WorldWideScience

Sample records for av ett varmare

 1. Health effects of a warmer climate - a knowledge review; Haelsopaaverkan av ett varmare klimat - en kunskapsoeversikt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rockloev, Joacim; Hurtig, Anna-Karin; Forsberg, Bertil (Umeaa Univ. (SE). Dept. of Public Health and Clinical Medicine)

  2008-01-15

  Global warming has caused changes that can already be seen and that motivates considerations of the possible adaptation measures needed to protect people and public health. Expert bodies such as the United Nations International Panel on Climate Change (IPCC) now conduct model simulations on how the world's climate is expected to change depending on, for example, the emission of greenhouse gases. The Swedish SMHI has provided scenarios for how the future climate in Sweden may develop. These assume an increase in the winter temperature of 3-8 deg C in winter and 1-5 deg C during summer, compared to the period 1961-1990. In addition, these scenarios indicate increased precipitation especially in northern Sweden, a greater risk of drought in Skaane during summer, as well as an increased risk of extreme events such as storms, heavy rainfall and heat waves. The climate change may affect health and its determinants in a number of different ways. The effects may be direct, as in extreme weather conditions, and also indirect, such as the influence of changes in climate and the environment on the spread of infectious diseases as well as the far-reaching effects of changes in other parts of the world. The aim of this overview report is to briefly present our current understanding of how health risks and public health may be affected. The presentations of potential consequences are partly built using knowledge of the associations between climate and health in various regions to draw analogies for areas expected to undergo changes that will make their climate more similar to current conditions in other regions. Distribution of vector-borne diseases can be determined by the type of climate a certain mosquito can survive. In the future we may face outbreaks of diseases that are new to us. Another way of making predictions is to use the observations of how health effects relate to weather variations in one place, for example, temperature fluctuations. In this regard we already have information on the associations observed in Sweden with our current climate conditions. In some cases we can even build our analyses on changes in risk factors and health that have already been observed and linked to climate change, such as the spread of ticks in Northern Sweden and the already longer pollen season

 2. Utveckling av ett EKG-plåster

  OpenAIRE

  Thunborg, Christian

  2010-01-01

  Denna rapport presenterar resultatet av ett examensarbete vid Kungliga Tekniska Högskolan, skolan för industriell teknik och management. Uppsatsen beskriver en produktframtagningsprocess som utförts från idé till prototyp, samt en utvärdering där det framtagna konceptet evaluerats inför en eventuell vidareutveckling. Arbetet har utförts i samarbete med uppdragsgivaren Danderyds Sjukhus Innovation, en separat enhet på sjukhuset som främst arbetar med att utveckla personalens produktidéer.Idén ...

 3. Utveckling av komponenter för att realisera reglering av ett elektrostatiskt ställdon

  OpenAIRE

  Tram, Tommy; Burlin, Fredrik

  2011-01-01

  SammanfattningI Higuchi och Yamamoto laboratoriet på Tokyo Universitetet har det utvecklats en elektrostatiskt ställdon som kan förflytta pappersliknande halvledande material med hjälp av elektrostatiska fält.I denna rapport presenteras utvecklingen av ett antal grundlägande komponenter för att realisera reglering av ett elektrostatiskt ställdon. Genom att använda bildbehandlig samt en kamera kan man fastställa positionen av objektet som styrs av det elektrostatiska ställdonet.Två alternativa...

 4. Kartlegging av organisasjonskultur ved Lyngdal ungdomsskole ; kartlegging av organisasjonskultur med OCAI ett år etter sammenslåing av to likestilte organisasjoner

  OpenAIRE

  Moe, Marith Johanne

  2014-01-01

  Kartlegging av organisasjonskultur er i liten utstrekning i dag benyttet som et verktøy for ledelse i offentlig sektor. Denne oppgaven tar for seg kartlegging av organisasjonskulturen ved en ungdomskole ett år etter sammenslåing av to likestilte organisasjoner, to tidligere ungdomskoler. Cameron og Quinns (2013) metode Organzational Cultural Assessment Instrument (OCAI), er benyttet i kartleggingen. Kartleggingen inngikk i et større prosjekt ved Universitetet i Agder (UIA) hvor en kartla ...

 5. Kartläggning av intresset för ett lojalitetsprogram i Hotell Helka

  OpenAIRE

  Rajakari, Paulina

  2013-01-01

  Allt fler hotell och hotellkedjor använder sig av lojalitetsprogram och allt fler kunder är medlemmar i dem. Min uppdragsgivare Hotelli Helka är ett privatägt hotell i Helsingfors centrum. De har inte något lojalitetsprogram för tillfället och syftet med detta arbete är att kartlägga kundernas intresse för ett sådant. Delsyftet är att ta reda på vilka egenskaper kunderna skulle uppskatta i ett eventuellt lojalitetsprogram samt ifall kundens bakgrund påverkar hennes intresse för ett sådant. Ar...

 6. Burberry - En studie om byggandet och profileringen av ett varumärke utifrån visuell metodologi.

  OpenAIRE

  Vennström, Charlotte

  2010-01-01

  ”Burberry - En studie om byggandet och profileringen av ett varumärke utifrån visuell metodologi” är skriven av Charlotte Wennström, student på institutionen för journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap på Stockholms universitet. I denna uppsats analyseras den visuella framställningen av ett varumärke i reklamannonser sända av Burberry under hösten 2009 respektive våren 2010. Uppsatsen undersöker huruvida stereotypa framställningar av varumärket speglas i bildmaterialet utifrån semiot...

 7. Utveckling av ett active vision system för demonstration av EDSDK++ i tillämpningar inom datorseende

  OpenAIRE

  Kargén, Rolf

  2014-01-01

  Datorseende är ett snabbt växande, tvärvetenskapligt forskningsområde vars tillämpningar tar en allt mer framskjutande roll i dagens samhälle. Med ett ökat intresse för datorseende ökar också behovet av att kunna kontrollera kameror kopplade till datorseende system. Vid Linköpings tekniska högskola, på avdelningen för datorseende, har ramverket EDSDK++ utvecklats för att fjärrstyra digitala kameror tillverkade av Canon Inc. Ramverket är mycket omfattande och innehåller en stor mängd funktione...

 8. Utveckling av Excelbaserat energiuppföljningsprogram : Ett stöd för energiledningen i ett stort företag

  OpenAIRE

  Enqvist, Robert

  2016-01-01

  EU:s energieffektivitetsdirektiv och Finlands energieffektivitetslag sätter krav på stora företag gällande energihantering och Snellmans Köttförädling Ab i Jakobstad är ett av de företag som påverkas av detta. Som en följd av bestämmelserna har man valt att certifiera ett energiledningssystem enligt ISO 50001 som första företag inom köttbranschen i Finland. Syftet med detta examensarbete är att utveckla ett funktionellt verktyg för kontinuerlig energiuppföljning så att Snellmans Köttföräd...

 9. Hur kan ledare påverka kreativitet inom ramen av ett kontrollsystem

  OpenAIRE

  Eriksson, Kent; Eurenius, Klas; Runngren, Kjell

  2012-01-01

  Under den senaste tiden har ett stort intresse vigts åt förhållandet mellan kreativitet och kontroll. Forskning inom området påvisar motstridiga resultat, somliga påstår att kreativitet kan hämmas av kontroll, medan andra hävdar att kontroll kan främja kreativitet. Från ett styrningsperspektiv är det viktigt att förstå vad ledare kan göra för att påverka kreativiteten, men ledarens roll i denna kontext är relativt outforskad. Syftet med uppsatsen är att utforska hur ledare kan påverka anställ...

 10. Exteriör och interiör visualisering av ett bostadshus i 3ds max

  OpenAIRE

  Ekman, Viktor; Moen, Jesper

  2014-01-01

  Denna rapport beskriver och drar jämförelser mellan olika visualiseringstekniker i 3D Studio Max och Adobe Photoshop CS3. Syftet med studien är att undersöka olika visualiserings- och renderingstekniker för att se vilka tekniker som ger ett smidigast och mest verklighetstroget resultat utifrån olika förutsättningar. Studien grundar sig på en huvudfråga och två stycken underfrågor. Hur skapar man ett effektivt och verklighetstroget visualiseringsresultat av ett bostadskvarter för intressenter?...

 11. ”How the fuck is this art? : Om receptionen av ett feministiskt performanceverk på Youtube

  OpenAIRE

  Samuelsson, Sanna

  2014-01-01

  Uppsatsen handlar om internetanvändare på Youtube och 4chans reception av ett videoklipp med performancekonst utförd av konststudenten Natacha Stolz. Många kommentarer uttrycker en stark och ofta misogyn avsky mot verket och konstnären. Med hjälp av Jessica Sjöholm Skrubbes artikel om reception, åverkan och klotter på offentliga nakenakter samt Mary Russos teorier om den groteska kvinnokroppen analyseras kommentarer och videoremixer på verket utifrån termer av kön, kroppslighet och gruppkultu...

 12. Vertikalt växthus : Ett gestaltningsförslag av växthus som bostadskomplement

  OpenAIRE

  Bjarnegren Westerlund, Anna; Prim, Johan

  2013-01-01

  Närproducerad odling är en trend som växer sig allt starkare och visar sig bland annat i form av stadsodlingar på tak och balkonger. Då det är begränsat med utrymme att odla på i städer är vertikala odlingar en alternativ lösning. I den här rapporten presenteras ett gestaltningsförslag av ett vertikalt växthus som ett bostadskomplement. Gestaltningen, byggtekniken och klimatet i växthuset är de områden som präglar dess form och tekniska lösningar. Växthuset har placerats på Haningeterrassen, ...

 13. Att undervisa i ett mångkulturellt klassrum : Fyra lärares erfarenheter av religionsundervisning

  OpenAIRE

  Dahlström, Charlotte

  2016-01-01

  Charlotte Dahlström Att undervisa i ett mångkulturellt klassrum – fyra lärares erfarenheter av religionsundervisning. Pedagogiskt arbete III, 15 hp, Högskolan Dalarna. Temat för uppsatsen är religionsundervisning i ett klassrum med religiös mångfald sett ur perspektiv från fyra grundskolelärare. Studien fokuserar på vilka strategier lärarna har för att lära ut, hur de utnyttjar läroplanen, olika typer av läromedel samt om det finns utrymme för läraren att välja bort delar av innehållet i kurs...

 14. CSR : Ansvar eller anpassning? En studie av företagens sociala ansvar ur ett företagsetiskt perspektiv

  OpenAIRE

  Karlsson, Stefan; Molin, August

  2003-01-01

  Bakgrund: Företagens sociala ansvar, eller CSR, är ett begrepp som används allt oftare i det svenska näringslivet. Men vad är egentligen företagens sociala ansvar? Syfte: Syftet med uppsatsen är att genom en empirisk belysning av företagens sociala ansvar bidra till kunskapen om det sociala ansvaret ur ett företagsetiskt perspektiv. Genomförande: Vi har genomfört tretton intervjuer med representanter för svenska företag och deras intressenter. Slutsatser: Vi har funnit en i många avseenden...

 15. Automatisk låsanordning för hissar : - Konstruktion och tillverkning av ett dörrlås

  OpenAIRE

  Holmqvist, Oskar

  2012-01-01

  Järn och Metall är en liten aktör inom hissbranschen och vill etablera sig som leverantör av reservdelar och utrustning till modernisering av hissar. Därför vill företaget bredda sitt utbud av produkter, för att i större utsträckning kunna erbjuda helhetslösningar för modernisering. I nuläget ingår inte ett dörrlås i produktutbudet. Därför bestämde sig Järn och Metall att utveckla ett nytt dörrlås till hissar när deras största kund Kone AB visade intresse för detta. Uppdraget att ta fram ett ...

 16. Etiska dilemman vid fosterdöd : Utformande av ett simuleringscase för blivande barnmorskor

  OpenAIRE

  Grönlund, Regina; Svenfelt, Sofia

  2015-01-01

  Att arbeta som barnmorska är ofta förknippat med stora förväntningar och glädje. Barnmorskorna stöter dock också på fall där inte förlossningen går som man hade tänkt sig och barnen föds döda. Det krävs mycket av barnmorskan för att kunna bemöta dessa mödrar. Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att lyfta fram betydelsen av etiken och att öka kunskapen i barnmorskans roll och handlande vid fosterdöd. Arbetet var ett beställningsarbete från Arcadas projekt för kunskapsutveckling ...

 17. Bilderboken ur ett genusperspektiv : En bilderboksanalys av tre svenska böcker som utmanar stereotypa könsroller

  OpenAIRE

  Malmqvist, Hanna

  2015-01-01

  Syftet med denna studie är att se hur några bilderböcker utmanar de stereotypa könsrollerna. Jag kommer att granska hur pojkar och flickor framställs ur ett genusperspektiv och även titta på hur text och bild kompletterar varandra, med hjälp av Nikolajevas (2000) analysmodell för bilderböcker. Jag har valt att analysera tre stycken böcker och två av dessa har pojkar som huvudkaraktärer och en har en flicka som huvudkaraktär. Med den medvetenhet man har idag kring genus så kan dessa böcker var...

 18. Utsläppsrätter : vilken roll har revisorn i granskningen av dessa samt föreligger ett förväntningsgap?

  OpenAIRE

  Lööw, Lisa; Windis, Sofia

  2005-01-01

  I ett steg att stabilisera utsläppen av växthusgaser i atmosfären framförhandlades Kyotoprotokollet i Japan 1997, vilket året därpå undertecknades av Europeiska gemenskapen. Protokollet innebär att EU:s medlemsstater ska minska sina utsläpp av växthusgaser med 8% åren 2008–2012 jämfört med utsläppsnivån 1990. En avgörande faktor för att verkliggöra protokollet är att etablera ett fungeran-de handelsystem av utsläppsrätter inom EU. Tanken är att länderna inom EU ska kunna samarbeta för att min...

 19. ICT-behov och -verktyg inom byggproduktion : En undersökning av användbarheten, användarvänligheten och implementeringsförutsättningar av ett ICT-program

  OpenAIRE

  Nilsson, Mathias; Ådnanes, Adam

  2013-01-01

  Byggproduktionen är, på grund av sina invecklade arbetsmoment och dynamiska arbetsplatser, drabbad av svåra informations- och kommunikationsproblem. Veidekke Sverige AB använder sig av virtuellt byggandet (VDC) för att lösa dessa hinder i utförandet av sina projekt. VDC tillämpar flera olika informations- och kommunikationstekniker (ICT) och har visat sig vara lönsamt vid projektering. Under projektering med VDC samlas alla beslutsbehöriga parter i ett interaktivt rum där information förmedla...

 20. Sleep Advantage : Undersökning av ett koncept på Crowne Plaza Helsinki

  OpenAIRE

  Pieniniemi, Jonas

  2012-01-01

  En välplanerad produktutveckling utgör en viktig konkurrensfördel för företag inom hotellbranschen. Ett hotell måste kunna erbjuda tjänster som upplevs som mervärde för kunden. För att stärka detta har man på hotellet Crowne Plaza Helsinki tagit ibruk ett koncept med namnet Sleep Advantage. Konceptet erbjuder kunden garanterad nattsömn och tilläggstjänster som stärker kundens upplevelse om en lyckad och lugnt natt på ett klassigt hotell. Konceptet är nytt och Crowne Plaza Helsinki har anlitat...

 1. Så snidar vi en förbättringscoach : en fallstudie av ett lokalt coachprogram

  OpenAIRE

  Vackerberg, Nicoline

  2012-01-01

  Bakgrund: Kvalitetsutveckling inom vården pågår i hela världen. Internationell forskning indikerar att förbättringscoacher kan vara en framgångsfaktor i förbättringsarbetet. Det är i dag oklart hur man kan utveckla interna coacher till att stödja kontinuerliga förbättringar. Studien utvärderar ett lokalt, tvärprofessionellt coachprogam inom vård och omsorg i ett geografiskt område i Sverige med en etablerad samverkanskultur. För att främja ökad kundcentrering ingick en pensionär i programmets...

 2. Vikten av ett Varumärke : En fallstudie av Cheap Mondays varumärke med avseende på Marknadsföringsstrategi och Varumärkeskännedom

  OpenAIRE

  Tunberg, Fredrik; Ellström, Gustaf

  2008-01-01

  Den svenska detaljhandeln, och i synnerhet den svenska klädbranschen, är en av Sveriges viktigaste näringsgrenar. Hennes & Mauritz, ett av Sveriges största företag, genomförde våren 2008 sitt första företagsförvärv någonsin. Fabric Scandinavia, företaget bakom bland annat klädmärket Cheap Monday och butikskedjan Weekday köptes för 1 miljard kronor. Cheap Monday sticker ut i branschen som ett mycket framgångsrikt varumärke som marknadsfört sig själv utan att använda sig av traditionell mar...

 3. Utveckling av ett personligt varumärke i en digital tid

  OpenAIRE

  Junttila, Leena

  2015-01-01

  Varumärken, produkter och service följer enligt traditionellt tänkande en 4P-modell med produkt, pris, plats och promotion som hörnstenarna för marknadsföringsarbetet. Då varumärket består av en person, har det en märkbar möjlighet att via ständig kommunikation med omvärlden påverka varumärkesuppfattningen. Via kommunikation och via att framhäva sin egen person, skapar varumärket sin position och försäkrar en medveten plats bland sin målgrupp. Konsumenterna, som stöder sitt favoritvarumärke i...

 4. Studie av subsynkron interaktion (SSTI) mellan ett HVDC system med spänningsstyva strömriktare och en närliggande generator

  OpenAIRE

  Pålsson, Rolf

  2006-01-01

  Syftet med examensarbetet är att studera den subsynkrona interaktionen (subsynchronous torsional interaktion, SSTI) mellan ett HVDC system med spänningsstyva strömriktare och en närliggande generator. Studien utförs med hjälp av datorsimuleringar och fokuserar på att studera dämpkaraktäristiken för SSTI. Studien ska visa hur faktorer såsom den överförda effektens storlek och riktning, vald driftmod och kraftsystemets kortslutningseffekt påverkar dämpkaraktäristiken. Rapporten beskriver subsyn...

 5. Ett framgångsrikt brändbyggande inom företagsvärlden : Hur Volvo använder sig av Storytelling

  OpenAIRE

  Ekblad, Jennica

  2012-01-01

  Bränd, varumärke eller image – tre olika namn med samma betydelse. Konkurrensen inom företagsvärlden på 2010-talet är stenhård. Massproduktion av identiska varor eller tjänster känns inte längre givande. Istället söker konsumenter helheter, mervärden och upplevelser. Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur Storytelling som ett verktyg är en del av brändbyggandet hos Volvokoncernen med inriktning på Volvo Cars. I denna studie behandlas också fördelarna med Storytelling samt an...

 6. Bitcoin – Ett verktyg inom relationsmarknadsföring? : En studie om hur bitcoin används av företag ur ett marknadsföringsperspektiv

  OpenAIRE

  Vestling, Olof

  2014-01-01

  I dagens samhälle används en mängd metoder och verktyg för att nå kunder och eftersom konkurrensen är knivskarp är det extra viktigt att skapa personliga relationer till sina kunder. Syftet med denna uppsats är att studera bitcoin, en virtuell valuta, som ett verktyg för att skapa, underhålla och fördjupa dessa relationer. Bitcoin accepteras idag som betalningsmedel av en mängd olika företag och det är därför intressant att undersöka varför de gör detta. Genom att utföra en enkätstudie och in...

 7. "Karlstads Matchning" - från bidrag till jobb : En studie om svensk arbetsmarknads- och integrationspolitik samt en utvärdering av ett integrationsprojekt i Karlstads kommun.

  OpenAIRE

  Andersson, Marie

  2009-01-01

  Arbetet dominerar många människors liv och att allas rätt till arbete innebär ofta även allas skyldighet till arbete. Det politiska systemet förutsätter att alla som kan, ska och vill jobba. Ett av kriterierna för att få ekonomiskt bistånd från socialtjänsten är att alla som anses vara arbetsföra ska stå till arbetsmarknadens förfogande. Ekonomiskt bistånd medför en skyldighet att söka arbete och att tacka ja till erbjudna arbetsmarknadsåtgärder. Forskning som presenteras i denna uppsats visa...

 8. En socialpsykologisk analys av samkönat partnervåld ur ett makt- och normativitetsperspektiv

  OpenAIRE

  von Braun, Thérèse

  2009-01-01

  Uppsatsens syfte var att nå en större teoretisk förståelse av samkönat partnervåld, genom att analysera olika forskningsartiklars narrativa konstruktioner av våldet. De två frågeställningarna var: 1. Hur diskuterar forskningslitteraturen samkönat partnervåld med fokus på temana relationsdynamik, karaktär hos parterna, kön, genus och sexualitet samt betydelsen av social kontext? 2. Hur diskuterar forskningslitteraturen det professionella bemötandet av samkönat partnervåld? De 21 valda primärdo...

 9. Den mervärdesskatterättsliga gränsdragningen mellan ett tillhandahållande av vara och ett tillhandahållande av tjänst vad gäller monteringsleverans

  OpenAIRE

  Lundgren, Tommie

  2005-01-01

  Denna magisteruppsats utreder den mervärdesskatterättsliga behandlingen av monteringsleveranser. Syftet med uppsatsen är således att hitta den mervärdesskatterättsliga gränsdragningen mellan tillhandhållande av varor och tillhandahållande av tjänster. För att finna denna gränsdragning har jag tittat på gällande lagstiftning, rättspraxis och de principer som gäller för mervärdesskatt. Grunden för analysen är det sjätte direktivet 77/388/EEG och, vid behov, kommer hänvisningar till den svenska ...

 10. Mellan könsspecifika förväntningar och ett neutralt kunskapsideal : att förhålla sig till betydelser av kön som barnpsykolog i Sverige

  OpenAIRE

  Eskner Skoger, Ulrika

  2015-01-01

  Detta avhandlingsarbete undersöker hur psykologer förhåller sig till de olika betydelser av kön som finns i de sammanhang de befinner sig i när de utövar sitt yrke. Genom att utforska de betydelser som barn- och ungdoms­psykologer ger skillnader mellan flickor och pojkar har jag identifierat svårigheter och möjligheter när det gäller att inkludera sociala och kulturella aspekter i beskrivningar av barns och ungas psykologiska utveckling inom psykologiprofessionen i Sverige. Ett inkluderande a...

 11. Biokol som filtermaterial i anslutning till dränering av åkermarksdiken : Utformning, installation och utvärdering av ett biokolsfilter

  OpenAIRE

  Mellhorn, Malin

  2015-01-01

  Biokol, dvs pyrolyserat organiskt material som tillförs marken, är erkänt för sina jordförbättrande egenskaper. Ny forskning uppmärksammar nu andra användningsområden för biokol såsom adsorption av oönskade föreningar samt som effektiv kolsänka inom klimatarbetet. Näringsläckande åkrar bidrar årligen med stora kvantiteter växttillgänglig näring och relaterad eutrofiering av sjöar, vattendrag och i förlängningen till Östersjön. Eutrofieringen ska enligt EUs ramdirektiv för vatten liksom Sverig...

 12. Datorisering av medicinsk laboratorieverksamhet 1: En översikt : Transkript av ett vittnesseminarium vid Svenska Läkaresällskapet i Stockholm den 17 februari 2006

  OpenAIRE

  Dávila, Milena

  2008-01-01

  The witness seminar ”Datorisering av medicinsk laboratorieverksamet 1: En översikt” [Computerization of Laboratory Work 1: An Outline] was held at Svenska Läkaresällskapet The Swedish Society of Medicine] in Stockholm on 17 February 2006, and led by Hans Peterson and Urban Rosenqvist. During the seminar different technical developments within the health care sphere were discussed. Furthermore, different computer programs developed for use in health care in the 1950s, 1960s and 1970s in Sweden...

 13. Gynnas aktörer från ett land utanför EU på den inre marknaden? : Vid tillhandahållandet av elektroniska tjänster

  OpenAIRE

  Eklöw, Maria

  2007-01-01

  Elektroniska tjänster utgör en stor del av marknadsekonomin i större delen av världen således även på den inre marknaden. Elektronisk handel, där elektroniska tjänster ingår, har under de senaste åren expanderat. U.S. Bureau of Census uppskattade att elektroniska tjänster genererat i drygt 600 miljarder kronor under år 2005. Det är en ökning med 24.6 % från föregående år. Statistiken visar endast handeln i USA, men ger ändå ett mått på den framfart som skett de senaste åren rörande elektronis...

 14. Analys av fördelen med ett tvärfunktionellt digitalt prioriteringsverktyg för förbättringar

  OpenAIRE

  Arnius, Isabella

  2016-01-01

  Syfte: Att undersöka nyttan med ett digitalt prioriteringsverktyg för förbättringar för stödfunktioner i en tillverkande industri, baserat på prestationsmätetal och kundbehov. Därtill, att undersöka nyttan i att använda OEE som ett övergripande mätetal i ett sådant verktyg samt vilken nytta som finns i att koppla ihop verktyget med daglig styrning om det visualiseras digitalt. Metod och genomförande: För att kunna svara på studiens problemformuleringar har en fallstudie utförts parallellt med...

 15. Kvalitet, pedagogisk dokumentation och kvalitetsarbetets genomförande : Hur konstrueras kvalitet i förskolans styrdokument och av förskolechefer i en organisation där pedagogisk dokumentation används som ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet?

  OpenAIRE

  Dahlström, Emma

  2015-01-01

  Följande studie har sin utgångspunkt i en större organisation inom förskolan. Syftet är att analysera hur begreppet kvalitet konstrueras i förskolans styrdokument och av förskolechefer verksamma i en organisation där pedagogisk dokumentation används som ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet. Avsikten är också att undersöka eventuella följder användningen av verktyget har för hur kvalitet konstrueras och implikationer för hur ledningen av det systematiska kvalitetsarbetet genomförs. ...

 16. Scrum i ett småskaligt projekt

  OpenAIRE

  Börjesson, Johan; Ehrenpohl, Kim

  2014-01-01

  Den agila utvecklingsmetoden scrum är en erkänd metodik inom systemutveckling som möjliggör noggrann utvärdering, testning och iteration inom utvecklingsprojekt. Scrum appliceras i projekt där scrumteamet normalt består av 3-9 personer. Vi presenterar i detta examensarbete resultat från en deltagande observation i ett småskaligt, tidsintensivt utvecklingsprojekt. Vi beskriver konsekvenserna av att med ett team bestående av två personer applicera scrum i ett utvecklingsprojekt med scrumartefak...

 17. Face to Face : Marknadsföring på Facebook - en studie av åsikter från ett inifrån- och utifrånperspektiv.

  OpenAIRE

  Christensson, Annika; Hedborn, Jenny; Källberg, Hanna

  2008-01-01

  Sociala nätverk, eller så kallade communityn är ett fenomen som fått större betydelse idag och snabbt spridit sig runt om i världen. Communityn Facebook har blivit känd för att den samlar många användare och har en god målgruppskännedom, vilket gör Facebook till en attraktiv marknadsföringsplats som har uppmärksammats av en rad olika företag och organisationer. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka möjligheter och begränsningar Facebook har som marknadsföringskanal, samt undersöka s...

 18. Ett mobilt övervakningssystem

  OpenAIRE

  Beijar Johansson, Tom

  2012-01-01

  Examensarbetet är utfört hos Aaro Systems AB, som säljer ett datasystem som hanterar bokslut, redovisning och konsolidering av ekonomisk data för koncerner. En del av detta system är ett web-gränssnitt där man kan generera och manipulera ekonomiska rapporter. Min uppgift var till en början att undersöka hur detta gränssnitt kunde anpassas för att visas på mobila enheter. Det visade sig dock fungera bättre än väntat utan några störremodifikationer så efter en vecka omdefinierade vi min uppgift...

 19. Validering av RAADS: ett självskattningsinstrument för vuxna med misstänkt autismspektrumtillstånd

  OpenAIRE

  Andersen, Lisa

  2010-01-01

  Trots vetskap om att den kliniska bilden vid autismspektrumtillstånd (AST) förändras med åldern råder det brist på diagnostiska instrument som är specifikt designade för vuxna. Ritvo Autism and Asperger Diagnostic Scale (RAADS) är en självskattningsskala utvecklad för detta syfte. Den svenska versionen av RAADS utvärderades i föreliggande studie med avseende på intern konsistens, diagnostisk validitet och samtidig validitet. Undersökningsgruppen bestod av 75 individer med högfungerande AST sa...

 20. Påverkar arbetet med Corporate Social Responsibility de anställda? : En kvantitativ studie av ett kooperativt företag i fastighetsbranschen

  OpenAIRE

  Cavka, Irma; Karlsson, Anna

  2016-01-01

  Studiens syfte var att undersöka huruvida ”Corporate Social Responsibility” (CSR) påverkar de anställdas organisatoriska engagemang och ”Organizational Citizenship Behavior” (OCB) positivt samt huruvida CSR-aktiviteterna minskar de anställdas vilja att säga upp sig. Forskningsstrategin har utgått ifrån en deduktiv ansats och grundades i en kvantitativ design där en webbaserad enkätstudie skickades ut till de anställda på ett medelstort kooperativt företag inom fastighetsbranschen under april ...

 1. Arbetsbeskrivning för ett effektivare flöde : Utveckling av kommunikation och arbetsprocesser på Holmen Paper, Hallsta Pappersbruk

  OpenAIRE

  Gejdebäck, Susan; Söderberg, Christina

  2010-01-01

  Detta examensarbete har utförts åt Holmen Paper som är ett bolag inom Holmen AB koncernen. Studien har utförts på pappersbruket i Hallstavik (Hallsta) och syftar till att utveckla arbetsprocesser och hjälpmedel för kommunikation. Inom detta examensarbete studeras arbetsprocessen i maskinerna där pappret rullas till kundspecifika order (rullmaskin) och maskinerna där de pappersrullar som kräver omrullning hamnar (omrullningsmaskin). Omrullningsmaskinen arbetar med att hantera rullar som blivit...

 2. Globaliseringen av supermarkets och dess påverkan på den indiska marknaden ur ett hållbarhetsperspektiv

  OpenAIRE

  Hammel, Rebecca; Klasson, Matilda

  2013-01-01

  Uppsatsen syftar till att undersöka vad effekten kan bli av den detaljhandelsreform som ägt rum i Indien, november 2012. Reformen innebär att företag med flera varumärken får etablera sig med en maximal ägarandel på 51 %. Öppningen önskas ge en ökning av utländska direktinvesteringar. Det senaste decenniet har liknande öppningar ägt rum och organiserat om marknader till mer moderna med stora supermarkets. Östra Asien, Central- och Östeuropa samt Latinamerika är alla exempel på detta. Genom at...

 3. Utskrift av tredimensionell arkitekturmodell

  OpenAIRE

  Nylund, Johnny

  2015-01-01

  I examensarbetet behandlas modellering av hus anpassade för 3D-skrivning. Uppdragsgivare har varit Purmia Grön, ett företag i Pedersöre som har byggnadsplanering och 3D-modellering som huvudsakliga affärsområde. Målet med examensarbetet var att skapa en modell av ett hus som skulle lämpa sig för 3D-skrivning och inkorporera olika visuella designaspekter. 3D-skrivning är en tillverkningsprocess där ett fysiskt objekt skapas från en digital modell. Metoden har tidigare använts främst av stö...

 4. Adoption ur ett koreanskt och ett svenskt perspektiv

  OpenAIRE

  Hübinette, Tobias

  2011-01-01

  Sverige och Korea har länge varit aktörer på det internationella adoptionsfältet vilket innebär att adoption idag tillhör vardagen i dessa länder. Detta har givit avtryck i de båda ländernas barn- och ungdomslitteratur i form av utvecklingen av en adoptionsgenre. I denna artikel jämförs ett antal koreanska och svenska barn- och ungdomsböcker med syftet att studera hur framställningar och föreställningar om internationell adoption och adoptivkoreaner kommer till uttryck i de olika länderna....

 5. Stereotyper och normbrytningar : En studie av en lärobok i spanska som främmande språk, Amigos, ur ett genusperspektiv

  OpenAIRE

  Torres, Romyna Olea

  2015-01-01

  Denna studie undersöker Amigos tres (2010), en lärobok i spanska som främmande språk för den svenska grundskolan. Syftet är att få kunskap om hur genus skildras och i vilken utsträckning könsroller skiljer sig från normer och stereotyper, funktioner och lägen mellan könen. Fokus har även varit på vilka sammanhang manliga och kvinnliga karaktärer finns, i vilken utsträckning och på vilket sätt beskrivningarna skiljer sig från den stereotypa bilden av manligt och kvinnligt. En kvalitativ textan...

 6. Interkulturell kommunikation i en kinesisk kontext : En undersökning av svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet. Ett teoretiskt perspektiv på en praktisk utmaning.

  OpenAIRE

  Hjalmarsson, Ida

  2010-01-01

  Jag har genom en förberedande fältstudie, litteraturgenomgång och enkätintervjuer undersökt svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet, med utgångspunkt i svenska företag som opererar på den kinesiska marknaden. Det var uppsatsens syfte och jag har utgått ifrån frågeställningen: Hur upplever svenska och kinesiska företagsrepresentanter det interkulturella mötet? Subfrågor till denna är: Vilka kulturella faktorer skapar det kinesiska sättet att kommu...

 7. Realtidsuppdatering av lokaltrafik

  OpenAIRE

  Hjälmarstedt, Mattias; Nagy, Pontus

  2014-01-01

  Denna rapport beskriver ett examensarbete utfört vid Skolan för informations- och kommunikationsteknik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Rapporten behandlar WebSocket som är ett nytt kommunikationsprotokoll som främst är framtaget för att förbättra prestandan inom webbkommunikationen. WebSocket är tänkt som ett substitut till HTTP inom områden som kräver låg responstid och asynkron uppdatering. WebSocket stöds idag av alla moderna webbläsare och har standardiserats av W3C (World Wid...

 8. Hjälper det alltid att vända andra kinden till? : Hur gestaltas mobbning i Jonas Gardells roman Ett ufo gör entré och Gilla ”hata horan!” av Johanna Nilsson? Hur kan innehållet användas meningsfullt i undervisning på högstadiet?

  OpenAIRE

  Serrander, Anna

  2014-01-01

  Den här uppsatsen handlar om företeelsen mobbning sedd ur olika perspektiv. Mobbning är dock ett stort område, och en problematisk term att förklara. En anledning till det är det kan ta sig uttryck på så många olika sätt. Därför kan man säga att uppsatsen består av två delar. I den första delen skriver jag om vad några olika forskare definierar som mobbning, samt vilka förklaringsmodeller man kan ta till hjälp för att förstå varför mobbning kan uppstå. Resultatet av detta arbete visar att det...

 9. Det reglerade fjärrvärmeavtalet : Etapp ett

  OpenAIRE

  Hult, Daniel

  2012-01-01

  Den föreliggande rapporten är ett resultat av den forskning som bedrivits under perioden 1 mars 2010 och 28 februari 2011 och som finansierats genom beviljandet av ansökan nummer 164 Det reglerade fjärrvärmeavtalet – En studie i regleringsteknikmed utgångspunkt i fjärrvärmebranschens rättsliga förutsättningar. Projektet är indelat i olika etapper och denna resultatrapport avser den första etappen. Syftet med etapp ett har varit tudelat: dels var syftet att undersöka hur tillsynsmyndigheten ge...

 10. Utveckling av hotspotsystem

  OpenAIRE

  Baktirovic, Adnan

  2008-01-01

  Detta examensarbete är gjort på uppdrag av Fiber Optik Valley. Huvuduppdraget i projektet var att skapa ett fungerande betalningssystem för en hotspot och att utveckla företagets webbsida. Hotspotsystemet som baserades på en gratistjänst från Public IP, är tänkt att kunna fungera delvis autonomt utan ägarens ingripande. Företagets webbsida skapades i en Flex2-utvecklingsmiljö och produkten blev en Adobe Flash-applikation. För att få ett dynamiskt och konfigurerbart system skapades även en kon...

 11. Alkoholindustrin ur ett CSR-perspektiv

  OpenAIRE

  Brambeck, Tor; Svenhard, Jonas

  2012-01-01

  Corporate Social Responsibility har blivit en allt viktigare del i företags framtidsstrategier. Framförallt riktar sig strategierna bakåt i ett företags produktionskedja, med miljökrav och arbetsvillkor som främsta fokusområden. Det är sällan som företagen tittar på vad som händer efter produkten är såld. Hur påverkas samhället av produkten som företaget säljer? Alkoholen har blivit ett naturligt inslag i det moderna samhället. Det råder dock ingen tvivel om att alkoholen har skadliga påverkn...

 12. Produktkalkylering i ett tjänsteföretag : Case Hydrolink Oy Ab

  OpenAIRE

  Carlson, Jonathan

  2014-01-01

  Hydrolink Oy Ab startade som ett företag inom fodertrucks- och pistmaskinsbranschen. Pistmaskinsdelen såldes och man fick därför ledig kapacitet för att gå in i en ny bransch. Båtbranschen, och senare snöskoterbranschen, låg nära till hands på grund av ett stort intresse av ägarna och några av de anställda. Vad kunderna erbjuds där är dockning och förvaring av båtar, försäljning av nya och begagnade båtar och snöskotrar samt reservdelar och all tänkbar service av båtar och snöskotrar. Pälsnär...

 13. Motstånd och problem vid implementeringen av ERP-system : En litteraturstudie av förändringshantering och motstånd vid implementeringen av ett ERP-system. Studien ger även förslag på förebyggande åtgärder baserat på dokumenterade fallstudier

  OpenAIRE

  Arabaci, Engin

  2011-01-01

  Syfte – Syftet med denna uppsats var att genom existerande fallstudier, enkätundersökningar och annan sekundärdata identifiera vilka faktorer som ger upphov till motstånd vid implementeringen av ERP-system och hur detta motstånd kan förebyggas.Metod – Metoden som användes i denna uppsats är dokument. Dokument i denna uppsats var sekundärdata i form av artiklar och böcker från världsledande journaler inom området ERP-implementering. Uppsatsens teori, analyser och modeller bygger kring dessa ar...

 14. Cannabis och psykos : Finns det ett samband ?

  OpenAIRE

  Lindström, Ina

  2014-01-01

  Detta examensarbete är en kvalitativ litteraturstudie med en induktiv innehållsanalys av Graneheim & Lunmans modellen.Syfte med detta slutarbete är att sammanställa artiklarna inom området psykos och cannabis, så att personalen på 15-3B har uppdaterat material om ämnet till förfogandet på sin arbetsplats. Cullbergs teori om regression är den teoretiska referensramen. Urvalsmetoden var genomgående litteratursökning. Forskningsfrågan var finns det ett samband mellan cannabis användning och utlö...

 15. Internet och Facebook som ett socialt verktyg

  OpenAIRE

  Salmi, Tomas

  2012-01-01

  Syftet med detta arbete är att ge en insikt i hur internet och i synnerhet social media har kommit att bli ett täckande och alldagligt fenomen i människors liv. Jag har utgått från mina egna kunskaper och erfarenheter angående social media, och därtill studerat litte-ratur som kan förknippas med ämnesområdet. Forskningens fokus ligger på bruket av social media, i synnerhet Facebook, och de orsaker som får människor att använda tjänsten på kontinuerlig basis. Teoridelen består av en överblick ...

 16. Ett namnlöst brus i skriftlig form

  OpenAIRE

  Strandberg, Magnus

  2015-01-01

  Mitt magisterarbete är utfört som så kallad ”practice-led” forskning. I den skriftliga delen går jag ur ett metodiskt perspektiv igenom den konstnärliga delens tillkomst. Den konstnärliga delen är en utställning, ”Ett namnlöst brus”, som jag curaterade och skapade innehållet för. Utställningen utformades som en helhetsinstallation i mitt hem, och bestod av en fotoserie, en animation, en installation samt hemmets inredning. Slutresultatet kan placeras inom ramen för samtidskonst, men i mi...

 17. ”Det är lätt att falla i ett gammalt mönster…” − Om språklärande, språkundervisning och utveckling av finskundervisningen i den finlandssvenska skolan

  OpenAIRE

  Pörn, Michaela

  2012-01-01

  Denna artikel lyfter fram diskrepansen mellan dagens syn på språklärande och språkundervisning å ena sidan och den verkliga klassrumspraktiken å andra sidan. Med utgångspunkt i aktuella forsknings- och utvecklingsarbeten diskuteras olika möjligheter för utveckling av språkundervisningen i allmänhet och finskundervisningen i synnerhet. Hur vi kan skapa en kommunikativ och meningsfull finskundervisning för eleverna, hur vi kan öka elevers kontakt med och användning av målspråket i autentiska ko...

 18. Kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer

  OpenAIRE

  Music, Sanela

  2010-01-01

  Bakgrund: Bröstcancer utgör en tredjedel av all cancer som kvinnor drabbas av. Tidigare studier indikerar att kvinnor upplever mycket starka känslor kring sjukdomen bröstcancer och att de har drabbats av den. Tanken av att förlora ett bröst är en av punkterna som bringar mycket ångest och lidande. Syfte: Syftet med studien är att belysa kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. Metod: En litteraturstudie med självbiografiska böcker har utförts. Studiens syfte har besvarats genom att t...

 19. Säkerhetsanalys av Bluetooth-kommunikation

  OpenAIRE

  Heimer, Anders; Seffel, Jonas

  2006-01-01

  Detta examensarbete beskriver resultatet av en undersökning av säkerheten hos Bluetooth samt hur användning av Bluetooth-utrustade produkter kan påverka användarnas integritet. Undersökningen har genomförts dels genom litteraturstudier och dels genom implementation av en forskningsprototyp. Forskningsprototypen har använts vid ett experiment där vi utrönt vilken information en Bluetooth-utrustad produkt avslöjar till en tredje part. Vid experimentet har vi även försökt koppla ihop Bluetooth-u...

 20. Pelletsproduktion integrerat med ett värmekraftverk : Ekonomisk och teknisk utvärdering

  OpenAIRE

  Jensen, Tove

  2014-01-01

  Under de senaste årtiondena har efterfrågan av pellets ökat. Produktion av pellets är en energikrävande process där torkning av sågspån är den del som kräver mest energi. Därför behövs, av ekonomiska och miljömässiga skäl, att energieffektiva lösningar skapas. I denna rapport studeras en möjlig effektiviserad energianvändning genom att ett befintligt värmekraftverk integreras med en anläggning för produktion av pellets. Värme till torkningen av sågspån tas i form av ånga och rökgaser ifrån Åm...

 1. Redesign av reduktionsutrustning i asselvalsverk inom stålindustri : Ett examensarbete utfört på konstruktionsbyrån BEKAB mot stålindustriföretaget Ovako

  OpenAIRE

  Andersson, Tommy

  2014-01-01

  Intresset för sömlösa stålrör med stora ytterdiametrar i förhållande till tunna väggtjocklekar har ökat tillsammans med att högre hållfasthet i olika stålsorter tillkommit. Detta gör det möjligt att tillverka lättare, billigare och mer materialeffektiva stålprodukter med samma eller högre hållfasthet som tidigare. Denna nya utvecklingsriktning medför förändringar och utmaningar i en av företaget Ovakos produktionslinor i Rörverk 5 Hofors, vilket de har behov av att samarbeta med maskinkonstru...

 2. ”Du får ju i dig proteinerna på ett par minuter, sen är det klart” : Attityder och tankar kring valet av näringsintag i samband med träning

  OpenAIRE

  Martimo Johansson, Margareta; Långvall, Annica

  2011-01-01

  Bakgrund Nutrition är en viktig del i strävan efter god fysik och goda idrottsprestationer. Näringsintaget i samband med träning påverkar prestation och adaption till träningen. Forskning visar att våra beteenden inte grundas enbart på kunskap, utan är en produkt av våra samlade attityder. Då användandet av kosttillskott är utbrett och kan påverka näringsintaget finns det mycket att vinna på att personer som arbetar med kostrådgivning för idrottsutövare har kunskap och förståelse för vad som ...

 3. Fördröjning av dagvatten

  OpenAIRE

  Hagelin, Robert; Mbanzabugabo, Steve

  2015-01-01

  Den ökade mängden hårdgjorda ytor i städerna skapar en större och snabbare avrinning av dagvatten till ledningsnäten. En del av dagens befintliga ledningar klarar inte av att hantera denna ökade mängd dagvatten. En snabb och kortsiktig lösning på lösa detta problem är att anlägga fördröjningsmagasin som avlastar ledningsnäten. Fram till denna tidpunkt har det inte utförs tillräckligt med undersökningar kring de olika effekter som placeringen av ett fördröjningsmagasin medför. Ett fördröjnings...

 4. Modellering av byggnaders skyddskoefficienter vid utsläpp av radioaktiva ämnen

  OpenAIRE

  Nordqvist, Malin

  2013-01-01

  I händelse av ett radioaktivt utsläpp är det viktigt att ha bra beredskap med skyddsåtgärder som bidrarmed det bästa skyddet för den utsatta delen av befolkningen. Direkt efter ett utsläpp utgör exponering viainandning det största problemet eftersom partiklar och gaser ännu inte hunnit deponerats på mark, imoln och så vidare. Byggnader bidrar med ett skydd mot inhalation eftersom luften utanför och inutibostaden byts ut relativt långsamt. Hur stor del av föroreningen som tar sig in till inomh...

 5. IC-påverkan av elektromagnetisk puls

  OpenAIRE

  Lindskog, Claes

  2008-01-01

  Detta examensarbete undersöker effekter av en elektromagnetisk puls på IC-kretsar. För att kunna utvärdera inverkan har ett testobjekt, innehållande komponenter som skall testas, konstruerats. Detta testobjekt består av batteri, en enkel komponent och last. Ett pulsaggregat och en antenn användes för att generera de elektromagnetiska pulser som testobjektet utsattes för. Resultaten visar att inverkan på de testade komponenterna är möjlig. Inverkan visade sig vara beroende av bl.a. avståndet t...

 6. Læring av erfaring?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramvi, Ellen

  Hva skal til for å lære av erfaring? Denne avhandlingen er en empirisk baseret undersøkelse av ungdosmskolelæreres muligheter og betingelser for å "lære av erfaring" i den særlige betydning av begrepet  W. Bion gir i sin psykoanalytiske teori. Undersøgelsen baserer seg på et feltarbeid som strekker...... seg over ett skoleår. Datamaterialet ble samlet inn via observerasjoner og mer eller mindre strukturerte samtaler med lærere ved to forskellige norske ungdsomsskoler. Analysen av materialet foregår i to trinn: først en fenomenologisk analyse, tett på lærernes egne beskrivelser og refleksjoner av...... lærerarbeidet, dets udfordringer og vanskeligheter, og deretter en psykoanalytisk perspektivering av de fenomenologiske analyseresultatene. Analysen viser en almindelig lærerhverdag og en skoleorganisation, hvor lærernes "læring av erfaring" i stor utstrekning blokkeres i et vekselspill mellem lærernes flukt...

 7. Produktion av bioplast i Värmland? : Fermentering av olika avfallströmmar

  OpenAIRE

  Sundin, Anton

  2015-01-01

  Ett av världens största miljöproblem är plastnedskräpning. På många platser kan spår av mänsklig närvaro ses i form av skräp av plast. År 2011 tillverkades det 280 miljoner ton plast, det motsvarar ungefär 28 000 Eiffeltorn. I Sverige förbrukades år 2010 ungefär 880 000 ton plast. I Asien produceras ungefär 50 % av all världens plast och Kina står för cirka hälften av detta. Nordamerika och Europa står för cirka 40 % av världens plastproduktion. Resterande produktion a...

 8. Ett utvecklingsverktyg för positiv kommunikation i personalgrupper : Utvecklingsarbete inom projektet "Attraktiv organisation"

  OpenAIRE

  Söderling, Margita

  2014-01-01

  Med positiv kommunikation avses främst det goda inom samtalet, tillit till den andras förmåga samt ett förhållningssätt där man utgår ifrån att problem kan lösas på ett konstruktivt sätt. Det här arbetets syfte är att utveckla positiv kommunikation i en personalgrupp. Arbetet genomsyras av ett medarbetarperspektiv där mångprofessionellt arbete och ett resursförstärkande arbetssätt betonas. Coachande ledarskap används i utvecklingsarbetet eftersom personalgruppens utveckling och samarbete ...

 9. Från yrkesvalslärare till karriärvägledare : Studie- och yrkesvägledaryrket i ett professionaliseringsperspektiv

  OpenAIRE

  Holmsten, Nina; Lehninger, Jeannette

  2009-01-01

  I Sverige finns det idag ett stort antal yrken och en del av dessa är i en professionaliseringsprocess. Studie- och yrkesvägledaryrket är ett exempel på ett yrke i denna process. Syftet är att beskriva utvalda aktörers syn på studie- och yrkesvägledaryrkets avgränsningar, kompetens samt eventuella auktorisation i ett professionaliseringsperspektiv. En kvalitativ metod har använts och fem elitintervjuer har genomförts med representanter från Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges vägle...

 10. Kombination av text och bild i undervisningen

  OpenAIRE

  Lindbom, Yvonne

  2008-01-01

  Mitt arbete beskriver hur man kan arbeta ämnesövergripande med bild och text i kombination. Jag vill i mitt arbete genom exempel visa vikten av att bild och text vävs samman i undervisningen. Mitt val av arbete grundar sig på att mina elever saknade förståelse av bildspråket. Orden och texterna kom därför in som ett naturligt moment i undervisningen. Syftet med arbetet är att undersöka hur text och bild i kombination kan ge en djupare förståelse för bildspråket. Ett ämnesövergripande arbete g...

 11. Inställningar till kostråd hos de med ett viktrelaterat träningssyfte

  OpenAIRE

  Wiberg, Sofia; Hallén, Amanda

  2013-01-01

  Bakgrund Övervikt och fetma är ett komplext världsproblem framförallt relaterat till en stillasittande livsstil i kombination med ett högt energiintag. En kostomläggning i samband med träning har betydelse för både viktminskningsresultatet samt risken att drabbas av överviktsrelaterade följdsjukdomar. Det har setts en svårighet i att avgöra vilken kostinformation på internet som ger ett långsiktigt viktminskningsresultat. Syfte Syftet med studien var att studera inställningar till kostråd hos...

 12. Reglering av energikostnader med hjälp av energilagring i Danmark

  OpenAIRE

  Ahlström, Johan; Björklund, Jacob

  2014-01-01

  Energilagring med hjälp av tryckluft (CAES) innebär att luft komprimeras och lagras för att expanderas vid ett senare tillfälle. Tillsammans med pumpkraftverk (pumpning av vatten till en högre liggande vattenreservoar) är komprimerad luft (CAES) de enda kommersiellt gångbara storskaliga energilagringsteknologierna i dagsläget. Utifrån de geologiska förutsättningarna i Danmark utvärderades lönsamheten för två olika typer av CAES-teknologier mer specifikt som teknologi för energihandel. Danmark...

 13. Produktionsintegrerad ORC / kraftvärme i ett småskaligt befintligt fjärrvärmesystem

  OpenAIRE

  Karlsson, Andreas

  2010-01-01

  Som ett led i att minska växthuseffekten och den globala uppvärmningen gäller det att minskautsläppen av koldioxid. En stor del av den koldioxid som släpps ut inom energisektornkommer från elproduktion i kolkondenskraftverk. Dessa utsläpp kan minskas genomutbyggnad av kraftvärme, det vill säga samtidig produktion av värme och el. Ett sätt att göradet är att komplettera befintliga, småskaliga värmeverk med elproduktion via enproduktionsintegrerad ORC-krets (Organisk Rankinecykel). Syftet med d...

 14. En studie av mobilplattformen Android : med implementering av musikigenkännings- och lokaliseringstjänster

  OpenAIRE

  Larsson, Hampus; Fleischhacker, Martin

  2010-01-01

  Mobilmarknaden idag består av ett antal aktörer, Nokia är störst, med Samsung, Motorola, LG, Sony Ericsson och HTC bakom sig. Nokias telefoner bygger på operativsystemet Symbian som idag är det största operativsystemet på marknaden för smartphones. Open Handset Alliance har utvecklat ett eget operativsystem för främst mobiltelefoner, kallat Android, som är bygger på Linuxkärnan. Android är framtaget som ett gratisalternativ till de dyra konkurrerande operativsystemen. Examensarbetets syfte är...

 15. Aktieägaravtalets rättsverkningar : En studie av olika scenarier

  OpenAIRE

  Martinsson, Erik

  2012-01-01

  Ett av de vanligaste sätten att bedriva näringsverksamhet i Sverige är genom att bilda ett aktiebolag. De svenska aktiebolagen regleras genom ett omfattande regelverk i aktiebolagslagen. Ägarna i ett privat aktiebolag är inte alltid tillfreds med reglerna i aktiebolagslagen, utan vill reglera vissa förhållanden ytterligare mellan sig. Aktieägarna har möjlighet att genom aktieägaravtal reglera vissa förutsättningar för verksamheten. När aktieägarna väljer att reglera vissa förhållanden mellan ...

 16. Analys och kalibrering av flödesmätare i laboratoriemiljö

  OpenAIRE

  Anderholdt Helgesson, Fredrik

  2015-01-01

  STT Emtec AB är ett teknikföretag med ett motorlaboratorium i Njurunda strax söder om Sundsvall. I laboratoriet bedrivs utveckling av avgasreningssystem samt kalibrering och provning av förbränningsmotorer och kringsystem. I denna verksamhet är det viktigt att mäta luftflöde in i motorerna på ett tillförlitligt sätt, vilket är något företaget i dagsläget har problem med. Idag används ett system med ett antal kommersiella flödesmätare återfunna i personbilar.Syftet med projektet är att analyse...

 17. Upplevd arbetsrelaterad stress : En explorativ studie av krav, kontroll, socialt stöd och dess inverkan

  OpenAIRE

  Bergman, Amanda; Hammar, Ellinor

  2015-01-01

  Studien undersökte faktorerna arbetskrav, arbetskontroll och socialt stöds inverkan på arbetsrelaterad stress. Ett bekvämlighetsurval gjordes på ett privat företag (n=101). Det instrument som användes i studien bestod av utvalda frågor ur den korta versionen av QPS-Nordics frågeformulär för psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet (Arbetslivsinstitutet, 2000). De frågor som valdes ut behandlade de faktorer som hade relevans för studien. Den andra delen av enkäten bestod av utvalda påst...

 18. Designprocessens styrka till grund för att utveckla miljö och verksamhet : Beachcenter Varamobaden på uppdrag av Designservice

  OpenAIRE

  Fritzon, Ida

  2014-01-01

  Beachcenter på uppdrag av Designservice, är ett projekt som på ett design- och ingenjörsmässigt arbetssätt med hjälp av dess metoder och verktyg arbetar med flera olika delar som underlag för utveckla och skapa ett flyttbart helhetskoncept. Projektet utförs på uppdrag av Designservice i Karlstad, där slutkunden är Beachcenter Varamobaden. Beachcenter Varamobaden ligger i Motala och kommer att vara utgångspunkten för flertalet aktiviteter, som t.ex. vindsurfing, stand up paddeling, kajak och h...

 19. Planering och programmering av konfigureringsverktyg för mjukvaran Thinking Portfolio

  OpenAIRE

  Lindgård, Linus

  2015-01-01

  Thinking Portfolio är ett online-verktyg för strategisk portföljförvaltning av projekt och IT-system. Programmet måste konfigureras enskilt för varje ny kund. Detta examensarbete går igenom planering och programmering av ett verktyg avsett att underlätta konfigureringsarbetet. Målet är att minska på konfigureringstiden, göra konfigureringsarbetet intuitivare och mindre manuellt. Tiden som krävs för konfigurering av en ny portfolio uppskattas bli över 40% kortare med det förbättrade verktyget....

 20. Balanserat styrkort i ett kommunalt turism- och näringslivsbolag

  OpenAIRE

  Hansson, Ulf; Nomark, Anna

  2012-01-01

  Kommunala bolag är idag en vanlig form för kommunal verksamhet av något slag. Syfte med denna studie är att visa på om balanserat styrkort är en relevant modell för ekonomistyrning i kommunala bolag som ansvarar för näringsliv och turism. Genom att ta fram ett exempelstyrkort kan det säga om modellen är applicerbar eller behöver anpassas. Exempelstyrkortet ska även tala om vad fördelarna är för ett kommunalt bolag, jämfört med en modell där endast ett antal nyckeltal mäts. Denna studie har et...

 1. Varför utvecklar människan ett anorektiskt beteende?

  OpenAIRE

  Engström, Elisabeth

  2005-01-01

  Mitt syfte med denna undersökning är att i ett djupare perspektiv redogöra för orsaksgrunder till att någon börjar svälta sig själv och utvecklar ett anorektiskt beteende. Ambitionen har varit att använda mig av en metod som går ut på att jämföra min egen förståelse, som kopplas till en sociologisk teoretisk utgångspunkt, med verkligheten genom att göra observationer och djupintervjuer på ett begränsat antal personer. Ingen avsikt har funnits att generera någon fullständig vetenskaplig sannin...

 2. Profilering med hjälp av firmanamn- Case: F:ma Sören Ekholm

  OpenAIRE

  Nyman, Mats

  2011-01-01

  Examensarbetet " Profilering med hjälp av firmanamn- Case: F:ma Sören Ekholm" är ett uppdrag av F: Sören Ekholm. Syftet med arbetet är ta fram olika alternativ för ett nytt firmanamn för företaget samt få fram företagets profil och möjligheterna till att utveckla ett bränd av företaget. För att komma fram till olika namnalternativ samt företagets profil och eventuella bränd har jag använt mig av litteratur studier och gjort en kvalitativ undersökning. Teori delen i arbetet behandlar firmanamn...

 3. Mjukvaruprojekt och konsekvenserna av Scrum

  OpenAIRE

  Stenehall, Johan; Rahmani, Solmaz

  2009-01-01

  Under sent 1990-tal började utvecklare att bli mer och mer missnöjda med rådande arbetsformer i projekt. Utvecklarna upplevde att modeller som vattenfallsmodellen inte längre speglade verkligheten för utvecklingen. Detta missnöje resulterade i att en mängd nya arbetsmodeller uppstod och 2001 samlades de under Agile Manifesto. Agile lägger tyngdpunkten på individfokus, fungerande mjukvara, kundsamarbete och föränderlighet. Scrum är just nu ett av de mest populära ramverken inom ag...

 4. Variationer av mindfulness i klinisk behandling

  OpenAIRE

  Wetterholm, Petra

  2008-01-01

  Mindfulness i klinisk behandling är ingen enhetlig företeelse. Ett flertal sätt att definiera, operationalisera och tillämpa mindfulness samexisterar i det kliniska rummet. Syftet med denna studie var att åskådliggöra terapeuters kvalitativt varierande sätt att beskriva, använda och uppleva mindfulness i klinisk behandling och att undersöka faktorer av betydelse för dessa variationer. Elva terapeuters arbete studerades genom semistrukturerade intervjuer varpå en teoristyrd tematisk analys av ...

 5. Klasstödjare med EQ uppdrag : Ett verktyg mot kränkande behandling

  OpenAIRE

  Boman Linnman, Pernilla

  2008-01-01

  Syftet med mitt arbete har varit att undersöka hur en skola använder sig av klasstödjare och EQ i arbetet mot kränkande behandling.  Den frågeställning som jag har utgått från är: Hur ser värdegrundsarbetet ut på en skola, med avseende på likabehandlingsteam, klasstödjare och EQ uppdrag? I min undersökning har jag tagit del av hur en skola arbetar med ett likabehandlingsteam och klasstödjare. Likabehandlingsteamet består av två lärare som tillsammans med klasstödjare, bestående av elever arbe...

 6. Är ett framtida vaccin mot Alzheimers sjukdom möjligt?

  OpenAIRE

  Boqvist, Natalie

  2014-01-01

  Alzheimers sjukdom är en smygande neurodegenerativ demenssjukdom som främst drabbar äldre och som karakteriseras av uppkomsten av amyloidplack och neurofibriller i hjärnan. De vanligaste symptomen är demens, kognitiva problem, inbillningar och aggressivitet. Alzheimer förekommer i två olika former, presenil och senil alzheimer. Den fullständiga mekanismen bakom alzheimer är ännu okänd men två proteiner, beta-amyloid och tau, anses ligga bakom orsaken till alzheimer. Ett tredje inblandat prote...

 7. KONCEPTSTUDIE AV ETT MILJÖVÄNLIGT OBEMANNAT FLYGPLAN

  OpenAIRE

  Hällerstam Jonsson, Linnea; Chaoui El Kaid, Yasmin

  2015-01-01

  The purpose of this project is to investigate the construction and flight capacity of an environmentally friendly unmanned aerial vehicle (UAV). The airplane shall then be used for a faster transport of for example medicines or human organs. AD-150, an airplane from the producer American Dynamics Flight Systems, is a big source of inspiration for thedesign, but some new features have been added as well. New technologies and technologies under research have been used in the development of this...

 8. Utveckling i Java av ett pedagogiskt spel i kvantfysik

  OpenAIRE

  Ljungberg, Jens; Norberg, Amanda; Norrby, Elias

  2015-01-01

  The game QuantoJump is developed in the programming language Java to be an educational game in quantum physics. By illustrating quantum mechanical laws of electron transitions with shapes and colours, QuantoJump hopes to spark interest and create a more intuitive understanding of quantum physics. The result is a game where the player plays as an electron in the outermost shell of an atom, with the goal of getting to the innermost shell. This while not making forbidden jumps by following the l...

 9. Vikten av att skapa ett starkt varumärke

  OpenAIRE

  Varli, Gabriel

  2014-01-01

  First time labelling occurred was when animal owners marked their cattle in order to distinguish the differences. The need for labelling was added when the trade had expanded during Roman times in order for the customers to know who manufactured their craft. Trademarks are characterized as a way to distinguish one's own product or service from someone else. The marketing purpose is to create an identity. The brand has an important role as an effective competitive tool for businesses. A brand ...

 10. Forensisk granskning av datorer ur ett datasäkerhetsperspektiv

  OpenAIRE

  Lázaro, Pablo García-Crovetto

  2004-01-01

  This work contains a brief study about Forensic Computing problems done from a Computer Security perspective. Based on the description and investigation methods of Forensic Computing, a list of common difficulties that forensic examiners have to deal with has been created. After making an analysis about each difficulty in the Forensic Computing field, it can be said that the main reasons are related to the legal restrictions and an incorrect security management. Using a Computer Security pe...

 11. Översvämningsmodellering av ett dagvattensystem

  OpenAIRE

  Jansson, Sara

  2013-01-01

  Storm water management has become a more important matter as urban areas are expanding and natural areas are being exploited. As nature landscapes are being converted into hard surface areas storm water flow is affected both in terms of velocity and size. A flow increase can easily result in a flooding if the dimensions of the pipeline system are inadequate. Considering predicted upcoming climate changes, flooding’s may become more common in urban areas in the future. A storm water model can ...

 12. Leverantörssamverkan : ett förbättringsarbete på Destination Gotlands hamnterminal i Visby

  OpenAIRE

  Törngren, Johan; Hardingz, Jimmy

  2010-01-01

  Denna rapport är författad av studenterna Jimmy Hardingz och Johan Törngren, på programmet Ekonomi och ledarskap för hållbar utveckling vid Högskolan på Gotland. Rapporten är produkten av det examensarbete som genomförts som ett förbättringsarbete vid Destination Gotland AB, ett företag som bedriver färjetrafik till och från Gotland. Examensarbetet har föregåtts av en förstudie där författarna undersökte vilka förbättringsmöjligheter som finns i företaget. Från förstudien framkom att det finn...

 13. Snabba mikrofluidiska test möjliggör specialanpassad sjukvård : Utveckling av två designförslag med fokus på material, struktur och pump

  OpenAIRE

  Andersson, Hilda; Appelgren, Sofia; Boström, Anna; Norlander, Siri; Stam, Emma; Stiernborg, Miranda

  2016-01-01

  Två designförslag har utvecklats för ett snabbtest av antibiotikakänslighet baserat på ettmikrofluidiskt system av Gradientech AB. Antibiotikaresistens är ett stort och växande problem ivärlden. För att förbättra diagnostiken av bakteriella blodinfektioner krävs snabbarediagnostiska tester vilket möjliggör specialanpassad behandling. Linjära gradienter av antibiotikai det mikrofluidiska systemet möjliggör snabbare detektion av antibiotikakänslighet jämfört meddiagnostiska test som används ida...

 14. Utvärdering av mångfaldsutbildningen och mångfaldskonsulenternas genomförande av rådslag inom ramen för projektet Nyckelkrafter

  OpenAIRE

  Albinsson, Gunilla; Arnesson, Kerstin; Jogmark, Marina

  2005-01-01

  Föreliggande rapport är en utvärdering av utbildningsdelen inom projekt Nyckelkrafter. Projektet bedrivs inom Equalprogrammet, vars övergripande mål är ett arbetsliv utan diskriminering och ojämlikhet, präglat av mångfald.

 15. Tolkning av det verbala och det visuella

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbro Sjöberg

  2011-12-01

  Full Text Available I en tidigare publicerad artikel i Techne serien (Sjöberg, 2005 gjordes en genre-beskrivning av fenomenet skissbok. Genrebeskrivningen baserade sig på en analys av sex formgivarstuderandes skissböcker. I den nu aktuella artikeln redogörs för hur genren tillämpats i en slöjdpedagogisk kontext inom två kurser i Konsthand-arbete under åren 2002 respektive 2004 inom de didaktikbaserade ämnesteknolo-giska studierna i slöjdpedagogik vid Åbo Akademi, Vasa. En av målsättningarna för kurserna var att testa skissboken i en slöjdpedagogisk kontext. Under kursens gång hade de studerande som uppgift att utforska och dokumentera ett givet tema i sina skissböcker. Efter avslutad kurs skannades skissböckerna in för att utgöra empiriskt material för tolkning och analys av hur de studerande utformat dokumen-tationen i sina skissböcker på basen av de instruktioner de fått under kursens gång. I föreliggande studie redogörs för bearbetning, tolkning och analys av det empiris-ka materialet med hjälp av NVivo 9, en version av NVivo som underlättar bearbet-ning och den vetenskapliga tolkningen av visuellt material. Resultaten visar att uppmuntran till horisontell mediering i samband med dokumentation i skissbok kan leda till en mångsidig och personlig utforskning av givet tema.Sökord: metod, slöjd, NVivo, skissbok, lärarutbildningURN:NBN:no-29968

 16. Analyse av varmepumpesystemer for oppvarming og kjøling av større bygninger

  OpenAIRE

  Karlsen, Finn Volla

  2008-01-01

  Denne masteroppgaven er skrevet ved Institutt for energi- og prosessteknikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Hensikten har vært å foretå en detaljert analyse av ett eller flere eksempelbygg med varmepumpeanlegg med hensyn til eventuell feilaktig dimensjonering, komponent- og systemvalg og drift, for å se hva dette har å si for anleggenes energisparing, driftssikkerhet og lønnsomhet. Det analyserte anlegget er varme- og kjølesystemet ved Universitet i Stavanger som har en bygni...

 17. Utveckling av metod för mätning av Overall Equipment Effectiveness vid Siemens Industrial Turbomachinery AB

  OpenAIRE

  Larsson, Andréas; Lönnberg, Patrik

  2007-01-01

  Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT AB) i Finspång är ett företag vars verksamhet är inriktad på tillverkning av gas- och ångturbiner för främst industriella tillämpningsområden. Företaget har cirka 2 100 anställda och är en del av den tyska storkoncernen Siemens AG. Inom SIT AB har det sedan tidigare funnits en delad mening kring vilka orsaker som främst bidrar till förluster inom företagets produktion. I dagsläget genomförs flera olika typer av driftsuppföljningar, ett problem är dock...

 18. Gamification. : - Ett nytt sätt att motivera?

  OpenAIRE

  Olofsson, Sanna; Johansson, Therese

  2013-01-01

  Syftet med studien är att undersöka hur gamification använts och hur det kan skapa motivation till att utföra en uppgift. Den ämnar också undersöka inom vilka kontexter som gamification har använts, vilka delar av gamification som skapar motivation och om designen har någon påverkan på motivation. Studien tar sin grund i tidigare forskning om motivation,spelmotivation och gamification. Tre företag som alla arbetar med gamification på ett eller annat sätt har varit föremål för undersökningen o...

 19. Är prostitution en kränkning av mänskliga rättigheter? : Eller finns "den lyckliga horan"?

  OpenAIRE

  Nilsson, Ulrika

  2014-01-01

  Att människohandel för sexuell exploatering utgör ett brott mot mänskliga rättigheter står klart. Människohandel kränker flertalet av individens rättigheter och staters skyldigheter gentemot dessa individer finns således stadgade i flertalet internationella konventioner. Palermoprotokollet stadgar den första internationellt gemensamma definitionen av människohandel och stadgar vidare ett krav på att definitionen utgör ett brott i konventionsstaternas nationella lagstiftning. Om prostitution a...

 20. SAP-applikation för effektivering av lastningsplanering

  OpenAIRE

  Holm, Lars

  2014-01-01

  Detta examensarbete utreder ett sätt att skapa applikationer i SAP. Dessa skall användas för att förbättra beställaren Celsa Steel Service Oy:s lastningsplanering genom att skapa system som gör att information om planerade lastningar alltid hålls uppdaterad, och att alla personer som har behov av informationen kan alltid komma åt den. Dessutom skapas det ett system för att granska och uppfölja på företagets transportsäkerhet. Applikationerna skapas i ERP programpaketet SAP o...

 1. Lek och Skoj! : Ett motionsprogram för barn i 5-6 års ålder med övervikt

  OpenAIRE

  Erlund, Cecilia; Erlund, Alexandra; Johansson, Pamela; Lahti, Annika; Ljungberg, Caroline

  2014-01-01

  Examensarbetet är ett delprojekt inom projektet ”Det resilienta barnet”. Syftet med arbetet är att skapa ett motionsprogram för barn i 5-6 års ålder med övervikt oberoende av föräldrars engagemang. Frågeställningar som besvaras är ”Hur kan de professionella stärka motivation till motion hos barn med övervikt?” och ”Hur bygga upp ett motionsprogram?” Barn i dagens samhälle ägnar sig åt en allt mer passiv livsstil eftersom en stor del av fritiden går åt till stillasittande aktiviteter så s...

 2. Överensstämmelsen mellan ett företags önskade employer brand och den faktiska uppfattningen bland de anställda.

  OpenAIRE

  Leander, Kajsa; Johannesson, Maria

  2013-01-01

  Employer branding (som kan ses som ett företags arbetsgivarvarumärke) är ett begrepp som det under det senaste decenniet riktats mycket uppmärksamhet mot och i denna uppsats undersöks hur ett företags önskade interna employer brand överensstämmer med uppfattningen de anställda har om företaget i fråga. För att undersöka den interna uppfattningen har en kvantitativ undersökning genomförts i form av enkäter som sedan kompletterats med en kvalitativ undersökning bestående av intervjuer för att p...

 3. Motivasjon og arbeidsmiljø : en casestudie av ERP-endringers effekter

  OpenAIRE

  Fossum, Ragnhild

  2014-01-01

  Casestudien undersøker problemstillingen ”Hvordan påvirker en endring av styringsverktøy de ansattes motivasjon og arbeidsmiljø?”. Studien setter fokus på ett nytt ERP-system sine effekter på psykososialt arbeidsmiljø og arbeidsmotivasjon på kort sikt. Det psykososiale arbeidsmiljøet og arbeidsmotivasjonen blir undersøkt ved hjelp av ett sett indikatorer fra tre teorikategorier: stressteori, motivasjonsteori og sosiale teorier. Det blir ikke skilt mellom program og prosess, siden formålet er ...

 4. Ett verktyg för att utvärdera hur leverantörer tar sitt sociala ansvar

  OpenAIRE

  Rönndahl, Sofie; Olsson, Noomi

  2009-01-01

  Scania CV AB är en ledande tillverkare av lastbilar och bussar. De agerar på den globala marknaden, både kunder och leverantörer är lokaliserade runt om i hela världen. Den ökade allmänna medvetenheten om hållbar utveckling har lett till att företagen måste ta ett större ansvar. Högre krav har börjat ställas på att de ska agera på ett socialt och miljömässigt korrekt sätt genom hela flödet, från råvara till färdig produkt. En del av det är att se över hur deras leverantörer tar sitt sociala a...

 5. Processreliabilistiska rättfärdigande som funktionalistiska förlopp: Är generalitetsproblemet ett frameproblem?

  OpenAIRE

  Lundqvist, Johan

  2013-01-01

  Först presenteras metafysisk funktionalism. En Ramseysats för smärta spelar en central roll som en implicit definition av ett mentalt tillstånd över sensorisk input och beteendemässig output. Därefter presenteras reliabilismen som en teori om kunskap. Några allmänna kunskapsteoretiska problem, samt några av reliabilismens problem presenteras. De mest relevanta problem är följande: fallet med en elak demon, klärvoajans samt Mr. Truetemp, och generalitetsproblemet. En formell och schematisk pre...

 6. Litteraturarbete i ett svenska som andraspråksklassrum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Catarina Economou

  2015-06-01

  Full Text Available AbstractThis article considers the role of reading fiction in Swedish as a second language instruction. The study examines how a group of advanced second language learners in a Swedish upper secondary school read, interpret and discuss a contemporary Swedish novel, how they interact with the text and with each other in relation to the text. Furthermore, it analyses which forms of reading the students use. It is a qualitative, empirical study based on field studies, transcriptions of tape recorded interaction and of written texts. The results indicate that second language learners in this context have a positive attitude towards reading and discussing what they read using several forms of reading. They often compare the content of the text to their own lives. One conclusion is that literature teaching and literature can be integrated into one Swedish subject in order to create even more meaningful interactions between students from different backgrounds. Another is that literature can be a means of language development as well as personal development.Keywords: Second language learners, literature pedagogy and didactics, forms of reading, democracy. SammandragDenna artikel handlar om skönlitteraturens roll i skolämnet svenska som andraspråk. Studien undersöker hur en grupp avancerade andraspråksinlärare i en svensk gymnasieskola läser, tolkar och diskuterar en modern svensk roman och hur de interagerar med texten och med varandra i relation till texten. Dessutom analyseras vilka läsarter som eleverna använde sig av. Den är en kvalitativ, empirisk studie som baseras på fältstudier, transkriptioner av inspelade boksamtal och elevtexter. Resultaten visar att andraspråkseleverna hade en positiv attityd till boksamtal och de använde sig av flera läsarter. De jämförde ofta texten till sina egna liv och erfarenheter.  En slutsats är att litteraturundervisning och litteraturarbete skulle kunna integreras i ett gemensamt ämne så att

 7. Fria eller fälla? : Reklam riktat åt barn - ur ett genusperspektiv

  OpenAIRE

  Westerholm, Henrica

  2013-01-01

  Detta examensarbete behandlar reklam som är riktat åt barn, ur ett genusperspektiv. Jag har handplockat två reklambilder, en är från år 1977 och en från år 2013. Syftet är att iaktta reklam riktat mot barn ur ett genusperspektiv och analysera ifall reklamerna är en bidragande orsak till upprätthållandet av könsroller och stereotypier i samhället. Examensarbetet är avgränsat till reklam distribuerande företag som saluför leksaker kopplade ihop med matlagning på lek. Målgruppen för reklamerna ä...

 8. Utveckling och implementering av ettpositioneringssystem för inomhusbruksom kan användas för styrning av belysning

  OpenAIRE

  Nilsson, Rickard

  2012-01-01

  SammanfattningDetta examensarbete behandlar ett ämne det forskats mycket på de senaste åren, positioneringinomhus. Utomhus är GPS standard men för positionering inomhus finns det än så länge ingenstandard. Syftet med lokaliseringssystemet som utvecklats i detta projekt är att lokaliserapersoner och andra föremål i rörelse i kontorsliknande miljöer. För ett sådant system finns mångamöjliga användningsområden. Ett av dessa är styrning av belysning.Inledningsvis gjordes en litteraturstudie vars ...

 9. Implementering av vertikala vindkraftverk på lyktstolpar : En hållberhetsstudie längs Essingeleden

  OpenAIRE

  Tapia Chiriboga, Camilo; Mars Bodell, Joel

  2015-01-01

  I takt med att de icke-förnyelsebara energikällorna minskar och att man ser ett ökat världsligt energibehov behövs nya, effektiva förnyelsebara energikällor såsom den vertikalaxlade vindkraften. Denna rapport syftar till att studera olika modeller av vertikala vindkraftverk för att ta reda på vilken modell som är bäst lämpad att på ett hållbart sätt driva ett system av lyktstolpar längs Essingeleden. Studien undersöker modellernas hållbarhet ur ett tekniskt, miljömässigt, socialt och ekonomis...

 10. Volkswagen - Ett globalt fusk : En deskriptiv studie om biljättens utsläppsskandal och dess påverkan

  OpenAIRE

  Edlund, Erik; de Bourgh, Oscar

  2016-01-01

  Genom åren har ett flertal bolag världen över involverats i olika slags skandaler, en del som rena brott och andra som skylls på misstag eller olyckshändelser. Några av det större slaget är t.ex. BP-skandalen där miljontals fat med olja läckte ut i mexikanska golfen, detta skylldes på en olyckshändelse. Andra exempel är Enron som gjorde ett rent bedrägeri i form av bokföringsbrott eller Stora Enso som sysslade med barnarbete i utvecklingsländer, vilket blossade upp som en skandal i form av bo...

 11. ASEAN og Kambodsja-konflikten : en regional sikkerhetspolitisk analyse av Sørøst Asia

  OpenAIRE

  1991-01-01

  ASEAN OG KAMBODSJA-KONFLIKTEN - EN REGIONAL/ SIKKERHETSPOLITISK ANALYSE AV SØRØST ASIA Temaet i denne oppgaven er regional sikkerhetspolitikk i Sørøst Asia, med ASEANs rolle i Kambodsja-konflikten som mitt hovedanliggende. Utgangspunktet for dette prosjektet var min nysgjerrighet på hva ASEAN som regional organisasjon sto for og bedrev. ASEAN ble stiftet av Indonesia, Filippinene, Malaysia, Thailand og Singapore i 1967 (Brunei kom med i 1984) som en økonomisk samarbeidsorganisasjon. Ett...

 12. Helhetsorienterad utvärdering av kollektivtrafikåtgärder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hiselius, Lena Winslott; Barfod, Michael Bruhn; Leleur, Steen;

  Under hösten 2008 och våren 2009 har forskare vid Avd. Trafik och väg vid Lunds Tekniska Högskola, DTU Transport vid Danmarks Tekniska Universitet samt National-ekonomiska institutionen vid Lunds Universitet genomfört ett forskningsprojekt med syfte att studera tillämpningen av en sammansatt...... (helhetsorienterad) analys av kollektiv-trafikåtgärder....

 13. Jämförelse av trummixning inom elektronisk dansmusik

  OpenAIRE

  Kuitunen, Jade-Maria

  2015-01-01

  För dagens ljudtekniker finns ett överflöd av rekommendationer för en bra mix. Detta arbete avgränsar sig till mixning av elektroniska trummor inom elektronisk dansmusik(EDM). Syftet är att jämföra tre olika trummixningstekniker utgående från en bok, en undervisvingsvideo från en betaltjänst samt en Youtube undervisningsvideo, alla inom EDM. Detta för att undersöka vilken av dessa tekniker som är att föredra. Avslutningsvis mixar jag tre olika trumversioner av samma låt vartefter tre professi...

 14. Legehelikopter i fjellbygder. Evaluering av ett års drift av Dombåsbasen

  OpenAIRE

  Karper, Sverre; Stokstad, Ingvar; Hjort, Peter Fredrik; Indrebø, Tor

  1991-01-01

  On 1 January 1988 the Norwegian Air Ambulance Plan was put into effect. The operational base for the regional counties Oppland, parts of South Trøndelag, Møre and Romsdal and Hedmark was established in the township of Dombås. The base had a helicopter staffed with a specialist in emergency medicine. The operation of this base was evaluated for the period 1 February 1988 to 1 February 1989. 242 missions were undertaken. In 27 of 184 primary missions (15%) and in 11 of 32 secondary missions (33...

 15. Consequences of increased extraction of forest fuel; Konsekvenser av ett oekat uttag av skogsbraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-07-01

  The Swedish Energy Agency research program 'Sustainable supply and processing of biofuels', also known as Fuel program, ran from 2007-01-01 to 2011-06-30. The results of the program are reported in synthesis reports for the different sub-areas. The purpose of the synthesis reports is to compile knowledge in various areas, to identify knowledge gaps that need to be addressed further, and to place and discuss the aggregated research results in a larger energy and societal perspective, including environmental quality goals and forest policy environmental and production goals. This report covers sub area 'Forest fuel and environmental impacts' conducted in 2007-2011. Biomass from forests, e.g. logging residues, has become an increasingly more important energy resource over the last decades. There is a strong ambition from the society (the Swedish parliament, European Union etc.) to increase the proportion of renewable energy in the energy system and decrease the use of fossil fuel. However, by increasing biomass extraction from our forests a number of environmental services, as well as future forest production will be affected. In this report we discuss if it is possible to increase biomass harvesting, how to combine biomass extraction with sustainable forestry including conservation of environmental services, and if there are any threshold values for avoiding negative impact. The report mainly covers consequences of extracting logging residues, such as branches and tops (in Swedish this is summarised as grot), and stumps. Connected to this we also discuss effects of ash recycling. We also discuss intensive forestry including plantations with short rotation and nutrient optimisation. At present this is only carried out in a small scale for research purpose, but might be a possibility in the future. Finally, we analyse consequences of peat extraction, but only consequences for biodiversity. At the moment peat harvesting is of limited importance in Sweden, but it might increase and it is often mixed with other solid biofuel at the plants. The review is based on a large number of scientific reports. It focuses mainly on Swedish conditions, consequently studies from northern Europe dominates, but we refer also to a large number of studies from other parts of the world. In Sweden, most of the relevant studies have been financed by the Swedish Energy Agency. Therefore, we have analysed all projects within the research programmes funded by the Swedish Energy Agency. This means not only reading scientific papers, but also all kinds of reports, as well as interviews with project leaders. Our result has been examined and discussed at a number of seminars and workshops. Connected to our work we had a reference group with members representing authorities, forestry companies and NGOs. To be able to evaluate the consequences of increased biomass extraction we have related our result to environmental objectives, and goals for forest production, set up by the society (the Swedish parliament). In Sweden we have adopted 16 environmental objectives (http://www.miljomal.nu/Environmental-Objectives-Portal/, in English). Of these especially five objectives are most relevant for our analysis: Reduced climate impact, Natural acidification only, A non-toxic environment, Zero eutrophication and Sustainable forests. The forest production goal is described in the forestry policy (Government proposition 1992/92: 226, in Swedish)

 16. Ekologiska viner : En kartläggning av konsumtionsvanor

  OpenAIRE

  Nyman, Caroline Hermine Eleonora

  2011-01-01

  Då försäljningen av ekologiskt vin stiger för varje år, och att köpa ekologiska produkter blir allt mer trendigt så verkar det naturligt att skriva ett arbete som bl.a. behandlar vad ett ekologiskt vin och ekologisk marknadsföring egentligen är. Problemställningen diskuterar hur bekanta finländarna är med Alkos ekologiska vinsortiment vad som är orsaken till att det köps mera ekologiska viner än tidigare. Syftet med arbetet är att redogöra i vilken utsträckning finländarna ärintresserade av e...

 17. En studie av Fish-Bird’s navigeringssystem

  OpenAIRE

  Edvinsson, Lisa

  2009-01-01

  Fish-Bird är ett pågående vetenskapligt/konstnärligt projekt som genomförs i samarbete mellan konstnären Mari Veloni och Australien Center for Field Robotics. I korthet består projekt av två robotar i form av rullstolar som interagerar med varandra och sin omgivning. Robotarna heter Fish respektive Bird och därav projektnamnet Fish-Bird. Detta examensarbete utvärderar Fish-Birds navigeringssystem. Bakgrunden till utvärderingen är en oklarhet i huruvida navigeringssystem är ofullständigt eller...

 18. Utveckling av webbsida med användargränssnittmetoder

  OpenAIRE

  Fried, Ulrika; Hallgren, Kristina

  2005-01-01

  Restaurangen Knäppingen – Stadsmuseets Café & Kök i Norrköping var i stort behov av en marknadsförande och informativ webbsida med en administrativ del. Syftet med detta arbete var skapa en webbsida med användbarhet enligt Usability Engineerings arbetspunkter. Användbarhet innebär att ett system är ändamålsenligt, effektivt och tillfredsställande. Förutom beställarnas krav hade vi ganska stor frihet att utforma det första designförslaget. Därefter fortsatte utvecklingen av webbsidan utifr...

 19. Dans som arkivmaterial : En semiotisk studie av danshandlingar

  OpenAIRE

  Daniel, Onna

  2015-01-01

  Ämnet för denna uppsats är dans som arkivmaterial. Teckningar, dansnotation, recensioner, fotografier, rörlig bild och motion capture studeras som handlingstyper som dans bevaras genom. Syftet är att ta reda på vad som har hänt mellan dans och danshandling. Vilken slags representanter av dansen är handlingarna? Vidare knyter studien an till ett användarperspektiv och en annan frågeställning lyder: vad får forskare som studerar rörelse som har skett ut av handlingarna? Hur kan handlingstyperna...

 20. I Skuggan av Spotify : Har streaming av musik förändrat synen på artisten?

  OpenAIRE

  Hallmark, Beatrice; Nylander, David

  2015-01-01

  Streamingtjänster har förändrat hur människor lyssnar på musik och upptäcker ny musik. Det har också underlättat för mindre artister att nå lyssnare och potentiella fans utan ett skivbolag som distribuerar och marknadsför. Samtidigt har sociala medier förändrat hur artister når ut och upprätthåller relationen med sina fans. Försäljningen av fysiska album når rekordlåga nivåer och streaming av musik gör så att lyssnaren fokuserar på den enskilda låten snarare än artisten bakom den eller ett al...

 1. Fördelning av pandemivaccin mellan Sveriges landsting : simuleringsresultat

  OpenAIRE

  Brouwers, Lisa

  2009-01-01

  I denna rapport finns en utredning om man genom olika strategier kan påverka hur snabbt en pandemi sprider sig i samhället och rapporten kommer att utgöra en del av grunden för det fortsatta arbetet med att ta fram strategier för hur man ska vaccinera när ett vaccin blir tillgängligt. QC 20130225

 2. "…ty det är essensen av vad vi håller på med…" : En kvalitativ studie i utveckling av personligt uttryck hos improvisationsmusiker

  OpenAIRE

  Allroth, Måns

  2013-01-01

  Denna studie syftar till att öka kunskapen om vilken syn frilansande och undervisande improvisationsmusiker har kring skapandet av ett personligt uttryck och hur de anser att ämnesområdet kan hanteras i musikundervisning. I bakgrundskapitlet ges en överblick av begreppet personligt uttryck och därefter följer en presentation av tidigare litteratur och forskning inom ämnesområdet. Nästkommande kapitel om teoretisk bakgrund beskriver det sociokulturella perspektivet i egenskap av teoretisk utgå...

 3. En studie om hur redovisningsprinciper förklarar företags tillämpning av IAS 38 : Är redovisning av Forskning och Utveckling jämförbart mellan företag i IT-branschen?

  OpenAIRE

  Bark, Mimmi; Liljekvist, Carin

  2011-01-01

  Bakgrund och problem: Ett tolkningsutrymme har identifierats i IAS 38 gällande kriterierna som behandlar aktivering av FoU. Detta kan innebära ett problem då det finns risk för variation mellan företag i tolkning och tillämpning av kriterierna. Det kan i sin tur påverka jämförbarheten mellan företagen i redovisningen av FoU. Syfte: Syftet med denna studie är att utifrån ett informationsasymmetriproblem studera jämförbarheten mellan företag i redovisning av FoU. Vi ämnar kartlägga tillämpning...

 4. Samarbete på bolånemarknaden - Ett vinnade koncept?

  OpenAIRE

  Ivansson, Jenny; Olinge, Kristin

  2013-01-01

  Att en mäklare samarbetar med en bank är idag mer regel än undantag. År 2011 trädde den nya fastighetsmäklarlagen i kraft som möjliggjorde för mäklare att få ersättning för förmedlandet av bolånekunder med villkoret att ersättningen skall vara av en obetydlig summa. Vi har undersökt ett samarbete mellan en bank och en bolåneförmedling. Bolåneförmedlingen är dotterbolag till en fastighetsmäklarbyrå. Genom samarbetet kan banken nå ut till fler kundsegment och skaffa sig ...

 5. Veganism: Ett hållbart alternativ för framtiden : Konsumentundersökning

  OpenAIRE

  Wessman, Christian

  2016-01-01

  Internationella mattrender som veganismen har ökat under de senaste åren med hjälp av en ökande efterfrågan. Trots att vegan kosten nått internationell publicitet och ett växande utbud i livsmedelsaffärer och restauranger, är veganerna fortfarande en minoritet i Finland. För många handlar vegan kosten om djurens väl, men för andra också om att nå en hälsosammare livsstil eller för att bli mer klimatsmart, eftersom mat står för största andelen av vår påverkan på miljön. Enligt en under...

 6. Kvalitet i Gymnasieskolan : Ett ServQual- och Totalkvalitetsperspektiv på gymnasieskolan

  OpenAIRE

  Costa Pinto, Eric; Eklund, Emil

  2011-01-01

  Syfte: Vi vill genom vår studie analysera de undersökningar som utförts av Linköpings kommun och Skolverket med hjälp av ServQual – modellen och Grönroos totalkvalitetsmodell som båda mäter kvalitet. Vi vill även jämföra de båda kvalitetsundersökningarnas syn på kvalitet samt hur de ser på eleven ur ett kundperspektiv. Vi vill studera om undersökningarna mäter totalkvalitet eller om de likt vi tror snarare mäter teknisk kvalitet. Frågeställningar: Är synen på vad som är kvalitet liknande mell...

 7. Yrkeslärares uppfattningar av begreppet "erfarenhet" inom gymnasieskolans omvårdnadsprogram

  OpenAIRE

  Eriksson, Kerstin; Wernersson, Camilla

  2010-01-01

  I kursplanerna för gymnasieskolans omvårdnadsprogram förekommer begreppet ”erfarenhet” på ett flertal ställe. Detta begrepp är inte definierat i styrdokumenten av skolverket vilket gjorde det intressant att studera närmare. Syftet med denna studie är därför  att beskriva yrkeslärares uppfattningar av kursplanernas begrepp ”erfarenhet” som ingår i gymnasieskolans omvårdnadsprogram.   Omvårdnadsprogrammet förändrades under 1990-talet och praktiken ersattes av APU = Arbetsplatsförlagd utbildning...

 8. Pizza till din dörr : - En konkurrensrättslig studie om marknadsavgränsning av den relevanta marknaden för onlinetjänster, särskilt onlinebeställning av mat

  OpenAIRE

  Hagström, Oliver; Thorn, Simon

  2015-01-01

  I uppsatsen undersöks marknadsavgränsningen vid onlinetjänster vilket är ett ämne som uppmärksammats nyligen i ett avgörande från Marknadsdomstolen där inblandade parter var OnlinePizza och Pizza24, som båda är verksamma inom onlinebeställning av mat. Yrkandet kunde inte bifallas på grund av bristande bevisning från den yrkande parten. Författarna har diskuterat hur utfallet av domen kunde blivit om tillräcklig bevisning hade lagts fram.Med stöd av svensk och europeisk rätt samt relevant prax...

 9. Med tillstånd att vara rolig : En innehållsanalys av modern komedifilm

  OpenAIRE

  Albinsson, Sanna; Lindahl, Ida; Åberg, Sara

  2011-01-01

  Film är ett av de medier som påverkar vår identitetskonstruktion och vår uppfattning om normer och verkligheten. En av de mest populära filmgenrerna är komedifilm. Det är därför intressant att studera konstruktionen av karaktärer i komedifilm för att se vilka normer som är rådande idag. Studiens syfte är att ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv undersöka olika karaktärer i modern komedifilm för att ta reda på hur genus är konstruerat, vilken humoristisk funktion olika karaktärer tillde...

 10. Fysiologiska korrelat av ögonrörelser och emotionell exponering hos friska individer : – en experimentundersökning av mekanismer i Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

  OpenAIRE

  Unger, Max Anders

  2008-01-01

  Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR, har i psykoterapiforskning visats vara en effektiv behandlingsmetod av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Däremot är ögonrörelsestimuleringen, som är ett centralt moment i metoden, kontroversiell och dess funktion inte klarlagd. I föreliggande undersökning randomiserades trettiosex friska försökspersoner till en av tre stimuleringsbetingelser: ögonrörelsestimulering, taktil stimulering eller orörligt visuellt stimuli (kontrollgrupp). Stimu...

 11. Hon må väl få behålla sin anorexi då : Behandlares upplevelser av utmaningar och svårigheter i behandling av anorexia nervosa

  OpenAIRE

  Nilsson, Tina; Sandström, Johanna

  2011-01-01

  Anorexia nervosa är en svårbehandlad sjukdom med hög dödlighet (Fichter, Quadflieg & Hedlund,2006). Studiens syfte var att undersöka behandlares upplevelser av utmaningar och svårigheter i behandling av patienter med anorexia nervosa som vid behandlingsavslut har kvarvarande symtom, samt sätta upplevelserna i relation till ett patientperspektiv. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju behandlare. Intervjumaterialet analyserades med Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) o...

 12. Samtalet om Formativ Bedömning i Gymnasieskolans Matematikundervisning : Ett lärarperspektiv inom ramen för den formativa bedömningens diskurs

  OpenAIRE

  Hamedani Ronasi, Reza

  2013-01-01

  Synen på matematikundervisning präglas av begreppen samspel och kontinuitet. Ett kontinuerligt samspel mellan aktörer, exempelvis lärare och elev under en bestämd tid uppfattas ofta som en lärandeprocess, där strävas efter progression, en utveckling av lärandeprocessen. Formativ bedömning kännetecknar denna nya syn, där fokus från enbart undervisning och betyg riktas mot kontinuerligt lärande baserat på utveckling. Formativ bedömning är ett samlat namn på de metoder som används under en viss ...

 13. Implementering av en BIM-nytta i förvaltning : Systematisk brandskyddskontroll av handbrandsläckare

  OpenAIRE

  Gaouar, Bachir; Kågas Ramström, Elin

  2014-01-01

  ”BIM i staten” är ett initiativ från de fem statliga byggherrarna. Tillsammans har de bestämt sig för att hitta en gemensam strategi som ställer krav på byggnadsinformationsmodeller. Konsultbolaget Tyréns AB har agerat konsultstöd vid framtagandet av denna strategi. Implementering av en BIM-nytta i förvaltning är en undersökning i att effektivisera ärendehantering inom förvaltning. Effektiviseringen görs baserat på bedömningen av dagens förvaltningsprocess och framtidens hypotetiska förvaltni...

 14. Stabilisering av insektsangripna möbler : en jämförande studie av konsolidanter

  OpenAIRE

  Nolin, Cecilia

  2009-01-01

  Denna rapport är en jämförande studie av utvalda konsolidanter som används till att stabilisera nedbrutet insektsangripet trä. Av de trägnagande skadeinsekter vi har i Sverige är det främst den strimmiga trägnagaren som är intressant i möbelsammanhang. I rapporten beskrivs den strimmiga trägnagaren, en liten skadeinsekt som kan åstadkomma stor skada om den får verka ostörd. Insekten finns utspridd i hela Europa och är ett stort problem då den angriper alla typer av träslag. Nedbrutet insektsa...

 15. Tillämpning av Lean-verktyg inom processindustrin : En studie inom den svenska pappersindustrin

  OpenAIRE

  Malmi, Fredrik; Roman, Johanna

  2014-01-01

  Sammanfattning Lean Production är ett tankesätt för att effektivisera en verksamhet med fokus på att eliminera slöseri, skapa engagemang hos medarbetare samt ständiga och systematiska förbättringar. För att genomföra detta finns ett antal Lean-verktyg som initialt tagits fram för bilindustrin vilken är en typisk verkstadsindustri och karakteriseras av diskreta produkter. Processindustrin skiljer sig från verkstadsindustrin genom sitt kontinuerliga materialflöde. Det är därför inte helt naturl...

 16. Fabrikslayout för kort genomloppstid vid montering av ventilationsaggregat hos VoltAir System

  OpenAIRE

  Lindh, Erik

  2014-01-01

  Sammanfattning Denna rapport innefattar ett examensarbete individuellt utfört av Erik Lindh, studerande på Karlstads universitet. Projektet är ett obligatoriskt moment i högskoleingenjörsprogrammet med inriktning maskinteknik.Examensarbetet har utförts under våren 2014. Projektet har utförts på företaget VoltAir System i Torsby, där Johan Brekke varit handledare. Företaget producerar, levererar samt monterar luftbehandlingssystem som är marknadens energieffektivaste. Företaget har under slute...

 17. Reducerad kapitalbindning i lager för ettsäsongsbetonat sortiment genom anpassadlagerstyrning : En studie baserad på Sto Scandinavia AB:s centrallager i Linköping

  OpenAIRE

  Krave, Caroline; Josefsson, Lukas

  2012-01-01

  Sto Scandinavia AB är ett dotterbolag till Sto AG som är ett av de marknadsledande företagen inomtillverkning och försäljning av byggprodukter i form av exempelvis golv och väggar. Sto ScandinaviaAB har även de viss tillverkning men den huvudsakliga verksamheten är att marknadsföra och säljaprodukter till byggindustrin. För att kunna leverera sina produkter till kunderna inom önskattidsfönster har Sto Scandinavia fem centrallager på olika platser i Norden.Att ha produkter i lager är en föruts...

 18. På vilka grunder bedöms elevernas insatser under APU:n? : En granskning av det nuvarande bedömningsunderlaget för elevernas APU på Sjömansskolan i Stockholm och ett förslag till bättre bedömningsunderlag med portfolio som hjälpmedel.

  OpenAIRE

  Malmström, Benny; Persson, Per-Olof

  2007-01-01

  Vi har på förslag från Johan Östergren, rektor på Sjömansskolan i Stockholm, kartlagt vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra med det nuvarande systemet för bedömning av elevernas insatser när de är ute på APU (Arbetsplatsförlagd utbildning). Genom att intervjua elever, handledare, lärare och rektor, har vi bland annat undersökt hur kommunikationen mellan grupperna ser ut och vad de olika grupperna anser om de nuvarande dokumenten som eleverna arbetar med under APU:n. När elevens...

 19. Corrado Pettenati acting head of ETT

  CERN Multimedia

  2004-01-01

  Following the departure of Juan Antonio Rubio, Corrado Pettenati has been appointed as the acting head of the ETT unit with effect from 1 August. He joined CERN in 1995 as head librarian, reorganizing and modernizing the library before becoming deputy leader of ETT from June 2000 to April 2004. Previously, he worked at the European University Institute in Florence from 1976, developing automated library systems and becoming head of the computer centre in 1985. He has also been a software analyst and a telecommunications specialist. In 2003 he was appointed as member of the steering committee of the Cellule de Coordination Documentaire Nationale pour les Mathématiques de Grenoble, and in 2004 became a member of the EULER - European Libraries and Electronic Resources in Mathematical Sciences - Scientific Advisory Board, based in Germany. He was born in 1946 and graduated with a degree in Electrical Engineering from the Polytechnic in Milan in 1969.

 20. Flödesoptimering av sintringsprocess för hårdmetall : Kartläggning & kapacitetsförbättring av materialflödet vid Sandvik Mining AB i Västberga

  OpenAIRE

  Almroth, Henrik

  2012-01-01

  Examensarbetet har genomförts på Sandvik Mining i Västberga, under våren 2012. Produktionsenheten tillverkar hårdmetall som används för bland annat krossning och borrning av berg. Tillverkningen har två processteg; pressning av hårdmetallpulver och därefter sintras den pressade kroppen. Sintringen saknar ett uppföljningssystem för återkoppling av driftdata. Därmed saknas kunskap om hur stor kapacitet som finns. Syftet är att kartlägga sintringsugnarnas kapacitet med hänsyn till driftsäkerhet,...

 1. En analys av agiliteten i Migrationsverkets systemutvecklingsarbete : En utvärdering av Scrum med hjälp av ramverket Agile Software solution framework

  OpenAIRE

  Nilsson, Andreas

  2014-01-01

  Arbetar organisationen agilt? Det är huvudfrågan i detta arbete. Organisationen har arbetat med den agila utvecklingsetoden Scrum i ett antal år. De har gjortmedvetna och omedvetna val, för att skapa sin version av Scrum. Frågan som studienförsöker svara på är om det verkligen innebär att man arbetar agilt, när man säger attman arbetar med en agil systemutvecklingsmetod.

 2. Modellering av organiskt material i avloppsvatten vid mekanisk tillverkning av pappersmassa : Regressionsanalys baserad på COD- och TOC-analyser vid olika grader av blekning och raffinering

  OpenAIRE

  Carlström, Johan

  2012-01-01

  I avloppsreningen på Hallsta pappersbruk i Hallstavik reduceras dagligen tonvis med organiskt material innan avloppsvattnet släpps ut i den intilliggande Edeboviken. Bruket är ett så kallat integrerat pappersbruk vilket innebär att man tillverkar både pappersmassan och pappret på plats. Det är främst vid framställningen av massa som det organiska materialet löses ut ur veden och hamnar i processvattnet som så småningom når brukets avloppsreningsverk. På bruket tillverkas papper i olika ljushe...

 3. Modelldriven arkitektur förbättrar hanteringen av problemet med import av data till ER-modeller

  OpenAIRE

  Freij, Urban

  2015-01-01

  I många sammanhang är det önskvärt att importera data från textfiler, excelfiler och liknande till en databas. För detta krävs att data i något skede översätts till en ER-modell (Entity Relationship), en modell som beskriver relevanta delar i ett databasschema. Modellen för hur denna översättning ser ut varierar från fall till fall. I det här examensarbetet har en applikation tagits fram för import av data till en ER-modell ur ett modellperspektiv i linje med Model Driven Architecture (MDA) ™...

 4. Redovisningens användare och änvändning : Externredovisning ur ett småföretagsperspektiv

  OpenAIRE

  Petersson, Eva; Söderberg, Malin; Kviberg, Rebecca

  2007-01-01

  Ofta fokuseras det på större företag i undervisningen, men verkligheten är den att de flesta företag i Sverige är små eller medelstora. Det finns olika definitioner av vad ett småföretag är, men ingen är mer rätt än någon annan och i denna uppsats kommer EU:s definition att användas. Alla företag, stora som små, har någon/några som vill ta del av företagets ekonomiska information. De små företagen har oftast inte lika många intressenter som de stora företagen, och därför är det sannolikt att ...

 5. Incitamentsstruktur för kunskapsöverföringi ett företag

  OpenAIRE

  Andersson, Jonas; Bilich, Paul

  2011-01-01

  En god kunskapsöverföring inom produktionsföretag är idag en central fråga. Inom industrinses arbetskraften inte längre enbart som en inkomstbringande källa utan även som en insamlingsbas av kunskap och erfarenheter. Detta har sin förklaring i att allt fler företag hargått ifrån en totalfokus på själva produktionsenheterna till att konkurrerar med sina anställdaserfarenheter och kunskaper. Kunskapsöverföring kan ses som en nyckel för ett företags fortlöpandevälmående. Om kunskapsöverföringen ...

 6. Konsumenters samhällsansvar utifrån ett CSR-perspektiv

  OpenAIRE

  Petkovic, Sanja; Gezici, Emilia

  2014-01-01

  Företags samhällsansvar (Corporate Social Responsibility, CSR) är ett väl debatterat begrepp som uppmärksammats allt mer i bland annat media, men även av företag. Däremot är begreppet konsumenters samhällsansvar inte lika uppmärksammat trots att det finns en interaktion mellan konsumenters- och företags samhällsansvar. Forskare framhåller att det finns bristfälligt med teorier om konsumenters samhällsansvar samt att definitionen är viktig för att fortsätta driva CSR-debatten, vilket gör ämnet...

 7. Employer Branding : Ett gränsöverskridande varumärkesarbete

  OpenAIRE

  Axelsson, Åsa; Granstig, Anna

  2004-01-01

  Bakgrund: Denna uppsats handlar om hur företag ska kunna attrahera framtida kompetens med en ny varumärkesstrategi. ”Employer Branding” är namnet på denna strategi och beskrivs av konsulter som ett medel för företag att via en genomtänkt varumärkesstrategi profilera företaget på kompetensmarknaden. Grunderna i en Employer Branding-strategi innefattar följande aspekter: att kunna attrahera och behålla den bästa kompetensen samt att ena företaget kring sin vision och kultur. Vi har i denna upps...

 8. Vad är Anime? : Svensk syn på ett japanskt fenomen

  OpenAIRE

  Hansson, Pelle

  2006-01-01

  Syftet med min uppsats är att försöka förmedla hur man ser på anime, ett så typiskt japanskt fenomen, här i väst? Vidare så har jag genom litteraturstudier försökt presentera för läsaren vad anime är för något. Detta görs genom en kort historisk presentation av anime för att sedan djupare visa strukturen i anime, karaktärer, innehåll och slutligen huruvida anime återspeglar nutida oro i det egna samhället. Även en viss diskussion förs gällande anime och dess legitimitet som japanskt kulturarv...

 9. Utvärdering av handledning inom ramen för PUPPA-projektet

  OpenAIRE

  Sundin, Eva; Wiberg, Britt

  2003-01-01

  Denna utvärderingsstudie undersökte värdet av handledning för vårdpersonal inom primärvård, tandvård och sjukhusvård i Västerbottens läns landsting. Handledningen tillskapades inom ramen för PUPPA-projektet(Projektgruppen för Utveckling av ett Praktiskt Psykosomatiskt Arbetssätt), utifrån vårdpersonalens önskemål att få tillfälle att utveckla bättre verktyg i bemötande och behandling av patienter som har psykosomatiska besvär. För att undersöka utfallet av denna handledningsinsats genomfördes...

 10. Utveckling av simuleringsspel för internutbildning inom callcenters

  OpenAIRE

  Johdet, Per; Nygård, Marcus

  2005-01-01

  Examensarbetet utfördes på uppdrag av Qsurvey och syftar till att utveckla ett simuleringsspel som kan användas vid internutbildning inom callcenterbranschen. I arbetet har specifika problem och frågeställningar för callcenterindustri studerats. I utvecklingsarbetet med simuleringsspelet har hänsyn tagits till callcenterbranschens karaktär, både vad gäller resurser och statistik har inspiration hämtats från verkliga callcenters. Huvudsyftet med programmet är att belysa callcenterbranschens ka...

 11. Modellering och kundprocessanalys av kösystem på Vapiano Sturegatan

  OpenAIRE

  Ahlklo, Karin; Lind, Carin

  2016-01-01

  I denna rapport har kösystemet på Vapiano Sturegatan undersökts och analyserats. Restaurangen har problem med långa köer under lunchtid och syftet med denna rapport är att ge förslag på hur man skulle kunna minska dessa. De befintliga kösystemet ha modellerats med hjälp av markovsk köteori och approximerats till ett M/M/2-system samt ett M/M/8-system,varavM/M/2-systemet bedömdes vara mest tillförlitligt. Beräkningar av den förväntade tiden i systemet för olika fall ledde till slutsatsen att d...

 12. Mental träning vid rehabilitering av idrottsskador : En systematisk litteraturstudie

  OpenAIRE

  Snickars, Linnea

  2014-01-01

  Mental träning är ett samlingsnamn på ett stort antal tekniker och metoder. Idag är mental träning vanligt förekommande som tillägg till den fysiska träningen inom idrott med syfte att uppnå förbättrad prestation. Syftet med detta examensarbete var att på basis av forskad evidens undersöka den mentala träningens möjlighet till inverkan på rehabilitering av idrottsskador. Med arbetet undersöks således vilka effekter mental träning kan ge vid idrottskaderehabilitering. För att vidare bredda...

 13. Uppstagning av grenrör för Volkswagen rallycrossmotor

  OpenAIRE

  Jonsson, Per

  2013-01-01

  Denna rapport är ett examensarbete utfört av Per Jonsson, student vid Karlstads Universitet. Examensarbetet omfattar 22,5 högskolepoäng och är ett obligatoriskt moment inom högskoleingenjörsprogrammet i ämnet maskinteknik.    Företaget Trollspeed tillverkar högeffektiva racingmotorer för användning av racingteam på elitnivå. Stora turboaggregat samt tillhörande utrustning sätts samman med specialbyggda avgasgrenrör för att uppnå största möjliga effektuttag. Tillsammans bildar dessa sammansatt...

 14. AVS on satellite

  Science.gov (United States)

  Zhao, Haiwu; Wang, Guozhong; Hou, Gang

  2005-07-01

  AVS is a new digital audio-video coding standard established by China. AVS will be used in digital TV broadcasting and next general optical disk. AVS adopted many digital audio-video coding techniques developed by Chinese company and universities in recent years, it has very low complexity compared to H.264, and AVS will charge very low royalty fee through one-step license including all AVS tools. So AVS is a good and competitive candidate for Chinese DTV and next generation optical disk. In addition, Chinese government has published a plan for satellite TV signal directly to home(DTH) and a telecommunication satellite named as SINO 2 will be launched in 2006. AVS will be also one of the best hopeful candidates of audio-video coding standard on satellite signal transmission.

 15. Mediepresentationer av våld : En studie om faser, utifrån fallet Breivik

  OpenAIRE

  Kuhlin, Nancy; Drigoris, Sanna

  2015-01-01

  Idenna studie har vi undersökt hur massmedier presenterat våldshandlingar övertid. Det som vi undersökt är om det finns urskiljbara faser i massmedialapresentationer av våldshandlingar. Vi har utgått från fallet Breivik och Norgeattentatet2011, som vi menar är ett mediebelyst fall som kan kasta ljus över andravåldshandlingar. Vi har använt oss av Grundad Teori som kvalitativ metod och analyseratsammanlagt 80 stycken tidningsartiklar hämtade från Aftonbladet, Expressen,Dagens Nyheter och Svens...

 16. Uppföljning av energibalansberäkning på Melonen 4

  OpenAIRE

  Jonsson, Jimmy

  2016-01-01

  Tankesättet kring byggnaders energianvändning har inte alltid varit så fokuserad på energieffektivt som den är i dagsläget, utan hade under en lång tid handlat mer om ekonomi. Användandet av energisimuleringar är idag ett centralt verktyg för att undersöka om nybyggnationer eller renoveringar av byggnader uppfyller de krav som ställs. Däremot är det komplicerat att under projekteringen förutse en byggnads olika energibehov, vilket ofta leder till avvikelser mellan energisimuleringar och det v...

 17. Etik och ekonomiskt handlande : En undersökning av moral och egenintresse

  OpenAIRE

  Romare, Johanna

  2014-01-01

  Denna avhandling behandlar frågan om i vilken utsträckning ett egenintresserat handlande kan vara etiskt berättigat. Utgångspunkten för analysen är homo economicus, den neoklassiska ekonomiska teorins antagande att individer är rationella och ultimat motiveras av sitt egenintresse. Efter en kort översikt av grunddragen i den neoklassiska ekonomiska teorin analyseras och preciseras egenskaperna hos homo economicus. Därefter utformas en normativ etisk teori för individer med anknytning till Joh...

 18. Evar : En produktutveckling och formgivning av cykelbelysning med LED som ljuskälla

  OpenAIRE

  Runling, André

  2013-01-01

  Evar är ett examensarbete, om 22,5 HP individuellt utfört av André Runling under våren 2012 vid Karlstads universitet, till högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design. Uppdragsgivare för projektet har varit Johan Larsvall, industridesigner och ägare av Idesign i Stockholm. Handledare på Karlstads universitet har varit Lennart Wihk, industridesigner och universitetsadjunkt. Examinator har varit Fredrik Thuvander, professor och universitetslektor. Idesign är en designbyrå med ko...

 19. Intelligenta förpackningar för transport av temperaturkänsliga material

  OpenAIRE

  Lönn, Jack; Dahl, Oscar

  2014-01-01

  Denna tekniska rapport avser dimensionering, modellering samt validering av en förpackning som ska transportera hästsperma genom att utnyttja lagrade energier i fasomvandlingsmaterial. Lådan har konstruerats för att klara av de termiska påfrestningar som sker under transporten. En teoretisk modell har tagits fram och en prototyp har testats i klimatkammare för ett specifikt transportscenario. Rapporten går igenom metoder som använts för att utforma lådan och teoretiska modellen jämförs sedan...

 20. En första kartläggning av behovet av en merkantil yrkesskoleutbildning i Sydösterbotten

  OpenAIRE

  Bärdén, Andreas

  2012-01-01

  I lärdomsprovet görs en ansats att kartlägga behovet av merkonomer och merkonomutbildningen bland företag i Sydösterbotten. Det handlar om att skaffa fram beslutsunderlag för en nyorientering i ett utbildningssammanhang. En merkonomutbildning är en andra stadiets yrkesutbildning som innefattar en grundexamen inom företagsekonomi. En merkonom studerar, beroende på utbildningsprogram, bland annat ekonomiförvaltning, kontorsservice, försäljningsteknik och kundbetjäning. Mitt huvudsyfte ä...

 1. Ordnat införande av metoder i klinisk verksamhet : En studie av försök med dialogmöten inom Landstinget i Östergötland

  OpenAIRE

  Garpenby, Peter; Nedlund, Ann-Charlotte

  2013-01-01

  Denna rapport redovisar hur Landstinget i Östergötland, under medverkan av representanter för Institutionen för medicin och hälsa (IMH) vid Linköpings universitet, under åren 2010 till 2012 utvecklade och prövade ett program där forskningsbaserad kunskap sammanställdes och presenterades vid dialogmöten bland kliniska enheter i landstinget. Avsikten var att anpassa ett program som prövats i provinsen Alberta i Kanada, ” The Alberta Ambassador Program”, till svenska förhållanden. Den styrgrupp ...

 2. Utveckling av system för ledighetsplanering

  OpenAIRE

  Nordlander Wiik, Marcus; Pettersson, Gustav

  2013-01-01

  Vacation 2.0 är ett ledighetsansökningssystem utvecklat hos CGI i Linköping för deras Linköping- och Norrköpingskontor. Med Vacation 2.0 kan anställda boka in kommande semester, föräldraledighet samt jour. Vacation 2.0 ger HR-avdelningen en översikt över tillgänglig personal genom en sammanställning av alla arbetsgruppers ledighetsansökningar. Systemet underhålls av en administratör som har behörighet att administrera arbetsgrupper och ändra anställdas existerande ledighetsansökningar. De ans...

 3. Bredbandstjänsternas framtid : En fallstudie av Sydkraft Bredband

  OpenAIRE

  Carmonius, Pär; Nilsson, Jerry; Skandevall, Tina

  2001-01-01

  Vi fann att hushållen i Norrköping har nytta av flertalet tjänster som i framtiden kan komma att erbjudas via Stadsnet.com. Dock är det är svårt att ta betalt för tjänster som tidigare erbjudits gratis via Internet. Vi ser också att Stadsnet.com som nätverk ger kunden ett mervärde om det i framtiden fortsätter att växa, med både fler bredbandsanvändare och fler Service Providers. I undersökningen med Service Providers fann vi att de intervjuade företagen vill använda sig av portaler så som St...

 4. Stödjande av barns sociala färdigheter och delaktighet i vardagen : Om möjligheter och utmaningar i arbetet på mottagningshem

  OpenAIRE

  Larinkoski, Miriam

  2014-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att ge ökad kunskap om hur de professionella på ett mottagningshem kan stöda barns sociala färdigheter och delaktighet i vardagen. Detta examensarbete är ett beställningsarbete av ett mottagningshem i södra Finland. Frågeställningarna är: Hur kan professionella med hjälp av en miljöterapeutisk arbetsmetod på mottagningshem främja barns sociala färdigheter samt stöda barns delaktighet i var-dagen? Vilka är utmaningarna för de professionella i att förverkliga ...

 5. Hur uppnås framgång på lång sikt med varumärkesutvidgningar? : En fallstudie av Hennes & Mauritz

  OpenAIRE

  Medanhodzic, Nejra; Karamehmedovic, Nadina

  2013-01-01

  Sammanfattning – ”Hur uppnås framgång på lång sikt med varumärkesutvidgningar?” Frågeställning: - Hur kan Hennes & Mauritz's varumärkesutvidgning studeras och beskrivas för att ett företag inom klädbranschen ska kunna ta del av denna information och lyckas utvidga framgångsrikt på lång sikt?- Hur ställer sig konsumenter mot utökningar av ett varumärke? Syfte:         Syftet med denna uppsats är att studera varumärkesutvidgning ur ett långsiktigt perspektiv genom att analysera företaget He...

 6. Storängen Söderköping- en visualisering av blivande ägarlägenheter på Storängen i Söderköping

  OpenAIRE

  Jennergren, Johan

  2012-01-01

  På Storängen i Söderköping bygger Bygg GG i Norrköping i samarbete med G Gunnarsons Fastighets AB ett hus innehållande 14 ägarlägenheter. Då försäljningen av lägenheterna startade innan huset var färdigt bestod den största delen av säljunderlaget av ritningar och skisser. Syftet med examensarbetet var att utföra en visualisering av det blivande husets yttre i form av en digital 3d-modell samt att visa hur några av de blivande lägenheterna skulle komma att se ut. Då många av lägenheterna i hus...

 7. Verdsettelse av Statoil ASA

  OpenAIRE

  Drangsholt, Bjørn Harald

  2011-01-01

  I løpet av denne oppgaven vil jeg utføre en fundamental verdsettelse av Statoil ASA basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Med utgangspunkt i en strategisk analyse og en regnskapsanalyse ønsker jeg å finne verdien av Statoil-aksjen. Oppgaven innledes med en kort presentasjon av Statoil ASA, der det gis et innblikk i historie, foretningsområde og organisasjonsstruktur. Deretter følger en metodedel hvor jeg gir en rask innføring i verdsettelsesteori, samt gir en begrunnelse for mitt ...

 8. Får man ta en bulle? : En undersökning av elevers översättning av pronomenet man till engelska

  OpenAIRE

  Otter, Harriet

  2008-01-01

  Ett av målen i skolans läroplan är att eleverna utvecklar en kommunikativ och social kompetens. Enligt kursplanen för engelska B kurs, skall eleverna bland annat ha utvecklat en förmåga att kunna anpassa språket beroende på den situation eleven befinner sig i. Det indefinita pronomenet man är vanligt förekommande i det svenska språket. Att översätta detta ord fordrar en förståelse av situation såväl som av register. Undersökningen går ut på att ta reda på hur eleverna hanterar översättningen ...

 9. När närhet kräver ett avstånd : Ett försök att förbättra förståelsen för anorexia nervosa

  OpenAIRE

  Molin Nylander, Sofia

  2015-01-01

  Länge har den medicinska diskursen dominerat med närmast ensamrätt att förstå och förklara ”avvikande” beteenden och det förhållande till kroppen som av dessa följer. Antingen har ätstörningar förklarats med hänvisning till individens biologiska förutsättningar eller, i enlighet med mer sociokulturella intressen, som ett slags resultat av samhällsstrukturers obevekliga makt. I flera av de studier som ligger till grund för denna uppsats kan man skymta något som Megan Jane Warin diskuterar i si...

 10. Ett Apple utan Steve Jobs? : En studie om varumärkesassociationers påverkan på det konsumentbaserade varumärkeskapitalet.

  OpenAIRE

  Bergquist, Tobias; Löfgren, Lisa

  2013-01-01

  Sammanfattning Den 5 oktober 2011 avled Apples publika personlighet Steve Jobs. Då en publik personlighet kan ha stort inflytande på varumärkesimagen kan denna komma att försämras på grund av denna händelse. En försämrad varumärkesimage leder till ett lägre varumärkeskapital, vilket är negativt för varumärket. Syftet med studien är att undersöka vilka varumärkesassociationer som påverkar Apples varumärkesimage med fokus på den publika personligheten. Studien utgår från ett konsumentperspekti...

 11. Förbättrat hörande, förbättat övane, förbättrat stridande : En analys av hur artificiellt ljud kan användas för att öka realismen vid stridsträning.

  OpenAIRE

  Eriksson, Lars

  2011-01-01

  Saab Training Systems är ett företag i Saab-koncernen som utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för militär utbildning. Ett av de centrala systemen i företagets produktportfölj är det instrumenterade stridsträningskonceptet GAMER, i vilket soldater kan öva dubbelsidig träning samtidigt som övningsledningen via ett centralt styrsystem kan övervaka och interagera i övningsförloppet. I och med den övergång som skett i många av världens försvarsmakter, från ett tungt territorialförsvar ...

 12. Förbättring av Egenvärmehus : En fallstudie av ett flerbostadshus, Kv. Fyrtornet

  OpenAIRE

  Yamabo, Deo Gratias

  2013-01-01

  Energy efficiency has become a very topical issue that has been discussed throughout the European Union for preventing negative environmental impacts that have been associated with the consumption of energy. In the residential sector have mainly municipalities set strict requirements for the reduction of energy consumption while the renewable energy has been asked. Different concepts of low-energy buildings have been developed to reduce the cost of operation and maintenance in existing buildi...

 13. Upplevelse av kroppsbild hos personer med ätstörning samt personer med ett missbruk av anabola androgena steroider

  OpenAIRE

  Kjerstad, Sidsel; Ranung, Milja

  2015-01-01

  Background: In our society there is a tremedous focus on body ideal and appearence among Young adults. Patient´s with eating disorders and patients with an abuse of anabolic androgenic steroids (AAS) both have the displeasure of their own bodies and a wrong body-image in common. Method: The study contained semi-structured interviews with patients that were diagnosed with eating disorders and patients with an abuse of AAS. The result was analyzed with a latency containment analysis and was dis...

 14. Dagvattenutredning för Hamrebäcken : Utredning av föroreningsbelastning och framtagande av åtgärdsförslag för att förbättra vattenkvaliteten

  OpenAIRE

  Feltelius, Vilhelm

  2015-01-01

  Hamrebäcken rinner genom östra delen av Västerås och har Mälaren som recipient. Under bäckens flödesväg tillkommer dagvatten och föroreningar i form av näringsämnen och tungmetaller från dess avrinningsområde. Bäcken utgör ett av de mest prioriterade vattendragen i Västerås gällande utsläpp av dagvatten. Detta examensarbete har utförts med syftet att utreda föroreningssituationen för Hamrebäcken och hur dess recipient Mälaren påverkas. Examensarbetet syftade även till att undersöka reningseff...

 15. Analyse av Ulike Akustiske Taleegenskaper for Deteksjon av Artikulatoriske Attributter.

  OpenAIRE

  Fasseland, Claus

  2007-01-01

  Arbeidet bak denne rapporten har omhandlet analysering av egendefinerte taleegenskapers potensial ved detektering av lydenheter (attributter). Et HTK-basert simuleringsverktøy har blitt utviklet for å kunne kartlegge egenskapenes evne til å frembringe gode gjenkjenningsresultater. En har undersøkt muligheten for forbedring av feilraten ved å representere talesignalet vha egenskapsvektorer som er tilpasset hver attributtdetektor. Utvelgelsen av vektorene er gjort ved subjektiv inspeksjon av at...

 16. Från vision till praktik : En kvantitativ studie av rektorers pedagogiska ledarskap inom grundskola och gymnasium

  OpenAIRE

  Melin, Pål

  2015-01-01

  Genom en ny skollag och nya läroplaner har ett ökat fokus lagts på rektorns roll som pedagogisk ledare i Sverige. Ny forskning visar på att rektorns pedagogiska ledarskap har stor effekt på elevernas skolresultat. Viktiga delar av det pedagogiska ledarskapet består av att skapa höga förväntningar, en tydlig vision och lärandemål, klassrumsbesök och skapandet av en lärande kultur på skolan. Syftet med studien var att undersöka rektorers förståelse av det pedagogiska ledarskapet i Sverige. För ...

 17. Giltigheten av ”asymmetriska” eller ensidiga prorogationsavtal inom ramen för EU:s Brysselinstrument

  OpenAIRE

  Nyblom Pettersson, Eric

  2014-01-01

  Antag att två parter i två olika EU-stater gör affärer med varandra. En bank med säte i Frankrike ingår ett avtal rörande förvaltning av kapital åt en klient med hemvist i Spanien. Parterna kommer sedermera överens om att eventuella tvister med anknytning till huvudavtalet ska prövas exklusivt av domstol i Luxemburg för det fall klienten väcker talan. Därutöver anges i avtalet att banken ska behålla sin rätt att väcka talan vid varje annan behörig domstol. Parterna har därmed ingått ett proro...

 18. Ett hus på Mallorca

  OpenAIRE

  Harjula, Mathilda

  2011-01-01

  Mitt examensarbete är en bok med inredningsidéer till min systers lanthus på Mallorca. Arbetet är inte en typisk inredningsplanering, tanken är att boken skall ge husets ägare idéer och inspiration till renoveringen och inredningen av huset. I inredningsplaneringen har jag tagit fasta på att försöka skapa mera ljus och rymd och att hämta inspiration och information ur den gamla österländska läran Feng Shui. Förutom Feng Shui behandlar arbetet allmän fakta om belysning; ljusets betydelse i...

 19. Stereotyper: en omedveten kategorisering. : En jämlikhetsanalys av Intryck- Värmlands landstings personaltidning

  OpenAIRE

  Åhlander, Karolina; Jost, Anna

  2014-01-01

  Jämlikhet är något som ligger i tiden. Hur jämlikhetsmedvetna är egentligen dagens medier? Vi har på uppdrag av Värmlandslandsting gjort en jämlikhetanalys av deras personaltidning, Intryck. En tidning som når samtliga anställda inom organisationen. Vi har gjort en text- och bildanalys med utgångspunkt från ett analysverktyg vi kallar för jämlikhetstrappan. Vårt syfte har varit att urskilja stereotyper och om tidningen använder sig av sitt befintliga underlag för att göra tidningen så jämlik ...

 20. Ställtidsreducering i robotlina för montering av brandsläckare

  OpenAIRE

  Ramström, Erik

  2010-01-01

  Presto Brandsäkerhet AB är marknadsledande inom brandsäkerhet i Norden och har en robotlina för montering av brandsläckare i Katrineholm. De senaste åren har brandsläckarförsäljningen ökat kraftigt och tros öka ännu mer. Med stigande produktionstakt ökar kraven på tillverkningsutrustningen. En viktig konkurrensprioritet är att erbjuda kunder snabba leveranser och därför har företaget valt att ha ett stort lager av de allra flesta modeller. Med kortare omställningstider skulle tillverkning av ...

 1. Historisk granskning över utvecklingen av skogarna i Hopom by

  OpenAIRE

  Illman, Niklas

  2011-01-01

  Skogen är en viktig resurs i vårt land och används av många personer, till olika ändamål. Därför finns det olika uppfattningar om hur skogen skall skötas. Skogsbruksplanen är ett redskap för att lättare kunna sköta sin skog. Skogsbruksplanerna har utvecklats från massproduktion till mera kundinriktad service till skogsägaren. Hjälp vid uppgörandet av skogsbruksplaner har man fått av att datortekniken har utvecklats. Det har gjort att man har haft möjlighet att koncentrera sig mera på...

 2. Rekommendation av miljömärke : Case: Best Western Premier Hotel Katajanokka

  OpenAIRE

  Isaksson, Daniela

  2015-01-01

  Hållbar utveckling är ett aktuellt ämne inom turismen och hotellsektorn. Det finns många sätt att uttrycka sin miljöpolitik bland hotellverksamheter och miljömärkning är en av dem. Syftet med detta arbere är att tillsammans med Best Western Premier Hotel Katajanokka reda ut vilka miljömärken det finns tillhanda i Finland och vilket av dessa skulle passa bäst till hotellverksamheten. Som metod använde jag mig av skrivbordsundersökning och främst internet som materialsamlingskanal, men också in...

 3. Mot ett okänt mål: Humanistisk forskarhandledning och doktoranders deltagande i forskningsdebatten

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tobias Hägerland

  2011-11-01

  Full Text Available Enligt Högskoleförordningen skall den som avlägger doktorsexamen kunna uppvisa en färdighet att i både tal och skrift delta i nationell och internationell forskningsdebatt. I denna artikel uppmärksammas några av de särskilda utmaningar som denna inriktning ställer forskarhandledare i humaniora och teologi inför. Intervjuer med tre rutinerade handledare redovisas och analyseras. Det framkommer att styrdokumentens formuleringar i mycket liten grad påverkar den konkreta utformningen av forskarutbildning och handledarskap, samt att handledarnas principiella inställning till doktoranders insocialisering i olika forskningssammanhang uppvisar stor variation. Där hållningen är avvaktande eller avvisande kan den i hög grad härledas till en upplevd konflikt mellan olika aspekter av utbildningen och handledarskapet. Ett antal förekommande eller tänkbara strategier för att uppnå examensordningens mål diskuteras också i artikeln.

 4. SVÅRIGHETER VID CERTIFIERING AV KVALITETSLEDNINGSSYSTEMET ISO 9001:2015 FÖR SMÅ FÖRETAG

  OpenAIRE

  Andersson, Molly; Andersén, Lovisa

  2016-01-01

  Studien syftar till att upptäcka svårigheter vid implementering av kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2015 på små företag. För att uppnå studiens syfte samlades teorier om kvalitetsledningssystemet ISO 9001 och dess implementerings- och certifieringsprocess in. En fallstudie genomfördes på två analysenheter för att sedan jämföras mot det teoretiska ramverket och erhålla ett resultat. De mest bidragande faktorerna till icke-certifiering av ISO 9001 hos små företag visade sig vara tidsbrist, re...

 5. Har företagen dig i ett (h)järngrepp? : En kvantitativ studie om konsumentens attityd mot Neuromarketing

  OpenAIRE

  Bern, Sofia; Persson, Maja

  2013-01-01

  Neuromarketing kan beskrivas som ett redskap som företag kan använda för att förbättra effektiviteten i sin reklam. Beslutprocessen är komplex och emotioner, fördomar samt andra faktorer kan påverka konsumentens beslut. Det kan därför vara svårt att genom traditionella marknadsundersökningar producera valida resultat som inte skadas av förutfattade meningar och eventuella efterkonstruktioner. Detta nya företagsekonomiska multidisciplinära område neuromarketing väcker både nyfikenhet och intre...

 6. ” Alltså, vad är du riktigt? ” : Unga hbtq- personer. Existentiella frågor i ett heteronormativt samhälle

  OpenAIRE

  Vikman, Kajsa

  2013-01-01

  Syftet med examensarbetet är att beskriva unga hbtq- personers existentiella frågor och problem i en heteronormativ samhällsstruktur, och hur normerna påverkar identietesutvecklingen. Frågeställningen är: Hurudana existentiella frågor och problem kan den unga möta, om hen upplever en konflikt med den egna identiteten och samhällets normer. Arbetet är en del av projektet Andlighet, spiritualitet och livsfrågor- You name it!, vars mål är att beskriva andlighet ur ett mångprofessionel...

 7. Driftsstudie av Lav NOx brennerteknologi

  OpenAIRE

  Skarbø, Kjartan Juul

  2013-01-01

  NOx dannelsen i forbrenning er en komplisert prosess. Den kan bli kategorisert i tre mekanismer; termisk NOx, hurtig NOx og NOx fra nitrogenforbindelser i drivstoffet. Betydning av mekanismene i denne rapporten er henholdsvis. Forbrenning av hydrogen gir høyere flammetemperaturer som igjen kan føre til mer produksjon av termisk NOx. En lav-NOx brenner utviklet av SINTEF er testet for forskjellige blandinger av metan og hydrogen gass. Fem uavhengige operasjonsfaktorer er undersø...

 8. Utveckling av Moodle

  OpenAIRE

  Daunfeldt, Björn

  2013-01-01

  Institutionen Tillämpad fysik och elektronik på Umeå Universitet använder sig av lärandeplattformen Moodle för hantering av kurser med tillhörande uppgifter och material kring dem. På Moodle laddar studenterna upp dokument och lärare betygssätter dem, vartefter en avklarad kurs registreras hos LADOK. Detta projekt kommer omfatta teori om hur Moodle är uppbyggt (version 2.4), hur utveckling av moduler sker, samt för- och nackdelar beroende på om operativsystemet Windows eller Linux används.Utv...

 9. Akustisk analyse av snorking

  OpenAIRE

  Torsteinbø, Anders

  2007-01-01

  I denne oppgaven har i hovedsak to teorier blitt undersøkt :1) er det mulig ved hjelp av ørepropper med høyttaler og mikrofon ådetektere snorking og deretter spille tilbake lyder som får personen tilå stoppe snorkingen, og2) er det mulig å klassisere ulike snorketyper ved hjelp av analysemetoderbrukt i talegjenkjenning.Først ble det utviklet og testet to forskjellige ørepropper som varbehagelige å sove med. Den ene av de to ble brukt videre i ...

 10. Systemdynamisk analyse av vannkraftsystem

  OpenAIRE

  Rydning, Anja

  2007-01-01

  I denne oppgaven er det gjennomført en dynamisk analyse av vannkraftverket Fortun kraftverk. Tre fenomener er særlig vurdert i denne oppgaven: Sjaktsvingninger mellom svingesjakt og magasin, trykkstøt ved turbinen som følge av retardasjonstrykk ved endring i turbinvannføringen og reguleringsstabilitet. Sjaktsvingningene og trykkstøt beregnes analytisk ut fra kontinuitets- og bevegelsesligningen. Modeller av Fortun kraftverk er laget for å beregne trykkstøt og sjaktsvingninger. En modell e...

 11. Energieffektivitet hos fönster - Idag och i framtiden : En analys samt komparativ studie av fönster för byggnader, med fokus på aeorgel-, vacuum och smarta-fönster

  OpenAIRE

  Tahan, Petrus

  2016-01-01

  Energieffektivisering börjar bli ett eftersträvande mål runtom i världen. Detta grundar sig i att energiförbrukningen för byggnader uppgår till ca 40 % globalt, en siffra som man vill få ner. Men att uppnå en energieffektiv byggnad är inte lätt. Detta kan göras på många och olika sätt. Ett av dem är att energieffektivisera fönstren, som är en byggnads svagaste punkt pga dess höga U-värde. Val av fönster är inte lätt, och det finns ett flertal alternativ att välja bland. I kalla klimat som Sve...

 12. Policy Instruments for an Increased Supply of Energy Crops; Styrmedel foer ett utoekat utbud av biobraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stenkvist, Maria; Widmark, Annika; Wiklund, Sven-Erik; Liljeblad, Anna

  2009-05-15

  At present, energy crops are not commonly used as fuel for heat and power production in Sweden, but as a result of increased competition for biomass, the interest for agricultural fuels such as willow, straw, reed canary grass and hemp increases. The purpose of this study is through a qualitative study that includes a literature study as well as case studies carried out by interviews, with respondents in the agriculture- and energy sectors highlight the conditions for increased production and use of energy crops. The main objective is to propose relevant policy instruments that could increase the production and use of energy crops. The purpose with the proposed policy instruments is that they should serve as a basis for discussions with politicians and authorities regarding the supply of bio fuels through the use of energy crops. The result of the study indicates that the main obstacle for increasing the production and use of energy crops is that the cultivation of energy crops today is unprofitable. To reduce the production costs it is necessary to improve the competitiveness of energy crops, primarily in relation to wood chips. The study shows that there is a potential for reduction of production costs through development of the logistics chain. Policy measures promoting the use of bio fuels exists today, but are not fully used to increase the share of energy crops in the bio fuel energy mix. The reason for this is that they are generally not as cost efficient as alternative bio fuels. It is important that competition issues are addressed, both regarding competition issues between different bio fuels, but also competition issues between various energy crops that exists today. Further obstacles to accelerate the introduction of energy crops at the market are high investment costs for establishment of some of the energy crops. From the analysis in this study, the following policy instruments are suggested in order to increase the production and the use of energy crops within the power and heat sector 1. Financing of practical research and development of the logistics chain including harvesting, bundling, compression, preparation, feeding in (to the power plant), storage and transportation of energy crops 2. Investment support to farmers cultivating energy crops with high investment costs 3. Introduction of a national program for development of regional projects supporting cooperation between actors on the energy crop bio fuel market. 1. Financing of Practical Research and Development of the Logistics Chain To reduce the production costs in order to increase the profitability, support for practical research and development of the logistics chain, which includes harvesting, bundling, compression, preparation, feeding in (to the power plant), storage and transportation of energy crops, is suggested. For the success of practical research, it is important that the research is performed in close cooperation between farmers, entrepreneurs within the logistics chain dealing with harvesting, storage and transport of energy crops and energy companies. One way to achieve such cooperation is that the energy companies take the initiative for common research efforts, since neither the farmers nor the contractors on the market for energy crops normally take part in research projects. Neither do they normally have experience of applying for research funds. Common research efforts are also important to find cost-effective solutions for the entire logistics chain. This means that the financing for the research could be a combination of public support and support from the heat and power sector. 2. Investment Support to Farmers Cultivating Energy Crops with High Investment Costs In order to initially increase the interest in energy crops, contribute to establish a market for production of energy crops and manage high initial investment costs, problem that farmers face at the transition from traditional production of grain to energy crops, a development of the existing investment support scheme to include an additional number of energy crops are suggested. One of the purposes by including an additional number of energy crops within the scheme is that the energy crops with the best condition with respect to the farmer's competence, the logistics entrepreneur's technical preconditions, different quality of the soils and the suitability of different energy crops in different geographical areas can be used in order to increase production and use of energy crops. 3. Introduction of a National Program for Development of Regional Projects Supporting Cooperation between Actors on the Energy Crop Bio Fuel Market. Experiences from bio energy projects both in Sweden and in Finland shows that regional cooperation projects between energy companies, farmers, entrepreneurs within the logistics chain and other actors may by cooperation achieve increased production and use of energy crops.

 13. Interkulturell kommunikation på ett svenskt sjukhus : Fallstudier av andraspråkstalare i arbetslivet

  OpenAIRE

  Andersson, Helena

  2010-01-01

  In this dissertation I investigate the communication of immigrants employed at a Swedish hospital. The overall aim is to find factors that have a positive effect on their integration into the workplace. The data comprise observations, field notes and approximately 80 hours of audio recordings with five second language speakers made during their everyday activities at work. Since I recorded entire workdays the data include both professional and social interaction, such as meetings, interaction...

 14. Koppardalen : Om historiens plats i omvandlingen av ett industriområde

  OpenAIRE

  Storm, Anna

  2005-01-01

  The empirical focus of this study is the contemporary transition of the industrial area Koppardalen, situated in Avesta in the middle of Sweden. Koppardalen (literary translated “The Copper Valley”) got its name in 1987 when the Avesta municipality bought the area from an iron and steel company. For a century the Koppardalen area, or Norra verken which was its name before 1987, housed production of iron and steel and at its peak employed more than 2000 men. In the beginning of the 1980s, iron...

 15. Animal Assisted Therapy : ett team i behandling och terapi av barn och unga

  OpenAIRE

  Lantz, Linda; Steénmark, Annika

  2006-01-01

  The main purpose of this examination paper has been to do a review of recent scientific and evaluated studies performed on children 0-15 years of age, treated with an animal as an assistant to the therapist/professional. The key term is Animal Assisted Therapy (AAT). Our focus has been to describe in what fields these kinds of studies have been performed, what the results are and how effective they have been. As a supplement to our study we have performed 8 short telephone interviews with pro...

 16. Analytiker på den svenska aktimarknaden : Ett nätverk av siffermakare

  OpenAIRE

  Murman, Jonas; Seeman, Erik

  2011-01-01

  This study highlights the structures and networks thatexist among financial analysts on the Swedish financial market. The study isbased on nine semi-structured interviews with buy- and sell-side analysts, anindependent analyst and an Investor Relations Manager. The theoretical framework of the study is based on acombination of the research fields Behavioral Finance and Social Studies ofFinance. These two research fields have proven to be a good basis for thequalitative approach used in the an...

 17. Att "gilla" ett museum : En komparativ fallstudie av tre museers externa kommunikation

  OpenAIRE

  Persson, Johnny

  2013-01-01

  The aim and purpose of this essay is to study if three museums are using Facebook strategically to promote two-way communication with their target audiences in their external communication. A qual-itative and comparative research method and has been used and communication managers from each of the three museums have been interviewed. These interviews have been transcribed and coded in order to reveal opinions and views on how that particular museum feels about social media and the use of thes...

 18. Ekologiska byggmaterial – ett alternativ? : En analys av några ekologiska byggmaterial

  OpenAIRE

  Furenberg, Andreas; Jörneman, Olof; Holm, Petter

  2007-01-01

  Miljöförstöringen håller på att få allt för stora proportioner, vilket genom bland annat växthuseffekten leder till att vår planet snart är obeboelig för människan. Byggbranschens andel i miljöförstöringen är onödigt stor genom transporter, energianvändning, maskinanvändning och miljömässigt dåliga material. Vår frågeställning är: går det att ersätta de konventionella byggmaterialen med ekologiska sådana? JM vill även få beprövat om de är så bra, miljömässigt, som de tror. Detta ska besvaras ...

 19. Integrering av ett främmande språk i matematikundervisningen

  OpenAIRE

  Cano, Cédric

  2009-01-01

  Content and Language Integrated Learning (CLIL) is a relatively new method for learning a foreign language. CLIL programs are growing in popularity and more and more schools are adopting it all around the world. There is still no special education for the teachers working with CLIL, though research suggests it may be an effective method for achieving good results.To get a realistic view of the work of a CLIL teacher, I have interviewed four different mathematic teachers who work at CLIL inter...

 20. Drink! : En analys av The Coca-Cola Company's marknadsföringshistoria ur ett moderniseringsperspektiv

  OpenAIRE

  Hedblom, Karin; Forsgren, Oskar

  2009-01-01

  Drink! The Marketing History of The Coca-Cola Company: A Modernization Perspective examines the development of The Coca-Cola Company’s marketing history, from the founding of the company in 1886 until today. The Coca-Cola Company has been superior on the market for over a century. It has also developed along with the urbanisation of its society, which is interesting in a modernization perspective. The essay investigates the marketing strategies of the company, with focus on three themes: gend...

 1. Uttorkningsmöjligheter i ett fuktskadat badrum med hjälp av spaltmetoden

  OpenAIRE

  Paunović, Diana

  2011-01-01

  Buildings today are built to maintain a healthy indoor environment and an efficient energy usage which is probably why damages caused by dampness has increased since the 1960’s. A study between year 2008 and 2010 showed that 26 percent of the 110 000 examined houses had damages and flaws caused by dampness that could prove to be harmful later on. This means that one out of four bathrooms risk the chance to develop damages by dampness. Approximately 2 percent of the houses had already develope...

 2. Invandrarkvinnor och medborgarskapsbegreppet i Sverige : en studie av integration ur ett feministiskt perspektiv

  OpenAIRE

  Lind, Karin

  2000-01-01

  The official Swedish interpretation of the concept of citizenship is based on the social-liberal concept of citizenship. According to feminist critique, this interpretation of the concept contains male norms that lead to the exclusion of several groups from full citizenship. There is also a corresponding feminist critique which holds that in the womens´ movement and gender research there are strong norms as well, especially in the form of ethnocentrism. Also, the image of immigrant women in p...

 3. Att konceptualisera ett koncept : Effektivisering av finplanering i BoKlok-projekt

  OpenAIRE

  Lindgren, Tobias; Ringholt, Karolina

  2016-01-01

  This study has been made in associate with Skanska district middle Sweden, Uppsala and their sector BoKlok. BoKlok is a housing concept, developed by Skanska and IKEA. The purpose of the concept is building affordable homes for ordinary people. It is to be done with low costs due to a shorter planning- and projecting process and an effective house building process. In the production process BoKlok executes the building of the houses and Skanska do all the ground work. A part of the ground wor...

 4. Hur är relationen mellan kommunikationen i en crowdfundingkampanj och dess utfall? En studie av glassprojekt i USA på kickstarter.

  OpenAIRE

  Askenberger, Erik

  2015-01-01

  I denna studie har tidigare forskning kring faktorer som bidragit till lyckade crowdfundingkampanjer sammanställts och en undersökning gjorts på lyckade glassprojekt från kickstarter. Crowdfunding är en relativt ny typ av investeringskanal, där man genom många och små donationer från allmänheten samlar ihop en stor summa till ett projekt. Kommunikationen i en crowdfundingkampanj verkar ha stor betydelse för hur väl ett projekt har lyckats och det gemensamma ifrån tidigare undersökningar är at...

 5. Min kropp är inte gjord för det här samhället : Hur upplevelsen av att identifiera sig med en normbrytande könsidentitet påverkar karriärval

  OpenAIRE

  Davén, Annika

  2015-01-01

  Genom att intervjua fyra personer som identifierar sig som trans har denna studie undersökt hur upplevelsen av att identifiera sig med en könsidentitet som inte överensstämmer med samhällsnormen påverkat vid valet av vad individen vill jobba med. Med utgångspunkt i queerteori och kvalitativ metod har resultatet visat att deltagarnas möjlighetshorisont influeras av diskriminering, psykisk ohälsa och den påfrestning som uppstår hos individerna av att verka i ett normativt samhälle. För dessa in...

 6. Verdsettelse av Ekornes ASA

  OpenAIRE

  Brakestad, Anniken Stokvik; Pedersen, Erika

  2011-01-01

  Denne oppgaven er en verdsettelse av Ekornes-konsernet. Verdsettelsen er i hovedsak basert på offentlig tilgjengelig informasjon, samt intervju med konsernsjefen i Ekornes Øyvind Tørlen og møbelhistoriker Eldar Høidal. Verdsettelsesmetoden vi har benyttet er kontantstrømsbasert modell. Verdien av konsernet er beregnet med utgangspunkt i en strategisk analyse, en regnskapsanalyse, beregnet avkastningskrav og estimerte fremtidige kontantoverskudd. Problemstillingen for oppgave...

 7. Hur påverkar fastighetsportföljen årets resultat? : Sammansättningen av fastighetsportföljen och benägenheten till earnings management för svenska börsnoterade fastighetsföretag

  OpenAIRE

  Anaje, Dennis; Svärd, Johan

  2015-01-01

  Introduktion/Problembakgrund: Earnings management (EM) är ett problem för både det enskilda företaget och samhället. EM innebär att företagsledningen manipulerar resultatet i syfte att vilseleda externa intressenter. Konsekvenserna av EM är ett minskat förtroende för den finansiella rapporteringen, vilket resulterar i en ineffektiv kapitalallokering. Tidigare studier i Nya Zeeland har konstaterat att sammansättningen av fastighetsportföljen påverkar benägenheten till EM. Däremot går resultate...

 8. Coopetition : Ett turismsamarbete mellan tre konkurrerande kommuner

  OpenAIRE

  Sandberg, Nils; Isaksson, Emma

  2008-01-01

  Konkurrens har varit den gällande synen under en lång tid för hur företag ska tänka och agera på en marknad. Konkurrens medför bland annat till innovation och ökad vinst, det ger även lägre priser till kunden. Senare har dock samarbete blivit mer vanligt eftersom det exempelvis kan ge minskade kostnader, högre kvalitet och en ökad utdelning på lång sikt. Allt eftersom marknaden förändras har en blandning av dessa uppstått, det vill säga coopetition. Detta innebär att två eller flera aktörer s...

 9. Box vs styck : Ett beslutsunderlag till Stadium AB gällande styckhantering i distributionslagret som alternativ till boxar

  OpenAIRE

  Örtengren, Malin; Torstensson, Tobias

  2007-01-01

  Stadium AB är ett av de största detaljhandelsföretagen i Sverige, som designar, köper och säljer sportutrustning samt sportmodeprodukter. I Stadiums butiker säljs både produkter från märkesleverantörer, exempelvis Adidas och Nike, samt varumärken med egen design, exempelvis SOC, 4D och Everest. Stadium befinner sig i en bransch där kundernas efterfrågan ständigt förändras med mode och säsong. Detta gör branschen komplex och medför att det ställs stora krav på varuförsörjningen till butikerna ...

 10. Styrning av HVB-marknaden : En studie av möjliga förbättringar gällande Uppsala Kommuns styrning av HVB

  OpenAIRE

  Hagberg, Niklas; Rundström, Sanna

  2011-01-01

  Detta arbete syftar till att identifiera förbättringsmöjligheter gällande Uppsala Kommuns verksamhet runt Hem för Vård eller Boende (HVB) utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv. Marknadsstrukturen och Uppsala Kommuns möjligheter att påverka aktörerna på marknaden har analyserats utifrån Caves Structure, Conduct, Performance paradigm och Håkansson et.al Aktörer – Resurser – Aktiviteter modell. Information samlades in genom intervjuer med både köp och säljsidan, Kommun och HVB. Resultatet av...

 11. Sociala mediers roll i formandet av kroppsuppfattningen och förekomsten av ätstörningar bland flickor och unga kvinnor : En systematisk litteraturstudie

  OpenAIRE

  Reuter, Fanny

  2016-01-01

  Detta examensarbete inkluderas i ett forskningsprojekt inom e-hälsa vid Yrkeshögskolan Arcada. Tidigare forskning har visat att traditionell media och bilder på idealiserade kroppar kan kopplas till negativ kroppsuppfattning. Syftet med examensarbetet är att genom en systematisk litteraturstudie kartlägga forskning som fokuserar på sociala mediers påverkan på flickor och unga kvinnors kroppsuppfattning och förekomsten av ätstörningar. Examensarbetet är avgränsat till västerländska flickor och...

 12. Satsningen på PIM (Praktisk IT- och mediekompetens) i förskolan - ett led i ettpedagogiskt ledarskap

  OpenAIRE

  Estrella, Carolina; Dhahir, Amina

  2013-01-01

  Abstract   Titel:                                              Satsningen på PIM (Praktisk IT- och mediekompetens) i förskolan - ett led i ett pedagogiskt ledarskap   Huvudsyfte:                                              Syftet med denna studie är att undersöka förskolechefers synsätt och upplevelser av PIM (Praktiskt IT- och mediekompetens), som är en satsning från regeringen, och om PIM uppdraget har påverkat deras ledarskap och arbetssätt som förskolechef. Metod:                      ...

 13. Reduktion av slöseri inom den spanska ölindustrin : – en studie av åtgärder och metoder i spåren av krisen

  OpenAIRE

  Carlström, Carl

  2014-01-01

  Den rådande eurokrisen har påverkat det spanska samhället och den spanska ölindustrin negativt. Industrin står inför utmaningar vad gäller minskad försäljning och förändrade kundpreferenser. I tider då intäkterna och försäljningen minskar finns det många sätt att öka sina marginaler. Ett av detta sätt är att börja arbeta med resurseffektivitet och att se till att slöseriet av de resurser man har minskar. De frågor studien besvarar är hur bryggeriindustrin i Spanien har arbetat för att minska ...

 14. Förenkling av revision i mindre aktiebolag : Vilka är alternativen?

  OpenAIRE

  Jernebring, Lina; Revenius, Åsa

  2005-01-01

  Bakgrund: Den första januari 1983 infördes revisionsplikt för alla aktiebolag i Sverige. Idag gör EGs fjärde bolagsdirektiv det möjligt att undanta mindre företag från kravet på revision och debatten kring revisionsplikt i små bolag i Sverige är nu intensiv. Sedan årsskiftet 2004 gäller även ett nytt regelverk, Revisionsstandard (RS) i Sverige och detta såväl som ökade krav på oberoende har ytterligare intensifierat debatten. Enligt flertalet studier är ett borttagande av revisionsplikten int...

 15. Utveckling av spjäll till plattvärmeväxlare

  OpenAIRE

  Persson, Andreas; Johansson, Tony

  2007-01-01

  Detta examensarbete handlar om utveckling och konstruktion av ett spjäll och spjällblad till en plattvärmeväxlare som ingår i Fläkt Woods AB:s produktsortiment. Bakgrunden till utvecklingen berodde på två problem med det nuvarande spjället. Ett problem var att det fanns vissa hygienproblem med befintlig konstruktion som behövde rättas till och ersättas mot en bättre lösning. Detta för att produkten ska kunna certifieras enligt normen VDI 6022. Det andra problemet var att den befintliga konstr...

 16. Förpackningsdesign i genusperspektiv : En granskning av duschcremesförpackningar

  OpenAIRE

  Sjödin, Melinda

  2015-01-01

  Färg och form kan bidra till att skapa uppmärksamhet, förmedla budskap och skapa känslor som i sin tur kan öka sannolikheten av att kunden genomför köpet. Förpackningens färg och form bör synkronisera för att budskapen inte ska motsäga varandra, och det är mycket viktigt att designen lämpar sig till målgruppen. Färg kan ses som ett språk som kommunicerar med konsumenten, och att förstå detta språk kan vara ett starkt redskap inom marknadsföring och design. Det är vanligt att förpackningsdesig...

 17. Väsentlighetsbedömningens påverkan av klientens branschtillhörighet

  OpenAIRE

  Dahlström, Angelina; Rosdahl, Sara

  2014-01-01

  Bakgrund: Bristen på riktlinjer för väsentlighetsbedömning lämnar ett stort utrymme för revisorns professionella omdöme i väsentlighetsbedömningen. Revisorn måste använda sitt professionella omdöme vid väsentlighetsbedömningen, speciellt med hänseende till klientens branschtillhörighet, vilket ger upphov till inkonsekventa väsentlighetsbedömningar. Syfte: Studiens syfte är att förklara hur revisorernas väsentlighetsbedömningar påverkas av klientens branschtillhörighet. Metod: Studien har ett ...

 18. Spänning i vardagen : Konstruktion av miniverk i byggsatsform

  OpenAIRE

  Hult, Josefin; Dahlström, Erika

  2012-01-01

  Denna rapport sammanfattar det examensarbete som utförts 2012 på kandidatnivå av Erika Dahlström och Josefin Hult på Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Examensarbetet har utförts i samarbete med ÅF Technology AB i Västerås. Projektets idé uppstod i ett tidigare fiktivt högskoleprojekt där tanken om ett vindkraftverk skulle vara intressant för privatpersoner kom till. Detta projekt har vidareutvecklat denna tanke och projektet har då utvecklats till att syfta till att undersöka om det finns en...

 19. Välbefinnande i arbetet : En analys av Kiva-enkätsvar

  OpenAIRE

  Fagerlund, Ida

  2015-01-01

  Välbefinnade i arbetet innebär att individen upplever att arbetet och arbetsplatsen har en positiv inverkan på hälsan. Tidigare forskning visar att det finns många faktorer som kan bidra till en försämrad hälsa p.g.a. arbetet. Sådana faktorer kan bl.a. vara ledningen, arbetsgemenskapen och känslan av att arbetet känns meningslöst. Examensarbetet görs som ett beställningsarbete för WASI Projektet. WASI är ett internationellt projekt vars mål är att utveckla länders arbetsvälbefinnande genom at...

 20. Kvinnors hantering av värkarbete vid planerad hemförlossning

  OpenAIRE

  Gabrielli, Susanne; Olofsson, Linda

  2009-01-01

  BakgrundHemförlossningar är fortfarande vanligt förekommande internationellt och ofta enda alternativet för många kvinnor i låginkomstländer. Nederländerna är ett av få industrialiserade länder där planerade hemförlossningar fortfarande är norm för friska, gravida kvinnor. Forskning har visat att det är lika säkert för kvinnor med lågriskgraviditeter i Nederländerna att föda hemma som att föda på sjukhus. I dag är hemförlossningar i Sverige inte ett alternativ inom det officiella hälso- och s...

 1. Summer Student Report - AV Workflow

  CERN Document Server

  Abramson, Jessie

  2014-01-01

  The AV Workflow is web application which allows cern users to publish, update and delete videos from cds. During my summer internship I implemented the backend of the new version of the AV Worklow in python using the django framework.

 2. Energieffektiv hydrogenlagring : eksergianalyse av adsorpsjon

  OpenAIRE

  Berntsen, Trond Einar Egeberg

  2012-01-01

  Hydrogenlagring er en nøkkelteknologi for etablering av en hydrogenøkonomi. Adsorpsjon er en av hydrogenlagringsteknologiene som for tiden utforskes sammen med hydrogen lagret som komprimert gass, væske, og i metallhydrider. Omfanget av denne oppgaven har vært eksergianalyse og utvikling av eksergilikninger for hydrogenlagring ved adsorpsjon ved kryogen temperatur. Eksergianalyse utført på kryo-adsorpsjonssystem er i hovedsak basert på det eksperimentelle op...

 3. Verdsetting av Norsk Hydro ASA

  OpenAIRE

  Holmgren, Truls Ekhorn

  2014-01-01

  I denne oppgaven vil jeg finne ut om Norsk Hydro ASAs egenkapitalverdi gjenspeiles i aksjekursen som vi finner på Oslo Børs. Problemstillingen blir da som følger: "Hva er egenkapitalverdien til Norsk Hydro ASA?" Oppgaven begynner med en presentasjon av Norsk Hydro ASA og dets virke. Etterfulgt av en framlegging av aktuell teori innenfor verdsetting. Videre følger en vurdering av selskapets strategiske posisjon. Til den strategiske analysen benyttes rammeverkene Porters Five Forces og PE...

 4. Genomförande av uppsägningar : En studie av tre ledare vid uppländska företag

  OpenAIRE

  Nottebohm-Kaiser, Emil; Hanje, Sofia

  2009-01-01

  Under en lågkonjunktur använder sig många företag av varsel och uppsägningar som ett sätt att minska kostnader och möta en vikande efterfrågan. Dessa uppsägningar innebär en förändring vilket är något som ofta möts av motstånd. I den här uppsatsen belyses de problem en ledare ställs inför i samband med en förändring som innebär uppsägningar och hur de har valt att genomföra dem. Syftet med den här uppsatsen är att beskriva hur tre ledare i tre olika organisationer genomför uppsägningar som sk...

 5. Verdivurdering av SAS AB

  OpenAIRE

  Gangås, Silje Garberg

  2013-01-01

  Formålet med denne mastergradsavhandlingen har vært å beregne den teoretiske verdien på det børsnoterte selskapet SAS AB og på bakgrunn av denne gi en handlingsanbefaling på selskapets aksje. Forskningsspørsmålet for oppgaven er utledet som følger: ”Hva er verdien av SAS AB?” SAS AB er inne i en fundamental omstillingsprosses hvor den nye strategien, 4XNG, ble presentert og påbegynt november 2012. Omstillingsprosessen innebærer blant annet en omfattende omstrukturering i organisasjonen ...

 6. Automatisert pigging av lastebildekk

  OpenAIRE

  Oppedal, John Magne; Røyseth, Odd Gunnar; Hundere, Roy Helge; Sandvoll, Jøran

  2010-01-01

  Denne rapporten omhandlar løysing av Bacheloroppgåva til fire studentar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010. Studentane som utførte oppgåva studerte elektro- og automatiseringsteknikk ved høgskulen si avdeling i Førde. Målet med oppgåva var å utvikle og bygge ei automatisert maskin som kunne utføre montering av piggar i vinterdekk for lastebilar. Utviklingsprosjektet var eit samarbeid mellom prosjektgruppa, høgskulen og oppdragsgjevar Førde Vulk AS. Hovudprosjektrapport...

 7. Värmeåtervinning ur ventilationsluft i äldre flerbostadshus : En jämförande studie av centralt FTX- och FX system

  OpenAIRE

  Medina, Jean Pierre; Abdulla, Zjikar

  2013-01-01

  En jämförelsestudie har genomförts mellan två värmesystem. Analysen har genomförts med ett flerbostadshus som referensfasighet. Fastigheten är lokaliserad i Södertälje kommun. Analysen går ut på att bestämma vilket värmesystem som är fördelaktigt vid renovering av äldre flerbostadshus med avseende på energi och kostnad. De systemen som har behandlats är ett centralt värmesystem med motströmsvärmeväxlare och ett centralt värmesystem med frånluftsvärmepump. Det centrala värmesystemet (Eq aggreg...

 8. ”En viktig gren i CSR-arbetet är att ha en gynnsam CSR-kommunikation” : En fallstudie om ett företags strategiska CSR-kommunikation med dess följare på Facebook

  OpenAIRE

  Gustavsson, Michelle

  2016-01-01

  CSR, Corporate Social Responsibility, är ett begrepp som idag är förekommande på arbetsmarknaden. I grund och botten betyder CSR ett företags frivilliga samhällsansvar vilket menas att företag tar ett samhällsansvar bortom vad lagen kräver inom det ekonomiska, miljömässiga och/eller sociala området. Syftet med denna studie är att få kunskap om hur företag strategiskt kommunicerar ut sitt CSR-arbete med hjälp av sociala medier. Studien syftar även till att undersöka om och på vilket sätt konsu...

 9. Det som händer på hotellet, hamnar på TripAdvisor : En kvalitativ studie av hotell i Karlstad

  OpenAIRE

  Gabrielsson, Elin; Hedlund, Lisa

  2015-01-01

  Den utveckling som internet har genomgått har bidragit till att en rad förändringar har skett. Det innehåll som finns på internet har ändrats och skapas numer av dess användare lika mycket som av företag och organisationer. Det har skett en utökning av plattformar där användarna kan kommunicera och interagera med varandra och dela med sig av personliga åsikter och erfarenheter på ett enkelt sätt. Vi är dessutom mer kritiska till vad som skrivs på internet och reflekterar över vad som är pålit...

 10. Outsourcing – på vilka grunder? En fallstudie av underlagen vid outsourcingbeslut

  OpenAIRE

  Asplund, Carina

  2009-01-01

  Titel: Outsourcing – på vilka grunder, en fallstudie av underlagen vid outsourcingbeslut Författare: Carina Asplund Handledare: Eva Wittbom Sektion: Ekonomi, Management och Samhällsvetenskap, Blekinge Tekniska högskola Course: Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 högskolepoäng Bakgrund och problemdiskussion: Ett outsourcingbeslut kan fattas på många olika grunder och de vanligast förekommande motivatorerna i privat näringsliv är strategiska motivatorer som att renodla verksamheten och fokuse...

 11. Djupa muskelkorsettens roll vid prevention av idrottsskador i nedre extremiteterna : En Litteraturöversikt

  OpenAIRE

  Taimitarha, Janina

  2011-01-01

  Idrottsskador är ett kostnadsdrygt problem som oroväckande nog blir allt mer frekvent speciellt hos unga idrottare. Preventiva åtgärder är få och alltför resultatslösa, samt saknar gemensamma riktlinjer. Samtidigt har den djupa muskelkorsetten kommit alltmer i fokus, inte bara inom rehabilitering och motion utan även inom idrottskadesektorn. Syftet med denna litteraturöversikt är att sammanställa de forskningar och den litteratur som finns, gällande prevention av idrottsskador i de nedre extr...

 12. Salong Estheticas närvaro i sociala medier : engranskning av marknadskommunikation i sociala medier

  OpenAIRE

  Ahlfors, Nina

  2015-01-01

  (- en granskning av marknadskommunikation i sociala medier) Jag har gjort ett arbete gällande Salong Esthetica, Axxell Utbildnings övningssalong i Pargas, där blivande kosmetologer övar sina praktiska färdigheter. Syftet med mitt arbete är att utreda hur företag kan bedriva marknadskommunikation via sociala medier. Vad är relevant i marknadsföringen till kunder i sociala medier? Närmare bestämt vill jag granska hur vi bör marknadsföra salong Esthetica via Sociala medier. Kosmetologutbildni...

 13. Erfarenheter från användning av sekantpålning som stödkonstruktion : Fallstudier från projekt i Sverige

  OpenAIRE

  Höglund, Marcus; Forsén, Oscar

  2015-01-01

  Målet med rapporten är att redovisa erforderliga maskiner, personal och erfarenhetsdata för sekantpålning. Detta kan utnyttjas vid jämförelse med andra pålningsmetoder av företag.   Sekantpålning används som en stödkonstruktion, vars uppgift är att stötta jordmassor vid schakt. De positiva egenskaperna med denna är en bidragande faktor till ett ökat utnyttjande av metoden. Genom att uppnå lägre vibrationsnivåer och minimera grundvattensänkning får metoden ett ökat mervärde. Sekantpålningsmeto...

 14. Don't be evil : En studie av Googles varumärkesstrategi och användaruppfattningar

  OpenAIRE

  Hallberg, Catherine; Eriksson, Sara

  2016-01-01

  Företaget Google är i dag ett av världens mest kända varumärke och deras sökmotor står för 70 % av internetsökningarna i USA och 90 % i Europa. De har lyckats få en dominans på sökmotorsmarknaden framför sina konkurrenter som Yahoo, Ask och Bing. Människor över hela världen använder flera utav Googles tjänster varje dag och många av dem reflekterar inte över den makt som Google har. Kan den här monopolliknande positionen Google har vara så pass transparent att användarna inte ens reflekterat ...

 15. Tropiska cykloner och hur de påverkas av framtida klimatförändringar

  OpenAIRE

  Brink Dahlström, Mikaela

  2014-01-01

  Varje år bildas upp emot 90 tropiska cykloner över de tropiska världshaven (Emanuel, 2013). Flera av dessa når landområden och kan orsaka förödande skador vilket gör cyklonerna till ett av världens mest fruktade väderfenomen. För att skydda oss - både direkt genom varning och evakuering, och förebyggande genom exempelvis ändrade byggnormer i drabbade områden - krävs mer kunskap om hur, vart och när cyklonerna bildas. Bildningsprocessen av dessa stormar kräver att vissa faktorer uppfylls, exem...

 16. Det idealistiska nöjet : Användaracceptans av mobiler med sidoböjning

  OpenAIRE

  Granberg, Timothy

  2016-01-01

  Mobiltelefoner har utvecklats i snabb takt över åren, från ett nytt koncept till en vardaglig självklarhet för många i bägge personlig och professional fattning. Efter smartphonens myntning i 1994 med IBM Simon Personal Communicator har mobiltelefonen evolveras i många olika riktningar. 2013 kom den först smartphonen med välvd skärm, Samsung Galaxy Round, vilket påbörjande en ny trend av böjda smartphones. Denna studie undersöker användaracceptans av den senaste typen av välvd skärm, sidoböjn...

 17. Employer Branding : Konsten att attrahera och behålla personal i kunskapsintensiva tjänsteföretag - En studie av svenska storbanker

  OpenAIRE

  Hallén, Christina; Hull, Hanna

  2011-01-01

  Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur kunskapsintensiva tjänsteföretag inom banksektorn kan attrahera nya medarbetare och behålla befintlig personal med hjälp av Employer Branding. Studien baseras på kvalitativ metodik, bestående av djupgående intervjuer med tre svenska storbanker; Handelsbanken, Swedbank och Skandinaviska Enskilda Banken (SEB). För att få en mer specialiserad kunskap om fenomenet Employer Branding har även Academic Communication intervjuats, som är ett m...

 18. En av gutta

  DEFF Research Database (Denmark)

  Neumann, Cecilie Basberg; Rysst, Mari; Bjerck, Mari

  2012-01-01

  Hvilken betydning har kjønn og klær for kvinner som arbeider i mannsdominerte arbeiderklasseyrker? Forfatterne av denne artikkelen finner at kvinnene må nedtone sitt kjønn og sin seksualitet gjennom å dekke til kroppen, i klær laget for menn, for å signalisere at de er på jobb for å arbeide...

 19. Erfarenheter av portfoliometodiken inom nätutbildning – Kritiska reflektioner och ”halleluja moments”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elinor Adenling

  2011-06-01

  Full Text Available Vid Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet har nätutbildningen expanderat kraftigt under de senaste två och ett halvt åren, då institutionen började ge fristående helfartskurser i pedagogik via Internet. Vårterminen 2008 läste cirka 60 studenter och inför varje termin har sedan studenttillströmningen ökat, för att under våren 2010 uppgå till 240 studenter. Hösten 2008 infördes, med stöd av interna utvecklingsmedel, examinerande portfoliouppgifter på samtliga nätbaserade kurser med målsättningen att möta de utmaningar som både formen (nätundervisning och den utökade och heterogena studentgruppen innebar. Syftet var att stärka studenternas förmåga att synliggöra sitt eget lärande, samt att minska anonymiteten mellan lärare och student. Uppgifterna var av självreflekterande karaktär där studenterna uppmanades att relatera det egna lärandet till kursinnehållet och att exempelvis identifiera framtida tillämpningsområden inom studier och arbetsliv. Studenterna fick under terminen individuell återkoppling av en och samma lärare. Intentionen med återkopplingen var bland annat att guida och uppmuntra studenterna till att inta ett personligt förhållningssätt till kursinnehållet. I artikeln argumenteras det för att portfoliometodik i flera avseenden kan sägas harmoniera väl med ett rådande synsätt på examination där ett sociokulturellt synsätt på lärande dominerar och livslångt lärande och självständighet framhålls som eftersträvansvärt. Detta medför att, det både utifrån ett student- och ett lärarperspektiv, kan kännas naturlig och relevant att använda portfolio som examinationsform inom nätutbildning. Samtidigt är det viktigt att problematisera och kritiskt reflektera över portfoliometodik som examinationsform och de förhållningssätt och ideal som skapas, vilket görs i artikeln med hjälp av en Foucaultinspirerad tolkningsram. I artikeln presenteras alltså både ett

 20. Hur kan Henke, Heidi, Jonte och Anja stärka ett varumärke? : En kvalitativ studie om hur svenska företag arbetar med athlete celebrity endorsement

  OpenAIRE

  Furberg, Elin; Nilsson, Camilla

  2007-01-01

  Människor har i alla tider sett upp till kända personer som förebilder och representanter för något som de själva drömmer om att vara, vilket gör dessa kända personer till idealiska ansikten utåt för ett företags varumärke och produkter. Detta fenomen kallas celebrity endorsement och har länge varit en populär metod inom marknadsföring där syftet är att skapa associationer mellan ett varumärke och en känd persons egenskaper. Även i Sverige förekommer denna form av marknadsföring och vi vill i...

 1. Utveckling av en SMS-tjänst med David Siegels modell

  OpenAIRE

  Classon, Helen; Gouliaveras, Theodoros

  2004-01-01

  Det satsas allt mer på mobiltelefontjänster idag och snabbt växande är sådana tjänster som involverar SMS. Högskolans Bibliotek på Campus Borlänge har ett intresse av att kunna erbjuda sina låntagare en påminnelsetjänst för försenade eller reserverade böcker.Vi fick i uppgift att under vårt examensarbete ta fram en prototyp av en SMS-tjänst åt biblioteket. Den skall påminna låntagare om att en bok är försenad och/eller att en reserverad bok har inkommit. Denna tjänst skall hjälpa biblioteket ...

 2. Social media : Strategi och användning av sociala medier i kulturorganisationer

  OpenAIRE

  Weckman, Maxine

  2012-01-01

  Social media handlar i ett nötskal om kommunikation, inte om information. I dagens samhälle är sociala medier en ypperlig kanal att använda om man vill kommunicera med sina kunder i realtid. Syftet med mitt arbete är att få fram vilka sociala mediekanaler kulturorganisationer använder sig av och hur de utnyttjar dessa. Syftet är också göra upp en strategi för användandet av social media som fungerar som en checklista för vilken organisation som helst. Slutarbetet innehåller först en förklarin...

 3. Expansion av e-handelsverksamhet i detaljhandeln : En studie om utmaningar och framgångsfaktorer

  OpenAIRE

  Steen Lagerstam, Nathalie

  2016-01-01

  I vårt allt mer digitaliserade samhälle har internet fått en central roll, och har förändrat många aspekter i vårt vardagsliv. Ett av de områden som påverkats starkt av denna utveckling, är den svenska detaljhandelns e-handelsmarknad. De senaste 10 åren har dess omsättning sexdubblats, och prognoser tyder på att denna expansiva trend kommer att hålla i sig. Detta innebär helt nya förutsättningar för de svenska detaljhandelsföretag som tidigare bara bedrivit försäljning i fysiska butiker, elle...

 4. Kostnader vid reparation av vattenläckor i Linköpings kommun

  OpenAIRE

  Alesand, Adam

  2013-01-01

  För att minska framtida problem med läckor på våra ledningsnät är det viktigt att man förnyar dessa. Planeringen av denna förnyelse kallas för förnyelseplanering. En metod i förnyelseplaneringen är så kallad ”riskbaserad förnyelseplanering”. Denna metod syftar till att hitta de ledningar som innebär störst risk. Med hög risk menas: en ledning som har hög sannolikhet för brott, samtidigt som konsekvensen av att ett brott uppstår är stor. Tekniska Verken i Linköping ansvarar för vattenledningsn...

 5. Utveckling av nivåvaktsystem för avloppstankar

  OpenAIRE

  Granberg, Lucas

  2013-01-01

  Uppdragsgivaren Smartel Electronics Oy har en produkt på marknaden som är en trådlös nivåvakt för avloppstankar. Produkten består av en inne- och ute-enhet. Uteenheten kontrollerar nivån i tanken och skickar en trådlös signal till inneenheten. När Innenheten får ett larm börjar den blinka och pipa. Produkten är begränsad av att larmet bara kan ses på det ställe som inne-enheten befinner sig. Därför ville uppdragsgivaren utveckla produkten så att larmet kan skickas till en server över Internet...

 6. Påverkas CSR-verksamheten av affärsmässiga intressen?

  OpenAIRE

  Gustafsson, Evelina; Hult Rosén, Hanna

  2012-01-01

  Kunder i dagens konkurrenstäta samhälle kräver mer eller mindre att företag tar ett ansvar gentemot samhället. Ansvarstagande av denna typ kallas, internationellt, för Corporate Social Responsibility (CSR). En entydig definition saknas, men övergripande talas det om att företag tar ekonomiskt, socialt, etiskt och miljömässigt ansvar. Genom att arbeta med denna typ av verksamhet visar företag att de verkar för kundernas intresse. Debatter pågår dock om företag gör detta för att stå sig i konku...

 7. Energiutredning och solkraftsanalys av kyllager : Fallstudie ICA DE Borlänge

  OpenAIRE

  Håll, Marcus; Johansson, Niklas

  2013-01-01

  I takt med att energipriserna stiger och resultatet av rådande klimatbelastningen blir allt tydligare så finns det flera starka anledningar att minska energianvändningen. ICA har som mål att minska de direkta utsläppen av växthusgaser med minst 30 % till år 2020 jämfört med år 2006. Examensarbetet behandlar två delar med ett gemensamt syfte; att arbeta fram åtgärder som kan minska energianvändningen och energikostnaderna för kylda lager. Detta gjordes genom en fallstudie på ICA DE Borlänge, v...

 8. Marknadsföringskanaler : En studie av hur små online företag använder sig av Google advertisement och Search Engine Optimization för att marknadsföra sin verksamhet på den utländska marknaden.

  OpenAIRE

  Finne, Jenny

  2015-01-01

  I detta arbete gör jag en undersökning om hur små internationella företag använder sig av Google Advertisments och Search Engine Optimization. Detta har jag gjort med hjälp av tre olika företag. Ett utländskt onlineföretag från Nederländerna och två inhemska onlineföretag. Aveo och Dermoshop. Dessa företag är aktiva inom olika branscher, men använder sig alla av samma metoder. I teoridelen börjar jag med att förklara vad Search Engine Optimization är, därefter berättar jag om definitionen av ...

 9. Introduction to AVS Audio

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Hao-Jun Ai; Shui-Xian Chen; Rui-Min Hu

  2006-01-01

  This paper describes a general audio coding algorithm which has been recently standardized by AVS, China.The algorithm is based on a perceptual coding technique. The codec delivers near CD-quality audio at 128kb/s. This paper describes the coder structure in detail and discusses the reasons for specific design methods. A summary of the subjective test results are presented for the prototype codec. Comparison Mean Opinion Score (CMOS) test indicates that the quality of the AVS audio coder is comparable with MPEG Layer-3 audio coder. A real-time decoder was used for the characterization test,which is based on a 16-bit fixed-point DSP. The performance of the DSP solution was demonstrated, including computational complexity and storage characteristics.

 10. Negotiation Mechanism of AVS Standardization

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Su Junbin

  2007-01-01

  @@ 1. Introduction The mission of the Audio Video Coding Standard (AVS) Working Group of China is to develop AVS standards drafts and deliver them to the national standardization administration authorities. Since its establishment in 2002, the AVS Working Group has developed rapidly, growing from 33 members in 2003 to 153 in 2006. By the end of 2006, it had put forward for approval nine standards drafts (Table 1) with Part 2 of the AVS 1.0 draft approved as a national standard in February 2006.

 11. Helseeffekter ved tap av ektefelle

  OpenAIRE

  Gamre, Heidi

  2012-01-01

  Assosiasjonen mellom tap av ektefelle og økt risiko for egen død er godt dokumentert i litteraturen. Ekteskapet er funnet å ha beskyttende effekt på helsen. Effekten av utdanning er med utgangspunkt i litteraturen usikker. Studien vurderer risiko for død ved tap av ektefelle, ved hjelp av Cox-regresjonsanalyse og tidsavhengige kovariater. Risiko for død vurderes i forhold til kjønn, alder, tid etter dødsfall og utdanning. Studien tar utgangspunkt i norske registerdata, og danner en prospektiv...

 12. Ytrengöring av alfa-diamond : En studie och urval av ytrengöringsmetoder för hårda beläggningar

  OpenAIRE

  Morling, Jonas

  2010-01-01

  Examensarbetets mål är att rengöra en diamantkomposit med en ytrengöringsmetod. Metoden skulle vara mera effektiv än den manuella sandblästring som används idag för att ytrengöra detaljen. Detaljen är liten och har ett vitalt spår som ska rengöras. Detta ställer höga krav på effektiva metoder. De metoder som tas upp teoretiskt i examensarbetet är bland annat blästring, trumling och laserrengöring. Ett urval av metoderna testades. Den metod som utmärkte sig främst I testerna var automatisksand...

 13. Oniromancia y perspectiva entre los ette del norte de Colombia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Camilo Niño Vargas

  2009-07-01

  In some societies it is considered that dream interpretation is a meaningful and logic task. The explanation of this fact lies within the way in which the world has been socially constructed. The present paper focuses on the shape and articulation of these ideas among the Ette, an indigenous group of North Colombia that has granted the dream experience a central place in their everyday life. For this purpose, certain native notions about cos- mos and dream experience are described and analyzed. It is exposed how, for the Ette, the universe can be apprehended from different perspectives that, although differing from each other, are closely related. The way in which individuals experience the world while asleep is a special case of this conception. Thus, it is concluded that the main function of the dream inter- pretation is to make correspond the dream perspective and the common perspective, and in this way, relate two different levels of reality awareness. Keywords: ette, perspective, mode of existence and perception, dream, dream interpretation.

 14. En undersökning och utvärdering av ledningssystem : Ett delprojekt i ett förändringsarbete

  OpenAIRE

  Roman, Gustav; Nicklasson, Stefan

  2010-01-01

  In past decades information technology has changed the conditions of organizations, not at least within the industry. Advanced IT systems have become a fact in order to cope with rapid changes in the market and to effectively manage an organization’s knowledge. When organizations became more flexible and customized expectations from customers and stakeholders also become higher. These expectations and guidelines are documented in a company’s management system, which can be designed differentl...

 15. Survey of creep damage in a T-joint from a retired steam pipe system; Kartlaeggning av krypskador i ett T-stycke fraan ett utrangerat aangnaet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Storesund, Jan

  2009-06-15

  Unexpected failures and cracking have recently occurred in steam piping by creep although the service temperatures have been significantly below the limit temperature for creep rupture. Characterisation of such damage, mapping of the presence in Swedish plants and better knowledge of the presumptions for the phenomenon have been received in previous Vaermeforsk projects. A steam pipe system that never had been inspected or tested with respect to creep was replica tested at a number of test positions. The steam data was 450 deg C and 65 bars and the age was 35 years of almost continuous operation. Extensive creep damage was found in one T-joint. This component was the object of interest in the present project. Metallographic investigations were carried out by cutting the T-joint into sections for through thickness examinations of possible creep damage as well as characterisation of the microstructure. Ten sections were selected at different positions of four welds that the T-joint covered. In addition to the characterisation by means of creep damage and possible microstructure degradation or other anomalies the purpose of the investigation was to find out if the replica testing was a conservative method or not. Other expectations on the project were to gain additional knowledge of the creep phenomena's below the limit temperature and a verification of the computation models for crack propagation that were used in the previous Vaermeforsk projects in the area. Nine chemical analyses were performed on all different parent and weld metals of the T-joints. Most analyses resulted in a composition close to the nominal one, that is 13CrMo4-4 steel, the most frequently used heat resistant steel in steam piping for steam temperatures around the limit temperature in Sweden. The parent metal in which the creep cracks were found, however, had a composition that corresponds to 0,5Cr0,6Mo0,3V steel, a low alloy steel that is liable to cracking. Furthermore the branch part of the T-joint and the weld metal connecting this part to the pipe part of the T-joint were fabricated of 10CrMo9-10, a heat resistant steel frequently used in the creep range. The conclusions from the investigation are: The cracks were formed in the HAZ. The largest crack was 100 mm long and 3.25 mm deep. The wall thickness was 18 mm at the crack positions. All metallographic examinations were performed both with mechanical and electrolytic polishing. The weld cross sections showed that the cracks were surrounded by plenty of creep cavities, particularly at the crack tips. The creep cracks were situated at the weld between the T-joint and a valve, more exactly in the HAZ of the valve material. Chemical analysis showed that the valve was fabricated of a V-containing steel corresponding to 0,5Cr0,6Mo0,3V steel, whereas the nominal material in the pipeline was 13CrMo4-4 steel. Contributions to the crack formation were analysed. Significant system stresses may be estimated as less likely but can not be excluded. Computation of the geometry at the crack positions resulted in no stress concentrations. Therefore, there are reasons to believe that defects have initiated in service crack propagation. This is also indicated by comparisons to creep crack propagations computations in a foregoing Vaermeforsk project. The metallographical investigations indicated that a small part of the largest crack did not look like a creep crack. It could be a hydrogen crack. 0,5Cr0,6Mo0,3V steel is liable to reheat cracking that may appear at post weld heat treatment. Such cracks are formed by creep relaxations of residual stresses and have similar characteristics to service induced creep cracks. Reheat cracks have likely been the ruling initial defects that have made some creep propagation possible. If no significant system stresses work, a rather large initial crack is required to enable creep crack propagation in this case. No creep damage was observed in the other cross sections. This indicates that these creep cavitations found in the replica investigation was skin-deep. The microstructure had rather small and also normal heat affection that agrees with the present service temperature and service time. The creep damage distribution may differ from the observed one if significant system stresses occur. Earlier recommendations for testing, evaluation as well as actions associated with creep in main steam piping at service temperatures below the limit temperature can still be considered as valid

 16. Understenshöjdens framtida utveckling : ett arbete om energieffektiviseringar i ekobyn samt uppgraderingar av dess energisystem utifrån ett hållbart perspektiv

  OpenAIRE

  Koidis, Christina; Kviberg, Sara

  2015-01-01

  Understenshöjden is Stockholm's largest eco-village which was built in the early 1990s with the vision of enabling ecological living for people. However the ecovillage is no longer considered as environmentally friendly because of its relatively high energy consumption, and non-updated energy system. The purpose of this study is therefore to investigate how Understenshöjden should reduce their energy consumption and upgrade its energy system by using Blower-Door, IR-camera and Design Builde...

 17. Arbetsgivares skydd mot arbetstagares utnyttjande av företagshemligheter från tidigare anställning

  OpenAIRE

  Sanderson, Ellinor

  2014-01-01

  I ett kunskapsföretag besitter anställda kunskap om företagets hemligheter genom sin anställning. Denna kunskap utgör en väsentlig tillgång i företaget och stärker företagets konkurrensförmåga på marknaden, vilket ökar behovet av ett starkt skydd för företagshemligheter. Problematiken uppstår när anställda lämnar sin anställning och tar med sig den hemliga informationen till sin nya arbetsgivare och utnyttjar den där. När anställda konkurrerar med sin tidigare arbetsgivare får den arbetsrätts...

 18. Logistiska verktyg för ökad konkurrenskraft : En fallstudie om hantering av interna processer och sortiment

  OpenAIRE

  Sundström, Sara; Vesterlund, Linnea

  2011-01-01

  Konkurrens och hur den påverkar företaget kan skilja sig beroende på bransch och vilket typ av marknad som företaget befinner sig på. Hur ett företag väljer att jobba med konkurrens och kampen om kunderna är en bidragande faktor till företagens resultat. Vidare är konkurrens något som bidrar till att driva utvecklingen framåt eftersom det uppmanar företagen till att sträva mot att ständigt ligga i framkant för att bli nummer ett i kundernas ögon. En bransch där kampen om kunderna har tilltagi...

 19. ENERGIEFFEKTIVISERING AV VENTILATIONSYSTEM I AITIK, BOLIDEN

  OpenAIRE

  Burck, Robin

  2015-01-01

  Aitikgruvan är Sveriges största dagbrottsgruva som bryter kopparkis. Kopparkisen bryts i dagbrottet och transporteras under jord i ett underjordsortssystem till ett anrikningsverk. I ortssystemet finns ett ventilationssystem som i dagsläget styrs utan hänsyn till ventilationsbehovet i orterna. Boliden har för avsikt att göra energibesparingar inom dess verksamhet och ett sätt att göra det är att styra ventilationssystemet i ortssystemet efter behov. För att styra ventilationen skall applikati...

 20. Temanummer om styring av naturressurser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  May Thorseth

  2014-05-01

  Full Text Available Dette nummeret av Etikk i praksis – Nordic Journal of Applied Ethics er et temanummer om styring av naturressurser. Den tematiske delen inneholder tre artikler, mens den åpne delen har to artikler som drøfter svært dagsaktuelle tema.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v8i1.1799

 1. Musik och Språkutveckling : Musik som ett pedagogiskt redskap i förskola och förskoleklass

  OpenAIRE

  Ericsson, Linnea

  2014-01-01

  I den här uppsatsen har jag undersökt hur musik kan vara främjande för barns språkutveckling. Jag har studerat gemensamma aspekter mellan musik och språk och undersökt hur pedagoger arbetar med musik som en språkfrämjande metod i förskolan. Jag har besökt fyra förskolor, på varje skola har jag intervjuat en pedagog och observerat en musiksamling. Jag har observerat både yngre och äldre barn, från ett år till sex år gamla. Ingen av skolorna har musik som profil, men pedagogerna förklarade att ...

 2. Digital marknadsföring idag och imorgon : En kundundersökning för ett medieföretag

  OpenAIRE

  Virkkunen, Solja

  2015-01-01

  Mediebranschen har förändrats kraftigt i och med att informationen flyttar sig i allt högre grad till digitala kanaler. De traditionella medierna (TV, radio, telefon, tidskrifter och tidningar) står inför en utmaning med digital omvandling. Ett internationellt medieföretag (Företag X) gav i uppdrag att undersöka vilka digitala kanaler en del av uppdragsgivares kunder använder, hur dessa kanaler väljs och hur samarbetet med företaget X kan förbättras i framtiden. För att nå målet, har jag inte...

 3. Matematikyftet, vad hände sen? : En studie kring Matematiklyftets inverkan på ett arbetslags bedömningsarbete.

  OpenAIRE

  Wilhelm, Anna

  2015-01-01

  Syftet med denna studie är att undersöka hur ett arbetslags förutsättningar och uppfattningar om kollegialt lärande och formativ bedömning har påverkat deras undervisning efter att ha deltagit i Matematiklyftet. Arbetslaget samt deras rektor har intervjuats och en analys av de texter som behandlar bedömning från två moduler i Matematiklyftet har genomförts för att svara på syftet. Under fortbildningen har arbetslaget getts tillfällen att prova olika metoder för att arbeta med formativ bedömni...

 4. Sångröstens utveckling i körsammanhang : En intervjustudie av körledares syn på och arbete med sångteknik i amatörkörer

  OpenAIRE

  Stenqvist, Sandra

  2012-01-01

  Syftet med studien är att få ökad insikt i körledares förhållningssätt till och hantering av sångtekniska övningar i kör. Bakgrundskapitlet beskriver sångrösten som instrument, och olika – i sångsammanhang – vanligt förekommande begrepp samt ger en presentation av tidigare litteratur och forskning som anknyter till studiens syfte. Vidare presenteras ett sociokulturellt perspektiv i egenskap av teoretisk utgångspunkt. Undersökningen är genomförd med hjälp av den kvalitativa intervjun som metod...

 5. Eidangertunnelen: Valg av drivemetode ved forsering av kritisk sone

  OpenAIRE

  Einarson, Michael

  2014-01-01

  Entreprisen UFP-08 Eidanger er et komplekst jernbaneprosjekt som er en av fire grunnentrepriser i parsell nr. 12 mellom Farriseidet-Porsgrunn. Eidangertunnelen er hoveddelen i entreprisen UFP-08 Eidanger. Den største utfordringen for prosjektet er den kritiske sonen ved Tveitanlia.Den kritiske sonen består av lav fjelloverdekning med en minste masseoverdekning på 8,0 m. I forbindelse med kartlegging av terrenget har det blitt gjennomført gode forundersøkelser i prosje...

 6. Eidangertunnelen : Valg av drivemetode ved forsering av kritisk sone

  OpenAIRE

  Einarson, Michael

  2014-01-01

  Entreprisen UFP-08 Eidanger er et komplekst jernbaneprosjekt som er en av fire grunnentrepriser i parsell nr. 12 mellom Farriseidet-Porsgrunn. Eidangertunnelen er hoveddelen i entreprisen UFP-08 Eidanger. Den største utfordringen for prosjektet er den kritiske sonen ved Tveitanlia.Den kritiske sonen består av lav fjelloverdekning med en minste masseoverdekning på 8,0 m. I forbindelse med kartlegging av terrenget har det blitt gjennomført gode forundersøkelser i prosje...

 7. Analyse av CO2-varmepumper for varmtvannsberedning av boligblokker

  OpenAIRE

  Borge, Mads

  2014-01-01

  SammendragRapporten er skrevet som masteroppgave utført ved NTNU våren 2014 og omhandler det installerte varmtvannsberedningsanlegget ved Tveita borettslag i Oslo. Tveita borettslag ble oppført i 1967, og består av tre boligblokker med totalt 819 leiligheter. Det er nylig utført diverse ENOK-tiltak ved borettslaget. ENOK-tiltakene bestod blant annet av å oppgradere romoppvarmingssystem og varmtvannsberedningssystem. Dette ble gjort ved installering av en 100 kW C...

 8. Effektivare försäljning av stamkundsprogrammet Priority Club Rewards på Holiday Inn Turku

  OpenAIRE

  Sjöström, Ronja

  2012-01-01

  Inom turismbranschen råder det stor konkurrens. Det är viktigt att få nya kunder men det är kanske ännu viktigare att hålla fast vid sina gamla kunder. Ett sätt att uppnå detta är att utveckla olika stamkundsprogram. Detta examensarbete handlar om hur man kunde effektivera försäljningen och marknadsföringen av stamkundsprogrammet Priority Club Rewards i hotellet Holiday Inn Turku. Syftet med detta arbete är att ta reda på om stamkunderna blir behandlade och betjänade som de skall och att ...

 9. Relationen mellan prokrastinering och upplevd stress : Effekter av cognitive behavioral stress management i stor grupp hos sjuksköterskestudenter

  OpenAIRE

  Vetso, Emelie

  2015-01-01

  Prokrastinering innebär att individen trots medvetenhet om negativa konsekvenser skjuter upp en handling. Den bidrar till stress, färre hälsofrämjade beteenden och sämre prestation. Demografiska faktorer och pågående utbildning påverkar sannolikheten för prokrastinering. Relationen mellan stress och prokrastinering behöver utforskas, speciellt hur interventioner riktade mot stress påverkar fenomenet. En longitudinell interventionsstudie med upprepad mätning undersökte effekten av ett KBT-base...

 10. Teknisk infrastrukturs påverkan på agil systemutveckling : En kvalitativ fallstudie av Graip-projektet

  OpenAIRE

  Zetterström, Andreas; Dahlberg, Gunnar

  2010-01-01

  Författarna har utvecklat ett IT-system till missbruksvården inom socialtjänsten i Gotlands kommun. Utvecklingsprojektet används som kvalitativ fallstudie för att studera hur teknisk infrastruktur för systemutveckling påverkar systemutvecklingsprocessen. Projektet utvecklades agilt med en skräddarsydd variant av XP (Extreme Programming). Teknologier som användes var ASP.NET MVC, LINQ, LINQ-to-SQL, jQuery och Visual Studio. Syftet med uppsatsen är att besvara en frågeställning kring relationen...

 11. Revisorns granskning och rapportering av intern kontroll : Inom ramen för Svensk kod för bolagsstyrning

  OpenAIRE

  Samppala, Terese; Danska, Linda

  2006-01-01

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den externa revisorn önskar att styrelsens rapport angående den interna kontrollen ska granskas, samt hur denna granskning ska rapporteras. Målet är att utveckla ett förslag med egna modeller för hur den externa revisorns granskning och rapportering kan utformas inom ramen för Svensk kod för bolagsstyrning. Uppsatsens huvudfråga är: Hur vill de externa revisorerna, i rollen som utförare av tjänsten, att granskningen och rapporteringen angående sty...

 12. Ultralydfremstilling av fostervekst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Synnøve Lian Johnsen

  2009-09-01

  Full Text Available Ultralyd billeddanning er i dag den beste undersøkelsesmetoden vi har til å overvåke fosterets utvikling og vekst. Ultralydmåling av fosterets størrelse og biometriske referansetabeller for svangerskapet brukes til å fastsette svangerskapets alder, beregne termin og vurdere fosterets vekst. Optimal studiedesign er ulik for hvert av disse formålene. Det er stor variasjon i fysiologisk vekst og en utfordring å identifisere fostre som har dårlig tilvekst. En enkeltmåling av fosteret kan fortelle oss om det er lite eller stort i forhold til andre fostre, men ikke om størrelsen er passelig i forhold til forventet fysiologisk vekst for dette fosteret. Tilpassede referansemodeller ("customised" justerer forventet størrelse i relasjon til føtale og maternelle faktorer og har vist seg å bedre identifisere sanne veksthemmede fostre enn bare å klassifisere i henhold til 2,5, 5 eller 10 persentilen. Men et foster som i utgangspunktet er stort for alderen, men etter hvert vokser langsomt vil ikke nødvendigvis bli fanget opp ved en slik enkeltmåling. Serielle målinger vil hjelpe, men en slik longitudinell metode blir ikke fullt ut utnyttet før det appliseres betinget ("conditional" vekstberegning. Betingelsesleddene for variasjon i vekst og målemetode kalkuleres ut fra longitudinelle data og kan så anvendes for det enkelte foster. En første måling brukes til å beregne forventet vekst og variasjon for en neste måling. Denne metoden forventes å skjerpe diagnostikken for vekst-avvik i alle vektklasser og kan sammen med tilpasningen av andre faktorer bedre overvåkningen av risikosvangerskapUltrasonographic imaging is today the best method for assessing fetal size and monitoring fetal growth. Ultrasound measurements of fetal size are used for age, size and growth assessment, but the statistical design and analysis are different for each of these purposes. Physiological ranges for fetal growth are wide and the identification of fetal

 13. Digitala verktyg i musikundervisningen : En kvalitativ undersökning om några lärares användande av digitala verktyg

  OpenAIRE

  Andersson, Fredrik; Hedmark, Dan

  2011-01-01

  I detta arbete undersöks vilka digitala verktyg som används i några musiklärares undervisning, hur de används, samt vilka de bakomliggande pedagogiska intentionerna kan tänkas vara. Vi har även försökt tolka vilken attityd musiklärarna har till användandet av dessa verktyg och om den kan sägas vara beroende av ålder och yrkeserfarenhet. Fem informanter i fem små eller mellanstora svenska städer med olika typer av musiklärarjobb intervjuades i hopp om ett varierat svarsresultat. I bakgrunden t...

 14. Idéskapande och musik : Hur påverkas individens idégenererings- och idéutvecklingsförmåga av musik?

  OpenAIRE

  Wallén, Erik

  2014-01-01

  Den här kandidatuppsatsen undersökte huruvida idégenerering påverkades av musik i förhållande till antal idéer, lämplighet och unicitet. Musikens eventuella effekt jämfördes även med deltagarnas musikpreferenser och kreativitetskarakteristik, med avsikten att svara på om dessa faktorer var relevanta för musikens möjliga påverkan av idégenerering eller inte. 16 deltagare delades in i tre grupper och genomförde ett idégenereringsexperiment. Två av grupperna lyssnade på två olika sorters musik u...

 15. Effektivisering av en tjänsteleverantörs processer : Genomfört som en fallstudie på köksprojekt

  OpenAIRE

  Almén, Christofer; Samzelius, Olof

  2015-01-01

  Produktionskostnaderna i byggbranschen ökar ständigt och i en rapport utgiven av Sveriges byggindustrier kartläggs att uppemot 30-35 % av den totala produktionskostnaden i ett byggprojekt kan betraktas som slöseri. Slöseri kan beskrivas som de förbrukade resurser som inte skapar något värde för kunden, såsom förflyttning av material, väntan, avbrott, lagerhållning och överproduktion. Studien är genomförd på köksprojekt där Peab byggservice agerar tjänsteleverantör och bistår Ikea med monterin...

 16. Att använda omvärldsanalys för att identifiera efterfrågan och behov av miljöteknik : en metodstudie

  OpenAIRE

  Jalvemo, Maria

  2007-01-01

  Denna rapport är resultatet av ett examensarbete omfattande 20 poäng på Industriell Ekologi på KTH, Stockholm. Examensarbetet utförs som en del i projektet Omvärldsanalys för att identifiera och sprida kunskap om efterfrågan av miljöanpassade varor, tjänster och system på IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Projektets syfte är att genom omvärldsanalys studera behov och efterfrågan av miljöteknik i Polen, Ukraina och nordvästra Ryssland för att sedan sprida denna information till företag i Stockho...

 17. Oniromancia y perspectiva entre los ette del norte de colombia

  OpenAIRE

  Juan Camilo Niño Vargas

  2009-01-01

  En algunas sociedades la interpretación onírica se considera una labor lógi- ca y significativa. La explicación de este hecho se encuentra en la forma en que el mundo ha sido construido socialmente. El presente artículo se interesa por la particular articulación de estas ideas entre los ette, una sociedad indígena del norte de Colombia que le ha otorgado al fenóme- no del sueño un lugar central dentro de la vida diaria. Para este efecto, ...

 18. Care Of Haus - Ett varumärke, en uppfattning?

  OpenAIRE

  Nylund, Marcus; Axelsson, Johan; Selvanayagam, Dennis

  2010-01-01

  Abstract Level: Bachelor thesis in Business Administration/Marketing Title: Care Of Haus, "Kan Reklam. Förstår Annat". Ett Varumärke, En uppfattning? Problem: When it comes to building a strong brand it is important that their brand identity, which means how they want to be perceived coincide with how their customers sees them (Melin 1999). Purpose: The purpose of this thesis has been to find out if and how these two aspects coincide with each other. Method: To fulfill the purpose of the thes...

 19. Effektiviserad kunskapsöverföring : En utvärdering av olika system som förbättrar kunskapsöverföringen mellan Stockholms stads kontor

  OpenAIRE

  Danielsson, André; Zakeri, Moien

  2015-01-01

  I denna rapport undersöks olika system för hanteringen av forskning och utvecklingsprojekt som Stockholms stad kan använda som en gemensam plattform med syfte att sprida information och kunskap gällande projekt. Målet med rapporten var att hitta en anpassad kravspecifikation som summerade de tre kontorens gemensamma arbetsprocesser. Kravspecifikationen var ett hjälpmedel för att finna och utvärdera olika system som främjar hanteringen av Stockholms stads forskning och utvecklingsprojekt. En k...

 20. Vox : en studie av endringsprosesser

  OpenAIRE

  2007-01-01

  Temaet for oppgaven har vært vurderingsprosesser og endringer knyttet nasjonal utdanningsadministrasjon på voksenopplæringsfeltet. Vox ble opprettet i kraft av Kompetansereformen i 2001 for å gi regjeringen og departementet et redskap for å gi voksne den kompetanse som arbeidslivet og den enkelte etterspør. Studien har tatt for seg prosessen rundt opprettelsen av Vox. Den har også sett på prosesser knyttet til utvikling av virksomhetsområde, styring og organisatorisk plassering, samt reorgan...

 1. Fackföreningars roll i implementeringen av CSR och levnadslöner : En flerfallsstudie av svenska fackförbund och deras påverkan på multinationella företag

  OpenAIRE

  Kornhill, Anja; Liron-Andersson, Mikaela

  2011-01-01

  Den ekonomiska globaliseringen och ökade världshandeln har lett till att multinationella företag till viss del fått ta sig an den roll som stater tidigare har haft och många företag har börjat använda sig av corporate social responsibility (CSR) som ett verktyg för detta. Frågan är om utvecklingen har gjort att andra aktörer, såsom fackföreningar, som tidigare varit en självklar aktör på den politiska arenan och en given del av den svenska företagssfären, nu kommit i skymundan. Det leder vida...

 2. Implementeringen av etik : en studie av Starbucks ansvarstagande

  OpenAIRE

  Sokolov, Mikael; Jonsson, Oliver

  2015-01-01

  Kravet på att företag agerar hållbart ökar och idag är ett aktivt samhällsansvar ett vanligt förekommande fenomen. För att hållbarhetsarbetet ska bli så genuint som möjligt krävs att företaget får sina medarbetare att agera ansvarsfullt i allt de gör. Denna uppsats ämnar att beskriva processen där företag försöker styra sina medarbetare att agera ansvarsfullt genom att skapa en egen förklarande analysmodell över implementeringsprocessen. För att fördjupa förståelsen ...

 3. Projektering av hallbyggnad

  OpenAIRE

  Kankaanpää, Teemu

  2014-01-01

  Detta ingenjörsarbete är utfört åt jordbruksföretaget Maatalousyhtymä Juha Hotakainen. Målet var att få utfört bygglovsritningar till en hallbyggnad som skall betjäna företaget i fråga. Hallen skall bli en varm lagerhall för reparation av maskiner och verktyg. Hallens storlek är 480m² och den skall vara hel varm. Byggnaden delas upp i två sektioner så att man i ena sektionen kan förvara maskinerna och i den andra sektionen kan underhålla maskinerna. Sektionerna har två stora lyftdörrar ...

 4. Dynamisk Analys av scrollkompressorn

  OpenAIRE

  Laso Plaza, Elena

  2007-01-01

  Det svenska företaget Thermia använder scrollkompressorer från det amerikanska bolaget Copeland i sina värmepumpsystem. Trots den betydande ljudminskning som scrollkompressorer ger jämfört med andra kompressorer är ljudtrycksnivån fortfarande 56 dBA. Den här ljudtrycksnivån är inte tillräckligt låg om man vill placera systemet i köket. Företaget önskar minska hela systemets ljudtrycksnivå. Rapporten innehåller en dynamisk analys av de olika möjliga ljudkällorna i kompressorn. Den innehåller d...

 5. RESPONSIBLE BUSINESS eller: det påbörjade livsverket av två grubblande hantverkare

  OpenAIRE

  Tuomaala, Casper; Tillander, Wilhelm

  2016-01-01

  I detta verk behandlas författarnas syn på företagandet i trämöbeltillverknings- och möbelförsäljningsbranschen. I texten betraktas kritiskt, och med en branschspecifik utgångspunkt, den sociala och ekologiska påverkan av västvärldens konsumtionssamhälle. Vi tar ställning till de långsiktigt destruktiva mönstren av dagens möbelindustri, och ger konkreta exempel på hur vi som företagare kunde agera på ett mera hållbart sätt. Utöver möbelbranschen, granskas även tangerande industrier såsom...

 6. Teratogene effekter av antiepileptika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bernt A. Engelsen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGCa. 1 av 200 gravide har epilepsi. Gravide med epilepsi har økt risiko for visse obstetriske komplikasjonerog for å føde barn med medfødte misdannelser. Risikoen for misdannelser synes koblet til bruk avantiepileptika under svangerskapet, og ikke til selve epilepsien. Alle typer misdannelser er økt, men leppeganespalteog nevralrørsdefekter utgjør særlig viktige misdannelser. Årsakene til misdannelsene er multifaktorielle.Bruk av antiepileptika i monoterapi kan sies å gi en individuell risiko for større misdannelser påca. 4-6%. Karbamazepin og natriumvalproat gir hhv. 0,5-1% og 2-3% risiko for nevralrørsdefekt. Samletrisiko for større og mindre anomalier inkludert dysmorfe ansiktstrekk synes ikke å overstige 10%. ENGLISH SUMMARYEngelsen BA. Teratogenic effects of antiepileptic drugs. Nor J Epidemiol 1997; 7 (1: 23-28.Approximately 1 in 200 pregnant women have epilepsy, and 1 in 250 births are to children of mothers whouse antiepleptic drugs (AED. Pregnant women with epilepsy have increased risk for certain obstetricalcomplications, and for giving birth to children with congenital malformations. The increased risk forcongenital malformations seems connected to the use of AED, not to the epileptic syndromes. The etiologyof congenital malformations are multifactorial. Use of AED in monotherapy is associated with anindividual risk of giving birth to a child with a major malformation of 4-6%. The specific risk of spinabifida is 0,5 to 1% for carbamazepine and 2-3% for sodium valproate.

 7. Helseeffekter av byluftpartikler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magne Refsnes

  2009-10-01

  Full Text Available Svevestøv i byluft består av forbrenningspartikler og mineralpartikler med svært forskjellige størrelser og kjemiske egenskaper. Svevestøvet kan deles inn i størrelsesfraksjoner som PMAmbient particulate matter (PM comprises particles from different combustion processes and a variety of mineral particles. The particles vary widely in size distribution and chemical/physical characteristics. PM is often divided into size fractions with different aerodynamic diameters: PM10 (PM ! 10 mm, PM2.5 (PM ! 2.5 mm and PM0.1 (PM ! 0.1 mm. Recent population studies have found an association between an increase in mortality and morbidity due to lung and/or cardiovascular disease and short-term increases in PM. The relative risk (RR was approximately 1.005 for an increase in 10 mg/m3 PM10, without an observed threshold even at concentrations below 10 mg/m3. Chronic exposure has been investigated to a lesser extent, but longterm exposure to PM2.5 has been found to be associated with an approximately 10-fold greater increase in RR than short-term exposures. Experimental studies with volunteers in chamber and field studies show mild lung or cardiovascular responses at concentrations of ambient particles (PM2.5/PM10: 100-200 mg/m3 that may occur during episodes of air pollution. Animal studies at higher concentrations have shown stronger responses. The experimental studies support the epidemiological evidence for an adverse health effect of PM. Both population- and experimental studies indicate the existence of vulnerable individuals. At low to average ambient concentrations there seems to exist a discrepancy between the results of population- and experimental studies that might be due to the absence of the most vulnerable individuals in the experimental studies. Together with cell culture experiments, human and animal studies indicate the importance of physical and chemical properties of the particles (size, content of metals, organics, endotoxins, etc. for

 8. Ekologiska fotavtrycket av Unifeeder Finland

  OpenAIRE

  Malm, Thomas

  2010-01-01

  Idag är miljö frågor mycket aktuella. De behandlas intensivt i media, vilket dramatiskt har ökat människors miljömedvetenhet. Miljötänkande har så ledes på de senaste tio åren stigit till en betydande konkurrensfaktor för flera företag. För att effektivt minska den negativa inverkan ett företag har på miljön är det bra att först kartlägga var felen finns. I det här arbetet har Unifeeder Finlands kontors ekologiska fotavtryck räknats ut. Ett företags ekologiska fotavtryck berättar hur myc...

 9. Interaktionens betydelse för barns lärande - en studie av barns möte med slöjd i förskolan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eva Ahlskog-Björkman

  2014-06-01

  Full Text Available Syftet med den här artikeln är att diskutera på vilket sätt interaktion och socialt samspel har betydelse för hur barn i förskolan kan engageras i en lärandeprocess. Den empiriska studien utgörs av en  videofilmad episod över en vävaktivitet i förskola. Genom att använda videografisk observation kan mänsklig aktivitet beskrivas och av den anledningen används  videografi som metodologisk ansats. I studien analyseras på vilket sätt interaktionen mellan de som är närvarande, oberoende av barnens ålder, kan bidra till att stimulera den lärande aktiviteten. Barnens slöjdaktivitet beaktas ur ett sociokulturellt lärandeperspektiv. Ett centralt tema inom detta perspektiv är kommunikation där språket och redskapen står för de medierande faktorerna. Barnens kontakt med redskapen och deras upplevelser och erfarande av slöjdaktiviteten diskuteras i relation till den närmaste utvecklingszonen. Ytterligare beaktas den videofilmade sekvensen ur ett socialt perspektiv där barnpedagogens agerande gentemot barnen lyfts fram och diskuteras. Analys och tolkning av datamaterialet strävar efter att synliggöra mänsklig interaktion och dess betydelse för att motivera och engagera barnen i deras slöjdaktivitet.  

 10. CSR och ekonomisk vinning : – finns det ett samband?

  OpenAIRE

  Nireus, Tommy; Runestam, Jakob

  2013-01-01

  I ett växande samhälle med ökad befolkning och tekniska landvinningar ställs det allt högre krav på det sociala- och miljömässiga ansvaret hos företag. En ökad efterfrågan från både konsumenter, samhället och organisationer har skapat påtryckningar på företag att driva engagemanget kring CSR – Corporate Social Responsibility. En del ekonomer anser emellertid att detta skapar motsättningar då företagets yttersta ansvar är gentemot aktieägarna och att få verksamheten lönsam. Syftet med denna ra...

 11. Uppdrag för och organisation av enheter för pedagogisk utveckling vid svenska universitet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Stigmar

  2013-11-01

  Full Text Available Pedagogiska utvecklingsenheter är organiserade på olika sätt och utsatta för täta omorganisationer och studien syftar till att klargöra vilka överväganden som kan ligga till grund för enheternas uppdrag och organisation. Tolv universitet i Sverige har kartlagts genom granskning av hemsidor, telefonintervjuer med ansvariga för enheterna samt tre rundabordssamtal vid konferenser. Resultatet visar att i uppdraget ingår typiskt att arrangera högskolepedagogisk utbildning, erbjuda konsultativt högskolepedagogiskt utvecklingsstöd och främja universitetspedagogiskt erfarenhetsutbyte. Det fanns inga samband mellan uppdrag och organisationsform. Informanterna såg det som ett problem att forskning inte ingick i uppdraget och att organisation och finansiering förhindrade forskning. Organisatoriska konsekvenser av krav på forskningsanknytning av högskolepedagogisk utbildning är att pedagogiska enheter kommer att vara fristående centrumbildningar, del av en institution eller utgöra en egen institution.

 12. CSR från teori till praktik : En branschöverskridande komparativ analys av fyra svenska företa

  OpenAIRE

  Mattsing, Jenny; Wikman, Katarina

  2016-01-01

  Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) innebär att företagen har ett ansvar för den påverkan dess verksamhet har på samhället. Ansvaret består i att identifiera problemområden och frågor som berör företagets intressenter, d.v.s. kunder, anställda, leverantörer, aktieägare samt lokalsamhällen och sedan aktivt agera på att ansvarsfullt sätt gentemot dessa. Det finns ett tydligt gap mellan teorier kring vad CSR är och bör innefatta och hur företagen använder sig av ...

 13. "Var femte damernas" : undersökning av kvinnlig representation i styrelse bland företagen noterade på Large cap, Stockholmsbörsen

  OpenAIRE

  Vakk, Lina

  2011-01-01

  Sverige framställs ofta som ett av världens mest jämställda länder där män och kvinnor har samma möjlighet till inflytande och makt. Kvinnor på ledande positioner i Sverige har ökat de senast årtionden men när det kommer till högre positioner brister kvinnor i representationen, framförallt inom det privata näringslivet. Lönsamhetsargumentet har ofta används som ett skäl för att öka andelen kvinnor i börsnoterade styrelser och företagsledning, medan studier om diversifierade styrelser visar på...

 14. Utveckling av kommunikationsapp för servicebranschen : Swapp – för ett enklare restaurangbesök

  OpenAIRE

  Hagvinprice, Cantona Luthon

  2015-01-01

  In recent years there have been many breakthroughs in software and hardware, which has increased the demand for mobile application development. Technology and innovation today has a big impact on how we live our lives as cell phones and the internet have taken market share and has become a part of everything we do, which is forcing companies to become more digitalized. The goal of this thesis is to develop a mobile application that will be used as a communication tool to streamline the work/c...

 15. Simulering av luftströmningen och temperaturfördelningen i ett kondensorskåp

  OpenAIRE

  Rezk, Kamal

  2007-01-01

  Drying laundry has become a huge consuming factor of energy in residential areas through drying machines as tumble dryers and cabinet dryers. In USA the increasing use of drying machines in households increased from 40% during the 1970 to 80% in the 1990, which correspond to a usage of approximately 76 million drying machines. The European market for drying cabinets is not huge. It is mainly Scandinavia that is using cabinet dryers for drying laundry these days. Nowadays cabinet dryers that u...

 16. Jämförelse av J2EE och .NET från ett Web Services perspektiv.

  OpenAIRE

  Areskoug, Andreas

  2006-01-01

  This thesis compares the performance of Web Services when hosted on either the J2EE or the .NET platform. The thesis will investigate which platform should be choosen to host Web Services mainly based on performance.

 17. Traditionell ekonomistyrning vs modern verksamhetsstyrning : en fallstudie av ett växande företagsstyrfilosofi

  OpenAIRE

  Mulalic, Suzana

  2007-01-01

  The purpose with this paper is that trough a description of the management control at Jitech AB find out if traditional management control have been abandoned for benefit for modern management control and in which extent the transition have happened. Further is the second purpose with this paper to find out which decisions that lies behind the design of the management control and how these are in opposition to with the theory.

 18. Teknisk utveckling i bankerna fram till 1985 : Transkript av ett vittnesseminarium vid Tekniska museet i Stockholm den 12 november 2007

  OpenAIRE

  Thodenius, Björn

  2008-01-01

  The witness seminar “Teknisk utveckling i bankerna fram till 1985” [Technical Development in the Swedish Banking Industry before 1985] was held at Tekniska museet [the National Museum of Science and Technology] in Stockholm on November 12, 2007 and was led by Thomas Glück. Focus of the seminar was the development of information technology in Swedish banks, starting with the first use of electronic computers in the late 1950s and the 1960s. The seminar covered aspects dealing with technical is...

 19. Management of polluted waters from a repository at Oskarshamn; Omhaendertagande av foerorenade vattenfloeden fraan ett slutfoervar i Oskarshamn

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ridderstolpe, Peter; Straae, Daniel (WRS Uppsala AB, Uppsala (SE)). e-mail: info@wrs.se

  2007-05-15

  During both the construction and the deposition phase of the final repository, several kinds of polluted waters will occur that must be handled. The waters under consideration in this report are (1) sanitary wastewater, (2) drainage water from the repository, (3) leachate from the rock stockpile and (4) storm water. The aim of this report has been to produce an overview of the different flows of polluted waters and their properties, as well as to propose adequate strategies for their treatment. Several different alternatives of action have been investigated and compared in terms of environmental impact, economy and technical aspects. The report is part of SKB's environmental impact assessment work, but is also meant to be a usable tool in further planning. It is during the construction phase that the largest amounts of both water and pollutants are to be expected. Therefore, the conditions during the construction phase are proposed to be used for dimensioning of technical solutions as well as for environmental impact assessments. The study of different techniques for treatment of sanitary wastewater has included a method called ''open wastewater planning''. The work comprises six different technical solutions that have been outlined on system level, all of which responds to the national environmental legislation, as well as what has been considered as reasonable practical and economical demands. A urine diverting system combined with a local system for treatment of wastewater has been found to be the most interesting solution. The least attractive alternative in relation to the claimed demands is a traditional system for mixed wastewater connected to the existing wastewater treatment plant at the Oskarshamn nuclear power plant. This is mostly due to the high estimated cost for the connection pipe. Discharged leachate from the rock stockpile is expected to contain the greatest amount of nitrogen, at most 6 tonnes a year. Drainage water from the repository will also contain nitrogen and will in addition be slightly saline, but still rather clean. The local physical conditions for construction of outdoor, biological treatment steps as overland flow areas and wetlands for treatment of drainage water and leachate have been found to be good. A total nitrogen reduction of 50 percent in leachate and drainage water is considered reasonable from an environmental, practical and economical point of view. The proposed steps taken, the discharge to the recipient Ekerumsviken (the Baltic Sea) is estimated to be restricted to a maximum of three tonnes of nitrogen a year. The possibilities for local storm water control are considered to be good. As long as a thorough planning is carried out, risks for floods and negative local environmental impact resulting from unwanted substances in storm water will be minimised. It is also the authors opinion that the proposed ways of resolving the problem locally will save money, considering both the investment and the maintenance costs. The authors conclusive assessment of the environmental impact from the different polluted waters is that it will be small as long as the suggested measures are taken. Locally, the creek Oxhagsdiket will change its character in terms of a higher and more even flow. Today the creek is periodically dry; in the future it will lead 20-30 litres/second all year around. The water will be slightly saline and spiked with nutrients, especially in the upper part. This change of character is not necessarily negative; with the proposed ponds and wetlands an interesting water body is expected in terms of biodiversity and aesthetics. There will be no health risks for humans or animals. During summer time, the salinity in the lower part of Laxemaraan may equal that of Ekerumsviken. Situations like these are assessed not to have any negative impact on the water body, neither in the wetland upstream nor downstream of road 743. The annual content of phosphorous in the discharged treated sanitary wastewater has been estimated to a maximum of 25 kg a year. The treated wastewater will be diluted directly after discharge with the drainage water also discharged into Oxhagsdiket. The remaining phosphorous will stimulate biotic growth, but can not lead to algal bloom or other adverse situations in the recipients. Where the tributary Oxhagsdiket meets the stream Laxemaraan, the concentrations of phosphorous will be equal or lower than the ones of the stream water. Considering sampling results from the recipient control program, the primary production in Ekerumsviken is not restricted by nitrogen. Therefore, the discharged amount of nitrogen resulting from the activities of the final repository will not lead to increased algal production. Furthermore, the retention time in the bay is short and the concentration of ammonium is low, which means that the level of dissolved oxygen won't be reduced. Investments for treatment of sanitary wastewater will not exceed 4 million SEK.

 20. Management of polluted waters from a repository at Forsmark; Omhaendertagande av foerorenade vattenfloeden fraan ett slutfoervar i Forsmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ridderstolpe, Peter; Straae, Daniel (WRS Uppsala AB, Uppsala (SE)). e-mail: info@wrs.se

  2007-05-15

  During both the construction and the deposition phase of the final repository, several kinds of polluted waters will occur that must be handled. The waters under consideration in this report are (1) sanitary wastewater, (2) drainage water from the repository, (3) leachate from the rock stockpile and (4) storm water. The aim of this report has been to produce an overview of the different flows of polluted waters and their properties, as well as to propose adequate strategies for their treatment. The report is part of SKB's environmental impact assessment work, but is also meant to be a usable tool in further planning. The sanitary wastewater clearly is the polluted water that possesses the greatest potential risk to human health and the environment. On the other hand it is fully treatable, which means that nuisance and negative environmental impact can be avoided. It is during the construction phase that the largest amounts of both water and pollutants are to be expected. Therefore, the prevailing conditions during construction phase are proposed to be used for dimensioning of technical solutions as well as for environmental impact assessments. The study of different techniques for treatment of sanitary wastewater has included a method called 'open wastewater planning'. The method helps its users to consider the local physical conditions and the prerequisites of the planned activities, as well as the legislative, practical and economical demands. The work comprises three different technical solutions that have been outlined on system level, all of which responds to the national environmental legislation as well as what has been considered as reasonable practical and economical demands. Before the final decision is made, it is recommended that the alternatives are evaluated from a broad perspective by SKB, taking into consideration the value of recycling and goodwill. Discharged leachate from the rock stockpile is expected to contain the greatest amount of nitrogen, at most 6 tonnes a year. Drainage water from the repository will also contain nitrogen and will in addition be slightly saline, but still rather clean. The local physical conditions for construction of outdoor, biological treatment steps for treatment of drainage water and leachate have been found to be good. A total nitrogen reduction of 50 percent in leachate and drainage water is considered reasonable from an environmental, practical and economical point of view. The proposed steps taken, the discharge to the recipient 'kylvattenkanalen' (the cooling water intake channel) is estimated to be restricted to a maximum of three tonnes of nitrogen a year. There is no expected impact on the cooling water quality of relevance to the operation of the nuclear power plant. The possibilities for local storm water control are considered to be good. As long as a thorough planning is carried out, the risks for floods and negative local environmental impact resulting from unwanted substances in storm water will be minimized. It is also the authors' opinion that the proposed ways of resolving the problem locally will save money, considering both the investment and the maintenance costs. The authors' conclusive assessment of the environmental impact of the different polluted waters is that it will be small as long as the suggested measures are taken. Locally, there will be an impact on the small forest lake 'Tjaernpussen'. The water of the lake will be slightly saline, and in the case of a combined tertiary treatment of wastewater with treatment of leachate and drainage water, or a new local treatment facility for wastewater, the nutrient levels of the lake water will increase. This will increase the growth of macrophytes, as well as micro algae. The water will get a greenish colour and decreased clarity, but there is no risk for oxygen depletion or bad smell. Costs for treatment of the polluted waters have been estimated and found reasonable. Investments for treatment of sanitary water will not exceed 2.5 million SEK. Operation and maintenance costs included, the annual cost will approximately reach a 200,000 SEK a year. Costs for treatment of drainage water and leachate are of the same magnitude. Expressed per kg reduced nitrogen, the treatment cost will be about 70 SEK per kg

 1. Ledarskap och kön : En studie av ledare och maskuliniteter i ett verkstadsindustriföretag

  OpenAIRE

  Fogelberg Eriksson, Anna

  2005-01-01

  The thesis concerns how leadership and gender are constructed in organisations, through the management language, interactions and context. A particular focus is placed on the relations between men, masculinity and leadership. The theoretical starting point is a doing gender perspective, where the terms leadership and gender are understood as processes; that gender and leadership is done in an organisational situation. Through a processual perspective different levels are linked in the analysi...

 2. Metodutveckling för analys av klorfenoler i jord samt analys av förorenad jord från ett sågverk

  OpenAIRE

  Gustavsson, Jenny

  2007-01-01

  In this final thesis, an existing method for analysis of chlorophenols (CP) in bottom sediments has been updated and adjusted for analysis of chlorophenols in soil. The covalent bonds between the chlorophenols and the soil matrix were broken through basic hydrolysis and the chlorophenols were then separated from the water phase through addition of sulphuric acid followed by ether extraction. The chromatography was improved through extractive acetylation of the chlorophenols. The updated metho...

 3. Study of energy consumption in agriculture. An project commissioned by the Board of Agriculture; Kartlaeggning av jordbrukets energianvaendning. Ett projekt utfoert paa uppdrag av Jordbruksverket

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baky, Andras; Sundberg, Martin; Brown, Nils

  2010-07-01

  JTI has, on behalf of the Swedish Board of Agriculture, conducted a study on energy consumption in agriculture. The study also proposes measures to reduce the energy use and includes an outlook towards the future of the Swedish agricultural development. The study is limited to the use of fuel and electricity used for field-work and in farm work and energy for heating. Energy for heating of residential buildings and drying is not included in the mandate. The Swedish agricultural uses about 3.11 TWh of energy in the form of gas, electricity, oil and biofuels, not including drying and greenhouses. In addition, approx. 3.64 TWh of energy are consumed indirectly, 2.31 TWh of which from fertilizer use. The Swedish agriculture is moving towards fewer but larger farms. The number of enterprises has decreased from 26000 in year 2005 to 21700 in 2009. Increased energy production, both as a supplier of raw materials and recipients of products means that energy use is affected. In the future energy use will probably be affected by an increase in farm-based production of energy, primarily biogas for cogeneration. The variations in estimates of energy use are large, and agriculture's total energy use can vary between 1.64 TWh to 4.04 TWh, depending on the data sets used. Since the use of diesel dominate over the use of electricity, it is interesting to focus on reducing diesel consumption. Field work and harvest are the activities where the largest consumption of diesel is made. Measures can be taken are primarily farmers are running in a more energy efficient way. Other measures are: Reduced tillage; Replacing transport with tractor-trailer by truck; Transport of manure with other equipment than their own spreader; Livestock use of energy is primarily electricity for lighting, ventilation, distribution, cleaning, feeding, etc. The largest variations in energy use are associated with animal husbandry. It is difficult to generally comment on actions in order to reduce energy use in the farm. Care and maintenance of ventilation is a simple and effective measure that can reduce energy use by 10%. Smart technology choices, may, dependent on type of stable and local conditions, reduce the use of up to 60%. Well-designed and maintained lighting can save approximately 30%. The use of indirect energy is dominated by the production of fertilizers. It is approximately 2.7 TWh / year, but by using fertilizer manufactured with today's BAT, the indirect energy consumption be reduced to approximately 1.6 TWh/year

 4. Oral bioavailability of arsenic, antimony and a selection of metals in ashes; Oral biotillgaenglighet av arsenik, antimon och ett urval av metaller i askor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Carlsson, Christel; Bendz, David; Jones, Celia

  2008-06-15

  In an earlier study, financed by Varmeforsk, 'Q4-238 Environmental guidelines for reuse of ash in civil engineering applications', the total content of arsenic and lead was shown to determine whether or not reuse of some of the ashes in construction work is feasible. The model used to calculate the guidelines uses the total concentration of metals to evaluate the health risks resulting from exposure to the ashes. The use of total concentration can lead to overly conservative risk assessments if a significant fraction of the total metal content is not bioavailable. Better precision in the risk assessment can be given by the use of the bioavailable fraction of arsenic and lead in the model. As a result, ashes which are rejected on the basis of total metal concentration may be acceptable for use in engineering construction when the assessment is based on the bioavailable fraction. The purpose of the study was to (i) compile information on the oral bioavailability of arsenic, antimony and a selection of metals in ashes and similar materials, and on in vitro methods for determination of oral bioavailability, and (ii) experimentally estimate oral bioavailability of arsenic, antimony and some metals in a selection of ashes by analysis of the gastrointestinal bioaccessibility of these elements. The investigated elements were antimony, arsenic, lead, cadmium, copper, chromium, nickel and zinc. In the literature study performed within the project a number of static and dynamic in vitro methods simulating gastrointestinal processes of contaminants were compiled. The methods include one or several segments, i.e. mouth, stomach and intestine. Among the compiled methods, the RIVM (Rijksinstituut voor volksgesundheid en milieu) in vitro method was used in the experimental part of the project. The advantages with the method was that: the method to a high degree mimicked the human gastrointestinal processes (the method included three segments mouth, stomach, and intestine); . the method was relatively simple; . the method could include an anaerobic step if needed; the method could include food; knowledge of the method existed in Sweden; and the method had been compared and evaluated in a scientific publication. In the experimental part of the study the bioaccessibility of antimony, arsenic, lead, cadmium, chromium, copper, nickel and zinc in seven different ashes at two different particle size fractions (<63 mum and <2 mm) was investigated. These fractions were chosen to represent voluntary (<2 mm) and involuntary (<63 mum) ingestion of ash. The investigated ashes were produced in different incineration plants and represented different categories, i.e. type of ash (fly ash or bottom ash), fuel and incinerator. In the experimental part the influence of total concentration of the elements on their bioaccessibility was also investigated, as well as the influence of particle size fraction on total content of the elements. The influence of type of ash on both bioaccessibility and total concentration of the specific elements was also investigated. The bioaccessible fraction of antimony, arsenic, cadmium, chromium, copper, lead, nickel and zinc in a selection of ashes showed a higher variation between the different elements than between the different ashes. With the exception of arsenic in two of the investigated ashes, the bioaccessible concentration was substantially less than the total concentration of all elements in all ashes. The bioaccessible fraction of arsenic was high both in fly ashes (>85%) and in bottom ashes (40-85%). The bioaccessible fraction of lead was also relatively high and varied between 14 and 60% in the different ashes. Cadmium also had a high bioaccessible fraction which varied between 50-75% in the investigated ashes. The bioaccessible fraction of chromium was much smaller compared to the bioaccessible fraction of the other elements, and was with two exceptions less than 12%. The bioaccessible fraction of copper was relatively high and varied between 20 and 70% in the different ashes. In this s

 5. Regional monitoring of deposition and effects of air pollution; Regional oevervakning av nedfall och effekter av luftfoeroreningar. Sammanfattande slutrapport fraan ett samarbetsprojekt mellan IVL, laenen och Naturvaardsverket

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Akselsson, Cecilia; Ferm, Martin; Hallgren Larsson, Eva; Knulst, Johan; Loevblad, Gun; Malm, Gunnar; Westling, Olle

  2000-05-01

  Regional programmes in Sweden focused on deposition and effects of air pollutants have been evaluated by IVL, Swedish Environmental Research Institute. Various air quality protection associations and regional environmental authorities initiated the monitoring programmes during the period 1985 to 1990. The result of the evaluation is a revised and coordinated programme with improved methods. The new regional programme combines collection of field data with national model calculations of deposition of air pollutants. The new programme involves collection of deposition on open field (bulk) and in forest stands (throughfall), and soil solution, according to national and international standards. Improved methods for monitoring of base cation and nitrogen deposition have been developed. Ambient air concentrations are measured at some locations. The purpose is to describe environmental conditions, regional differences, and temporal changes. Data on forest stands, such as needle loss, growth, and soil chemistry, are available since most locations are permanent forest plots, established for scientific forest observations. Regional dispersion and deposition of air pollutants will be calculated with a model (SMHI-MATCH), developed for simulating the dispersion and deposition of Swedish emissions in relation to the long-range transport on a relatively fine scale (grid square 11 km). The programme also includes developed methods for data handling, interpretation, evaluation, quality assurance and demonstration of results in written reports and via Internet.

 6. Oral bioavailability of arsenic, antimony and a selection of metals in ashes; Oral biotillgaenglighet av arsenik, antimon och ett urval av metaller i askor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Carlsson, Christel; Bendz, David; Jones, Celia

  2008-06-15

  In an earlier study, financed by Varmeforsk, 'Q4-238 Environmental guidelines for reuse of ash in civil engineering applications', the total content of arsenic and lead was shown to determine whether or not reuse of some of the ashes in construction work is feasible. The model used to calculate the guidelines uses the total concentration of metals to evaluate the health risks resulting from exposure to the ashes. The use of total concentration can lead to overly conservative risk assessments if a significant fraction of the total metal content is not bioavailable. Better precision in the risk assessment can be given by the use of the bioavailable fraction of arsenic and lead in the model. As a result, ashes which are rejected on the basis of total metal concentration may be acceptable for use in engineering construction when the assessment is based on the bioavailable fraction. The purpose of the study was to (i) compile information on the oral bioavailability of arsenic, antimony and a selection of metals in ashes and similar materials, and on in vitro methods for determination of oral bioavailability, and (ii) experimentally estimate oral bioavailability of arsenic, antimony and some metals in a selection of ashes by analysis of the gastrointestinal bioaccessibility of these elements. The investigated elements were antimony, arsenic, lead, cadmium, copper, chromium, nickel and zinc. In the literature study performed within the project a number of static and dynamic in vitro methods simulating gastrointestinal processes of contaminants were compiled. The methods include one or several segments, i.e. mouth, stomach and intestine. Among the compiled methods, the RIVM (Rijksinstituut voor volksgesundheid en milieu) in vitro method was used in the experimental part of the project. The advantages with the method was that: the method to a high degree mimicked the human gastrointestinal processes (the method included three segments mouth, stomach, and intestine); . the method was relatively simple; . the method could include an anaerobic step if needed; the method could include food; knowledge of the method existed in Sweden; and the method had been compared and evaluated in a scientific publication. In the experimental part of the study the bioaccessibility of antimony, arsenic, lead, cadmium, chromium, copper, nickel and zinc in seven different ashes at two different particle size fractions (<63 mum and <2 mm) was investigated. These fractions were chosen to represent voluntary (<2 mm) and involuntary (<63 mum) ingestion of ash. The investigated ashes were produced in different incineration plants and represented different categories, i.e. type of ash (fly ash or bottom ash), fuel and incinerator. In the experimental part the influence of total concentration of the elements on their bioaccessibility was also investigated, as well as the influence of particle size fraction on total content of the elements. The influence of type of ash on both bioaccessibility and total concentration of the specific elements was also investigated. The bioaccessible fraction of antimony, arsenic, cadmium, chromium, copper, lead, nickel and zinc in a selection of ashes showed a higher variation between the different elements than between the different ashes. With the exception of arsenic in two of the investigated ashes, the bioaccessible concentration was substantially less than the total concentration of all elements in all ashes. The bioaccessible fraction of arsenic was high both in fly ashes (>85%) and in bottom ashes (40-85%). The bioaccessible fraction of lead was also relatively high and varied between 14 and 60% in the different ashes. Cadmium also had a high bioaccessible fraction which varied between 50-75% in the investigated ashes. The bioaccessible fraction of chromium was much smaller compared to the bioaccessible fraction of the other elements, and was with two exceptions less than 12%. The bioaccessible fraction of copper was relatively high and varied between 20 and 70% in the different ashes. In this study, particle size fraction only had an effect on the bioaccessible fraction of arsenic, chromium, and copper. For these elements, bioaccessibility was higher in the smaller particle size fraction representing involuntary ingestion. Particle size fraction also had an effect on the total concentration of cadmium, nickel, antimony and zinc, with higher total concentrations in the smaller particle size fraction. Total concentration only had an effect on the bioaccessible fraction of arsenic, copper and lead, with higher bioaccessible fractions at lower total concentrations. The type of ash had an influence on the bioaccessible fraction of arsenic, cadmium, chromium and antimony, with a higher bioaccessible fraction of arsenic, chromium and antimony in fly ashes compared to in bottom ashes, and a higher bioaccessible fraction of cadmium in bottom ashes compared to in fly ashes.

 7. Termisk Omvandling av MSW ett Jämförelse av Systemets Prestande : Direct Förbränning Mot Omvandling Genom Syntesgas

  OpenAIRE

  Al Naami, Mahdi

  2015-01-01

  This thesis is a study comparing two different thermal conversion paths for Municipal Solid Waste (MSW). The comparison will be focused on technical, economic and emission aspects. One path is the direct incineration of the MSW. Meanwhile the other consists of submitting the MSW to the process of gasification obtaining syngas which will be used for the production of energy. The thermal conversion is produced in a Combined Heat and Power system (CHP-system) looking at the economic, emission an...

 8. Den gröna jakten : En studie av en målgruppens relation till ett varumärke utifrånkommunikationen av CSR

  OpenAIRE

  Pettersson, Sanna

  2009-01-01

  It gets more and more important for companies to get involved in Corporate Social Responsibility, CSR, when stakeholders now are more aware of the responsibility companies should take. Through their communication companies show how they take responsibility. Reflected by their goals by which they want to achieve acceptance and understanding through an open dialogue. The paper examines this issue. CSR is an abbreviation for Corporate Social Responsibility which is engagement in responsibility f...

 9. Pealekaebamine või avalikkuse ette toomine? / Ilvi Jõe-Cannon

  Index Scriptorium Estoniae

  Jõe-Cannon, Ilvi, 1937-

  2006-01-01

  Õiguskantsler Allar Jõks saatis Riigikokku ettepaneku erakonnaseaduse kooskõlastamiseks Eesti põhiseadusega. See aitab korrastada erakondade finantseerimist ja vältida korruptsiooni. Eestis vajavad seaduslikku kaitset inimesed, kes korruptsioonijuhtumeid avalikkuse ette toovad

 10. En studie av Toyotas miljöarbete genom Human-Centered Design

  OpenAIRE

  Webert, Nina; Ghaoui, Marcelle

  2011-01-01

  Det ligger något motsägelsefullt i att bilföretag arbetar med miljöfrågor. Ökad globalisering och urbanisering har haft en stor inverkan på vår miljö. Som en av världens största biltillverkare anser Toyota att de har ett stort ansvar för sitt ekologiska fotavtryck och satsar dagligen 49 miljoner kronor på miljöarbete. Examensarbetet gäller för Toyota Sweden AB med syftet att skapa nya möjligheter för att kommunicera Toyotas miljöarbete hos återförsäljarna. För att kunna uppfylla syftet arbeta...

 11. Jämförelse av de nya och gamla Incotermerna

  OpenAIRE

  Soinio, Nico

  2012-01-01

  Detta arbete är en jämförelse mellan de nya Incotermerna från år 2010 och de gamla Incotermerna från 2000. Huvudsyftet är att forska ifall det finns ett behov för uppdate-ringen av termerna samt ifall uppdateringen påverkar logistikbranschen. Som delsyfte forskas ifall Incotermerna är tillräckligt klara, eller vad det är som gör Incotermerna så svåra att förstå. Forskningen är begränsad till en jämförelse mellan Incoterm 2000 och 2010. Angående de nya Incotermernas påverkan på branschen så gr...

 12. Co-Opetition : att samarbeta med fienden En studie av samspelet mellan konkurrenter

  OpenAIRE

  Holck, Malin; Kallavuo, Johanna

  2001-01-01

  Bakgrund: Dagens näringsliv präglas av hög förändringstakt och krav på att företagen snabbt kan anpassa sig till kundens och omvärldens behov. Det bildas nya grupperingar som samarbetar och konkurrerar på samma gång och företag inser de fördelar ett samarbete med både horisontella och vertikala aktörer ger. Syfte: Det här uppsatsarbetet syftar till att utreda begreppet co-opetition samt att visa på dess tillämpning i praktiken genom att undersöka var i företagens värdekedja man väljer att sa...

 13. Balanserat styrkort : En studie av Folkhälsans utvecklingsinstrument Karta & Kompass

  OpenAIRE

  Brandtberg, Anne-Marie

  2012-01-01

  Balanserat styrkort är en metod inom ekonomistyrning som har väckt stort intresse runt om i världen. Metoden kan användas i både stora och små företag som ett mät och ledningssystem som kopplas till företagets strategier och kompetenser. I detta examensarbete behandlas bakgrunden till metoden och vad metoden går ut på, samt varför företag använder sig av den. Syftet med examensarbetet är att förklara vad balanserat styrkort är och hur det används. Jag har undersökt hur metod...

 14. Riktlinjer för effektivisering av arbetet med Simuleringsdriven Konstruktion

  OpenAIRE

  Dahlström, Erika; Johansson, Mikael

  2014-01-01

  Då många företag vill skaffa sig marknadsandelar genom att leverera rätt produkt, vid rätt tid och för rätt kostnad har de börjat arbeta med Simuleringsdriven Konstruktion. Simuleringsdriven Konstruktion hjälper dem att genom ett iterativt arbetssätt hitta optimal konstruktion tidigt i NPD-processen och därigenom reducera tid och kostnad för produktutvecklingen. Många företag som sysslar med forskning och utveckling kräver idag mer av provutrustning än tidigare för att kunna kontrollera och m...

 15. Kille och kär : En queerdidaktisk analys av tre ungdomsromaner

  OpenAIRE

  Andersson, Tim

  2013-01-01

  Detta arbete undersöker hur homosexuella killar skildras i ungdomslitteraturen. Syftet problematiserar dikotomin maskulint/feminint och män/kvinnor. Målet är att införa ett icke heteronormativt perspektiv i ungdomslitteraturforskningen kring genus och queer. Detta görs utifrån teorier av Judith Butler, Tiina Rosenberg och R. W. Connell. De böcker som analyserats är Ung, bög och jävligt kär, Regn och åska och Ibland bara måste man (Boy meets boy). Romanerna är skrivna under 2000-talet. Det är ...

 16. Prissättning av Konserter : Är det Rock & Roll att Prisdiskriminera?

  OpenAIRE

  Classon, Johan; Dahlström, Johan

  2006-01-01

  Svensk musikindustri har under de senaste årtiondena åtnjutit stora framgångar på den internationella marknaden. Export Music Sweden grundades för att stötta och marknadsföra svensk populärmusik utomlands. VD Christer Lundblad sade 2003 att intäkter från konserter ökar kraftigt. Anledningar till detta kan vara att den ökande illegala nedladdningen av musik ger ett ökat ekonomiskt utrymme för konserter, samt att människor idag värderar upplevelser högre än tidigare. Eftersom mer pengar spender...

 17. Slutrapport från pilotstudie Uppskattning av exponering för ozon

  OpenAIRE

  Forsberg, Bertil

  2014-01-01

  Syftet med denna pilotstudie var att genomföra en undersökning angående ozonexponering under ”ozonsäsongen” (dvs maj-september) 2013 inne i skolor och utanför på skolgården samt i sovrummet hos skolbarn och i utomhus bostadens närhet. Pilotstudien ska ge vägledning angående kriterier och uppläggning vid mätning av ozon, samt leda till ett förslag till mätprogram för ozonexponering med fokus på ozonsäsongen och barns miljöer. För skolmätningen valdes 10 representativa skolor ut. Ozonprovtagare...

 18. 3D Simulering av pumpeturbinkarakteristikker

  OpenAIRE

  Olimstad, Grunde

  2009-01-01

  I oppgaven har karakteristikkene for en pumpeturbin blitt simulert. Verktøyet for simuleringene har vært OpenFOAM. Griddene til simuleringene ble laget i Gambit og ble importert til OpenFOAM via fluent gridformat. Geometrien til pumpeturbinen som er benyttet i simuleringene ble stilt til rådighet av Rainpower. Det ble simulert for 28 driftspunkt fordelt på tre forskjellige ledeskovlåpninger. For å begrense simuleringstiden ble kun en av turbinens skovler ble tatt med i beregningsområdet. R...

 19. Verdsettelse av Norwegian Air Shuttle ASA

  OpenAIRE

  Gangsø, Dan-Henning M.

  2012-01-01

  Problemstillingen for denne oppgaven er å finne frem til verdien av aksjene til Norwegian Air Shuttle. Det er blitt brukt et beskrivende design, basert på kvalitative og kvantitative sekundærdata, for å komme frem til konklusjonene. Første del av oppgaven består av en historisk presentasjon av Norwegian med fokus på store vendepunkter. Deretter gjennomgås tre grundige analyser av forhold som er relevante for verdsettelsen. Det første kapittelet handler om ytre makroforhold som har betyd...

 20. Koronar CT Angiografi : Optimalisering av protokoll ved bruk av betablokker og en kvantitativ bildeanalyse av koronararteriene hos en selektert pasientgruppe ved hjelp av et semi-automatisk plaquesoftware

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Formål: Formålet med del 1 av prosjektet er å redusere hjertefrekvensen til ≤60 hos pasientene i forkant av CT-undersøkelsen ved hjelp av per orale betablokker, slik at man kan benytte lavdoseprotokollen ”Step and shoot” på flest mulig. Formål med del 2 er å gjøre en kvantitativ bildeanalyse av koronararteriene på en selektert gruppe pasienter som er deltakere i et større prosjekt (RORA-studiet) ved hjelp av et nytt software (Plaque Analysis, Philips Healthcare). Intensjonen er å kartlegg...

 1. En analyse av Yoga-kundalini-upanisad

  OpenAIRE

  2006-01-01

  Avhandlingen En analyse av Yoga-kundalini-upanisad bygger på den indiske asketen Narayanaswamy Aiyers engelske oversettelse av Yoga-kundalini-upanisad, utgitt i Thirty Minor Upanisad-s, Including the Yoga Upanisad-s (Oklahoma, Santarasa Publications, 1980). Denne hinduistiske teksten er omtalt som en av de 21 yoga-upanishadene, den åttisjette av de 108 klassiske upanishadene, og utgjør en del av tekstkorpuset Krsna-Yajurveda. Teksten fungerer som en manual i øvelser fra disiplinene hathayoga,...

 2. Bruk av ozon i akvakultur og fiskeforedling

  OpenAIRE

  Liltved, H.; Vogelsang, Christian

  2011-01-01

  Ozon er en sterk oksidant som har et stort potensiale som desinfeksjonsmiddel innen akvakultur og fiskeforedling. Målsettingen med prosjektet som er rapportert her var å komme fram til betingelser for bruk av ozon i disse bransjene. Det er gjennomført forsøk med ozonering av Listeria monocytogenes i biofilm, ozonering av overflater i et lakseslakteri, forsøk med felling av blodprotein med naturlige organiske koagulanter før ozonering av blodvann fra et lakseslakteri, samt forsøk med ulike met...

 3. Länken mellan plåga och lycka : En kvalitativ studie om sex kvinnliga barnmorskors upplevelser av mening och meningsfullhet i arbete

  OpenAIRE

  Bergström, Matz

  2011-01-01

  Lönearbete utgör en väsentlig del av de flesta människors liv. Därför är det viktigt för individen och samhället att det finns mening med arbetet, och att det upplevs som meningsfullt. Barnmorskor tillhör en yrkeskategori som upplever sitt arbete som meningsfullt. Syftet med denna kvalitativa intervjustudie var att undersöka vad sex kvinnliga barnmorskor upplever som meningen med sitt arbete ur ett individ- och samhällsperspektiv samt vad de upplever som meningsfullt i arbetet. Genom en fenom...

 4. Women are for friendships, men are for fucking : En studie av homosocialitet och kvinnlig vänskap i Sex and the city

  OpenAIRE

  Eriksson, Sara

  2016-01-01

  I denna uppsats studeras den kvinnliga vänskapen i tv-serien Sex and the city utifrån homosocialitetsteorier och framställningen av den kvinnliga vänskapen. Tidigare studier om serien har gjorts men där fann jag en lucka då kvinnornas vänskap inte studerats på ett liknande sätt tidigare. Syftet med studien är att undersöka hur den kvinnliga vänskapen gestaltas mellan kvinnorna i serien. För att studera detta Lipman-Blumens homosocialitetsteori använts som definierar homosocialitet som att upp...

 5. Kunskap och Förståelse : En innehållslig relaterande studie av Jean Piagets och Lev Vygotskijs syn på kunskapsutveckling

  OpenAIRE

  Wiktorsson, Per-Olof

  2008-01-01

  Sammanfattning Det här arbetet utgör en studie av Piagets och Vygotskijs teorier om kunskapsutveckling hos individen. Piagets och Vygotskij teorier har i flertalet andra texter presenterats som varandras motsatser. I stället för att skapa ett huvudsakligt motsatsförhållande har den här studien försökt att om inte kombinera så åtminstone relatera Piagets och Vygotskijs teorier på området. Vygotskij har fokuserat på processer runt den lärande människan, men inte uteslutande. Piaget har fokusera...

 6. Nationellt system för utvärdering, prioritering och införandebeslut av icke-farmakologiska sjukvårdsteknologier : en förstudie

  OpenAIRE

  Carlsson, Per; Alwin, Jenny; Brodtkorb, Thor-Henrik; Heintz, Emelie; Persson, Jan; Roback, Kerstin; Tinghög, Gustav

  2010-01-01

  Behovet av ett system för nationella utvärderingar för andra sjukvårdsteknologier än läkemedel har aktualiserats. Det finns flera förslag om att införa en typ av ”behandlingsförmånsnämnd”. Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, SBU och TLV har gemensamt uppdragit åt Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT) vid Linköpings universitet att genomföra en förstudie som belyser problem och analyserar förutsättningarna för nationella utvärderingar inom området. Förstudien ska ge underlag för ...

 7. iOS SDK och PhoneGap : En jämförande analys av utvecklingen för en mobil app med iOS SDK och PhoneGap

  OpenAIRE

  Weinberger, Inger

  2012-01-01

  Utvecklingen av appar för smartphones har blivit allt viktigare och har vuxit explosionsartat de senaste åren. Marknaden har varit väldigt fragmenterad. Det innebär att man har behövt utveckla en app specifikt för varje mobil plattform. I April 2009 kom PhoneGap, som är ett ramverk för utveckling av mobila appar som fungerar på de flesta mobila plattformar. Syftet med det här examensarbete var att göra en jämförande analys av utveckling med iOS SDK och PhoneGap. iOS är Apples egna operativsys...

 8. "Fakta om förintelsen är en sak, men skönlitteraturen ger en helt annan förståelse…" : En studie av hur värdegrundsarbete relaterat till rasism och främlingsfientlighet implementeras i svenskundervisningen – ur fyra gymnasielärares perspektiv

  OpenAIRE

  Hölscher, Maria

  2015-01-01

  Detta examensarbete är skrivet med syftet att få inblick i hur svenskläraren implementerar värdegrundsarbete relaterat till främlingsfientlighet och rasism i svenskämnet, genom skönlitteratur, andra texter eller media. Ett delsyfte är att undersöka huruvida läraren tillämpar någon av de teoretiska utgångspunkterna kritisk teori eller critical literacy vid litteraturläsning eller studier av andra texter eller medier (Tyson 2003 och Janks 2013).Studien genomförs genom semistrukturerade intervju...

 9. Luhmanns masmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system Luhmanns massmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system [Luhmann’s mass-media theory and Internet as an artificial intelligent semiotic system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Kåhre

  2010-11-01

  Full Text Available Artikeln diskuterar hur en modern form av AI-programmering, som kallas Konnektionism i en design som kallas Distribuerad AI (DAI, påverkar den uppfattning Luhmann har om massmediernas roll för den andra ordningens observationer. DAI använder noder för att skapa aktivitet i systemen och inte de koder som styr processerna i den klassiska eller symboliska formen av AI. Luhmanns teori kan utvecklas genom att ersätta systemens koder med noder som förändras beroende på i vilken relation de står till andra noder. På så sätt kan kommunikationsbegreppet utvecklas så att det också omfattar systemens interaktioner med omvärlden. Det skapar en bättre förutsättning för att observationsmöjligheter direkt uppstår genom systemens relationer till omvärlden. Internet och AI-programmerade söksystem och robotar kan då fungera som ett artificiellt semiotiskt system som skapar möjligheter att göra observationer.The article discusses how a modern form of AI programming, known as Connectionism in a design known as Distributed Artificial Intelligence (DAI, affects the perception Luhmann has on mass media's role concerning second-order observations. DAI uses nodes to create activity in the systems and not the codes used by the Classic or Symbolic form of AI. Luhmann’s theory can be developed by replacing the systems codes with nodes that change depending on their relations to other nodes. In this way, we can reformulate the concept of communication, so that it includes the systems interactions with the environment. It creates better conditions so that observing opportunities may arise directly from these interactions. Internet and AI-programmed search systems and robots can then act as an artificial semiotic system that creates opportunities for making observations.

 10. NOTE FROM WEB COMMUNICATIONS & PUBLIC EDUCATION ETT DIVISION

  CERN Document Server

  Web Communications team

  2000-01-01

  Dear Web Authors,As you will have read elsewhere the official name of our Organization is 'European Organization for Nuclear Research'. To this may be added the description 'European Laboratory for Particle Physics', but this last description may not be used alone. The official name 'European Organization for Nuclear Research' must always appear first. Therefore, a number of Web pages have to be modified. We have already modified the top pages of the CERN web site. We have also modified the page banner for use in your own pages. Everyone who has so far used the correct reference to the CERN banner needs to do nothing. Others are requested to correct their pages so as to use the image athttp://www.cern.ch/CommonImages/Banners/CERNHeadE.giforhttp://www.cern.ch/CommonImages/Banners/CERNHeadF.gif(version in French).All other banners are not official and must be discarded. Best Regards,Web Communications team, ETT Division, web.communications@cern.ch, tel. 72406

 11. "Skratta åt skiten, det hjälper" : En kvalitativ studie om individers upplevelser av humor på arbetsplatsen

  OpenAIRE

  Bäcke, Kristin; Hermansson, Henrik

  2014-01-01

  Humor har visat sig ha många positiva effekter för individers hälsa och kan även ge positiv utdelning i arbetet. Den har nämligen visat sig bidra till ökad produktivitet och kreativitet i arbetslivet, därför kan man anta att det från företagens sida kan finnas ett intresse av att undersöka humor i arbetet närmare då det kan ge bättre utdelning från de anställda. Tidigare forskning om humor i arbetslivet riktar sig främst till anställda inom olika serviceyrken samt vård- och omsorg. Av den här...

 12. Distriktssköterskornas upplevelser av möten med våldutsatta kvinnor och deras barn : En deskriptiv kvalitativ intervjustudie

  OpenAIRE

  Lobanova, Olga

  2012-01-01

  Bakgrund: Distriktssköterskor på BVC möter ibland våldutsatta kvinnor och deras barn i sitt arbete. Följder av våld i nära relationer kan vara försämrad psykosocial hälsa både hos kvinnor och barn. Att tidigt upptäcka och hjälpa en sådan kvinna och hennes barn är ett viktigt uppdrag som distriktssköterskan har på BVC. Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskornas upplevelser av möten med våldutsatta kvinnor och deras barn på BVC samt ta reda på vad som saknas kunskaps- och metod...

 13. Uttorkning av komplexa betongkonstruktioner : Uttorkningstider för foggjutning och pågjutning på HD/F

  OpenAIRE

  Makdesi Elias, Jamil; Yousif, Filip

  2014-01-01

  Byggandet av dagens sjukhus har blivit allt mer komplext. När det kommer till uppbyggnaden av stomkonstruktionen har kraven för vibrationer ökat. För att säkerställa kraven för stomvibrationer måste pågjutningens tjocklek öka med ca 90 mm från standarden som är ca 40 mm. Att utföra denna extra pågjutning är inte ett problem i sig, utan den extra torktiden som tillkommer. Den extra torktiden är inte det enda problemet. De beräkningsprogram som finns ute på marknaden idag kan inte behandla alla...

 14. Hennes & Mauritz. En studie av varumärket H&M och företagets historia på Island

  OpenAIRE

  Margrét Óda Ingimarsdóttir 1983

  2010-01-01

  Jag kommer att begränsa den här undersökningen till att behandla H&M:s historia och bakgrund för att vidare kunna undersöka vad företagets varumärke står för och hur det har lyckats nå sina framgångar. Efter att ha hört debatten om den omtalade boken No Logo (2000) av Naomi Klein, en kanadensisk författare och journalist, blev jag intresserad av att veta vad det är som gör ett varumärke framgångsrikt. Jag tänker också undersöka H&M:s historia på Island och försöka få svar på varför H&M inte l...

 15. Gemensam pensionsrätt : - en studie av nyttan med gemensamma annuiteter inom ramen för DC-system

  OpenAIRE

  Strand, Emma

  2009-01-01

  I Sverige finns till skillnad från många andra länder inget fullt efterlevandeskydd för efterlevande när det gäller pensionerna. Ett införande av gemensamma pensionsrätter har tagits upp som förslag i Statens offentliga utredningar men har ännu inte genomförts.1 I denna uppsats analyseras hur gemensamma pensionsrätter påverkar levnadsstandarden under pensionstiden för par och för den efterlevande i paret. Detta genomförs genom en sammanställning av tolv par och beräkningar a...

 16. Therapets : animal Assisted Therapy ur ett etologiskt perspektiv

  OpenAIRE

  Vävare, Anna

  2007-01-01

  C-uppsatsen behandlar ämnet Animal Assisted Therapy (AAT). Författarens Syfte är att ge en översikt av Arbetsformen AAT samt teoretisk och vetenskaplig bakgrund. Övergripande frågeställning är: Kan husdjur/hundar användas som medhjälpare i terapeutiskt arbete? Underliggande frågeställningar är: Vilka för- och nackdelar kan finnas med att använda husdjur/hundar som medhjälpare i terapeutiskt arbete?, Finns det vetenskaplig grund för att använda husdjur/hundar som medhjälpare i terapeutiskt arb...

 17. Analyse av residuallast ved økende markedsandeler av vind- og solkraftproduksjon i Skandinavia

  OpenAIRE

  Alfiler, Michael Genesis S.

  2015-01-01

  Tidligere studier indikerer utfordringer ved integrasjon av vind- og solkraft. Variabiliteten og lokasjonen av vind- og solkraft knyttes til disse utfordringene. Økende markedsandeler av variabel kraftproduksjon kan forsterke utfordringene dersom kraftsystemet evne til å tilpasse seg disse overstiges. I denne studien brukes varighetskurver for residuallast for å undersøke hvordan økende markedsandeler av vind- og solkraft påvirker følgende systemmessige utfordringer i de ska...

 18. Sammenligning av to blodprøver fra samme person analysert ved to laboratorier

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aage Tverdal

  2009-10-01

  Full Text Available  INNLEDNINGEpidemiologiske undersøkelser av lipidnivået hosbefolkningen er helt avhengig av at analysemetodeneholder stabilt nivå over flere år. Dette er lettest å oppnåhvis man hele tiden benytter ett laboratorium, oghjerte-karundersøkelsene til Statens helseundersøkelserhar konsekvent benyttet Klinisk kjemisk avdeling,Ullevål sykehus. Ulike hensyn kan likevel tilsi at andrelaboratorier benyttes. Undersøkelsene til Universiteteti Tromsø som har har vært gjennomført fire ganger iperioden 1973-1995, har vært utført ved Kliniskkjemisk avdeling, Regionsykehuset i Tromsø. Helseundersøkelseni Nord-Trøndelag 1995-1997 harbenyttet Sentrallaboratoriet, Innherred sykehus. I dettearbeidet viser vi hvor store forskjellene blir hvisfeltlagene sender prøver fra samme person til ulikelaboratorier. Vi har undersøkt forskjellene mellomRegionsykehuset i Tromsø og Ullevål sykehus, ogmellom Innherred sykehus og Ullevål sykehus.

 19. Privat behandlingsforsikring og bruk av helsetjenester

  OpenAIRE

  Urkegjerde, Ingeborg

  2010-01-01

  Formålet med denne oppgaven er å undersøke om det eksisterer en sammenheng mellom privat behandlingsforsikring og bruk av helsetjenester i Norge. Nærmere 200 000 nordmenn har i dag en slik privat helseforsikring, som sikrer tilgang til behandling i spesialisthelsetjenesten innen kort tid. Majoriteten av forsikringsavtalene er betalt av arbeidsgiver. Internasjonale studier viser at personer som har privat behandlingsforsikring ofte er sysselsatte, med inntekt og utdanning over gjennomsnittet, ...

 20. Utveckling av kulventil DN500

  OpenAIRE

  Olsson, David; Larsson, Michael

  2007-01-01

  SOMAS är ett tillverkningsföretag i ventilbranschen som tillverkar olika sorters ventiler och ställdon. SOMAS vill konstruera en kulventil med en genomloppsdiameter i den standardiserade dimensionen DN500 för att kunna möta kundernas önskemål. Som konstruktionen ser ut idag kommer den bli för stora moment för ställdonen att manövrera kulan om man skalar upp en DN400 kulventil till DN500, varför ny konstruktion behövs. Syftet med projektet är att komma med idéer till konstruktionslösningar sam...

 1. Energieffektivisering av en 1960-talsvilla

  OpenAIRE

  Stålheim, Victoria; Roth, Karin

  2012-01-01

  Miljöfrågor är i dagsläget ett ämne som intresserar och engagerar mångamänniskor på olika plan och inom olika ämnesområden. Kraven från vår regeringoch från EU blir allt stramare och inom området byggteknik finns idag krav på enbyggnads specifika energianvändning vid nybyggnation. Problemet är att det intefinns något specifikt krav på det befintliga beståndet och dessa byggnader har oftahög energiförbrukning. Möjligheten att det inom en snar framtid kommer kommakrav på det befintliga bestånde...

 2. Pharmacokinetics of avenanthramides (AV) from AV-enriched malted oats in healthy older adults

  Science.gov (United States)

  Avenanthramides (AV) are a unique group of phytochemicals found in oat bran. In vitro studies show both purified AV and concentrated oat AV mixtures have anti-atherogenic and anti-inflammatory activity, suggesting they may have similar effects in vivo if they are sufficiently bioavailable. The bioav...

 3. Arbeidshukommelse og prosessering av påtrengende minner

  OpenAIRE

  Holager, Per; Nordaker, Sindre

  2012-01-01

  Formålet med denne oppgaven var å se på sammenhengen mellom forstyrrelse av arbeidshukommelsen og påtrengende minner. En rekke studier viser at forstyrrelse av arbeidshukommelsen gir reduksjon i emosjonell intensitet og livaktighet av ubehagelige mentale bilder. Oppgaven diskuterer forstyrrelse av arbeidshukommelsen opp mot teorier om utviklingen av påtrengende minner, og hvordan dette kan brukes terapeutisk. Teoretisk sett kan forstyrrelse av arbeidshukommelsen forklare reduksjon i sensorisk...

 4. FEM-ANALYSE AV INDUSTRIELL ALUMINIUMSPROFILEKSTRUDERING

  OpenAIRE

  Christenssen, Wenche

  2014-01-01

  Avhandlingen er skrevet for å øke forståelsen og kunnskapen rundt materialflyt ved ekstruderingav komplekse og tynnvegde aluminiumprofiler. Det gjennomgås også hvordan ujevn materialflyt utav en matrise kan avbalanseres ved bruk av forkammer.Rapporten tar for seg oppbygning av modeller og simulering for to forskjellige profilgeometrier.Det første profilet er et U-profil som det tidligere er gjort analyser av ved bruk av modellmateriale.Dette ble gjort i en Diplom...

 5. AVS-M: From Standards to Applications

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Ye-Kui Wang

  2006-01-01

  AVS stands for the Audio Video coding Standard Workgroup of China, who develops audio/video coding standards as well as system and digital right management standards. AVS-M is the AVS video coding standard targeting for mobile multimedia applications. Besides the coding specification, AVS also developed the file format and Real-time Transport Protocol (RTP) payload format specifications to enable the application of AVS-M video in various services. This paper reviews the high-level coding tools and features of the AVS-M coding standard as well as the file format and payload format standards.In particular, sixteen AVS-M high-level coding tools and features, which cover most of the high-level topics during AVS-M standardization, are discussed in some detail. After that, the error resilience tools are briefly reviewed before the file format and RTP payload format discussions. The coding efficiency and error resiliency performances of AVS-M are provided finally.H.264/AVC has been extensively used as a comparison in many of the discussions and the simulation results.

 6. Vekst av patogene mikroorganismer ved ulike temperaturer

  OpenAIRE

  Røine, Marianne

  2010-01-01

  Oppgaven er en del av forskningsprosjektet ”Bedre mattrygghet i hjemmet gjennom risikoanalyse av forbrukerhåndtering av mat og evaluering av risikoreduserende tiltak”, et samarbeid mellom Nofima Mat og SIFO (statens institutt for forbruksforskning). En casestudie utført ved Nofima Mat, hvor 45 frivillige forbrukere ble tildelt temperaturlogger viste at gjennomsnittlig temperatur for kjøttpålegg var 6,2 °C, og at pålegget daglig ble utsatt for temperaturer over 20 °C i gjennomsnittlig 47...

 7. Network Coopetition – Samarbete mellankonkurrerande aktörer inom hälso- och sjukvården : En fallstudie av vårdkedjan för patienter ibehov av neurokirurgisk vård inom Stockholms län ochGotlands län

  OpenAIRE

  Wallnér, Johan; HOLM, CHRISTOFFER

  2014-01-01

  Det övergripande syftet med den här avhandlingen var att utreda om network coopetition, samarbete mellan konkurrerande aktörer, kan öka värdeskapandet inom hälso- och sjukvården. Inom hälso- och sjukvården är network coopetition ett ämne som fått liten uppmärksamhet i tidigare studier. För att besvara syftet utvecklades en modell för network coopetition inom hälso- och sjukvården. Modellen applicerades sedan på en del av vårdkedjan för patienter i behov av neurokirurgisk vård. Resultaten från...

 8. Bedrägerier och förväntningar : En studie av små företags åtgärder mot interna bedrägerier och deras förväntningar på revisorn gällande upptäckten av interna bedrägerier

  OpenAIRE

  Dahlström, Christian; Strandh, Emelie; Wilhelmsson, Katrin

  2009-01-01

  Problem: Vilka åtgärder använder sig små företag inom kontantbranschen av för att förhindra och upptäcka bedrägerier? Hur ser företagen och revisorerna på ansvaret för att upptäcka bedrägerier utförda av anställda och skiljer sig företagens förväntningar från revisorns skyldigheter? Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur små företag arbetar för att förhindra och upptäcka bedrägerier. Syftet är även att studera om det finns ett förväntningsgap mellan företagsledningen och revisorerna...

 9. Hedersrelaterat våld och förtryck - En fråga för vem? : En diskursanalys om socialsekreterares konstruktion av hedersrelaterat våld och förtryck

  OpenAIRE

  Axelsson, Åsa; Andersson, Ida

  2014-01-01

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur socialsekreterare förhåller sig till och resonerar om hedersrelaterat våld och förtryck. Begreppet hedersrelaterat våld och förtryck är inte ett tydligt definierat begrepp vilket medför ett stort tolkningsutrymme för socialsekreterares möjligheter att konstruera företeelsen. Studien genomfördes för att se hur denna konstruktion tog sig uttryck hos enskilda socialsekreterare inom socialtjänsten i Sverige och om det påverkade beviljandet av i...

 10. Frivillig men motvillig? – En kartläggning av faktorer som bidrar till intentioner att lämna respektive stanna i anställningen hos gruppbefäl och soldater i Försvarsmakten.

  OpenAIRE

  Andersson, Magnus; Berggren, Caroline

  2015-01-01

  Försvarsmakten har nyligen ersatt värnplikten med ett personalförsörjningssystem där gruppbefäl och soldater anställs på samma villkor som på den civila arbetsmarknaden. En oväntad konsekvens av detta är en oönskat hög personalomsättning inom denna anställningskategori. Syftet med denna studie var att kartlägga faktorer som bidrar till intentionen att stanna kvar i eller lämna sin anställning hos kategorin gruppbefäl och soldater i Försvarsmakten. Ett konceptuellt ramverk ...

 11. Review of AVS Audio Coding Standard

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  ZHANG Tao; ZHANG Caixia; ZHAO Xin

  2016-01-01

  Audio Video Coding Standard (AVS) is a second⁃generation source coding standard and the first standard for audio and video coding in China with independent intellectual property rights. Its performance has reached the international standard. Its coding efficiency is 2 to 3 times greater than that of MPEG⁃2. This technical solution is more simple, and it can greatly save channel resource. After more than ten years ’develop⁃ment, AVS has achieved great success. The latest version of the AVS audio coding standard is ongoing and mainly aims at the increasing demand for low bitrate and high quality audio services. The paper reviews the history and recent develop⁃ment of AVS audio coding standard in terms of basic fea⁃tures, key techniques and performance. Finally, the future de⁃velopment of AVS audio coding standard is discussed.

 12. Efficient Software HEVC to AVS2 Transcoding

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yucong Chen

  2016-09-01

  Full Text Available The second generation of Audio and Video coding Standard (AVS is developed by the IEEE 1857 Working Group under project 1857.4 and was standardized in 2016 by the AVS Working Group of China as the new broadcasting standard AVS2. High Efficient Video Coding (HEVC is the newest global video coding standard announced in 2013. More and more codings are migrating from H.264/AVC to HEVC because of its higher compression performance. In this paper, we propose an efficient HEVC to AVS2 transcoding algorithm, which applies a multi-stage decoding information utilization framework to maximize the usage of the decoding information in the transcoding process. The proposed algorithm achieves 11×–17× speed gains over the AVS2 reference software RD 14.0 with a modest BD-rate loss of 9.6%–16.6%.

 13. Minimering av risker vid kreditgivning

  OpenAIRE

  Aguilar, Diana; Semenyuk, Tetyana; Turesson, Alina

  2010-01-01

  Nedgångar i världsekonomin med påföljande likviditetsproblem hos företag har medfört negativa konsekvenser för banker, vilket skapade behov av effektiv kreditriskhantering. För att förhindra stora kreditförluster försöker banker ständigt minimera sina risker vid kreditgivning genom att identifiera fallgropar. Syftet är att undersöka vilka faktorer som bidrar till kreditförluster och belysa hur Nordea kan minimera risker vid kreditgivning utifrån dessa faktorer. Datainsamling skedde via gransk...

 14. Revisorns oberoende : En studie av anmälningsskyldighetens påverkan på revisorsyrkets oberoende

  OpenAIRE

  Laakso Fredin, Sanne; Lindsten, Ylva; Rudén, Fredrik

  2014-01-01

  Studien undersöker, ur ett kvalitativt perspektiv, hur reglerna om anmälningsskyldighet i aktiebolagslagen har påverkat revisorsyrkets oberoende. Studiens problematik grundar sig i att revisorns oberoende tycks ha påverkats av att en ogrundad anmälan enligt reglerna om anmälningsskyldighet kan få långtgående juridiska och yrkesmässiga konsekvenser för en revisor. En revisor som underlåter att anmäla till åklagare kan emellertid inte bli skadeståndsskyldig, utan kan endast bli föremål för disc...

 15. Hur samspelar disciplinära och professionella diskurser i utvecklingen av fysiklärarstudenters professionella identitet?

  OpenAIRE

  Larsson, Johanna; Airey, John

  2013-01-01

  Det här projektet fokuserar på hur fysiklärarstudenters professionella identitet skapas och utvecklas i samverkan med de professionella och disciplinära diskurser (Becher och Trowler1989) de möter i sin utbildning. Projektet är fortfarande i sin startfas och motiveras av att det saknas utbildade fysiklärare samtidigt som få nya studenter väljer att läsa fysiklärarutbildningar. (Statistiska Centralbyrån 2011) Ett sätt att se på denna problematik är att fråga sig vad det är som de potentiella l...

 16. Animal-Assisted Activity : En översiktsartikel om nyttan av att umgås med djur.

  OpenAIRE

  Vävare, Anna

  2007-01-01

  Människan har funnits i nästan två hundra tusen år, och hunden har varit ett husdjur hälften så länge. Evolutionen har format människan till en nyfiken, social varelse med starka emotionella band och goda kommunikationsegenskaper. Människans avancerade perceptionsförmåga kräver en komplicerad neurologisk struktur som lätt störs eller skadas av till exempel stress. Bandet mellan människan och hennes husdjur kan vara mycket starkt och fylla många mänskliga behov. Animal-Assisted Activity är mål...

 17. Varför spelar de? : En intervjustudie om olika drivkrafters betydelse i valet av musik och instrument.

  OpenAIRE

  Kelemen, Fredrik

  2014-01-01

  Detta examensarbete handlar om förebilders och idolers påverkan när det gäller val av instrument och musik, med fokus på elgitarren, samt vilka andra drivkrafter som påverkar detta. Syftet med arbetet är att få kunskap om olika drivkrafter som påverkar viljan att spela ett instrument. Teoretisk utgångspunkt för studien är den sociokulturella teorin. Tidigare forskning inom området behandlar exempelvis sociala normer, förebilders påverkan på människor samt ramfaktorer inom undervisning. Jag ha...

 18. Erfarenhetens och reflektionens betydelse för lärandet av molekylära processer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Caroline Larsson

  2015-06-01

  Full Text Available Lärande om molekylära processer kan innebära vissa svårigheter dels för att dessa processer inte går att direkt erfara och dels för att de är dynamiska i sin natur. Ett sätt att överbrygga problematiken är att använda sig av olika representationer, vilket i sig medför ytterligare utmaningar. Studenters förkunskaper och intuitiva idéer som härstammar från vardagserfarenheter kan också ge upphov till svårigheter i meningsskapandet. Syftet med denna artikel är att diskutera erfarenhetens och reflektionens betydelse för undervisning och lärande med representationer av molekylära fenomen i högre utbildning. I artikeln presenteras empiriska resultat från forskningsstudier som ligger till grund för de idéer och resonemang som förs fram. Vi presenterar två exempel där studenter arbetar i grupp med representationer av de molekylära processerna ATP-syntes och självassociation. Grunden för grupparbetet och meningsskapandet är fokuserade frågor där egna tankar och idéer får ta plats. Reflektionen i grupparbetet ger också studenterna möjligheter att generalisera sina erfarenheter (abstrakt tänkande och underlättar förståelsen av tröskelbegrepp.

 19. PREPARATION FOR RETIREMENT - AVS SEMINAR

  CERN Multimedia

  Social Service

  2001-01-01

  The 500 or so participants in the fifth Preparation for Retirement seminar held at the end of March were unfortunately deprived of the planned session on the AVS due to the unavailability of the Director of the Caisse Cantonale Genevoise de Compensation (CCGC). We have since had formal confirmation that because of an extra workload due to important changes in the Swiss tax and social legislation and the implementation this summer of the maternity insurance in Geneva, the CCGC has suspended its participation in preparation for retirement seminars in the international organisations for the time being. Conscious of the necessity of offering a session dedicated to the AVS, it is with pleasure that we can inform you that one of our legal advisers, Mr Lorenz Stampfli, has accepted to lead this session. In order to allow for adequate preparation we have reserved the following date: Wednesday 26 September from 14.00 to 16.00 in the Main Amphitheatre The session will be open to all people already registered and any o...

 20. En analyse av flervareproduksjonen av melk og storfekjøtt : påvirker prisendringer tilbudet av melk

  OpenAIRE

  2005-01-01

  Innledning\\Sammendrag Motivasjon Tilbudet av storfekjøtt fra norske bønder har gått ned de senere år. Det er allmenn enighet om at grunnen til nedgangen i storfekjøtt henger sammen med nedgangen i antall melkekyr noe som ikke er motvirket av spesialisert kjøttproduksjon, se Tabell 1. Grunnen er at kyr produserer kjøtt som et biprodukt av melk og dette kjøttet kan ikke i noen særlig grad velges bort og yter derfor et betraktelig bidrag til samlet mengde storfekjøtt. Blant årsake...

 1. Påvising av aminoglykosidresistens ved hjelp av massespektrometri. Utvikling av metode for deteksjon, stabilitet av aminoglykosid og molekylær karakterisering av teststammer

  OpenAIRE

  Kvarekvål, Torunn

  2014-01-01

  Aminoglykosid er potente antibiotika som vert brukt til behandling av alvorlege infeksjonar med aerobe bakteriar. Dei er baktericide og verkar ved å binda til ribosoma i bakteriane og på denne måten forstyrra den normale peptidsyntesen. Aminoglykosida er verdifulle medikament, men som for mange andre antibiotika er resistens mot desse midla eit aukande problem. Den viktigaste resistensmekanismen er aminoglykosidmodifiserande enzym (AME). Desse enzyma inaktiverer ...

 2. Basic Considerations on AVS DRM Architecture

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Tie-Jun Huang; Yong-Liang Liu

  2006-01-01

  Digital Rights Management (DRM) is an important infrastructure for the digital media age. It is a part of the AVS (Audio and Video coding Standard) of China. AVS Trusted Decoder (ATD) that plays back digital media program according to rights conditions is the core of AVS DRM architecture. Adaptation layers are responsible for translating or negotiating between ATD and peripheral systems. The Packaging Adaptation Layer (PAL), Licensing Adaptation Layer (LAL) and Rendering Adaptation Layer (RAL) will help ATD to gain the interoperability in various DRM environments.

 3. Verdsettelse av Renewable Energy Corporation ASA

  OpenAIRE

  Dahlberg, Jonas; Fredriksen, Marius Sletbakk

  2011-01-01

  I denne bacheloroppgaven har vi hatt verdsettelse som tema, der vi har sett nærmere på Renewable Energy Corporation ASA(REC). Problemstillingen vår har vært: “Hva er verdien av Renewable Energy Corporation ASA 1.1.2011?” REC er en vertikalt integrert bedrift som produserer solenergi. De er et konsern som driver i alle deler av verdikjeden, fra produksjon av silisium – wafere – solceller – solcellepanel – solcellemoduler. Selskapet ble notert på Oslo Børs i 2006 til en aksjekurs på 107,5...

 4. Spillet om Statoil : En casestudie av beslutningsprosessen som endte med delprivatisering av Statoil

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Formålet med denne studien har vært å gjennomføre en analyse av samhandlingen mellom aktørene i prosessen som endte med delprivatisering av Statoil (1999-2001). Prosessen studeres i lys av to teoretiske perspektiver som beskriver ulike samhandlingsmønstre mellom aktørene som deltok, henholdsvis et lukket og et åpent perspektiv.

 5. Outcomes of AV Fistulas and AV Grafts after Interventional Stent-Graft Deployment in Haemodialysis Patients

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schmelter, Christopher, E-mail: christopher.schmelter@klinikum-ingolstadt.de; Raab, Udo, E-mail: udo.raab@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Diagnostic and Interventional Radiology (Germany); Lazarus, Friedrich, E-mail: friedrich.lazarus@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Nephrology (Germany); Ruppert, Volker, E-mail: volker.ruppert@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Vascular Surgery (Germany); Vorwerk, Dierk, E-mail: dierk.vorwerk@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Diagnostic and Interventional Radiology (Germany)

  2015-08-15

  PurposeThe study was designed to assess outcomes of arteriovenous (AV) accesses after interventional stent-graft deployment in haemodialysis patients.Materials and Methods63 haemodialysis patients with 66 AV fistulas and AV grafts were treated by interventional stent-graft deployment from 2006 to 2012 at our hospital. Data of these patients were retrospectively analysed for location of deployed stent-grafts, occurrence and location of (re-)stenosis and (re-)thrombosis. Complex stenosis was the most frequent indication for stent-graft deployment (45.5 %), followed by complications of angioplasty with vessel rupture or dissection (31.8 %).ResultsA high rate of procedural success was achieved (98.5 %). The most frequent location of the deployed stent-graft was the draining vein (66.7 %). Stent-graft deployment was more frequent in AV grafts than in AV fistulas. Primary patency was 45.5 % at 6 month, 31.3 % at 12 month and 19.2 % at 24 month. Primary patency was significantly better for AV fistulas than for AV grafts with deployed stent-grafts. Patency of the deployed stent-graft was much better than overall AV access primary patency with deployed stent-graft. Re-stenosis with thrombosis was the most frequent indication for re-intervention. Most frequent location of re-stenosis was the draining vein (37.1 %), followed by stenosis at the AV access (29.5 %) and the deployed stent-graft (23.5 %).ConclusionRe-stenosis and re-thrombosis remain frequent in AV fistulas and AV grafts in haemodialysis patients despite stent-graft deployment. Re-stenosis of the deployed stent-graft is, only in the minority of the cases, responsible for AV access dysfunction.

 6. Litterære fremstillinger av dyreetikk: En retorisk analyse av Jonathan Safran Foer

  OpenAIRE

  Haugstad, Anne Mette

  2014-01-01

  En retorisk analyse av "Å spise dyr" av Jonathan Safran Foer, om hvordan de etiske spørsmålene rundt temaet å spise dyr blir formidlet i en litterær tekst. Boken handler om Foers reise gjennom ulie standpunkt, familiehistorier og forholdene for dyr innen den industrielle kjøttproduksjonen i USA. Foer formidler sitt budskap gjennom hyppig bruk av tekstuell og visuell retorikk.

 7. Arctic Visiting Speakers Series (AVS)

  Science.gov (United States)

  Fox, S. E.; Griswold, J.

  2011-12-01

  The Arctic Visiting Speakers (AVS) Series funds researchers and other arctic experts to travel and share their knowledge in communities where they might not otherwise connect. Speakers cover a wide range of arctic research topics and can address a variety of audiences including K-12 students, graduate and undergraduate students, and the general public. Host applications are accepted on an on-going basis, depending on funding availability. Applications need to be submitted at least 1 month prior to the expected tour dates. Interested hosts can choose speakers from an online Speakers Bureau or invite a speaker of their choice. Preference is given to individuals and organizations to host speakers that reach a broad audience and the general public. AVS tours are encouraged to span several days, allowing ample time for interactions with faculty, students, local media, and community members. Applications for both domestic and international visits will be considered. Applications for international visits should involve participation of more than one host organization and must include either a US-based speaker or a US-based organization. This is a small but important program that educates the public about Arctic issues. There have been 27 tours since 2007 that have impacted communities across the globe including: Gatineau, Quebec Canada; St. Petersburg, Russia; Piscataway, New Jersey; Cordova, Alaska; Nuuk, Greenland; Elizabethtown, Pennsylvania; Oslo, Norway; Inari, Finland; Borgarnes, Iceland; San Francisco, California and Wolcott, Vermont to name a few. Tours have included lectures to K-12 schools, college and university students, tribal organizations, Boy Scout troops, science center and museum patrons, and the general public. There are approximately 300 attendees enjoying each AVS tour, roughly 4100 people have been reached since 2007. The expectations for each tour are extremely manageable. Hosts must submit a schedule of events and a tour summary to be posted online

 8. Inomhuspositionering av djur med hjälp av UWB-teknik och triangulering

  OpenAIRE

  Lind, Filip

  2016-01-01

  Projektet har gått ut på att skapa ett realtidssystem för att positionera djur inomhus. Realtidssystemet ska använda Ultra Wideband-teknik för att bestämma avstånd från ett antal fasta noder placerade runt i området till rörliga noder som ska positionsbestämmas. För att sedan bestämma position på de rörliga noderna ska triangulering användas. Projektet görs för att få bättre koll på hur varje djur mår och hur dess uppfödning går. Målet med projektet är att få klart ett fungerande system för t...

 9. Produktivitetsutvikling i norsk lakseoppdrett: En analyse av perioden 2006-2013 ved bruk av DEA, Malmquist og Bootstrapping

  OpenAIRE

  Wikeland, Mats

  2015-01-01

  Oppgaven analyserer effektiviteten og produktivitetsutviklingen i norsk lakseoppdrett i perioden 2006-2013. Norge er verdensledende i produksjon av laks, som er en av landets største eksportartikler. Bransjen er preget av økende konkurranse fra andre land, og er i tillegg styrt av reguleringen. Produktiviteten i næringen har i lang tid steget, men viste en stagnering i utviklingen i perioden 2005-2008. Effektiviteten estimeres ved bruk av Data Envelopment Analysis, og produktivitetsutviklinge...

 10. Muligheter og utfordringer for etablering av City Cubes : Konseptevaluering og utvikling for etablering av en sunn fastfood kjede

  OpenAIRE

  Lønsetteig, Tomas; Drivdal, Peter

  2011-01-01

  Innledning og formål: Oppgaven med tittelen: Muligheter og utfordringer for etableringen av City Cubes – konseptevaluering og utvikling for etablering av en sunn fastfood kjede, er skrevet med utgangspunkt i å foreta en konseptevaluering og utvikling for City Cubes. Dette er et konsept som er under utarbeidelse av forfatterne av denne oppgaven; Tomas Lønsetteig og Peter Drivdal. Oppgaven har til hensikt å identifisere de mulighetene og utfordringene som foreligger for etableringen av City ...

 11. Bruk av hijab i politi og rettsvesen? : En rammeanalyse av norske institusjoners argumentasjon

  OpenAIRE

  2010-01-01

  Tema for denne oppgaven er norsk policyutvikling knyttet til bruk av hijab i politi og rettsvesen. Oppgaven tar for seg to institusjonelt avgrensede debatter om bruk av hijab i henholdsvis politiet og domstolene. Det argumenteres for at disse debattene viser en ny måte å tilnærme seg spørsmålet om hijab i norsk offentlighet. Ved hjelp av det tekstanalytiske verktøyet rammeanalyse, studeres norske institusjoners argumentasjon i disse debattene. Hvordan spørsmålet om bruk av hijab rammes inn i ...

 12. Databasarkivering: En kontroll av metoder för långtidsarkivering av databaser

  OpenAIRE

  Häggblom, Lars Mathias

  2012-01-01

  Databaser är det vanligaste sättet att spara samt representera stora mängder data i dags-läget. Relationerna mellan de olika tabellerna och dataposterna samt mängden olika da-tabasformat försvårar arkiveringsprocessen. Detta examensarbete bakantar vi oss med tillgängliga tekniker för arkivering av databaser samt långtidsbevaring av dessa. Syftet med arbetet är att betrakta de olika existerande verktygen som lämpar sig för långtidsarkivering av databaser, medan den teoretiska delen av arbe...

 13. Upplevelsen av hur fysioterapi i hemmiljö inverkar på vardagen för äldre patienter och deras närståendevårdare : En kvalitativ studie om fysioterapi i hemmet

  OpenAIRE

  Westerlund, Michael; Lundsten, Edit

  2013-01-01

  Detta är ett kvalitativt examensarbete om fysioterapi i hemmiljö för patienter med närståendevårdare. Syftet är att utreda upplevelsen av fysioterapi i hemmiljö för svenskspråkiga personer med närståendevårdare samt utreda betydelsen av att fysioterapin ges på patientens modersmål. Frågeställningarna är : Vilken inverkan upplever patienter med närståendevård som får fysioterapi i hemmiljö 1 gång i veckan i 10 veckor att fysioterapin har på deras vardag? Vilken inverkan upplever närståendevård...

 14. Styrketräning för seniorer : -en forskningsöversikt av lämpliga styrketräningsformer för personer över 60 år

  OpenAIRE

  Holmkvist, Emilia; Holmberg, Nica

  2011-01-01

  I Arcada ordnas två seniorgrupper med deltagare från 60 år och uppåt. Seniorerna tränar styrketräning och handleds av fysioterapistuderanden på skolan. Arcada vill utveckla seniorgrupperna. Därför har vi gjort ett arbete där vi granskar den senaste forskningen gällande seniorstyrketräning. Syftet med arbetet är att undersöka olika former av styrketräning som seniorer borde utföra för att förbättra eller bibehålla muskelstyrkan. Vi vill också reda ut på vilket sätt seniorers styrketräning skal...

 15. Utvärdering av logopedisk röstbehandling i Västerbottens läns landsting : Patienters självskattade röstbesvär före och efter behandling

  OpenAIRE

  Englund, Linn; Gunnarsson, Kristin

  2013-01-01

  Bakgrund Kraven på evidensbaserad vård ökar ständigt. Att jämföra patienters självskattade besvär före och efter behandling är ett sätt att utvärdera behandlingseffekten.  Rösthandikappindex (RHI) och VA-skala för röstbesvär är två verktyg för utvärdering av röstbehandling. Tidigare studier har visat att röstbehandling ger minskade självskattade röstbesvär. Syfte Syftet med denna studie var att med självskattningsformulär utvärdera effekten av logopedisk röstbehandling i Västerbottens läns la...

 16. Internasjonal strafferett : En analyse av menneskerettigheter ved bekjempelse av internasjonal terrorisme sett i lys av to FN-konvensjoner og Sikkerhetsrådets resolusjon 1373 (2001)

  OpenAIRE

  2003-01-01

  Oppgaven består av en analyse om hvorvidt menneskerettigheter kan oppstilles som en skranke i den internasjonale kampen mot terrorisme, herunder hvorvidt norske lovgivere har respektert menneskerettighetenes stilling ved vedtakelsen av de nye norske terror-bestemmelsene.

 17. Konservering av oljemaleri i privat eie

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Maleriet som ble undersøkt og behandlet er malt av Johannes Marius von Ditten (1848-1924). Maleriet er i privat eie og viser utsikten fra Frognerseteren over Kristiania by og omegn. Den øvre halvdelen består i størst grad av blå himmel med skyer, men også kystlinje, fjord med øyer og byen. Nedre del av maleriet består hovedsakelig av grønne fargeområder med gress og trær. Maleriet har signaturen v Ditten nederst i heraldisk høyre hjørne. Maleriet er for anledningen døpt Utsikt over Kristiania...

 18. AVS (Application Visualization System) user's guide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Computer and network environment for image processing has been developed and maintained under the course of establishing a distributed processing environment by the information system operating division. We introduced a server for image processing, AVS for image processing software and an animation processing system (video, frame scan converter). This report summarizes the information to use AVS and to develop and maintain computer and network environment for image processing. (author)

 19. Delvis drenert analyse av innvendig avstivet utgraving

  OpenAIRE

  Myhrvold, Michael F

  2013-01-01

  Denne masteroppgaven omhandler analyser av de delvis drenerte effektene som kan oppstå ved innvendig, avstivede utgravinger. Formålet med masteroppgaven er å gjennomføre en numerisk studie av prosessen som styrer den tidsavhengige utviklingen ved avstivede utgravinger i lavpermeable jordtyper. Det gir muligheten til å vurdere de delvis drenerte effektene og innflytelsen disse utgjør ved denne typen utgravinger. Ettersom jordens oppførsel ved små tø...

 20. Samodlingseffekter av ärt och havre jämfört med odling i renbestånd

  OpenAIRE

  Fredriksson, Kettil

  2016-01-01

  Finland bör bli mera självförsörjande på foderprotein bl.a. för att få en bättre försörjningsberedskap. Husdjursgårdar kan ersätta en del av det inköpta proteinet med att odla eget proteinfoder som t.ex. trindsäd i renbestånd eller blandbestånd. Samodling syftar till att uppnå en större skördesäkerhet och en högre skörd. Denna studie baserar sig på ett blockförsök som utfördes i reguljära fältförhållanden i form av stora försöksrutor under odlingssäsongen 2014 på gården Eskils i Liljendal...

 1. Effekter på balansförmågan av träning med Nintendo Wii Fit : En experimentell single-casestudie

  OpenAIRE

  Svangren, Sandra; Karlsson, Andreas

  2013-01-01

  Bakgrund: Fall hos äldre är vanligt förekommande. Regelbunden balansträning krävs för att bibehålla och förbättra balansförmågan. En persons self-efficacy och utfallsförväntningar spelar roll för om träningen blir av eller inte då många äldre inte tränar på grund av att de inte tror sig få ut något av det. Nintendo Wii Fit är ett modernt sätt att träna balansförmågan på. Syfte: Syftet var att undersöka om Nintendo Wii Fit har effekt på balansförmågan, self-efficacy till balansförmågan i hemme...

 2. Formandet av anställningsbara studenter: En reflektion kring karriärvägledning inom högre utbildning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Viktor Vesterberg

  2015-06-01

  Full Text Available Anställningsbarhet har sedan 1990-talet seglat upp som ett policybegrepp av allt större vikt inom arbetsmarknads- och skolpolitiken. Syftet med denna undersökning är att kritiskt diskutera och reflektera kring formandet av anställningsbara studenter – studenter som ska förmås leva upp till, vad som ofta kallas, ”arbetsmarknadens krav”. Diskussionen och analysen utgår från empiriskt material från hemsidan för Linköpings Universitets Karriärcentrum. Diskussionen sker med utgångspunkt i olika maktperspektiv influerade av Michel Foucault. När debatten om fördelar med högre studier alltmer handlar om en nytta för arbetslivet och arbetsgivaren får de program och kurser som inte har en tydlig och direkt koppling till någon given position i arbetslivet, svårare att motivera sin existens. Därav är viljan att skapa anställningsbara studenter en angelägen fråga att kritiskt reflektera kring.

 3. Konstruksjoner av lederskap i barnehagen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanne Kirsten Nilsen

  2015-10-01

  Full Text Available Artikkelen handler om hvordan barnehagelærere posisjonerer seg som ledere for personalet, gjennom tildeling av aktørstatuser til seg selv og medarbeidere i fortellinger fra barnehagen. Arbeidet har en narrativ tilnærming, og det anvendes en dialogisk performativ analyse på korte tekster om situasjoner og hendelser i barnehagen. Tekstene er opprinnelig skrevet som utgangspunkt for veiledningsøvelser i en opplæringssammenheng. Analysen fører frem til et antall konstruerte hovedkategorier innenfor hver gruppe: barnehagelærere som ledere for personalet, og medarbeidere som utfordrer lederskapet deres.This article is concerned with how preschool teachers position themselves as staff-leaders, giving various kind of agency positions to both themselves and their staff members in narratives from kindergartens. The study takes a narrative perspective using a dialogical and performance analysis strategy in analyzing short texts about situations and events in kindergartens, written for the purpose of training counselling dialogues in an educational setting. The analyzing process resulted in a number of constructed main categories within each group: the preschool teachers as leaders, and the staff members who are challenging their leadership.

 4. Den finska nöthuden och betydelsen av dess kvalitè

  OpenAIRE

  Biskop, Fredrik

  2012-01-01

  I Finland slaktas ca 300 000 nöt årligen och från slakten frigörs en del slaggprodukter som inte hör till livsmedelsindustrin. Till dessa hör bl.a. huden som dras av. De flesta vet inte i hurudan utsträckning nöthuden används runt om i världen. Huden som en lyxvara dock i rå saltat format har ett nämnvärt högt värde. Att priset per kg under några tillfällen under 8090 talet steg över nötköttets pris, är många säkert ovetande om. Kvaliteten på hudarna är det väsentliga när det gäller eko...

 5. Arvelig hemokromatose - nytten av screening

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arne Åsberg

  2009-10-01

  Full Text Available Arvelig hemokromatose fører til jernopphopning i kroppen, men gir sjelden alvorlig helseskade. Nesten alle hemokromatosepasienter i vårt land er homozygote for C282Y-mutasjonen i HFE-genet. Omtrent 7 per 1000 innbyggere har denne genotypen. Alvorlig syke blir bare omkring 5-15% av homozygote menn og nesten ingen kvinner. Likevel er det holdepunkter for at screening for hemokromatose blant friske, yngre menn kan være kostnadseffektivt. Det er relativt lett å påvise om en person er disponert for sykdommen, i god tid før den bryter ut, og forebyggende behandling er billig og effektiv. Imidlertid kan vi ikke forutsi hvilke screeningpositive personer som ubehandlet får alvorlig sykdom. Et kontrollert forsøk med screening bør gjennomføresHereditary hemochromatosis – benefits of screening. Hereditary hemochromatosis leads to iron accumulation in the body; however, serious illness due to hemochromatosis is rare. In Norway, almost all patients with hemochromatosis are homozygous for the C282Ymutation in the HFE-gene, a genotype carried by about 7 per 1000 inhabitants. Serious complications are seen in only about 5-15% of homozygous men and in very few women. Nevertheless, screening young men for hemochromatosis may be cost-effective. Detecting predisposed men is relatively straightforward, and prophylactic treatment is cheap and effective. However, we can not predict, among screen-positive men, the few who untreated will become seriously ill. A controlled screening trial should be conducted.

 6. En studie av organisatoriske og ledelsesmessige utfordringer ved implementering av IO i Statoil

  OpenAIRE

  Gravdal, Lena

  2012-01-01

  Flere forskere understreker at for alle virksomheter, utgjør endringsledelse en avgjørende kompetanse. Stadig flere organisasjoner beveger seg fra sekvensielle arbeidsmetoder mot mer parallelle og integrerte måter å jobbe på. En innføring av IO i oljeindustrien er en del av denne endringsprosessen (OLF, 2007). Statoil ønsker å bli verdensledende innenfor IO. Siden 2005 har Statoil utført en rekke steg for å muliggjøre integrerte operasjoner. Dette inkluderer blant annet innføringen av Fell...

 7. Opplevelser av lederrollen : en Q-metodologisk studie av relasjonsorienterte lederes bevissthet i egen rolle

  OpenAIRE

  Anderson, Martha Marie Kalvig

  2015-01-01

  Formålet med denne studien er å bidra til økt forståelse av og bevissthet om hvordan en relasjonsorientert leder opplever seg selv i rollen som leder. Studien vektlegger betydningen av relasjon, og selvbevissthet, blant annet gjennom å undersøke lederes oppfatning av seg selv i ulike perspektiv. Problemstillingen for studien er som følger: «Hvordan opplever relasjonsorienterte ledere seg selv sett fra ulike perspektiv?». Det ble gjennomført et Q-metodologisk forskningsprosjekt hvor det ...

 8. Simulering av urban flom ved bruk av data fra værradar.

  OpenAIRE

  Reinemo, Petter

  2012-01-01

  Urban flom forårsaket av store nedbørsmengder har et omfattende skadepotensiale. Forskning viser at det kan forventes en økt frekvens av tilfeller med store nedbørsmengder i Norge i fremtiden, som øker risikoen for urban flom. For å kunne ta hensyn til den forventede utviklingen i planlegging, dimensjonering og rehabilitering av overvannsystemer er kunnskap om slike situasjoner viktig. Kraftig nedbør opptrer ofte med stor romlig variasjon og over korte tidsp...

 9. Att tala och inte tala om sexuellt våld : En kritisk narrativ studie av unga kvinnors berättelser

  OpenAIRE

  Wittgren, Alexandra

  2015-01-01

  Sexuellt våld är ett ämne som sällan lämnar någon oberörd. Hur vi talar om sexuellt våld förändras över tid. Denna kvalitativa intervjustudie vill genom dialogisk och tematisk narrativ analys lyfta rösterna från kvinnor som utsatts för sexuellt våld. Utifrån en teoriram bestående av socialkonstruktionistiska teorier och feministiska teorier analyseras kvinnornas berättelser om det våld de utsatts för och dess konsekvenser. Studien belyser hur kvinnorna genom berättelser konstruerar sin identi...

 10. Undersökning av affärssystem lämpliga för mindre företag

  OpenAIRE

  Karkane, Karkane; Sedki, Waad

  2012-01-01

  I dagens verksamheter, med flera tillhörande affärsprocesser som sträcker sig över olika arbetsområden, finns det ett behov av väl fungerande IT-stöd som är anpassat för den enskilda verksamheten. Affärssystem är sådant IT-stöd som används för att stödja, förenkla, planera samt följa upp en verksamhet på. Med flera skilda funktioner som täcker de flesta affärsprocesserna, är förhoppningarna att optimera samt automatisera dem administrativa processerna för att i slutändan kunna lägga större fo...

 11. Utvärdering av fortbildningen Språk och kommunikation i flerspråkiga förskolegrupper i Linköpings kommun

  OpenAIRE

  Gruber, Sabine

  2010-01-01

  I denna skrift redovisas en utvärderingsstudie som jag genomfört på uppdrag av Utbildningskontoret i Linköpings kommun under 2007-2008. Föremålet för utvärderingen var en ettårig fortbildning, Språk och kommunikation i flerspråkiga förskolegrupper, som genomfördes för förskolans personal i området Ryd. Denna utvärdering avrapporterades till Pedagogiskt Centrum september 2008. Förutom språkliga bearbetningar är föreliggande text identisk med den skriftliga avrapporteringen. Fortbildningsprojek...

 12. Kunskap och tillämpning av Functional food i det kariespreventiva arbetet inom tandvården : En enkätstudie

  OpenAIRE

  Persson, Viktoria; Enroth, Anna-Maria

  2015-01-01

  Bakgrund: Ett lämpligt näringsintag är viktigt för främjandet och bevarandet av både den allmänna och orala hälsan. Karies är en multifaktoriell sjukdom där kosten har en betydelsefull roll. Kosten kan bidra till både kariesförekomst och kariesprevention. Functional food definieras som ”livsmedel som ger hälsovinster utöver basnutritionen” och ”livsmedel som har en eller flera tillsatser som modifierats för att bidra till en hälsosam kosthållning”. Syfte: Syftet med studien var att kartlägga ...

 13. Problematiken vid övergångsprocessen till ISO 9001:2015 : De upplevda svårigheterna av svenska tillverkningsindustrier med ISO 9001:2015

  OpenAIRE

  Bekim, Haxha; Omar, Makie

  2016-01-01

  Den här rapporten behandlar ett kandidatarbete som utfördes vid Jönköping University. Syftet med uppsatsen är att undersöka samt kartlägga de svårigheter som företagen, certifieringsorganen samt standardutvecklarna SIS upplever i samband med övergången till den nya revisonen av ISO 9001:2015.  Frågorna som besvaras i uppsatsen är, vilka skillnader kan ses mellan de stora och små företagen samt vad behöver företagen för hjälpmedel för en lättare övergång. Arbetet har utgått från en kvalitativ ...

 14. Betydelsen av socialt stöd och självkänsla för kroppsuppfattning samt ätbeteende

  OpenAIRE

  Söderqvist, Johanna; Dahlström, Lina

  2008-01-01

  Socialt stöd ger ett viktigt bidrag till människors positiva självvärdering. Dessa två faktorer är vidare betydelsefulla komponenter för människans psykologiska funktion. Aspekter som innefattas av denna funktion är individers hälsobeteenden samt självuppskattning. Det sociala stödets positiva inverkan för människors kroppsuppfattning och ätbeteende har tidigare givits litet fokus. Syftet med föreliggande enkätstudie var därför att undersöka om socialt stöd och även självkänsla är relaterade ...

 15. ”Det som skvalper omkring i hjärnan är det som kommer ut.” : En intervjustudie av kompositionsprocessen i folkmusik.

  OpenAIRE

  Pär, Kunze

  2014-01-01

  Syftet med denna studie är att ta reda på hur kompositörer inom genren svensk folkmusik idag går till väga när de komponerar ny musik, hur deras arbetsprocess ser ut och vilka arbetssätt de använder sig av. Det teoretiska perspektivet är hämtat från Stan Bennet och Max Grafs tidigare forskning om hur kompositionsprocessen ser ut för kompositörer inom konstmusikgenren. Ett didaktiskt perspektiv används också som utgångspunkt. Bakgrunden till arbetet baserar jag på tidigare forskning om komposi...

 16. Evaluering av FRAM kultur 2005-2010

  OpenAIRE

  Kobro, Lars Ueland; Vareide, Knut; Berge, Ola K.

  2010-01-01

  Rapporten gjengir resultater fra en evaluering av 18 regionale FRAM-K prosjekter gjennomført med ca. 200 deltakerbedrifter fra 2005-2010. Evalueringen viser høy grad av tilfredshet blant deltakerne, spesielt knyttet til den individuelle oppfølgingen de har fått fra FRAM-rådgiver. På de mer systematiske effektmålingene viser programmet mer variable resultater. Et stort flertall deltakere har hatt en betydelig egenrapportert omsetningsøkning, økonomiskhandlingsrom er likevel ikke vesentlig bedr...

 17. Risikostyring av Legionella i Stavanger kommune

  OpenAIRE

  Nilsen, Ingvild Margrete

  2014-01-01

  Temaet for denne oppgaven er risikostyring i offentlig sektor. Jeg vil spesielt se på hvordan Stavanger kommune håndterer risikoen knyttet til Legionella-bakterien. Kommunen ønsker å forbedre den nåværende praksisen. Problemstillingen jeg har arbeidet ut ifra er «Hvilke risikohåndteringsstrategier for Legionella finnes i Stavanger kommune, og hvordan har disse fungert?» Denne masteroppgaven er en del av et større, overordnet prosjekt, «Legionella i kommunale dusjanlegg - Undersøkelse av ut...

 18. Effektiv sikkerhetstesting av webapplikasjoner med rikt innhold

  OpenAIRE

  Eriksen, Ole Jacob Syrdahl

  2008-01-01

  I nyere webapplikasjoner er brukerinnhold, interaktivitet og rask responstid blitt viktig. Kravene medfører nye kommunikasjonsmodeller og applikasjonslogikk på klientsiden. Utviklingen har ført til at tradisjonelle teknikker for sikkerhetstesting ikke lenger gir et helhetlig bilde av de sårbarheter webapplikasjonen er utsatt for. Det blir i oppgaven sett på metoder for å effektivisere sårbarhetsanalysen av web-applikasjoner med rik klientkode. Som et ledd i å effektivisere sårbarhetsanalyse...

 19. Prosjektering og analyse av en spennarmert betongbru

  OpenAIRE

  Strand, Elin Holsten; Kaldbekkdalen, Ann-Kristin

  2014-01-01

  Hensikten med rapporten er å gjennomføre analyse og dimensjonering av en etteroppspent betongbru. Modellering og analyse er gjennomført i NovaFrame 5. En del av oppgaven var å bestemme spennsystem og tverrsnittshøyden i brua. Det ble antatt seks spennkabler i felt, og tolv over støtte. Videre ble tverrsnittshøyden satt lik 1,3 meter. Dimensjoneringen ble gjennomført i henhold til gjeldende Eurokoder, aktuelle dokumenter og Håndbok 185, som er utarb...

 20. Genetisk analyse av klauvlidelser for NRF

  OpenAIRE

  Guttormsen, Anne Kristine

  2011-01-01

  Klauvlidelser forekommer hyppigere i løsdriftsfjøs enn i båsfjøs. På grunn av stadig økt andel storfe som er oppstallet i løsdrift blir det mer og mer aktuelt å forebygge klauvlidelser. I 2004 ble helsekort klauv innført i Norge. Helsekort klauv er en integrert del av kukontrollen, der veterinærer, klauvskjærer eller bonden selv registrerer hendelser ved klauvskjæring. Helsekort klauv har ti koder, normal, halthet, akutt skade, korketrekkerklauv, v-formet hornforråtnelse, hudbetennelse, klauv...

 1. Grafisk presentasjon av GPenSim-simulering

  OpenAIRE

  Hofsmo, Karsten

  2009-01-01

  GPenSim er et verktøy for modellering og simulering av diskret hendelsesystemer (DES). GPenSim er integrert i Matlab-plattformen, og har dermed tilgang til innebygde Matlabfunksjoner som plot etc. I GPenSim blir Petri net-grafen definert i Petri netdefinisjonsfiler. Resultatet av en simulering blir vist i tekst. Oppgaven gikk ut på å utvikle et verktøy som skulle presentere både Petri net-grafen og simuleringsresultatet grafisk. En grafisk presentasjon viser tydeligere sammenhe...

 2. Design av bladprofil for en stor ventilator

  OpenAIRE

  Hjetland, Even

  2009-01-01

  Institutt for Energi- og Prosessteknikk ved NTNU gikk, for en tid tilbake, til innkjøp av en fullskala ventilator av typen som Vegdirektoratet i Norge benytter til ventilering i tunneler. Motivasjonen bak innkjøpet var et ønske om å drive utviklingsarbeid rundt impellerdesign, da Vegdirektoratet ved flere anledninger opplevde at innkjøpte ventilatorer ikke overholdt produsentens egne spesifikasjoner. Denne oppgaven er et ledd i dette arbeidet, og har som målsetning å utvikle bladgeometri spes...

 3. AVS Intellectual Property Rights (IPR) Policy

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Cliff Reader

  2006-01-01

  The AVS Workgroup has developed an IPR Policy to facilitate the adoption of standards in the marketplace.The policy is based on consideration of IPR issues in parallel with the technical work for drafting the standard. The paper describes the relationship between IPR and the standard, and how the goals for the standard must be complemented by goals for the IPR. The existing IPR policies of the ITU and ISO are outlined, and then the AVS IPR policy is described,organized by its three main components: commitment to license on declared basic terms, disclosure of intellectual property,and protection of IPR.

 4. Befuktning av inandningsgas i en ventilator

  OpenAIRE

  Larsson, Christian; Yang, David

  2009-01-01

  Långtidsbehandling med ventilator utan tillräcklig befuktning kan torka ut en patients luftvägar med olika komplikationer som följd. Målet för detta examensarbete var att utveckla en ny teknik för att befukta och värma inandningsgasen. Ett fungerande koncept och en prototyp som styrker konceptet skulle tas fram. Marknaden för befuktare studerades och de vanligast använda befuktningsmetoderna granskades för att hitta svagheter som behövde åtgärdas. De två vanligaste befuktartyperna är Heated H...

 5. Kartlegging av tungmetaller i sedimentene i Hortenkanalen for Borre kommune

  OpenAIRE

  Helland, A.

  1993-01-01

  NIVA har nå på oppdrag fra Borre kommune kartlagt innholdet av tungmetaller i bunnsedimentene i Hortenkanalen. Undersøkelsen er utført på bakgrunn av planene om rehabilitering av kanalen. Undersøkelsene viste store overkonsentrasjoner av bly (100 X bakgrunn) og kvikksølv (30 X bakgrunn) i Hortenkanalen og Fyllinga båthavn. Høye verdier ble også registrert i andre deler av kanalen. Tidligere utslipp fra Anker Sønnak til kanalen synes å være kilden til bly og kvikksølvforurensningen. Høye verdi...

 6. Low-Complexity Tools in AVS Part 7

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Feng Yi; Qi-Chao Sun; Jie Dong; Lu Yu

  2006-01-01

  Audio Video coding Standard (AVS) is established by the AVS Working Group of China. The main goal of AVS part 7 is to provide high compression performance with relatively low complexity for mobility applications. There are 3 main low-complexity tools: deblocking filter, context-based adaptive 2D-VLC and direct intra prediction. These tools are presented and analyzed respectively. Finally, we compare the performance and the decoding speed of AVS part 7 and H.264 baseline profile. The analysis and results indicate that AVS part 7 achieves similar performance with lower cost.

 7. Overview of AVS-video: tools, performance and complexity

  Science.gov (United States)

  Yu, Lu; Yi, Feng; Dong, Jie; Zhang, Cixun

  2005-07-01

  Audio Video coding Standard (AVS) is established by the Working Group of China in the same name. AVS-video is an application driven coding standard. AVS Part 2 targets to high-definition digital video broadcasting and high-density storage media and AVS Part 7 targets to low complexity, low picture resolution mobility applications. Integer transform, intra and inter-picture prediction, in-loop deblocking filter and context-based two dimensional variable length coding are the major compression tools in AVS-video, which are well-tuned for target applications. It achieves similar performance to H.264/AVC with lower cost.

 8. Troen - med eller uten tradisjon? En analyse av "sannhetens regel" hos Irenaeus av Lyon

  OpenAIRE

  Olsen, Terje

  2013-01-01

  Når man i teologien snakker om normerende funksjoner, mener man ofte en sum av læresetninger eller bestemte bekjennelsestekster. Disse vil så vise hva som gyldig for kristendommen, eller en viss menighet 5 . Jeg vil vise at hos Irenaeus er perspektivet videre. For kirkefaderen er teologi mer enn terminologi. Teologien griper fatt i hele menneskets eksistens. Teologi dreier seg derfor om det som er virkelig. Når biskopen av Lyon bruker regula veritatis eller regula f...

 9. Reorganiseringen av Horten kommune : En analyse av strukturendringer, og strukturendringenes konsekvenser for kommunens virksomhet

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Mellom 2000-2009 har Vestfold-kommunen Horten hatt to ulike organisasjonsmodeller. Oppgaven studerer tre faser; den gamle strukturen, endringsprosessen og den nye strukturen. Ved bruk av instrumentell og institusjonell teori rettes søkelyset på å avdekke trekk ved fasene, og hvordan aktiviseringen og defineringen ble kontrollert i fasene. Analysen viser en gammel struktur med kollegiale trekk. Den gamle strukturen var primært preget av forhandlingstrekk med delt ledelse og styring over ak...

 10. Aktivitetsbasert pedagogikk; en studie av bachelorstudenters utvikling av handlingskompetanse gjennom aktivitetsbasert pedagogikk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari Margrete Hjelle

  2012-06-01

  Full Text Available Målet med artikkelen er å synliggjøre hvordan bachelorstudenter i ergoterapi kan utvikle profesjonell handlingskompetanse gjennom aktivitetsbasert pedagogikk. På bakgrunn av dette gjennomførte vi kvalitative fokusgruppeintervju med 12 ergoterapeutstudenter som hadde deltatt i undervisningsopplegget “Aktivitetsgrupper-lede og delta”. Datamaterialet ble analysert etter retningslinjer for fenomenologisk basert meningskondensering. Studentene diskuterte sine erfaringer og det kom tydelig fram at undervisningsopplegget ga dem muligheter til å bruke sitt engasjement og sin kreativitet i valg av aktiviteter for sin simulerte aktivitetsgruppe. Videre fikk de muligheter til å oppdage sider ved anvendelse av aktiviteter for ulike pasienter, som de ikke kunne forstå uten integrering av teori i praktisk ferdighetstrening. Ved planlegging, gjennomføring og refleksjon over å lede og delta i aktivitetsgrupper, oppøvet de evnen til handlingsrefleksjon. Aktivitetsbasert pedagogikk kan bidra til utvikling av profesjonell handlingskompetanse og det er behov for både teoretiske og praktiske læringsformer. Funnene ble diskutert i lys av pedagogisk handlingsteori. 

 11. Prosjektanalyse av Kai Kos Dehseh : en bedriftsøkonomisk lønnsomhetsvurdering av Statoil sitt oljesandprosjekt i Canada

  OpenAIRE

  Hedenstad, Aleksander; Strøm, Johannes

  2010-01-01

  Denne utredningen er en prosjektanalyse av Statoils oljesandprosjekt i Canada. I utredningen gjennomfører vi en bedriftsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av prosjektet ved hjelp av utvidet netto nåverdi. Dette innebærer at vi vurderer lønnsomheten til prosjektet på bakgrunn av statisk nåverdi, verdi av fleksibilitet og strategisk verdi. Den statiske nåverdien viser at prosjektet har en positiv netto nåverdi på 2,1 milliarder dollar, og dermed er lønnsomt. I tillegg har Statoil flere realopsjone...

 12. DRÖMMEN OM ETT ENAT NORDEN : Fyra centrala nordiska aktörer om utvecklingen och omfattningen av det nordiska samarbetet

  OpenAIRE

  Hedqvist, Emanuel

  2007-01-01

  Abstract Title: DREAMING OF A UNITED ‘NORDEN’ (The North) – Four central Nordic actors about the progress and extent of Nordic cooperation The Nordic cooperation are often spoken as in terms of a peaceful international cooperation that is built upon a wide range of similarities among its members, such as a common culture, language similarities and a related kind of political system etc. But in spite of the fact that these so called propitious factors are present, many of the attempts that has...

 13. Kan stadsbors användning av IT bidra till ett hållbart samhälle? : En kunskapsöversikt.

  OpenAIRE

  Apelmo, Elisabet; Greger, Henriksson

  2014-01-01

  This report deals with everyday habits with environmental impacts in relation to the use of information and communication technology (ICT, colloquially referred to as IT). We raise issues related to a) how environmentally promising and problematic ‘ICT-practices’ in urban everyday life can be identified and b) how the potential for such practices to be transformed through the use of ICT can be assessed, and ultimately utilized, in the context of sustainable urban development. These issues we ...

 14. Kunskapsdelning i praktiken : En fallstudie om vilken roll IT spelar för delning av kunskap i ett distribuerat systemutvecklingsteam

  OpenAIRE

  Almgren, Carl; Persson, Cecilia

  2015-01-01

  In a world of tough global competition, where the use of distributed working methods must be described as common, it’s crucial for organizations to have successful knowledge sharing between employees. The natural face-to-face communication is being replaced by various forms of IT-solutions, but it’s unclear what actual consequences that brings to knowledge sharing within organizations. Therefore, this paper research question is: What role does IT play for knowledge sharing in a distributed sy...

 15. Undersökning av avfallshanteringssystem : För ett nyexploaterat område i Ekhagen, Jönköping

  OpenAIRE

  Palm, Carl-Fredrik; Tell, Filip; Sekely, Adam

  2012-01-01

  Outside of many Swedish households today, you will find a typical green wastecontainer. This container has not changed since its introduction, despitecomplaints about foul-smelling and its impractical system. Even if the system usedtoday, still is the most optimal choice, there is a lot of newly developedalternatives out there.Its purpose is to get a broader perspective on how a waste management systemcan be developed into a working, land efficiently and aesthetically pleasing systemof humans...

 16. Bilder av bildning - och dess frånvaro i det politiska talet om ett livslångt lärande

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Britten Ekstrand

  2007-01-01

  Full Text Available IMAGES OF BILDUNG – AND ITS ABSENCE FROM POLITICAL DISCOURSE ABOUT LIFELONGLEARNING. Studying a sample of what has been written about the conceptsBildung and lifelong learning, we find little connection between the two. Theterm Bildung, mostly used in the hermeneutic tradition, is understood as anindividual’s way of interpreting the world. The skills of interpretation createindividual freedom and a potential to achieve communicative capacity, whichis essential in developing a deliberative democracy. In contrast, with the termlifelong learning, which is mostly found in a political context, the perspectiveof individual freedom in the above-mentioned sense is put to one side infavour of individual adjustment to economic needs. This essay raises ques-tions about the importance of understanding the concept of Bildung in aknowledge-based community.

 17. En god natts sömn och återvunnen energi : Modellering av avloppsvärmeväxling på ett stockholmshotell och spa

  OpenAIRE

  Korpar Malmström, Sofia

  2015-01-01

  As buildings have become more energy efficient, the energy demand for preparation of domestic hot water stands out as an increasing part of the operational cost and carbon footprint of a building. Most of the heat in the water is used for a short time and then discharged to the main sewer line. Clarion Hotel Stockholm is an example of such a building, with many showers, bathtubs and a spa. The hotel business is growing around the world and its customers demand comfortable stays. A parallel tr...

 18. Karlstads universitet - Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? : En rapport om skapandet av ett unikt monterkoncept

  OpenAIRE

  Bergman, Karin; Jernberg, Jonna

  2012-01-01

  Sammanfattning Mässor förekom som fenomen redan under medeltiden och har allt sedan dess använts som en kanal för försäljning och marknadsföring. Idag tävlar företag och organisationer om mässbesökares uppmärksamhet genom att skapa attraktiva montrar med vinnande koncept som ska locka människor och få dem att lägga företagsnamnet på minnet. Detta är vad Karlstads universitet haft i åtanke då de utformat beskrivningen till detta projekt. Bakgrunden till projektet är att universitetet finns r...

 19. Generationsväxling på arbetsmarknaden: Ett problem eller en möjlighet? : En kvalitativ studie av deolika generationerna på arbetsmarknaden

  OpenAIRE

  Lindkvist, Isabell; Andersson, Linda

  2013-01-01

  Vi har valt att undersöka den pågående generationsväxling som sker på arbetsmarknaden, den äldre generationen börjar nu gå i pension och den yngre generationen börjar i allt högre grad röra sig in på arbetsplatserna. Ämnet har länge legat till grund för forskning och det har förutspåtts att de stora pensionsavgångarna skall leda till stor arbetskraftsbrist. Detta är inget som vi ser på dagens arbetsmarknad utan det är istället arbetslösheten bland unga som är det mest framträdande. Forskning ...

 20. Adaption of the power distribution system to a sustainable energy system - Smart meters and intelligent nets; Anpassning av elnaeten, till ett uthaalligt energisystem - Smarta maetare och intelligenta naet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bollen, Math

  2010-11-15

  The conversion of the energy system towards sustainability is a major challenge for society. The conversion includes a large-scale introduction of renewable electricity and the electrification of transport. Adaptations of the grid are needed in order to cope with this development: - Facilitate an increased introduction of renewable electricity; - Enabling power reduction at peak load; - Improve incentives for energy efficiency; - Creating conditions for more active purchasers of electricity. Security of supply must be high, although the new production affects the electricity grid in a different way than today. Therefore, new technical solutions, a so-called smart grid, is necessary in order to, inter alia, prevent congestion and over voltages, but also to enhance the operational safety in general. There is new technology that can help adjust the grid in an efficient and flexible way. Intelligent networks, or smart grids, is the collection of new technology, function and regulatory framework in the electricity market, etc. that cost-effectively facilitate introduction and utilization of renewable electricity generation, leading to reduced energy consumption, contributes to power reduction in peak load and creates conditions for active electricity customers. Sweden is one of the countries that score high in terms of active electricity customers and feedback of consumption for electricity customers. There is a direct consequence of introduction of the metering reform and installation of the AMR, in which Sweden was one of the first countries in Europe. As for modern technology to increase transmission capacity of transmission networks such as HVDC and FACTS technology, Sweden is a world leader. This technology will play an important role in enabling large-scale use of renewable electricity generation on European level. The investigation has resulted in the following proposals: - A knowledge platform created to be collect and disseminate relevant knowledge of research, development and demonstration to all stakeholders. An independent Coordination Council is established as a base for platform. - Funding for research, development and demonstration shall be done by existing structures. The EI should be given a increased role both as regards the allocation of resources and capabilities to develop the function and regulatory framework in the electricity market, - Svenska Kraftnaet is given the task to develop a comprehensive action plan for how the Swedish electricity grid will be adapted to the objectives for the development of renewable electricity generation and conversion of energy system. An important prerequisite for action is a system for equalizing the costs of connecting wind and other renewable energy sources, - Increased incentives for network companies to invest in smart grid is introduced in regulation; - Hourly metering is introduced for the majority of electricity customers, - EI should be instructed to review electricity companies' tariff structures in order to reduce peak load, - EI should be given the task of designing functional requirements of the customer information in order to increase opportunities to actively respond to market price signals, - EI is given the task of analyzing roles and responsibilities of different players in order to identify and suggest possible measures for to promote the use and development of smart grids, - EI should be instructed to analyze whether the current split in the national, regional and local networks are efficient. The timetable for implementing the above proposals are determined with consideration of the prior regulation. Results should be available well before March 2015 to provide electricity traders to adjust their investment plans; fall 2013 is proposed as the target date

 1. Bilder av bildning - och dess frånvaro i det politiska talet om ett livslångt lärande

  OpenAIRE

  Britten Ekstrand; Andreas Nordin

  2007-01-01

  IMAGES OF BILDUNG – AND ITS ABSENCE FROM POLITICAL DISCOURSE ABOUT LIFELONGLEARNING. Studying a sample of what has been written about the conceptsBildung and lifelong learning, we find little connection between the two. Theterm Bildung, mostly used in the hermeneutic tradition, is understood as anindividual’s way of interpreting the world. The skills of interpretation createindividual freedom and a potential to achieve communicative capacity, whichis essential in developing a deliberative dem...

 2. Andraspråkstalare i arbete : En språkvetenskaplig studie av kommunikation vid ett svenskt storföretag

  OpenAIRE

  Nelson, Marie

  2010-01-01

  This thesis is a study of the everyday communication of second language speakers in a major Swedish company. On the basis of eighteen interviews with permanently employed industrial and office workers, who came to Sweden as adults from countries outside the Nordic region where non-Germanic languages are spoken, five individuals were chosen for observation. The overarching aim of the study is to identify communicative factors with a positive impact on the integration of second language speaker...

 3. Hälsopromotion i skolan. Utvärdering av DISA - ett program för att förebygga depressiva symtom hos ungdomar.

  OpenAIRE

  Garmy, Pernilla

  2016-01-01

  Background: DISA (Depressive Symptoms In Swedish Adolescents) is a cognitive behavioral intervention aimed at preventing stress and depressive symptoms in adolescents. It is frequently used in Swedish schools for students aged 13-15 years. DISA is commonly offered to females, but at some schools, the intervention is also offered to males. In this study, the application of the intervention for both females and males is evaluated. Aim: The overarching aim of this thesis was to explore ...

 4. Interaktion med surfplatta och traditionella leksaker inom förskolan : En studie av likheter och skillnader ur ett socialt- och lärandeperspektiv

  OpenAIRE

  Eriksson, Hardy

  2014-01-01

  The main purpose of this study is to examine differences and similarities concerning teamwork and interactive skills among preschool children while they interact with an Ipad respective a number of selected traditional artifacts. The traditional artifacts chosen for this study are small Lego blocks, JovoToys (click and construct system) and large puzzles. The study takes its starting point on the basis of both a social- and a learning perspective when different groups of preschool children in...

 5. "Jag skulle vilja köpa 1 öra och 1 par lungor" : En innehållsanalys av uppgifterna i ett digitalt pedagogiskt matematikspel.

  OpenAIRE

  Lindgren, Björn

  2014-01-01

  In this thesis, the four types of math problems that occur in the digital educational math game Zcooly Affären 2 have been analyzed. Focus has been aimed at how the problems mediate instructions and mathematical concepts to players, and how the mathematical content is supported by the context within the game. The result shows both positive and negative aspects of the math problems, based on the theories for math education used in this thesis. Apart from the analysis of the game, this thesis a...

 6. Professionell färdighetsutveckling på ett civilingenjörsprogram : en utvärdering av kompetenser hos alumner

  OpenAIRE

  Thebo, Nils

  2013-01-01

  The Master of Science in Energy Systems Engineering program at Uppsala University started in 2000 and 221 students has graduated since. This master thesis aims to answer what competencies alumni considers most important for successful professional practice. It also seeks to find out how these competencies are reflected in the program to identify potential gaps between importance and how the competencies are being prepared. With inspiration from similar research a method has been developed con...

 7. Waste treatment in a systems perspective - Summary report -; Systemstudie Avfall - Sammanfattning - Sammanfattning av huvudresultat fraan projektet 'Termisk och biologisk avfallsbehandling i ett systemperspektiv'

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sundberg, Johan; Bisaillon, Mattias; Haraldsson, Maarten; Norrman Eriksson, Ola; Sahlin, Jenny; Nilsson, Karolina

  2010-07-01

  The report 'Waste treatment in a systems perspective - Summary report' summarizes the main results from the studies made within the research project 'Thermal and biological treatment in a systems perspective'. The aim of the project is to develop tools and methodologies for systems analysis of waste management. The tools are used to evaluate waste treatment technologies for both household waste and commercial waste in a systems perspective. The focus is set to the municipal/regional waste and district heating system. However, to generate a full system analysis it is also important to consider effects that occur in the systems environment, such as the transport sector, the electricity production system, the agricultural sector etc. The report describes the benefits of using systems models for waste management planning by illustrating interesting results from the case studies made within the framework of the project. The report also presents the outcome from the whole project on an aggregated level as well as how the results and models have been used in different spin off projects. More thorough descriptions of models, methodologies and results are given in the reports for the two case studies, mainly. These reports presents two different case studies for municipal/regional waste management systems and are published by Waste Refinery, 'A systems study of the waste management system in Gothenburg' and 'A systems study of the waste management system in Boraas'. The models and methodology developed in the research project has been used in several 'spin-off projects'. Some of the main results of these studies will be presented in this report, together with references to more extensive descriptions. We can conclude, after these three years of research, that the results from the system studies have been used for the practical waste management planning in both Boraas and Gothenburg. The models and the results from the two case studies have also been used by other waste management systems in Sweden as well as for national waste management studies. The project has been presented internationally for researchers and practitioners where it has contributed with modelling knowledge and results presenting the effectiveness of integrated waste management combined with district heating systems. The results concerning options for reducing greenhouse gases have also reached the political arena in the EU, e.g. through ISWA to the Copenhagen meeting (COP15)

 8. Flickors och pojkars användning av adjektiv i berättande texter utifrån ett genusperspektiv.

  OpenAIRE

  Isaksson, Frida

  2015-01-01

  The purpose of this study was to examine six girls and boys in grade 4 use of adjectives in narrative texts and examine students' perception and experience of writing from a gender perspective. The methods used were text analysis and an interview. The results showed that girls write more adjectives than boys, but no further significant difference in their use of adjectives was found. There was a certain stereotypical difference in which adjectives they wrote and their attitudes toward writing...

 9. Ett system för klippning och uppsamling av gräs på långgräsytor

  OpenAIRE

  Lange, Per

  1986-01-01

  A new system for rough (long) grass maintenance was tested on different types of rough grass fields to find the system’s capacity, function an economy. Work studies were used to find these factors. The system was built up with a front-mounted mower, a four-wheel drive tractor and a self-loading wagon. The system enabled cutting, removal of the clippings and transport in one operation. The practical capacity was 3 200 sqm per hour and the cutting result was very satisfying. The system left a s...

 10. Ny i Inre Skandinavien : Webbaserad Personutställning - Ett verktyg för visning och underhåll av intervjuer

  OpenAIRE

  Mumun, Sinan; Glennberg, David

  2013-01-01

  Some people do not have the opportunity to visit a physical exhibition because of limited time or long travelling distances, it is here the need for a web-based exhibition arises. This dissertation describes the development of an interactive web-site representing a part of a physical exhibition of over 200 interviews on different peoples immigration to inner Scandinavia. The interviews contain text, audio clip, pictures and video clip. The website contains modern programming technologies such...

 11. Relevansen av ett högt proteinintag : En systematisk litteraturstudie för vuxna idrottare och den allmänna befolkningen

  OpenAIRE

  Helenelund, Fredrik

  2015-01-01

  I det här arbetet undersöktes proteinintagets inverkan på hälsan och prestationsförmågan hos idrottare och den allmänna befolkningen. Många vuxna äter betydligt mera proteiner än vad som rekommenderas för dem. Forskningar har också visat att många idrottare inte vet hur mycket proteiner de bör äta för att optimera sin prestationsförmåga. Det är också osäkert hur en långvarig proteinrik kost påverkar hälsan. Arbetet är en systematisk litteraturstudie. Syftet med arbetet är att göra en ...

 12. Exposure conditions, lung function and airway symptoms in industrial production of wood pellets. A pilot project; Exponeringsfoerhaallanden, lungfunktion och luftvaegsbesaer vid industriell produktion av traepellets. Ett pilotprojekt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Edman, Katja; Loefstedt, Haakan; Berg, Peter; Bryngelsson, I.L.; Fedeli, Cecilia; Selden, Anders [Oerebro Univ. Hospital (Sweden). Yrkes- och miljoemedicinska kliniken; Eriksson, Kaare [Umeaa Univ. Hospital (Sweden); Holmstroem, Mats; Rask- Andersen, Anna [Uppsala Univ. Hospital (Sweden)

  2002-02-01

  The production of wood pellets is a relatively new branch of the Swedish wood industry and has increased during the last years. A pilot study was performed to investigate the prevalence of airway symptoms, lung function and exposure among all 39 men employed in industrial production of wood pellets at six companies. The study included a questionnaire, medical examination, registration of nasal-PEF (peak expiratory flow) during a week, allergy screening (Phadiatop) and lung function (spirometry) before and after work shift. The results were compared with different reference data from other Swedish studies. Exposure measurements of monoterpenes and wood dust on filter and with a data logger (DataRAM) were also performed. The study group reported a higher frequency of cough without phlegm, awakening due to breathlessness and current asthma medication compared with reference data. For five of the six participants with physician-diagnosed asthma the disease debuted before the current employment and the results did not indicate an unusual asthma morbidity. Spirometry showed lower lung function before work shift than expected. However no difference over work shift was observed. A negative and non-significant correlation was seen between time with current work task and lung function. The study group reported a higher frequency of nasal symptoms mostly blockage, sneezing and dryness compared with reference data. The registrations of nasal-PEF did not show any differences between work and spare time. The prevalence of positive Phadiatop (23 %) did not differ from reference data. No association between exposure (wood dust and monoterpenes) and acute effects on lung function was observed. The wood dust exposure (0.16-19 mg/m{sup 3}) was high and 11 of 24 measurements exceeded the present Swedish occupational exposure limit of 2 mg/m{sup 3}. Peak exposures could be identified, e.g. at cleaning of engines with compressed air, with the DataRAM. The exposure to monoterpenes (0.64 and 24 mg/m{sup 3}) was low compared with the present Swedish limit of 150 mg/m{sup 3}. The monoterpene exposure does not seem to be a health or exposure problem in industrial production of wood pellets but wood dust exposure can effect the airways negatively. In this study the levels of wood dust were high and the study group reported more airway symptoms than expected. However the effect on lung function was small, but steps to reduce wood dust exposure should be done.

 13. Deltagande i fysiska videospelsträffar och dess sociala effekter för individen : En fallstudie av ett IRL-game event

  OpenAIRE

  Nyström, Kenn

  2016-01-01

  Video games and the social effects that they inflict upon society and the individual have been a highly debated subject. While studies have been made in regards to several social issues and their connection to video games, there was little research in regards to physical game gatherings like LAN-parties, as well as larger game gatherings like Dreamhack, and what the social effects of having physical contact with other people are at these gatherings. The goal with this study was to answer the ...

 14. Studenters fritids- och motionsvanor i Umeå och Madison : Ett bidrag till förståelsen av Pierre Bourdieus vetenskapliga metodologi

  OpenAIRE

  Löfgren, Kent

  2002-01-01

  This study analyses differences between student groups at Umeå University, Sweden, and the University of Wisconsin-Madison, USA. It analyses student study situations, students’ experience of the university environment, students’ exercise and sports activities, and connections between study and leisure-time activities. The study owes much to Bourdieu’s Homo Academicus (English edition 1988), and his theories of cultural reproduction, social structures and habitus, and focuses on students from ...

 15. Finansiärer ur ett hållbarhetsperspektiv : En aktörsstudie av Europeiska Investeringsbanken, Nordiska Investeringsbanken och Svensk Exportkredit

  OpenAIRE

  Andersson, Jessica

  2009-01-01

    Today a major part of the energy produced steams from fossil fuels, finite resources, and a change towards an energy sector based on renewable energy is necessary. Sweden is one of the leading countries with regards to investments in renewable energy but most other countries have a long way to go. This makes it interesting in developing renewable energy projects in new markets in countries like Poland where still a lot of fossil fuel is used. Large infrastructure development projects are ve...

 16. Analys och utredning av hjulmotorer/kontrollsystem samt SotA inom det valda området ur ett elektromekaniskt perspektiv

  OpenAIRE

  Kahn, Daniel; Saar, Nimrod

  2015-01-01

  Precer Group is a Swedish company that develops and provides technological solutions to produce electricity by burning solid fuels. Precer has developed a unique system based on an adaptive technique for charging different kinds of hybrid vehicles such as cars, trucks, utility vehicles and boats but, also for housing in the form of electricity generation. They have a patent on a heat engine that drives a generator that charges the battery.Precer Group also has collaboration with the European ...

 17. Sida ur ett lilberalfeministiskt perspektiv : Finns jämställdhetsidéer av liberalfeministiskt slag i Sidas bistånds - och utvecklingspolitik?

  OpenAIRE

  Björkegren, Ylva

  2008-01-01

  Abstract Essay in Political Science, C – level, by Ylva Björkegren, spring semester 2008. Tutor: Anna Spånning. “Sida from a liberal feministic perspective. Are there gender equality-ideas of liberal feministic kind in Sidas aid – and development policy?” The purpose of this essay is to study if Sidas aid – and development policy reflect gender equality. I aim to do this by applying liberal feministic thoughts on gender and development. Liberal feminism is here seen as that men and women shou...

 18. ETT Seminar

  CERN Multimedia

  2002-01-01

  Monday 4 March, at 10h00 - SL Auditorium, Prévessin, bldg. 864 Radioisotopes in Medicine: Requirements, Production and Application by Gerd-J.BEYER / University Hospital of Geneva, Department of Radiology (see details at page 7 of the Weekly Bulletin nr 10/2002).  

 19. AVS 3D Video Coding Technology and System

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Siwei Ma; Shiqi Wang; Wen Gao

  2012-01-01

  Following the success of the audio video standard (AVS) for 2D video coding, in 2008, the China AVS workgroup started developing 3D video (3DV) coding techniques. In this paper, we discuss the background, technical features, and applications of AVS 3DV coding technology. We introduce two core techniques used in AVS 3DV coding: inter-view prediction and enhanced stereo packing coding. We elaborate on these techniques, which are used in the AVS real-time 3DV encoder. An application of the AVS 3DV coding system is presented to show the great practical value of this system. Simulation results show that the advanced techniques used in AVS 3DV coding provide remarkable coding gain compared with techniques used in a simulcast scheme.

 20. Förhandlingen – Av kommersiella hyresavtal

  OpenAIRE

  Dahlberg, Mattias

  2015-01-01

  Upprättandet av kommersiella hyresavtal sker i stor utsträckning genom förhandling mellan de inblandade parterna. Detta arbete ger en inblick i hur hyresgäster och hyresvärdar resonerar före och under förhandlingen av avtalet. Arbetet är en kvalitativ studie som baseras på intervjuer med hyresgäster och hyresvärdar med god erfarenhet från marknaden för kommersiella kontorslokaler i Stockholm. Kontrakts- och förhandlingsteori är den huvudsakliga utgångspunkten för arbetet och den främsta probl...

 1. Miljö- och personalinformation i förvaltningsberättel-sen : En kvantitativ studie av tillståndspliktiga företag i Jönköpings län

  OpenAIRE

  Andersson, Karl-Johan; Jönsson, Marcus

  2007-01-01

  Bakgrund: Miljön är ett av de hetaste ämnena i världen för tillfället och uppe på mången agenda. De flesta företagsledare, politiker samt konsumenter har insett att vi inte kan fortsätta leva på samma sätt som vi gör nu, men ändå fortsätter användandet av miljöförstörande ämnen. En av miljöredovisningens uppgifter är att sätta press på företagen att följa gällande miljölagstiftning samt uppmärksamma allmänheten om pro-blemet så att de därigenom har tillräcklig kunskap om företagen och deras v...

 2. Folkefinansiert mikrofinans: Folkefinansiering av biogassanlegg i Tanzania

  OpenAIRE

  Hegge, Marit Olsen

  2015-01-01

  I denne oppgaven er det fokusert på hva folkefinansiering via organisasjonen Kiva betyr for mikrofinansprosjekter lokalt i Tanzania. Videre blir utfordringer og muligheter knyttet til folkefinansiering av mikrofinans tatt opp. For å utforske dette fokuseres det på den amerikanske organisasjonen Kiva og den tanzaniske organisasjonen TAHUDE. I oppgaven er blant annet disse problemstillingene tatt opp: (1) Hvordan lokale organisasjoner forholder seg til empowerment og «bottom-up» strategier. (2)...

 3. Evaluering av Leonardo da Vinci og Sokrates i Norge

  OpenAIRE

  Vabø, Agnete; Smeby, Jens-Christian

  2003-01-01

  Norsk institutt for studier av forskning og høyere utdanning har på oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet evaluert norsk deltakelse i EUs utdanningsprogrammer Leonardo da Vinci og Sokrates, samt de nasjonale kontorene for disse programmene. Det er utarbeidet fire rapporter; en om norsk deltakelse i Leonardo da Vinci og en om norsk deltakelse i Sokrates, en om nasjonalt kontor for Leonardo som er ivaretatt av Teknologisk institutts (TI) drift av Leonardo og en om nasjonalt kontor ...

 4. Scrum - en analys av praktik och problematik

  OpenAIRE

  Jungstedt, Philip; Moy, Charlie

  2015-01-01

  Agila metoder blir allt vanligare bland IT företag i hela världen. I dagsläget är de vanligare ände traditionella metoderna inom utveckling. Bland dessa metoder återfinns Scrum som denvanligaste metoden.Detta arbete har som syfte att analysera hur Scrum tillämpas inom organisationer för attfungera på ett praktiskt plan, eftersom alla företag inte ser likadana ut och inte stöter påsamma problem. Till grund för analysen har en litteraturstudie utförts gällande de olika agilametoderna för att hi...

 5. A Novel MBAFF Scheme of AVS

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Jian-Wen Chen; Guo-Ping Li; Yun He

  2006-01-01

  Adaptive frame/field coding techniques have been adopted in many international video standards for interlaced sequence coding. When the frame/field adaptation is applied on the picture level, the coding efficiency is improved greatly,compared with the pure frame coding or the pure field coding. The picture-level adaptive frame/field coding (PAFF) selects frame coding or field coding once for one picture. If this frame/field adaptation is extended to Macro Block (MB) level, the coding efficiency will be further increased. In this paper, a novel MB-level adaptive frame/field (MBAFF) coding scheme is proposed. In the proposed MBAFF scheme, the top field of the current picture is used as a reference. The experiments are implemented on the platforms of Audio Video coding Standard (AVS) base profile and H.264/AVC, respectively. On the AVS platform, 0.35dB gain can be achieved averagely, compared with AVS1.0 anchor. On the H.264/AVC platform, 0.16dB gain can be achieved averagely, compared with MBAFF scheme of H.264/AVC. Additionally, an extensive subjective quality enhancement can be achieved by the proposed scheme.

 6. Goodwill : En studie av företags transparens i redovisningen av koncerngoodwill

  OpenAIRE

  Edlund, Martin; Lind, Erik

  2012-01-01

  Goodwill är en immateriell tillgång som funnits inom redovisningen de senaste hundra åren. Hur goodwill ska behandlas diskuteras flitigt av forskare och yrkesverksamma. Från och med 2005 beslutade EU att alla noterade företag i unionen skulle följa IASB:s standarder vid upprättandet av sin koncernredovisning. Med de nya reglerna följde att goodwill ska värderas till verkligt värde och årligen testas för nedskrivningsbehov. Denna värderingsmetod innehåller subjektiva bedömningar av företagsled...

 7. Analyse av tids og kostnadsutvikling for Statoil Leteboring Norge.

  OpenAIRE

  Egeland, Ingvar

  2015-01-01

  I denne oppgaven er totalt 903 letebrønner på norsk og britisk sokkel analysert for overordnet tids- og kostnadsutvikling i perioden 2000 til 2013. Totalt er 205 av disse brønnene boret av Statoil, mens de resterende 698 brønnene er boret av konkurrerende operatørselskaper. I tillegg er det gjort en mer detaljert utredning av Statoil sine kostnader i perioden 2009 til 2013, hvor kostnadene til totalt 74 brønner er delt opp i flere undergrupper. Tidsutviklingen viser at det er en 38% nedgan...

 8. Teoretisk gjennomgang av Budsjettnemndas lønnsomhetsundersøkelser

  OpenAIRE

  Gjesdal, Frøystein

  2003-01-01

  Formålet med denne rapporten er å foreta en teoretisk gjennomgang av de årlige lønnsomhetsundersøkelsene som utarbeides av Budsjettnemnda for fiskenæringen. Det fokuseres spesielt på tre problemstillinger. Dette er for det første behandling av fiskerettigheter. Budsjettnemnda har i sine lønnsomhetsberegninger eliminert konsesjonsverdiene fra foretakets kapital. En sentral problemstilling i rapporten er om dette er riktig, og om det er gjort på en riktig måte. Rapporten tar videre opp valg av ...

 9. Reducering av släpförluster

  OpenAIRE

  Långfors, Stefan

  2014-01-01

  För att öka köreffektivitet och säkerhet samt minska bromsarnas slitage är de flesta av Scanias lastbilar och bussar utrustade med en hjälpbroms, så kallad retarder. En retarder arbetar generellt sett enligt någon av följande två principer. Dels en elektromagnetisk variant av retarder som bromsar bilens kardanaxel, drivaxlar eller växellåda genom att utnyttja elektromagnetisk induktion, eller som i Scanias fall där man använder sig av en hydrodynamisk tillsatsbroms som bromsar bilens kardanax...

 10. Analyse av en platehøyttaler ved elementmetoden

  OpenAIRE

  Sørgjerd, Trond Ågesen

  2010-01-01

  Denne oppgaven tar for seg avstråling fra en platehøyttaler (såkalt Distributed Mo- de Loudspeaker, DML). Ved hjelp av simuleringer av panelet med endelig element- metoden i COMSOL Multiphysics, beregning av avstråling ved det diskretiserte Rayliegh-integralet i MATLAB og sammenligning med tidligere målearbeider, har en kartlagt egenskapene til høyttaleren. Oppgaven er vel så mye en studie i bruk av numeriske verktøy, og deres begrensinger, som med platemekanikk.

 11. Karakterisering av immuncellerespons og antimikrobiell effekt hos Dendrobaena veneta

  OpenAIRE

  Berg, Fride

  2009-01-01

  Norsk: Studie av det innate immunforsvaret hos meitemark kan brukes til å øke forståelsen av mekanismene som ligger til grunn for immunsystemet hos høyerestående dyr. I dette arbeidet har det blitt etablert og optimalisert metoder for ekstraksjon av immunceller, såkalt coelomocytter, fra meitemarken Dendrobaena veneta. Ulike ekstraksjonsbuffere har blitt testet og optimalisert med hensyn på størst celleutbytte og lavest mulig grad av celleaggregering. Resultatene viste at elektrostimulering v...

 12. Is It Time to Review Guidelines for ETT Positioning in the NICU? SCEPTIC—Survey of Challenges Encountered in Placement of Endotracheal Tubes in Canadian NICUs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pankaj Sakhuja

  2016-01-01

  Full Text Available Objectives. To examine current opinions and practices regarding endotracheal tube placement across several Canadian Neonatal Intensive Care Units. Design. Clinical directors from Canadian Neonatal Network affiliated NICUs and Neonatal-Perinatal Programs across Canada were invited via email to participate in and disseminate the online survey to staff neonatologists, neonatal fellows, respiratory therapists, and nurse practitioners. Result. There is wide variability in the beliefs and practices related to ETT placement. The majority use “weight +6” formula and “aim to black line” on ETT at vocal cords to estimate the depth of an oral ETT and reported estimation as challenging in ELBW infants. The majority agreed that mid-trachea is an ideal ETT tip position; however their preferred position on chest X-ray varied. Many believe that ETT positioning could be improved with more precise ETT markings. Conclusion. Further research should focus on developing more effective guidelines for ETT tip placement in the ELBW infants.

 13. Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

  OpenAIRE

  Sesseng, Erik Hegseth

  2008-01-01

  I Norge er elektrisitet den mest anvendte energikilden til oppvarming av bygninger. Dette er uvanlig i andre europeiske land, hvor vannbåren varme er det dominerende oppvarmingssystemet. Hovedmålet med denne oppgaven er å analysere potensialet for en omlegging til vannbåren varme i Norge fram til 2020. Ved å studere de tekniske, miljømessige og økonomiske konsekvensene en omlegging vil medføre. I denne rapporten ble det utført økonomiske analyser for lønnsomheten av vannbårene varmesystemer ...

 14. Översättning av riktlinjer : Fallstudier av sjukdomsförebyggande metoders genomslag

  OpenAIRE

  Elg, Mattias; Lindmark, Jan; Wiger, Malin; Wihlborg, Elin

  2016-01-01

  Socialstyrelsen beslutade i november 2011 om nationella riktlinjer för sjukdomsföre­byggande metoder. Riktlinjerna hade tagits fram inom myndigheten för att stärka det sjukdomsförebyggande arbetet i vården och för att ändra ohälsosamma levnadsvanor. I riktlinjerna fokuseras fyra områden: tobak, riskbruk av alkohol, fysisk aktivitet och mat­vanor. Vårdens huvudmän, det vill säga landstingen och kommunerna, har sedan intro­duktionen av riktlinjerna arbetat med implementeringen. Socialstyrelsen ...

 15. Analyse av klimatilpassningstiltak : en casestudie av avløpsnettet i Veumdalen, Fredrikstad kommune

  OpenAIRE

  Myking, Jakob Severin Eide

  2012-01-01

  Økt forståelse av fortidens klimaendringer og klimasystemet i sin helhet, har gitt forskerne mulighet til å anta fremtidens klimaendringer. Denne økte forståelsen har gitt sikre tegn på at klimaendringene er knyttet til en stor grad av usikkerhet. Det eneste som er sikkert, er at klimaendringer kommer til å skje, og at det er umulig å si med sikkerhet når eller med hvilken kraft de vil inntreffe. Det som derimot kan sies med sikkerhet, er at befolkningen kommer til å øke. Dette vil føre til ø...

 16. Musik och språk i förskolan : Musik som ett pedagogiskt verktyg

  OpenAIRE

  Christensen, Marie

  2013-01-01

  I den här studien har jag undersökt hur förskollärare kan använda musik som ett pedagogiskt verktyg i barnens språkutveckling samt vilka likheter och samband som finns mellan språk och musik. Jag har undersökt fem förskollärares erfarenhet och tankar kring detta. I studien har jag intervjuat fem förskollärare som arbetar mycket med musik tillsammans med barn. Resultatet visar att musik och språk har mycket gemensamt, båda innehåller bland annat rytm, ton, klang dynamik och uttryck. Förskollär...

 17. Styrketräning under graviditet - Ett informationshäfte för gravida

  OpenAIRE

  Prest, Monica

  2014-01-01

  Styrketräning har visat sig inverka positivt på den gravida kvinnans hälsa. En förbättrad kondition gynnar också fostrets hälsa. Förändringar i kroppen som en graviditet medför inverkar på vilka styrkeövningar som lämpar sig för en gravid kvinna. Syftet med utvecklingsarbetet är att sammanställa styrkeövningar som är trygga att utföra och styrkeövningar som borde undvikas under en graviditet. Sammanställningen ses i bild- och textformat i ett informationshäfte som kan användas för att informe...

 18. Varumärkeshantering : Positionera ett varumärke på spelmarknaden

  OpenAIRE

  Larsson, Jennifer; Jansson, Johan

  2011-01-01

  Problemställning: Syftet med examensarbetet var att bekräfta en position och en tilltänkt målgrupp tilluppdragsgivaren MooreGames som är en ny spelsajt på den svenska spelmarknaden. Studien är även tillför att ta fram en varumärkesplattform som i sin tur sammanfattas i en varumärkesbok. Denna bokkommer internt och externt kommunicera varumärkets värden.Teori: För att kunna få reda på hur vi på ett lyckat sätt skulle identifiera positionen hos varumärketMooreGames studerade vi teorier inom var...

 19. Konceptframtagning av kaffebryggare för kaffeentusiaster.

  OpenAIRE

  Gunnarsson, Jacob

  2016-01-01

  Uppdragsgivaren 3TEMP AB har visionen att med en ny produkt kunna ta sig in på hemmamarknaden för kaffeutrustning. De har planer på en produkt som fungerar som en automatisk kaffebryggare som maler kaffebönor och fyller en kopp. Företaget har lösningar för hur produktens huvudfunktioner skall fungera rent tekniskt, men behöver ett konkret koncept.  Examensarbetet är genomfört som ett projekt med en projektplan innehållande tidplan, riskhantering, organisation och filhantering. Projektet besto...

 20. Spår av lärande – föremål som källa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Annelie Holmberg

  2011-11-01

  Full Text Available Kan föremål som källa bidra i forskning om undervisning? Lämnar olika tiders lärandetraditioner spår i de föremål som tillverkas under utbildning och vilka metoder kan användas då föremålen studeras? Syftet med artikeln är att i någon mån besvara dessa frågor, att förmedla ett exempel på forskning där föremålen varit avgörande för resultatet. Verbalisera den metod som använts, analysera den samt relatera till tidigare dokumenterade metoder som använts inom till exempel traditionen Material culture. Visa att föremål framställda av textillärarstuderande under utbildning kan berätta något om utbildningskulturen de var en del av.De två föremål som här studeras är två broderier utförda av studerande inom textillärarutbildningen i Uppsala. En väska med en broderad, stiliserad ros och ett dekorativt broderi med surialistisk mönsterbild att hänga på väggen. Genom stygn och applikationer materialiseras ett lärande i de uppgifter som lärarutbildarna utformar. Stringent och utsökt eller kreativt och personligt är ord som beskriver de båda analysobjekten, orden beskriver olika tiders målsättningar med lärande. Lärande är en process som kan pågå i livets alla situationer och är därmed inte begränsad till undervisning, lärande är en aktiv förändring av en människa (Säljö, 2000. Jag tolkar här lärande som en process där studenten är aktiv. Studentens lärande lämnar spår, meddelanden, som kan berätta om såväl studentans som utbildningens lärandeprocesser och intentioner. Det lärande som i denna artikel studeras är kopplat till en sluten utbildning och utbildningskultur. Föremålen återfinns även i en mer omfattande analys där även intervjuer och dokument analyseras (Holmberg, 2009. Sökord: metod, slöjd, föremål, lärarutbildning, utbildningstraditionURN:NBN:no-29970

 1. Vurdering av utslipp av fenol og formalin til Gråelva i Stjørdal for Glava A/S

  OpenAIRE

  Grande, M.

  1995-01-01

  Det er gitt vurdering av utslipp av fenol og formalin til Gråelva i Stjørdal i Nord Trøndelag fra Glava A/S's produksjon av glassullprodukter. Under helt spesielle forhold med lavvannsføring kan konsentrasjonen for begge stoffer i nedre del av Gråelva ligge på grensen til å gi akutteffekter overfor fisk og andre vannorganismer. Langtidseffekter er lite sannsynlig på grunn av stor fortynning og nedbrytning.

 2. Pollen transmission of asparagus virus 2 (AV-2) may facilitate mixed infection by two AV-2 isolates in asparagus plants.

  Science.gov (United States)

  Kawamura, Ryusuke; Shimura, Hanako; Mochizuki, Tomofumi; Ohki, Satoshi T; Masuta, Chikara

  2014-09-01

  Asparagus virus 2 (AV-2) is a member of the genus Ilarvirus and thought to induce the asparagus decline syndrome. AV-2 is known to be transmitted by seed, and the possibility of pollen transmission was proposed 25 years ago but not verified. In AV-2 sequence analyses, we have unexpectedly found mixed infection by two distinct AV-2 isolates in two asparagus plants. Because mixed infections by two related viruses are normally prevented by cross protection, we suspected that pollen transmission of AV-2 is involved in mixed infection. Immunohistochemical analyses and in situ hybridization using AV-2-infected tobacco plants revealed that AV-2 was localized in the meristem and associated with pollen grains. To experimentally produce a mixed infection via pollen transmission, two Nicotiana benthamiana plants that were infected with each of two AV-2 isolates were crossed. Derived cleaved-amplified polymorphic sequence analysis identified each AV-2 isolate in the progeny seedlings, suggesting that pollen transmission could indeed result in a mixed infection, at least in N. benthamiana.

 3. Spa-typing av stammer av Staphylococcus aureus fra blodkulturer analysert ved UNN Tromsø 2007-2008

  OpenAIRE

  Midtgard, Anette

  2011-01-01

  Bakgrunn: Staphylococcus aureus er et av de vanligste patogenene som kan skape sykdom hos mennesket. Mange av oss er bærere av bakterien i nese eller hals, og det er vist at persisterende bærere har høyere risiko for å utvikle S. aureus-infeksjoner enn andre. De fleste S. aureus-infeksjonene blant bærere er forårsaket av pasientens egen bakteriestamme. Materiale og metode: 140 blodkulturisolater fra pasienter med S. aureus bakteriemi analysert ved Avdeling for mikrobiologi og smitte...

 4. I skuggan av mitt forna jag : Unga kvinnors upplevelser av våldsutsatthet

  OpenAIRE

  Hellgren, Åsa; Nordström, Alexandra

  2016-01-01

  Bakgrund: Våld i parrelationer hos ungdomar har ökat de senaste åren och blivit ett stort problem. Våldet kan leda till att de utsatta unga kvinnorna kan få både fysiska och psykiska hälsoproblem som påverkar deras framtid. Teoretiskt perspektiv: Som teoretisk referensram används Kari Martinsens teori om omsorg, inkluderande Martinsens begrepp om det förnimmande och det registrerade ögat, samt begreppen skuld och skam. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva de unga kv...

 5. Hårvårdsverksamheter ur ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv : Kartläggning av frisörer i Danderyd och Vaxholm och utarbetande av checklista för inspektioner

  OpenAIRE

  Welander, Mattias

  2009-01-01

  Hair care is a hygienic treatment and is supervised by the Local Environment and Public Health Committee in the municipality. According to the Swedish Environmental Code, hairdressers as all practitioners are required to take measurements to protect the environment and public health. In hygienic treatments hazards may arise from inadequate hygiene practice which spread infection. Hazards may also arise from the use of hair care products such as permanent wave solutions, bleaches and hair dyes...

 6. Sociala medier - Ett framgångsrikt verktyg för offentliga verksamheter? : En kvalitativ studie av hur verksamheter som riktar sig till ungdomar och unga vuxna använder sig av sociala medier.

  OpenAIRE

  Andersson, Lovisa; Sundberg, Anna

  2012-01-01

  Social media is used widely around the world by millions of people every day. In this report an analysis has been made of how organisations that are directed towards marginalized adolescents and young adults, are using social media in their working processes. The data has been gathered through qualitative interviews and case studies of three organisations, which are in different stages in their use of social media. The results from the study indicates that every chosen organisation wants to u...

 7. Träning av lexikal förmåga hos ett svensk-arabisktalande förskolebarn : Utredning och intensiv intervention av det svenska ordförrådet

  OpenAIRE

  Neffati, Hammadi; Höglund, Emelie

  2014-01-01

  Sweden has a growing proportion of children living in a multilingual environment. It is thus highly important that caretakers as well as professionals who meet these children have knowledge of multilingualism and its impact on language development. Also, an increase of referrals of multilingual children with suspected language impairment to speech and language pathology clinics is seen. The objective of this study was to investigate the linguistic ability in both Swedish and Arabic in a four ...

 8. Rosenbad, we have a problem : Utvärdering av den svenska regeringens inrikes hantering av den europeiska flyktingkrisen under perioden Januari 2015 till Mars 2016 – ur ett krishanteringsteoretiskt perspektiv.

  OpenAIRE

  Thessén, Emil

  2016-01-01

  In the wake of the still ongoing war in Syria, great refugee currents are streaming towards and inside of Europe. The phenomenon is named The European refugee crisis because of the shear volumes of refugees that the European states have opened their borders to and the challenges that follows. This paper will analyze and evaluate how the Swedish government has handled this crisis within the Swedish borders. With the theories of modern crisis management and extern evaluation, this paper will ev...

 9. Underkambriska böljeslagsmärkens bildningsmiljö : Ett försök att fastställa fossila ripplars avsättningsmiljö med hjälp av recenta sandbottnar

  OpenAIRE

  Ringholm, Patrik

  2007-01-01

  ABSTRACT The fauna of the Lower Cambrian is far from fully understood, as is the environment of that epoch. Some of the most crucial moments in the history of evolution takes place during this epoch; the Cambrian explosion and the appearance of ecosystems as we know them. That makes it an important period to investigate. Doing so, the Lower Cambrian offers a lot of problems, one of which is that body fossils are seldom preserved. That has often left us with trace fossils to create an image of...

 10. Evaluation of MELTGUARD{sup TM} - a measuring system for control of fireside corrosion in boilers; Utvaerdering av MELTGUARD{sup TM} - ett maetsystem foer kontroll av roekgassidig korrosion i pannor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Henderson, Pamela [Vattenfall Utveckling AB, Stockholm (Sweden)

  2001-10-01

  Studsvik AB has developed and now owns the patent for a product called MELTGUARD. According to information from Studsvik, Meltguard is a measuring probe that shows in real-time how much corrosion is occurring and that can reduce costs and increase the lifetime of power boilers burning biomass. The product consists of a tubular air-cooled probe which is exposed in the flue gas through an existing inspection port. The electrodes in the probe react with the flue gas and ash deposit and corrosion is registered as the short-circuited corrosion current (using the zero resistance method) between rings made of the investigated material. The aim of the project was to independently evaluate Meltguard, compare it with a conventional corrosion probe and to publish the results for the Swedish thermal power industry. Two steels have been compared on the probes (a Meltguard-probe can accommodate a maximum of two test pieces), with about the same temperature. Measurements have been carried out with the steels SS2218 (T22) and Esshete 1250 on a Meltguard probe in the biomass fired boiler at Naessjoe combined heat and power plant during the period November 2000 to March 2001. For a 48 hour period sulphur was added to the fuel supply to change the fuel chemistry and influence the corrosion rate. The corrosion current for SS2218 was unstable, fluctuating considerably throughout the measuring period, and was greatly affected by soot-blowing. Usually, soot-blowing resulted in a marked decrease in the corrosion current. No simple or clear relationship between the boiler load and the average corrosion current could be determined. The corrosion current for Esshete 1250 was mostly stable, about 20{mu}A. The current for SS2218 was a little higher than that for E1250, but the relationship between current and corrosion rate was unclear. It was obviously not a linear function as the corrosion measured in 2218, when the testing was completed, was approximately four times greater than that in E1250. The corrosion in 2218 corresponded to 0.6 mm per 5000 hours. With such a corrosion rate it is not unusual for a superheater to need replacing after 4 or 5 years. However, there were no indications from the current measurements that the corrosion rate was high. There was good agreement of the corrosion rates, measured after the exposure had finished, between Studsvik's and Vattenfall's probes. The same type of corrosion was seen in both probes. It was difficult to show that Meltguard is sensitive to changes in fuel chemistry. At best it can be said that Meltguard takes time to react - at least 24 hours. According to Studsvik, the amount of deposit on the probe after exposure for 2900 hours was unusually low. Since it is the deposit that acts as an electrolyte between identical electrodes, this can explain why the current was low. Meltguard is probably better suited to conditions where there are thicker deposits, for example, during waste incineration. Usefulness in plants firing 100% wood (forest fuel) is limited.

 11. Present status and an appreciation of the consequences for recreation and outdoor leisure activities from siting a nuclear waste repository at Forsmark; Nulaegesanalys samt bedoemning av konsekvenser foer rekreation och friluftsliv av ett slutfoervar i Forsmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ottosson, Pia [Atrax Energi AB, Stockholm (Sweden)

  2007-07-15

  This report describes how the area around Forsmark is used with respect to recreation and outdoor life. It also describes the impact of the final repository on recreation and outdoor life if it is located in Forsmark. The studied area is situated in the parish of Forsmark in the municipality of Oesthammar. Forsmark nuclear power plant and the final repository for radioactive operational waste, SFR, are situated within the area and there are both houses and holiday houses. The area is used for leisure pursuit by inhabitants and employees at FKA and SKB, but also by a number of different associations and by tourists. Statistical data shows that the parish of Forsmark is sparsely populated. The area was previously dominated by one big landowner and the land surrounding the nuclear power plant was inaccessible to the general public during that period. The outdoor life is therefore less widespread here than along other parts of the east coast. The value of the area does not lie in paths and trails, bike tracks and bathing places, but in the unspoiled countryside, the wildlife and the bird life. Recreation such as hunting and fishing is very popular in the area. The construction of a final repository will increase traffic and hence increase noise and motion in the area. This will mainly impact the enjoyment value for the people spending time in the area. No other significant consequences are expected as the final repository will be mainly situated within the existing industrial complex and hence the character of the area should remain unchanged.

 12. Present status and an appreciation of the consequences for recreation and outdoor leisure activities from siting a nuclear waste repository at Oskarshamn; Nulaegesanalys samt bedoemning av konsekvenser foer rekreation och friluftsliv av ett slutfoervar i Oskarshamn

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dahlstroem, Kristina

  2007-07-15

  This report describes recreation and outdoor life in and around Simpevarp/Laxemar area. It also describes the impact of constructing a final repository for spent nuclear fuel on the outdoor life. The study area in this report is situated in the parish of Misterhult, in the municipality of Oskarshamn. Oskarshamn nuclear power plant (OKG) and the interim storage facility for spent nuclear fuel (Clab) are situated within the area. The parish of Misterhult is sparsely populated and includes both houses and holiday cottages. The area is used for various kinds of recreation by inhabitants from surrounding villages and employees at OKG and SKB (Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co), and also by a number of different associations and by tourists. Misterhult archipelago has the highest values for recreation and outdoor life in the study area. Many water related activities, such as swimming, sailing, fishing, diving, kayaking and canoeing are conducted in the region Hamnefjaerden, Kraakelund and a walking track called Ostkustleden are three other places in the study area which are popular for outdoor life. SKB and OKG facilities are also visited by many tourists. Disturbances to the recreation and outdoor life during construction and operation of a final repository and a interim storage facility will occur in the form of increased noise and movement in the area, mostly from the traffic. The consequences of these disturbances are: Decreased serenity, which will probably decrease the enjoyment value for the people spending time in the area. The final repository in Laxemar will likely require road access that will cross the walking track. Various prevention and compensation measures, such as noise restrictions and a new section of the walking track at Ostkustleden, are suggested to minimise and/or mitigate the consequences. Also measures that increase the value of recreation and outdoor life are listed, for example an exhibition about the areas nature and culture. Specific compensation and mitigation measures will be outlined in the next design step.

 13. Komplexitet för kvalitet i lärande och undervisning: bedömning av komplexa problem och studenters resonemang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sofia Kjellström

  2011-03-01

  Full Text Available Vi utbildar studenter för att de ska ha möjlighet att lösa mycket komplexa samhällsproblem,men hur vet vi att de har utvecklat de former av tänkande och handlande som krävs? Forskning visar att vuxna tänker, talar och handlar utifrån olika nivåer av komplexitet, och att utbildning i hög grad påverkar människors förmågor. Model of Hierarchical Complexity(MHC är en teori som beskriver hur komplext information sätts samman och hur komplext personer resonerar i en fråga, vanligtvis på någon av nivåerna konkret, abstrakt, formellt, systematiskt eller metasystematisk. Syftet med denna artikel är att introducera MHC och visa på dess relevans som verktyg inom högre utbildning. Med hjälp av teorin är det möjligt att analysera både hur komplex en uppgift är och hur studenter klarar av att lösa den, vilket speglar förståelse inom ett ämne. Med modellen som mått på komplexitet tydliggörs svårighetsgraden i det som ska läras och på vilken nivå studenterna klarar att ta till sig kunskapsinnehållet. Avslutningsvis diskuteras hur studenter kan stödjas att utvecklasina förmågor till komplext resonerande och därmed skapa kvalitet i både lärande och undervisningOne of the aims of higher education is to teach students to solve complex problems, but what is the complexity of problems and the reasoning of students? The Model of Hierarchical Complexity (MHC is a theory applicable to all domains in which information is organized and accounts for increases in behavioral complexity which includes cognitive or reasoning complexity. The paper is a theoretical introduction to MHC as a tool for teaching in higher education. The model clarifies and shows the gap between the complexity in the subject and the students understanding of the same subject. We also discuss how to support the development of more complex reasoning in students.

 14. Konsum av risiko-matvarer - Beskrivelse av en undersøkelse som skal kartlegge konsum av matvarer med betydning for inntaket av miljøgifter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helle Margrete Meltzer

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI perioden 1999-2001 vil det bli gjennomført tre kostholdsundersøkelser som til sammen skal kartlegge konsum avmatvarer med betydning for inntaket av miljøgifter i Norge, fortrinnsvis kadmium, kvikksølv, PCB og dioksiner.Disse giftene finnes hovedsakelig i krabbe, flatfisk, skjell, gjedde og abbor, lever eller nyre fra vilt og viltvoksendesopp. Fordi gjennomsnittskonsumet er lavt, spørres det ikke spesifikt om disse matvarene i landsdekkende kostholdsundersøkelsersom 'Norkost'. Hensikten med studien er å kunne gi en bedre beskrivelse av eksponeringsfordelingeni befolkningen med tanke på miljøgifter. Fordelingen er antakelig skjev, dvs. et stort antall personerventes å ha et lavt inntak og noen få personer ventes å ha et relativt høyt inntak av de undersøkte stoffene. Eventuelleukjente risikogrupper vil kunne avdekkes, og det er av stor interesse å undersøke hvor stor eksponeringen i deutsatte gruppene er.Del A av undersøkelsen er landsdekkende og omfatter en postal frekvensundersøkelse til 10 000 tilfeldig valgtepersoner mellom 18 og 79 år. Del B omfatter en postal frekvensundersøkelse til 6000 tilfeldig valgte personer i sekskommuner, der tre er kystkommuner og tre er innlandskommuner. Kommunene blir valgt ut fra kjennskap til godtilgang på de aktuelle matvarene. Vi antar at der tilgangen på matvarene er god, er konsumet høyere. Del C avundersøkelsen vil omfatte høykonsumenter av aktuelle matvarer, valgt fra del B av undersøkelsen. Dette vil være endybdestudie der analyser av miljøgifter i blod, hår og urin også skal inngå.Undersøkelsen er den første i sitt slag her til lands og vi kjenner ikke til at tilsvarende studier er gjort i andreland. Hensikten med artikkelen er å gi en beskrivelse av undersøkelsen i en tidlig fase av gjennomføringen.Meltzer HM, Bergsten C, Stene LC, Stigum H, Wiborg ML, Lund-Larsen K, Alexander J. Consumption ofcontaminated foods – Description of a dietary survey

 15. Amen-break : Från ett samplat trumbreak till nya trumkomp i drum'n'bass-musik.

  OpenAIRE

  Björni, Patrik

  2012-01-01

  Drum’n’bass är en genre inom elektronisk dansmusik som utvecklades under 1990-talet. Genren kännetecknas av rytmiskt komplexa trumkomp. Syftet med detta arbete är att ge en uppfattning av trumkomp, vilka kallas för breakbeats i drum’n’bass-musik. Med hjälp av litteratur har jag forskat i historien om drum’n’bass för att ge en uppfattning om hur genren utvecklades och dess bakgrund. Breakbeats är skapade genom att sampla och bearbeta trumkomp från äldre funk-och soullåtar med elektronisk...

 16. Muslimske kvinner sitt medborgarskap i fleirkulturelle og fleirreligiøse samfunn : Ei analyse av partipolitiske representasjonar av bruk av hijab i Noreg og Danmark

  OpenAIRE

  2007-01-01

  Bruk av hijab har ført til kontroversar over heile Europa, og myndigheitene må finne måtar å handtere konfliktar som har kome opp på grunn av det muslimske hovudplagget. Ulike tilnærmingar har vorte valt. Ei todelt problemstilling knytt til desse kontroversane vert diskutert i oppgåva: Korleis vert bruk av hijab representert i den partipolitiske diskursen i Noreg og Danmark? Og korleis vert medborgarskapet til muslimske kvinner med hijab konstruert i den partipolitiske diskursen? Utgangs...

 17. Bochdalek Hernia As A Cause Of Intermittent AV Block

  OpenAIRE

  Etsadashvili, Kakhaber; Rashid, Haroon Mohammed; Jalabadze, Khatuna; Melia, Anzor

  2011-01-01

  Congenital diaphragmatic hernia is very rare cause of AV block. We report such a patient with sick sinus node syndrome and previous AAIR pacemaker implantation, in which intermittent AV block was diagnosed by 24-hours ECG monitoring and upgrade of pacing system to DDDR was suggested.

 18. EST Table: AV402204 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV402204 heS00693 11/12/09 n.h 10/09/28 95 %/122 aa gb|ABM66814.2| trehalose 6-phos...05 aa gi|189236215|ref|XP_975776.2| PREDICTED: similar to trehalose 6-phosphate synthase isoform 2 [Tribolium castaneum] AV402204 heS0 ...

 19. Introduction to AVS2 Scene Video Coding Techniques

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Jiaying Yan; Siwei Dong; Yonghong Tian; Tiejun Huang

  2016-01-01

  The second generation Audio Video Coding Standard (AVS2) is the most recent video coding standard. By introducing several new coding techniques, AVS2 can provide more efficient compression for scene videos such as surveillance videos, conference videos, etc. Due to the limited scenes, scene videos have great redundancy especially in background region. The new scene video coding techniques applied in AVS2 mainly focus on reducing redundancy in order to achieve higher compression. This paper introduces several important AVS2 scene video coding techniques. Experimental results show that with scene video coding tools, AVS2 can save nearly 40%BD⁃rate (Bjøntegaard⁃Delta bit⁃rate) on scene videos.

 20. Vad påverkar föräldrars sätt att tillgodose barns behov av regelbundet umgänge? : En applikation på Theory of Planned Behaviour

  OpenAIRE

  Herbertsson, Carina

  2007-01-01

  Föreliggande undersökning var en attitydundersökning baserad på Theory of Planned Behaviour där attityd, subjektiv norm, upplevd kontroll samt intention anses kunna predicera beteende. Syftet med undersökningen är försöka ta reda på vilka faktorer som påverkar hur mycket tid man som förälder umgås med sina barn efter en separation eller skilsmässa eftersom många barn i den situationen förlorar kontakten med den ena föräldern. 36 försöksdeltagare besvarade ett frågeformulär bestående av 31 frå...

 1. Kylanläggning för småskalig ölproduktion anpassad för jäsning och lagring av lageröl

  OpenAIRE

  BOOG RUDBERG, SUSANN

  2015-01-01

  Antalet mikrobryggerier runt om i Sverige har de senaste åren ökat markant. Vanligast är att dessa producerar öl som ale och stout trots att vi svenskar, om man ser till systembolagets statistik, fortfarande främst dricker lager. En anledning till få av de mindre mikrobryggerierna brygger lageröl är att bryggprocessen är mer avancerad för att brygga lager. För att brygga lager krävs, utöver den vanliga bryggutrustningen, också ett sätt att kyla ölet på först till 10°C och sedan till 0°C under...

 2. Färgindustrins användning av lean-metoderför en resurseffektiv produktion : Hur ser användningen ut idag och hur kan denförbättras?

  OpenAIRE

  Eriksson, Jonathan; Lindberg, Louise

  2015-01-01

  Sammanfattning Studien undersöker möjligheten att resurseffektivisera färgindustrin med hjälp av lean. Färgindustrin tillhör processindustrin och har många omställningar eftersom marknaden kräver ett brett produktsortiment. Omställningarna är resurskrävande då de förbrukar energi, är tidskrävande, kostsamma och ger upphov till ineffektivitet. Det finns därmed förbättringspotential vid omställningarna och dessutom finns effektiviseringsmöjligheter för maskinanvändningen och personalen. En möjl...

 3. Effekt av temperatur og fosforkonsentrasjon på celle- og genomstørrelse av Chlamydomonas reinhardtii

  OpenAIRE

  Hafslund, Ola Tobias

  2014-01-01

  Temperatur og fosforkonsentrasjon spiller inn på cellesyklus til C. reinhardtii. Ikke-synkron cellesyklus gjør størrelsesendringer vanskelig å detekterer. Mulig genomstørrelse endring som følge av reallokasjon av P fra DNA til RNA funnet

 4. Män och kvinnor i tidsskriften Bon : En kvalitativ innehållsanalys ur ett genusperspektiv

  OpenAIRE

  Nelsson, Sofie; Nilsson, Elin

  2013-01-01

  Genusfrågor och könsnormer i dagens massmedier är ett aktuellt ämne som det forskas mycket kring. Tidigare studier visar att jämställdhet fortfarande har sina brister inom mediebranschen. Män får exempelvis ofta en professionell roll i media och vad gäller kvinnan läggs det istället mycket fokus kring utseendet. I denna studie ligger fokus på ett magasin med mode och kultur som intresseområde. Tidningen som studerats heter Bon och har inte utnämnt en specifik könsmålgrupp, något som ansågs in...

 5. Effektivitetsanalyse av norske fengsler : en ikke-parametrisk studie av fengslene i 2009 og 2010 ved hjelp av Data Envelopment Analysis (DEA)

  OpenAIRE

  Holmbukt, Stein-Bjørnar

  2011-01-01

  I denne oppgaven analyseres effektiviteten til norske fengsler. Fokus er på indre effektivitet, det vil si hvor godt fengslene utnytter sine ressurser i produksjonen av sine daglige aktiviteter. Analysen tar for seg effektiviteten til det enkelte fengsel i 2009 og 2010. Eventuelle skala- og spesialiseringsegenskaper i driften av et fengsel blir analysert. Undersøkelsen tar også for seg om det er noen sammenheng mellom endringer i ressursbruk og effektivitet. Til slutt undersøkes eventuelle ef...

 6. Enkel bestemmelse av metylkvikksølv i ekstraherte og dekomponerte biologiske prøvetyper ved bruk av kalddamp atomabsorpsjonsspektroskopi.

  OpenAIRE

  Mohanathas, Logana

  2010-01-01

  Hensikten med dette arbeidet var å utvikle en enkel metode for bestemmelse av metylkvikksølv (MeHg) i biologiske prøvetyper som blod, urin og hår. For å utvikle denne metoden ble det tatt i bruk tilgjengelige intrumenter ved Intitutt for plante- og miljøvitenskap, UMB. Totalkvikksølv (T-Hg) bestemmes i dag ved hjelp av kalddamp atomabsorpsjonsspektroskopi (CVAAS). Bestemmelse av MeHg ved bruk av CVAAS, krever en forutgående separasjon av kvikksølvspecier og oksidasjon av MeHg til Hg2+. Hydrog...

 7. Betydelsen av kompetensutveckling inom olika verksamheter

  OpenAIRE

  Gottfridsson, Anna

  2005-01-01

  För att förändra behövs tillgång till kompetenser. Olika verksamheter har olika behov av kompetensutveckling för att nå sina mål. Att finna behov av kompetenser i förhållande till verksamhetens mål, kan vara en början på att rätt kompetens hamnar på rätt plats utifrån de satsningar som görs. En utvärdering kan göras för att utvisa om verksamheten är på rätt väg mot förändring. Uppsatsens syfte är att skapa förståelse för kompetensutvecklingens betydelse för att verksamheten ska kunna förändra...

 8. En kartlegging av det regionale innovasjonssystemet innen IKT/elektronikk Horten - Kongsberg

  OpenAIRE

  Velvin, Jan; Qvenild, Rolf; Branstad, Ole; Uhlin, Åke

  2003-01-01

  Denne rapporten er resultatet av et forprosjekt gjennomført for SND Vestfold og SND Buskerud av Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Buskerud. Den er utført som en del av samarbeidet mellom SND, Forskningsrådet (NFR) og SIVA om utvikling av regionale innovasjonssystemer i ARENA-programmet. Studien av innovasjonssystemet i aksen Horten og Kongsberg viser hvordan store lokale aktører ser på egen innovasjon og regionens innovasjossystem. Resultatet av denne rapporten vil være en del av beslutn...

 9. Implementeringsforskning: vitenskap for forbedring av praksis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Signe Flottorp

  2013-11-01

  Full Text Available Medisinsk forskning har ført til store framskritt de siste tiårene. Det er investert mye mer ressurser på basalforskning og klinisk forskning enn på å utvikle og evaluere metoder for å sikre at pasientene får nytte av forskningen. Formålet med implementeringsforskning er å redusere gapet mellom forskning og praksis, ved å utvikle og evaluere tiltak som kan sikre at behandlingen som pasientene mottar er kunnskapsbasert, at den er omsorgsfull og av god kvalitet.I denne artikkelen gjør vi rede for hva implementering og implementeringsforskning er. Vi belyser historikken til denne unge vitenskapen, og illustrerer mangfoldet i de faglige tilnærmingene og begrepene som brukes om det å få forskning brukt i praksis. Det finnes en rekke teorier om endring av atferd, både på individnivå og på organisatorisk nivå. Teoriene er imidlertid i liten grad testet empirisk, særlig når det gjelder å endre atferd i helsetjenesten.Systematiske oversikter over metodisk gode studier er den beste kilden til informasjon om effekt av implementeringstiltak. The Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group (EPOC er en viktig kilde for slike oversikter. De systematiske oversiktene som er utarbeidet på dette feltet viser at passive dissemineringstiltak har begrenset effekt, mens mer aktive tiltak kan ha liten til moderat effekt. Det er ofte betydelig variasjon i effekt på tvers av studiene. Det er derfor viktig å få bedre kunnskap om hvilke faktorer som kan forklare slike forskjeller i effekt.Vi gir eksempler på norske implementeringsstudier, og refererer bidrag fra forskere ved Kunnskapssenteret. Implementeringsforskningen kan, hvis den lykkes, sikre pasientene bedre behandling.Flottorp S, Aakhus E. Implementation research: science for improving practice. Nor J Epidemiol 201 3; 23 (2: 187-196.ENGLISH SUMMARY Medical research has led to major advances in recent decades. More resources have been invested in basic and clinical research

 10. Internkommunikation av CSR : - En fallstudie av hur CSR internt förmedlas inom Clas Ohlson

  OpenAIRE

  Imeri, Dodona; Varatharajah, Kajany

  2012-01-01

  Den ökade transparensen i samhället har bidragit till att allt fler företag aktivt arbetar medCorporate Social Responsibility, CSR. Tyvärr är det många verksamheter idag som inte får tillräckligt mycket uppskattning för deras CSR-policy. Detta är för att den externa kommunikationen gentemot konsumenter inte är optimal. När konsumenter inte har kännedom om företagets CSR försvinner mycket av den konkurrenskraft som CSR bidrar med. Samtidigt kan en överdriven marknadsföring av företagets CSR-po...

 11. Energieffektivisering i byggenæringen, en vurdering av passivhuskonseptet

  OpenAIRE

  Flaatten, Torgeir

  2011-01-01

  Norske myndigheter har signalisert at det jobbes for å innføre passivhusnivå som forskriftskrav i 2020. Dette er et resultat av internasjonalt fokus på energieffektivisering i bygebransjen, og Norge har forpliktet seg til store kutt gjennom klimaforliket. Det har ført til hyppigere oppdateringer av teknisk forskrift som blant annet inneholder bestemmelser om energibruk i nybygg. Myndighetene har også innført støtteordninger og energimerking av bygninger for å motivere til energireduserende ti...

 12. Å bli ergoterapeut : Dannelse av faglig identitet i ergoterapeututdanningen.

  OpenAIRE

  Nymo, Astrid Vekve

  2008-01-01

  Å være student på en ergoterapeututdanning innebærer å tilegne seg og utvikle kompetanse i ergoterapi. Det handler om etter hvert å oppleve seg kompetent til å starte en yrkeskarriere som ergoterapeut. Det handler om å inneha en opplevd identitet i form av trygghet på egen kompetanse, innsikt i faget og opplevelse av tilhørighet til faggruppen ergoterapeuter. Forskning på opplevelse av faglig identitet hos ergoterapeutstudenter og ergoterapeuter har fokus på at ergoterapeuter/-...

 13. Tolkning og håndtering av seismiske skivekrefter

  OpenAIRE

  Bøyum, Kristian Olav Sæterdal

  2015-01-01

  Ved innfesting og kraftoverføring mellom horisontale og vertikale skiver, vil hulldekkers manglende horisontale kapasiteter skape utfordringer. Situasjoner med store seismiske laster vil følgelig kunne gi tidkrevende beregninger, først og fremst på grunn av liten kapasitet i dekkeskiven, men også på grunn av at dimensjoneringen i stor grad skjer ved håndberegninger. Tolkning av lastbildet i programmer med FEM-analyse krever også gode forkunnskaper og kan ofte være årsak til ...

 14. Tekniske og økonomiske analyser ved utbygging av fjernvarmesystem

  OpenAIRE

  Gaustad, Astrid

  2007-01-01

  Det er i dag sterkt fokus på å bekjempe klimaendringer og for å nå internasjonale utslippsavtaler. I Norge har det nå kommet nye Tekniske Byggeforskrifter, TEK 07, som tar sikte på å redusere energibruken i bygninger med totalt 25 %, og at 40 % av oppvarmingsbehovet skal dekkes av alternative energikilder. Dette gjør bruk av fjernvarme til oppvarmingsformål stadig mer aktuelt, men betyr at fjernvarmeselskapene i teorien vil få solgt mindre mengde energi over året til hver abonnent. Denne oppg...

 15. Lederes bruk av informasjon i styringssystemet : en studie av Beyond Budgeting i StatoilHydro

  OpenAIRE

  Ribe, Susann

  2009-01-01

  StatoilHydro har innført Beyond Budgeting som styringssystem i hele sin virksomhet, og i den forbindelse blant annet gått bort ifra tradisjonell budsjettstyring. Styringssystemet er satt sammen av prinsipper som beskriver hvordan StatoilHydro skal styres, gjennom organisasjonskultur, administrativ oppbygning og økonomisk styring. I disse prinsippene har StatoilHydro-lederne tilgjengelig informasjon, som benyttes som grunnlag for å styre enheten. Denne oppgaven har som formål å beskrive hvo...

 16. Kalibrering av en transient GT-Power modell av en SI PFI turbo motor

  OpenAIRE

  Bodin-Ek, Erik

  2008-01-01

  I detta arbete behandlas transient simulering i ett 1D-simuleringsprogram, i detta fall Gamma technologies GT-Power. Vad som behöver ändras i en modell för att den skall kunna simulera en motor under transienta driftsfall med god noggrannhet har undersökts. När detta är gjort, skall det undersökas hur väl den transient kalibrerade modellen kan simulera en motor med förändrad rörgeometri på insugs- eller avgassidan, och vad som måste omkalibreras om detta inte är fallet. Den viktigaste slutsat...

 17. Bruk av amniocenteser og chorionbiopsier i Norge

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guttorm Haugen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGInvasiv prenatal diagnostikk i form av amniocentese (fostervannsprøve og chorionbiopsi (morkakeprøveutføres i ca. 2% av alle svangerskap i Norge per år. Dette er betydelig færre undersøkelser ennhva som utføres i de andre nordiske land. De fleste får utført amniocentese pga. høy maternell alder(aldersindikasjon som her i landet er ≥ 38 år ved fødselstermin. Chorionbiopsi er forbeholdt kvinnermed kjente arvelige lidelser i familien, dvs. kvinner med høy risiko for å få et affisert foster. De undersøkelsersom foreligger over svangerskapsutfall samt forekomst av komplikasjoner etter amniocenteseog chorionbiopsi er hovedsakelig utført i andre land på kvinner med generelt lavere risiko ( ≥ 35 år ennfor dem som får utført invasiv prenatal diagnostikk i Norge. Pga. vår restriktive praksis kan ikke disseresultatene uten videre overføres til Norge. Vi mangler eksakte data over svangerskapsutfall og evt.komplikasjoner etter disse undersøkelsene i en norsk populasjon.Haugen G, van der Hagen CB. The use of amniocentesis and chorionic villus sampling in Norway.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYAmniocentesis or chorionic villus sampling are performed in about 2% of all pregnancies in Norwaywhich is far less than in the other Nordic countries. Most of the amniocenteses are performed due toadvanced maternal age. In Norway this is defined as maternal age ≥ 38 years at term. Couples withknown chromosomal aberrations or genetic diseases in their families, i.e. women at a high risk of havingan affected fetus, are offered chorionic villus sampling. Earlier studies on complications and pregnancyoutcome following amniocentesis or chorionic villus sampling have been performed in other countriesmainly on women at a lower risk ( ≥ 35 years than for the women having such tests in Norway. We donot have data on pregnancy outcome and possible complications following amniocentesis and chorionicvillus sampling in a Norwegian

 18. Prediktion av matchresultat i engelska Premier League

  OpenAIRE

  Palmberg, Billy

  2015-01-01

  Att i förväg försöka förutsäga vilket lag som kommer vinna i en fotbollsmatch har nog de flesta försökt sig på någon gång. Att gissa och att faktiskt försöka att analysera båda lagens förutsättningar är två väldigt olika metoder att komma fram till sitt resultat. I och med att datorkraften de senaste åren kraftigt förbättrats har det också kommit fler och framför allt tyngre matematiska modeller för att skatta utfallet av matcher. I detta examensarbete används Pi-ratingsystemet som går ut på ...

 19. Avvattning av nanocellulosa i en DDA

  OpenAIRE

  Artman, Anna

  2015-01-01

  Genom laborativa försök skulle avvattning och retention av nanocellulosa i en DDA (Dynamic drainage analyzer) undersökas. Detta genom att tillsätta retentionskemikalier i varierande mängder för att se hur det påverkade avvattningen. Uppdragsgivaren var Innventia och laborationerna utfördes på SP:s laboratorium där DDA instrument fanns tillgängligt. DDA instrumentet liknar den maskin som används för papperstillverkning och därför anses det vara möjligt att kunna avvattna nanocellulosa på likna...

 20. Forskjell mellom teori og praksis ved bruk av ITIL : Analyse av situasjon i IKT-Seksjonen i Utenriksdepartementet

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Utenriksdepartementet i Oslo (UD) har innført noen av de prosesser som beskrevet i ITIL. Denne rapporten studerer rammeverket for de prosesser som er innført og ser på hvordan UD har valgt å implementere deler av disse prosessene, spesielt "ITIL Service Support: Incident Management og Service Desk”. Men hva er da ITIL? ITIL (Information Technology Infrastructure Library), er et bibliotek med et sett av ”beste praksis” bøker med de beste prosessene, rutinene og erfaringene fra mange bedrif...