WorldWideScience

Sample records for av ett varmare

 1. Utveckling av ett webbforum med innehållshanteringssystemet Drupal

  OpenAIRE

  Lindqvist, Christoffer

  2010-01-01

  Detta examensarbete består av två huvuddelar. Den första delen är en teoretisk analys av innehållshanteringssystem i allmänhet och en forskning i hur det populära innehållshanteringsverktyget Drupal är uppbyggt. Den andra delen av arbetet är en praktisk genomgång av hur funktionalitet för ett webbforum kan byggas upp med hjälp av Drupals ramverk. Den teoretiska analysen undersöker vad ett innehållshanteringsverktyg är, vad det används till och vilka huvuddrag det i allmänhet består av. Sed...

 2. Health effects of a warmer climate - a knowledge review; Haelsopaaverkan av ett varmare klimat - en kunskapsoeversikt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rockloev, Joacim; Hurtig, Anna-Karin; Forsberg, Bertil (Umeaa Univ. (SE). Dept. of Public Health and Clinical Medicine)

  2008-01-15

  Global warming has caused changes that can already be seen and that motivates considerations of the possible adaptation measures needed to protect people and public health. Expert bodies such as the United Nations International Panel on Climate Change (IPCC) now conduct model simulations on how the world's climate is expected to change depending on, for example, the emission of greenhouse gases. The Swedish SMHI has provided scenarios for how the future climate in Sweden may develop. These assume an increase in the winter temperature of 3-8 deg C in winter and 1-5 deg C during summer, compared to the period 1961-1990. In addition, these scenarios indicate increased precipitation especially in northern Sweden, a greater risk of drought in Skaane during summer, as well as an increased risk of extreme events such as storms, heavy rainfall and heat waves. The climate change may affect health and its determinants in a number of different ways. The effects may be direct, as in extreme weather conditions, and also indirect, such as the influence of changes in climate and the environment on the spread of infectious diseases as well as the far-reaching effects of changes in other parts of the world. The aim of this overview report is to briefly present our current understanding of how health risks and public health may be affected. The presentations of potential consequences are partly built using knowledge of the associations between climate and health in various regions to draw analogies for areas expected to undergo changes that will make their climate more similar to current conditions in other regions. Distribution of vector-borne diseases can be determined by the type of climate a certain mosquito can survive. In the future we may face outbreaks of diseases that are new to us. Another way of making predictions is to use the observations of how health effects relate to weather variations in one place, for example, temperature fluctuations. In this regard we already have information on the associations observed in Sweden with our current climate conditions. In some cases we can even build our analyses on changes in risk factors and health that have already been observed and linked to climate change, such as the spread of ticks in Northern Sweden and the already longer pollen season

 3. Att bygga ett starkt varumärke i teori och praktik : En fallstudie av iPod

  OpenAIRE

  Van Ly, David; Hamza, Pako

  2009-01-01

  Denna uppsats är en fallstudie med fokus på huruvida iPod uppfyller det teoretiska krav som föreligger för ett starkt varumärke. Apple är ett företag med ett varumärke som anses vara ett av de starkaste i världen och därför finner vi det intressant att studera hur de har gått tillväga när det gäller mp3- spelaren iPod. Det är av intresse att studera just iPod då det är en produkt som har lyckats när man ser till försäljningssiffror och produktens ställning på marknaden....

 4. Vad vill kvinnor ha? : En undersökning av en lokaltidnings bilaga i form av ett livsstilsmagasin.

  OpenAIRE

  Heurling, Åsa; Lovisa, Lesse

  2011-01-01

  Folkbladet är en dagstidning i Norrköping med en stark lokal prägel vars prenumeranter till största delen är sportintresserade män. För att försöka bredda sin läsekrets har man sedan 2009 gett ut en tidning kallad Trend, som vänder sig till kvinnor i åldern 20 - 50 år. Denna tidning med lokal prägel, i form av ett livsstilsmagasin för kvinnor, handlar om mode, skönhet, heminredning och resor. Maga- sinet ges ut i fyra nummer per år och delas ut gratis till alla hushåll i Norrköping med omnejd...

 5. Information är silver, kommunikation är guld : Fallstudie av intern kommunikation ur ett ledningsperspektiv

  OpenAIRE

  Andersson, Magnus; Toresson, Marie; Gylesjö, Susanne

  2006-01-01

  Intern kommunikation är ett av verktygen för att förmedla strategier inom organisationer och företag. Att finna ett gemensamt språk inom organisationen kan underlätta förståelsen för företagets visioner och mål. Vårt syfte med undersökningen är att öka kunskap och förståelse samt skapa insikt kring ledningsarbete med intern kommunikation särskilt i samband med en expansiv fas. Vårt mål är att finna beskrivningar för hur ett företag i en expansiv fas kan arbeta med intern kommunikation. Vi har...

 6. Effekter av att införa en Configuration Management Database : En kvalitativ fallstudie på ett IT-företag

  OpenAIRE

  Leneklint, Linn

  2016-01-01

  Att hantera förändringar av mjukvara via pappersdokument är långt ifrån effektivt. CMDB, Configuration Management Database, är ett mindre känt verktyg som på ett mycket enkelt sätt kan hantera hela företagets IT-miljö. Trots att det anses fördelaktigt enligt referenslitteraturen är det väldigt få företag som väljer att införa det. Syftet med studien är att studera vilka effekter som uppstår hos en driftavdelning efter införande av en CMDB. Studien är en fallstudie. För ...

 7. Omsorg for ettåringer i barnehagen - En kvalitativ studie av hvordan en barnehagelærer ivaretar ettåringers behov for omsorg

  OpenAIRE

  2015-01-01

  Tema for denne masteroppgaven er omsorg for ettåringer i barnehagen, og jeg har undersøkt hvilke kvaliteter som blir viktig i omsorgsarbeidet inn imot de minste barna som begynner i barnehagen. Oppgavens problemstilling er: Hvordan opplever en barnehagelærer at hun ivaretar ettåringers behov for omsorg gjennom barnehagedagen? For å besvare problemstillingen har jeg gjennomført en kvalitativ undersøkelse bygget på et mikroetnografisk studie med en hermeneutisk tilnærming. Jeg har b...

 8. Mygg och Bti i nedre Dalälven : Utvärdering av ett vetenskapligt uppföljningsprogram

  OpenAIRE

  Nilsson, Christer; Malm-Renöfält, Birgitta

  2009-01-01

  Denna rapport redovisar uppdraget att granska den vetenskapliga uppföljningen avmyggkontrollprogrammet i nedre Dalälven. Rapporten beskriver hur frågorna iuppföljningsprogrammet besvarats samt diskuterar relevansen av de frågor somingått i uppdraget. Det konstateras att den vetenskapliga uppföljningen av eventuellaeffekter av spridning av Bti brustit i försöksdesign och analys. Det insamladematerialet ger inte underlag för de slutsatser som dragits. De frågor som ingått iuppdraget har därmed ...

 9. En socialpsykologisk analys av samkönat partnervåld ur ett makt- och normativitetsperspektiv

  OpenAIRE

  von Braun, Thérèse

  2009-01-01

  Uppsatsens syfte var att nå en större teoretisk förståelse av samkönat partnervåld, genom att analysera olika forskningsartiklars narrativa konstruktioner av våldet. De två frågeställningarna var: 1. Hur diskuterar forskningslitteraturen samkönat partnervåld med fokus på temana relationsdynamik, karaktär hos parterna, kön, genus och sexualitet samt betydelsen av social kontext? 2. Hur diskuterar forskningslitteraturen det professionella bemötandet av samkönat partnervåld? De 21 valda primärdo...

 10. Studie av verkningsgrad potentialen för ett vatten baserat Waste Heat Recovery system med kolvexpander

  OpenAIRE

  ACHKOUDIR, HOUSSAM; Hanna, Naowar

  2011-01-01

  SammanfattningEn ånganna monterades i EGR (Exhaust Gas Recirculation) slingan på en 12,7 liters Scania Euro V motor (DC1306). En modell som beskriver Rankine cykel togs fram med vatten som köldmedium i simuleringsverktyget GT-Power. Ångpannan i GT-power modellen kalibrerades m.h.a experimentell data.Simuleringarna visade att det optimala ångtrycket, det trycket där högst effekt kan erhållas från expandern, är beroende av EGR temperaturen. Det innebär att ju högre EGR inloppstemperatur desto h...

 11. Skapande av hög medvetenhet : En studie i hur ett företag med begränsade resurser kan skapa hög medvetenhet med kostnadseffektiva marknadsförings metoder

  OpenAIRE

  Edlund, Alexander; Hansson, Fredrik

  2007-01-01

  Title: Creating high awareness – A study in how a company can create awareness with cost efficient marketing methods. (Skapande av hög medvetenhet – En studie i hur ett företag kan skapa medvetenhet med kostnadseffektiva marknadsförings metoder). Authors: Alexander Edlund and Fredrik Hansson Aim: Our aim is to reveal the pros and cons of cost efficient marketing and decide which cost efficient method works best in creating awareness. We also want to determine if the methods can be integrated ...

 12. Avskrivningsmetod – ett icke-val? : En studie om svenska börsnoterade företags val av avskrivningsmetod

  OpenAIRE

  2015-01-01

  Bakgrund: IASB publicerade 2014 ett klargörande rörande vilka avskrivningsmetoder som tillåts. Det träder i kraft först 2016, men publiceringen gav upphov till en förnyad diskussion rörande de avskrivningsmetoder som är tillåtna enligt IFRS. I Sverige anses linjär avskrivningsmetod vara den mest tillämpade, men kunskapen om faktisk tillämpning är bristfällig. Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilka avskrivningsmetoder svenska börsnoterade företag använder för deras materiella och im...

 13. Inläsning av match- och dragningsinformation med användning av node.js : Ett arbete utfört vid företaget Svenska spel

  OpenAIRE

  Olsson, Rasmus; Ramadanovic, Alen

  2013-01-01

  Detta examensarbete har genomförts hos det statliga spelföretaget Svenska Spel i Sundbyberg. Svenska Spel har övervägt att använda sig av en ny plattform, Node.js, för att utveckla sina läsmoduler som läser match- och dragningsinformation. Idag används läsmoduler implementerade i programmeringsspråken C# och C för detta ändamål. Svenska Spel vill nu ha en utvärdering av hur lämpligt det är för dem att använda Node.js implementerade läsmoduler. Målet med detta examensarbete har varit att under...

 14. Interkulturell kommunikation i en kinesisk kontext : En undersökning av svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet. Ett teoretiskt perspektiv på en praktisk utmaning.

  OpenAIRE

  Hjalmarsson, Ida

  2010-01-01

  Jag har genom en förberedande fältstudie, litteraturgenomgång och enkätintervjuer undersökt svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet, med utgångspunkt i svenska företag som opererar på den kinesiska marknaden. Det var uppsatsens syfte och jag har utgått ifrån frågeställningen: Hur upplever svenska och kinesiska företagsrepresentanter det interkulturella mötet? Subfrågor till denna är: Vilka kulturella faktorer skapar det kinesiska sättet att kommu...

 15. Den preoperativa handdesinfektionen : En systematisk litteraturstudie ur ett evidensperspektiv

  OpenAIRE

  2010-01-01

  Sammandrag: Omkring 2-6% av alla operationer leder till postoperativa infektioner. Postoperativa infektioner skapar onödigt lidande för patienten, samt är den enskilt största orsaken till mortaliteten inom kirurgin. Kostnader till följd av postoperativa infektioner beräknas enbart i Finland uppgå till 100-200 miljoner euro årligen. Den preoperativa handdesinfektionen är ett i ledet av förbyggande åtgärder som bör vidtas för att minska risken att postopertiva infekioner uppstår. Syfte...

 16. Portering av programvara – metodik och fallstudie

  OpenAIRE

  Ståhl, Nils

  2012-01-01

  Carasoft AB är ett företag som specialiserat sig på utveckling av dokumenthanteringssystem. Man erbjuder bland annat ett Windowsbaserat dokumenthanteringssystem vid namn Caradoc. Systemet består av flertalet DLL:er skrivna i Delphi och har inte ändrats eller kompilerats sedan 2004. Det här examensarbetet har i syfte att utreda om det finns möjlighet att inom rimlig tid portera Caradoc till Windows 7, med hjälp av den nya Delphi-versionen XE2. Efter en förstudie i ämnet portering, programspråk...

 17. En påle genom Dracula-filmernas hjärta? : En komparativ analys av adaptationer av Bram Stokers Dracula (1897) från åren 2000-2014

  OpenAIRE

  Bahrman, Alexander

  2016-01-01

  En komparativ analys av adaptationer av Bram Stokers Dracula (1897) från åren 2000-2014 med syfte att undersöka resultatet av nästan 100 år av adaptationer och ett mål för att verkställa om en filmkanon har skapats kring karaktären.

 18. Gymnastikens Hus : Ett referenskoncept för anpassade gymnastikhallar

  OpenAIRE

  2014-01-01

  På Svenska Gymnastikförbundets begäran har detta projekt gjorts som ett koncept för dem att ha som utgångspunkt i diskussioner med såväl föreningar som politiker i frågan om gymnastikens behov av anpassade idrottsanläggningar. En användarstudie av gymnastiken, samt flera discipliner, har gjorts och stått som utgångspunkt för anläggningens utformning. Därtill har även en utvärdering av flertalet befintliga hallar som används för gymnastik gjorts för att motivera beslut gällande anpassningar so...

 19. Från yrkesvalslärare till karriärvägledare : Studie- och yrkesvägledaryrket i ett professionaliseringsperspektiv

  OpenAIRE

  Holmsten, Nina; Lehninger, Jeannette

  2009-01-01

  I Sverige finns det idag ett stort antal yrken och en del av dessa är i en professionaliseringsprocess. Studie- och yrkesvägledaryrket är ett exempel på ett yrke i denna process. Syftet är att beskriva utvalda aktörers syn på studie- och yrkesvägledaryrkets avgränsningar, kompetens samt eventuella auktorisation i ett professionaliseringsperspektiv. En kvalitativ metod har använts och fem elitintervjuer har genomförts med representanter från Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges vägle...

 20. Læring av erfaring?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramvi, Ellen

  Hva skal til for å lære av erfaring? Denne avhandlingen er en empirisk baseret undersøkelse av ungdosmskolelæreres muligheter og betingelser for å "lære av erfaring" i den særlige betydning av begrepet  W. Bion gir i sin psykoanalytiske teori. Undersøgelsen baserer seg på et feltarbeid som strekker...... seg over ett skoleår. Datamaterialet ble samlet inn via observerasjoner og mer eller mindre strukturerte samtaler med lærere ved to forskellige norske ungdsomsskoler. Analysen av materialet foregår i to trinn: først en fenomenologisk analyse, tett på lærernes egne beskrivelser og refleksjoner av...... lærerarbeidet, dets udfordringer og vanskeligheter, og deretter en psykoanalytisk perspektivering av de fenomenologiske analyseresultatene. Analysen viser en almindelig lærerhverdag og en skoleorganisation, hvor lærernes "læring av erfaring" i stor utstrekning blokkeres i et vekselspill mellem lærernes flukt...

 1. Handlingsplan för ägare av transformatorer med korrosiv olja

  OpenAIRE

  Weidemann, Stephan

  2016-01-01

  Sedan början av 2000-talet har ett stort antal transformatorer havererat av en initialt, okänd anledning. Problemet visade sig vara att en antioxidationstillsats i oljan, dibensyl disulfid (DBDS), reagerat med kopparen i lindningarna och vilket gett upphov till avlagringar på isolationspapperet i form av kopparsulfid. Kopparsulfiden i sin tur försvagade papperets isolationsförmåga och allvarliga driftstörningar eller driftstopp på grund av kortslutningar kan ske. Ett stort antal studier har g...

 2. Medias gestaltning av Uppsala Reggaefestival : ett problemfyllt evenemang?

  OpenAIRE

  Schüllerqvist, Max

  2008-01-01

  Purpose/Aim: This essay seeks to describe in what way different newspapers framed Uppsala Reggaefestival, which is a music festival in Uppsala, Sweden. Not only the local press, but also the framing by national press will be analyzed. Furthermore, it seeks to discuss what causes different frames. Material/Method: The material consist of 96 articles from 4 different newspapers which are being analyzed through a quantitative content analysis method inspired by Melin and Lange, and their ideas o...

 3. Motivation och Agila aktiviteter : En fallstudie om hur agila aktiviteter motiverar deltagare i ett utvecklarteam på Tradera

  OpenAIRE

  Nord Olsson, Hjalmar; Wiskman, Daniel

  2016-01-01

  Studiens syfte har varit att undersöka hur agila aktiviteter kan bidra till att motivera deltagare i ett agilt utvecklarteam. För att besvara studiens syfte genomfördes en fallstudie under nio veckor där ett utvecklarteam på företaget Tradera observerades. Utöver observationerna gjordes även intervjuer med en majoritet av teamets medlemmar. Genom att kombinera den klassiska motivationsteorin Job Characteristics Modell med scrumteori utvecklades en konceptuell analysmodell. Den koncept...

 4. Finns det ett samband mellan strategisk förskjutning och upplevd stress? : En enkätundersökning

  OpenAIRE

  Hofstad, Niklas

  2016-01-01

  Prokrastinering är ett mycket allvarligt men också relativt vanligt uppskjutarbeteende, särskilt bland studenter, som kopplas till bland annat stress och dåliga betyg. På senare år har dock forskare argumenterat för existensen av ett gynnsamt uppskjutarbeteende, känt som strategisk förskjutning. Syftet med denna studie var att utforska hur personer som strategiskt förskjuter upplever och hanterar stress i vardagslivet. Detta begrundas i att det saknas forskning om strategisk förskjutning och ...

 5. Mot en professionalisering av det pedagogiska ledarskapet vid Umeå universitet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sven B Eriksson

  2013-01-01

  Full Text Available Det pedagogiska ledarskapet inom högre utbildning fokuseras allt mer. Det understryks genom att flera lärosäten föreskriver såväl att pedagogiska ledare ska finnas på olika nivåer, som vilka övergripande uppgifter dessa ska ha. Denna artikel är ett resultat av en fallstudie av hur de tillägnade kunskaperna och färdigheterna från kursen Pedagogiskt ledarskap, en kurs för målgruppen studierektorer/pedagogiskt ansvariga eller motsvarande arrangerad av Universitetspedagogiskt centrum, har bidragit till deltagarnas professionalisering av det pedagogiska ledarskapet ett år efter kursens slut. Fallstudien genomfördes genom gruppintervjuer. Respondenterna uttryckte att de fått ett stärkt självförtroende i rollen som pedagogiska ledare samt att kursen bidrog till en professionalisering av rollen som pedagogiska ledare genom att stärka identiteten, att skapa en början till en handlingsetik bestående av delvis delade värderingar kring det pedagogiska ansvaret samt ge utbildning och träning i färdigheter som har sin grund i teoretisk kunskap. Kursen Pedagogiskt ledarskap ger därmed ett stöd i en process mot en professionalisering av det pedagogiska ledarskapet vid Umeå universitet.

 6. När är redovisningskvalitén bäst? : I ett frikopplat system eller ett samband mellan redovisning och beskattning?

  OpenAIRE

  Hannell, Jakob; Helas, Nina

  2009-01-01

  Ända sedan 1920 har vi i Sverige genom lagstiftningen haft ett starkt samband mellan redovisning och beskattning. Det kanske klaraste sambandet är det så kallade materiella sambandet som fastslår att det beskattningsbara resultatet för näringsverksamhet baseras på företagets årsredovisning, så länge den anses uppfylla kraven på god redovisningssed. Sambandet mellan redovisning och beskattning har debatterats flitigt under framförallt 1990- talet och 2004 tillsattes av regeringen en utredning ...

 7. "Det är ett vanligt barn, även om det är lite speciellt" : Några förskollärares syn på begreppet barn i behov av särskilt stöd

  OpenAIRE

  Vuento, Noora; Waldenström, Inger

  2013-01-01

  Syftet med denna studie var att undersöka hur några förskollärare ser på begreppet barn i behov av särskilt stöd och vilka barn som omfattas av begreppet enligt dem. De forskningsfrågor vi ställde var hur förskollärare definierar begreppet barn i behov av särskilt stöd, hur förskollärare gör bedömningen av vilka barn som är i behov av särskilt stöd samt hur förskollärare tolkar förskolans uppdrag när det gäller barn i behov av särskilt stöd. För att undersöka dessa frågor använde vi oss av kv...

 8. Litteraturarbete i ett svenska som andraspråksklassrum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Catarina Economou

  2015-06-01

  Full Text Available AbstractThis article considers the role of reading fiction in Swedish as a second language instruction. The study examines how a group of advanced second language learners in a Swedish upper secondary school read, interpret and discuss a contemporary Swedish novel, how they interact with the text and with each other in relation to the text. Furthermore, it analyses which forms of reading the students use. It is a qualitative, empirical study based on field studies, transcriptions of tape recorded interaction and of written texts. The results indicate that second language learners in this context have a positive attitude towards reading and discussing what they read using several forms of reading. They often compare the content of the text to their own lives. One conclusion is that literature teaching and literature can be integrated into one Swedish subject in order to create even more meaningful interactions between students from different backgrounds. Another is that literature can be a means of language development as well as personal development.Keywords: Second language learners, literature pedagogy and didactics, forms of reading, democracy. SammandragDenna artikel handlar om skönlitteraturens roll i skolämnet svenska som andraspråk. Studien undersöker hur en grupp avancerade andraspråksinlärare i en svensk gymnasieskola läser, tolkar och diskuterar en modern svensk roman och hur de interagerar med texten och med varandra i relation till texten. Dessutom analyseras vilka läsarter som eleverna använde sig av. Den är en kvalitativ, empirisk studie som baseras på fältstudier, transkriptioner av inspelade boksamtal och elevtexter. Resultaten visar att andraspråkseleverna hade en positiv attityd till boksamtal och de använde sig av flera läsarter. De jämförde ofta texten till sina egna liv och erfarenheter.  En slutsats är att litteraturundervisning och litteraturarbete skulle kunna integreras i ett gemensamt ämne så att

 9. Tolkning av det verbala och det visuella

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbro Sjöberg

  2011-12-01

  Full Text Available I en tidigare publicerad artikel i Techne serien (Sjöberg, 2005 gjordes en genre-beskrivning av fenomenet skissbok. Genrebeskrivningen baserade sig på en analys av sex formgivarstuderandes skissböcker. I den nu aktuella artikeln redogörs för hur genren tillämpats i en slöjdpedagogisk kontext inom två kurser i Konsthand-arbete under åren 2002 respektive 2004 inom de didaktikbaserade ämnesteknolo-giska studierna i slöjdpedagogik vid Åbo Akademi, Vasa. En av målsättningarna för kurserna var att testa skissboken i en slöjdpedagogisk kontext. Under kursens gång hade de studerande som uppgift att utforska och dokumentera ett givet tema i sina skissböcker. Efter avslutad kurs skannades skissböckerna in för att utgöra empiriskt material för tolkning och analys av hur de studerande utformat dokumen-tationen i sina skissböcker på basen av de instruktioner de fått under kursens gång. I föreliggande studie redogörs för bearbetning, tolkning och analys av det empiris-ka materialet med hjälp av NVivo 9, en version av NVivo som underlättar bearbet-ning och den vetenskapliga tolkningen av visuellt material. Resultaten visar att uppmuntran till horisontell mediering i samband med dokumentation i skissbok kan leda till en mångsidig och personlig utforskning av givet tema.Sökord: metod, slöjd, NVivo, skissbok, lärarutbildningURN:NBN:no-29968

 10. Utvärdering av event marketing

  OpenAIRE

  Fransson, Erik; Törnqvist, Johan

  2001-01-01

  Event marketing är en marknadsföringsform som har växt ordentligt under senare delen av 90-talet och det börjar bli ett naturligt inslag i företagens marknadskommunikation. Trots denna tillväxt har event marketing under en längre tid sammankopplats med brist på utvärderingsmetoder. En avsaknad av utvärderingsmetoder leder till svårigheter att avgöra vilka effekter en event marketing-satsning resulterar i, hur genomförandet kan förbättras samt huruvida event marketing är en lämplig form av mar...

 11. Consequences of increased extraction of forest fuel; Konsekvenser av ett oekat uttag av skogsbraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-07-01

  The Swedish Energy Agency research program 'Sustainable supply and processing of biofuels', also known as Fuel program, ran from 2007-01-01 to 2011-06-30. The results of the program are reported in synthesis reports for the different sub-areas. The purpose of the synthesis reports is to compile knowledge in various areas, to identify knowledge gaps that need to be addressed further, and to place and discuss the aggregated research results in a larger energy and societal perspective, including environmental quality goals and forest policy environmental and production goals. This report covers sub area 'Forest fuel and environmental impacts' conducted in 2007-2011. Biomass from forests, e.g. logging residues, has become an increasingly more important energy resource over the last decades. There is a strong ambition from the society (the Swedish parliament, European Union etc.) to increase the proportion of renewable energy in the energy system and decrease the use of fossil fuel. However, by increasing biomass extraction from our forests a number of environmental services, as well as future forest production will be affected. In this report we discuss if it is possible to increase biomass harvesting, how to combine biomass extraction with sustainable forestry including conservation of environmental services, and if there are any threshold values for avoiding negative impact. The report mainly covers consequences of extracting logging residues, such as branches and tops (in Swedish this is summarised as grot), and stumps. Connected to this we also discuss effects of ash recycling. We also discuss intensive forestry including plantations with short rotation and nutrient optimisation. At present this is only carried out in a small scale for research purpose, but might be a possibility in the future. Finally, we analyse consequences of peat extraction, but only consequences for biodiversity. At the moment peat harvesting is of limited importance in Sweden, but it might increase and it is often mixed with other solid biofuel at the plants. The review is based on a large number of scientific reports. It focuses mainly on Swedish conditions, consequently studies from northern Europe dominates, but we refer also to a large number of studies from other parts of the world. In Sweden, most of the relevant studies have been financed by the Swedish Energy Agency. Therefore, we have analysed all projects within the research programmes funded by the Swedish Energy Agency. This means not only reading scientific papers, but also all kinds of reports, as well as interviews with project leaders. Our result has been examined and discussed at a number of seminars and workshops. Connected to our work we had a reference group with members representing authorities, forestry companies and NGOs. To be able to evaluate the consequences of increased biomass extraction we have related our result to environmental objectives, and goals for forest production, set up by the society (the Swedish parliament). In Sweden we have adopted 16 environmental objectives (http://www.miljomal.nu/Environmental-Objectives-Portal/, in English). Of these especially five objectives are most relevant for our analysis: Reduced climate impact, Natural acidification only, A non-toxic environment, Zero eutrophication and Sustainable forests. The forest production goal is described in the forestry policy (Government proposition 1992/92: 226, in Swedish)

 12. NATO i krigen mot terror : En analyse av NATOs rolle i Afghanistan etter 11. september

  OpenAIRE

  Berg-Hansen, Susanne

  2007-01-01

  Denne oppgaven studerer NATOs rolle i den USA-ledede Operation Enduring Freedom i Afghanistan. Noen timer etter terrorangrepet mot USA 11. september 2001, påkalte NATO for første gang i historien sin grunnpilar, Artikkel 5 i NATO-traktaten, som fastslår at et angrep på ett av medlemmene er et angrep på alle NATO-landene. Til tross for alliansens påkallelse av Artikkel 5, ble NATO stående på sidelinjen i hovedfasen av "Operation Enduring Freedom". USA valgte å gjennomføre mesteparten av kamp...

 13. Utveckling av mjukglassomrörare : En studie för ökad luftinblandning

  OpenAIRE

  2010-01-01

  Den här rapporten är ämnad som underlag till ett fortsatt utvecklingsarbete av en omrörare för mjukglassmaskiner. I en mjukglassmaskin kyls glassen under kontinuerlig omrörning, på så vis blandas luft in och ger glassen fluffighet. Omrörarens huvudfunktioner är luftinblandning, avskrapning av iskristaller längs innerhöljet av kylcylindern samt utmatning av mjukglass mot öppningsdörr. Med en ny utformning ska omröraren bidra till en mer kostnadseffektiv mjukglass-maskin samt ge en godare glass...

 14. Utveckling och implementering av ettpositioneringssystem för inomhusbruksom kan användas för styrning av belysning

  OpenAIRE

  Nilsson, Rickard

  2012-01-01

  SammanfattningDetta examensarbete behandlar ett ämne det forskats mycket på de senaste åren, positioneringinomhus. Utomhus är GPS standard men för positionering inomhus finns det än så länge ingenstandard. Syftet med lokaliseringssystemet som utvecklats i detta projekt är att lokaliserapersoner och andra föremål i rörelse i kontorsliknande miljöer. För ett sådant system finns mångamöjliga användningsområden. Ett av dessa är styrning av belysning.Inledningsvis gjordes en litteraturstudie vars ...

 15. Analys av miljöanpassad ogräsbekämpning

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk vars huvuduppgift är drift och underhåll av det svenska elstamnätet. Bekämpningen av oönskad vegetation är en del i underhållsarbetet i anläggningarna och sker i dagsläget med det kemiska bekämpningsmedlet Roundup. Svenska Kraftnät önskar att minska eller ersätta den kemiska ogräsbekämpningen med en miljöanpassad metod och rapporten syftar till att undersöka den möjligheten.  En av de möjliga metoderna, NCC Spuma, testades i ett fältförsök i en av S...

 16. Adaptationer av Esaias Tegnérs Frithiofs saga

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordenfors, Ola

  2008-01-01

  Tegnérs versepos över urnordiska myter hade länge ett starkt om den nordiska läsande allmänheten - därtill starkt understött av Bernhard Crusells omtyckta tonsättningar av dikterna. Men också i Tyskland har Frithiofs saga haft en påfallande genomslagskraft. I uppsatsen granskas särskilt tonsättar...

 17. Helhetsorienterad utvärdering av kollektivtrafikåtgärder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hiselius, Lena Winslott; Barfod, Michael Bruhn; Leleur, Steen

  Under hösten 2008 och våren 2009 har forskare vid Avd. Trafik och väg vid Lunds Tekniska Högskola, DTU Transport vid Danmarks Tekniska Universitet samt National-ekonomiska institutionen vid Lunds Universitet genomfört ett forskningsprojekt med syfte att studera tillämpningen av en sammansatt...... (helhetsorienterad) analys av kollektiv-trafikåtgärder....

 18. Kartläggning av byggprocessen hos Peab med hjälp av SCOR

  OpenAIRE

  Johansson, Robin

  2012-01-01

  Detta är ett examensarbete utfört på Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) i Norrköping som är en del av Linköpings Universitet i samarbete med Peab som intressent. Historiskt sett har byggbranschens intresse för logistik varit svalt vilket har lett till att logistiken inom denna bransch har halkat efter i förhållande till övriga branscher. Syftet med detta examensarbete är att utifrån ett logistiskt synsätt tillhandahålla anpassningsförslag till SCOR-processerna ”Make” och ”Retur...

 19. Kundupplevd tjänstekvalitet inom logistiken i ett företagsnätverk : En fallstudie ur Stockmannvaruhusens perspektiv

  OpenAIRE

  Fagerström, Hans-Christian

  2009-01-01

  Avsikten med detta arbete var att studera kundupplevd tjänstekvalitet och problem i ett logistiskt företagsnätverk. Nätverket, en företagstriad i Finland, bestående av en leverantör av färdigvaruprodukter inom hemelektronik, en speditör, som levererar produkterna till kunder och en kund som fungerar som återförsäljare av färdigvaruprodukterna. Undersökningen utfördes som en kvalitativ fallstudie där man genom teori om företags-nätverk, logistikens flödesperspektiv och tjänstekvalitet gic...

 20. Corrado Pettenati acting head of ETT

  CERN Multimedia

  2004-01-01

  Following the departure of Juan Antonio Rubio, Corrado Pettenati has been appointed as the acting head of the ETT unit with effect from 1 August. He joined CERN in 1995 as head librarian, reorganizing and modernizing the library before becoming deputy leader of ETT from June 2000 to April 2004. Previously, he worked at the European University Institute in Florence from 1976, developing automated library systems and becoming head of the computer centre in 1985. He has also been a software analyst and a telecommunications specialist. In 2003 he was appointed as member of the steering committee of the Cellule de Coordination Documentaire Nationale pour les Mathématiques de Grenoble, and in 2004 became a member of the EULER - European Libraries and Electronic Resources in Mathematical Sciences - Scientific Advisory Board, based in Germany. He was born in 1946 and graduated with a degree in Electrical Engineering from the Polytechnic in Milan in 1969.

 1. En studie om hur redovisningsprinciper förklarar företags tillämpning av IAS 38 : Är redovisning av Forskning och Utveckling jämförbart mellan företag i IT-branschen?

  OpenAIRE

  Bark, Mimmi; Liljekvist, Carin

  2011-01-01

  Bakgrund och problem: Ett tolkningsutrymme har identifierats i IAS 38 gällande kriterierna som behandlar aktivering av FoU. Detta kan innebära ett problem då det finns risk för variation mellan företag i tolkning och tillämpning av kriterierna. Det kan i sin tur påverka jämförbarheten mellan företagen i redovisningen av FoU. Syfte: Syftet med denna studie är att utifrån ett informationsasymmetriproblem studera jämförbarheten mellan företag i redovisning av FoU. Vi ämnar kartlägga tillämpning...

 2. Konstruktion av interaktiv mobil underhållningsplattform - med animerad lyskub, Klannlänksframdrivning och Twitterstyrning

  OpenAIRE

  Bülow, Sebastian; Larsson, Thomas; Lourdodoss, Ilango; Nydahl, Oskar; Zaimovic, Nedim

  2013-01-01

  Kursen ”Fördjupningsarbete i Mekatronik” är indelad tre delar. Under den första delen av kursen bekantade samtliga medlemmar sig med mikroprocessorn AVR ATmega16 genom att utföra tillgängliga laborationsuppgifter. Den andra delen bestod av en individuell specialisering där en fördjupning inom ett visst område utfördes. Del tre, som denna rapport behandlar, utgörs av ett grupparbete där gruppens medlemmar har valts ut utefter valda områden i del två av kursen. På så sätt skall gruppens medlemm...

 3. Den blivande förskollärarens formering. En studie av verksamhetsförlagda handledningssamtal, argumentationstraditioner och metaforik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marie-Louise Hjort

  2014-06-01

  Full Text Available I denna studie analyserar vi hur erfarna förskollärare i rollen som handledare introducerar förskollärarstudenter i professionen. Studien genomförs mot bakgrund av ett delvis nytt uppdrag som förskolan fått under senare år, som bland annat yttrar sig i att förskolan nu är en del av utbildningssystemet. Med utgångspunkt i det teoretiska begreppet argumentationstraditioner och genom att analysera metaforiken i deltagarnas resonerande, studeras hur erfarna och blivande förskollärare navigerar spänningar centrala för professionen. Deltagarnas betoning av vissa argumentationstraditioner och användningen av viss metaforik diskuteras i termer av vad de implicerar för utvecklingen av de barn som deltar i en förskoleverksamhet som formas av dessa.

 4. Kommunikation mellan områdeschefer inom handikapp- och äldreomsorg: En studie om betydelse och upplevelser av samverkan i ledarskapet

  OpenAIRE

  Gustafsson, Sofia

  2011-01-01

  Kommunikation är ett vidsträckt ämne som är intressant och spännande eftersom det genomsyrar principiellt allt i samhället till intima relationer. Kommunikation anses vara ett viktigt verktyg på dagens arbetsmarknad och därmed ett aktuellt ämne att studera vidare inom. Denna c-uppsats är en fenomenologisk studie vars syfte är att beskriva upplevelsen och betydelsen av kommunikation mellan områdeschefskollegor. Studien är genomförd i en mindre kommun i Sverige, fem områdeschefer samt en handik...

 5. Utan en berättelse finns inget liv : En narratologisk studie av Niklas Rådströms roman Ängel bland skuggor

  OpenAIRE

  Larsson, Annica

  2014-01-01

  Syftet med att analysera Niklas Radstrom roman Ängel bland skuggor ur ett narratologiskt perspektiv ar att undersoka vilka narrativa grepp Radstrom har anvant nar han forfattat romanen, hur han har anvant dem och hur det paverkar lasningen av romanen. Syftet ar ocksa att larare och elever ska kunna anvanda uppsatsen som ett verktyg for att upptacka infallsvinklar de kan anvanda i ett arbete med romanen, bade vad galler innehall och form. Jag kommer i uppsatsen att avsloja Ängel bland skuggors...

 6. Restfelhantering med Natural Neighbour och TRIAD vid byte av koordinatsystem i plan och höjd

  OpenAIRE

  IIIerstam, Jenny; Bosrup, Susanna

  2009-01-01

  Vid överföring av koordinater från ett koordinatsystem till ett annat används ett antal pålitliga punkter som är väl spridda i det aktuella området. Dessa punkter mäts in i det nya koordinatsystemet med en lämplig metod, för att sedan med ett inpassningsförfarande bestämma en överföringsfunktion från det befintliga till det nya systemet. Differensen mellan de överförda koordinaterna och de inmätta koordinaterna för det nya systemet kallas för restfel. Dessa restfel används för att interpolera...

 7. En kartläggning av stereoskopisk 3D

  OpenAIRE

  Holmström, Benny

  2011-01-01

  Det här lärdomsprovet är en genomgång av ett av den moderna tidens största modeord: stereoskopisk 3D och syskontermen autostereoskopisk 3D. Kort sagt de tekniker som går ut på att leverera en bild till vardera av människans två ögon och därmed simulera djup i tvådimensionella bilder. Det här kan göras på en mängd olika sätt, och i detta examensarbete går jag igenom de vanligaste teknikerna och förklarar dem kortfattat, en och en. Utöver tekniken analyserar jag även dagens marknad, teknikernas...

 8. Förskolechefens anavar och uppdrag i ett kommunalt förvaltningsperspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anita Eriksson

  2015-12-01

  Full Text Available The revision of the Swedish Education Act and of the Pre-School Curriculum of 2010 involved a demand for improved pedagogical quality and for an alteration and clarification of roles and responsibilities within the pre-school sector. In the revision the responsibilities, authorizations and rights to make decisions of the Heads of Preschool were articulated and clarified. This article describes and discusses how the new responsibilities and tasks of the Heads of Preschool have been interpreted and how the response to the revisions has manifested itself within a framework of municipal public administration. The data used consists of a questionnaire answered by 48 administrative officials with responsibility for education government in different municipalities. The result shows that the Heads of Preschool in a majority of municipalities are faced with increasing responsibilities and a new accountability structure. In order to meet the demands for improved pedagogical quality they are also expected to provide competence development opportunities for preschool staff.2010-års revideringen av skollagen och förskolans läroplan innebar dels ökade krav på pedagogisk kvalitet och dels på en förändrad och förtydligad ansvarsstruktur i förskolan. För förskolechefens del explicitgjordes och förtydligades både ansvar, befogenhet och beslutsrätt. I artikeln beskrivs och problematiseras hur förskolechefens ansvar och uppdrag tolkas och kommer till uttryck i ett övergripande kommunalt förvaltningsperspektiv i samband med dessa revideringar. Data utgörs av en enkätundersökning besvarad av 48 förvaltningstjänstemän anställda i olika kommuner. Resultatet visar att förskolechefen i flertalet kommuner har tilldelats ett stort ansvar när det gäller att tolka och initiera den förtydligade ansvarsstrukturen och skapa förutsättningar i form av kompetensutvecklingsinsatser för förskolepersonalen för att möta de ökade kraven p

 9. Synliggörande av tyst kunskap i gymnasial yrkesutbildning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mats Lundgren

  2012-04-01

  Full Text Available Yrkesutbildning skiljer sig från andra former av gymnasieutbildning genom att den innehåller praktisk kunskap som kan vara svårfångad, ofta benämnd som tyst kunskap. Tyst kunskap utgör en förutsättning för att yrkeselever ska kunna tillägna sig ett yrkes kultur, praxis och kunskapstradition. Med utgångspunkt i yrkeslärares berättelser beskrivs i artikeln med stöd av tre definierade kompetensområden, 1 yrkesfältet, 2 handlag i yrket samt 3 interaktion och social kompetens, hur yrkeslärare arbetar för att möjliggöra att ett yrkes tysta kunskaper kan läras i en skolmiljö. Resultatet visar betydelsen av att yrkeslärares tysta kunskaper blottläggs för eleverna genom att de i sin undervisning, berättar, visar och ställer frågor. Det är i dessa möten som den tysta kunskapens betydelse i yrkesutövning kan bli synlig för eleverna.

 10. Fysiologiske effekter av delvis okklusjon under ettbeins utholdenhetsarbeid

  OpenAIRE

  Henriksen, Bjørnar Sandland

  2009-01-01

  Unilateral perifer aterosklerose i beinet har tidligere vist å gi en fysiologisk adaptasjon til sykdommen ved å endre den oksidative kapasiteten i muskelen (Jansson, 1988; Henriksson et al., 1980). Denne observasjonen er blitt fulgt opp med treningsstudier som har undersøkt effekten av ischemi ved sykkelarbeid hos friske (Sundberg, 1994), samt intervalltrening på tredemølle med okklusjon på begge beina (Abe et al., 2006). Det er imidlertid ikke utført noen treningsstudier med ett – beins knee...

 11. Modellering och kundprocessanalys av kösystem på Vapiano Sturegatan

  OpenAIRE

  Ahlklo, Karin; Lind, Carin

  2016-01-01

  I denna rapport har kösystemet på Vapiano Sturegatan undersökts och analyserats. Restaurangen har problem med långa köer under lunchtid och syftet med denna rapport är att ge förslag på hur man skulle kunna minska dessa. De befintliga kösystemet ha modellerats med hjälp av markovsk köteori och approximerats till ett M/M/2-system samt ett M/M/8-system,varavM/M/2-systemet bedömdes vara mest tillförlitligt. Beräkningar av den förväntade tiden i systemet för olika fall ledde till slutsatsen att d...

 12. Overvåking av Tokke-Vinje-vassdraget 2009-2011

  OpenAIRE

  Kaste, Ø.; Skancke, L.; Eriksen, T.; Kile, M.; Nylend, Anne

  2012-01-01

  Rapporten viser resultater fra vanndirektiv-relatert overvåking i 2009-2011 i Tokke-Vinje-vassdraget i Telemark. Omfanget av overvåkingen har variert mellom årene, men kvalitetselementene planteplankton, dyreplankton, påvekstalger og bunndyr, samt vannkjemiske og bakteriologiske støtteparametre har inngått i minst ett av årene. Målet med overvåkingen var å klassifisere tilstanden i utvalgte vannforekomster i forhold til vanndirektivets bestemmelser, samt identifisere lokaliteter hvor det er b...

 13. Katodisk beskyttelse av umbilicals

  OpenAIRE

  Mjølhus, Bjarte

  2008-01-01

  Ulike sider ved bruk av sinkbånd til korrosjonsbeskyttelse av karbonstål umbilical er evaluert. Det er utført litteraturstudie ved gjennomgang av tidligere rapporter, sammenligning av standarder og artikkelsøk. Langtidsforsøk med egne korrosjonsceller ble utført over 2 måneder for å undersøke korrosjonsbeskyttelse ved 4 ulike temperaturer. Det ble også gjort undersøkelser av korrosjonsbelegg i SEM for å undersøke og sammenligne med publiserte data. Åpen krets potensialet viste seg å ligge ...

 14. Wirevagn : Utvecklingen av en utrullare för hisslinor

  OpenAIRE

  Rehnsfeldt, Patrik

  2014-01-01

  Kandidatexamensarbetet som utgick från en förfrågan från företaget Irongrip AB hade som mål att utveckla ett produktförslag på en utlindare av stålvajer för hissmontörer. Irongrip AB som tillverkar och säljer verktyg för hantering av stålvajer hade uppmärksammat att en efterfrågan på en sådan produkt fanns på marknaden då befintliga lösningar var bristfälliga och inte hade alla de funktioner som är önskvärda hos en sådan produkt.Arbetet inleddes med en förstudie där studiebesök vid lindragnin...

 15. AVS on satellite

  Science.gov (United States)

  Zhao, Haiwu; Wang, Guozhong; Hou, Gang

  2005-07-01

  AVS is a new digital audio-video coding standard established by China. AVS will be used in digital TV broadcasting and next general optical disk. AVS adopted many digital audio-video coding techniques developed by Chinese company and universities in recent years, it has very low complexity compared to H.264, and AVS will charge very low royalty fee through one-step license including all AVS tools. So AVS is a good and competitive candidate for Chinese DTV and next generation optical disk. In addition, Chinese government has published a plan for satellite TV signal directly to home(DTH) and a telecommunication satellite named as SINO 2 will be launched in 2006. AVS will be also one of the best hopeful candidates of audio-video coding standard on satellite signal transmission.

 16. Har företagen dig i ett (h)järngrepp? : En kvantitativ studie om konsumentens attityd mot Neuromarketing

  OpenAIRE

  Bern, Sofia; Persson, Maja

  2013-01-01

  Neuromarketing kan beskrivas som ett redskap som företag kan använda för att förbättra effektiviteten i sin reklam. Beslutprocessen är komplex och emotioner, fördomar samt andra faktorer kan påverka konsumentens beslut. Det kan därför vara svårt att genom traditionella marknadsundersökningar producera valida resultat som inte skadas av förutfattade meningar och eventuella efterkonstruktioner. Detta nya företagsekonomiska multidisciplinära område neuromarketing väcker både nyfikenhet och intre...

 17. Hydraulisk och termisk grundvattenmodellering av ett geoenergilager i Stockholmsåsen

  OpenAIRE

  2014-01-01

  Geothermal energy can be extracted from an aquifer, where the groundwater is used as heat exchange medium while heat and cold are stored in the surrounding material in the aquifer and to some extent in the groundwater. Application of aquifer storage for the use of geothermal energy is mainly used in large scale facilities and is limited to sites with suitable aquifers in the form of ridges, sandstone and limestone aquifers. Löwenströmska hospital in the municipality of Upplands Väsby, north o...

 18. Design och implementation av ett akustiskt överföringsprotokoll

  OpenAIRE

  Erman, David

  2002-01-01

  The RoboCup Sony Legged Robot League is an initiative to promote robotics technologies and artificial intelligence in the form of a soccer competition between four-legged robots. The Blekinge Institute of Technology, Royal Institute of Technology, the Universities of ¨ Orebro and Ume°a, competing in the RoboCup domain as Team Sweden , have been participants in the league for three years. To improve the chances of victory in the league, a way to communicate important data between robots is des...

 19. Dynamic modelling of an industrial electric power system. Dynamisk modellering av ett industriellt elkraftsystem

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Svensson, Tobias.

  1998-10-01

  At analysis of a system that continuously is in operation a dynamic computer model of the system can be of great assistance. A well working model and a good simulating program gives the opportunity to test actions on the model before the process is stopped and the actions are implemented in the real system. In many cases it is a condition that a control action is tested and examined in a model before it is implemented in the real system. The first part of this master's thesis aims at modeling, and simulating the power system of a large industry. Measurements performed in the industry makes a comparison between simulation results and real system behavior possible. The simulations that have been performed agree relatively well with the measurements. None of the actions introduced in the model seem to have improved the systems behavior significantly, but some thoughts tested in the model could be worth to follow up on the real system. The second part of this project is a comparison between the two simulating programs EUROSTAG and Power System Blockset, using a model of the system described above in both cases. The simulating time is the most important issue for the judgement of the programs: a simulation in Power System Blockset takes about 10[sup 4] times longer time than a simulation in EUROSTAG. An advantage with Power System Blockset is that measured data such as load variation can be introduced in the model. This is not possible in EUROSTAG Examination paper. 8 refs, 42 figs

 20. Genrestratifiering och massmedias neutralisering av kritiken mot ADHD : Ett kunskapssociologiskt perspektiv

  OpenAIRE

  Lindblom, Jonas

  2015-01-01

  Genre stratification and the mass media’s neutralization of the critique of ADHD: A sociology of knowledge perspective This study examines how the Swedish mass media has dealt with the opposition against the neuropsychiatric diagnosis ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Drawing on empirical data from eight of the largest newspapers in Sweden (n=778 articles) the study focuses on the scientific controversy of DAMP, 2000–2006. DAMP (Dysfunction in Attention, Motor Control and Perce...

 1. Policy Instruments for an Increased Supply of Energy Crops; Styrmedel foer ett utoekat utbud av biobraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stenkvist, Maria; Widmark, Annika; Wiklund, Sven-Erik; Liljeblad, Anna

  2009-05-15

  At present, energy crops are not commonly used as fuel for heat and power production in Sweden, but as a result of increased competition for biomass, the interest for agricultural fuels such as willow, straw, reed canary grass and hemp increases. The purpose of this study is through a qualitative study that includes a literature study as well as case studies carried out by interviews, with respondents in the agriculture- and energy sectors highlight the conditions for increased production and use of energy crops. The main objective is to propose relevant policy instruments that could increase the production and use of energy crops. The purpose with the proposed policy instruments is that they should serve as a basis for discussions with politicians and authorities regarding the supply of bio fuels through the use of energy crops. The result of the study indicates that the main obstacle for increasing the production and use of energy crops is that the cultivation of energy crops today is unprofitable. To reduce the production costs it is necessary to improve the competitiveness of energy crops, primarily in relation to wood chips. The study shows that there is a potential for reduction of production costs through development of the logistics chain. Policy measures promoting the use of bio fuels exists today, but are not fully used to increase the share of energy crops in the bio fuel energy mix. The reason for this is that they are generally not as cost efficient as alternative bio fuels. It is important that competition issues are addressed, both regarding competition issues between different bio fuels, but also competition issues between various energy crops that exists today. Further obstacles to accelerate the introduction of energy crops at the market are high investment costs for establishment of some of the energy crops. From the analysis in this study, the following policy instruments are suggested in order to increase the production and the use of energy crops within the power and heat sector 1. Financing of practical research and development of the logistics chain including harvesting, bundling, compression, preparation, feeding in (to the power plant), storage and transportation of energy crops 2. Investment support to farmers cultivating energy crops with high investment costs 3. Introduction of a national program for development of regional projects supporting cooperation between actors on the energy crop bio fuel market. 1. Financing of Practical Research and Development of the Logistics Chain To reduce the production costs in order to increase the profitability, support for practical research and development of the logistics chain, which includes harvesting, bundling, compression, preparation, feeding in (to the power plant), storage and transportation of energy crops, is suggested. For the success of practical research, it is important that the research is performed in close cooperation between farmers, entrepreneurs within the logistics chain dealing with harvesting, storage and transport of energy crops and energy companies. One way to achieve such cooperation is that the energy companies take the initiative for common research efforts, since neither the farmers nor the contractors on the market for energy crops normally take part in research projects. Neither do they normally have experience of applying for research funds. Common research efforts are also important to find cost-effective solutions for the entire logistics chain. This means that the financing for the research could be a combination of public support and support from the heat and power sector. 2. Investment Support to Farmers Cultivating Energy Crops with High Investment Costs In order to initially increase the interest in energy crops, contribute to establish a market for production of energy crops and manage high initial investment costs, problem that farmers face at the transition from traditional production of grain to energy crops, a development of the existing investment support scheme to include an additional number of energy crops are suggested. One of the purposes by including an additional number of energy crops within the scheme is that the energy crops with the best condition with respect to the farmer's competence, the logistics entrepreneur's technical preconditions, different quality of the soils and the suitability of different energy crops in different geographical areas can be used in order to increase production and use of energy crops. 3. Introduction of a National Program for Development of Regional Projects Supporting Cooperation between Actors on the Energy Crop Bio Fuel Market. Experiences from bio energy projects both in Sweden and in Finland shows that regional cooperation projects between energy companies, farmers, entrepreneurs within the logistics chain and other actors may by cooperation achieve increased production and use of energy crops.

 2. Musikavdelningar ur ett tidsperspektiv : En kvalitativ studie av musikavdelningarna på fem folkbibliotek

  OpenAIRE

  2009-01-01

  The aim of this study is to examine how work at music departments in public libraries has changed with time. To analyze this, the role of music libraries as well as music library users, selection, holdings, acquisition and technological development have been examined. The examined data consists of qualitative interviews with music librarians and library assistants at public libraries in Sweden. To get a time perspective, handbooks and articles about music departments in libraries have also be...

 3. Sponsring eller event marketing – vilken metod stärker bäst ett företags varumärke inom sportbranschen? : En studie baserad på marknadschefers medvetenhet kring kommunikationsmetoderna sponsring och event marketing i samband med ett idrottsevent.

  OpenAIRE

  Antonsson, Camilla

  2012-01-01

  Idag finns det ett omfattande reklam- och mediebrus i samhället där marknadschefer försöker hitta den mest unika vägen för att få allmänheten att bli intresserade av just deras varumärke. Teorier visar att företag som medverkar i ett event genom kommunikationsmetoderna sponsring eller event marketing erhåller en ökad trovärdighet och stärker sitt varumärke. Hur medvetna är då företagets marknadschefer om skillnaden mellan sponsring och event marketing för att stärka sitt varumärke? Syftet med...

 4. Utveckling av fryssäker vaccinväska : För transport av vaccin till svårtillgängliga områden

  OpenAIRE

  TILLQVIST, VIKTOR; Sandqvist, Viktor

  2014-01-01

  Detta projekt fokuserar på att förhindra att vaccinet förstörs vid transport, samt underlätta för vårdpersonal som arbetar för att transportera vaccin till otillgängliga områden. Vaccin måste förvaras kylt. Därför utgörs transporten av vaccin av en så kallad kylkedja. Projektet behandlar den sista delen i kylkedjan, den så kallade last miltransportation. Idag varierar kunskapen hos arbetarna vilket medför variationer i utförandet av de rutiner som är utvecklade för att på ett säkert sätt pake...

 5. DESIGN AV FREMTIDENS KUMLOKK

  OpenAIRE

  Breien, William Topper

  2014-01-01

  Denne oppgavens mål har vært å utvikle et nytt design for kumlokk. Det nye designet skal være lettere enn utgangspunktet. Dette har blitt gjort ved hjelp av en iterativ designprosess, styrkeberegninger i Siemens NX 8, simuleringer av støp i Magmasofts MAGMA5, prøvestøping og testing ved støperiet til Ulefos Jernværk i Ulefoss. Denne rapporten inneholder teoretisk bakgrunn og beskrivelse av metoder tatt i bruk ved utvikling av nytt design, simulerin...

 6. Värderelevansen hos goodwill : En studie av värderelevansen hos finansiell information på den svenska marknaden

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Finansiell information är att anses som värderelevant om den kan användas av intressenter i deras värderingsbeslut. Ett värderelevant tal bör således påverka ett företags marknadsvärde. Utifrån Easton och Harris (1991) avkastningsmodell undersöker vi relationen mellan resultat och avkastning före (2001-2004) och efter (2005-2008) införandet av IFRS/IAS-förordningen. Vi utvecklar avkastningsmodellen genom att bryta ut minskningen av goodwillpostens värde från resultatet för att på så sätt unde...

 7. Analys av SWMM-CAT och möjligheten att tillämpa SWMM-CAT i Sverige

  OpenAIRE

  2015-01-01

  Under det närmaste seklet kommer Sverige att vara med om en klimatförändring med en ökad nederbörd upp mot 40 % i delar av landet. Översvämningar kommer bli vanligare och kraftigare skyfall under kortare perioder är det största hotet mot ett fungerande avrinningssystem. De mängder dagvatten som ska hanteras i stadsbebyggelse kan vara mycket stora på grund av att grönytor har bytts ut mot hårdgjorda ytor.   SWMM-CAT (Storm Water Management Model – Climate Adjustment Tool) är ett program som ka...

 8. LCA-baserad miljövärdering av byggd miljö : En enkätundersökning av Miljöbelastningsprofilen

  OpenAIRE

  Björkman Svanberg, Cecilia

  2015-01-01

  Undersökningens syfte är att hitta hinder (barriärer) och möjligheter för ökad användning av Livscykelanalys-baserade (LCA-baserade) verktyg, såsom Miljöbelastningsprofilen (MBP) för den byggda miljön. År 2006 kom jag i kontakt med en forskningsprojektgrupp som ville vidareutveckla och förenkla Miljöbelastningsprofilen för att göra den mera användarvänlig. Det övergripande målet inkluderade två delmål: ett forskningsmål för att utveckla en förenklad MBP och ett implementeringsmål för att anvä...

 9. Tillståndsbedömning av krafttransformatorer i stamnätet : En rekommendation av diagnostiska mättekniker

  OpenAIRE

  Scheutz Godin, Axel

  2016-01-01

  Ett transformatorfel kan få stora ekonomiska konsekvenser och påverka ett elkraftsystems driftsäkerhet. Genom att övervaka en transformators tillstånd kan haverier och avbrott undvikas. Tillståndsövervakning möjliggör även att förebyggande underhåll kan planeras effektivt. Det här arbetet har undersökt tillgängliga diagnostikmetoder och övervakningstekniker för tillståndsbedömning av transformatorer.  Tillgänglig felstatistik för transformatorer har studerats ingående för att förstå vilka fel...

 10. Lärares uppfattningar om betydelsen av estetiska uttrycksformer i svenskämnet.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katharina Dahlbäck

  2016-11-01

  Full Text Available Studiens syfte är att diskutera lärares uppfattningar om estetiska uttrycksformer i svenskämnet. De sätt på vilka svenskämnet konstrueras och rekonstrueras genom styrdokument, ämnestraditioner, lärarutbildning, skolkontext och lärares uppfattningar påverkar vilket svenskämne barn möter i skolan. Associationsintervjuer med utgångspunkt i åtta nyckelord genomfördes med sex lärare som undervisar elever som är 7-9 år gamla, i årskurs ett till tre.  Intervjuerna analyserades med kritisk diskursanalys. Studien visar en variation av undervisningspraktiker där några informanter framställer svenskämnet som ett färdighetsämne. Andra lärare beskriver ett erfarenhetsbaserat multimodalt svenskämne där estetiska uttrycksformer har legitimitet som didaktiska verktyg. Estetiska uttrycksformer ses av dessa lärare som vägar in i skriftspråket, de kompenserar för olikheter och skapar gemenskap. I studien framkommer hur estetiska uttrycksformer tilldelas både intrinsikala och instrumentella värden.

 11. EEG-teknik i datorspel : En utforskning av tekniken, dess möjligheter och tillämpningar med utgångspunkt i NeuroSkys BCI-headset, samt med fokus på utveckling av eget spel för denna teknik

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Denna rapport har som syfte att samla erfarenhet kring de möjligheter och den potential som finns i den EEG-teknik och de BCI-headset från NeuroSky som använts. Detta görs genom design och utveckling av ett spel som utnyttjar tekniken. Det finns redan idag ett mindre urval av sådana spel, men dessa har samtliga varit av mycket trivial karaktär och med en bristande förmåga att övertyga och engagera. Samtidigt som EEG-teknik når ut till konsumenter, ökar också allmänintresset för mental träning...

 12. SVÅRIGHETER VID CERTIFIERING AV KVALITETSLEDNINGSSYSTEMET ISO 9001:2015 FÖR SMÅ FÖRETAG

  OpenAIRE

  Andersson, Molly; Andersén, Lovisa

  2016-01-01

  Studien syftar till att upptäcka svårigheter vid implementering av kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2015 på små företag. För att uppnå studiens syfte samlades teorier om kvalitetsledningssystemet ISO 9001 och dess implementerings- och certifieringsprocess in. En fallstudie genomfördes på två analysenheter för att sedan jämföras mot det teoretiska ramverket och erhålla ett resultat. De mest bidragande faktorerna till icke-certifiering av ISO 9001 hos små företag visade sig vara tidsbrist, re...

 13. Rekommendation av miljömärke : Case: Best Western Premier Hotel Katajanokka

  OpenAIRE

  Isaksson, Daniela

  2015-01-01

  Hållbar utveckling är ett aktuellt ämne inom turismen och hotellsektorn. Det finns många sätt att uttrycka sin miljöpolitik bland hotellverksamheter och miljömärkning är en av dem. Syftet med detta arbere är att tillsammans med Best Western Premier Hotel Katajanokka reda ut vilka miljömärken det finns tillhanda i Finland och vilket av dessa skulle passa bäst till hotellverksamheten. Som metod använde jag mig av skrivbordsundersökning och främst internet som materialsamlingskanal, men också in...

 14. Vad var det som hände? Efterbearbetning av en simulering för utvecklande av professionell kunskap hos polisstudenter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David Sjöberg

  2014-11-01

  Full Text Available Att öva för att lära sig att hantera polisiära situationer utgör ett viktigt inslag i polisstudenters utbildning. Lärandet sker genom praktiska övningar t.ex. drillövningar och övningar av specifika moment men även via simuleringar där studenter agerar som polis i mera komplexa situationer. Simuleringar är inte unika för polisutbildning utan utgör ett vanligt inslag i professionsutbildning genom sin koppling till "verkliga" situationer (Peters och Vissers, 2004; Lederman, 1984. Under de senaste årtiondena har simuleringar använts för utbildning inom så skilda professionsfält som medicin och hälsovård, flyg och blåljusverksamhet. Simuleringar kan vara av skiftande karaktär t.ex. fysiska i form av rollspel men även datorbaserade. Simuleringar kan syfta till att utveckla en specifik färdighet (se t.ex. Windsor, 2009; Stefanidis, Acker, och Heniford, 2008; Wallin, Meurling, Hedman, Hedengård, och Felländer-Tsai, 2007, som t ex att lära sig hur man avläser röntgenbilder (se t.ex. Söderström, Häll, Nilsson, och Ahlqvist 2012 eller till att lära hur man ska agera i komplexa situationer (Andersson, Carlström, och Berlin, 2013; Bauman, Gohm och Bonner, 2011, t.ex. vid svåra olyckshändelser med många personer inblandade (se t.ex. McConnell och Drennan, 2006. Simuleringar av komplexa situationer med många inblandade brukar benämnas som fullskaliga (se t.ex. Andersson, Carlström, och Berlin, 2013. Simuleringar antas träna och utveckla professionell kunskap genom att förbereda studenter på att hantera komplexa och ibland farliga situationer som de kan komma att ställas inför i en kommande yrkespraktik. Användningen av simuleringar i utbildningar bygger således på ett antagande om överföring av erfarenheter och kunskaper från ett sammanhang till ett annat (se t.ex. Söderström, Åström, Anderson och Bowles, 2014. I den här artikeln utgår vi från simulering som en utbildningsresurs där deltagarna

 15. Verdsetting av brukermedvirkning ved utforming av skoleanlegg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Else Margrethe Lefdal

  2015-03-01

  Full Text Available Ved planlegging av offentlige bygninger i Norge forutsettes det at brukerne medvirker i prosessen. Dette er forankret i lov- og avtaleverk og motiveres ved at brukerne innehar en kompetanse som er av betydning for byggenes funksjonalitet. I denne artikkelen vil jeg belyse brukermedvirkningsproblematikk i planleggingen av et skoleanlegg for videregående opplæring. Tilgjengelige plan- og byggesaksdokumenter i den aktuelle fylkeskommunens digitale og fysiske arkiver er blitt analysert. I referater fra brukermøtene fremmes det for eksempel ønsker fra brukerne om begrenset bruk av glass. Det ferdige skole-anlegget har imidlertid utstrakt bruk av innvendige glassvegger, men det er ikke dokumentert diskusjoner knyttet til bestemmelsen av dette. Et profesjons- og maktperspektiv er relevant for å forstå hva som blir verdsatt, og hvilke strukt-urer og mekanismer som har påvirket planleggings­prosessen. De sentrale aktørgruppene er skoleeier og representantene for lærer- og arkitekt-profesjonen. Omfattende bruk av innvendig glass i skoleanlegget tolker jeg som et kompromiss mellom skoleeiers ønske om åpenhet og kontroll, lærernes ønske om mindre støy og arkitektens ønske om å skape romfølelse og visuelle siktlinjer.AbstractWhen planning public buildings in Norway, it is expected that users are involved in the process. This is grounded in legislation and agreements, and motivated by the idea that users have an expertise which is significant for the planning of the building’s functionality. The aim of this article is to investigate user participation in planning the school facilities for a secondary school. I have analyzed planning and building documents available in government records, digital and physical. In the reports from meetings with user groups, it is for example stated that users want to limit the use of glass. However, the completed school building has extensive use of glass dividing walls, but any discussions leading to this

 16. Oniromancia y perspectiva entre los ette del norte de Colombia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Camilo Niño Vargas

  2009-07-01

  In some societies it is considered that dream interpretation is a meaningful and logic task. The explanation of this fact lies within the way in which the world has been socially constructed. The present paper focuses on the shape and articulation of these ideas among the Ette, an indigenous group of North Colombia that has granted the dream experience a central place in their everyday life. For this purpose, certain native notions about cos- mos and dream experience are described and analyzed. It is exposed how, for the Ette, the universe can be apprehended from different perspectives that, although differing from each other, are closely related. The way in which individuals experience the world while asleep is a special case of this conception. Thus, it is concluded that the main function of the dream inter- pretation is to make correspond the dream perspective and the common perspective, and in this way, relate two different levels of reality awareness. Keywords: ette, perspective, mode of existence and perception, dream, dream interpretation.

 17. Eye-tracking studie av vektoranalys på LTH

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ögren, Magnus; Nyström, Marcus

  detaljerad inblick i hur studenterna tänkte medan de löste problemet. Vi använder modern eye-tracking teknik för att mäta hur LTH-studenters visuella uppmärksamhet fördelar sig mellan texter, matematiska formler och figurer när de löser problem inom vektoranalys. Genom att filma studenters ögonrörelser med...... en höghastighetskamera ger eye-tracking data information om var man tittar med väldigt hög spatial och temporal upplösning. Detta gör att man kan följa lösningsprocessen millisekund för millisekund från problempresentation till svar. Med eye-tracking kan man alltså skilja på process och produkt....... Vektoranalys är ett mycket visuellt ämne där matematiska formler ofta har en konkret grafisk tolkning. Detta gör vektoranalysen till ett speciellt lämpligt ämne att studera med eye-tracking teknologin, då försökspersonens byte av fokus mellan formler och figurer kan utvärderas. Vi kommer att presentera...

 18. Survey of creep damage in a T-joint from a retired steam pipe system; Kartlaeggning av krypskador i ett T-stycke fraan ett utrangerat aangnaet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Storesund, Jan

  2009-06-15

  Unexpected failures and cracking have recently occurred in steam piping by creep although the service temperatures have been significantly below the limit temperature for creep rupture. Characterisation of such damage, mapping of the presence in Swedish plants and better knowledge of the presumptions for the phenomenon have been received in previous Vaermeforsk projects. A steam pipe system that never had been inspected or tested with respect to creep was replica tested at a number of test positions. The steam data was 450 deg C and 65 bars and the age was 35 years of almost continuous operation. Extensive creep damage was found in one T-joint. This component was the object of interest in the present project. Metallographic investigations were carried out by cutting the T-joint into sections for through thickness examinations of possible creep damage as well as characterisation of the microstructure. Ten sections were selected at different positions of four welds that the T-joint covered. In addition to the characterisation by means of creep damage and possible microstructure degradation or other anomalies the purpose of the investigation was to find out if the replica testing was a conservative method or not. Other expectations on the project were to gain additional knowledge of the creep phenomena's below the limit temperature and a verification of the computation models for crack propagation that were used in the previous Vaermeforsk projects in the area. Nine chemical analyses were performed on all different parent and weld metals of the T-joints. Most analyses resulted in a composition close to the nominal one, that is 13CrMo4-4 steel, the most frequently used heat resistant steel in steam piping for steam temperatures around the limit temperature in Sweden. The parent metal in which the creep cracks were found, however, had a composition that corresponds to 0,5Cr0,6Mo0,3V steel, a low alloy steel that is liable to cracking. Furthermore the branch part of the T-joint and the weld metal connecting this part to the pipe part of the T-joint were fabricated of 10CrMo9-10, a heat resistant steel frequently used in the creep range. The conclusions from the investigation are: The cracks were formed in the HAZ. The largest crack was 100 mm long and 3.25 mm deep. The wall thickness was 18 mm at the crack positions. All metallographic examinations were performed both with mechanical and electrolytic polishing. The weld cross sections showed that the cracks were surrounded by plenty of creep cavities, particularly at the crack tips. The creep cracks were situated at the weld between the T-joint and a valve, more exactly in the HAZ of the valve material. Chemical analysis showed that the valve was fabricated of a V-containing steel corresponding to 0,5Cr0,6Mo0,3V steel, whereas the nominal material in the pipeline was 13CrMo4-4 steel. Contributions to the crack formation were analysed. Significant system stresses may be estimated as less likely but can not be excluded. Computation of the geometry at the crack positions resulted in no stress concentrations. Therefore, there are reasons to believe that defects have initiated in service crack propagation. This is also indicated by comparisons to creep crack propagations computations in a foregoing Vaermeforsk project. The metallographical investigations indicated that a small part of the largest crack did not look like a creep crack. It could be a hydrogen crack. 0,5Cr0,6Mo0,3V steel is liable to reheat cracking that may appear at post weld heat treatment. Such cracks are formed by creep relaxations of residual stresses and have similar characteristics to service induced creep cracks. Reheat cracks have likely been the ruling initial defects that have made some creep propagation possible. If no significant system stresses work, a rather large initial crack is required to enable creep crack propagation in this case. No creep damage was observed in the other cross sections. This indicates that these creep cavitations found in the replica investigation was skin-deep. The microstructure had rather small and also normal heat affection that agrees with the present service temperature and service time. The creep damage distribution may differ from the observed one if significant system stresses occur. Earlier recommendations for testing, evaluation as well as actions associated with creep in main steam piping at service temperatures below the limit temperature can still be considered as valid

 19. Salong Estheticas närvaro i sociala medier : engranskning av marknadskommunikation i sociala medier

  OpenAIRE

  Ahlfors, Nina

  2015-01-01

  (- en granskning av marknadskommunikation i sociala medier) Jag har gjort ett arbete gällande Salong Esthetica, Axxell Utbildnings övningssalong i Pargas, där blivande kosmetologer övar sina praktiska färdigheter. Syftet med mitt arbete är att utreda hur företag kan bedriva marknadskommunikation via sociala medier. Vad är relevant i marknadsföringen till kunder i sociala medier? Närmare bestämt vill jag granska hur vi bör marknadsföra salong Esthetica via Sociala medier. Kosmetologutbildni...

 20. Erfarenheter av portfoliometodiken inom nätutbildning – Kritiska reflektioner och ”halleluja moments”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elinor Adenling

  2011-06-01

  Full Text Available Vid Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet har nätutbildningen expanderat kraftigt under de senaste två och ett halvt åren, då institutionen började ge fristående helfartskurser i pedagogik via Internet. Vårterminen 2008 läste cirka 60 studenter och inför varje termin har sedan studenttillströmningen ökat, för att under våren 2010 uppgå till 240 studenter. Hösten 2008 infördes, med stöd av interna utvecklingsmedel, examinerande portfoliouppgifter på samtliga nätbaserade kurser med målsättningen att möta de utmaningar som både formen (nätundervisning och den utökade och heterogena studentgruppen innebar. Syftet var att stärka studenternas förmåga att synliggöra sitt eget lärande, samt att minska anonymiteten mellan lärare och student. Uppgifterna var av självreflekterande karaktär där studenterna uppmanades att relatera det egna lärandet till kursinnehållet och att exempelvis identifiera framtida tillämpningsområden inom studier och arbetsliv. Studenterna fick under terminen individuell återkoppling av en och samma lärare. Intentionen med återkopplingen var bland annat att guida och uppmuntra studenterna till att inta ett personligt förhållningssätt till kursinnehållet. I artikeln argumenteras det för att portfoliometodik i flera avseenden kan sägas harmoniera väl med ett rådande synsätt på examination där ett sociokulturellt synsätt på lärande dominerar och livslångt lärande och självständighet framhålls som eftersträvansvärt. Detta medför att, det både utifrån ett student- och ett lärarperspektiv, kan kännas naturlig och relevant att använda portfolio som examinationsform inom nätutbildning. Samtidigt är det viktigt att problematisera och kritiskt reflektera över portfoliometodik som examinationsform och de förhållningssätt och ideal som skapas, vilket görs i artikeln med hjälp av en Foucaultinspirerad tolkningsram. I artikeln presenteras alltså både ett

 1. Summer Student Report - AV Workflow

  CERN Document Server

  Abramson, Jessie

  2014-01-01

  The AV Workflow is web application which allows cern users to publish, update and delete videos from cds. During my summer internship I implemented the backend of the new version of the AV Worklow in python using the django framework.

 2. Skyggedom av enkepensjonsdommen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rognlien, Ida Gundersby

  2014-01-01

  Masteroppgaven undersøker om bortfall av ektefellepensjon ved lovendring med tilbakevirkende kraft er i strid med retten til eiendom etter EMK TP 1 art 1. Skyggedommetoden/ Feminist Judgments -metoden brukes for å gjenskrive enkepensjonsdommen Rt.2006.262 i et feministisk perspektiv. Da mannen døde.......1975.220. I spørsmålet om inngrepet er proporsjonalt ble vektlagt at det ikke foreligger en transparent avveining av de relevante interessene. Videre er hensynene bak og behovene for den opprinnelige ektefellepensjonen fortsatt tilstede, og de er ikke tilstrekkelig avveid mot formålene med inngrepet...

 3. Betydelsen av studierför återanpassning i samhället. : En kvantitativ studie om den upplevda betydelsen av studier i anstaltför återanpassning i samhället.

  OpenAIRE

  Andersson, Oliver; Stockhaus, Kim

  2013-01-01

  Hur upplever före detta intagna i kriminalvårdsanstalt vikten av studier i anstalt för deras återanpassning i samhället? För att försöka besvara denna frågeställning har vi i vår studie sammanställt datamaterial ifrån en kvantitativ studie. Syftet med studien är att utifrån ett sociologiskt perspektiv undersöka den upplevda nyttan av studier hos före detta intagna i kriminalvårdsanstalt. Underliggande frågeställningar är: Vad är den upplevda betydelsen av studier för återfall i brottslighet?V...

 4. Animering på webben : En jämnförande studie av CSS och jQuery i deras gemensamma funktionsområde för animering

  OpenAIRE

  Dahlberg, Hannes

  2013-01-01

  En experimentell ansats till att jämföra animeringar för webben utförda med JavaScriptsbiblioteket jQuery och animeringsmetoder för stilmallsverktyget CSS3. Uppsatsen inleds med en litteraturstudie där information angående HTML, DOM, CSS, CSS3, JavaScript och jQuery presenteras som står i relation till experimenten. Detta följs av de faktiska experimenten och ett resultat som kategoriseras i tre delar: teknisk, praktisk och visuell analys. Dessa reflekteras med ett resultat som framhäver CSS ...

 5. Utvärdering av smarta kläder för användning inom arbetslivet

  OpenAIRE

  Borgström, Dennis; Nummisalo, Linda

  2016-01-01

  Syftet med projekt var att bidra till utvecklingen av smarta kläder. Två smarta tröjor jämfördes mot varandra. Den ena tröjan (Hexoskin-tröjan) var utvecklad av företaget Hexoskin och den andra tröjan (X-shirt) genom ett samarbete mellan KTH och Högskolan i Borås. Signalerna från de smarta tröjorna validerades mot etablerade mätmetoder insamlad med EKG och spirometer utvecklade av företaget ADInstruments. Korrelationen visade sig vara god för både X-shirt och Hexoskin-tröjan. En testperson vi...

 6. Implementering av RS232-protokoll

  OpenAIRE

  Karlsson, Tomas

  2002-01-01

  Den här rapporten innehåller information om hur man skapar en länk mellan en dator och ett minne via en dators serieport. Ett RS232-protokoll används för att upprätthålla den här länken. För att ta hand om minnet samt upprätthålla kommunikationen med datorn har en FPGA programmerats. Intel hex8 formatet används för datan. Ett program för Windows 98 skapades också. Programmet öppnar en fil och läser tecken. Tecknen översätts till heltal som sänds till serieporten. Programmet kan också spara da...

 7. En av gutta

  DEFF Research Database (Denmark)

  Neumann, Cecilie Basberg; Rysst, Mari; Bjerck, Mari

  2012-01-01

  Hvilken betydning har kjønn og klær for kvinner som arbeider i mannsdominerte arbeiderklasseyrker? Forfatterne av denne artikkelen finner at kvinnene må nedtone sitt kjønn og sin seksualitet gjennom å dekke til kroppen, i klær laget for menn, for å signalisere at de er på jobb for å arbeide...

 8. Undersökning och utvärdering av klottersanerings- och fasadrenoveringsverksamhet i Stockholms stad

  OpenAIRE

  Wiberg, Andreas

  1999-01-01

  På avloppsreningsverk produceras stora mängder slam varje år (71400 ton 1997 vid SV:s treanläggningar, Henriksdal (H), Bromma (B) och Loudden (L)). För att sluta kretsloppet är deten strävan från samhällets och SV:s sida att använda så mycket som möjligt av slammet somgödsel till mark. En återförsel av näring i så stor utsträckning som möjligt är målet. Stöd fördetta resonemang finns i ett regeringsbeslut. Genom att det i avloppsvattnet finns miljöfarligaämnen, till exempel tungmetaller, som ...

 9. Utvärdering och optimering av sidoströmshydrolysen vid Duvbackens reningsverk

  OpenAIRE

  2013-01-01

  I Sverige förekommer strikta krav på fosforrening av avloppsvatten och detta har bidragit till att kemisk fällning har kommit att dominera som reningsmetod för fosfor vid svenska avloppsreningsverk. Fällningskemikalier är dyrt för reningsverken att köpa in och ger negativ påverkan på miljön vid tillverkning och transport. Strängare reningskrav har ökat behovet av nya reningsmetoder som på ett effektivt och miljövänligt sätt kan rena avloppsvatten från näringsämnen utan att kostnaderna för ren...

 10. Introduction to AVS Audio

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Hao-Jun Ai; Shui-Xian Chen; Rui-Min Hu

  2006-01-01

  This paper describes a general audio coding algorithm which has been recently standardized by AVS, China.The algorithm is based on a perceptual coding technique. The codec delivers near CD-quality audio at 128kb/s. This paper describes the coder structure in detail and discusses the reasons for specific design methods. A summary of the subjective test results are presented for the prototype codec. Comparison Mean Opinion Score (CMOS) test indicates that the quality of the AVS audio coder is comparable with MPEG Layer-3 audio coder. A real-time decoder was used for the characterization test,which is based on a 16-bit fixed-point DSP. The performance of the DSP solution was demonstrated, including computational complexity and storage characteristics.

 11. Negotiation Mechanism of AVS Standardization

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Su Junbin

  2007-01-01

  @@ 1. Introduction The mission of the Audio Video Coding Standard (AVS) Working Group of China is to develop AVS standards drafts and deliver them to the national standardization administration authorities. Since its establishment in 2002, the AVS Working Group has developed rapidly, growing from 33 members in 2003 to 153 in 2006. By the end of 2006, it had put forward for approval nine standards drafts (Table 1) with Part 2 of the AVS 1.0 draft approved as a national standard in February 2006.

 12. Pealekaebamine või avalikkuse ette toomine? / Ilvi Jõe-Cannon

  Index Scriptorium Estoniae

  Jõe-Cannon, Ilvi, 1937-

  2006-01-01

  Õiguskantsler Allar Jõks saatis Riigikokku ettepaneku erakonnaseaduse kooskõlastamiseks Eesti põhiseadusega. See aitab korrastada erakondade finantseerimist ja vältida korruptsiooni. Eestis vajavad seaduslikku kaitset inimesed, kes korruptsioonijuhtumeid avalikkuse ette toovad

 13. Produktutveckling av kompletterande funktioner till köket : med en yngre målgrupps behov i fokus

  OpenAIRE

  Rehnberg, Julia

  2016-01-01

  Denna rapport behandlar examensarbete för kursen Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design, MSGC12 och innefattar 22,5hp. Kursen ingår inom fakulteten hälsa, natur- och teknikvetenskap. Examensrapporten är skriven av Julia Rehnberg som är student på Karlstads universitet. Handledare för projektet var Monica Jakobsson och examinator Leo de Vin, anställda på Universitetet.   Uppdragsgivaren HärjedalsKök är ett svenskt företag som riktar sig mot köksdesign. Deras a...

 14. Elnätet och dess anpassning för elektriska fordon : En studie av hur ett lokalnät påverkas av ett ökat antal elektriska fordon

  OpenAIRE

  Arntsson, Timmy

  2015-01-01

  The availability of non-renewable fuels is decreasing and therefore the prices of both petrol and diesel has increased in recent years. As a result more and more chooses to invest in cars powered by alternative fuels and the focus has long been on electric vehicles. However, this means greater weight on utility companies around the world which now have to adjust to a higher demand. The purpose of this study is to investigate how a local network are affected by electric car chargers and be abl...

 15. Ultralydfremstilling av fostervekst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Synnøve Lian Johnsen

  2009-09-01

  Full Text Available Ultralyd billeddanning er i dag den beste undersøkelsesmetoden vi har til å overvåke fosterets utvikling og vekst. Ultralydmåling av fosterets størrelse og biometriske referansetabeller for svangerskapet brukes til å fastsette svangerskapets alder, beregne termin og vurdere fosterets vekst. Optimal studiedesign er ulik for hvert av disse formålene. Det er stor variasjon i fysiologisk vekst og en utfordring å identifisere fostre som har dårlig tilvekst. En enkeltmåling av fosteret kan fortelle oss om det er lite eller stort i forhold til andre fostre, men ikke om størrelsen er passelig i forhold til forventet fysiologisk vekst for dette fosteret. Tilpassede referansemodeller ("customised" justerer forventet størrelse i relasjon til føtale og maternelle faktorer og har vist seg å bedre identifisere sanne veksthemmede fostre enn bare å klassifisere i henhold til 2,5, 5 eller 10 persentilen. Men et foster som i utgangspunktet er stort for alderen, men etter hvert vokser langsomt vil ikke nødvendigvis bli fanget opp ved en slik enkeltmåling. Serielle målinger vil hjelpe, men en slik longitudinell metode blir ikke fullt ut utnyttet før det appliseres betinget ("conditional" vekstberegning. Betingelsesleddene for variasjon i vekst og målemetode kalkuleres ut fra longitudinelle data og kan så anvendes for det enkelte foster. En første måling brukes til å beregne forventet vekst og variasjon for en neste måling. Denne metoden forventes å skjerpe diagnostikken for vekst-avvik i alle vektklasser og kan sammen med tilpasningen av andre faktorer bedre overvåkningen av risikosvangerskapUltrasonographic imaging is today the best method for assessing fetal size and monitoring fetal growth. Ultrasound measurements of fetal size are used for age, size and growth assessment, but the statistical design and analysis are different for each of these purposes. Physiological ranges for fetal growth are wide and the identification of fetal

 16. Optimering av biologisk fosfor och kvävereduktion i ett reningsverk för hushållsspillvatten

  OpenAIRE

  2006-01-01

  In connection with Henriksdals wastewater treatment plant (WWTP) a smaller plant is situated called Sjöstadsverket where new methods for wastewater treatment are tested and evaluated in different process lines. On one of the lines experiments with enhanced biological phosphorous removal (EBPR), have been carried out to evaluate if it is a good alternative to traditional chemical phosphorus removal. This thesis evaluates the results from the experiments conducted during fall 2005. The incoming...

 17. Att använda omvärldsanalys för att identifiera efterfrågan och behov av miljöteknik : en metodstudie

  OpenAIRE

  Jalvemo, Maria

  2007-01-01

  Denna rapport är resultatet av ett examensarbete omfattande 20 poäng på Industriell Ekologi på KTH, Stockholm. Examensarbetet utförs som en del i projektet Omvärldsanalys för att identifiera och sprida kunskap om efterfrågan av miljöanpassade varor, tjänster och system på IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Projektets syfte är att genom omvärldsanalys studera behov och efterfrågan av miljöteknik i Polen, Ukraina och nordvästra Ryssland för att sedan sprida denna information till företag i Stockho...

 18. Oral bioavailability of arsenic, antimony and a selection of metals in ashes; Oral biotillgaenglighet av arsenik, antimon och ett urval av metaller i askor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Carlsson, Christel; Bendz, David; Jones, Celia

  2008-06-15

  In an earlier study, financed by Varmeforsk, 'Q4-238 Environmental guidelines for reuse of ash in civil engineering applications', the total content of arsenic and lead was shown to determine whether or not reuse of some of the ashes in construction work is feasible. The model used to calculate the guidelines uses the total concentration of metals to evaluate the health risks resulting from exposure to the ashes. The use of total concentration can lead to overly conservative risk assessments if a significant fraction of the total metal content is not bioavailable. Better precision in the risk assessment can be given by the use of the bioavailable fraction of arsenic and lead in the model. As a result, ashes which are rejected on the basis of total metal concentration may be acceptable for use in engineering construction when the assessment is based on the bioavailable fraction. The purpose of the study was to (i) compile information on the oral bioavailability of arsenic, antimony and a selection of metals in ashes and similar materials, and on in vitro methods for determination of oral bioavailability, and (ii) experimentally estimate oral bioavailability of arsenic, antimony and some metals in a selection of ashes by analysis of the gastrointestinal bioaccessibility of these elements. The investigated elements were antimony, arsenic, lead, cadmium, copper, chromium, nickel and zinc. In the literature study performed within the project a number of static and dynamic in vitro methods simulating gastrointestinal processes of contaminants were compiled. The methods include one or several segments, i.e. mouth, stomach and intestine. Among the compiled methods, the RIVM (Rijksinstituut voor volksgesundheid en milieu) in vitro method was used in the experimental part of the project. The advantages with the method was that: the method to a high degree mimicked the human gastrointestinal processes (the method included three segments mouth, stomach, and intestine); . the method was relatively simple; . the method could include an anaerobic step if needed; the method could include food; knowledge of the method existed in Sweden; and the method had been compared and evaluated in a scientific publication. In the experimental part of the study the bioaccessibility of antimony, arsenic, lead, cadmium, chromium, copper, nickel and zinc in seven different ashes at two different particle size fractions (<63 mum and <2 mm) was investigated. These fractions were chosen to represent voluntary (<2 mm) and involuntary (<63 mum) ingestion of ash. The investigated ashes were produced in different incineration plants and represented different categories, i.e. type of ash (fly ash or bottom ash), fuel and incinerator. In the experimental part the influence of total concentration of the elements on their bioaccessibility was also investigated, as well as the influence of particle size fraction on total content of the elements. The influence of type of ash on both bioaccessibility and total concentration of the specific elements was also investigated. The bioaccessible fraction of antimony, arsenic, cadmium, chromium, copper, lead, nickel and zinc in a selection of ashes showed a higher variation between the different elements than between the different ashes. With the exception of arsenic in two of the investigated ashes, the bioaccessible concentration was substantially less than the total concentration of all elements in all ashes. The bioaccessible fraction of arsenic was high both in fly ashes (>85%) and in bottom ashes (40-85%). The bioaccessible fraction of lead was also relatively high and varied between 14 and 60% in the different ashes. Cadmium also had a high bioaccessible fraction which varied between 50-75% in the investigated ashes. The bioaccessible fraction of chromium was much smaller compared to the bioaccessible fraction of the other elements, and was with two exceptions less than 12%. The bioaccessible fraction of copper was relatively high and varied between 20 and 70% in the different ashes. In this s

 19. Study of energy consumption in agriculture. An project commissioned by the Board of Agriculture; Kartlaeggning av jordbrukets energianvaendning. Ett projekt utfoert paa uppdrag av Jordbruksverket

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baky, Andras; Sundberg, Martin; Brown, Nils

  2010-07-01

  JTI has, on behalf of the Swedish Board of Agriculture, conducted a study on energy consumption in agriculture. The study also proposes measures to reduce the energy use and includes an outlook towards the future of the Swedish agricultural development. The study is limited to the use of fuel and electricity used for field-work and in farm work and energy for heating. Energy for heating of residential buildings and drying is not included in the mandate. The Swedish agricultural uses about 3.11 TWh of energy in the form of gas, electricity, oil and biofuels, not including drying and greenhouses. In addition, approx. 3.64 TWh of energy are consumed indirectly, 2.31 TWh of which from fertilizer use. The Swedish agriculture is moving towards fewer but larger farms. The number of enterprises has decreased from 26000 in year 2005 to 21700 in 2009. Increased energy production, both as a supplier of raw materials and recipients of products means that energy use is affected. In the future energy use will probably be affected by an increase in farm-based production of energy, primarily biogas for cogeneration. The variations in estimates of energy use are large, and agriculture's total energy use can vary between 1.64 TWh to 4.04 TWh, depending on the data sets used. Since the use of diesel dominate over the use of electricity, it is interesting to focus on reducing diesel consumption. Field work and harvest are the activities where the largest consumption of diesel is made. Measures can be taken are primarily farmers are running in a more energy efficient way. Other measures are: Reduced tillage; Replacing transport with tractor-trailer by truck; Transport of manure with other equipment than their own spreader; Livestock use of energy is primarily electricity for lighting, ventilation, distribution, cleaning, feeding, etc. The largest variations in energy use are associated with animal husbandry. It is difficult to generally comment on actions in order to reduce energy use in the farm. Care and maintenance of ventilation is a simple and effective measure that can reduce energy use by 10%. Smart technology choices, may, dependent on type of stable and local conditions, reduce the use of up to 60%. Well-designed and maintained lighting can save approximately 30%. The use of indirect energy is dominated by the production of fertilizers. It is approximately 2.7 TWh / year, but by using fertilizer manufactured with today's BAT, the indirect energy consumption be reduced to approximately 1.6 TWh/year

 20. Oral bioavailability of arsenic, antimony and a selection of metals in ashes; Oral biotillgaenglighet av arsenik, antimon och ett urval av metaller i askor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Carlsson, Christel; Bendz, David; Jones, Celia

  2008-06-15

  In an earlier study, financed by Varmeforsk, 'Q4-238 Environmental guidelines for reuse of ash in civil engineering applications', the total content of arsenic and lead was shown to determine whether or not reuse of some of the ashes in construction work is feasible. The model used to calculate the guidelines uses the total concentration of metals to evaluate the health risks resulting from exposure to the ashes. The use of total concentration can lead to overly conservative risk assessments if a significant fraction of the total metal content is not bioavailable. Better precision in the risk assessment can be given by the use of the bioavailable fraction of arsenic and lead in the model. As a result, ashes which are rejected on the basis of total metal concentration may be acceptable for use in engineering construction when the assessment is based on the bioavailable fraction. The purpose of the study was to (i) compile information on the oral bioavailability of arsenic, antimony and a selection of metals in ashes and similar materials, and on in vitro methods for determination of oral bioavailability, and (ii) experimentally estimate oral bioavailability of arsenic, antimony and some metals in a selection of ashes by analysis of the gastrointestinal bioaccessibility of these elements. The investigated elements were antimony, arsenic, lead, cadmium, copper, chromium, nickel and zinc. In the literature study performed within the project a number of static and dynamic in vitro methods simulating gastrointestinal processes of contaminants were compiled. The methods include one or several segments, i.e. mouth, stomach and intestine. Among the compiled methods, the RIVM (Rijksinstituut voor volksgesundheid en milieu) in vitro method was used in the experimental part of the project. The advantages with the method was that: the method to a high degree mimicked the human gastrointestinal processes (the method included three segments mouth, stomach, and intestine); . the method was relatively simple; . the method could include an anaerobic step if needed; the method could include food; knowledge of the method existed in Sweden; and the method had been compared and evaluated in a scientific publication. In the experimental part of the study the bioaccessibility of antimony, arsenic, lead, cadmium, chromium, copper, nickel and zinc in seven different ashes at two different particle size fractions (<63 mum and <2 mm) was investigated. These fractions were chosen to represent voluntary (<2 mm) and involuntary (<63 mum) ingestion of ash. The investigated ashes were produced in different incineration plants and represented different categories, i.e. type of ash (fly ash or bottom ash), fuel and incinerator. In the experimental part the influence of total concentration of the elements on their bioaccessibility was also investigated, as well as the influence of particle size fraction on total content of the elements. The influence of type of ash on both bioaccessibility and total concentration of the specific elements was also investigated. The bioaccessible fraction of antimony, arsenic, cadmium, chromium, copper, lead, nickel and zinc in a selection of ashes showed a higher variation between the different elements than between the different ashes. With the exception of arsenic in two of the investigated ashes, the bioaccessible concentration was substantially less than the total concentration of all elements in all ashes. The bioaccessible fraction of arsenic was high both in fly ashes (>85%) and in bottom ashes (40-85%). The bioaccessible fraction of lead was also relatively high and varied between 14 and 60% in the different ashes. Cadmium also had a high bioaccessible fraction which varied between 50-75% in the investigated ashes. The bioaccessible fraction of chromium was much smaller compared to the bioaccessible fraction of the other elements, and was with two exceptions less than 12%. The bioaccessible fraction of copper was relatively high and varied between 20 and 70% in the different ashes. In this study, particle size fraction only had an effect on the bioaccessible fraction of arsenic, chromium, and copper. For these elements, bioaccessibility was higher in the smaller particle size fraction representing involuntary ingestion. Particle size fraction also had an effect on the total concentration of cadmium, nickel, antimony and zinc, with higher total concentrations in the smaller particle size fraction. Total concentration only had an effect on the bioaccessible fraction of arsenic, copper and lead, with higher bioaccessible fractions at lower total concentrations. The type of ash had an influence on the bioaccessible fraction of arsenic, cadmium, chromium and antimony, with a higher bioaccessible fraction of arsenic, chromium and antimony in fly ashes compared to in bottom ashes, and a higher bioaccessible fraction of cadmium in bottom ashes compared to in fly ashes.

 1. Lanseringen och etableringen av ett socialt problem : En analys av debatten om ledarkulturen inom svensk landslagsgymnastik i Dagens Nyheter 2012–2013

  OpenAIRE

  2015-01-01

  The launching and establishment of a social problem: An analysis of the debate on Swedish national level gymnastics in Dagens Nyheter 2012-2013 In 2012 Sweden’s largest daily newspaper, Dagens Nyheter, published a number of articles on the state of affairs in Swedish national level gymnastics. In these articles, ex-gymnasts, coaches, parents and physicians stepped forward and testified about recurrent wrongdoings and abuse against young (particularly) female gymnasts. In response to the criti...

 2. Regional monitoring of deposition and effects of air pollution; Regional oevervakning av nedfall och effekter av luftfoeroreningar. Sammanfattande slutrapport fraan ett samarbetsprojekt mellan IVL, laenen och Naturvaardsverket

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Akselsson, Cecilia; Ferm, Martin; Hallgren Larsson, Eva; Knulst, Johan; Loevblad, Gun; Malm, Gunnar; Westling, Olle

  2000-05-01

  Regional programmes in Sweden focused on deposition and effects of air pollutants have been evaluated by IVL, Swedish Environmental Research Institute. Various air quality protection associations and regional environmental authorities initiated the monitoring programmes during the period 1985 to 1990. The result of the evaluation is a revised and coordinated programme with improved methods. The new regional programme combines collection of field data with national model calculations of deposition of air pollutants. The new programme involves collection of deposition on open field (bulk) and in forest stands (throughfall), and soil solution, according to national and international standards. Improved methods for monitoring of base cation and nitrogen deposition have been developed. Ambient air concentrations are measured at some locations. The purpose is to describe environmental conditions, regional differences, and temporal changes. Data on forest stands, such as needle loss, growth, and soil chemistry, are available since most locations are permanent forest plots, established for scientific forest observations. Regional dispersion and deposition of air pollutants will be calculated with a model (SMHI-MATCH), developed for simulating the dispersion and deposition of Swedish emissions in relation to the long-range transport on a relatively fine scale (grid square 11 km). The programme also includes developed methods for data handling, interpretation, evaluation, quality assurance and demonstration of results in written reports and via Internet.

 3. Det var en gång... : - en praktisk studie om kreativitet och styling av sagokaraktärer

  OpenAIRE

  Nordström, Nina; Svanfors, Anni

  2012-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att kreativt styla och fotografera fem modeller till på förhand utvalda sagokaraktärer. Vi kommer att sammanställa bilderna till en inspirationsbok, som visar hur man kreativt kan tolka traditionella sagokaraktärer på ett nytt sätt. Arbetet ger oss en möjlighet att vidareutveckla kunskaperna som vi har samlat under utbildningens gång. Inspirationsboken visar konkret vårt kunnande, men den kan även användas av såväl branschmänniskor som andra i behov av inspir...

 4. Attityd till att fullfölja nuvarande studier - En applikation av The Theory of Planned Behavior

  OpenAIRE

  2007-01-01

  För att förutsäga och förklara människors beteenden och intentioner har ”attityd” länge varit ett centralt begrepp inom socialpsykologin. En vanlig teori och modell för ändamålet är ”theory of planned behavior” (TpB), vilken säger att en individs beteende styrs av dess intention, som i sin tur är en funktion av den personliga attityden, det sociala trycket och den upplevda kontrollen att kunna genomföra aktuellt beteende. Syftet med föreliggande studie var att undersöka attityden och intentio...

 5. Teratogene effekter av antiepileptika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bernt A. Engelsen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGCa. 1 av 200 gravide har epilepsi. Gravide med epilepsi har økt risiko for visse obstetriske komplikasjonerog for å føde barn med medfødte misdannelser. Risikoen for misdannelser synes koblet til bruk avantiepileptika under svangerskapet, og ikke til selve epilepsien. Alle typer misdannelser er økt, men leppeganespalteog nevralrørsdefekter utgjør særlig viktige misdannelser. Årsakene til misdannelsene er multifaktorielle.Bruk av antiepileptika i monoterapi kan sies å gi en individuell risiko for større misdannelser påca. 4-6%. Karbamazepin og natriumvalproat gir hhv. 0,5-1% og 2-3% risiko for nevralrørsdefekt. Samletrisiko for større og mindre anomalier inkludert dysmorfe ansiktstrekk synes ikke å overstige 10%. ENGLISH SUMMARYEngelsen BA. Teratogenic effects of antiepileptic drugs. Nor J Epidemiol 1997; 7 (1: 23-28.Approximately 1 in 200 pregnant women have epilepsy, and 1 in 250 births are to children of mothers whouse antiepleptic drugs (AED. Pregnant women with epilepsy have increased risk for certain obstetricalcomplications, and for giving birth to children with congenital malformations. The increased risk forcongenital malformations seems connected to the use of AED, not to the epileptic syndromes. The etiologyof congenital malformations are multifactorial. Use of AED in monotherapy is associated with anindividual risk of giving birth to a child with a major malformation of 4-6%. The specific risk of spinabifida is 0,5 to 1% for carbamazepine and 2-3% for sodium valproate.

 6. Helseeffekter av byluftpartikler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magne Refsnes

  2009-10-01

  Full Text Available Svevestøv i byluft består av forbrenningspartikler og mineralpartikler med svært forskjellige størrelser og kjemiske egenskaper. Svevestøvet kan deles inn i størrelsesfraksjoner som PMAmbient particulate matter (PM comprises particles from different combustion processes and a variety of mineral particles. The particles vary widely in size distribution and chemical/physical characteristics. PM is often divided into size fractions with different aerodynamic diameters: PM10 (PM ! 10 mm, PM2.5 (PM ! 2.5 mm and PM0.1 (PM ! 0.1 mm. Recent population studies have found an association between an increase in mortality and morbidity due to lung and/or cardiovascular disease and short-term increases in PM. The relative risk (RR was approximately 1.005 for an increase in 10 mg/m3 PM10, without an observed threshold even at concentrations below 10 mg/m3. Chronic exposure has been investigated to a lesser extent, but longterm exposure to PM2.5 has been found to be associated with an approximately 10-fold greater increase in RR than short-term exposures. Experimental studies with volunteers in chamber and field studies show mild lung or cardiovascular responses at concentrations of ambient particles (PM2.5/PM10: 100-200 mg/m3 that may occur during episodes of air pollution. Animal studies at higher concentrations have shown stronger responses. The experimental studies support the epidemiological evidence for an adverse health effect of PM. Both population- and experimental studies indicate the existence of vulnerable individuals. At low to average ambient concentrations there seems to exist a discrepancy between the results of population- and experimental studies that might be due to the absence of the most vulnerable individuals in the experimental studies. Together with cell culture experiments, human and animal studies indicate the importance of physical and chemical properties of the particles (size, content of metals, organics, endotoxins, etc. for

 7. Lokalisering av arbeidsplasser og boliger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Næss, Petter

  2011-01-01

  En miljømessig effektiv lokalisering av arbeidsplasser og boliger sikter mot å begrense - og helst redusere - biltrafikk og miljøproblemer knyttet til bytransport, sammenliknet med alternative lokaliseringer. En effektiv transportmessig lokalisering kan også bidra til å redusere tap av verdifulle...... arealer (f eks jordbruksareal eller natur- og friluftsområder) utenfor dagens tettstedsgrense. Tiltaket må samtidig utformes slik at en kan bevare viktige bomiljøkvaliteter og så mye som mulig av de grønne arealene innenfor tettbebyggelsen....

 8. Luhmanns masmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system Luhmanns massmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system [Luhmann’s mass-media theory and Internet as an artificial intelligent semiotic system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Kåhre

  2010-11-01

  Full Text Available Artikeln diskuterar hur en modern form av AI-programmering, som kallas Konnektionism i en design som kallas Distribuerad AI (DAI, påverkar den uppfattning Luhmann har om massmediernas roll för den andra ordningens observationer. DAI använder noder för att skapa aktivitet i systemen och inte de koder som styr processerna i den klassiska eller symboliska formen av AI. Luhmanns teori kan utvecklas genom att ersätta systemens koder med noder som förändras beroende på i vilken relation de står till andra noder. På så sätt kan kommunikationsbegreppet utvecklas så att det också omfattar systemens interaktioner med omvärlden. Det skapar en bättre förutsättning för att observationsmöjligheter direkt uppstår genom systemens relationer till omvärlden. Internet och AI-programmerade söksystem och robotar kan då fungera som ett artificiellt semiotiskt system som skapar möjligheter att göra observationer.The article discusses how a modern form of AI programming, known as Connectionism in a design known as Distributed Artificial Intelligence (DAI, affects the perception Luhmann has on mass media's role concerning second-order observations. DAI uses nodes to create activity in the systems and not the codes used by the Classic or Symbolic form of AI. Luhmann’s theory can be developed by replacing the systems codes with nodes that change depending on their relations to other nodes. In this way, we can reformulate the concept of communication, so that it includes the systems interactions with the environment. It creates better conditions so that observing opportunities may arise directly from these interactions. Internet and AI-programmed search systems and robots can then act as an artificial semiotic system that creates opportunities for making observations.

 9. Interaktionens betydelse för barns lärande - en studie av barns möte med slöjd i förskolan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eva Ahlskog-Björkman

  2014-06-01

  Full Text Available Syftet med den här artikeln är att diskutera på vilket sätt interaktion och socialt samspel har betydelse för hur barn i förskolan kan engageras i en lärandeprocess. Den empiriska studien utgörs av en  videofilmad episod över en vävaktivitet i förskola. Genom att använda videografisk observation kan mänsklig aktivitet beskrivas och av den anledningen används  videografi som metodologisk ansats. I studien analyseras på vilket sätt interaktionen mellan de som är närvarande, oberoende av barnens ålder, kan bidra till att stimulera den lärande aktiviteten. Barnens slöjdaktivitet beaktas ur ett sociokulturellt lärandeperspektiv. Ett centralt tema inom detta perspektiv är kommunikation där språket och redskapen står för de medierande faktorerna. Barnens kontakt med redskapen och deras upplevelser och erfarande av slöjdaktiviteten diskuteras i relation till den närmaste utvecklingszonen. Ytterligare beaktas den videofilmade sekvensen ur ett socialt perspektiv där barnpedagogens agerande gentemot barnen lyfts fram och diskuteras. Analys och tolkning av datamaterialet strävar efter att synliggöra mänsklig interaktion och dess betydelse för att motivera och engagera barnen i deras slöjdaktivitet.  

 10. Uppdrag för och organisation av enheter för pedagogisk utveckling vid svenska universitet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Stigmar

  2013-11-01

  Full Text Available Pedagogiska utvecklingsenheter är organiserade på olika sätt och utsatta för täta omorganisationer och studien syftar till att klargöra vilka överväganden som kan ligga till grund för enheternas uppdrag och organisation. Tolv universitet i Sverige har kartlagts genom granskning av hemsidor, telefonintervjuer med ansvariga för enheterna samt tre rundabordssamtal vid konferenser. Resultatet visar att i uppdraget ingår typiskt att arrangera högskolepedagogisk utbildning, erbjuda konsultativt högskolepedagogiskt utvecklingsstöd och främja universitetspedagogiskt erfarenhetsutbyte. Det fanns inga samband mellan uppdrag och organisationsform. Informanterna såg det som ett problem att forskning inte ingick i uppdraget och att organisation och finansiering förhindrade forskning. Organisatoriska konsekvenser av krav på forskningsanknytning av högskolepedagogisk utbildning är att pedagogiska enheter kommer att vara fristående centrumbildningar, del av en institution eller utgöra en egen institution.

 11. Modellering och analys av ventilation i stängda motorutrymmen

  OpenAIRE

  Lodin, Tobias

  2016-01-01

  Examensarbetet har utförts i samarbete med BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik. På deras senaste fordon, Beowulf, som är tänkt att levereras till civila professionella kunder finns en önskan att minska komponentkostnaderna. Dagens motorrumsventilation ombesörjs av en axialfläkt som uppfyller militära krav. Detta innebär att kostnaden blir orimligt hög för ett civilt fordon som inte utvecklas mot samma höga kravnivå. Detta examensarbete har därför undersökt möjligheten att hitta en billigare ...

 12. Kohtu ette jõudis Amigo peksuvideo hävitamine / Rasmus Kagge

  Index Scriptorium Estoniae

  Kagge, Rasmus, 1977-

  2008-01-01

  Ööklubi Amigo peksmisskandaali uurinud prokurör Saskia Kask saatis kohtu ette lokaali vahetuse vanema ja turvatehnika hooldaja, keda süüdistatakse jõhkra videosalvestise kui kaaluka süütõendi hävitamises. Lisa: Skandaali kronoloogia

 13. Optimering av bergtransporter i underjordsgruva

  OpenAIRE

  Abrahamsson, Magnus

  2015-01-01

  Detta examensarbete utfördes på LKAB, en mineralkoncern som tillverkar och levererar järnmalmsprodukter. Arbetet utfördes för företagets underjordsgruva i Malmberget och behandlar tillredningens bergtransporter. Tillredningen är den process som förbereder nya delar av gruvan för järnmalmsbrytning. Målsättningen med arbetet har varit att kartlägga hur transporterna av tillredningsberg styrs samt att kvantifiera en besparingspotential för dessa transporter. Om möjligt skulle även förbättringsfö...

 14. Institusjonelle felt og forståelser av evaluering – en analyse av evalueringen av NAV-reformen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Halvorsen, Anne; Breidahl, Karen Nielsen; Hansen, Morten Balle

  2016-01-01

  I Norge ble det i årene 2006-2009 gjennomført en omfattende reform med etablering av en ny arbeids- og velferdstjenestene (NAV). Reformen ble gjort til gjenstand for en omfattende evaluering, EVANAV, over flere år. I evalueringens siste fase ble det iverksatt en evaluering av evalueringen av...... interessene som var involvert i evalueringen. I EVANAV ble dette blant annet ivaretatt i formuleringen av fire mål som tilgodeser ulike behov. Basert på evalueringsteori og teori om institusjonelle felt bidrar analysen til en bedre forståelse av hva evaluering er, og hvordan ulike utfordringer knyttet til...

 15. PAH i forurenset sediment: Utredning av egnethet av PAHkomponenter/ grupperinger for vurdering av tiltaksbehov

  OpenAIRE

  Ruus, Anders; Arp, Hans Petter Heinrich; Oen, Amy M.P.; Grung, Merete; Breedveld, Gijs D.

  2015-01-01

  I Norge er det utarbeidet klassegrenser for til sammen 16 PAH-forbindelser i sediment og vann. Grenseverdiene baserer seg på kunnskap om toksisitet av de ulike stoffene og hva som er akseptabel eksponering for miljøet. I tillegg til grenseverdiene for enkeltkomponentene av PAH opererer norske miljømyndigheter med klassegrenser for PAH-grupperingen SUM PAH-16 i sediment. Disse klassegrensene bygger på overkonsentrasjoner i forhold til bakgrunnsnivå, og ikke økotoksikologiske dat...

 16. Läxans vara eller icke vara i matematikundervisningen. : Påverkas elevers prestation och motivation av matematikläxor?

  OpenAIRE

  2014-01-01

  Syftet med denna systematiska litteraturstudie har varit att se hur forskare ser på läxan i allmänhet och i synnerhet matematikläxan. Med ett fokus på vilka olika typer av läxor det finns både i allmänhet men även inom matematikämnet. Fokus har även legat på hur läxor i matematik påverkar elevers motivation och prestation i matematikämnet.  Studien består av tolv artiklar och rapporter som använts för att besvara frågeställningarna. Vi har fokuserat på studier gjorda på elever i årskurs 4-6, ...

 17. Marknadsundersökning angående design för behållare av ansiktscreme : Marketing reseach concerning the design of beauty cream containers

  OpenAIRE

  Ljung, Sara

  2006-01-01

  Detta examensarbete innefattar en teoretisk och en praktisk del om marknadsundersökningar. Inom teoridelen har litteratur inom ämnet studerats för att sedan genomföra en marknadsundersökning. Utöver detta ha resultatet som erhållts ur marknadsundersökningen tillämpats för att ta fram ett designkoncept för en serie ansiktscremer.Marknadsundersökningen utfördes i form av en observationsresearch där ansiktscremer av olika priser och märken jämfördes, samt en webbenkät där målgruppen fick svara p...

 18. Förbättringsarbete inom eftermarknadsflödet i en verkstadsindustri : Identifiering, strukturering och prioritering av förbättringsförslag för kortare ledtider

  OpenAIRE

  Green, Linnéa

  2016-01-01

  Detta projekt har genomförts under våren 2016 som ett examensarbete för högskole- ingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstads universitet. Den största delen av arbetet utfördes på BAE Systems Bofors ABs eftermarknads- avdelning i Karlskoga. Där gjordes intervjuer och observationer för att kartlägga det nuvarande flödet och tillämpa metoder kring ett förbättringsarbete som studerats under projektets för...

 19. Sammenligning av to blodprøver fra samme person analysert ved to laboratorier

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aage Tverdal

  2009-10-01

  Full Text Available  INNLEDNINGEpidemiologiske undersøkelser av lipidnivået hosbefolkningen er helt avhengig av at analysemetodeneholder stabilt nivå over flere år. Dette er lettest å oppnåhvis man hele tiden benytter ett laboratorium, oghjerte-karundersøkelsene til Statens helseundersøkelserhar konsekvent benyttet Klinisk kjemisk avdeling,Ullevål sykehus. Ulike hensyn kan likevel tilsi at andrelaboratorier benyttes. Undersøkelsene til Universiteteti Tromsø som har har vært gjennomført fire ganger iperioden 1973-1995, har vært utført ved Kliniskkjemisk avdeling, Regionsykehuset i Tromsø. Helseundersøkelseni Nord-Trøndelag 1995-1997 harbenyttet Sentrallaboratoriet, Innherred sykehus. I dettearbeidet viser vi hvor store forskjellene blir hvisfeltlagene sender prøver fra samme person til ulikelaboratorier. Vi har undersøkt forskjellene mellomRegionsykehuset i Tromsø og Ullevål sykehus, ogmellom Innherred sykehus og Ullevål sykehus.

 20. Analyse av klimatilpasningstiltak : en casestudie av overvannsnettet på Bogafjell i Sandnes kommune

  OpenAIRE

  Bekkum, Ina

  2012-01-01

  For å simulere klimaendringenes effekt på avløpssystemet og klimatilpasningstiltakenes avbøtende virkning kan man benyttes seg av urbanhydrologiske avløpsmodeller. I denne oppgaven er det gjennomført et casestudie av overvannsnettet på Bogafjell i Sandnes kommune. Det er gjort simuleringer av enkeltregn i form av symmetriske nedbørshyetogram, med og uten klimatillegg – i Rosie/ArcGIS med MOUSE beregningsmotor – for å teste tiltaksprinsipper som frakopling av overvann, fordrøyning av ...

 1. Transmembrane potentials of canine AV junctional tissues.

  Science.gov (United States)

  Tse, W W

  1986-06-01

  The atrioventricular (AV) junction comprises the AV node, His bundle (HB), and specialized tissues proximal to the node called paranodal fibers (PNF). In the present study, an in vitro, dissection-exposed canine right atrial (RA), transitional fiber (TF), AV junctional preparation was used. The TF and PNF formed a pathway running along the base of the septal cusp of the tricuspid valve (SCTV). In the first experiment, impulses elicited at the RA were monitored to propagate sequentially through the TF, PNF, AV node, and then the HB. This functional evidence supports the concept that a conduction pathway connecting the RA and the AV node exists along the base of the SCTV. This internodal pathway is referred to as the septal cusp pathway. In another experiment, transmembrane potentials and Vmax were determined on each of the AV junctional tissues. Results showed that PNF had the lowest Vmax (2.5 V/sec), followed by AV node (7.0 V/sec) and HB (33 V/sec). This finding showed that PNF, and not the AV node, has the lowest Vmax, suggesting that the PNF has the lowest conductivity among the AV junctional tissues, and this study advances our understanding on the mechanism of AV conduction delay in dog hearts.

 2. Multimedia for læring av tallsystemer : utvikling av programvare for læring av og om tallsystemer

  OpenAIRE

  Idland, Terje

  2006-01-01

  Oppgaven har en teoretisk forankring innenfor Piagets konstruktivisme, Vygotskys sosialkonstruktivisme, Dienes teori for læring av posisjonssystemet og Mayer & Morenos teori for læring med multimedia. Primært har jeg brukt eksisterende teori som grunnlag for utvikling av pedagogisk programvare for læring av tallsystemer. Denne programvaren er todelt. En del er en interaktiv applett som er et utforskingsmiljø for posisjonssystemet. Den andre delen er en interaktiv multimediep...

 3. Ny versjon av standarden ISO 15489

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Herbjørn Andresen

  2016-09-01

  Full Text Available Standarden NS-ISO 15489-1:2016 er gjeldende norsk standard fra 1. juli 2016. Dette er andre versjon av ISO 15489, den første versjonen fra 2001 er ikke lenger gyldig. 2001-utgaven av ISO 15489 besto av to deler. Del 2, SN-ISO/TR 15489-2:2001 er trukket, slik at den nye ISO 15489 kun består av del 1. ISO 15489 var den første internasjonale Records Management-standarden, og har en funksjon som overordnet referansestandard for en voksende portefølje av senere standarder på tilgrensende områder. Denne artikkelen gjennomgår endringene i hovedtrekk, både i standarden ISO 15489 som sådan og i noen av de standardene som bygger videre på den.

 4. AVS-M: From Standards to Applications

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Ye-Kui Wang

  2006-01-01

  AVS stands for the Audio Video coding Standard Workgroup of China, who develops audio/video coding standards as well as system and digital right management standards. AVS-M is the AVS video coding standard targeting for mobile multimedia applications. Besides the coding specification, AVS also developed the file format and Real-time Transport Protocol (RTP) payload format specifications to enable the application of AVS-M video in various services. This paper reviews the high-level coding tools and features of the AVS-M coding standard as well as the file format and payload format standards.In particular, sixteen AVS-M high-level coding tools and features, which cover most of the high-level topics during AVS-M standardization, are discussed in some detail. After that, the error resilience tools are briefly reviewed before the file format and RTP payload format discussions. The coding efficiency and error resiliency performances of AVS-M are provided finally.H.264/AVC has been extensively used as a comparison in many of the discussions and the simulation results.

 5. Informella sektorns roll för hållbar utveckling av elavfallshantering i utvecklingsländer

  OpenAIRE

  Frid, Matilda; KLÖFVER, ANNA

  2013-01-01

  Ohållbar elavfallshantering är ett växande globalt problem. Stora delar av världens elavfall skeppas idag till utvecklingsländer där det dumpas på soptippar. Fattiga människor inom den informella sektorn lockas till dessa soptippar i hopp om att kunna återvinna vissa material som de sedan kan sälja för sin försörjning och överlevnad. Tyvärr hanterar dessa informella aktörer ofta elavfallet med olämpliga och ohållbara metoder som resulterar i att giftiga kemikalier okontrollerat läcker ut och ...

 6. Review of AVS Audio Coding Standard

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  ZHANG Tao; ZHANG Caixia; ZHAO Xin

  2016-01-01

  Audio Video Coding Standard (AVS) is a second⁃generation source coding standard and the first standard for audio and video coding in China with independent intellectual property rights. Its performance has reached the international standard. Its coding efficiency is 2 to 3 times greater than that of MPEG⁃2. This technical solution is more simple, and it can greatly save channel resource. After more than ten years ’develop⁃ment, AVS has achieved great success. The latest version of the AVS audio coding standard is ongoing and mainly aims at the increasing demand for low bitrate and high quality audio services. The paper reviews the history and recent develop⁃ment of AVS audio coding standard in terms of basic fea⁃tures, key techniques and performance. Finally, the future de⁃velopment of AVS audio coding standard is discussed.

 7. PREPARATION FOR RETIREMENT - AVS SEMINAR

  CERN Multimedia

  Social Service

  2001-01-01

  The 500 or so participants in the fifth Preparation for Retirement seminar held at the end of March were unfortunately deprived of the planned session on the AVS due to the unavailability of the Director of the Caisse Cantonale Genevoise de Compensation (CCGC). We have since had formal confirmation that because of an extra workload due to important changes in the Swiss tax and social legislation and the implementation this summer of the maternity insurance in Geneva, the CCGC has suspended its participation in preparation for retirement seminars in the international organisations for the time being. Conscious of the necessity of offering a session dedicated to the AVS, it is with pleasure that we can inform you that one of our legal advisers, Mr Lorenz Stampfli, has accepted to lead this session. In order to allow for adequate preparation we have reserved the following date: Wednesday 26 September from 14.00 to 16.00 in the Main Amphitheatre The session will be open to all people already registered and any o...

 8. Påvising av aminoglykosidresistens ved hjelp av massespektrometri. Utvikling av metode for deteksjon, stabilitet av aminoglykosid og molekylær karakterisering av teststammer

  OpenAIRE

  Kvarekvål, Torunn

  2014-01-01

  Aminoglykosid er potente antibiotika som vert brukt til behandling av alvorlege infeksjonar med aerobe bakteriar. Dei er baktericide og verkar ved å binda til ribosoma i bakteriane og på denne måten forstyrra den normale peptidsyntesen. Aminoglykosida er verdifulle medikament, men som for mange andre antibiotika er resistens mot desse midla eit aukande problem. Den viktigaste resistensmekanismen er aminoglykosidmodifiserande enzym (AME). Desse enzyma inaktiverer ...

 9. Komposition som projekt i heterogena studentgrupper: Ett exempel från skådespelarutbildningen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sven Bjerstedt

  2015-12-01

  Full Text Available En vanligt förekommande utmaning i högre utbildning är översiktskurser med snäva tidsramar och heterogena studentgrupper. Artikeln vill peka på den positiva potentialen i sådana omständigheter genom att presentera ett konkret exempel på ett arbetssätt som har visat sig framgångsrikt inom skådespelarutbildningens musikundervisning: tonsättningsuppgifter som konceptualiseras individuellt och realiseras gemensamt. I en intervjustudie visas detta arbetssätt ha positiv påverkan på studenternas individuella utveckling i flera avseenden. Bland de läranderesultat som förefaller särskilt intressanta och potentiellt överförbara till åtskilliga ämnesområden finns självförtroende, förmåga att kommunicera samt förmåga att gemensamt hantera en kreativ process.

 10. Basic Considerations on AVS DRM Architecture

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Tie-Jun Huang; Yong-Liang Liu

  2006-01-01

  Digital Rights Management (DRM) is an important infrastructure for the digital media age. It is a part of the AVS (Audio and Video coding Standard) of China. AVS Trusted Decoder (ATD) that plays back digital media program according to rights conditions is the core of AVS DRM architecture. Adaptation layers are responsible for translating or negotiating between ATD and peripheral systems. The Packaging Adaptation Layer (PAL), Licensing Adaptation Layer (LAL) and Rendering Adaptation Layer (RAL) will help ATD to gain the interoperability in various DRM environments.

 11. Outcomes of AV Fistulas and AV Grafts after Interventional Stent-Graft Deployment in Haemodialysis Patients

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schmelter, Christopher, E-mail: christopher.schmelter@klinikum-ingolstadt.de; Raab, Udo, E-mail: udo.raab@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Diagnostic and Interventional Radiology (Germany); Lazarus, Friedrich, E-mail: friedrich.lazarus@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Nephrology (Germany); Ruppert, Volker, E-mail: volker.ruppert@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Vascular Surgery (Germany); Vorwerk, Dierk, E-mail: dierk.vorwerk@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Diagnostic and Interventional Radiology (Germany)

  2015-08-15

  PurposeThe study was designed to assess outcomes of arteriovenous (AV) accesses after interventional stent-graft deployment in haemodialysis patients.Materials and Methods63 haemodialysis patients with 66 AV fistulas and AV grafts were treated by interventional stent-graft deployment from 2006 to 2012 at our hospital. Data of these patients were retrospectively analysed for location of deployed stent-grafts, occurrence and location of (re-)stenosis and (re-)thrombosis. Complex stenosis was the most frequent indication for stent-graft deployment (45.5 %), followed by complications of angioplasty with vessel rupture or dissection (31.8 %).ResultsA high rate of procedural success was achieved (98.5 %). The most frequent location of the deployed stent-graft was the draining vein (66.7 %). Stent-graft deployment was more frequent in AV grafts than in AV fistulas. Primary patency was 45.5 % at 6 month, 31.3 % at 12 month and 19.2 % at 24 month. Primary patency was significantly better for AV fistulas than for AV grafts with deployed stent-grafts. Patency of the deployed stent-graft was much better than overall AV access primary patency with deployed stent-graft. Re-stenosis with thrombosis was the most frequent indication for re-intervention. Most frequent location of re-stenosis was the draining vein (37.1 %), followed by stenosis at the AV access (29.5 %) and the deployed stent-graft (23.5 %).ConclusionRe-stenosis and re-thrombosis remain frequent in AV fistulas and AV grafts in haemodialysis patients despite stent-graft deployment. Re-stenosis of the deployed stent-graft is, only in the minority of the cases, responsible for AV access dysfunction.

 12. ETT Seminar

  CERN Multimedia

  2002-01-01

  Monday 4 March, at 10h00 - SL Auditorium, Prévessin, bldg. 864 Radioisotopes in Medicine: Requirements, Production and Application by Gerd-J.BEYER / University Hospital of Geneva, Department of Radiology (see details at page 7 of the Weekly Bulletin nr 10/2002).  

 13. Integrasjon av vindkraft i energisystemet : effekten av variabilitet på markedsverdien

  OpenAIRE

  Brekken, Tormod Ween

  2014-01-01

  Klimapolitikken bidrar til å fase ut termisk kraftproduksjon basert på fossile kilder. Dette kan føre til at en mindre andel av kraftproduksjonen kan respondere på prissignaler. Det er planlagt å øke andelen vindkraft i flere kraftmarkeder. Vindkraft er avhengig av været, og er karakterisert av varierende produksjon. Dette påvirker inntekten til hva produsenter av vindkraft vil tjene i kraftmarkedet. Studier har funnet at markedsverdien til vindkraft reduseres ved økte andeler vindkraft i ma...

 14. En norsk pilotstudie av helsesøstres oppfatninger av pasienters health literacy: helsefremmende allmenndannelse

  OpenAIRE

  Hanne Søberg Finbråten; Kjell Sverre Pettersen

  2012-01-01

  Bakgrunn Uttrykket “ansvar for egen helse” innebærer også evnen til kritisk evaluering av helseinformasjon. Slike kunnskaper og ferdigheter reflekterer health literacy (HL) – på norsk; helsefremmende allmenndannelse, som handler om å forstå, kunne skaffe seg tilgang på, kritisk vurdere og adekvat anvende helseinformasjon for ervervelse av god helse. Hensikt Formålet var å kartlegge helsesøstres oppfatninger av brukeres tre hierarkiske nivåer av HL (Nutbeam 2000): functional HL (FHL), inte...

 15. Formandet av anställningsbara studenter: En reflektion kring karriärvägledning inom högre utbildning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Viktor Vesterberg

  2015-06-01

  Full Text Available Anställningsbarhet har sedan 1990-talet seglat upp som ett policybegrepp av allt större vikt inom arbetsmarknads- och skolpolitiken. Syftet med denna undersökning är att kritiskt diskutera och reflektera kring formandet av anställningsbara studenter – studenter som ska förmås leva upp till, vad som ofta kallas, ”arbetsmarknadens krav”. Diskussionen och analysen utgår från empiriskt material från hemsidan för Linköpings Universitets Karriärcentrum. Diskussionen sker med utgångspunkt i olika maktperspektiv influerade av Michel Foucault. När debatten om fördelar med högre studier alltmer handlar om en nytta för arbetslivet och arbetsgivaren får de program och kurser som inte har en tydlig och direkt koppling till någon given position i arbetslivet, svårare att motivera sin existens. Därav är viljan att skapa anställningsbara studenter en angelägen fråga att kritiskt reflektera kring.

 16. Adaption of the power distribution system to a sustainable energy system - Smart meters and intelligent nets; Anpassning av elnaeten, till ett uthaalligt energisystem - Smarta maetare och intelligenta naet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bollen, Math

  2010-11-15

  The conversion of the energy system towards sustainability is a major challenge for society. The conversion includes a large-scale introduction of renewable electricity and the electrification of transport. Adaptations of the grid are needed in order to cope with this development: - Facilitate an increased introduction of renewable electricity; - Enabling power reduction at peak load; - Improve incentives for energy efficiency; - Creating conditions for more active purchasers of electricity. Security of supply must be high, although the new production affects the electricity grid in a different way than today. Therefore, new technical solutions, a so-called smart grid, is necessary in order to, inter alia, prevent congestion and over voltages, but also to enhance the operational safety in general. There is new technology that can help adjust the grid in an efficient and flexible way. Intelligent networks, or smart grids, is the collection of new technology, function and regulatory framework in the electricity market, etc. that cost-effectively facilitate introduction and utilization of renewable electricity generation, leading to reduced energy consumption, contributes to power reduction in peak load and creates conditions for active electricity customers. Sweden is one of the countries that score high in terms of active electricity customers and feedback of consumption for electricity customers. There is a direct consequence of introduction of the metering reform and installation of the AMR, in which Sweden was one of the first countries in Europe. As for modern technology to increase transmission capacity of transmission networks such as HVDC and FACTS technology, Sweden is a world leader. This technology will play an important role in enabling large-scale use of renewable electricity generation on European level. The investigation has resulted in the following proposals: - A knowledge platform created to be collect and disseminate relevant knowledge of research, development and demonstration to all stakeholders. An independent Coordination Council is established as a base for platform. - Funding for research, development and demonstration shall be done by existing structures. The EI should be given a increased role both as regards the allocation of resources and capabilities to develop the function and regulatory framework in the electricity market, - Svenska Kraftnaet is given the task to develop a comprehensive action plan for how the Swedish electricity grid will be adapted to the objectives for the development of renewable electricity generation and conversion of energy system. An important prerequisite for action is a system for equalizing the costs of connecting wind and other renewable energy sources, - Increased incentives for network companies to invest in smart grid is introduced in regulation; - Hourly metering is introduced for the majority of electricity customers, - EI should be instructed to review electricity companies' tariff structures in order to reduce peak load, - EI should be given the task of designing functional requirements of the customer information in order to increase opportunities to actively respond to market price signals, - EI is given the task of analyzing roles and responsibilities of different players in order to identify and suggest possible measures for to promote the use and development of smart grids, - EI should be instructed to analyze whether the current split in the national, regional and local networks are efficient. The timetable for implementing the above proposals are determined with consideration of the prior regulation. Results should be available well before March 2015 to provide electricity traders to adjust their investment plans; fall 2013 is proposed as the target date

 17. Exposure conditions, lung function and airway symptoms in industrial production of wood pellets. A pilot project; Exponeringsfoerhaallanden, lungfunktion och luftvaegsbesaer vid industriell produktion av traepellets. Ett pilotprojekt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Edman, Katja; Loefstedt, Haakan; Berg, Peter; Bryngelsson, I.L.; Fedeli, Cecilia; Selden, Anders [Oerebro Univ. Hospital (Sweden). Yrkes- och miljoemedicinska kliniken; Eriksson, Kaare [Umeaa Univ. Hospital (Sweden); Holmstroem, Mats; Rask- Andersen, Anna [Uppsala Univ. Hospital (Sweden)

  2002-02-01

  The production of wood pellets is a relatively new branch of the Swedish wood industry and has increased during the last years. A pilot study was performed to investigate the prevalence of airway symptoms, lung function and exposure among all 39 men employed in industrial production of wood pellets at six companies. The study included a questionnaire, medical examination, registration of nasal-PEF (peak expiratory flow) during a week, allergy screening (Phadiatop) and lung function (spirometry) before and after work shift. The results were compared with different reference data from other Swedish studies. Exposure measurements of monoterpenes and wood dust on filter and with a data logger (DataRAM) were also performed. The study group reported a higher frequency of cough without phlegm, awakening due to breathlessness and current asthma medication compared with reference data. For five of the six participants with physician-diagnosed asthma the disease debuted before the current employment and the results did not indicate an unusual asthma morbidity. Spirometry showed lower lung function before work shift than expected. However no difference over work shift was observed. A negative and non-significant correlation was seen between time with current work task and lung function. The study group reported a higher frequency of nasal symptoms mostly blockage, sneezing and dryness compared with reference data. The registrations of nasal-PEF did not show any differences between work and spare time. The prevalence of positive Phadiatop (23 %) did not differ from reference data. No association between exposure (wood dust and monoterpenes) and acute effects on lung function was observed. The wood dust exposure (0.16-19 mg/m{sup 3}) was high and 11 of 24 measurements exceeded the present Swedish occupational exposure limit of 2 mg/m{sup 3}. Peak exposures could be identified, e.g. at cleaning of engines with compressed air, with the DataRAM. The exposure to monoterpenes (0.64 and 24 mg/m{sup 3}) was low compared with the present Swedish limit of 150 mg/m{sup 3}. The monoterpene exposure does not seem to be a health or exposure problem in industrial production of wood pellets but wood dust exposure can effect the airways negatively. In this study the levels of wood dust were high and the study group reported more airway symptoms than expected. However the effect on lung function was small, but steps to reduce wood dust exposure should be done.

 18. Waste treatment in a systems perspective - Summary report -; Systemstudie Avfall - Sammanfattning - Sammanfattning av huvudresultat fraan projektet 'Termisk och biologisk avfallsbehandling i ett systemperspektiv'

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sundberg, Johan; Bisaillon, Mattias; Haraldsson, Maarten; Norrman Eriksson, Ola; Sahlin, Jenny; Nilsson, Karolina

  2010-07-01

  The report 'Waste treatment in a systems perspective - Summary report' summarizes the main results from the studies made within the research project 'Thermal and biological treatment in a systems perspective'. The aim of the project is to develop tools and methodologies for systems analysis of waste management. The tools are used to evaluate waste treatment technologies for both household waste and commercial waste in a systems perspective. The focus is set to the municipal/regional waste and district heating system. However, to generate a full system analysis it is also important to consider effects that occur in the systems environment, such as the transport sector, the electricity production system, the agricultural sector etc. The report describes the benefits of using systems models for waste management planning by illustrating interesting results from the case studies made within the framework of the project. The report also presents the outcome from the whole project on an aggregated level as well as how the results and models have been used in different spin off projects. More thorough descriptions of models, methodologies and results are given in the reports for the two case studies, mainly. These reports presents two different case studies for municipal/regional waste management systems and are published by Waste Refinery, 'A systems study of the waste management system in Gothenburg' and 'A systems study of the waste management system in Boraas'. The models and methodology developed in the research project has been used in several 'spin-off projects'. Some of the main results of these studies will be presented in this report, together with references to more extensive descriptions. We can conclude, after these three years of research, that the results from the system studies have been used for the practical waste management planning in both Boraas and Gothenburg. The models and the results from the two case studies have also been used by other waste management systems in Sweden as well as for national waste management studies. The project has been presented internationally for researchers and practitioners where it has contributed with modelling knowledge and results presenting the effectiveness of integrated waste management combined with district heating systems. The results concerning options for reducing greenhouse gases have also reached the political arena in the EU, e.g. through ISWA to the Copenhagen meeting (COP15)

 19. Karlstads universitet - Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? : En rapport om skapandet av ett unikt monterkoncept

  OpenAIRE

  Bergman, Karin; Jernberg, Jonna

  2012-01-01

  Sammanfattning Mässor förekom som fenomen redan under medeltiden och har allt sedan dess använts som en kanal för försäljning och marknadsföring. Idag tävlar företag och organisationer om mässbesökares uppmärksamhet genom att skapa attraktiva montrar med vinnande koncept som ska locka människor och få dem att lägga företagsnamnet på minnet. Detta är vad Karlstads universitet haft i åtanke då de utformat beskrivningen till detta projekt. Bakgrunden till projektet är att universitetet finns r...

 20. Relevansen av ett högt proteinintag : En systematisk litteraturstudie för vuxna idrottare och den allmänna befolkningen

  OpenAIRE

  Helenelund, Fredrik

  2015-01-01

  I det här arbetet undersöktes proteinintagets inverkan på hälsan och prestationsförmågan hos idrottare och den allmänna befolkningen. Många vuxna äter betydligt mera proteiner än vad som rekommenderas för dem. Forskningar har också visat att många idrottare inte vet hur mycket proteiner de bör äta för att optimera sin prestationsförmåga. Det är också osäkert hur en långvarig proteinrik kost påverkar hälsan. Arbetet är en systematisk litteraturstudie. Syftet med arbetet är att göra en ...

 1. Kartlegging av PCB i sedimenter fra Indre Sørfjord

  OpenAIRE

  Skei, J.; Klungsøyr, J

  1990-01-01

  Som følge av forhøyede nivåer av PCB i fiskelever innerst i Sørfjorden er det gjennomført en sedimentundersøkelse for om mulig å finne kilden til PCB. Det ble ikke registrert høye nivåer av PCB i sedimentene. Høyeste konsentrasjoner ble målt i munningen av Eitrheimsvågen. Analyser av trafooljer brukt i Tyssedalsområdet viste spor av PCB.

 2. Problematiken vid övergångsprocessen till ISO 9001:2015 : De upplevda svårigheterna av svenska tillverkningsindustrier med ISO 9001:2015

  OpenAIRE

  Bekim, Haxha; Omar, Makie

  2016-01-01

  Den här rapporten behandlar ett kandidatarbete som utfördes vid Jönköping University. Syftet med uppsatsen är att undersöka samt kartlägga de svårigheter som företagen, certifieringsorganen samt standardutvecklarna SIS upplever i samband med övergången till den nya revisonen av ISO 9001:2015.  Frågorna som besvaras i uppsatsen är, vilka skillnader kan ses mellan de stora och små företagen samt vad behöver företagen för hjälpmedel för en lättare övergång. Arbetet har utgått från en kvalitativ ...

 3. Stämföringar av Bud Powell : En studie om Bud Powells sätt att stämföra

  OpenAIRE

  Sjöstrand, Samuel

  2014-01-01

  Syftet med examensarbetet är att erbjuda pianister en möjlighet att lära sig att använda Bud Powells sätt att stämföra ackord. Frågorna som kommer att diskuteras är: 1.Vad är bebop? 2. Vem var Bud Powell? 3. Hur stämförde Powell ackord? För att besvara dessa forskningsfrågor baserar jag min metod på litteraturstudier och transkriptioner av inspelningar. Detta görs utifrån en hermeneutisk metod. I arbetet diskuteras Powells sätt att stämföra ackord ur ett pedagogiskt perspektiv och användning ...

 4. Arvelig hemokromatose - nytten av screening

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arne Åsberg

  2009-10-01

  Full Text Available Arvelig hemokromatose fører til jernopphopning i kroppen, men gir sjelden alvorlig helseskade. Nesten alle hemokromatosepasienter i vårt land er homozygote for C282Y-mutasjonen i HFE-genet. Omtrent 7 per 1000 innbyggere har denne genotypen. Alvorlig syke blir bare omkring 5-15% av homozygote menn og nesten ingen kvinner. Likevel er det holdepunkter for at screening for hemokromatose blant friske, yngre menn kan være kostnadseffektivt. Det er relativt lett å påvise om en person er disponert for sykdommen, i god tid før den bryter ut, og forebyggende behandling er billig og effektiv. Imidlertid kan vi ikke forutsi hvilke screeningpositive personer som ubehandlet får alvorlig sykdom. Et kontrollert forsøk med screening bør gjennomføresHereditary hemochromatosis – benefits of screening. Hereditary hemochromatosis leads to iron accumulation in the body; however, serious illness due to hemochromatosis is rare. In Norway, almost all patients with hemochromatosis are homozygous for the C282Ymutation in the HFE-gene, a genotype carried by about 7 per 1000 inhabitants. Serious complications are seen in only about 5-15% of homozygous men and in very few women. Nevertheless, screening young men for hemochromatosis may be cost-effective. Detecting predisposed men is relatively straightforward, and prophylactic treatment is cheap and effective. However, we can not predict, among screen-positive men, the few who untreated will become seriously ill. A controlled screening trial should be conducted.

 5. Kunstpunkalliansen : En alternativ estetisk kontinuitet fra slutten av 1960-tallet til begynnelsen av 1990-tallet

  OpenAIRE

  Storsve, Gaute

  2007-01-01

  I denne oppgaven har jeg forsøkt å vise at det finnes en alternativ estetisk kontinuitet innenfor populærmusikken fra slutten av 1960-tallet til begynnelsen av 1990-tallet. Det som kjennetegner denne kontinuiteten er ulike former for krysninger av punkelementer med en sterk kunstbevissthet. Jeg valgte å kalle dette for kunstpunkalliansen. For å illustrere hva kunstpunkalliansen er har jeg analysert tre låter fra tre forskjellige band fra tre forskjellige tiår: The Velvet Undergrounds «Ven...

 6. Ishockeykjelke - Innfesting av spilleren: Utvikling av ny kjelke til det norske kjelkehockeylandslaget

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Kjelkehockey er basert på de samme prinsippene som ishockey, men er rettet mot utøvere med funksjonsnedsettelser i nedre del av kroppen. Utøverne sitter i en tilpasset kjelke med skøytestål på undersiden av bakre del av kjelken. De har en tilpasset hockeykølle i hver hånd, som har to funksjoner, i den ene enden er det pigger til å stake seg frem med på isen, og den andre enden ligner en vanlig hockeykølle og brukes til å håndter...

 7. Eksakte metodar for analyse av tovegstabellar

  OpenAIRE

  Aaberge, Rolf

  1980-01-01

  Dei fleste matematisk-statistiske metodane som er utvikla til analyse av tabellar, byggjer på føresetnader om at talet på observasjonar i tabellcellene er "stort. Haldorsen (1977a) og (1977b) omtalar metodar som kviler på dette kravet. I denne rapporten skal vi presentere eksakte metodar for analyse av to-vegstabel lar, dvs. metodar som er gyldige sjølv om vi har småe observasjonstal i tabellcellene. I mange undersøkingar vil observasjonane ofte gi uttrykk for kva slags ...

 8. Grafisk presentasjon av GPenSim-simulering

  OpenAIRE

  2009-01-01

  GPenSim er et verktøy for modellering og simulering av diskret hendelsesystemer (DES). GPenSim er integrert i Matlab-plattformen, og har dermed tilgang til innebygde Matlabfunksjoner som plot etc. I GPenSim blir Petri net-grafen definert i Petri netdefinisjonsfiler. Resultatet av en simulering blir vist i tekst. Oppgaven gikk ut på å utvikle et verktøy som skulle presentere både Petri net-grafen og simuleringsresultatet grafisk. En grafisk presentasjon viser tydeligere sammenhe...

 9. AVS Intellectual Property Rights (IPR) Policy

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Cliff Reader

  2006-01-01

  The AVS Workgroup has developed an IPR Policy to facilitate the adoption of standards in the marketplace.The policy is based on consideration of IPR issues in parallel with the technical work for drafting the standard. The paper describes the relationship between IPR and the standard, and how the goals for the standard must be complemented by goals for the IPR. The existing IPR policies of the ITU and ISO are outlined, and then the AVS IPR policy is described,organized by its three main components: commitment to license on declared basic terms, disclosure of intellectual property,and protection of IPR.

 10. Instrumentering av Bergsøysundbrua og Gjemnesundbrua

  OpenAIRE

  Dahlen, Adrian; Lystad, Tor Martin

  2013-01-01

  Gjemnessundbrua og Bergsøysundbrua på Europavei E39 i Møre og Romsdal, skal instrumenteres for identifikasjon av strukturelle og dynamiske egenskaper. Denne rapporten omhandler dokumentasjon og beskrivelse av det utførte arbeidet ved monteringen av måleutstyret. Det er også gjort analyser av de ulike konstruksjonsdelene akselerometersensorer og anemometre er montert på. Til slutt er de initielle responssignalene fra systemet behandlet, der egenfrekvenser og ...

 11. Utvärdering av studentaktivt lärande i verksamhetsförlagd utbildning: peer learning och patientfokuserad handledning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariette Bengtsson

  2013-01-01

  Full Text Available Vården står idag inför en rad utmaningar inte minst ekonomiskt och en allt större del av befolkningen är 80 år eller äldre. Behovet av hälso- och sjukvårdspersonal kommer därmed att vara fortsatt hög och samverkan mellan olika professioner och organisationer behöver stärkas. Det betyder att det är nödvändigt att implementera pedagogiska modeller som främjar samarbete och personcentrerad vård redan tidigt i utbildningarna. I sjuksköterskeprogrammet vid Malmö Högskola är flera modeller för studentaktivt lärande implementerade i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU. Den första modellen, Peer learning, är en handledningsmodell som bygger på strategier där studenterna lär från och av varandra. Den andra modellen är Patientfokuserad handledning vilken ger studenten möjlighet att följa patienters väg genom vården. Syftet med de pedagogiska modellerna är att studenterna ska kunna skapa djupare vårdrelationer och förberedas inför den kommande yrkesrollen genom att träna reflektion, kritiskt tänkande och samarbete. Vi planerar just nu ett större forskningsprojekt för att mer genomgripande utvärdera såväl peer learning som patientfokuserad handledning där även patienters upplevelse av att vårdas i en studentaktiv modell ska inkluderas. 

 12. Påverkan på elevers självförtroende och prestation av inkluderande och exkluderande stödundersvisning : En litteraturstudie om effekterna av inkluderande respektive exkluderande förhållningssätt inom matematikundervisning

  OpenAIRE

  2015-01-01

  Denna studie undersöker effekterna av ett inkluderande respektive exkluderande förhållningssätt inom stödundervisningen i matematik i grundskolan. Fokus ligger på effekterna på elevernas självförtroende och deras prestationer i ämnet. Syftet är således att synliggöra vad forskningen säger om vilka effekter som finns. Resultatet visar att det finns fler fördelar än nackdelar med inkludering, till exempel finns fler lärare tillgängliga att hjälpa eleverna och sociala relationer är lättare att u...

 13. Evaluation of MELTGUARD{sup TM} - a measuring system for control of fireside corrosion in boilers; Utvaerdering av MELTGUARD{sup TM} - ett maetsystem foer kontroll av roekgassidig korrosion i pannor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Henderson, Pamela [Vattenfall Utveckling AB, Stockholm (Sweden)

  2001-10-01

  Studsvik AB has developed and now owns the patent for a product called MELTGUARD. According to information from Studsvik, Meltguard is a measuring probe that shows in real-time how much corrosion is occurring and that can reduce costs and increase the lifetime of power boilers burning biomass. The product consists of a tubular air-cooled probe which is exposed in the flue gas through an existing inspection port. The electrodes in the probe react with the flue gas and ash deposit and corrosion is registered as the short-circuited corrosion current (using the zero resistance method) between rings made of the investigated material. The aim of the project was to independently evaluate Meltguard, compare it with a conventional corrosion probe and to publish the results for the Swedish thermal power industry. Two steels have been compared on the probes (a Meltguard-probe can accommodate a maximum of two test pieces), with about the same temperature. Measurements have been carried out with the steels SS2218 (T22) and Esshete 1250 on a Meltguard probe in the biomass fired boiler at Naessjoe combined heat and power plant during the period November 2000 to March 2001. For a 48 hour period sulphur was added to the fuel supply to change the fuel chemistry and influence the corrosion rate. The corrosion current for SS2218 was unstable, fluctuating considerably throughout the measuring period, and was greatly affected by soot-blowing. Usually, soot-blowing resulted in a marked decrease in the corrosion current. No simple or clear relationship between the boiler load and the average corrosion current could be determined. The corrosion current for Esshete 1250 was mostly stable, about 20{mu}A. The current for SS2218 was a little higher than that for E1250, but the relationship between current and corrosion rate was unclear. It was obviously not a linear function as the corrosion measured in 2218, when the testing was completed, was approximately four times greater than that in E1250. The corrosion in 2218 corresponded to 0.6 mm per 5000 hours. With such a corrosion rate it is not unusual for a superheater to need replacing after 4 or 5 years. However, there were no indications from the current measurements that the corrosion rate was high. There was good agreement of the corrosion rates, measured after the exposure had finished, between Studsvik's and Vattenfall's probes. The same type of corrosion was seen in both probes. It was difficult to show that Meltguard is sensitive to changes in fuel chemistry. At best it can be said that Meltguard takes time to react - at least 24 hours. According to Studsvik, the amount of deposit on the probe after exposure for 2900 hours was unusually low. Since it is the deposit that acts as an electrolyte between identical electrodes, this can explain why the current was low. Meltguard is probably better suited to conditions where there are thicker deposits, for example, during waste incineration. Usefulness in plants firing 100% wood (forest fuel) is limited.

 14. Present status and an appreciation of the consequences for recreation and outdoor leisure activities from siting a nuclear waste repository at Forsmark; Nulaegesanalys samt bedoemning av konsekvenser foer rekreation och friluftsliv av ett slutfoervar i Forsmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ottosson, Pia [Atrax Energi AB, Stockholm (Sweden)

  2007-07-15

  This report describes how the area around Forsmark is used with respect to recreation and outdoor life. It also describes the impact of the final repository on recreation and outdoor life if it is located in Forsmark. The studied area is situated in the parish of Forsmark in the municipality of Oesthammar. Forsmark nuclear power plant and the final repository for radioactive operational waste, SFR, are situated within the area and there are both houses and holiday houses. The area is used for leisure pursuit by inhabitants and employees at FKA and SKB, but also by a number of different associations and by tourists. Statistical data shows that the parish of Forsmark is sparsely populated. The area was previously dominated by one big landowner and the land surrounding the nuclear power plant was inaccessible to the general public during that period. The outdoor life is therefore less widespread here than along other parts of the east coast. The value of the area does not lie in paths and trails, bike tracks and bathing places, but in the unspoiled countryside, the wildlife and the bird life. Recreation such as hunting and fishing is very popular in the area. The construction of a final repository will increase traffic and hence increase noise and motion in the area. This will mainly impact the enjoyment value for the people spending time in the area. No other significant consequences are expected as the final repository will be mainly situated within the existing industrial complex and hence the character of the area should remain unchanged.

 15. Present status and an appreciation of the consequences for recreation and outdoor leisure activities from siting a nuclear waste repository at Oskarshamn; Nulaegesanalys samt bedoemning av konsekvenser foer rekreation och friluftsliv av ett slutfoervar i Oskarshamn

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dahlstroem, Kristina

  2007-07-15

  This report describes recreation and outdoor life in and around Simpevarp/Laxemar area. It also describes the impact of constructing a final repository for spent nuclear fuel on the outdoor life. The study area in this report is situated in the parish of Misterhult, in the municipality of Oskarshamn. Oskarshamn nuclear power plant (OKG) and the interim storage facility for spent nuclear fuel (Clab) are situated within the area. The parish of Misterhult is sparsely populated and includes both houses and holiday cottages. The area is used for various kinds of recreation by inhabitants from surrounding villages and employees at OKG and SKB (Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co), and also by a number of different associations and by tourists. Misterhult archipelago has the highest values for recreation and outdoor life in the study area. Many water related activities, such as swimming, sailing, fishing, diving, kayaking and canoeing are conducted in the region Hamnefjaerden, Kraakelund and a walking track called Ostkustleden are three other places in the study area which are popular for outdoor life. SKB and OKG facilities are also visited by many tourists. Disturbances to the recreation and outdoor life during construction and operation of a final repository and a interim storage facility will occur in the form of increased noise and movement in the area, mostly from the traffic. The consequences of these disturbances are: Decreased serenity, which will probably decrease the enjoyment value for the people spending time in the area. The final repository in Laxemar will likely require road access that will cross the walking track. Various prevention and compensation measures, such as noise restrictions and a new section of the walking track at Ostkustleden, are suggested to minimise and/or mitigate the consequences. Also measures that increase the value of recreation and outdoor life are listed, for example an exhibition about the areas nature and culture. Specific compensation and mitigation measures will be outlined in the next design step.

 16. Effects of Non Process Elements in the chemical recovery system of a kraft pulp mill from the incineration in the recovery boiler of biological sludge; Effekter av PFG vid indunstning och foerbraenning av bioslam i ett massabruks sodapanna

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dahlbom, Johan

  2003-01-01

  The purpose of this project was to investigate the effects of incineration of biological sludge in the recovery boiler of a Swedish Kraft pulp mill, StoraEnso Pulp AB Skutskaers Bruk, which has practiced incineration of sludge in the recovery boiler during the last two years. The following aspects of the technique were investigated: Experience from operation of incineration of biological sludge in the recovery boiler; The content of Non-Process Elements (NPE) in process flows and evaluate the risks of incrustations in the system; The build-up of NPE in the chemicals recovery system and the estimated increase in make-up lime demand; and Technical risks for mills with different process equipment. This study comprises the following NPE: aluminium, silicon, phosphorus, magnesium, calcium, chloride, iron, manganese, potassium, copper, and nitrogen. The operational experience from the system for hydrolysis of the biological sludge and evaporation/incineration in the recovery boiler is excellent. The handling of the sludge takes place in a closed system that demands little supervision and maintenance. Overall, the mill has not seen any negative effects that can be explained by increased intake of NPEs to the chemical recovery system. Aluminium can lead to troublesome incrustations of sodium-aluminium-silicates on the heat surfaces in the evaporation plant. An effective elimination of aluminium by the green liquor dreg is obtained with the double salt hydrotalcite if the quotient Mg/Al is kept higher than 4-5 in the black liquor. The need for make-up lime has increased due to the build-up of phosphorus in the lime. Depending on the level of make-up lime the need will increase 2-5 kg/ t{sub 90} at a price of 2-5 kr/t{sub 90}. If a higher level of phosphorus is accepted instead of increasing lime make-up the running costs will be somewhat higher, 0,5-1 kr/t{sub 90} due to increased ballast. NO{sub x} in the flue gases from the recovery boiler has not increased since the start-up of incineration of biological sludge in the recovery boiler. A possible explanation may be that the nitrogen in the biological sludge exists in a state that gives less formation of NO{sub x} compared to nitrogen in the black liquor. For the other NPE as silicon, magnesium, calcium, chloride, iron, manganese, potassium and copper the contribution from the sludge is low. It will not give any problems for the chemical recovery system at Skutskaer. Integrated pulp and paper mills with or without recycled paper use and coating with calcium carbonate and/or kaolin will probably have increased difficulties to incinerate biological sludge in the recovery boiler. The production of paper in addition to the pulp production will generate higher amounts of biological sludge also will contain higher content of calcium, aluminium and silica and possibly other NPE from the recycled paper.

 17. Risikostyring av jetfuelprisen med futureskontrakter : en studie av hedgingstrategier for flyselskaper

  OpenAIRE

  Marker, Sebastian

  2013-01-01

  Denne oppgaven undersøker risikostyring av jetfuelprisen gjennom hedgingstrategier med WTI- og fyringsoljefutures som sikringsinstrument. Analysen tar sikte på å estimere minimum varians hedgingrater for ulike hedgingstrategier. Formålet er å finne hedgingstrategier som gir høyest hedgingeffektivitet, og dermed gir størst reduksjon i jetfuelprisrisiko. Første del av analysen vil estimere hedgingrater med utgangspunkt i flere analysemetoder under en klassisk lineær regresjonsmodell (CLRM). Hed...

 18. REMINDER Preparation for Retirement Programme - AVS Seminar

  CERN Multimedia

  Social Service

  2001-01-01

  The AVS seminar, which had to be cancelled in March this year, will be held on: Wednesday 26 September from 14:00 to 16:00 in the Main Amphitheatre The session will be led by Mr. Lorenz STAMPFLI. The session is open to all people already registered and any other person who is interested, without the need to register.

 19. REMINDER PREPARATION FOR RETIREMENT PROGRAMME - AVS SEMINAR

  CERN Multimedia

  Social Service

  2001-01-01

  The AVS seminar, which had to be cancelled in March this year, will be held on: Wednesday 26 September from 14:00 to 16:00 in the Main Amphitheatre The session will be led by Mr. Lorenz STAMPFLI. The session is open to all people already registered and any other person who is interested, without the need to register.

 20. Aktivitetsbasert pedagogikk; en studie av bachelorstudenters utvikling av handlingskompetanse gjennom aktivitetsbasert pedagogikk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari Margrete Hjelle

  2012-06-01

  Full Text Available Målet med artikkelen er å synliggjøre hvordan bachelorstudenter i ergoterapi kan utvikle profesjonell handlingskompetanse gjennom aktivitetsbasert pedagogikk. På bakgrunn av dette gjennomførte vi kvalitative fokusgruppeintervju med 12 ergoterapeutstudenter som hadde deltatt i undervisningsopplegget “Aktivitetsgrupper-lede og delta”. Datamaterialet ble analysert etter retningslinjer for fenomenologisk basert meningskondensering. Studentene diskuterte sine erfaringer og det kom tydelig fram at undervisningsopplegget ga dem muligheter til å bruke sitt engasjement og sin kreativitet i valg av aktiviteter for sin simulerte aktivitetsgruppe. Videre fikk de muligheter til å oppdage sider ved anvendelse av aktiviteter for ulike pasienter, som de ikke kunne forstå uten integrering av teori i praktisk ferdighetstrening. Ved planlegging, gjennomføring og refleksjon over å lede og delta i aktivitetsgrupper, oppøvet de evnen til handlingsrefleksjon. Aktivitetsbasert pedagogikk kan bidra til utvikling av profesjonell handlingskompetanse og det er behov for både teoretiske og praktiske læringsformer. Funnene ble diskutert i lys av pedagogisk handlingsteori.

 1. Low-Complexity Tools in AVS Part 7

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Feng Yi; Qi-Chao Sun; Jie Dong; Lu Yu

  2006-01-01

  Audio Video coding Standard (AVS) is established by the AVS Working Group of China. The main goal of AVS part 7 is to provide high compression performance with relatively low complexity for mobility applications. There are 3 main low-complexity tools: deblocking filter, context-based adaptive 2D-VLC and direct intra prediction. These tools are presented and analyzed respectively. Finally, we compare the performance and the decoding speed of AVS part 7 and H.264 baseline profile. The analysis and results indicate that AVS part 7 achieves similar performance with lower cost.

 2. Overview of AVS-video: tools, performance and complexity

  Science.gov (United States)

  Yu, Lu; Yi, Feng; Dong, Jie; Zhang, Cixun

  2005-07-01

  Audio Video coding Standard (AVS) is established by the Working Group of China in the same name. AVS-video is an application driven coding standard. AVS Part 2 targets to high-definition digital video broadcasting and high-density storage media and AVS Part 7 targets to low complexity, low picture resolution mobility applications. Integer transform, intra and inter-picture prediction, in-loop deblocking filter and context-based two dimensional variable length coding are the major compression tools in AVS-video, which are well-tuned for target applications. It achieves similar performance to H.264/AVC with lower cost.

 3. Planering och integrering av kassaregister och övervakningssystem

  OpenAIRE

  Känsälä, Markus

  2009-01-01

  Syftet med detta arbete har varit att planera och integrera ett kassa- och övervakningssystem i en bybutik. Alla aktiviteter har utförts inom ramarna för ett projekt som haft som slutmål att skapa en obemannad bybutik. Internet har varit den primära informationskällan för arbetet. The purpose of this thesis work has been to develop and integrate a POS and surveillance system in a small grocery store. The foundation for all the activities performed has been a project aimed at developing...

 4. Konceptframtagning av kaffebryggare för kaffeentusiaster.

  OpenAIRE

  Gunnarsson, Jacob

  2016-01-01

  Uppdragsgivaren 3TEMP AB har visionen att med en ny produkt kunna ta sig in på hemmamarknaden för kaffeutrustning. De har planer på en produkt som fungerar som en automatisk kaffebryggare som maler kaffebönor och fyller en kopp. Företaget har lösningar för hur produktens huvudfunktioner skall fungera rent tekniskt, men behöver ett konkret koncept.  Examensarbetet är genomfört som ett projekt med en projektplan innehållande tidplan, riskhantering, organisation och filhantering. Projektet besto...

 5. Prefabricerade samverkansbroar:en studie av torra farbanefogar

  OpenAIRE

  Hällmark, Robert

  2012-01-01

  Denna avhandling behandlar ämnet prefabricerade samverkansbroar i allmänhet och prefabricerade betongelementfarbanor med torra fogar i synnerhetPrefabricering är ett ämne som har diskuterats i byggbranschen under de senaste decennierna. Husbyggnadsindustrin har gjort stora framsteg i riktning mot ett mer industriellt tänkande, i vilket prefabricering, Lean och BIM är viktiga pusselbitar. Även i brobranschen har mängder med forskningsprojekt utförts runt om i världen och flertalet olika prefab...

 6. Varmepumper i hushald. Analyse av endringar i effektforbruket hos hushald med panelomnar og vedfyring ved installasjon av ulike typar varmepumper

  OpenAIRE

  Øvrebotten, Kristian

  2015-01-01

  Sidan oljekrisa på 1970-talet som førte til ein gradvis overgang frå bruk av oljekjelar og parafinkaminar til panelomnar og varmepumper, har andelen elektrisitet stadig auka mens andelen av olje har vore redusert. Andelen av elektrisitet hos hushalda utgjer i dag om lag 79 % av den samla energibruken hos hushalda i Noreg. Dette høge forbruket av elektrisitet hos hushalda bidreg til å skape problem med høge effekttoppar i kraftnettet som igjen skapar problem for kraftdistributørar og er med...

 7. Spår av lärande – föremål som källa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Annelie Holmberg

  2011-11-01

  Full Text Available Kan föremål som källa bidra i forskning om undervisning? Lämnar olika tiders lärandetraditioner spår i de föremål som tillverkas under utbildning och vilka metoder kan användas då föremålen studeras? Syftet med artikeln är att i någon mån besvara dessa frågor, att förmedla ett exempel på forskning där föremålen varit avgörande för resultatet. Verbalisera den metod som använts, analysera den samt relatera till tidigare dokumenterade metoder som använts inom till exempel traditionen Material culture. Visa att föremål framställda av textillärarstuderande under utbildning kan berätta något om utbildningskulturen de var en del av.De två föremål som här studeras är två broderier utförda av studerande inom textillärarutbildningen i Uppsala. En väska med en broderad, stiliserad ros och ett dekorativt broderi med surialistisk mönsterbild att hänga på väggen. Genom stygn och applikationer materialiseras ett lärande i de uppgifter som lärarutbildarna utformar. Stringent och utsökt eller kreativt och personligt är ord som beskriver de båda analysobjekten, orden beskriver olika tiders målsättningar med lärande. Lärande är en process som kan pågå i livets alla situationer och är därmed inte begränsad till undervisning, lärande är en aktiv förändring av en människa (Säljö, 2000. Jag tolkar här lärande som en process där studenten är aktiv. Studentens lärande lämnar spår, meddelanden, som kan berätta om såväl studentans som utbildningens lärandeprocesser och intentioner. Det lärande som i denna artikel studeras är kopplat till en sluten utbildning och utbildningskultur. Föremålen återfinns även i en mer omfattande analys där även intervjuer och dokument analyseras (Holmberg, 2009. Sökord: metod, slöjd, föremål, lärarutbildning, utbildningstraditionURN:NBN:no-29970

 8. A Novel MBAFF Scheme of AVS

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Jian-Wen Chen; Guo-Ping Li; Yun He

  2006-01-01

  Adaptive frame/field coding techniques have been adopted in many international video standards for interlaced sequence coding. When the frame/field adaptation is applied on the picture level, the coding efficiency is improved greatly,compared with the pure frame coding or the pure field coding. The picture-level adaptive frame/field coding (PAFF) selects frame coding or field coding once for one picture. If this frame/field adaptation is extended to Macro Block (MB) level, the coding efficiency will be further increased. In this paper, a novel MB-level adaptive frame/field (MBAFF) coding scheme is proposed. In the proposed MBAFF scheme, the top field of the current picture is used as a reference. The experiments are implemented on the platforms of Audio Video coding Standard (AVS) base profile and H.264/AVC, respectively. On the AVS platform, 0.35dB gain can be achieved averagely, compared with AVS1.0 anchor. On the H.264/AVC platform, 0.16dB gain can be achieved averagely, compared with MBAFF scheme of H.264/AVC. Additionally, an extensive subjective quality enhancement can be achieved by the proposed scheme.

 9. Teknologisk fravalg og tilvalg av fremtidig syke og funksjonshemmede

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Berge Solberg

  2008-05-01

  Full Text Available I dette nummeret av Etikk i praksis ønsker vi å fokusere på et betent problemområde, nemlig etikken rundt teknologisk fravalg og tilvalg av fremtidige syke og funksjonshemmede barn. Det handler om abort, medisinsk teknologi og valg av barn. Det kan synes som om vi står overfor nye muligheter for fravalg og tilvalg som ikke bare setter en ny debatt, men som samtidig krever en tilbakevending og nyåpning av tidligere gjennomdiskuterte spørsmål og tema. Debattene rundt «valg av barn» berører dype, eksistensielle dimensjoner ved menneskelivet. I tillegg berører det store samfunnsmessige temaer som inklusjon og menneskeverd, selvbestemmelse, abort, eugenikk og samfunnets forståelse av funksjonshemming.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v2i1.1686

 10. AVS 3D Video Coding Technology and System

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Siwei Ma; Shiqi Wang; Wen Gao

  2012-01-01

  Following the success of the audio video standard (AVS) for 2D video coding, in 2008, the China AVS workgroup started developing 3D video (3DV) coding techniques. In this paper, we discuss the background, technical features, and applications of AVS 3DV coding technology. We introduce two core techniques used in AVS 3DV coding: inter-view prediction and enhanced stereo packing coding. We elaborate on these techniques, which are used in the AVS real-time 3DV encoder. An application of the AVS 3DV coding system is presented to show the great practical value of this system. Simulation results show that the advanced techniques used in AVS 3DV coding provide remarkable coding gain compared with techniques used in a simulcast scheme.

 11. Kunnskapsutvikling i et profesjonsperspektiv - En kvantitativ studie av sosialarbeideres bruk av kunnskapsressurser i arbeidslivet

  OpenAIRE

  2014-01-01

  Problemområde Profesjoner betraktes gjerne som grupper som rår over store deler av samfunnets ressurser. Som velferdsstatens portvakter anses de gjerne som grupper med definisjonsmakt og forvaltere av kunnskap (Molander og Smeby, 2013). Det moderne kunnskapssamfunnet byr imidlertid på nye utfordringer for profesjonsfeltet. Det stilles i økende grad krav til at profesjonsutøvere skal være faglig oppdaterte, utøve en kunnskapsbasert praksis og til en hver tid inneha nødvendig kompetanse. Sosial...

 12. Analyse av klimatilpassningstiltak : en casestudie av avløpsnettet i Veumdalen, Fredrikstad kommune

  OpenAIRE

  Myking, Jakob Severin Eide

  2012-01-01

  Økt forståelse av fortidens klimaendringer og klimasystemet i sin helhet, har gitt forskerne mulighet til å anta fremtidens klimaendringer. Denne økte forståelsen har gitt sikre tegn på at klimaendringene er knyttet til en stor grad av usikkerhet. Det eneste som er sikkert, er at klimaendringer kommer til å skje, og at det er umulig å si med sikkerhet når eller med hvilken kraft de vil inntreffe. Det som derimot kan sies med sikkerhet, er at befolkningen kommer til å øke. Dette vil føre til ø...

 13. Optimering av FISH- teknik för detektion av Laktobaciller

  OpenAIRE

  Hamidi, Helaleh

  2008-01-01

  Sammanfattning Syftet med den här studien var att utveckla och optimera FISH (Fluorescense In Situ Hybridisation) tekniken som en snabb och ganska billig metod för detektion av laktobaciller. Det vill säga att kunna på objektsglas använda FISH tekniken för att identifiera laktobaciller på artnivå med fluorescensmärkta prober mot 16S och 23S RNA. FISH är en allmän och användbar metod för att detektera och lokalisera mikroorganismer eller en specifik grupp av mikroorganismer i provet (1). Metod...

 14. Russisk oljetransport gjennom Barentshavet : En tilfellestudie av den norske responsen

  OpenAIRE

  Aasen, Kari

  2010-01-01

  Oppgaven er en tilfellestudie av den norske responsen på økningen av russisk oljetransport gjennom Barentshavet. Oljetransporten fra Nordvest-Russland tok seg plutselig dramatisk opp i 2002, noe som kom svært overraskende på norske myndigheter. Hensikten med oppgaven har derfor vært å kartlegge den norske responsen, for å finne ut hva som har preget den. På bakgrunn av kjennetegnene ved responsen har jeg deretter forsøkt å sannsynliggjøre hvilke oppfatninger av Russland som vært dominerende. ...

 15. Konsum av risiko-matvarer - Beskrivelse av en undersøkelse som skal kartlegge konsum av matvarer med betydning for inntaket av miljøgifter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helle Margrete Meltzer

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI perioden 1999-2001 vil det bli gjennomført tre kostholdsundersøkelser som til sammen skal kartlegge konsum avmatvarer med betydning for inntaket av miljøgifter i Norge, fortrinnsvis kadmium, kvikksølv, PCB og dioksiner.Disse giftene finnes hovedsakelig i krabbe, flatfisk, skjell, gjedde og abbor, lever eller nyre fra vilt og viltvoksendesopp. Fordi gjennomsnittskonsumet er lavt, spørres det ikke spesifikt om disse matvarene i landsdekkende kostholdsundersøkelsersom 'Norkost'. Hensikten med studien er å kunne gi en bedre beskrivelse av eksponeringsfordelingeni befolkningen med tanke på miljøgifter. Fordelingen er antakelig skjev, dvs. et stort antall personerventes å ha et lavt inntak og noen få personer ventes å ha et relativt høyt inntak av de undersøkte stoffene. Eventuelleukjente risikogrupper vil kunne avdekkes, og det er av stor interesse å undersøke hvor stor eksponeringen i deutsatte gruppene er.Del A av undersøkelsen er landsdekkende og omfatter en postal frekvensundersøkelse til 10 000 tilfeldig valgtepersoner mellom 18 og 79 år. Del B omfatter en postal frekvensundersøkelse til 6000 tilfeldig valgte personer i sekskommuner, der tre er kystkommuner og tre er innlandskommuner. Kommunene blir valgt ut fra kjennskap til godtilgang på de aktuelle matvarene. Vi antar at der tilgangen på matvarene er god, er konsumet høyere. Del C avundersøkelsen vil omfatte høykonsumenter av aktuelle matvarer, valgt fra del B av undersøkelsen. Dette vil være endybdestudie der analyser av miljøgifter i blod, hår og urin også skal inngå.Undersøkelsen er den første i sitt slag her til lands og vi kjenner ikke til at tilsvarende studier er gjort i andreland. Hensikten med artikkelen er å gi en beskrivelse av undersøkelsen i en tidlig fase av gjennomføringen.Meltzer HM, Bergsten C, Stene LC, Stigum H, Wiborg ML, Lund-Larsen K, Alexander J. Consumption ofcontaminated foods – Description of a dietary survey

 16. Komplexitet för kvalitet i lärande och undervisning: bedömning av komplexa problem och studenters resonemang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sofia Kjellström

  2011-03-01

  Full Text Available Vi utbildar studenter för att de ska ha möjlighet att lösa mycket komplexa samhällsproblem,men hur vet vi att de har utvecklat de former av tänkande och handlande som krävs? Forskning visar att vuxna tänker, talar och handlar utifrån olika nivåer av komplexitet, och att utbildning i hög grad påverkar människors förmågor. Model of Hierarchical Complexity(MHC är en teori som beskriver hur komplext information sätts samman och hur komplext personer resonerar i en fråga, vanligtvis på någon av nivåerna konkret, abstrakt, formellt, systematiskt eller metasystematisk. Syftet med denna artikel är att introducera MHC och visa på dess relevans som verktyg inom högre utbildning. Med hjälp av teorin är det möjligt att analysera både hur komplex en uppgift är och hur studenter klarar av att lösa den, vilket speglar förståelse inom ett ämne. Med modellen som mått på komplexitet tydliggörs svårighetsgraden i det som ska läras och på vilken nivå studenterna klarar att ta till sig kunskapsinnehållet. Avslutningsvis diskuteras hur studenter kan stödjas att utvecklasina förmågor till komplext resonerande och därmed skapa kvalitet i både lärande och undervisningOne of the aims of higher education is to teach students to solve complex problems, but what is the complexity of problems and the reasoning of students? The Model of Hierarchical Complexity (MHC is a theory applicable to all domains in which information is organized and accounts for increases in behavioral complexity which includes cognitive or reasoning complexity. The paper is a theoretical introduction to MHC as a tool for teaching in higher education. The model clarifies and shows the gap between the complexity in the subject and the students understanding of the same subject. We also discuss how to support the development of more complex reasoning in students.

 17. Pollen transmission of asparagus virus 2 (AV-2) may facilitate mixed infection by two AV-2 isolates in asparagus plants.

  Science.gov (United States)

  Kawamura, Ryusuke; Shimura, Hanako; Mochizuki, Tomofumi; Ohki, Satoshi T; Masuta, Chikara

  2014-09-01

  Asparagus virus 2 (AV-2) is a member of the genus Ilarvirus and thought to induce the asparagus decline syndrome. AV-2 is known to be transmitted by seed, and the possibility of pollen transmission was proposed 25 years ago but not verified. In AV-2 sequence analyses, we have unexpectedly found mixed infection by two distinct AV-2 isolates in two asparagus plants. Because mixed infections by two related viruses are normally prevented by cross protection, we suspected that pollen transmission of AV-2 is involved in mixed infection. Immunohistochemical analyses and in situ hybridization using AV-2-infected tobacco plants revealed that AV-2 was localized in the meristem and associated with pollen grains. To experimentally produce a mixed infection via pollen transmission, two Nicotiana benthamiana plants that were infected with each of two AV-2 isolates were crossed. Derived cleaved-amplified polymorphic sequence analysis identified each AV-2 isolate in the progeny seedlings, suggesting that pollen transmission could indeed result in a mixed infection, at least in N. benthamiana.

 18. Kalibrering av en transient GT-Power modell av en SI PFI turbo motor

  OpenAIRE

  Bodin-Ek, Erik

  2008-01-01

  I detta arbete behandlas transient simulering i ett 1D-simuleringsprogram, i detta fall Gamma technologies GT-Power. Vad som behöver ändras i en modell för att den skall kunna simulera en motor under transienta driftsfall med god noggrannhet har undersökts. När detta är gjort, skall det undersökas hur väl den transient kalibrerade modellen kan simulera en motor med förändrad rörgeometri på insugs- eller avgassidan, och vad som måste omkalibreras om detta inte är fallet. Den viktigaste slutsat...

 19. Bochdalek Hernia As A Cause Of Intermittent AV Block

  OpenAIRE

  Etsadashvili, Kakhaber; Rashid, Haroon Mohammed; Jalabadze, Khatuna; Melia, Anzor

  2011-01-01

  Congenital diaphragmatic hernia is very rare cause of AV block. We report such a patient with sick sinus node syndrome and previous AAIR pacemaker implantation, in which intermittent AV block was diagnosed by 24-hours ECG monitoring and upgrade of pacing system to DDDR was suggested.

 20. Introduction to AVS2 Scene Video Coding Techniques

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Jiaying Yan; Siwei Dong; Yonghong Tian; Tiejun Huang

  2016-01-01

  The second generation Audio Video Coding Standard (AVS2) is the most recent video coding standard. By introducing several new coding techniques, AVS2 can provide more efficient compression for scene videos such as surveillance videos, conference videos, etc. Due to the limited scenes, scene videos have great redundancy especially in background region. The new scene video coding techniques applied in AVS2 mainly focus on reducing redundancy in order to achieve higher compression. This paper introduces several important AVS2 scene video coding techniques. Experimental results show that with scene video coding tools, AVS2 can save nearly 40%BD⁃rate (Bjøntegaard⁃Delta bit⁃rate) on scene videos.

 1. Implementeringsforskning: vitenskap for forbedring av praksis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Signe Flottorp

  2013-11-01

  Full Text Available Medisinsk forskning har ført til store framskritt de siste tiårene. Det er investert mye mer ressurser på basalforskning og klinisk forskning enn på å utvikle og evaluere metoder for å sikre at pasientene får nytte av forskningen. Formålet med implementeringsforskning er å redusere gapet mellom forskning og praksis, ved å utvikle og evaluere tiltak som kan sikre at behandlingen som pasientene mottar er kunnskapsbasert, at den er omsorgsfull og av god kvalitet.I denne artikkelen gjør vi rede for hva implementering og implementeringsforskning er. Vi belyser historikken til denne unge vitenskapen, og illustrerer mangfoldet i de faglige tilnærmingene og begrepene som brukes om det å få forskning brukt i praksis. Det finnes en rekke teorier om endring av atferd, både på individnivå og på organisatorisk nivå. Teoriene er imidlertid i liten grad testet empirisk, særlig når det gjelder å endre atferd i helsetjenesten.Systematiske oversikter over metodisk gode studier er den beste kilden til informasjon om effekt av implementeringstiltak. The Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group (EPOC er en viktig kilde for slike oversikter. De systematiske oversiktene som er utarbeidet på dette feltet viser at passive dissemineringstiltak har begrenset effekt, mens mer aktive tiltak kan ha liten til moderat effekt. Det er ofte betydelig variasjon i effekt på tvers av studiene. Det er derfor viktig å få bedre kunnskap om hvilke faktorer som kan forklare slike forskjeller i effekt.Vi gir eksempler på norske implementeringsstudier, og refererer bidrag fra forskere ved Kunnskapssenteret. Implementeringsforskningen kan, hvis den lykkes, sikre pasientene bedre behandling.Flottorp S, Aakhus E. Implementation research: science for improving practice. Nor J Epidemiol 201 3; 23 (2: 187-196.ENGLISH SUMMARY Medical research has led to major advances in recent decades. More resources have been invested in basic and clinical research

 2. Cofactor requirement of HpyAV restriction endonuclease.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siu-Hong Chan

  Full Text Available BACKGROUND: Helicobacter pylori is the etiologic agent of common gastritis and a risk factor for gastric cancer. It is also one of the richest sources of Type II restriction-modification (R-M systems in microorganisms. PRINCIPAL FINDINGS: We have cloned, expressed and purified a new restriction endonuclease HpyAV from H. pylori strain 26695. We determined the HpyAV DNA recognition sequence and cleavage site as CCTTC 6/5. In addition, we found that HpyAV has a unique metal ion requirement: its cleavage activity is higher with transition metal ions than in Mg(++. The special metal ion requirement of HpyAV can be attributed to the presence of a HNH catalytic site similar to ColE9 nuclease instead of the canonical PD-X-D/EXK catalytic site found in many other REases. Site-directed mutagenesis was carried out to verify the catalytic residues of HpyAV. Mutation of the conserved metal-binding Asn311 and His320 to alanine eliminated cleavage activity. HpyAV variant H295A displayed approximately 1% of wt activity. CONCLUSIONS/SIGNIFICANCE: Some HNH-type endonucleases have unique metal ion cofactor requirement for optimal activities. Homology modeling and site-directed mutagenesis confirmed that HpyAV is a member of the HNH nuclease family. The identification of catalytic residues in HpyAV paved the way for further engineering of the metal binding site. A survey of sequenced microbial genomes uncovered 10 putative R-M systems that show high sequence similarity to the HpyAV system, suggesting lateral transfer of a prototypic HpyAV-like R-M system among these microorganisms.

 3. Bioseguridad en granjas avícolas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra L. Ricaurte Galindo

  2005-02-01

  Full Text Available La bioseguridad es el conjunto de prácticas de manejo diseñadas para prevenir la entrada y transmisión de agentes patógenos que puedan afectar la sanidad en las granjas avícolas. La bioseguridad es una parte fundamental de cualquier empresa avícola ya que proporciona un aumento de la productividad de la parvada y un aumento en el rendimiento económico. En líneas generales, se debe contemplar la localización de la granja, características constructivas de los galpones, control de parvadas extraños a la granja, limpieza y desinfección de los galpones, control de visitas, evitar el stress en las aves encasetadas, evitar la contaminación del pienso, control de vacunaciones y medicaciones y control de deyecciones, cadáveres, etc.The biosecurity is the group of practical of handling designed to prevent the entrance and agents' pathologies transmission that can affect the sanity in the poultry farms. The biosecurity is since a fundamental part of any poultry company it provides an increase of the productivity of the chickens and hens and an increase in the economic yield. In general lines, the localization of the farm should be contemplated, characteristic constructive of the ship, control of strange chickens and hens to the farm, cleaning and disinfection of the ship, control of visits, to avoid the stress in the birds housed, to avoid the contamination of the I think, control of vaccinations and medications and dejections control, cadavers, etc.

 4. Open Source AV solution supporting In Situ Simulation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogh, Kristian; Pociunas, Gintas; Dahl, Mads Ronald

  the software to meet our expectations for a portable AV system for VAD. The system would make use of “off the shelf” hardware components which are widely available and easily replaced or expanded. The developed AV software and coding is contracted to be available as Copyleft Open Source to ensure low cost...... a stable AV software that has be developed and implemented for an in situ simulation initiative. This version (1.3) is the first on released as Open Source (Copyleft) software (see QR tag). We have found that it is possible to deliver multi-camera video assisted debriefing in a mobile, in situ simulation...

 5. Ishockeykjelke - Understell: Utvikling av ny kjelke til det norske kjelkehockeylandslaget

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Kjelkehockey er basert på de samme prinsippene som ishockey, men er rettet mot utøvere med funksjonsnedsettelser i nedre del av kroppen. Utøverne sitter i en tilpasset kjelke med skøytestål på undersiden av bakre del av kjelken. De har en tilpasset hockeykølle i hver hånd, som har to funksjoner, i den ene enden er det pigger til å stake seg frem med på isen, og den andre enden ligner en vanlig hockeykølle og brukes til å håndter...

 6. Liv og lerret Fire portretter og et "kryptoportrett" av Gustav KLimt

  OpenAIRE

  Gamborg, Siri Angela

  2009-01-01

  Studie av fire portretter og et "kryptoportrett" av Gustav Klimt. Analysen fokuserer på Klimts avbildning av kvinner og menn på forskjellig måte og ved hjelp av ulike stilistiske virkemidler. Kjønnsaspektet i studien er belyst utfra samtidskonteksten og kvinnenes spesielle situasjon i Wien rundt århundreskiftet 1800/1900 og Klimts fremstilling av disse elementene i sine portretter.

 7. "Oktober i lederstolen" og "Harlekins Alle hjerters dag" : to noveller av Neil Gaiman : oversatt og kommentert

  OpenAIRE

  Eilertsen, Helle Elisabet Jæger

  2011-01-01

  Oppgaven består av oversettelser av to noveller skrevet av Neil Gaiman, og en kommentardel. Novellene er innenfor sjangeren fantastisk litteratur. Kommentardelen tar for seg relevante problemstillinger, blant annet oversettelse av navn, særegne uttrykk og dobbeltbetydning. Den tar også for seg hjemliggjøring/fremmedgjøring og valg av stil. Dette er knyttet til oversettelsesteoretikere som Schleiermacher, Nida, Koller og Berman.

 8. Forekomst av alkohol og andre rusmidler i blodprøver fra førere involvert i trafikkulykker

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anders Bjørneboe m.fl

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGBilkjøring stiller store krav til førernes sansing, oppmerksomhet, informasjonsbearbeiding og evne til åreagere. Førere som er under innflytelse av sentralnervøst aktive stoffer, vil derfor være en potensiell fare itrafikken. I perioden 1.8–31.12. 1993 identifiserte Statens rettstoksikologiske institutt (SRI 394 ulykkesføreresom politiet hadde rekvirert analyser av med hensyn på narkotiske stoff/sentralnervøst aktive medikamenter(andre rusmidler og/eller alkohol. Blodprøver fra disse førerne ble analysert med hensyn på alkohol og etutvidet repertoar av andre rusmidler ved SRI. Da polititjenestemenn og medtrafikanter ofte ikke vil oppdagepåvirkning av andre rusmidler enn alkohol, dels pga. manglende alkohollukt, vil andre rusmidler som ulykkesårsakvære noe underrepresentert i dette materialet sammenliknet med alkohol. Hos 299 av ulykkesførerneble det påvist alkohol og/eller andre rusmidler. 44 førere hadde tatt inn både alkohol og andre rusmidler, mensalkohol og andre rusmidler ble påvist alene i henholdsvis 204 og 51 saker. Totalt ble benzodiazepiner,cannabis, opiater og amfetamin påvist i henholdsvis 54, 30, 17 og 16 saker. Av de 95 som hadde tatt inn andrerusmidler, hadde 34 tatt inn mer enn ett rusmiddel (alkohol ikke medregnet og i 72 av tilfellene ble analysefunnenevurdert (AB og JM til sannsynligvis å ha gitt sentralnervøs påvirkning. Risikoøkningen for trafikkulykkeved nylig bruk av cannabisstoffer og diazepam i høydose ble estimert til å kunne tilsvare en blodalkoholkonsentrasjonpå 1-1,5 promille. Alkohol er det rusmiddel som oftest påvises hos ulykkesførere, menforekomsten av benzodiazepiner, cannabis og amfetamin er såvidt høy blant ulykkesførere at disse stoffenemå anses å være et alvorlig trafikksikkerhetsproblem.Bjørneboe A, Beylich K-M, Christophersen AS, Fosser S, Glad A, Mørland J.Prevalence of alcohol and other intoxicants in blood samples from drivers involved in road

 9. EST Table: AV399747 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399747 NV120691 10/09/28 89 %/128 aa ref|YP_950793.1| gp41 [Maruca vitrata MNPV] ...gb|ABL76015.1| gp41 [Maruca vitrata MNPV] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV399524 NV12 ...

 10. Atle Næss: Roten av minus en

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Linda Hamrin Nesby

  2006-06-01

  Full Text Available Atle Næss har skrevet flere romaner, og to biografier om hhv Edevard Munch og Galileo Galilei. Med Roten av minus en kombinerer han roman- og biografigenren, og skriver både en kjærlighetshistorie, et utkast til en biografi og et riss av en selvbiografi som i sum blir til en roman om hvorvidt livet har den orden og nødvendighet som biografien er satt til å formidle

 11. EST Table: AV403854 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403854 pg--0133 10/09/28 98 %/123 aa ref|ZP_03045664.1| tail length tape measure ...protein [Escherichia coli E22] gb|EDV82450.1| tail length tape measure protein [Escherichia coli E22] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV404025 pg-- ...

 12. Från standardprogram till utbildning i toppklass. Programutveckling av Tekniskt basår vid Chalmers tekniska högskola

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ulla Blomqvist

  2015-12-01

  Full Text Available I undersökning efter undersökning har larmrapporter beskrivit svenska elevers försämrade kunskaper i framförallt matematik. På landets högskolor har detta blivit ett växande problem eftersom många kurser kräver förkunskaper i matematik för att en student skall kunna tillgodogöra sig kursinnehållet. Särskilt de tekniska högskolorna har upplevt ”kunskapsraset” som problematiskt. Mot bakgrund av detta påbörjades för 10 år sedan en omarbetning av Tekniskt basår på Chalmers tekniska högskola. Bland annat gjordes kurserna i matematik mer omfattande och teoretiska moment infördes. En rekommenderad nivågruppering genomfördes där extra stödåtgärder sattes in för att stödja mer svagpresterande studenter. Förändringsarbetet resulterade i att andelen studenter som klarade samtliga kurser ökade signifikant, antal avhopp från programmet minskade och att basårsstudenterna i genomsnitt klarade sig bättre i sina fortsatta studier än de som kom direkt från gymnasiet. Författaren beskriver i artikeln hur ovanstående förändringsarbete gick till.

 13. Gradering av kvaliteten på dokumentasjonen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gunn E. Vist

  2013-11-01

  Full Text Available Hva menes med at noe er ”godt dokumentert”? I hvilken grad kan vi stole på forskningsresultater? Den mest brukte metoden for å vurdere kvalitet på dokumentasjon og styrke på anbefalinger er GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation. GRADE brukes i systematiske oversikter og i retningslinjer der man vurderer effekten av og gir anbefalinger om ulike behandlingsalternativer. I GRADE gjøres et klart skille mellom kvaliteten på dokumentasjonen og styrken på anbefalingene. For å vurdere kvaliteten på dokumentasjonen tar GRADE utgangspunkt i en godt utført systematisk oversikt som omfatter den aktuelle problemstillingen. Både randomiserte forsøk og observasjonsstuder kan inngå. GRADE benytter fem kriterier som vurderes for eventuell nedgradering av kvaliteten på dokumentasjonen: studiekvalitet, konsistens mellom studiene, direkthet, presisjon og rapporteringsskjevheter. I tillegg kan observasjonsstudier vurderes for oppgradering ved følgende tre kriterier: sterke assosiasjoner, dose-responseffekter og forvekslingsfaktorer. Alle vurderingene noteres og presenteres sammen med resultatene i oppsummeringstabeller.Vist GE, Sæterdal I, Vandvik PO, Flottorp SA. Grading the quality of the evidence. Nor J Epidemiol 2013; 23 (2: 151-156.ENGLISH SUMMARY What is meant by the claim that something is “well documented”? How much confidence can we have in the results? The most commonly used method to grade the quality of the evidence is GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation. GRADE is used in systematic reviews, where the effects of different treatments or options are being compared, and in guidelines with recommendations about the competing options. GRADE makes a clear distinction between the quality of the evidence and the strength of recommendation. When grading the quality of the evidence with GRADE, the starting point is a well conducted systematic review of research on the

 14. Problemstillingar rundt framføring av transkribert musikk - Ei analyse av Bach/Busoni: Chaconne i d-moll

  OpenAIRE

  Flem, Kato Nogva

  2014-01-01

  Ei samanlikning og analyse av Busoni sin transkripsjon av Bach sin Chaconne frå partita nr. 2 for solofiolin. Partita for Violin No. 2 was written by Johann Sebastian Bach during 1717-1723 and consists of five movements; Allemande, Courante, Sarabande, Gigue and Chaconne. The chaconne is longer than the rest of the piece combined, and is frequently played separately. Yehudi Menuhin calls the Chaconne "the greatest structure for solo violin that exists." (Menuhin, 1997, p. 236) Violinist...

 15. Enhanced A-V nodal conduction (Lown-Ganong-Levine syndrome) by congenitally hypoplastic A-V node.

  Science.gov (United States)

  Ometto, R; Thiene, G; Corrado, D; Vincenzi, M; Rossi, L

  1992-11-01

  The basic anatomical substrate of enhanced A-V nodal conduction, manifesting or not as Lown-Ganong-Levine syndrome, is still a controversial issue. We describe the case of a 34-year-old man who presented episodes of ventricular fibrillation. Electrophysiological studies showed that the AH interval was 55 ms, and increased by only 20 ms at paced cycle lengths of 300 ms; atrial pacing induced atrial fibrillation, with a shortest RR interval of 240 ms. Despite verapamil therapy, this patient died suddenly at home. Histological study disclosed a severe A-V node hypoplasia that was evidently congenital in nature; the rest of the conduction system was normal, and no accessory A-V pathways were present. We suggest that enhanced A-V nodal conduction in this patient was due to the developmental defect in the A-V node; this abnormality caused a loss of specific impulse-delaying function, and thus allowed rapid, unfiltered atrial impulses to reach the lower A-V junction and ventricles.

 16. Spectral analysis of the quadrangles Av-13 and Av-14 on Vesta

  Science.gov (United States)

  Zambon, F.; Frigeri, A.; Combe, J.-Ph.; Tosi, F.; Longobardo, A.; Ammannito, E.; De Sanctis, M. C.; Blewett, D. T.; Scully, J.; Palomba, E.; Denevi, B.; Yingst, A.; Russell, C. T.; Raymond, C. A.

  2015-10-01

  The Av-13 (Tuccia) and Av-14 (Urbinia) quadrangles are located in the south-west region of Vesta. They are characterized by a large topographic variability, from the highest (Vestalia terra highlands) to the lowest (Rheasilvia basin). Many geological units in these quadrangles are not associated with mineralogical variability, as shown by the color-composite maps. Maps of mafic absorption band-center position reveal that the principal lithology is eucrite-rich howardite, but diogenite-rich howardite areas are also present, corresponding to particular features such as Antonia and Justina craters, which are characterized by strong mafic absorptions. These quadrangles, especially Urbinia, contain many bright ejecta, such as those of Tuccia crater, which are the highest reflectance materials on Vesta (Zambon et al., 2014). Dark areas are present and correspond to regions with deeper OH-signature. The two quadrangles contain many vertical ridge crests associated with the Rheasilvia impact. These ridges do not show mineralogical differences with respect to their surroundings, but have a distinctive appearance in color-ratio composite images.

 17. 快速 AVS 帧内预测算法%FAST AVS INTRA PREDICTION ALGORITHM

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  王双龙

  2015-01-01

  As to the complexity process of choosing best probable encoding mode in AVS intra prediction,we proposed a fast intra predic-tion encoding algorithm.With the analysis of AVS intra prediction encoding theory and its implementation in reference software GDM2.1,we derived the threshold of zero coefficient block determination.The fast algorithm determines whether or not the current block is a zero coeffi-cient block according to its threshold discriminant condition.For zero coefficient block,it encodes cbp element directly and terminates intra prediction encoding in advance,which avoids the consequent complex process.As for the non-zero coefficient blocks,the fast selection algo-rithm associating the time domain SAD and the frequency domain SATD is used,which excludes 40% to 80% impossible prediction modes, and the rate distortion function is applied to the remained prediction modes to select the best prediction mode.It was verified through experi-ment that when PSNR (peak signal-to-noise ratio)decreased within 0.25db and bits rate increased within 2%,the time of AVS encoding de-creased over 40%,and the encoding efficiency was largely improved as well.%针对 AVS(Audio Video code Standard)帧内预测中选择最优编码模式流程复杂的问题,提出一种快速帧内预测编码的算法。通过分析 AVS 帧内预测编码的原理及其在参考软件 GDM2.1中的代码实现,推导出判定零系数块的阈值。该快速算法根据零系数块的判定阈值条件判定当前块,对于零系数块,直接编码 cbp 元素,提前中止帧内预测编码,避免了后续的复杂流程;对于非零系数块,采用时域 SAD(Sum of Absolute Difference)与频域 SATD(Sum of Absolute Transformed Difference)相联合的快速选择算法,排除了40%~80%的不可能预测模式,对余下的模式采用率失真代价函数的方法选取最佳预测模式。经实验验证,在 PSNR(Peak Sig-nal to Noise Ratio)降低0

 18. Kortisonskepsis : En studie om holdninger til kortisonkrem blant foreldre av barn med atopisk eksem

  OpenAIRE

  Gustavsen, Hanne Engstrøm

  2010-01-01

  Bakgrunn: Kortisonkremer er en viktig del av behandlingen mot atopisk eksem. Mange foreldre er skeptiske til bruken av kortisonkremer, fordi de har lest eller hørt om bivirkninger. Pasienters og pårørendes holdninger til bruk av kortisonkrem kan påvirke gjennomføringen av behandlingen. Formål: Vi ønsket å undersøke holdninger til bruk av kortisonkrem blant foreldre og pårørende av barn med atopisk eksem. Vi ville også undersøke om det er en sammenheng mellom kunnskapsnivå om kortisonkreme...

 19. Energieffektivisering av kvalmgasåtervinning vid Barilla i Filipstad : Energikartläggning och åtgärdsförslag för en lägre energiförbrukning på Västra fabriken

  OpenAIRE

  Arlestrand, Oscar

  2015-01-01

  EU har som mål att år 2020 ha en 20 % lägre energiförbrukning jämfört med den prognostiserade användningen år 2020 (EU-upplysningen 2014). Ett företag som strävar efter att reducera sin energiförbrukning är Barilla i Filipstad som bedriver en bageriindustri där Wasa knäckebröd tillverkas. Vid bakningssteget förbrukas vanligtvis den största energin för bageriindustrier och kan stå för 66 % av den totala energiförbrukningen (Therkelsen et. al 2014). För att sänka denna energiförbrukning har Bar...

 20. Utviklingen av Noark-standarden 1984 – 2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Trond Sirevåg

  2014-11-01

  Full Text Available Artikkelen behandler utviklingen av Noark – standarden for elektronisk arkivdanning i norsk offentlig forvaltning – fra versjon 1 (1984 til versjon 5 (2008. Den beskriver omstendighetene som medførte at standarden ble til i 1984, og søker å forklare hvorfor og hvordan det lyktes å utbre standarden slik at Noark-systemer ble enerådende i offentlig forvaltning i løpet av 1990-årene. Riksarkivarens strategier i Noark-utviklingen behandles, – de som fra først av fikk Riksarkivaren til å engasjere seg i standardiseringsarbeidet, de som deretter fikk Riksarkivaren til å overta forvalteransvaret for Noark, og de som senere er endret eller justert som resultat av erfaringer med Noark-baserte systemer og av nyåpnede teknologiske muligheter. Særlig vekt legges på å belyse Riksarkivarens motiver for å overta ansvaret for Noark-standarden fra 1990. Noark plasseres også i det internasjonale bildet, og sammenholdes med andre standarder som ISO 15489 og EU-standarden MoReq. Da Noark-utviklingen startet i 1984, pågikk tilsvarende utviklingsprosjekter både i Danmark og i Sverige. Artikkelen søker forklaringer på at en journal- og sakarkivstandard bare ble en realitet i Norge.

 1. Consequences of increased extraction of forest fuel - A synthesis from the Energy Agency fuel program 2007-2011 Summary of the Synthesis Report; Konsekvenser av ett oekat uttag av skogsbraensle - En syntes fraan Energimyndighetens braensleprogram 2007-2011 Sammanfattning av syntesrapporten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-07-01

  This report summarizes the findings of a research synthesis of forest fuels. The full report (de Jong et al 2012) can be ordered from the Swedish Energy Agency (report number: ER 2012:08), or downloaded from www.energimyndigheten.se. The Energy Agency's research program 'Sustainable supply and refining of biofuels', also known as 'Fuel program', ran from 2007-01-01 to 2011-06-30. The results of the program are reported in synthesis reports for various program areas. The purpose of the synthesis reports is to compile the knowledge in various areas, to identify knowledge gaps that need to be elucidated further, and to place and discuss the aggregated research results in a larger energy- and societal perspective, including relations to environmental quality and forest policy environmental- and production goals. This report covers sub-project 'Forest fuel and environmental impacts', conducted during the years 2007-2011. The report covers projects within the program 'Sustainable supply and refining of biofuels', adjacent individual projects funded by the Energy Agency and certain other national related activities.

 2. Solmoduler på balkongfronter : Renovering av flerbostadshus i miljonprogrammet

  OpenAIRE

  Persson, Maria

  2015-01-01

  Under det senaste seklet har en intensiv energianvändning orsakat stora utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären med negativa miljöeffekter som följd. Den alltjämt ökade efterfrågan på elektricitet runtom i världen måste mötas av förnybara energikällor i kombination med energieffektiviseringar för att inte riskera ytterligare miljöförstöring. I Sverige är bostads- och servicesektorn en intensiv energianvändare och några av de byggnader som förbrukar mest energi finns i miljonp...

 3. InterProScan Result: AV404435 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404435 AV404435_2_ORF1 15076070D471749D PROFILE PS50110 RESPONSE_REGULATORY 17.91...4 T IPR001789 Signal transduction response regulator, receiver domain Molecular Function: two-component resp

 4. InterProScan Result: AV398312 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398312 AV398312_3_ORF2 E26799A422BE33BE PANTHER PTHR10795:SF30 SITE-1 PROTEASE (STEROL...-REGULATED, CLEAVES STEROL REGULATORY ELEMENT BINDING PROTEINS) NA ? IPR015500 unintegrated ...

 5. Lesing av delvis motstridende tekster i syvende klasse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wenke Mork Rogne

  2013-06-01

  Full Text Available I denne artikkelen ser vi på hvilken type informasjon elever i 7. klasse vektlegger for å konstruere en sammenhengende oppsummering av fire til dels motstridende tekster. Elever møter ofte flere tekster om samme tema – multiple tekster – og vi trenger økt kunnskap om hvordan de leser slike tekster. Elevene leste fire ulike tekster om en sykkelulykke. Tekstene presenterte informasjon som var delvis sammenfallende på tvers av alle tekstene, og delvis motstridende informasjon som innebar at enkelte tekster ga ulike beskrivelser av hendelsesforløpet. Vi testet elevenes ordavkodingsferdigheter, fikk dem til å fylle ut et spørreskjema om lesevaner og vi innhentet elevenes resultater på Nasjonal leseprøve. Etter lesing ba vi elevene gi en oppsummering av sykkelulykken. Elevene gjenga relativt mer sammenfallende informasjon enn motstridende informasjon. Gode resultater på Nasjonal leseprøve ser ut til å ha en sammenheng med elevenes ferdigheter i å konstruere en sammenhengende forståelse av de fire tekstene. Elever som oppga å lese mye på Internett hadde imidlertid fått med mindre av informasjonen som var felles for de fire tekstene i sine oppsummeringer. Vi fant også en negativ sammenheng mellom fritidslesing på Internett og resultatene fra Nasjonal leseprøve. Samlet sett indikerer resultatene at når elevene skal skape sammenheng mellom flere delvis motstridende tekster, så blir sammenfallende informasjon vektlagt mer enn motstridende informasjon. Dessuten ser det ut til at de elevene som bruker mest fritid til å lese på Internett, sliter mer med å sammenfatte innholdet i de fire tekstene enn de andre elevene.

 6. Fysisk aktivitet inom rehabiliteringen av anorexi : - En systematisk litteraturstudie

  OpenAIRE

  Högnäs, Maria

  2011-01-01

  Studiens syfte var att undersöka hur fysisk aktivitet påverkar unga flickor (12-24 år) med anorexi, i samband med rehabilitering. Skribenten vill dessutom ytterligare få specificerat vilken typ av fysisk aktivitet som kan vara lämplig för denna målgrupp. Frågeställningarna besvaras genom en systematisk litteraturstudie. Genom databassökning och frisökning hittades 14 relevanta artiklar som genomgick en kvalitetsgranskning, enligt en modifierad metod för kvalitetsgranskning av Forsberg & Wengs...

 7. EST Table: AV399757 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399757 NV120719 11/12/09 n.h 10/09/28 83 %/234 aa ref|NP_047435.1| AcMNPV orf30 [...Bombyx mori NPV] gb|AAC63704.1| AcMNPV orf30 [Bombyx mori NPV] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV399757 NV12 ...

 8. Modellering av nedslagsfeltet- Veumdalen i Fredrikstad med programmet SWMM

  OpenAIRE

  2015-01-01

  Fredrikstad kommune har hatt store prosjekter pågang i de siste årene i forbindelse med opprustning av ledningsnettet. Oppfylte kjellere har vært en viktig tema for kommunen, og de har en intensjon om å redusere faren for oversvømmelser i utsatte steder. En av de utsatte stedene i Fredrikstad er Veumdalen som har problemer med oversvømmelser nesten hvert år. Som en forebyggende tiltak har kommunen i samarbeid med COWI bygget en tunnel fra Veumveien/Veumbekken til Seutelva. Det ...

 9. Prosjektering og analyse av Nordøyvegen bru 3

  OpenAIRE

  Lauknes, Andreas; Arild, Audun

  2016-01-01

  Rapporten tar for seg prosjektering av en etteroppspent betongbru, der beregninger og dimensjoneringen er i henhold til det Europeiske regelverket, nasjonale tillegg og Håndbøker fra Statens vegvesen. Brua som skal dimensjoneres og bli gjort kapasitetskontroll for er Nordøyvegen bru 3, som skal bygges som en del av et større fastlandsprosjekt for nordøyene i Haram kommune. Brua skal bygges som en bjelke-/platebru, og konstruksjonsmetoden er fritt frambygg med totalt syv byggefaser. Den består...

 10. EST Table: AV403981 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available terminase large subunit (DNA packaging protein A) from bacteriophage origin [Escherichia coli UMN026] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV403981 pg-- ... ...AV403981 pg--0297 11/12/09 n.h 10/09/28 100 %/265 aa ref|YP_002411376.1| terminase large subunit (DNA packag...ing protein A) from bacteriophage origin [Escherichia coli UMN026] emb|CAR11828.1|

 11. Modellering og dimensjonering av kaianlegg etter Eurokode 2

  OpenAIRE

  Lilleaker, Tore; Tvervåg, Henrik

  2010-01-01

  Dette er sluttrapporten for masteroppgaven på en kaikonstruksjon utført ved NTNU, institutt for konstruksjonsteknikk. Det er i oppgaven gjennomført en prosjektering og dimensjonering av en betongkai etter NS-EN 1992-1-1. Det er også gjennomført et litteraturstudie med en tilhørende teoridel om bestandighet for betongkonstruksjoner i et marint miljø, samt at det er gjennomført en sannsynlighetsbasert bestandighetsanalyse av denne konstruksjonen. Avslutningsvis er det drøftet litt rundt teori, ...

 12. Norsk passivhusstandard og Passivhauskonzept: en sammenlignende analyse av krav og kriterier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Anton, Karin; Vestergaard, Inge

  kriterier som omfattes av passivhuskonseptet med tilhørende sertifisering og kriterier i Norsk Standard 3701. Gjennom analysen ønsker vi å systematisere og sammenlikne de forskjellige kriteriene i standarden: optimalisering, kuldebroer, lufttetthet og trykktesting, utnyttelse av passiv solenergi, bruk av...

 13. EST Table: AV401231 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV401231 e96h0406 10/09/28 100 %/169 aa ref|NP_001040343.1| peripheral-type benzodiazepine... receptor [Bombyx mori] gb|ABF51223.1| peripheral-type benzodiazepine receptor [Bombyx mori] 10/08/28

 14. EST Table: AV398786 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398786 NV060281 10/09/28 96 %/126 aa gb|ACZ13341.1| actin-4 [Bursaphelenchus xylo...philus] dbj|BAI52957.1| actin [Bursaphelenchus xylophilus] 10/08/28 96 %/126 aa FBpp0278212|DpseGA24908-PA 1

 15. EST Table: AV401011 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV401011 e96h0108 10/09/28 100 %/105 aa gb|ACZ13341.1| actin-4 [Bursaphelenchus xyl...ophilus] dbj|BAI52957.1| actin [Bursaphelenchus xylophilus] 10/08/28 100 %/105 aa FBpp0278212|DpseGA24908-PA

 16. EST Table: AV400057 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV400057 br--0482 10/09/28 100 %/104 aa gb|ACZ13341.1| actin-4 [Bursaphelenchus xyl...ophilus] dbj|BAI52957.1| actin [Bursaphelenchus xylophilus] 10/08/28 100 %/104 aa FBpp0278212|DpseGA24908-PA

 17. EST Table: AV398858 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398858 NV060362 10/09/28 100 %/102 aa gb|ACZ13341.1| actin-4 [Bursaphelenchus xyl...ophilus] dbj|BAI52957.1| actin [Bursaphelenchus xylophilus] 10/08/28 100 %/102 aa FBpp0278212|DpseGA24908-PA

 18. Rektorers forståelse av mobbing i skolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Helle Rabøl

  2008-01-01

  PÅ opfordring fra redaktionen gives en kommentar med dansk vinkel til den norske artikel 'Rektorers forståelse av mobbning i skolen'.Den omtalte artikel er at betragte som første trin i indførelse af en nordisk mobbeforståelse med undgangspunkt i Dan Olweus begrebsafgrænsning.Der savnes også en i...

 19. EST Table: AV404116 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404116 pg--0495X 10/09/28 87 %/148 aa ref|YP_311293.1| putative tail length tape measure... protein [Shigella sonnei Ss046] gb|AAZ89058.1| putative tail length tape measure protein [Shigella s

 20. EST Table: AV404301 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404301 pg--0808 10/09/28 81 %/199 aa ref|ZP_05092873.1| phage tail tape measure p...rotein, lambda family [Carboxydibrachium pacificum DSM 12653] gb|EEB75267.1| phage tail tape measure protein

 1. EST Table: AV404171 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404171 pg--0555 10/09/28 85 %/178 aa ref|ZP_05092873.1| phage tail tape measure p...rotein, lambda family [Carboxydibrachium pacificum DSM 12653] gb|EEB75267.1| phage tail tape measure protein

 2. EST Table: AV402944 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV402944 heS30768 10/09/28 76 %/117 aa gb|ACO12033.1| 40S ribosomal protein S8 [Lepeo...phtheirus salmonis] gb|ACO12251.1| 40S ribosomal protein S8 [Lepeophtheirus salmonis] 10/08/28 67 %/122 aa

 3. EST Table: AV400917 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV400917 br--1979 10/09/28 46 %/148 aa ref|XP_975194.1| PREDICTED: similar to something about...|Amel|GB19080-PA 10/09/10 46 %/148 aa gi|91081571|ref|XP_975194.1| PREDICTED: similar to something about silencing protein 10 [Tribolium castaneum] FS937283 br-- ...

 4. EST Table: AV398407 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398407 NV021774 10/09/28 100 %/186 aa ref|NP_001040215.1| stathmin [Bombyx mori] gb|ABD36259.1| stathmin...507-PA 10/09/10 48 %/236 aa gi|91083957|ref|XP_975021.1| PREDICTED: similar to stathmin [Tribolium castaneum] FS915193 NV02 ...

 5. EST Table: AV398495 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398495 NV021874 10/09/28 91 %/209 aa ref|NP_001040215.1| stathmin [Bombyx mori] gb|ABD36259.1| stathmin...07-PA 10/09/10 54 %/213 aa gi|91083957|ref|XP_975021.1| PREDICTED: similar to stathmin [Tribolium castaneum] FS915193 NV02 ...

 6. EST Table: AV401468 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV401468 e96h0771 10/09/28 87 %/171 aa ref|NP_001040215.1| stathmin [Bombyx mori] gb|ABD36259.1| stathmin...07-PA 10/09/10 55 %/166 aa gi|91083957|ref|XP_975021.1| PREDICTED: similar to stathmin [Tribolium castaneum] FS915193 e96h ...

 7. EST Table: AV400897 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV400897 br--1948 10/09/28 47 %/180 aa ref|XP_967144.2| PREDICTED: similar to corneal wound healing...TED: similar to corneal wound healing-related protein [Tribolium castaneum] CK493011 br-- ...

 8. EST Table: AV401629 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV401629 e96h0968 10/09/28 70 %/161 aa ref|XP_002431431.1| Karyogamy protein KAR4, ...putative [Pediculus humanus corporis] gb|EEB18693.1| Karyogamy protein KAR4, putative [Pediculus humanus cor

 9. EST Table: AV403894 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available ref|XP_001605691.1| PREDICTED: similar to xaa-pro dipeptidase app(e.coli) [Nasonia vitripennis] 10/08/28 52...%/206 aa gi|189241712|ref|XP_968082.2| PREDICTED: similar to xaa-pro dipeptidase app(e.coli) [Tribolium castaneum] AV403894 pg-- ...

 10. EST Table: AV398194 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398194 NV021231 10/09/28 38 %/170 aa ref|NP_724426.2| vulcan, isoform D [Drosophi...la melanogaster] gb|AAM68355.2| vulcan, isoform D [Drosophila melanogaster] 10/08/28 38 %/170 aa FBpp0289730

 11. EST Table: AV406060 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV406060 wdV30561X 10/09/28 99 %/122 aa gb|ACN86367.1| troponin T transcript varian...006588#locus:tnt- 3#status:Partially_confirmed#UniProt:B9WRS6#protein_id:AC M46022.1 10/09/10 81 %/122 aa AG

 12. EST Table: AV400204 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV400204 br--0896 10/09/28 36 %/111 aa ref|XP_967620.1| PREDICTED: similar to anopheles stephen...093471|ref|XP_967620.1| PREDICTED: similar to anopheles stephensi ubiquitin, putative [Tribolium castaneum] FS914988 br-- ...

 13. EST Table: AV400925 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV400925 br--1989 10/09/28 35 %/122 aa ref|XP_967620.1| PREDICTED: similar to anopheles stephen...nl|Amel|GB19565-PA 10/09/10 35 %/122 aa gi|91093471|ref|XP_967620.1| PREDICTED: similar to anopheles stephensi ubiquitin, putative [Tribolium castaneum] FS914988 br-- ...

 14. Centralized Library Services for Audiovisual Media. AV in Action 4.

  Science.gov (United States)

  Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, The Hague (Netherlands).

  Designed to provide assistance to countries in developing centralized services to their libraries for nonbook materials, this pamphlet contains examples from five countries that have succeeded in establishing such services. Those examples include: (1) "The Central Library Service for AV-Materials in Denmark" (Suzanne Hemmeth…

 15. EST Table: AV399507 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399507 NV120319 10/09/28 70 %/144 aa ref|YP_803401.1| baculovirus repeated ORF-b [Anticars...ia gemmatalis nucleopolyhedrovirus] gb|ABI13791.1| baculovirus repeated ORF-b [Anticarsia gemmatali

 16. EST Table: AV404246 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404246 pg--0747 10/09/28 91 %/130 aa ref|ZP_06118881.2| DNA packaging protein FI ...[Clostridium hathewayi DSM 13479] gb|EFC94454.1| DNA packaging protein FI [Clostridium hathewayi DSM 13479

 17. EST Table: AV403752 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403752 pg--0009 10/09/28 100 %/257 aa ref|YP_002411376.1| terminase large subunit (DNA packaging... protein A) from bacteriophage origin [Escherichia coli UMN026] emb|CAR11828.1| terminase large subunit (DNA packaging

 18. EST Table: AV403922 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403922 pg--0214 10/09/28 91 %/142 aa ref|ZP_06118881.2| DNA packaging protein FI ...[Clostridium hathewayi DSM 13479] gb|EFC94454.1| DNA packaging protein FI [Clostridium hathewayi DSM 13479

 19. EST Table: AV405806 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV405806 wdV30260 10/09/28 65 %/199 aa ref|NP_001119709.1| transformer 2 isoform E ...[Bombyx mori] gb|AAX47003.1| transformer-2 protein E [Bombyx mori] 10/08/28 low homology 10/08/27 low homolo

 20. EST Table: AV400604 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV400604 br--1517 10/09/28 48 %/208 aa ref|XP_001863389.1| wolfram syndrome 1 [Cule...x quinquefasciatus] gb|EDS38516.1| wolfram syndrome 1 [Culex quinquefasciatus] 10/08/28 50 %/173 aa FBpp0291

 1. EST Table: AV405516 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV405516 wdV10864 10/09/28 33 %/180 aa ref|XP_969213.1| PREDICTED: similar to artemis...0768|ref|XP_969213.1| PREDICTED: similar to artemis protein [Tribolium castaneum] FS920671 wdV1 ...

 2. En obekväm sanning eller en stor bluff? : En analys av den visuella gestaltningen av fenomenet "global uppvärmning" i filmmediet

  OpenAIRE

  Eriksson, Anton; Oretoft, Mikael

  2010-01-01

  En uppsats som kritiskt granskar och analyserar den visuella gestaltningen i två dokumentärfilmer. Huvudtemat i filmerna är global uppvärmning och konsekvenserna av detta. Uppsatsens syfte är att undersöka den visuella gestaltningen av den miljödebatt som filmerna är en del i och genom detta belysa frågor som berör visuell kultur och popularisering av vetenskap.

 3. ”En hobbit och ett mumintroll skulle kunna mötas i bästa sämja”: Receptionen av Bilbo, en hobbits äventyr (1962

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sundmark, Björn

  2014-12-01

  Full Text Available When the publisher Rabén & Sjögren published a new Swedish translation of The Hobbit (1962 in the wake of the success with The Lord of the Rings (1959–1961 with illustrations by Tove Jansson, it was a publication that seemed destined to become a modern classic. Yet, the publication was not reprinted and was replaced by other versions, lacking Jansson’s artwork. The general view have been that critics, readers and, in particular, Tolkien fans, were averse to the lack of detail and realism in Jansson’s work, and that it was deemed too close to her own Moominland creation. In this article, based on an examination of extant reviews, a more complex picture emerges, however. Reviewers, including “Tolkienists,” were generally favourable to Jansson’s illustrations. Instead the reason why the publisher chose discontinue using her artwork has to be sought elsewhere. The hypothesis ventured in this article, and backed up by evidence from the reviews, is that on the one hand the reading public (including the reviewers were uncertain about what they were reading and how The Hobbit could and should be visualized. Jansson seemed a good idea at the time. But the 1960’s was also a period of transition where (Tolkienian fantasy emerged as a publishing genre in its own right, bringing with it a realistic mode of representing the fantastic which jarred with the expressive and non-realistic artistry of Jansson. At that point, the publisher chose the developing visual practices that were to be associated with fantasy over the rich and expressive vision of Jansson. Ultimately, the article makes a plea for a reassessment of Jansson’s Bilbo-illustrations on the basis of the visual diversity evident in much present day fantasy.

 4. Att möta det förflutna i de historiska källorna. Ett utforskande av lärande och meningsskapande genom två källtolkningsuppgifter i historia.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrik Johansson

  2014-12-01

  Full Text Available The article uses a form of content focused conversation analysis to explore processes of learning and attributing meaning when upper secondary students work with two primary source assignments in history. Empirical data was collected through audio recordings of students’ collaborative work on the assignments, which consisted in analysing two primary sources in small groups. The article addresses one primary research question: what is characteristic for the processes of learning and meaning-making when students work with two source analysis assignments? As a first step, the students’ learning processes, understood as a change in participation in the learning activity, are described. As a second step, the article describes how the students’ construct meaning when working with the primary sources. The main results are descriptions of the students’ learning, and meaning-making, processes. Based on the analysis of the students’ conversations it is suggested that the temporal aspect is discerned in a contrastive process between the present and the past in terms of values, ideas and societal conditions. In relation to the human aspect the students experienced a difficult balancing act in contrasting their own perspective with the historical actor’s perspective. However, a successful strategy was to take on the role of hypothetical historical agents. Finally, in relation to the contextual aspect once the students were involved in a process of inquiry and reasoning they managed to discern subtexts of the sources in relation to the historical context. It is suggested that certain aspects of school culture might inhibit the students’ learning of primary source analysis, as they occasionally strive to find the “right answers” rather than engaging in interpretative work. One interesting finding was the vital role of the students’ life-world perspective in creating meaning while working with the primary sources, and it is suggested that this perspective should be regarded in educational design.

 5. Multiphase flow in the geosphere around a repository for spent nuclear fuels. Inventory of the present knowledge; Flerfasfloede i geosfaeren kring ett foervar foer utbraent kaernbraensle. Inventering av kunskapslaeget

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aalen, Bengt [Bergab, Goeteborg (Sweden)

  2004-10-01

  Important quantities of gas can form in an underground repository for nuclear wastes. Gas can be formed through: corroding metals; water and certain organic substances that undergo radiolysis; organic material degrading through microbial activity. The last point is of concern mainly for intermediate-level wastes, which can hold large amounts of organic materials. The first point is the main process for high-level wastes. The gas could transport radioactive substances through the buffer and the geosphere into the biosphere, or affect the performance of the repository in a negative way. The present report gives a review of the knowledge about two-phase flow in connection with deep geologic repositories for spent nuclear fuel.

 6. HMI-Design of System Solutions in Control Rooms. Description of a Working Process from a Human-Machine Perspective; MMI-design av systemloesningar i kontrollrum. Arbetsprocess foer utformning utifraan ett maenniska-maskinperspektiv

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bligaard, Lars-Ola; Andersson, Jonas; Thunberg, Anna; Osvalder, Anna-Lisa

  2008-01-15

  To stay competitive, the process industry of today faces increasing demands of continuous development for efficient use of both technical and human resources. An important step is to create new useful technical solutions, which also bring demands on functionality and usability. Functionality means that the new technology fulfils its purpose, while usability means that the human operator knows how to handle the new technology. If any of these two components are inferior, the potential of new technology will never be fully utilized. Today, a growing amount of advanced information technology is being used in supervisory control, at the same time as the process complexity is increasing. The technology has thereby become more difficult to understand, supervise and control, when processes, connections and logics are not visible in the same way as earlier. An increased level of automation together with reduced work force is also a contributing factor. Due to this, human-machine interaction (HMI) has become a more important aspect of quality in the development of new technology. From the operators' point of view, it is important that the development takes place with an increased transparency of the technical system, as well as reduction of the amount of information that has to be processed by the operator. To achieve a good human-machine interaction, it has to be considered during all phases in the development process of control room design. It is important that relevant hand-books and guidelines are used, but also a working process, which describes how the development work should be performed and the relationship between different parts in the process. The aim of this project was to present a general report in Swedish, which describes a working process for development of useful operator interfaces, work tasks, instructions, and working environments. The report is primarily aimed for the process industry, but can be useful in all other areas including interaction between operators and machines. The content can be used both for new development projects and for upgrading of already existing control room designs. The main target group for the report is the development engineers at the plant, who work close to the supplier, and the people who should plan and guide the development work in the control room. The purpose of the report is to deliver knowledge about how to consider a human-machine perspective in the development process. The report presents what is important to consider, but does not in detail show design solutions. The report is also a usable tool for those people who should do the actual screen designs, but then it should be used together with hand-book data and guide-lines referred to. The report begins with a description of basic concepts and definitions within the area of HMI. This is followed by a description of the HMI development working process. The working process includes five steps; planning, requirements, conceptual design, detailed design, and commissioning. The steps also include methodology for data collection and evaluation. Finally, the handbook also contains short summaries of the different steps in the working process, where important points to consider are brought forward

 7. Consequences of the quota requirement for energy efficiency. Can a Swedish quota obligation systems give less energy usage?; Konsekvenser av kvotplikt foer energieffektivisering. Kan ett svenskt kvotpliktssystem ge mindre energianvaendning?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bjoerkroth, Sara; Bladh, Mats; Holmberg, Rurik; Lock, Anna; Naderi, Ronak; Widerstroem, Glenn

  2012-11-01

  The Agency has on behalf of the government investigated what the consequences would be of the introduction of a compulsory quota system in Sweden. Under the proposed new EU directive on energy efficiency, all Member States should introduce a compulsory quota system, where energy companies actively initiate measures for energy efficiency among end users. In Sweden, a quota obligation system of this kind would mean energy efficiency of about 3 TWh per year, which can be difficult to achieve. The Swedish Energy Agency suggests that if a compulsory quota system is introduced, the quota obligation should be placed on the network companies. If not, there is a risk of complications in the Swedish and Nordic electricity market. The Energy Markets Inspectorate consider that the quota obligation can not be on the network companies because of their function as regulated monopoly. The Swedish Energy Agency suggests that efficiency measures can be implemented in all sectors, including transport.

 8. Effects of wood-ash addition on nitrogen turnover in a highly nitrogen loaded spruce site. Final project report; Effekter av askaaterfoering paa kvaeveomsaettningen i ett kvaeverikt granbestaand i Halland. Slutrapport foer projektet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nohrstedt, H.Oe.; Hoegbom, Lars; Nordlund, Sten [Forestry Research Inst. of Sweden, Uppsala (Sweden)

  2000-04-01

  During two consecutive years, it was studied how a fertilization with 4.2 tonnes pelleted bark ash per ha, made six-seven years earlier, affected soil chemistry, nitrogen turnover and soil-water chemistry on a Norway spruce site in SW Sweden. The actual site has a very acidic soil. At the same time, the supply of inorganic N is rich. Measures against soil acidification, e. g. addition of ash or lime, may significantly influence the turnover of N with a subsequent risk for increased leaching. Thus, there is a potential conflict between two urgent environmental goals, i. e. to decrease acidification and to decrease the N load on aquatic ecosystems. In the humus layer and the upper 5 cm of the mineral soil, pH(H{sub 2}O) had increased with at the most 0.2 units because of the ash addition. The easily extractable amounts of Mg, P and nitrate were slightly increased. The potential nitrification in the humus layer was generally higher in the ash treatment, but the difference. was not statistically significant. The soil water at 50 cm depth was 0.1-0.2 pH-units more acidic where ash had been applied. Simultaneously, there were tendencies for higher concentrations of nitrate, Al and K. This is the first time in Sweden that ash fertilization of a closed forest has given clear indications of an increased N leaching. As expected, the ash fertilization decreased the acidity of the top soil. On the contrary, the runoff became more acidic and more rich in Al. Thus, the ash fertilization has counteracted one of its primary goals, i. e. to produce a runoff less toxic to aquatic life. The acidification of the runoff may partially be because of acid production during nitrification.

 9. Combined environmental impacts from production and use of the products. An EIS-application project for refineries; Sammanvaegd miljoepaaverkan fraan produktion och anvaendning av produkterna. Ett MKB-tillaempningsprojekt foer raffinaderier

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kindbom, K; LoevbIad, G.; Stripple, H.

  2001-12-01

  At European refineries a change in production is planned in order to obtain better qualities of gasoline and diesel, from an environmental point of view. This change will, however, lead to higher emissions at the refineries. The present study of the combined effects of emissions at the refineries and the use of the products gives the opportunity for considering the entire system and gives a stronger positive signal than the traditional EIS would do. Three different methods were used: Net change in emissions to air; Exposure of men and ecosystems for air pollutants; and Exceeding norms and critical levels. The results for the Swedish refinery at Lysekil shows that the emissions from using the products are much higher than the emissions from the refinery for all cases studied. The net emissions from production and use of the products will be reduced for the new products compared to the present situation. Risks for exceeding norms and critical levels due to the changes at the refinery exist for emissions of sulfur and nitrogen oxides, but a lower background load will probably mean that the total future load will be reasonably close to the critical level in the area affected by the refinery. In the urban environment, reduced risks for exceeding the levels for benzen and low levels for toluene and xylene give greater advantages than the increased emissions of sulfur and nitrogen close to the refinery.

 10. Reed canary grass cropping. Variety trials, management and climate effects. Report 1 from the project Bioenergy Farms in a New Landscape; Odling av roerflen. Sortfoersoek, odlingsaatgaerder och klimatpaaverkan. Projekt Bioenergigaardar i ett nytt landskap. Slutrapport 1 Delprojekt FoU

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Palmborg, Cecilia; Lindvall, Eva; Xiong, Shaojun; Gustavsson, Anne-Maj

  2011-07-01

  The project Bioenergy Farms in a new Landscape was running from 2008-2011 in the county of Vaesterbotten in northern Sweden. The main focus of the project was bioenergy harvest from the forest and production of reed canary grass from the fields. A sub-project with research and development of reed canary grass as a fuel was run by the Swedish Univ. of Agricultural Sciences, SLU Umeaa. The sub-project had 5 activity areas: Variety trials, management experiments, climate effects of cropping, harvest and transport systems and processing and combustion. Publications in English from the activities in the project will be found in SLUs database for publications: http://www.slu.se/en/about-slu/search/publications-search/ The researchers Cecilia Palmborg and Eva Lindvall from the Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden and Haakan Oerberg and Shaojun Xiong from the Unit of Biomass Technology and Chemistry have participated in the project

 11. Tourism and visiting activities in Tierp. Threats and possibilities with a repository for spent nuclear fuel; Turism och besoeksnaering i Tierp. Hot och moejligheter med ett djupfoervar av anvaent kaernbraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bjoerne, S.; Sandberg, M. [EuroFutures AB, Stockholm (Sweden); Sahlberg, B. [EBS Invent AB (Sweden)

  1999-10-01

  Consequences for tourism and visiting at Tierp from siting a spent fuel repository in the community are studied. Tierp has little tourism as of today, and siting of the repository will probably lead to increased visiting of Tierp professionally and as a leisure activity.

 12. Gränsdragningen mellan yttrandefrihet och hets mot folkgrupp : En undersökning av gällande rätt utifrån ett samtida perspektiv

  OpenAIRE

  Wood, Jenny; Sparrman, Karolina

  2006-01-01

  Abstract This essay begins with a presentation of the complex set of problems which relate to the interaction between freedom of speech and the ban against discrimination based on a person's race, the colour of their skin or ethnic origin, confession of faith or sexual preference (BrB 16:8, incitement to racial hatred). Can conflicts arise between freedom of speech and the ban against discrimination? To shed light on this question, we have chosen to look at the issue from a new perspective. T...

 13. Ett förändringsperspektiv på SMED-metoden : Framtagandet av en modell som förenar SMED och förändringsledning

  OpenAIRE

  2012-01-01

  A growing number of companies are adopting a lean philosophy in order to be able to compete in today’s increasingly competitive global society. This requires a flexible production in order to fulfill customers’ demanding and changeable requests. SMED (Single Minute Exchange of Die) can be seen as a method for companies to become more lean and its purpose is to reduce the change over time; the time it takes to change a production line from manufacturing one product to producing another product...

 14. Oil and Gas in a New Arctic. Developments of the Energy Issue and Regional Strategic Dynamic; Olja och gas i ett nytt och foeraendrat Arktis. Energifraagans utveckling mot bakgrund av regionens strategiska dynamik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Granholm, Niklas; Kiesow, Ingolf

  2010-03-15

  This study has as its point of departure that large reserves of energy and minerals are deposited in the Arctic. There is uncertainty on how large these reserves are and if extraction of them is technically and economically feasible. As the Arctic gradually becomes more accessible as the melting of the sea-ice in the Arctic Ocean progresses, the region becomes more open to human activities than ever before. The energy issue in the Arctic develops against the background of the region's increasing geostrategic importance. Russia shows no hesitation, Norway also put considerable resources into energy extraction in the Arctic. Environ-mental protection is a more prominent issue in Norway, Canada and the USA than in Russia. In addition to the energy issue, other factors in the Arctic are also changing. Shipping, climate change, military strategy, nuclear weapons, overlapping territorial claims, developments in international security and national policies and efforts, are all parts of a development that does not easily let itself be described and analysed. The different factors under change develop according to their own character and inner logic and how they interact will be hard to foresee. Uncertainties of future developments in the Arctic therefore remain. The Arctic will become more clearly linked into developments in the rest of the world than hitherto. The region will no longer be exclusively an issue for the states in the region. The interest in the Arctic is on the increase, not only from the Arctic states, but also from external state actors in Europe and Asia, as well as multilateral organisations such as the European Union and NATO

 15. En handlingsmodell för förebyggandet av psykologiska komplikationer hos kvinnor som genomgår avbrytande av havandeskap

  OpenAIRE

  2014-01-01

  Abstrakt Utvecklingsarbetet ”En handlingsmodell för förebyggandet av psykologiska komplikationer hos kvinnor som genomgår avbrytande av havandeskap”, är en fortsättning på examensarbetet ”Abort - En systematisk översikt av kvinnornas upplevelser och av vårdpersonalens betydelse” som publicerades och presenterades våren 2013. Syftet med utvecklingsarbetet är att producera en handlingsmodell för hälsovårdspersonalen. Handlingsmodellen kommer att ge råd och tips på hur man som hälsovårdspe...

 16. Cloning and characterization of a novel apolipoprotein gene, apolipoprotein AV, in tree shrews.

  Science.gov (United States)

  Li, Guoping; Luo, Huairong; Sun, Guotao; Wu, Guisheng; Wu, Gang; Wang, Yan; Man, Yong; Wang, Shu; Li, Jian; Chen, Baosheng

  2013-09-01

  Apolipoprotein AV (apoAV) modulates plasma triglyceride levels, which is an independent risk factor for cardiovascular disease. ApoAV is also involved in atherosclerosis lesion formation. In order to systematically evaluate the apolipoprotein-related gene profile in tree shrew, a model for its insusceptibility to atherosclerosis, we performed apoAV cloning and characterization. The full-length cDNA of apoAV was identified using SMART-RACE. ApoAV cDNA sequence revealed two transcripts, 1,948 and 1,397 base pairs, due to alternative polyadenylation. These two transcripts share the same open reading frame (ORF), which encodes a 369-amino acid protein with high identity to human apoAV (75 %), including a 23-amino acid N-terminal signal peptide. ApoAV is expressed exclusively in the liver. Mature apoAV was expressed in E. coli BL21(DE3) and purified by Ni-chelated resin. Lipoprotein lipase activity was significantly stimulated by this recombinant protein. The full-length ORF of apoAV was cloned into pDsRed-monomer-N1 vector with a red fluorescent protein tag and was primarily localized in cytoplasm of hepG2 cells. The successful cloning, expression and localization of apoAV in tree shrew has laid down the foundation for further investigation on its structure and functions.

 17. Viktigheten av fysisk aktivitet og trening blant eldre

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hilde Lohne-Seiler

  2012-11-01

  Full Text Available Regelmessig fysisk aktivitet er viktig for eldres helse. Sammenhengen mellom en fysisk aktiv livsstil og helsegevinster som forebygging av sykdom, opprettholdelse av uavhengighet og økt livskvalitet er godt dokumentert (ACSM's Position Stand 1998; Spirduso & Cronin, 2001; Taylor et al., 2004. Hensikten med denne oversiktsartikkelen er derfor å redegjøre for viktigheten av regelmessig fysisk aktivitet og trening i aldringsprosessen, samt utdype sammenhengen mellom en fysisk aktiv livsstil og fysisk funksjon blant eldre. Basert på en nasjonal multisenterstudie (Anderssen et al., 2009, tilfredsstilte 20% voksne og eldre (20-85 år de nasjonale anbefalinger om 30 minutter med daglig fysisk aktivitet. Kun 12% i den eldste aldersgruppen (80-85 år tilfredsstilte anbefalingene. Totalt fysisk aktivitetsnivå, målt ved hjelp av akselerometer, ble redusert med økende alder, hvor de eldste (80-85 år hadde 50% lavere aktivitetsnivå sammenlignet med de yngste (65-69 år (Lohne-Seiler et al., 2012. Fra 25-års alder reduseres utholdenhet og muskelstyrke med 10% per 10 år dersom individet er inaktiv (Heath et al., 1981; Wilmore, 1991. Systematisk utholdenhets- og styrketrening ser derimot ut til å redusere tapet med inntil halvparten, det vil si en reduksjon tilsvarende 5% per 10 år hos fysisk aktive individer (Heath et al., 1981. Eldre individer ser ut til å ha de samme treningsinduserte effekter som yngre, det vil si at man får effekt av økt aktivitet uansett alder, og da også lik prosentvis fremgang (Hagberg et al., 1989. Studier har vist at det er mulig å øke maksimalt oksygenopptak og maksimal muskelstyrke med inntil 10-20% i løpet av en 12 ukers intervensjon (Hagberg et al., 1989; Reeves et al., 2003; Lohne-Seiler et al, in press. Da muskelstyrke ser ut til å ha en sterk sammenheng med individets funksjonsevne/mobilitet, er det viktig å kunne tilrettelegge for systematisk styrketrening for eldre for på den måten å oppnå

 18. Avsluttende studentevaluering i Bachelorutdanningen : avgangsstudenters vurdering av undervisning og utdanning ved Politihøgskolen, Kull 05–08

  OpenAIRE

  Hove, Kjersti

  2010-01-01

  Denne rapporten inneholder en oppsummering og enkle analyser av studenters evaluering av utdanningen ved slutten av studiet. Evalueringen bygger delvis på spørsmål hentet fra StudData, og en tilsvarende rapport fra HiO ( Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen: Avgangsstudenten – Studentenes vurdering av undervisning, praksis, studieforhold, tilegnet kompetanse, studieatferd og fremtidig utdanning. HiO-notat nr 2 -2009) hvor analyser av flere studentgruppers evalueringer er sammenstilt. Rapporten fra...

 19. Bara ett tips

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn Sørensen, Anders; Mølgaard, Ellen

  2016-01-01

  Kom ihåg att fråga en historiker innan du bygger ditt varumärke på dess förflutna. Det glömde Coca-Cola i Tyskland.......Kom ihåg att fråga en historiker innan du bygger ditt varumärke på dess förflutna. Det glömde Coca-Cola i Tyskland....

 20. Effekter av endringer i finansieringsansvaret for TNF-hemmere

  OpenAIRE

  Hagen, Terje P.; Bjarkum, Irina; Hobbel, Silje; Orderdalen, Karianne

  2009-01-01

  Tumor necreosis factor alfa (TNF-a) - hemmere, og andre biologiske inflammatoriske modifiserende legemidler blir brukt innen reumatologi, gastroenterologi og dermatologi. I denne rapporten analyseres effekter av endringer i finansieringssystemet for seks legemidler som faller innenfor disse legemiddelgruppene og som langt på vei er substitutter: Humira, Enbrel og Remicade som er TNF-hemmere, Raptiva og Orencia som er registrert under kategorien selektive immunsuppressiver og MabThera som er r...

 1. EST Table: AV401078 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV401078 e96h0200 10/09/28 42 %/112 aa ref|XP_001648294.1| Juvenile hormone-inducib...le protein, putative [Aedes aegypti] gb|EAT44634.1| Juvenile hormone-inducible protein, putative [Aedes aegy... 10/09/10 36 %/106 aa gi|91080979|ref|XP_974925.1| PREDICTED: similar to Juvenile hormone-inducible protein, putative [Tribolium castaneum] FS808716 e96h ...

 2. EST Table: AV398139 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398139 NV021172 10/09/28 46 %/243 aa ref|XP_001661901.1| DNA mismatch repair protein muts... [Aedes aegypti] gb|EAT36110.1| DNA mismatch repair protein muts [Aedes aegypti] 10/08/28 43 %/238 a...el|GB10970-PA 10/09/10 42 %/247 aa gi|91082687|ref|XP_971522.1| PREDICTED: similar to DNA mismatch repair protein muts [Tribolium castaneum] BY922838 NV02 ...

 3. EST Table: AV400450 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV400450 br--1258 10/09/28 98 %/184 aa ref|NP_001040380.1| F-box only protein 21 [B...ombyx mori] gb|ABF51283.1| F-box only protein 21 [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h FS910521 br-- ...

 4. EST Table: AV400244 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV400244 br--1010 10/09/28 53 %/100 aa ref|XP_001654557.1| neuroendocrine protein 7...b2 [Aedes aegypti] gb|EAT46754.1| neuroendocrine protein 7b2 [Aedes aegypti] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 low homology 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h BP115163 br-- ...

 5. EST Table: AV400562 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV400562 br--1452X 10/09/28 59 %/160 aa ref|XP_001843664.1| neuroendocrine protein ...7b2 [Culex quinquefasciatus] gb|EDS33875.1| neuroendocrine protein 7b2 [Culex quinquefasciatus] 10/08/28 41 ...47 %/159 aa gi|91081787|ref|XP_973692.1| PREDICTED: similar to neuroendocrine protein 7b2 [Tribolium castaneum] BP115163 br-- ...

 6. EST Table: AV398380 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398380 NV021745 10/09/28 70 %/209 aa ref|XP_001648944.1| dendritic cell protein [...hort=eIF3m gb|EAT44291.1| dendritic cell protein [Aedes aegypti] 10/08/28 66 %/206 aa FBpp0276999|DpseGA2097...P_968265.1| PREDICTED: similar to dendritic cell protein [Tribolium castaneum] FS916297 NV02 ...

 7. EST Table: AV399091 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399091 NV060650 10/09/28 71 %/209 aa ref|XP_001648944.1| dendritic cell protein [...hort=eIF3m gb|EAT44291.1| dendritic cell protein [Aedes aegypti] 10/08/28 66 %/206 aa FBpp0276999|DpseGA2097...P_968265.1| PREDICTED: similar to dendritic cell protein [Tribolium castaneum] FS916297 NV06 ...

 8. EST Table: AV399252 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399252 NV060970 10/09/28 62 %/104 aa ref|NP_001119705.1| transformer 2 isoform A ...[Bombyx mori] gb|AAT42220.2| transformer-2 protein A [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 low homology 10/09/10 low homology NM_001126237 NV06 ...

 9. Kritik av riskbegreppet - berättigad eller ej?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nexøe, Jørgen; Halvorsen, Peder; Kristiansen, Ivar Sønbø

  2009-01-01

  skull". Trots stora framsteg inom medicinen finns det skäl att stanna upp och fråga: Vad håller vi på med egentligen? Redaktörerna och författarna till denna bok lyfter fram behovet av att reflektera över medicinsk praktik och att kritiskt granska de teorier som ligger till grund för vad vi gör. I boken...

 10. Toward robust AV conferencing on next-generation networks

  Science.gov (United States)

  Liu, Haining; Cheng, Liang; El Zarki, Magda

  2005-01-01

  In order to enable a truly pervasive computing environment, next generation networks (including B3G and 4G) will merge the broadband wireless and wireline networking infrastructure. However, due to the tremendous complexity in administration and the unreliability of the wireless channel, provision of hard-guarantees for services on such networks will not happen in the foreseeable future. This consequently makes it particularly challenging to offer viable AV conferencing services due to their stringent synchronization, delay and data fidelity requirements. We propose in this paper a robust application-level solution for wireless mobile AV conferencing on B3G/4G networks. Expecting no special treatment from the network, we apply a novel adaptive delay and synchronization control mechanism to maintain the synchronization and reduce the latency as much as possible. We also employ a robust video coding technique that has better error-resilience capability. We investigate the performance of the proposed solution through simulations using a three-state hidden Markov chain as the generic end-to-end transport channel model. The results show that our scheme yields tight synchronization performance, relatively low end-to-end latency and satisfactory presentation quality. The scheme successfully provides a fairly robust AV conferencing service.

 11. Inkludering av ungdom med minoritetsbakgrunn i NIF-organisert idrett

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mari Kristin Sisjord

  2014-10-01

  Full Text Available Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF har en uttalt målsetting om en åpen og inkluderende idrett. Hvordan kommer dette til uttrykk i den praktiske virksomheten? Denne artikkelen, som bygger på data fra en undersøkelse om likestilling og mangfold i den organiserte idretten (NIF, retter søkelyset mot arbeid med inklusjon av ungdom med minoritetsbakgrunn på ulike organisasjonsnivå i NIF: særforbund, idrettskretser og idrettslag. Datamaterialet er kvalitative intervju med representanter fra ulike organisasjonsnivå. Resultatene viser at NIFs overordnede politikk i varierende grad nedfelles i særforbundenes virksomhet, i idrettskretsene og i idrettslagene. Av særforbundene skiller Fotballforbundet og Klatreforbundet seg ut som aktive pådrivere i arbeidet med inkludering. Mange idrettslag oppfattet slike spørsmål som lite aktuelle i sitt rekrutteringsområde. Representanter for lag som hadde erfaring med inkludering og rekruttering av minoritetsungdom, tilkjennega varierte erfaringer og synspunkter.

 12. Särhållning av gruvavfall med avseende på syrabildande potential : en studie av svenska sulfidmalmsgruvor

  OpenAIRE

  Sellin, Jessica

  2016-01-01

  Gruvavfall utgör över 80 % av den totala mängden avfall i Sverige. Avfallet från gruvindustrin kan påverka våra ekosystem negativt om tungmetaller och försurande ämnen lämnar materialet. I Sverige utgör avfall från sulfidmalmer störst risk för miljön eftersom det innehåller mineral som genom kontakt med luft vittrar och producerar surt och metallhaltigt lakvatten. Efterbehandling av dessa material är viktigt för att förhindra läckage till omgivningen. Eftersom efterbehandli...

 13. Å LESE MEDIETEKSTER PÅ IPADEN. Observasjoner av en medievant fireårings bruk av iPad i hjemmet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henriette Jæger

  2016-06-01

  Full Text Available Artikkelen tar utgangspunkt i tre observasjoner av en gutt på fire år som bruker iPad på fritiden. Den søker å synliggjøre de strategiene dette barnet velger for å skaffe seg tilgang til ulike medietekster, hvordan han leser og tolker dem, og den undersøker eventuelle spor av kritisk refleksjon hos barnet over disse tekstene. Teoretisk sett hviler den på en forståelse av mediekompetanse som en parallell prosess til utvikling av lese- og skrivekyndighet (literacy, og medieopplevelsene omtales som viktige møter med tekst. Artikkelen undersøker hvordan å lese medietekster kan legge et grunnlag for å utvikle en utvidet tekstkompetanse eller mediekompetanse. Konklusjonen legger vekt på motivasjon og lekenhet som barns primære inngang til medietekstene og som et grunnlag for å utvikle mediekompetanse (media literacy. The article is based on three observations of a four-year-old boy who uses the iPad in his spare time. It demonstrates the strategies that this boy applies to gain access to various media texts, and how he reads and interprets them. It also seeks to examine traces of critical reflection that he may demonstrate in relation to these texts. Theoretically, it rests on an understanding of media literacy as a parallel process to the development of literacy, and it seeks to demonstrate how reading media texts can create an important starting point for the development of media literacy. The Kindergarten practitioner’s role and opportunities to develop children's media literacy within a kindergarten context is a focus towards the end of the article. In conclusion, I argue that motivation and playfulness are important approaches to media texts and create an important foundation for the development of media literacy

 14. Mellom bibel og menneskerettigheter : en studie av Vårt Land og Dagens vinkling av Palestina/Israel-konflikten

  OpenAIRE

  2005-01-01

  Sammendrag Tittel: Israel og Palestina mellom bibel og menneskerettigheter. - Vinkling av Palestina/Israelkonflikten i avisene Vårt Land og Dagens lederartikler Spørsmålsstilling: Hvilke holdninger til Palestina/Israel-konflikten reflekterer lederartikler i de to kristne dagsavisene Dagen og Vårt Land? Er det mulig å spore en endring i vinklingen over tid? Hvordan kan disse lederartiklene gi oss innblikk i en debatt om Palestina/Israel-konflikten blant kristne i Norge? Metode...

 15. Overvåking av norsk kosthold - metoder og resultater

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Johansson

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGKunnskap om endringer i matvarenes sammensetning og befolkningens kosthold er grunnleggende for utformingog oppfølging av en helsefremmende mat- og ernæringspolitikk. Dagens system for overvåking avkostholdet bygger først og fremst på en matvaredatabase og opplysninger om forbruket av matvarer fra tretyper datasett; matforsyningsstatistikk, forbruksundersøkelser og kostholdsundersøkelser. Det avgis årlig envurdering av utviklingen i norsk kosthold i forhold til mat- og ernæringspolitiske målsettinger. Det norskesystemet for overvåking av kostholdet er blitt betydelig styrket i løpet av 1990-årene ved innføringen avregelmessige kostholdsundersøkelser blant landsrepresentative utvalg av befolkningen i ulike aldersgrupperog økte ressurser til analyse av næringsinnholdet i matvarer. Det er imidlertid beskjedent sammenlignet meddatainnsamlingen i land som USA og Storbritannia. Det norske overvåkingssystemet er forsatt i enutviklingsfase, og det må justeres og kompletteres etter hvert. Dessuten vil det arbeides med å kvalitetssikredatainnsamlingen.Johansson L. Surveillance of the diet in Norway – methods and results.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYKnowledge about changes in composition and intake of foods, as well as changes in the prevalence of dietrelatedhealth problems is fundamental for an effective food and nutrition policy. The National Council onNutrition and Physical Activity is responsible for evaluating changes in the diet. Annually the Council publishesreports about trends in the Norwegian diet, and suggests measures to improve the diet. The Council, incooperation with the National Food Authority and the Institute for Nutrition Research, University of Oslo,has established a national food and dietary surveillance system. This system is mainly based on a fooddatabase and food consumption data. The food consumption data include three principally different datasets: food supplies, household consumption surveys

 16. Har forhold under svangerskapet betydning for utviklingen av otitis media?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari J. Kværner

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGMed utgangspunkt i data fra et populasjonsbasert utvalg av 7 992 norske tvillinger ble sammenhengenmellom gjentatte ørebetennelser og forhold under svangerskapet studert. Som parametre på intrauterinevekstforhold ble informasjon om fødselsvekt og gestasjonsalder fra Medisinsk Fødselsregister benyttet.Informasjon om rapporterte øreinfeksjoner ble basert på spørreskjemaer som ble besvart av tvillingene ialderen 18–25 år. Først studerte vi individuelle effekter av fødselsvekt og gestasjonsalder på forekomsten avotitis media (OM. Rapportert fødselsvekt hos individer med OM var signifikant lavere enn hos kontrollene,med en gjennomsnittsforskjell på 86 gram. Hos de som rapporterte OM var gjennomsnittlig gestasjonsalder3 dager kortere enn i kontrollmaterialet. Deretter beregnet vi effekten av fødselsvekt ved bruk av co-twinkontroll metoden. Blant monozygote (MZ tvillingpar gjenspeiler fødselsvektforskjeller innenfor tvillingparetintra-uterine miljøforskjeller. Blant dizygote (DZ par kan vektforskjellen være både genetiske ogmiljøbetinget. Ved sammenligning av fødselsvektforskjeller innenfor tvillingparene er tvillingen som ikkehar gjentatte øreinfeksjoner en matchet kontroll blant OM diskordante par. Resultatene antyder at lavfødselsvekt er en risikofaktor for otitis media. Gjennomsnittlig vektforskjell blant par diskordante for OMvar 48 gram, og den av tvillingen som ikke rapporterte OM hadde signifikant høyere fødselsvekt.Kværner KJ, Tambs K, Harris J, Magnus P. Do pregnancy-related factors influence the development ofotitis media? Nor J Epidemiol 1997; 7 (1: 55-58.  ENGLISH SUMMARYThe association between intrauterine growth, as measured by weight and gestational age, and the occurrenceof recurrent ear infections was studied using data from a population based sample of 7992 Norwegian twins.Perinatal measures were collected from the Medical Birth Registry, and reports of recurrent ear infectionswere based on

 17. Implementering av nye GOLD-stadier hos pasienter med KOLS i allmennpraksis

  OpenAIRE

  Storaker, Marit Aarvaag; Nerwey, Ibrahim; Kierulf-Strømme, Kirsten; Tengesdal, Randi Hauge; Wyller, Nora Guttormsgaard; Skårn, Elling Skeide; Cagrici, Ufuk

  2014-01-01

  Bakgrunn: GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) lanserte i 2011 nye kriterier for gradering av alvorlighetsgrad av KOLS, der man i tillegg til FEV1 ved spirometri også tar hensyn til antall eksaserbasjoner og pasientens symptombyrde. Mange pasienter havner i en lavere risikogruppe etter den nye inndelingen, og er følgelig overbehandlet med f.eks. inhalasjonssteroider. Andre kan identifiseres tidligere som høyrisikopasienter for hyppige eksaserbasjoner og raskt tap av l...

 18. STUDY ON EFFICIENT COMPUTATION AND PERFORMANCE OF AV-BASED REDUCED-RANK FILTERING

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Xu Bin; Yang Chenyang; Mao Shiyi

  2005-01-01

  In this paper, the complexity and performance of the Auxiliary Vector (AV) based reduced-rank filtering are addressed. The AV filters presented in the previous papers have the general form of the sum of the signature vector of the desired signal and a set of weighted AVs,which can be classified as three categories according to the orthogonality of their AVs and the optimality of the weight coefficients of the AVs. The AV filter with orthogonal AVs and optimal weight coefficients has the best performance, but requires considerable computational complexity and suffers from the numerical unstable operation. In order to reduce its computational load while keeping the superior performance, several low complexity algorithms are proposed to efficiently calculate the AVs and their weight coefficients. The diagonal loading technique is also introduced to solve the numerical unstability problem without complexity increase. The performance of the three types of AV filters is also compared through their application to Direct Sequence Code Division Multiple Access (DS-CDM A) systems for interference suppression.

 19. Tibetanisering : religiøs og etnisk utdanning av tibetanske flyktningbarn i Nord-India

  OpenAIRE

  Lind, Trude

  2007-01-01

  Religiøs sosialisering og nasjonal identitet blant tibetanske flyktningbarn i Nord-India er tema for denne oppgaven. Mye av materialet bygger på feltarbeidet jeg utførte ved Tibetan Children’s Village (TCV) Dharamsala høsten 2003. TCV regnes som en av de viktigste sekulære utdanningsinstitusjonene for tibetanerne i eksil. Siden den kinesiske invasjonen av Tibet i 1950 har mer en 100 000 tibetanere flyktet over fjellene i Himalaya til India, Nepal og Bhutan. Et av Dalai Lamas og eksilregje...

 20. Prevalence of E/A wave fusion and A wave truncation in DDD pacemaker patients with complete AV block under nominal AV intervals.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wolfram C Poller

  Full Text Available Optimization of the AV-interval (AVI in DDD pacemakers improves cardiac hemodynamics and reduces pacemaker syndromes. Manual optimization is typically not performed in clinical routine. In the present study we analyze the prevalence of E/A wave fusion and A wave truncation under resting conditions in 160 patients with complete AV block (AVB under the pre-programmed AVI. We manually optimized sub-optimal AVI.We analyzed 160 pacemaker patients with complete AVB, both in sinus rhythm (AV-sense; n = 129 and under atrial pacing (AV-pace; n = 31. Using Doppler analyses of the transmitral inflow we classified the nominal AVI as: a normal, b too long (E/A wave fusion or c too short (A wave truncation. In patients with a sub-optimal AVI, we performed manual optimization according to the recommendations of the American Society of Echocardiography.All AVB patients with atrial pacing exhibited a normal transmitral inflow under the nominal AV-pace intervals (100%. In contrast, 25 AVB patients in sinus rhythm showed E/A wave fusion under the pre-programmed AV-sense intervals (19.4%; 95% confidence interval (CI: 12.6-26.2%. A wave truncations were not observed in any patient. All patients with a complete E/A wave fusion achieved a normal transmitral inflow after AV-sense interval reduction (mean optimized AVI: 79.4 ± 13.6 ms.Given the rate of 19.4% (CI 12.6-26.2% of patients with a too long nominal AV-sense interval, automatic algorithms may prove useful in improving cardiac hemodynamics, especially in the subgroup of atrially triggered pacemaker patients with AV node diseases.

 1. Kvinnlig könsstympning : Hur kvinnlig könsstympning kan förklaras och förstås som ett sociologiskt fenomen.

  OpenAIRE

  2006-01-01

  Kvinnlig könsstympning uppmärksammades i västvärlden på 1970-talet då invandringen till väst från länder där könsstympning praktiseras ökade. När Waris Dirie gav ut sin självbiografiska bok En blomma i Afrikas öken 1999 kom könsstympning åter på tapeten. Eftersom könsstympning är en sedvänja som praktiserats i tusentals år världen över och fortfarande utövas i flera länder idag, väcktes ett intresse att ta reda på omständigheterna kring fenomenet. Vart, hur och varför uppstod denna till synes...

 2. Harmonikk for det indre øret : En studie av harmonikk som assosiasjonsgiver i Bernard Herrmanns musikk til filmen Vertigo av Alfred Hitchcock

  OpenAIRE

  Bøe, Brynjar

  2012-01-01

  I denne oppgaven tar jeg for meg Bernard Herrmanns musikk til filmen Vertigo fra 1958, regissert av Alfred Hitchcock. Jeg vil forsøke å finne sammenhenger mellom komponistens bruk av harmonikk og filmfortellingen for øvrig. Jeg vil se hvilke hvordan filmkomponisten være med på å fortelle historien i filmen, og hvilke musikalske virkemidler, med vekt på harmonikkrelaterte sådan, han/hun har til rådighet for å gjøre dette. Jeg vil se på noen av de musikalske valgene Herrmann har tatt...

 3. Sensorisk realisme i Carlos Reygadas' Post Tenebras Lux (2012) - En undersøkelse av tilskuerhenvendelsen i lys av nyere realismeteori og filmfenomenologi

  OpenAIRE

  Johnson, Silja Espolin

  2015-01-01

  I dette prosjektet undersøker den meksikanske filmregissøren Carlos Reygadas fjerde og nyeste spillefilm Post Tenebras Lux (2012) i lys av den nærværsbaserte og "fysiske" tilskueropplevelsen den produserer. Prosjektet består av fire kapitler. I det første kapittelet presenterer jeg filmen i konteksten av en tendens som har markert seg på filmfestivaler verden over de siste to tiårene som går under flere navn, blant andre: slow cinema, hybridfilm og, det begrepet jeg har funnet mest fruktbart...

 4. Karakterisering av vannkjemisk status i bekker og innsjøer før utbygging av E 18 Grimstad-Kristiansand

  OpenAIRE

  Hindar, A.

  2005-01-01

  Førtilstanden er kartlagt for i alt 25 bekke- og innsjølokaliteter som blir krysset av planlagt E 18 fra Grimstad til Kristiansand. Forsuring har stått i fokus fordi deler av vegstrekningen vil gå gjennom sulfidgneis, og fordi det er avdekket omfattende problemer med avrenningsvann ved utsprengning i slik berggrunn. Det har vært et mål å forsøke å skille effekten av sur nedbør fra den påvirkning ueksponert og eksponert sulfidgneis gir. Naturtilstand i kombinasjon med sur nedbør gir sulfatkons...

 5. Overvåking av vassdrag i Ringsaker - Undersøkelser av innsjøer og bekker i 2012

  OpenAIRE

  Løvik, J.; Brettum, Pål

  2013-01-01

  Rapporten omhandler vannkvalitet og miljøtilstand i fire innsjøer og fem mindre vassdrag i Ringsaker kommune i 2012. Hovedvekten er lagt på effekter av næringsstoffer, dvs. overgjødsling. Basert på mengder og sammensetning av planteplankton, sammensetning av dyreplankton samt fysisk/kjemiske støtteparametre vurderes innsjøenes økologiske tilstand mht. overgjødsling som følger: Ljøsvatnet: moderat, Sjusjøen: moderat, men nær grensen til god og Næra og Botsenden: god. Vurderingene bør betraktes...

 6. Rettferdige minutter: Fordeling av spilletid i fotballkamper for aldersbestemte klasser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Trine Anker

  2010-01-01

  Full Text Available På et fotballag i overgangen mellom barne- og ungdomsfotballen er spilletid på fotballbanen under kamp både en knapp ressurs og en kilde til diskusjoner om fordeling. Spørsmålet som er utgangspunkt for denne artikkelen, er hvilke hensyn som bør tas når trener og lagleder skal fordele samlet spilletid på enkeltspillere. Er det viktigst å vinne fotballkampen, eller har det størst betydning å fordele spilletiden mest mulig likt mellom spillerne? Skal det tas hensyn til guttenes evner, motivasjon og preferanser? Er deres familiebakgrunn og personlighet av betydning? Diskusjonen baserer seg på en gjennomgang av ulike politiske rettferdighetsteorier for fordeling av knappe goder.Nøkkelord: rettferdighet, practice, fordelingsrettferdighet, diskursetikk, idrettsetikkEnglish summary: Minutes of justice: Distribution of time during football matches in a boys' teamDuring a football match, time for playing can be considered as a limited good. In this article the point of departure is the redistribution of time in a boys' football team in the transition phase between children and youth football. The questions are how and under which conditions time for playing should be distributed among the players. Is winning the game more important than trying to let every player play for an equal amount of time? Should the boys' talents, motivation, and preferences be considered while distributing time, or are family background and personality of importance? Different theories of political justice for the distribution of limited goods underpin the discussion of how to distribute the minutes of playing time during a football match.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v4i1.1737

 7. Artificial vision support system (AVS(2)) for improved prosthetic vision.

  Science.gov (United States)

  Fink, Wolfgang; Tarbell, Mark A

  2014-11-01

  State-of-the-art and upcoming camera-driven, implanted artificial vision systems provide only tens to hundreds of electrodes, affording only limited visual perception for blind subjects. Therefore, real time image processing is crucial to enhance and optimize this limited perception. Since tens or hundreds of pixels/electrodes allow only for a very crude approximation of the typically megapixel optical resolution of the external camera image feed, the preservation and enhancement of contrast differences and transitions, such as edges, are especially important compared to picture details such as object texture. An Artificial Vision Support System (AVS(2)) is devised that displays the captured video stream in a pixelation conforming to the dimension of the epi-retinal implant electrode array. AVS(2), using efficient image processing modules, modifies the captured video stream in real time, enhancing 'present but hidden' objects to overcome inadequacies or extremes in the camera imagery. As a result, visual prosthesis carriers may now be able to discern such objects in their 'field-of-view', thus enabling mobility in environments that would otherwise be too hazardous to navigate. The image processing modules can be engaged repeatedly in a user-defined order, which is a unique capability. AVS(2) is directly applicable to any artificial vision system that is based on an imaging modality (video, infrared, sound, ultrasound, microwave, radar, etc.) as the first step in the stimulation/processing cascade, such as: retinal implants (i.e. epi-retinal, sub-retinal, suprachoroidal), optic nerve implants, cortical implants, electric tongue stimulators, or tactile stimulators.

 8. EST Table: AV401507 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV401507 e96h0814 10/09/28 95 %/238 aa dbj|BAG15923.1| transposase [Bombyx mandarin...a] dbj|BAG15924.1| transposase [Bombyx mandarina] dbj|BAG15925.1| transposase [Bombyx mandarina] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h FS797048 e96h ...

 9. EST Table: AV400561 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV400561 br--1451 10/09/28 62 %/198 aa ref|XP_001843664.1| neuroendocrine protein 7...b2 [Culex quinquefasciatus] gb|EDS33875.1| neuroendocrine protein 7b2 [Culex quinquefasciatus] 10/08/28 42 %.../196 aa FBpp0240992|DwilGK11849-PA 10/08/27 54 %/104 aa T03D8.3#CE18921#WBGene00011392#locus:sbt-1#neuroendocrine...45-PA 10/09/10 51 %/199 aa gi|91081787|ref|XP_973692.1| PREDICTED: similar to neuroendocrine protein 7b2 [Tribolium castaneum] BP115163 br-- ...

 10. EST Table: AV405781 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV405781 wdV30227 10/09/28 88 %/272 aa ref|NP_001106136.1| Annexin IX isoform B [Bo...mbyx mori] dbj|BAA92810.1| annexin IX-B [Bombyx mori] 10/08/28 71 %/270 aa FBpp0280989|DpseGA19090-PA 10/08/...9 10/09/10 62 %/270 aa gnl|Amel|GB16448-PA 10/09/10 73 %/271 aa gi|91092420|ref|XP_967931.1| PREDICTED: similar to Annexin IX CG5730-PC [Tribolium castaneum] NM_001043376 wdV3 ...

 11. EST Table: AV402401 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV402401 heS00969 10/09/28 85 %/225 aa dbj|BAB16697.1| annexin [Bombyx mori] dbj|BAB16698.1| anne...a#CE23956#WBGene00003589#locus:nex- 2#Annexin#status:Confirmed#UniProt:Q27512#protein_id:CAA 82571.2 10/09/1... %/220 aa gnl|Amel|GB16448-PA 10/09/10 73 %/220 aa gi|91092420|ref|XP_967931.1| PREDICTED: similar to Annexin IX CG5730-PC [Tribolium castaneum] NM_001043376 heS0 ...

 12. EST Table: AV398425 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398425 NV021796 10/09/28 92 %/176 aa ref|NP_001040254.1| beadex/dLMO protein [Bom...byx mori] gb|ABD36315.1| beadex/dLMO protein [Bombyx mori] 10/08/28 87 %/123 aa FBpp0262745|DyakGE17735-PA 1...a gnl|Amel|GB11268-PA 10/09/10 76 %/156 aa gi|91080717|ref|XP_975367.1| PREDICTED: similar to beadex/dLMO protein [Tribolium castaneum] FS794536 NV02 ...

 13. EST Table: AV398143 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398143 NV021176 10/09/28 100 %/213 aa ref|NP_001040254.1| beadex/dLMO protein [Bo...mbyx mori] gb|ABD36315.1| beadex/dLMO protein [Bombyx mori] 10/08/28 74 %/175 aa FBpp0262745|DyakGE17735-PA ... gnl|Amel|GB11268-PA 10/09/10 81 %/180 aa gi|91080717|ref|XP_975367.1| PREDICTED: similar to beadex/dLMO protein [Tribolium castaneum] FS794536 NV02 ...

 14. Gulliver's Travels av Jonathan Swift : fra politisk satire til barnebok

  OpenAIRE

  Krog, Kira Katarina

  2004-01-01

  Denne oppgaven tar for seg Jonathan Swifts bok Gulliver’s Travels’ (1727) utvikling fra politisk satire til barnebok. Med utgangspunkt i opplysningstidens tro på menneskets suverene fornuft og tradisjonen fra antikkens greske satire har oppgaven en historisk problemstilling. Den følger satirens og barnebokens utvikling gjennom tidene og ender i en lesning av en norsk barnebokversjon, utgitt nærmere 300 år etter førsteutgaven. Oppgaven har tre hoveddeler. Den første tar for seg hvordan bok...

 15. AVS/Express (application visualization system) user's guide

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kato, Katsumi [Research Organization for Information Science Technology, Tokai, Ibaraki (Japan); Kume, Etsuo [Japan Atomic Energy Research Inst., Tokai, Ibaraki (Japan). Tokai Research Establishment

  2002-09-01

  Computer and network environment for image processing has been developed and maintained under the course of establishing a distributed processing environment by the information system operating division. We introduced a server for image processing, AVS/Express for image processing software and Stereo viewing system. This report summarizes the information to use AVS/Express efficiently in the computer environment for image processing. (author)

 16. InterProScan Result: AV405061 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV405061 AV405061_3_ORF2 400BDC036077591E PANTHER PTHR10590 SODIUM/NUCLEOSIDE COTRA...NSPORTER 1.8e-12 T IPR008276 Concentrative nucleoside transporter Molecular Function: nucleoside:sodium symp

 17. InterProScan Result: AV399408 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399408 AV399408_2_ORF1 5D6D9219C673BB29 PFAM PF05274 Baculo_E25 1.3e-78 T IPR007938 unintegrated Cellular... Component: viral envelope (GO:0019031)|Cellular Component: host cell nucleus (GO:0042025) ...

 18. InterProScan Result: AV399344 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399344 AV399344_1_ORF2 5604F45CA0D42E5E PFAM PF05314 Baculo_ODV-E27 1.4e-47 T IPR007978 Baculovirus occlus...ion-derived virus envelope EC27 Cellular Component: viral envelope (GO:0019031) ...

 19. InterProScan Result: AV399409 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available 429 Baculovirus LEF-11 Biological Process: viral infectious cycle (GO:0019058)|Biological Process: regulation of transcription (GO:0045449) ... ...AV399409 AV399409_1_ORF2 07DC81A7C7B2FA42 PFAM PF06385 Baculo_LEF-11 3e-33 T IPR009

 20. InterProScan Result: AV404187 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404187 AV404187_4_ORF1 AB84B56694D3FC58 PFAM PF00267 Porin_1 3.5e-13 T IPR001702 Por...in, Gram-negative type Molecular Function: transporter activity (GO:0005215)|Biological Process: transport (GO:0006810)|Cellular Component: membrane (GO:0016020) ...

 1. InterProScan Result: AV398327 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398327 AV398327_4_ORF1 65C8DA7FC6C4D303 PANTHER PTHR10590 SODIUM/NUCLEOSIDE COTRA...NSPORTER 1.3e-109 T IPR008276 Concentrative nucleoside transporter Molecular Function: nucleoside:sodium sym

 2. InterProScan Result: AV400452 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV400452 AV400452_2_ORF2 5E62868E5F66D93B PANTHER PTHR11523:SF15 SODIUM/POTASSIUM-D...EPENDENT ATPASE BETA SUBUNIT, INSECT NA ? IPR000402 unintegrated Molecular Function: sodium:potassium-exchan...ss: potassium ion transport (GO:0006813)|Biological Process: sodium ion transport (GO:0006814)|Cellular Component: membrane (GO:0016020) ...

 3. InterProScan Result: AV400452 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV400452 AV400452_2_ORF2 5E62868E5F66D93B PANTHER PTHR11523 SODIUM/POTASSIUM-DEPEND...ENT ATPASE BETA SUBUNIT 1.1e-19 T IPR000402 ATPase, P-type cation exchange, beta subunit Molecular Function: sodiu...006754)|Biological Process: potassium ion transport (GO:0006813)|Biological Process: sodiu

 4. InterProScan Result: AV399297 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available ulovirus p35, apoptosis preventing protein Biological Process: anti-apoptosis (GO:0006916)|Molecular Function: caspase inhibitor activity (GO:0043027) ... ...AV399297 AV399297_3_ORF2 F5C6B0DD046B3A9D PFAM PF02331 P35 5.2e-107 T IPR003429 Bac

 5. InterProScan Result: AV404181 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404181 AV404181_1_ORF1 F6474B68BA8D3768 PANTHER PTHR10783:SF4 XENOTROPIC AND POLY...TROPIC MURINE LEUKEMIA VIRUS RECEPTOR XPR1 NA ? IPR004342 unintegrated Cellular Component: integral to membrane (GO:0016021) ...

 6. InterProScan Result: AV404181 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404181 AV404181_1_ORF1 F6474B68BA8D3768 PANTHER PTHR10783:SF4 XENOTROPIC AND POLY...TROPIC MURINE LEUKEMIA VIRUS RECEPTOR XPR1 1.4e-114 T IPR004342 unintegrated Cellular Component: integral to membrane (GO:0016021) ...

 7. InterProScan Result: AV401295 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV401295 AV401295_2_ORF2 87FC32DE014A3D18 PROFILE PS50141 A_DEAMIN_EDITASE 15.862 T IPR002466 Adenosine deam...inase/editase Molecular Function: RNA binding (GO:0003723)|Molecular Function: adenosine deam

 8. InterProScan Result: AV401295 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV401295 AV401295_2_ORF2 87FC32DE014A3D18 PANTHER PTHR10910:SF17 ADENOSINE DEAMINAS...ular Function: adenosine deaminase activity (GO:0004000)|Biological Process: RNA processing (GO:0006396) ...

 9. InterProScan Result: AV401829 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV401829 AV401829_3_ORF1 B72A6A008C2EBEA4 PANTHER PTHR11359 AMP DEAMINASE 6e-56 T I...PR001365 unintegrated Biological Process: purine ribonucleoside monophosphate biosynthetic process (GO:0009168)|Molecular Function: deaminase activity (GO:0019239) ...

 10. InterProScan Result: AV401829 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV401829 AV401829_3_ORF1 B72A6A008C2EBEA4 PANTHER PTHR11359 AMP DEAMINASE NA ? IPR0...01365 unintegrated Biological Process: purine ribonucleoside monophosphate biosynthetic process (GO:0009168)|Molecular Function: deaminase activity (GO:0019239) ...

 11. InterProScan Result: AV399953 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399953 AV399953_3_ORF1 920D8122A6A51D76 PFAM PF00175 NAD_binding_1 2.5e-08 T IPR001433 Oxido...reductase FAD/NAD(P)-binding Molecular Function: oxidoreductase activity (GO:0016491)|Biological Process: oxidation reduction (GO:0055114) ...

 12. InterProScan Result: AV398312 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398312 AV398312_1_ORF2 384AC61A6604E3FD PANTHER PTHR10795:SF30 SITE-1 PROTEASE (STEROL...-REGULATED, CLEAVES STEROL REGULATORY ELEMENT BINDING PROTEINS) 1.8e-17 T IPR015500 unintegrated ...

 13. InterProScan Result: AV401888 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV401888 AV401888_3_ORF1 2F04E8AA567F7BCF PANTHER PTHR11511 INSECT HEMOCYANIN-RELAT...ED 1.5e-119 T IPR013788 Arthropod hemocyanin/insect LSP Molecular Function: oxygen transporter activity (GO:0005344)|Biological Process: transport (GO:0006810) ...

 14. InterProScan Result: AV402282 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV402282 AV402282_2_ORF1 D1F0DCC6A8296985 PANTHER PTHR11511 INSECT HEMOCYANIN-RELAT...ED 5e-97 T IPR013788 Arthropod hemocyanin/insect LSP Molecular Function: oxygen transporter activity (GO:0005344)|Biological Process: transport (GO:0006810) ...

 15. Endogenous RGS proteins modulate SA and AV nodal functions in isolated heart: implications for sick sinus syndrome and AV block.

  Science.gov (United States)

  Fu, Ying; Huang, Xinyan; Piao, Lin; Lopatin, Anatoli N; Neubig, Richard R

  2007-05-01

  G protein-coupled receptors play a pivotal role in regulating cardiac automaticity. Their function is controlled by regulator of G protein signaling (RGS) proteins acting as GTPase-activating proteins for Galpha subunits to suppress Galpha(i) and Galpha(q) signaling. Using knock-in mice in which Galpha(i2)-RGS binding and negative regulation are disrupted by a genomic Galpha(i2)G184S (GS) point mutation, we recently (Fu Y, Huang X, Zhong H, Mortensen RM, D'Alecy LG, Neubig RR. Circ Res 98: 659-666, 2006) showed that endogenous RGS proteins suppress muscarinic receptor-mediated bradycardia. To determine whether this was due to direct regulation of cardiac pacemakers or to alterations in the central nervous system or vascular responses, we examined isolated, perfused hearts. Isoproterenol-stimulated beating rates of heterozygote (+/GS) and homozygote (GS/GS) hearts were significantly more sensitive to inhibition by carbachol than were those of wild type (+/+). Even greater effects were seen in the absence of isoproterenol; the potency of muscarinic-mediated bradycardia was enhanced fivefold in GS/GS and twofold in +/GS hearts compared with +/+. A(1)-adenosine receptor-mediated bradycardia was unaffected. In addition to effects on the sinoatrial node, +/GS and GS/GS hearts show significantly increased carbachol-induced third-degree atrioventricular (AV) block. Atrial pacing studies demonstrated an increased PR interval and AV effective refractory period in GS/GS hearts compared with +/+. Thus loss of the inhibitory action of endogenous RGS proteins on Galpha(i2) potentiates muscarinic inhibition of cardiac automaticity and conduction. The severe carbachol-induced sinus bradycardia in Galpha(i2)G184S mice suggests a possible role for alterations of Galpha(i2) or RGS proteins in sick sinus syndrome and pathological AV block.

 16. 中国新一代图像编码格式"AVS"%Chinese new Video coding format AVS

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2004-01-01

  @@ 中国在光盘、无线LAN、家庭内部网络等各种领域不断推出自己的规格.其中,包括中国计划2004年实现标准化的新一代图像编码格式"AVS".中国科学院有关负责人将在NAB2004技术论坛"Leading Edge Tech for TV"上,就定位相当于"MPEG"的AVS规格发表演讲.

 17. Selvbestemmelse og oppdragelse : en teoretisk analyse av oppdragelsens påvirkning på utviklingen av selvbestemmelse

  OpenAIRE

  2007-01-01

  1) Problemstilling Hensikten med oppgaven er å rette fokus mot oppdragelse som en påvirkningsfaktor på utviklingen av selvbestemmelsen, og hvilken betydning behovstilfredsstillelse har for individets subjektive velvære. Oppdragelse er et populært tema som stadig blir debattert i mediene. Det diskuteres blant annet hvorfor oppdragelse er viktig, hvordan det er mulig å oppdra barn på best mulig måte og hvem som er viktige oppdragere i dagens samfunn. Vår oppgave handler om individets selvbes...

 18. Endrer motivasjonen seg i løpet av de fire første ukene av livsstilsendringskurset EasyLife?

  OpenAIRE

  Strand, Hanne Embretsen; Nordengen, Solveig

  2011-01-01

  Vi har undersøkt motivasjonsregulering hos deltagere i et livsstilsendringsprogram. Teoretisk har vi benyttet oss av Helseoppfatningsmodellen (The Health Belief Model; Rosenstock, 1966), Den transteoretiske modellen (The Transtheoretical Model; DiClemente & Prochaska, 1982; Marcus & Simkin, 1994), Selvbestemmelsesteorien (Self-Determination Theory; Deci & Ryan, 2000) og Rosenstocks fire modeller for ansvar. For å kartlegge motivasjonsregulering har vi benyttet oss av BREQ-2 (Markland & Tobin ...

 19. Kosttilskudd og doping : metabolisme av synefrin og oktopamin og utskillelse i urin etter inntak av tilsvarende kosttilskuddsprodukter hhv. et spesielt matinntak

  OpenAIRE

  Stensrud, Linda Sørvang

  2010-01-01

  Etter at efedrin ble forbudt som tilsetningsstoff i kosttilskuddsprodukter på grunn av faren for uheldige bivirkninger, har det de senere årene dukket opp flere produkter med innhold av synefrin. Synefrin er et stimulerende stoff med lignende struktur som efedrin, men den sentralstimulerende effekten er mindre. En vanlig kilde til synefrin, som blir brukt som tilsetningsstoff i kosttilskuddspreparater og næringsmidler, er Citrus aurantium (bitterappelsin). Et annet stimulerende stoff med lign...

 20. An Accretion Disc Model For Eclipsing Binary System: AV Del

  CERN Document Server

  Ghoreyshi, Sayyed Mohammad Reza; Salehi, Fatemeh

  2008-01-01

  We investigate the light and radial-velocity curves of the eclipsing binary AV Del. Using the most new version of Wilson & Van Hamme (2003) code, the absolute elements, fundamental orbital and physical parameters of the system are determined. Then, using the new SHELLSPEC code, we study and present an accretion disc model for the system. We found AV Del is a semi-detached system which has an accretion disc around the primary star. By combining the radial-velocity and light curve analysis, we derive accurate absolute masses for the components of M1=1.449 Msun and M2 =0.687 Msun and radii of R1=2.61 Rsun and R2=4.21 Rsun as well as effective temperatures of T1=6000 K and T2= 4281 K for the primary and the secondary, respectively. Also, we derived a temperature of T=5700 K for the disc. Finally, our results are compared with those of previous authors.

 1. 77 FR 12163 - Airworthiness Directives; 328 Support Services GmbH (Type Certificate Previously Held by AvCraft...

  Science.gov (United States)

  2012-02-29

  ... Services GmbH (Type Certificate Previously Held by AvCraft Aerospace GmbH; Fairchild Dornier GmbH; Dornier... Services GmbH (Type Certificate Previously Held by AvCraft Aerospace GmbH; Fairchild Dornier GmbH; Dornier...: 2012-04-06 328 Support Services GmbH (Type Certificate Previously Held by AvCraft Aerospace...

 2. Value of the adenosine test for diagnosis of dual AV nodal physiology in patients with AV nodal reentrant tachycardia

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  周斌全; 胡申江; 鲁端; 王建安

  2002-01-01

  Objectives: This study was aimed at assessing the value of the adenosine test for noninvasive diagnosis of dual AV nodal physiology(DAVNP) in patients with AV nodal reentrant tachycardia (AVNRT). Methods: 53 patients with paroxysmal supraventricular tachycardia (PSVT) were given incremental doses of adenosine intravenously during sinus rhythm before electrophysiological study. The adenosine test was repeated on a subset of 18 patients with AVNRT after radiofrequency catheter ablation. Results: Sudden increments of PR interval of more than 60 msec between two consecutive beats were observed in 26(83.9%) of 31 patients with typical AVNRT and 2 (9.1%) of 22 patients with AVRT and AT (P<0.01). The maximal PR increment between 2 consecutive beats in the AVNRT group(105±45ms) was significantly greater than that in the AVRT and AT group (20±13ms) (P<0.01).In postablation adenosine test, DAVNP was eliminated in all 8 patients who underwent slow pathway abolition that EPS showed the slow pathway disappeared and 4 of 10 patients who underwent slow pathway modification that EPS showed the slow pathway persisted. Six of 10 patients who exhibited persistent duality showed a marked reduction in the number of beats conducted in the slow pathway after adenosine injection(P<0.01).Conclusions: Administration of adenosine during sinus rhythm may be a useful bedside test for diagnosis of DAVNP in high percentage of patients with typical AVNRT and additionally for evaluating the effects of radiofrequency ablation.

 3. Utvärdering av hur aktiv akustisk mätning kan skapa en intelligentare process

  OpenAIRE

  Bergkvist, Kristofer

  2015-01-01

  I många processindustrier är det viktigt att kunna mäta processvätskors egenskaper på ett bra sätt. Detta går att göra på olika vis. Företaget Acosense AB producerar och säljer ett instrument för att analysera processvätskors egenskaper. Denna metod är en onlineanalys som baseras på aktiv akustisk spektroskopi. Onlineanalysen fungerar på så sätt att en ljudsignal med olika frekvenser skickas genom ett rör där processvätskan strömmar genom. På andra sidan röret sitter en sensor som registrerar...

 4. Realization of AVS +DVB -S2 Professional Integrated Receiver Decoder%AVS +DVB -S2专业解码器的实现方法

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  周钦光; 杨雪松

  2015-01-01

  AVS +是我国自主创新的视频编码技术,可解决广播电视行业面临的频道资源问题。介绍了一种具备 DVB -S2专业多流接收和多节目再复用解密功能的 AVS +专业高清解码器的实现方法,该设备不仅能完成传统专业数字卫星解码器的所有功能,而且能进行 DVB -S2专业接收、再复用、多节目的CI 接口任意组合解密和 AVS +高清解码,为广电运营商提供了一种成本低、功能强大的 DVB -S2专业AVS +解码设备,将为早日实现 AVS +端到端应用的全覆盖做出一定的贡献。%AVS +is a Chinese independent innovative technology for video encoding.Its objective is to solve frequency resource problem in broadcasting television industry.This article shows the realization of AVS +high definition Integrated Receiver decoder,which can not only all functions of traditional and professional digital satellite decoder,but also the functions of DVB -S2 professional receiving,re-multiplexing for CI combination decrypting of multiple programs,and AVS +high definition decoding.In other words,this decoder provides op-erators with a low-cost but powerful functioning DVB -S2 professional receiving and AVS +high definition de-coding solution,making a certain contribution to the overall coverage of AVS +end -to -end application.

 5. A 2:1 AV rhythm: an adverse effect of a long AV delay during DDI pacing and its prevention by the ventricular intrinsic preference algorithm in DDD mode.

  Science.gov (United States)

  Minamiguchi, Hitoshi; Oginosawa, Yasushi; Kohno, Ritsuko; Tamura, Masahito; Takeuchi, Masaaki; Otsuji, Yutaka; Abe, Haruhiko

  2012-07-01

  A 91-year-old woman received a dual-chamber pacemaker for sick sinus syndrome and intermittently abnormal atrioventricular (AV) conduction. The pacemaker was set in DDI mode with a 350-ms AV delay to preserve intrinsic ventricular activity. She complained of palpitation during AV sequential pacing. The electrocardiogram showed a 2:1 AV rhythm from 1:1 ventriculoatrial (VA) conduction during ventricular pacing in DDI mode with a long AV interval. After reprogramming of the pacemaker in DDD mode with a 250-ms AV interval and additional 100-ms prolongation of the AV interval by the ventricular intrinsic preference function, VA conduction disappeared and the patient's symptom were alleviated without increasing unnecessary right ventricular pacing.

 6. Ansatte perspektiver på utvikling av tverrfaglighet i ny sykehusavdeling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hildfrid V. Brataas

  2009-02-01

  Full Text Available Artikkelen omhandler en følgestudie om ansattes perspektiver på teamorganisert og brukerinvolvert tverrfaglig samarbeid i en ny rehabiliteringsavdeling i et norsk sykehus. Studiens formål var å bringe frem mer kunnskap om forhold av betydning ved utvikling av tverrfaglige arbeidsformer i sammensatte helsetjenester.Metode: Undersøkelsen var kvalitativt beskrivende og fortolkende med bruk av fokusgruppeintervjuer tre og fem år etter oppstart av rehabiliteringsavdelingen.Resultater: Over en femårsperiode var praksis erfart å endre karakter, fra flerfaglig samarbeid til funksjonelt tverrfaglig samarbeid. Profesjonsoverbyggende teori om rehabiliterings-virksomheten og ledelsens kvalitetsorientering var erfart som hjelp for teamenes utvikling av funksjonell tverrfaglighet.Konklusjon: Langsiktighet, kvalitetsorientert ledelse og teamorganisert rehabiliteringsarbeid basert på profesjonsoverbyggende teoriramme synes å underbygge utvikling av funksjonell tverrfaglighetsforståelse og praksis. Denne kunnskapen er relevant ved omlegging til teamorganisert rehabiliteringsvirksomhet i eksisterende og nye virksomheter. Det er behov for mer forskning om betydning av personfaktorer og motivasjon, ledelse og overbyggende teorirammeverk for samarbeidsutvikling og kvalitet i praksis.

 7. Performance Comparison of AVS and H.264/AVC Video Coding Standards

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Xin-Fu Wang; De-Bin Zhao

  2006-01-01

  A new audio and video compression standard of China, known as advanced Audio Video coding Standard (AVS),is emerging. This standard provides a technical solution for many applications within the information industry such as digital broadcast, high-density laser-digital storage media, and so on. The basic part of AVS, AVS1-P2, targets standard definition (SD) and high definition (HD) format video compression, and aims to achieve similar coding efficiency as H.264/AVC but with lower computational complexity. In this paper, we first briefly describe the major coding tools in AVS1-P2, and then perform the coding efficiency comparison between AVS1-P2 Jizhun profile and H.264/AVC main profile. The experimental results show that the AVS1-P2 Jizhun profile has an average of 2.96% efficiency loss relative to H.264/AVC main profile in terms of bit-rate saving on HD progressive-scan sequences, and an average of 28.52% coding loss on interlace-scan sequences.Nevertheless, AVS1-P2 possesses a valuable feature of lower computational complexity.

 8. EST Table: AV398400 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398400 NV021766 10/09/28 97 %/109 aa ref|NP_001091759.1| annexin isoform 2 [Bomby.../27 47 %/107 aa T07C4.9a#CE23956#WBGene00003589#locus:nex- 2#Annexin#status:Confirmed#UniProt:Q27512#protein...1|gene:ANXB10B 10/09/10 low homology 10/09/10 48 %/104 aa gi|91090858|ref|XP_967143.1| PREDICTED: similar to annexin B13a isoform 1 [Tribolium castaneum] NM_001098288 NV02 ... ...x mori] gb|ABD36280.1| annexin isoform 2 [Bombyx mori] 10/08/28 67 %/103 aa FBpp0123640|DanaGF20448-PA 10/08

 9. Developing a computational model of human hand kinetics using AVS

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Abramowitz, Mark S. [State Univ. of New York, Binghamton, NY (United States)

  1996-05-01

  As part of an ongoing effort to develop a finite element model of the human hand at the Institute for Scientific Computing Research (ISCR), this project extended existing computational tools for analyzing and visualizing hand kinetics. These tools employ a commercial, scientific visualization package called AVS. FORTRAN and C code, originally written by David Giurintano of the Gillis W. Long Hansen`s Disease Center, was ported to a different computing platform, debugged, and documented. Usability features were added and the code was made more modular and readable. When the code is used to visualize bone movement and tendon paths for the thumb, graphical output is consistent with expected results. However, numerical values for forces and moments at the thumb joints do not yet appear to be accurate enough to be included in ISCR`s finite element model. Future work includes debugging the parts of the code that calculate forces and moments and verifying the correctness of these values.

 10. En kartlegging av forekomsten av forskjellige rusmidler blant norske motorvognførere pågrepet av politiet, med mistanke om påvirket kjøring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari-Mette Beylich m. fl Beylich m. fl

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGSjåfører som mistenkes for påvirket kjøring blir i første omgang vurdert av politiet med henblikk på om det kunskal rekvireres alkoholanalyse eller om det også skal tas prøve med hensyn på andre rusmidler (narkotika,medikamenter med ruspotensial ved Statens rettstoksikologiske institutt (SRI. Rutinemessig vil SRI undersøkedet politiet rekvirerer, men prøvene lagres inntil to år etter at de er analysert. Ved supplerende analyse i ettertidkan man således få et mer fullstendig bilde av hva mistenkte, påvirkede bilførere hadde i kroppen da de avgaprøve. I den foreliggende undersøkelsen ble 1197 prøver fra februar og september 1993 analysert på et bredtspekter av andre rusmidler foruten alkohol, uavhengig av hva politiets mistanke hadde vært. Vi fant da at alkoholalene var til stede i 55 % av prøvene, andre rusmidler alene i 16%, både alkohol og andre rusmidler i 14%, mensverken alkohol eller andre rusmidler ble påvist i 15% av prøvene. Politiets mistanke med hensyn til alkoholpåvirkningble bekreftet av analyseresultatene i 71% av tilfellene, og mistanke om forekomst av andre rusmidler i58% av tilfellene. Tidligere studier og denne undersøkelsen viste at bilførere som mistenkes for påvirket kjøringsynes å representere en gruppe med storbruk av alkohol og misbruk av andre stoff.Beylich K-M, Christophersen AS, Skurtveit S, Bjørneboe A, Mørland J. Frequency of different drugs in  ENGLISH SUMMARYDrivers apprehended under the suspicion of drunken or drugged driving are primarily evaluated by the police withregard to whether alcohol or drugs should be looked for in the blood samples taken shortly after apprehension.Until March 1996 all blood samples were sent to the National Institute of Forensic Toxicology (NIFT, for analysis.NIFT routinely perform only those analyses requested, but the samples are stored for up to two years afteranalysis. By later additional analyses of this material one could obtain a more

 11. En språkfundert kompetansemodell for planlegging av undervisning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erik Knain

  2016-04-01

  Full Text Available I utdanningsvitenskapelig litteratur er ulike former for ”literacy” et vedvarende fokus både teoretisk og empirisk. I engelskspråklig naturfagdidaktisk litteratur brukes betegnelsen ”scientific literacy”. Jeg skisserer i denne artikkelen et planleggingsverktøy for undervisning som bygger på en eksplisitt teoretisk modell for deltakelse gjennom språk. Modellen er bindeledd mellom et generalisert kompetansebegrep og planlegging av undervisning ved at den knytter sammen de didaktiske spørsmålene hva, hvem, hvordan og hvorfor med en modell for funksjonell deltakelse. Modellen er spesielt relevant for et allmenndannende ”naturfag for alle”, men favner også et naturfag som fokuserer på utdanning av framtidas naturvitere. Artikkelen retter seg mot naturfag i skolen, men modellen bør kunne anvendes også i andre skolefag. Modellen peker mot et situert og transformativt kompetansebegrep.Nøkkelord: naturfag , kompetanse , diskurs , deltakelse, undervisning og læringAbstractVarious forms of literacy have long been the focus of educational discourses, not the least in science education where the term “scientific literacy” has been an enduring concern for decades. In this article I describe a tool for designing teaching based on a theoretical perspective on participation through language. The model connects a general conception of competence with the planning of teaching. To do so it drowe on the didactical questions of “what, who, how and why”. The model is particularly relevant in a “science for all” perspective but also for the educating of future science specialists. Although school science is the primary focus in this article, the model should be applicable to other school subjects as well. The model opens for a situated and transformative notion of competence.Keywords: scientific literacy, discourse, participation, teaching and learning

 12. Om inflammatorisk tarmsykdom, samt protokollutvikling for isolasjon av enkeltceller fra colonslimhinnebiopsier

  OpenAIRE

  Dahl, Jim André; Krokstrand, Tobias Tysnes

  2011-01-01

  Inflammatorisk tarmsykdom (IBD) omfatter primært de to tilstandene, ulcerøs kolitt (UC) og morbus Crohn (MbC). Begge tilstandene karakteriseres ved kronisk inflammasjon i fordøyelseskanalen. Etiologien er ukjent, men en teori som har blitt fremmet er dysregulasjon av immunresponsen mot den kommensale tarmflora hos genetisk predisponerte individer. Insidensen av IBD er høyere i den vestlige verden enn i utviklingsland, og Norge er et av landene med høyest registrert insidens. Tilstanden kan...

 13. Langtidseffekten av kalking på lystgassemisjonen frå dyrka organisk jord

  OpenAIRE

  Hovlandsdal, Linn

  2011-01-01

  Kultivert jord er den viktigaste antropogene kjelda til dinitrogenoksid (N2O), også kalla lystgass. N2O er ein klimagass og bidreg til øydelegging av stratosfærisk ozon. Dyrka myrjord har ein større emisjon av N2O enn mineraljord. Sjølv om dyrka myrjord berre utgjer 7 – 8 % av det totale dyrka arealet i Noreg, kan dei potensielt vere ein stor bidragsytar til N2O - emisjonen frå norsk jordbruk. pH i jord er ein nøkkelvariabel for dei fleste biologiske prosessane i jorda. Kalking kan føre ti...

 14. LNG tidscertepartier : En innføring generelt og regulering av boil-off spesielt

  OpenAIRE

  Bull, Johan Storm

  2005-01-01

  Oppgaven gir en innføring i langsiktige LNG tidscertepartier. Den tar for seg både hva som er særegent for denne kontraktstypen generelt, og gir en oversikt over typiske sider ved den konkrete reguleringen av et utvalg certepartier. Som et spesialemne, tar oppgaven for seg reguleringen av ansvaret for boil-off mellom partene. Dette er et fenomen som er spesielt for LNG farten. LNG certepartier tar for seg transport av LNG med skip. LNG står for Liquefied Natural Gas, eller flytende naturg...

 15. Value of the adenosine test for diagnosis of dual AV nodal physiology in patients with AV nodal reentrant tachycardia

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  周斌全; 胡申江; 等

  2002-01-01

  Objectives:This study was aimed at assessing the value of the adenosine test for noninvasive diagnosis of dual AV nodal physiology(DAVNP) in patients with AV nodal reentrant tachycardia(VANRT).Methods:53 patients with paroxysmal supraventricular tachycardia(PSVT) were given incremental doses of adenosine intravenously during sinus rhythm before electrophysiological study.The adenosine test was repeated on a subset of 18 patients with AVNRT after radiofrequency catheter ablation.Results:Sudden increments of PR interval of more than 60 msec between two consecutive beats were observed in 26(83.9%) of 31 patients with typical AVNRT and 2(9.1%) of 22 patients with AVRT and AT(P<0.01),The maximal PR increment between 2 consecutive beats in the AVNRT group(105±45ms) was significantly greater than that in the AVRT and AT group[(20±13ms) (P<0.01),In postablation adenosine test,DAVNP was eliminated in all 8 patients who underwent slow pathway abolition that EPS showed the slow pathway disappeared and 4 of 10 patients who underwent slow pathway modification that EPS showed the slow pathway disappeared and 4 of 10 patients who underwent slow pathway modification that EPS whosed the slow pathway persisted.Six of 10 patients whw exhibited persistent duality showed a marked reduction in the number of beats conducted in the slow pathway after adenosine injection(P<0.01),COnclusions:Administration of adenosine during sinus rhythm may be a useful bedside test for diagnosis of DAVNP in high percentage of patients with typical AVNRT and additionally for evaluating the effects of radiofrequency ablation.

 16. Eksklusive fellesskap: Et kritisk blikk på nyurbanismen i lys av Kentlands, USA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bengt Andersen

  2008-10-01

  Full Text Available Denne artikkelen tar utgangspunkt i nyurbanismen, en amerikansk byplanleggingsbevegelse, og deres byutviklingsprosjekt Kentlands i Maryland, USA. Deres påstand er at en gjennom de rette designprinsippene vil få det ønskede samfunnet. Her argumenteres det for at den fysiske determinismen som ligger til grunn for den nyurbanistiske ideologien er for enkel. Mens nyurbanistene hevder at de skaper heterogene og lokaliserte fellesskap gjennom realiseringen av deres egne designprinsipper, hevdes det her med støtte i en sosialantropologisk studie av Kentlands at dannelsen av slike fellesskap er noe mer komplisert. Innbyggerne viste seg i praksis til og med å handle mot et slikt ideal. Sosial praksis, de nyurbanistiske designreglene, samt den felles interessen for å opprettholde eiendomsverdiene, førte til etableringen av en "eksklusiv enklave" snarere enn et inkluderende bomiljø.Nøkkelord: Nyurbanisme, byplanlegging, designregler, eksklusive enklaver

 17. Transformasjon av Lækjargata : fra transportåre til en levende bygate

  OpenAIRE

  Pétursdóttir, Tinna Rut

  2016-01-01

  Lækjargata, en av de viktigste bygatene i Reykjavík, og temaet for dette prosjektet, er et eksempel på en gate som har blitt overtatt av privatbiler med lite fokus på myke trafikanter. Gaten er et svært viktig innslag i bybildet, har stor historisk betydning og en sterk identitet, som man dessverre ikke kan nyte på grunn av bilene. Målet med oppgaven er å finne en måte å transformere Lækjargata til å bli en levende bygate ved hjelp av blå og grønne strukturer og samtidig bidra til å skape en ...

 18. Et sosiologisk blikk på mobbing. En teoretisk studie av paradigmet og fenomenet mobbing

  OpenAIRE

  Stemland, Linn

  2007-01-01

  Mobbing er et tema som har fått stadig mer oppmerksomhet i samfunnsdebatten. Det er gjort lite sosiologisk forskning omkring fenomenet mobbing. Forskningsfeltet mobbing er i dag konstruert og dominert av psykologiens begreper og forståelse. I denne oppgaven prøver jeg å nærme meg en sosiologisk forståelse av begrepet og fenomenet mobbing.

 19. The Galactic NH - AV Relation and its Application to Historical Galactic SNRs

  CERN Document Server

  Tian, Wen-Wu; Xiang, F Y

  2013-01-01

  We refine a classic relation between the hydrogen column density (NH) and optical extinction (Av) by employing 39 Galactic Supernova Remnants (SNRs) with X-rays, optical and/or infra-red data available. We find NH = (1.69+/-0.07)*10^21 Av cm^(-2) mag^(-1) . Applying this relation to three Galactic SNRs with good historical records allows us to further constrain either their progenitor's distances or magnitudes, which is independent access to their distances.

 20. InterProScan Result: AV400452 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV400452 AV400452_2_ORF2 5E62868E5F66D93B PANTHER PTHR11523:SF15 SODIUM/POTASSIUM-D...EPENDENT ATPASE BETA SUBUNIT, INSECT 1.1e-19 T IPR000402 unintegrated Molecular Function: sodium:potassium-e...Process: potassium ion transport (GO:0006813)|Biological Process: sodium ion transport (GO:0006814)|Cellular Component: membrane (GO:0016020) ...

 1. Phylogenetic position and replication kinetics of Heliothis virescens ascovirus 3h (HvAV-3h isolated from Spodoptera exigua.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guo-Hua Huang

  Full Text Available Insect-specific ascoviruses with a circular genome are distributed in the USA, France, Australia and Indonesia. Here, we report the first ascovirus isolation from Spodoptera exigua in Hunan, China. DNA-DNA hybridization to published ascoviruses demonstrated that the new China ascovirus isolate is a variant of Heliothis virescens ascovirus 3a (HvAV-3a, thus named HvAV-3h. We investigated the phylogenetic position, cell infection, vesicle production and viral DNA replication kinetics of HvAV-3h, as well as its host-ranges. The major capsid protein (MCP gene and the delta DNA polymerase (DNA po1 gene of HvAV-3h were sequenced and compared with the available ascovirus isolates for phylogenetic analysis. This shows a close relationship with HvAV-3g, originally isolated from Indonesia, HvAV-3e from Australia and HvAV-3c from United States. HvAV-3h infection induced vesicle production in the SeE1 cells derived from S. exigua and Sf9 cells derived from S. frugiperda, resulting in more vesicles generated in Sf9 than SeE1. Viral DNA replication kinetics of HvAV-3h also demonstrated a difference between the two cell lines tested. HvAV-3h could readily infect three important insect pests Helicoverpa armigera (Hübner, Spodoptera exigua (Hübner and Spodoptera litura (Fabricius from two genera in different subfamilies with high mortalities.

 2. Apolipoprotein A-V interaction with members of the low density lipoprotein receptor gene family

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nilsson, Stefan K; Lookene, Aivar; Beckstead, Jennifer A;

  2007-01-01

  Apolipoprotein A-V is a potent modulator of plasma triacylglycerol levels. To investigate the molecular basis for this phenomenon we explored the ability of apolipoprotein A-V, in most experiments complexed to disks of dimyristoylphosphatidylcholine, to interact with two members of the low densit...... to receptor-covered sensor chips. Our results indicate that apolipoprotein A-V may influence plasma lipid homeostasis by enhancing receptor-mediated endocytosis of triacylglycerol-rich lipoproteins. Udgivelsesdato: 2007-Mar-27......Apolipoprotein A-V is a potent modulator of plasma triacylglycerol levels. To investigate the molecular basis for this phenomenon we explored the ability of apolipoprotein A-V, in most experiments complexed to disks of dimyristoylphosphatidylcholine, to interact with two members of the low density...... lipoprotein receptor family, the low density lipoprotein receptor-related protein and the mosaic type-1 receptor, SorLA. Experiments using surface plasmon resonance showed specific binding of both free and lipid-bound apolipoprotein A-V to both receptors. The binding was calcium dependent and was inhibited...

 3. BMP-2 induces versican and hyaluronan that contribute to post-EMT AV cushion cell migration.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kei Inai

  Full Text Available Distal outgrowth and maturation of mesenchymalized endocardial cushions are critical morphogenetic events during post-EMT atrioventricular (AV valvuloseptal morphogenesis. We explored the role of BMP-2 in the regulation of valvulogenic extracellular matrix (ECM components, versican and hyaluronan (HA, and cell migration during post-EMT AV cushion distal outgrowth/expansion. We observed intense staining of versican and HA in AV cushion mesenchyme from the early cushion expansion stage, Hamburger and Hamilton (HH stage-17 to the cushion maturation stage, HH stage-29 in the chick. Based on this expression pattern we examined the role of BMP-2 in regulating versican and HA using 3D AV cushion mesenchymal cell (CMC aggregate cultures on hydrated collagen gels. BMP-2 induced versican expression and HA deposition as well as mRNA expression of versican and Has2 by CMCs in a dose dependent manner. Noggin, an antagonist of BMP, abolished BMP-2-induced versican and HA as well as mRNA expression of versican and Has2. We further examined whether BMP-2-promoted cell migration was associated with expression of versican and HA. BMP-2- promoted cell migration was significantly impaired by treatments with versican siRNA and HA oligomer. In conclusion, we provide evidence that BMP-2 induces expression of versican and HA by AV CMCs and that these ECM components contribute to BMP-2-induced CMC migration, indicating critical roles for BMP-2 in distal outgrowth/expansion of mesenchymalized AV cushions.

 4. Dementia care mapping – en mulig metode for utvikling av demensomsorg i sykehjem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Marie Mork Rokstad

  2009-02-01

  Full Text Available Artikkelen omhandler en studie av Dementia Care Mapping (DCM anvendt i et norsk sykehjem. Hensikten med studien var å undersøke om det skjer et perspektivskifte i personalgruppen ved bruk av DCM-metoden, og om dette får konsekvenser for praksis. I studien inngikk fokusgruppeintervju med personalet i sykehjemsavdelingen. Bakgrunnsopplysningene som sykepleierne reflekterte over, var kartlegging av trivsel og velvære hos pasientene innsamlet gjennom DCM-metoden, og meldt tilbake til personalet. Personalet opplevde at tilbakemeldingene førte til økt bevissthet i samhandling med pasientene. Ifølge deres utsagn medførte prosjektet flere konkrete endringer i måten de møtte pasientene på. Kartleggingen foretatt etter tre måneder viste større grad av trivsel og velvære i pasientgruppen. Dette peker i retning av at DCM kan være en nyttig metode for kvalitetsutvikling av demensomsorgen i sykehjem. Det er imidlertid behov for videre forskning med et strammere design og et større utvalg for å bekrefte funnene.

 5. ADVANCED VITRIFICATION SYSTEM (RIC AVS) RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  J.R. Powell; M. Reich

  2003-06-30

  The objective of this AVS testing program is to use bench-scale test equipment to produce a vitrified product at maximum waste loading from the specified AZ-101 waste simulant and conduct a TTT analysis using laboratory scale melts to show compliance with the DOE Waste Acceptance Product Specifications for Vitrified High-Level Waste Forms (WAPS). The vitrified product complies with the following WAPS. A borosilicate glass with a waste loading of 60.9-wt% was produced from a slurry feed of AZ101 simulant. Glass durability testing, glass characterization testing, and testing methodology were performed in accordance with the Department of Energy approved Test Plan. The glass has two crystalline phases and good uniformity of composition. The Product Consistency Test on the 6 location-specific samples are at least 1 to 2 orders of magnitude below the mean PCT results for the EA glass. Standard deviations were less than 10% of measured values. The glass transition temperature averaged 658 {+-} 9 C. A TTT diagram was produced. There was measured cesium loss of about 2%, and compliance with the Universal Treatment Standards.

 6. 阿弗菌素链霉菌突变株AV-m-481发酵产物的研究%Fermentation Products of AV-m-481, A Mutant Strain of Streptomyces avermitilis

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  叶少兵; 冯军; 赵文杰; 程晴华; 林纲

  2003-01-01

  高产菌株Streptomyces avermitilis AV-h-169用亚硝基胍进行处理后得到了一不产阿弗菌素的突变株AV-m-481,从该突变株的发酵产物中分离纯化出化合物AV-L-1和AV-L-2.质谱和核磁共振谱等测定表明它们分别为阿弗菌素A1a和A2a的糖苷配基.

 7. Flåtten Ixodes ricinus som sykdomsvektor i Sør-Norge. Etablering og utvikling av PCR-baserte påvisningsmetoder og påvisning av Babesia, Borrelia og Anaplasma

  OpenAIRE

  2004-01-01

  NORSK SAMMENDRAG: Hensikten med denne undersøkelsen var å undersøke flåtten Ixodes ricinus som smittebærer av Ehrlichia/ Anaplasma, Borrelia burgdorferi sensu lata og Babesia i Sør-Norge, og å etablere DNA-basert metode for påvisning av Babesia og forbedre metode for påvisning av Ehrlichia/ Anaplasma. For å kontrollere variasjon i følsomheten av Ehrlichia/ Anaplasma PCR med 16s rDNA primere Ehr 521/747, ble en internkontroll konstruert. Internkontrollen er et DNA-fragment so...

 8. Presentation av underhållsföreskrifter med modellbaserat konstruktionsunderlag

  OpenAIRE

  Ronestjärna, Jonathan

  2011-01-01

  Detta examensarbete utfördes på Saab AB, Support & Service, i Tannefors, Linköping, samt vid Institutionen för datavetenskap på Linköpings universitet. Ett moment i kvalitetsarbetet för komplexa industriprodukter, som till exempel flygplan, är att skifta från tvådimensionellt konstruktionsunderlag till tredimensionellt. Tredimensionella modeller har funnits i flera år. Nackdelen med dessa modeller är att de inte kunnat bära någon extra information, förutom den information som krävs för at...

 9. Kosttillskottsbranschens ekonomiska utveckling med påverkan av träningstrenden

  OpenAIRE

  Portin, Jonas

  2016-01-01

  Examensarbetets centrala syfte är att undersöka om det existerar ett samband mellan de ekonomiska framgångarna i gymbranschen och kosttillskottsbranschen. Undersökningen utförs på tidsperioden 2010-2014. Tre stycken kosttillskottsåterförsäljare och tre stycken gymkedjor jämförs. Alla är aktiva på den finska marknaden. I teoridelen beskrivs fakta, bakgrund och framtidsutsikter för både gymbranschen och kosttillskottsbranschen, både globalt samt i Finland. Också fakta om de utvalda företagen ge...

 10. Left-sided approach of AV junction ablation for drug refractory atrial fibrillation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yoga Yuniadi

  2006-06-01

  Full Text Available AV junction ablation has been proven effective to treat symptomatic atrial fibrillation refractory to antiarrhythmias or fail of pulmonary vein isolation. However, about 15% of conventional right-sided approach AV junction ablation failed to produce complete heart block. This study aimed to characterize His bundle potential at ablation site during conventional or left-sided approach of AV junction ablation. Twenty symptomatic AF patient (age of 60.5 ± 9.28 and 11 are females underwent conventional AV junction ablation. If 10 applications of radiofrequency energy are failed, then the ablation was performed by left-sided approach. Seventeen patients are successfully ablated by conventional approach. In 3 patients, conventional was failed but successfully ablated by left-sided approach. The His bundle amplitude at ablation site was significantly larger in left-sided than correspondence right-sided (16.0 ± 4.99 mm vs. 6.9 ± 4.02 mm respectively, p = 0.001, 95% CI -14.0 to -4.3. ROC analysis of His bundle potential amplitude recorded from right-sided revealed that cut off point of > 4.87 mm given the sensitivity of 81.3% and specificity of 53.8% for successful right-sided approach of AV junction ablation. In case of failed conventional approach, the left-sided approach is effective for AV junction ablation. An early switch to the left-sided approach may avoid multiple RF applications in patients with a low amplitude His-bundle potential (< 4.87 mm. (Med J Indones 2006; 15:109-14Keywords: Atrial fibrillation, AV junction ablation, left-sided approach

 11. Vannkjemisk og økologisk tilstand i sidevassdrag til Orkla. - Undersøkelser av vannkvalitet, bunndyr, yngel-/ungfisk og hydromorfologiske påvirkninger

  OpenAIRE

  Bergan, M.

  2011-01-01

  Det er foretatt vannkjemiske og biologiske undersøkelser i tilsammen 12 vannforekomster i Vannområde Orkla høsten 2010. Vannforekomstene er typifisert på bakgrunn av kalsiuminnhold og fargetall i henhold til ny vannforskrift. Det er foretatt en klassifisering og vurdering av vannkjemisk tilstand på bakgrunn av punktprøvenes innhold av fosfor, nitrogen, KOF og TKB. Økologisk tilstand er klassifisert ved bruk av bunndyr som kvalitetselement i 10 vannforekomster, der 9 av 10 har en tilstand som ...

 12. Hvor moralsk tenker fotballspillere? – en empirisk studie av toppfotball

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Tore Ødegård

  2015-11-01

  Full Text Available Det er en utbredt oppfatning at det økende prestasjonskravet i toppfotball fører til en svekkelse av moral og fair play-holdninger. Men hvordan tenker toppfotballspillere i forhold til ulike dilemmaer som oppstår på banen, og er det forskjeller mellom toppfotballspillere og spillere på lavere nivå?  For å avklare dette gjennomførte vi en empirisk undersøkelse der vi intervjuet spillere og trener i én toppklubb og én breddeklubb. Vi var interessert i to hovedproblemstillinger:  1 Hva tenker fotballspillere på ulike prestasjonsnivå om etikk og moralske dilemmaer i fotball? 2 Hvilke faktorer påvirker spillerne, direkte og indirekte, i deres vurderinger og handlinger? Resultatene fra undersøkelsen viser at det er store forskjeller mellom de to prestasjonsnivåene. Spillerne på breddenivået føler generelt et større ansvar for å opptre ærlig på banen enn hva som er tilfelle på toppnivået. Vi fant 4 spesifikke faktorer i toppfotballen som bidrar til umoralsk opptreden. For det første opplever spillerne en forventning om at de prioriterer resultat foran fair play. For det andre bidrar tilstedeværelsen av supportere på kamper til en slik prioritering. For det tredje vil handlinger som er i strid med fair play signaliseres som akseptable internt i miljøet, selv om de ofte signaliseres som uakseptable overfor media og omverdenen. For det fjerde kan spillere oppleve det som vanskelig å gå i mot trenerens oppfordringer til en pragmatisk og resultatfokusert opptreden.Nøkkelord: moral, etikk, fair play, footballEnglish summary: How morally do football players think? – an empirical study of moral dilemmas in elite footballIt is a common view that the increasing focus on achievement and success in elite football leads to a weakening of moral and fair play attitudes. But how do elite players think and what do they think about different dilemmas that appear on the field, and is there a difference between elite players and lower

 13. Att förebygga stora översvämningar : reflektioner om språk och mening i ett flerspråkigt och interdisciplinärt sammanhang

  OpenAIRE

  Avery, Helen

  2009-01-01

  Artikeln redogör för en intervjustudie som gjordes med 15 internationella studenter på ett mastersprogram med inriktning mot hållbar utveckling, där undervisningen ägt rum på engelska. Studenterna frågades i individuella intervjuer på engelska hur de ansåg att stora översvämningar kunde förebyggas. En intentional-expressiv dialogstruktur anpassades till att innefatta frågor om hur nyckeluttryck i deras svar kunde uttryckas på studenternas modersmål. Studenterna fick sedan jämföra och kontrast...

 14. sugE: A gene involved in tributyltin (TBT) resistance of Aeromonas molluscorum Av27.

  Science.gov (United States)

  Cruz, Andreia; Micaelo, Nuno; Félix, Vitor; Song, Jun-Young; Kitamura, Shin-Ichi; Suzuki, Satoru; Mendo, Sónia

  2013-01-01

  The mechanism of bacterial resistance to tributyltin (TBT) is still unclear. The results herein presented contribute to clarify that mechanism in the TBT-resistant bacterium Aeromonas molluscorum Av27. We have identified and cloned a new gene that is involved in TBT resistance in this strain. The gene is highly homologous (84%) to the Aeromonas hydrophila-sugE gene belonging to the small multidrug resistance gene family (SMR), which includes genes involved in the transport of lipophilic drugs. In Av27, expression of the Av27-sugE was observed at the early logarithmic growth phase in the presence of a high TBT concentration (500 μM), thus suggesting the contribution of this gene for TBT resistance. E. coli cells transformed with Av27-sugE become resistant to ethidium bromide (EtBr), chloramphenicol (CP) and tetracycline (TE), besides TBT. According to the Moriguchi logP (miLogP) values, EtBr, CP and TE have similar properties and are substrates for the sugE-efflux system. Despite the different miLogP of TBT, E. coli cells transformed with Av27-sugE become resistant to this compound. So it seems that TBT is also a substrate for the SugE protein. The modelling studies performed also support this hypothesis. The data herein presented clearly indicate that sugE is involved in TBT resistance of this bacterium.

 15. Context-Aware UPnP-AV Services for Adaptive Home Multimedia Systems

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roland Tusch

  2008-01-01

  Full Text Available One possibility to provide mobile multimedia in domestic multimedia systems is the use of Universal Plug and Play Audio Visual (UPnP-AV devices. In a standard UPnP-AV scenario, multimedia content provided by a Media Server device is streamed to Media Renderer devices by the initiation of a Control Point. However, there is no provisioning of context-aware multimedia content customization. This paper presents an enhancement of standard UPnP-AV services for home multimedia environments regarding context awareness. It comes up with context profile definitions, shows how this context information can be queried from the Media Renderers, and illustrates how a Control Point can use this information to tailor a media stream from the Media Server to one or more Media Renderers. Moreover, since a standard Control Point implementation only queries one Media Server at a time, there is no global view on the content of all Media Servers in the UPnP-AV network. This paper also presents an approach of multimedia content integration on the Media Server side that provides fast search for content on the network. Finally, a number of performance measurements show the overhead costs of our enhancements to UPnP-AV in order to achieve the benefits.

 16. Jämställdhet i förskolan : En studie om att arbeta i ett jämställdhetsprojekt

  OpenAIRE

  Björklund, Anette; Johansson, Robert

  2008-01-01

  Syftet med vår kvalitativa studie är att undersöka hur förskollärare, som har deltagit i jämställdhetsprojektet Jämställdhet i centrum, har påverkats av att delta i detta projekt. Utifrån syftet har vi följande frågeställningar: På vilket sätt har JIC förändrat verksamheten på de förskolor som har deltagit? Vad kan förskollärare göra för att arbeta för en mer jämställd förskola? För vår kvalitativa intervju har vi valt att intervjua sex förskollärare, som har deltagit i projektet Jämställdhet...

 17. The Unusual Resistance of Avian Defensin AvBD7 to Proteolytic Enzymes Preserves Its Antibacterial Activity

  Science.gov (United States)

  Bailleul, Geoffrey; Kravtzoff, Amanda; Joulin-Giet, Alix; Lecaille, Fabien; Labas, Valérie; Meudal, Hervé; Loth, Karine; Teixeira-Gomes, Ana-Paula; Gilbert, Florence B.; Coquet, Laurent; Jouenne, Thierry; Brömme, Dieter; Schouler, Catherine; Landon, Céline; Lalmanach, Gilles; Lalmanach, Anne-Christine

  2016-01-01

  Defensins are frontline peptides of mucosal immunity in the animal kingdom, including birds. Their resistance to proteolysis and their ensuing ability to maintain antimicrobial potential remains questionable and was therefore investigated. We have shown by bottom-up mass spectrometry analysis of protein extracts that both avian beta-defensins AvBD2 and AvBD7 were ubiquitously distributed along the chicken gut. Cathepsin B was found by immunoblotting in jejunum, ileum, caecum, and caecal tonsils, while cathepsins K, L, and S were merely identified in caecal tonsils. Hydrolysis product of AvBD2 and AvBD7 incubated with a panel of proteases was analysed by RP-HPLC, mass spectrometry and antimicrobial assays. AvBD2 and AvBD7 were resistant to serine proteases and to cathepsins D and H. Conversely cysteine cathepsins B, K, L, and S degraded AvBD2 and abolished its antibacterial activity. Only cathepsin K cleaved AvBD7 and released Ile4-AvBD7, a N-terminal truncated natural peptidoform of AvBD7 that displayed antibacterial activity. Besides the 3-stranded antiparallel beta-sheet typical of beta-defensins, structural analysis of AvBD7 by two-dimensional NMR spectroscopy highlighted the restricted accessibility of the C-terminus embedded by the N-terminal region and gave a formal evidence of a salt bridge (Asp9-Arg12) that could account for proteolysis resistance. The differential susceptibility of avian defensins to proteolysis opens intriguing questions about a distinctive role in the mucosal immunity against pathogen invasion. PMID:27561012

 18. Kvinnans upplevelser under tredje trimestern av sin första graviditet

  OpenAIRE

  Oscarsson, Nathalie

  2011-01-01

  Syftet med studien var att nå en djupare förståelse i hur kvinnan upplever sin första graviditet. Det teoretiska perspektivet var Katie Erikssons ontologiska hälsomodell där ”hälsa som görande- varande-vardande” har används. Designen är kvalitativ och som metod har innehållsanalys används. Materialet består av fem böcker, där kvinnor skriver om sina upplevelser om graviditeten. Frågeställning: Hur upplever kvinnan slutskedet av sin första graviditet? Studien är deduktiv i av...

 19. Open Source AV solution supporting In Situ Simulation and Clinical education

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Eivind Ortind; Pociunas, Gintas; Dahl, Mads Ronald

  2015-01-01

  GintasView ver 1.3 includes the possibility for time tagging using a mobile device. After simulation the time tagged file is exported to the AV software on the laptop and appears as an integrated video feed/timeline. Conclusions We have found that it is possible to deliver multi-camera video assisted......In situ simulation is simulation done in the actual clinical environment exceeding the simulation immersion compared to that of the embedded simulation centers and facilitating an increased realistic learning experience. Doing this without compromising (all) the educational principals used...... in simulation centers, we sought to include an audio-visual (AV) system for video assisted debriefing (VAD). The difference being that components must be portable and adaptable to a range of clinical environments. A mobile AV system would ideally feature: • Multi camera video capture capability. • Time tagging...

 20. Samling, sökning och visualisering av loggfiler från testenheter

  OpenAIRE

  Rosenqvist, Fredrik; Henriksson, Thomas

  2015-01-01

  Idag genererar företag stora mängder av loggfiler vilket gör det svårt att hitta och undersöka felmeddelanden i alla loggfiler. En loggsamlare med Logstash, Elasticsearch och Kibana som bas har implementerats hos Ericsson Linköping. Loggsamlarens syfte är att samla loggar från testenheter och möjliggöra sökning och visualisering av dem. En utvärdering av Elasticsearch har genomförts för att se i vilken grad söktiden för sökfrågor ökar med ökad datamängd. Utvärderingen gav en indikation om att...

 1. Utvärdering av arbetsmiljön på en träbränslemottagning : En studie om spridning av trämögelsporer

  OpenAIRE

  Svensson-Höök, Anders

  2015-01-01

  Karlstads Energi AB:s vågstation vid Hedenverket i Karlstad är en anläggning där invägning och analys av träbränsle utförs. Provtagning och hantering av träbränsle hör till de dagliga arbetsuppgifterna för personalen. Vid nära hantering av trämaterial finns risken att exponeras för trämögelsporer. Exponering av mikrobiologiska luftföroreningar kan orsaka hälsobesvär på lungor och luftvägar hos människor. Efter utförd riskbedömning av vågstationen noterades en oro att trämögelsporer och dammpa...

 2. Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling? — Gjennomgang av pelsdyrnæringen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hamre, Anne Karin; Steine, Torstein; Tveito, Guri

  2014-01-01

  Utvalget for gjennomgang av pelsdyrnæringen i Norge ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 4. oktober 2013. Utvalget gir med dette sin utredning.......Utvalget for gjennomgang av pelsdyrnæringen i Norge ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 4. oktober 2013. Utvalget gir med dette sin utredning....

 3. Litterær kompetanse - portrett av tre lesarar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hallvard Kjelen

  2015-08-01

  Full Text Available Artikkelen drøfter eit sentralt problemfelt innom litteraturdidaktikken, nemleg tilhøvet mellom litterær lesing som fagleg kompetanse og litterær lesing som oppleving. Problemfeltet er særleg knytt til Louise Rosenblatts arbeid. Ho viser ved hjelp av omgrepa efferent og estetisk lesing korleis det er ei utfordring for litteraturlæraren å utvikle ei litteraturundervisning som i tilstrekkeleg grad tek omsyn til kjensler og røynsler. I ein litteraturteoretisk kontekst er subjektive responsar på litterære tekstar irrelevante, men i ein litteraturdidaktisk kontekst er subjektive responsar høgst relevante. Denne artikkelen bidrar inn i diskusjon-en mellom anna ved å trekkje inn meir empirisk basert litteraturteori som referanseramme. Artikkelen presenterer tre lesarars litterære responsar, og viser korleis kunnskap om individuelle lesarresponsar kan vere utgangspunkt for ei litteraturundervisning som balanserer ei fagleg tilnærming til litteratur opp mot ei meir opplevingsbasert tilnærming.Emneord: Litteraturundervisning, litterær kompetanse, empirisk litteraturteori, lesarresponsAbstractThe article discusses a key issue in literature didactics, namely the relation between literary reading as an academic competence, and literary reading as an experience. The discussion draws heavily on Louise Rosenblatt’s work. By using the concepts efferent and aesthetic reading, she shows how it is a challenge for the teacher of literature to develop literature teaching that adequately takes emotions and experience into account. In a literature-theoretical context, subjective responses to literary texts are irrelevant; but in a didactics context, the subjective responses are highly relevant.  This article contributes to the discussion by bringing in a more empirically based literature theory as a frame of reference. The article presents three readers’ literary responses, and shows how knowledge of individual reader responses can be the basis for

 4. Pseudobegivenheter i nyhetsmediene : Hvilke faktorer påvirker publiseringen av arrangerte PR-nyheter?

  OpenAIRE

  2013-01-01

  I 1961 navngav den amerikanske kulturhistorikeren Daniel J. Boorstin et fenomen han kalte «pseudobegivenheter». Pseudobegivenheter er arrangerte begivenheter som først og fremst er tilrettelagt for mediedekning. Denne masteroppgavens tar for seg hvilke faktorer som påvirker publiseringen av slike arrangerte PR-nyheter i nyhetsmediene. De relevante faktorene ble funnet gjennom grundige undersøkelser av tre forskningsspørsmål med vekt på hvilke nyhetsverdier som har betydning for publiseringen,...

 5. Implementering av NSAID-profylakse mot post-ERCP pankreatitt - et kvalitetsforbedringsprosjekt ved Gastrolab, Drammen sykehus

  OpenAIRE

  Brummenæs, Kristine Aase; Dahl, Kamilla Haug; Giske, Anna Havnevik; Hovind, Magrit Jarlsdatter; Nordberg, Eva Kibsgaard; Xalid, Mahabad

  2014-01-01

  Bakgrunn: Bakgrunn for valg av oppgave var spørsmålet om pankreatitt som komplikasjon til ERCP (endoskopisk retrograd cholangiopankreatografi) kunne forebygges svært enkelt med en engangsdose NSAID gitt i forbindelse med prosedyren. Selv om pasientgruppen som årlig gjennomgår ERCP er liten, og komplikasjoner relativ sjelden, kan noen av disse likevel bli svært alvorlig og i verste fall livstruende. Kunnskapsgrunnlaget/Metode: Det ble gjort søk i McMasterPlus, PubMed, og retningslinjer. Innfør...

 6. Betydningen av drektige reinsimlers ernæring for kalvers vekst, klimatiske toleranse og overlevelse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arne Rognmo

  2013-03-01

  Full Text Available Forsøkene (viste at tilleggsforing av underernærte simler i siste del av drektighetsperioden kun synes å ha effekt på fødselsvekten for kalvene forutsatt at simlene får høyverdig ernæring etter kalving. Den forskjellige ernæringsbakgrunn før kalving synes således ikke å innvirke på melkeproduksjon/kvalitet, da vektutviklingen for alle grupper av kalver i dette forsøket gikk parallelt i de tre første ukene etter kalving. Det ble heller ikke på noe punkt funnet signifikante forskjeller gruppene imellom når det gjelder kalvenes klimatiske toleranse. Det er dog bemerkelsesverdig at det var stor dødelighet blant de små kalvene etter unge små simler i GRUPPE L. Dette funn er interessant sett i sammenheng med resultatene fra Røros (se bidrag fra Dag Lenvik, side som viser at avkastningen fra en flokk kan økes markant om man konsentrerte slakteuttaket på små kalver og forhindrer bedekning av små, unge simler gjennom fjerning av eldre, store bukker. Med det forbehold at våre forsøk er utført på dyr i innhegning med et lavt aktivitetsnivå, kan man fra våreforsøk foreløpig konkludere med at tillegsfor ing av simler i siste halvdel av drektighetsperioden har effekt på kalvenes fødselsvekt, men at vektutviklingen for kalven er uavhengig av simlenes ernæringshistorie, om sistnevnte tilbys høyverdig ernæring etter kalving. Da små kalver etter underernærte simler viste høy dødelighet like etter fødselen, vil imidlertid tilleggsforing kunne øke avkastningen om det er mange unge simler i flokken. Resultatene fra Røros tyder imidlertid på at dette resultat normalt kan oppnås uten ekstra omkostninger gjennom et selektivt slakteuttak.

 7. Gaskromatografisk metod för analys av GHB i urin

  OpenAIRE

  2009-01-01

  En metod för detektering och kvantifiering av gamma-hydroxysmörsyra (GHB) i urin med gaskromatografi (GC) är framtagen på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Metoden är relativt unik då den inte kräver upparbetning i form av derivatisering, indunstning eller extraktion. Urinen surgörs med koncentrerad saltsyra och internstandard, gamma-valerolakton, tillsätts. GHB övergår då till laktonformen, gamma-butyrolakton (GBL). Därefter injiceras provet direkt på en GC-FID med en kapillärkolonn för gly...

 8. Når eplet faller langt fra stammen ... : en studie av voksne utenlandsadopterte i Norge

  OpenAIRE

  Rasmussen, Mariann

  2000-01-01

  Utenlandsadopsjon er et tema som stort sett har blitt drøftet og undersøkt i forhold til foreldre og barn. Ettersom den første generasjonen av adopterte nå har blitt voksne er det verdifull kunnskap å hente ut fra deres egne erfaringer og tanker rundt det å være adoptert. Det viser seg at deres formidling av erfaringer kan være med på å sette utenlandsadopsjon i et nytt perspektiv og rette fokus mot problemstillinger som ikke har blitt gitt så mye oppmerksomhet tidligere. Jeg har vært i ...

 9. Correlliansk Wicca -En analyse av et nyreligiøst trossamfunn i vekst-

  OpenAIRE

  Johansen, Monica Frankrig

  2015-01-01

  Correlliansk wicca er en tradisjon innenfor wicca som baserer sin praksis på læren til High- Correll familien. Den correllianske wicca- tradisjonen ble grunnlagt av Caroline High- Correll. Correllianere anser seg selv for å være åpne for mange ulike livssyn og praksiser. De tror at det guddommelige kommer innenfra oss selv, og at religion eksisterer for å hjelpe oss til å finne det guddommelige i hver av oss, og ikke for å forsøke å erstatte denne guddommeligheten. Correllianere mener at alle...

 10. Kilgore Trout - He Tried : en tematisk analyse av Kilgore Trouts rolle i forfatterskapet til Kurt Vonnegut

  OpenAIRE

  Glomsrød, Jannicke Storm

  2007-01-01

  Hvilke roller og funksjoner innehar Kilgore Trout-karakteren i Kurt Vonneguts forfatterskap? Hvilken betydning har han og hva ligger til grunn for denne gjennomgangsfigurens ankomst og endelige avgang i litteraturen? I denne oppgaven søker jeg å undersøke og finne svaret på disse spørsmålene. Kilgore Trout går igjen i syv av Vonneguts fjorten romaner og er en gjennomgangsfigur i drøye 32 år av dennes forfatterskap, som strekker seg over 53 år med Player Piano fra 1952 i den ene enden og A ...

 11. Kriminalromanen: En undersøkelse av dens popularitet og kvalitet

  OpenAIRE

  Hopland, Maria Lüpke

  2013-01-01

  De siste årene har kriminalromanen oppnådd enorm popularitet hos det norske publikum. Samtidig blir den til tider svært hardt angrepet av akademikere og intellektuelle i dagspressen. Denne oppgaven utforsker forskjellene i denne mottakelsen. To forskjellige teoretiske tilnærminger ser ut til å bli brukt i lesningen og forståelsen av kriminalromanen. Den ene forstår kriminalromanen som en type formellitteratur, som har som mål å følge sin formel på best mulig måte, mens de...

 12. Framtagning av ny lyftytrystning för gasturbin SGT-600/700

  OpenAIRE

  Sjöberg, Emma

  2008-01-01

  I detta Examensarbete har en ny lyftutrustning till gasturbin SGT-600/700 olika moduler tagits fram. Examensarbetet har utförts på Siemens Industrial Turbomachinery AB i Finspång på avdelningen GPTP (leverans gasturbin teknik package installation). Målet med arbetet har varit att skapa en lyftutrustning som är mer flexibel än den befintliga lyftutrustningen och klarar samlyft (lyft med hjälp av två kranar). Arbetet har utförts med hjälp av olika metoder som QFD, funktionsmedel-träd och morpho...

 13. Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2012

  OpenAIRE

  Endrestøl, Anders; Flåten, Magne*; Hanssen, Oddvar

  2013-01-01

  Eremitten Osmoderma eremita er en stor, brunsvart bille i familien skarabider. Den lever i gamle, hule løvtrær og er vurdert som truet i store deler av Europa. I Norge ble den antatt å være utdødd inntil den ble gjenfunnet i Tønsberg i 2008. Den er listet i kategori kritisk truet (CR) i Norsk rødliste for arter 2010, og er en prioritert art (fredet) i Norge. I tillegg er den vurdert som nær truet (NT) på global rødliste. Handlingsplanen for eremitt ble publisert av Direktoratet fo...

 14. Byte av kommunikationsstrategi när nationsobligatoriet faller : En fallstudie av hur nationerna i Uppsala bör agera om nationsobligatoriet faller

  OpenAIRE

  Rantakokko, Elin

  2008-01-01

  Abstract Title: Change of communication strategy when the compulsory nation membership falls (Byte av kommunikationsstrategi när nationsobligatoriet faller) Number of pages: 51 (58 including enclosures) Author: Elin Rantakokko Tutor: Peder Hård af Segerstad Course: Media and Communication Studies 30 hp Period: Spring of 2008 University: Division of Media and Communication, Department of Information Science, Uppsala University Purpose/Aim: This essay will result in some guidelines how the nati...

 15. Påvising og karakterisering av PGE2 reseptorar med omsyn på regulering av matriks metalloproteinasar frå osteosarkomcellelinjer

  OpenAIRE

  Oma, Hildegunn

  2007-01-01

  Enkelte kroniske inflammatoriske sjukdommar er kjent å disponere for utvikling av kreft. Ettersom fleire COX-2 hemmarar har synt kjemoterapeutisk effekt er det skapt stor interesse kring PGE2 si generelle rolle, og relevans i høve til kreft. PGE2 regulerer ei rekkje cellulære prosessar gjennom binding til fire prostaglandin E reseptorar (EP reseptorar). Matriks metalloproteinsar (MMPar) er ei gruppe enzym som er vist å vere involvert mellom anna ved tumorinvasjon, metastasering og angiogense....

 16. Kritisk empiri. Ett historiografiskt perspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claes Caldenby

  2015-12-01

  Full Text Available The article discusses the possible value of a ”critical empiricism” as the forgotten ”other” of the well-established critical theory. Following Swedish sociologist Johan Asplund, critical empiricism is described as ”seeing what others have not seen”. The ”theoretical turn” in architectural research is questioned with the help of architectural historians Anders Åman and Mari Hvattum. The 1940s discussion of Swedish architecture as “new empiricism” introduces a strong relation between the Nordic welfare societies and their architecture as a characteristic also of Swedish architectural history. The article presents a recent historiographical project by a network of Swedish architectural historians from universities and schools of architecture. One of the networks’ papers is about Gregor Paulsson’s book Svensk stad [Swedish Town], an “environmental history” with a pronounced sociological perspective and an ambition to influence Swedish post-war planning. Another paper discusses architectural history as the study of building categories, a firmly established tradition in Swedish architectural history, in this case with a fundamentally “functional” perspective. A third paper is a critical study of the 1970s turn from architectural history as a history of monuments to a history of the built environment in its broadest sense. In conclusion, critical empiricism in architectural history is presented as a vigorous and necessary reminder of how society could be different in a time when humanities as well as planning are questioned by politicians.

 17. Kritisk empiri. Ett historiografiskt perspektiv

  OpenAIRE

  Claes Caldenby

  2015-01-01

  The article discusses the possible value of a ”critical empiricism” as the forgotten ”other” of the well-established critical theory. Following Swedish sociologist Johan Asplund, critical empiricism is described as ”seeing what others have not seen”. The ”theoretical turn” in architectural research is questioned with the help of architectural historians Anders Åman and Mari Hvattum. The 1940s discussion of Swedish architecture as “new empiricism” introduces a strong relation between the Nordi...

 18. Hollywood kohtu ette / Allan Espenberg

  Index Scriptorium Estoniae

  Espenberg, Allan

  2005-01-01

  Uruguay plaanib kohtusse kaevata mängufilmi "Sügavuses" ("Submerged") tegijad, kuna linalugu loob sellest Lõuna-Ameerika riigist väära ning mõnitava pildi. Režissöör Anthony Hickox, peaosas Steven Seagal : USA 2005

 19. Musikpedagogik i ett kulturhistoriskt perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Uddholm, Mats

  2004-01-01

  This article is a follow-up of a thesis from September 2003, where the subject was how music education could be understood from a “culture historical” point of view. The purpose of the this research was to find out if, and in that case in what way, Lev Semonëvic Vygotsky’s pedagogical...... of the evolution of thinking and music. Musical ability is a phenomenon of musical thought, or meaningful music - a union of music and thought. From a “cultural-historical” point of view is “the development of musical ability” the most important task in musical education. In the thesis is this task connected...... and psychological ideas could contribute to music pedagogical discourse in Scandinavia. The overall conclusion was that Vygotsky’s theory could be a big opportunity considering problemizing music pedagogy. In the thesis postulates that music can describes as a sort of language that characterizes by its “synthesis...

 20. Studie över värme-, kyl- och kondenseringsförmågan på ett externt värme- och kylpaket kopplat till en torktumlare

  OpenAIRE

  Rezk, Kamal

  2007-01-01

  KBAB har som önskemål att minska energianvändningen i deras fastigheter genom att minska på energiåtgången i deras tvättstugor. Genom att integrera kondenseringsvärmet i fastighetens värmesystem samt att minska fukthalten i tvättstugorna kan det åstadkommas. Torkning av kläder har tidigare skett med två typer av torktumlare, avluftare och kondensortumlare. I avluftaren värms rumsluft upp i torktumlaren, efter den torkat kläder evakueras luften ut. I kondensortumlaren recirkuleras luften där f...

 1. ECG of the "Newborn" Mouse (Mus domesticus) with Specific Reference to Comparative AV Transmission

  NARCIS (Netherlands)

  Tweel, L.H. van der; Strackee, J.; Stokhof, A.A.; Wassenaar, C.; Meijler, F.L.

  1999-01-01

  The objective of this study was to record the ECG of the smallest living mammal to extend the domain of data for comparative AV-nodal electrophysiologic purposes. These data are needed to establish the relationship between the PR interval and heart size in mammalian species of all sizes. Methods and

 2. Specialized treatment for Avoidant personality disorder (AvPD): Treatment rationales and preliminary results

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Sebastian

  and preliminary results from a specialized psychotherapy program developed for patients with AvPD treated at Stolpegaard Psychotherapy Centre, Capital Region of Denmark. Methods: Treatment consists of individual therapy based on Metacognitive Interpersonal Therapy (MIT) while group therapy is a modified form...

 3. Impact of e-AV Biology Website for Learning about Renewable Energy

  Science.gov (United States)

  Nugraini, Siti Hadiati; Choo, Koo Ah; Hin, Hew Soon; Hoon, Teoh Sian

  2013-01-01

  This paper considers the design and development of a Website for Biology in senior high schools in Indonesia. The teaching media, namely e-AV Biology, was developed with the main features of video lessons and other features in supporting the students' learning process. Some video lessons describe the production process of Biofuel or Renewable…

 4. Literacy i naturfag og fysikk. Hva kreves av grunnleggende ferdigheter? [VISIONS 2011: Teaching

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bente Aamotsbakken

  2012-10-01

  Full Text Available Artikkelen drøfter læreplanens vekt på grunnleggende ferdigheter og argumenterer for at grunnleggende ferdigheter lesing og skriving kan studeres som én ferdighet: literacy. Lærerens rolle blir ansett å være avgjørende for innlæring og styrking av denne ferdigheten, også i fag som naturfag og fysikk. Funnene fra to større forskningsprosjekter finansiert av Forskningsrådet ligger til grunn for valg av to case som vi presenterer og analyserer. I prosjektene har lesing og skriving vært undersøkt, og vi har i begge prosjekt sett på sammenhengen mellom de to ferdighetene. Den er så tett at vi derfor argumenterer for én grunnleggende ferdighet: literacy. Muntlighet inntar en viktig plass i undervisningen, og i artikkelen er det særlig lærerens rolle som modellerer og mediator som knyttes til betydningen av muntlig kommunikasjon.

 5. Prissättning av Nordic Cab AB:s multifunktionella barnvagn

  OpenAIRE

  Johansson, Daniel,; Severin, Erica

  2009-01-01

    Nordic Cab AB är ett företag som säljer multifunktionella barnvagnar. Dessa barnvagnar har utbytbara delar vilket gör att man kan omvandla dem till en jogging-, cykel-, skid-, hund- eller vandringsvagn. Syftet med denna uppsats är att prissätta Nordic Cab AB:s multifunktionella barnvagn. För att uppnå detta beskriver vi först hur olika faktorer påverkar Nordic Cab AB:s prissättning. Dessa faktorer är företagets mål, kostnader, efterfrågan och konkurrenter. Utifrån dessa faktorer och intervj...

 6. A Heart too Drunk to Drive; AV Block following Acute Alcohol Intoxication.

  Science.gov (United States)

  van Stigt, Arthur H; Overduin, Ruben J; Staats, Liza C; Loen, Vera; van der Heyden, Marcel A G

  2016-02-29

  Acute excessive alcohol consumption is associated with heart rhythm disorders like atrial fibrillation but also premature ventricular contractions, collectively known as the "holiday heart syndrome". More rarely but clinically significant are reports of atrioventricular (AV) conduction disturbances in binge drinkers with no underlying heart disease or chronic alcohol consumption. To obtain better insights into common denominators and the potential underlying mechanisms we collected and compared individual case reports of AV block following acute alcohol intoxication in otherwise healthy people. By screening PubMed, Google Scholar, Scopus and JSTOR, fifteen cases were found of which eight were sufficiently documented for full analysis. Blood alcohol levels ranged from 90 to 958 mg/dl (19 to 205 mM). Second and third degree AV block was observed most (6/8) albeit that in two of these patients a vagal stimulus led to deterioration from first into higher order AV block. In all cases, patients reverted to normal sinus rhythm upon becoming sober again. Mildly lowered body temperature (35.9 ± 0.5°C) was observed but can be excluded as a major cause of conduction blockade. We hypothesize that ethanol induced partial inhibition of calcium and potentially also sodium currents in conductive tissue structures may be one of the mechanisms of conduction slowing and block that may become exaggerated upon increased vagal tone. An impairment of gap junction function cannot be excluded as a contributing factor. In conclusion, cases of documented alcohol induced AV block are very rare but events can occur at relatively low serum alcohol levels which should prompt to awareness of this phenomenon in alcohol intoxicated patients.

 7. Photometric Properties for Selected Algol-type Binaries. IV. AV Hydrae and DZ Cassiopeiae

  Science.gov (United States)

  Yang, Y.-G.; Li, L.-H.; Dai, H.-F.

  2012-08-01

  We present BVR photometric observations and several eclipsing times for AV Hya and DZ Cas from 2004 to 2011. Using the Wilson-Devinney method, the photometric solutions with hot spots were deduced from their asymmetric light curves. The results indicate that both stars are Algol-type binaries, whose mass ratio, q ph, and fill-out factor of the primary, f 1, are q ph = 0.255(± 0.002) and f 1 = 81.2(± 0.2)% for AV Hya, and q ph = 0.093(± 0.003) and f 1 = 98.7(± 0.3)% for DZ Cas. Based on all available light minimum times, it is discovered that the O - C curve of each star could be described by a light-time orbit overlying on a downward parabola. Their periods and amplitudes are P 3 = 37.2(± 0.7) yr and A = 0fd0095(±0fd0006) for AV Hya, and P 3 = 62.5(± 1.0) yr and A = 0fd0183(±0fd0007) for DZ Cas. Cyclic variations may result from the light-time effect due to the third body. The secular period decrease rates are dP/dt = -1.47(± 0.04) × 10-7 days yr-1 for AV Hya and dP/dt = -0.92(± 0.04) × 10-7 days yr-1 for DZ Cas. This may be interpreted using mass and angular momentum loss from the system. With decreasing period, the fill-out factor of the primary increases and it may finally fill its inner Roche lobe. Therefore, AV Hya and DZ Cas with a secular period decrease will evolve from semi-detached configurations into contact ones.

 8. 18F-AV-1451 positron emission tomography in Alzheimer's disease and progressive supranuclear palsy.

  Science.gov (United States)

  Passamonti, Luca; Vázquez Rodríguez, Patricia; Hong, Young T; Allinson, Kieren S J; Williamson, David; Borchert, Robin J; Sami, Saber; Cope, Thomas E; Bevan-Jones, W Richard; Jones, P Simon; Arnold, Robert; Surendranathan, Ajenthan; Mak, Elijah; Su, Li; Fryer, Tim D; Aigbirhio, Franklin I; O'Brien, John T; Rowe, James B

  2017-01-24

  The ability to assess the distribution and extent of tau pathology in Alzheimer's disease and progressive supranuclear palsy in vivo would help to develop biomarkers for these tauopathies and clinical trials of disease-modifying therapies. New radioligands for positron emission tomography have generated considerable interest, and controversy, in their potential as tau biomarkers. We assessed the radiotracer (18)F-AV-1451 with positron emission tomography imaging to compare the distribution and intensity of tau pathology in 15 patients with Alzheimer's pathology (including amyloid-positive mild cognitive impairment), 19 patients with progressive supranuclear palsy, and 13 age- and sex-matched controls. Regional analysis of variance and a support vector machine were used to compare and discriminate the clinical groups, respectively. We also examined the (18)F-AV-1451 autoradiographic binding in post mortem tissue from patients with Alzheimer's disease, progressive supranuclear palsy, and a control case to assess the (18)F-AV-1451 binding specificity to Alzheimer's and non-Alzheimer's tau pathology. There was increased (18)F-AV-1451 binding in multiple regions in living patients with Alzheimer's disease and progressive supranuclear palsy relative to controls [main effect of group, F(2,41) = 17.5, P Alzheimer's disease, relative to patients with progressive supranuclear palsy and with control subjects, in the hippocampus and in occipital, parietal, temporal, and frontal cortices (t's > 2.2, P's Alzheimer's disease, (18)F-AV-1451 binding was elevated in the midbrain (t = 2.1, P 2.7, P's Alzheimer's disease and to distinguish it from other tauopathies with distinct clinical and pathological characteristics such as progressive supranuclear palsy.

 9. PHOTOMETRIC PROPERTIES FOR SELECTED ALGOL-TYPE BINARIES. IV. AV HYDRAE AND DZ CASSIOPEIAE

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yang, Y.-G.; Dai, H.-F. [School of Physics and Electronic Information, Huaibei Normal University, 235000 Huaibei, Anhui Province (China); Li, L.-H., E-mail: yygcn@163.com [National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences, 100012 Beijing (China)

  2012-08-15

  We present BVR photometric observations and several eclipsing times for AV Hya and DZ Cas from 2004 to 2011. Using the Wilson-Devinney method, the photometric solutions with hot spots were deduced from their asymmetric light curves. The results indicate that both stars are Algol-type binaries, whose mass ratio, q{sub ph}, and fill-out factor of the primary, f{sub 1}, are q{sub ph} = 0.255({+-} 0.002) and f{sub 1} = 81.2({+-} 0.2)% for AV Hya, and q{sub ph} = 0.093({+-} 0.003) and f{sub 1} = 98.7({+-} 0.3)% for DZ Cas. Based on all available light minimum times, it is discovered that the O - C curve of each star could be described by a light-time orbit overlying on a downward parabola. Their periods and amplitudes are P{sub 3} = 37.2({+-} 0.7) yr and A = 0fd0095({+-}0fd0006) for AV Hya, and P{sub 3} = 62.5({+-} 1.0) yr and A = 0fd0183({+-}0fd0007) for DZ Cas. Cyclic variations may result from the light-time effect due to the third body. The secular period decrease rates are dP/dt = -1.47({+-} 0.04) Multiplication-Sign 10{sup -7} days yr{sup -1} for AV Hya and dP/dt = -0.92({+-} 0.04) Multiplication-Sign 10{sup -7} days yr{sup -1} for DZ Cas. This may be interpreted using mass and angular momentum loss from the system. With decreasing period, the fill-out factor of the primary increases and it may finally fill its inner Roche lobe. Therefore, AV Hya and DZ Cas with a secular period decrease will evolve from semi-detached configurations into contact ones.

 10. Gjenåpningen av Veumbekken fra kulvert til åpen kanal : hydraulisk analyse og modellering i SWMM

  OpenAIRE

  2016-01-01

  Klimaendringene medfører at vi får et stadig varmere og mer ekstremt klima. De siste årene har det vært en økning i både temperatur, nedbørsmengder og nedbørintensitet i Norge, og denne trenden vil fortsette dersom man ikke klarer å redusere utslipp av klimagasser. For håndtering av overvann byr dette på store problemer da overvannsystemene ikke er dimensjonert for å takle den økende avrenningen forårsaket av kraftigere regnbyger, urbanisering og fortetting. Veumbekken renner igjennom Veum...

 11. Å finne en å elske : En kvalitativ studie av TV-serien Jakten på kjærligheten

  OpenAIRE

  Normandbo, Siw Lindtjerndal

  2010-01-01

  Denne oppgaven handler om tosomhetens innledende faser, et valg av partner. Prosjektet gjennomfører en kvalitativ studie av realityserien "Jakten på kjærligheten" (JPK) som et uttrykk for hvordan et konkret partnervalg kan utspilles i vår moderne tid. Serien er en av TV2s største seersuksesser noensinne og gir enkelt sagt fire bønder mulighet til å lete etter en kjæreste blant et utvalg interesserte friere. I denne oppgaven har jeg valgt å rette søkelyset mot en gruppe mennesker som ...

 12. Definiering av nyckeltal på Saab Aerostructures : Mätning av logistisk effektivitet i materialförsörjningen

  OpenAIRE

  Säberg, Mikael; Stjärnesund, Carl

  2008-01-01

  Examensarbetet har utförts på Saab Aerostructures och avdelningen Logistik på Institutionen för industriell och ekonomisk utveckling vid Linköpings universitet. Saab Aerostructures arbetar med utveckling, industrialisering och tillverkning av flygande strukturer, vilket innebär bland annat helikopterkabiner till NH90, vingbalkar till Airbus A380, dörrar till Boeing 787 Dreamliner och kompletta skrov till JAS 39 Gripen. Traditionellt har fokus legat på att ha en störningsfri produktion, men fö...

 13. EXCHANGE OF BALDE OF AV90-15 AXIAL FLOW FAN%AV90-15轴流风机叶片更换

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  艾中华

  2013-01-01

  高炉鼓风机作为高炉的供风设备,一旦出现故障直接影响高炉的生产.详细介绍了瑞士曼公司AV90-15轴流风机叶片现场更换、组装,机组机械性能测试过程的技术要领,为今后同类型机组的检修提供了参考.

 14. CORBA A/V Streams服务的实现及其在远程教育中的应用%Implementation of CORBA A/V Streams Specification and its Application in Remote Education System

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  黎富刚; 沈卓炜; 冯名正; 杨鹏

  2003-01-01

  文章详细介绍了CORBA A/V Streams规范,提出了基于ORBUS系统和RSVP资源预留的实现模型,并依据该模型实现了CORBA A/V Streams原型系统.利用该原型系统,设计并实现了一个实用的远程教育系统.

 15. Studier av radioaktivt cesium i svenska renar. Oversikt over pågående undersokningar 1986

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gustaf Åhman

  1986-06-01

  Full Text Available I samband med den forskning och forsöksverksamhet som bedrivits vid renforsöksavdelningen har vi arbetat med metodik och teknik som kan tillämpas vid studier av radioaktivt cesium i renbetesväxter och i renar. På betessidan har vi bl.a. arbetat med kontaminering av tungmetaller från gruvindustrin och nitrat efter kvävegödsling. Omfattande studier har utförts av renens mineralstatus och mineralämnesomsättning. Erfarenheter och kunskaper från dessa områden har utnyttjats for planering och genomförande av de studier som nu pågår beträffande radioaktivt cesium i renbetesväxter och renar.

 16. "... because I'm Batman" : En undersökning av maskulinitet i Frank Millers Batman: The Dark Knight Returns

  OpenAIRE

  Nilsson, Kristina

  2015-01-01

  I detta arbete kommer jag att undersöka hur maskulinitet gestaltas i Frank Millers Batman: The Dark Knight Returns. Det jag vill fokusera på är de olika maskulina drag som går att urskilja i serien. Warner Bros. Animation gav 2012 ut den första delen av en animerad filmatisering av Millers Batman-serie, som senare följdes av den andra och avslutande delen 2013. I min undersökning kommer jag även att ta hjälp av de båda animeringarna för att se på vilka sätt maskuliniteten gestaltas hos de oli...

 17. Apolipoprotein AV Accelerates Plasma Hydrolysis OfTriglyceride-Rich Lipoproteins By Interaction With Proteoglycan BoundLipoprotein Lipase

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Merkel, Martin; Loeffler, Britta; Kluger, Malte; Fabig, Nathalie; Geppert, Gesa; Pennacchio, Len A.; Laatsch, Alexander; Heeren, Joerg

  2005-02-22

  Apolipoprotein A5 (APOA5) is associated with differences intriglyceride levels and familial combined hyperlipidemia. In genetically engineered mice, apoAV plasma levels are inversely correlated with plasmatriglycerides. To elucidate the mechanism by which apoAV influences plasma triglycerides, metabolic studies and in vitro assays resembling physiological conditions were performed. In hAPOA5 transgenic mice(hAPOA5tr), catabolism of chylomicrons and VLDL was accelerated due to a faster plasma hydrolysis of triglycerides by lipoprotein lipase (LPL).Hepatic VLDL and intestinal chylomicron production were not affected. The functional interplay between apoAV and LPL was further investigated by crossbreeding a human LPL transgene with the apoa5 knockout, and the hAPOA5tr to an LPL deficient background. Increased LPL activity completely normalized hypertriglyceridemia of apoa5 deficient mice,however, over expression of human apoAV modulated triglyceride levels only slightly when LPL was reduced. To reflect the physiological situation in which LPL is bound to cell surface proteoglycans, we examined hydrolysis in the presence or absence of proteoglycans. Without proteoglycans, apoAV derived either from triglyceride-rich lipoproteins, hAPOA5tr HDL, or a recombinant source did not alter the LPL hydrolysis rate. In the presence of proteoglycans, however, apoAV led to a significant and dose-dependent increase in LPL mediated hydrolysis of VLDL triglycerides. These results were confirmed in cell culture using a proteoglycan-deficient cell line.A direct interaction between LPL and apoAV was found by ligand blotting.It is proposed, that apoAV reduces triglyceride levels by guiding VLDL and chylomicrons to proteoglycans bound LPL for lipolysis.

 18. Molecular characterization of LvAV in response to white spot syndrome virus infection in the Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei).

  Science.gov (United States)

  He, Shulin; Song, Lei; Qian, Zhaoying; Hou, Fujun; Liu, Yongjie; Wang, Xianzong; Peng, Zhangming; Sun, Chengbo; Liu, Xiaolin

  2015-07-01

  Litopenaeus vannamei is the most important farmed shrimp species globally, but its production is affected by several factors, including infectious disease. White spot syndrome virus (WSSV), in particular, causes significant shrimp losses. To understand the shrimp's immune response against WSSV, we cloned LvAV from L. vannamei and analyzed its expression pattern in different tissues, in addition to its expression following infection. We employed dsRNA and recombinant (r)LvAV to explore the potential role of LvAV in shrimp immunity when infected with WSSV. We find that LvAV is a C-type Lectin composed of 176 amino acids with a signal peptide and a specific C-type Lectin-type domain (CTLD). It shares 81% amino acid similarity with PmAV, an antiviral-like C-type Lectin from Penaeus monodom, and it is highly expressed in the hepatopancreas. Its expression is affected by infection with both WSSV and V. parahaemolyticus. Significantly, injection with rLvAV slowed WSSV replication, while injection with LvAV dsRNA initially led to enhanced virus propagation. Surprisingly, LvAV dsRNA subsequently led to a dramatic decrease in viral load in the later stages of infection, suggesting that LvAV may be subverted by WSSV to enhance viral replication or immune avoidance. Our results indicate that LvAV plays an important, but potentially complex role in the Pacific white shrimp's immune defense.

 19. Integrating computation and visualization for biomolecular analysis: an example using python and AVS.

  Science.gov (United States)

  Sanner, M F; Duncan, B S; Carrillo, C J; Olson, A J

  1999-01-01

  One of the challenges in biocomputing is to enable the efficient use of a wide variety of fast-evolving computational methods to simulate, analyze, and understand the complex properties and interactions of molecular systems. Our laboratory investigates several areas including molecular visualization, protein-ligand docking, protein-protein docking, molecular surfaces, and the derivation of phenomenological potentials. In this paper we present an approach based on the Python programming language to achieve a high level of integration between these different computational methods and our primary visualization system AVS. This approach removes many limitations of AVS while increasing dramatically the inter-operability of our computational tools. Several examples are shown to illustrate how this approach enables a high level of integration and inter-operability between different tools, while retaining modularity and avoiding the creation of a large monolithic package that is difficult to extend and maintain.

 20. Highly parallel implementation of sub-pixel interpolation for AVS HDTV decoder

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Wan-yi LI; Lu YU

  2008-01-01

  In this paper,we propose an effective VLSI architecture of sub-pixel interpolation for motion compensation in the AVS HDTV decoder. To utilize the similar arithmetical operations of 15 luma sub-pixel positions,three types of interpolation filters are proposed. A simplified multiplier is presented due to the limited range of input in the chroma interpolation process. To improve the processing throughput,a parallel and pipelined computing architecture is adopted. The simulation results show that the proposed hardware implementation can satisfy the real-time constraint for the AVS HDTV (1 920×1 088) 30 fps decoder by operating at 108 M Hz with 38.18k logic gates. Meanwhile,it costs only 216 cycles to accomplish one macroblock,which means the B frame sub-pixel interpolation can be realized by using only one set of the proposed architecture under real-time constraints.

 1. Improved FFSBM Algorithm and Its VLSI Architecture for AVS Video Standard

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Li Zhang; Don Xie; Di Wu

  2006-01-01

  The Video part of AVS (Audio Video Coding Standard) has been finalized recently. It has adopted variable block size motion compensation to improve its coding efficiency. This has brought heavy computation burden when it is applied to compress the HDTV (high definition television) content. Based on the original FFSBM (fast full search blocking matching),this paper proposes an improved FFSBM algorithm to adaptively reduce the complexity of motion estimation according to the actual motion intensity. The main idea of the proposed algorithm is to use the statistical distribution of MVD (motion vector difference). A VLSI (very large scale integration) architecture is also proposed to implement the improved motion estimation algorithm. Experimental results show that this algorithm-hardware co-design gives better tradeoff of gate-count and throughput than the existing ones and is a proper solution for the variable block size motion estimation in AVS.

 2. Utveckling av executive loungens tjänster på Hilton Helsinki Airport

  OpenAIRE

  Turunen, Nea

  2014-01-01

  Lärdomsprovet är gjort på uppdrag av Hilton Helsinki Airport hotell. Skribenten gjorde sin arbetspraktik på hotellet och fick uppdraget då. Hotellet har en executive lounge. Hotellet är grundat år 2007. Det har aldrig förr gjorts en kundnöjdhetsunder-sökning för loungen. På Hilton Helsinki Airport vill de veta hur nöjda kunderna är med loungen och hur de skulle kunna utveckla den så att kunderna skulle vara ännu nöjdare. De flesta av kunderna som besöker hotellet är affärsresenärer. Hote...

 3. The Last Expedition of the Siberian A.V. Adrianov (Tuva, 1915–1916

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olga B. Belikova

  2014-12-01

  Full Text Available The article presents the results of the examination of archaeological activity of Siberian public figure and scientist A.V. Adrianov (1854–1920 in his last expedition. It took place in the upstream basin of the Yenisei River – in Tuva (Uryankhaysky Kray / Tannu Uryankhay in 1915–1916. The archaeologist could not summarize and publish the results of his successful field research – he died in 1920 due to the unjustified sentence of the Bolsheviks. The expedition prehistory, the content of the archaeological excavations and exploration, the history of the materials deposition to the storage, scientist's last years have been restored. The information, concerning 23 ancient Old Turkic manuscripts, examined by A.V. Adrianov has been identified and summarized. The data on new sources have been introduced into scientific use.

 4. Characterization of the cryptic AV3 promoter of ageratum yellow vein virus in prokaryotic and eukaryotic systems.

  Science.gov (United States)

  Wang, Wei-Chen; Wu, Chia-Ying; Lai, Yi-Chin; Lin, Na-Sheng; Hsu, Yau-Heiu; Hu, Chung-Chi

  2014-01-01

  A cryptic prokaryotic promoter, designated AV3 promoter, has been previously identified in certain begomovirus genus, including ageratum yellow vein virus isolate NT (AYVV-NT). In this study, we demonstrated that the core nucleotides in the putative -10 and -35 boxes are necessary but not sufficient for promoter activity in Escherichia coli, and showed that AYVV-NT AV3 promoter could specifically interact with single-stranded DNA-binding protein and sigma 70 of E. coli involved in transcription. Several AYVV-NT-encoded proteins were found to increase the activity of AV3 promoter. The transcription start sites downstream to AV3 promoter were mapped to nucleotide positions 803 or 805 in E. coli, and 856 in Nicotiana benthamiana. The eukaryotic activity of AV3 promoter and the translatability of a short downstream open reading frame were further confirmed by using a green fluorescent protein reporter construct in yeast (Saccharomyces cerevisiae) cells. These results suggested that AV3 promoter might be a remnant of evolution that retained cryptic activity at present.

 5. Fagkunnskap og pedagogisk tilnærming i samspill – En klasseromsstudie av undervisning i faget Religion, livssyn og etikk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dag Husebø

  2012-06-01

  Full Text Available Artikkelen analyserer tros- og livssynsundervisning gjennomført i lærerutdanningens obligatoriske praksisopplæring ved Universitetet i Stavanger (UiS 2008-2009. Undervisningen inngikk i det ordinære valgemnet Religion, livssyn og etikk (RLE, og var samtidig integrert i FoU-prosjektet Religionsundervisning og mangfold (ROM. Målsetningen i ROM var å prøve ut en bestemt religionspedagogikk med tanke på håndtering av religiøst mangfold i skole og lærerutdanning. I lærerutdanningsdelen av prosjektet etablerte fem lærerstudenter, to praksislærere og to faglærere et praksisfellesskap som arbeidet individuelt og kollektivt i lys av aksjonsforskningsprisipper. Hver deltaker utviklet sitt didaktiske utprøvingsprosjekt med forankring i den valgte teorien, støttet av praksisfellesskapet. Praksisfellesskapets samhandling ble bl.a. dokumentert gjennom bruk av audio- og videoopptak. Spørsmålet som stilles er på hvilken måte den pedagogiske teorien som ble prøvd ut avdekket behov for bestemt fagkunnskap i undervisningen, og hvordan elevene responderte på denne RLE-undervisningen. Funn i videomaterialet som indikerer at valg av religionspedagogisk teori påvirket behovet for bestemt fagkunnskap i undervisningen, analyseres nærmere.

 6. A.V. Usova's Contribution to the Field of Concept Learning in Physics Classroom

  Science.gov (United States)

  Yavoruk, Oleg

  2015-01-01

  A.V. Usova (1921-2014) has always been one of the leading figures in Russian physics education. Her theory of physics concept formation was formulated during the 1970s and the 1980s and directly influenced the process of physics education in the 20th and the 21st century. Over the years there have been a lot of theories of concept formation. Her…

 7. Solving the generalized Sylvester matrix equation AV+BW=VF via Kronecker map

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Aiguo WU; Siming ZHAO; Guangren DUAN

  2008-01-01

  This note considers the solution to the generalized Sylvester matrix equation AV+BW=VF with F being an arbitrary matrix,where V and W are the matrices to be determined.With the help of the Kronecker map,an explicit parametric solution to this matrix equation is established.The proposed solution possesses a very simple and neat form,and allows the matrix F to be undetermined.

 8. Lærerstudenters kommentatorkompetanse om flerkultur og undervisning av flerspråklige elever drøftet i lys av kritisk multikulturalisme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wenche Elisabeth Thomassen

  2016-01-01

  Full Text Available Grunnskolelærerutdanningen har som mål å utdanne studenter med både aktør- og kommentatorkompetanse. Kommentatorkompetanse innebærer evnen til kritisk refleksjon. Planer, forskrifter og retningslinjer for grunnskolelærer-utdanningene fastslår at studentene skal ha kunnskaper om flerkultur og undervisning av minoritetsspråklige elever. Slik kompetanse er fortsatt etterspurt, også blant nyutdannede lærere.I denne undersøkelsen er “kritisk multikulturalisme” brukt som teoretisk tilnærming for å analysere gruppeintervjuer med lærerstudenter. Drøftingen inkluderer også hvordan begreper fra denne teoretiske tilnærmingen fungerer for å forstå lærerstudentenes kommentatorkompetanse. Kritisk multikulturalisme er opptatt av å gi en analyse av undertrykking og institusjonalisering av ulike maktrelasjoner innen utdanning. Begreper som er særlig framtredende, er systemmakt, definisjonsmakt og avmakt. Empirien er en del av et større forskningsprosjekt ved UiS, som studerer praksis i grunnskolelærerutdanningen.Undersøkelsen viser at lærerstudentene viser oppmerksomhet og grad av kritisk kommentatorkompetanse når det gjelder systemnivå og pedagogiske praksiser, men ikke har nødvendigvis tilstrekkelig kunnskap om lover og regler for opplæringen. De savner mer oppmerksomhet på temaet innen lærerutdanningen, særlig konkret didaktikk. Funn i materialet indikerer at det ville være av betydning med en dypere forståelse og mer faglige begreper som grunnlag for refleksjon.Analysebegrepene fra kritisk multikulturalisme kan bidra til å sette studentenes utsagn inn i en større sammenheng og peke på potensielt diskriminerende diskurser, men fanger ikke alt studentene er opptatt av. Dette er et område som det ikke er mye forskning på i Norge, artikkelen er et bidrag til økt kunnskap om flerkultur i grunnskolelærerutdanningene.Nøkkelord: lærerstudenter, flerkultur, flerspråklige elever, kritisk multikulturalisme Abstract

 9. A CODING SCHEME USING GLOBAL MOTION ESTIMATION FOR AVS P-FRAME

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2007-01-01

  Block matching has been used for motion estimation and motion compensation in the Audio and Video Standard (AVS) for years. While having an acceptable performance in describing motion between frames, it requires quite a few bits to represent the motion vectors. In certain circumstances, the use of global motion estimation and compensation would perform equally well or even better than the block matching in terms of motion accuracy, while it results in the coding of global motion model parameters. In this letter, we modify an AVS coder by adding (1) six global motion model parameters to the frame header, and (2) mode selection among INTRA, SKIP, INTER-16×16,INTER-16×8, INTER-8×16, INTER-8×8, and Global Motion Compensation (GMC) modes by Lagrange optimal rate-distortion criteria. Simulation results demonstrate that over 0.1dB improvement in PSNR is obtained compared to the AVS coder for an average coded P-frame with the same bitrate.

 10. "Kven er det som skriv?" Skriveren i romanen Naustet av Jon Fosse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natascha Reinhoff

  2002-08-01

  Full Text Available Når det gjelder romanen Naustet av Jon Fosse er det ikke tvil om at det blant annet – og kanskje hovedsaklig – er „dette noko / skrifta berettar om“. Det er derfor denne romanen også kan kalles for en metaroman. Tematiseringen av skriveren og skriveprosessen i romanen tar ikke bare mye plass på historienivå: Den gjennomsyrer romanen. Nært forbundet med denne tematikken er et fenomen jeg ville kalle for „dobbeltperspektivet i romanen“, og det er dette jeg vil se litt nærmere på her. Selv om romanen Naustet – i god postmoderne tradisjon – i siste – og kanskje allerede i første – instans unndrar seg en fast og entydig tilskrivning av betydning – og slik bevarer sin magi – skal jeg prøve å nærme meg skriveren og dobbeltperspektivet „eit stykke på veg“. Men først et par ord om begrepet skriver.

 11. Conserved hypothetical BB0462 protein enhances the transcription activity of oppAV promoter

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2008-01-01

  Borrelia burgdorferi BB0462 ORF encodes an unknown functional protein with 110 amino acids.A BLAST search in protein databases and the secondary structure being predicted by the program JUFO showed that the conserved hypothetical BB0462 protein was similar to the members of the YbaB protein family in both amino acid composition and protein structure.The co-transformation of BB0462 ORF and oppA upstream regulation DNA into E.coli host cells and β-galactosidase activity assay demonstrated that the BB0462 protein enhanced the transcriptional activity of the oppAV promoter,but does not affect those of oppAⅠ,Ⅱ,Ⅲ and Ⅳ promoters.Analysis of DNA retardation and competitive repression also confirmed that the BB0462 protein bound to the 409 bp upstream regulation DNA fragment close to the initiation codon of the oppAV gene.All data in our study suggested that the BB0462 protein was involved in the transcriptional regulation of the oppAV gene

 12. Coding efficiency of AVS 2.0 for CBAC and CABAC engines

  Science.gov (United States)

  Cui, Jing; Choi, Youngkyu; Chae, Soo-Ik

  2015-12-01

  In this paper we compare the coding efficiency of AVS 2.0[1] for engines of the Context-based Binary Arithmetic Coding (CBAC)[2] in the AVS 2.0 and the Context-Adaptive Binary Arithmetic Coder (CABAC)[3] in the HEVC[4]. For fair comparison, the CABAC is embedded in the reference code RD10.1 because the CBAC is in the HEVC in our previous work[5]. The rate estimation table is employed only for RDOQ in the RD code. To reduce the computation complexity of the video encoder, therefore we modified the RD code so that the rate estimation table is employed for all RDO decision. Furthermore, we also simplify the complexity of rate estimation table by reducing the bit depth of its fractional part to 2 from 8. The simulation result shows that the CABAC has the BD-rate loss of about 0.7% compared to the CBAC. It seems that the CBAC is a little more efficient than that the CABAC in the AVS 2.0.

 13. Mutagenesis in ORF AV2 affects viral replication in Mungbean yellow mosaic India virus

  Indian Academy of Sciences (India)

  A Rouhibakhsh; Q M I Haq; V G Malathi

  2011-06-01

  Mungbean yellow mosaic India virus (MYMIV) is a whitefly-transmitted begomovirus with a bipartite genome. We investigate the functions of the MYMIV-AV2 protein, the open reading frame present upstream of the coat protein gene in DNA A component. The ability of MYMIV-AV2 mutants to replicate, spread and cause symptoms in legume hosts, blackgram, cowpea and French bean was analysed. Plants agroinoculated with mutants K73R, C86S and the double mutant C84S, C86S showed increase in severity of symptoms compared with the wild type. However, mutants W2S and H14Q,G15E caused marked attenuation of symptoms. While the double mutants C84S,C86S caused a 50-fold increase in double-stranded supercoiled and single-stranded DNA accumulation, the mutations W2S and H14Q,G15E showed a decrease in double-stranded supercoiled and single-stranded viral DNA accumulation. Because AV2 mutants affect the ratio between open circular and supercoiled DNA forms, we hypothesize that these mutations may modulate the functions of the replication initiation protein.

 14. Optimal pacing for symptomatic AV block: a comparison of VDD and DDD pacing.

  Science.gov (United States)

  Huang, Max; Krahn, Andrew D; Yee, Raymond; Klein, George J; Skanes, Allan C

  2004-01-01

  VDD pacing provides the physiological benefits of atrioventricular synchronous pacing with the convenience of a single lead system, but is hampered by uncertainty regarding long term atrial sensing and potential development of sinus node disease. To examine the long-term reliability and complication rates of VDD pacing, we compared the outcome of 112 consecutive patients (age 70 +/- 13 years, 59% men) with symptomatic AV block who received a single pass bipolar VDD system, to 80 patients (age 63 +/- 16 years, 70% men) who received DDD pacing for the same indication. All patients were judged to have intact sinus node function based on submitted ECGs and monitoring results at the time of implant. Implant time was reduced in VDD patients compared to DDD patients (63 +/- 20 vs 97 +/- 36 minutes, P DDD patients compared to 3 (3%) VDD patients (P = 0.15). The implant P wave was lower with VDD pacing compared to DDD patients (2.91 +/- 1.48 vs 4.0 +/- 1.7 mv, P DDD patients. Physiological atrioventricular activation was maintained in 94%-99% of beats throughout the follow-up period in the VDD group. VDD pacing is an excellent strategy for treatment of patients with symptomatic AV block. The lower cost, high reliability, and abbreviated implantation time suggest that VDD pacing is a viable alternative to DDD pacing in patients with high degree AV block and normal sinus node function.

 15. 18F-AV-1451 positron emission tomography in Alzheimer’s disease and progressive supranuclear palsy

  Science.gov (United States)

  Vázquez Rodríguez, Patricia; Hong, Young T.; Allinson, Kieren S. J.; Williamson, David; Borchert, Robin J.; Sami, Saber; Cope, Thomas E.; Bevan-Jones, W. Richard; Jones, P. Simon; Arnold, Robert; Surendranathan, Ajenthan; Mak, Elijah; Su, Li; Fryer, Tim D.; Aigbirhio, Franklin I.; O’Brien, John T.; Rowe, James B.

  2017-01-01

  Abstract The ability to assess the distribution and extent of tau pathology in Alzheimer’s disease and progressive supranuclear palsy in vivo would help to develop biomarkers for these tauopathies and clinical trials of disease-modifying therapies. New radioligands for positron emission tomography have generated considerable interest, and controversy, in their potential as tau biomarkers. We assessed the radiotracer 18F-AV-1451 with positron emission tomography imaging to compare the distribution and intensity of tau pathology in 15 patients with Alzheimer’s pathology (including amyloid-positive mild cognitive impairment), 19 patients with progressive supranuclear palsy, and 13 age- and sex-matched controls. Regional analysis of variance and a support vector machine were used to compare and discriminate the clinical groups, respectively. We also examined the 18F-AV-1451 autoradiographic binding in post-mortem tissue from patients with Alzheimer’s disease, progressive supranuclear palsy, and a control case to assess the 18F-AV-1451 binding specificity to Alzheimer’s and non-Alzheimer’s tau pathology. There was increased 18F-AV-1451 binding in multiple regions in living patients with Alzheimer’s disease and progressive supranuclear palsy relative to controls [main effect of group, F(2,41) = 17.5, P 2.2, P’s 2.7, P’s < 0.02). The support vector machine assigned patients’ diagnoses with 94% accuracy. The post-mortem autoradiographic data showed that 18F-AV-1451 strongly bound to Alzheimer-related tau pathology, but less specifically in progressive supranuclear palsy. 18F-AV-1451 binding to the basal ganglia was strong in all groups in vivo. Postmortem histochemical staining showed absence of neuromelanin-containing cells in the basal ganglia, indicating that off-target binding to neuromelanin is an insufficient explanation of 18F-AV-1451 positron emission tomography data in vivo, at least in the basal ganglia. Overall, we confirm the potential of 18F-AV

 16. SplicerAV: a tool for mining microarray expression data for changes in RNA processing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Garcia-Blanco Mariano A

  2010-02-01

  Full Text Available Abstract Background Over the past two decades more than fifty thousand unique clinical and biological samples have been assayed using the Affymetrix HG-U133 and HG-U95 GeneChip microarray platforms. This substantial repository has been used extensively to characterize changes in gene expression between biological samples, but has not been previously mined en masse for changes in mRNA processing. We explored the possibility of using HG-U133 microarray data to identify changes in alternative mRNA processing in several available archival datasets. Results Data from these and other gene expression microarrays can now be mined for changes in transcript isoform abundance using a program described here, SplicerAV. Using in vivo and in vitro breast cancer microarray datasets, SplicerAV was able to perform both gene and isoform specific expression profiling within the same microarray dataset. Our reanalysis of Affymetrix U133 plus 2.0 data generated by in vitro over-expression of HRAS, E2F3, beta-catenin (CTNNB1, SRC, and MYC identified several hundred oncogene-induced mRNA isoform changes, one of which recognized a previously unknown mechanism of EGFR family activation. Using clinical data, SplicerAV predicted 241 isoform changes between low and high grade breast tumors; with changes enriched among genes coding for guanyl-nucleotide exchange factors, metalloprotease inhibitors, and mRNA processing factors. Isoform changes in 15 genes were associated with aggressive cancer across the three breast cancer datasets. Conclusions Using SplicerAV, we identified several hundred previously uncharacterized isoform changes induced by in vitro oncogene over-expression and revealed a previously unknown mechanism of EGFR activation in human mammary epithelial cells. We analyzed Affymetrix GeneChip data from over 400 human breast tumors in three independent studies, making this the largest clinical dataset analyzed for en masse changes in alternative mRNA processing

 17. Flow Induced Microvascular Network Formation of Therapeutic Relevant Arteriovenous (AV) Loop-Based Constructs in Response to Ionizing Radiation

  Science.gov (United States)

  Schmidt, Volker J.; Covi, Jennifer M.; Koepple, Christoph; Hilgert, Johannes G.; Polykandriotis, Elias; Bigdeli, Amir K.; Distel, Luitpold V.; Horch, Raymund E.; Kneser, Ulrich

  2017-01-01

  Background The arteriovenous (AV) loop model enables axial vascularization to gain a functional microcirculatory system in tissue engineering constructs in vivo. These constructs might replace surgical flaps for the treatment of complex wounds in the future. Today, free flaps are often exposed to high-dose radiation after defect coverage, according to guideline-oriented treatment plans. Vascular response of AV loop-based constructs has not been evaluated after radiation, although it is of particular importance. It is further unclear whether the interposed venous AV loop graft is crucial for the induction of angiogenesis. Material/Methods We exposed the grafted vein to a single radiation dose of 2 Gy prior to loop construction to alter intrinsic and angio-inductive properties specifically within the graft. Vessel loops were embedded in a fibrin-filled chamber for 15 days and radiation-induced effects on flow-mediated vascularization were assessed by micro-CT and two-dimensional histological analysis. Results Vessel amount was significantly impaired when an irradiated vein graft was used for AV loop construction. However, vessel growth and differentiation were still present. In contrast to vessel density, which was homogeneously diminished in constructs containing irradiated veins, vessel diameter was primarily decreased in the more peripheral regions. Conclusions Vascular luminal sprouts were significantly diminished in irradiated venous grafts, suggesting that the interposing vein constitutes a vital part of the AV loop model and is essential to initiate flow-mediate angiogenesis. These results add to the current understanding of AV loop-based neovascularization and suggest clinical implications for patients requiring combined AV loop-based tissue transfer and adjuvant radiotherapy. PMID:28199294

 18. Kjernereseptorar og endokrinforstyrrande stoff: Ligandaktiveringsstudiar av human Pregnan X Reseptor (hPXR) og human Østrogen Reseptor alfa (hERalfa) med luciferase transfeksjonsassay

  OpenAIRE

  Sørland, Gunn-Therese Lund

  2008-01-01

  Samandrag Pregnan X Reseptor (PXR) er ein kjernereseptor som ved aktivering kan indusere transkripsjon av CYP3A4 enzym. Desse enzyma er involvert i metabolisme av mange sambindingar som til dømes legemiddel. PXR vert aktivert ved å binde ligand. Det er identifisert svært mange ligandar for PXR. Aktivering av PXR kan altså seiast å vere ein sentral prosess i metabolisme utført av CYP3A4 enzymet. Det er derfor viktig med auka kunnskap om kva ligandar og ligandkonsentrasjonar som kan aktiver...

 19. Dimensionering och detaljkonstruktion av parkeringsbroms : Konstruktion av parkeringsbroms och nödbroms till en elektrisk driven axel för tyngre fordon

  OpenAIRE

  Karlsson, Erik

  2016-01-01

  Denna rapport beskriver genomförandet och resultatet av examensarbetet för högskoleingenjörsexamen i maskinteknik, 15 hp, som utförts på Umeå universitet under vårterminen 2016. Tidsperioden på projektet var 10 veckor och utfördes hos företaget BAE Systems Hägglunds som ligger i Örnsköldsvik. BAE Systems Hägglunds har fått en förfrågan om det är att möjligt att integrera en parkeringsbroms i deras nuvarande hybridelektriska drivsystem. Förfrågningen kom ifrån företaget Konecrane som tillverka...

 20. Separation and storage of carbon dioxide in a Nordic systems perspective - a study based on work in the IEA R and D programme on greenhouse gases; Avskiljning och lagring av koldioxid i ett nordiskt systemperspektiv - en studie baserad paa arbete inom IEA:s FoU-program kring vaexthusgaser

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gode, Jenny; Hovsenius, Gunnar

  2005-10-01

  The purpose of this report has been to summarise state-of-the art regarding carbon dioxide capture and storage (CCS) from a Nordic energy system point of view. The report is to a great extent based on studies carried out within the IEA Greenhouse Gas RandD Programme up to and including springtime 2005. It will probably take 10-20 years before CCS will be applied in a wider scale within Europe. Meanwhile, other measures are necessary to reduce the emissions of CO{sub 2}. The techniques for CO{sub 2} capturing from fossil fuels can be divided into three categories: 1. Post combustion capture. Absorption with monoethanolamine (MEA) is the most studied option and is used for small as well as large applications at present. The technique can be used for retrofits, but due to high costs it is more likely to be applied for new plants. The environmental consequences are not completely known. 2. Oxyfuel combustion. Combustion with oxygen or oxygen enriched air generates an exhaust gas mainly consisting of carbon dioxide and water, which can be easily separated by condensation. The technique is promising for new plants. 3. Precombustion decarbonisation. The technique involves transformation of the fuel into hydrogen and carbon dioxide. The hydrogen can be used for example in a gas turbine for producing electricity. The method is not in commercial use yet, and will probably mainly be used for new plants. After capturing the CO{sub 2}, it is either transported to a storage site or used for enhanced oil/gas recovery. The CO{sub 2} is mainly transported as a liquid through pipelines or by ship. The global potential for storing carbon dioxide is estimated to be very large, especially storage in saline aquifers or depleted oil/gas fields where the potentials are estimated to be 1,000-10,000 G ton of CO{sub 2}, respectively 800-920 G ton of CO{sub 2}. Saline aquifers constitute the main storage potential for Northern Europe as well, with an estimated capacity of 1500 G ton of CO{sub 2} only in aquifers known today. This can be compared to the total European CO{sub 2} emissions of 3 G ton per year. Several aquifers are known within or near the Nordic countries. One aquifer is spreading from south-west of Sweden to northern Germany, and another one from south-east of Gotland towards Kaliningrad, Russia. Eight aquifers have been identified in Denmark, and in Norway, large-scale capture and storage of CO{sub 2} is carried out at a natural gas field in the North Sea. There are also several known aquifers e.g. in Germany. The cost of capture, transport and storage of CO{sub 2} is calculated to be 300-550 SEK/ton CO{sub 2} avoided, of which capturing costs constitute about 75 %. A cost of 300 SEK/ton CO{sub 2} avoided corresponds to an increase in electricity cost of about 0.12-0.25 SEK/kWh. There is a considerable RandD need to reduce the cost of CO{sub 2} capture. It is also important to ensure that the storage be done in a safe and sustainable manner. Public acceptance and legal issues must also be carefully investigated prior to large-scale application of the technique.

 1. Os avós na perspectiva de jovens universitários Grandparents: from a college students` perspective

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cristina Maria de Souza Brito Dias

  2003-01-01

  Full Text Available Esta pesquisa teve como objetivo verificar a percepção dos jovens adultos acerca dos seus avós. Dela participaram 100 universitários (50 de cada sexo, com média de idade de 21,63 anos, respondendo a um questionário com questões de múltipla escolha. Os principais resultados são: Os significados mais importantes representados pelos avós foram os de "respeito" e "sabedoria e experiência de vida. O(a avô(a preferido pelos netos foi a "avó materna". O motivo da preferência foi a convivência maior. Quanto à contribuição dada pelos avós à família destacaram-se "a educação dada aos pais" e "ajudam na criação dos netos". A diferença entre os pais e os avós, na opinião dos jovens, foi "a diferença de cultura, valores". Em relação às características de um avô(avó ideal, verificou-se que, para os universitários, eles devem ter "amor/carinho" e "abertura/diálogo/comunicação". Conclui-se que os avós se constituem como pessoas importantes na vida dos netos, embora já crescidos.This research aimed to verify the perception young college students have concerning their grandparents. Participated on the survey 100 college students (50 male and 50 female, 21,63 year-old average, answering a questionnaire with of multiple choice questions. The main results are: The most meaningful representation grandparents bring were the ones of "respect" and "wisdom and life experience". The favorite grandparent figure for them was the grandmother from the mother´s side. The reason for the preference was they see each other more often. Regarding the contribution given by the grandparents to the family prevailed "the education given to the parents" and "their help with grandchildren". The difference between the parents and the grandparents, according to the subjects, was a difference of culture and values. For the surveyed college students, the characteristics of an ideal grandparent was, they should have "love and care" and "be open to

 2. Cardiovascular responses to microinjection of L-glutamate into the NTS in AV3V-lesioned rats.

  Science.gov (United States)

  Vieira, Alexandre Antonio; Colombari, Eduardo; De Luca, Laurival A; de Almeida Colombari, Débora Simões; Menani, José V

  2004-10-29

  The excitatory amino acid L-glutamate injected into the nucleus of the solitary tract (NTS) in unanesthetized rats similar to peripheral chemoreceptor activation increases mean arterial pressure (MAP) and reduces heart rate. In this study, we investigated the effects of acute (1 day) and chronic (15 days) electrolytic lesions of the preoptic-periventricular tissue surrounding the anteroventral third ventricle (AV3V region) on the pressor and bradycardic responses induced by injections of L-glutamate into the NTS or peripheral chemoreceptor activation in unanesthetized rats. Male Holtzman rats with sham or electrolytic AV3V lesions and a stainless steel cannula implanted into the NTS were used. Differently from the pressor responses (28+/-3 mm Hg) produced by injections into the NTS of sham-lesioned rats, L-glutamate (5 nmol/100 nl) injected into the NTS reduced MAP (-26+/-8 mm Hg) or produced no effect (2+/-7 mm Hg) in acute and chronic AV3V-lesioned rats, respectively. The bradycardia to l-glutamate into the NTS and the cardiovascular responses to chemoreflex activation with intravenous potassium cyanide or to baroreflex activation with intravenous phenylephrine or sodium nitroprusside were not modified by AV3V lesions. The results show that the integrity of the AV3V region is essential for the pressor responses to L-glutamate into the NTS but not for the pressor responses to chemoreflex activation, suggesting dissociation between the central mechanisms involved in these responses.

 3. Intervensjonsstudien "Forebyggelse av lårhalsbrudd". Metode og praktisk gjennomføring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elisabeth Kvaavik

  2009-11-01

  Full Text Available  Bakgrunn  3 kan forebygge brudd blant sykehjemsbeboere. Her beskrivesmetoden og den praktiske gjennomføringen av studien.Metode  mg vitamin D daglig som 5 ml tran og kontrollgruppa fikk 5 ml tran der vitamin D var fjernet. Endepunktenevar lårhalsbrudd og alle ikke-vertebrale brudd. Et enkelt studieopplegg ble vektlagt. På bakgrunnav styrkeberegningen var målsetningen å inkludere ca. 2000 deltakere.Resultater  Konklusjon  The intervention study”Prevention of hip fractures”. Nor J Epidemiol 2000; 10 (1: 79-85.  Background  3 can prevent suchfractures. Here we present the method and the implementation of the study.Method  mg vitamin D daily in 5 ml cod liver oil for 2 years and the control group received 5 ml cod liver oilwithout vitamin D. The endpoints were hip fractures and all non-vertebral fractures. It was consideredimportant to use a trial that the nursing homes would find easy to implement. According to power calculationthe aim was to include about 2000 participants.Results  Conclusion  : The participation was lower than expected as recruiting nursing homes and nursing homeresidents posed considerable difficulty. However, the great majority of the ward staff at the participatingwards did not find the intervention demanding. A total of 1144 was included in the study.: A total of 1144 residents from 51 nursing homes (of 106 invited in Oslo, Lier and Bergen participated.The participation rate at the individual nursing home varied from 3 to 57%. The participants were85 years old and 3/4 were women. Mean calcium intake from cheese and milk was 450 mg/day, more than40% used a vitamin D supplement while only 3% used a calcium supplement. 1/3 of the participants completedthe 2 years intervention, about 1/3 finished the intervention before 2 years because of death and 1/3finished before 2 years of other causes. The great majority of the wards did not find the interventiondemanding.: A randomised, double

 4. AV-8B Map System II: Moving Map Composer Software Users Manual

  Science.gov (United States)

  2007-11-02

  Plan A4112-23). The authors thank Captain Reese Hines in the AV-8B Program Office for his support of this project. We also thank Ms. Diana Lemon and...Place monitor, keyboard, and mouse next to stack of equipment; • Place scanner on a table with enough clearance for the moving scan bed. (3) Plug...Team Leader: Diana Lemon Project Engineers: Luie Trudy, Jean Carlton 70 Lohrenz et al. C4.5 National Imagery and Mapping Agency (NIMA) NIMA

 5. Boktrailern – : En kartläggning av en ny medieprodukt

  OpenAIRE

  Rybin, Claudia

  2015-01-01

  I detta examensarbete kartlägger jag en ny medieprodukt, boktrailern. En boktrailer är en audiovisuell reklam för en bok och härstammar från samt följer dels samma konventioner som den etablerade filmtrailertraditionen. I vissa fall kan boktrailern även ses som en självständig kortfilm. Boktrailern har uppkommit vid sekelskiftet och utvecklats som en följd av tre faktorer kopplade till tjugohundratalets teknologiska framsteg: 1. Verbal text är allt mer tvungen att förlita sig på ...

 6. Fruktbarhet hos simler: effekter av ernæring og vekst

  OpenAIRE

  N. J. C. Tyler; Forberedt innlegg v/ Terje Skogland

  1988-01-01

  Tyler's article is published in English in Rangifer 7 (2), 1987: Fertility in female reindeer: the effect of nutrition and growth.Sammendrag: Drektighetsprosenten i ungrein varierer sterkt fra individ til individ og fra flokk til flokk. En høy fruktbarhet i reinflokken er selve grunnlaget for en vellykket reindrift. Overraskende er det derfor at man vet lite om hvilke faktorer som bestemmer om rein skal bli drektig eller ikke. I denne artikkelen blir effekten av ernæring p&a...

 7. Proteomanalyse: To-dimensjonal gelelektroforese av Nordsjøsild i forhold til modningstid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jessen, Flemming; Skåra, Torstein

  Forsøksresultater fra tidligere FHF-prosjekter på matjessild har vist at salte- og modningsprosessene er reproduserbare. Det er dog stadig en utfordring å kunne måle enzymaktivitet og modningsgrad, som er to parametre som har vist seg å henge tett sammen. Analysene som er gjennomført i forsøkene,......-indikator-proteiner, og tar utgangspunkt i de forsøk med filetering av delvis modnet matjessild, som ble gjennomført i 2014....

 8. Musikens framställning av etnocentriska stereotyper : Observationer i tecknade Disneyfilmer

  OpenAIRE

  Allen, Ludvig

  2011-01-01

  Uppsatsen behandlar musiken i fyra Disneyfilmer och hur den används för befrämjandet av etnocentriska stereotyper. Analysen fokuserar på musikaliska stycken från filmerna Aladdin, Dumbo, Lady and the Tramp och The Jungle Book. Genom att applicera musikteori med begreppsapparat kring stereotyper och etnocentrism forskar jag kritiskt i vad musiken kommunicerar. This essay deals with the music in four Disney films and how it is used for the promotion of ethnocentric stereotypes. The analysis ...

 9. Styrning av konsumenter mot miljövänligare och hälsosammare produkter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordström, Leif Jonas; Thunström, Linda

  normen så väljer konsumenter att ta del av information i betydligt större utsträckning. 3. Smak är så avgörande för efterfrågan på livsmedel att hälsomärkning i vissa fall har liten effekt på efterfrågan. 4. Konsumenter har ingen förutfattad mening om att hälsomärkta produkter smakar sämre. 5...

 10. Atmospheric Turbulence Measurements With the Automatic Mini UAV 'M2AV Carolo'

  Science.gov (United States)

  Bange, J.; van den Kroonenberg, A. C.; Spieß, T.; Buschmann, M.; Krüger, L.; Heindorf, A.; Vörsmann, P.

  2007-05-01

  The limitations of manned airborne meteorological measurements led to the development of an autonomously operating mini aircraft, the Meteorological Mini-UAV (M2AV), at the Institute of Aerospace Systems, Technical University of Braunschweig, Germany. The task was to develop, test and verify a meteorological sensor package as payload for an already available automatic carrier aircraft, the UAV 'Carolo T200', which operates autonomously i.e. without remote control. The M2AV is a self constructed model aircraft with two electrically powered engines and a wingspan of two meters. The maximum take-off weight is 4.5~kg (the M2AV is therefore classified as an model plane which simplifies authority issues), including 1.5~kg of payload. It is hand-launched which makes operation of the aircraft easy. With an endurance of approximately 50 minutes, the range accounts for 60 km at a cruising speed of 20~m/s. The M2AV is capable of performing turbulence measurements (wind vector, temperature and humidity) within the troposphere and offers an economic component during meteorological campaigns. The meteorological sensors are mounted on a noseboom to minimise the aircraft's influence on the measurements and to position the sensors closely to each other. Wind is measured via a small five-hole probe, an inertia measurement unit and GPS. The flight mission (waypoints, altitudes, airspeed) is planned and assigned to the aircraft before the semi- automatic launch. The flight is only controlled by the on-board autopilot system which only communicates with a ground station (laptop PC) for the exchange of measured data and command updates like new waypoints etc. The talk gives details on the technical items, calibration and first missions. Results from first field experiments like the LAUNCH-2005 campaign near Berlin are used for data quality assessment by comparison with simultaneous lidar and sodar measurements. An in situ comparison with the highly accurate helicopter-borne turbulence

 11. Seguimiento de la construcción de edificio 43 viviendas Av/ Juan XXIII Valencia

  OpenAIRE

  BURGOS ROMERO, LUIS

  2011-01-01

  Convenios con empresa. La obra prevé la construcción de un edificio de 41 viviendas VP + 2 viviendas libres, constando de 2 plantas sótano para uso de aparcamiento y trasteros, planta baja con local comercial, 8 plantas con 5 viviendas por planta y una planta ático con 3 viviendas. La obra está en su fase de estructura, habiéndose realizado las plantas de sótano. Burgos Romero, L. (2011). Seguimiento de la construcción de edificio 43 viviendas Av/ Juan XXIII Valencia. http://hdl.handle.net...

 12. ”Mode är på modet” : - en kvalitativ studie av fenomenet modebloggar -

  OpenAIRE

  Rydström, Maria

  2007-01-01

  Abstract Title: “Fashion be in fashion” – a qualitative study of the phenomen fashion blogs (“Mode är på modet” – en kvalitativ studie av fenomenet modebloggar) Number of Pages: 46 (54 including enclosures) Author: Maria Rydström Tutor: Else Nygren Course: Media and communication studies D Period: Spring semester 2007 University: Division of Media and Communication, Department of Information Science,Uppsala university Aim: Contribute to the understanding of a yet unexplored domain, fashion bl...

 13. Framgång eller förfall? : Utvecklingen, riskerna och potentialen av BYOD

  OpenAIRE

  Berglund, Emil; Facklam, Alexander

  2016-01-01

  Uppsatsen undersöker fenomenet Bring Your Own Device (BYOD), dess för- och nackdelar samt hur riskerna BYOD medför kan hanteras. För att uppnå detta har en litteraturstudie genomförts. Denna kompletteras av en enkätstudie på Stockholms Läns Landsting och tre intervjuer på Uppsala Kommun med målet att se hur dessa organisationer hanterar BYOD. Arbetet ger en djup insikt i BYOD olika aspekter och visar även på hur de risker som uppkommer kan hanteras.

 14. Instalación eléctrica de suministro para naves avícolas

  OpenAIRE

  2013-01-01

  El objetivo del presente proyecto consiste en el diseño del sistema eléctrico necesario para dar suministro a todos los puntos de consumo energético de cada una de las cuatro naves avícolas de que consta el proyecto, destinadas a la cría de aves para consumo alimenticio. El proyecto comprende: 1) Entronque desde la línea de media tensión, perteneciente a Iberdrola y que posee una tensión nominal de 20 kV, hasta el centro de transformación. 2) Distribución eléctrica en baj...

 15. "rand on klaasist ..." = "strondin er av glasi ..." : [luuletused] / T̤roddur Poulsen ; tlk. Arvo Alas

  Index Scriptorium Estoniae

  Poulsen, T̤roddur

  2004-01-01

  Sisu: "rand on klaasist ..." = "strondin er av glasi ..."; "vesi kannab endas ka nukrust ..." = "vatiņ ber eisini sorg ..."; "Nägin unes et olid ..." = "Droymdi at t{250} ..."; "Tulevik kuulub lihale ..." = "Visi̤nin er kjaet ..."; "Ma pole kirjutanud ..." = "Eg har ikki skriva̧ ..."; "Fäärid sinus. Fäärid minus. Fäärid sidrunis. Fäärid ..." = "Faeroyar Í t̆r. Faeroyar Í m̆r. Faeroyar Í citr̤nini. Faeroyar ... "; "Ma ei suuda kirjutada ..." = "Eg kan ikki skriva ..."

 16. Entreprenørskap i høyere utdanning - en kartlegging av omfang og innhold

  OpenAIRE

  Bjørnåli, Ekaterina; Støren, Liv Anne; Henaug, Inger

  2011-01-01

  Rapporten gir en samlet oversikt over hvilke høyere utdanningsinstitusjoner i Norge som gir et tilbud om entreprenørskap, og hva slags tilbud de gir. Utdanningstilbudene er kategorisert etter omfang (målt i studiepoeng), nivå (bachelor, master osv.) og fagområde, og innhold og læringsmål i de ulike tilbudene er kartlagt. I tillegg har vi kartlagt omfanget av spesielle tilbud som Gründerskolen, Venture Cup og Take-off, samt tilbud som foregår i samarbeid med Ungt Entreprenørskap.

 17. Danse med elva : en undersøkelse av flow i elvepadling

  OpenAIRE

  Blakar, Vemund Jensen

  2012-01-01

  SAMMENDRAG: Temaet for denne undersøkelsen har vært flow- og mestringsopplevelser og gruppas funksjon i elvepadling. Undersøkelsen viser at elvepadling er en fritidsaktivitet som relativt lett utløser en rekke av dimensjonene i flowbegrepet. Flow dreier seg om glede og nytelse: Optimale og positive opplevelser. Samtidig viser imidlertid dataene i denne undersøkelsen at flow også kan ha negative konsekvenser. Flow kan være avhengighetsutløsende. Flow blir så viktig for ...

 18. Förekomst av karies och parodontit hos personer med Morbus Crohn

  OpenAIRE

  Johansson, Annika; Olsson, Sara

  2012-01-01

  Syftet med litteraturstudien var att undersöka förekomsten av karies och parodontit hos personer med Morbus Crohn. Metoden som användes var en allmän litteraturstudie. Materialet till litteraturstudien samlades in genom sökning i databaserna Cinahl, PubMed och ScienceDirect. De sökord som användes vid litteratursökningen i samtliga databaser var ”caries”, ”Crohn’s disease”, ”periodontal disease” och ”periodontitis”. Vetenskapliga artiklar som fick ingå i litteraturstudien begränsades till ”En...

 19. Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2013

  OpenAIRE

  Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Flåten, Magne*

  2014-01-01

  Eremitten Osmoderma eremita er en stor, brunsvart bille i familien skarabider. Den lever i gamle, hule løvtrær og er vurdert som truet i store deler av Europa. I Norge ble den antatt å være utdødd inntil den ble gjenfunnet i Tønsberg i 2008. Den er listet i kategori kritisk truet (CR) i Norsk rødliste for arter 2010, og er en prioritert art (fredet) i Norge. I tillegg er den på vedlegg til EUs habitatdirektiv og vurdert som nær truet (NT) på global rødliste. Handlingsplanen for er...

 20. Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2014

  OpenAIRE

  Endrestøl, Anders; Staverløkk, Arnstein; Flåten, Magne*

  2015-01-01

  Eremitten Osmoderma eremita er en stor, brunsvart bille i familien skarabider. Den lever i gamle, hule løvtrær og er vurdert som truet i store deler av Europa. I Norge ble den antatt å være utdødd inntil den ble gjenfunnet i Tønsberg i 2008. Den er listet i kategori kritisk truet (CR) i Norsk rødliste for arter 2010, og er en prioritert art (fredet) i Norge. I tillegg er den på vedlegg til EUs habitatdirektiv og vurdert som nær truet (NT) på global rødliste. Handlingsplanen for er...

 1. Chemometric formulation of bacterial consortium-AVS for improved decolorization of resonance-stabilized and heteropolyaromatic dyes.

  Science.gov (United States)

  Kumar, Madhava Anil; Kumar, Vaidyanathan Vinoth; Premkumar, Manickam Periyaraman; Baskaralingam, Palanichamy; Thiruvengadaravi, Kadathur Varathachary; Dhanasekaran, Anuradha; Sivanesan, Subramanian

  2012-11-01

  A bacterial consortium-AVS, consisting of Pseudomonas desmolyticum NCIM 2112, Kocuria rosea MTCC 1532 and Micrococcus glutamicus NCIM 2168 was formulated chemometrically, using the mixture design matrix based on the design of experiments methodology. The formulated consortium-AVS decolorized acid blue 15 and methylene blue with a higher average decolorization rate, which is more rapid than that of the pure cultures. The UV-vis spectrophotometric, Fourier transform infra red spectrophotometric and high performance liquid chromatographic analysis confirm that the decolorization was due to biodegradation by oxido-reductive enzymes, produced by the consortium-AVS. The toxicological assessment of plant growth parameters and the chlorophyll pigment concentrations of Phaseolus mungo and Triticum aestivum seedlings revealed the reduced toxic nature of the biodegraded products.

 2. The histone variant His2Av is required for adult stem cell maintenance in the Drosophila testis.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jose Rafael Morillo Prado

  2013-11-01

  Full Text Available Many tissues are sustained by adult stem cells, which replace lost cells by differentiation and maintain their own population through self-renewal. The mechanisms through which adult stem cells maintain their identity are thus important for tissue homeostasis and repair throughout life. Here, we show that a histone variant, His2Av, is required cell autonomously for maintenance of germline and cyst stem cells in the Drosophila testis. The ATP-dependent chromatin-remodeling factor Domino is also required in this tissue for adult stem cell maintenance possibly by regulating the incorporation of His2Av into chromatin. Interestingly, although expression of His2Av was ubiquitous, its function was dispensable for germline and cyst cell differentiation, suggesting a specific role for this non-canonical histone in maintaining the stem cell state in these lineages.

 3. A Comparison of the AVS-9 and the Panoramic Night Vision Goggles During Rotorcraft Hover and Landing

  Science.gov (United States)

  Szoboszlay, Zoltan; Haworth, Loran; Simpson, Carol

  2000-01-01

  A flight test was conducted to assess any differences in pilot-vehicle performance and pilot opinion between the use of a current generation night vision goggle (the AVS-9) and one variant of the prototype panoramic night vision goggle (the PNVGII). The panoramic goggle has more than double the horizontal field-of-view of the AVS-9, but reduced image quality. Overall the panoramic goggles compared well to the AVS-9 goggles. However, pilot comment and data are consistent with the assertion that some of the benefits of additional field-of-view with the panoramic goggles were negated by the reduced image quality of the particular variant of the panoramic goggles tested.

 4. Maillard reaction and enzymatic browning affect the allergenicity of Pru av 1, the major allergen from cherry (Prunus avium).

  Science.gov (United States)

  Gruber, Patrick; Vieths, Stefan; Wangorsch, Andrea; Nerkamp, Jörg; Hofmann, Thomas

  2004-06-16

  The influence of thermal processing and nonenymatic as well as polyphenoloxidase-catalyzed browning reaction on the allergenicity of the major cherry allergen Pru av 1 was investigated. After thermal treatment of the recombinant protein rPru av 1 in the absence or presence of carbohydrates, SDS-PAGE, enzyme allergosorbent tests, and inhibition assays revealed that thermal treatment of rPru av 1 alone did not show any influence on the IgE-binding activity of the protein at least for 30 min, thus correlating well with the refolding of the allergen in buffer solution as demonstrated by CD spectroscopic experiments. Incubation of the protein with starch and maltose also showed no effect on IgE-binding activity, whereas reaction with glucose and ribose and, even more pronounced, with the carbohydrate breakdown products glyceraldehyde and glyoxal induced a strong decrease of the IgE-binding capacity of rPru av 1. In the second part of the study, the effect of polyphenoloxidase-catalyzed oxidation of polyphenols on food allergen activity was investigated. Incubation of rPru av 1 with epicatechin in the presence of tyrosinase led to a drastic decrease in IgE-binding activity of the protein. Variations of the phenolic compound revealed caffeic acid and epicatechin as the most active inhibitors of the IgE-binding activity of rPru av 1, followed by catechin and gallic acid, and, finally, by quercetin and rutin, showing significantly lower activity. On the basis of these data, reactive intermediates formed during thermal carbohydrate degradation as well as during enzymatic polyphenol oxidation are suggested as the active chemical species responsible for modifying nucleophilic amino acid side chains of proteins, thus inducing an irreversible change in the tertiary structure of the protein and resulting in a loss of conformational epitopes of the allergen.

 5. Frequency-dependent electrophysiological remodeling of the AV node by hydroalcohol extract of Crocus sativus L. (saffron) during experimental atrial fibrillation: the role of endogenous nitric oxide.

  Science.gov (United States)

  Khori, Vahid; Alizadeh, Ali Mohammad; Yazdi, Hamidreza; Rakhshan, Elnaz; Mirabbasi, Abbas; Changizi, Shima; Mazandarani, Masumeh; Nayebpour, Mohsen

  2012-06-01

  The study assessed the hydroalcohol extract effects of Crocus sativus L. (saffron) on (i) the basic and rate-dependent electrophysiological properties of the AV node, (ii) remodeling of the AV node during experimental atrial fibrillation (AF) and (iii) the role of nitric oxide (NO) in the effects of saffron on the AV node. Stimulation protocols in isolated AV node were used to quantify AV nodal recovery, facilitation and fatigue in four groups of rabbits (n = 8-16 per group). In addition, the nodal response to AF was evaluated at multiple cycle lengths and during AF. Saffron had a depressant effect on AV nodal rate-dependent properties; further, it increased Wenckebach block cycle length, functional refractory period, facilitation and fatigue (p saffron on the AV node (p Saffron increased the zone of concealment in experimental AF (p saffron. Saffron increased the AV nodal refractoriness and zone of concealment. These depressant effects of saffron were mediated by endogenous NO.

 6. Impacto vial del túnel Santa Rosa en la Av. Próceres de la Independencia, SJL, Lima

  OpenAIRE

  Sotil Chávez, Andres; Chalco Condorhuamán, Karen Eugenia

  2014-01-01

  El presente artículo es un resumen del trabajo de investigación sobre la influencia de los proyectos de infraestructura vial en las  condiciones de tráfico de la intersección Av. Perú con la Av. Próceres de la Independencia ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL) en la ciudad de Lima, Perú. De esta manera, el articulo contiene la presentación del problema de estudio, considerando las condiciones y características de las intersecciones estudiadas; descripción del flujo vehicular...

 7. Enhet og Dannelse : En idehistorisk analyse av enhets og dannelses idealet til Bauhaus direktøren Walter Gropius

  OpenAIRE

  Hansen, Britt Hogstad

  2003-01-01

  Sammendrag Denne avhandlingen presenterer et annet bild av den tyske arkitekten og pedagogen Walter Gropius (1883-1969) enn det som har vært vanlig til nå i Norge. Ofte blir han fremstilt som en av funksjonalismens fremste representanter og en som banet vei for den moderne arkitekturen. I denne sammenheng beskrives han ofte som en som brøt fullstendig med alle tidligere tradisjoner. Denne oppgaven vil derimot forsøke å vise at han ikke brøt med tidligere tradisjoner, men at han i høyeste ...

 8. Fruktbarhet hos simler: effekter av ernæring og vekst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N.J.C. Tyler

  1988-06-01

  Full Text Available Tyler's article is published in English in Rangifer 7 (2, 1987: Fertility in female reindeer: the effect of nutrition and growth.Sammendrag: Drektighetsprosenten i ungrein varierer sterkt fra individ til individ og fra flokk til flokk. En høy fruktbarhet i reinflokken er selve grunnlaget for en vellykket reindrift. Overraskende er det derfor at man vet lite om hvilke faktorer som bestemmer om rein skal bli drektig eller ikke. I denne artikkelen blir effekten av ernæring på reinsimlenes fruktbarhet diskutert. Undersøkelser indikerer at rein er som andre pattedyr, der fruktbarheten er relatert til kroppsvekten. Forholdet mellom reinens kroppsvekt og fruktbarhet varierer likevel sterkt. Mye tyder på at drektighetsprosenten i ungrein er avhengig av reintettheten. Dette indikerer at ernæringen er en viktig faktor når det gjelder fruktbarhet i ungrein. Vektspesifikk fruktbarhet kan derfor være en brukbar indikator for reinflokkens fortilgang. I prinsippet vil slike fruktbarhetsundersøkelser gi et tidlig varsel om reintallet er for høyt i forhold til beitegrunnlaget før en markert nedgang i slaktevekten observeres. Etter foredraget til Nic. Tyler hadde Terje Skogland et forberedt innlegg som er gjengitt på norsk. Deretter fulgte en lengre diskusjon som også er gjengitt.

 9. A High-performance Low Cost Inverse Integer Transform Architecture for AVS Video Standard

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  LI Yu-fei; WANG Qin; FU Yu-zhuo

  2008-01-01

  A high-performance, low cost inverse integer transform architecture for advanced video standard (AVS) video coding standard was presented. An 8×8 inverse integer transform is required in AVS video system which is compute-intensive. A hardware transform is inevitable to compute the transform for the real-time ap-plication. Compared with the 4×4 transform for H.264/AVC, the 8×8 integer transform is much more complex and the coefficient in the inverse transform matrix Ts is not inerratic as that in H.264/AVC. Dividing the Ts into matrix S8 and R8, the proposed architecture is implemented with the adders and the specific CSA-trees instead of multipliers, which are area and time consuming. The architecture obtains the data processing rate up to 8 pixels per-cycle at a low cost of area. Synthesized to TSMC 0.18 μm COMS process, the architecture attains the operating frequency of 300 MHz at cost of 34 252 gates with a 2-stage pipeline scheme. A reusable scheme is also introduced for the area optimization, which results in the operating frequency of 143 MHz at cost of only 19 758 gates.

 10. Meteorological profiling of the lower troposphere using the research UAV "M2AV Carolo"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. Beyrich

  2010-11-01

  Full Text Available Vertical profiles of temperature, humidity and wind up to a height of 1500 m a.g.l. (above ground level were measured with the automatically operating small unmanned research aircraft M2AV (Meteorological Mini Aerial Vehicle during the LITFASS-2009 (LIndenberg-To-Falkenberg: Aircraft, Scintillometer and large-eddy Simulation experiment. The campaign took place in July 2009 over the heterogeneous landscape around the Meteorologcial Observatory Lindenberg – Richard-Aßmann-Observatory in the eastern part of Germany. Due to a high vertical resolution of about 10 cm the M2AV data show details of the turbulent structure of the atmospheric boundary layer (ABL. One profile takes about 10–15 min allowing for a continuous monitoring of certain phases of ABL development by successive ascents and descents during one flight (50–60 min duration. Two case studies of measurements performed during the morning and evening ABL transition periods are discussed in detail. Comparison of the aircraft-based temperature, humidity and wind profiles with tower, sodar/RASS, wind profiler/RASS, radiosoundings and microwave radiometer profiler measurements show good agreement taking into account the different sampling strategies of these measurement systems.

 11. AV Reviews.

  Science.gov (United States)

  Hays, Rachel, Ed.

  1989-01-01

  Presents teacher comments on audiovisual materials dealing with: biotechnology applications in immunology, agriculture, and cancer research; efforts to halt the eutrophication of Lake Tahoe; and banana slugs. Availability and costs of materials are included. (RT)

 12. Opgelegde bescherming aan de AvA: de dominee en de koopman in Boek 2BW. De ontwikkeling van de dwingendrechtelijke bevoegdheden van de AvA in de NV en BV

  NARCIS (Netherlands)

  A.G.H. Klaassen (Ageeth)

  2010-01-01

  textabstractInleiding: De twee belangrijkste organen in een naamloze of besloten vennootschap (hierna: NV of BV) zijn de algemene vergadering van aandeelhouders (hierna: AvA) en het bestuur. Bovendien kan een vennootschap een raad van commissarissen (hierna: RvC) instellen, dit orgaan is echter niet

 13. Keisersnitt gjennom 40 år. Overvåking ved hjelp av Medisinsk fødselsregister

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Per Bergsjø

  2007-01-01

  Full Text Available Denne oversiktsartikkelen beskriver den store økningen i hyppigheten av keisersnitt de siste 40 år, med fokus på den rollen Medisinsk fødselsregister har spilt for overvåking og analyser av mulige årsaker. Fødselsregisteret har også vært aktør i flere internasjonale prosjekter. I Norge har keisersnittratene økt fra 1,8 prosent i 1967 til 16,4 prosent i 2005. I Norden ligger Danmark nå høyest med over 20 prosent i 2004. Grensene for medisinske indikasjoner er tøyet betraktelig, og nyere teknologi (fosterblodanalyser og kardiotokografer har gitt nye indikasjoner. I tillegg gjøres nå mellom fem og ti prosent av keisersnittene i Norge på mors ønske eller med tynn medisinsk begrunnelse. I Norge og flere andre land har forsøk på å snu trenden med økende bruk av keisersnitt ikke eller bare midlertidig hatt ønsket effekt

 14. Keisersnitt gjennom 40 år. Overvåking ved hjelp av Medisinsk fødselsregister

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Per Bergsjø

  2009-10-01

  Full Text Available Denne oversiktsartikkelen beskriver den store økningen i hyppigheten av keisersnitt de siste 40 år, med fokus på den rollen Medisinsk fødselsregister har spilt for overvåking og analyser av mulige årsaker. Fødselsregisteret har også vært aktør i flere internasjonale prosjekter. I Norge har keisersnittratene økt fra 1,8 prosent i 1967 til 16,4 prosent i 2005. I Norden ligger Danmark nå høyest med over 20 prosent i 2004. Grensene for medisinske indikasjoner er tøyet betraktelig, og nyere teknologi (fosterblodanalyser og kardiotokografer har gitt nye indikasjoner. I tillegg gjøres nå mellom fem og ti prosent av keisersnittene i Norge på mors ønske eller med tynn medisinsk begrunnelse. I Norge og flere andre land har forsøk på å snu trenden med økende bruk av keisersnitt ikke eller bare midlertidig hatt ønsket effekt

 15. Aeromonas molluscorum Av27 is a potential tributyltin (TBT) bioremediator: phenotypic and genotypic characterization indicates its safe application.

  Science.gov (United States)

  Cruz, Andreia; Areias, Dário; Duarte, Ana; Correia, António; Suzuki, Satoru; Mendo, Sónia

  2013-09-01

  Aeromonas molluscorum Av27 is an estuarine bacterium highly resistant to tributyltin (TBT). Also, the strain is able to degrade TBT into the less toxic compounds dibutyltin and monobutyltin. Therefore, this bacterium has potential to be employed in bioremediation processes. In this context, defining its biological safety is crucial. With that purpose a number of intrinsic characteristics, usually present/associated with virulent strains, were investigated. Few virulence factors were detected in strain Av27. For instance, a DNase gene is present, but it is not apparently expressed in vitro. Motility, adherence factor and phospholipase activity were also detected. Additionally, cytotoxicity to Vero cells was negative. Resistance to penicillin (10 μg ml(-1)), amoxicillin/clavulanic acid (30 μg ml(-1)) and cephalothin (30 μg ml(-1)) and also to the vibriostatic agent O/129 was observed. Five plasmids (4, 7, 10, 100 kb and one greater than 100 kb) were identified. No Class I and II integrons were detected. Study of the optimal growth conditions showed that Av27 easily adapts to different environmental conditions. Overall, the results suggest that A. molluscorum Av27 can be considered safe to use to bioremediate TBT in contaminated environments.

 16. Curso online Bioseguridad en la Industria Avícola: abierta la reserva de plazas y preinscripción

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Veterinaria.org

  2008-03-01

  Full Text Available ResumenQuien desee matricularse, y así no quedarse sin plaza, habrá de enviar un mensaje a cursos@veterinaria.org con el asunto: Deseo RESERVAR PLAZA para el Curso de Bioseguridad en La Industria Avícola.

 17. Skriveramme som støtte i arbeidet med fagskriving? Studie av 8. klasse elevers tekstskaping i samfunnsfag

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Kristine Øgreid

  2016-01-01

  Full Text Available Bruk av formmønster blir jevnlig diskutert som støtte i skriveopplæringen. Hensikten med denne studien er å undersøke sammenhengen mellom lærerens undervisning der bruk av skriveramme inngår, og elevtekster i et skriveprosjekt i en 8. klasse i samfunnsfag. Skriveprosessen er studert og beskrevet gjennom observasjonsnotater og video-opptak, og elevenes tekster er samlet inn som sluttprodukt og tolket i lys av prosesssen rundt skriverammen. Med utgangspunkt i måten skriverammen er realisert i elevenes tekster, kan tekstene sorteres i fire kategorier: 1 Rammen er integrert, 2 Rammen er uthevet, 3 Rammen overskrides og 4 Ingen ramme. Gjennom å sammenligne tekster der rammen ikke synes å ha hatt betydning for tekstskapingen, kategori 4, med de andre kategoriene, diskuteres rammens støtte både ut fra skrivepedagogisk og historiefaglig perspektiv. Undersøkelsen av tekstene i de tre første kategoriene tyder på skriverammen har fungert som støtte, ikke bare i forbindelse med tekstoppbygging, men også som en katalysator for innholdsgenerering og faglig forståelse. Bruk av rigide rammer i skriveopplæringen er kritisert for å fremme en instrumentell og sjangerformalistisk skrivepedagogikk kjennetegnet av reproduksjon og imitasjon av tekstmønstre. Dette ser her ut til å motvirkes av lærerens innramming av skriverammen i en skriveprosess som er kjennetegnet av sterk lærerstyring, steg-for-steg-metodikk og gjennomgående dialog mellom lærer og elever.Nøkkelord: fagspesifikk literacy, literacydidaktikk, skriving i samfunnsfag, skriverammeAbstractTeaching form and the use of models are frequently discussed as a means of supporting school writing instruction. This study investigates the relation between teaching which incorporates the use of writing frames and student texts produced in a writing project conducted in a 8th grade Social Studies classes in a Norwegian lower secondary school. The writing process is examined and described

 18. Framtida förändringar i konstruktionen hos fordon som en följd av autonoma system

  OpenAIRE

  Didner, Olof; Ingvarsson, Gustaf

  2015-01-01

  Detta är ett kandidatexamensarbete om hur självkörande bilar kan se ut i framtiden. Utgående från dagens bilar och nuvarande autonoma hjälpsystem, samt system som är under utveckling och prototypbilar som företag har, dras slutsatser om hur konstruktionen hos framtida bilar kan skilja sig från idag. För att underlätta detta togs olika krav fram, som kan ställas på självkörande bilar. Dessa krav rör bland annat manövrering, uppsikt runt fordonet, oskyddade trafikanter, olika väderförhållanden ...

 19. Framtidens energieffektiva förskola : Gestaltning och formgivning av en naturförskola i passivhusteknik

  OpenAIRE

  Lööv, Sofia

  2013-01-01

  Daggkåpan är en förskola som projekterats i passivhusteknik. Förskolan är en naturförskola, vilket främst innebär att i stort sett all verksamhet bedrivs utomhus. Byggnaden är i två plan vilket gör att tomtarean kan utnyttjas till mer utomhusvistelse. Förutsättningar för att bedriva verksamheten inomhus finns även. Utomhusmiljön och inomhusmiljön hos Daggkåpan smälter samman och barnen kan lätt ta ett steg ut till naturen från sina hemvister. Detta innebär att antalet utgångar ökar. En solcel...

 20. The Pattern of Brain Amyloid Load in Posterior Cortical Atrophy Using 18F-AV45: Is Amyloid the Principal Actor in the Disease

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emilie Beaufils

  2014-11-01

  Full Text Available Background: Posterior cortical atrophy (PCA is characterized by progressive higher-order visuoperceptual dysfunction and praxis declines. This syndrome is related to a number of underlying diseases, including, in most cases, Alzheimer's disease (AD. The aim of this study was to compare the amyloid load with 18F-AV45 positron emission tomography (PET between PCA and AD subjects. Methods: We performed 18F-AV45 PET, cerebrospinal fluid (CSF biomarker analysis and a neuropsychological assessment in 11 PCA patients and 12 AD patients. Results: The global and regional 18F-AV45 uptake was similar in the PCA and AD groups. No significant correlation was observed between global 18F-AV45 uptake and CSF biomarkers or between regional 18F-AV45 uptake and cognitive and affective symptoms. Conclusion: This 18F-AV45 PET amyloid imaging study showed no specific regional pattern of cortical 18F-AV45 binding in PCA patients. These results confirm that a distinct clinical phenotype in amnestic AD and PCA is not related to amyloid distribution.

 1. Bør man tillate at norske statsborgere benytter seg av surrogati i India?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Annelin Haukeland

  2013-11-01

  Full Text Available I Norge er ikke surrogati tillatt, og myndighetene fraråder norske statsborgere å benytte seg av surrogati i utlandet. I denne artikkelen fokuserer vi på kommersiell gestational surrogati og stiller spørsmålet: Bør man tillate at norske statsborgere benytter seg av surrogati i India? De etiske problemstillingene rundt surrogati er mange og sammensatte og blir spesielt utfordrende når tjenesten tilbys i et land med store kulturelle og økonomiske forskjeller både internt og i forhold til Norge. Vi baserer analysen og drøftingen av dette etisk utfordrende spørsmålet på Beauchamps og Childress sin veletablerte metodiske tilnærming innen biomedisinsk etikk. Vi anvender de fire allmennmoralske prinsipper: respekt for autonomi, velgjørenhet, ikke-skade og rettferdighet på sakskomplekset for å synliggjøre spenningene involvert i dette etiske dilemmaet. Med full bevissthet om at det ikke finnes noen lettvinte og omkostningsfrie løsninger på dilemmaer generelt og dette spesielt, konkluderer vi med at interessene til de berørte parter, og spesielt surrogatmødrenes, kan bli bedre ivaretatt om surrogati tillates under omfattende reguleringer. Dersom man velger å gjøre praksisen illegal, vil man også miste mulighetene til å påvirke prosessen og sikre rettighetene til de involverte partene.Nøkkelord: surrogati, Norge–India, utnyttelse, autonomi, regulering av prosessenEnglish summary: Should Norwegian citizens be permitted to use surrogacy in India?Surrogacy is not permitted in Norway, and the government strongly advises against Norwegian citizens travelling abroad to have children through the use of the surrogacy industry. In this article, we focus on commercial gestational surrogacy and debate the question: Should Norwegian citizens be permitted to use surrogacy in India? The ethical concerns regarding surrogacy are complex and are especially challenging when the service is offered in a country with big cultural and economic

 2. Transformering av kunnskap mellom campus og skole i lærerutdanningen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Britt Oda Fosse

  2016-04-01

  Full Text Available Til tross for lærerutdanningers mangeårige arbeid med å finne innovative løsninger som skaper gode sammenhenger mellom campuskonteksten og skolekonteksten, etterlyser lærerstudentene fortsatt en bedre sammenheng i studiet. Det som kjennetegner metodene i mange lærerutdanninger er at de bygger på ideen om læring for praksis. Dette innebærer i stor grad forventninger om at studentene transformerer kunnskap fra campus til undervisning og refleksjon i skolen. Mye tyder på at lærerstudentene får lite hjelp i denne prosessen. Studier om koherens – eller sammenheng – i lærerutdanningen knyttes sjelden til at lærerutdanning kan innebære et læringsproblem. Hensikten med denne artikkelen er å undersøke de læringsutfordringer studenter har når kunnskap skal transformeres mellom de to kontekstene. Tanken er at en forståelse for lærerstudenters læring på denne måten kan bidra inn i arbeidet med å videreutvikle metoder i lærerutdanningen som kan lette transformeringsprosessene. Artikkelen er tematisk og drøftes i lys av sosiokulturelle perspektiver på læring og utvikling med vekt på begrepene “overføring” og “transformering”. Videre drøftes problemstillingen i lys av studier av lærerstudenters interaktive læringsprosesser. Nøkkelord: lærerutdanning, lærerstudenters læringsprosesser, transformering av læring.AbstractDespite innovative work on bridging the gap between campus activities and classroom activities, student teachers ask for more coherence in their education. What characterizes the different teacher education innovations is that they are mainly based on the idea that students construct knowledge for practice. In these scenarios, teacher education programmes rely on the students’ ability to transform knowledge from activities at campus into teaching and reflection in their practice schools. The student teachers seem to get little or no help in these transformational processes. When studying

 3. HIV-positiva kvinnors upplevelser av HIV-relaterat stigma : En litteraturöversikt

  OpenAIRE

  Saidy, Jasmine; Liimatainen, Maija

  2016-01-01

  Bakgrund: HIV är en viral infektion som smittar via blod, sexuell kontakt, amning och förlossning. HIV-relaterat stigma är negativa uppfattningar, känslor och attityder gentemot de som lever med HIV eller uppfattas ha det. Fokus är främst kvinnors upplevelser av HIV-relaterat stigma eftersom det är en utsatt grupp. Genom att undersöka deras upplevelser och tillämpa personcentrerad omvårdnad kan hälsa uppnås, vilket är målet för omvårdnad. Syfte: Att beskriva HIV-positiva kvinnors upplevelser ...

 4. Introduction to COFFE: The Next-Generation HPCMP CREATE-AV CFD Solver

  Science.gov (United States)

  Glasby, Ryan S.; Erwin, J. Taylor; Stefanski, Douglas L.; Allmaras, Steven R.; Galbraith, Marshall C.; Anderson, W. Kyle; Nichols, Robert H.

  2016-01-01

  HPCMP CREATE-AV Conservative Field Finite Element (COFFE) is a modular, extensible, robust numerical solver for the Navier-Stokes equations that invokes modularity and extensibility from its first principles. COFFE implores a flexible, class-based hierarchy that provides a modular approach consisting of discretization, physics, parallelization, and linear algebra components. These components are developed with modern software engineering principles to ensure ease of uptake from a user's or developer's perspective. The Streamwise Upwind/Petrov-Galerkin (SU/PG) method is utilized to discretize the compressible Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS) equations tightly coupled with a variety of turbulence models. The mathematics and the philosophy of the methodology that makes up COFFE are presented.

 5. Ironi : Akustikens roll vid uppfattande av ironi och andra emotionella uttryck

  OpenAIRE

  Claar, Moa; Larsson, Lina

  2014-01-01

  Har du någon gång varit med om att du inte förstår att din samtalspartner är ironisk, eller att du själv blivit missförstådd av samma anledning? Ironi är svårt att uppfatta och om hänsyn inte tas till kontexten, vad särskiljer då ironi från andra emotionella uttryck? Akustiska ledtrådar, som grundtonsfrekvens, intensitet och duration, har tidigare kartlagts för att till viss del kunna förklara skillnaderna mellan olika emotionella uttryckssätt. Ironiska och sarkastiska yttranden har i tidigar...

 6. An explicit solution to the matrix equation AV+BW=EV J

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Aiguo WU; Guangren DUAN; Bin ZHOU

  2007-01-01

  In this note,the matrix equation AV+BW=EV J is considered,where E,A and B are given matrices of appropriate dimensions,J is an arbitrarily given Jordan matrix,V and W are the matrices to be determined.Firstly,a right factorization of(sE-A)-1 B is given based on the Leverriver algorithm for descriptor systems.Then based on this factorization and a proposed parametric solution,an alternative parametric solution to this matrix equation is established in terms of the R-controllability matrix of(E,A,B),the generalized symmetric operator and the observability matrix associated with the Jordan matrix J and a free parameter matrix.The proposed results provide great convenience for many analysis and design problems.Moreover,some equivalent forms are proposed.A numerical example is employed to illustrate the effect of the proposed approach.

 7. Användning av OER och video i undervisning och lärande

  OpenAIRE

  Mattsson, Hållbus Totte; Sundin, Sten

  2015-01-01

  Abstract NGL 2015 Workshop Användning av OER och video i undervisning och lärande Sten Sundin Hållbus Totte Mattsson Open Educational Resources; OER, även kallat öppna lärresurser, är resurser som finns tillgängliga på Internet som kan användas fritt och i många fall också bearbetas fritt. Fördelarna med OER i allmänhet är att kunna återanvända andra personers expertkunskap och material. Många lärresurser håller en hög kvalitet och är även mycket pedagogiska. Detta förbättrar lärandet och in...

 8. Energieffektivisering av torktumlare : Med avseende på last, trumvarvtal och valkhöjd

  OpenAIRE

  Johansson, Anton

  2010-01-01

  Detta examensarbete har utförts i samarbete med Asko Appliances AB i syfte att förbättraenergieffektiviteten hos företagets torktumlare. För att utröna hur parametrarna last, trummansvarvtal samt valkhöjd påverkar energiförbrukningen hos en frånluftstorktumlare har 22 försökuppdelade i 3 olika försöksserier utförts. Varvtalet har varierats mellan 45 till 60 rpm ochbomullslaster från 2 till 8kg har granskats. Valkhöjder av 30 till 90mm har använts. För attanalysera resultaten från den första f...

 9. En teoretisk utdyping av rom og materialitet som pedagogisk ressurs i barnehagen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Solveig Nordtømme

  2015-07-01

  Full Text Available Abstract: This article is a theoretical exploration with the aim of discussing an ontological basis for space and materiality as educational resources in kindergarten. Attention is directed on children’s play experiences interacting with space and materiality, and how children use and create space. The metaphors front stage, space in between, and backstage (inspired from Erving Goffman, 1969, which form the study's main findings, are used as the backdrop for the issue and analyzes. The empirical material used in this exploration has been collected with an ethnographic methodological approach in two kindergartens. Maurice Merleau-Ponty’s (1962 focus on bodily experience and presence in space, along with concepts from Latour’s (2005 actor-network theory, is used to explore the data. The article contributes with theoretical tools for professionals in kindergarten teaching, to shed light on the importance of space, materiality and play in children's everyday life in kindergarten.Sammendrag: Denne artikkelen diskuterer et ontologisk grunnlag og er en teoretisk utforskning av rom og materialitet som en pedagogisk ressurs i barnehagen. Oppmerksomheten er rettet mot barns lekeerfaringer i samspill med rom og materialitet, og hvordan barn bruker og skaper rom. Metaforene hovedrom, mellomrom, og bakrom (inspirert fra Erving Goffman, 1969, som danner studiens hovedfunn, blir brukt som et bakteppe for problemstilling og analyser av det empiriske materialet fra to barnehager. Maurice Merleau-Ponty publikasjoner The Phenomenology of Perception (Merleau-Ponty, 1962 med sitt fokus på kroppslig erfaring i levd rom, blir brukt sammen med begreper fra Latours aktør-nettverksteori (Latour 2005 til å utforske hvordan rom og materialitet kan være pedagogiske ressurser. Artikkelens kunnskapsbidrag er å presentere et teoretisk verktøy for barnehageprofesjonen og kunnskaper om lekens betydning i barns hverdag i barnehagen.

 10. ”Varken E=mc2 eller Det förlorade paradiset rafsades ihop av en festprisse” : En kvalitativ studie om introvert beteende i skolan

  OpenAIRE

  Larsson, Sofie; Nordqvist, Micaela

  2015-01-01

  Denna studie syftar till att lyfta fram begreppet introvert i skolvärlden genom att undersöka hur introverta beteenden kan påverka elevers utbildning. Vi lyfter även fram lärares tillskrivande av introvert beteende. Vi utgår ifrån Jung och H.J. Eysencks definitioner av begreppet introvert samt tar upp olika beteendeteorier och perspektiv på introvert beteende för att kunna identifiera och analysera våra resultat. Studiens metod är en empirisk datainsamling i form av observationer och intervju...

 11. Randomized, double-blind, placebo-controlled, safety and immunogenicity study of 4 formulations of Anthrax Vaccine Adsorbed plus CPG 7909 (AV7909) in healthy adult volunteers.

  Science.gov (United States)

  Hopkins, Robert J; Daczkowski, Nancy F; Kaptur, Paulina E; Muse, Derek; Sheldon, Eric; LaForce, Craig; Sari, Suha; Rudge, Thomas L; Bernton, Edward

  2013-06-26

  A new anthrax vaccine that could accelerate the immune response and possibly reduce the number of injections needed for protection would be desirable in a post-exposure setting. This Phase 1 study compared the safety and immunogenicity of 2 IM doses (Days 0 and 14) of 4 formulations of AV7909 (AVA plus CPG 7909) with 2 IM doses of BioThrax(®) (Anthrax Vaccine Adsorbed) and 2 IM doses of saline placebo administered on Days 0 and 14. A total of 105 healthy adults 18-50 years of age were randomized to 1 of 6 study groups: BioThrax (0.5 mL), AV7909 Formulation 1 (0.5 mL AVA+0.5mg CPG 7909), AV7909 Formulation 2 (0.5 mL AVA+0.25mg CPG 7909), AV7909 Formulation 3 (0.25 mL AVA+0.5mg CPG 7909), AV7909 Formulation 4 (0.25 mL AVA+0.25mg CPG 7909), or saline placebo (0.5 mL). All randomized subjects received at least 1 vaccination, and 100 subjects completed the trial. After 2 doses, mean peak normalized toxin neutralizing antibody responses (TNA NF50) in the AV7909 groups were higher than in the BioThrax group. Differences among the 4 AV7909 groups were not statistically significant. Subjects who received AV7909 reached peak titers on Day 28 vs. Day 35 in the BioThrax group. The most common adverse events (AEs) in the BioThrax and AV7909 groups assessed as related to vaccination were injection site reactions. Transient lymphopenia was observed after the first dose in each AV7909 group. Frequencies of injection site and systemic reactions recorded by subjects in diaries for 7 days after each injection were highest with AV7909 Formulation 1. No AEs of special interest (autoimmune events) were observed in the study. Further studies of doses and dosing regimens are planned to assess the immunogenicity and reactogenicity of AV7909.

 12. Redovisning är sällan ren och aldrig enkel : En studie om svårigheter och komplexitet vid framtagning av IFRS 15

  OpenAIRE

  Melin, Linnea; Stenberg, Frida

  2015-01-01

  Bakgrund Som en följd av den ökade globaliseringen strävar normgivare ständigt efter en harmonisering av internationella redovisningsstandarder. I maj 2014 publicerade normgivaren IASB (International Accounting Standards Board) en ny standard för intäktsredovisning – IFRS 15. Vid framtagning av nya redovisningsstandarder ska normgivare utgå från en generell föreställningsram. Det faktum att kapitalmarknadens aktörer under de senaste åren har fått betydligt mer inflytande skulle kunna påverka ...

 13. Den rättsliga betydelsen av triloger i EU:s lagstiftningsprocess : en studie i den institutionella unionsrätten och aktuella händelseutvecklingar

  OpenAIRE

  Hammarlund, Karl

  2016-01-01

  Triloger har utvecklats till att idag utgöra en viktig del av Europeiska unionens ordinarie lagstiftningsförfarande. Dessa informella förhandlingsmöten mellan unionslagstiftarna, med deltagande av kommissionen, har förändrat den praktiska tillämpningen av fördragens bestämmelser om lagstiftningsförfarandet fastän de inte omnämns i fördragen. Samtidigt som trilogerna har gjort processen mer effektiv har de haft en negativ påverkan på insynen i förfarandet. I denna uppsats studeras hur fenomene...

 14. Subjektivt velvære, sosiale interaksjoner og aktivitet hos eldre med demens på dagsenter : en kvantitativ undersøkelse av atferdsendring ved dyreassisterte intervensjoner

  OpenAIRE

  Brusletto, Birgit

  2014-01-01

  Bakgrunn: Demens er en sykdom som stadig flere rammes av. Forskning har vist at dyreassisterte aktiviteter (DAA) og dyreassisterte terapier (DAT) overfor eldre med demens kan bidra til å bremse en utvikling av symptomer på negativ atferd, gi reduksjon i ensomhetsfølelse og stimulere til økt sosialt miljø blant deltakerne. Mål: Hovedmålet med denne masteroppgaven har vært å undersøke om intervensjoner med hund gir atferdsendringer som tyder på bedre helse ved større grad av velvære og økt ...

 15. AV e attività di eccellenza. Nuove opportunità localizzative nel sistema Roma-Napoli

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adriana Galderisi

  2008-06-01

  Full Text Available Il contributo propone una lettura delle possibili influenze della realizzazione delle reti AV sulla localizzazione/distribuzione di attività di eccellenza, quali attività direzionali, di management, di servizio alle imprese e alla pubblica amministrazione, con specifico riferimento alla tratta AV Roma-Napoli. A partire da una caratterizzazione delle attività di eccellenza, se ne evidenzia anzitutto la spiccata tendenza alla concentrazione urbana, la dipendenza da efficaci connessioni sia immateriali che materiali e la rilevanza assunta dalla variabile temporale nelle scelte localizzative (Sassen, 2001. Quindi, in riferimento ad alcune esperienze europee, si esaminano i principali effetti, in termini di attrazione/concentrazione di tali attività, connessi alla realizzazione delle reti AV (Sands 1993; Vickerman e Ulied, 2006; Gemeente Amsterdam, 2007. Sulla base di tali considerazioni e tenendo conto delle più recenti definizioni e metodi di misura dell’accessibilità (Axhausen et al. 2006; Spiekermann, Wegener, 2005, lo studio propone un indicatore di “accessibilità” finalizzato ad individuare e graduare, in ragione dei livelli di accessibilità, un sistema di luoghi urbani interconnessi mediante reti su ferro (AV e reti metropolitane e regionali dai quali le attività di eccellenza potranno massimizzare il proprio bacino di utenza. L’individuazione di un sistema di luoghi urbani a diverso grado di accessibilità consente di evidenziare le numerose opportunità per la localizzazione di attività di eccellenza che si dischiudono a seguito della riduzione dei tempi di spostamento consentita dalle reti AV. In tal senso, l’indicatore proposto può costituire un utile supporto alle decisioni sia per l’attore pubblico consentendo di governare e orientare i processi di trasformazione conseguenti alla realizzazione della rete AV, estendendone i benefici dalle aree di stazione a più ampie porzioni urbane sia per l’investitore privato

 16. "Jag har inte bara mått bra när jag drogat utan jag har mått BÄST" : En studie av narkomaners upplevelser av läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende.

  OpenAIRE

  Borgsten, Fredrik; Holmgren, Peter

  2012-01-01

  Syftet med denna studie är att låta deltagare i LARO-programmet (Läkemedelsassisterad Rehabilitering vid Opiatberoende) berätta om samt ge uttryck för sin syn på den begandlingsform som programmet erbjuder. Bakgrunden till att vi valt att fokusera på LARO-programmet är att användandet av substitutionsbehandling har ökat i Sverige och en statlig utredning föreslår att mer resurser skall satsas denna typ av behandling. Själva ansatsen är deduktiv och innebär att vi utgår ifrån en tidigare etabl...

 17. GMP-compliant automated synthesis of [{sup 18}F]AV-45 (Florbetapir F 18) for imaging {beta}-amyloid plaques in human brain

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yao, C.-H. [Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Center, Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan (China); Lin, K.-J. [Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Center, Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan (China); Department of Medical Imaging and Radiological Sciences, Chang Gung University, 259 Wen-Hua 1st Road, Kweishan, Taoyuan 333, Taiwan (China); Weng, C.-C. [Department of Medical Imaging and Radiological Sciences, Chang Gung University, 259 Wen-Hua 1st Road, Kweishan, Taoyuan 333, Taiwan (China); Hsiao, I.-T. [Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Center, Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan (China); Department of Medical Imaging and Radiological Sciences, Chang Gung University, 259 Wen-Hua 1st Road, Kweishan, Taoyuan 333, Taiwan (China); Ting, Y.-S. [Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Center, Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan (China); Yen, T.-C. [Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Center, Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan (China); Department of Medical Imaging and Radiological Sciences, Chang Gung University, 259 Wen-Hua 1st Road, Kweishan, Taoyuan 333, Taiwan (China); Jan, T.-R. [Department and Graduate Institute of Veterinary Medicine, National Taiwan University, Taipei, Taiwan (China); Skovronsky, Daniel [Avid Radiopharmaceuticals, Inc., Philadelphia, PA 19104 (United States); Kung, M.-P. [Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Center, Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan (China); Department of Radiology, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA 19104 (United States); Wey, S.-P., E-mail: spwey@mail.cgu.edu.t [Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Center, Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan (China); Department of Medical Imaging and Radiological Sciences, Chang Gung University, 259 Wen-Hua 1st Road, Kweishan, Taoyuan 333, Taiwan (China)

  2010-12-15

  We report herein the Good Manufacturing Practice (GMP)-compliant automated synthesis of {sup 18}F-labeled styrylpyridine, AV-45 (Florbetapir), a novel tracer for positron emission tomography (PET) imaging of {beta}-amyloid (A{beta}) plaques in the brain of Alzheimer's disease patients. [{sup 18}F]AV-45 was prepared in 105 min using a tosylate precursor with Sumitomo modules for radiosynthesis under GMP-compliant conditions. The overall yield was 25.4{+-}7.7% with a final radiochemical purity of 95.3{+-}2.2% (n=19). The specific activity of [{sup 18}F]AV-45 reached as high as 470{+-}135 TBq/mmol (n=19). The present studies show that [{sup 18}F]AV-45 can be manufactured under GMP-compliant conditions and could be widely available for routine clinical use.

 18. The risk assessment of heavy metals in Futian mangrove forest sediment in Shenzhen Bay (South China) based on SEM-AVS analysis.

  Science.gov (United States)

  Chai, Minwei; Shen, Xiaoxue; Li, Ruili; Qiu, Guoyu

  2015-08-15

  The risks of heavy metal in Futian mangrove forest sediment were assessed using the acid-volatile sulfide (AVS) and simultaneously extracted metals (SEM) methods. The results indicated that AVS distributions were more variable than the SEM distributions at all 16 sampling sites. The positive correlation between AVS and SEM indicated that their similar formative and existing conditions and that AVS acted as an important carrier for SEM. The major SEM component was Zn (69.7.3-94.2%), whereas the Cd contribution (the most toxic metal present) to SEM was no more than 1%. The possible adverse effects caused by heavy metals at ten sampling sites may be due to higher levels of SEMs, rather than AVSs. The total organic carbon (TOC) was an important metal-binding phase in the sediments. Taking into account the TOC concentration, there were no adverse effects due to heavy metals in any of the Futian mangrove forest sediments.

 19. [Minna Ahokas. Valistus suomalaisessa kirjakulttuurissa 1700-luvulla. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 188] / Tuija Laine

  Index Scriptorium Estoniae

  Laine, Tuija, 1964-

  2012-01-01

  Arvustus: Minna Ahokas. Valistus suomalaisessa kirjakulttuurissa 1700-luvulla. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 188. Diss. Sasatamala : Finska Vetenskaps-societeten. (Suomen Tiedeseura, 2011)

 20. Optimization Design of Flow Passage and Blade of AV100-19 Axial Blower%AV100-19轴流式鼓风机扩容改造流道与叶片的优化设计

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  梁高林; 吴礼云; 凌晨

  2016-01-01

  利旧改造一台AV100-19轴流式鼓风机,通过设计计算增大流道外径、改变叶型、增加反动度,等技术手段,达到提高鼓风机风量、风压、优化风机性能的目标,满足新高炉的送风要求.

 1. "Aktører i alle farger og fasonger": en studie av utvalgte interessenter sin innflytelse på LYOGOC i Ungdoms-OL 2016

  OpenAIRE

  Jordhøy, Kristian

  2014-01-01

  Hensikten med denne studien var å identifisere interessentene som har størst innflytelse på organisasjonskomiteen (LYOGOC) i Ungdoms-OL 2016. Tidligere forskning har identifisert interessentene som er viktigst for Ungdoms-OL sin bærekraftighet og videre eksistens (Parent, Kristiansen, Skille & Hanstad, 2013). De primære interessentene til utformingen av CEP programmet har også blitt identifisert av Nordhagen (2013). Problemstillingen i denne studien: Hvilke interessenter har størst innflytels...

 2. Compostagem de resíduo sólido de abatedouro avícola

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natália da Silva Sunada

  2015-01-01

  Full Text Available Em virtude da grande demanda por proteína de origem animal, tem-se aumentado a produção de frangos de corte e consequentemente a geração de resíduos provenientes do abate de aves, sendo necessário o desenvolvimento de técnicas que permitam o aproveitamento e reciclagem desses materiais. Objetivou-se com a execução deste trabalho avaliar a eficiência da compostagem no tratamento e reciclagem do resíduo sólido de abatedouro avícola. Utilizou-se resíduo sólido de abatedouro avícola comercial composto por fragmentos de vísceras, tecido muscular, adiposo e ósseo, sangue coagulado e penas e, como fonte de carbono, a casca de arroz. Montou-se uma leira com 1,5m3 de volume inicial, na qual foram monitorados os parâmetros: temperatura, teores de sólidos totais (ST, voláteis (SV, N, P, K, carbono orgânico (C, matéria orgânica compostável (MOC, matéria orgânica resistente à compostagem (MORC, demanda química de oxigênio (DQO, massa e volume enleirados, número mais provável (NMP de coliformes totais e termotolerantes, bem como suas reduções durante o processo. A temperatura máxima atingida no centro da leira foi de 53,3ºC (média semanal, já as reduções de massa de ST e SV e volume durante o processo de pré-compostagem foram de 36,1; 44,3 e 23,3%, respectivamente, e, durante o processo de compostagem, foram de 21,8; 23,8 e 4,4%. A baixa redução do volume das leiras pode estar associada à alta concentração de MORC (40,1% que pode ser principalmente relacionada à qualidade da fonte de carbono. O processo promoveu satisfatórias reduções totais de ST, SV e volume, sendo, respectivamente, 50,1; 57,5 e 26,7%. No entanto, foram observadas reduções de 43% na quantidade de nitrogênio presente no composto final. Apesar das reduções de nitrogênio, a compostagem demonstrou ser um método eficiente no tratamento dos resíduos sólidos de abatedouro avícola.

 3. Fokusgruppsintervjuer med ungdomarom genus och våld : Konstruktioner av gärningspersoner och offer

  OpenAIRE

  Karlsson, Jenny; Pettersson, Tove

  2003-01-01

  Under våren 2002 genomfördes fyra fokusgruppsintervjuer med ungdomar i åldern15-16 år i en kranskommun till Stockholm. Dessa intervjuer ligger till grund för tvåstudier som kommer att presenteras här. Den ena studien handlar om”Föreställningar om flickor och pojkar som gärningspersoner vid våldsbrott” ochär utförd av Tove Pettersson. Den andra studien handlar om ”Ungdomarsföreställningar om pojkar och flickor som utsätts för våld” och är utförd av JennyKarlsson. Studierna kommer under 2003 at...

 4. 基于CUDA平台的AVS视频编码应用%AVS video coding applications based on CUDA platform

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  黄海; 钟婍; 颜海峰; 刘忆宁

  2015-01-01

  This paper studies the AVS video coding in programmable graphics processor to take full advantage of the graphics processor, high-performance parallel computing power and floating-point computing power to speed up the process of coding process. Experimental results show that the video quality, greatly enhance the speed of the AVS video coding.%文章通过研究AVS视频编码在可编程图形处理器上实现,充分利用图形处理器的高性能并行运算能力和浮点计算能力加快编码的处理程。实验结果表明,在保证视频质量的同时,大大提升了AVS视频编码的速度。

 5. Jämförelse av tätningskoncept för ytnära bergtunnlar

  OpenAIRE

  2010-01-01

  Vägverket gör idag stora investeringar i nya tekniker för att förbättra tätningen av tunnlar från vattenläckage. Allt eftersom kraven på tätning har ökat, liksom antalet tunnlar i urbana miljöer, ökar också intresset i ny teknologi för tunneltätning. När tätningen misslyckas kompletteras den vanligtvis med dräner som sätts upp i tunneltaket och leder bort inläckage. Dessa är dock dyra och kräver mycket underhåll. En viktig del i Vägverkets arbete är därför att följa upp användningen av nya tä...

 6. A Comparison of the AVS-9 and the Panoramic Night Vision Goggle During Rotorcraft Hover and Landing

  Science.gov (United States)

  Szoboszlay, Zoltan; Haworth, Loran; Simpson, Carol; Rutkowski, Michael (Technical Monitor)

  2001-01-01

  The purpose of this flight test was to measure any differences in pilot-vehicle performance and pilot opinion between the use of the current generation AVS-9 Night Vision Goggle and one variant of the prototype Panoramic Night Vision Goggle (the PNV.GII). The PNVGII has more than double the horizontal field-of-view of the AVS-9, but reduced image quality. The flight path of the AH-1S helicopter was used as a measure of pilot-vehicle performance. Also recorded were subjective measures of flying qualities, physical reserves of the pilot, situational awareness, and display usability. Pilot comment and data indicate that the benefits of additional FOV with the PNVGIIs are to some extent negated by the reduced image quality of the PNVGIIs.

 7. Logistik och just-in-time - En utvärdering av OF Bygg i Umeå.

  OpenAIRE

  Wikner, Per

  2017-01-01

  Denna studie behandlar logistik och materialhantering med fokus på just-in-time-leveranser (JIT). Via intervjuer har data samlats in för att besvara forskningsfrågan; hur arbetar OF med JIT idag och finns det möjligheter till förbättring? Idag använder de inte JIT i någon större utsträckning, men ser en potential i metoden. Det framkom flera eventuella hinder för en renodlad implementering av JIT, främst relaterade till resurser och planering. Resultatet av studien blev att det finns möjlighe...

 8. Sediment nickel bioavailability and toxicity to estuarine crustaceans of contrasting bioturbative behaviors--an evaluation of the SEM-AVS paradigm.

  Science.gov (United States)

  Chandler, G Thomas; Schlekat, Christian E; Garman, Emily R; He, Lijian; Washburn, Katherine M; Stewart, Emily R; Ferry, John L

  2014-11-01

  Robust sediment quality criteria require chemistry and toxicity data predictive of concentrations where population/community response should occur under known geochemical conditions. Understanding kinetic and geochemical effects on toxicant bioavailability is key, and these are influenced by infaunal sediment bioturbation. This study used fine-scale sediment and porewater measurement of contrasting infaunal effects on carbon-normalized SEM-AVS to evaluate safe or potentially toxic nickel concentrations in a high-binding Spartina saltmarsh sediment (4%TOC; 35-45 μmol-S2-·g(-1)). Two crustaceans producing sharply contrasting bioturbation--the copepod Amphiascus tenuiremis and amphipod Leptocheirus plumulosus--were cultured in oxic to anoxic sediments with SEM[Ni]-AVS, TOC, porewater [Ni], and porewater DOC measured weekly. From 180 to 750 μg-Ni·g(-1) sediment, amphipod bioturbation reduced [AVS] and enhanced porewater [Ni]. Significant amphipod uptake, mortality, and growth-depression occurred at the higher sediment [Ni] even when [SEM-AVS]/foc suggested acceptable risk. Less bioturbative copepods produced higher AVS and porewater DOC but exhibited net population growth despite porewater [Ni] 1.3-1.7× their aqueous [Ni] LOEC. Copepod aqueous tests with/without dissolved organic matter showed significant aqueous DOC protection, which suggests porewater DOC attenuates sediment Ni toxicity. The SEM[Ni]-AVS relationship was predictive of acceptable risk for copepods at the important population-growth level.

 9. Turbulent Fluxes of Sensible Heat Measured by Research UAV 'M2AV Carolo'

  Science.gov (United States)

  Martin, S.; Bange, J.

  2009-09-01

  Research aircraft equipped for turbulence measurements in the atmospheric boundary layer (ABL) are suitable platforms to measure area-representative mean values and statistical moments of second order - like variance, spectral distribution and turbulent fluxes - in situ i.e. without the use of any theoretical assumptions. Since manned research aircraft are expensive the use of small unmanned aerial vehicle (UAV) or mini aerial vehicles (MAV) is attractive. Such research UAV are able to measure vertical profiles of the lower troposphere, for instance. The next, more challenging league is the measurement of the turbulent fluctuations of the wind vector and simultaneously at least one scalar quantity in order to calculate turbulent fluxes using eddy covariance. To do this, fast and accurate sensors are required, with small weight, small dimensions and small power consumption, in order to be operated on a small research UAV. Beside absolute and relative measurement accuracy, the response time of the sensors has to be short (in the order of several 10 Hz) to resolve turbulent eddies also in stable stratification (i.e. sub-metre range). Since light, small and fast sensors for air humidity and trace gases are not available currently, the first step is to measure the vertical flux of sensible heat H. Beside a slow (about 1 Hz) water vapour sensor, the automatically operating meteorological mini aerial vehicles (M2AV) are equipped with two temperature sensors and a wind measurement unit. One of the temperature sensors is slow but offers a high absolute accuracy, while the fast sensor (up to 100 Hz) has a high relative accuracy but is unstable in time. The two signals are blended using a complementary filter. The wind vector can be calculated using the inertial velocity (aircraft speed relative to the earth) and the true airspeed (aircraft speed relative to the airflow). The true airspeed of M2AV is computed from five-hole-probe pressure measurements whereas the aircraft

 10. Endring av helsevaner – for helsens skyld eller for å gå ned i vekt?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bjørg Berge Skåra

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGDenne tverrsnittsundersøkelsen viste en klar positiv sammenheng mellom forsøk på å endre spise- ogtrimvaner og kroppsmasseindeks. Serumkolesterol viste en svak positiv sammenheng med forsøk på å spisesunnere, men det var ingen konsistent sammenheng for gitt nivå av kroppsmasseindeks. Det var helleringen signifikant sammenheng mellom serumkolesterol og forsøk på endring av mosjonsvaner etterjustering for andre variable. Flere kvinner enn menn oppga at de har forsøkt å endre helsevaner til detbedre både når det gjelder kosthold og fysisk aktivitet. Personer som hadde forsøkt å endre spise- og/ellertrimvaner, oppgav hyppigere at de ikke brukte fett på brød eller brukte lettmargarin enn de som ikke haddegjort slike forsøk. De oppgav også i større grad at de drev hard fysisk aktivitet i fritiden. Denne undersøkelsentyder på at overvekt er en sterkt motiverende faktor for det å forsøke å spise sunnere og trimme mer, ogvelge gunstigere levevaner.Skåra BB, Graff-Iversen S. Changing health habits – to improve health or to loose weight? Reportedefforts of 40-42-years-old in Buskerud county, Norway, to change health habits in 1996.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYBased on data from the cardiovascular screening programme performed by the National Health ScreeningService in Buskerud County 1996, the participants' effort of changing their health habits are described. Thedata show clear associations between effort of changing habits of diet and exercise, and body mass index.Serum cholesterol showed a weak correlation with attempt to change habits of diet, however, there was noconsistent correlation for a given level of body mass index. There was no significant association betweenlevel of serum cholesterol and effort to change habits of exercise after adjusting for other variables. Morewomen than men said they had tried to improve their habits of diet and exercise. Persons who had tried tochange habits of diet and

 11. Videos for Science Communication and Nature Interpretation: The TIB|AV-Portal as Resource.

  Science.gov (United States)

  Marín Arraiza, Paloma; Plank, Margret; Löwe, Peter

  2016-04-01

  Scientific audiovisual media such as videos of research, interactive displays or computer animations has become an important part of scientific communication and education. Dynamic phenomena can be described better by audiovisual media than by words and pictures. For this reason, scientific videos help us to understand and discuss environmental phenomena more efficiently. Moreover, the creation of scientific videos is easier than ever, thanks to mobile devices and open source editing software. Video-clips, webinars or even the interactive part of a PICO are formats of scientific audiovisual media used in the Geosciences. This type of media translates the location-referenced Science Communication such as environmental interpretation into computed-based Science Communication. A new way of Science Communication is video abstracting. A video abstract is a three- to five-minute video statement that provides background information about a research paper. It also gives authors the opportunity to present their research activities to a wider audience. Since this kind of media have become an important part of scientific communication there is a need for reliable infrastructures which are capable of managing the digital assets researchers generate. Using the reference of the usecase of video abstracts this paper gives an overview over the activities by the German National Library of Science and Technology (TIB) regarding publishing and linking audiovisual media in a scientifically sound way. The German National Library of Science and Technology (TIB) in cooperation with the Hasso Plattner Institute (HPI) developed a web-based portal (av.tib.eu) that optimises access to scientific videos in the fields of science and technology. Videos from the realms of science and technology can easily be uploaded onto the TIB|AV Portal. Within a short period of time the videos are assigned a digital object identifier (DOI). This enables them to be referenced, cited, and linked (e.g. to the

 12. Independent effects of apolipoprotein AV and apolipoprotein CIII on plasma triglyceride concentrations

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baroukh, Nadine N.; Bauge, Eric; Akiyama, Jennifer; Chang, Jessie; Fruchart, Jean-Charles; Rubin, Edward M.; Fruchart, Jamila; Pennacchio, Len A.

  2003-08-15

  Both the apolipoprotein A5 and C3 genes have repeatedly been shown to play an important role in determining plasma triglyceride concentrations in humans and mice. In mice, transgenic and knockout experiments indicate that plasma triglyceride levels are negatively and positively correlated with APOA5 and APOC3 expression, respectively. In humans, common polymorphisms in both genes have also been associated with plasma triglyceride concentrations. The evolutionary relationship among these two apolipoprotein genes and their close proximity on human chromosome 11q23 have largely precluded the determination of their relative contribution to altered Both the apolipoprotein A5 and C3 genes have repeatedly been shown to play an important role in determining plasma triglyceride concentrations in humans and mice. In mice, transgenic and knockout experiments indicate that plasma triglyceride levels are negatively and positively correlated with APOA5 and APOC3 expression, respectively. In humans, common polymorphisms in both genes have also been associated with plasma triglyceride concentrations. The evolutionary relationship among these two apolipoprotein genes and their close proximity on human chromosome 11q23 have largely precluded the determination of their relative contribution to altered triglycerides. To overcome these confounding factors and address their relationship, we generated independent lines of mice that either over-expressed (''double transgenic'') or completely lacked (''double knockout'') both apolipoprotein genes. We report that both ''double transgenic'' and ''double knockout'' mice display intermedia tetriglyceride concentrations compared to over-expression or deletion of either gene alone. Furthermore, we find that human ApoAV plasma protein levels in the ''double transgenic'' mice are approximately 500-fold lower than human ApoCIII levels, supporting ApoAV

 13. Evaluación del proceso de compostaje de dos mezclas de residuos avícolas

  OpenAIRE

  Riera, Nicolás I.; Della Torre, Virginia; Rizzo, Pedro F.; Butti, Mariano; Bressan, Fabiana M.; Zarate, Natalia; Weigandt, Cristian; Crespo, Diana Elvira

  2014-01-01

  Los residuos del sector avícola, principalmente guano (aves ponedoras) y cama de parrilleros (aves de engorde), pueden generar un impacto negativo en el ambiente contribuyendo a la contaminación de suelo, agua y aire. La estabilización aeróbica a través del compostaje es una alternativa de tratamiento para reducir la contaminación. El objetivo de este trabajo fue evaluar el proceso de compostaje en dos m...

 14. Geosciences Information for Teachers (GIFT) Workshops held in Conjunction with Alexander von Humboldt (AvH) EGU Conferences

  Science.gov (United States)

  Laj, Carlo; Cifelli, Francesca

  2015-04-01

  The Alexander von Humboldt Conference Series of the European Geosciences Union are a series of meetings held outside of Europe, in particular in South America, Africa or Asia, on selected topics of geosciences with a socio-economic impact for regions on these continents, jointly organised with the scientists and their institutes and the institutions of these regions. Given the increasing success of the GIFT workshops held in conjunction with the General Assemblies, since 2010 EGU has also developed a series of GIFT workshops held in conjunction with AvH conferences. Associated GIFT workshops were held in Merida, Yucatan, on the theme of Climate Change, Natural Hazards and Societies (March 2010), then in Penang, Malaysia (June 2011) on the theme of Ocean Acidification, in November 2012 in Cusco (Peru) on the theme of Natural Disasters, Global Change and the Preservation of World Heritage Sites, finally in Istanbul (March 2014) on "High Impact Natural Hazards Related to the Euro-Mediterranean Region. The next GIFT workshop is already planned for October 2015 in Adis Ababa (Ethiopia) on the theme "Water". In each case, the GIFT workshop was held on the last two days of the AvH conference and reunited 40-45 teachers from the nation where the AvH was held. Keynote speakers from AvH were speakers to the GIFT workshops which also included hands-on activities animated by sciences educators. These GIFT workshops represented the first workshops specifically aimed at teachers held in the country, and therefore represents a significant Earth Sciences contribution to secondary education in non European countries.

 15. Complete AV-block secondary to lithium-clozapine therapy and relapsing multiple sclerosis in a bipolar patient

  OpenAIRE

  Gabeler, Edward EE; van Miltenburg, Addy JM

  2011-01-01

  A complete atrioventricular block (CAVB) can be a lethal complication when it is not treated directly with isoprenaline and pacemaker therapy. The overall incidence of CAVB varies between 4 to 8 per cent with a mortality OR of 3.2 within 30 days if untreated. Main causes of CAVB are inferior myocardial infarction, congenital AV node malformation, mitral valve insufficiency and valve surgery, metabolic disorders and intoxications. The authors describe a case with a CAVB due to lithium-clozapin...

 16. Assessment of heavy metals pollution using AVS-SEM and fractionation techniques in Edku Lagoon sediments, Mediterranean Sea, Egypt.

  Science.gov (United States)

  El Zokm, Gehan M; Okbah, Mohamed A; Younis, Alaa M

  2015-01-01

  A method is presented to evaluate the fractionation of metals (Fe, Zn, Cu, Pb, Cd and Ni), acid volatile sulfide (AVS) and simultaneously extracted metals (SEM) in Edku lagoon sediments. Thirteen sediment samples were collected from the study area in the period of 2010-2011 to assess the potential bioavailability and toxicity of the selected metals. According to classification of the Interim Sediment Quality Quidelines (ISQG), five stations near the drains exhibited 10% toxic probability. The high AVS and low ∑SEM ranges in Summer were identified as 6-138 and 0.86-3.3 µmol g(-1) dry wet, respectively which are referring to the low mobility of heavy metals in this season and vice versa for winter (2.5-23.9 and 1.16-3.82 µmol g(-1) dry wet, respectively). According to the evaluation of USEPA, all sediment samples showed ∑SEM/AVS < 1 and ΣSEM-AVS < 0 and this indicates that Edku lagoon sediments didn't cause any adverse effects. Meanwhile, the calculations of the global contamination factor (GCF) and the individual contamination factors (ICF) using fractionation technique gave values of 111.644 and 84.555 in El Bosily drain and station 1 near the cages of fish farm, respectively due to possible contamination. Interestingly, the collected data refer that the mobility and bioavailability of heavy metals in Edku lagoon sediments posed a low risk of adverse biological effects due to cadmium, copper, lead, nickel and zinc in all evaluated stations.

 17. Axial vascularization of a large volume calcium phosphate ceramic bone substitute in the sheep AV loop model.

  Science.gov (United States)

  Beier, Justus P; Horch, Raymund E; Hess, Andreas; Arkudas, Andreas; Heinrich, Johanna; Loew, Johanna; Gulle, Heinz; Polykandriotis, Elias; Bleiziffer, Oliver; Kneser, Ulrich

  2010-03-01

  Vascularization still remains an obstacle to engineering of bone tissue with clinically relevant dimensions. Our aim was to induce axial vascularization in a large volume of a clinically approved biphasic calcium phosphate ceramic by transferring the arteriovenous (AV) loop approach to a large animal model. HA/beta-TCP granula were mixed with fibrin gel for a total volume of 16 cm(3), followed by incorporation into an isolation chamber together with an AV loop. The chambers were implanted into the groins of merino sheep and the development of vascularization was monitored by sequential non-invasive magnetic resonance imaging (MRI). The chambers were explanted after 6 and 12 weeks, the pedicle was perfused with contrast agent and specimens were subjected to micro-computed tomography (micro-CT) scan and histological analysis. Sequential MRI demonstrated a significantly increased perfusion in the HA/beta-TCP matrices over time. Micro-CT scans and histology confirmed successful axial vascularization of HA/beta-TCP constructs. This study demonstrates, for the first time, successful axial vascularization of a clinically approved bone substitute with a significant volume in a large animal model by means of a microsurgically created AV loop, thus paving the way for the first microsurgical transplantation of a tissue-engineered, axially vascularized bone with clinically relevant dimensions.

 18. Industrias Bachoco: estrategias de localización y competitividad ante el nuevo escenario avícola

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María del Carmen Hernández Moreno

  2009-01-01

  Full Text Available Los cambios sustantivos en el sistema agroalimentario mexicano han impulsado a las empresas a aplicar estrategias que les permitan funcionar en un contexto cada vez más competitivo, complejo e incierto. En el ramo avícola, Industrias Bachoco ha logrado posicionarse como líder nacional, a pesar de las presiones de la apertura comercial y de la competencia interna de dos de los mayores consorcios avícolas transnacionales. El presente artículo destaca los resultados obtenidos por esta empresa a partir de su estrategia de desplazamiento por la república mexicana. Desde la perspectiva de la teoría de la localización y de la nueva geografía económica, se plantea la hipótesis de que tal estrategia le ha permitido a Bachoco sumar ventajas comparativas regionales y le ha conferido la capacidad de suministrar una oferta adaptada a las costumbres y tradiciones de cada mercado regional, que no ha sido igualada por ninguna de sus competidoras. Se concluye que la apertura total inminente del mercado avícola mexicano inducirá al consorcio a acelerar su actualización, para estar a tono y competir con las empresas internacionales.

 19. A Comparison of Interaction in AV-based and Internet-based Distance Courses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Melodee Landis

  2001-04-01

  Full Text Available At the center of the debate over the viability of distance education is whether the newer electronic technologies can offer enough interaction to maintain quality learner outcomes and critical mass. Two of the most commonly used forms of distance education are 1 two-way, fully interactive audio-video classrooms and 2 on-line instruction through the Internet or Worldwide Web. This study used qualitative methods to compare and contrast the interaction that occurred in distance learning courses offered via each medium. The research process confirmed findings that there were fundamental differences in the interaction that occurred in the two environments. On-line interaction is so profoundly different than interaction in the traditional and AV-based class room that it appears instructors and students will need a substantial period of adjustment to feel comfortable with it and to fully appreciate its value. It appears that, as distance teaching and learning moves to a “mixed media” approach to teaching and learning, how interaction is handled with each of the media may be important to the success of a distance program.

 20. Context-Based 2D-VLC Entropy Coder in AVS Video Coding Standard

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Qiang Wang; De-Bin Zhao; Wen Gao

  2006-01-01

  In this paper, a Context-based 2D Variable Length Coding (C2DVLC) method for coding the transformed residuals in AVS video coding standard is presented. One feature in C2DVLC is the usage of multiple 2D-VLC tables and another feature is the usage of simple Exponential-Golomb codes. C2DVLC employs context-based adaptive multiple table coding to exploit the statistical correlation between DCT coefficients of one block for higher coding efficiency. ExpGolomb codes are applied to code the pairs of the run-length of zero coefficients and the nonzero coefficient for lower storage requirement. C2DVLC is a low complexity coder in terms of both computational time and memory requirement.The experimental results show that C2DVLC can gain 0.34dB in average for the tested videos when compared with the traditional 2D-VLC coding method like that used in MPEG-2. And compared with CAVLC in H.264/AVC, C2DVLC shows similar coding efficiency.