WorldWideScience

Sample records for av lagstiftningsgrund och

 1. Mjukvaruprojekt och konsekvenserna av Scrum

  OpenAIRE

  Stenehall, Johan; Rahmani, Solmaz

  2009-01-01

  Under sent 1990-tal började utvecklare att bli mer och mer missnöjda med rådande arbetsformer i projekt. Utvecklarna upplevde att modeller som vattenfallsmodellen inte längre speglade verkligheten för utvecklingen. Detta missnöje resulterade i att en mängd nya arbetsmodeller uppstod och 2001 samlades de under Agile Manifesto. Agile lägger tyngdpunkten på individfokus, fungerande mjukvara, kundsamarbete och föränderlighet. Scrum är just nu ett av de mest populära ramverken inom ag...

 2. Navigering och styrning av ett autonomt markfordon

  OpenAIRE

  Johansson, Sixten

  2006-01-01

  I detta examensarbete har ett system för navigering och styrning av ett autonomt fordon implementerats. Syftet med detta arbete är att vidareutveckla fordonet som ska användas vid utvärdering av banplaneringsalgoritmer och studier av andra autonomifunktioner. Med hjälp av olika sensormodeller och sensorkonfigurationer går det även att utvärdera olika strategier för navigering. Arbetet har utförts utgående från en given plattform där fordonet endast använder sig av enkla ultraljudssensorer sam...

 3. Kombination av text och bild i undervisningen

  OpenAIRE

  Lindbom, Yvonne

  2008-01-01

  Mitt arbete beskriver hur man kan arbeta ämnesövergripande med bild och text i kombination. Jag vill i mitt arbete genom exempel visa vikten av att bild och text vävs samman i undervisningen. Mitt val av arbete grundar sig på att mina elever saknade förståelse av bildspråket. Orden och texterna kom därför in som ett naturligt moment i undervisningen. Syftet med arbetet är att undersöka hur text och bild i kombination kan ge en djupare förståelse för bildspråket. Ett ämnesövergripande arbete g...

 4. Design och produktionsanpassning av undervattensfarkost

  OpenAIRE

  Larsson, Elin

  2014-01-01

  Vid årsskiftet 2013-2014 lanserade Ocean Robotics International en undervattensfarkost med främsta syfte att filma och samla in data under ytan. För att farkosten ska kunna operera tyngdlöst i vattnet används ett flytmaterial vars utformning uppnår väldigt höga tillverkningskostnader. Därför finns det efterfrågan ifrån företaget att utveckla en farkost bättre anpassad för produktion, för att på så sätt möjliggöra minskade produktionskostnader.  Dessutom har företagets huvudsakliga kunder ange...

 5. Konstruktion och utveckling av pneumatisk pressfixtur

  OpenAIRE

  Nyberg, Michael

  2007-01-01

  Flextronics Design i Linköping, som ingår i den stora amerikanskägda Flextronics- koncernen, är en industrialiseringsenhet på mobiltelefonsidan. Det innebär att verksamheten kretsar kring att ta fram test- och monteringsprocesser, samt tillhörande utrustning, som sedan implementeras hos högvolymsfabrikerna belägna i olika låg-kostnads-länder. På mobiltelefonerna finns, beroende på modell, ett antal detaljer som pressas fast, antingen för hand, med en manuell press, eller med hjälp av en pneum...

 6. Samband mellan fysisk aktivitet och konsumtion av kaffe och energidrycker i årskurs 9

  OpenAIRE

  Dahlberg, Fanny

  2016-01-01

  Dahlberg, F. 2016. Samband mellan fysisk aktivitet och konsumtion av kaffe och energidrycker. Pro gradu-avhandling i idrottspedagogik. Institutionen för idrottsvetenskaper. Jyväskylä universitet. 66 sidor. Syftet med avhandlingen är att undersöka kaffe- och energidryckskonsumtion bland elever i årskurs 9. Jag intresserar mig speciellt för att undersöka om det finns samband mellan å ena sidan elevernas fysiska aktivitet och deras deltagande i föreningsidrott och å andra sidan kaffe- och en...

 7. Livsmedelsval vid vegankost : Intagsfrekvenser av livsmedel och kosttillskott

  OpenAIRE

  Bergqvist, Lisa

  2013-01-01

  Bakgrund Vid vegankost är det viktigt att vara uppmärksam på att man får i sig alla näringsämnen som kroppen behöver. Extra uppmärksam behöver man vara på till exempel vitamin B12, vitamin D, omega-3-fettsyror, järn, kalcium, jod och selen. Få studier belyser livsmedelsval och intagsfrekvenser av livsmedel vid vegankost. Syfte Att undersöka livsmedelsval och intagsfrekvenser av livsmedel samt kosttillskott hos vuxna personer i Sverige som lever på vegankost. Metod Livsmedelsval och intagsfrek...

 8. Radikala och extrema grupper: Anslutning, kontinuitet och urkoppling i ljuset av social identitetsteori

  OpenAIRE

  Ahocheshm, Arash

  2014-01-01

  Studier om engagemang i extrema och radikala grupper har begränsats till en grupp åt gången. Djupare psykologisk förståelse för fenomenet har efterfrågats. Syftet med föreliggande studie var att utforska likheter mellan föredetta medlemmar av olika radikala och extrema grupper, beträffande faktorer bidragande till anslutning, kontinuitet och urkoppling, samt hur processen bakom anslutning, kontinuitet och urkoppling kan förklaras med hjälp av social identitetsteori (Tajfel & Turner, 1986)...

 9. Behandlares upplevelser av självmordsförebyggande arbete och utbildningen "Suicidprevention - teori och praktik"

  OpenAIRE

  Kulbay, Gülay

  2006-01-01

  Studien avsåg att ge en bild av hur det är för kursdeltagare i ”Suicidprevention - teori och praktik”, och deras arbetskollegor att jobba med självmordsnära patienter samt hur en utbildning i suicidprevention påverkade detta arbete. Datainsamlingen skedde genom att åtta personer, fyra som gick utbildningen ”Suicidprevention teori och praktik”, och fyra som var arbetskollegor till dessa, intervjuades två gånger. Materialet analyserades genom induktiv tematisk analys. Slutsatserna är att det su...

 10. Utveckling av elektronik och solpanel till portabel solcellsdriven lampa

  OpenAIRE

  Melin, David; Wretblad, Simon

  2010-01-01

  Syftet med detta projekt har varit att utveckla en solpanel och elektroniken till en portabel solcellsdriven lampa. Huvuddelarna i systemet är en solpanel, en ljuskälla, ett batteri och ett USB-uttag för att användaren ska kunna ladda t.ex. en mobiltelefon. Målet har varit att leverera produktionsunderlag för en färdig slutprodukt. En solcell är en halvledare som direkt omvandlar solljusets energi till elektrisk energi i form av likström. Den spänning och ström som alstras av en solcell är be...

 11. Modellering och reglering av tvåarmad golfrobot

  OpenAIRE

  Meymi, David

  2010-01-01

  SammanfattningDetta examensarbete har utförts delvis på University of Florida i Gainesville, USA, och delvis på KTH i Stockholm, Sverige. Syftet med arbetet har varit att undersöka hur en pneumatiskt driven golfswings robot kan modelleras och automatiseras för att kunna konkurrera med existerande golfswings robotar som t.ex. Iron Byron. Fördelen med prototypen som byggts av studenter på University of Florida är att den har två armar vilket enligt Hunt och Wiens (2003) ger en mer realistisk oc...

 12. Syns man inte, finns man inte? : GANT Swedens hantering av image och relationer via Instagram och Pinterest

  OpenAIRE

  Wängborg, Linda

  2014-01-01

  Sammanfattning Titel: Syns man inte, finns man inte? GANT Swedens hantering av image och relationer via Instagram och Pinterest. Examinationsdatum: 2014-01-07 Kurs: Examensarbete inom Medie- och kommunikationsvetenskap, Public relations och information, 15 högskolepoäng (15 ECTS). HT2013, Kandidatkurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, 30 högskolepoäng (30 ECTS). Författare: Linda Wängborg Handledare: Jonas Jonsson Examinator: Christian Christensen Nyckelord: sociala medier, public relation...

 13. Sociala medier och levnadsvanor : Användning av Facebook och Twitter samt mat-, motions- och sömnvanor

  OpenAIRE

  Lindström, Anna

  2013-01-01

  Bakgrund: Ohälsosamma levnadsvanor bidrar avsevärt till sjukdomsbördan. Allt mer tid spenderas vid skärm och forskning tyder på negativa effekter på mat-, motions- och sömnvanor. Teknikens utveckling har förändrat skärmtiden. Sociala medier har intagit en viktig plats i mångas liv och skärmtid är inte längre automatisk förknippat till faktorer såsom stillasittande samt möjlighet att äta mer. Forskning om levnadsvanor och sociala medier saknas. Syfte: Att undersöka graden av användning av de s...

 14. Etik och ekonomiskt handlande : En undersökning av moral och egenintresse

  OpenAIRE

  Romare, Johanna

  2014-01-01

  Denna avhandling behandlar frågan om i vilken utsträckning ett egenintresserat handlande kan vara etiskt berättigat. Utgångspunkten för analysen är homo economicus, den neoklassiska ekonomiska teorins antagande att individer är rationella och ultimat motiveras av sitt egenintresse. Efter en kort översikt av grunddragen i den neoklassiska ekonomiska teorin analyseras och preciseras egenskaperna hos homo economicus. Därefter utformas en normativ etisk teori för individer med anknytning till Joh...

 15. Betydelsen av depressiva och schizofrena symptom i neuropsykologiska utredningar

  OpenAIRE

  Stenberg, Jonas

  2010-01-01

  Ett av huvudsyftena vid en neuropsykologisk undersökning är att bestämma huruvida en patients resultat tyder på hjärnskada eller inte. Forskning på psykiatriska patienter har visat att psykopatologi som schizofreni, och i mindre utsträckning depression, är förbundet med kognitiv svikt, medans forskningen på sammanhangen mellan neuropsykologisk prestation och psykopatologi i neuropsykologiska populationer har fått blandade resultat. I tillägg till detta vet man att psykopatologi är en vanlig f...

 16. Musikundervisning i Namibia : En studie av ramfaktorer och styrdokument i teori och praktik

  OpenAIRE

  Erdelius, Erik; Öman, Johan

  2011-01-01

  Syftet med denna studie är att undersöka hur musiklärare i Namibia förhåller sig till läroplaner och ämnets förutsättningar och hur det påverkar deras uppfattning om musikutbildning. Studien är en undersökning om vilka tyngdpunkterna i de namibiska styrdokumenten i ämnet musik är. Vi har undersökt hur kursplanen tolkas i teorin och i praktiken av lärare. Dessutom har vi undersökt vilka ramfaktorer som är rådande för en musiklärare i Namibia och hur dessa faktorer påverkar undervisningen. Denn...

 17. Scrum - en analys av praktik och problematik

  OpenAIRE

  Jungstedt, Philip; Moy, Charlie

  2015-01-01

  Agila metoder blir allt vanligare bland IT företag i hela världen. I dagsläget är de vanligare ände traditionella metoderna inom utveckling. Bland dessa metoder återfinns Scrum som denvanligaste metoden.Detta arbete har som syfte att analysera hur Scrum tillämpas inom organisationer för attfungera på ett praktiskt plan, eftersom alla företag inte ser likadana ut och inte stöter påsamma problem. Till grund för analysen har en litteraturstudie utförts gällande de olika agilametoderna för att hi...

 18. Rollspelares egna erfarenheter av bordsrollspel : Kvalitativa studier om rollspelarnas positiva och negativa effekter av spelandet

  OpenAIRE

  Ekwall, Tinah

  2014-01-01

  Rollspel är en fritidssysselsättning som lockar många ungdomar att börja spela. Det kan dock anses som mer än en hobby för många, då det kan bidra till utvecklat socialliv, stärkt självkänsla och allmänbildning. Det råder dock blandade föreställningar om vad rollspel egentligen innebär. Studiens syfte  är att beskriva och analysera rollspelares egna upplevelser av de sociala effekterna av spelandet. Frågeställningarna är: Vad är rollspelarnas egna upplevelser av negativa konsekvenser av spela...

 19. Överviktiga barns upplevelser av hälsa och lidande

  OpenAIRE

  Ekstrand, Magnus; Ekstrand, Irina

  2010-01-01

  Bakgrund: I bakgrunden beskrivs viktiga begrepp som hälsa, lidande, övervikt, konsekvenser av övervikt, behandling, utsatthet och betydelse av aktivitet. Detta för att läsaren ska kunna förstå vidden av problemet. Studien kommer att inrikta sig på överviktiga barn och ungdomar.Problem: Övervikt hos barn och ungdomar är ett växande problem som leder till flera negativa konsekvenser, många fysiska men även psykiska, andliga och sociala.Syfte: Att beskriva överviktiga barn och ungdomars upplevel...

 20. Klimatundersökning i krypgrund : Mätning och simulering av temperatur och fukthalt

  OpenAIRE

  Jonsson, George

  2014-01-01

  Köket på centralsjukhuset i Karlstad har byggts om. Efteråt har fuktproblem lokaliserats i vissa delar av krypgrundens tak under köket. Landstingsfastigheter, som sköter lokalerna, är intresserade av att få bort fukten samt undersöka hur klimatet i krypgrunden skulle förändras vid eventuella åtgärder med detta syfte. Genom mätningar av temperaturer och fuktighet på olika platser i krypgrunden har klimatet fastställs. De mätningar som gjordes momentant var yttemperaturer på krypgrundens golv o...

 1. Den töjbara gränsen mellan läkemedel och drog : En analys av massmedias skildring av Ritalin, Concerta och Strattera

  OpenAIRE

  Qaderi, Josef

  2016-01-01

  Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur ADHD-medlen Ritalin, Concerta och Strattera skildras i massmedia. Specifikt studeras den töjbara gränsen mellan läkemedel och drog med avseende på ADHD-medlen. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i socialkonstruktionismen och den kritiska diskursanalysen. Sammanlagt analyserades 183 tidningsartiklar som förekom mellan 2002-2015 i åtta av de största svenska dags- och kvällstidningar. Resultatet visar att Ritalin, Concerta och Strattera konstruera...

 2. Upplevelserna av ett coachande ledarskap : och vikten av emotionell intelligens för ledare

  OpenAIRE

  Petersson, Lina

  2009-01-01

  Det coachande ledarskapet är ett ledarskap som fokuserar på samspelet mellan ledare och medarbetare. För att studera detta ledarskap så har syftet med denna undersökning varit att undersöka upplevelserna av detta ledarskap som personer med beteendevetenskaplig utbildning har. Resultatet visar att undersökningsdeltagarna värderar relationen mellan ledaren och medarbetaren som det grundläggande i ledarskapet. Förutom det coachande förhållningssättet i ledarskapet så handlar det också om hur led...

 3. Barns bilder av staden : Minecraft, preferenser och lek

  OpenAIRE

  Karlsson, Eva

  2015-01-01

  Barnperspektivet inom fysisk planering har fått större uppmärksamhet de senaste decennierna, och då barns åsikter om miljöer har visat sig vara viktiga men svåra för planerare att tolka testas ständigt nya dialogmetoder för att kommunicera med barn. De senaste åren har datorspelet Minecraft börjat användas för detta, där barnen själva får visualisera och gestalta sina stadsbilder. Detta innebär att tolkningen av dessa bilder sker senare i skaparprocessen än vid annan dialog, varvid frågor om ...

 4. Konceptrealisering av tappvarmvattenproducerande sol- och luftvärmepump : Framtagning av funktionsprototyp med syftet att tilltala investerare eller samarbetspartner

  OpenAIRE

  Holmén, Andreas

  2012-01-01

  Detta arbete har varit ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet. Examensarbetet omfattade 22,5 högskolepoäng och har utförts av Andreas Holmén. Handledare från Karlstads universitet var industridesigner och universitetsadjunkt Lennart Wihk och examinator var proffessor Fredrik Thuvander. Examensarbetet var en del av ett större projekt som involverade ytterligare fem studenter. Projektet var ett industrisamarbete mellan Karlsta...

 5. Franchise : En jämförelse av franchiseregleringar i Sverige och USA

  OpenAIRE

  Hansson, Sara; Sundbom, Jenny

  2014-01-01

  Franchise är idag en vanlig samarbetsform för att utveckla och expandera affärskoncept. Med franchise avses samarbetet mellan två näringsidkare, franchisegivare och franchisetagare, vilka utbyter prestationer såsom kunskap, erfarenhet och koncept gentemot royalty och avgifter. Samarbetsformen härstammar främst från USA och områdets regleringar, både i Europa och i Sverige, har inspirerats av USA. I Sverige finns sedan år 2006 en specialreglering avseende franchise, vilken reglerar ett minimi-...

 6. Den utsatta kvinnan och den aggressiva mannen : En innehållsanalys av kvinno-och mansjourers konstruktion av manliga och kvinnliga förövare och offer

  OpenAIRE

  Hellberg, Emma

  2014-01-01

  Den här uppsatsen undersöker hur svenska mans-och kvinnojourer konstruerar genus i relation till offer-och förövarroller när det kommer tillvåldi nära relationer. Detta har gjorts med en kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys avderas respektive hemsidor.Materialet har bestått av åtta kvinnojourer och åtta mansjourers hemsidor, och anledningen till att det är åtta av varje är attdet inte finns fler mansjourer att utföra en analys på.Tvåfrågeställningar har legat till grund för uppsatsen: (...

 7. Modellering av organiskt material i avloppsvatten vid mekanisk tillverkning av pappersmassa : Regressionsanalys baserad på COD- och TOC-analyser vid olika grader av blekning och raffinering

  OpenAIRE

  Carlström, Johan

  2012-01-01

  I avloppsreningen på Hallsta pappersbruk i Hallstavik reduceras dagligen tonvis med organiskt material innan avloppsvattnet släpps ut i den intilliggande Edeboviken. Bruket är ett så kallat integrerat pappersbruk vilket innebär att man tillverkar både pappersmassan och pappret på plats. Det är främst vid framställningen av massa som det organiska materialet löses ut ur veden och hamnar i processvattnet som så småningom når brukets avloppsreningsverk. På bruket tillverkas papper i olika ljushe...

 8. Sociala mediers roll i formandet av kroppsuppfattningen och förekomsten av ätstörningar bland flickor och unga kvinnor : En systematisk litteraturstudie

  OpenAIRE

  Reuter, Fanny

  2016-01-01

  Detta examensarbete inkluderas i ett forskningsprojekt inom e-hälsa vid Yrkeshögskolan Arcada. Tidigare forskning har visat att traditionell media och bilder på idealiserade kroppar kan kopplas till negativ kroppsuppfattning. Syftet med examensarbetet är att genom en systematisk litteraturstudie kartlägga forskning som fokuserar på sociala mediers påverkan på flickor och unga kvinnors kroppsuppfattning och förekomsten av ätstörningar. Examensarbetet är avgränsat till västerländska flickor och...

 9. Smartphone och inlärande : En undersökning av uppfattningar och användande

  OpenAIRE

  Dath, Catrin; Khodr, Rudie

  2015-01-01

  Idag har människor friheten att välja var, när och på vilket sätt de vill använda sina smartphones och dess funktioner, oavsett ändamål. Hur går den användarmöjligheten ihop med inlärning? Hur mycket av koncentrationen kan behållas under en inlärningsprocess med en smartphone närvarande och användandes? Påverkar närvaron och användningen av smartphones användarnas förmåga att skilja och bearbeta information från olika källor? Den här studien syftar till att undersöka...

 10. Evar : En produktutveckling och formgivning av cykelbelysning med LED som ljuskälla

  OpenAIRE

  Runling, André

  2013-01-01

  Evar är ett examensarbete, om 22,5 HP individuellt utfört av André Runling under våren 2012 vid Karlstads universitet, till högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design. Uppdragsgivare för projektet har varit Johan Larsvall, industridesigner och ägare av Idesign i Stockholm. Handledare på Karlstads universitet har varit Lennart Wihk, industridesigner och universitetsadjunkt. Examinator har varit Fredrik Thuvander, professor och universitetslektor. Idesign är en designbyrå med ko...

 11. Hantering av överloppsvatten i tomat- och gurkväxthus

  OpenAIRE

  Wikström, Cassandra

  2014-01-01

  Europas miljö och vattenlagstiftning ställer allt högre krav på hanteringen av vatten och bevarande av vattendrag, detta i samband med lokala begränsningar leder till att vattenhanteringen i växthus är aktuellt i dag. Vid växthusodling av tomat och gurka ges ofta mer vatten än plantorna tar upp. Detta vatten innehåller näringsämnen, eventuella växtsjukdomar och rester av bekämpningsmedel. I arbetet utreds mängden vatten som blir över och vilken påverkan dräneringsvattnet har på miljön, fr...

 12. Fokusgruppsintervjuer med ungdomarom genus och våld : Konstruktioner av gärningspersoner och offer

  OpenAIRE

  Karlsson, Jenny; Pettersson, Tove

  2003-01-01

  Under våren 2002 genomfördes fyra fokusgruppsintervjuer med ungdomar i åldern15-16 år i en kranskommun till Stockholm. Dessa intervjuer ligger till grund för tvåstudier som kommer att presenteras här. Den ena studien handlar om”Föreställningar om flickor och pojkar som gärningspersoner vid våldsbrott” ochär utförd av Tove Pettersson. Den andra studien handlar om ”Ungdomarsföreställningar om pojkar och flickor som utsätts för våld” och är utförd av JennyKarlsson. Studierna kommer under 2003 at...

 13. Planering och programmering av konfigureringsverktyg för mjukvaran Thinking Portfolio

  OpenAIRE

  Lindgård, Linus

  2015-01-01

  Thinking Portfolio är ett online-verktyg för strategisk portföljförvaltning av projekt och IT-system. Programmet måste konfigureras enskilt för varje ny kund. Detta examensarbete går igenom planering och programmering av ett verktyg avsett att underlätta konfigureringsarbetet. Målet är att minska på konfigureringstiden, göra konfigureringsarbetet intuitivare och mindre manuellt. Tiden som krävs för konfigurering av en ny portfolio uppskattas bli över 40% kortare med det förbättrade verktyget....

 14. Utbildningsterapins betydelse och utformning : Psykologers utveckling av empatisk och interpersonell förmåga, modellinlärning och självkännedom

  OpenAIRE

  Eriksson, Lina; Törnquist, Felicia

  2014-01-01

  Betydelsen av utbildningsterapi har huvudsakligen studerats i samband till psykoterapeututbildningen. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur psykologer skattar betydelsen av utbildningsterapin på psykologutbildningen. För att kunna möjliggöra detta konstruerades en webbenkät, Psykologers uppfattning av utbildningsterapin under psykologprogrammet (PuP). Totalt deltog 384 psykologer i studien. Psykologerna skattade betydelsen av utbildningsterapin utifrån empatisk förmåga och inter...

 15. Effekt och konsekvenser av en gemensam produktionslina inom slutmonteringen på Atlas Copco Kalmar :  

  OpenAIRE

  Norin Lindgren, Anna-Karin

  2010-01-01

  Atlas Copco Construction Tools AB i Kalmar tillverkar demolerande spett som drivs pneumatiskt, hydrauliskt och med förbränningsmotorer. De tre grupperna slutmonteras i enskilda avdelningar med olika förfaranden men i samma lokal, V2. I dagsläget läggs mycket tid och energi på förflyttning av produkter och operatörer då verkstadens layout inte är optimalt planerad. Dessutom tillverkas produkterna i batcher vilket försvårar möjlighet att följa varianter i orderingång och skapar mycket slöserier...

 16. Kille och kär : En queerdidaktisk analys av tre ungdomsromaner

  OpenAIRE

  Andersson, Tim

  2013-01-01

  Detta arbete undersöker hur homosexuella killar skildras i ungdomslitteraturen. Syftet problematiserar dikotomin maskulint/feminint och män/kvinnor. Målet är att införa ett icke heteronormativt perspektiv i ungdomslitteraturforskningen kring genus och queer. Detta görs utifrån teorier av Judith Butler, Tiina Rosenberg och R. W. Connell. De böcker som analyserats är Ung, bög och jävligt kär, Regn och åska och Ibland bara måste man (Boy meets boy). Romanerna är skrivna under 2000-talet. Det är ...

 17. Hantering av digitala verktygsmodeller : En studie av hur 3D-modeller av monteringsverktyg ska lagras, struktureras och geopositioneras på Scania CV AB inom Chassimontering

  OpenAIRE

  Aldén, Elin

  2012-01-01

  På grund av ökad produktkomplexitet och digitala arbetssätt har fler företag insett nyttan i att implementera och använda sig av bra system för Produkt Lifecycle Management och Product Data Management för att hantera produkten genom dess livscykel. Funktionen hos PLM-system är framförallt att se till att alla har tillgång till den senast uppdaterade datan. Detta uppnås genom ett centralt ställe att lagra produktdata samt möjlighet att strukturera och hantera datan. Scania använder sig av Spec...

 18. Massor av jord och berg från byggande : Förändring och lärande ur ett entreprenörsperspektiv

  OpenAIRE

  Lagergren, Sofie

  2014-01-01

  Varje år uppkommer det stora volymer av jord- och bergmassor vid jord och schaktarbeten. Dessa massor måste hanteras, ofta körs de iväg till deponering och ersätts med nytt material. Det finns inga exakta siffror på hur stora massor det rör sig om. Men uppskattningsvis så kör var fjärde lastbil i Stockholms län omkring med jord- och bergmassor på sin last, detta är både kostsamt och resurskrävande. Förr fanns det upplag och täkter centralt, men i och med förtätningen av Stockholm flyttas dess...

 19. XRF för kvalitetskontroll av farmaceutiska råvaror : - metodutveckling och utbildning av användare

  OpenAIRE

  Danielsson, Linnea

  2012-01-01

  Detta examensarbete dokumenterar arbetet med utveckling, införande och dokumentation av en nymetod för identitetsbestämning av farmaceutiska råvaror med röntgenfluorescens. Metoden ärutvecklad för att användas på laboratorier för kvalitetskontroll på AstraZeneca i Södertälje. Syftetmed arbetet var att utveckla en robust och effektiv metod samt att utbilda användarna i dethanteringssätt som krävs för att utföra snabba och korrekta analyser. Rapporten presenterarteknologin bakom röntgenfluoresc...

 20. Manliga och kvinnliga attityder: : Kan skuldbeläggande av brottsoffer påverkas?

  OpenAIRE

  Svensson, Mia

  2013-01-01

  Forskning har visat att tro på en rättvis värld, sexism och utfall påverkar skuldbeläggande av brottsoffer. Denna experimentella studie avsåg att undersöka vilken av dessa variabler som påverkar skuldbeläggande, interaktionen dem emellan samt kvinnor och mäns skuldbeläggande. Deltagarna var 62 högskolestudenter varav 40 kvinnor och 22 män som svarade på varsin webbenkät som fanns i sex versioner där utfall samt brottsoffrets kön manipulerades. Deltagarnas nivå av tro på en rättvis värld, fien...

 1. Betydelsen av self-efficacy och socialt stöd för studieprestation

  OpenAIRE

  Ekstrand, Maria

  2007-01-01

  Self-efficacy och socialt stöd är två fenomen som visats ha ett flertal goda effekter på individers beteende framförallt inom utbildning. Devonport och Lanes (2006) studie kunde bekräfta relationen mellan self-efficacy och prestation. Den föreliggande studiens syfte var att studera betydelsen av self-efficacy och socialt stöd för studieprestation hos en grupp studenter. Två mätningstillfällen utfördes, med 65 deltagare vid första och 49 vid andra tillfället. Resultaten visade att socialt stöd...

 2. Exteriör och interiör visualisering av ett bostadshus i 3ds max

  OpenAIRE

  Ekman, Viktor; Moen, Jesper

  2014-01-01

  Denna rapport beskriver och drar jämförelser mellan olika visualiseringstekniker i 3D Studio Max och Adobe Photoshop CS3. Syftet med studien är att undersöka olika visualiserings- och renderingstekniker för att se vilka tekniker som ger ett smidigast och mest verklighetstroget resultat utifrån olika förutsättningar. Studien grundar sig på en huvudfråga och två stycken underfrågor. Hur skapar man ett effektivt och verklighetstroget visualiseringsresultat av ett bostadskvarter för intressenter?...

 3. Employer branding. : - En fallstudie vid Sandvik AB om uppfattningar av begreppet employer branding och hur detta tillämpas idag och i framtiden.

  OpenAIRE

  Eriksson, Johan

  2012-01-01

  Employer branding är ett begrepp som är aktuellt bland företagen just nu och allt fler väljer att satsa på employer branding som marknadsföringsstrategi. Den här studien handlar om employer branding på Sandvik och begreppet employer branding.Syftet med denna fallstudie av en global koncern är att förklara och beskriva begreppet employerbranding, samt hur man arbetar med detta och vilka framtidsvisioner man har på Sandvik.Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med ett antal ny...

 4. Vi äro musikanter, men vill färre och färre spela basfiol och flöjt? : En kvalitativ studie av barns val av instrument till den frivilliga musikundervisningen.

  OpenAIRE

  Hägg, Daniel

  2015-01-01

  Studien syftar till att få en djupare insikt i hur sociala och kulturella faktorer påverkar barn och ungdomar i deras val av instrument för studier på en kulturskola. I bakgrundskapitlet presenteras tidigare forskning och annan relevant litteratur inom studiens ämnesområde. Studiens teoretiska utgångspunkter utgörs av det sociokulturella perspektivet. Studiens metod utgörs av den kvalitativa intervjun. Sex nybörjare, tre flickor och tre pojkar i åldrarna 8-10 deltog i studien. I resultatet fr...

 5. Konstruktionen av hälsa på Instagram : En studie av unga människors uppfattning av hälsa genom bild och text

  OpenAIRE

  Danielsson, Jennifer

  2014-01-01

  Unga människor är idag väl insatta användare av olika former av sociala medier - det är ofta en självklar del i deras vardag. Det sociala mediet Instagram har blivit oerhört populärt bland såväl barn som vuxna och används dagligen via mobilen för att förmedla ögonblicksbilder till omvärlden. I den här studien kommer Instagram - utifrån begrepp som hälsa, träning och konsumtion - analyseras med hjälp av teorier om makt och genus. Hälsomedvetenheten bland unga har genom spridningen på Instagram...

 6. Detektion och tillrättning av plana ytor i triangelmodeller

  OpenAIRE

  Jonsson, Mikael

  2016-01-01

  Konsten att digitalt rekonstruera en verklig miljö har länge varit intressant för forskare. Nyligen har området även tilldragit sig mer och mer uppmärksamhet från företag som ser en möjlighet att föra den här typen av teknik till produkter på marknaden. I synnerhet är digital rekonstruktion av byggnader en nisch som har både stor potential och möjlighet till förbättring. Med denna bakgrund så presenterar detta examensarbete designen för och utvärderingen av en pipeline som skapats för att det...

 7. Växtkarteringar och skötselplaner för vårdbiotoper i centrum av Ekenäs och Pojo i Raseborg

  OpenAIRE

  Nynäs, Jannike

  2015-01-01

  Abstrakt Det här arbetet gjordes på uppdrag av Raseborgs miljöbyrå och består av kärlväxtkarteringar och skötselplaner för tre olika områden i Raseborg. I Ekenäs inventerades området söder om Ekåsens sjukhus (1) och där finns gräsmattor, allundar, oskötta ängsmarker, lite lundaktig tallskog och strandzoner mot Dragsvikfjärden. I Pojo kyrkby karterades två olika områden, (2), en befintlig, skött vårdbiotop ”Näsby ängar” med strandbeten och kuperade hagmarker och (3) ett större tillsvidare o...

 8. Effektivisering av internt materialflöde i tillverkande företag : Effektivisera tillverkningen av hydraulcylindrar genom tillämpning av Lean och logistik

  OpenAIRE

  Nilsson, Sophie

  2015-01-01

  Sammanfattning Syftet med detta arbete är att utvärdera Lean och logistikmöjligheten av det interna materialflödet i tillverkande företag. Det innebär att undersöka hur företagets resurser kan förbättras och bidra till en effektivare tillverkningsprocess. Arbetets syfte uppnås genom att svara på följande frågeställningar: Hur kan materialhanteringen förbättras så att alla artiklar under förädling och färdiga komponenter finns på rätt plats, vid rätt tid och i rätt mängd? Hur kan man effekti...

 9. Kvalitetsprocesser för Lagring och Distribution av Livsmedel på Schenker Coldsped

  OpenAIRE

  Eriksson, Susanne

  2005-01-01

  Syftet med examensarbetet är att planera hur Schenker Coldsped ska arbeta för att möta kundens krav, i detta fall Burger King, på att använda regelverket EFSIS – European Food Safety Inspection Service. EFSIS erbjuder oberoende inspektionsservice designat för mat, dryck och närliggande branscher. Den standard som Schenker Coldsped AB överväger att certifiera sig emot är EFSIS tekniska standard för lagring och distribution av livsmedel. Coldsped är en del av Schenker Sverige AB. Företaget arbe...

 10. Produktframtagning inom bilindustrin : En studie av process- och organisationsstruktur förökad konkurrenskraft

  OpenAIRE

  Kallin, Dennis; Meinhardt, Johan

  2011-01-01

  Bilindustrin har under det senaste decenniet präglats av en hårdnande konkurrenssituation.Traditionella bilnationer och tillverkare utmanas i allt högre utsträckning av nya aktörer. Dessutom har bilen blivit allt mer komplicerad i takt med att konsumenter ställer tydligare och högrekrav. Mot denna bakgrund har produktutveckling blivit ett viktigt verktyg i strävan att behållamarknadsandelar. Denna rapport syftar till att utreda vilka kritiska faktorer som styrproduktframtagning samt hur proce...

 11. Attityder till naturvetenskap : Förändringar av flickors och pojkars attityder till biologi, fysik och kemi 1995 till 2007

  OpenAIRE

  Adolfsson, Lena

  2011-01-01

  I den här avhandlingen beskrivs hur hög- och lågpresterande flickors och pojkars attityder till biologi, fysik och kemi har förändrats från 1995 till 2007. Data från den svenska delen av TIMSS-studierna för årskurs 8 i Sverige används. För att definiera hög- och lågpresterande används resultatet på matematikprovet från TIMSS och attityderna undersöks med hjälp av fyra frågor från elevenkäterna. Resultatet diskuteras utifrån olika perspektiv som kan bidra till förståelsen av den komplexa bilde...

 12. Rollspråk i dubbning och undertextning : En analys av rollspråket i den japanska undertextningen och dubbningen av en svensk barnfilm

  OpenAIRE

  Nilsson, Jorunn

  2015-01-01

  I Japan är s.k. rollspråk, dvs. stereotypt språk kopplat till en viss typ av karaktär, vanligt i material riktat till barn, såsom barnfilmer. Trots att rollspråk som forskningsområde är relativt nytt finns ett antal studier som behandlar rollspråk i litterära översättningar, undertextningar och dubbningar till japanska. Få eller inga har dock jämfört hur rollspråket påverkar karaktäriseringen dels i undertexterna, dels i dubbningen av en och samma film. Denna uppsats analyserar japansk undert...

 13. Nybyggnad av konverteringsbara kontor : Praktiska och ekonomiska konsekvenser

  OpenAIRE

  Löwstett, Johan; Norberg, Emil

  2015-01-01

  Frågan om hur kontorsbyggnader som är anpassade för att konverteras till bostäder är idag inte utredd för svenska förhållanden. I arbetet så visar vi hur marknadens aktörer ställer sig till konceptet. Vi redovisar vilka ekonomiska och byggtekniska förutsättningar som bör beaktas i en projektering och vilken påverkan dessa har på utformning och ekonomi. Den främsta förutsättningen för att konceptet ska fungera är var byggnaden är placerad. Det bästa läget har visat sig vara i områden där vilke...

 14. Stålfackverkstyper och dimensionering av typen N

  OpenAIRE

  Kunttu, Max

  2014-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att ta reda på olika sätt att dimensionera stålfackverk och vad som bör beaktas vid dimensioneringen. Som beställare fungerar Finnmap Consulting Oy. I arbetet jämförs de olika dimensioneringsmetoderna samt deras resultat. De dimensioneringsmetoder som används i detta arbete är en grov metod förhand, en längre metod förhand med knutpunktsmetoden, två olika dimensioneringsprogram och en branddimensionering. I arbetet beskrivs olika fackverkstyper samt för- o...

 15. Outsourcing av löneräkning : För- och nackdelar

  OpenAIRE

  Borgmästars, Tanja

  2013-01-01

  Detta lärdomsprov behandlar ämnen outsourcing och löneräkning. Syftet med undersökningen är att väga för- och nackdelar med outsourcing av löneräkning bland små företag i Österbotten. Lärdomsprovet teoretiska del innehåller information från böcker, lagstiftningar, internet samt artiklar rörande ämnen löneräkning och outsourcing. Information om löneräkning innehåller främst väsentliga information om löneräkning samt vilka skyldighet och rättigheter arbetsgivare samt arbetstagaren har. Teorin o...

 16. I Am Cait och Keeping Up with the Kardashians; manifestation av en kvinnlig identitet.

  OpenAIRE

  Granvik, Hanna

  2016-01-01

  Den olympiska medaljören och reality-TV kändisen Bruce Jenner valde att öppet inför världen år 2015 tala om sin könsidentitet där han identifierar sig själv mer som en kvinna än en man och att han tänkt leva resten av sitt liv som kvinna. Bruce Jenners transformation till Caitlyn Jenner har hyllats världen över och i realityserien I Am Cait får vi följa början på hennes liv som ”nybliven” kvinna och transperson. Tidigare, som Bruce Jenner, figurerade han i realityserien Keeping Up with the Ka...

 17. Transsexuella taxonomier : Asymmetriska konstruktioner av kön och sexualitet

  OpenAIRE

  Kroon, Ann

  2008-01-01

  Under 1900-talet utvecklas den psykiatriska diagnosen «primär transsexualism». Här analyseras de diskursiva utmejslingar av kön och sexualitet som sker i och med detta, med speciellt fokus på idébagaget «aktivitet» och «passivitet» i förhållande till biologiska män och kvinnor. Författaren intresserar sig särskilt för den könsmässiga asymmetri som uppstår i den transsexuella kontext som konstruerar den biologiska mannen i fler könsavvikande varianter än den biologiska kvinnan. På ett övergrip...

 18. Ska du med och raida? : En kartläggning av sambanden mellan digitala spel, psykisk hälsa och sociala relationer till familj, vänner och omgivning bland ungdomar och unga vuxna.

  OpenAIRE

  Grönberg, Angelica; Johansson, Kevin

  2015-01-01

  Problem Det föreligger en risk att negativa effekter av digitala spel överexponerats i tidigare forskning genom att fokus riktats mot problem i större grad än möjligheter. Enligt rapporter och studier kan mycket av denna tidigare forskning inte heller anses vila på korrekt vetenskaplig grund. Detta riskerar att prägla och påverka professionellas bemötande av ungdomar med riskbeteende kring digitala spel på ett felaktigt sätt. Denna studie kartlägger eventuella samband mellan digitala spel, in...

 19. Attityder till digitalt spelande bland unga män. En utredning av risker och samband till spelberoende.

  OpenAIRE

  Koppe, Tony; Bergström, Erika; Meriruoho, Robert; Segerqvist, Johanna

  2015-01-01

  Examensarbetet är en del av det europeiska projektet Young Euroman, som skall utreda och utveckla kunskap om den unga mannen inom social – och hälsovården. Projektet påbörjades 2013 och avslutas 2016 och detta arbete hör till fas II. Syftet med arbetet är att utreda attityder till digitalt spelande bland unga män genom en kvalitativ intervju. Undersökningen fokuserar på vilket sätt spelandet påverkar den unga mannens välmående och vilka attityder det finns inom spelkulturen. Intervjun är ...

 20. Statistik om bemanningsbranschen. Presentation och jämförelser av två nya databaser

  OpenAIRE

  Andersson, Pernilla; Wadensjö, Eskil

  2004-01-01

  Bemanningsbranschen är en ny och expanderande bransch i Sverige och i andra länder. Ett problem vid en analys av branschen både i Sverige och i andra länder är att det saknats bra officiell statistik. Vi har i samarbete med SCB skapat två internationellt sett unika databaser över arbetsställen och anställda i branschen. I denna artikel presenterar vi de båda databasernas information om antal arbetsställen och sysselsatta. Databaserna innehåller ytterligare information, bl a om egenföretagare,...

 1. Miljöcertifieringssystemet BREEAM – En studie av processen och dess effekter

  OpenAIRE

  Nathorst-Westfelt, Emma

  2013-01-01

  Denna kandidatuppsats behandlar miljöcertifieringssystemet BREEAM med fokus på processen och systemets effekter. I studien har pågående BREEAM-projekt i Sverige studerats för att undersöka vad som görs specifikt vid en BREEAM-certifiering, vad det kostar samt vilka nyttor en BREEAM-certifiering genererar. Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av miljöpåverkan i Sverige idag och förhoppningen är att miljöcertifieringar av byggnader kan minska miljöbelastningen. Studien visar på...

 2. Arns makt : Representationer av makt, positivt kapital och livsmål i berättelserna om tempelriddaren Arn

  OpenAIRE

  Särnbrink, My

  2011-01-01

  Uppsatsen behandlar böckerna och filmerna om Arn och undersöker genom berättelserna vilka representationer av makt, positivt kapital och livsmål som gestaltas. Uppsatsen baseras på den teoretiska tanken att populärkultur innehåller representationer med budskap, värderingar, normer och föreställningar gällande vår verklighet och därigenom påverkar vår uppfattning om världen, vår plats i samhället, vår identitet och vår uppfattning om vad som är värdefullt, viktigt och sant.

 3. Konstruktion av hård- och mjukvara för uppdaterad valsklocka

  OpenAIRE

  Srbinovski, Slobodan

  2009-01-01

  Detta examensarbete är framtaget av SSAB:s ingenjörer i fabriken SSAB Oxelösund. Uppdraget består i att konstruera en ny hård- och mjukvara för en befintlig valsningsklocka. Examensarbetet består av flera delar, där den första delen är att konstruera och välja komponenter till en prototyp av ny hårdvara till klockan. När delarna är valda kommer dem att testas med ett laborationskort med den valda processorn för att utvärdera att delarna är kompatibla innan den slutliga hårdvaran beställs. Den...

 4. Att utveckla ett autentiskt kön : Motsättningar i utredares diskursiva produktion av transsexualism och andra könsöverskridande uttryck

  OpenAIRE

  Nordlund, Lisa

  2011-01-01

  Psykologisk kunskap och praktik utgör en del av den sjukvård som genom sin expertroll har ett stort inflytande på den diskursiva produktionen av transsexualism. Syftet med denna studie var att granska hur psykologiska förståelser av transsexualism och andra könsöverskridande uttryck används och förhandlas kring i klinisk verksamhet. Studien har en kvalitativ ansats och materialet är insamlat genom fyra individuella intervjuer, en gruppintervju och inspelningar av två teamkonferenser med utred...

 5. Sony i kris : En undersökning av Sonys kriskommunikation i blogg och sociala medier

  OpenAIRE

  Berglind, Robert; Ullström, Marcus

  2013-01-01

  Syftet med denna uppsats har varit att få en bättre förståelse för hur ett företags kriskommunikation kan se ut i förhållande till dagens kommunikationsteknologi. Med dagens kommunikationsteknologi menas i denna uppsats sociala medier och bloggar. För att uppnå syftet har en fallstudie gjorts för att undersöka ett företags kriskommunikation i sociala medier och bloggar. Fallstudien har gjorts på teknikföretaget Sony och deras kris från 2011 när deras nätverk hackades. Nätverket används av Son...

 6. Den Konfliktfyllda Arbetsgruppen : En Studie av Kännetecken och Orsaker

  OpenAIRE

  Gadde, Lena; Leo, Madeleine

  2009-01-01

  Denna uppsats försöker besvara vad som kännetecknar och orsakar konflikter i en arbetsgrupp. Området var omfattande avseende litteraturen och vi har valt att ta fram de bitar som var vanligast på den arbetsplats vi besökte. Uppsatsen är en kvalitativ undersökning. Undersökningen är genomförd på ett callcenter i Närke och vi djupintervjuade sex kommunikatörer för att få en bra bild av vad som dels orsakat men också kännetecknat konflikter i deras arbetsgrupp. Det framkom att det fanns flera o...

 7. Burberry - En studie om byggandet och profileringen av ett varumärke utifrån visuell metodologi.

  OpenAIRE

  Vennström, Charlotte

  2010-01-01

  ”Burberry - En studie om byggandet och profileringen av ett varumärke utifrån visuell metodologi” är skriven av Charlotte Wennström, student på institutionen för journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap på Stockholms universitet. I denna uppsats analyseras den visuella framställningen av ett varumärke i reklamannonser sända av Burberry under hösten 2009 respektive våren 2010. Uppsatsen undersöker huruvida stereotypa framställningar av varumärket speglas i bildmaterialet utifrån semiot...

 8. Upplevelse av hälsa hos vuxna med övervikt och fetma : En litteraturöversikt

  OpenAIRE

  Lindberg, Rebecca; Pettersson, Frida

  2015-01-01

  Bakgrund: Sett över världen har förekomsten av fetma nästintill fördubblats sedan 1980-talet. Runt om i världen dör årligen 3,4 miljoner vuxna människor till följd av övervikt och fetma. Utöver det dör människor av diabetes, hjärt- kärlsjukdomar och cancer som många gånger kan kopplas till deras kroppsvikt. Syfte: Syftet är att beskriva hur vuxna med övervikt och fetma upplever sin hälsa. Metod: En litteraturöversikt av 12 vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod. Resultat: Övervikt och fe...

 9. Gender on the raggedy edge of the 'Verse : En studie av maskulinitet, femininitet och våld i Joss Whedons Firefly och Serenity

  OpenAIRE

  Geijer, Linnéa, Alexandra

  2015-01-01

  Abstract/Sammanfattning Syftet med detta arbete är att med en narratologisk metod undersöka hur femininitet och maskulinitet representeras i relation till våld i serien Firefly och filmen Serenity. Detta görs med fokus på huvudkaraktärerna Malcolm ’Mal’ Reynolds och River Tam. Som teoretisk grund används teorier om och kring representation, stereotyper, genussystemet, samt maskulinitet och våld. Våldet undersöks utifrån tre aspekter, hur karaktärerna utsätts för våld, hur de använder sig av ...

 10. Bedömning av arbetsplatsförlagd utbildning : om samverkan mellan skola och APU plats ur lärares och handledares perspektiv

  OpenAIRE

  Flodin, Annika

  2006-01-01

  På gymnasiets Hotell och restaurangprogram är kurser inom vissa yrkesämnen till stora delar förlagda på APU-tid (Arbetsplatsförlagd utbildningstid). Detta innebär att delkurser och vissa moment som finns fastställda i kursmålen förväntas tillgodoses eleverna ute på en arbetsplats. Intervjuer med lärare och handledare har genomförts för att undersöka hur bedömningen av APU görs och hur samverkan mellan lärare på skolor och handledare på APU-platser ser ut. Elevernas insatser under denna arbets...

 11. Energiutredning och solkraftsanalys av kyllager : Fallstudie ICA DE Borlänge

  OpenAIRE

  Håll, Marcus; Johansson, Niklas

  2013-01-01

  I takt med att energipriserna stiger och resultatet av rådande klimatbelastningen blir allt tydligare så finns det flera starka anledningar att minska energianvändningen. ICA har som mål att minska de direkta utsläppen av växthusgaser med minst 30 % till år 2020 jämfört med år 2006. Examensarbetet behandlar två delar med ett gemensamt syfte; att arbeta fram åtgärder som kan minska energianvändningen och energikostnaderna för kylda lager. Detta gjordes genom en fallstudie på ICA DE Borlänge, v...

 12. Expansion av e-handelsverksamhet i detaljhandeln : En studie om utmaningar och framgångsfaktorer

  OpenAIRE

  Steen Lagerstam, Nathalie

  2016-01-01

  I vårt allt mer digitaliserade samhälle har internet fått en central roll, och har förändrat många aspekter i vårt vardagsliv. Ett av de områden som påverkats starkt av denna utveckling, är den svenska detaljhandelns e-handelsmarknad. De senaste 10 åren har dess omsättning sexdubblats, och prognoser tyder på att denna expansiva trend kommer att hålla i sig. Detta innebär helt nya förutsättningar för de svenska detaljhandelsföretag som tidigare bara bedrivit försäljning i fysiska butiker, elle...

 13. Analys och kalibrering av flödesmätare i laboratoriemiljö

  OpenAIRE

  Anderholdt Helgesson, Fredrik

  2015-01-01

  STT Emtec AB är ett teknikföretag med ett motorlaboratorium i Njurunda strax söder om Sundsvall. I laboratoriet bedrivs utveckling av avgasreningssystem samt kalibrering och provning av förbränningsmotorer och kringsystem. I denna verksamhet är det viktigt att mäta luftflöde in i motorerna på ett tillförlitligt sätt, vilket är något företaget i dagsläget har problem med. Idag används ett system med ett antal kommersiella flödesmätare återfunna i personbilar.Syftet med projektet är att analyse...

 14. En studie av mobilplattformen Android : med implementering av musikigenkännings- och lokaliseringstjänster

  OpenAIRE

  Larsson, Hampus; Fleischhacker, Martin

  2010-01-01

  Mobilmarknaden idag består av ett antal aktörer, Nokia är störst, med Samsung, Motorola, LG, Sony Ericsson och HTC bakom sig. Nokias telefoner bygger på operativsystemet Symbian som idag är det största operativsystemet på marknaden för smartphones. Open Handset Alliance har utvecklat ett eget operativsystem för främst mobiltelefoner, kallat Android, som är bygger på Linuxkärnan. Android är framtaget som ett gratisalternativ till de dyra konkurrerande operativsystemen. Examensarbetets syfte är...

 15. En studie om Socialdemokraterna och Moderaternas användning av Instagram under valkampanjandetår 2014

  OpenAIRE

  Grevlind, Andreas; Svensson, Anna

  2015-01-01

  Undersökningen kartlägger innehållet på en latent och manifest nivå i de fotografier och texter som Moderaterna och Socialdemokraterna distribuerat genom Instagram som politisk kommunikationskanal under val-kampanjandet år 2014. Frågan är om avsändaren uppmanar till aktion och i så fall, hur? På vilket sätt framtonas respektive partiordförande? Och på vilket sätt innehåller kommunikationsbudskapet sakpolitiska frågor? Fyra legitima strategier för valkampanjande på Internet har använts och en ...

 16. Utveckling av CPU-hållare och Kabelkanal för sitta/stå skrivbord

  OpenAIRE

  Olsson, Charlotte; Henrysson, Louise

  2010-01-01

  Examensarbetet har utförts i samarbete med ROL Ergo i Hovslätt som tillverkar höj- och sänkbara bordsstativ. ROL Ergo monterar och säljer endast bordsstativet, inte bordsskivan. Problemet är att de flesta CPU-hållare och kabelkanaler fästs i bordsskivan. En CPU-hållare bär upp datorns chassi och en kabelkanal används för att samla ihop kablarna. Användandet av en CPU-hållare och kabelkanal ger ett mer städat och välkomnande intryck vid kontorsarbetsplatsen. Målet med arbetet är att ta fram et...

 17. Länken mellan plåga och lycka : En kvalitativ studie om sex kvinnliga barnmorskors upplevelser av mening och meningsfullhet i arbete

  OpenAIRE

  Bergström, Matz

  2011-01-01

  Lönearbete utgör en väsentlig del av de flesta människors liv. Därför är det viktigt för individen och samhället att det finns mening med arbetet, och att det upplevs som meningsfullt. Barnmorskor tillhör en yrkeskategori som upplever sitt arbete som meningsfullt. Syftet med denna kvalitativa intervjustudie var att undersöka vad sex kvinnliga barnmorskor upplever som meningen med sitt arbete ur ett individ- och samhällsperspektiv samt vad de upplever som meningsfullt i arbetet. Genom en fenom...

 18. Kunskap och Förståelse : En innehållslig relaterande studie av Jean Piagets och Lev Vygotskijs syn på kunskapsutveckling

  OpenAIRE

  Wiktorsson, Per-Olof

  2008-01-01

  Sammanfattning Det här arbetet utgör en studie av Piagets och Vygotskijs teorier om kunskapsutveckling hos individen. Piagets och Vygotskij teorier har i flertalet andra texter presenterats som varandras motsatser. I stället för att skapa ett huvudsakligt motsatsförhållande har den här studien försökt att om inte kombinera så åtminstone relatera Piagets och Vygotskijs teorier på området. Vygotskij har fokuserat på processer runt den lärande människan, men inte uteslutande. Piaget har fokusera...

 19. Optimering av blandning och lagerhållning av avfallsbränsle : Optimering av avfallsbränsleblandning och lagerhållning av importerat avfallsbränsle vid Vattenfalls fjärrvärmeverk i Uppsala

  OpenAIRE

  Graf Morin, Magnus; Månsson, Jonatan

  2014-01-01

  Fjärrvärmebranschen i Sverige har sedan mitten av 1990-talet varit i en stagnationsfas, där mängden producerad och förbrukad energi i stort sett varit konstant, trots stora investeringar i fjärrvärmenätet. Samtidigt har den höga andelen återvinning gjort att det råder brist på avfallsbränsle till energiåtervinning i Sverige. I kombination med hög konkurrens om avfallsbränslet har detta medfört att aktörerna på marknaden tvingats se sig om efter nya vägar att tillfredsställa behovet av bränsle...

 20. Uppdrag för och organisation av enheter för pedagogisk utveckling vid svenska universitet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Stigmar

  2013-11-01

  Full Text Available Pedagogiska utvecklingsenheter är organiserade på olika sätt och utsatta för täta omorganisationer och studien syftar till att klargöra vilka överväganden som kan ligga till grund för enheternas uppdrag och organisation. Tolv universitet i Sverige har kartlagts genom granskning av hemsidor, telefonintervjuer med ansvariga för enheterna samt tre rundabordssamtal vid konferenser. Resultatet visar att i uppdraget ingår typiskt att arrangera högskolepedagogisk utbildning, erbjuda konsultativt högskolepedagogiskt utvecklingsstöd och främja universitetspedagogiskt erfarenhetsutbyte. Det fanns inga samband mellan uppdrag och organisationsform. Informanterna såg det som ett problem att forskning inte ingick i uppdraget och att organisation och finansiering förhindrade forskning. Organisatoriska konsekvenser av krav på forskningsanknytning av högskolepedagogisk utbildning är att pedagogiska enheter kommer att vara fristående centrumbildningar, del av en institution eller utgöra en egen institution.

 1. Upplevd arbetsrelaterad stress : En explorativ studie av krav, kontroll, socialt stöd och dess inverkan

  OpenAIRE

  Bergman, Amanda; Hammar, Ellinor

  2015-01-01

  Studien undersökte faktorerna arbetskrav, arbetskontroll och socialt stöds inverkan på arbetsrelaterad stress. Ett bekvämlighetsurval gjordes på ett privat företag (n=101). Det instrument som användes i studien bestod av utvalda frågor ur den korta versionen av QPS-Nordics frågeformulär för psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet (Arbetslivsinstitutet, 2000). De frågor som valdes ut behandlade de faktorer som hade relevans för studien. Den andra delen av enkäten bestod av utvalda påst...

 2. Designprocessens styrka till grund för att utveckla miljö och verksamhet : Beachcenter Varamobaden på uppdrag av Designservice

  OpenAIRE

  Fritzon, Ida

  2014-01-01

  Beachcenter på uppdrag av Designservice, är ett projekt som på ett design- och ingenjörsmässigt arbetssätt med hjälp av dess metoder och verktyg arbetar med flera olika delar som underlag för utveckla och skapa ett flyttbart helhetskoncept. Projektet utförs på uppdrag av Designservice i Karlstad, där slutkunden är Beachcenter Varamobaden. Beachcenter Varamobaden ligger i Motala och kommer att vara utgångspunkten för flertalet aktiviteter, som t.ex. vindsurfing, stand up paddeling, kajak och h...

 3. Utvärdering av processen vid Hofors vattenverk med avseende på avskiljning av NOM – fällning och membranfilterteknik

  OpenAIRE

  Tirén Ström, Julia

  2016-01-01

  De senaste årtiondena har en ökning av naturligt organiskt material (NOM) observerats i ytvatten i norra Europa och Nordamerika. NOM i vattnet innebär utmaningar för vattenverk som använder ytvatten i dricksvattenproduktionen då det kan ge upphov till lukt, smak och färg och svårigheter i driften. För att åtgärda och förebygga problemen behövs mer kunskap om NOM samt hur kvantiteten och sammansättningen förändras i olika reningsprocesser. Vid Hofors vattenverk används råvatten från sjön Hyen ...

 4. Tropiska cykloner och hur de påverkas av framtida klimatförändringar

  OpenAIRE

  Brink Dahlström, Mikaela

  2014-01-01

  Varje år bildas upp emot 90 tropiska cykloner över de tropiska världshaven (Emanuel, 2013). Flera av dessa når landområden och kan orsaka förödande skador vilket gör cyklonerna till ett av världens mest fruktade väderfenomen. För att skydda oss - både direkt genom varning och evakuering, och förebyggande genom exempelvis ändrade byggnormer i drabbade områden - krävs mer kunskap om hur, vart och när cyklonerna bildas. Bildningsprocessen av dessa stormar kräver att vissa faktorer uppfylls, exem...

 5. Don't be evil : En studie av Googles varumärkesstrategi och användaruppfattningar

  OpenAIRE

  Hallberg, Catherine; Eriksson, Sara

  2016-01-01

  Företaget Google är i dag ett av världens mest kända varumärke och deras sökmotor står för 70 % av internetsökningarna i USA och 90 % i Europa. De har lyckats få en dominans på sökmotorsmarknaden framför sina konkurrenter som Yahoo, Ask och Bing. Människor över hela världen använder flera utav Googles tjänster varje dag och många av dem reflekterar inte över den makt som Google har. Kan den här monopolliknande positionen Google har vara så pass transparent att användarna inte ens reflekterat ...

 6. Idéskapande och musik : Hur påverkas individens idégenererings- och idéutvecklingsförmåga av musik?

  OpenAIRE

  Wallén, Erik

  2014-01-01

  Den här kandidatuppsatsen undersökte huruvida idégenerering påverkades av musik i förhållande till antal idéer, lämplighet och unicitet. Musikens eventuella effekt jämfördes även med deltagarnas musikpreferenser och kreativitetskarakteristik, med avsikten att svara på om dessa faktorer var relevanta för musikens möjliga påverkan av idégenerering eller inte. 16 deltagare delades in i tre grupper och genomförde ett idégenereringsexperiment. Två av grupperna lyssnade på två olika sorters musik u...

 7. Och vad är lustfyllt lärande? : En fenomenologiskt inspirerad studie om barn och elevers uppfattningar av lustfyllt lärande i förskola och skola.

  OpenAIRE

  Lilja, Lina; Thilén, Johanna

  2013-01-01

  I denna studie undersöktes förskolebarn och skolbarns uppfattningar av lustfyllt lärande. Fokus i tidigare forskning kring ämnet har främst legat på att utgå från lärares uppfattningar, men denna studie har riktat in sig på barns perspektiv av lustfyllt lärande. En fenomenologiskt inspirerad metod har tillämpats för att nå syftet, som är att utforska och beskriva det essentiella i barn och elevers uppfattningar av att känna motivation och lust till lärande. Vi ville också försöka förstå hur t...

 8. Erfarenhetens och reflektionens betydelse för lärandet av molekylära processer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Caroline Larsson

  2015-06-01

  Full Text Available Lärande om molekylära processer kan innebära vissa svårigheter dels för att dessa processer inte går att direkt erfara och dels för att de är dynamiska i sin natur. Ett sätt att överbrygga problematiken är att använda sig av olika representationer, vilket i sig medför ytterligare utmaningar. Studenters förkunskaper och intuitiva idéer som härstammar från vardagserfarenheter kan också ge upphov till svårigheter i meningsskapandet. Syftet med denna artikel är att diskutera erfarenhetens och reflektionens betydelse för undervisning och lärande med representationer av molekylära fenomen i högre utbildning. I artikeln presenteras empiriska resultat från forskningsstudier som ligger till grund för de idéer och resonemang som förs fram. Vi presenterar två exempel där studenter arbetar i grupp med representationer av de molekylära processerna ATP-syntes och självassociation. Grunden för grupparbetet och meningsskapandet är fokuserade frågor där egna tankar och idéer får ta plats. Reflektionen i grupparbetet ger också studenterna möjligheter att generalisera sina erfarenheter (abstrakt tänkande och underlättar förståelsen av tröskelbegrepp.

 9. Jämförelse av de nya och gamla Incotermerna

  OpenAIRE

  Soinio, Nico

  2012-01-01

  Detta arbete är en jämförelse mellan de nya Incotermerna från år 2010 och de gamla Incotermerna från 2000. Huvudsyftet är att forska ifall det finns ett behov för uppdate-ringen av termerna samt ifall uppdateringen påverkar logistikbranschen. Som delsyfte forskas ifall Incotermerna är tillräckligt klara, eller vad det är som gör Incotermerna så svåra att förstå. Forskningen är begränsad till en jämförelse mellan Incoterm 2000 och 2010. Angående de nya Incotermernas påverkan på branschen så gr...

 10. Från vision till praktik : En kvantitativ studie av rektorers pedagogiska ledarskap inom grundskola och gymnasium

  OpenAIRE

  Melin, Pål

  2015-01-01

  Genom en ny skollag och nya läroplaner har ett ökat fokus lagts på rektorns roll som pedagogisk ledare i Sverige. Ny forskning visar på att rektorns pedagogiska ledarskap har stor effekt på elevernas skolresultat. Viktiga delar av det pedagogiska ledarskapet består av att skapa höga förväntningar, en tydlig vision och lärandemål, klassrumsbesök och skapandet av en lärande kultur på skolan. Syftet med studien var att undersöka rektorers förståelse av det pedagogiska ledarskapet i Sverige. För ...

 11. Komplexitet för kvalitet i lärande och undervisning: bedömning av komplexa problem och studenters resonemang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sofia Kjellström

  2011-03-01

  Full Text Available Vi utbildar studenter för att de ska ha möjlighet att lösa mycket komplexa samhällsproblem,men hur vet vi att de har utvecklat de former av tänkande och handlande som krävs? Forskning visar att vuxna tänker, talar och handlar utifrån olika nivåer av komplexitet, och att utbildning i hög grad påverkar människors förmågor. Model of Hierarchical Complexity(MHC är en teori som beskriver hur komplext information sätts samman och hur komplext personer resonerar i en fråga, vanligtvis på någon av nivåerna konkret, abstrakt, formellt, systematiskt eller metasystematisk. Syftet med denna artikel är att introducera MHC och visa på dess relevans som verktyg inom högre utbildning. Med hjälp av teorin är det möjligt att analysera både hur komplex en uppgift är och hur studenter klarar av att lösa den, vilket speglar förståelse inom ett ämne. Med modellen som mått på komplexitet tydliggörs svårighetsgraden i det som ska läras och på vilken nivå studenterna klarar att ta till sig kunskapsinnehållet. Avslutningsvis diskuteras hur studenter kan stödjas att utvecklasina förmågor till komplext resonerande och därmed skapa kvalitet i både lärande och undervisningOne of the aims of higher education is to teach students to solve complex problems, but what is the complexity of problems and the reasoning of students? The Model of Hierarchical Complexity (MHC is a theory applicable to all domains in which information is organized and accounts for increases in behavioral complexity which includes cognitive or reasoning complexity. The paper is a theoretical introduction to MHC as a tool for teaching in higher education. The model clarifies and shows the gap between the complexity in the subject and the students understanding of the same subject. We also discuss how to support the development of more complex reasoning in students.

 12. Skatternas betydelse vid val och byte av företagsform

  OpenAIRE

  Bohlin, Maria; Landås, Sofia; Hellblom-Björn, Sanna

  2012-01-01

  Uppsatsen avser att undersöka vilken företagsform som är mest fördelaktig ur skattesynpunkt, samt att undersöka om det uppstår några skattemässiga konsekvenser vid byte av företagsform. Uppsatsen bygger på kvalitativ och deduktiv metod. I uppsatsen används primärdata från semistrukturerade intervjuer med rådgivare samt företag. Sekundärdata har samlats in från litteratur samt artiklar som berör ämnet byte av företagsform.  Resultatet av studien visade att aktiebolag är den skattemässigt mest ...

 13. Heteronormativitet – en begreppsanalys : ”Alla är både offer och supportrar av systemet”

  OpenAIRE

  Malmström, Therese; Svedjeholm, Sanna

  2012-01-01

  Begreppet heteronormativitet användes i litteraturen första gången 1993. Begreppet går att finna i ordböcker och lexikon från 2006, men endast ett par av de moderna ordböckerna och lexikonen har inför begreppet. Idag saknar begreppet en exakt definition. En begreppsanalys syftar till att identifiera karakteristika för ett begrepp genom undersökning av dess användning. Vårdrelationer kan och bör utvecklas till en vårdande relation, vilket bygger på en kontakt innefattande kropp, själ och ande ...

 14. "Jag vill nog bara lära mig" : Barns upplevelser av och ambitioner med sitt musicerande inom och utom ramen för frivillig musikundervisning

  OpenAIRE

  Lidén, Ellinor

  2007-01-01

  Syftet med denna uppsats är att genom intervjusamtal och enkäter få ökad insikt i samt beskriva hur musicerande barn uttrycker sina upplevelser av och ambitioner med sitt musicerande, såväl inom som utom ramen för frivillig musikundervisning. Det empiriska materialet består av 95 enkätsvar samt information från intervjusamtal med nio barn. Samtliga barn var mellan åtta och tretton år. Studien vilar på en kulturteoretisk ram, vilken utgör fonden för studiens övriga teoretiska utgångspunkter. S...

 15. Den kaotiska ryktesspridningen : En teorijämförelse av begreppet word of mouth och appliceringen av den utredda definitionen på Internetforumet Prisjakt.nu

  OpenAIRE

  Josefsson, Joakim; Jarl, Jesper; Lödöen, Mikael

  2007-01-01

  Dagens samhälle är präglat av ett enormt reklamutbud och reklamstrategier. I denna djungel av marknadsföring har företag ibland valt en annan strategi, en relativt outnyttjad strategi, som baseras på rykten om produkten, tjänsten eller företaget och är det som används som marknadsföring. Denna strategi kallas för word of mouth. Ena syftet har varit att undersöka hur word of mouth definieras av olika författare. Genom att göra en jämförelse av teorier av begreppet word of mouth har ett försök ...

 16. Integrerad schemaläggning och styrning av en luftsepareringsanläggning vid varierande elpris

  OpenAIRE

  Johansson, Ted

  2015-01-01

  I detta examensarbete presenteras en ny metod för att göra schemaläggningsbeslut inom processindustrin och samtidigt ta hänsyn till det dynamiska beteendet hos processen. En modell av en luftsepareringsanläggning som producerar kvävgas och utnyttjar ett rörligt elpris användes för att exemplifiera denna metod. Modellen omfattade en kryogenisk destillationskolonn med en integrerad återloppskokare /kondensator, en multiströms värmeväxlare, en kompressor, två turbiner och en kondensator. Den inn...

 17. Relationen mellan prokrastinering och upplevd stress : Effekter av cognitive behavioral stress management i stor grupp hos sjuksköterskestudenter

  OpenAIRE

  Vetso, Emelie

  2015-01-01

  Prokrastinering innebär att individen trots medvetenhet om negativa konsekvenser skjuter upp en handling. Den bidrar till stress, färre hälsofrämjade beteenden och sämre prestation. Demografiska faktorer och pågående utbildning påverkar sannolikheten för prokrastinering. Relationen mellan stress och prokrastinering behöver utforskas, speciellt hur interventioner riktade mot stress påverkar fenomenet. En longitudinell interventionsstudie med upprepad mätning undersökte effekten av ett KBT-base...

 18. DEBATTEN OM GOOGLE BOOKS : En kritisk diskursanalys av dagspress och bloggar

  OpenAIRE

  Engström, Karin

  2010-01-01

  AbstractTitle: The Debate on Google Books: a critical discourse analysis of newspapers and blogs.(Debatten om Google Books. En kritisk diskursanalys av dagspress och bloggar.)Number of pages: 44 (47)Author: Karin EngströmTutor: Martin FredrikssonCourse: Media and Communication Studies CPeriod: Autumn 2009University: Institution of Informatics and Media, Uppsala UniversityAim: The aim of this study is to survey the debate on Google Books in Swedish newspapers andblogs and to see if the argumen...

 19. Behovsbaserad framtagning av informationssystemet ReFlex : Verksamhetsanalys och systemutveckling

  OpenAIRE

  Bjerkstig, Jenny; Carlsson, Anna

  2008-01-01

  Flextronics Design i Linköping tillverkar prototypskretskort till telekomindus-trin. Examensarbetet tog de fram eftersom de upplever att de har problem medolika områden inom den funktion där själva tillverkningen sker, SMA (SurfaceMount Assembly). De var inte säkra på exakt vilka problemen var men de vis-ste att de rör rutiner, kommunikation, samt materialtillförsel. Genom att i ettexamensarbete definiera och lyfta fram problemen samt ta fram åtgärdsförslag,hoppades företaget att vissa av pro...

 20. Inomhuspositionering av djur med hjälp av UWB-teknik och triangulering

  OpenAIRE

  Lind, Filip

  2016-01-01

  Projektet har gått ut på att skapa ett realtidssystem för att positionera djur inomhus. Realtidssystemet ska använda Ultra Wideband-teknik för att bestämma avstånd från ett antal fasta noder placerade runt i området till rörliga noder som ska positionsbestämmas. För att sedan bestämma position på de rörliga noderna ska triangulering användas. Projektet görs för att få bättre koll på hur varje djur mår och hur dess uppfödning går. Målet med projektet är att få klart ett fungerande system för t...

 1. Europabolaget : En studie av europabolaget och harmoniseringen av bolagsrätten inom EU

  OpenAIRE

  Magnusson, Martin

  2007-01-01

  Denna uppsats tar sikte på att utreda om det existerar fri rörlighet inom EU även för aktiebolag, d.v.s. om aktiebolag fritt kan flytta sitt säte mellan olika medlemsstater utan att problem uppstår. Dessutom undersöks vad som gjorts inom EU för att harmonisera reglerna på det bolagsrättsliga området. Slutligen och som huvudsyfte för uppsatsen görs en ansats att försöka ta reda på varför den övernationella bolagsformen europabolag inte blivit någon succé bland svenska företagare sedan den infö...

 2. Lärares och rektorers upplevelser av att främja daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen : En intervjustudie

  OpenAIRE

  Strandberg, Elin

  2016-01-01

  Bakgrund: Att barn blir allt mer stillasittande är alarmerande eftersom levnadsvanor och livsstil under barndomen har betydelse för uppkomsten av ohälsa i vuxenlivet. Skolan är en viktig arena i främjandet av barns hälsa och dagliga fysiska aktivitet. Enligt läroplanens uppdrag är det lärares och rektorers uppgift att sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Syfte: Att undersöka lärares och rektorers upplevelser av att främja elevers dagliga ...

 3. Utredning av säkerhet och föreskrifter samt implementering i konstruktionen av lastbilskran på renhållningsbil

  OpenAIRE

  Råstu, Jens

  2012-01-01

  Examensarbetet har utförts åt Oy Närpes Trä och Metall Ab (NTM) i Närpes. Examensarbetet har gjorts i form av en utredning som omfattar säkerhet och föreskrifter samt implementering i konstruktionen av en lastbilskran monterad på en renhållningsbil. Syftet med examensarbetet var att reda ut vilka kraven är för att uppfylla en maskins säkerhet. Detta för att uppdragsgivaren skall få en bättre inblick i dagens regelverk och krav som ställs på just säkerheten för lastbilsmonterade...

 4. Mentaliseringsbaserad terapi mot borderline personlighetsstörning : De professionellas upplevelser av dess effekt och verksamma komponenter

  OpenAIRE

  Holmström, Ida

  2014-01-01

  Det övergripande syftet med studien var att undersöka hur personalen på en psykiatrisk mottagning upplevde den behandling som de ger för borderline personlighetsstörning, mentaliseringsbaserad terapi. Genom en kvalitativ metod och fokusgrupper söktes svar på frågeställningarna. Det empiriska materialet analyserades med hjälp av tematisk analys och resultatet visade att behandlingen generellt upplevdes ha förbättrat patienternas livskvalitet. De flesta av patienterna gjorde helt andra livsval ...

 5. Internkommunikation hos en mobiloperatör : – en studie av motivation och upptagningsförmåga av information hos butikschefer

  OpenAIRE

  Isaksson, Helena

  2007-01-01

  Abstract Title: Internal Communication at a large mobile operator (Internkommunikation hos en mobiloperatör - en studie av motivation och upptagningsförmåga av information hos butikschefer) Number of pages: 43 Author: Helena Isaksson Tutor: Peder Hård af Segerstad Course: Media and Communication Studies C Period: Fall term 2006 University: Division of Media and Communication, Department of Information Science, Uppsala University. Purpose/Aim: The purpose of this essay is to gain an insight in...

 6. Social media : Strategi och användning av sociala medier i kulturorganisationer

  OpenAIRE

  Weckman, Maxine

  2012-01-01

  Social media handlar i ett nötskal om kommunikation, inte om information. I dagens samhälle är sociala medier en ypperlig kanal att använda om man vill kommunicera med sina kunder i realtid. Syftet med mitt arbete är att få fram vilka sociala mediekanaler kulturorganisationer använder sig av och hur de utnyttjar dessa. Syftet är också göra upp en strategi för användandet av social media som fungerar som en checklista för vilken organisation som helst. Slutarbetet innehåller först en förklarin...

 7. Fackföreningars roll i implementeringen av CSR och levnadslöner : En flerfallsstudie av svenska fackförbund och deras påverkan på multinationella företag

  OpenAIRE

  Kornhill, Anja; Liron-Andersson, Mikaela

  2011-01-01

  Den ekonomiska globaliseringen och ökade världshandeln har lett till att multinationella företag till viss del fått ta sig an den roll som stater tidigare har haft och många företag har börjat använda sig av corporate social responsibility (CSR) som ett verktyg för detta. Frågan är om utvecklingen har gjort att andra aktörer, såsom fackföreningar, som tidigare varit en självklar aktör på den politiska arenan och en given del av den svenska företagssfären, nu kommit i skymundan. Det leder vida...

 8. Hur samspelar disciplinära och professionella diskurser i utvecklingen av fysiklärarstudenters professionella identitet?

  OpenAIRE

  Larsson, Johanna; Airey, John

  2013-01-01

  Det här projektet fokuserar på hur fysiklärarstudenters professionella identitet skapas och utvecklas i samverkan med de professionella och disciplinära diskurser (Becher och Trowler1989) de möter i sin utbildning. Projektet är fortfarande i sin startfas och motiveras av att det saknas utbildade fysiklärare samtidigt som få nya studenter väljer att läsa fysiklärarutbildningar. (Statistiska Centralbyrån 2011) Ett sätt att se på denna problematik är att fråga sig vad det är som de potentiella l...

 9. Reduktion av slöseri inom den spanska ölindustrin : – en studie av åtgärder och metoder i spåren av krisen

  OpenAIRE

  Carlström, Carl

  2014-01-01

  Den rådande eurokrisen har påverkat det spanska samhället och den spanska ölindustrin negativt. Industrin står inför utmaningar vad gäller minskad försäljning och förändrade kundpreferenser. I tider då intäkterna och försäljningen minskar finns det många sätt att öka sina marginaler. Ett av detta sätt är att börja arbeta med resurseffektivitet och att se till att slöseriet av de resurser man har minskar. De frågor studien besvarar är hur bryggeriindustrin i Spanien har arbetat för att minska ...

 10. Gamification: mot en definition : En kvalitativ studie och kartläggning av begreppet gamification och dess framtida implementering

  OpenAIRE

  Tolgén, Philip; Gustafsson, Filip

  2012-01-01

  Uppsatsens huvudsakliga syfte är att utforska och kartlägga begreppet gamification. Syftet operationaliseras i tre frågeställningar. Vad finns det för likheter respektive skillnader i synen på Gamification mellan ett antal yrkesverksamma inom Gamification? Hur ser yrkesverksamma med olika bakgrunder inom psykologi, pedagogik och marknadsföring på framtiden för Gamification och dess användningsområde? Vilka för- och nackdelar kan finnas med Gamification? Uppsatsen teoretiska utgångspunkter omf...

 11. Optimeringsverktyg för val av ytterväggskonstruktioner till flerbostadshus : Bedömning av miljö, kostnads och byggtekniska aspekter

  OpenAIRE

  Rystedt, Christopher; Nordenström Jung, Rasmus

  2015-01-01

  Syftet med rapporten är att sammanställa branschbaserat underlag för värdering av hållbart byggande som belyser vikten för val av ytterväggskonstruktion till flerbostadshus. Byggbranschen har länge fokuserat på att minska byggnadsverks energi- och miljöpåverkan under förvaltningsskedet. Det har haft mycket goda resultat och i dagsläget står förvaltningsskedet för ca 50 procent av hållbara byggnaders totala energianvändning. Projektering med långsiktigt perspektiv är nyckeln till hållbart bygg...

 12. Movie Magic : En praktisk studie om hur man återskapar filmkaraktärer med hjälp av makeup, maskering och styling

  OpenAIRE

  Utriainen, Linda; Bussman, Frida

  2014-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att återskapa filmkaraktärer från olika genrer med hjälp av makeup, maskering och styling för att få en inblick i hur det går till vid skapandet av filmkaraktärer. Studien kommer att vara till nytta för branschmänniskor och estenomer i form av inspiration och kunskap och för oss själva som en arbetsportfolio. Detta är en kvalitativ studie som utförs med hjälp av datainsamlingsmetoderna dokumentstudier, styling och fotografering. I arbetet används dataanaly...

 13. SKÄLIGT ELLER OSKÄLIGT? : - Gränsdragningsproblem vid en marknadsrättslig bedömning av oskälighet - i avtalsvillkor på delar av bredband- och digital-TV-marknaden.

  OpenAIRE

  Edman, Anders; Prochazka, Andreas; Antman, Lena

  2006-01-01

  Sammanfattning Bredbands- och digital-TV-marknaden växer kraftigt och det är av stor betydelse ur konsumentsynpunkt att företagen tillämpar skäliga avtalsvillkor. I denna uppsats granskas ett antal standardavtal utfärdade av företagen på respektive marknad. Företagen vars villkor vi analyserar är Universal Telecom, Glocalnet och Tyfon Svenska AB som tillhandahåller bredbandstjänster, samt Viasat, Boxer och Canal Digital, som levererar digital-TV. Det rör sig i dessa fall om ensidigt upprättad...

 14. Förbättringar av material - och verktygsflöden på byggarbetsplatsen med hjälp av Lean Production

  OpenAIRE

  Cato, Amel; Rochowiak, Viktor

  2015-01-01

  Sammanfattning: Syfte: Arbetsdag för en snickare består till 60-80 % av icke värdeskapande arbete så som väntan. Syftet med rapporten är att förbättra ledtiden för SME-företag. Målet med arbetet är att utreda de faktorer som kan minska ledtiden för det totala material - och verktygsflödet. Metod: För att kunna identifiera brister och utreda de faktorer som kan minska ledtiden hos företaget har kvalitativa intervjuer och observationer utförts på tre olika byggarbetsplatser från Gärahovs bygg. ...

 15. Analys och implementation av inbyggd effektsnål WLAN Nod

  OpenAIRE

  Schillström, Lina

  2011-01-01

  Examensarbetet utfördes på H&D Wireless AB beläget i Kista. H&D Wireless utvecklar både Wireless Local Area Network (WLAN) moduler och kompletta WLAN-lösningar i inbyggda system. Ämnet för examensarbetetär WLAN i inbyggda system med fokus på låg effektförbrukning. Inbyggda system drivs ofta av batterier ochkräver lång livslängd, låg effektförbrukning är därför en viktig kvalitet i de flesta inbyggda produkter. Målet med examensarbetet var att analysera batteridrivna WLAN-sensorsystem ...

 16. Distriktssköterskornas upplevelser av möten med våldutsatta kvinnor och deras barn : En deskriptiv kvalitativ intervjustudie

  OpenAIRE

  Lobanova, Olga

  2012-01-01

  Bakgrund: Distriktssköterskor på BVC möter ibland våldutsatta kvinnor och deras barn i sitt arbete. Följder av våld i nära relationer kan vara försämrad psykosocial hälsa både hos kvinnor och barn. Att tidigt upptäcka och hjälpa en sådan kvinna och hennes barn är ett viktigt uppdrag som distriktssköterskan har på BVC. Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskornas upplevelser av möten med våldutsatta kvinnor och deras barn på BVC samt ta reda på vad som saknas kunskaps- och metod...

 17. Pojkar och flickor i bilderböcker : En feministisk poststrukturalistisk textanalys av bilderböcker

  OpenAIRE

  Welin, Jesper

  2014-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att utifrån ett genusperspektiv visa hur pojkar och flickor beskrivs i bilderböcker för barn. För att få syn på detta har karaktärernas grad av aktivitet i handlande situationer analyserats. För att vidare fördjupa resonemanget och problematisera könsstereotyper så har ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv använts som har applicerats på hur bokens karaktärer presenteras.   Metoden som använts är feministisk poststrukturalistisk textanalys där foku...

 18. Revisorns granskning och rapportering av intern kontroll : Inom ramen för Svensk kod för bolagsstyrning

  OpenAIRE

  Samppala, Terese; Danska, Linda

  2006-01-01

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den externa revisorn önskar att styrelsens rapport angående den interna kontrollen ska granskas, samt hur denna granskning ska rapporteras. Målet är att utveckla ett förslag med egna modeller för hur den externa revisorns granskning och rapportering kan utformas inom ramen för Svensk kod för bolagsstyrning. Uppsatsens huvudfråga är: Hur vill de externa revisorerna, i rollen som utförare av tjänsten, att granskningen och rapporteringen angående sty...

 19. Utvärdering av svavel- och kvävedepositioner från sjöfart: en modellstudie

  OpenAIRE

  Andersson, Ambjörn

  2010-01-01

  Sjöfartsektorn är en betydande källa för svavel- och kväveutsläpp. Depositioner av oxiderat svavel, dvs. sulfat, och oxiderat kväve dvs. nitrat, i form av våt och torrdeposition bidrar till försurning och försämrad luftkvalitet. Styrmedel för att minska svavelutsläppen har under de senaste åren bidragit till minskade svavelutsläpp. Det har t.ex. införts begränsningar i hur mycket svavel som fartygsbränslen får innehålla. För att studera sjöfartens utsläpp av svavel- och kväveföroreningar har ...

 20. Bränsleceller som applikation i bilar : Enstudie av Fuel Cell Electric Vehicles och deras potential för framtida kommersialisering

  OpenAIRE

  Rasmussen, Sara

  2011-01-01

  Användningen av personbilar har ökat stadigt i Sverige och världen i stort de senasteåren, vilket lett till ökade utsläpp av koldioxid. Samtidigt har oljepriset nåttrekordnivåer, och många menar att utvinningen av olja redan har nått sin topp. EU hardessutom satt som mål att medeltemperaturen på jorden inte får stiga med mer än maxtvå grader Celsius, och att till år 2050 reducera koldioxidutsläppen med 80 %. Detta ärenbart möjligt om nya, gröna drivmedel och drivlinor fortsätter utvecklas och...

 1. Biokol som filtermaterial i anslutning till dränering av åkermarksdiken : Utformning, installation och utvärdering av ett biokolsfilter

  OpenAIRE

  Mellhorn, Malin

  2015-01-01

  Biokol, dvs pyrolyserat organiskt material som tillförs marken, är erkänt för sina jordförbättrande egenskaper. Ny forskning uppmärksammar nu andra användningsområden för biokol såsom adsorption av oönskade föreningar samt som effektiv kolsänka inom klimatarbetet. Näringsläckande åkrar bidrar årligen med stora kvantiteter växttillgänglig näring och relaterad eutrofiering av sjöar, vattendrag och i förlängningen till Östersjön. Eutrofieringen ska enligt EUs ramdirektiv för vatten liksom Sverig...

 2. Energisimulering av kvarteret Hästskon 9 och 12 med ombyggnad och termiskt akviferlager

  OpenAIRE

  Revholm, Johan

  2013-01-01

  Detta examensarbete utreder lönsamheten i en systemlösning för termiskt akviferenergilager tillsammans med ny VVS-teknisk lösning i fastigheterna kv Hästskon 9 och 12 vid en föreslagen framtida helrenovering. Dessutom utreds förutsättningar för miljöklassning i energi- och miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad avseende energianvändning, dagsljuskomfort, solvärmelast och termisk komfort för om- och tillbyggnadsförslaget med målsättning på nivå GULD. Genom att utnyttja akviferen under fastigh...

 3. Infångande, hantering och transport av renar med hjälp av Domedesan R preparat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Nieminen

  1984-05-01

  Full Text Available Tama renar och vilda skogsrenar var låtta att hantera ungefar 6 minuter efter Domosedaninjectionen och preparatet inverkade i medeltal 2,5 timmars tid, varierande från 30 minuter till 4 timmar beroande på dosens storlek.

 4. Känsliga kvinnor & drivna män : En genusinriktad studie av Aftonbladets och TT Spektras Melodifestivalbevakning 2011

  OpenAIRE

  Ljung, Rebecka

  2011-01-01

  Medier är i dag en stor informationskälla. Därmed är medierna också medskapare av verkligheten, inklusive genus - även kallat socialt kön. I denna uppsats analyserar jag 19 artiklar med bilder från Aftonbladet och TT Spektra. Ämnet är den svenska musiktävlingen Melodifestivalen och artiklarna handlar om både kvinnor och män i liknande situationer. Texterna kan tänkas ha lockat många läsare, eftersom tv-programmet Melodifestivalen har höga tittarsiffror. Uppsatsens primära syfte är att undersö...

 5. Logistiska verktyg för ökad konkurrenskraft : En fallstudie om hantering av interna processer och sortiment

  OpenAIRE

  Sundström, Sara; Vesterlund, Linnea

  2011-01-01

  Konkurrens och hur den påverkar företaget kan skilja sig beroende på bransch och vilket typ av marknad som företaget befinner sig på. Hur ett företag väljer att jobba med konkurrens och kampen om kunderna är en bidragande faktor till företagens resultat. Vidare är konkurrens något som bidrar till att driva utvecklingen framåt eftersom det uppmanar företagen till att sträva mot att ständigt ligga i framkant för att bli nummer ett i kundernas ögon. En bransch där kampen om kunderna har tilltagi...

 6. [Minna Ahokas. Valistus suomalaisessa kirjakulttuurissa 1700-luvulla. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 188] / Tuija Laine

  Index Scriptorium Estoniae

  Laine, Tuija, 1964-

  2012-01-01

  Arvustus: Minna Ahokas. Valistus suomalaisessa kirjakulttuurissa 1700-luvulla. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 188. Diss. Sasatamala : Finska Vetenskaps-societeten. (Suomen Tiedeseura, 2011)

 7. Studie av subsynkron interaktion (SSTI) mellan ett HVDC system med spänningsstyva strömriktare och en närliggande generator

  OpenAIRE

  Pålsson, Rolf

  2006-01-01

  Syftet med examensarbetet är att studera den subsynkrona interaktionen (subsynchronous torsional interaktion, SSTI) mellan ett HVDC system med spänningsstyva strömriktare och en närliggande generator. Studien utförs med hjälp av datorsimuleringar och fokuserar på att studera dämpkaraktäristiken för SSTI. Studien ska visa hur faktorer såsom den överförda effektens storlek och riktning, vald driftmod och kraftsystemets kortslutningseffekt påverkar dämpkaraktäristiken. Rapporten beskriver subsyn...

 8. Den svenska callcenterbranschen och de tekniska lösningar som används : Branschanalys samt identifiering av problematiska dialogsystemsyttranden med hjälp av maskininlärning

  OpenAIRE

  Wirström, Li; Huledal, Mattias

  2015-01-01

  Detta arbete består av två delar. Den första delen syftar till att beskriva och analysera callcenterbranschen i Sverige samt vilka faktorer som påverkar branschen och dess utveckling. Analysen grundar sig i två modeller: Porters fempunktsmodell och PEST. Fokus ligger på den del av branschen som består av kundtjänstverksamhet för att koppla till arbetets andra del. Analysen visar att branschen främst påverkas av hög konkurrens och företagens, som behöver tillhandahålla kundtjänst, val mellan i...

 9. Dagvattenutredning för Hamrebäcken : Utredning av föroreningsbelastning och framtagande av åtgärdsförslag för att förbättra vattenkvaliteten

  OpenAIRE

  Feltelius, Vilhelm

  2015-01-01

  Hamrebäcken rinner genom östra delen av Västerås och har Mälaren som recipient. Under bäckens flödesväg tillkommer dagvatten och föroreningar i form av näringsämnen och tungmetaller från dess avrinningsområde. Bäcken utgör ett av de mest prioriterade vattendragen i Västerås gällande utsläpp av dagvatten. Detta examensarbete har utförts med syftet att utreda föroreningssituationen för Hamrebäcken och hur dess recipient Mälaren påverkas. Examensarbetet syftade även till att undersöka reningseff...

 10. SOS: var god dröj! : En kvalitativ textanalys av Aftonbladet och Dagens Nyheters rapportering kring SOS Alarm

  OpenAIRE

  Månsson, Annajohanna; Swärd, Emma

  2011-01-01

  Syftet med denna studie är att studera mediernas rapportering kring ett antal specifika händelser kopplade till SOS Alarm. Med vår undersökning avser vi att bidra till kunskapen om hur tidningarna Aftonbladet och Dagens Nyheter framställer SOS Alarm i sina nyhetspubliceringar. Mediernas rapportering är viktig att studera då mediebilden av SOS Alarm kan påverka allmänhetens förtroende för denna viktiga samhällsaktör. Detta är viktigt på grund av att den bild och på det vis som medierna framstä...

 11. Svensk roulette : en vinjettstudie av insatser och bedömningar inom den öppna missbrukarvården

  OpenAIRE

  Forsberg, Sofia; Labbé, Annika

  2007-01-01

  Studiens syfte var att undersöka de uppfattningar om missbruk som råder inom FoU nordvästs kommunala öppenvårdsmottagningar samt att göra en kartläggning av dessa insatser. Våra huvudfrågeställningar var: (1) Hur definierar öppenvårdsmottagningarna inom FoU nordväst centrala begrepp inom missbruksområdet? (2) Vilka insatser erbjuder den öppna missbrukarvården inom FoU nordväst och vad innebär vissa av dessa? (3) Vilka teorier och metoder om missbruk baserar öppenvårdsmottagningarna inom FoU n...

 12. The basis for decisions in the nuclear waste issue. Experiences of the legislative basis and the EIA process; Grunden foer beslut i kaernavfallsfraagan. Upplevelser av lagstiftningsgrund och MKB-process

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Keskitalo, Carina; Nordlund, Annika; Lindgren, Urban (Umeaa Univ., Umeaa (Sweden))

  2009-03-15

  The purpose of the present study is to analyze the multi-level governance process in conjunction with the siting and design of a final repository for spent nuclear fuel. Since no similar activities have ever been implemented in Sweden, there is no available practice for how different laws should be coordinated and interpreted. The study sheds light on three general questions: 1) What is the formal decision-making mandate and what are the decision-making bodies at different levels (municipal level, regional or county level, and national level) according to the legislation, and what interpretation problems have these actors experienced with regard to the legislation and the EIA process? 2) What 'broader public' and organizations besides groups within the formal decision-making mandate have participated in the consultations, and what viewpoints have they expressed regarding the EIA process and consultations? 3) How have judgements and understanding of, and reactions to, risk related to the final repository been handled in the process? The study is mainly based on two different sources of material. A literature review with a focus on nuclear fuel management has been carried out within the social sciences field. Special interest has been devoted to discussing the content of legislation in relation to the EIA process and licensing, and the background and design of the EIA process. The EIA process is of special interest here, since it brings in both formal decision-making bodies and participation by broader groups. Furthermore, the literature review deals with theoretical perspectives regarding perceptions and communication of risk assessments. Literature reviews have also been conducted on minutes from EIA consultations during the period 2001 to 2007. The main source of the material used in the study is interview studies. The interview subjects represent both government authorities and non governmental organizations at the national, regional and local level. The results of the studies show that there are differences in participation between actors at different levels. The interviews show that the municipal level and local environmental organizations have played an active role in the process, while the role played at the regional level by the county administrative boards has been more limited. On the national level, particular attention is given to the state's impact on the EIA process via recommendations for research and financial support for the participation of different groups via the Nuclear Waste Fund. A universal perception of the legislation is that most of the actors feel secure in their own role within their particular profession, but that the interaction between sectoral laws and the Environmental Code is unclear in some respects when it comes to the complex issue of nuclear waste. The interview subjects express the view that the process for EIA and consultations has been based on practice established between the parties who have participated in the site selection process since the early 1990s. The forms for the consultation were thus worked out before the beginning of the formal consultation process in 2001. Many of the environmental organizations perceive that they have entered this process after the consultation form had already been developed, which has somewhat curtailed their chances to influence it. The broadening of participation via the Environmental Code has, however, given the environmental organizations access in another way than they have had via their traditional oppositional role as non governmental organizations outside the establishment. The environmental organizations and established parties have, however, largely had different perspectives on EIA and the role of the consultations. Here established parties, including regulatory authorities, can to some extent be seen as representing a planning paradigm (where the project itself and political decisions about it are in focus), while many environmental organizations traditionally represent an environmental paradigm that focuses on the precautionary principle for potentially environmentally hazardous processes. These differences have characterized much of the consultation process, and can also be seen as symptomatic for inclusion of parts of an environmental paradigm within legislation such as the Environmental Code. The results of the interviews also show that non-profit organizations and private citizens have difficulty participating in the process on the same terms as government authorities and activity operators, and that the resources of the developer cannot be matched by any other party when it comes to information, participation and expertise. Some believe that the County Administrative Board should play a more central role in this context, given its overall responsibility for coordination under the law.

 13. The basis for decisions in the nuclear waste issue. Experiences of the legislative basis and the EIA process; Grunden foer beslut i kaernavfallsfraagan. Upplevelser av lagstiftningsgrund och MKB-process

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Keskitalo, Carina; Nordlund, Annika; Lindgren, Urban (Umeaa Univ., Umeaa (Sweden))

  2009-03-15

  The purpose of the present study is to analyze the multi-level governance process in conjunction with the siting and design of a final repository for spent nuclear fuel. Since no similar activities have ever been implemented in Sweden, there is no available practice for how different laws should be coordinated and interpreted. The study sheds light on three general questions: 1) What is the formal decision-making mandate and what are the decision-making bodies at different levels (municipal level, regional or county level, and national level) according to the legislation, and what interpretation problems have these actors experienced with regard to the legislation and the EIA process? 2) What 'broader public' and organizations besides groups within the formal decision-making mandate have participated in the consultations, and what viewpoints have they expressed regarding the EIA process and consultations? 3) How have judgements and understanding of, and reactions to, risk related to the final repository been handled in the process? The study is mainly based on two different sources of material. A literature review with a focus on nuclear fuel management has been carried out within the social sciences field. Special interest has been devoted to discussing the content of legislation in relation to the EIA process and licensing, and the background and design of the EIA process. The EIA process is of special interest here, since it brings in both formal decision-making bodies and participation by broader groups. Furthermore, the literature review deals with theoretical perspectives regarding perceptions and communication of risk assessments. Literature reviews have also been conducted on minutes from EIA consultations during the period 2001 to 2007. The main source of the material used in the study is interview studies. The interview subjects represent both government authorities and non governmental organizations at the national, regional and local level. The results of the studies show that there are differences in participation between actors at different levels. The interviews show that the municipal level and local environmental organizations have played an active role in the process, while the role played at the regional level by the county administrative boards has been more limited. On the national level, particular attention is given to the state's impact on the EIA process via recommendations for research and financial support for the participation of different groups via the Nuclear Waste Fund. A universal perception of the legislation is that most of the actors feel secure in their own role within their particular profession, but that the interaction between sectoral laws and the Environmental Code is unclear in some respects when it comes to the complex issue of nuclear waste. The interview subjects express the view that the process for EIA and consultations has been based on practice established between the parties who have participated in the site selection process since the early 1990s. The forms for the consultation were thus worked out before the beginning of the formal consultation process in 2001. Many of the environmental organizations perceive that they have entered this process after the consultation form had already been developed, which has somewhat curtailed their chances to influence it. The broadening of participation via the Environmental Code has, however, given the environmental organizations access in another way than they have had via their traditional oppositional role as non governmental organizations outside the establishment. The environmental organizations and established parties have, however, largely had different perspectives on EIA and the role of the consultations. Here established parties, including regulatory authorities, can to some extent be seen as representing a planning paradigm (where the project itself and political decisions about it are in focus), while many environmental organizations traditionally represent an environmental paradigm that focuses on the pr

 14. ”Det är lätt att falla i ett gammalt mönster…” − Om språklärande, språkundervisning och utveckling av finskundervisningen i den finlandssvenska skolan

  OpenAIRE

  Pörn, Michaela

  2012-01-01

  Denna artikel lyfter fram diskrepansen mellan dagens syn på språklärande och språkundervisning å ena sidan och den verkliga klassrumspraktiken å andra sidan. Med utgångspunkt i aktuella forsknings- och utvecklingsarbeten diskuteras olika möjligheter för utveckling av språkundervisningen i allmänhet och finskundervisningen i synnerhet. Hur vi kan skapa en kommunikativ och meningsfull finskundervisning för eleverna, hur vi kan öka elevers kontakt med och användning av målspråket i autentiska ko...

 15. Effekter av icke-farmakologiska metoder vid beteendemässiga och psykiska symtom hos personer som lever med Alzheimers sjukdom : En litteraturöversikt

  OpenAIRE

  Tasci,, Gulseren; Schönning, Tetyana

  2016-01-01

  Bakgrund: Alzheimers sjukdom (AD) är den vanligaste formen av demenssjukdomar och antalet människor som insjuknar i AD förväntas öka kraftigt med tiden. Dessutom kännetecknas personer med AD ofta av beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) som kan innefatta agitation, depression, vanföreställningar, oro, ångest, hallucinationer, sömnrubbningar, rastlöshet och apati. Dessa symtom kan orsaka lidande hos patienten och är svåra att hantera för både vårdgivaren och anhöriga, samt försvårar omvår...

 16. Vara steget före : Bedömning av patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym

  OpenAIRE

  Bååth, Carina

  2008-01-01

  Det övergripande syftet var att beskriva och jämföra sjuksköterskors och underskö­terskors bedömningar av patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym samt de­ras uppfattningar om att använda bedömningsinstrument. Vidare att beskriva sjuk­sköterskors och undersköterskors uppfattningar om hur de bedömer patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym. Metod: Etthundrasjuttio pati­entjournaler granskades. Intervjuer med sjuksköterskor (n=9) och undersköterskor (n=9) genomfördes. Resultat...

 17. Employer Branding : Konsten att attrahera och behålla personal i kunskapsintensiva tjänsteföretag - En studie av svenska storbanker

  OpenAIRE

  Hallén, Christina; Hull, Hanna

  2011-01-01

  Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur kunskapsintensiva tjänsteföretag inom banksektorn kan attrahera nya medarbetare och behålla befintlig personal med hjälp av Employer Branding. Studien baseras på kvalitativ metodik, bestående av djupgående intervjuer med tre svenska storbanker; Handelsbanken, Swedbank och Skandinaviska Enskilda Banken (SEB). För att få en mer specialiserad kunskap om fenomenet Employer Branding har även Academic Communication intervjuats, som är ett m...

 18. Den obekväma planeten : En analys av retoriken i dokumentärfilmerna An Inconvenient Truth och The Planet

  OpenAIRE

  Klittmark, Jonathan; Venström, Pontus

  2008-01-01

  An Inconvenient Truth (2006) och The planet (2006) är två stycken dokumentärfilmer som behandlar klimathotet och dess globala följder. Uppsatsen diskuterar den retoriska meningen och de retoriska skiljaktigheter, likheter mellan dokumentärfilmerna. Den diskuterar även syftet av de filmsekvenser som används till varje tal/intervju. Uppsatsen innehåller analyser av varje film samt en analyssummering mellan båda filmerna. An Inconvenient Truth (2006) är en dokumentärfilm med fokus på Al Gores oc...

 19. Introduktionsprogrammen i Gy11 : En fallstudie kring organisation och personalens beskrivningar av elever på två gymnasieskolor

  OpenAIRE

  Andersson-Söderberg, Gunilla

  2016-01-01

  Gymnasiereformen Gy11 genomfördes hösten 2011 med fem introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till de ordinarie nationella programmen. Syftet med studien är att belysa hur introduktionsprogrammens verksamhet har organiserats vid två gymnasieskolor, samt de beskrivningar som finns av eleverna hos personalen. Artikeln består av två fallstudier där personal har intervjuats med semi-strukturerade intervjuer och dokument har studerats. Studiens teoretiska utgångspunkt är socialkons...

 20. Blommor, bilar och superhjältar : Om skapandet av genus i barnfilm

  OpenAIRE

  Rengart, Madeleine; Pettersson, Erika

  2009-01-01

  Vi vet att barn ser mycket på tv och har därför valt att se på fyra barnfilmer för att se hur genus representeras i dessa filmer. Vi utgår ifrån Judith Butler och att genus är något som hela tiden skapas och vårt syfte är att se hur detta skapas i filmerna. Filmerna följer de normer för maskulinitet och feminitet som finns och underhåller dessa. Även om undantag förekommer så är filmerna i stort stereotypa. Den heterosexuella normativiteten är i centrum och den blir i stort sett inte ifrågasa...

 1. Uppvärmning av nybyggda villor - med solfångare och pellets

  OpenAIRE

  Sjöström, Caroline

  2010-01-01

  Boverket har från och med januari 2010 skärpt energikraven vid nybyggnation. De nya kraven har tillsammans med stigande energipriser och ett ökat miljömedvetande i samhället, satt fokus på att bygga täta och välisolerade hus. Detta beskrivs i arbetets inledning. Samtidigt bör husets uppvärmning och ventilation vara energieffektiv och förnybara energikällor användas, som solenergi och biobränslen. Syftet med rapporten är att analysera om solfångare i kombination med en pelletspanna eller -kami...

 2. Arbetsbeskrivning av  allmänna kostnader : För bedömning och uppföljning inom husbyggnation

  OpenAIRE

  Hussein, Marwa; Zhou, Sara

  2012-01-01

  I samarbete med Skanska Sverige AB, Region Hus Stockholm Bostäder har detta examensarbete upprättats. Examensarbetet handlar om bedömning och uppföljning av de allmänna kostnaderna, (AK), inom regionen.  Inom husbyggnation är de allmänna kostnaderna en del av projektets totalkostnad och är i de flesta fall svåra att beräkna. Delar av Region Hus Stockholm Bostäder har arbetat med att ta fram erfarenhetsvärden och nyckeltal, för att få ökade kunskaper om AK i projekten och därigenom underlätta ...

 3. Automatisk låsanordning för hissar : - Konstruktion och tillverkning av ett dörrlås

  OpenAIRE

  Holmqvist, Oskar

  2012-01-01

  Järn och Metall är en liten aktör inom hissbranschen och vill etablera sig som leverantör av reservdelar och utrustning till modernisering av hissar. Därför vill företaget bredda sitt utbud av produkter, för att i större utsträckning kunna erbjuda helhetslösningar för modernisering. I nuläget ingår inte ett dörrlås i produktutbudet. Därför bestämde sig Järn och Metall att utveckla ett nytt dörrlås till hissar när deras största kund Kone AB visade intresse för detta. Uppdraget att ta fram ett ...

 4. Att använda omvärldsanalys för att identifiera efterfrågan och behov av miljöteknik : en metodstudie

  OpenAIRE

  Jalvemo, Maria

  2007-01-01

  Denna rapport är resultatet av ett examensarbete omfattande 20 poäng på Industriell Ekologi på KTH, Stockholm. Examensarbetet utförs som en del i projektet Omvärldsanalys för att identifiera och sprida kunskap om efterfrågan av miljöanpassade varor, tjänster och system på IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Projektets syfte är att genom omvärldsanalys studera behov och efterfrågan av miljöteknik i Polen, Ukraina och nordvästra Ryssland för att sedan sprida denna information till företag i Stockho...

 5. Den finska nöthuden och betydelsen av dess kvalitè

  OpenAIRE

  Biskop, Fredrik

  2012-01-01

  I Finland slaktas ca 300 000 nöt årligen och från slakten frigörs en del slaggprodukter som inte hör till livsmedelsindustrin. Till dessa hör bl.a. huden som dras av. De flesta vet inte i hurudan utsträckning nöthuden används runt om i världen. Huden som en lyxvara dock i rå saltat format har ett nämnvärt högt värde. Att priset per kg under några tillfällen under 8090 talet steg över nötköttets pris, är många säkert ovetande om. Kvaliteten på hudarna är det väsentliga när det gäller eko...

 6. En socialpsykologisk analys av samkönat partnervåld ur ett makt- och normativitetsperspektiv

  OpenAIRE

  von Braun, Thérèse

  2009-01-01

  Uppsatsens syfte var att nå en större teoretisk förståelse av samkönat partnervåld, genom att analysera olika forskningsartiklars narrativa konstruktioner av våldet. De två frågeställningarna var: 1. Hur diskuterar forskningslitteraturen samkönat partnervåld med fokus på temana relationsdynamik, karaktär hos parterna, kön, genus och sexualitet samt betydelsen av social kontext? 2. Hur diskuterar forskningslitteraturen det professionella bemötandet av samkönat partnervåld? De 21 valda primärdo...

 7. Stödjande av barns sociala färdigheter och delaktighet i vardagen : Om möjligheter och utmaningar i arbetet på mottagningshem

  OpenAIRE

  Larinkoski, Miriam

  2014-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att ge ökad kunskap om hur de professionella på ett mottagningshem kan stöda barns sociala färdigheter och delaktighet i vardagen. Detta examensarbete är ett beställningsarbete av ett mottagningshem i södra Finland. Frågeställningarna är: Hur kan professionella med hjälp av en miljöterapeutisk arbetsmetod på mottagningshem främja barns sociala färdigheter samt stöda barns delaktighet i var-dagen? Vilka är utmaningarna för de professionella i att förverkliga ...

 8. Ungdomsvåldets utveckling i de tre storstadslänen : En statistisk jämförelse av ungdomsvåldets utveckling, nivå och trend i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län, samt Sverige i sin helhet mellan åren 1995 och 2008

  OpenAIRE

  Hildeby Kellgren, Filip

  2010-01-01

  Syftet med denna studie är att utifrån befintlig officiell kriminalstatistik, självdeklarationsundersökningen i årskurs nio, SCB:s Undersökning av levnadsförhållanden och Brå:s Nationella trygghetsundersökning belysa och jämföra ungdomsvåldets utveckling i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län mellan åren 1995 och 2008 och sedan jämföra de resultaten med statistiken för hela Sverige. Resultatet av dessa statistiska data ämnar jag analysera, diskutera och problematisera utifrån tidigare f...

 9. “Jag tror att man skulle bli dum i huvet av att bara vara själv” : En fenomenologisk studie av vänskap och socialt samspel inom ramen för gemensamma boenden för vuxna

  OpenAIRE

  Lundborg, Josefine; Dahl, Sofie

  2015-01-01

  Syftet med denna studie har varit att få inblick i vuxna individers upplevelser av vänskap och socialt samspel inom ramen för gemensamt boende. I uppsatsen presenteras och besvaras tre frågeställningar, vilka lyder: Hur upplever individerna vänskap och socialt samspel på sitt gemensamma boende? Vilken funktion fyller det sociala samspelet och vänskapen i deras vardagliga liv och i deras framsteg? och Hur kan individernas upplevelser förstås utifrån begreppen hälsa, meningsfullhet och social j...

 10. En revisors agerande : Inför tillämpningen av anmälningsplikt och tystnadsplikt

  OpenAIRE

  Rahavard, Farshad; Abeditary, Monica; Nilsson, Jana

  2008-01-01

  Under slutet av 1970-talet började det hållas debatter angående den dåliga redovisningskvalitén samt den ökade ekonomiska brottsligheten. I och med detta började debattörer även diskutera revisorns roll och funktion. Detta medförde att man först införde en upplysningsplikt som senare utvecklades till en anmälningsplikt som lagstadgades den 1 januari 1999. Tystnadsplikten som sedan länge varit förankrad i revisorns yrkesroll kom nu i konflikt med den nya lagen. Däribland revisorerna själva, so...

 11. Varför spelar de? : En intervjustudie om olika drivkrafters betydelse i valet av musik och instrument.

  OpenAIRE

  Kelemen, Fredrik

  2014-01-01

  Detta examensarbete handlar om förebilders och idolers påverkan när det gäller val av instrument och musik, med fokus på elgitarren, samt vilka andra drivkrafter som påverkar detta. Syftet med arbetet är att få kunskap om olika drivkrafter som påverkar viljan att spela ett instrument. Teoretisk utgångspunkt för studien är den sociokulturella teorin. Tidigare forskning inom området behandlar exempelvis sociala normer, förebilders påverkan på människor samt ramfaktorer inom undervisning. Jag ha...

 12. Utvärdering av mångfaldsutbildningen och mångfaldskonsulenternas genomförande av rådslag inom ramen för projektet Nyckelkrafter

  OpenAIRE

  Albinsson, Gunilla; Arnesson, Kerstin; Jogmark, Marina

  2005-01-01

  Föreliggande rapport är en utvärdering av utbildningsdelen inom projekt Nyckelkrafter. Projektet bedrivs inom Equalprogrammet, vars övergripande mål är ett arbetsliv utan diskriminering och ojämlikhet, präglat av mångfald.

 13. Självutveckling mot narcissism? : En studie av svensk självhjälpslitteratur och dess budskap

  OpenAIRE

  Nyström Campos, Jennifer; Gussman Lennström, Elin

  2013-01-01

  Uppsatsens syfte har varit att undersöka om det i ett urval av storsäljande självhjälpslitteratur med fokus på självutveckling förmedlas narcissistiska budskap. Studien grundar sig i tidigare forskning som behandlat narcissism utifrån både ett psykologiskt-, och ett samhällsperspektiv. Därutöver har forskning om självhjälpslitteratur utgjort en del av referensramen för studien. Kvalitativ innehållsanalys har applicerats på materialet. Det empiriska urvalet har bestått av tre svenska självhjäl...

 14. Hennes & Mauritz. En studie av varumärket H&M och företagets historia på Island

  OpenAIRE

  Margrét Óda Ingimarsdóttir 1983

  2010-01-01

  Jag kommer att begränsa den här undersökningen till att behandla H&M:s historia och bakgrund för att vidare kunna undersöka vad företagets varumärke står för och hur det har lyckats nå sina framgångar. Efter att ha hört debatten om den omtalade boken No Logo (2000) av Naomi Klein, en kanadensisk författare och journalist, blev jag intresserad av att veta vad det är som gör ett varumärke framgångsrikt. Jag tänker också undersöka H&M:s historia på Island och försöka få svar på varför H&M inte l...

 15. Mellan könsspecifika förväntningar och ett neutralt kunskapsideal : att förhålla sig till betydelser av kön som barnpsykolog i Sverige

  OpenAIRE

  Eskner Skoger, Ulrika

  2015-01-01

  Detta avhandlingsarbete undersöker hur psykologer förhåller sig till de olika betydelser av kön som finns i de sammanhang de befinner sig i när de utövar sitt yrke. Genom att utforska de betydelser som barn- och ungdoms­psykologer ger skillnader mellan flickor och pojkar har jag identifierat svårigheter och möjligheter när det gäller att inkludera sociala och kulturella aspekter i beskrivningar av barns och ungas psykologiska utveckling inom psykologiprofessionen i Sverige. Ett inkluderande a...

 16. Testning av SharePoint : En studie om vilka faktorer som påverkar hur testning planeras och genomförs i SharePoint-projekt samt vilka problem det kan finnas

  OpenAIRE

  Lundahl, VIktor; Tillander, Anna

  2013-01-01

  Denna studie ger en inblick i hur företag och utvecklare planerar och genomför testning i SharePoint idag och hur dessa uppfattas; om det finns problematik med detta eller inte. Många faktorer spelar in på hur testning planeras in i projekt och dessa har undersökts och diskuterats. Vidare prioriteras också testningen av utvecklarna själva när det finns planerad testningstid och vilka faktorer som spelar in på detta kommer studien att behandla. Studien grundar sig i en blandad forskni...

 17. ”Mitt barns medicin” : En kvalitativ studie om föräldrars upplevelser av deras barns behandling med Modifierad Atkins Diet och ketogenkost.

  OpenAIRE

  Holmström, Annika; Mårtensson, Lotta

  2012-01-01

  BAKGRUND Modifierad Atkins Diet (MAD) och ketogenkost är kostbehandlingar som ordineras till barn med svårbehandlad epilepsi. Andra patientgrupper som behandlas med dessa dieter är patienter med glukostransportprotein typ 1-brist. Kostbehandlingarna är kolhydratfattiga och fettrika. I Sverige finns fyra sjukhus som arbetar med MAD och ketogenkost. I dagsläget saknas studier som beskriver hur behandlingarna upplevs av berörda familjer. SYFTE Syftet med studien var att utforska hur föräldrar ti...

 18. Hur är relationen mellan kommunikationen i en crowdfundingkampanj och dess utfall? En studie av glassprojekt i USA på kickstarter.

  OpenAIRE

  Askenberger, Erik

  2015-01-01

  I denna studie har tidigare forskning kring faktorer som bidragit till lyckade crowdfundingkampanjer sammanställts och en undersökning gjorts på lyckade glassprojekt från kickstarter. Crowdfunding är en relativt ny typ av investeringskanal, där man genom många och små donationer från allmänheten samlar ihop en stor summa till ett projekt. Kommunikationen i en crowdfundingkampanj verkar ha stor betydelse för hur väl ett projekt har lyckats och det gemensamma ifrån tidigare undersökningar är at...

 19. Patienters definitioner och upplevelser av bemötandet på Mag-tarmmottagningen i Enköping : En kvalitativ studie

  OpenAIRE

  Dahlström, Malin; Adolfson, Therése

  2009-01-01

  Studiens syfte var att undersöka hur patienterna på Mag-tarmmottagningen i Enköping definierade bemötande, hur de upplevde att de blivit bemötta av vårdpersonalen och vilka faktorer som var betydande för hur bemötandet upplevdes. Studien har en explorativ design med en kvalitativ ansats. Semistrukturerade kvalitativa intervjuer hölls med nio patienter. Datainsamlingen pågick under tre veckors tid och intervjuerna med deltagarna genomfördes dels på plats på mottagningen och dels via telefon. R...

 20. Osäkerhet vid översvämningskartering av vattendrag : En kunskapsöversikt och tillämpning på MIKE 11

  OpenAIRE

  Björkman, Elin

  2014-01-01

  På grund av osäkerheter i indata, parametrar och modellstruktur kan det finnas stora osäkerheter i översvämningskarteringar. Trots detta sker oftast ingen osäkerhetsanalys vid översvämningskarteringar i praktiken vilket gör att beslutsfattare och andra användare kan uppfatta resultaten som mer korrekta än vad de egentligen är. En orsak till att osäkerhetsanalys ännu inte blivit en vedertagen del i översvämningskarteringar kan vara att modellerare på konsultbyråer och myndigheter inte har till...

 1. Lärares skilda uppfattningar av motivation och styrdokument i matematikundervisningen : En intervjustudie på gymnasiesärskolans nationella program.

  OpenAIRE

  Andersson, Lina

  2014-01-01

  Syftet med studien är att undersöka några gymnasiesärskolelärares syn på motivation och förankring i styrdokumenten i ämnet matematik. Min utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet, där delaktighet ligger till grund för motivationen. Delaktighet i det sociala sammanhanget samt i elevernas egen kunskapsutveckling. Jag har valt en kvalitativ ansats och en fenomenografisk analys, mitt fokus är att hitta skillnader i lärarnas uppfattningar kring motivation och styrdokument. Med stöd av den...

 2. En fråga om vad och hur : Att främja social hållbarhet i samband med renovering av miljonprogrammen

  OpenAIRE

  Wedin, Anna

  2014-01-01

  Under tio år, 1965-1974, byggdes en miljon bostäder i Sverige som del av Miljonprogrammet. Varken förr eller senare har så många bostäder byggts under så kort tid. Ofta byggdes de i utkanten av staden präglade av modernistiska ideal och med moderna byggtekniker. Idag, nästan femtio år efter miljonprogrammet inleddes, är behovet av upprustning akut bland många av miljonprogrammets bostäder. Utöver detta uppvisar många av miljonprogramsområdena sociala problem och på många sätt möter de inte de...

 3. Använding av 3D vid konstruktion av lättviktsskott i segelbåtar och en jämförelse med tidigare metoder

  OpenAIRE

  Isakas, Yvonne

  2010-01-01

  Konstruktionsplanering av segelbåtar har utvecklats under årens lopp från handritade linjeritningar till avancerade 3D-modeller. Målsättningen med detta examensarbete är att visa hur lättviktsskott konstruerades tidigare i 2D och hur man modellerar dessa i 3D i dagens läge. Samtidigt påvisades både fördelar och nackdelar med 3D jämfört med tidigare metoder. Både hur konstruktionsarbetet sker med 3D, hur tillverkningen sker vid snickeriet och hur det har inverkat på monteringen. Framtid...

 4. Bedrägerier och förväntningar : En studie av små företags åtgärder mot interna bedrägerier och deras förväntningar på revisorn gällande upptäckten av interna bedrägerier

  OpenAIRE

  Dahlström, Christian; Strandh, Emelie; Wilhelmsson, Katrin

  2009-01-01

  Problem: Vilka åtgärder använder sig små företag inom kontantbranschen av för att förhindra och upptäcka bedrägerier? Hur ser företagen och revisorerna på ansvaret för att upptäcka bedrägerier utförda av anställda och skiljer sig företagens förväntningar från revisorns skyldigheter? Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur små företag arbetar för att förhindra och upptäcka bedrägerier. Syftet är även att studera om det finns ett förväntningsgap mellan företagsledningen och revisorerna...

 5. Videografisk undersökning av svalgfunktion under tal och sväljning

  OpenAIRE

  Levring Jäghagen, Eva

  2009-01-01

  Att ha ett svårförståeligt tal är ett socialt handikapp som kan misstolkas som att individen har en intellektuell funktionsnedsättning. Sväljningssvårigheter som aspiration med hosta och risk för kvävning, kan i värsta fall vara livshotande men också socialt och fysiskt handikappande eftersom måltiden är viktig såväl i det sociala umgänget som för nutrition. Svalget (farynx) utgör förbindelsen mellan näsa och mun till struphuvudet (larynx) och matstrupen (esofagus). Farynx är därmed delaktig ...

 6. Våld mot personal inom prehospitala vården och konsekvenser av våld : Kvalitativ litteraturstudie

  OpenAIRE

  Snellman, Tony; Löfgren, Jonathan

  2015-01-01

  Syftet med examensarbetet var att sammanställa tidigare forskning om psykiska påfrestningar inom den pre hospitala vården. Studien gjordes som en kvalitativ litteraturstudie, skribenterna hittade 13 artiklar som sedan sammanställdes i resultatet. Frågeställningarna som användes var vilka typer av våld som förekommer mot vårdpersonalen inom prehospitala vården och vilka psykiska konsekvenser som uppkommer efter våld mot vårdpersonalen inom prehospitala vården. I resultatet framkommer det att p...

 7. Jämförande av näringsinnehåll, kostnad samt frukt- och grönsaksinnehåll i blandkost och vegankost på en förskola i Umeå

  OpenAIRE

  Isenrot, Mio

  2012-01-01

  Bakgrund: Livsmedelsverket har tidigare inte rekommenderat vegankost till barn trots undersökningar som visar att en kost innehållande mycket vegetabilier minskar risken för flera välfärdssjukdomar, och att animaliskt fett ofta är en bidragande orsak till dessa sjukdomar. Med en vegansk kost finns risker för bristfälliga intag av fullvärdigt protein, Vitamin B12, D, kalcium, järn och alfa- linolensyra, men det finns också studier som visar att veganbarn får i sig tillräckligt av alla näringsä...

 8. Den mervärdesskatterättsliga gränsdragningen mellan ett tillhandahållande av vara och ett tillhandahållande av tjänst vad gäller monteringsleverans

  OpenAIRE

  Lundgren, Tommie

  2005-01-01

  Denna magisteruppsats utreder den mervärdesskatterättsliga behandlingen av monteringsleveranser. Syftet med uppsatsen är således att hitta den mervärdesskatterättsliga gränsdragningen mellan tillhandhållande av varor och tillhandahållande av tjänster. För att finna denna gränsdragning har jag tittat på gällande lagstiftning, rättspraxis och de principer som gäller för mervärdesskatt. Grunden för analysen är det sjätte direktivet 77/388/EEG och, vid behov, kommer hänvisningar till den svenska ...

 9. Hedersrelaterat våld och förtryck - En fråga för vem? : En diskursanalys om socialsekreterares konstruktion av hedersrelaterat våld och förtryck

  OpenAIRE

  Axelsson, Åsa; Andersson, Ida

  2014-01-01

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur socialsekreterare förhåller sig till och resonerar om hedersrelaterat våld och förtryck. Begreppet hedersrelaterat våld och förtryck är inte ett tydligt definierat begrepp vilket medför ett stort tolkningsutrymme för socialsekreterares möjligheter att konstruera företeelsen. Studien genomfördes för att se hur denna konstruktion tog sig uttryck hos enskilda socialsekreterare inom socialtjänsten i Sverige och om det påverkade beviljandet av i...

 10. Socialpedagogiskt stöd för kvinnan på skyddshemmet : Kartläggning och upplevelser av socialpedagogisk handlingskompetens på skyddshem

  OpenAIRE

  Pekkanen, Lise-Lotte

  2009-01-01

  Detta examensarbete kartlägger handlingskompetens på skyddshem från en socialpedagogisk syvinkel. Syftet är att genom litteratur lyfta fram vad som ingår i en socialpedagogiskt orienterad persons yrkeskunnande inom skyddshemskontexten. Syftet har även varit att undersöka före detta skyddshemsklienters upplevelser av stödet. De teoretiska utgångspunkterna jag fokuserat på är bemötande och kännedom av person i kris och socialpedagogisk handlingskompetens, vilka jag sedan tillämpat på skyddshems...

 11. Mellanchefers upplevelse av konflikthantering : Hur mellanchefer på sjukhus ser på och uppfattar konflikter

  OpenAIRE

  Thorén, Camilla; Abde, Alexandra

  2012-01-01

  Organisationer har flera chefsnivåer, på en av dessa befinner sig mellanchefen, även kallad linjechef. I stora drag innebär denna roll ett ansvar över personal på operativ nivå samt ansvar att implementera ledningens beslut. Då vi i litteratur och i tidigare genomförda studier funnit att rollen som mellanchef kan vara påfrestande, då speciellt i offentlig sektor, är det av vårt intresse att undersöka arbetsförhållanden för mellanchefer med fokus på personalhantering.Denna studie syftar till a...

 12. Bring Your Own Device : Analys av trenden, dess möjligheter och problem

  OpenAIRE

  Bohman, Emma; Murphy, Joanna

  2012-01-01

  Syftet med denna studie är att få en grundläggande kunskap kring begreppet bring your own device. Eftersom ämnet är väldigt nytt och att det finns en viss okunnighet kring begreppet är det intressant att ta reda på varför BYOD är en uppgående trend, hur svenska verksamheter tänker inför tillåtandet, vilka krav som ställs och vilka problem som följer. För att komma fram till dessa slutsatser har intervjuer genomförts på tre olika verksamheter. Varav en verksamhet har tagit sig an BYOD och de a...

 13. Kunskap och tillämpning av Functional food i det kariespreventiva arbetet inom tandvården : En enkätstudie

  OpenAIRE

  Persson, Viktoria; Enroth, Anna-Maria

  2015-01-01

  Bakgrund: Ett lämpligt näringsintag är viktigt för främjandet och bevarandet av både den allmänna och orala hälsan. Karies är en multifaktoriell sjukdom där kosten har en betydelsefull roll. Kosten kan bidra till både kariesförekomst och kariesprevention. Functional food definieras som ”livsmedel som ger hälsovinster utöver basnutritionen” och ”livsmedel som har en eller flera tillsatser som modifierats för att bidra till en hälsosam kosthållning”. Syfte: Syftet med studien var att kartlägga ...

 14. Dynamate Industrial Services - En spindel i CSR-kontexten : En utvärdering och kartläggning av Dynamate Industrial Services CSR-arbete

  OpenAIRE

  Forss, Johan; Holmgren, Oscar

  2013-01-01

  Forskningsfrågor: Går det att urskilja CSR-engagemang inom DIS och på vilket sätt arbetar DIS med CSR? Hur påverkas DIS arbete av deras intressenters involvering och engagemang beträffande CSR frågor, vilka utmaningar och möjligheter kan identifieras gällande detta? Syfte: Syftet med studien är att kartlägga och utvärdera hur DIS arbetar med CSR. Metod: Denna studie är en fallstudie med kvalitativ ansats som inriktar sig på en viss organisation, i detta fall DIS. För denna studie utfördes sju...

 15. Bedömning av ledarskapsstilars inverkan på social loafing. : Eventuella könskillnader i värderingen av manliga och kvinnliga ledares ageranden.

  OpenAIRE

  Adler, Dag; Holmström, Linn

  2008-01-01

  Social loafing kan beskrivas som den begränsning i prestationen individer gör i grupparbete jämfört med vid individuella uppgifter. Studier har påvisat att social loafing kan motverkas, men ingen forskning har påträffats angående ledarskapsstilars inverkan på problemet. Syftet med studien var att undersöka vilken ledarskapsstil som bedöms vara mest effektiv, lämplig och önskvärd i situationer där social loafing inträffat. Som mätinstrument användes en experimentell enkät av faktorielldesign 2...

 16. Interkulturell kommunikation i en kinesisk kontext : En undersökning av svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet. Ett teoretiskt perspektiv på en praktisk utmaning.

  OpenAIRE

  Hjalmarsson, Ida

  2010-01-01

  Jag har genom en förberedande fältstudie, litteraturgenomgång och enkätintervjuer undersökt svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet, med utgångspunkt i svenska företag som opererar på den kinesiska marknaden. Det var uppsatsens syfte och jag har utgått ifrån frågeställningen: Hur upplever svenska och kinesiska företagsrepresentanter det interkulturella mötet? Subfrågor till denna är: Vilka kulturella faktorer skapar det kinesiska sättet att kommu...

 17. Att synas : En studie av internetanvändares syn på möjligheten till anonymitet och avsaknaden av fysiska möten vid sociala kontakter på nätet

  OpenAIRE

  Johansson, Eva

  2006-01-01

  Med internet som verktyg kan vi kommunicera med människor trots stora avstånd och trots att vi inte möts ansikte mot ansikte. Många nätanvändare väljer att vara anonyma gentemot varandra på nätet, på grund av försiktighet. Andra väljer att efter hand avslöja sin identitet för nätvännerna och så småningom ta med sig nätrelationen in i vardagslivet utanför internet. Syftet med denna studie är att undersöka och förklara hur nätanvändare upplever anonymitet och att inte synas för varandra. För nä...

 18. Förändring av betygssystemet : Elevers och lärares syn på några nya förslag

  OpenAIRE

  Ängerteg, Anders

  2007-01-01

  I riksdagsvalet 2006 fick Sverige en ny regering med borgerligt styre. Förslag som utlovades i valrörelsen, särskilt från folkpartiet, som rör grundskolans senare år var bland annat att man vill införa betyg tidigare, använda sig av ett ordningsomdöme och att den ogiltiga frånvaron ska synas i betyget. Syftet med denna uppsats är att undersöka vad lärare och elever tycker om dessa förslag. Metoden som jag använt mig av har varit en enkätundersökning som genomförts i tre sjätteklasser och tre ...

 19. Att hitta sin yrkesidentitet : - En kvalitativ studie om hur socionomer inom socialtjänsten skapar sig en yrkesidentitet och vilka faktorer som påverkar skapandet av yrkesidentiteten.

  OpenAIRE

  Thunberg, Lena; Wallin, Emma

  2013-01-01

  Socionomyrket är ett brett yrke som inrymmer flera olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Genom utbildningen professionaliseras socionomen, vilket innebär att socionomen tillägnar sig en viss kompetens och lär sig att uppträda enligt vissa regler. Efter utbildningen skapar sig den yrkesverksamma sina egna personliga värderingar och erfarenheter som bidrar till skapandet av den framtida yrkesidentiteten som socionom. Socionomen möts ofta av en negativ syn från andra personer och från me...

 20. Fysiologiska korrelat av ögonrörelser och emotionell exponering hos friska individer : – en experimentundersökning av mekanismer i Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

  OpenAIRE

  Unger, Max Anders

  2008-01-01

  Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR, har i psykoterapiforskning visats vara en effektiv behandlingsmetod av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Däremot är ögonrörelsestimuleringen, som är ett centralt moment i metoden, kontroversiell och dess funktion inte klarlagd. I föreliggande undersökning randomiserades trettiosex friska försökspersoner till en av tre stimuleringsbetingelser: ögonrörelsestimulering, taktil stimulering eller orörligt visuellt stimuli (kontrollgrupp). Stimu...

 1. Hon må väl få behålla sin anorexi då : Behandlares upplevelser av utmaningar och svårigheter i behandling av anorexia nervosa

  OpenAIRE

  Nilsson, Tina; Sandström, Johanna

  2011-01-01

  Anorexia nervosa är en svårbehandlad sjukdom med hög dödlighet (Fichter, Quadflieg & Hedlund,2006). Studiens syfte var att undersöka behandlares upplevelser av utmaningar och svårigheter i behandling av patienter med anorexia nervosa som vid behandlingsavslut har kvarvarande symtom, samt sätta upplevelserna i relation till ett patientperspektiv. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju behandlare. Intervjumaterialet analyserades med Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) o...

 2. iOS SDK och PhoneGap : En jämförande analys av utvecklingen för en mobil app med iOS SDK och PhoneGap

  OpenAIRE

  Weinberger, Inger

  2012-01-01

  Utvecklingen av appar för smartphones har blivit allt viktigare och har vuxit explosionsartat de senaste åren. Marknaden har varit väldigt fragmenterad. Det innebär att man har behövt utveckla en app specifikt för varje mobil plattform. I April 2009 kom PhoneGap, som är ett ramverk för utveckling av mobila appar som fungerar på de flesta mobila plattformar. Syftet med det här examensarbete var att göra en jämförande analys av utveckling med iOS SDK och PhoneGap. iOS är Apples egna operativsys...

 3. Föräldrars erfarenheter av onlinespelande barn : En kvalitativ studie kring problemformuleringar och orsakssamband

  OpenAIRE

  Lundgren, Annelie

  2012-01-01

  Bakgrund: Barn har alltid haft andra förutsättningar än deras föräldrar. En skillnad idag jämfört med tidigare generationer är bland annat tillgång till nya medier för nöje, interaktion och informationssökande. Ett sätt att umgås på, är genom interaktiva onlinespel i en virtuell värld som aldrig tidigare varit möjligt. Detta har i vissa avseenden inneburit att frågor ställts över dess nackdelar i kontrast till den tjusning som onlinespelandet innebär. Syfte: Att beskriva och analysera hur för...

 4. Uppgradering av styrsystem och en operatörspanel för en centrifug

  OpenAIRE

  Bodin, Louise

  2013-01-01

  Examensarbetet har gått ut på att uppgradera ett styrsystem och en operatörspanel för en centrifug i en kemisk industri. Projektets syfte är att centrifugen ska köras på ett mer automatiskt sätt med ett nyare system som har större tillgång till reservdelar.           Centrifugens äldre styrsystem från Siemens har bytts ut mot ett nytt Siemenssystem och den tidigare operatörspanelen från Siemens har bytts ut mot Beijer Electronic E1070 operatörspanel. Styrsystemet programmerades sedan i Siemen...

 5. Mätning av maskin- och arbetsinsatsen i växtodling

  OpenAIRE

  Elinder, Magnus F. E.

  1988-01-01

  This is a report from project: "Studies on the input of labour and machinery in crop production and management in farming" financed by Lantbrukets fond för upplysningsverksamhet och utvecklingsarbete in Sweden. Data concerning input of labour, management and machinery in crop production is essential for all type of planning and for machinery construction. Traditional data acquisition require lots of manpower, therefore an automated system for time and performance data acquisition is of great ...

 6. Vårdpersonals upplevelser av och attityder till att vårda patienter med självskadebeteende

  OpenAIRE

  Näslund, Josefin; Ranfjäll, Linnea

  2015-01-01

  Bakgrund: Självskadebeteende i icke-suicidalt syfte är vanligt, speciellt i åldrarna 15-24 år. Att på egen hand skapa ruptur i huden kan vara ett sätt att hantera de jobbiga känslor personen känner. De som söker vård för ett självskadebeteende blir ibland bemötta med negativa attityder från vårdpersonal. Patienter har enligt lag rätt till god vård på lika villkor men det är inte alltid detta sker. Syfte: Syftet med litteraturstudien är att belysa vårdpersonals upplevelser av och attityder til...

 7. Kulturella skillnader i planeringsfasen av företagsevenemang : En jämförelse mellan företagsevenemang i Finland och Turkiet

  OpenAIRE

  Candolin, Fredrika

  2014-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att klargöra hur de kulturella skillnaderna mellan Finland och Turkiet beaktas i planering av företagsevenemang. Den teknologiska utvecklingen har lett till att flertal företag har expanderat till den internationella marknaden betydligt snabbare än förväntat och oväntade utmaningar har upp-stått. Studies syfte är att genom en djupare inblick i den finska samt turkiska kul-turen kunna identifiera de olikheter som måste beaktas i planeringen i företagsevenemang...

 8. Behovet av varumärken : Hur konsumenters behov påverkar varumärkesupplevelse, varumärkestillknytning och varumärkeseffekter

  OpenAIRE

  Wedberg, Lisa; Blom, Malin

  2013-01-01

  Syftet med denna uppsats är att bidra till forskingen om konsumenters beteende kring varumärken. Det bidrag som denna uppsats ger till tidigare forskning är att den identifierar ett samband mellan konsumentens behov av varumärken (Need for Brand, NFB), varumärkesupplevelse (Brand Experience) och varumärkstillknytning (Brand Attachment). Detta sätts även i relation till varumärkeseffekter som tillfredställelse (Brand Satisfaction), lojalitet (Brand Loyalty) och viljan att betala ett premium pr...

 9. Utvärdering och vidareutveckling av STAPL för användning inom inbäddad Boundary-Scan-baserad test

  OpenAIRE

  Holmqvist, Johan

  2007-01-01

  Antalet kretskort som monteras i multikortssystem, till exempel telekommunikationssystem, ökar ständigt. Samtidigt som ytmonteringstekniken och packningstekniken blir allt bättre utvecklas även tillverkningsmetoderna för olika integrerade komponenter, vilket medför att varje kretskort rymmer allt fler integrerade komponenter. Detta gör att testning av integrerade komponenter och multikortsystem blir alltmer komplex. En förutsättning för att kunna genomföra effektiv testning är standarder. Sta...

 10. Delaktighet är det nya svarta : En fallstudie av internkommunikation under en organisationsförändring och Employer Branding

  OpenAIRE

  Blomkvist, Eelena

  2014-01-01

  Den här uppsatsen bygger på en fallstudie av ett callcenter i en pågående organisationsförändring och ett medvetet arbete med Employer Branding. Syftet var att undersöka vilka internkommunikativa strategier som bolaget använt sig av i inledningsfasen av organisationsförändringen samt det medvetna arbetet med Employer Branding. För att få svar på syftet bygger undersökningen på tre frågeställningar samt vilar mot ett ramverk som tar upp teorier och tidigare forskning i ovan nämnda ämnen. För a...

 11. Åsikter om emotionell intelligens och ledarskap vid rekrytering av förmän

  OpenAIRE

  Oey, Sebastian

  2015-01-01

  Detta examenarbetets syfte är att belysa vad erfarna direktörer och experter inom HR söker efter då de rekryterar personer till förmanspositioner. Vad de anser om emotionell intelligens och vad är enligt dem gott ledarskap. I examensarbetet förklaras vad emotionell intelligens och ledarskap är och hur de påverkar varandra. De viktigaste referenserna i undersökningen är David Golemans Känslans Intelligens och arbetet(2000), Mikael Saarinens och Aalto-Setäläs Perkele-Tunneosaamisen oppi-kirja e...

 12. Jämförelse och utvärdering av dimensioneringsmetoder för stabiliserande väggar av armerad betong i höga hus

  OpenAIRE

  Severin, Peter; Sekić, Hazim

  2012-01-01

  Högre byggnader i Sverige stabiliseras vanligen med väggar som dimensioneras för att uppta både skjuv- och tryckkraft, så kallade ”Shear-Walls” eller stabiliserande väggar. Vid dimensionering av dessa element refererar den aktuella normen, SS-EN 1992-1-1 (EK2) till fackverksmetoden. Då det råder brist på praktiskt applicerbara dimensioneringsregler för fackverksmetoden för stabiliserande väggar används i dagens läge ofta den amerikanska betongnormen, ACI som med sitt enklare och mer praktiska...

 13. Lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. och Europakonventionen : Uppfyller 1 och 5 §§ LOB kraven i artikel 5(1) och 5(4) EKMR?

  OpenAIRE

  Zavosh, Arash

  2013-01-01

  Denna uppsats har till syfte att klargöra om lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB) är förenlig med Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). Uppsatsen undersöker dels om 1 § LOB är förenlig med art. 5(1) EKMR, dels om förmansprövningen i 5 § LOB är förenlig med art. 5(4) EKMR. 1 § LOB möjliggör för polisen att omhänderta den som är så pass berusad att han inte är kapabel att ta hand om sig själv eller ...

 14. Vikten av ett Varumärke : En fallstudie av Cheap Mondays varumärke med avseende på Marknadsföringsstrategi och Varumärkeskännedom

  OpenAIRE

  Tunberg, Fredrik; Ellström, Gustaf

  2008-01-01

  Den svenska detaljhandeln, och i synnerhet den svenska klädbranschen, är en av Sveriges viktigaste näringsgrenar. Hennes & Mauritz, ett av Sveriges största företag, genomförde våren 2008 sitt första företagsförvärv någonsin. Fabric Scandinavia, företaget bakom bland annat klädmärket Cheap Monday och butikskedjan Weekday köptes för 1 miljard kronor. Cheap Monday sticker ut i branschen som ett mycket framgångsrikt varumärke som marknadsfört sig själv utan att använda sig av traditionell mar...

 15. Avloppsvattenrening : en undersökning om reningsmetoder och en kartläggning av tre avloppsvattenreningsverk i Österbotten

  OpenAIRE

  Nabb, Sabina

  2013-01-01

  Detta examensarbete utgör en del av Botnia-Atlantica projektet ”MarePurum”. Syftet är att höja kompetensen vad gäller biologisk avloppsvattenrening inom regionen samt ge information om existerande anläggningar. Examensarbetet Avloppsvattenrening – En undersökning om reningsmetoder samt en kartläggning av tre avloppsvattenreningsverk i Österbotten är en sammanställning av de vanligaste mekaniska, kemiska och biologiska avloppsvattenreningsteknikerna. Fokus har lagts på de biologiska metoderna....

 16. Att tala och inte tala om sexuellt våld : En kritisk narrativ studie av unga kvinnors berättelser

  OpenAIRE

  Wittgren, Alexandra

  2015-01-01

  Sexuellt våld är ett ämne som sällan lämnar någon oberörd. Hur vi talar om sexuellt våld förändras över tid. Denna kvalitativa intervjustudie vill genom dialogisk och tematisk narrativ analys lyfta rösterna från kvinnor som utsatts för sexuellt våld. Utifrån en teoriram bestående av socialkonstruktionistiska teorier och feministiska teorier analyseras kvinnornas berättelser om det våld de utsatts för och dess konsekvenser. Studien belyser hur kvinnorna genom berättelser konstruerar sin identi...

 17. "Karlstads Matchning" - från bidrag till jobb : En studie om svensk arbetsmarknads- och integrationspolitik samt en utvärdering av ett integrationsprojekt i Karlstads kommun.

  OpenAIRE

  Andersson, Marie

  2009-01-01

  Arbetet dominerar många människors liv och att allas rätt till arbete innebär ofta även allas skyldighet till arbete. Det politiska systemet förutsätter att alla som kan, ska och vill jobba. Ett av kriterierna för att få ekonomiskt bistånd från socialtjänsten är att alla som anses vara arbetsföra ska stå till arbetsmarknadens förfogande. Ekonomiskt bistånd medför en skyldighet att söka arbete och att tacka ja till erbjudna arbetsmarknadsåtgärder. Forskning som presenteras i denna uppsats visa...

 18. Impossible is nothing : En studie av symboliskt värdeskapande i Adidas varumärkeskommunikation och samspelet med hip-hopkulturen

  OpenAIRE

  Nithenius, Jessica; Rosenholm, Elisabeth

  2006-01-01

  Bakgrund: I dagens samhälle har varumärken kommit att spela en allt större roll för såväl konsumenter som företag. Varumärken fungerar som en ledsagare i individers sökande efter identitet och samtidigt som en gemensam nämnare eller tillhörighetsfaktor inom olika subkulturer. Företag kan med hjälp av symboliska värden sända ut signaler som stämmer överens med olika individers värderingar och på så sätt attrahera konsumenter och samtidigt ringa in en önskad målgrupp. Dock kan även det motsatta...

 19. Vad främjar motivation hos ungdomar? : Vikten av anpassning och stöd för lärande

  OpenAIRE

  Nummelin, Johanna; Fransson, Katarina

  2014-01-01

  Motivation inom skolan är avgörande för elevers lärande. I self- determination theory (SDT) betonas vikten av inre motivation genom autonomi, kompetens och samhörighet. Stöd, höga förväntningar och målsättningar har visats sig ha positiv inverkan på motivation. Syftet med denna undersökning var att studera vad som främjar ungdomars motivation, med utgångspunkt i SDT samt ungdomars och vuxnas perspektiv, utifrån skilda tillvägagångssätt i motivationsarbete. Intervjuer genomfördes med 8 deltaga...

 20. Socialt nätverkande och informationsdeltagande i sociala intranät : En fallstudie av Medarbetarportalen på Uppsala universitet

  OpenAIRE

  Hansson, Svante; Smoljár, Gabriel

  2014-01-01

  Det har börjat bli allt vanligare att organisationer ser över sina traditionella intranät och börjar titta på möjligheterna med sociala intranät (Ward, 2012). I den här uppsatsen presenteras en definition av ett socialt intranät och hur det främjar informationsdeltagande och socialt nätverkande. Genom att utföra en fallstudie på Medarbetarportalen på Uppsala universitet har det framkommit att det finns ett antal hinder som har en negativ effekt på införandet. Vi anser att en utförlig behovsan...

 1. Samodlingseffekter av ärt och havre jämfört med odling i renbestånd

  OpenAIRE

  Fredriksson, Kettil

  2016-01-01

  Finland bör bli mera självförsörjande på foderprotein bl.a. för att få en bättre försörjningsberedskap. Husdjursgårdar kan ersätta en del av det inköpta proteinet med att odla eget proteinfoder som t.ex. trindsäd i renbestånd eller blandbestånd. Samodling syftar till att uppnå en större skördesäkerhet och en högre skörd. Denna studie baserar sig på ett blockförsök som utfördes i reguljära fältförhållanden i form av stora försöksrutor under odlingssäsongen 2014 på gården Eskils i Liljendal...

 2. Energieffektivitet hos fönster - Idag och i framtiden : En analys samt komparativ studie av fönster för byggnader, med fokus på aeorgel-, vacuum och smarta-fönster

  OpenAIRE

  Tahan, Petrus

  2016-01-01

  Energieffektivisering börjar bli ett eftersträvande mål runtom i världen. Detta grundar sig i att energiförbrukningen för byggnader uppgår till ca 40 % globalt, en siffra som man vill få ner. Men att uppnå en energieffektiv byggnad är inte lätt. Detta kan göras på många och olika sätt. Ett av dem är att energieffektivisera fönstren, som är en byggnads svagaste punkt pga dess höga U-värde. Val av fönster är inte lätt, och det finns ett flertal alternativ att välja bland. I kalla klimat som Sve...

 3. Network Coopetition – Samarbete mellankonkurrerande aktörer inom hälso- och sjukvården : En fallstudie av vårdkedjan för patienter ibehov av neurokirurgisk vård inom Stockholms län ochGotlands län

  OpenAIRE

  Wallnér, Johan; HOLM, CHRISTOFFER

  2014-01-01

  Det övergripande syftet med den här avhandlingen var att utreda om network coopetition, samarbete mellan konkurrerande aktörer, kan öka värdeskapandet inom hälso- och sjukvården. Inom hälso- och sjukvården är network coopetition ett ämne som fått liten uppmärksamhet i tidigare studier. För att besvara syftet utvecklades en modell för network coopetition inom hälso- och sjukvården. Modellen applicerades sedan på en del av vårdkedjan för patienter i behov av neurokirurgisk vård. Resultaten från...

 4. Digital Humaniora Pedagogik : Digitalisering av text och konsekvenser för lärande

  OpenAIRE

  Masreliez, Marie-Louise

  2013-01-01

  Den här studien undersöker hur förutsättningar för lärande förändras genom digital humanities.Utgångspunkt för lärande hämtas ur designteoretiskt multimodalt perspektiv. Teoretiskutgångspunkt för att uppnå förståelse inom digital humanities är hermeneutisk teori. Studien hargenomförts med den öppna metoden litteraturanalys och analyserar antologin DigitalHumanities Pedagogy: Principles, Practices, Politics. Studien belyser digital humanities utifrånolika kunskapsskapande aktiviteter inom lära...

 5. Sociala medier, på gott eller ont? : En kvantitativ studie bland Facebook-användare avseende användandet av sociala medier och psykisk hälsa

  OpenAIRE

  Sandelin, Elin; Nilsson, Fredrik

  2014-01-01

  I och med en ökande psykisk ohälsa i samhället samtidigt som att användandet av sociala medier bara ökar är dessa ämnen relevanta att studera. Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan användandet av sociala medier och psykisk hälsa och eventuella skillnader avseende män och kvinnor i olika åldrar. Studien var en kvantitativ tvärsnittsstudie med en enkätundersökning. Enkäten delades på Facebook och var tillgänglig för respondenterna i sju dygn. Sammanlagt ingick 108 respondenter i...

 6. Utvärdering av prehospital vård och behandling av hjärtinfarktpatienter med tromboshämmande läkemedel : En fall/kontroll studie efter införandet av ny behandlingsrutin

  OpenAIRE

  Wasniowski, Benjamin; Melin, Carina

  2008-01-01

  Introduktion: Akut hjärtinfarkt är en vanlig dödsorsak. Viktigaste behandlingsinsatsen vid hjärtinfarkt är att snabbt öppna det ockluderade kranskärlet genom primär Perkutan Coronar Intervention (PCI). Viktigt är även att behandlingen förhindrar att kärlet åter ockluderar. Detta görs genom att behandla med det blodproppshämmande och kärlpåverkande läkemedlet Clopidogrel. Enligt en ny behandlingsrutin ges Clopidogrel redan i ambulansen vid konstaterande av hjärtinfarkt för att uppnå effekt så ...

 7. Lärande om idrottsevenemang vid ideellt arbete : - om överföring och utveckling av kunskaper mellan föräldrar i ett föreningssammanhang

  OpenAIRE

  Persson, Carina

  2012-01-01

  Idrotten engagerar och berör människor. Lägg därtill att ideellt arbete sysselsätter många föräldrar. Detta är bakgrunden till uppsatsen. Uppsatsen handlar om föräldrars lärande. Studiens syfte är att beskriva och analysera överföring och utveckling av kunskaper och erfarenheter mellan föräldrar i ett föreningssammanhang om att planera och genomföra idrottsevenemang. Studien baseras på intervjuer med föräldrar och personal inom en förening i lagidrottens värld. Det emp...

 8. EEG-teknik i datorspel : En utforskning av tekniken, dess möjligheter och tillämpningar med utgångspunkt i NeuroSkys BCI-headset, samt med fokus på utveckling av eget spel för denna teknik

  OpenAIRE

  Koivuniemi, Leo

  2011-01-01

  Denna rapport har som syfte att samla erfarenhet kring de möjligheter och den potential som finns i den EEG-teknik och de BCI-headset från NeuroSky som använts. Detta görs genom design och utveckling av ett spel som utnyttjar tekniken. Det finns redan idag ett mindre urval av sådana spel, men dessa har samtliga varit av mycket trivial karaktär och med en bristande förmåga att övertyga och engagera. Samtidigt som EEG-teknik når ut till konsumenter, ökar också allmänintresset för mental träning...

 9. Survey of biological processes for odor reduction; Kartlaeggning och studie av biologiska processer foer luktreduktion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Arrhenius, Karine; Rosell, Lars [SP Technical Research Inst. of Sweden, Boraas (Sweden); Hall, Gunnar [SIK Swedish Inst. for Food and Biotechnology, Gothenburg (Sweden)

  2009-09-15

  This project aims to characterize chemical and subsequently odor emissions from a digester plant located closed to Boraas in Sweden (Boraas Energi och Miljoe AB). The digestion produces mainly 2 by-products, biogas and high quality organic biofertilizer. Biogas is a renewable source of electrical and heat energy and subsequently digester have a promising future. Unfortunately, release of unpleasant odours is one of the problems that may limit development of the technique as odours strongly influence the level of acceptance of the neighbours. The number of complaints due to odours depends mostly, upon the degree of odour release, the weather condition and plant environment (which influence the risks for spreading out), and the tolerance of the neighbours. These parameters are strongly variable. Many processes inside the plant distributed on a large surface may contribute to odour release. Chemical emissions were studied, in this project, by extensive sampling inside the plant. Results were then evaluated regarding risk for odour releases. The goal was to suggest controls and routines to limit releases. The conditions leading to the higher risks for odour emissions were studied by performing sampling at different periods of the year and subsequently different weather conditions. At first, places for measurement were chosen together with personal of the plant. Three zones are considered to mainly contribute to the odour emissions: the landfill region, the cisterns region and the leaching lake region. Totally 13 places were studied with regard to odour and chemical emissions under 2008-2009 at different weather conditions. Some results from a previous project (2007) are also presented here. Results show that the spreading out of can be maintained to an acceptable level as long as the plant is functioning without disturbances. The early stages of the treatment of waste should be confined in locals with closed doors to avoid spreading out of odours. Through controlled

 10. Möjligheter och användningsområden för träfiberbaserade material : En materialstudie av plast och träfiber samt utveckling av ett förpackningskoncept med formfrihet

  OpenAIRE

  Skog, Svante; Engberg, Elin

  2013-01-01

  Studien behandlar ämnen som material och utveckling inom plast, kompositer samt träfiberbaserade material som pappersmassa. Förutom materialen bearbetas även produktionsmetoder och miljöaspekter för dessa material. Syftet med undersökningen är att hitta ett material som kan konkurrera med plastegenskaper, och därefter utveckla en produkt i det aktuella materialet. Materialstudien visar att bio-kompositer och träfibermaterial inte alltid är miljömässigt bättre än plast. Ska en långlivad produk...

 11. Kvinnliga fitness-atleters berättelser om hur de påverkats av en coach-styrd diet : Med specifikt fokus på tankar och känslor om kroppen samt förhållningssätt till mat

  OpenAIRE

  Almroth, Amanda

  2016-01-01

  Inom sporten Fitness och Bodybuilding tar många atleter hjälp av en coach med tävlingsdieten. Denna studie ämnade undersöka vilken inverkan kvinnliga fitness-atleter upplever att coachen haft på deras förhållningssätt till mat och deras tankar och känslor om kroppen. Detta undersöktes genom fem semistrukturerade intervjuer som tolkades med hjälp av tematisk analys, och resulterade i fyra huvudteman: Coachens maktposition, Förhållandet till mat, Tankar och känslor om kroppen samt Behovet av co...

 12. Samverkan mellan förskola och socialtjänst gällande orosanmälan : En studie om vilka erfarenheter förskollärare, förskolechef, specialpedagog och socialsekreterare har av att samarbeta

  OpenAIRE

  Karnestål, Saga

  2013-01-01

  Syftet med min studie är att bidra med kunskap kring hur man kan samverka mellan förskola och socialtjänst gällande barn som far illa. Min studie är utförd med kvalitativa intervjuer med verksam personal inom förskoleverksamheten och socialtjänsten. Jag intervjuade en förskollärare, en förskolechef och en specialpedagog inom förskoleverksamheten samt två socialsekreterare på barn - och familjeenheten på socialtjänsten. Mina intervjufrågor handlade om vilka erfarenheter de har av att samverka ...

 13. Vilka är framgångsfaktorerna för ett gyms Facebooksida? : En jämförelse av hur gym och gymmedlemmar använder Facebook

  OpenAIRE

  Levin, Philip

  2014-01-01

  I en tid där träning och motion blivit allt viktigare för svensken har gym sett möjligheten att nå ut till nuvarande och nya kunder via sociala medier. Dock har mängden information som användarna på sociala medier nås av ökat till en nivå där användarna blivit mer selektiva av vad de faktiskt konsumerar. Syftet med studien är att analysera hur gym använder Facebook idag och jämföra detta med gymmedlemmars förväntningar och behov av gyms Facebooksidor. Detta för att ta reda...

 14. It's a Match! : En kvalitativ studie om attityder och behovstillfredsställelse utifrån användningen av mobilapplikationen Tinder.

  OpenAIRE

  Alm, Mathilda; Kullberg, William

  2015-01-01

  Syftet med denna undersökning var att ta reda på vilka attityder kring mobilapplikationen Tinder det fanns hos tio unga människor samt om det uppkommit nya behov i och med denna nya teknik där man sveper mellan olika människor. För att få fram ett resultat utfördes tio kvalitativa intervjuer med människor i åldrarna 18-30. Teorierna som kompletterade det insamlande materialet var uses & gratifications teorin som bland annat belyser hur publiken använder medier och vad de får ut av användn...

 15. Betydelsen av socialt stöd och självkänsla för kroppsuppfattning samt ätbeteende

  OpenAIRE

  Söderqvist, Johanna; Dahlström, Lina

  2008-01-01

  Socialt stöd ger ett viktigt bidrag till människors positiva självvärdering. Dessa två faktorer är vidare betydelsefulla komponenter för människans psykologiska funktion. Aspekter som innefattas av denna funktion är individers hälsobeteenden samt självuppskattning. Det sociala stödets positiva inverkan för människors kroppsuppfattning och ätbeteende har tidigare givits litet fokus. Syftet med föreliggande enkätstudie var därför att undersöka om socialt stöd och även självkänsla är relaterade ...

 16. Förekomsten av konglomerat i nyindustrialiserade länder i Asien : illustrerat med indiska Tata Group och sydkoreanska Samsung Group

  OpenAIRE

  Haeger, Christoffer; Edström, Louise

  2011-01-01

  Konglomerat är starkt diversifierade storföretag som är verksamma inom många olika affärsområden samtidigt. Vad som kännetecknar ett konglomerat är dess orelaterade diversifiering, ett företag kan till exempel tillverka både ketchup och bilar. Denna strategiform var vanlig i västvärlden kring andra världskriget och fick sitt uppsving under 1970-talet för att sedan alltmer försvinna på grund av undermåliga finansiella resultat. Strategiformen är däremot fortfarande vanligt förekommande i nyind...

 17. Innehållet på förstasidan : En analys av Aftonbladets och Expressens förstasidor under en 30-årsperiod

  OpenAIRE

  Sturelind, Martin; Huldén, Richard

  2008-01-01

  Syftet med den här studien är att jämföra Aftonbladets och Expressens förstasidor under fyra olika år för att se vilka förändringar som har skett. I kontext till detta har vi även undersökt mediemarknadens utveckling. Åren vi har undersökt är 1977, 1987, 1997 och 2007. Undersökningsmaterialet är 182 förstasidor som är väl utspridda under de fyra åren. Vi har använt oss av en syntetisk vecka där man till exempel undersöker måndagen från en vecka, tisdagen veckan därpå osv. Vår främsta utgångsp...

 18. Värmeåtervinning ur ventilationsluft i äldre flerbostadshus : En jämförande studie av centralt FTX- och FX system

  OpenAIRE

  Medina, Jean Pierre; Abdulla, Zjikar

  2013-01-01

  En jämförelsestudie har genomförts mellan två värmesystem. Analysen har genomförts med ett flerbostadshus som referensfasighet. Fastigheten är lokaliserad i Södertälje kommun. Analysen går ut på att bestämma vilket värmesystem som är fördelaktigt vid renovering av äldre flerbostadshus med avseende på energi och kostnad. De systemen som har behandlats är ett centralt värmesystem med motströmsvärmeväxlare och ett centralt värmesystem med frånluftsvärmepump. Det centrala värmesystemet (Eq aggreg...

 19. Sångröstens utveckling i körsammanhang : En intervjustudie av körledares syn på och arbete med sångteknik i amatörkörer

  OpenAIRE

  Stenqvist, Sandra

  2012-01-01

  Syftet med studien är att få ökad insikt i körledares förhållningssätt till och hantering av sångtekniska övningar i kör. Bakgrundskapitlet beskriver sångrösten som instrument, och olika – i sångsammanhang – vanligt förekommande begrepp samt ger en presentation av tidigare litteratur och forskning som anknyter till studiens syfte. Vidare presenteras ett sociokulturellt perspektiv i egenskap av teoretisk utgångspunkt. Undersökningen är genomförd med hjälp av den kvalitativa intervjun som metod...

 20. Substrate Market. Compilation and analysis of substrate market; Substratmarknadsanalys. Sammanstaellning och analys av substratmarknaden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Holgersson, Pernilla (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (Sweden)); Newborg, Aase; Hellstroem, Chris (Kan Energi Sweden AB (Sweden)); Mc Cann, Michael; Oestervall, Sara Linnea (Vattenfall Power Consultant AB (Sweden)); Fagerstroem, Erik (Lund Univ., Faculty of Engineering, LTH (Sweden)); Thomten, Maria (Swedish Univ. of Agricultural Sciences (Sweden))

  2011-10-15

  A great potential exists to produce more biogas from anaerobic digestion in Sweden and local authorities are working to develop the required production, distribution and retail systems to aid the realisation of such potential. Vaestra Goetaland, which lies on the west coast of Sweden, has a goal to produce 1,2 TWh of biogas each year by 2020 and by 2013, intends to produce 0,3 TWh each year. Skaane in the south of Sweden, has a similar goal to produce 1,4 TWh of biogas each year by 2020. The goal of the project for which this study was initiated, is to define the regional market for biogas substrate in order to determine current supply and demand and predict supply and demand in 2020. The individual substrate types that are included in this study are organic domestic waste (household, restaurants and other food retail), industrial waste products, and animal manure from agriculture. Crops are not included in the study, nor is sewage sludge. Biogas produced via biomass gasification is also not covered. The geographical limit of the study is set to cover biogas plants in Skaane, Halland och Vaestra Goetaland as well as Vaermland, Oerebro, Joenkoeping, Kronoberg and Blekinge. A series of interviews carried out with personnel from the biogas plants reveal that 70 % of the plants experience competition for substrate material. Animal slaughter waste is much sought after for use in Co-digestion plants in Skaane and Halland whereas only one plant in Vaestra Goetaland uses such waste. Plant owners revealed that plants in Vaestra Goetaland use between 50% and 100% organic domestic waste. None of the contacted plants in Vaestra Goetaland use animal manure whereas for biogas plants in Skaane and Halland, use of manure varies between 8% and 80%. The interview results show that waste fired power plants are a considerable competitor for substrate originating from the food industry waste. Competition for substrate has increased over recent years especially for those substrates

 1. ”Det är inte gay om man inte ser varandra i ögonen” : en kritisk undersökning av maskulinitet, våld och intimitet inom MMA

  OpenAIRE

  Björk, Elin

  2013-01-01

  Föreställningar kring maskulinitet och våld är i dagens samhälle nära sammankopplade och har så varit även historiskt. Denna studie har som mål att undersöka hur dessa sammankopplingar påverkar män som tränar och tävlar MMA och hur det påverkar deras maskulinitetskonstruktioner. Genom att undersöka dessa mäns inställning till våld, maskulinitet och intimitet inom MMA, syftar studien till att tydliggöra den diskurs som vuxit fram på en kampsortsklubb i Sverige. Slutsatsen av denna undersökning...

 2. Ytrengöring av alfa-diamond : En studie och urval av ytrengöringsmetoder för hårda beläggningar

  OpenAIRE

  Morling, Jonas

  2010-01-01

  Examensarbetets mål är att rengöra en diamantkomposit med en ytrengöringsmetod. Metoden skulle vara mera effektiv än den manuella sandblästring som används idag för att ytrengöra detaljen. Detaljen är liten och har ett vitalt spår som ska rengöras. Detta ställer höga krav på effektiva metoder. De metoder som tas upp teoretiskt i examensarbetet är bland annat blästring, trumling och laserrengöring. Ett urval av metoderna testades. Den metod som utmärkte sig främst I testerna var automatisksand...

 3. ”Du får ju i dig proteinerna på ett par minuter, sen är det klart” : Attityder och tankar kring valet av näringsintag i samband med träning

  OpenAIRE

  Martimo Johansson, Margareta; Långvall, Annica

  2011-01-01

  Bakgrund Nutrition är en viktig del i strävan efter god fysik och goda idrottsprestationer. Näringsintaget i samband med träning påverkar prestation och adaption till träningen. Forskning visar att våra beteenden inte grundas enbart på kunskap, utan är en produkt av våra samlade attityder. Då användandet av kosttillskott är utbrett och kan påverka näringsintaget finns det mycket att vinna på att personer som arbetar med kostrådgivning för idrottsutövare har kunskap och förståelse för vad som ...

 4. LED-belysning och brukaren

  OpenAIRE

  Adanko, Carina; Küller, Marianne

  2014-01-01

  Ljusforskning är om något diversifierad och omfattar teorier och metoder från skilda discipliner som teknik, medicin och samhällsvetenskap. Det finns också en förväntan att erhållna forskningsresultat skall kunna appliceras direkt i verkliga miljöer. I och med introduktionen av LED har många tidigare studier som behandlat glödlampor, lysrör och andra ljuskällor inaktualiserats. Ny kunskap - och ny forskning - krävs. En inventering av aktuell humanrelaterad LED-forskning genomfördes under 2013...

 5. MILJÖCERTIFIERING MED MILJÖBYGGNAD : FÖRSLAG FÖR LÖSNING AV PROBLEMET MED UPPFYLLNAD AV KRAVEN PÅ DAGSLJUS OCH SOLVÄRMELAST

  OpenAIRE

  Johansson, Pontus; Alvarsson, Daniel

  2015-01-01

  Syfte: I dagens samhälle har det blivit mer intressant att bygga med en miljö-certifiering, detta leder till att byggentreprenörer ställs inför tekniska svårigheter vid både projektering och produktion för att kraven ska uppfyllas. I denna rapport kommer svårigheterna med solvärmelast och dagsljus behandlas då de kan vara ett problem. Målet med denna rapport är att ”Belysa hur kraven på dagsljus och solvärmelast enligt miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad kan lösas”. Metod: Kvalitativ data...

 6. Ledare i fokus : En jämförelsestudie av kvinnliga och manliga ledare i media

  OpenAIRE

  Sigurdsson, Marina; Edqvist, Sophie

  2014-01-01

  Huvudsyftet med vår uppsats var att ta reda på hur kvinnor och män framställs i media, där vi avgränsade oss till branschtidningar. Våra frågeställningar var; Hur porträtteras manliga respektive kvinnliga chefer i branschtidningar och hur förhåller de sig till normer om kvinnligt och manligt ledarskap? Vilken problematik kan det finnas kring hur media väljer att framställa chefer? Dessa frågeställningar försökte vi besvara genom att utföra en kvantitativ innehållsanalys och en narratologisk ...

 7. "Kissing Cousins" : En kritisk diskursanalys av hur homosexualitet framställs i utvalda anime och hur de behandlats i de amerikanska versionerna av dessa.

  OpenAIRE

  Pettersson, Hannes

  2008-01-01

  Uppsatsens syfte är att se hur homosexuella diskurser är framställda i utvalda japanska tecknade TV-serier för barn, samt hur dessa ändrats när dessa TV-serier importerats till USA. Med utgångspunkt från Norman Faircloughs diskursanalytiska modell har nyckelscener från de utvalda TV-serierna Cardcaptor Sakura och Sailor Moon analyserats från ett queerteoretiskt perspektiv. I de anime jag analyserat är homosexuella respektfullt gestaltade och det är sällan fokuserat på homosexualiteten. Dock f...

 8. Kvalitet, pedagogisk dokumentation och kvalitetsarbetets genomförande : Hur konstrueras kvalitet i förskolans styrdokument och av förskolechefer i en organisation där pedagogisk dokumentation används som ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet?

  OpenAIRE

  Dahlström, Emma

  2015-01-01

  Följande studie har sin utgångspunkt i en större organisation inom förskolan. Syftet är att analysera hur begreppet kvalitet konstrueras i förskolans styrdokument och av förskolechefer verksamma i en organisation där pedagogisk dokumentation används som ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet. Avsikten är också att undersöka eventuella följder användningen av verktyget har för hur kvalitet konstrueras och implikationer för hur ledningen av det systematiska kvalitetsarbetet genomförs. ...

 9. Karen Blixen och maskulinitetens dekonstruktion : En läsning av ”The Old Chevalier”/”Den gamle vandrende Ridder”

  OpenAIRE

  Lindén, Claudia

  2009-01-01

  Claudia Lindén, Karen Blixen och maskulinitetens dekonstruktion: En läsning av ”The Old Chevalier”/ ”Den gamle vandrende Ridder”. (Karen Blixen’s deconstruction of masculinity: A reading of ”The Old Chevalier”/”Den gamle vandrende Ridder”.) It took a while before Isak Dinesen was read as a feminist writer. Many found it difficult to find feminist heroines in her stories. It was not until the the mid 1980’s that Dinesen scholars started to read her “Witches” and “Goddesses” (Sara Stambaug 198...

 10. Studenthälsans image : En fokusgruppundersökning om Uppsalastudenternas bild av organisationen och dess sätt att tilltala dem

  OpenAIRE

  Backman, Sofie

  2008-01-01

  Abstract Title: The picture of Studenthälsan – a focus group study of the image that students in Uppsala have of the organization and of how they look at the way the organization addresses them. Studenthälsans image - en fokusgruppundersökning omUppsalastudenternas bild av organisationen och dess sätt att tilltala dem Number of pages: 65 (73 including enclosures) Author: Sofie Backman Tutor: Göran Svensson Course: Media and Communication Studies C Period: Fall 2007 University: Division of Med...

 11. Women are for friendships, men are for fucking : En studie av homosocialitet och kvinnlig vänskap i Sex and the city

  OpenAIRE

  Eriksson, Sara

  2016-01-01

  I denna uppsats studeras den kvinnliga vänskapen i tv-serien Sex and the city utifrån homosocialitetsteorier och framställningen av den kvinnliga vänskapen. Tidigare studier om serien har gjorts men där fann jag en lucka då kvinnornas vänskap inte studerats på ett liknande sätt tidigare. Syftet med studien är att undersöka hur den kvinnliga vänskapen gestaltas mellan kvinnorna i serien. För att studera detta Lipman-Blumens homosocialitetsteori använts som definierar homosocialitet som att upp...

 12. När krisen slår till : En kvalitativ studie av hur den nationella flyktingkrisen påverkat, hanterats och uppfattats i en kommunal verksamhet

  OpenAIRE

  Fors, Natalie; Hedin, Lena

  2016-01-01

  Studiens syfte är att undersöka vilka konsekvenser en nationell kris kan få på organisationsnivå, vilka strategier som använts för att hantera krisen, samt medarbetarnas uppfattning av krishanteringen. Studien har utformats som en fallstudie där kvalitativa intervjuer genomförts i en kommunal verksamhet, med inriktning på integration, mitt under en pågående flyktingkris. Intervjuerna har omfattat medarbetare, föreståndare samt chefer och HR på strategisk nivå. Resultatet visar att den natione...

 13. Barnmorskors upplevelse av att förmedla information och ge vägledning om genetik och fosterdiagnostik till blivande föräldrar

  OpenAIRE

  Ingvoldstad, Charlotta

  2007-01-01

  Inledning: I Sverige har alla blivande föräldrar rätt till fri mödravård. I stort sett alla kvinnor utnyttjar den förmånen. Barnmorskor vid MVC är ofta den första kontakten som de blivande föräldrarna träffar under graviditeten, och har också huvudansvaret för graviditeten ända fram till barnets födelse. Under de senare åren har mödravården alltmer fokuserat på det ofödda barnets hälsa. Förutom de rutinmässiga undersökningarna och samtalen är barnmorskans uppgift också att ge information krin...

 14. Tillgänglighet inom hälso- och sjukvården : Planering och effektivisering av ortopedmottagningen vid Höglandssjukhuset

  OpenAIRE

  Wilkman, Gill; Strömberg, Johan

  2009-01-01

  Ortopedkliniken vid Höglandssjukhuset behandlar samtliga extremitets-, rygg- och skallskadefall inom Höglandets sjukvårdsområde. Verksamheten är uppdelad i fyra huvudsakliga enheter; akutmottagning, mottagning, vårdavdelning och operation där läkarna fördelar sin tid mellan de fyra. Under de senaste åren har kliniken haft problem med försämrad tillgänglighet. Detta innebär i sin tur växande vårdköer, till såväl mottagning som operation, samt oförmåga att upprätthålla vårdgarantins mål på spec...

 15. c-cytokromer hos den (per)kloratreducerande bakterien GR-1 : samt en jämförande studie av c-cytokromer från GR-1, Ideonella dechloratans och Dechloromonas aromatica

  OpenAIRE

  Palm, Eva-Lotta

  2007-01-01

  Arbetet beskriver en analys av innehållet av membranbundna och periplasmiska c-cytokromer hos perkloratodlade GR-1 och jämförelser med c-cytokrominnehållet hos Ideonella dechloratans och andra kända c-cytokromer, samt med genomet för Dechloromonas aromatica. Den jämförande studien av c-cytokromer gjordes med syftet att undersöka en hypotes om att bakterierna använder olika vägar för elektronöverföring till det periplasmiska enzymet (per)kloratreduktas. Cellmembran från GR-1 renframställdes ge...

 16. Uppsala Konsthall och Samlingar

  OpenAIRE

  Wallin, Petter

  2014-01-01

  Arbetet är ett förslag till ett nytt konstmuseum i Uppsala. Förslaget delar upp det givna programmet för museet i en del med Uppsala Konstmuseums nuvarande samlingar och en utställningshall för temporära utställningar. De två utställningshallarna ligger på vardera sida av Fyrisån och binds samman av en gångbro. I anslutning till bron och de två entréerna ligger café, shop, restaurang och bibliotek. Arbetet har inneburit studier av omkringliggande stadsrum, dess färg och skala, av kommunikatio...

 17. Samtalat skolledarskap : kategoriserings- och identitetsarbete i interaktion

  OpenAIRE

  Nordzell, Anita

  2007-01-01

  Syftet med denna studie är att visa hur skolorganisation, skolledning och skolledaridentiteter produceras, formas och omformas i samtalad interaktion samt att visa vilka diskursiva metoder som de samtalande använder för att bygga upp sina begrepp och kategorier och samtidigt göra dem socialt acceptabla i sitt sammanhang. Jag har tagit teoretisk och analytisk utgångspunkt i etnometodologi, socialkonstruktionism och kategoriseringsanalys. Det empiriska materialet består av inspelade ledningsgru...

 18. Snabba mikrofluidiska test möjliggör specialanpassad sjukvård : Utveckling av två designförslag med fokus på material, struktur och pump

  OpenAIRE

  Andersson, Hilda; Appelgren, Sofia; Boström, Anna; Norlander, Siri; Stam, Emma; Stiernborg, Miranda

  2016-01-01

  Två designförslag har utvecklats för ett snabbtest av antibiotikakänslighet baserat på ettmikrofluidiskt system av Gradientech AB. Antibiotikaresistens är ett stort och växande problem ivärlden. För att förbättra diagnostiken av bakteriella blodinfektioner krävs snabbarediagnostiska tester vilket möjliggör specialanpassad behandling. Linjära gradienter av antibiotikai det mikrofluidiska systemet möjliggör snabbare detektion av antibiotikakänslighet jämfört meddiagnostiska test som används ida...

 19. Marknadsföringskanaler : En studie av hur små online företag använder sig av Google advertisement och Search Engine Optimization för att marknadsföra sin verksamhet på den utländska marknaden.

  OpenAIRE

  Finne, Jenny

  2015-01-01

  I detta arbete gör jag en undersökning om hur små internationella företag använder sig av Google Advertisments och Search Engine Optimization. Detta har jag gjort med hjälp av tre olika företag. Ett utländskt onlineföretag från Nederländerna och två inhemska onlineföretag. Aveo och Dermoshop. Dessa företag är aktiva inom olika branscher, men använder sig alla av samma metoder. I teoridelen börjar jag med att förklara vad Search Engine Optimization är, därefter berättar jag om definitionen av ...

 20. Faktorer relaterade till genomförande av uppföljningsintervjuer med ASI – klientprofil och organisation

  OpenAIRE

  Eriksson, Jakob; Mara, Adelin

  2014-01-01

  Addiction Severity Index (ASI) är tänkt att användas både för klientarbete på individnivå och för forskning på gruppnivå. Denna studie undersöker i vilken omfattning ASI-Uppföljning genomförs samt vilka individ- och organisationsfaktorer som påverkar användningen. Studien är kvantitativ dvs presenterar statistiska analyser. Data samlades in på två sätt. Tillgång till ASI-data gjordes möjlig genom en avidentifierad fil från databasen ASI-Net och omfattade data från elva kommuner i Jönköpings l...

 1. Ambulanssjuksköterskans tankar och upplevelser av att SMS-livräddare varit först på plats vid misstänkt hjärtstopp : En kvalitativ intervju studie

  OpenAIRE

  Norén, David; Soldemo, Marlene

  2014-01-01

  SAMMANFATTNING Bakgrund: Det finns mycket skrivet om SMS-livräddning och studier har påvisat att det räddar liv, inga studier beskriver hur ambulanssjuksköterskan upplever mötet med SMS-livräddaren. Syfte: Att beskriva ambulanssjuksköterskans tankar och upplevelser av att SMS-livräddare varit först på plats vid misstänkt hjärtstopp. Metod: En kvalitativ intervjustudie med 6 deltagare. Resultat: Det framkom både positiva och negativa tankar och upplevelser i mötet med SMS-livräddaren. SMS-livr...

 2. Face to Face : Marknadsföring på Facebook - en studie av åsikter från ett inifrån- och utifrånperspektiv.

  OpenAIRE

  Christensson, Annika; Hedborn, Jenny; Källberg, Hanna

  2008-01-01

  Sociala nätverk, eller så kallade communityn är ett fenomen som fått större betydelse idag och snabbt spridit sig runt om i världen. Communityn Facebook har blivit känd för att den samlar många användare och har en god målgruppskännedom, vilket gör Facebook till en attraktiv marknadsföringsplats som har uppmärksammats av en rad olika företag och organisationer. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka möjligheter och begränsningar Facebook har som marknadsföringskanal, samt undersöka s...

 3. Färgindustrins användning av lean-metoderför en resurseffektiv produktion : Hur ser användningen ut idag och hur kan denförbättras?

  OpenAIRE

  Eriksson, Jonathan; Lindberg, Louise

  2015-01-01

  Sammanfattning Studien undersöker möjligheten att resurseffektivisera färgindustrin med hjälp av lean. Färgindustrin tillhör processindustrin och har många omställningar eftersom marknaden kräver ett brett produktsortiment. Omställningarna är resurskrävande då de förbrukar energi, är tidskrävande, kostsamma och ger upphov till ineffektivitet. Det finns därmed förbättringspotential vid omställningarna och dessutom finns effektiviseringsmöjligheter för maskinanvändningen och personalen. En möjl...

 4. Vem är turisten? : En studie av föreställningar om turism och målgrupper för turism i Värmland

  OpenAIRE

  Yalcin, Ihsan

  2007-01-01

  Denna studie undersöker frågan om vem som anses vara turisten, d v s, vem turist subjektet är, hur denna föreställs i turismstudier och turismnäringen, samt varför. Intresse för denna fråga väcktes av personliga erfarenheter. Det har att göra med hur jag inte fick samma uppmärksamhet som andra svenska turister både när jag turistade i mitt eget land (Turkiet) och även när jag turistade i Sverige handlar om varför jag inte ansågs vara turist och behandlades annorlunda. Varför och vad är de bak...

 5. Redovisning är sällan ren och aldrig enkel : En studie om svårigheter och komplexitet vid framtagning av IFRS 15

  OpenAIRE

  Melin, Linnea; Stenberg, Frida

  2015-01-01

  Bakgrund Som en följd av den ökade globaliseringen strävar normgivare ständigt efter en harmonisering av internationella redovisningsstandarder. I maj 2014 publicerade normgivaren IASB (International Accounting Standards Board) en ny standard för intäktsredovisning – IFRS 15. Vid framtagning av nya redovisningsstandarder ska normgivare utgå från en generell föreställningsram. Det faktum att kapitalmarknadens aktörer under de senaste åren har fått betydligt mer inflytande skulle kunna påverka ...

 6. Mångfald i praktiken : En jämförande studie av två organisationers jämställdhets- och mångfaldsarbete

  OpenAIRE

  Kadic, Sacir; Salehi, Karokh

  2015-01-01

  Mångfald i praktiken - En jämförande studie av två organisationers jämställdhets- och mångfaldsarbete Datum: 2015-01-09 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 ECTS Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST, Mälardalens Högskola Författare: Karokh Salehi Sacir Kadic Titel: Mångfald i praktiken - En jämförande studie av två organisationers jämställdhets- och mångfaldsarbete Examinator: Magnus Hoppe Handledare: Magnus Linderström Nyckelord: Mångfald, mångfaldsarbete, jämst...

 7. Lagerstyrning vid varierad efterfrågan : minimering av lagerförings- och ordersärkostnader

  OpenAIRE

  Hedvall, Lisa; Mattson, Emma

  2015-01-01

  Sammanfattning Syfte - Syftet med denna studie är att bidra till ökad förståelse för hur lager kan styras när varierad efterfrågan förekommer. För att uppnå syftet är målet med studien att sammanställa processer som underlättar för lagerstyrning vid varierad efterfrågan. Detta möjliggörs genom att besvara följande frågeställningar: 1. Vilka metoder för säkerhetslagerberäkning och lagerstyrning är lämpliga när hänsyn bör tas till varierad efterfrågan? 2. Hur påverkas lagerförings- och ordersär...

 8. Utvärdering av fortbildningen Språk och kommunikation i flerspråkiga förskolegrupper i Linköpings kommun

  OpenAIRE

  Gruber, Sabine

  2010-01-01

  I denna skrift redovisas en utvärderingsstudie som jag genomfört på uppdrag av Utbildningskontoret i Linköpings kommun under 2007-2008. Föremålet för utvärderingen var en ettårig fortbildning, Språk och kommunikation i flerspråkiga förskolegrupper, som genomfördes för förskolans personal i området Ryd. Denna utvärdering avrapporterades till Pedagogiskt Centrum september 2008. Förutom språkliga bearbetningar är föreliggande text identisk med den skriftliga avrapporteringen. Fortbildningsprojek...

 9. Säkerhet för vem? Säkerhetisering av migrationsfrågor och dess påverkan för människor på flykt

  OpenAIRE

  Claudia, Forsberg

  2016-01-01

  This thesis examines two proposals, Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen och inre säkerheten i landet (2015/16:67) och Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd (2015/16:174), in light of the concept of securitization, and analyze the effects the resulting provisions to the law and the government bill may have on displaced people. The theoretical framework used for analysis is primarily the theory of securitization in international relation...

 10.   ”Det är ingen tragedi, det föds en bebis…” : Kvinnors upplevelse av föräldraskap i ung ålder och gymnasiestudier

  OpenAIRE

  Hessedahl, Hanna; Nilsson, Sofi

  2011-01-01

  Studien belyser hur kvinnor upplever ungt moderskap och möjligheter till att fullfölja gymnasiestudier. Intervjuer har genomförts med fyra kvinnor som blivit föräldrar under sin tid i grundskolan/kring 15/16 års ålder. Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer i form av gruppintervju samt individuell intervju som metod. Resultaten visar att kvinnorna upplever att ansvaret moderskapet medfört har bidragit till att de blivit motiverade till att få ordning på sitt liv och att barnet blivit...

 11. Nationellt system för utvärdering, prioritering och införandebeslut av icke-farmakologiska sjukvårdsteknologier : en förstudie

  OpenAIRE

  Carlsson, Per; Alwin, Jenny; Brodtkorb, Thor-Henrik; Heintz, Emelie; Persson, Jan; Roback, Kerstin; Tinghög, Gustav

  2010-01-01

  Behovet av ett system för nationella utvärderingar för andra sjukvårdsteknologier än läkemedel har aktualiserats. Det finns flera förslag om att införa en typ av ”behandlingsförmånsnämnd”. Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, SBU och TLV har gemensamt uppdragit åt Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT) vid Linköpings universitet att genomföra en förstudie som belyser problem och analyserar förutsättningarna för nationella utvärderingar inom området. Förstudien ska ge underlag för ...

 12. Impressionism och Digitala Spel

  OpenAIRE

  Dahlrot, Erik; Fransson, Kristofer Nilsson

  2012-01-01

  Abstrakt För att utveckla och förändra spelmediet behandlar detta arbete impressionism och digitala spel. Båda ämnena diskuteras och belyses från olika vinklar för att undersöka hur de två ämnena kan sammanföras i en spelproduktion. Spelproduktionen har testats av spelstudenter för att få deras åsikter om hur spelet fungerar och deras syn på kopplingen mellan impressionism och digitala spel. Arbetet avslutas med en diskussion och slutsats där alla fakta som tagits in under kandidat-arbetet an...

 13. Methodology - evaluation of strategies -and the system for taking care of spent nuclear fuel; Metodval - utvaerdering av strategier och system foer att ta hand om anvaent kaernbraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2010-10-15

  This report deals with the question of how the Swedish spent nuclear fuel is to be disposed of. What are the requirements? What are the alternatives? In the main chapter of the report, an evaluation is made of the KBS-3 method compared with other strategies and systems for final disposal of spent nuclear fuel. An appendix to the report presents in general terms how the KBS-3 method has developed from the end of the 1970s up to today. The report is one of a number of supporting documents for SKB's applications for construction and operation of the final repository for spent nuclear fuel. In parallel with and as a basis for the present report, SKB has prepared the reports 'Principer, strategier och system foer slutligt omhaendertagande av anvaent kaernbraensle' ('Principles, strategies and systems for final disposal of spent nuclear fuel') /Grundfelt 2010a/, 'Jaemfoerelse mellan KBS-3-metoden och deponering i djupa borrhaal foer slutlig foervaring av anvaent kaernbraensle' ('Comparison between the KBS-3 method and deposition in deep boreholes for final disposal of spent nuclear fuel') /Grundfelt 2010b/ and 'Utvecklingen av KBS-3-metoden. Genomgaang av forskningsprogram, saekerhetsanalyser, myndighetsgranskningar samt SKB:s internationella forskningssamarbete' ('Development of the KBS-3 method. Review of research programmes, safety assessments, regulatory reviews and SKB's international research cooperation') /SKB 2010a/. The reports are in Swedish, but contain summaries in English. The first report is an update of the comprehensive account of alternative methods presented by SKB in 2000. The second report presents a comparison between the KBS-3 method and the Deep Boreholes concept, plus a status report on research and development in the area of Deep Boreholes. The last report describes how the KBS-3 method has been developed from the end of the 1970s up to today. It further describes how the

 14. Formativ bedömning: Hur bedömningsarbetet kan främja elevers lärande och kunskapsutveckling : Elevers upplevelser av bedömningsarbetet i de samhällsorienterade ämnena

  OpenAIRE

  Jansson, Sara

  2013-01-01

  Följande arbete handlar om bedömning som ett pedagogiskt verktyg för att främja elevers lärande och kunskapsutveckling, en så kallad formativ bedömning eller bedömning för lärande. Arbetets forsknings- och litteraturgenomgång behandlar, utifrån syftet, vilka förutsättningar som krävs för en formativ bedömning och hur lärare kan arbeta med en sådan bedömning. Skolans styrdokument förespråkar en formativ bedömning, varpå undersökningens syfte är att beskriva hur denna bedömning upplevs av eleve...

 15. Banksektorns vägar till hållbar utveckling : Institutionalisering av CSR och miljö

  OpenAIRE

  Bergold, Olof; Norén, Mikael

  2008-01-01

  I banksektorn är ekonomiska frågor betydligt mer institutionaliserade än miljöfrågor som bara varit aktuella i tiotalet år. Det leder till en viss osäkerhet att hantera miljöfrågor. Banksektorn försöker via legitimitetssökande standarder, ofta med start i bankkontorens direkta miljöpåverkan, att hantera miljöfrågorna. Bankers överlägset största miljöpåverkan ligger dock i den indirekta miljöpåverkan via kreditgivning och investeringar till kunder. Banker kan inte ta hela ansvaret utan det mås...

 16. Barnkonventionen och ansvarsfördelningen mellan barn och vuxna

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stolz, Pauline

  2011-01-01

  Barn- och utbildningspolitik är, precis som andra former av politik, redskap som politiker använder sig av för att uppnå social förändring. Barn används därmed av politiker och andra vuxna i utbildningspolitiska sammanhang för att förändra samhället i en viss riktning. Barn kan i politiska diskus...

 17. Analys och utredning av värmebeständiga keramer för användning i hybriddrivlinor för fasta bränslen

  OpenAIRE

  Jonsson, Niklas

  2015-01-01

  Uppdragsgivaren Precer Group erbjuder tekniska lösningar för produktion av el genom ren förbränning av olika typer av fasta bränslen. Tekniken är anpassningsbar för att användas som återladdningskälla i olika typer av hybridfordon samt för produktion av el till bostäder och fritidshus. Arbetet har som syfte att presentera keramiska material till två olika zoner i Precers generation 2 drivlina där metallbränslen förbränns i en temperatur på 1800 °C. I Zon1 ska keramen klara en maximal temperat...

 18. Utvärdering av logopedisk röstbehandling i Västerbottens läns landsting : Patienters självskattade röstbesvär före och efter behandling

  OpenAIRE

  Englund, Linn; Gunnarsson, Kristin

  2013-01-01

  Bakgrund Kraven på evidensbaserad vård ökar ständigt. Att jämföra patienters självskattade besvär före och efter behandling är ett sätt att utvärdera behandlingseffekten.  Rösthandikappindex (RHI) och VA-skala för röstbesvär är två verktyg för utvärdering av röstbehandling. Tidigare studier har visat att röstbehandling ger minskade självskattade röstbesvär. Syfte Syftet med denna studie var att med självskattningsformulär utvärdera effekten av logopedisk röstbehandling i Västerbottens läns la...

 19. Ungdomar, identitet och konsumtion

  OpenAIRE

  Lönnberg, Martina

  2010-01-01

  Detta examensarbete har utförts som en del av ett forskningsprojekt benämnt ”Young 2008”. Undersökningen baserar sig på antaganden att det har skett betydande förändringar såväl i värderingar, attityder och beteenden bland den generation av ungdomar som har vuxit upp med Internet, globalisering och kommersialisering av personliga relationer. Syftet med detta examensarbete var att kartlägga ungdomars identitet gentemot ungdomarnas konsumtion. Avsikten med undersökningen var att se hur ungdomar...

 20. Vegankost eller blandkost? : En jämförelse av näringsintag, livsmedelsval och måltidsmönster hos förskolebarn som äter vegankost och blandkost.

  OpenAIRE

  Augustsson, Maria; Berglund, Ida-Karin

  2012-01-01

  Bakgrund: Diskussionerna och studierna kring vegankost till barn är många och med spridda åsikter och resultat. I folkmun dominerar ofta de negativa åsikterna där riskerna för brister i kosten står i fokus. Många studier visar dock att om de vanligaste fällorna undviks växer och utvecklas barn som äter vegankost normalt. Idag hamnar debatten ofta kring riskerna med att ge barn vegankost, medan debatten kring den felbalanserade blandkostens baksidor lätt glöms bort. Enligt den senaste nationel...

 1. Bankernas syn på hållbarhetsredovisning : en kartläggning av svenska bankers engagemang och det upplevda mervärdet

  OpenAIRE

  Boström, Lisa; Javalds, Jennie

  2011-01-01

  Bakgrund: I dagens samhälle ökar medvetenheten om vår omgivning mer och mer. Miljö, samhälls- och etiska frågor blir allt viktigare att ta hänsyn till, både för privatpersoner och för företag. Banksektorn har länge legat på efterkälken när det kommer till hållbarhetsredovisning. Dock blir bankernas intressenter mer och mer medvetna om hållbarhetsfrågor och för att vara konkurrenskraftiga har bankerna därför börjat engagera sig i detta. Dock kostar engagemanget både tid och pengar för bankerna...

 2. Statsbidrag för läsa, skriva och räkna på Gotland : En undersökning av de insatser som gjorts inom ramen för statsbidraget för läsa, skriva, räkna år 2009 vid fyra gotländska skolor.

  OpenAIRE

  Neldemo, Jenny

  2009-01-01

  Syftet med uppsatsen var att kartlägga och granska olika insatser som gjorts inom ramen för statsbidraget för ”läsa, skriva, räkna” år 2009, vid fyra gotländska skolor.  Fokus var på hur elever i skolår 1-3 och i behov av särskilt stöd kan bli hjälpta av dessa insatser. Empirimaterialet samlades in med hjälp av kvalitativa intervjuer med åtta pedagoger och rektorer samt analys av åtgärdsprogram upprättade för elever i behov av stöd i svenska eller matematik på skolorna.  Resultaten visade att...

 3. Anpassning till den nya webben : Riktlinjer för migration av webbsida till HTML5 och Responsive Web Design

  OpenAIRE

  Karl, Hamskär; Dag, Heyman

  2013-01-01

  Användandet av enheter med varierande skärmstorlek för att surfa på webbsidor ökar. Webben är således under en ständig förändring. Ansvariga för en webbsida måste därmed bestämma hur de ökade kraven som dessa olika enheter ställer ska kunna tillgodoses. Genom att använda sig av HTML5, CSS3 samt Responsive Web Design kan en webbsidas design på ett önskvärt sätt anpassas efter enhetens skärmstorlek. Denna uppsats syftar till att ge riktlinjer för att förenkla den migrationsprocess som en design...

 4. En studie i dyslektikers kommunikativa och känslomässiga interaktion med användandet av specialgjorda datorprogram : Genom forskning med användare/elever på en gymnasienivå och enligt specialpedagog/speciallärare

  OpenAIRE

  Gullström, Wictor

  2008-01-01

  Den här C-uppsatsen är en studie om dyslektikers kommunikativa interaktion med kompenserande specialgjorda datorprogram för träning i sitt användande av att skriva olika sorters texter. Ämnets olika nyckelord är det som är relevant för denna C-uppsats.   Denna studies undersökningar har skett genom intervjuer med en speciallärare och en specialpedagog som är en form av experter på detta område och kan extra fakta om de olika eleverna (respondenterna). De har intervjuats för att få koll på vad...

 5. I bilderböckernas värld : En analys av text och bild i Sven Nordqvists böcker

  OpenAIRE

  Masar, Terése

  2012-01-01

  Uppsatsen syftar till att lyfta fram bilderboksillustratören som konstnär och framförallt peka på Sven Nordqvists stil. Detta görs genom tre olika analyser. Först en ikonotextuell analys där text-och bildsamspelet undersöksi Nordqvists böcker.En bildanalays försöker utröna speciella stildrag i böckernas illustrationer och ytterligare en analys försöker se sambandet mellan omslag, försättsblad, titelsida och själva berättelsen.

 6. Att identifiera lässvårigheter hos elever i förskoleklass : En kvalitativ studie av sju lärares åsikter om möjligheter och svårigheter med tidig identifikation

  OpenAIRE

  Strandberg, Christin

  2016-01-01

  En av lärarens allra viktigaste uppgifter är att lära alla elever att läsa. Tyvärr finns det alltid elever som stöter på problem i sin läsinlärning och som av en eller annan anledning utvecklar lässvårigheter. Forskning har visat att tidiga insatser är mest verkningsfulla vilket innebär att lärare måste klara av att tidigt identifiera de elever som kan komma att behöva extra stöd. Syftet med detta arbete är att synliggöra lärares åsikter kring tidig identifiering av de elever som riskerar att...

 7. EKG-analys och presentation

  OpenAIRE

  Engström, Magnus; Soheily, Nadia

  2014-01-01

  Tolkningen av EKG är en viktig metod vid diagnostisering av onormala hjärttillstånd och kan användas i förebyggande syfte att upptäcka tidigare okända hjärtproblem. Att enkelt kunna mäta sitt EKG och få det analyserat och presenterat på ett pedagogiskt sätt utan att behöva rådfråga en läkare är något det finns ett konsumentbehov av. Denna rapport beskriver hur en EKG-signal behandlas med olika algoritmer och metoder i syfte att detektera hjärtslag och dess olika parametrar. Denna information ...

 8. En sjukdom i kropp och själ - Anorexia nervosa och behovet av avancerad omvårdnad : En intervjustudie med sjuksköterskor inom somatisk vård

  OpenAIRE

  Hall, Ida; Midestad, Erica

  2016-01-01

  Introduktion: Sjuksköterskor inom somatisk vård möter och vårdar vid ett antal tillfällen per år patienter med diagnosen anorexia nervosa. Anorexia nervosa är en allvarlig sjukdom med hög dödlighet. Diagnosen påverkar både patientens somatiska och psykiatriska status. Patienter med diagnosen anorexia nervosa beskriver ett omvårdnadsbehov ur både ett somatiskt- och psykiatriskt omvårdnadsperspektiv. En framgångsrik allians är viktig för att vård och behandling ska kunna uppnås och upprätthålla...

 9. Utveckling av ett snabblyftblock

  OpenAIRE

  Svensk, Johanna; Schönning, Lisa

  2014-01-01

  Detta examensarbete har genomförts i samarbete med Svero Lifting. Företaget säljer och utvecklar lyftanordningar. Svero Lifting arbetar idag med att reducera vikten på företagets komponenter genom ett materialbyte och har påbörjat utveckling av en ny lyftanordning, en blockvagn och ett snabblyftblock. Svero Lifting vill fortsätta utveckla företagets lyftanordning så att komponenterna i lyftanordningen passar varandra och utmärker sig på marknaden. Idag har Svero Lifting inga CAD-modeller elle...

 10. Hantering av systemdokument

  OpenAIRE

  Gustavsson, Ingegerd; Folkesson, Birgitta

  2001-01-01

  All systemdokumentation som finns på Flextronics är dokumenterad på en mall i Word. Utvecklingen inom Flextronics WE, Karlskrona är stor. Många datasystem används på företaget inom olika avdelningar lokalt men även i Europa, och ingen gemensam ruin för hanteringen av systemdokument finns. Helpdesken på Flextronics servar hela Karlskrona och västra Europa på deras datasystem och nätverk. Vår uppgift är att ta fram en kravspecifikation för hantering av systemdokumentationen. För att helpdesken ...

 11. Frivillig men motvillig? – En kartläggning av faktorer som bidrar till intentioner att lämna respektive stanna i anställningen hos gruppbefäl och soldater i Försvarsmakten.

  OpenAIRE

  Andersson, Magnus; Berggren, Caroline

  2015-01-01

  Försvarsmakten har nyligen ersatt värnplikten med ett personalförsörjningssystem där gruppbefäl och soldater anställs på samma villkor som på den civila arbetsmarknaden. En oväntad konsekvens av detta är en oönskat hög personalomsättning inom denna anställningskategori. Syftet med denna studie var att kartlägga faktorer som bidrar till intentionen att stanna kvar i eller lämna sin anställning hos kategorin gruppbefäl och soldater i Försvarsmakten. Ett konceptuellt ramverk ...

 12. Förväntningsgapet : en jämförelse mellan revisorers upplevelser av förväntningsgapets påverkan på revisorns oberoende och rykte

  OpenAIRE

  Johannesson, Oscar; Pettersson, Maria

  2013-01-01

  Sammanfattning - "Förväntningsgapet -  en jämförelse mellan revisorers upplevelser på förväntningsgapets påverkan på revisorns oberoende och rykte” Datum: 29 maj, 2013 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi FÖA300, 15 HP Institution: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST, Mälardalens högskola Författare:  Oscar Johannesson, 12 augusti 1991     Maria Pettersson, 17 juli 1990 Titel: Förväntningsgapet – en jämförelse mellan revisorers upplevelser av förväntningsgapets påverkan på revi...

 13. Kylanläggning för småskalig ölproduktion anpassad för jäsning och lagring av lageröl

  OpenAIRE

  BOOG RUDBERG, SUSANN

  2015-01-01

  Antalet mikrobryggerier runt om i Sverige har de senaste åren ökat markant. Vanligast är att dessa producerar öl som ale och stout trots att vi svenskar, om man ser till systembolagets statistik, fortfarande främst dricker lager. En anledning till få av de mindre mikrobryggerierna brygger lageröl är att bryggprocessen är mer avancerad för att brygga lager. För att brygga lager krävs, utöver den vanliga bryggutrustningen, också ett sätt att kyla ölet på först till 10°C och sedan till 0°C under...

 14. Marknadsföring via evenemang av enmindre stad för att bidra tilldestinationsutveckling : Fallstudie Karlstad med exempel Putte i Parken ochSvenska Rallyt

  OpenAIRE

  Carlsson, Malin; Larsson, Anna; Larsson, Magnus

  2015-01-01

  Turism har blivit ett globalt fenomen och det finns olika anledningar till varför människor väljeratt resa. Det är viktigt att kunna erbjuda olika aktiviteter för att locka olika målgrupper tilldestinationer. Evenemangsturismen är ett fenomen som har växt runt om i världen under desenaste åren och ett evenemangs största roll är att ge destinationen en möjlighet till att bli en platspå kartan genom turism. Inom evenemangsturism är sportevenemang och festivaler en centraldel. Denna uppsats beha...

 15. Arbetsbeskrivning för ett effektivare flöde : Utveckling av kommunikation och arbetsprocesser på Holmen Paper, Hallsta Pappersbruk

  OpenAIRE

  Gejdebäck, Susan; Söderberg, Christina

  2010-01-01

  Detta examensarbete har utförts åt Holmen Paper som är ett bolag inom Holmen AB koncernen. Studien har utförts på pappersbruket i Hallstavik (Hallsta) och syftar till att utveckla arbetsprocesser och hjälpmedel för kommunikation. Inom detta examensarbete studeras arbetsprocessen i maskinerna där pappret rullas till kundspecifika order (rullmaskin) och maskinerna där de pappersrullar som kräver omrullning hamnar (omrullningsmaskin). Omrullningsmaskinen arbetar med att hantera rullar som blivit...

 16. Folkmusik på piano : En studie av tre folkmusikpianisters spelsätt och deras förhållningssätt till pianot som folkmusikinstrument

  OpenAIRE

  Wikström, Fanny

  2010-01-01

  Syftet med denna uppsats har varit att få en inblick i hur pianot används inom den svenska folkmusiken. Bakgrundskapitlet handlar om folkmusikgruppernas och instrumenteringens utveckling inom svensk folkmusik. Jag har intervjuat tre aktiva folkmusikpianister och lyssnat på och analyserat deras spel. Det följer även med en cd-skiva med ljudexempel från intervjutillfällena. Vi pratade om karaktärsdrag som de lyfter fram i spelet, om deras inställning till folkmusiktraditionen, pianots möjlighet...

 17. ”Vilken betydelse har Instagram för dig?” : - En kvantitativ undersökning kring betydelsen av Instagram för kvinnor och män i åldern 13-30 år

  OpenAIRE

  Grunewald, Frida

  2014-01-01

  Abstract Denna studie har undersökt fotodelningsapplikationen och det sociala nätverket Instagram. Syftet med undersökningen har två utgångspunkter men kan relateras till varandra. Dels avser studien att undersöka hur ofta informanterna använder Instagram samt hur stor vikt de tillskriver applikationen som en del av deras liv. Det andra var att studera hur stor betydelse Instagram är som: ett kommunikationsmedel, ett område för att skapa och konstruera identitet och vilken betydelse...

 18. Miljö- och personalinformation i förvaltningsberättel-sen : En kvantitativ studie av tillståndspliktiga företag i Jönköpings län

  OpenAIRE

  Andersson, Karl-Johan; Jönsson, Marcus

  2007-01-01

  Bakgrund: Miljön är ett av de hetaste ämnena i världen för tillfället och uppe på mången agenda. De flesta företagsledare, politiker samt konsumenter har insett att vi inte kan fortsätta leva på samma sätt som vi gör nu, men ändå fortsätter användandet av miljöförstörande ämnen. En av miljöredovisningens uppgifter är att sätta press på företagen att följa gällande miljölagstiftning samt uppmärksamma allmänheten om pro-blemet så att de därigenom har tillräcklig kunskap om företagen och deras v...

 19. Att synas, höras och märkas : En uppsats om äldre människors upplevelser av livskvalitet

  OpenAIRE

  Hamakarim, Lala

  2014-01-01

  Det är viktigt med insikt och ökad kunskap om den äldre individens behov och individuella upplevelser för att kunna bemöta individen och utforma vården efter dennes egna villkor. Denna kunskap är viktig att ha med sig som socionom, då ens yrkesroll kan komma att beröra äldre individer som målgrupp. Denna studie har genomförts i USA (Florida) med syfte att undersöka vad livskvalitet innebär för äldre människor på över 65 år, och vilka vardagliga situationer de kopplar livskvalitet till. I denn...

 20. Sex- och samlevnadsundervisning i Sörmlands skolor

  OpenAIRE

  Karolina Öjemalm, Karolina

  2009-01-01

  Sexualitet är ett grundläggande behov hos människor och påverkar individens upplevelse av hälsa och välbefinnande. Skolan fungerar som en viktig arena för att främja unga vuxnas sexuella hälsa och sex- och samlevnadsundervisningen i skolan kan ha stor betydelse för unga vuxnas utveckling. Sex- och samlevnadsundervisning har varit obligatorisk i svenska skolor sedan år 1955. Trots det visar en kvalitetsgranskning av sex- och samlevnadsundervisningen i svenska skolor från år 1999 att kvaliteten...

 1. ”Man lär sig inte särskilt mycket om man inte pratar om det” : En studie av gymnasieungdomars perspektiv på undervisning kring främlingsfientlighet och mångkultur

  OpenAIRE

  Rådberg, Erik

  2011-01-01

  Syftet med denna studie är att undersöka gymnasieungdomars perspektiv på undervisning kring främlingsfientlighet och mångkultur. I min litteraturgenomgång har jag fångat upp vad forskningen kring dessa områden menar är relevanta. Som datainsamlingsmetod valde jag att använda mig av gruppintervjuer. Sammanlagt deltog elva elever i undersökningen. Resultatet från mina gruppintervjuer diskuteras sedan mot den forskning jag presenterat i tidigare avsnitt samt mot olika gymnasieskolans olika styrd...

 2. Hälsa i sociala medier : En kvalitativ studie om hur hälsoinformatörer upplever och påverkas  av hälsobudskap i sociala medier.

  OpenAIRE

  Hedström, Anna

  2015-01-01

  Title: Hälsa i sociala medier - En kvalitativ studie om hur hälsoinformatörer upplever och påverkas  av hälsobudskap i sociala medier. Title: Health in social media - A qualitative study of how health communicators perceive and are affected by health messages in social media. Author: Anna Hedström Institute: Karlstad University. Faculty of health, nature and engineering sciences. Tutor: Owe Stråhlman Date: 150615 Number of pages: 34 Keywords: eHealth literacy, health communication, health inf...

 3. Pulsmätning och stegräkning från Android Wear : Utveckling av en applikation för att spara mätdata

  OpenAIRE

  Lund, Fredrik

  2016-01-01

  Detta examensarbete beskriver utvecklingen av en applikation för att överföra data från en Android Wear smartklocka till en Android smarttelefon som sedan skickar datan vidare till en server. Servern sätter in datan i en MySQL-databas. Android Wear smartklockornas sensorer undersöks även. Smartklockorna har sensorer för stegräkning och pulsmätning. I examensarbetet beskrivs det hur sensorerna fungerar. Därtill genomgås Androids historia i korta drag samt basfunktionerna i Android operativsyst...

 4. Motivation och trivsel på arbetet hos vikarier och fast anställda inom vården

  OpenAIRE

  Sanna, Loikala

  2009-01-01

  Många kända teorier inom psykologin beskriver motivation som en drivkraft, vilken är viktig för individens vilja att arbeta. Trivsel och motivation leder tillsammans till välmående på arbetet. Arbetsvillkor och uppskattning är viktiga faktorer för individens trivsel och motivation på arbetet och brister av dessa kan leda till vantrivsel och minskad motivation. I denna studie intervjuades åtta medarbetare om motivation och trivsel inom vårdyrket och syftet var att se om anställningsstatus har ...

 5. Datorn i skolan: Skolöverstyrelsens och andra aktörers insatser, 1970- och 80-tal : Transkript av ett vittnesseminarium vid Tekniska museet i Stockholm den 30 oktober 2008

  OpenAIRE

  Emanuel, Martin

  2008-01-01

  The witness seminar ”Datorn i Skolan: Skolöverstyrelsens och andra aktörers insatser, 1970- och 80-tal” (The Computer in School: The National Board of Education and Other Actors’ Efforts during the 1970s and 1980s) was held at The National Museum of Science and Technology (Tekniska museet) in Stockholm on 30 October 2008 and was led by Thomas Kaiserfeld and Martin Emanuel. The seminar focused on the larger national projects dedicated to computers in Swedish compulsory schools. Most of them we...

 6. Ombyggnad av motorcykel

  OpenAIRE

  Lund, Andreas

  2011-01-01

  Syftet med mitt examensarbete var att bygga en så kallad ”Bobber” av en Yamaha Wildstar 1600. Bobbern är en variant av ombyggda motorcyklar som tog form på 40 och 50talet, när amerikanska servicemän återvänt hem efter andra världskriget. De hade blivit inspirerade av lättare europeiska motorcyklar som de sett och kört. Väl hemma började man plocka bort delar av motorcyklarna som inte gjorde dem snabbare, tillexempel ljuddämpare, skärmar, lampor och blinkers. Andra delar kunde göras mindre, ti...

 7. "Fakta om förintelsen är en sak, men skönlitteraturen ger en helt annan förståelse…" : En studie av hur värdegrundsarbete relaterat till rasism och främlingsfientlighet implementeras i svenskundervisningen – ur fyra gymnasielärares perspektiv

  OpenAIRE

  Hölscher, Maria

  2015-01-01

  Detta examensarbete är skrivet med syftet att få inblick i hur svenskläraren implementerar värdegrundsarbete relaterat till främlingsfientlighet och rasism i svenskämnet, genom skönlitteratur, andra texter eller media. Ett delsyfte är att undersöka huruvida läraren tillämpar någon av de teoretiska utgångspunkterna kritisk teori eller critical literacy vid litteraturläsning eller studier av andra texter eller medier (Tyson 2003 och Janks 2013).Studien genomförs genom semistrukturerade intervju...

 8. Småföretags möjligheter att använda EDI : En analys av EDI:s förutsättningar och tekniska aspekter

  OpenAIRE

  Larsson, Henrik; Lundström, Emma

  2005-01-01

  Syftet med studien har varit att utreda vilka möjligheter som finns för småföretag att använda sig av elektronisk affärskommunikation i form av EDI. Vi erbjuder genom uppsatsen denna grupp företag, småföretagen, en introduktion till EDI och hoppas på så vis hjälpa dem att komma igång med elektronisk affärskommunikation. Med småföretag avses i denna studie den definition som NUTEK presenterar, nämligen företag med mindre än 50 anställda eller som har en omsättning som understiger tio miljoner ...

 9. Hur tillgänglig ska bankerna vara? : - En studie av små- och medelstora företag i Västerås

  OpenAIRE

  Burström, Anna; Al Fakhri, Zainab

  2009-01-01

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka när och på vilket sätt små- och medelstora företag i Västerås vill sköta sina bankärenden samt att undersöka vilken betydelse bankens tillgänglighet har för dessa. Problemfrågor: Vilken betydelse har tillgängligheten för bankens företagskunder? När och på vilket sätt vill företagskunderna sköta sina bankärenden? Tillvägagångssätt: Utifrån en djupdykning bland sekundärdata kring relationer till banken utformades en enkät utifrån den teori som ansågs...

 10. HR-funktionens förändrade roll : En studie om linjechefers uppfattning av HR-funktionen i Falu och Avesta kommun

  OpenAIRE

  Gustafsson, Johanna; Norling, Åsa

  2015-01-01

  Traditionellt har HR-arbetet främst varit fokuserat på administrativa uppgifter och inte ansetts vara tillräckligt effektivt och värdeskapande. För att HR-arbetet ska bli mer strategiskt behöver funktionen organiseras så att den tillgodoser dessa behov (Boglind et al, 2013). Vi menar att HR-funktionens relation till ledare och linjechefer är avgörande för hur framgångsrikt deras arbete blir. Syftet med detta arbete är därför att undersöka hur chefer uppfattar HR-funktionens förändrade roll oc...

 11. Identifiering och utvärdering av växters bullerreducerande förmåga i urban miljö

  OpenAIRE

  Claesson, Elin

  2015-01-01

  Trafikbuller är den miljöstörning som påverkar flest människor i Sverige. Studier visar att buller kan påverka människors hälsa genom att orsaka hörselskador, stress, sömnsvårigheter och i förlängningen hjärt- och kärlsjukdomar. Idag byggs städerna i Sverige allt tätare, vilket gör att antalet bullerstörda personer fortsätter att öka. För att dämpa buller används ofta höga och breda bullerskärmar, vilket inte är att föredra i urban miljö. Ny forskning undersöker därför andra alternativ, bland...

 12. Temperatursprickor i betong : Metodutveckling för sprickbegränsning och uppföljning av uppsprickning i en tunnelkonstruktion

  OpenAIRE

  Andersson-Vass, Vilmer

  2015-01-01

  För att reducera risken för temperatursprickor vid motgjutningar kan motgjutna betongkonstruktioner värmas upp för att minska de temperaturdifferenser som orsakar temperatursprickorna. Inom anläggningsbyggandet är ingjutna värmekablar den vanliga metoden för att åstadkomma detta. Två nackdelar med värmekablarna är dels att de måste förberedas för och gjutas in vid en tidigare gjutning, dels att de kan gå sönder vid gjutningen och därmed bli obrukbara. Som ett alternativ och komplement till vä...

 13. Att hitta balansen mellan ideellt och kommersiellt : En studie av fyra ideella oranisationers syn på varumärkesbyggande

  OpenAIRE

  Sohlberg, Anna; Norberg, Linus

  2010-01-01

  Denna uppsats syftar till att undersöka synen på varumärkesbyggande hos fyra ideella organisationer; Plan Sverige, RFSU, Svensk Friidrott och Barncancerfonden. För att utreda detta så har kvalitativa intervjuer med representanter med stor insyn i kommunikationsarbetet på de ideella organisationerna genomförts.  Med en grund i generella varumärkesteorier har författarna analyserat om dessa teorier är relevanta och i sådana fall applicerbara på ideella organisationer. I studien undersöks även o...

 14. Utveckling av hotspotsystem

  OpenAIRE

  Baktirovic, Adnan

  2008-01-01

  Detta examensarbete är gjort på uppdrag av Fiber Optik Valley. Huvuduppdraget i projektet var att skapa ett fungerande betalningssystem för en hotspot och att utveckla företagets webbsida. Hotspotsystemet som baserades på en gratistjänst från Public IP, är tänkt att kunna fungera delvis autonomt utan ägarens ingripande. Företagets webbsida skapades i en Flex2-utvecklingsmiljö och produkten blev en Adobe Flash-applikation. För att få ett dynamiskt och konfigurerbart system skapades även en kon...

 15. Integration av konstruktionsdatabas och styrsystem

  OpenAIRE

  Söderhielm, Kristofer

  2012-01-01

  The Mission at ÅF Industry in Norrkoping was about optimizing bulk data handling while importing process tag types from their construction database into the Process Controlled System of type Siemens PCS7.I found three different methods to solve the task. Two of them were using different software from Siemens under the premise that the report from the database was corrected as needed. The third variant was manually creating the circuits. All methods worked out fine but there were times when on...

 16. Konstruktion och programmering av lerduvekastare

  OpenAIRE

  Popaja, Armin; Sundberg, Fredrik

  2008-01-01

  This degree thesis is based on an assignment from BEOMAT in Storfors. BEOMAT is a company that constructs and sells clay pigeons to both the national and international market. Our main purpose with this paper is to find a solution/system that can replace the expensive and space demanding Olympic trap facility. Our solution will replace fifteen clay pigeon throwers with one automatic thrower who simulate all throwers together. The system will be provided with an appropriate control system for ...

 17. Melodispel på ostämda slagverksinstrument och utvecklande av tamburinspelet i svensk folkmusik : En självobservation av processen att lära sig nya tekniker

  OpenAIRE

  Johansson, Henrik

  2014-01-01

  Detta arbete handlar om hur jag som folkmusikslagverkare genom självobservation kan lära mig en speciell spelteknik för att framkalla melodier på ostämda slagverksinstrument med fokus på tamburinen och hur denna kan simulera ett helt trumset med samma spelteknik. Syftet har varit att undersöka om det som slagverkare går att komma från rollen som en ackompanjemangsmusiker och istället ses som en melodispelare samt att se hur man kan utnyttja tamburinens fulla kapacitet för att hitta nya spelsä...

 18. Upplevelse av teamarbete vid vård av patienter i prehospital miljö. : En intervjustudie med sjuksköterskor från ambulansverksamheten och sjuksköterska/läkare från ambulanshelikopter.

  OpenAIRE

  Lövqvist, Ulrika; Svensson, Anna

  2016-01-01

  Introduktion: I den moderna prehospitala akutsjukvården kan ambulansens och ambulanshelikopterns samverkan ha stor betydelse för den svårt skadade eller sjuka patienten. Syfte: Syftet med studien var att undersöka vad sjuksköterskor inom ambulansen och sjuksköterska/läkare från helikoptern/akutbilen upplevde kunde påverka teamarbetet i den prehospitala miljön. Metod: En kvalitativ deskriptiv innehållsanalys med semistrukturerade intervjuer användes. 10 informanter från ett län i mellansverige...

 19. Undervisning och lärande genom InterAktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simovska, Venka; Paakkari, Leena

  2014-01-01

  Detta kapitel behandlar processer och resultat i undervisning och lärande om hälsa. Diskussionen begränsas till processer inom avsiktliga, planerade undervisningspass som leds av en utbildare t.ex. en lärare, handledare, instruktör. Resultaten som diskuteras beskrivs som health literacy respektive...... hälsorelaterad handlingskompetens, begrepp som delvis överlappar varandra. Både health literacy och handlingsförmåga främjas av likartade pedagogiska principer och undervisningsstrategier, vilka diskuteras i detta kapitel. Kombinationen av kritisk hälsoundervisning som kännetecknas av begreppen deltagande...

 20. Kapitalismens anda och det moderna identitetsskapandet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engdahl, Emma

  2013-01-01

  Tornhill: Intersubjektivitet, erkännande och rationalitetens gränser •Jessica Benjamin: Herre och slav •Axel Honneth: Negativitetens verk •Helena Tinnerholm Ljungberg och Per-Anders Svärd: Njutning och dödsdrift •Yannis Stavrakakis: _ Den nationella njutningen – en framgångssaga?_ •Lee Edelman: För alltid...... efteråt •Illustrationer av Emma Rendel Redaktörer: Anders Hylmö, Per-Anders Svärd och Sofie Tornhill. Med texter av bland andra Jessica Benjamin, Eli Zaretsky, Lee Edelman, Emma Engdahl, Eva Illouz, Axel Honneth, Yannis Stavrakakis, Lene Auestad, Iréne Matthis och Diana Mulinari....

 1. Förenklade redovisningsregler för små- och medelstora företag : En studie om hur redovisningsnormer som idéer kan spridas samt vilka institutionella faktorer som påverkar inställningen till införandet av internationella enhetliga redovisningsstandards för små- och medelstora företag i olika länder.

  OpenAIRE

  Flodström, Jennie; Käll, Marie

  2007-01-01

  Bakgrund Från och med den 1:a januari 2005 ska alla börsnoterade bolag inom EU tillämpa IFRS. I de flesta länder råder valfrihet för onoterade bolag att tillämpa IFRS eller nationella redovisningsstandards. Det har dock visat sig att SMEs främst väljer att tillämpa de nationella reglerna, då IFRS anses för omfattande och kostsamma att tillämpa. Mot denna bakgrund tog IASB initiativet till ett förslag om ett införande av internationella enhetliga redovisningsstandards för små- och medelstora f...

 2. Avvattning av fettavskiljarslam

  OpenAIRE

  Tolgén, Isabelle

  2013-01-01

  Fettavskiljarslam är ett avfall som uppstår hos restauranger och på platser där matfett och matoljor används. För att förhindra att fettet sätter igen avlopp fångas det upp med en fettavskiljare. Dessa fettavskiljare töms sedan av slambilar som vidare lämnar slammet antingen för mellanlagring eller direkt för rötning och bildandet av biogas.   Ragn-­‐Sells AB hanterar ungefär 27 000 ton fettavskiljarslam varje år. 6000 ton av dessa placeras i  mellanlagringscistern på  Högbytorp  där  en  set...

 3. Industriarvet i skärningspunkten mellan kulturarv och turism

  OpenAIRE

  Wedin, Ida

  2006-01-01

  I detta arbete studerar jag vilken bild av det industriella kulturarvet som förmedlas när kulturarv och turism tillsammans skapar kulturarvsturism, i synnerhet vid Världsarvet i Falun. Jag har för att ta reda på detta gjort litteraturstudier, genomfört intervjuer och studerat förmedlandet av världsarvet i text och på plats vid gruvområdet i Falun.Kulturarvsturismen faller mellan å ena sidan kulturmiljövården och å andra sidan turismnäringen och samarbete mellan dessa två sektorer har ofta vis...

 4. I gränslandet mellan gymnasieskola och yrkesliv : En studie kring hur elever på hotell och restaurangprogrammet ser på arbete, skola och praktikHur kan skolan i förväg identifiera elever i behov av extrahjälp ut i arbetslivet?Hur kan skolan i förväg identifiera elever i behov av extrahjälp ut i arbetslivet?

  OpenAIRE

  Ekström, Erik

  2010-01-01

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur arbetsplatsförlagdutbildning (APU), arbete och skola hänger ihop. Samt att utifrån elevernas känslor och tankar försöka identifiera risk och skyddsfaktorer vad gäller den arbetsplatsförlagda utbildningen för elever som läser hotell och restaurangprogrammet på en skola med 400 elever. Den övergripande hypotesen för uppsatsen är att meningsfullheten, relationer och om eleven tidigare haft arbete ökar chanserna för en lyckad APU. Undersökningen genomförd...

 5. Organisatorisk identifikation, psykisk hälsa och vårdkvalitet : - i svensk och spank äldreomsorg

  OpenAIRE

  Valleskog, Charlotte

  2016-01-01

  Organisatorisk identifikation (OI) är starkt kopplat till anställdas psykiska hälsa och arbetsprestation. Denna studie avsåg att utforska denna koppling hos anställda inom äldrevården, både i norra Sverige och Katalonien i Spanien. 166 svenska och 353 spanska chefer och anställda inom äldreomsorgen deltog i studien som syftade till att undersöka vilka bakgrundsfaktorer som har koppling till skattad OI, om det finns ett samband mellan chefers och personals OI, och om OI kan predicera psykisk h...

 6. En obekväm sanning eller en stor bluff? : En analys av den visuella gestaltningen av fenomenet "global uppvärmning" i filmmediet

  OpenAIRE

  Eriksson, Anton; Oretoft, Mikael

  2010-01-01

  En uppsats som kritiskt granskar och analyserar den visuella gestaltningen i två dokumentärfilmer. Huvudtemat i filmerna är global uppvärmning och konsekvenserna av detta. Uppsatsens syfte är att undersöka den visuella gestaltningen av den miljödebatt som filmerna är en del i och genom detta belysa frågor som berör visuell kultur och popularisering av vetenskap.

 7. Måltiden och Autenticiteten : Habitus påverkan på uppfattningen av äkthet i måltidskontext

  OpenAIRE

  Sundqvist, Joachim

  2015-01-01

  En pojke på besök i Italien åt där pizza, men pizzan var inte italiensk pizza på riktigt, den smakade inte alls som den pizzan han hade fått i den stockholmsförort han var uppväxt i. Hur vi skildrar och uppfattar en destinations, eller en annan kulturs, måltid beror till stor del på vilka förutsättningar vi har för att utföra analysen. I den här uppsatsen så studeras begreppet autenticitet och hur det förhåller sig till Bourdieus teorier om habitus inom ramen för en måltid...

 8. Overall Equipment Effectiveness (OEE) : Problem och framgångsfaktorer vid mätning av utrustnings effektivitet med OEE i små företag

  OpenAIRE

  Sahlin, Jonathan; Stjernquist, Gustav

  2011-01-01

  En hård konkurrens bland dagens produktionsföretag på en global marknad ställer kravpå dessa att vara effektiva i sina processer för att överleva. Särskilt små företag, sominte har ett stort företags ekonomiska muskler och möjlighet att investera i nyutrustning, måste vara innovativa och kunna utnyttja befintliga resurser maximalt.Overall Equipment Effectiveness (OEE) är ett nyckeltal som mäter ett företagsutrustningseffektivitet. Genom att använda OEE kan ett företag uppmärksamma var detfinn...

 9. Relevansen av ett högt proteinintag : En systematisk litteraturstudie för vuxna idrottare och den allmänna befolkningen

  OpenAIRE

  Helenelund, Fredrik

  2015-01-01

  I det här arbetet undersöktes proteinintagets inverkan på hälsan och prestationsförmågan hos idrottare och den allmänna befolkningen. Många vuxna äter betydligt mera proteiner än vad som rekommenderas för dem. Forskningar har också visat att många idrottare inte vet hur mycket proteiner de bör äta för att optimera sin prestationsförmåga. Det är också osäkert hur en långvarig proteinrik kost påverkar hälsan. Arbetet är en systematisk litteraturstudie. Syftet med arbetet är att göra en ...

 10. Planering och genomförandet av en leende-kampanj för de anställda på Esbo IKEA

  OpenAIRE

  Hietanen, Laura

  2013-01-01

  Kundservice är viktigt för ett företags framgång och därför bör de investera i det. Då kundernas upplevelser överrensstämmer med de förväntningar de haft för företaget kommer de mer sannolikt att komma tillbaka och berätta om upplevelserna till personer i sin omgivning. De anställda har en avgörande roll i detta sammanhang. De kan med sitt agerande inverka både positivt samt negativt på synen på kundservicenivån i företaget. Syftet med detta examensarbete är att planera samt genomföra en leen...

 11. Simulering av muskelaktivitet vid pedalbromsning

  OpenAIRE

  Ejdepalm, Erik; Westerdahl, Walter

  2009-01-01

  En muskeloskeletal kroppsmodell har undersökts med avseende på maximal muskelbelastning genom biomekanisk simulering i programmet AnyBody. En kroppsmodell har låtits interagera med ett reglage i form av en bromspedal från en Saab 9-3 och muskelbelastningen till följd av att pedalen trampas ned har minimerats. De parametrar hos pedalen som har varierats är initialvinkeln och returfjäderns fjäderkonstant. Den sits på vilken kroppsmodellen sitter har flyttats vertikalt och horisontellt i förhåll...

 12. Integration av de anställda i den strategiska utvecklingsprocessen : En fallstudie om kopplingen mellan Affärsutveckling, Change Management och det Balanserade styrkortet på ett svenskt IT-bolag

  OpenAIRE

  Lundin, Alexander; Sadiq, Zeer

  2012-01-01

  Strategisk affärsutveckling har länge varit ett fenomen åtskilliga företag velat bemästra. Då ett kontinuerligt förändrande marknadslandskap präglar dagens affärsutveckling är det svårt att bedriva effektiv strategisk affärsutveckling. Denna studie syftar till att beskriva och öka förståelsen kring hur ett modernt IT-företag med hjälp av ett balanserat styrkort som strategiskt verktyg skall kunna förbättra den förändringsbaserade affärsutvecklingen utifrån de anställdas perspektiv. Fyra års a...

 13. En komplett sångundervisning? : En intervjustudie av fyra sångpedagogers syn på hur fortbildning på ”Complete Vocal Institute” påverkar och bidrar till deras sätt att undervisa

  OpenAIRE

  Lilliestierna, Charlotte

  2013-01-01

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur fortbildning på ”Complete Vocal Institute”, CVI, påverkar och bidrar till sångpedagogers undervisningssätt. Bakgrundskapitlet ger en kort beskrivning av den fortbildning på ”Complete Vocal Institute” som informanterna i studien har gått. Vidare följer en presentation av komplett sångtekniks (CVT:s) grundare Cathrine Sadolin, hur CVT växte fram samt av metodens innebörd och funktion. Därefter presenteras tidigare forskning inom ämnesområdet o...

 14. Mobbning av icke-heterosexuella i skolan : En empirisk undersökning med exempel på elever som p.g.a. sin sexuella läggning är mobbade och lärarnas motverkan mot detta.

  OpenAIRE

  Ekhem, Regina

  2006-01-01

  Denna studie handlar om icke-heterosexuella* ungdomars upplevelser av mobbning i skolan p.g.a. deras sexuella läggning och ungdomarnas upplevelser om vad som görs av lärarna för att motverka denna mobbning. Studien genomfördes i två delar: förstudie och huvudstudie. I förstudien studerades lärarestuderandes åsikter om utbildningen som de får om mobbningen av icke-heterosexuella elever i skolan på lärareprogrammet. I förstudie medverkade 11 lärarestuderande, alla var kvinnor. I huvudstudien st...

 15. Realtidsuppdatering av lokaltrafik

  OpenAIRE

  Hjälmarstedt, Mattias; Nagy, Pontus

  2014-01-01

  Denna rapport beskriver ett examensarbete utfört vid Skolan för informations- och kommunikationsteknik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Rapporten behandlar WebSocket som är ett nytt kommunikationsprotokoll som främst är framtaget för att förbättra prestandan inom webbkommunikationen. WebSocket är tänkt som ett substitut till HTTP inom områden som kräver låg responstid och asynkron uppdatering. WebSocket stöds idag av alla moderna webbläsare och har standardiserats av W3C (World Wid...

 16. Fjortisgrubbel och tonårskärlek : – en genusstudie av två svenska ungdomsfilmer gjorda med 35 års mellanrum

  OpenAIRE

  Ilmoni, Annika

  2008-01-01

  Abstract Headline: Young trouble and teenage love (Fjortisgrubbel och tonårskärlek) Number of pages: 37 Author: Annika Ilmoni Tutor: Amelie Hössjer Course: Media and communication C Period: Autumn 2007 University: Division of Media and Communication, Department of Information Science, Uppsala University Purpose/aim: The purpose of the work was to produce a comparing study of two Swedish teenage films from different periods of time, 1970 and 2005. An analysis was to be made of how love between...

 17. Funktionsmodellering av en lastbilsväxellåda

  OpenAIRE

  Calendar Sandegård, Björn

  2013-01-01

  Syftet med detta arbete var att skapa en generell CAD-modell av en lastbils växellåda som skall förenkla kommunikationen med olika parter och kompetenser kring utveckling och konstruktion av nya växellådor. Genom att mäta och studera komponenter hos en verklig växellåda byggdes en grund upp och genom vidare diskussion med sakkunniga inom området samt studie av videoklipp har arbetet kunnat färdigställas. Arbetet resulterade i en CAD-modell av en lastbils växellåda gjord i SolidEdge, illustrer...

 18. Jämförelsestudie av tilläggsisolering

  OpenAIRE

  Elmi, Said; Eskilsson, Christoffer

  2013-01-01

  Rapporten behandlar och utvärderar tre olika isolermaterial, Polyisocyanurat (PIR), grafitcellplast och mineralull, vid tilläggsisolering av miljonprogrammets byggnationer.  Stora delar av miljonprogrammet är nu i behov av upprustning. Samhällets skärpta krav gällande energiförbrukning gör att nya rationella metoder och material krävs för att tillgodose ställda krav. Att tilläggsisolera är en del i denna upprustning, och eftersom valet av isolermaterial ofta faller på gamla beprövade metoder ...

 19. Bridge Over Troubled Water : En studie av två svenska bryggeriers bemötande av intressenter med hjälp av CSR

  OpenAIRE

  Ljung, Peter; Muchewicz, Marika

  2011-01-01

  Bakgrund och problem: Corporate Social Responsibility (CSR) är ett ramverk som beskriver företags sociala ansvar och engagemang. Vidare förknippas CSR även med stakeholder management som handlar om företags bemötande och balansering av sina intressenters intressen. Oenigheter i teoretiska definitioner av CSR tyder på att det empiriskt sett kan uppstå missförstånd kring ramverket. Carlsberg Sverige och Spendrups är två företag som tar ställning och socialt ansvar via CSR men kritiseras trots d...

 20. Internet och Facebook som ett socialt verktyg

  OpenAIRE

  Salmi, Tomas

  2012-01-01

  Syftet med detta arbete är att ge en insikt i hur internet och i synnerhet social media har kommit att bli ett täckande och alldagligt fenomen i människors liv. Jag har utgått från mina egna kunskaper och erfarenheter angående social media, och därtill studerat litte-ratur som kan förknippas med ämnesområdet. Forskningens fokus ligger på bruket av social media, i synnerhet Facebook, och de orsaker som får människor att använda tjänsten på kontinuerlig basis. Teoridelen består av en överblick ...

 1. Dans- och förskolan Pivot

  OpenAIRE

  Wadeskog, Emil

  2014-01-01

  Idag lever vi lite grann på var sitt håll i Sverige. Var generation för sig. Platserna där barn, vuxna och pensionärer umgås är få. Förebilder och närstående är begränsat av kärnfamilj och karriär. Barnen får husera i baracker omgärdade av stängsel, medan föräldrarna arbetar heltid på annat håll.   I det här projektet kombineras en förskolas program med danslokaler, restaurang och ett publikt torg.   Danslokaler därför att det har med pedagogik, tradition, självkänsla och identitet att göra o...

 2. Oidipus, Freud och det utsatta barnet

  OpenAIRE

  Willberg, Solveig

  2011-01-01

  Syftet med denna uppsats är att belysa och jämföra det utsatta barnets öde såsom det speglas i myten och dramat om Oidipus och i Freuds teori om oidipuskomplexet. Myten och senare Sofokles drama handlar om ett barn som av sina föräldrar sätts ut i skogen för att dö med genomborrade hälar, men blir funnet och räddat till livet. Som vuxen kommer Oidipus långt senare att ovetandes döda sin far och gifta sig med sin mor. Freud såg häri ett mönster som han menar går igen i varje pojkes psykosexuel...

 3. Rekrytering och sociala medier - Om konsten att hitta rätt person till rätt jobb på rätt ställe : En fallstudie av Länsförsäkringar Bergslagens rekryteringsprocess

  OpenAIRE

  Jansson, Ann-Catrin

  2010-01-01

  Den vanligaste rekryteringsvägen är genom informella kontakter och spontanbesök är den näst vanligaste vägen. Arbetsförmedlingen (AF) som rekryteringsväg minskar ständigt och sociala medier används allt mer som rekryteringsverktyg. Många företag har svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur och vilka sociala medier som används i rekryteringssammanhang. Forskningsstrategin är en fallstudie av Länsförsäkringar Bergslagens rekryteringsprocess. Det...

 4. På vilka grunder bedöms elevernas insatser under APU:n? : En granskning av det nuvarande bedömningsunderlaget för elevernas APU på Sjömansskolan i Stockholm och ett förslag till bättre bedömningsunderlag med portfolio som hjälpmedel.

  OpenAIRE

  Malmström, Benny; Persson, Per-Olof

  2007-01-01

  Vi har på förslag från Johan Östergren, rektor på Sjömansskolan i Stockholm, kartlagt vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra med det nuvarande systemet för bedömning av elevernas insatser när de är ute på APU (Arbetsplatsförlagd utbildning). Genom att intervjua elever, handledare, lärare och rektor, har vi bland annat undersökt hur kommunikationen mellan grupperna ser ut och vad de olika grupperna anser om de nuvarande dokumenten som eleverna arbetar med under APU:n. När elevens...

 5. ”How the fuck is this art? : Om receptionen av ett feministiskt performanceverk på Youtube

  OpenAIRE

  Samuelsson, Sanna

  2014-01-01

  Uppsatsen handlar om internetanvändare på Youtube och 4chans reception av ett videoklipp med performancekonst utförd av konststudenten Natacha Stolz. Många kommentarer uttrycker en stark och ofta misogyn avsky mot verket och konstnären. Med hjälp av Jessica Sjöholm Skrubbes artikel om reception, åverkan och klotter på offentliga nakenakter samt Mary Russos teorier om den groteska kvinnokroppen analyseras kommentarer och videoremixer på verket utifrån termer av kön, kroppslighet och gruppkultu...

 6. Allmänläkares och socialarbetares respons på riskreduceringsteknologier : en litteraturstudie

  OpenAIRE

  Rexvid, Devin; Blom, Björn; Evertsson, Lars; Forssén, Annika

  2012-01-01

  Bakgrund: Allmänläkare och socialarbetare utgör exempel på välfärdsprofessioner vars villkor anses ha förändrats i det så kallade risk- och granskningssamhället. Minskad autonomi, inskränkt diskretion och försvagad jurisdiktion lyfts i professionsforskningen fram som några av uttrycksformerna för de förändrade villkoren.   Syfte: Att beskriva och analysera allmänläkares och socialarbetares respons på evidensbaserade och organisatoriska riskreduceringsteknologier (ERRT och ORRT). Metod: Artik...

 7. Kvinnan som utövare av våld : tolkningar av professionella som arbetar inom social- och hÀlsovården

  OpenAIRE

  SeppÀ, Malena

  2008-01-01

  Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för lÀsesalsbruk i Statsvetenskapliga biblioteket (Unionsgatan 35). Dessa avhandlingar fjÀrrutlånas endast som microfiche.

 8. Marknadsläget på den nordiska elmarknaden : en analys av den nordiska prisområdesproblematiken och den svenska elmarknaden

  OpenAIRE

  Swarén, Caroline

  2001-01-01

  I Norden avreglerades elmarknaden under 1990-talet. För att skapa en effektiv marknad räcker det emellertid sällan med enbart avreglering. Ofta behövs även fler konkurrerande aktörer på marknaden. Inom vissa branscher med exempelvis höga anläggningskostnader kan det dock vara svårt för potentiella konkurrenter att etablera sig. Ett sätt kan då vara att öppna upp marknaden för internationell handel och på så sätt skapa konkurrens. Det var tänkt att den nordiska elmarknaden skulle agera som en ...

 9. Kultur i förändring : en jämförelse av ordet kulturs efterled i SAOB och SAOL 1998

  OpenAIRE

  Olsson, Dan

  2004-01-01

  Syftet med detta arbete har varit att undersöka på vilket sätt ordet kultur förändrats i en jämförelse mellan Svenska akademiens ordbok och Svenska akademiens ordlista 1998. I undersökningen har det endast ägnats intresse åt efterleden i orden. Efterleden från SAOB har jämförts med efterleden i SAOL 98. Efter en sortering i semantiska fält har det i arbetet konstaterats att ordet kultur förändrats från betydelsen ’odling’ mot ’bildning’.

 10. Pris och prisutveckling på premiumvarumärken på bostadsmarknaden– en fallstudie av ett premiumfastighetsbolag i Stockholms innerstad 2005-2015

  OpenAIRE

  Mernissi Granlind, Yasmine; Kosovic, Valentina

  2015-01-01

  Med den starka prisuppgången på Stockholms bostadsmarknad som bakgrund är det intressant att undersöka skillnader i prisutveckling för bostadsrätter. Med en teoretisk utgångspunkt i modeller om prispåverkande faktorer har en fallstudie på ett premiumfastighetsbolag i Stockholm utförts. Metodmässigt är studien i huvudsak kvantitativ. Historisk data gällande försäljningar har undersökt och ställts emot bostadsprisindex där skillnader i prisutveckling har kunnat identifieras. Företaget i fallstu...

 11. Att stå i hallen och vilja vara med : Ensamkommande flyktingbarn och deras behov

  OpenAIRE

  Nilsson, Lotta

  2014-01-01

  Titel: Att stå i hallen och vilja vara med: Ensamkommande flyktingbarn och deras behov. En kvalitativ studie om behoven bland dessa barn och ungdomar. Författare: Lotta Nilsson   Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka behov som finns bland ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige både som nyanlända och efter utflytt från HVB-hem. Det har också varit att jämföra deras behov med de tänkta behov som formar mottagandet i Sverige. Studien är av kvalitativ karaktär med semi...

 12. Sambandet mellan skärmtid och hälsa bland barn och unga - En systematisk litteraturgranskning

  OpenAIRE

  Isotalo, Katarina

  2013-01-01

  Den tidigare forskningen visar att media samt mediefostran är en ny utmaning för föräldrar, vårdnadshavare och andra aktiva aktörer i barn och ungas liv. Människans ständiga utveckling, styrs av inre värden och principer, som bildas genom möjligheter, regler och exempel som omgivningen erbjuder. (Parse 1997:23) Detta är en systematisk litteraturstudie där 12 stycken forskningar analyserats och samlats in från tre olika databaser. I analysen granskades kvaliteten på artiklarna. Studien är ett ...

 13. Utskrift av tredimensionell arkitekturmodell

  OpenAIRE

  Nylund, Johnny

  2015-01-01

  I examensarbetet behandlas modellering av hus anpassade för 3D-skrivning. Uppdragsgivare har varit Purmia Grön, ett företag i Pedersöre som har byggnadsplanering och 3D-modellering som huvudsakliga affärsområde. Målet med examensarbetet var att skapa en modell av ett hus som skulle lämpa sig för 3D-skrivning och inkorporera olika visuella designaspekter. 3D-skrivning är en tillverkningsprocess där ett fysiskt objekt skapas från en digital modell. Metoden har tidigare använts främst av stö...

 14. Effekter av IFRS

  OpenAIRE

  Nilsson, Therése; Ehrnfelt, Elizabeth

  2005-01-01

  Till följd av en ökad harmonisering inom EU skall alla börsnoterade företag inom EU följa och tillämpa International Financial Reporting Standards (IFRS) i sina koncernredovisningar från och med den 1 januari 2005. Företag som berörs är de som har aktier eller skuldebrev noterade på en reglerad marknad. I Sverige är Aktietorget, North Growth Market samt Stockholmsbörsen reglerade marknader. Den största förändringen till följd av IFRS implementeringen är att värdering av poster i balansräkning...

 15. Faktorer som ligger i fokus vid valet av resa

  OpenAIRE

  Lönnberg, Sandra

  2011-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att klargöra faktorer som ligger i fokus då kunden väljer och planerar sin resa. Som företag är det av stor betydelse att veta vad som påverkar kundernas val av och planering av resan redan före den äger rum. En stor del av undersökningen kommer att beröra rid/aktivitetsresor då examensarbetets uppdragsgivare säljer denna typs resor. Den teoretiska referensramen är uppbyggd av två huvuddelar, konsumentbeteende inom turismbranschen och turismprodukten. Kap...

 16. En blick säger mer än 1000 ord : En studie av porträtteringen av kvinnliga kändisar i Aftonbladets och Expressens bildmaterial på Internet

  OpenAIRE

  Backman, Sofie

  2008-01-01

  Abstract Title: A gaze says more than a 1000 words – a study of the portrayal of female celebrities in the photographic material on the online portals of Aftonbladet and Expressen En blick säger mer än 1000 ord - en studie av porträtteringen av kvinnliga kändisar i Aftonbladetsoch Expressens bildmaterial på Internet Number of pages: 58 (59 including enclosures) Author: Sofie Backman Tutor: Amelie Hössjer Course: Media and Communication Studies D Period: Spring 2008 University: Division of Med...

 17. Projektering av hallbyggnad

  OpenAIRE

  Kankaanpää, Teemu

  2014-01-01

  Detta ingenjörsarbete är utfört åt jordbruksföretaget Maatalousyhtymä Juha Hotakainen. Målet var att få utfört bygglovsritningar till en hallbyggnad som skall betjäna företaget i fråga. Hallen skall bli en varm lagerhall för reparation av maskiner och verktyg. Hallens storlek är 480m² och den skall vara hel varm. Byggnaden delas upp i två sektioner så att man i ena sektionen kan förvara maskinerna och i den andra sektionen kan underhålla maskinerna. Sektionerna har två stora lyftdörrar ...

 18. Uttorkning av komplexa betongkonstruktioner : Uttorkningstider för foggjutning och pågjutning på HD/F

  OpenAIRE

  Makdesi Elias, Jamil; Yousif, Filip

  2014-01-01

  Byggandet av dagens sjukhus har blivit allt mer komplext. När det kommer till uppbyggnaden av stomkonstruktionen har kraven för vibrationer ökat. För att säkerställa kraven för stomvibrationer måste pågjutningens tjocklek öka med ca 90 mm från standarden som är ca 40 mm. Att utföra denna extra pågjutning är inte ett problem i sig, utan den extra torktiden som tillkommer. Den extra torktiden är inte det enda problemet. De beräkningsprogram som finns ute på marknaden idag kan inte behandla alla...

 19. Adoption ur ett koreanskt och ett svenskt perspektiv

  OpenAIRE

  Hübinette, Tobias

  2011-01-01

  Sverige och Korea har länge varit aktörer på det internationella adoptionsfältet vilket innebär att adoption idag tillhör vardagen i dessa länder. Detta har givit avtryck i de båda ländernas barn- och ungdomslitteratur i form av utvecklingen av en adoptionsgenre. I denna artikel jämförs ett antal koreanska och svenska barn- och ungdomsböcker med syftet att studera hur framställningar och föreställningar om internationell adoption och adoptivkoreaner kommer till uttryck i de olika länderna....

 20. Undertextning : kvalitetsskillnader mellan professionella undertextare och amatörer

  OpenAIRE

  Ivarsson, Fredrik

  2007-01-01

  Syftet med denna studie var att utifrån olika kvalitetsnormer jämföra och analysera skillnader mellan professionella undertextares undertexter och amatörers undertexter. Dialogen från fyra filmer parades med motsvarande undertexter av professionella undertextare så väl som av amatörer, varpå skillnader registrerades, viktades samt analyserades. Resultaten visar att det föreligger signifikanta skillnader mellan undertexter av professionella undertextare och amatörer på ett flertal punkter, som...

 1. Undertextning : Kvalitetsskillnader mellan professionella undertextare och amatörer

  OpenAIRE

  Ivarsson, Fredrik

  2007-01-01

  Syftet med denna studie var att utifrån olika kvalitetsnormer jämföra och analysera skillnader mellan professionella undertextares undertexter och amatörers undertexter. Dialogen från fyra filmer parades med motsvarande undertexter av professionella undertextare så väl som av amatörer, varpå skillnader registrerades, viktades samt analyserades. Resultaten visar att det föreligger signifikanta skillnader mellan undertexter av professionella undertextare och amatörer på ett flertal punkter, som...

 2. RELATIONEN MELLAN POSITIVA EMOTIONER OCH STUDIEPRESTATION

  OpenAIRE

  Funck, Ulrika

  2010-01-01

    Positiv psykologi användes för att undersöka studieprestation ur ett nytt perspektiv, då positiva emotioner möjliggör flexibelt och kreativt tänkande och därför antas kunna påverka studieprestationen. I syfte att undersöka om positiva emotioner (studietillfredsställelse, livstillfredsställelse, vitalitet och hopp) kunde predicera studieprestation undersöktes 52 psykologistudenter vid Stockholms Universitet. De svarade på en enkät som avsåg att mäta de olika positiva emotionerna samt subjekt...

 3. Förhandlingen – Av kommersiella hyresavtal

  OpenAIRE

  Dahlberg, Mattias

  2015-01-01

  Upprättandet av kommersiella hyresavtal sker i stor utsträckning genom förhandling mellan de inblandade parterna. Detta arbete ger en inblick i hur hyresgäster och hyresvärdar resonerar före och under förhandlingen av avtalet. Arbetet är en kvalitativ studie som baseras på intervjuer med hyresgäster och hyresvärdar med god erfarenhet från marknaden för kommersiella kontorslokaler i Stockholm. Kontrakts- och förhandlingsteori är den huvudsakliga utgångspunkten för arbetet och den främsta probl...

 4. GPIB- kommunikation och PID reglering med LabVIEW

  OpenAIRE

  Abbas, Azhar

  2009-01-01

  LabVIEW ger en snabb och enkel tillgång till att styra instrument och en mycket stor databas med drivrutiner för DAQ-kort och olika datorgränssnitt (GPIB, serie, osv.). Många instrument och datorer kan anslutas till GPIB-bussen.  Detta kan ge en praktisk modell för utveckling av instrumentets styrprogram i LabVIEW med hjälp av GPIB-gränssnittet. Ett program i LabVIEW 8.2 med hjälp av GPIB-bussen kan kopplas till t.ex. multimetern (HP-34401A) för att mäta och visa multimeters noggrannhet. Men ...

 5. Variationer av mindfulness i klinisk behandling

  OpenAIRE

  Wetterholm, Petra

  2008-01-01

  Mindfulness i klinisk behandling är ingen enhetlig företeelse. Ett flertal sätt att definiera, operationalisera och tillämpa mindfulness samexisterar i det kliniska rummet. Syftet med denna studie var att åskådliggöra terapeuters kvalitativt varierande sätt att beskriva, använda och uppleva mindfulness i klinisk behandling och att undersöka faktorer av betydelse för dessa variationer. Elva terapeuters arbete studerades genom semistrukturerade intervjuer varpå en teoristyrd tematisk analys av ...

 6. "Shit, jag kan också lyckas" Om genus, funktionshinder och idrottande kroppar

  OpenAIRE

  Apelmo, Elisabet; Sellerberg, Ann Mari

  2006-01-01

  Abstrakt Studiens frågeställning var: Hur samverkar funktionshinder och genus när fysiskt funktionshindrade barn och ungdomar väljer att mer långsiktigt ta del i idrott? Med kvalitativa intervjuer, observation och videoupptagning undersöktes hur unga med fysiska funktionshinder talar om sig själva, sin kropp och sin fysiska förmåga som funktionshindrade och som idrottande tjejer och killar. De positiva effekter av idrotten som framkommit i tidigare forskning bekräftades. Skolidrottens norm...

 7. Dynamate Industrial Services – En framgångssaga : Examensprojektet beskriver industriorganisationen Dynamate Industrial Services (DIS) arbete som faller inom ramen för innovation. Utifrån innovationsteorier och empiriska studier av företaget, föreslås förbättringar för DIS fortsatta arbete och utveckling.

  OpenAIRE

  Bengtsson, Rebecca; Holmgren, Oscar

  2012-01-01

  Bakgrund Dynamate Industrial Services (DIS) är en organisation som levererar tjänster till produktions- och tillverkningsindustrin. De arbetar inte uttalat med innovation men intresset och vetskapen om dess relevans för organisationens överlevnad i dagens ekonomiska samhälle ligger till grund för det här examensprojektet. Problemformulering Utmaningen är att identifiera och visa kopplingar till teorier om innovation och vilka konkurrensfördelar de ger. På så vis kan DIS uttalat utveckla innov...

 8. Optimization of lime addition in a dry air pollution control device; Optimerad rening av HCl och SO{sub 2} med minskade kalktillsatser vid torr roeasrening

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wikstroem-Blomqvist, Evalena; Samuelsson, Jessica; Ohlsson, Anna

  2006-12-15

  The focus of this project is to optimize the absorption of hydrochloric acid (HCl) and sulphuric acid (SO{sub 2}) in a dry air pollution control device system connected to a waste combustor. A significant amount of absorbent are generally added into the processes to achieve an efficient cleaning of the flue gas. Reduced absorbent consumption has double benefits on the operative expenses due to decreased purchase and landfilling costs. The objective was to study the affect of flue gas temperature and moisture, (relative humidity, RH), on the efficiency of HCl and SO{sub 2} absorption on hydrated lime. Additionally, the efficiency of a pre-treated hydrated lime with larger specific surface and pore volume was investigated. The measuring campaign was conducted on the 20 MW fluidized bed waste incinerator own by Boraas Energi och Miljoe AB in Sweden. Results from 26 experimental days with normal hydrated lime showed a positive correlation between the efficiency of the lime and RH in the flue gas. Four levels of RH between 3.28% to 4.84% were tested. The levels were adjusted by lowering the flue gas temperature and/or by adding water to the waste fuel. The smallest effect where achieved by solely adding water to the waste fuel. RH increased solely to 3.62% and the amount of lime consumption was reduced with only 5% compare to normal condition. By lowering the flue gas temperature 10 deg C to 143 deg C, RH increased to 4.06% and the amount of lime added was reduced with 13%. The largest impact was found when both the flue gas temperature and the moisture content were changed. At those process conditions RH reach 4.84 % and the usage of lime were reduced with 26%. Additional 12 experimental days were conducted to evaluate the efficiency of a pretreated hydrated lime with larger specific surface and pore volume. The results showed that the surface enlarged absorbent was almost twice as effective as the normal hydrated lime. Moreover, the results indicated an equal

 9. Mellan rationalitet och irrationalitet : om ambivalens i idéerna bakom Le Corbusiers, Bauhaus och De Stijls modernistiska konst och arkitektur

  OpenAIRE

  Håkansson, Kristian

  2011-01-01

  Mitt syfte med denna uppsats har varit att enligt min frågeställning undersöka om i vad mån och på vilket sätt det går att se rationella respektive irrationella, i form av andliga, förhållningssätt till arkitektur- och konstskapande hos Le Corbusier, Bauhaus och De Stijl, och i så fall utifrån vilka bakomliggande idéer hos dessa, samt vilka eventuella likheter och/eller skillnader mellan Le Corbusier, Bauhaus och De Stijl det går att se gällande deras rationella respektive irrationella, i for...

 10. Utveckling av dagsresepaket för VisitSalo

  OpenAIRE

  Lehtinen, Hanna

  2015-01-01

  På begäran av VisitSalo har jag utvecklat en ny tjänst i form av dagsreseplaner. VisitSalo ansvarar för marknadsföringen av turismen och turisminformationen i Salo och samlar rese- och fritidstjänster på sina hemsidor. Dagsresepaketens målgrupper är barnfamiljer och vuxna par, det vill säga generation 50+, och de riktar sig till självständiga resenärer. Syftet med den nya tjänsten är att ge turister en intressant bild av Salo som en resedestination samt erbjuda ett färdigt skräddarsytt altern...

 11. Religion och populärkultur : från Harry Potter till Left Behind

  OpenAIRE

  Wiktorin, Pierre

  2011-01-01

  Bokens målgrupp är universitets- och högskolestudenter såväl som allmänhet som har börjat ta del av diskussionen kring religion i populärkultur. Boken har ett religionsantropologiskt anslag och går igenom definitionsproblematik, religiösa grupperingars bruk av populärkultur och reaktion gentemot populärkultur som sprider "falsk" religion. Återkommande narrativ och hur dessa tolkas som alluderande på kristendom diskuteras också liksom behovet av "det Andra".

 12. K-pop : Diskurs och konsumtion i koreansk populärmusik 1996 – 2015

  OpenAIRE

  Ekström, Karl

  2015-01-01

  Denna uppsats undersöker koreansk populärmusiks explosiva framfart från slutet av 1990-talet och framåt. Den försöker svara på vad K-pop och dess idoler mer specifikt har representerat och erbjudit fans att konsumera och koppla detta till dess växande popularitet i ett historiskt perspektiv. Vidare försöker uppsatsen svara på varför K-pop gradvis har vuxit markant från slutet av 2000-talet i perifera regioner som Sverige. Uppsatsen analyserar ett urval av idolers representation i olika medier...

 13. Budgetering och budgeteringsprocessen inom ekonomiförvaltningen

  OpenAIRE

  Finnström, Anders

  2013-01-01

  Syftet med undersökningen är att ge en bild av vad budgetering är och budgeteringsprocessen inom ekonomiförvaltningen. Forskningsproblemet är att ta reda på vilken kritiken är mot budgetering, hur man kan förbättra budgetarbetet och få fram vilka de alternativa metoderna är till budgetering. I lärdomsprovets teoretiska del behandlas vad en budget är, syften med en budget, huvud- och delbudgetar, budgeteringsprocessen, kritik och alternativa metoder till budgeteringen. I den empiriska delen ha...

 14. Personalekonomiska nyckeltal i marknadskopplade och budgetkopplade organisationer

  OpenAIRE

  Kristoffersson, Therese; Bergström, Linda

  2008-01-01

  Nyckeltal är alla de relationstal som är intressanta och var och en bestämmer själv vad som är intressant (Catasús et al. 2001). En del nyckeltal är ett måste för organisationerna att redovisa på grund av att de regleras av svensk lag medan andra nyckeltal tas fram på grund av eget intresse. Det finns många grupper av nyckeltal men den här uppsatsen behandlar enbart de så kallade personalnyckeltalen. Personalnyckeltalen är en del av den personalekonomiska redovisningen (Gröjer & Johansson...

 15. Dyskalkyli : Normativa data för svenska barn i årskurs 5 och 6 på Dyscalculia Screener och hur testresultat korrelerar med avkodningsförmåga och skolmatematik

  OpenAIRE

  Sahlberg, Anna; Taavola, Lina-Lotta

  2011-01-01

  Dyskalkyli (specifika räknesvårigheter) är en av flera orsaker till matematiksvårigheter. Studier har påvisat samband mellan dyskalkyli och dyslexi och att personer med dyskalkyli har svårt att klara skolmatematiken. Två skilda synsätt förklarar orsaken till dyskalkyli: systemteorin och modulärteorin. Dyscalculia Screener är ett screeningverktyg som bygger på modulärteorin och att dyskalkyli beror på svårigheter med grundläggande antalsuppfattning och ska urskilja personer med...

 16. Kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer

  OpenAIRE

  Music, Sanela

  2010-01-01

  Bakgrund: Bröstcancer utgör en tredjedel av all cancer som kvinnor drabbas av. Tidigare studier indikerar att kvinnor upplever mycket starka känslor kring sjukdomen bröstcancer och att de har drabbats av den. Tanken av att förlora ett bröst är en av punkterna som bringar mycket ångest och lidande. Syfte: Syftet med studien är att belysa kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. Metod: En litteraturstudie med självbiografiska böcker har utförts. Studiens syfte har besvarats genom att t...

 17. Översättning av riktlinjer : Fallstudier av sjukdomsförebyggande metoders genomslag

  OpenAIRE

  Elg, Mattias; Lindmark, Jan; Wiger, Malin; Wihlborg, Elin

  2016-01-01

  Socialstyrelsen beslutade i november 2011 om nationella riktlinjer för sjukdomsföre­byggande metoder. Riktlinjerna hade tagits fram inom myndigheten för att stärka det sjukdomsförebyggande arbetet i vården och för att ändra ohälsosamma levnadsvanor. I riktlinjerna fokuseras fyra områden: tobak, riskbruk av alkohol, fysisk aktivitet och mat­vanor. Vårdens huvudmän, det vill säga landstingen och kommunerna, har sedan intro­duktionen av riktlinjerna arbetat med implementeringen. Socialstyrelsen ...

 18. Uses, Gratifications and Understandings : En studie av hur privata användare och modeföretag förhåller sig till varandra på Instagram

  OpenAIRE

  Engberg, Johanna; Löfgren, Therése

  2015-01-01

  Internet och sociala medier har radikalt förändrat förutsättningarna för hur människor konsumerar medier och kommunicerar med såväl varandra som företag och organisationer (Carlsson, 2011; Karlsson, 2013:265; Wadenström, 2001). Sociala mediers hastiga framväxt väcker frågor om hur och varför människor använder dessa. När företag inte längre kan skilja sig ur mängden med traditionell envägskommunikation (reklam) för att vinna konsumenternas uppmärksamhet satsar allt fler på att bygga goda, lån...

 19. Gigantopithecus och jättarna : En jämförande studie av mytologiska figurer med utgångspunkt i Emilé Durkheims teorier om religionen.

  OpenAIRE

  Johansson, Christian

  2015-01-01

  Den här uppsatsen undersöker på sociologiskt vis möjligheterna att spåra möten mellan tidigamänniskor och jätteprimaten Gigantopithecus från östra Asien i myter som överlevt fram till idag,detta för att försöka peka på ett gemensamt ursprung till den ofta förekommande figurtypen jätten imyter och folksagor i världen. Teoretikerna som uppbådas till hjälp är Emile Durkheim, MartinCortazzi, Josef Ludvik Fisher samt Forrester Sibelan, vilka visar på dels hur myter fungerar och kanuppstå och hur d...

 20. Musikens framställning av etnocentriska stereotyper : Observationer i tecknade Disneyfilmer

  OpenAIRE

  Allen, Ludvig

  2011-01-01

  Uppsatsen behandlar musiken i fyra Disneyfilmer och hur den används för befrämjandet av etnocentriska stereotyper. Analysen fokuserar på musikaliska stycken från filmerna Aladdin, Dumbo, Lady and the Tramp och The Jungle Book. Genom att applicera musikteori med begreppsapparat kring stereotyper och etnocentrism forskar jag kritiskt i vad musiken kommunicerar.

 1. Addition of ash on drained forested peatlands in southern Sweden. Effects on forest production, fluxes of greenhouse gases and water chemistry; Tillfoersel av aska i tallskog paa dikad torvmark i soedra Sverige. Effekter paa skogsproduktion, avgaang av vaexthusgaser och vattenkemi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sikstroem, Ulf; Ernfors, Maria; Jacobson, Staffan; Klemedtsson, Leif; Nilsson, Mats; Ring, Eva

  2006-04-15

  , accumulation of tree biomass needs to increase by approximately 2%. In run off, sampled in the main ditches, the electric conductivity increased after addition of 3.1 tonnes of crushed ash, as well as the concentrations of B, Br, Ca, Cd, Co, K, Cl, Li, Mg, Mn, Na, P, PO{sub 4}-P, S, SO{sub 4}-S and Zn. For most elements, the increase appeared immediately after the ash application, and lasted from a few months to the whole observation period (c. one year). The concentrations of Pb and V was lower than expected during six and nine months, respectively. Thereafter, the Pb-concentration tended to be higher than the control. The concentration of TOC was reduced during eight months, and pH was reduced during three months after the ash addition. The effects on ground water chemistry corresponded to the effects on chemistry in run off. Two months after treatment, the concentrations of B, Ca, Cd, Co, K, Cl{sup -}, Li, Mn, Na, P, S och SO{sub 4}{sup 2-}S were elevated in the groundwater in the ash treated area. For some of the elements this was evident down to 90 - 100 cm depth. The concentrations of As and TOC at 30 - 40 cm tended to be lower in the area treated with ash. The results from this study demonstrate the initial effects (1 - 2.5 years) of wood ash addition in some drained, oligotrophic peatland forests in southern Sweden. Ash addition may affect the turn over of the peat, and potentially affect other ecosystem properties, for several decades. Hence, in order to confirm the duration of the shown short-term effects, to establish the duration of not yet ceased effects, and, establish effects that might show up in a long-term perspective, continuous follow up of the established experiments is important. This long-term monitoring is also a prerequisite of a more complete evaluation of the benefits and possible detrimental effects on the environment of wood ash addition.

 2. En kartläggning av videobloggar med fokus på turism

  OpenAIRE

  Vuori, Jannika

  2016-01-01

  Syftet med detta arbete var att undersöka rese-videobloggars struktur, marknadsföring och personlighet. Jag använde mig av kvalitativ undersökning med en observation och en e-postintervju. Mitt resultat bevisar att det finns mycket gemensamma drag i struk-turen och marknadsföringen i vloggarna. Videorna är strukturerade så att det finns en intro och/eller en outro, specialeffekter och en viss längd. Handlingen är reserelaterad. Google AdSense marknadsför olika företag i deras vloggar och ger ...

 3. Blond och bystig, eller brunett och busy? : En innehållsanalytisk studie kring genus, makt och media

  OpenAIRE

  Levén, Sandra; Lundström, Linda

  2011-01-01

  Medierna är en oerhört viktig del i den rådande sociala och kulturella miljön. De framhäver att det är verkligheten de avspeglar, vilket gör att hur kvinnor framställs i medierna bidrar till föreställningar om hur man bör vara och se ut för att bli en del av den verklighet som värderas som så viktig att den får utrymme i medierna. De kan därmed verka som ett ideologiskt verktyg, då dessa föreställningar bidrar till bibehållandet av sådana könsroller, stereotyper och idea...

 4. Envirotainer : Utveckling av kompositdörr till aktiv kylcontainer

  OpenAIRE

  Mellvig, Björn; Jansson, Joanna

  2014-01-01

  Detta projekt utgår från en beställning gjord av företaget Envirotainer, vars uppdrag innefattar ett konceptförslag på en kompositdörr till deras utveckling av en aktiv kylcontainer. Projektet är ett samarbete med företaget och en del ur ett större utvecklingsprojekt av den nya kompositutformade aktiva kylcontainern. Envirotainer har tillverkat dessa flygfraktscontainrar i cirka 20 år och är världsledande inom branschen där deras största fraktprodukt är vacciner och mediciner. Dessa produkter...

 5. Kritik av riskbegreppet - berättigad eller ej?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nexøe, Jørgen; Halvorsen, Peder; Kristiansen, Ivar Sønbø

  2009-01-01

  skull". Trots stora framsteg inom medicinen finns det skäl att stanna upp och fråga: Vad håller vi på med egentligen? Redaktörerna och författarna till denna bok lyfter fram behovet av att reflektera över medicinsk praktik och att kritiskt granska de teorier som ligger till grund för vad vi gör. I boken...

 6. Att påverka eller att inte påverka – det är frågan : En studie av gymnasieelevers möjlighet och vilja att påverka områdena skolmat och undervisning

  OpenAIRE

  Andersson, Markus

  2010-01-01

  Syftet med denna studie är att undersöka gymnasieungdomars vilja och syn på sin egenmöjlighet att påverka undervisning i samhällskunskap samt området skolmat, och attundersöka eventuella skillnader mellan olika elevgrupper. Som metod för datainsamling harjag valt att utforma en enkät som sammanlagt 123 elever i 7 olika klasser har besvarat.Resultatet i enkätundersökningen diskuteras sedan emot viss tidigare forskning och vadgymnasieskolans styrdokument säger i ämnet elevinflytande.Resultatet ...

 7. "Har olika patienter olika psykoser?" : Sjuksköterskors beskrivningar om kommunikation och lärande i möten med psykospatienter

  OpenAIRE

  Fredriksson, Birgit

  2012-01-01

  Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskor skildrar och kommunicerar med psykospatienter och vilket lärande de upplever i dessa möten inom slutenvården. Metoden var halvstrukturerade intervjuer som transkriberats och sedan analyserats med hjälp av van Manens fenomenologiska och hermeneutiska metod och hans livsvärldsexistentialer; relationen, rummet, tiden och kroppen. Sjuksköterskorna beskrev patienter med skilda egenskaper som från att vara starkt fysiskt påverkade och ha kramp...

 8. ”Fuck! Han har AWP uppe i Palace.” : En studie om datorspelskommunikation med fokus på svordomar och lånord

  OpenAIRE

  Fredberger, Björn

  2015-01-01

  Svordomar och lånord är vanligt förekommande i kommunikationssituationen kring datorspelande. Syftet med studien är att undersöka dessa och identifiera deras funktion, samt hur kommunikationen påverkas av att handla om både datorspelsvärlden och världen utanför.Analysmetoden bygger på kategorier som utarbetats av tidigare språkforskare. Materialet utgörs av transkriberade inspelningar av fyra grupper datorspelande ungdomar. Resultatet visar ett flitigt användande av både svordomar och lånord....

 9. Effekt av beröring på kundupplevelsen

  OpenAIRE

  Claréus, Olivia; Zaring, Mikaela

  2015-01-01

  De stora förändringarna inom det sociokulturella och teknologiska området har bidragit till utvecklingen av en ny dimension av marknadsföring, vilken har inriktat sig på att se och behandla kunderna som levande individer. Kundernas sinne, känslor och humör ställs i centrum. Att involvera människas sinne i tjänsteprocessen kan vara avgörande för kundens direkta upplevelse av olika köp- och konsumtionsprocesser. Denna studie syftar till att undersöka hur humör och känslotillstånd, servicekvalit...

 10. Vad och hur gör de? − att synliggöra lärande i grundskolans slöjdpraktik via videoetnografi och mikroanalys

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marléne Johansson

  2011-11-01

  Full Text Available Artikeln bygger på resultat och erfarenheter av etnografiskt insamlade videoinspelningar från grundskolans slöjdundervisning utgående från tre studier; dels vid ett projekt med förstudier under slutet av 1990-talet (Johansson, 1996, dels vid avhandlingsprojektet Slöjdpraktik i skolan (Johansson, 2002 och dels inom forskningsprojektet Kommunikation och lärande i slöjdpraktiker, (”Komolär-projektet”, under 2005−2010 (Lindström, Borg, Johansson & Lindberg, 2003.Att insamla empiri i autentiska slöjdmiljöer är av intresse då lärandesituationer kan synliggöras när elever med hjälp av material och redskap arbetar med att tillverka artefakter. Utifrån detaljerade analyser av slöjdaktiviteter går det att upptäcka det som utspelar sig och möjligheter ges att uppfatta något annat jämfört med vad man kan tro känna väl eller ha förenklade och till och med felaktiga uppfattningar om. Videoobservationer möjliggör att antaganden istället görs på empiriskt grundat datamaterial. Med risk att videofilma och analysera det man tror sig veta och söka har forskningsprojektens insamlingar mer förutsättningslöst arbetat efter vad och hur elever och lärare gör i slöjdpraktik och vad man får veta när slöjdaktiviteter analyseras mer ingående. Videomaterialen har analyserats både på en mer övergripande nivå och detaljerat med hjälp av mikroanalyser. Därefter har lärandet synliggjorts och beskrivits bland annat i teman för att visa hur personerna är resurser för varandra och hur lärandet utvecklas genom olika språkanvändning och med slöjdpraktikens fysiska redskap och material.Sökord: metod, slöjd, klassrumsforskning, videoetnografi, mikroanalysURN:NBN:no-29955

 11. Metadonbehandling inom ramen för svensk narkotikapolitik : en litteraturstudie om en behandling mellan vetenskap och ideologi

  OpenAIRE

  Stjernberg-Cagenius, Maria

  2005-01-01

  Uppsatsens syfte var att belysa och analysera ideologiska samt vetenskapsbaserade aspekter kring den kontroversiella metadonbehandlingen, för att öka förståelsen för dagens pågående debatt. Uppsatsens frågeställningar var: · Hur har utformningen av och debatten kring metadonbehandlingen sett ut från 1960-talet och fram till 2000-talet? · Hur kan denna utformning och debatt förstås? För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna har texter av olika slag studerats, veten-skapliga avhandlin...

 12. Förväntningsgapet och dess existens

  OpenAIRE

  Johansson, Frida; Wärnevall, Jenny

  2013-01-01

  Aktiebolagslagen anger att aktiebolag i Sverige ska ha en eller flera revisorer. Revisorernas ansvar är att undersöka och rapportera om bolagets räkenskaper och förvaltningen av bolaget. Med tiden har reglerna ökat och till följd av detta har revisorerna fått allt mer ansvar. Detta har i sin tur lett till att klienternas förväntningar har ökat och skilda meningar om vad revisorns ansvar är har uppstått. Som ett resultat av dessa meningsskiljaktigheter uppstår ett förväntningsgap mellan reviso...

 13. Lokal radio och TV : en analys av publikstruktur och deltagande

  OpenAIRE

  Lindblad, Anders

  1983-01-01

  The background to the thesis is the decentralization trend which has led to the development of various forms of local radio and television in a number of countries, including Sweden. Common to all official statements regarding the emergence of local media is the theme that local media has a potential for strengthening democracy. The aim is formulated as: to what extent can investigations into audience and participation in Swedish local media be considered indicators of whether these media con...

 14. Hjälper det alltid att vända andra kinden till? : Hur gestaltas mobbning i Jonas Gardells roman Ett ufo gör entré och Gilla ”hata horan!” av Johanna Nilsson? Hur kan innehållet användas meningsfullt i undervisning på högstadiet?

  OpenAIRE

  Serrander, Anna

  2014-01-01

  Den här uppsatsen handlar om företeelsen mobbning sedd ur olika perspektiv. Mobbning är dock ett stort område, och en problematisk term att förklara. En anledning till det är det kan ta sig uttryck på så många olika sätt. Därför kan man säga att uppsatsen består av två delar. I den första delen skriver jag om vad några olika forskare definierar som mobbning, samt vilka förklaringsmodeller man kan ta till hjälp för att förstå varför mobbning kan uppstå. Resultatet av detta arbete visar att det...

 15. Anorexi och bulimi i skolan : att förebygga, upptäcka och bemöta

  OpenAIRE

  Grenehag, Pernilla

  2001-01-01

  Syftet med detta arbetet är att göra en handledning till lärare hur de kan arbeta med anorexi och bulimi i skolan, dvs förebyggande, upptäckande och bemötande. Jag har gjort en litteraturstudie där jag inriktar mig på litteratur som behandlar anorexi och bulimi ur många olika perspektiv. Litteraturen jag har valt är i första hand av den informerande karaktären och i de flesta fallen skrivna av läkare eller psykologer som har lång erfarenhet av att jobba med patienter som har anorexi eller bu...

 16. Möjligheter och hinder för det förebyggande arbetsmiljöarbetet : En intervjustudie med en enhet på Feelgood Företagshälsa och två av deras kundföretag inom byggbranschen.

  OpenAIRE

  Åberg, Jenny

  2015-01-01

  Bakgrund: Företagshälsovården i Sverige avses som en oberoende expertresurs till företag och ska identifiera samt förklara sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Generellt sett anlitar kundföretag FHV framförallt för reaktiva, efterhjälpande insatser då ohälsa redan har uppstått i företaget. Byggnadsarbetare vistas ständigt i en riskfylld miljö och utsätts för tunga lyft, ensidiga arbetsrörelser och ogynnsamma arbetsställningar. Det är därför viktigt att undersök...

 17. Databasskydd och företagshemligheter

  OpenAIRE

  Domeij, Bengt

  2016-01-01

  Digitala databaser omfattas potentiellt av sui generis-skyddet i upphovsrätten, men också av skyddet för företagshemligheter. Det kan vara kundregister eller teknisk data. I artikeln analyseras vilket skydd databaser erhåller enligt 49 § upphovsrättslagen och enligt lagen om skydd för företagshemligheter

 18. Kämpa för livet : En studie av kampmetaforer om cancer

  OpenAIRE

  Sandström, Julia

  2015-01-01

  Allt fler kritiska röster höjs idag om kampmetaforer om cancer och deras potentiella skadliga verkan på cancersjuka. Trots detta saknas svensk forskning på ämnet. Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka och hur kampmetaforer om cancer används i svensk tidningsprosa, vilken bild de skapar av sjukdomen och den sjuke och om metaforerna är lämpliga att använda. Uppsatsens material utgjordes av 211 kampmetaforer om cancer från 294 tidningsartiklar från januari 2015, insamlade med hjälp av...

 19. Teamwork : Framgångsfaktorer för att skapa och utveckla ett innovativt team

  OpenAIRE

  Salehi, Karokh; Kadic, Sacir; Koc, Isak

  2014-01-01

  Kandidatuppsats i innovationsteknik, Mälardalens Högskola i Eskilstuna Datum: 2014-05-28 Författare: Karokh Salehi, Sacir Kadic och Isak Koc Handledare: Loe Önnered Titel: Teamwork - Framgångsfaktorer för att skapa och utveckla ett innovativt team Problemformulering: Innovation har i dagsläget blivit modernt och används av många organisationer. Till följd av detta har studiens frågeställning utformats enligt följande: Vilka faktorer är avgörande för att skapa och utveckla ett innovativt team?...

 20. "…ty det är essensen av vad vi håller på med…" : En kvalitativ studie i utveckling av personligt uttryck hos improvisationsmusiker

  OpenAIRE

  Allroth, Måns

  2013-01-01

  Denna studie syftar till att öka kunskapen om vilken syn frilansande och undervisande improvisationsmusiker har kring skapandet av ett personligt uttryck och hur de anser att ämnesområdet kan hanteras i musikundervisning. I bakgrundskapitlet ges en överblick av begreppet personligt uttryck och därefter följer en presentation av tidigare litteratur och forskning inom ämnesområdet. Nästkommande kapitel om teoretisk bakgrund beskriver det sociokulturella perspektivet i egenskap av teoretisk utgå...

 1. Diabetes typ 2 och smärta hos kvinnor och män, 60 år och äldre i Karlskrona kommun

  OpenAIRE

  Fast, Ann Lilja; Powis, Jenny Rickardsson

  2010-01-01

  Bakgrund: Kronisk smärta är vanligt hos personer med diabetes typ 2. Smärtan varierar i intensitet och är oftare närvarande hos kvinnor än hos män. Närvaro av smärta påverkar egenvården vid diabetes typ 2 negativt, vilket torde medföra en sämre skött diabetes typ 2. Syfte: Att undersöka smärta hos kvinnor och män i åldrarna 60 år och äldre med diabetes typ 2, boende i Karlskrona kommun, med särskilt fokus på boende, den dagliga aktiviteten och hur den påverkas av smärta. Metod: En kvantitativ...

 2. Konfigurering och ibruktagning av KNX system

  OpenAIRE

  Nilsdorff, Andreas

  2015-01-01

  In this thesis I deal with the basics of KNX as well as the programming of KNX devices with the computer software ETS 4. In the thesis I describe how the KNX system works, how it is built and the different communication media that are used for communication between KNX devices. I also describe how ETS 4 is installed on a personal computer and how to get started with the programming of the KNX devices. When preparing for this thesis I studied a part of ABB’s KNX devices, their functions as ...

 3. Regeringsformen och den samtidiga reformen av Riksrevisionen

  OpenAIRE

  Ahlbäck Öberg, Shirin

  2011-01-01

  Constitutional Reform and the Reorganization of the National Audit Office The Committee on Constitutional Reform was appointed by the government to conduct a review of the Swedish Constitution. This article focuses on the Constitution’s chapter on Parliamentary Control, i.e. instruments for monitoring government activities. The Committee’s discussion of this topic was limited and produced no real suggestions for reform. However, the parliament initiated a parallel reform aimed at the reorgani...

 4. Produktion av bioplast i Värmland? : Fermentering av olika avfallströmmar

  OpenAIRE

  Sundin, Anton

  2015-01-01

  Ett av världens största miljöproblem är plastnedskräpning. På många platser kan spår av mänsklig närvaro ses i form av skräp av plast. År 2011 tillverkades det 280 miljoner ton plast, det motsvarar ungefär 28 000 Eiffeltorn. I Sverige förbrukades år 2010 ungefär 880 000 ton plast. I Asien produceras ungefär 50 % av all världens plast och Kina står för cirka hälften av detta. Nordamerika och Europa står för cirka 40 % av världens plastproduktion. Resterande produktion a...

 5. Digital (o)jämlikhet? IKT-användning i skolan och elevers tekniska kapital

  OpenAIRE

  Samuelsson, Ulli

  2014-01-01

  Avhandlingen handlar om digital (o)jämlikhet. Begreppet (o)jämlikhet utgår från en sammanskrivning av jämlikhet och ojämlikhet men uttalas som det sistnämnda. Problematiken kring digital (o)jämlikhet belyses i avhandlingen i form av fyra olika delstudier samt en kappa. Avhandlingens övergripande syfte är att öka kunskapen om digital (o)jämlikhet genom att empiriskt kartlägga och teoretiskt tolka användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) bland barn och unga vuxna. Ett speciell...

 6. Byggnader för arbete och fotboll : Kanal 5, Stockholm. Canon, Solna. Swedbank Stadion, Malmö

  OpenAIRE

  Eklund, Petter

  2015-01-01

  Examensarbetet utgörs av en sammanfattning av tre genomförda nybyggnadsprojekt. Foton, ritningar och skisser visar hur arkitektoniska koncept omsatts från vision till verklighet. Gemensamt för projekten är att målbilden varit inriktad på nytta, identitet och mervärde.   Kanal 5 i Stockholm är en mindre glasbyggnad som blivit en symbol för omvandlingen av ett helt innerstadskvarter, där verksamheterna ändrats från industri och hantverk till arbetsplats för idéprojekt och mediaproduktion. Byggn...

 7. Kringgående av skatter i Finland

  OpenAIRE

  Nilsson, Clara

  2014-01-01

  Detta examensarbete handlar om vad kringgående av skatter är och hur man kan få fast företagen som ägnar sig åt detta bättre. Genom att företagen kringgår skatter går Finland miste om stora summor av skattepengar. Därför är jag intresserad av vilka ändringar regeringen har gjort och vad myndigheterna gör för att få fast företagen. Den teoretiska referensramen innehåller skatteplanering och kringgående av skatter. I skatteplaneringen går jag in på vad det innebär och hur man gör det i olika fö...

 8. Socialisation i gymnasieskolan : Lärares tankar och strategier kring fostransuppdraget och internet som socialisationskontext

  OpenAIRE

  Lindquist, Maria; Haegerstam, Andreas

  2015-01-01

  Studiens syfte är undersöka lärares tankar och strategier kring rollen som fostrare och värdeförmedlare och hur de förhåller sig till internet som socialisationskontext i skolmiljön. Studien genomförs med hjälp av kvalitativa intervjuer med tio gymnasielärare och utgår ifrån följande frågeställningar. Hur tänker lärare kring rollen som fostrare i förhållande till kunskapsuppdraget? Hur tänker lärare kring begreppet värdegrund? Vilken syn på internet som socialisationskontext har lärare? Vi...

 9. Diabetes och stress : en teoretisk studie om sambandet mellan diabetes och stress

  OpenAIRE

  Backlund, Gunilla

  2013-01-01

  Syftet med denna studie är att utgående från tidigare forskningar och undersökningar undersöka upplevd stress och dess påverkan på blodsocker balansen. Syftet är också att undersöka hur en person med diabetes kan förebygga stress och förhöjda blodsockervärden genom en god egenvård. Egenvården och patientens välmående i förhållande till blodsockernivån undersöks också. Problempreciseringen för studien var: Hur påverkas patientens blodsockerbalans av stress? Hur kan patienter med diabetes påver...

 10. Essensen av sjuttio års ledarskapsforskning

  OpenAIRE

  Johannesson, Louice

  2014-01-01

  Uppsatsen undersöker med en systematisk litteraturöversikt centrala teman inom ledarskapsforsk­ningen mellan åren 1940 och 2010. Finns det någon skillnad mellan äldre (1940-1999) och yngre ledarskapsforskning (2000-2010)? Vidare undersöks typ av artik­lar, var de är skrivna och av vem. Uppsatsens analys består av 2815 artiklar som har ordet ”leadership” i titeln, fo­kus var innehållet i titlarna. Utifrån dem analyserades 3910 ord ur titlarna, resultatet blev nio cen­trala teman inom nämnd tid...

 11. Evidensgraderingssystemet GRADE : Ett sätt att granska vetenskaplig kunskap om metoder och arbetssätt i hälso- och sjukvården

  OpenAIRE

  Roback, Kerstin; Carlsson, Per

  2009-01-01

  Beslut om införande av nya behandlingsmetoder och arbetssätt i sjukvården präglas alltid av en viss grad av osäkerhet. De studier som gjorts av metodens för- och nackdelar kan vara av olika god kvalitet och därmed ge mer eller mindre säkra resultat. Efter att användningen av systematiska litteraturstudier vid medicinsk teknologiutvärdering tog fart på 1980-talet började man efterfråga ett beslutsunderlag som även tar hänsyn till olika studiers kvalitet. Detta initierade utvecklingen av flera ...

 12. Cannabis och psykos : Finns det ett samband ?

  OpenAIRE

  Lindström, Ina

  2014-01-01

  Detta examensarbete är en kvalitativ litteraturstudie med en induktiv innehållsanalys av Graneheim & Lunmans modellen.Syfte med detta slutarbete är att sammanställa artiklarna inom området psykos och cannabis, så att personalen på 15-3B har uppdaterat material om ämnet till förfogandet på sin arbetsplats. Cullbergs teori om regression är den teoretiska referensramen. Urvalsmetoden var genomgående litteratursökning. Forskningsfrågan var finns det ett samband mellan cannabis användning och utlö...

 13. Marx och Mead : Relationen mellan samhälle och individ

  OpenAIRE

  Blomberg, Kalle

  2013-01-01

  Relationen mellan samhälle och individ har länge varit ett omtvistat ämne i samhällsvetenskapen. Diskussionen har ofta kommit att föras mellan de två motsatta ståndpunkterna holism och individualism. Enligt den förstnämnda måste samhället förstås som en helhet vilken inte låter sig reduceras till summan av individerna betraktade separat. Enligt den andra måste sociala fenomen förklaras som resultat av individers handlingar. Medan både Durkheim och Weber enkelt låter sig placeras i varsin ände...

 14. Lådcyklar och bilfria vardagsliv

  OpenAIRE

  Börjesson Rivera, Miriam; Henriksson, Greger; Liljenström, Carolina

  2014-01-01

  För att skapa en miljömässigt hållbar stad behöver människorna i den ha anledning och möjlighet att anpassa sina vardagliga vanor i linje med stadens hållbara utveckling. I denna rapport behandlas vanor i form av vardagliga resor och transporter, t ex inköp av dagligvaror. Mer specifikt har undersökts hur tillgång till ett lådcykelsystem skulle kunna bidra till möjligheter att leva bilfria liv.  Studien ingick som del av det större projektet Innovativ Parkering för klimatsmarta städer.  De bo...

 15. KBT behandling inom ramen för Rehabgarantin, uppfattning och upplevelser hos behandlare och patienter i primärvården, Jämtland

  OpenAIRE

  Reslegård, Christina

  2010-01-01

  En stor del (uppskattningsvis 30%) av primärvårdens patienter lider av psykisk ohälsa. Genom införandet av Rehabgarantin garanteras personer med ångest och depression evidensbaserad samtalsbehandling bland annat i form av kognitiv beteendeterapi. En enkätundersökning visar att behandlare inom primärvården i Jämtland ger en behandling som influeras av andra terapeutiska inriktningar tillsammans med KBT och att de anser att KBT i sig är en alltför begränsad metod för att möta behoven hos primär...

 16. Tillämpningar av social media för kommunikationsflöden i produktutvecklingsprocessen

  OpenAIRE

  Alonso Chapel, Paola

  2014-01-01

  Social media tar i dagens samhälle en stor plats och genom olika tillämpningar är det möjligt att använda för att stärka informationsutbyte och kommunikation i organisationer. Företag som jobbar med att utveckla tjänster och produkter kan utnyttja det för att samla kunders uppfattningar och kunskap för utveckling av nya koncept. Produktutvecklingsprocesser kräver kontinuerlig kommunikation och desto snabbare och effektivare den kommunikationen är desto bättre blir produktutvecklingen. För att...

 17. En studie av Fish-Bird’s navigeringssystem

  OpenAIRE

  Edvinsson, Lisa

  2009-01-01

  Fish-Bird är ett pågående vetenskapligt/konstnärligt projekt som genomförs i samarbete mellan konstnären Mari Veloni och Australien Center for Field Robotics. I korthet består projekt av två robotar i form av rullstolar som interagerar med varandra och sin omgivning. Robotarna heter Fish respektive Bird och därav projektnamnet Fish-Bird. Detta examensarbete utvärderar Fish-Birds navigeringssystem. Bakgrunden till utvärderingen är en oklarhet i huruvida navigeringssystem är ofullständigt eller...

 18. Dans som arkivmaterial : En semiotisk studie av danshandlingar

  OpenAIRE

  Daniel, Onna

  2015-01-01

  Ämnet för denna uppsats är dans som arkivmaterial. Teckningar, dansnotation, recensioner, fotografier, rörlig bild och motion capture studeras som handlingstyper som dans bevaras genom. Syftet är att ta reda på vad som har hänt mellan dans och danshandling. Vilken slags representanter av dansen är handlingarna? Vidare knyter studien an till ett användarperspektiv och en annan frågeställning lyder: vad får forskare som studerar rörelse som har skett ut av handlingarna? Hur kan handlingstyperna...

 19. I Skuggan av Spotify : Har streaming av musik förändrat synen på artisten?

  OpenAIRE

  Hallmark, Beatrice; Nylander, David

  2015-01-01

  Streamingtjänster har förändrat hur människor lyssnar på musik och upptäcker ny musik. Det har också underlättat för mindre artister att nå lyssnare och potentiella fans utan ett skivbolag som distribuerar och marknadsför. Samtidigt har sociala medier förändrat hur artister når ut och upprätthåller relationen med sina fans. Försäljningen av fysiska album når rekordlåga nivåer och streaming av musik gör så att lyssnaren fokuserar på den enskilda låten snarare än artisten bakom den eller ett al...

 20. Postapokalypser, robotar och zombies : En studie om dystopiska temaarbeten i årskurs 9

  OpenAIRE

  Sundh, Karin

  2013-01-01

  Syftet med den här uppsatsen var att analysera 73 dystopiska temaarbeten, skrivna av elever i årskurs 9 vårterminen 2012, och undersöka om man finner någon skillnad kvalitetsmässigt mellan kvinnliga och manliga elever och ta reda på vari dessa skillnader i så fall ligger, i hopp om att det ska ge en tydligare inblick i problematiken kring svenska elevers dalande studieresultat. Med hjälp av textanalys som kvalitativ bedömning anonymiserades uppsatserna, de fem delarna som arbetena bestod av b...

 1. Reducering av släpförluster

  OpenAIRE

  Långfors, Stefan

  2014-01-01

  För att öka köreffektivitet och säkerhet samt minska bromsarnas slitage är de flesta av Scanias lastbilar och bussar utrustade med en hjälpbroms, så kallad retarder. En retarder arbetar generellt sett enligt någon av följande två principer. Dels en elektromagnetisk variant av retarder som bromsar bilens kardanaxel, drivaxlar eller växellåda genom att utnyttja elektromagnetisk induktion, eller som i Scanias fall där man använder sig av en hydrodynamisk tillsatsbroms som bromsar bilens kardanax...

 2. Konstruktion av generisk testmiljö för inbyggda system

  OpenAIRE

  Dormvik, Magnus; Leesik, Gustav

  2013-01-01

  Data Respons AB utvecklar skräddarsydda inbyggda system. Systemen består av allt mellan modifierade datorer baserade på x86-arkitekturen till enklare mikrokontroller. Syftet med detta examensarbete var att utvärdera och utveckla metoder för att testa dessa system. Målet var att identifiera testmetoder/lösningar för att göra test av inbyggda system snabbare, mer träffsäkra och med bättre spårbarhet. Arbetet omfattade analys av befintliga hårdvarutester och testdokumentation, design av komplete...

 3. Fastighetsbolag och deras kassaflöden

  OpenAIRE

  Smith, Alexander; Magnusson, Johan

  2015-01-01

  Nivå: C-uppsats inom företagsekonomi   Datum: Juni, 2015   Författare: Johan Magnusson och Alexander Smith   Handledare: Hans Lindkvist   Titel: Fastighetsbolag och deras kassaflöden.   Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om vi kan utläsa de fria kassaflödena hos fastighetsbolagen samt försöka skapa en bild över hur fastighetsbolagens årsredovisningar skiljer sig åt rörande benämningen och redovisningen av kostnader.   Metod: Som källor till vår empiriska undersökning använde vi ...

 4. Reningsmetoder för reducering av hårfärgningsämnen i avlopp från frisörsalonger. En teknisk, ekonomisk och miljömässig utvärdering

  OpenAIRE

  Nämgren, Emil

  2012-01-01

  Kommunala avloppsreningsverk har många industrier och andra verksamheter påkopplade till anläggningarna, där utsläppen till en del skiljer sig från det typiska avloppsvattnet från hushållen. Därmed lägger Stockholm Vatten AB mycket tid på att spåra farliga kemikalieutsläpp på det kommunala avloppsnätet, vilka kan slå ut reningsverkets biologiska processer eller att vattenlevande organismer i sjöar och vattendrag påverkas negativt. Stockholm Vatten har nu ökat sitt intresse för utsläpp i samba...

 5. Hållbar utveckling och översvämningsrisker : En analys av kommunala bedömningsgrunder vid stadsutveckling i vattennära områden

  OpenAIRE

  Hakkarainen, Helena

  2013-01-01

  Klimatförändringar med en framtida temperaturökning som följd kommer sannolikt leda till kraftigare nederbörd för Sveriges del, vilket i sin tur ökar riskerna för översvämningar. En sådan utveckling skulle bli särskilt problematisk för infrastruktur och bebyggelse i anslutning till vatten. Samtidigt som översvämningsriskerna förväntas öka i Sveriges uppfattas ändå boende med närhet till vatten som attraktivt och eftersträvansvärt vilket leder många kommuner till att vilja göra satsningar på n...

 6. Interaktion hos yngre barn med grav cerebral pares : En fallstudie av interaktionen hos två yngre barn och deras närmaste omgivning med ett strukturerat bedömningsmaterial

  OpenAIRE

  Sjöblom, Evelina; Johannisson, Josefina

  2014-01-01

  Kommunikation är avgörande för att uppnå en god livskvalitet och grundläggande för att kunna förstå andra och göra oss själva förstådda. Grunden för en tillfredsställande kommunikation är att det finns ett samspel mellan de parter som ingår, vilket förutsätter att det sker ett ömsesidigt utbyte mellan samtalsparterna. De funktionsnedsättningar som cerebral pares ofta leder till kan medföra svårigheter för individen att göra sig förstådd. Det saknas idag svenska studier gällande interaktionen ...

 7. Ekonomiska och miljömässiga förutsättningar för landfill mining : En förstudie av tre olika deponityper på Filbornaanläggningen i Helsingborg

  OpenAIRE

  Karlsson, Pernilla; Åslund, Petter

  2014-01-01

  Dagens stora materialanvändning är påfrestande för jordens naturresurser. En möjlig källa för framtida resurser är deponier; i avfallet som tidigare deponerats finns ofta såväl återvinningsbara metaller som avfall passande för energiåtervinning. Konceptet landfill mining (LFM) är ett sätt att utnyttja de resurser som finns i deponier och innebär att deponierna grävs ut med efterföljande material- och energiåtervinning.En deponi där landfill mining skulle kunna vara aktuellt är Filbornadeponin...

 8. Vatten som smärtlindring under förlossning : En kartläggning av förutsättningarna för dusch och bad på samtliga förlossningsavdelningar i Sverige

  OpenAIRE

  Salonen, Tiina; Westergren, Agneta

  2013-01-01

  Syfte: Att kartlägga förutsättningarna för gravida kvinnor att använda dusch och bad som smärtlindring på Sveriges förlossningsavdelningar. Metod: Deskriptiv tvärsnittsstudie genomfördes med telefonintervjuer utifrån ett frågeformulär. Deltagare: Alla 48 Sveriges förlossningsavdelningar deltog i studien. Respondenter var chef för förlossningsavdelning alternativt barnmorska som arbetar på förlossningsavdelning. Resultat: Förutsättningarna för att nyttja dusch och bad som smärtlindring variera...

 9. Transformellt ledarskap och inre motivation i pre-development projekt : En jämförelse mellan Scania och Karolinska Universitetssjukhuset

  OpenAIRE

  Schönbeck, Pia; Thompson, Lena

  2015-01-01

  Syfte Syftet med studien är att undersöka hur projektledare självskattar sitt ledarskap och projektmedlemmar upplever motivation i pre-development projekt på Karolinska Universitetssjukhuset och Scania. Metod Studien är kvantitativ och deduktiv. För att undersöka förekomst av transformellt ledarskap hos projektledare och inre motivation hos projektmedlemmar har vi valt att använda två frågeformulär, Multifactor Leadership Questionnaire Leader Form respektive Work Preference Inventory. Båda fo...

 10. En användarstudie av hashtags som marknadsföringsredskap på Instagram

  OpenAIRE

  Bern, Jenny; von Niman, Norbert

  2014-01-01

  Med sociala mediers snabba och ständiga utveckling skiftar dess trender snabbt, medan funktioner föds, dör ut och användarbeteende förändras. En nyligen populariserad trend som snabbt vuxit till sig och blivit stor är användandet av hashtags. Hashtagtrendens nuvarande storlek och spridda användningsområde skapar ett stort intresse att undersöka dess egenskaper och möjligheter vidare. Denna uppsats riktar sig speciellt till kommunikationsbranschen när den behandlar frågeställningen: Vad driver...

 11. Goodwill : En studie av företags transparens i redovisningen av koncerngoodwill

  OpenAIRE

  Edlund, Martin; Lind, Erik

  2012-01-01

  Goodwill är en immateriell tillgång som funnits inom redovisningen de senaste hundra åren. Hur goodwill ska behandlas diskuteras flitigt av forskare och yrkesverksamma. Från och med 2005 beslutade EU att alla noterade företag i unionen skulle följa IASB:s standarder vid upprättandet av sin koncernredovisning. Med de nya reglerna följde att goodwill ska värderas till verkligt värde och årligen testas för nedskrivningsbehov. Denna värderingsmetod innehåller subjektiva bedömningar av företagsled...

 12. Förälder till barn/ungdom med ätstörning – upplevelser och erfarenheter : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Kramer, Helena

  2015-01-01

  SAMMANFATTNING Bakgrund: Vid behandling av ätstörningar hos barn och ungdomar konstateras att föräldrars delaktighet har en betydande roll. Sjuksköterskan kan möta föräldrar till barn och ungdomar med ätstörning inom olika vårdinstanser och vårdformer och för att kunna ge stöd och god omvårdnad med familjen i fokus, är det av intresse att belysa upplevelser och erfarenheter hos föräldrar, av att leva med och/eller vårda barn/ungdom med ätstörning. Syfte: Att beskriva föräldrars upplevelser o...

 13. Mental träning för sångare och musiker som hjälp vid rampfeber

  OpenAIRE

  Lillmåns, Caroline

  2011-01-01

  Syftet med detta arbete är att förstå vad som menas med rampfeber och hur den tar sig uttryck. Är det något alla sångare och musiker lider av och hur kan vi i så fall träna bort det. Vad är mental träning och hur kan vi träna? Forskningen har en hermeneutisk forskningsansats. Litteratur och intervjuer har varit grundmaterial för forskningen. Resultatet av studien visar att alla sångare och musiker någon gång lidit av rampfeber. Mental träning bygger på tankeverksamhet och vi kan träna men...

 14. Konstruktion av en självbalanserande inverterad pendel-robot

  OpenAIRE

  Darth, Johan; Eriksson, John-Eric; Lindebratt, Ludwig; Lovén, Zebastian; Trobeck, Joakim

  2012-01-01

  Som en del av kandidatexamensarbetet i mekatronik har ett projekt med syfte att utveckla och tillverka en självbalanserad robot genomförts. Projektet löpte under perioden 28/03/2012 -15/05/2012 och utfördes av fem teknologer på Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Tidigare under kandidatexamensarbetet fördjupade sig samtliga gruppmedlemmar i varsitt mekatroniskt område: töjningsgivare, accelerometer, MP3, likströmsmotor och RFID. I detta projekt ingick följande delsystem: Gyro- och acceler...

 15. Upplevelser av sjuksköterskans roll vid diabetes typ 2 – En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Axelsson, Christine; Svensson, Linn

  2011-01-01

  Diabetes typ 2 är en av vår tids stora folksjukdomar som förväntas öka kraftigt de kommande åren. Livsstilsförändringar och egenvård är grunden i behandlingen och sjuksköterskors uppgifter är att utbilda, stödja och motivera patienterna. Syftet var att beskriva patienters och sjuksköterskors uppfattningar av sjuksköterskans hälsofrämjande roll vid diabetes typ 2. Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie inkluderande åtta vetenskapliga artiklar. Artiklarna analyserades med inne...

 16. Lagunda i litteraturen : Böcker, uppsatser och artiklar om Lagunda härad och dess socknar Biskopskulla, Fittja, Fröslunda, Giresta, Gryta, Hjälsta, Holm, Kulla, Långtora och Nysätra.

  OpenAIRE

  Ulväng, Göran

  2012-01-01

  Jag började forska om Lagundabygdens historia i mitten av 1980-talet och har allt sedan dess letat efter litteratur om bygdens historia. I början av 1990-talet väcktes idén att sammanställa all litteratur om bygden, så att de som var intresserade skulle kunna ta del av vad som skrivits om bygden. Jag vände mig då till Thorsten Öhrström i Kulla och tillsammans satte vi ihop en lista. Av olika anledningar blev denna aldrig publicerad. Nu har denna lista kompletterats med verk som publicerats de...

 17. Kemisk fällning av sorteringsvatten

  OpenAIRE

  Sernstad, Oscar

  2014-01-01

  Lakvatten bildas då regnvatten perkolerar genom en deponi och har en varierande föroreningsgrad. Sorteringsvatten är vatten från hårdbelagda sorteringsytor där avfallet sorteras efter karaktär. För en deponiverksamhet är lak- och sorteringsvatten de i huvudsak största påverkande faktorerna på den omgivande miljön. Sofielunds återvinningsanläggning ägs av SRV återvinning och är belägen vid Gladö kvarn i Huddinge kommun. Anläggningen är en av de största i landet med en å...

 18. Välbefinnande på arbetsplatsen inom branscherna för informations– och kommunikationsteknik samt social– och hälsovård : En tvärsnittsstudie

  OpenAIRE

  Dahllund, Olivia; Lillqvist, Betina

  2013-01-01

  I detta examensarbete granskades välbefinnande i arbete inom informations– och kommunikationstekniska (IKT) branschen och social– och hälsovårdsbranschen med hjälp av enkätsvar. Syftet med arbetet var att jämföra arbetstagarnas välbefinnande i arbete i de båda branscherna. Som teoretisk referensram fungerade den så kallade arbetshälsotrappan (Otala & Ahonen) och känsla av sammanhang (Antonovsky). Arbetets frågeställning var följande: Hur ser välbefinnande på arbetsplatserna ut ...

 19. Romantik och rationalitet i Jane Austens Sense and Sensibility :

  OpenAIRE

  Tengelin, Kristina

  2012-01-01

  Jane Austen är en av 1800-talets mest lästa författare och har vunnit stor popularitet tack vare sina ingående och humoristiska porträtt av det engelska samhället. Just hennes livliga beskrivningar av livet på den engelska landsbygden runt år 1800 kryddade med en satirisk underton gör Austens romaner intressanta objekt för litteraturanalys. Trots att hennes texter är fast rotade i sin tid tycks de aldrig bli omoderna, vilket beror på att människor nu som då brottas med liknande problem och st...

 20. Fördröjning av dagvatten

  OpenAIRE

  Hagelin, Robert; Mbanzabugabo, Steve

  2015-01-01

  Den ökade mängden hårdgjorda ytor i städerna skapar en större och snabbare avrinning av dagvatten till ledningsnäten. En del av dagens befintliga ledningar klarar inte av att hantera denna ökade mängd dagvatten. En snabb och kortsiktig lösning på lösa detta problem är att anlägga fördröjningsmagasin som avlastar ledningsnäten. Fram till denna tidpunkt har det inte utförs tillräckligt med undersökningar kring de olika effekter som placeringen av ett fördröjningsmagasin medför. Ett fördröjnings...

 1. Konduktiv pedagogik som fysioterapimetod för barn och unga med funktionsnedsättningar : En systematisk litteraturstudie

  OpenAIRE

  Norrvik, Jessica

  2013-01-01

  Konduktiv pedagogik (KP) är en holistiskt specialpedagogisk undervisningsmetod som främst riktar sig till barn och unga med funktionsnedsättningar. Genom metoden vill man utveckla barnets hela personlighet och på så vis uppnå en förbättrad funktionsförmåga. Träningen riktar sig därför till barnets fysiska, sociala, kognitiva och emotionella utveckling. Programmet leds av en så kallad conductor som kan sägas vara en sammanslagning av fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog och lärare. Syftet...

 2. Diabetes typ 3? : Molekylärfysiologiska länkar och samband från den samlade litteraturen

  OpenAIRE

  Nicklagård, Erik

  2011-01-01

  Alzheimers sjukdom (AD) är den vanligaste formen av demens och kännetecknas av intracellulärt neurofibrillärt trassel (NFT) bestående av proteinet tau och extracellulära plack, uppbyggda av peptiden amyloid beta (Aβ). En växande skara studier har börjat peka mot att AD är en hjärnspecifik typ av diabetes. Insulinresistens följt av hyperinsulinemi och hyperglykemi är kännetecken för diabetes mellitus typ 2 (DMT2) och har visat sig vara en riskfaktor för AD. Insulin, ett hormon som kontrollerar...

 3. Konsekvensutredning inför införande av koncerngemensam systemplattform : Vad skulle det innebär att införa SAP på KSU, Kärnkraftssäkerhet och Utbildning AB

  OpenAIRE

  Lindström, Karin; Wedin, John

  2009-01-01

  The implementation of large IT-systems is a complex area where many aspects have to be taken into account. KSU, Kärnkraftssäkerhet och Utbildning AB, is a small company in the Vattenfall group that is increasingly being urged to implement SAP, one of the largest ERP-systems on the market. Vattenfalls purpose with SAP is to centralize certain processes within economy that are common to all the companies in the group, this to gain benefits with economics of scale. However, KSU is not convinced ...

 4. Redovisningsstrategier : Vilka aktörer och faktorer påverkar?

  OpenAIRE

  Fredriksson, Sara; Hallberg, Sofia

  2005-01-01

  Lagstiftning och normgivning kring årsredovisningen, vill skydda intressenter mot felaktig och bristfällig information. Det finns en del i årsredovisningen som inte är lagstadgad, den benämns frivillig information. Omfattning och val av vilken frivillig information som företag väljer att redovisa beror till stor del på vilken redovisningsstrategi som företaget tillämpar. Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera vilken redovisningsstrategi som svenska aktiebolag noterade på Stockholm...

 5. Sambandet mellan utsatthet och psykosomatiska symtom hos elever i årskurs nio.

  OpenAIRE

  Andersson, Marika

  2013-01-01

  Barnmisshandel är ett globalt folkhälsoproblem som resulterar i stora hälsokonsekvenser.Flera studier har visat att barnmisshandel kan leda till psykisk ohälsa hos de som utsatts,såsom depression och ångest. Det är dock få studier som har undersökt sambandet mellanbarnmisshandel och psykosomatiska symtom hos skolelever. Syftet med studien var attundersöka förekomsten av utsatthet (fysisk barnmisshandel och/eller barn som bevittnat våld)och psykosomatiska symtom bland elever i årskurs nio. Syf...

 6. IC-påverkan av elektromagnetisk puls

  OpenAIRE

  Lindskog, Claes

  2008-01-01

  Detta examensarbete undersöker effekter av en elektromagnetisk puls på IC-kretsar. För att kunna utvärdera inverkan har ett testobjekt, innehållande komponenter som skall testas, konstruerats. Detta testobjekt består av batteri, en enkel komponent och last. Ett pulsaggregat och en antenn användes för att generera de elektromagnetiska pulser som testobjektet utsattes för. Resultaten visar att inverkan på de testade komponenterna är möjlig. Inverkan visade sig vara beroende av bl.a. avståndet t...

 7. Vad utgör en framgångsrik film? : En analys av Hollywoods filmindustri

  OpenAIRE

  Danielsson, Simon; Flygare, Jakob

  2016-01-01

  I detta arbete undersöktes vilka de främsta framgångsfaktorerna var med avseende på biointäkter för en amerikansk film i produktions- och distributionsfasen. Analysen av produktionsfasen baserades på filmer mellan åren 2010-2014 och bestod dels av en övergripande regressionsanalys över alla filmer och dels en genrespecifik regressionsanalys. Undersökningen av distributionsfasen grundade sig i 4p modellen för att visa på filmbolagens strategiska möjligheter. Resultaten visade att det fanns sig...

 8. Näthandel - Handelsvanor och säkerhetsförtroende

  OpenAIRE

  Estlander, Johan

  2014-01-01

  Syftet med mitt examensarbete är att analysera konsumentens handelsvanor på nätet och deras syn på säkerheten vid näthandel. Arbetet behandlar hur ofta inköp görs via nätet, varför inköpen görs via nätet och vilken typ av köp som görs via nätet. Arbetet tar även upp de olika betalningsmetoderna och säkerhetsaspekterna. Teoridelen av arbetet behandlar e-handelns historia och nutid, betalningslösningar, regler och lagar vid distanshandel samt köpprocessen. Arbetet innehåller den teori som ...

 9. Yoga i förskolan : En studie om förskolepedagogers upplevelser av yoga bland barn

  OpenAIRE

  Berg, Therese

  2014-01-01

  Barn mår bra av att leka och röra på sig men i dagens samhälle använder man teknisk utrustning i allt större omfattning både inom hemmet och i skolan. Detta medför olika negativa effekter så som koncentrationssvårigheter och övervikt. Undersökningar och studier visar också att barn och unga upplever stress i vardagen på grund av krav från skolan, hemmet och sig själva.   Syftet med denna studie är att undersöka förskolepedagogers upplevelser av yoga bland barn. De som valts ut att delta i stu...

 10. Fildelning och upphovsrätten i Finland

  OpenAIRE

  Pesola, Joakim

  2015-01-01

  Detta lärdomsprov är gjort för att ge en bild av hur fildelningen och upphovsrätten ser ut i Finland idag. I teoridelen går jag in på hur EU påverkar Finland med nya direktiv och metoder för att kämpa mot piratism. Jag beskriver även upphovsrättens historia och utveckling samt tar upp olika tekniker och programvaror som används inom fildelning. Orsaken till att jag valde detta ämne som lärdomsprov är för att ämnet fått så stor uppmärksamhet i medier under de senaste tio åren. Nuförtiden ha...

 11. Samband mellan information, oro och smärta vid bukkirurgi : En pilotstudie

  OpenAIRE

  Borg Novák, Frida; Gäreskog, Emeline

  2014-01-01

  Bakgrund: Studier har visat på ett samband mellan otillräcklig information preoperativt och upplevelser av höga nivåer postoperativ smärta hos kirurgpatienter. Även oro preoperativt har visats påverka postoperativ smärta i negativ riktning. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka hur patientgruppen skattade oro, smärta, information och smärtlindring vid kirurgi. Samt undersöka om det fanns samband mellan preoperativ information, oro och upplevelsen av smärta efter operation för patie...

 12. En komparativ studie av klädföretags miljökommunikation

  OpenAIRE

  Rahnert, Katharina

  2010-01-01

  Syfte - Syftet med studien är att undersöka klädföretags miljökommunikation med sina kunder och att identifiera likheter och skillnader mellan större och mindre företags miljökommunikation. Metod - Studien genomfördes med hjälp av en kvantitativ metodansats där telefonintervjuer med sammanlagt sjutton klädföretag från Sverige och Tyskland utgör grunden för det empiriska materialet. Klädföretagen utgörs av dels geografiskt väletablerade företag och dels av företag med tydlig miljöprofilering. ...

 13. Utveckling av yteffektivt elfordon för hyrsystem

  OpenAIRE

  Krantz, Hampus; Haglund, Philip

  2011-01-01

  Dagens bilar är gjorda för långa resor med högt ställda krav på bekvämlighet och komfort. Studier har visat att de flesta resor som görs i Storstockholm är korta, och därför är kravet på prestanda och komfort minimalt. Syftet med detta projekt var att ta fram ett enkelt pendlingsfordon som del av ett hyrsystem. Användaren hyr fordonet vid en station och lämnar av den vid en annan. Fokus har legat på att utveckla en parkeringslösning som spar plats. Att bygga parkeringsstationer i förbindelse ...

 14. Planeringsarbete för byte av skyddsrelä

  OpenAIRE

  Kanckos, Simon

  2011-01-01

  Gamla reläskydd kan plötsligt sluta fungera. Därför är Kojola elstation i behov av nya. Elnätet har växt sedan de gamla reläskydden planerades och det betyder att inställningarna behöver uppdateras, men först måste de gamla reläskyddens inställningar och deras funktioner begripas. Genom att undersöka de gamla reläskyddens manualer och elstationens ritningar erhölls en bild av hur det fungerar. Gamla inställningsberäkningar jämförs med litteratur och nya uträkningssätt. Nya inställningar beräk...

 15. Ursäkta, arbetar du här? : Sambandet mellan motivation och service i detaljhandelsföretag

  OpenAIRE

  Jansson, Annelie

  2006-01-01

  I och med den ökade konkurrensen och den strukturomvandling som idag råder på marknaden söker detaljhandelsföretag ständigt medel för att effektivisera och förbättra sin verksamhet och dess lönsamhet. Ett sätt som flera forskare anser vara det optimala verktyget för att höja sin lönsamhet på, är att ge kunderna en bättre service och på så sätt även skapa sig lojala och trogna kunder. En forskare som gör anspråk på detta och som även har skapat en modell av detta fenomen är Mark Stevens (2002)...

 16. Snurrstol, befordran eller att lösa problem och se resultat av det? : En studie som undersöker vilka faktorer som är viktiga för motivationen hos anställda i olika organisationsformer.

  OpenAIRE

  Ewing, Mikael; Wahlström, Carl

  2011-01-01

  Uppsatsen syftar till att undersöka och diskutera vad som är viktigt för motivationen hos anställda i två olika organisationsformer (privata och ideella) och jämföra om det finns någon skillnad mellan dem. I studien introduceras två teoretiska spår, där det första identifierar vilka olika organisationsegenskaper som karaktäriserar respektive organisationsform. Det andra beskriver motivationsteorier från bland annat Abraham Maslow (1943 och 1954) och Frederick Irving Herzberg (Jacobsen, 1998)....

 17. Skriv och berätta − lärarstuderandes minnesberättelser om slöjd

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mia Porko-Hudd

  2011-11-01

  Full Text Available När klasslärarstuderande inleder sina behörighetsgivande studier i slöjd under den första terminen i utbildningen, får lärarutbildaren ofta ta del av många olika slags episodiska minnen av slöjden i skolan. Med episodiska minnen avses minnen av händelser och episoder som är definierade i tid och rum och som är konkret relaterade till varje enskild persons egna upplevelser. Det episodiska minnet kräver en medveten erinring av något man själv varit med om och som man försöker komma ihåg (Nilsson, u.å. Lärarstuderades minnen av skolslöjden kan vara från episoder eller händelser flera årtionden tillbaka i tiden eller bara några få år. Det oaktat har de lagt en grund för den enskilda studerandes förförståelse om hurdant ämnet och undervisningen i det är eller borde vara (Nygren-Landgärds, 2003, s. 100. Händelserna och minnena av dem inverkar även på den studerandes inställning till studierna i slöjd i lärarutbildningen (Nygren-Landgärds & Porko, 1998; Nygren-Landgärds, 2000. Ett grundantagande i föreliggande studie är att lärarutbildarens kännedom om de studerandes erfarenheter och minnen av skolslöjden, eller exempel på hurdana minnen studerande kan ha, kan bidra till att lärarutbildaren mer effektivt kan anpassa och behandla kursinnehåll, och således bidra till att de studerande får ett aktuellt och moget lärarperspektiv på läroämnet (jfr Kokko, 2006, s. 37; Kokkonen, 1998, s. 62. Men hur ska man vetenskapligt komma åt erfarenheter och episodiska minnen av skolslöjden och hurdana minnen kan studerande ha? I denna artikel presenteras studiens perspektivgrund samt hur datainsamlingen och analysen har gjorts. På grund av studiens relativt stora omfattning, redovisas här endast för en del av studiens sammanlagda resultat.Sökord: metod, slöjd, NVivo, minnen, lärarstuderandeURN:NBN:no-29957

 18. Databasarkivering: En kontroll av metoder för långtidsarkivering av databaser

  OpenAIRE

  Häggblom, Lars Mathias

  2012-01-01

  Databaser är det vanligaste sättet att spara samt representera stora mängder data i dags-läget. Relationerna mellan de olika tabellerna och dataposterna samt mängden olika da-tabasformat försvårar arkiveringsprocessen. Detta examensarbete bakantar vi oss med tillgängliga tekniker för arkivering av databaser samt långtidsbevaring av dessa. Syftet med arbetet är att betrakta de olika existerande verktygen som lämpar sig för långtidsarkivering av databaser, medan den teoretiska delen av arbe...

 19. Utveckling av simuleringsspel för internutbildning inom callcenters

  OpenAIRE

  Johdet, Per; Nygård, Marcus

  2005-01-01

  Examensarbetet utfördes på uppdrag av Qsurvey och syftar till att utveckla ett simuleringsspel som kan användas vid internutbildning inom callcenterbranschen. I arbetet har specifika problem och frågeställningar för callcenterindustri studerats. I utvecklingsarbetet med simuleringsspelet har hänsyn tagits till callcenterbranschens karaktär, både vad gäller resurser och statistik har inspiration hämtats från verkliga callcenters. Huvudsyftet med programmet är att belysa callcenterbranschens ka...

 20. Det som händer på hotellet, hamnar på TripAdvisor : En kvalitativ studie av hotell i Karlstad

  OpenAIRE

  Gabrielsson, Elin; Hedlund, Lisa

  2015-01-01

  Den utveckling som internet har genomgått har bidragit till att en rad förändringar har skett. Det innehåll som finns på internet har ändrats och skapas numer av dess användare lika mycket som av företag och organisationer. Det har skett en utökning av plattformar där användarna kan kommunicera och interagera med varandra och dela med sig av personliga åsikter och erfarenheter på ett enkelt sätt. Vi är dessutom mer kritiska till vad som skrivs på internet och reflekterar över vad som är pålit...

 1. Positioneringsstrategier för konsultbolag inom TV- och mediabranschen

  OpenAIRE

  Lyngman, Mathias; Norell, David

  2015-01-01

  TV- och mediabranschen drivs på av teknikutveckling och är under förändring där allt fler konsumenter väljer att konsumera video via internet vilket ställer krav på aktörerna i TV-branschen. Traditionella TV-operatörer försöker förändra sina affärsmodeller, branschgränser blir mer otydliga där bolag som tidigare ansvarat för it-infrastrukturen försöker ta större del av värdekedjan, nystartade företag ser sin chans att konkurrera samt globala aktörer som Google och Appl...

 2. Hur effektiva projektgrupper kanskapas och bibehållas : En studie i gruppdynamik,projektprocesser och rekrytering

  OpenAIRE

  Bartha, Thomas; Skeppar, Magnus

  2010-01-01

  I dagens samhälle är det vanligt förekommande att företag är projektbaserade. Sådana organisationer är till stor del beroende av att deras projektgrupper är välfungerande och effektiva. Därför borde allt som kan förbättra projektgruppers arbetsgång vara av stort intresse.Studien fördjupar sig i områdena gruppdynamik, projektprocesser och rekrytering. Syftet var att undersöka hur effektiva projektgrupper kunde skapas och bibehållas. För att kunna genomföra en övergripande analys inom de valda ...

 3. Systemtyper utanför ramen för både traditionell systemutveckling och e-infrastrukturutveckling : Finns de och hur bör de i så fall utvecklas?

  OpenAIRE

  Kindesjö, Christoffer; Keijser, Tobias

  2014-01-01

  Denna studie har som syfte att undersöka om det finns en typ av system vars egenskaper liknar både traditionella system och e-infrastrukturer utan att tillhöra någon av dessa typer samt hur en designmodell skulle se ut för denna typ av system. Detta system kallar vi gränsfallssystem. För att undersöka om denna finns har traditionella system och e-infrastrukturer samt hur man utvecklar dessa typer av system analyserats. Detta för att se ifall det existerar någon form av system som ha...

 4. Att fånga konsumentens blick, uppmärksamhet och plånbok: tv-reklam i dagligvarubutik

  OpenAIRE

  Gren, Petter

  2006-01-01

  Forskning visar att 65 procent av konsumenternas köpbeslut av dagligvaror fattas i butikerna. Denna studie syftade till att studera konsumenters medvetenhet om tv-reklam i dagligvarubutik, hur deras köpbeteende påverkas, och i vilken grad kognitiva och perceptuella faktorer inverkar på om tv-reklam medvetet uppfattas av konsumenten eller inte. Endast fyra av 120 konsumenter upptäckte den tv-skärm som de stått intill och ingen mindes vad tv-skärmen visat, en stark indikation på att konsumenten...

 5. Hur naturlig är luften vi andas? : En studie i erfarenheter av hantering av luftkvalitetsproblem i två svenska kommuner.

  OpenAIRE

  Nilsen, Freja; Swebilius, Maria

  2015-01-01

  Genom att undersöka hur två olika kommuner i Sverige arbetar med och hanterar de luftkvalitetsproblem som uppstår i städer på grund av trafiksektorn, främst på gator och vägar, syftar studien till att identifiera problem och lösningar kring arbetet med åtgärdsprogrammen. Genom kvalitativa intervjuer med utvalda nyckelpersoner på kommunerna identifierades erfarenheter av att arbeta med luftkvalitetsfrågan. Dessa erfarenheter ställdes mot tidigare forskning för att belysa ifall de tillvägagångs...

 6. Genotypning av laktostolerans (LCT-13910C>T) direkt på blod med realtids-PCR : Utvärdering av Kapa Probe Force

  OpenAIRE

  Folkesson, Carl; Christensson, Ola

  2016-01-01

  Hos vuxna individer förekommer två fenotyper gällande produktionen av laktas, vilka kallas laktostolerans och laktosintolerans. Vid laktosintolerans produceras otillräckliga mängder laktas vilket framkallar symptom som magsmärtor och flatulens vid intagandet av mjölkprodukter. En enbaspolymorfism (LCT-13910C>T) har kopplats till laktostolerans hos nordvästeuropéer och kan genotypas med smältkurveanalys i realtids-PCR. På Laboratoriemedicin vid Länssjukhuset Ryhov används idag en metod vid ...

 7. Om indirekt- och "indirekt" indirekt skada : Enskilda aktieägares rätt till ersättning vid skadegörande handling av organledamot jämte genomsyn i koncernförhållanden

  OpenAIRE

  Wall, Anna

  2012-01-01

  I de fall enskilda aktieägare tillfogas skada, genom organledamots handlande, innehar dessa rättigheten att påkalla skadeståndsansvar enligt 29:1 1 st. 2 men. ABL. I den svenska rättstillämpningen ter sig dock tillämpningen av paragrafen, i samband med indirekta skador, problematisk. Problematiken hänför sig till vilka regler, vars åsidosättande, aktualiserar tillämpningen av paragrafen tillsammans med aktieägares talerätt. Två tolkningar kan i fallet identifieras, vilka framförts inom doktri...

 8. "Jag hade velat bli som Bill Gates" : En kvalitativ studie om ungdomars tankar och handlingar inför deras framtida utbildnings- och yrkesval

  OpenAIRE

  Egeskog, Johanna; Larsson, Emelie

  2015-01-01

  Den obeslutsamhet som finns kring val av framtida yrke och utbildning är ett väldigt intressant område, då alla människor står inför de valen någon gång i livet. Det kan finnas en rad olika faktorer som påverkar utbildnings- och yrkesval. Syftet med denna undersökning är att öka förståelsen kring ungdomars tankar angående framtida utbildnings- och yrkesval. Vi avser att undersöka de faktorer som främst påverkar ungdomar inför deras utbildnings- och yrkesval och hur de planerar att ta sig dit....

 9. Könsdiskriminering i svenska annonser : Skillnader och likheter i friade och fällda fall anmälda hos Reklamombudsmannen

  OpenAIRE

  Hamnström, Pamela; Ejemar, Simone

  2015-01-01

  Sexism och könsdiskriminering är ämnen som idag exponeras mycket i media. De tar stor plats och bäddar för diskussion både i sociala medier och i verkligheten. Beträffande könsdiskriminering i reklam är det oftast fall där kvinnor är utsatta för stereotypisk porträttering och objektifiering som leder till en offentlig debatt, men de senaste åren har visat på att liknande fall för män ökar. Denna kvalitativa studie har som syfte att undersöka och kartlägga utförandet av könsdiskriminering i sv...

 10. Prediktion av matchresultat i engelska Premier League

  OpenAIRE

  Palmberg, Billy

  2015-01-01

  Att i förväg försöka förutsäga vilket lag som kommer vinna i en fotbollsmatch har nog de flesta försökt sig på någon gång. Att gissa och att faktiskt försöka att analysera båda lagens förutsättningar är två väldigt olika metoder att komma fram till sitt resultat. I och med att datorkraften de senaste åren kraftigt förbättrats har det också kommit fler och framför allt tyngre matematiska modeller för att skatta utfallet av matcher. I detta examensarbete används Pi-ratingsystemet som går ut på ...

 11. Avvattning av nanocellulosa i en DDA

  OpenAIRE

  Artman, Anna

  2015-01-01

  Genom laborativa försök skulle avvattning och retention av nanocellulosa i en DDA (Dynamic drainage analyzer) undersökas. Detta genom att tillsätta retentionskemikalier i varierande mängder för att se hur det påverkade avvattningen. Uppdragsgivaren var Innventia och laborationerna utfördes på SP:s laboratorium där DDA instrument fanns tillgängligt. DDA instrumentet liknar den maskin som används för papperstillverkning och därför anses det vara möjligt att kunna avvattna nanocellulosa på likna...

 12. Outsourcing – på vilka grunder? En fallstudie av underlagen vid outsourcingbeslut

  OpenAIRE

  Asplund, Carina

  2009-01-01

  Titel: Outsourcing – på vilka grunder, en fallstudie av underlagen vid outsourcingbeslut Författare: Carina Asplund Handledare: Eva Wittbom Sektion: Ekonomi, Management och Samhällsvetenskap, Blekinge Tekniska högskola Course: Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 högskolepoäng Bakgrund och problemdiskussion: Ett outsourcingbeslut kan fattas på många olika grunder och de vanligast förekommande motivatorerna i privat näringsliv är strategiska motivatorer som att renodla verksamheten och fokuse...

 13. Hantering av fysiska säkerhetsrisker – en kunskapsöversikt

  OpenAIRE

  Bron, Mikael

  2013-01-01

  Att kunna arbeta med systematisk hantering av brotts-, brands- och arbetsmiljörisker är en eftertraktadkompetens. Det syns inte minst i både näringslivets och den offentliga förvaltningensarbetsannonser när man söker chefer, handläggare eller samordnare till säkerhetsavdelningar.Trots det finns mycket lite skrivet på svenska om riskhantering och riskanalys i kontexten skyddmot brott. Ännu ovanligare är litteratur som jämför riskhantering mellan brandskydd, arbetsmiljöoch brottsskydd.Bristen p...

 14. Befrämjande av delaktighet hos barn - finns det en genusskillnad?

  OpenAIRE

  Aalto-Setälä, Kira

  2012-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att ur ett genusperspektiv observera på vilka sätt barn bereds möjlighet till delaktighet vid fysisk aktivitet. Den teoretiska referensramen består av teorier om: könsmedvetenhet i verksamhet med barn, genus och könsroller, socialpedagogisk grundsyn, socialpedagogiskt förhållningssätt, bemötande och kommunikation samt ledarrollen och växelverkan. Frågeställningarna är: 1) På vilka sätt befrämjar ledarna barns delaktighet i fysisk aktivitet? och 2) Finns det e...

 15. Somatisk tinnitus : Hör vi ljudet av muskelspänningar?

  OpenAIRE

  Hedbrant, Johan

  2005-01-01

  Ungefär var tionde person rapporterar tinnitus, några få procent har besvärande problem. I denna översiktsartikel går Johan Hedbrant igenom forskningshistorien och diskuterar några moderna förklaringsmodeller för tinnitus och Ménières sjukdom. Tinnitus definieras som »en ljudupplevelse som inte förorsakats aven inre eller yttre akustisk källa och som inte är orsakat av en experimentell elektrisk stimulering. Tinnitus indelas i subjektiv och objektiv tinnitus, eller beskrivs utifrån det tillst...

 16. Hemligheten bakom en ledares motivation och tillfredsställelse på arbetsplatsen : Utifrån ett manligt och kvinnligt perspektiv

  OpenAIRE

  Davidsson, Emmy

  2015-01-01

  Genom att studera ledares motivation och tillfredsställelse i relation till motivationsteorin Self-Determination Theory (SDT) söktes stöd för undersökningens syfte och frågeställningar: hur respektive kön i ledarpositioner motiveras på arbetsplatsen i förhållande SDT – om de är självbestämmande eller kontrollerade samt om det finns en relation mellan motivation och tillfredsställelse. Frågeformulär besvarades av 48 män och 93 kvinnor i olika ledarpositioner. Data analyserades i form av t-test...

 17. Amningfred : En utredning om hur föräldrar och blivande föräldrar upplever kampanjen Amningsfred

  OpenAIRE

  Sormunen, Oona; Suokas, Anna; Wilson, Elin; Pöyhönen, Johanna; Sjöberg, Victoria; Nordblom, Maria

  2016-01-01

  Detta examensarbete är en utredning om hur mammor, pappor, blivande mammor och blivande pappor upplever kampanjen Amningsfred. Kampanjen Amningsfred anordnas av projektet Amning utan stress. Amning utan stress är ett gemensamt projekt mellan Folkhälsan och Förbundet för mödra- och skyddshem. Kampanjen Amningsfred består av en webbsida, www.amningsfred.fi och fyra affischer. Kampanjen har som mål att lyfta fram amningskulturen på ett positivt sätt. Syftet med detta arbete är att ta reda p...

 18. Amningsfred : En utredning om hur föräldrar och blivande föräldrar upplever kampanjen Amningsfred

  OpenAIRE

  Sormunen, Oona; Suokas, Anna; Pöyhönen, Johanna; Wilson, Elin; Sjöberg, Victoria; Nordblom, Maria

  2016-01-01

  Detta examensarbete är en utredning om hur mammor, pappor, blivande mammor och blivande pappor upplever kampanjen Amningsfred. Kampanjen Amningsfred anordnas av projektet Amning utan stress. Amning utan stress är ett gemensamt projekt mellan Folkhälsan och Förbundet för mödra- och skyddshem. Kampanjen Amningsfred består av en webbsida, www.amningsfred.fi och fyra affischer. Kampanjen har som mål att lyfta fram amningskulturen på ett positivt sätt. Syftet med detta arbete är att ta reda p...

 19. Minimering av risker vid kreditgivning

  OpenAIRE

  Aguilar, Diana; Semenyuk, Tetyana; Turesson, Alina

  2010-01-01

  Nedgångar i världsekonomin med påföljande likviditetsproblem hos företag har medfört negativa konsekvenser för banker, vilket skapade behov av effektiv kreditriskhantering. För att förhindra stora kreditförluster försöker banker ständigt minimera sina risker vid kreditgivning genom att identifiera fallgropar. Syftet är att undersöka vilka faktorer som bidrar till kreditförluster och belysa hur Nordea kan minimera risker vid kreditgivning utifrån dessa faktorer. Datainsamling skedde via gransk...

 20. Helhetsorienterad utvärdering av kollektivtrafikåtgärder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hiselius, Lena Winslott; Barfod, Michael Bruhn; Leleur, Steen;

  Under hösten 2008 och våren 2009 har forskare vid Avd. Trafik och väg vid Lunds Tekniska Högskola, DTU Transport vid Danmarks Tekniska Universitet samt National-ekonomiska institutionen vid Lunds Universitet genomfört ett forskningsprojekt med syfte att studera tillämpningen av en sammansatt...... (helhetsorienterad) analys av kollektiv-trafikåtgärder....

 1. Undersökning av steady state och utvärdering av valskraft och friktion vid kallvalsning av aluminium

  OpenAIRE

  Waltersson, Erik; Eriksson, Göran

  2011-01-01

  The purpose with this thesis was to examine the cold rolling mill located at Högskolan Dalarna and to stabilize the rolling process, to achieve steady state. Experiments with cold rolling of an aluminium strip have given results for rolling force, friction, reduction, strip tension and strain hardening. Results show that steady state has been found for the experiments with roll force and strain hardening, and not been found for the experiments with friction and reduction. Results show that in...

 2. Idrottsinstruktörens och fysioterapeutens åsikter om motionsrådgivning och samarbete

  OpenAIRE

  Uppa, Marianne

  2011-01-01

  Uppdragsgivare för masterarbetet var Esbo Idrottstjänster. Arbetet ingick även i Arcadas Esbo Living Lab Innovation (ELLI) projekt, som handlar om att utveckla hälsocentralverksamheten i Esbo. Syftet med masterarbetet var att utveckla motionsrådgivningen för vuxna och äldre i Esbo stad. Meningen var att masterarbetet kan utnyttjas av de personer som arbetar med motionsrådgivning som grund för vidareutveckling av verksamheten. Studien syftade också till att utreda centrala principer för ett fö...

 3. Utveckling av webbsida med användargränssnittmetoder

  OpenAIRE

  Fried, Ulrika; Hallgren, Kristina

  2005-01-01

  Restaurangen Knäppingen – Stadsmuseets Café & Kök i Norrköping var i stort behov av en marknadsförande och informativ webbsida med en administrativ del. Syftet med detta arbete var skapa en webbsida med användbarhet enligt Usability Engineerings arbetspunkter. Användbarhet innebär att ett system är ändamålsenligt, effektivt och tillfredsställande. Förutom beställarnas krav hade vi ganska stor frihet att utforma det första designförslaget. Därefter fortsatte utvecklingen av webbsidan utifr...

 4. Organiserande av en konferens - Case: YH-biblioteksdagar i Arcada

  OpenAIRE

  Tuovinen, Tiina; Byman, Pernilla

  2014-01-01

  Syftet med detta praktiska examensarbete var att organisera Yrkeshögskolors biblioteksdagar 2014 tillsammas med en planeringsgrupp, samt redogöra för hur evenemanget genomfördes och hur våra ansvarsområden lyckades. Examensarbetet byggdes upp med hjälp av en teoretisk referensram som baserade sig på evenemangsplaneringsteorier. Ar-betsprocessen dokumenterads i form av definitions-, planerings-, genomförande- och reflektionsfaser. I reflektionsfasen analyserades hela processen både med hjälp a...

 5. Marknadsföring av Corporate Social Responsibility : En studie i Generation Y:s attityder till CSR samt attityder till marknadsföring av CSR inomsnabbmatsbranschen i Sverige

  OpenAIRE

  Pahkamaa, Tobias; Hamrin, Emil

  2012-01-01

  Denna uppsats undersöker konsumentgrupp Generation Y:s attityd till Corporate SocialResponsibility (CSR) samt marknadsföring av CSR. Vidare undersöks i uppsatsen Generation Y:sattityder till CSR samt marknadsföring av CSR gällande detaljister inom snabbmatsbranschen iSverige. Uppsatsens teoribildning baseras på teorier om attityder från framförallt Fishbein ochAjzen (1975), samt teorier om CSR och marknadsföring av CSR. Teorin knyts samman i enanalysmodell baserad på Wang och Andersons (2011)...

 6. Upplevelsen av hur fysioterapi i hemmiljö inverkar på vardagen för äldre patienter och deras närståendevårdare : En kvalitativ studie om fysioterapi i hemmet

  OpenAIRE

  Westerlund, Michael; Lundsten, Edit

  2013-01-01

  Detta är ett kvalitativt examensarbete om fysioterapi i hemmiljö för patienter med närståendevårdare. Syftet är att utreda upplevelsen av fysioterapi i hemmiljö för svenskspråkiga personer med närståendevårdare samt utreda betydelsen av att fysioterapin ges på patientens modersmål. Frågeställningarna är : Vilken inverkan upplever patienter med närståendevård som får fysioterapi i hemmiljö 1 gång i veckan i 10 veckor att fysioterapin har på deras vardag? Vilken inverkan upplever närståendevård...

 7. Förpackningsdesign i genusperspektiv : En granskning av duschcremesförpackningar

  OpenAIRE

  Sjödin, Melinda

  2015-01-01

  Färg och form kan bidra till att skapa uppmärksamhet, förmedla budskap och skapa känslor som i sin tur kan öka sannolikheten av att kunden genomför köpet. Förpackningens färg och form bör synkronisera för att budskapen inte ska motsäga varandra, och det är mycket viktigt att designen lämpar sig till målgruppen. Färg kan ses som ett språk som kommunicerar med konsumenten, och att förstå detta språk kan vara ett starkt redskap inom marknadsföring och design. Det är vanligt att förpackningsdesig...

 8. Pelletsproduktion integrerat med ett värmekraftverk : Ekonomisk och teknisk utvärdering

  OpenAIRE

  Jensen, Tove

  2014-01-01

  Under de senaste årtiondena har efterfrågan av pellets ökat. Produktion av pellets är en energikrävande process där torkning av sågspån är den del som kräver mest energi. Därför behövs, av ekonomiska och miljömässiga skäl, att energieffektiva lösningar skapas. I denna rapport studeras en möjlig effektiviserad energianvändning genom att ett befintligt värmekraftverk integreras med en anläggning för produktion av pellets. Värme till torkningen av sågspån tas i form av ånga och rökgaser ifrån Åm...

 9. Utveckling av komponenter för att realisera reglering av ett elektrostatiskt ställdon

  OpenAIRE

  Tram, Tommy; Burlin, Fredrik

  2011-01-01

  SammanfattningI Higuchi och Yamamoto laboratoriet på Tokyo Universitetet har det utvecklats en elektrostatiskt ställdon som kan förflytta pappersliknande halvledande material med hjälp av elektrostatiska fält.I denna rapport presenteras utvecklingen av ett antal grundlägande komponenter för att realisera reglering av ett elektrostatiskt ställdon. Genom att använda bildbehandlig samt en kamera kan man fastställa positionen av objektet som styrs av det elektrostatiska ställdonet.Två alternativa...

 10. Mediepresentationer av våld : En studie om faser, utifrån fallet Breivik

  OpenAIRE

  Kuhlin, Nancy; Drigoris, Sanna

  2015-01-01

  Idenna studie har vi undersökt hur massmedier presenterat våldshandlingar övertid. Det som vi undersökt är om det finns urskiljbara faser i massmedialapresentationer av våldshandlingar. Vi har utgått från fallet Breivik och Norgeattentatet2011, som vi menar är ett mediebelyst fall som kan kasta ljus över andravåldshandlingar. Vi har använt oss av Grundad Teori som kvalitativ metod och analyseratsammanlagt 80 stycken tidningsartiklar hämtade från Aftonbladet, Expressen,Dagens Nyheter och Svens...

 11. Så väljer eleverna att delta : En studie av multimodal kommunikation i musikundervisningen

  OpenAIRE

  Hansson, Marie

  2010-01-01

  Det övergripande syftet med denna uppsats är att studera multimodal kommunikation under musikundervisning, det vill säga att försöka förstå möjligheter och hinder för meningsskapande i musikundervisning, genom att beskriva och analysera hur undervisning semiotiskt designas av undervisande lärare. Jag har tittat på vilka teckensystem som en lärare använder sig av för att entusiasmera eleverna till delaktighet. Jag har valt att fokusera på de kroppsliga, verbala och rumsliga resurserna. Jag har...

 12. Kommunikation - vad är det? : En studie av musikalisk kommunikation i ensemblesammanhang

  OpenAIRE

  Larsson, Sanna

  2014-01-01

  Föreliggande arbete inriktar sig på kommunikation mellan sångare och medmusiker i ensemblesammanhang utifrån det multimodala och designteoretiska perspektivets syn på kommunikation och lärandeförutsättningar. Med hjälp av videoobservationer av min egen kommunikation i en ensemble på högskolenivå har jag analyserat fram vilka olika semiotiska resurser som används samt intentionerna bakom dem. Resultatet visar att kommunikationen ensemblemedlemmarna emellan tillkommer först efter en tid in i lä...

 13. Tandhygienisters användning av bildstöd vid möte med barnpatienter

  OpenAIRE

  Berbic, Jasmina; Omeirat, Sara

  2016-01-01

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka tandhygienisters användning av alternativ kompletterande kommunikation i form av bildstöd i möte med barnpatienter. Metod och material: En digital enkät bestående av 15 frågor skickades ut till samtliga (102 stycken) verksamma tandhygienister i Region Jönköpings län. Antal deltagare var totalt 57 stycken, 54 kvinnor och 3 män. Resultatet redovisades i absoluta – och relativa frekvenser, samt medelvärde. p-värde ≤ 0,05 ansågs statistiskt signifikant....

 14. Prokrastinering hos högskolestudenter i relation till self-efficacy och studieresultat

  OpenAIRE

  Andersson, Malin

  2014-01-01

  Prokrastinering innebär att frivilligt skjuta upp en viktig aktivitet, trots vetskapen om att det leder till stress, ångest och ytterligare negativa konsekvenser. Enligt forskning anses 80-95 % av alla högskolestudenter prokrastinera,  50 % av studenterna uppger att detta leder till problem. Self-efficacy är individens tilltro till den egna förmågan att klara av saker. Syftet med studien var att undersöka prokrastinering i relation till self-efficacy och studieresultat. Metoden som användes v...

 15. Vindkraft i Sverige : Nuläge och framtidsutsikter med fokus på energilagring

  OpenAIRE

  Berlin, Daniel; Dingle, Marcus

  2015-01-01

  Den här rapporten är gjord för ett kandidatexamensarbete på KTH inom programmet industriell ekonomi med inriktning mot energisystem och hållbar utveckling. Bakgrunden till studien är den ökning av andelen elektricitet i Sverige som genereras från förnybara energikällor, där lagstiftning och politiska mål kring utsläpp av växthusgaser har varit drivande faktorer. Vindkraft är en av dessa förnybara energikällor och produktionen av elektricitet från vindkraft har på senare tid ökat kraftigt i Sv...

 16. Olika synsätt på arbetsplatsförlagd utbildning (APU). : En studie av lokalt samarbete mellan Parkskolan - Näringslivet i Örnsköldsvik.

  OpenAIRE

  Hörnfeldt, Mats

  2011-01-01

  Syftet med studien var att undersöka och analysera vilka förväntningar skolans företrädare har på APU och vad närlingslivets företrädare erbjuder eleverna under APU-perioden. Studien belyste bl a samarbetet mellan skola och näringslivet, närlingslivets organisering och dess synsätt av APU. Studien har genomförts enligt en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod via enkäter och intervjuer av skolpersonal och personal vid de företag där elever ur Parkskolans Industriprogram utfört sin a...

 17. Ny lönebildning och nya partsrelationer

  OpenAIRE

  Vartiainen, Juhana

  2007-01-01

  En väsentlig styrka i den nordiska lönebildningsmodellen är att arbetsron cementeras i centrala avtal så att lokala konflikter kan undvikas, vilket också gynnar investeringar. I en ekonomi med starka och stora fackförbund är det också nyttigt att det sker någon typ av informell samordning kring den lämpliga genomsnittliga löneökningstakten. En sådan samordning utesluter inte en individuell och flexibel lönebildning på lokal nivå.

 18. Prestanda av användargränssnitt i cross-platform-appar

  OpenAIRE

  Lygnebrandt, Emil; Holm, Jonathan

  2016-01-01

  Syftet med denna studie är att undersöka fördröjningsskillnader inom användargränssnitt mellan native­utvecklade appar (utveckling till varje plattform) och appar av typen generated apps. Eftersom arbetet syftar till att bidra med information om prestanda ansågs en experimentell metod vara det bästa valet. Mätning av laddningstider gjordes med hjälp av en videokamera som filmade utförandet av experimenten vilket gjorde metoden simpel och liknar det som en användare kommer att uppleva. Avgräns...

 19. Produktion av ljudberättelse

  OpenAIRE

  Nordlöf, Tobias

  2008-01-01

  Mitt projekt har gått ut på att producera en ljudberättelse för barn utifrån en befintlig utgiven bok. Jag har varit i kontakt med flertalet svenska bokförlag för att hitta ett lämpligt material att arbeta med samt har kommit överens med ett av dem att få ta del av deras utgivna verk, och bearbeta det enligt de överenskommelser vi arbetat fram tillsammans. Jag har sökt och sållat bland otaliga röstskådespelare runtom i landet efter de röstkaraktärer jag eftersökt för rollerna i ljudberättelse...

 20. Rum, rytm och resande : Genusperspektiv på järnvägsstationer

  OpenAIRE

  Gilboa Runnvik, Ann-Charlotte

  2014-01-01

  Järnvägsstationer är att betrakta som offentliga platser och regleras av transportpolitiska målsättningar om jämställdhet och tillgänglighet för alla (Prop. 2008/09:93). Trots det saknas forskning om hur genus påverkar resenärer vid deras vardagliga vistelser på järnvägsstationer. Det övergripande syftet med denna avhandling är därför att ur ett genusperspektiv undersöka hur manliga och kvinnliga resenärer i sin vardag använder och upplever järnvägsstationer som fysiska platser och sociala ru...

 1. Patientens Self-Efficacy : Skillnader mellan sjukgymnastens och patientens skattning

  OpenAIRE

  Sörling, Anna-Karin; Lindblom, Matilda

  2011-01-01

  Sjustegsmodellen är väl känd inom beteendemedicinsk sjukgymnastik och kännetecknas av ett samarbete mellan sjukgymnast och patient för att uppnå högt prioriterade mål. Att dosera efter patientens förutsättningar är av stor vikt för att uppnå god behandlingsföljsamhet. Tilltro till den egna förmågan, Self-Efficacy (SE), är då en betydelsefull faktor att ta hänsyn till. Bedömningen av en annan individs hälsa antas vara komplex, då studier har visat att sjukgymnastens uppfattning om problematike...

 2. Reglering av energikostnader med hjälp av energilagring i Danmark

  OpenAIRE

  Ahlström, Johan; Björklund, Jacob

  2014-01-01

  Energilagring med hjälp av tryckluft (CAES) innebär att luft komprimeras och lagras för att expanderas vid ett senare tillfälle. Tillsammans med pumpkraftverk (pumpning av vatten till en högre liggande vattenreservoar) är komprimerad luft (CAES) de enda kommersiellt gångbara storskaliga energilagringsteknologierna i dagsläget. Utifrån de geologiska förutsättningarna i Danmark utvärderades lönsamheten för två olika typer av CAES-teknologier mer specifikt som teknologi för energihandel. Danmark...

 3. Djurterapins inverkan på människor med demenssjukdom och andra kognitiva sjukdomar- en litteraturöversikt

  OpenAIRE

  Frisk, Emma; Åström, Rebecca

  2016-01-01

  Bakgrund: I Sverige insjuknar varje år ungefär 25 000 människor i någon form av demenssjukdom, en sjukdom som ökar världen över och troligtvis kommer att fördubblas inom de närmsta 20 åren. Demenssjukdom drabbar hjärnan vilket påverkar minnet och den kognitiva förmågan och kan ge beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD). Studier visar att nio av tio personer någon gång kommer att visa symtom som ångest, oro, vandrande och aggressiva beteenden. Läkemedelsadministrering för att behandla symto...

 4. Konsumentbeteende inom turism - En jämförelsestudie mellan internet- och resebyråkonsumenter

  OpenAIRE

  Wolff, Jenna

  2010-01-01

  Syftet med detta lärdomsprov var att undersöka om det fanns skillnader i konsumentbeteendet bland de som köpte turismbaserade tjänster på Internet och de som köpte dem via en resebyrå. I teoridelen tar jag upp Internet som en del av turismbranschen och hur den påverkat turismprodukter och själva utbudet av turismbaserade tjänster. Jag behandlar även köpprocessen som den ser ut hos de som köper turismbaserade tjänster och går igenom olika modeller och teorier som andra forskare tagit fram. Som...

 5. Policy och predikament : En kvalitativ studie av kemisternas erfarenhet av Chalmers implementering av OA-policy

  OpenAIRE

  Arpe, Dennis

  2015-01-01

  The starting point of this study is a letter to the Swedish Research Council which maintained the difficulty to reconcile chemistry with open access. Previous studies show that when other sciences is increasing in both the deposition rate and selection of OA journals, there is a lull in chemistry. The purpose of the master thesis is to gain an understanding of chemists reluctance to open access in the light of the implementation of Chalmers' mandating open access policy and through field theo...

 6. Starbucksfenomenet i Finland : Hur uppfattar och upplever finska konsumenter tillhörande generation Y och Z varumärket Starbucks?

  OpenAIRE

  Emtö, Anna

  2014-01-01

  I den här undersökningen har jag undersökt hur finska konsumenter uppfattar och upplever varumärket Starbucks. Jag har utfört undersökningen genom att använda mig av fokusgruppintervjuer. Intervjuerna utfördes på basen av min frågeguide som utvecklats kring de relevanta teoriområden som är presenterade i arbetet. Mitt urval för intervjuerna var finska konsumenter tillhörande generationerna Y och Z i och med att dessa vuxit upp med varumärket samt upplevt inflytandet av sociala medier i vardag...

 7. Privilegievandring : En väg mot insikt om normer och villkor

  OpenAIRE

  Andersson, Staffan

  2013-01-01

  Studenters växelspel med den högre utbildningens olika kulturer är ofta av avgörande betydelse för deras akademiska framgång. En viktig del av en konstruktiv utbildningsmiljö är synliggörande och aktivt arbete kring olika, ofta osynliga, normer och förutsättningar för studenter och lärare. Privilegievandring (Privilege walk) är en praktisk övning med mål att medvetandegöra deltagarna om normer och förutsättningar. I denna verkstad kommer deltagarna först att få genomföra en privilegievandring...

 8. Generationsskifte i familjeägda aktiebolag : Särskilt arv och testamente

  OpenAIRE

  Elfström, Sandra

  2008-01-01

  Det är naturligt att det flera gånger under ett företags livstid sker generations- och ägarskiften. Genomförandet av ett sådant skifte är en stor och krävande procedur som kräver noggrann planering och god framförhållning. Det handlar om stora summor pengar och ibland ovärderlig kunskap som skall förvaltas vidare av en kommande generation. De bör tidigt sättas in i företagets verksamhet för att underlätta den dag då skiftet väl sker. Tyngdpunkten i denna uppsats har lagts på oplanerade genera...

 9. VOIP INOM FÖRETAGET : IP-telefonins för- och nackdelar

  OpenAIRE

  Siirilä, Carina

  2012-01-01

  Huvudorsaken för en övergång till IP telefoni varierar från företag till företag. Då företaget har den rätta infrastrukturella och tekniska förutsättningen samt rätt kunskap och medvetenhet om VoIP systemet, kan företaget börja planera en övergång. Själva implementeringen av systemet är inte den svåra biten. Förberedelserna inför förändringen måste vara ordentligt planerade och genomförda för att en framgångsrik övergång till systemet skall lyckas. Skapande av acceptans hos an-vändaren och en...

 10. Reingsresultat, drifterfarenheter och kostnadseffektivitet i svenska våtmarker för spillvattenrening

  OpenAIRE

  Flyckt, Linda

  1984-01-01

  I denna studie har funktionen hos sju anlagda våtmarker för behandling av avloppsvatten i Sverige jämförts över tid med avseende på avskiljning av kväve, fosfor och BOD. Syftet var att undersöka våtmarkernas långsiktiga funktion, skötselåtgärder och relaterade kostnader. Våtmarkerna (1,6 - 28 ha stora) har varit i drift olika länge, mellan 7 och 17 år, och befintliga övervakningsdata samt intervjuer med ansvariga för respektive våtmark användes som grund för studien. Resultaten visade att våt...

 11. Kan vi minska köttintaget? : Attityder till matval och påverkande faktorer.

  OpenAIRE

  Vikström, Elin

  2013-01-01

  Bakgrund Köttkonsumtionen i Sverige är idag rekordhög. Ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att minska köttkonsumtionen och med fördel äta mer vegetariskt. Detta för att rött kött och särskilt processat rött kött har visats öka risken att drabbas av olika typer av sjukdomar. Syfte Syftet var att undersöka attityder till köttintag och vegetarisk kost hos vuxna konsumenter samt i vilken utsträckning olika faktorer påverkade matvalet. Metod En webbaserad frekvensenkät användes och deltagar...

 12. Saluhall : En studie om saluhallar i Stockholm och deras betydelse för turism

  OpenAIRE

  Sandell, Maja

  2013-01-01

  Slow Food-rörelsen tror på sitt gastronomiska koncept att nöjet av god mat inte bara är en grundläggande rättighet utan en viktig länk mellan platser, människor och kulturer. Att kunna skydda maten som kulturarv, tradition och kultur är vårt gemensamma ansvar som gör nöjet möjligt. Maten är inkluderad i många aspekter av livet som till exempel kultur, politik, natur, miljö, jordbruk och inte minst turism. Den är inte bara näring, rättighet och medel att mätta hunger utan en attraktion som loc...

 13. DET HÄR ÄR ÄLDREOMSORGEN : Medias skildring av äldreomsorgen i två dagstidningar

  OpenAIRE

  Kargl, Anneli; Ten, Elena

  2016-01-01

  Uppsatsens syfte är att studera hur äldreomsorgen skildras i media och hur denna framställning görs. För att besvara syftet gjordes en innehållsanalys med kvantitativ och kvalitativ ansats. För att analysera och förstå resultatet användes tre teoretiska perspektiv: medielogik, dagordningsteorin och socialkonstruktivism. Uppsatsens material inhämtades från två dagstidningar varav den ena utges lokalt och den andra på riksnivå för att ge en bredare uppfattning om medias framställning av äldreom...

 14. Bottom ash from fluidising bed boilers as filler material in district heating pipe culverts. Chemical and geotechnical characterisation; Pannsand som kringfyllnadsmaterial foer fjaerrvaermeroergravar. Kemisk och geoteknisk karaktaerisering av fluidbaeddsand

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pettersson, Roger; Rogbeck, Jan; Suer, Pascal

  2004-01-01

  Bottom ashes from fluid bed boilers have been characterised, both geotechnically and chemically, in order to investigate the possibility to use them as filler material in district heating pipe culverts. Bottom ashes from both biofuel boilers and waste boilers are represented in this project. The companies which ashes have been characterised are Sundsvall Energi AB, Sydkraft OestVaerme AB, Sydkraft MaelarVaerme AB, Eskilstuna Miljoe och Energi, Stora Enso Fors, Soederenergi and Fortum Vaerme. A total of ten ashes have been analysed where three ashes originates from Sundsvall Energi AB, two from Sydkraft OestVaerme AB and one from the each of the remaining companies. The chemical analyses have been performed both on fresh ashes and on ashes aged for three months. The geotechnical analyses performed are grain size distribution, packing abilities and permeability. Chemical analyses performed are total content, available content, leaching tests (leaching both by shaking method and column procedure) and organic analyses (PAH, EOX, TOC, dioxin and fenol). The geotechnical analyses show that the ashes fulfils the demands that are put on the filler material used in district heating pipe culverts. When using the ashes in applications, light compaction should be performed due to the risk of crushing the material which may cause an increased amount of fine material. The leachability of fine material is larger than for coarse material. The ashes are relatively insensitive to precipitation. Bio fuel based bottom ashes have a lower content of environmental affecting substances than waste fuel based ashes. This is also shown in the leaching analyses. The leaching water from fresh ashes contains a higher concentration of leachable components than aged ashes. When aged the pH in the ashes decreases due to carbon uptake and hydration and this makes metals as Pb, Cu, Cr and Zn less mobile. On the other hand, an increase in leachability of Sb, Mo and SO{sub 4} is shown when the ashes

 15. Personers erfarenheter av egenvård vid typ 2 diabetes - en litteraturstudie

  OpenAIRE

  Persson, Mona; Eldebrant, Veronica

  2015-01-01

  Abstrakt Bakgrund: Typ 2 diabetes är en livsstilssjukdom som ökar både i Sverige och globalt. Egenvården är en viktig del i behandlingen av sjukdomen och är en livslång uppgift. Sjuksköterskan har en viktig roll i att, genom stöd, undervisning och vägledning, motivera och stärka personens egenvårdskapacitet. För att bättre förstå personens behov i egenvården är det betydelsefullt att sjuksköterskan får ta del av personers erfarenheter av egenvård vid typ 2 diabetes. Syfte: Syftet med denna li...

 16. Elever och stress.En undersökning om stress i barns vardag

  OpenAIRE

  Nilsson, Elin

  2003-01-01

  Mitt syfte med det här arbetet är att fokusera på barn och stressen i deras vardag. Jag ville ta reda på vad som orsakar den eventuella stressen och om de har någon metod för att stressa av. Därför har jag intervjuat elever samt gjort en litteraturstudie för att kunna dra paralleller ifrån tidigare forskning.

 17. Behandling mot alla odds : En kvalitativ studie om den offentliga sektorns förutsättningar för arbete med behandling av spelberoende

  OpenAIRE

  Ekeroth, Helena; Yngström, Henrik

  2015-01-01

  Denna studies syfte är att belysa hur professionella som i sitt yrke möter hjälpsökande spelberoende individer uppfattar och reflekterar kring möjligheten att arbeta med hjälp och behandling av spelberoende utifrån sin organisations förutsättningar och ansvar. Studien har genomförts genom djupintervjuer med professionella inom kommun, landsting, en privat ägd behandlingsorganisation och en nationell organisation inriktade mot spelberoende i syfte att erhålla en så bred bild av spektrumet som ...

 18. Aktuella teman gällande barn med ADHD och ergoterapeutiska interventioner

  OpenAIRE

  Puotila, Nathalie

  2014-01-01

  Syftet med denna studie var att kartlägga vad aktuell ergoterapeutisk forskning har fo-kuserat på gällande barn med ADHD och ergoterapeutiska åtgärder mellan åren 2008-2013. Forskningsfrågorna delade upp studiens fokus i personrelaterade, miljörelaterade och aktivitetsrelaterade faktorer som ergoterapeuter bör fokusera på enligt forskning. Metoden för arbetet var en systematisk litteraturstudie i form av en forskningsöversikt. Som analysmetod användes en innehållsanalys och som teoretisk refe...

 19. Fängslande idéer i politik och teori : En teoretisk granskning

  OpenAIRE

  Danielsson, Marianne

  2008-01-01

  I den snabbt växande litteraturen om idéer i policyprocessen, som ibland kallats ”the ideational turn” tänker man sig ofta att idéer och språk styr politikens aktörer, snarare än styrs av dem. Hur politiska problem formuleras styr vilka lösningar som ter sig rimliga. Intresset riktas mot politik som intellektuell verksamhet. Dessutom tänker man sig att de resulterande tänkesätten kring problem och lösningar – tolkningsramarna eller problembilderna – tenderar att börja leva sitt eget liv, och ...

 20. Tredje årets gymnasieelevers inställning till och åsikter om blodgivning

  OpenAIRE

  Hjelmtorp, Andreas

  2014-01-01

  Bakgrund: Sjukvården är i ständigt behov av blod och bloddonation har under senaste åren minskat. En viktig uppgift för blodcentraler är att rekrytera nya blodgivare. Forskning på gymnasieelevers inställning till blodgivning saknas. Syfte: Att undersöka gymnasieelevers inställning till blodgivning och deras anledningar till att donera och att inte donera. Könsskillnader ska också utredas. Syftet är också att utreda vad dem vet om blodgivning. Metod: Etthundra fyrtiofem gymnasieelever från Upp...