WorldWideScience

Sample records for av ett varmare

 1. Utveckling av ett snabblyftblock

  OpenAIRE

  Svensk, Johanna; Schönning, Lisa

  2014-01-01

  Detta examensarbete har genomförts i samarbete med Svero Lifting. Företaget säljer och utvecklar lyftanordningar. Svero Lifting arbetar idag med att reducera vikten på företagets komponenter genom ett materialbyte och har påbörjat utveckling av en ny lyftanordning, en blockvagn och ett snabblyftblock. Svero Lifting vill fortsätta utveckla företagets lyftanordning så att komponenterna i lyftanordningen passar varandra och utmärker sig på marknaden. Idag har Svero Lifting inga CAD-modeller elle...

 2. Navigering och styrning av ett autonomt markfordon

  OpenAIRE

  Johansson, Sixten

  2006-01-01

  I detta examensarbete har ett system för navigering och styrning av ett autonomt fordon implementerats. Syftet med detta arbete är att vidareutveckla fordonet som ska användas vid utvärdering av banplaneringsalgoritmer och studier av andra autonomifunktioner. Med hjälp av olika sensormodeller och sensorkonfigurationer går det även att utvärdera olika strategier för navigering. Arbetet har utförts utgående från en given plattform där fordonet endast använder sig av enkla ultraljudssensorer sam...

 3. Health effects of a warmer climate - a knowledge review; Haelsopaaverkan av ett varmare klimat - en kunskapsoeversikt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rockloev, Joacim; Hurtig, Anna-Karin; Forsberg, Bertil (Umeaa Univ. (SE). Dept. of Public Health and Clinical Medicine)

  2008-01-15

  Global warming has caused changes that can already be seen and that motivates considerations of the possible adaptation measures needed to protect people and public health. Expert bodies such as the United Nations International Panel on Climate Change (IPCC) now conduct model simulations on how the world's climate is expected to change depending on, for example, the emission of greenhouse gases. The Swedish SMHI has provided scenarios for how the future climate in Sweden may develop. These assume an increase in the winter temperature of 3-8 deg C in winter and 1-5 deg C during summer, compared to the period 1961-1990. In addition, these scenarios indicate increased precipitation especially in northern Sweden, a greater risk of drought in Skaane during summer, as well as an increased risk of extreme events such as storms, heavy rainfall and heat waves. The climate change may affect health and its determinants in a number of different ways. The effects may be direct, as in extreme weather conditions, and also indirect, such as the influence of changes in climate and the environment on the spread of infectious diseases as well as the far-reaching effects of changes in other parts of the world. The aim of this overview report is to briefly present our current understanding of how health risks and public health may be affected. The presentations of potential consequences are partly built using knowledge of the associations between climate and health in various regions to draw analogies for areas expected to undergo changes that will make their climate more similar to current conditions in other regions. Distribution of vector-borne diseases can be determined by the type of climate a certain mosquito can survive. In the future we may face outbreaks of diseases that are new to us. Another way of making predictions is to use the observations of how health effects relate to weather variations in one place, for example, temperature fluctuations. In this regard we already have information on the associations observed in Sweden with our current climate conditions. In some cases we can even build our analyses on changes in risk factors and health that have already been observed and linked to climate change, such as the spread of ticks in Northern Sweden and the already longer pollen season

 4. Utveckling av ett EKG-plåster

  OpenAIRE

  Thunborg, Christian

  2010-01-01

  Denna rapport presenterar resultatet av ett examensarbete vid Kungliga Tekniska Högskolan, skolan för industriell teknik och management. Uppsatsen beskriver en produktframtagningsprocess som utförts från idé till prototyp, samt en utvärdering där det framtagna konceptet evaluerats inför en eventuell vidareutveckling. Arbetet har utförts i samarbete med uppdragsgivaren Danderyds Sjukhus Innovation, en separat enhet på sjukhuset som främst arbetar med att utveckla personalens produktidéer.Idén ...

 5. Utveckling av komponenter för att realisera reglering av ett elektrostatiskt ställdon

  OpenAIRE

  Tram, Tommy; Burlin, Fredrik

  2011-01-01

  SammanfattningI Higuchi och Yamamoto laboratoriet på Tokyo Universitetet har det utvecklats en elektrostatiskt ställdon som kan förflytta pappersliknande halvledande material med hjälp av elektrostatiska fält.I denna rapport presenteras utvecklingen av ett antal grundlägande komponenter för att realisera reglering av ett elektrostatiskt ställdon. Genom att använda bildbehandlig samt en kamera kan man fastställa positionen av objektet som styrs av det elektrostatiska ställdonet.Två alternativa...

 6. Upplevelserna av ett coachande ledarskap : och vikten av emotionell intelligens för ledare

  OpenAIRE

  Petersson, Lina

  2009-01-01

  Det coachande ledarskapet är ett ledarskap som fokuserar på samspelet mellan ledare och medarbetare. För att studera detta ledarskap så har syftet med denna undersökning varit att undersöka upplevelserna av detta ledarskap som personer med beteendevetenskaplig utbildning har. Resultatet visar att undersökningsdeltagarna värderar relationen mellan ledaren och medarbetaren som det grundläggande i ledarskapet. Förutom det coachande förhållningssättet i ledarskapet så handlar det också om hur led...

 7. Utveckling av ett timrapporteringsverktyg med SharePoint

  OpenAIRE

  Ilama, Santtu

  2009-01-01

  Det här examensarbetet har två huvudsyften. I första delen presenteras Microsoft SharePoint, och i den andra delen visas genom att skapa ett timrapporteringsverktyg ett exempel på vad man kan göra med det. I SharePoint delen utreder jag först vad det är och hurdana mallar och verktyg man börjar med när man skapar en ny sajt. Sedan utreder jag skillnaderna mellan SharePoint-versionerna 3.0 och 2.0. Till slut utreder jag hur man installerar SharePoint 3.0 tillsammans med Microsoft Windows Small...

 8. Kartläggning av intresset för ett lojalitetsprogram i Hotell Helka

  OpenAIRE

  Rajakari, Paulina

  2013-01-01

  Allt fler hotell och hotellkedjor använder sig av lojalitetsprogram och allt fler kunder är medlemmar i dem. Min uppdragsgivare Hotelli Helka är ett privatägt hotell i Helsingfors centrum. De har inte något lojalitetsprogram för tillfället och syftet med detta arbete är att kartlägga kundernas intresse för ett sådant. Delsyftet är att ta reda på vilka egenskaper kunderna skulle uppskatta i ett eventuellt lojalitetsprogram samt ifall kundens bakgrund påverkar hennes intresse för ett sådant. Ar...

 9. Trehjulig Handcykel : Framtagningen av ett terrängfordon för bergsbestigning

  OpenAIRE

  Kölzow, Torbjörn

  2014-01-01

  Operation Frihet är ett projekt för att hjälpa människor med funktionsnedsättning ur det utanförskap de kan känna på grund av sitt handikapp. Grundaren till projektet, äventyraren Jonas Gustafsson, ska som i ett led i detta tillsammans med ytterligare elva personer, varav tre är rullstolsbundna, bestiga Kilimanjaro. Med projektet som utgångspunkt vill de också utveckla ett fordon som kan användes vid bestigningen.Målet med detta projekt har vart att ta fram en produkt som kan användas av rull...

 10. Kompetensutvecklingssamtal : - en studie av utvecklingssamtalets roll i ett företagskompetenshantering

  OpenAIRE

  Eliasson, Simon; Nilsson, Annelie

  2011-01-01

  Kompetens och kompetensutveckling är viktiga områden för företag i alla branscher. Isvenska företag är utvecklingssamtal vanligt förekommande men av varierandekvalitet. Den här uppsatsens syfte är att undersöka hur anställdas kompetens ochkompetensutveckling på ett konstruktivt sätt kan behandlas i ett företagsutvecklingssamtal.En teoretisk bakgrund som behandlar de två huvudområdena kompetens ochutvecklingssamtal författades och följdes av en fallstudie på ett medelstort it-företag.Den empir...

 11. Kartlegging av organisasjonskultur ved Lyngdal ungdomsskole ; kartlegging av organisasjonskultur med OCAI ett år etter sammenslåing av to likestilte organisasjoner

  OpenAIRE

  Moe, Marith Johanne

  2014-01-01

  Kartlegging av organisasjonskultur er i liten utstrekning i dag benyttet som et verktøy for ledelse i offentlig sektor. Denne oppgaven tar for seg kartlegging av organisasjonskulturen ved en ungdomskole ett år etter sammenslåing av to likestilte organisasjoner, to tidligere ungdomskoler. Cameron og Quinns (2013) metode Organzational Cultural Assessment Instrument (OCAI), er benyttet i kartleggingen. Kartleggingen inngikk i et større prosjekt ved Universitetet i Agder (UIA) hvor en kartla ...

 12. Utveckling av ett active vision system för demonstration av EDSDK++ i tillämpningar inom datorseende

  OpenAIRE

  Kargén, Rolf

  2014-01-01

  Datorseende är ett snabbt växande, tvärvetenskapligt forskningsområde vars tillämpningar tar en allt mer framskjutande roll i dagens samhälle. Med ett ökat intresse för datorseende ökar också behovet av att kunna kontrollera kameror kopplade till datorseende system. Vid Linköpings tekniska högskola, på avdelningen för datorseende, har ramverket EDSDK++ utvecklats för att fjärrstyra digitala kameror tillverkade av Canon Inc. Ramverket är mycket omfattande och innehåller en stor mängd funktione...

 13. Grundandet av ett företag inom hästsportbranschen : En studie om val av verksamhetsform

  OpenAIRE

  Roivainen, Nina; Tuominen, Hanna

  2010-01-01

  Hästsporten i Finland ökar konstant och därför ökar också behovet av hästsportsaffärer. Syftet med arbetet är att undersöka möjligheten att grunda ett lönsamt företag inom branschen. Arbetet utförs som ett praktikfall där två olika verksamhetsformer, butik gentemot butiksbil, analyseras med hjälp av modeller för kapitalbindning och materialflöde. Arbetet har gjorts utgående från teori, egna erfarenheter samt antagna värden. Det framgår i detta praktikfall att det är mer lönsamt att grunda en ...

 14. Utveckling av Excelbaserat energiuppföljningsprogram : Ett stöd för energiledningen i ett stort företag

  OpenAIRE

  Enqvist, Robert

  2016-01-01

  EU:s energieffektivitetsdirektiv och Finlands energieffektivitetslag sätter krav på stora företag gällande energihantering och Snellmans Köttförädling Ab i Jakobstad är ett av de företag som påverkas av detta. Som en följd av bestämmelserna har man valt att certifiera ett energiledningssystem enligt ISO 50001 som första företag inom köttbranschen i Finland. Syftet med detta examensarbete är att utveckla ett funktionellt verktyg för kontinuerlig energiuppföljning så att Snellmans Köttföräd...

 15. Burberry - En studie om byggandet och profileringen av ett varumärke utifrån visuell metodologi.

  OpenAIRE

  Vennström, Charlotte

  2010-01-01

  ”Burberry - En studie om byggandet och profileringen av ett varumärke utifrån visuell metodologi” är skriven av Charlotte Wennström, student på institutionen för journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap på Stockholms universitet. I denna uppsats analyseras den visuella framställningen av ett varumärke i reklamannonser sända av Burberry under hösten 2009 respektive våren 2010. Uppsatsen undersöker huruvida stereotypa framställningar av varumärket speglas i bildmaterialet utifrån semiot...

 16. Hur kan ledare påverka kreativitet inom ramen av ett kontrollsystem

  OpenAIRE

  Eriksson, Kent; Eurenius, Klas; Runngren, Kjell

  2012-01-01

  Under den senaste tiden har ett stort intresse vigts åt förhållandet mellan kreativitet och kontroll. Forskning inom området påvisar motstridiga resultat, somliga påstår att kreativitet kan hämmas av kontroll, medan andra hävdar att kontroll kan främja kreativitet. Från ett styrningsperspektiv är det viktigt att förstå vad ledare kan göra för att påverka kreativiteten, men ledarens roll i denna kontext är relativt outforskad. Syftet med uppsatsen är att utforska hur ledare kan påverka anställ...

 17. Exteriör och interiör visualisering av ett bostadshus i 3ds max

  OpenAIRE

  Ekman, Viktor; Moen, Jesper

  2014-01-01

  Denna rapport beskriver och drar jämförelser mellan olika visualiseringstekniker i 3D Studio Max och Adobe Photoshop CS3. Syftet med studien är att undersöka olika visualiserings- och renderingstekniker för att se vilka tekniker som ger ett smidigast och mest verklighetstroget resultat utifrån olika förutsättningar. Studien grundar sig på en huvudfråga och två stycken underfrågor. Hur skapar man ett effektivt och verklighetstroget visualiseringsresultat av ett bostadskvarter för intressenter?...

 18. Vertikalt växthus : Ett gestaltningsförslag av växthus som bostadskomplement

  OpenAIRE

  Bjarnegren Westerlund, Anna; Prim, Johan

  2013-01-01

  Närproducerad odling är en trend som växer sig allt starkare och visar sig bland annat i form av stadsodlingar på tak och balkonger. Då det är begränsat med utrymme att odla på i städer är vertikala odlingar en alternativ lösning. I den här rapporten presenteras ett gestaltningsförslag av ett vertikalt växthus som ett bostadskomplement. Gestaltningen, byggtekniken och klimatet i växthuset är de områden som präglar dess form och tekniska lösningar. Växthuset har placerats på Haningeterrassen, ...

 19. ”How the fuck is this art? : Om receptionen av ett feministiskt performanceverk på Youtube

  OpenAIRE

  Samuelsson, Sanna

  2014-01-01

  Uppsatsen handlar om internetanvändare på Youtube och 4chans reception av ett videoklipp med performancekonst utförd av konststudenten Natacha Stolz. Många kommentarer uttrycker en stark och ofta misogyn avsky mot verket och konstnären. Med hjälp av Jessica Sjöholm Skrubbes artikel om reception, åverkan och klotter på offentliga nakenakter samt Mary Russos teorier om den groteska kvinnokroppen analyseras kommentarer och videoremixer på verket utifrån termer av kön, kroppslighet och gruppkultu...

 20. CSR : Ansvar eller anpassning? En studie av företagens sociala ansvar ur ett företagsetiskt perspektiv

  OpenAIRE

  Karlsson, Stefan; Molin, August

  2003-01-01

  Bakgrund: Företagens sociala ansvar, eller CSR, är ett begrepp som används allt oftare i det svenska näringslivet. Men vad är egentligen företagens sociala ansvar? Syfte: Syftet med uppsatsen är att genom en empirisk belysning av företagens sociala ansvar bidra till kunskapen om det sociala ansvaret ur ett företagsetiskt perspektiv. Genomförande: Vi har genomfört tretton intervjuer med representanter för svenska företag och deras intressenter. Slutsatser: Vi har funnit en i många avseenden...

 1. Att undervisa i ett mångkulturellt klassrum : Fyra lärares erfarenheter av religionsundervisning

  OpenAIRE

  Dahlström, Charlotte

  2016-01-01

  Charlotte Dahlström Att undervisa i ett mångkulturellt klassrum – fyra lärares erfarenheter av religionsundervisning. Pedagogiskt arbete III, 15 hp, Högskolan Dalarna. Temat för uppsatsen är religionsundervisning i ett klassrum med religiös mångfald sett ur perspektiv från fyra grundskolelärare. Studien fokuserar på vilka strategier lärarna har för att lära ut, hur de utnyttjar läroplanen, olika typer av läromedel samt om det finns utrymme för läraren att välja bort delar av innehållet i kurs...

 2. Sleep Advantage : Undersökning av ett koncept på Crowne Plaza Helsinki

  OpenAIRE

  Pieniniemi, Jonas

  2012-01-01

  En välplanerad produktutveckling utgör en viktig konkurrensfördel för företag inom hotellbranschen. Ett hotell måste kunna erbjuda tjänster som upplevs som mervärde för kunden. För att stärka detta har man på hotellet Crowne Plaza Helsinki tagit ibruk ett koncept med namnet Sleep Advantage. Konceptet erbjuder kunden garanterad nattsömn och tilläggstjänster som stärker kundens upplevelse om en lyckad och lugnt natt på ett klassigt hotell. Konceptet är nytt och Crowne Plaza Helsinki har anlitat...

 3. Bilderboken ur ett genusperspektiv : En bilderboksanalys av tre svenska böcker som utmanar stereotypa könsroller

  OpenAIRE

  Malmqvist, Hanna

  2015-01-01

  Syftet med denna studie är att se hur några bilderböcker utmanar de stereotypa könsrollerna. Jag kommer att granska hur pojkar och flickor framställs ur ett genusperspektiv och även titta på hur text och bild kompletterar varandra, med hjälp av Nikolajevas (2000) analysmodell för bilderböcker. Jag har valt att analysera tre stycken böcker och två av dessa har pojkar som huvudkaraktärer och en har en flicka som huvudkaraktär. Med den medvetenhet man har idag kring genus så kan dessa böcker var...

 4. Etiska dilemman vid fosterdöd : Utformande av ett simuleringscase för blivande barnmorskor

  OpenAIRE

  Grönlund, Regina; Svenfelt, Sofia

  2015-01-01

  Att arbeta som barnmorska är ofta förknippat med stora förväntningar och glädje. Barnmorskorna stöter dock också på fall där inte förlossningen går som man hade tänkt sig och barnen föds döda. Det krävs mycket av barnmorskan för att kunna bemöta dessa mödrar. Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att lyfta fram betydelsen av etiken och att öka kunskapen i barnmorskans roll och handlande vid fosterdöd. Arbetet var ett beställningsarbete från Arcadas projekt för kunskapsutveckling ...

 5. Automatisk låsanordning för hissar : - Konstruktion och tillverkning av ett dörrlås

  OpenAIRE

  Holmqvist, Oskar

  2012-01-01

  Järn och Metall är en liten aktör inom hissbranschen och vill etablera sig som leverantör av reservdelar och utrustning till modernisering av hissar. Därför vill företaget bredda sitt utbud av produkter, för att i större utsträckning kunna erbjuda helhetslösningar för modernisering. I nuläget ingår inte ett dörrlås i produktutbudet. Därför bestämde sig Järn och Metall att utveckla ett nytt dörrlås till hissar när deras största kund Kone AB visade intresse för detta. Uppdraget att ta fram ett ...

 6. Så snidar vi en förbättringscoach : en fallstudie av ett lokalt coachprogram

  OpenAIRE

  Vackerberg, Nicoline

  2012-01-01

  Bakgrund: Kvalitetsutveckling inom vården pågår i hela världen. Internationell forskning indikerar att förbättringscoacher kan vara en framgångsfaktor i förbättringsarbetet. Det är i dag oklart hur man kan utveckla interna coacher till att stödja kontinuerliga förbättringar. Studien utvärderar ett lokalt, tvärprofessionellt coachprogam inom vård och omsorg i ett geografiskt område i Sverige med en etablerad samverkanskultur. För att främja ökad kundcentrering ingick en pensionär i programmets...

 7. Enkel navigering i webbdatabaser inom bioinformatik: En implementation av moduler för ett urval av databaser

  OpenAIRE

  Peterson, Rickard

  2010-01-01

  Detta examensarbete är framtaget för att utforma moduler till programmet BioSpider som utvecklats vid ADIT avdelningen vid IDA institutionen Linköping Universitet med syfte att förenkla för biologer när de söker information om andra forskares resultat. Det finns ett stort antal databaser som innehåller forskningsdata kring proteiner, reaktioner, signalvägar etc. Exempel på databaser är UniProt, Reactome, IntAct, BioModels och KEGG. Det uppstår problem med att dessa databaser är uppbyggda på o...

 8. Logopeders bedömarreliabilitet vid perceptuell röstanalys av utvalda röstexempel : en början till ett referensröstmaterial

  OpenAIRE

  Asaid, Dina; Erenmalm, Sofia

  2012-01-01

  Vid användning av audio-perceptuell röstanalys för framtagning av referensröster är begreppet reliabilitet av central betydelse. Syftet med denna uppsats var att undersöka reliabiliteten mellan erfarna röstlogopeders perceptuella röstanalys av ett antal utvalda röstexempel. Förhoppningen var att utifrån detta kunna sammanställa en början till ett referensröstmaterial bestående av manliga och kvinnliga referensröster representativa för olika parametrar i SVEA-protokollet. De specifika frågestä...

 9. Att bli ett ansvarstagande företag : En jämförande studie om implementering av CSR

  OpenAIRE

  Fahlén, Maria; Hansson, Karina

  2008-01-01

  Bakgrund: CSR, företagens sociala ansvar, har varit ett aktuellt och debatterat ämne under flera årtionden. Under senare år har begreppet blivit allt mer populärt och diskussionen har svängt från att handla om vad CSR är och hur det ska definieras till hur företag kan arbeta med det i praktiken. Att företags arbete med CSR ofta blir granskat och negativ information får stor uppmärksamhet i media gör implementering av CSR till en viktig fråga. Från teoretikers håll påpekas att litteraturen om ...

 10. Utsläppsrätter : vilken roll har revisorn i granskningen av dessa samt föreligger ett förväntningsgap?

  OpenAIRE

  Lööw, Lisa; Windis, Sofia

  2005-01-01

  I ett steg att stabilisera utsläppen av växthusgaser i atmosfären framförhandlades Kyotoprotokollet i Japan 1997, vilket året därpå undertecknades av Europeiska gemenskapen. Protokollet innebär att EU:s medlemsstater ska minska sina utsläpp av växthusgaser med 8% åren 2008–2012 jämfört med utsläppsnivån 1990. En avgörande faktor för att verkliggöra protokollet är att etablera ett fungeran-de handelsystem av utsläppsrätter inom EU. Tanken är att länderna inom EU ska kunna samarbeta för att min...

 11. Att utveckla ett autentiskt kön : Motsättningar i utredares diskursiva produktion av transsexualism och andra könsöverskridande uttryck

  OpenAIRE

  Nordlund, Lisa

  2011-01-01

  Psykologisk kunskap och praktik utgör en del av den sjukvård som genom sin expertroll har ett stort inflytande på den diskursiva produktionen av transsexualism. Syftet med denna studie var att granska hur psykologiska förståelser av transsexualism och andra könsöverskridande uttryck används och förhandlas kring i klinisk verksamhet. Studien har en kvalitativ ansats och materialet är insamlat genom fyra individuella intervjuer, en gruppintervju och inspelningar av två teamkonferenser med utred...

 12. Att vara queer eller inte vara queer? : En studie av Pedro Almodóvars film utifrån ett queerteoretiskt perspektiv

  OpenAIRE

  Lindgren, Linda

  2006-01-01

  Uppsatsens syfte är att utifrån en analys av Pedro Almodóvars film och en överskådlig sammanfattning av queerteoretiska resonemang, undersöka hur kön, genus och sexualitet avslöjas som konstruktioner samt hur genusnormer, heteronormativitet och dikotomier problematiseras i Almodóvars film. Metoden består av att analysera filmerna utifrån ett queerteoretiskt perspektiv. Uppsatsen redogör för centrala delar i queerteorin med inriktning på Judith Butlers resonemang kring den heterosexuella matri...

 13. Vikten av ett Varumärke : En fallstudie av Cheap Mondays varumärke med avseende på Marknadsföringsstrategi och Varumärkeskännedom

  OpenAIRE

  Tunberg, Fredrik; Ellström, Gustaf

  2008-01-01

  Den svenska detaljhandeln, och i synnerhet den svenska klädbranschen, är en av Sveriges viktigaste näringsgrenar. Hennes & Mauritz, ett av Sveriges största företag, genomförde våren 2008 sitt första företagsförvärv någonsin. Fabric Scandinavia, företaget bakom bland annat klädmärket Cheap Monday och butikskedjan Weekday köptes för 1 miljard kronor. Cheap Monday sticker ut i branschen som ett mycket framgångsrikt varumärke som marknadsfört sig själv utan att använda sig av traditionell mar...

 14. Utveckling av ett personligt varumärke i en digital tid

  OpenAIRE

  Junttila, Leena

  2015-01-01

  Varumärken, produkter och service följer enligt traditionellt tänkande en 4P-modell med produkt, pris, plats och promotion som hörnstenarna för marknadsföringsarbetet. Då varumärket består av en person, har det en märkbar möjlighet att via ständig kommunikation med omvärlden påverka varumärkesuppfattningen. Via kommunikation och via att framhäva sin egen person, skapar varumärket sin position och försäkrar en medveten plats bland sin målgrupp. Konsumenterna, som stöder sitt favoritvarumärke i...

 15. Högre datautbildningar i Sverige i ett historiskt perspektiv : Transkript av ett vittnesseminarium vid Tekniska museet i Stockholm den 24 januari 2008

  OpenAIRE

  Lindgren, Sofia; Peralta, Julia

  2008-01-01

   The witness seminar ”Högre dataubildningar i Sverige i ett historiskt perspektiv” [Higher Education in the Computers Sciences in Sweden from a Historic Perspective] was held at Tekniska museet [The National Museum of Science and Technology] in Stockholm on 24 January 2008 and was led by Ingemar Dahlstrand. Different aspects of the development of higher education within the computer area were discussed and debated. The witness seminar focused on the expansion of the subject area that grew fro...

 16. Framtidens spårväg : Är spårvägar med ytskikt av gräs ett bra alternativ?

  OpenAIRE

  Khoury, Peter; Grönskog, Niklas

  2014-01-01

  Utbyggnaden av spårvägen Linje 7 i Stockholm som ska utmynna i Spårväg City har tagit sin början. Vilka typer av spårvägskonstruktioner som ska användas på alla de ingående sträckorna är däremot inte bestämt. Grässpår är ett alternativ, men kunskapen om grässpår är inte stor i Stockholmsregionen på grund av att denna spårvägstyp tidigare inte projekterats i regionen. Denna rapport ska underlätta valet genom informationshämtning från intervjuer, möten, mejlkontakt, studiebesök och litteraturst...

 17. Studie av subsynkron interaktion (SSTI) mellan ett HVDC system med spänningsstyva strömriktare och en närliggande generator

  OpenAIRE

  Pålsson, Rolf

  2006-01-01

  Syftet med examensarbetet är att studera den subsynkrona interaktionen (subsynchronous torsional interaktion, SSTI) mellan ett HVDC system med spänningsstyva strömriktare och en närliggande generator. Studien utförs med hjälp av datorsimuleringar och fokuserar på att studera dämpkaraktäristiken för SSTI. Studien ska visa hur faktorer såsom den överförda effektens storlek och riktning, vald driftmod och kraftsystemets kortslutningseffekt påverkar dämpkaraktäristiken. Rapporten beskriver subsyn...

 18. Bitcoin – Ett verktyg inom relationsmarknadsföring? : En studie om hur bitcoin används av företag ur ett marknadsföringsperspektiv

  OpenAIRE

  Vestling, Olof

  2014-01-01

  I dagens samhälle används en mängd metoder och verktyg för att nå kunder och eftersom konkurrensen är knivskarp är det extra viktigt att skapa personliga relationer till sina kunder. Syftet med denna uppsats är att studera bitcoin, en virtuell valuta, som ett verktyg för att skapa, underhålla och fördjupa dessa relationer. Bitcoin accepteras idag som betalningsmedel av en mängd olika företag och det är därför intressant att undersöka varför de gör detta. Genom att utföra en enkätstudie och in...

 19. Ett framgångsrikt brändbyggande inom företagsvärlden : Hur Volvo använder sig av Storytelling

  OpenAIRE

  Ekblad, Jennica

  2012-01-01

  Bränd, varumärke eller image – tre olika namn med samma betydelse. Konkurrensen inom företagsvärlden på 2010-talet är stenhård. Massproduktion av identiska varor eller tjänster känns inte längre givande. Istället söker konsumenter helheter, mervärden och upplevelser. Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur Storytelling som ett verktyg är en del av brändbyggandet hos Volvokoncernen med inriktning på Volvo Cars. I denna studie behandlas också fördelarna med Storytelling samt an...

 20. Föräldrarnas upplevelser av att vara förälder till ett barn med Anorexia Nervosa : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Karat, Azra; Modin, Jens

  2013-01-01

  Bakgrund: Anorexia Nervosa påverkar inte enbart det sjuka barnet utan kan även vara påfrestande för föräldrarna. Föräldrarna kan behöva göra stora förändringar för att det vardagliga livet skall fungera. Syfte: Syftet med studien var att beskriva föräldrarnas upplevelser av att vara förälder till ett barn med Anorexia Nervosa. Metod: Metoden som användes var en kvalitativ litteraturstudie som baserades på tre självbiografiska böcker. Graneheim och Lundmans beskrivning av innehållsanalys med m...

 1. Integration av de anställda i den strategiska utvecklingsprocessen : En fallstudie om kopplingen mellan Affärsutveckling, Change Management och det Balanserade styrkortet på ett svenskt IT-bolag

  OpenAIRE

  Lundin, Alexander; Sadiq, Zeer

  2012-01-01

  Strategisk affärsutveckling har länge varit ett fenomen åtskilliga företag velat bemästra. Då ett kontinuerligt förändrande marknadslandskap präglar dagens affärsutveckling är det svårt att bedriva effektiv strategisk affärsutveckling. Denna studie syftar till att beskriva och öka förståelsen kring hur ett modernt IT-företag med hjälp av ett balanserat styrkort som strategiskt verktyg skall kunna förbättra den förändringsbaserade affärsutvecklingen utifrån de anställdas perspektiv. Fyra års a...

 2. Trevägskommunikation i kontrollrum : En fallstudie om operatörers kommunikation i en simulator av ett kärnkraftverkskontrollrum

  OpenAIRE

  Ekström, Ellen

  2013-01-01

  Ett kärnkraftverks kontrollrum är en komplex miljö som ställer stora krav på operatörerna som styr och kontrollerar det. En viktig del för att få systemen att fungera är kommunikationen mellan operatörerna. För att minimera risken för att missförstånd sker så har det införts instruktioner på att trevägskommunikation ska användas av operatörerna i kontrollrummen. Studiens syfte var att undersöka i vilken omfattning trevägskommunikation används i kontrollrum samt att lägga en grund för vidare f...

 3. "Karlstads Matchning" - från bidrag till jobb : En studie om svensk arbetsmarknads- och integrationspolitik samt en utvärdering av ett integrationsprojekt i Karlstads kommun.

  OpenAIRE

  Andersson, Marie

  2009-01-01

  Arbetet dominerar många människors liv och att allas rätt till arbete innebär ofta även allas skyldighet till arbete. Det politiska systemet förutsätter att alla som kan, ska och vill jobba. Ett av kriterierna för att få ekonomiskt bistånd från socialtjänsten är att alla som anses vara arbetsföra ska stå till arbetsmarknadens förfogande. Ekonomiskt bistånd medför en skyldighet att söka arbete och att tacka ja till erbjudna arbetsmarknadsåtgärder. Forskning som presenteras i denna uppsats visa...

 4. Ekström Catering internetmarknadsföring - Förnyande av hemsidan till ett effektivare marknadsföringsverktyg

  OpenAIRE

  Rönn, Julia

  2013-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att visa hur effektiv en uppdaterad och genomtänkt hemsida kan vara som ett marknadsföringsverktyg för Ekström Catering. I detta examensarbete motiveras också införandet av en blogg för att ytterligare ta till vara på de möjligheter som finns inom internetmarknadsföring som kan gynna företaget. Examensarbetet är grundat på teori angående internetmarknadsföring, företagshemsidor och företagsbloggar. Även intervjuer med uppdragsgivare och artiklar om föret...

 5. Prehospital läkemedelsbehandling : utarbetning av ett förslag till en läkemedelsbehandlingsplan

  OpenAIRE

  Wik, Ann-Sofie; Saarinen, Pia

  2012-01-01

  Sammanfattning: Prehospital läkemedelsbehandling ska påbörjas snabbt och säkert, eftersom patientens tillstånd kan vara kritiskt och de grundläggande livsfunktionernan kan vara hotade. Rekommendationer från Social- och Hälsovårdsministreriet är att varje organisation inom området bör inneha en läkemedelsbehandlingsplan. Syftet med denna dokumentstudie är att utforma ett förslag till en läkemedelsbehandlingsplan för en ambulans på vårdnivå i Finland. Frågeställningen för detta examensarbete...

 6. Den mervärdesskatterättsliga gränsdragningen mellan ett tillhandahållande av vara och ett tillhandahållande av tjänst vad gäller monteringsleverans

  OpenAIRE

  Lundgren, Tommie

  2005-01-01

  Denna magisteruppsats utreder den mervärdesskatterättsliga behandlingen av monteringsleveranser. Syftet med uppsatsen är således att hitta den mervärdesskatterättsliga gränsdragningen mellan tillhandhållande av varor och tillhandahållande av tjänster. För att finna denna gränsdragning har jag tittat på gällande lagstiftning, rättspraxis och de principer som gäller för mervärdesskatt. Grunden för analysen är det sjätte direktivet 77/388/EEG och, vid behov, kommer hänvisningar till den svenska ...

 7. En socialpsykologisk analys av samkönat partnervåld ur ett makt- och normativitetsperspektiv

  OpenAIRE

  von Braun, Thérèse

  2009-01-01

  Uppsatsens syfte var att nå en större teoretisk förståelse av samkönat partnervåld, genom att analysera olika forskningsartiklars narrativa konstruktioner av våldet. De två frågeställningarna var: 1. Hur diskuterar forskningslitteraturen samkönat partnervåld med fokus på temana relationsdynamik, karaktär hos parterna, kön, genus och sexualitet samt betydelsen av social kontext? 2. Hur diskuterar forskningslitteraturen det professionella bemötandet av samkönat partnervåld? De 21 valda primärdo...

 8. Resebarnvagn ett chassikoncept :  

  OpenAIRE

  Lindkvist, Oskar; Rynde, David

  2008-01-01

  Syftet har varit att i en förstudie åt BRIO ta fram ett koncept till en ny barnvagn. Detta koncept ska ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete hos företaget. Den nya barnvagnen, som benämns resebarnvagn, ska vara ett komplement till BRIO:s nuvarande sortiment ”To Go”. Vagnen ska vara en Allt i ett -vagn och ska således vara brukbar i flera skeden av ett barns första uppväxtår. Barnvagnen ska vara konkurrenskraftig på en internationell marknad och attraktiv för en målgrupp som kallas "...

 9. Konsten att bemästra ett scenframträdande : En kvalitativ studie av professionella klassiska sångares mentala hantering av scenframträdanden

  OpenAIRE

  Stegmark, Ida

  2011-01-01

  Denna studie syftar till att utveckla kunskap om hur professionella klassiska sångare förbereder sig och hanterar scenframträdanden. Studiens frågeställningar har varit hur klassiska sångare uppfattar vikten av mental förberedelse inför scenframträdanden och vilka funktioner de uppfattar att mental träning och scenisk beredskap har inom sångutbildning på olika nivåer. För att få svar på mina frågeställningar använde jag mig av kvalitativa intervjuer med fyra professionella klassiska sångare.R...

 10. Biokol som filtermaterial i anslutning till dränering av åkermarksdiken : Utformning, installation och utvärdering av ett biokolsfilter

  OpenAIRE

  Mellhorn, Malin

  2015-01-01

  Biokol, dvs pyrolyserat organiskt material som tillförs marken, är erkänt för sina jordförbättrande egenskaper. Ny forskning uppmärksammar nu andra användningsområden för biokol såsom adsorption av oönskade föreningar samt som effektiv kolsänka inom klimatarbetet. Näringsläckande åkrar bidrar årligen med stora kvantiteter växttillgänglig näring och relaterad eutrofiering av sjöar, vattendrag och i förlängningen till Östersjön. Eutrofieringen ska enligt EUs ramdirektiv för vatten liksom Sverig...

 11. Datorisering av medicinsk laboratorieverksamhet 1: En översikt : Transkript av ett vittnesseminarium vid Svenska Läkaresällskapet i Stockholm den 17 februari 2006

  OpenAIRE

  Dávila, Milena

  2008-01-01

  The witness seminar ”Datorisering av medicinsk laboratorieverksamet 1: En översikt” [Computerization of Laboratory Work 1: An Outline] was held at Svenska Läkaresällskapet The Swedish Society of Medicine] in Stockholm on 17 February 2006, and led by Hans Peterson and Urban Rosenqvist. During the seminar different technical developments within the health care sphere were discussed. Furthermore, different computer programs developed for use in health care in the 1950s, 1960s and 1970s in Sweden...

 12. Mellan könsspecifika förväntningar och ett neutralt kunskapsideal : att förhålla sig till betydelser av kön som barnpsykolog i Sverige

  OpenAIRE

  Eskner Skoger, Ulrika

  2015-01-01

  Detta avhandlingsarbete undersöker hur psykologer förhåller sig till de olika betydelser av kön som finns i de sammanhang de befinner sig i när de utövar sitt yrke. Genom att utforska de betydelser som barn- och ungdoms­psykologer ger skillnader mellan flickor och pojkar har jag identifierat svårigheter och möjligheter när det gäller att inkludera sociala och kulturella aspekter i beskrivningar av barns och ungas psykologiska utveckling inom psykologiprofessionen i Sverige. Ett inkluderande a...

 13. Golden Caviar - Ett bands visuella identitet skapas

  OpenAIRE

  Lindh, Max

  2016-01-01

  I mitt examensarbete presenterar jag skapandet av en visuell identitet och brandning av party pop/rock bandet Golden Caviar. Det är ett nytt band som inte ännu har något grafiskt material från förut. Arbetet består av en logotyp, en webbsida, planering av sociala medier och tryckta produkter. Förutom designen av olika produkter består projektet av en forskningsdel. Forskningen handlar om musikbrandning och marknadsföring. Förutom själva forskningen har jag intervjuat ett par lokala mu...

 14. Analys av fördelen med ett tvärfunktionellt digitalt prioriteringsverktyg för förbättringar

  OpenAIRE

  Arnius, Isabella

  2016-01-01

  Syfte: Att undersöka nyttan med ett digitalt prioriteringsverktyg för förbättringar för stödfunktioner i en tillverkande industri, baserat på prestationsmätetal och kundbehov. Därtill, att undersöka nyttan i att använda OEE som ett övergripande mätetal i ett sådant verktyg samt vilken nytta som finns i att koppla ihop verktyget med daglig styrning om det visualiseras digitalt. Metod och genomförande: För att kunna svara på studiens problemformuleringar har en fallstudie utförts parallellt med...

 15. Gynnas aktörer från ett land utanför EU på den inre marknaden? : Vid tillhandahållandet av elektroniska tjänster

  OpenAIRE

  Eklöw, Maria

  2007-01-01

  Elektroniska tjänster utgör en stor del av marknadsekonomin i större delen av världen således även på den inre marknaden. Elektronisk handel, där elektroniska tjänster ingår, har under de senaste åren expanderat. U.S. Bureau of Census uppskattade att elektroniska tjänster genererat i drygt 600 miljarder kronor under år 2005. Det är en ökning med 24.6 % från föregående år. Statistiken visar endast handeln i USA, men ger ändå ett mått på den framfart som skett de senaste åren rörande elektronis...

 16. Början till ett ISO 14001 miljöcertifikat : Vad krävs av Porvoon Yrityskiinteistöt Oy för att införa ett miljöcertifikat

  OpenAIRE

  Liljeberg, Joakim

  2013-01-01

  Företagens miljöarbete har redan idag en stor betydelse och kraven från kunder och le-verantörer ökar hela tiden. Många vill tillfredsställa marknaden och vet att i framtiden kommer miljöfrågorna att ha en stor betydelse för företagens framgång. Redan nu har många företag valt att införa certifierade miljöledningssystem och börjat ta hänsyn till miljön. Lagar och direktiv skärps hela tiden och det är bara en tidsfråga när miljöredo-visningen blir obligatorisk för alla företag. Ett miljölednin...

 17. Arbetsbeskrivning för ett effektivare flöde : Utveckling av kommunikation och arbetsprocesser på Holmen Paper, Hallsta Pappersbruk

  OpenAIRE

  Gejdebäck, Susan; Söderberg, Christina

  2010-01-01

  Detta examensarbete har utförts åt Holmen Paper som är ett bolag inom Holmen AB koncernen. Studien har utförts på pappersbruket i Hallstavik (Hallsta) och syftar till att utveckla arbetsprocesser och hjälpmedel för kommunikation. Inom detta examensarbete studeras arbetsprocessen i maskinerna där pappret rullas till kundspecifika order (rullmaskin) och maskinerna där de pappersrullar som kräver omrullning hamnar (omrullningsmaskin). Omrullningsmaskinen arbetar med att hantera rullar som blivit...

 18. Påverkar arbetet med Corporate Social Responsibility de anställda? : En kvantitativ studie av ett kooperativt företag i fastighetsbranschen

  OpenAIRE

  Cavka, Irma; Karlsson, Anna

  2016-01-01

  Studiens syfte var att undersöka huruvida ”Corporate Social Responsibility” (CSR) påverkar de anställdas organisatoriska engagemang och ”Organizational Citizenship Behavior” (OCB) positivt samt huruvida CSR-aktiviteterna minskar de anställdas vilja att säga upp sig. Forskningsstrategin har utgått ifrån en deduktiv ansats och grundades i en kvantitativ design där en webbaserad enkätstudie skickades ut till de anställda på ett medelstort kooperativt företag inom fastighetsbranschen under april ...

 19. Face to Face : Marknadsföring på Facebook - en studie av åsikter från ett inifrån- och utifrånperspektiv.

  OpenAIRE

  Christensson, Annika; Hedborn, Jenny; Källberg, Hanna

  2008-01-01

  Sociala nätverk, eller så kallade communityn är ett fenomen som fått större betydelse idag och snabbt spridit sig runt om i världen. Communityn Facebook har blivit känd för att den samlar många användare och har en god målgruppskännedom, vilket gör Facebook till en attraktiv marknadsföringsplats som har uppmärksammats av en rad olika företag och organisationer. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka möjligheter och begränsningar Facebook har som marknadsföringskanal, samt undersöka s...

 20. Lärande om idrottsevenemang vid ideellt arbete : - om överföring och utveckling av kunskaper mellan föräldrar i ett föreningssammanhang

  OpenAIRE

  Persson, Carina

  2012-01-01

  Idrotten engagerar och berör människor. Lägg därtill att ideellt arbete sysselsätter många föräldrar. Detta är bakgrunden till uppsatsen. Uppsatsen handlar om föräldrars lärande. Studiens syfte är att beskriva och analysera överföring och utveckling av kunskaper och erfarenheter mellan föräldrar i ett föreningssammanhang om att planera och genomföra idrottsevenemang. Studien baseras på intervjuer med föräldrar och personal inom en förening i lagidrottens värld. Det emp...

 1. Pris och prisutveckling på premiumvarumärken på bostadsmarknaden– en fallstudie av ett premiumfastighetsbolag i Stockholms innerstad 2005-2015

  OpenAIRE

  Mernissi Granlind, Yasmine; Kosovic, Valentina

  2015-01-01

  Med den starka prisuppgången på Stockholms bostadsmarknad som bakgrund är det intressant att undersöka skillnader i prisutveckling för bostadsrätter. Med en teoretisk utgångspunkt i modeller om prispåverkande faktorer har en fallstudie på ett premiumfastighetsbolag i Stockholm utförts. Metodmässigt är studien i huvudsak kvantitativ. Historisk data gällande försäljningar har undersökt och ställts emot bostadsprisindex där skillnader i prisutveckling har kunnat identifieras. Företaget i fallstu...

 2. Möjligheter och användningsområden för träfiberbaserade material : En materialstudie av plast och träfiber samt utveckling av ett förpackningskoncept med formfrihet

  OpenAIRE

  Skog, Svante; Engberg, Elin

  2013-01-01

  Studien behandlar ämnen som material och utveckling inom plast, kompositer samt träfiberbaserade material som pappersmassa. Förutom materialen bearbetas även produktionsmetoder och miljöaspekter för dessa material. Syftet med undersökningen är att hitta ett material som kan konkurrera med plastegenskaper, och därefter utveckla en produkt i det aktuella materialet. Materialstudien visar att bio-kompositer och träfibermaterial inte alltid är miljömässigt bättre än plast. Ska en långlivad produk...

 3. Ett mobilt övervakningssystem

  OpenAIRE

  Beijar Johansson, Tom

  2012-01-01

  Examensarbetet är utfört hos Aaro Systems AB, som säljer ett datasystem som hanterar bokslut, redovisning och konsolidering av ekonomisk data för koncerner. En del av detta system är ett web-gränssnitt där man kan generera och manipulera ekonomiska rapporter. Min uppgift var till en början att undersöka hur detta gränssnitt kunde anpassas för att visas på mobila enheter. Det visade sig dock fungera bättre än väntat utan några störremodifikationer så efter en vecka omdefinierade vi min uppgift...

 4. Validering av RAADS: ett självskattningsinstrument för vuxna med misstänkt autismspektrumtillstånd

  OpenAIRE

  Andersen, Lisa

  2010-01-01

  Trots vetskap om att den kliniska bilden vid autismspektrumtillstånd (AST) förändras med åldern råder det brist på diagnostiska instrument som är specifikt designade för vuxna. Ritvo Autism and Asperger Diagnostic Scale (RAADS) är en självskattningsskala utvecklad för detta syfte. Den svenska versionen av RAADS utvärderades i föreliggande studie med avseende på intern konsistens, diagnostisk validitet och samtidig validitet. Undersökningsgruppen bestod av 75 individer med högfungerande AST sa...

 5. ”DET ÄR MEDARBETARNA SOM GÖR FÖRETAGET” : - utvecklandet av ett kvalitetsledningssystem med fokus på medarbetare i callcenter

  OpenAIRE

  Backman, Helena; Brohage, Sara

  2010-01-01

  Teorier som tar upp medarbetare som en bidragande faktor till produktkvalitet är breda och riktar sig mot företag av varierande storlekar från olika branscher. Författarnas syfte har därför varit att utforma en egen modell för medarbetarkvalitet som inriktar sig specifikt mot företag av liknande storlek inom samma bransch. Undersökningen har gjorts på Länsförsäkringar Uppsalas och Sala Sparbanks callcenter. Modellen presenteras i uppsatsens avslutning som KLSM- Kvalitetledningssystem med foku...

 6. Kvalitet, pedagogisk dokumentation och kvalitetsarbetets genomförande : Hur konstrueras kvalitet i förskolans styrdokument och av förskolechefer i en organisation där pedagogisk dokumentation används som ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet?

  OpenAIRE

  Dahlström, Emma

  2015-01-01

  Följande studie har sin utgångspunkt i en större organisation inom förskolan. Syftet är att analysera hur begreppet kvalitet konstrueras i förskolans styrdokument och av förskolechefer verksamma i en organisation där pedagogisk dokumentation används som ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet. Avsikten är också att undersöka eventuella följder användningen av verktyget har för hur kvalitet konstrueras och implikationer för hur ledningen av det systematiska kvalitetsarbetet genomförs. ...

 7. Massor av jord och berg från byggande : Förändring och lärande ur ett entreprenörsperspektiv

  OpenAIRE

  Lagergren, Sofie

  2014-01-01

  Varje år uppkommer det stora volymer av jord- och bergmassor vid jord och schaktarbeten. Dessa massor måste hanteras, ofta körs de iväg till deponering och ersätts med nytt material. Det finns inga exakta siffror på hur stora massor det rör sig om. Men uppskattningsvis så kör var fjärde lastbil i Stockholms län omkring med jord- och bergmassor på sin last, detta är både kostsamt och resurskrävande. Förr fanns det upplag och täkter centralt, men i och med förtätningen av Stockholm flyttas dess...

 8. Scrum i ett småskaligt projekt

  OpenAIRE

  Börjesson, Johan; Ehrenpohl, Kim

  2014-01-01

  Den agila utvecklingsmetoden scrum är en erkänd metodik inom systemutveckling som möjliggör noggrann utvärdering, testning och iteration inom utvecklingsprojekt. Scrum appliceras i projekt där scrumteamet normalt består av 3-9 personer. Vi presenterar i detta examensarbete resultat från en deltagande observation i ett småskaligt, tidsintensivt utvecklingsprojekt. Vi beskriver konsekvenserna av att med ett team bestående av två personer applicera scrum i ett utvecklingsprojekt med scrumartefak...

 9. Interkulturell kommunikation i en kinesisk kontext : En undersökning av svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet. Ett teoretiskt perspektiv på en praktisk utmaning.

  OpenAIRE

  Hjalmarsson, Ida

  2010-01-01

  Jag har genom en förberedande fältstudie, litteraturgenomgång och enkätintervjuer undersökt svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet, med utgångspunkt i svenska företag som opererar på den kinesiska marknaden. Det var uppsatsens syfte och jag har utgått ifrån frågeställningen: Hur upplever svenska och kinesiska företagsrepresentanter det interkulturella mötet? Subfrågor till denna är: Vilka kulturella faktorer skapar det kinesiska sättet att kommu...

 10. Adoption ur ett koreanskt och ett svenskt perspektiv

  OpenAIRE

  Hübinette, Tobias

  2011-01-01

  Sverige och Korea har länge varit aktörer på det internationella adoptionsfältet vilket innebär att adoption idag tillhör vardagen i dessa länder. Detta har givit avtryck i de båda ländernas barn- och ungdomslitteratur i form av utvecklingen av en adoptionsgenre. I denna artikel jämförs ett antal koreanska och svenska barn- och ungdomsböcker med syftet att studera hur framställningar och föreställningar om internationell adoption och adoptivkoreaner kommer till uttryck i de olika länderna....

 11. Implementation av ett interface till Emotiv Epoc

  OpenAIRE

  Hansson, Nicklas

  2011-01-01

  The eld of Brain-computer interfaces (BCI) concerns linking together an external device with the brain of a human or an animal. By doing this the conventional use of a mouse or keyboard can be circumvented, which can greatly benefit people with different types of diseases that cause paralysis or other loss of motor control, such as Amyotrophic lateral sclerosis (ALS). A BCI can also be used for cognitive training of either healthy or mentally impaired subjects to increase cognitive capabiliti...

 12. Utskrift av tredimensionell arkitekturmodell

  OpenAIRE

  Nylund, Johnny

  2015-01-01

  I examensarbetet behandlas modellering av hus anpassade för 3D-skrivning. Uppdragsgivare har varit Purmia Grön, ett företag i Pedersöre som har byggnadsplanering och 3D-modellering som huvudsakliga affärsområde. Målet med examensarbetet var att skapa en modell av ett hus som skulle lämpa sig för 3D-skrivning och inkorporera olika visuella designaspekter. 3D-skrivning är en tillverkningsprocess där ett fysiskt objekt skapas från en digital modell. Metoden har tidigare använts främst av stö...

 13. Affärsmodellen kring ett Community

  OpenAIRE

  Pirku, Gezim; Goga, Kreshnik

  2008-01-01

  Abstrakt Titel: Affärsmodellen kring ett Community Författare: Gezim Pirku & Kreshnik Goga Handledare: Gunnar Ågren Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi, 10 poäng Syfte: Syftet med vårt arbete är först och främst att undersöka vad aktuell teori säger om affärsmodeller för traditionella respektive Community företag. Sedan skall vi bestämma om teorier av ett Community företag stämmer med ett verkligt Community. Metod: Kvalitativ...

 14. Realtidsuppdatering av lokaltrafik

  OpenAIRE

  Hjälmarstedt, Mattias; Nagy, Pontus

  2014-01-01

  Denna rapport beskriver ett examensarbete utfört vid Skolan för informations- och kommunikationsteknik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Rapporten behandlar WebSocket som är ett nytt kommunikationsprotokoll som främst är framtaget för att förbättra prestandan inom webbkommunikationen. WebSocket är tänkt som ett substitut till HTTP inom områden som kräver låg responstid och asynkron uppdatering. WebSocket stöds idag av alla moderna webbläsare och har standardiserats av W3C (World Wid...

 15. Hjälper det alltid att vända andra kinden till? : Hur gestaltas mobbning i Jonas Gardells roman Ett ufo gör entré och Gilla ”hata horan!” av Johanna Nilsson? Hur kan innehållet användas meningsfullt i undervisning på högstadiet?

  OpenAIRE

  Serrander, Anna

  2014-01-01

  Den här uppsatsen handlar om företeelsen mobbning sedd ur olika perspektiv. Mobbning är dock ett stort område, och en problematisk term att förklara. En anledning till det är det kan ta sig uttryck på så många olika sätt. Därför kan man säga att uppsatsen består av två delar. I den första delen skriver jag om vad några olika forskare definierar som mobbning, samt vilka förklaringsmodeller man kan ta till hjälp för att förstå varför mobbning kan uppstå. Resultatet av detta arbete visar att det...

 16. Interaktion hos yngre barn med grav cerebral pares : En fallstudie av interaktionen hos två yngre barn och deras närmaste omgivning med ett strukturerat bedömningsmaterial

  OpenAIRE

  Sjöblom, Evelina; Johannisson, Josefina

  2014-01-01

  Kommunikation är avgörande för att uppnå en god livskvalitet och grundläggande för att kunna förstå andra och göra oss själva förstådda. Grunden för en tillfredsställande kommunikation är att det finns ett samspel mellan de parter som ingår, vilket förutsätter att det sker ett ömsesidigt utbyte mellan samtalsparterna. De funktionsnedsättningar som cerebral pares ofta leder till kan medföra svårigheter för individen att göra sig förstådd. Det saknas idag svenska studier gällande interaktionen ...

 17. Det reglerade fjärrvärmeavtalet : Etapp ett

  OpenAIRE

  Hult, Daniel

  2012-01-01

  Den föreliggande rapporten är ett resultat av den forskning som bedrivits under perioden 1 mars 2010 och 28 februari 2011 och som finansierats genom beviljandet av ansökan nummer 164 Det reglerade fjärrvärmeavtalet – En studie i regleringsteknikmed utgångspunkt i fjärrvärmebranschens rättsliga förutsättningar. Projektet är indelat i olika etapper och denna resultatrapport avser den första etappen. Syftet med etapp ett har varit tudelat: dels var syftet att undersöka hur tillsynsmyndigheten ge...

 18. Utveckling av hotspotsystem

  OpenAIRE

  Baktirovic, Adnan

  2008-01-01

  Detta examensarbete är gjort på uppdrag av Fiber Optik Valley. Huvuduppdraget i projektet var att skapa ett fungerande betalningssystem för en hotspot och att utveckla företagets webbsida. Hotspotsystemet som baserades på en gratistjänst från Public IP, är tänkt att kunna fungera delvis autonomt utan ägarens ingripande. Företagets webbsida skapades i en Flex2-utvecklingsmiljö och produkten blev en Adobe Flash-applikation. För att få ett dynamiskt och konfigurerbart system skapades även en kon...

 19. Alkoholindustrin ur ett CSR-perspektiv

  OpenAIRE

  Brambeck, Tor; Svenhard, Jonas

  2012-01-01

  Corporate Social Responsibility har blivit en allt viktigare del i företags framtidsstrategier. Framförallt riktar sig strategierna bakåt i ett företags produktionskedja, med miljökrav och arbetsvillkor som främsta fokusområden. Det är sällan som företagen tittar på vad som händer efter produkten är såld. Hur påverkas samhället av produkten som företaget säljer? Alkoholen har blivit ett naturligt inslag i det moderna samhället. Det råder dock ingen tvivel om att alkoholen har skadliga påverkn...

 20. En gestaltning av hur storytelling som koncept kan användas för att skapa visuell enhetlighet i ett företags bildflöde på Instagram

  OpenAIRE

  Berghem, Emma

  2016-01-01

  Visuell enhetlighet är en viktig del av branding samtidigt som visuellt innehåll är en allt viktigare del av företagskommunikation. Det bildbaserade mediet Instagram är idag den ledande plattformen för innehållsmarknadsföring och presentation av brand identitet. Trots en allmän vetskap om enhetlighetens betydelse för varumärkesbyggande, finns det i småföretag en avsaknad av varumärkestänk, som synliggörs i form av oenhetlighet i företagens Instagramflöden. För att hitta en ...

 1. Ett mätsystem för att underlätta mätning av vårdprocesser : En studie vid Landstinget i Östergötland

  OpenAIRE

  Graff, Emilie; Törnvall, Disa

  2010-01-01

  I januari 2010 inleddes detta examensarbete på avdelningen Logistik, Institutionen för industriell och ekonomisk utveckling vid Linköpings Universitet. Syftet med examensarbetet har varit att studera hur vårdprocesser inom Landstinget i Östergötland kan följas upp ur ett logistiskt perspektiv. Landstinget i Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård för länets samtliga invånare. Organisationen är funktionell och sjukvårdsverksamheten är indelad i fem centrum för specialistvård samt närsjuk...

 2. Cannabis och psykos : Finns det ett samband ?

  OpenAIRE

  Lindström, Ina

  2014-01-01

  Detta examensarbete är en kvalitativ litteraturstudie med en induktiv innehållsanalys av Graneheim & Lunmans modellen.Syfte med detta slutarbete är att sammanställa artiklarna inom området psykos och cannabis, så att personalen på 15-3B har uppdaterat material om ämnet till förfogandet på sin arbetsplats. Cullbergs teori om regression är den teoretiska referensramen. Urvalsmetoden var genomgående litteratursökning. Forskningsfrågan var finns det ett samband mellan cannabis användning och utlö...

 3. Vilka är framgångsfaktorerna för ett gyms Facebooksida? : En jämförelse av hur gym och gymmedlemmar använder Facebook

  OpenAIRE

  Levin, Philip

  2014-01-01

  I en tid där träning och motion blivit allt viktigare för svensken har gym sett möjligheten att nå ut till nuvarande och nya kunder via sociala medier. Dock har mängden information som användarna på sociala medier nås av ökat till en nivå där användarna blivit mer selektiva av vad de faktiskt konsumerar. Syftet med studien är att analysera hur gym använder Facebook idag och jämföra detta med gymmedlemmars förväntningar och behov av gyms Facebooksidor. Detta för att ta reda...

 4. Ett namnlöst brus i skriftlig form

  OpenAIRE

  Strandberg, Magnus

  2015-01-01

  Mitt magisterarbete är utfört som så kallad ”practice-led” forskning. I den skriftliga delen går jag ur ett metodiskt perspektiv igenom den konstnärliga delens tillkomst. Den konstnärliga delen är en utställning, ”Ett namnlöst brus”, som jag curaterade och skapade innehållet för. Utställningen utformades som en helhetsinstallation i mitt hem, och bestod av en fotoserie, en animation, en installation samt hemmets inredning. Slutresultatet kan placeras inom ramen för samtidskonst, men i mi...

 5. ”Det är lätt att falla i ett gammalt mönster…” − Om språklärande, språkundervisning och utveckling av finskundervisningen i den finlandssvenska skolan

  OpenAIRE

  Pörn, Michaela

  2012-01-01

  Denna artikel lyfter fram diskrepansen mellan dagens syn på språklärande och språkundervisning å ena sidan och den verkliga klassrumspraktiken å andra sidan. Med utgångspunkt i aktuella forsknings- och utvecklingsarbeten diskuteras olika möjligheter för utveckling av språkundervisningen i allmänhet och finskundervisningen i synnerhet. Hur vi kan skapa en kommunikativ och meningsfull finskundervisning för eleverna, hur vi kan öka elevers kontakt med och användning av målspråket i autentiska ko...

 6. Internet och Facebook som ett socialt verktyg

  OpenAIRE

  Salmi, Tomas

  2012-01-01

  Syftet med detta arbete är att ge en insikt i hur internet och i synnerhet social media har kommit att bli ett täckande och alldagligt fenomen i människors liv. Jag har utgått från mina egna kunskaper och erfarenheter angående social media, och därtill studerat litte-ratur som kan förknippas med ämnesområdet. Forskningens fokus ligger på bruket av social media, i synnerhet Facebook, och de orsaker som får människor att använda tjänsten på kontinuerlig basis. Teoridelen består av en överblick ...

 7. Redesign av reduktionsutrustning i asselvalsverk inom stålindustri : Ett examensarbete utfört på konstruktionsbyrån BEKAB mot stålindustriföretaget Ovako

  OpenAIRE

  Andersson, Tommy

  2014-01-01

  Intresset för sömlösa stålrör med stora ytterdiametrar i förhållande till tunna väggtjocklekar har ökat tillsammans med att högre hållfasthet i olika stålsorter tillkommit. Detta gör det möjligt att tillverka lättare, billigare och mer materialeffektiva stålprodukter med samma eller högre hållfasthet som tidigare. Denna nya utvecklingsriktning medför förändringar och utmaningar i en av företaget Ovakos produktionslinor i Rörverk 5 Hofors, vilket de har behov av att samarbeta med maskinkonstru...

 8. Arbetsglädje eller ohälsa : En kvalitativ studie av den psykosociala arbetsmiljön för säsongsanställda på ett callcenter

  OpenAIRE

  Åkerlund, Madeleine

  2015-01-01

  Människor tillbringar stor del av sina liv med att arbeta, därmed är det viktigt med en god arbetsmiljö. I takt med teknisk utveckling och globalisering, sker förändringar på arbetsmarknaden. Många arbetsmiljöstudier har utförts, som påvisat samband mellan ohälsa och ogynnsam arbetsmiljö. Det finns vissa branscher och arbetsplatser där det ofta förekommer ogynnsam arbetsmiljö. Dessa definieras ofta av att arbetskraven är höga, samtidigt som möjligheterna till kontroll över det egna arbetet är...

 9. ”Du får ju i dig proteinerna på ett par minuter, sen är det klart” : Attityder och tankar kring valet av näringsintag i samband med träning

  OpenAIRE

  Martimo Johansson, Margareta; Långvall, Annica

  2011-01-01

  Bakgrund Nutrition är en viktig del i strävan efter god fysik och goda idrottsprestationer. Näringsintaget i samband med träning påverkar prestation och adaption till träningen. Forskning visar att våra beteenden inte grundas enbart på kunskap, utan är en produkt av våra samlade attityder. Då användandet av kosttillskott är utbrett och kan påverka näringsintaget finns det mycket att vinna på att personer som arbetar med kostrådgivning för idrottsutövare har kunskap och förståelse för vad som ...

 10. Envirotainer : Utveckling av kompositdörr till aktiv kylcontainer

  OpenAIRE

  Mellvig, Björn; Jansson, Joanna

  2014-01-01

  Detta projekt utgår från en beställning gjord av företaget Envirotainer, vars uppdrag innefattar ett konceptförslag på en kompositdörr till deras utveckling av en aktiv kylcontainer. Projektet är ett samarbete med företaget och en del ur ett större utvecklingsprojekt av den nya kompositutformade aktiva kylcontainern. Envirotainer har tillverkat dessa flygfraktscontainrar i cirka 20 år och är världsledande inom branschen där deras största fraktprodukt är vacciner och mediciner. Dessa produkter...

 11. Frugal innovations inverkan på ett företags ekologiska fotavtryck : En fallstudie av två västerländska högteknologiska företag

  OpenAIRE

  Engwall, Andreas; Ålund, Anton

  2015-01-01

  Sammanfattning Takt med att världen blir allt mer globaliserad kan fler människor ta del av de resurser som vår planet erbjuder. Idag förbrukas resurser motsvarande 1,5 jordklot per år och det är en siffra som förväntas öka de kommande åren. Det gör att miljö kraven från myndigheter och organisationer blir allt striktare och det ställs högre krav på tillverkande företag att bli resurs effektiva. Det blir därför viktigare för företag att använda mindre resurser och samtidigt bevara produktens ...

 12. Strategisk marknadsföring i sociala medier : hur ett B2B-företag kan stärka sitt varumärke med hjälp av sociala medier

  OpenAIRE

  Eriksson, Julia; Gustafsson, Ella

  2012-01-01

  Sociala medier beskrivs idag som en ny marknadsföringsplattform med en rad olika kommunikationskanaler. Något som är utmärkande för just denna plattform är den makt som ges till konsumenterna i och med att en stor del av kommunikationen numera ligger hos dem. Detta ger företag som skall marknadsföra sig en ny roll och en svårighet uppstår i hur de skall anpassa sitt varumärke efter de nya kanalerna. Baserat på detta problem har studiens syfte formulerats vilket är att ta fram underlag för hur...

 13. Certifierat kaffe : - ett hållbart alternativ?

  OpenAIRE

  Angius, Roberto; Leissner, Carl Philip

  2013-01-01

  Kaffe är den näst största handelsvaran som finns och dricks i hela världen. I Sverige dricks det väldigt mycket kaffe per person och det är även ett land där medvetenheten när det gäller hållbarhet växer väldigt mycket. Då människors medvetenhet har ökat har även krav ställts på tillverkarna. Användande av certifieringar är en enkel metod som används för att konsumenten ska kunna lita på att kaffet har producerats på ett hållbart sätt. För att man ska kunna använda sig av en certifiering måst...

 14. Avvattning av fettavskiljarslam

  OpenAIRE

  Tolgén, Isabelle

  2013-01-01

  Fettavskiljarslam är ett avfall som uppstår hos restauranger och på platser där matfett och matoljor används. För att förhindra att fettet sätter igen avlopp fångas det upp med en fettavskiljare. Dessa fettavskiljare töms sedan av slambilar som vidare lämnar slammet antingen för mellanlagring eller direkt för rötning och bildandet av biogas.   Ragn-­‐Sells AB hanterar ungefär 27 000 ton fettavskiljarslam varje år. 6000 ton av dessa placeras i  mellanlagringscistern på  Högbytorp  där  en  set...

 15. Produktkalkylering i ett tjänsteföretag : Case Hydrolink Oy Ab

  OpenAIRE

  Carlson, Jonathan

  2014-01-01

  Hydrolink Oy Ab startade som ett företag inom fodertrucks- och pistmaskinsbranschen. Pistmaskinsdelen såldes och man fick därför ledig kapacitet för att gå in i en ny bransch. Båtbranschen, och senare snöskoterbranschen, låg nära till hands på grund av ett stort intresse av ägarna och några av de anställda. Vad kunderna erbjuds där är dockning och förvaring av båtar, försäljning av nya och begagnade båtar och snöskotrar samt reservdelar och all tänkbar service av båtar och snöskotrar. Pälsnär...

 16. Konceptrealisering av tappvarmvattenproducerande sol- och luftvärmepump : Framtagning av funktionsprototyp med syftet att tilltala investerare eller samarbetspartner

  OpenAIRE

  Holmén, Andreas

  2012-01-01

  Detta arbete har varit ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet. Examensarbetet omfattade 22,5 högskolepoäng och har utförts av Andreas Holmén. Handledare från Karlstads universitet var industridesigner och universitetsadjunkt Lennart Wihk och examinator var proffessor Fredrik Thuvander. Examensarbetet var en del av ett större projekt som involverade ytterligare fem studenter. Projektet var ett industrisamarbete mellan Karlsta...

 17. Teamwork : Framgångsfaktorer för att skapa och utveckla ett innovativt team

  OpenAIRE

  Salehi, Karokh; Kadic, Sacir; Koc, Isak

  2014-01-01

  Kandidatuppsats i innovationsteknik, Mälardalens Högskola i Eskilstuna Datum: 2014-05-28 Författare: Karokh Salehi, Sacir Kadic och Isak Koc Handledare: Loe Önnered Titel: Teamwork - Framgångsfaktorer för att skapa och utveckla ett innovativt team Problemformulering: Innovation har i dagsläget blivit modernt och används av många organisationer. Till följd av detta har studiens frågeställning utformats enligt följande: Vilka faktorer är avgörande för att skapa och utveckla ett innovativt team?...

 18. Ett utvecklingsverktyg för positiv kommunikation i personalgrupper : Utvecklingsarbete inom projektet "Attraktiv organisation"

  OpenAIRE

  Söderling, Margita

  2014-01-01

  Med positiv kommunikation avses främst det goda inom samtalet, tillit till den andras förmåga samt ett förhållningssätt där man utgår ifrån att problem kan lösas på ett konstruktivt sätt. Det här arbetets syfte är att utveckla positiv kommunikation i en personalgrupp. Arbetet genomsyras av ett medarbetarperspektiv där mångprofessionellt arbete och ett resursförstärkande arbetssätt betonas. Coachande ledarskap används i utvecklingsarbetet eftersom personalgruppens utveckling och samarbete ...

 19. Förslag till ett ekologiskt bostadsområde

  OpenAIRE

  Hegg, Elin; Nilsson, Lisette

  2011-01-01

  Ekologiskt byggande har utvecklats och förstärkts under de senaste decennierna. Från det att ekobyar började planeras på 70-talet, till dagens lågenergibyggnader. Kunskapen om värmesystem, avloppsrening, byggmaterial och teknik har utvecklats. Hur skulle ett ekologiskt bostadsområde utformas med hjälp av den kunskap och teknik som finns idag? Examensarbetet skrivs för JM AB i Jönköping. Ett område på Ekhagen, öster om Jönköping centrum, har valts som utgångspunkt. JM AB har i planer på att ex...

 20. Från yrkesvalslärare till karriärvägledare : Studie- och yrkesvägledaryrket i ett professionaliseringsperspektiv

  OpenAIRE

  Holmsten, Nina; Lehninger, Jeannette

  2009-01-01

  I Sverige finns det idag ett stort antal yrken och en del av dessa är i en professionaliseringsprocess. Studie- och yrkesvägledaryrket är ett exempel på ett yrke i denna process. Syftet är att beskriva utvalda aktörers syn på studie- och yrkesvägledaryrkets avgränsningar, kompetens samt eventuella auktorisation i ett professionaliseringsperspektiv. En kvalitativ metod har använts och fem elitintervjuer har genomförts med representanter från Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges vägle...

 1. Utveckling i Java av ett pedagogiskt spel i kvantfysik

  OpenAIRE

  Ljungberg, Jens; Norberg, Amanda; Norrby, Elias

  2015-01-01

  The game QuantoJump is developed in the programming language Java to be an educational game in quantum physics. By illustrating quantum mechanical laws of electron transitions with shapes and colours, QuantoJump hopes to spark interest and create a more intuitive understanding of quantum physics. The result is a game where the player plays as an electron in the outermost shell of an atom, with the goal of getting to the innermost shell. This while not making forbidden jumps by following the l...

 2. Uppbyggnad och reglering av en pumpstation till ett injektionssystem

  OpenAIRE

  Hilmersson, Tommie

  2014-01-01

  I was assigned to the thesis as part of a project GMA AB (Ground Machinery Applications AB) is running. The project aims to develop a new method for injection of drilled holes in rock walls. Currently, the injections usually involve cement but the basic idea of the project is to replace cement with a supplement called Silica sol. Silica sol is known as a gelling liquid. The gel time is controlled by a mixing of saline. Depending on the amount saline that gets mixed in, the gel time varies. By...

 3. Vikten av att skapa ett starkt varumärke

  OpenAIRE

  Varli, Gabriel

  2014-01-01

  First time labelling occurred was when animal owners marked their cattle in order to distinguish the differences. The need for labelling was added when the trade had expanded during Roman times in order for the customers to know who manufactured their craft. Trademarks are characterized as a way to distinguish one's own product or service from someone else. The marketing purpose is to create an identity. The brand has an important role as an effective competitive tool for businesses. A brand ...

 4. KONCEPTSTUDIE AV ETT MILJÖVÄNLIGT OBEMANNAT FLYGPLAN

  OpenAIRE

  Hällerstam Jonsson, Linnea; Chaoui El Kaid, Yasmin

  2015-01-01

  The purpose of this project is to investigate the construction and flight capacity of an environmentally friendly unmanned aerial vehicle (UAV). The airplane shall then be used for a faster transport of for example medicines or human organs. AD-150, an airplane from the producer American Dynamics Flight Systems, is a big source of inspiration for thedesign, but some new features have been added as well. New technologies and technologies under research have been used in the development of this...

 5. Översvämningsmodellering av ett dagvattensystem

  OpenAIRE

  Jansson, Sara

  2013-01-01

  Storm water management has become a more important matter as urban areas are expanding and natural areas are being exploited. As nature landscapes are being converted into hard surface areas storm water flow is affected both in terms of velocity and size. A flow increase can easily result in a flooding if the dimensions of the pipeline system are inadequate. Considering predicted upcoming climate changes, flooding’s may become more common in urban areas in the future. A storm water model can ...

 6. Simulering av muskelaktivitet vid pedalbromsning

  OpenAIRE

  Ejdepalm, Erik; Westerdahl, Walter

  2009-01-01

  En muskeloskeletal kroppsmodell har undersökts med avseende på maximal muskelbelastning genom biomekanisk simulering i programmet AnyBody. En kroppsmodell har låtits interagera med ett reglage i form av en bromspedal från en Saab 9-3 och muskelbelastningen till följd av att pedalen trampas ned har minimerats. De parametrar hos pedalen som har varierats är initialvinkeln och returfjäderns fjäderkonstant. Den sits på vilken kroppsmodellen sitter har flyttats vertikalt och horisontellt i förhåll...

 7. Fördröjning av dagvatten

  OpenAIRE

  Hagelin, Robert; Mbanzabugabo, Steve

  2015-01-01

  Den ökade mängden hårdgjorda ytor i städerna skapar en större och snabbare avrinning av dagvatten till ledningsnäten. En del av dagens befintliga ledningar klarar inte av att hantera denna ökade mängd dagvatten. En snabb och kortsiktig lösning på lösa detta problem är att anlägga fördröjningsmagasin som avlastar ledningsnäten. Fram till denna tidpunkt har det inte utförs tillräckligt med undersökningar kring de olika effekter som placeringen av ett fördröjningsmagasin medför. Ett fördröjnings...

 8. Evaluering av SkatteFUNN - Sluttrapport

  OpenAIRE

  Cappelen, Ådne; Fjærli, Erik; Foyn, Frank; Hægeland, Torbjørn; Møen, Jarle; Raknerud, Arvid; Rybalka, Marina

  2008-01-01

  SkatteFUNN ble opprettet i 2002 som et tiltak for å øke norsk næringslivs forsknings- og utviklingsinnsats. Statistisk sentralbyrå har siden 2004 evaluert ordningen. Nordlandsforskning har på oppdrag fra SSB gjennomført ett av delprosjektene i evalueringen. Foreliggende rapport er sluttrapporten fra evalueringen. Den inneholder sammendrag av alle delprosjektene hvor det svares på hovedspørsmålene i evalueringsoppdraget og en drøfting av mulige justeringer av ordningen i forhold ti...

 9. Implementering av en Lua-parser

  OpenAIRE

  Schöldström, Oskar

  2013-01-01

  Avsikten med detta examensarbete är att redogöra för hur parsningen av ett programmeringsspråk fungerar samt att undersöka varför vissa kompilatorer implementerar en handskriven parser medan andra använder en maskingenererad parser. Examensarbetet består av en teoretisk grund samt en praktisk implementation av en handskriven Lua-parser. Den teoretiska delen beskriver hur programmeringsspråk är uppbyggda samt ger en överblick av hur en parser implementeras. Teknikerna som tas upp fokuserar ...

 10. Inställningar till kostråd hos de med ett viktrelaterat träningssyfte

  OpenAIRE

  Wiberg, Sofia; Hallén, Amanda

  2013-01-01

  Bakgrund Övervikt och fetma är ett komplext världsproblem framförallt relaterat till en stillasittande livsstil i kombination med ett högt energiintag. En kostomläggning i samband med träning har betydelse för både viktminskningsresultatet samt risken att drabbas av överviktsrelaterade följdsjukdomar. Det har setts en svårighet i att avgöra vilken kostinformation på internet som ger ett långsiktigt viktminskningsresultat. Syfte Syftet med studien var att studera inställningar till kostråd hos...

 11. IC-påverkan av elektromagnetisk puls

  OpenAIRE

  Lindskog, Claes

  2008-01-01

  Detta examensarbete undersöker effekter av en elektromagnetisk puls på IC-kretsar. För att kunna utvärdera inverkan har ett testobjekt, innehållande komponenter som skall testas, konstruerats. Detta testobjekt består av batteri, en enkel komponent och last. Ett pulsaggregat och en antenn användes för att generera de elektromagnetiska pulser som testobjektet utsattes för. Resultaten visar att inverkan på de testade komponenterna är möjlig. Inverkan visade sig vara beroende av bl.a. avståndet t...

 12. Ansvarsfördelningen i ett aktiebolag : Hur fördelas det rättsliga ansvaret mellan revisorn och styrelsen i ett aktiebolag?

  OpenAIRE

  Johansson, Jennie

  2014-01-01

  Styrelsen och revisorn i ett aktiebolag har ett parallellt ansvar som främst aktualiseras vid skadeståndstalan när båda bolagsorganen på något sätt varit inblandade. ABL uppställer en ansvarsfördelning som anger att styrelsen är ansvarig för bolagets organisation och förvaltning. Styrelsen har även till uppgift att se till bolagets ekonomiska förhållande och det ska ske fortlöpande. Styrelsens ansvarsområden framgår av 8 kap 4 § ABL. Revisorn däremot, som är ett oberoende organ i förhållande ...

 13. Læring av erfaring?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramvi, Ellen

  Hva skal til for å lære av erfaring? Denne avhandlingen er en empirisk baseret undersøkelse av ungdosmskolelæreres muligheter og betingelser for å "lære av erfaring" i den særlige betydning av begrepet  W. Bion gir i sin psykoanalytiske teori. Undersøgelsen baserer seg på et feltarbeid som strekker...... seg over ett skoleår. Datamaterialet ble samlet inn via observerasjoner og mer eller mindre strukturerte samtaler med lærere ved to forskellige norske ungdsomsskoler. Analysen av materialet foregår i to trinn: først en fenomenologisk analyse, tett på lærernes egne beskrivelser og refleksjoner av...... lærerarbeidet, dets udfordringer og vanskeligheter, og deretter en psykoanalytisk perspektivering av de fenomenologiske analyseresultatene. Analysen viser en almindelig lærerhverdag og en skoleorganisation, hvor lærernes "læring av erfaring" i stor utstrekning blokkeres i et vekselspill mellem lærernes flukt...

 14. Pelletsproduktion integrerat med ett värmekraftverk : Ekonomisk och teknisk utvärdering

  OpenAIRE

  Jensen, Tove

  2014-01-01

  Under de senaste årtiondena har efterfrågan av pellets ökat. Produktion av pellets är en energikrävande process där torkning av sågspån är den del som kräver mest energi. Därför behövs, av ekonomiska och miljömässiga skäl, att energieffektiva lösningar skapas. I denna rapport studeras en möjlig effektiviserad energianvändning genom att ett befintligt värmekraftverk integreras med en anläggning för produktion av pellets. Värme till torkningen av sågspån tas i form av ånga och rökgaser ifrån Åm...

 15. En studie av mobilplattformen Android : med implementering av musikigenkännings- och lokaliseringstjänster

  OpenAIRE

  Larsson, Hampus; Fleischhacker, Martin

  2010-01-01

  Mobilmarknaden idag består av ett antal aktörer, Nokia är störst, med Samsung, Motorola, LG, Sony Ericsson och HTC bakom sig. Nokias telefoner bygger på operativsystemet Symbian som idag är det största operativsystemet på marknaden för smartphones. Open Handset Alliance har utvecklat ett eget operativsystem för främst mobiltelefoner, kallat Android, som är bygger på Linuxkärnan. Android är framtaget som ett gratisalternativ till de dyra konkurrerande operativsystemen. Examensarbetets syfte är...

 16. Kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer

  OpenAIRE

  Music, Sanela

  2010-01-01

  Bakgrund: Bröstcancer utgör en tredjedel av all cancer som kvinnor drabbas av. Tidigare studier indikerar att kvinnor upplever mycket starka känslor kring sjukdomen bröstcancer och att de har drabbats av den. Tanken av att förlora ett bröst är en av punkterna som bringar mycket ångest och lidande. Syfte: Syftet med studien är att belysa kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. Metod: En litteraturstudie med självbiografiska böcker har utförts. Studiens syfte har besvarats genom att t...

 17. Kombination av text och bild i undervisningen

  OpenAIRE

  Lindbom, Yvonne

  2008-01-01

  Mitt arbete beskriver hur man kan arbeta ämnesövergripande med bild och text i kombination. Jag vill i mitt arbete genom exempel visa vikten av att bild och text vävs samman i undervisningen. Mitt val av arbete grundar sig på att mina elever saknade förståelse av bildspråket. Orden och texterna kom därför in som ett naturligt moment i undervisningen. Syftet med arbetet är att undersöka hur text och bild i kombination kan ge en djupare förståelse för bildspråket. Ett ämnesövergripande arbete g...

 18. Aktieägaravtalets rättsverkningar : En studie av olika scenarier

  OpenAIRE

  Martinsson, Erik

  2012-01-01

  Ett av de vanligaste sätten att bedriva näringsverksamhet i Sverige är genom att bilda ett aktiebolag. De svenska aktiebolagen regleras genom ett omfattande regelverk i aktiebolagslagen. Ägarna i ett privat aktiebolag är inte alltid tillfreds med reglerna i aktiebolagslagen, utan vill reglera vissa förhållanden ytterligare mellan sig. Aktieägarna har möjlighet att genom aktieägaravtal reglera vissa förutsättningar för verksamheten. När aktieägarna väljer att reglera vissa förhållanden mellan ...

 19. Varför utvecklar människan ett anorektiskt beteende?

  OpenAIRE

  Engström, Elisabeth

  2005-01-01

  Mitt syfte med denna undersökning är att i ett djupare perspektiv redogöra för orsaksgrunder till att någon börjar svälta sig själv och utvecklar ett anorektiskt beteende. Ambitionen har varit att använda mig av en metod som går ut på att jämföra min egen förståelse, som kopplas till en sociologisk teoretisk utgångspunkt, med verkligheten genom att göra observationer och djupintervjuer på ett begränsat antal personer. Ingen avsikt har funnits att generera någon fullständig vetenskaplig sannin...

 20. Balanserat styrkort i ett kommunalt turism- och näringslivsbolag

  OpenAIRE

  Hansson, Ulf; Nomark, Anna

  2012-01-01

  Kommunala bolag är idag en vanlig form för kommunal verksamhet av något slag. Syfte med denna studie är att visa på om balanserat styrkort är en relevant modell för ekonomistyrning i kommunala bolag som ansvarar för näringsliv och turism. Genom att ta fram ett exempelstyrkort kan det säga om modellen är applicerbar eller behöver anpassas. Exempelstyrkortet ska även tala om vad fördelarna är för ett kommunalt bolag, jämfört med en modell där endast ett antal nyckeltal mäts. Denna studie har et...

 1. Analys och kalibrering av flödesmätare i laboratoriemiljö

  OpenAIRE

  Anderholdt Helgesson, Fredrik

  2015-01-01

  STT Emtec AB är ett teknikföretag med ett motorlaboratorium i Njurunda strax söder om Sundsvall. I laboratoriet bedrivs utveckling av avgasreningssystem samt kalibrering och provning av förbränningsmotorer och kringsystem. I denna verksamhet är det viktigt att mäta luftflöde in i motorerna på ett tillförlitligt sätt, vilket är något företaget i dagsläget har problem med. Idag används ett system med ett antal kommersiella flödesmätare återfunna i personbilar.Syftet med projektet är att analyse...

 2. Produktion av bioplast i Värmland? : Fermentering av olika avfallströmmar

  OpenAIRE

  Sundin, Anton

  2015-01-01

  Ett av världens största miljöproblem är plastnedskräpning. På många platser kan spår av mänsklig närvaro ses i form av skräp av plast. År 2011 tillverkades det 280 miljoner ton plast, det motsvarar ungefär 28 000 Eiffeltorn. I Sverige förbrukades år 2010 ungefär 880 000 ton plast. I Asien produceras ungefär 50 % av all världens plast och Kina står för cirka hälften av detta. Nordamerika och Europa står för cirka 40 % av världens plastproduktion. Resterande produktion a...

 3. Mjukvaruprojekt och konsekvenserna av Scrum

  OpenAIRE

  Stenehall, Johan; Rahmani, Solmaz

  2009-01-01

  Under sent 1990-tal började utvecklare att bli mer och mer missnöjda med rådande arbetsformer i projekt. Utvecklarna upplevde att modeller som vattenfallsmodellen inte längre speglade verkligheten för utvecklingen. Detta missnöje resulterade i att en mängd nya arbetsmodeller uppstod och 2001 samlades de under Agile Manifesto. Agile lägger tyngdpunkten på individfokus, fungerande mjukvara, kundsamarbete och föränderlighet. Scrum är just nu ett av de mest populära ramverken inom ag...

 4. Utveckling av elektronik och solpanel till portabel solcellsdriven lampa

  OpenAIRE

  Melin, David; Wretblad, Simon

  2010-01-01

  Syftet med detta projekt har varit att utveckla en solpanel och elektroniken till en portabel solcellsdriven lampa. Huvuddelarna i systemet är en solpanel, en ljuskälla, ett batteri och ett USB-uttag för att användaren ska kunna ladda t.ex. en mobiltelefon. Målet har varit att leverera produktionsunderlag för en färdig slutprodukt. En solcell är en halvledare som direkt omvandlar solljusets energi till elektrisk energi i form av likström. Den spänning och ström som alstras av en solcell är be...

 5. Kvartersbyggnad : Ett koncept för kvartersnära återanvändning i stadsmiljö

  OpenAIRE

  Kuuttinen Otzen, Hanne; Vestman, Daniel

  2015-01-01

  Marknaden och efterfrågan för begagnade varor ökar för varje år.  Däremot har detta inte lett till ett minskat uttag av planetens resurser. Många produkter har potential att tas omhand på ett mer resurseffektivt sätt än i dagsläget. Textilier och elektronikprodukter är produkter som har hög klimatbelastning. Dessa produkter saknar idag ett lättillgängligt system för återanvändning som skulle bidra till minskad nyproduktion. I takt med befolkningsökning och förtätning av Stockholm krävs nya ko...

 6. Produktion av ljudberättelse

  OpenAIRE

  Nordlöf, Tobias

  2008-01-01

  Mitt projekt har gått ut på att producera en ljudberättelse för barn utifrån en befintlig utgiven bok. Jag har varit i kontakt med flertalet svenska bokförlag för att hitta ett lämpligt material att arbeta med samt har kommit överens med ett av dem att få ta del av deras utgivna verk, och bearbeta det enligt de överenskommelser vi arbetat fram tillsammans. Jag har sökt och sållat bland otaliga röstskådespelare runtom i landet efter de röstkaraktärer jag eftersökt för rollerna i ljudberättelse...

 7. Produktionsintegrerad ORC / kraftvärme i ett småskaligt befintligt fjärrvärmesystem

  OpenAIRE

  Karlsson, Andreas

  2010-01-01

  Som ett led i att minska växthuseffekten och den globala uppvärmningen gäller det att minskautsläppen av koldioxid. En stor del av den koldioxid som släpps ut inom energisektornkommer från elproduktion i kolkondenskraftverk. Dessa utsläpp kan minskas genomutbyggnad av kraftvärme, det vill säga samtidig produktion av värme och el. Ett sätt att göradet är att komplettera befintliga, småskaliga värmeverk med elproduktion via enproduktionsintegrerad ORC-krets (Organisk Rankinecykel). Syftet med d...

 8. Consequences of increased extraction of forest fuel; Konsekvenser av ett oekat uttag av skogsbraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-07-01

  The Swedish Energy Agency research program 'Sustainable supply and processing of biofuels', also known as Fuel program, ran from 2007-01-01 to 2011-06-30. The results of the program are reported in synthesis reports for the different sub-areas. The purpose of the synthesis reports is to compile knowledge in various areas, to identify knowledge gaps that need to be addressed further, and to place and discuss the aggregated research results in a larger energy and societal perspective, including environmental quality goals and forest policy environmental and production goals. This report covers sub area 'Forest fuel and environmental impacts' conducted in 2007-2011. Biomass from forests, e.g. logging residues, has become an increasingly more important energy resource over the last decades. There is a strong ambition from the society (the Swedish parliament, European Union etc.) to increase the proportion of renewable energy in the energy system and decrease the use of fossil fuel. However, by increasing biomass extraction from our forests a number of environmental services, as well as future forest production will be affected. In this report we discuss if it is possible to increase biomass harvesting, how to combine biomass extraction with sustainable forestry including conservation of environmental services, and if there are any threshold values for avoiding negative impact. The report mainly covers consequences of extracting logging residues, such as branches and tops (in Swedish this is summarised as grot), and stumps. Connected to this we also discuss effects of ash recycling. We also discuss intensive forestry including plantations with short rotation and nutrient optimisation. At present this is only carried out in a small scale for research purpose, but might be a possibility in the future. Finally, we analyse consequences of peat extraction, but only consequences for biodiversity. At the moment peat harvesting is of limited importance in Sweden, but it might increase and it is often mixed with other solid biofuel at the plants. The review is based on a large number of scientific reports. It focuses mainly on Swedish conditions, consequently studies from northern Europe dominates, but we refer also to a large number of studies from other parts of the world. In Sweden, most of the relevant studies have been financed by the Swedish Energy Agency. Therefore, we have analysed all projects within the research programmes funded by the Swedish Energy Agency. This means not only reading scientific papers, but also all kinds of reports, as well as interviews with project leaders. Our result has been examined and discussed at a number of seminars and workshops. Connected to our work we had a reference group with members representing authorities, forestry companies and NGOs. To be able to evaluate the consequences of increased biomass extraction we have related our result to environmental objectives, and goals for forest production, set up by the society (the Swedish parliament). In Sweden we have adopted 16 environmental objectives (http://www.miljomal.nu/Environmental-Objectives-Portal/, in English). Of these especially five objectives are most relevant for our analysis: Reduced climate impact, Natural acidification only, A non-toxic environment, Zero eutrophication and Sustainable forests. The forest production goal is described in the forestry policy (Government proposition 1992/92: 226, in Swedish)

 9. Programmering av mikrokontroller för styrning av komponenter i ett biokemiskt analysinstrument

  OpenAIRE

  Engqvist, Simon

  2012-01-01

  The Uppsala based company Q-linea develops procedures, instruments and systems for protein and nucleic acid analysis. The components in such an instrument are controlled by microcontrollers. Microcontrollers are computers in one singular chip that can be used in a wide range of applications such as cars, toys or in this case an analysis instrument. When developing a new instrument for biochemical analysis, Q-linea needed new software for controlling and communicating between the components in...

 10. En exemplifiering av behovet av kunskaper i ryska inom ett urval yrkeskategorier i Finland

  OpenAIRE

  Aaltonen, Linda

  2014-01-01

  Efterfrågan på kunskaper i det ryska språket är framme i massmedia nästan dagligen i Finland numera, då mängden ryska turister ökat år för år, samtidigt som andelen immigranter från Ryssland också tilltagit. Det talas ofta om att de finländska skoleleverna borde studera mer ryska, då dessa kunskaper efterfrågas allt mer, speciellt inom näringslivet. Den centrala frågeställningen i detta examensarbete är utbud och efterfrågan på kunskaper i det ryska språket inom fem utvalda yrk...

 11. Reglering av energikostnader med hjälp av energilagring i Danmark

  OpenAIRE

  Ahlström, Johan; Björklund, Jacob

  2014-01-01

  Energilagring med hjälp av tryckluft (CAES) innebär att luft komprimeras och lagras för att expanderas vid ett senare tillfälle. Tillsammans med pumpkraftverk (pumpning av vatten till en högre liggande vattenreservoar) är komprimerad luft (CAES) de enda kommersiellt gångbara storskaliga energilagringsteknologierna i dagsläget. Utifrån de geologiska förutsättningarna i Danmark utvärderades lönsamheten för två olika typer av CAES-teknologier mer specifikt som teknologi för energihandel. Danmark...

 12. Variationer av mindfulness i klinisk behandling

  OpenAIRE

  Wetterholm, Petra

  2008-01-01

  Mindfulness i klinisk behandling är ingen enhetlig företeelse. Ett flertal sätt att definiera, operationalisera och tillämpa mindfulness samexisterar i det kliniska rummet. Syftet med denna studie var att åskådliggöra terapeuters kvalitativt varierande sätt att beskriva, använda och uppleva mindfulness i klinisk behandling och att undersöka faktorer av betydelse för dessa variationer. Elva terapeuters arbete studerades genom semistrukturerade intervjuer varpå en teoristyrd tematisk analys av ...

 13. Uppsala Konstmuseum : Ett museum för alla

  OpenAIRE

  Karat, Lana

  2014-01-01

  För att nå ut med konsten till Uppsalas befolkning ska det nya konstmuseet bli tillgängligt och inbjudande. Placerad vid Fyrisån, på gränslandet mellan Uppsalas stadskärna, industriområdet och stadsparken, är den synlig och lätttillgänglig från alla håll och lyfter ett område som tidigare bara har varit en plats människor passerar. Runt tomten finns flera större flöden av fotgängare och cyklister. Byggnaden placeras därför strategiskt för att inte blockera något gångstråk men samtidigt ta var...

 14. Gamification. : - Ett nytt sätt att motivera?

  OpenAIRE

  Olofsson, Sanna; Johansson, Therese

  2013-01-01

  Syftet med studien är att undersöka hur gamification använts och hur det kan skapa motivation till att utföra en uppgift. Den ämnar också undersöka inom vilka kontexter som gamification har använts, vilka delar av gamification som skapar motivation och om designen har någon påverkan på motivation. Studien tar sin grund i tidigare forskning om motivation,spelmotivation och gamification. Tre företag som alla arbetar med gamification på ett eller annat sätt har varit föremål för undersökningen o...

 15. Är ett framtida vaccin mot Alzheimers sjukdom möjligt?

  OpenAIRE

  Boqvist, Natalie

  2014-01-01

  Alzheimers sjukdom är en smygande neurodegenerativ demenssjukdom som främst drabbar äldre och som karakteriseras av uppkomsten av amyloidplack och neurofibriller i hjärnan. De vanligaste symptomen är demens, kognitiva problem, inbillningar och aggressivitet. Alzheimer förekommer i två olika former, presenil och senil alzheimer. Den fullständiga mekanismen bakom alzheimer är ännu okänd men två proteiner, beta-amyloid och tau, anses ligga bakom orsaken till alzheimer. Ett tredje inblandat prote...

 16. Finns det ett samband mellan strategisk förskjutning och upplevd stress? : En enkätundersökning

  OpenAIRE

  Hofstad, Niklas

  2016-01-01

  Prokrastinering är ett mycket allvarligt men också relativt vanligt uppskjutarbeteende, särskilt bland studenter, som kopplas till bland annat stress och dåliga betyg. På senare år har dock forskare argumenterat för existensen av ett gynnsamt uppskjutarbeteende, känt som strategisk förskjutning. Syftet med denna studie var att utforska hur personer som strategiskt förskjuter upplever och hanterar stress i vardagslivet. Detta begrundas i att det saknas forskning om strategisk förskjutning och ...

 17. Designprocessens styrka till grund för att utveckla miljö och verksamhet : Beachcenter Varamobaden på uppdrag av Designservice

  OpenAIRE

  Fritzon, Ida

  2014-01-01

  Beachcenter på uppdrag av Designservice, är ett projekt som på ett design- och ingenjörsmässigt arbetssätt med hjälp av dess metoder och verktyg arbetar med flera olika delar som underlag för utveckla och skapa ett flyttbart helhetskoncept. Projektet utförs på uppdrag av Designservice i Karlstad, där slutkunden är Beachcenter Varamobaden. Beachcenter Varamobaden ligger i Motala och kommer att vara utgångspunkten för flertalet aktiviteter, som t.ex. vindsurfing, stand up paddeling, kajak och h...

 18. Planering och programmering av konfigureringsverktyg för mjukvaran Thinking Portfolio

  OpenAIRE

  Lindgård, Linus

  2015-01-01

  Thinking Portfolio är ett online-verktyg för strategisk portföljförvaltning av projekt och IT-system. Programmet måste konfigureras enskilt för varje ny kund. Detta examensarbete går igenom planering och programmering av ett verktyg avsett att underlätta konfigureringsarbetet. Målet är att minska på konfigureringstiden, göra konfigureringsarbetet intuitivare och mindre manuellt. Tiden som krävs för konfigurering av en ny portfolio uppskattas bli över 40% kortare med det förbättrade verktyget....

 19. Leverantörssamverkan : ett förbättringsarbete på Destination Gotlands hamnterminal i Visby

  OpenAIRE

  Törngren, Johan; Hardingz, Jimmy

  2010-01-01

  Denna rapport är författad av studenterna Jimmy Hardingz och Johan Törngren, på programmet Ekonomi och ledarskap för hållbar utveckling vid Högskolan på Gotland. Rapporten är produkten av det examensarbete som genomförts som ett förbättringsarbete vid Destination Gotland AB, ett företag som bedriver färjetrafik till och från Gotland. Examensarbetet har föregåtts av en förstudie där författarna undersökte vilka förbättringsmöjligheter som finns i företaget. Från förstudien framkom att det finn...

 20. Profilering med hjälp av firmanamn- Case: F:ma Sören Ekholm

  OpenAIRE

  Nyman, Mats

  2011-01-01

  Examensarbetet " Profilering med hjälp av firmanamn- Case: F:ma Sören Ekholm" är ett uppdrag av F: Sören Ekholm. Syftet med arbetet är ta fram olika alternativ för ett nytt firmanamn för företaget samt få fram företagets profil och möjligheterna till att utveckla ett bränd av företaget. För att komma fram till olika namnalternativ samt företagets profil och eventuella bränd har jag använt mig av litteratur studier och gjort en kvalitativ undersökning. Teori delen i arbetet behandlar firmanamn...

 1. Arbetsmotivation ur ett inre perspektiv : Dimensioner i arbetet som predicerar inre motivation

  OpenAIRE

  Gustafson, Carl

  2008-01-01

  Inre motivation är per definition en drivkraft i beteendet drivet av intresse och tillfredställelse för arbetet i sig, utan närvaron av yttre belöningar. Då monetära belöningar är väldigt utbrett och kostar företag stora summor är det av intresse att även studera hur motivation påverkas av hur arbetet i sig ser ut. Syftet med denna studie är att med ett kvantitativt förhållningssätt beskriva och analysera vilka dimensioner i arbetet och dess miljö som predicerar inre motivation. De prediktore...

 2. Klasstödjare med EQ uppdrag : Ett verktyg mot kränkande behandling

  OpenAIRE

  Boman Linnman, Pernilla

  2008-01-01

  Syftet med mitt arbete har varit att undersöka hur en skola använder sig av klasstödjare och EQ i arbetet mot kränkande behandling.  Den frågeställning som jag har utgått från är: Hur ser värdegrundsarbetet ut på en skola, med avseende på likabehandlingsteam, klasstödjare och EQ uppdrag? I min undersökning har jag tagit del av hur en skola arbetar med ett likabehandlingsteam och klasstödjare. Likabehandlingsteamet består av två lärare som tillsammans med klasstödjare, bestående av elever arbe...

 3. Analyse av varmepumpesystemer for oppvarming og kjøling av større bygninger

  OpenAIRE

  Karlsen, Finn Volla

  2008-01-01

  Denne masteroppgaven er skrevet ved Institutt for energi- og prosessteknikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Hensikten har vært å foretå en detaljert analyse av ett eller flere eksempelbygg med varmepumpeanlegg med hensyn til eventuell feilaktig dimensjonering, komponent- og systemvalg og drift, for å se hva dette har å si for anleggenes energisparing, driftssikkerhet og lønnsomhet. Det analyserte anlegget er varme- og kjølesystemet ved Universitet i Stavanger som har en bygni...

 4. Upplevd arbetsrelaterad stress : En explorativ studie av krav, kontroll, socialt stöd och dess inverkan

  OpenAIRE

  Bergman, Amanda; Hammar, Ellinor

  2015-01-01

  Studien undersökte faktorerna arbetskrav, arbetskontroll och socialt stöds inverkan på arbetsrelaterad stress. Ett bekvämlighetsurval gjordes på ett privat företag (n=101). Det instrument som användes i studien bestod av utvalda frågor ur den korta versionen av QPS-Nordics frågeformulär för psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet (Arbetslivsinstitutet, 2000). De frågor som valdes ut behandlade de faktorer som hade relevans för studien. Den andra delen av enkäten bestod av utvalda påst...

 5. Bekämpningsmedelsrester i ytvatten 2003 – 2005, ett avrinningsområde i Örebro län

  OpenAIRE

  Törnquist, Mirja; Kreuger, Jenny; Grahn, Pelle

  2006-01-01

  Rapporten redovisar resultaten från vattenprovtagning inom en undersökning utförd av Länsstyrelsen i Örebro län under åren 2003 till 2005. Undersökningen utfördes i ett vattendrag inom ett avrinningsområde som ingår i den regionala miljöövervakningen på Jordbruksmark. Avrinningsområdet består till 70% av åkermark, där odlingen domineras av potatis och spannmålsodling. Området är till stor del invallat och avvattningen sker genom pumpning. Huvuddelen av åkermarken utgörs av mulljordar, och det...

 6. Utforma ett förenklat arbetsverktyg för EASAs regelverk 2042/2003 med tillhörande AMC och amendments

  OpenAIRE

  Nanno, Simon; Sargun Dawod, Zaya

  2011-01-01

  Rapporten handlar om ett examensarbete utfört av två studenter vid Mälardalens högskola i Västerås. Examensarbetet går ut på att utveckla och konstruera ett dokument som innehåller EASA Part M sektion A med tillhörande AMC och amendments. Dokumentet skall vara enkelt att jobba med genom att navigera i med hjälp av hyperlänkar, användning av kortkommando i PDF-programmet samt innehålla beskrivningar av skälen bakom tillförda ändringar (amendments) av Förordningen 2024/2003. I arbetet ingår äve...

 7. Samtal sent i livet : Samtalsstöd för äldre ur ett professionellt perspektiv

  OpenAIRE

  Karlmats, Ann; Larsson, Linda

  2016-01-01

  Studiens syfte är att undersöka hur omsorgspersonal inom äldreomsorgen upplever äldres behov av samtalsstöd. Metoden som har använts är kvalitativ i form av individuella semistrukturerade intervjuer med sex informanter som arbetar som omsorgspersonal inom den kommunala äldreomsorgen. De teoretiska utgångspunkter som har tillämpats är socialkonstruktionism samt Erik Homburger Eriksons teori om människans livsstadier. Resultatet av studien visar att det enligt omsorgspersonalen finns ett samtal...

 8. Inlärning av strukturer i konceptuella scheman från databaser

  OpenAIRE

  Eriksson, Mikael

  1989-01-01

  Denna rapport beskriver ett sätt att automatiskt hitta beroenden i ett konceptuellt schema från en databas. En speciell form av induktiv inlärning, clustering, används. Två inlärnings-algoritmer som använder clustering-teknik beskrivs. Den ena, CLUSTER/2, använder en teknik som gör en uttömmande sökning för att hitta ett optimalt clustering, eller klassificering. Den andra algoritmen, A, använder en agglomerativ teknik. En algoritm har implementerats, som använder clustering...

 9. SAP-applikation för effektivering av lastningsplanering

  OpenAIRE

  Holm, Lars

  2014-01-01

  Detta examensarbete utreder ett sätt att skapa applikationer i SAP. Dessa skall användas för att förbättra beställaren Celsa Steel Service Oy:s lastningsplanering genom att skapa system som gör att information om planerade lastningar alltid hålls uppdaterad, och att alla personer som har behov av informationen kan alltid komma åt den. Dessutom skapas det ett system för att granska och uppfölja på företagets transportsäkerhet. Applikationerna skapas i ERP programpaketet SAP o...

 10. Ljudsignalens inverkan på individens uppfattning av varningsmeddelanden

  OpenAIRE

  Malki, Samar; Shatri, Laurela

  2006-01-01

  Uppsatsen behandlar ett antal teorier om vilken påverkan ljudsignaler har på individen. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur individen påverkas av ljudsignaler och kopplar ihop ljudsignaler som en teknisk produkt är avsedd att förmedla. För att på bästa sätt kunna utforska fenomenet utfördes ett experiment med hjälp av musikprogrammet Acoustica Mixcraft och åtta stycken ljudsignaler, varav 16 personer deltog i undersökningen. Fastställning av data presenterades i 3 tre- vägs ANOVA. R...

 11. Växeln, hallå hallå! : En fallstudie om hur ett energibolag kan utveckla sitt callcenter för att förbättra sin verksamhet.

  OpenAIRE

  Larsson, Ola; Pettersson, Johan

  2011-01-01

  Alla har vi någon gång suttit i en telefonkö och varit irriterade över vilken tid det tar att få ett visst problem avhjälpt. Ett callcenter kan upplevas som nödvändigt ont även utifrån företagets sida. Därför vill med denna fallstudie undersöka hur den information och kunskap som uppstår vid interaktion med kund via ett callcenter kan ligga tillgrund för långsiktiga komparativa fördelar samt vara ett underlag för framtida beslut om utveckling av såväl ett företags verksamhet som det berörda c...

 12. Utveckling av metod för mätning av Overall Equipment Effectiveness vid Siemens Industrial Turbomachinery AB

  OpenAIRE

  Larsson, Andréas; Lönnberg, Patrik

  2007-01-01

  Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT AB) i Finspång är ett företag vars verksamhet är inriktad på tillverkning av gas- och ångturbiner för främst industriella tillämpningsområden. Företaget har cirka 2 100 anställda och är en del av den tyska storkoncernen Siemens AG. Inom SIT AB har det sedan tidigare funnits en delad mening kring vilka orsaker som främst bidrar till förluster inom företagets produktion. I dagsläget genomförs flera olika typer av driftsuppföljningar, ett problem är dock...

 13. Den kaotiska ryktesspridningen : En teorijämförelse av begreppet word of mouth och appliceringen av den utredda definitionen på Internetforumet Prisjakt.nu

  OpenAIRE

  Josefsson, Joakim; Jarl, Jesper; Lödöen, Mikael

  2007-01-01

  Dagens samhälle är präglat av ett enormt reklamutbud och reklamstrategier. I denna djungel av marknadsföring har företag ibland valt en annan strategi, en relativt outnyttjad strategi, som baseras på rykten om produkten, tjänsten eller företaget och är det som används som marknadsföring. Denna strategi kallas för word of mouth. Ena syftet har varit att undersöka hur word of mouth definieras av olika författare. Genom att göra en jämförelse av teorier av begreppet word of mouth har ett försök ...

 14. Överensstämmelsen mellan ett företags önskade employer brand och den faktiska uppfattningen bland de anställda.

  OpenAIRE

  Leander, Kajsa; Johannesson, Maria

  2013-01-01

  Employer branding (som kan ses som ett företags arbetsgivarvarumärke) är ett begrepp som det under det senaste decenniet riktats mycket uppmärksamhet mot och i denna uppsats undersöks hur ett företags önskade interna employer brand överensstämmer med uppfattningen de anställda har om företaget i fråga. För att undersöka den interna uppfattningen har en kvantitativ undersökning genomförts i form av enkäter som sedan kompletterats med en kvalitativ undersökning bestående av intervjuer för att p...

 15. Lek och Skoj! : Ett motionsprogram för barn i 5-6 års ålder med övervikt

  OpenAIRE

  Erlund, Cecilia; Erlund, Alexandra; Johansson, Pamela; Lahti, Annika; Ljungberg, Caroline

  2014-01-01

  Examensarbetet är ett delprojekt inom projektet ”Det resilienta barnet”. Syftet med arbetet är att skapa ett motionsprogram för barn i 5-6 års ålder med övervikt oberoende av föräldrars engagemang. Frågeställningar som besvaras är ”Hur kan de professionella stärka motivation till motion hos barn med övervikt?” och ”Hur bygga upp ett motionsprogram?” Barn i dagens samhälle ägnar sig åt en allt mer passiv livsstil eftersom en stor del av fritiden går åt till stillasittande aktiviteter så s...

 16. Ett verktyg för att utvärdera hur leverantörer tar sitt sociala ansvar

  OpenAIRE

  Rönndahl, Sofie; Olsson, Noomi

  2009-01-01

  Scania CV AB är en ledande tillverkare av lastbilar och bussar. De agerar på den globala marknaden, både kunder och leverantörer är lokaliserade runt om i hela världen. Den ökade allmänna medvetenheten om hållbar utveckling har lett till att företagen måste ta ett större ansvar. Högre krav har börjat ställas på att de ska agera på ett socialt och miljömässigt korrekt sätt genom hela flödet, från råvara till färdig produkt. En del av det är att se över hur deras leverantörer tar sitt sociala a...

 17. Kylbehovet hos ett batteribaserat elenergilager : Med avseende på kyldistribution, drifttemperatur, klimat, isolering och termisk tröghet

  OpenAIRE

  Haglund, Mikael

  2013-01-01

  Under 2011 började MacBat AB ta fram ett elenergilager kallat Macbat Energy Storage System (MESS), vilket är uppbyggt av 360 stycken tvåvolts bly-syrabatterier inhysta i ett 20 fots container. Då bly-syrabatterier är känsliga för värme är den här studien inriktad på att utreda hur stort kylbehovet blir under olika förutsättningar där kyldistribution, drifttemperatur på batterierna, klimat, isolering och termiska tröghet är varierande parameterar. Det ska även avgöras vilken konfiguration av k...

 18. Corrado Pettenati acting head of ETT

  CERN Multimedia

  2004-01-01

  Following the departure of Juan Antonio Rubio, Corrado Pettenati has been appointed as the acting head of the ETT unit with effect from 1 August. He joined CERN in 1995 as head librarian, reorganizing and modernizing the library before becoming deputy leader of ETT from June 2000 to April 2004. Previously, he worked at the European University Institute in Florence from 1976, developing automated library systems and becoming head of the computer centre in 1985. He has also been a software analyst and a telecommunications specialist. In 2003 he was appointed as member of the steering committee of the Cellule de Coordination Documentaire Nationale pour les Mathématiques de Grenoble, and in 2004 became a member of the EULER - European Libraries and Electronic Resources in Mathematical Sciences - Scientific Advisory Board, based in Germany. He was born in 1946 and graduated with a degree in Electrical Engineering from the Polytechnic in Milan in 1969.

 19. Är prostitution en kränkning av mänskliga rättigheter? : Eller finns "den lyckliga horan"?

  OpenAIRE

  Nilsson, Ulrika

  2014-01-01

  Att människohandel för sexuell exploatering utgör ett brott mot mänskliga rättigheter står klart. Människohandel kränker flertalet av individens rättigheter och staters skyldigheter gentemot dessa individer finns således stadgade i flertalet internationella konventioner. Palermoprotokollet stadgar den första internationellt gemensamma definitionen av människohandel och stadgar vidare ett krav på att definitionen utgör ett brott i konventionsstaternas nationella lagstiftning. Om prostitution a...

 20. Konstruktion och utveckling av pneumatisk pressfixtur

  OpenAIRE

  Nyberg, Michael

  2007-01-01

  Flextronics Design i Linköping, som ingår i den stora amerikanskägda Flextronics- koncernen, är en industrialiseringsenhet på mobiltelefonsidan. Det innebär att verksamheten kretsar kring att ta fram test- och monteringsprocesser, samt tillhörande utrustning, som sedan implementeras hos högvolymsfabrikerna belägna i olika låg-kostnads-länder. På mobiltelefonerna finns, beroende på modell, ett antal detaljer som pressas fast, antingen för hand, med en manuell press, eller med hjälp av en pneum...

 1. Utvärdering av mångfaldsutbildningen och mångfaldskonsulenternas genomförande av rådslag inom ramen för projektet Nyckelkrafter

  OpenAIRE

  Albinsson, Gunilla; Arnesson, Kerstin; Jogmark, Marina

  2005-01-01

  Föreliggande rapport är en utvärdering av utbildningsdelen inom projekt Nyckelkrafter. Projektet bedrivs inom Equalprogrammet, vars övergripande mål är ett arbetsliv utan diskriminering och ojämlikhet, präglat av mångfald.

 2. Motivasjon og arbeidsmiljø : en casestudie av ERP-endringers effekter

  OpenAIRE

  Fossum, Ragnhild

  2014-01-01

  Casestudien undersøker problemstillingen ”Hvordan påvirker en endring av styringsverktøy de ansattes motivasjon og arbeidsmiljø?”. Studien setter fokus på ett nytt ERP-system sine effekter på psykososialt arbeidsmiljø og arbeidsmotivasjon på kort sikt. Det psykososiale arbeidsmiljøet og arbeidsmotivasjonen blir undersøkt ved hjelp av ett sett indikatorer fra tre teorikategorier: stressteori, motivasjonsteori og sosiale teorier. Det blir ikke skilt mellom program og prosess, siden formålet er ...

 3. Leva i skolan : - En lärarstuderandes önskan om ett självmordsfritt Sverige

  OpenAIRE

  Kling, Tina

  2006-01-01

  Självmord är ett folkhälsoproblem, årligen tar ca 1500 livet av sig i Sverige och 1/3 av dessa är under 24 år. Vad krävs egentligen för att rädda ett av dessa liv? Ambivalensen hos självmordsbenägna människor är sedan tidigare ett känt faktum, men jag frågar mig själv som blivande lärare vad skolan kan göra för att minska antalet självmord/självmordsförsök? Lärare är och förblir den minst utnyttjade tillgången, när det gäller att förhindra självmord. De är så värdefulla, därför att de tillbri...

 4. Implementering av vertikala vindkraftverk på lyktstolpar : En hållberhetsstudie längs Essingeleden

  OpenAIRE

  Tapia Chiriboga, Camilo; Mars Bodell, Joel

  2015-01-01

  I takt med att de icke-förnyelsebara energikällorna minskar och att man ser ett ökat världsligt energibehov behövs nya, effektiva förnyelsebara energikällor såsom den vertikalaxlade vindkraften. Denna rapport syftar till att studera olika modeller av vertikala vindkraftverk för att ta reda på vilken modell som är bäst lämpad att på ett hållbart sätt driva ett system av lyktstolpar längs Essingeleden. Studien undersöker modellernas hållbarhet ur ett tekniskt, miljömässigt, socialt och ekonomis...

 5. Utveckling av yteffektivt elfordon för hyrsystem

  OpenAIRE

  Krantz, Hampus; Haglund, Philip

  2011-01-01

  Dagens bilar är gjorda för långa resor med högt ställda krav på bekvämlighet och komfort. Studier har visat att de flesta resor som görs i Storstockholm är korta, och därför är kravet på prestanda och komfort minimalt. Syftet med detta projekt var att ta fram ett enkelt pendlingsfordon som del av ett hyrsystem. Användaren hyr fordonet vid en station och lämnar av den vid en annan. Fokus har legat på att utveckla en parkeringslösning som spar plats. Att bygga parkeringsstationer i förbindelse ...

 6. Ekologiska viner : En kartläggning av konsumtionsvanor

  OpenAIRE

  Nyman, Caroline Hermine Eleonora

  2011-01-01

  Då försäljningen av ekologiskt vin stiger för varje år, och att köpa ekologiska produkter blir allt mer trendigt så verkar det naturligt att skriva ett arbete som bl.a. behandlar vad ett ekologiskt vin och ekologisk marknadsföring egentligen är. Problemställningen diskuterar hur bekanta finländarna är med Alkos ekologiska vinsortiment vad som är orsaken till att det köps mera ekologiska viner än tidigare. Syftet med arbetet är att redogöra i vilken utsträckning finländarna ärintresserade av e...

 7. Processreliabilistiska rättfärdigande som funktionalistiska förlopp: Är generalitetsproblemet ett frameproblem?

  OpenAIRE

  Lundqvist, Johan

  2013-01-01

  Först presenteras metafysisk funktionalism. En Ramseysats för smärta spelar en central roll som en implicit definition av ett mentalt tillstånd över sensorisk input och beteendemässig output. Därefter presenteras reliabilismen som en teori om kunskap. Några allmänna kunskapsteoretiska problem, samt några av reliabilismens problem presenteras. De mest relevanta problem är följande: fallet med en elak demon, klärvoajans samt Mr. Truetemp, och generalitetsproblemet. En formell och schematisk pre...

 8. Bridge Over Troubled Water : En studie av två svenska bryggeriers bemötande av intressenter med hjälp av CSR

  OpenAIRE

  Ljung, Peter; Muchewicz, Marika

  2011-01-01

  Bakgrund och problem: Corporate Social Responsibility (CSR) är ett ramverk som beskriver företags sociala ansvar och engagemang. Vidare förknippas CSR även med stakeholder management som handlar om företags bemötande och balansering av sina intressenters intressen. Oenigheter i teoretiska definitioner av CSR tyder på att det empiriskt sett kan uppstå missförstånd kring ramverket. Carlsberg Sverige och Spendrups är två företag som tar ställning och socialt ansvar via CSR men kritiseras trots d...

 9. På vilka grunder bedöms elevernas insatser under APU:n? : En granskning av det nuvarande bedömningsunderlaget för elevernas APU på Sjömansskolan i Stockholm och ett förslag till bättre bedömningsunderlag med portfolio som hjälpmedel.

  OpenAIRE

  Malmström, Benny; Persson, Per-Olof

  2007-01-01

  Vi har på förslag från Johan Östergren, rektor på Sjömansskolan i Stockholm, kartlagt vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra med det nuvarande systemet för bedömning av elevernas insatser när de är ute på APU (Arbetsplatsförlagd utbildning). Genom att intervjua elever, handledare, lärare och rektor, har vi bland annat undersökt hur kommunikationen mellan grupperna ser ut och vad de olika grupperna anser om de nuvarande dokumenten som eleverna arbetar med under APU:n. När elevens...

 10. Evidensgraderingssystemet GRADE : Ett sätt att granska vetenskaplig kunskap om metoder och arbetssätt i hälso- och sjukvården

  OpenAIRE

  Roback, Kerstin; Carlsson, Per

  2009-01-01

  Beslut om införande av nya behandlingsmetoder och arbetssätt i sjukvården präglas alltid av en viss grad av osäkerhet. De studier som gjorts av metodens för- och nackdelar kan vara av olika god kvalitet och därmed ge mer eller mindre säkra resultat. Efter att användningen av systematiska litteraturstudier vid medicinsk teknologiutvärdering tog fart på 1980-talet började man efterfråga ett beslutsunderlag som även tar hänsyn till olika studiers kvalitet. Detta initierade utvecklingen av flera ...

 11. I Skuggan av Spotify : Har streaming av musik förändrat synen på artisten?

  OpenAIRE

  Hallmark, Beatrice; Nylander, David

  2015-01-01

  Streamingtjänster har förändrat hur människor lyssnar på musik och upptäcker ny musik. Det har också underlättat för mindre artister att nå lyssnare och potentiella fans utan ett skivbolag som distribuerar och marknadsför. Samtidigt har sociala medier förändrat hur artister når ut och upprätthåller relationen med sina fans. Försäljningen av fysiska album når rekordlåga nivåer och streaming av musik gör så att lyssnaren fokuserar på den enskilda låten snarare än artisten bakom den eller ett al...

 12. Fördelning av pandemivaccin mellan Sveriges landsting : simuleringsresultat

  OpenAIRE

  Brouwers, Lisa

  2009-01-01

  I denna rapport finns en utredning om man genom olika strategier kan påverka hur snabbt en pandemi sprider sig i samhället och rapporten kommer att utgöra en del av grunden för det fortsatta arbetet med att ta fram strategier för hur man ska vaccinera när ett vaccin blir tillgängligt. QC 20130225

 13. Snabba mikrofluidiska test möjliggör specialanpassad sjukvård : Utveckling av två designförslag med fokus på material, struktur och pump

  OpenAIRE

  Andersson, Hilda; Appelgren, Sofia; Boström, Anna; Norlander, Siri; Stam, Emma; Stiernborg, Miranda

  2016-01-01

  Två designförslag har utvecklats för ett snabbtest av antibiotikakänslighet baserat på ettmikrofluidiskt system av Gradientech AB. Antibiotikaresistens är ett stort och växande problem ivärlden. För att förbättra diagnostiken av bakteriella blodinfektioner krävs snabbarediagnostiska tester vilket möjliggör specialanpassad behandling. Linjära gradienter av antibiotikai det mikrofluidiska systemet möjliggör snabbare detektion av antibiotikakänslighet jämfört meddiagnostiska test som används ida...

 14. Volkswagen - Ett globalt fusk : En deskriptiv studie om biljättens utsläppsskandal och dess påverkan

  OpenAIRE

  Edlund, Erik; de Bourgh, Oscar

  2016-01-01

  Genom åren har ett flertal bolag världen över involverats i olika slags skandaler, en del som rena brott och andra som skylls på misstag eller olyckshändelser. Några av det större slaget är t.ex. BP-skandalen där miljontals fat med olja läckte ut i mexikanska golfen, detta skylldes på en olyckshändelse. Andra exempel är Enron som gjorde ett rent bedrägeri i form av bokföringsbrott eller Stora Enso som sysslade med barnarbete i utvecklingsländer, vilket blossade upp som en skandal i form av bo...

 15. Hur man kan återvinna befintliga plåtfasader till nya fasader ur ett Cradle to Cradle perspektiv : Från slätplåt till perforerad plåt

  OpenAIRE

  Seradji, Shabnam; Ayata, Kübra

  2013-01-01

  Idag, nästan 40 år efter att Miljonprogrammet stod klart, är renovering och ombyggnation av fastigheterna högaktuellt. White Arkitekter har som ett led i detta tilldelats ett renoverings- och ombyggnadsprojekt i Norra Stockholm som innefattar två fastigheter uppförda under Miljonprogrammet. Detta examensarbete behandlar återvinning av de befintliga plåtfasaderna på ovannämnda fastigheter. White Arkitekter vill undersöka möjligheterna att genom återvinning använda ursprungsmassan för tillverkn...

 16. Samarbete på bolånemarknaden - Ett vinnade koncept?

  OpenAIRE

  Ivansson, Jenny; Olinge, Kristin

  2013-01-01

  Att en mäklare samarbetar med en bank är idag mer regel än undantag. År 2011 trädde den nya fastighetsmäklarlagen i kraft som möjliggjorde för mäklare att få ersättning för förmedlandet av bolånekunder med villkoret att ersättningen skall vara av en obetydlig summa. Vi har undersökt ett samarbete mellan en bank och en bolåneförmedling. Bolåneförmedlingen är dotterbolag till en fastighetsmäklarbyrå. Genom samarbetet kan banken nå ut till fler kundsegment och skaffa sig ...

 17. Resultater av SkatteFUNN – patentering og innovasjoner

  OpenAIRE

  Cappelen, Ådne; Raknerud, Arvid; Rybalka, Marina

  2007-01-01

  SkatteFUNN ble opprettet i 2002 som et tiltak for å øke norsk næringslivs forsknings- og utviklingsinnsats. Statistisk sentralbyrå har siden 2004 evaluert ordningen og sluttrapport fra evalueringen skal foreligge innen utgangen av 2007. I denne rapporten presenteres effekter av SkatteFUNN-ordningen på foretakenes innovasjonsaktiviteter. Vi studerer endringer i foretakenes innovasjonsvirksomhet i perioden 1999-2001, dvs. før SkatteFUNN ble innført, til perioden 2002-2004 som er årene rett ette...

 18. En studie av Fish-Bird’s navigeringssystem

  OpenAIRE

  Edvinsson, Lisa

  2009-01-01

  Fish-Bird är ett pågående vetenskapligt/konstnärligt projekt som genomförs i samarbete mellan konstnären Mari Veloni och Australien Center for Field Robotics. I korthet består projekt av två robotar i form av rullstolar som interagerar med varandra och sin omgivning. Robotarna heter Fish respektive Bird och därav projektnamnet Fish-Bird. Detta examensarbete utvärderar Fish-Birds navigeringssystem. Bakgrunden till utvärderingen är en oklarhet i huruvida navigeringssystem är ofullständigt eller...

 19. Utveckling av webbsida med användargränssnittmetoder

  OpenAIRE

  Fried, Ulrika; Hallgren, Kristina

  2005-01-01

  Restaurangen Knäppingen – Stadsmuseets Café & Kök i Norrköping var i stort behov av en marknadsförande och informativ webbsida med en administrativ del. Syftet med detta arbete var skapa en webbsida med användbarhet enligt Usability Engineerings arbetspunkter. Användbarhet innebär att ett system är ändamålsenligt, effektivt och tillfredsställande. Förutom beställarnas krav hade vi ganska stor frihet att utforma det första designförslaget. Därefter fortsatte utvecklingen av webbsidan utifr...

 20. Dans som arkivmaterial : En semiotisk studie av danshandlingar

  OpenAIRE

  Daniel, Onna

  2015-01-01

  Ämnet för denna uppsats är dans som arkivmaterial. Teckningar, dansnotation, recensioner, fotografier, rörlig bild och motion capture studeras som handlingstyper som dans bevaras genom. Syftet är att ta reda på vad som har hänt mellan dans och danshandling. Vilken slags representanter av dansen är handlingarna? Vidare knyter studien an till ett användarperspektiv och en annan frågeställning lyder: vad får forskare som studerar rörelse som har skett ut av handlingarna? Hur kan handlingstyperna...

 1. Självutveckling mot narcissism? : En studie av svensk självhjälpslitteratur och dess budskap

  OpenAIRE

  Nyström Campos, Jennifer; Gussman Lennström, Elin

  2013-01-01

  Uppsatsens syfte har varit att undersöka om det i ett urval av storsäljande självhjälpslitteratur med fokus på självutveckling förmedlas narcissistiska budskap. Studien grundar sig i tidigare forskning som behandlat narcissism utifrån både ett psykologiskt-, och ett samhällsperspektiv. Därutöver har forskning om självhjälpslitteratur utgjort en del av referensramen för studien. Kvalitativ innehållsanalys har applicerats på materialet. Det empiriska urvalet har bestått av tre svenska självhjäl...

 2. Analys av miljöanpassad ogräsbekämpning

  OpenAIRE

  Henningsen, Emelie

  2013-01-01

  Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk vars huvuduppgift är drift och underhåll av det svenska elstamnätet. Bekämpningen av oönskad vegetation är en del i underhållsarbetet i anläggningarna och sker i dagsläget med det kemiska bekämpningsmedlet Roundup. Svenska Kraftnät önskar att minska eller ersätta den kemiska ogräsbekämpningen med en miljöanpassad metod och rapporten syftar till att undersöka den möjligheten.  En av de möjliga metoderna, NCC Spuma, testades i ett fältförsök i en av S...

 3. Spredning av forurensning under tiltak i strandkantdeponi ved Heggedalsbukta, Eydehavn, Arendal kommune

  OpenAIRE

  Bakke, T.; Håvardstun, J.

  2002-01-01

  Overvåking av Heggedalsbukta, Eydehavn, er gjort i tilknytning til tiltak i Heggedalstippen 2001. Målet var å kontrollere spredning av forurensning. To dagstokt under tiltaksarbeidet og ett etter er gjennomført og omfattet måling av partikkeltetthet, siktedyp, temperatur og saltholdighet, samt TSM, tungmetaller (Cd, Pb og Cu), PCB og PAH i utvalgte vannprøver. Forurensede partikler ble virvlet opp i vannet i anleggsperioden og ga forhøyet konsentrasjon av Cd, Cu, Pb og spesielt PAH, men ikke ...

 4. ASEAN og Kambodsja-konflikten : en regional sikkerhetspolitisk analyse av Sørøst Asia

  OpenAIRE

  1991-01-01

  ASEAN OG KAMBODSJA-KONFLIKTEN - EN REGIONAL/ SIKKERHETSPOLITISK ANALYSE AV SØRØST ASIA Temaet i denne oppgaven er regional sikkerhetspolitikk i Sørøst Asia, med ASEANs rolle i Kambodsja-konflikten som mitt hovedanliggende. Utgangspunktet for dette prosjektet var min nysgjerrighet på hva ASEAN som regional organisasjon sto for og bedrev. ASEAN ble stiftet av Indonesia, Filippinene, Malaysia, Thailand og Singapore i 1967 (Brunei kom med i 1984) som en økonomisk samarbeidsorganisasjon. Ett...

 5. Helhetsorienterad utvärdering av kollektivtrafikåtgärder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hiselius, Lena Winslott; Barfod, Michael Bruhn; Leleur, Steen;

  Under hösten 2008 och våren 2009 har forskare vid Avd. Trafik och väg vid Lunds Tekniska Högskola, DTU Transport vid Danmarks Tekniska Universitet samt National-ekonomiska institutionen vid Lunds Universitet genomfört ett forskningsprojekt med syfte att studera tillämpningen av en sammansatt...... (helhetsorienterad) analys av kollektiv-trafikåtgärder....

 6. Utveckling av dagsresepaket för VisitSalo

  OpenAIRE

  Lehtinen, Hanna

  2015-01-01

  På begäran av VisitSalo har jag utvecklat en ny tjänst i form av dagsreseplaner. VisitSalo ansvarar för marknadsföringen av turismen och turisminformationen i Salo och samlar rese- och fritidstjänster på sina hemsidor. Dagsresepaketens målgrupper är barnfamiljer och vuxna par, det vill säga generation 50+, och de riktar sig till självständiga resenärer. Syftet med den nya tjänsten är att ge turister en intressant bild av Salo som en resedestination samt erbjuda ett färdigt skräddarsytt altern...

 7. Jämförelse av trummixning inom elektronisk dansmusik

  OpenAIRE

  Kuitunen, Jade-Maria

  2015-01-01

  För dagens ljudtekniker finns ett överflöd av rekommendationer för en bra mix. Detta arbete avgränsar sig till mixning av elektroniska trummor inom elektronisk dansmusik(EDM). Syftet är att jämföra tre olika trummixningstekniker utgående från en bok, en undervisvingsvideo från en betaltjänst samt en Youtube undervisningsvideo, alla inom EDM. Detta för att undersöka vilken av dessa tekniker som är att föredra. Avslutningsvis mixar jag tre olika trumversioner av samma låt vartefter tre professi...

 8. En Buzzadors bekännelser : En kvalitativ studie av word of mouth ur utövarens perspektiv

  OpenAIRE

  Tomhill, Katarina; Yngvesson, Linn

  2014-01-01

  Traditionell marknadsföring och reklam i tidningar och på TV minskar, medan tilltron till word of mouth som informationskälla har ökat. Forskare har gjort en differentiering mellan så kallad organisk och konstruerad word of mouth där skillnaden ligger i att den förstnämnda uppstår naturligt ur en positiv upplevelse, medan den senare varianten sker som ett resultat av ett ekonomiskt utbyte med en tredje part. Det största företaget i Sverige som använder sig av konstruerad word of mouth som mar...

 9. Förbättring av Egenvärmehus : En fallstudie av ett flerbostadshus, Kv. Fyrtornet

  OpenAIRE

  Yamabo, Deo Gratias

  2013-01-01

  Energy efficiency has become a very topical issue that has been discussed throughout the European Union for preventing negative environmental impacts that have been associated with the consumption of energy. In the residential sector have mainly municipalities set strict requirements for the reduction of energy consumption while the renewable energy has been asked. Different concepts of low-energy buildings have been developed to reduce the cost of operation and maintenance in existing buildi...

 10. Upplevelse av kroppsbild hos personer med ätstörning samt personer med ett missbruk av anabola androgena steroider

  OpenAIRE

  Kjerstad, Sidsel; Ranung, Milja

  2015-01-01

  Background: In our society there is a tremedous focus on body ideal and appearence among Young adults. Patient´s with eating disorders and patients with an abuse of anabolic androgenic steroids (AAS) both have the displeasure of their own bodies and a wrong body-image in common. Method: The study contained semi-structured interviews with patients that were diagnosed with eating disorders and patients with an abuse of AAS. The result was analyzed with a latency containment analysis and was dis...

 11. Virtualisering och Molntjänster med fokus på ett regulativt styrt företag

  OpenAIRE

  Shariat, Amanda

  2016-01-01

  Nu för tiden blir virtualisering och molntjänster allt mer populärt bland företag. Författarens syfte med uppsatsen är att utreda vilka restriktioner ett regulativt bundet företag har vid övergång till virtualisering av de operativa systemen och vilka alternativ som är att föredra. Författaren har använt sig av kvalitativa intervjuer och litteraturstudier. Intervjuerna har genomförts på företaget med lämpliga personer för undersökningen och litteratur studierna bestod av kurslitteratur, veten...

 12. Hantering av digitala verktygsmodeller : En studie av hur 3D-modeller av monteringsverktyg ska lagras, struktureras och geopositioneras på Scania CV AB inom Chassimontering

  OpenAIRE

  Aldén, Elin

  2012-01-01

  På grund av ökad produktkomplexitet och digitala arbetssätt har fler företag insett nyttan i att implementera och använda sig av bra system för Produkt Lifecycle Management och Product Data Management för att hantera produkten genom dess livscykel. Funktionen hos PLM-system är framförallt att se till att alla har tillgång till den senast uppdaterade datan. Detta uppnås genom ett centralt ställe att lagra produktdata samt möjlighet att strukturera och hantera datan. Scania använder sig av Spec...

 13. Monteringsritningens vara eller icke vara : - Ett utredningsarbete om samarbetet mellan konstruktör ochproduktsamordnare på Scania CV AB och användningen avmonteringsritningens som informationsbärare

  OpenAIRE

  Torstensson, Carl; Wennberg, Kristian

  2010-01-01

  På Scania används idag ett antal typer av ritningar som informationsbärare mellan avdelningarsåväl som ut till externa intressenter. En av dessa ritningar är monteringsritningen. I förstahand är denna ett underlag skapat av konstruktören för att underlätta för produktsamordnarenatt bygga struktur och hantera villkor i Scanias IT-stödsystem, men används även av andraroller på företaget.Denna monteringsritning har ifrågasatts och detta utredningsarbete ska, medmonteringsritningen som utgångspun...

 14. Fabrikslayout för kort genomloppstid vid montering av ventilationsaggregat hos VoltAir System

  OpenAIRE

  Lindh, Erik

  2014-01-01

  Sammanfattning Denna rapport innefattar ett examensarbete individuellt utfört av Erik Lindh, studerande på Karlstads universitet. Projektet är ett obligatoriskt moment i högskoleingenjörsprogrammet med inriktning maskinteknik.Examensarbetet har utförts under våren 2014. Projektet har utförts på företaget VoltAir System i Torsby, där Johan Brekke varit handledare. Företaget producerar, levererar samt monterar luftbehandlingssystem som är marknadens energieffektivaste. Företaget har under slute...

 15. Tillämpning av Lean-verktyg inom processindustrin : En studie inom den svenska pappersindustrin

  OpenAIRE

  Malmi, Fredrik; Roman, Johanna

  2014-01-01

  Sammanfattning Lean Production är ett tankesätt för att effektivisera en verksamhet med fokus på att eliminera slöseri, skapa engagemang hos medarbetare samt ständiga och systematiska förbättringar. För att genomföra detta finns ett antal Lean-verktyg som initialt tagits fram för bilindustrin vilken är en typisk verkstadsindustri och karakteriseras av diskreta produkter. Processindustrin skiljer sig från verkstadsindustrin genom sitt kontinuerliga materialflöde. Det är därför inte helt naturl...

 16. Internprissättning : En studie av svenska företag

  OpenAIRE

  Körner, John; Davidsson, Niclas

  2009-01-01

  Begreppet ekonomistyrning innefattar många aktiviteter som i grunden handlar om att uppnå ekonomiska mål. Internprissättning är ett av dessa. När ett företag växer i storlek uppkommer ofta en diskussion om hur organisationen ska decentraliseras och vem som ska fatta beslut. Vanligt idag är att företagen decentraliseras och fler och fler beslut fattas lokalt. 1967 gjordes en enkätundersökning som innefattade totalt 235 svenska företag varav bland annat alla börsnoterade. Man ville undersök...

 17. Samtalet om Formativ Bedömning i Gymnasieskolans Matematikundervisning : Ett lärarperspektiv inom ramen för den formativa bedömningens diskurs

  OpenAIRE

  Hamedani Ronasi, Reza

  2013-01-01

  Synen på matematikundervisning präglas av begreppen samspel och kontinuitet. Ett kontinuerligt samspel mellan aktörer, exempelvis lärare och elev under en bestämd tid uppfattas ofta som en lärandeprocess, där strävas efter progression, en utveckling av lärandeprocessen. Formativ bedömning kännetecknar denna nya syn, där fokus från enbart undervisning och betyg riktas mot kontinuerligt lärande baserat på utveckling. Formativ bedömning är ett samlat namn på de metoder som används under en viss ...

 18. Estimering av laster på PTO-kraftuttag

  OpenAIRE

  Selldén, Magnus

  2011-01-01

  För att utöka ett fordons användningsområde kan det utrustas med olika typer av arbetsredskap och lasthanteringsutrustning. För att driva dessa finns möjlighet till kraftuttag (PTO - Power Take-Off) från ett antal anslutningar vid motor och drivlina. I dagsläget saknar motorns styrsystem information om dessa laster vilket kan påverka styrningen negativt. I detta arbete presenteras en metod för att estimera det okända lastmomentet på kraftuttaget. Metoden utgår från Newtons andra lag för sväng...

 19. Med tillstånd att vara rolig : En innehållsanalys av modern komedifilm

  OpenAIRE

  Albinsson, Sanna; Lindahl, Ida; Åberg, Sara

  2011-01-01

  Film är ett av de medier som påverkar vår identitetskonstruktion och vår uppfattning om normer och verkligheten. En av de mest populära filmgenrerna är komedifilm. Det är därför intressant att studera konstruktionen av karaktärer i komedifilm för att se vilka normer som är rådande idag. Studiens syfte är att ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv undersöka olika karaktärer i modern komedifilm för att ta reda på hur genus är konstruerat, vilken humoristisk funktion olika karaktärer tillde...

 20. Modelldriven arkitektur förbättrar hanteringen av problemet med import av data till ER-modeller

  OpenAIRE

  Freij, Urban

  2015-01-01

  I många sammanhang är det önskvärt att importera data från textfiler, excelfiler och liknande till en databas. För detta krävs att data i något skede översätts till en ER-modell (Entity Relationship), en modell som beskriver relevanta delar i ett databasschema. Modellen för hur denna översättning ser ut varierar från fall till fall. I det här examensarbetet har en applikation tagits fram för import av data till en ER-modell ur ett modellperspektiv i linje med Model Driven Architecture (MDA) ™...

 1. Dubbelkassen : En ny typ av matvarukasse

  OpenAIRE

  Palmér, Anna; Morawetz, Nina

  2011-01-01

  Denna rapport syftar till att vidareutveckla produkten Dubbelkassens vilken utvecklades under kursen HM1025 som gavs under hösten 2010 på Kungliga Tekniska högskolan. Tidigare gjordes flera begränsningar som i detta arbete utreds för att skapa en helhetsbild om hur produktframtagningen av Dubbelkassen bör gå till. Dubbelkassen som produkt medför ett ergonomiskt bättre bärsätt. Skillnaden mellan en vanlig bärkasse och Dubbelkassen är att handtagen på Dubbelkassen är förlängda vilket innebär at...

 2. En analys av agiliteten i Migrationsverkets systemutvecklingsarbete : En utvärdering av Scrum med hjälp av ramverket Agile Software solution framework

  OpenAIRE

  Nilsson, Andreas

  2014-01-01

  Arbetar organisationen agilt? Det är huvudfrågan i detta arbete. Organisationen har arbetat med den agila utvecklingsetoden Scrum i ett antal år. De har gjortmedvetna och omedvetna val, för att skapa sin version av Scrum. Frågan som studienförsöker svara på är om det verkligen innebär att man arbetar agilt, när man säger attman arbetar med en agil systemutvecklingsmetod.

 3. Modellering av organiskt material i avloppsvatten vid mekanisk tillverkning av pappersmassa : Regressionsanalys baserad på COD- och TOC-analyser vid olika grader av blekning och raffinering

  OpenAIRE

  Carlström, Johan

  2012-01-01

  I avloppsreningen på Hallsta pappersbruk i Hallstavik reduceras dagligen tonvis med organiskt material innan avloppsvattnet släpps ut i den intilliggande Edeboviken. Bruket är ett så kallat integrerat pappersbruk vilket innebär att man tillverkar både pappersmassan och pappret på plats. Det är främst vid framställningen av massa som det organiska materialet löses ut ur veden och hamnar i processvattnet som så småningom når brukets avloppsreningsverk. På bruket tillverkas papper i olika ljushe...

 4. Planering av ett nytt datasystem för CAJ Oy

  OpenAIRE

  Juslin, Gustav

  2013-01-01

  CAJ Oy är en bilverkstad samt reservdelsbutik som erbjuder sina kunder underhåll samt kundtjänst inom bil- samt maskinbranschen. Datoranvändningen hör till den dagliga arbetsrutinen och är en viktig del för företaget. Det nuvarande datasystemet har under åren föråldrats och bör förnyas med en datorutrustning innehållande klientdatorer, ser-verdatorer, tilläggsutrustning för serverdatorer, licenser, garantier samt datasäkerhetshårdvara och -programvara. I examensarbetet presenteras teorin ...

 5. Policy Instruments for an Increased Supply of Energy Crops; Styrmedel foer ett utoekat utbud av biobraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stenkvist, Maria; Widmark, Annika; Wiklund, Sven-Erik; Liljeblad, Anna

  2009-05-15

  At present, energy crops are not commonly used as fuel for heat and power production in Sweden, but as a result of increased competition for biomass, the interest for agricultural fuels such as willow, straw, reed canary grass and hemp increases. The purpose of this study is through a qualitative study that includes a literature study as well as case studies carried out by interviews, with respondents in the agriculture- and energy sectors highlight the conditions for increased production and use of energy crops. The main objective is to propose relevant policy instruments that could increase the production and use of energy crops. The purpose with the proposed policy instruments is that they should serve as a basis for discussions with politicians and authorities regarding the supply of bio fuels through the use of energy crops. The result of the study indicates that the main obstacle for increasing the production and use of energy crops is that the cultivation of energy crops today is unprofitable. To reduce the production costs it is necessary to improve the competitiveness of energy crops, primarily in relation to wood chips. The study shows that there is a potential for reduction of production costs through development of the logistics chain. Policy measures promoting the use of bio fuels exists today, but are not fully used to increase the share of energy crops in the bio fuel energy mix. The reason for this is that they are generally not as cost efficient as alternative bio fuels. It is important that competition issues are addressed, both regarding competition issues between different bio fuels, but also competition issues between various energy crops that exists today. Further obstacles to accelerate the introduction of energy crops at the market are high investment costs for establishment of some of the energy crops. From the analysis in this study, the following policy instruments are suggested in order to increase the production and the use of energy crops within the power and heat sector 1. Financing of practical research and development of the logistics chain including harvesting, bundling, compression, preparation, feeding in (to the power plant), storage and transportation of energy crops 2. Investment support to farmers cultivating energy crops with high investment costs 3. Introduction of a national program for development of regional projects supporting cooperation between actors on the energy crop bio fuel market. 1. Financing of Practical Research and Development of the Logistics Chain To reduce the production costs in order to increase the profitability, support for practical research and development of the logistics chain, which includes harvesting, bundling, compression, preparation, feeding in (to the power plant), storage and transportation of energy crops, is suggested. For the success of practical research, it is important that the research is performed in close cooperation between farmers, entrepreneurs within the logistics chain dealing with harvesting, storage and transport of energy crops and energy companies. One way to achieve such cooperation is that the energy companies take the initiative for common research efforts, since neither the farmers nor the contractors on the market for energy crops normally take part in research projects. Neither do they normally have experience of applying for research funds. Common research efforts are also important to find cost-effective solutions for the entire logistics chain. This means that the financing for the research could be a combination of public support and support from the heat and power sector. 2. Investment Support to Farmers Cultivating Energy Crops with High Investment Costs In order to initially increase the interest in energy crops, contribute to establish a market for production of energy crops and manage high initial investment costs, problem that farmers face at the transition from traditional production of grain to energy crops, a development of the existing investment support scheme to include an additional number of energy crops are suggested. One of the purposes by including an additional number of energy crops within the scheme is that the energy crops with the best condition with respect to the farmer's competence, the logistics entrepreneur's technical preconditions, different quality of the soils and the suitability of different energy crops in different geographical areas can be used in order to increase production and use of energy crops. 3. Introduction of a National Program for Development of Regional Projects Supporting Cooperation between Actors on the Energy Crop Bio Fuel Market. Experiences from bio energy projects both in Sweden and in Finland shows that regional cooperation projects between energy companies, farmers, entrepreneurs within the logistics chain and other actors may by cooperation achieve increased production and use of energy crops.

 6. Viktoptimering av ett kompositchassi till en multimodal lättviktsfarkost

  OpenAIRE

  Sundberg, Erik

  2014-01-01

  This report describes the master thesis project “Weight Optimization of a Composite Chassis for a Multimodal Lightweight Vehicle” which is a part of the Master program in Naval Architecture and a part of a research project at the Centre for Naval Architecture, KTH. Demands on smart and energy efficient transport solutions are continuously increasing. In the Stockholm region the citizens are expected to increase with 25% and the road vehicles with 80% until 2030, putting high demands on the tr...

 7. Integrering av ett främmande språk i matematikundervisningen

  OpenAIRE

  Cano, Cédric

  2009-01-01

  Content and Language Integrated Learning (CLIL) is a relatively new method for learning a foreign language. CLIL programs are growing in popularity and more and more schools are adopting it all around the world. There is still no special education for the teachers working with CLIL, though research suggests it may be an effective method for achieving good results.To get a realistic view of the work of a CLIL teacher, I have interviewed four different mathematic teachers who work at CLIL inter...

 8. Drink! : En analys av The Coca-Cola Company's marknadsföringshistoria ur ett moderniseringsperspektiv

  OpenAIRE

  Hedblom, Karin; Forsgren, Oskar

  2009-01-01

  Drink! The Marketing History of The Coca-Cola Company: A Modernization Perspective examines the development of The Coca-Cola Company’s marketing history, from the founding of the company in 1886 until today. The Coca-Cola Company has been superior on the market for over a century. It has also developed along with the urbanisation of its society, which is interesting in a modernization perspective. The essay investigates the marketing strategies of the company, with focus on three themes: gend...

 9. Att "gilla" ett museum : En komparativ fallstudie av tre museers externa kommunikation

  OpenAIRE

  Persson, Johnny

  2013-01-01

  The aim and purpose of this essay is to study if three museums are using Facebook strategically to promote two-way communication with their target audiences in their external communication. A qual-itative and comparative research method and has been used and communication managers from each of the three museums have been interviewed. These interviews have been transcribed and coded in order to reveal opinions and views on how that particular museum feels about social media and the use of thes...

 10. Ekologiska byggmaterial – ett alternativ? : En analys av några ekologiska byggmaterial

  OpenAIRE

  Furenberg, Andreas; Jörneman, Olof; Holm, Petter

  2007-01-01

  Miljöförstöringen håller på att få allt för stora proportioner, vilket genom bland annat växthuseffekten leder till att vår planet snart är obeboelig för människan. Byggbranschens andel i miljöförstöringen är onödigt stor genom transporter, energianvändning, maskinanvändning och miljömässigt dåliga material. Vår frågeställning är: går det att ersätta de konventionella byggmaterialen med ekologiska sådana? JM vill även få beprövat om de är så bra, miljömässigt, som de tror. Detta ska besvaras ...

 11. Interkulturell kommunikation på ett svenskt sjukhus : Fallstudier av andraspråkstalare i arbetslivet

  OpenAIRE

  Andersson, Helena

  2010-01-01

  In this dissertation I investigate the communication of immigrants employed at a Swedish hospital. The overall aim is to find factors that have a positive effect on their integration into the workplace. The data comprise observations, field notes and approximately 80 hours of audio recordings with five second language speakers made during their everyday activities at work. Since I recorded entire workdays the data include both professional and social interaction, such as meetings, interaction...

 12. Animal Assisted Therapy : ett team i behandling och terapi av barn och unga

  OpenAIRE

  Lantz, Linda; Steénmark, Annika

  2006-01-01

  The main purpose of this examination paper has been to do a review of recent scientific and evaluated studies performed on children 0-15 years of age, treated with an animal as an assistant to the therapist/professional. The key term is Animal Assisted Therapy (AAT). Our focus has been to describe in what fields these kinds of studies have been performed, what the results are and how effective they have been. As a supplement to our study we have performed 8 short telephone interviews with pro...

 13. Analytiker på den svenska aktimarknaden : Ett nätverk av siffermakare

  OpenAIRE

  Murman, Jonas; Seeman, Erik

  2011-01-01

  This study highlights the structures and networks thatexist among financial analysts on the Swedish financial market. The study isbased on nine semi-structured interviews with buy- and sell-side analysts, anindependent analyst and an Investor Relations Manager. The theoretical framework of the study is based on acombination of the research fields Behavioral Finance and Social Studies ofFinance. These two research fields have proven to be a good basis for thequalitative approach used in the an...

 14. Uttorkningsmöjligheter i ett fuktskadat badrum med hjälp av spaltmetoden

  OpenAIRE

  Paunović, Diana

  2011-01-01

  Buildings today are built to maintain a healthy indoor environment and an efficient energy usage which is probably why damages caused by dampness has increased since the 1960’s. A study between year 2008 and 2010 showed that 26 percent of the 110 000 examined houses had damages and flaws caused by dampness that could prove to be harmful later on. This means that one out of four bathrooms risk the chance to develop damages by dampness. Approximately 2 percent of the houses had already develope...

 15. Invandrarkvinnor och medborgarskapsbegreppet i Sverige : en studie av integration ur ett feministiskt perspektiv

  OpenAIRE

  Lind, Karin

  2000-01-01

  The official Swedish interpretation of the concept of citizenship is based on the social-liberal concept of citizenship. According to feminist critique, this interpretation of the concept contains male norms that lead to the exclusion of several groups from full citizenship. There is also a corresponding feminist critique which holds that in the womens´ movement and gender research there are strong norms as well, especially in the form of ethnocentrism. Also, the image of immigrant women in p...

 16. Att konceptualisera ett koncept : Effektivisering av finplanering i BoKlok-projekt

  OpenAIRE

  Lindgren, Tobias; Ringholt, Karolina

  2016-01-01

  This study has been made in associate with Skanska district middle Sweden, Uppsala and their sector BoKlok. BoKlok is a housing concept, developed by Skanska and IKEA. The purpose of the concept is building affordable homes for ordinary people. It is to be done with low costs due to a shorter planning- and projecting process and an effective house building process. In the production process BoKlok executes the building of the houses and Skanska do all the ground work. A part of the ground wor...

 17. Koppardalen : Om historiens plats i omvandlingen av ett industriområde

  OpenAIRE

  Storm, Anna

  2005-01-01

  The empirical focus of this study is the contemporary transition of the industrial area Koppardalen, situated in Avesta in the middle of Sweden. Koppardalen (literary translated “The Copper Valley”) got its name in 1987 when the Avesta municipality bought the area from an iron and steel company. For a century the Koppardalen area, or Norra verken which was its name before 1987, housed production of iron and steel and at its peak employed more than 2000 men. In the beginning of the 1980s, iron...

 18. Immobilisering av extremitetsfrakturer inom ambulanssjukvård : Ett pilotprojekt med SAM-splint

  OpenAIRE

  Edin, Åsa; Danér, Kathrina

  2010-01-01

  Within the ambulance care in Uppsala County a vacuum splint is used to immobilize fractures on extremities. The research available on which method of immobilizing to prefer during pre-hospital treatment is limited.   The purpose of this pilot study was to examine the perceptions of the ambulance personal in Uppsala County on the issue of usability of SAM-splint and vacuum splint when immobilizing extremities. The project was also aimed at researching if SAM-splint could be seen as an alternat...

 19. "Ett arbete som aldrig kommer att sluta" : Mellanchefers upplevelser av det systematiska arbetsmiljöarbetet

  OpenAIRE

  Backström, Lisa

  2014-01-01

  Work environment has been an important part of the Swedish working life for a long time and with the help of the Working Environment Law the work environment is mandatory. The purpose of this study was to gain a deeper insight into how the system of middle managers systematic work environment looks like. The question was: How do six middle managers perceive and deal with systematic work environment? A qualitative study was conducted with six middle managers from a global company. During the a...

 20. Hydraulisk och termisk grundvattenmodellering av ett geoenergilager i Stockholmsåsen

  OpenAIRE

  Landström, Carolin

  2014-01-01

  Geothermal energy can be extracted from an aquifer, where the groundwater is used as heat exchange medium while heat and cold are stored in the surrounding material in the aquifer and to some extent in the groundwater. Application of aquifer storage for the use of geothermal energy is mainly used in large scale facilities and is limited to sites with suitable aquifers in the form of ridges, sandstone and limestone aquifers. Löwenströmska hospital in the municipality of Upplands Väsby, north o...

 1. "Jag blev intresserad av matte" : Ett aktionsforskningsprojekt med formativ bedömning i matematik

  OpenAIRE

  Augustsson Sjögren, Jimmy

  2015-01-01

  This thesis examines the implications of a shorter  intensive action research  project on  the formative assessments  key  strategies  four  and  five  that  are  activating  learners  as  learning  resources  for  one another and activating learners as owners of their own learning.  The research questions were “How do the pupils experience the formative approach?” “What didactic consequences does the formative approach  mean  for  the  role  of  the  teacher?”  and  “How  does  the  formativ...

 2. Användbarhetsundersökning av Omenahotels.com

  OpenAIRE

  MALMSTRÖM, OSKAR

  2014-01-01

  Internet spelar en allt större roll i turismindustrin. Konsumentens roll underlättas då det finns ett överflöde av bokningskanaler och forum för information om destinationer, hotell och tjänster. Bara under åren 2007-2011 växte andelen av kunder som handlat över nätet med 20 procentenheter. År 2011 hade dryga 30% av den finska befolkningen handlat antingen resetjänster eller logi över internet. Detta ger stor orsak till tjänsteleverantören att differentiera sig bland massorna. Omenahotels är...

 3. Pizza till din dörr : - En konkurrensrättslig studie om marknadsavgränsning av den relevanta marknaden för onlinetjänster, särskilt onlinebeställning av mat

  OpenAIRE

  Hagström, Oliver; Thorn, Simon

  2015-01-01

  I uppsatsen undersöks marknadsavgränsningen vid onlinetjänster vilket är ett ämne som uppmärksammats nyligen i ett avgörande från Marknadsdomstolen där inblandade parter var OnlinePizza och Pizza24, som båda är verksamma inom onlinebeställning av mat. Yrkandet kunde inte bifallas på grund av bristande bevisning från den yrkande parten. Författarna har diskuterat hur utfallet av domen kunde blivit om tillräcklig bevisning hade lagts fram.Med stöd av svensk och europeisk rätt samt relevant prax...

 4. Incitamentsstruktur för kunskapsöverföringi ett företag

  OpenAIRE

  Andersson, Jonas; Bilich, Paul

  2011-01-01

  En god kunskapsöverföring inom produktionsföretag är idag en central fråga. Inom industrinses arbetskraften inte längre enbart som en inkomstbringande källa utan även som en insamlingsbas av kunskap och erfarenheter. Detta har sin förklaring i att allt fler företag hargått ifrån en totalfokus på själva produktionsenheterna till att konkurrerar med sina anställdaserfarenheter och kunskaper. Kunskapsöverföring kan ses som en nyckel för ett företags fortlöpandevälmående. Om kunskapsöverföringen ...

 5. Vad är Anime? : Svensk syn på ett japanskt fenomen

  OpenAIRE

  Hansson, Pelle

  2006-01-01

  Syftet med min uppsats är att försöka förmedla hur man ser på anime, ett så typiskt japanskt fenomen, här i väst? Vidare så har jag genom litteraturstudier försökt presentera för läsaren vad anime är för något. Detta görs genom en kort historisk presentation av anime för att sedan djupare visa strukturen i anime, karaktärer, innehåll och slutligen huruvida anime återspeglar nutida oro i det egna samhället. Även en viss diskussion förs gällande anime och dess legitimitet som japanskt kulturarv...

 6. Konsumenters samhällsansvar utifrån ett CSR-perspektiv

  OpenAIRE

  Petkovic, Sanja; Gezici, Emilia

  2014-01-01

  Företags samhällsansvar (Corporate Social Responsibility, CSR) är ett väl debatterat begrepp som uppmärksammats allt mer i bland annat media, men även av företag. Däremot är begreppet konsumenters samhällsansvar inte lika uppmärksammat trots att det finns en interaktion mellan konsumenters- och företags samhällsansvar. Forskare framhåller att det finns bristfälligt med teorier om konsumenters samhällsansvar samt att definitionen är viktig för att fortsätta driva CSR-debatten, vilket gör ämnet...

 7. Employer Branding : Ett gränsöverskridande varumärkesarbete

  OpenAIRE

  Axelsson, Åsa; Granstig, Anna

  2004-01-01

  Bakgrund: Denna uppsats handlar om hur företag ska kunna attrahera framtida kompetens med en ny varumärkesstrategi. ”Employer Branding” är namnet på denna strategi och beskrivs av konsulter som ett medel för företag att via en genomtänkt varumärkesstrategi profilera företaget på kompetensmarknaden. Grunderna i en Employer Branding-strategi innefattar följande aspekter: att kunna attrahera och behålla den bästa kompetensen samt att ena företaget kring sin vision och kultur. Vi har i denna upps...

 8. Tusen och en pall : Formgivning med ett mervärde

  OpenAIRE

  Snellman, Anna

  2013-01-01

  Som examensarbete har jag i samarbete med en åländsk textilhantverkare utvecklat och tillverkat en liten serie sittmöbler. Denna serie består av en pall och en bänk som båda har det där lilla extra. I detta fall en textil som främjar den sociala utvecklingen i Indien, som handvävs på Åland och som i framtiden förhoppningsvis förgyller de finska folkhemmen. Både de teoretiska och praktiska delarna i arbetet fokuserar på etisk design. Jag disponerar arbetet på ett sätt som först behandlar olika...

 9. Överviktiga barns upplevelser av hälsa och lidande

  OpenAIRE

  Ekstrand, Magnus; Ekstrand, Irina

  2010-01-01

  Bakgrund: I bakgrunden beskrivs viktiga begrepp som hälsa, lidande, övervikt, konsekvenser av övervikt, behandling, utsatthet och betydelse av aktivitet. Detta för att läsaren ska kunna förstå vidden av problemet. Studien kommer att inrikta sig på överviktiga barn och ungdomar.Problem: Övervikt hos barn och ungdomar är ett växande problem som leder till flera negativa konsekvenser, många fysiska men även psykiska, andliga och sociala.Syfte: Att beskriva överviktiga barn och ungdomars upplevel...

 10. Bioakkumelering av sedimentassosiert PCB i torsk - Direkte eksponering og eksponering gjennom næringskjeden

  OpenAIRE

  Ruus, A.; Aarre, Ingrid; Hylland, K.

  2009-01-01

  Foreliggende undersøkelse har hatt som mål å evaluere bioakkumuleringen av sedimentassosiert PCB (polyklorerte bifenyler) i torsk, både gjennom næringskjeden og direkte fra diffusjon via vannfasen. Undersøkelsen ble gjennomført som to eksponeringseksperimenter med lang varighet (129 døgn). Gjennomføringen av eksperimentene har vist at det har latt seg gjøre å eksperimentelt undersøke bioakkumulering av fremmedstoffer fra sediment til fisk via ett trinn i næringskjeden når dette gjennomføres s...

 11. Yrkeslärares uppfattningar av begreppet "erfarenhet" inom gymnasieskolans omvårdnadsprogram

  OpenAIRE

  Eriksson, Kerstin; Wernersson, Camilla

  2010-01-01

  I kursplanerna för gymnasieskolans omvårdnadsprogram förekommer begreppet ”erfarenhet” på ett flertal ställe. Detta begrepp är inte definierat i styrdokumenten av skolverket vilket gjorde det intressant att studera närmare. Syftet med denna studie är därför  att beskriva yrkeslärares uppfattningar av kursplanernas begrepp ”erfarenhet” som ingår i gymnasieskolans omvårdnadsprogram.   Omvårdnadsprogrammet förändrades under 1990-talet och praktiken ersattes av APU = Arbetsplatsförlagd utbildning...

 12. Delaktighet är det nya svarta : En fallstudie av internkommunikation under en organisationsförändring och Employer Branding

  OpenAIRE

  Blomkvist, Eelena

  2014-01-01

  Den här uppsatsen bygger på en fallstudie av ett callcenter i en pågående organisationsförändring och ett medvetet arbete med Employer Branding. Syftet var att undersöka vilka internkommunikativa strategier som bolaget använt sig av i inledningsfasen av organisationsförändringen samt det medvetna arbetet med Employer Branding. För att få svar på syftet bygger undersökningen på tre frågeställningar samt vilar mot ett ramverk som tar upp teorier och tidigare forskning i ovan nämnda ämnen. För a...

 13. Översättning av självutvecklat skriptspråk till Lua i spelmotor.

  OpenAIRE

  Rönn, Jimmy

  2012-01-01

  I dagens växande spelindustri är det vanligt att abstrahera ut delar av kodbasen till ett så kallat skriptspråk. Genom dennaskriptdel är det vanligt att det programmeras "in-game"-nära handlingar som kan utvecklas av rena skriptare istället förprogrammerare som istället kan koncentrera sig på att utveckla själva spelmotorn. Det finns en uppsjö av olika skriptspråksom alla har sina för- och nackdelar. Ett av de mest kända språken inom spelindustrin än Lua.  Paradox Interactive har själva utvec...

 14. Stabilisering av insektsangripna möbler : en jämförande studie av konsolidanter

  OpenAIRE

  Nolin, Cecilia

  2009-01-01

  Denna rapport är en jämförande studie av utvalda konsolidanter som används till att stabilisera nedbrutet insektsangripet trä. Av de trägnagande skadeinsekter vi har i Sverige är det främst den strimmiga trägnagaren som är intressant i möbelsammanhang. I rapporten beskrivs den strimmiga trägnagaren, en liten skadeinsekt som kan åstadkomma stor skada om den får verka ostörd. Insekten finns utspridd i hela Europa och är ett stort problem då den angriper alla typer av träslag. Nedbrutet insektsa...

 15. Implementering av en BIM-nytta i förvaltning : Systematisk brandskyddskontroll av handbrandsläckare

  OpenAIRE

  Gaouar, Bachir; Kågas Ramström, Elin

  2014-01-01

  ”BIM i staten” är ett initiativ från de fem statliga byggherrarna. Tillsammans har de bestämt sig för att hitta en gemensam strategi som ställer krav på byggnadsinformationsmodeller. Konsultbolaget Tyréns AB har agerat konsultstöd vid framtagandet av denna strategi. Implementering av en BIM-nytta i förvaltning är en undersökning i att effektivisera ärendehantering inom förvaltning. Effektiviseringen görs baserat på bedömningen av dagens förvaltningsprocess och framtidens hypotetiska förvaltni...

 16. "…ty det är essensen av vad vi håller på med…" : En kvalitativ studie i utveckling av personligt uttryck hos improvisationsmusiker

  OpenAIRE

  Allroth, Måns

  2013-01-01

  Denna studie syftar till att öka kunskapen om vilken syn frilansande och undervisande improvisationsmusiker har kring skapandet av ett personligt uttryck och hur de anser att ämnesområdet kan hanteras i musikundervisning. I bakgrundskapitlet ges en överblick av begreppet personligt uttryck och därefter följer en presentation av tidigare litteratur och forskning inom ämnesområdet. Nästkommande kapitel om teoretisk bakgrund beskriver det sociokulturella perspektivet i egenskap av teoretisk utgå...

 17. Fysiologiska korrelat av ögonrörelser och emotionell exponering hos friska individer : – en experimentundersökning av mekanismer i Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

  OpenAIRE

  Unger, Max Anders

  2008-01-01

  Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR, har i psykoterapiforskning visats vara en effektiv behandlingsmetod av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Däremot är ögonrörelsestimuleringen, som är ett centralt moment i metoden, kontroversiell och dess funktion inte klarlagd. I föreliggande undersökning randomiserades trettiosex friska försökspersoner till en av tre stimuleringsbetingelser: ögonrörelsestimulering, taktil stimulering eller orörligt visuellt stimuli (kontrollgrupp). Stimu...

 18. Hon må väl få behålla sin anorexi då : Behandlares upplevelser av utmaningar och svårigheter i behandling av anorexia nervosa

  OpenAIRE

  Nilsson, Tina; Sandström, Johanna

  2011-01-01

  Anorexia nervosa är en svårbehandlad sjukdom med hög dödlighet (Fichter, Quadflieg & Hedlund,2006). Studiens syfte var att undersöka behandlares upplevelser av utmaningar och svårigheter i behandling av patienter med anorexia nervosa som vid behandlingsavslut har kvarvarande symtom, samt sätta upplevelserna i relation till ett patientperspektiv. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju behandlare. Intervjumaterialet analyserades med Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) o...

 19. Effekter av dynamisk skattepolitikk

  OpenAIRE

  Cappelen, Ådne; Jia, Zhiyang; Nesbakken, Runa; Prestmo, Joakim; Thoresen, Thor Olav

  2010-01-01

  Individers atferd påvirkes av endringer i skattesystemet, ofte omtalt som dynamiske effekter. Ved beskrivelser av de økonomiske konsekvensene av skatteendringer er det avgjørende hvor store de dynamiske effektene er og hvilke dynamiske effekter man tar hensyn til. I artikkelen vises det til effekter på offentlige finanser av tre ulike former for reduksjoner i inntektsskatten for personer, beskrevet ved to metodiske innfallsvinkler, en partiell mikrosimuleringsanalyse basert på ...

 20. Indirekt miljöpåverkan inom tjänstesektorn : En intervjustudie om hanteringen av indirekt miljöpåverkan inom några organisationers miljöledningssystem

  OpenAIRE

  Sharifian, Ladan

  2008-01-01

  I och med samhällets utveckling från ett jordbrukssamhälle till ett industriellt samhälle, och vidare till ett tjänste- och kunskapssamhälle har antalet tjänsteföretag växt, och därmed även miljöpåverkan från denna sektor. Tjänstesektorns miljöpåverkan kan delas upp i två delar, en direkt miljöpåverkan kopplat till kontorsverksamheten, såsom energianvändning, samt en indirekt miljöpåverkan, som är ett resultat av tjänstens framtida nytta och bestående värde. Ett vanligt verktyg som svenska fö...

 1. Förskolechefens anavar och uppdrag i ett kommunalt förvaltningsperspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anita Eriksson

  2015-12-01

  Full Text Available The revision of the Swedish Education Act and of the Pre-School Curriculum of 2010 involved a demand for improved pedagogical quality and for an alteration and clarification of roles and responsibilities within the pre-school sector. In the revision the responsibilities, authorizations and rights to make decisions of the Heads of Preschool were articulated and clarified. This article describes and discusses how the new responsibilities and tasks of the Heads of Preschool have been interpreted and how the response to the revisions has manifested itself within a framework of municipal public administration. The data used consists of a questionnaire answered by 48 administrative officials with responsibility for education government in different municipalities. The result shows that the Heads of Preschool in a majority of municipalities are faced with increasing responsibilities and a new accountability structure. In order to meet the demands for improved pedagogical quality they are also expected to provide competence development opportunities for preschool staff.2010-års revideringen av skollagen och förskolans läroplan innebar dels ökade krav på pedagogisk kvalitet och dels på en förändrad och förtydligad ansvarsstruktur i förskolan. För förskolechefens del explicitgjordes och förtydligades både ansvar, befogenhet och beslutsrätt. I artikeln beskrivs och problematiseras hur förskolechefens ansvar och uppdrag tolkas och kommer till uttryck i ett övergripande kommunalt förvaltningsperspektiv i samband med dessa revideringar. Data utgörs av en enkätundersökning besvarad av 48 förvaltningstjänstemän anställda i olika kommuner. Resultatet visar att förskolechefen i flertalet kommuner har tilldelats ett stort ansvar när det gäller att tolka och initiera den förtydligade ansvarsstrukturen och skapa förutsättningar i form av kompetensutvecklingsinsatser för förskolepersonalen för att möta de ökade kraven p

 2. Betydelsen av depressiva och schizofrena symptom i neuropsykologiska utredningar

  OpenAIRE

  Stenberg, Jonas

  2010-01-01

  Ett av huvudsyftena vid en neuropsykologisk undersökning är att bestämma huruvida en patients resultat tyder på hjärnskada eller inte. Forskning på psykiatriska patienter har visat att psykopatologi som schizofreni, och i mindre utsträckning depression, är förbundet med kognitiv svikt, medans forskningen på sammanhangen mellan neuropsykologisk prestation och psykopatologi i neuropsykologiska populationer har fått blandade resultat. I tillägg till detta vet man att psykopatologi är en vanlig f...

 3. Utveckling av simuleringsspel för internutbildning inom callcenters

  OpenAIRE

  Johdet, Per; Nygård, Marcus

  2005-01-01

  Examensarbetet utfördes på uppdrag av Qsurvey och syftar till att utveckla ett simuleringsspel som kan användas vid internutbildning inom callcenterbranschen. I arbetet har specifika problem och frågeställningar för callcenterindustri studerats. I utvecklingsarbetet med simuleringsspelet har hänsyn tagits till callcenterbranschens karaktär, både vad gäller resurser och statistik har inspiration hämtats från verkliga callcenters. Huvudsyftet med programmet är att belysa callcenterbranschens ka...

 4. Reducerad kapitalbindning i lager för ettsäsongsbetonat sortiment genom anpassadlagerstyrning : En studie baserad på Sto Scandinavia AB:s centrallager i Linköping

  OpenAIRE

  Krave, Caroline; Josefsson, Lukas

  2012-01-01

  Sto Scandinavia AB är ett dotterbolag till Sto AG som är ett av de marknadsledande företagen inomtillverkning och försäljning av byggprodukter i form av exempelvis golv och väggar. Sto ScandinaviaAB har även de viss tillverkning men den huvudsakliga verksamheten är att marknadsföra och säljaprodukter till byggindustrin. För att kunna leverera sina produkter till kunderna inom önskattidsfönster har Sto Scandinavia fem centrallager på olika platser i Norden.Att ha produkter i lager är en föruts...

 5. Employer branding. : - En fallstudie vid Sandvik AB om uppfattningar av begreppet employer branding och hur detta tillämpas idag och i framtiden.

  OpenAIRE

  Eriksson, Johan

  2012-01-01

  Employer branding är ett begrepp som är aktuellt bland företagen just nu och allt fler väljer att satsa på employer branding som marknadsföringsstrategi. Den här studien handlar om employer branding på Sandvik och begreppet employer branding.Syftet med denna fallstudie av en global koncern är att förklara och beskriva begreppet employerbranding, samt hur man arbetar med detta och vilka framtidsvisioner man har på Sandvik.Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med ett antal ny...

 6. FLERBOSTADSHUS I STOCKHOLMSSTAD OCH DUBAI : BYGGTEKNIKEN I ETT VARMT LAND OCH ETT KALLT LAND

  OpenAIRE

  Ismail, Noor; Ismail, Tamara

  2011-01-01

  Rapporten behandlar en jämförelse mellan den svenska byggtekniken och byggtekniken i ett varmt land som har de motsatta klimatproblemen, i detta fall Dubai. I den här rapporten beskrivs detaljerat processen hur vi har gått till väga med att projektera två olika tomter med samma värde och area. Ena tomten är belägen på Heleneborgsgatan 10-12 på Södermalm i Stockholm och den andra är på Al-Kuwait Rd. På Bar Dubai i Dubai. Förslaget går ut på att bygga de två planområdena med punkthus (projekter...

 7. En första kartläggning av behovet av en merkantil yrkesskoleutbildning i Sydösterbotten

  OpenAIRE

  Bärdén, Andreas

  2012-01-01

  I lärdomsprovet görs en ansats att kartlägga behovet av merkonomer och merkonomutbildningen bland företag i Sydösterbotten. Det handlar om att skaffa fram beslutsunderlag för en nyorientering i ett utbildningssammanhang. En merkonomutbildning är en andra stadiets yrkesutbildning som innefattar en grundexamen inom företagsekonomi. En merkonom studerar, beroende på utbildningsprogram, bland annat ekonomiförvaltning, kontorsservice, försäljningsteknik och kundbetjäning. Mitt huvudsyfte ä...

 8. Redovisningens användare och änvändning : Externredovisning ur ett småföretagsperspektiv

  OpenAIRE

  Petersson, Eva; Söderberg, Malin; Kviberg, Rebecca

  2007-01-01

  Ofta fokuseras det på större företag i undervisningen, men verkligheten är den att de flesta företag i Sverige är små eller medelstora. Det finns olika definitioner av vad ett småföretag är, men ingen är mer rätt än någon annan och i denna uppsats kommer EU:s definition att användas. Alla företag, stora som små, har någon/några som vill ta del av företagets ekonomiska information. De små företagen har oftast inte lika många intressenter som de stora företagen, och därför är det sannolikt att ...

 9. Ett hus på Mallorca

  OpenAIRE

  Harjula, Mathilda

  2011-01-01

  Mitt examensarbete är en bok med inredningsidéer till min systers lanthus på Mallorca. Arbetet är inte en typisk inredningsplanering, tanken är att boken skall ge husets ägare idéer och inspiration till renoveringen och inredningen av huset. I inredningsplaneringen har jag tagit fasta på att försöka skapa mera ljus och rymd och att hämta inspiration och information ur den gamla österländska läran Feng Shui. Förutom Feng Shui behandlar arbetet allmän fakta om belysning; ljusets betydelse i...

 10. Ordnat införande av metoder i klinisk verksamhet : En studie av försök med dialogmöten inom Landstinget i Östergötland

  OpenAIRE

  Garpenby, Peter; Nedlund, Ann-Charlotte

  2013-01-01

  Denna rapport redovisar hur Landstinget i Östergötland, under medverkan av representanter för Institutionen för medicin och hälsa (IMH) vid Linköpings universitet, under åren 2010 till 2012 utvecklade och prövade ett program där forskningsbaserad kunskap sammanställdes och presenterades vid dialogmöten bland kliniska enheter i landstinget. Avsikten var att anpassa ett program som prövats i provinsen Alberta i Kanada, ” The Alberta Ambassador Program”, till svenska förhållanden. Den styrgrupp ...

 11. Metodutveckling för analys av etylenglykoler i vattenprov med gaskromatografi

  OpenAIRE

  Gustavsson, Emil

  2011-01-01

  Syftet med detta examensarbete var att utveckla en GC-metod för analys av etylenglykoler i förorenade vattenprover, exempelvis industriavloppsvatten. Detta skulle åstadkommas med en GC-FID och MMI (Multimode Inlet), samt helst utan provupparbetning. Ett annat av målen var att kunna kvantifiera inom området 1 ppm till 100 ppm, och att metoden skulle vara tillräckligt stabil för att kunna ackreditera den.Ett flertal kolonner testades, där en HP-5 med dimensionerna 30 m*0,53 mm*0,88 μm från Agil...

 12. Mental träning vid rehabilitering av idrottsskador : En systematisk litteraturstudie

  OpenAIRE

  Snickars, Linnea

  2014-01-01

  Mental träning är ett samlingsnamn på ett stort antal tekniker och metoder. Idag är mental träning vanligt förekommande som tillägg till den fysiska träningen inom idrott med syfte att uppnå förbättrad prestation. Syftet med detta examensarbete var att på basis av forskad evidens undersöka den mentala träningens möjlighet till inverkan på rehabilitering av idrottsskador. Med arbetet undersöks således vilka effekter mental träning kan ge vid idrottskaderehabilitering. För att vidare bredda...

 13. Uppstagning av grenrör för Volkswagen rallycrossmotor

  OpenAIRE

  Jonsson, Per

  2013-01-01

  Denna rapport är ett examensarbete utfört av Per Jonsson, student vid Karlstads Universitet. Examensarbetet omfattar 22,5 högskolepoäng och är ett obligatoriskt moment inom högskoleingenjörsprogrammet i ämnet maskinteknik.    Företaget Trollspeed tillverkar högeffektiva racingmotorer för användning av racingteam på elitnivå. Stora turboaggregat samt tillhörande utrustning sätts samman med specialbyggda avgasgrenrör för att uppnå största möjliga effektuttag. Tillsammans bildar dessa sammansatt...

 14. Pojkar och flickor i bilderböcker : En feministisk poststrukturalistisk textanalys av bilderböcker

  OpenAIRE

  Welin, Jesper

  2014-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att utifrån ett genusperspektiv visa hur pojkar och flickor beskrivs i bilderböcker för barn. För att få syn på detta har karaktärernas grad av aktivitet i handlande situationer analyserats. För att vidare fördjupa resonemanget och problematisera könsstereotyper så har ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv använts som har applicerats på hur bokens karaktärer presenteras.   Metoden som använts är feministisk poststrukturalistisk textanalys där foku...

 15. iPhone 5c: Den mörka sidan av dagens medieteknik : En kritisk fallstudie av Apples riskkommunikation kring produkten iPhone 5c inom hållbar utveckling

  OpenAIRE

  Stokstad, Oscar

  2014-01-01

  I denna uppsats har jag ämnat göra en kritisk fallstudie av Apples riskkommunikation kring iPhone 5c och dess miljöpåverkan. Detta innefattar ett holistiskt perspektiv av informations- och kommunikationsteknik i vardagen som medievetenskapen börjat inkludera allt mer. Det är vidare också ett exempel på hur utvecklingen av medietekniken börjat få en allt större uppmärksamhet. Främst från teknikjournalister men också, som redovisat i denna uppsats, från medieteoretiker. Anmärkningar och synpunk...

 16. Coopetition : Ett turismsamarbete mellan tre konkurrerande kommuner

  OpenAIRE

  Sandberg, Nils; Isaksson, Emma

  2008-01-01

  Konkurrens har varit den gällande synen under en lång tid för hur företag ska tänka och agera på en marknad. Konkurrens medför bland annat till innovation och ökad vinst, det ger även lägre priser till kunden. Senare har dock samarbete blivit mer vanligt eftersom det exempelvis kan ge minskade kostnader, högre kvalitet och en ökad utdelning på lång sikt. Allt eftersom marknaden förändras har en blandning av dessa uppstått, det vill säga coopetition. Detta innebär att två eller flera aktörer s...

 17. Verdsettelse av Statoil ASA

  OpenAIRE

  Drangsholt, Bjørn Harald

  2011-01-01

  I løpet av denne oppgaven vil jeg utføre en fundamental verdsettelse av Statoil ASA basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Med utgangspunkt i en strategisk analyse og en regnskapsanalyse ønsker jeg å finne verdien av Statoil-aksjen. Oppgaven innledes med en kort presentasjon av Statoil ASA, der det gis et innblikk i historie, foretningsområde og organisasjonsstruktur. Deretter følger en metodedel hvor jeg gir en rask innføring i verdsettelsesteori, samt gir en begrunnelse for mitt ...

 18. Konsumtion -en effekt av nya tidens relationer? : En kvantitativ studie om hur unga kvinnor upplever att relationer på Instagram har en inverkan på deras konsumtion

  OpenAIRE

  Pettersson, Emmie; Lindkvist, Catrin

  2016-01-01

  Denna studie belyser hur unga kvinnor upplever att deras relationer på Instagram påverkar deras konsumtionsbeslut. Instagram har kommit att utgöra en stor del av urvalsgruppens medieanvändande och besöken på applikationen har för vissa blivit en given del av vardagen. Samtidigt har konsumtionen av konsumtionsvaror för samma målgrupp ökat. Ett samband som lade grunden till syftet av att se hur dessa två variabler kan vara beroende av varandra. Med hjälp av teorier kring parasociala relationer,...

 19. Ett Apple utan Steve Jobs? : En studie om varumärkesassociationers påverkan på det konsumentbaserade varumärkeskapitalet.

  OpenAIRE

  Bergquist, Tobias; Löfgren, Lisa

  2013-01-01

  Sammanfattning Den 5 oktober 2011 avled Apples publika personlighet Steve Jobs. Då en publik personlighet kan ha stort inflytande på varumärkesimagen kan denna komma att försämras på grund av denna händelse. En försämrad varumärkesimage leder till ett lägre varumärkeskapital, vilket är negativt för varumärket. Syftet med studien är att undersöka vilka varumärkesassociationer som påverkar Apples varumärkesimage med fokus på den publika personligheten. Studien utgår från ett konsumentperspekti...

 20. Kulturaktörens möjlighet till kreativ marknadsföring i ett co-bramding samarbete : Case: Kulturspårvagnen

  OpenAIRE

  Kuusi, Karoliina

  2012-01-01

  Detta examensarbete är en kvalitativ fallstudie om kulturspårvagnen, som är ett innovativt fenomen i vår stadsmiljö. Spårvagnen fungerar främst som en marknadsföringskanal och konstnärlig plattform för lokala kulturaktörer i Helsingfors. I detta arbete betonas kulturproducentens arbete i ett nytt tvärsektoriellt samarbetsprojekt där syftet är co-branding. Målsättningen är att få en konkret och jordnära bild av de olika arbetsuppgifter kulturproducenten har specifikt i detta projekt. I e...

 1. Bredbandstjänsternas framtid : En fallstudie av Sydkraft Bredband

  OpenAIRE

  Carmonius, Pär; Nilsson, Jerry; Skandevall, Tina

  2001-01-01

  Vi fann att hushållen i Norrköping har nytta av flertalet tjänster som i framtiden kan komma att erbjudas via Stadsnet.com. Dock är det är svårt att ta betalt för tjänster som tidigare erbjudits gratis via Internet. Vi ser också att Stadsnet.com som nätverk ger kunden ett mervärde om det i framtiden fortsätter att växa, med både fler bredbandsanvändare och fler Service Providers. I undersökningen med Service Providers fann vi att de intervjuade företagen vill använda sig av portaler så som St...

 2. Utveckling av system för ledighetsplanering

  OpenAIRE

  Nordlander Wiik, Marcus; Pettersson, Gustav

  2013-01-01

  Vacation 2.0 är ett ledighetsansökningssystem utvecklat hos CGI i Linköping för deras Linköping- och Norrköpingskontor. Med Vacation 2.0 kan anställda boka in kommande semester, föräldraledighet samt jour. Vacation 2.0 ger HR-avdelningen en översikt över tillgänglig personal genom en sammanställning av alla arbetsgruppers ledighetsansökningar. Systemet underhålls av en administratör som har behörighet att administrera arbetsgrupper och ändra anställdas existerande ledighetsansökningar. De ans...

 3. Migrering av en applikation till datormolnet Windows Azure

  OpenAIRE

  Svensson, Linus; Nguyen, Anders

  2010-01-01

  Sammanfattning Den här uppsatsen beskriver arbetet bakom migreringen av en .NET webapplikation skriven i C#, kallad AMM, till en molnapplikation som sedan lagts upp på Windows Azure datormoln. Arbetet är gjort på uppdrag av Sogeti Karlstad som är ett konsultföretag för IT-relaterade lösningar. Målet bakom migreringen var att utreda om Windows Azures molntjänst lämpade sig till att användas för mindre applikationer såsom denna. Själva uppgiften var att få applikationen att fungera i Windows Az...

 4. Hur uppnås framgång på lång sikt med varumärkesutvidgningar? : En fallstudie av Hennes & Mauritz

  OpenAIRE

  Medanhodzic, Nejra; Karamehmedovic, Nadina

  2013-01-01

  Sammanfattning – ”Hur uppnås framgång på lång sikt med varumärkesutvidgningar?” Frågeställning: - Hur kan Hennes & Mauritz's varumärkesutvidgning studeras och beskrivas för att ett företag inom klädbranschen ska kunna ta del av denna information och lyckas utvidga framgångsrikt på lång sikt?- Hur ställer sig konsumenter mot utökningar av ett varumärke? Syfte:         Syftet med denna uppsats är att studera varumärkesutvidgning ur ett långsiktigt perspektiv genom att analysera företaget He...

 5. Stödjande av barns sociala färdigheter och delaktighet i vardagen : Om möjligheter och utmaningar i arbetet på mottagningshem

  OpenAIRE

  Larinkoski, Miriam

  2014-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att ge ökad kunskap om hur de professionella på ett mottagningshem kan stöda barns sociala färdigheter och delaktighet i vardagen. Detta examensarbete är ett beställningsarbete av ett mottagningshem i södra Finland. Frågeställningarna är: Hur kan professionella med hjälp av en miljöterapeutisk arbetsmetod på mottagningshem främja barns sociala färdigheter samt stöda barns delaktighet i var-dagen? Vilka är utmaningarna för de professionella i att förverkliga ...

 6. Flödesoptimering av sintringsprocess för hårdmetall : Kartläggning & kapacitetsförbättring av materialflödet vid Sandvik Mining AB i Västberga

  OpenAIRE

  Almroth, Henrik

  2012-01-01

  Examensarbetet har genomförts på Sandvik Mining i Västberga, under våren 2012. Produktionsenheten tillverkar hårdmetall som används för bland annat krossning och borrning av berg. Tillverkningen har två processteg; pressning av hårdmetallpulver och därefter sintras den pressade kroppen. Sintringen saknar ett uppföljningssystem för återkoppling av driftdata. Därmed saknas kunskap om hur stor kapacitet som finns. Syftet är att kartlägga sintringsugnarnas kapacitet med hänsyn till driftsäkerhet,...

 7. Mediepresentationer av våld : En studie om faser, utifrån fallet Breivik

  OpenAIRE

  Kuhlin, Nancy; Drigoris, Sanna

  2015-01-01

  Idenna studie har vi undersökt hur massmedier presenterat våldshandlingar övertid. Det som vi undersökt är om det finns urskiljbara faser i massmedialapresentationer av våldshandlingar. Vi har utgått från fallet Breivik och Norgeattentatet2011, som vi menar är ett mediebelyst fall som kan kasta ljus över andravåldshandlingar. Vi har använt oss av Grundad Teori som kvalitativ metod och analyseratsammanlagt 80 stycken tidningsartiklar hämtade från Aftonbladet, Expressen,Dagens Nyheter och Svens...

 8. Konstruktion av en självbalanserande inverterad pendel-robot

  OpenAIRE

  Darth, Johan; Eriksson, John-Eric; Lindebratt, Ludwig; Lovén, Zebastian; Trobeck, Joakim

  2012-01-01

  Som en del av kandidatexamensarbetet i mekatronik har ett projekt med syfte att utveckla och tillverka en självbalanserad robot genomförts. Projektet löpte under perioden 28/03/2012 -15/05/2012 och utfördes av fem teknologer på Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Tidigare under kandidatexamensarbetet fördjupade sig samtliga gruppmedlemmar i varsitt mekatroniskt område: töjningsgivare, accelerometer, MP3, likströmsmotor och RFID. I detta projekt ingick följande delsystem: Gyro- och acceler...

 9. Evar : En produktutveckling och formgivning av cykelbelysning med LED som ljuskälla

  OpenAIRE

  Runling, André

  2013-01-01

  Evar är ett examensarbete, om 22,5 HP individuellt utfört av André Runling under våren 2012 vid Karlstads universitet, till högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design. Uppdragsgivare för projektet har varit Johan Larsvall, industridesigner och ägare av Idesign i Stockholm. Handledare på Karlstads universitet har varit Lennart Wihk, industridesigner och universitetsadjunkt. Examinator har varit Fredrik Thuvander, professor och universitetslektor. Idesign är en designbyrå med ko...

 10. Uppföljning av energibalansberäkning på Melonen 4

  OpenAIRE

  Jonsson, Jimmy

  2016-01-01

  Tankesättet kring byggnaders energianvändning har inte alltid varit så fokuserad på energieffektivt som den är i dagsläget, utan hade under en lång tid handlat mer om ekonomi. Användandet av energisimuleringar är idag ett centralt verktyg för att undersöka om nybyggnationer eller renoveringar av byggnader uppfyller de krav som ställs. Däremot är det komplicerat att under projekteringen förutse en byggnads olika energibehov, vilket ofta leder till avvikelser mellan energisimuleringar och det v...

 11. Etik och ekonomiskt handlande : En undersökning av moral och egenintresse

  OpenAIRE

  Romare, Johanna

  2014-01-01

  Denna avhandling behandlar frågan om i vilken utsträckning ett egenintresserat handlande kan vara etiskt berättigat. Utgångspunkten för analysen är homo economicus, den neoklassiska ekonomiska teorins antagande att individer är rationella och ultimat motiveras av sitt egenintresse. Efter en kort översikt av grunddragen i den neoklassiska ekonomiska teorin analyseras och preciseras egenskaperna hos homo economicus. Därefter utformas en normativ etisk teori för individer med anknytning till Joh...

 12. Produktframtagning inom bilindustrin : En studie av process- och organisationsstruktur förökad konkurrenskraft

  OpenAIRE

  Kallin, Dennis; Meinhardt, Johan

  2011-01-01

  Bilindustrin har under det senaste decenniet präglats av en hårdnande konkurrenssituation.Traditionella bilnationer och tillverkare utmanas i allt högre utsträckning av nya aktörer. Dessutom har bilen blivit allt mer komplicerad i takt med att konsumenter ställer tydligare och högrekrav. Mot denna bakgrund har produktutveckling blivit ett viktigt verktyg i strävan att behållamarknadsandelar. Denna rapport syftar till att utreda vilka kritiska faktorer som styrproduktframtagning samt hur proce...

 13. Intelligenta förpackningar för transport av temperaturkänsliga material

  OpenAIRE

  Lönn, Jack; Dahl, Oscar

  2014-01-01

  Denna tekniska rapport avser dimensionering, modellering samt validering av en förpackning som ska transportera hästsperma genom att utnyttja lagrade energier i fasomvandlingsmaterial. Lådan har konstruerats för att klara av de termiska påfrestningar som sker under transporten. En teoretisk modell har tagits fram och en prototyp har testats i klimatkammare för ett specifikt transportscenario. Rapporten går igenom metoder som använts för att utforma lådan och teoretiska modellen jämförs sedan...

 14. Att tygla Diabetes typ 2 : Upplevelser av att göra livsstilsförändrningar

  OpenAIRE

  Östgård, Marcus

  2014-01-01

  Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2, som är ett globalt växande problem, är en metabolisk sjukdom, som till följd av problem med eller avsaknad av insulinproduktion eller insulinkänslighet kan leda till allvarliga komplikationer. Grunden för all behandling av diabetes typ 2 är goda levnadsvanor i form av fysisk aktivet och lämplig kost. Egenvården kan behöva stöd av hälso- och sjukvården, vilket förutsätter kunskap hos sjuksköterskor. Syfte: Syftet med studien var att belysa upplevelser av livs...

 15. Helikoptertransport av farlig gods

  OpenAIRE

  Andersen, Kristian; Hauge, Mats Stoveland

  2004-01-01

  I denne oppgaven var formålet å kartlegge prosedyrer og rutiner for helikoptertransport av farlig gods. Dette inkluderte gjennomgang av lovverk, myndighetskrav og forskrifter. I tillegg har vi sett på bedriftens forhold til andre aktører. Videre har vi kartlagt risiko forbundet med helikoptertransport av farlig gods og sett på hva som kan gå galt med tanke på miljø, materiell og personell. Ut fra dette komt med forslag til hva som kan forbedre helikoptersikkerheten med tanke på transpor...

 16. Akustisk analyse av snorking

  OpenAIRE

  Torsteinbø, Anders

  2007-01-01

  I denne oppgaven har i hovedsak to teorier blitt undersøkt :1) er det mulig ved hjelp av ørepropper med høyttaler og mikrofon ådetektere snorking og deretter spille tilbake lyder som får personen tilå stoppe snorkingen, og2) er det mulig å klassisere ulike snorketyper ved hjelp av analysemetoderbrukt i talegjenkjenning.Først ble det utviklet og testet to forskjellige ørepropper som varbehagelige å sove med. Den ene av de to ble brukt videre i ...

 17. Systemdynamisk analyse av vannkraftsystem

  OpenAIRE

  Rydning, Anja

  2007-01-01

  I denne oppgaven er det gjennomført en dynamisk analyse av vannkraftverket Fortun kraftverk. Tre fenomener er særlig vurdert i denne oppgaven: Sjaktsvingninger mellom svingesjakt og magasin, trykkstøt ved turbinen som følge av retardasjonstrykk ved endring i turbinvannføringen og reguleringsstabilitet. Sjaktsvingningene og trykkstøt beregnes analytisk ut fra kontinuitets- og bevegelsesligningen. Modeller av Fortun kraftverk er laget for å beregne trykkstøt og sjaktsvingninger. En modell e...

 18. Verdsettelse av DOF ASA

  OpenAIRE

  Aalvik, Alexander

  2012-01-01

  Formålet med masteroppgaven er å verdsette selskapet DOF ASA den 31.desember 2010. Estimatet vil bli vurdert i forhold til aksjeprisen på Oslo Børs og tilnærmingen er basert på bruk av relevant informasjon og modeller innenfor temaet verdsettelse. I første del av oppgaven presenteres DOF ASA, og det gis en kort introduksjon av offshore supply industrien i Norge som virksomheten driver innenfor. Selskapene Solstad Offshore ASA og Farstad Shipping ASA danner grunnlaget for bransjen og bruke...

 19. Konstruktion av reporterplasmider innehållande möjliga promotorregioner för kloratreduktas respektive kloritdismutas från Ideonella dechloratans

  OpenAIRE

  Ölund, David

  2012-01-01

  Ideonella dechloratans är en av flera isolerade bakteriestammar med förmågan att använda klorat i sin metabolism i anaerob miljö. Detta kan utnyttjas inom exempelvis pappersindustrin där klorat är en miljöfarlig restprodukt efter klordioxidblekning.    Klorat och perklorat har visat sig ha negativa effekter hos både människor, djur och växter vilket ger ett stort behov av mer forskning på förbättrade reningsmetoder. Kan genregleringen av enzymerna som sköter nedbrytningen av klorat, kloratred...

 20. Ombyggnad av motorcykel

  OpenAIRE

  Lund, Andreas

  2011-01-01

  Syftet med mitt examensarbete var att bygga en så kallad ”Bobber” av en Yamaha Wildstar 1600. Bobbern är en variant av ombyggda motorcyklar som tog form på 40 och 50talet, när amerikanska servicemän återvänt hem efter andra världskriget. De hade blivit inspirerade av lättare europeiska motorcyklar som de sett och kört. Väl hemma började man plocka bort delar av motorcyklarna som inte gjorde dem snabbare, tillexempel ljuddämpare, skärmar, lampor och blinkers. Andra delar kunde göras mindre, ti...

 1. En undersökning och utvärdering av ledningssystem : Ett delprojekt i ett förändringsarbete

  OpenAIRE

  Roman, Gustav; Nicklasson, Stefan

  2010-01-01

  In past decades information technology has changed the conditions of organizations, not at least within the industry. Advanced IT systems have become a fact in order to cope with rapid changes in the market and to effectively manage an organization’s knowledge. When organizations became more flexible and customized expectations from customers and stakeholders also become higher. These expectations and guidelines are documented in a company’s management system, which can be designed differentl...

 2. Understenshöjdens framtida utveckling : ett arbete om energieffektiviseringar i ekobyn samt uppgraderingar av dess energisystem utifrån ett hållbart perspektiv

  OpenAIRE

  Koidis, Christina; Kviberg, Sara

  2015-01-01

  Understenshöjden is Stockholm's largest eco-village which was built in the early 1990s with the vision of enabling ecological living for people. However the ecovillage is no longer considered as environmentally friendly because of its relatively high energy consumption, and non-updated energy system. The purpose of this study is therefore to investigate how Understenshöjden should reduce their energy consumption and upgrade its energy system by using Blower-Door, IR-camera and Design Builde...

 3. Understenshöjdens framtida utveckling : ett arbete om energieffektiviseringar i ekobyn samt uppgraderingar av dess energisystem utifrån ett hållbart perspektiv

  OpenAIRE

  Koidis, Christina

  2015-01-01

  Understenshöjden is Stockholm's largest eco-village which was built in the early 1990s with the vision of enabling ecological living for people. However the ecovillage is no longer considered as environmentally friendly because of its relatively high energy consumption, and non-updated energy system. The purpose of this study is therefore to investigate how Understenshöjden should reduce their energy consumption and upgrade its energy system by using Blower-Door, IR-camera and the simulation ...

 4. Verdsettelse av Ekornes ASA

  OpenAIRE

  Brakestad, Anniken Stokvik; Pedersen, Erika

  2011-01-01

  Denne oppgaven er en verdsettelse av Ekornes-konsernet. Verdsettelsen er i hovedsak basert på offentlig tilgjengelig informasjon, samt intervju med konsernsjefen i Ekornes Øyvind Tørlen og møbelhistoriker Eldar Høidal. Verdsettelsesmetoden vi har benyttet er kontantstrømsbasert modell. Verdien av konsernet er beregnet med utgangspunkt i en strategisk analyse, en regnskapsanalyse, beregnet avkastningskrav og estimerte fremtidige kontantoverskudd. Problemstillingen for oppgave...

 5. Verdivurdering av BW Offshore

  OpenAIRE

  Kalleberg, Carl-Fredrik; Storebø, Mats

  2015-01-01

  Målet med oppgaven var å gjennomføre en verdivurdering av BW Offshore. Problemstillingen var å finne egenkapitalverdien for en privat investor i BW Offshore og deretter komme med en handelsanbefaling på BWO aksjen. For å gjennomføre verdivurderingen valgte vi en fundamentalanalyse ved bruk av den diskonterte kontantstrømmodellen. Vi supplerte verdivurderingen med en komparativ- og sensitivitetsanalyse. BW Offshore opererer innenfor exploration & production (E&P) i offshorebr...

 6. Verdsettelse av IC Companys

  OpenAIRE

  Brudeseth, Haakon

  2011-01-01

  Denne oppgaven har hatt som mål å verdsette IC Companys. I oppgavens første del ble den forholdsvis korte historien til selskapet, produktene og distribusjonskanalene presentert. Videre i oppgaven har jeg presentert verdsettelsesteori med fokus på fundamental verdsettelse, og forskjellene mellom egenkapitalverdi og selskapsverdi. Del tre omhandlet en strategisk analyse for selskapet, hvor de interne ressursene ble analysert ved hjelp av VRIO modellen, og de eksterne ved hjelp av Porte...

 7. Utvärdering av handledning inom ramen för PUPPA-projektet

  OpenAIRE

  Sundin, Eva; Wiberg, Britt

  2003-01-01

  Denna utvärderingsstudie undersökte värdet av handledning för vårdpersonal inom primärvård, tandvård och sjukhusvård i Västerbottens läns landsting. Handledningen tillskapades inom ramen för PUPPA-projektet(Projektgruppen för Utveckling av ett Praktiskt Psykosomatiskt Arbetssätt), utifrån vårdpersonalens önskemål att få tillfälle att utveckla bättre verktyg i bemötande och behandling av patienter som har psykosomatiska besvär. För att undersöka utfallet av denna handledningsinsats genomfördes...

 8. Oniromancia y perspectiva entre los ette del norte de Colombia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Camilo Niño Vargas

  2009-07-01

  In some societies it is considered that dream interpretation is a meaningful and logic task. The explanation of this fact lies within the way in which the world has been socially constructed. The present paper focuses on the shape and articulation of these ideas among the Ette, an indigenous group of North Colombia that has granted the dream experience a central place in their everyday life. For this purpose, certain native notions about cos- mos and dream experience are described and analyzed. It is exposed how, for the Ette, the universe can be apprehended from different perspectives that, although differing from each other, are closely related. The way in which individuals experience the world while asleep is a special case of this conception. Thus, it is concluded that the main function of the dream inter- pretation is to make correspond the dream perspective and the common perspective, and in this way, relate two different levels of reality awareness. Keywords: ette, perspective, mode of existence and perception, dream, dream interpretation.

 9. Satsningen på PIM (Praktisk IT- och mediekompetens) i förskolan - ett led i ettpedagogiskt ledarskap

  OpenAIRE

  Estrella, Carolina; Dhahir, Amina

  2013-01-01

  Abstract   Titel:                                              Satsningen på PIM (Praktisk IT- och mediekompetens) i förskolan - ett led i ett pedagogiskt ledarskap   Huvudsyfte:                                              Syftet med denna studie är att undersöka förskolechefers synsätt och upplevelser av PIM (Praktiskt IT- och mediekompetens), som är en satsning från regeringen, och om PIM uppdraget har påverkat deras ledarskap och arbetssätt som förskolechef. Metod:                      ...

 10. Har företagen dig i ett (h)järngrepp? : En kvantitativ studie om konsumentens attityd mot Neuromarketing

  OpenAIRE

  Bern, Sofia; Persson, Maja

  2013-01-01

  Neuromarketing kan beskrivas som ett redskap som företag kan använda för att förbättra effektiviteten i sin reklam. Beslutprocessen är komplex och emotioner, fördomar samt andra faktorer kan påverka konsumentens beslut. Det kan därför vara svårt att genom traditionella marknadsundersökningar producera valida resultat som inte skadas av förutfattade meningar och eventuella efterkonstruktioner. Detta nya företagsekonomiska multidisciplinära område neuromarketing väcker både nyfikenhet och intre...

 11. ENERGIEFFEKTIVISERING AV VENTILATIONSYSTEM I AITIK, BOLIDEN

  OpenAIRE

  Burck, Robin

  2015-01-01

  Aitikgruvan är Sveriges största dagbrottsgruva som bryter kopparkis. Kopparkisen bryts i dagbrottet och transporteras under jord i ett underjordsortssystem till ett anrikningsverk. I ortssystemet finns ett ventilationssystem som i dagsläget styrs utan hänsyn till ventilationsbehovet i orterna. Boliden har för avsikt att göra energibesparingar inom dess verksamhet och ett sätt att göra det är att styra ventilationssystemet i ortssystemet efter behov. För att styra ventilationen skall applikati...

 12. Förbättrat hörande, förbättat övane, förbättrat stridande : En analys av hur artificiellt ljud kan användas för att öka realismen vid stridsträning.

  OpenAIRE

  Eriksson, Lars

  2011-01-01

  Saab Training Systems är ett företag i Saab-koncernen som utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för militär utbildning. Ett av de centrala systemen i företagets produktportfölj är det instrumenterade stridsträningskonceptet GAMER, i vilket soldater kan öva dubbelsidig träning samtidigt som övningsledningen via ett centralt styrsystem kan övervaka och interagera i övningsförloppet. I och med den övergång som skett i många av världens försvarsmakter, från ett tungt territorialförsvar ...

 13. Box vs styck : Ett beslutsunderlag till Stadium AB gällande styckhantering i distributionslagret som alternativ till boxar

  OpenAIRE

  Örtengren, Malin; Torstensson, Tobias

  2007-01-01

  Stadium AB är ett av de största detaljhandelsföretagen i Sverige, som designar, köper och säljer sportutrustning samt sportmodeprodukter. I Stadiums butiker säljs både produkter från märkesleverantörer, exempelvis Adidas och Nike, samt varumärken med egen design, exempelvis SOC, 4D och Everest. Stadium befinner sig i en bransch där kundernas efterfrågan ständigt förändras med mode och säsong. Detta gör branschen komplex och medför att det ställs stora krav på varuförsörjningen till butikerna ...

 14. Får man ta en bulle? : En undersökning av elevers översättning av pronomenet man till engelska

  OpenAIRE

  Otter, Harriet

  2008-01-01

  Ett av målen i skolans läroplan är att eleverna utvecklar en kommunikativ och social kompetens. Enligt kursplanen för engelska B kurs, skall eleverna bland annat ha utvecklat en förmåga att kunna anpassa språket beroende på den situation eleven befinner sig i. Det indefinita pronomenet man är vanligt förekommande i det svenska språket. Att översätta detta ord fordrar en förståelse av situation såväl som av register. Undersökningen går ut på att ta reda på hur eleverna hanterar översättningen ...

 15. Mot ett okänt mål: Humanistisk forskarhandledning och doktoranders deltagande i forskningsdebatten

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tobias Hägerland

  2011-11-01

  Full Text Available Enligt Högskoleförordningen skall den som avlägger doktorsexamen kunna uppvisa en färdighet att i både tal och skrift delta i nationell och internationell forskningsdebatt. I denna artikel uppmärksammas några av de särskilda utmaningar som denna inriktning ställer forskarhandledare i humaniora och teologi inför. Intervjuer med tre rutinerade handledare redovisas och analyseras. Det framkommer att styrdokumentens formuleringar i mycket liten grad påverkar den konkreta utformningen av forskarutbildning och handledarskap, samt att handledarnas principiella inställning till doktoranders insocialisering i olika forskningssammanhang uppvisar stor variation. Där hållningen är avvaktande eller avvisande kan den i hög grad härledas till en upplevd konflikt mellan olika aspekter av utbildningen och handledarskapet. Ett antal förekommande eller tänkbara strategier för att uppnå examensordningens mål diskuteras också i artikeln.

 16. När närhet kräver ett avstånd : Ett försök att förbättra förståelsen för anorexia nervosa

  OpenAIRE

  Molin Nylander, Sofia

  2015-01-01

  Länge har den medicinska diskursen dominerat med närmast ensamrätt att förstå och förklara ”avvikande” beteenden och det förhållande till kroppen som av dessa följer. Antingen har ätstörningar förklarats med hänvisning till individens biologiska förutsättningar eller, i enlighet med mer sociokulturella intressen, som ett slags resultat av samhällsstrukturers obevekliga makt. I flera av de studier som ligger till grund för denna uppsats kan man skymta något som Megan Jane Warin diskuterar i si...

 17. Giltigheten av ”asymmetriska” eller ensidiga prorogationsavtal inom ramen för EU:s Brysselinstrument

  OpenAIRE

  Nyblom Pettersson, Eric

  2014-01-01

  Antag att två parter i två olika EU-stater gör affärer med varandra. En bank med säte i Frankrike ingår ett avtal rörande förvaltning av kapital åt en klient med hemvist i Spanien. Parterna kommer sedermera överens om att eventuella tvister med anknytning till huvudavtalet ska prövas exklusivt av domstol i Luxemburg för det fall klienten väcker talan. Därutöver anges i avtalet att banken ska behålla sin rätt att väcka talan vid varje annan behörig domstol. Parterna har därmed ingått ett proro...

 18. Heteronormativitet – en begreppsanalys : ”Alla är både offer och supportrar av systemet”

  OpenAIRE

  Malmström, Therese; Svedjeholm, Sanna

  2012-01-01

  Begreppet heteronormativitet användes i litteraturen första gången 1993. Begreppet går att finna i ordböcker och lexikon från 2006, men endast ett par av de moderna ordböckerna och lexikonen har inför begreppet. Idag saknar begreppet en exakt definition. En begreppsanalys syftar till att identifiera karakteristika för ett begrepp genom undersökning av dess användning. Vårdrelationer kan och bör utvecklas till en vårdande relation, vilket bygger på en kontakt innefattande kropp, själ och ande ...

 19. Känner ni pressen? : En studie om hur socialsekreterares arbete påverkas av media

  OpenAIRE

  Petersson, Simon; Persson, Aram

  2014-01-01

  Det är sällan man läser i tidningar om det goda sociala arbetet som utförs av socialtjänster i Sverige. Den enskilde medborgaren vänder sig inte heller ofta till media för att få berätta om stödet och det goda bemötandet de fått av myndigheten. Däremot kan klienter kontakta media för ett sista försök till att få uppmärksamhet samt upprättelse i ett beslut. Denna kontakt i kombination med journalistens sökande efter nyhetsvärde kan resultera i artiklar där socialtjänsten arbete framställs nega...

 20. Effekter av IFRS

  OpenAIRE

  Nilsson, Therése; Ehrnfelt, Elizabeth

  2005-01-01

  Till följd av en ökad harmonisering inom EU skall alla börsnoterade företag inom EU följa och tillämpa International Financial Reporting Standards (IFRS) i sina koncernredovisningar från och med den 1 januari 2005. Företag som berörs är de som har aktier eller skuldebrev noterade på en reglerad marknad. I Sverige är Aktietorget, North Growth Market samt Stockholmsbörsen reglerade marknader. Den största förändringen till följd av IFRS implementeringen är att värdering av poster i balansräkning...

 1. Analyse av Ulike Akustiske Taleegenskaper for Deteksjon av Artikulatoriske Attributter.

  OpenAIRE

  Fasseland, Claus

  2007-01-01

  Arbeidet bak denne rapporten har omhandlet analysering av egendefinerte taleegenskapers potensial ved detektering av lydenheter (attributter). Et HTK-basert simuleringsverktøy har blitt utviklet for å kunne kartlegge egenskapenes evne til å frembringe gode gjenkjenningsresultater. En har undersøkt muligheten for forbedring av feilraten ved å representere talesignalet vha egenskapsvektorer som er tilpasset hver attributtdetektor. Utvelgelsen av vektorene er gjort ved subjektiv inspeksjon av at...

 2. Hur är relationen mellan kommunikationen i en crowdfundingkampanj och dess utfall? En studie av glassprojekt i USA på kickstarter.

  OpenAIRE

  Askenberger, Erik

  2015-01-01

  I denna studie har tidigare forskning kring faktorer som bidragit till lyckade crowdfundingkampanjer sammanställts och en undersökning gjorts på lyckade glassprojekt från kickstarter. Crowdfunding är en relativt ny typ av investeringskanal, där man genom många och små donationer från allmänheten samlar ihop en stor summa till ett projekt. Kommunikationen i en crowdfundingkampanj verkar ha stor betydelse för hur väl ett projekt har lyckats och det gemensamma ifrån tidigare undersökningar är at...

 3. Behovet av varumärken : Hur konsumenters behov påverkar varumärkesupplevelse, varumärkestillknytning och varumärkeseffekter

  OpenAIRE

  Wedberg, Lisa; Blom, Malin

  2013-01-01

  Syftet med denna uppsats är att bidra till forskingen om konsumenters beteende kring varumärken. Det bidrag som denna uppsats ger till tidigare forskning är att den identifierar ett samband mellan konsumentens behov av varumärken (Need for Brand, NFB), varumärkesupplevelse (Brand Experience) och varumärkstillknytning (Brand Attachment). Detta sätts även i relation till varumärkeseffekter som tillfredställelse (Brand Satisfaction), lojalitet (Brand Loyalty) och viljan att betala ett premium pr...

 4. Verdivurdering av SAS AB

  OpenAIRE

  Gangås, Silje Garberg

  2013-01-01

  Formålet med denne mastergradsavhandlingen har vært å beregne den teoretiske verdien på det børsnoterte selskapet SAS AB og på bakgrunn av denne gi en handlingsanbefaling på selskapets aksje. Forskningsspørsmålet for oppgaven er utledet som følger: ”Hva er verdien av SAS AB?” SAS AB er inne i en fundamental omstillingsprosses hvor den nye strategien, 4XNG, ble presentert og påbegynt november 2012. Omstillingsprosessen innebærer blant annet en omfattende omstrukturering i organisasjonen ...

 5. Automatisert pigging av lastebildekk

  OpenAIRE

  Oppedal, John Magne; Røyseth, Odd Gunnar; Hundere, Roy Helge; Sandvoll, Jøran

  2010-01-01

  Denne rapporten omhandlar løysing av Bacheloroppgåva til fire studentar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010. Studentane som utførte oppgåva studerte elektro- og automatiseringsteknikk ved høgskulen si avdeling i Førde. Målet med oppgåva var å utvikle og bygge ei automatisert maskin som kunne utføre montering av piggar i vinterdekk for lastebilar. Utviklingsprosjektet var eit samarbeid mellom prosjektgruppa, høgskulen og oppdragsgjevar Førde Vulk AS. Hovudprosjektrapport...

 6. Hantering av systemdokument

  OpenAIRE

  Gustavsson, Ingegerd; Folkesson, Birgitta

  2001-01-01

  All systemdokumentation som finns på Flextronics är dokumenterad på en mall i Word. Utvecklingen inom Flextronics WE, Karlskrona är stor. Många datasystem används på företaget inom olika avdelningar lokalt men även i Europa, och ingen gemensam ruin för hanteringen av systemdokument finns. Helpdesken på Flextronics servar hela Karlskrona och västra Europa på deras datasystem och nätverk. Vår uppgift är att ta fram en kravspecifikation för hantering av systemdokumentationen. För att helpdesken ...

 7. Sony i kris : En undersökning av Sonys kriskommunikation i blogg och sociala medier

  OpenAIRE

  Berglind, Robert; Ullström, Marcus

  2013-01-01

  Syftet med denna uppsats har varit att få en bättre förståelse för hur ett företags kriskommunikation kan se ut i förhållande till dagens kommunikationsteknologi. Med dagens kommunikationsteknologi menas i denna uppsats sociala medier och bloggar. För att uppnå syftet har en fallstudie gjorts för att undersöka ett företags kriskommunikation i sociala medier och bloggar. Fallstudien har gjorts på teknikföretaget Sony och deras kris från 2011 när deras nätverk hackades. Nätverket används av Son...

 8. Förenkling av revision i mindre aktiebolag : Vilka är alternativen?

  OpenAIRE

  Jernebring, Lina; Revenius, Åsa

  2005-01-01

  Bakgrund: Den första januari 1983 infördes revisionsplikt för alla aktiebolag i Sverige. Idag gör EGs fjärde bolagsdirektiv det möjligt att undanta mindre företag från kravet på revision och debatten kring revisionsplikt i små bolag i Sverige är nu intensiv. Sedan årsskiftet 2004 gäller även ett nytt regelverk, Revisionsstandard (RS) i Sverige och detta såväl som ökade krav på oberoende har ytterligare intensifierat debatten. Enligt flertalet studier är ett borttagande av revisionsplikten int...

 9. Utveckling av spjäll till plattvärmeväxlare

  OpenAIRE

  Persson, Andreas; Johansson, Tony

  2007-01-01

  Detta examensarbete handlar om utveckling och konstruktion av ett spjäll och spjällblad till en plattvärmeväxlare som ingår i Fläkt Woods AB:s produktsortiment. Bakgrunden till utvecklingen berodde på två problem med det nuvarande spjället. Ett problem var att det fanns vissa hygienproblem med befintlig konstruktion som behövde rättas till och ersättas mot en bättre lösning. Detta för att produkten ska kunna certifieras enligt normen VDI 6022. Det andra problemet var att den befintliga konstr...

 10. Väsentlighetsbedömningens påverkan av klientens branschtillhörighet

  OpenAIRE

  Dahlström, Angelina; Rosdahl, Sara

  2014-01-01

  Bakgrund: Bristen på riktlinjer för väsentlighetsbedömning lämnar ett stort utrymme för revisorns professionella omdöme i väsentlighetsbedömningen. Revisorn måste använda sitt professionella omdöme vid väsentlighetsbedömningen, speciellt med hänseende till klientens branschtillhörighet, vilket ger upphov till inkonsekventa väsentlighetsbedömningar. Syfte: Studiens syfte är att förklara hur revisorernas väsentlighetsbedömningar påverkas av klientens branschtillhörighet. Metod: Studien har ett ...

 11. Spänning i vardagen : Konstruktion av miniverk i byggsatsform

  OpenAIRE

  Hult, Josefin; Dahlström, Erika

  2012-01-01

  Denna rapport sammanfattar det examensarbete som utförts 2012 på kandidatnivå av Erika Dahlström och Josefin Hult på Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Examensarbetet har utförts i samarbete med ÅF Technology AB i Västerås. Projektets idé uppstod i ett tidigare fiktivt högskoleprojekt där tanken om ett vindkraftverk skulle vara intressant för privatpersoner kom till. Detta projekt har vidareutvecklat denna tanke och projektet har då utvecklats till att syfta till att undersöka om det finns en...

 12. Förpackningsdesign i genusperspektiv : En granskning av duschcremesförpackningar

  OpenAIRE

  Sjödin, Melinda

  2015-01-01

  Färg och form kan bidra till att skapa uppmärksamhet, förmedla budskap och skapa känslor som i sin tur kan öka sannolikheten av att kunden genomför köpet. Förpackningens färg och form bör synkronisera för att budskapen inte ska motsäga varandra, och det är mycket viktigt att designen lämpar sig till målgruppen. Färg kan ses som ett språk som kommunicerar med konsumenten, och att förstå detta språk kan vara ett starkt redskap inom marknadsföring och design. Det är vanligt att förpackningsdesig...

 13. Kvinnors hantering av värkarbete vid planerad hemförlossning

  OpenAIRE

  Gabrielli, Susanne; Olofsson, Linda

  2009-01-01

  BakgrundHemförlossningar är fortfarande vanligt förekommande internationellt och ofta enda alternativet för många kvinnor i låginkomstländer. Nederländerna är ett av få industrialiserade länder där planerade hemförlossningar fortfarande är norm för friska, gravida kvinnor. Forskning har visat att det är lika säkert för kvinnor med lågriskgraviditeter i Nederländerna att föda hemma som att föda på sjukhus. I dag är hemförlossningar i Sverige inte ett alternativ inom det officiella hälso- och s...

 14. Internationella etableringar : en studie av Uppsalaskolans förklaringsvärde

  OpenAIRE

  Levander, Josefin; Sigurdsson, Anna

  2002-01-01

  Bakgrund: Dagens samhälle är i förändring, vilket av forskare har kallats att det gått från det moderna till det postmoderna samhället (Löwendahl & Revang, 1998). För företag har denna förändring bland annat inneburit att de måste internationaliseras, det vill säga starta engagemang på utländska marknader, för att överleva. Syfte: Uppsatsen syftar till att ge ett bidrag till nuvarande forskning genom att undersöka huruvida Uppsalaskolans internationaliseringsteori har ett tillfredsställa...

 15. Välbefinnande i arbetet : En analys av Kiva-enkätsvar

  OpenAIRE

  Fagerlund, Ida

  2015-01-01

  Välbefinnade i arbetet innebär att individen upplever att arbetet och arbetsplatsen har en positiv inverkan på hälsan. Tidigare forskning visar att det finns många faktorer som kan bidra till en försämrad hälsa p.g.a. arbetet. Sådana faktorer kan bl.a. vara ledningen, arbetsgemenskapen och känslan av att arbetet känns meningslöst. Examensarbetet görs som ett beställningsarbete för WASI Projektet. WASI är ett internationellt projekt vars mål är att utveckla länders arbetsvälbefinnande genom at...

 16. Eye-tracking studie av vektoranalys på LTH

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ögren, Magnus; Nyström, Marcus

  detaljerad inblick i hur studenterna tänkte medan de löste problemet. Vi använder modern eye-tracking teknik för att mäta hur LTH-studenters visuella uppmärksamhet fördelar sig mellan texter, matematiska formler och figurer när de löser problem inom vektoranalys. Genom att filma studenters ögonrörelser med...... en höghastighetskamera ger eye-tracking data information om var man tittar med väldigt hög spatial och temporal upplösning. Detta gör att man kan följa lösningsprocessen millisekund för millisekund från problempresentation till svar. Med eye-tracking kan man alltså skilja på process och produkt....... Vektoranalys är ett mycket visuellt ämne där matematiska formler ofta har en konkret grafisk tolkning. Detta gör vektoranalysen till ett speciellt lämpligt ämne att studera med eye-tracking teknologin, då försökspersonens byte av fokus mellan formler och figurer kan utvärderas. Vi kommer att presentera...

 17. Framtagande av kravspecifikation beträffande en integrationav två informations-system vid Banverket Telenät

  OpenAIRE

  Pihkakoski, Lars; Winkler, Tobias

  2004-01-01

  Detta PM är resultatet av ett arbete som är utfört vid Banverket Telenät i Borlänge. Målet var att leverera en kravspecifikation över en integration mellan systemen Ärling och DNA. Syftet med examensarbetet var att belysa de bakomliggande orsakerna som skapar behovet av en integration.Banverket Telenät har idag kund och beställareinformation i flera databaser. Uppdatering och underhåll av dessa databaser är ett problem för verksamheten. För att upprätthålla konsistent information så önskas en...

 18. Driftsstudie av Lav NOx brennerteknologi

  OpenAIRE

  Skarbø, Kjartan Juul

  2013-01-01

  NOx dannelsen i forbrenning er en komplisert prosess. Den kan bli kategorisert i tre mekanismer; termisk NOx, hurtig NOx og NOx fra nitrogenforbindelser i drivstoffet. Betydning av mekanismene i denne rapporten er henholdsvis. Forbrenning av hydrogen gir høyere flammetemperaturer som igjen kan føre til mer produksjon av termisk NOx. En lav-NOx brenner utviklet av SINTEF er testet for forskjellige blandinger av metan og hydrogen gass. Fem uavhengige operasjonsfaktorer er undersø...

 19. En av gutta

  DEFF Research Database (Denmark)

  Neumann, Cecilie Basberg; Rysst, Mari; Bjerck, Mari

  2012-01-01

  Hvilken betydning har kjønn og klær for kvinner som arbeider i mannsdominerte arbeiderklasseyrker? Forfatterne av denne artikkelen finner at kvinnene må nedtone sitt kjønn og sin seksualitet gjennom å dekke til kroppen, i klær laget for menn, for å signalisere at de er på jobb for å arbeide...

 20. Oniromancia y perspectiva entre los ette del norte de colombia

  OpenAIRE

  Juan Camilo Niño Vargas

  2009-01-01

  En algunas sociedades la interpretación onírica se considera una labor lógi- ca y significativa. La explicación de este hecho se encuentra en la forma en que el mundo ha sido construido socialmente. El presente artículo se interesa por la particular articulación de estas ideas entre los ette, una sociedad indígena del norte de Colombia que le ha otorgado al fenóme- no del sueño un lugar central dentro de la vida diaria. Para este efecto, ...

 1. Care Of Haus - Ett varumärke, en uppfattning?

  OpenAIRE

  Nylund, Marcus; Axelsson, Johan; Selvanayagam, Dennis

  2010-01-01

  Abstract Level: Bachelor thesis in Business Administration/Marketing Title: Care Of Haus, "Kan Reklam. Förstår Annat". Ett Varumärke, En uppfattning? Problem: When it comes to building a strong brand it is important that their brand identity, which means how they want to be perceived coincide with how their customers sees them (Melin 1999). Purpose: The purpose of this thesis has been to find out if and how these two aspects coincide with each other. Method: To fulfill the purpose of the thes...

 2. Sociala mediers roll i formandet av kroppsuppfattningen och förekomsten av ätstörningar bland flickor och unga kvinnor : En systematisk litteraturstudie

  OpenAIRE

  Reuter, Fanny

  2016-01-01

  Detta examensarbete inkluderas i ett forskningsprojekt inom e-hälsa vid Yrkeshögskolan Arcada. Tidigare forskning har visat att traditionell media och bilder på idealiserade kroppar kan kopplas till negativ kroppsuppfattning. Syftet med examensarbetet är att genom en systematisk litteraturstudie kartlägga forskning som fokuserar på sociala mediers påverkan på flickor och unga kvinnors kroppsuppfattning och förekomsten av ätstörningar. Examensarbetet är avgränsat till västerländska flickor och...

 3. "Ett arbete som berör" En kvalitativ studie om barns upplevelser kring massage och beröring i skolan.

  OpenAIRE

  Arenroth, Helena; Johansson, Sophia

  2000-01-01

  Arbetet syftar till att fördjupa vår egen kunskap om massage i skolan. Vi vill påvisa huruvida våra tankar kring massage i skolan stämmer överens med den uppfattning som elever och lärare har. Vårt arbete innefattar litteraturstudier samt en empirisk undersökning. Huvuddelen av arbetet bygger dock på undersökningen som utgörs av både en kvalitativ och kvantitativ del. Vi har försökt att få svar på om elevernas beteende gentemot varandra och mot läraren förändras genom ett aktivt arbete med m...

 4. Energieffektivitet hos fönster - Idag och i framtiden : En analys samt komparativ studie av fönster för byggnader, med fokus på aeorgel-, vacuum och smarta-fönster

  OpenAIRE

  Tahan, Petrus

  2016-01-01

  Energieffektivisering börjar bli ett eftersträvande mål runtom i världen. Detta grundar sig i att energiförbrukningen för byggnader uppgår till ca 40 % globalt, en siffra som man vill få ner. Men att uppnå en energieffektiv byggnad är inte lätt. Detta kan göras på många och olika sätt. Ett av dem är att energieffektivisera fönstren, som är en byggnads svagaste punkt pga dess höga U-värde. Val av fönster är inte lätt, och det finns ett flertal alternativ att välja bland. I kalla klimat som Sve...

 5. Reglering av fracking i EU - en aktörsanalys

  OpenAIRE

  Stenström, Oscar

  2014-01-01

  Hydraulisk spräckning – i debatten omnämnd som fracking – är en kontroversiell energiteknik som väckt starka känslor. Genom att borra horisontella cementrör i skifferformationer och sedan påföra en kemikaliespetsad vattenblandning under tryck har bunden gas kunnat utvinnas. Fracking medför en rad miljörisker och adderar ett nytt fossilt bränsle i en tid när världen står i behov av att lämna den fossila eran. Tekniken har mellan åren 2010-2013 påverkat den globala energisituationen i allmänhet...

 6. Design av Mobila Gränssnitt : Mobila Turistapplikationer

  OpenAIRE

  Johansson, Mattias; Andersson, Linus

  2005-01-01

  Implementeringen av tredje generationens mobila nät (3G) har lett till att nya användningsområden skapats inom mobila tjänster. Bandbreddens ökade kapacitet gör det nu möjligt att skicka betydligt större mängder information än i tidigare mobila nät. Detta har även medfört att nya tjänster skapats för 3G-mobiltelefoner. Ett område under utveckling är mobil turistinformation. Mobila Guiden är en mobil turistapplikation som TelecomCity i Karlskrona tagit fram. Det är en guide över världsarvet i ...

 7. Faktorer som påverkar sponsorering av musikevenemang

  OpenAIRE

  Lundmark, Andreas

  2011-01-01

  Syftet med lärdomsprovet var att utforska om hur man söker och får sponsorer till ett musikevenemang och att hitta de faktorer som påverkar företag när de gör sina beslut om sponsorstöden. Avsikten var att få fram effektiva metoder för små organisationer att få sponsorer. Samtidigt var det intressant att se om det finns något som kunde göras bättre i letande efter av samarbete från både företagens och arrangörernas synvinkel. Den teoretiska referensramen baserade sig pa...

 8. Lära av trädgård

  OpenAIRE

  Åkerblom, Petter

  2005-01-01

  Abstract in English after this introduction in Swedish: Skolträdgården är ett nygammalt pedagogiskt verktyg med sina rötter i den gamla folkskolan. I tre delstudier diskuteras olika förutsättningar för skol-trädgårdsverksamhet i dagens skola. Särskilt intresse riktas mot vad som händer när pedagoger, planerare, fastighetsförvaltare, skötselentreprenörer och andra aktörer som berörs av skolans utemiljö samverkar. Framtids-verkstaden prövas som metod för att involvera aktörer i lokal skolgårdsu...

 9. Miljöpåverkan av lean

  OpenAIRE

  Andersson, Simon

  2013-01-01

  I denna Rapport presenteras en fallstudie vars syfte är att undersöka hur olika lean verktyg påverkar miljön och produktiviteten hos företaget Scania. Undersökningen har genomförts med trianguleringsmetod vilket innebär att det som studeras har betraktats från olika perspektiv. Studien bygger till stor del på en artikel som behandlar ett liknande fall med flera företag där det har undersökts hur hur ofta olika lean verktyg används av de undersökta företagen. Artikeln har definierat vilka lean...

 10. Förnyande av styrsystem till Wolfking blender

  OpenAIRE

  Sjöblom, Joel

  2011-01-01

  Målet med detta examensarbete var att förnya styrsystemet till en Wolfking blender vid Oy Snellman Ab i Jakobstad. Maskinen har som uppgift att blanda och kyla olika köttmassor för att erhålla rätt konsistens och temperatur, som ett delmoment i hela köttförädlingsprocessen. Till produkter som blandas i denna blender hör bland annat kotlett- korv- och påläggsmassa. Orsaken till att maskinen var i behov av nytt styrsystem var främst för att få bort driftstörningar som uppstått samt att reservde...

 11. SKÄLIGT ELLER OSKÄLIGT? : - Gränsdragningsproblem vid en marknadsrättslig bedömning av oskälighet - i avtalsvillkor på delar av bredband- och digital-TV-marknaden.

  OpenAIRE

  Edman, Anders; Prochazka, Andreas; Antman, Lena

  2006-01-01

  Sammanfattning Bredbands- och digital-TV-marknaden växer kraftigt och det är av stor betydelse ur konsumentsynpunkt att företagen tillämpar skäliga avtalsvillkor. I denna uppsats granskas ett antal standardavtal utfärdade av företagen på respektive marknad. Företagen vars villkor vi analyserar är Universal Telecom, Glocalnet och Tyfon Svenska AB som tillhandahåller bredbandstjänster, samt Viasat, Boxer och Canal Digital, som levererar digital-TV. Det rör sig i dessa fall om ensidigt upprättad...

 12. Implementeringen av etik : en studie av Starbucks ansvarstagande

  OpenAIRE

  Sokolov, Mikael; Jonsson, Oliver

  2015-01-01

  Kravet på att företag agerar hållbart ökar och idag är ett aktivt samhällsansvar ett vanligt förekommande fenomen. För att hållbarhetsarbetet ska bli så genuint som möjligt krävs att företaget får sina medarbetare att agera ansvarsfullt i allt de gör. Denna uppsats ämnar att beskriva processen där företag försöker styra sina medarbetare att agera ansvarsfullt genom att skapa en egen förklarande analysmodell över implementeringsprocessen. För att fördjupa förståelsen ...

 13. Värmeåtervinning ur ventilationsluft i äldre flerbostadshus : En jämförande studie av centralt FTX- och FX system

  OpenAIRE

  Medina, Jean Pierre; Abdulla, Zjikar

  2013-01-01

  En jämförelsestudie har genomförts mellan två värmesystem. Analysen har genomförts med ett flerbostadshus som referensfasighet. Fastigheten är lokaliserad i Södertälje kommun. Analysen går ut på att bestämma vilket värmesystem som är fördelaktigt vid renovering av äldre flerbostadshus med avseende på energi och kostnad. De systemen som har behandlats är ett centralt värmesystem med motströmsvärmeväxlare och ett centralt värmesystem med frånluftsvärmepump. Det centrala värmesystemet (Eq aggreg...

 14. Konstruktion av hård- och mjukvara för uppdaterad valsklocka

  OpenAIRE

  Srbinovski, Slobodan

  2009-01-01

  Detta examensarbete är framtaget av SSAB:s ingenjörer i fabriken SSAB Oxelösund. Uppdraget består i att konstruera en ny hård- och mjukvara för en befintlig valsningsklocka. Examensarbetet består av flera delar, där den första delen är att konstruera och välja komponenter till en prototyp av ny hårdvara till klockan. När delarna är valda kommer dem att testas med ett laborationskort med den valda processorn för att utvärdera att delarna är kompatibla innan den slutliga hårdvaran beställs. Den...

 15. Ställtidsreducering i robotlina för montering av brandsläckare

  OpenAIRE

  Ramström, Erik

  2010-01-01

  Presto Brandsäkerhet AB är marknadsledande inom brandsäkerhet i Norden och har en robotlina för montering av brandsläckare i Katrineholm. De senaste åren har brandsläckarförsäljningen ökat kraftigt och tros öka ännu mer. Med stigande produktionstakt ökar kraven på tillverkningsutrustningen. En viktig konkurrensprioritet är att erbjuda kunder snabba leveranser och därför har företaget valt att ha ett stort lager av de allra flesta modeller. Med kortare omställningstider skulle tillverkning av ...

 16. Historisk granskning över utvecklingen av skogarna i Hopom by

  OpenAIRE

  Illman, Niklas

  2011-01-01

  Skogen är en viktig resurs i vårt land och används av många personer, till olika ändamål. Därför finns det olika uppfattningar om hur skogen skall skötas. Skogsbruksplanen är ett redskap för att lättare kunna sköta sin skog. Skogsbruksplanerna har utvecklats från massproduktion till mera kundinriktad service till skogsägaren. Hjälp vid uppgörandet av skogsbruksplaner har man fått av att datortekniken har utvecklats. Det har gjort att man har haft möjlighet att koncentrera sig mera på...

 17. Strukturelle studier av deuterider for Y3Ni6Al2, LaNiSn og NdNiSn

  OpenAIRE

  2007-01-01

  I det foreliggende hovedfagsarbeidet er hydrider av tre intermetalliske faser; Y3Ni6Al2, LaNiSn og NdNiSn studert med hensyn på strukturkjemi og absorpsjon-desorpsjon egenskaper. Arbeidet med Y3Ni6Al2 og dets deuterider viste seg å bli vanskelig da det forelå ett to-fase produkt.. Relative akselengder for de to fasene (med antatt formel Y3Ni6Al2D9) etter raffinering av PND data tilsier at det kan være noe galt med de foreslåtte modellene i forhold til deres enhetscellevolum og deuterium...

 18. Nytt fordon för transport av bränsleflis : Slutrapport (STEM-projekt 22127-1)

  OpenAIRE

  Liss, Jan-Erik

  2006-01-01

  Högskolan Dalarna har i samarbete med Naturbränsle i Mellansverige AB genomfört studier på ett nytt fordon för transport av skogsflis. Fordonet är försett med egen lastningsutrustning (kran och skopa), vilket innebär att flisskördaren kan tippa flisen direkt på marken eller på en i förväg utlagd duk (minskar risken för föroreningar i samband med lastning). Studier har också genomförts på transport av fli...

 19. Introduction to AVS Audio

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Hao-Jun Ai; Shui-Xian Chen; Rui-Min Hu

  2006-01-01

  This paper describes a general audio coding algorithm which has been recently standardized by AVS, China.The algorithm is based on a perceptual coding technique. The codec delivers near CD-quality audio at 128kb/s. This paper describes the coder structure in detail and discusses the reasons for specific design methods. A summary of the subjective test results are presented for the prototype codec. Comparison Mean Opinion Score (CMOS) test indicates that the quality of the AVS audio coder is comparable with MPEG Layer-3 audio coder. A real-time decoder was used for the characterization test,which is based on a 16-bit fixed-point DSP. The performance of the DSP solution was demonstrated, including computational complexity and storage characteristics.

 20. ”En viktig gren i CSR-arbetet är att ha en gynnsam CSR-kommunikation” : En fallstudie om ett företags strategiska CSR-kommunikation med dess följare på Facebook

  OpenAIRE

  Gustavsson, Michelle

  2016-01-01

  CSR, Corporate Social Responsibility, är ett begrepp som idag är förekommande på arbetsmarknaden. I grund och botten betyder CSR ett företags frivilliga samhällsansvar vilket menas att företag tar ett samhällsansvar bortom vad lagen kräver inom det ekonomiska, miljömässiga och/eller sociala området. Syftet med denna studie är att få kunskap om hur företag strategiskt kommunicerar ut sitt CSR-arbete med hjälp av sociala medier. Studien syftar även till att undersöka om och på vilket sätt konsu...

 1. Ekologiska fotavtrycket av Unifeeder Finland

  OpenAIRE

  Malm, Thomas

  2010-01-01

  Idag är miljö frågor mycket aktuella. De behandlas intensivt i media, vilket dramatiskt har ökat människors miljömedvetenhet. Miljötänkande har så ledes på de senaste tio åren stigit till en betydande konkurrensfaktor för flera företag. För att effektivt minska den negativa inverkan ett företag har på miljön är det bra att först kartlägga var felen finns. I det här arbetet har Unifeeder Finlands kontors ekologiska fotavtryck räknats ut. Ett företags ekologiska fotavtryck berättar hur myc...

 2. Design av en rörlig gummihand för användning i miljöer med magnetisk resonans

  OpenAIRE

  Cruz-Ferreira Fröman, Sofia

  2011-01-01

  För denna avhandling har en första prototyp av en rörlig gummihand tillverkats, där endast pekfingret rör sig. En gummihand (rubber hand på engelska) är en konstgjord hand som används inom studier av kroppsuppfattning och ägande, vilka utgör ett viktigt område inom studier av människans medvetande. Forskare kan skapa hos testdeltagare illusionen av att en konstgjord hand är en del av en deras kropp. För att förstärka illusionen så kan en kosmetisk proteshandske användas. Ytterligare en del av...

 3. EEG-teknik i datorspel : En utforskning av tekniken, dess möjligheter och tillämpningar med utgångspunkt i NeuroSkys BCI-headset, samt med fokus på utveckling av eget spel för denna teknik

  OpenAIRE

  Koivuniemi, Leo

  2011-01-01

  Denna rapport har som syfte att samla erfarenhet kring de möjligheter och den potential som finns i den EEG-teknik och de BCI-headset från NeuroSky som använts. Detta görs genom design och utveckling av ett spel som utnyttjar tekniken. Det finns redan idag ett mindre urval av sådana spel, men dessa har samtliga varit av mycket trivial karaktär och med en bristande förmåga att övertyga och engagera. Samtidigt som EEG-teknik når ut till konsumenter, ökar också allmänintresset för mental träning...

 4. Reduktion av slöseri inom den spanska ölindustrin : – en studie av åtgärder och metoder i spåren av krisen

  OpenAIRE

  Carlström, Carl

  2014-01-01

  Den rådande eurokrisen har påverkat det spanska samhället och den spanska ölindustrin negativt. Industrin står inför utmaningar vad gäller minskad försäljning och förändrade kundpreferenser. I tider då intäkterna och försäljningen minskar finns det många sätt att öka sina marginaler. Ett av detta sätt är att börja arbeta med resurseffektivitet och att se till att slöseriet av de resurser man har minskar. De frågor studien besvarar är hur bryggeriindustrin i Spanien har arbetat för att minska ...

 5. Summer Student Report - AV Workflow

  CERN Document Server

  Abramson, Jessie

  2014-01-01

  The AV Workflow is web application which allows cern users to publish, update and delete videos from cds. During my summer internship I implemented the backend of the new version of the AV Worklow in python using the django framework.

 6. Verdsetting av Norsk Hydro ASA

  OpenAIRE

  Holmgren, Truls Ekhorn

  2014-01-01

  I denne oppgaven vil jeg finne ut om Norsk Hydro ASAs egenkapitalverdi gjenspeiles i aksjekursen som vi finner på Oslo Børs. Problemstillingen blir da som følger: "Hva er egenkapitalverdien til Norsk Hydro ASA?" Oppgaven begynner med en presentasjon av Norsk Hydro ASA og dets virke. Etterfulgt av en framlegging av aktuell teori innenfor verdsetting. Videre følger en vurdering av selskapets strategiske posisjon. Til den strategiske analysen benyttes rammeverkene Porters Five Forces og PE...

 7. Energieffektiv hydrogenlagring : eksergianalyse av adsorpsjon

  OpenAIRE

  Berntsen, Trond Einar Egeberg

  2012-01-01

  Hydrogenlagring er en nøkkelteknologi for etablering av en hydrogenøkonomi. Adsorpsjon er en av hydrogenlagringsteknologiene som for tiden utforskes sammen med hydrogen lagret som komprimert gass, væske, og i metallhydrider. Omfanget av denne oppgaven har vært eksergianalyse og utvikling av eksergilikninger for hydrogenlagring ved adsorpsjon ved kryogen temperatur. Eksergianalyse utført på kryo-adsorpsjonssystem er i hovedsak basert på det eksperimentelle op...

 8. Dagvattenutredning för Hamrebäcken : Utredning av föroreningsbelastning och framtagande av åtgärdsförslag för att förbättra vattenkvaliteten

  OpenAIRE

  Feltelius, Vilhelm

  2015-01-01

  Hamrebäcken rinner genom östra delen av Västerås och har Mälaren som recipient. Under bäckens flödesväg tillkommer dagvatten och föroreningar i form av näringsämnen och tungmetaller från dess avrinningsområde. Bäcken utgör ett av de mest prioriterade vattendragen i Västerås gällande utsläpp av dagvatten. Detta examensarbete har utförts med syftet att utreda föroreningssituationen för Hamrebäcken och hur dess recipient Mälaren påverkas. Examensarbetet syftade även till att undersöka reningseff...

 9. Hur kan Henke, Heidi, Jonte och Anja stärka ett varumärke? : En kvalitativ studie om hur svenska företag arbetar med athlete celebrity endorsement

  OpenAIRE

  Furberg, Elin; Nilsson, Camilla

  2007-01-01

  Människor har i alla tider sett upp till kända personer som förebilder och representanter för något som de själva drömmer om att vara, vilket gör dessa kända personer till idealiska ansikten utåt för ett företags varumärke och produkter. Detta fenomen kallas celebrity endorsement och har länge varit en populär metod inom marknadsföring där syftet är att skapa associationer mellan ett varumärke och en känd persons egenskaper. Även i Sverige förekommer denna form av marknadsföring och vi vill i...

 10. Från vision till praktik : En kvantitativ studie av rektorers pedagogiska ledarskap inom grundskola och gymnasium

  OpenAIRE

  Melin, Pål

  2015-01-01

  Genom en ny skollag och nya läroplaner har ett ökat fokus lagts på rektorns roll som pedagogisk ledare i Sverige. Ny forskning visar på att rektorns pedagogiska ledarskap har stor effekt på elevernas skolresultat. Viktiga delar av det pedagogiska ledarskapet består av att skapa höga förväntningar, en tydlig vision och lärandemål, klassrumsbesök och skapandet av en lärande kultur på skolan. Syftet med studien var att undersöka rektorers förståelse av det pedagogiska ledarskapet i Sverige. För ...

 11. Outsourcing – på vilka grunder? En fallstudie av underlagen vid outsourcingbeslut

  OpenAIRE

  Asplund, Carina

  2009-01-01

  Titel: Outsourcing – på vilka grunder, en fallstudie av underlagen vid outsourcingbeslut Författare: Carina Asplund Handledare: Eva Wittbom Sektion: Ekonomi, Management och Samhällsvetenskap, Blekinge Tekniska högskola Course: Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 högskolepoäng Bakgrund och problemdiskussion: Ett outsourcingbeslut kan fattas på många olika grunder och de vanligast förekommande motivatorerna i privat näringsliv är strategiska motivatorer som att renodla verksamheten och fokuse...

 12. Befrämjande av delaktighet hos barn - finns det en genusskillnad?

  OpenAIRE

  Aalto-Setälä, Kira

  2012-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att ur ett genusperspektiv observera på vilka sätt barn bereds möjlighet till delaktighet vid fysisk aktivitet. Den teoretiska referensramen består av teorier om: könsmedvetenhet i verksamhet med barn, genus och könsroller, socialpedagogisk grundsyn, socialpedagogiskt förhållningssätt, bemötande och kommunikation samt ledarrollen och växelverkan. Frågeställningarna är: 1) På vilka sätt befrämjar ledarna barns delaktighet i fysisk aktivitet? och 2) Finns det e...

 13. Franchise : En jämförelse av franchiseregleringar i Sverige och USA

  OpenAIRE

  Hansson, Sara; Sundbom, Jenny

  2014-01-01

  Franchise är idag en vanlig samarbetsform för att utveckla och expandera affärskoncept. Med franchise avses samarbetet mellan två näringsidkare, franchisegivare och franchisetagare, vilka utbyter prestationer såsom kunskap, erfarenhet och koncept gentemot royalty och avgifter. Samarbetsformen härstammar främst från USA och områdets regleringar, både i Europa och i Sverige, har inspirerats av USA. I Sverige finns sedan år 2006 en specialreglering avseende franchise, vilken reglerar ett minimi-...

 14. Djupa muskelkorsettens roll vid prevention av idrottsskador i nedre extremiteterna : En Litteraturöversikt

  OpenAIRE

  Taimitarha, Janina

  2011-01-01

  Idrottsskador är ett kostnadsdrygt problem som oroväckande nog blir allt mer frekvent speciellt hos unga idrottare. Preventiva åtgärder är få och alltför resultatslösa, samt saknar gemensamma riktlinjer. Samtidigt har den djupa muskelkorsetten kommit alltmer i fokus, inte bara inom rehabilitering och motion utan även inom idrottskadesektorn. Syftet med denna litteraturöversikt är att sammanställa de forskningar och den litteratur som finns, gällande prevention av idrottsskador i de nedre extr...

 15. En användarstudie av hashtags som marknadsföringsredskap på Instagram

  OpenAIRE

  Bern, Jenny; von Niman, Norbert

  2014-01-01

  Med sociala mediers snabba och ständiga utveckling skiftar dess trender snabbt, medan funktioner föds, dör ut och användarbeteende förändras. En nyligen populariserad trend som snabbt vuxit till sig och blivit stor är användandet av hashtags. Hashtagtrendens nuvarande storlek och spridda användningsområde skapar ett stort intresse att undersöka dess egenskaper och möjligheter vidare. Denna uppsats riktar sig speciellt till kommunikationsbranschen när den behandlar frågeställningen: Vad driver...

 16. CSR och ekonomisk vinning : – finns det ett samband?

  OpenAIRE

  Nireus, Tommy; Runestam, Jakob

  2013-01-01

  I ett växande samhälle med ökad befolkning och tekniska landvinningar ställs det allt högre krav på det sociala- och miljömässiga ansvaret hos företag. En ökad efterfrågan från både konsumenter, samhället och organisationer har skapat påtryckningar på företag att driva engagemanget kring CSR – Corporate Social Responsibility. En del ekonomer anser emellertid att detta skapar motsättningar då företagets yttersta ansvar är gentemot aktieägarna och att få verksamheten lönsam. Syftet med denna ra...

 17. Genomförande av uppsägningar : En studie av tre ledare vid uppländska företag

  OpenAIRE

  Nottebohm-Kaiser, Emil; Hanje, Sofia

  2009-01-01

  Under en lågkonjunktur använder sig många företag av varsel och uppsägningar som ett sätt att minska kostnader och möta en vikande efterfrågan. Dessa uppsägningar innebär en förändring vilket är något som ofta möts av motstånd. I den här uppsatsen belyses de problem en ledare ställs inför i samband med en förändring som innebär uppsägningar och hur de har valt att genomföra dem. Syftet med den här uppsatsen är att beskriva hur tre ledare i tre olika organisationer genomför uppsägningar som sk...

 18. Rollspråk i dubbning och undertextning : En analys av rollspråket i den japanska undertextningen och dubbningen av en svensk barnfilm

  OpenAIRE

  Nilsson, Jorunn

  2015-01-01

  I Japan är s.k. rollspråk, dvs. stereotypt språk kopplat till en viss typ av karaktär, vanligt i material riktat till barn, såsom barnfilmer. Trots att rollspråk som forskningsområde är relativt nytt finns ett antal studier som behandlar rollspråk i litterära översättningar, undertextningar och dubbningar till japanska. Få eller inga har dock jämfört hur rollspråket påverkar karaktäriseringen dels i undertexterna, dels i dubbningen av en och samma film. Denna uppsats analyserar japansk undert...

 19. Ultralydfremstilling av fostervekst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Synnøve Lian Johnsen

  2009-09-01

  Full Text Available Ultralyd billeddanning er i dag den beste undersøkelsesmetoden vi har til å overvåke fosterets utvikling og vekst. Ultralydmåling av fosterets størrelse og biometriske referansetabeller for svangerskapet brukes til å fastsette svangerskapets alder, beregne termin og vurdere fosterets vekst. Optimal studiedesign er ulik for hvert av disse formålene. Det er stor variasjon i fysiologisk vekst og en utfordring å identifisere fostre som har dårlig tilvekst. En enkeltmåling av fosteret kan fortelle oss om det er lite eller stort i forhold til andre fostre, men ikke om størrelsen er passelig i forhold til forventet fysiologisk vekst for dette fosteret. Tilpassede referansemodeller ("customised" justerer forventet størrelse i relasjon til føtale og maternelle faktorer og har vist seg å bedre identifisere sanne veksthemmede fostre enn bare å klassifisere i henhold til 2,5, 5 eller 10 persentilen. Men et foster som i utgangspunktet er stort for alderen, men etter hvert vokser langsomt vil ikke nødvendigvis bli fanget opp ved en slik enkeltmåling. Serielle målinger vil hjelpe, men en slik longitudinell metode blir ikke fullt ut utnyttet før det appliseres betinget ("conditional" vekstberegning. Betingelsesleddene for variasjon i vekst og målemetode kalkuleres ut fra longitudinelle data og kan så anvendes for det enkelte foster. En første måling brukes til å beregne forventet vekst og variasjon for en neste måling. Denne metoden forventes å skjerpe diagnostikken for vekst-avvik i alle vektklasser og kan sammen med tilpasningen av andre faktorer bedre overvåkningen av risikosvangerskapUltrasonographic imaging is today the best method for assessing fetal size and monitoring fetal growth. Ultrasound measurements of fetal size are used for age, size and growth assessment, but the statistical design and analysis are different for each of these purposes. Physiological ranges for fetal growth are wide and the identification of fetal

 20. Energikartläggning av Försäkringskassans lokaler : rekommendationer för ett fortsatt energieffektiviseringsarbete

  OpenAIRE

  Ollman, Erik

  2013-01-01

  With new energy directives in place, the Swedish Social Service (SSS) stands before the challenge how to reduce the energy demand in its locales. It is a complex matter, as the locales are rented from various property owners and it becomes a question of how to reduce the operational electricity and influence the property owners to work more with energy efficiency. This thesis takes a balanced research approach in three parts. Firstly a qualitative part in form of interviews with personnel at ...

 1. Utveckling av kommunikationsapp för servicebranschen : Swapp – för ett enklare restaurangbesök

  OpenAIRE

  Hagvinprice, Cantona Luthon

  2015-01-01

  In recent years there have been many breakthroughs in software and hardware, which has increased the demand for mobile application development. Technology and innovation today has a big impact on how we live our lives as cell phones and the internet have taken market share and has become a part of everything we do, which is forcing companies to become more digitalized. The goal of this thesis is to develop a mobile application that will be used as a communication tool to streamline the work/c...

 2. Traditionell ekonomistyrning vs modern verksamhetsstyrning : en fallstudie av ett växande företagsstyrfilosofi

  OpenAIRE

  Mulalic, Suzana

  2007-01-01

  The purpose with this paper is that trough a description of the management control at Jitech AB find out if traditional management control have been abandoned for benefit for modern management control and in which extent the transition have happened. Further is the second purpose with this paper to find out which decisions that lies behind the design of the management control and how these are in opposition to with the theory.

 3. Teknisk utveckling i bankerna fram till 1985 : Transkript av ett vittnesseminarium vid Tekniska museet i Stockholm den 12 november 2007

  OpenAIRE

  Thodenius, Björn

  2008-01-01

  The witness seminar “Teknisk utveckling i bankerna fram till 1985” [Technical Development in the Swedish Banking Industry before 1985] was held at Tekniska museet [the National Museum of Science and Technology] in Stockholm on November 12, 2007 and was led by Thomas Glück. Focus of the seminar was the development of information technology in Swedish banks, starting with the first use of electronic computers in the late 1950s and the 1960s. The seminar covered aspects dealing with technical is...

 4. Simulering av luftströmningen och temperaturfördelningen i ett kondensorskåp

  OpenAIRE

  Rezk, Kamal

  2007-01-01

  Drying laundry has become a huge consuming factor of energy in residential areas through drying machines as tumble dryers and cabinet dryers. In USA the increasing use of drying machines in households increased from 40% during the 1970 to 80% in the 1990, which correspond to a usage of approximately 76 million drying machines. The European market for drying cabinets is not huge. It is mainly Scandinavia that is using cabinet dryers for drying laundry these days. Nowadays cabinet dryers that u...

 5. Ledarskap och kön : En studie av ledare och maskuliniteter i ett verkstadsindustriföretag

  OpenAIRE

  Fogelberg Eriksson, Anna

  2005-01-01

  The thesis concerns how leadership and gender are constructed in organisations, through the management language, interactions and context. A particular focus is placed on the relations between men, masculinity and leadership. The theoretical starting point is a doing gender perspective, where the terms leadership and gender are understood as processes; that gender and leadership is done in an organisational situation. Through a processual perspective different levels are linked in the analysi...

 6. Management of polluted waters from a repository at Forsmark; Omhaendertagande av foerorenade vattenfloeden fraan ett slutfoervar i Forsmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ridderstolpe, Peter; Straae, Daniel [WRS Uppsala AB, Uppsala (Sweden)]. e-mail: info@wrs.se

  2007-05-15

  During both the construction and the deposition phase of the final repository, several kinds of polluted waters will occur that must be handled. The waters under consideration in this report are (1) sanitary wastewater, (2) drainage water from the repository, (3) leachate from the rock stockpile and (4) storm water. The aim of this report has been to produce an overview of the different flows of polluted waters and their properties, as well as to propose adequate strategies for their treatment. The report is part of SKB's environmental impact assessment work, but is also meant to be a usable tool in further planning. The sanitary wastewater clearly is the polluted water that possesses the greatest potential risk to human health and the environment. On the other hand it is fully treatable, which means that nuisance and negative environmental impact can be avoided. It is during the construction phase that the largest amounts of both water and pollutants are to be expected. Therefore, the prevailing conditions during construction phase are proposed to be used for dimensioning of technical solutions as well as for environmental impact assessments. The study of different techniques for treatment of sanitary wastewater has included a method called 'open wastewater planning'. The method helps its users to consider the local physical conditions and the prerequisites of the planned activities, as well as the legislative, practical and economical demands. The work comprises three different technical solutions that have been outlined on system level, all of which responds to the national environmental legislation as well as what has been considered as reasonable practical and economical demands. Before the final decision is made, it is recommended that the alternatives are evaluated from a broad perspective by SKB, taking into consideration the value of recycling and goodwill. Discharged leachate from the rock stockpile is expected to contain the greatest amount of nitrogen, at most 6 tonnes a year. Drainage water from the repository will also contain nitrogen and will in addition be slightly saline, but still rather clean. The local physical conditions for construction of outdoor, biological treatment steps for treatment of drainage water and leachate have been found to be good. A total nitrogen reduction of 50 percent in leachate and drainage water is considered reasonable from an environmental, practical and economical point of view. The proposed steps taken, the discharge to the recipient 'kylvattenkanalen' (the cooling water intake channel) is estimated to be restricted to a maximum of three tonnes of nitrogen a year. There is no expected impact on the cooling water quality of relevance to the operation of the nuclear power plant. The possibilities for local storm water control are considered to be good. As long as a thorough planning is carried out, the risks for floods and negative local environmental impact resulting from unwanted substances in storm water will be minimized. It is also the authors' opinion that the proposed ways of resolving the problem locally will save money, considering both the investment and the maintenance costs. The authors' conclusive assessment of the environmental impact of the different polluted waters is that it will be small as long as the suggested measures are taken. Locally, there will be an impact on the small forest lake 'Tjaernpussen'. The water of the lake will be slightly saline, and in the case of a combined tertiary treatment of wastewater with treatment of leachate and drainage water, or a new local treatment facility for wastewater, the nutrient levels of the lake water will increase. This will increase the growth of macrophytes, as well as micro algae. The water will get a greenish colour and decreased clarity, but there is no risk for oxygen depletion or bad smell. Costs for treatment of the polluted waters have been estimated and found reasonable. Investments for treatment of sanitary water will not exceed 2.5 million SEK. Operation and maintenance costs included, the annual cost will approximately reach a 200,000 SEK a year. Costs for treatment of drainage water and leachate are of the same magnitude. Expressed per kg reduced nitrogen, the treatment cost will be about 70 SEK per kg.

 7. Management of polluted waters from a repository at Forsmark; Omhaendertagande av foerorenade vattenfloeden fraan ett slutfoervar i Forsmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ridderstolpe, Peter; Straae, Daniel (WRS Uppsala AB, Uppsala (SE)). e-mail: info@wrs.se

  2007-05-15

  During both the construction and the deposition phase of the final repository, several kinds of polluted waters will occur that must be handled. The waters under consideration in this report are (1) sanitary wastewater, (2) drainage water from the repository, (3) leachate from the rock stockpile and (4) storm water. The aim of this report has been to produce an overview of the different flows of polluted waters and their properties, as well as to propose adequate strategies for their treatment. The report is part of SKB's environmental impact assessment work, but is also meant to be a usable tool in further planning. The sanitary wastewater clearly is the polluted water that possesses the greatest potential risk to human health and the environment. On the other hand it is fully treatable, which means that nuisance and negative environmental impact can be avoided. It is during the construction phase that the largest amounts of both water and pollutants are to be expected. Therefore, the prevailing conditions during construction phase are proposed to be used for dimensioning of technical solutions as well as for environmental impact assessments. The study of different techniques for treatment of sanitary wastewater has included a method called 'open wastewater planning'. The method helps its users to consider the local physical conditions and the prerequisites of the planned activities, as well as the legislative, practical and economical demands. The work comprises three different technical solutions that have been outlined on system level, all of which responds to the national environmental legislation as well as what has been considered as reasonable practical and economical demands. Before the final decision is made, it is recommended that the alternatives are evaluated from a broad perspective by SKB, taking into consideration the value of recycling and goodwill. Discharged leachate from the rock stockpile is expected to contain the greatest amount of nitrogen, at most 6 tonnes a year. Drainage water from the repository will also contain nitrogen and will in addition be slightly saline, but still rather clean. The local physical conditions for construction of outdoor, biological treatment steps for treatment of drainage water and leachate have been found to be good. A total nitrogen reduction of 50 percent in leachate and drainage water is considered reasonable from an environmental, practical and economical point of view. The proposed steps taken, the discharge to the recipient 'kylvattenkanalen' (the cooling water intake channel) is estimated to be restricted to a maximum of three tonnes of nitrogen a year. There is no expected impact on the cooling water quality of relevance to the operation of the nuclear power plant. The possibilities for local storm water control are considered to be good. As long as a thorough planning is carried out, the risks for floods and negative local environmental impact resulting from unwanted substances in storm water will be minimized. It is also the authors' opinion that the proposed ways of resolving the problem locally will save money, considering both the investment and the maintenance costs. The authors' conclusive assessment of the environmental impact of the different polluted waters is that it will be small as long as the suggested measures are taken. Locally, there will be an impact on the small forest lake 'Tjaernpussen'. The water of the lake will be slightly saline, and in the case of a combined tertiary treatment of wastewater with treatment of leachate and drainage water, or a new local treatment facility for wastewater, the nutrient levels of the lake water will increase. This will increase the growth of macrophytes, as well as micro algae. The water will get a greenish colour and decreased clarity, but there is no risk for oxygen depletion or bad smell. Costs for treatment of the polluted waters have been estimated and found reasonable. Investments for treatment of sanitary water will not exceed 2.5 million SEK. Operation and maintenance costs included, the annual cost will approximately reach a 200,000 SEK a year. Costs for treatment of drainage water and leachate are of the same magnitude. Expressed per kg reduced nitrogen, the treatment cost will be about 70 SEK per kg

 8. Ambulanssjuksköterskans erfarenhet av att vårda patienter utan ett akut prehospitalt vårdbehov

  OpenAIRE

  Dahl-Bergkvist, Cecilia; Hammarbäck, Kalle

  2013-01-01

  The Swedish ambulance service has in recent decades evolved from being a pure transport organization to an advanced based nursing care facility. Treatment and care can be started already in the patient's home. The use of ambulances has increased markedly in recent years. Many of the patients who disposed ambulance have no acute prehospital care needs. There are several reasons why people without an acute prehospital care feel the need to call an ambulance. The aim of this study was to expl...

 9. Dior - Ett lyxmodemärke i kris : - En studie i argumentens bild av händelsen

  OpenAIRE

  Jakobsson, Anna; Molin, Linnea

  2013-01-01

  ABSTRACT The purpose of this essay has been to analyse an incident that received huge attention in the media that took place on February 24 2011 involving the famous fashion designer John Galliano. Galliano who at the time served as a creative director at French luxury fashion house Dior hurled anti-Semitic remarks during an altercation to a couple at Paris café La Perle. We intended to do a study of the material in two parts. The primary focus of our thesis was to analyse six different news...

 10. Jämförelse av J2EE och .NET från ett Web Services perspektiv.

  OpenAIRE

  Areskoug, Andreas

  2006-01-01

  This thesis compares the performance of Web Services when hosted on either the J2EE or the .NET platform. The thesis will investigate which platform should be choosen to host Web Services mainly based on performance.

 11. Management of polluted waters from a repository at Oskarshamn; Omhaendertagande av foerorenade vattenfloeden fraan ett slutfoervar i Oskarshamn

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ridderstolpe, Peter; Straae, Daniel (WRS Uppsala AB, Uppsala (SE)). e-mail: info@wrs.se

  2007-05-15

  During both the construction and the deposition phase of the final repository, several kinds of polluted waters will occur that must be handled. The waters under consideration in this report are (1) sanitary wastewater, (2) drainage water from the repository, (3) leachate from the rock stockpile and (4) storm water. The aim of this report has been to produce an overview of the different flows of polluted waters and their properties, as well as to propose adequate strategies for their treatment. Several different alternatives of action have been investigated and compared in terms of environmental impact, economy and technical aspects. The report is part of SKB's environmental impact assessment work, but is also meant to be a usable tool in further planning. It is during the construction phase that the largest amounts of both water and pollutants are to be expected. Therefore, the conditions during the construction phase are proposed to be used for dimensioning of technical solutions as well as for environmental impact assessments. The study of different techniques for treatment of sanitary wastewater has included a method called ''open wastewater planning''. The work comprises six different technical solutions that have been outlined on system level, all of which responds to the national environmental legislation, as well as what has been considered as reasonable practical and economical demands. A urine diverting system combined with a local system for treatment of wastewater has been found to be the most interesting solution. The least attractive alternative in relation to the claimed demands is a traditional system for mixed wastewater connected to the existing wastewater treatment plant at the Oskarshamn nuclear power plant. This is mostly due to the high estimated cost for the connection pipe. Discharged leachate from the rock stockpile is expected to contain the greatest amount of nitrogen, at most 6 tonnes a year. Drainage water from the repository will also contain nitrogen and will in addition be slightly saline, but still rather clean. The local physical conditions for construction of outdoor, biological treatment steps as overland flow areas and wetlands for treatment of drainage water and leachate have been found to be good. A total nitrogen reduction of 50 percent in leachate and drainage water is considered reasonable from an environmental, practical and economical point of view. The proposed steps taken, the discharge to the recipient Ekerumsviken (the Baltic Sea) is estimated to be restricted to a maximum of three tonnes of nitrogen a year. The possibilities for local storm water control are considered to be good. As long as a thorough planning is carried out, risks for floods and negative local environmental impact resulting from unwanted substances in storm water will be minimised. It is also the authors opinion that the proposed ways of resolving the problem locally will save money, considering both the investment and the maintenance costs. The authors conclusive assessment of the environmental impact from the different polluted waters is that it will be small as long as the suggested measures are taken. Locally, the creek Oxhagsdiket will change its character in terms of a higher and more even flow. Today the creek is periodically dry; in the future it will lead 20-30 litres/second all year around. The water will be slightly saline and spiked with nutrients, especially in the upper part. This change of character is not necessarily negative; with the proposed ponds and wetlands an interesting water body is expected in terms of biodiversity and aesthetics. There will be no health risks for humans or animals. During summer time, the salinity in the lower part of Laxemaraan may equal that of Ekerumsviken. Situations like these are assessed not to have any negative impact on the water body, neither in the wetland upstream nor downstream of road 743. The annual content of phosphorous in the discharged treated sanitary wastewater has been estimated to a maximum of 25 kg a year. The treated wastewater will be diluted directly after discharge with the drainage water also discharged into Oxhagsdiket. The remaining phosphorous will stimulate biotic growth, but can not lead to algal bloom or other adverse situations in the recipients. Where the tributary Oxhagsdiket meets the stream Laxemaraan, the concentrations of phosphorous will be equal or lower than the ones of the stream water. Considering sampling results from the recipient control program, the primary production in Ekerumsviken is not restricted by nitrogen. Therefore, the discharged amount of nitrogen resulting from the activities of the final repository will not lead to increased algal production. Furthermore, the retention time in the bay is short and the concentration of ammonium is low, which means that the level of dissolved oxygen won't be reduced. Investments for treatment of sanitary wastewater will not exceed 4 million SEK.

 12. Yogainstruktör 2.0 : En analys av marknadsföringsstrategier i ett medium

  OpenAIRE

  Hellgren, Angelica; Jespersen, Erik

  2015-01-01

  This paper is about our collective fascination for the social medium Instagram, and our lively discussions about why certain images may be more so-called "Liked" than others and why some individuals becomes more successfull on Instagram than others. Thanks to our own daily use of Instagram, the idea was born to study and look at how some individuals build their brand through this social medium. With social media new ways to construct and communicate images have appeared. Artists, celebrities ...

 13. Metodutveckling för analys av klorfenoler i jord samt analys av förorenad jord från ett sågverk

  OpenAIRE

  Gustavsson, Jenny

  2007-01-01

  In this final thesis, an existing method for analysis of chlorophenols (CP) in bottom sediments has been updated and adjusted for analysis of chlorophenols in soil. The covalent bonds between the chlorophenols and the soil matrix were broken through basic hydrolysis and the chlorophenols were then separated from the water phase through addition of sulphuric acid followed by ether extraction. The chromatography was improved through extractive acetylation of the chlorophenols. The updated metho...

 14. Den gröna jakten : En studie av en målgruppens relation till ett varumärke utifrånkommunikationen av CSR

  OpenAIRE

  Pettersson, Sanna

  2009-01-01

  It gets more and more important for companies to get involved in Corporate Social Responsibility, CSR, when stakeholders now are more aware of the responsibility companies should take. Through their communication companies show how they take responsibility. Reflected by their goals by which they want to achieve acceptance and understanding through an open dialogue. The paper examines this issue. CSR is an abbreviation for Corporate Social Responsibility which is engagement in responsibility f...

 15. Lanseringen och etableringen av ett socialt problem : En analys av debatten om ledarkulturen inom svensk landslagsgymnastik i Dagens Nyheter 2012–2013

  OpenAIRE

  Blomberg, Helena; Stier, Jonas

  2015-01-01

  The launching and establishment of a social problem: An analysis of the debate on Swedish national level gymnastics in Dagens Nyheter 2012-2013 In 2012 Sweden’s largest daily newspaper, Dagens Nyheter, published a number of articles on the state of affairs in Swedish national level gymnastics. In these articles, ex-gymnasts, coaches, parents and physicians stepped forward and testified about recurrent wrongdoings and abuse against young (particularly) female gymnasts. In response to the criti...

 16. Termisk Omvandling av MSW ett Jämförelse av Systemets Prestande : Direct Förbränning Mot Omvandling Genom Syntesgas

  OpenAIRE

  Al Naami, Mahdi

  2015-01-01

  This thesis is a study comparing two different thermal conversion paths for Municipal Solid Waste (MSW). The comparison will be focused on technical, economic and emission aspects. One path is the direct incineration of the MSW. Meanwhile the other consists of submitting the MSW to the process of gasification obtaining syngas which will be used for the production of energy. The thermal conversion is produced in a Combined Heat and Power system (CHP-system) looking at the economic, emission an...

 17. Oral bioavailability of arsenic, antimony and a selection of metals in ashes; Oral biotillgaenglighet av arsenik, antimon och ett urval av metaller i askor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Carlsson, Christel; Bendz, David; Jones, Celia

  2008-06-15

  In an earlier study, financed by Varmeforsk, 'Q4-238 Environmental guidelines for reuse of ash in civil engineering applications', the total content of arsenic and lead was shown to determine whether or not reuse of some of the ashes in construction work is feasible. The model used to calculate the guidelines uses the total concentration of metals to evaluate the health risks resulting from exposure to the ashes. The use of total concentration can lead to overly conservative risk assessments if a significant fraction of the total metal content is not bioavailable. Better precision in the risk assessment can be given by the use of the bioavailable fraction of arsenic and lead in the model. As a result, ashes which are rejected on the basis of total metal concentration may be acceptable for use in engineering construction when the assessment is based on the bioavailable fraction. The purpose of the study was to (i) compile information on the oral bioavailability of arsenic, antimony and a selection of metals in ashes and similar materials, and on in vitro methods for determination of oral bioavailability, and (ii) experimentally estimate oral bioavailability of arsenic, antimony and some metals in a selection of ashes by analysis of the gastrointestinal bioaccessibility of these elements. The investigated elements were antimony, arsenic, lead, cadmium, copper, chromium, nickel and zinc. In the literature study performed within the project a number of static and dynamic in vitro methods simulating gastrointestinal processes of contaminants were compiled. The methods include one or several segments, i.e. mouth, stomach and intestine. Among the compiled methods, the RIVM (Rijksinstituut voor volksgesundheid en milieu) in vitro method was used in the experimental part of the project. The advantages with the method was that: the method to a high degree mimicked the human gastrointestinal processes (the method included three segments mouth, stomach, and intestine); . the method was relatively simple; . the method could include an anaerobic step if needed; the method could include food; knowledge of the method existed in Sweden; and the method had been compared and evaluated in a scientific publication. In the experimental part of the study the bioaccessibility of antimony, arsenic, lead, cadmium, chromium, copper, nickel and zinc in seven different ashes at two different particle size fractions (<63 mum and <2 mm) was investigated. These fractions were chosen to represent voluntary (<2 mm) and involuntary (<63 mum) ingestion of ash. The investigated ashes were produced in different incineration plants and represented different categories, i.e. type of ash (fly ash or bottom ash), fuel and incinerator. In the experimental part the influence of total concentration of the elements on their bioaccessibility was also investigated, as well as the influence of particle size fraction on total content of the elements. The influence of type of ash on both bioaccessibility and total concentration of the specific elements was also investigated. The bioaccessible fraction of antimony, arsenic, cadmium, chromium, copper, lead, nickel and zinc in a selection of ashes showed a higher variation between the different elements than between the different ashes. With the exception of arsenic in two of the investigated ashes, the bioaccessible concentration was substantially less than the total concentration of all elements in all ashes. The bioaccessible fraction of arsenic was high both in fly ashes (>85%) and in bottom ashes (40-85%). The bioaccessible fraction of lead was also relatively high and varied between 14 and 60% in the different ashes. Cadmium also had a high bioaccessible fraction which varied between 50-75% in the investigated ashes. The bioaccessible fraction of chromium was much smaller compared to the bioaccessible fraction of the other elements, and was with two exceptions less than 12%. The bioaccessible fraction of copper was relatively high and varied between 20 and 70% in the different ashes. In this study, particle size fraction only had an effect on the bioaccessible fraction of arsenic, chromium, and copper. For these elements, bioaccessibility was higher in the smaller particle size fraction representing involuntary ingestion. Particle size fraction also had an effect on the total concentration of cadmium, nickel, antimony and zinc, with higher total concentrations in the smaller particle size fraction. Total concentration only had an effect on the bioaccessible fraction of arsenic, copper and lead, with higher bioaccessible fractions at lower total concentrations. The type of ash had an influence on the bioaccessible fraction of arsenic, cadmium, chromium and antimony, with a higher bioaccessible fraction of arsenic, chromium and antimony in fly ashes compared to in bottom ashes, and a higher bioaccessible fraction of cadmium in bottom ashes compared to in fly ashes.

 18. Projektering av hallbyggnad

  OpenAIRE

  Kankaanpää, Teemu

  2014-01-01

  Detta ingenjörsarbete är utfört åt jordbruksföretaget Maatalousyhtymä Juha Hotakainen. Målet var att få utfört bygglovsritningar till en hallbyggnad som skall betjäna företaget i fråga. Hallen skall bli en varm lagerhall för reparation av maskiner och verktyg. Hallens storlek är 480m² och den skall vara hel varm. Byggnaden delas upp i två sektioner så att man i ena sektionen kan förvara maskinerna och i den andra sektionen kan underhålla maskinerna. Sektionerna har två stora lyftdörrar ...

 19. Dynamisk Analys av scrollkompressorn

  OpenAIRE

  Laso Plaza, Elena

  2007-01-01

  Det svenska företaget Thermia använder scrollkompressorer från det amerikanska bolaget Copeland i sina värmepumpsystem. Trots den betydande ljudminskning som scrollkompressorer ger jämfört med andra kompressorer är ljudtrycksnivån fortfarande 56 dBA. Den här ljudtrycksnivån är inte tillräckligt låg om man vill placera systemet i köket. Företaget önskar minska hela systemets ljudtrycksnivå. Rapporten innehåller en dynamisk analys av de olika möjliga ljudkällorna i kompressorn. Den innehåller d...

 20. Teratogene effekter av antiepileptika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bernt A. Engelsen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGCa. 1 av 200 gravide har epilepsi. Gravide med epilepsi har økt risiko for visse obstetriske komplikasjonerog for å føde barn med medfødte misdannelser. Risikoen for misdannelser synes koblet til bruk avantiepileptika under svangerskapet, og ikke til selve epilepsien. Alle typer misdannelser er økt, men leppeganespalteog nevralrørsdefekter utgjør særlig viktige misdannelser. Årsakene til misdannelsene er multifaktorielle.Bruk av antiepileptika i monoterapi kan sies å gi en individuell risiko for større misdannelser påca. 4-6%. Karbamazepin og natriumvalproat gir hhv. 0,5-1% og 2-3% risiko for nevralrørsdefekt. Samletrisiko for større og mindre anomalier inkludert dysmorfe ansiktstrekk synes ikke å overstige 10%. ENGLISH SUMMARYEngelsen BA. Teratogenic effects of antiepileptic drugs. Nor J Epidemiol 1997; 7 (1: 23-28.Approximately 1 in 200 pregnant women have epilepsy, and 1 in 250 births are to children of mothers whouse antiepleptic drugs (AED. Pregnant women with epilepsy have increased risk for certain obstetricalcomplications, and for giving birth to children with congenital malformations. The increased risk forcongenital malformations seems connected to the use of AED, not to the epileptic syndromes. The etiologyof congenital malformations are multifactorial. Use of AED in monotherapy is associated with anindividual risk of giving birth to a child with a major malformation of 4-6%. The specific risk of spinabifida is 0,5 to 1% for carbamazepine and 2-3% for sodium valproate.

 1. Storängen Söderköping- en visualisering av blivande ägarlägenheter på Storängen i Söderköping

  OpenAIRE

  Jennergren, Johan

  2012-01-01

  På Storängen i Söderköping bygger Bygg GG i Norrköping i samarbete med G Gunnarsons Fastighets AB ett hus innehållande 14 ägarlägenheter. Då försäljningen av lägenheterna startade innan huset var färdigt bestod den största delen av säljunderlaget av ritningar och skisser. Syftet med examensarbetet var att utföra en visualisering av det blivande husets yttre i form av en digital 3d-modell samt att visa hur några av de blivande lägenheterna skulle komma att se ut. Då många av lägenheterna i hus...

 2. Erfarenheter från användning av sekantpålning som stödkonstruktion : Fallstudier från projekt i Sverige

  OpenAIRE

  Höglund, Marcus; Forsén, Oscar

  2015-01-01

  Målet med rapporten är att redovisa erforderliga maskiner, personal och erfarenhetsdata för sekantpålning. Detta kan utnyttjas vid jämförelse med andra pålningsmetoder av företag.   Sekantpålning används som en stödkonstruktion, vars uppgift är att stötta jordmassor vid schakt. De positiva egenskaperna med denna är en bidragande faktor till ett ökat utnyttjande av metoden. Genom att uppnå lägre vibrationsnivåer och minimera grundvattensänkning får metoden ett ökat mervärde. Sekantpålningsmeto...

 3. Nyttan med virtuella provrum : En utvärderingsstudie av virtuella provrum för online-shopping, med fokus på användbarhet.

  OpenAIRE

  Preniqi, Adelina; Morina, Besa

  2009-01-01

  Den relativt nya företeelsen BrandME – I am the brand är en eTjänst som fungerar som ett virtuellt provrum och därmed gör det möjligt att kunna prova på kläder virtuellt. Till sin hjälp har man bland annat använt sig av 3D-grafik samt databaser. BrandME är en produkt av det kanadensiska företaget My Virtual Model, ett företag som har arbetat med att sätta standarder för virtuell identitet sedan år 2000.Då denna företeelse är relativ ny, skapar detta utrymme för undersökning och bedömning om h...

 4. Ytrengöring av alfa-diamond : En studie och urval av ytrengöringsmetoder för hårda beläggningar

  OpenAIRE

  Morling, Jonas

  2010-01-01

  Examensarbetets mål är att rengöra en diamantkomposit med en ytrengöringsmetod. Metoden skulle vara mera effektiv än den manuella sandblästring som används idag för att ytrengöra detaljen. Detaljen är liten och har ett vitalt spår som ska rengöras. Detta ställer höga krav på effektiva metoder. De metoder som tas upp teoretiskt i examensarbetet är bland annat blästring, trumling och laserrengöring. Ett urval av metoderna testades. Den metod som utmärkte sig främst I testerna var automatisksand...

 5. Arbetsgivares skydd mot arbetstagares utnyttjande av företagshemligheter från tidigare anställning

  OpenAIRE

  Sanderson, Ellinor

  2014-01-01

  I ett kunskapsföretag besitter anställda kunskap om företagets hemligheter genom sin anställning. Denna kunskap utgör en väsentlig tillgång i företaget och stärker företagets konkurrensförmåga på marknaden, vilket ökar behovet av ett starkt skydd för företagshemligheter. Problematiken uppstår när anställda lämnar sin anställning och tar med sig den hemliga informationen till sin nya arbetsgivare och utnyttjar den där. När anställda konkurrerar med sin tidigare arbetsgivare får den arbetsrätts...

 6. Det psykologiska kontraktet ur organisationens perspektiv : kommunikation av förväntningar inom anställningsrelationen

  OpenAIRE

  Jildenbäck, Josefin

  2011-01-01

  Arbetsmarknaden och således anställningsrelationen har under de senaste åren genomgått en kraftig förändring. Ett resultat till följd av detta är ett ökat intresse för det psykologiska kontraktet som visat sig ha en avgörande betydelse för organisationens funktion och dess individer. Syftet med denna studie var därför att, med utgångspunkt från teorin om det psykologiska kontraktet, utreda hur en svensk organisations chefer definierar ömsesidiga förväntningar inom anställningsrelationen samt ...

 7. Logistiska verktyg för ökad konkurrenskraft : En fallstudie om hantering av interna processer och sortiment

  OpenAIRE

  Sundström, Sara; Vesterlund, Linnea

  2011-01-01

  Konkurrens och hur den påverkar företaget kan skilja sig beroende på bransch och vilket typ av marknad som företaget befinner sig på. Hur ett företag väljer att jobba med konkurrens och kampen om kunderna är en bidragande faktor till företagens resultat. Vidare är konkurrens något som bidrar till att driva utvecklingen framåt eftersom det uppmanar företagen till att sträva mot att ständigt ligga i framkant för att bli nummer ett i kundernas ögon. En bransch där kampen om kunderna har tilltagi...

 8. Vårdpersonals upplevelser av och attityder till att vårda patienter med självskadebeteende

  OpenAIRE

  Näslund, Josefin; Ranfjäll, Linnea

  2015-01-01

  Bakgrund: Självskadebeteende i icke-suicidalt syfte är vanligt, speciellt i åldrarna 15-24 år. Att på egen hand skapa ruptur i huden kan vara ett sätt att hantera de jobbiga känslor personen känner. De som söker vård för ett självskadebeteende blir ibland bemötta med negativa attityder från vårdpersonal. Patienter har enligt lag rätt till god vård på lika villkor men det är inte alltid detta sker. Syfte: Syftet med litteraturstudien är att belysa vårdpersonals upplevelser av och attityder til...

 9. Et studium av samtalen mellom foreldre med ulik kulturell bakgrunn i en fokusgruppe. Hva sier de om barneoppdragelse, opplevelser og læring? Erfaringer fra en pilotstudie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bente Kongsgård

  2012-01-01

  Full Text Available Hensikten med denne pilotstudien har vært å synliggjøre følgende: hva foreldre med ulik kulturell bakgrunn, forteller om temaer relatert til barneoppdragelse? Hvilke opplevelser og læring hadde foreldrene av å diskutere barneoppdragelse i en fokusgruppe? Fokusgruppeintervjuer ble gjennomført med fire foreldre, fra Norge og to ikke-vestlige land. Det ble gjennomført ett oppfølgingsintervju med faren fra ett av de ikke-vestlige landene. Samtlige deltakere hadde barn i åpen barnehage. Dataene fra fokusgruppeintervjuene viste at foreldrene fortalte hverandre hverdagslige historier om blant annet søvnrutiner, ros og ris i oppdragelsen. Dataene viste også at foreldrene var fornøyde med møtene. De opplevde at samtalene var lærerrike, nyttige og fortrolige. Dessuten uttrykte de at det var beroligende å oppleve at andre foreldre hadde samme utfordringer. Faren som deltok i oppfølgingsintervjuet, fortalte at fokusgruppa fungerte som hjelp i oppdragelsen av eget barn. Diskusjonen tar opp betydningen av at foreldre med ulik kulturell bakgrunn snakker sammen om hverdagsdilemmaer vedrørende oppdragelsen av egne barn. Videre viser diskusjonen at det er av betydning  å arrangere formelle møter mellom etnisk norske- og minoritetsforeldre fordi det er med på å fremme akkulturasjonsprosessen.

 10. Negotiation Mechanism of AVS Standardization

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Su Junbin

  2007-01-01

  @@ 1. Introduction The mission of the Audio Video Coding Standard (AVS) Working Group of China is to develop AVS standards drafts and deliver them to the national standardization administration authorities. Since its establishment in 2002, the AVS Working Group has developed rapidly, growing from 33 members in 2003 to 153 in 2006. By the end of 2006, it had put forward for approval nine standards drafts (Table 1) with Part 2 of the AVS 1.0 draft approved as a national standard in February 2006.

 11. Helseeffekter ved tap av ektefelle

  OpenAIRE

  Gamre, Heidi

  2012-01-01

  Assosiasjonen mellom tap av ektefelle og økt risiko for egen død er godt dokumentert i litteraturen. Ekteskapet er funnet å ha beskyttende effekt på helsen. Effekten av utdanning er med utgangspunkt i litteraturen usikker. Studien vurderer risiko for død ved tap av ektefelle, ved hjelp av Cox-regresjonsanalyse og tidsavhengige kovariater. Risiko for død vurderes i forhold til kjønn, alder, tid etter dødsfall og utdanning. Studien tar utgangspunkt i norske registerdata, og danner en prospektiv...

 12. Energiutredning och solkraftsanalys av kyllager : Fallstudie ICA DE Borlänge

  OpenAIRE

  Håll, Marcus; Johansson, Niklas

  2013-01-01

  I takt med att energipriserna stiger och resultatet av rådande klimatbelastningen blir allt tydligare så finns det flera starka anledningar att minska energianvändningen. ICA har som mål att minska de direkta utsläppen av växthusgaser med minst 30 % till år 2020 jämfört med år 2006. Examensarbetet behandlar två delar med ett gemensamt syfte; att arbeta fram åtgärder som kan minska energianvändningen och energikostnaderna för kylda lager. Detta gjordes genom en fallstudie på ICA DE Borlänge, v...

 13. Utveckling av nivåvaktsystem för avloppstankar

  OpenAIRE

  Granberg, Lucas

  2013-01-01

  Uppdragsgivaren Smartel Electronics Oy har en produkt på marknaden som är en trådlös nivåvakt för avloppstankar. Produkten består av en inne- och ute-enhet. Uteenheten kontrollerar nivån i tanken och skickar en trådlös signal till inneenheten. När Innenheten får ett larm börjar den blinka och pipa. Produkten är begränsad av att larmet bara kan ses på det ställe som inne-enheten befinner sig. Därför ville uppdragsgivaren utveckla produkten så att larmet kan skickas till en server över Internet...

 14. Utveckling av en SMS-tjänst med David Siegels modell

  OpenAIRE

  Classon, Helen; Gouliaveras, Theodoros

  2004-01-01

  Det satsas allt mer på mobiltelefontjänster idag och snabbt växande är sådana tjänster som involverar SMS. Högskolans Bibliotek på Campus Borlänge har ett intresse av att kunna erbjuda sina låntagare en påminnelsetjänst för försenade eller reserverade böcker.Vi fick i uppgift att under vårt examensarbete ta fram en prototyp av en SMS-tjänst åt biblioteket. Den skall påminna låntagare om att en bok är försenad och/eller att en reserverad bok har inkommit. Denna tjänst skall hjälpa biblioteket ...

 15. Social media : Strategi och användning av sociala medier i kulturorganisationer

  OpenAIRE

  Weckman, Maxine

  2012-01-01

  Social media handlar i ett nötskal om kommunikation, inte om information. I dagens samhälle är sociala medier en ypperlig kanal att använda om man vill kommunicera med sina kunder i realtid. Syftet med mitt arbete är att få fram vilka sociala mediekanaler kulturorganisationer använder sig av och hur de utnyttjar dessa. Syftet är också göra upp en strategi för användandet av social media som fungerar som en checklista för vilken organisation som helst. Slutarbetet innehåller först en förklarin...

 16. Expansion av e-handelsverksamhet i detaljhandeln : En studie om utmaningar och framgångsfaktorer

  OpenAIRE

  Steen Lagerstam, Nathalie

  2016-01-01

  I vårt allt mer digitaliserade samhälle har internet fått en central roll, och har förändrat många aspekter i vårt vardagsliv. Ett av de områden som påverkats starkt av denna utveckling, är den svenska detaljhandelns e-handelsmarknad. De senaste 10 åren har dess omsättning sexdubblats, och prognoser tyder på att denna expansiva trend kommer att hålla i sig. Detta innebär helt nya förutsättningar för de svenska detaljhandelsföretag som tidigare bara bedrivit försäljning i fysiska butiker, elle...

 17. Påverkas CSR-verksamheten av affärsmässiga intressen?

  OpenAIRE

  Gustafsson, Evelina; Hult Rosén, Hanna

  2012-01-01

  Kunder i dagens konkurrenstäta samhälle kräver mer eller mindre att företag tar ett ansvar gentemot samhället. Ansvarstagande av denna typ kallas, internationellt, för Corporate Social Responsibility (CSR). En entydig definition saknas, men övergripande talas det om att företag tar ekonomiskt, socialt, etiskt och miljömässigt ansvar. Genom att arbeta med denna typ av verksamhet visar företag att de verkar för kundernas intresse. Debatter pågår dock om företag gör detta för att stå sig i konku...

 18. Kostnader vid reparation av vattenläckor i Linköpings kommun

  OpenAIRE

  Alesand, Adam

  2013-01-01

  För att minska framtida problem med läckor på våra ledningsnät är det viktigt att man förnyar dessa. Planeringen av denna förnyelse kallas för förnyelseplanering. En metod i förnyelseplaneringen är så kallad ”riskbaserad förnyelseplanering”. Denna metod syftar till att hitta de ledningar som innebär störst risk. Med hög risk menas: en ledning som har hög sannolikhet för brott, samtidigt som konsekvensen av att ett brott uppstår är stor. Tekniska Verken i Linköping ansvarar för vattenledningsn...

 19. Framtiden för Google Glass : En studie i acceptans av ny teknik

  OpenAIRE

  Kilström, Therése; Sjöblom, Caroline

  2014-01-01

  Google Glass är ett par glasögon med utökade tekniska funktioner som är under utveckling av Google X. Denna kandidatuppsats undersöker hur produkten kommer att stå sig på marknaden. De områden som denna studie har valt att fokusera på är de säkerhetsfrågor som kan komma att uppstå gällande produkten. Säkerhetsfrågorna syftar på integritetsaspekten för användaren och dess omgivning, samt hantering och spridning av data. Det andra område som denna rapport analyserar är människa-datorinteraktion...

 20. ABSCIDO : Vidareutveckling av hydrauliskt kombinationsverktyg för räddningsinsats

  OpenAIRE

  Sjögren, Andreas

  2008-01-01

  Vi lever i en dynamisk värld med snabba förändringar och ett tydligt exempel är fordonsindustrin som ständigt strävar efter ökad fordonssäkerhet. Av den orsaken att vi som förare förlitar oss allt mer på den uttalade fordons­säkerheten färdas vi per automatik allt snabbare och tar större risker. Hög hastighet i kombination med tyngre fordon, avancerade ramkonstruktioner samt användning av högteknologiska material leder till allvarliga trafikolyckor med komplicerade och tekniskt svåra räddning...

 1. En utredning av NoSQL för iipax

  OpenAIRE

  Hesselryd, Jonas

  2011-01-01

  NoSQL är ett omtalat ämne just nu. Det finns mycket som talar för att det ska lösa de problem relationsdatabaser lider av. Exempelvis onödigt resurskräavande system eller svårt att konvertera mellan olika format på data. Att lösa dessa problem är något Ida Infront är intresserade av för lagringen i deras ärendehanteringsplattform iipax. Uppgiften är att ta reda på vad NoSQL-begreppet faktiskt innebär och utvärdera utvalda databaser mot Ida Infront och iipax krav. Problemet har angripits genom...

 2. NOTE FROM WEB COMMUNICATIONS & PUBLIC EDUCATION ETT DIVISION

  CERN Document Server

  Web Communications team

  2000-01-01

  Dear Web Authors,As you will have read elsewhere the official name of our Organization is 'European Organization for Nuclear Research'. To this may be added the description 'European Laboratory for Particle Physics', but this last description may not be used alone. The official name 'European Organization for Nuclear Research' must always appear first. Therefore, a number of Web pages have to be modified. We have already modified the top pages of the CERN web site. We have also modified the page banner for use in your own pages. Everyone who has so far used the correct reference to the CERN banner needs to do nothing. Others are requested to correct their pages so as to use the image athttp://www.cern.ch/CommonImages/Banners/CERNHeadE.giforhttp://www.cern.ch/CommonImages/Banners/CERNHeadF.gif(version in French).All other banners are not official and must be discarded. Best Regards,Web Communications team, ETT Division, web.communications@cern.ch, tel. 72406

 3. Temanummer om styring av naturressurser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  May Thorseth

  2014-05-01

  Full Text Available Dette nummeret av Etikk i praksis – Nordic Journal of Applied Ethics er et temanummer om styring av naturressurser. Den tematiske delen inneholder tre artikler, mens den åpne delen har to artikler som drøfter svært dagsaktuelle tema.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v8i1.1799

 4. Upplevd stress : En jämförande studie mellan hemmiljö och arbetsmiljö ur ett könsperspektiv

  OpenAIRE

  Gustafsson, Helena; Karlsson, Helén

  2009-01-01

  Syftet var att undersöka graden av upplevd stress i hem- och arbetsmiljö ur ett könsperspektiv. Syftet var även att undersöka om antal barn och ansvarsnivå i hemmet har någon betydelse för upplevd stress. Självskattad stress i hem- och arbetsmiljö undersöktes med Perceived Stress Scale hos 126 arbetande eller studerande män och kvinnor.  Studien visade att kvinnor upplevde högre stress än män främst i hemmet. Det framkom också att män upplever högre stress i arbetet än i hemmet, medan kvinnor...

 5. Kampanjplan för varumärket Wakeskate : Ett evenemang för företaget Flow Fun Oy

  OpenAIRE

  Gothóni, Daniel

  2013-01-01

  Syftet med detta arbete är att skapa en kampanjplan för ett evenemang som kommer att marknadsföra vattensporten Wakeskate inom sociala medier. Syftet med kampanjen är att öka den allmänna kännedomen av vattensporten i fråga. Planeringsarbetet sker i samarbete med företaget Flow Fun Oy, vars verksamhet grundar sig på vattensporter. Metoden som används för att få information är kvalitativa metoden. Den här undersökningen kommer att ta upp de viktiga delområden som man bör tänka på då man planer...

 6. Digital marknadsföring idag och imorgon : En kundundersökning för ett medieföretag

  OpenAIRE

  Virkkunen, Solja

  2015-01-01

  Mediebranschen har förändrats kraftigt i och med att informationen flyttar sig i allt högre grad till digitala kanaler. De traditionella medierna (TV, radio, telefon, tidskrifter och tidningar) står inför en utmaning med digital omvandling. Ett internationellt medieföretag (Företag X) gav i uppdrag att undersöka vilka digitala kanaler en del av uppdragsgivares kunder använder, hur dessa kanaler väljs och hur samarbetet med företaget X kan förbättras i framtiden. För att nå målet, har jag inte...

 7. Musik och Språkutveckling : Musik som ett pedagogiskt redskap i förskola och förskoleklass

  OpenAIRE

  Ericsson, Linnea

  2014-01-01

  I den här uppsatsen har jag undersökt hur musik kan vara främjande för barns språkutveckling. Jag har studerat gemensamma aspekter mellan musik och språk och undersökt hur pedagoger arbetar med musik som en språkfrämjande metod i förskolan. Jag har besökt fyra förskolor, på varje skola har jag intervjuat en pedagog och observerat en musiksamling. Jag har observerat både yngre och äldre barn, från ett år till sex år gamla. Ingen av skolorna har musik som profil, men pedagogerna förklarade att ...

 8. Matematikyftet, vad hände sen? : En studie kring Matematiklyftets inverkan på ett arbetslags bedömningsarbete.

  OpenAIRE

  Wilhelm, Anna

  2015-01-01

  Syftet med denna studie är att undersöka hur ett arbetslags förutsättningar och uppfattningar om kollegialt lärande och formativ bedömning har påverkat deras undervisning efter att ha deltagit i Matematiklyftet. Arbetslaget samt deras rektor har intervjuats och en analys av de texter som behandlar bedömning från två moduler i Matematiklyftet har genomförts för att svara på syftet. Under fortbildningen har arbetslaget getts tillfällen att prova olika metoder för att arbeta med formativ bedömni...

 9. Den äldres tankar om ett gott åldrande : Livsglädjen hos äldre: En kvantitativ postenkät studie

  OpenAIRE

  Forsblom, Janina

  2015-01-01

  Detta examensarbete är ett beställningsarbete från Lovisa stad. Fokuset ligger på de äldres välmående i Lovisa stad. Denna postenkätstudie tar reda på hur den äldre populationen i Lovisa stad mår, med hjälp av THL:s Livskvalitetsmätare. Frågeställningen i arbetet är: 1. Vad är det som stödjer äldres livskvalité, 2. Hur kan man hjälpa äldre att upprätthålla sin livsglädje och 3. Hurdan livskvalité har Lovisa stads äldre befolkning? Metoden som används är den kvantitativa forskningsmetoden, ögo...

 10. En ansträngande aktivitet : En studie om individers upplevelser av att nätdejta

  OpenAIRE

  Johansson, Rebecka; Holmer, Lovisa

  2015-01-01

  I alla tider har människor inlett relationer med varandra men sättet att göra det på har kommit att förändras. Idag har nätdejting vuxit fram som ett internetbaserat forum speciellt designat för att man där skall kunna hitta och kontakta partners. Denna studie undersöker användarnas upplevelser av nätdejtingsprocessen. Den syftar till att beskriva och förstå användarnas upplevelser av att interagera med individer via nätbaserade forum i syfte att utveckla någon form av relation. Det metodolog...

 11. Tropiska cykloner och hur de påverkas av framtida klimatförändringar

  OpenAIRE

  Brink Dahlström, Mikaela

  2014-01-01

  Varje år bildas upp emot 90 tropiska cykloner över de tropiska världshaven (Emanuel, 2013). Flera av dessa når landområden och kan orsaka förödande skador vilket gör cyklonerna till ett av världens mest fruktade väderfenomen. För att skydda oss - både direkt genom varning och evakuering, och förebyggande genom exempelvis ändrade byggnormer i drabbade områden - krävs mer kunskap om hur, vart och när cyklonerna bildas. Bildningsprocessen av dessa stormar kräver att vissa faktorer uppfylls, exem...

 12. Don't be evil : En studie av Googles varumärkesstrategi och användaruppfattningar

  OpenAIRE

  Hallberg, Catherine; Eriksson, Sara

  2016-01-01

  Företaget Google är i dag ett av världens mest kända varumärke och deras sökmotor står för 70 % av internetsökningarna i USA och 90 % i Europa. De har lyckats få en dominans på sökmotorsmarknaden framför sina konkurrenter som Yahoo, Ask och Bing. Människor över hela världen använder flera utav Googles tjänster varje dag och många av dem reflekterar inte över den makt som Google har. Kan den här monopolliknande positionen Google har vara så pass transparent att användarna inte ens reflekterat ...

 13. Det idealistiska nöjet : Användaracceptans av mobiler med sidoböjning

  OpenAIRE

  Granberg, Timothy

  2016-01-01

  Mobiltelefoner har utvecklats i snabb takt över åren, från ett nytt koncept till en vardaglig självklarhet för många i bägge personlig och professional fattning. Efter smartphonens myntning i 1994 med IBM Simon Personal Communicator har mobiltelefonen evolveras i många olika riktningar. 2013 kom den först smartphonen med välvd skärm, Samsung Galaxy Round, vilket påbörjande en ny trend av böjda smartphones. Denna studie undersöker användaracceptans av den senaste typen av välvd skärm, sidoböjn...

 14. Employer Branding : Konsten att attrahera och behålla personal i kunskapsintensiva tjänsteföretag - En studie av svenska storbanker

  OpenAIRE

  Hallén, Christina; Hull, Hanna

  2011-01-01

  Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur kunskapsintensiva tjänsteföretag inom banksektorn kan attrahera nya medarbetare och behålla befintlig personal med hjälp av Employer Branding. Studien baseras på kvalitativ metodik, bestående av djupgående intervjuer med tre svenska storbanker; Handelsbanken, Swedbank och Skandinaviska Enskilda Banken (SEB). För att få en mer specialiserad kunskap om fenomenet Employer Branding har även Academic Communication intervjuats, som är ett m...

 15. Ska du med och raida? : En kartläggning av sambanden mellan digitala spel, psykisk hälsa och sociala relationer till familj, vänner och omgivning bland ungdomar och unga vuxna.

  OpenAIRE

  Grönberg, Angelica; Johansson, Kevin

  2015-01-01

  Problem Det föreligger en risk att negativa effekter av digitala spel överexponerats i tidigare forskning genom att fokus riktats mot problem i större grad än möjligheter. Enligt rapporter och studier kan mycket av denna tidigare forskning inte heller anses vila på korrekt vetenskaplig grund. Detta riskerar att prägla och påverka professionellas bemötande av ungdomar med riskbeteende kring digitala spel på ett felaktigt sätt. Denna studie kartlägger eventuella samband mellan digitala spel, in...

 16. Eidangertunnelen: Valg av drivemetode ved forsering av kritisk sone

  OpenAIRE

  Einarson, Michael

  2014-01-01

  Entreprisen UFP-08 Eidanger er et komplekst jernbaneprosjekt som er en av fire grunnentrepriser i parsell nr. 12 mellom Farriseidet-Porsgrunn. Eidangertunnelen er hoveddelen i entreprisen UFP-08 Eidanger. Den største utfordringen for prosjektet er den kritiske sonen ved Tveitanlia.Den kritiske sonen består av lav fjelloverdekning med en minste masseoverdekning på 8,0 m. I forbindelse med kartlegging av terrenget har det blitt gjennomført gode forundersøkelser i prosje...

 17. Eidangertunnelen : Valg av drivemetode ved forsering av kritisk sone

  OpenAIRE

  Einarson, Michael

  2014-01-01

  Entreprisen UFP-08 Eidanger er et komplekst jernbaneprosjekt som er en av fire grunnentrepriser i parsell nr. 12 mellom Farriseidet-Porsgrunn. Eidangertunnelen er hoveddelen i entreprisen UFP-08 Eidanger. Den største utfordringen for prosjektet er den kritiske sonen ved Tveitanlia.Den kritiske sonen består av lav fjelloverdekning med en minste masseoverdekning på 8,0 m. I forbindelse med kartlegging av terrenget har det blitt gjennomført gode forundersøkelser i prosje...

 18. Analyse av CO2-varmepumper for varmtvannsberedning av boligblokker

  OpenAIRE

  Borge, Mads

  2014-01-01

  SammendragRapporten er skrevet som masteroppgave utført ved NTNU våren 2014 og omhandler det installerte varmtvannsberedningsanlegget ved Tveita borettslag i Oslo. Tveita borettslag ble oppført i 1967, og består av tre boligblokker med totalt 819 leiligheter. Det er nylig utført diverse ENOK-tiltak ved borettslaget. ENOK-tiltakene bestod blant annet av å oppgradere romoppvarmingssystem og varmtvannsberedningssystem. Dette ble gjort ved installering av en 100 kW C...

 19. Vox : en studie av endringsprosesser

  OpenAIRE

  2007-01-01

  Temaet for oppgaven har vært vurderingsprosesser og endringer knyttet nasjonal utdanningsadministrasjon på voksenopplæringsfeltet. Vox ble opprettet i kraft av Kompetansereformen i 2001 for å gi regjeringen og departementet et redskap for å gi voksne den kompetanse som arbeidslivet og den enkelte etterspør. Studien har tatt for seg prosessen rundt opprettelsen av Vox. Den har også sett på prosesser knyttet til utvikling av virksomhetsområde, styring og organisatorisk plassering, samt reorgan...

 20. Min kropp är inte gjord för det här samhället : Hur upplevelsen av att identifiera sig med en normbrytande könsidentitet påverkar karriärval

  OpenAIRE

  Davén, Annika

  2015-01-01

  Genom att intervjua fyra personer som identifierar sig som trans har denna studie undersökt hur upplevelsen av att identifiera sig med en könsidentitet som inte överensstämmer med samhällsnormen påverkat vid valet av vad individen vill jobba med. Med utgångspunkt i queerteori och kvalitativ metod har resultatet visat att deltagarnas möjlighetshorisont influeras av diskriminering, psykisk ohälsa och den påfrestning som uppstår hos individerna av att verka i ett normativt samhälle. För dessa in...

 1. Design och produktionsanpassning av undervattensfarkost

  OpenAIRE

  Larsson, Elin

  2014-01-01

  Vid årsskiftet 2013-2014 lanserade Ocean Robotics International en undervattensfarkost med främsta syfte att filma och samla in data under ytan. För att farkosten ska kunna operera tyngdlöst i vattnet används ett flytmaterial vars utformning uppnår väldigt höga tillverkningskostnader. Därför finns det efterfrågan ifrån företaget att utveckla en farkost bättre anpassad för produktion, för att på så sätt möjliggöra minskade produktionskostnader.  Dessutom har företagets huvudsakliga kunder ange...

 2. Utveckling av kulventil DN500

  OpenAIRE

  Olsson, David; Larsson, Michael

  2007-01-01

  SOMAS är ett tillverkningsföretag i ventilbranschen som tillverkar olika sorters ventiler och ställdon. SOMAS vill konstruera en kulventil med en genomloppsdiameter i den standardiserade dimensionen DN500 för att kunna möta kundernas önskemål. Som konstruktionen ser ut idag kommer den bli för stora moment för ställdonen att manövrera kulan om man skalar upp en DN400 kulventil till DN500, varför ny konstruktion behövs. Syftet med projektet är att komma med idéer till konstruktionslösningar sam...

 3. Energieffektivisering av en 1960-talsvilla

  OpenAIRE

  Stålheim, Victoria; Roth, Karin

  2012-01-01

  Miljöfrågor är i dagsläget ett ämne som intresserar och engagerar mångamänniskor på olika plan och inom olika ämnesområden. Kraven från vår regeringoch från EU blir allt stramare och inom området byggteknik finns idag krav på enbyggnads specifika energianvändning vid nybyggnation. Problemet är att det intefinns något specifikt krav på det befintliga beståndet och dessa byggnader har oftahög energiförbrukning. Möjligheten att det inom en snar framtid kommer kommakrav på det befintliga bestånde...

 4. Det som händer på hotellet, hamnar på TripAdvisor : En kvalitativ studie av hotell i Karlstad

  OpenAIRE

  Gabrielsson, Elin; Hedlund, Lisa

  2015-01-01

  Den utveckling som internet har genomgått har bidragit till att en rad förändringar har skett. Det innehåll som finns på internet har ändrats och skapas numer av dess användare lika mycket som av företag och organisationer. Det har skett en utökning av plattformar där användarna kan kommunicera och interagera med varandra och dela med sig av personliga åsikter och erfarenheter på ett enkelt sätt. Vi är dessutom mer kritiska till vad som skrivs på internet och reflekterar över vad som är pålit...

 5. Integrerad schemaläggning och styrning av en luftsepareringsanläggning vid varierande elpris

  OpenAIRE

  Johansson, Ted

  2015-01-01

  I detta examensarbete presenteras en ny metod för att göra schemaläggningsbeslut inom processindustrin och samtidigt ta hänsyn till det dynamiska beteendet hos processen. En modell av en luftsepareringsanläggning som producerar kvävgas och utnyttjar ett rörligt elpris användes för att exemplifiera denna metod. Modellen omfattade en kryogenisk destillationskolonn med en integrerad återloppskokare /kondensator, en multiströms värmeväxlare, en kompressor, två turbiner och en kondensator. Den inn...

 6. Relationen mellan prokrastinering och upplevd stress : Effekter av cognitive behavioral stress management i stor grupp hos sjuksköterskestudenter

  OpenAIRE

  Vetso, Emelie

  2015-01-01

  Prokrastinering innebär att individen trots medvetenhet om negativa konsekvenser skjuter upp en handling. Den bidrar till stress, färre hälsofrämjade beteenden och sämre prestation. Demografiska faktorer och pågående utbildning påverkar sannolikheten för prokrastinering. Relationen mellan stress och prokrastinering behöver utforskas, speciellt hur interventioner riktade mot stress påverkar fenomenet. En longitudinell interventionsstudie med upprepad mätning undersökte effekten av ett KBT-base...

 7. Revisorns granskning och rapportering av intern kontroll : Inom ramen för Svensk kod för bolagsstyrning

  OpenAIRE

  Samppala, Terese; Danska, Linda

  2006-01-01

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den externa revisorn önskar att styrelsens rapport angående den interna kontrollen ska granskas, samt hur denna granskning ska rapporteras. Målet är att utveckla ett förslag med egna modeller för hur den externa revisorns granskning och rapportering kan utformas inom ramen för Svensk kod för bolagsstyrning. Uppsatsens huvudfråga är: Hur vill de externa revisorerna, i rollen som utförare av tjänsten, att granskningen och rapporteringen angående sty...

 8. Effektivare försäljning av stamkundsprogrammet Priority Club Rewards på Holiday Inn Turku

  OpenAIRE

  Sjöström, Ronja

  2012-01-01

  Inom turismbranschen råder det stor konkurrens. Det är viktigt att få nya kunder men det är kanske ännu viktigare att hålla fast vid sina gamla kunder. Ett sätt att uppnå detta är att utveckla olika stamkundsprogram. Detta examensarbete handlar om hur man kunde effektivera försäljningen och marknadsföringen av stamkundsprogrammet Priority Club Rewards i hotellet Holiday Inn Turku. Syftet med detta arbete är att ta reda på om stamkunderna blir behandlade och betjänade som de skall och att ...

 9. Teknisk infrastrukturs påverkan på agil systemutveckling : En kvalitativ fallstudie av Graip-projektet

  OpenAIRE

  Zetterström, Andreas; Dahlberg, Gunnar

  2010-01-01

  Författarna har utvecklat ett IT-system till missbruksvården inom socialtjänsten i Gotlands kommun. Utvecklingsprojektet används som kvalitativ fallstudie för att studera hur teknisk infrastruktur för systemutveckling påverkar systemutvecklingsprocessen. Projektet utvecklades agilt med en skräddarsydd variant av XP (Extreme Programming). Teknologier som användes var ASP.NET MVC, LINQ, LINQ-to-SQL, jQuery och Visual Studio. Syftet med uppsatsen är att besvara en frågeställning kring relationen...

 10. Statistik om bemanningsbranschen. Presentation och jämförelser av två nya databaser

  OpenAIRE

  Andersson, Pernilla; Wadensjö, Eskil

  2004-01-01

  Bemanningsbranschen är en ny och expanderande bransch i Sverige och i andra länder. Ett problem vid en analys av branschen både i Sverige och i andra länder är att det saknats bra officiell statistik. Vi har i samarbete med SCB skapat två internationellt sett unika databaser över arbetsställen och anställda i branschen. I denna artikel presenterar vi de båda databasernas information om antal arbetsställen och sysselsatta. Databaserna innehåller ytterligare information, bl a om egenföretagare,...

 11. Konsten att öka och använda kunskap : – Kompetensutveckling ur ett medarbetarperspektiv

  OpenAIRE

  Ekehammar, Karin; Balogh, Jörgen

  2005-01-01

  Kompetensutveckling är i dag ett högst aktuellt ämne för många organisationer i Sverige, oavsett deras inriktning. För att kunna konkurrera måste organisationerna vara så effektiva som möjligt vilket medför ett krav på utveckling. Idag ser de flesta företag ett stort värde i att samla samtliga medarbetares kompetens för att förstå och utveckla sig i en allt mer hårdnande konkurrens. Även i aktuell forskning har det framkommit att satsning på medarbetarnas engagemang och kompetensutveckling ge...

 12. Att göra slut med sig själv : En studie i de socialpsykologiska aspekterna förknippade med ett uppbrott från Facebook

  OpenAIRE

  von Bahder, Felix

  2012-01-01

  Facebook är ett internetbaserat socialt nätverk och tillika en mötesplats för nästan en miljard människor världen över. Nyligen introducerades företaget på den amerikanska Nasdaq-börsen och det skulle komma att bli en av de högst värderade börsnoteringarna någonsin. Förväntningarna på Facebook är enorma, men samtidigt hörs kritiska röster om hur aktieägarnas förväntningar på ekonomisk avkastning kommer tillfredsställas på bekostnad av användarnas integritet detta skulle i förlängningen skapa ...

 13. Arbetsmiljö i kontrollrum : En undersökning av kontrollrum i stålindustrin samt förslag till utformning av framtidens kontrollrum

  OpenAIRE

  Nordström, Sandra

  2015-01-01

  Bakgrund: Stålet är en av Sveriges viktigaste exportvaror. Det stål som produceras i Sverige går huvudsakligen till exportmarknaden. För att ligga i framkant vad gäller teknik och utveckling samt att vara en attraktiv arbetsplats för framtiden har branschföreningen Jernkontoret arbetat fram en gemensam vision för 2050. En god arbetsmiljö anses vara en framgångsfaktor. Syfte: Syftet med rapporten är dels att utreda arbetsmiljön i kontrollrummen på ett stålverk i Mellansverige för att kunna får...

 14. Betydningen av branding i kommersiell eiendomsutvikling : en studie av place branding i utviklingen av Vulkan

  OpenAIRE

  Østerman, Anne Therese

  2013-01-01

  Betydningen av branding i kommersiell eiendomsutvikling er temaet og tittelen for denne masteroppgaven. Bakgrunnen for studien er å belyse hva som inngår i eiendomsutviklingsprosessen og hvordan branding relateres til prosessen. Ved å definere place branding og hjelp i Simon Anholts City Brand Index Hexagon er målet å finne attraktive kvaliteter som gir identitet til stedet. Studien er tatt med utgangspunkt i Vulkan i Oslo. Vulkan er en omfattende transformasjon av et eldre industriområde til...

 15. Marknadsföringskanaler : En studie av hur små online företag använder sig av Google advertisement och Search Engine Optimization för att marknadsföra sin verksamhet på den utländska marknaden.

  OpenAIRE

  Finne, Jenny

  2015-01-01

  I detta arbete gör jag en undersökning om hur små internationella företag använder sig av Google Advertisments och Search Engine Optimization. Detta har jag gjort med hjälp av tre olika företag. Ett utländskt onlineföretag från Nederländerna och två inhemska onlineföretag. Aveo och Dermoshop. Dessa företag är aktiva inom olika branscher, men använder sig alla av samma metoder. I teoridelen börjar jag med att förklara vad Search Engine Optimization är, därefter berättar jag om definitionen av ...

 16. ”Vilken betydelse har Instagram för dig?” : - En kvantitativ undersökning kring betydelsen av Instagram för kvinnor och män i åldern 13-30 år

  OpenAIRE

  Grunewald, Frida

  2014-01-01

  Abstract Denna studie har undersökt fotodelningsapplikationen och det sociala nätverket Instagram. Syftet med undersökningen har två utgångspunkter men kan relateras till varandra. Dels avser studien att undersöka hur ofta informanterna använder Instagram samt hur stor vikt de tillskriver applikationen som en del av deras liv. Det andra var att studera hur stor betydelse Instagram är som: ett kommunikationsmedel, ett område för att skapa och konstruera identitet och vilken betydelse...

 17. Gjenbruk av materialer i landskapsarkitekturen

  OpenAIRE

  Krogh, Even Reinsfelt

  2014-01-01

  Denne masteroppgaven søker å gjøre rede for ulike tilnærminger, fordeler, metoder og holdninger knyttet til gjenbruk av materialer i landskapsarkitekturen. Innledningsvis blir det presentert teoretiske overordnede ideer om hva gjenbruk er, hvilke fordeler det kan gi og ulike aspekter knyttet til prosessen i gjenbruksprosjekter. I tråd med begrepet bærekraft undersøkes de økonomiske, miljømessige og sosiale gevinstene av gjenbruk i landskapsarkitekturen. Her konkluderes det med at de største u...

 18. 3D Simulering av pumpeturbinkarakteristikker

  OpenAIRE

  Olimstad, Grunde

  2009-01-01

  I oppgaven har karakteristikkene for en pumpeturbin blitt simulert. Verktøyet for simuleringene har vært OpenFOAM. Griddene til simuleringene ble laget i Gambit og ble importert til OpenFOAM via fluent gridformat. Geometrien til pumpeturbinen som er benyttet i simuleringene ble stilt til rådighet av Rainpower. Det ble simulert for 28 driftspunkt fordelt på tre forskjellige ledeskovlåpninger. For å begrense simuleringstiden ble kun en av turbinens skovler ble tatt med i beregningsområdet. R...

 19. CSR från teori till praktik : En branschöverskridande komparativ analys av fyra svenska företa

  OpenAIRE

  Mattsing, Jenny; Wikman, Katarina

  2016-01-01

  Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) innebär att företagen har ett ansvar för den påverkan dess verksamhet har på samhället. Ansvaret består i att identifiera problemområden och frågor som berör företagets intressenter, d.v.s. kunder, anställda, leverantörer, aktieägare samt lokalsamhällen och sedan aktivt agera på att ansvarsfullt sätt gentemot dessa. Det finns ett tydligt gap mellan teorier kring vad CSR är och bör innefatta och hur företagen använder sig av ...

 20. "Var femte damernas" : undersökning av kvinnlig representation i styrelse bland företagen noterade på Large cap, Stockholmsbörsen

  OpenAIRE

  Vakk, Lina

  2011-01-01

  Sverige framställs ofta som ett av världens mest jämställda länder där män och kvinnor har samma möjlighet till inflytande och makt. Kvinnor på ledande positioner i Sverige har ökat de senast årtionden men när det kommer till högre positioner brister kvinnor i representationen, framförallt inom det privata näringslivet. Lönsamhetsargumentet har ofta används som ett skäl för att öka andelen kvinnor i börsnoterade styrelser och företagsledning, medan studier om diversifierade styrelser visar på...

 1. Förekomsten av konglomerat i nyindustrialiserade länder i Asien : illustrerat med indiska Tata Group och sydkoreanska Samsung Group

  OpenAIRE

  Haeger, Christoffer; Edström, Louise

  2011-01-01

  Konglomerat är starkt diversifierade storföretag som är verksamma inom många olika affärsområden samtidigt. Vad som kännetecknar ett konglomerat är dess orelaterade diversifiering, ett företag kan till exempel tillverka både ketchup och bilar. Denna strategiform var vanlig i västvärlden kring andra världskriget och fick sitt uppsving under 1970-talet för att sedan alltmer försvinna på grund av undermåliga finansiella resultat. Strategiformen är däremot fortfarande vanligt förekommande i nyind...

 2. Socialt nätverkande och informationsdeltagande i sociala intranät : En fallstudie av Medarbetarportalen på Uppsala universitet

  OpenAIRE

  Hansson, Svante; Smoljár, Gabriel

  2014-01-01

  Det har börjat bli allt vanligare att organisationer ser över sina traditionella intranät och börjar titta på möjligheterna med sociala intranät (Ward, 2012). I den här uppsatsen presenteras en definition av ett socialt intranät och hur det främjar informationsdeltagande och socialt nätverkande. Genom att utföra en fallstudie på Medarbetarportalen på Uppsala universitet har det framkommit att det finns ett antal hinder som har en negativ effekt på införandet. Vi anser att en utförlig behovsan...

 3. Bring Your Own Device : Ur ett säkerhetsperspektiv

  OpenAIRE

  Söderholm, Jonas; Sundström, Sebastian

  2013-01-01

  Syftet med denna studie är att identifiera hot, risker och konsekvenser kopplade till BYOD samt undersöka hur dessa kan lösas. BYOD är idag något som införs i allt större utsträckning hos olika företag världen över. Många är intresserade av alla möjligheter det kan frambringa, dock blundar allt för många för alla de olika hot och risker det samtidigt kan medföra. Utöver det tar vi i denna studie även upp hur man kan skriva en säkerhetspolicy kopplad till området BYOD. För att komma fram till ...

 4. Therapets : animal Assisted Therapy ur ett etologiskt perspektiv

  OpenAIRE

  Vävare, Anna

  2007-01-01

  C-uppsatsen behandlar ämnet Animal Assisted Therapy (AAT). Författarens Syfte är att ge en översikt av Arbetsformen AAT samt teoretisk och vetenskaplig bakgrund. Övergripande frågeställning är: Kan husdjur/hundar användas som medhjälpare i terapeutiskt arbete? Underliggande frågeställningar är: Vilka för- och nackdelar kan finnas med att använda husdjur/hundar som medhjälpare i terapeutiskt arbete?, Finns det vetenskaplig grund för att använda husdjur/hundar som medhjälpare i terapeutiskt arb...

 5. Fackföreningars roll i implementeringen av CSR och levnadslöner : En flerfallsstudie av svenska fackförbund och deras påverkan på multinationella företag

  OpenAIRE

  Kornhill, Anja; Liron-Andersson, Mikaela

  2011-01-01

  Den ekonomiska globaliseringen och ökade världshandeln har lett till att multinationella företag till viss del fått ta sig an den roll som stater tidigare har haft och många företag har börjat använda sig av corporate social responsibility (CSR) som ett verktyg för detta. Frågan är om utvecklingen har gjort att andra aktörer, såsom fackföreningar, som tidigare varit en självklar aktör på den politiska arenan och en given del av den svenska företagssfären, nu kommit i skymundan. Det leder vida...

 6. Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av itslearning

  OpenAIRE

  Lægreid, Asbjørn; Eide, Daniel

  2013-01-01

  I denne utredningen har vi gjennomført en strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Itslearning AS. Formålet med oppgaven er å gi en verdivurdering av selskapets egenkapital, og deretter vurdere estimatet mot oppgitt verdi av dagens egenkapital. Vi har foretatt en strategisk analyse av Itslearning og LMS-bransjen ved å benytte VRIO-rammeverket, Porters fem krefter og en PESTEL-analyse. Deretter foretok vi en omgruppering og justering av de historiske regnskapstallene for å optimaliser...

 7. Samhällsorientering ur ett avsändar- och mottagarperspektiv : En kvalitativ studie om hur samhällsorientering ges av Umeåregionen och tas emot av nyanlända flyktingar

  OpenAIRE

  Hanna, Eriksson; Bengtsson, Saga

  2016-01-01

  This investigation is about how the Civic Orientation Course within Umeåregionen has been received among newly arrived refugees. The purpose of the essay is to research how the Civic Orientation has worked within the Umeåregion with focus on the municipality of Umeå, with both a perspective of transmitter and receiver. The Civic Orientation Course is a legal right for all refugees between 18-64 years in Sweden and it is an introduction to the Swedish society. To do this, interviews have been ...

 8. Studie av automatisk justering av skjerminnhold avhenging av skjermstørrelse og kontekst.

  OpenAIRE

  Moen, Mathias; Gjerde, Njaal Christoffer

  2013-01-01

  Bruken av håndholdte enheter har økt kraftig de siste årene. Som en effekt av dette, har Responsivt Web Design (RWD) fått økt popularitet og bruk i tillegg. Likevel er responsivt design et ganske nytt konsept, så de fleste nettsteder er ikke responsive.Denne oppgaven vil forsøke å utforske begrepet responsivt web design så mye som mulig. Teorien om responsivt web design i seg selv vil bli sett på, i hovedsak basert på boken "Responsi...

 9. Mellanchefers upplevelse av konflikthantering : Hur mellanchefer på sjukhus ser på och uppfattar konflikter

  OpenAIRE

  Thorén, Camilla; Abde, Alexandra

  2012-01-01

  Organisationer har flera chefsnivåer, på en av dessa befinner sig mellanchefen, även kallad linjechef. I stora drag innebär denna roll ett ansvar över personal på operativ nivå samt ansvar att implementera ledningens beslut. Då vi i litteratur och i tidigare genomförda studier funnit att rollen som mellanchef kan vara påfrestande, då speciellt i offentlig sektor, är det av vårt intresse att undersöka arbetsförhållanden för mellanchefer med fokus på personalhantering.Denna studie syftar till a...

 10. Anpassning till den nya webben : Riktlinjer för migration av webbsida till HTML5 och Responsive Web Design

  OpenAIRE

  Karl, Hamskär; Dag, Heyman

  2013-01-01

  Användandet av enheter med varierande skärmstorlek för att surfa på webbsidor ökar. Webben är således under en ständig förändring. Ansvariga för en webbsida måste därmed bestämma hur de ökade kraven som dessa olika enheter ställer ska kunna tillgodoses. Genom att använda sig av HTML5, CSS3 samt Responsive Web Design kan en webbsidas design på ett önskvärt sätt anpassas efter enhetens skärmstorlek. Denna uppsats syftar till att ge riktlinjer för att förenkla den migrationsprocess som en design...

 11. RESPONSIBLE BUSINESS eller: det påbörjade livsverket av två grubblande hantverkare

  OpenAIRE

  Tuomaala, Casper; Tillander, Wilhelm

  2016-01-01

  I detta verk behandlas författarnas syn på företagandet i trämöbeltillverknings- och möbelförsäljningsbranschen. I texten betraktas kritiskt, och med en branschspecifik utgångspunkt, den sociala och ekologiska påverkan av västvärldens konsumtionssamhälle. Vi tar ställning till de långsiktigt destruktiva mönstren av dagens möbelindustri, och ger konkreta exempel på hur vi som företagare kunde agera på ett mera hållbart sätt. Utöver möbelbranschen, granskas även tangerande industrier såsom...

 12. Made in Sweden : Små teknikintensiva tjänsteföretags val av etableringsform vid internationalisering

  OpenAIRE

  Sparrefors, John; Fjellström, Anton

  2015-01-01

  Bakgrund: Småföretag i Sverige har fått en ökad betydelse i näringslivet. Bland annat kommer idag 60 procent av näringslivets bidrag till landet från småföretagare. För att underbygga framtida tillväxt och utveckling är det viktigt att företagen kan etablera sig även på internationella marknader. Detta är ett stort steg för kapitalbegränsade småföretag som därmed behöver vägledning både gällande internationalisering och val av etableringsform. I dagsläget är forskningen inom området begränsad...

 13. SOS: var god dröj! : En kvalitativ textanalys av Aftonbladet och Dagens Nyheters rapportering kring SOS Alarm

  OpenAIRE

  Månsson, Annajohanna; Swärd, Emma

  2011-01-01

  Syftet med denna studie är att studera mediernas rapportering kring ett antal specifika händelser kopplade till SOS Alarm. Med vår undersökning avser vi att bidra till kunskapen om hur tidningarna Aftonbladet och Dagens Nyheter framställer SOS Alarm i sina nyhetspubliceringar. Mediernas rapportering är viktig att studera då mediebilden av SOS Alarm kan påverka allmänhetens förtroende för denna viktiga samhällsaktör. Detta är viktigt på grund av att den bild och på det vis som medierna framstä...

 14. Exercise tolerance test (ett) or myocardial perfusion scan (mps) - what to choose in patients of ischaemic heart disease (ihd)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Objective: To evaluate the validity of exercise tolerance test (ETT) with treadmill exercise in the diagnosis and follow-up of ischaemic heart disease (IHD), taking myocardial perfusion scan (MPS) as standard. Study Design: Retrospective, validation study. Place and Duration of Study: Nuclear Medical Centre (NMC) Armed Forces Institute of Pathology (AFIP), Rawalpindi, Pakistan, from 1 January to 31 December 2009. Patients and Methods: One hundred and nineteen patients (88 males, 31 females), referred for MPS; were selected through non-probability, consecutive sampling. Patients of all ages and gender, fit to undertake treadmill exercise, were included. Patients with contraindications to ETT, like unstable angina, conduction abnormalities, etc., or those who had taken a beta blocker within the preceding 24 hours, were excluded. ETT through treadmill exercise was done, followed by MPS with single photon emission computed tomography (SPECT) technique, using Thallium-201 or Technetium-99 m 2-methoxy-isobutyl-isonitrile (MIBI). ETT was interpreted as positive or negative for ischaemia, with borderline changes considered positive. MPS was interpreted as positive or negative for ischaemia. Validity of ETT was evaluated in terms of sensitivity (Sn), specificity (Sp), and positive and negative predictive value (PPV and NPV), taking MPS as standard. Results: Sensitivity of ETT was found to be 77.5% and specificity was 43.6%. PPV was 73.8% and NPV was 48.6%. Out of a total (n) of 119 patients, true positive (TP) cases were 62, true negative (TN) 17, false positive (FP) 22 and false negative (FN) 18. Conclusions: ETT is an acceptably sensitive but non-specific test for evaluating myocardial ischaemia, with adequate PPV but low NPV, when validating it against MPS. Replacing the MPS with ETT, in the diagnosis and follow-up of IHD, is thus, not prudent. ETT can be useful as a screening test. (author)

 15. Segmentering av hvit substans lesjoner i magnetresonansavbildninger (MRI) av hjernen

  OpenAIRE

  Torgersen, Kjell-Kristian Grane

  2011-01-01

  Automatisk gjenkjenning av hvit substans lesjoner i hjernen vil være nyttig både for å stille diagnose og i forbindelse med annen forskning på forandringer i hjernen. Her vil forskjellige metoder fra literaturen bli utprøvd og ytelsen målt. Hovedvekten av metodevalget vil bli lagt på k-means/fuzzy k-means clustering. Dette gjøres hovedsakelig på FLAIR men og på T1 vektede 3D volum. Dersom man forandrer litt på fuzzy k-means og godtar litt avvik(TPR=0.91 og FPR=0.04 under verifikasjon), så ...

 16. Jämförelse av de nya och gamla Incotermerna

  OpenAIRE

  Soinio, Nico

  2012-01-01

  Detta arbete är en jämförelse mellan de nya Incotermerna från år 2010 och de gamla Incotermerna från 2000. Huvudsyftet är att forska ifall det finns ett behov för uppdate-ringen av termerna samt ifall uppdateringen påverkar logistikbranschen. Som delsyfte forskas ifall Incotermerna är tillräckligt klara, eller vad det är som gör Incotermerna så svåra att förstå. Forskningen är begränsad till en jämförelse mellan Incoterm 2000 och 2010. Angående de nya Incotermernas påverkan på branschen så gr...

 17. En studie av Toyotas miljöarbete genom Human-Centered Design

  OpenAIRE

  Webert, Nina; Ghaoui, Marcelle

  2011-01-01

  Det ligger något motsägelsefullt i att bilföretag arbetar med miljöfrågor. Ökad globalisering och urbanisering har haft en stor inverkan på vår miljö. Som en av världens största biltillverkare anser Toyota att de har ett stort ansvar för sitt ekologiska fotavtryck och satsar dagligen 49 miljoner kronor på miljöarbete. Examensarbetet gäller för Toyota Sweden AB med syftet att skapa nya möjligheter för att kommunicera Toyotas miljöarbete hos återförsäljarna. För att kunna uppfylla syftet arbeta...

 18. Transsexuella taxonomier : Asymmetriska konstruktioner av kön och sexualitet

  OpenAIRE

  Kroon, Ann

  2008-01-01

  Under 1900-talet utvecklas den psykiatriska diagnosen «primär transsexualism». Här analyseras de diskursiva utmejslingar av kön och sexualitet som sker i och med detta, med speciellt fokus på idébagaget «aktivitet» och «passivitet» i förhållande till biologiska män och kvinnor. Författaren intresserar sig särskilt för den könsmässiga asymmetri som uppstår i den transsexuella kontext som konstruerar den biologiska mannen i fler könsavvikande varianter än den biologiska kvinnan. På ett övergrip...

 19. Den Konfliktfyllda Arbetsgruppen : En Studie av Kännetecken och Orsaker

  OpenAIRE

  Gadde, Lena; Leo, Madeleine

  2009-01-01

  Denna uppsats försöker besvara vad som kännetecknar och orsakar konflikter i en arbetsgrupp. Området var omfattande avseende litteraturen och vi har valt att ta fram de bitar som var vanligast på den arbetsplats vi besökte. Uppsatsen är en kvalitativ undersökning. Undersökningen är genomförd på ett callcenter i Närke och vi djupintervjuade sex kommunikatörer för att få en bra bild av vad som dels orsakat men också kännetecknat konflikter i deras arbetsgrupp. Det framkom att det fanns flera o...

 20. Co-Opetition : att samarbeta med fienden En studie av samspelet mellan konkurrenter

  OpenAIRE

  Holck, Malin; Kallavuo, Johanna

  2001-01-01

  Bakgrund: Dagens näringsliv präglas av hög förändringstakt och krav på att företagen snabbt kan anpassa sig till kundens och omvärldens behov. Det bildas nya grupperingar som samarbetar och konkurrerar på samma gång och företag inser de fördelar ett samarbete med både horisontella och vertikala aktörer ger. Syfte: Det här uppsatsarbetet syftar till att utreda begreppet co-opetition samt att visa på dess tillämpning i praktiken genom att undersöka var i företagens värdekedja man väljer att sa...

 1. Prissättning av Konserter : Är det Rock & Roll att Prisdiskriminera?

  OpenAIRE

  Classon, Johan; Dahlström, Johan

  2006-01-01

  Svensk musikindustri har under de senaste årtiondena åtnjutit stora framgångar på den internationella marknaden. Export Music Sweden grundades för att stötta och marknadsföra svensk populärmusik utomlands. VD Christer Lundblad sade 2003 att intäkter från konserter ökar kraftigt. Anledningar till detta kan vara att den ökande illegala nedladdningen av musik ger ett ökat ekonomiskt utrymme för konserter, samt att människor idag värderar upplevelser högre än tidigare. Eftersom mer pengar spender...

 2. Riktlinjer för effektivisering av arbetet med Simuleringsdriven Konstruktion

  OpenAIRE

  Dahlström, Erika; Johansson, Mikael

  2014-01-01

  Då många företag vill skaffa sig marknadsandelar genom att leverera rätt produkt, vid rätt tid och för rätt kostnad har de börjat arbeta med Simuleringsdriven Konstruktion. Simuleringsdriven Konstruktion hjälper dem att genom ett iterativt arbetssätt hitta optimal konstruktion tidigt i NPD-processen och därigenom reducera tid och kostnad för produktutvecklingen. Många företag som sysslar med forskning och utveckling kräver idag mer av provutrustning än tidigare för att kunna kontrollera och m...

 3. Kille och kär : En queerdidaktisk analys av tre ungdomsromaner

  OpenAIRE

  Andersson, Tim

  2013-01-01

  Detta arbete undersöker hur homosexuella killar skildras i ungdomslitteraturen. Syftet problematiserar dikotomin maskulint/feminint och män/kvinnor. Målet är att införa ett icke heteronormativt perspektiv i ungdomslitteraturforskningen kring genus och queer. Detta görs utifrån teorier av Judith Butler, Tiina Rosenberg och R. W. Connell. De böcker som analyserats är Ung, bög och jävligt kär, Regn och åska och Ibland bara måste man (Boy meets boy). Romanerna är skrivna under 2000-talet. Det är ...

 4. Balanserat styrkort : En studie av Folkhälsans utvecklingsinstrument Karta & Kompass

  OpenAIRE

  Brandtberg, Anne-Marie

  2012-01-01

  Balanserat styrkort är en metod inom ekonomistyrning som har väckt stort intresse runt om i världen. Metoden kan användas i både stora och små företag som ett mät och ledningssystem som kopplas till företagets strategier och kompetenser. I detta examensarbete behandlas bakgrunden till metoden och vad metoden går ut på, samt varför företag använder sig av den. Syftet med examensarbetet är att förklara vad balanserat styrkort är och hur det används. Jag har undersökt hur metod...

 5. Betydelsen av self-efficacy och socialt stöd för studieprestation

  OpenAIRE

  Ekstrand, Maria

  2007-01-01

  Self-efficacy och socialt stöd är två fenomen som visats ha ett flertal goda effekter på individers beteende framförallt inom utbildning. Devonport och Lanes (2006) studie kunde bekräfta relationen mellan self-efficacy och prestation. Den föreliggande studiens syfte var att studera betydelsen av self-efficacy och socialt stöd för studieprestation hos en grupp studenter. Två mätningstillfällen utfördes, med 65 deltagare vid första och 49 vid andra tillfället. Resultaten visade att socialt stöd...

 6. Upplevelser av livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ 2 : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Ekberg, Anna; Cederrand, Elena

  2011-01-01

  Diabetes typ 2 är ett globalt växande problem. Ökad livslängd, minskad fysisk aktivitet och viktökning orsakad av förändrad kostsammansättning ges som orsaker till ökande prevalens. Personer som redan är sjuka i diabetes typ 2 rekommenderas att aktivt delta i behandlingen och stabilisera sin sjukdom då främst genom livsstilsförändringar med fokus på kostomläggning och ökad fysisk aktivitet. Livsstilsförändringarna kan upplevas som möjligheter men också som begränsningar, varför det är viktigt...

 7. Slutrapport från pilotstudie Uppskattning av exponering för ozon

  OpenAIRE

  Forsberg, Bertil

  2014-01-01

  Syftet med denna pilotstudie var att genomföra en undersökning angående ozonexponering under ”ozonsäsongen” (dvs maj-september) 2013 inne i skolor och utanför på skolgården samt i sovrummet hos skolbarn och i utomhus bostadens närhet. Pilotstudien ska ge vägledning angående kriterier och uppläggning vid mätning av ozon, samt leda till ett förslag till mätprogram för ozonexponering med fokus på ozonsäsongen och barns miljöer. För skolmätningen valdes 10 representativa skolor ut. Ozonprovtagare...

 8. Utveckling av sprängdegshantering i knådhus

  OpenAIRE

  Baarman, Alexander

  2011-01-01

  Detta examensarbete är ett beställningsarbete gjort för sprängämnestillverkaren Forcit i Hangö. Syftet med examensarbetet är att utveckla hanteringen i knådhusen med tanke på fysisk belastning, ergonomi, tidsanvändning och kapacitet. Problemet i knådhusen är att doseringen av sprängämnesmassan sker för hand, vilket leder till att massan fördelas ojämnt. Det innebär även att arbetet är oergonomiskt och fysiskt tungt för arbetarna. Uppdraget började med att jag studerade hur arbetet i k...

 9. Konstruktion av strömförsörjningsmodul till testsystem

  OpenAIRE

  Vidlid, Marija

  2015-01-01

  Detta examensarbete är utfört vid den tekniska högskolan vid Linköping Universitet på programmet högskoleingenjör elektronik. Uppdragsgivaren, Flextronics, är ett företag som utvecklar generell testutrustning inom elektronikproduktion. Den testutrustning som finns behöver uppdateras och examensarbetet går ut på att bygga en ny strömförsörjningsmodul till denna. Den största skillnaden mot tidigare system är att den nya strömförsörjningsmodulen ska klara av högre uteffekt. Eftersom den nya test...

 10. Kemisk betsning : En jämförande studie av recept

  OpenAIRE

  Dahlsten, Elin

  2012-01-01

  Kontakt med betsade möbler är vanligt förekommande för en möbelkonservator. Vid restaure-ringsarbete på en verkstad kan det beslutas att en möbel med saknat faner eller saknade mas-siva delar ska kompletteras. Vid komplettering av betsade möbler är det ofta nödvändigt att färga in delarna på ett sätt som inte avviker från de omkringliggande och inte heller påverkar dessa. Vid betsning kan konservatorn välja mellan etanol/vattenbets och kemisk betsning. Mitt fokus har legat på kemisk betsning ...

 11. Inomhuspositionering av djur med hjälp av UWB-teknik och triangulering

  OpenAIRE

  Lind, Filip

  2016-01-01

  Projektet har gått ut på att skapa ett realtidssystem för att positionera djur inomhus. Realtidssystemet ska använda Ultra Wideband-teknik för att bestämma avstånd från ett antal fasta noder placerade runt i området till rörliga noder som ska positionsbestämmas. För att sedan bestämma position på de rörliga noderna ska triangulering användas. Projektet görs för att få bättre koll på hur varje djur mår och hur dess uppfödning går. Målet med projektet är att få klart ett fungerande system för t...

 12. Luhmanns masmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system Luhmanns massmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system [Luhmann’s mass-media theory and Internet as an artificial intelligent semiotic system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Kåhre

  2010-11-01

  Full Text Available Artikeln diskuterar hur en modern form av AI-programmering, som kallas Konnektionism i en design som kallas Distribuerad AI (DAI, påverkar den uppfattning Luhmann har om massmediernas roll för den andra ordningens observationer. DAI använder noder för att skapa aktivitet i systemen och inte de koder som styr processerna i den klassiska eller symboliska formen av AI. Luhmanns teori kan utvecklas genom att ersätta systemens koder med noder som förändras beroende på i vilken relation de står till andra noder. På så sätt kan kommunikationsbegreppet utvecklas så att det också omfattar systemens interaktioner med omvärlden. Det skapar en bättre förutsättning för att observationsmöjligheter direkt uppstår genom systemens relationer till omvärlden. Internet och AI-programmerade söksystem och robotar kan då fungera som ett artificiellt semiotiskt system som skapar möjligheter att göra observationer.The article discusses how a modern form of AI programming, known as Connectionism in a design known as Distributed Artificial Intelligence (DAI, affects the perception Luhmann has on mass media's role concerning second-order observations. DAI uses nodes to create activity in the systems and not the codes used by the Classic or Symbolic form of AI. Luhmann’s theory can be developed by replacing the systems codes with nodes that change depending on their relations to other nodes. In this way, we can reformulate the concept of communication, so that it includes the systems interactions with the environment. It creates better conditions so that observing opportunities may arise directly from these interactions. Internet and AI-programmed search systems and robots can then act as an artificial semiotic system that creates opportunities for making observations.

 13. Idéskapande och musik : Hur påverkas individens idégenererings- och idéutvecklingsförmåga av musik?

  OpenAIRE

  Wallén, Erik

  2014-01-01

  Den här kandidatuppsatsen undersökte huruvida idégenerering påverkades av musik i förhållande till antal idéer, lämplighet och unicitet. Musikens eventuella effekt jämfördes även med deltagarnas musikpreferenser och kreativitetskarakteristik, med avsikten att svara på om dessa faktorer var relevanta för musikens möjliga påverkan av idégenerering eller inte. 16 deltagare delades in i tre grupper och genomförde ett idégenereringsexperiment. Två av grupperna lyssnade på två olika sorters musik u...

 14. Effektivisering av en tjänsteleverantörs processer : Genomfört som en fallstudie på köksprojekt

  OpenAIRE

  Almén, Christofer; Samzelius, Olof

  2015-01-01

  Produktionskostnaderna i byggbranschen ökar ständigt och i en rapport utgiven av Sveriges byggindustrier kartläggs att uppemot 30-35 % av den totala produktionskostnaden i ett byggprojekt kan betraktas som slöseri. Slöseri kan beskrivas som de förbrukade resurser som inte skapar något värde för kunden, såsom förflyttning av material, väntan, avbrott, lagerhållning och överproduktion. Studien är genomförd på köksprojekt där Peab byggservice agerar tjänsteleverantör och bistår Ikea med monterin...

 15. Digitala verktyg i musikundervisningen : En kvalitativ undersökning om några lärares användande av digitala verktyg

  OpenAIRE

  Andersson, Fredrik; Hedmark, Dan

  2011-01-01

  I detta arbete undersöks vilka digitala verktyg som används i några musiklärares undervisning, hur de används, samt vilka de bakomliggande pedagogiska intentionerna kan tänkas vara. Vi har även försökt tolka vilken attityd musiklärarna har till användandet av dessa verktyg och om den kan sägas vara beroende av ålder och yrkeserfarenhet. Fem informanter i fem små eller mellanstora svenska städer med olika typer av musiklärarjobb intervjuades i hopp om ett varierat svarsresultat. I bakgrunden t...

 16. Att använda omvärldsanalys för att identifiera efterfrågan och behov av miljöteknik : en metodstudie

  OpenAIRE

  Jalvemo, Maria

  2007-01-01

  Denna rapport är resultatet av ett examensarbete omfattande 20 poäng på Industriell Ekologi på KTH, Stockholm. Examensarbetet utförs som en del i projektet Omvärldsanalys för att identifiera och sprida kunskap om efterfrågan av miljöanpassade varor, tjänster och system på IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Projektets syfte är att genom omvärldsanalys studera behov och efterfrågan av miljöteknik i Polen, Ukraina och nordvästra Ryssland för att sedan sprida denna information till företag i Stockho...

 17. Effektiviserad kunskapsöverföring : En utvärdering av olika system som förbättrar kunskapsöverföringen mellan Stockholms stads kontor

  OpenAIRE

  Danielsson, André; Zakeri, Moien

  2015-01-01

  I denna rapport undersöks olika system för hanteringen av forskning och utvecklingsprojekt som Stockholms stad kan använda som en gemensam plattform med syfte att sprida information och kunskap gällande projekt. Målet med rapporten var att hitta en anpassad kravspecifikation som summerade de tre kontorens gemensamma arbetsprocesser. Kravspecifikationen var ett hjälpmedel för att finna och utvärdera olika system som främjar hanteringen av Stockholms stads forskning och utvecklingsprojekt. En k...

 18. Att hitta sin yrkesidentitet : - En kvalitativ studie om hur socionomer inom socialtjänsten skapar sig en yrkesidentitet och vilka faktorer som påverkar skapandet av yrkesidentiteten.

  OpenAIRE

  Thunberg, Lena; Wallin, Emma

  2013-01-01

  Socionomyrket är ett brett yrke som inrymmer flera olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Genom utbildningen professionaliseras socionomen, vilket innebär att socionomen tillägnar sig en viss kompetens och lär sig att uppträda enligt vissa regler. Efter utbildningen skapar sig den yrkesverksamma sina egna personliga värderingar och erfarenheter som bidrar till skapandet av den framtida yrkesidentiteten som socionom. Socionomen möts ofta av en negativ syn från andra personer och från me...

 19. Synteser og studier av propargylterminerte resiner

  OpenAIRE

  Rokvam, Karoline

  2014-01-01

  Formålet med dette prosjektet var utvikling av syntesemetoder for propargylterminerte resiner, en gruppe av høytemperaturbestandige herdeplastmaterialer som har interesse innen forsvars- og romfartssektoren. 4,4´-Bifenolmonopropargyleter ble syntetisert og forsøkt brukt som byggekloss i syntesen av silisiumholdige propargylterminerte monomerer. Inkorporering av silisium hadde til formål å redusere sprøheten til disse resintypene, noe som er et utbredt problem. Disse ble forsøkt syntetisert ve...

 20. Interaktionens betydelse för barns lärande - en studie av barns möte med slöjd i förskolan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eva Ahlskog-Björkman

  2014-06-01

  Full Text Available Syftet med den här artikeln är att diskutera på vilket sätt interaktion och socialt samspel har betydelse för hur barn i förskolan kan engageras i en lärandeprocess. Den empiriska studien utgörs av en  videofilmad episod över en vävaktivitet i förskola. Genom att använda videografisk observation kan mänsklig aktivitet beskrivas och av den anledningen används  videografi som metodologisk ansats. I studien analyseras på vilket sätt interaktionen mellan de som är närvarande, oberoende av barnens ålder, kan bidra till att stimulera den lärande aktiviteten. Barnens slöjdaktivitet beaktas ur ett sociokulturellt lärandeperspektiv. Ett centralt tema inom detta perspektiv är kommunikation där språket och redskapen står för de medierande faktorerna. Barnens kontakt med redskapen och deras upplevelser och erfarande av slöjdaktiviteten diskuteras i relation till den närmaste utvecklingszonen. Ytterligare beaktas den videofilmade sekvensen ur ett socialt perspektiv där barnpedagogens agerande gentemot barnen lyfts fram och diskuteras. Analys och tolkning av datamaterialet strävar efter att synliggöra mänsklig interaktion och dess betydelse för att motivera och engagera barnen i deras slöjdaktivitet.  

 1. Sångröstens utveckling i körsammanhang : En intervjustudie av körledares syn på och arbete med sångteknik i amatörkörer

  OpenAIRE

  Stenqvist, Sandra

  2012-01-01

  Syftet med studien är att få ökad insikt i körledares förhållningssätt till och hantering av sångtekniska övningar i kör. Bakgrundskapitlet beskriver sångrösten som instrument, och olika – i sångsammanhang – vanligt förekommande begrepp samt ger en presentation av tidigare litteratur och forskning som anknyter till studiens syfte. Vidare presenteras ett sociokulturellt perspektiv i egenskap av teoretisk utgångspunkt. Undersökningen är genomförd med hjälp av den kvalitativa intervjun som metod...

 2. Minimering av risker vid kreditgivning

  OpenAIRE

  Aguilar, Diana; Semenyuk, Tetyana; Turesson, Alina

  2010-01-01

  Nedgångar i världsekonomin med påföljande likviditetsproblem hos företag har medfört negativa konsekvenser för banker, vilket skapade behov av effektiv kreditriskhantering. För att förhindra stora kreditförluster försöker banker ständigt minimera sina risker vid kreditgivning genom att identifiera fallgropar. Syftet är att undersöka vilka faktorer som bidrar till kreditförluster och belysa hur Nordea kan minimera risker vid kreditgivning utifrån dessa faktorer. Datainsamling skedde via gransk...

 3. Länken mellan plåga och lycka : En kvalitativ studie om sex kvinnliga barnmorskors upplevelser av mening och meningsfullhet i arbete

  OpenAIRE

  Bergström, Matz

  2011-01-01

  Lönearbete utgör en väsentlig del av de flesta människors liv. Därför är det viktigt för individen och samhället att det finns mening med arbetet, och att det upplevs som meningsfullt. Barnmorskor tillhör en yrkeskategori som upplever sitt arbete som meningsfullt. Syftet med denna kvalitativa intervjustudie var att undersöka vad sex kvinnliga barnmorskor upplever som meningen med sitt arbete ur ett individ- och samhällsperspektiv samt vad de upplever som meningsfullt i arbetet. Genom en fenom...

 4. Marknadsföring av en destination på Internet. Case: Förslag till webbplats för destinationen Kristinestad

  OpenAIRE

  Snickars, Kajsa

  2010-01-01

  Detta lärdomsprov tar fram innehåll och funktioner till en webbplats för destinationen Kristinestad. Syftet är att samla all relevant information riktad till turister på en enda webbplats. Den elektroniska marknadsföringen utvecklas i en mycket snabb takt i allt mer social riktning och uppdragsgivaren för detta lärdomsprov har sett ett behov av att förnya sin webbplats och få in mera information på den. På längre sikt betyder en välplanerad webbplats att destinationen Kristinestad förhoppning...

 5. Women are for friendships, men are for fucking : En studie av homosocialitet och kvinnlig vänskap i Sex and the city

  OpenAIRE

  Eriksson, Sara

  2016-01-01

  I denna uppsats studeras den kvinnliga vänskapen i tv-serien Sex and the city utifrån homosocialitetsteorier och framställningen av den kvinnliga vänskapen. Tidigare studier om serien har gjorts men där fann jag en lucka då kvinnornas vänskap inte studerats på ett liknande sätt tidigare. Syftet med studien är att undersöka hur den kvinnliga vänskapen gestaltas mellan kvinnorna i serien. För att studera detta Lipman-Blumens homosocialitetsteori använts som definierar homosocialitet som att upp...

 6. Kunskap och Förståelse : En innehållslig relaterande studie av Jean Piagets och Lev Vygotskijs syn på kunskapsutveckling

  OpenAIRE

  Wiktorsson, Per-Olof

  2008-01-01

  Sammanfattning Det här arbetet utgör en studie av Piagets och Vygotskijs teorier om kunskapsutveckling hos individen. Piagets och Vygotskij teorier har i flertalet andra texter presenterats som varandras motsatser. I stället för att skapa ett huvudsakligt motsatsförhållande har den här studien försökt att om inte kombinera så åtminstone relatera Piagets och Vygotskijs teorier på området. Vygotskij har fokuserat på processer runt den lärande människan, men inte uteslutande. Piaget har fokusera...

 7. En analyse av Yoga-kundalini-upanisad

  OpenAIRE

  2006-01-01

  Avhandlingen En analyse av Yoga-kundalini-upanisad bygger på den indiske asketen Narayanaswamy Aiyers engelske oversettelse av Yoga-kundalini-upanisad, utgitt i Thirty Minor Upanisad-s, Including the Yoga Upanisad-s (Oklahoma, Santarasa Publications, 1980). Denne hinduistiske teksten er omtalt som en av de 21 yoga-upanishadene, den åttisjette av de 108 klassiske upanishadene, og utgjør en del av tekstkorpuset Krsna-Yajurveda. Teksten fungerer som en manual i øvelser fra disiplinene hathayoga,...

 8. Bruk av ozon i akvakultur og fiskeforedling

  OpenAIRE

  Liltved, H.; Vogelsang, Christian

  2011-01-01

  Ozon er en sterk oksidant som har et stort potensiale som desinfeksjonsmiddel innen akvakultur og fiskeforedling. Målsettingen med prosjektet som er rapportert her var å komme fram til betingelser for bruk av ozon i disse bransjene. Det er gjennomført forsøk med ozonering av Listeria monocytogenes i biofilm, ozonering av overflater i et lakseslakteri, forsøk med felling av blodprotein med naturlige organiske koagulanter før ozonering av blodvann fra et lakseslakteri, samt forsøk med ulike met...

 9. Koronar CT Angiografi : Optimalisering av protokoll ved bruk av betablokker og en kvantitativ bildeanalyse av koronararteriene hos en selektert pasientgruppe ved hjelp av et semi-automatisk plaquesoftware

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Formål: Formålet med del 1 av prosjektet er å redusere hjertefrekvensen til ≤60 hos pasientene i forkant av CT-undersøkelsen ved hjelp av per orale betablokker, slik at man kan benytte lavdoseprotokollen ”Step and shoot” på flest mulig. Formål med del 2 er å gjøre en kvantitativ bildeanalyse av koronararteriene på en selektert gruppe pasienter som er deltakere i et større prosjekt (RORA-studiet) ved hjelp av et nytt software (Plaque Analysis, Philips Healthcare). Intensjonen er å kartlegg...

 10. Sammenligning og tilpasning av metoder: TOC ved utslippskontroll av organisk stoff fra kommunale renseanlegg

  OpenAIRE

  Hovind, H.; Paulsrud, B.

  1983-01-01

  Ved utslippskontroll bør indirekte bestemmelse av organisk stoff i form av biokjemisk og kjemisk oksygenforbruk (BOD, CODcr) erstattes med direkte bestemmelse av totalt organisk karbon (TOC). Basert på sammenlignende analyser av ulike typer kommunalt avløpsvann er det foreslått TOC-verdier som samsvarer med nåværende utslippskrav for BOD

 11. PREPARATION FOR RETIREMENT - AVS SEMINAR

  CERN Multimedia

  Social Service

  2001-01-01

  The 500 or so participants in the fifth Preparation for Retirement seminar held at the end of March were unfortunately deprived of the planned session on the AVS due to the unavailability of the Director of the Caisse Cantonale Genevoise de Compensation (CCGC). We have since had formal confirmation that because of an extra workload due to important changes in the Swiss tax and social legislation and the implementation this summer of the maternity insurance in Geneva, the CCGC has suspended its participation in preparation for retirement seminars in the international organisations for the time being. Conscious of the necessity of offering a session dedicated to the AVS, it is with pleasure that we can inform you that one of our legal advisers, Mr Lorenz Stampfli, has accepted to lead this session. In order to allow for adequate preparation we have reserved the following date: Wednesday 26 September from 14.00 to 16.00 in the Main Amphitheatre The session will be open to all people already registered and any o...

 12. Uppdrag för och organisation av enheter för pedagogisk utveckling vid svenska universitet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Stigmar

  2013-11-01

  Full Text Available Pedagogiska utvecklingsenheter är organiserade på olika sätt och utsatta för täta omorganisationer och studien syftar till att klargöra vilka överväganden som kan ligga till grund för enheternas uppdrag och organisation. Tolv universitet i Sverige har kartlagts genom granskning av hemsidor, telefonintervjuer med ansvariga för enheterna samt tre rundabordssamtal vid konferenser. Resultatet visar att i uppdraget ingår typiskt att arrangera högskolepedagogisk utbildning, erbjuda konsultativt högskolepedagogiskt utvecklingsstöd och främja universitetspedagogiskt erfarenhetsutbyte. Det fanns inga samband mellan uppdrag och organisationsform. Informanterna såg det som ett problem att forskning inte ingick i uppdraget och att organisation och finansiering förhindrade forskning. Organisatoriska konsekvenser av krav på forskningsanknytning av högskolepedagogisk utbildning är att pedagogiska enheter kommer att vara fristående centrumbildningar, del av en institution eller utgöra en egen institution.

 13. Stresstesting av banksektoren : en analyse av økonomiske konsekvenser skapt av atferdsendringer

  OpenAIRE

  Ovesen, Anders Hepsø; Eriksen, Marius Koll

  2012-01-01

  Denne utredningen foretar en analyse som skal fremheve konsekvenser av endringer i bankatferd. Den tar utgangspunkt i en stresstest som tilfører banksektoren sjokk slik at kapitaldekningen reduseres. Analysen setter fokus på hva som skjer når bankene får mindre kapitalreserver, og kommer under kravet i Basel III. Utredningen gir forklaringer på hvorfor atferdsendringer varierer innen banktype og størrelse. Videre formidler den mulige forklaringer på hvordan dette utspiller seg i økonomiske te...

 14. ”Det känns som att det är på riktigt”  Om forumspel som ett pedagogiskt verktyg i konfliktlösande syfte

  OpenAIRE

  Leppäkorpi, Johanna

  2010-01-01

  Syftet med uppsatsen är att undersöka om forumspel kan användas som ett pedagogiskt verktyg i konfliktlösande syfte i en elevgrupp samt är i enlighet med det mål som finns beskrivet i Lpo94: ”Att varje elev utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga erfarenheter”.   Undersökningen är en kvalitativ fallstudie där aktionsforskningens modell utgör forskningsstrategin. Urvalet i undersökningen består av en homogen integrerad...

 15. Arctic Visiting Speakers Series (AVS)

  Science.gov (United States)

  Fox, S. E.; Griswold, J.

  2011-12-01

  The Arctic Visiting Speakers (AVS) Series funds researchers and other arctic experts to travel and share their knowledge in communities where they might not otherwise connect. Speakers cover a wide range of arctic research topics and can address a variety of audiences including K-12 students, graduate and undergraduate students, and the general public. Host applications are accepted on an on-going basis, depending on funding availability. Applications need to be submitted at least 1 month prior to the expected tour dates. Interested hosts can choose speakers from an online Speakers Bureau or invite a speaker of their choice. Preference is given to individuals and organizations to host speakers that reach a broad audience and the general public. AVS tours are encouraged to span several days, allowing ample time for interactions with faculty, students, local media, and community members. Applications for both domestic and international visits will be considered. Applications for international visits should involve participation of more than one host organization and must include either a US-based speaker or a US-based organization. This is a small but important program that educates the public about Arctic issues. There have been 27 tours since 2007 that have impacted communities across the globe including: Gatineau, Quebec Canada; St. Petersburg, Russia; Piscataway, New Jersey; Cordova, Alaska; Nuuk, Greenland; Elizabethtown, Pennsylvania; Oslo, Norway; Inari, Finland; Borgarnes, Iceland; San Francisco, California and Wolcott, Vermont to name a few. Tours have included lectures to K-12 schools, college and university students, tribal organizations, Boy Scout troops, science center and museum patrons, and the general public. There are approximately 300 attendees enjoying each AVS tour, roughly 4100 people have been reached since 2007. The expectations for each tour are extremely manageable. Hosts must submit a schedule of events and a tour summary to be posted online

 16. En säkerhetsgranskning av Secure Application Framework

  OpenAIRE

  Norling, Sebastian

  2013-01-01

  Företaget Wireless Independent Provider (WIP) har tagit fram ett säkerhetsramverk vid namn Secure Application Framework (SAF) som är ett väldokumenterat ramverk för att skapa säkra interna företagsappar. Syftet med detta ramverk är att lösa problematiken kring Bring Your Own Device (BYOD) – hur man ska skilja på privat data och företagets data i enheten. Med ett sådant system så finns det mycket att tänka på rörande säkerheten. Genom att identifiera ett antal olika hot och genomföra en riskan...

 17. En resa bland planeterna med Lova, Melker och Pixi. : Ett undervisningsmaterial inom astronomi för årskurs ett till tre.

  OpenAIRE

  Krause, Marta; Larsson, Amanda

  2013-01-01

  Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning, utifrån egna erfarenheter och genom att läsa forskning fått en förståelse för att barns föreställningar om naturvetenskapliga fenomen inte stämmer överens med verkligheten. Det har också gett oss en uppfattning om att det saknas läromedel inom astronomi för barn i de yngre åldrarna. Grundat utifrån detta valde vi att utveckla ett läromedel inom astronomi. Läromedlet är tänkt att vara lättillgängligt och lättanvänt för lärare, samt att läromedle...

 18. Sammenligning av to blodprøver fra samme person analysert ved to laboratorier

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aage Tverdal

  2009-10-01

  Full Text Available  INNLEDNINGEpidemiologiske undersøkelser av lipidnivået hosbefolkningen er helt avhengig av at analysemetodeneholder stabilt nivå over flere år. Dette er lettest å oppnåhvis man hele tiden benytter ett laboratorium, oghjerte-karundersøkelsene til Statens helseundersøkelserhar konsekvent benyttet Klinisk kjemisk avdeling,Ullevål sykehus. Ulike hensyn kan likevel tilsi at andrelaboratorier benyttes. Undersøkelsene til Universiteteti Tromsø som har har vært gjennomført fire ganger iperioden 1973-1995, har vært utført ved Kliniskkjemisk avdeling, Regionsykehuset i Tromsø. Helseundersøkelseni Nord-Trøndelag 1995-1997 harbenyttet Sentrallaboratoriet, Innherred sykehus. I dettearbeidet viser vi hvor store forskjellene blir hvisfeltlagene sender prøver fra samme person til ulikelaboratorier. Vi har undersøkt forskjellene mellomRegionsykehuset i Tromsø og Ullevål sykehus, ogmellom Innherred sykehus og Ullevål sykehus.

 19. Befuktning av inandningsgas i en ventilator

  OpenAIRE

  Larsson, Christian; Yang, David

  2009-01-01

  Långtidsbehandling med ventilator utan tillräcklig befuktning kan torka ut en patients luftvägar med olika komplikationer som följd. Målet för detta examensarbete var att utveckla en ny teknik för att befukta och värma inandningsgasen. Ett fungerande koncept och en prototyp som styrker konceptet skulle tas fram. Marknaden för befuktare studerades och de vanligast använda befuktningsmetoderna granskades för att hitta svagheter som behövde åtgärdas. De två vanligaste befuktartyperna är Heated H...

 20. Hedersrelaterat våld och förtryck - En fråga för vem? : En diskursanalys om socialsekreterares konstruktion av hedersrelaterat våld och förtryck

  OpenAIRE

  Axelsson, Åsa; Andersson, Ida

  2014-01-01

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur socialsekreterare förhåller sig till och resonerar om hedersrelaterat våld och förtryck. Begreppet hedersrelaterat våld och förtryck är inte ett tydligt definierat begrepp vilket medför ett stort tolkningsutrymme för socialsekreterares möjligheter att konstruera företeelsen. Studien genomfördes för att se hur denna konstruktion tog sig uttryck hos enskilda socialsekreterare inom socialtjänsten i Sverige och om det påverkade beviljandet av i...