WorldWideScience

Sample records for av lagstiftningsgrund och

 1. Mjukvaruprojekt och konsekvenserna av Scrum

  OpenAIRE

  Stenehall, Johan; Rahmani, Solmaz

  2009-01-01

  Under sent 1990-tal började utvecklare att bli mer och mer missnöjda med rådande arbetsformer i projekt. Utvecklarna upplevde att modeller som vattenfallsmodellen inte längre speglade verkligheten för utvecklingen. Detta missnöje resulterade i att en mängd nya arbetsmodeller uppstod och 2001 samlades de under Agile Manifesto. Agile lägger tyngdpunkten på individfokus, fungerande mjukvara, kundsamarbete och föränderlighet. Scrum är just nu ett av de mest populära ramverken inom ag...

 2. Kombination av text och bild i undervisningen

  OpenAIRE

  Lindbom, Yvonne

  2008-01-01

  Mitt arbete beskriver hur man kan arbeta ämnesövergripande med bild och text i kombination. Jag vill i mitt arbete genom exempel visa vikten av att bild och text vävs samman i undervisningen. Mitt val av arbete grundar sig på att mina elever saknade förståelse av bildspråket. Orden och texterna kom därför in som ett naturligt moment i undervisningen. Syftet med arbetet är att undersöka hur text och bild i kombination kan ge en djupare förståelse för bildspråket. Ett ämnesövergripande arbete g...

 3. Tolkning av det verbala och det visuella

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbro Sjöberg

  2011-12-01

  Full Text Available I en tidigare publicerad artikel i Techne serien (Sjöberg, 2005 gjordes en genre-beskrivning av fenomenet skissbok. Genrebeskrivningen baserade sig på en analys av sex formgivarstuderandes skissböcker. I den nu aktuella artikeln redogörs för hur genren tillämpats i en slöjdpedagogisk kontext inom två kurser i Konsthand-arbete under åren 2002 respektive 2004 inom de didaktikbaserade ämnesteknolo-giska studierna i slöjdpedagogik vid Åbo Akademi, Vasa. En av målsättningarna för kurserna var att testa skissboken i en slöjdpedagogisk kontext. Under kursens gång hade de studerande som uppgift att utforska och dokumentera ett givet tema i sina skissböcker. Efter avslutad kurs skannades skissböckerna in för att utgöra empiriskt material för tolkning och analys av hur de studerande utformat dokumen-tationen i sina skissböcker på basen av de instruktioner de fått under kursens gång. I föreliggande studie redogörs för bearbetning, tolkning och analys av det empiris-ka materialet med hjälp av NVivo 9, en version av NVivo som underlättar bearbet-ning och den vetenskapliga tolkningen av visuellt material. Resultaten visar att uppmuntran till horisontell mediering i samband med dokumentation i skissbok kan leda till en mångsidig och personlig utforskning av givet tema.Sökord: metod, slöjd, NVivo, skissbok, lärarutbildningURN:NBN:no-29968

 4. Livsmedelsval vid vegankost : Intagsfrekvenser av livsmedel och kosttillskott

  OpenAIRE

  Bergqvist, Lisa

  2013-01-01

  Bakgrund Vid vegankost är det viktigt att vara uppmärksam på att man får i sig alla näringsämnen som kroppen behöver. Extra uppmärksam behöver man vara på till exempel vitamin B12, vitamin D, omega-3-fettsyror, järn, kalcium, jod och selen. Få studier belyser livsmedelsval och intagsfrekvenser av livsmedel vid vegankost. Syfte Att undersöka livsmedelsval och intagsfrekvenser av livsmedel samt kosttillskott hos vuxna personer i Sverige som lever på vegankost. Metod Livsmedelsval och intagsfrek...

 5. Samband mellan fysisk aktivitet och konsumtion av kaffe och energidrycker i årskurs 9

  OpenAIRE

  Dahlberg, Fanny

  2016-01-01

  Dahlberg, F. 2016. Samband mellan fysisk aktivitet och konsumtion av kaffe och energidrycker. Pro gradu-avhandling i idrottspedagogik. Institutionen för idrottsvetenskaper. Jyväskylä universitet. 66 sidor. Syftet med avhandlingen är att undersöka kaffe- och energidryckskonsumtion bland elever i årskurs 9. Jag intresserar mig speciellt för att undersöka om det finns samband mellan å ena sidan elevernas fysiska aktivitet och deras deltagande i föreningsidrott och å andra sidan kaffe- och en...

 6. Behandlares upplevelser av självmordsförebyggande arbete och utbildningen "Suicidprevention - teori och praktik"

  OpenAIRE

  Kulbay, Gülay

  2006-01-01

  Studien avsåg att ge en bild av hur det är för kursdeltagare i ”Suicidprevention - teori och praktik”, och deras arbetskollegor att jobba med självmordsnära patienter samt hur en utbildning i suicidprevention påverkade detta arbete. Datainsamlingen skedde genom att åtta personer, fyra som gick utbildningen ”Suicidprevention teori och praktik”, och fyra som var arbetskollegor till dessa, intervjuades två gånger. Materialet analyserades genom induktiv tematisk analys. Slutsatserna är att det su...

 7. Radikala och extrema grupper: Anslutning, kontinuitet och urkoppling i ljuset av social identitetsteori

  OpenAIRE

  Ahocheshm, Arash

  2014-01-01

  Studier om engagemang i extrema och radikala grupper har begränsats till en grupp åt gången. Djupare psykologisk förståelse för fenomenet har efterfrågats. Syftet med föreliggande studie var att utforska likheter mellan föredetta medlemmar av olika radikala och extrema grupper, beträffande faktorer bidragande till anslutning, kontinuitet och urkoppling, samt hur processen bakom anslutning, kontinuitet och urkoppling kan förklaras med hjälp av social identitetsteori (Tajfel & Turner, 1986)...

 8. Sociala medier och levnadsvanor : Användning av Facebook och Twitter samt mat-, motions- och sömnvanor

  OpenAIRE

  Lindström, Anna

  2013-01-01

  Bakgrund: Ohälsosamma levnadsvanor bidrar avsevärt till sjukdomsbördan. Allt mer tid spenderas vid skärm och forskning tyder på negativa effekter på mat-, motions- och sömnvanor. Teknikens utveckling har förändrat skärmtiden. Sociala medier har intagit en viktig plats i mångas liv och skärmtid är inte längre automatisk förknippat till faktorer såsom stillasittande samt möjlighet att äta mer. Forskning om levnadsvanor och sociala medier saknas. Syfte: Att undersöka graden av användning av de s...

 9. Etik och ekonomiskt handlande : En undersökning av moral och egenintresse

  OpenAIRE

  Romare, Johanna

  2014-01-01

  Denna avhandling behandlar frågan om i vilken utsträckning ett egenintresserat handlande kan vara etiskt berättigat. Utgångspunkten för analysen är homo economicus, den neoklassiska ekonomiska teorins antagande att individer är rationella och ultimat motiveras av sitt egenintresse. Efter en kort översikt av grunddragen i den neoklassiska ekonomiska teorin analyseras och preciseras egenskaperna hos homo economicus. Därefter utformas en normativ etisk teori för individer med anknytning till Joh...

 10. Klimatundersökning i krypgrund : Mätning och simulering av temperatur och fukthalt

  OpenAIRE

  Jonsson, George

  2014-01-01

  Köket på centralsjukhuset i Karlstad har byggts om. Efteråt har fuktproblem lokaliserats i vissa delar av krypgrundens tak under köket. Landstingsfastigheter, som sköter lokalerna, är intresserade av att få bort fukten samt undersöka hur klimatet i krypgrunden skulle förändras vid eventuella åtgärder med detta syfte. Genom mätningar av temperaturer och fuktighet på olika platser i krypgrunden har klimatet fastställs. De mätningar som gjordes momentant var yttemperaturer på krypgrundens golv o...

 11. Den töjbara gränsen mellan läkemedel och drog : En analys av massmedias skildring av Ritalin, Concerta och Strattera

  OpenAIRE

  Qaderi, Josef

  2016-01-01

  Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur ADHD-medlen Ritalin, Concerta och Strattera skildras i massmedia. Specifikt studeras den töjbara gränsen mellan läkemedel och drog med avseende på ADHD-medlen. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i socialkonstruktionismen och den kritiska diskursanalysen. Sammanlagt analyserades 183 tidningsartiklar som förekom mellan 2002-2015 i åtta av de största svenska dags- och kvällstidningar. Resultatet visar att Ritalin, Concerta och Strattera konstruera...

 12. Scrum - en analys av praktik och problematik

  OpenAIRE

  Jungstedt, Philip; Moy, Charlie

  2015-01-01

  Agila metoder blir allt vanligare bland IT företag i hela världen. I dagsläget är de vanligare ände traditionella metoderna inom utveckling. Bland dessa metoder återfinns Scrum som denvanligaste metoden.Detta arbete har som syfte att analysera hur Scrum tillämpas inom organisationer för attfungera på ett praktiskt plan, eftersom alla företag inte ser likadana ut och inte stöter påsamma problem. Till grund för analysen har en litteraturstudie utförts gällande de olika agilametoderna för att hi...

 13. Den utsatta kvinnan och den aggressiva mannen : En innehållsanalys av kvinno-och mansjourers konstruktion av manliga och kvinnliga förövare och offer

  OpenAIRE

  Hellberg, Emma

  2014-01-01

  Den här uppsatsen undersöker hur svenska mans-och kvinnojourer konstruerar genus i relation till offer-och förövarroller när det kommer tillvåldi nära relationer. Detta har gjorts med en kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys avderas respektive hemsidor.Materialet har bestått av åtta kvinnojourer och åtta mansjourers hemsidor, och anledningen till att det är åtta av varje är attdet inte finns fler mansjourer att utföra en analys på.Tvåfrågeställningar har legat till grund för uppsatsen: (...

 14. Modellering av organiskt material i avloppsvatten vid mekanisk tillverkning av pappersmassa : Regressionsanalys baserad på COD- och TOC-analyser vid olika grader av blekning och raffinering

  OpenAIRE

  Carlström, Johan

  2012-01-01

  I avloppsreningen på Hallsta pappersbruk i Hallstavik reduceras dagligen tonvis med organiskt material innan avloppsvattnet släpps ut i den intilliggande Edeboviken. Bruket är ett så kallat integrerat pappersbruk vilket innebär att man tillverkar både pappersmassan och pappret på plats. Det är främst vid framställningen av massa som det organiska materialet löses ut ur veden och hamnar i processvattnet som så småningom når brukets avloppsreningsverk. På bruket tillverkas papper i olika ljushe...

 15. Sociala mediers roll i formandet av kroppsuppfattningen och förekomsten av ätstörningar bland flickor och unga kvinnor : En systematisk litteraturstudie

  OpenAIRE

  Reuter, Fanny

  2016-01-01

  Detta examensarbete inkluderas i ett forskningsprojekt inom e-hälsa vid Yrkeshögskolan Arcada. Tidigare forskning har visat att traditionell media och bilder på idealiserade kroppar kan kopplas till negativ kroppsuppfattning. Syftet med examensarbetet är att genom en systematisk litteraturstudie kartlägga forskning som fokuserar på sociala mediers påverkan på flickor och unga kvinnors kroppsuppfattning och förekomsten av ätstörningar. Examensarbetet är avgränsat till västerländska flickor och...

 16. Evar : En produktutveckling och formgivning av cykelbelysning med LED som ljuskälla

  OpenAIRE

  Runling, André

  2013-01-01

  Evar är ett examensarbete, om 22,5 HP individuellt utfört av André Runling under våren 2012 vid Karlstads universitet, till högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design. Uppdragsgivare för projektet har varit Johan Larsvall, industridesigner och ägare av Idesign i Stockholm. Handledare på Karlstads universitet har varit Lennart Wihk, industridesigner och universitetsadjunkt. Examinator har varit Fredrik Thuvander, professor och universitetslektor. Idesign är en designbyrå med ko...

 17. Planering och programmering av konfigureringsverktyg för mjukvaran Thinking Portfolio

  OpenAIRE

  Lindgård, Linus

  2015-01-01

  Thinking Portfolio är ett online-verktyg för strategisk portföljförvaltning av projekt och IT-system. Programmet måste konfigureras enskilt för varje ny kund. Detta examensarbete går igenom planering och programmering av ett verktyg avsett att underlätta konfigureringsarbetet. Målet är att minska på konfigureringstiden, göra konfigureringsarbetet intuitivare och mindre manuellt. Tiden som krävs för konfigurering av en ny portfolio uppskattas bli över 40% kortare med det förbättrade verktyget....

 18. Fokusgruppsintervjuer med ungdomarom genus och våld : Konstruktioner av gärningspersoner och offer

  OpenAIRE

  Karlsson, Jenny; Pettersson, Tove

  2003-01-01

  Under våren 2002 genomfördes fyra fokusgruppsintervjuer med ungdomar i åldern15-16 år i en kranskommun till Stockholm. Dessa intervjuer ligger till grund för tvåstudier som kommer att presenteras här. Den ena studien handlar om”Föreställningar om flickor och pojkar som gärningspersoner vid våldsbrott” ochär utförd av Tove Pettersson. Den andra studien handlar om ”Ungdomarsföreställningar om pojkar och flickor som utsätts för våld” och är utförd av JennyKarlsson. Studierna kommer under 2003 at...

 19. ICT-behov och -verktyg inom byggproduktion : En undersökning av användbarheten, användarvänligheten och implementeringsförutsättningar av ett ICT-program

  OpenAIRE

  Nilsson, Mathias; Ådnanes, Adam

  2013-01-01

  Byggproduktionen är, på grund av sina invecklade arbetsmoment och dynamiska arbetsplatser, drabbad av svåra informations- och kommunikationsproblem. Veidekke Sverige AB använder sig av virtuellt byggandet (VDC) för att lösa dessa hinder i utförandet av sina projekt. VDC tillämpar flera olika informations- och kommunikationstekniker (ICT) och har visat sig vara lönsamt vid projektering. Under projektering med VDC samlas alla beslutsbehöriga parter i ett interaktivt rum där information förmedla...

 20. Effekt och konsekvenser av en gemensam produktionslina inom slutmonteringen på Atlas Copco Kalmar :  

  OpenAIRE

  Norin Lindgren, Anna-Karin

  2010-01-01

  Atlas Copco Construction Tools AB i Kalmar tillverkar demolerande spett som drivs pneumatiskt, hydrauliskt och med förbränningsmotorer. De tre grupperna slutmonteras i enskilda avdelningar med olika förfaranden men i samma lokal, V2. I dagsläget läggs mycket tid och energi på förflyttning av produkter och operatörer då verkstadens layout inte är optimalt planerad. Dessutom tillverkas produkterna i batcher vilket försvårar möjlighet att följa varianter i orderingång och skapar mycket slöserier...

 1. Manliga och kvinnliga attityder: : Kan skuldbeläggande av brottsoffer påverkas?

  OpenAIRE

  Svensson, Mia

  2013-01-01

  Forskning har visat att tro på en rättvis värld, sexism och utfall påverkar skuldbeläggande av brottsoffer. Denna experimentella studie avsåg att undersöka vilken av dessa variabler som påverkar skuldbeläggande, interaktionen dem emellan samt kvinnor och mäns skuldbeläggande. Deltagarna var 62 högskolestudenter varav 40 kvinnor och 22 män som svarade på varsin webbenkät som fanns i sex versioner där utfall samt brottsoffrets kön manipulerades. Deltagarnas nivå av tro på en rättvis värld, fien...

 2. Kille och kär : En queerdidaktisk analys av tre ungdomsromaner

  OpenAIRE

  Andersson, Tim

  2013-01-01

  Detta arbete undersöker hur homosexuella killar skildras i ungdomslitteraturen. Syftet problematiserar dikotomin maskulint/feminint och män/kvinnor. Målet är att införa ett icke heteronormativt perspektiv i ungdomslitteraturforskningen kring genus och queer. Detta görs utifrån teorier av Judith Butler, Tiina Rosenberg och R. W. Connell. De böcker som analyserats är Ung, bög och jävligt kär, Regn och åska och Ibland bara måste man (Boy meets boy). Romanerna är skrivna under 2000-talet. Det är ...

 3. XRF för kvalitetskontroll av farmaceutiska råvaror : - metodutveckling och utbildning av användare

  OpenAIRE

  Danielsson, Linnea

  2012-01-01

  Detta examensarbete dokumenterar arbetet med utveckling, införande och dokumentation av en nymetod för identitetsbestämning av farmaceutiska råvaror med röntgenfluorescens. Metoden ärutvecklad för att användas på laboratorier för kvalitetskontroll på AstraZeneca i Södertälje. Syftetmed arbetet var att utveckla en robust och effektiv metod samt att utbilda användarna i dethanteringssätt som krävs för att utföra snabba och korrekta analyser. Rapporten presenterarteknologin bakom röntgenfluoresc...

 4. Detektion och tillrättning av plana ytor i triangelmodeller

  OpenAIRE

  Jonsson, Mikael

  2016-01-01

  Konsten att digitalt rekonstruera en verklig miljö har länge varit intressant för forskare. Nyligen har området även tilldragit sig mer och mer uppmärksamhet från företag som ser en möjlighet att föra den här typen av teknik till produkter på marknaden. I synnerhet är digital rekonstruktion av byggnader en nisch som har både stor potential och möjlighet till förbättring. Med denna bakgrund så presenterar detta examensarbete designen för och utvärderingen av en pipeline som skapats för att det...

 5. Exteriör och interiör visualisering av ett bostadshus i 3ds max

  OpenAIRE

  Ekman, Viktor; Moen, Jesper

  2014-01-01

  Denna rapport beskriver och drar jämförelser mellan olika visualiseringstekniker i 3D Studio Max och Adobe Photoshop CS3. Syftet med studien är att undersöka olika visualiserings- och renderingstekniker för att se vilka tekniker som ger ett smidigast och mest verklighetstroget resultat utifrån olika förutsättningar. Studien grundar sig på en huvudfråga och två stycken underfrågor. Hur skapar man ett effektivt och verklighetstroget visualiseringsresultat av ett bostadskvarter för intressenter?...

 6. Attityder till naturvetenskap : Förändringar av flickors och pojkars attityder till biologi, fysik och kemi 1995 till 2007

  OpenAIRE

  Adolfsson, Lena

  2011-01-01

  I den här avhandlingen beskrivs hur hög- och lågpresterande flickors och pojkars attityder till biologi, fysik och kemi har förändrats från 1995 till 2007. Data från den svenska delen av TIMSS-studierna för årskurs 8 i Sverige används. För att definiera hög- och lågpresterande används resultatet på matematikprovet från TIMSS och attityderna undersöks med hjälp av fyra frågor från elevenkäterna. Resultatet diskuteras utifrån olika perspektiv som kan bidra till förståelsen av den komplexa bilde...

 7. Erfarenheter av portfoliometodiken inom nätutbildning – Kritiska reflektioner och ”halleluja moments”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elinor Adenling

  2011-06-01

  Full Text Available Vid Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet har nätutbildningen expanderat kraftigt under de senaste två och ett halvt åren, då institutionen började ge fristående helfartskurser i pedagogik via Internet. Vårterminen 2008 läste cirka 60 studenter och inför varje termin har sedan studenttillströmningen ökat, för att under våren 2010 uppgå till 240 studenter. Hösten 2008 infördes, med stöd av interna utvecklingsmedel, examinerande portfoliouppgifter på samtliga nätbaserade kurser med målsättningen att möta de utmaningar som både formen (nätundervisning och den utökade och heterogena studentgruppen innebar. Syftet var att stärka studenternas förmåga att synliggöra sitt eget lärande, samt att minska anonymiteten mellan lärare och student. Uppgifterna var av självreflekterande karaktär där studenterna uppmanades att relatera det egna lärandet till kursinnehållet och att exempelvis identifiera framtida tillämpningsområden inom studier och arbetsliv. Studenterna fick under terminen individuell återkoppling av en och samma lärare. Intentionen med återkopplingen var bland annat att guida och uppmuntra studenterna till att inta ett personligt förhållningssätt till kursinnehållet. I artikeln argumenteras det för att portfoliometodik i flera avseenden kan sägas harmoniera väl med ett rådande synsätt på examination där ett sociokulturellt synsätt på lärande dominerar och livslångt lärande och självständighet framhålls som eftersträvansvärt. Detta medför att, det både utifrån ett student- och ett lärarperspektiv, kan kännas naturlig och relevant att använda portfolio som examinationsform inom nätutbildning. Samtidigt är det viktigt att problematisera och kritiskt reflektera över portfoliometodik som examinationsform och de förhållningssätt och ideal som skapas, vilket görs i artikeln med hjälp av en Foucaultinspirerad tolkningsram. I artikeln presenteras alltså både ett

 8. Burberry - En studie om byggandet och profileringen av ett varumärke utifrån visuell metodologi.

  OpenAIRE

  Vennström, Charlotte

  2010-01-01

  ”Burberry - En studie om byggandet och profileringen av ett varumärke utifrån visuell metodologi” är skriven av Charlotte Wennström, student på institutionen för journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap på Stockholms universitet. I denna uppsats analyseras den visuella framställningen av ett varumärke i reklamannonser sända av Burberry under hösten 2009 respektive våren 2010. Uppsatsen undersöker huruvida stereotypa framställningar av varumärket speglas i bildmaterialet utifrån semiot...

 9. Effektivisering av internt materialflöde i tillverkande företag : Effektivisera tillverkningen av hydraulcylindrar genom tillämpning av Lean och logistik

  OpenAIRE

  Nilsson, Sophie

  2015-01-01

  Sammanfattning Syftet med detta arbete är att utvärdera Lean och logistikmöjligheten av det interna materialflödet i tillverkande företag. Det innebär att undersöka hur företagets resurser kan förbättras och bidra till en effektivare tillverkningsprocess. Arbetets syfte uppnås genom att svara på följande frågeställningar: Hur kan materialhanteringen förbättras så att alla artiklar under förädling och färdiga komponenter finns på rätt plats, vid rätt tid och i rätt mängd? Hur kan man effekti...

 10. Modellering och kundprocessanalys av kösystem på Vapiano Sturegatan

  OpenAIRE

  Ahlklo, Karin; Lind, Carin

  2016-01-01

  I denna rapport har kösystemet på Vapiano Sturegatan undersökts och analyserats. Restaurangen har problem med långa köer under lunchtid och syftet med denna rapport är att ge förslag på hur man skulle kunna minska dessa. De befintliga kösystemet ha modellerats med hjälp av markovsk köteori och approximerats till ett M/M/2-system samt ett M/M/8-system,varavM/M/2-systemet bedömdes vara mest tillförlitligt. Beräkningar av den förväntade tiden i systemet för olika fall ledde till slutsatsen att d...

 11. Upplevd arbetsrelaterad stress : En explorativ studie av krav, kontroll, socialt stöd och dess inverkan

  OpenAIRE

  Bergman, Amanda; Hammar, Ellinor

  2015-01-01

  Studien undersökte faktorerna arbetskrav, arbetskontroll och socialt stöds inverkan på arbetsrelaterad stress. Ett bekvämlighetsurval gjordes på ett privat företag (n=101). Det instrument som användes i studien bestod av utvalda frågor ur den korta versionen av QPS-Nordics frågeformulär för psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet (Arbetslivsinstitutet, 2000). De frågor som valdes ut behandlade de faktorer som hade relevans för studien. Den andra delen av enkäten bestod av utvalda påst...

 12. Upplevelse av hälsa hos vuxna med övervikt och fetma : En litteraturöversikt

  OpenAIRE

  Lindberg, Rebecca; Pettersson, Frida

  2015-01-01

  Bakgrund: Sett över världen har förekomsten av fetma nästintill fördubblats sedan 1980-talet. Runt om i världen dör årligen 3,4 miljoner vuxna människor till följd av övervikt och fetma. Utöver det dör människor av diabetes, hjärt- kärlsjukdomar och cancer som många gånger kan kopplas till deras kroppsvikt. Syfte: Syftet är att beskriva hur vuxna med övervikt och fetma upplever sin hälsa. Metod: En litteraturöversikt av 12 vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod. Resultat: Övervikt och fe...

 13. Designprocessens styrka till grund för att utveckla miljö och verksamhet : Beachcenter Varamobaden på uppdrag av Designservice

  OpenAIRE

  Fritzon, Ida

  2014-01-01

  Beachcenter på uppdrag av Designservice, är ett projekt som på ett design- och ingenjörsmässigt arbetssätt med hjälp av dess metoder och verktyg arbetar med flera olika delar som underlag för utveckla och skapa ett flyttbart helhetskoncept. Projektet utförs på uppdrag av Designservice i Karlstad, där slutkunden är Beachcenter Varamobaden. Beachcenter Varamobaden ligger i Motala och kommer att vara utgångspunkten för flertalet aktiviteter, som t.ex. vindsurfing, stand up paddeling, kajak och h...

 14. Nybyggnad av konverteringsbara kontor : Praktiska och ekonomiska konsekvenser

  OpenAIRE

  Löwstett, Johan; Norberg, Emil

  2015-01-01

  Frågan om hur kontorsbyggnader som är anpassade för att konverteras till bostäder är idag inte utredd för svenska förhållanden. I arbetet så visar vi hur marknadens aktörer ställer sig till konceptet. Vi redovisar vilka ekonomiska och byggtekniska förutsättningar som bör beaktas i en projektering och vilken påverkan dessa har på utformning och ekonomi. Den främsta förutsättningen för att konceptet ska fungera är var byggnaden är placerad. Det bästa läget har visat sig vara i områden där vilke...

 15. Uppdrag för och organisation av enheter för pedagogisk utveckling vid svenska universitet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Stigmar

  2013-11-01

  Full Text Available Pedagogiska utvecklingsenheter är organiserade på olika sätt och utsatta för täta omorganisationer och studien syftar till att klargöra vilka överväganden som kan ligga till grund för enheternas uppdrag och organisation. Tolv universitet i Sverige har kartlagts genom granskning av hemsidor, telefonintervjuer med ansvariga för enheterna samt tre rundabordssamtal vid konferenser. Resultatet visar att i uppdraget ingår typiskt att arrangera högskolepedagogisk utbildning, erbjuda konsultativt högskolepedagogiskt utvecklingsstöd och främja universitetspedagogiskt erfarenhetsutbyte. Det fanns inga samband mellan uppdrag och organisationsform. Informanterna såg det som ett problem att forskning inte ingick i uppdraget och att organisation och finansiering förhindrade forskning. Organisatoriska konsekvenser av krav på forskningsanknytning av högskolepedagogisk utbildning är att pedagogiska enheter kommer att vara fristående centrumbildningar, del av en institution eller utgöra en egen institution.

 16. Expansion av e-handelsverksamhet i detaljhandeln : En studie om utmaningar och framgångsfaktorer

  OpenAIRE

  Steen Lagerstam, Nathalie

  2016-01-01

  I vårt allt mer digitaliserade samhälle har internet fått en central roll, och har förändrat många aspekter i vårt vardagsliv. Ett av de områden som påverkats starkt av denna utveckling, är den svenska detaljhandelns e-handelsmarknad. De senaste 10 åren har dess omsättning sexdubblats, och prognoser tyder på att denna expansiva trend kommer att hålla i sig. Detta innebär helt nya förutsättningar för de svenska detaljhandelsföretag som tidigare bara bedrivit försäljning i fysiska butiker, elle...

 17. Energiutredning och solkraftsanalys av kyllager : Fallstudie ICA DE Borlänge

  OpenAIRE

  Håll, Marcus; Johansson, Niklas

  2013-01-01

  I takt med att energipriserna stiger och resultatet av rådande klimatbelastningen blir allt tydligare så finns det flera starka anledningar att minska energianvändningen. ICA har som mål att minska de direkta utsläppen av växthusgaser med minst 30 % till år 2020 jämfört med år 2006. Examensarbetet behandlar två delar med ett gemensamt syfte; att arbeta fram åtgärder som kan minska energianvändningen och energikostnaderna för kylda lager. Detta gjordes genom en fallstudie på ICA DE Borlänge, v...

 18. Analys och kalibrering av flödesmätare i laboratoriemiljö

  OpenAIRE

  Anderholdt Helgesson, Fredrik

  2015-01-01

  STT Emtec AB är ett teknikföretag med ett motorlaboratorium i Njurunda strax söder om Sundsvall. I laboratoriet bedrivs utveckling av avgasreningssystem samt kalibrering och provning av förbränningsmotorer och kringsystem. I denna verksamhet är det viktigt att mäta luftflöde in i motorerna på ett tillförlitligt sätt, vilket är något företaget i dagsläget har problem med. Idag används ett system med ett antal kommersiella flödesmätare återfunna i personbilar.Syftet med projektet är att analyse...

 19. Don't be evil : En studie av Googles varumärkesstrategi och användaruppfattningar

  OpenAIRE

  Hallberg, Catherine; Eriksson, Sara

  2016-01-01

  Företaget Google är i dag ett av världens mest kända varumärke och deras sökmotor står för 70 % av internetsökningarna i USA och 90 % i Europa. De har lyckats få en dominans på sökmotorsmarknaden framför sina konkurrenter som Yahoo, Ask och Bing. Människor över hela världen använder flera utav Googles tjänster varje dag och många av dem reflekterar inte över den makt som Google har. Kan den här monopolliknande positionen Google har vara så pass transparent att användarna inte ens reflekterat ...

 20. Tropiska cykloner och hur de påverkas av framtida klimatförändringar

  OpenAIRE

  Brink Dahlström, Mikaela

  2014-01-01

  Varje år bildas upp emot 90 tropiska cykloner över de tropiska världshaven (Emanuel, 2013). Flera av dessa når landområden och kan orsaka förödande skador vilket gör cyklonerna till ett av världens mest fruktade väderfenomen. För att skydda oss - både direkt genom varning och evakuering, och förebyggande genom exempelvis ändrade byggnormer i drabbade områden - krävs mer kunskap om hur, vart och när cyklonerna bildas. Bildningsprocessen av dessa stormar kräver att vissa faktorer uppfylls, exem...

 1. Idéskapande och musik : Hur påverkas individens idégenererings- och idéutvecklingsförmåga av musik?

  OpenAIRE

  Wallén, Erik

  2014-01-01

  Den här kandidatuppsatsen undersökte huruvida idégenerering påverkades av musik i förhållande till antal idéer, lämplighet och unicitet. Musikens eventuella effekt jämfördes även med deltagarnas musikpreferenser och kreativitetskarakteristik, med avsikten att svara på om dessa faktorer var relevanta för musikens möjliga påverkan av idégenerering eller inte. 16 deltagare delades in i tre grupper och genomförde ett idégenereringsexperiment. Två av grupperna lyssnade på två olika sorters musik u...

 2. Och vad är lustfyllt lärande? : En fenomenologiskt inspirerad studie om barn och elevers uppfattningar av lustfyllt lärande i förskola och skola.

  OpenAIRE

  Lilja, Lina; Thilén, Johanna

  2013-01-01

  I denna studie undersöktes förskolebarn och skolbarns uppfattningar av lustfyllt lärande. Fokus i tidigare forskning kring ämnet har främst legat på att utgå från lärares uppfattningar, men denna studie har riktat in sig på barns perspektiv av lustfyllt lärande. En fenomenologiskt inspirerad metod har tillämpats för att nå syftet, som är att utforska och beskriva det essentiella i barn och elevers uppfattningar av att känna motivation och lust till lärande. Vi ville också försöka förstå hur t...

 3. Från vision till praktik : En kvantitativ studie av rektorers pedagogiska ledarskap inom grundskola och gymnasium

  OpenAIRE

  Melin, Pål

  2015-01-01

  Genom en ny skollag och nya läroplaner har ett ökat fokus lagts på rektorns roll som pedagogisk ledare i Sverige. Ny forskning visar på att rektorns pedagogiska ledarskap har stor effekt på elevernas skolresultat. Viktiga delar av det pedagogiska ledarskapet består av att skapa höga förväntningar, en tydlig vision och lärandemål, klassrumsbesök och skapandet av en lärande kultur på skolan. Syftet med studien var att undersöka rektorers förståelse av det pedagogiska ledarskapet i Sverige. För ...

 4. Gender on the raggedy edge of the 'Verse : En studie av maskulinitet, femininitet och våld i Joss Whedons Firefly och Serenity

  OpenAIRE

  Geijer, Linnéa, Alexandra

  2015-01-01

  Abstract/Sammanfattning Syftet med detta arbete är att med en narratologisk metod undersöka hur femininitet och maskulinitet representeras i relation till våld i serien Firefly och filmen Serenity. Detta görs med fokus på huvudkaraktärerna Malcolm ’Mal’ Reynolds och River Tam. Som teoretisk grund används teorier om och kring representation, stereotyper, genussystemet, samt maskulinitet och våld. Våldet undersöks utifrån tre aspekter, hur karaktärerna utsätts för våld, hur de använder sig av ...

 5. Bedömning av arbetsplatsförlagd utbildning : om samverkan mellan skola och APU plats ur lärares och handledares perspektiv

  OpenAIRE

  Flodin, Annika

  2006-01-01

  På gymnasiets Hotell och restaurangprogram är kurser inom vissa yrkesämnen till stora delar förlagda på APU-tid (Arbetsplatsförlagd utbildningstid). Detta innebär att delkurser och vissa moment som finns fastställda i kursmålen förväntas tillgodoses eleverna ute på en arbetsplats. Intervjuer med lärare och handledare har genomförts för att undersöka hur bedömningen av APU görs och hur samverkan mellan lärare på skolor och handledare på APU-platser ser ut. Elevernas insatser under denna arbets...

 6. En studie av mobilplattformen Android : med implementering av musikigenkännings- och lokaliseringstjänster

  OpenAIRE

  Larsson, Hampus; Fleischhacker, Martin

  2010-01-01

  Mobilmarknaden idag består av ett antal aktörer, Nokia är störst, med Samsung, Motorola, LG, Sony Ericsson och HTC bakom sig. Nokias telefoner bygger på operativsystemet Symbian som idag är det största operativsystemet på marknaden för smartphones. Open Handset Alliance har utvecklat ett eget operativsystem för främst mobiltelefoner, kallat Android, som är bygger på Linuxkärnan. Android är framtaget som ett gratisalternativ till de dyra konkurrerande operativsystemen. Examensarbetets syfte är...

 7. Länken mellan plåga och lycka : En kvalitativ studie om sex kvinnliga barnmorskors upplevelser av mening och meningsfullhet i arbete

  OpenAIRE

  Bergström, Matz

  2011-01-01

  Lönearbete utgör en väsentlig del av de flesta människors liv. Därför är det viktigt för individen och samhället att det finns mening med arbetet, och att det upplevs som meningsfullt. Barnmorskor tillhör en yrkeskategori som upplever sitt arbete som meningsfullt. Syftet med denna kvalitativa intervjustudie var att undersöka vad sex kvinnliga barnmorskor upplever som meningen med sitt arbete ur ett individ- och samhällsperspektiv samt vad de upplever som meningsfullt i arbetet. Genom en fenom...

 8. Kunskap och Förståelse : En innehållslig relaterande studie av Jean Piagets och Lev Vygotskijs syn på kunskapsutveckling

  OpenAIRE

  Wiktorsson, Per-Olof

  2008-01-01

  Sammanfattning Det här arbetet utgör en studie av Piagets och Vygotskijs teorier om kunskapsutveckling hos individen. Piagets och Vygotskij teorier har i flertalet andra texter presenterats som varandras motsatser. I stället för att skapa ett huvudsakligt motsatsförhållande har den här studien försökt att om inte kombinera så åtminstone relatera Piagets och Vygotskijs teorier på området. Vygotskij har fokuserat på processer runt den lärande människan, men inte uteslutande. Piaget har fokusera...

 9. Erfarenhetens och reflektionens betydelse för lärandet av molekylära processer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Caroline Larsson

  2015-06-01

  Full Text Available Lärande om molekylära processer kan innebära vissa svårigheter dels för att dessa processer inte går att direkt erfara och dels för att de är dynamiska i sin natur. Ett sätt att överbrygga problematiken är att använda sig av olika representationer, vilket i sig medför ytterligare utmaningar. Studenters förkunskaper och intuitiva idéer som härstammar från vardagserfarenheter kan också ge upphov till svårigheter i meningsskapandet. Syftet med denna artikel är att diskutera erfarenhetens och reflektionens betydelse för undervisning och lärande med representationer av molekylära fenomen i högre utbildning. I artikeln presenteras empiriska resultat från forskningsstudier som ligger till grund för de idéer och resonemang som förs fram. Vi presenterar två exempel där studenter arbetar i grupp med representationer av de molekylära processerna ATP-syntes och självassociation. Grunden för grupparbetet och meningsskapandet är fokuserade frågor där egna tankar och idéer får ta plats. Reflektionen i grupparbetet ger också studenterna möjligheter att generalisera sina erfarenheter (abstrakt tänkande och underlättar förståelsen av tröskelbegrepp.

 10. Skatternas betydelse vid val och byte av företagsform

  OpenAIRE

  Bohlin, Maria; Landås, Sofia; Hellblom-Björn, Sanna

  2012-01-01

  Uppsatsen avser att undersöka vilken företagsform som är mest fördelaktig ur skattesynpunkt, samt att undersöka om det uppstår några skattemässiga konsekvenser vid byte av företagsform. Uppsatsen bygger på kvalitativ och deduktiv metod. I uppsatsen används primärdata från semistrukturerade intervjuer med rådgivare samt företag. Sekundärdata har samlats in från litteratur samt artiklar som berör ämnet byte av företagsform.  Resultatet av studien visade att aktiebolag är den skattemässigt mest ...

 11. Lärares och rektorers upplevelser av att främja daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen : En intervjustudie

  OpenAIRE

  Strandberg, Elin

  2016-01-01

  Bakgrund: Att barn blir allt mer stillasittande är alarmerande eftersom levnadsvanor och livsstil under barndomen har betydelse för uppkomsten av ohälsa i vuxenlivet. Skolan är en viktig arena i främjandet av barns hälsa och dagliga fysiska aktivitet. Enligt läroplanens uppdrag är det lärares och rektorers uppgift att sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Syfte: Att undersöka lärares och rektorers upplevelser av att främja elevers dagliga ...

 12. Utvärdering av processen vid Hofors vattenverk med avseende på avskiljning av NOM – fällning och membranfilterteknik

  OpenAIRE

  Tirén Ström, Julia

  2016-01-01

  De senaste årtiondena har en ökning av naturligt organiskt material (NOM) observerats i ytvatten i norra Europa och Nordamerika. NOM i vattnet innebär utmaningar för vattenverk som använder ytvatten i dricksvattenproduktionen då det kan ge upphov till lukt, smak och färg och svårigheter i driften. För att åtgärda och förebygga problemen behövs mer kunskap om NOM samt hur kvantiteten och sammansättningen förändras i olika reningsprocesser. Vid Hofors vattenverk används råvatten från sjön Hyen ...

 13. Komplexitet för kvalitet i lärande och undervisning: bedömning av komplexa problem och studenters resonemang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sofia Kjellström

  2011-03-01

  Full Text Available Vi utbildar studenter för att de ska ha möjlighet att lösa mycket komplexa samhällsproblem,men hur vet vi att de har utvecklat de former av tänkande och handlande som krävs? Forskning visar att vuxna tänker, talar och handlar utifrån olika nivåer av komplexitet, och att utbildning i hög grad påverkar människors förmågor. Model of Hierarchical Complexity(MHC är en teori som beskriver hur komplext information sätts samman och hur komplext personer resonerar i en fråga, vanligtvis på någon av nivåerna konkret, abstrakt, formellt, systematiskt eller metasystematisk. Syftet med denna artikel är att introducera MHC och visa på dess relevans som verktyg inom högre utbildning. Med hjälp av teorin är det möjligt att analysera både hur komplex en uppgift är och hur studenter klarar av att lösa den, vilket speglar förståelse inom ett ämne. Med modellen som mått på komplexitet tydliggörs svårighetsgraden i det som ska läras och på vilken nivå studenterna klarar att ta till sig kunskapsinnehållet. Avslutningsvis diskuteras hur studenter kan stödjas att utvecklasina förmågor till komplext resonerande och därmed skapa kvalitet i både lärande och undervisningOne of the aims of higher education is to teach students to solve complex problems, but what is the complexity of problems and the reasoning of students? The Model of Hierarchical Complexity (MHC is a theory applicable to all domains in which information is organized and accounts for increases in behavioral complexity which includes cognitive or reasoning complexity. The paper is a theoretical introduction to MHC as a tool for teaching in higher education. The model clarifies and shows the gap between the complexity in the subject and the students understanding of the same subject. We also discuss how to support the development of more complex reasoning in students.

 14. "Jag vill nog bara lära mig" : Barns upplevelser av och ambitioner med sitt musicerande inom och utom ramen för frivillig musikundervisning

  OpenAIRE

  Lidén, Ellinor

  2007-01-01

  Syftet med denna uppsats är att genom intervjusamtal och enkäter få ökad insikt i samt beskriva hur musicerande barn uttrycker sina upplevelser av och ambitioner med sitt musicerande, såväl inom som utom ramen för frivillig musikundervisning. Det empiriska materialet består av 95 enkätsvar samt information från intervjusamtal med nio barn. Samtliga barn var mellan åtta och tretton år. Studien vilar på en kulturteoretisk ram, vilken utgör fonden för studiens övriga teoretiska utgångspunkter. S...

 15. Motstånd och problem vid implementeringen av ERP-system : En litteraturstudie av förändringshantering och motstånd vid implementeringen av ett ERP-system. Studien ger även förslag på förebyggande åtgärder baserat på dokumenterade fallstudier

  OpenAIRE

  Arabaci, Engin

  2011-01-01

  Syfte – Syftet med denna uppsats var att genom existerande fallstudier, enkätundersökningar och annan sekundärdata identifiera vilka faktorer som ger upphov till motstånd vid implementeringen av ERP-system och hur detta motstånd kan förebyggas.Metod – Metoden som användes i denna uppsats är dokument. Dokument i denna uppsats var sekundärdata i form av artiklar och böcker från världsledande journaler inom området ERP-implementering. Uppsatsens teori, analyser och modeller bygger kring dessa ar...

 16. Internkommunikation hos en mobiloperatör : – en studie av motivation och upptagningsförmåga av information hos butikschefer

  OpenAIRE

  Isaksson, Helena

  2007-01-01

  Abstract Title: Internal Communication at a large mobile operator (Internkommunikation hos en mobiloperatör - en studie av motivation och upptagningsförmåga av information hos butikschefer) Number of pages: 43 Author: Helena Isaksson Tutor: Peder Hård af Segerstad Course: Media and Communication Studies C Period: Fall term 2006 University: Division of Media and Communication, Department of Information Science, Uppsala University. Purpose/Aim: The purpose of this essay is to gain an insight in...

 17. Jämförelse av de nya och gamla Incotermerna

  OpenAIRE

  Soinio, Nico

  2012-01-01

  Detta arbete är en jämförelse mellan de nya Incotermerna från år 2010 och de gamla Incotermerna från 2000. Huvudsyftet är att forska ifall det finns ett behov för uppdate-ringen av termerna samt ifall uppdateringen påverkar logistikbranschen. Som delsyfte forskas ifall Incotermerna är tillräckligt klara, eller vad det är som gör Incotermerna så svåra att förstå. Forskningen är begränsad till en jämförelse mellan Incoterm 2000 och 2010. Angående de nya Incotermernas påverkan på branschen så gr...

 18. Relationen mellan prokrastinering och upplevd stress : Effekter av cognitive behavioral stress management i stor grupp hos sjuksköterskestudenter

  OpenAIRE

  Vetso, Emelie

  2015-01-01

  Prokrastinering innebär att individen trots medvetenhet om negativa konsekvenser skjuter upp en handling. Den bidrar till stress, färre hälsofrämjade beteenden och sämre prestation. Demografiska faktorer och pågående utbildning påverkar sannolikheten för prokrastinering. Relationen mellan stress och prokrastinering behöver utforskas, speciellt hur interventioner riktade mot stress påverkar fenomenet. En longitudinell interventionsstudie med upprepad mätning undersökte effekten av ett KBT-base...

 19. DEBATTEN OM GOOGLE BOOKS : En kritisk diskursanalys av dagspress och bloggar

  OpenAIRE

  Engström, Karin

  2010-01-01

  AbstractTitle: The Debate on Google Books: a critical discourse analysis of newspapers and blogs.(Debatten om Google Books. En kritisk diskursanalys av dagspress och bloggar.)Number of pages: 44 (47)Author: Karin EngströmTutor: Martin FredrikssonCourse: Media and Communication Studies CPeriod: Autumn 2009University: Institution of Informatics and Media, Uppsala UniversityAim: The aim of this study is to survey the debate on Google Books in Swedish newspapers andblogs and to see if the argumen...

 20. Social media : Strategi och användning av sociala medier i kulturorganisationer

  OpenAIRE

  Weckman, Maxine

  2012-01-01

  Social media handlar i ett nötskal om kommunikation, inte om information. I dagens samhälle är sociala medier en ypperlig kanal att använda om man vill kommunicera med sina kunder i realtid. Syftet med mitt arbete är att få fram vilka sociala mediekanaler kulturorganisationer använder sig av och hur de utnyttjar dessa. Syftet är också göra upp en strategi för användandet av social media som fungerar som en checklista för vilken organisation som helst. Slutarbetet innehåller först en förklarin...

 1. Fackföreningars roll i implementeringen av CSR och levnadslöner : En flerfallsstudie av svenska fackförbund och deras påverkan på multinationella företag

  OpenAIRE

  Kornhill, Anja; Liron-Andersson, Mikaela

  2011-01-01

  Den ekonomiska globaliseringen och ökade världshandeln har lett till att multinationella företag till viss del fått ta sig an den roll som stater tidigare har haft och många företag har börjat använda sig av corporate social responsibility (CSR) som ett verktyg för detta. Frågan är om utvecklingen har gjort att andra aktörer, såsom fackföreningar, som tidigare varit en självklar aktör på den politiska arenan och en given del av den svenska företagssfären, nu kommit i skymundan. Det leder vida...

 2. Reduktion av slöseri inom den spanska ölindustrin : – en studie av åtgärder och metoder i spåren av krisen

  OpenAIRE

  Carlström, Carl

  2014-01-01

  Den rådande eurokrisen har påverkat det spanska samhället och den spanska ölindustrin negativt. Industrin står inför utmaningar vad gäller minskad försäljning och förändrade kundpreferenser. I tider då intäkterna och försäljningen minskar finns det många sätt att öka sina marginaler. Ett av detta sätt är att börja arbeta med resurseffektivitet och att se till att slöseriet av de resurser man har minskar. De frågor studien besvarar är hur bryggeriindustrin i Spanien har arbetat för att minska ...

 3. Hur samspelar disciplinära och professionella diskurser i utvecklingen av fysiklärarstudenters professionella identitet?

  OpenAIRE

  Larsson, Johanna; Airey, John

  2013-01-01

  Det här projektet fokuserar på hur fysiklärarstudenters professionella identitet skapas och utvecklas i samverkan med de professionella och disciplinära diskurser (Becher och Trowler1989) de möter i sin utbildning. Projektet är fortfarande i sin startfas och motiveras av att det saknas utbildade fysiklärare samtidigt som få nya studenter väljer att läsa fysiklärarutbildningar. (Statistiska Centralbyrån 2011) Ett sätt att se på denna problematik är att fråga sig vad det är som de potentiella l...

 4. Utvärdering av svavel- och kvävedepositioner från sjöfart: en modellstudie

  OpenAIRE

  Andersson, Ambjörn

  2010-01-01

  Sjöfartsektorn är en betydande källa för svavel- och kväveutsläpp. Depositioner av oxiderat svavel, dvs. sulfat, och oxiderat kväve dvs. nitrat, i form av våt och torrdeposition bidrar till försurning och försämrad luftkvalitet. Styrmedel för att minska svavelutsläppen har under de senaste åren bidragit till minskade svavelutsläpp. Det har t.ex. införts begränsningar i hur mycket svavel som fartygsbränslen får innehålla. För att studera sjöfartens utsläpp av svavel- och kväveföroreningar har ...

 5. Distriktssköterskornas upplevelser av möten med våldutsatta kvinnor och deras barn : En deskriptiv kvalitativ intervjustudie

  OpenAIRE

  Lobanova, Olga

  2012-01-01

  Bakgrund: Distriktssköterskor på BVC möter ibland våldutsatta kvinnor och deras barn i sitt arbete. Följder av våld i nära relationer kan vara försämrad psykosocial hälsa både hos kvinnor och barn. Att tidigt upptäcka och hjälpa en sådan kvinna och hennes barn är ett viktigt uppdrag som distriktssköterskan har på BVC. Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskornas upplevelser av möten med våldutsatta kvinnor och deras barn på BVC samt ta reda på vad som saknas kunskaps- och metod...

 6. Den svenska callcenterbranschen och de tekniska lösningar som används : Branschanalys samt identifiering av problematiska dialogsystemsyttranden med hjälp av maskininlärning

  OpenAIRE

  Wirström, Li; Huledal, Mattias

  2015-01-01

  Detta arbete består av två delar. Den första delen syftar till att beskriva och analysera callcenterbranschen i Sverige samt vilka faktorer som påverkar branschen och dess utveckling. Analysen grundar sig i två modeller: Porters fempunktsmodell och PEST. Fokus ligger på den del av branschen som består av kundtjänstverksamhet för att koppla till arbetets andra del. Analysen visar att branschen främst påverkas av hög konkurrens och företagens, som behöver tillhandahålla kundtjänst, val mellan i...

 7. Dagvattenutredning för Hamrebäcken : Utredning av föroreningsbelastning och framtagande av åtgärdsförslag för att förbättra vattenkvaliteten

  OpenAIRE

  Feltelius, Vilhelm

  2015-01-01

  Hamrebäcken rinner genom östra delen av Västerås och har Mälaren som recipient. Under bäckens flödesväg tillkommer dagvatten och föroreningar i form av näringsämnen och tungmetaller från dess avrinningsområde. Bäcken utgör ett av de mest prioriterade vattendragen i Västerås gällande utsläpp av dagvatten. Detta examensarbete har utförts med syftet att utreda föroreningssituationen för Hamrebäcken och hur dess recipient Mälaren påverkas. Examensarbetet syftade även till att undersöka reningseff...

 8. Inomhuspositionering av djur med hjälp av UWB-teknik och triangulering

  OpenAIRE

  Lind, Filip

  2016-01-01

  Projektet har gått ut på att skapa ett realtidssystem för att positionera djur inomhus. Realtidssystemet ska använda Ultra Wideband-teknik för att bestämma avstånd från ett antal fasta noder placerade runt i området till rörliga noder som ska positionsbestämmas. För att sedan bestämma position på de rörliga noderna ska triangulering användas. Projektet görs för att få bättre koll på hur varje djur mår och hur dess uppfödning går. Målet med projektet är att få klart ett fungerande system för t...

 9. Biokol som filtermaterial i anslutning till dränering av åkermarksdiken : Utformning, installation och utvärdering av ett biokolsfilter

  OpenAIRE

  Mellhorn, Malin

  2015-01-01

  Biokol, dvs pyrolyserat organiskt material som tillförs marken, är erkänt för sina jordförbättrande egenskaper. Ny forskning uppmärksammar nu andra användningsområden för biokol såsom adsorption av oönskade föreningar samt som effektiv kolsänka inom klimatarbetet. Näringsläckande åkrar bidrar årligen med stora kvantiteter växttillgänglig näring och relaterad eutrofiering av sjöar, vattendrag och i förlängningen till Östersjön. Eutrofieringen ska enligt EUs ramdirektiv för vatten liksom Sverig...

 10. Revisorns granskning och rapportering av intern kontroll : Inom ramen för Svensk kod för bolagsstyrning

  OpenAIRE

  Samppala, Terese; Danska, Linda

  2006-01-01

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den externa revisorn önskar att styrelsens rapport angående den interna kontrollen ska granskas, samt hur denna granskning ska rapporteras. Målet är att utveckla ett förslag med egna modeller för hur den externa revisorns granskning och rapportering kan utformas inom ramen för Svensk kod för bolagsstyrning. Uppsatsens huvudfråga är: Hur vill de externa revisorerna, i rollen som utförare av tjänsten, att granskningen och rapporteringen angående sty...

 11. Tjejers och killars läsning : En undersökning av högstadieelevers syn på läsning

  OpenAIRE

  Purmonen, Elina

  2013-01-01

  Uppsatsens syfte är att undersöka högstadieelevers syn på läsning, både allmänt och skönlitterärt. Syftet är även att försöka utröna om eventuella skillnader och likheter kan identifieras vad gäller tjejer och killar, där frågeställningarna rör synen på läsning och resultatets didaktiska värde. Uppsatsen bygger på två teoretiska utgångspunkter, vilka är litteracitet och genus. Begrepp av värde, litteracitet och genus presenteras före bakgrunden. I enlighet med genusteorin betraktas tjejer och...

 12. ”Det är lätt att falla i ett gammalt mönster…” − Om språklärande, språkundervisning och utveckling av finskundervisningen i den finlandssvenska skolan

  OpenAIRE

  Pörn, Michaela

  2012-01-01

  Denna artikel lyfter fram diskrepansen mellan dagens syn på språklärande och språkundervisning å ena sidan och den verkliga klassrumspraktiken å andra sidan. Med utgångspunkt i aktuella forsknings- och utvecklingsarbeten diskuteras olika möjligheter för utveckling av språkundervisningen i allmänhet och finskundervisningen i synnerhet. Hur vi kan skapa en kommunikativ och meningsfull finskundervisning för eleverna, hur vi kan öka elevers kontakt med och användning av målspråket i autentiska ko...

 13. Employer Branding : Konsten att attrahera och behålla personal i kunskapsintensiva tjänsteföretag - En studie av svenska storbanker

  OpenAIRE

  Hallén, Christina; Hull, Hanna

  2011-01-01

  Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur kunskapsintensiva tjänsteföretag inom banksektorn kan attrahera nya medarbetare och behålla befintlig personal med hjälp av Employer Branding. Studien baseras på kvalitativ metodik, bestående av djupgående intervjuer med tre svenska storbanker; Handelsbanken, Swedbank och Skandinaviska Enskilda Banken (SEB). För att få en mer specialiserad kunskap om fenomenet Employer Branding har även Academic Communication intervjuats, som är ett m...

 14. En socialpsykologisk analys av samkönat partnervåld ur ett makt- och normativitetsperspektiv

  OpenAIRE

  von Braun, Thérèse

  2009-01-01

  Uppsatsens syfte var att nå en större teoretisk förståelse av samkönat partnervåld, genom att analysera olika forskningsartiklars narrativa konstruktioner av våldet. De två frågeställningarna var: 1. Hur diskuterar forskningslitteraturen samkönat partnervåld med fokus på temana relationsdynamik, karaktär hos parterna, kön, genus och sexualitet samt betydelsen av social kontext? 2. Hur diskuterar forskningslitteraturen det professionella bemötandet av samkönat partnervåld? De 21 valda primärdo...

 15. Känsliga kvinnor & drivna män : En genusinriktad studie av Aftonbladets och TT Spektras Melodifestivalbevakning 2011

  OpenAIRE

  Ljung, Rebecka

  2011-01-01

  Medier är i dag en stor informationskälla. Därmed är medierna också medskapare av verkligheten, inklusive genus - även kallat socialt kön. I denna uppsats analyserar jag 19 artiklar med bilder från Aftonbladet och TT Spektra. Ämnet är den svenska musiktävlingen Melodifestivalen och artiklarna handlar om både kvinnor och män i liknande situationer. Texterna kan tänkas ha lockat många läsare, eftersom tv-programmet Melodifestivalen har höga tittarsiffror. Uppsatsens primära syfte är att undersö...

 16. Logistiska verktyg för ökad konkurrenskraft : En fallstudie om hantering av interna processer och sortiment

  OpenAIRE

  Sundström, Sara; Vesterlund, Linnea

  2011-01-01

  Konkurrens och hur den påverkar företaget kan skilja sig beroende på bransch och vilket typ av marknad som företaget befinner sig på. Hur ett företag väljer att jobba med konkurrens och kampen om kunderna är en bidragande faktor till företagens resultat. Vidare är konkurrens något som bidrar till att driva utvecklingen framåt eftersom det uppmanar företagen till att sträva mot att ständigt ligga i framkant för att bli nummer ett i kundernas ögon. En bransch där kampen om kunderna har tilltagi...

 17. Gamification: mot en definition : En kvalitativ studie och kartläggning av begreppet gamification och dess framtida implementering

  OpenAIRE

  Tolgén, Philip; Gustafsson, Filip

  2012-01-01

  Uppsatsens huvudsakliga syfte är att utforska och kartlägga begreppet gamification. Syftet operationaliseras i tre frågeställningar. Vad finns det för likheter respektive skillnader i synen på Gamification mellan ett antal yrkesverksamma inom Gamification? Hur ser yrkesverksamma med olika bakgrunder inom psykologi, pedagogik och marknadsföring på framtiden för Gamification och dess användningsområde? Vilka för- och nackdelar kan finnas med Gamification? Uppsatsen teoretiska utgångspunkter omf...

 18. Automatisk låsanordning för hissar : - Konstruktion och tillverkning av ett dörrlås

  OpenAIRE

  Holmqvist, Oskar

  2012-01-01

  Järn och Metall är en liten aktör inom hissbranschen och vill etablera sig som leverantör av reservdelar och utrustning till modernisering av hissar. Därför vill företaget bredda sitt utbud av produkter, för att i större utsträckning kunna erbjuda helhetslösningar för modernisering. I nuläget ingår inte ett dörrlås i produktutbudet. Därför bestämde sig Järn och Metall att utveckla ett nytt dörrlås till hissar när deras största kund Kone AB visade intresse för detta. Uppdraget att ta fram ett ...

 19. Att använda omvärldsanalys för att identifiera efterfrågan och behov av miljöteknik : en metodstudie

  OpenAIRE

  Jalvemo, Maria

  2007-01-01

  Denna rapport är resultatet av ett examensarbete omfattande 20 poäng på Industriell Ekologi på KTH, Stockholm. Examensarbetet utförs som en del i projektet Omvärldsanalys för att identifiera och sprida kunskap om efterfrågan av miljöanpassade varor, tjänster och system på IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Projektets syfte är att genom omvärldsanalys studera behov och efterfrågan av miljöteknik i Polen, Ukraina och nordvästra Ryssland för att sedan sprida denna information till företag i Stockho...

 20. Effekter av icke-farmakologiska metoder vid beteendemässiga och psykiska symtom hos personer som lever med Alzheimers sjukdom : En litteraturöversikt

  OpenAIRE

  Tasci,, Gulseren; Schönning, Tetyana

  2016-01-01

  Bakgrund: Alzheimers sjukdom (AD) är den vanligaste formen av demenssjukdomar och antalet människor som insjuknar i AD förväntas öka kraftigt med tiden. Dessutom kännetecknas personer med AD ofta av beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) som kan innefatta agitation, depression, vanföreställningar, oro, ångest, hallucinationer, sömnrubbningar, rastlöshet och apati. Dessa symtom kan orsaka lidande hos patienten och är svåra att hantera för både vårdgivaren och anhöriga, samt försvårar omvår...

 1. Studie av subsynkron interaktion (SSTI) mellan ett HVDC system med spänningsstyva strömriktare och en närliggande generator

  OpenAIRE

  Pålsson, Rolf

  2006-01-01

  Syftet med examensarbetet är att studera den subsynkrona interaktionen (subsynchronous torsional interaktion, SSTI) mellan ett HVDC system med spänningsstyva strömriktare och en närliggande generator. Studien utförs med hjälp av datorsimuleringar och fokuserar på att studera dämpkaraktäristiken för SSTI. Studien ska visa hur faktorer såsom den överförda effektens storlek och riktning, vald driftmod och kraftsystemets kortslutningseffekt påverkar dämpkaraktäristiken. Rapporten beskriver subsyn...

 2. Utvärdering av mångfaldsutbildningen och mångfaldskonsulenternas genomförande av rådslag inom ramen för projektet Nyckelkrafter

  OpenAIRE

  Albinsson, Gunilla; Arnesson, Kerstin; Jogmark, Marina

  2005-01-01

  Föreliggande rapport är en utvärdering av utbildningsdelen inom projekt Nyckelkrafter. Projektet bedrivs inom Equalprogrammet, vars övergripande mål är ett arbetsliv utan diskriminering och ojämlikhet, präglat av mångfald.

 3. Stereotyper och normbrytningar : En studie av en lärobok i spanska som främmande språk, Amigos, ur ett genusperspektiv

  OpenAIRE

  Torres, Romyna Olea

  2015-01-01

  Denna studie undersöker Amigos tres (2010), en lärobok i spanska som främmande språk för den svenska grundskolan. Syftet är att få kunskap om hur genus skildras och i vilken utsträckning könsroller skiljer sig från normer och stereotyper, funktioner och lägen mellan könen. Fokus har även varit på vilka sammanhang manliga och kvinnliga karaktärer finns, i vilken utsträckning och på vilket sätt beskrivningarna skiljer sig från den stereotypa bilden av manligt och kvinnligt. En kvalitativ textan...

 4. Stödjande av barns sociala färdigheter och delaktighet i vardagen : Om möjligheter och utmaningar i arbetet på mottagningshem

  OpenAIRE

  Larinkoski, Miriam

  2014-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att ge ökad kunskap om hur de professionella på ett mottagningshem kan stöda barns sociala färdigheter och delaktighet i vardagen. Detta examensarbete är ett beställningsarbete av ett mottagningshem i södra Finland. Frågeställningarna är: Hur kan professionella med hjälp av en miljöterapeutisk arbetsmetod på mottagningshem främja barns sociala färdigheter samt stöda barns delaktighet i var-dagen? Vilka är utmaningarna för de professionella i att förverkliga ...

 5. Ungdomsvåldets utveckling i de tre storstadslänen : En statistisk jämförelse av ungdomsvåldets utveckling, nivå och trend i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län, samt Sverige i sin helhet mellan åren 1995 och 2008

  OpenAIRE

  Hildeby Kellgren, Filip

  2010-01-01

  Syftet med denna studie är att utifrån befintlig officiell kriminalstatistik, självdeklarationsundersökningen i årskurs nio, SCB:s Undersökning av levnadsförhållanden och Brå:s Nationella trygghetsundersökning belysa och jämföra ungdomsvåldets utveckling i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län mellan åren 1995 och 2008 och sedan jämföra de resultaten med statistiken för hela Sverige. Resultatet av dessa statistiska data ämnar jag analysera, diskutera och problematisera utifrån tidigare f...

 6. Mellan könsspecifika förväntningar och ett neutralt kunskapsideal : att förhålla sig till betydelser av kön som barnpsykolog i Sverige

  OpenAIRE

  Eskner Skoger, Ulrika

  2015-01-01

  Detta avhandlingsarbete undersöker hur psykologer förhåller sig till de olika betydelser av kön som finns i de sammanhang de befinner sig i när de utövar sitt yrke. Genom att utforska de betydelser som barn- och ungdoms­psykologer ger skillnader mellan flickor och pojkar har jag identifierat svårigheter och möjligheter när det gäller att inkludera sociala och kulturella aspekter i beskrivningar av barns och ungas psykologiska utveckling inom psykologiprofessionen i Sverige. Ett inkluderande a...

 7. Energisimulering av kvarteret Hästskon 9 och 12 med ombyggnad och termiskt akviferlager

  OpenAIRE

  Revholm, Johan

  2013-01-01

  Detta examensarbete utreder lönsamheten i en systemlösning för termiskt akviferenergilager tillsammans med ny VVS-teknisk lösning i fastigheterna kv Hästskon 9 och 12 vid en föreslagen framtida helrenovering. Dessutom utreds förutsättningar för miljöklassning i energi- och miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad avseende energianvändning, dagsljuskomfort, solvärmelast och termisk komfort för om- och tillbyggnadsförslaget med målsättning på nivå GULD. Genom att utnyttja akviferen under fastigh...

 8. Den finska nöthuden och betydelsen av dess kvalitè

  OpenAIRE

  Biskop, Fredrik

  2012-01-01

  I Finland slaktas ca 300 000 nöt årligen och från slakten frigörs en del slaggprodukter som inte hör till livsmedelsindustrin. Till dessa hör bl.a. huden som dras av. De flesta vet inte i hurudan utsträckning nöthuden används runt om i världen. Huden som en lyxvara dock i rå saltat format har ett nämnvärt högt värde. Att priset per kg under några tillfällen under 8090 talet steg över nötköttets pris, är många säkert ovetande om. Kvaliteten på hudarna är det väsentliga när det gäller eko...

 9. Hennes & Mauritz. En studie av varumärket H&M och företagets historia på Island

  OpenAIRE

  Margrét Óda Ingimarsdóttir 1983

  2010-01-01

  Jag kommer att begränsa den här undersökningen till att behandla H&M:s historia och bakgrund för att vidare kunna undersöka vad företagets varumärke står för och hur det har lyckats nå sina framgångar. Efter att ha hört debatten om den omtalade boken No Logo (2000) av Naomi Klein, en kanadensisk författare och journalist, blev jag intresserad av att veta vad det är som gör ett varumärke framgångsrikt. Jag tänker också undersöka H&M:s historia på Island och försöka få svar på varför H&M inte l...

 10. Jämförande av näringsinnehåll, kostnad samt frukt- och grönsaksinnehåll i blandkost och vegankost på en förskola i Umeå

  OpenAIRE

  Isenrot, Mio

  2012-01-01

  Bakgrund: Livsmedelsverket har tidigare inte rekommenderat vegankost till barn trots undersökningar som visar att en kost innehållande mycket vegetabilier minskar risken för flera välfärdssjukdomar, och att animaliskt fett ofta är en bidragande orsak till dessa sjukdomar. Med en vegansk kost finns risker för bristfälliga intag av fullvärdigt protein, Vitamin B12, D, kalcium, järn och alfa- linolensyra, men det finns också studier som visar att veganbarn får i sig tillräckligt av alla näringsä...

 11. Utveckling och implementering av ettpositioneringssystem för inomhusbruksom kan användas för styrning av belysning

  OpenAIRE

  Nilsson, Rickard

  2012-01-01

  SammanfattningDetta examensarbete behandlar ett ämne det forskats mycket på de senaste åren, positioneringinomhus. Utomhus är GPS standard men för positionering inomhus finns det än så länge ingenstandard. Syftet med lokaliseringssystemet som utvecklats i detta projekt är att lokaliserapersoner och andra föremål i rörelse i kontorsliknande miljöer. För ett sådant system finns mångamöjliga användningsområden. Ett av dessa är styrning av belysning.Inledningsvis gjordes en litteraturstudie vars ...

 12. “Jag tror att man skulle bli dum i huvet av att bara vara själv” : En fenomenologisk studie av vänskap och socialt samspel inom ramen för gemensamma boenden för vuxna

  OpenAIRE

  Lundborg, Josefine; Dahl, Sofie

  2015-01-01

  Syftet med denna studie har varit att få inblick i vuxna individers upplevelser av vänskap och socialt samspel inom ramen för gemensamt boende. I uppsatsen presenteras och besvaras tre frågeställningar, vilka lyder: Hur upplever individerna vänskap och socialt samspel på sitt gemensamma boende? Vilken funktion fyller det sociala samspelet och vänskapen i deras vardagliga liv och i deras framsteg? och Hur kan individernas upplevelser förstås utifrån begreppen hälsa, meningsfullhet och social j...

 13. Den mervärdesskatterättsliga gränsdragningen mellan ett tillhandahållande av vara och ett tillhandahållande av tjänst vad gäller monteringsleverans

  OpenAIRE

  Lundgren, Tommie

  2005-01-01

  Denna magisteruppsats utreder den mervärdesskatterättsliga behandlingen av monteringsleveranser. Syftet med uppsatsen är således att hitta den mervärdesskatterättsliga gränsdragningen mellan tillhandhållande av varor och tillhandahållande av tjänster. För att finna denna gränsdragning har jag tittat på gällande lagstiftning, rättspraxis och de principer som gäller för mervärdesskatt. Grunden för analysen är det sjätte direktivet 77/388/EEG och, vid behov, kommer hänvisningar till den svenska ...

 14. Bedrägerier och förväntningar : En studie av små företags åtgärder mot interna bedrägerier och deras förväntningar på revisorn gällande upptäckten av interna bedrägerier

  OpenAIRE

  Dahlström, Christian; Strandh, Emelie; Wilhelmsson, Katrin

  2009-01-01

  Problem: Vilka åtgärder använder sig små företag inom kontantbranschen av för att förhindra och upptäcka bedrägerier? Hur ser företagen och revisorerna på ansvaret för att upptäcka bedrägerier utförda av anställda och skiljer sig företagens förväntningar från revisorns skyldigheter? Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur små företag arbetar för att förhindra och upptäcka bedrägerier. Syftet är även att studera om det finns ett förväntningsgap mellan företagsledningen och revisorerna...

 15. En revisors agerande : Inför tillämpningen av anmälningsplikt och tystnadsplikt

  OpenAIRE

  Rahavard, Farshad; Abeditary, Monica; Nilsson, Jana

  2008-01-01

  Under slutet av 1970-talet började det hållas debatter angående den dåliga redovisningskvalitén samt den ökade ekonomiska brottsligheten. I och med detta började debattörer även diskutera revisorns roll och funktion. Detta medförde att man först införde en upplysningsplikt som senare utvecklades till en anmälningsplikt som lagstadgades den 1 januari 1999. Tystnadsplikten som sedan länge varit förankrad i revisorns yrkesroll kom nu i konflikt med den nya lagen. Däribland revisorerna själva, so...

 16. Varför spelar de? : En intervjustudie om olika drivkrafters betydelse i valet av musik och instrument.

  OpenAIRE

  Kelemen, Fredrik

  2014-01-01

  Detta examensarbete handlar om förebilders och idolers påverkan när det gäller val av instrument och musik, med fokus på elgitarren, samt vilka andra drivkrafter som påverkar detta. Syftet med arbetet är att få kunskap om olika drivkrafter som påverkar viljan att spela ett instrument. Teoretisk utgångspunkt för studien är den sociokulturella teorin. Tidigare forskning inom området behandlar exempelvis sociala normer, förebilders påverkan på människor samt ramfaktorer inom undervisning. Jag ha...

 17. Socialpedagogiskt stöd för kvinnan på skyddshemmet : Kartläggning och upplevelser av socialpedagogisk handlingskompetens på skyddshem

  OpenAIRE

  Pekkanen, Lise-Lotte

  2009-01-01

  Detta examensarbete kartlägger handlingskompetens på skyddshem från en socialpedagogisk syvinkel. Syftet är att genom litteratur lyfta fram vad som ingår i en socialpedagogiskt orienterad persons yrkeskunnande inom skyddshemskontexten. Syftet har även varit att undersöka före detta skyddshemsklienters upplevelser av stödet. De teoretiska utgångspunkterna jag fokuserat på är bemötande och kännedom av person i kris och socialpedagogisk handlingskompetens, vilka jag sedan tillämpat på skyddshems...

 18. Hur är relationen mellan kommunikationen i en crowdfundingkampanj och dess utfall? En studie av glassprojekt i USA på kickstarter.

  OpenAIRE

  Askenberger, Erik

  2015-01-01

  I denna studie har tidigare forskning kring faktorer som bidragit till lyckade crowdfundingkampanjer sammanställts och en undersökning gjorts på lyckade glassprojekt från kickstarter. Crowdfunding är en relativt ny typ av investeringskanal, där man genom många och små donationer från allmänheten samlar ihop en stor summa till ett projekt. Kommunikationen i en crowdfundingkampanj verkar ha stor betydelse för hur väl ett projekt har lyckats och det gemensamma ifrån tidigare undersökningar är at...

 19. Osäkerhet vid översvämningskartering av vattendrag : En kunskapsöversikt och tillämpning på MIKE 11

  OpenAIRE

  Björkman, Elin

  2014-01-01

  På grund av osäkerheter i indata, parametrar och modellstruktur kan det finnas stora osäkerheter i översvämningskarteringar. Trots detta sker oftast ingen osäkerhetsanalys vid översvämningskarteringar i praktiken vilket gör att beslutsfattare och andra användare kan uppfatta resultaten som mer korrekta än vad de egentligen är. En orsak till att osäkerhetsanalys ännu inte blivit en vedertagen del i översvämningskarteringar kan vara att modellerare på konsultbyråer och myndigheter inte har till...

 20. Patienters definitioner och upplevelser av bemötandet på Mag-tarmmottagningen i Enköping : En kvalitativ studie

  OpenAIRE

  Dahlström, Malin; Adolfson, Therése

  2009-01-01

  Studiens syfte var att undersöka hur patienterna på Mag-tarmmottagningen i Enköping definierade bemötande, hur de upplevde att de blivit bemötta av vårdpersonalen och vilka faktorer som var betydande för hur bemötandet upplevdes. Studien har en explorativ design med en kvalitativ ansats. Semistrukturerade kvalitativa intervjuer hölls med nio patienter. Datainsamlingen pågick under tre veckors tid och intervjuerna med deltagarna genomfördes dels på plats på mottagningen och dels via telefon. R...

 1. Uppvärmning av nybyggda villor - med solfångare och pellets

  OpenAIRE

  Sjöström, Caroline

  2010-01-01

  Boverket har från och med januari 2010 skärpt energikraven vid nybyggnation. De nya kraven har tillsammans med stigande energipriser och ett ökat miljömedvetande i samhället, satt fokus på att bygga täta och välisolerade hus. Detta beskrivs i arbetets inledning. Samtidigt bör husets uppvärmning och ventilation vara energieffektiv och förnybara energikällor användas, som solenergi och biobränslen. Syftet med rapporten är att analysera om solfångare i kombination med en pelletspanna eller -kami...

 2. Fysiologiska korrelat av ögonrörelser och emotionell exponering hos friska individer : – en experimentundersökning av mekanismer i Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

  OpenAIRE

  Unger, Max Anders

  2008-01-01

  Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR, har i psykoterapiforskning visats vara en effektiv behandlingsmetod av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Däremot är ögonrörelsestimuleringen, som är ett centralt moment i metoden, kontroversiell och dess funktion inte klarlagd. I föreliggande undersökning randomiserades trettiosex friska försökspersoner till en av tre stimuleringsbetingelser: ögonrörelsestimulering, taktil stimulering eller orörligt visuellt stimuli (kontrollgrupp). Stimu...

 3. Hon må väl få behålla sin anorexi då : Behandlares upplevelser av utmaningar och svårigheter i behandling av anorexia nervosa

  OpenAIRE

  Nilsson, Tina; Sandström, Johanna

  2011-01-01

  Anorexia nervosa är en svårbehandlad sjukdom med hög dödlighet (Fichter, Quadflieg & Hedlund,2006). Studiens syfte var att undersöka behandlares upplevelser av utmaningar och svårigheter i behandling av patienter med anorexia nervosa som vid behandlingsavslut har kvarvarande symtom, samt sätta upplevelserna i relation till ett patientperspektiv. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju behandlare. Intervjumaterialet analyserades med Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) o...

 4. Hedersrelaterat våld och förtryck - En fråga för vem? : En diskursanalys om socialsekreterares konstruktion av hedersrelaterat våld och förtryck

  OpenAIRE

  Axelsson, Åsa; Andersson, Ida

  2014-01-01

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur socialsekreterare förhåller sig till och resonerar om hedersrelaterat våld och förtryck. Begreppet hedersrelaterat våld och förtryck är inte ett tydligt definierat begrepp vilket medför ett stort tolkningsutrymme för socialsekreterares möjligheter att konstruera företeelsen. Studien genomfördes för att se hur denna konstruktion tog sig uttryck hos enskilda socialsekreterare inom socialtjänsten i Sverige och om det påverkade beviljandet av i...

 5. iOS SDK och PhoneGap : En jämförande analys av utvecklingen för en mobil app med iOS SDK och PhoneGap

  OpenAIRE

  Weinberger, Inger

  2012-01-01

  Utvecklingen av appar för smartphones har blivit allt viktigare och har vuxit explosionsartat de senaste åren. Marknaden har varit väldigt fragmenterad. Det innebär att man har behövt utveckla en app specifikt för varje mobil plattform. I April 2009 kom PhoneGap, som är ett ramverk för utveckling av mobila appar som fungerar på de flesta mobila plattformar. Syftet med det här examensarbete var att göra en jämförande analys av utveckling med iOS SDK och PhoneGap. iOS är Apples egna operativsys...

 6. Avloppsvattenrening : en undersökning om reningsmetoder och en kartläggning av tre avloppsvattenreningsverk i Österbotten

  OpenAIRE

  Nabb, Sabina

  2013-01-01

  Detta examensarbete utgör en del av Botnia-Atlantica projektet ”MarePurum”. Syftet är att höja kompetensen vad gäller biologisk avloppsvattenrening inom regionen samt ge information om existerande anläggningar. Examensarbetet Avloppsvattenrening – En undersökning om reningsmetoder samt en kartläggning av tre avloppsvattenreningsverk i Österbotten är en sammanställning av de vanligaste mekaniska, kemiska och biologiska avloppsvattenreningsteknikerna. Fokus har lagts på de biologiska metoderna....

 7. Dynamate Industrial Services - En spindel i CSR-kontexten : En utvärdering och kartläggning av Dynamate Industrial Services CSR-arbete

  OpenAIRE

  Forss, Johan; Holmgren, Oscar

  2013-01-01

  Forskningsfrågor: Går det att urskilja CSR-engagemang inom DIS och på vilket sätt arbetar DIS med CSR? Hur påverkas DIS arbete av deras intressenters involvering och engagemang beträffande CSR frågor, vilka utmaningar och möjligheter kan identifieras gällande detta? Syfte: Syftet med studien är att kartlägga och utvärdera hur DIS arbetar med CSR. Metod: Denna studie är en fallstudie med kvalitativ ansats som inriktar sig på en viss organisation, i detta fall DIS. För denna studie utfördes sju...

 8. Kunskap och tillämpning av Functional food i det kariespreventiva arbetet inom tandvården : En enkätstudie

  OpenAIRE

  Persson, Viktoria; Enroth, Anna-Maria

  2015-01-01

  Bakgrund: Ett lämpligt näringsintag är viktigt för främjandet och bevarandet av både den allmänna och orala hälsan. Karies är en multifaktoriell sjukdom där kosten har en betydelsefull roll. Kosten kan bidra till både kariesförekomst och kariesprevention. Functional food definieras som ”livsmedel som ger hälsovinster utöver basnutritionen” och ”livsmedel som har en eller flera tillsatser som modifierats för att bidra till en hälsosam kosthållning”. Syfte: Syftet med studien var att kartlägga ...

 9. Bedömning av ledarskapsstilars inverkan på social loafing. : Eventuella könskillnader i värderingen av manliga och kvinnliga ledares ageranden.

  OpenAIRE

  Adler, Dag; Holmström, Linn

  2008-01-01

  Social loafing kan beskrivas som den begränsning i prestationen individer gör i grupparbete jämfört med vid individuella uppgifter. Studier har påvisat att social loafing kan motverkas, men ingen forskning har påträffats angående ledarskapsstilars inverkan på problemet. Syftet med studien var att undersöka vilken ledarskapsstil som bedöms vara mest effektiv, lämplig och önskvärd i situationer där social loafing inträffat. Som mätinstrument användes en experimentell enkät av faktorielldesign 2...

 10. Interkulturell kommunikation i en kinesisk kontext : En undersökning av svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet. Ett teoretiskt perspektiv på en praktisk utmaning.

  OpenAIRE

  Hjalmarsson, Ida

  2010-01-01

  Jag har genom en förberedande fältstudie, litteraturgenomgång och enkätintervjuer undersökt svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet, med utgångspunkt i svenska företag som opererar på den kinesiska marknaden. Det var uppsatsens syfte och jag har utgått ifrån frågeställningen: Hur upplever svenska och kinesiska företagsrepresentanter det interkulturella mötet? Subfrågor till denna är: Vilka kulturella faktorer skapar det kinesiska sättet att kommu...

 11. Vikten av ett Varumärke : En fallstudie av Cheap Mondays varumärke med avseende på Marknadsföringsstrategi och Varumärkeskännedom

  OpenAIRE

  Tunberg, Fredrik; Ellström, Gustaf

  2008-01-01

  Den svenska detaljhandeln, och i synnerhet den svenska klädbranschen, är en av Sveriges viktigaste näringsgrenar. Hennes & Mauritz, ett av Sveriges största företag, genomförde våren 2008 sitt första företagsförvärv någonsin. Fabric Scandinavia, företaget bakom bland annat klädmärket Cheap Monday och butikskedjan Weekday köptes för 1 miljard kronor. Cheap Monday sticker ut i branschen som ett mycket framgångsrikt varumärke som marknadsfört sig själv utan att använda sig av traditionell mar...

 12. The basis for decisions in the nuclear waste issue. Experiences of the legislative basis and the EIA process; Grunden foer beslut i kaernavfallsfraagan. Upplevelser av lagstiftningsgrund och MKB-process

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Keskitalo, Carina; Nordlund, Annika; Lindgren, Urban (Umeaa Univ., Umeaa (Sweden))

  2009-03-15

  The purpose of the present study is to analyze the multi-level governance process in conjunction with the siting and design of a final repository for spent nuclear fuel. Since no similar activities have ever been implemented in Sweden, there is no available practice for how different laws should be coordinated and interpreted. The study sheds light on three general questions: 1) What is the formal decision-making mandate and what are the decision-making bodies at different levels (municipal level, regional or county level, and national level) according to the legislation, and what interpretation problems have these actors experienced with regard to the legislation and the EIA process? 2) What 'broader public' and organizations besides groups within the formal decision-making mandate have participated in the consultations, and what viewpoints have they expressed regarding the EIA process and consultations? 3) How have judgements and understanding of, and reactions to, risk related to the final repository been handled in the process? The study is mainly based on two different sources of material. A literature review with a focus on nuclear fuel management has been carried out within the social sciences field. Special interest has been devoted to discussing the content of legislation in relation to the EIA process and licensing, and the background and design of the EIA process. The EIA process is of special interest here, since it brings in both formal decision-making bodies and participation by broader groups. Furthermore, the literature review deals with theoretical perspectives regarding perceptions and communication of risk assessments. Literature reviews have also been conducted on minutes from EIA consultations during the period 2001 to 2007. The main source of the material used in the study is interview studies. The interview subjects represent both government authorities and non governmental organizations at the national, regional and local level. The results of the studies show that there are differences in participation between actors at different levels. The interviews show that the municipal level and local environmental organizations have played an active role in the process, while the role played at the regional level by the county administrative boards has been more limited. On the national level, particular attention is given to the state's impact on the EIA process via recommendations for research and financial support for the participation of different groups via the Nuclear Waste Fund. A universal perception of the legislation is that most of the actors feel secure in their own role within their particular profession, but that the interaction between sectoral laws and the Environmental Code is unclear in some respects when it comes to the complex issue of nuclear waste. The interview subjects express the view that the process for EIA and consultations has been based on practice established between the parties who have participated in the site selection process since the early 1990s. The forms for the consultation were thus worked out before the beginning of the formal consultation process in 2001. Many of the environmental organizations perceive that they have entered this process after the consultation form had already been developed, which has somewhat curtailed their chances to influence it. The broadening of participation via the Environmental Code has, however, given the environmental organizations access in another way than they have had via their traditional oppositional role as non governmental organizations outside the establishment. The environmental organizations and established parties have, however, largely had different perspectives on EIA and the role of the consultations. Here established parties, including regulatory authorities, can to some extent be seen as representing a planning paradigm (where the project itself and political decisions about it are in focus), while many environmental organizations traditionally represent an environmental paradigm that focuses on the precautionary principle for potentially environmentally hazardous processes. These differences have characterized much of the consultation process, and can also be seen as symptomatic for inclusion of parts of an environmental paradigm within legislation such as the Environmental Code. The results of the interviews also show that non-profit organizations and private citizens have difficulty participating in the process on the same terms as government authorities and activity operators, and that the resources of the developer cannot be matched by any other party when it comes to information, participation and expertise. Some believe that the County Administrative Board should play a more central role in this context, given its overall responsibility for coordination under the law.

 13. The basis for decisions in the nuclear waste issue. Experiences of the legislative basis and the EIA process; Grunden foer beslut i kaernavfallsfraagan. Upplevelser av lagstiftningsgrund och MKB-process

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Keskitalo, Carina; Nordlund, Annika; Lindgren, Urban (Umeaa Univ., Umeaa (Sweden))

  2009-03-15

  The purpose of the present study is to analyze the multi-level governance process in conjunction with the siting and design of a final repository for spent nuclear fuel. Since no similar activities have ever been implemented in Sweden, there is no available practice for how different laws should be coordinated and interpreted. The study sheds light on three general questions: 1) What is the formal decision-making mandate and what are the decision-making bodies at different levels (municipal level, regional or county level, and national level) according to the legislation, and what interpretation problems have these actors experienced with regard to the legislation and the EIA process? 2) What 'broader public' and organizations besides groups within the formal decision-making mandate have participated in the consultations, and what viewpoints have they expressed regarding the EIA process and consultations? 3) How have judgements and understanding of, and reactions to, risk related to the final repository been handled in the process? The study is mainly based on two different sources of material. A literature review with a focus on nuclear fuel management has been carried out within the social sciences field. Special interest has been devoted to discussing the content of legislation in relation to the EIA process and licensing, and the background and design of the EIA process. The EIA process is of special interest here, since it brings in both formal decision-making bodies and participation by broader groups. Furthermore, the literature review deals with theoretical perspectives regarding perceptions and communication of risk assessments. Literature reviews have also been conducted on minutes from EIA consultations during the period 2001 to 2007. The main source of the material used in the study is interview studies. The interview subjects represent both government authorities and non governmental organizations at the national, regional and local level. The results of the studies show that there are differences in participation between actors at different levels. The interviews show that the municipal level and local environmental organizations have played an active role in the process, while the role played at the regional level by the county administrative boards has been more limited. On the national level, particular attention is given to the state's impact on the EIA process via recommendations for research and financial support for the participation of different groups via the Nuclear Waste Fund. A universal perception of the legislation is that most of the actors feel secure in their own role within their particular profession, but that the interaction between sectoral laws and the Environmental Code is unclear in some respects when it comes to the complex issue of nuclear waste. The interview subjects express the view that the process for EIA and consultations has been based on practice established between the parties who have participated in the site selection process since the early 1990s. The forms for the consultation were thus worked out before the beginning of the formal consultation process in 2001. Many of the environmental organizations perceive that they have entered this process after the consultation form had already been developed, which has somewhat curtailed their chances to influence it. The broadening of participation via the Environmental Code has, however, given the environmental organizations access in another way than they have had via their traditional oppositional role as non governmental organizations outside the establishment. The environmental organizations and established parties have, however, largely had different perspectives on EIA and the role of the consultations. Here established parties, including regulatory authorities, can to some extent be seen as representing a planning paradigm (where the project itself and political decisions about it are in focus), while many environmental organizations traditionally represent an environmental paradigm that focuses on the pr

 14. Videografisk undersökning av svalgfunktion under tal och sväljning

  OpenAIRE

  Levring Jäghagen, Eva

  2009-01-01

  Att ha ett svårförståeligt tal är ett socialt handikapp som kan misstolkas som att individen har en intellektuell funktionsnedsättning. Sväljningssvårigheter som aspiration med hosta och risk för kvävning, kan i värsta fall vara livshotande men också socialt och fysiskt handikappande eftersom måltiden är viktig såväl i det sociala umgänget som för nutrition. Svalget (farynx) utgör förbindelsen mellan näsa och mun till struphuvudet (larynx) och matstrupen (esofagus). Farynx är därmed delaktig ...

 15. Utvärdering och vidareutveckling av STAPL för användning inom inbäddad Boundary-Scan-baserad test

  OpenAIRE

  Holmqvist, Johan

  2007-01-01

  Antalet kretskort som monteras i multikortssystem, till exempel telekommunikationssystem, ökar ständigt. Samtidigt som ytmonteringstekniken och packningstekniken blir allt bättre utvecklas även tillverkningsmetoderna för olika integrerade komponenter, vilket medför att varje kretskort rymmer allt fler integrerade komponenter. Detta gör att testning av integrerade komponenter och multikortsystem blir alltmer komplex. En förutsättning för att kunna genomföra effektiv testning är standarder. Sta...

 16. Kulturella skillnader i planeringsfasen av företagsevenemang : En jämförelse mellan företagsevenemang i Finland och Turkiet

  OpenAIRE

  Candolin, Fredrika

  2014-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att klargöra hur de kulturella skillnaderna mellan Finland och Turkiet beaktas i planering av företagsevenemang. Den teknologiska utvecklingen har lett till att flertal företag har expanderat till den internationella marknaden betydligt snabbare än förväntat och oväntade utmaningar har upp-stått. Studies syfte är att genom en djupare inblick i den finska samt turkiska kul-turen kunna identifiera de olikheter som måste beaktas i planeringen i företagsevenemang...

 17. Kvinnliga fitness-atleters berättelser om hur de påverkats av en coach-styrd diet : Med specifikt fokus på tankar och känslor om kroppen samt förhållningssätt till mat

  OpenAIRE

  Almroth, Amanda

  2016-01-01

  Inom sporten Fitness och Bodybuilding tar många atleter hjälp av en coach med tävlingsdieten. Denna studie ämnade undersöka vilken inverkan kvinnliga fitness-atleter upplever att coachen haft på deras förhållningssätt till mat och deras tankar och känslor om kroppen. Detta undersöktes genom fem semistrukturerade intervjuer som tolkades med hjälp av tematisk analys, och resulterade i fyra huvudteman: Coachens maktposition, Förhållandet till mat, Tankar och känslor om kroppen samt Behovet av co...

 18. Jämförelse och utvärdering av dimensioneringsmetoder för stabiliserande väggar av armerad betong i höga hus

  OpenAIRE

  Severin, Peter; Sekić, Hazim

  2012-01-01

  Högre byggnader i Sverige stabiliseras vanligen med väggar som dimensioneras för att uppta både skjuv- och tryckkraft, så kallade ”Shear-Walls” eller stabiliserande väggar. Vid dimensionering av dessa element refererar den aktuella normen, SS-EN 1992-1-1 (EK2) till fackverksmetoden. Då det råder brist på praktiskt applicerbara dimensioneringsregler för fackverksmetoden för stabiliserande väggar används i dagens läge ofta den amerikanska betongnormen, ACI som med sitt enklare och mer praktiska...

 19. Energieffektivitet hos fönster - Idag och i framtiden : En analys samt komparativ studie av fönster för byggnader, med fokus på aeorgel-, vacuum och smarta-fönster

  OpenAIRE

  Tahan, Petrus

  2016-01-01

  Energieffektivisering börjar bli ett eftersträvande mål runtom i världen. Detta grundar sig i att energiförbrukningen för byggnader uppgår till ca 40 % globalt, en siffra som man vill få ner. Men att uppnå en energieffektiv byggnad är inte lätt. Detta kan göras på många och olika sätt. Ett av dem är att energieffektivisera fönstren, som är en byggnads svagaste punkt pga dess höga U-värde. Val av fönster är inte lätt, och det finns ett flertal alternativ att välja bland. I kalla klimat som Sve...

 20. Lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. och Europakonventionen : Uppfyller 1 och 5 §§ LOB kraven i artikel 5(1) och 5(4) EKMR?

  OpenAIRE

  Zavosh, Arash

  2013-01-01

  Denna uppsats har till syfte att klargöra om lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB) är förenlig med Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). Uppsatsen undersöker dels om 1 § LOB är förenlig med art. 5(1) EKMR, dels om förmansprövningen i 5 § LOB är förenlig med art. 5(4) EKMR. 1 § LOB möjliggör för polisen att omhänderta den som är så pass berusad att han inte är kapabel att ta hand om sig själv eller ...

 1. Planering och förverkligande av lunch under en temavecka

  OpenAIRE

  Bondegård, Nicolina

  2015-01-01

  Syftet med detta lärdomsprov är att planera och förverkliga lunch under en tema vecka vid Café Malmia i Jakobstad. Till min uppgift hörde att planera menyn, göra beställningslista, marknadsföra veckan, göra lunchen, samt leda arbetet under temaveckan. Temat på veckan var påsk och den ordnades under påskveckan 30.3-2.4.2015. I den teoretiska delen tar jag upp teorier som berör de uppgifter jag har under temaveckan. Sedan tar jag upp hur jag planerade och hur jag förverkligande veckan dag för d...

 2. Network Coopetition – Samarbete mellankonkurrerande aktörer inom hälso- och sjukvården : En fallstudie av vårdkedjan för patienter ibehov av neurokirurgisk vård inom Stockholms län ochGotlands län

  OpenAIRE

  Wallnér, Johan; HOLM, CHRISTOFFER

  2014-01-01

  Det övergripande syftet med den här avhandlingen var att utreda om network coopetition, samarbete mellan konkurrerande aktörer, kan öka värdeskapandet inom hälso- och sjukvården. Inom hälso- och sjukvården är network coopetition ett ämne som fått liten uppmärksamhet i tidigare studier. För att besvara syftet utvecklades en modell för network coopetition inom hälso- och sjukvården. Modellen applicerades sedan på en del av vårdkedjan för patienter i behov av neurokirurgisk vård. Resultaten från...

 3. Samodlingseffekter av ärt och havre jämfört med odling i renbestånd

  OpenAIRE

  Fredriksson, Kettil

  2016-01-01

  Finland bör bli mera självförsörjande på foderprotein bl.a. för att få en bättre försörjningsberedskap. Husdjursgårdar kan ersätta en del av det inköpta proteinet med att odla eget proteinfoder som t.ex. trindsäd i renbestånd eller blandbestånd. Samodling syftar till att uppnå en större skördesäkerhet och en högre skörd. Denna studie baserar sig på ett blockförsök som utfördes i reguljära fältförhållanden i form av stora försöksrutor under odlingssäsongen 2014 på gården Eskils i Liljendal...

 4. Globaliseringen av supermarkets och dess påverkan på den indiska marknaden ur ett hållbarhetsperspektiv

  OpenAIRE

  Hammel, Rebecca; Klasson, Matilda

  2013-01-01

  Uppsatsen syftar till att undersöka vad effekten kan bli av den detaljhandelsreform som ägt rum i Indien, november 2012. Reformen innebär att företag med flera varumärken får etablera sig med en maximal ägarandel på 51 %. Öppningen önskas ge en ökning av utländska direktinvesteringar. Det senaste decenniet har liknande öppningar ägt rum och organiserat om marknader till mer moderna med stora supermarkets. Östra Asien, Central- och Östeuropa samt Latinamerika är alla exempel på detta. Genom at...

 5. Att tala och inte tala om sexuellt våld : En kritisk narrativ studie av unga kvinnors berättelser

  OpenAIRE

  Wittgren, Alexandra

  2015-01-01

  Sexuellt våld är ett ämne som sällan lämnar någon oberörd. Hur vi talar om sexuellt våld förändras över tid. Denna kvalitativa intervjustudie vill genom dialogisk och tematisk narrativ analys lyfta rösterna från kvinnor som utsatts för sexuellt våld. Utifrån en teoriram bestående av socialkonstruktionistiska teorier och feministiska teorier analyseras kvinnornas berättelser om det våld de utsatts för och dess konsekvenser. Studien belyser hur kvinnorna genom berättelser konstruerar sin identi...

 6. Vad främjar motivation hos ungdomar? : Vikten av anpassning och stöd för lärande

  OpenAIRE

  Nummelin, Johanna; Fransson, Katarina

  2014-01-01

  Motivation inom skolan är avgörande för elevers lärande. I self- determination theory (SDT) betonas vikten av inre motivation genom autonomi, kompetens och samhörighet. Stöd, höga förväntningar och målsättningar har visats sig ha positiv inverkan på motivation. Syftet med denna undersökning var att studera vad som främjar ungdomars motivation, med utgångspunkt i SDT samt ungdomars och vuxnas perspektiv, utifrån skilda tillvägagångssätt i motivationsarbete. Intervjuer genomfördes med 8 deltaga...

 7. "Karlstads Matchning" - från bidrag till jobb : En studie om svensk arbetsmarknads- och integrationspolitik samt en utvärdering av ett integrationsprojekt i Karlstads kommun.

  OpenAIRE

  Andersson, Marie

  2009-01-01

  Arbetet dominerar många människors liv och att allas rätt till arbete innebär ofta även allas skyldighet till arbete. Det politiska systemet förutsätter att alla som kan, ska och vill jobba. Ett av kriterierna för att få ekonomiskt bistånd från socialtjänsten är att alla som anses vara arbetsföra ska stå till arbetsmarknadens förfogande. Ekonomiskt bistånd medför en skyldighet att söka arbete och att tacka ja till erbjudna arbetsmarknadsåtgärder. Forskning som presenteras i denna uppsats visa...

 8. Sociala medier, på gott eller ont? : En kvantitativ studie bland Facebook-användare avseende användandet av sociala medier och psykisk hälsa

  OpenAIRE

  Sandelin, Elin; Nilsson, Fredrik

  2014-01-01

  I och med en ökande psykisk ohälsa i samhället samtidigt som att användandet av sociala medier bara ökar är dessa ämnen relevanta att studera. Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan användandet av sociala medier och psykisk hälsa och eventuella skillnader avseende män och kvinnor i olika åldrar. Studien var en kvantitativ tvärsnittsstudie med en enkätundersökning. Enkäten delades på Facebook och var tillgänglig för respondenterna i sju dygn. Sammanlagt ingick 108 respondenter i...

 9. Sångröstens utveckling i körsammanhang : En intervjustudie av körledares syn på och arbete med sångteknik i amatörkörer

  OpenAIRE

  Stenqvist, Sandra

  2012-01-01

  Syftet med studien är att få ökad insikt i körledares förhållningssätt till och hantering av sångtekniska övningar i kör. Bakgrundskapitlet beskriver sångrösten som instrument, och olika – i sångsammanhang – vanligt förekommande begrepp samt ger en presentation av tidigare litteratur och forskning som anknyter till studiens syfte. Vidare presenteras ett sociokulturellt perspektiv i egenskap av teoretisk utgångspunkt. Undersökningen är genomförd med hjälp av den kvalitativa intervjun som metod...

 10. Snabba mikrofluidiska test möjliggör specialanpassad sjukvård : Utveckling av två designförslag med fokus på material, struktur och pump

  OpenAIRE

  Andersson, Hilda; Appelgren, Sofia; Boström, Anna; Norlander, Siri; Stam, Emma; Stiernborg, Miranda

  2016-01-01

  Två designförslag har utvecklats för ett snabbtest av antibiotikakänslighet baserat på ettmikrofluidiskt system av Gradientech AB. Antibiotikaresistens är ett stort och växande problem ivärlden. För att förbättra diagnostiken av bakteriella blodinfektioner krävs snabbarediagnostiska tester vilket möjliggör specialanpassad behandling. Linjära gradienter av antibiotikai det mikrofluidiska systemet möjliggör snabbare detektion av antibiotikakänslighet jämfört meddiagnostiska test som används ida...

 11. Samverkan mellan förskola och socialtjänst gällande orosanmälan : En studie om vilka erfarenheter förskollärare, förskolechef, specialpedagog och socialsekreterare har av att samarbeta

  OpenAIRE

  Karnestål, Saga

  2013-01-01

  Syftet med min studie är att bidra med kunskap kring hur man kan samverka mellan förskola och socialtjänst gällande barn som far illa. Min studie är utförd med kvalitativa intervjuer med verksam personal inom förskoleverksamheten och socialtjänsten. Jag intervjuade en förskollärare, en förskolechef och en specialpedagog inom förskoleverksamheten samt två socialsekreterare på barn - och familjeenheten på socialtjänsten. Mina intervjufrågor handlade om vilka erfarenheter de har av att samverka ...

 12. Kvalitet, pedagogisk dokumentation och kvalitetsarbetets genomförande : Hur konstrueras kvalitet i förskolans styrdokument och av förskolechefer i en organisation där pedagogisk dokumentation används som ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet?

  OpenAIRE

  Dahlström, Emma

  2015-01-01

  Följande studie har sin utgångspunkt i en större organisation inom förskolan. Syftet är att analysera hur begreppet kvalitet konstrueras i förskolans styrdokument och av förskolechefer verksamma i en organisation där pedagogisk dokumentation används som ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet. Avsikten är också att undersöka eventuella följder användningen av verktyget har för hur kvalitet konstrueras och implikationer för hur ledningen av det systematiska kvalitetsarbetet genomförs. ...

 13. Uppsala Konsthall och Samlingar

  OpenAIRE

  Wallin, Petter

  2014-01-01

  Arbetet är ett förslag till ett nytt konstmuseum i Uppsala. Förslaget delar upp det givna programmet för museet i en del med Uppsala Konstmuseums nuvarande samlingar och en utställningshall för temporära utställningar. De två utställningshallarna ligger på vardera sida av Fyrisån och binds samman av en gångbro. I anslutning till bron och de två entréerna ligger café, shop, restaurang och bibliotek. Arbetet har inneburit studier av omkringliggande stadsrum, dess färg och skala, av kommunikatio...

 14. ”Du får ju i dig proteinerna på ett par minuter, sen är det klart” : Attityder och tankar kring valet av näringsintag i samband med träning

  OpenAIRE

  Martimo Johansson, Margareta; Långvall, Annica

  2011-01-01

  Bakgrund Nutrition är en viktig del i strävan efter god fysik och goda idrottsprestationer. Näringsintaget i samband med träning påverkar prestation och adaption till träningen. Forskning visar att våra beteenden inte grundas enbart på kunskap, utan är en produkt av våra samlade attityder. Då användandet av kosttillskott är utbrett och kan påverka näringsintaget finns det mycket att vinna på att personer som arbetar med kostrådgivning för idrottsutövare har kunskap och förståelse för vad som ...

 15. Marknadsföringskanaler : En studie av hur små online företag använder sig av Google advertisement och Search Engine Optimization för att marknadsföra sin verksamhet på den utländska marknaden.

  OpenAIRE

  Finne, Jenny

  2015-01-01

  I detta arbete gör jag en undersökning om hur små internationella företag använder sig av Google Advertisments och Search Engine Optimization. Detta har jag gjort med hjälp av tre olika företag. Ett utländskt onlineföretag från Nederländerna och två inhemska onlineföretag. Aveo och Dermoshop. Dessa företag är aktiva inom olika branscher, men använder sig alla av samma metoder. I teoridelen börjar jag med att förklara vad Search Engine Optimization är, därefter berättar jag om definitionen av ...

 16. Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leffler, Hakon; Fex Svenningsen, Åsa; Emgård, Mia;

  2014-01-01

  UKÄ:s utvärdering av biomedicinutbildningar visar på en mycket varierad kvalitet. Nio av 21 utbildningar håller toppklass medan mer än hälften bedöms vara bristande. 21 utbildningar inom biomedicin har satts under lupp. Kvaliteten bedöms som vanligt efter en tregradig skala: mycket hög kvalitet...... biomedicinstudenternas förmåga att göra etiska bedömningar. Flera utbildningar har inte kunnat visa att studenterna kan göra etiska bedömningar. De har heller inte kunnat visa att studenterna känner till vilka regelverk som gäller vid etikprövning. Detta är särskilt allvarligt eftersom man inom biomedicin genomför...

 17. Betydelsen av socialt stöd och självkänsla för kroppsuppfattning samt ätbeteende

  OpenAIRE

  Söderqvist, Johanna; Dahlström, Lina

  2008-01-01

  Socialt stöd ger ett viktigt bidrag till människors positiva självvärdering. Dessa två faktorer är vidare betydelsefulla komponenter för människans psykologiska funktion. Aspekter som innefattas av denna funktion är individers hälsobeteenden samt självuppskattning. Det sociala stödets positiva inverkan för människors kroppsuppfattning och ätbeteende har tidigare givits litet fokus. Syftet med föreliggande enkätstudie var därför att undersöka om socialt stöd och även självkänsla är relaterade ...

 18. Värmeåtervinning ur ventilationsluft i äldre flerbostadshus : En jämförande studie av centralt FTX- och FX system

  OpenAIRE

  Medina, Jean Pierre; Abdulla, Zjikar

  2013-01-01

  En jämförelsestudie har genomförts mellan två värmesystem. Analysen har genomförts med ett flerbostadshus som referensfasighet. Fastigheten är lokaliserad i Södertälje kommun. Analysen går ut på att bestämma vilket värmesystem som är fördelaktigt vid renovering av äldre flerbostadshus med avseende på energi och kostnad. De systemen som har behandlats är ett centralt värmesystem med motströmsvärmeväxlare och ett centralt värmesystem med frånluftsvärmepump. Det centrala värmesystemet (Eq aggreg...

 19. Digital Humaniora Pedagogik : Digitalisering av text och konsekvenser för lärande

  OpenAIRE

  Masreliez, Marie-Louise

  2013-01-01

  Den här studien undersöker hur förutsättningar för lärande förändras genom digital humanities.Utgångspunkt för lärande hämtas ur designteoretiskt multimodalt perspektiv. Teoretiskutgångspunkt för att uppnå förståelse inom digital humanities är hermeneutisk teori. Studien hargenomförts med den öppna metoden litteraturanalys och analyserar antologin DigitalHumanities Pedagogy: Principles, Practices, Politics. Studien belyser digital humanities utifrånolika kunskapsskapande aktiviteter inom lära...

 20. Ytrengöring av alfa-diamond : En studie och urval av ytrengöringsmetoder för hårda beläggningar

  OpenAIRE

  Morling, Jonas

  2010-01-01

  Examensarbetets mål är att rengöra en diamantkomposit med en ytrengöringsmetod. Metoden skulle vara mera effektiv än den manuella sandblästring som används idag för att ytrengöra detaljen. Detaljen är liten och har ett vitalt spår som ska rengöras. Detta ställer höga krav på effektiva metoder. De metoder som tas upp teoretiskt i examensarbetet är bland annat blästring, trumling och laserrengöring. Ett urval av metoderna testades. Den metod som utmärkte sig främst I testerna var automatisksand...

 1. Studenthälsans image : En fokusgruppundersökning om Uppsalastudenternas bild av organisationen och dess sätt att tilltala dem

  OpenAIRE

  Backman, Sofie

  2008-01-01

  Abstract Title: The picture of Studenthälsan – a focus group study of the image that students in Uppsala have of the organization and of how they look at the way the organization addresses them. Studenthälsans image - en fokusgruppundersökning omUppsalastudenternas bild av organisationen och dess sätt att tilltala dem Number of pages: 65 (73 including enclosures) Author: Sofie Backman Tutor: Göran Svensson Course: Media and Communication Studies C Period: Fall 2007 University: Division of Med...

 2. Women are for friendships, men are for fucking : En studie av homosocialitet och kvinnlig vänskap i Sex and the city

  OpenAIRE

  Eriksson, Sara

  2016-01-01

  I denna uppsats studeras den kvinnliga vänskapen i tv-serien Sex and the city utifrån homosocialitetsteorier och framställningen av den kvinnliga vänskapen. Tidigare studier om serien har gjorts men där fann jag en lucka då kvinnornas vänskap inte studerats på ett liknande sätt tidigare. Syftet med studien är att undersöka hur den kvinnliga vänskapen gestaltas mellan kvinnorna i serien. För att studera detta Lipman-Blumens homosocialitetsteori använts som definierar homosocialitet som att upp...

 3. När krisen slår till : En kvalitativ studie av hur den nationella flyktingkrisen påverkat, hanterats och uppfattats i en kommunal verksamhet

  OpenAIRE

  Fors, Natalie; Hedin, Lena

  2016-01-01

  Studiens syfte är att undersöka vilka konsekvenser en nationell kris kan få på organisationsnivå, vilka strategier som använts för att hantera krisen, samt medarbetarnas uppfattning av krishanteringen. Studien har utformats som en fallstudie där kvalitativa intervjuer genomförts i en kommunal verksamhet, med inriktning på integration, mitt under en pågående flyktingkris. Intervjuerna har omfattat medarbetare, föreståndare samt chefer och HR på strategisk nivå. Resultatet visar att den natione...

 4. Utveckling av Moodle

  OpenAIRE

  Daunfeldt, Björn

  2013-01-01

  Institutionen Tillämpad fysik och elektronik på Umeå Universitet använder sig av lärandeplattformen Moodle för hantering av kurser med tillhörande uppgifter och material kring dem. På Moodle laddar studenterna upp dokument och lärare betygssätter dem, vartefter en avklarad kurs registreras hos LADOK. Detta projekt kommer omfatta teori om hur Moodle är uppbyggt (version 2.4), hur utveckling av moduler sker, samt för- och nackdelar beroende på om operativsystemet Windows eller Linux används.Utv...

 5. Survey of biological processes for odor reduction; Kartlaeggning och studie av biologiska processer foer luktreduktion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Arrhenius, Karine; Rosell, Lars [SP Technical Research Inst. of Sweden, Boraas (Sweden); Hall, Gunnar [SIK Swedish Inst. for Food and Biotechnology, Gothenburg (Sweden)

  2009-09-15

  This project aims to characterize chemical and subsequently odor emissions from a digester plant located closed to Boraas in Sweden (Boraas Energi och Miljoe AB). The digestion produces mainly 2 by-products, biogas and high quality organic biofertilizer. Biogas is a renewable source of electrical and heat energy and subsequently digester have a promising future. Unfortunately, release of unpleasant odours is one of the problems that may limit development of the technique as odours strongly influence the level of acceptance of the neighbours. The number of complaints due to odours depends mostly, upon the degree of odour release, the weather condition and plant environment (which influence the risks for spreading out), and the tolerance of the neighbours. These parameters are strongly variable. Many processes inside the plant distributed on a large surface may contribute to odour release. Chemical emissions were studied, in this project, by extensive sampling inside the plant. Results were then evaluated regarding risk for odour releases. The goal was to suggest controls and routines to limit releases. The conditions leading to the higher risks for odour emissions were studied by performing sampling at different periods of the year and subsequently different weather conditions. At first, places for measurement were chosen together with personal of the plant. Three zones are considered to mainly contribute to the odour emissions: the landfill region, the cisterns region and the leaching lake region. Totally 13 places were studied with regard to odour and chemical emissions under 2008-2009 at different weather conditions. Some results from a previous project (2007) are also presented here. Results show that the spreading out of can be maintained to an acceptable level as long as the plant is functioning without disturbances. The early stages of the treatment of waste should be confined in locals with closed doors to avoid spreading out of odours. Through controlled

 6. Mångfald i praktiken : En jämförande studie av två organisationers jämställdhets- och mångfaldsarbete

  OpenAIRE

  Kadic, Sacir; Salehi, Karokh

  2015-01-01

  Mångfald i praktiken - En jämförande studie av två organisationers jämställdhets- och mångfaldsarbete Datum: 2015-01-09 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 ECTS Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST, Mälardalens Högskola Författare: Karokh Salehi Sacir Kadic Titel: Mångfald i praktiken - En jämförande studie av två organisationers jämställdhets- och mångfaldsarbete Examinator: Magnus Hoppe Handledare: Magnus Linderström Nyckelord: Mångfald, mångfaldsarbete, jämst...

 7. Barnkonventionen och ansvarsfördelningen mellan barn och vuxna

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stolz, Pauline

  2011-01-01

  Barn- och utbildningspolitik är, precis som andra former av politik, redskap som politiker använder sig av för att uppnå social förändring. Barn används därmed av politiker och andra vuxna i utbildningspolitiska sammanhang för att förändra samhället i en viss riktning. Barn kan i politiska diskus...

 8. Substrate Market. Compilation and analysis of substrate market; Substratmarknadsanalys. Sammanstaellning och analys av substratmarknaden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Holgersson, Pernilla (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (Sweden)); Newborg, Aase; Hellstroem, Chris (Kan Energi Sweden AB (Sweden)); Mc Cann, Michael; Oestervall, Sara Linnea (Vattenfall Power Consultant AB (Sweden)); Fagerstroem, Erik (Lund Univ., Faculty of Engineering, LTH (Sweden)); Thomten, Maria (Swedish Univ. of Agricultural Sciences (Sweden))

  2011-10-15

  A great potential exists to produce more biogas from anaerobic digestion in Sweden and local authorities are working to develop the required production, distribution and retail systems to aid the realisation of such potential. Vaestra Goetaland, which lies on the west coast of Sweden, has a goal to produce 1,2 TWh of biogas each year by 2020 and by 2013, intends to produce 0,3 TWh each year. Skaane in the south of Sweden, has a similar goal to produce 1,4 TWh of biogas each year by 2020. The goal of the project for which this study was initiated, is to define the regional market for biogas substrate in order to determine current supply and demand and predict supply and demand in 2020. The individual substrate types that are included in this study are organic domestic waste (household, restaurants and other food retail), industrial waste products, and animal manure from agriculture. Crops are not included in the study, nor is sewage sludge. Biogas produced via biomass gasification is also not covered. The geographical limit of the study is set to cover biogas plants in Skaane, Halland och Vaestra Goetaland as well as Vaermland, Oerebro, Joenkoeping, Kronoberg and Blekinge. A series of interviews carried out with personnel from the biogas plants reveal that 70 % of the plants experience competition for substrate material. Animal slaughter waste is much sought after for use in Co-digestion plants in Skaane and Halland whereas only one plant in Vaestra Goetaland uses such waste. Plant owners revealed that plants in Vaestra Goetaland use between 50% and 100% organic domestic waste. None of the contacted plants in Vaestra Goetaland use animal manure whereas for biogas plants in Skaane and Halland, use of manure varies between 8% and 80%. The interview results show that waste fired power plants are a considerable competitor for substrate originating from the food industry waste. Competition for substrate has increased over recent years especially for those substrates

 9. Vem är turisten? : En studie av föreställningar om turism och målgrupper för turism i Värmland

  OpenAIRE

  Yalcin, Ihsan

  2007-01-01

  Denna studie undersöker frågan om vem som anses vara turisten, d v s, vem turist subjektet är, hur denna föreställs i turismstudier och turismnäringen, samt varför. Intresse för denna fråga väcktes av personliga erfarenheter. Det har att göra med hur jag inte fick samma uppmärksamhet som andra svenska turister både när jag turistade i mitt eget land (Turkiet) och även när jag turistade i Sverige handlar om varför jag inte ansågs vara turist och behandlades annorlunda. Varför och vad är de bak...

 10. Ambulanssjuksköterskans tankar och upplevelser av att SMS-livräddare varit först på plats vid misstänkt hjärtstopp : En kvalitativ intervju studie

  OpenAIRE

  Norén, David; Soldemo, Marlene

  2014-01-01

  SAMMANFATTNING Bakgrund: Det finns mycket skrivet om SMS-livräddning och studier har påvisat att det räddar liv, inga studier beskriver hur ambulanssjuksköterskan upplever mötet med SMS-livräddaren. Syfte: Att beskriva ambulanssjuksköterskans tankar och upplevelser av att SMS-livräddare varit först på plats vid misstänkt hjärtstopp. Metod: En kvalitativ intervjustudie med 6 deltagare. Resultat: Det framkom både positiva och negativa tankar och upplevelser i mötet med SMS-livräddaren. SMS-livr...

 11. Face to Face : Marknadsföring på Facebook - en studie av åsikter från ett inifrån- och utifrånperspektiv.

  OpenAIRE

  Christensson, Annika; Hedborn, Jenny; Källberg, Hanna

  2008-01-01

  Sociala nätverk, eller så kallade communityn är ett fenomen som fått större betydelse idag och snabbt spridit sig runt om i världen. Communityn Facebook har blivit känd för att den samlar många användare och har en god målgruppskännedom, vilket gör Facebook till en attraktiv marknadsföringsplats som har uppmärksammats av en rad olika företag och organisationer. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka möjligheter och begränsningar Facebook har som marknadsföringskanal, samt undersöka s...

 12. Färgindustrins användning av lean-metoderför en resurseffektiv produktion : Hur ser användningen ut idag och hur kan denförbättras?

  OpenAIRE

  Eriksson, Jonathan; Lindberg, Louise

  2015-01-01

  Sammanfattning Studien undersöker möjligheten att resurseffektivisera färgindustrin med hjälp av lean. Färgindustrin tillhör processindustrin och har många omställningar eftersom marknaden kräver ett brett produktsortiment. Omställningarna är resurskrävande då de förbrukar energi, är tidskrävande, kostsamma och ger upphov till ineffektivitet. Det finns därmed förbättringspotential vid omställningarna och dessutom finns effektiviseringsmöjligheter för maskinanvändningen och personalen. En möjl...

 13. En studie om hur redovisningsprinciper förklarar företags tillämpning av IAS 38 : Är redovisning av Forskning och Utveckling jämförbart mellan företag i IT-branschen?

  OpenAIRE

  Bark, Mimmi; Liljekvist, Carin

  2011-01-01

  Bakgrund och problem: Ett tolkningsutrymme har identifierats i IAS 38 gällande kriterierna som behandlar aktivering av FoU. Detta kan innebära ett problem då det finns risk för variation mellan företag i tolkning och tillämpning av kriterierna. Det kan i sin tur påverka jämförbarheten mellan företagen i redovisningen av FoU. Syfte: Syftet med denna studie är att utifrån ett informationsasymmetriproblem studera jämförbarheten mellan företag i redovisning av FoU. Vi ämnar kartlägga tillämpning...

 14. Redovisning är sällan ren och aldrig enkel : En studie om svårigheter och komplexitet vid framtagning av IFRS 15

  OpenAIRE

  Melin, Linnea; Stenberg, Frida

  2015-01-01

  Bakgrund Som en följd av den ökade globaliseringen strävar normgivare ständigt efter en harmonisering av internationella redovisningsstandarder. I maj 2014 publicerade normgivaren IASB (International Accounting Standards Board) en ny standard för intäktsredovisning – IFRS 15. Vid framtagning av nya redovisningsstandarder ska normgivare utgå från en generell föreställningsram. Det faktum att kapitalmarknadens aktörer under de senaste åren har fått betydligt mer inflytande skulle kunna påverka ...

 15. Nationellt system för utvärdering, prioritering och införandebeslut av icke-farmakologiska sjukvårdsteknologier : en förstudie

  OpenAIRE

  Carlsson, Per; Alwin, Jenny; Brodtkorb, Thor-Henrik; Heintz, Emelie; Persson, Jan; Roback, Kerstin; Tinghög, Gustav

  2010-01-01

  Behovet av ett system för nationella utvärderingar för andra sjukvårdsteknologier än läkemedel har aktualiserats. Det finns flera förslag om att införa en typ av ”behandlingsförmånsnämnd”. Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, SBU och TLV har gemensamt uppdragit åt Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT) vid Linköpings universitet att genomföra en förstudie som belyser problem och analyserar förutsättningarna för nationella utvärderingar inom området. Förstudien ska ge underlag för ...

 16. MILJÖCERTIFIERING MED MILJÖBYGGNAD : FÖRSLAG FÖR LÖSNING AV PROBLEMET MED UPPFYLLNAD AV KRAVEN PÅ DAGSLJUS OCH SOLVÄRMELAST

  OpenAIRE

  Johansson, Pontus; Alvarsson, Daniel

  2015-01-01

  Syfte: I dagens samhälle har det blivit mer intressant att bygga med en miljö-certifiering, detta leder till att byggentreprenörer ställs inför tekniska svårigheter vid både projektering och produktion för att kraven ska uppfyllas. I denna rapport kommer svårigheterna med solvärmelast och dagsljus behandlas då de kan vara ett problem. Målet med denna rapport är att ”Belysa hur kraven på dagsljus och solvärmelast enligt miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad kan lösas”. Metod: Kvalitativ data...

 17. Ungdomar, identitet och konsumtion

  OpenAIRE

  Lönnberg, Martina

  2010-01-01

  Detta examensarbete har utförts som en del av ett forskningsprojekt benämnt ”Young 2008”. Undersökningen baserar sig på antaganden att det har skett betydande förändringar såväl i värderingar, attityder och beteenden bland den generation av ungdomar som har vuxit upp med Internet, globalisering och kommersialisering av personliga relationer. Syftet med detta examensarbete var att kartlägga ungdomars identitet gentemot ungdomarnas konsumtion. Avsikten med undersökningen var att se hur ungdomar...

 18. Säkerhet för vem? Säkerhetisering av migrationsfrågor och dess påverkan för människor på flykt

  OpenAIRE

  Claudia, Forsberg

  2016-01-01

  This thesis examines two proposals, Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen och inre säkerheten i landet (2015/16:67) och Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd (2015/16:174), in light of the concept of securitization, and analyze the effects the resulting provisions to the law and the government bill may have on displaced people. The theoretical framework used for analysis is primarily the theory of securitization in international relation...

 19. Methodology - evaluation of strategies -and the system for taking care of spent nuclear fuel; Metodval - utvaerdering av strategier och system foer att ta hand om anvaent kaernbraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2010-10-15

  This report deals with the question of how the Swedish spent nuclear fuel is to be disposed of. What are the requirements? What are the alternatives? In the main chapter of the report, an evaluation is made of the KBS-3 method compared with other strategies and systems for final disposal of spent nuclear fuel. An appendix to the report presents in general terms how the KBS-3 method has developed from the end of the 1970s up to today. The report is one of a number of supporting documents for SKB's applications for construction and operation of the final repository for spent nuclear fuel. In parallel with and as a basis for the present report, SKB has prepared the reports 'Principer, strategier och system foer slutligt omhaendertagande av anvaent kaernbraensle' ('Principles, strategies and systems for final disposal of spent nuclear fuel') /Grundfelt 2010a/, 'Jaemfoerelse mellan KBS-3-metoden och deponering i djupa borrhaal foer slutlig foervaring av anvaent kaernbraensle' ('Comparison between the KBS-3 method and deposition in deep boreholes for final disposal of spent nuclear fuel') /Grundfelt 2010b/ and 'Utvecklingen av KBS-3-metoden. Genomgaang av forskningsprogram, saekerhetsanalyser, myndighetsgranskningar samt SKB:s internationella forskningssamarbete' ('Development of the KBS-3 method. Review of research programmes, safety assessments, regulatory reviews and SKB's international research cooperation') /SKB 2010a/. The reports are in Swedish, but contain summaries in English. The first report is an update of the comprehensive account of alternative methods presented by SKB in 2000. The second report presents a comparison between the KBS-3 method and the Deep Boreholes concept, plus a status report on research and development in the area of Deep Boreholes. The last report describes how the KBS-3 method has been developed from the end of the 1970s up to today. It further describes how the

 20. Statsbidrag för läsa, skriva och räkna på Gotland : En undersökning av de insatser som gjorts inom ramen för statsbidraget för läsa, skriva, räkna år 2009 vid fyra gotländska skolor.

  OpenAIRE

  Neldemo, Jenny

  2009-01-01

  Syftet med uppsatsen var att kartlägga och granska olika insatser som gjorts inom ramen för statsbidraget för ”läsa, skriva, räkna” år 2009, vid fyra gotländska skolor.  Fokus var på hur elever i skolår 1-3 och i behov av särskilt stöd kan bli hjälpta av dessa insatser. Empirimaterialet samlades in med hjälp av kvalitativa intervjuer med åtta pedagoger och rektorer samt analys av åtgärdsprogram upprättade för elever i behov av stöd i svenska eller matematik på skolorna.  Resultaten visade att...

 1. Utvärdering av fortbildningen Språk och kommunikation i flerspråkiga förskolegrupper i Linköpings kommun

  OpenAIRE

  Gruber, Sabine

  2010-01-01

  I denna skrift redovisas en utvärderingsstudie som jag genomfört på uppdrag av Utbildningskontoret i Linköpings kommun under 2007-2008. Föremålet för utvärderingen var en ettårig fortbildning, Språk och kommunikation i flerspråkiga förskolegrupper, som genomfördes för förskolans personal i området Ryd. Denna utvärdering avrapporterades till Pedagogiskt Centrum september 2008. Förutom språkliga bearbetningar är föreliggande text identisk med den skriftliga avrapporteringen. Fortbildningsprojek...

 2. Impressionism och Digitala Spel

  OpenAIRE

  Dahlrot, Erik; Fransson, Kristofer Nilsson

  2012-01-01

  Abstrakt För att utveckla och förändra spelmediet behandlar detta arbete impressionism och digitala spel. Båda ämnena diskuteras och belyses från olika vinklar för att undersöka hur de två ämnena kan sammanföras i en spelproduktion. Spelproduktionen har testats av spelstudenter för att få deras åsikter om hur spelet fungerar och deras syn på kopplingen mellan impressionism och digitala spel. Arbetet avslutas med en diskussion och slutsats där alla fakta som tagits in under kandidat-arbetet an...

 3. Att identifiera lässvårigheter hos elever i förskoleklass : En kvalitativ studie av sju lärares åsikter om möjligheter och svårigheter med tidig identifikation

  OpenAIRE

  Strandberg, Christin

  2016-01-01

  En av lärarens allra viktigaste uppgifter är att lära alla elever att läsa. Tyvärr finns det alltid elever som stöter på problem i sin läsinlärning och som av en eller annan anledning utvecklar lässvårigheter. Forskning har visat att tidiga insatser är mest verkningsfulla vilket innebär att lärare måste klara av att tidigt identifiera de elever som kan komma att behöva extra stöd. Syftet med detta arbete är att synliggöra lärares åsikter kring tidig identifiering av de elever som riskerar att...

 4. Utvärdering av logopedisk röstbehandling i Västerbottens läns landsting : Patienters självskattade röstbesvär före och efter behandling

  OpenAIRE

  Englund, Linn; Gunnarsson, Kristin

  2013-01-01

  Bakgrund Kraven på evidensbaserad vård ökar ständigt. Att jämföra patienters självskattade besvär före och efter behandling är ett sätt att utvärdera behandlingseffekten.  Rösthandikappindex (RHI) och VA-skala för röstbesvär är två verktyg för utvärdering av röstbehandling. Tidigare studier har visat att röstbehandling ger minskade självskattade röstbesvär. Syfte Syftet med denna studie var att med självskattningsformulär utvärdera effekten av logopedisk röstbehandling i Västerbottens läns la...

 5. EKG-analys och presentation

  OpenAIRE

  Engström, Magnus; Soheily, Nadia

  2014-01-01

  Tolkningen av EKG är en viktig metod vid diagnostisering av onormala hjärttillstånd och kan användas i förebyggande syfte att upptäcka tidigare okända hjärtproblem. Att enkelt kunna mäta sitt EKG och få det analyserat och presenterat på ett pedagogiskt sätt utan att behöva rådfråga en läkare är något det finns ett konsumentbehov av. Denna rapport beskriver hur en EKG-signal behandlas med olika algoritmer och metoder i syfte att detektera hjärtslag och dess olika parametrar. Denna information ...

 6. Lagerstyrning vid varierad efterfrågan : minimering av lagerförings- och ordersärkostnader

  OpenAIRE

  Hedvall, Lisa; Mattson, Emma

  2015-01-01

  Sammanfattning Syfte - Syftet med denna studie är att bidra till ökad förståelse för hur lager kan styras när varierad efterfrågan förekommer. För att uppnå syftet är målet med studien att sammanställa processer som underlättar för lagerstyrning vid varierad efterfrågan. Detta möjliggörs genom att besvara följande frågeställningar: 1. Vilka metoder för säkerhetslagerberäkning och lagerstyrning är lämpliga när hänsyn bör tas till varierad efterfrågan? 2. Hur påverkas lagerförings- och ordersär...

 7. Sex- och samlevnadsundervisning i Sörmlands skolor

  OpenAIRE

  Karolina Öjemalm, Karolina

  2009-01-01

  Sexualitet är ett grundläggande behov hos människor och påverkar individens upplevelse av hälsa och välbefinnande. Skolan fungerar som en viktig arena för att främja unga vuxnas sexuella hälsa och sex- och samlevnadsundervisningen i skolan kan ha stor betydelse för unga vuxnas utveckling. Sex- och samlevnadsundervisning har varit obligatorisk i svenska skolor sedan år 1955. Trots det visar en kvalitetsgranskning av sex- och samlevnadsundervisningen i svenska skolor från år 1999 att kvaliteten...

 8. Miljö- och personalinformation i förvaltningsberättel-sen : En kvantitativ studie av tillståndspliktiga företag i Jönköpings län

  OpenAIRE

  Andersson, Karl-Johan; Jönsson, Marcus

  2007-01-01

  Bakgrund: Miljön är ett av de hetaste ämnena i världen för tillfället och uppe på mången agenda. De flesta företagsledare, politiker samt konsumenter har insett att vi inte kan fortsätta leva på samma sätt som vi gör nu, men ändå fortsätter användandet av miljöförstörande ämnen. En av miljöredovisningens uppgifter är att sätta press på företagen att följa gällande miljölagstiftning samt uppmärksamma allmänheten om pro-blemet så att de därigenom har tillräcklig kunskap om företagen och deras v...

 9. Förväntningsgapet : en jämförelse mellan revisorers upplevelser av förväntningsgapets påverkan på revisorns oberoende och rykte

  OpenAIRE

  Johannesson, Oscar; Pettersson, Maria

  2013-01-01

  Sammanfattning - "Förväntningsgapet -  en jämförelse mellan revisorers upplevelser på förväntningsgapets påverkan på revisorns oberoende och rykte” Datum: 29 maj, 2013 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi FÖA300, 15 HP Institution: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST, Mälardalens högskola Författare:  Oscar Johannesson, 12 augusti 1991     Maria Pettersson, 17 juli 1990 Titel: Förväntningsgapet – en jämförelse mellan revisorers upplevelser av förväntningsgapets påverkan på revi...

 10. Frivillig men motvillig? – En kartläggning av faktorer som bidrar till intentioner att lämna respektive stanna i anställningen hos gruppbefäl och soldater i Försvarsmakten.

  OpenAIRE

  Andersson, Magnus; Berggren, Caroline

  2015-01-01

  Försvarsmakten har nyligen ersatt värnplikten med ett personalförsörjningssystem där gruppbefäl och soldater anställs på samma villkor som på den civila arbetsmarknaden. En oväntad konsekvens av detta är en oönskat hög personalomsättning inom denna anställningskategori. Syftet med denna studie var att kartlägga faktorer som bidrar till intentionen att stanna kvar i eller lämna sin anställning hos kategorin gruppbefäl och soldater i Försvarsmakten. Ett konceptuellt ramverk ...

 11. Kylanläggning för småskalig ölproduktion anpassad för jäsning och lagring av lageröl

  OpenAIRE

  BOOG RUDBERG, SUSANN

  2015-01-01

  Antalet mikrobryggerier runt om i Sverige har de senaste åren ökat markant. Vanligast är att dessa producerar öl som ale och stout trots att vi svenskar, om man ser till systembolagets statistik, fortfarande främst dricker lager. En anledning till få av de mindre mikrobryggerierna brygger lageröl är att bryggprocessen är mer avancerad för att brygga lager. För att brygga lager krävs, utöver den vanliga bryggutrustningen, också ett sätt att kyla ölet på först till 10°C och sedan till 0°C under...

 12. Banksektorns vägar till hållbar utveckling : Institutionalisering av CSR och miljö

  OpenAIRE

  Bergold, Olof; Norén, Mikael

  2008-01-01

  I banksektorn är ekonomiska frågor betydligt mer institutionaliserade än miljöfrågor som bara varit aktuella i tiotalet år. Det leder till en viss osäkerhet att hantera miljöfrågor. Banksektorn försöker via legitimitetssökande standarder, ofta med start i bankkontorens direkta miljöpåverkan, att hantera miljöfrågorna. Bankers överlägset största miljöpåverkan ligger dock i den indirekta miljöpåverkan via kreditgivning och investeringar till kunder. Banker kan inte ta hela ansvaret utan det mås...

 13. "Fakta om förintelsen är en sak, men skönlitteraturen ger en helt annan förståelse…" : En studie av hur värdegrundsarbete relaterat till rasism och främlingsfientlighet implementeras i svenskundervisningen – ur fyra gymnasielärares perspektiv

  OpenAIRE

  Hölscher, Maria

  2015-01-01

  Detta examensarbete är skrivet med syftet att få inblick i hur svenskläraren implementerar värdegrundsarbete relaterat till främlingsfientlighet och rasism i svenskämnet, genom skönlitteratur, andra texter eller media. Ett delsyfte är att undersöka huruvida läraren tillämpar någon av de teoretiska utgångspunkterna kritisk teori eller critical literacy vid litteraturläsning eller studier av andra texter eller medier (Tyson 2003 och Janks 2013).Studien genomförs genom semistrukturerade intervju...

 14. En obekväm sanning eller en stor bluff? : En analys av den visuella gestaltningen av fenomenet "global uppvärmning" i filmmediet

  OpenAIRE

  Eriksson, Anton; Oretoft, Mikael

  2010-01-01

  En uppsats som kritiskt granskar och analyserar den visuella gestaltningen i två dokumentärfilmer. Huvudtemat i filmerna är global uppvärmning och konsekvenserna av detta. Uppsatsens syfte är att undersöka den visuella gestaltningen av den miljödebatt som filmerna är en del i och genom detta belysa frågor som berör visuell kultur och popularisering av vetenskap.

 15. Hälsa i sociala medier : En kvalitativ studie om hur hälsoinformatörer upplever och påverkas  av hälsobudskap i sociala medier.

  OpenAIRE

  Hedström, Anna

  2015-01-01

  Title: Hälsa i sociala medier - En kvalitativ studie om hur hälsoinformatörer upplever och påverkas  av hälsobudskap i sociala medier. Title: Health in social media - A qualitative study of how health communicators perceive and are affected by health messages in social media. Author: Anna Hedström Institute: Karlstad University. Faculty of health, nature and engineering sciences. Tutor: Owe Stråhlman Date: 150615 Number of pages: 34 Keywords: eHealth literacy, health communication, health inf...

 16. ”Man lär sig inte särskilt mycket om man inte pratar om det” : En studie av gymnasieungdomars perspektiv på undervisning kring främlingsfientlighet och mångkultur

  OpenAIRE

  Rådberg, Erik

  2011-01-01

  Syftet med denna studie är att undersöka gymnasieungdomars perspektiv på undervisning kring främlingsfientlighet och mångkultur. I min litteraturgenomgång har jag fångat upp vad forskningen kring dessa områden menar är relevanta. Som datainsamlingsmetod valde jag att använda mig av gruppintervjuer. Sammanlagt deltog elva elever i undersökningen. Resultatet från mina gruppintervjuer diskuteras sedan mot den forskning jag presenterat i tidigare avsnitt samt mot olika gymnasieskolans olika styrd...

 17. Pulsmätning och stegräkning från Android Wear : Utveckling av en applikation för att spara mätdata

  OpenAIRE

  Lund, Fredrik

  2016-01-01

  Detta examensarbete beskriver utvecklingen av en applikation för att överföra data från en Android Wear smartklocka till en Android smarttelefon som sedan skickar datan vidare till en server. Servern sätter in datan i en MySQL-databas. Android Wear smartklockornas sensorer undersöks även. Smartklockorna har sensorer för stegräkning och pulsmätning. I examensarbetet beskrivs det hur sensorerna fungerar. Därtill genomgås Androids historia i korta drag samt basfunktionerna i Android operativsyst...

 18. Vegankost eller blandkost? : En jämförelse av näringsintag, livsmedelsval och måltidsmönster hos förskolebarn som äter vegankost och blandkost.

  OpenAIRE

  Augustsson, Maria; Berglund, Ida-Karin

  2012-01-01

  Bakgrund: Diskussionerna och studierna kring vegankost till barn är många och med spridda åsikter och resultat. I folkmun dominerar ofta de negativa åsikterna där riskerna för brister i kosten står i fokus. Många studier visar dock att om de vanligaste fällorna undviks växer och utvecklas barn som äter vegankost normalt. Idag hamnar debatten ofta kring riskerna med att ge barn vegankost, medan debatten kring den felbalanserade blandkostens baksidor lätt glöms bort. Enligt den senaste nationel...

 19. Motivation och trivsel på arbetet hos vikarier och fast anställda inom vården

  OpenAIRE

  Sanna, Loikala

  2009-01-01

  Många kända teorier inom psykologin beskriver motivation som en drivkraft, vilken är viktig för individens vilja att arbeta. Trivsel och motivation leder tillsammans till välmående på arbetet. Arbetsvillkor och uppskattning är viktiga faktorer för individens trivsel och motivation på arbetet och brister av dessa kan leda till vantrivsel och minskad motivation. I denna studie intervjuades åtta medarbetare om motivation och trivsel inom vårdyrket och syftet var att se om anställningsstatus har ...

 20. En sjukdom i kropp och själ - Anorexia nervosa och behovet av avancerad omvårdnad : En intervjustudie med sjuksköterskor inom somatisk vård

  OpenAIRE

  Hall, Ida; Midestad, Erica

  2016-01-01

  Introduktion: Sjuksköterskor inom somatisk vård möter och vårdar vid ett antal tillfällen per år patienter med diagnosen anorexia nervosa. Anorexia nervosa är en allvarlig sjukdom med hög dödlighet. Diagnosen påverkar både patientens somatiska och psykiatriska status. Patienter med diagnosen anorexia nervosa beskriver ett omvårdnadsbehov ur både ett somatiskt- och psykiatriskt omvårdnadsperspektiv. En framgångsrik allians är viktig för att vård och behandling ska kunna uppnås och upprätthålla...

 1. Industriarvet i skärningspunkten mellan kulturarv och turism

  OpenAIRE

  Wedin, Ida

  2006-01-01

  I detta arbete studerar jag vilken bild av det industriella kulturarvet som förmedlas när kulturarv och turism tillsammans skapar kulturarvsturism, i synnerhet vid Världsarvet i Falun. Jag har för att ta reda på detta gjort litteraturstudier, genomfört intervjuer och studerat förmedlandet av världsarvet i text och på plats vid gruvområdet i Falun.Kulturarvsturismen faller mellan å ena sidan kulturmiljövården och å andra sidan turismnäringen och samarbete mellan dessa två sektorer har ofta vis...

 2. Kapitalismens anda och det moderna identitetsskapandet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engdahl, Emma

  2013-01-01

  Tornhill: Intersubjektivitet, erkännande och rationalitetens gränser •Jessica Benjamin: Herre och slav •Axel Honneth: Negativitetens verk •Helena Tinnerholm Ljungberg och Per-Anders Svärd: Njutning och dödsdrift •Yannis Stavrakakis: _ Den nationella njutningen – en framgångssaga?_ •Lee Edelman: För alltid...... efteråt •Illustrationer av Emma Rendel Redaktörer: Anders Hylmö, Per-Anders Svärd och Sofie Tornhill. Med texter av bland andra Jessica Benjamin, Eli Zaretsky, Lee Edelman, Emma Engdahl, Eva Illouz, Axel Honneth, Yannis Stavrakakis, Lene Auestad, Iréne Matthis och Diana Mulinari....

 3. ”How the fuck is this art? : Om receptionen av ett feministiskt performanceverk på Youtube

  OpenAIRE

  Samuelsson, Sanna

  2014-01-01

  Uppsatsen handlar om internetanvändare på Youtube och 4chans reception av ett videoklipp med performancekonst utförd av konststudenten Natacha Stolz. Många kommentarer uttrycker en stark och ofta misogyn avsky mot verket och konstnären. Med hjälp av Jessica Sjöholm Skrubbes artikel om reception, åverkan och klotter på offentliga nakenakter samt Mary Russos teorier om den groteska kvinnokroppen analyseras kommentarer och videoremixer på verket utifrån termer av kön, kroppslighet och gruppkultu...

 4. Utveckling av hotspotsystem

  OpenAIRE

  Baktirovic, Adnan

  2008-01-01

  Detta examensarbete är gjort på uppdrag av Fiber Optik Valley. Huvuduppdraget i projektet var att skapa ett fungerande betalningssystem för en hotspot och att utveckla företagets webbsida. Hotspotsystemet som baserades på en gratistjänst från Public IP, är tänkt att kunna fungera delvis autonomt utan ägarens ingripande. Företagets webbsida skapades i en Flex2-utvecklingsmiljö och produkten blev en Adobe Flash-applikation. För att få ett dynamiskt och konfigurerbart system skapades även en kon...

 5. En komplett sångundervisning? : En intervjustudie av fyra sångpedagogers syn på hur fortbildning på ”Complete Vocal Institute” påverkar och bidrar till deras sätt att undervisa

  OpenAIRE

  Lilliestierna, Charlotte

  2013-01-01

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur fortbildning på ”Complete Vocal Institute”, CVI, påverkar och bidrar till sångpedagogers undervisningssätt. Bakgrundskapitlet ger en kort beskrivning av den fortbildning på ”Complete Vocal Institute” som informanterna i studien har gått. Vidare följer en presentation av komplett sångtekniks (CVT:s) grundare Cathrine Sadolin, hur CVT växte fram samt av metodens innebörd och funktion. Därefter presenteras tidigare forskning inom ämnesområdet o...

 6. STRATEGISK STYRNING AV PORTFÖLJER MED UTVECKLINGSPROJEKT : EN MODELL SOM GENOM STRATEGISKA STYRMEDEL OCH PROJEKTPARAMETRAR KOPPLAR SAMMAN PROJEKTPORTFÖLJHANTERING MED STRATEGI

  OpenAIRE

  Hall, Johan; Fraenkel, Patrick

  2016-01-01

  Examensarbetets mål har varit att utveckla en modell för att värdera och prioritera utvecklingsprojekt som verkar för att projektportföljen som helhet ska stödja företagets strategier. För att uppnå målet gavs studien syftet att förklara en process samt vilka styrmedel och parametrar som skapar en projektportföljhantering med koppling till strategin. Bakgrunden till syftet grundas både empiriskt och i vetenskapen. Den empiriska grunden sammanfattas i fyra utmaningar som identifierats genom en...

 7. Folkmusik på piano : En studie av tre folkmusikpianisters spelsätt och deras förhållningssätt till pianot som folkmusikinstrument

  OpenAIRE

  Wikström, Fanny

  2010-01-01

  Syftet med denna uppsats har varit att få en inblick i hur pianot används inom den svenska folkmusiken. Bakgrundskapitlet handlar om folkmusikgruppernas och instrumenteringens utveckling inom svensk folkmusik. Jag har intervjuat tre aktiva folkmusikpianister och lyssnat på och analyserat deras spel. Det följer även med en cd-skiva med ljudexempel från intervjutillfällena. Vi pratade om karaktärsdrag som de lyfter fram i spelet, om deras inställning till folkmusiktraditionen, pianots möjlighet...

 8. Arbetsbeskrivning för ett effektivare flöde : Utveckling av kommunikation och arbetsprocesser på Holmen Paper, Hallsta Pappersbruk

  OpenAIRE

  Gejdebäck, Susan; Söderberg, Christina

  2010-01-01

  Detta examensarbete har utförts åt Holmen Paper som är ett bolag inom Holmen AB koncernen. Studien har utförts på pappersbruket i Hallstavik (Hallsta) och syftar till att utveckla arbetsprocesser och hjälpmedel för kommunikation. Inom detta examensarbete studeras arbetsprocessen i maskinerna där pappret rullas till kundspecifika order (rullmaskin) och maskinerna där de pappersrullar som kräver omrullning hamnar (omrullningsmaskin). Omrullningsmaskinen arbetar med att hantera rullar som blivit...

 9. Karlstads universitet - Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? : En rapport om skapandet av ett unikt monterkoncept

  OpenAIRE

  Bergman, Karin; Jernberg, Jonna

  2012-01-01

  Sammanfattning Mässor förekom som fenomen redan under medeltiden och har allt sedan dess använts som en kanal för försäljning och marknadsföring. Idag tävlar företag och organisationer om mässbesökares uppmärksamhet genom att skapa attraktiva montrar med vinnande koncept som ska locka människor och få dem att lägga företagsnamnet på minnet. Detta är vad Karlstads universitet haft i åtanke då de utformat beskrivningen till detta projekt. Bakgrunden till projektet är att universitetet finns r...

 10. Internet och Facebook som ett socialt verktyg

  OpenAIRE

  Salmi, Tomas

  2012-01-01

  Syftet med detta arbete är att ge en insikt i hur internet och i synnerhet social media har kommit att bli ett täckande och alldagligt fenomen i människors liv. Jag har utgått från mina egna kunskaper och erfarenheter angående social media, och därtill studerat litte-ratur som kan förknippas med ämnesområdet. Forskningens fokus ligger på bruket av social media, i synnerhet Facebook, och de orsaker som får människor att använda tjänsten på kontinuerlig basis. Teoridelen består av en överblick ...

 11. Realtidsuppdatering av lokaltrafik

  OpenAIRE

  Hjälmarstedt, Mattias; Nagy, Pontus

  2014-01-01

  Denna rapport beskriver ett examensarbete utfört vid Skolan för informations- och kommunikationsteknik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Rapporten behandlar WebSocket som är ett nytt kommunikationsprotokoll som främst är framtaget för att förbättra prestandan inom webbkommunikationen. WebSocket är tänkt som ett substitut till HTTP inom områden som kräver låg responstid och asynkron uppdatering. WebSocket stöds idag av alla moderna webbläsare och har standardiserats av W3C (World Wid...

 12. Datorn i skolan: Skolöverstyrelsens och andra aktörers insatser, 1970- och 80-tal : Transkript av ett vittnesseminarium vid Tekniska museet i Stockholm den 30 oktober 2008

  OpenAIRE

  Emanuel, Martin

  2008-01-01

  The witness seminar ”Datorn i Skolan: Skolöverstyrelsens och andra aktörers insatser, 1970- och 80-tal” (The Computer in School: The National Board of Education and Other Actors’ Efforts during the 1970s and 1980s) was held at The National Museum of Science and Technology (Tekniska museet) in Stockholm on 30 October 2008 and was led by Thomas Kaiserfeld and Martin Emanuel. The seminar focused on the larger national projects dedicated to computers in Swedish compulsory schools. Most of them we...

 13. Kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer

  OpenAIRE

  Music, Sanela

  2010-01-01

  Bakgrund: Bröstcancer utgör en tredjedel av all cancer som kvinnor drabbas av. Tidigare studier indikerar att kvinnor upplever mycket starka känslor kring sjukdomen bröstcancer och att de har drabbats av den. Tanken av att förlora ett bröst är en av punkterna som bringar mycket ångest och lidande. Syfte: Syftet med studien är att belysa kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. Metod: En litteraturstudie med självbiografiska böcker har utförts. Studiens syfte har besvarats genom att t...

 14. Hur tillgänglig ska bankerna vara? : - En studie av små- och medelstora företag i Västerås

  OpenAIRE

  Burström, Anna; Al Fakhri, Zainab

  2009-01-01

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka när och på vilket sätt små- och medelstora företag i Västerås vill sköta sina bankärenden samt att undersöka vilken betydelse bankens tillgänglighet har för dessa. Problemfrågor: Vilken betydelse har tillgängligheten för bankens företagskunder? När och på vilket sätt vill företagskunderna sköta sina bankärenden? Tillvägagångssätt: Utifrån en djupdykning bland sekundärdata kring relationer till banken utformades en enkät utifrån den teori som ansågs...

 15. Identifiering och utvärdering av växters bullerreducerande förmåga i urban miljö

  OpenAIRE

  Claesson, Elin

  2015-01-01

  Trafikbuller är den miljöstörning som påverkar flest människor i Sverige. Studier visar att buller kan påverka människors hälsa genom att orsaka hörselskador, stress, sömnsvårigheter och i förlängningen hjärt- och kärlsjukdomar. Idag byggs städerna i Sverige allt tätare, vilket gör att antalet bullerstörda personer fortsätter att öka. För att dämpa buller används ofta höga och breda bullerskärmar, vilket inte är att föredra i urban miljö. Ny forskning undersöker därför andra alternativ, bland...

 16. Temperatursprickor i betong : Metodutveckling för sprickbegränsning och uppföljning av uppsprickning i en tunnelkonstruktion

  OpenAIRE

  Andersson-Vass, Vilmer

  2015-01-01

  För att reducera risken för temperatursprickor vid motgjutningar kan motgjutna betongkonstruktioner värmas upp för att minska de temperaturdifferenser som orsakar temperatursprickorna. Inom anläggningsbyggandet är ingjutna värmekablar den vanliga metoden för att åstadkomma detta. Två nackdelar med värmekablarna är dels att de måste förberedas för och gjutas in vid en tidigare gjutning, dels att de kan gå sönder vid gjutningen och därmed bli obrukbara. Som ett alternativ och komplement till vä...

 17. Utskrift av tredimensionell arkitekturmodell

  OpenAIRE

  Nylund, Johnny

  2015-01-01

  I examensarbetet behandlas modellering av hus anpassade för 3D-skrivning. Uppdragsgivare har varit Purmia Grön, ett företag i Pedersöre som har byggnadsplanering och 3D-modellering som huvudsakliga affärsområde. Målet med examensarbetet var att skapa en modell av ett hus som skulle lämpa sig för 3D-skrivning och inkorporera olika visuella designaspekter. 3D-skrivning är en tillverkningsprocess där ett fysiskt objekt skapas från en digital modell. Metoden har tidigare använts främst av stö...

 18. Att hitta balansen mellan ideellt och kommersiellt : En studie av fyra ideella oranisationers syn på varumärkesbyggande

  OpenAIRE

  Sohlberg, Anna; Norberg, Linus

  2010-01-01

  Denna uppsats syftar till att undersöka synen på varumärkesbyggande hos fyra ideella organisationer; Plan Sverige, RFSU, Svensk Friidrott och Barncancerfonden. För att utreda detta så har kvalitativa intervjuer med representanter med stor insyn i kommunikationsarbetet på de ideella organisationerna genomförts.  Med en grund i generella varumärkesteorier har författarna analyserat om dessa teorier är relevanta och i sådana fall applicerbara på ideella organisationer. I studien undersöks även o...

 19. Integration av konstruktionsdatabas och styrsystem

  OpenAIRE

  Söderhielm, Kristofer

  2012-01-01

  The Mission at ÅF Industry in Norrkoping was about optimizing bulk data handling while importing process tag types from their construction database into the Process Controlled System of type Siemens PCS7.I found three different methods to solve the task. Two of them were using different software from Siemens under the premise that the report from the database was corrected as needed. The third variant was manually creating the circuits. All methods worked out fine but there were times when on...

 20. Allmänläkares och socialarbetares respons på riskreduceringsteknologier : en litteraturstudie

  OpenAIRE

  Rexvid, Devin; Blom, Björn; Evertsson, Lars; Forssén, Annika

  2012-01-01

  Bakgrund: Allmänläkare och socialarbetare utgör exempel på välfärdsprofessioner vars villkor anses ha förändrats i det så kallade risk- och granskningssamhället. Minskad autonomi, inskränkt diskretion och försvagad jurisdiktion lyfts i professionsforskningen fram som några av uttrycksformerna för de förändrade villkoren.   Syfte: Att beskriva och analysera allmänläkares och socialarbetares respons på evidensbaserade och organisatoriska riskreduceringsteknologier (ERRT och ORRT). Metod: Artik...

 1. Melodispel på ostämda slagverksinstrument och utvecklande av tamburinspelet i svensk folkmusik : En självobservation av processen att lära sig nya tekniker

  OpenAIRE

  Johansson, Henrik

  2014-01-01

  Detta arbete handlar om hur jag som folkmusikslagverkare genom självobservation kan lära mig en speciell spelteknik för att framkalla melodier på ostämda slagverksinstrument med fokus på tamburinen och hur denna kan simulera ett helt trumset med samma spelteknik. Syftet har varit att undersöka om det som slagverkare går att komma från rollen som en ackompanjemangsmusiker och istället ses som en melodispelare samt att se hur man kan utnyttja tamburinens fulla kapacitet för att hitta nya spelsä...

 2. Upplevelse av teamarbete vid vård av patienter i prehospital miljö. : En intervjustudie med sjuksköterskor från ambulansverksamheten och sjuksköterska/läkare från ambulanshelikopter.

  OpenAIRE

  Lövqvist, Ulrika; Svensson, Anna

  2016-01-01

  Introduktion: I den moderna prehospitala akutsjukvården kan ambulansens och ambulanshelikopterns samverkan ha stor betydelse för den svårt skadade eller sjuka patienten. Syfte: Syftet med studien var att undersöka vad sjuksköterskor inom ambulansen och sjuksköterska/läkare från helikoptern/akutbilen upplevde kunde påverka teamarbetet i den prehospitala miljön. Metod: En kvalitativ deskriptiv innehållsanalys med semistrukturerade intervjuer användes. 10 informanter från ett län i mellansverige...

 3. Hur påverkar fastighetsportföljen årets resultat? : Sammansättningen av fastighetsportföljen och benägenheten till earnings management för svenska börsnoterade fastighetsföretag

  OpenAIRE

  Anaje, Dennis; Svärd, Johan

  2015-01-01

  Introduktion/Problembakgrund: Earnings management (EM) är ett problem för både det enskilda företaget och samhället. EM innebär att företagsledningen manipulerar resultatet i syfte att vilseleda externa intressenter. Konsekvenserna av EM är ett minskat förtroende för den finansiella rapporteringen, vilket resulterar i en ineffektiv kapitalallokering. Tidigare studier i Nya Zeeland har konstaterat att sammansättningen av fastighetsportföljen påverkar benägenheten till EM. Däremot går resultate...

 4. På vilka grunder bedöms elevernas insatser under APU:n? : En granskning av det nuvarande bedömningsunderlaget för elevernas APU på Sjömansskolan i Stockholm och ett förslag till bättre bedömningsunderlag med portfolio som hjälpmedel.

  OpenAIRE

  Malmström, Benny; Persson, Per-Olof

  2007-01-01

  Vi har på förslag från Johan Östergren, rektor på Sjömansskolan i Stockholm, kartlagt vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra med det nuvarande systemet för bedömning av elevernas insatser när de är ute på APU (Arbetsplatsförlagd utbildning). Genom att intervjua elever, handledare, lärare och rektor, har vi bland annat undersökt hur kommunikationen mellan grupperna ser ut och vad de olika grupperna anser om de nuvarande dokumenten som eleverna arbetar med under APU:n. När elevens...

 5. Att stå i hallen och vilja vara med : Ensamkommande flyktingbarn och deras behov

  OpenAIRE

  Nilsson, Lotta

  2014-01-01

  Titel: Att stå i hallen och vilja vara med: Ensamkommande flyktingbarn och deras behov. En kvalitativ studie om behoven bland dessa barn och ungdomar. Författare: Lotta Nilsson   Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka behov som finns bland ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige både som nyanlända och efter utflytt från HVB-hem. Det har också varit att jämföra deras behov med de tänkta behov som formar mottagandet i Sverige. Studien är av kvalitativ karaktär med semi...

 6. Utdrag av brottsförebyggande rekommendationer för planering av rörelsestråk, rekreationsområden och andra offentliga områden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grønlund, Bo

  2004-01-01

  Trykt som bilag i Bo Grønlund: Synspunkter på trygghetsfrågor i Västra Eriksberg, Göteborg, augusti 2004, 28 sider, skrevet til Tryggare och Mänskligare Göteborg og Göteborgs Stadsbyggnadskontor som kommentar til aktuelt planforslag....

 7. Sambandet mellan skärmtid och hälsa bland barn och unga - En systematisk litteraturgranskning

  OpenAIRE

  Isotalo, Katarina

  2013-01-01

  Den tidigare forskningen visar att media samt mediefostran är en ny utmaning för föräldrar, vårdnadshavare och andra aktiva aktörer i barn och ungas liv. Människans ständiga utveckling, styrs av inre värden och principer, som bildas genom möjligheter, regler och exempel som omgivningen erbjuder. (Parse 1997:23) Detta är en systematisk litteraturstudie där 12 stycken forskningar analyserats och samlats in från tre olika databaser. I analysen granskades kvaliteten på artiklarna. Studien är ett ...

 8. ”Fuck! Han har AWP uppe i Palace.” : En studie om datorspelskommunikation med fokus på svordomar och lånord

  OpenAIRE

  Fredberger, Björn

  2015-01-01

  Svordomar och lånord är vanligt förekommande i kommunikationssituationen kring datorspelande. Syftet med studien är att undersöka dessa och identifiera deras funktion, samt hur kommunikationen påverkas av att handla om både datorspelsvärlden och världen utanför.Analysmetoden bygger på kategorier som utarbetats av tidigare språkforskare. Materialet utgörs av transkriberade inspelningar av fyra grupper datorspelande ungdomar. Resultatet visar ett flitigt användande av både svordomar och lånord....

 9. Religion och populärkultur : från Harry Potter till Left Behind

  OpenAIRE

  Wiktorin, Pierre

  2011-01-01

  Bokens målgrupp är universitets- och högskolestudenter såväl som allmänhet som har börjat ta del av diskussionen kring religion i populärkultur. Boken har ett religionsantropologiskt anslag och går igenom definitionsproblematik, religiösa grupperingars bruk av populärkultur och reaktion gentemot populärkultur som sprider "falsk" religion. Återkommande narrativ och hur dessa tolkas som alluderande på kristendom diskuteras också liksom behovet av "det Andra".

 10. I gränslandet mellan gymnasieskola och yrkesliv : En studie kring hur elever på hotell och restaurangprogrammet ser på arbete, skola och praktikHur kan skolan i förväg identifiera elever i behov av extrahjälp ut i arbetslivet?Hur kan skolan i förväg identifiera elever i behov av extrahjälp ut i arbetslivet?

  OpenAIRE

  Ekström, Erik

  2010-01-01

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur arbetsplatsförlagdutbildning (APU), arbete och skola hänger ihop. Samt att utifrån elevernas känslor och tankar försöka identifiera risk och skyddsfaktorer vad gäller den arbetsplatsförlagda utbildningen för elever som läser hotell och restaurangprogrammet på en skola med 400 elever. Den övergripande hypotesen för uppsatsen är att meningsfullheten, relationer och om eleven tidigare haft arbete ökar chanserna för en lyckad APU. Undersökningen genomförd...

 11. Adoption ur ett koreanskt och ett svenskt perspektiv

  OpenAIRE

  Hübinette, Tobias

  2011-01-01

  Sverige och Korea har länge varit aktörer på det internationella adoptionsfältet vilket innebär att adoption idag tillhör vardagen i dessa länder. Detta har givit avtryck i de båda ländernas barn- och ungdomslitteratur i form av utvecklingen av en adoptionsgenre. I denna artikel jämförs ett antal koreanska och svenska barn- och ungdomsböcker med syftet att studera hur framställningar och föreställningar om internationell adoption och adoptivkoreaner kommer till uttryck i de olika länderna....

 12. Variationer av mindfulness i klinisk behandling

  OpenAIRE

  Wetterholm, Petra

  2008-01-01

  Mindfulness i klinisk behandling är ingen enhetlig företeelse. Ett flertal sätt att definiera, operationalisera och tillämpa mindfulness samexisterar i det kliniska rummet. Syftet med denna studie var att åskådliggöra terapeuters kvalitativt varierande sätt att beskriva, använda och uppleva mindfulness i klinisk behandling och att undersöka faktorer av betydelse för dessa variationer. Elva terapeuters arbete studerades genom semistrukturerade intervjuer varpå en teoristyrd tematisk analys av ...

 13. Måltiden och Autenticiteten : Habitus påverkan på uppfattningen av äkthet i måltidskontext

  OpenAIRE

  Sundqvist, Joachim

  2015-01-01

  En pojke på besök i Italien åt där pizza, men pizzan var inte italiensk pizza på riktigt, den smakade inte alls som den pizzan han hade fått i den stockholmsförort han var uppväxt i. Hur vi skildrar och uppfattar en destinations, eller en annan kulturs, måltid beror till stor del på vilka förutsättningar vi har för att utföra analysen. I den här uppsatsen så studeras begreppet autenticitet och hur det förhåller sig till Bourdieus teorier om habitus inom ramen för en måltid...

 14. Overall Equipment Effectiveness (OEE) : Problem och framgångsfaktorer vid mätning av utrustnings effektivitet med OEE i små företag

  OpenAIRE

  Sahlin, Jonathan; Stjernquist, Gustav

  2011-01-01

  En hård konkurrens bland dagens produktionsföretag på en global marknad ställer kravpå dessa att vara effektiva i sina processer för att överleva. Särskilt små företag, sominte har ett stort företags ekonomiska muskler och möjlighet att investera i nyutrustning, måste vara innovativa och kunna utnyttja befintliga resurser maximalt.Overall Equipment Effectiveness (OEE) är ett nyckeltal som mäter ett företagsutrustningseffektivitet. Genom att använda OEE kan ett företag uppmärksamma var detfinn...

 15. Relevansen av ett högt proteinintag : En systematisk litteraturstudie för vuxna idrottare och den allmänna befolkningen

  OpenAIRE

  Helenelund, Fredrik

  2015-01-01

  I det här arbetet undersöktes proteinintagets inverkan på hälsan och prestationsförmågan hos idrottare och den allmänna befolkningen. Många vuxna äter betydligt mera proteiner än vad som rekommenderas för dem. Forskningar har också visat att många idrottare inte vet hur mycket proteiner de bör äta för att optimera sin prestationsförmåga. Det är också osäkert hur en långvarig proteinrik kost påverkar hälsan. Arbetet är en systematisk litteraturstudie. Syftet med arbetet är att göra en ...

 16. Planering och genomförandet av en leende-kampanj för de anställda på Esbo IKEA

  OpenAIRE

  Hietanen, Laura

  2013-01-01

  Kundservice är viktigt för ett företags framgång och därför bör de investera i det. Då kundernas upplevelser överrensstämmer med de förväntningar de haft för företaget kommer de mer sannolikt att komma tillbaka och berätta om upplevelserna till personer i sin omgivning. De anställda har en avgörande roll i detta sammanhang. De kan med sitt agerande inverka både positivt samt negativt på synen på kundservicenivån i företaget. Syftet med detta examensarbete är att planera samt genomföra en leen...

 17. Studier av radioaktivt cesium i svenska renar. Oversikt over pågående undersokningar 1986

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gustaf Åhman

  1986-06-01

  Full Text Available I samband med den forskning och forsöksverksamhet som bedrivits vid renforsöksavdelningen har vi arbetat med metodik och teknik som kan tillämpas vid studier av radioaktivt cesium i renbetesväxter och i renar. På betessidan har vi bl.a. arbetat med kontaminering av tungmetaller från gruvindustrin och nitrat efter kvävegödsling. Omfattande studier har utförts av renens mineralstatus och mineralämnesomsättning. Erfarenheter och kunskaper från dessa områden har utnyttjats for planering och genomförande av de studier som nu pågår beträffande radioaktivt cesium i renbetesväxter och renar.

 18. Förhandlingen – Av kommersiella hyresavtal

  OpenAIRE

  Dahlberg, Mattias

  2015-01-01

  Upprättandet av kommersiella hyresavtal sker i stor utsträckning genom förhandling mellan de inblandade parterna. Detta arbete ger en inblick i hur hyresgäster och hyresvärdar resonerar före och under förhandlingen av avtalet. Arbetet är en kvalitativ studie som baseras på intervjuer med hyresgäster och hyresvärdar med god erfarenhet från marknaden för kommersiella kontorslokaler i Stockholm. Kontrakts- och förhandlingsteori är den huvudsakliga utgångspunkten för arbetet och den främsta probl...

 19. Produktion av bioplast i Värmland? : Fermentering av olika avfallströmmar

  OpenAIRE

  Sundin, Anton

  2015-01-01

  Ett av världens största miljöproblem är plastnedskräpning. På många platser kan spår av mänsklig närvaro ses i form av skräp av plast. År 2011 tillverkades det 280 miljoner ton plast, det motsvarar ungefär 28 000 Eiffeltorn. I Sverige förbrukades år 2010 ungefär 880 000 ton plast. I Asien produceras ungefär 50 % av all världens plast och Kina står för cirka hälften av detta. Nordamerika och Europa står för cirka 40 % av världens plastproduktion. Resterande produktion a...

 20. En blick säger mer än 1000 ord : En studie av porträtteringen av kvinnliga kändisar i Aftonbladets och Expressens bildmaterial på Internet

  OpenAIRE

  Backman, Sofie

  2008-01-01

  Abstract Title: A gaze says more than a 1000 words – a study of the portrayal of female celebrities in the photographic material on the online portals of Aftonbladet and Expressen En blick säger mer än 1000 ord - en studie av porträtteringen av kvinnliga kändisar i Aftonbladetsoch Expressens bildmaterial på Internet Number of pages: 58 (59 including enclosures) Author: Sofie Backman Tutor: Amelie Hössjer Course: Media and Communication Studies D Period: Spring 2008 University: Division of Med...

 1. Projektering av hallbyggnad

  OpenAIRE

  Kankaanpää, Teemu

  2014-01-01

  Detta ingenjörsarbete är utfört åt jordbruksföretaget Maatalousyhtymä Juha Hotakainen. Målet var att få utfört bygglovsritningar till en hallbyggnad som skall betjäna företaget i fråga. Hallen skall bli en varm lagerhall för reparation av maskiner och verktyg. Hallens storlek är 480m² och den skall vara hel varm. Byggnaden delas upp i två sektioner så att man i ena sektionen kan förvara maskinerna och i den andra sektionen kan underhålla maskinerna. Sektionerna har två stora lyftdörrar ...

 2. KBT behandling inom ramen för Rehabgarantin, uppfattning och upplevelser hos behandlare och patienter i primärvården, Jämtland

  OpenAIRE

  Reslegård, Christina

  2010-01-01

  En stor del (uppskattningsvis 30%) av primärvårdens patienter lider av psykisk ohälsa. Genom införandet av Rehabgarantin garanteras personer med ångest och depression evidensbaserad samtalsbehandling bland annat i form av kognitiv beteendeterapi. En enkätundersökning visar att behandlare inom primärvården i Jämtland ger en behandling som influeras av andra terapeutiska inriktningar tillsammans med KBT och att de anser att KBT i sig är en alltför begränsad metod för att möta behoven hos primär...

 3. Fjortisgrubbel och tonårskärlek : – en genusstudie av två svenska ungdomsfilmer gjorda med 35 års mellanrum

  OpenAIRE

  Ilmoni, Annika

  2008-01-01

  Abstract Headline: Young trouble and teenage love (Fjortisgrubbel och tonårskärlek) Number of pages: 37 Author: Annika Ilmoni Tutor: Amelie Hössjer Course: Media and communication C Period: Autumn 2007 University: Division of Media and Communication, Department of Information Science, Uppsala University Purpose/aim: The purpose of the work was to produce a comparing study of two Swedish teenage films from different periods of time, 1970 and 2005. An analysis was to be made of how love between...

 4. "…ty det är essensen av vad vi håller på med…" : En kvalitativ studie i utveckling av personligt uttryck hos improvisationsmusiker

  OpenAIRE

  Allroth, Måns

  2013-01-01

  Denna studie syftar till att öka kunskapen om vilken syn frilansande och undervisande improvisationsmusiker har kring skapandet av ett personligt uttryck och hur de anser att ämnesområdet kan hanteras i musikundervisning. I bakgrundskapitlet ges en överblick av begreppet personligt uttryck och därefter följer en presentation av tidigare litteratur och forskning inom ämnesområdet. Nästkommande kapitel om teoretisk bakgrund beskriver det sociokulturella perspektivet i egenskap av teoretisk utgå...

 5. "Shit, jag kan också lyckas" Om genus, funktionshinder och idrottande kroppar

  OpenAIRE

  Apelmo, Elisabet; Sellerberg, Ann Mari

  2006-01-01

  Abstrakt Studiens frågeställning var: Hur samverkar funktionshinder och genus när fysiskt funktionshindrade barn och ungdomar väljer att mer långsiktigt ta del i idrott? Med kvalitativa intervjuer, observation och videoupptagning undersöktes hur unga med fysiska funktionshinder talar om sig själva, sin kropp och sin fysiska förmåga som funktionshindrade och som idrottande tjejer och killar. De positiva effekter av idrotten som framkommit i tidigare forskning bekräftades. Skolidrottens norm...

 6. Översättning av riktlinjer : Fallstudier av sjukdomsförebyggande metoders genomslag

  OpenAIRE

  Elg, Mattias; Lindmark, Jan; Wiger, Malin; Wihlborg, Elin

  2016-01-01

  Socialstyrelsen beslutade i november 2011 om nationella riktlinjer för sjukdomsföre­byggande metoder. Riktlinjerna hade tagits fram inom myndigheten för att stärka det sjukdomsförebyggande arbetet i vården och för att ändra ohälsosamma levnadsvanor. I riktlinjerna fokuseras fyra områden: tobak, riskbruk av alkohol, fysisk aktivitet och mat­vanor. Vårdens huvudmän, det vill säga landstingen och kommunerna, har sedan intro­duktionen av riktlinjerna arbetat med implementeringen. Socialstyrelsen ...

 7. Uttorkning av komplexa betongkonstruktioner : Uttorkningstider för foggjutning och pågjutning på HD/F

  OpenAIRE

  Makdesi Elias, Jamil; Yousif, Filip

  2014-01-01

  Byggandet av dagens sjukhus har blivit allt mer komplext. När det kommer till uppbyggnaden av stomkonstruktionen har kraven för vibrationer ökat. För att säkerställa kraven för stomvibrationer måste pågjutningens tjocklek öka med ca 90 mm från standarden som är ca 40 mm. Att utföra denna extra pågjutning är inte ett problem i sig, utan den extra torktiden som tillkommer. Den extra torktiden är inte det enda problemet. De beräkningsprogram som finns ute på marknaden idag kan inte behandla alla...

 8. Musikens framställning av etnocentriska stereotyper : Observationer i tecknade Disneyfilmer

  OpenAIRE

  Allen, Ludvig

  2011-01-01

  Uppsatsen behandlar musiken i fyra Disneyfilmer och hur den används för befrämjandet av etnocentriska stereotyper. Analysen fokuserar på musikaliska stycken från filmerna Aladdin, Dumbo, Lady and the Tramp och The Jungle Book. Genom att applicera musikteori med begreppsapparat kring stereotyper och etnocentrism forskar jag kritiskt i vad musiken kommunicerar.

 9. Kämpa för livet : En studie av kampmetaforer om cancer

  OpenAIRE

  Sandström, Julia

  2015-01-01

  Allt fler kritiska röster höjs idag om kampmetaforer om cancer och deras potentiella skadliga verkan på cancersjuka. Trots detta saknas svensk forskning på ämnet. Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka och hur kampmetaforer om cancer används i svensk tidningsprosa, vilken bild de skapar av sjukdomen och den sjuke och om metaforerna är lämpliga att använda. Uppsatsens material utgjordes av 211 kampmetaforer om cancer från 294 tidningsartiklar från januari 2015, insamlade med hjälp av...

 10. Förväntningsgapet och dess existens

  OpenAIRE

  Johansson, Frida; Wärnevall, Jenny

  2013-01-01

  Aktiebolagslagen anger att aktiebolag i Sverige ska ha en eller flera revisorer. Revisorernas ansvar är att undersöka och rapportera om bolagets räkenskaper och förvaltningen av bolaget. Med tiden har reglerna ökat och till följd av detta har revisorerna fått allt mer ansvar. Detta har i sin tur lett till att klienternas förväntningar har ökat och skilda meningar om vad revisorns ansvar är har uppstått. Som ett resultat av dessa meningsskiljaktigheter uppstår ett förväntningsgap mellan reviso...

 11. Byggnader för arbete och fotboll : Kanal 5, Stockholm. Canon, Solna. Swedbank Stadion, Malmö

  OpenAIRE

  Eklund, Petter

  2015-01-01

  Examensarbetet utgörs av en sammanfattning av tre genomförda nybyggnadsprojekt. Foton, ritningar och skisser visar hur arkitektoniska koncept omsatts från vision till verklighet. Gemensamt för projekten är att målbilden varit inriktad på nytta, identitet och mervärde.   Kanal 5 i Stockholm är en mindre glasbyggnad som blivit en symbol för omvandlingen av ett helt innerstadskvarter, där verksamheterna ändrats från industri och hantverk till arbetsplats för idéprojekt och mediaproduktion. Byggn...

 12. Digital (o)jämlikhet? IKT-användning i skolan och elevers tekniska kapital

  OpenAIRE

  Samuelsson, Ulli

  2014-01-01

  Avhandlingen handlar om digital (o)jämlikhet. Begreppet (o)jämlikhet utgår från en sammanskrivning av jämlikhet och ojämlikhet men uttalas som det sistnämnda. Problematiken kring digital (o)jämlikhet belyses i avhandlingen i form av fyra olika delstudier samt en kappa. Avhandlingens övergripande syfte är att öka kunskapen om digital (o)jämlikhet genom att empiriskt kartlägga och teoretiskt tolka användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) bland barn och unga vuxna. Ett speciell...

 13. Undervisning och lärande genom InterAktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simovska, Venka; Paakkari, Leena

  2014-01-01

  Detta kapitel behandlar processer och resultat i undervisning och lärande om hälsa. Diskussionen begränsas till processer inom avsiktliga, planerade undervisningspass som leds av en utbildare t.ex. en lärare, handledare, instruktör. Resultaten som diskuteras beskrivs som health literacy respektiv......, empowerment och demokratiska värderingar å ena sidan och sociokulturell inlärningsteori å andra sidan utgör den teoretiska referensramen för diskussionen....

 14. Marknadsläget på den nordiska elmarknaden : en analys av den nordiska prisområdesproblematiken och den svenska elmarknaden

  OpenAIRE

  Swarén, Caroline

  2001-01-01

  I Norden avreglerades elmarknaden under 1990-talet. För att skapa en effektiv marknad räcker det emellertid sällan med enbart avreglering. Ofta behövs även fler konkurrerande aktörer på marknaden. Inom vissa branscher med exempelvis höga anläggningskostnader kan det dock vara svårt för potentiella konkurrenter att etablera sig. Ett sätt kan då vara att öppna upp marknaden för internationell handel och på så sätt skapa konkurrens. Det var tänkt att den nordiska elmarknaden skulle agera som en ...

 15. Metadonbehandling inom ramen för svensk narkotikapolitik : en litteraturstudie om en behandling mellan vetenskap och ideologi

  OpenAIRE

  Stjernberg-Cagenius, Maria

  2005-01-01

  Uppsatsens syfte var att belysa och analysera ideologiska samt vetenskapsbaserade aspekter kring den kontroversiella metadonbehandlingen, för att öka förståelsen för dagens pågående debatt. Uppsatsens frågeställningar var: · Hur har utformningen av och debatten kring metadonbehandlingen sett ut från 1960-talet och fram till 2000-talet? · Hur kan denna utformning och debatt förstås? För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna har texter av olika slag studerats, veten-skapliga avhandlin...

 16. Effekt av beröring på kundupplevelsen

  OpenAIRE

  Claréus, Olivia; Zaring, Mikaela

  2015-01-01

  De stora förändringarna inom det sociokulturella och teknologiska området har bidragit till utvecklingen av en ny dimension av marknadsföring, vilken har inriktat sig på att se och behandla kunderna som levande individer. Kundernas sinne, känslor och humör ställs i centrum. Att involvera människas sinne i tjänsteprocessen kan vara avgörande för kundens direkta upplevelse av olika köp- och konsumtionsprocesser. Denna studie syftar till att undersöka hur humör och känslotillstånd, servicekvalit...

 17. Anorexi och bulimi i skolan : att förebygga, upptäcka och bemöta

  OpenAIRE

  Grenehag, Pernilla

  2001-01-01

  Syftet med detta arbetet är att göra en handledning till lärare hur de kan arbeta med anorexi och bulimi i skolan, dvs förebyggande, upptäckande och bemötande. Jag har gjort en litteraturstudie där jag inriktar mig på litteratur som behandlar anorexi och bulimi ur många olika perspektiv. Litteraturen jag har valt är i första hand av den informerande karaktären och i de flesta fallen skrivna av läkare eller psykologer som har lång erfarenhet av att jobba med patienter som har anorexi eller bu...

 18. Blond och bystig, eller brunett och busy? : En innehållsanalytisk studie kring genus, makt och media

  OpenAIRE

  Levén, Sandra; Lundström, Linda

  2011-01-01

  Medierna är en oerhört viktig del i den rådande sociala och kulturella miljön. De framhäver att det är verkligheten de avspeglar, vilket gör att hur kvinnor framställs i medierna bidrar till föreställningar om hur man bör vara och se ut för att bli en del av den verklighet som värderas som så viktig att den får utrymme i medierna. De kan därmed verka som ett ideologiskt verktyg, då dessa föreställningar bidrar till bibehållandet av sådana könsroller, stereotyper och idea...

 19. Reducering av släpförluster

  OpenAIRE

  Långfors, Stefan

  2014-01-01

  För att öka köreffektivitet och säkerhet samt minska bromsarnas slitage är de flesta av Scanias lastbilar och bussar utrustade med en hjälpbroms, så kallad retarder. En retarder arbetar generellt sett enligt någon av följande två principer. Dels en elektromagnetisk variant av retarder som bromsar bilens kardanaxel, drivaxlar eller växellåda genom att utnyttja elektromagnetisk induktion, eller som i Scanias fall där man använder sig av en hydrodynamisk tillsatsbroms som bromsar bilens kardanax...

 20. Vad och hur gör de? − att synliggöra lärande i grundskolans slöjdpraktik via videoetnografi och mikroanalys

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marléne Johansson

  2011-11-01

  Full Text Available Artikeln bygger på resultat och erfarenheter av etnografiskt insamlade videoinspelningar från grundskolans slöjdundervisning utgående från tre studier; dels vid ett projekt med förstudier under slutet av 1990-talet (Johansson, 1996, dels vid avhandlingsprojektet Slöjdpraktik i skolan (Johansson, 2002 och dels inom forskningsprojektet Kommunikation och lärande i slöjdpraktiker, (”Komolär-projektet”, under 2005−2010 (Lindström, Borg, Johansson & Lindberg, 2003.Att insamla empiri i autentiska slöjdmiljöer är av intresse då lärandesituationer kan synliggöras när elever med hjälp av material och redskap arbetar med att tillverka artefakter. Utifrån detaljerade analyser av slöjdaktiviteter går det att upptäcka det som utspelar sig och möjligheter ges att uppfatta något annat jämfört med vad man kan tro känna väl eller ha förenklade och till och med felaktiga uppfattningar om. Videoobservationer möjliggör att antaganden istället görs på empiriskt grundat datamaterial. Med risk att videofilma och analysera det man tror sig veta och söka har forskningsprojektens insamlingar mer förutsättningslöst arbetat efter vad och hur elever och lärare gör i slöjdpraktik och vad man får veta när slöjdaktiviteter analyseras mer ingående. Videomaterialen har analyserats både på en mer övergripande nivå och detaljerat med hjälp av mikroanalyser. Därefter har lärandet synliggjorts och beskrivits bland annat i teman för att visa hur personerna är resurser för varandra och hur lärandet utvecklas genom olika språkanvändning och med slöjdpraktikens fysiska redskap och material.Sökord: metod, slöjd, klassrumsforskning, videoetnografi, mikroanalysURN:NBN:no-29955

 1. Kritik av riskbegreppet - berättigad eller ej?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nexøe, Jørgen; Halvorsen, Peder; Kristiansen, Ivar Sønbø

  2009-01-01

  skull". Trots stora framsteg inom medicinen finns det skäl att stanna upp och fråga: Vad håller vi på med egentligen? Redaktörerna och författarna till denna bok lyfter fram behovet av att reflektera över medicinsk praktik och att kritiskt granska de teorier som ligger till grund för vad vi gör. I boken...

 2. Hjälper det alltid att vända andra kinden till? : Hur gestaltas mobbning i Jonas Gardells roman Ett ufo gör entré och Gilla ”hata horan!” av Johanna Nilsson? Hur kan innehållet användas meningsfullt i undervisning på högstadiet?

  OpenAIRE

  Serrander, Anna

  2014-01-01

  Den här uppsatsen handlar om företeelsen mobbning sedd ur olika perspektiv. Mobbning är dock ett stort område, och en problematisk term att förklara. En anledning till det är det kan ta sig uttryck på så många olika sätt. Därför kan man säga att uppsatsen består av två delar. I den första delen skriver jag om vad några olika forskare definierar som mobbning, samt vilka förklaringsmodeller man kan ta till hjälp för att förstå varför mobbning kan uppstå. Resultatet av detta arbete visar att det...

 3. Diabetes typ 3? : Molekylärfysiologiska länkar och samband från den samlade litteraturen

  OpenAIRE

  Nicklagård, Erik

  2011-01-01

  Alzheimers sjukdom (AD) är den vanligaste formen av demens och kännetecknas av intracellulärt neurofibrillärt trassel (NFT) bestående av proteinet tau och extracellulära plack, uppbyggda av peptiden amyloid beta (Aβ). En växande skara studier har börjat peka mot att AD är en hjärnspecifik typ av diabetes. Insulinresistens följt av hyperinsulinemi och hyperglykemi är kännetecken för diabetes mellitus typ 2 (DMT2) och har visat sig vara en riskfaktor för AD. Insulin, ett hormon som kontrollerar...

 4. En kartläggning av videobloggar med fokus på turism

  OpenAIRE

  Vuori, Jannika

  2016-01-01

  Syftet med detta arbete var att undersöka rese-videobloggars struktur, marknadsföring och personlighet. Jag använde mig av kvalitativ undersökning med en observation och en e-postintervju. Mitt resultat bevisar att det finns mycket gemensamma drag i struk-turen och marknadsföringen i vloggarna. Videorna är strukturerade så att det finns en intro och/eller en outro, specialeffekter och en viss längd. Handlingen är reserelaterad. Google AdSense marknadsför olika företag i deras vloggar och ger ...

 5. Säkerhetsanalys av Bluetooth-kommunikation

  OpenAIRE

  Heimer, Anders; Seffel, Jonas

  2006-01-01

  Detta examensarbete beskriver resultatet av en undersökning av säkerheten hos Bluetooth samt hur användning av Bluetooth-utrustade produkter kan påverka användarnas integritet. Undersökningen har genomförts dels genom litteraturstudier och dels genom implementation av en forskningsprototyp. Forskningsprototypen har använts vid ett experiment där vi utrönt vilken information en Bluetooth-utrustad produkt avslöjar till en tredje part. Vid experimentet har vi även försökt koppla ihop Bluetooth-u...

 6. En studie av Fish-Bird’s navigeringssystem

  OpenAIRE

  Edvinsson, Lisa

  2009-01-01

  Fish-Bird är ett pågående vetenskapligt/konstnärligt projekt som genomförs i samarbete mellan konstnären Mari Veloni och Australien Center for Field Robotics. I korthet består projekt av två robotar i form av rullstolar som interagerar med varandra och sin omgivning. Robotarna heter Fish respektive Bird och därav projektnamnet Fish-Bird. Detta examensarbete utvärderar Fish-Birds navigeringssystem. Bakgrunden till utvärderingen är en oklarhet i huruvida navigeringssystem är ofullständigt eller...

 7. Dans som arkivmaterial : En semiotisk studie av danshandlingar

  OpenAIRE

  Daniel, Onna

  2015-01-01

  Ämnet för denna uppsats är dans som arkivmaterial. Teckningar, dansnotation, recensioner, fotografier, rörlig bild och motion capture studeras som handlingstyper som dans bevaras genom. Syftet är att ta reda på vad som har hänt mellan dans och danshandling. Vilken slags representanter av dansen är handlingarna? Vidare knyter studien an till ett användarperspektiv och en annan frågeställning lyder: vad får forskare som studerar rörelse som har skett ut av handlingarna? Hur kan handlingstyperna...

 8. Marx och Mead : Relationen mellan samhälle och individ

  OpenAIRE

  Blomberg, Kalle

  2013-01-01

  Relationen mellan samhälle och individ har länge varit ett omtvistat ämne i samhällsvetenskapen. Diskussionen har ofta kommit att föras mellan de två motsatta ståndpunkterna holism och individualism. Enligt den förstnämnda måste samhället förstås som en helhet vilken inte låter sig reduceras till summan av individerna betraktade separat. Enligt den andra måste sociala fenomen förklaras som resultat av individers handlingar. Medan både Durkheim och Weber enkelt låter sig placeras i varsin ände...

 9. Systemtyper utanför ramen för både traditionell systemutveckling och e-infrastrukturutveckling : Finns de och hur bör de i så fall utvecklas?

  OpenAIRE

  Kindesjö, Christoffer; Keijser, Tobias

  2014-01-01

  Denna studie har som syfte att undersöka om det finns en typ av system vars egenskaper liknar både traditionella system och e-infrastrukturer utan att tillhöra någon av dessa typer samt hur en designmodell skulle se ut för denna typ av system. Detta system kallar vi gränsfallssystem. För att undersöka om denna finns har traditionella system och e-infrastrukturer samt hur man utvecklar dessa typer av system analyserats. Detta för att se ifall det existerar någon form av system som ha...

 10. Fördröjning av dagvatten

  OpenAIRE

  Hagelin, Robert; Mbanzabugabo, Steve

  2015-01-01

  Den ökade mängden hårdgjorda ytor i städerna skapar en större och snabbare avrinning av dagvatten till ledningsnäten. En del av dagens befintliga ledningar klarar inte av att hantera denna ökade mängd dagvatten. En snabb och kortsiktig lösning på lösa detta problem är att anlägga fördröjningsmagasin som avlastar ledningsnäten. Fram till denna tidpunkt har det inte utförs tillräckligt med undersökningar kring de olika effekter som placeringen av ett fördröjningsmagasin medför. Ett fördröjnings...

 11. Förälder till barn/ungdom med ätstörning – upplevelser och erfarenheter : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Kramer, Helena

  2015-01-01

  SAMMANFATTNING Bakgrund: Vid behandling av ätstörningar hos barn och ungdomar konstateras att föräldrars delaktighet har en betydande roll. Sjuksköterskan kan möta föräldrar till barn och ungdomar med ätstörning inom olika vårdinstanser och vårdformer och för att kunna ge stöd och god omvårdnad med familjen i fokus, är det av intresse att belysa upplevelser och erfarenheter hos föräldrar, av att leva med och/eller vårda barn/ungdom med ätstörning. Syfte: Att beskriva föräldrars upplevelser o...

 12. Sjuksköterskans preoperativa metoder för att minska barns oro och ångest inför anestesi och kirurgi : en litteraturstudie

  OpenAIRE

  Spets, Emma; Lönn, Kajsa

  2015-01-01

  Bakgrund: Barn i sjukvården som ska genomgå anestesi och kirurg känner betydande oro och ångest vilket medför ett lidande hos barnet. Detta kan resultera i postoperativa komplikationer och förlängda vårdtider. I sjuksköterskans ansvarsroll ingår det att hjälpa barnet lindra sin oro och ångest. Syfte: Att beskriva och utvärdera de preoperativa metoder sjuksköterskan kan använda sig av för att minska barns oro och ångest inför anestesi och kirurgi. Metod: Design: Litteraturstudie. Artikelsöknin...

 13. Dynamate Industrial Services – En framgångssaga : Examensprojektet beskriver industriorganisationen Dynamate Industrial Services (DIS) arbete som faller inom ramen för innovation. Utifrån innovationsteorier och empiriska studier av företaget, föreslås förbättringar för DIS fortsatta arbete och utveckling.

  OpenAIRE

  Bengtsson, Rebecca; Holmgren, Oscar

  2012-01-01

  Bakgrund Dynamate Industrial Services (DIS) är en organisation som levererar tjänster till produktions- och tillverkningsindustrin. De arbetar inte uttalat med innovation men intresset och vetskapen om dess relevans för organisationens överlevnad i dagens ekonomiska samhälle ligger till grund för det här examensprojektet. Problemformulering Utmaningen är att identifiera och visa kopplingar till teorier om innovation och vilka konkurrensfördelar de ger. På så vis kan DIS uttalat utveckla innov...

 14. Modellering av byggnaders skyddskoefficienter vid utsläpp av radioaktiva ämnen

  OpenAIRE

  Nordqvist, Malin

  2013-01-01

  I händelse av ett radioaktivt utsläpp är det viktigt att ha bra beredskap med skyddsåtgärder som bidrarmed det bästa skyddet för den utsatta delen av befolkningen. Direkt efter ett utsläpp utgör exponering viainandning det största problemet eftersom partiklar och gaser ännu inte hunnit deponerats på mark, imoln och så vidare. Byggnader bidrar med ett skydd mot inhalation eftersom luften utanför och inutibostaden byts ut relativt långsamt. Hur stor del av föroreningen som tar sig in till inomh...

 15. Goodwill : En studie av företags transparens i redovisningen av koncerngoodwill

  OpenAIRE

  Edlund, Martin; Lind, Erik

  2012-01-01

  Goodwill är en immateriell tillgång som funnits inom redovisningen de senaste hundra åren. Hur goodwill ska behandlas diskuteras flitigt av forskare och yrkesverksamma. Från och med 2005 beslutade EU att alla noterade företag i unionen skulle följa IASB:s standarder vid upprättandet av sin koncernredovisning. Med de nya reglerna följde att goodwill ska värderas till verkligt värde och årligen testas för nedskrivningsbehov. Denna värderingsmetod innehåller subjektiva bedömningar av företagsled...

 16. Optimization of lime addition in a dry air pollution control device; Optimerad rening av HCl och SO{sub 2} med minskade kalktillsatser vid torr roeasrening

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wikstroem-Blomqvist, Evalena; Samuelsson, Jessica; Ohlsson, Anna

  2006-12-15

  The focus of this project is to optimize the absorption of hydrochloric acid (HCl) and sulphuric acid (SO{sub 2}) in a dry air pollution control device system connected to a waste combustor. A significant amount of absorbent are generally added into the processes to achieve an efficient cleaning of the flue gas. Reduced absorbent consumption has double benefits on the operative expenses due to decreased purchase and landfilling costs. The objective was to study the affect of flue gas temperature and moisture, (relative humidity, RH), on the efficiency of HCl and SO{sub 2} absorption on hydrated lime. Additionally, the efficiency of a pre-treated hydrated lime with larger specific surface and pore volume was investigated. The measuring campaign was conducted on the 20 MW fluidized bed waste incinerator own by Boraas Energi och Miljoe AB in Sweden. Results from 26 experimental days with normal hydrated lime showed a positive correlation between the efficiency of the lime and RH in the flue gas. Four levels of RH between 3.28% to 4.84% were tested. The levels were adjusted by lowering the flue gas temperature and/or by adding water to the waste fuel. The smallest effect where achieved by solely adding water to the waste fuel. RH increased solely to 3.62% and the amount of lime consumption was reduced with only 5% compare to normal condition. By lowering the flue gas temperature 10 deg C to 143 deg C, RH increased to 4.06% and the amount of lime added was reduced with 13%. The largest impact was found when both the flue gas temperature and the moisture content were changed. At those process conditions RH reach 4.84 % and the usage of lime were reduced with 26%. Additional 12 experimental days were conducted to evaluate the efficiency of a pretreated hydrated lime with larger specific surface and pore volume. The results showed that the surface enlarged absorbent was almost twice as effective as the normal hydrated lime. Moreover, the results indicated an equal

 17. Cannabis och psykos : Finns det ett samband ?

  OpenAIRE

  Lindström, Ina

  2014-01-01

  Detta examensarbete är en kvalitativ litteraturstudie med en induktiv innehållsanalys av Graneheim & Lunmans modellen.Syfte med detta slutarbete är att sammanställa artiklarna inom området psykos och cannabis, så att personalen på 15-3B har uppdaterat material om ämnet till förfogandet på sin arbetsplats. Cullbergs teori om regression är den teoretiska referensramen. Urvalsmetoden var genomgående litteratursökning. Forskningsfrågan var finns det ett samband mellan cannabis användning och utlö...

 18. Diabetes och stress : en teoretisk studie om sambandet mellan diabetes och stress

  OpenAIRE

  Backlund, Gunilla

  2013-01-01

  Syftet med denna studie är att utgående från tidigare forskningar och undersökningar undersöka upplevd stress och dess påverkan på blodsocker balansen. Syftet är också att undersöka hur en person med diabetes kan förebygga stress och förhöjda blodsockervärden genom en god egenvård. Egenvården och patientens välmående i förhållande till blodsockernivån undersöks också. Problempreciseringen för studien var: Hur påverkas patientens blodsockerbalans av stress? Hur kan patienter med diabetes påver...

 19. Databasarkivering: En kontroll av metoder för långtidsarkivering av databaser

  OpenAIRE

  Häggblom, Lars Mathias

  2012-01-01

  Databaser är det vanligaste sättet att spara samt representera stora mängder data i dags-läget. Relationerna mellan de olika tabellerna och dataposterna samt mängden olika da-tabasformat försvårar arkiveringsprocessen. Detta examensarbete bakantar vi oss med tillgängliga tekniker för arkivering av databaser samt långtidsbevaring av dessa. Syftet med arbetet är att betrakta de olika existerande verktygen som lämpar sig för långtidsarkivering av databaser, medan den teoretiska delen av arbe...

 20. I Skuggan av Spotify : Har streaming av musik förändrat synen på artisten?

  OpenAIRE

  Hallmark, Beatrice; Nylander, David

  2015-01-01

  Streamingtjänster har förändrat hur människor lyssnar på musik och upptäcker ny musik. Det har också underlättat för mindre artister att nå lyssnare och potentiella fans utan ett skivbolag som distribuerar och marknadsför. Samtidigt har sociala medier förändrat hur artister når ut och upprätthåller relationen med sina fans. Försäljningen av fysiska album når rekordlåga nivåer och streaming av musik gör så att lyssnaren fokuserar på den enskilda låten snarare än artisten bakom den eller ett al...

 1. Välbefinnande på arbetsplatsen inom branscherna för informations– och kommunikationsteknik samt social– och hälsovård : En tvärsnittsstudie

  OpenAIRE

  Dahllund, Olivia; Lillqvist, Betina

  2013-01-01

  I detta examensarbete granskades välbefinnande i arbete inom informations– och kommunikationstekniska (IKT) branschen och social– och hälsovårdsbranschen med hjälp av enkätsvar. Syftet med arbetet var att jämföra arbetstagarnas välbefinnande i arbete i de båda branscherna. Som teoretisk referensram fungerade den så kallade arbetshälsotrappan (Otala & Ahonen) och känsla av sammanhang (Antonovsky). Arbetets frågeställning var följande: Hur ser välbefinnande på arbetsplatserna ut ...

 2. IC-påverkan av elektromagnetisk puls

  OpenAIRE

  Lindskog, Claes

  2008-01-01

  Detta examensarbete undersöker effekter av en elektromagnetisk puls på IC-kretsar. För att kunna utvärdera inverkan har ett testobjekt, innehållande komponenter som skall testas, konstruerats. Detta testobjekt består av batteri, en enkel komponent och last. Ett pulsaggregat och en antenn användes för att generera de elektromagnetiska pulser som testobjektet utsattes för. Resultaten visar att inverkan på de testade komponenterna är möjlig. Inverkan visade sig vara beroende av bl.a. avståndet t...

 3. Vad utgör en framgångsrik film? : En analys av Hollywoods filmindustri

  OpenAIRE

  Danielsson, Simon; Flygare, Jakob

  2016-01-01

  I detta arbete undersöktes vilka de främsta framgångsfaktorerna var med avseende på biointäkter för en amerikansk film i produktions- och distributionsfasen. Analysen av produktionsfasen baserades på filmer mellan åren 2010-2014 och bestod dels av en övergripande regressionsanalys över alla filmer och dels en genrespecifik regressionsanalys. Undersökningen av distributionsfasen grundade sig i 4p modellen för att visa på filmbolagens strategiska möjligheter. Resultaten visade att det fanns sig...

 4. Pelletsproduktion integrerat med ett värmekraftverk : Ekonomisk och teknisk utvärdering

  OpenAIRE

  Jensen, Tove

  2014-01-01

  Under de senaste årtiondena har efterfrågan av pellets ökat. Produktion av pellets är en energikrävande process där torkning av sågspån är den del som kräver mest energi. Därför behövs, av ekonomiska och miljömässiga skäl, att energieffektiva lösningar skapas. I denna rapport studeras en möjlig effektiviserad energianvändning genom att ett befintligt värmekraftverk integreras med en anläggning för produktion av pellets. Värme till torkningen av sågspån tas i form av ånga och rökgaser ifrån Åm...

 5. Utveckling av komponenter för att realisera reglering av ett elektrostatiskt ställdon

  OpenAIRE

  Tram, Tommy; Burlin, Fredrik

  2011-01-01

  SammanfattningI Higuchi och Yamamoto laboratoriet på Tokyo Universitetet har det utvecklats en elektrostatiskt ställdon som kan förflytta pappersliknande halvledande material med hjälp av elektrostatiska fält.I denna rapport presenteras utvecklingen av ett antal grundlägande komponenter för att realisera reglering av ett elektrostatiskt ställdon. Genom att använda bildbehandlig samt en kamera kan man fastställa positionen av objektet som styrs av det elektrostatiska ställdonet.Två alternativa...

 6. Addition of ash on drained forested peatlands in southern Sweden. Effects on forest production, fluxes of greenhouse gases and water chemistry; Tillfoersel av aska i tallskog paa dikad torvmark i soedra Sverige. Effekter paa skogsproduktion, avgaang av vaexthusgaser och vattenkemi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sikstroem, Ulf; Ernfors, Maria; Jacobson, Staffan; Klemedtsson, Leif; Nilsson, Mats; Ring, Eva

  2006-04-15

  , accumulation of tree biomass needs to increase by approximately 2%. In run off, sampled in the main ditches, the electric conductivity increased after addition of 3.1 tonnes of crushed ash, as well as the concentrations of B, Br, Ca, Cd, Co, K, Cl, Li, Mg, Mn, Na, P, PO{sub 4}-P, S, SO{sub 4}-S and Zn. For most elements, the increase appeared immediately after the ash application, and lasted from a few months to the whole observation period (c. one year). The concentrations of Pb and V was lower than expected during six and nine months, respectively. Thereafter, the Pb-concentration tended to be higher than the control. The concentration of TOC was reduced during eight months, and pH was reduced during three months after the ash addition. The effects on ground water chemistry corresponded to the effects on chemistry in run off. Two months after treatment, the concentrations of B, Ca, Cd, Co, K, Cl{sup -}, Li, Mn, Na, P, S och SO{sub 4}{sup 2-}S were elevated in the groundwater in the ash treated area. For some of the elements this was evident down to 90 - 100 cm depth. The concentrations of As and TOC at 30 - 40 cm tended to be lower in the area treated with ash. The results from this study demonstrate the initial effects (1 - 2.5 years) of wood ash addition in some drained, oligotrophic peatland forests in southern Sweden. Ash addition may affect the turn over of the peat, and potentially affect other ecosystem properties, for several decades. Hence, in order to confirm the duration of the shown short-term effects, to establish the duration of not yet ceased effects, and, establish effects that might show up in a long-term perspective, continuous follow up of the established experiments is important. This long-term monitoring is also a prerequisite of a more complete evaluation of the benefits and possible detrimental effects on the environment of wood ash addition.

 7. Skriv och berätta − lärarstuderandes minnesberättelser om slöjd

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mia Porko-Hudd

  2011-11-01

  Full Text Available När klasslärarstuderande inleder sina behörighetsgivande studier i slöjd under den första terminen i utbildningen, får lärarutbildaren ofta ta del av många olika slags episodiska minnen av slöjden i skolan. Med episodiska minnen avses minnen av händelser och episoder som är definierade i tid och rum och som är konkret relaterade till varje enskild persons egna upplevelser. Det episodiska minnet kräver en medveten erinring av något man själv varit med om och som man försöker komma ihåg (Nilsson, u.å. Lärarstuderades minnen av skolslöjden kan vara från episoder eller händelser flera årtionden tillbaka i tiden eller bara några få år. Det oaktat har de lagt en grund för den enskilda studerandes förförståelse om hurdant ämnet och undervisningen i det är eller borde vara (Nygren-Landgärds, 2003, s. 100. Händelserna och minnena av dem inverkar även på den studerandes inställning till studierna i slöjd i lärarutbildningen (Nygren-Landgärds & Porko, 1998; Nygren-Landgärds, 2000. Ett grundantagande i föreliggande studie är att lärarutbildarens kännedom om de studerandes erfarenheter och minnen av skolslöjden, eller exempel på hurdana minnen studerande kan ha, kan bidra till att lärarutbildaren mer effektivt kan anpassa och behandla kursinnehåll, och således bidra till att de studerande får ett aktuellt och moget lärarperspektiv på läroämnet (jfr Kokko, 2006, s. 37; Kokkonen, 1998, s. 62. Men hur ska man vetenskapligt komma åt erfarenheter och episodiska minnen av skolslöjden och hurdana minnen kan studerande ha? I denna artikel presenteras studiens perspektivgrund samt hur datainsamlingen och analysen har gjorts. På grund av studiens relativt stora omfattning, redovisas här endast för en del av studiens sammanlagda resultat.Sökord: metod, slöjd, NVivo, minnen, lärarstuderandeURN:NBN:no-29957

 8. Fastighetsbolag och deras kassaflöden

  OpenAIRE

  Smith, Alexander; Magnusson, Johan

  2015-01-01

  Nivå: C-uppsats inom företagsekonomi   Datum: Juni, 2015   Författare: Johan Magnusson och Alexander Smith   Handledare: Hans Lindkvist   Titel: Fastighetsbolag och deras kassaflöden.   Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om vi kan utläsa de fria kassaflödena hos fastighetsbolagen samt försöka skapa en bild över hur fastighetsbolagens årsredovisningar skiljer sig åt rörande benämningen och redovisningen av kostnader.   Metod: Som källor till vår empiriska undersökning använde vi ...

 9. Det som händer på hotellet, hamnar på TripAdvisor : En kvalitativ studie av hotell i Karlstad

  OpenAIRE

  Gabrielsson, Elin; Hedlund, Lisa

  2015-01-01

  Den utveckling som internet har genomgått har bidragit till att en rad förändringar har skett. Det innehåll som finns på internet har ändrats och skapas numer av dess användare lika mycket som av företag och organisationer. Det har skett en utökning av plattformar där användarna kan kommunicera och interagera med varandra och dela med sig av personliga åsikter och erfarenheter på ett enkelt sätt. Vi är dessutom mer kritiska till vad som skrivs på internet och reflekterar över vad som är pålit...

 10. Att påverka eller att inte påverka – det är frågan : En studie av gymnasieelevers möjlighet och vilja att påverka områdena skolmat och undervisning

  OpenAIRE

  Andersson, Markus

  2010-01-01

  Syftet med denna studie är att undersöka gymnasieungdomars vilja och syn på sin egenmöjlighet att påverka undervisning i samhällskunskap samt området skolmat, och attundersöka eventuella skillnader mellan olika elevgrupper. Som metod för datainsamling harjag valt att utforma en enkät som sammanlagt 123 elever i 7 olika klasser har besvarat.Resultatet i enkätundersökningen diskuteras sedan emot viss tidigare forskning och vadgymnasieskolans styrdokument säger i ämnet elevinflytande.Resultatet ...

 11. Lokal radio och TV : en analys av publikstruktur och deltagande

  OpenAIRE

  Lindblad, Anders

  1983-01-01

  The background to the thesis is the decentralization trend which has led to the development of various forms of local radio and television in a number of countries, including Sweden. Common to all official statements regarding the emergence of local media is the theme that local media has a potential for strengthening democracy. The aim is formulated as: to what extent can investigations into audience and participation in Swedish local media be considered indicators of whether these media con...

 12. Prestanda av användargränssnitt i cross-platform-appar

  OpenAIRE

  Lygnebrandt, Emil; Holm, Jonathan

  2016-01-01

  Syftet med denna studie är att undersöka fördröjningsskillnader inom användargränssnitt mellan native­utvecklade appar (utveckling till varje plattform) och appar av typen generated apps. Eftersom arbetet syftar till att bidra med information om prestanda ansågs en experimentell metod vara det bästa valet. Mätning av laddningstider gjordes med hjälp av en videokamera som filmade utförandet av experimenten vilket gjorde metoden simpel och liknar det som en användare kommer att uppleva. Avgräns...

 13. Grannskapets potentiella roll för integration : En studie om ensamkommande barn och deras grannskapsrelationer

  OpenAIRE

  Lindholm, Jennifer; Seemann, Sarah

  2013-01-01

  Denna studie är en del av en flerfallstudie i Jönköpings län och undersöker ett HVB-hem för ensamkommande barn och ungdomar i Jönköpings kommun. Syftet är att med hjälp av en kvalitativ fallstudie undersöka grannskapets potentiella roll för de ensamkommande barnen och ungdomarnas integration. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med grannar (n=11) och med representanter för HVB-hemmet (n=3). Studien undersöker även vilka kontakter som finns mellan HVB-hemmet och grannskapet, samt vilka in...

 14. Näthandel - Handelsvanor och säkerhetsförtroende

  OpenAIRE

  Estlander, Johan

  2014-01-01

  Syftet med mitt examensarbete är att analysera konsumentens handelsvanor på nätet och deras syn på säkerheten vid näthandel. Arbetet behandlar hur ofta inköp görs via nätet, varför inköpen görs via nätet och vilken typ av köp som görs via nätet. Arbetet tar även upp de olika betalningsmetoderna och säkerhetsaspekterna. Teoridelen av arbetet behandlar e-handelns historia och nutid, betalningslösningar, regler och lagar vid distanshandel samt köpprocessen. Arbetet innehåller den teori som ...

 15. Sambandet mellan utsatthet och psykosomatiska symtom hos elever i årskurs nio.

  OpenAIRE

  Andersson, Marika

  2013-01-01

  Barnmisshandel är ett globalt folkhälsoproblem som resulterar i stora hälsokonsekvenser.Flera studier har visat att barnmisshandel kan leda till psykisk ohälsa hos de som utsatts,såsom depression och ångest. Det är dock få studier som har undersökt sambandet mellanbarnmisshandel och psykosomatiska symtom hos skolelever. Syftet med studien var attundersöka förekomsten av utsatthet (fysisk barnmisshandel och/eller barn som bevittnat våld)och psykosomatiska symtom bland elever i årskurs nio. Syf...

 16. Redovisningsstrategier : Vilka aktörer och faktorer påverkar?

  OpenAIRE

  Fredriksson, Sara; Hallberg, Sofia

  2005-01-01

  Lagstiftning och normgivning kring årsredovisningen, vill skydda intressenter mot felaktig och bristfällig information. Det finns en del i årsredovisningen som inte är lagstadgad, den benämns frivillig information. Omfattning och val av vilken frivillig information som företag väljer att redovisa beror till stor del på vilken redovisningsstrategi som företaget tillämpar. Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera vilken redovisningsstrategi som svenska aktiebolag noterade på Stockholm...

 17. Möjligheter och hinder för det förebyggande arbetsmiljöarbetet : En intervjustudie med en enhet på Feelgood Företagshälsa och två av deras kundföretag inom byggbranschen.

  OpenAIRE

  Åberg, Jenny

  2015-01-01

  Bakgrund: Företagshälsovården i Sverige avses som en oberoende expertresurs till företag och ska identifiera samt förklara sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Generellt sett anlitar kundföretag FHV framförallt för reaktiva, efterhjälpande insatser då ohälsa redan har uppstått i företaget. Byggnadsarbetare vistas ständigt i en riskfylld miljö och utsätts för tunga lyft, ensidiga arbetsrörelser och ogynnsamma arbetsställningar. Det är därför viktigt att undersök...

 18. Helhetsorienterad utvärdering av kollektivtrafikåtgärder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hiselius, Lena Winslott; Barfod, Michael Bruhn; Leleur, Steen;

  Under hösten 2008 och våren 2009 har forskare vid Avd. Trafik och väg vid Lunds Tekniska Högskola, DTU Transport vid Danmarks Tekniska Universitet samt National-ekonomiska institutionen vid Lunds Universitet genomfört ett forskningsprojekt med syfte att studera tillämpningen av en sammansatt...... (helhetsorienterad) analys av kollektiv-trafikåtgärder....

 19. Prokrastinering hos högskolestudenter i relation till self-efficacy och studieresultat

  OpenAIRE

  Andersson, Malin

  2014-01-01

  Prokrastinering innebär att frivilligt skjuta upp en viktig aktivitet, trots vetskapen om att det leder till stress, ångest och ytterligare negativa konsekvenser. Enligt forskning anses 80-95 % av alla högskolestudenter prokrastinera,  50 % av studenterna uppger att detta leder till problem. Self-efficacy är individens tilltro till den egna förmågan att klara av saker. Syftet med studien var att undersöka prokrastinering i relation till self-efficacy och studieresultat. Metoden som användes v...

 20. Marknadsföring av Corporate Social Responsibility : En studie i Generation Y:s attityder till CSR samt attityder till marknadsföring av CSR inomsnabbmatsbranschen i Sverige

  OpenAIRE

  Pahkamaa, Tobias; Hamrin, Emil

  2012-01-01

  Denna uppsats undersöker konsumentgrupp Generation Y:s attityd till Corporate SocialResponsibility (CSR) samt marknadsföring av CSR. Vidare undersöks i uppsatsen Generation Y:sattityder till CSR samt marknadsföring av CSR gällande detaljister inom snabbmatsbranschen iSverige. Uppsatsens teoribildning baseras på teorier om attityder från framförallt Fishbein ochAjzen (1975), samt teorier om CSR och marknadsföring av CSR. Teorin knyts samman i enanalysmodell baserad på Wang och Andersons (2011)...

 1. Genotypning av laktostolerans (LCT-13910C>T) direkt på blod med realtids-PCR : Utvärdering av Kapa Probe Force

  OpenAIRE

  Folkesson, Carl; Christensson, Ola

  2016-01-01

  Hos vuxna individer förekommer två fenotyper gällande produktionen av laktas, vilka kallas laktostolerans och laktosintolerans. Vid laktosintolerans produceras otillräckliga mängder laktas vilket framkallar symptom som magsmärtor och flatulens vid intagandet av mjölkprodukter. En enbaspolymorfism (LCT-13910C>T) har kopplats till laktostolerans hos nordvästeuropéer och kan genotypas med smältkurveanalys i realtids-PCR. På Laboratoriemedicin vid Länssjukhuset Ryhov används idag en metod vid ...

 2. Tandhygienisters användning av bildstöd vid möte med barnpatienter

  OpenAIRE

  Berbic, Jasmina; Omeirat, Sara

  2016-01-01

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka tandhygienisters användning av alternativ kompletterande kommunikation i form av bildstöd i möte med barnpatienter. Metod och material: En digital enkät bestående av 15 frågor skickades ut till samtliga (102 stycken) verksamma tandhygienister i Region Jönköpings län. Antal deltagare var totalt 57 stycken, 54 kvinnor och 3 män. Resultatet redovisades i absoluta – och relativa frekvenser, samt medelvärde. p-värde ≤ 0,05 ansågs statistiskt signifikant....

 3. Vindkraft i Sverige : Nuläge och framtidsutsikter med fokus på energilagring

  OpenAIRE

  Berlin, Daniel; Dingle, Marcus

  2015-01-01

  Den här rapporten är gjord för ett kandidatexamensarbete på KTH inom programmet industriell ekonomi med inriktning mot energisystem och hållbar utveckling. Bakgrunden till studien är den ökning av andelen elektricitet i Sverige som genereras från förnybara energikällor, där lagstiftning och politiska mål kring utsläpp av växthusgaser har varit drivande faktorer. Vindkraft är en av dessa förnybara energikällor och produktionen av elektricitet från vindkraft har på senare tid ökat kraftigt i Sv...

 4. Regeringsformen och den samtidiga reformen av Riksrevisionen

  OpenAIRE

  Ahlbäck Öberg, Shirin

  2011-01-01

  Constitutional Reform and the Reorganization of the National Audit Office The Committee on Constitutional Reform was appointed by the government to conduct a review of the Swedish Constitution. This article focuses on the Constitution’s chapter on Parliamentary Control, i.e. instruments for monitoring government activities. The Committee’s discussion of this topic was limited and produced no real suggestions for reform. However, the parliament initiated a parallel reform aimed at the reorgani...

 5. Reglering av energikostnader med hjälp av energilagring i Danmark

  OpenAIRE

  Ahlström, Johan; Björklund, Jacob

  2014-01-01

  Energilagring med hjälp av tryckluft (CAES) innebär att luft komprimeras och lagras för att expanderas vid ett senare tillfälle. Tillsammans med pumpkraftverk (pumpning av vatten till en högre liggande vattenreservoar) är komprimerad luft (CAES) de enda kommersiellt gångbara storskaliga energilagringsteknologierna i dagsläget. Utifrån de geologiska förutsättningarna i Danmark utvärderades lönsamheten för två olika typer av CAES-teknologier mer specifikt som teknologi för energihandel. Danmark...

 6. Hur effektiva projektgrupper kanskapas och bibehållas : En studie i gruppdynamik,projektprocesser och rekrytering

  OpenAIRE

  Bartha, Thomas; Skeppar, Magnus

  2010-01-01

  I dagens samhälle är det vanligt förekommande att företag är projektbaserade. Sådana organisationer är till stor del beroende av att deras projektgrupper är välfungerande och effektiva. Därför borde allt som kan förbättra projektgruppers arbetsgång vara av stort intresse.Studien fördjupar sig i områdena gruppdynamik, projektprocesser och rekrytering. Syftet var att undersöka hur effektiva projektgrupper kunde skapas och bibehållas. För att kunna genomföra en övergripande analys inom de valda ...

 7. Fildelning och upphovsrätten i Finland

  OpenAIRE

  Pesola, Joakim

  2015-01-01

  Detta lärdomsprov är gjort för att ge en bild av hur fildelningen och upphovsrätten ser ut i Finland idag. I teoridelen går jag in på hur EU påverkar Finland med nya direktiv och metoder för att kämpa mot piratism. Jag beskriver även upphovsrättens historia och utveckling samt tar upp olika tekniker och programvaror som används inom fildelning. Orsaken till att jag valde detta ämne som lärdomsprov är för att ämnet fått så stor uppmärksamhet i medier under de senaste tio åren. Nuförtiden ha...

 8. Utveckling av webbsida med användargränssnittmetoder

  OpenAIRE

  Fried, Ulrika; Hallgren, Kristina

  2005-01-01

  Restaurangen Knäppingen – Stadsmuseets Café & Kök i Norrköping var i stort behov av en marknadsförande och informativ webbsida med en administrativ del. Syftet med detta arbete var skapa en webbsida med användbarhet enligt Usability Engineerings arbetspunkter. Användbarhet innebär att ett system är ändamålsenligt, effektivt och tillfredsställande. Förutom beställarnas krav hade vi ganska stor frihet att utforma det första designförslaget. Därefter fortsatte utvecklingen av webbsidan utifr...

 9. Utveckling av simuleringsspel för internutbildning inom callcenters

  OpenAIRE

  Johdet, Per; Nygård, Marcus

  2005-01-01

  Examensarbetet utfördes på uppdrag av Qsurvey och syftar till att utveckla ett simuleringsspel som kan användas vid internutbildning inom callcenterbranschen. I arbetet har specifika problem och frågeställningar för callcenterindustri studerats. I utvecklingsarbetet med simuleringsspelet har hänsyn tagits till callcenterbranschens karaktär, både vad gäller resurser och statistik har inspiration hämtats från verkliga callcenters. Huvudsyftet med programmet är att belysa callcenterbranschens ka...

 10. Olika synsätt på arbetsplatsförlagd utbildning (APU). : En studie av lokalt samarbete mellan Parkskolan - Näringslivet i Örnsköldsvik.

  OpenAIRE

  Hörnfeldt, Mats

  2011-01-01

  Syftet med studien var att undersöka och analysera vilka förväntningar skolans företrädare har på APU och vad närlingslivets företrädare erbjuder eleverna under APU-perioden. Studien belyste bl a samarbetet mellan skola och näringslivet, närlingslivets organisering och dess synsätt av APU. Studien har genomförts enligt en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod via enkäter och intervjuer av skolpersonal och personal vid de företag där elever ur Parkskolans Industriprogram utfört sin a...

 11. Mediepresentationer av våld : En studie om faser, utifrån fallet Breivik

  OpenAIRE

  Kuhlin, Nancy; Drigoris, Sanna

  2015-01-01

  Idenna studie har vi undersökt hur massmedier presenterat våldshandlingar övertid. Det som vi undersökt är om det finns urskiljbara faser i massmedialapresentationer av våldshandlingar. Vi har utgått från fallet Breivik och Norgeattentatet2011, som vi menar är ett mediebelyst fall som kan kasta ljus över andravåldshandlingar. Vi har använt oss av Grundad Teori som kvalitativ metod och analyseratsammanlagt 80 stycken tidningsartiklar hämtade från Aftonbladet, Expressen,Dagens Nyheter och Svens...

 12. Starbucksfenomenet i Finland : Hur uppfattar och upplever finska konsumenter tillhörande generation Y och Z varumärket Starbucks?

  OpenAIRE

  Emtö, Anna

  2014-01-01

  I den här undersökningen har jag undersökt hur finska konsumenter uppfattar och upplever varumärket Starbucks. Jag har utfört undersökningen genom att använda mig av fokusgruppintervjuer. Intervjuerna utfördes på basen av min frågeguide som utvecklats kring de relevanta teoriområden som är presenterade i arbetet. Mitt urval för intervjuerna var finska konsumenter tillhörande generationerna Y och Z i och med att dessa vuxit upp med varumärket samt upplevt inflytandet av sociala medier i vardag...

 13. Musik i samband med venprovtagning för att lindra stress och smärta hos patienten : En interventionsstudie

  OpenAIRE

  Vasberg, Anna; Holm, Lina

  2014-01-01

  Bakgrund: En av sjuksköterskans grundläggande uppgifter är att lindra patientens lidande i samband med vård. Lugn musik har visat sig vara ett effektivt verktyg för att minska patienters upplevelser av stress och smärta vid flera procedurer inom sjukvården. Parametrar som hjärtfrekvens och blodtryck kan påverkas av musiken. Frisättning av hormoner och signalsubstanser kan minska patientens känslor av obehag av olika slag. Venös blodprovtagning utförs rutinmässigt på vårdcentra...

 14. Patienters uppfattning av delaktighet i beslutet att lämnas kvar hemma av ambulansen i Uppsala län

  OpenAIRE

  Dahlström, Elin; Sundman, Janina

  2016-01-01

  Introduktion: Vid ca 10 % av alla ambulansuppdrag i Uppsala län åker patienten inte med till sjukhus. Trots att det är viktigt att patienten känner sig delaktig i beslut som tas inom vården finns få studier som undersöker patienters uppfattning av delaktighet i beslutet att lämnas hemma av ambulanspersonalen. Syfte: Att undersöka patienters uppfattningar av delaktighet i mötet med ambulanspersonalen och i beslutet att lämnas kvar hemma av ambulansen i Uppsala län. Metod: En retrospektiv enkät...

 15. Rekommendation av miljömärke : Case: Best Western Premier Hotel Katajanokka

  OpenAIRE

  Isaksson, Daniela

  2015-01-01

  Hållbar utveckling är ett aktuellt ämne inom turismen och hotellsektorn. Det finns många sätt att uttrycka sin miljöpolitik bland hotellverksamheter och miljömärkning är en av dem. Syftet med detta arbere är att tillsammans med Best Western Premier Hotel Katajanokka reda ut vilka miljömärken det finns tillhanda i Finland och vilket av dessa skulle passa bäst till hotellverksamheten. Som metod använde jag mig av skrivbordsundersökning och främst internet som materialsamlingskanal, men också in...

 16. Reningsmetoder för reducering av hårfärgningsämnen i avlopp från frisörsalonger. En teknisk, ekonomisk och miljömässig utvärdering

  OpenAIRE

  Nämgren, Emil

  2012-01-01

  Kommunala avloppsreningsverk har många industrier och andra verksamheter påkopplade till anläggningarna, där utsläppen till en del skiljer sig från det typiska avloppsvattnet från hushållen. Därmed lägger Stockholm Vatten AB mycket tid på att spåra farliga kemikalieutsläpp på det kommunala avloppsnätet, vilka kan slå ut reningsverkets biologiska processer eller att vattenlevande organismer i sjöar och vattendrag påverkas negativt. Stockholm Vatten har nu ökat sitt intresse för utsläpp i samba...

 17. De faktorer som anses vara viktiga för god fysioterapi – klienternas syn på kvaliteten av hemma given fysioterapi : En kvalitativ studie om kvalitet och kundnöjdhet

  OpenAIRE

  Gruner, Oskar

  2014-01-01

  Detta är ett kvalitativt utformat examensarbete om de äldres uppfattning om kvaliteten och kundnöjdheten gällande fysioterapi de fått hemma. Syftet med arbetet är att kartlägga vad de äldre anser att kvalitet betyder för dem, samt vilka faktorer som påverkar den. Lika viktigt är också att få veta vilka faktorer som påverkar kundnöjdheten för dessa klienter. Frågeställningarna är följande: Vad betyder kvalitativ fysioterapi för de äldre, och hurudan förväntas fysioterapin vara för att göra de ...

 18. Hållbar utveckling och översvämningsrisker : En analys av kommunala bedömningsgrunder vid stadsutveckling i vattennära områden

  OpenAIRE

  Hakkarainen, Helena

  2013-01-01

  Klimatförändringar med en framtida temperaturökning som följd kommer sannolikt leda till kraftigare nederbörd för Sveriges del, vilket i sin tur ökar riskerna för översvämningar. En sådan utveckling skulle bli särskilt problematisk för infrastruktur och bebyggelse i anslutning till vatten. Samtidigt som översvämningsriskerna förväntas öka i Sveriges uppfattas ändå boende med närhet till vatten som attraktivt och eftersträvansvärt vilket leder många kommuner till att vilja göra satsningar på n...

 19. Outsourcing – på vilka grunder? En fallstudie av underlagen vid outsourcingbeslut

  OpenAIRE

  Asplund, Carina

  2009-01-01

  Titel: Outsourcing – på vilka grunder, en fallstudie av underlagen vid outsourcingbeslut Författare: Carina Asplund Handledare: Eva Wittbom Sektion: Ekonomi, Management och Samhällsvetenskap, Blekinge Tekniska högskola Course: Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 högskolepoäng Bakgrund och problemdiskussion: Ett outsourcingbeslut kan fattas på många olika grunder och de vanligast förekommande motivatorerna i privat näringsliv är strategiska motivatorer som att renodla verksamheten och fokuse...

 20. Hantering av fysiska säkerhetsrisker – en kunskapsöversikt

  OpenAIRE

  Bron, Mikael

  2013-01-01

  Att kunna arbeta med systematisk hantering av brotts-, brands- och arbetsmiljörisker är en eftertraktadkompetens. Det syns inte minst i både näringslivets och den offentliga förvaltningensarbetsannonser när man söker chefer, handläggare eller samordnare till säkerhetsavdelningar.Trots det finns mycket lite skrivet på svenska om riskhantering och riskanalys i kontexten skyddmot brott. Ännu ovanligare är litteratur som jämför riskhantering mellan brandskydd, arbetsmiljöoch brottsskydd.Bristen p...

 1. Somatisk tinnitus : Hör vi ljudet av muskelspänningar?

  OpenAIRE

  Hedbrant, Johan

  2005-01-01

  Ungefär var tionde person rapporterar tinnitus, några få procent har besvärande problem. I denna översiktsartikel går Johan Hedbrant igenom forskningshistorien och diskuterar några moderna förklaringsmodeller för tinnitus och Ménières sjukdom. Tinnitus definieras som »en ljudupplevelse som inte förorsakats aven inre eller yttre akustisk källa och som inte är orsakat av en experimentell elektrisk stimulering. Tinnitus indelas i subjektiv och objektiv tinnitus, eller beskrivs utifrån det tillst...

 2. Benämningsförmåga och språkförståelse hos äldre individer : Boston Naming test och Token test i en population 85-åringar

  OpenAIRE

  Suljanovic, Sabina; Rydin, Maria

  2012-01-01

  Väl etablerade normativa data för äldre individer är av stor betydelse för att särskilja mellan normalt åldrande och tecken på demenssjukdom. Kortversioner av Boston Naming test och Token test ingår i screeningbatterier och används ofta vid neuropsykologiska undersökningar. Dock är befintliga normativa data för BNT30 och Token test begränsade vad gäller antalet individer över 80 år och inbegriper endast optimalt friska deltagare med hög utbildningsgrad. Denna tvärsnittsstudie inkluderar 213 k...

 3. "Jag hade velat bli som Bill Gates" : En kvalitativ studie om ungdomars tankar och handlingar inför deras framtida utbildnings- och yrkesval

  OpenAIRE

  Egeskog, Johanna; Larsson, Emelie

  2015-01-01

  Den obeslutsamhet som finns kring val av framtida yrke och utbildning är ett väldigt intressant område, då alla människor står inför de valen någon gång i livet. Det kan finnas en rad olika faktorer som påverkar utbildnings- och yrkesval. Syftet med denna undersökning är att öka förståelsen kring ungdomars tankar angående framtida utbildnings- och yrkesval. Vi avser att undersöka de faktorer som främst påverkar ungdomar inför deras utbildnings- och yrkesval och hur de planerar att ta sig dit....

 4. Minimering av risker vid kreditgivning

  OpenAIRE

  Aguilar, Diana; Semenyuk, Tetyana; Turesson, Alina

  2010-01-01

  Nedgångar i världsekonomin med påföljande likviditetsproblem hos företag har medfört negativa konsekvenser för banker, vilket skapade behov av effektiv kreditriskhantering. För att förhindra stora kreditförluster försöker banker ständigt minimera sina risker vid kreditgivning genom att identifiera fallgropar. Syftet är att undersöka vilka faktorer som bidrar till kreditförluster och belysa hur Nordea kan minimera risker vid kreditgivning utifrån dessa faktorer. Datainsamling skedde via gransk...

 5. Behandling mot alla odds : En kvalitativ studie om den offentliga sektorns förutsättningar för arbete med behandling av spelberoende

  OpenAIRE

  Ekeroth, Helena; Yngström, Henrik

  2015-01-01

  Denna studies syfte är att belysa hur professionella som i sitt yrke möter hjälpsökande spelberoende individer uppfattar och reflekterar kring möjligheten att arbeta med hjälp och behandling av spelberoende utifrån sin organisations förutsättningar och ansvar. Studien har genomförts genom djupintervjuer med professionella inom kommun, landsting, en privat ägd behandlingsorganisation och en nationell organisation inriktade mot spelberoende i syfte att erhålla en så bred bild av spektrumet som ...

 6. Konsumentbeteende inom turism - En jämförelsestudie mellan internet- och resebyråkonsumenter

  OpenAIRE

  Wolff, Jenna

  2010-01-01

  Syftet med detta lärdomsprov var att undersöka om det fanns skillnader i konsumentbeteendet bland de som köpte turismbaserade tjänster på Internet och de som köpte dem via en resebyrå. I teoridelen tar jag upp Internet som en del av turismbranschen och hur den påverkat turismprodukter och själva utbudet av turismbaserade tjänster. Jag behandlar även köpprocessen som den ser ut hos de som köper turismbaserade tjänster och går igenom olika modeller och teorier som andra forskare tagit fram. Som...

 7. Djurterapins inverkan på människor med demenssjukdom och andra kognitiva sjukdomar- en litteraturöversikt

  OpenAIRE

  Frisk, Emma; Åström, Rebecca

  2016-01-01

  Bakgrund: I Sverige insjuknar varje år ungefär 25 000 människor i någon form av demenssjukdom, en sjukdom som ökar världen över och troligtvis kommer att fördubblas inom de närmsta 20 åren. Demenssjukdom drabbar hjärnan vilket påverkar minnet och den kognitiva förmågan och kan ge beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD). Studier visar att nio av tio personer någon gång kommer att visa symtom som ångest, oro, vandrande och aggressiva beteenden. Läkemedelsadministrering för att behandla symto...

 8. Prediktion av matchresultat i engelska Premier League

  OpenAIRE

  Palmberg, Billy

  2015-01-01

  Att i förväg försöka förutsäga vilket lag som kommer vinna i en fotbollsmatch har nog de flesta försökt sig på någon gång. Att gissa och att faktiskt försöka att analysera båda lagens förutsättningar är två väldigt olika metoder att komma fram till sitt resultat. I och med att datorkraften de senaste åren kraftigt förbättrats har det också kommit fler och framför allt tyngre matematiska modeller för att skatta utfallet av matcher. I detta examensarbete används Pi-ratingsystemet som går ut på ...

 9. Avvattning av nanocellulosa i en DDA

  OpenAIRE

  Artman, Anna

  2015-01-01

  Genom laborativa försök skulle avvattning och retention av nanocellulosa i en DDA (Dynamic drainage analyzer) undersökas. Detta genom att tillsätta retentionskemikalier i varierande mängder för att se hur det påverkade avvattningen. Uppdragsgivaren var Innventia och laborationerna utfördes på SP:s laboratorium där DDA instrument fanns tillgängligt. DDA instrumentet liknar den maskin som används för papperstillverkning och därför anses det vara möjligt att kunna avvattna nanocellulosa på likna...

 10. Saluhall : En studie om saluhallar i Stockholm och deras betydelse för turism

  OpenAIRE

  Sandell, Maja

  2013-01-01

  Slow Food-rörelsen tror på sitt gastronomiska koncept att nöjet av god mat inte bara är en grundläggande rättighet utan en viktig länk mellan platser, människor och kulturer. Att kunna skydda maten som kulturarv, tradition och kultur är vårt gemensamma ansvar som gör nöjet möjligt. Maten är inkluderad i många aspekter av livet som till exempel kultur, politik, natur, miljö, jordbruk och inte minst turism. Den är inte bara näring, rättighet och medel att mätta hunger utan en attraktion som loc...

 11. Kan vi minska köttintaget? : Attityder till matval och påverkande faktorer.

  OpenAIRE

  Vikström, Elin

  2013-01-01

  Bakgrund Köttkonsumtionen i Sverige är idag rekordhög. Ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att minska köttkonsumtionen och med fördel äta mer vegetariskt. Detta för att rött kött och särskilt processat rött kött har visats öka risken att drabbas av olika typer av sjukdomar. Syfte Syftet var att undersöka attityder till köttintag och vegetarisk kost hos vuxna konsumenter samt i vilken utsträckning olika faktorer påverkade matvalet. Metod En webbaserad frekvensenkät användes och deltagar...

 12. Generationsskifte i familjeägda aktiebolag : Särskilt arv och testamente

  OpenAIRE

  Elfström, Sandra

  2008-01-01

  Det är naturligt att det flera gånger under ett företags livstid sker generations- och ägarskiften. Genomförandet av ett sådant skifte är en stor och krävande procedur som kräver noggrann planering och god framförhållning. Det handlar om stora summor pengar och ibland ovärderlig kunskap som skall förvaltas vidare av en kommande generation. De bör tidigt sättas in i företagets verksamhet för att underlätta den dag då skiftet väl sker. Tyngdpunkten i denna uppsats har lagts på oplanerade genera...

 13. VOIP INOM FÖRETAGET : IP-telefonins för- och nackdelar

  OpenAIRE

  Siirilä, Carina

  2012-01-01

  Huvudorsaken för en övergång till IP telefoni varierar från företag till företag. Då företaget har den rätta infrastrukturella och tekniska förutsättningen samt rätt kunskap och medvetenhet om VoIP systemet, kan företaget börja planera en övergång. Själva implementeringen av systemet är inte den svåra biten. Förberedelserna inför förändringen måste vara ordentligt planerade och genomförda för att en framgångsrik övergång till systemet skall lyckas. Skapande av acceptans hos an-vändaren och en...

 14. Transaktionsexponerade kassaflöden : En kvalitativ studie om hur styrdokument reglerar den praktiska hanteringen av transaktionsexponerade kassaflöden

  OpenAIRE

  Abring, Cecilia; Eriksson, Madeleine

  2015-01-01

  Bakgrund: I och med en ökad internationell handel har det blivit allt viktigare med en adekvat hantering av transaktionsexponering. Valutor är förknippade med olika risker och ger således upphov till skild transaktionsexponering, vid handel med utlandet. Tidigare forskning förordar att hantering av trasaktionsexponering regleras via styrdokument, och vi har identifierat en avsaknad av forskning kring hur svenska företags styrdokument är utformade. Problemformulering: I vilken utsträckning kon...

 15. Profilering med hjälp av firmanamn- Case: F:ma Sören Ekholm

  OpenAIRE

  Nyman, Mats

  2011-01-01

  Examensarbetet " Profilering med hjälp av firmanamn- Case: F:ma Sören Ekholm" är ett uppdrag av F: Sören Ekholm. Syftet med arbetet är ta fram olika alternativ för ett nytt firmanamn för företaget samt få fram företagets profil och möjligheterna till att utveckla ett bränd av företaget. För att komma fram till olika namnalternativ samt företagets profil och eventuella bränd har jag använt mig av litteratur studier och gjort en kvalitativ undersökning. Teori delen i arbetet behandlar firmanamn...

 16. Pornografi och mäns våld mot kvinnor

  OpenAIRE

  Waltman, Max

  2016-01-01

  Rapport om kopplingarna mellan pornografi och könsbaserat våld mot kvinnor, inklusive rättspolitiska förslag för Sverige med jämförelser med USA. Del I (s. 1-30) är skriven av Unizon (paraplyorganisation för svenska kvinnojourer m.m.) och baseras på primärdata från deras medlemsorganisationer. Del II (s. 31-108) är skriven av Max Waltman i samarbete med Unizon. De fyra kapitlen i del II baseras på Waltmans doktorsavhandling (2014) och presenterar en analytisk sammanfattning av existerande for...

 17. Avbrott i policy inom gruvnäring : Policyutveckling i fallen Rönnbäcken och Kallak

  OpenAIRE

  Hertzberg, Marie

  2015-01-01

  Studien utgår från två fall av gruvetablering, Rönnbäcken och Kallak, vilka har liknande utgångspunkter men resulterat i olika utfall. Respektive länsstyrelse har i de två fallen yttrat sig jakande respektive nekande. Studien är ett fall av myndighetsutövning i två fall av bearbetningskoncession och syftar till att förklara varför olika beslut fattats i fallen Rönnbäcken och Kallak. Det teoretiska ramverket utgår från Punctuated Equilibrium theory vilket belyser fyra faktorer av vikt för besl...

 18. Motivation : En studie om lärares och elevers syn på motivation i skolan

  OpenAIRE

  Sundström, Jenny; Wiman, Malin

  2009-01-01

  I vårt examensarbete undersöker vi olika typer av motivation. Vårt syfte med arbetet var att undersöka lärares syn motivation samt elevers egen motivation i skolan. De frågeställningar vi utgick från var: 1. Vilken typ av motivation har elever i år 4 och år 5? 2. Finns det någon skillnad mellan pojkars och flickors motivation? 3. Vilken typ av motivation strävar lärare efter att elever ska erhålla och använda sig av? 4. Hur ser lärare på intrinsic (inre) motivation, extrinsic (yttre) motivati...

 19. Styrning av HVB-marknaden : En studie av möjliga förbättringar gällande Uppsala Kommuns styrning av HVB

  OpenAIRE

  Hagberg, Niklas; Rundström, Sanna

  2011-01-01

  Detta arbete syftar till att identifiera förbättringsmöjligheter gällande Uppsala Kommuns verksamhet runt Hem för Vård eller Boende (HVB) utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv. Marknadsstrukturen och Uppsala Kommuns möjligheter att påverka aktörerna på marknaden har analyserats utifrån Caves Structure, Conduct, Performance paradigm och Håkansson et.al Aktörer – Resurser – Aktiviteter modell. Information samlades in genom intervjuer med både köp och säljsidan, Kommun och HVB. Resultatet av...

 20. Konsekvensutredning inför införande av koncerngemensam systemplattform : Vad skulle det innebär att införa SAP på KSU, Kärnkraftssäkerhet och Utbildning AB

  OpenAIRE

  Lindström, Karin; Wedin, John

  2009-01-01

  The implementation of large IT-systems is a complex area where many aspects have to be taken into account. KSU, Kärnkraftssäkerhet och Utbildning AB, is a small company in the Vattenfall group that is increasingly being urged to implement SAP, one of the largest ERP-systems on the market. Vattenfalls purpose with SAP is to centralize certain processes within economy that are common to all the companies in the group, this to gain benefits with economics of scale. However, KSU is not convinced ...

 1. Förändring av förpackning som utökning av marknadsmixen : En studie av fem snabbrörliga konsumentvaror inom livsmedelsbranschen

  OpenAIRE

  Sandström, Carolina; Eriksson, Sofie

  2011-01-01

  Denna uppsats behandlar förändring av förpackning som en möjlig utökning av produktkategorin i Kotler & Kellers utvidgade marknadsmix. I marknadsmixen behandlas förpackningen som statisk under en varas livstid och studiens syfte var att se om förpackningsförändringar istället bör ske vid flertalet tillfällen. Genom existerande litteratur identifierades tre centrala begrepp som ansågs betydelsefulla för studien; förpackning, förändring av förpackning och differentiering. Fem olika företag ...

 2. Förpackningsdesign i genusperspektiv : En granskning av duschcremesförpackningar

  OpenAIRE

  Sjödin, Melinda

  2015-01-01

  Färg och form kan bidra till att skapa uppmärksamhet, förmedla budskap och skapa känslor som i sin tur kan öka sannolikheten av att kunden genomför köpet. Förpackningens färg och form bör synkronisera för att budskapen inte ska motsäga varandra, och det är mycket viktigt att designen lämpar sig till målgruppen. Färg kan ses som ett språk som kommunicerar med konsumenten, och att förstå detta språk kan vara ett starkt redskap inom marknadsföring och design. Det är vanligt att förpackningsdesig...

 3. Fängslande idéer i politik och teori : En teoretisk granskning

  OpenAIRE

  Danielsson, Marianne

  2008-01-01

  I den snabbt växande litteraturen om idéer i policyprocessen, som ibland kallats ”the ideational turn” tänker man sig ofta att idéer och språk styr politikens aktörer, snarare än styrs av dem. Hur politiska problem formuleras styr vilka lösningar som ter sig rimliga. Intresset riktas mot politik som intellektuell verksamhet. Dessutom tänker man sig att de resulterande tänkesätten kring problem och lösningar – tolkningsramarna eller problembilderna – tenderar att börja leva sitt eget liv, och ...

 4. IT-lösningar i den svenska skogsindustrin : - nuvarande och framtida användning

  OpenAIRE

  Lundberg, Carl; Rustner, Olof

  2010-01-01

  Denna rapport presenterar hur den svenska skogsindustrins aktörer idag använder IT-lösningar för att effektivisera och automatisera sina interna processer, samt ger en bild av vad forskningen är inriktad på. Rapporten grundas på en bred litteraturundersökning kompletterat med intervjuer med anställda hos ledande IT-leverantörer och aktörer aktiva i branschen. Den insamlade informationen -uppdelad på dagens IT-användning och de framväxande bredare IT-lösningarna - har sedananalyserats med en S...

 5. Tredje årets gymnasieelevers inställning till och åsikter om blodgivning

  OpenAIRE

  Hjelmtorp, Andreas

  2014-01-01

  Bakgrund: Sjukvården är i ständigt behov av blod och bloddonation har under senaste åren minskat. En viktig uppgift för blodcentraler är att rekrytera nya blodgivare. Forskning på gymnasieelevers inställning till blodgivning saknas. Syfte: Att undersöka gymnasieelevers inställning till blodgivning och deras anledningar till att donera och att inte donera. Könsskillnader ska också utredas. Syftet är också att utreda vad dem vet om blodgivning. Metod: Etthundra fyrtiofem gymnasieelever från Upp...

 6. Ambulanssjuksköterskors upplevelser av smärtlindring av barn i en prehospital kontext - en kvalitativ intervjustudie

  OpenAIRE

  Ekstrand, Magnus; Hed, Kristina

  2014-01-01

  Syftet med denna studie är att studera ambulanssjuksköterskors upplevelser av att bedöma och vårda barn under tio års ålder med akut smärta i en prehospital kontext.   Metod: Studien utfördes som en kvalitativ empirisk intervjustudie baserad på fem öppna frågor. Tio ambulanssjuksköterskor intervjuades och fick beskriva positiva och negativa upplevelser av att omhänderta barn 0-10 år med akut smärta i prehospital kontext. Materialet analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys med en manif...

 7. SVÅRIGHETER VID CERTIFIERING AV KVALITETSLEDNINGSSYSTEMET ISO 9001:2015 FÖR SMÅ FÖRETAG

  OpenAIRE

  Andersson, Molly; Andersén, Lovisa

  2016-01-01

  Studien syftar till att upptäcka svårigheter vid implementering av kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2015 på små företag. För att uppnå studiens syfte samlades teorier om kvalitetsledningssystemet ISO 9001 och dess implementerings- och certifieringsprocess in. En fallstudie genomfördes på två analysenheter för att sedan jämföras mot det teoretiska ramverket och erhålla ett resultat. De mest bidragande faktorerna till icke-certifiering av ISO 9001 hos små företag visade sig vara tidsbrist, re...

 8. Upplevelsen av hur fysioterapi i hemmiljö inverkar på vardagen för äldre patienter och deras närståendevårdare : En kvalitativ studie om fysioterapi i hemmet

  OpenAIRE

  Westerlund, Michael; Lundsten, Edit

  2013-01-01

  Detta är ett kvalitativt examensarbete om fysioterapi i hemmiljö för patienter med närståendevårdare. Syftet är att utreda upplevelsen av fysioterapi i hemmiljö för svenskspråkiga personer med närståendevårdare samt utreda betydelsen av att fysioterapin ges på patientens modersmål. Frågeställningarna är : Vilken inverkan upplever patienter med närståendevård som får fysioterapi i hemmiljö 1 gång i veckan i 10 veckor att fysioterapin har på deras vardag? Vilken inverkan upplever närståendevård...

 9. Kontextbaserad information genom iBeacon : En implementation i iOS och Android

  OpenAIRE

  Älveborn, Andreas; Lönnerstrand, Marcus

  2014-01-01

  I dagsläget växer behovet av rätt information vid rätt plats, kontextbaserad information. Med hjälp av iBeacon kan man till en stor utsträckning förse det här behovet med en lösning. I uppsatsen undersöks användningsområden för iBeacon och idéer för hur man kan utveckla lösningar med hjälp av iBeacon. Ett koncept kommer att implementeras för att distribuera kontextbaserad information på mässor. Konceptet utvecklades till iOS och Android. Applikationerna tar hjälp av en webbtjänst för att unde...

 10. Marknaden för gymnasial utbildning och dess problematik

  OpenAIRE

  Eklöw, Mattias; Eriksson, Marcus

  2015-01-01

  När friskolereformen i Sverige infördes 1992 blev marknaden för gymnasial utbildning konkurrenssatt. Med nya möjligheter för friskolor att bedriva gymnasial utbildningsverksamhet var statens förhoppningar att elevers preferenser bättre kunde bemötas och att resursanvändningen effektiviserades. Frågor som besvaras i uppsatsen är vad som kännetecknar marknaden, vilka strategier gymnasieskolor använder sig av, effekter av asymmetrisk information samt vilka faktorer som påverkar variationsgrad oc...

 11. Teamwork och omstrukturering - självexploatering eller empowerment?

  OpenAIRE

  Randle, Hanne; Svensson, Lennart

  2007-01-01

  Vissa hävdar att teamwork i sig är bra för de anställda, medan andra säger att det istället leder till självexploatering. I två fallstudier av teamwork i samband med omstrukturering av industriföretag visar det sig emellertid att det avgörande är hur teamen behandlas, i synnerhet när det gäller lagmedlemmarnas inflytande i och över arbetet.

 12. Marknadsföring till barn : Etik och ansvar

  OpenAIRE

  Haire, Miranda

  2013-01-01

  Detta examensarbete handlar om marknadsföring till barn, samt etiken och ansvaret kring ämnet. Ansvaret ligger mestadels hos marknadsförarna och föräldrarna. Marknadsföring till barn bedöms strängare av juridiska bestämmelser än vanlig marknadsföring, eftersom att barn är mera mottagliga och inte har samma erfarenhet som vuxna. Syftet med detta examensarbete är att få fram allmänt om marknadsföring till barn, etiska frågeställningar, samhällsansvaret samt ansvaret hos marknadsförare, föräldra...

 13. EMPLOYER BRANDING PÅ ÅF : En fallstudie i hur ledning, HR-avdelning och marknadsavdelning samverkar inom employer branding på teknikkonsulten ÅF

  OpenAIRE

  Augustsson, David; Brofeldt, Nataly; von Celsing, Sofia

  2010-01-01

  Syftet med denna uppsats är att studera företaget ÅF:s employer branding-arbete, närmare bestämt samverkan mellan ledningen, HR-avdelningen och marknadsavdelningen. Uppsatsen är av kvalitativ fallstudiekaraktär ochämnar utveckla teori genom en kombination av en deduktiv och induktiv undersökningsansats. Insamlad data är baserad på intervjuer medrepresentanter på ÅF. Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att ÅF:s samverkan inom employer branding-arbetet i stort överensstämmer med den teor...

 14. Performativitetsteori och självframställning : Begrepp och verktyg för performativitetsanalys inom litteraturvetenskap

  OpenAIRE

  Dahlström, Jenny

  2013-01-01

  I undersökningen förklaras några centrala begrepp inom performativitetsteori: på gränsen mellan fakta/fiktion, det decentrerade subjektet, självframställning, upprepningar samt medialisering och remediering. Förklaringarna utgår till största del från nordiska forskare som Jon Helt Haarder, Christian Lenemark, Torbjörn Forslid, Anders Ohlsson, Tiina Rosenberg och Arne Melberg.  Utifrån förklaringen av begreppen är sedan frågor ställda för att fungera som verktyg för performativitetsanalys av K...

 15. Bilderboken ur ett genusperspektiv : En bilderboksanalys av tre svenska böcker som utmanar stereotypa könsroller

  OpenAIRE

  Malmqvist, Hanna

  2015-01-01

  Syftet med denna studie är att se hur några bilderböcker utmanar de stereotypa könsrollerna. Jag kommer att granska hur pojkar och flickor framställs ur ett genusperspektiv och även titta på hur text och bild kompletterar varandra, med hjälp av Nikolajevas (2000) analysmodell för bilderböcker. Jag har valt att analysera tre stycken böcker och två av dessa har pojkar som huvudkaraktärer och en har en flicka som huvudkaraktär. Med den medvetenhet man har idag kring genus så kan dessa böcker var...

 16. Utredning av reningsfunktionen hos Kungsängens dagvattendamm : en studie med flödesproportionell provtagning

  OpenAIRE

  Arnlund, Jonathan

  2014-01-01

  Dagvatten kallas det regn- och smältvatten som rinner av från hårdgjorda ytor i stadsmiljön. Detta vatten för ofta med sig stora mängder av föroreningar som tungmetaller, näringsämnen och oljerelaterade ämnen, vilka kan göra stor skada om de når recipienter. För att rena dagvattnet och därmed minska föroreningsbelastningen byggs det allt fler öppna dagvattensystem som t.ex. våtmarker och dammar. Studier har visat att dessa system har hög reningseffekt och dessutom är de kostnadseffektiva. Kun...

 17. Ungdomars ätbeteende och kroppsuppfattning : En jämförelse mellan storstad och tätort

  OpenAIRE

  Lundqvist, Malin

  2007-01-01

  I större städer är det vanligare med stress, oro och ångest. Av den anledningen fanns det skäl att tro att individer i storstäder skiljde sig från individer på landsbygden även gällande annan psykisk ohälsa. Studiens syfte var att undersöka om det fanns någon skillnad i ungdomars självrapporterade ätbeteende respektive kroppsuppfattning beroende på urbanisationsgrad, kön och BMI. Deltagarna i undersökningen var 140 gymnasieelever indelade i två grupper, storstad och tätort, utifrån urbanisati...

 18. Mini-SOL Språka och Lek

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bylander, Helle Iben

  Ju tidigare man börjar med en medveten språklig stimulering, desto bättre är det. I denna praktiska handbok finns pedagogiska tips och lekar för de allra yngsta barnen (0–3 år). Boken är sprängfull av roliga aktiviteter som alla stimulerar språkutvecklingen. Mini-SOL följer de språkliga områdena...

 19. Snurrstol, befordran eller att lösa problem och se resultat av det? : En studie som undersöker vilka faktorer som är viktiga för motivationen hos anställda i olika organisationsformer.

  OpenAIRE

  Ewing, Mikael; Wahlström, Carl

  2011-01-01

  Uppsatsen syftar till att undersöka och diskutera vad som är viktigt för motivationen hos anställda i två olika organisationsformer (privata och ideella) och jämföra om det finns någon skillnad mellan dem. I studien introduceras två teoretiska spår, där det första identifierar vilka olika organisationsegenskaper som karaktäriserar respektive organisationsform. Det andra beskriver motivationsteorier från bland annat Abraham Maslow (1943 och 1954) och Frederick Irving Herzberg (Jacobsen, 1998)....

 20. Utveckling av metod för mätning av Overall Equipment Effectiveness vid Siemens Industrial Turbomachinery AB

  OpenAIRE

  Larsson, Andréas; Lönnberg, Patrik

  2007-01-01

  Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT AB) i Finspång är ett företag vars verksamhet är inriktad på tillverkning av gas- och ångturbiner för främst industriella tillämpningsområden. Företaget har cirka 2 100 anställda och är en del av den tyska storkoncernen Siemens AG. Inom SIT AB har det sedan tidigare funnits en delad mening kring vilka orsaker som främst bidrar till förluster inom företagets produktion. I dagsläget genomförs flera olika typer av driftsuppföljningar, ett problem är dock...

 1. Brott och straff i Sverige : Historisk kriminalstatistik 1750-2010. Diagram, tabeller och kommentarer

  OpenAIRE

  von Hofer, Hanns

  2011-01-01

  Skriften handlar huvudsakligen om den traditionella brottsligheten - vålds- och stöldbrott - utifrån statistiken över för brott lagförda personer. I Kap. 1-4 behandlas sex speciella brottstyper: mord/dråp, misshandel, våldtäkt, stöldbrott, upprepade stöldbrott samt rån. I Kap. 5 analyseras den totala lagförda brottsligheten. I Kap. 6 behandlas straffsystemets utformning sedan mitten av 1700-talet för att belysa i vilken grad straffidéerna och de konkreta påföljderna har skiftat över tid. I Ka...

 2. Livsmedelstillsyn och Oivahymy : Vasa stads café- och restaurangägares åsikter

  OpenAIRE

  Blåfield, Ida

  2013-01-01

  Bakgrund: Denna uppsats skrevs på uppdrag av Vasa stads miljöavdelning. Livsmedelsinspektörer som arbetar i Vasa upplever att café- och restaurangägare har bristfälliga egenkontrollprogram samt svårt att förstå protokoll som följer inspektioner. Dessutom har en negativ inställning till tillsynsavgifter uppmärksammats. I Finland kommer ett system som heter Oivahymy att införas våren 2013. Systemet innebär att livsmedelstillsynens resultat ska offentliggöras, både på internet och via märkning v...

 3. Flödesoptimering av sintringsprocess för hårdmetall : Kartläggning & kapacitetsförbättring av materialflödet vid Sandvik Mining AB i Västberga

  OpenAIRE

  Almroth, Henrik

  2012-01-01

  Examensarbetet har genomförts på Sandvik Mining i Västberga, under våren 2012. Produktionsenheten tillverkar hårdmetall som används för bland annat krossning och borrning av berg. Tillverkningen har två processteg; pressning av hårdmetallpulver och därefter sintras den pressade kroppen. Sintringen saknar ett uppföljningssystem för återkoppling av driftdata. Därmed saknas kunskap om hur stor kapacitet som finns. Syftet är att kartlägga sintringsugnarnas kapacitet med hänsyn till driftsäkerhet,...

 4. Effektiviserad kunskapsöverföring : En utvärdering av olika system som förbättrar kunskapsöverföringen mellan Stockholms stads kontor

  OpenAIRE

  Danielsson, André; Zakeri, Moien

  2015-01-01

  I denna rapport undersöks olika system för hanteringen av forskning och utvecklingsprojekt som Stockholms stad kan använda som en gemensam plattform med syfte att sprida information och kunskap gällande projekt. Målet med rapporten var att hitta en anpassad kravspecifikation som summerade de tre kontorens gemensamma arbetsprocesser. Kravspecifikationen var ett hjälpmedel för att finna och utvärdera olika system som främjar hanteringen av Stockholms stads forskning och utvecklingsprojekt. En k...

 5. Standardiserad lösningsprototyp vid implementation av Microsoft Dynamics CRM

  OpenAIRE

  Westman, Mathias; Larsson, Sara

  2015-01-01

  I arbetet att tillfredsställa kunders behov och stärka relationerna mellan köpare och säljare så använder sig företag av affärsfilosofin Customer Relationship Management (CRM). Stora CRM satsningar görs inom företag och flera olika CRM leverantörer ger stöd åt verksamheterna i form av CRM-system. CRM-systemen levererar ofta funktionalitet för kundtjänsthantering, försäljning och marknadsföring men många företag använder endast försäljningsmodulen i CRM-systemet.   Kentor jobbar idag med suppo...

 6. Musik och Språkutveckling : Musik som ett pedagogiskt redskap i förskola och förskoleklass

  OpenAIRE

  Ericsson, Linnea

  2014-01-01

  I den här uppsatsen har jag undersökt hur musik kan vara främjande för barns språkutveckling. Jag har studerat gemensamma aspekter mellan musik och språk och undersökt hur pedagoger arbetar med musik som en språkfrämjande metod i förskolan. Jag har besökt fyra förskolor, på varje skola har jag intervjuat en pedagog och observerat en musiksamling. Jag har observerat både yngre och äldre barn, från ett år till sex år gamla. Ingen av skolorna har musik som profil, men pedagogerna förklarade att ...

 7. Från yrkesvalslärare till karriärvägledare : Studie- och yrkesvägledaryrket i ett professionaliseringsperspektiv

  OpenAIRE

  Holmsten, Nina; Lehninger, Jeannette

  2009-01-01

  I Sverige finns det idag ett stort antal yrken och en del av dessa är i en professionaliseringsprocess. Studie- och yrkesvägledaryrket är ett exempel på ett yrke i denna process. Syftet är att beskriva utvalda aktörers syn på studie- och yrkesvägledaryrkets avgränsningar, kompetens samt eventuella auktorisation i ett professionaliseringsperspektiv. En kvalitativ metod har använts och fem elitintervjuer har genomförts med representanter från Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges vägle...

 8. Lymfödem – komplikation efter bröstcancerkirurgi : En litteraturöversikt om sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder och patientens egenvård

  OpenAIRE

  Fagerlund, Agnes; Ros, Ellen

  2016-01-01

  Bakgrund: Lymfödem är en besvärande komplikation efter bröstcancerkirurgi. Det kan leda till svullnad, smärta och rörelseinskränkningar i den drabbade armen. Det är ett kroniskt och svårbehandlat tillstånd. Syfte: Att sammanställa vetenskaplig litteratur som beskriver omvårdnadsåtgärder utförda av sjuksköterskan och metoder för egenvård utförda av patienter för prevention och behandling av lymfödem efter bröstcancerkirurgi. Metod: PubMed användes som databas för insamling av artiklar under fe...

 9. Att höra och göra : En observationsstudie i konsten att planka musik

  OpenAIRE

  Persson, Annie

  2014-01-01

  Studiens syfte är att upptäcka strategier och metoder för att på gehör planka musik. Detta har undersökts genom studier av min egen lärprocess när jag plankar en för mig okänd låt på gehör. Under processen har jag filmat mig själv och fört loggbok för att kunna dokumentera vad som har hänt och vad som har upplevts. Vid analysen av filmerna har jag tittat på mitt lärande utifrån ett designteoretiskt perspektiv. Jag har då upptäckt olika resurser för att ”höra och göra”. Dessa presenteras i res...

 10. Hungerns Ansikte : En studie av nyhetsrapporteringen om det svältdrabbade Afrikas horn 2011

  OpenAIRE

  Agin, Sol

  2013-01-01

  Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka huruvida amerikanska och brittiska dagstidningars bevakning av svältkatastrofen på Afrikas horn 2011 utvecklades och förändrades från en månad innan och en månad efter att FN den 20 juli samma år förkunnade att området var drabbat av svält. Dessutom avses undersöka om rapporteringens fokus förändrades efter 20 juli för att sätta dagens rapportering i förhållande till tidigare rapportering av svältkatastrofer i Afrika, eftersom rapporteringen ä...

 11. Ställtidsreducering i robotlina för montering av brandsläckare

  OpenAIRE

  Ramström, Erik

  2010-01-01

  Presto Brandsäkerhet AB är marknadsledande inom brandsäkerhet i Norden och har en robotlina för montering av brandsläckare i Katrineholm. De senaste åren har brandsläckarförsäljningen ökat kraftigt och tros öka ännu mer. Med stigande produktionstakt ökar kraven på tillverkningsutrustningen. En viktig konkurrensprioritet är att erbjuda kunder snabba leveranser och därför har företaget valt att ha ett stort lager av de allra flesta modeller. Med kortare omställningstider skulle tillverkning av ...

 12. Redovisning och beskattning : Är en enhetlig rättstandard att föredra?

  OpenAIRE

  Klingberg, David; Kutto, Patrik

  2006-01-01

  Sverige har haft ett starkt samband mellan redovisning och beskattning ända sedan införandet av KL på 1920- talet. Kopplingen innebär att beskattningen i de allra flesta fall baseras på företagens redovisning. Redovisningen är dynamisk eftersom den i hög utsträckning styrs av rekommendationer och god redovisningssed är ett begrepp som är skapat att passa en stor massa av företag i många olika branscher. Detta gör att företagen har möjligheter att tolka och styra hur olika transaktioner redovi...

 13. Instrumentell röstregistrering : En jämförande studie med talfonetogram och VoxLog

  OpenAIRE

  Jansson, Marie; Sund, Linda

  2014-01-01

  Bakgrund Röstproduktionen är föränderlig och påverkas av miljö och situation. Ofördelaktigt röstbeteende kan leda till röststörningar. Vid behandling av röststörningar är det essentiellt att kartlägga ogynnsamma röstbeteenden. Ljudstudioinspelningar har visat sig otillräckliga vid sådana kartläggningar. Ett verktyg med potential att möjliggöra en mer representativ bild av röstanvändandet är röstackumulatorn VoxLog. Syfte Syftet var att utifrån röstparametrarna SPL och F0 jämföra registreringa...

 14. Prov för förarbevis för moped klass II : Enkätstudie avseende provkonstruktion och provgenomförande

  OpenAIRE

  Alger, Susanne

  2012-01-01

  År 2009 infördes krav på förarbevis för att köra moped klass II. För att få förarbevis måste provtagarna genomgå en obligatorisk utbildning och klara ett kunskapsprov. I denna rapport redovisas andra delen i en utvärdering av provverksamheten för förarbevis för moped klass II. I första delen i projektet studerades innehåll och kvalitet i ett antal prov. I denna andra del av projektet fokuseras konstruktion eller val av prov och genomförandet av prövningen. Först utformades en intervjuguide oc...

 15. Undersökning av steady state och utvärdering av valskraft och friktion vid kallvalsning av aluminium

  OpenAIRE

  Waltersson, Erik; Eriksson, Göran

  2011-01-01

  The purpose with this thesis was to examine the cold rolling mill located at Högskolan Dalarna and to stabilize the rolling process, to achieve steady state. Experiments with cold rolling of an aluminium strip have given results for rolling force, friction, reduction, strip tension and strain hardening. Results show that steady state has been found for the experiments with roll force and strain hardening, and not been found for the experiments with friction and reduction. Results show that in...

 16. Tekniken bakom Bluetooth Low Energy och dess användningsområden

  OpenAIRE

  Laine, Rasmus

  2013-01-01

  Arbetet behandlar Bluetooth Low Energy, som är en ny egenskap i Bluetooth 4.0. Arbetets syfte att kartlägga hur den nya lågenergitekniken fungerar och få en bild på dess användningsområden. Bluetooth har varit i över 10 år påmarknaden har fått en stark marknad inom telefonbranschen. Den har visat sig passa bra för överföring av filer samt strömning av video och ljud. Under åren har det dock dykt upp en efterfrågan på små apparater som skulle ha sensorer och låg energiförbrukning. Bluetoo...

 17. SAP-applikation för effektivering av lastningsplanering

  OpenAIRE

  Holm, Lars

  2014-01-01

  Detta examensarbete utreder ett sätt att skapa applikationer i SAP. Dessa skall användas för att förbättra beställaren Celsa Steel Service Oy:s lastningsplanering genom att skapa system som gör att information om planerade lastningar alltid hålls uppdaterad, och att alla personer som har behov av informationen kan alltid komma åt den. Dessutom skapas det ett system för att granska och uppfölja på företagets transportsäkerhet. Applikationerna skapas i ERP programpaketet SAP o...

 18. Co-Opetition : att samarbeta med fienden En studie av samspelet mellan konkurrenter

  OpenAIRE

  Holck, Malin; Kallavuo, Johanna

  2001-01-01

  Bakgrund: Dagens näringsliv präglas av hög förändringstakt och krav på att företagen snabbt kan anpassa sig till kundens och omvärldens behov. Det bildas nya grupperingar som samarbetar och konkurrerar på samma gång och företag inser de fördelar ett samarbete med både horisontella och vertikala aktörer ger. Syfte: Det här uppsatsarbetet syftar till att utreda begreppet co-opetition samt att visa på dess tillämpning i praktiken genom att undersöka var i företagens värdekedja man väljer att sa...

 19. Balanserat styrkort : En studie av Folkhälsans utvecklingsinstrument Karta & Kompass

  OpenAIRE

  Brandtberg, Anne-Marie

  2012-01-01

  Balanserat styrkort är en metod inom ekonomistyrning som har väckt stort intresse runt om i världen. Metoden kan användas i både stora och små företag som ett mät och ledningssystem som kopplas till företagets strategier och kompetenser. I detta examensarbete behandlas bakgrunden till metoden och vad metoden går ut på, samt varför företag använder sig av den. Syftet med examensarbetet är att förklara vad balanserat styrkort är och hur det används. Jag har undersökt hur metod...

 20. Riktlinjer för effektivisering av arbetet med Simuleringsdriven Konstruktion

  OpenAIRE

  Dahlström, Erika; Johansson, Mikael

  2014-01-01

  Då många företag vill skaffa sig marknadsandelar genom att leverera rätt produkt, vid rätt tid och för rätt kostnad har de börjat arbeta med Simuleringsdriven Konstruktion. Simuleringsdriven Konstruktion hjälper dem att genom ett iterativt arbetssätt hitta optimal konstruktion tidigt i NPD-processen och därigenom reducera tid och kostnad för produktutvecklingen. Många företag som sysslar med forskning och utveckling kräver idag mer av provutrustning än tidigare för att kunna kontrollera och m...

 1. Mot ett okänt mål: Humanistisk forskarhandledning och doktoranders deltagande i forskningsdebatten

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tobias Hägerland

  2011-11-01

  Full Text Available Enligt Högskoleförordningen skall den som avlägger doktorsexamen kunna uppvisa en färdighet att i både tal och skrift delta i nationell och internationell forskningsdebatt. I denna artikel uppmärksammas några av de särskilda utmaningar som denna inriktning ställer forskarhandledare i humaniora och teologi inför. Intervjuer med tre rutinerade handledare redovisas och analyseras. Det framkommer att styrdokumentens formuleringar i mycket liten grad påverkar den konkreta utformningen av forskarutbildning och handledarskap, samt att handledarnas principiella inställning till doktoranders insocialisering i olika forskningssammanhang uppvisar stor variation. Där hållningen är avvaktande eller avvisande kan den i hög grad härledas till en upplevd konflikt mellan olika aspekter av utbildningen och handledarskapet. Ett antal förekommande eller tänkbara strategier för att uppnå examensordningens mål diskuteras också i artikeln.

 2. Vad händer efter olyckan? En studie av EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing

  OpenAIRE

  Andersson, Britt-Mari

  2013-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att beskriva en behandlingsmetod, Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), som används vid posttraumatiskt stressyndrom. Detta för att öka förståelsen för denna metod och granska nyttan av denna. Tanken var också att väcka intresse hos sjukskötare att vilja vidareutbilda sig till EMDR-terapeuter. Studien är kvalitativ och respondenten använde sig av kvalitativa temaintervjuer samt tidigare forskning som datainsamlingsmetod. Intervjumaterialet ana...

 3. Hur påverkas patienter med psykiatrisk problematik av vårdhundar?

  OpenAIRE

  Iversen Ahrén, Mathilda

  2012-01-01

  Bakgrund: Intresset för att använda hundar inom vården har ökat bland patienter och personal. Forskning har påvisat fysiologiska, psykologiska, emotionella och sociala effekter genom användning av vårdhundar. I dagsläget finns ingen sammanställd forskning om hur detta påverkar patienter med psykiatrisk problematik. Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur vårdhundar påverkar patienter med psykiatrisk problematik. Metod: Metoden var en litteraturstudie bestående av 20 vetenskapliga arti...

 4. Intelligenta förpackningar för transport av temperaturkänsliga material

  OpenAIRE

  Lönn, Jack; Dahl, Oscar

  2014-01-01

  Denna tekniska rapport avser dimensionering, modellering samt validering av en förpackning som ska transportera hästsperma genom att utnyttja lagrade energier i fasomvandlingsmaterial. Lådan har konstruerats för att klara av de termiska påfrestningar som sker under transporten. En teoretisk modell har tagits fram och en prototyp har testats i klimatkammare för ett specifikt transportscenario. Rapporten går igenom metoder som använts för att utforma lådan och teoretiska modellen jämförs sedan...

 5. Djupa muskelkorsettens roll vid prevention av idrottsskador i nedre extremiteterna : En Litteraturöversikt

  OpenAIRE

  Taimitarha, Janina

  2011-01-01

  Idrottsskador är ett kostnadsdrygt problem som oroväckande nog blir allt mer frekvent speciellt hos unga idrottare. Preventiva åtgärder är få och alltför resultatslösa, samt saknar gemensamma riktlinjer. Samtidigt har den djupa muskelkorsetten kommit alltmer i fokus, inte bara inom rehabilitering och motion utan även inom idrottskadesektorn. Syftet med denna litteraturöversikt är att sammanställa de forskningar och den litteratur som finns, gällande prevention av idrottsskador i de nedre extr...

 6. Barnmorskans upplevelse av att möta flyktingfamiljer på BB.

  OpenAIRE

  Liljekvist, Julia; Bildsten, Ellen

  2016-01-01

  Syfte: Syftet med studien var att belysa barnmorskans upplevelse av att möta flyktingfamiljer på BB.Design: En intervjustudie baserad på enskilda semistrukturerade intervjuer med kvalitativ innehållsanalys.Omgivning: Två BB-enheter varav en i södra och en i norra Sverige.Deltagare: 10 barnmorskor, varav fem i södra och fem i norra Sverige intervjuades. Samtliga deltagare gav sitt muntliga och skriftliga samtycke till att delta i studien.Resultat: Barnmorskorna upplevde att de hade samma resur...

 7. En första kartläggning av behovet av en merkantil yrkesskoleutbildning i Sydösterbotten

  OpenAIRE

  Bärdén, Andreas

  2012-01-01

  I lärdomsprovet görs en ansats att kartlägga behovet av merkonomer och merkonomutbildningen bland företag i Sydösterbotten. Det handlar om att skaffa fram beslutsunderlag för en nyorientering i ett utbildningssammanhang. En merkonomutbildning är en andra stadiets yrkesutbildning som innefattar en grundexamen inom företagsekonomi. En merkonom studerar, beroende på utbildningsprogram, bland annat ekonomiförvaltning, kontorsservice, försäljningsteknik och kundbetjäning. Mitt huvudsyfte ä...

 8. Förbättrad lager- och produktionsstyrning : vid tillverkning mot kundorder på Rimaster AB

  OpenAIRE

  Hägglund, Andreas; Johansson, Anders

  2006-01-01

  Detta examensarbete har utförts på Rimaster AB i Rimforsa, vars huvudsakliga verksamhet är legotillverkning inom elektronik och mekatronik. Rimaster AB har cirka 140 anställda och omsätter cirka 116 MSEK. Den största delen av tillverkningen är manuell och all produktion sker mot kundorder. Företaget upplever att produktionsflödet är ojämnt och därmed även kapacitetsutnyttjandet. Dessutom är kapitalbindningen hög, både i råvarulager och i färdigvarulager. Syftet med detta arbete är därför att ...

 9. Kommunalt stöd för utomhuspedagogik i förskola och skola?

  OpenAIRE

  Dahlström, Annika

  2007-01-01

  Syftet med studien var att få en ökad förståelse och en samlad bild över hur en kommun stödjer och uppmuntrar arbetssättet (utomhuspedagogik) i pedagogiska verksamheter. De metoder som användes i undersökningen var enkätundersökning i form av ett frågeformulär som skickades till skolledare i 17 barn- och ungdomsområden. Vidare utfördes två inspelade intervjuer med en skolchef och en trädgårdspedagog. Studiens resultat visade att kommunen hade en positiv inställning till arbetssättet och att f...

 10. Internetundersökningar : när, för vad och varför?

  OpenAIRE

  Dahlström, Joakim

  2005-01-01

  Under 1970- och 1980-talet blev enkätundersökningar och andra typer av un-dersökningar allt vanligare och antalet undersökningsföretag ökade markant. På 1970-talet var det också dags för en ny metodteknik att göra intåg på markna-den, nämligen telefonintervjuer. Denna metod blev snabbt populär och är idag tillsammans med postenkät den vanligaste metoden vid enkätundersökningar. Genom den tekniska utvecklingen de senaste tio åren har vi fått ännu en ny och populär metod, nämligen Internetenkät...

 11. Gruppdynamikens och coaching stilens påverkan på lagets prestation i interaktiva lagidrottsgrenar : En systematisk litteraturstudie

  OpenAIRE

  Karlsson, Sami; Svartström, Jimmy

  2013-01-01

  Gruppdynamiken spelar en stor roll i hur ett idrottslag presterar. Speciellt kohesionen är en viktig faktor med tanke på lagets prestationsnivå i interaktiva lagidrottsgrenar, såsom fotboll, ishockey, korgboll och så vidare. Syftet med denna studie var att undersöka vil-ken av de två kohesionsdimensionerna; uppgiftskohesionen eller den sociala kohesionen är av större betydelse för lagets presterande samt vilka coaching stilar som främjar ko-hesionen och lagets presterande i interaktiva lagidr...

 12. Digital kompetens och Gy 2011 : -En kritisk diskursanalys

  OpenAIRE

  Persson, Mikael

  2011-01-01

  Genom en kritisk diskursanalys söker jag svaret på vilka diskurser som finns i mitt urval av dokument. Med sociokulturellt perspektiv som teoretisk grund väljer jag att titta på kunskap och lärande. Utgångspunkt för analysen är Europarådets rekommendationer inom programmet Utbildning 2010, där ett underlag gavs i form av åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande (EU 2006a). Jag tittar på digital kompetens, som är en av nyckelkompetenserna som varje europeisk medborgare ska utveckla. Jag an...

 13. Mot en relationistisk ansats : F.H. Bradleys metafysik och forskning inom ramen för vetenskapen pedagogik

  OpenAIRE

  Johnsson, Mattias

  2003-01-01

  Avsikten med denna text är att diskutera möjligheterna för en forskningsansats inom ramen för disciplinen pedagogik, vilken tar sin utgångspunkt i en relationistisk verklighetsuppfattning. Relationismen presenteras med stöd av bland annat F.H. Bradleys verk Appearance and Reality (1902), och kontrasteras i klargörande syfte mot de klassiska ontologierna realism och idealism. Den avgörande skillnaden mellan relationismen och de klassiska utgångspunkterna framhålls vara, att medan de senare byg...

 14. ”Ungdomens segrande tro” : Unison sång som social och kultiverande folkhögskolepraktik

  OpenAIRE

  Nylander, Erik

  2008-01-01

  Vad kan en samling sånger säga oss om de gemenskaper, ideal och problembilder som artikulerats i den svenska folkbildningshistorien? Utifrån Hola folkhögskolas sångrepertoar från första halvan av 1900-talet riktas här uppmärksamheten mot diskurser som presenterats som betydelsebärande vid en storskalig utbildningsinstitution. Fokus ligger framförallt vid politiska visioner och performativa ideal såsom de besjungits vid lektioner, samkväm och kafferaster. Uppsatsen relaterar ocksa...

 15. Kärlek i virusets tid : att hantera relationer och hälsa i Zululand

  OpenAIRE

  Wickström, Anette

  2008-01-01

  Huvudsyftet med avhandlingen är att förstå hur människor tänker om och hanterar kärlek, sexualitet och hälsa i sina vardagliga liv på landsbygden i nordöstra KwaZulu Natal i Sydafrika. Målet är att förstå vad kärlek innebär för dem, men också hur större samhälleliga processer påverkar erfarenheter av kärlek, hälsa och relationer. Studien baserar sig på sex månaders etnografiska fältstudier bland framförallt åtta familjer. Data samlades in genom deltagande observationer och öppna intervjuer. V...

 16. Kundorderstyrning : Möjligheter och konsekvenser för Johnson Pump

  OpenAIRE

  Holvid, Sara; Johansson, Isac

  2006-01-01

  Examensarbetet har utförts på Johnson Pump AB i Örebro och behandlar tillverkningen av marina kylvattenpumpar. På den allt mer globala pumpmarknaden har konkurrensen blivit hårdare och Johnson Pump har märkt ökade krav på främst kostnadseffektivitet och leveransprecision. Samtidigt efterfrågas ett brett sortiment. I dagsläget har man dock problem med långa ledtider och höga lagernivåer, varför man på senare tid har ställt frågan om det bästa vore att kundorderstyra tillverkningen inom det mar...

 17. Revisorns oberoende : objektivitet och självständighet i mindre revisionsbyråer

  OpenAIRE

  Clysén, Jessica; Ammunet, Maria

  2007-01-01

  Det ställs stora krav på revisorn som, förutom kunskap i revision, också ska kunna hantera områden som miljöredovisning, skatter och juridik, finansiering och budgetering. Dessutom ska han vara absolut oberoende och undvika alla typer av hot som kan påverka hans sätt att utöva sitt yrke objektivt. Syftet med revision är att ge ökad trovärdighet åt den finansiella information företagen redovisar för dess intressenter. Genom att granska en verksamhets räkenskaper och förvaltningsåtgärder samt g...

 18. Utvärdering av handledning inom ramen för PUPPA-projektet

  OpenAIRE

  Sundin, Eva; Wiberg, Britt

  2003-01-01

  Denna utvärderingsstudie undersökte värdet av handledning för vårdpersonal inom primärvård, tandvård och sjukhusvård i Västerbottens läns landsting. Handledningen tillskapades inom ramen för PUPPA-projektet(Projektgruppen för Utveckling av ett Praktiskt Psykosomatiskt Arbetssätt), utifrån vårdpersonalens önskemål att få tillfälle att utveckla bättre verktyg i bemötande och behandling av patienter som har psykosomatiska besvär. För att undersöka utfallet av denna handledningsinsats genomfördes...

 19. Älvdalskan – mellan språkdöd och revitalisering

  OpenAIRE

  Melerska, Dorota

  2011-01-01

  Wydział Neofilologii: Katedra Skandynawistyki Doktorsavhandling „Älvdalskan – mellan språkdöd och revitalisering” är en språksociologisk analys av älvdalskans aktuella ställning. Älvdalskan, som talas av ca 2 5000 människor i Dalarna, i Älvdalens kommun, har idag status av en svensk dialekt. Det råder dock oenighet bland språkforskare och talarna själva om den bör betraktas som en dialekt eller ett språk. Under de senaste åren har det pågått ett aktivt arbete kring älvdalskans erkännande s...

 20. Policy och predikament : En kvalitativ studie av kemisternas erfarenhet av Chalmers implementering av OA-policy

  OpenAIRE

  Arpe, Dennis

  2015-01-01

  The starting point of this study is a letter to the Swedish Research Council which maintained the difficulty to reconcile chemistry with open access. Previous studies show that when other sciences is increasing in both the deposition rate and selection of OA journals, there is a lull in chemistry. The purpose of the master thesis is to gain an understanding of chemists reluctance to open access in the light of the implementation of Chalmers' mandating open access policy and through field theo...

 1. Jämförelse mellan ekokardiografiska metoder vid bedömning av vänsterkammarfunktion hos kvinnliga bröstcancerpatienter

  OpenAIRE

  Andersson Nyberg, Sarah; Lesjak, Martina

  2015-01-01

  Ekokardiografi är en mycket användbar teknik som bland annat kan bedöma vänsterkammarensfunktion hos hjärtat med hjälp av ejektionsfraktion (EF) och global longitudinell strain (GLS). EF är idag den metoden som används mest vid bedömning av vänsterkammarfunktionen och beräknas enligt Simpsons biplanmetod. GLS är en ny metod som mäter myokardiets deformation och har i tidigare studier visat sig vara en känslig metod och kan upptäcka förändringar i myokardiet tidigare än EF. Vid behandling av b...

 2. Att leva med bipolär sjukdom : En litteraturstudie om patienters erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom

  OpenAIRE

  Andersson, Linda; Lövström, Jennifer

  2015-01-01

  Bakgrund: Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom som karaktäriseras utav förändringar i patientens aktivitetsnivå och stämningsläge. Dessa episoder benämns som mani-, hypomani- och depressionsepisoder. Behandling och omvårdnad fokuseras på att lindra symtom. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom. Metod: I litteraturstudien användes 8 kvalitativa vetenskapliga artiklar. Dessa har sammanställts och analyserats med inspirat...

 3. Bottom ash from fluidising bed boilers as filler material in district heating pipe culverts. Chemical and geotechnical characterisation; Pannsand som kringfyllnadsmaterial foer fjaerrvaermeroergravar. Kemisk och geoteknisk karaktaerisering av fluidbaeddsand

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pettersson, Roger; Rogbeck, Jan; Suer, Pascal

  2004-01-01

  Bottom ashes from fluid bed boilers have been characterised, both geotechnically and chemically, in order to investigate the possibility to use them as filler material in district heating pipe culverts. Bottom ashes from both biofuel boilers and waste boilers are represented in this project. The companies which ashes have been characterised are Sundsvall Energi AB, Sydkraft OestVaerme AB, Sydkraft MaelarVaerme AB, Eskilstuna Miljoe och Energi, Stora Enso Fors, Soederenergi and Fortum Vaerme. A total of ten ashes have been analysed where three ashes originates from Sundsvall Energi AB, two from Sydkraft OestVaerme AB and one from the each of the remaining companies. The chemical analyses have been performed both on fresh ashes and on ashes aged for three months. The geotechnical analyses performed are grain size distribution, packing abilities and permeability. Chemical analyses performed are total content, available content, leaching tests (leaching both by shaking method and column procedure) and organic analyses (PAH, EOX, TOC, dioxin and fenol). The geotechnical analyses show that the ashes fulfils the demands that are put on the filler material used in district heating pipe culverts. When using the ashes in applications, light compaction should be performed due to the risk of crushing the material which may cause an increased amount of fine material. The leachability of fine material is larger than for coarse material. The ashes are relatively insensitive to precipitation. Bio fuel based bottom ashes have a lower content of environmental affecting substances than waste fuel based ashes. This is also shown in the leaching analyses. The leaching water from fresh ashes contains a higher concentration of leachable components than aged ashes. When aged the pH in the ashes decreases due to carbon uptake and hydration and this makes metals as Pb, Cu, Cr and Zn less mobile. On the other hand, an increase in leachability of Sb, Mo and SO{sub 4} is shown when the ashes

 4. En granskning av akademisk litteratur om Corporate Social Responsibility

  OpenAIRE

  Viklund, Sofie; Melin, Andreas

  2013-01-01

  Sammanfattning Datum: 30 maj, 2013 Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 hpInstitution: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST, Mälardalens Högskola Författare: Andreas Melin Sofie Wiklund 9 september 1982 1 augusti 1988 Titel: En granskning av akademisk litteratur om Corporate Social Responsibility Handledare: Cecilia Lindh Nyckelord: Corporate social responsibility, värdeskapande, definitioner av corporate social responsibility, litteraturstudie corporate social responsibility...

 5. Genomförande av uppsägningar : En studie av tre ledare vid uppländska företag

  OpenAIRE

  Nottebohm-Kaiser, Emil; Hanje, Sofia

  2009-01-01

  Under en lågkonjunktur använder sig många företag av varsel och uppsägningar som ett sätt att minska kostnader och möta en vikande efterfrågan. Dessa uppsägningar innebär en förändring vilket är något som ofta möts av motstånd. I den här uppsatsen belyses de problem en ledare ställs inför i samband med en förändring som innebär uppsägningar och hur de har valt att genomföra dem. Syftet med den här uppsatsen är att beskriva hur tre ledare i tre olika organisationer genomför uppsägningar som sk...

 6. Fysisk aktivitet inom rehabiliteringen av anorexi : - En systematisk litteraturstudie

  OpenAIRE

  Högnäs, Maria

  2011-01-01

  Studiens syfte var att undersöka hur fysisk aktivitet påverkar unga flickor (12-24 år) med anorexi, i samband med rehabilitering. Skribenten vill dessutom ytterligare få specificerat vilken typ av fysisk aktivitet som kan vara lämplig för denna målgrupp. Frågeställningarna besvaras genom en systematisk litteraturstudie. Genom databassökning och frisökning hittades 14 relevanta artiklar som genomgick en kvalitetsgranskning, enligt en modifierad metod för kvalitetsgranskning av Forsberg & Wengs...

 7. Ergoterapeuters arbete med hund som en del av ergoterapiprocessen

  OpenAIRE

  Löfroth, Linnéa

  2012-01-01

  Som bakgrund till mitt examensarbete står det positiva bandet människan och hunden emellan samt hundens fördelaktiga påverkan på människans välmående. Syftet med arbetet är att redogöra för hur ergoterapeuter arbetar med hund som en del av klientens ergoterapiprocess samt redogöra för hur ergoterapeuter resonerar kring arbetet med hund som en del av ergoterapin. Föreningen Hundar inom fostran och rehabilitering rf är min undersöknings samarbetspartner. Som teoretisk referensram står den Canad...

 8. Utveckling av system för ledighetsplanering

  OpenAIRE

  Nordlander Wiik, Marcus; Pettersson, Gustav

  2013-01-01

  Vacation 2.0 är ett ledighetsansökningssystem utvecklat hos CGI i Linköping för deras Linköping- och Norrköpingskontor. Med Vacation 2.0 kan anställda boka in kommande semester, föräldraledighet samt jour. Vacation 2.0 ger HR-avdelningen en översikt över tillgänglig personal genom en sammanställning av alla arbetsgruppers ledighetsansökningar. Systemet underhålls av en administratör som har behörighet att administrera arbetsgrupper och ändra anställdas existerande ledighetsansökningar. De ans...

 9. Ekologiska viner : En kartläggning av konsumtionsvanor

  OpenAIRE

  Nyman, Caroline Hermine Eleonora

  2011-01-01

  Då försäljningen av ekologiskt vin stiger för varje år, och att köpa ekologiska produkter blir allt mer trendigt så verkar det naturligt att skriva ett arbete som bl.a. behandlar vad ett ekologiskt vin och ekologisk marknadsföring egentligen är. Problemställningen diskuterar hur bekanta finländarna är med Alkos ekologiska vinsortiment vad som är orsaken till att det köps mera ekologiska viner än tidigare. Syftet med arbetet är att redogöra i vilken utsträckning finländarna ärintresserade av e...

 10. Studieteknik : Vilka studietekniker använder sig eleverna av?

  OpenAIRE

  Wallin, Cajsa

  2014-01-01

  Denna uppsats handlar om studieteknik, om hur 15-16 åringar använder sig av studieteknik när de ska läsa och bearbeta en faktatext. Studieteknik behöver eleverna kunna eftersom det hjälper dem att veta hur man ska studera. Syftet med undersökningen är att visa hur 15-16 åriga elever arbetar med studieteknik när de läser och bearbetar en faktatext i inför en instuderingsuppgift. Metoden som används är läslogg, vilket innebär att eleverna för en logg över hur de läser och bearbetar en faktatext...

 11. Utveckling av IT-system för utbildningsbemanning

  OpenAIRE

  Nordström, Tobias

  2015-01-01

  Målet med denna undersökning har varit att ta reda på hur företaget Ackebrink AB[1] skulle förnya sitt system för utbildningsbemanning. Systemet används till att administrera kunder, kurser och konsulter och har funktionalitet för att hålla koll på hela processen från att en kund frågar om bemanning på en kurs till dess att kursen är avslutad och fakturerad. Vi undersökte först om det befintliga systemet kunde byggas ut eller ersättas av en färdig lösning. Det gamla systemet byggdes fyra år t...

 12. Etiska dilemman vid fosterdöd : Utformande av ett simuleringscase för blivande barnmorskor

  OpenAIRE

  Grönlund, Regina; Svenfelt, Sofia

  2015-01-01

  Att arbeta som barnmorska är ofta förknippat med stora förväntningar och glädje. Barnmorskorna stöter dock också på fall där inte förlossningen går som man hade tänkt sig och barnen föds döda. Det krävs mycket av barnmorskan för att kunna bemöta dessa mödrar. Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att lyfta fram betydelsen av etiken och att öka kunskapen i barnmorskans roll och handlande vid fosterdöd. Arbetet var ett beställningsarbete från Arcadas projekt för kunskapsutveckling ...

 13. RESPONSIBLE BUSINESS eller: det påbörjade livsverket av två grubblande hantverkare

  OpenAIRE

  Tuomaala, Casper; Tillander, Wilhelm

  2016-01-01

  I detta verk behandlas författarnas syn på företagandet i trämöbeltillverknings- och möbelförsäljningsbranschen. I texten betraktas kritiskt, och med en branschspecifik utgångspunkt, den sociala och ekologiska påverkan av västvärldens konsumtionssamhälle. Vi tar ställning till de långsiktigt destruktiva mönstren av dagens möbelindustri, och ger konkreta exempel på hur vi som företagare kunde agera på ett mera hållbart sätt. Utöver möbelbranschen, granskas även tangerande industrier såsom...

 14. Vertikalt växthus : Ett gestaltningsförslag av växthus som bostadskomplement

  OpenAIRE

  Bjarnegren Westerlund, Anna; Prim, Johan

  2013-01-01

  Närproducerad odling är en trend som växer sig allt starkare och visar sig bland annat i form av stadsodlingar på tak och balkonger. Då det är begränsat med utrymme att odla på i städer är vertikala odlingar en alternativ lösning. I den här rapporten presenteras ett gestaltningsförslag av ett vertikalt växthus som ett bostadskomplement. Gestaltningen, byggtekniken och klimatet i växthuset är de områden som präglar dess form och tekniska lösningar. Växthuset har placerats på Haningeterrassen, ...

 15. Vilka civilisationer? Vilken kamp? : En kritisk granskning av Samuel P. Huntingtons The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order

  OpenAIRE

  Lind, Jacob

  2006-01-01

  Denna uppsats är en kritisk granskning av Samuel P. Huntingtons modell att förstå världspolitiken utifrån, som han presenterar i boken The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Granskningen utgår från en analys av hans grundläggande begrepp, ”civilization” och ”clash”, och från ytterligare en analys av hur hans modell skiljer sig från andra modeller om världen. Med hjälp av dessa analyser diskuterar jag rimligheten i den tes som han ställer upp och konsekvenserna som hans fö...

 16. Fördelning av pandemivaccin mellan Sveriges landsting : simuleringsresultat

  OpenAIRE

  Brouwers, Lisa

  2009-01-01

  I denna rapport finns en utredning om man genom olika strategier kan påverka hur snabbt en pandemi sprider sig i samhället och rapporten kommer att utgöra en del av grunden för det fortsatta arbetet med att ta fram strategier för hur man ska vaccinera när ett vaccin blir tillgängligt. QC 20130225

 17. CE-mÀrkning av byggprodukter enligt byggproduktdirektivet. Ny metod för bestyrkande av byggprodukters lÀmplighet. Reviderad upplaga

  OpenAIRE

  Eranti, Leena; Haatio, Toivo; Koponen, Antti; Pulkki, Timo; Rautiainen, Liisa; Reiman, Hille; Roman, Sven-Eric

  2004-01-01

  Denna publikation Àr i första hand avsedd för dem som tillverkar och importerar byggprodukter och som håller på att gå över till att visa överensstÀmmelse med kraven och till CE-mÀrkning enligt byggproduktdirektivet. Handledningen förklarar vilka principer som följs då överensstÀmmelse med kraven visas, arrangemangen under övergångstiden samt ansvarsfrågorna. Avsikten Àr att tillverkarna och importörerna med tillhjÀlp av dessa uppgifter skall kunna följa det nya systemet...

 18. Tjernobyl och rennäringen - Lägesrapport från Sverige

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. Åhman

  1988-06-01

  Full Text Available Status report about Chernobyl and reindeer husbandry in Sweden including participants' discussion.Abstract in Swedish / Sammanfattning: Den 1 juli hojdes grånsvårdet for Cs-137 i bl a renkott från 300 till 1 500 Bq/kg. Efter hojningen av grånsvårdet friklassades nåstan alla samebyar i Norrbottens lån under sarvslakten. Samtliga fjållsamebyar i Norrbottens lån utom den sydligaste år tills vidare helt friklassade. Tre samebyar i sodra delen av Jåmtlands lån var friklassade under sarvslakten. I ovrigt omfattas all renslakt i Våsterbottens och Jåmtlands lån av kontroll betråffande Cs-137. Under juli - aug i år var cesiumhalten lågre ån vid motsvarande tidpunkt i f jol (tabell 1 och figur 1. Under juli - aug slaktades drygt 1 000 renar i skogslandet i sodra delen av Våsterbottens lån (tabell 3. Fr.o.m. andra veckan i juli godkåndes de fiesta slaktkropparna. Halveringstiden for Cs-137 i renarna, som betade i skogslandet kring inlandsbanan i sodra delen av Våsterbottenslån, har beråknats till ca en vecka. Genom tidigarelåggning av sarvslakter i Våsterbottens lån (tabell 3 och norra delen av Jåmtlands lån (tabell 5 minskades kassationen med ett par tusen slaktkroppar. Under senare delen av september steg cesiumhalten till ungefår samma nivå som i f jol. En långsiktig prognos har utarbetats betråffande halten Cs-137 i renar på naturbete. Prognosen visar att omfattande åtgårder kommer att behova vidtagas under de nårmaste 15 - 25 åren om ren-kottet från samebyarna i sodra delen av Våsterbottens lån och norra delen av Jåmtlands lån skall kunna god-kånnas som livsmedel vid ett riktvårde på 1 500 Bq Cs-137/kg kott.

 19. Ät rätt för bättre prestation : En studie om motionärers matvanor före och efter träning

  OpenAIRE

  Ehrén, Max; Youssef, Jibril

  2015-01-01

  Sammanfattning Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning uppladdnings- och återhämtningsmål intas. När man är fysiskt aktiv är det viktigt att äta uppladdnings- och återhämtningsmål. Före ett träningspass måste glykogenlagren fyllas på för att få energi och för att kunna prestera. Det är också viktigt att äta efter träning för att fylla upp glykogenlagren och förhindra nedbrytningen av musklerna. Vi använde oss av en kvantitativ forskningsmetod och skapade en enkät där 27...

 20. Faktorer som kan påverka företags val mellan K2 och K3 : En jämförelsestudie mellan två branscher

  OpenAIRE

  Höglund, Angelica; Wiman, Julia

  2016-01-01

  Titel: Faktorer som kan påverka företags val mellan K2 och K3 Författare: Angelica Höglund och Julia Wiman Handledare: Klas Sundberg Bakgrund och problem: Det nya K-regelverket som infördes 1 januari 2014 innebär att mindre onoterade företag idag har valmöjligheten att välja mellan regelverken K2 och K3. För dessa mindre företag är valet av regelverk viktigt då det kommer att påverka företagets räkenskaper. Syfte: Syftet med studien är att studera fördelningen av K2 och K3 för mindre onoterad...

 1. Metropollandsbygden såsom invånarna upplever den : Nuläget och önskningar inför framtiden

  OpenAIRE

  Liimatainen, Anne; Uusitalo, Tero

  2012-01-01

  Hur upplever invånarna Nylands metropollandsbygd? I denna skrift öppnas begreppet metropollandsbygd och här beskrivs hur den landsbygd, som är en del av Helsingfors metropolområde, är som plats för boende, arbete och företagande, rekreation samt turism. Dessutom innehåller publikationen en beskrivning av invånarnas syn och önskningar på metropollandsbygden och dess utveckling fram till år 2025. Publikationen grundar sig på en invånarenkät, som genomfördes år 2011 inom ramen för Västnylands By...

 2. Vem saknar en p-plats? : Bostadsrättsinnehavares syn på boendemiljö, egen bil, fordonspooler och mobilitetstjänster

  OpenAIRE

  Kupersmidt, Judith; Henriksson, Greger

  2014-01-01

  För att skapa en miljömässigt hållbar stad behöver människorna i den ha anledning och möjlighet att anpassa sina vardagliga vanor så att dessa i sig blir en del av den hållbara utvecklingen. I denna rapport behandlas intresset och mottagligheten för att ändra vanor som berör bilinnehav, utemiljö och parkering vid bostaden samt utnyttjandet av fordonspooler, närservice, hemleveranser och kollektivtrafik. Studien ingår i projektet Innovativ Parkering i Klimatsmarta Städer, vilket kretsar kring ...

 3. Varför väljer organisationer att anlita både en projektledare och en förändringsledare?

  OpenAIRE

  Mirsch, Eva; Wymark, Ewa

  2013-01-01

  Traditionellt har förändringsprojekt utförts av personer med rollen som projektledare. Idag finns dock en trend bland organisationer att för större och mer komplexa interna förändringsprojekt anlita både en projektledare och en eller flera förändringsledare. Forskare har under det senaste decenniet ställt frågor om vem som egentligen bör leda förändringsprocesser och vem som har rätt kompetens. Flera av dem menar att projektledaren inte ensam bör leda större förändringsprojekt och att förändr...

 4. Ungdomars attityder mot polisen : Skillnaden mellan tjejer och killar

  OpenAIRE

  Becker, Finn; Ahl, Charlotta

  2009-01-01

  Utifrån rådande normer och värderingar anser vi att det finns könsskillnader i attityder gentemot polisen hos ungdomar. För att underlätta polisens arbete är det viktigt att känna till grunden för dessa attityder. Syftet med studien är att undersöka om det finns några könsskillnader gentemot polisen hos ungdomar i Umeå. En jämförelse görs sedan mellan ungdomarnas och polisernas uppfattning. Studien består av en enkätundersökning genomförd bland ungdomar i Umeå samt en intervju med ungdomsgrup...

 5. Digitalisering i den offentliga förvaltningen : IT, värden och legitimitet

  OpenAIRE

  Andréasson, Ester

  2015-01-01

  Vi lever i ett samhälle där elektronisk information och kommunikation får en allt större betydelse både i vardags- och arbetslivet. I föreliggande avhandling studeras den utveckling som innebär att offentliga organisationer digitaliseras, det som kan kallas för e-förvaltning. Utgångspunkten för dessa studier är en vilja att undersöka vilka betydelser värden har i digitaliseringsprocesser i offentliga organisationer. Tre kvalitativa, tolkande, studier har genomförts. En av dessa var en studie ...

 6. Sexistiska attityder mot kvinnor och systemrättfärdigande i Sverige

  OpenAIRE

  Karlsson, Kristin

  2006-01-01

  Sverige kan ses som ett av världens mest jämställda länder. Människor kan dock inneha ambivalenta stereotyper om kvinnor, vilka kan vara sexistiska i sin karaktär. Syftet med föreliggande studie är att validera Glick och Fiskes (1996) Ambivalent Sexism skala översatt till svenska samt undersöka eventuella kopplingar mellan sexism, politisk inställning och system justification. Undersökningsdeltagarna tog i stor utsträckning avstånd från sexistiska attityder. Hostile sexism skattades högre än ...

 7. Fysikattityder hos gymnasieelever? : Trender bland intresse för fysik och fysikattityder bland svenska gymnasieelever

  OpenAIRE

  Ahlholm, Martin

  2013-01-01

  Empirisk forskning har visat att det finns tydliga kopplingar mellan intresse, attityder ochstudieframgångar. Enkätundersökningen som föreligger denna rapport ämnade att mäta hur intressetför fysik och attityder till fysik och fysikundervisningen skiljer sig åt mellan de olika årskurserna pågymnasiet. För att kunna mäta attityderna har enkätverktyget Maryland Physics Expectations(MPEX) Survey använts. Enkäten har besvarats av 605 respondenter från teknik- ochnaturvetenskapsprogrammet på två g...

 8. Förbättring av Barillas interna materialflöde : Huvudfokus mot produktionslinje 19

  OpenAIRE

  Lennartsson, Lars

  2014-01-01

  Som en del i Maskiningenjörsutbildningen vid Karlstads Universitet har detta examensarbete utförts under höstterminen 2013. Uppdragsgivaren är Barillagruppen som är världens största producent av pasta och pastasåser samt Europas ledande bagerikoncern. I Sverige känner vi främst igen varumärkena Barilla och Wasa, den senare är världens största producent av knäckebröd. Produkter med varumärket Wasa produceras idag vid fabrikerna i Filipstad och i Celle i Tyskland. Det är i fabriken i Filipstad ...

 9. Utveckling av nivåvaktsystem för avloppstankar

  OpenAIRE

  Granberg, Lucas

  2013-01-01

  Uppdragsgivaren Smartel Electronics Oy har en produkt på marknaden som är en trådlös nivåvakt för avloppstankar. Produkten består av en inne- och ute-enhet. Uteenheten kontrollerar nivån i tanken och skickar en trådlös signal till inneenheten. När Innenheten får ett larm börjar den blinka och pipa. Produkten är begränsad av att larmet bara kan ses på det ställe som inne-enheten befinner sig. Därför ville uppdragsgivaren utveckla produkten så att larmet kan skickas till en server över Internet...

 10. Simulering av hydrodynamiska förlopp för KAS vid kraftverksdammar

  OpenAIRE

  Karlsson, Erik

  2013-01-01

  I detta projekt har det kontrollerande avbördningsskyddet för vattenkraftverk, förkortat KAS, studerats närmare. KAS finns installerat vid många större vattenkraftverk och har till uppgift att automatiskt aktivera öppning av dammluckorna ifall vattennivån skulle stiga över dämningsgräns och både den ordinarie nivåregleringen och manuell reglering skulle utebli. På så sätt kan överströmning av dammen med eventuellt dammbrott som följd förhindras. Eftersom KAS är det yttersta skyddet ställs ext...

 11. Har stöldbrottsligheten minskat? : En komparativ studie om stöldbrottslighetens utveckling i Sverige och England mellan 1975-2010

  OpenAIRE

  Veidt, Sara Maria

  2011-01-01

  Ett flertal undersökningar tyder på att utvecklingen av stöldbrott minskat det senaste decenniet i nästan alla Västeuropeiska länder. Syftet med denna studie är att med hjälp av offentlig kriminalstatistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) och Home Office undersöka och jämföra stöldbrottslighetens utveckling mellan 1975-2010 i två västeuropeiska länder – Sverige och England. Studien redogör för den generella utvecklingen av stöldbrott samt för tre huvudkategorier: inbrottsstölder, fordonsre...

 12. Ordnat införande av metoder i klinisk verksamhet : En studie av försök med dialogmöten inom Landstinget i Östergötland

  OpenAIRE

  Garpenby, Peter; Nedlund, Ann-Charlotte

  2013-01-01

  Denna rapport redovisar hur Landstinget i Östergötland, under medverkan av representanter för Institutionen för medicin och hälsa (IMH) vid Linköpings universitet, under åren 2010 till 2012 utvecklade och prövade ett program där forskningsbaserad kunskap sammanställdes och presenterades vid dialogmöten bland kliniska enheter i landstinget. Avsikten var att anpassa ett program som prövats i provinsen Alberta i Kanada, ” The Alberta Ambassador Program”, till svenska förhållanden. Den styrgrupp ...

 13. Musiklärare och digitala verktyg : En studie om hur musiklärare beroende på generation, erfarenhet och intresse hanterar digitala verktyg.

  OpenAIRE

  Henriksson, Joakim

  2014-01-01

  Denna studie har haft för avsikt att få djupare kunskap om några musiklärares hantering av digitala verktyg men också för att se om generation, erfarenhet eller intresse har någon inverkan på detta. Genom kvalitativa intervjuer av fem lärare som tillsammans representerar tre årtionden har studien visat att det inte är någon större skillnad mellan åldersgrupperna. Hermeneutisk teori, musikdidaktik och ramfaktorteori är de teorier som använts i uppsatsen för att tolka och förstå den insamlade e...

 14. Effektivare försäljning av stamkundsprogrammet Priority Club Rewards på Holiday Inn Turku

  OpenAIRE

  Sjöström, Ronja

  2012-01-01

  Inom turismbranschen råder det stor konkurrens. Det är viktigt att få nya kunder men det är kanske ännu viktigare att hålla fast vid sina gamla kunder. Ett sätt att uppnå detta är att utveckla olika stamkundsprogram. Detta examensarbete handlar om hur man kunde effektivera försäljningen och marknadsföringen av stamkundsprogrammet Priority Club Rewards i hotellet Holiday Inn Turku. Syftet med detta arbete är att ta reda på om stamkunderna blir behandlade och betjänade som de skall och att ...

 15. Yrkeslärares uppfattningar av begreppet "erfarenhet" inom gymnasieskolans omvårdnadsprogram

  OpenAIRE

  Eriksson, Kerstin; Wernersson, Camilla

  2010-01-01

  I kursplanerna för gymnasieskolans omvårdnadsprogram förekommer begreppet ”erfarenhet” på ett flertal ställe. Detta begrepp är inte definierat i styrdokumenten av skolverket vilket gjorde det intressant att studera närmare. Syftet med denna studie är därför  att beskriva yrkeslärares uppfattningar av kursplanernas begrepp ”erfarenhet” som ingår i gymnasieskolans omvårdnadsprogram.   Omvårdnadsprogrammet förändrades under 1990-talet och praktiken ersattes av APU = Arbetsplatsförlagd utbildning...

 16. Musik och lek i skolan – Ett pedagogiskt redskap? : Music and playing in school- an instrument for education?

  OpenAIRE

  Nyholt Gustafsson, Anette

  2008-01-01

    Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur pedagoger som arbetar med barn använder sig av musik och lek i undervisningen. För att få reda på det genomfördes intervjuer och observationer av fyra pedagoger i en skola i en mellansvensk stad. Respondenterna arbetar med barn i olika åldrar, från förskoleklass till årskurs nio. Sedan jämfördes intervjuerna och observationerna mot tidigare forskning. Läroplanen (Lpo 94) säger att de som arbetar med barn i skolan ska försöka hitta sätt at...

 17. Trötthet och livskvalitet hos patienter med primärt Sjögrens syndrom

  OpenAIRE

  Kiani, Rezvan

  2014-01-01

  Bakgrund: Primärt Sjögrens syndrom (pSS) är en reumatisk sjukdom karaktäriserad av ögon- och muntorrhet samt påverkan på olika organ. En överväldigande trötthet är vanligt. En orsak till tröttheten kan vara ett behandlingsbart tillstånd såsom nedstämdhet. Tröttheten kan leda till nedsatt livskvalitet, arbetsförmåga och påverka relationer med familj och vänner.Syfte: Att kartlägga hur vanligt det är med trötthet i en grupp av patienter med pSS samt om tröttheten har något samband med nedstämdh...

 18. Bilden av kvinnliga och manliga elitfotbollspelare i Aftonbladet och Dagens Nyheter : – en kvantitativ och diskursiv analys av fotbollsVM 2002 och 2003

  OpenAIRE

  Andersson, Camilla

  2004-01-01

  Author: Camilla Andersson Title: The depiction of female and male elite soccer players in Aftonbladet and Dagens Nyheter –  A quantitative and discursive analysis of the World Cup 2002 and 2003 Level of education: C Subject: Media and Communication Studies Umeå University: Department of Culture and Media Studies Term: Spring 2004 Pages: 70   The purpose of this essay is that from a gender theoretical and critical discourse analysis perspective  study how the image of the Swedish football n...

 19. Pizza till din dörr : - En konkurrensrättslig studie om marknadsavgränsning av den relevanta marknaden för onlinetjänster, särskilt onlinebeställning av mat

  OpenAIRE

  Hagström, Oliver; Thorn, Simon

  2015-01-01

  I uppsatsen undersöks marknadsavgränsningen vid onlinetjänster vilket är ett ämne som uppmärksammats nyligen i ett avgörande från Marknadsdomstolen där inblandade parter var OnlinePizza och Pizza24, som båda är verksamma inom onlinebeställning av mat. Yrkandet kunde inte bifallas på grund av bristande bevisning från den yrkande parten. Författarna har diskuterat hur utfallet av domen kunde blivit om tillräcklig bevisning hade lagts fram.Med stöd av svensk och europeisk rätt samt relevant prax...

 20. Aktivering av immateriella tillgångar : En rättvisande bild?

  OpenAIRE

  Hagtorn, Wilhelm; Backeus, Anders

  2007-01-01

  Idag utgör immateriella tillgångar en allt större del av företagens tillgångar och de får därmed en allt större betydelse. I takt med att den här trenden fortgår blir traditionell redovisning mindre och mindre användbar för investerare, analytiker och kreditgivare. Vi har i uppsatsen delvis utgått från en artikel i tidskriften Balans. I artikeln ifrågasätts om redovisningen inte bör anpassas efter var värdet skapas i företaget. Vårt huvudsakliga mål är att utreda om nuvarande hantering och vä...

 1. Utveckling av ett personligt varumärke i en digital tid

  OpenAIRE

  Junttila, Leena

  2015-01-01

  Varumärken, produkter och service följer enligt traditionellt tänkande en 4P-modell med produkt, pris, plats och promotion som hörnstenarna för marknadsföringsarbetet. Då varumärket består av en person, har det en märkbar möjlighet att via ständig kommunikation med omvärlden påverka varumärkesuppfattningen. Via kommunikation och via att framhäva sin egen person, skapar varumärket sin position och försäkrar en medveten plats bland sin målgrupp. Konsumenterna, som stöder sitt favoritvarumärke i...

 2. Inventering av mikrobiologiska riskpunkter i Östra Mälaren

  OpenAIRE

  Tärnström, Mikael

  2011-01-01

  Mälaren är Stockholms största dricksvattentäkt och den förser årligen 1,7 miljoner människor med rent dricks-, tvätt- och badvatten genom Stockholm Vattens vattenverk Norsborg och Lovö och Norrvattens vattenverk Görväln. Även om det finns reservvattentäkter som Bornsjön så räcker inte de till om något skulle hända med Mälaren som t.ex. oljeutsläpp från något fartyg som befinner sig i närheten av vattenintagen. Idag förekommer det ständigt föroreningar från alla möjliga utsläppskällor som ensk...

 3. Slutrapport från pilotstudie Uppskattning av exponering för ozon

  OpenAIRE

  Forsberg, Bertil

  2014-01-01

  Syftet med denna pilotstudie var att genomföra en undersökning angående ozonexponering under ”ozonsäsongen” (dvs maj-september) 2013 inne i skolor och utanför på skolgården samt i sovrummet hos skolbarn och i utomhus bostadens närhet. Pilotstudien ska ge vägledning angående kriterier och uppläggning vid mätning av ozon, samt leda till ett förslag till mätprogram för ozonexponering med fokus på ozonsäsongen och barns miljöer. För skolmätningen valdes 10 representativa skolor ut. Ozonprovtagare...

 4. Övning ger färdighet? : Lagarbete, riskhantering och känslor i brandmäns yrkesutbildning

  OpenAIRE

  Blondin, Magnus

  2014-01-01

  Brandmän arbetar i situationer av stark osäkerhet och risk. Ett fungerande lagarbete är en förutsättning för att de ska kunna hantera de faror som förekommer vid olyckor, samordna sin verksamhet, rädda byggnader och fordon, ta hand om drabbade människor och även undvika att själva bli skadade. Blivande brandmän måste alltså lära sig arbetssätt som inbegriper både samordning, interaktion och individuella insatser i en mycket speciell och krävande arbetsmiljö. Denna studie bygger på deltagande ...

 5. Fysisk aktivitet under graviditeteten : En litteraturstudie om trygg motion och om motionens inverkan på kroppen för gravida.

  OpenAIRE

  von Hedenberg, Linnéa

  2011-01-01

  Detta examensarbete är ett beställningsarbete av Tölö hälsostations fysioterapiavdelning. Syftet med arbetet var att göra ett informationsblad med rekommendationer om fysisk aktivitet under graviditeten. Informationsbladet kommer att fungera som stöd i den praktiska handledningen av gravida kvinnor och kommer att delas ut på infotillfällen. Informationsbladet beskriver hur gravida kan motionera tryggt, vilka motionsformer som lämpar sig bäst samt lämplig träningsdos. Även fysiska och psykiska...

 6. Ledarskap, kommunikation och organisation inom polisen : analyser gjorda inom ramen för polisens ledarprogram: Det indirekta ledarskapet – att leda andra chefer

  OpenAIRE

  2010-01-01

  Förord Polisens utbildning i ”Det indirekta ledarskapet” ges som en uppdragsutbildning av bl.a. Umeå universitet. Inom ramen för dess delkurs 2: ”Ledarskap, kommunikation och organisation”, motsvarande 15 högskolepoäng på grundnivå, skall kursdeltagarna som slutlig examinationsuppgift göra en rapport innehållandes en introduktion, fem delanalysuppgifter och en sammanfattande strategisk handlingsplan. Den skrift du nu har framför dig innehåller ett urval av dessa kursdeltagarnas delanalysuppgi...

 7. Perspektiv på goodwill : En studie om användningen av teoretiska begrepp i praktiken

  OpenAIRE

  Larsson, Therese; Pettersson, Louise

  2014-01-01

  Det finns två typer av goodwill, den första typen är internt upparbetad goodwill och den andra typen är goodwill som uppkommer vid förvärv av företag. Fokus i denna uppsats kommer att ligga på den förvärvade goodwill, som kan upplevas som en svart låda då det kan vara oklart vad posten faktiskt består av. Förvärvad goodwill kan definieras på olika sätt av företagen, i den akademiska världen har främst två perspektiv identifierats, top-downperspektivet och bottom-upperspektivet. Ur den första ...

 8. Betygsfrågan i dagspressen : En studie om debatten om betyg och bedömning i svenska dagstidningar mellan åren 2000‐2008

  OpenAIRE

  Hassanpour, Arash

  2009-01-01

  I följande arbete har jag studerat betyg och bedömning i den svenska dagspressen mellan åren 2000-2008. Till arbetet har jag valt cirka 100 tidningsartiklar från den svenska dagspressen. Syftet med arbetet var att undersöka olika uppfattningar om betyg och bedömning som kommer till tals i dagspressen. Jag har ett stort intresse av att lägga fokus på debatten kring betyg och bedömning i den samhälliga diskussionen i dagstidningarna som sällan beskrivits så omfattande i den formella politiken i...

 9. Min kropp är inte gjord för det här samhället : Hur upplevelsen av att identifiera sig med en normbrytande könsidentitet påverkar karriärval

  OpenAIRE

  Davén, Annika

  2015-01-01

  Genom att intervjua fyra personer som identifierar sig som trans har denna studie undersökt hur upplevelsen av att identifiera sig med en könsidentitet som inte överensstämmer med samhällsnormen påverkat vid valet av vad individen vill jobba med. Med utgångspunkt i queerteori och kvalitativ metod har resultatet visat att deltagarnas möjlighetshorisont influeras av diskriminering, psykisk ohälsa och den påfrestning som uppstår hos individerna av att verka i ett normativt samhälle. För dessa in...

 10. Att minnas sitt sätt att vara för att föreställa sig själv annorlunda : Reflektioner kring manlighet, kön, sexualitet och minnesarbete

  OpenAIRE

  Rolund, Mattias

  2006-01-01

  Syftet med den här uppsatsen är att visa hur vi kan förstå oss själva som kvinnor och män utan att betrakta kön som något naturligt och inneboende. Kön är sociala och kulturella konstruktioner och vi lever i ett heteronormativt samhälle där könsskillnaden är genomgripande – vi utgår från heterosexualitet som den normala sexualiteten och vi skiljer på människor i kvinnor och män. Genom att analysera mina egna minnen i ett minnesarbete undersöker jag mina erfarenheter av könsnormer. Hur har nor...

 11. Kilometerersättningar - en del av den gråa ekonomin?

  OpenAIRE

  Holmström, Karin

  2013-01-01

  Kilometerersättningar för arbetsresor är något som utnyttjas av många. Missbruk kan förekomma, en del av lönen kan betalas som kilometerersättning för att undvika skatter och avgifter. En annan del av problemet är att många använder egen bil till arbetsresor trots att det inte är nödvändigt utan de bra skulle kunna utnyttja kollektivtrafiken. För regeringen är problemet det att de vill minska på kostnaderna. Arbetet tar upp två förslag till förändring, sänkta kilometerersättningar och beskatt...

 12. Stereotyper: en omedveten kategorisering. : En jämlikhetsanalys av Intryck- Värmlands landstings personaltidning

  OpenAIRE

  Åhlander, Karolina; Jost, Anna

  2014-01-01

  Jämlikhet är något som ligger i tiden. Hur jämlikhetsmedvetna är egentligen dagens medier? Vi har på uppdrag av Värmlandslandsting gjort en jämlikhetanalys av deras personaltidning, Intryck. En tidning som når samtliga anställda inom organisationen. Vi har gjort en text- och bildanalys med utgångspunkt från ett analysverktyg vi kallar för jämlikhetstrappan. Vårt syfte har varit att urskilja stereotyper och om tidningen använder sig av sitt befintliga underlag för att göra tidningen så jämlik ...

 13. Med tillstånd att vara rolig : En innehållsanalys av modern komedifilm

  OpenAIRE

  Albinsson, Sanna; Lindahl, Ida; Åberg, Sara

  2011-01-01

  Film är ett av de medier som påverkar vår identitetskonstruktion och vår uppfattning om normer och verkligheten. En av de mest populära filmgenrerna är komedifilm. Det är därför intressant att studera konstruktionen av karaktärer i komedifilm för att se vilka normer som är rådande idag. Studiens syfte är att ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv undersöka olika karaktärer i modern komedifilm för att ta reda på hur genus är konstruerat, vilken humoristisk funktion olika karaktärer tillde...

 14. Portabla enheter : Hot, risker, sårbarheter, lösningar och skyddande motåtgärder

  OpenAIRE

  Moradinia, Pourya; Haule, Godfrey

  2012-01-01

  Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Försvarsmakten. Arbetets målsättning är att undersöka hot, risker och sårbarheter som portabla enheter kan orsaka eller bidra till inom en organisation. Bärbara datorer med operativsystemet Windows och Mac, samt surfplattor och smartphones med operativsystemet Android, iOS och Windows Phone är de portabla enheter som är utvalda att ingå i denna rapport. Vidare diskuteras förslag på hur man kan förebygga olika säkerhetsrisker. Rapporten tar även up...

 15. Stadsodling i Stadsplaneringen : och dess bidrag till ökad samhällelig hållbarhet

  OpenAIRE

  Lindholm, Anton

  2013-01-01

  Vårt jordklots klimat förändras till det sämre och har blivit allt mer oförutsägbart. Med enormt stor sannolikhet beror det på den utbredda förbränningen av fossila bränslen världen över som vi människor startade explosionsartat i och med industrialismen. Detta fastställer IPCC i sin 5:e klimatrapport. För att mänskligheten ska leva vidare på planeten behöver vi uppnå en hållbar utveckling. Denna utveckling grundar sig först och främst i tre aspekter nämligen ekonomisk, ekologisk och social h...

 16. Föräldraperspektiv på genus- och jämställdhet i förskolan : En studie om föräldrars tankar kring kön, genus och jämställdhet i förskolan

  OpenAIRE

  Jansson, Jenni; Thimfors, Sebastian

  2007-01-01

  Syftet med denna undersökning har varit att granska några föräldrars tankar kring genus- och jämställdhetsarbete i förskolan. Med hjälp av enkäter och intervjuer har vi samlat in vårt empiriska material. I enkätundersökningen var deltagandet lågt vilket kan tyda på ett svalt intresse för dessa frågor bland föräldrarna. Intervjupersonerna var dock av den uppfattningen att genus- och jämställdhetsarbete i förskolan är något av stor vikt. Intervjupersonerna var eniga både vad gäller den negativa...

 17. Förälderns depression och barnets resiliens : En litteraturstudie som belyser barnperspektiv

  OpenAIRE

  Lindroos, Mariann

  2013-01-01

  Syftet med denna studie är att öka beredskap hos personal som via sitt yrke kan komma i kontakt med barnfamiljer där en förälder lider av depression. Detta examensarbete handlar om hur barn påverkas av föräldrars depression samt hur barnets resiliens kan förstärkas. Genom denna litteraturstudie besvaras följande frågeställningar: 1) Hur påverkas barnets välmående av förälderns depression? och 2) Vilka faktorer kan stärka barnets resiliens i ett förebyggande syfte? Med hjälp av innehållsanalys...

 18. Den externa CSR kommunikationen och relationen mellan företagen och de informella intressenterna : En intervjustudie ur kommunikationsteoretiskt perspektiv

  OpenAIRE

  Keljalic, Igor

  2008-01-01

  I dagens globala ekonomi så växer de multinationella företags makt, men med makten följer även ansvaret. Under mitten av 1990 – talet så växte det fram idéer om CSR (Corporate Social Responsibility) dvs. idéer om företagens sociala ansvar. CSR är ett koncept som vill integrera sociala och miljöfrågor in i företagens verksamhet med målet att bidra till den hållbara utvecklingen. Idag jobbar företag med att marknadsföra sig som ansvarstagande medlemmar av samhället när det gäller exempelvis mil...

 19. Interaktionens betydelse för barns lärande - en studie av barns möte med slöjd i förskolan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eva Ahlskog-Björkman

  2014-06-01

  Full Text Available Syftet med den här artikeln är att diskutera på vilket sätt interaktion och socialt samspel har betydelse för hur barn i förskolan kan engageras i en lärandeprocess. Den empiriska studien utgörs av en  videofilmad episod över en vävaktivitet i förskola. Genom att använda videografisk observation kan mänsklig aktivitet beskrivas och av den anledningen används  videografi som metodologisk ansats. I studien analyseras på vilket sätt interaktionen mellan de som är närvarande, oberoende av barnens ålder, kan bidra till att stimulera den lärande aktiviteten. Barnens slöjdaktivitet beaktas ur ett sociokulturellt lärandeperspektiv. Ett centralt tema inom detta perspektiv är kommunikation där språket och redskapen står för de medierande faktorerna. Barnens kontakt med redskapen och deras upplevelser och erfarande av slöjdaktiviteten diskuteras i relation till den närmaste utvecklingszonen. Ytterligare beaktas den videofilmade sekvensen ur ett socialt perspektiv där barnpedagogens agerande gentemot barnen lyfts fram och diskuteras. Analys och tolkning av datamaterialet strävar efter att synliggöra mänsklig interaktion och dess betydelse för att motivera och engagera barnen i deras slöjdaktivitet.  

 20. Implementering av en BIM-nytta i förvaltning : Systematisk brandskyddskontroll av handbrandsläckare

  OpenAIRE

  Gaouar, Bachir; Kågas Ramström, Elin

  2014-01-01

  ”BIM i staten” är ett initiativ från de fem statliga byggherrarna. Tillsammans har de bestämt sig för att hitta en gemensam strategi som ställer krav på byggnadsinformationsmodeller. Konsultbolaget Tyréns AB har agerat konsultstöd vid framtagandet av denna strategi. Implementering av en BIM-nytta i förvaltning är en undersökning i att effektivisera ärendehantering inom förvaltning. Effektiviseringen görs baserat på bedömningen av dagens förvaltningsprocess och framtidens hypotetiska förvaltni...

 1. Stabilisering av insektsangripna möbler : en jämförande studie av konsolidanter

  OpenAIRE

  Nolin, Cecilia

  2009-01-01

  Denna rapport är en jämförande studie av utvalda konsolidanter som används till att stabilisera nedbrutet insektsangripet trä. Av de trägnagande skadeinsekter vi har i Sverige är det främst den strimmiga trägnagaren som är intressant i möbelsammanhang. I rapporten beskrivs den strimmiga trägnagaren, en liten skadeinsekt som kan åstadkomma stor skada om den får verka ostörd. Insekten finns utspridd i hela Europa och är ett stort problem då den angriper alla typer av träslag. Nedbrutet insektsa...

 2. Fan fictions eller adaptioner? : Om Amy Heckerlings spelfilm Clueless (1996) och Debra White Smiths roman Amanda (2006) mot Jane Austens roman Emma (1815)

  OpenAIRE

  Sundqvist, Jill

  2014-01-01

  Det huvudsakliga syftet med min uppsats var att utifrån originalverket Emma (1815) avJane Austen kunna bedöma vad två verk som inspirerats av romanen bör klassificeras som.De två verken var romanen Amanda (2006) av författaren Debra White Smith ochspelfilmen Clueless (1995) av regissören Amy Heckerling. Till min hjälp har jag lästaktuell forskning inom de två termerna adaption och fanfiction och utifrån detta gjort enjämförande analys på verken. Resultatet blev oväntat vagt, det visade sig at...

 3. En jämförelse mellan betongarmeringsverktygen i TEKLA Structures och ADT

  OpenAIRE

  Johansson, Madeleine

  2009-01-01

  Vid uppritandet av byggmodeller på WSP Group i Norrköping använder man idag två program: TEKLA Structures och AutoCAD Architecture. En av anledningarna till detta är att armeringsverktyget Impact Reinforcement i AutoCAD Architecture fungerar bättre än armeringsverktygen i TEKLA Structures. Då man behöver armering i en TEKLA Structures modell exporteras denna till AutoCAD Architecture där armeringsjärnen sedan ritas in. Jag har därför undersökt skillnaderna mellan de båda programmens armerings...

 4. Delaktighet och demokrati inom småbarnspedagogiken i Esbo : En produktutveckling

  OpenAIRE

  Mielonen, Lisa; Högnäs, Elin

  2015-01-01

  Delaktighet och demokrati är aktuella ämnen inom småbarnspedagogiken. Vi har valt att göra en produktutveckling. Examensarbetet är ett beställningsarbete av Esbo stads svenska bildningstjänster. Det är en del av ett beställningsarbete som utvecklar en mobbningsförebyggande plan för Esbo stads svenskspråkiga småbarnspedagogik. Vår produkt är en 25-sidig nätbroschyr om hur man kan öka delaktigheten och demokratin i Esbo stads daghem. Genom hela arbetet har vi ett socialpedagogiskt synsätt, men ...

 5. Inköp och förhandlingskraft i småföretag

  OpenAIRE

  Kvissberg, Sebastian

  2014-01-01

  Detta examensarbete är en kvalitativ studie av inköp och förhandlingskraft i småföretag. Studien syftar till att studera hur inköpsprocessen fungerar i mindre företag och till vilken grad inköp prioriteras samt hur förhandlingskraften ser ut. Detta har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer med personal eller ägare i fem mindre företag. Enligt studien har småföretag idag helt klart inte de bästa förutsättningarna vad gäller inköp men trots detta är det inte mycket mer än priset som är...

 6. #HMBalmaination : En kvalitativ studie om semiotik, retorik och celebriteter i modevärlden

  OpenAIRE

  Gomez, Elena; Kesim, Sinem

  2016-01-01

  Hösten 2015 lanserade H&M tillsammans med lyxvarumärket Balmain en klädkollektion i över 240 länder världen över, som snabbt blev eftertraktad. Vilka strategier har H&M och Balmain använt sig av för att sända ut sin kampanj? I den här uppsatsen har vi studerat samarbetet mellan H&M och Balmains reklamkampanj ur ett sändarperspektiv. De teorierna som vi har tagit hjälp av för att kunna göra vår studie är semiotik, retorik samt celebrity endorsement. Syftet med denna studie var att ...

 7. Sveriges kommuner och kampen om kreativiteten : om Richard Floridas teori i svenska kommuner

  OpenAIRE

  Bergman, Malin

  2010-01-01

  Flera svenska kommuner använder sig av den amerikanska professorn Richard Floridas teori om den kreativa klassen och ”creative cities” i sin marknadsföring. Syftet med mitt kandidatarbete är att undersöka om svenska kommuner är kreativa enligt Floridas teori. En jämförande fallstudie har gjorts där tre kommuner som använder sig av Florida i sin marknadsföring har undersökts. Kommunerna är Södertälje, Botkyrka och Ronneby. De tre kommunerna har jämförts med hela riket Sverige, Sveriges tre sto...

 8. Kvinnligt ledarskap inom ICA : Organisatoriska förutsättningar och individuella erfarenheter

  OpenAIRE

  Björkman, Sara; Harju, Ida

  2013-01-01

  Bristen av kvinnor på de högre positionerna inom ICA som i övrigt är en kvinnodominerad bransch utgör intresseområdet för denna uppsats. Vi vill med uppsatsen undersöka och belysa de erfarenheter som kvinnor på olika positioner inom organisationen har gällande deras möjligheter till karriär. Uppsatsen är en kvalitativ intervjustudie med en fenomenologisk teoretisk ansats som även stödjs av andra teorier gällande organisation och kön. Empirin som studiens resultat bygger på kommer från intervj...

 9. Behörighetskrav inför gymnasial yrkesutbildning - vem innesluts och vem utesluts?

  OpenAIRE

  Lundberg, Kjell

  2008-01-01

  Behörighetskrav inför gymnasial yrkesutbildning - vem innesluts och vem utesluts? Kjell Lundberg Sammanfattning Bakgrunden till mitt valda ämne är att jag arbetar på ett fordonstekniskt PRIV program. Elever som går detta program har inte blivit antagna till ett nationellt program på grund av behörighetskraven i Lpf-94. Flera av dessa elever skulle klara karaktärsämnena på ett nationellt program, men skulle ha stora svårigheter i kärnämnena, även med extra hjälp. De läroplansutredningar och be...

 10. Kvalitet i Gymnasieskolan : Ett ServQual- och Totalkvalitetsperspektiv på gymnasieskolan

  OpenAIRE

  Costa Pinto, Eric; Eklund, Emil

  2011-01-01

  Syfte: Vi vill genom vår studie analysera de undersökningar som utförts av Linköpings kommun och Skolverket med hjälp av ServQual – modellen och Grönroos totalkvalitetsmodell som båda mäter kvalitet. Vi vill även jämföra de båda kvalitetsundersökningarnas syn på kvalitet samt hur de ser på eleven ur ett kundperspektiv. Vi vill studera om undersökningarna mäter totalkvalitet eller om de likt vi tror snarare mäter teknisk kvalitet. Frågeställningar: Är synen på vad som är kvalitet liknande mell...

 11. Digital Konferenslösning : Ett mediadistribueringsverktyg och presentationssystem för digital skyltning.

  OpenAIRE

  Olle, Pejstrup; Anton, Odén

  2016-01-01

  Gustaf Fröding hotell behöver en smidigare lösning för att uppdatera och visa information om konferensbokning. De använder sig idag papperskyltar för att informera och vägleda kunder till konferensrummen. Pappersskyltarna ska ersättas med surfplattor för att bland annat ge bättre intryck på deras kunder. Surfplattorna behöver en applikation för att ta emot och visa materialet. Vi utvecklade en prototyp för detta ändamål som sedan ska användas för vidareutveckling av systemet. Denna uppsats be...

 12. De länkade orden : yttrandefriheten och den hypertextuella dialogen på Internet

  OpenAIRE

  Mattus, Maria

  2005-01-01

  Vad ska få uttryckas och inte? Yttrandefriheten berör en klassisk fråga som återupplivas när nya medier och arenor etableras. Här behandlas yttrandefriheten dels ur ett allmänt perspektiv med utgångspunkt bland annat; dess inneboende dynamik med motsättningar och dilemman, dels relaterat'till, Internet som arena. Med hjälp av begreppet hypertextuell dialog utvecklas tankar om vad som gör att Internet med sina särskilda förutsättningar också bidrar till att yttrandefriheten blir förhållandevis...

 13. Aktiebolagsrättens utveckling : En uppsats om risker och entreprenörskap

  OpenAIRE

  Strid, Sally

  2014-01-01

  Aktiebolagsformen växte fram i Sverige under 1600-talet och den nu gällande lagstiftningen på området, aktiebolagslagen (2005:551), är den sjätte i raden. 2006 påbörjades det ett omfattade arbete med att se över och förenkla regler för att minska bolagens administrationskostnader. Förenklingsarbetet resulterade 2009 i en SOU innehållande förslag på regeländringar som skulle leda till minskade administrationskostnader och en förenklad vardag för bolagen. I slutet av 2013 presenterades det även...

 14. Inte bara hel och ren! : Arbetsgivares syn på estetiska kompetenskrav i serviceyrken.

  OpenAIRE

  Erhardsson, Niklas; Eriksson, Marianne; Lindell, Per

  2005-01-01

  Denna uppsats behandlar ämnet estetisk kompetens och dess roll inom den svenska servicesektorn. Tidigare forskning har bland annat visat att arbetsgivare alltmer fokuserar på hur de anställda ser ut, för sig och talar – ”looking good, sounding right”. Dagens arbetsmarknad tillhör arbetsgivarna då det finns ett kraftigt överskott av sökande att välja mellan. Långtgående krav kan alltså ställas utan att någon protesterar och kraven på de arbetssökande kan ibland sträcka sig ända till den fysisk...

 15. Samhället, har du några kommentarer på det? : En studie om utvecklingen av nyhetssajternas kommentarsfält

  OpenAIRE

  Bylund, Hannah; Koselnik, Yelena

  2014-01-01

  Internet är en betydande faktor för vårt levnadssätt idag. Tillsammans med dess utveckling har vi människor kunnat ta del av samhället på betydligt fler sätt än tidigare. Att kunna vara delaktig i vad nära och bekanta ägnar sig åt, och att kunna ta del av utrikes- och inrikesnyheter finns bara några knapptryck bort. Vi uttrycker våra synpunkter via exempelvis sociala medier, diskussionsforum och kommentarsfälten på nyhetssajter. Internet ger även människor en möjlighet till att vara oidentifi...

 16. ”Rätt avlopp på rätt plats” : – Livscykelanalys av tre enskildaavloppsanläggningar

  OpenAIRE

  Sörelius Kiessling, Helene

  2013-01-01

  ”Rätt avlopp på rätt plats” – Livscykelanalys av tre enskilda avloppsanläggningar Problemen med övergödning i Östersjön och i Sveriges insjöar är stort och enskildaavlopp pekas ut som en central aktör, framförallt beträffande fosforutsläppen. I Sverigefinns det ungefär en miljon enskilda avloppssystem och nästan hälften av dessa har enså pass bristande vattenrening att de inte uppfyller gällande lagstiftning. Utvecklingenav nya tekniker för rening av avloppsvatten har länge strävat efter att ...

 17. Effektivisering av en tjänsteleverantörs processer : Genomfört som en fallstudie på köksprojekt

  OpenAIRE

  Almén, Christofer; Samzelius, Olof

  2015-01-01

  Produktionskostnaderna i byggbranschen ökar ständigt och i en rapport utgiven av Sveriges byggindustrier kartläggs att uppemot 30-35 % av den totala produktionskostnaden i ett byggprojekt kan betraktas som slöseri. Slöseri kan beskrivas som de förbrukade resurser som inte skapar något värde för kunden, såsom förflyttning av material, väntan, avbrott, lagerhållning och överproduktion. Studien är genomförd på köksprojekt där Peab byggservice agerar tjänsteleverantör och bistår Ikea med monterin...

 18. Finns det nån här? – Förmedling av paranormala fenomen i TV-serien Chasing the Dead

  OpenAIRE

  Heinänen, Thomas

  2013-01-01

  Genom denna kvalitativa innehållsanalys av TV-serien Chasing the Dead, undersöks på vilket sätt dokumenterade "bevis" på paranormala audiovisuella fenomen har presenterats av seriemakarna. Materialet analyseras med hjälp av forskningsresultat från, för denna TV-genre relevanta, studier av fenomen som Electronic Voice Phenomenon, Electro Magnetic Field, Orber. Biologiska fenomen som Apophenia och Pareidolia har tagits i beaktande då materialet har analyserats. Syftet med denna underso...

 19. M2-metoden: Minne och motivation i harmoni för ökad genomströmning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leonard Suppatt Ngaosuvan

  2013-01-01

  Full Text Available God genomströmning är en ekonomisk förutsättning för lärosäten inom högre utbildning. Studiens syfte var att testa en didaktisk metod där studenter övar med tentamensuppgifter under kursens gång. Metoden testades på ett moment i metod och statistik på en samhällsvetenskaplig utbildning. Ett treveckorsmoment i kvantitativ metod och statistik genomfördes på avancerad nivå och bestod av föreläsningar, statistikövningar och gruppövningar. Inför momentet presenterades 117 uppgifter ur vilka ett stratifierat slumpvist urval konstituerade salstentan. Studenterna arbetade självständigt med studieuppgifterna med lärarstöd. Resultatet visade god genomströmning, där samtliga 64 förstagångstentander blev godkända. Metodens framgång i genomströmning förklaras i termer av både minnes- och motivationspsykologi. 

 20. En organisations employer brand image riktad mot redan anställd personal : En kvalitativ studie om en organisations satsningar för att påverka sin employer brand image utifrån sociala och ekonomiska utbyten på arbetsplatsen

  OpenAIRE

  Lindberg, Erik; Åberg, Fredrik

  2013-01-01

  Syftet med denna studie är att utifrån intervjupersonernas perspektiv undersöka vilken betydelse sociala och ekonomiska utbyten har för en organisations möjlighet att attrahera redan anställd personal. Detta eftersom mycket tidigare forskning kring ämnet är av kvantitativ art och inriktad på att attrahera potentiella rekryter snarare än redan anställd personal. Denna studie jämför även likheter och skillnader mellan chefer och personal. För att undersöka hur en organisation kan attrahera reda...

 1. Formandet av anställningsbara studenter: En reflektion kring karriärvägledning inom högre utbildning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Viktor Vesterberg

  2015-06-01

  Full Text Available Anställningsbarhet har sedan 1990-talet seglat upp som ett policybegrepp av allt större vikt inom arbetsmarknads- och skolpolitiken. Syftet med denna undersökning är att kritiskt diskutera och reflektera kring formandet av anställningsbara studenter – studenter som ska förmås leva upp till, vad som ofta kallas, ”arbetsmarknadens krav”. Diskussionen och analysen utgår från empiriskt material från hemsidan för Linköpings Universitets Karriärcentrum. Diskussionen sker med utgångspunkt i olika maktperspektiv influerade av Michel Foucault. När debatten om fördelar med högre studier alltmer handlar om en nytta för arbetslivet och arbetsgivaren får de program och kurser som inte har en tydlig och direkt koppling till någon given position i arbetslivet, svårare att motivera sin existens. Därav är viljan att skapa anställningsbara studenter en angelägen fråga att kritiskt reflektera kring.

 2. Utvärdering av aktuella rehabiliteringsinsatser. Problem och metodval

  DEFF Research Database (Denmark)

  Forsberg, B; Diderichsen, Finn

  1993-01-01

  The evaluation of rehabilitation potential is discussed in the context of the recent allocation by the Riksdag of substantial funds for rehabilitation purposes, a measure designed to generate savings to social insurance at least comparable to the allocation. In the article are discussed the diffi......The evaluation of rehabilitation potential is discussed in the context of the recent allocation by the Riksdag of substantial funds for rehabilitation purposes, a measure designed to generate savings to social insurance at least comparable to the allocation. In the article are discussed...... the difficulties involved in assessing the impact of such political measures, when at the same time the chances of people being able to return to work after extended sick leave are reduced owing to the recession. An evaluation model is presented which, in addition to variables related to monetary savings...... to the community, incorporates indicators capable of identifying gains due to a rehabilitation programme that are important determinants of the changes of target groups returning to a productive and meaningful life....

 3. Gymnasisters skrivande : En studie av genre, textstruktur och sammanhang

  OpenAIRE

  Nyström, Catharina

  2000-01-01

  Students in upper secondary school write in a number of different genres, and do this in school contexts as well as in their spare time. The study presented here is an overview of this activity and the genres concerned. The theoretical framework of the study is that of genre theory whereby genre is understood as a socially situated concept. The study is based on 2 000 texts gathered from students on different study programmes all over Sweden in the school year of 1996-97. The texts were writt...

 4. Interaktion och kunskapsutveckling : en studie av frivillig musikundervisning

  OpenAIRE

  West, Tore; Rostvall, Anna-Lena

  2001-01-01

  In a joint dissertation project, 11 brass instrument and guitar lessons, with 4 teachers and 21 students aged 9-35 years, were videotaped, transcribed and ana­lyzed. Two were group lessons and 9 were private lessons. The object of the pro­ject was to study how music teaching and learning can be under­stood from an institutional perspective by describing, analyzing and in­terpreting musical in­strument lessons. The lessons were viewed as social encounters in which the action of participants cr...

 5. Boiler system lay-up; Avstaellning och konservering av pannanlaeggningar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hellman, Mats

  2007-04-15

  Corrosion in power plant equipment is to a large extent a result of poor lay-up procedures. This applies for all equipment on the water and steam side e.g. condensers, boilers, turbines, heat exchangers etc. In theory, lay-up procedures are quite straightforward. The main objective is to avoid a combination of water and oxygen on the steel surfaces within the system. When using dry lay-up procedure, a totally dry environment is essential. The corrosion of steel cannot take place if there is no humidity; in spite of the abundance of oxygen i.e. air. As an alternative the steam side system can be purged with nitrogen so that no air ingress can take place. When using wet lay-up procedures it is important to achieve an oxygen free environment. Creating a slight over-pressure thus avoiding air in leakage can achieve this. Oxygen scavengers might be used as an alternative. Usually problems of maintaining the above mentioned conditions are rarely of technical art. More likely it is due to a lack of knowledge and commitment or short sighted economical considerations. This report summarises the experiences gathered at several visits at plants and discussions with vendors, users and consultants in the power industry. In addition to that, guidelines from well-reputed organisations, international and domestic, have been studied. In many cases the power plant managers believe they have proper lay-up routines but often the routines just regard long time lay-up. This may be regarded as the most important case. However, a number of shorter plant outages in combination with poor lay-up routines can result in severe damages. There is a consensus that a proper lay-up can only be achieved by plant specific lay-up procedures. Each unit is unique in terms of needs and requirements. In order to have as low corrosion as possible a systematic review to evaluate and revise lay-up procedures is preferred. A high in-house knowledge of the power plant enhances the possibility to maintain the equipment in good condition. Lay-up control is an important part of the life extension of the plant. In the literature there are many guidelines regarding lay-up procedures. However an overall scheme that applies to all kind of boilers will either become very complex or too superficial to be user friendly. The objective of this report is to give information and know-how of current lay-up practices. Furthermore the report describes the considerations to be taken when designing a plant specific guideline for lay-up.

 6. Byggnation och mätning av kabellindad variabel transformator

  OpenAIRE

  Semberg, Tobias

  2009-01-01

  The output voltage from the vertical axis wind turbines, build at Uppsala University, varies in the sense that it increases with the speed of the wind. To get a steady output from these wind turbines a stepless adjustable transformer was constructed. The transformer is cable wound and is adjusted by moving the turns from working with the magnetic field to working against it. With this technique the same cable can be used twice, as a consequence, half the amount of cable is required and the si...

 7. Skolan och informationstekniken – en fallstudie av grundskolan i Stenungsund

  OpenAIRE

  Hansson, Henrik; Löfström, Mikael; Ohlsson, Östen

  2003-01-01

  This paper is the first of six case studies in a research project ”The school and information- and communication technology (ICT)”. This one is taking place in the municipality of Stenungsund. The results from the study can be summarised as: Some enthusiasts driving the development work and producing star cases. They claim that the new technology introduced is making a difference, but the most important aspect is that new technology is triggering a development for pedagogical renewal. Technol...

 8. Effekten på tränande individer vid användning av prestationshöjande kosttillskott

  OpenAIRE

  Malm, Oscar; Wettervik, Elin

  2013-01-01

  Bakgrund Användandet av kosttillskott ökar i Sverige bland motionärer. Ämnen med prestationshöjande egenskaper såsom koffein och kreatin är populärt bland tränande på gym och omsätter flera miljarder på marknaden. Pre workout-produkter (PWO) innehåller en blandning av flera olika prestationshöjande substanser som intas innan träningen för ökad styrka och ork. Säkerheten för användaren beträffande vissa ingredienser är emellertid oklart. Tidigare populära ingredienser som 1,3-Dimetylamylamin (...

 9. Tillämpning av Lean-verktyg inom processindustrin : En studie inom den svenska pappersindustrin

  OpenAIRE

  Malmi, Fredrik; Roman, Johanna

  2014-01-01

  Sammanfattning Lean Production är ett tankesätt för att effektivisera en verksamhet med fokus på att eliminera slöseri, skapa engagemang hos medarbetare samt ständiga och systematiska förbättringar. För att genomföra detta finns ett antal Lean-verktyg som initialt tagits fram för bilindustrin vilken är en typisk verkstadsindustri och karakteriseras av diskreta produkter. Processindustrin skiljer sig från verkstadsindustrin genom sitt kontinuerliga materialflöde. Det är därför inte helt naturl...

 10. När döva och hörande kollegor möts genom tolk : En etnografisk studie om tvåspråkighet på en arbetsplats

  OpenAIRE

  Waltin, Josefin

  2009-01-01

  Döva personer i Sverige och världen lever nästan uteslutande i ett hörande majoritetssamhälle och har således på ett eller annat sätt en fortlöpande kontakt med hörande människor i såväl privat- som arbetsliv. De flesta döva i arbetslivet arbetar som enda eller som en av få döva på en hörande arbetsplats och ofta anlitas tolk för möten mellan hörande och döva kollegor. Föreliggande uppsats är en etnografisk studie av tolksituationen på en arbetsplats där en döv samt ett tjugotal hörande kolle...

 11. Är prostitution en kränkning av mänskliga rättigheter? : Eller finns "den lyckliga horan"?

  OpenAIRE

  Nilsson, Ulrika

  2014-01-01

  Att människohandel för sexuell exploatering utgör ett brott mot mänskliga rättigheter står klart. Människohandel kränker flertalet av individens rättigheter och staters skyldigheter gentemot dessa individer finns således stadgade i flertalet internationella konventioner. Palermoprotokollet stadgar den första internationellt gemensamma definitionen av människohandel och stadgar vidare ett krav på att definitionen utgör ett brott i konventionsstaternas nationella lagstiftning. Om prostitution a...

 12. Byggfuktens inverkan på energiförbrukning : En studie i energiförluster på grund av byggfukt

  OpenAIRE

  Berggrén, Erik; Lunqe, Edward

  2015-01-01

  Energieffektivisering och energisnålare byggnader är idag viktiga faktorer inom byggbranschen. Det som ofta glöms bort, och där forskning saknas, är hur byggfukt påverkar energiförbrukningen. Examensarbetet avser att öka kunskaperna om byggfuktens konsekvenser genom att undersöka hur stort energibehovet är för uttorkning av byggfukt i betongkonstruktioner och undersöka om miljöcertifieringssystemen borde ta hänsyn till energiförbrukningen under produktionen då byggnader certifieras. Alla mate...

 13. AVS on satellite

  Science.gov (United States)

  Zhao, Haiwu; Wang, Guozhong; Hou, Gang

  2005-07-01

  AVS is a new digital audio-video coding standard established by China. AVS will be used in digital TV broadcasting and next general optical disk. AVS adopted many digital audio-video coding techniques developed by Chinese company and universities in recent years, it has very low complexity compared to H.264, and AVS will charge very low royalty fee through one-step license including all AVS tools. So AVS is a good and competitive candidate for Chinese DTV and next generation optical disk. In addition, Chinese government has published a plan for satellite TV signal directly to home(DTH) and a telecommunication satellite named as SINO 2 will be launched in 2006. AVS will be also one of the best hopeful candidates of audio-video coding standard on satellite signal transmission.

 14. Diversitet och tillvÀxtfrÀmjande egenskaper hos Stenotrophomonas-endofyter isolerade från Calliandra calothyrsus Meisn. rotknölar

  OpenAIRE

  Klingenberg, Daniela

  2011-01-01

  BakterieslÀktet Stenotrophomonas består av 12 arter. De existerar överallt i naturen, men speciellt S. maltophilia, S. rhizophila och S. pavanii Àr associerade med vÀxter. Stammar av den mest förekommande arten, S. maltophilia, har konstaterats ha fördelaktiga effekter på vÀxters tillvÀxt och hÀlsa, förmåga att bryta ner svårnerbrytbara föreningar samt producera biomolekyler av bioteknologiskt och ekonomiskt vÀrde. Många S. maltophilia -stammar Àr Àven multiresistenta mot a...

 15. En analys av agiliteten i Migrationsverkets systemutvecklingsarbete : En utvärdering av Scrum med hjälp av ramverket Agile Software solution framework

  OpenAIRE

  Nilsson, Andreas

  2014-01-01

  Arbetar organisationen agilt? Det är huvudfrågan i detta arbete. Organisationen har arbetat med den agila utvecklingsetoden Scrum i ett antal år. De har gjortmedvetna och omedvetna val, för att skapa sin version av Scrum. Frågan som studienförsöker svara på är om det verkligen innebär att man arbetar agilt, när man säger attman arbetar med en agil systemutvecklingsmetod.

 16. Beslutsfattandet som en del av patientsäkerheten

  OpenAIRE

  Stenroos, Tina

  2011-01-01

  Att fatta beslut är en befintlig del av det dagliga vårdarbetet. För att kunna fatta kvalitativa beslut krävs det att vårdaren har tillräckliga kunskaper och erfarenheter inom beslutsfattandet. Svaga kunskaper i beslutsfattandet leder till svaga beslut som i sin tur leder till slarv i patientsäkerheten. Genom att förbättra vårdarnas kunskaper i beslutsfattandet kan vårdfel förhindras och patientsäkerheten i vården höjas. För att kunna förbättra patientsäkerheten genom beslutsfattandet är det ...

 17. Attityder till alkohol- och spelmissbruk

  OpenAIRE

  Dahlström, Paola; Gustafsson, Jenny

  2007-01-01

  Spel roar människor och ett glas vin till maten kan ses som harmlöst. Trots detta hamnar en del människor i både spel- och alkoholmissbruk En aspekt som kan ses som värdefull i detta sammanhang är vilka attityder människor har gentemot alkohol- och/eller spelmissbruk, går det att urskilja en skillnad i dessa attityder? Studiens syfte var att, utifrån hur attityder uppkommer, attitydförändring, Eriksons utvecklingsteori samt andra psykologiska förklaringsmodeller klargöra attityder till alkoho...

 18. Finländares intresse för wellness resor utomlands : - resor för kropp, sinne och själ

  OpenAIRE

  Kvarnström, Jeanette

  2012-01-01

  Wellness turism är ett framväxande koncept som håller på att öka i popularitet världen över. Med detta som utgångspunkt valde jag att kartlägga utbudet av och intresset för wellness resor på den finska marknaden. Syftet med examensarbetet var att få fram hurudana önskemål och behov finländare har för wellness resor nu och i framtiden. På grund av rubrikens breda omfattning var avgränsningen i examensarbetet väsentlig. För undersökningen användes endast elektroniska källor som begränsades till...

 19. Animal-Assisted Activity : En översiktsartikel om nyttan av att umgås med djur.

  OpenAIRE

  Vävare, Anna

  2007-01-01

  Människan har funnits i nästan två hundra tusen år, och hunden har varit ett husdjur hälften så länge. Evolutionen har format människan till en nyfiken, social varelse med starka emotionella band och goda kommunikationsegenskaper. Människans avancerade perceptionsförmåga kräver en komplicerad neurologisk struktur som lätt störs eller skadas av till exempel stress. Bandet mellan människan och hennes husdjur kan vara mycket starkt och fylla många mänskliga behov. Animal-Assisted Activity är mål...

 20. Strategival vid organisationsförändringar : En fallstudie av Swedbanks förändringsresa

  OpenAIRE

  Henningsson, Linnea; Skagerlind, Hanna

  2013-01-01

  Till följd av dagens dynamiska omvärld ställs allt högre krav på organisationers förmåga att effektivt leda och genomföra organisationsförändringar. Dock är det få organisationer som framgångsrikt förmår genomföra förändringar då de saknar den nödvändiga kunskapen och kompetensen. Om organisationer ska förbättra sina möjligheter att lyckas och uppnå hållbara resultat, krävs det en ökad förståelse för de olika strategierna som kan tillämpas under förändringsprocessen, samt de fördelar och nack...

 1. Betydelse av bilder på Instagram : En kvalitativ studie om företags bilder på Instagram

  OpenAIRE

  Hansen, Mikaela; Palmborg, Viktoria

  2015-01-01

  Medielandskapet har förändrats till följd av de digitala mediernas framväxt. Då det finnas allt fler användare av sociala medier är det viktigt för företag att veta hur de ska nå ut till konsumenterna. Instagram har 200 miljoner aktiva användare varje månad. Att veta vilka bilder som bäst når ut till användarna, varför de väljer att interagera med företag och vilka behov de uppfyller är betydelsefullt att få kunskap om. Syftet med uppsatsen är att se om användare av Instagram följer och inter...

 2. Den pedagogiska måltiden : en jämförande studie av olika pedagogiska inriktningar

  OpenAIRE

  Lindström, Andreas; Ståbi, Maria

  2008-01-01

  Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur lunchmåltiden ser ut på förskolor med olika pedagogiska inriktningar. Detta får vi genom att undersöka om man kan se spår av dessa under måltidssituationen. I studien tar vi även reda på vilka spår av Lpfö 98 som framkom under lunchsituationen. Inriktningarna som ingår i arbetet är Montessori, Reggio Emilia och ”I ur och skur”. Vi använder oss av en kvalitativ metod där vi besöker tre förskolor med olika pedagogiska inriktningar för a...

 3. Föräldrars upplevelse av insatsen föräldrakoordinator.

  OpenAIRE

  Aspén-Franzén, Annika

  2014-01-01

  Föräldrakoordination är en barnfokuserad alternativ konfliktlösningsmetod som praktiserats i Sverige sedan 2009. Denna intervjustudie har undersökt separerade föräldrars upplevelse av att få stöd i sitt föräldrasamarbete av en föräldrakoordinator. Intervjuer har genomförts med sju föräldrar som haft insatsen föräldrakoordinator under minst sex månader. Samtliga deltagande föräldrar har flera års erfarenhet av svårlösta konflikter med den andra föräldern och har tidigare provat andra former av...

 4. Hur kan Henke, Heidi, Jonte och Anja stärka ett varumärke? : En kvalitativ studie om hur svenska företag arbetar med athlete celebrity endorsement

  OpenAIRE

  Furberg, Elin; Nilsson, Camilla

  2007-01-01

  Människor har i alla tider sett upp till kända personer som förebilder och representanter för något som de själva drömmer om att vara, vilket gör dessa kända personer till idealiska ansikten utåt för ett företags varumärke och produkter. Detta fenomen kallas celebrity endorsement och har länge varit en populär metod inom marknadsföring där syftet är att skapa associationer mellan ett varumärke och en känd persons egenskaper. Även i Sverige förekommer denna form av marknadsföring och vi vill i...

 5. Hur arbetar Sveriges kommuner med bostadsanpassning och tillgänglighet?

  OpenAIRE

  Svensson, Hanna

  2011-01-01

  Tillgänglighet i den byggda miljön har aktualiserats de senaste åren, mycket på grund av uppdaterade regler inom området. Andelen äldre kommer fortsätta öka snabbt de kommande åren. Till det naturliga åldrandet hör en degenererande fysik och vissa personer drabbas av kognitionsnedsättningar. Det finns studier som visar att 80 % av de äldres hem har åtminstone en riskfaktor som skulle kunna leda till fall. Till kommunens ansvarsområden hör att se till att invånarna i kommunen har möjlighet att...

 6. I skolans vilja att åtgärda "hedersrelaterat" våld : etnicitet, kön och våld

  OpenAIRE

  Gruber, Sabine

  2007-01-01

  Våld, hot och kontroll mot flickor och unga kvinnor med så kallad invandrarbakgrund, vanligtvis definierat som ”heders­rela­terat” våld, har under senare år varit föremål för såväl en intensiv debatt som särskilt riktade insatser. Den här studien undersöker hur elevvårdspersonal, verk­samma på grundskolans högstadium och gymnasieskolan, för­står och beskriver våld kategoriserat som hedersrelaterat samt hur deras förståelse av detta våld får betydelse för de åtgärder som vidtas från skolans si...

 7. Kost och träning i sociala medier : Källa till hälsa eller ohälsa?

  OpenAIRE

  Lilja, Alexandra

  2015-01-01

  Unga vuxna tenderar att spendera mer tid på sociala medier än på någon annan daglig aktivitet, där det populäraste sättet att kommunicera är genom att dela bilder. Samtidigt har intresset för hälsa och fitness hos allmänheten ökat de senaste åren. Tidigare studier påvisar att ett ständigt fokus på hälsa och fitness kan leda till låg självkänsla och missnöje över sin kropp. Majotiteten av de tidigare studierna har fokuserat på de negativa hälsoutfallen med sociala medier och påverkan på männis...

 8. Simultan lokalisering och kartering av inomhusmiljöer med en stereokamera och en laserkamera

  OpenAIRE

  Karlsson, Anders; Bjärkefur, Jon

  2010-01-01

  This thesis describes and investigates different approaches to indoor mapping and navigation. A system capable of mapping large indoor areas with a stereo camera and/or a laser camera mounted to e.g. a robot or a human is developed. The approaches investigated in this report are either based on Simultaneous Lo- calisation and Mapping (SLAM) techniques, e.g. Extended Kalman Filter-SLAM (EKF-SLAM) and Smoothing and Mapping (SAM), or registration techniques, e.g. Iterated Closest Point (ICP) and...

 9. Den diffusa positionen. Analys och diskussion av perspektiv på musikens och konstens ontologi

  OpenAIRE

  Holmberg, Kristina

  2015-01-01

  ABSTRACT. - The fuzzy position – Analysis and discussion of perspectives of ontology in music and art. - For many reasons, different perspectives on music and the arts are of great importance to the field of music education. For example essential both to aesthetical education research, and to music and art teachers everyday work, because it can improve teaching and learning qualities and contribute to knowledge in society at large. The aim is to discuss various actors’ constructions of music ...

 10. Genus och FN: s fredsbevarande operationer : en studie av de fredsbevarande operationerna i Namibia och Kosovo

  OpenAIRE

  Nygren, Emma

  2005-01-01

  The purpose of this essay is to examine the United Nation’s work and structure to find possible factors that can explain why some peacekeeping operations have achieved to mainstream a gender perspective, when others have not. This study is based on two cases; the peacekeeping operation in Namibia and the peacekeeping operation in Kosovo. The theory I have chosen to apply is feminism, a theory that allows an alternative explanation to this phenomenon. The conclusion is that there are three dec...

 11. Animal Assisted Therapy : ett team i behandling och terapi av barn och unga

  OpenAIRE

  Lantz, Linda; Steénmark, Annika

  2006-01-01

  The main purpose of this examination paper has been to do a review of recent scientific and evaluated studies performed on children 0-15 years of age, treated with an animal as an assistant to the therapist/professional. The key term is Animal Assisted Therapy (AAT). Our focus has been to describe in what fields these kinds of studies have been performed, what the results are and how effective they have been. As a supplement to our study we have performed 8 short telephone interviews with pro...

 12. CSR och politisk konsumtion : - en studie av Nikes och Pumas CSR- rapporter

  OpenAIRE

  Björling, Ameli

  2010-01-01

  “CSR and political consumption – a study of Nike’s and Puma’s CSR-reports” The purpose of this dissertation is to examine if political consumption has influenced multinational corporations to improve their Corporate Social Responsibility reports and policies more, than a company who has not been a target for political consumption. This dissertation is a content analysis of Nike’s and Puma’s first (Nike 2001, Puma 2001) and latest (Nike 2007/09, Puma 2007/08) CSR- reports. Archie Carroll’s mod...

 13. Utveckling av ergoterapitjänster vid Helsingfors ergoterapi Ab

  OpenAIRE

  Sandells, Linn

  2015-01-01

  Syftet med examensarbetet är att ta fram kvalitativa rekommendationer på ergoterapitjänster för barn i behov av särskilt stöd. Det har gjorts genom en processinriktad metod, rekommendationerna på ergoterapitjänster har tagits fram för Helsingfors ergoterapi Ab. Aktivitetsrättvisa är den teoretiska referensramen i arbetet. Den frågeställning som besvarats är vilka ergoterapitjänster kan rekommenderas till Helsingfors ergoterapi Ab. För att uppnå resultatet har materialinsamling och intervjuer ...

 14. Utveckling av ett EKG-plåster

  OpenAIRE

  Thunborg, Christian

  2010-01-01

  Denna rapport presenterar resultatet av ett examensarbete vid Kungliga Tekniska Högskolan, skolan för industriell teknik och management. Uppsatsen beskriver en produktframtagningsprocess som utförts från idé till prototyp, samt en utvärdering där det framtagna konceptet evaluerats inför en eventuell vidareutveckling. Arbetet har utförts i samarbete med uppdragsgivaren Danderyds Sjukhus Innovation, en separat enhet på sjukhuset som främst arbetar med att utveckla personalens produktidéer.Idén ...

 15. Verdsettelse av Statoil ASA

  OpenAIRE

  Drangsholt, Bjørn Harald

  2011-01-01

  I løpet av denne oppgaven vil jeg utføre en fundamental verdsettelse av Statoil ASA basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Med utgangspunkt i en strategisk analyse og en regnskapsanalyse ønsker jeg å finne verdien av Statoil-aksjen. Oppgaven innledes med en kort presentasjon av Statoil ASA, der det gis et innblikk i historie, foretningsområde og organisasjonsstruktur. Deretter følger en metodedel hvor jeg gir en rask innføring i verdsettelsesteori, samt gir en begrunnelse for mitt ...

 16. Uppföljning av energibalansberäkning på Melonen 4

  OpenAIRE

  Jonsson, Jimmy

  2016-01-01

  Tankesättet kring byggnaders energianvändning har inte alltid varit så fokuserad på energieffektivt som den är i dagsläget, utan hade under en lång tid handlat mer om ekonomi. Användandet av energisimuleringar är idag ett centralt verktyg för att undersöka om nybyggnationer eller renoveringar av byggnader uppfyller de krav som ställs. Däremot är det komplicerat att under projekteringen förutse en byggnads olika energibehov, vilket ofta leder till avvikelser mellan energisimuleringar och det v...

 17. och hamna : Ordhistoriska och ordgeografiska studier av paddlingens och roddens äldsta terminologi i Norden

  OpenAIRE

  Sandström, Åke

  2015-01-01

  In Old West Norse there is mention of an Arctic skin and osier boat, which was paddled with Old West Norse (húð)keipr, diminutive keipull, formed on Germanic *kaip- ’bend, unfold’ according to the construction method. In East Norse there was a corresponding wooden boat, e.g. Swedish själ-myndrick, formed on mynda verb ‘paddle’ (< Primitive Norse *mundian ‘aim at a certain goal, take aim’). In the provinces south of this verb’s area of distribution there occurs instead svepa verb ’paddle’ (...

 18. Utveckling av en SMS-tjänst med David Siegels modell

  OpenAIRE

  Classon, Helen; Gouliaveras, Theodoros

  2004-01-01

  Det satsas allt mer på mobiltelefontjänster idag och snabbt växande är sådana tjänster som involverar SMS. Högskolans Bibliotek på Campus Borlänge har ett intresse av att kunna erbjuda sina låntagare en påminnelsetjänst för försenade eller reserverade böcker.Vi fick i uppgift att under vårt examensarbete ta fram en prototyp av en SMS-tjänst åt biblioteket. Den skall påminna låntagare om att en bok är försenad och/eller att en reserverad bok har inkommit. Denna tjänst skall hjälpa biblioteket ...

 19. Utveckling av executive loungens tjänster på Hilton Helsinki Airport

  OpenAIRE

  Turunen, Nea

  2014-01-01

  Lärdomsprovet är gjort på uppdrag av Hilton Helsinki Airport hotell. Skribenten gjorde sin arbetspraktik på hotellet och fick uppdraget då. Hotellet har en executive lounge. Hotellet är grundat år 2007. Det har aldrig förr gjorts en kundnöjdhetsunder-sökning för loungen. På Hilton Helsinki Airport vill de veta hur nöjda kunderna är med loungen och hur de skulle kunna utveckla den så att kunderna skulle vara ännu nöjdare. De flesta av kunderna som besöker hotellet är affärsresenärer. Hote...

 20. Att uppleva mat med alla sinnen : - Lärares erfarenheter av Sapere-metoden

  OpenAIRE

  Dahlström, Lina

  2009-01-01

  Studier visar att åtgärder krävs för att minska svenska barns intag av sötsaker och fett samt öka intaget av frukt och grönsaker. Skolors roll i att främja en hälsosammare kosthållning hos barn måste därför få en ökad uppmärksamhet. Lärare bör ta tillvara på tillfällen som ges att i undervisningen förmedla en positiv syn på mat. Sapere-metoden är en pedagogisk metod som syftar till att öva upp elevers sensoriska förmåga, utveckla deras språk samt på sikt förbättra deras matvanor. Denna metod ...