til versjon 5 (2008. Den beskriver omstendighetene som medførte at standarden ble til i 1984, og søker å forklare hvorfor og hvordan det lyktes å utbre standarden slik at Noark-systemer ble enerådende i offentlig forvaltning i løpet av 1990-årene. Riksarkivarens strategier i Noark-utviklingen behandles, – de som fra først av fikk Riksarkivaren til å engasjere seg i standardiseringsarbeidet, de som deretter fikk Riksarkivaren til å overta forvalteransvaret for Noark, og de som senere er endret eller justert som resultat av erfaringer med Noark-baserte systemer og av nyåpnede teknologiske muligheter. Særlig vekt legges på å belyse Riksarkivarens motiver for å overta ansvaret for Noark-standarden fra 1990. Noark plasseres også i det internasjonale bildet, og sammenholdes med andre standarder som ISO 15489 og EU-standarden MoReq. Da Noark-utviklingen startet i 1984, pågikk tilsvarende utviklingsprosjekter både i Danmark og i Sverige. Artikkelen søker forklaringer på at en journal- og sakarkivstandard bare ble en realitet i Norge.

 5. InterProScan Result: AV404435 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404435 AV404435_2_ORF1 15076070D471749D PROFILE PS50110 RESPONSE_REGULATORY 17.91...4 T IPR001789 Signal transduction response regulator, receiver domain Molecular Function: two-component resp

 6. InterProScan Result: AV398312 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398312 AV398312_3_ORF2 E26799A422BE33BE PANTHER PTHR10795:SF30 SITE-1 PROTEASE (STEROL...-REGULATED, CLEAVES STEROL REGULATORY ELEMENT BINDING PROTEINS) NA ? IPR015500 unintegrated ...

 7. Lesing av delvis motstridende tekster i syvende klasse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wenke Mork Rogne

  2013-06-01

  Full Text Available I denne artikkelen ser vi på hvilken type informasjon elever i 7. klasse vektlegger for å konstruere en sammenhengende oppsummering av fire til dels motstridende tekster. Elever møter ofte flere tekster om samme tema – multiple tekster – og vi trenger økt kunnskap om hvordan de leser slike tekster. Elevene leste fire ulike tekster om en sykkelulykke. Tekstene presenterte informasjon som var delvis sammenfallende på tvers av alle tekstene, og delvis motstridende informasjon som innebar at enkelte tekster ga ulike beskrivelser av hendelsesforløpet. Vi testet elevenes ordavkodingsferdigheter, fikk dem til å fylle ut et spørreskjema om lesevaner og vi innhentet elevenes resultater på Nasjonal leseprøve. Etter lesing ba vi elevene gi en oppsummering av sykkelulykken. Elevene gjenga relativt mer sammenfallende informasjon enn motstridende informasjon. Gode resultater på Nasjonal leseprøve ser ut til å ha en sammenheng med elevenes ferdigheter i å konstruere en sammenhengende forståelse av de fire tekstene. Elever som oppga å lese mye på Internett hadde imidlertid fått med mindre av informasjonen som var felles for de fire tekstene i sine oppsummeringer. Vi fant også en negativ sammenheng mellom fritidslesing på Internett og resultatene fra Nasjonal leseprøve. Samlet sett indikerer resultatene at når elevene skal skape sammenheng mellom flere delvis motstridende tekster, så blir sammenfallende informasjon vektlagt mer enn motstridende informasjon. Dessuten ser det ut til at de elevene som bruker mest fritid til å lese på Internett, sliter mer med å sammenfatte innholdet i de fire tekstene enn de andre elevene.

 8. EST Table: AV399757 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399757 NV120719 11/12/09 n.h 10/09/28 83 %/234 aa ref|NP_047435.1| AcMNPV orf30 [...Bombyx mori NPV] gb|AAC63704.1| AcMNPV orf30 [Bombyx mori NPV] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV399757 NV12 ...

 9. Modellering av nedslagsfeltet- Veumdalen i Fredrikstad med programmet SWMM

  OpenAIRE

  2015-01-01

  Fredrikstad kommune har hatt store prosjekter pågang i de siste årene i forbindelse med opprustning av ledningsnettet. Oppfylte kjellere har vært en viktig tema for kommunen, og de har en intensjon om å redusere faren for oversvømmelser i utsatte steder. En av de utsatte stedene i Fredrikstad er Veumdalen som har problemer med oversvømmelser nesten hvert år. Som en forebyggende tiltak har kommunen i samarbeid med COWI bygget en tunnel fra Veumveien/Veumbekken til Seutelva. Det ...

 10. Prosjektering og analyse av Nordøyvegen bru 3

  OpenAIRE

  Lauknes, Andreas; Arild, Audun

  2016-01-01

  Rapporten tar for seg prosjektering av en etteroppspent betongbru, der beregninger og dimensjoneringen er i henhold til det Europeiske regelverket, nasjonale tillegg og Håndbøker fra Statens vegvesen. Brua som skal dimensjoneres og bli gjort kapasitetskontroll for er Nordøyvegen bru 3, som skal bygges som en del av et større fastlandsprosjekt for nordøyene i Haram kommune. Brua skal bygges som en bjelke-/platebru, og konstruksjonsmetoden er fritt frambygg med totalt syv byggefaser. Den består...

 11. EST Table: AV403981 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available terminase large subunit (DNA packaging protein A) from bacteriophage origin [Escherichia coli UMN026] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV403981 pg-- ... ...AV403981 pg--0297 11/12/09 n.h 10/09/28 100 %/265 aa ref|YP_002411376.1| terminase large subunit (DNA packag...ing protein A) from bacteriophage origin [Escherichia coli UMN026] emb|CAR11828.1|

 12. Modellering og dimensjonering av kaianlegg etter Eurokode 2

  OpenAIRE

  Lilleaker, Tore; Tvervåg, Henrik

  2010-01-01

  Dette er sluttrapporten for masteroppgaven på en kaikonstruksjon utført ved NTNU, institutt for konstruksjonsteknikk. Det er i oppgaven gjennomført en prosjektering og dimensjonering av en betongkai etter NS-EN 1992-1-1. Det er også gjennomført et litteraturstudie med en tilhørende teoridel om bestandighet for betongkonstruksjoner i et marint miljø, samt at det er gjennomført en sannsynlighetsbasert bestandighetsanalyse av denne konstruksjonen. Avslutningsvis er det drøftet litt rundt teori, ...

 13. Pre-treatment of waste fuel with low-speed shredding and screening for fluidized bed incineration; Foerbehandling av avfallsbraensle foer fluidbaeddpannor med laangsamtgaaende valskross och saekerhetssiktning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hermansson, Sven; Victoren, Anders; Niklasson, Fredrik; Jones, Frida

  2013-09-01

  In FB combustion of waste, an important cost factor is the pre-treatment of the waste fuel. The most common method of final levigation of the waste fuel is using hammer mills, which crushes the fuel with high force and high rotational speed. The advantage of the powerful hammer mill is, however, also a disadvantage. The fraction of fines becomes large, and the method is experienced to cause high maintenance costs and problems with accidental fires. A plausible alternative to the hammer mill is the shredder. The rotational speed of the shreeder is lower, while it cutting and slicing the waste fuel instead of grinding it. The shredder is, therefore, expected to yield less wear and tear, lower electricity consumption and less accidental fires. On the other hand, the shreeder may yield a higher fraction of oversized fuel particles, which could cause problems in the combustion, especially in smaller FB-plants with one single fuel supply conveyor. In this project, the framing of question has been if low-speed shredding in combination with screening of over sizes fuel particles, may function for smaller FB plants with one single fuel supplying conveyor. The aim of the project has been to support FB plant owners and manufacturers for independent comparision of the different fuel pre-treatment methods, via pre-treatment and combustions trials and economical comparisons. The concept of lowspeed shreddning and screening has been compared economically with a traditional hammer mill system and a shredding system designed for a larger FB plant. Moreover, combustion trials have been carried out with shredded and screened fuel, and hammer milled fuel, in two smaller parallel FB furnaces with one single fuel supplying conveyor per furnace. The fuels were analysed for particle size distribution and composition, and the operation during the combustion trial was evaluated. The economical evaluation of the new pre-treatment concept, with lowspeed shredding and screening, yielded an approximate cost of 104-118 SEK/tonne (12-14 /tonne) treated waste, which is the same as for the larger FB plant shredder system. The cost for the hammer mill system was determined to 155-185 SEK/tonne (18-22 /tonne) treated waste. The higher cost for the hammer mill system rely on the estimated higher maintenance and electricity consumption costs. The analysis of the particle size distribution of the fuel treated with lowspeed shredding and screening shows that the fuel satisfy the demands stipu-lated for combustion in smaller FB furnaces. Furthermore, the combustion trials show no obvious differences in operation quality, compared to the normal hammer milled fuel; no significant differences in level or stability in power, bed temperature or emission levels could be found. Nor was the frequency of spikes of CO of NO{sub x} increased, nor the frequency of violation of the stipulated 24-hrs, halv-hour, or ten-minute stipulated emission limits increased. In summary, the study gives initial support for the thesis that shedding and screening is just as feasible for fuel pre-treatment in smaller FB furnaces with one single fuel supply conveyor as traditional hammer milling systems. Furthermore, it is cheaper. Lowspeed shreddning should, therefore, be concidered as pre-treatment method for both larger as well as smaller FB incineration plants. Beyond the parameters that have been investigated within the scope of this project, availability and safety are important factors that speek for lowspeed shedders. However, these are questions that have to be further investigated.

 14. Reindeer and Wind Power - Study from the installation of two wind farms in Mala sameby; Renar och Vindkraft - Studie fraan anlaeggningen av tvaa vindkraftparker i Malaa sameby

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Skarin, Anna; Nellemann, Christian; Sandstroem, Per; Roennegaard, Lars; Lundqvist, Henrik

  2013-05-15

  In the track of ever-expanding new infrastructure, such as wind power, roads and power lines, it becomes increasingly important to map and understand how free-ranging animals and wildlife respond. During the past decades, human - rangifer interactions have been assessed in over a hundred studies, with a strong bias on wild reindeer and caribou, although more recently also studies on domesticated reindeer in Norway, Finland, Sweden and Russia have been done with similar results. To clarify further the possible responses of domesticated reindeer to various disturbance sources, a review was made of over 15 existing disturbance studies of domesticated reindeer, we also discuss the effect of domestication on reindeer. The review shows the same pattern of avoidance in domesticated reindeer as for wild reindeer and caribou despite the domestication process. Sami reindeer husbandry today is an extensive form of pastoralism, which has led to a low degree of tameness among the reindeer. Domesticated reindeer can avoid infrastructure and human activity up to 12 km from the disturbance source and the avoided distance may shift between seasons and years and type of disturbance source, as well as diminish during periods of extreme starvation or insect harassment, similar to observation in wild reindeer and caribou. To get an overall picture of how the reindeer use their grazing land, it is therefore important to study large-scale and long-term habitat use of the reindeer whether they are domesticated or not. In this report, we want to share new information on how existing infrastructure such as roads and power lines in the landscape and construction phase of a new infrastructure for a wind farm affects the free roaming of the reindeer in a summer grazing area in a managed forest in northern Sweden.

 15. Long-Term Forecast 2012 - An impact analysis of existing policy instruments in energy- and climate area; Laangsiktsprognos 2012 - En konsekvensanalys av gaellande styrmedel inom energi- och klimatomraadet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-08-01

  The Energy Agency has a mandate that under 'Ordinance on climate reporting' (SFS 2005:626) out projections for the energy sector of the European Parliament and Council Decision No 280/2004/EC concerning a 'Mechanism for monitoring the emissions of the Community greenhouse gas'. This report contains a reference trajectory until 2030, and two sensitivity scenarios. The forecast is based on existing instruments, which means that results of the report should not be regarded as a proper projection of future energy, but as the impact of current policy instruments given different conditions such as economic growth and fuel prices. The Energy Authority's long-term forecasts are studied energy system's long-term development on the basis of policy instruments and several assumed conditions. The conditions for this long-term prognosis was established in January 2012 and has its basis in the policy instruments decided until the turn of 2011/2012. The work was partially done in conjunction with the Environmental Protection Agency assignments 'Assignment to provide input to a Swedish road map for Sweden without greenhouse gas emissions in 2050' as reported in December 2012. For a short-term development of the energy system the reader is referred to the Energy Authority's short-term forecasts that extend two to three years into the future and that are produced twice a year. Energy Agency's long-term projections are impact assessments with time horizon of 10-20 years which aims to describe the energy system's future development, provided a range of assumed conditions. If any of these conditions change it will also change forecast results. Economic development is an important assumption for the assessment of future energy.

 16. Adaption of the power distribution system to a sustainable energy system - Smart meters and intelligent nets; Anpassning av elnaeten, till ett uthaalligt energisystem - Smarta maetare och intelligenta naet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bollen, Math

  2010-11-15

  The conversion of the energy system towards sustainability is a major challenge for society. The conversion includes a large-scale introduction of renewable electricity and the electrification of transport. Adaptations of the grid are needed in order to cope with this development: - Facilitate an increased introduction of renewable electricity; - Enabling power reduction at peak load; - Improve incentives for energy efficiency; - Creating conditions for more active purchasers of electricity. Security of supply must be high, although the new production affects the electricity grid in a different way than today. Therefore, new technical solutions, a so-called smart grid, is necessary in order to, inter alia, prevent congestion and over voltages, but also to enhance the operational safety in general. There is new technology that can help adjust the grid in an efficient and flexible way. Intelligent networks, or smart grids, is the collection of new technology, function and regulatory framework in the electricity market, etc. that cost-effectively facilitate introduction and utilization of renewable electricity generation, leading to reduced energy consumption, contributes to power reduction in peak load and creates conditions for active electricity customers. Sweden is one of the countries that score high in terms of active electricity customers and feedback of consumption for electricity customers. There is a direct consequence of introduction of the metering reform and installation of the AMR, in which Sweden was one of the first countries in Europe. As for modern technology to increase transmission capacity of transmission networks such as HVDC and FACTS technology, Sweden is a world leader. This technology will play an important role in enabling large-scale use of renewable electricity generation on European level. The investigation has resulted in the following proposals: - A knowledge platform created to be collect and disseminate relevant knowledge of research, development and demonstration to all stakeholders. An independent Coordination Council is established as a base for platform. - Funding for research, development and demonstration shall be done by existing structures. The EI should be given a increased role both as regards the allocation of resources and capabilities to develop the function and regulatory framework in the electricity market, - Svenska Kraftnaet is given the task to develop a comprehensive action plan for how the Swedish electricity grid will be adapted to the objectives for the development of renewable electricity generation and conversion of energy system. An important prerequisite for action is a system for equalizing the costs of connecting wind and other renewable energy sources, - Increased incentives for network companies to invest in smart grid is introduced in regulation; - Hourly metering is introduced for the majority of electricity customers, - EI should be instructed to review electricity companies' tariff structures in order to reduce peak load, - EI should be given the task of designing functional requirements of the customer information in order to increase opportunities to actively respond to market price signals, - EI is given the task of analyzing roles and responsibilities of different players in order to identify and suggest possible measures for to promote the use and development of smart grids, - EI should be instructed to analyze whether the current split in the national, regional and local networks are efficient. The timetable for implementing the above proposals are determined with consideration of the prior regulation. Results should be available well before March 2015 to provide electricity traders to adjust their investment plans; fall 2013 is proposed as the target date

 17. Experiences from the Swedish programme - heavy water and natural uranium in the Aagesta cogeneration plant; Erfarenheter av den svenska linjen tungt vatten och naturligt uran i Aagesta kraftvaermeverk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oestman, Alvar

  2002-11-01

  A short review of the Swedish programme for nuclear power in the 50's and the 60's is given, and in particular a description of the operating experiences of the Aagesta nuclear cogeneration plant, producing district heating for the south Stockholm area (12 MW{sub el} and 68 MW{sub heat}). The original Swedish nuclear programme was built on heavy water and natural uranium and had the objective to construct small nuclear plants in the vicinity of some 10 large cities in south and middle Sweden. Aagesta was the only full-scale plant to be built according to this programme, as Sweden adopted the light-water reactor policy and eventually constructed 12 large reactors at four sites. The report is based on the experiences of the author from his work at the Aagesta plant in the sixties. In an appendix, the experiences from Vattenfall (the Swedish electric utility which took over the operating responsibility for the Aagesta plant), of the plant operation is reviewed.

 18. Framework for detailed studies on the construction and operation of repositories for spent nuclear fuel; Ramprogram foer detaljundersoekningar vid uppfoerande och drift av slutfoervar foer anvaent kaernbraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2010-10-15

  This report presents a programme for the detailed investigations planned to be applied during construction and operation of the repository for spent nuclear fuel at Forsmark. The report is part of SKB's application according to the Nuclear Activities Act. The detailed investigations shall provide relevant data on and site-descriptive models for the bedrock, soil deposits and eco-system of the site in order to facilitate a step-wise design and construction of the final repository. This shall be implemented in a manner that all demands on long-term safety are fulfilled, including accurate documentation of the construction work, and so that assessments of the environmental impact of the repository can be made. For the operational phase, the detailed investigations should also provide support to the deposition process with related decisions, thereby enabling fulfilment of the design premises for the siting and construction of deposition tunnels and deposition holes, as well as for deposition of canisters, and for the subsequent backfilling and closure of the repository. The Observational Method will be applied during the construction of the repository. This method entails establishing in advance acceptable limits of behaviour regarding selected geoscientific parameters and preparing a plan with measures to keep the outcome within these limits. Predictions of expected rock properties are established for each tunnel section. The outcome after excavation is compared with the acceptable range of outcomes. Information from detailed characterization will be of essential importance for application of the Observational Method and for adapting the repository to the prevailing rock properties. SKB has for the past several decades developed methods for site characterisation, applying both above- and underground investigation techniques. Experiences from this work, put into practice during the site investigations, has resulted in a solid knowledge and understanding of the bedrock conditions at Forsmark. The detailed investigations will employ, apart from established and earlier practiced methods, also further refined and newly developed techniques and methods for investigations and modelling. The report describes the present status for investigation and modelling methodology and techniques and also provides an overview of currently planned method developments. The report also presents a proposed scenario for how the detailed investigations, in light of presently available knowledge and techniques, should be conducted. Starting points for the investigation programme in this context are the reference design of the facility and remaining uncertainties associated with the site descriptive model and underground design. The scenario high-lights those investigations which, more or less as a matter of routine work, will be performed closely coordinated with the progression of the underground excavation work. The investigations related to the development of the deposition areas will primarily be linked to the sequences pilot drilling followed by excavation of deposition tunnels, and pilot drilling with subsequent full-face drilling of deposition holes. Continuous supervision of the fulfilment of design premises and documentation of the facility are in this context important issues. Information acquired during the construction process will also provide the substantial basis for the assessment of the long-term safety of the final repository. Further, it is emphasised in the report that supplementary investigations will be performed, if the information in any respect is regarded as insufficient. Such investigations may as well be performed from the ground surface. The final repository will in different ways have an impact on the surrounding environment. Monitoring of such changes is therefore an important and integral part of the detailed investigations. Until the construction work for the final repository is initiated, the detailed investigation programme will be modified and made more circumstantial, including results of planned developments

 19. Attitudes towards a final repository for the spent nuclear fuel. Structure and causes; Attityd till slutfoervar av anvaent kaernbraensle. Struktur och orsaker

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sjoeberg, Lennart (Stockholm School of Economics (Sweden). Center for Risk Research)

  2008-09-15

  This report presents the results of a questionnaire survey of attitudes towards a final repository for the spent nuclear fuel. The questionnaire was mailed to 3,000 persons. Participants were young and older people in Oskarshamn municipality and Oesthammar municipality as well as in the rest of the country. Fifty-one percent responded. The questionnaire included a large number of questions of possible relevance for understanding the structure of and reasons for the person's attitude towards a final repository. Questions concerning nuclear power were dealt with in a special section. Men were more positively disposed towards a repository than women, older people more than young. The gender differences are mainly attributable to the variation in attitude towards nuclear power and concern about nuclear accidents. In the case of older people, interest was also a factor. Young people were not as interested in the issue. The most important factor in determining the attitude towards a final repository was the benefit it was expected to bring to the municipality. Moral and emotional aspects were also important. Risk played a relatively subordinate role. Social aspects were very important: those who frequently spoke with people who were positively disposed tended to be positive themselves, and vice versa for those who were negative. This factor could explain some of the gender differences in attitude. Attitudes in Oskarshamn were slightly more positive than in Oesthammar, probably due to the fact that the residents in Oskarshamn had a greater sense of participation in the municipality's decision in the matter. Information from SKB was also found to be an important factor for the differences in attitude between the municipalities. Eight percentage points more people had received information in Oskarshamn than in Oesthammar. The difference may be small, but it exists and does appear to be of some importance. Attitudes in Oskarshamn and Oesthammar continued to be much more positive than in the rest of the country, which was probably due to the availability of information but also to the fact that many people in these municipalities worked in the nuclear industry. Despite the positive attitude, there had been some decrease in positivity since 2005, especially among young people, perhaps due to the incidents in Forsmark in the summer of 2006 and in February 2007. It is interesting that there does not seem to have been a corresponding decrease in positivity in attitudes towards nuclear power in the country as a whole. When it came to nuclear power, the results showed that people had a fairly positive attitude towards the Swedish nuclear power programme, whose benefit was the most important component of this attitude. There was, however, some concern, and attitudes had become less positive in Oskarshamn and Oesthammar since 2005. Men were more positive than women, and older people more than young. Risk played a less important role, but a factor of great importance for attitudes was whether the person believed that a substitute could be found for nuclear power or not. Emotional reactions were important, but general values were less important for the attitude towards nuclear power. Social aspects seemed to play an important role for both the attitude towards a final repository and the attitude towards nuclear power: those who spoke with people who were negatively disposed tended to share that attitude, and the same was true of those who were positive. This factor may be part of the explanation for the gender differences in the attitude towards nuclear power, as well as the attitude towards a final repository

 20. Exposure conditions, lung function and airway symptoms in industrial production of wood pellets. A pilot project; Exponeringsfoerhaallanden, lungfunktion och luftvaegsbesaer vid industriell produktion av traepellets. Ett pilotprojekt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Edman, Katja; Loefstedt, Haakan; Berg, Peter; Bryngelsson, I.L.; Fedeli, Cecilia; Selden, Anders [Oerebro Univ. Hospital (Sweden). Yrkes- och miljoemedicinska kliniken; Eriksson, Kaare [Umeaa Univ. Hospital (Sweden); Holmstroem, Mats; Rask- Andersen, Anna [Uppsala Univ. Hospital (Sweden)

  2002-02-01

  The production of wood pellets is a relatively new branch of the Swedish wood industry and has increased during the last years. A pilot study was performed to investigate the prevalence of airway symptoms, lung function and exposure among all 39 men employed in industrial production of wood pellets at six companies. The study included a questionnaire, medical examination, registration of nasal-PEF (peak expiratory flow) during a week, allergy screening (Phadiatop) and lung function (spirometry) before and after work shift. The results were compared with different reference data from other Swedish studies. Exposure measurements of monoterpenes and wood dust on filter and with a data logger (DataRAM) were also performed. The study group reported a higher frequency of cough without phlegm, awakening due to breathlessness and current asthma medication compared with reference data. For five of the six participants with physician-diagnosed asthma the disease debuted before the current employment and the results did not indicate an unusual asthma morbidity. Spirometry showed lower lung function before work shift than expected. However no difference over work shift was observed. A negative and non-significant correlation was seen between time with current work task and lung function. The study group reported a higher frequency of nasal symptoms mostly blockage, sneezing and dryness compared with reference data. The registrations of nasal-PEF did not show any differences between work and spare time. The prevalence of positive Phadiatop (23 %) did not differ from reference data. No association between exposure (wood dust and monoterpenes) and acute effects on lung function was observed. The wood dust exposure (0.16-19 mg/m{sup 3}) was high and 11 of 24 measurements exceeded the present Swedish occupational exposure limit of 2 mg/m{sup 3}. Peak exposures could be identified, e.g. at cleaning of engines with compressed air, with the DataRAM. The exposure to monoterpenes (0.64 and 24 mg/m{sup 3}) was low compared with the present Swedish limit of 150 mg/m{sup 3}. The monoterpene exposure does not seem to be a health or exposure problem in industrial production of wood pellets but wood dust exposure can effect the airways negatively. In this study the levels of wood dust were high and the study group reported more airway symptoms than expected. However the effect on lung function was small, but steps to reduce wood dust exposure should be done.

 1. I skuggan av kulturella stereotypier : Perspektiv på forskning om genus, jämställdhet och etniska relationer i Sverige

  OpenAIRE

  Ålund, Aleksandra; Alinia, Minoo

  2011-01-01

  In the shadow of ethno-cultural stereotypes: gender, equity and ethnic relations in Sweden Scientific debates about cultural differences between ”Swedes” and migrants/ethnic minorities in Sweden have fuelled stereotypical categorizations and a socio-cultural demarcation between ”us” and ”them”. The authors argue that this development has underpinned constructions of foreignness. In the light of a critical review of the current debate on honour related violence, the authors discuss – inspired ...

 2. Ice Forces on Offshore Wind Power Plants. Descriptions of mechanisms and recommendations for dimensioning; Islaster paa vindkraftverk till havs. Beskrivning av mekanismer och rekommendationer foer dimensionering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bergdahl, Lars [Chalmers Univ. of Technology, Goeteborg (Sweden). Dept of Water Environment Transport

  2002-02-01

  Mechanisms for ice-loads on off-shore wind power plants are described, The ice-loads are due to thermal expansion, water level variations, drifting ice and ice-reefing. Ice accretion is briefly treated. Ice instance, ice thickness, ice retention time, water level variations and stream velocities in Swedish waters are compiled. The main text deals with recommendations for dimensioning wind power plants at sea. In the appendices, a thorough review of the physical and mechanical properties of ice is presented.

 3. Air quality and residential wood combustion - application of the model system SIMAIRrwc for some Swedish municipalities; Luftkvalitet och smaaskalig biobraensleeldning. Tillaempningar av SIMAIRved foer naagra kommuner

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Omstedt, Gunnar; Andersson, Stefan; Johansson, Christer; Loefgren, Bengt-Erik

  2008-11-15

  SIMAIRrwc is a Web based evaluation tool for meeting the EU directive on air pollution limits in residential areas using wood combustion. The background is a four-year research program (2001-2004) called Biomass Combustion Health and Environment. Some conclusions from this program were that emissions from small scale wood combustion can influence human health mainly due to high emitting old wood stoves during cold weather conditions and that the air quality in such areas can improve significantly if old wood stoves were replaced by modern wood boilers attached to a storage tank or with a pellet boiler. SIMAIRrwc is based on the same principles as SIMAIRroad, which is a Web based evaluation tool for road traffic i.e. coupled model system using different models on local, urban and regional geographical scales, best available emission data, but at the same time presented in a very simplified way. In this project SIMAIRrwc has been applied in five different Swedish municipalities. The aim has been to apply and improve the model in cooperation with the municipalities. The conclusions from the project are: Small scale wood combustions in residential areas are local problems which sometimes include only a few houses and/or wood-burners. Air quality problems related to the EU directive are mainly due to particles. Combinations of residential areas with wood combustion and emissions from nearby dense traffic roads might give rise to bad air quality. Actions require knowledge about individual equipment which needs information from the local chimney sweeps. The best way to identify problem areas is to use model calculations. If model calculations indicate risks of exceeding air quality limits, then new calculations should be made with improved input data taking into account for example information of district heating or other installations that can effect the emissions. Before actions are taken it may also be useful to make measurements. The measurement site can then be selected in the area where the model calculations show the largest impact. SIMAIRrwc is a powerful tool that can be used for identification and visualisation of areas where there might be air quality problems due to residential wood combustion

 4. Study of the occurrence of organic matter, metals and chemicals in the SFR; Utredning kring foerekomst av organiskt material, metaller och kemikalier i SFR

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sundqvist, J.O. [Swedish Environmental Research Inst., Stockholm (Sweden)

  2001-03-01

  Low- and intermediate level operational waste from the Swedish nuclear power plants, and the Studsvik facility, is currently placed in a repository, termed SFR-l (final repository for radioactive operational waste) near the Forsmark power plant. Two important components in the waste, which can affect the function of the repository, are organic materials, e.g. cloth and paper, and metals (scrap). The release of radionuclides from the repository may be affected by chemical reactions that involve both organic materials and metals. After sealing the repository, the conditions can be such that complexing agents (e.g. isosaccarinic acid) may form when organic materials degrade. These agents typically increase the mobility of radionuclides. Formation of gas, mainly due to metal corrosion, may affect the barrier system, surrounding the waste, such that the release of radionuclides is enhanced. SKB makes an annual report with a compilation of the waste that has been placed in SFR-l . The compilation contains both the amount of waste placed in the repository during the last year and a compilation of the waste that have been placed since the stall of SFR. Moreover, SKB provides a prognosis of the future situation in SFR-1 every third year. SKI (the Swedish Nuclear Power Inspectorate), is responsible for reviewing this reporting. This study was initiated with the purpose of evaluating the uncertainties in SKB's estimates of the amounts of organic matter, metals and chemicals in the waste in SFR- I. The estimates of the quantities of e.g. cellulose and metals in the waste are based on a method which is utilising what is called normal-containers. The waste is classified into certain waste categories. For each waste category there is a specified, presumed composition, named normal-container. The results of this study suggest that the documentation provided by SKB is lacking in some respects. There are for instance examples of incomplete notification of waste and container types. Some limited information is erroneous, since the normal container composition that is referred to is in a few cases not the same as the contents used in calculations. A deficiency that is in principle more important is, however, that the background information and data, which is used to estimate the contents, of a normal container, is not sufficiently well documented. The background information related to all types of normal containers need to better described and uncertainties in the information need to be estimated. A number of improvements of the SKB reporting are suggested. If the use of normal containers with specified contents is continued, SKB needs to develop a more transparent documentation of the types of normal containers used, and their associated contents. Uncertainty estimates need to be included. If and when changes are made to the specification of a normal container, both the new and the old information should be given. Deviations from the use of normal containers in calculations must be specified. It should be studied whether or not the documentation provided with the X.23 and X.12 container types (where the major part of cellulose waste and scrap are put) can be improved by considering their specific and individual contents. At the nuclear power plants, the waste is categorised by notification of the main content of each garbage bag. If this information were to be used in the calculation of the overall waste composition, a better accuracy would probably be obtained. It should be a requirement that the documentation provided by SKB is transparent and reproducible. The information given in the year report should include the information necessary to carry out independent calculations and obtain the same final results as those reported. In order to achieve this, all extraordinary events and deviations must be recorded in the latest annual report.

 5. The SSI regulations on planning before and during decommissioning of nuclear facilities; Foereskrifter om planering infoer och under avveckling av kaerntekniska anlaeggningar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Efraimsson, Henrik; Lund, Ingemar

  2003-09-01

  This report describes the considerations of the SSI in connection with the promulgation of Regulations on planning before and during decommissioning of nuclear facilities (SSI FS 2002:4). A summary of received comments on the issued draft regulations, including judgements of the SSI, is included.

 6. Monitoring of air pollution in Soedermanland county. Results up to September 1999; Oevervakning av luftfoeroreningar i Soedermanlands laen. Resultat till och med september 1999

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Akselsson, Cecilia [ed.

  2000-04-01

  Swedish Environmental Research Inst. have measured deposition of air pollutants, soil water quality, and air pollution levels in forested areas in different parts of Sweden. This report treats Soedermanland county and the compilation covers the period 1992-1999, with more detailed monitoring for 1997-1999.

 7. Monitoring of air pollution in Blekinge county. Results up to September 1999; Oevervakning av luftfoeroreningar i Blekinge laen. Resultat till och med september 1999

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hallgren Larsson, Eva [ed.

  2000-04-01

  Swedish Environmental Research Inst. have measured deposition of air pollutants, soil water quality, and air pollution levels in forested areas in different parts of Sweden. This report treats the Blekinge county and the compilation covers the period 1985-1999, with more detailed monitoring for 1997-1999.

 8. Korruption - en utmaning för Sida : En jämförande analys av Tanzania, Zambia och Zimbabwe

  OpenAIRE

  Kypengren, Frida

  2015-01-01

  Corruption is a challenge to aid organizations and donor countries such as the Swedish International Development Cooperation Agency, Sida. Corruption within a country’s ruling power or public sector is an obstacle to development resulting in bribery and embezzlement of aid funds. In this paper I am going to analyze if the regulation and formation of aid change due to corruption in recipient countries looking into the work of Sida in the three east African countries Tanzania, Zambia and Zimbab...

 9. Unexpected damage and/or failures caused by creep below the limit temperature for creep design; Ovaentade krypskador och/eller haverier orsakade av krypmekanismer under graenstemperaturen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Storesund, Jan; Eklund, Anders; Taflin, Anders; Thunvik, Thomas

  2006-07-15

  Recently, several cases of cracking caused by creep have occurred in components operating at temperatures below the specified limit temperature for creep. Components operating below this limit temperature have not been designed with due regard to creep cracking and have accordingly not been subjected to inspection for creep damage. This work has surveyed the extent of these cases of creep damage by reviewing earlier failures and performed metallographic studies of damaged components and made parametric calculations of creep crack growth below the limit temperature. The following critical parameters have been determined for power plants: Creep damage below the transition temperature does not usually occur until operating times above 200.000 hours. Time to rupture differs from ordinary creep crack growth because these cracks have substantially longer incubation time of 20-30 years, with relative low creep deformation, and after that a rapid creep crack growth with only some few years to the creep rupture. Operation at 470-480 deg C, i.e. up to some 10 deg C below the transition temperature for a material like EN 13CrMo4-5, can be expected to result in severe creep damages comparable with ordinary creep failures at stressed locations. Operation at a temperature of 450-460 deg C can give rise to creep damage, however, this damage shows a more sparse occurrence. Creep damaged welds occurring below the limit temperature show cracks at the melting junction of the weld bead in opposite to ordinary creep damages. System stresses can also cause a more rapid crack growth. An international survey also shows that the variation of creep strength values between individual steel batches are just as wide as for ordinary creep. Based on this work, the following complementary recommendations can be issued: Elastic stress analysis (based on expansion calculations) can also be recommended for the identification of areas with intensified stresses. One should also perform a complete check of the suspensions at every inspection occasion. In general, welds, conical diameter transitions, tees and end pieces are more prone to damage. These locations should first be tested with magnetic powder testing (MT) and, if defects are discovered, one should continue with replica testing. Ultrasonic and x-ray testing can also be used where defects from the inside can be expected. A program for MT and replica testing should be enforced at least at 150.000 operating hours. At higher operating temperatures existing inspection recommendations should be applied. At lower operating temperatures there seems to be no need for any systematic replica testing.

 10. Technical development to increase the use of reed canary grass - Full scale demonstration; Teknikutveckling foer oekad etablering och nyttjande av roerflen - Demonstrationsfoersoek i fullskala

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oerberg, Haakan; Skoglund, Nils; Grimm, Alejandro; Bostroem, Dan; Oehman, Marcus

  2010-06-15

  Introducing fuels from agricultural crops into the heat and power sector in Sweden is a desired and needed development, thus it is connected to some obstacles. For the crop producers it is important to use the most efficient handling for harvest, collection, loading and transport technology in order to reach low production costs. For the fuel consumers it is of high importance that these fuels work together with other utilized fuels in mixtures without complications. This includes fuel mixing, fuel feeding, combustion behavior and ash transformation mechanisms. Specifically for the combustion process, gaseous and particle emissions, ash behavior and deposit formation on cooled surfaces should not be negatively effected by mixing in agricultural crops. In this study these aspects of the energy crop reed canary grass (RCG) have been examined. The recommended harvest period for harvesting RCG in Sweden is during springtime when the crop from the year before is collected, called delayed harvest. During this period the grass is very dry and has been harvested in this project with an average water content of 11,3 %. Two major different harvest systems have been tested. One where the energy grass is chopped directly in the field by a chopper connected to a wagon. The other system was based on baling the crop with round balers or big square balers. The chopped or baled material is transported 6 km to a farm center or terminal for unloading. Further transport to CHP (Combined Heat and Power) plant, 12 km, was done with road truck (135 m3). In the case of field chopped RCG the mixing of the other fuels has been easily done since the material was well chopped (40-50 mm). The RCG was mixed into a mixture of peat and wood to a share of 10-12% of the total energy content of the mixture. Also the baled material was transported to a farm centre or terminal for unloading the farm wagon and loading on a road truck (135 m3). In this case an additional procedure is needed for chopping the bales before mixing them into the fuel mixture. Chopping of baled crops is sometimes problematic since it generates dust and noise, and it might also cause fire. For this reason some CHP plants will not accept this handling inside the gates. This study has started from the state that the RCG was moved with a conditioning mover (3,5-4,0 m). The capacity of balers and forage choppers were registered. The transport capacity was also registered. Results from the harvest and transport operations show that field chopping system are very efficient up to the farm level. The very low density of the chopped material 81-85 kg/m3 leads to low transport capacity on the road to CHP plant. A fully loaded truck could only take 11 ton dry RCG. The low density will also complicate dry storing of the chopped material. For storing purposes, big square bales with a density of 380 kg/m3 are more optimal. One full loaded truck of square bales could take 20,9 ton in average. The field chopping was done with a self propelled forage harvester with pick up (3,0 m) and tractor transported containers in the field and on trucks on the road. The overall capacity was very high. In spite of the high water content (77%) the total time consumption for all operation was the lowest compared to the other harvest systems when recalculated to 11,3% water content. Four different combustion tests were done with RCG in mixture with peat and wood. In Hedensbyn (98 MW CFB) two tests were made, one in June 2008 and one in November 2009, using field directly chopped RCG. In both test the RCG share of the mixture was 10% of the total fuel energy. The other components were peat 10-20% and wood 70-80%. The results show no negative influence of mixing in RCG at this level. Both particle and gaseous emissions were at the same level as reference mixture without RCG. The deposits on cooled probes were slightly higher on the test in June but on the other hand it was slightly lower on the test in November. The XRF characterization of fly ashes from electric filter and bed material does not show any changes in chemical composition. Thus from these test it can be concluded that mixing in 10% RCG on energy base has no negative influence of combustion process in a CFB boiler. Two tests were done with briquettes made of RCG and peat, one in Eskilstuna 4MW grate fired boiler and one in Roebaecksdalen 600 kW grate fired boiler. The RCG was produced on organic soil to obtain low ash content. Comparisons were made between briquettes made with 100% RCG (high ash content) and with briquettes with 15% peat on weight base mixed with 85% RCG with low ash content. Results from these combustion tests show that NO{sub x} emissions increased when RCG was used compared to wood pellets (600 kW boiler) explained by high N content in RCG. Even the total dust in flue gas increased with RCG compared with wood pellets (600 kW boiler) but total dust emissions were reduced with 50% when peat was mixed in briquettes.

 11. Possibilities with OHWC. Development and application of ECP-simulation in Swedish BWRs; Moejligheter med OHWC. Utveckling och tillaempning av ECP-simulering i svenska BWR

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lundgren, K. [ALARA Engineering, Skultuna (Sweden); Wikmark, G. [Advanced Nuclear Technology, Uppsala (Sweden)

  2000-02-01

  Hydrogen injection (HWC) to boiling water reactors has been used for two decades in Sweden, in order to reduce the impact of pipe cracking. The effect of HWC is to establish a sufficiently reducing environment in the systems to protect and hence mitigate the growth of existing stress corrosion cracks. Some disadvantages of HWC have been identified. One is the transitional increase of the dose rate of the main steam lines by up to seven times, another the corrosion release of systems with carbon steel components as a result of the reducing chemistry. In some cases, especially in the USA, an elevated activity build-up has been observed in a few plants in connection to the application of HWC. There is also a fear for increased hydrogen pick-up in fuel cladding and fuel channels by HWC operation. The hydrogen pick-up is already today in many cases limiting for fuel life. The objective of the current work has been to investigate the conditions by application of so called Optimised HWC. This implies a HWC operation with lower hydrogen addition rates than normally used. For this purpose, a computer model in order to simulate the radiolysis chemistry and the ECP (electrochemical corrosion potentials) in BWR systems has been developed. A previously developed radiolysis code, BwrChem, as well as a hydrogen peroxide decomposition code for piping, PEROX, have hence been equipped with ECP calculation modules. The ECP calculation algorithms have been based on fundamental electrochemical theory. The new model has been applied to simulate the radiolysis conditions in a large number of locations in typical BWRs. For the simulation, the external mechanical pump plant Barsebaeck-1 and the internal pump plant Forsmark-1 have been used. A wide range of hydrogen injection rates, down to 0. 1 ppm in the feed water, have been studied. The electrochemical model based on fundamental theory required adequate fundamental parameters. Significant effort has been used to scrutinise and evaluate critically the fundamental parameters. In the text, the sensitivity of the model to uncertainties in the basic assumptions in the application of the theory, as well as the inaccuracy in the fundamental parameters are discussed. A new electrochemical reaction, previously not discussed in these contexts, has been included in the model. The inclusion of this reaction was necessary to explain adequately a wide scope of observations in the laboratory and in BWRs. It was found that many published ECP measurements from the laboratory, and also most likely in nuclear power plants, are erroneous and exhibit too low figures. The current model can, however, be usedto check the accuracy of the ECP measurements. A limited number of issues regarding the exact values of some parameters and some details in the model remain unresolved. These issues are, however, discussed in depth and the potential quantitative implication on the simulation results is evaluated in the text. In addition, the code for the calculation of the radiolytic conditions (BwrChem) has been improved within the frame of the current work. One of the improvements is a simplified but more flexible model to describe the irradiation field in the down-comer, another the new generalised thermo-hydraulic flow profile model. A couple of g-values and reaction rate constants have been adjusted. The new values are, however, still within the range of reported values for each parameter. The results from the calculations have been compared to measured values for dissolved oxygen, hydrogen, and ECP in the two BWRs and other plants running with and without HWC. The outcome is a good agreement between simulation and reality. It is concluded that radiolysis and ECP modelling never can replace ECP measurements due to factors as varying flow and radiation patterns in the reactor downcomer. A good theoretical understanding and model is, however, a necessity for the quality assurance process for these measurements. The measurements are also not possible to perform in all locations in the primary circuit. The combination well bench-marked measurements and computer model is therefore a prerequisite for optimisation of the HWC operation in a plant. In the text, the impact of Optimised HWC on cracking of austenitic materials is discussed. It is estimated that even lowering the potential by only 100 mV will reduce the crack growth rate by almost three times. A reduction by 200 mV could reduce the crack growth rate by eight times and 300 mV more than 20 times. The estimations are preliminary but indicate the potential efficiency of OHWC application. The calculations also show that both 'full' HWC operation and OHWC operation will lead to very different levels of the reducing conditions for various parts of the BWR systems. A more uniform, but high, level will be obtained by normal water chemistry. Finally, a number of areas where the current model can be applied or improved are presented.(abstract truncated)

 12. Effects of harvest season prolongation on survival and growth of willow; Effekter paa oeverlevnad och tillvaext vid foerlaengd skoerdesaesong av salix

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nordh, Nils-Erik

  2010-06-15

  Willow normally is harvested in Sweden during the winter period, when the plants are in dormancy, the soil is frozen and able to carry heavy machinery, and when the chips can be transported directly to the district heating plants. Mild and wet winters often cause harvest delays and may hamper supply of fuel to the heating plants. During the harvest season 2006/2007 only a minor part of the planned harvest could be performed, which resulted in a one-year delay of harvest of about 3000 hectares of willow. Similar problems occurred during the following harvest season. The above experiences stressed the need for a prolonged harvest season, partly to perform harvests before stem dimensions become too large for conventional harvesters, and partly to guaranty security of supply to the heating stations. Many actors on the market have shown a strong interest in prolonging the harvest season. To test the effects of harvest season, two field trials containing the clone 'Tora' were established on the farms Flosta, Altuna, 25 km north of Enkoeping, and on Teda Risberga, about 10 km south of Enkoeping. The plantation at Flosta was about to be harvested for the first time, while the stand at Teda was going to be harvested for the second time. Both plantations are located on clay soils, representative for the Maelardalen district. At both sites, seven harvests were performed, from mid-September until mid-June. Biomass at harvest and regrowth after one season were determined. A phenology study was performed to assess growth cessation and growth start, and at each of the harvests, leaf biomass also was estimated. Plant survival after harvest was nearly 100% in all cases. There was a high correlation between plant weight at harvest and regrowth during the following season. Regrowth after the different harvest occasions varied and was highest for the harvests under January, March and April at both sites. In Flosta, the September harvest and the late spring harvests were lower than the winter harvests. Teda Risberga displayed the same trends, except for the September harvest, which was at the same level as the winter harvests. This project shows that it is possible to harvest the clone 'Tora' both in late spring when growth has commenced and also early in autumn when the plants are not dormant yet, without increasing the risk for plant mortality. However, biomass production during the first season after harvest may be slightly decreased. Under the circumstances were it is necessary to harvest to prevent shoots from attaining too large dimensions to be harvested conventionally, it is possible to harvest 'Tora' from late September until June, without increasing the risk for plant mortality, but with a risk for a slightly deceased regrowth. These observations are valid for the clone 'Tora' in the Maelardalen district

 13. Monitoring of air pollution in Oerebro county. Results up to September 1999; Oevervakning av luftfoeroreningar i Oerebro laen. Resultat till och med september 1999

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Akselsson, Cecilia [ed.

  2000-04-01

  Swedish Environmental Research Inst. have measured deposition of air pollutants, soil water quality, and air pollution levels in forested areas in different parts of Sweden. This report treats Oerebro county and the compilation covers the period 1989-1999, with more detailed monitoring for 1998-1999.

 14. Fields of application for the by-products of extraction and transesterification of rapeseed oil; Anvaendningsomraaden foer biprodukterna vid pressning och omfoerestring av rapsolja

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bernesson, Sven

  2007-07-01

  Rapeseed contains 40-50% oil that can be extracted by pressing and possibly subsequent extraction. The residue, rapeseed cake, normally contains 10-25% oil, but rapeseed meal subjected to extraction only contains a few percent oil. Rapeseed cake and rapeseed meal can be used as animal feed, fuel, biogas substrate or fertiliser. If the extracted oil is used as a vehicle fuel it is normally transesterified to rapeseed oil methyl ester and then glycerol is produced as a by-product. Glycerol can be used for animal feed, fuel, biogas substrate or in the chemical industry as a raw material or additive in several products. The main purpose of this work was to evaluate how rapeseed cake and rapeseed meal, together with glycerol from transesterification of rapeseed oil, could be used in different applications, and to calculate their economic values in these uses. Used as a ruminant feed, current rapeseed cultivars can provide the entire dietary protein requirement. Up to 10% of the feed or concentrate mix for pigs, poultry and horses can comprise rapeseed feed. For piglets and horses, the palatability may limit the amount fed. The amount of rapeseed cake fed is restricted by its oil content. Normally, ruminants can manage 5% fat and horses about 2% fat in concentrate, and pigs 5% and poultry 1-1.5% fat in the overall diet. Glycerol can be an energy component of the feed mix. Cattle, sheep and pigs have been successfully fed a mixture containing 5-10% glycerol, and poultry a mixture containing 5%. Glycerol works well as a binding agent in feed pellet manufacture, with an admixture of 2-3% giving a more solid pellet. Rapeseed cake and rapeseed meal may be incinerated, but produce an ash with a relatively low melting-point, causes sintering and deposits to form in the furnace. The amount of ash is rather high, about 6%. The high nitrogen content (4-6% of dry matter) gives high nitric oxide emissions, often 2-3.6 times the emissions of fuels deficient in nitrogen. The high oil content in rapeseed cake gives it a comparatively high heat of combustion. Glycerol is difficult to incinerate alone, but can be incinerated when mixed with disintegrated solid biofuels such as sawdust or wood shavings. It would probably act as a binding agent in solid biofuel pellets or briquettes. Rapeseed cake and rapeseed meal can be used as an organic fertiliser, with 4-6% nitrogen, 0.4-2% phosphorus and 0.3-1% potassium. Organically bound nitrogen is released slowly. Glycerol has no value as a fertiliser unless it contains potassium residues from the catalyst (about 0.6%) used for transesterification, and possibly also phosphorus residues (about 0.16%) from the phosphoric acid that may be used to neutralise the catalyst. Rapeseed cake, rapeseed meal and glycerol are very suitable for anaerobic digestion. Rapeseed cake and rapeseed meal are nitrogen-rich media that may cause too high a content of ammonium nitrate in the biogas reactor. The oil in rapeseed cake may cause other substrates such as farmyard manure to give a higher gas yield. There are similar observations of methane gas yield increasing when glycerol is digested together with protein-rich media. Glycerol can be used as a carbon source in biogas processes. The plant nutrients in rapeseed cake and rapeseed meal are more easily available after biodigestion. The economic value of rapeseed cake, rapeseed meal and glycerol has been calculated on the basis of the replacement value of barley and soybean meal for feed, forest wood chips for incineration, nitrogen, phosphorus and potassium for fertiliser, or sales of electricity and district heating from a large farm-scale biogas plant. Rapeseed by-products were most valuable when used as feed, followed by use for combustion and biogas with a high gas yield. They were least valuable when used as fertilisers and for biogas with a low gas yield. The world market values of barley, soybean meal and feed fat (rapeseed oil) had a large influence on the value of the by-products and on the gas yield etc. from the biogas plant. The price of forest wood chips and fertilisers had a smaller influence on the results, since these products had a lower initial value. Domestic animals can by far consume all the rapeseed cake and rapeseed meal that can be produced in Sweden. Dairy cows can consume large quantities. Much larger quantities of glycerol can be consumed by domestic animals than can be produced through transesterification of rapeseed oil of Swedish origin. This means that the glycerol from a considerable proportion of imported rapeseed oil could be used for feeding purposes. There is nothing that limits the amount of rapeseed cake, rapeseed meal and glycerol that can be used for combustion or as fertilisers, other than their economic value in these applications. Glycerol may have added value if it can be used successfully as a binding agent in feed pellets, biofuel pellets or briquettes.

 15. Condition monitoring and thermoeconomic optimization of operation for a hybrid plant using artificial neural networks; Tillstaandsoevervakning och termoekonomisk driftoptimering av en hybridanlaeggning med artificiella neurala naetverk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fast, Magnus; Assadi, Mohsen

  2007-12-15

  The project aim is to model the hybrid plant at Vaesthamnsverket in Helsingborg using artificial neural networks (ANN) and integrating the ANN models, for online condition monitoring and thermoeconomic optimization, at Vaesthamnsverket. The definition of a hybrid plant is that it uses more than one fuel, in this case a natural gas fuelled gas turbine with heat recovery steam generator (HRSG) and a biomass fuelled steam boiler with steam turbine. The project is a continuation of previous projects where ANN training was done with operational data from the plant. The ANN models have, if required, been updated to better suit the purpose of this project. The thermoeconomic optimization takes into account current electricity prices, taxes, fuel prices etc. and calculates the current production cost along with the 'predicted' production cost. The tool also has a built in feature of predicting when a compressor wash is economically beneficial. The user interface is developed together with co-workers at Vaesthamnsverket to ensure its usefulness. The user interface includes functions for warnings and alarms when possible deviations in operation occur and also includes a feature for plotting parameter trends in optional time intervals, both measured values and predicted. The target group is the plant owners and the original equipment manufacturers (OEM). The power plant owners want to acquire a product for condition monitoring and thermoeconomic optimization of e.g. maintenance. The OEMs main interest lies in investigating the possibilities of delivering ANN models along with their new gas turbines. The project has been carried out at Lund University, Department of Energy Sciences, with support from Vaesthamnsverket and Siemens. Vaesthamnsverket have contributed with operational data from the plant as well as support in plant related questions. They have also been involved in the implementation of the ANN models in their computer system and the development of the user interface. Siemens have contributed with expert knowledge about their gas turbine, the SGT800. A conclusion from the previous project was that ANN modelling of thermal power plants and its components can be done with high accuracy. Because of this, good results can also be achieved for the thermoeconomic calculations connected to the ANN models. The implementation of the ANN models, and the accompanying user interface, in Vaesthamnsverkets computer system was carried out successfully. With the developed tool plant condition can be monitored while at the same time possible deviations, such as degradation, are economically evaluated

 16. Prediction of long-term properties of by-products - Technical and environmental properties in roads; Foerutsaegelse av laangtidsegenskaper hos restprodukter - Teknik och miljoe i vaegar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Arm, Maria; Suer, Pascal; Arvidsson, Haakan; Lindqvist, Jan-Erik; Frogner-Kockum, Paul; Larsson, Lennart; Toomvaeli, Cecilia

  2008-12-15

  In Sweden, use of industrial by-products is still hindered by concern for their long-term properties. This report describes a three-year research project aiming to: - Identify the key processes of ageing related to the usefulness of by-products in roads; - investigate the consequences of these processes for technical and environmental properties of the by-products, and - propose a method for accelerated ageing to predict the long-term properties. The project has compared naturally aged samples of two by-products used as sub-bases in existing asphalt paved roads with samples of fresh by-products from producers' piles. Steel slag of electric arc furnace type and municipal solid waste incinerator (MSWI) bottom ash was chosen. The samples were thoroughly characterized in order to identify which ageing processes had been crucial. The following properties were studied: grain size distribution, water content, compaction properties, deformation properties according to cyclic load triaxial tests, mineralogy and micro structure according to SEM and XRD, chemical composition, pH and leaching properties. For the bottom ash also organic content and electric conductivity was studied. Furthermore the pH was mapped in both roads and the conductivity was mapped in the bottom ash road. The working hypothesis was that ageing processes lead to changes in pH, effective particle size and mineralogy, which in turn determine leaching, stiffness and stability of the material. The test results confirmed that the pavement edge material is ageing faster than the road centre material is. In addition it was concluded that: - Steel slag from the pavement edge showed traces of carbonation and leaching processes, whereas slag from the road centre was identical to fresh slag. - Bottom ash from the pavement edge was more aged than bottom ash from the road centre. However, no difference in pH was found, instead the differences were said to be caused by differences in water exposure. - Water exposure to the subbase materials after ten years in an asphalt paved road was calculated to less than 0,1-0,5 litres per kg. - Ageing reactions in the subbase of steel slag and MSWI bottom ash were too small to be verified on laboratory prepared specimens by measurement of deformation properties under loaded conditions. - When properties of aged material are studied, particles should not be crushed before tests or examination. The accelerated ageing test for steel slag was set up to achieve the carbonation (decrease in pH) and leaching that was observed in the pavement edge material. The best result (lowest pH values were achieved with exposure to carbon dioxide for seven days at moderate moisture content and 40 deg C. The effects on leaching were reproduced for all macro elements except sulphur, including the calcium depletion of calcium silicates. Most trace elements, for example copper, vanadium and led, but not chrome, could also be reproduced. The accelerated ageing test for bottom ash was set up to achieve the pozzolan reactions that were observed in SEM analyses of in-situ specimens. Initial tests showed which additives could create the reactions and column tests showed the effect on leaching properties. However, the chosen treatment with hydroxide addition did not simulate the observed leaching properties. Most trace elements were mobilised in stead of immobilised which hid the effect of aluminium oxidation and pozzolan reactions. Besides, precipitates were created hindering the leaching of soluble elements observed in the road material

 17. Biodiversity, biofuel harvesting and management of oak dominated forests in south Sweden. Final report; Biologisk maangfald, biobraensle och skoetsel av igenvaexande loevskogar med ek. Slutrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Norden, Bjoern [Goeteborg Univ. (Sweden). Botanical Inst.; Goetmark, Frank [Goeteborg Univ. (Sweden). Inst. of Zoology

  2004-05-01

  This report from an on-going study of mixed forest with relatively large oaks encompass the period from july 2001 to june 2004, but special emphasis is put on results from year three. Three main topics are summarized here, viz. short-term effects of experimental thinning, effects of regional amount of forest habitats, and biodiversity indicators for seven taxa. Thinning (25-30% of basal ares) had negative effects on saproxylic fungi, and probably also on ground-living bryophytes, while the number of vascular plant species (herbs) increased. Regeneration of oak, compared to other hardwoods, was weak after the thinning. Since biofuel is mostly fine dead wood, biodiversity aspects of this fraction was investigated. Fine dead wood (< 10 cm diameter) represent a considerable proportion of the total amount of dead wood, and is important for saproxylic fungi and beetles. For saproxylic lichens and bryophytes, species density was not correlated with local dead wood volume. However, species density was higher at sites in regions with more dead wood. For saproxylic fungi, historic forest distribution influenced local species richness. For saproxylic fungi, indicator species proposed by National Board of Forestry were evaluated. Most of these had as many occurrences at species-poor sites as at species-rich sites, and they are therefore of limited value as indicators of species richness, though the species may be valuable. In a study of factors of importance for high local biodiversity, the pooled number of indicator species and Red List species was determined more by local habitat quality factors (such as soil pH) than by regional and historic factors (forest about 1870). Based on values for saproxylic biodiversity, we suggest that at least 25% of the area of this forest type should not be subjected to biofuel harvesting. For thinning (harvesting) in this forest type, trees with lower value for biodiversity (e.g. spruce and birch; based on data on lichens, bryophytes and molluscs) should be given priority. We found a strong increase in saproxylic biodiversity from the western to the eastern parts of southern Sweden. Some data also suggest higher values of sites in forest-rich regional settings. Management recommendations therefore probably need to be based on regional conditions.

 18. Bipolar lead acid batteries with ceramic partitioning walls. Forming and characterization of negative electrodes; Bipolaera blybatterier med keramiska mellanvaeggar. Tillverkning och karaktaerisering av negativa elektroder

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nilsson, Ove; Haraldsen, Britta [Chalmers Univ. of Technology, Goeteborg (Sweden). Environmental Inorganic Chemistry

  2001-01-01

  Bipolar electrodes are built with positive and negative paste on each side of a partitioning wall (PW). The PW must be dimensional stable and shall not allow electrolyte to flow through. The process of lead infiltration in porous ceramic plates is studied in this report in combination with different methods of forming pos. and neg. halves. Plante formed negative paste can not withstand a high pressure - relief details must be included in the design. The expanders in NAM are necessary to maintain the capacity. Positive Plante formed electrodes are not proper formed due to a too high current density. Furthermore, they are very brittle. The usefulness of paste plates has been shown and the future work will be directed towards such bipolar electrodes to be included in prototype batteries.

 19. Problematisk bedömningspraxis? : Om gymnasietjejers upplevelser av bedömning i ämnet engelska i årskurs 9 och gymnasiets A-kurs.

  OpenAIRE

  Westermark, Anton

  2011-01-01

  In this thesis, the results of a survey regarding grade progression between secondary and upper secondary school in a municipality in the north of Sweden serve as the starting point for a study of the experiences and expectations of a number of 16 year old girls who are in the first year of upper secondary school. The study is performed by means of focus group interviews with female pupils from the three largest upper secondary schools in said municipality in an attempt to gauge their experie...

 20. Three years of integrated monitoring of limed lakes and rivers in Sweden; Integrerad uppfoeljning av kalkningens effekter paa sjoear och vattendrag - en treaarsperiod

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Appelberg, M.; Alden, U. [National Board of Fisheries, Drottningholm (Sweden). Inst. of Freshwater Research

  1992-12-31

  An integrated monitoring of 14 lakes and 7 streams was conducted during three years (1989-91) in order to study the effects of liming of acidified lakes and streams. Water chemistry, phytoplankton, zooplankton, benthic and littoral fauna as well as fish were sampled in the lakes. The results showed that among abiotic factors, it was mostly retention time and organic matter that differed among the studied lakes. Blue green and green algae generally lacked quantitative importance in the phytoplankton communities, instead chrysophyceae and bacillariophyceae were the numerically most important groups of algae. The zooplankton communities were basically determined by geographic factors although fish species composition also showed to be important. Comparisons with unlimed reference lakes showed that the total diversity of the profundal benthic fauna was as large as in the studied limed lakes. The littoral benthic invertebrate communities of the studied lakes showed a higher diversity than in acidic unlimed reference lakes, but an equally high diversity as in circum neutral reference lakes. Between 1989 and 1990, the number of taxa sensitive to acidification had increased in the littoral zone, and the species composition of the communities were approaching that of circum neutral lakes. The conclusion from this first assessment of the integrated monitoring programme is that the structure of the programme has been satisfying in the lakes, but that the part of the programme concerning streams has to be restructured. A general conclusion is that there is a great need of acid and circum neutral reference lakes and streams. 64 refs, 7 figs, 13 tabs

 1. Large regional groundwater modeling - a sensitivity study of some selected conceptual descriptions and simplifications; Storregional grundvattenmodellering - en kaenslighetsstudie av naagra utvalda konceptuella beskrivningar och foerenklingar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ericsson, Lars O. (Lars O. Ericsson Consulting AB (Sweden)); Holmen, Johan (Golder Associates (Sweden))

  2010-12-15

  The primary aim of this report is: - To present a supplementary, in-depth evaluation of certain conceptual simplifications, descriptions and model uncertainties in conjunction with regional groundwater simulation, which in the first instance refer to model depth, topography, groundwater table level and boundary conditions. Implementation was based on geo-scientifically available data compilations from the Smaaland region but different conceptual assumptions have been analysed

 2. The injection of TASS-tunnel. Design, implementation and results from the pre-injection; Injekteringen av TASS-tunneln. Design, genomfoerande och resultat fraan foerinjekteringen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Funehag, Johan (Chalmers university of technology, Goeteborg (Sweden)); Emmelin, Ann (Golder Associates (Sweden))

  2011-06-15

  The Swedish repository facility for spent nuclear fuel will be placed in crystalline rock at a depth of 400-500 m. In order to limit groundwater inflow to the facility, grouting is planned. To comply with the stringent material, execution and inflow restrictions, a series of research and development projects concerned with rock characterization for grouting, grouting materials and grouting design have been carried out by the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co (SKB). The understanding and methods developed were tested in the sealing project carried out at Aespoe Hard Rock Laboratory (Aespoe HRL), Sweden, and presented in this report. The project consisted of the construction of a short tunnel at 450 m depth, the TASS-tunnel. Grouting was conducted as pre-grouting using ordinary grouting fans outside the planned tunnel contour, as well as with grout holes entirely within the planned contour. A cement-based low-pH grout and a silica based grouting agent, silica sol, were used. The methodology used included determination of the fracture transmissivity distribution; identification of the smallest hydraulic aperture that needs to be sealed; grout selection based on fracture aperture and grout penetrability; design of grout hole geometry, grouting pressure and time in order to achieve the penetration length required; and monitoring of the actual execution based on inflow in control holes with subsequent design revision. Special concern was given to equipment and execution due to the high groundwater pressures, 3.5 MPa. Before starting the construction, inflow to core drilled holes along the tunnel position amounted to 45-90 liters/minute. The project showed that it was possible to limit the inflow to the target value 1 liter/minute per 60 m tunnel

 3. Policies, strategies and systems for the disposal of spent nuclear fuel; Principer, strategier och system foer slutligt omhaendertagande av anvaent kaernbraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Grundfelt, Bertil (Kemakta Konsult AB (Sweden))

  2010-12-15

  In this report an up-to-date account is made of the status of different principles, strategies and systems for the management and disposal of spent nuclear fuel. As large scale use of nuclear power for the production of electricity began in the 1960s and 1970s, studies of various principles and strategies for the management of the spent nuclear fuel were initialised. In particular in the USA, comprehensive studies were conducted of all strategies described in this report

 4. Review of SKB's preliminary safety evaluations for Forsmark and Laxemar; Myndigheternas granskning av SKB:s preliminaera saekerhetsbedoemningar foer Forsmark och Laxemar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Norden, Maria; Wallberg, Petra; Wiebert, Anders; Dverstorp, Bjoern; Shulan Xu (Swedish Radiation Protection Authority, Stockholm (Sweden)); Toverud, Oeivind; Stroemberg, Bo; Kautsky, Fritz; Simic, Eva (Swedish Nuclear Power Inspectorate, Stockholm (Sweden))

  2008-01-15

  This report presents SKI's and SSI's review of SKB's preliminary safety evaluations for Forsmark and Laxemar. The purpose of the review is to assess if the extent of SKB's initial site investigations are sufficient and if they are performed with adequate quality and also if they comprise the data that is needed for future safety analysis. To meet the request from the municipalities where site investigations are performed the authorities have also attempted to elucidate if a site has such obvious weakness that it probably will not comply with authority regulations. The target groups for the review are the municipalities in Oskarshamn and Oesthammar, and SKB

 5. Energy conservation technology for cooling of milk on farms and in the dairy industry. Final report; Elbesparande teknik foer kylning av mjoelk paa gaardar och i mejeriindustrin. Slutrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Claesson, Olof [Claessons Forskning och Utveckling AB, Uppsala (Sweden)

  2000-08-01

  This project has studied the possibility of reducing the energy consumption when cooling cow milk to prevent a rapid growth of bacteria. Cooling with groundwater and development of new cold storage systems with efficient heat exchangers, combined with an anti-bacterial system (LPS) is suggested.

 6. FTIR analysis of flue gases - combined in-situ and dry extractive gas sampling; Kombination av in-situ och kallextraktiv roekgasmaetning med FTIR

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Andersson, Christer; Soederbom, J. [Vattenfall Utveckling AB, Aelvkarleby (Sweden)

  1996-10-01

  Fourier Transform Infra Red (FTIR) spectroscopy is a promising and versatile technique for gas analysis which lately has moved from the laboratory to industrial applications such as emission monitoring of combustion plants. This has been made possible by recent developments of spectrometers and software. The single most important advantage of the FTIR is its capability to simultaneously analyse virtually all gas species of interest in flue gas applications. The project has studied the feasibility of using the technique as a multi-component emission monitoring system. A specific aim was to evaluate different implementations of the technique to flue gas analysis: in-situ, hot/dry and cold extraction or combinations of these. The goal was to demonstrate a system in which gas components that normally require hot extraction (NH{sub 3}, HCl, H{sub 2}O) could instead be measured in-situ. In this way potential sampling artefacts e.g. for ammonia monitoring, can be avoided. The remaining gas components are measured using cold extraction and thereby minimizing interference from water. The latter advantage can be crucial for the accuracy of e.g. NO{sub x} measurements. Prior to the project start in-situ monitoring using FTIR was, a to a large extent, an untried method. The fact that broad band IR radiation can not be guided through optical fibres, presented a major technical obstacle. An `in-situ probe` was developed to serve the purpose. The probe is equipped with a gold plated mirror at the end and is mounted on the support structure of the FTIR-spectrometer. The arrangement proved to be a robust solution without being unnecessary complex or cumbersome to use. 10 refs, 45 figs, 10 tabs

 7. Risk analysis local grids. Mapping and reduction of risks in electric power grids; Riskanalysmetod lokalnaet. Kartlaeggning och reduktion av risker i elnaet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kylefors, Martin; Fredholm, Lotta; Sandstroem, Cecilia

  2007-11-15

  The objective of the project has been to contribute to development of risk analysis applications that correspond to the need of investments as an effect of new regulation. The aim has been to develop a method for screening and assessing risks, and for ranking risk reducing measures in order of priority. Phase 1 has consisted of an overview of methods, selection of appropriate methods, and development of principles regarding application suitable for power distribution companies. Phase 2 has consisted of adjustments and tests of the method. The method focuses on risks associated with power failures, with a duration exceeding 12 hours, in medium voltage local networks. Stations are excluded. The suggested method is based on principles of Preliminary Hazard Analysis and Cost-Benefit Analysis. Risks are suggested to be assessed based on three main factors (load, exposure and alternative supply). The quota between the highest and lowest value is 20 for each factor. Each factor is assessed by underlying factors such as type of cable/wire, number of customers and average power consumption. By multiplying the factors a resulting risk level is obtained in the range of 0.05 to 400. The level determines the need for further investments. Appropriate risk reducing measure is selected by putting the risk reduction (benefit) in relation to the total costs for investment and maintenance, for each alternative measure. There is a further need for development of a method for stations. There is also a further need for development of a priority model in city networks where power failures less than 12 hours are taken into account. Finally there is a need to turn the functional requirement (no power failures exceeding 24 hours) into an acceptable risk level

 8. Effects on the flora after application of wood-ash and mixed coal-wood-ash; Effekter paa floran efter tillfoersel av ved- och blandaska. Ramprogram askaaterfoering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gyllin, M.; Kruuse, A.

  1996-11-01

  To estimate the impact on the herbaceous and moss layers in Swedish forests fertilized with wood-ash, the vegetation in 52 plots at six different sites was analysed in the summers of 1993 and 1994 using a quantitative line assessment method. Five of the sites are located in the south-west of Sweden and one in the far north. Powdered wood-ash had been applied in doses of 2, 2.8, 3, and 7 tonnes per hectare, granulated wood-ash in doses of 1, 3, and 6 tonnes per hectare, and mixed hard coal-wood-ash in a dose of 3 tonnes per hectare. The age of the plots ranged from two to nine years. The results indicate that the number of species in ashed plots is higher than in control plots at three of the sites, but not at the remaining three. A few species were significantly more frequent in ashed plots, and fewer were less frequent. Two moss species generally found on rich forest soils were more frequent in ashed plots, while the opposite was true for a moss species known to be calcifuge. The connection between ash and the other affected mosses and vascular plants is nuclear, but may be potentially strong in the long term, thus altering the composition of the plant community. All forest-floor lichens counted as a group seemed disfavoured by wood-ash. Conclusions are: Species richness increases in ashed plots. A few species are favoured and fewer are disfavoured. Nothing in this investigation suggests that wood-ash application in forest plots would result in any negative effects. Further studies should be conducted in a much more long-term perspective, as some potentially important changes may be impossible to detect just a few years after the ash has been applied. However, the impact on the vegetation ought to be the strongest immediately following the ash application. 9 refs, 7 figs, 2 tabs Figs with text in English

 9. Swedish experiences of wind power in cold climate - icing, ice throw and deicing; Svenska erfarenheter av vindkraft i kallt klimat - nedisning, iskast och avisning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ronsten, Goeran [Aeronautical Research Inst. of Sweden, Bromma (Sweden)

  2004-06-01

  The report treats icing, risk for ice throws and deicing. Statistics over icing exists, but needs to be processed in order to fit the wind energy sector. Preliminary icing maps and operation statistics indicate where icing occurs. The local variations can be important. Measurements of icing in high masts should be started in order to verify and improve existing forecast methods, which in turn can form the base for icing frequency maps. On the basis of reliable frequency maps, siting of wind power plants and the need of deicing equipment can be assessed in a more reliable way than today. Risk areas for ice throws, based on results from EU:s research programmes, is presented. The risk to meet flying ice is small but real, why precautionary measures to avoid accidents should be taken. Today there exists no commercial deicing system for deicing during operation. The Bonus Company announces that such a systems will be ready for delivery in 2005. Enercon markets a light deicing system for stalled plants. Enercon has announced a future, more effective, deicing equipment that can deice during operation. The the first Swedish wind power plants in cold climate ware taken into operation in October 1998. One of these units is a Bonus 600 kW Mk IV standing on a ridge between two of the three Suorva dams. Three units from different manufacturers (Bonus, NEG-Micon and Nordex/Vestas) are installed on Rodovaalen since the autumn 1998. The owner intends to test deicing equipment at this site. Between October 1998 and January 2004 the turbine heating system on the Bonus plant at Suorva has consumed 70 MWh of 8548 MWh (0.82%) while the Rodovaalen plants had used 142 MWh of 6230 MWh (2.3%). Our general knowledge of icing is small since continuous icing measurements not have taken place since the measurements in high masts was completed in the 1980s. Today's ice detectors function well but are considered too costly to be used at the large numbers of places that would be required in order to give a good picture of the frequency and geographic occurrence of the icing, and its duration. The most notable example of icing caused a standstill of a wind power plant at Aeppelbo during the period nov 2002 - jan 2003. During approximately 2 months the unit stood still with iced turbine blades as the owners considered it impossible to resume the operation.

 10. Waste treatment in a systems perspective - Summary report -; Systemstudie Avfall - Sammanfattning - Sammanfattning av huvudresultat fraan projektet 'Termisk och biologisk avfallsbehandling i ett systemperspektiv'

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sundberg, Johan; Bisaillon, Mattias; Haraldsson, Maarten; Norrman Eriksson, Ola; Sahlin, Jenny; Nilsson, Karolina

  2010-07-01

  The report 'Waste treatment in a systems perspective - Summary report' summarizes the main results from the studies made within the research project 'Thermal and biological treatment in a systems perspective'. The aim of the project is to develop tools and methodologies for systems analysis of waste management. The tools are used to evaluate waste treatment technologies for both household waste and commercial waste in a systems perspective. The focus is set to the municipal/regional waste and district heating system. However, to generate a full system analysis it is also important to consider effects that occur in the systems environment, such as the transport sector, the electricity production system, the agricultural sector etc. The report describes the benefits of using systems models for waste management planning by illustrating interesting results from the case studies made within the framework of the project. The report also presents the outcome from the whole project on an aggregated level as well as how the results and models have been used in different spin off projects. More thorough descriptions of models, methodologies and results are given in the reports for the two case studies, mainly. These reports presents two different case studies for municipal/regional waste management systems and are published by Waste Refinery, 'A systems study of the waste management system in Gothenburg' and 'A systems study of the waste management system in Boraas'. The models and methodology developed in the research project has been used in several 'spin-off projects'. Some of the main results of these studies will be presented in this report, together with references to more extensive descriptions. We can conclude, after these three years of research, that the results from the system studies have been used for the practical waste management planning in both Boraas and Gothenburg. The models and the results from the two case studies have also been used by other waste management systems in Sweden as well as for national waste management studies. The project has been presented internationally for researchers and practitioners where it has contributed with modelling knowledge and results presenting the effectiveness of integrated waste management combined with district heating systems. The results concerning options for reducing greenhouse gases have also reached the political arena in the EU, e.g. through ISWA to the Copenhagen meeting (COP15)

 11. Study of flue gas condensers with reference to corrosion risks, biofuel quality, techniques and choice of material; Kartlaeggning av roekgaskondenseringsanlaeggningar med avseende paa korrosionsrisker, biobraenslekvaliteter, teknik och materialval

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stenqvist, Per-Aake

  2012-02-15

  Corrosion in flue gas appliances installed in small and medium sized biomass fired boiler plants has become a problem in an increasing number of sites around Sweden. A trend seems to be that the problems are greater in those plants that use so called terminal chips than those that utilize more homogeneous fuels. In pace with the increasing number of biomass power plants in the country, the demand for cheaper fuel is increased. Through the increasing number of fuel terminals the market is provided even with biofuel mixes in the form of traditional wood chips mixed with bark, forest residue, sawdust, willow, returned wood, etc. Both users and suppliers of boiler and flue gas systems, and fuel suppliers have currently no clear rules or guidelines for relationships between different chemical properties of fuels, technologies, operating data and material. In this report has experience in the form of questionnaires completed by field visits, interviews of operational personnel and literature studies been compiled from a number of plants using different types of flue gas condensers for increased energy output from various types of bio fuels. The purpose of this assignment is to survey the flue gas condensation plant in biomass fired boiler plants for the presence of corrosion damage made in relation to the use of technologies and fuel qualities. A milestone is that the report will be able to be used to support the selection of materials and appropriate techniques for both new facilities and for the repair and improvement of existing ones. Another objective is to compile existing experience and assessment criteria which are reported in the literature. This report describes some typical construction techniques, whenever applicable harmful images and links to various substances present in fuels, ash and condensate

 12. iPod - Var mans leksak? : Den sociala bakgrundens betydelse för användning av och attityd till Apples mp3-modell

  OpenAIRE

  von Schantz, Louise

  2006-01-01

  Abstract Purpose/Aim: My study aims to analyse, using Pierre Bourdieu´s theory, whether the social background plays a significant part in the attitudes and use of Apples mp3-player iPod. The study also aims to determine whether it is possible to group the focus groups used in my study and iPod into Bourdieu´s model. Material/Method: The reference material used in this paper is mainly gathered from books concerning Pierre Bourdieu´s theories. I have also had four focus groups of two different ...

 13. Possible consequences of climate change on the Swedish energy sector - impacts, vulnerability and adaptation; Taenkbara konsekvenser foer energisektorn av klimatfoeraendringar. Effekter, saarbarhet och anpassning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gode, Jenny; Axelsson, Johan; Eriksson, Sara; Holmgren, Kristina; Hovsenius, Gunnar; Kjellstroem, Erik; Larsson, Per; Lundstroem, Love; Persson, Gunn

  2007-06-15

  The events of recent years clearly demonstrate the far-reaching consequences of extreme weather situations on the energy system, particularly in the case of severe damage to transmission lines in connection with violent storms. Many climate researchers predict an increase in extreme weather events. Against this background, in 2005 Elforsk initiated this project where the aim has been to examine how climate change can affect plant operation, production conditions and energy usage patterns, how undesirable consequences can be predicted and what long-term measures may be necessary. Another central objective has been to bring about a dialogue between climate researchers, energy consultants/engineers and buyers for the energy industry. The inclusion of both positive and negative consequences has been an important ambition of the project. One key aspect of the project has been to develop climate scenarios for the next 20-25 years that describe possible changes in climate variables with relevance for the energy system. Based on these and literature studies, contact with experts and internal assessments, an analysis has been made of the possible impacts on hydropower, wind power, biofuel supply, natural gas supply, the power transmission network and energy usage. The project findings, which have also been discussed at a workshop with representatives from the energy industry, did not reveal any acute need for adaptation aside from those measures already being taken, for example to make the transmission system less vulnerable to weather conditions. Furthermore, the results indicate increased production potential for both hydropower and wind power. The production potential for hydropower stations from the Dalaelven River northwards would appear to increase by 2-10%. Estimates for the southern watercourses are less certain, but the production potential may decrease. Since around 80% of the country's hydropower is produced in the northern watercourses, this indicates an increase in Sweden's overall production potential. For wind power, the growth potential is 5-20% based on an installed capacity of 4000 MW. It is also a possible that the bioenergy potential will increase in view of the predicted 5-10% growth in production potential for forestry and agriculture. On the other hand, the extent to which this potential will be used for bioenergy production is uncertain since is it strongly dependent on the price of biomass and use of biomass for other purposes. Some of the climate-related problems that exist today may lessen in scope, while others may increase and new problems arise in a future climate. It is difficult to assess future wind conditions, since different climate scenarios produce somewhat different results. Among other things, an increase in heavy winds could have a negative impact on the electricity transmission network, wind power, biofuel supply and natural gas supply. However, the natural gas platforms that supply Sweden have proven highly robust and weather resistant. For the transmission network, a number of measures are being taken to increase its robustness to extreme events. Thunderstorms are another somewhat unpredictable climate variable. The analyses made in the project indicate a possible increase in problems related to lightning overvoltage in the transmission network. An additional area that is complex to assess is how problems with icing of transmission lines and wind power plants can change in a future climate. It is probable that these problems will increase in certain areas, but decrease in others. In certain parts of Sweden, evaporation may exceed precipitation and give rise to a water shortage. This applies particularly to the southeastern part of the country, which could affect the biofuel supply and hydropower generation in these areas. An opposite problem is that of future floods, which may increase especially during the winter season and in central and northern Sweden. Flooding has no direct connection to hydropower other than the ability for regulation to control water levels. However, hyd

 14. The significance of the golden eagles domestic areas, the habitat and movements for wind power establishment; Betydelsen av kungsoernars hemomraaden, biotopval och roerelser foer vindkraftsetablering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hipkiss, Tim; Dettki, Holger; Moss, Edward; Hoernfeldt, Birger [Inst. foer vilt, fisk och miljoe, Sveriges lantbruksuniv., Uppsala (Sweden); Ecke, Frauke [Inst. foer vilt, fisk och miljoe, Sveriges Lantbruksuniv., Uppsala (Sweden); Inst. foer vatten och miljoe, Sveriges Lantbruksuniv., Uppsala (Sweden); Sandgren, Carolin [Inst. foer vilt, fisk och miljoe, Sveriges Lantbruksuniv., Uppsala (Sweden); Naturvaardsenheten, Laensstyrelsen i Jaemtlands laen, Oestersund (Sweden)

  2013-10-15

  There is a need for developing methods for reliable environmental impact assessment of wind farms in Sweden, and to facilitate the establishment of 'eagle friendly' wind farms. During 2010 and 2011 a total of 43 adult and juvenile golden eagles in northern Sweden were marked with GPS transmitters, to provide information on the species home range, habitat selection and ranging behaviour. These transmitters have so far provided more than 100 000 valid GPS positions. Individual eagles fitted with the most effective type of transmitter provided on average more than 2,000 positions during the 2012 breeding season. The home ranges of adult golden eagles covered an average area of over 200 km{sup 2} during the breeding season, although there was considerable variation among eagles. Fledged juvenile eagles used a smaller area within their parents home range, until they left their natal area and their parents in October. Within their home ranges juvenile and adult eagles showed a particular preference for clear cuts, but also for coniferous forest on lichen-dominated bedrock, while dense, young forest and mires were avoided. Steep slopes were preferred over flatter areas. Adult golden eagles occasionally undertook long-distance movements during both summer and winter. Juveniles migrated south and spent their first winter in southern and central Sweden, and migrated north the following spring to the Scandinavian mountain region. The results in this report are largely based on one breeding season, and should thus be treated with some degree of caution. However, this also highlights the need for the project to continue, so that incoming transmitter data can continue to be processed and analysed, and that annual variation can be assessed. Nevertheless, we do not suspect that the results for e.g. habitat selection are in any way unusual, since they generally agree with what is known from other parts of the world, that golden eagles require open habitats for hunting and therefore avoid dense, impenetrable habitats.

 15. Nuclear industry practice for clearance of materials, facilities and buildings as well as land. Tutorial; Kaerntekniska industrins praxis foer friklassning av material, lokaler och byggnader samt mark. Handledning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2011-12-15

  This handbook comprises the common practices of the Swedish nuclear industry for the clearance of material, rooms, buildings and soil in order to be exempted from the Swedish Nuclear Activities Act and the Swedish Radiation Protection Act. After clearance the management/usage of material, rooms, buildings and soil is permitted without any control from the radiation protection point of view. Clearance is practiced to reduce the amount radioactive waste. Cleared material can be reused according to its original form, recycled or, if these two possibilities are not available, disposed as conventional waste. The working procedures described in this handbook are mainly based on the regulation SSMFS 2011:2 from the Swedish Radiation Safety Authority: 'Regulations concerning clearance of material, rooms, buildings and soil from activities with ionising radiation'. The purpose of this handbook is to serve as a tool and guidance for generating specific routines and instructions for clearance. It describes the principles, processes and routines that should be followed under a clearance procedure. The intention is to accomplish the current regulation by following the routines and principles described in this manual. This handbook spans over a large number of conditions towards clearance, such as facility specific conditions and different types of objects. Because not all the conceivable conditions and objects can be included here, the purpose has been to cover the most common types of clearance practices. The practices comprise: - Description of regulations and recommendations, Swedish and international, that represent the basis of the requirements in this handbook. - Presentation of the processes for clearance of material, rooms, buildings and soil. Those which cannot be cleared are considered as radioactive waste. A proposal for the decision-making process is presented. - Illustration for radiological surveys to systems and components, buildings and soil in regard to the radioactive substances carried during the activities. - Description of measuring methods and related technical equipment that can be used in a clearance process. Issues on radiological background in measuring places, detection limits and confidence of measurements are addressed. - Presentation of proposals on routines for clearance, as well as grouping of material flows from a clearance point of view, and discussion on sorting criteria. - Principles for quality assurance and documentation. Detailed directives must be addressed in every company's leading system. - Review on the need of competence for the personnel performing measurements, evaluating results and approving cleared material. Competence profiles for the different roles involved in the clearance process

 16. Risk perspective on final disposal of nuclear waste. Individuals, society and communication; Riskperspektiv paa slutfoervaring av kaernavfall. Individ, samhaelle och kommunikation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lindblad, Inga-Britt (ed.)

  2007-09-29

  This report tries to evaluate the importance of the risk perspective in connection with final storage of nuclear waste. The concept 'risk' has different importance for experts and general public, within different research directions and among stakeholders in the nuclear waste issue. The report has been published in order to give an interdisciplinary scientific perspective on the risk concept. The authors have their background in different disciplines: radiation physics, psychology, media- and communications-science. The report treats four different themes: The first theme concerns perspectives on the risk concept and describes various principles for how risks can be handled in the society. The next theme is about comparing various risks. This section shows that risk comparisons can to be done within the framework of a scientific attitude and during certain given conditions. The third theme elucidates results from research about subjective risk, and shows that a large number of factors influence how risks are considered by individuals, and can influence his risk behavior and also how the individual means that the society will make decisions in risk-related questions. The fourth and last theme is about risk communication. Since the risk concept contains many different aspects it is clear that risk should not only be informed about, but also communicated. If a purely mathematical definition of risk was the only valid form, such information, from experts to the citizens, would possibly be sufficient. But since there are other relevant factors to take into consideration (t.ex the individual's own values), a communicative process must take place, i.e. the citizens should have influence on how risks are compared and managed. In the final theme, the authors have chosen to reflect around the themes above, i.e. different perspectives on the risk concept, risk comparisons, subjective risk view and risk communication are discussed.

 17. Refining of wood waste from saw mills - a feasibility study for Alex sawmill; Foeraedling av saagverkens biprodukter - en oevergripande energi- och exergistudie oever Alex saag

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kullendorff, A.; Ryden, A. [SEP Scandinavian Energy Project AB (Sweden); Renstroem, R. [Karlstad Univ. (Sweden)

  1998-03-01

  An overall energy balance has been made for the Alex sawmill, with separate balances for the boiler and the timber dryer. Parallel to this energy balance, an exergy study has been compiled for the same systems. A heat demand has been identified from these balances and three different systems has been studied. Two of these imply a refinement of the by-products produced in the mill. System I: Hot water boiler as the present system; System II: Hot water boiler integrated with a back pressure dryer; System IIb: Hot water boiler integrated with a back pressure dryer and a plant for pelletizing the biofuel; System III: Steam boiler followed by power production integrated with a back pressure dryer; and System IIIb: Steam boiler followed by power production integrated with a back pressure dryer and a plant for pelletizing the biofuel. The study shows that System II seems to be the most interesting system from an energy and economical point of view with an additional revenue of about 15 MSEK/year. The dryer for this system is a newly developed not yet commercial atmospheric back pressure dryer especially suited for saw mills and small district heating companies. Other types of dryers could also be considered. Other types have not been evaluated here. The exergy study shows that the back pressure dryer almost double the yield of exergy, compared to the present situation. In addition to this, one has to take the fictitious 'profit in exergy' from the following combustion into account. If a steam boiler is installed instead of the hot water boiler, and power generation is added, then the exergy conservation will be improved even more compared to the system with the back pressure dryer. From an exergy point of view a system with power generation and back pressure drying will give an exergy yield of more than four times of that of todays system.

 18. Sealing layer of fly ashes and sewage sludge and vegetation establishment in treatment of mine tailings impoundments; Flygaska och roetslam som taetskikt vid efterbehandling av sandmagasin med vegetationsetablering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Greger, Maria; Neuschuetz, Clara [Stockholm Univ. (Sweden). Dept. of Botany; Isaksson, Karl-Erik [Boliden Mineral AB (Sweden)

  2006-02-15

  Each year the Swedish mining industry produces 25 Mtonnes of mine tailings that are disposed of in extensive natural impoundments. As this sand, containing more or less sulphide-rich minerals, is penetrated by oxygen and water, it starts weathering resulting in formation of acidic and metal-rich drainage water. To prevent oxygen penetration the mine tailings can be covered with a sealing layer covered with a protective cover that facilitates establishment of vegetation. The aim of this study has been to examine the function of fly ash and sewage sludge in sealing layers at impoundments of pyrite rich mine tailings, and the ability of different plant species, which are suitable for establishment in these areas, to penetrate the sealing layer with their roots and what impact they have on the drainage water. Experiments have been performed in field and greenhouse environment, with sealing layers consisting of fly ash and sewage sludge mixtures, covered with protective covers of sewage sludge or till. Plant establishment has been studied in a survey of naturally established plants at sewage sludge disposal sites close to mining areas, and by sowing and planting of selected plants, for instance fast growing grass species and fibre hemp at the test plots in field and in greenhouse experiments. Large scale application of ashes, sewage sludge and an ash/sludge mixture have been performed in field at three test plots with the size of 0.3-1 ha. Leakage of nutrients and metals from sealing layers has been studied in field and greenhouse tests. In addition, the ability of plant roots to penetrate sealing layers made of different ash/sludge mixtures have been examined in greenhouse experiments. This investigation is a cooperation between Stockholm University and Boliden Mineral AB, and the field experiments have been performed at the mine tailings impoundments at Gillervattnet, Boliden. Other collaborating participants are Skellefteaa Kraft and Munksund, who have produced the ashes that have been used, and Stockholm Vatten AB, who has produced the sewage sludge. The main conclusions from this study are: It is practically possible to construct a sealing layer of fly ash upon mine tailings, and to establish plants by sowing in a protective cover of sewage sludge. Transferral of plantlets into the sludge is, however, problematic. Addition of sewage sludge to ash-containing sealing layers has several drawbacks. When sewage sludge freezes it is not possible to mix with ashes and thereby form a satisfactory sealing layer, with the method used in this study. Such sealing layer can thus not be constructed winter-time, which is the time when large amounts of ashes are produced and the mine tailings are firm enough to work upon. Furthermore, addition of sewage sludge to sealing layers increases the risk of root penetration and do not seem to have as great impact on the sealing layer permeability as has earlier been considered. Concentrations of many elements are higher in drainage water from mine waste covered with fly ash compared to drainage water from mine waste covered with sludge or mixtures of ash and sludge. Sewage sludge thus seems to have a preventive effect on metal leakage caused by the ash. Sealing layers made of fly ash have good resistance to root penetration due to high density and high degree of packing. Moreover, many ashes are toxic to plant roots as a result of high pH and alkalinity, and high levels of toxic substances, such as heavy metals. Addition of sewage sludge increases the risk of root penetration, since the sludge contains plant nutrients, for instance nitrogen, as well as it may decrease the density and possible toxicity of the ash sealing layer. The energy crop Reed Canary-grass generally reduces the leakage of nutrient elements from sewage sludge and fly ash, partly by decreasing the amount of drainage water, but also by changing the conditions in the substrate, for instance by changing the pH and redox potential. If the alkalinity is not too high the plant roots have an ability to decrease the pH in the plant s

 19. Optimering av produktionsflöde för hydraultankar : För en bättre och säkrare arbetsmiljö

  OpenAIRE

  Olsson, Jonas

  2012-01-01

  ”Optimizing the workflow of hydraulic reservoir tanks” is a degree project made by Jonas Olsson, student within the faculty of technology and science, during spring semester 2012. The project comprise 22,5 ECTS. Volvo Construction Equipment, located in Arvika, was the client in this project. The mentor at Volvo CE was Åsa Barck, and the mentor at Karlstad University was Monica Jakobsson. The examiner was Fredrik Thuvander, professor at Karlstad University. Volvo CE produces ten different kin...

 20. The effect of vehicle exhausts on crops and other utility plants close to roads; Trafikavgasers effekter paa groedor och andra nyttovaexter i naerheten av vaegar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pleijel, H.; Ahlfors, A.; Skaerby, L.; Pihl Karlsson, G.; Sjoedin, Aa.

  1993-11-01

  This report summarizes the present knowledge concerning the impact of automobile exhausts on plants and the research carried out at IVL in this field during the period 1988-1991. The investigations carried out at motorway E6 south of Gothenburg show: * that the concentrations of ethylene are high enough to cause pronounced effects on the bio indicator petunia, * that the ozone concentrations in the vicinity of the motorway are lower than the regional background concentrations, which was reflected in significantly less visible ozone injury on the ozone bio indicator, subterranean clover, close to the motorway after an ozone episode, * that the less ozone sensitive red clover, in contrast to subterranean clover, showed stimulated growth with increasing distance from the motorway, * that there was a tendency towards higher yields for cereals in the vicinity of the motorway, but the extent of and cause for this growth stimulation is not known at present. The effects of metals from catalytic converters is as yet uncertain, as is the understanding of effects of nitrogen oxides. 45 refs, 16 figs, 7 tabs

 1. Geoscientific programme for investigation and evaluation of candidate sites for the deep repository; Geovetenskapligt inriktat program foer undersoekning och utvaerdering av platser foer djupfoervaret

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stroem, Anders; Almen, K.E.; Andersson, Johan; Christiansson, R.; Follin, S.; Pettersson, Stig; Selroos, J.O

  2000-08-01

  Methods and technology for the geoscientific studies of the rock are the main subjects for this report, but programmes for studying the surface ecosystems and other conditions at the surface are also described.

 2. Inventory of future power and heat production technologies. Partial report Small-scale technology; Inventering av framtidens el- och vaermeproduktionstekniker. Delrapport Smaaskalig teknik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ridell, Bengt (Grontmij AB (Sweden))

  2008-12-15

  The following techniques for small-scale production have been selected to be studied more carefully, Fuel cells, Photovoltaics, Organic Rankine Cycle (ORC), and Wave power. Of the four selected technologies, fuel cells, solar cells, ORC are appropriate for use in so-called distributed generation, to be used close to a consumer, and possibly also for the production of electricity. Wave power is more like the wind in nature and is probably better suited to be used by power companies for direct input to the transmission grid. None of these technologies are now competitive against buying electricity from the Swedish grid. However, there are opportunities for all to reduce production costs so that they can become competitive alternatives in the future, depending largely on the general development of electricity prices, taxes, delivery reliability, etc. The four different technologies have different development stages and requirements that affect their possibility for a commercial breakthrough. These technologies will probably not all get a breakthrough in Sweden. Small-scale technologies will in the time period up to 2030 not be able to compete with the large-scale technologies that exist in today's power grid. In the longer term the situation may be different. The power system might be reduced in importance if the small scale technologies become cheap, reliable and easy to use. Electricity can then be produced locally, directly related to user needs

 3. Selektiv nyhetsexponering i sociala medier : En undersökning av kopplingen mellan hets mot folkgrupp och politiska ekokammare på internet

  OpenAIRE

  2016-01-01

  One of the defining features of the modern media landscape is its diversity in what sources of information and news are available online. Instead of traditional media and news corporations holding a monopoly on what information is released to the public, countless bloggers, photographers, vloggers and social media users can all contribute to the constant flow of news information. Likewise, consumers of news information are not limited to traditional channels for their news, but can access any...

 4. The public, experts and deliberations. Consultations about final disposal of nuclear waste; Allmaenhet, expertis och deliberation. Samraad om slutfoervar av kaernavfall

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Soneryd, Linda [Stockholms Univ. (Sweden); Lidskog, Rolf [OerebrUniv. (Sweden). Man-Technology-Environment Research Centre

  2006-10-15

  The Swedish process for consultations are studied in order to gain knowledge about the relation between experts and the general public in processes that involve complex scientific and technological issues. The following questions are discussed: How to delimit and define 'the general public' and which methods are used for doing this? Which arenas for dialog are created, and which are the institutional conditions for participation. Are there mechanisms that support or counteract negotiations about the boundaries of the expertise? How do actors that participate in consultation activities relate to experts? How are local and cross-border environment consequences discussed in consultations? The empirical material used in the study consists of observation, formal and informal interviews and documents. Conclusions drawn are that the organisation of consultations puts a special focus on the municipalities, the local population and local environmental issues. SKB has, after advice from consultation participants taken measures to change the process. This has not, however, changed the institutional conditions for participating as given on the different arenas. SKB's local information and communication activity create good relationships but have only weak mechanisms to counteract the dominating role of SKB. The process holds mechanisms that both support and counteract discussions and negotiations about the expertise's boundaries. A counteracting mechanism is when participants relate to EIS as a legal tool and make references to law interpretations that support their own position. The expertise's boundaries are challenged through views and comments about the long time aspects that are involved in the repository question. During consultations, no systematic discussion is pursued about values related to different disposal solutions and images of the future or about which roles citizens have in the consultation process, in their function of municipality politicians, environment organisations or local population.

 5. Ceramic materials in hydroelectric power plants - testing and working out method descriptions. Prestudy; Keramiska material i vattenkraftanlaeggningar - test och utarbetande av metodbeskrivning. Foerstudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Forssander, Maerit (TerraCorrosion AB (SE)); Persson, Charlotte (EnergoRetea, Stockholm (SE)); Carlsson, Roger (Vattenfall Power Consultant, Stockholm (SE)); Edwardson, Wille (Jaemtkontroll, Hammerdal (SE)); Johansson, Martin (Skellefteaa Kraft (SE)); Westerlund, Erik (Fortum Power and Heat OY (FI))

  2008-01-15

  Using ceramic materials for anti-corrosion painting in Swedish hydro power plants has been done with different results. In some cases it has performed well but in other it has failed. In only some cases the tests has been followed up rigorously to learn more about the process. The result from the interviews with the user and manufacturers is that there are cases where the use of ceramics in the hydro power plants will be economically favourable. The materials are there but they have to be tested in every single application before general recommendations can be done. A literature survey has been performed. Experiences from tests with ceramics in hydro power plants in Sweden have been summarised. Manufacturers on the Swedish market have been interviewed. The results from the literature survey showed that no published result was to be found of using ceramics in hydro electric power plants in the world. It is mentioned somewhere that Three Gorges in China have been using ceramics but no results was found. The conclusion is that even though the use of ceramics in hydro power plants can be economically favourable more tests has to be done. Those tests can be done together with the manufacturers in Sweden

 6. Utveckling av metod för att synliggöra och värdera ekosystemtjänster i öppen dagvattenhantering

  OpenAIRE

  Hagström, Erika

  2016-01-01

  Nature provides various services to society that humans are completely dependent on for their survival. These services are called ecosystem services, and can be, for example, clean air, clean water and pollination of crops. To live close to nature and green areas is also important for our well being. Although we are often aware of the values that nature creates and its importance, green areas are often replaced with buildings and roads as the big cities grow and densify. The ongoing densifica...

 7. Planning of biogas plants. A question of co-operation and negotiation; Planering av biogasanlaeggningar. En fraaga om samverkan och foerhandling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Khan, Jamil

  2003-04-01

  During the last years there has been an increased interest in Sweden to build biogas reactors. The planning of a biogas plant brings about the need for co-operation between a variety of actors. Furthermore, there are a number of different issues that need to be dealt with. To build a biogas plant is thus a rather complicated thing to do. The aim of this report is to increase the knowledge about the processes that precede a decision to build a biogas plant, in order to try to facilitate the planning of future projects. The report is based on case studies of the planning of two biogas plants in Sweden and the empirical material consists of interviews with key persons as well as written documents. In the study, three parallel processes are identified and analysed, which are all crucial to carry through a project. These are the project planning process, the political process and the application process. The most important result of the study is that there is not only one way to carry through a project and that the choice of strategy depends on the character of the project and the different questions that need to be handled. Examples of other results are: the importance of an early and continuous dialogue with the political leadership, the necessity to build an organisation for the co-operation between key actors and that the project leaders should be flexible and open to changes in the project throughout the planning process.

 8. Sensors for control and minimization of emissions from small scale bio fuel combustion - preliminary study; Sensorer foer styrning och minimering av emissioner fraan smaaskalig biobraenslefoerbraenning - foerstudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eskilsson, David; Tullin, Claes [Swedish National Testing and Research Inst., Boraas (Sweden)

  2002-02-01

  The objectives with this study was to survey various types of sensors for carbon monoxide and hydrocarbons that could be used for development of operation and control strategies in small-scale biomass combustion, and to identify and purchase a suitable sensor for testing of its performance in comparison with conventional gas analysers in tests with a small-scale biomass combustion device. In the initial phase of the project, a comprehensive literature study was carried out. In addition, contacts were taken with research groups, manufacturers, users and retailers of sensor equipment. The development of sensors for exhaust gas measurements is intensive, although it is often directed towards measurements and engine control in the enormous market of the automotive industry. However, sensors developed for engines can for instance also be used for flue gas measurements in small-scale biomass combustion. The large market will make sure that a commercial sensor will have a competitive price as it will be produced in large series. Many of the commercial sensors on the market is based on semi-conducting tin oxide (SnO{sub 2})- In recent years, new sensors based on other semi-conducting materials have been developed. One of these sensors is based on gallium oxide (Ga{sub 2}O{sub 3}) which consequently can be used to monitor the concentration of unburnt (carbon monoxide and hydrocarbons) in the flue gas. This sensor fulfils many of the requirements on a sensor to be used in small-scale biomass combustion. These requirements include: The surface of the sensor can be heated to 900 deg C; The sensor signal is nonsensitive to variations in moisture content; A stable signal is obtained also in absence of oxygen; A relatively low price. In the trials at SP, the signal from a Ga{sub 2}O{sub 3}-sensor and a oxygen sensor was measured as they were exposed to flue gases from a pellet burner. Simultaneously, the gas concentrations were monitored using conventional gas analysers. The air supply was varied to obtain different levels of carbon monoxide, hydrocarbons and oxygen. By decreasing the air supply to low enough values, the flue gases from low efficiency wood combustion could be simulated. The results show that the signal from the Ga{sub 2}O{sub 3}-sensor closely follows the concentration of unburnt (mainly carbon monoxide) in the flue gases. There is a linear correlation between the sensor signal and the measured CO concentration, although the sensor signal is slightly dependent on the oxygen concentration in the flue gases. The sensor gives a clear and fast response as the combustion conditions change from complete combustion with low CO emissions to incomplete combustion with high CO concentrations. Consequently, there are large possibilities to use the Ga{sub 2}O{sub 3} sensor in a control system together with an oxygen sensor in order to control the optimal excess air ratio in a small-scale combustion device. This control system will be able to compensate for changes in combustion conditions and fuel quality at the same time as the emissions are minimised at a still high combustion efficiency. However, further work are necessary to study the sensor response at different concentrations of carbon monoxide, hydrocarbons and oxygen. In addition, studies of the long term stability are required.

 9. Deep boreholes - Status and analysis of consequences of application in Sweden; Djupa borrhaal - Status och analys av konsekvenserna vid anvaendning i Sverige

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Grundfelt, Bertil; Wiborgh, Marie [Kemakta Konsult AB, Stockholm (Sweden)

  2006-09-15

  In this report a review of the Very Deep Hole, VDH, concept is presented. The review includes possible repository design, the prerequisites for construction and operation, and a model study of the groundwater conditions at great depths. Based on this, the possibility of the concept to fulfil SKB's basic requirements on a repository system regarding constructability, operational safety, longterm safety and quality assurance of the properties and performance of the different parts of the repository is discussed. Because the knowledge of the geoscientific conditions at great depths as well as of the technology needed for construction and operation of a repository is limited, no analysis has been carried out of the time evolution of the properties of the engineered barriers. Neither has possible release and migration of radionuclides been analysed. In an earlier study, SKB estimated that bringing the knowledge about the VDH concept to the same level as the current knowledge of the KBS-concept would require a 30 years RandD programme costing in the order of four billions SEK. Within the Pass study at the end of the 1980s and beginning of 1990s SKB investigated different repository concepts, one of which was the VDH concept. The design proposals that were developed then have formed the basis for discussions about the VDH concept in several other countries and have been used as a basis also for the present study. A VDH repository consists of about 4,000 metres deep boreholes. Canisters containing spent nuclear fuel are emplaced between 2,000 and 4,000 metres depth in the boreholes where the groundwater in principle is expected to be stagnant for very long time periods. An earlier study on the choice of technology for producing the boreholes for disposal of spent nuclear fuel concludes that the only technology that gives a reasonable drilling speed in crystalline rock is percussion drilling. Today there is no available equipment for percussion drilling of sufficiently wide and deep holes. The investigation also concludes that traditional drilling fluids probably cannot be used. It is recommended that stiff foam that binds the cuttings should be used instead. The bottom line of the study is that it is probable that existing technology can be used to produce the deposition holes but that this will be the greatest challenge the drilling industry has been exposed to. Based on the design solution proposed in the Pass study, 45 holes are required for the disposal of the spent fuel from 40 years operation of the Swedish nuclear reactors. Each borehole will require a surface facility of about 1 ha. This area would host a 60-80 metres tall drilling rig together with the buildings and facilities needed for drilling, handling and dewatering of dill cuttings, casing of the hole, disposal of the spent fuel and sealing the hole after the disposal. The distance between the holes has been set to 500 metres, in order to avoid that holes deviating from the vertical direction come too close to each other. If the conditions on the ground and geological conditions allow, the repository can be hosted within a surface area of about 10 km{sup 2}. Within the present study, it has been estimated that 5-10 drilling sites need to be in operation for disposal or under construction simultaneously, in order to achieve a disposal time that is adapted to the Swedish nuclear programme. The available information about the geoscientific conditions at great depths in crystalline rock is based on only few boreholes, none of which are located in an area that would be a candidate repository site. The water turnover at these great depths is generally assumed to be low whereas the groundwater salinity, temperatures and rock stresses are expected to increase with an increasing depth. Today there is no established or even well thought-out technology for disposal of canisters with spent nuclear fuel in deep boreholes. In the proposed possible solutions the disposal is carried out with a tool connected to the drilling rig. The canisters are pushed down through the drilling fluid in the borehole. In the lower part of the hole, deposition slurry has been brought to displacing the drilling fluid. In this part of the hole the canisters will be pushed through the deposition slurry. There is no available technology for to verify that the canisters remain tight and that the properties of the buffer surrounding the canisters are those wanted or expected. This in combination with the conditions expected at great depth in the borehole means that it will be difficult to show that the deposited canister and the buffer have the desired properties. Hence, it is not possible today to make credible quantitative estimates of the barrier performance of the canister and the buffer. The safety of the VDH concept is principally based on the more or less stagnant groundwater conditions expected at great depth in crystalline rock. Groundwater modelling has been performed within this study based on a generic model domain. The results of these calculations show that the calculated groundwater travel time from the repository depth to the surface can be very long. The transport time is sensitive to certain assumptions such as the initial content of fresh water in the borehole and the quality of the buffer and sealing in the borehole. The results from the modelling exercise should be regarded as indicative while quantitative conclusions remain very uncertain. The conclusion of this study is that the conditions expected at great depth in the Swedish basement rock make the VDH concept an interesting alternative as well as one that is difficult to implement. The safety advantages provided by the assumed stagnant groundwater conditions are difficult to demonstrate with the certainty required for disposal of spent nuclear fuel.

 10. Possible consequences of climate change on the Swedish energy sector - impacts, vulnerability and adaptation; Taenkbara konsekvenser foer energisektorn av klimatfoeraendringar. Effekter, saarbarhet och anpassning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gode, Jenny; Axelsson, Johan; Eriksson, Sara; Holmgren, Kristina; Hovsenius, Gunnar; Kjellstroem, Erik; Larsson, Per; Lundstroem, Love; Persson, Gunn

  2007-06-15

  The events of recent years clearly demonstrate the far-reaching consequences of extreme weather situations on the energy system, particularly in the case of severe damage to transmission lines in connection with violent storms. Many climate researchers predict an increase in extreme weather events. Against this background, in 2005 Elforsk initiated this project where the aim has been to examine how climate change can affect plant operation, production conditions and energy usage patterns, how undesirable consequences can be predicted and what long-term measures may be necessary. Another central objective has been to bring about a dialogue between climate researchers, energy consultants/engineers and buyers for the energy industry. The inclusion of both positive and negative consequences has been an important ambition of the project. One key aspect of the project has been to develop climate scenarios for the next 20-25 years that describe possible changes in climate variables with relevance for the energy system. Based on these and literature studies, contact with experts and internal assessments, an analysis has been made of the possible impacts on hydropower, wind power, biofuel supply, natural gas supply, the power transmission network and energy usage. The project findings, which have also been discussed at a workshop with representatives from the energy industry, did not reveal any acute need for adaptation aside from those measures already being taken, for example to make the transmission system less vulnerable to weather conditions. Furthermore, the results indicate increased production potential for both hydropower and wind power. The production potential for hydropower stations from the Dalaelven River northwards would appear to increase by 2-10%. Estimates for the southern watercourses are less certain, but the production potential may decrease. Since around 80% of the country's hydropower is produced in the northern watercourses, this indicates an increase in Sweden's overall production potential. For wind power, the growth potential is 5-20% based on an installed capacity of 4000 MW. It is also a possible that the bioenergy potential will increase in view of the predicted 5-10% growth in production potential for forestry and agriculture. On the other hand, the extent to which this potential will be used for bioenergy production is uncertain since is it strongly dependent on the price of biomass and use of biomass for other purposes. Some of the climate-related problems that exist today may lessen in scope, while others may increase and new problems arise in a future climate. It is difficult to assess future wind conditions, since different climate scenarios produce somewhat different results. Among other things, an increase in heavy winds could have a negative impact on the electricity transmission network, wind power, biofuel supply and natural gas supply. However, the natural gas platforms that supply Sweden have proven highly robust and weather resistant. For the transmission network, a number of measures are being taken to increase its robustness to extreme events. Thunderstorms are another somewhat unpredictable climate variable. The analyses made in the project indicate a possible increase in problems related to lightning overvoltage in the transmission network. An additional area that is complex to assess is how problems with icing of transmission lines and wind power plants can change in a future climate. It is probable that these problems will increase in certain areas, but decrease in others. In certain parts of Sweden, evaporation may exceed precipitation and give rise to a water shortage. This applies particularly to the southeastern part of the country, which could affect the biofuel supply and hydropower generation in these areas. An opposite problem is that of future floods, which may increase especially during the winter season and in central and northern Sweden. Flooding has no direct connection to hydropower other than the ability for regulation to control water levels. However, hydropower i