WorldWideScience

Sample records for av ett varmare

 1. Health effects of a warmer climate - a knowledge review; Haelsopaaverkan av ett varmare klimat - en kunskapsoeversikt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rockloev, Joacim; Hurtig, Anna-Karin; Forsberg, Bertil (Umeaa Univ. (SE). Dept. of Public Health and Clinical Medicine)

  2008-01-15

  Global warming has caused changes that can already be seen and that motivates considerations of the possible adaptation measures needed to protect people and public health. Expert bodies such as the United Nations International Panel on Climate Change (IPCC) now conduct model simulations on how the world's climate is expected to change depending on, for example, the emission of greenhouse gases. The Swedish SMHI has provided scenarios for how the future climate in Sweden may develop. These assume an increase in the winter temperature of 3-8 deg C in winter and 1-5 deg C during summer, compared to the period 1961-1990. In addition, these scenarios indicate increased precipitation especially in northern Sweden, a greater risk of drought in Skaane during summer, as well as an increased risk of extreme events such as storms, heavy rainfall and heat waves. The climate change may affect health and its determinants in a number of different ways. The effects may be direct, as in extreme weather conditions, and also indirect, such as the influence of changes in climate and the environment on the spread of infectious diseases as well as the far-reaching effects of changes in other parts of the world. The aim of this overview report is to briefly present our current understanding of how health risks and public health may be affected. The presentations of potential consequences are partly built using knowledge of the associations between climate and health in various regions to draw analogies for areas expected to undergo changes that will make their climate more similar to current conditions in other regions. Distribution of vector-borne diseases can be determined by the type of climate a certain mosquito can survive. In the future we may face outbreaks of diseases that are new to us. Another way of making predictions is to use the observations of how health effects relate to weather variations in one place, for example, temperature fluctuations. In this regard we already have information on the associations observed in Sweden with our current climate conditions. In some cases we can even build our analyses on changes in risk factors and health that have already been observed and linked to climate change, such as the spread of ticks in Northern Sweden and the already longer pollen season

 2. Rehabilitering efter dekompression och diskoperation - framställandet av en fysioterapeutisk patientanvisning : Ett beställningsarbete av Tölö sjukhus

  OpenAIRE

  Nyberg, Jasmina

  2016-01-01

  Examensarbetet är ett praktiskt inriktat examensarbete med fokus på rehabiliteringen efter en dekompressions- och diskoperation. Det är ett beställningsarbete av Tölö sjukhus med syftet att framställa en fysioterapeutisk patientanvisning. Önskemål från uppdragsgivare var att utforma en tydlig patientanvisning för ryggopererade bestående av skriftliga instruktioner angående postoperativ rehabilitering i form av vardagliga aktiviteter, fysisk aktivitet, ryggens viloställningar, vi...

 3. BEHOVEN KRING ETT ANVÄNDBART BELÄGGNINGS- OCH BEMANNINGSSYSTEM : En användarcentrerad utveckling av ett internt beläggnings- och bemanningssystem på ett medelstort IT-konsultföretag.

  OpenAIRE

  Morberg, Frida; Schyl, Johanna

  2012-01-01

  I detta examensarbete genomförs en användarcentrerad designprocess med mål att utvärdera olika arbetsmetoder som används för att skapa ett förslag till ett beläggnings- och bemanningssystem, i form av en prototyp, för IT-konsultföretaget Valtech AB. Under arbetet har vi försökt att utreda hur bra dessa arbetsmetoder är för att identifiera användarna och deras behov men även att analysera vilka designmoment som är viktiga för att systemet ska bli användbart. Företaget har ett beläggnings- och ...

 4. Jämnt Lärande : Ett illustrerat hjälpmedel till normkritisk granskning av läromedel

  OpenAIRE

  Denninger, Johan

  2017-01-01

  I detta examensarbete undersöks normbildande och reproducering av normer i samband med bilder i läromedel som används av modersmålslärare i Eskilstuna Kommun. Arbetet bygger på problematiken att stereotyper och reproducering av normer är vanligt förkommande i läromedlen samt att lärarnas brist på tid och möjlighet att granska läromedlen normkritiskt. Syftet med arbetet är att formge ett gestaltningsförslag till ett illustrerat hjälpmedel för normkritisk granskning av läromed...

 5. Ett arbete om förändringen sedan införandet av IAS36 och IAS38

  OpenAIRE

  Widing, Robert; Söderberg, Kristian

  2007-01-01

  Sedan införandet av IFRS har en rad nya regler tillkommit. Den här uppsatsen beskriver förändringarna kring införandet av IAS 36 och 38. Den empiriska undersökningen avser intervjuer med två revisionsbyråer samt ett företag. Vår slutsats har visat att sedan införandet av IFRS 3 så har det inte behövts göras några nedskrivningar. Till grund för detta ligger den rådande högkonjunkturen. När konjunkturen vänder kan vi vänta oss att företagen kommer att behöva skriva ner sina tillgångar. Dock har...

 6. Bilderboken ur ett genusperspektiv : En bilderboksanalys av tre svenska böcker som utmanar stereotypa könsroller

  OpenAIRE

  Malmqvist, Hanna

  2015-01-01

  Syftet med denna studie är att se hur några bilderböcker utmanar de stereotypa könsrollerna. Jag kommer att granska hur pojkar och flickor framställs ur ett genusperspektiv och även titta på hur text och bild kompletterar varandra, med hjälp av Nikolajevas (2000) analysmodell för bilderböcker. Jag har valt att analysera tre stycken böcker och två av dessa har pojkar som huvudkaraktärer och en har en flicka som huvudkaraktär. Med den medvetenhet man har idag kring genus så kan dessa böcker var...

 7. Design av infotainment-system styrt av ögonrörelser i bilar : En explorativ studie för att ta fram ett förslag på hur man kan designa ett infotainment-system som har ögonrörelser som huvudsakliga interaktionsmetod med fokus på den funktionella designen.

  OpenAIRE

  Anzén, Philip

  2014-01-01

  Denna studie har som syfte att ta fram ett designförslag på ett ögonrörelsestyrt infotainment-system samt utvärdera detta. Fokusen ligger på den funktionella design och dess för- och nackdelar. Studien tar upp tre olika designförslag varav ett valdes att göra en prototyp av. Prototypen skapades med hjälp av HTML5, Javascript och Python. Detta kopplades sedan samman med ett ögonrörelsesystem tillhörande Smart Eye AB. Prototypen användartestades och utvärderades med hjälp av en bilsimulator. Ut...

 8. E-shop 'til you drop : En studie över e-handlares anpassning av den fysiska köpprocessen till ett virtuellt sammanhang

  OpenAIRE

  Alcazar, Alexander; Kastås, Sandra

  2011-01-01

  Denna magisteruppsats behandlar e-handlares anpassning av en fysisk köpprocess till en virtuell. Med detta syftar vi mer specifikt på e-handlare av modekläder som i högre grad är beroende av en fysisk köpprocess. Vår frågeställning var således: Hur gör e-handlare inom klädbranschen för att anpassa den fysiska köpprocessen till ett virtuellt sammanhang? För att undersöka detta använde vi oss av Overbys artikel "Process Virtualization Theory and the Impact of Information Technology" från 2008 d...

 9. "Att leva ett meningsfullt liv med skuggan" : en kvantitativ, longitudinell och jämförande undersökelse av självbemästringsprogrammet "Att leva ett friskare liv"

  OpenAIRE

  Engell, Lena Cristina

  2005-01-01

  Fler och fler får kroniska sjukdomar, också yngre människor. Om man tar i betraktning den belastning som kronisk sjukdom kan ge, ser man att det är behov för en välfungerande utbildning för denna växande grupp av människor. Det amerikanska självhjälpsprogrammet Att leva ett friskare liv placerar personer med olika kroniska tillstånd och kombinationer av tilläggsjukdomar i samma program. Programmet söker att ge kursdeltagarna bistånd till att bli självhjälpta i sin strävan att bemästra sitt ...

 10. Läget i berggrummet : En kvalitativ undersökning av inverkande faktorer i arbetsmiljön på en byggarbetsplats i ett bergrum

  OpenAIRE

  Miladi, Lubna

  2014-01-01

  Strävan efter att minska risker för arbetsskador och uppnå en god arbetsmiljö är betydelsefull idag inte minst på byggarbetsplatser.   Syftet med examensarbetet var att, utifrån kartläggning av arbetsmiljön på en byggarbetsplats, belysa några faktorer som har inverkan på arbetsmiljön. Magisteruppsatsen har begränsats till att undersöka arbetsmiljön på en byggarbetsplats i ett bergrum. Några organisatoriska faktorer som säkerhetskultur, attityder, kunskap samt fysiska faktorer som belysning, b...

 11. En socialpsykologisk analys av samkönat partnervåld ur ett makt- och normativitetsperspektiv

  OpenAIRE

  von Braun, Thérèse

  2009-01-01

  Uppsatsens syfte var att nå en större teoretisk förståelse av samkönat partnervåld, genom att analysera olika forskningsartiklars narrativa konstruktioner av våldet. De två frågeställningarna var: 1. Hur diskuterar forskningslitteraturen samkönat partnervåld med fokus på temana relationsdynamik, karaktär hos parterna, kön, genus och sexualitet samt betydelsen av social kontext? 2. Hur diskuterar forskningslitteraturen det professionella bemötandet av samkönat partnervåld? De 21 valda primärdo...

 12. Emojis som ett universellt språk : En studie om Apple och Samsungs omvandling av universella koder

  OpenAIRE

  Tenggren, Maria

  2017-01-01

  Denna studie undersöker hur operativsystemen Apple och Samsung omvandlar universella koder till emojis och om de samspelar utseendemässigt. Med en semiotisk ansats fokuserar forskaren på att analysera emojis och dess visuella aspekter som skapar känslouttryck. Känslouttryck som i sin tur skapar tolkning och förståelse i människors digitala kommunikation. Studien baseras på tidigare forskning av Paul Ekman, Jaram Park, Young Min Baek, Meeyoung Cha och Rachel Scall. Genom en kvantitativ innehål...

 13. Gröna tankar i Oy J-Trading Ab : En utredning av nivån på miljöarbetet med tanke på ett miljöledningssystem

  OpenAIRE

  Johansson, Daniela

  2013-01-01

  Miljöfrågor har redan nu en stor betydelse i samhället och deras betydelse växer oavbrutet. Många företag och organisationer har förstått att miljöarbetet är en strategisk framgångsfaktor och tiotusentals företag har valt att införa certifierade miljöledningssystem. Trots att inledandet av miljöledningssystem inte är obligatoriskt finns det flera motiv till att inleda ett sådant, bl.a. kan kunderna kräva miljöhänsyn och det kan vara ekonomiskt lönsamt för ett företag. Dessutom är det också mö...

 14. Face to Face : Marknadsföring på Facebook - en studie av åsikter från ett inifrån- och utifrånperspektiv.

  OpenAIRE

  Christensson, Annika; Hedborn, Jenny; Källberg, Hanna

  2008-01-01

  Sociala nätverk, eller så kallade communityn är ett fenomen som fått större betydelse idag och snabbt spridit sig runt om i världen. Communityn Facebook har blivit känd för att den samlar många användare och har en god målgruppskännedom, vilket gör Facebook till en attraktiv marknadsföringsplats som har uppmärksammats av en rad olika företag och organisationer. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka möjligheter och begränsningar Facebook har som marknadsföringskanal, samt undersöka s...

 15. Att skaffa barn i samkönade relationer : -       En studie av ett diskussionsforum för homo- och bisexuella föräldrar/ blivande homo- och bisexuella föräldrar

  OpenAIRE

  Tecle, Mary

  2010-01-01

  I denna c- uppsats har en undersökning gjorts om interaktionen och samspelet mellan medlemmarna på ett forum som är ett av de främsta diskussionsforumen för homo- och bisexuella föräldrar/blivande homo- och bisexuella föräldrar. Syftet med undersökningen var att är få ökad insikt om den sociala interaktionen på forumet med hjälp av dessa tre frågeställningar: Hur ser interaktionen/samspelet ut mellan medlemmarna på forumet? Går det att utläsa särskilda teman utifrån inläggen? På vilket sätt k...

 16. Den Lyckade Förändringen : Förändring av arbetsmetod inom bank utifrån ett ledarperspektiv i Sparbanken Rekarne

  OpenAIRE

  Fredrick, Posti; Roza, Otman

  2014-01-01

  Sammanfattning                         ”Förändringsarbete av arbetsmetod utifrån ledarperspektiv” Datum:                                           27 maj 2014 Nivå:                                               Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution:                                   Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST, Mälardalens Högskola Författare:                                    Fredrick Posti 901205               Roza Otman 910525                  Titel:   ...

 17. Inläsning av match- och dragningsinformation med användning av node.js : Ett arbete utfört vid företaget Svenska spel

  OpenAIRE

  Olsson, Rasmus; Ramadanovic, Alen

  2013-01-01

  Detta examensarbete har genomförts hos det statliga spelföretaget Svenska Spel i Sundbyberg. Svenska Spel har övervägt att använda sig av en ny plattform, Node.js, för att utveckla sina läsmoduler som läser match- och dragningsinformation. Idag används läsmoduler implementerade i programmeringsspråken C# och C för detta ändamål. Svenska Spel vill nu ha en utvärdering av hur lämpligt det är för dem att använda Node.js implementerade läsmoduler. Målet med detta examensarbete har varit att under...

 18. Förpackning av keramiska substrat

  OpenAIRE

  Karlsson, Jan

  2008-01-01

  Detta examensarbete handlar om forpackning av keramiska substrat. Canning ar det universella namnet pa forpackning av keramiska substrat. Keramiska substrat kan vara katalysatorer eller partikelfilter som anvands som ett efterbehandlingssystem i bensin och Diesel applikationer. Examensarbetet genomfordes hos Scania CV AB. I installationsprocessen sveps en keramisk fibermatta runt det keramiska substratet. Substratet inkapslas sedan med ett metalholje. Rapporten inleds med att beskriva olika i...

 19. Utskrift av tredimensionell arkitekturmodell

  OpenAIRE

  Nylund, Johnny

  2015-01-01

  I examensarbetet behandlas modellering av hus anpassade för 3D-skrivning. Uppdragsgivare har varit Purmia Grön, ett företag i Pedersöre som har byggnadsplanering och 3D-modellering som huvudsakliga affärsområde. Målet med examensarbetet var att skapa en modell av ett hus som skulle lämpa sig för 3D-skrivning och inkorporera olika visuella designaspekter. 3D-skrivning är en tillverkningsprocess där ett fysiskt objekt skapas från en digital modell. Metoden har tidigare använts främst av stö...

 20. Miljöcertifieringen 14001 – ett nödvändigt ont. : En kvalitativ studie om svenska små- och medelstora företags upplevelser av ISO 14001 efter 2015 år uppdatering.

  OpenAIRE

  Axelsson, Anton; Melkersson, Victor

  2017-01-01

  Bakgrund: Det är problematiskt att implementera hållbara styrmedel i små- och medelstora företag (SMF) enligt tidigare forskning. Miljöledningssystem är ett populärt hållbart styrmedel där många svenska SMF har certifierat sig mot miljöledningsstandarden ISO 14001. I och med uppdateringen ISO 14001:2015 tillkom nya krav där organisationer har tre år på sig att uppdatera standarden. Det är därmed relevant att studera svenska SMF som nyligen uppdaterat sin miljöcertifiering samt att få ta del a...

 1. Armbandsbaserad pulsoximetri : Ett egenkonstruerat system med reflekterande teknik och jämförelse mot traditionell mätteknik vid normal och nedsatt hudtemperatur

  OpenAIRE

  Edström, Linnéa

  2016-01-01

  I rapporten presenteras en lågkostnads, portabel och bärbar design av ett nytt system med reflekterande teknik för pulsoximetri. Arbetet har utförts som ett projekt, inkluderande elektronikkonstruktion, mjukvaruutveckling, design av inkapsling för prototypen samt fortlöpande tester av både hård- och mjukvara under arbetets gång. Resultatet av arbetet är ett egenkonstruerat system för pulsoximetri. Med hjälp av bluetooth-teknik kan systemet kommunicera trådlöst med en PC, laptop eller mobiltel...

 2. Upplevelser av "Employer Branding" : En kvalitativ fallstudie av anställda hos BA

  OpenAIRE

  Hermansson, Otto; Elisabeth, Mackenhauer

  2016-01-01

  Syftet med denna studie var att undersöka hur medarbetarna på BA (fiktivt namn) upplever organisationens interna Employer Branding-arbete samt att belysa de aspekter som eventuellt skiljer strategi mot upplevelse. Det gjordes ett målinriktat urval av organisation medan valet av deltagare var ett slumpmässigt urval vilket resulterade i åtta respondenter (n= 8). Studien var en kvalitativ fallstudie med ett psykologiskt angreppssätt och innehöll en ostrukturerad intervju som tillsammans m...

 3. Kritik av den negativa uppbyggligheten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stjernfelt, Frederik; Thomsen, Søren Ulrik

  Under efterkrigstiden har ett märkligt fenomen fått fäste i kulturen. Ett konstverk, en handling, en utsaga bedöms inte längre efter om de är sköna, goda och sanna, utan efter om de bryter mot regler, gör uppror mot det konventionella eller angriper etablerade tänkesätt. Överskridandet av normer...... och provokationen mot inrotade uppfattningar framställs som viktigare än de positiva resultaten, avståndstagandet viktigare än ställningstagandet. Från att ha varit idéer hos ett fåtal filosofer, konstnärer och bohemer har denna negativism efterhand blivit en ideologi för den breda massan. Den...

 4. Från yrkesvalslärare till karriärvägledare : Studie- och yrkesvägledaryrket i ett professionaliseringsperspektiv

  OpenAIRE

  Holmsten, Nina; Lehninger, Jeannette

  2009-01-01

  I Sverige finns det idag ett stort antal yrken och en del av dessa är i en professionaliseringsprocess. Studie- och yrkesvägledaryrket är ett exempel på ett yrke i denna process. Syftet är att beskriva utvalda aktörers syn på studie- och yrkesvägledaryrkets avgränsningar, kompetens samt eventuella auktorisation i ett professionaliseringsperspektiv. En kvalitativ metod har använts och fem elitintervjuer har genomförts med representanter från Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges vägle...

 5. Objektiv kumulasjon av voldgiftsregulerte krav

  OpenAIRE

  Jacobsen, Andreas Skjevik

  2013-01-01

  Oppgaven omhandler adgangen til objektiv kumulasjon etter tvl. § 15-1 når ett eller flere krav er regulert av voldgiftsavtale, jf. vogl. §§ 9 og 10. En voldgiftsavtale reiser flere spørsmål i tilknytning til objektiv kumulasjon for domstolene. For det første må det tas stilling til den prinsipielle stillingen til voldgiftsregulerte krav ved domstolene. For det andre reiser objektiv kumulasjon særlige tolkningsspørsmål ved tolkningen av voldgiftsavtalen. Oppgavens kjerne er dermed å redegjøre ...

 6. Småskaligt soldrivet ångkraftverk : Ett system för elproduktion i tredje världen

  OpenAIRE

  Larsson, Max; Söderberg, Cristofer; Örning, Camilla

  2008-01-01

  Företaget RANOTOR AB utvecklar tillsammans med institutionen för Maskinkonstruktion på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, en ny typ av ångexpander. Ångexpandern som är av axialkolvtyp är tänkt att ha ett antal fördelar över en turbin vid användning i småskaliga ångkraftsapplikationer. En tänkt sådan applikation är ett soldrivet ångkraftverk, varför realiserbarhetsstudier och enkla systemdimensioneringar av ett sådant koncept genomförts som ett kandidatarbete på institutionen för Maskink...

 7. Säker lyftteknik inom akutvården : Ett produktutvecklingsarbete

  OpenAIRE

  Kullberg, Björn

  2015-01-01

  Det här examensarbetet är ett utvecklingsarbete beställt av APSLC. Examensarbetets slutprodukt är en Power Point-fil som presenterar teori om säkra lyfttekni-ker samt visar modellutföranden för grunderna i säkra lyfttekniker. Avsikten för själva examensarbetet är att producera ett självstudiematerial av så hög kvalitét att det kan användas av akutvårdslinjen vid Arcada. Målet med slutprodukten är att öka akutvårdsstuderandes kunskaper om säkra lyfttekniker, så att studerande genom propriocept...

 8. Förebyggande och rehabilitering av Osgood- Schlatter och Sinding-Larsen−Johanssons syndrom : Utformande av en handbok

  OpenAIRE

  Karenko, Sofia

  2016-01-01

  Detta arbete är ett praktiskt inriktat examensarbete där slutprodukten är en handbok med ett förebyggande och rehabiliterande träningsprogram för Osgood-Schlatter och Sinding-Larsen–Johanssons syndrom (SLJ). Syftet med arbetet är att öka kunskapen om syndromen och utforma ett träningsprogram som kan användas vid förebyggande och rehabiliteringen av dessa. Arbetet bygger på Vilkka och Airaksinens modell för praktiskt inriktat examensarbete som beskrivs i boken Toiminnallinen opinn...

 9. Att arbeta tillsammans - utvärdering av nytt kursupplägg av examensarbeten

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sofia Thorsson

  2015-06-01

  Full Text Available Grupphandledning av examensarbete inom geografi, med fokus på naturgeografi, vid Göteborgs Universitet infördes 2012 som ett komplement till den individuella handledningen i syfte att öka genomströmningen av studenter samt kvaliteten på arbetena. I denna artikel presenteras och utvärderas det aktuella kursupplägget. Såväl genomströmningen som kvaliteten (bearbetning och tolkning av materialet, teorianknytning, disposition och språk ökade efter införandet av grupphandledning, vilket i linje med tidigare studier visar att grupphandledning är ett bra komplement till den traditionella individuella handledningen.

 10. Consequences of increased extraction of forest fuel; Konsekvenser av ett oekat uttag av skogsbraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-07-01

  The Swedish Energy Agency research program 'Sustainable supply and processing of biofuels', also known as Fuel program, ran from 2007-01-01 to 2011-06-30. The results of the program are reported in synthesis reports for the different sub-areas. The purpose of the synthesis reports is to compile knowledge in various areas, to identify knowledge gaps that need to be addressed further, and to place and discuss the aggregated research results in a larger energy and societal perspective, including environmental quality goals and forest policy environmental and production goals. This report covers sub area 'Forest fuel and environmental impacts' conducted in 2007-2011. Biomass from forests, e.g. logging residues, has become an increasingly more important energy resource over the last decades. There is a strong ambition from the society (the Swedish parliament, European Union etc.) to increase the proportion of renewable energy in the energy system and decrease the use of fossil fuel. However, by increasing biomass extraction from our forests a number of environmental services, as well as future forest production will be affected. In this report we discuss if it is possible to increase biomass harvesting, how to combine biomass extraction with sustainable forestry including conservation of environmental services, and if there are any threshold values for avoiding negative impact. The report mainly covers consequences of extracting logging residues, such as branches and tops (in Swedish this is summarised as grot), and stumps. Connected to this we also discuss effects of ash recycling. We also discuss intensive forestry including plantations with short rotation and nutrient optimisation. At present this is only carried out in a small scale for research purpose, but might be a possibility in the future. Finally, we analyse consequences of peat extraction, but only consequences for biodiversity. At the moment peat harvesting is of limited importance in Sweden, but it might increase and it is often mixed with other solid biofuel at the plants. The review is based on a large number of scientific reports. It focuses mainly on Swedish conditions, consequently studies from northern Europe dominates, but we refer also to a large number of studies from other parts of the world. In Sweden, most of the relevant studies have been financed by the Swedish Energy Agency. Therefore, we have analysed all projects within the research programmes funded by the Swedish Energy Agency. This means not only reading scientific papers, but also all kinds of reports, as well as interviews with project leaders. Our result has been examined and discussed at a number of seminars and workshops. Connected to our work we had a reference group with members representing authorities, forestry companies and NGOs. To be able to evaluate the consequences of increased biomass extraction we have related our result to environmental objectives, and goals for forest production, set up by the society (the Swedish parliament). In Sweden we have adopted 16 environmental objectives (http://www.miljomal.nu/Environmental-Objectives-Portal/, in English). Of these especially five objectives are most relevant for our analysis: Reduced climate impact, Natural acidification only, A non-toxic environment, Zero eutrophication and Sustainable forests. The forest production goal is described in the forestry policy (Government proposition 1992/92: 226, in Swedish)

 11. Framtidens driftcentral : En analys av den framtida driften av ett svenskt elnät

  OpenAIRE

  Svartz S:t Cyr, Daniel; Enarsson, Lars Einar

  2013-01-01

  Active work to increase the efficiency of energy use is taking place in Sweden and throughout all of Europe. Electricity is an important part in our society’s energy system which means that the electrical grid operators and associated therewith has a central role in this work. Monitoring and controlling the electrical grids are managed from the distribution system operator’s DC, dispatch center. The aim of this report is to examine how the operations in a typical DC on the Swedish electricity...

 12. Nedbrytning av utvalgte plantevernmidler i norsk jordsmonn

  OpenAIRE

  Haneborg, Mads Alexander

  2015-01-01

  Denne masteroppgaven har hatt som formål å modellere nedbrytningen av et utvalg sprøytemidler som ble testet på to norske forsøksfelt, i Stjørdal og Klepp med ulike klimatiske forhold og jordsmonn. For begge forsøksfelt ble det foretatt uttak av jordprøver over en periode på ett år fra sprøytingen, i tidsrommet fra mai 2012 til juni 2013. Jordprøvene ble analysert ved bruk av LC-MS/MS etter prøveopparbeiding med væskeekstraksjon. Intern standard metode ble benyttet til kvantifise...

 13. Population Analysis Of Emergent Timber Trees Species (Etts) In Iko ...

  African Journals Online (AJOL)

  In view of the high mortality of ETTs brought about by over storey competition, insect and disease attacks, senescence, high rate of exploitation by man etc, it is recommended that the seeds of ETTs should be collected from time to time for the purpose of raising nurseries for pure forest plantation establishment using ETTs ...

 14. Utveckling av en Windows Service för databassynkronisering med Microsoft Sync Framework

  OpenAIRE

  Vik, Christian

  2011-01-01

  Detta examensarbete utfördes åt Hogia Ferry Systems. Examensarbetet behandlar utvecklingen av ett synkroniseringsverktyg för databaserna som företagets produkter använder. Lösningen kommer att ersätta ett befintligt system för synkronisering. Fokus för detta projekt ligger på utvecklingen av en synkroniseringstjänst för multipla typer av databaser. Databaserna som stöds är SQL Server, Informix samt Oracle. För utvecklingen av själva synkroniseringen har Microsoft Sync Framework använts. F...

 15. Exklusiva urmärken : en branschundersökning med avseende på positionering och val av urverk

  OpenAIRE

  Andersson, Peter

  2006-01-01

  Marknaden för armbandsur är stor, och den del av denna marknad som utgörs av exklusiva ur med högt pris tycks ha helt andra egenskaper än den för armbandsur i övrigt. Hur övertygas en konsument om att ett mekaniskt ur som avviker flera sekunder per dygn är att föredra framför ett elektroniskt som avviker några sekunder på ett år? Syftet med denna rapport är att ge en övergripande bild av marknaden för exklusiva ur och urverk, samt att analysera ett antal av de aktörer som finns på marknaden u...

 16. First green kit : ett inredningsprojekt för det offentliga uterummet

  OpenAIRE

  Danielsson, Ida

  2008-01-01

  Projektet omfattas av ett parkprojekt med analyser och gestaltning av grönstrukturer i Nynäshamns stad. Inriktningen är utformning av allmänna utrymmen i det offentliga uterummet med fokus att öka tillgängligheten och tillgången av grönytor och parker. Projektet syftar i att skapa värdefulla platser för ökad trygghet och trivsel. Målsättningen är också att visualisera en vision om rum för upplevelser och aktiviteter. Rum i vilka allmänheten frivilligt vistas om den fysiska miljön är god. Stad...

 17. Litteraturarbete i ett svenska som andraspråksklassrum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Catarina Economou

  2015-06-01

  Full Text Available AbstractThis article considers the role of reading fiction in Swedish as a second language instruction. The study examines how a group of advanced second language learners in a Swedish upper secondary school read, interpret and discuss a contemporary Swedish novel, how they interact with the text and with each other in relation to the text. Furthermore, it analyses which forms of reading the students use. It is a qualitative, empirical study based on field studies, transcriptions of tape recorded interaction and of written texts. The results indicate that second language learners in this context have a positive attitude towards reading and discussing what they read using several forms of reading. They often compare the content of the text to their own lives. One conclusion is that literature teaching and literature can be integrated into one Swedish subject in order to create even more meaningful interactions between students from different backgrounds. Another is that literature can be a means of language development as well as personal development.Keywords: Second language learners, literature pedagogy and didactics, forms of reading, democracy. SammandragDenna artikel handlar om skönlitteraturens roll i skolämnet svenska som andraspråk. Studien undersöker hur en grupp avancerade andraspråksinlärare i en svensk gymnasieskola läser, tolkar och diskuterar en modern svensk roman och hur de interagerar med texten och med varandra i relation till texten. Dessutom analyseras vilka läsarter som eleverna använde sig av. Den är en kvalitativ, empirisk studie som baseras på fältstudier, transkriptioner av inspelade boksamtal och elevtexter. Resultaten visar att andraspråkseleverna hade en positiv attityd till boksamtal och de använde sig av flera läsarter. De jämförde ofta texten till sina egna liv och erfarenheter.  En slutsats är att litteraturundervisning och litteraturarbete skulle kunna integreras i ett gemensamt ämne så att

 18. Corrado Pettenati acting head of ETT

  CERN Multimedia

  2004-01-01

  Following the departure of Juan Antonio Rubio, Corrado Pettenati has been appointed as the acting head of the ETT unit with effect from 1 August. He joined CERN in 1995 as head librarian, reorganizing and modernizing the library before becoming deputy leader of ETT from June 2000 to April 2004. Previously, he worked at the European University Institute in Florence from 1976, developing automated library systems and becoming head of the computer centre in 1985. He has also been a software analyst and a telecommunications specialist. In 2003 he was appointed as member of the steering committee of the Cellule de Coordination Documentaire Nationale pour les Mathématiques de Grenoble, and in 2004 became a member of the EULER - European Libraries and Electronic Resources in Mathematical Sciences - Scientific Advisory Board, based in Germany. He was born in 1946 and graduated with a degree in Electrical Engineering from the Polytechnic in Milan in 1969.

 19. Överensstämmelsen mellan ett företags önskade employer brand och den faktiska uppfattningen bland de anställda.

  OpenAIRE

  Leander, Kajsa; Johannesson, Maria

  2013-01-01

  Employer branding (som kan ses som ett företags arbetsgivarvarumärke) är ett begrepp som det under det senaste decenniet riktats mycket uppmärksamhet mot och i denna uppsats undersöks hur ett företags önskade interna employer brand överensstämmer med uppfattningen de anställda har om företaget i fråga. För att undersöka den interna uppfattningen har en kvantitativ undersökning genomförts i form av enkäter som sedan kompletterats med en kvalitativ undersökning bestående av intervjuer för att p...

 20. Analys av nickel med ICP-MS

  OpenAIRE

  Wallman, Karin; Löfgren, Stefan; Sonesten, Lars; Demandt, Christian

  2009-01-01

  Vid en granskning av nickelhalter för perioden 1985-2007 upptäcktes ett nivåskifte i tidsserierna på flera stationer mellan 2001 och 2002. Skiftet visade sig bero på att prover innan 2002 inte korrigerades för kalciuminterferens, medan prover under åren 2002-2007 korrigerades. Syftet med denna rapport är att utreda om resultaten före 2002 i efterhand kan korrigeras för kalciuminterferensen. Från 2002 finns ett antal prover (N=347) med resultat som både är kalciumkorrigerade och som inte är de...

 1. Jämförelse av vertikala accelerationer av järnvägsbroar för höghastighetståg.

  OpenAIRE

  Shoaibi, Martin

  2014-01-01

  Under de senaste decennierna parallellt med klimatdiskussionen har det vuxit fram ett stort intresse för höghastighetståg och en förbättrad infrastruktur i Sverige. I delar av Europa men speciellt i Kina och Japan har utvecklingen av höghastighetståg fått ett enormt lyft. Ett problem vid höjda tåghastigheter är att broarna vid en kombination av låg massa och låg egenfrekvens riskerar att orsaka resonans och höga accelerationsnivåer vid passage. Ballastspår är namnet för det traditionella järn...

 2. Personalinvolverat förändringsarbete i industriföretag : Ett verksamhetsledande perspektiv

  OpenAIRE

  Axelsson, Tobias

  2012-01-01

  Titel: Personalinvolverat förändringsarbete i industriföretag: Ett verksamhetsledande perspektiv   Författare: Axelsson Tobias Examinator: Lindhult Erik Handledare: Sjödin Carina Ämne/Kurs: Innovationsteknik, KIN190 Nyckelord: innovation, Ledarskap, Personal, Personalinvolvering, organisation, Industri  Inledning och problembakgrund: Skandinaviska företag har länge haft en tradition av att engagera och involvera personal och det är essentiellt att ha en engagerad personal för att hantera och ...

 3. Mot en professionalisering av det pedagogiska ledarskapet vid Umeå universitet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sven B Eriksson

  2013-01-01

  Full Text Available Det pedagogiska ledarskapet inom högre utbildning fokuseras allt mer. Det understryks genom att flera lärosäten föreskriver såväl att pedagogiska ledare ska finnas på olika nivåer, som vilka övergripande uppgifter dessa ska ha. Denna artikel är ett resultat av en fallstudie av hur de tillägnade kunskaperna och färdigheterna från kursen Pedagogiskt ledarskap, en kurs för målgruppen studierektorer/pedagogiskt ansvariga eller motsvarande arrangerad av Universitetspedagogiskt centrum, har bidragit till deltagarnas professionalisering av det pedagogiska ledarskapet ett år efter kursens slut. Fallstudien genomfördes genom gruppintervjuer. Respondenterna uttryckte att de fått ett stärkt självförtroende i rollen som pedagogiska ledare samt att kursen bidrog till en professionalisering av rollen som pedagogiska ledare genom att stärka identiteten, att skapa en början till en handlingsetik bestående av delvis delade värderingar kring det pedagogiska ansvaret samt ge utbildning och träning i färdigheter som har sin grund i teoretisk kunskap. Kursen Pedagogiskt ledarskap ger därmed ett stöd i en process mot en professionalisering av det pedagogiska ledarskapet vid Umeå universitet.

 4. Dwivedi, AV

  African Journals Online (AJOL)

  Dwivedi, AV. Vol 3, No 2 (2014) - Articles Linguistic realities in Kenya: A preliminary survey. Abstract PDF · Vol 3, No 2 (2014) - Articles Note: Contributors to this Issue Abstract PDF. ISSN: 2026-6596. AJOL African Journals Online. HOW TO USE AJOL... for Researchers · for Librarians · for Authors · FAQ's · More about AJOL ...

 5. Multilingualism and the ethnic identity of the Ette people | Egenti ...

  African Journals Online (AJOL)

  Due to their diverse nature, the classification of indigenous languages in Nigeria ranks some of them as major, main and small group languages. The Ette people speak two main, and one major, Nigerian languages namely: Idoma, Igala and Igbo respectively. This paper sets out to examine the Ette people in the light of their ...

 6. Digitala backspeglar - Fysisk-ergonomiska konsekvenser av arrangemang av digitala backspeglar i en lastbilshytt

  OpenAIRE

  LUNDIN, ARVID; ZAIMOVIC, NEDIM

  2016-01-01

  Backspeglar på dagens lastbilar bidrar till fordonets bränsleförbrukning på grund av det luftmotstånd som de orsakar. Detta bidrag kan minskas om de fysiska speglarna ersätts av digitala motsvarigheter, i form av kameror monterade på lastbilens utsida och bildskärmar placerade inuti lastbilshytten. Ett sådant ingrepp medför en rad möjligheter för förbättring av inte bara fordonets verkningsgrad utan även förarmiljön. Med digitala backspeglar så skulle det vara möjligt att visa stödjande grafi...

 7. Är prostitution en kränkning av mänskliga rättigheter? : Eller finns "den lyckliga horan"?

  OpenAIRE

  Nilsson, Ulrika

  2014-01-01

  Att människohandel för sexuell exploatering utgör ett brott mot mänskliga rättigheter står klart. Människohandel kränker flertalet av individens rättigheter och staters skyldigheter gentemot dessa individer finns således stadgade i flertalet internationella konventioner. Palermoprotokollet stadgar den första internationellt gemensamma definitionen av människohandel och stadgar vidare ett krav på att definitionen utgör ett brott i konventionsstaternas nationella lagstiftning. Om prostitution a...

 8. Lean Construction applicerat på betongkonstruktion : The Last Planner och visuell metodik för reducering av produktionstidsvariationer

  OpenAIRE

  Udroiu, Cristina

  2011-01-01

  Bakgrunden till detta examensarbete är byggföretagens utmaningar med att bedriva byggprojekt där nya och unika objekt skall konstrueras, med många nya förutsättningar och allt som oftast även en ny sammansättning av personalstyrkan. Ett gemensamt behov för dessa byggprojekt är att effektivt kunna hantera en mängd av olika och nya variationer. Oden anläggningsentreprenad AB presenterade ett problem gällande oönskade variationer av produktionstider för betongmonoliter som innefattar mycket repe...

 9. IAS 40 i ljuset av ägarförhållanden : Värdering av förvaltningsfastigheter i börsnoterade respektive statliga bolag

  OpenAIRE

  Klarin, Olof; Sandell, Johan

  2010-01-01

  Sammanfattning: Redovisningen av förvaltningsfastigheter enligt IAS 40 har tidigare beskrivits i ett stort antal olika vetenskapliga alster. Merparten av dessa har dock tittat på börsnoterade bolag men det finns även andra företag som tillämpar IAS-reglerna. En grupp företag som gör det är de bolag som ägs av svenska staten. Ett av målen med IFRS är att skapa jämförbarhet och då bör inte ägarformen ha någon betydelse för redovisning och värdering. Denna studies syfte är därför att skapa insik...

 10. En undersökning av Norwegians kriskommunikation under flygstrejken 2015. : En textanalys av Facebookinlägg och pressmeddelanden.

  OpenAIRE

  Emma, Mickelsson

  2016-01-01

  Numera lever vi i ett krissamhälle där vi nästan varje dag nås av budskap från olika typer av kriser. När en organisation drabbas av en kris är det viktigt att tänka på vilken kommunikation man använder för att nå ut med sitt budskap. Uppsatsens syfte var att undersöka hur en organisation använder sig av olika försvarsstrategier och retoriska appeller i sin kriskommunikation. Organisationen som valdes ut var flygbolaget Norwegian och deras hantering av den 11 dagar långa flygs...

 11. En utredning av meddelande-orienterade lager för Twingly

  OpenAIRE

  Säll, Robert

  2013-01-01

  Att flera datorer används för att gemensamt lösa problem är inte någonting nytt. Det finns många distribuerade system i bruk och många olika lösningar för hur dessa ska kommunicera med varandra. Vissa använder sig av meddelande-orienterade lager för kommunikation vilket det finns väldigt många implementationer av. RabbitMQ är ett exempel där att kommunikation går genom en (eller ett kluster av) central nod och kommunicerar med hjälp av protokollet Advanced Message Queue Protocol, AMQP. I en h...

 12. Adaptationer av Esaias Tegnérs Frithiofs saga

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordenfors, Ola

  2008-01-01

  Tegnérs versepos över urnordiska myter hade länge ett starkt om den nordiska läsande allmänheten - därtill starkt understött av Bernhard Crusells omtyckta tonsättningar av dikterna. Men också i Tyskland har Frithiofs saga haft en påfallande genomslagskraft. I uppsatsen granskas särskilt tonsättar...

 13. Helhetsorienterad utvärdering av kollektivtrafikåtgärder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hiselius, Lena Winslott; Barfod, Michael Bruhn; Leleur, Steen

  Under hösten 2008 och våren 2009 har forskare vid Avd. Trafik och väg vid Lunds Tekniska Högskola, DTU Transport vid Danmarks Tekniska Universitet samt National-ekonomiska institutionen vid Lunds Universitet genomfört ett forskningsprojekt med syfte att studera tillämpningen av en sammansatt...... (helhetsorienterad) analys av kollektiv-trafikåtgärder....

 14. Rolf Edberg : En studie av ett miljöfilosofiskt författarskap

  OpenAIRE

  Wettström, Rune

  2008-01-01

  In this essay I have tried to present the ideas and thoughts of the Swedish author Rolf Edberg (1912-1997), journalist, ambassador and county governor. By many regarded as an environment philosopher and the introducer of deep ecology into Sweden. The essay emphasizes Edberg as a modern renaissance man of important knowledge with a rhetorical force to present and generalize the problems the planet Earth is meeting. The paper compares him with Henry Thoreau but also finds a close but perhaps un...

 15. Företagsrekonstruktion ur ett organisationsdesignsperspektiv : Rekonstruktörens beaktande av organisationsdesign

  OpenAIRE

  Ahlgren, Andreas; Lundström, Johan

  2015-01-01

  Konkurrensen mellan företag i Sverige är fortsatt hård, samtidigt som världen blir mer globaliserad och multinationella företag söker nya marknader. Mellan åren 2008 och 2013 försattes i snitt 6260 företag i konkurs per år. Konkurser påverkar företagsägare, leverantörer, anställda, staten och samhället negativt.   För företag nära konkurs finns möjlighet att försöka rädda företaget, genom företagsrekonstruktion. Det överordnade målet med företagsrekonstruktion är att rädda värdefulla affärsrö...

 16. Konsten att uppträda : En studie i Marina Abramović och Ulays performance ur ett performativt och psykoanalytiskt perspektiv

  OpenAIRE

  Zara, Hjelm

  2017-01-01

  Denna studie avser att utforska identitetsskapandet inom den komplexa konstformen performance. Genom att fokusera på Marina Abramovićs och Frank Uwe Laysipens (Ulay) liv och kollaborativa performance ur ett performativt och psykoanalytiskt perspektiv angrips handlingarnas tyngdpunkt i skapandet av jaget under diverse omständigheter och sammanhang. This study aims to investigates the creation of identity within the complex artform performance. By observing the life’s and collaborative perf...

 17. Vad är Anime? : Svensk syn på ett japanskt fenomen

  OpenAIRE

  Hansson, Pelle

  2006-01-01

  Syftet med min uppsats är att försöka förmedla hur man ser på anime, ett så typiskt japanskt fenomen, här i väst? Vidare så har jag genom litteraturstudier försökt presentera för läsaren vad anime är för något. Detta görs genom en kort historisk presentation av anime för att sedan djupare visa strukturen i anime, karaktärer, innehåll och slutligen huruvida anime återspeglar nutida oro i det egna samhället. Även en viss diskussion förs gällande anime och dess legitimitet som japanskt kulturarv...

 18. Employer Branding : Ett gränsöverskridande varumärkesarbete

  OpenAIRE

  Axelsson, Åsa; Granstig, Anna

  2004-01-01

  Bakgrund: Denna uppsats handlar om hur företag ska kunna attrahera framtida kompetens med en ny varumärkesstrategi. ”Employer Branding” är namnet på denna strategi och beskrivs av konsulter som ett medel för företag att via en genomtänkt varumärkesstrategi profilera företaget på kompetensmarknaden. Grunderna i en Employer Branding-strategi innefattar följande aspekter: att kunna attrahera och behålla den bästa kompetensen samt att ena företaget kring sin vision och kultur. Vi har i denna upps...

 19. Finansiering av investeringar i immateriella tillgångar

  OpenAIRE

  Voltaire, Christian; Gillebrink, Valerie

  2008-01-01

  Vid en bedömning av ett kreditärende ser banken till projektets företagsekonomiska förutsättningar. För företag som har immateriella tillgångar som de viktigaste tillgångarna i sin redovisning kan det uppstå problem när de ansöker om kredit hos banker. Detta beror på att immateriella tillgångar inte fungerar på samma sätt som materiella och därigenom tillbringar vag säkerhet för en beviljad kredit. Syftet med denna uppsats är att söka finna vad det är som krävs för att ett tjänsteföretag ska ...

 20. Främja medarbetarnas engagemang : Ett ledarskapsverktyg för att öka engagemang och undvika utbrändhet

  OpenAIRE

  Järnström, Ida

  2016-01-01

  De senaste åren har engagemang varit ett mycket omtalat ämne, då forskning har visat att engagemang har en positiv inverkan på organisationens framgång. Dagens turbulenta värld tvingar dock organisationerna att kräva högre prestationer av sina medarbetare trots färre resurser, vilket kan resultera i oengagemang och utbrändhet. Detta bekräftas utgående från gallupundersökningar, vilka visar att en endast en liten del av medarbetarna verkligen är engagerade på sina arbetsplatser. Syftet med...

 1. Intraoperative management of ETT and LMA cufi pressures: a survey ...

  African Journals Online (AJOL)

  2008-07-16

  Jul 16, 2008 ... Intra-operative management of ETT and LMA cuff pressures: A survey of anaesthetists' knowledge, attitude and current practice ..... This is a definite hindrance to changing current practice and we suggest cuff manometers be more readily available. There are unfortunately still a small number of our ...

 2. Employer branding. : - En fallstudie vid Sandvik AB om uppfattningar av begreppet employer branding och hur detta tillämpas idag och i framtiden.

  OpenAIRE

  Eriksson, Johan

  2012-01-01

  Employer branding är ett begrepp som är aktuellt bland företagen just nu och allt fler väljer att satsa på employer branding som marknadsföringsstrategi. Den här studien handlar om employer branding på Sandvik och begreppet employer branding.Syftet med denna fallstudie av en global koncern är att förklara och beskriva begreppet employerbranding, samt hur man arbetar med detta och vilka framtidsvisioner man har på Sandvik.Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med ett antal ny...

 3. Survey of creep damage in a T-joint from a retired steam pipe system; Kartlaeggning av krypskador i ett T-stycke fraan ett utrangerat aangnaet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Storesund, Jan

  2009-06-15

  Unexpected failures and cracking have recently occurred in steam piping by creep although the service temperatures have been significantly below the limit temperature for creep rupture. Characterisation of such damage, mapping of the presence in Swedish plants and better knowledge of the presumptions for the phenomenon have been received in previous Vaermeforsk projects. A steam pipe system that never had been inspected or tested with respect to creep was replica tested at a number of test positions. The steam data was 450 deg C and 65 bars and the age was 35 years of almost continuous operation. Extensive creep damage was found in one T-joint. This component was the object of interest in the present project. Metallographic investigations were carried out by cutting the T-joint into sections for through thickness examinations of possible creep damage as well as characterisation of the microstructure. Ten sections were selected at different positions of four welds that the T-joint covered. In addition to the characterisation by means of creep damage and possible microstructure degradation or other anomalies the purpose of the investigation was to find out if the replica testing was a conservative method or not. Other expectations on the project were to gain additional knowledge of the creep phenomena's below the limit temperature and a verification of the computation models for crack propagation that were used in the previous Vaermeforsk projects in the area. Nine chemical analyses were performed on all different parent and weld metals of the T-joints. Most analyses resulted in a composition close to the nominal one, that is 13CrMo4-4 steel, the most frequently used heat resistant steel in steam piping for steam temperatures around the limit temperature in Sweden. The parent metal in which the creep cracks were found, however, had a composition that corresponds to 0,5Cr0,6Mo0,3V steel, a low alloy steel that is liable to cracking. Furthermore the branch part of the T-joint and the weld metal connecting this part to the pipe part of the T-joint were fabricated of 10CrMo9-10, a heat resistant steel frequently used in the creep range. The conclusions from the investigation are: The cracks were formed in the HAZ. The largest crack was 100 mm long and 3.25 mm deep. The wall thickness was 18 mm at the crack positions. All metallographic examinations were performed both with mechanical and electrolytic polishing. The weld cross sections showed that the cracks were surrounded by plenty of creep cavities, particularly at the crack tips. The creep cracks were situated at the weld between the T-joint and a valve, more exactly in the HAZ of the valve material. Chemical analysis showed that the valve was fabricated of a V-containing steel corresponding to 0,5Cr0,6Mo0,3V steel, whereas the nominal material in the pipeline was 13CrMo4-4 steel. Contributions to the crack formation were analysed. Significant system stresses may be estimated as less likely but can not be excluded. Computation of the geometry at the crack positions resulted in no stress concentrations. Therefore, there are reasons to believe that defects have initiated in service crack propagation. This is also indicated by comparisons to creep crack propagations computations in a foregoing Vaermeforsk project. The metallographical investigations indicated that a small part of the largest crack did not look like a creep crack. It could be a hydrogen crack. 0,5Cr0,6Mo0,3V steel is liable to reheat cracking that may appear at post weld heat treatment. Such cracks are formed by creep relaxations of residual stresses and have similar characteristics to service induced creep cracks. Reheat cracks have likely been the ruling initial defects that have made some creep propagation possible. If no significant system stresses work, a rather large initial crack is required to enable creep crack propagation in this case. No creep damage was observed in the other cross sections. This indicates that these creep cavitations found in the replica investigation was skin-deep. The microstructure had rather small and also normal heat affection that agrees with the present service temperature and service time. The creep damage distribution may differ from the observed one if significant system stresses occur. Earlier recommendations for testing, evaluation as well as actions associated with creep in main steam piping at service temperatures below the limit temperature can still be considered as valid

 4. Clapping hands : En analys av emojis i politisk kommunikation på Instagram

  OpenAIRE

  Junefjäll, Jonathan; Nurro, Linnéa

  2017-01-01

  Emojis är ett digitalt uttryckssätt baserade på smileys och emoticons som introducerades i smarta telefoner under 2011 och har sedan dess blivit en integrerad del av många människors vardagliga kommunikation. De används också i politisk kommunikation på sociala medier på samma sätt som en del i ett modernt uttryckssätt. Den här undersökningen tittar på 557 emojis i 300 inlägg gjorda av tre ledande politiska partier – Høyre i Norge, Socialdemokraterna i Sverige och Venstre i Danmark. Syftet är...

 5. AVS on satellite

  Science.gov (United States)

  Zhao, Haiwu; Wang, Guozhong; Hou, Gang

  2005-07-01

  AVS is a new digital audio-video coding standard established by China. AVS will be used in digital TV broadcasting and next general optical disk. AVS adopted many digital audio-video coding techniques developed by Chinese company and universities in recent years, it has very low complexity compared to H.264, and AVS will charge very low royalty fee through one-step license including all AVS tools. So AVS is a good and competitive candidate for Chinese DTV and next generation optical disk. In addition, Chinese government has published a plan for satellite TV signal directly to home(DTH) and a telecommunication satellite named as SINO 2 will be launched in 2006. AVS will be also one of the best hopeful candidates of audio-video coding standard on satellite signal transmission.

 6. Wirevagn : Utvecklingen av en utrullare för hisslinor

  OpenAIRE

  Rehnsfeldt, Patrik

  2014-01-01

  Kandidatexamensarbetet som utgick från en förfrågan från företaget Irongrip AB hade som mål att utveckla ett produktförslag på en utlindare av stålvajer för hissmontörer. Irongrip AB som tillverkar och säljer verktyg för hantering av stålvajer hade uppmärksammat att en efterfrågan på en sådan produkt fanns på marknaden då befintliga lösningar var bristfälliga och inte hade alla de funktioner som är önskvärda hos en sådan produkt.Arbetet inleddes med en förstudie där studiebesök vid lindragnin...

 7. Den blivande förskollärarens formering. En studie av verksamhetsförlagda handledningssamtal, argumentationstraditioner och metaforik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marie-Louise Hjort

  2014-06-01

  Full Text Available I denna studie analyserar vi hur erfarna förskollärare i rollen som handledare introducerar förskollärarstudenter i professionen. Studien genomförs mot bakgrund av ett delvis nytt uppdrag som förskolan fått under senare år, som bland annat yttrar sig i att förskolan nu är en del av utbildningssystemet. Med utgångspunkt i det teoretiska begreppet argumentationstraditioner och genom att analysera metaforiken i deltagarnas resonerande, studeras hur erfarna och blivande förskollärare navigerar spänningar centrala för professionen. Deltagarnas betoning av vissa argumentationstraditioner och användningen av viss metaforik diskuteras i termer av vad de implicerar för utvecklingen av de barn som deltar i en förskoleverksamhet som formas av dessa.

 8. Att vara ung vuxen med reumatism : Psykologiska aspekter av reumatisk sjukdom

  OpenAIRE

  Fröberg, Tove

  2015-01-01

  Kunskapen gällande hur det upplevs att vara ung vuxen och samtidigt ha en reumatisk sjukdom är begränsad. Syftet med denna kvalitativa studie var att utifrån individens eget perspektiv försöka fånga in och beskriva olika psykologiska aspekter av att vara ung vuxen och samtidigt ha reumatism, i en svensk kontext. Studien utfördes på sju reumatiker i åldern 18-40 och datainsamligen bestod av semistrukturerade intervjuer. Analysen följde ett induktivt tematiskt mönster. I studien identifierades ...

 9. Mot ett okänt mål: Humanistisk forskarhandledning och doktoranders deltagande i forskningsdebatten

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tobias Hägerland

  2011-11-01

  Full Text Available Enligt Högskoleförordningen skall den som avlägger doktorsexamen kunna uppvisa en färdighet att i både tal och skrift delta i nationell och internationell forskningsdebatt. I denna artikel uppmärksammas några av de särskilda utmaningar som denna inriktning ställer forskarhandledare i humaniora och teologi inför. Intervjuer med tre rutinerade handledare redovisas och analyseras. Det framkommer att styrdokumentens formuleringar i mycket liten grad påverkar den konkreta utformningen av forskarutbildning och handledarskap, samt att handledarnas principiella inställning till doktoranders insocialisering i olika forskningssammanhang uppvisar stor variation. Där hållningen är avvaktande eller avvisande kan den i hög grad härledas till en upplevd konflikt mellan olika aspekter av utbildningen och handledarskapet. Ett antal förekommande eller tänkbara strategier för att uppnå examensordningens mål diskuteras också i artikeln.

 10. Analys av skillnader och likheter i EU-länders långsiktiga klimatstrategier

  OpenAIRE

  Hansson, Caroline

  2012-01-01

  De internationella klimatförhandlingarna handlar om att hitta lösningar för att stabilisera halten av växthusgaser i atmosfären och att uppnå tvågradersmålet. För att uppnå målet finns olika utsläppsmål att sträva mot. Ett är ett utsläppstak där varje land inte får släppa ut mer än 2 ton CO2-ekv/capita per år för att tvågradersmålet ska uppnås. Ett annat utsläppsmål är att minska de nationella utsläppen med en viss procentsats. EU:s del i minskningen ligger på 80-95 % till 2050. Som en del av...

 11. Nätverksövervakning av trådlösa accesspunkter

  OpenAIRE

  Heino, Felix

  2016-01-01

  Syftet med examensarbetet är att analysera, implementera och utvärdera metoder för nätverksövervakning av trådlös kommunikationsutrustning i företaget Fibras nätverk. I dag sköts driften av cirka 2300 accesspunkter i Västerås stads trådlösa nätverk av Fibra. I nätverket ingår ett antal Wireless LAN Controller (WLC), vars uppgift är att hantera och konfigurera alla accesspunkter. Varje WLC kan hantera upp till 400 accesspunkter och sköter exempelvis autentiseringen av användarna. Dessutom finn...

 12. Vad var det som hände? Efterbearbetning av en simulering för utvecklande av professionell kunskap hos polisstudenter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David Sjöberg

  2014-11-01

  Full Text Available Att öva för att lära sig att hantera polisiära situationer utgör ett viktigt inslag i polisstudenters utbildning. Lärandet sker genom praktiska övningar t.ex. drillövningar och övningar av specifika moment men även via simuleringar där studenter agerar som polis i mera komplexa situationer. Simuleringar är inte unika för polisutbildning utan utgör ett vanligt inslag i professionsutbildning genom sin koppling till "verkliga" situationer (Peters och Vissers, 2004; Lederman, 1984. Under de senaste årtiondena har simuleringar använts för utbildning inom så skilda professionsfält som medicin och hälsovård, flyg och blåljusverksamhet. Simuleringar kan vara av skiftande karaktär t.ex. fysiska i form av rollspel men även datorbaserade. Simuleringar kan syfta till att utveckla en specifik färdighet (se t.ex. Windsor, 2009; Stefanidis, Acker, och Heniford, 2008; Wallin, Meurling, Hedman, Hedengård, och Felländer-Tsai, 2007, som t ex att lära sig hur man avläser röntgenbilder (se t.ex. Söderström, Häll, Nilsson, och Ahlqvist 2012 eller till att lära hur man ska agera i komplexa situationer (Andersson, Carlström, och Berlin, 2013; Bauman, Gohm och Bonner, 2011, t.ex. vid svåra olyckshändelser med många personer inblandade (se t.ex. McConnell och Drennan, 2006. Simuleringar av komplexa situationer med många inblandade brukar benämnas som fullskaliga (se t.ex. Andersson, Carlström, och Berlin, 2013. Simuleringar antas träna och utveckla professionell kunskap genom att förbereda studenter på att hantera komplexa och ibland farliga situationer som de kan komma att ställas inför i en kommande yrkespraktik. Användningen av simuleringar i utbildningar bygger således på ett antagande om överföring av erfarenheter och kunskaper från ett sammanhang till ett annat (se t.ex. Söderström, Åström, Anderson och Bowles, 2014. I den här artikeln utgår vi från simulering som en utbildningsresurs där deltagarna

 13. Med fingrarna på kontrabasen : En kvalitativ studie av tre kontrabasisters syn på sin teknik

  OpenAIRE

  Beyer, Hannes

  2014-01-01

  Studien syftar till att utifrån hermeneutiskt perspektiv, utforska hur tre kontrabasister har kommit fram till just sitt sätt att tekniskt ta sig an instrumentet samt vilken funktion dessa kontrabasister anser att deras teknik har. Studiens datamaterial består av kvalitativa samtalsintervjuer med tre professionella kontrabasister som arbetar inom ett flertal genrer. I resultatavsnittet beskrivs respektive respondents tekniska förhållningsätt till kontrabasen utifrån tre tematiska metaforer: E...

 14. Vattenkvalitet i enskilda dricksvattenbrunnar i ett omvandlingsområde : En undersökning av enskilda dricksvattenbrunnar i delar av Hertsölandet i Luleå kommun, utifrån ett hälsoskyddsperspektiv

  OpenAIRE

  Boqvist, Lisa

  2017-01-01

  Good quality of drinking water is the foundation of a functioning society. Many Swedish municipals investigates ways to protect water supplies in convention areas. The purpose of this study was to investigate the risks of microbiological contamination of drinking water by private sewers and geothermal heat pumps. The purpose was also to investigate the risks of contamination associated with safety distances from energy wells and private sewers. Water samples were taken from private groundwate...

 15. Skyggedom av enkepensjonsdommen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rognlien, Ida Gundersby

  2014-01-01

  Masteroppgaven undersøker om bortfall av ektefellepensjon ved lovendring med tilbakevirkende kraft er i strid med retten til eiendom etter EMK TP 1 art 1. Skyggedommetoden/ Feminist Judgments -metoden brukes for å gjenskrive enkepensjonsdommen Rt.2006.262 i et feministisk perspektiv. Da mannen døde.......1975.220. I spørsmålet om inngrepet er proporsjonalt ble vektlagt at det ikke foreligger en transparent avveining av de relevante interessene. Videre er hensynene bak og behovene for den opprinnelige ektefellepensjonen fortsatt tilstede, og de er ikke tilstrekkelig avveid mot formålene med inngrepet...

 16. President Medvedev: Putiniga võistlemist on raske ette kujutada / Kaivo Kopli

  Index Scriptorium Estoniae

  Kopli, Kaivo

  2011-01-01

  Venemaa presidendi Dmitri Medvedevi intervjuust ajalehele Financial Times. Medvedevi sõnul esindavad tema ja Vladimir Putrin suuresti sama poliitilist jõudu ning on raske ette kujutada Putiniga koos kandideerimist

 17. Management of polluted waters from a repository at Oskarshamn; Omhaendertagande av foerorenade vattenfloeden fraan ett slutfoervar i Oskarshamn

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ridderstolpe, Peter; Straae, Daniel (WRS Uppsala AB, Uppsala (SE)). e-mail: info@wrs.se

  2007-05-15

  During both the construction and the deposition phase of the final repository, several kinds of polluted waters will occur that must be handled. The waters under consideration in this report are (1) sanitary wastewater, (2) drainage water from the repository, (3) leachate from the rock stockpile and (4) storm water. The aim of this report has been to produce an overview of the different flows of polluted waters and their properties, as well as to propose adequate strategies for their treatment. Several different alternatives of action have been investigated and compared in terms of environmental impact, economy and technical aspects. The report is part of SKB's environmental impact assessment work, but is also meant to be a usable tool in further planning. It is during the construction phase that the largest amounts of both water and pollutants are to be expected. Therefore, the conditions during the construction phase are proposed to be used for dimensioning of technical solutions as well as for environmental impact assessments. The study of different techniques for treatment of sanitary wastewater has included a method called ''open wastewater planning''. The work comprises six different technical solutions that have been outlined on system level, all of which responds to the national environmental legislation, as well as what has been considered as reasonable practical and economical demands. A urine diverting system combined with a local system for treatment of wastewater has been found to be the most interesting solution. The least attractive alternative in relation to the claimed demands is a traditional system for mixed wastewater connected to the existing wastewater treatment plant at the Oskarshamn nuclear power plant. This is mostly due to the high estimated cost for the connection pipe. Discharged leachate from the rock stockpile is expected to contain the greatest amount of nitrogen, at most 6 tonnes a year. Drainage water from the repository will also contain nitrogen and will in addition be slightly saline, but still rather clean. The local physical conditions for construction of outdoor, biological treatment steps as overland flow areas and wetlands for treatment of drainage water and leachate have been found to be good. A total nitrogen reduction of 50 percent in leachate and drainage water is considered reasonable from an environmental, practical and economical point of view. The proposed steps taken, the discharge to the recipient Ekerumsviken (the Baltic Sea) is estimated to be restricted to a maximum of three tonnes of nitrogen a year. The possibilities for local storm water control are considered to be good. As long as a thorough planning is carried out, risks for floods and negative local environmental impact resulting from unwanted substances in storm water will be minimised. It is also the authors opinion that the proposed ways of resolving the problem locally will save money, considering both the investment and the maintenance costs. The authors conclusive assessment of the environmental impact from the different polluted waters is that it will be small as long as the suggested measures are taken. Locally, the creek Oxhagsdiket will change its character in terms of a higher and more even flow. Today the creek is periodically dry; in the future it will lead 20-30 litres/second all year around. The water will be slightly saline and spiked with nutrients, especially in the upper part. This change of character is not necessarily negative; with the proposed ponds and wetlands an interesting water body is expected in terms of biodiversity and aesthetics. There will be no health risks for humans or animals. During summer time, the salinity in the lower part of Laxemaraan may equal that of Ekerumsviken. Situations like these are assessed not to have any negative impact on the water body, neither in the wetland upstream nor downstream of road 743. The annual content of phosphorous in the discharged treated sanitary wastewater has been estimated to a maximum of 25 kg a year. The treated wastewater will be diluted directly after discharge with the drainage water also discharged into Oxhagsdiket. The remaining phosphorous will stimulate biotic growth, but can not lead to algal bloom or other adverse situations in the recipients. Where the tributary Oxhagsdiket meets the stream Laxemaraan, the concentrations of phosphorous will be equal or lower than the ones of the stream water. Considering sampling results from the recipient control program, the primary production in Ekerumsviken is not restricted by nitrogen. Therefore, the discharged amount of nitrogen resulting from the activities of the final repository will not lead to increased algal production. Furthermore, the retention time in the bay is short and the concentration of ammonium is low, which means that the level of dissolved oxygen won't be reduced. Investments for treatment of sanitary wastewater will not exceed 4 million SEK.

 18. Dior - Ett lyxmodemärke i kris : - En studie i argumentens bild av händelsen

  OpenAIRE

  Jakobsson, Anna; Molin, Linnea

  2013-01-01

  ABSTRACT The purpose of this essay has been to analyse an incident that received huge attention in the media that took place on February 24 2011 involving the famous fashion designer John Galliano. Galliano who at the time served as a creative director at French luxury fashion house Dior hurled anti-Semitic remarks during an altercation to a couple at Paris café La Perle. We intended to do a study of the material in two parts. The primary focus of our thesis was to analyse six different news...

 19. Management of polluted waters from a repository at Forsmark; Omhaendertagande av foerorenade vattenfloeden fraan ett slutfoervar i Forsmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ridderstolpe, Peter; Straae, Daniel (WRS Uppsala AB, Uppsala (SE)). e-mail: info@wrs.se

  2007-05-15

  During both the construction and the deposition phase of the final repository, several kinds of polluted waters will occur that must be handled. The waters under consideration in this report are (1) sanitary wastewater, (2) drainage water from the repository, (3) leachate from the rock stockpile and (4) storm water. The aim of this report has been to produce an overview of the different flows of polluted waters and their properties, as well as to propose adequate strategies for their treatment. The report is part of SKB's environmental impact assessment work, but is also meant to be a usable tool in further planning. The sanitary wastewater clearly is the polluted water that possesses the greatest potential risk to human health and the environment. On the other hand it is fully treatable, which means that nuisance and negative environmental impact can be avoided. It is during the construction phase that the largest amounts of both water and pollutants are to be expected. Therefore, the prevailing conditions during construction phase are proposed to be used for dimensioning of technical solutions as well as for environmental impact assessments. The study of different techniques for treatment of sanitary wastewater has included a method called 'open wastewater planning'. The method helps its users to consider the local physical conditions and the prerequisites of the planned activities, as well as the legislative, practical and economical demands. The work comprises three different technical solutions that have been outlined on system level, all of which responds to the national environmental legislation as well as what has been considered as reasonable practical and economical demands. Before the final decision is made, it is recommended that the alternatives are evaluated from a broad perspective by SKB, taking into consideration the value of recycling and goodwill. Discharged leachate from the rock stockpile is expected to contain the greatest amount of nitrogen, at most 6 tonnes a year. Drainage water from the repository will also contain nitrogen and will in addition be slightly saline, but still rather clean. The local physical conditions for construction of outdoor, biological treatment steps for treatment of drainage water and leachate have been found to be good. A total nitrogen reduction of 50 percent in leachate and drainage water is considered reasonable from an environmental, practical and economical point of view. The proposed steps taken, the discharge to the recipient 'kylvattenkanalen' (the cooling water intake channel) is estimated to be restricted to a maximum of three tonnes of nitrogen a year. There is no expected impact on the cooling water quality of relevance to the operation of the nuclear power plant. The possibilities for local storm water control are considered to be good. As long as a thorough planning is carried out, the risks for floods and negative local environmental impact resulting from unwanted substances in storm water will be minimized. It is also the authors' opinion that the proposed ways of resolving the problem locally will save money, considering both the investment and the maintenance costs. The authors' conclusive assessment of the environmental impact of the different polluted waters is that it will be small as long as the suggested measures are taken. Locally, there will be an impact on the small forest lake 'Tjaernpussen'. The water of the lake will be slightly saline, and in the case of a combined tertiary treatment of wastewater with treatment of leachate and drainage water, or a new local treatment facility for wastewater, the nutrient levels of the lake water will increase. This will increase the growth of macrophytes, as well as micro algae. The water will get a greenish colour and decreased clarity, but there is no risk for oxygen depletion or bad smell. Costs for treatment of the polluted waters have been estimated and found reasonable. Investments for treatment of sanitary water will not exceed 2.5 million SEK. Operation and maintenance costs included, the annual cost will approximately reach a 200,000 SEK a year. Costs for treatment of drainage water and leachate are of the same magnitude. Expressed per kg reduced nitrogen, the treatment cost will be about 70 SEK per kg

 20. Forenkling av tekniske systemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Førland-Larsen, Arne; Bramslev, Katharina; Halderaker, Ingrid

  De fleste moderne kontorbygg har omfattende tekniske installasjoner. Mange byggeiere opplever at dagens kompliserte tekniske anlegg ikke fungerer som de skal. De ender med å få reklamasjoner, høyt energiforbruk og klager på inneklima. Kan en kraftig forenkling av ventilasjons-, oppvarmings- og...

 1. Oral bioavailability of arsenic, antimony and a selection of metals in ashes; Oral biotillgaenglighet av arsenik, antimon och ett urval av metaller i askor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Carlsson, Christel; Bendz, David; Jones, Celia

  2008-06-15

  In an earlier study, financed by Varmeforsk, 'Q4-238 Environmental guidelines for reuse of ash in civil engineering applications', the total content of arsenic and lead was shown to determine whether or not reuse of some of the ashes in construction work is feasible. The model used to calculate the guidelines uses the total concentration of metals to evaluate the health risks resulting from exposure to the ashes. The use of total concentration can lead to overly conservative risk assessments if a significant fraction of the total metal content is not bioavailable. Better precision in the risk assessment can be given by the use of the bioavailable fraction of arsenic and lead in the model. As a result, ashes which are rejected on the basis of total metal concentration may be acceptable for use in engineering construction when the assessment is based on the bioavailable fraction. The purpose of the study was to (i) compile information on the oral bioavailability of arsenic, antimony and a selection of metals in ashes and similar materials, and on in vitro methods for determination of oral bioavailability, and (ii) experimentally estimate oral bioavailability of arsenic, antimony and some metals in a selection of ashes by analysis of the gastrointestinal bioaccessibility of these elements. The investigated elements were antimony, arsenic, lead, cadmium, copper, chromium, nickel and zinc. In the literature study performed within the project a number of static and dynamic in vitro methods simulating gastrointestinal processes of contaminants were compiled. The methods include one or several segments, i.e. mouth, stomach and intestine. Among the compiled methods, the RIVM (Rijksinstituut voor volksgesundheid en milieu) in vitro method was used in the experimental part of the project. The advantages with the method was that: the method to a high degree mimicked the human gastrointestinal processes (the method included three segments mouth, stomach, and intestine); . the method was relatively simple; . the method could include an anaerobic step if needed; the method could include food; knowledge of the method existed in Sweden; and the method had been compared and evaluated in a scientific publication. In the experimental part of the study the bioaccessibility of antimony, arsenic, lead, cadmium, chromium, copper, nickel and zinc in seven different ashes at two different particle size fractions (<63 mum and <2 mm) was investigated. These fractions were chosen to represent voluntary (<2 mm) and involuntary (<63 mum) ingestion of ash. The investigated ashes were produced in different incineration plants and represented different categories, i.e. type of ash (fly ash or bottom ash), fuel and incinerator. In the experimental part the influence of total concentration of the elements on their bioaccessibility was also investigated, as well as the influence of particle size fraction on total content of the elements. The influence of type of ash on both bioaccessibility and total concentration of the specific elements was also investigated. The bioaccessible fraction of antimony, arsenic, cadmium, chromium, copper, lead, nickel and zinc in a selection of ashes showed a higher variation between the different elements than between the different ashes. With the exception of arsenic in two of the investigated ashes, the bioaccessible concentration was substantially less than the total concentration of all elements in all ashes. The bioaccessible fraction of arsenic was high both in fly ashes (>85%) and in bottom ashes (40-85%). The bioaccessible fraction of lead was also relatively high and varied between 14 and 60% in the different ashes. Cadmium also had a high bioaccessible fraction which varied between 50-75% in the investigated ashes. The bioaccessible fraction of chromium was much smaller compared to the bioaccessible fraction of the other elements, and was with two exceptions less than 12%. The bioaccessible fraction of copper was relatively high and varied between 20 and 70% in the different ashes. In this study, particle size fraction only had an effect on the bioaccessible fraction of arsenic, chromium, and copper. For these elements, bioaccessibility was higher in the smaller particle size fraction representing involuntary ingestion. Particle size fraction also had an effect on the total concentration of cadmium, nickel, antimony and zinc, with higher total concentrations in the smaller particle size fraction. Total concentration only had an effect on the bioaccessible fraction of arsenic, copper and lead, with higher bioaccessible fractions at lower total concentrations. The type of ash had an influence on the bioaccessible fraction of arsenic, cadmium, chromium and antimony, with a higher bioaccessible fraction of arsenic, chromium and antimony in fly ashes compared to in bottom ashes, and a higher bioaccessible fraction of cadmium in bottom ashes compared to in fly ashes.

 2. Erfarenheter av portfoliometodiken inom nätutbildning – Kritiska reflektioner och ”halleluja moments”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elinor Adenling

  2011-06-01

  Full Text Available Vid Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet har nätutbildningen expanderat kraftigt under de senaste två och ett halvt åren, då institutionen började ge fristående helfartskurser i pedagogik via Internet. Vårterminen 2008 läste cirka 60 studenter och inför varje termin har sedan studenttillströmningen ökat, för att under våren 2010 uppgå till 240 studenter. Hösten 2008 infördes, med stöd av interna utvecklingsmedel, examinerande portfoliouppgifter på samtliga nätbaserade kurser med målsättningen att möta de utmaningar som både formen (nätundervisning och den utökade och heterogena studentgruppen innebar. Syftet var att stärka studenternas förmåga att synliggöra sitt eget lärande, samt att minska anonymiteten mellan lärare och student. Uppgifterna var av självreflekterande karaktär där studenterna uppmanades att relatera det egna lärandet till kursinnehållet och att exempelvis identifiera framtida tillämpningsområden inom studier och arbetsliv. Studenterna fick under terminen individuell återkoppling av en och samma lärare. Intentionen med återkopplingen var bland annat att guida och uppmuntra studenterna till att inta ett personligt förhållningssätt till kursinnehållet. I artikeln argumenteras det för att portfoliometodik i flera avseenden kan sägas harmoniera väl med ett rådande synsätt på examination där ett sociokulturellt synsätt på lärande dominerar och livslångt lärande och självständighet framhålls som eftersträvansvärt. Detta medför att, det både utifrån ett student- och ett lärarperspektiv, kan kännas naturlig och relevant att använda portfolio som examinationsform inom nätutbildning. Samtidigt är det viktigt att problematisera och kritiskt reflektera över portfoliometodik som examinationsform och de förhållningssätt och ideal som skapas, vilket görs i artikeln med hjälp av en Foucaultinspirerad tolkningsram. I artikeln presenteras alltså både ett

 3. Bland prinsessor och soldater : En kvalitativ innehållsanalys av genus och stereotyper i två Disneyfilmer

  OpenAIRE

  Jonsson, Andreas

  2014-01-01

  Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur genus representeras och hur feministisk kritik syns i Disneyfilmerna Mulan och Frost. Arbetet behandlar kopplingen till tidigare Disneyfilmer och stereotypa framställningar av manligt och kvinnligt. Det utgår från ett genusperspektiv som tar hänsyn till könsroller som är resultatet av sociala konstruktioner. Metod: Filmerna har studerats i sin helhet och sedan har specifika scener och sekvenser valts ut för närmare studie. De har analys...

 4. SVÅRIGHETER VID CERTIFIERING AV KVALITETSLEDNINGSSYSTEMET ISO 9001:2015 FÖR SMÅ FÖRETAG

  OpenAIRE

  Andersson, Molly; Andersén, Lovisa

  2016-01-01

  Studien syftar till att upptäcka svårigheter vid implementering av kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2015 på små företag. För att uppnå studiens syfte samlades teorier om kvalitetsledningssystemet ISO 9001 och dess implementerings- och certifieringsprocess in. En fallstudie genomfördes på två analysenheter för att sedan jämföras mot det teoretiska ramverket och erhålla ett resultat. De mest bidragande faktorerna till icke-certifiering av ISO 9001 hos små företag visade sig vara tidsbrist, re...

 5. Miljöanalys av arbetsmoment i vägprojekt

  OpenAIRE

  Sahlin, Jonathan; Jakobsson, Mattias

  2017-01-01

  Klimatpåverkan och energiförbrukning är ett av de stora miljöproblemen runt om i världen idag. Sedan den industriella revolutionens start har mängden utsläpp av bland annat koldioxid ökat exponentiellt med årens lopp och skapat obalans i klimatet, inte minst på grund av restprodukter och skadliga ämnen som används inom bland annat byggindustrin. Syftet med denna studie är att ta reda på vilka arbetsmoment som har störst påverkan på miljön för att sedan, om möjligt, ta fram förslag på hur det ...

 6. En av gutta

  DEFF Research Database (Denmark)

  Neumann, Cecilie Basberg; Rysst, Mari; Bjerck, Mari

  2012-01-01

  Hvilken betydning har kjønn og klær for kvinner som arbeider i mannsdominerte arbeiderklasseyrker? Forfatterne av denne artikkelen finner at kvinnene må nedtone sitt kjønn og sin seksualitet gjennom å dekke til kroppen, i klær laget for menn, for å signalisere at de er på jobb for å arbeide. Hvor...

 7. ARTISTS - huvudgator för alla : Vägledning för planerare och beslutsfattare vid utformning och ombyggnad av huvudgator

  OpenAIRE

  Svensson, Åse; Marshall, Stephen; Jones, Peter; Hydén, Christer; Draskoczy, Magda; Papaioannou, Panos; Thomsen, Hytte; Boujenko, Natalya

  2004-01-01

  Konventionella guider för utformning och förvaltning av trafikleder och stadsgator har vanligtvis inriktats antingen mot huvudtrafikleder eller mot lokala stadsgator. Det är för närvarande brist på ett tydligt och konsekvent angreppssätt för arbetet med utformning av huvudgator där signifikant genomfartstrafik och lokala funktioner kombineras. Målet är att denna rapport ska avhjälpa den bristen genom att presentera riktlinjer för utformning och förvaltning av huvudgator – med människan i foku...

 8. Invigning av Orgel Acusticum

  OpenAIRE

  Ericsson, Hans-Ola; Weman Ericsson, Lena; Hannus, Anders

  2012-01-01

  Invigning av Orgel Acusticum, Studio Acusticum, konsertsalenHans-Ola Ericsson, orgel; Lena Weman, traversflöjt; Anders Hannus, klangregi; Birgitta Svendén, konferencièreOlivier Messiaen 1908-1992Apparition de l'Église éternelle (1932)Hans-Ola Ericsson f. 1958Nytt verk (2012) för förstärkt traversflöjt och orgelJohann Sebastian Bach 1685-1750Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ (BWV 639) ur OrgelbüchleinHans-Ola EricssonPostludium - "Spikar" ur orgelmässan "De fyra varelsernas Amen" (1999-2000) fö...

 9. Summer Student Report - AV Workflow

  CERN Document Server

  Abramson, Jessie

  2014-01-01

  The AV Workflow is web application which allows cern users to publish, update and delete videos from cds. During my summer internship I implemented the backend of the new version of the AV Worklow in python using the django framework.

 10. AV dissociation, an inevitable response.

  Science.gov (United States)

  Wang, Kyuhyun; Benditt, David G

  2011-07-01

  The independent activation of the atria and ventricles, AV dissociation, is a common phenomenon that occurs during a wide variety of electrophysiologic circumstances. The clinical significance of AV dissociation is often misunderstood. This article examines the basis and clinical implications of AV dissociation. AV dissociation is often an obligatory, secondary phenomenon, and should not be construed as the primary disorder; it may be due to either the AV conduction system being completely blocked (3° AV block) or the P wave and the QRS complex being generated from separate sources (usually, the AV junction or ventricle) but occurring close together during the physiologic refractory period of each other. The latter may happen in junctional or ventricular arrhythmias including escape or accelerated rhythm, tachycardia, or premature beats. The crucial clinical point is not the AV dissociation itself, but that an underlying triggering primary disorder is present and should be identified. ©2011, Wiley Periodicals, Inc.

 11. Införandet av IAS 41 : Hur har kapitalfördelningen mellan intressenter i den norska laxodlingsbranschen utvecklats?

  OpenAIRE

  Dahlén, Jonas; Josefsson, Carl

  2013-01-01

  Införandet av IAS 41 medförde att redovisningsprinciperna för värderingen av ett företags biologiska tillgångar förändrades. Det finns forskning på hur införandet av IAS 41 påverkat olika aktörer inom skogsindustrin men lite är skrivet om dess påverkan på laxodlingsindustrin. Denna uppsats ämnar undersöka hur kapitalfördelningen till intressenter utvecklats sedan införandet av IAS 41. Studien fokuserar på intressenterna ägare och anställda. Vi har tillämpat en kvantitativ metod där vår empiri...

 12. Dynamisk Analys av scrollkompressorn

  OpenAIRE

  Laso Plaza, Elena

  2007-01-01

  Det svenska företaget Thermia använder scrollkompressorer från det amerikanska bolaget Copeland i sina värmepumpsystem. Trots den betydande ljudminskning som scrollkompressorer ger jämfört med andra kompressorer är ljudtrycksnivån fortfarande 56 dBA. Den här ljudtrycksnivån är inte tillräckligt låg om man vill placera systemet i köket. Företaget önskar minska hela systemets ljudtrycksnivå. Rapporten innehåller en dynamisk analys av de olika möjliga ljudkällorna i kompressorn. Den innehåller d...

 13. Teratogene effekter av antiepileptika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bernt A. Engelsen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGCa. 1 av 200 gravide har epilepsi. Gravide med epilepsi har økt risiko for visse obstetriske komplikasjonerog for å føde barn med medfødte misdannelser. Risikoen for misdannelser synes koblet til bruk avantiepileptika under svangerskapet, og ikke til selve epilepsien. Alle typer misdannelser er økt, men leppeganespalteog nevralrørsdefekter utgjør særlig viktige misdannelser. Årsakene til misdannelsene er multifaktorielle.Bruk av antiepileptika i monoterapi kan sies å gi en individuell risiko for større misdannelser påca. 4-6%. Karbamazepin og natriumvalproat gir hhv. 0,5-1% og 2-3% risiko for nevralrørsdefekt. Samletrisiko for større og mindre anomalier inkludert dysmorfe ansiktstrekk synes ikke å overstige 10%. ENGLISH SUMMARYEngelsen BA. Teratogenic effects of antiepileptic drugs. Nor J Epidemiol 1997; 7 (1: 23-28.Approximately 1 in 200 pregnant women have epilepsy, and 1 in 250 births are to children of mothers whouse antiepleptic drugs (AED. Pregnant women with epilepsy have increased risk for certain obstetricalcomplications, and for giving birth to children with congenital malformations. The increased risk forcongenital malformations seems connected to the use of AED, not to the epileptic syndromes. The etiologyof congenital malformations are multifactorial. Use of AED in monotherapy is associated with anindividual risk of giving birth to a child with a major malformation of 4-6%. The specific risk of spinabifida is 0,5 to 1% for carbamazepine and 2-3% for sodium valproate.

 14. Helseeffekter av byluftpartikler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magne Refsnes

  2009-10-01

  Full Text Available Svevestøv i byluft består av forbrenningspartikler og mineralpartikler med svært forskjellige størrelser og kjemiske egenskaper. Svevestøvet kan deles inn i størrelsesfraksjoner som PMAmbient particulate matter (PM comprises particles from different combustion processes and a variety of mineral particles. The particles vary widely in size distribution and chemical/physical characteristics. PM is often divided into size fractions with different aerodynamic diameters: PM10 (PM ! 10 mm, PM2.5 (PM ! 2.5 mm and PM0.1 (PM ! 0.1 mm. Recent population studies have found an association between an increase in mortality and morbidity due to lung and/or cardiovascular disease and short-term increases in PM. The relative risk (RR was approximately 1.005 for an increase in 10 mg/m3 PM10, without an observed threshold even at concentrations below 10 mg/m3. Chronic exposure has been investigated to a lesser extent, but longterm exposure to PM2.5 has been found to be associated with an approximately 10-fold greater increase in RR than short-term exposures. Experimental studies with volunteers in chamber and field studies show mild lung or cardiovascular responses at concentrations of ambient particles (PM2.5/PM10: 100-200 mg/m3 that may occur during episodes of air pollution. Animal studies at higher concentrations have shown stronger responses. The experimental studies support the epidemiological evidence for an adverse health effect of PM. Both population- and experimental studies indicate the existence of vulnerable individuals. At low to average ambient concentrations there seems to exist a discrepancy between the results of population- and experimental studies that might be due to the absence of the most vulnerable individuals in the experimental studies. Together with cell culture experiments, human and animal studies indicate the importance of physical and chemical properties of the particles (size, content of metals, organics, endotoxins, etc. for

 15. "AV nodal" reentry: Part II: AV nodal, AV junctional, or atrionodal reentry?

  NARCIS (Netherlands)

  McGuire, M. A.; Janse, M. J.; Ross, D. L.

  1993-01-01

  The classical model of "atrioventricular (AV) nodal" reentrant tachycardia suggests that the reentrant circuit is entirely within the compact AV node and that AV nodal tissue is present proximal and distal to the circuit. Recent evidence from mapping studies and from examination of the effects of

 16. Læring av erfaring?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramvi, Ellen

  Hva skal til for å lære av erfaring? Denne avhandlingen er en empirisk baseret undersøkelse av ungdosmskolelæreres muligheter og betingelser for å "lære av erfaring" i den særlige betydning av begrepet  W. Bion gir i sin psykoanalytiske teori. Undersøgelsen baserer seg på et feltarbeid som strekk...... nydefinering av lærerprofesjonalitet, må lærerne gå til kjernen av problemet, nemlig den sårbare lærer-elev relasjonen. Kun da kan det sosiale forsvarssystemet i skolen brytes ned, og den enkelte lærer kan gies rom til å lære av erfaring....

 17. Escherichia coli type III secretion system 2 (ETT2) is widely distributed in avian pathogenic Escherichia coli isolates from Eastern China.

  Science.gov (United States)

  Wang, S; Liu, X; Xu, X; Zhao, Y; Yang, D; Han, X; Tian, M; Ding, C; Peng, D; Yu, S

  2016-10-01

  Pathogens utilize type III secretion systems to deliver effector proteins, which facilitate bacterial infections. The Escherichia coli type III secretion system 2 (ETT2) which plays a crucial role in bacterial virulence, is present in the majority of E. coli strains, although ETT2 has undergone widespread mutational attrition. We investigated the distribution and characteristics of ETT2 in avian pathogenic E. coli (APEC) isolates and identified five different ETT2 isoforms, including intact ETT2, in 57·6% (141/245) of the isolates. The ETT2 locus was present in the predominant APEC serotypes O78, O2 and O1. All of the ETT2 loci in the serotype O78 isolates were degenerate, whereas an intact ETT2 locus was mostly present in O1 and O2 serotype strains, which belong to phylogenetic groups B2 and D, respectively. Interestingly, a putative second type III secretion-associated locus (eip locus) was present only in the isolates with an intact ETT2. Moreover, ETT2 was more widely distributed in APEC isolates and exhibited more isoforms compared to ETT2 in human extraintestinal pathogenic E. coli, suggesting that APEC might be a potential risk to human health. However, there was no distinct correlation between ETT2 and other virulence factors in APEC.

 18. Restaurang i vardagsrummet : En kvalitativ undersökning av fenomenet middagsklubbar

  OpenAIRE

  Ridderheim, Karin

  2012-01-01

  I följande studie undersöks fenomenet middagsklubbar, ett slags hemma-hos-restauranger där matglada amatörkockar bjuder in okända människor på middag i sitt hem. Syftet med studien är att undersöka vilka som lockas av att driva och besöka middagsklubbar samt varför fenomenet blir alltmer populärt i det senmoderna samhället. Materialet utgörs av kvalitativa djupintervjuer med fyra personer som själva driver middagsklubbar. Genom innehållsanalys hittades gemensamma teman, vilka sedan analyserad...

 19. Kohtu ette jõudis Amigo peksuvideo hävitamine / Rasmus Kagge

  Index Scriptorium Estoniae

  Kagge, Rasmus, 1977-

  2008-01-01

  Ööklubi Amigo peksmisskandaali uurinud prokurör Saskia Kask saatis kohtu ette lokaali vahetuse vanema ja turvatehnika hooldaja, keda süüdistatakse jõhkra videosalvestise kui kaaluka süütõendi hävitamises. Lisa: Skandaali kronoloogia

 20. Lönsamhet av CRM hos företag : En fallstudie på vilka mått företag i Sverige använder för att beräkna sin lönsamhet av CRM

  OpenAIRE

  Al-walai, Sabrin; Snismark- Karlsson, Kimbo

  2015-01-01

  Customer Relationship Management (CRM) har beskrivits som en filosofi, en teknologi, en strategi, en process och ett IT-system. Det finns ingen allmängiltig definition av CRM vilket har lett till svårigheter att identifiera och definiera tillförlitliga mått vid mätning av dess effektivitet. Detta har lett till att företag skämtsamt brukar benämna att CRM står för ”Can‟t Really Measure”. Oavsett har flertalet modeller, mått och system tagits fram för att kunna göra CRM-insatser mätbara. Ett sä...

 1. Konfliktlösning inom elektronisk handel ur ett konsumentperspektiv.

  OpenAIRE

  Delis, Andreas

  2008-01-01

  Ny teknik ger konsumenter nya förutsättningar att handla på nätet, så kallad e-handel. Genom e-handel ges konsumenter större valmöjligheter och företag utsätts även för större krav att konkurrera med varandra, eftersom konsumenten har större tillgång till information för att fatta beslut kring köp av olika produkter. E-handeln har ökat i omfattning under de senaste åren, där det varje dag blir fler konsumenter som använder Internet för att handla olika produkter och tjänster. Genom att omfatt...

 2. EKODESIGN I INDUSTRIN : En lägesanalys av producenters problem, drivkrafter och framtida utmaningar inom ekodesign

  OpenAIRE

  Bergsten, Karolina; Langborg, Ida

  2012-01-01

  SammanfattningProdukter produceras idag i stor utsträckning för att tillfredsställa konsumenters behov varpåmiljöbelastningen eskalerar i takt med efterfrågan och produktionen som sker därefter. Lösningenpå problemet kan sammanfattas i ekodesign där miljöoptimering av produktutvecklingen skerutifrån ett helhetsperspektiv; råvaruutvinning, produktion, användning, återvinning, slutligtomhändertagande samt transporter.Teknik-konsultföretaget ÅF uppmärksammade detta problem hos svenska producente...

 3. Relationen mellan prokrastinering och upplevd stress : Effekter av cognitive behavioral stress management i stor grupp hos sjuksköterskestudenter

  OpenAIRE

  Vetso, Emelie

  2015-01-01

  Prokrastinering innebär att individen trots medvetenhet om negativa konsekvenser skjuter upp en handling. Den bidrar till stress, färre hälsofrämjade beteenden och sämre prestation. Demografiska faktorer och pågående utbildning påverkar sannolikheten för prokrastinering. Relationen mellan stress och prokrastinering behöver utforskas, speciellt hur interventioner riktade mot stress påverkar fenomenet. En longitudinell interventionsstudie med upprepad mätning undersökte effekten av ett KBT-base...

 4. Lokalisering av arbeidsplasser og boliger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Næss, Petter

  2011-01-01

  En miljømessig effektiv lokalisering av arbeidsplasser og boliger sikter mot å begrense - og helst redusere - biltrafikk og miljøproblemer knyttet til bytransport, sammenliknet med alternative lokaliseringer. En effektiv transportmessig lokalisering kan også bidra til å redusere tap av verdifulle...... arealer (f eks jordbruksareal eller natur- og friluftsområder) utenfor dagens tettstedsgrense. Tiltaket må samtidig utformes slik at en kan bevare viktige bomiljøkvaliteter og så mye som mulig av de grønne arealene innenfor tettbebyggelsen....

 5. Gestaltningar av genus i förskolemiljö : En kvalitativ text- och bildanalys av hur genus gestaltas i ett bestämt urval av bilderböcker

  OpenAIRE

  Jessica, Karlsson

  2018-01-01

  The study is a qualitative literature analysis with the purpose of examining how children and preschool pedagogues were portrayed in picture books that take place in the preschool environment, based on gender perspectives. To define the material, books that take place in the preschool environment had been selected. The purpose of the study was also to examine how relationships between children and preschool pedagogues were portrayed, from a gender perspective. And whether there was a differen...

 6. Luhmanns masmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system Luhmanns massmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system [Luhmann’s mass-media theory and Internet as an artificial intelligent semiotic system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Kåhre

  2010-11-01

  Full Text Available Artikeln diskuterar hur en modern form av AI-programmering, som kallas Konnektionism i en design som kallas Distribuerad AI (DAI, påverkar den uppfattning Luhmann har om massmediernas roll för den andra ordningens observationer. DAI använder noder för att skapa aktivitet i systemen och inte de koder som styr processerna i den klassiska eller symboliska formen av AI. Luhmanns teori kan utvecklas genom att ersätta systemens koder med noder som förändras beroende på i vilken relation de står till andra noder. På så sätt kan kommunikationsbegreppet utvecklas så att det också omfattar systemens interaktioner med omvärlden. Det skapar en bättre förutsättning för att observationsmöjligheter direkt uppstår genom systemens relationer till omvärlden. Internet och AI-programmerade söksystem och robotar kan då fungera som ett artificiellt semiotiskt system som skapar möjligheter att göra observationer.The article discusses how a modern form of AI programming, known as Connectionism in a design known as Distributed Artificial Intelligence (DAI, affects the perception Luhmann has on mass media's role concerning second-order observations. DAI uses nodes to create activity in the systems and not the codes used by the Classic or Symbolic form of AI. Luhmann’s theory can be developed by replacing the systems codes with nodes that change depending on their relations to other nodes. In this way, we can reformulate the concept of communication, so that it includes the systems interactions with the environment. It creates better conditions so that observing opportunities may arise directly from these interactions. Internet and AI-programmed search systems and robots can then act as an artificial semiotic system that creates opportunities for making observations.

 7. (etts) in iko esai forest reserve, akpamkpa, cross river state, nigeria

  African Journals Online (AJOL)

  Prof. Ekwueme

  encountered. The density of all ETTs in Iko Esai Community Forest Reserve was 15.7 trees per hectare. Their average diameter at breast height (dbh) ranged between 76.2cm and 84.0cm, basal area (m2/ha) ranged from 0.8 to 20.0, relative dominance ranged between 2.0% and 48.0%, and relative density ranged from 1.8 ...

 8. "AV nodal" reentry: Part I: "AV nodal" reentry revisited

  NARCIS (Netherlands)

  Janse, M. J.; Anderson, R. H.; McGuire, M. A.; Ho, S. Y.

  1993-01-01

  This review is the first of a two-part series of articles on "atrioventricular [AV] nodal reentry." The early clinical literature as well as the experimental studies are reviewed, and more recent morphologic data are presented, with the aim of clarifying whether the reentrant circuit is confined to

 9. Regulering av termineringspriser i telebransjen

  OpenAIRE

  Lilloe-Olsen, Espen

  2010-01-01

  Denne oppgaven analyserer konkurranse mellom mobile nettverk i telebransjen. Formålet med oppgaven er å gi en samlet gjennomgang av litteraturen både om hvorfor termineringspriser burde reguleres på dagens måte basert på langsiktige merkostnader (LRIC), og på en alternativ måte kalt 'bill-and-keep'. Det vil argumenteres for at regulering av termineringspriser basert på langsiktige merkostnader vil føre til et ineffektivt høyt prisnivå, og bidra til å forsterke ...

 10. Influencer marketing : En analys av en marknadsrättslig gråzon

  OpenAIRE

  Haglund Holst, Maximilian; Jorikson, Ludvig

  2017-01-01

  Uppsatsen kommer att behandla den relativt nya marknadsföringsmetoden influencer marketing. Influencer marketing innebär att en person å en näringsidkares vägnar marknadsför en viss produkt på sina sociala medier, till exempel en blogg. Denna metod har på senare tid vuxit och blivit ett framgångsrecept för många näringsidkare då de, med hjälp av influencern, kan nå ut direkt till en önskad målgrupp. I och med att Influencer marketing är en ny marknadsföringsmetod, innebär det att stor oklarhe...

 11. Bruk av kartleggingsresultater i forbedringsarbeid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordahl, Thomas; Hansen, Line Skov

  . Barnehagen har gjerne tilgang på informasjon fra kartlegginger, men det er ikke alltid denne informasjonen blir systematisk analysert og aktivt brukt i forbedringsarbeid. Forfatterne viser hvordan slike analyser kan gjennomføres på forskjellige nivåer i den enkelte barnehage, og vektlegger viktigheten av...

 12. Bruk av RPAS til kartlegging av avdekket fjell

  OpenAIRE

  Arnesen, Jonas Gjersaas

  2014-01-01

  NORSK: Denne bacheloroppgaven omhandler Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) og ønsker å finne svar på om dette er et verktøy som kan benyttes til kartlegging av avdekket fjell – ”Use of RPAS for surveying revealed rocks”. Kartlegging med RPAS har mange likhetstrekk med tradisjonell flyfotografering fra fly og helikopter, og det er flybilder som er utgangspunktet for å generere de triangulerte terrengmodellene. Resultatene fra RPAS-flygningen vil bli sammenliknet med refera...

 13. Marketing Automation – en studie om ett modernt marknadsföringsverktyg i en svensk kontext

  OpenAIRE

  Hendén, Stefan; Dahlgren, Andreas

  2016-01-01

  I takt med att digitala medier har utvecklats under de senaste åren har köpresan för-ändrats till att kunder idag i ett mycket senare skede släpper in leverantörer i dialogen. Marketing Automation adresserar den problembilden och har växt fram som en brygga mellan sälj- och marknadsprocessen. Systemet ger möjlighet att effektivt och automatiserat utveckla leads (potentiell kund). Syftet med denna studie är att undersöka hur Marketing Automation påverkar sälj- och marknadsprocesserna. Vilka fö...

 14. Forebygging av trykksår

  OpenAIRE

  Norderhaug, Inger Natvig; Lauvrak, Vigdis; Juvet, Lene Kristine

  2010-01-01

  NORSK: Bakgrunn En nasjonal pasientsikkerhetskampanje, med planlagt oppstart i 2011, er under forberedelse. For å støtte beslutningsprosessen rundt valg av innsatsområder og tiltak, har vi foretatt en hurtigoppsummering av kunnskapsgrunnlaget om effekt av et utvalg av tiltak for å forebygge trykksår hos pasienter i sykehjem og sykehus. Oppdrag Oppdraget ble gitt av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, sekretariatet for pasientsikkerhetskampanjen 2011. Hovedkonklusjoner ...

 15. IFRS 3 och IAS 38 : Redovisning av immateriella tillgångar vid företagsförvärv

  OpenAIRE

  Palmér, Viktor; Olsson, Mattias

  2007-01-01

  Från och med 2005 ska svenska börsnoterade bolag använda sig av IFRS/IAS-regelverken, detta är ett steg i den konvergering av redovisningsregler som sker inom EU. Den här uppsatsen behandlar IFRS 3 som rör företagsförvärv och IAS 38 som innehåller regler om immateriella tillgångar. Efter en genomgång av teori och regelverk ser vi närmare på några stora svenska företag som gjort förvärv efter att de nya reglerna införts, och se hur förändringarna påverkat företagens redovisning. Detta har vi g...

 16. Köpbeteende i integrerade handelskanaler : En kvantitativ studie om integrerade handelskanaler & dess påverkan på kundens köp av elektronikprodukter

  OpenAIRE

  Hedenström, Lisa; Jakobsen, Nina

  2016-01-01

  Uppkomsten av internet och smarta teknologier har lett till en strukturomvandling kring kom-munikationen mellan kunder och företag. Internet har inneburit nya handelskanaler så som on-line butik, mobila applikationer med mera. Företag erbjuder således allt fler olika handels-kanaler för att nå ut till kunder. Detta har i sin tur lett till att kunder använder olika handels-kanaler i processen av att genomföra ett köp, kundens köpbeteende har således förändrats.  I och med uppkomsten av fler ha...

 17. Kjøring med mistanke om påvirkning av andre rusmidler enn alkohol

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Asbjørg S. Christophersen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGStatens rettstoksikologiske institutt har i løpet av de siste år registrert en stor økning av prøver fra bilføreremistenkt for kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol. Antall positive saker økte 42% fra1994 til 1995. De hyppigste påviste stoffer er tetrahydrocannabinol, amfetamin, benzodiazepiner og opiater(morfin/kodein. Bruk av tyngre narkotiske stoffer har blitt mer vanlig i trafikksammenheng og antall positivetilfeller har økt betydelig mer enn totalt antall saker. Fra 1994 til 1995 økte antall positive amfetaminprøvermed 75% (fra 533 til 937 og antall positive prøver som følge av heroininntak økte med 87% (fra 92 til 172.Bruk av flere stoffer samtidig er vanlig, over 60 % av sakene i 1995 var positive på mer enn ett stoff, alkoholikke medregnet. De fleste tilfeller var representert av menn i alderen 25-32 år (37%. Kvinner var representerti ca. 11% av sakene.Christophersen AS, Skurtveit S, Mørland J. Drivers suspected to drive under the influence of drugs otherthan alcohol. Nor J Epidemiol 1996; 6 (1: 45-48.ENGLISH SUMMARYThe National Institute of Forensic Toxicology has registered a large increase in the number of samples fromdrivers suspected to drive under influence of drugs other than alcohol. The number of drug positive casesincreased 42% from 1994 to 1995. The most frequent drugs detected are tetrahydrocannabinol, amphetamine,benzodiazepines and opiates (morphine/codeine. The frequency of hard narcotic drug use has increased morethan the total number of cases. From 1994 to 1995, the number of amphetamine positive samples increased75% (from 533 to 937 and the number of samples positive due to heroin use (detection of the metabolite 6-monoacetylmorphine in urine increased 87%. Multi-drug use is common and more than one drug wasdetected in more than 60% of the cases from 1995, alcohol not included. Most of the cases were representedby men 25-32 years old (37%. Women were represented in about

 18. ETT Seminar

  CERN Multimedia

  2002-01-01

  Monday 4 March, at 10h00 - SL Auditorium, Prévessin, bldg. 864 Radioisotopes in Medicine: Requirements, Production and Application by Gerd-J.BEYER / University Hospital of Geneva, Department of Radiology (see details at page 7 of the Weekly Bulletin nr 10/2002).  

 19. Fler perspektiv, höjd vetenskaplig nivå, ökad trygghet: grupphandledning av självständiga arbeten i laboratoriemiljö.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helen Setterud

  2013-01-01

  Full Text Available Syftet med denna artikel är att diskutera formerna för hur grupphandledning kan arrangeras inom utbildningar med starkt fokus på laborativ verksamhet. Jag presenterar data från vårt projekt om stöd för handledning, varav delar tidigare har beskrivits i slutrapporten. Jag argumenterar för att nätbaserade grupper är ett på många sätt bättre alternativ än grupper som möts fysiskt då projekten utförs i laborativ miljö. Detta är ett sätt att anpassa grupphandledningen till de förhållanden som råder inom en utbildningsmiljö med närvarokrävande laborativ verksamhet, där både studenter och handledare har mycket svårt att planera in fysiska möten. Handledningsgrupper skapades med studenter som tillsammans med en grupphandledare, frikopplad från deras egna projekt, diskuterade det självständiga arbetet samt fick möjlighet att ge och ta återkoppling på varandras texter vid ett flertal tillfällen under processens gång. Slutsatsen är att grupphandledning på nätet kan vara ett bra komplement till individuell handledning av självständiga arbeten i laborativ miljö. Studenterna i vår studie kände en ökad trygghet i arbetet, kvaliteten på deras skriftliga rapporter ökade och deras lärande förbättrades. Handledarna som deltog utvecklade sin pedagogiska kompetens och fick ökad insikt i handledningsprocessen

 20. Att skapa ett vi : En intersektionell innehållsanalys av en dokumentärserie för religionskunskap i gymnasieskolan

  OpenAIRE

  Larsson, Ida

  2017-01-01

  The aim of this paper is to examine how religious individuals are portrayed depending on their gender, sexuality and ethnicity in digital teaching material for upper secondary school. How is the relationship between a person's religious faith, gender, sexuality and ethnicity portrayed? What kind of perceptions does this description create of the importance of religion for the individual and society? How can an intersectional analysis help to understand the perception of the importance of reli...

 1. IAS 40 ur ett Nordenperspektiv : Jämförelse av regelverkets efterlevnad 2014 jämfört med 2009

  OpenAIRE

  Wigge, Gunilla

  2016-01-01

  Börsnoterade bolag ska i sin koncernredovisning redovisa enligt IFRS och förvaltningsfastigheter skall redovisas enligt IAS 40 Förvaltningsfastigheter. Detta examensarbete undersöker hur Nordiska börsnoterade bolag tillämpar vissa punkter inom IAS 40 i 2014 års redovisning jämfört med 2009 års redovisning. Syftet med undersökningen är att undersöka skillnader mellan de granskade företagens redovisning 2014 och 2009, med utgångspunkten i en tidigare publicerad undersökning (Hedlund & Ersso...

 2. Kan stadsbors användning av IT bidra till ett hållbart samhälle? : En kunskapsöversikt.

  OpenAIRE

  Apelmo, Elisabet; Greger, Henriksson

  2014-01-01

  This report deals with everyday habits with environmental impacts in relation to the use of information and communication technology (ICT, colloquially referred to as IT). We raise issues related to a) how environmentally promising and problematic ‘ICT-practices’ in urban everyday life can be identified and b) how the potential for such practices to be transformed through the use of ICT can be assessed, and ultimately utilized, in the context of sustainable urban development. These issues we ...

 3. Ett växande motstånd i myndigheternas frånvaro : En diskursanalys av vaccinmotståndet i det senmoderna Sverige

  OpenAIRE

  Löfgren, Susanna; Jonsson, Mia

  2016-01-01

  This study aims to examine, using a late modern perspective, the anti­vaccination discourse in Sweden. The study contributes to a better understanding of what is communicated in the discourse, the truths that are presented and how legitimacy is created. Through a broadened understanding of the way this resistance operates in digital media, we are given a better understanding of how authorities can respond to the increased vaccination resistance on these platforms. The theories used in this st...

 4. Exposure conditions, lung function and airway symptoms in industrial production of wood pellets. A pilot project; Exponeringsfoerhaallanden, lungfunktion och luftvaegsbesaer vid industriell produktion av traepellets. Ett pilotprojekt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Edman, Katja; Loefstedt, Haakan; Berg, Peter; Bryngelsson, I.L.; Fedeli, Cecilia; Selden, Anders [Oerebro Univ. Hospital (Sweden). Yrkes- och miljoemedicinska kliniken; Eriksson, Kaare [Umeaa Univ. Hospital (Sweden); Holmstroem, Mats; Rask- Andersen, Anna [Uppsala Univ. Hospital (Sweden)

  2002-02-01

  The production of wood pellets is a relatively new branch of the Swedish wood industry and has increased during the last years. A pilot study was performed to investigate the prevalence of airway symptoms, lung function and exposure among all 39 men employed in industrial production of wood pellets at six companies. The study included a questionnaire, medical examination, registration of nasal-PEF (peak expiratory flow) during a week, allergy screening (Phadiatop) and lung function (spirometry) before and after work shift. The results were compared with different reference data from other Swedish studies. Exposure measurements of monoterpenes and wood dust on filter and with a data logger (DataRAM) were also performed. The study group reported a higher frequency of cough without phlegm, awakening due to breathlessness and current asthma medication compared with reference data. For five of the six participants with physician-diagnosed asthma the disease debuted before the current employment and the results did not indicate an unusual asthma morbidity. Spirometry showed lower lung function before work shift than expected. However no difference over work shift was observed. A negative and non-significant correlation was seen between time with current work task and lung function. The study group reported a higher frequency of nasal symptoms mostly blockage, sneezing and dryness compared with reference data. The registrations of nasal-PEF did not show any differences between work and spare time. The prevalence of positive Phadiatop (23 %) did not differ from reference data. No association between exposure (wood dust and monoterpenes) and acute effects on lung function was observed. The wood dust exposure (0.16-19 mg/m{sup 3}) was high and 11 of 24 measurements exceeded the present Swedish occupational exposure limit of 2 mg/m{sup 3}. Peak exposures could be identified, e.g. at cleaning of engines with compressed air, with the DataRAM. The exposure to monoterpenes (0.64 and 24 mg/m{sup 3}) was low compared with the present Swedish limit of 150 mg/m{sup 3}. The monoterpene exposure does not seem to be a health or exposure problem in industrial production of wood pellets but wood dust exposure can effect the airways negatively. In this study the levels of wood dust were high and the study group reported more airway symptoms than expected. However the effect on lung function was small, but steps to reduce wood dust exposure should be done.

 5. Sorgens två ansikten : En litteraturstudie om män och kvinnors sorg vid förlust av ett barn

  OpenAIRE

  Johansson, Linda; Nilsson, Maria

  2009-01-01

  Background: To lose a child describes as the most painful loss that a human being can experience. The grief can be experienced individual depending on several factors such as culture and life experience. Being a man or woman is another factor that may influence the experience of grief. The nurse´s role is to support both parents in their role as mother and father. Aim: The aim was to describe men’s and women’s experiences of the loss of a child. Method: The study was made as a general literat...

 6. Adaption of the power distribution system to a sustainable energy system - Smart meters and intelligent nets; Anpassning av elnaeten, till ett uthaalligt energisystem - Smarta maetare och intelligenta naet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bollen, Math

  2010-11-15

  The conversion of the energy system towards sustainability is a major challenge for society. The conversion includes a large-scale introduction of renewable electricity and the electrification of transport. Adaptations of the grid are needed in order to cope with this development: - Facilitate an increased introduction of renewable electricity; - Enabling power reduction at peak load; - Improve incentives for energy efficiency; - Creating conditions for more active purchasers of electricity. Security of supply must be high, although the new production affects the electricity grid in a different way than today. Therefore, new technical solutions, a so-called smart grid, is necessary in order to, inter alia, prevent congestion and over voltages, but also to enhance the operational safety in general. There is new technology that can help adjust the grid in an efficient and flexible way. Intelligent networks, or smart grids, is the collection of new technology, function and regulatory framework in the electricity market, etc. that cost-effectively facilitate introduction and utilization of renewable electricity generation, leading to reduced energy consumption, contributes to power reduction in peak load and creates conditions for active electricity customers. Sweden is one of the countries that score high in terms of active electricity customers and feedback of consumption for electricity customers. There is a direct consequence of introduction of the metering reform and installation of the AMR, in which Sweden was one of the first countries in Europe. As for modern technology to increase transmission capacity of transmission networks such as HVDC and FACTS technology, Sweden is a world leader. This technology will play an important role in enabling large-scale use of renewable electricity generation on European level. The investigation has resulted in the following proposals: - A knowledge platform created to be collect and disseminate relevant knowledge of research, development and demonstration to all stakeholders. An independent Coordination Council is established as a base for platform. - Funding for research, development and demonstration shall be done by existing structures. The EI should be given a increased role both as regards the allocation of resources and capabilities to develop the function and regulatory framework in the electricity market, - Svenska Kraftnaet is given the task to develop a comprehensive action plan for how the Swedish electricity grid will be adapted to the objectives for the development of renewable electricity generation and conversion of energy system. An important prerequisite for action is a system for equalizing the costs of connecting wind and other renewable energy sources, - Increased incentives for network companies to invest in smart grid is introduced in regulation; - Hourly metering is introduced for the majority of electricity customers, - EI should be instructed to review electricity companies' tariff structures in order to reduce peak load, - EI should be given the task of designing functional requirements of the customer information in order to increase opportunities to actively respond to market price signals, - EI is given the task of analyzing roles and responsibilities of different players in order to identify and suggest possible measures for to promote the use and development of smart grids, - EI should be instructed to analyze whether the current split in the national, regional and local networks are efficient. The timetable for implementing the above proposals are determined with consideration of the prior regulation. Results should be available well before March 2015 to provide electricity traders to adjust their investment plans; fall 2013 is proposed as the target date

 7. PREPARATION FOR RETIREMENT - AVS SEMINAR

  CERN Multimedia

  Social Service

  2001-01-01

  The 500 or so participants in the fifth Preparation for Retirement seminar held at the end of March were unfortunately deprived of the planned session on the AVS due to the unavailability of the Director of the Caisse Cantonale Genevoise de Compensation (CCGC). We have since had formal confirmation that because of an extra workload due to important changes in the Swiss tax and social legislation and the implementation this summer of the maternity insurance in Geneva, the CCGC has suspended its participation in preparation for retirement seminars in the international organisations for the time being. Conscious of the necessity of offering a session dedicated to the AVS, it is with pleasure that we can inform you that one of our legal advisers, Mr Lorenz Stampfli, has accepted to lead this session. In order to allow for adequate preparation we have reserved the following date: Wednesday 26 September from 14.00 to 16.00 in the Main Amphitheatre The session will be open to all people already registered and any o...

 8. Naturvetenskap för yngre barn – kunskapsinnehåll i lärarstudenters beskrivningar av sin framtida undervisning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna T. Danielsson

  2018-02-01

  Full Text Available Syftet med artikeln är att utforska vilket kunskapsinnehåll som lärarstudenter inriktade mot förskolan och grundskolans tidigare år framställer som centralt för undervisning av yngre barn i naturvetenskap. Detta utgår från antagandet att kunskap om lärarstudenters relation till naturvetenskap är en viktig del i naturvetenskapliga lärarutbildares ämnesdidaktiska kompetens. Studien använder Roberts (1982 kunskapsemfaser som ett analysverktyg för att tematisera vad lärarstudenter inriktade mot förskolan och grundskolans tidigare år framställer som centralt för naturvetenskaplig undervisning. Det empiriska materialet består av en essäuppgift där lärarstudenter (N=144 reflekterar över sina egna erfarenheter och upplevelser av naturvetenskap och naturvetenskaplig undervisning samt sin framtida undervisning. De två teman som allra starkast präglar essämaterialet är den starka fokuseringen på vardagsanknytning samt att grundlägga ett naturvetenskapligt intresse hos yngre elever, medan andra aspekter av naturvetenskaplig undervisning till stor del osynliggörs. Vi menar att det att utgå från lärarstudenternas beskrivningar av naturvetenskaplig undervisning kan vara stärkande (empowering för denna studentgrupp, då talet om förskollärares och tidigarelärares deltagande i naturvetenskapliga aktiviteter ofta fokuserar antingen brister i kunskaper eller i självförtroende.

 9. Att tillämpa återkommande mätning av kundnöjdhet i IT-projekt : En vidareutvecklad modell baserad på modellerna American Customer Satisfaction Index (ACSI) och SERVQUAL

  OpenAIRE

  Karlmats, Roberg; Karlsson, Daniel

  2015-01-01

  I dagens samhälle är det allt viktigare för företag att behålla sina existerande kunder då konkurrensen blir allt hårdare. Detta medför att företag försöker vidta åtgärder för att vårda relationer med sina kunder. Detta problem är även högst relevant inom IT-branschen. Inom IT-branschen är det vanligt att arbeta agilt i IT-projekt. Vår samarbetspartner har sett ett ökat behov av att mäta servicekvalitet på ett återkommande sätt inom IT-projekt, detta för att mäta relevanta variabler som sträc...

 10. Is It Time to Review Guidelines for ETT Positioning in the NICU? SCEPTIC—Survey of Challenges Encountered in Placement of Endotracheal Tubes in Canadian NICUs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pankaj Sakhuja

  2016-01-01

  Full Text Available Objectives. To examine current opinions and practices regarding endotracheal tube placement across several Canadian Neonatal Intensive Care Units. Design. Clinical directors from Canadian Neonatal Network affiliated NICUs and Neonatal-Perinatal Programs across Canada were invited via email to participate in and disseminate the online survey to staff neonatologists, neonatal fellows, respiratory therapists, and nurse practitioners. Result. There is wide variability in the beliefs and practices related to ETT placement. The majority use “weight +6” formula and “aim to black line” on ETT at vocal cords to estimate the depth of an oral ETT and reported estimation as challenging in ELBW infants. The majority agreed that mid-trachea is an ideal ETT tip position; however their preferred position on chest X-ray varied. Many believe that ETT positioning could be improved with more precise ETT markings. Conclusion. Further research should focus on developing more effective guidelines for ETT tip placement in the ELBW infants.

 11. Sammenligning av to blodprøver fra samme person analysert ved to laboratorier

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aage Tverdal

  2009-10-01

  Full Text Available  INNLEDNINGEpidemiologiske undersøkelser av lipidnivået hosbefolkningen er helt avhengig av at analysemetodeneholder stabilt nivå over flere år. Dette er lettest å oppnåhvis man hele tiden benytter ett laboratorium, oghjerte-karundersøkelsene til Statens helseundersøkelserhar konsekvent benyttet Klinisk kjemisk avdeling,Ullevål sykehus. Ulike hensyn kan likevel tilsi at andrelaboratorier benyttes. Undersøkelsene til Universiteteti Tromsø som har har vært gjennomført fire ganger iperioden 1973-1995, har vært utført ved Kliniskkjemisk avdeling, Regionsykehuset i Tromsø. Helseundersøkelseni Nord-Trøndelag 1995-1997 harbenyttet Sentrallaboratoriet, Innherred sykehus. I dettearbeidet viser vi hvor store forskjellene blir hvisfeltlagene sender prøver fra samme person til ulikelaboratorier. Vi har undersøkt forskjellene mellomRegionsykehuset i Tromsø og Ullevål sykehus, ogmellom Innherred sykehus og Ullevål sykehus.

 12. Objektorienterad programmering på teknikprogrammet. : Vad lär sig gymnasieelever av programmering vidC-sharplektioner?

  OpenAIRE

  Barsk, Ulla-Maija

  2013-01-01

  Studien problematiserade gymnasieelevers lärande i perspektivet: Lär sig elever förmågan att programmera eller lär de sig enbart programmeringsspråket? Syftet var att undersöka och analysera hur elever lär sig att programmera och om de lär sig tankesättet för att praktiskt tillämpa sina kunskaper av ett objektorienterat språk. Frågeställningar var: Hur uppfattar elever programmeringen och på vilket sätt lär de sig att programmera,dvs. kan de ta till sig programmeringsspråket för att lösa prob...

 13. Utökad biologisk nedbrytning med rörliga bärare av läkemedel och ett urval av ramdirektivets prioriterade ämnen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Falås, Per; Hörsing, Maritha; Eriksson, Eva

  Three pilot scale plants with nitrification but with large difference in loadings have been operated for evaluation of the capacity for reduction of micro pollutants. Polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) showed high sorption to the carriers why the degradation could not be evaluated. For some...

 14. Present status and an appreciation of the consequences for recreation and outdoor leisure activities from siting a nuclear waste repository at Forsmark; Nulaegesanalys samt bedoemning av konsekvenser foer rekreation och friluftsliv av ett slutfoervar i Forsmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ottosson, Pia [Atrax Energi AB, Stockholm (Sweden)

  2007-07-15

  This report describes how the area around Forsmark is used with respect to recreation and outdoor life. It also describes the impact of the final repository on recreation and outdoor life if it is located in Forsmark. The studied area is situated in the parish of Forsmark in the municipality of Oesthammar. Forsmark nuclear power plant and the final repository for radioactive operational waste, SFR, are situated within the area and there are both houses and holiday houses. The area is used for leisure pursuit by inhabitants and employees at FKA and SKB, but also by a number of different associations and by tourists. Statistical data shows that the parish of Forsmark is sparsely populated. The area was previously dominated by one big landowner and the land surrounding the nuclear power plant was inaccessible to the general public during that period. The outdoor life is therefore less widespread here than along other parts of the east coast. The value of the area does not lie in paths and trails, bike tracks and bathing places, but in the unspoiled countryside, the wildlife and the bird life. Recreation such as hunting and fishing is very popular in the area. The construction of a final repository will increase traffic and hence increase noise and motion in the area. This will mainly impact the enjoyment value for the people spending time in the area. No other significant consequences are expected as the final repository will be mainly situated within the existing industrial complex and hence the character of the area should remain unchanged.

 15. Present status and an appreciation of the consequences for recreation and outdoor leisure activities from siting a nuclear waste repository at Oskarshamn; Nulaegesanalys samt bedoemning av konsekvenser foer rekreation och friluftsliv av ett slutfoervar i Oskarshamn

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dahlstroem, Kristina

  2007-07-15

  This report describes recreation and outdoor life in and around Simpevarp/Laxemar area. It also describes the impact of constructing a final repository for spent nuclear fuel on the outdoor life. The study area in this report is situated in the parish of Misterhult, in the municipality of Oskarshamn. Oskarshamn nuclear power plant (OKG) and the interim storage facility for spent nuclear fuel (Clab) are situated within the area. The parish of Misterhult is sparsely populated and includes both houses and holiday cottages. The area is used for various kinds of recreation by inhabitants from surrounding villages and employees at OKG and SKB (Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co), and also by a number of different associations and by tourists. Misterhult archipelago has the highest values for recreation and outdoor life in the study area. Many water related activities, such as swimming, sailing, fishing, diving, kayaking and canoeing are conducted in the region Hamnefjaerden, Kraakelund and a walking track called Ostkustleden are three other places in the study area which are popular for outdoor life. SKB and OKG facilities are also visited by many tourists. Disturbances to the recreation and outdoor life during construction and operation of a final repository and a interim storage facility will occur in the form of increased noise and movement in the area, mostly from the traffic. The consequences of these disturbances are: Decreased serenity, which will probably decrease the enjoyment value for the people spending time in the area. The final repository in Laxemar will likely require road access that will cross the walking track. Various prevention and compensation measures, such as noise restrictions and a new section of the walking track at Ostkustleden, are suggested to minimise and/or mitigate the consequences. Also measures that increase the value of recreation and outdoor life are listed, for example an exhibition about the areas nature and culture. Specific compensation and mitigation measures will be outlined in the next design step.

 16. Effects of Non Process Elements in the chemical recovery system of a kraft pulp mill from the incineration in the recovery boiler of biological sludge; Effekter av PFG vid indunstning och foerbraenning av bioslam i ett massabruks sodapanna

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dahlbom, Johan

  2003-01-01

  The purpose of this project was to investigate the effects of incineration of biological sludge in the recovery boiler of a Swedish Kraft pulp mill, StoraEnso Pulp AB Skutskaers Bruk, which has practiced incineration of sludge in the recovery boiler during the last two years. The following aspects of the technique were investigated: Experience from operation of incineration of biological sludge in the recovery boiler; The content of Non-Process Elements (NPE) in process flows and evaluate the risks of incrustations in the system; The build-up of NPE in the chemicals recovery system and the estimated increase in make-up lime demand; and Technical risks for mills with different process equipment. This study comprises the following NPE: aluminium, silicon, phosphorus, magnesium, calcium, chloride, iron, manganese, potassium, copper, and nitrogen. The operational experience from the system for hydrolysis of the biological sludge and evaporation/incineration in the recovery boiler is excellent. The handling of the sludge takes place in a closed system that demands little supervision and maintenance. Overall, the mill has not seen any negative effects that can be explained by increased intake of NPEs to the chemical recovery system. Aluminium can lead to troublesome incrustations of sodium-aluminium-silicates on the heat surfaces in the evaporation plant. An effective elimination of aluminium by the green liquor dreg is obtained with the double salt hydrotalcite if the quotient Mg/Al is kept higher than 4-5 in the black liquor. The need for make-up lime has increased due to the build-up of phosphorus in the lime. Depending on the level of make-up lime the need will increase 2-5 kg/ t{sub 90} at a price of 2-5 kr/t{sub 90}. If a higher level of phosphorus is accepted instead of increasing lime make-up the running costs will be somewhat higher, 0,5-1 kr/t{sub 90} due to increased ballast. NO{sub x} in the flue gases from the recovery boiler has not increased since the start-up of incineration of biological sludge in the recovery boiler. A possible explanation may be that the nitrogen in the biological sludge exists in a state that gives less formation of NO{sub x} compared to nitrogen in the black liquor. For the other NPE as silicon, magnesium, calcium, chloride, iron, manganese, potassium and copper the contribution from the sludge is low. It will not give any problems for the chemical recovery system at Skutskaer. Integrated pulp and paper mills with or without recycled paper use and coating with calcium carbonate and/or kaolin will probably have increased difficulties to incinerate biological sludge in the recovery boiler. The production of paper in addition to the pulp production will generate higher amounts of biological sludge also will contain higher content of calcium, aluminium and silica and possibly other NPE from the recycled paper.

 17. Säkra drivningsbyten på bandtransportör : Konceptframtagning av ett säkert drivningsbyte på transportband i närheten av roterande produktband

  OpenAIRE

  Jonas, Brännare

  2016-01-01

  The report deals with a concept development of safe driving changes in the pelletizing plants KK2 / KK3 LKAB. Because of security risk with a conveyor belt are so close by the band that being renovated the adjacent band has to be stopped. Since the entire production is dependent on the conveyor belt which are adjacent. This means huge economic losses for the company. Therefore, it is desirable to avoid this renovation, and this is why a concept to avoid this are required. The concept is desig...

 18. Fröåtjärns föroreningshistoria : Utredning av hur metallbelastningen varierat över tid med hjälp av sediment som ett naturligt historiearkiv

  OpenAIRE

  Lindqvist, Katrina

  2014-01-01

  The metal mining history goes thousands of years back. The downside of the mining industry is the large amount of tailings created during the mining operations. Drainage and leaching of heavy metals from these tailings may cause major environmental problems including acid mine drainage and leaching of heavy metals. This study examines a pond located near an old mining site, where part of the old mining facility has been recently (1990) restored. The objective was to assess eventual metal cont...

 19. Arvelig hemokromatose - nytten av screening

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arne Åsberg

  2009-10-01

  Full Text Available Arvelig hemokromatose fører til jernopphopning i kroppen, men gir sjelden alvorlig helseskade. Nesten alle hemokromatosepasienter i vårt land er homozygote for C282Y-mutasjonen i HFE-genet. Omtrent 7 per 1000 innbyggere har denne genotypen. Alvorlig syke blir bare omkring 5-15% av homozygote menn og nesten ingen kvinner. Likevel er det holdepunkter for at screening for hemokromatose blant friske, yngre menn kan være kostnadseffektivt. Det er relativt lett å påvise om en person er disponert for sykdommen, i god tid før den bryter ut, og forebyggende behandling er billig og effektiv. Imidlertid kan vi ikke forutsi hvilke screeningpositive personer som ubehandlet får alvorlig sykdom. Et kontrollert forsøk med screening bør gjennomføresHereditary hemochromatosis – benefits of screening. Hereditary hemochromatosis leads to iron accumulation in the body; however, serious illness due to hemochromatosis is rare. In Norway, almost all patients with hemochromatosis are homozygous for the C282Ymutation in the HFE-gene, a genotype carried by about 7 per 1000 inhabitants. Serious complications are seen in only about 5-15% of homozygous men and in very few women. Nevertheless, screening young men for hemochromatosis may be cost-effective. Detecting predisposed men is relatively straightforward, and prophylactic treatment is cheap and effective. However, we can not predict, among screen-positive men, the few who untreated will become seriously ill. A controlled screening trial should be conducted.

 20. Modeomslag - en empirisk studie om hur ett modeomslag skapas från idé till publicering

  OpenAIRE

  Norrgård, Annika

  2013-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur man producerar ett modeomslag, processen från att en idé föds till ett slutresultat som publiceras i en modetidning. Respondenten vill även undersöka på vilket sätt modeomslagen har utvecklats genom årtionden och vilka skillnader som syns på omslaget. Med undersökningen vill respondenten fördjupa sin kunskap inom området och sätta fokus på omslagsbilden. Arbetet skall ge personer inom branschen, samt andra med intresse för modebilder och mod...

 1. Klarar polisen krisen? : En kvalitativ textanalys av polisens kriskommunikationsretorik

  OpenAIRE

  Johnsson, Sara; Hedbjörk, Emma

  2016-01-01

  Syftet med denna studie var att ur ett public relations-perspektiv studera polisens kriskommunikationsretorik i samband med kritik från allmänheten. Denna uppsats har utgått från två fall; fallet i arresten och kvinnoregistret. I uppsatsen har en kvalitativ textanalys använts på sammanlagt 14 texter från polisens egna kanaler. Den teori som använts för att urskilja vilka försvarsstrategier som polisen använt i materialet är image restoration theory. Dessutom har ett public relations-perspekti...

 2. Syncope and Idiopathic (Paroxysmal) AV Block.

  Science.gov (United States)

  Brignole, Michele; Deharo, Jean-Claude; Guieu, Regis

  2015-08-01

  Syncope due to idiopathic AV block is characterized by: 1) ECG documentation (usually by means of prolonged ECG monitoring) of paroxysmal complete AV block with one or multiple consecutive pauses, without P-P cycle lengthening or PR interval prolongation, not triggered by atrial or ventricular premature beats nor by rate variations; 2) long history of recurrent syncope without prodromes; 3) absence of cardiac and ECG abnormalities; 4) absence of progression to persistent forms of AV block; 5) efficacy of cardiac pacing therapy. The patients affected by idiopathic AV block have low baseline adenosine plasma level values and show an increased susceptibility to exogenous adenosine. The APL value of the patients with idiopathic AV block is much lower than patients affected by vasovagal syncope who have high adenosine values. Copyright © 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.

 3. Reliabilitet av den norske versjonen av Timed Up and Go (TUG)

  OpenAIRE

  Botolfsen, Pernille; Helbostad, Jorunn L.

  2010-01-01

  Hensikt: Vurdere intratester-, intertester-, og test-retest reliabilitet av den norske versjonen av «Timed Up and Go» (TUG). Design: Metodestudie som benytter tverrsnittsstudie-design. Materiale og metode: Tretti personer (20 kvinner og 10 menn) over 75 år (gjennomsnitt 82,5) gjennomførte TUG tre ganger. To fysioterapeuter skåret deltagerne. For utregning av relativ reliabilitet ble intraclass correlation coefficient (ICC) anvendt, og for utregning av absolutt reliabilitet b...

 4. Sociala mediers påverkan på värde ur ett konsumentperspektiv

  OpenAIRE

  Berg, Johanna; Singh, Rosanna

  2017-01-01

  Syfte - Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för hur sociala medier påverkar värde kring kläder för en konsument. Metod - För att få en djupare förståelse av syftet tillämpades en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer.   Resultat - Resultatet av studien är att konsumenter skapar värde genom upplevelser/erfarenheter och förväntningar, vilket påverkas av individuella och sociala kontexter. Värde baseras på de sociala banden mellan individer på sociala medier. För att bygga re...

 5. Situasjonsbestemt ledelse av studentgrupper i friluftsliv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Odd Lennart Vikene

  2014-05-01

  Full Text Available Artikkelen gir et praktisk eksempel på hvordan ulike studentgrupper i forbindelse med bygging av nødbivuakk i vinterfjellet opplevde min situasjonsbestemte ledelse som veileder. Teorigrunnlaget viser til situasjonsbestemte ledelsesmodeller og hva som kjennetegner god veiledning i friluftsliv. Datainnsamlingen bygger på kvantitative data fra et spørreskjema og benyttes til å analysere studentenes opplevelse av veileders ledelse ut i fra rangeringsmetoden Visuell Analog Skala (VAS. Fra samme spørreskjema var det også et åpent spørsmål som benyttes til refleksjon over studentenes opplevelse av sikkerhet i undervisningssituasjonen. Resultatene viser at studentgruppene opplevde klare ledelsesforskjeller gjennom de ulike fasene som ledelsen ble delt opp i, men at ledelsesatferden varierte lite i forhold til gruppenes erfaringsgrunnlag. Resultatene tyder på at jeg som veileder i stor grad har blitt påvirket av mine tidligere erfaringer og den potensielle risikoen som ligger ved aktiviteten. Selv om den situasjonsbestemte ledelsen varierte lite mellom de tre gruppene, viser resultatenes store standardavvik at de ulike smågruppene opplevde at ledelsen varierte. Dette tyder på at jeg som veileder til en viss grad har evnet å benytte situasjonsbestemt ledelse i praksis. På grunn av studentgruppenes relativt like oppfatning av ledelsen i de ulike fasene, viser resultatene også noe av vanskelighetene veileder har i forhold til å gjøre en korrekt vurdering av gruppens evner og erfaring i relasjon til læringssituasjonene som oppstår. Sentralt for ledelsen er likevel at studentgruppene opplevde ledelsen som betryggende, noe som gir studentene et godt grunnlag for senere opplevelser i tilknytning til vinterfriluftsliv og bygging av nødbivuakk.

 6. Uptake of AV-1451 in meningiomas.

  Science.gov (United States)

  Bruinsma, Tyler J; Johnson, Derek R; Fang, Ping; Senjem, Matthew; Josephs, Keith A; Whitwell, Jennifer L; Boeve, Bradley F; Pandey, Mukesh K; Kantarci, Kejal; Jones, David T; Vemuri, Prashanthi; Murray, Melissa; Graff-Radford, Jonathan; Schwarz, Christopher G; Knopman, David S; Petersen, Ronald C; Jack, Clifford R; Lowe, Val J

  2017-12-01

  AV-1451 is an imaging agent labeled with the positron-emitting radiolabel Fluorine-18. 18F-AV-1451 binds paired helical filament tau (PHF-tau), a pathology related to Alzheimer's disease. In our study of AV-1451 uptake in the brains of cognitively normal subjects, we noted a case of a meningioma with visually significant uptake of AV-1451. We initiated the present retrospective study to further examine cases of meningioma that underwent AV-1451 imaging. We searched the patient records of 650 patients who had undergone AV-1451 at our institution for the keyword "meningioma" to identify potential cases. PET/CT and MRI results were visually reviewed and semi-quantitative analysis of PET was performed. A paired student's t test was run between background and tumor standard uptake values. Fisher's exact test was used to examine the association between AV-1451 uptake and presence of calcifications on CT. We identified 12 cases of meningioma, 58% (7/12) of which demonstrated uptake greater than background using both visual analysis and tumor-to-normal cortex ratios (T/N + 1.90 ± 0.83). The paired student's t test revealed no statistically significant difference between background and tumor standard uptake values (p = 0.09); however, cases with a T/N ratio greater than one showed statistically higher uptake in tumor tissue (p = 0.01). A significant association was noted between AV-1451 uptake and presence of calcifications (p = 0.01). AV-1451 PET imaging should be reviewed concurrently with anatomic imaging to prevent misleading interpretations of PHF-tau distribution due to meningiomas.

 7. AVS (Application Visualization System) user's guide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Masuko, Kenji; Kato, Katsumi; Gorai, Kazuo; Yamazaki, Kazuhiko.

  1996-03-01

  Computer and network environment for image processing has been developed and maintained under the course of establishing a distributed processing environment by the information system operating division. We introduced a server for image processing, AVS for image processing software and an animation processing system (video, frame scan converter). This report summarizes the information to use AVS and to develop and maintain computer and network environment for image processing. (author)

 8. Erfarenhetens och reflektionens betydelse för lärandet av molekylära processer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Caroline Larsson

  2015-06-01

  Full Text Available Lärande om molekylära processer kan innebära vissa svårigheter dels för att dessa processer inte går att direkt erfara och dels för att de är dynamiska i sin natur. Ett sätt att överbrygga problematiken är att använda sig av olika representationer, vilket i sig medför ytterligare utmaningar. Studenters förkunskaper och intuitiva idéer som härstammar från vardagserfarenheter kan också ge upphov till svårigheter i meningsskapandet. Syftet med denna artikel är att diskutera erfarenhetens och reflektionens betydelse för undervisning och lärande med representationer av molekylära fenomen i högre utbildning. I artikeln presenteras empiriska resultat från forskningsstudier som ligger till grund för de idéer och resonemang som förs fram. Vi presenterar två exempel där studenter arbetar i grupp med representationer av de molekylära processerna ATP-syntes och självassociation. Grunden för grupparbetet och meningsskapandet är fokuserade frågor där egna tankar och idéer får ta plats. Reflektionen i grupparbetet ger också studenterna möjligheter att generalisera sina erfarenheter (abstrakt tänkande och underlättar förståelsen av tröskelbegrepp.

 9. Outcomes of AV Fistulas and AV Grafts after Interventional Stent-Graft Deployment in Haemodialysis Patients.

  Science.gov (United States)

  Schmelter, Christopher; Raab, Udo; Lazarus, Friedrich; Ruppert, Volker; Vorwerk, Dierk

  2015-08-01

  The study was designed to assess outcomes of arteriovenous (AV) accesses after interventional stent-graft deployment in haemodialysis patients. 63 haemodialysis patients with 66 AV fistulas and AV grafts were treated by interventional stent-graft deployment from 2006 to 2012 at our hospital. Data of these patients were retrospectively analysed for location of deployed stent-grafts, occurrence and location of (re-)stenosis and (re-)thrombosis. Complex stenosis was the most frequent indication for stent-graft deployment (45.5%), followed by complications of angioplasty with vessel rupture or dissection (31.8%). A high rate of procedural success was achieved (98.5%). The most frequent location of the deployed stent-graft was the draining vein (66.7%). Stent-graft deployment was more frequent in AV grafts than in AV fistulas. Primary patency was 45.5% at 6 month, 31.3% at 12 month and 19.2% at 24 month. Primary patency was significantly better for AV fistulas than for AV grafts with deployed stent-grafts. Patency of the deployed stent-graft was much better than overall AV access primary patency with deployed stent-graft. Re-stenosis with thrombosis was the most frequent indication for re-intervention. Most frequent location of re-stenosis was the draining vein (37.1%), followed by stenosis at the AV access (29.5%) and the deployed stent-graft (23.5%). Re-stenosis and re-thrombosis remain frequent in AV fistulas and AV grafts in haemodialysis patients despite stent-graft deployment. Re-stenosis of the deployed stent-graft is, only in the minority of the cases, responsible for AV access dysfunction.

 10. Outcomes of AV Fistulas and AV Grafts after Interventional Stent-Graft Deployment in Haemodialysis Patients

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schmelter, Christopher, E-mail: christopher.schmelter@klinikum-ingolstadt.de; Raab, Udo, E-mail: udo.raab@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Diagnostic and Interventional Radiology (Germany); Lazarus, Friedrich, E-mail: friedrich.lazarus@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Nephrology (Germany); Ruppert, Volker, E-mail: volker.ruppert@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Vascular Surgery (Germany); Vorwerk, Dierk, E-mail: dierk.vorwerk@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Diagnostic and Interventional Radiology (Germany)

  2015-08-15

  PurposeThe study was designed to assess outcomes of arteriovenous (AV) accesses after interventional stent-graft deployment in haemodialysis patients.Materials and Methods63 haemodialysis patients with 66 AV fistulas and AV grafts were treated by interventional stent-graft deployment from 2006 to 2012 at our hospital. Data of these patients were retrospectively analysed for location of deployed stent-grafts, occurrence and location of (re-)stenosis and (re-)thrombosis. Complex stenosis was the most frequent indication for stent-graft deployment (45.5 %), followed by complications of angioplasty with vessel rupture or dissection (31.8 %).ResultsA high rate of procedural success was achieved (98.5 %). The most frequent location of the deployed stent-graft was the draining vein (66.7 %). Stent-graft deployment was more frequent in AV grafts than in AV fistulas. Primary patency was 45.5 % at 6 month, 31.3 % at 12 month and 19.2 % at 24 month. Primary patency was significantly better for AV fistulas than for AV grafts with deployed stent-grafts. Patency of the deployed stent-graft was much better than overall AV access primary patency with deployed stent-graft. Re-stenosis with thrombosis was the most frequent indication for re-intervention. Most frequent location of re-stenosis was the draining vein (37.1 %), followed by stenosis at the AV access (29.5 %) and the deployed stent-graft (23.5 %).ConclusionRe-stenosis and re-thrombosis remain frequent in AV fistulas and AV grafts in haemodialysis patients despite stent-graft deployment. Re-stenosis of the deployed stent-graft is, only in the minority of the cases, responsible for AV access dysfunction.

 11. Strategiske beslutninger foran publikum : en spillteoretisk analyse av betingelser for utbrudd av borgerkrig

  OpenAIRE

  Meyer, Sunniva Frislid

  2006-01-01

  Borgerkrig modelleres i foreliggende litteratur enten som følge av privat informasjon om aktørenes forventede nytte av krig eller som følge av at myndighetene ikke troverdig kan forplikte seg til en fremforhandlet avtale. Eksisterende modeller overser i stor grad hvordan effekten av at myndighetene gir etter for en intern grupperings krav kan påvirke hvordan andre interne grupperinger forholder seg til myndighetene i fremtiden. Dersom myndighetene gir etter for en intern grupperings krav, kan...

 12. Praktisering av krav til rettvisende oversikt i årsberetning : en analyse av regnskapspraksis i fiskeindustrien

  OpenAIRE

  Vajenina, Larissa

  2012-01-01

  Dette er en studie av årsberetning, og videre praktisering av rettvisende oversikt i årsberetning. Studiens problemstilling: ”Hvordan blir kravene om rettvisende oversikt i årsberetning praktisert i utvalgte selskaper i Norge?” I denne studien ser jeg på praksis av rettvisende oversikt i årsberetning. Lovkravet til rettvisende oversikt i årsberetning fremgår av rskl.§ 3-3a, 2.-4.ledd. Innhold i rettvisende oversikt er grundig beskrevet under punkt 2.5 i NRS 16 Årsberetning. Reg...

 13. Ett företag utifrån en kundsynvinkel - Team Kitchen Ab

  OpenAIRE

  Dristig, Oscar

  2011-01-01

  Uppdragsgivaren för detta examensarbete är företaget Team Kitchen Ab vars huvudsakliga verksamhetsområde är ordnandet av matlagningskurser för både privata samt företagskunder. Syftet med arbetet är att redogöra för och mäta kundtillfredställelse och tjänstekvalitet hos uppdragsgivaren samt att redogöra för förbättrings-, och utvecklingsmöjligheter inom företagets tjänster och verksamhet. Teorier som behandlas i detta arbete är kvalitet och processer av bl.a. Lecklin och Edvardsson, SERVQUAL ...

 14. Veileder for kravspesifikasjon for leie av kontorarealer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Førland-Larsen, Arne

  Investorer og leietakere blir stadig mer interessert i helse- og miljøkvaliteter. Men kunnskapen er lav hos de fleste om hva de skal etterspørre og hvordan slike kvaliteter kan dokumenteres. Meglere har en viktig rolle som formidler av kvaliteter. Grønn Byggallianse har i samarbeid med blant annet...... Norsk Eiendom, Enova og NGBC utarbeidet en mal for standard kravspesifikasjon for leie av kontorlokaler. Målet med malen er å bidra til at leietager får det produktet han trenger til riktig pris og at man unngår unødig miljøbelastning. Målet er videre at å bidra og stimulere til, at innleie....../utleie prosesser startes med en dialogbasert prosess. Standarden er tenkt som et hjelpemiddel til en systematisk gjennomgang av, og diskusjon av hvilke kvaliteter som har prioritet, høy, middel eller lav prioritet for leietaker. Resultatet av dialog og diskusjon fastlegger endelige krav til kvalitet og...

 15. La anatomía de la casa. Humanización y ciclo vital de la vivienda ette (Chimila

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Camilo Niño Vargas

  2016-12-01

  Full Text Available La nueva antropología de la arquitectura propone examinar conjuntamente los aspectos técnicos, sociales y simbólicos de las edificaciones. Paralelamente, ha surgido la idea de observar las casas como entidades relativamente autónomas, con una vida paralela a la de sus creadores. Con el ánimo de ilustrar la solidaridad de estas dos aproximaciones, el artículo se centra en las prácticas arquitectónicas de los ette, un pueblo indígena del norte de Colombia. Mediante un estudio etnográfico, se muestra cómo las casas no solo son objeto de una interpretación antropomórfica, sino, además, se consideran detentoras de cuerpos sometidos a procesos de crecimiento y decadencia, similares a los que atraviesan los seres humanos. Los ette funden la dimensión material e inmaterial de las viviendas y, al mismo tiempo coordinan de manera novedosa nociones como edificación y persona, arquitectura y anatomía, vida útil y ciclo vital.

 16. 1770-talets fria marknad : En skildring om finansminister Johan Liljencrantz frisläppande av spannmålshandeln 1775 och 1780

  OpenAIRE

  Wålfors, Carl

  2018-01-01

  Syftet med denna uppsats är att undersöka de ideologiska motiven bakom frisläppandet av spannmålshandeln 1775 och 1780. Utgångspunkten är det funktionalistiska synssättet med handlingsaxiom inom det praxeologiska läran som komplement för att undersöka individernas situation. Tillvägagångssättet blir att undersöka böndernas och statens ekonomiska situation och syn på marknaden före och efter tidigare nämnda årtal.    Under tidiga 1700-talet var Sverige ett samhälle med starkt statlig kontroll ...

 17. Tryckerimomsmålen : En utredning av de skatterättsliga och civilrättsliga konsekvenserna ur rättssäkerhetsperspektiv

  OpenAIRE

  Haglund, Emma; Olsson, Anna

  2015-01-01

  2010 lämnade EU-domstolen ett förhandsavgörande i mål C-88/09 Graphic Procédé gällande huruvida vissa tryckeriprodukter ska anses utgöra varor eller tjänster enligt EU:s mervärdesskattedirektiv. Domen innebar för svensk lagstiftning att mervärdesskattesatsen för vissa tryckeriprodukter sänktes från 25 procent till 6 procent. Konsekvensen blev att skatteverket fick återbetala miljonbelopp till svenska tryckerier på grund av att de redovisat för hög mervärdesskatt. Skatteverket godtog återbetal...

 18. Effektivisering av materialhantering inom hälso- och sjukvård : En fallstudie på Barnonkologen, Uppsala Akademiska sjukhus

  OpenAIRE

  Forsberg, Marcus; Tådne, Lukas

  2016-01-01

  Barnonkologen vid Uppsala Akademiska sjukhus är en barnavdelning för blod- och tumörsjukdomar. Avdelningen hanterar dagligen en stor mängd förbrukningsvaror för att kunna utföra en högkvalitativ och säker vård för patienterna. Ett identifierat behov är att effektivisera det nuvarande inventerings- och beställningsförfarandet på avdelningen, samt att organisera förråden efter personalens behov. Denna studie utreder och ger förslag på hur Barnonkologen kan förbättra sin hantering av förbrukning...

 19. Övergående eller bestående? : En uppföljningsstudie av 15-18åringar med språkstörning i förskoleåldern

  OpenAIRE

  Löfstedt, Annika; Nilsson, Charlotta

  2005-01-01

  I logopediskt arbete med förskolebarn med språkstörning är kunskap om hur den språkliga utvecklingen fortskrider mycket väsentlig. Är svårigheterna av övergående karaktär eller blir de bestående i något avseende? Kännedom om vilka konsekvenser språkstörning får i ett längre perspektiv och vilka språkliga faktorer som samverkar behövs bland annat för att tidigt kunna sätta in rätt åtgärder och senare tillgodose behovet av stöd i skolan. Syftet med undersökningen är att närmare beskriva hur bar...

 20. Vinkelegenskapsklassificering av svetsglas : Angående utvecklingen av en conometerbaserad klassifikationsutrustning.

  OpenAIRE

  Sundell, Erik

  2016-01-01

  Denna rapport är skriven för optikgruppen på 3M Svenska ABs forsknings- och utvecklingsavdelning i Gagnef. Rapporten beskriver den driftsatta tekniken för vinkelegenskapsklassificeringar av ADFer samt den berörda fysiken. Rapporten avser att underlätta det ofullständiga arbetet av att ackreditera optikgruppens förmåga att genomföra dessa klassifikationer. Rapporten inleds med att beskriva fysiken relaterad till mätning av mänsklig ljusupplevelse. Därefter presenteras bland annat tekniken krin...

 1. Vurdering av strømforhold og partikkelspredning ved etablering av ny dypvannskai ved Rana Industriterminal

  OpenAIRE

  Staalstrøm, Andre; Kempa, Magdalena

  2015-01-01

  Det skal etableres en ny dypvannskai ved Rana Industriterminal, og i den forbindelse har NIVA gjort vurderinger av strømforhold i området og partikkelspredning i anleggsperioden. I denne rapporten er det tatt utgangspunkt i at 135 000 m³ med masse skal mudres opp. Det er videre antatt at 2 % av denne massen spres i Ranfjorden, og dette utgjør 1620 tonn tørr masse. Denne mengden tilsvarer den samme mengden partikler som kan tilføres fjorden fra Ranelva i løpet av en ukes tid, og anses ikke som...

 2. Ett vackert hem börjar med golvet” : Linoleummattan i Sverige under tidigt 1900- tal

  OpenAIRE

  Nordström, Frida

  2013-01-01

  Denna uppsats handlar hur samhällsströmningar i samhället under tidigt 1900-tal påverkade användningen av linoleum i hemmen och i arkitekturen i Sverige. Även utseendet på linoleummattor och tillverkningssätt undersöks. Undersökningen omfattar också den svenska linoleumtillverkaren Forshaga linoleum och andra typer av golvmattor som har tillverkats av dem.
 
 Linoleum uppfanns av Fredrick Walton på 1860-talet och hade sin storhetstid under de kommande 100 åren. Linoleum är tillv...

 3. Konsum av risiko-matvarer - Beskrivelse av en undersøkelse som skal kartlegge konsum av matvarer med betydning for inntaket av miljøgifter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helle Margrete Meltzer

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI perioden 1999-2001 vil det bli gjennomført tre kostholdsundersøkelser som til sammen skal kartlegge konsum avmatvarer med betydning for inntaket av miljøgifter i Norge, fortrinnsvis kadmium, kvikksølv, PCB og dioksiner.Disse giftene finnes hovedsakelig i krabbe, flatfisk, skjell, gjedde og abbor, lever eller nyre fra vilt og viltvoksendesopp. Fordi gjennomsnittskonsumet er lavt, spørres det ikke spesifikt om disse matvarene i landsdekkende kostholdsundersøkelsersom 'Norkost'. Hensikten med studien er å kunne gi en bedre beskrivelse av eksponeringsfordelingeni befolkningen med tanke på miljøgifter. Fordelingen er antakelig skjev, dvs. et stort antall personerventes å ha et lavt inntak og noen få personer ventes å ha et relativt høyt inntak av de undersøkte stoffene. Eventuelleukjente risikogrupper vil kunne avdekkes, og det er av stor interesse å undersøke hvor stor eksponeringen i deutsatte gruppene er.Del A av undersøkelsen er landsdekkende og omfatter en postal frekvensundersøkelse til 10 000 tilfeldig valgtepersoner mellom 18 og 79 år. Del B omfatter en postal frekvensundersøkelse til 6000 tilfeldig valgte personer i sekskommuner, der tre er kystkommuner og tre er innlandskommuner. Kommunene blir valgt ut fra kjennskap til godtilgang på de aktuelle matvarene. Vi antar at der tilgangen på matvarene er god, er konsumet høyere. Del C avundersøkelsen vil omfatte høykonsumenter av aktuelle matvarer, valgt fra del B av undersøkelsen. Dette vil være endybdestudie der analyser av miljøgifter i blod, hår og urin også skal inngå.Undersøkelsen er den første i sitt slag her til lands og vi kjenner ikke til at tilsvarende studier er gjort i andreland. Hensikten med artikkelen er å gi en beskrivelse av undersøkelsen i en tidlig fase av gjennomføringen.Meltzer HM, Bergsten C, Stene LC, Stigum H, Wiborg ML, Lund-Larsen K, Alexander J. Consumption ofcontaminated foods – Description of a dietary survey

 4. Legalisering som lösning? Erfarenheter av holländsk eutanasipraxis

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, Th.A.

  2002-01-01

  Fastän vi lever i ett Europa som växer samman, så fortsätter dock många gränser att bestå. Vissa skillnader förblir eller har i de förgångna årtiondena till och med blivit djupare. Dödshjälpsdebatterna i Holland och Skandinavien ger oss ett exempel. Två stater med till stor del lika kultur, men

 5. En analyse knyttet til bruk av cookies.

  OpenAIRE

  Hørthe, Stine

  2012-01-01

  Cookies er små informasjonskapsler som Internettaktører legger igjen på en slutt-brukers datamaskin ved surfing på nettsider. Bruken av cookies på nettsider har fåttøkt oppmerksomhet de siste årene. I tillegg til å muliggjøre flere nyttige funksjonerfor en tjenestetilbyder, som for eksempel brukerrettet reklame og informasjonsinn-henting, har det den siste tiden blitt rettet en del kritiske spørsmål rundt bruken avcookies samt spørsmål knyttet til personvern og juridiske aspekt. Denne oppgave...

 6. Instrumentering av Bergsøysundbrua og Gjemnesundbrua

  OpenAIRE

  Dahlen, Adrian; Lystad, Tor Martin

  2013-01-01

  Gjemnessundbrua og Bergsøysundbrua på Europavei E39 i Møre og Romsdal, skal instrumenteres for identifikasjon av strukturelle og dynamiske egenskaper. Denne rapporten omhandler dokumentasjon og beskrivelse av det utførte arbeidet ved monteringen av måleutstyret. Det er også gjort analyser av de ulike konstruksjonsdelene akselerometersensorer og anemometre er montert på. Til slutt er de initielle responssignalene fra systemet behandlet, der egenfrekvenser og dempningsegenskaper til bruene blir...

 7. Betydelsen av taktil massage i omvårdnaden av dementa patienter- En systematisk litteraturstudie

  OpenAIRE

  Wetterström, Marina; Swan, Emelie

  2008-01-01

  Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att se vilka effekter taktil massage ger hos personer med demens. Sökning av artiklar har gjorts på databaserna CINAHL, ELIN@Dalarna och PubMed där sökorden dementia, massage, nursing, older people, Therapeutic touch och touch användes i olika kombinationer. Litteraturstudien består av kvantitativa och kvalitativa artiklar. Artiklarna skulle vara vetenskapliga och inte publicerade före 1995, de skulle även svara på syfte och frågeställning. F...

 8. Implementeringsforskning: vitenskap for forbedring av praksis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Signe Flottorp

  2013-11-01

  Full Text Available Medisinsk forskning har ført til store framskritt de siste tiårene. Det er investert mye mer ressurser på basalforskning og klinisk forskning enn på å utvikle og evaluere metoder for å sikre at pasientene får nytte av forskningen. Formålet med implementeringsforskning er å redusere gapet mellom forskning og praksis, ved å utvikle og evaluere tiltak som kan sikre at behandlingen som pasientene mottar er kunnskapsbasert, at den er omsorgsfull og av god kvalitet.I denne artikkelen gjør vi rede for hva implementering og implementeringsforskning er. Vi belyser historikken til denne unge vitenskapen, og illustrerer mangfoldet i de faglige tilnærmingene og begrepene som brukes om det å få forskning brukt i praksis. Det finnes en rekke teorier om endring av atferd, både på individnivå og på organisatorisk nivå. Teoriene er imidlertid i liten grad testet empirisk, særlig når det gjelder å endre atferd i helsetjenesten.Systematiske oversikter over metodisk gode studier er den beste kilden til informasjon om effekt av implementeringstiltak. The Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group (EPOC er en viktig kilde for slike oversikter. De systematiske oversiktene som er utarbeidet på dette feltet viser at passive dissemineringstiltak har begrenset effekt, mens mer aktive tiltak kan ha liten til moderat effekt. Det er ofte betydelig variasjon i effekt på tvers av studiene. Det er derfor viktig å få bedre kunnskap om hvilke faktorer som kan forklare slike forskjeller i effekt.Vi gir eksempler på norske implementeringsstudier, og refererer bidrag fra forskere ved Kunnskapssenteret. Implementeringsforskningen kan, hvis den lykkes, sikre pasientene bedre behandling.Flottorp S, Aakhus E. Implementation research: science for improving practice. Nor J Epidemiol 201 3; 23 (2: 187-196.ENGLISH SUMMARY Medical research has led to major advances in recent decades. More resources have been invested in basic and clinical research

 9. Design av arkitektur for evolusjonær maskinvare basert på intern rekonfigurering av FPGA

  OpenAIRE

  Senland, Geir Aarstad

  2008-01-01

  Det ble i denne oppgaven designet en arkitektur for evolusjonær maskinvare basert på intern rekonfigurering av FPGA. Til å utføre intern rekonfigurasjonen av FPGA-en ble internal configuration access port (ICAP) brukt. Programmet PlanAhead fra Xilinx ble brukt til å designe den interne rekonfigurasjonsdelen av arkitekturen. Motivasjonen for oppgaven var å introdusere fleksibilitet til et signal- og klassifikasjonssystem, ved å bruke intern rekonfigurasjon av FPGA. Klassifikasjonssystemet ...

 10. AVS user's guide on the basis of practice

  International Nuclear Information System (INIS)

  Masuko, Kenji; Kato, Katsumi; Kume, Etsuo; Fujii, Minoru.

  1997-07-01

  The special guides for the use of visualization software AVS have been developed at Japan Atomic Energy Research Institute (JAERI). The purpose of these guides is to help the AVS users understand easily the use of the one, due to the fact that it is so difficult for beginners to understand the original manuals. In this report, 'Transportation Evacuation Simulation' is taken up as an object of visualization, and the procedure of visualization and images recording by using the AVS are described. By using the AVS according to this report, a series of the procedure which are necessary for use of the AVS can be acquired. (author)

 11. Consequences of increased extraction of forest fuel - A synthesis from the Energy Agency fuel program 2007-2011 Summary of the Synthesis Report; Konsekvenser av ett oekat uttag av skogsbraensle - En syntes fraan Energimyndighetens braensleprogram 2007-2011 Sammanfattning av syntesrapporten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-07-01

  This report summarizes the findings of a research synthesis of forest fuels. The full report (de Jong et al 2012) can be ordered from the Swedish Energy Agency (report number: ER 2012:08), or downloaded from www.energimyndigheten.se. The Energy Agency's research program 'Sustainable supply and refining of biofuels', also known as 'Fuel program', ran from 2007-01-01 to 2011-06-30. The results of the program are reported in synthesis reports for various program areas. The purpose of the synthesis reports is to compile the knowledge in various areas, to identify knowledge gaps that need to be elucidated further, and to place and discuss the aggregated research results in a larger energy- and societal perspective, including relations to environmental quality and forest policy environmental- and production goals. This report covers sub-project 'Forest fuel and environmental impacts', conducted during the years 2007-2011. The report covers projects within the program 'Sustainable supply and refining of biofuels', adjacent individual projects funded by the Energy Agency and certain other national related activities.

 12. Når kontakter betyr alt : En studie av bruken av nettverksmediet LinkedIn

  OpenAIRE

  Blaalid, Maren Hyvang

  2012-01-01

  LinkedIn er et av de mest populære sosiale mediene i Norge og tiltrekker seg stadig flere medlemmer. I denne masteroppgaven studerer jeg bruken av LinkedIn for å undersøke hva som er det særegne ved dette nettverksmediet. Jeg har utført en spørreundersøkelse blant 280 brukere for å få innsikt i hvem de er, hvorfor de bruker LinkedIn og hvordan de gjør det. Funnene fra analysen viser at brukerne kjennetegnes ved at de er selvstendige og formålsrasjonelle, som bruker LinkedIn strategisk for å n...

 13. Mål och mått : En dokumentation och utvärdering av en resultatbaserad ersättning inom primärvården

  OpenAIRE

  Jacobsson, Fredric

  2008-01-01

  Att författa denna rapport har varit ett intressant och trevligt arbete. Bristen på mätvärden från tiden innan mål och mått programmet startade i Östergötland har dock inneburit en hel del jagande efter alternativa värden för att hitta något att jämföra med. Stora mängder data och information har behövt samlas in. Trots att detta har medfört att jag behövt hjälp med insamling av data från en mängd personer och dessutom grävt i ”deras” siffror har jag hela tiden fått den hjälp jag behövt och d...

 14. Functional mathematical model of dual pathway AV nodal conduction.

  Science.gov (United States)

  Climent, A M; Guillem, M S; Zhang, Y; Millet, J; Mazgalev, T N

  2011-04-01

  Dual atrioventricular (AV) nodal pathway physiology is described as two different wave fronts that propagate from the atria to the His bundle: one with a longer effective refractory period [fast pathway (FP)] and a second with a shorter effective refractory period [slow pathway (SP)]. By using His electrogram alternance, we have developed a mathematical model of AV conduction that incorporates dual AV nodal pathway physiology. Experiments were performed on five rabbit atrial-AV nodal preparations to develop and test the presented model. His electrogram alternances from the inferior margin of the His bundle were used to identify fast and slow wave front propagations. The ability to predict AV conduction time and the interaction between FP and SP wave fronts have been analyzed during regular and irregular atrial rhythms (e.g., atrial fibrillation). In addition, the role of dual AV nodal pathway wave fronts in the generation of Wenckebach periodicities has been illustrated. Finally, AV node ablative modifications have been evaluated. The model accurately reproduced interactions between FP and SP during regular and irregular atrial pacing protocols. In all experiments, specificity and sensitivity higher than 85% were obtained in the prediction of the pathway responsible for conduction. It has been shown that, during atrial fibrillation, the SP ablation significantly increased the mean HH interval (204 ± 39 vs. 274 ± 50 ms, P AV node mechanisms and should be considered as a step forward in the studies of AV nodal conduction.

 15. AV nodal dual pathway electrophysiology and Wenckebach periodicity.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Youhua; Mazgalev, Todor N

  2011-11-01

  The precise mechanism(s) governing the phenomenon of AV nodal Wenckebach periodicity is not fully elucidated. Currently 2 hypotheses, the decremental conduction and the Rosenbluethian step-delay, are most frequently used. We have provided new evidence that, in addition, dual pathway (DPW) electrophysiology is directly involved in the manifestation of AV nodal Wenckebach phenomenon. AV nodal cellular action potentials (APs) were recorded from 6 rabbit AV node preparations during standard A1A2 and incremental pacing protocols. His electrogram alternans, a validated index of DPW electrophysiology, was used to monitor fast (FP) and slow (SP) pathway conduction. The data were collected in intact AV nodes, as well as after SP ablation. In all studied hearts the Wenckebach cycle started with FP propagation, followed by transition to SP until its ultimate block. During this process complex cellular APs were observed, with decremental foot formations reflecting the fading FP and second depolarizations produced by the SP. In addition, the AV node cells exhibited a progressive loss in maximal diastolic membrane potential (MDP) due to incomplete repolarization. The pause created with the blocked Wenckebach beat was associated with restoration of MDP and reinitiation of the conduction cycle via the FP wavefront. DPW electrophysiology is dynamically involved in the development of AV nodal Wenckebach periodicity. In the intact AV node, the cycle starts with FP that is progressively weakened and then replaced by SP propagation, until block occurs. AV nodal SP modification did not eliminate Wenckebach periodicity but strongly affected its paradigm. © 2011 Wiley Periodicals, Inc.

 16. Tourism and visiting activities in Tierp. Threats and possibilities with a repository for spent nuclear fuel; Turism och besoeksnaering i Tierp. Hot och moejligheter med ett djupfoervar av anvaent kaernbraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bjoerne, S.; Sandberg, M. [EuroFutures AB, Stockholm (Sweden); Sahlberg, B. [EBS Invent AB (Sweden)

  1999-10-01

  Consequences for tourism and visiting at Tierp from siting a spent fuel repository in the community are studied. Tierp has little tourism as of today, and siting of the repository will probably lead to increased visiting of Tierp professionally and as a leisure activity.

 17. Multiphase flow in the geosphere around a repository for spent nuclear fuels. Inventory of the present knowledge; Flerfasfloede i geosfaeren kring ett foervar foer utbraent kaernbraensle. Inventering av kunskapslaeget

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aalen, Bengt [Bergab, Goeteborg (Sweden)

  2004-10-01

  Important quantities of gas can form in an underground repository for nuclear wastes. Gas can be formed through: corroding metals; water and certain organic substances that undergo radiolysis; organic material degrading through microbial activity. The last point is of concern mainly for intermediate-level wastes, which can hold large amounts of organic materials. The first point is the main process for high-level wastes. The gas could transport radioactive substances through the buffer and the geosphere into the biosphere, or affect the performance of the repository in a negative way. The present report gives a review of the knowledge about two-phase flow in connection with deep geologic repositories for spent nuclear fuel.

 18. Temperaturreglerande ekosystemtjänster i stadsmiljö : Behovsanalys av ett planerat bostadsområde och skillnader i vegetations temperatursänkande förmåga

  OpenAIRE

  Larsson, Madeleine

  2016-01-01

  The purpose of this report was to implement a temperature regulating perspective in an early stage of urban planning in a residential/school area in Västra Valhallavägen, Stockholm (Sweden). Further, the purpose was to evaluate the outdoor temperature during summer days and investigate how differences in size and placing of conifers, deciduous trees and bushes could affect the mitigation of the mean radiant temperature. The evaluation was based on three indicators; the maximum heat island, gr...

 19. Power process with separation of CO{sub 2} through combustion in two stages - chemical looping combustion. Final report; Kraftprocess med avskiljning av CO{sub 2} genom foerbraenning i ett tvaastegsfoerfarande - chemical looping combustion. Slutrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lyngfelt, Anders; Cho, Paul; Steenari, Britt-Marie; Langer, Vratislav; Eriksson, Sten; Mattisson, Tobias [Chalmers Univ. of Technology, Goeteborg (Sweden). Dept. of Energy Technology

  2005-06-15

  For combustion with CO{sub 2} capture, chemical-looping combustion (CLC) with inherent separation of CO{sub 2} is a promising technology. Two interconnected fluidized beds are used as reactors. In the fuel reactor, a gaseous fuel is oxidized by an oxygen carrier, e.g. metal oxide particles, producing carbon dioxide and water. The reduced oxygen carrier is then transported to the air reactor, where it is oxidized by air back to its original form before it is returned to the fuel reactor. The feasibility of using both natural iron ore and synthetic oxygen carriers based on oxides of iron, nickel, copper and manganese was determined. Oxygen carrier particles were produced by freeze granulation. To be able to study and compare the different types of oxygen carrier particles, a procedure for testing and evaluation was developed. The reactivity was evaluated in both fixed and fluidized bed laboratory reactors, simulating a CLC system by exposing the sample to alternating reducing and oxidizing conditions. In addition, the particles were characterized with respect to crushing strength, agglomeration, tendency for carbon deposition as well as chemical and physical parameters. The rates of reaction varied and were highly dependent upon the oxygen carrier used. For the natural iron ore it was found that a high yield of CH{sub 4} to CO{sub 2} was possible although the solid reactivity was relatively low. The reactivity of the freeze granulated particles were considerably higher, with the oxygen carriers based on nickel and copper having the highest reactivity in comparison to Fe and Mn based particles. However all of the investigated samples had a reactivity sufficient for use in a CLC of interconnected fluidized beds. The copper oxide particles agglomerated and may not be suitable as an oxygen carrier. Carbon formation and agglomeration was studied in detail, and the results suggest that neither of those should be a problem in this process, except for copper which agglomerated in all tests. The results also show how experiments should be performed to achieve relevant data on carbon formation and agglomeration.

 20. Ett förändringsperspektiv på SMED-metoden : Framtagandet av en modell som förenar SMED och förändringsledning

  OpenAIRE

  Svan, Gabriella; McHugh, Amanda

  2012-01-01

  A growing number of companies are adopting a lean philosophy in order to be able to compete in today’s increasingly competitive global society. This requires a flexible production in order to fulfill customers’ demanding and changeable requests. SMED (Single Minute Exchange of Die) can be seen as a method for companies to become more lean and its purpose is to reduce the change over time; the time it takes to change a production line from manufacturing one product to producing another product...

 1. ”En hobbit och ett mumintroll skulle kunna mötas i bästa sämja”: Receptionen av Bilbo, en hobbits äventyr (1962

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sundmark, Björn

  2014-12-01

  Full Text Available When the publisher Rabén & Sjögren published a new Swedish translation of The Hobbit (1962 in the wake of the success with The Lord of the Rings (1959–1961 with illustrations by Tove Jansson, it was a publication that seemed destined to become a modern classic. Yet, the publication was not reprinted and was replaced by other versions, lacking Jansson’s artwork. The general view have been that critics, readers and, in particular, Tolkien fans, were averse to the lack of detail and realism in Jansson’s work, and that it was deemed too close to her own Moominland creation. In this article, based on an examination of extant reviews, a more complex picture emerges, however. Reviewers, including “Tolkienists,” were generally favourable to Jansson’s illustrations. Instead the reason why the publisher chose discontinue using her artwork has to be sought elsewhere. The hypothesis ventured in this article, and backed up by evidence from the reviews, is that on the one hand the reading public (including the reviewers were uncertain about what they were reading and how The Hobbit could and should be visualized. Jansson seemed a good idea at the time. But the 1960’s was also a period of transition where (Tolkienian fantasy emerged as a publishing genre in its own right, bringing with it a realistic mode of representing the fantastic which jarred with the expressive and non-realistic artistry of Jansson. At that point, the publisher chose the developing visual practices that were to be associated with fantasy over the rich and expressive vision of Jansson. Ultimately, the article makes a plea for a reassessment of Jansson’s Bilbo-illustrations on the basis of the visual diversity evident in much present day fantasy.

 2. Combined environmental impacts from production and use of the products. An EIS-application project for refineries; Sammanvaegd miljoepaaverkan fraan produktion och anvaendning av produkterna. Ett MKB-tillaempningsprojekt foer raffinaderier

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kindbom, K; LoevbIad, G.; Stripple, H.

  2001-12-01

  At European refineries a change in production is planned in order to obtain better qualities of gasoline and diesel, from an environmental point of view. This change will, however, lead to higher emissions at the refineries. The present study of the combined effects of emissions at the refineries and the use of the products gives the opportunity for considering the entire system and gives a stronger positive signal than the traditional EIS would do. Three different methods were used: Net change in emissions to air; Exposure of men and ecosystems for air pollutants; and Exceeding norms and critical levels. The results for the Swedish refinery at Lysekil shows that the emissions from using the products are much higher than the emissions from the refinery for all cases studied. The net emissions from production and use of the products will be reduced for the new products compared to the present situation. Risks for exceeding norms and critical levels due to the changes at the refinery exist for emissions of sulfur and nitrogen oxides, but a lower background load will probably mean that the total future load will be reasonably close to the critical level in the area affected by the refinery. In the urban environment, reduced risks for exceeding the levels for benzen and low levels for toluene and xylene give greater advantages than the increased emissions of sulfur and nitrogen close to the refinery.

 3. Oil and Gas in a New Arctic. Developments of the Energy Issue and Regional Strategic Dynamic; Olja och gas i ett nytt och foeraendrat Arktis. Energifraagans utveckling mot bakgrund av regionens strategiska dynamik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Granholm, Niklas; Kiesow, Ingolf

  2010-03-15

  This study has as its point of departure that large reserves of energy and minerals are deposited in the Arctic. There is uncertainty on how large these reserves are and if extraction of them is technically and economically feasible. As the Arctic gradually becomes more accessible as the melting of the sea-ice in the Arctic Ocean progresses, the region becomes more open to human activities than ever before. The energy issue in the Arctic develops against the background of the region's increasing geostrategic importance. Russia shows no hesitation, Norway also put considerable resources into energy extraction in the Arctic. Environ-mental protection is a more prominent issue in Norway, Canada and the USA than in Russia. In addition to the energy issue, other factors in the Arctic are also changing. Shipping, climate change, military strategy, nuclear weapons, overlapping territorial claims, developments in international security and national policies and efforts, are all parts of a development that does not easily let itself be described and analysed. The different factors under change develop according to their own character and inner logic and how they interact will be hard to foresee. Uncertainties of future developments in the Arctic therefore remain. The Arctic will become more clearly linked into developments in the rest of the world than hitherto. The region will no longer be exclusively an issue for the states in the region. The interest in the Arctic is on the increase, not only from the Arctic states, but also from external state actors in Europe and Asia, as well as multilateral organisations such as the European Union and NATO

 4. Consequences of the quota requirement for energy efficiency. Can a Swedish quota obligation systems give less energy usage?; Konsekvenser av kvotplikt foer energieffektivisering. Kan ett svenskt kvotpliktssystem ge mindre energianvaendning?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bjoerkroth, Sara; Bladh, Mats; Holmberg, Rurik; Lock, Anna; Naderi, Ronak; Widerstroem, Glenn

  2012-11-01

  The Agency has on behalf of the government investigated what the consequences would be of the introduction of a compulsory quota system in Sweden. Under the proposed new EU directive on energy efficiency, all Member States should introduce a compulsory quota system, where energy companies actively initiate measures for energy efficiency among end users. In Sweden, a quota obligation system of this kind would mean energy efficiency of about 3 TWh per year, which can be difficult to achieve. The Swedish Energy Agency suggests that if a compulsory quota system is introduced, the quota obligation should be placed on the network companies. If not, there is a risk of complications in the Swedish and Nordic electricity market. The Energy Markets Inspectorate consider that the quota obligation can not be on the network companies because of their function as regulated monopoly. The Swedish Energy Agency suggests that efficiency measures can be implemented in all sectors, including transport.

 5. Vindkraft och elbilar på Öland år 2020 : Är smart laddning av elbilar lösningen på ett framtida flaskhalsproblem?

  OpenAIRE

  Martinsson, Fredrik

  2009-01-01

  The Island of Öland has one of the best wind climates for land based wind power in Sweden. An objective for the Island is to become self sufficient using electricity from renewable source of energy such as wind. There is currently 55 MW capacity installed on the Island and it is estimated that grid congestion will occasionally occur if more than 135 MW was installed. The aim of this thesis is to investigate he possibilities for load management by smart charging of electric vehicles, EV. The d...

 6. ”De är inte i samma verklighet som vi” : Medarbetares upplevelser av organisatoriska avstånd ur ett hierarkiskt perspektiv i samband med en organisationsförändring.

  OpenAIRE

  Charlott, Jakobsson; Alexander, Jansson; Ulrik, Kromnov

  2015-01-01

  The purpose of this study is to examine whether hierarchically defined groups differ in their perceptions of how organizational distance has changed following a radical organizational change that saw one hierarchical level eliminated from the organizations’ structure. Interviews were conducted with employees atdifferent hierarchical levels, from the same workplace, who all went through anorganizational change during the spring of 2013. The change initiative that was implemented consisted of t...

 7. HMI-Design of System Solutions in Control Rooms. Description of a Working Process from a Human-Machine Perspective; MMI-design av systemloesningar i kontrollrum. Arbetsprocess foer utformning utifraan ett maenniska-maskinperspektiv

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bligaard, Lars-Ola; Andersson, Jonas; Thunberg, Anna; Osvalder, Anna-Lisa

  2008-01-15

  To stay competitive, the process industry of today faces increasing demands of continuous development for efficient use of both technical and human resources. An important step is to create new useful technical solutions, which also bring demands on functionality and usability. Functionality means that the new technology fulfils its purpose, while usability means that the human operator knows how to handle the new technology. If any of these two components are inferior, the potential of new technology will never be fully utilized. Today, a growing amount of advanced information technology is being used in supervisory control, at the same time as the process complexity is increasing. The technology has thereby become more difficult to understand, supervise and control, when processes, connections and logics are not visible in the same way as earlier. An increased level of automation together with reduced work force is also a contributing factor. Due to this, human-machine interaction (HMI) has become a more important aspect of quality in the development of new technology. From the operators' point of view, it is important that the development takes place with an increased transparency of the technical system, as well as reduction of the amount of information that has to be processed by the operator. To achieve a good human-machine interaction, it has to be considered during all phases in the development process of control room design. It is important that relevant hand-books and guidelines are used, but also a working process, which describes how the development work should be performed and the relationship between different parts in the process. The aim of this project was to present a general report in Swedish, which describes a working process for development of useful operator interfaces, work tasks, instructions, and working environments. The report is primarily aimed for the process industry, but can be useful in all other areas including interaction between operators and machines. The content can be used both for new development projects and for upgrading of already existing control room designs. The main target group for the report is the development engineers at the plant, who work close to the supplier, and the people who should plan and guide the development work in the control room. The purpose of the report is to deliver knowledge about how to consider a human-machine perspective in the development process. The report presents what is important to consider, but does not in detail show design solutions. The report is also a usable tool for those people who should do the actual screen designs, but then it should be used together with hand-book data and guide-lines referred to. The report begins with a description of basic concepts and definitions within the area of HMI. This is followed by a description of the HMI development working process. The working process includes five steps; planning, requirements, conceptual design, detailed design, and commissioning. The steps also include methodology for data collection and evaluation. Finally, the handbook also contains short summaries of the different steps in the working process, where important points to consider are brought forward

 8. Pollen transmission of asparagus virus 2 (AV-2) may facilitate mixed infection by two AV-2 isolates in asparagus plants.

  Science.gov (United States)

  Kawamura, Ryusuke; Shimura, Hanako; Mochizuki, Tomofumi; Ohki, Satoshi T; Masuta, Chikara

  2014-09-01

  Asparagus virus 2 (AV-2) is a member of the genus Ilarvirus and thought to induce the asparagus decline syndrome. AV-2 is known to be transmitted by seed, and the possibility of pollen transmission was proposed 25 years ago but not verified. In AV-2 sequence analyses, we have unexpectedly found mixed infection by two distinct AV-2 isolates in two asparagus plants. Because mixed infections by two related viruses are normally prevented by cross protection, we suspected that pollen transmission of AV-2 is involved in mixed infection. Immunohistochemical analyses and in situ hybridization using AV-2-infected tobacco plants revealed that AV-2 was localized in the meristem and associated with pollen grains. To experimentally produce a mixed infection via pollen transmission, two Nicotiana benthamiana plants that were infected with each of two AV-2 isolates were crossed. Derived cleaved-amplified polymorphic sequence analysis identified each AV-2 isolate in the progeny seedlings, suggesting that pollen transmission could indeed result in a mixed infection, at least in N. benthamiana.

 9. Effekt av melkesyrebakteriers metabolisme på utviklingen av Escherichia coli O157:H7 i melk

  OpenAIRE

  Westblad, Anne Margrethe

  2010-01-01

  Dagens regelverk sier at all melk som omsettes skal være varmebehandlet, men åpner samtidig for salg av melkeprodukter basert på upasteurisert melk, forutsatt overholdelse av visse krav. Dermed kan småskalavirksomheter framstille melkeprodukter av upasteurisert melk hvis de skulle ønske det. Et slikt ønske er ofte begrunnet i tradisjoner og praktiske forhold. I tillegg er det flere som påstår at råmelk er sunnere enn pasteurisert melk og at råmelkas mikroflora hemmer vekst av uønskede bakteri...

 10. Farmakologisk behandling av antisosiale lidelser : en litteraturstudie av evidensgrunnlaget for famakologisk behandling av psykopati og assosierte antisosiale personlighetstrekk og atferdsmønster

  OpenAIRE

  Romberg, Sara Montes

  2016-01-01

  Bakgrunn: Psykoterapeutiske og atferdsbaserte intervensjoner har vist seg å ha liten effekt ved antisosiale lidelser. Individer med antisosiale lidelser anses derfor som en relativt behandlingsresistent pasientgruppe, hvilket tyder på et behov for utvikling av alternative behandlingstilnærminger. Med bakgrunn i dette søker følgende studie å utforske evidensgrunnlaget for farmakologiske behandling av antisosiale lidelser og trekk. Metode: Litteratursøk i databasene BIBSYS, ProQuest, Web of ...

 11. Fiskeoppdrett og verdsettelse : en analyse av resultatjustering og modeller for identifikasjon av slik aktivitet

  OpenAIRE

  Aaker, Harald

  2005-01-01

  Regnskapsinformasjon skal være relevant og pålitelig, men det vil alltid være skjønn forbundet med verdsettelsen.Usaklig skjønn omtales som resultatjustering (”Earnings management”) og regnskaps-manipulasjon. Det er store metodeproblemer innen ”earnings management” – forskningen, da den aktive tilpasningen i stor grad er skjult. I de senere år har ulike modeller for estimering av unormale tidsavgrensninger (”discretionary accruals”) dominert. Problemet er i å estimere de normale tidsavgrensni...

 12. Planretningslinjer for en differensiert forståelse av byggeforbudet i strandsonen erfart av tre kommuner

  OpenAIRE

  Alvheim, Maren

  2014-01-01

  I plan- og bygningsloven er det nå delvis videreført og innstrammet et unntak fra byggeforbudet for å ta hensyn til variasjonene mellom landets kystkommuner. Unntaket innebærer at kommunene må fastsette en ny byggegrense gjennom plan for å fravike forbudet mot bygging i strandsonen. Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (SPR) er iverksatt med mål om å tydeliggjøre kommunenes adgang til å bygge i strandsonen gjennom plan. Oppgaven søker å avklare ...

 13. AV Rising: Demand, Budgets, and Circulation Are All Up.

  Science.gov (United States)

  Oder, Norman

  1998-01-01

  A survey of 486 public libraries found that audiovisual (AV) budgets have increased 53% in the last five years. Provides data on average size of AV collections; budget break downs; circulation; audiobook, video, and music CD purchases; popular authors and titles in abridged and unabridged audiobooks; and problems with audiobook, video, and music…

 14. Quantification of Tau Load Using [F-18]AV1451 PET

  NARCIS (Netherlands)

  Golla, Sandeep S. V.; Timmers, Tessa; Ossenkoppele, Rik; Groot, Colin; Verfaillie, Sander; Scheltens, Philip; van der Flier, Wiesje M.; Schwarte, Lothar; Mintun, Mark A.; Devous, Michael; Schuit, Robert C.; Windhorst, Albert D.; Lammertsma, Adriaan A.; Boellaard, Ronald; van Berckel, Bart N. M.; Yaqub, Maqsood

  2017-01-01

  The tau tracer [F-18]AV1451, also known as flortaucipir, is a promising ligand for imaging tau accumulation in Alzheimer's disease (AD). Most of the previous studies have quantified tau load using standardized uptake value ratios (SUVr) derived from a static [F-18]AV1451 scan. SUVr may, however, be

 15. Spontaneous resolution of complete atrioventricular (A-V ...

  African Journals Online (AJOL)

  Atrioventricular (A-V) disassociation describes the independent beating of the atria and ventricles of the heart. It is not synonymous with complete heart block in the sense that, A-V disassociation is a general term. Heart block describes specific conduction abnormalities that need specific cardiac intervention. This case report ...

 16. EST Table: AV398539 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398539 NV021929 11/12/09 GO hit GO:0005622(intracellular)|GO:0008270(zinc ion bin...0769|gb|EEZ97216.1| hypothetical protein TcasGA2_TC011009 [Tribolium castaneum] AV398539 NV02 ...

 17. Cofactor requirement of HpyAV restriction endonuclease.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siu-Hong Chan

  Full Text Available BACKGROUND: Helicobacter pylori is the etiologic agent of common gastritis and a risk factor for gastric cancer. It is also one of the richest sources of Type II restriction-modification (R-M systems in microorganisms. PRINCIPAL FINDINGS: We have cloned, expressed and purified a new restriction endonuclease HpyAV from H. pylori strain 26695. We determined the HpyAV DNA recognition sequence and cleavage site as CCTTC 6/5. In addition, we found that HpyAV has a unique metal ion requirement: its cleavage activity is higher with transition metal ions than in Mg(++. The special metal ion requirement of HpyAV can be attributed to the presence of a HNH catalytic site similar to ColE9 nuclease instead of the canonical PD-X-D/EXK catalytic site found in many other REases. Site-directed mutagenesis was carried out to verify the catalytic residues of HpyAV. Mutation of the conserved metal-binding Asn311 and His320 to alanine eliminated cleavage activity. HpyAV variant H295A displayed approximately 1% of wt activity. CONCLUSIONS/SIGNIFICANCE: Some HNH-type endonucleases have unique metal ion cofactor requirement for optimal activities. Homology modeling and site-directed mutagenesis confirmed that HpyAV is a member of the HNH nuclease family. The identification of catalytic residues in HpyAV paved the way for further engineering of the metal binding site. A survey of sequenced microbial genomes uncovered 10 putative R-M systems that show high sequence similarity to the HpyAV system, suggesting lateral transfer of a prototypic HpyAV-like R-M system among these microorganisms.

 18. Cofactor requirement of HpyAV restriction endonuclease.

  Science.gov (United States)

  Chan, Siu-Hong; Opitz, Lars; Higgins, Lauren; O'loane, Diana; Xu, Shuang-Yong

  2010-02-05

  Helicobacter pylori is the etiologic agent of common gastritis and a risk factor for gastric cancer. It is also one of the richest sources of Type II restriction-modification (R-M) systems in microorganisms. We have cloned, expressed and purified a new restriction endonuclease HpyAV from H. pylori strain 26695. We determined the HpyAV DNA recognition sequence and cleavage site as CCTTC 6/5. In addition, we found that HpyAV has a unique metal ion requirement: its cleavage activity is higher with transition metal ions than in Mg(++). The special metal ion requirement of HpyAV can be attributed to the presence of a HNH catalytic site similar to ColE9 nuclease instead of the canonical PD-X-D/EXK catalytic site found in many other REases. Site-directed mutagenesis was carried out to verify the catalytic residues of HpyAV. Mutation of the conserved metal-binding Asn311 and His320 to alanine eliminated cleavage activity. HpyAV variant H295A displayed approximately 1% of wt activity. Some HNH-type endonucleases have unique metal ion cofactor requirement for optimal activities. Homology modeling and site-directed mutagenesis confirmed that HpyAV is a member of the HNH nuclease family. The identification of catalytic residues in HpyAV paved the way for further engineering of the metal binding site. A survey of sequenced microbial genomes uncovered 10 putative R-M systems that show high sequence similarity to the HpyAV system, suggesting lateral transfer of a prototypic HpyAV-like R-M system among these microorganisms.

 19. Komplexitet för kvalitet i lärande och undervisning: bedömning av komplexa problem och studenters resonemang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sofia Kjellström

  2011-03-01

  Full Text Available Vi utbildar studenter för att de ska ha möjlighet att lösa mycket komplexa samhällsproblem,men hur vet vi att de har utvecklat de former av tänkande och handlande som krävs? Forskning visar att vuxna tänker, talar och handlar utifrån olika nivåer av komplexitet, och att utbildning i hög grad påverkar människors förmågor. Model of Hierarchical Complexity(MHC är en teori som beskriver hur komplext information sätts samman och hur komplext personer resonerar i en fråga, vanligtvis på någon av nivåerna konkret, abstrakt, formellt, systematiskt eller metasystematisk. Syftet med denna artikel är att introducera MHC och visa på dess relevans som verktyg inom högre utbildning. Med hjälp av teorin är det möjligt att analysera både hur komplex en uppgift är och hur studenter klarar av att lösa den, vilket speglar förståelse inom ett ämne. Med modellen som mått på komplexitet tydliggörs svårighetsgraden i det som ska läras och på vilken nivå studenterna klarar att ta till sig kunskapsinnehållet. Avslutningsvis diskuteras hur studenter kan stödjas att utvecklasina förmågor till komplext resonerande och därmed skapa kvalitet i både lärande och undervisningOne of the aims of higher education is to teach students to solve complex problems, but what is the complexity of problems and the reasoning of students? The Model of Hierarchical Complexity (MHC is a theory applicable to all domains in which information is organized and accounts for increases in behavioral complexity which includes cognitive or reasoning complexity. The paper is a theoretical introduction to MHC as a tool for teaching in higher education. The model clarifies and shows the gap between the complexity in the subject and the students understanding of the same subject. We also discuss how to support the development of more complex reasoning in students.

 20. Kopiering av tradisjonskunst som læringsmetode

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mari Rorgemoen

  2011-07-01

  Full Text Available Artikkelen er skriven på bakgrunn av problematikk kring utvikling av ein forskingsbasert didaktikk for tekstilundervisninga på grunnstudiet ved Institutt for folkekultur, Høgskolen i Telemark. Delar av forskingsprosjektet tek difor utgangspunkt i eksisterande undervisnings­verksemd ved dette studiet. Spørsmåla som det er søkt å få svar på her, er: Kva dialog og læri­ng er framtredande ved kopiering av ein tradisjonell tekstilgjenstand? og: Korleis har denne arbeidsmåten ein plass i ein forskingsbasert didaktikk? Kopiprosessen skjedde i ein avgrensa oppgåveperiode, utført med to studentgrupper i 2008/2009. Intervju var valt som me­to­de saman med analyse av innhald i oppgåverapportar som var skrivne samtidig med kopiverksemda. I samband med utvikling av ein forskingsbasert didaktikk der kopiverksemd inngår, er drøftingane førte på grunnlag av sosiokulturell og sløydpedagogisk teori, saman med teori i møte med folkekunst. Kopiprosessen er relatert til ein verksemdsmodell for sløydfaget. Resultata er drøfta i høve til mål for oppgåva og gjeldande fagplan. Kopiering som læringsmetode har ein plass i ein forskingsbasert didaktikk når verksemda fører til erkjenning og integrert forståing, ikkje som rekonstruksjon av tradisjonar. Målet for ein forsk­ings­­basert didaktikk er horisontsamansmelting som følgje av hermeneutiske samtaler som gjeld samspel, spatialitet, spelereglar og spelerom i tradisjonen.

 1. Matglede hos barn : effekter av et læringsprogram

  OpenAIRE

  Myhrer, Kristine Svartebekk

  2013-01-01

  SAMMENDRAG Bakgrunnen for denne studien var Nasjonalt råd for ernærings nye kostholdsråd for den norske befolkningen. I rådene er det anbefalt å begrense inntaket av rødt kjøtt, bearbeidet kjøtt, salt, sukker og mettet fett for å forebygge kroniske kostrelaterte sykdommer i befolkningen, slik som diabetes og overvekt. For å påvirke barns valg av mat mot et sunnere kosthold er det behov for å forstå faktorer som kan påvirke barnas valg og aksept av matvarer Formålet med masteroppgaven e...

 2. Phase 4 paroxysmal AV block in a patient with scleroderma.

  Science.gov (United States)

  Butschek, Ross; Powell, Brian D; Littmann, Laszlo

  2013-01-01

  A 72-year-old man with limited cutaneous systemic scleroderma was hospitalized for two episodes of witnessed syncope. The baseline 12-lead electrocardiogram was normal but on telemetry there were numerous episodes of paroxysmal AV block with asystolic periods of up to 7.5 s duration. Analysis of the rhythm strips revealed phase 4 intra-His bundle block characterized by critical P-P intervals that triggered the AV block, and a narrow range of junctional escape to subsequent P wave intervals that were required to release the AV block. A dual chamber pacemaker was implanted. Copyright © 2013 Elsevier Inc. All rights reserved.

 3. A case of pancreatic AV malformation in an elderly man.

  Science.gov (United States)

  Gupta, Vipin; Kedia, Saurabh; Sonika, Ujjwal; Madhusudhan, Kumble Seetharama; Pal, Sujoy; Garg, Pramod

  2018-02-05

  A 60-year-old man presented with recurrent abdominal pain and weight loss for 6 months. Abdominal imaging showed a large vascular lesion in the head and neck of pancreas suggestive of arteriovenous malformation (AV malformation). Endoscopic ultrasound was done which showed features of AV malformation with no evidence of pancreatic malignancy. Surgery was planned for definitive treatment of malformation. Digital subtraction angiography with angioembolization was done prior to surgery to reduce vascularity of the lesion. He recovered after a pylorus preserving pancreaticoduodenectomy. Histopathology of the resected specimen confirmed the pancreatic AV malformation. There has been no recurrence at 2 years of follow-up.

 4. Grekisk mytologi i The Lightning Thief av Rick Riordan

  OpenAIRE

  Liu, Olivia

  2017-01-01

  Syftet med denna undersökning är att genom en komparativ studie med utgångspunkt i teorier om dialogicitet, hyptertextualitet och transformation, analysera förekomsten av grekisk mytologi i The Lightning Thief (2005) – vilken påverkan dessa har och hur de tar sig uttryck i Riordans roman. De grekiska myterna i The Lightning Thief har jämförts med de som beskrivs i Grekisk Mytologi (1977) av Giovanni Caselli och Michael Gibson, En introduktion till grekisk mytologi (1989) av David Bellingham, ...

 5. Bara ett tips

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn Sørensen, Anders; Mølgaard, Ellen

  2016-01-01

  Kom ihåg att fråga en historiker innan du bygger ditt varumärke på dess förflutna. Det glömde Coca-Cola i Tyskland.......Kom ihåg att fråga en historiker innan du bygger ditt varumärke på dess förflutna. Det glömde Coca-Cola i Tyskland....

 6. Turbulens? - Norske nettavisers omtale av Norwegian 2013. [En kvantitativ innholdsanalyse av VG, DB, Aftenposten, NRK og DNs dekning av Norwegians Dreamliner-kjøp

  OpenAIRE

  Knudsen, Anders

  2015-01-01

  Analysen tar for seg omtale av flyselskapet Norwegian i de fem norske nettavisene VG.no, DB.no, Aftenposten.no, NRK.no og DN.no. Prosjektet fokuserer på artiklenes vinkling og hvordan selskapet omtales i forbindelse med Dreamliner-skandalen, med utgangspunkt i dagsordenfunksjonen og teorien om framing. For å belyse dette har jeg tatt utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvordan vinklet og fokuserte norske nettaviser i 2013 på Norwegians kjøp og innføring av nye Dre...

 7. Navy AV-8B Crash Survivable Flight Incident Recorder (CSFIR)

  National Research Council Canada - National Science Library

  1998-01-01

  ...) met at the Naval Air Weapons Development Center, Building P302, China Lake, CA for a Program Review I Technical Interchange Meeting in support of the AV-8B Crash Survivable Flight Incident Recorder System (CSFIR...

 8. Open Source AV solution supporting In Situ Simulation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogh, Kristian; Pociunas, Gintas; Dahl, Mads Ronald

  the software to meet our expectations for a portable AV system for VAD. The system would make use of “off the shelf” hardware components which are widely available and easily replaced or expanded. The developed AV software and coding is contracted to be available as Copyleft Open Source to ensure low cost...... a stable AV software that has be developed and implemented for an in situ simulation initiative. This version (1.3) is the first on released as Open Source (Copyleft) software (see QR tag). We have found that it is possible to deliver multi-camera video assisted debriefing in a mobile, in situ simulation...... environment using an AV system constructed from “off the shelf” components and Open Source software....

 9. Knihovna Sociologického ústavu AV ČR

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hesová, Nela

  2017-01-01

  Roč. 7, č. 3 (2017) E-ISSN 1805-2800 Institutional support: RVO:68378025 Keywords : library Subject RIV: AF - Documentation, Librarianship, Information Studies https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/knihovna-sociologickeho-ustavu-av-cr/

 10. EST Table: AV404029 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404029 pg--0356 11/12/09 n.h 10/09/28 99 %/103 aa ref|YP_003044625.1| hypothetica...n ECD_01416 [Escherichia coli BL21(DE3)] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV404029 pg-- ...

 11. EST Table: AV404052 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404052 pg--0383 10/09/28 90 %/146 aa ref|YP_002386254.1| Major tail protein V [Es...cherichia coli IAI1] emb|CAQ97657.1| Major tail protein V [Escherichia coli IAI1] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV404143 pg-- ...

 12. EST Table: AV403989 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403989 pg--0306 10/09/28 100 %/137 aa ref|NP_037751.1| Q protein [Enterobacteria ...phage HK97] gb|AAF31144.1| Q protein [Enterobacteria phage HK97] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV404408 pg-- ...

 13. EST Table: AV399390 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399390 NV120162 11/12/09 n.h 10/09/28 100 %/181 aa ref|YP_002884244.1| Ac13-like ...yhedrovirus] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV399390 NV12 ...

 14. Från standardprogram till utbildning i toppklass. Programutveckling av Tekniskt basår vid Chalmers tekniska högskola

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ulla Blomqvist

  2015-12-01

  Full Text Available I undersökning efter undersökning har larmrapporter beskrivit svenska elevers försämrade kunskaper i framförallt matematik. På landets högskolor har detta blivit ett växande problem eftersom många kurser kräver förkunskaper i matematik för att en student skall kunna tillgodogöra sig kursinnehållet. Särskilt de tekniska högskolorna har upplevt ”kunskapsraset” som problematiskt. Mot bakgrund av detta påbörjades för 10 år sedan en omarbetning av Tekniskt basår på Chalmers tekniska högskola. Bland annat gjordes kurserna i matematik mer omfattande och teoretiska moment infördes. En rekommenderad nivågruppering genomfördes där extra stödåtgärder sattes in för att stödja mer svagpresterande studenter. Förändringsarbetet resulterade i att andelen studenter som klarade samtliga kurser ökade signifikant, antal avhopp från programmet minskade och att basårsstudenterna i genomsnitt klarade sig bättre i sina fortsatta studier än de som kom direkt från gymnasiet. Författaren beskriver i artikeln hur ovanstående förändringsarbete gick till.

 15. Comparison of different modalities in diagnosis of coronary artery disease (ECG, ETT, Angiography, Rest and Stress Echo. and 99m Tc-MIBI)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zein, A.A.M.

  2002-01-01

  This study was conducted in order to compare the most important five investigation modalities commonly used to investigate coronary artery disease, these were ECG, Exercise Tolerance Test (ETT), Echocardiography, SPECT imaging using 99m Tc-Sestamibi, and Angiography. The three test modalities, ECG, Echo, and 99m Tc-MIBI were conducted in both rest and stress conditions. All patients were referred to the hospital (NORI) from cardiology departments of different hospitals for stress/rest 99mTc-MIBI cardiac perfusion study. The decision to proceed with coronary angiography was made by the cardiologist to confirm or exclude diagnosis of CAD, to determine the potential surgical candidates and to assess complications if any. 17 patients were included in the study, 16 males and one female. All of them underwent the five test modalities mentioned, 80% of them were smokers, 47% were hypertensives, 20% were diabetics. The sensitivity of ECG, ETT, and Echocardiography were found to be 60.0%, 73.3%, and 82.4% respectively. Both angiography and 99mTc-Sestamibi were found to be 100% sensitive for detection of CAD. Specificity for all modalities tested was found to be 1, which is unrealistically high due to the small number of normal patients (only two). The predictive value of positive test came to be 1 for all test modalities, where as the predictive value of negative test was calculated to be 0.25, 0.33, and 0.67 for the tests, ECG, ETT, and Echocardiography respectively, but in case of 99mTc-Sestamibi, and coronary angiography it was found to be 1 for both of them. The localization ability of the different test modalities for ischemic and/or infarcted areas was investigated taking coronary angiography as the gold standard. All the three modalities, ECG, Echo, and 99mTc-Sestamibi showed good results in detection of areas supplied by left anterior descending artery, and on the other hand poor results in detection of left circumflex hypoperfused tributaries. The differential

 16. Sistema de clases y principio de paridad: observaciones lingüísticas y etnográficas sobre el sistema de numeración ette (Chimila)

  OpenAIRE

  Camilo Niño Vargas, Juan

  2009-01-01

  Entre la lingüística y la etnografía, el presente artículo tiene por objetivo identificar y analizar los principios que regulan el sistema de numeración empleado por los ette, pueblo de habla chibcha del norte de Colombia también conocido como chimila. De un lado se describe la forma en que la operación de contar está acompañada de un proceso de categorización que implica el uso de clasificadores numerales. De otro, se examina el modo en que la numeración está reglada por un principio de pari...

 17. The role of AV and VV optimization for CRT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  William W. Brabham, M.D.

  2013-06-01

  Full Text Available Cardiac resynchronization therapy is an effective therapy for patients with left ventricular systolic dysfunction and a ventricular conduction delay; however, approximately 30% of patients do not experience significant clinical improvement with this treatment. Modern devices allow individualized programming of the AV delay and VV offset, which offer the possibility of improving clinical response rates with optimized programming. AV and VV delay optimization techniques have included echocardiography, device-based algorithms, and several other novel noninvasive techniques. While an acute improvement in hemodynamic function has been clearly demonstrated with optimized device settings, long-term clinical benefit is limited. In the majority of cases, an empiric AV delay with simultaneous biventricular or left ventricular pacing is adequate. The value of optimization of these intervals in “non-responders” still requires further investigation.

 18. Brachial artery aneurysms following brachio-cephalic AV fistula ligation.

  Science.gov (United States)

  Khalid, Usman; Parkinson, Frances; Mohiuddin, Kamran; Davies, Paula; Woolgar, Justin

  2014-01-01

  Peripheral artery aneurysms proximal to a long-standing arteriovenous (AV) fistula can be a serious complication. It is important to be aware of this and manage it appropriately. Vascular access nurses input all data regarding patients undergoing dialysis access procedures into a securely held database prospectively. This was retrospectively reviewed to identify cases of brachial artery aneurysms over the last 3 years. In Morriston Hospital, around 200 forearm and arm AV fistulas are performed annually for vascular access in renal dialysis patients. Of these, approximately 15 (7.5%) are ligated. Three patients who had developed brachial artery aneurysms following AV fistula ligation were identified. All 3 patients had developed brachial artery aneurysms following ligation of a long-standing brachio-cephalic AV fistula. Two patients presented with pain and a pulsatile mass in the arm, and one presented with pins and needles and discoloration of fingertips. Two were managed with resection of the aneurysm and reconstruction with a reversed long saphenous vein interposition graft, the third simply required ligation of a feeding arterial branch. True aneurysm formation proximal to an AV fistula that has been ligated is a rare complication. There are several reasons for why these aneurysms develop in such patients, the most plausible one being the increase in blood flow and resistance following ligation of the AV fistula. Of note, all the patients in this study were on immunosuppressive therapy following successful renal transplantation. Vigilance by the vascular access team and nephrologists is paramount to identify those patients who may warrant further evaluation and investigation by the vascular surgeon.

 19. Lesing av delvis motstridende tekster i syvende klasse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wenke Mork Rogne

  2013-06-01

  Full Text Available I denne artikkelen ser vi på hvilken type informasjon elever i 7. klasse vektlegger for å konstruere en sammenhengende oppsummering av fire til dels motstridende tekster. Elever møter ofte flere tekster om samme tema – multiple tekster – og vi trenger økt kunnskap om hvordan de leser slike tekster. Elevene leste fire ulike tekster om en sykkelulykke. Tekstene presenterte informasjon som var delvis sammenfallende på tvers av alle tekstene, og delvis motstridende informasjon som innebar at enkelte tekster ga ulike beskrivelser av hendelsesforløpet. Vi testet elevenes ordavkodingsferdigheter, fikk dem til å fylle ut et spørreskjema om lesevaner og vi innhentet elevenes resultater på Nasjonal leseprøve. Etter lesing ba vi elevene gi en oppsummering av sykkelulykken. Elevene gjenga relativt mer sammenfallende informasjon enn motstridende informasjon. Gode resultater på Nasjonal leseprøve ser ut til å ha en sammenheng med elevenes ferdigheter i å konstruere en sammenhengende forståelse av de fire tekstene. Elever som oppga å lese mye på Internett hadde imidlertid fått med mindre av informasjonen som var felles for de fire tekstene i sine oppsummeringer. Vi fant også en negativ sammenheng mellom fritidslesing på Internett og resultatene fra Nasjonal leseprøve. Samlet sett indikerer resultatene at når elevene skal skape sammenheng mellom flere delvis motstridende tekster, så blir sammenfallende informasjon vektlagt mer enn motstridende informasjon. Dessuten ser det ut til at de elevene som bruker mest fritid til å lese på Internett, sliter mer med å sammenfatte innholdet i de fire tekstene enn de andre elevene.

 20. Word-of-blog : Hur WOM på bloggar påverkar ett företags försäljning

  OpenAIRE

  Larsson, Sara; Johansson, Johanna

  2010-01-01

  Företag har länge använt sig av samtal mellan människor för att sprida budskap om produkter, tjänster och varumärken. Forskare visade redan på 1950-talet att denna typ av informella konversationer, även kallad word-of-mouth (WOM), påverkar konsumenters köpbeteende och företags försäljning. I och med utvecklandet av Internet har WOM fått ytterligare uppmärksamhet och idag ser vi att fler och fler företag använder sig av kanaler såsom internetforum och bloggar som del av sin marknadsföring. Tro...

 1. Högstadieelevers upplevelse av sex- och samlevnadsundervisning : en intervjustudie

  OpenAIRE

  Ejder, Alina; Karlsson, Sanna

  2016-01-01

  En god sex- och samlevnadsundervisning i skolan är central för att ha möjlighet att utveckla en god hälsa, vilken dock enligt tidigare forskning har visats vara av bristande kvalitet. Syftet med studien är att undersöka högstadieelevers upplevelse av sex- och samlevnadsundervisningen på deras skola, med fokus på pedagog ledda lektioner. Studiens metod var en kvalitativ intervjustudie, där sex högstadieelever intervjuades individuellt. Resultatet visade att eleverna upplevde att undervisningen...

 2. EST Table: AV404040 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404040 pg--0370 11/12/09 GO hit GO:0006810(transport)|GO:0006865(amino acid trans...e transport) 10/09/28 83 %/164 aa pdb|3L1L|A Chain A, Structure Of Arg-Bound Escherichia Coli Adic 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV404040 pg-- ...

 3. Revisjon av anleggskontrakter i henhold til god revisjonsskikk

  OpenAIRE

  Woxen, Hans Jacob; Feng, Yennie Jie Zhen

  2014-01-01

  Prosjektregnskap må føres når anleggskontrakter foreligger. I de tilfelle disse inneholder vesentlig feilinformasjon, påvirker dette årsregnskapet i tilsvarende grad. Hvordan revisor må revidere for å ivareta kravet til god revisjonsskikk, utgjør problemstillingen som ligger til grunn for denne masteroppgaven. Anleggskontrakter er ifølge IAS 11 kontrakter som er særlig fremforhandlet for tilvirkning av en eiendel eller en kombinasjon av eiendeler. Denne definisjonen utdypes ...

 4. EST Table: AV403981 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available terminase large subunit (DNA packaging protein A) from bacteriophage origin [Escherichia coli UMN026] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV403981 pg-- ... ...AV403981 pg--0297 11/12/09 n.h 10/09/28 100 %/265 aa ref|YP_002411376.1| terminase large subunit (DNA packag...ing protein A) from bacteriophage origin [Escherichia coli UMN026] emb|CAR11828.1|

 5. EST Table: AV398396 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398396 NV021762 11/12/09 GO hit GO:0005622(intracellular)|GO:0008270(zinc ion bin...ding) 10/09/28 n.h 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 30 %/120 aa AGAP003111-PA Protein|2R:32505726:32508690:1|gene:AGAP003111 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV398396 NV02 ...

 6. Etableringen av Tesla Motors på det norske bilmarkedet : en empirisk studie av salgsdrivere og konkurranseeffekter

  OpenAIRE

  Asperheim, Hanne Henjum; Vedum, Anders

  2015-01-01

  Denne masterutredningen er en empirisk studie av Tesla Motors’ etablering på det norske bilmarkedet. Vi gjennomfører to separate analyser: Først fokuseres det på geografiske salgsforskjeller, deretter på effekten Tesla Motors har hatt på det norske nybilmarkedet. I vår første analyse utvikler vi en modell for å identifisere Teslas salgsdrivere, i form av geografiske og sosioøkonomiske variabler. Resultatene viser at et fylkes inntektsnivå, utdanningsnivå og miljøbevissthet har en positiv s...

 7. EST Table: AV404642 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404642 prgv0279 10/09/28 81 %/116 aa ref|NP_001091796.1| programmed cell death pr...otein 5-like protein [Bombyx mori] gb|ABJ97180.1| programmed cell death protein 5-like protein [Bombyx mori

 8. The apolipoprotein AV gene and diurnal triglyceridaemia in normolipidaemic subjects

  NARCIS (Netherlands)

  Masana, L; Ribalta, J; Salazar, J; Fernandez-Ballart, J; Joven, J; Cabezas, MC

  2003-01-01

  The newly recognised apolipoprotein (apo) AV gene (APOAV) has been linked to fasting plasma triglyceride (TG) concentrations with some polymorphisms associated with elevated fasting TGs. Since fasting plasma TGs are mainly determined by the hepatic production of TGrich particles (very low density

 9. User guide of AVS/ITBL for numerical environmental system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Suzuki, Yoshio; Matsumoto, Nobuko; Yamagishi, Nobuhiro; Arakawa, Takuya; Kuraishi, Hideaki

  2005-02-01

  The Center for Promotion of Computational Science and Engineering of the Japan Atomic Energy Research Institute has carried out the ITBL (Information-Technology Based Laboratory) project which is one of e-Japan priority policy programs. The goal of the ITBL project is to create the vertical research environment in which intellectual resources such as remote computers, programs and data can be shared in Japanese research institutions and cooperative studies among researchers can be supported. AVS/ITBL is the visualization tool which has been developed aiming at realizing the efficient visualization in the ITBL environment. This visualization tool is one of the tools of ITBL infrastructure software and operates in cooperation with AVS/Express. Main functions of AVS/ITBL are as follows: it can directly read data files located on remote computers, it can display and control an image on the web browser, it can collaboratively display an image among remote researchers, and it can perform visualization process as a batch. In this paper, utilization of AVS/ITBL to the numerical environmental system, which is one of the applications in ITBL project, is presented. And the outline of the operation in this utilization is indicated. (author)

 10. Rektorers forståelse av mobbing i skolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Helle Rabøl

  2008-01-01

  PÅ opfordring fra redaktionen gives en kommentar med dansk vinkel til den norske artikel 'Rektorers forståelse av mobbning i skolen'.Den omtalte artikel er at betragte som første trin i indførelse af en nordisk mobbeforståelse med undgangspunkt i Dan Olweus begrebsafgrænsning.Der savnes også en i...

 11. Mutagenesis in ORF AV2 affects viral replication in Mungbean ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  Mungbean yellow mosaic India virus (MYMIV) is a whitefly-transmitted begomovirus with a bipartite genome. .... 1996) and in Indian cassava mosaic virus (Rothenstein et al. 2007). The ability of AV2 of another bipartite begomovirus, East African cassava mosaic Cameroon virus ...... (New York: WH Freeman and Company).

 12. EST Table: AV403752 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403752 pg--0009 10/09/28 100 %/257 aa ref|YP_002411376.1| terminase large subunit (DNA packaging... protein A) from bacteriophage origin [Escherichia coli UMN026] emb|CAR11828.1| terminase large subunit (DNA packaging

 13. EST Table: AV403922 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403922 pg--0214 10/09/28 91 %/142 aa ref|ZP_06118881.2| DNA packaging protein FI ...[Clostridium hathewayi DSM 13479] gb|EFC94454.1| DNA packaging protein FI [Clostridium hathewayi DSM 13479

 14. EST Table: AV404246 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404246 pg--0747 10/09/28 91 %/130 aa ref|ZP_06118881.2| DNA packaging protein FI ...[Clostridium hathewayi DSM 13479] gb|EFC94454.1| DNA packaging protein FI [Clostridium hathewayi DSM 13479

 15. EST Table: AV399507 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399507 NV120319 10/09/28 70 %/144 aa ref|YP_803401.1| baculovirus repeated ORF-b [Anticars...ia gemmatalis nucleopolyhedrovirus] gb|ABI13791.1| baculovirus repeated ORF-b [Anticarsia gemmatali

 16. Operators tool to control fibre quality in the production of CTMP/TMP in an energy efficient way. New view shows a potential to reduce energy input; Operatoersverktyg foer styrning av fiberkvalitet vid tillverkning av CTMP/TMP paa ett energieffektivt saett. Ny syn visar paa potential foer energibesparing

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ferritsius, Olof; Johansson, Ola; Ferritsius, Rita

  2011-10-15

  The main objective of the project was to provide operators in the two factories the opportunity to more actively identify causes of variations in energy efficiency in the production of TMP and CTMP. To achieve this, it was done in collaboration with the Umeaa Inst. of Design at Umeaa Univ., new types of operator interfaces that clearly demonstrate when changes are about to occur in the process variables respectively quality variables. In addition, a method was developed to calculate the energy efficiency on-line with regard to quality.

 17. Value of CACS compared with ETT and myocardial perfusion imaging for predicting long-term cardiac outcome in asymptomatic and symptomatic patients at low risk for coronary disease: clinical implications in a multimodality imaging world.

  Science.gov (United States)

  Chang, Su Min; Nabi, Faisal; Xu, Jiaqiong; Pratt, Craig M; Mahmarian, Angela C; Frias, Maria E; Mahmarian, John J

  2015-02-01

  This prospective, observational study in 988 asymptomatic or symptomatic low-risk patients without prior coronary artery disease was conducted to define the relative value of coronary artery calcium score (CACS), exercise treadmill testing (ETT), and stress myocardial perfusion single-photon emission computed tomography (SPECT) variables in predicting long-term risk stratification. CACS, ETT, and stress myocardial perfusion SPECT results predict patients' outcome. There are currently no data comparing their relative value in long-term risk stratification. Patients were stratified by Framingham risk score (FRS), with a median follow-up of 6.9 years. Cardiac events were defined as a composite of cardiac death, nonfatal myocardial infarction, and the need for coronary revascularization. Most patients (87%) were considered appropriate candidates for functional testing as defined by current appropriate use criteria. The long-term cardiac event rate was 11.2% (1.6% per year). Multivariate risk predictors in all patients and in the appropriate use cohort were abnormal SPECT (hazard ratio [HR]: 1.83 and 1.99), ETT ischemia (HR: 1.70 and 1.76), decreasing exercise capacity (HR: 1.11 and 1.17), decreasing Duke treadmill score (HR: 1.07 for both), and CACS severity (HR: 1.29 for both), respectively. Throughout the 10-year follow-up, CACS improved risk prediction, with event rates ranging from 0.6% per year (CACS ≤10) to 3.7% per year (CACS >400) (p risk prediction in all patients, in the appropriate use cohort and among those with low-risk ETT and SPECT results (all, p risk stratification beyond FRS, ETT, and SPECT results across the spectrum of clinical risk and importantly even among those who are currently considered appropriate candidates for functional testing or have low-risk functional test results. Our findings support CACS as a first-line test over ETT or SPECT for accurately assessing long-term risk in such patients. Copyright © 2015 American College of

 18. Påliteligheten av selvrapportert alkoholkonsum. Svalbardstudien 1988-89

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Georg Høyer m. fl

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGSvalbard er spesielt godt egnet til å vurdere påliteligheten av selvrapportert alkoholkonsum. På grunn av detlave prisnivået for alkohol er ulovlig import eller hjemmeproduksjon av alkohol ukjent på Svalbard. Dessutener samfunnet lite og oversiktlig, slik at det er praktisk mulig å undersøke hele befolkningen. I den aktuellestudien registrerte vi alt salg av alkohol til fastboende nordmenn på Svalbard i oktober og november 1988. Isamme tidsperiode ble alle nordmenn 18 år eller eldre invitert til å ta del i en helseundersøkelse der det inngikkspørsmål om alkoholbruk. Vi fant at selvrapportert alkoholkonsum utgjorde rundt 40% av salgsvolumet.På grunn av de spesielle forhold når det gjelder alkoholomsetning på Svalbard er det grunn til å anta atestimatet i denne studien er mer pålitelig sammenlignet med tilsvarende studier fra andre områder.Høyer G, Nilssen O, Brenn T, Schirmer H. The reliability of self-reported alcohol consumption.The Svalbard study 1988-89. Nor J Epidemiol 1996; 6 (1: 109-113.ENGLISH SUMMARYThe Norwegian island of Spitzbergen, Svalbard offers a unique setting for validation studies on self-reportedalcohol consumption. No counterfeit production or illegal import exists, thus making a complete registrationof all sources of alcohol possible. In this study we recorded sales from all agencies selling alcohol onSvalbard over a two month period in 1988. During the same period all adults living permanently on Svalbardwere invited to take part in a health screening. As part of the screening a self-administered questionnaire onalcohol consumption was introduced to the participants. We found that the self-reported volume accounted forapproximately 40 percent of the sales volume. Because of the unique situation applying to Svalbard, theestimate made in this study is believed to be more reliable compared to other studies using sales volume tovalidate self-reports.

 19. Validation of a Real-time AVS Encoder on FPGA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Qun Fang Yuan

  2014-01-01

  Full Text Available A whole I frame AVS real-time video encoder is designed and implemented on FPGA platform in this paper. The system uses the structure of the flow calculation, coupled with a dual-port RAM memory between/among the various functional modules. Reusable design and pipeline design are used to optimize various encoding module and to ensure the efficient operation of the pipeline. Through the simulation of ISE software and the verification of Xilinx Vritex-4 pro platform, it can be seen that the highest working frequency can be up to 110 MHz, meeting the requirements of the whole I frame real- time encoding of AVS in CIF resolution.

 20. EST Table: AV402406 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV402406 heS00974 10/09/28 59 %/223 aa ref|XP_001656104.1| dipeptidyl peptidase iii...174102|DmojGI24885-PA 10/08/27 40 %/219 aa F02E9.9b#CE41217#WBGene00008532#status...ref|XP_972969.2| PREDICTED: similar to dipeptidyl peptidase iii [Tribolium castaneum] FS761400 heS0 ...

 1. Beregning av lokk, håndberegningsmetoder versus FEM

  OpenAIRE

  Bruder, Ørjan Myklestad

  2014-01-01

  Ved dimensjonering av lokk benyttes vanligvis elementmetoden (FEM) til å fastlegge spenning og deformasjon i konstruksjonen. Det finnes flere håndberegningsmetoder for å verifisere FEM-resultatene, men det er lite tilgjengelig litteratur om temaet, og lite er gjort for å sammenligne metodene. IMT ved NMBU ønsker å styrke fagkunnskapen innenfor dette temaet og har derfor initiert denne mastergradsoppgaven. Målsettingen med denne oppgaven har vært å sammenligne ulike håndberegningsformler for ...

 2. EST Table: AV403457 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403457 msgV0503 10/09/28 90 %/177 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 3. EST Table: AV403247 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403247 msgV0234 10/09/28 91 %/189 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 4. EST Table: AV403467 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403467 msgV0519 10/09/28 85 %/159 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 5. EST Table: AV403356 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403356 msgV0366 10/09/28 66 %/121 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h BB985569 msgV ...

 6. EST Table: AV403304 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403304 msgV0310 10/09/28 85 %/165 aa ref|NP_001166287.1| sericin 2 isoform 1 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADA84147.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 7. EST Table: AV403504 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403504 msgV0623 10/09/28 98 %/114 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 8. EST Table: AV403487 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403487 msgV0602 10/09/28 95 %/130 aa ref|NP_001166287.1| sericin 2 isoform 1 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADA84147.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 9. EST Table: AV403164 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403164 msgV0119 10/09/28 84 %/120 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 10. EST Table: AV403698 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403698 msgV0982 10/09/28 85 %/164 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 11. EST Table: AV403268 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403268 msgV0258 10/09/28 62 %/158 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 12. EST Table: AV403374 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403374 msgV0392 10/09/28 86 %/135 aa ref|NP_001166287.1| sericin 2 isoform 1 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADA84147.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 13. EST Table: AV403444 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403444 msgV0485 10/09/28 80 %/156 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 14. EST Table: AV403508 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403508 msgV0629 10/09/28 79 %/122 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 15. EST Table: AV403123 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403123 msgV0067 10/09/28 65 %/125 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h BB985569 msgV ...

 16. EST Table: AV403443 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403443 msgV0483 10/09/28 62 %/162 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h BB985569 msgV ...

 17. EST Table: AV403596 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403596 msgV0735 10/09/28 60 %/200 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h BB985569 msgV ...

 18. EST Table: AV403709 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403709 msgV0994 10/09/28 61 %/173 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h BB985569 msgV ...

 19. Bruk av studenter som medforskere- et pilotprosjekt i barnevernsfeltet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kjersti Ørvig

  2014-02-01

  Full Text Available Denne artikkelen retter fokus mot studenters læring i praksis. Gjennom beskrivelsen av et pilotprosjekt i barnevernet, ønsker vi å synliggjøre hvordan bruken av studenter som medforskere kan bidra til økt kunnskapsutbytte samt en større forståelse av samspillet mellom teori og praksis. Samtidig har feltet sosialt arbeid behov for en modernisering. Denne artikkelen søker å vise at bruk av studenter som medforskere kan bidra til den nevnte modernisering. To spørsmål reises i artikkelen: Hvordan håndterer lærere og studenter utfordringer i forskningsprosessen i prosjekter hvor studenter deltar som medforskere? På hvilken måte kan praksisnær forskning bidra til å kaste lys over studentens læring? Abstract Students as research assistants – a pilot project in child welfare services.This article concerns students’ learning outcomes. Through a description of a pilot project in child welfare services, the aim is to demonstrate how the use of students as research assistants can contribute to increased knowledge outcomes and provide a better understanding of the interaction between theory and practice. At the same time, the field of social work needs a modernization. The article argues that the use of students as research assistants can contribute to the aforementioned modernization. Two issues are raised in the article: How to deal with teachers’ and students’ challenges in the research process in projects where students participate as research assistants? In what way can survivor research shed light on students’ learning outcomes?

 20. Inkludering av ungdom med minoritetsbakgrunn i NIF-organisert idrett

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mari Kristin Sisjord

  2014-10-01

  Full Text Available Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF har en uttalt målsetting om en åpen og inkluderende idrett. Hvordan kommer dette til uttrykk i den praktiske virksomheten? Denne artikkelen, som bygger på data fra en undersøkelse om likestilling og mangfold i den organiserte idretten (NIF, retter søkelyset mot arbeid med inklusjon av ungdom med minoritetsbakgrunn på ulike organisasjonsnivå i NIF: særforbund, idrettskretser og idrettslag. Datamaterialet er kvalitative intervju med representanter fra ulike organisasjonsnivå. Resultatene viser at NIFs overordnede politikk i varierende grad nedfelles i særforbundenes virksomhet, i idrettskretsene og i idrettslagene. Av særforbundene skiller Fotballforbundet og Klatreforbundet seg ut som aktive pådrivere i arbeidet med inkludering. Mange idrettslag oppfattet slike spørsmål som lite aktuelle i sitt rekrutteringsområde. Representanter for lag som hadde erfaring med inkludering og rekruttering av minoritetsungdom, tilkjennega varierte erfaringer og synspunkter.

 1. Torsional changes in surgery for A-V phenomena.

  Science.gov (United States)

  Sharma, P; Halder, M; Prakash, P

  1997-03-01

  The role of torsion in the aetiopathogenesis of A-V phenomena has not been sufficiently emphasized. The success of vertical displacement of horizontal recti in correction of A or V has not been attributed to torsional changes. To evaluate this aspect, 21 cases of A or V phenomena were subjected to monocular recession-resection procedure with vertical shifting. Preoperative and postoperative torsional changes were evaluated on synoptophore (subjective torsion), and confirmed by fundus photography (objective torsion). Intorsion with A phenomenon was seen preoperatively in 5 of 8 cases which increased after surgery and was seen postoperatively in the other 3 cases also. Extorsion was observed in 5 of 13 cases pre operatively in 'V' phenomenon, but the changes in extorsion after surgery were less dramatic than those in intorsion. The oblique overactions were reduced in cases where they were present. Correction of A-V phenomena by torsion induced by vertical shifting of horizontal recti muscles is proposed, highlighting the role of torsion in A-V phenomena.

 2. Torsional changes in surgery for A-V phenomena

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sharma Pradeep

  1997-01-01

  Full Text Available The role of torsion in the aetiopathogenesis of A-V phenomena has not been sufficiently emphasized. The success of vertical displacement of horizontal recti in correction of A or V has not been attributed to torsional changes. To evaluate this aspect, 21 cases of A or V phenomena were subjected to monocular recession-resection procedure with vertical shifting. Preoperative and postoperative torsional changes were evaluated on synoptophore (subjective torsion, and confirmed by fundus photography (objective torsion. Intorsion with A phenomenon was seen preoperatively in 5 of 8 cases which increased after surgery and was seen postoperatively in the other 3 cases also. Extorsion was observed in 5 of 13 cases pre operatively in ′V′ phenomenon, but the changes in extorsion after surgery were less dramatic than those in intorsion. The oblique overactions were reduced in cases where they were present. Correction of A-V phenomena by torsion induced by vertical shifting of horizontal recti muscles is proposed, highlighting the role of torsion in A-V phenomena.

 3. Har forhold under svangerskapet betydning for utviklingen av otitis media?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari J. Kværner

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGMed utgangspunkt i data fra et populasjonsbasert utvalg av 7 992 norske tvillinger ble sammenhengenmellom gjentatte ørebetennelser og forhold under svangerskapet studert. Som parametre på intrauterinevekstforhold ble informasjon om fødselsvekt og gestasjonsalder fra Medisinsk Fødselsregister benyttet.Informasjon om rapporterte øreinfeksjoner ble basert på spørreskjemaer som ble besvart av tvillingene ialderen 18–25 år. Først studerte vi individuelle effekter av fødselsvekt og gestasjonsalder på forekomsten avotitis media (OM. Rapportert fødselsvekt hos individer med OM var signifikant lavere enn hos kontrollene,med en gjennomsnittsforskjell på 86 gram. Hos de som rapporterte OM var gjennomsnittlig gestasjonsalder3 dager kortere enn i kontrollmaterialet. Deretter beregnet vi effekten av fødselsvekt ved bruk av co-twinkontroll metoden. Blant monozygote (MZ tvillingpar gjenspeiler fødselsvektforskjeller innenfor tvillingparetintra-uterine miljøforskjeller. Blant dizygote (DZ par kan vektforskjellen være både genetiske ogmiljøbetinget. Ved sammenligning av fødselsvektforskjeller innenfor tvillingparene er tvillingen som ikkehar gjentatte øreinfeksjoner en matchet kontroll blant OM diskordante par. Resultatene antyder at lavfødselsvekt er en risikofaktor for otitis media. Gjennomsnittlig vektforskjell blant par diskordante for OMvar 48 gram, og den av tvillingen som ikke rapporterte OM hadde signifikant høyere fødselsvekt.Kværner KJ, Tambs K, Harris J, Magnus P. Do pregnancy-related factors influence the development ofotitis media? Nor J Epidemiol 1997; 7 (1: 55-58.  ENGLISH SUMMARYThe association between intrauterine growth, as measured by weight and gestational age, and the occurrenceof recurrent ear infections was studied using data from a population based sample of 7992 Norwegian twins.Perinatal measures were collected from the Medical Birth Registry, and reports of recurrent ear infectionswere based on

 4. Tristrams saga ok Isöndar og Tristan und Isold - En lesning av to versjoner av Tristan-legenden

  OpenAIRE

  Jensen, Kristian Arnstein

  2015-01-01

  Abstrakt (norsk) / Abstract (Norwegian) Oppgaven omhandler den norrøne og middelaldertyske versjonen av legenden om Tristan og Isolde. Kjærlighetsmotivet sammenliknes og fortellingen sammenliknes med et eventyr. Vladimir Propps og A. J. Greimas teorier om litteraturteori i forhold til fortellingen taes i bruk. Abstract (engelsk) / Abstract (English) The assignment is about the old norse and medieval german version of the legend of Tristan and Isolde. The love motive is compa...

 5. Å LESE MEDIETEKSTER PÅ IPADEN. Observasjoner av en medievant fireårings bruk av iPad i hjemmet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henriette Jæger

  2016-06-01

  Full Text Available Artikkelen tar utgangspunkt i tre observasjoner av en gutt på fire år som bruker iPad på fritiden. Den søker å synliggjøre de strategiene dette barnet velger for å skaffe seg tilgang til ulike medietekster, hvordan han leser og tolker dem, og den undersøker eventuelle spor av kritisk refleksjon hos barnet over disse tekstene. Teoretisk sett hviler den på en forståelse av mediekompetanse som en parallell prosess til utvikling av lese- og skrivekyndighet (literacy, og medieopplevelsene omtales som viktige møter med tekst. Artikkelen undersøker hvordan å lese medietekster kan legge et grunnlag for å utvikle en utvidet tekstkompetanse eller mediekompetanse. Konklusjonen legger vekt på motivasjon og lekenhet som barns primære inngang til medietekstene og som et grunnlag for å utvikle mediekompetanse (media literacy. The article is based on three observations of a four-year-old boy who uses the iPad in his spare time. It demonstrates the strategies that this boy applies to gain access to various media texts, and how he reads and interprets them. It also seeks to examine traces of critical reflection that he may demonstrate in relation to these texts. Theoretically, it rests on an understanding of media literacy as a parallel process to the development of literacy, and it seeks to demonstrate how reading media texts can create an important starting point for the development of media literacy. The Kindergarten practitioner’s role and opportunities to develop children's media literacy within a kindergarten context is a focus towards the end of the article. In conclusion, I argue that motivation and playfulness are important approaches to media texts and create an important foundation for the development of media literacy

 6. Hvilken rolle spiller hybrid shopping i kundereisen ved kjøp av kosmetikk?

  OpenAIRE

  Varem, Andrea; Nervik, Lene

  2017-01-01

  Temaet for denne bacheloroppgaven er hybrid shopping i kundereisen ved kjøp av kosmetikk. Etter en omfattende gjennomgang av eksisterende teori rundt kundereisen fikk vi et inntrykk av at det er et gap i forskningen knyttet til kundereisen ved kjøp av kosmetikk, på tross av størrelsen på dette markedet. Det vi fant av teori på feltet var i stor grad basert på kvantitative undersøkelser, og vi ønsker derfor å belyse kundereisen i denne konteksten gjennom et kvalitativt forskningsdesign. Med ut...

 7. Rettferdige minutter: Fordeling av spilletid i fotballkamper for aldersbestemte klasser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Trine Anker

  2010-01-01

  Full Text Available På et fotballag i overgangen mellom barne- og ungdomsfotballen er spilletid på fotballbanen under kamp både en knapp ressurs og en kilde til diskusjoner om fordeling. Spørsmålet som er utgangspunkt for denne artikkelen, er hvilke hensyn som bør tas når trener og lagleder skal fordele samlet spilletid på enkeltspillere. Er det viktigst å vinne fotballkampen, eller har det størst betydning å fordele spilletiden mest mulig likt mellom spillerne? Skal det tas hensyn til guttenes evner, motivasjon og preferanser? Er deres familiebakgrunn og personlighet av betydning? Diskusjonen baserer seg på en gjennomgang av ulike politiske rettferdighetsteorier for fordeling av knappe goder.Nøkkelord: rettferdighet, practice, fordelingsrettferdighet, diskursetikk, idrettsetikkEnglish summary: Minutes of justice: Distribution of time during football matches in a boys' teamDuring a football match, time for playing can be considered as a limited good. In this article the point of departure is the redistribution of time in a boys' football team in the transition phase between children and youth football. The questions are how and under which conditions time for playing should be distributed among the players. Is winning the game more important than trying to let every player play for an equal amount of time? Should the boys' talents, motivation, and preferences be considered while distributing time, or are family background and personality of importance? Different theories of political justice for the distribution of limited goods underpin the discussion of how to distribute the minutes of playing time during a football match.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v4i1.1737

 8. Artificial vision support system (AVS(2)) for improved prosthetic vision.

  Science.gov (United States)

  Fink, Wolfgang; Tarbell, Mark A

  2014-11-01

  State-of-the-art and upcoming camera-driven, implanted artificial vision systems provide only tens to hundreds of electrodes, affording only limited visual perception for blind subjects. Therefore, real time image processing is crucial to enhance and optimize this limited perception. Since tens or hundreds of pixels/electrodes allow only for a very crude approximation of the typically megapixel optical resolution of the external camera image feed, the preservation and enhancement of contrast differences and transitions, such as edges, are especially important compared to picture details such as object texture. An Artificial Vision Support System (AVS(2)) is devised that displays the captured video stream in a pixelation conforming to the dimension of the epi-retinal implant electrode array. AVS(2), using efficient image processing modules, modifies the captured video stream in real time, enhancing 'present but hidden' objects to overcome inadequacies or extremes in the camera imagery. As a result, visual prosthesis carriers may now be able to discern such objects in their 'field-of-view', thus enabling mobility in environments that would otherwise be too hazardous to navigate. The image processing modules can be engaged repeatedly in a user-defined order, which is a unique capability. AVS(2) is directly applicable to any artificial vision system that is based on an imaging modality (video, infrared, sound, ultrasound, microwave, radar, etc.) as the first step in the stimulation/processing cascade, such as: retinal implants (i.e. epi-retinal, sub-retinal, suprachoroidal), optic nerve implants, cortical implants, electric tongue stimulators, or tactile stimulators.

 9. Implementering av HMS-system ved Frank Mohn Fusa AS

  OpenAIRE

  Jørgensen, Hilde

  2008-01-01

  Det stilles stadig strengere HMS- og kvalitetskrav til virksomheter. Frank Mohn Fusa AS må overholde krav fra myndigheter, interne krav, kundekrav og krav i henhold til bedriftens ISO 9001:2000 sertifisering. Bedriften hadde et HMS- og kvalitetssystem, som ved hjelp av en operasjonsmanual og en kvalitetshåndbok dokumenterte de fleste krav, men bedriften behøvde et mer effektivt, kostnadsbesparende og moderne system! Det ble utført Compliance-målinger opp mot ISO 9001:2000 og In...

 10. Posthumanisme /nymaterialisme og nomadisme - affektive brytninger av barnehagens observasjonspraksiser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ann Merete Otterstad

  2015-09-01

  Full Text Available This article challenges observation as a method in early childhood, justified as a mapping tool for creating knowledge about children. Observation as data material is about writing down already known categorisation about children and their development. Categories and categorisation make a foundation for correspondence and coherence   - connections that might create generalising knowledge about children in early years. The article is about a research project conducted in a child-centre over a two-year period. We had an on-going conversation with the personnel around theories about ‘child development’. In the article we experiment with observation based on posthuman/newmaterial theories. Our specific interests are to explore the complexities around observation by asking; why observations, what do we expect through observation, and what might observation as datamaterial be/become? We are inspired by the Norwegian film “Kitchen Stories” (Salmer fra Kjøkkenet, Hamer, 2003 both as affect/provocation and desire (Koro-Ljungberg & MacLure, 2013. We search for affective bending and messiness (Lather, 2007; Law, 2004 to disturb and challenge observation as dominating paradigm in the field of early years, to break some patterns around the positioning of data material. Artikkelen utfordrer observasjon i barnehagen ut fra at metoden brukes som verktøy for å kartlegge og danne grunnlaget for utvikling av kunnskap om barn.  Observasjon som datamateriale innebærer iakttagelser og nedtegnelser av allerede gitte kategoriseringer om barn og barns utvikling.  Kategorier og kategorisering legger grunnlag for mønster som har i seg ideer om korrespondanse og koherens – sammenhenger som kan bidra til generaliserende kunnskap om barna i barnehagen. Omrisset av artikkelen dreies rundt et forskningsarbeid gjort i en barnehage over en toårs-periode, der vi sammen med de ansatte diskuterer teorier om barn og barns ’utvikling’. Vi bruker posthumane

 11. EST Table: AV404130 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available n (Reed-Steinberg cell-expressed intermediate filament-associated protein) [Tribolium castaneum] 10/08/28 53...78 aa gnl|Amel|GB30360-PB 10/09/10 54 %/199 aa gi|189241063|ref|XP_967018.2| PREDICTED: similar to restin (Reed-Steinberg cell-expres...sed intermediate filament-associated protein) [Tribolium castaneum] FS906662 pg-- ... ...AV404130 pg--0509 10/09/28 54 %/199 aa ref|XP_967018.2| PREDICTED: similar to resti

 12. Tillämpning av IAS 40 i onoterade fastighetsbolag

  OpenAIRE

  Wallin, Fredrik; Nilsson, Karolina; Ericsson, Marina

  2006-01-01

  Enligt IAS 40 – Förvaltningsfastigheter, definieras förvaltningsfastigheter som ”mark eller byggnader eller del av byggnad som innehas i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring”. Onoterade fastighetsbolag i Sverige har idag möjlighet att välja mellan att värdera sina fastigheter till anskaffningsvärde eller verkligt värde. IAS – International Accounting Standards är en internationell redovisningsstandard inom EU som började tillämpas i januari 2001, men blev obligatorisk för bör...

 13. Uranienborg skole : forbedring av skolens uterom i den tette byen

  OpenAIRE

  Thorstensen, Helene

  2011-01-01

  Denne oppgaven fokuserer på skolegårdsforbedring i indre by, og tar for seg Uranienborg skole som et eksempel. Gjennom oppgaven er det jobbet fra et overordnet nivå og ned til et utformingsforslag på et mer detaljert nivå. Det er lagt vekt på hvordan man best mulig kan tilrettelegge når utearealet skolen har rådighet over er begrenset, noe som i dag er en svært aktuell problemstilling i tette byer. Oppgaven består av fire deler: registrering og analyse, teori, referanseprosj...

 14. Minimizing ventricular pacing by a novel atrioventricular (AV) delay hysteresis algorithm in patients with intact or compromised intrinsic AV conduction and different atrial and ventricular lead locations.

  Science.gov (United States)

  Pakarinen, Sami; Toivonen, Lauri

  2013-09-01

  To investigate if an advanced AV search hysteresis (AVSH) algorithm, Ventricular Intrinsic Preference (VIP(™)), reduces the incidence of ventricular pacing (VP) in sinus node dysfunction (SND) with both intact and compromised AV conduction and with intermittent AV block regardless of the lead positions in the right atria and the ventricle. Patients were classified as having intact AV (AVi) conduction if the PR interval was ≤ 210 ms on ECG and 1:1 AV conduction during atrial pacing up to 120 bpm with PR interval ≤ 350 ms. Otherwise the AV conduction was classified as compromised (AVc). Both AVi and AVc patients were randomized to VIP ON or OFF. VIP performed an intrinsic AV conduction search every 30 s for three consecutive atrial cycles with the extension of the sensed and paced AV (SAV/PAV) delays from basic values of 150/200 ms to 300/350 ms. Extended AV intervals were allowed for three cycles when VP occurred before returning to basic AV delays. The primary end-point was %VP at 12 months. Among 389 patients, 30.1% had intact and 69.9% had compromised AV conduction. The mean %VP at 12 months was 9.6% by VIP compared to 51.8% with standard AV settings in patients with AVi (P < 0.0001) and 28.0% versus 78.9% (P < 0.0001) with AVc. With VIP, excessive %VP among most used lead positions was not seen. Conversely, when VIP was off %VP was low only in patients who had leads in the RA septal-RV septal position (23.0%). VIP feature reduces VP both in patients with SND and with intermittent heart block regardless of the lead positions in the right atria and the ventricle.

 15. IceBridge LVIS POS/AV L1B Corrected Position and Attitude Data

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — The IceBridge LVIS POS/AV L1B Corrected Position and Attitude Data (IPPLV1B) data set contains georeferencing data from the Applanix 510 and 610 POS AV systems flown...

 16. IceBridge POS/AV L1B Corrected Position and Attitude Data

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — The IceBridge POS/AV L1B Corrected Position and Attitude (IPAPP1B) data set contains georeferencing data from the Applanix 510 POS AV system flown with the Digital...

 17. UNIPASS for AvSP? A Broader View

  Science.gov (United States)

  Wu, N. Eva

  2001-01-01

  UNIPASS is a general-purpose probabilistic computer program consisting of three major modules, including preprocessor, solver and postprocessor. UNIPASS contains a user-friendly Graphical User Interface (GUI), numerous state-of-the-art probabilistic analysis techniques, a large library of statistical distributions and a function module with a large library of support functions that can easily define any complex limit-state function in a scripting FORTRAN-like syntax format. Its inverse probability analysis and sensitivities analysis capabilities make it a powerful design aid in any product cycle. Its precise numerical analysis engine is accurate enough to push the failure probabilities of a design to well below 10 (exp -50). UNIPASS is equipped with advanced artificial intelligence that is designed to handle systems with an essentially unlimited number of random variables with ease and efficiency. Its modular arrangement allows you to tailor an analysis to the desired level of accuracy and efficiency. The depth and comprehensiveness of UNIPASS are built upon the decades of experience and expertise of industry leaders including Boeing Aircraft, NASA and the DoD. Its rich content also makes UNIPASS a valuable instructional tool for random processes and probabilistic mechanics. The topics include: 1) Reliability in AvSP; 2) Role of UNIPASS in AvSP; and 3) Examples. This paper is in viewgraph form.

 18. Ungdommers opplevelser med overdreven bruk av online-rollespillet World of Warcraft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Flaaten, Øivind; Torp, Steffen; Aarseth, Espen

  2010-01-01

  Ungdommers bruk av online-rollespill blir ofte problematisert (Falkner 2007). På bakgrunn av kvalitative intervjuer med ti ungdommer og fem pårørendekontakter beskrives i denne artikkelen ungdommenes opplevelser av online-spillet World of Warcraft (WoW). Denne pilotstudien gir en nyansert...... for konflikt og hjelpeløshet. Helsefremmende arbeid basert på dialog og tidlig intervensjon kan forhindre at online-spilladferd kommer ut av kontroll....

 19. Open Source AV solution supporting In Situ Simulation and Clinical education

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Eivind Ortind; Pociunas, Gintas; Dahl, Mads Ronald

  2015-01-01

  for a portable AV system for VAD. The system would make use of components widely available and easily replaceable. The developed AV software and coding is contracted to be available as Copyleft Open Source to ensure low cost and a potential continues improvement and expansion of the AV system. Summary of results...... debriefing in a mobile, in situ simulation environment using an AV system constructed from “off the shelf” components and Open Source software....

 20. Selvbestemmelse og oppdragelse : en teoretisk analyse av oppdragelsens påvirkning på utviklingen av selvbestemmelse

  OpenAIRE

  Hagen, Marit Svennevig; Haugstvedt, Merete Lehne Rugdal

  2007-01-01

  1) Problemstilling Hensikten med oppgaven er å rette fokus mot oppdragelse som en påvirkningsfaktor på utviklingen av selvbestemmelsen, og hvilken betydning behovstilfredsstillelse har for individets subjektive velvære. Oppdragelse er et populært tema som stadig blir debattert i mediene. Det diskuteres blant annet hvorfor oppdragelse er viktig, hvordan det er mulig å oppdra barn på best mulig måte og hvem som er viktige oppdragere i dagens samfunn. Vår oppgave handler om individets selvbes...

 1. Djur i omvårdnaden av patienter med ångest : en litteraturstudie

  OpenAIRE

  Lindgren, My; Nielsen, Anna

  2013-01-01

  Bakgrund: Antalet patienter med ångest ökar och orsakar ofta ett lidande för patienten. Sjuksköterskan har omvårdnadsansvar att lindra detta lidande. Olika djurterapier förekommer i vården för att behandla olika besvär, till exempel Animal Assisted Activity (AAA) och Animal Assisted Therapy (AAT). Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilken påverkan djur har på patienters ångest. Metod: Studien har genomförts som en litteraturstudie baserad på kvantitativa studier(n=12). Resultat: I s...

 2. Anvendelser av EPS i vegbygging - med fokus på brofundamentering og myrbro

  OpenAIRE

  Hermansen, Simen

  2012-01-01

  Oppgaven er delt i to deler. Del A Del A gir en innføring i produksjonen av materialet, materialegenskaper, retningslinjer for bruk av materialet og bruksområder. Norge var først ute i verden med bruk av EPS i vegfyllinger i 1972, siden det har teknikken spredd seg verden over. EPS er den letteste av de lette massene som brukes i vegfyllinger med 1 % av egenvekten til konvensjonelle fyllmasser. Materialet avlaster grunn med dårlig bæreevne på en god måte. Senere har flere...

 3. Fremre korsbåndskade og utvikling av sekundær artrose

  OpenAIRE

  Holm, Stine

  2013-01-01

  Oppgaven er en blanding av et litteraturstudie og en kohortestudie. I litteraturstudien har jeg sett på hva fremre korsbånd og artrose er, og hvilke risikofaktorer som kan bidra/progrediere utvikling av artrose hos korsbåndsopererte. I kohortestudien har jeg og veilederen sett på forekomsten av artrose hos korsbåndsopererte- 10-20 år etter ACL rekonstruksjon. Ved hjelp av røntgen og klinisk undersøkelse vurderte vi tidligere korsbåndsopererte og grad av artroseforandringer. Vi så også på hvor...

 4. American AV: Edgar Dale and the Information Age Classroom.

  Science.gov (United States)

  Acland, Charles R

  2017-01-01

  This article demonstrates how the influential scholar Edgar Dale, alongside a generation of educational technologists, helped build an essential place for AV materials and pedagogical methods in the American classroom. It also shows that, for decades, the Payne Fund philanthropy supported multimedia research agendas that shaped ideas about teaching and technology, far beyond involvement in their famed studies on motion pictures and children in the 1930s. With his writings and research programs, Dale advanced concepts of media experience and systematicity, which came to be understood as common sense to the information society. In so doing he was a leading contributor to the discursive and ideological structure of our age of technological and informational abundance.

 5. UTVÄRDERING AV UTVALDA SD-WAN PRODUKTER

  OpenAIRE

  Åkerblom, Jacob

  2016-01-01

  Denna jämförelsestudie ämnar att undersöka marknadens leverantörer av nätverksutrustning de- finierade som Software Defined Wide Area Networks(SD-WAN). SD-WAN är en innovativ teknik som applicerar virtualisering och Software defined networking koncept i Wide Area Networks (WAN) för att skapa kostnadseffektiva nätverk. Studien har utförts på företaget Curitiba som idag arbetar med konsulttjänster inom utvalda WAN-optimering och SD-WAN-produkter. Arbetets syfte är att utvärdera SD-WAN-lösningar...

 6. EST Table: AV399395 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399395 NV120168 10/09/28 100 %/139 aa ref|NP_001037386.1| glyceraldehyde-3-phosph...ate dehydrogenase [Bombyx mori] gb|ABA43638.2| glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase [Bombyx mori] 10/08/28 81 %/139...id:CAA88697.1 10/09/10 89 %/142 aa AGAP009623-PA Protein|3R:37154051:37155049:1|gene:AGAP009623 10/09/10 79 %/139... aa gnl|Amel|GB14798-PA 10/09/10 84 %/139 aa gi|91088023|ref|XP_974181.1| PREDICTED: similar to glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase [Tribolium castaneum] DN237090 NV12 ...

 7. En språkfundert kompetansemodell for planlegging av undervisning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erik Knain

  2016-04-01

  Full Text Available I utdanningsvitenskapelig litteratur er ulike former for ”literacy” et vedvarende fokus både teoretisk og empirisk. I engelskspråklig naturfagdidaktisk litteratur brukes betegnelsen ”scientific literacy”. Jeg skisserer i denne artikkelen et planleggingsverktøy for undervisning som bygger på en eksplisitt teoretisk modell for deltakelse gjennom språk. Modellen er bindeledd mellom et generalisert kompetansebegrep og planlegging av undervisning ved at den knytter sammen de didaktiske spørsmålene hva, hvem, hvordan og hvorfor med en modell for funksjonell deltakelse. Modellen er spesielt relevant for et allmenndannende ”naturfag for alle”, men favner også et naturfag som fokuserer på utdanning av framtidas naturvitere. Artikkelen retter seg mot naturfag i skolen, men modellen bør kunne anvendes også i andre skolefag. Modellen peker mot et situert og transformativt kompetansebegrep.Nøkkelord: naturfag , kompetanse , diskurs , deltakelse, undervisning og læringAbstractVarious forms of literacy have long been the focus of educational discourses, not the least in science education where the term “scientific literacy” has been an enduring concern for decades. In this article I describe a tool for designing teaching based on a theoretical perspective on participation through language. The model connects a general conception of competence with the planning of teaching. To do so it drowe on the didactical questions of “what, who, how and why”. The model is particularly relevant in a “science for all” perspective but also for the educating of future science specialists. Although school science is the primary focus in this article, the model should be applicable to other school subjects as well. The model opens for a situated and transformative notion of competence.Keywords: scientific literacy, discourse, participation, teaching and learning

 8. Unga reumatikers upplevelser av sin sjukdom : En kvalitativ intervjustudie av unga kvinnor och män med reumatism

  OpenAIRE

  Blomberg, Catrin; Helle, Johanna

  2015-01-01

  Syftet med den här studien är att få en inblick i hur unga kvinnor och män med reumatismupplever sin sjukdom. Vi vill jämföra dessa upplevelser mellan män och kvinnor genomatt undersöka om det finns skillnader och likheter i återgivna beskrivningar ochupplevelser. Vi vill undersöka om könsspecifika skillnader på upplevelser kringreumatism skulle kunna kopplas till det faktum att fler kvinnor än män diagnostiseras.Vidare vill vi undersöka om samhällets bemötande av individer med reumatism kank...

 9. O tornar-se avó no processo de individuação

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Caroline Dal Ri Kipper

  Full Text Available O tornar-se avó assinala um período de transição no ciclo de vida familiar, marcado por transformações psíquicas significativas para os avós, caracterizando a quarta individuação. Este trabalho teve como objetivo investigar a experiência de tornar-se avó e sua importância no processo de individuação. Foi utilizado delineamento de estudo de caso coletivo. Onze avós maternas, com idades entre 49 e 66 anos, cujas filhas tiveram seu primeiro filho, responderam a uma entrevista semi-estruturada. Todas as avós tinham tido seus primeiros netos e a entrevista referia-se a sua experiência como avós desses netos. Os dados mostraram que o ser avó é uma fonte de renovação e renascimento. O estudo propiciou que as participantes refletissem sobre seus diferentes papéis familiares: avó, mãe, neta e filha. Os dados sugerem que tornar-se avó possibilita que antigos conflitos sejam repensados, renovando antigos vínculos e desejos, o que permite que a avó dê mais um passo rumo à sua individuação.

 10. Prevalence of E/A wave fusion and A wave truncation in DDD pacemaker patients with complete AV block under nominal AV intervals.

  Science.gov (United States)

  Poller, Wolfram C; Dreger, Henryk; Schwerg, Marius; Melzer, Christoph

  2015-01-01

  Optimization of the AV-interval (AVI) in DDD pacemakers improves cardiac hemodynamics and reduces pacemaker syndromes. Manual optimization is typically not performed in clinical routine. In the present study we analyze the prevalence of E/A wave fusion and A wave truncation under resting conditions in 160 patients with complete AV block (AVB) under the pre-programmed AVI. We manually optimized sub-optimal AVI. We analyzed 160 pacemaker patients with complete AVB, both in sinus rhythm (AV-sense; n = 129) and under atrial pacing (AV-pace; n = 31). Using Doppler analyses of the transmitral inflow we classified the nominal AVI as: a) normal, b) too long (E/A wave fusion) or c) too short (A wave truncation). In patients with a sub-optimal AVI, we performed manual optimization according to the recommendations of the American Society of Echocardiography. All AVB patients with atrial pacing exhibited a normal transmitral inflow under the nominal AV-pace intervals (100%). In contrast, 25 AVB patients in sinus rhythm showed E/A wave fusion under the pre-programmed AV-sense intervals (19.4%; 95% confidence interval (CI): 12.6-26.2%). A wave truncations were not observed in any patient. All patients with a complete E/A wave fusion achieved a normal transmitral inflow after AV-sense interval reduction (mean optimized AVI: 79.4 ± 13.6 ms). Given the rate of 19.4% (CI 12.6-26.2%) of patients with a too long nominal AV-sense interval, automatic algorithms may prove useful in improving cardiac hemodynamics, especially in the subgroup of atrially triggered pacemaker patients with AV node diseases.

 11. Prevalence of E/A wave fusion and A wave truncation in DDD pacemaker patients with complete AV block under nominal AV intervals.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wolfram C Poller

  Full Text Available Optimization of the AV-interval (AVI in DDD pacemakers improves cardiac hemodynamics and reduces pacemaker syndromes. Manual optimization is typically not performed in clinical routine. In the present study we analyze the prevalence of E/A wave fusion and A wave truncation under resting conditions in 160 patients with complete AV block (AVB under the pre-programmed AVI. We manually optimized sub-optimal AVI.We analyzed 160 pacemaker patients with complete AVB, both in sinus rhythm (AV-sense; n = 129 and under atrial pacing (AV-pace; n = 31. Using Doppler analyses of the transmitral inflow we classified the nominal AVI as: a normal, b too long (E/A wave fusion or c too short (A wave truncation. In patients with a sub-optimal AVI, we performed manual optimization according to the recommendations of the American Society of Echocardiography.All AVB patients with atrial pacing exhibited a normal transmitral inflow under the nominal AV-pace intervals (100%. In contrast, 25 AVB patients in sinus rhythm showed E/A wave fusion under the pre-programmed AV-sense intervals (19.4%; 95% confidence interval (CI: 12.6-26.2%. A wave truncations were not observed in any patient. All patients with a complete E/A wave fusion achieved a normal transmitral inflow after AV-sense interval reduction (mean optimized AVI: 79.4 ± 13.6 ms.Given the rate of 19.4% (CI 12.6-26.2% of patients with a too long nominal AV-sense interval, automatic algorithms may prove useful in improving cardiac hemodynamics, especially in the subgroup of atrially triggered pacemaker patients with AV node diseases.

 12. ADVANCED VITRIFICATION SYSTEM (RIC AVS) RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT

  International Nuclear Information System (INIS)

  Powell, J.R.; Reich, M.

  2003-01-01

  The objective of this AVS testing program is to use bench-scale test equipment to produce a vitrified product at maximum waste loading from the specified AZ-101 waste simulant and conduct a TTT analysis using laboratory scale melts to show compliance with the DOE Waste Acceptance Product Specifications for Vitrified High-Level Waste Forms (WAPS). The vitrified product complies with the following WAPS. A borosilicate glass with a waste loading of 60.9-wt% was produced from a slurry feed of AZ101 simulant. Glass durability testing, glass characterization testing, and testing methodology were performed in accordance with the Department of Energy approved Test Plan. The glass has two crystalline phases and good uniformity of composition. The Product Consistency Test on the 6 location-specific samples are at least 1 to 2 orders of magnitude below the mean PCT results for the EA glass. Standard deviations were less than 10% of measured values. The glass transition temperature averaged 658 ± 9 C. A TTT diagram was produced. There was measured cesium loss of about 2%, and compliance with the Universal Treatment Standards

 13. Kritisk empiri. Ett historiografiskt perspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claes Caldenby

  2015-12-01

  Full Text Available The article discusses the possible value of a ”critical empiricism” as the forgotten ”other” of the well-established critical theory. Following Swedish sociologist Johan Asplund, critical empiricism is described as ”seeing what others have not seen”. The ”theoretical turn” in architectural research is questioned with the help of architectural historians Anders Åman and Mari Hvattum. The 1940s discussion of Swedish architecture as “new empiricism” introduces a strong relation between the Nordic welfare societies and their architecture as a characteristic also of Swedish architectural history. The article presents a recent historiographical project by a network of Swedish architectural historians from universities and schools of architecture. One of the networks’ papers is about Gregor Paulsson’s book Svensk stad [Swedish Town], an “environmental history” with a pronounced sociological perspective and an ambition to influence Swedish post-war planning. Another paper discusses architectural history as the study of building categories, a firmly established tradition in Swedish architectural history, in this case with a fundamentally “functional” perspective. A third paper is a critical study of the 1970s turn from architectural history as a history of monuments to a history of the built environment in its broadest sense. In conclusion, critical empiricism in architectural history is presented as a vigorous and necessary reminder of how society could be different in a time when humanities as well as planning are questioned by politicians.

 14. Hollywood kohtu ette / Allan Espenberg

  Index Scriptorium Estoniae

  Espenberg, Allan

  2005-01-01

  Uruguay plaanib kohtusse kaevata mängufilmi "Sügavuses" ("Submerged") tegijad, kuna linalugu loob sellest Lõuna-Ameerika riigist väära ning mõnitava pildi. Režissöör Anthony Hickox, peaosas Steven Seagal : USA 2005

 15. Musikpedagogik i ett kulturhistoriskt perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Uddholm, Mats

  2004-01-01

  and psychological ideas could contribute to music pedagogical discourse in Scandinavia. The overall conclusion was that Vygotsky’s theory could be a big opportunity considering problemizing music pedagogy. In the thesis postulates that music can describes as a sort of language that characterizes by its “synthesis......This article is a follow-up of a thesis from September 2003, where the subject was how music education could be understood from a “culture historical” point of view. The purpose of the this research was to find out if, and in that case in what way, Lev Semonëvic Vygotsky’s pedagogical...... of rhythm and meaning”. To understand the cultural meaning in music, the man has to transforms “musical ability” to “higher psychological processes”, through internalization of “music” A primary bond does not connect thought and music. A connection originates, changes, and grows in the course...

 16. En utvärdering av huvudmonterade displays - En ny uppväckning inom virtuell verklighet

  OpenAIRE

  Ostrow, Alexander

  2015-01-01

  Tekniken bakom den virtuella verkligheten är nära att komma ut på marknaden igen på ett mer imponerande sätt än förr. Sedan tekniken misslyckades att övertyga publiken på 1990-talet, hade ingen lust att ta det mer på allvar, redan själva termen virtuell verklighet skrämde många och fick därför ett dåligt rykte. År 2012 förändrades allt, när bolaget med namnet Oculus utvecklade en apparat som kallades Oculus Rift. Apparaten var en så kallad huvudmonterad display, som används för att uppleva en...

 17. Geologic and Mineralogic Mapping of Av-6 (Gegania) and Av-7 (Lucaria) Quadrangles of Asteroid 4 Vesta

  Science.gov (United States)

  Nathues, A.; Le Corre, L.; Reddy, V.; De Sanctis, M. C.; Williams, D. A.; Garry, W. B.; Yingst, R. A.; Jaumann, R.; Ammannito, E.; Capaccioni, F.; Preusker, F.; Palomba, E.; Roatsch, T.; Tosi, F.; Zambon, F.; Pieters, C. M.; Russell, C. T.; Raymond, C. A.

  2012-04-01

  NASA's Dawn spacecraft arrived at the asteroid 4 Vesta in July 2011 and is now collecting imaging and spectroscopic data during its one-year orbital mission. The maps we present are based on information obtained by the Visible and Infrared Mapping Spectrometer VIR-MS and the multi-color Framing Camera FC. VIR covers the wavelength range between 0.25 to 5.1 µm while FC covers the range 0.4 to 1.0 µm. The VIR instrument has a significant higher spectral resolution than FC but the latter achieves higher spatial resolution data. As part of the geological and mineralogical analysis of the surface, a series of 15 quadrangles have been defined covering the entire surface of Vesta. We report about the mapping results of quadrangle Av-6 (Gegania) and Av-7 (Lucaria). The Gegania quadrangle is dominated by old craters showing no ejecta blankets and rays while several small fresh craters do. The most obvious geologic features are a set of equatorial troughs, a group of three ghost craters of similar diameter (~57 km), an ejecta mantling of the Gegania crater and three smaller craters showing bright and dark ejecta rays. The quadrangle contains two main geologic units: 1) the northern cratered trough terrain and 2) the equatorial ridge and trough terrain. The quadrangle shows moderate variation in Band II center wavelength and Band II depth. FC color ratio variations of some recent craters and their ejecta are linked to the bright and dark material. The bright material is possibly excavated eucritic material while the dark material could be remnants of a CM2 impator(s) or an excavated subsurface layer of endogenic origin. The most prominent geologic features in the Lucaria quadrangle are the 40 km long hill Lucaria Tholus, a set of equatorial troughs, some relatively fresh craters with bright and dark material and mass wasting. The quadrangle contains three main geologic units: 1) the northern cratered trough terrain, 2) the equatorial ridge and trough terrain, and 3) the

 18. Skatte- og konkurransemessige utfordringer i delingsøkonomien : en studie av Airbnb

  OpenAIRE

  Monsen, Jørgen Tvedt; Gundersen, Preben Holme

  2017-01-01

  Delingsøkonomien har vært gjenstand for bemerkelsesverdig vekst i nyere tid. Delingskonseptet omfatter en rekke økonomiske aktiviteter som via en plattform tilrettelegger for effektiv kommunikasjon mellom tilbydere og etterspørrere av underutnyttede ressurser. Gjennom å forsyne overnattingsmarkedet med personers ledige kapasitet av boenheter, har Airbnb blitt en verdensledende delingsaktør. Fremveksten av delingsøkonomien har bidratt til inntektsmuligheter for tilbydere, samtid...

 19. Dialogmøte om teknologi for trenging av fisk i merd

  OpenAIRE

  Henriksen, Kristian; Sunde, Leif Magne; Digre, Hanne; Svendsen, Erik; Rundtop, Per; Erikson, Ulf Gøran

  2013-01-01

  SINTEF Fiskeri og havbruk arrangerte den 19. mars 2013, i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), et dialogmøte med fokus på teknologi for trenging av fisk i merd. Under møtet ble status for gjeldene teknologi og operasjoner for trenging av fisk i merd, samt resultater fra forskningsprosjekter tilknyttet trengeprosessen, presentert. Videre ble det samlet innspill om utfordringer tilknyttet trenging av fisk i produksjons- og ventemerd fra oppdrettsbedrifter, leverandø...

 20. Effekt av å benytte sosiale medier i kampanjer for å fremme sunne levevaner

  OpenAIRE

  Strømme, Hilde

  2014-01-01

  Hensikten med denne systematiske oversikten er å svare på spørsmålet: Hva er effekten av å benytte sosiale medier i kampanjer for å påvirke holdninger, kunnskap og atferd knyttet til sunne levevaner? Metode: Systematiske søk ble gjort i 11 bibliografiske baser. Tilleggssøk ble gjort i Google Scholar. Utvelgelse og vurdering av publikasjoner ble gjort av to personer uavhengig av hverandre. Risiko for systematiske feil ble vurdert med sjekklisten til Cochrane Effective Practice and Organisation...

 1. Frihet, fantasi og utfoldelse: En kvalitativ studie av estetiske arbeidsformer i lærerutdanningene

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Borghild Brekke

  2017-10-01

  Full Text Available Artikkelen undersøker hva slags forståelse lærerutdannere og lærerstudenter har av estetiske arbeidsformer i undervisningen i lærerutdanningene. Studien er en kvalitativ intervjuundersøkelse blant lærerutdannere og lærerstudenter ved en norsk lærerutdanningsinstitusjon. I lys av danningsteoretisk og didaktisk teori, finner studien at lærerutdannere og lærerstudenters forståelse av estetiske arbeidsformer i undervisningen er kjennetegnet av «frihet» som fravær av tvang og fasit i arbeid med lærestoffet, «fantasi» som bruk av forestillingsevnen slik at kunnskapen blir personlig, og «utfoldelse» som sosialisering inn i et fellesskap gjennom tilbakemeldinger på egen atferd. Til sammen kan informantenes forståelse av de tre aspektene sies å fremheve viktigheten av å utvikle de lærendes autonomi. Artikkelen gir et bidrag til undervisningspraksis i lærerutdanningene, gjennom å gi eksempler på hva estetiske arbeidsformer kan være i en slik sammenheng. Avslutningsvis drøftes funnene opp mot samtidige politiske begrunnelser for bruk av estetiske arbeidsformer i utdanningene.

 2. Samtalegrupper for personer med Aspergers syndrom. En kvalitativ studie av hva fagpersoner forteller om planlegging, gjennomføring og effekt av samtalegrupper for personer med Aspergers syndrom

  OpenAIRE

  Jensen, Øyvind

  2014-01-01

  Denne oppgaven er skrevet ut fra problemstillingen: Hvordan beskriver fagpersoner planlegging, gjennomføring og effekt av samtalegrupper for personer med Aspergers syndrom? Den belyser teori om Aspergers syndrom, effekt av samtalegrupper samt andre viktige forhold i tilknytning til samtalegruppe, som kommunikasjon, veiledning og psykoedukasjon. Fire informanter fra nettverket «Nasjonalt fagutviklingsnettverk om psykoedukative grupper for personer med Aspergers syndrom» ble intervjuet, ...

 3. Hvor moralsk tenker fotballspillere? – en empirisk studie av toppfotball

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Tore Ødegård

  2015-11-01

  Full Text Available Det er en utbredt oppfatning at det økende prestasjonskravet i toppfotball fører til en svekkelse av moral og fair play-holdninger. Men hvordan tenker toppfotballspillere i forhold til ulike dilemmaer som oppstår på banen, og er det forskjeller mellom toppfotballspillere og spillere på lavere nivå?  For å avklare dette gjennomførte vi en empirisk undersøkelse der vi intervjuet spillere og trener i én toppklubb og én breddeklubb. Vi var interessert i to hovedproblemstillinger:  1 Hva tenker fotballspillere på ulike prestasjonsnivå om etikk og moralske dilemmaer i fotball? 2 Hvilke faktorer påvirker spillerne, direkte og indirekte, i deres vurderinger og handlinger? Resultatene fra undersøkelsen viser at det er store forskjeller mellom de to prestasjonsnivåene. Spillerne på breddenivået føler generelt et større ansvar for å opptre ærlig på banen enn hva som er tilfelle på toppnivået. Vi fant 4 spesifikke faktorer i toppfotballen som bidrar til umoralsk opptreden. For det første opplever spillerne en forventning om at de prioriterer resultat foran fair play. For det andre bidrar tilstedeværelsen av supportere på kamper til en slik prioritering. For det tredje vil handlinger som er i strid med fair play signaliseres som akseptable internt i miljøet, selv om de ofte signaliseres som uakseptable overfor media og omverdenen. For det fjerde kan spillere oppleve det som vanskelig å gå i mot trenerens oppfordringer til en pragmatisk og resultatfokusert opptreden.Nøkkelord: moral, etikk, fair play, footballEnglish summary: How morally do football players think? – an empirical study of moral dilemmas in elite footballIt is a common view that the increasing focus on achievement and success in elite football leads to a weakening of moral and fair play attitudes. But how do elite players think and what do they think about different dilemmas that appear on the field, and is there a difference between elite players and lower

 4. Elevers oppfatning av lærers tilbakemeldingspraksis: om sammenheng mellom graden av VfL-praksis og elevenes opplevde nytte av lærers skriftlige tilbakemeldinger i skriftlig norsk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Harald Eriksen

  2017-11-01

  Full Text Available Formålet med denne studien var å undersøke elevers oppfatninger av norsklærerens tilbakemeldingspraksis i skriftlig norsk. På bakgrunn av omfattende internasjonal forskning innen feltet ‘Vurdering for læring’ (VfL er det i denne studien utviklet teoridrevne hypoteser som testes ved å analysere et datasett fra to videregående skoler. Hypotesene er at elevene oppfatter lærers tilbakemelding som mer nyttig hvis den 1 retter seg mot målet med opplæringen, 2 gir elevene informasjon via en forklaring eller instruks om hvordan de skal komme nærmere målet og 3 at lærer legger til rette for bruk av tilbakemeldingen. Strukturell likningsmodellering (SEM av resultater fra en spørreundersøkelse blant elever (N = 213 er brukt som metode til å estimere forholdet mellom de fire latente variablene kriterier, forklaring, bruk og nytte (avhengig variabel. SEM er brukt fordi metoden egner seg til å undersøke sammenhenger i komplekse datasett. Funn er at elevene oppfatter at hvis lærer forklarer hvordan de kan forbedre seg, er dette positivt statistisk assosiert med opplevd nytte. Et mer overraskende funn er at lærerens tilrettelegging for bruk av tilbakemeldinger ikke er signifikant assosiert med opplevd nytte. Resultatene blir diskutert i artikkelen.

 5. Effects of AV-delay optimization on hemodynamic parameters in patients with VDD pacemakers.

  Science.gov (United States)

  Krychtiuk, Konstantin A; Nürnberg, Michael; Volker, Romana; Pachinger, Linda; Jarai, Rudolf; Freynhofer, Matthias K; Wojta, Johann; Huber, Kurt; Weiss, Thomas W

  2014-05-01

  Atrioventricular (AV) delay optimization improves hemodynamics and clinical parameters in patients treated with cardiac resynchronization therapy and dual-chamber-pacemakers (PM). However, data on optimizing AV delay in patients treated with VDD-PMs are scarce. We, therefore, investigated the acute and chronic effects of AV delay optimization on hemodynamics in patients treated with VDD-PMs due to AV-conduction disturbances. In this prospective, single-center interventional trial, we included 64 patients (38 men, 26 women, median age: 77 (70-82) years) with implanted VDD-PM. AV-delay optimization was performed using a formula based on the surface electrocardiogram (ECG). Hemodynamic parameters (stroke volume (SV), cardiac output (CO), heart rate (HR), and blood pressure (BP)) were measured at baseline and follow-up after 3 months using impedance cardiography. Using an ECG formula for AV-delay optimization, the AV interval was decreased from 180 (180-180) to 75 (75-100) ms. At baseline, AV-delay optimization led to a significant increase of both SV (71.3 ± 15.8 vs. 55.3 ± 12.7 ml, p AV delay vs. nominal AV interval, respectively) and CO (5.1 ± 1.4 vs. 3.9 ± 1.0 l/min, p AV-delay optimization in patients treated with VDD-PMs exhibits immediate beneficial effects on hemodynamic parameters that are sustained for 3 months.

 6. Konstruktion av lättvikts-gavel till bränslecell

  OpenAIRE

  Carlander, Erik; Haglund, Tobias

  2011-01-01

  Examensarbetet som behandlas i rapporten har utförts i samarbete med Powercell Sweden AB samt KTH. Powercell Sweden AB är ett företag som utvecklar och säljer bränsleceller för vätgas. Deras bränsleceller är utformade och konstruerade för att sitta i mobila applikationer. Den senaste bränslecellen som utvecklas och som examensarbetet behandlar är planerad att sitta i Volvos lastbilar. Där ska de fungera som en extra energikälla och därmed kan exempelvis tomgångskörningstider minskas. I projek...

 7. Kommunikation av CSR i den externa rapporteringen : en internationell jämförelse

  OpenAIRE

  Elfgren, Kaj; Bergling Olanders, Isabel

  2011-01-01

  Företags ansvar i samhället - Corporate Social Responsibility (CSR) - har varit föremål för diskussion sedan 1900-talets början. Företags samhällsansvar har sedan dess kommit att bli ett välkänt begrepp bland företagare världen över. Skillnader i ekonomiska, politiska, sociala och kulturella system påverkar däremot i vilken utsträckning företagen kommunicerar samhällsansvar i olika länder. Syftet med uppsatsen är att undersöka i vilken utsträckning företag kommunicerar CSR i den extern...

 8. Litterær kompetanse - portrett av tre lesarar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hallvard Kjelen

  2015-08-01

  Full Text Available Artikkelen drøfter eit sentralt problemfelt innom litteraturdidaktikken, nemleg tilhøvet mellom litterær lesing som fagleg kompetanse og litterær lesing som oppleving. Problemfeltet er særleg knytt til Louise Rosenblatts arbeid. Ho viser ved hjelp av omgrepa efferent og estetisk lesing korleis det er ei utfordring for litteraturlæraren å utvikle ei litteraturundervisning som i tilstrekkeleg grad tek omsyn til kjensler og røynsler. I ein litteraturteoretisk kontekst er subjektive responsar på litterære tekstar irrelevante, men i ein litteraturdidaktisk kontekst er subjektive responsar høgst relevante. Denne artikkelen bidrar inn i diskusjon-en mellom anna ved å trekkje inn meir empirisk basert litteraturteori som referanseramme. Artikkelen presenterer tre lesarars litterære responsar, og viser korleis kunnskap om individuelle lesarresponsar kan vere utgangspunkt for ei litteraturundervisning som balanserer ei fagleg tilnærming til litteratur opp mot ei meir opplevingsbasert tilnærming.Emneord: Litteraturundervisning, litterær kompetanse, empirisk litteraturteori, lesarresponsAbstractThe article discusses a key issue in literature didactics, namely the relation between literary reading as an academic competence, and literary reading as an experience. The discussion draws heavily on Louise Rosenblatt’s work. By using the concepts efferent and aesthetic reading, she shows how it is a challenge for the teacher of literature to develop literature teaching that adequately takes emotions and experience into account. In a literature-theoretical context, subjective responses to literary texts are irrelevant; but in a didactics context, the subjective responses are highly relevant.  This article contributes to the discussion by bringing in a more empirically based literature theory as a frame of reference. The article presents three readers’ literary responses, and shows how knowledge of individual reader responses can be the basis for

 9. AVS/Express (application visualization system) user's guide

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kato, Katsumi [Research Organization for Information Science Technology, Tokai, Ibaraki (Japan); Kume, Etsuo [Japan Atomic Energy Research Inst., Tokai, Ibaraki (Japan). Tokai Research Establishment

  2002-09-01

  Computer and network environment for image processing has been developed and maintained under the course of establishing a distributed processing environment by the information system operating division. We introduced a server for image processing, AVS/Express for image processing software and Stereo viewing system. This report summarizes the information to use AVS/Express efficiently in the computer environment for image processing. (author)

 10. Pilot Implementation and Preliminary Evaluation of START:AV Assessments in Secure Juvenile Correctional Facilities.

  Science.gov (United States)

  Desmarais, Sarah L; Sellers, Brian G; Viljoen, Jodi L; Cruise, Keith R; Nicholls, Tonia L; Dvoskin, Joel A

  2012-01-01

  The Short-Term Assessment of Risk and Treatability: Adolescent Version (START:AV) is a new structured professional judgment guide for assessing short-term risks in adolescents. The scheme may be distinguished from other youth risk assessment and treatment planning instruments by its inclusion of 23 dynamic factors that are each rated for both vulnerability and strength. In addition, START:AV is also unique in that it focuses on multiple adverse outcomes-namely, violence, self-harm, suicide, unauthorized leave, substance abuse, self-neglect, victimization, and general offending-over the short-term (i.e., weeks to months) rather than long-term (i.e., years). This paper describes a pilot implementation and preliminary evaluation of START:AV in three secure juvenile correctional facilities in the southern United States. Specifically, we examined the descriptive characteristics and psychometric properties of START:AV assessments completed by 21 case managers on 291 adolescent offenders (250 boys and 41 girls) at the time of admission. Results provide preliminary support for the feasibility of completing START:AV assessments as part of routine practice. Findings also highlight differences in the characteristics of START:AV assessments for boys and girls and differential associations between the eight START:AV risk domains. Though results are promising, further research is needed to establish the reliability and validity of START:AV assessments completed in the field.

 11. Association of temporary complete AV block and junctional ectopic tachycardia after surgery for congenital heart disease.

  Science.gov (United States)

  Paech, Christian; Dähnert, Ingo; Kostelka, Martin; Mende, Meinhardt; Gebauer, Roman

  2015-01-01

  Junctional ectopic tachycardia (JET) is a postoperative complication with a mortality rate of up to 14% after surgery for congenital heart disease. This study evaluated the risk factors of JET and explored the association of postoperative temporary third degree atrioventricular (AV) block and the occurrence of JET. Data were collected retrospectively from 1158 patients who underwent surgery for congenital heart disease. The overall incidence of JET was 2.8%. Temporary third degree AV block occurred in 1.6% of cases. Permanent third degree AV block requiring pacemaker implantation occurred in 1% of cases. In all, 56% of patients with JET had temporary AV block (P AV block (P = 0.56). temporary third degree AV block did not suffer from JET. A correlation between temporary third degree AV block and postoperative JET could be observed. The risk factors identified for JET include younger age groups at the time of surgery, longer aortic cross clamping time and surgical procedures in proximity to the AV node.

 12. A-V Fistulae from Arrow Injuries: A Report of Two Cases ...

  African Journals Online (AJOL)

  Of these, one involved the temporal vessels, which led to a temporo-temporal A-V fistula causing the patient continuous noisy headache. The late complication was only recognized about two years post injury. Another arrow shot injury involved femoral vessels and resulted in femoro-femoral A-V fistula, which came to be ...

 13. InterProScan Result: AV401888 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV401888 AV401888_3_ORF1 2F04E8AA567F7BCF PANTHER PTHR11511 INSECT HEMOCYANIN-RELAT...ED 1.5e-119 T IPR013788 Arthropod hemocyanin/insect LSP Molecular Function: oxygen transporter activity (GO:0005344)|Biological Process: transport (GO:0006810) ...

 14. InterProScan Result: AV402282 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV402282 AV402282_2_ORF1 D1F0DCC6A8296985 PANTHER PTHR11511 INSECT HEMOCYANIN-RELAT...ED 5e-97 T IPR013788 Arthropod hemocyanin/insect LSP Molecular Function: oxygen transporter activity (GO:0005344)|Biological Process: transport (GO:0006810) ...

 15. InterProScan Result: AV399740 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399740 AV399740_3_ORF2 7A42A41D4F3F6388 PFAM PF00067 p450 1.2e-19 T IPR001128 Cytochrome P450 Molecular... Function: monooxygenase activity (GO:0004497)|Molecular Function: iron ion binding (GO:0005506)|Molecular... Function: electron carrier activity (GO:0009055)|Molecular Function: heme binding (GO:0020037) ...

 16. InterProScan Result: AV399409 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available 429 Baculovirus LEF-11 Biological Process: viral infectious cycle (GO:0019058)|Biological Process: regulation of transcription (GO:0045449) ... ...AV399409 AV399409_1_ORF2 07DC81A7C7B2FA42 PFAM PF06385 Baculo_LEF-11 3e-33 T IPR009

 17. Apolipoprotein A-V interaction with members of the low density lipoprotein receptor gene family

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nilsson, Stefan K; Lookene, Aivar; Beckstead, Jennifer A

  2007-01-01

  Apolipoprotein A-V is a potent modulator of plasma triacylglycerol levels. To investigate the molecular basis for this phenomenon we explored the ability of apolipoprotein A-V, in most experiments complexed to disks of dimyristoylphosphatidylcholine, to interact with two members of the low density...... lipoprotein receptor family, the low density lipoprotein receptor-related protein and the mosaic type-1 receptor, SorLA. Experiments using surface plasmon resonance showed specific binding of both free and lipid-bound apolipoprotein A-V to both receptors. The binding was calcium dependent and was inhibited......, apolipoprotein A-V (Arg210Glu/Lys211Gln), showed decreased binding to heparin and decreased ability to bind the low density lipoprotein receptor-related protein. Association of apolipoprotein A-V with the low density lipoprotein receptor-related protein or SorLA resulted in enhanced binding of human chylomicrons...

 18. In vivo retention of18F-AV-1451 in corticobasal syndrome.

  Science.gov (United States)

  Smith, Ruben; Schöll, Michael; Widner, Håkan; van Westen, Danielle; Svenningsson, Per; Hägerström, Douglas; Ohlsson, Tomas; Jögi, Jonas; Nilsson, Christer; Hansson, Oskar

  2017-08-22

  To study the usefulness of 18 F-AV-1451 PET in patients with corticobasal syndrome (CBS). We recruited 8 patients with CBS, 17 controls, 31 patients with Alzheimer disease (AD), and 11 patients with progressive supranuclear palsy (PSP) from the Swedish BioFINDER study. All patients underwent clinical assessment, 18 F-AV-1451 PET, MRI, and quantification of β-amyloid pathology. A subset of participants also underwent 18 F-FDG-PET. In the 8 patients with CBS, 6 had imaging findings compatible with the corticobasal degeneration pathology and 2 with typical AD pathology. In the 6 patients with CBS without typical AD pathology, there were substantial retentions of 18 F-AV-1451 in the motor cortex, corticospinal tract, and basal ganglia contralateral to the most affected body side. These patients could be clearly distinguished from patients with AD dementia or PSP using 18 F-AV-1451. However, cortical atrophy was more widespread than the cortical retention of 18 F-AV1451 in these CBS cases, and cortical AV-1451 uptake did not correlate with cortical thickness or glucose hypometabolism. These results are in sharp contrast to AD dementia, where 18 F-AV-1451 retention was more widespread than cortical atrophy, and correlated well with cortical thickness and hypometabolism. Patients with CBS without typical AD pathology exhibited AV-1451 retention in the motor cortex, corticospinal tract, and basal ganglia contralateral to the affected body side, clearly different from controls and patients with AD dementia or PSP. However, cortical atrophy measured with MRI and decreased 18 F-fluorodeoxyglucose uptake were more widespread than 18 F-AV-1451 uptake and probably represent earlier, yet less specific, markers of CBS. This study provides Class III evidence that 18 F-AV-1451 PET distinguishes between CBS and AD or PSP. Copyright © 2017 The Author(s). Published by Wolters Kluwer Health, Inc. on behalf of the American Academy of Neurology.

 19. [18F]AV-1451 tau positron emission tomography in progressive supranuclear palsy.

  Science.gov (United States)

  Whitwell, Jennifer L; Lowe, Val J; Tosakulwong, Nirubol; Weigand, Stephen D; Senjem, Matthew L; Schwarz, Christopher G; Spychalla, Anthony J; Petersen, Ronald C; Jack, Clifford R; Josephs, Keith A

  2017-01-01

  The [ 18 F]AV-1451 positron emission tomography ligand allows the in vivo assessment of tau proteins in the brain. It shows strong binding in Alzheimer's dementia, but little is known about how it performs in progressive supranuclear palsy, a primary 4R tauopathy. The objectives of this study were to determine whether [ 18 F]AV-1451 uptake can be observed in progressive supranuclear palsy and to characterize the regional distribution when compared with controls and Alzheimer's dementia. [ 18 F]AV-1451 positron emission tomography was performed in 10 patients with probable progressive supranuclear palsy. These patients were age- and gender-matched to 50 controls and 10 Alzheimer's dementia patients who had undergone identical [ 18 F]AV-1451 imaging. Regional comparisons of [ 18 F]AV-1451 uptake were performed across the whole brain using region-of-interest and voxel-level analyses, and correlations between regional [ 18 F]AV-1451 and the progressive supranuclear palsy rating scale were assessed. An elevated [ 18 F]AV-1451 signal was observed in progressive supranuclear palsy when compared with controls in the pallidum, midbrain, dentate nucleus of the cerebellum, thalamus, caudate nucleus, and frontal regions. Signal in the cerebellar dentate and pallidum were also greater in progressive supranuclear palsy when compared with Alzheimer's dementia. Conversely, the [ 18 F]AV-1451 signal across the cortex was higher in Alzheimer's dementia when compared with progressive supranuclear palsy. The [ 18 F]AV-1451 signal in a number of regions correlated with the progressive supranuclear palsy rating scale. Progressive supranuclear palsy is associated with an elevated [ 18 F]AV-1451 signal in a characteristic and distinct regional pattern that correlates with disease severity and differs from the patterns observed in Alzheimer's dementia. © 2016 International Parkinson and Movement Disorder Society. © 2016 International Parkinson and Movement Disorder Society.

 20. BMP2 expression in the endocardial lineage is required for AV endocardial cushion maturation and remodeling.

  Science.gov (United States)

  Saxon, Jacob G; Baer, Daniel R; Barton, Julie A; Hawkins, Travis; Wu, Bingruo; Trusk, Thomas C; Harris, Stephen E; Zhou, Bin; Mishina, Yuji; Sugi, Yukiko

  2017-10-01

  Distal outgrowth, maturation and remodeling of the endocardial cushion mesenchyme in the atrioventricular (AV) canal are the essential morphogenetic events during four-chambered heart formation. Mesenchymalized AV endocardial cushions give rise to the AV valves and the membranous ventricular septum (VS). Failure of these processes results in several human congenital heart defects. Despite this clinical relevance, the mechanisms governing how mesenchymalized AV endocardial cushions mature and remodel into the membranous VS and AV valves have only begun to be elucidated. The role of BMP signaling in the myocardial and secondary heart forming lineage has been well studied; however, little is known about the role of BMP2 expression in the endocardial lineage. To fill this knowledge gap, we generated Bmp2 endocardial lineage-specific conditional knockouts (referred to as Bmp2 cKO Endo ) by crossing conditionally-targeted Bmp2 flox/flox mice with a Cre-driver line, Nfatc1 Cre , wherein Cre-mediated recombination was restricted to the endocardial cells and their mesenchymal progeny. Bmp2 cKO Endo mouse embryos did not exhibit failure or delay in the initial AV endocardial cushion formation at embryonic day (ED) 9.5-11.5; however, significant reductions in AV cushion size were detected in Bmp2 cKO Endo mouse embryos when compared to control embryos at ED13.5 and ED16.5. Moreover, deletion of Bmp2 from the endocardial lineage consistently resulted in membranous ventricular septal defects (VSDs), and mitral valve deficiencies, as evidenced by the absence of stratification of mitral valves at birth. Muscular VSDs were not found in Bmp2 cKO Endo mouse hearts. To understand the underlying morphogenetic mechanisms leading to a decrease in cushion size, cell proliferation and cell death were examined for AV endocardial cushions. Phospho-histone H3 analyses for cell proliferation and TUNEL assays for apoptotic cell death did not reveal significant differences between control and

 1. Klienten i ett förändringsskede : att genom empowerment stöda livshanteringen hos klienter med kronisk sjukdom

  OpenAIRE

  Erlund, Frida

  2010-01-01

  Detta examensarbete utgör en del av projektet Tillgång, Aktivitet och Gemenskap – T.A.G i livet. Syftet med projektet är att stöda vuxna och äldre klienter till självständighet och bättre funktionsförmåga, genom att utveckla nya serviceformer och metoder för egenvård. Projektets mål är också att främja klienternas förmåga att upprätthålla eller förbättra deras hälsa, välmående och funktionsförmåga samt att förebygga social och samhällelig marginalisering som är förknippad med hälsa och livsha...

 2. Nodal recovery, dual pathway physiology, and concealed conduction determine complex AV dynamics in human atrial tachyarrhythmias.

  Science.gov (United States)

  Masè, Michela; Glass, Leon; Disertori, Marcello; Ravelli, Flavia

  2012-11-15

  The genesis of complex ventricular rhythms during atrial tachyarrhythmias in humans is not fully understood. To clarify the dynamics of atrioventricular (AV) conduction in response to a regular high-rate atrial activation, 29 episodes of spontaneous or pacing-induced atrial flutter (AFL), covering a wide range of atrial rates (cycle lengths from 145 to 270 ms), were analyzed in 10 patients. AV patterns were identified by applying firing sequence and surrogate data analysis to atrial and ventricular activation series, whereas modular simulation with a difference-equation AV node model was used to correlate the patterns with specific nodal properties. AV node response at high atrial rate was characterized by 1) AV patterns of decreasing conduction ratios at the shortening of atrial cycle length (from 236.3 ± 32.4 to 172.6 ± 17.8 ms) according to a Farey sequence ordering (conduction ratio from 0.34 ± 0.12 to 0.23 ± 0.06; P AV block patterns occurring during regular atrial tachyarrhythmias. The characterization of AV nodal function during different AFL forms constitutes an intermediate step toward the understanding of complex ventricular rhythms during atrial fibrillation.

 3. Baseline HV-interval predicts complete AV-block secondary to transcatheter aortic valve implantation.

  Science.gov (United States)

  Shin, Dong-In; Merx, Marc W; Meyer, Christian; Kirmanoglou, Kiriakos; Hellhammer, Katharina; Ohlig, Jan; Katsani, Dimitra; Zeus, Tobias; Westenfeld, Ralf; Eickholt, Christian; Linke, Axel; Kelm, Malte

  2015-10-01

  Development of AV-block is a frequent complication associated with transcatheter aortic valve implantation (TAVI). To date little is known about the predictive value of the HV-interval prior to TAVI with respect to the risk of AV-block development. HV-interval was determined in 25 consecutive elderly patients with severe aortic valve stenosis (AS) before and immediately after TAVI. All patients subsequently underwent TAVI and 8 of these 25 patients (32%) developed complete AV-block during the TAVI procedure requiring permanent pacemaker implantation. Six of these 8 patients (75%) had marked HV prolongation (>54 ms). Pre-procedural HV-interval was significantly prolonged in the subgroup developing complete AV-block (62.1 ms±13.0 vs 49.2 ms±12.9; P=0.029). Prolongation of the HV-interval above 54 ms was associated with a higher rate of complete AV-block (sensitivity 75.0%, specificity 77.8%, P=0.01). HV-interval was prolonged in approximately one third of our elderly patients with aortic valve stenosis and associated with a high rate of complete AV-block following TAVI. HV-interval is easily obtained during TAVI screening procedures, thus facilitating identification of patients at risk for complete AV-block due to TAVI and consequently enabling bespoke risk management.

 4. Sampling method, storage and pretreatment of sediment affect AVS concentrations with consequences for bioassay responses

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lange, H.J. de [Aquatic Ecology and Water Quality Management Group, Wageningen University, Wageningen University and Research Centre, P.O. Box 8080, 6700 DD, Wageningen (Netherlands); Centre for Ecosystem Studies, Alterra, Wageningen University and Research Centre, P.O. Box 47, 6700 AA, Wageningen (Netherlands)], E-mail: marieke.delange@wur.nl; Griethuysen, C. van; Koelmans, A.A. [Aquatic Ecology and Water Quality Management Group, Wageningen University, Wageningen University and Research Centre, P.O. Box 8080, 6700 DD, Wageningen (Netherlands)

  2008-01-15

  Sediment treatment and sediment storage may alter sediment toxicity, and consequently biotic response. Purpose of our study was to combine these three aspects (treatment-toxicity-biotic response) in one integrated approach. We used Acid Volatile Sulfide (AVS) concentrations as a proxy of the disturbance of the sediment. AVS and Simultaneously Extracted Metal (SEM) concentrations were compared to bioassay responses with the freshwater benthic macroinvertebrate Asellus aquaticus. Storage conditions and sediment treatment affected AVS but not SEM levels. AVS can be used as a proxy for sediment disturbance. The best way to pretreat the sediment for use in a bioassay in order to maintain initial AVS conditions was to sample the sediment with an Ekman grab, immediately store it in a jar without headspace, and freeze it as soon as possible. In a survey using seven different sediments, bioassay responses of A. aquaticus were correlated with SEM and AVS characteristics. - Change in AVS is a good proxy for sediment disturbance and combined with SEM it can be used as a suitable predictor for biotic effects of sediment contamination.

 5. Nye estimater av organdoser til barn ved datatomografi (CT) utført på 1990-tallet i Norge

  OpenAIRE

  Toft, Benthe

  2013-01-01

  Bakgrunn: Bruk av datatomografi (CT) har økt i Norge de siste ti årene og står nå for 80 % av befolkningsdosen fra medisinsk bruk av stråling. Det er usikkerhet rundt risikoen ved bruk av ioniserende stråling, særlig knyttet til CT av barn og unge. En stor internasjonal studie (EPI-CT-prosjektet) tar sikte på å skaffe økt kunnskap om risiko for leukemi og hjernekreft forbundet med CT-undersøkelser hos barn og unge. Studiens hensikt: Karlegging av organdoser til barn ved CT-undersøkelser p...

 6. Subcortical18F-AV-1451 binding patterns in progressive supranuclear palsy.

  Science.gov (United States)

  Cho, Hanna; Choi, Jae Yong; Hwang, Mi Song; Lee, Seung Ha; Ryu, Young Hoon; Lee, Myung Sik; Lyoo, Chul Hyoung

  2017-01-01

  Accumulation of cortical and subcortical tau pathology is the primary pathological substrate for progressive supranuclear palsy (PSP). 18 F-AV-1451, a radiotracer that binds to the pathological tau protein, may be helpful for in vivo visualization and quantitation of tau pathology in PSP. The objectives of this study were to investigate cortical and subcortical 18 F-AV-1451 binding patterns in patients with PSP. We recruited 14 PSP patients and compared their cortical and subcortical binding patterns in 18 F-AV-1451 positron emission tomography (PET) studies with those of 15 Parkinson's disease (PD) patients and 15 healthy controls. In both the PD and PSP groups, subcortical 18 F-AV-1451 binding did not correlate with the severity of motor dysfunctions, and cortical binding did not differ between the controls and each patient group. However, the PSP patients showed greater 18 F-AV-1451 binding in the putamen, globus pallidus, subthalamic nucleus, and dentate nucleus when compared with the controls, whereas the PD patients showed lower 18 F-AV-1451 binding in the substantia nigra than controls. The PSP and PD patients showed distinct subcortical 18 F-AV-1451 binding patterns reflecting subcortical tau pathology in PSP and reduced nigral neuromelanin in PD. However, there was no correlation with the severity of motor dysfunction, no cortical regions with increased binding in PSP patients, and variable degrees of subcortical binding even in the controls. Therefore, the 18 F-AV-1451 PET may be less than ideal for assessing tau pathology in PSP. Further studies will be required to validate the clinical correlation and to understand the clinical utility of 18 F-AV-1451 PET for PSP patients. © 2016 International Parkinson and Movement Disorder Society. © 2016 International Parkinson and Movement Disorder Society.

 7. Validating novel tau PET tracer [F-18]-AV-1451 (T807) on postmortem brain tissue

  Science.gov (United States)

  Marquie, Marta; Normandin, Marc D.; Vanderburg, Charles R.; Costantino, Isabel; Bien, Elizabeth A.; Rycyna, Lisa G.; Klunk, William E.; Mathis, Chester A.; Ikonomovic, Milos D.; Debnath, Manik L.; Vasdev, Neil; Dickerson, Bradford C.; Gomperts, Stephen N.; Growdon, John H.; Johnson, Keith A.; Frosch, Matthew P.; Hyman, Bradley T.; Gomez-Isla, Teresa

  2016-01-01

  Objective To examine region and substrate-specific autoradiographic and in vitro binding patterns of PET tracer [F-18]-AV-1451 (previously known as T807), tailored to allow in vivo detection of paired helical filament tau-containing lesions, and to determine whether there is off-target binding to other amyloid/non-amyloid proteins. Methods We applied [F-18]-AV-1451 phosphor screen autoradiography, [F-18]-AV-1451 nuclear emulsion autoradiography and [H-3]-AV-1451 in vitro binding assays to the study of postmortem samples from patients with a definite pathological diagnosis of Alzheimer’s disease, frontotemporal lobar degeneration-tau, frontotemporal lobar degeneration-TDP-43, progressive supranuclear palsy, corticobasal degeneration, dementia with Lewy bodies, multiple system atrophy, cerebral amyloid angiopathy and elderly controls free of pathology. Results Our data suggest that AV-1451 strongly binds to tau lesions primarily made of paired helical filaments in Alzheimer’s brains e.g. intra and extraneuronal tangles and dystrophic neurites, but does not seem to bind to a significant extent to neuronal and glial inclusions mainly composed of straight tau filaments in non-Alzheimer tauopathy brains or to β-amyloid, α-synuclein or TDP-43-containing lesions. AV-1451 off-target binding to neuromelanin- and melanin-containing cells and, to a lesser extent, to brain hemorrhagic lesions was identified. Interpretation Our data suggest that AV-1451 holds promise as surrogate marker for the detection of brain tau pathology in the form of tangles and paired helical filament-tau-containing neurites in Alzheimer’s brains but also point to its relatively lower affinity for lesions primarily made of straight tau filaments in non-Alzheimer tauopathy cases and to the existence of some AV-1451 off-target binding. These findings provide important insights for interpreting in vivo patterns of [F-18]-AV-1451 retention. PMID:26344059

 8. [18F]AV-1451 tau-PET and primary progressive aphasia.

  Science.gov (United States)

  Josephs, Keith A; Martin, Peter R; Botha, Hugo; Schwarz, Christopher G; Duffy, Joseph R; Clark, Heather M; Machulda, Mary M; Graff-Radford, Jonathan; Weigand, Stephen D; Senjem, Matthew L; Utianski, Rene L; Drubach, Daniel A; Boeve, Bradley F; Jones, David T; Knopman, David S; Petersen, Ronald C; Jack, Clifford R; Lowe, Val J; Whitwell, Jennifer L

  2018-02-16

  To assess [ 18 F]AV-1451 tau-PET (positron emission tomography) uptake patterns across the primary progressive aphasia (PPA) variants (logopenic, semantic, and agrammatic), examine regional uptake patterns of [ 18 F]AV-1451 independent of clinical diagnosis, and compare the diagnostic utility of [ 18 F]AV-1451, [ 18 F]-fluorodeoxygluclose (FDG)-PET and MRI (magnetic resonance imaging) to differentiate the PPA variants. We performed statistical parametric mapping of [ 18 F]AV-1451 across 40 PPA patients (logopenic-PPA = 14, semantic-PPA = 13, and agrammatic-PPA = 13) compared to 80 cognitively normal, Pittsburgh compound B-negative controls, age and gender matched 2:1. Principal component analysis of regional [ 18 F]AV-1451 tau-PET standard uptake value ratio was performed to understand underlying patterns of [ 18 F]AV-1451 uptake independent of clinical diagnosis. Penalized multinomial regression analyses were utilized to assess diagnostic utility. Logopenic-PPA showed striking uptake throughout neocortex, particularly temporoparietal, compared to controls, semantic-PPA, and agrammatic-PPA. Semantic-PPA and agrammatic-PPA showed milder patterns of focal [ 18 F]AV-1451 uptake. Semantic-PPA showed elevated uptake (left>right) in anteromedial temporal lobes, compared to controls and agrammatic-PPA. Agrammatic-PPA showed elevated uptake (left>right) throughout prefrontal white matter and in subcortical gray matter structures, compared to controls and semantic-PPA. The principal component analysis of regional [ 18 F]AV-1451 indicated two primary dimensions, a severity dimension that distinguished logopenic-PPA from agrammatic-PPA and semantic-PPA, and a frontal versus temporal contrast that distinguishes agrammatic-PPA and semantic-PPA cases. Diagnostic utility of [ 18 F]AV-1451was superior to MRI and at least equal to FDG-PET. [ 18 F]AV-1451binding characteristics differ across the PPA variants and were excellent at distinguishing between the variants. [ 18

 9. Percepções e sentimentos de adolescentes criados por avós

  OpenAIRE

  Paixão, Flávia Juliana Dourado

  2013-01-01

  Este estudo tem como objetivo conhecer as percepções e os sentimentos de adolescentes criados por avós. Busca-se, especificamente: 1) descrever a percepção dos adolescentes sobre seus avós, seus sentimentos por eles e as relações estabelecidas com os mesmos; 2) descrever como percebem as figuras parentais biológicas, seus sentimentos por eles e suas relações com os mesmos; 3) compreender a experiência dos adolescentes acerca do fato de serem criados pelos avós; e 4) descrever a...

 10. Måleegenskaper ved den norske versjonen av Parental Stress Scales (PSS)

  OpenAIRE

  Kornør, Hege; Richter, Jörg

  2013-01-01

  - Beskrivelse. Parental Stress Scale (PSS) er et spørreskjema med 18 utsagn som foreldre skal besvare for å gi et mål på stressnivå forbundet med det å være foreldre. Instrumentet ble utgitt på engelsk av de amerikanske forskerne Judy O. Berry og Warren H. Jones i 1995. Ane Nærde ved Atferdssenteret står bak den norske oversettelsen. Opplysninger om rettighetshavere foreligger ikke. Tidsbruk og kompetansekrav knyttet til bruk av testen er ukjent. Litteratursøk. Av 51 identifiserte refe...

 11. Evaluering av Brobyggerprosjektet : arbeid overfor unge domfelte menn med somalisk og pakistansk bakgrunn

  OpenAIRE

  Gotaas, Nora; Højdahl, Torunn

  2006-01-01

  Brobyggerprosjektet ved Primærmedisinsk verksted var et 3- årig prosjekt rettet inn mot unge domfelte menn med somalisk og pakistansk bakgrunn. Formålet var å prøve ut virkemidler for å styrke den straffedømtes evne til mestring av egen livssituasjon, og å bygge og utvikle sosiale bånd mellom livet innenfor og livet utenfor fengselsmurene. Evalueringen beskriver og vurderer gjennomføringen av prosjektet. NIBRs del av rapporten er rettet inn mot de organisatoriske sidene v...

 12. [Total A-V block due to tuberous sclerosis. A case report].

  Science.gov (United States)

  Valente, N; Guidugli Neto, J; De Paola, A A; Pimenta, J

  1989-10-01

  Tuberous sclerosis is a neurologic disease affecting various organs with a triade: sebaceum adenoma, mental retardation and seizures. This report presents a case of a patient with tuberous sclerosis and third degree A-V block with complete invasive and non-invasive evaluation. The patient had sincope and complete A-V block with QRS complexes showing right bundle branch block morphology. The echocardiogram showed dilated cardiomyopathy with diffuse left ventricular dysfunction and had normal coronary arteriography. The eletrophysiologic evaluation showed complete infra-hisian A-V block and QRS with left bundle branch block pattern with normal sinus nodal and A-V nodal function. It was not possible to induce ventricular tachtyarrhythmias up to two extrastimuli. Histologic study showed normal myocardium under light and electronic microscopy. After permanent VVI pacemaker implant, the patient in follow-up for 16 years. This case seems to be the first in the international medical literature of tuberous sclerosis with complete heart block.

 13. Inverkan av alkalisilikareaktion (ASR) på lamelldammars bärförmåga

  OpenAIRE

  Norberg, Sara; Sawasa, Hadeel

  2014-01-01

  Dammar är en viktig konstruktion i Sverige och i världen bland annat för vattenförsörjning, reglering av flöden och elproduktion. En expansion på grund av en alkalisilikareaktion (ASR) i en betongdamm kan leda till många problem. Bland annat kan det uppstå läckage av vatten och problem med öppning och stängning av luckor. Mycket forskning har lagts ner på att ta reda på hur ASR påverkar hållfastheten och bärförmågan hos betong. Detta examensarbete syftar till att genom en litteraturstudie vis...

 14. Neurofibromatosis with vertebral artery A-V fistula and cervical meningocele -a case report-

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kim, Yong Joo; Suh, Kyung Jin; Kim, Tae Heon; Kang, Duk Sik; Park, Yeun Mook; Park, June Sik

  1988-01-01

  Arteriovenous fistula is a rare abnormality in patient with neurofibromatosis. A review of English-language literature revealed only 3 reported cases. We report a case of neurofibromatosis with vertebral artery A-V fistula and cervical meningocele

 15. Nettbrettet: Avisbransjens frelser? : En casestudie av nettbrettsatsingen til fire norske mediehus

  OpenAIRE

  Ihme, Henrik Albert

  2012-01-01

  Denne oppgavens formål er å sammenfatte satsingen på nettbrettutgaver i Norge, ved å studere mediehusene VG, Dagbladet, Aftenposten og Dagens Næringsliv. Oppgaven er utformet som en casestudie, og inneholder en kvantitativ undersøkelse av mediehusenes utgaver gjennom en uke, samt dybdeintervjuer med sentrale aktører. Satsingen sees i lys av utviklingen i avisbransjen de siste årene, samt teoretiske perspektiver som remediering og disruptiv innovering. Mediehusenes strategi og ulike forretning...

 16. Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leffler, Hakon; Fex Svenningsen, Åsa; Emgård, Mia

  2014-01-01

  UKÄ:s utvärdering av biomedicinutbildningar visar på en mycket varierad kvalitet. Nio av 21 utbildningar håller toppklass medan mer än hälften bedöms vara bristande. 21 utbildningar inom biomedicin har satts under lupp. Kvaliteten bedöms som vanligt efter en tregradig skala: mycket hög kvalitet, ...

 17. [18F]AV-1451 binding to neuromelanin in the substantia nigra in PD and PSP.

  Science.gov (United States)

  Coakeley, Sarah; Cho, Sang Soo; Koshimori, Yuko; Rusjan, Pablo; Ghadery, Christine; Kim, Jinhee; Lang, Anthony E; Houle, Sylvain; Strafella, Antonio P

  2018-03-01

  This study investigated binding of [ 18 F]AV-1451 to neuromelanin in the substantia nigra of patients with Parkinson's disease (PD) and progressive supranuclear palsy (PSP). [ 18 F]AV-1451 is a positron emission tomography radiotracer designed to bind pathological tau. A post-mortem study using [ 18 F]AV-1451 discovered off-target binding properties to neuromelanin in the substantia nigra. A subsequent clinical study reported a 30% decrease in [ 18 F]AV-1451 binding in the midbrain of PD patients. A total of 12 patients and 10 healthy age-matched controls were recruited. An anatomical MRI and a 90-min PET scan, using [ 18 F]AV-1451, were acquired from all participants. The standardized uptake value ratio (SUVR) from 60 to 90 min post-injection was calculated for the substantia nigra, using the cerebellar cortex as the reference region. The substantia nigra was delineated using automated region of interest software. An independent samples ANOVA and LSD post hoc testing were used to test for differences in [ 18 F]AV-1451 SUVR between groups. Substantia nigra SUVR from 60 to 90 min was significantly greater in HC compared to both PSP and PD groups. Although the PD group had the lowest SUVR, there was no significant difference in substantia nigra uptake between PD and PSP. [ 18 F]AV-1451 may be the first PET radiotracer capable of imaging neurodegeneration of the substantia nigra in parkinsonisms. Further testing must be done in PD and atypical parkinsonian disorders to support this off-target use of [ 18 F]AV-1451.

 18. Dynamics of AV coupling during human atrial fibrillation: role of atrial rate.

  Science.gov (United States)

  Masè, M; Marini, M; Disertori, M; Ravelli, F

  2015-07-01

  The causal relationship between atrial and ventricular activities during human atrial fibrillation (AF) is poorly understood. This study analyzed the effects of an increase in atrial rate on the link between atrial and ventricular activities during AF. Atrial and ventricular time series were determined in 14 patients during the spontaneous acceleration of the atrial rhythm at AF onset. The dynamic relationship between atrial and ventricular activities was quantified in terms of atrioventricular (AV) coupling by AV synchrogram analysis. The technique identified n:m coupling patterns (n atrial beats in m ventricular cycles), quantifying their percentage, maximal length, and conduction ratio (= m/n). Simulations with a difference-equation AV model were performed to correlate the observed dynamics to specific atrial/nodal properties. The atrial rate increase significantly affected AV coupling and ventricular response during AF. The shortening of atrial intervals from 185 ± 32 to 165 ± 24 ms (P AV patterns with progressively decreasing m/n ratios (from conduction ratio = 0.34 ± 0.09 to 0.29 ± 0.08, P AV block and coupling instability at higher atrial rates were associated with increased ventricular interval variability (from 123 ± 52 to 133 ± 55 ms, P AV pattern transitions and coupling instability in patients were predicted, assuming the filtering of high-rate irregular atrial beats by the slow recovery of nodal excitability. These results support the role of atrial rate in determining AV coupling and ventricular response and may have implications for rate control in AF. Copyright © 2015 the American Physiological Society.

 19. [F-18]-AV-1451 binding correlates with postmortem neurofibrillary tangle Braak staging.

  Science.gov (United States)

  Marquié, Marta; Siao Tick Chong, Michael; Antón-Fernández, Alejandro; Verwer, Eline E; Sáez-Calveras, Nil; Meltzer, Avery C; Ramanan, Prianca; Amaral, Ana C; Gonzalez, Jose; Normandin, Marc D; Frosch, Matthew P; Gómez-Isla, Teresa

  2017-10-01

  [F-18]-AV-1451, a PET tracer specifically developed to detect brain neurofibrillary tau pathology, has the potential to facilitate accurate diagnosis of Alzheimer's disease (AD), staging of brain tau burden and monitoring disease progression. Recent PET studies show that patients with mild cognitive impairment and AD dementia exhibit significantly higher in vivo [F-18]-AV-1451 retention than cognitively normal controls. Importantly, PET patterns of [F-18]-AV-1451 correlate well with disease severity and seem to match the predicted topographic Braak staging of neurofibrillary tangles (NFTs) in AD, although this awaits confirmation. We studied the correlation of autoradiographic binding patterns of [F-18]-AV-1451 and the stereotypical spatiotemporal pattern of progression of NFTs using legacy postmortem brain samples representing different Braak NFT stages (I-VI). We performed [F-18]-AV-1451 phosphor-screen autoradiography and quantitative tau measurements (stereologically based NFT counts and biochemical analysis of tau pathology) in three brain regions (entorhinal cortex, superior temporal sulcus and visual cortex) in a total of 22 cases: low Braak (I-II, n = 6), intermediate Braak (III-IV, n = 7) and high Braak (V-VI, n = 9). Strong and selective [F-18]-AV-1451 binding was detected in all tangle-containing regions matching precisely the observed pattern of PHF-tau immunostaining across the different Braak stages. As expected, no signal was detected in the white matter or other non-tangle containing regions. Quantification of [F-18]-AV-1451 binding was very significantly correlated with the number of NFTs present in each brain region and with the total tau and phospho-tau content as reported by Western blot and ELISA. [F-18]-AV-1451 is a promising biomarker for in vivo quantification of brain tau burden in AD. Neuroimaging-pathologic studies conducted on postmortem material from individuals imaged while alive are now needed to confirm these observations.

 20. Utilization of Electrocardiographic P-wave Duration for AV Interval Optimization in Dual-Chamber Pacemakers.

  Science.gov (United States)

  Sorajja, Dan; Bhakta, Mayurkumar D; Scott, Luis Rp; Altemose, Gregory T; Srivathsan, Komandoor

  2010-09-05

  Empiric programming of the atrio-ventricular (AV) delay is commonly performed during pacemaker implantation. Transmitral flow assessment by Doppler echocardiography can be used to find the optimal AV delay by Ritter's method, but this cannot easily be performed during pacemaker implantation. We sought to determine a non-invasive surrogate for this assessment. Since electrocardiographic P-wave duration estimates atrial activation time, we hypothesized this measurement may provide a more appropriate basis for programming AV intervals. A total of 19 patients were examined at the time of dual chamber pacemaker implantation, 13 (68%) being male with a mean age of 77. Each patient had the optimal AV interval determined by Ritter's method. The P-wave duration was measured independently on electrocardiograms using MUSE® Cardiology Information System (version 7.1.1). The relationship between P-wave duration and the optimal AV interval was analyzed. The P-wave duration and optimal AV delay were related by a correlation coefficient of 0.815 and a correction factor of 1.26. The mean BMI was 27. The presence of hypertension, atrial fibrillation, and valvular heart disease was 13 (68%), 3 (16%), and 2 (11%) respectively. Mean echocardiographic parameters included an ejection fraction of 58%, left atrial index of 32 ml/m(2), and diastolic dysfunction grade 1 (out of 4). In patients with dual chamber pacemakers in AV sequentially paced mode and normal EF, electrocardiographic P-wave duration correlates to the optimal AV delay by Ritter's method by a factor of 1.26.

 1. Et sosiologisk blikk på mobbing. En teoretisk studie av paradigmet og fenomenet mobbing

  OpenAIRE

  Stemland, Linn

  2007-01-01

  Mobbing er et tema som har fått stadig mer oppmerksomhet i samfunnsdebatten. Det er gjort lite sosiologisk forskning omkring fenomenet mobbing. Forskningsfeltet mobbing er i dag konstruert og dominert av psykologiens begreper og forståelse. I denne oppgaven prøver jeg å nærme meg en sosiologisk forståelse av begrepet og fenomenet mobbing.

 2. Reduction of opioid withdrawal and potentiation of acute opioid analgesia by systemic AV411 (ibudilast).

  Science.gov (United States)

  Hutchinson, Mark R; Lewis, Susannah S; Coats, Benjamen D; Skyba, David A; Crysdale, Nicole Y; Berkelhammer, Debra L; Brzeski, Anita; Northcutt, Alexis; Vietz, Christine M; Judd, Charles M; Maier, Steven F; Watkins, Linda R; Johnson, Kirk W

  2009-02-01

  Morphine-induced glial proinflammatory responses have been documented to contribute to tolerance to opioid analgesia. Here, we examined whether drugs previously shown to suppress glial proinflammatory responses can alter other clinically relevant opioid effects; namely, withdrawal or acute analgesia. AV411 (ibudilast) and minocycline, drugs with distinct mechanisms of action that result in attenuation of glial proinflammatory responses, each reduced naloxone-precipitated withdrawal. Analysis of brain nuclei associated with opioid withdrawal revealed that morphine altered expression of glial activation markers, cytokines, chemokines, and a neurotrophic factor. AV411 attenuated many of these morphine-induced effects. AV411 also protected against spontaneous withdrawal-induced hyperactivity and weight loss recorded across a 12-day timecourse. Notably, in the spontaneous withdrawal study, AV411 treatment was delayed relative to the start of the morphine regimen so to also test whether AV411 could still be effective in the face of established morphine dependence, which it was. AV411 did not simply attenuate all opioid effects, as co-administering AV411 with morphine or oxycodone caused three-to-five-fold increases in acute analgesic potency, as revealed by leftward shifts in the analgesic dose response curves. Timecourse analyses revealed that plasma morphine levels were not altered by AV411, suggestive that potentiated analgesia was not simply due to prolongation of morphine exposure or increased plasma concentrations. These data support and extend similar potentiation of acute opioid analgesia by minocycline, again providing converging lines of evidence of glial involvement. Hence, suppression of glial proinflammatory responses can significantly reduce opioid withdrawal, while improving analgesia.

 3. Simplified Cardioneuroablation in the Treatment of Reflex Syncope, Functional AV Block, and Sinus Node Dysfunction.

  Science.gov (United States)

  Aksu, Tolga; Golcuk, Ebru; Yalin, Kivanç; Guler, Tümer Erdem; Erden, Ismail

  2016-01-01

  Cardio neuroablation (CNA) is a lesser-known technique for management of patients with excessive vagal activation on the basis of radiofrequency catheter ablation (RFCA) of the areas related to the three main autonomic ganglia around the heart. We investigated the effectiveness of selective and/or stepwise RFCA of these areas via right atrium (RA) and/or left atrium (LA) in the patients with recurrent syncope due to excessive vagal activity. Twenty-two patients presenting symptomatic functional bradyarrhythmias, neurally mediated reflex syncope (NMS), symptomatic atrioventricular (AV) block, and symptomatic sinus node dysfunction (SND; number = 8, 7, 7, respectively) were enrolled. The three main paracardiac ganglia were targeted via RA and LA in the patients with NMS and SND. The procedure was performed via RA in the patients with AV block, followed by RFCA of all ganglia via LA, if AV conduction disorder persists. The sites showing fragmented potentials were identified by electrical mapping and verified by high-frequency stimulation and ablated until atrial electrical potential was completely eliminated (AV block. Despite the increased heart rate, the resolution of AV block after the RFCA could not be achieved in one patient who had partial resolution with atropine infusion on admission. CNA may be an alternative and safe strategy to reduce NMS episodes, and to treat functional AV block and symptomatic SND, especially in young patients. © 2015 Wiley Periodicals, Inc.

 4. BMP-2 induces versican and hyaluronan that contribute to post-EMT AV cushion cell migration.

  Science.gov (United States)

  Inai, Kei; Burnside, Jessica L; Hoffman, Stanley; Toole, Bryan P; Sugi, Yukiko

  2013-01-01

  Distal outgrowth and maturation of mesenchymalized endocardial cushions are critical morphogenetic events during post-EMT atrioventricular (AV) valvuloseptal morphogenesis. We explored the role of BMP-2 in the regulation of valvulogenic extracellular matrix (ECM) components, versican and hyaluronan (HA), and cell migration during post-EMT AV cushion distal outgrowth/expansion. We observed intense staining of versican and HA in AV cushion mesenchyme from the early cushion expansion stage, Hamburger and Hamilton (HH) stage-17 to the cushion maturation stage, HH stage-29 in the chick. Based on this expression pattern we examined the role of BMP-2 in regulating versican and HA using 3D AV cushion mesenchymal cell (CMC) aggregate cultures on hydrated collagen gels. BMP-2 induced versican expression and HA deposition as well as mRNA expression of versican and Has2 by CMCs in a dose dependent manner. Noggin, an antagonist of BMP, abolished BMP-2-induced versican and HA as well as mRNA expression of versican and Has2. We further examined whether BMP-2-promoted cell migration was associated with expression of versican and HA. BMP-2- promoted cell migration was significantly impaired by treatments with versican siRNA and HA oligomer. In conclusion, we provide evidence that BMP-2 induces expression of versican and HA by AV CMCs and that these ECM components contribute to BMP-2-induced CMC migration, indicating critical roles for BMP-2 in distal outgrowth/expansion of mesenchymalized AV cushions.

 5. BMP-2 induces versican and hyaluronan that contribute to post-EMT AV cushion cell migration.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kei Inai

  Full Text Available Distal outgrowth and maturation of mesenchymalized endocardial cushions are critical morphogenetic events during post-EMT atrioventricular (AV valvuloseptal morphogenesis. We explored the role of BMP-2 in the regulation of valvulogenic extracellular matrix (ECM components, versican and hyaluronan (HA, and cell migration during post-EMT AV cushion distal outgrowth/expansion. We observed intense staining of versican and HA in AV cushion mesenchyme from the early cushion expansion stage, Hamburger and Hamilton (HH stage-17 to the cushion maturation stage, HH stage-29 in the chick. Based on this expression pattern we examined the role of BMP-2 in regulating versican and HA using 3D AV cushion mesenchymal cell (CMC aggregate cultures on hydrated collagen gels. BMP-2 induced versican expression and HA deposition as well as mRNA expression of versican and Has2 by CMCs in a dose dependent manner. Noggin, an antagonist of BMP, abolished BMP-2-induced versican and HA as well as mRNA expression of versican and Has2. We further examined whether BMP-2-promoted cell migration was associated with expression of versican and HA. BMP-2- promoted cell migration was significantly impaired by treatments with versican siRNA and HA oligomer. In conclusion, we provide evidence that BMP-2 induces expression of versican and HA by AV CMCs and that these ECM components contribute to BMP-2-induced CMC migration, indicating critical roles for BMP-2 in distal outgrowth/expansion of mesenchymalized AV cushions.

 6. Översikt och detaljstudium av hårdvara för laborationer i datorteknik

  OpenAIRE

  Pettersson, Joel

  2015-01-01

  Detta kandidatexamensarbete avser att bidra till att hålla utbildningen i datorteknik på KTH i Stockholm uppdaterad. Möjligheten undersöks att i laborationer i datorteknik ersätta Alteras DE2-kort med enkortsdatorn Chipkit Uno32. Den centrala frågan är vilken effekt ett sådant byte skulle ha på utvecklingsmiljön i kursen. För att ta fram beslutsunderlag kring Uno32, experimenterar jag med att utveckla relevanta program på enkortsdatorn. Detta arbete samlar min erfarenheter. Jag beskriver två ...

 7. Whether noninvasive optimization of AV and VV delays improves the response to cardiac resynchronization therapy.

  Science.gov (United States)

  Urbanek, Bożena; Chudzik, Michał; Klimczak, Artur; Rosiak, Marcin; Lewek, Joanna; Wranicz, Jerzy Krzysztof

  2013-01-01

  Device optimization is not routinely performed in patients who underwent cardiac resynchronization therapy (CRT) device implantation. Noninvasive optimization of CRT devices by measurement of cardiac output (CO) can be used as a simple method to assess ventricular systolic performance. The aim of this study was to assess whether optimization of atrioventricular (AV) and interventricular (VV) delay can improve hemodynamic response to CRT and whether this optimization should be performed for each patient individually. Twenty patients with advanced heart failure New York Heart Association (NYHA) class III/IV, left ventricular ejection fraction ≤ 35% and left bundle branch block (QRS ≥ 120 ms) in sinus rhythm were evaluated from 24 h to 48 h after implantation of a CRT device by means of impedance cardiography (ICG). CO was first measured at each patient's intrinsic rhythm. Patients then underwent adjustments of AV and VV delay from 80 ms to 140 ms and from -60 ms to +60 ms, respectively in 20 ms increment steps and CO at each setting was measured by ICG. Both AV and VV delays were programmed according to the greatest improvement in CO compared to intrinsic rhythm. There was a statistically signifi cant increase in CO measured at the intrinsic rhythm compared to different AV delay by mean of 21% (3.8 ± 1.0 vs. 4.6 ± 0.1 L/min, p AV/VV delays with left ventricle-preexcitation or simultaneous biventricular pacing caused additional increased CO from intrinsic rhythm by mean of 32.6% (3.8 ± 1.0 vs. 5.04 ± ± 1.0 L/min, p AV/VV setting delays also resulted in improved hemodynamic responses compared to VV factory setting delay. Both AV and VV delay optimization should be performed in clinical practice. Optimal AV delay improved outcome. However, combination of optimized AV/VV delays provided the best hemodynamic response. Optimized AV/VV delays with left ventricle-preexcitation or simultaneous biventricular pacing increased hemodynamic output compared to intrinsic

 8. Güneydoğu Marmara'da Algarna ile Karides Avcılığında Av Kompozisyonu ve Hedef Dışı Av.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yusuf Kenan Bayhan

  2015-12-01

  Full Text Available Bir yıl süre ile yürütülen bu çalışma, Kasım 2000 - Ekim 2001 tarihleri arasında Güneydoğu Marmara’da gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, algarna ile avcılıkta hedef tür olan derin su pembe karidesi (Parapenaeus longirostris’in ağırlık ve sayısal miktarları ile bunun dışındaki av kompozisyonu, türlerin boy dağılımları ve toplam av içerisindeki sayısal oranları araştırılmıştır. Yapılan çekimler sonucunda, toplam avın sayısal olarak % 64.5’ni hedef tür olan Parapenaeus longirostris, % 35.5’ini hedef dışı av oluşturmuştur. 50 türün bulunduğu hedef dışı avın % 17.16’sını Kemikli balıklar (Osteichthyes, % 8.58’ini Kabuklular (Crustacea-Decapoda, % 4.94’ünü Derisi Dikenliler (Echinodermata, % 2.53’ünü Yumuşakçalar (Mollusca, % 2.14’ünü Cnidaria ve % 0.13’ünü kıkırdaklı balıklar (Chondrichthyes oluşturmuş, toplam av içerisinde Parapenaeus longirostris’in dışında sayısal olarak en çok yakalanan türlerin başında ise Kaya balığı, Mezgit, Kancaağız pisi, Yengeç, Deniz yıldızı ve Deniz hıyarı’nın geldiği belirlenmiştir

 9. Streamingtjänster av film och dess framtida utveckling som substitut för illegal nedladdning : Konsumenternas syn på digitala tjänster och de förbättringar som krävs för ett hållbart paradigmskifte

  OpenAIRE

  Nilsson Ranta, Erik; Freskgård, Markus

  2013-01-01

  In this paper we aim to delve deeper into the film industry and how their approach to streaming services such as Netflix might be the solution to the problems with piracy (people downloading illegally instead of paying for the products) - but before they can change the mindset of people, they have to overcome some issues that might make it hard for the film industry to adapt a fully functionable streaming sollution in the veins of Spotify. To come up with some conclusions regarding this matte...

 10. A 2:1 AV rhythm: an adverse effect of a long AV delay during DDI pacing and its prevention by the ventricular intrinsic preference algorithm in DDD mode.

  Science.gov (United States)

  Minamiguchi, Hitoshi; Oginosawa, Yasushi; Kohno, Ritsuko; Tamura, Masahito; Takeuchi, Masaaki; Otsuji, Yutaka; Abe, Haruhiko

  2012-07-01

  A 91-year-old woman received a dual-chamber pacemaker for sick sinus syndrome and intermittently abnormal atrioventricular (AV) conduction. The pacemaker was set in DDI mode with a 350-ms AV delay to preserve intrinsic ventricular activity. She complained of palpitation during AV sequential pacing. The electrocardiogram showed a 2:1 AV rhythm from 1:1 ventriculoatrial (VA) conduction during ventricular pacing in DDI mode with a long AV interval. After reprogramming of the pacemaker in DDD mode with a 250-ms AV interval and additional 100-ms prolongation of the AV interval by the ventricular intrinsic preference function, VA conduction disappeared and the patient's symptom were alleviated without increasing unnecessary right ventricular pacing. ©2011, The Authors. Journal compilation ©2011 Wiley Periodicals, Inc.

 11. Integrated rate-dependent and dual pathway AV nodal functions: principles and assessment framework.

  Science.gov (United States)

  Billette, Jacques; Tadros, Rafik

  2014-01-15

  The atrioventricular (AV) node conducts slowly and has a long refractory period. These features sustain the filtering of atrial impulses and hence are often modulated to optimize ventricular rate during supraventricular tachyarrhythmias. The AV node is also the site of a clinically common reentrant arrhythmia. Its function is assessed for a variety of purposes from its responses to a premature protocol (S1S2, test beats introduced at different cycle lengths) repeatedly performed at different basic rates and/or to an incremental pacing protocol (increasingly faster rates). Puzzlingly, resulting data and interpretation differ with protocols as well as with chosen recovery and refractory indexes, and are further complicated by the presence of built-in fast and slow pathways. This problem applies to endocavitary investigations of arrhythmias as well as to many experimental functional studies. This review supports an integrated framework of rate-dependent and dual pathway AV nodal function that can account for these puzzling characteristics. The framework was established from AV nodal responses to S1S2S3 protocols that, compared with standard S1S2 protocols, allow for an orderly quantitative dissociation of the different factors involved in changes in AV nodal conduction and refractory indexes under rate-dependent and dual pathway function. Although largely based on data from experimental studies, the proposed framework may well apply to the human AV node. In conclusion, the rate-dependent and dual pathway properties of the AV node can be integrated within a common functional framework the contribution of which to individual responses can be quantitatively determined with properly designed protocols and analytic tools.

 12. A Practical ECG Criterion to Unmask Left Accessory AV Connections in Patients With Subtle Preexcitation.

  Science.gov (United States)

  Thompson, J Jenkins; Shah, Jignesh; Charnigo, Richard; Tackett, Andrea; Darrat, Yousef H; Bailey, Alison; Delisle, Brian; Kakavand, Bahram; DI Biase, Luigi; Natale, Andrea; Morales, Gustavo; Elayi, Claude S

  2015-05-20

  Accessory AV-connections capable of antegrade conduction need to be recognized because of the potential for life-threatening arrhythmias. However, the preexcited ECG pattern may be subtle, especially among left-sided AV-connections. We explored whether additional ECG criteria might help identify left-sided AV-connections. We analyzed 156 patients who underwent an electrophysiology study (EPS) and ablation for paroxysmal supraventricular tachycardias (PSVT). Patients were divided into 2 groups: those with left-sided AV-connections (Group 1) and all other PSVT (Group 2). Various ECG parameters were compared before and after ablation in both groups. The EPS identified left-sided AV-connections among 43 patients (Group 1) and excluded it among 113 (Group 2). Baseline ECG in Group 1 demonstrated obvious preexcitation among 24/43 patients (55.8%), the remaining 19/43 missing obvious preexcitation. R/S ratio > 0.5 in V1 was noted in 38/43 (88.4%) patients in Group 1 before ablation (median 1.00; IQR 0.58-2.20), including 16/19 (84.2%) patients lacking obvious left-sided AVconnections. Conversely, only 10/113 (8.8%) patients in Group 2 had R/S ratios in V1 ≥ 0.5 (0.20; 0.10-0.31), P AV-connections (sensitivity 93.0%). The negative predictive value of this combined criterion was 103/106 (97.2%). In symptomatic patients, combining the R/S ratio (≥ 0.5) in lead V1 with the classic preexcitation pattern on ECG markedly improved the sensitivity to diagnose left-sided AV-connections. This ratio may be particularly useful among patients lacking obvious preexcitation. © 2015 Wiley Periodicals, Inc.

 13. A novel curve fitting method for AV optimisation of biventricular pacemakers.

  Science.gov (United States)

  Dehbi, Hakim-Moulay; Jones, Siana; Sohaib, S M Afzal; Finegold, Judith A; Siggers, Jennifer H; Stegemann, Berthold; Whinnett, Zachary I; Francis, Darrel P

  2015-09-01

  In this study, we designed and tested a new algorithm, which we call the 'restricted parabola', to identify the optimum atrioventricular (AV) delay in patients with biventricular pacemakers. This algorithm automatically restricts the hemodynamic data used for curve fitting to the parabolic zone in order to avoid inadvertently selecting an AV optimum that is too long.We used R, a programming language and software environment for statistical computing, to create an algorithm which applies multiple different cut-offs to partition curve fitting of a dataset into a parabolic and a plateau region and then selects the best cut-off using a least squares method. In 82 patients, AV delay was adjusted and beat-to-beat systolic blood pressure (SBP) was measured non-invasively using our multiple-repetition protocol. The novel algorithm was compared to fitting a parabola across the whole dataset to identify how many patients had a plateau region, and whether a higher hemodynamic response was achieved with one method.In 9/82 patients, the restricted parabola algorithm detected that the pattern was not parabolic at longer AV delays. For these patients, the optimal AV delay predicted by the restricted parabola algorithm increased SBP by 1.36 mmHg above that predicted by the conventional parabolic algorithm (95% confidence interval: 0.65 to 2.07 mmHg, p-value = 0.002).AV optima selected using our novel restricted parabola algorithm give a greater improvement in acute hemodynamics than fitting a parabola across all tested AV delays. Such an algorithm may assist the development of automated methods for biventricular pacemaker optimisation.

 14. Nye estimater av organdoser til barn ved datatomografi (CT) utført på 1990-tallet i Norge

  OpenAIRE

  Toft, Benthe

  2013-01-01

  Masteroppgave i Folkehelsevitenskap ved Institutt for plante- og miljøvitenskap. 30 studiepoeng. Bakgrunn: Bruk av datatomografi (CT) har økt i Norge de siste ti årene og står nå for 80 % av befolkningsdosen fra medisinsk bruk av stråling. Det er usikkerhet rundt risikoen ved bruk av ioniserende stråling, særlig knyttet til CT av barn og unge. En stor internasjonal studie (EPI-CT-prosjektet) tar sikte på å skaffe økt kunnskap om risiko for leukemi og hjernekreft forbundet med CT-undersøkel...

 15. AV interval optimization using pressure volume loops in dual chamber pacemaker patients with maintained systolic left ventricular function.

  Science.gov (United States)

  Eberhardt, Frank; Hanke, Thorsten; Fitschen, Joern; Heringlake, Matthias; Bode, Frank; Schunkert, Heribert; Wiegand, Uwe K H

  2012-08-01

  Atrioventricular (AV) interval optimization is often deemed too time-consuming in dual-chamber pacemaker patients with maintained LV function. Thus the majority of patients are left at their default AV interval. To quantify the magnitude of hemodynamic improvement following AV interval optimization in chronically paced dual chamber pacemaker patients. A pressure volume catheter was placed in the left ventricle of 19 patients with chronic dual chamber pacing and an ejection fraction >45 % undergoing elective coronary angiography. AV interval was varied in 10 ms steps from 80 to 300 ms, and pressure volume loops were recorded during breath hold. The average optimal AV interval was 152 ± 39 ms compared to 155 ± 8 ms for the average default AV interval (range 100-240 ms). The average improvement in stroke work following AV interval optimization was 935 ± 760 mmHg/ml (range 0-2,908; p AV interval changes the average stroke work by 207 ± 162 mmHg/ml. AV interval optimization also leads to improved systolic dyssynchrony indices (17.7 ± 7.0 vs. 19.4 ± 7.1 %; p = 0.01). The overall hemodynamic effect of AV interval optimization in patients with maintained LV function is in the same range as for patients undergoing cardiac resynchronization therapy for several parameters. The positive effect of AV interval optimization also applies to patients who have been chronically paced for years.

 16. 18F-AV-1451 positron emission tomography in Alzheimer's disease and progressive supranuclear palsy.

  Science.gov (United States)

  Passamonti, Luca; Vázquez Rodríguez, Patricia; Hong, Young T; Allinson, Kieren S J; Williamson, David; Borchert, Robin J; Sami, Saber; Cope, Thomas E; Bevan-Jones, W Richard; Jones, P Simon; Arnold, Robert; Surendranathan, Ajenthan; Mak, Elijah; Su, Li; Fryer, Tim D; Aigbirhio, Franklin I; O'Brien, John T; Rowe, James B

  2017-03-01

  The ability to assess the distribution and extent of tau pathology in Alzheimer's disease and progressive supranuclear palsy in vivo would help to develop biomarkers for these tauopathies and clinical trials of disease-modifying therapies. New radioligands for positron emission tomography have generated considerable interest, and controversy, in their potential as tau biomarkers. We assessed the radiotracer 18F-AV-1451 with positron emission tomography imaging to compare the distribution and intensity of tau pathology in 15 patients with Alzheimer's pathology (including amyloid-positive mild cognitive impairment), 19 patients with progressive supranuclear palsy, and 13 age- and sex-matched controls. Regional analysis of variance and a support vector machine were used to compare and discriminate the clinical groups, respectively. We also examined the 18F-AV-1451 autoradiographic binding in post-mortem tissue from patients with Alzheimer's disease, progressive supranuclear palsy, and a control case to assess the 18F-AV-1451 binding specificity to Alzheimer's and non-Alzheimer's tau pathology. There was increased 18F-AV-1451 binding in multiple regions in living patients with Alzheimer's disease and progressive supranuclear palsy relative to controls [main effect of group, F(2,41) = 17.5, P AV-1451 binding was significantly increased in patients with Alzheimer's disease, relative to patients with progressive supranuclear palsy and with control subjects, in the hippocampus and in occipital, parietal, temporal, and frontal cortices (t's > 2.2, P's AV-1451 binding was elevated in the midbrain (t = 2.1, P AV-1451 uptake in the putamen, pallidum, thalamus, midbrain, and in the dentate nucleus of the cerebellum (t's > 2.7, P's AV-1451 strongly bound to Alzheimer-related tau pathology, but less specifically in progressive supranuclear palsy. 18F-AV-1451 binding to the basal ganglia was strong in all groups in vivo. Postmortem histochemical staining showed absence of

 17. sugE: A gene involved in tributyltin (TBT) resistance of Aeromonas molluscorum Av27.

  Science.gov (United States)

  Cruz, Andreia; Micaelo, Nuno; Félix, Vitor; Song, Jun-Young; Kitamura, Shin-Ichi; Suzuki, Satoru; Mendo, Sónia

  2013-01-01

  The mechanism of bacterial resistance to tributyltin (TBT) is still unclear. The results herein presented contribute to clarify that mechanism in the TBT-resistant bacterium Aeromonas molluscorum Av27. We have identified and cloned a new gene that is involved in TBT resistance in this strain. The gene is highly homologous (84%) to the Aeromonas hydrophila-sugE gene belonging to the small multidrug resistance gene family (SMR), which includes genes involved in the transport of lipophilic drugs. In Av27, expression of the Av27-sugE was observed at the early logarithmic growth phase in the presence of a high TBT concentration (500 μM), thus suggesting the contribution of this gene for TBT resistance. E. coli cells transformed with Av27-sugE become resistant to ethidium bromide (EtBr), chloramphenicol (CP) and tetracycline (TE), besides TBT. According to the Moriguchi logP (miLogP) values, EtBr, CP and TE have similar properties and are substrates for the sugE-efflux system. Despite the different miLogP of TBT, E. coli cells transformed with Av27-sugE become resistant to this compound. So it seems that TBT is also a substrate for the SugE protein. The modelling studies performed also support this hypothesis. The data herein presented clearly indicate that sugE is involved in TBT resistance of this bacterium.

 18. Context-Aware UPnP-AV Services for Adaptive Home Multimedia Systems

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roland Tusch

  2008-01-01

  Full Text Available One possibility to provide mobile multimedia in domestic multimedia systems is the use of Universal Plug and Play Audio Visual (UPnP-AV devices. In a standard UPnP-AV scenario, multimedia content provided by a Media Server device is streamed to Media Renderer devices by the initiation of a Control Point. However, there is no provisioning of context-aware multimedia content customization. This paper presents an enhancement of standard UPnP-AV services for home multimedia environments regarding context awareness. It comes up with context profile definitions, shows how this context information can be queried from the Media Renderers, and illustrates how a Control Point can use this information to tailor a media stream from the Media Server to one or more Media Renderers. Moreover, since a standard Control Point implementation only queries one Media Server at a time, there is no global view on the content of all Media Servers in the UPnP-AV network. This paper also presents an approach of multimedia content integration on the Media Server side that provides fast search for content on the network. Finally, a number of performance measurements show the overhead costs of our enhancements to UPnP-AV in order to achieve the benefits.

 19. Handelsbankens användande av CRM -Är det lönsamt?

  OpenAIRE

  Salman Kanbar, Ahmad

  2012-01-01

  Frågeställning: På vilket sätt används CRM av Handelsbanken och hur påverkar det bankens lönsamhet? Syfte: Syftet med detta arbete är att kunna öka kunskapen om hur Handelsbanken tillämpar CRM och för att undersöka om användandet av CRM i bankens verksamhet är lönsamt eller inte. Metod: För att svara på studiens syfte blev en intervju utförd med Handelsbanken. Ännu en anledning till varför en intervju gjordes var på grund av att det var nödvändigt för att få det primärdata som behövdes och fö...

 20. FastVDO enhancements of the AV1 codec and comparison to HEVC and JVET codecs

  Science.gov (United States)

  Topiwala, Pankaj; Dai, Wei; Krishnan, Madhu

  2017-09-01

  This paper describes a study to investigate possible ways to improve the AV1 codec, in several directions, most particularly in the context of 10-bit HDR video content, and 8/10 bit image content. Applications to SDR video, and 360 content are discussed elsewhere. For HDR content, a data adaptive grading technique in conjunction with the AV1 codec is studied. For image content, lapped biorthogonal transforms for (near) lossless compression is studied. For scalability-type applications, we introduce advanced resampling filters which outperform current ones. It is asserted that useful improvements are possible in each of these categories. In particular, substantial value is offered in the coding of HDR content, very competitive with HEVC HDR10, in a coding framework offering backwards compatibility with SDR. We also provide a rudimentary comparison of AV1 to the standard HEVC as well as the developing JVET codecs.

 1. Forholdet mellom stat og kommune i styring av norsk utdanningspolitikk 1970 - 2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Øystein Engeland

  2009-06-01

  Full Text Available Denne artikkelen er skrevet ut fra en antakelse om at norsk utdanningsforvaltning etter 1990 illustrerer forsøk på å styrke den statlige forvaltning innen et desentralisert system. Ikke minst er dette tydelig ved at nasjonal styring av utdanning særlig etter århundreskiftet har økt på bekostning av det lokale selvstyret. I forhold til maktfordelingen mellom staten og kommunene er vi nå nærmest tilbake til situasjonen før den politiske desentraliseringsbølgen startet mot slutten av 1970-tallet. Det nasjonale nivået er i ferd med å etablere et styringsgrep på skolesiden som er så omfattende at det mangler sidestykke i moderne tid. Det nye er at dette skjer innen et system hvor inntektssystemet (1986 gir kommunene ansvar for undervisningen, og hvor statens mulighet til å bruke økonomiske styringsmidler er redusert.

 2. AV-1451 tau and β-amyloid positron emission tomography imaging in dementia with Lewy bodies.

  Science.gov (United States)

  Kantarci, Kejal; Lowe, Val J; Boeve, Bradley F; Senjem, Matthew L; Tosakulwong, Nikki; Lesnick, Timothy G; Spychalla, Anthony J; Gunter, Jeffrey L; Fields, Julie A; Graff-Radford, Jonathan; Ferman, Tanis J; Jones, David T; Murray, Melissa E; Knopman, David S; Jack, Clifford R; Petersen, Ronald C

  2017-01-01

  Patients with probable dementia with Lewy bodies (DLB) often have Alzheimer's disease (AD)-related pathology. Our objective was to determine the pattern of positron emission tomography (PET) tau tracer AV-1451 uptake in patients with probable DLB, compared to AD, and its relationship to β-amyloid deposition on PET. Consecutive patients with clinically probable DLB (n = 19) from the Mayo Clinic Alzheimer's Disease Research Center underwent magnetic resonance imaging, AV-1451, and Pittsburgh compound-B (PiB) PET examinations. Age- and sex-matched groups of AD dementia (n = 19) patients and clinically normal controls (n = 95) from an epidemiological cohort served as a comparison groups. Atlas- and voxel-based analyses were performed. The AD dementia group had significantly higher AV-1451 uptake than the probable DLB group, and medial temporal uptake completely distinguished AD dementia from probable DLB. Patients with probable DLB had greater AV-1451 uptake in the posterior temporoparietal and occipital cortex compared to clinically normal controls, and in probable DLB, the uptake in these regions correlated with global cortical PiB uptake (Spearman rho = 0.63; p = 0.006). Medial temporal lobe AV-1451 uptake distinguishes AD dementia from probable DLB, which may be useful for differential diagnosis. Elevated posterior temporoparietal and occipital AV-1451 uptake in probable DLB and its association with global cortical PiB uptake suggest an atypical pattern of tau deposition in DLB. ANN NEUROL 2017;81:58-67. © 2016 The Authors. Annals of Neurology published by Wiley Periodicals, Inc. on behalf of American Neurological Association.

 3. Multinational evaluation of the interpretability of the iterative method of optimisation of AV delay for CRT.

  Science.gov (United States)

  Raphael, Claire E; Kyriacou, Andreas; Jones, Siana; Pabari, Punam; Cole, Graham; Baruah, Resham; Hughes, Alun D; Francis, Darrel P

  2013-09-20

  AV delay optimisation of biventricular pacing devices (cardiac resynchronisation therapy, CRT) is performed in trials and recommended by current guidelines. The Doppler echocardiographic iterative method is the most commonly recommended. Yet whether it can be executed reliably has never been tested formally. 36 multinational specialists, familiar with using the echocardiographic iterative method of CRT optimisation, were shown 20-40 sets of transmitral Doppler traces at 6-8 AV settings and asked to select the optimal AV delay. Unknown to the specialists, some Doppler datasets appeared in duplicate, allowing assessment of both inter and intra-specialist interpretation. On the Kappa scale of agreement (1 = perfect agreement, 0 = chance alone), the agreement regarding optimal AV delay between specialists was poor (kappa=0.12 ± 0.08). More importantly, agreement of specialists with themselves (i.e. viewing identical sets of traces, twice) was also poor, with Kappa=0.23 ± 0.07 and mean absolute difference in optimum AV delay of 83 ms between first and second viewing of the same traces. Iterative AV optimisation is not executed reliably by experts, even in an artificially simplified context where biological variability and variation in image acquisition are eliminated by use of identical traces. This cannot be blamed on insufficient skills of some experts or discordant methods of selecting the optimum, because operators also showed poor agreement with themselves when assessing the same trace. Instead, guidelines should retract any recommendation for this algorithm. Guideline-development processes might usefully begin with a rudimentary check on proposed algorithms, to establish at least minimal credibility. Copyright © 2012 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 4. The parsec-scale relationship between ICO and AV in local molecular clouds

  Science.gov (United States)

  Lee, Cheoljong; Leroy, Adam K.; Bolatto, Alberto D.; Glover, Simon C. O.; Indebetouw, Remy; Sandstrom, Karin; Schruba, Andreas

  2018-03-01

  We measure the parsec-scale relationship between integrated CO intensity (ICO) and visual extinction (AV) in 24 local molecular clouds using maps of CO emission and dust optical depth from Planck. This relationship informs our understanding of CO emission across environments, but clean Milky Way measurements remain scarce. We find uniform ICO for a given AV, with the results bracketed by previous studies of the Pipe and Perseus clouds. Our measured ICO-AV relation broadly agrees with the standard Galactic CO-to-H2 conversion factor, the relation found for the Magellanic clouds at coarser resolution, and numerical simulations by Glover & Clark (2016). This supports the idea that CO emission primarily depends on shielding, which protects molecules from dissociating radiation. Evidence for CO saturation at high AV and a threshold for CO emission at low AV varies remains uncertain due to insufficient resolution and ambiguities in background subtraction. Resolution of order 0.1 pc may be required to measure these features. We use this ICO-AV relation to predict how the CO-to-H2 conversion factor (XCO) would change if the Solar Neighbourhood clouds had different dust-to-gas ratio (metallicity). The calculations highlight the need for improved observations of the CO emission threshold and H I shielding layer depth. They are also sensitive to the shape of the column density distribution. Because local clouds collectively show a self-similar distribution, we predict a shallow metallicity dependence for XCO down to a few tenths of solar metallicity. However, our calculations also imply dramatic variations in cloud-to-cloud XCO at subsolar metallicity.

 5. Vegetasjonskartlegging av Muddvær, Vegaøyan verdensarv, Vega kommune

  OpenAIRE

  Bär, Annette; Carlsen, Thomas

  2009-01-01

  Muddværet ble vegetasjonskartlagt for å få oversikt over de botaniske verdiene. Vegetasjonstyper etter Fremstad (1997) er framstilt på kart og rapporten inneholder i tillegg en artsliste over registrerte planter. Kartleggingen skal brukes som grunnlag for en senere utarbeiding av en skjøtselsplan for området og ses i sammenheng med tidligere kartlegginger og utarbeiding av skjøtselsplaner for Vegaøyan verdensarvområde (bl.a. Hatten m.fl. 2007; Hatten & Carlsen 2007a,b).

 6. Fromleik i Black Supper, Piss Christ og Crucifixion, tre fotografi av Andres Serrano

  OpenAIRE

  Vinje, Lilly

  2006-01-01

  Oppgåva skal omhandla tre utvalgte foto av fotografen Andres Serrano, ein amerikanar født i 1950. Enkeltbileta det er snakk om er Black Supper (1990), Piss Christ og Crucifixion (begge 1987). Dei er laga ved at kitschfigurar er nedsenka i gjennomsiktige behaldarar fyllte av kroppsvæsker og vatn; vatn i Black Supper, urin i Piss Christ og blod i Crucifixion. Henholdsvis framstiller dei Nattverden, Jesus på krossen og Krossfestinga (tre figurar). Serrano befinn seg med desse innanfor religiøs k...

 7. Forensisk analys av volatilt minne från operativsystemet OS X

  OpenAIRE

  Ogeskär, Tobias

  2014-01-01

  Behovet av att analysera volatilt minne från Macintosh-datorer med OS X har blivit allt mer betydelsefull på grund av att deras datorer blivit allt populärare och att volatil minnesanalysering blivit en allt viktigare del i en IT-forensikers arbete. Anledningen till att volatil minnesanalysering blivit allt viktigare är för att det går att finna viktig information som inte finns lagrad permanent på datorns interna hårddisk. Problemet som låg till grunden för det här examensarbetet var att det...

 8. Mellom risiko og kontroll - en studie av eksplisitte modelleringsformer i norsk grunnskolelærerutdanning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fride Lindstøl

  2017-12-01

  Full Text Available Å være lærerutdanner skiller seg fra andre stillinger innenfor høyere utdanning: Lærerutdanneren underviser både i fagstoff og i hvordan studentene kan lære bort og adaptere fagstoffet i klasserommet. Det at lærerutdanneren underviser i det å undervise, har implikasjoner for hvordan undervisningen planlegges, gjennomføres og analyseres i lærerutdanningen – undervisningens form blir en del av budskapet. Lærerutdannerens arbeid handler derfor om å utforme, velge og sette i spill aktiviteter og oppgaver som kan adaptere fag, forskning, didaktikk og teori til klasserom og profesjonen. Utforming og montasje av de ulike delene eller episodene i et undervisningsforløp kan betegnes som undervisningsforløpets dramaturgi. I denne artikkelen har jeg gjort en dramaturgisk analyse av tre lærerutdanneres undervisning for å identifisere og beskrive hvordan de bruker eksplisitte modelleringsformer, og hva som skjer når de bruker dem. I etterkant av den dramaturgiske analysen har jeg gjort en konvensjonell innholdsanalyse av intervjudata for å undersøke hvordan lærerutdannerne selv forklarer formålet og erfaringer med å bruke eksplisitt modellering i undervisningen. Analyse av tre lærerutdanneres undervisningspraksis sammenfattes i en modelleringsstige som visualiserer hvordan enkelte former for eksplisitte modelleringsformer tilbyr en egen sirkulær dramaturgi. Studien antyder og drøfter også på hvilken måte modelleringsstigen kan fungere som en dramaturgisk modell, som kan brukes som utgangspunkt for lærerutdanneres planlegging, gjennomføring og analyse av egen undervisning. Studien er et bidrag til å utvikle og forske på hvordan eksplisitte modelleringsformer kan brukes for å skape sammenheng mellom praktisk lærerarbeid og teoretisk metarefleksjon i lærerutdannerens undervisning. Innsamling av data er gjort i profesjonsverksted, som kan forklares som en læringsarena hvor lærerutdannere fra ulike fag samarbeider om

 9. Rate-adaptive AV delay and exercise performance following cardiac resynchronization therapy.

  Science.gov (United States)

  Shanmugam, Nesan; Prada-Delgado, Oscar; Campos, Ana Garcia; Grimster, Alex; Valencia, Oswaldo; Baltabaeva, Aigul; Jones, Sue; Anderson, Lisa

  2012-11-01

  Physiological shortening of the atrioventricular (AV) interval with increasing heart rate is well documented in normal human beings and is an established component of dual-chamber pacing for bradycardia. To assess the effect of exercise on optimal AV delay and the impact of a patient-specific rate-adaptive AV delay (RAAVD) on exercise capacity in patients with heart failure following cardiac resynchronization therapy. Phase 1: We performed iterative AV optimization at rest and exercise in 52 cardiac resynchronization therapy patients in atrial-sensed mode (mean age 71.6 ± 9.2 years, 25% females). Phase 2: Subsequently, 20 consecutive volunteers from this group (mean age 69.2 ± 9.6 years, 15% females) underwent cardiopulmonary exercise testing with RAAVD individually programmed ON (RAAVD-ON) or OFF (RAAVD-OFF). Phase 1: In 94% of the patients, there was a marked reduction (mean 50%) in optimal AV delay with exercise. The optimal resting vs exercise AV delay was 114.2 ± 29 ms at a heart rate of 64.4 ± 7.1 beats/min vs 57 ± 31 ms at a heart rate of 103 ± 13 beats/min (P AV delay with exercise, and 3 (6%) showed no change. Phase 2: With RAAVD-ON, significantly better exercise times were achieved (8.7 ± 3.2 minutes) compared with RAAVD-OFF (7.9 ± 3.2 minutes; P = .003), and there was a significant improvement in Vo(2)max (RAAVD-ON 16.1 ± 4.0 vs RAAVD-OFF 14.9 ± 3.7 mL/(kg · min); P = .024). There was a dramatic reduction in optimal AV delay with physiological exercise in the majority of this heart failure cardiac resynchronization therapy cohort. Replicating this physiological response with a programmable RAAVD translated into a 10% improvement in exercise capacity. Copyright © 2012 Heart Rhythm Society. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 10. Correlliansk Wicca -En analyse av et nyreligiøst trossamfunn i vekst-

  OpenAIRE

  Johansen, Monica Frankrig

  2015-01-01

  Correlliansk wicca er en tradisjon innenfor wicca som baserer sin praksis på læren til High- Correll familien. Den correllianske wicca- tradisjonen ble grunnlagt av Caroline High- Correll. Correllianere anser seg selv for å være åpne for mange ulike livssyn og praksiser. De tror at det guddommelige kommer innenfra oss selv, og at religion eksisterer for å hjelpe oss til å finne det guddommelige i hver av oss, og ikke for å forsøke å erstatte denne guddommeligheten. Correllianere mener at alle...

 11. Hvordan gjøre tenking synlig ved bruk av interaktive modeller på vitensenter?

  OpenAIRE

  Stav, Torun Vaagland

  2015-01-01

  Det er et økende antall forskningsstudier som fokuserer på læringsutbytte ved vitensentre og liknende institusjoner (Kisiel, 2013). EEET (European Exhibition Evaluation Tool) er et slikt bidrag. Dette er et vurderingsverktøy som blant annet er laget for å kartlegge bruken av interaktive modeller ved vitensentre. EEETer en av to metoder som skal bidra til å besvare denne studiens problemstilling. Den andre metoden, UM (Understanding Map) er basert på åtte tegn på forståelse som beskrevet i bok...

 12. Konstruktion av vertikaltransportör för materialhantering

  OpenAIRE

  Furu, Micke

  2012-01-01

  Rotab Rostfria Transportörer AB tillverkar och utvecklar material- och godshanteringsutrustning. Företaget levererar även kompletta materialhanteringslösningar i form av godshanteringsanläggningar som ofta består av transportband och paketeringsutrustning. Examensarbetets mål är att utveckla en vertikaltransportör som ska transportera gods mellan två transportband belägna på olika höjder, transporten ska kunna varieras mellan 1000 - 3000 mm. Transportören ska undvika de två stora nackdelarna ...

 13. Indeksering av og søking i hierarkiske metadata i XML-database

  OpenAIRE

  Ingebretsen, Knut Bjørke

  2005-01-01

  Denne oppgaven ser på hvordan en XML-database kan brukes til indeksering av og søking i hierarkiske metadata. Dette inngår som en del av arbeidet med å gjøre informasjon fra forskjellige samlinger tilgjengelig for informasjonssøkere. Problemstillingen det har vært arbeidet med er delt i to. Den ene delen var å finne ut hvordan en XML-database kan brukes som lokal indeks for metadata på et hierarkisk format. Den andre delen var å finne ut hvordan et søkegrensesnitt kan utvides til å utnytte h...

 14. Manliga och kvinnliga teknologers självbilder och deras stereotypbilder av teknologer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Charlotte Soneson

  2013-01-01

  Full Text Available Självbild och bilden av en typisk teknolog undersöktes hos civilingenjörsstudenter på LTH med personlighetstestet Adjective Check List. Vi fann stora skillnader mellan självbild och stereotypbild. Undersökningen visade också att dessa skillnader till viss del såg olika ut bland manliga och kvinnliga studenter, och skillnaden mellan kvinnornas genomsnittliga självbild och deras genomsnittliga bild av en typisk teknolog var då större än motsvarande skillnad bland männen.

 15. First-degree AV block-an entirely benign finding or a potentially curable cause of cardiac disease?

  Science.gov (United States)

  Holmqvist, Fredrik; Daubert, James P

  2013-05-01

  First-degree atrioventricular (AV) block is a delay within the AV conduction system and is defined as a prolongation of the PR interval beyond the upper limit of what is considered normal (generally 0.20 s). Up until recently, first-degree AV block was considered an entirely benign condition. In fact, some complain that it is a misnomer since there is only delay and no actual block in the AV conduction system (usually within the AV node). However, it has long been acknowledged that extreme forms of first-degree AV block (typically a PR interval exceeding 0.30 s) can cause symptoms due to inadequate timing of atrial and ventricular contractions, similar to the so-called pacemaker syndrome. Consequently, the current guidelines state that permanent pacemaker implantation is reasonable for first-degree AV block with symptoms similar to those of pacemaker syndrome or with hemodynamic compromise, but also stresses that there is little evidence to suggest that pacemakers improve survival in patients with isolated first-degree AV block. Recent reports suggest that it may be time to revisit the impact of first-degree AV block. Also, several findings in post hoc analyses of randomized device trials give important insights in possible treatment options. The present review aims to provide an update on the current knowledge concerning the impact of first-degree AV block and also to address the issue of pacing in patients with this condition. ©2013, Wiley Periodicals, Inc.

 16. Patients' and procedural characteristics of AV-block during slow pathway modulation for AVNRT-single center 10year experience.

  Science.gov (United States)

  Wasmer, Kristina; Dechering, Dirk G; Köbe, Julia; Leitz, Patrick; Frommeyer, Gerrit; Lange, Phillip S; Kochhäuser, Simon; Reinke, Florian; Pott, Christian; Mönnig, Gerold; Breithardt, Günter; Eckardt, Lars

  2017-10-01

  Permanent AV-block is a recognized and feared complication of slow pathway modulation for AVNRT. We aimed to assess incidence of transient and permanent AV-block as well as consequences of transient AV-block in a large contemporary AVNRT ablation cohort. We searched our single center prospective ablation database for occurrence of transient and permanent AV-block during slow pathway modulation between January 2004 and October 2015. We analyzed patients' and procedural characteristics as well as outcome of patients in whom transient or permanent AV-block occurred. Of 9170 patients who underwent a catheter ablation at our institution between January 2004 and October 2015, 2101 patients (64% women, mean age 50±18years) underwent slow pathway modulation. In three patients, permanent AV-block occurred during RF application. Additional two patients had transient AV-block that recovered (after a few minutes and 25min), but recurred within two days of the procedure. All five patients underwent dual chamber pacemaker implantation (0.2%). Transient AV-block related to RF delivery occurred in 44 patients (2%). Transient mechanical AV-block occurred in additional 17 patients (0.8%). In 12 patients, ablation was continued despite transient AV-block. One of these patients developed permanent AV-block. Permanent AV-block following slow pathway modulation is a rare event, occurring in 0.2% of patients in a large contemporary single center cohort. Transient AV-block is more frequent (2%). Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 17. Vannmagasinet er ikke fullt før det renner over : en analyse av effekten av redusert etterspørsel i et vannkraftsystem, eksemplifisert med energieffektivisering i bygninger

  OpenAIRE

  Siljan, Marte

  2010-01-01

  Energieffektivisering i bygninger regnes som et av de mest kostnadseffektive tiltakene for å redusere forbruk av energi, samt bidra til reduksjon i klimagassutslipp. I følge rapporter fra blant annet Lavenergiutvalget (2009) og Klimakur 2020 (2010), vil det være mulig å frigjøre rundt 10 TWh elektrisitet fra norske bygninger i løpet av de neste ti årene. Denne masteroppgaven tar for seg følgene av en tilsvarende etterspørselsreduksjon i det norske kraftsystemet. Norge har et kraftsystem med n...

 18. Trace metals in floodplain lake sediments : SEM/AVS as indicator of bioavailability and ecological effects

  NARCIS (Netherlands)

  Griethuysen, van C.

  2006-01-01

  This thesis addresses the geochemical aspects of AVS (Acid Volatile Sulfide) and SEM (Simultaneously Extracted Metals) in floodplain lake sediment, its spatial distribution in floodplain lakes and dynamics over time, the link with effects on single species (bioassays), as well as the impact of

 19. In Vivo cortical tau in Parkinson's disease using 18F-AV-1451 positron emission tomography.

  Science.gov (United States)

  Hansen, Allan K; Damholdt, Malene Flensborg; Fedorova, Tatyana D; Knudsen, Karoline; Parbo, Peter; Ismail, Rola; Østergaard, Karen; Brooks, David J; Borghammer, Per

  2017-06-01

  Alzheimer's disease copathology is common in PD at autopsy. In non-PD subjects with mild cognitive impairment, tau depositions can be detected using 18F-AV-1451 PET. We hypothesized that 18F-AV-1451 PET would show tau aggregation in PD with mild cognitive impairment and correlate with cognitive dysfunction. To describe tau aggregation in PD patients. Twenty-six PD patients and 23 controls had 18F-AV-1451 PET and neuropsychological assessment to detect mild cognitive impairment. Nine PD patients (35%) were identified with mild cognitive impairment. Regional analyses showed no significant differences between groups. Voxel-wise analyses showed no correlation with cognitive domain z-scores within patients. One patient with mild cognitive impairment was estimated Braak tau stage 5; all other patients were stage 0. Our results indicate that tau pathology, as detected by 18F-AV-1451, is uncommon in PD with mild cognitive impairment and shows no significant correlation with cognitive dysfunction at this stage. © 2017 International Parkinson and Movement Disorder Society. © 2017 International Parkinson and Movement Disorder Society.

 20. A-V Delay Versus Cardiac Output Measured with Thorax Bioimpedance Monitor

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vondra, Vlastimil; Halámek, Josef; Viščor, Ivo; Jurák, Pavel; Novák, M.; Lipoldová, J.

  2008-01-01

  Roč. 6, č. 1 (2008), s. 73 ISSN 1556-7451. [World Congress on Heart Disease /14./. 26.07.2008-29.07.2008, Toronto] Institutional research plan: CEZ:AV0Z20650511 Keywords : atrio -ventricular delay * resynchronization therapy * impedance cardiography * cardiac output Subject RIV: FA - Cardiovascular Diseases incl. Cardiotharic Surgery

 1. Identification of a potential toxic hot spot associated with AVS spatial and seasonal variation.

  Science.gov (United States)

  Campana, O; Rodríguez, A; Blasco, J

  2009-04-01

  In risk assessment of aquatic sediments, much attention is paid to the difference between acid-volatile sulfide (AVS) and simultaneously extracted metals (SEMs) as indicators of metal availability. Ten representative sampling sites were selected along the estuary of the Guadalete River. Surficial sediments were sampled in winter and summer to better understand SEM and AVS spatial and seasonal distributions and to establish priority risk areas. Total SEM concentration (SigmaSEM) ranged from 0.3 to 4.7 micromol g(-1). It was not significantly different between seasons, however, it showed a significant difference between sampling stations. AVS concentrations were much more variable, showing significant spatial and temporal variations. The values ranged from 0.8 to 22.4 micromol g(-1). The SEM/AVS ratio was found to be <1 at all except one station located near the mouth of the estuary. The results provided information on a potential pollution source near the mouth of the estuary, probably associated with vessel-related activities carried out in a local harbor area located near the station.

 2. Nové elektronické knihy v Knihovně AV ČR

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Meixner, Jaroslav; Krouzová, Lucie

  -, č. 2 (2014) E-ISSN 1805-2800 Keywords : electronic books * Academy of Sciences Lib rary Subject RIV: AF - Documentation, Lib rarianship, Information Studies http://www. lib .cas.cz/casopis-informace/nove-elektronicke-knihy-v-knihovne-av-cr/

 3. Impact of e-AV Biology Website for Learning about Renewable Energy

  Science.gov (United States)

  Nugraini, Siti Hadiati; Choo, Koo Ah; Hin, Hew Soon; Hoon, Teoh Sian

  2013-01-01

  This paper considers the design and development of a Website for Biology in senior high schools in Indonesia. The teaching media, namely e-AV Biology, was developed with the main features of video lessons and other features in supporting the students' learning process. Some video lessons describe the production process of Biofuel or Renewable…

 4. Problematika romské migrace v Etnologickém ústavu AV ČR

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Uherek, Zdeněk

  2007-01-01

  Roč. 10, č. 3 (2007), s. 1-7 ISSN 1335-3608 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90580513 Keywords : migration * Roma * Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology http://www.saske.sk/cas/3-2007/index.html

 5. ECG of the "Newborn" Mouse (Mus domesticus) with Specific Reference to Comparative AV Transmission

  NARCIS (Netherlands)

  Tweel, L.H. van der; Strackee, J.; Stokhof, A.A.; Wassenaar, C.; Meijler, F.L.

  1999-01-01

  The objective of this study was to record the ECG of the smallest living mammal to extend the domain of data for comparative AV-nodal electrophysiologic purposes. These data are needed to establish the relationship between the PR interval and heart size in mammalian species of all sizes. Methods

 6. Identification of the human ApoAV gene as a novel RORα target gene

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lind, Ulrika; Nilsson, Tina; McPheat, Jane; Stroemstedt, Per-Erik; Bamberg, Krister; Balendran, Clare; Kang, Daiwu

  2005-01-01

  Retinoic acid receptor-related orphan receptor-α (RORα) (NR1F1) is an orphan nuclear receptor with a potential role in metabolism. Previous studies have shown that RORα regulates transcription of the murine Apolipoprotein AI gene and human Apolipoprotein CIII genes. In the present study, we present evidence that RORα also induces transcription of the human Apolipoprotein AV gene, a recently identified apolipoprotein associated with triglyceride levels. Adenovirus-mediated overexpression of RORα increased the endogenous expression of ApoAV in HepG2 cells and RORα also enhanced the activity of an ApoAV promoter construct in transiently transfected HepG2 cells. Deletion and mutation studies identified three AGGTCA motifs in the ApoAV promoter that mediate RORα transactivation, one of which overlaps with a previously identified binding site for PPARα. Together, these results suggest a novel mechanism whereby RORα modulates lipid metabolism and implies RORα as a potential target for the treatment of dyslipidemia and atherosclerosis

 7. HPCMP CREATE (trademark)-AV Quality Assurance: Best Practices for Validating and Supporting Computation-Based Engineering Software

  Science.gov (United States)

  2015-09-30

  30/2015 Oct 2008-Sep 2015 HPCMP CREATE™- AV Quality Assurance: Best Practices for Validating and Supporting Computation-Based Engineering Software...2) “Does this tool adequately perform any and all advertised capabilities?” This paper will describe how the HPCMP CREATE Air Vehicles ( AV ...discussed and their strengths and weaknesses within the CREATE- AV framework addressed. Work toward the HPCMP CREATE, Quality Assurance, Aviation

 8. A Heart too Drunk to Drive; AV Block following Acute Alcohol Intoxication.

  Science.gov (United States)

  van Stigt, Arthur H; Overduin, Ruben J; Staats, Liza C; Loen, Vera; van der Heyden, Marcel A G

  2016-02-29

  Acute excessive alcohol consumption is associated with heart rhythm disorders like atrial fibrillation but also premature ventricular contractions, collectively known as the "holiday heart syndrome". More rarely but clinically significant are reports of atrioventricular (AV) conduction disturbances in binge drinkers with no underlying heart disease or chronic alcohol consumption. To obtain better insights into common denominators and the potential underlying mechanisms we collected and compared individual case reports of AV block following acute alcohol intoxication in otherwise healthy people. By screening PubMed, Google Scholar, Scopus and JSTOR, fifteen cases were found of which eight were sufficiently documented for full analysis. Blood alcohol levels ranged from 90 to 958 mg/dl (19 to 205 mM). Second and third degree AV block was observed most (6/8) albeit that in two of these patients a vagal stimulus led to deterioration from first into higher order AV block. In all cases, patients reverted to normal sinus rhythm upon becoming sober again. Mildly lowered body temperature (35.9 ± 0.5°C) was observed but can be excluded as a major cause of conduction blockade. We hypothesize that ethanol induced partial inhibition of calcium and potentially also sodium currents in conductive tissue structures may be one of the mechanisms of conduction slowing and block that may become exaggerated upon increased vagal tone. An impairment of gap junction function cannot be excluded as a contributing factor. In conclusion, cases of documented alcohol induced AV block are very rare but events can occur at relatively low serum alcohol levels which should prompt to awareness of this phenomenon in alcohol intoxicated patients.

 9. AV-1451 PET imaging of tau pathology in preclinical Alzheimer disease: Defining a summary measure.

  Science.gov (United States)

  Mishra, Shruti; Gordon, Brian A; Su, Yi; Christensen, Jon; Friedrichsen, Karl; Jackson, Kelley; Hornbeck, Russ; Balota, David A; Cairns, Nigel J; Morris, John C; Ances, Beau M; Benzinger, Tammie L S

  2017-11-01

  Utilizing [18F]-AV-1451 tau positron emission tomography (PET) as an Alzheimer disease (AD) biomarker will require identification of brain regions that are most important in detecting elevated tau pathology in preclinical AD. Here, we utilized an unsupervised learning, data-driven approach to identify brain regions whose tau PET is most informative in discriminating low and high levels of [18F]-AV-1451 binding. 84 cognitively normal participants who had undergone AV-1451 PET imaging were used in a sparse k-means clustering with resampling analysis to identify the regions most informative in dividing a cognitively normal population into high tau and low tau groups. The highest-weighted FreeSurfer regions of interest (ROIs) separating these groups were the entorhinal cortex, amygdala, lateral occipital cortex, and inferior temporal cortex, and an average SUVR in these four ROIs was used as a summary metric for AV-1451 uptake. We propose an AV-1451 SUVR cut-off of 1.25 to define high tau as described by imaging. This spatial distribution of tau PET is a more widespread pattern than that predicted by pathological staging schemes. Our data-derived metric was validated first in this cognitively normal cohort by correlating with early measures of cognitive dysfunction, and with disease progression as measured by β-amyloid PET imaging. We additionally validated this summary metric in a cohort of 13 Alzheimer disease patients, and showed that this measure correlates with cognitive dysfunction and β-amyloid PET imaging in a diseased population. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 10. Videodokumentasjon ved gjennomføring av praktisk eksamen i sykepleie - hvordan kan dette forbedre studentens praksiske ferdigheter?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gjertrud Husøy

  2014-02-01

  Full Text Available Hensikten med studiet var å belyse hvordan videodokumentasjon av praktiske handlinger i sykepleie kunne brukes som evalueringordning av studenter. Artikkelen tar utgangspunkt i et forskningsprosjekt for utprøving av nye lærings og evalueringsformer i bachelorutdanningen i sykepleie, der 13 studentgrupper gjennomførte sin praktiske eksamen ved innlevering av video av 16 utvalgte øvelser. Tradisjonell praktisk eksamen i samme studentkull ble gjennomført for 10 studentgrupper. Prosjektet er en kvalitativ kasusstudie og analyse er gjort etter inspirasjon av Giorgi‘s empiriske fenomenologi. Diskusjonen tar utgangspunkt i Vygotsky‘s sosiokulturelle syn på læring og Dewey‘s prinsipp om at all læring er basert på erfaring. Funnene er presentert i følgende deler: Første del omhandler videodokumentasjon og refleksjon. De to neste delene viser funn i forhold til mesterlæring og situert læring på vei mot forståelse av hva sykepleie er. Deretter er teknisk utfordringer belyst, og til slutt en drøfting av forhold ved oppøving av praktiske sykepleieferdigheter. Konklusjonen her er at video egner seg til å dokumentere sykepleiehandlinger. Dette har størst verdi for læring og refleksjon, i mindre grad som eksamensform.

 11. Skladování energie – téma v hledáčku AV ČR

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bendová, Magdalena; Hrubý, Jan; Chomát, Miroslav; Zima, Patrik

  -, č. 2 (2016), s. 7-9 ISSN 1210-9525. [Technology Perspectives for Energy Storage. Praha, 30.11.2015] Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/3 Program:StrategieAV Institutional support: RVO:61388998 ; RVO:67985858 Keywords : energy storage * renewable energy sources * strategy AV21 initiative Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry

 12. The Unusual Resistance of Avian Defensin AvBD7 to Proteolytic Enzymes Preserves Its Antibacterial Activity.

  Science.gov (United States)

  Bailleul, Geoffrey; Kravtzoff, Amanda; Joulin-Giet, Alix; Lecaille, Fabien; Labas, Valérie; Meudal, Hervé; Loth, Karine; Teixeira-Gomes, Ana-Paula; Gilbert, Florence B; Coquet, Laurent; Jouenne, Thierry; Brömme, Dieter; Schouler, Catherine; Landon, Céline; Lalmanach, Gilles; Lalmanach, Anne-Christine

  2016-01-01

  Defensins are frontline peptides of mucosal immunity in the animal kingdom, including birds. Their resistance to proteolysis and their ensuing ability to maintain antimicrobial potential remains questionable and was therefore investigated. We have shown by bottom-up mass spectrometry analysis of protein extracts that both avian beta-defensins AvBD2 and AvBD7 were ubiquitously distributed along the chicken gut. Cathepsin B was found by immunoblotting in jejunum, ileum, caecum, and caecal tonsils, while cathepsins K, L, and S were merely identified in caecal tonsils. Hydrolysis product of AvBD2 and AvBD7 incubated with a panel of proteases was analysed by RP-HPLC, mass spectrometry and antimicrobial assays. AvBD2 and AvBD7 were resistant to serine proteases and to cathepsins D and H. Conversely cysteine cathepsins B, K, L, and S degraded AvBD2 and abolished its antibacterial activity. Only cathepsin K cleaved AvBD7 and released Ile4-AvBD7, a N-terminal truncated natural peptidoform of AvBD7 that displayed antibacterial activity. Besides the 3-stranded antiparallel beta-sheet typical of beta-defensins, structural analysis of AvBD7 by two-dimensional NMR spectroscopy highlighted the restricted accessibility of the C-terminus embedded by the N-terminal region and gave a formal evidence of a salt bridge (Asp9-Arg12) that could account for proteolysis resistance. The differential susceptibility of avian defensins to proteolysis opens intriguing questions about a distinctive role in the mucosal immunity against pathogen invasion.

 13. Storytelling som marknadsföringsverktyg : en studie om användandet av storytelling inom hotellbranchen

  OpenAIRE

  Alsing, Camilla; Bergman, Åsa

  2009-01-01

  Dagens samhälle brukar betecknas som en upplevelseindustri där kundens drömmar, fantasier och upplevelser står i fokus. I flertalet turism- och resetidningar syns reportage där unika koncept ökat för att uppfylla den efterfrågan som råder på upplevelser. Idag krävs något utöver det vanliga för att utmärka sig på marknaden och de senaste tio åren har begreppet storytelling intagit folks medvetande och beskrivs som ett effektivt marknadsföringsverktyg, vilket handlar om att berätta en historia ...

 14. Longitudinal and cross-sectional structural magnetic resonance imaging correlates of AV-1451 uptake.

  Science.gov (United States)

  Das, Sandhitsu R; Xie, Long; Wisse, Laura E M; Ittyerah, Ranjit; Tustison, Nicholas J; Dickerson, Bradford C; Yushkevich, Paul A; Wolk, David A

  2018-02-09

  We examined the relationship between in vivo estimates of tau deposition as measured by 18 F-AV-1451 tau positron emission tomography imaging and cross-sectional cortical thickness, as well as rates of antecedent cortical thinning measured from magnetic resonance imaging in individuals with and without evidence of cerebral amyloid in 63 participants from the Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative study, including 32 cognitively normal individuals (mean age 74 years), 27 patients with mild cognitive impairment (mean age 76.8 years), and 4 patients diagnosed with Alzheimer's disease (mean age 80 years). We hypothesized that structural measures would correlate with 18 F-AV-1451 in a spatially local manner and that this correlation would be stronger for longitudinal compared to cross-sectional measures of cortical thickness and in those with cerebral amyloid versus those without. Cross-sectional and longitudinal estimates of voxelwise atrophy were made from whole brain maps of cortical thickness and rates of thickness change. In amyloid-β-positive individuals, the correlation of voxelwise atrophy across the whole brain with a summary measure of medial temporal lobe (MTL) 18 F-AV-1451 uptake demonstrated strong local correlations in the MTL with longitudinal atrophy that was weaker in cross-sectional analysis. Similar effects were seen in correlations between 31 bilateral cortical regions of interest. In addition, several nonlocal correlations between atrophy and 18 F-AV-1451 uptake were observed, including association between MTL atrophy and 18 F-AV-1451 uptake in parietal lobe regions of interest such as the precuneus. Amyloid-β-negative individuals only showed weaker correlations in data uncorrected for multiple comparisons. While these data replicate previous reports of associations between 18 F-AV-1451 uptake and cross-sectional structural measures, the current results demonstrate a strong relationship with longitudinal measures of atrophy. These data

 15. 77 FR 41400 - AV Solar Ranch 1, LLC; Supplemental Notice That Initial Market-Based Rate Filing Includes Request...

  Science.gov (United States)

  2012-07-13

  ... From the Federal Register Online via the Government Publishing Office DEPARTMENT OF ENERGY Federal Energy Regulatory Commission AV Solar Ranch 1, LLC; Supplemental Notice That Initial Market- Based Rate...-referenced proceeding of AV Solar Ranch 1, LLC's application for market-based rate authority, with an...

 16. Specialized treatment for Avoidant personality disorder (AvPD): Treatment rationales and preliminary results

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Sebastian

  and preliminary results from a specialized psychotherapy program developed for patients with AvPD treated at Stolpegaard Psychotherapy Centre, Capital Region of Denmark. Methods: Treatment consists of individual therapy based on Metacognitive Interpersonal Therapy (MIT) while group therapy is a modified form......½-years of therapy. We focus on how patients change in regards to important outcomes, including both acute symptoms and more personality based problems such as self-reflection, interpersonal problems and ability to describe feelings. Conclusions: Consistency of results with regard to theories about Av...... naturalistic study, we followed patients from start to end of psychotherapy on a range of self-report measures including the SCL-90-R, IIP-C, SIPP-118 and TAS-20. Results: In this preliminary report, we report findings from various time points of therapy: Baseline, 6 months, 12 months and after approximately 1...

 17. Varumärkesvärdering : Implementeringen av IAS 38 och IFRS 3

  OpenAIRE

  Calmfors, Cecilia

  2007-01-01

  Den 1:a januari 2005 infördes nya redovisningsregler gällande företagsförvärv. Samtliga svenska börsnoterade företag skall redovisa i enlighet med IFRS 3 Företagsförvärv och IAS 38 Immateriella tillgångar. De nya reglerna innebär bland annat att varumärken och andra immateriella tillgångar skall värderas separat från goodwill i balansräkningen. Syftet med uppsatsen är att undersöka effekten av IAS 38 på svenska företags redovisning av immateriella tillgångar, med fokus på varumärken. Studien ...

 18. Övervakning av switchar och övrig nätverksutrustning

  OpenAIRE

  Björknäs, Jimmy

  2015-01-01

  Mitt examensarbete har gått ut på att förena trafikgrafer och alarmering av nätverksutrustning som inte är nåbar till samma ställe, samt underlätta processen att lägga till eller ta bort en enhet från övervakningen. Tidigare har två olika program använts för uppgifterna, vilket betyder enheterna ska läggas till på två olika ställen samt att en del enheter inte har varit möjliga att övervaka där. I arbetet jämförde jag programmen Nagios, Icinga, openNMS och Observium. Vissa av dessa program va...

 19. Optimering av nanocellulosa för tillämpning som papperstyrkeadditiv

  OpenAIRE

  Englöf, Johan

  2015-01-01

  Syftet med projektet var att undersöka hur homogeniserings förhållanden (tryck antal passager och därmed energiinsatsen) vid framställning av MFC (mikrofibrillär cellulosa), från enzymatiskt förbehandlade pappersmassafibrer påverkar hållfastheten av papper förstärkt med MFC. Arbetsgivaren för projektet var Innventia och det laborativa arbetet har utförts i deras lokaler. Fördelen med att använda MFC som tillsats i papper är att arket blir starkare [1]. Detta medför att en mindre mängd materia...

 20. In vivo imaging of neuromelanin in Parkinson's disease using 18F-AV-1451 PET.

  Science.gov (United States)

  Hansen, Allan K; Knudsen, Karoline; Lillethorup, Thea P; Landau, Anne M; Parbo, Peter; Fedorova, Tatyana; Audrain, Hélène; Bender, Dirk; Østergaard, Karen; Brooks, David J; Borghammer, Per

  2016-07-01

  The tau tangle ligand (18)F-AV-1451 ((18)F-T807) binds to neuromelanin in the midbrain, and may therefore be a measure of the pigmented dopaminergic neuronal count in the substantia nigra. Parkinson's disease is characterized by progressive loss of dopaminergic neurons. Extrapolation of post-mortem data predicts that a ∼30% decline of nigral dopamine neurons is necessary to cause motor symptoms in Parkinson's disease. Putamen dopamine terminal loss at disease onset most likely exceeds that of the nigral cell bodies and has been estimated to be of the order of 50-70%. We investigated the utility of (18)F-AV-1451 positron emission tomography to visualize the concentration of nigral neuromelanin in Parkinson's disease and correlated the findings to dopamine transporter density, measured by (123)I-FP-CIT single photon emission computed tomography. A total of 17 patients with idiopathic Parkinson's disease and 16 age- and sex-matched control subjects had (18)F-AV-1451 positron emission tomography using a Siemens high-resolution research tomograph. Twelve patients with Parkinson's disease also received a standardized (123)I-FP-CIT single photon emission computed tomography scan at our imaging facility. Many of the patients with Parkinson's disease displayed visually apparent decreased (18)F-AV-1451 signal in the midbrain. On quantitation, patients showed a 30% mean decrease in total nigral (18)F-AV-1451 volume of distribution compared with controls (P = 0.004), but there was an overlap of the individual ranges. We saw no significant correlation between symptom dominant side and contralateral nigral volume of distribution. There was no correlation between nigral (18)F-AV-1451 volume of distribution and age or time since diagnosis. In the subset of 12 patients, who also had a (123)I-FP-CIT scan, the mean total striatal dopamine transporter signal was decreased by 45% and the mean total (18)F-AV-1451 substantia nigra volume of distribution was decreased by 33% after

 1. Multifaktormodeller på den svenska marknaden - En studie av OMX Stockholm mellan 1996 och 2014

  OpenAIRE

  Hammarfrid, Peter; Henningsson, Tom

  2015-01-01

  Bakgrund:CAPM räcker i flera tillfällen inte till för att estimera framtida avkastning. Vissa av prisavvikelsernafrån CAPM är väldokumenterade och har bestått över tid, vilket har lett till uppkomsten avkorrigerande faktorer. En modell som använder sig av två sådana korrigerande faktorer är Fama ochFrenchs tre-faktormodell. Den har testats flertalet gånger på den svenska marknaden där den visat gehögre förklaringsgrader än CAPM. År 2012 samt år 2014 presenterades två nya multifaktormodeller,s...

 2. Förbättring av tjänsteleverans för konsultbolag

  OpenAIRE

  Samuelsson, Martin; Törnvall, Alexander

  2014-01-01

  Lönsamheten för konsultbolag är beroende av antalet timmar konsulter arbetar vad gäller leveranser i kunduppdrag. Att timmar ej levereras på grund av sjukdom eller överbeläggning påverkar resultatet för bolaget. Konsultbolag där konsulter samma vecka arbetar mot olika kunder och uppdrag, kan ha svårt att synliggöra och följa upp leveranserna vilket kan resultera i inkomstbortfall och försenade leveranser. Hypotesen för detta examensarbete är att visualisering och uppföljning minskar risken ti...

 3. Apoio financeiro oferecido por avós a netos adolescentes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alessandra Ribeiro Ventura Oliveira

  2012-03-01

  Full Text Available Através de uma revisão bibliográfica sistemática da literatura analisou-se a relação entre avós e netos adolescentes com foco nas diferentes formas de apoio financeiro oferecido pelos avós. O levantamento, através das bases de dados eletrônicas MEDLINE/PubMed, LILACS e SciELO, foi concluído com  07 citações afins. Foram identificadas as relações em que o apoio financeiro assumiu papel importante na relação entre ambos os sujeitos, sugerindo compor um estilo de exercer a avosidade.   

 4. Detektion av “troll” i Twitterflöden med hjälp av klusteralgoritm : Metod för att detektera personer som sprider desinformation

  OpenAIRE

  Yousef, Andy; Lansner, Erik

  2016-01-01

  Sociala medier har alltid varit en plats där personer kan diskutera fritt om sina åsikter och dela nyheter med många. Lätt spridning av nyheter från alla hörn i världen kan komma vara användbart för att ha möjlighet att få opartiska nyheter. Även om det finns klara fördelar med exempelvis Twitter så kan det vara problematiskt med falska och uppgjorda nyheter. Ryktesspridning eller uppgjorda nyheter förekommer i stor utsträckning fortfarande, här testas metod(er) för att upptäcka vilka som kan...

 5. Pedagogiske lederes erfaringer med og forebygging av begynnende mobbeatferd i barnehagen.

  OpenAIRE

  Alfsvåg, Anna

  2017-01-01

  Master's thesis in Special education Studiens tema er barns begynnende mobbeatferd, og hvordan dette erfares og forebygges av fire pedagogiske ledere i barnehager. Teoretiske perspektiver som belyser temaets perspektiver og kompleksitet er begrepene vold eller mobbing (Isdal, Andreassen & Thilesen, 2003), mobbing i barnehagen (Falck, 2013 og Størksen, 2013), aggresjonsperspektivet (Roland, 2011 og Olweus, 1993), ulike tiltak som kan iverksettes som tidlig innsats (Tremblay, 2010), verdien ...

 6. Frihet & struktur : en kvalitativ studie av skolelivskvalitet hos ungdom med Tourette syndrom

  OpenAIRE

  Siverts, Torstein

  2005-01-01

  Sammendrag. Tittel: Skolelivskvalitet hos ungdom med Tourette Syndrom Med bakgrunn i egen erfaring fra arbeid med elever med Tourette Syndrom i grunnskolen, og i studier i spesialpedagogisk teori og empiri, etterstrebes det i denne studien å utvikle økt forståelse for hva slags erfaringer fra og perspektiver på sitt skoleliv elever med denne funksjonshemmende lidelsen har. Med grunnlag i analyser av intervjuer med elever om deres erfaringer og perspektiver, har jeg prøvd å b...

 7. Språkkartlegging av flerspråklige barn i barnehagen - fra kontrovers til kompromiss?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nassira Essahli Vik

  2017-07-01

  Full Text Available Språkkartlegging i barnehagen er et konfliktfylt felt som preges av enten/eller tenkning. På den ene siden ser kartleggingstilhengerne ut til å ha en positivistisk tro på at kartlegging kan bidra til løsninger på alt fra enkeltbarns behov for hjelp, til tilrettelegging for livslang læring og sosial utjevning. På den andre siden ser kartleggingsskeptikerne ut til å befinne seg innenfor den nordiske barnehagemodellen, som tradisjonelt bygger på et helhetlig syn på læring og på en sterk vektlegging av barndommens egenverdi. Spenningen kan ha store konsekvenser for praksisfeltet. I denne artikkelen drøfter jeg språkkartleggingsdiskursen i lys av teori om vitenskapelige kontroverser og konkluderer med at det er åpning for kompromisser, men også at det er tendenser i diskursen som snarere kan forsterke enn redusere uenigheten om språkkartlegging av flerspråklige barn i barnehagen. Mapping of language skills in early childhood education and care (ECEC institutions is controversial. On the one hand, there are those who support language mapping based on a belief that mapping and measuring can help language acquisition and facilitate lifelong learning and social integration. On the other hand, there are skeptics who oppose mapping and emphasize the values of childhood. This article discusses the discourses on language mapping in light of theories on scientific controversies. Based on the analysis I find that although there are openings for compromises, it seems that tendencies in the discourse may amplify rather than reduce the controversy on the language mapping of multilingual children in Norwegian ECEC institutions.

 8. A.V. Usova's Contribution to the Field of Concept Learning in Physics Classroom

  Science.gov (United States)

  Yavoruk, Oleg

  2015-01-01

  A.V. Usova (1921-2014) has always been one of the leading figures in Russian physics education. Her theory of physics concept formation was formulated during the 1970s and the 1980s and directly influenced the process of physics education in the 20th and the 21st century. Over the years there have been a lot of theories of concept formation. Her…

 9. Kjemiske og biokjemiske studier av den maliske medisinplanten Terminalia macroptera : Etnofarmakologiske studier i Mali

  OpenAIRE

  Pham, Anh Thu

  2009-01-01

  Blader fra den vest-afrikanske planten Terminalia macroptera ble ekstrahert suksessivt med diklormetan og metanol. Disse utgjorde råekstraktene, som var utgangspunkt for videre separasjon og fraksjonering ved hjelp av væske-væske ekstraksjon, kolonnekromatografi og tynnsjiktskromatografi. De isolerte forbindelsene ble strukturoppklart ved 1H-, 13C-, APT- og COSY NMR-spektroskopi. Shikimisyre, flavonoidglykosidene rutin og narcissin, og ellagitanninet corilagin ble isolert fra butanol-fasen...

 10. Med sjefen på Facebook: En studie av ledere som er "venner" med sine ansatte

  OpenAIRE

  Jensen, Anita

  2014-01-01

  MR690 Masteroppgave i organisasjon og ledelse - utdanningsledelse Formålet med studien er å belyse hvordan aktiv bruk av sosiale medier, i dette tilfellet Facebook, påvirker relasjoner mellom mennesker. Hva skjer når en tar i bruk en websjanger som i utgangspunktet er umiddelbar og uformell, til jobbrelatert og mer formell kommunikasjon? Er det sjangeren eller relasjonen som endres? Søkelyset rettes mot ledere som er “venner” med sine medarbeidere, og problemstillingen er...

 11. Performance comparison of AV1, HEVC, and JVET video codecs on 360 (spherical) video

  Science.gov (United States)

  Topiwala, Pankaj; Dai, Wei; Krishnan, Madhu; Abbas, Adeel; Doshi, Sandeep; Newman, David

  2017-09-01

  This paper compares the coding efficiency performance on 360 videos, of three software codecs: (a) AV1 video codec from the Alliance for Open Media (AOM); (b) the HEVC Reference Software HM; and (c) the JVET JEM Reference SW. Note that 360 video is especially challenging content, in that one codes full res globally, but typically looks locally (in a viewport), which magnifies errors. These are tested in two different projection formats ERP and RSP, to check consistency. Performance is tabulated for 1-pass encoding on two fronts: (1) objective performance based on end-to-end (E2E) metrics such as SPSNR-NN, and WS-PSNR, currently developed in the JVET committee; and (2) informal subjective assessment of static viewports. Constant quality encoding is performed with all the three codecs for an unbiased comparison of the core coding tools. Our general conclusion is that under constant quality coding, AV1 underperforms HEVC, which underperforms JVET. We also test with rate control, where AV1 currently underperforms the open source X265 HEVC codec. Objective and visual evidence is provided.

 12. Characterisation of human AV-nodal properties using a network model.

  Science.gov (United States)

  Wallman, Mikael; Sandberg, Frida

  2018-02-01

  Characterisation of the AV-node is an important step in determining the optimal form of treatment for supraventricular tachycardias. To integrate and analyse patient-specific measurements, mathematical modelling has emerged as a valuable tool. Here we present a model of the human AV-node, consisting of a series of interacting nodes, each with separate dynamics in refractory time and conduction delay. The model is evaluated in several scenarios, including atrial fibrillation (AF) and clinical pacing, using simulated and measured data. The model is able to replicate signals derived from clinical ECG data as well as from invasive measurements, both under AF and pacing. To quantify the uncertainty in parameter estimation, 1000 parameter sets were sampled, showing that model output similar to data corresponds to limited regions in the model parameter space. The model is the first human AV-node model to capture both spatial and temporal dynamics while being efficient enough to allow interactive use on clinical timescales, as well as parameter estimation and uncertainty quantification. As such, it fills a new niche in the current set of published models and forms a valuable tool for both understanding and clinical research.

 13. Las enfermedades infecciosas y su importancia en el sector avícola

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Javier Andrés Jaimes Olaya

  2010-12-01

  Full Text Available Dentro del contexto de un país cuyas mejores capacidades se encuentran en el sector agropecuario, la industria avícola se ha convertido en uno de los sectores más promisorios y de mayor crecimiento en Colombia. Por esta razón, actualmente se vienen implementando programas para el mejoramiento de la calidad de los productos avícolas, con el objetivo no solo de mantener el crecimiento de la industria,sino de poder expandir las fronteras de exportación. Sin embargo, la avicultura enfrenta un gran reto encuanto a su producción, debido a que las enfermedades infecciosas que afectan a las aves continúan siendo una problemática importante del sector, aun por encima de la alimentación y la genética. En este artículo se presentan elementos de relevancia referentes a la industria avícola, así como en relación con las enfermedades de control oficial y algunas de las enfermedades infecciosas que más la aquejan, enfatizando en la importancia de la intervención en el manejo y control de dichas enfermedades.

 14. "Kven er det som skriv?" Skriveren i romanen Naustet av Jon Fosse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natascha Reinhoff

  2002-08-01

  Full Text Available Når det gjelder romanen Naustet av Jon Fosse er det ikke tvil om at det blant annet – og kanskje hovedsaklig – er „dette noko / skrifta berettar om“. Det er derfor denne romanen også kan kalles for en metaroman. Tematiseringen av skriveren og skriveprosessen i romanen tar ikke bare mye plass på historienivå: Den gjennomsyrer romanen. Nært forbundet med denne tematikken er et fenomen jeg ville kalle for „dobbeltperspektivet i romanen“, og det er dette jeg vil se litt nærmere på her. Selv om romanen Naustet – i god postmoderne tradisjon – i siste – og kanskje allerede i første – instans unndrar seg en fast og entydig tilskrivning av betydning – og slik bevarer sin magi – skal jeg prøve å nærme meg skriveren og dobbeltperspektivet „eit stykke på veg“. Men først et par ord om begrepet skriver.

 15. Phase 1 Trial of Subcutaneous rAvPAL-PEG in Subjects with Phenylketonuria

  Science.gov (United States)

  Longo, Nicola; Harding, Cary O.; Burton, Barbara K.; Grange, Dorothy K.; Vockley, Jerry; Wasserstein, Melissa; Rice, Gregory M.; Musson, Donald G.; Gu, Zhonghua; Sile, Saba

  2014-01-01

  Objective Phenylketonuria is an inherited disease caused by impaired activity of phenylalanine hydroxylase, the enzyme that converts phenylalanine to tyrosine, leading to accumulation of phenylalanine and subsequent neurocognitive dysfunction. A phenylalanine-restricted diet initiated early in life can ameliorate the toxic effects of phenylalanine. However, the diet is onerous and compliance is extremely difficult. Phenylalanine ammonia lyase (PAL) is a prokaryotic enzyme that converts phenylalanine to ammonia and trans-cinnamic acid. This Phase 1, multicenter clinical trial evaluated the safety, tolerability, pharmacokinetics and efficacy of rAvPAL-PEG (recombinant Anabaena variabilis PAL produced in E. coli conjugated with polyethylene glycol [PEG] to reduce immunogenicity) in reducing phenylalanine levels in subjects with phenylketonuria. Methods Single subcutaneous injections of rAvPAL-PEG in escalating doses (0·001, 0·003, 0·01, 0·03, and 0·1 mg/kg) were administered to 25 adults with phenylketonuria recruited from those attending metabolic clinics in North America whose blood phenylalanine concentrations were ≥600 μmol/L. Results The most frequently reported adverse events were injection-site reactions and dizziness. Reactions were self-limited without sequelae. During the trial, two subjects had adverse reactions to intramuscular (IM) medroxyprogesterone acetate, a drug containing polyethylene glycol as an excipient. Three subjects developed a generalized skin rash at the highest rAvPAL-PEG dose (0·1 mg/kg). Drug levels peaked ∼5 days after the injection. Treatment was effective in reducing blood phenylalanine in all five subjects receiving the highest dose (0·1 mg/kg, mean percent change of -58 from baseline), with a nadir ∼6 days after injection and inverse correlation between drug and phenylalanine concentrations in plasma. Phenylalanine concentrations returned to near-baseline levels ∼20 days after the single injection. Conclusions

 16. Frequency-dependent electrophysiological remodeling of the AV node by hydroalcohol extract of Crocus sativus L. (saffron) during experimental atrial fibrillation: the role of endogenous nitric oxide.

  Science.gov (United States)

  Khori, Vahid; Alizadeh, Ali Mohammad; Yazdi, Hamidreza; Rakhshan, Elnaz; Mirabbasi, Abbas; Changizi, Shima; Mazandarani, Masumeh; Nayebpour, Mohsen

  2012-06-01

  The study assessed the hydroalcohol extract effects of Crocus sativus L. (saffron) on (i) the basic and rate-dependent electrophysiological properties of the AV node, (ii) remodeling of the AV node during experimental atrial fibrillation (AF) and (iii) the role of nitric oxide (NO) in the effects of saffron on the AV node. Stimulation protocols in isolated AV node were used to quantify AV nodal recovery, facilitation and fatigue in four groups of rabbits (n = 8-16 per group). In addition, the nodal response to AF was evaluated at multiple cycle lengths and during AF. Saffron had a depressant effect on AV nodal rate-dependent properties; further, it increased Wenckebach block cycle length, functional refractory period, facilitation and fatigue (p AV node (p AV node during AF by saffron. Saffron increased the AV nodal refractoriness and zone of concealment. These depressant effects of saffron were mediated by endogenous NO. Copyright © 2011 John Wiley & Sons, Ltd.

 17. SMILE Revisited

  OpenAIRE

  Appelquist, Joakim; Ekelin, Annelie; Jila, Florian; Hallqvist, Klas

  2003-01-01

  The mobile service "SMILE" supporting care of the elderly is evaluated from an economic as well as an work practice perspective. SMILE Revisited beskriver utvecklingen, införandet och avvecklingen av ett system för mobilt stöd för hemtjänsten. Systemet analyseras dels ur ett ekonomiskt perspektiv, dels ur ett arbetsvetenskapligt perspektiv.

 18. Marknadsföring av Corporate Social Responsibility : En studie i Generation Y:s attityder till CSR samt attityder till marknadsföring av CSR inomsnabbmatsbranschen i Sverige

  OpenAIRE

  Pahkamaa, Tobias; Hamrin, Emil

  2012-01-01

  Denna uppsats undersöker konsumentgrupp Generation Y:s attityd till Corporate SocialResponsibility (CSR) samt marknadsföring av CSR. Vidare undersöks i uppsatsen Generation Y:sattityder till CSR samt marknadsföring av CSR gällande detaljister inom snabbmatsbranschen iSverige. Uppsatsens teoribildning baseras på teorier om attityder från framförallt Fishbein ochAjzen (1975), samt teorier om CSR och marknadsföring av CSR. Teorin knyts samman i enanalysmodell baserad på Wang och Andersons (2011)...

 19. Non-physiological increase of AV conduction time in sinus disease patients programmed in AAIR-based pacing mode.

  Science.gov (United States)

  Mabo, Philippe; Cebron, Jean-Pierre; Solnon, Aude; Tassin, Aude; Graindorge, Laurence; Gras, Daniel

  2012-11-01

  The EVOCAV(DS) trial aimed to quantify the paradoxal atrioventricular (AV) conduction time lengthening in sinus node (SD) patients (pts) paced in AAIR-based pacing mode. SD pts, implanted with dual-chamber pacemaker programmed in AAIR-based pacing mode, were randomized in two arms for a 1-month period: the low atrial pacing (LAP; basic rate at 60 bpm, dual sensor with minimal slope) and the high atrial pacing (HAP; basic rate at 70 bpm, dual sensor with optimized slope, overdrive pacing) arm. At 1 month, crossover was performed for an additional 1-month period. AV conduction time, AV block occurrence and AV conduction time adaptation during exercise were ascertained from device memories at each follow-up. Seventy-nine pts participated to the analysis (75 ± 8 years; 32 male; PR = 184 ± 38 ms; bundle branch block n = 12; AF history n = 36; antiarrhythmic treatment n = 53; beta-blockers n = 27; class III/Ic n = 18; both n = 8). The mean AV conduction time was significantly greater during the HAP (275 ± 51 ms) vs. LAP (263 ± 49 ms) period (p AV blocks occurred in 49 % of pts in the HAP vs. 19 % in the LAP period (p AV conduction time during exercise. AAIR-based pacing in SD pts may induce a significant lengthening of pts' AV conduction time, including frequent abnormal adaptation of AV conduction time during exercise.

 20. Validating novel tau positron emission tomography tracer [F-18]-AV-1451 (T807) on postmortem brain tissue.

  Science.gov (United States)

  Marquié, Marta; Normandin, Marc D; Vanderburg, Charles R; Costantino, Isabel M; Bien, Elizabeth A; Rycyna, Lisa G; Klunk, William E; Mathis, Chester A; Ikonomovic, Milos D; Debnath, Manik L; Vasdev, Neil; Dickerson, Bradford C; Gomperts, Stephen N; Growdon, John H; Johnson, Keith A; Frosch, Matthew P; Hyman, Bradley T; Gómez-Isla, Teresa

  2015-11-01

  To examine region- and substrate-specific autoradiographic and in vitro binding patterns of positron emission tomography tracer [F-18]-AV-1451 (previously known as T807), tailored to allow in vivo detection of paired helical filament-tau-containing lesions, and to determine whether there is off-target binding to other amyloid/non-amyloid proteins. We applied [F-18]-AV-1451 phosphor screen autoradiography, [F-18]-AV-1451 nuclear emulsion autoradiography, and [H-3]-AV-1451 in vitro binding assays to the study of postmortem samples from patients with a definite pathological diagnosis of Alzheimer disease, frontotemporal lobar degeneration-tau, frontotemporal lobar degeneration-transactive response DNA binding protein 43 (TDP-43), progressive supranuclear palsy, corticobasal degeneration, dementia with Lewy bodies, multiple system atrophy, cerebral amyloid angiopathy and elderly controls free of pathology. Our data suggest that [F-18]-AV-1451 strongly binds to tau lesions primarily made of paired helical filaments in Alzheimer brains (eg, intraneuronal and extraneuronal tangles and dystrophic neurites), but does not seem to bind to a significant extent to neuronal and glial inclusions mainly composed of straight tau filaments in non-Alzheimer tauopathy brains or to lesions containing β-amyloid, α-synuclein, or TDP-43. [F-18]-AV-1451 off-target binding to neuromelanin- and melanin-containing cells and, to a lesser extent, to brain hemorrhagic lesions was identified. Our data suggest that [F-18]-AV-1451 holds promise as a surrogate marker for the detection of brain tau pathology in the form of tangles and paired helical filament-tau-containing neurites in Alzheimer brains but also point to its relatively lower affinity for lesions primarily made of straight tau filaments in non-Alzheimer tauopathy cases and to the existence of some [F-18]-AV-1451 off-target binding. These findings provide important insights for interpreting in vivo patterns of [F-18]-AV-1451 retention

 1. The tau positron-emission tomography tracer AV-1451 binds with similar affinities to tau fibrils and monoamine oxidases.

  Science.gov (United States)

  Vermeiren, Céline; Motte, Philippe; Viot, Delphine; Mairet-Coello, Georges; Courade, Jean-Philippe; Citron, Martin; Mercier, Joël; Hannestad, Jonas; Gillard, Michel

  2018-02-01

  Lilly/Avid's AV-1451 is one of the most advanced tau PET tracers in the clinic. Although results obtained in Alzheimer's disease patients are compelling, discrimination of tracer uptake in healthy individuals and patients with supranuclear palsy (PSP) is less clear as there is substantial overlap of signal in multiple brain regions. Moreover, accurate quantification of [ 18 F]AV-1451 uptake in Alzheimer's disease may not be possible. The aim of the present study was to characterize the in vitro binding of AV-1451 to understand and identify potential off-target binding that could explain the poor discrimination observed in PSP patients. [ 3 H]AV-1451 and AV-1451 were characterized in in vitro binding assays using recombinant and native proteins/tissues from postmortem samples of controls and Alzheimer's disease and PSP patients. [ 3 H]AV-1451 binds to multiple sites with nanomolar affinities in brain homogenates and to tau fibrils isolated from Alzheimer's disease or PSP patients. [ 3 H]AV-1451 also binds with similarly high affinities in brain homogenates devoid of tau pathology. This unexpected binding was demonstrated to be because of nanomolar affinities of [ 3 H]AV-1451 for monoamine oxidase A and B enzymes. High affinity of AV-1451 for monoamine oxidase proteins may limit its utility as a tau PET tracer in PSP and Alzheimer's disease because of high levels of monoamine oxidase expression in brain regions also affected by tau deposition, especially if monoamine oxidase levels change over time or with a treatment intervention. © 2017 International Parkinson and Movement Disorder Society. © 2017 International Parkinson and Movement Disorder Society.

 2. Multimodal correlation of dynamic [18F]-AV-1451 perfusion PET and neuronal hypometabolism in [18F]-FDG PET.

  Science.gov (United States)

  Hammes, Jochen; Leuwer, Isabel; Bischof, Gérard N; Drzezga, Alexander; van Eimeren, Thilo

  2017-12-01

  Cerebral glucose metabolism measured with [18F]-FDG PET is a well established marker of neuronal dysfunction in neurodegeneration. The tau-protein tracer [18F]-AV-1451 PET is currently under evaluation and shows promising results. Here, we assess the feasibility of early perfusion imaging with AV-1451 as a substite for FDG PET in assessing neuronal injury. Twenty patients with suspected neurodegeneration underwent FDG and early phase AV-1451 PET imaging. Ten one-minute timeframes were acquired after application of 200 MBq AV-1451. FDG images were acquired on a different date according to clinical protocol. Early AV-1451 timeframes were coregistered to individual FDG-scans and spatially normalized. Voxel-wise intermodal correlations were calculated on within-subject level for every possible time window. The window with highest pooled correlation was considered optimal. Z-transformed deviation maps (ZMs) were created from both FDG and early AV-1451 images, comparing against FDG images of healthy controls. Regional patterns and extent of perfusion deficits were highly comparable to metabolic deficits. Best results were observed in a time window from 60 to 360 s (r = 0.86). Correlation strength ranged from r = 0.96 (subcortical gray matter) to 0.83 (frontal lobe) in regional analysis. ZMs of early AV-1451 and FDG images were highly similar. Perfusion imaging with AV-1451 is a valid biomarker for assessment of neuronal dysfunction in neurodegenerative diseases. Radiation exposure and complexity of the diagnostic workup could be reduced significantly by routine acquisition of early AV-1451 images, sparing additional FDG PET.

 3. Cardiac resynchronization therapy and AV optimization increase myocardial oxygen consumption, but increase cardiac function more than proportionally.

  Science.gov (United States)

  Kyriacou, Andreas; Pabari, Punam A; Mayet, Jamil; Peters, Nicholas S; Davies, D Wyn; Lim, P Boon; Lefroy, David; Hughes, Alun D; Kanagaratnam, Prapa; Francis, Darrel P; Whinnett, Zachary I

  2014-02-01

  The mechanoenergetic effects of atrioventricular delay optimization during biventricular pacing ("cardiac resynchronization therapy", CRT) are unknown. Eleven patients with heart failure and left bundle branch block (LBBB) underwent invasive measurements of left ventricular (LV) developed pressure, aortic flow velocity-time-integral (VTI) and myocardial oxygen consumption (MVO2) at 4 pacing states: biventricular pacing (with VV 0 ms) at AVD 40 ms (AV-40), AVD 120 ms (AV-120, a common nominal AV delay), at their pre-identified individualised haemodynamic optimum (AV-Opt); and intrinsic conduction (LBBB). AV-120, relative to LBBB, increased LV developed pressure by a mean of 11(SEM 2)%, p=0.001, and aortic VTI by 11(SEM 3)%, p=0.002, but also increased MVO2 by 11(SEM 5)%, p=0.04. AV-Opt further increased LV developed pressure by a mean of 2(SEM 1)%, p=0.035 and aortic VTI by 4(SEM 1)%, p=0.017. MVO2 trended further up by 7(SEM 5)%, p=0.22. Mechanoenergetics at AV-40 were no different from LBBB. The 4 states lay on a straight line for Δexternal work (ΔLV developed pressure × Δaortic VTI) against ΔMVO2, with slope 1.80, significantly >1 (p=0.02). Biventricular pacing and atrioventricular delay optimization increased external cardiac work done but also myocardial oxygen consumption. Nevertheless, the increase in cardiac work was ~80% greater than the increase in oxygen consumption, signifying an improvement in cardiac mechanoenergetics. Finally, the incremental effect of optimization on external work was approximately one-third beyond that of nominal AV pacing, along the same favourable efficiency trajectory, suggesting that AV delay dominates the biventricular pacing effect - which may therefore not be mainly "resynchronization". © 2013. Published by Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 4. Pastorer i trosbevegelsen : en studie av to norske pastorer sin autoritetsforståelse og rolleforståelse

  OpenAIRE

  Bryne, Jarle

  2007-01-01

  Masteroppgave i kristendomskunnskap - Universitetet i Agder 2007 Jeg har valgt bevisst et omfattende sammendrag. Sammendraget er utformet med tanke på at det skal være mulig for leseren å få et inntrykk av mine resultater i prosjektet uten at leseren trenger å lese hele prosjektet. Jeg har laget et sammendrag fra hvert kapittel. Kapittel 1: Prosjektet mitt handler om undersøkelser av to sentrale ledere i trosbevegelen. Henholdsvis Åge Åleskjær som er leder av Oslo Kristne Senter på Kjel...

 5. E-læring som pedagogisk virkemiddel for innlæring av anatomi, fysiologi og biokjemi i sykepleierutdanningen

  OpenAIRE

  Meyer, Mona Elisabeth

  2014-01-01

  Utgangspunktet for studien er at naturvitenskaplige fag, særlig anatomi, fysiologi og biokjemi (AFB), oppleves som vanskelig for sykepleierstudentene. Hensikten var å undersøke om læringsverktøyet e-læring, i form av nettester, kan være et effektivt virkemiddel til innlæring av og påvirke læringsutbyttet i AFB.Førsteårsstudentene i bachelorutdanningen i sykepleie ved Høgskolen i Akershus fikk et spørreskjema med 23 spørsmål som ble besvart anonymt.Resultatet av studentundersøkelsen viste at n...

 6. 3D-skanning og 3D-printing som metode for produksjon av prøvehylser til overekstremiteter

  OpenAIRE

  Gabrielsen, Kristine Falk

  2017-01-01

  Den tradisjonelle metoden å produsere prøvehylser til proteser på innebærer en gipsavstøpning av amputasjonsstumpen før oppvarmet, gjennomsiktig termoplast trekkes over gipsavstøpningen ved hjelp av vakuum. Prosessen tar lang tid og krever at pasienten besøker klinikken flere ganger før prøvehylsen er klar. Målet med oppgaven er å avdekke om 3D-skanning og 3D-printing kan lønne seg tids- og kostnadsmessig som metode for produksjon av prøvehylser til overekstremiteter, samtidig som det gir et ...

 7. Intervensjonsstudien "Forebyggelse av lårhalsbrudd". Metode og praktisk gjennomføring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elisabeth Kvaavik

  2009-11-01

  Full Text Available  Bakgrunn  3 kan forebygge brudd blant sykehjemsbeboere. Her beskrivesmetoden og den praktiske gjennomføringen av studien.Metode  mg vitamin D daglig som 5 ml tran og kontrollgruppa fikk 5 ml tran der vitamin D var fjernet. Endepunktenevar lårhalsbrudd og alle ikke-vertebrale brudd. Et enkelt studieopplegg ble vektlagt. På bakgrunnav styrkeberegningen var målsetningen å inkludere ca. 2000 deltakere.Resultater  Konklusjon  The intervention study”Prevention of hip fractures”. Nor J Epidemiol 2000; 10 (1: 79-85.  Background  3 can prevent suchfractures. Here we present the method and the implementation of the study.Method  mg vitamin D daily in 5 ml cod liver oil for 2 years and the control group received 5 ml cod liver oilwithout vitamin D. The endpoints were hip fractures and all non-vertebral fractures. It was consideredimportant to use a trial that the nursing homes would find easy to implement. According to power calculationthe aim was to include about 2000 participants.Results  Conclusion  : The participation was lower than expected as recruiting nursing homes and nursing homeresidents posed considerable difficulty. However, the great majority of the ward staff at the participatingwards did not find the intervention demanding. A total of 1144 was included in the study.: A total of 1144 residents from 51 nursing homes (of 106 invited in Oslo, Lier and Bergen participated.The participation rate at the individual nursing home varied from 3 to 57%. The participants were85 years old and 3/4 were women. Mean calcium intake from cheese and milk was 450 mg/day, more than40% used a vitamin D supplement while only 3% used a calcium supplement. 1/3 of the participants completedthe 2 years intervention, about 1/3 finished the intervention before 2 years because of death and 1/3finished before 2 years of other causes. The great majority of the wards did not find the interventiondemanding.: A randomised, double

 8. Att vara förälder till barn med funktionsnedsättning : erfarenheter av stöd och av att vara professionell stödjare.

  OpenAIRE

  Lindblad, Britt-Marie

  2005-01-01

  Avhandlingens övergripande syfte är att tolka och beskriva innebörder av stöd, utifrån att vara förälder till barn med funktionsnedsättning och att vara professionella stödjare. Datainsamling har skett i form av berättande intervjuer med 39 föräldrar (23 mödrar och 16 fäder) och 9 professionella (7 kvinnor, 2 män) från olika verksamheter. Samtliga intervjuer har analyserats med hjälp av fenomenologisk hermeneutisk metod. Innebörder av att vara förälder till barn med funktionsnedsättning (stud...

 9. Brain uptake of a non-radioactive pseudo-carrier and its effect on the biodistribution of [(18)F]AV-133 in mouse brain.

  Science.gov (United States)

  Wu, Xianying; Zhou, Xue; Zhang, Shuxian; Zhang, Yan; Deng, Aifang; Han, Jie; Zhu, Lin; Kung, Hank F; Qiao, Jinping

  2015-07-01

  9-[(18)F]Fluoropropyl-(+)-dihydrotetrabenazine ([(18)F]AV-133) is a new PET imaging agent targeting vesicular monoamine transporter type II (VMAT2). To shorten the preparation of [(18)F]AV-133 and to make it more widely available, a simple and rapid purification method using solid-phase extraction (SPE) instead of high-pressure liquid chromatography (HPLC) was developed. The SPE method produced doses containing the non-radioactive pseudo-carrier 9-hydroxypropyl-(+)-dihydrotetrabenazine (AV-149). The objectives of this study were to evaluate the brain uptake of AV-149 by UPLC-MS/MS and its effect on the biodistribution of [(18)F]AV-133 in the brains of mice. The mice were injected with a bolus including [(18)F]AV-133 and different doses of AV-149. Brain tissue and blood samples were harvested. The effect of different amounts of AV-149 on [(18)F]AV-133 was evaluated by quantifying the brain distribution of radiolabelled tracer [(18)F]AV-133. The concentrations of AV-149 in the brain and plasma were analyzed using a UPLC-MS/MS method. The concentrations of AV-149 in the brain and plasma exhibited a good linear relationship with the doses. The receptor occupancy curve was fit, and the calculated ED50 value was 8.165mg/kg. The brain biodistribution and regional selectivity of [(18)F]AV-133 had no obvious differences at AV-149 doses lower than 0.1mg/kg. With increasing doses of AV-149, the brain biodistribution of [(18)F]AV-133 changed significantly. The results are important to further support that the improved radiolabelling procedure of [(18)F]AV-133 using an SPE method may be suitable for routine clinical application. Copyright © 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.

 10. Catheter ablation of pediatric AV nodal reentrant tachycardia: results in small children.

  Science.gov (United States)

  Krause, Ulrich; Backhoff, David; Klehs, Sophia; Kriebel, Thomas; Paul, Thomas; Schneider, Heike E

  2015-11-01

  AV nodal reentrant tachycardia (AVNRT) is commonly encountered in pediatric patients. Definite treatment can be achieved by catheter ablation. The purpose of the study was to evaluate the efficacy and safety of AVNRT ablation focusing on children with a body weight ≤25 kg. Catheter ablation of AVNRT was attempted in 253 patients. Median age was 12.5 years; median body weight was 48.7 kg. 25 (9.9 %) children had a body weight ≤25 kg. Congenital heart disease was present in 6 patients (2.4 %). Procedural success was achieved in 98 % using radiofrequency, in 100 % using cryoenergy alone, and in 94 % using both energy sources. In patients with a body weight ≤25 kg, success was achieved in 96 %. In patients ≤25 kg, fluoroscopy and procedure duration did not differ from those >25 kg. The rate of major complications was significantly higher in the patients ≤25 kg (12 vs. 2.2 %, p = 0.04). Permanent AV block after RF ablation occurred in 2 patients with congenital heart disease and one infant with a body weight of 8.7 kg. Catheter ablation of AVNRT in children and adolescents was safe and effective. Infants and small children with a body weight ≤25 kg had a higher prevalence of serious complications. This should alert physicians in decision making toward catheter ablation in these patients. In patients with congenital heart disease and different anatomy of the cardiac conduction system, operators must be aware of an increased risk for AV block.

 11. Diskurzivna konstrukcija lokalnih živil rekoloniziranih držav kot "superživil"

  OpenAIRE

  Števanec, Renata

  2016-01-01

  Diplomsko delo sodi na področje kritičnih diskurzivnih študij. Uporabimo dialektično-relacijski model kritične diskurzivne analize, kakor ga je razvil Norman Fairclough, da prikažemo povezavo med neoliberalnim normativom osebne odgovornosti za zdravje in konstrukcijo »superživil«. V teoretičnem delu diplomske naloge predstavimo družbeni in ekonomsko-politični kontekst proizvodnje lokalnih živil rekoloniziranih držav, ki jih globalni trg promovira kot »superživila«, in izpostavimo povezav...

 12. "rand on klaasist ..." = "strondin er av glasi ..." : [luuletused] / T̤roddur Poulsen ; tlk. Arvo Alas

  Index Scriptorium Estoniae

  Poulsen, T̤roddur

  2004-01-01

  Sisu: "rand on klaasist ..." = "strondin er av glasi ..."; "vesi kannab endas ka nukrust ..." = "vatiņ ber eisini sorg ..."; "Nägin unes et olid ..." = "Droymdi at t{250} ..."; "Tulevik kuulub lihale ..." = "Visi̤nin er kjaet ..."; "Ma pole kirjutanud ..." = "Eg har ikki skriva̧ ..."; "Fäärid sinus. Fäärid minus. Fäärid sidrunis. Fäärid ..." = "Faeroyar Í t̆r. Faeroyar Í m̆r. Faeroyar Í citr̤nini. Faeroyar ... "; "Ma ei suuda kirjutada ..." = "Eg kan ikki skriva ..."

 13. Fiskeren som forsvant? En studie av avfolking, overbefolking og endringsprosesser i norsk fiskerinæring

  OpenAIRE

  Johnsen, Jahn Petter

  2003-01-01

  Hva er en fisker? Dette er det sentrale spørsmålet i denne avhandlinga. Spørsmålet er utgangspunkt for å utforske endringsprosesser i fiskerinæringa, både i fortida og i samtida. På bakgrunn av dette drøfter avhandlinga hvilke oppfatninger, forståelser og beskrivelser som til enhver tid benyttes til å definere hva fiskere er i ulike sammenhenger. Undersøkelsen starter i det som kan kalles rekrutteringsdiskursen i fiske, som nettopp handler om hva fiskere er og hvordan de skapes...

 14. Tau-PET imaging with [18F]AV-1451 in primary progressive apraxia of speech.

  Science.gov (United States)

  Utianski, Rene L; Whitwell, Jennifer L; Schwarz, Christopher G; Senjem, Matthew L; Tosakulwong, Nirubol; Duffy, Joseph R; Clark, Heather M; Machulda, Mary M; Petersen, Ronald C; Jack, Clifford R; Lowe, Val J; Josephs, Keith A

  2018-02-01

  Apraxia of speech is a motor speech disorder characterized by combinations of slow speaking rate, abnormal prosody, distorted sound substitutions, and trial-and-error articulatory movements. Apraxia of speech is due to abnormal planning and/or programming of speech production. It is referred to as primary progressive apraxia of speech (PPAOS) when it is the only symptom of a neurodegenerative condition. Past reports suggest an association of PPAOS with primary 4-repeat (4R) tau (e.g., progressive supranuclear palsy, corticobasal degeneration), rather than amyloid, pathology. The goal of the current study was to investigate the distribution of tau tracer uptake using [18F]AV-1451 positron emission tomography (PET) imaging in patients with PPAOS. Fourteen PPAOS patients underwent [18F]AV-1451 PET (tau-PET) imaging, [C11] Pittsburgh Compound B (PiB) PET and structural MRI and were matched 3:1 by age and sex to 42 cognitively normal controls. Tau-PET uptake was assessed at the region-of-interest (ROI) level and at the voxel-level. The PPAOS group (n = 14) showed increased tau-PET uptake in the precentral gyrus, supplementary motor area and Broca's area compared to controls. To examine whether tau deposition in Broca's area was related to the presence of aphasia, we examined a subgroup of the PPAOS patients who had predominant apraxia of speech, with concomitant aphasia (PPAOSa; n = 7). The PPAOSa patients showed tau-PET uptake in the same regions as the whole group. However, the remaining seven patients who did not have aphasia showed uptake only in superior premotor and precentral cortices, with no uptake observed in Broca's area. This cross-sectional study demonstrates that elevated tau tracer uptake is observed using [18F]AV-1451 in PPAOS. Further, it appears that [18F]AV-1451 is sensitive to the regional distribution of tau deposition in different stages of PPAOS, given the relationship between tau signal in Broca's area and the presence of aphasia. Copyright

 15. Complete A-V block: incidental or a part of cor triatriatum dexter.

  Science.gov (United States)

  Guler, Y; Akgun, T; Toprak, C; Guler, A; Esen, A M

  2014-05-01

  Cor triatriatum dexter (CTD) is an extremely rare cardiac anomaly in which the right atrium is divided into two distinct chambers by a membrane. The persistence of the right valve of sinus venosus results in a complete septation of the right atrium. This anomaly is frequently associated with other right-sided cardiac abnormalities. Its clinical manifestation and the need for intervention are determined by the number and the size of the fenestrations on the membrane, associated cardiac anomalies and arrhythmias. We describe a case of CTD in a patient with complete atrioventricular (A-V) block.

 16. Individuell variasjon i utskillelse av 6-sulfatoksymelatonin og døgnrytmetype analysert hos skiftarbeidere

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tore Tynes

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI denne studien har vi undersøkt om det finnes noen sammenheng mellom målte verdier av urinmetabolitten6-sulfatoxymelatonin (aMT6s tatt ut i porsjoner gjennom døgnet og selvrapportert døgnrytme hos engruppe norske skiftarbeidere. Studien omfatter 19 arbeidstakere ved to produksjonsenheter ved HydroPorsgrunn, magnesiumfabrikken og fullgjødselfabrikk 3. Etter å ha deltatt i en studie der urinprøver blesamlet inn, svarte de involverte senere på et spørreskjema om søvn og døgnrytme. Resultatene indikerer ategenrapporterte B-type mennesker har en tendens til høyere midlere timeutskillelse av aMT6s analysert pådøgnbasis første døgn med nattskift, og en signifikant høyere nattutskillelse (8 timer i et kontrolldøgnhjemme. I fremtidige studier av melatoninsekresjon og utskillelse av metabolitt i urin, kan det være avinteresse samtidig å samle inn spørreskjemabaserte opplysninger om døgnrytmetype og utfyllende opplysningerom søvn og søvnmønster i relasjon til eksponeringer som skiftarbeid og andre arbeidsmiljøfaktorersom kan ha effekt på hormonbalansen.Tynes T, Haugsdal B, Tønnessen A, Kleiven M. Individual variations in excretion of6-sulfatoxymelatonin in morning and evening type Norwegian shift workers.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYThe aim of this study was to evaluate whether there is an association between measured values of the urinemetabolite 6-sulfatoxymelatonin (aMT6s in samples collected at selected intervals and self-reported diurnalrhythm in a group of Norwegian shift workers. The study included 19 workers at two production unitsat Hydro Porsgrunn, the magnesium factory and fertiliser factory 3. After submitting the urine samplesused for the study, subjects filled in a questionnaire on sleep and diurnal rhythm at a later date. The resultsindicate that self-reported evening type subjects have a tendency towards a higher mean hourly aMT6ssecretionfirst day on night shift, and a significantly higher night

 17. Leken med modelleseren : en analyse av Kerstin Ekmans roman "Händelser vid vatten"

  OpenAIRE

  Minsås, Unni Wenche

  2001-01-01

  Mitt prosjekt har vært å undersøke hvordan ulike lesere teoretisk sett vil forholde seg til Kerstin Ekmans roman Händelser vid vatten. Til dette formål har jeg brukt Ecos semiotiske leserteori som et redskap, for mellom annet å vise hvilke elementer i tekstens strategi som skaper de ulike modelleserne, hvordan leserne virker inn på teksten, og hva slags betydning forfatteren har som del av teksten for disse lesertypene. Min påstand var i utgangspunktet at en naiv modelleser først og fre...

 18. Jämförelse av Vuokkoset varumärkets image och profil

  OpenAIRE

  Lindblad, Amanda

  2012-01-01

  Syftet med examensarbetet var att jämföra Vuokkoset produkternas profil och image, samt att utreda hur konsumenten upplever förpackningen. Uppdragsgivaren för arbetet var Delipap Oy, vars varumärke Vuokkoset intimhygienprodukterna är. Företaget hade aldrig tidigare undersökt förpackningarnas funktionalitet på konsumenter. Som teori har använts både elekroniska källor och böcker. Examensarbetet utfördes som en kvalitativ undersökning. Undersökningen gjordes med hjälp av individuella intervj...

 19. Seguimiento de la construcción de edificio 43 viviendas Av/ Juan XXIII Valencia

  OpenAIRE

  BURGOS ROMERO, LUIS

  2011-01-01

  Convenios con empresa. La obra prevé la construcción de un edificio de 41 viviendas VP + 2 viviendas libres, constando de 2 plantas sótano para uso de aparcamiento y trasteros, planta baja con local comercial, 8 plantas con 5 viviendas por planta y una planta ático con 3 viviendas. La obra está en su fase de estructura, habiéndose realizado las plantas de sótano. Burgos Romero, L. (2011). Seguimiento de la construcción de edificio 43 viviendas Av/ Juan XXIII Valencia. http://hdl.handle.net...

 20. "With great power comes great responsibility" : En studie av teknik och biologi i superhjältefilmer

  OpenAIRE

  Hjelm, Niklas; Karlsson, Tobias

  2009-01-01

  Vår tids syn på teknik ser vi tydliga spår av i dagens filmer, och kanske framförallt superhjältefilmer. Där använder sig både hjältar och skurkar av avancerad teknik i sin kamp mot varandra. Men även synen på biologi avspeglas i dessa filmer, och det mest intressanta är när dessa ställs mot varandra. Vi har jämfört två av vår tids största hjältar, en som använder sig av teknik och en som har biologiska krafter, för att se vilka likheter och skillnader som finns. Hjältarna det rör sig om är S...

 1. IceBridge LVIS POS/AV L1B Corrected Position and Attitude Data, Version 1

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — This data set contains georeferencing data from the Applanix 510 and 610 POS AV systems flown with the Land, Vegetation, and Ice Sensor (LVIS) over Greenland,...

 2. Automated and connected vehicle (AV/CV) test bed to improve transit, bicycle, and pedestrian safety : technical report.

  Science.gov (United States)

  2017-02-01

  Crashes involving transit vehicles, bicyclists, and pedestrians are a concern in Texas, especially in urban areas. This research explored the potential of automated and connected vehicle (AV/CV) technology to reduce or eliminate these crashes. The pr...

 3. Landing Gear Stroke and Load Predictions for the AV-8B Aircraft and Three Ski Jump Ramp Profiles for the Italian Carrier Andrea Doria

  National Research Council Canada - National Science Library

  Imhof, Gregory

  2004-01-01

  .... The effort was funded through a 90-day contract to use the NAVAIR AV-8B simulation to assess the landing gear stroke and load characteristics of the AV-8B aircraft with three potential ski jump...

 4. [18F] AV-1451 uptake in corticobasal syndrome: the influence of beta-amyloid and clinical presentation.

  Science.gov (United States)

  Ali, F; Whitwell, J L; Martin, P R; Senjem, M L; Knopman, D S; Jack, C R; Lowe, V J; Petersen, R C; Boeve, B F; Josephs, K A

  2018-03-01

  Corticobasal syndrome (CBS) is a phenotypic manifestation of diverse pathologies, including Alzheimer's disease and 4-repeat tauopathies. Predicting pathology in CBS is unreliable and, hence, molecular neuroimaging may prove to be useful. The aim of this study was to assess regional patterns of uptake on [ 18 F] AV-1451 PET in CBS and determine whether patterns of uptake differ according to beta-amyloid deposition or differing clinical presentations. Fourteen patients meeting criteria for CBS underwent Pittsburgh Compound B (PiB) and [ 18 F] AV-1451 PET. Seven patients presented as CBS and seven presented with apraxia of speech (AOS) and later evolved into CBS. A global PiB summary was calculated and used to classify patients as PiB (-) or PiB (+). AV-1451 uptake was calculated in fourteen regions-of-interest, with values divided by uptake in cerebellar crus grey matter to generate standard uptake value ratios. AV-1451 uptake was considered elevated if it fell above the 95th percentile from a group of 476 cognitively unimpaired normal controls. Six of the 14 CBS patients (43%) were PiB (+), with three of these patients showing strikingly elevated AV-1451 uptake across many cortical regions. Of the eight PiB (-) patients, only those with AOS showed elevated AV-1451 uptake in supplementary motor area and precentral cortex compared to controls. No region of elevated AV-1451 uptake were observed in PiB (-) typical CBS patients without AOS. These results suggest that regional [ 18 F] AV-1451 is variable in CBS and depends on the presence of beta-amyloid as well as clinical presentation such as AOS. PiB (+) CBS does not necessarily reflect underlying Alzheimer's disease; however, the possibility some of these patients will evolve into Alzheimer's disease over time cannot be excluded.

 5. AV3V lesions attenuate the cardiovascular responses produced by blood-borne excitatory amino acid analogs

  Science.gov (United States)

  Whalen, E. J.; Beltz, T. G.; Lewis, S. J.; Johnson, A. K.

  1999-01-01

  Systemic injections of the excitatory amino acid (EAA) analogs, kainic acid (KA) and N-methyl-D-aspartate (NMDA), produce a pressor response in conscious rats that is caused by a centrally mediated activation of sympathetic drive and the release of arginine vasopressin (AVP). This study tested the hypothesis that the tissue surrounding the anteroventral part of the third ventricle (AV3V) plays a role in the expression of the pressor responses produced by systemically injected EAA analogs. Specifically, we examined whether prior electrolytic ablation of the AV3V region would affect the pressor responses to KA and NMDA (1 mg/kg iv) in conscious rats. The KA-induced pressor response was smaller in AV3V-lesioned than in sham-lesioned rats (11 +/- 2 vs. 29 +/- 2 mmHg; P response in sham-lesioned but not AV3V-lesioned rats (+27 +/- 3 vs. +1 +/- 2 mmHg; P response in ganglion-blocked sham-lesioned rats was abolished by a vasopressin V1-receptor antagonist. Similar results were obtained with NMDA. The pressor response to AVP (10 ng/kg iv) was slightly smaller in AV3V-lesioned than in sham-lesioned ganglion-blocked rats (45 +/- 3 vs. 57 +/- 4 mmHg; P responses to systemically injected EAA analogs are smaller in AV3V-lesioned rats. The EAA analogs may produce pressor responses by stimulation of EAA receptors in the AV3V region, or the AV3V region may play an important role in the expression of these responses.

 6. Mõtles ta kindlasti ette / Vaino Vahing

  Index Scriptorium Estoniae

  Vahing, Vaino, 1940-2008

  2005-01-01

  Arvustus: Runnel, Hando. Isamaavajadus. Tallinn : Perioodika, 1991 ; Runnel, Hando. Kiikajon ja kaalepuu. Tallinn : Eesti Raamat, 1991 ; Runnel, Hando. Oli kevad, oli suvi. Tallinn : Eesti Raamat, 1992. Varem ilmunud: Keel ja Kirjandus, 1992, nr. 11, lk. 692-699

 7. Ugala toob publiku ette kaks suvelavastust

  Index Scriptorium Estoniae

  2009-01-01

  5. juunil esietendub Viljandi Kaevumäel Taago Tubina lavastatud Walter Brandon-Thomase motiividel kirjutatud Mati Undi näidend "Charley tädi" ja 19. juunil Ugala tiigi kaldal Kalju Komissarovi lavastatud Bertolt Brechti "Härra Punttila ja tema sulane Matti"

 8. Online remote radiological monitoring during operation of Advance Vitrification System (AVS), Tarapur

  International Nuclear Information System (INIS)

  Deokar, U.V.; Kulkarni, V.V.; Mathew, P.; Khot, A.R.; Singh, K.K.; Kamlesh; Deshpande, M.D.; Kulkarni, Y.

  2010-01-01

  Advanced Vitrification System (AVS) is commissioned for vitrification of high level waste (HLW) by using Joule heated ceramic melter first time in India. The HLW is generated in fuel reprocessing plant. For radiological surveillance of plant, Health Physics Unit (HPU) had installed 37 Area Gamma Monitors (AGM), 7 Continuous Air Monitors (CAM) and all types of personal contamination monitors. Exposure control is a major concern in operating plant. Therefore in addition to installed monitors, we have developed online remote radiation monitoring system to minimize exposures to the surveyor and operator. This also helped in volume reduction of secondary waste. The reliability and accuracy of the online monitoring system is confirmed by calibrating the system by comparing TLD and DRD readings and by theoretical analysis. In addition some modifications were carried in HP instruments to make them user friendly. This paper summarizes different kinds of remote radiological monitoring systems installed for online monitoring of Melter off Gas (MOG) filter, Hood filter, three exhaust filter banks, annulus air sampling and over pack monitoring in AVS. Our online remote monitoring system has helped the plant management to plan in advance for replacement of these filters, which resulted in considerable saving of collective dose. (author)

 9. Slow pathway modification in patients presenting with only two consecutive AV nodal echo beats.

  Science.gov (United States)

  Wegner, Felix K; Silvano, Maria; Bögeholz, Nils; Leitz, Patrick R; Frommeyer, Gerrit; Dechering, Dirk G; Zellerhoff, Stephan; Kochhäuser, Simon; Lange, Philipp S; Köbe, Julia; Wasmer, Kristina; Mönnig, Gerold; Eckardt, Lars; Pott, Christian

  2017-02-01

  Slow pathway modification (SPM) is the therapy of choice for AV-nodal reentry tachycardia (AVNRT). When AVNRT is not inducible, empirical ablation can be considered, however, the outcome in patients with two AV nodal echo beats (AVNEBs) is unknown. Out of a population of 3003 patients who underwent slow pathway modification at our institution between 1993 and 2013, we retrospectively included 32 patients with a history of symptomatic tachycardia, lack of paroxysmal supraventricular tachycardia (pSVT) inducibility but occurrence of two AVNEBs. pSVT documentation by electrocardiography (ECG) was present in 20 patients. The procedural endpoint was inducibility of less than two AVNEBs. This was reached in 31 (97%) patients. Long-term success was assessed by a telephone questionnaire (follow-up time 63±9 months). A total 94% of the patients benefited from the procedure (59% freedom from symptoms; 34% improvement in symptoms). Among those patients in whom ECG documentation was not present, 100% benefited (58% freedom from symptoms, 42% improvement). This is the first collective analysis of a group of patients presenting with symptoms of pSVT and inducibility of only two AVNEBs. Procedural success and clinical long-term follow-up were in the range of the reported success rates of slow pathway modification of inducible AVNRT, independent of whether ECG documentation was present. Thus, SPM is a safe and effective therapy in patients with two AVNEBs. Copyright © 2016. Published by Elsevier Ltd.

 10. Dual chamber pacing with optimal AV delay in congestive heart failure: a randomized study.

  Science.gov (United States)

  Capucci, A; Romano, S; Puglisi, A; Santini, M; Pagani, M; Cazzin, R; Zanuttini, D; Mangiameli, S; Moracchini, P V; Neri, R; De Ciuceis, P; Circo, A; Cavaglià, S; De Seta, F

  1999-07-01

  A prospective randomized trial was set up to evaluate contractile parameters and quality of life in patients with congestive heart failure. We describe the results from 38 patients in sinus rhythm and with chronic heart failure due to congestive cardiomyopathy, prospectively randomized to optimal medical therapy (Group 1, 19 patients) or optimal medical therapy plus dual chamber pacemaker programmed to optimal AV delay (Group 2, 19 patients). At a 6 month follow-up, 7/19 patients in Group 1 had died compared with 5/19 patients in Group 2. During follow-up, there were few significant changes in evaluated parameters except for mitral regurgitation time, which was prolonged in Group 1 and shortened in Group 2. The systolic left ventricular diameter shortened significantly only in Group 2. An energy and activity questionnaire showed that the effect of DDD pacing in the latter patient population was beneficial. From these results we may conclude that at the 6 month follow-up DDD pacing with echo-optimized AV interval programming can improve quality of life without affecting survival.

 11. Novel inter and intra prediction tools under consideration for the emerging AV1 video codec

  Science.gov (United States)

  Joshi, Urvang; Mukherjee, Debargha; Han, Jingning; Chen, Yue; Parker, Sarah; Su, Hui; Chiang, Angie; Xu, Yaowu; Liu, Zoe; Wang, Yunqing; Bankoski, Jim; Wang, Chen; Keyder, Emil

  2017-09-01

  Google started the WebM Project in 2010 to develop open source, royalty- free video codecs designed specifically for media on the Web. The second generation codec released by the WebM project, VP9, is currently served by YouTube, and enjoys billions of views per day. Realizing the need for even greater compression efficiency to cope with the growing demand for video on the web, the WebM team embarked on an ambitious project to develop a next edition codec AV1, in a consortium of major tech companies called the Alliance for Open Media, that achieves at least a generational improvement in coding efficiency over VP9. In this paper, we focus primarily on new tools in AV1 that improve the prediction of pixel blocks before transforms, quantization and entropy coding are invoked. Specifically, we describe tools and coding modes that improve intra, inter and combined inter-intra prediction. Results are presented on standard test sets.

 12. Tissue and cell tropism of Indian cassava mosaic virus (ICMV) and its AV2 (precoat) gene product

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rothenstein, Dirk; Krenz, Bjoern; Selchow, Olaf; Jeske, Holger

  2007-01-01

  In order to establish defined viruses for challenging plants in resistance breeding programmes, Indian cassava mosaic virus (ICMV; family Geminiviridae) DNA clones were modified to monitor viral spread in plants by replacing the coat protein gene with the green fluorescent protein (GFP) reporter gene. Comparative in situ hybridization experiments showed that ICMV was restricted to the phloem in cassava and tobacco. GFP-tagged virus spread similarly, resulting in homogeneous fluorescence within nuclei and cytoplasm of infected cells. To analyze viral intercellular transport in further detail, GFP was fused to AV2, a protein that has been implicated in viral movement. Expressed from replicating viruses or from plasmids, AV2:GFP became associated with the cell periphery in punctate spots, formed cytoplasmic as well as nuclear inclusion bodies, the latter as conspicuous paired globules. Upon particle bombardment of expression plasmids, AV2:GFP was transported into neighboring cells of epidermal tissues showing that the intercellular transport of the AV2 protein is not restricted to the phloem. The results are consistent with a redundant function of ICMV AV2 acting as a movement protein, presumably as an evolutionary relic of a monopartite geminivirus that may still increase virus fitness but is no longer necessary in a bipartite genome. The fusion of ICMV ORF AV2 to the GFP gene is the first example of a reporter construct that follows the whole track of viral DNA from inside the nucleus to the cell periphery and to the next cell

 13. Characterization of the cryptic AV3 promoter of ageratum yellow vein virus in prokaryotic and eukaryotic systems.

  Science.gov (United States)

  Wang, Wei-Chen; Wu, Chia-Ying; Lai, Yi-Chin; Lin, Na-Sheng; Hsu, Yau-Heiu; Hu, Chung-Chi

  2014-01-01

  A cryptic prokaryotic promoter, designated AV3 promoter, has been previously identified in certain begomovirus genus, including ageratum yellow vein virus isolate NT (AYVV-NT). In this study, we demonstrated that the core nucleotides in the putative -10 and -35 boxes are necessary but not sufficient for promoter activity in Escherichia coli, and showed that AYVV-NT AV3 promoter could specifically interact with single-stranded DNA-binding protein and sigma 70 of E. coli involved in transcription. Several AYVV-NT-encoded proteins were found to increase the activity of AV3 promoter. The transcription start sites downstream to AV3 promoter were mapped to nucleotide positions 803 or 805 in E. coli, and 856 in Nicotiana benthamiana. The eukaryotic activity of AV3 promoter and the translatability of a short downstream open reading frame were further confirmed by using a green fluorescent protein reporter construct in yeast (Saccharomyces cerevisiae) cells. These results suggested that AV3 promoter might be a remnant of evolution that retained cryptic activity at present.

 14. Development of an Advanced Aidman Vision Screener (AVS) for selective assessment of outer and inner laser induced retinal injury

  Science.gov (United States)

  Boye, Michael W.; Zwick, Harry; Stuck, Bruce E.; Edsall, Peter R.; Akers, Andre

  2007-02-01

  The need for tools that can assist in evaluating visual function is an essential and a growing requirement as lasers on the modern battlefield mature and proliferate. The requirement for rapid and sensitive vision assessment under field conditions produced the USAMRD Aidman Vision Screener (AVS), designed to be used as a field diagnostic tool for assessing laser induced retinal damage. In this paper, we describe additions to the AVS designed to provide a more sensitive assessment of laser induced retinal dysfunction. The AVS incorporates spectral LogMar Acuity targets without and with neural opponent chromatic backgrounds. Thus, it provides the capability of detecting selective photoreceptor damage and its functional consequences at the level of both the outer and inner retina. Modifications to the original achromatic AVS have been implemented to detect selective cone system dysfunction by providing LogMar acuity Landolt rings associated with the peak spectral absorption regions of the S (short), M (middle), and L (long) wavelength cone photoreceptor systems. Evaluation of inner retinal dysfunction associated with selective outer cone damage employs LogMar spectral acuity charts with backgrounds that are neurally opponent. Thus, the AVS provides the capability to assess the effect of selective cone dysfunction on the normal neural balance at the level of the inner retinal interactions. Test and opponent background spectra have been optimized by using color space metrics. A minimal number of three AVS evaluations will be utilized to provide an estimate of false alarm level.

 15. Off-Target18F-AV-1451 Binding in the Basal Ganglia Correlates with Age-Related Iron Accumulation.

  Science.gov (United States)

  Choi, Jae Yong; Cho, Hanna; Ahn, Sung Jun; Lee, Jae Hoon; Ryu, Young Hoon; Lee, Myung Sik; Lyoo, Chul Hyoung

  2018-01-01

  Off-target binding in the basal ganglia is commonly observed in the 18 F-AV-1451 PET studies of the elderly. We sought to investigate the relationship between this phenomenon in the basal ganglia and iron accumulation using iron-sensitive R 2 * MRI. Methods: Fifty-nine healthy controls and 61 patients with Alzheimer disease and mild cognitive impairment underwent 18 F-AV-1451 PET and R 2 * MRI studies. A correlation analysis was performed for age, 18 F-AV-1451 binding, and R 2 * values. Results: There was an age-related increase in both 18 F-AV-1451 binding in the basal ganglia and R 2 * values in the putamen in both the controls and the Alzheimer disease/mild cognitive impairment patients. 18 F-AV-1451 binding in the basal ganglia increased with R 2 * values. Conclusion: Off-target 18 F-AV-1451 binding in the basal ganglia is associated with the age-related increases in iron accumulation. Postmortem studies are required to further investigate the nature of this association. © 2018 by the Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging.

 16. Tissue and cell tropism of Indian cassava mosaic virus (ICMV) and its AV2 (precoat) gene product.

  Science.gov (United States)

  Rothenstein, Dirk; Krenz, Björn; Selchow, Olaf; Jeske, Holger

  2007-03-01

  In order to establish defined viruses for challenging plants in resistance breeding programmes, Indian cassava mosaic virus (ICMV; family Geminiviridae) DNA clones were modified to monitor viral spread in plants by replacing the coat protein gene with the green fluorescent protein (GFP) reporter gene. Comparative in situ hybridization experiments showed that ICMV was restricted to the phloem in cassava and tobacco. GFP-tagged virus spread similarly, resulting in homogeneous fluorescence within nuclei and cytoplasm of infected cells. To analyze viral intercellular transport in further detail, GFP was fused to AV2, a protein that has been implicated in viral movement. Expressed from replicating viruses or from plasmids, AV2:GFP became associated with the cell periphery in punctate spots, formed cytoplasmic as well as nuclear inclusion bodies, the latter as conspicuous paired globules. Upon particle bombardment of expression plasmids, AV2:GFP was transported into neighboring cells of epidermal tissues showing that the intercellular transport of the AV2 protein is not restricted to the phloem. The results are consistent with a redundant function of ICMV AV2 acting as a movement protein, presumably as an evolutionary relic of a monopartite geminivirus that may still increase virus fitness but is no longer necessary in a bipartite genome. The fusion of ICMV ORF AV2 to the GFP gene is the first example of a reporter construct that follows the whole track of viral DNA from inside the nucleus to the cell periphery and to the next cell.

 17. Utveckling av separationsmetod för mikroplaster i avloppsvatten för att kvantifiera mikroplaster vid Käppala reningsverk

  OpenAIRE

  Pergel, Rebecka

  2015-01-01

  Mikroplaster är små plastpartiklar, mindre än 5 millimeter i längd, som vanligtvis har sitt ursprung i kosmetika, hudvårdsprodukter, kläder eller blästringsmaterial. Oavsiktligt hamnar mikroplasterna i avloppsvattnet som leder partiklarna till reningsverken. Under reningsprocessen avskiljs den största mängden mikroplastpartiklar men ändå släpps det ut en ansenlig mängd mikroplaster varje år till recipienterna. Vilka skador mikroplastpartiklarna medför är idag oklart. Ett mål med studien har v...

 18. Magnetic-guided catheter ablation of twin AV nodal reentrant tachycardia in a patient with left atrial isomerism, interrupted inferior vena cana, and Kawashima-Fontan procedure.

  Science.gov (United States)

  Bessière, Francis; Mongeon, François-Pierre; Therrien, Judith; Khairy, Paul

  2017-12-01

  Twin AV nodal reentrant tachycardia most commonly occurs in patients with complex congenital heart disease who have two distinct AV nodes, His bundles, and non-preexcited QRS morphologies. Catheter ablation of the weaker AV node may be hindered by anatomical complexities. In such cases, remote magnetic guidance offers a potentially effective solution.

 19. DNA-binding studies of AV-153, an antimutagenic and DNA repair-stimulating derivative of 1,4-dihydropiridine.

  Science.gov (United States)

  Buraka, E; Chen, C Yu-Chian; Gavare, M; Grube, M; Makarenkova, G; Nikolajeva, V; Bisenieks, I; Brūvere, I; Bisenieks, E; Duburs, G; Sjakste, N

  2014-09-05

  The ability to intercalate between DNA strands determines the cytotoxic activity of numerous anticancer drugs. Strikingly, intercalating activity was also reported for some compounds considered to be antimutagenic. The aim of this study was to determine the mode of interaction of DNA with the antimutagenic and DNA repair-stimulating dihydropyridine (DHP) AV-153. DNA and AV-153 interactions were studied by means of UV/VIS spectroscopy, fluorimetry and infrared spectroscopy. Compound AV-153 is a 1,4 dihydropyridine with ethoxycarbonyl groups in positions 3 and 5. Computer modeling of AV-153 and DNA interactions suggested an ability of the compound to dock between DNA strands at a single strand break site in the vicinity of two pyrimidines, which was confirmed in the present study. AV-153 evidently interacted with DNA, as addition of DNA to AV-153 solutions resulted in pronounced hyperchromic and bathochromic effects on the spectra. Base modification in a plasmid by peroxynitrite only minimally changed binding affinity of the compound; however, induction of single-strand breaks using Fenton's reaction greatly increased binding affinity. The affinity did not change when the ionic strength of the solution was changed from 5 to 150 mM NaCl, although it increased somewhat at 300 mM. Neither was it influenced by temperature changes from 25 to 40°C, however, it decreased when the pH of the solution was changed from 7.4 to 4.7. AV-153 competed with EBr for intercalation sites in DNA: 116 mM of the compound caused a two-fold decrease in fluorescence intensity. FT-IR spectral data analyses indicated formation of complexes between DNA and AV-153. The second derivative spectra analyses indicated interaction of AV-153 with guanine, cytosine and thymine bases, but no interaction with adenine was detected. The antimutagenic substance AV-153 appears to intercalate between the DNA strands at the site of a DNA nick in the vicinity of two pyrimidines. Copyright © 2014 Elsevier

 20. Pittsburgh Compound B and AV-1451 positron emission tomography assessment of molecular pathologies of Alzheimer's disease in progressive supranuclear palsy.

  Science.gov (United States)

  Whitwell, Jennifer L; Ahlskog, J Eric; Tosakulwong, Nirubol; Senjem, Matthew L; Spychalla, Anthony J; Petersen, Ronald C; Jack, Clifford R; Lowe, Val J; Josephs, Keith A

  2018-03-01

  Little is known about Alzheimer's disease molecular proteins, beta-amyloid and paired helical filament (PHF) tau, in progressive supranuclear palsy (PSP). Recent techniques have been developed to allow for investigations of these proteins in PSP. We determined the frequency of beta-amyloid deposition in PSP, and whether beta-amyloid deposition in PSP is associated with PHF-tau deposition pattern, or clinical features. Thirty probable PSP participants underwent MRI, [ 18 F]AV-1451 PET and Pittsburgh compound B (PiB) PET. Apolipoprotein (APOE) genotyping was also performed. A global PiB standard-uptake value ratio (SUVR) was calculated. AV-1451 SUVRs were calculated for a set of Alzheimer's disease (AD)-related regions and a set of PSP-related regions. Voxel-level analyses were conducted to assess for differences in AV-1451 uptake patterns and MRI atrophy between PiB(+) and PiB(-) cases compared to 60 normal PiB(-) controls. Statistical testing for correlations and associations between variables of interest were also performed. Twelve subjects (40%) showed beta-amyloid deposition. Higher PiB SUVR correlated with older age but not with AV-1451 SUVR in the AD- or PSP-related regions. Higher AV-1451 SUVR in AD-related regions was associated with higher AV-1451 SUVR in PSP-related regions. We found little evidence for beta-amyloid related differences in clinical metrics, proportion of APOE e4 carriers, pattern of AV-1451 uptake, or pattern of atrophy. Beta-amyloid deposition occurs in a relatively high proportion of PSP subjects. Unlike in Alzheimer's disease, however, there is little evidence that beta-amyloid, and PHF-tau, play a significant role in neurodegeneration in PSP. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 1. Mindfulness for militære veteraner som lider av PTSD

  OpenAIRE

  Aasvik, Erlend Winther; Amdal, Lilli

  2014-01-01

  Bakgrunn: Veteraner står i fare for å få Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) ved gjentatte eksponeringer for traumer. I de senere år har det i Norge vært stadig fokus på veteraner som har fått slik lidelse men som ikke har fått oppfølgningen som de kanskje burde hatt. Mindfulness har også blitt veldig populært og er nå ofte å se i ukeblader, bokhandler og i medisinske blader. Hensikten: Vi ønsket å se om mindfulness kunne være et mulig hjelpemiddel for sykepleiere i behandling av veteraner...

 2. Bør man tillate at norske statsborgere benytter seg av surrogati i India?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Annelin Haukeland

  2013-11-01

  Full Text Available I Norge er ikke surrogati tillatt, og myndighetene fraråder norske statsborgere å benytte seg av surrogati i utlandet. I denne artikkelen fokuserer vi på kommersiell gestational surrogati og stiller spørsmålet: Bør man tillate at norske statsborgere benytter seg av surrogati i India? De etiske problemstillingene rundt surrogati er mange og sammensatte og blir spesielt utfordrende når tjenesten tilbys i et land med store kulturelle og økonomiske forskjeller både internt og i forhold til Norge. Vi baserer analysen og drøftingen av dette etisk utfordrende spørsmålet på Beauchamps og Childress sin veletablerte metodiske tilnærming innen biomedisinsk etikk. Vi anvender de fire allmennmoralske prinsipper: respekt for autonomi, velgjørenhet, ikke-skade og rettferdighet på sakskomplekset for å synliggjøre spenningene involvert i dette etiske dilemmaet. Med full bevissthet om at det ikke finnes noen lettvinte og omkostningsfrie løsninger på dilemmaer generelt og dette spesielt, konkluderer vi med at interessene til de berørte parter, og spesielt surrogatmødrenes, kan bli bedre ivaretatt om surrogati tillates under omfattende reguleringer. Dersom man velger å gjøre praksisen illegal, vil man også miste mulighetene til å påvirke prosessen og sikre rettighetene til de involverte partene.Nøkkelord: surrogati, Norge–India, utnyttelse, autonomi, regulering av prosessenEnglish summary: Should Norwegian citizens be permitted to use surrogacy in India?Surrogacy is not permitted in Norway, and the government strongly advises against Norwegian citizens travelling abroad to have children through the use of the surrogacy industry. In this article, we focus on commercial gestational surrogacy and debate the question: Should Norwegian citizens be permitted to use surrogacy in India? The ethical concerns regarding surrogacy are complex and are especially challenging when the service is offered in a country with big cultural and economic

 3. Skattetillägg i internprissättningsprocesser : En studie av begreppet oriktig uppgift

  OpenAIRE

  Baaz, Christoffer; Wahlbeck, Cesar

  2009-01-01

  Av globaliseringen följer en ökad handel mellan stater och inom multinationella koncer-ner där så kallade internprissättning sker. Genom internprissättningen ser företagen en möjlighet att överföra vinster till lågbeskattade länder. För att förhindra detta har regler som ska se till att marknadsmässiga villkor styr prissättningen upprättats. De svenska bestämmelserna för internprissättning utgår från korrigeringsregeln i 14 kap. 19 IL som ger uttryck för armlängdsprincipen. Principen innebär ...

 4. Magnetic excitations in low-dimensional spin systems: neutron scattering study on AV2O5

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nakajima, Kenji

  1997-01-01

  Recent experiments on vanadium oxide bronzes AV 2 O 5 (A=Na, Mg, Li) are reviewed. Experiments are carried out combining two triple-axis spectrometers installed at a thermal beam port and a cold neutron guide at JRR-3M. Spin-wave excitations in single crystals NaV 2 O 5 in the spin-Peierls state shows a steep intra-chain dispersion, which is consistent with estimated exchange interaction from magnetization measurement, and a weak inter-chain dispersion. In the low energy excitation measurement on powder sample of MgV 2 O 5 , we have observed energy gap of 2 meV, which indicates that this material is a ladder system with strong 1D character. Preliminary result on LiV 2 O 5 , which is expected to be a simple 1D antiferromagnet or a zig-zag chain, is also mentioned

 5. Transformering av kunnskap mellom campus og skole i lærerutdanningen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Britt Oda Fosse

  2016-04-01

  Full Text Available Til tross for lærerutdanningers mangeårige arbeid med å finne innovative løsninger som skaper gode sammenhenger mellom campuskonteksten og skolekonteksten, etterlyser lærerstudentene fortsatt en bedre sammenheng i studiet. Det som kjennetegner metodene i mange lærerutdanninger er at de bygger på ideen om læring for praksis. Dette innebærer i stor grad forventninger om at studentene transformerer kunnskap fra campus til undervisning og refleksjon i skolen. Mye tyder på at lærerstudentene får lite hjelp i denne prosessen. Studier om koherens – eller sammenheng – i lærerutdanningen knyttes sjelden til at lærerutdanning kan innebære et læringsproblem. Hensikten med denne artikkelen er å undersøke de læringsutfordringer studenter har når kunnskap skal transformeres mellom de to kontekstene. Tanken er at en forståelse for lærerstudenters læring på denne måten kan bidra inn i arbeidet med å videreutvikle metoder i lærerutdanningen som kan lette transformeringsprosessene. Artikkelen er tematisk og drøftes i lys av sosiokulturelle perspektiver på læring og utvikling med vekt på begrepene “overføring” og “transformering”. Videre drøftes problemstillingen i lys av studier av lærerstudenters interaktive læringsprosesser. Nøkkelord: lærerutdanning, lærerstudenters læringsprosesser, transformering av læring.AbstractDespite innovative work on bridging the gap between campus activities and classroom activities, student teachers ask for more coherence in their education. What characterizes the different teacher education innovations is that they are mainly based on the idea that students construct knowledge for practice. In these scenarios, teacher education programmes rely on the students’ ability to transform knowledge from activities at campus into teaching and reflection in their practice schools. The student teachers seem to get little or no help in these transformational processes. When studying

 6. Förvärmning av tilluften med återvunnen värme

  OpenAIRE

  Kader, Aza; Yousif, Peter

  2017-01-01

  Idag är det vanligt för fjärrvärmebolagen att basera sin taxa på effektbehovet för fastigheten. Effekttaxeringsmetod skiljer sig mellan olika fjärrvärmeleverantörer. Dock är toppeffektbehoven för fastigheterna en gemensam nämnare för bolagen när debiteringsunderlag beslutas.I Sverige finns det idag befintlig teknik som sänker effektbehovet genom förvärmning av uteluft, vilket reducerar frostbildning i värmeväxlaren och förbättras dess verkningsgrad. Denna teknik utnyttjar geoenergi som värmek...

 7. Introduction to COFFE: The Next-Generation HPCMP CREATE-AV CFD Solver

  Science.gov (United States)

  Glasby, Ryan S.; Erwin, J. Taylor; Stefanski, Douglas L.; Allmaras, Steven R.; Galbraith, Marshall C.; Anderson, W. Kyle; Nichols, Robert H.

  2016-01-01

  HPCMP CREATE-AV Conservative Field Finite Element (COFFE) is a modular, extensible, robust numerical solver for the Navier-Stokes equations that invokes modularity and extensibility from its first principles. COFFE implores a flexible, class-based hierarchy that provides a modular approach consisting of discretization, physics, parallelization, and linear algebra components. These components are developed with modern software engineering principles to ensure ease of uptake from a user's or developer's perspective. The Streamwise Upwind/Petrov-Galerkin (SU/PG) method is utilized to discretize the compressible Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS) equations tightly coupled with a variety of turbulence models. The mathematics and the philosophy of the methodology that makes up COFFE are presented.

 8. En teoretisk utdyping av rom og materialitet som pedagogisk ressurs i barnehagen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Solveig Nordtømme

  2015-07-01

  Full Text Available Abstract: This article is a theoretical exploration with the aim of discussing an ontological basis for space and materiality as educational resources in kindergarten. Attention is directed on children’s play experiences interacting with space and materiality, and how children use and create space. The metaphors front stage, space in between, and backstage (inspired from Erving Goffman, 1969, which form the study's main findings, are used as the backdrop for the issue and analyzes. The empirical material used in this exploration has been collected with an ethnographic methodological approach in two kindergartens. Maurice Merleau-Ponty’s (1962 focus on bodily experience and presence in space, along with concepts from Latour’s (2005 actor-network theory, is used to explore the data. The article contributes with theoretical tools for professionals in kindergarten teaching, to shed light on the importance of space, materiality and play in children's everyday life in kindergarten.Sammendrag: Denne artikkelen diskuterer et ontologisk grunnlag og er en teoretisk utforskning av rom og materialitet som en pedagogisk ressurs i barnehagen. Oppmerksomheten er rettet mot barns lekeerfaringer i samspill med rom og materialitet, og hvordan barn bruker og skaper rom. Metaforene hovedrom, mellomrom, og bakrom (inspirert fra Erving Goffman, 1969, som danner studiens hovedfunn, blir brukt som et bakteppe for problemstilling og analyser av det empiriske materialet fra to barnehager. Maurice Merleau-Ponty publikasjoner The Phenomenology of Perception (Merleau-Ponty, 1962 med sitt fokus på kroppslig erfaring i levd rom, blir brukt sammen med begreper fra Latours aktør-nettverksteori (Latour 2005 til å utforske hvordan rom og materialitet kan være pedagogiske ressurser. Artikkelens kunnskapsbidrag er å presentere et teoretisk verktøy for barnehageprofesjonen og kunnskaper om lekens betydning i barns hverdag i barnehagen.

 9. Dia dos Avós: atividades socioeducativas e intergeracionais bem-sucedidas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Flávia Renata Fratezi

  2013-10-01

  Full Text Available O Dia da Avó é comemorado em 26 de julho, uma data estratégica para estimular a interação social entre diferentes gerações e reflexões acerca do envelhecimento humano e da velhice. Em face dos potenciais benefícios das intervenções intergeracionais e socioeducativas, o objetivo deste artigo é apresentar um relato de experiência sobre as atividades realizadas durante um evento no Dia da Avó. Esse evento ocorreu em um parque público do município de São Paulo no ano de 2009 e contou com a participação de 350 idosos e 60 crianças. Durante as intervenções houve a divulgação de informações sobre como tornar o envelhecimento um processo orientado e bem assistido, o que favoreceu a reflexão de estratégias pessoais, sociais e coletivas para a participação social e a promoção da saúde ao longo do curso de vida, integrando diferentes gerações. Uma sociedade preparada para a temática da velhice e dos temas associados ao ciclo vital humano inicia a discussão desses temas nas comunidades, perpetuando a reflexão de maneira coletiva e com a participação de variados atores sociais. O bacharel em gerontologia, novo profissional na área do envelhecimento no Brasil, têm competências para favorecer, promover e integrar intervenções intergeracionais e socioeducativas que visam ao envelhecimento ativo.

 10. A.V. CHAYANOV ON THE WAY TO THE THEORY OF NON-CAPITALIST ECONOMY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  А А Крамар

  2018-12-01

  Full Text Available Alexander V. Chayanov (1888-1937 is a famous Russian economist, theorist of the organization of economy, a brilliant representative of the generation of the “golden age” of the economic science in Russia. One of the key elements of his scientific legacy is the theory of non-capitalist forms of economy, and one of its aspects - international agrarian studies of the features of the organization of agriculture in different countries. The organizational-production school developed a theory of labor economy and came close to the general theory of non-capitalist forms of economy; however, its studies were inter-rupted by the repressions of the 1920s. The article considers the international studies of A.V. Chayanov to clarify and develop some findings of the today’s scholars (I.A. Kuznetsov, A.M. Nikulin, T.A. Savinova. The author proposes a new interpretation of the organizational-production school as having a dualistic character. The works of Alexander N. Chelintsev (1874-1962, Nicholay P. Makarov (1886-1980 and other colleagues of A.V. Chayanov from the organizational-production school focused on both theoretical issues such as the fundamental laws of functioning and development of agriculture, and practical issues of scientific management of an individual farm and agriculture in general. The author considers the orga-nizational-production school as dualistic: it studies both theory and management of peasant economy at micro- and macro-levels proceeding from the analysis of the individual farm structure to the issues of the optimal production location and optimal management of ‘a mass of peasant farms’. The system approach to the organization of economy, cooperation, zoning and economic policy developed by the organizational-production school is still relevant for the contemporary use.

 11. 18F-AV-1451 positron emission tomography in Alzheimer’s disease and progressive supranuclear palsy

  Science.gov (United States)

  Passamonti, Luca; Vázquez Rodríguez, Patricia; Hong, Young T.; Allinson, Kieren S. J.; Williamson, David; Borchert, Robin J.; Sami, Saber; Cope, Thomas E.; Bevan-Jones, W. Richard; Jones, P. Simon; Arnold, Robert; Surendranathan, Ajenthan; Mak, Elijah; Su, Li; Fryer, Tim D.; Aigbirhio, Franklin I.; O’Brien, John T.; Rowe, James B.

  2017-01-01

  Abstract The ability to assess the distribution and extent of tau pathology in Alzheimer’s disease and progressive supranuclear palsy in vivo would help to develop biomarkers for these tauopathies and clinical trials of disease-modifying therapies. New radioligands for positron emission tomography have generated considerable interest, and controversy, in their potential as tau biomarkers. We assessed the radiotracer 18F-AV-1451 with positron emission tomography imaging to compare the distribution and intensity of tau pathology in 15 patients with Alzheimer’s pathology (including amyloid-positive mild cognitive impairment), 19 patients with progressive supranuclear palsy, and 13 age- and sex-matched controls. Regional analysis of variance and a support vector machine were used to compare and discriminate the clinical groups, respectively. We also examined the 18F-AV-1451 autoradiographic binding in post-mortem tissue from patients with Alzheimer’s disease, progressive supranuclear palsy, and a control case to assess the 18F-AV-1451 binding specificity to Alzheimer’s and non-Alzheimer’s tau pathology. There was increased 18F-AV-1451 binding in multiple regions in living patients with Alzheimer’s disease and progressive supranuclear palsy relative to controls [main effect of group, F(2,41) = 17.5, P AV-1451 binding was significantly increased in patients with Alzheimer’s disease, relative to patients with progressive supranuclear palsy and with control subjects, in the hippocampus and in occipital, parietal, temporal, and frontal cortices (t’s > 2.2, P’s AV-1451 binding was elevated in the midbrain (t = 2.1, P AV-1451 uptake in the putamen, pallidum, thalamus, midbrain, and in the dentate nucleus of the cerebellum (t’s > 2.7, P’s AV-1451 strongly bound to Alzheimer-related tau pathology, but less specifically in progressive supranuclear palsy. 18F-AV-1451 binding to the basal ganglia was strong in all groups in vivo. Postmortem histochemical

 12. Cardiac resynchronization therapy and AV optimization increase myocardial oxygen consumption, but increase cardiac function more than proportionally☆

  Science.gov (United States)

  Kyriacou, Andreas; Pabari, Punam A.; Mayet, Jamil; Peters, Nicholas S.; Davies, D. Wyn; Lim, P. Boon; Lefroy, David; Hughes, Alun D.; Kanagaratnam, Prapa; Francis, Darrel P.; I.Whinnett, Zachary

  2014-01-01

  Background The mechanoenergetic effects of atrioventricular delay optimization during biventricular pacing (“cardiac resynchronization therapy”, CRT) are unknown. Methods Eleven patients with heart failure and left bundle branch block (LBBB) underwent invasive measurements of left ventricular (LV) developed pressure, aortic flow velocity-time-integral (VTI) and myocardial oxygen consumption (MVO2) at 4 pacing states: biventricular pacing (with VV 0 ms) at AVD 40 ms (AV-40), AVD 120 ms (AV-120, a common nominal AV delay), at their pre-identified individualised haemodynamic optimum (AV-Opt); and intrinsic conduction (LBBB). Results AV-120, relative to LBBB, increased LV developed pressure by a mean of 11(SEM 2)%, p = 0.001, and aortic VTI by 11(SEM 3)%, p = 0.002, but also increased MVO2 by 11(SEM 5)%, p = 0.04. AV-Opt further increased LV developed pressure by a mean of 2(SEM 1)%, p = 0.035 and aortic VTI by 4(SEM 1)%, p = 0.017. MVO2 trended further up by 7(SEM 5)%, p = 0.22. Mechanoenergetics at AV-40 were no different from LBBB. The 4 states lay on a straight line for Δexternal work (ΔLV developed pressure × Δaortic VTI) against ΔMVO2, with slope 1.80, significantly > 1 (p = 0.02). Conclusions Biventricular pacing and atrioventricular delay optimization increased external cardiac work done but also myocardial oxygen consumption. Nevertheless, the increase in cardiac work was ~ 80% greater than the increase in oxygen consumption, signifying an improvement in cardiac mechanoenergetics. Finally, the incremental effect of optimization on external work was approximately one-third beyond that of nominal AV pacing, along the same favourable efficiency trajectory, suggesting that AV delay dominates the biventricular pacing effect — which may therefore not be mainly “resynchronization”. PMID:24332598

 13. Comparing18F-AV-1451 with CSF t-tau and p-tau for diagnosis of Alzheimer disease.

  Science.gov (United States)

  Mattsson, Niklas; Smith, Ruben; Strandberg, Olof; Palmqvist, Sebastian; Schöll, Michael; Insel, Philip S; Hägerström, Douglas; Ohlsson, Tomas; Zetterberg, Henrik; Blennow, Kaj; Jögi, Jonas; Hansson, Oskar

  2018-01-30

  To compare PET imaging of tau pathology with CSF measurements (total tau [t-tau] and phosphorylated tau [p-tau]) in terms of diagnostic performance for Alzheimer disease (AD). We compared t-tau and p-tau and 18 F-AV-1451 in 30 controls, 14 patients with prodromal AD, and 39 patients with Alzheimer dementia, recruited from the Swedish BioFINDER study. All patients with AD (prodromal and dementia) were screened for amyloid positivity using CSF β-amyloid 42. Retention of 18 F-AV-1451 was measured in a priori specified regions, selected for known associations with tau pathology in AD. Retention of 18 F-AV-1451 was markedly elevated in Alzheimer dementia and moderately elevated in prodromal AD. CSF t-tau and p-tau was increased to similar levels in both AD dementia and prodromal AD. 18 F-AV-1451 had very good diagnostic performance for Alzheimer dementia (area under the receiver operating characteristic curve [AUROC] ∼1.000), and was significantly better than t-tau (0.876), p-tau (0.890), hippocampal volume (0.824), and temporal cortical thickness (0.860). For prodromal AD, there were no significant AUROC differences between CSF tau and 18 F-AV-1451 measures (0.836-0.939), but MRI measures had lower AUROCs (0.652-0.769). CSF tau and 18 F-AV-1451 have equal performance in early clinical stages of AD, but 18 F-AV-1451 is superior in the dementia stage, and exhibits close to perfect diagnostic performance for mild to moderate AD. This study provides Class III evidence that CSF tau and 18 F-AV-1451 PET have similar performance in identifying early AD, and that 18 F-AV-1451 PET is superior to CSF tau in identifying mild to moderate AD. © 2018 The Author(s). Published by Wolters Kluwer Health, Inc. on behalf of the American Academy of Neurology.

 14. Prediktion av översvämningsrisken vid vägar - En undersökning av två översvämningar i Östersunds kommun 2008.

  OpenAIRE

  Davidsson, Emil; Persson, Erik

  2015-01-01

  Pågående klimatförändringar med påföljande ökad nederbörd ger förhöjd risk för översvämningar. Det är därför viktigt att kunna göra förutsägelser för var översvämning riskerar att ske. Förutsättningarna att göra sådana prediktioner med geografiska informationssystem ökar då Sveriges geografi karteras i allt större utsträckning. Syftet med uppsatsen är att utföra och analysera en modell för kartering av översvämningsrisk av väg. Det görs genom GIS-analys av geografiska data, baserade på platss...

 15. Compostagem de resíduo sólido de abatedouro avícola

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natália da Silva Sunada

  2015-01-01

  Full Text Available Em virtude da grande demanda por proteína de origem animal, tem-se aumentado a produção de frangos de corte e consequentemente a geração de resíduos provenientes do abate de aves, sendo necessário o desenvolvimento de técnicas que permitam o aproveitamento e reciclagem desses materiais. Objetivou-se com a execução deste trabalho avaliar a eficiência da compostagem no tratamento e reciclagem do resíduo sólido de abatedouro avícola. Utilizou-se resíduo sólido de abatedouro avícola comercial composto por fragmentos de vísceras, tecido muscular, adiposo e ósseo, sangue coagulado e penas e, como fonte de carbono, a casca de arroz. Montou-se uma leira com 1,5m3 de volume inicial, na qual foram monitorados os parâmetros: temperatura, teores de sólidos totais (ST, voláteis (SV, N, P, K, carbono orgânico (C, matéria orgânica compostável (MOC, matéria orgânica resistente à compostagem (MORC, demanda química de oxigênio (DQO, massa e volume enleirados, número mais provável (NMP de coliformes totais e termotolerantes, bem como suas reduções durante o processo. A temperatura máxima atingida no centro da leira foi de 53,3ºC (média semanal, já as reduções de massa de ST e SV e volume durante o processo de pré-compostagem foram de 36,1; 44,3 e 23,3%, respectivamente, e, durante o processo de compostagem, foram de 21,8; 23,8 e 4,4%. A baixa redução do volume das leiras pode estar associada à alta concentração de MORC (40,1% que pode ser principalmente relacionada à qualidade da fonte de carbono. O processo promoveu satisfatórias reduções totais de ST, SV e volume, sendo, respectivamente, 50,1; 57,5 e 26,7%. No entanto, foram observadas reduções de 43% na quantidade de nitrogênio presente no composto final. Apesar das reduções de nitrogênio, a compostagem demonstrou ser um método eficiente no tratamento dos resíduos sólidos de abatedouro avícola.

 16. Lovligheten av utleie på Airbnb - Kan utleie på Airbnb medføre tvangssalg?

  OpenAIRE

  Isaksen, Marie

  2017-01-01

  Emnet for oppgaven er lovligheten av utleie av eierseksjonsleiligheter på Airbnb. Oppgaven skal belyse om utleie gjennom Airbnb kan medføre vesentlig mislighold, og dermed gi grunnlag for tvangssalg. Det fokusere på fire forhold som kan føre til at utleie på Airbnb kan medføre vesentlig mislighold; bruk i strid med vedtekter, bruk i strid med husordensregler, formålsstridig bruk, og bruk til unødvendig eller urimelig ulemper eller skader for naboene.

 17. Kommunikasjonskultur i sosiale medier i Japan og Norge. Sammenlikning av smarttelefon-apper mellom LINE og Facebook Messenger

  OpenAIRE

  Abumi, Asaki

  2015-01-01

  Denne oppgaven analyser hvordan norske og japanske brukere kommuniserer på sosiale medier på smarttelefoner. Analysen er basert på en spørreundersøkelse med 20 deltagere fra Japan som bruker appen LINE, og 20 deltagere fra Norge som bruker Facebook Messenger. Informantene består av unge universitetsstudenter fra 18 til 25 år. Resultatene viser blant annet at japanere foretrekker LINE fordi den har et stort utvalg av søte sticker, som gjør kommunikasjon lettere for japanere som bor i et stort ...

 18. För vilka finns kroppspositivismen? : En diskursanalytisk och semiotisk studie av hur kroppsaktivister på Instagram artikulerar kroppspositivism

  OpenAIRE

  Wallén, Camilla

  2017-01-01

  Denna studie har genomförts med syfte att undersöka hur kroppsaktivister artikulerar kropp och kroppspositivitet genom bilder och texter på deras Instagramkonton. Studien syftar även till att undersöka om, och i så fall hur, artikulationerna av kroppspositivitet skiljer sig mellan olika kroppsaktivister. Slutligen syftar studien till att studera hur kroppsaktivisterna artikulerar syftet med rörelsen. Det teoretiska ramverket består av tidigare forskning och etablerade teorier i postmodern fem...

 19. Nordkapp som bærekraftig destinasjon - Et case-studie av aktørers drivere og barrierer

  OpenAIRE

  Berg, Marianne; Røkholt, Solveig

  2016-01-01

  Tittelen på oppgaven er “Nordkapp som bærekraftig destinasjon: Et case-studie av aktørers drivere og barrierer”. Vi har utviklet problemstillingen: “Hvilke drivere og barrierer ligger til grunn for utviklingen av et bærekraftig reiseliv blant aktørene på destinasjon Nordkapp?” Temaet vi ønsker å ta for oss er derfor bærekraftig destinasjonsutvikling på naturdestinasjoner. Bærekraft er en tematikk som må tas hensyn til for reiselivets overlevelsesevne. For å undersøke dette har vi brukt et kva...

 20. Jean-Michel Basquiat- : en undersøkelse av tre arbeider på papir fra 1982-1983

  OpenAIRE

  Langebrekke, Josephine

  2011-01-01

  Jean-Michel Basquiats (1960–1988) produksjon har vært gjenstand for et konservert forskningsparadigme hvor det biografiske materialet som ligger til grunn, har fått spille en dominerende rolle i møte med verkene. Formålet med denne oppgaven har vært å foreta en analyse av tre arbeider på papir fra perioden 1982–1983; Undiscovered Genius, Ascent og 50¢ Piece, med vekt på dekoding av tekst og tegn for å gjennomgå verkenes narrative fremstilling, ekstrahert fra alt personlig-relatert materiale s...

 1. Elektronová mikroskopie, mikroanalýza a difrakce na ÚMCH AV ČR

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šlouf, Miroslav; Pavlova, Ewa; Králová, Daniela; Hromádková, Jiřina; Vlková, Helena; Lapčíková, Monika

  2010-01-01

  Roč. 17, 2a (2010), k46-k49 ISSN 1211-5894. [Struktura 2010. Soláň, 14.06.2010-17.06.2010] R&D Projects: GA AV ČR KAN200520704; GA ČR GAP205/10/0348 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505 Keywords : introduction to electron microscopy * electron spectroscopy * electron diffraction Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology http:// xray .cz/ms/bul2010-2a/slouf.pdf

 2. Prototyptillverkning i plast med FriFormFramställning : - handledning vid val av FFF-metod

  OpenAIRE

  Dahlman, Maria; Olsson, Ulrika

  2012-01-01

  FriFormFramställning är en additiv tillverkningsteknik, vilken innebär att detaljen byggs upp lager för lager, genom att material successivt tillförs. En vanlig tillämpning av denna metod är tillverkning av prototyper i plast. Metoden har blivit populär främst tack vare dess möjlighet att reducera ledtiden. Teknikens förmåga att skapa komplexa geometrier, vilka inte alltid kan tillverkas med klassisk tillverkning som bygger på svarv- och fräsoperationer, har också bidragit till dess popularit...

 3. Kalkulerende kjeltringer eller offer for omstendighetene? En kvalitativ studie av heroinomsetningens utvikling og aktører

  OpenAIRE

  Snertingdal, Mette Irmgard

  2007-01-01

  - De ulike posisjonene i heroinomsetningen i Norge er for første gang belyst via fengselsintervjuer. Studien viser at selgerne står relativt fritt til å velge sine leverandører. Storselgerne er drevet av jakten på store penger mens småselgerne primært finansierer egen rusmiddelbruk. De øverste sjiktene i heroinimporten til Norge synes å være styrt av personer i utlandet via slektskapsbånd. De driver illegal virksomhet for å forsørge sine familier. Dette er blant hovedkonklusjonene i SIRUS-...

 4. Desórdenes muscoloesqueléticos en el trabajador avícola – intervenciones en salud

  OpenAIRE

  Barajas, Maryi Lizeth; Aceveo, Sharom Irene

  2016-01-01

  Introducción: El trabajador avícola presenta un alto riesgo de sufrir de Desórdenes Musculo esqueléticos, debido a la realización de trabajos manuales repetitivos; posición bípeda prolongada, posturas por fuera de ángulos de confort de miembros superiores Objetivo: Establecer las recomendaciones basadas en la evidencia de las intervenciones en salud para los Desórdenes Musculoesqueléticos (DME) en el trabajador avícola. Metodología: Se realizó una revisión de la literatura de los estudi...

 5. Norske kostholdsanbefalinger av mettet fett, med fokus på anbefalinger om fett i melk til barn : en litteraturstudie

  OpenAIRE

  Bjørgum, Bente

  2015-01-01

  I sin begynnelse var myndighetenes kostholdsanbefalinger basert på å beskytte befolkningen mot ernæringsmangler og underernæring. Hypotesen om at for mye fett i kostholdet, og spesielt mettet fett gir økt risiko for utvikling av hjerte- og karsykdommer har påvirket kostholdsanbefalingene i Norge siden 1970 tallet og helt fram til i dag. Også livsstilssykdommer som diabetes type 2, kreft, fedme og metabolsk syndrom var satt i sammenheng med bruk av fett, og spesielt mettet fett i kosthol...

 6. Observation infrastructure for airborne hazards in the framework of the EUNADICS-AV project

  Science.gov (United States)

  Mona, Lucia; Pappalardo, Gelsomina; Stammes, Piet; Lihavainen, Heikki; Paatero, Jussi; Hirtl, Marcus; Schlager, Hans; Graf, Kaspar; Hedelt, Pascal; Theys, Nicolas; Coltelli, Mauro; Vargas, Arturo; Clarisse, Lieven; Nína Petersen, Guðrún; de Leeuw, Gerrit; Papagiannopoulos, Nikolaos; Apituley, Arnoud; Haefele, Alexander; Delcloo, Andy; Wotawa, Gerhard

  2017-04-01

  During the 2010 and 2011 Icelandic volcanic eruptions, the availability of integrated, validated data sets was identified as a major challenge in the effort to gain a rapid situation assessment. These environmental crisis situations may happen again, also from other types ofairborne hazards, like big fires. Currently, the issue is not so much that data and observations do not exist, it is rather the rapid accessibility, the cross-calibration of different sensors, the integration of new platforms and the harmonization of standards and protocols that needs further work and attention. A specific activity is planned within the H-2020 project EUNADICS -AV ("European Natural Disaster Coordination and Information System for Aviation") for addressing this critical issue. In order to achieve the rapid data accessibility, work will be carried out with full consideration of the main European Research Infrastructures, projects and national/international monitoring networks that are able to provide crucial information related to the dispersion of airborne hazards. The integrated data sets are based on satellite and ground-based remote sensing as well as in situ ground-based and aircraft observations. Networks of ground based remote sensing of atmospheric profiles are particularly important, since these will provide the needed height information that cannot be obtained unambiguously from the vast majority of space borne sensors. A new aspect not treated in any project and initiative so far is the integration of special crisis measurements, for example by aircraft or UAV systems. Particularly suited for the purposes of the project are satellite data from operational sensors aboard EUMETSAT and ESA satellites. Improved retrievals are investigated, and the new generation of Sentinel satellites currently being launched under the Copernicus umbrella and their added value are considered. Especially when the ground based and space borne observations are combined, the much needed

 7. Videos for Science Communication and Nature Interpretation: The TIB|AV-Portal as Resource.

  Science.gov (United States)

  Marín Arraiza, Paloma; Plank, Margret; Löwe, Peter

  2016-04-01

  Scientific audiovisual media such as videos of research, interactive displays or computer animations has become an important part of scientific communication and education. Dynamic phenomena can be described better by audiovisual media than by words and pictures. For this reason, scientific videos help us to understand and discuss environmental phenomena more efficiently. Moreover, the creation of scientific videos is easier than ever, thanks to mobile devices and open source editing software. Video-clips, webinars or even the interactive part of a PICO are formats of scientific audiovisual media used in the Geosciences. This type of media translates the location-referenced Science Communication such as environmental interpretation into computed-based Science Communication. A new way of Science Communication is video abstracting. A video abstract is a three- to five-minute video statement that provides background information about a research paper. It also gives authors the opportunity to present their research activities to a wider audience. Since this kind of media have become an important part of scientific communication there is a need for reliable infrastructures which are capable of managing the digital assets researchers generate. Using the reference of the usecase of video abstracts this paper gives an overview over the activities by the German National Library of Science and Technology (TIB) regarding publishing and linking audiovisual media in a scientifically sound way. The German National Library of Science and Technology (TIB) in cooperation with the Hasso Plattner Institute (HPI) developed a web-based portal (av.tib.eu) that optimises access to scientific videos in the fields of science and technology. Videos from the realms of science and technology can easily be uploaded onto the TIB|AV Portal. Within a short period of time the videos are assigned a digital object identifier (DOI). This enables them to be referenced, cited, and linked (e.g. to the

 8. Independent effects of apolipoprotein AV and apolipoprotein CIII on plasma triglyceride concentrations

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baroukh, Nadine N.; Bauge, Eric; Akiyama, Jennifer; Chang, Jessie; Fruchart, Jean-Charles; Rubin, Edward M.; Fruchart, Jamila; Pennacchio, Len A.

  2003-08-15

  Both the apolipoprotein A5 and C3 genes have repeatedly been shown to play an important role in determining plasma triglyceride concentrations in humans and mice. In mice, transgenic and knockout experiments indicate that plasma triglyceride levels are negatively and positively correlated with APOA5 and APOC3 expression, respectively. In humans, common polymorphisms in both genes have also been associated with plasma triglyceride concentrations. The evolutionary relationship among these two apolipoprotein genes and their close proximity on human chromosome 11q23 have largely precluded the determination of their relative contribution to altered Both the apolipoprotein A5 and C3 genes have repeatedly been shown to play an important role in determining plasma triglyceride concentrations in humans and mice. In mice, transgenic and knockout experiments indicate that plasma triglyceride levels are negatively and positively correlated with APOA5 and APOC3 expression, respectively. In humans, common polymorphisms in both genes have also been associated with plasma triglyceride concentrations. The evolutionary relationship among these two apolipoprotein genes and their close proximity on human chromosome 11q23 have largely precluded the determination of their relative contribution to altered triglycerides. To overcome these confounding factors and address their relationship, we generated independent lines of mice that either over-expressed (''double transgenic'') or completely lacked (''double knockout'') both apolipoprotein genes. We report that both ''double transgenic'' and ''double knockout'' mice display intermedia tetriglyceride concentrations compared to over-expression or deletion of either gene alone. Furthermore, we find that human ApoAV plasma protein levels in the ''double transgenic'' mice are approximately 500-fold lower than human ApoCIII levels, supporting ApoAV

 9. Grrlziner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ladendorf, Martina

  -feministiska strömningar som riot grrrl och annan tredje vågen-feminism. Efter en inledande textanalys av elva grrlziner studeras de svenska grrlzinerna Darling och Corky, ur både ett producent- och ett användarperspektiv, samt textanalytiskt. Fokus ligger på vilka identiteter som konstrueras av de båda tidningarna. I...

 10. A Comparison of Interaction in AV-based and Internet-based Distance Courses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Melodee Landis

  2001-04-01

  Full Text Available At the center of the debate over the viability of distance education is whether the newer electronic technologies can offer enough interaction to maintain quality learner outcomes and critical mass. Two of the most commonly used forms of distance education are 1 two-way, fully interactive audio-video classrooms and 2 on-line instruction through the Internet or Worldwide Web. This study used qualitative methods to compare and contrast the interaction that occurred in distance learning courses offered via each medium. The research process confirmed findings that there were fundamental differences in the interaction that occurred in the two environments. On-line interaction is so profoundly different than interaction in the traditional and AV-based class room that it appears instructors and students will need a substantial period of adjustment to feel comfortable with it and to fully appreciate its value. It appears that, as distance teaching and learning moves to a “mixed media” approach to teaching and learning, how interaction is handled with each of the media may be important to the success of a distance program.

 11. Å skape et begrep om jam i utforskningen av en deleuziansk metode-ontologi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ola Harstad

  2017-12-01

  Full Text Available Å forske med kunsten innebærer ikke bare valget av visse metoder for bruk i forskningsprosessen, men også om å ha til disposisjon spesifikke måter å tenke om metode. I denne artikkelen vil jeg synliggjøre en tenkemåte fundert i arbeidet med en skjønnlitterær lesesirkel for lærerstudenter, og min egen erfaring som improvisasjonsmusiker. Jazzens begrep om jam blir løftet frem som omdreiningspunkt for tenkemåten, som ellers har sitt teoretiske utspring i den franske filosofen Gilles Deleuze’s forestilling om bliven. Denne vitale forestillingen innebærer at verden produseres kontinuerlig, noe forskeren også bidrar til. Koblingen mellom jam, litteratur og Deleuze synliggjør dessuten en måte å tenke om metode på som understreker at det å forske med kunsten ikke bare betyr å forske på kunsten, men at kunsten på ulike måter kan virke inn på selve forskningen og slik også bidra til å affirmere verden i sin bliven. I tillegg til å tilby en måte å tenke om metode for den som skal forske med kunsten, er hensikten med artikkelen å gjøre forskeren bevisst sin egen tenkning om metode, noe som er viktig siden denne skaper mulighetsbetingelser for metodevalg og -bruk.

 12. Estrategias flexibilizadoras aplicadas por las empresas del sector avícola del estado Zulia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Bonomie

  2008-01-01

  Full Text Available El artículo tiene como objetivo, analizar las estrategias flexibilizadoras aplicadas en el proceso productivo por las empresas del sector avícola, específicamente las empresas productoras de pollo del estado Zulia. Para tal fin, se describe el proceso productivo de estas empresas y además se identifican las estrategias aplicadas considerando los acontecimientos económicos influenciados por cambios políticos que en los últimos años han incidido en las empresas productoras de pollo. Se realizó una revisión bibliográfica para determinar los criterios de clasificación de las estrategias, asumiendo la establecida por Gamboa y col. (2001. Se diseñó un instrumento semiestructurado, el cual fue administrado a los gerentes y trabajadores de las empresas analizadas. Los resultados obtenidos reflejan, que las empresas utilizan las estrategias con la finalidad de reestructurar y modernizar sus procesos productivos, mejorar continuamente sus productos e introducir nueva tecnología. Se concluye que estas empresas logran incrementar la productividad, aumentando la cantidad de productos ante la utilización óptima de los recursos humanos y tecnológicos, optimización que implica una reducción de costos de producción para poder expandirse y ofrecer precios competitivos en el mercado.

 13. Unified transform architecture for AVC, AVS, VC-1 and HEVC high-performance codecs

  Science.gov (United States)

  Dias, Tiago; Roma, Nuno; Sousa, Leonel

  2014-12-01

  A unified architecture for fast and efficient computation of the set of two-dimensional (2-D) transforms adopted by the most recent state-of-the-art digital video standards is presented in this paper. Contrasting to other designs with similar functionality, the presented architecture is supported on a scalable, modular and completely configurable processing structure. This flexible structure not only allows to easily reconfigure the architecture to support different transform kernels, but it also permits its resizing to efficiently support transforms of different orders (e.g. order-4, order-8, order-16 and order-32). Consequently, not only is it highly suitable to realize high-performance multi-standard transform cores, but it also offers highly efficient implementations of specialized processing structures addressing only a reduced subset of transforms that are used by a specific video standard. The experimental results that were obtained by prototyping several configurations of this processing structure in a Xilinx Virtex-7 FPGA show the superior performance and hardware efficiency levels provided by the proposed unified architecture for the implementation of transform cores for the Advanced Video Coding (AVC), Audio Video coding Standard (AVS), VC-1 and High Efficiency Video Coding (HEVC) standards. In addition, such results also demonstrate the ability of this processing structure to realize multi-standard transform cores supporting all the standards mentioned above and that are capable of processing the 8k Ultra High Definition Television (UHDTV) video format (7,680 × 4,320 at 30 fps) in real time.

 14. Hur hotellgäster väljer att ta ton & vad vill de egentligen ha? : En kvantitativ studie om gästers uppfattning av service recovery inom hotellbranschen.

  OpenAIRE

  Nilsson, Caroline; Sundholm, Matilda

  2015-01-01

  Hotellbranschen är en bransch som ständigt expanderar. Även om beläggningsgraden på hotellen inte ökar avsevärt växer antalet övernattningar på hotell vilket tyder på en ökad konkurrensbild på marknaden. Samtidigt fokuserar tjänsteföretagen alltmer på företagets personalresurser och att kunna erbjuda något utöver kärntjänsten för att differentiera företagets position på marknaden. På ett hotell där hotellrummen är den huvudsakliga tjänsten läggs ett allt större f...

 15. Aeromonas molluscorum Av27 is a potential tributyltin (TBT) bioremediator: phenotypic and genotypic characterization indicates its safe application.

  Science.gov (United States)

  Cruz, Andreia; Areias, Dário; Duarte, Ana; Correia, António; Suzuki, Satoru; Mendo, Sónia

  2013-09-01

  Aeromonas molluscorum Av27 is an estuarine bacterium highly resistant to tributyltin (TBT). Also, the strain is able to degrade TBT into the less toxic compounds dibutyltin and monobutyltin. Therefore, this bacterium has potential to be employed in bioremediation processes. In this context, defining its biological safety is crucial. With that purpose a number of intrinsic characteristics, usually present/associated with virulent strains, were investigated. Few virulence factors were detected in strain Av27. For instance, a DNase gene is present, but it is not apparently expressed in vitro. Motility, adherence factor and phospholipase activity were also detected. Additionally, cytotoxicity to Vero cells was negative. Resistance to penicillin (10 μg ml(-1)), amoxicillin/clavulanic acid (30 μg ml(-1)) and cephalothin (30 μg ml(-1)) and also to the vibriostatic agent O/129 was observed. Five plasmids (4, 7, 10, 100 kb and one greater than 100 kb) were identified. No Class I and II integrons were detected. Study of the optimal growth conditions showed that Av27 easily adapts to different environmental conditions. Overall, the results suggest that A. molluscorum Av27 can be considered safe to use to bioremediate TBT in contaminated environments.

 16. Iodine sorption by ion-exchange fiber on the basis of polyacrylonitrile and AV-17 anionite under static conditions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tarchigina, N.I.; Artemov, A.V.; Ksenzenko, V.I.

  1986-01-01

  Iodine sorption from natural waters by a qualitatively new sorbent - ion-exchange fiber on the basis of polyacrylonitrile and AV-17 anionite is investigated. Mechanism of iodine sorption by ion-exchange material is suggested. Iodine sorption kinetics by fibrous sorbent under static conditions is described. Iodine sorption efficient constants are determined by experimental data processing with the use of electronic computer

 17. THE SORPTION EXTRACTION FEATURES OF KARMOAZONATE MERCURY(I COMPLE X BY ANION EXCHANGER AV-17-8 SURFACE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Н. M. Guzenko

  2014-11-01

  Full Text Available The dynamic and kinetic curves were analyzed, they were obtained by karmoazonate mercury(I complex extraction by anion exchanger AV-17-8 surface, and also calculated values of sorption process speed factor have allowed to establish the features of the adsorption layers formation on the resin surface.

 18. 18F-AV-1451 tau PET imaging correlates strongly with tau neuropathology in MAPT mutation carriers

  Science.gov (United States)

  Puschmann, Andreas; Schöll, Michael; Ohlsson, Tomas; van Swieten, John; Honer, Michael; Englund, Elisabet

  2016-01-01

  Abstract Tau positron emission tomography ligands provide the novel possibility to image tau pathology in vivo. However, little is known about how in vivo brain uptake of tau positron emission tomography ligands relates to tau aggregates observed post-mortem. We performed tau positron emission tomography imaging with 18F-AV-1451 in three patients harbouring a p.R406W mutation in the MAPT gene, encoding tau. This mutation results in 3- and 4-repeat tau aggregates similar to those in Alzheimer’s disease, and many of the mutation carriers initially suffer from memory impairment and temporal lobe atrophy. Two patients with short disease duration and isolated memory impairment exhibited 18F-AV-1451 uptake mainly in the hippocampus and adjacent temporal lobe regions, correlating with glucose hypometabolism in corresponding regions. One patient died after 26 years of disease duration with dementia and behavioural deficits. Pre-mortem, there was 18F-AV-1451 uptake in the temporal and frontal lobes, as well as in the basal ganglia, which strongly correlated with the regional extent and amount of tau pathology in post-mortem brain sections. Amyloid-β (18F-flutemetamol) positron emission tomography scans were negative in all cases, as were stainings of brain sections for amyloid. This provides strong evidence that 18F-AV-1451 positron emission tomography can be used to accurately quantify in vivo the regional distribution of hyperphosphorylated tau protein. PMID:27357347

 19. Distinct 18F-AV-1451 tau PET retention patterns in early- and late-onset Alzheimer's disease.

  Science.gov (United States)

  Schöll, Michael; Ossenkoppele, Rik; Strandberg, Olof; Palmqvist, Sebastian; Jögi, Jonas; Ohlsson, Tomas; Smith, Ruben; Hansson, Oskar

  2017-09-01

  Patients with Alzheimer's disease can present with different clinical phenotypes. Individuals with late-onset Alzheimer's disease (>65 years) typically present with medial temporal lobe neurodegeneration and predominantly amnestic symptomatology, while patients with early-onset Alzheimer's disease (AV-1451 tau positron emission tomography and structural magnetic resonance imaging to explore whether early- and late-onset Alzheimer's disease exhibit differential regional tau pathology and atrophy patterns. Strong associations of lower age at symptom onset with higher 18F-AV-1451 uptake were observed in several neocortical regions, while higher age did not yield positive associations in neither patient group. Comparing patients with early-onset Alzheimer's disease with controls resulted in significantly higher 18F-AV-1451 retention throughout the neocortex, while comparing healthy controls with late-onset Alzheimer's disease patients yielded a distinct pattern of higher 18F-AV-1451 retention, predominantly confined to temporal lobe regions. When compared against each other, the early-onset Alzheimer's disease group exhibited greater uptake than the late-onset group in prefrontal and premotor, as well as in inferior parietal cortex. These preliminary findings indicate that age may constitute an important contributor to Alzheimer's disease heterogeneity highlighting the potential of tau positron emission tomography to capture phenotypic variation across patients with Alzheimer's disease. © The Author (2017). Published by Oxford University Press on behalf of the Guarantors of Brain.

 20. Velké infrastruktury v Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Křenek, Petr; Chráska, Pavel

  -, č. 3 (2011), s. 18-20 ISSN 1214-7982 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20430508 Keywords : photodissociation iodine laser * PALS * fusion * tokamak * COMPASS Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics http://www.tc.cz/dokums_raw/echo32011internet_59.pdf