WorldWideScience

Sample records for av bildkvalitet vid

 1. Simulering av muskelaktivitet vid pedalbromsning

  OpenAIRE

  Ejdepalm, Erik; Westerdahl, Walter

  2009-01-01

  En muskeloskeletal kroppsmodell har undersökts med avseende på maximal muskelbelastning genom biomekanisk simulering i programmet AnyBody. En kroppsmodell har låtits interagera med ett reglage i form av en bromspedal från en Saab 9-3 och muskelbelastningen till följd av att pedalen trampas ned har minimerats. De parametrar hos pedalen som har varierats är initialvinkeln och returfjäderns fjäderkonstant. Den sits på vilken kroppsmodellen sitter har flyttats vertikalt och horisontellt i förhåll...

 2. Mapping of the image quality in myocardial scintigraphy: A national study; Kartlaeggning av bildkvalitet vid myokardscintigrafi: en nationell studie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ohlson, Maria; Gustafsson, Agnetha (Radiofysikavd., Universitetssjukhuset, Linkoeping (SE)); Gretarsdottir, Jakobina (Diagnostik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Goeteborg (SE)); Olsson, Eva (Fysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Linkoeping (SE)); Johansson, Lena (Klinisk Fysiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Goeteborg (SE))

  2008-04-15

  The aim of this study was to make a survey over the physical parameters and how they affect the image quality and the final diagnosis for myocardial perfusion SPECT in Sweden. Another aim was to evaluate the need for standardized acquisition and processing protocols for myocardial perfusion SPECT. All thirty nuclear medicine departments in Sweden that perform myocardial perfusion SPECT participated in the study. A thorax heart phantom was used to simulate two patients. All studies were acquired and processed with the parameters used clinically in each hospital respectively. A quantitative and a qualitative evaluation were performed. At each hospital, the local nuclear medicine physician interpreted the images as if they were true patient images. There are great differences in the acquiring and processing parameters used in myocardial perfusion SPECT studies in Sweden. The image quality varies greatly for the different hospital but was approved for the majority of the hospitals. Images from two hospitals were considered to be too poor to be diagnosed. The interpretations of the local nuclear medicine physicians differ but the majority has reported an adequate diagnosis. One third of the hospitals have reported false positive defects. All steps in the chain from the acquisition to the evaluation of the medicine physician must be performed with high quality. The determinative factors are the noise reduction filter, the orientation of the slices in the heart and the judgement of the local medicine physician. The acquiring and processing parameters proposed by EANM should be used. The hospitals are also recommended to investigate in the time and resources available, in order to educate all staff involved in the evaluation of myocardial studies

 3. Kritiska framgångsfaktorer vid implementering av affärssystem : beaktas de i e-handelsföretag?

  OpenAIRE

  Choudhury, Nafiz

  2010-01-01

  Syfte: Analysera och diskutera huruvida teori om kritiska framgångsfaktorer vid implementering av affärssystem för fysiska företag beaktas i e-handelsföretag. Identifiera framgångsfaktorer för implementeringen av affärssystem i e-handelsföretag. Forskningsfråga: Beaktas samma kritiska framgångsfaktorer vid implementering av ett affärssystem i stora fysiska företag som små e-handelsföretag? Metod: En kvalitativ metod antogs vilket innebar att en fallstudie genomförts som omfattat två responden...

 4. Mätosäkerhet vid kalibrering av referensutrustning för blodtrycksmätning : En modell för framtagning av mätosäkerhet för referensmanometer WA 767

  OpenAIRE

  Patzauer, Rebecka; Wessel, Elin

  2016-01-01

  Avdelningen för Medicinsk teknik på Akademiska sjukhuset har uppdaterat befintliga kalibreringsprotokoll för Welch Allyn 767 som används som referensmanometer vid kalibrering av blodtrycksmätare. I protokollet ska det enligt ISO 9001 och ISO 13485 ingå att vid varje kalibreringspunkt ange mätosäkerheten.  Rutiner kring detta var inte definierade. En modell för att ta fram mätosäkerhet utformades utifrån standardiserade metoder från “Guide to the expression of uncertainty in measurement” och a...

 5. Sjuksköterskors upplevelse vid vård av patienter med substansbrukssyndrom

  OpenAIRE

  Hanna, Johansson; Frida, Zetterman

  2016-01-01

  Bakgrund Tidigare forskning visar att sjuksköterskor har förutfattade meningar om patienter med en stigmatiserande diagnos. Sjuksköterskor stigmatiserar och har negativa attityder som påverkar deras vård av dessa patienter. Individer med substansbrukssyndrom är en grupp som är särskilt utsatt för stigmatisering i samhället. Dessa individer påträffas inom samtliga specialiteter inom vården. Denna studie fokuserar därför på sjuksköterskors upplevelse av patienter med substansbrukssyndrom. Syfte...

 6. Vad är den främst avgörande faktorn vid privatkundens val av marginalbank? : en studie om hur demografiska skillnader påverkar privatkunders val av marginalbank samt se hur deras val kan användas vid segmentering

  OpenAIRE

  Lindh, Jenni; Persson, Frida

  2012-01-01

  Syfte: Syftet med detta examensarbete är att förklara vad som är den främst avgörande faktorn vid privatkundens val av marginalbank, genom att jämföra med demografiska variabler samt hur deras val kan användas vid segmentering. Dessutom vill vi titta på vilka typer av banker privatkunder har. Metod: För att nå fram till resultat för analysen har ett positivistiskt angreppssätt och en deduktiv ansats använts. Det empiriska materialet är baserat på en enkätundersökning gjord på personer i Hässl...

 7. Marknadsföring av utbildning : Motsvarar studierna marknadsföringen vid utbildningsprogrammet för automationsteknik & it?

  OpenAIRE

  Hotanen, Robert

  2011-01-01

  Arbetet handlar om en marknadsföringsundersökning jag gjorde i yrkeshögskolan Novia vid campus Raseborg. Jag undersökte om studierna motsvarar det som lovats i rekryteringsmarknadsföringen. Som målgrupp hade jag utbildningsprogrammet i automationsteknik och it. I teoridelen beskrivs tjänstemarknadsföring och olika marknadsföringskanaler. Jag gjorde också en kvalitativ intervju med utbildningsprogrammets linjechef, samt en enkätundersökning med de nuvarande studerandena vid utbildningsprog...

 8. Kinky sex till salu : En semiotisk analys om hur sexualiserat våld används vid framställningen av kvinnor i sex stycken reklambilder

  OpenAIRE

  Isaksson, Elin

  2018-01-01

  Forskning visar på en lång historia av sexualisering och objektifiering av kvinnor i reklam. Vad forskning inte fokuserat på är sexualiserat våld i reklambilder. Den här studien är en sammanfogning av forskningsfälten genus och våld i reklam. Vad studien vill ta reda på är om sexualiserat våld används vid framställningen av kvinnor i reklambilderna samt den manliga blickens perspektiv. Studien använder sig av kvalitativ semiotisk analys för att undersöka om sexualiserat våld existerar i sex s...

 9. Vem gynnas av föräldraskap? : Ett vinjettexperiment vid Linköpings universitet

  OpenAIRE

  Fahlström, Zara; Askestad, Emil

  2015-01-01

  Tidigare forskning indikerar att föräldraskap är av betydelse för en individs karriärsutveckling. Stöd finns för löneskillnader, i både Sverige och USA, mellan personer som har barn och personer som inte har barn. Mammor har en lägre löneutveckling än kvinnor utan barn, medan det inte är tydligt om pappor får en bättre eller sämre karriärutveckling än män utan barn. Forskning indikerar att det orsakas av individers attityd, uppfattning och beteende gentemot individer med fa...

 10. Identifiering av immateriella tillgångar vid rörelseförvärv : Har branschtillhörigheten någon betydelse?

  OpenAIRE

  Barhanko, Daniella; Lindholm, Linus; Örtenvik, Mikael

  2013-01-01

  Bakgrund: Identifiering av immateriella tillgångar har visat sig vara ett problemfyllt område både för företagen och andra utövare. Tidigare studier har visat på att en stor del av köpeskillingen fördelats till goodwill vilket delvis kan vara ett resultat av immateriella tillgångar inte identifieras i tillräcklig utsträckning. Det har även påpekats att det finns ett stort svängrum inom regelverket som tillåter mycket individuella bedömningar.   Syfte: Syftet är att undersöka om det finns skil...

 11. Employer branding. : - En fallstudie vid Sandvik AB om uppfattningar av begreppet employer branding och hur detta tillämpas idag och i framtiden.

  OpenAIRE

  Eriksson, Johan

  2012-01-01

  Employer branding är ett begrepp som är aktuellt bland företagen just nu och allt fler väljer att satsa på employer branding som marknadsföringsstrategi. Den här studien handlar om employer branding på Sandvik och begreppet employer branding.Syftet med denna fallstudie av en global koncern är att förklara och beskriva begreppet employerbranding, samt hur man arbetar med detta och vilka framtidsvisioner man har på Sandvik.Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med ett antal ny...

 12. Helhetsorienterad utvärdering av kollektivtrafikåtgärder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hiselius, Lena Winslott; Barfod, Michael Bruhn; Leleur, Steen

  Under hösten 2008 och våren 2009 har forskare vid Avd. Trafik och väg vid Lunds Tekniska Högskola, DTU Transport vid Danmarks Tekniska Universitet samt National-ekonomiska institutionen vid Lunds Universitet genomfört ett forskningsprojekt med syfte att studera tillämpningen av en sammansatt...... (helhetsorienterad) analys av kollektiv-trafikåtgärder....

 13. Dubbelboende vid beskattningen av fysiska personer

  OpenAIRE

  Frände, Joakim

  2013-01-01

  Dual residence in the taxation of individuals Each country has the right to determine on which grounds and to what extent it exercises its tax authority. In the case of individuals a country usually bases its right to levy taxes on the connection between the country and the individual, or the country and the income or wealth in question. This thesis deals with the connection that exists between the country and the individual. Under domestic tax law systems a separation is usually made in...

 14. Effekten av massagebehanling vid hypertoni : en litteraturstudie

  OpenAIRE

  Johansson, Anna; Leopoldson, Carolina

  2012-01-01

  Aim: The aim is to create a review that examines different forms of massage therapy and their effects on hypertension. Method: Literature review of 10 scientific articles on the subject of massage and its effects on blood pressure. The literature searches were made with PubMed and Cinahl using the keywords "massage therapy", "effects" and "blood pressure". Results: The articles showed that massage had a positive effect in lowering blood pressure. This could be explained by greater extent of r...

 15. Nytt instrument vid CERN ger enorma datamängder

  CERN Multimedia

  Björck, Ingela

  2004-01-01

  "Upp till 100 gånger per sekund kommer det att skapas bilder av partikelkollisioner, bilder som var och en har innehåller 20 gånger mer data än det bästa en avancerad digitalkamera kan producera. Detta ska ske vid ett nytt instrument som just nu nu byggs vid CERN i Schweiz. Hur denna enorma datamängd ska analyseras är en utmaning för bland andra lundaforskaren Oxana Smirnova" (1 page)

 16. Migrering av en webbsida från Joomla! till WordPress.

  OpenAIRE

  Konu, Tommi

  2013-01-01

  Denna rapport bygger på examensarbetet för Högskoleexamen i Medieteknik vid Umeå Universitet.Examensarbetet har utförts med VK Effekt på uppdrag av Västerbottens-Kuriren. Denna rapport kommer att behandla en migrering mellan systemen Joomla! och WordPress.Rapportens syfte är att kortfattat berätta om vilka valmöjligheter som finns vid en migrering, samtdemonstrera och visa en av vägarna som kan tas vid en migrering av en hemsida mellan olika CMS. This report is based on the thesis for the...

 17. Utveckling av examination av examensarbeten på kandidatnivå

  OpenAIRE

  Trofast, Tobias; Haugum, Dag; Lundberg, Jonas; Nygren, Victoria; Nyström, Tommie; Svensson, Gary; Thunborg, Maria; Törnqvist, Tomas

  2012-01-01

  Detta paper beskriver arbetet med att utveckla en modell för utveckling av examination av examensarbeten på kandidatnivå (UEX) vid Institutionen för Teknik och Naturvetenskap, Linköpings Universitet under läsåret 2010-2011. Modellen har utvecklats och testats vid utbildningsprogrammet Grafisk Design och Kommunikation (GDK), men med syfte att kunna appliceras även på andra kandidatprograms examensarbete. Det projektet prövat är om man kan höja kvaliteten på examensarbeten och effektiviteten i ...

 18. Mildeu de la Vid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daníes L. Carlos Alberto

  1941-02-01

  Full Text Available Esta es una de las enfermedades de la vid que más importancia tienen desde hace cincuenta años. En tanto que la filoxera, el Oidium y la Pudrición Negra, han dejado de inspirar serias inquietudes entre los agricultores, el Mildeu, continúa siendo el principal peligro en las regiones vitícolas. El ataque de 1915, en Francia, redujo la cosecha de 40 a 50 millones de hectolitros, que es la producción promedia, a 17 millones. Los híbridos de resistencia parcial, han sufrido pérdidas notables, lo cual les ha hecho perder el prestigio que tenían como fuertes productores. Los órganos de reproducción del parásito que causa el Mildeu de la vid, emiten unos filamentos que penetran por los estomas de los órganos; se desarrollan en el interior de los órganos verdes, donde alteran sus tejidos; envían, luego, al exterior, fructificaciones que aparecen bajo la forma de una borra blanca; estas fructificaciones, llevan semillas que se dispersan como granos y germinan en el agua para continuar la evolución. La acción del parásito sobre los tejidos, da a los órganos de la vid caracteres que permiten conocer fácilmente la enfermedad, al examen microscópico. El Mildeu sólo ataca los órganos jóvenes, aún verdes; los sarmientos lignificados y los órganos de más edad, lo mismo que las partes subterráneas, no son atacados. Los distintos estados del desarrollo del parásito han recibido diversos nombres en viticultura: la penetración de los filamentos al órgano, lleva el nombre de: "diseminación"; viene, luego, la llamada "incubación", en la cual el desarrollo de los filamentos, en el interior de los tejidos, no provoca manifestaciones exteriores visibles. La primera manifestación exterior de la enfermedad, es llamada: "aparición" o, más frecuentemente: "invasión". Este último término es más usado, aunque, etimológicamente, es impropio. Los viticultores, no pueden señalar la invasión del Mildeu, sino cuando éste hace su

 19. Ikea Loves Wood : Kommunikation vid en CSR-relaterad kris 

  OpenAIRE

  Rehn, Rebecca; Ederyd, Hedvig

  2014-01-01

  Alltfler företag drabbas av kriser som kan härledas till ett oetiskt förfarande. Därmed blir det intressant att undersöka kopplingen mellan Corporate Social Responsibility (CSR) och kriskommunikation. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett fallföretag har kommunicerat vid en kris relaterad till CSR. Studien avser att undersöka hur Ikea kommunicerat vid en konfrontationssituation relaterad till anklagelser om urskogsskövling i Karelen, Ryssland. En kvalitativ studie har genomf...

 20. Women, "Star Trek," and the early development of fannish vidding

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francesca Coppa

  2008-09-01

  Full Text Available This paper argues that the practices and aesthetics of vidding were structured by the relationship of Star Trek's female fans to that particular televisual text. Star Trek fandom was the crucible within which vidding developed because Star Trek's narrative impelled female fans to take on two positions often framed as contradictory in mainstream culture: the desiring body, and the controlling voice of technology. To make a vid, to edit footage to subtext-revealing music, is to unite these positions: to put technology at the service of desire. Although the conflict between desire and control was particularly thematized in Star Trek, most famously through the divided character of Spock, the practices of vidding are now applied to other visual texts. This essay examines the early history of vidding and demonstrates, through the close reading of particular vids made for Star Trek and Quantum Leap, how vidding heals the wounds created by the displacement and fragmentation of women on television.

 1. Production of fuel pellets made of biomass. Saett vid framstaellning av pelleterat braensle av biomassa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Haeffner, E; Miller, A; Thrap-Olsen, O

  1986-11-17

  The pellets consists of dewatered peat mixed with milled biomass into a workable compound. The compound is led to a storage tank through which hot air from a heat exchanger is blown. The pre-dried compound then passes a pellet press. The pellets are moved to a heat insulated dryer with a perforated bottom through which hot gas is blown and when the pellets have a sufficient percentage of moisture they are cooled by blowing cool gas through the drier, thus producing durable pellets. (L.F.).

 2. Granskning av 3D-printingens möjligheter vid utformning av byggnader

  OpenAIRE

  Blom, Martina; Landstedt, Sara

  2016-01-01

  Purpose: There is today limitations of what is possible to design and in fact produce. In industrial construction the focus is on standardization which impedes an individual design form, which can be considered an architectural quality. The potential of 3Dprinting is growing, which is benefitting design freedom. The goal was to evaluate how 3D-printing in Sweden today could increase architects possibilities at the design process and be production adapted. Method: In a case study at Tengbom ...

 3. Effect of phosphorus addition in combustion of biomass fuels; Effekter av fosfortillsats vid foerbraenning av biomassa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Grimm, Alejandro; Skoglund, Nils; Eriksson, Gunnar; Bostroem, Dan; Oehman, Marcus

  2010-11-15

  The results from this project show that phosphorous-rich additives could be of interest to reduce fouling and high temperature corrosion without causing increase in slagging and/or bed agglomeration tendency for typical biofuels. General results in this series of experiments show that in order to achieve a good potassium-binding effect the calcium and magnesium content should be low in the phosphorous-rich fuel and additive. If the content of Ca and Mg is high in the final fuel mixture (including both P-fuel/additive and the bulk fuel) the K-binding effect is reduced and more P needs to be added. Of course, this also means that the additive of choice (fuel or chemical) should have a low content of calcium and magnesium. It is therefore probable that the best results will be obtained when using a fuel mix where the final blend has a molar ratio of P/(K+Na+2/3Ca+2/3Mg) approaching 1. For instance, using monoammonium phosphate, this would be equivalent to a cost (autumn 2009) of about 9-14, 10-15 and 30-40 SEK in P-additive cost per MWh of added fuel to achieve this molar ratio for typical logging residue, salix and wheat straw biofuels.

 4. Verkligt värde vid första redovisningstillfället?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thinggaard, Frank; Nilsson, Sven-Arne

  2007-01-01

  I en första artikel av två diskuterar Frank Thinggaard och Sven-Arne Nilsson en rapport från IASB som föreslår verkligt värde istället för anskaffningsvärde vid första redovisningstillfället. Där rapporten står för nytänkande undersöker de om denär i linje med en rapport om förbättrad föreställni...

 5. Women, "Star Trek," and the early development of fannish vidding

  OpenAIRE

  Francesca Coppa

  2008-01-01

  This paper argues that the practices and aesthetics of vidding were structured by the relationship of Star Trek's female fans to that particular televisual text. Star Trek fandom was the crucible within which vidding developed because Star Trek's narrative impelled female fans to take on two positions often framed as contradictory in mainstream culture: the desiring body, and the controlling voice of technology. To make a vid, to edit footage to subtext-revealing music, is to unite these posi...

 6. Soigner des jeux vidéo / soigner par les jeux vidéo

  OpenAIRE

  Gaon, Thomas; Stora, Michel

  2012-01-01

  La problématique de l’addiction aux jeux vidéo pose la question de leurs effets performatifs. La notion d’addiction, ici fortement critiquée, se révèle être avant tout un enjeu doctrinal pour la psychologie clinique. Cette généalogie détaillée du concept remet en cause la notion même d’addiction et privilégie un usage excessif d’un genre particulier de jeux, les jeux de rôle massivement multi-joueurs. Ces deux regards croisés sur les jeux vidéo révèlent ainsi la dimension transitionnelle de c...

 7. Studier av radioaktivt cesium i svenska renar. Oversikt over pågående undersokningar 1986

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gustaf Åhman

  1986-06-01

  Full Text Available I samband med den forskning och forsöksverksamhet som bedrivits vid renforsöksavdelningen har vi arbetat med metodik och teknik som kan tillämpas vid studier av radioaktivt cesium i renbetesväxter och i renar. På betessidan har vi bl.a. arbetat med kontaminering av tungmetaller från gruvindustrin och nitrat efter kvävegödsling. Omfattande studier har utförts av renens mineralstatus och mineralämnesomsättning. Erfarenheter och kunskaper från dessa områden har utnyttjats for planering och genomförande av de studier som nu pågår beträffande radioaktivt cesium i renbetesväxter och renar.

 8. Förändring av förpackning som utökning av marknadsmixen : En studie av fem snabbrörliga konsumentvaror inom livsmedelsbranschen

  OpenAIRE

  Sandström, Carolina; Eriksson, Sofie

  2011-01-01

  Denna uppsats behandlar förändring av förpackning som en möjlig utökning av produktkategorin i Kotler & Kellers utvidgade marknadsmix. I marknadsmixen behandlas förpackningen som statisk under en varas livstid och studiens syfte var att se om förpackningsförändringar istället bör ske vid flertalet tillfällen. Genom existerande litteratur identifierades tre centrala begrepp som ansågs betydelsefulla för studien; förpackning, förändring av förpackning och differentiering. Fem olika företag ...

 9. Streaming Scholarship: Using Fan Vids to Teach "Harry Potter"

  Science.gov (United States)

  Winters, Sarah Fiona

  2013-01-01

  This article argues that Harry Potter fan vids can be used in the classroom as works of secondary criticism about J. K. Rowling's primary text. It makes two claims: the first is that vids can be read as criticism of a particular text (in this case Harry Potter) alongside other critical essays on that text; the second is that the practice of…

 10. Analys av nickel med ICP-MS

  OpenAIRE

  Wallman, Karin; Löfgren, Stefan; Sonesten, Lars; Demandt, Christian

  2009-01-01

  Vid en granskning av nickelhalter för perioden 1985-2007 upptäcktes ett nivåskifte i tidsserierna på flera stationer mellan 2001 och 2002. Skiftet visade sig bero på att prover innan 2002 inte korrigerades för kalciuminterferens, medan prover under åren 2002-2007 korrigerades. Syftet med denna rapport är att utreda om resultaten före 2002 i efterhand kan korrigeras för kalciuminterferensen. Från 2002 finns ett antal prover (N=347) med resultat som både är kalciumkorrigerade och som inte är de...

 11. Vindkraftverk av UHPC 2.2 : En undersökning av högpresterande betong med syntetfiberarmeringen STRUX

  OpenAIRE

  Rydén, Michaéla; Nilsson, Thina

  2013-01-01

  Användandet av betong som ersättare för stål vid produktionen av vindkraftverkstorn har ökat den senaste tiden. Betongtorn är betydligt billigare än ståltorn men problem som sprickbildningar, frostsprängningar och följaktligen armeringskorrosion har uppstått bl a på grund av vibrationer från rotorn. I fundamentet i vindkraftverk kan ovan nämnda problem också uppstå och det uppfyller således inte alltid funktionskraven. Det här examensarbetet undersöker möjligheten att eliminera dessa problem ...

 12. Règle d'installation vidéosurveillance

  CERN Document Server

  2011-01-01

  Ce référentiel définit les exigences techniques minimales applicables aux systèmes de vidéosurveillance, avec des caméras implantées à l’intérieur ou l’extérieur. Il donne des recommandations pour concevoir, installer et maintenir des systèmes de vidéosurveillance dans des applications de sécurité. Pour une vidéosurveillance efficace, on pourra appliquer la méthodologie proposée : comment réaliser l’analyse de risque ? Quel rôle attribuer au système de vidéosurveillance ? quel système mettre en place, avec quelles fonctions et quelles caractéristiques techniques ? comment réaliser l’installation ? comment assurer la maintenance du système ? Cette nouvelle édition a notamment pour objectifs de : compléter les rôles de la vidéosurveillance (gestion d'activité) ; clarifier la définition des objectifs de prise de vue ; inclure l'utilisation d'une cible normalisée pour la réception de l'installation ; mettre à disposition un outil d'aide pour les petits systèmes ;...

 13. Emissions of volatile hydrocarbons (VOC) during drying of sawdust; Utslaepp av laettflyktiga kolvaeten vid torkning av biobraenslen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Granstroem, Karin

  2001-08-01

  In the project 'Emissions of volatile hydrocarbons (VOC) during drying of sawdust' the identity, amount and composition of monoterpenes found in the drying medium of a fluidized bed drier drying sawdust from Norwegian spruce and Scotch pine has been determined. The energy efficiency of the drier has also been measured. The aim of this project was to reduce both emissions and energy required for drying, to minimize environmental and health hazards, and make drying more competitive. This would help our primary target group - small scale saw mills - to make use of the sawdust produced as a by- product by making pellets and briquettes. If the VOC remains in the sawdust its energy content will improve and therefore also its value as a fuel. The sawdust was dried to different moisture levels in a spouted bed drier at atmospheric pressure, using either recirculating or not recirculating drying medium with temperatures 140, 170 or 200 deg C. The emissions of VOC were measured using a flame ionization detector (FID) and the nature of the emissions analyzed with a gas chromatograph with mass spectrometric detector (GC-MS). The GC-MS data is reported as emitted substance per oven dry weight (odw). Experiments show that terpenes do not leave the sawdust in great amounts until it is dried to a moisture content (water/total weight) below 10%. When sawdust is dried to a predetermined moisture level, the terpene emissions increase when warmer incoming drying medium is used. The monoterpenes found in greatest amount are a-pinene, b-pinene, 3-carene, limonene and myrcene. y-terpinene was detected in emissions from pine but not from spruce. The relative amounts of different monoterpenes did not vary significantly with post-drying moisture content, but drying medium of higher temperature caused an increase in the relative amount of less volatile monoterpenes. The FID data is reported as concentration of VOC in the drying medium, and as weight VOC per odw. The concentration of VOC increases when the temperature of the gas that enters the drying tower is increased. A mass balance shows that the concentration VOC is proportional to emitted VOC per odw. The concentration VOC is fairly constant at different moisture contents of outgoing sawdust when the drying medium is recirculated, but VOC per odw shows an increase in emissions at lower sawdust moisture contents. The energy efficiency was highest for the tests with high temperature of incoming drying medium. As the sawdust was dried to less moisture content the energy efficiency dropped regardless of the temperature of incoming drying medium. When the drying medium was not recirculated the energy efficiency was poor. An important conclusion is that driers with a spouted bed should use recirculating drying medium, since it is clearly superior to not recirculating drying medium. Another important conclusion is that to minimize emissions from the drier the temperature of incoming drying medium should be kept low and the moisture content of the sawdust above 10%.

 14. Evaluation of biomass fuel sampling in heat and power plants; Utvaerdering av mekanisk och manuell provtagning av biobraensle vid energiverk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Werkelin, R [Norrkoeping Energi AB (Sweden); Ryk, L [SGS Solid Fuels AB (Sweden)

  1996-06-01

  This report describes bias-test of manual and mechanical sampling systems of bio-fuels at 6 Swedish plants. Two parallel series of 30 samples each were taken at each plant. One series of samples was taken by the normal procedure. The samples of the other series were taken by a reference method. Either by stopped belt and taking a full cut using a sampling frame or by manual increment division of a whole truck-load was used with the assistance of a pay-loader. The rectangular pile formed was divided in 120 squares. Some of the sampling systems gave biased samples. This was due to drawing too small increments, having too small openings of the sampling tools and making errors in sample preparation. Determination of moisture was more accurate than determination of ash content. Ash is more heterogeneously distributed in biofuels than moisture. Ash bearing components as clay or stone segregate easily. Although the project has not been able to show that mechanical sampling gives a more representative moisture sampling than manual sampling, it is recommended to invest in mechanical sampling if possible. The reason for this is to reduce the risk of human error and for safety reasons. 14 refs, figs, tabs, photos

 15. Wirevagn : Utvecklingen av en utrullare för hisslinor

  OpenAIRE

  Rehnsfeldt, Patrik

  2014-01-01

  Kandidatexamensarbetet som utgick från en förfrågan från företaget Irongrip AB hade som mål att utveckla ett produktförslag på en utlindare av stålvajer för hissmontörer. Irongrip AB som tillverkar och säljer verktyg för hantering av stålvajer hade uppmärksammat att en efterfrågan på en sådan produkt fanns på marknaden då befintliga lösningar var bristfälliga och inte hade alla de funktioner som är önskvärda hos en sådan produkt.Arbetet inleddes med en förstudie där studiebesök vid lindragnin...

 16. Djur som stöd i demensvården : Hur personer med demenssjukdom påverkas av djur i omvårdnaden

  OpenAIRE

  Olménius, Fanny; Boström, Anna

  2017-01-01

  Bakgrund: Varje år insjuknar uppskattningsvis 25 000 personer i Sverige i någon form av demenssjukdom. Behovet av anpassad vård för denna specifika grupp kräver nya och även utvecklade omvårdnadsmetoder. I nuläget finns ingen botande behandling för de olika demenssjukdomarna, utan fokus ligger vid att mildra besvären av sjukdomsbundna symtom. Animal-assisted therapy (AAT) och Animal-assisted activity (AAA) har blivit allt mer populärt inom olika områden av omvårdnadsarbete. Djur kan inverka p...

 17. Environmental impact at primary production of biofuels; Miljoeeffekter vid primaerproduktion av biobraenslen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bergstedt, Johan; Westerberg, Lars; Tonderski, Karin (Linkoepings Univ, Linkoeping (Sweden). Dept. of Physics, Chemistry and Biology, Div. of Ecology)

  2009-02-15

  Sweden has a policy objective that the forest and agricultural production of renewable energy must increase. Several of the traditionally cultivated annual crops can be used to biofuels, such as wheat, oilseed rape and sugar beet, but other crops are also interesting. Apart from an increase in Salix cultivation we discuss the cultivation of plants we have not cultivated, such as hemp, poplar and aspen, and intensive cultivation of spruce. Reed canary grass and grassland with several species are other candidates. The old reproductive systems environment are well known but what the new ones mean for the environment is poorly known. In this report, the state of knowledge regarding environmental impacts of primary bio-fuel production in Sweden is compiled. Based on the assumption that the reference crop is a plowed field the crops that can be grown on agricultural land are discussed. For the forest soil analyzed GROT (Tree-branches and -tops), root harvesting and intensive farmed spruce. The environmental impacts treated are carbon sinks in soil, compaction (with accompanying erosion problems), nutrient leaching, pesticides, landscape diversity, and biodiversity. One conclusion of the study is that it generally that there are many positive environmental effects of converting agricultural land to perennial crops for bioenergy, at least to some degree. On the other hand, increased collection of primary bio-energy from forests has mainly negative environmental impacts. The size of the effects are strongly linked to how much and where to grow and harvest, so a study of scale problems should be urgently implemented. This applies to both nutrient leaching and on the biological and landscape diversity. Use of ecosystem- and geographic models can be effective tools to generate different scenarios. The greatest potential of all crops, however, appears to be for aquatic systems with harvest of blue-green algae and bacteria, which probably would have mainly positive effects on the eutrophied lakes from which they were harvested. No such studies exist, however. Studies of techno-economic character are need in this area

 18. Environmental impact by toxic compounds from waste treatment; Miljoepaaverkan fraan toxiska aemnen vid hantering av avfall

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Loefblad, Gun; Bisaillon, Mattias; Sundberg, Johan (Profu AB (Sweden))

  2010-07-01

  The study deals with emissions of toxic compounds from waste treatment to the environment with the aim of improving the state of knowledge and to find a way of describing the environmental impact from these substances. Toxicity is one of a number of environmental aspects necessary to address in the planning of waste treatment and in the daily waste treatment routines in order to fulfill the environmental objective A Non-Toxic Environment and other environmental requirements. The study includes waste to incineration, composting and anaerobic digestion. A comparison between methods were made for biological household waste. According to our study, the compounds of importance for waste treatment are metals and persistent organic compounds. These tend to bioaccumulate and enrich in food chains. The substances are important for the environmental objective A Non-Toxic Environment. In a first step the compounds chosen in this study may be suggested for describing toxicity from waste treatment: As, Cd, Cu, Hg, Pb, dioxin, PCB, the phthalate DEHP and the brominated flame retardant HBCDD. Other substances may be added to the list in a next step from up-dated and quality-assured characterisation factors or from other requirements or preferences. There is a limited knowledge on toxic compounds in waste flows and in different environmental compartments. More data are available for metals than for organic substances. There is also a limited knowledge on the fate of the compounds during the waste treatment processes. Most information is found for incineration. During composting and anaerobic digestion the metals will mainly be emitted to the environment by use of the compost and the anaerobic digestion residue. Organic substances will to some extent be degraded during the processes. However, there are gaps of knowledge to fill for the further work on estimating toxic emissions. There is mainly a need for more extensive data on toxic compounds in waste and their variations. A test was made to use a weighted index for toxicity - such as used for climate impact, acidification, etc. in system analyses for waste treatment. The result was not useful due to the limited availability of characterisation factors for the chosen substances. In stead, the toxic impact was assessed by other comparisons, from a local and a national perspective. No acute effects on human health and on the environment are expected to occur from waste processes or from the use of compost and anaerobic digestion residue. The conclusion is that emissions of toxic substances from waste treatment will contribute to the present fugitive levels of pollutants in the environment. The toxic impact is proposed to be quantified as the total emission of metals and persistent organic pollutants, without consideration to the way emissions are made; to air, water and soil. Emissions, even though they are small, contribute to present levels of pollution with the risk of further elevated concentrations and further dispersion in nutrient chains. In all environ metal work it is essential to reduce emissions of toxic persistent compounds. Many activities in society contribute to the total levels. Waste treatment is an unavoidable activity in the society. By massive actions to limit the use and to con tol the emissions of toxic compounds, a cleaner waste is expected to be the result. In addition, measures such as more effective source separation and separation of hazardous waste will make a more optimised treatment of different types of waste possible

 19. Long term effects of ash fertilization of reed canary grass; Laangtidseffekter av askgoedsling vid roerflensodling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Palmborg, Cecilia; Lindvall, Eva

  2011-03-15

  Reed canary grass (RCG) is a bio-energy crop with large potential. It is a 1.5 . 2.5 m tall grass that is harvested in spring when it is grown as a fuel. At spring harvest it yields 3 . 10 ton field dried material per ha and year. One disadvantage when reed canary grass is used as a fuel is the high ash content, 5-10 %. This means that large quantities of ash have to be deposited which is expensive, about 1000 SEK/ton. However, since reed canary grass ash contains reasonable amounts of plant nutrients like phosphorous (P), potassium (K) and magnesium (Mg) it could be recycled as fertilizer in agriculture. The ash can be used without any pretreatment since, in agriculture, plant availability is desirable. The aim of this project, was to evaluate a field experiment, where ash was used as a fertilizer in reed canary grass. The experiment was established at the SLU research station in Umea, Sweden in the spring 2002. Three different fertilizer treatments were applied: Treatment A was fertilized with an ash produced by combustion of RCG together with municipal wastes (paper, plastic, leather), treatment B, an ash from combustion of RCG, and for treatment C commercial fertilizers were used. In total, 100 kg ha-1 of nitrogen (N), 15 kg ha-1 of phosphorous (P) and 80 kg ha-1 of potassium (K), were applied each year in all treatments. The amount of ash in treatment A and B was calculated from the chemical analysis of the ashes to be equal to the required amount of P, while K and N were supplied also by commercial fertilizers. [Table 1. Composition of the ashes] Literature study: There is a lack of knowledge about fertilization with reed canary grass ash, since few experiments have been conducted. The composition of reed canary grass is dependent of harvest date and the soil substrate. The amount of ash and the amount of harmful substances such as potassium and chloride generally decreases over winter, giving an increased fuel quality from spring harvest compared to autumn harvest. The main component of the ash is silica and silica concentrations are higher when reed canary grass is grown on clay soil than on peat soil. In an earlier project within the department of agricultural research for northern Sweden, SLU Umea, reed canary grass growing on peat soil was fertilized with ash from cocombustion of reed canary grass and sorted municipal waste. This ash was beneficial for the growth of the grass and did not give increased heavy metal contents. However the experiment only lasted two years so no conclusions could be drawn about long-term effects. Crop yields and elemental composition of the crop: The yields varied very much from year to year. The first two production years, 2004 and 2005 the yield was at expected levels, 6000-7000 kg dry matter per ha and year. After that, 2006-2009 the yields have been lower than expected, 1500 - 4000 kg dry matter per ha and year. The reason for this is not known, but it could be related to climate or pests. There were no significant differences in yield between the treatments. Samples from each plot from the last harvest and stored samples from 2004 were analyzed for nutrient and heavy metal content. There were only minor significant differences between the treatments: The ash and the potassium and calcium concentrations 2009 in grass from treatment A, ash from co-combustion of reed canary grass and waste, was slightly higher than in the NPK fertilized control. The magnesium concentration in 2009 was slightly higher in grass fertilized with reed canary grass ash than in the control grass. Element balances and soil concentrations of elements: Because of the low yield levels the amounts of P and K applied were much higher than the removal with harvests (Table 2). This resulted in an increase in plant available P and K in the top soil between 2003 and 2008 (Table 3). However, in the subsoil there was a decrease especially in plant available P. The only significant differences in soil nutrients between the treatments 2008 were for Ca, where treatment A had higher concentrations and Mg where treatment A and B had higher concentrations than the control. Only treatment A had an increased pH compared to the control. This is probably because reed canary grass ash is rich in silica oxide which is acidic. [Table 2. Balance between supplied and removed amounts of nutritional elements and heavy metals during the experimental period. The removed amount per hectare has been calculated from the average between analyzes from 2004 and 2009, and dry matter yield per year. The only heavy metal content available for the fertilizers was Cd content in the phosphate.] [Table 3. pH-value and content of plant nutrients 2003 (per treatment) and 2008 (per plot) in topsoil and subsoil. Analysis of plant available nutrients by extraction with ammonium lactate.] In treatment A, the amounts of heavy metals applied greatly exceeded the limits for sewage sludge set by Swedish Environmental Protection Agency.

 20. Corrosion risks with polyethylene pipes in district cooling systems; Korrosionsrisker vid anvaendning av polyetenroer i fjaerrkylesystem

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vinka, Tor-Gunnar; Almquist, Joergen; Gubner, Rolf [Swedish Corrosion Inst., Stockholm (Sweden)

  2005-06-01

  Field exposures of carbon steel and stainless steel test cylinders have been made in the district cooling system at Affaersverken Energi AB, Karlskrona, Sweden, as well as determinations of the amount of dissolved oxygen in the district cooling water. In the district cooling system tubes of polyethylene, carbon steel and stainless steel SS 2343 according to Swedish standard SS 14 23 43 are used. Karlskrona's drinking water, without deaeration, is used in the district cooling system. The polyethylene tubes with pressure number PN 10 are placed underground. The content of dissolved oxygen was very low in Karlskrona both before and after a period of 19 days with elevated oxygen content. During these 19 days the content of dissolved oxygen in the system increased without any apparent cause. The highest recorded oxygen content was 3.4 mg O{sub 2}/l. There are no obvious explanations for the increase of oxygen in the system. However, transport of oxygen into the system through the polyethylene tubes can be excluded as the source of the entering oxygen. The corrosion rate that was determined for freely exposed carbon steel in the district heating water in Karlskrona was low, 5 {mu}m/year. The corrosion attack was of a uniform nature (general corrosion) and there were no local corrosion attacks on the carbon steel cylinders. On connecting the carbon steel with stainless steel SS 23 43 with an area ratio of 1:1 the corrosion rate of the carbon steel increased by 2-3 times as compared to free exposure without electrical connection. On the stainless steel SS 2343 there was no corrosion damage either on the freely exposed stainless steel or on stainless steel that was connected to carbon steel. There were no signs of pitting corrosion or crevice corrosion on the stainless steel cylinders. The main corrosion risk for carbon steel at an elevated content of dissolved oxygen is bimetallic corrosion (galvanic corrosion) between carbon steel and copper and copper alloys, or between carbon steel and stainless steel. Calculations show that the amount of oxygen gas that is transported through the walls of polyethylene tubes in air is very small. This amount of oxygen causes a slow corrosion on carbon steel. For polyethylene tubes in soil the oxygen transport through the tubes will be considerably lower than for tubes in air. Recommendations state that the area of carbon steel should be at least 10 % of the area of the polythene tubes if the polyethylene tubes are placed outdoors or indoors in air and not in soil. The reason is that the carbon steel tubes should use up the oxygen that is transported through the tubes. The most important reason for reducing the oxygen content in the system is the risk of bimetallic corrosion on the carbon steel. Another purpose for recommending a certain minimum area of carbon steel in the system is that any oxygen from unforeseen air intakes, from system starts and major additions of makeup water to the system with un-degassed water should be consumed, without causing significant corrosion on the carbon steel. For district cooling systems with polyethylene tubes placed in soil it is recommended that the area of carbon steel should be at least 5 % of the polyethylene tube area, to take care of unintentional intakes of air and system starts and major toppings with un-degassed water. It is recommended that the risks of accidental intakes of oxygen into the district cooling system should be considered. With the present use of soil-placed polyethylene tubes in district cooling systems the risks connected with accidental oxygen intakes are judged to be greater than the risk of oxygen diffusion through the polyethylene tubes. Furthermore, it is recommended that the risks of bimetallic corrosion should be taken in account at the design of district heating systems. The current use of soil-placed polyethylene tubes in district cooling systems with large quantities of carbon steel in the system is not considered to cause any risk of corrosion. The amount of oxygen that is transported through the polyethylene tubes is very small.

 1. Rötning av avloppsslam vid 35, 55 och 60 °C

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjerstadius, Hamse; la Cour Jansen, Jes; Stålhandske, Liselotte

  The study evaluated effect of anaerobic digestion (35, 55 and 60 °C ) at different minimum exposure times as well as from pasteurization on hygienization of pathogens, biogas production and removal of pharmaceutical substances and PAH.......The study evaluated effect of anaerobic digestion (35, 55 and 60 °C ) at different minimum exposure times as well as from pasteurization on hygienization of pathogens, biogas production and removal of pharmaceutical substances and PAH....

 2. Le marché des jeux vidéo

  OpenAIRE

  Trémel, Laurent

  2012-01-01

  Basé sur les travaux menés par l’auteur sur la pratique des jeux vidéo depuis une dizaine d’années, l’article se situe dans une perspective de sociologie critique et expose les logiques développées dans les jeux vidéo les plus pratiqués, et comment celles‑ci répondent aux attentes d’un « public cible ». En déconstruisant certains artefacts statistiques conçus pour modifier l’image sociale de ces produits, le propos révèle quelles sont les intentions des industriels du loisir et comment ils pe...

 3. Vids: Version 2.0 Alpha Visualization Engine

  Science.gov (United States)

  2018-04-25

  number. PLEASE DO NOT RETURN YOUR FORM TO THE ABOVE ADDRESS. 1. REPORT DATE (DD-MM-YYYY) April 2018 2. REPORT TYPE Contractor Report 3. DATES...prior publication (Zage and Zage 2010) and patent (Trossbach and Pino 2015) work. Vids projects raw text data into a 3-D environment and allows users to...requirement for both Windows and Linux support. The project explored different rendering methods, examined processor and memory performance limits of

 4. Influence of sulphur addition on emissions of organic substances during combustion; Inverkan av formen av svaveladditiv paa emissionerna av kolmonoxid och organiska aemnen vid foerbraenning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bjurstroem, Henrik; Jonsson, Claes; Almark, Matts; Berg, Magnus; Streibel, Thorsten; Zimmermann, Ralf

  2008-02-15

  Reduction of emissions of carbon monoxide and organic substances by injecting either ammonium sulphate or elemental sulphur and the importance of the point of injection has been investigated in full scale in a grate-fired bark boiler. The effect was monitored downstream of the economizer and air preheater, immediately upstream of the electrostatic precipitator. Concentrations determined in the comprehensive monitoring program include principally carbon monoxide, TOC and several organic substances, including PAH, PCDD/F and polychlorinated benzenes (PCBz). Additionally, the gaseous PAH were determined on-line using a novel mass spectrometer, REMPI-TOF MS, that measures specifically the 2- to 4-ring PAH's. All concentrations of substances of interest here fluctuate in concert and peak simultaneously. The relationship between the concentrations is not straightforward: there appears to be a threshold in carbon monoxide concentration. Below this threshold, the concentration of organics is low and above it concentrations increase rapidly with increasing carbon monoxide concentration. It has been confirmed that using sulphur additives not only reduces the concentration of carbon monoxide, but also that of organic substances in the flue gases. These additives do not only reduce the mean level of concentrations, but also dampen the fluctuations in these concentrations. Any measure leading to a reduction in carbon monoxide will also decrease the concentration of most organics, under the conditions prevalent in this boiler. Both additives tested are equally effective per kg of pure sulphur. The point of injection, in the fuel or above the grate, is not important. The PCDD/F concentration in the flue gases is very low even without additives, and the effect of sulphur on these emissions is therefore difficult to observe. Here, the effect is masked by the variation of data. The PAH concentration is lowered by an injection of sulphur additives. The variation in data is though rather large, which may be caused by variation in particle content in the gas samples

 5. Influence of sulphur addition on emissions of organic substances during combustion; Inverkan av formen av svaveladditiv paa emissionerna av kolmonoxid och organiska aemnen vid foerbraenning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bjurstroem, Henrik; Jonsson, Claes; Almark, Matts; Berg, Magnus; Streibel, Thorsten; Zimmermann, Ralf

  2008-02-15

  Reduction of emissions of carbon monoxide and organic substances by injecting either ammonium sulphate or elemental sulphur and the importance of the point of injection has been investigated in full scale in a grate-fired bark boiler. The effect was monitored downstream of the economizer and air preheater, immediately upstream of the electrostatic precipitator. Concentrations determined in the comprehensive monitoring program include principally carbon monoxide, TOC and several organic substances, including PAH, PCDD/F and polychlorinated benzenes (PCBz). Additionally, the gaseous PAH were determined on-line using a novel mass spectrometer, REMPI-TOF MS, that measures specifically the 2- to 4-ring PAH's. All concentrations of substances of interest here fluctuate in concert and peak simultaneously. The relationship between the concentrations is not straightforward: there appears to be a threshold in carbon monoxide concentration. Below this threshold, the concentration of organics is low and above it concentrations increase rapidly with increasing carbon monoxide concentration. It has been confirmed that using sulphur additives not only reduces the concentration of carbon monoxide, but also that of organic substances in the flue gases. These additives do not only reduce the mean level of concentrations, but also dampen the fluctuations in these concentrations. Any measure leading to a reduction in carbon monoxide will also decrease the concentration of most organics, under the conditions prevalent in this boiler. Both additives tested are equally effective per kg of pure sulphur. The point of injection, in the fuel or above the grate, is not important. The PCDD/F concentration in the flue gases is very low even without additives, and the effect of sulphur on these emissions is therefore difficult to observe. Here, the effect is masked by the variation of data. The PAH concentration is lowered by an injection of sulphur additives. The variation in data is though rather large, which may be caused by variation in particle content in the gas samples

 6. Löslighet och transport av sällsynta jordartsmetaller i Källfallsfältets gruvsandsmagasin

  OpenAIRE

  de Campos Pereira, Hugo

  2014-01-01

  Löslighet och transport av sällsynta jordartsmetaller i Källfallsfältets gruvsandsmagasin Hugo de Campos Pereira Syftet med detta arbete har varit att kartlägga vilka mekanismer som styr lösligheten av sällsynta jordartsmetaller (eng. rare earth elements, REE) i sulfidhaltig anrikningssand vid den föredetta gruvan Källfallsfältet i Västmanland. För syftet har markvatten- och grundvattenprovtagning utförts, tillsammans med laktester och geokemisk modellering med Visual MINTEQ ver. 3.0. Resulta...

 7. Finansiering av investeringar i immateriella tillgångar

  OpenAIRE

  Voltaire, Christian; Gillebrink, Valerie

  2008-01-01

  Vid en bedömning av ett kreditärende ser banken till projektets företagsekonomiska förutsättningar. För företag som har immateriella tillgångar som de viktigaste tillgångarna i sin redovisning kan det uppstå problem när de ansöker om kredit hos banker. Detta beror på att immateriella tillgångar inte fungerar på samma sätt som materiella och därigenom tillbringar vag säkerhet för en beviljad kredit. Syftet med denna uppsats är att söka finna vad det är som krävs för att ett tjänsteföretag ska ...

 8. If You Live in a Nuclear Submarine : En diskursanalys av Xbox One i Time & Forbes

  OpenAIRE

  Sjöberg, Magnus; Stabell Jebsen, Carl Axel

  2014-01-01

  Xbox One är en spelkonsol från företaget Microsoft och en uppföljare till Xbox 360. Konsolen presenterades officiellt vid en presskonferens den 21 maj 2013 och före presentationen så fanns det ett av många rykten om ett krav på att vara ständigt uppkopplad mot internet som rapporterades i media. Syftet med uppsatsen har varit att i utifrån efterförloppet av Microsofts premiärlansering av spelkonsolen Xbox One undersöka den diskursiva bild som nyhetsmedierna Forbes och Time använder för att sk...

 9. AUTOMATION AV GALLERKLIPPARE

  OpenAIRE

  Taboada Vargas, Marco Antonio

  2016-01-01

  Detta examensarbete handlar om automatisering och assistans att CE-märka en maskin. Arbetet innefattade automationsplanering, tillverkning av elskåp, montering på maskin och igångkörning. Automationsplaneringen bestod av elritningar och programmering. Elsystemet bestod av elskåp med bl.a. programmerbar logik, touch-panel och säkerhetskomponenter. CE-märkning utfördes enligt de direktiv, standarder och säkerhetsföreskrifter som bör följas. Nu med det nya automatiserade systemet är samm...

 10. Insamling av geografisk information med UAV över området Stomsjö i Värnamo kommun : En effektiv arbetsmetod för kartering i 2D och 3D samt dokumentation av arbetsgång och kvalitetssäkring av geografisk information

  OpenAIRE

  Bauner, Mikael

  2017-01-01

  I detta examensarbetesprojekt genomfördes en flygkartering över deponiområdet Stomsjö i Värnamo kommun, mha. en drönare, eller den i detta sammanhang mer använda benämningen UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Värnamo kommuns tekniska avdelning var i behov av beräkning av massor vid deponin, ett område på ca 15 hektar samt modellering av densamma. Den låga kostnaden för inköp av UAV och programvara motiverade kommunen att driva egen verksamhet jämfört med att köpa tjänsterna från konsulter. Projek...

 11. Optimering av nanocellulosa för tillämpning som papperstyrkeadditiv

  OpenAIRE

  Englöf, Johan

  2015-01-01

  Syftet med projektet var att undersöka hur homogeniserings förhållanden (tryck antal passager och därmed energiinsatsen) vid framställning av MFC (mikrofibrillär cellulosa), från enzymatiskt förbehandlade pappersmassafibrer påverkar hållfastheten av papper förstärkt med MFC. Arbetsgivaren för projektet var Innventia och det laborativa arbetet har utförts i deras lokaler. Fördelen med att använda MFC som tillsats i papper är att arket blir starkare [1]. Detta medför att en mindre mängd materia...

 12. Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leffler, Hakon; Fex Svenningsen, Åsa; Emgård, Mia

  2014-01-01

  UKÄ:s utvärdering av biomedicinutbildningar visar på en mycket varierad kvalitet. Nio av 21 utbildningar håller toppklass medan mer än hälften bedöms vara bristande. 21 utbildningar inom biomedicin har satts under lupp. Kvaliteten bedöms som vanligt efter en tregradig skala: mycket hög kvalitet...... biomedicinstudenternas förmåga att göra etiska bedömningar. Flera utbildningar har inte kunnat visa att studenterna kan göra etiska bedömningar. De har heller inte kunnat visa att studenterna känner till vilka regelverk som gäller vid etikprövning. Detta är särskilt allvarligt eftersom man inom biomedicin genomför...

 13. Skyggedom av enkepensjonsdommen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rognlien, Ida Gundersby

  2014-01-01

  Masteroppgaven undersøker om bortfall av ektefellepensjon ved lovendring med tilbakevirkende kraft er i strid med retten til eiendom etter EMK TP 1 art 1. Skyggedommetoden/ Feminist Judgments -metoden brukes for å gjenskrive enkepensjonsdommen Rt.2006.262 i et feministisk perspektiv. Da mannen døde.......1975.220. I spørsmålet om inngrepet er proporsjonalt ble vektlagt at det ikke foreligger en transparent avveining av de relevante interessene. Videre er hensynene bak og behovene for den opprinnelige ektefellepensjonen fortsatt tilstede, og de er ikke tilstrekkelig avveid mot formålene med inngrepet...

 14. Forenkling av tekniske systemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Førland-Larsen, Arne; Bramslev, Katharina; Halderaker, Ingrid

  De fleste moderne kontorbygg har omfattende tekniske installasjoner. Mange byggeiere opplever at dagens kompliserte tekniske anlegg ikke fungerer som de skal. De ender med å få reklamasjoner, høyt energiforbruk og klager på inneklima. Kan en kraftig forenkling av ventilasjons-, oppvarmings- og...

 15. En av gutta

  DEFF Research Database (Denmark)

  Neumann, Cecilie Basberg; Rysst, Mari; Bjerck, Mari

  2012-01-01

  Hvilken betydning har kjønn og klær for kvinner som arbeider i mannsdominerte arbeiderklasseyrker? Forfatterne av denne artikkelen finner at kvinnene må nedtone sitt kjønn og sin seksualitet gjennom å dekke til kroppen, i klær laget for menn, for å signalisere at de er på jobb for å arbeide. Hvor...

 16. The two-source illusion: How vidding practices changed Jonathan McIntosh's political remix videos [symposium

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Leduc

  2012-03-01

  Full Text Available In an interview with Henry Jenkins, Jonathan McIntosh named fannish vidding as a key influence on two of his more recent video remixes. I took a more detailed look at precisely how these two videos intertwine vidding practices with those of political remix video (PRV, and to what effect.

 17. Download… Une courte histoire de la dématérialisation des jeux vidéo

  OpenAIRE

  Blanchet, Alexis

  2012-01-01

  Dans les années 2000, la dématérialisation des logiciels de jeux s’est très largement développée en bouleversant les circuits de distribution de l’industrie vidéoludique et en modifiant en profondeur les habitudes de consommation et d’achat des joueurs de jeux vidéo. Accompagnant un mouvement général de distribution numérique des biens culturels (fichiers musicaux, vidéo à la demande, livre numérique…), la dématérialisation des jeux vidéo nous interroge sur la restructuration du secteur vidéo...

 18. Summer Student Report - AV Workflow

  CERN Document Server

  Abramson, Jessie

  2014-01-01

  The AV Workflow is web application which allows cern users to publish, update and delete videos from cds. During my summer internship I implemented the backend of the new version of the AV Worklow in python using the django framework.

 19. VID22 is required for transcriptional activation of the PSD2 gene in the yeast Saccharomyces cerevisiae.

  Science.gov (United States)

  Miyata, Non; Miyoshi, Takuya; Yamaguchi, Takanori; Nakazono, Toshimitsu; Tani, Motohiro; Kuge, Osamu

  2015-12-15

  Phosphatidylethanolamine (PE) in the yeast Saccharomyces cerevisiae is synthesized through decarboxylation of phosphatidylserine (PS), catalysed by PS decarboxylase 1 (Psd1p) and 2 (Psd2p) and the cytidine 5'-diphosphate (CDP)-ethanolamine (CDP-Etn) pathway. PSD1 null (psd1Δ) and PSD2 null (psd2Δ) mutants are viable in a synthetic minimal medium, but a psd1Δ psd2Δ double mutant exhibits Etn auxotrophy, which is incorporated into PE through the CDP-Etn pathway. We have previously shown that psd1Δ is synthetic lethal with deletion of VID22 (vid22Δ) [Kuroda et al. (2011) Mol. Microbiol. 80: , 248-265]. In the present study, we found that vid22Δ mutant exhibits Etn auxotrophy under PSD1-depressed conditions. Deletion of VID22 in wild-type and PSD1-depressed cells caused partial defects in PE formation through decarboxylation of PS. The enzyme activity of PS decarboxylase in an extract of vid22Δ cells was ∼70% of that in wild-type cells and similar to that in psd2Δ cells and the PS decarboxylase activity remaining in the PSD1-depressed cells became almost negligible with deletion of VID22. Thus, the vid22Δ mutation was suggested to cause a defect in the Psd2p activity. Furthermore, vid22Δ cells were shown to be defective in expression of the PSD2 gene tagged with 6×HA, the defect being ameliorated by replacement of the native promoter of the PSD2 gene with a CYC1 promoter. In addition, an α-galactosidase reporter assay revealed that the activity of the promoter of the PSD2 gene in vid22Δ cells was ∼5% of that in wild-type cells. These results showed that VID22 is required for transcriptional activation of the PSD2 gene. © 2015 Authors; published by Portland Press Limited.

 20. Validering av Evolution 220

  OpenAIRE

  Krakeli, Tor-Arne

  2013-01-01

  - Det har blitt kjøpt inn et nytt spektrofotometer (Evolution 220, Thermo Scientific) til BioLab Nofima. I den forbindelsen har det blitt utført en validering som involverer kalibreringsstandarder fra produsenten og en test på normal distribusjon (t-test) på to metoder (Total fosfor, Tryptofan). Denne valideringen fant Evolution 220 til å være et akseptabelt alternativ til det allerede benyttede spektrofotometeret (Helios Beta). På bakgrunn av noen instrumentbegrensninger må de aktuelle an...

 1. Ultralydfremstilling av fostervekst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Synnøve Lian Johnsen

  2009-09-01

  Full Text Available Ultralyd billeddanning er i dag den beste undersøkelsesmetoden vi har til å overvåke fosterets utvikling og vekst. Ultralydmåling av fosterets størrelse og biometriske referansetabeller for svangerskapet brukes til å fastsette svangerskapets alder, beregne termin og vurdere fosterets vekst. Optimal studiedesign er ulik for hvert av disse formålene. Det er stor variasjon i fysiologisk vekst og en utfordring å identifisere fostre som har dårlig tilvekst. En enkeltmåling av fosteret kan fortelle oss om det er lite eller stort i forhold til andre fostre, men ikke om størrelsen er passelig i forhold til forventet fysiologisk vekst for dette fosteret. Tilpassede referansemodeller ("customised" justerer forventet størrelse i relasjon til føtale og maternelle faktorer og har vist seg å bedre identifisere sanne veksthemmede fostre enn bare å klassifisere i henhold til 2,5, 5 eller 10 persentilen. Men et foster som i utgangspunktet er stort for alderen, men etter hvert vokser langsomt vil ikke nødvendigvis bli fanget opp ved en slik enkeltmåling. Serielle målinger vil hjelpe, men en slik longitudinell metode blir ikke fullt ut utnyttet før det appliseres betinget ("conditional" vekstberegning. Betingelsesleddene for variasjon i vekst og målemetode kalkuleres ut fra longitudinelle data og kan så anvendes for det enkelte foster. En første måling brukes til å beregne forventet vekst og variasjon for en neste måling. Denne metoden forventes å skjerpe diagnostikken for vekst-avvik i alle vektklasser og kan sammen med tilpasningen av andre faktorer bedre overvåkningen av risikosvangerskapUltrasonographic imaging is today the best method for assessing fetal size and monitoring fetal growth. Ultrasound measurements of fetal size are used for age, size and growth assessment, but the statistical design and analysis are different for each of these purposes. Physiological ranges for fetal growth are wide and the identification of fetal

 2. Additive for reducing operational problems in waste fired grate boilers; Additiv foer att minska driftproblem vid rostfoerbraenning av avfall

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gyllenhammar, Marianne; Herstad Svaerd, Solvie; Davidsson, Kent; Hermansson, Sven; Liske, Jesper; Larsson, Erik; Jonsson, Torbjoern; Zhao, Dongmei

  2013-09-01

  The combustion of waste implies a risk for deposits and corrosion in different parts of the combustion facility. In recent years, research and tests have been performed in order to find ways to mitigate these problems in waste-fired plants. Most waste-fired plants in Sweden are grates whereas most of the research has been carried out in fluidized bed plants. The purpose of this project is to examine whether co-firing of sewage sludge and waste can reduce deposition and corrosion also in grate-fired boilers as has been shown in fludised beds. The objective is to determine the deposit growth and its composition as well as describing the initial corrosion attack. Representing sulphur-rich waste, elementary sulphur is also added to the waste and thereby compared with sludge as an additive. The target groups for this project are plant owners, researchers, consultants and authorities. Tests were performed in a 15 MWth waste-fired boiler with moving grate at Gaerstadverket, Tekniska Verken (Linkoeping). The boiler produces saturated steam of 17 bars and 207 deg C, and the normal fuel mixture contains of household and industry waste. The results show that co-firing with as heigh as 20 weight-% SLF (25 energy-%) was possible from an operational point of view, but the deposit rate increased especially at the two warmest positions. Generally the deposit rate was highest in the position closest to the boiler and decreased further downstream. During the tests a lot higher amount of SLF than normal was used (recommended mix is 5-10 % of SLF) this to be able to see effects of the different measures. Up to 23 weight-% of the rather moist sewage sludge was possible to fire when co-firing waste and SLF, without addition of oil. By adding sludge the deposit rate decreased but the increase upon adding SLF to ordinary waste was not totally eliminated. In the tests 'Avfall and SLF' the deposits were rich in chlorine. High concentrations of metal chlorides were found in the interface between the steel and the metal oxide. This weakens the adhesion of the oxide to the steel surface and thus increases the corrosion rate. By addition of sewage sludge or sulphur the initial corrosion was decreased on both the low-alloyed steel T22 and the stainless steel 304L; sewage sludge being a little better than sulphur. Qualitatively, the corrosion attack firing SLF was similar to that firing ordinary waste, but the attack was stronger. At material temperatures of 500 deg C and 420 deg C - corresponding to superheaters - alkali chloride corrosion dominated, while at 280 deg C - corresponding to furnace walls - a melt of KCl/ZnCl2 is likely to have accelerated the corrosion. This difference between different material temperatures was especially pronounced in the 'Avfall and the SLF' cases. Higher zinc content in the fuel can therefore increase risk of corrosion. The higher content of iron, lead, copper and zink in the ash from the SLF case corresponds to the content of SLF compared with ordinary waste. Comparing the present tests with similar tests in fludised beds, grate firing resulted in higher deposit rate on the exposed test rings. This can at least partly be attributed to the lack of empty pass in the present grate boiler and to some differences in fuel composition: more chlorine and less sulphur in the waste used in this project. However, the effect of adding sludge was similar but not as strong as in the fluidised bed tests. To summarise, the results show that co-firing SLF with sludge can be advantageous also in a grate-fired boiler. Because of the high heating value of SLF, this combination also makes it possible to add a high fraction of moist sewage sludge.

 3. Attitudes and participation at establishment of wind power offshore; Attityder och delaktighet vid etablering av vindkraft till havs

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Waldo, Aasa (Inst. of Sociology, Lunds Univ., Lund (Sweden)), e-mail: Asa.Waldo@soc.lu.se; Mikael Klintman (Research Policy Inst., Lund Univ., Lund (Sweden))

  2010-04-15

  Wind power has previously been regarded as small-scale in character, as it has often been built as small groups of windmills. In recent years, wind power projects on a larger scale have been developed and established, making wind power more significant for the local community and its inhabitants. The present report is based on a study of views expressed by locals as regards offshore wind power. The report aims at examining the coordination between different stakeholders; decision-makers, communities and entrepreneurs concerning two wind power projects: Lillgrund in The Sound (Oeresund), and Utgrunden II in the Kalmar Strait (Kalmarsund). The report is intended to provide an understanding of attitudes and perceptions of risks and possibilities of various local stakeholders in these two cases. Conceptual tools are borrowed from our own studies as well as other researchers' previous studies of attitudes, values, and forms of public participation. Since the study objective has been to seek the stakeholders' own formulations of problems and opportunities concerning the projects, we have used a qualitative research design. Three types of techniques have been used to gather information: document analysis, field observations and in-depth interviews. Positive as well as negative attitudes towards the two wind power projects have been analyzed in both regions. The positive attitude is mainly based on ethical values, and for some also on material values (projects can create jobs and economic growth in the local community). The negative attitude is partly based on aesthetic values and a combination of substantive and ethical values (wind power is seen as unprofitable and inefficient). The analysis shows that there is need for increased knowledge, both through the provision of facts about economic and technical conditions of wind power and, by better understanding of local stakeholders' conceptions of wind power projects. Criticism of wind power is largely based on a view that it could not be an effective way to produce energy, and that it could not possibly bear its own costs. Thus, wind power entrepreneurs should clearly show environmental benefits, profitability and efficiency in a specific project draft. Moreover, negative emotions towards wind power projects are closely associated with aesthetic values. How people perceive the relative weight between opportunities and risks of the wind power establishment should be taken as a central part of the dialogue related to wind energy projects. It is crucial that the risks experienced by various stakeholders are identified and get substantial room in the planning and decision-making process, even if the entrepreneurs or authorities do not share these risk perceptions. In the local context, views of opportunities may function as a counter-weight to the negative effects that may be associated with the wind power project. It is highly preferable that these opportunities be identified in dialogue with the local community, and elucidated by the entrepreneurs and authorities. In this study, as well as in previous studies, it has been evident that limited potential for the local society to participate in the planning and decision process often overshadows the final result, in this case the physical wind power plant. The two projects studied were based on central political decisions. Given the increased role that wind power is supposed to play in Swedish energy supply, it is perhaps inevitable that some decisions are taken centrally. Yet, this entails limitations concerning the possibilities of participating and influencing the planning and decision-making process. Moreover, the high, political level of certain decisions is a challenge for entrepreneurs in creating public participation in such parts of the issue that people find meaningful to engage in. However, the possibility of using municipal veto against wind power projects is one main principle where influence can be exercised on a local level. This principle creates pressure on central authorities to secure support for the national objectives of wind power expansion, and on the entrepreneurs to get support for specific projects in the local community. Our analysis shows the importance of people knowing about a plant early in the process - and indeed to be part of some decision making - to create legitimacy for the process, and ultimately legitimacy for the specific wind farm. In order to create participation it is important to have a dialogue where all participants take part in the discussion with an open mind to new facts and perspectives, and that all experiences and concerns are treated with respect. In this report we have stressed the economic part as being a potential for active, local involvement in wind energy issues. From this study however, we want to emphasize the importance of distinguishing between different forms of economic participation.

 4. Emissions from residential combustion of different solid fuels. Roekgasemissioner vid anvaendning av olika fasta braenslen i smaaskaliga system

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rudling, L

  1983-01-01

  The emission from different types of solid fuels during combustion in residential furnaces and stoves has been investigated. The following fules were investigated: wood pellets, peat-bark pellets, wood chips, wood logs,wood-briquets, peat briquets, lignite briquets, fuel oil. Three different 20-25 kW boilers were used and one stove and one fire place. The flue gases were analysed for carbon dioxide, carbon monoxide, nitrogen oxides, hydrocarbons, particulates, tar and fluoranthen.

 5. Reduced bed temperature at thermo-chemical conversion of difficult fuels; Saenkt baeddtemperatur vid termokemisk omvandling av svaara braenslen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Niklasson, Fredrik; Haraldsson, Conny; Johansson, Andreas; Claesson, Frida; Baefver, Linda; Ryde, Daniel

  2010-05-15

  This work investigates the prospect of reducing the concentrations of alkali chlorides in the flue gas by lowering the temperature in the bottom zone of a fluidized bed (FB) furnace below the often used 850 deg C. The directive of a retention time of at least two seconds above 850 deg C is fulfilled by the raise of the flue gas temperature that follows the combustion of unburned gases at the point of injection of secondary and tertiary air, above the bottom bed zone. The aim of the present experiments is to determine the dependency between the temperature and the amount of alkali metals leaving the bottom bed for some selected waste and biomass fuels. The results are intended for plant owners as well as boiler manufacturers. The experiments were performed in an FB-reactor, which was externally heated to specific temperatures between 550 and 850 deg C. The reactor is made of a quartz glass tube with an inner diameter of 60 mm and a length of 1.2 m. The fluidized bed rests upon a porous plate of sintered quartz. The bed material used was 180 gram purified sea sand with particle sizes between 0.1 and 0.3 mm. The fluidizing gas was a mixture of nitrogen and air, introduced in the bottom of the reactor by mass flow controllers. At the outlet of the reactor, the flue gas was divided between conventional gas analyzers and an ICP-MS instrument. The gas flow to the ICP-MS instrument was cooled before a slip stream was sucked out via a capillary to a nebulizer from which the sample gas was led to the ICP-MS instrument. The function of the nebulizer is normally to form an aerosol of liquids, but here it was used solely as a pump. In addition, a known flow of krypton was added into the nebulizer to be used as an internal standard. The novel technique to measure the amount of alkali metals on-line from a batch fired FB-reactor has been shown to work in practice and to provide interesting results, which so far is qualitative only. Further development and calibration work is needed to obtain reliable quantitative results. Under pyrolysis (in nitrogen), a strong coupling was found between temperature and measured concentrations of alkali and zinc in the flue gas, especially between 750 and 850 deg C. These findings imply that reactors for gasification (or pyrolysis) of waste and biofuels will benefit from being operated at temperatures below 850 deg C to reduce the alkali content in the product gas. On the other hand, there could be other advantages of operating a gasifier at higher temperatures. The influence of the reactor temperature on the release of alkali metals was found to be less pronounced during combustion as compared to pyrolysis. The reason for this could be that oxygen takes part in the reaction scheme controlling the release of the alkali metals, but it could also be a consequence of locally higher temperatures in the fuel particle while burning. The tests showed that a larger fraction of zinc was released during devolatilisation, compared to the alkali metals of which typically less than 10 % was found to be released during devolatilisation. Some additional tests where HCl was added to the fluidizing gas showed, as expected, that the presence of HCl increases the release of alkali metals from the bottom ash. Agglomeration temperatures were determined for two bed sand samples that had been extracted under operating bed temperatures of 870 and 750 deg C in a commercial waste fired FB-boiler. While sand samples were heated in order to find the agglomeration temperature, considerably more alkali metals were released from the sand sampled at 750 deg C. The agglomeration temperature was somewhat lower for this sand, but it was still considerably higher than normal operating bed temperature of the boiler. The present lab-scale study shows that the release of alkali metals and zinc into the flue gas from waste is reduced, or at least considerably decelerated, by a lowered fuel conversion temperature. However, the atmosphere and bed material of a full scale waste fired power plant cannot be fully reproduced in lab scale. The differences will affect the release of alkali metals. Nevertheless, present study gives an indication that a reduced temperature of the bed may be beneficial. The experiments also showed that reducing atmosphere in the bed preferably should be avoided, at least at a bed temperature of 850 deg C

 6. Fouling and slagging problems at recovered wood fuel combustion; Orsaker till askrelaterade driftproblem vid eldning av returtraeflis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Andersson, Christer; Hoegberg, Jan [Vattenfall Utveckling AB, Stockholm (Sweden)

  2001-03-01

  CHP-plants that use a large portion of sorted wood waste fuel can face ash-related problems. By analysing the circumstances about these problems, the goal is to find causes for the problems and measures that can be taken. This knowledge can then be utilised in plants where it is desired to increase the portion of sorted wood waste fuel. For the measurements, a deposit probe is a good tool to use since the result is independent of many boiler-specific factors. Compared with forest residues, sorted wood waste causes a more problematic ash. The risk of troublesome fouling and corrosion seems to increase with increased admixture of sorted wood waste fuel. Plugging of the grate is associated with melts that are formed from metallic contamination in the fuel. These melts obstruct the air holes. The melts that have been seen during the project have had a content of aluminium, brass and zinc. In order to solve these problems, the construction and cooling of the grate and quality assurance of the fuel are important aspects. One problem that was found in all of the studied boilers (grates as well as fluidized beds) is growth of fouling on surfaces for heat transfer. Measurements with deposit probe show that the initial growth rate on superheaters are approximately 3 - 5 times higher when sorted wood waste is used than if forest residues is used. Even if this growth rate can not be extrapolated to a complete operating season, the relative difference between the fuels remains. The extent of the problem depends on the dimensioning of the boiler. The fouling tends to have a light outer layer that can be disadvantageous for the absorption of heat radiation. Haendeloe P11 needs for example to be stopped for cleaning with an interval of 2 - 3 months because of lost heat absorption in the furnace and the convection path. The most obvious ash related problem that was found in Haendeloe P11 when 100 % sorted wood waste fuel was used was corrosion on the walls of the lower parts of the furnace. The corrosion has forced an exchange of large parts of the panel walls. More or less severe corrosion on the superheaters is reported from all of the boilers that were studied in the project. Since most of them use sorted wood waste mixed with some other fuel, it is difficult to make conclusions about the specific role of the sorted wood waste fuel for this corrosion. Long-term measurements with a deposit probe in Haendeloe P11 shows that the deposit growth rate varies with a factor five from day to day, although the load is relatively constant. In addition to the typical components in wood fuel ash such as calcium, potassium and sulphur, also zinc, lead, and in some cases titanium are concentrated in the deposits. Zinc is common in the deposits from the grate furnaces and the CFB within the concentration interval 5 - 20 % (also higher contents occur). The zinc content was lower in the deposits from the CFB. Lead and titanium was found to a higher extent in the fluidized bed boilers.

 7. Företagsrekonstruktion : En rättslig analys av franchiseförhållandet vid en rekonstruktion

  OpenAIRE

  Johansson, Anna; Ohlsson, Andrea

  2015-01-01

  A company reconstruction is an alternative procedure, for companies in payment difficulty, to receivership. Those in any kind of relationship with the ailing company ends up in a dif- ficult situation at a company reconstruction, as in any case when someone is in financial difficulties. Not only is there a risk for the providers not to get paid, the costumers are also at risk if the reconstruction company does not fulfil their agreement. These kinds of rela- tionships are controlled by a cont...

 8. Image repair-theory vid livsmedelskris : Textanalys av Findus kriskommunikation kring hästköttsskandalen

  OpenAIRE

  Hallström, Jenny; Georgenson, Maria

  2013-01-01

  This study intends to use a text analysis and analyze Findus crisis communication, on their website, about the horse meat scandal in February and March 2013. The main focus is to examine if Findus crisis communication can be connected to Beniot’s image repair strategies and the rhetorical appeal forms, in five press releases and four blog posts, and also if they are different depending on the media format. The results show that Findus usually used three of the five image repair strategies and...

 9. Why and how to make a REACH registration of combustion ash; Moejligheter vid REACH-registrering av energiaskor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Loevgren, Linnea; Wik, Ola

  2009-10-15

  The new chemical regulation, REACH (1997/2006/EC), Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals, took effect the 1st of June 2007. The background to this report was the introduction of REACH and the difficulties to understand the implications for ash. The most important consequence of REACH is that all chemical substances that are manufactured, handled and used above one tonne per annum per legal entity shall be registered according to this regulation. The registration includes specifying the chemical, physical, toxicity and ecotoxicity properties of the substance and risk assessing the identified areas of use. The report describes the use of ash in connection to the waste legislation and its planned end-of-waste-criteria, the chemical legislation and the Construction Products Directive. The target audience of this report is companies producing ashes and having a use or seeing a use for its ash. The report describes how to make a REACH registration of ash independent if a company did or did not pre-register ash during 2008. It describes how to change from one ash registration into another if the pre-registration was done for one type of ash but the company changes opinion during the sameness check, i.e. changing SIEF (Appendix A). Taking part in REACH registration projects during 2009-2010 can be advantageous since knowledge and financing are shared. Ash can be REACH registered also in the future but it is important to know that the registration have to be done prior the production and marketing starts. If ash is consider to be a waste the handling is covered by the community and national waste legislation. In Sweden ashes are by and large being regarded as waste, and recycling is risk assessed and permits are given case by case. End-of-waste criteria for different waste material are being elaborated within the EU. Such criteria will among other details cover chemical safety. When a material fulfils the end-of-waste criteria such material will have the possibility to leave the waste legislation and be covered by the chemical legislation in becoming a product or an article. It is not know in detail how far the chemical legislation will reach for material having end-of-waste criteria. Currently, end-of-waste criteria have not yet been initiated for ashes. The Swedish Environmental Protection Agency (Naturvaardsverket) is currently elaborating end-of-waste criteria for the use of material in construction works. Recovering waste is according to REACH identical with manufacturing. A chemical substance, preparation/mixture or article manufactured from waste, i.e. via a recovering operation will have to follow chemical legislation. The enterprise responsible for the recovering operation is the legal entity responsible to follow REACH for the manufactured material. One example of recovering ash into a chemical substance is the manufacturing of cement when ash is the raw material. It is the responsibility of the cement plant to have its substance or product REACH-registered before manufactured and provided to a third party. The waste legislation, instead of the chemical legislation, applies when the waste recovering operation does not results in manufacturing of a substance, preparation or article provided to a third party and the waste has a use at the end of its life cycle. This is identified as late recovery. The waste legislation applies during the life cycle of the waste in such cases. Examples in Sweden are ashes used in landfill sealing and covering layers and in roads or soil stabilization. Use of ashes in constructions is covered by the Constructions Product Directive (2008/98/EC), CPD, irrespective if it is identified as a waste or a chemical product. The CPD harmonizes only testing and CE-marking of construction products. Chemical safety requirements originate from national legislation which in many cases is based on chemical regulation. Standardized testing methods to measure emitted hazardous substances from construction products were initiated in 2006 on the EU level. The proposed method s are similar to leaching methods used today in characterization of waste properties for landfill. The report describes pros and cons with REACH registration of ashes. It is believed that uses of ashes will more easily be available if the ashes are registered according to REACH. The reason is that a REACH registration generates extensive information about properties and emissions during uses and that safety instructions will be available to guarantee that emissions will not be higher than what man and nature can sustain. The fee for a joint submission of a REACH registration is 23,250 Euro per legal entity if the company put more than 1,000 tonnes of the dry substance on the market per year.

 10. Fly ashes from co-combustion as a filler material in concrete production; Anvaendning av energiaskor som fillermaterial vid betongtillverkning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sundblom, Hillevi

  2004-01-01

  The Swedish concrete producers have decided to work towards a common goal to limit the production of concrete with naturally rounded aggregate. A consequence is when use of a substitute, crushed aggregate, the demand of filler material increases. During the last years ashes form the CFB boiler in Perstorp has been utilised as a filler material, with success, in concrete production at Sydsten, Malmoe, Sweden. To examine the potential of using Swedish fly ashes as a filler material in concrete production, have different Swedish fly ashes above been studied to see if they fit the requirements for a filler material. The fly ashes studied in the project can be divided into four different groups, considering fuel mix and boiler type; 1. Bio and sludge fired CFB/BFB boiler from the paper industry, 2. Bio and peat fired CFB/BFB boiler, 3. Pulverized peat/coal firing furnace, 4.Bio and peat fired grate-fired boiler. From Sydsten experiences of using Swedish fly ashes two demands have emerged concerning the chemical composition of the ashes. The total amount of chloride in the concrete should not be higher than 0,1% and the LOI, (Loss Of Ignition) must be less than 10 %. The different ash analyses showed that the fluidised bed boilers and pulverized firing furnaces, in this study, passed all the chemical requirements but the grate fire boilers had difficulties to fulfil the requirement of LOI. The ashes chosen to be studied in further rheological investigations in different fresh concrete mixtures were, Category 1 (Hallstavik's and Hyltebruk's papermill), Category 2 (Vaesteraas Vaermeverk och Vaertaverket) and from Category 3 (Vattenfall Vaerme Uppsala). The results presented an increased water consumption of ashes from paper mills comparing with the other ashes, a probable reason could be the shape of the ash grains. The experiments also showed that all ashes contributed to the final strength of the hardened concrete, the paper mill ashes also contributed to the initial strength development. During mixture of the fresh concrete with an ash quantity of 60 kg/m{sup 3}, it different degrees of loss of consistency was observed during the first hour after mixing. When decreasing the amount of ash to 30 kg/km{sup 3}, it was only the paper mill ashes that could not maintain the consistency during the first hour. The mechanisms that are dominating in the interaction between ash and cement during the hardening of the fresh concrete are complex. The reasons why certain ashes create a greater loss of consistency than others are not fully understood. It is necessary to continue research in this issue for simplifying the choices when using ashes in different concrete application. This project resulted in full-scale demonstration. Sydsten in Malmoe delivered concrete with ash from the pulverized peat-firing furnace in Uppsala as a filler material to a concrete casting in Lund. The concreting was very successful. The concrete did not loose the consistency as noted in the laboratory experiments. The concrete also demonstrated an excellent workability. The overall conclusion is, some of the Swedish fly ashes are very suitable to use as a filler material in concrete. A full-scale demonstration and delivery to customer has already been made in south of Sweden (Sydsten). There is also potential to find methods to refine ashes, which today don't fulfil the requirements of consistency for example sieving, to reduce the quantity of LOI.

 11. Measurements, characterizing and reduction of dust during combustion of energy grain; Maetning, karaktaerisering och reduktion av stoft vid eldning av spannmaal

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roennbaeck, Marie; Johansson, Linda; Claesson, Frida; Johansson, Mathias

  2008-07-01

  There is a potential for cereal grain for combustion use in Sweden, as well as for other agricultural fuels with similar qualities. Today, grain is combusted mainly in small-scale appliances. As all fast growing crops, the ash content is higher compared to wood fuels, resulting in a higher emission of particles. There are no limits for particle emission from appliances smaller than 500 kW in Sweden today. Nevertheless, it is important to consider these emissions because dust from small scale combustion of biofuels is one of the larger sources of particles to air in Sweden and in Europe today. Lately, is has been observed that the ultra fine particles (< 0.1 mum) is a cause of increased mortality. During large-scale combustion, the flue gas is cleaned from particles by electrostatic or fabric filters. During small-scale combustion primary measures is preferred by economical reasons. Particles can be reduced by design of the appliances or control of the combustion process. It might also be possible to reduce particles by use of additives that ties the volatile matters to the bottom ash and/or causes them leave as gas instead of particles. The aim of this project is to characterize and reduce particle emissions from combustion of cereal grain by use of additives. Limestone and kaolin were tested in a burner for oat grain. Particle emission was measured as total dust, as mass size distributed and as number size distributed. Fuel, bottom ash and dust were characterized chemically. In the flue gas carbon monoxide, carbon dioxide, oxygen, hydrocarbons, nitrogen oxide, sulphur dioxide and hydrogen chloride was measured. Equilibrium calculations were performed for combustion with and without additives. The combustion was not negatively influenced by the additives. The results confirm that lime stone reduces emissions of acidifying and corrosive gases such as sulphur dioxide and hydrogen chloride. Both lime stone and kaolin increase the ash fusion temperature. Results from this project show that lime stone can reduce total dust, provided the lime is supplied in a proper way, and that the design and control is suited for additives. How the lime should be supplied, and what is the best design and control is still to be investigated. Kaolin can be used to reduce particles. In this project a supply to the fuel of 2 % kaolin lead to a 31 % reduction of particles, and supply of 4 % lead to a 57 % reduction of particles

 12. Measurements of emissions during waste wood combustion to identify refurbishment needs; Maetning av emissioner vid foerbraenning av RT-flis foer att identifiera eventuella ombyggnadsaatgaerder

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lindau, Leif

  2003-01-01

  The background to this project is the new EU directive 2000/76/EG regarding incineration of waste. This directive may have an effect on emission limits for Swedish plants firing waste wood. It may lead to needs of refurbishment in e.g. the area of flue gas cleaning equipment. In order to produce a basis to evaluate the need for such upgrading, measurement of metals, HCI, SO{sub 2} , CO, TOC and dioxin have been carried out on three plants firing wood waste: a grate boiler (Handeloeverket P11), one circulating fluid bed boiler (Aaterbruket in Lomma), and a bubbling fluidised bed boiler (Johannes in Gaevle, firing 50% waste wood). The measurements have mainly been carried out after boiler, equivalent to upstream flue gas cleaning. The results are that the demands of the EU directive on most points can be managed with existing equipment if this consists of electrostatic precipitator or bag filter with good performance and flue gas condensor. Without flue gas condensor, there is a need for other measures for 1-10 and for grate boilers, SO{sub 2} as well. The requirements in the directive for TOC is weaker than the demand on CO, and correspondingly, the demand on CO is driving. The level of dioxin from the boiler (upstream filter) exceeds allowed emission, and is in the range of 0,1-2 ng TE/Nm{sup 3} tg, 6 % O{sub 2} . Existing equipment will meet the emission limit for the lower levels (0,1-0,3) , but not safely for the higher levels (1,5-2). Correspondingly, there may be a need for equipment upgrading, e.g. in the form of activated carbon injection upstream flue gas filter.

 13. Effects of Non Process Elements in the chemical recovery system of paper mills; Effekter av PFG foer integrerade pappersbruk vid indunstning och foerbraenning av bioslam i sodapannan

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dahlbom, Johan [AaF Process AB, Stockholm (Sweden); Wadsborn, Rickard [STFI-Packforsk AB, Stockholm (Sweden)

  2005-09-01

  Effluent treatment of pulp and paper mills generates a biological sludge that according to Swedish implementation of EU-directives from 2005 has to be taken care of by incineration or by production of soil for agriculture or ground cover. An alternative way to take care of the sludge is incineration in the recovery boiler. This method is used in two Finish and two Swedish pulp mills with good results. The purpose of this project is to investigate the consequences for integrated pulp and paper mills when the biological sludge is incinerated in the recovery boiler. The biological sludge contents Non Process Elements, NPE, which increase the risks of incrustations in the system and increase the need of make up lime. This study comprises the following NPE: aluminum, silicon, phosphorus, chloride, potassium, manganese, magnesium, iron, copper, barium and calcium. The simulation program WinGEMS 5.0 (Pacific Simulation) was used in the study to predict the levels of NPE in the recovery system of the Kraft mills. Three different pulp and paper mills were selected for the study, Billerud Skaerblacka, ASSI Domaen Froevi and SCA Obbola. The mills are different concerning raw materials, process, degree of own produced pulp and paper products. All three the mills have effluent treatment and use the method of activated sludge that generates a surplus of biological sludge. The results of the study proved that for Skaerblacka mill the method is applicable. For Obbola the prerequisites are somewhat more complicated, the effluent treatment generates considerably higher amount of sludge per ton pulp produced due to the treatment technique and use of waste paper (40 %) for the paper machine. The high input of aluminum with the sludge will give troublesome incrustations of sodium-aluminum-silicate on the heat surfaces in the evaporation plant. To eliminate the aluminum from the system magnesium can be added to the black liquor which will precipitate as the double salt hydrotalcite in the green liquor and be rejected by the green liquor dregs. For Froevi mill the situation is somewhat more favorable compared to Obbola but a smaller amount of magnesium has still to be added to avoid incrustations of sodium-aluminum-silicate in the evaporation plant. The need of make-up lime will increase due to the content of phosphorus in the biological sludge which otherwise will be build up in the lime. The increased need of make up lime was estimated to 2 kg/ADt for Skaerblacka and Froevi while Obbola will need about 2-3 kg/ADt. Experience from mills that employ incineration of biological sludge in the recovery boiler shows that NO{sub x} in the flue gas has not increased. For Skaerblacka and Froevi the increase of nitrogen by the biological sludge will be moderate and will probably not give any increased formation of NO{sub x} in the flue gas. For Obbola the amount of nitrogen by the sludge will be higher which increases the risks of having higher levels of NO{sub x} in the flue gas. The other NPEs as chlorides, potassium, calcium, manganese, iron, cupper, barium and calcium will not give any problems for the recovery system. The study proves that it is possible for an integrated pulp and paper mill to evaporate and incinerate the biological sludge in the recovery boiler. Disadvantages as increased need of make up lime and also the necessity of adding magnesium when using this method should be compared with benefits and drawbacks with other methods that are available. Costs of the methods must be calculated based on the actual pulp and paper mill.

 14. Evaluation of pine bark for treatment of water from biomass fueled plants; Utvaerdering av bark foer rening av vatten vid biobraensleeldade anlaeggningar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hansson, Christina; Hansson, Helen; Hansson, Soeren [Carl Bro Energikonsult AB, Malmoe (Sweden)

  2004-01-01

  In Sweden, large amounts of pine bark are produced as a by-product from the pulp and forest industry. This makes pine bark available in large volumes to a relative low price. Pine bark has shown good absorption effect for organics pollutants, such as oil, in water and pine bark is used commercially as an oil absorbent. In a study the pine bark has also shown to have good absorption effects on heavy metals in water, in laboratory conditions. This indicates that pine bark also could be used as a natural absorbent for heavy metals in flue gas condensate and for leachate from biomass fuel storage. For the latter purpose the bark could be used as a combined heavy metal and oil absorber. In this project the pine barks ability to absorb heavy metals from flue gas condensate has been studied. The tests were performed using an untreated flue gas condensate, which was purified by using a basket filter with commercially available pine bark (trademark EcoBark) as absorbent. The bark filter has the same function as a tube reactor, which would imply that the absorption of heavy metals should be better than the laboratory tests. However, the results from the flue gas condensate tests showed much lower absorption of heavy metals than the laboratory tests. The only significant absorption levels were found for iron and mercury, which showed a reduction ratio of about 25 %. Other metals, such as lead, cadmium, copper, nickel, vanadium and zinc had a reduction ratio of about 10 %, which is quite low compared to the 98 % reduction for lead and about 80 % for copper and zinc that was achieved in the former laboratory tests. The most probable reason that the pine bark had a very low absorbent effect in the flue gas condensate is that the concentration of potassium and calcium restrains the ion exchange capacity of the pine bark. It is also likely that iron mainly is absorbed by the bark, while other metals only are separated as particles. Another possible reason for the rather poor absorption results in the flue gas condensate tests could be that iron affects the absorption of other metals. The water temperature could also have some influence on the results while the laboratory tests were performed at a considerably lower water temperature, 22 C. The flue gas condensate tests also included measurements of COD upstream and downstream the bark filter. The analyses shows that the COD concentration in the condensate upstream the filter is very low, 20-25 mg/litre, while the COD concentration downstream the filter is considerably higher, in the range 40 - 220 mg/litre. The COD before the filter probably originates from the small amount of char particles in the flue gas condensate and the increase of COD after the bark filter comes from humus that has been dissolved from the bark. The heavy metal absorption that has been analysed in the test with flue gas condensate should be comparable with heavy metal absorption from leachate from bio fuel storage, even if the water temperature in the latter case is lower.

 15. Produktutveckling miljöteknik : Framtagning av produkt som varnar vid förskämning av mjölk

  OpenAIRE

  Edström, Evelina; Hillström, Martin

  2017-01-01

  The aim of the thesis, industrial product design PPU304, is to develop a new product that will reduce food waste of dairy products in households. The main objective is that the product will be able to measure and signal when the milk has expired.The thesis is a start to find the solution to some of the food waste in households which is a major environmental issue in today's society. The goal is to develop a flexible expiration date that can reduce food wastage. With today's sensor technology ...

 16. Användande av diffusionsspärr vid tilläggsisolering av äldre byggnader med trästomme

  OpenAIRE

  Revekrans, Robin

  2014-01-01

  In the current situation a big part of the settlements that exist in Sweden is in need of renovation and energy efficiency in order to survive. Therefore, also many of the older houses with a wooden structure are in a need of energy efficiency, which can be done in a variety of ways, including adding insulation. This project deals with whether the use of a diffusion barrier or a vapor barrier affects a wall structure by adding insulation to an older house with a timber frame. The insulation m...

 17. Effect of raw material particle-size distribution on combustion characteristics of stem wood pellets; Paaverkan av partikelfraktionsfoerdelningen paa utbraenningshastigheten hos traepellets vid nyttjande av olika soenderdelningsmetoder

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Israelsson, Samuel; Henriksson, Gunnar; Boman, Christoffer; Oehman, Marcus

  2007-01-15

  The objective of the project was to determine the effect of raw material particle-size distribution on combustion characteristics of stem wood pellets. Several well defined pellet qualities were produced from raw materials (stem wood of pine and spruce) which had both different particle-size distributions and were produced with different milling equipments (hammer mill/refiner). The pellets were produced in a traditional (bench-scale) pellet mill and in a laboratory pellet mill/press. The combustion characteristics of the individual pellets were determined in a laboratory scale oven. Char yield, -shrinkage, -density and the micro pore volume of the produced char were also determined. Differences in total conversion times of approximately 5 % at experimental condition relevant for typical pellets equipment were determined for the different pellet qualities. The underlying reasons for the obtained differences in the combustion characteristics between the different pellet qualities are discussed in the report

 18. Study of the productivity evolution in the operation of CLAB[CLAB=Central Storage Facility for Spent Fuel]; Undersoekning av produktivitetsutveckling vid driften av CLAB

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lundberg, H. [AaF-Energikonsult AB, Stockholm (Sweden)

  2000-07-01

  SKB shall every year, on behalf of the power companies, send SKI a cost calculation for spent fuel handling and dismantling of the Swedish nuclear power plants. SKI has tried to investigate the future impact which the growth of money in the Nuclear Waste Fund might give in relation to the change of consumer price index, CPI. The long term yield of the Fund has been related to the change of CPI, as the bigger part of the fund money has been invested in real interest rate bonds. The cost development has been studied by SKI with an index named 'KBS-3-index', which is a basket of weighted factor price indexes made out of the SKB programme. Since 1986 and up to 1998, the KBS-3-index has increased about 14% more than CPI. If this discrepancy should continue during the whole period when Fund money should be available, the Fund would be insufficient. But the difference between KBS-3-index and CPI might be eliminated due to a future productivity development. At the moment, SKI has no knowledge about future productivity development in the SKB programme. A closer analysis of the facilities operated by SKB is therefore important. Nearest to study is the productivity at the operation of CLAB, Central Interim Storage Facility for Spent Nuclear Fuel. The work in CLAB is receiving and storing of spent nuclear fuel and core components and reloading from normal to compact cassettes. The consumption of all production factors can be measured in money. Here the total production factors are defined as the sum of the annual operation costs and the sum of annuities for reinvestments during the year. The development for total productivity is slightly increasing. Normal for a new business is that the productivity rises sharply in the beginning. Here the productivity is slightly decreasing in the beginning, and then rising, sinking and at last a sharp rising. Project compact storing was finished in 1992, and relocation to compact cassettes started in 1993. This is said to be the reason for the large decrease in total productivity at that time. The bad productivity in 1997 is said to depend on failure of the gearbox in the cassette handling machine. Productivity increases with increased production, is the general experience from industry. The high productivity in 1998 coincides with a big production the same year. For the period 1993 - 1999 the work productivity is equal with that of industry. In the later years the upward trend is rather clear. The reason for the increased productivity in the end is better technology and bigger production. CLAB is lacking competition. However, the free power market has depressed the power prices. From that it can be expected that CLAB is experiencing a pressure to get costs down and continue to increase the productivity. Suitable measures are operation follow up, competition for parts of the works and benchmarking. The operation of the encapsulation plant and the deep repository and the decommissioning service operation could be compared with the operation of CLAB.

 19. Helseeffekter av byluftpartikler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magne Refsnes

  2009-10-01

  Full Text Available Svevestøv i byluft består av forbrenningspartikler og mineralpartikler med svært forskjellige størrelser og kjemiske egenskaper. Svevestøvet kan deles inn i størrelsesfraksjoner som PMAmbient particulate matter (PM comprises particles from different combustion processes and a variety of mineral particles. The particles vary widely in size distribution and chemical/physical characteristics. PM is often divided into size fractions with different aerodynamic diameters: PM10 (PM ! 10 mm, PM2.5 (PM ! 2.5 mm and PM0.1 (PM ! 0.1 mm. Recent population studies have found an association between an increase in mortality and morbidity due to lung and/or cardiovascular disease and short-term increases in PM. The relative risk (RR was approximately 1.005 for an increase in 10 mg/m3 PM10, without an observed threshold even at concentrations below 10 mg/m3. Chronic exposure has been investigated to a lesser extent, but longterm exposure to PM2.5 has been found to be associated with an approximately 10-fold greater increase in RR than short-term exposures. Experimental studies with volunteers in chamber and field studies show mild lung or cardiovascular responses at concentrations of ambient particles (PM2.5/PM10: 100-200 mg/m3 that may occur during episodes of air pollution. Animal studies at higher concentrations have shown stronger responses. The experimental studies support the epidemiological evidence for an adverse health effect of PM. Both population- and experimental studies indicate the existence of vulnerable individuals. At low to average ambient concentrations there seems to exist a discrepancy between the results of population- and experimental studies that might be due to the absence of the most vulnerable individuals in the experimental studies. Together with cell culture experiments, human and animal studies indicate the importance of physical and chemical properties of the particles (size, content of metals, organics, endotoxins, etc. for

 20. Arbetsmöbel för ungdomar : Beskrivning av designprocessen i ett samarbete med IKEA

  OpenAIRE

  Leckström, Anna

  2007-01-01

  Rapporten beskriver ett designprojekt, utfört som en del av examensarbetet på 15 HP, jag utfört som avgångsstudent på möbeldesignprogrammet vid Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design. Från Ronnie Runesson, produktutvecklare på IKEA of Sweden, fick jag ett uppdrag, ett reellt projekt att arbeta med. Projektet handlade om att ta fram ett koncept på en ny typ av arbetsmöbel för ungdomar i åldersgruppen 12 – 18 år. Målet med projektet var att, förutom att leverera ett fungerande koncept...

 1. Sociala medier och levnadsvanor : Användning av Facebook och Twitter samt mat-, motions- och sömnvanor

  OpenAIRE

  Lindström, Anna

  2013-01-01

  Bakgrund: Ohälsosamma levnadsvanor bidrar avsevärt till sjukdomsbördan. Allt mer tid spenderas vid skärm och forskning tyder på negativa effekter på mat-, motions- och sömnvanor. Teknikens utveckling har förändrat skärmtiden. Sociala medier har intagit en viktig plats i mångas liv och skärmtid är inte längre automatisk förknippat till faktorer såsom stillasittande samt möjlighet att äta mer. Forskning om levnadsvanor och sociala medier saknas. Syfte: Att undersöka graden av användning av de s...

 2. Väsentlighetsbedömningens påverkan av klientens branschtillhörighet

  OpenAIRE

  Dahlström, Angelina; Rosdahl, Sara

  2014-01-01

  Bakgrund: Bristen på riktlinjer för väsentlighetsbedömning lämnar ett stort utrymme för revisorns professionella omdöme i väsentlighetsbedömningen. Revisorn måste använda sitt professionella omdöme vid väsentlighetsbedömningen, speciellt med hänseende till klientens branschtillhörighet, vilket ger upphov till inkonsekventa väsentlighetsbedömningar. Syfte: Studiens syfte är att förklara hur revisorernas väsentlighetsbedömningar påverkas av klientens branschtillhörighet. Metod: Studien har ett ...

 3. Profibus DP : implementering av Profibus DP i en AVR-mikrokontroller

  OpenAIRE

  Junell, Andreas

  2012-01-01

  Detta examensarbete handlar om att implementera Profibus DP i en Atmega644P mikrokontroller, och på så sätt få en Profibus DP-slav som kan användas i utbildningssyfte vid Yrkeshögskolan Novia. Detta examensarbete har inneburit att tillverka ett tilläggskort till det befintliga mikrokontrollerkortet för att kunna koppla in det till en fältbuss som använder sig av RS485-kommunikation. Det har även tillverkats en programkod för Profibus DP-kommunikation till själva mikrokontrollern för att den s...

 4. Anpassning av ett avgassystem för en motkolvstvåtaktsmotor med HCCI-förbränning

  OpenAIRE

  LAINEZ MARTÍ, JAVIER

  2010-01-01

  Målet för detta examensarbete har varit att förbättra driften av en motkolvs tvåtaktsmotormed HCCI-förbränning. Huvudfokus för arbetet har varit på gasväxlingsprocessen, dåfrämst avgasprocessen.Motorn har studerats med utgångspunkt från hur en tvåtakts Otto-cykel fungerar.Gasväxlingsprocessen i tvåtaktsmotorer kännetecknas av behovet av att snabbt få ut denförbrända gasen och införa ny blandning vid varje expansionstakt, samt avsaknaden avventiler. Behovet att kunna kontrollera gasflödet geno...

 5. Læring av erfaring?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramvi, Ellen

  Hva skal til for å lære av erfaring? Denne avhandlingen er en empirisk baseret undersøkelse av ungdosmskolelæreres muligheter og betingelser for å "lære av erfaring" i den særlige betydning av begrepet  W. Bion gir i sin psykoanalytiske teori. Undersøgelsen baserer seg på et feltarbeid som strekker...... seg over ett skoleår. Datamaterialet ble samlet inn via observerasjoner og mer eller mindre strukturerte samtaler med lærere ved to forskellige norske ungdsomsskoler. Analysen av materialet foregår i to trinn: først en fenomenologisk analyse, tett på lærernes egne beskrivelser og refleksjoner av...... lærerarbeidet, dets udfordringer og vanskeligheter, og deretter en psykoanalytisk perspektivering av de fenomenologiske analyseresultatene. Analysen viser en almindelig lærerhverdag og en skoleorganisation, hvor lærernes "læring av erfaring" i stor utstrekning blokkeres i et vekselspill mellem lærernes flukt...

 6. Mödrars upplevelser av att drabbas av postpartumdepression

  OpenAIRE

  Wallin, Rebecca; Pitkämäki, Kia

  2016-01-01

  Bakgrund: Postpartumdepression (PPD) drabbar mellan 8-15% av alla kvinnor som föder barn och innebär stora påfrestningar för både modern, partnern och spädbarnet. Utvecklandet av PPD har multifaktoriella orsaker som tidigare psykiatrisk sjukdom, dåligt parförhållande och brist på socialt stöd. Syfte: Studiens syfte var att undersöka kvinnors upplevelser av postpartumdepression. Metod: Studien är en litteraturöversikt där vetenskapliga artiklar motsvarande studiens syfte granskades. Samtliga a...

 7. Verdsettelse av Bremnes Seashore AS

  OpenAIRE

  Selle, Simon Flatebø

  2017-01-01

  Siden etablering i 1946 har Bremnes Seashore AS ønsket å levere verdens beste lakseprodukt. Det startet i det små med pigghå og regnbueørret før det i 1970 ble satset på det vi i dag kjenner som kommersiell lakseoppdrett. Bremnes beskrives av Innovasjon Norge som bransjerevolusjonær. Spesielt viktig var deres utvikling og implementering av pre-rigor foredling som i dag utgjør standarden for ethvert moderne fiskeslakteri. I nyere tid ønsker de å gjøre det igjen med utvikling av ...

 8. Lokalisering av arbeidsplasser og boliger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Næss, Petter

  2011-01-01

  En miljømessig effektiv lokalisering av arbeidsplasser og boliger sikter mot å begrense - og helst redusere - biltrafikk og miljøproblemer knyttet til bytransport, sammenliknet med alternative lokaliseringer. En effektiv transportmessig lokalisering kan også bidra til å redusere tap av verdifulle...... arealer (f eks jordbruksareal eller natur- og friluftsområder) utenfor dagens tettstedsgrense. Tiltaket må samtidig utformes slik at en kan bevare viktige bomiljøkvaliteter og så mye som mulig av de grønne arealene innenfor tettbebyggelsen....

 9. Motorsystem : Roderstyrning av autonom segelrobot

  OpenAIRE

  Frank, Morgan

  2017-01-01

  Examensarbetet har gjorts på begäran av ÅSR (Åland Sailing Robots) genom Anna Friebe. Syftet med arbetet är att skapa energisnålt motorsystem för styrning av vindflöjeln och roder till 4 meter lång segelrobot som ägs av ÅSR. Ett exemplar av den styranordningen som jag anser kommer att fungera bäst för en robotsegelbåt har konstruerats och kopplats upp på testbänk där jag sedan har lämnat över arbetet för programmering. I detta arbete har jag undersökt motorer, givare, motorstyrni...

 10. Effektivisering av arbetet med rumsbeskrivningar

  OpenAIRE

  Enström, Magnus

  2016-01-01

  För att ta byggbranschen till nästa steg i utvecklingen är BIM det naturliga steget. Iteorin tycks många av lösningarna som medföljer implementationen av BIM varaenkla att förstå och skapa, i praktiken ligger dock de tekniska lösningarna långt ifrånen full implementation i branschen. I arbetet med olika typer av beskrivningar inomett byggprojekt har utvecklingen med hjälp av BIM stått still länge. Då det inte finnsnågot vedertaget sätt att utnyttja en BIM-modells information för att fylla oli...

 11. Astrometry VLBI in Space (AVS

  Science.gov (United States)

  Altunin, V.; Alekseev, V.; Akim, E.; Eubanks, M.; Kingham, K.; Treuhaft, R.; Sukhanov, K.

  1995-01-01

  A proposed new space radio astronomy mission for astrometry is described. The Astrometry VLBI (very long baseline) in Space (AVS) nominal mission includes two identical spacecraft, each with a 4-m antenna sending data to a 70-m ground station. The goals of AVS are improving astrometry accuracy to the microarcsecond level and improving the accuracy of the transformation between the inertial radio and optical coordinate reference frames.

 12. Astrometry VLBI in Space (AVS)

  Science.gov (United States)

  Cheng, Li-Jen; Reyes, George

  1995-01-01

  This paper describes a proposal for a new space radio astronomy mission for astrometry using Very Long Baseline Interferometry (VLBI) called Astrometry VLBI in Space (AVS). The ultimate goals of AVS are improving the accuracy of radio astrometry measurements to the microarcsecond level in one epoch of measurements and improving the accuracy of the transformation between the inertial radio and optical coordinate reference frames. This study will also assess the impact of this mission on astrophysics astrometry and geophysics.

 13. Download… Une courte histoire de la dématérialisation des jeux vidéo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexis Blanchet

  2012-08-01

  Full Text Available Dans les années 2000, la dématérialisation des logiciels de jeux s’est très largement développée en bouleversant les circuits de distribution de l’industrie vidéoludique et en modifiant en profondeur les habitudes de consommation et d’achat des joueurs de jeux vidéo. Accompagnant un mouvement général de distribution numérique des biens culturels (fichiers musicaux, vidéo à la demande, livre numérique…, la dématérialisation des jeux vidéo nous interroge sur la restructuration du secteur vidéoludique, les nouveaux modes de consommation et les potentialités en termes de créativité et d’innovation du côté des studios de développement.In the 2000s, dematerialization of video game softwares fundamentally changes consumer habits and games industry’s distribution channels. As an expression of cultural industries digitalization (music, video on demand, digital book ..., dematerialization gives us the opportunity to analyze how the game industry is restructuring, producing new consumption patterns and creating new production spaces of creativity and innovation for game developers.

 14. Förändringen av Incoterms klausulerna samt deras användning bland finländska företag

  OpenAIRE

  Storås, Tea; Granberg, Emilia

  2011-01-01

  Lärdomsprovet behandlar förändringen av Incoterms klausuler samt deras användning bland finländska företag. Ämnet behandlar företag i Finland och dess användning av Incoterms 2010 klausuler vid export och import. Vi avgränsar vårt arbete till att utreda hur Incoterms 2010 påverkat finländska företag samt hur övergången skett från de gamla Incoterms 2000 klausulerna till de nya Incoterms 2010 klausulerna. Lärdomsprovet är uppdelat i en teoretisk del samt i en empirisk del. Den teoretiska delen...

 15. Fysisk träning som vård av muskuloskeletala störningar bland datorarbetande : - en litteraturöversikt

  OpenAIRE

  Renvall, Ralf

  2010-01-01

  Sammandrag: Ämnet för denna litteraturöversikt är fysisk träning som vård av muskuloskeletala funktionsstörningar bland datorarbetande. Dessa arbetsrelaterade muskuloskeletala funktionsstörningar är mycket vanliga. Arbetsförhållandena nuförtiden gör att tiden som används vid datorn förlängs och att minska belastningen med endast rätt arbetsergonomi kan orsaka andra problem. Förlängda arbetspass, låg variation i muskelns kontraktionsnivå och ökad monotoni kan bli följden av optimerad erg...

 16. Revisorers väsentlighetsbedömningar : Vilka faktorer påverkar revisorers professionella bedömningar av väsentlighetsnivån?

  OpenAIRE

  Undevall, Anton; Stålbrand, Sebastian

  2016-01-01

  Förutom standarder och riktlinjer utgör revisorns egna professionella bedömningar en stor del av hur denna bedömer väsentlighetsnivån vid en revision. Tidigare studier har funnit flertalet bakomliggande faktorer som påverkar denna bedömning. 2011 implementerades ISA i Sverige varför det finns ett intresse att undersöka vad denna standard har haft för påverkan på svenska revisorers väsentlighetsbedömning.  Studiens resultat visar att tre faktorer av de som ingår i studien kan förklara variatio...

 17. Klubbhusverksamheten - Betydelse av dagligt arbete

  OpenAIRE

  Niskanen, Karolina

  2011-01-01

  Syftet med undersökningen är att beskriva klubbhusmedlemmarnas uppfattning om det dagliga arbetet och dess betydelse för välmående i vardagen. Undersökningen utfördes i form av kvalitativa intervjuer med fem medlemmar av klubbhuset Pelaren i Mariehamn. Forskningsfrågorna som skulle besvaras var hur klubbhusmedlemmarna uppfattar arbete, vad arbete har för betydelse för deras hälsa, vilka aktiviteter de upplever som betydelsefulla i klubbhusverksamheten samt vad i klubbhusmiljön som stöder dem ...

 18. På återseende om 20 år? : En studie av HusmanHagbergs relationsmarknadsföring

  OpenAIRE

  Anderberg, Emma; Öhman, Maria

  2007-01-01

  Svensk titel:  På återseende om 20 år?Hur hålls relationen mellan kund och företag vid liv på en sällanköpsmarknad?- en studie av HusmanHagbergs relationsmarknadsföringEngelsk titel:  Will we meet again in 20 years?How does the relationship between a customer and company survive on a “rarely buying market”? – a study of the relationship marketing of HusmanHagberg Författare:   Emma Anderberg och Maria ÖhmanFärdigställd:  2007Handledare:  Nazeem Seyed-MohamedAbstract:During recent years a focu...

 19. Influence of vegetation and sewage sludge on sealing layer of fly ashes in post-treatment of mine tailings impoundments; Inverkan av vegetation och roetslam paa taetskikt av flygaska vid efterbehandling av sandmagasin

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Greger, Maria; Neuschuetz, Clara (Inst. of Bothany, Stockholm Univ., Stockholm (Sweden)); Isaksson, Karl-Erik (Boliden Mineral AB, Stockholm (Sweden))

  2009-03-15

  Mining industry produces 25 Mton mine tailings yearly that are deposited in impoundments in the nature. When this sand, containing sulphur rich minerals, reacts with oxygen and water it starts to weather and acidic metal rich water is formed. To prevent this, the sand can be covered with a sealing layer and a protective cover layer with vegetation. As sealing and cover materials fly ashes and sewage sludge can be used. The aim of this investigation was to find out: 1) how sealing layer of fly ashes with and without sewage sludge, and a cover with sewage sludge can be placed practically on mine tailings in a cold climate. 2) how such a cover should be constructed to minimize the risk of root penetration and leakage of nutrients and metals 3) which vegetation that is most suitable This was investigated in field- and greenhouse tests with a sealing layer of fly ash and/or sewage sludge with a cover layer of sewage sludge in which different plant species were established. The practical application was performed in 0.3-1 ha plots at a mine tailings impoundments at Boliden. The ability of plant roots to penetrate a sealing layer was investigated, as well as the effect of simulated root exudates on the penetration resistance in hardened ash. Leakage of nutrients and metals from cover layer of sewage sludge, in some cases with sealing layers beneath, was investigated in field and greenhouse lysimeters. Various plant species were compared on their ability to affect metal and nutrient leakage as well as root penetration and shattering of the hardened ashes. The project was a cooperation between Stockholm University and Boliden Mineral AB, and the field tests were performed at the impoundment Gillervattnet in Boliden and in Garpenberg. Cooperating were also Iggesund Paperboard, Skellefteaa Kraft, Stora Enso Fors, Umeaa Energi and Vattenfall, all producers of ashes that were used, as well as Stockholm Vatten AB, which produced the sewage sludge. The most important conclusions are that: It is possible to apply a sealing layer of ashes on mine tailings independent of season due to the quick hardening process of the ashes. Sewage sludge can, on the other hand, only be applied when the tailings are frozen. The application leads to a rise in the ground water level in the tailings Covering of mine tailings with sewage sludge and fly ash decreases the metal leakage. The higher proportion of sewage sludge in the cover layer the more N and P and less metals is released. The leakage decreases with time. Plant establishment in general decreases the leakage of metals and nutrients, especially by decreasing the amount of leakage water. Because of great amounts of nitrate in sewage sludge plants with a high uptake of nitrate is to prefer to decrease the nitrogen leakage. Some plant species can loosen up the surface of hardened fly ash, and in that way influence the sealing layer structure. This may lead to increased breaking down of secondary minerals, which can be important for the stability of the sealing layer. It is possible that excretion of sacharids from plant roots can increase shattering of ash, and that such exudation increases in the presence of ash. Estimation of the resistance needed to avoid root penetration were made to approx2,5 MPa. Addition of sewage sludge increases the risk of root penetration of a sealing layer. Since roots can affect a thin sealing layer a thickness of approximately 0.5 meter is recommended

 20. A study of working conditions at biogas extraction, garbage sorting, and handling of hazardous wastes; En studie av arbetsmiljoen vid deponigasutvinning, sortering av avfall och hantering av miljoefarligt avfall

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Alvarez de Davila, E

  1992-09-01

  Work environments at landfill gas plants were studied. In the pump station and compressor station, equipment is installed which gives an alarm at high concentration of methane, dangerous temperatures and pressure variation in the landfill gas. Risk for gas collection exists in enclosed spaces such as gas wells and leachate wells. The report proposes measures to improve the personnel`s safety at all work situations in these locations. The strong odour from waste constitutes a problem for compactor drivers and workers laying gas pipes or digging gas wells. Several organic compounds such as methanethiol, dimethyl sulphide, ethyl butanoate etc. with a very low odour threshold are formed by degradation of waste and these compounds are strong-smelling. Several suggestions on how to improve the working conditions at the biocells are given in this report. The highest concentrations of dust were measured during tipping of waste into a receiving bunker or on the unloading platform. This report suggests how to reduce exposure to organic dust, bacteria and endotoxins. During recent years, several landfills has started to use leachate for irrigation of energy forests. As leachate contains microorganisms, the spreading of aerosols should be limited so that personnel is not exposed to leachate mists during spray irrigation. In this study, the occupational accidents and diseases that has occurred in the landfills were compiled. An increase of the frequency of injuries has been observed in recent years (1986-1990). Sprains and dislocations were the most common type of occupational injuries among all reported accidents. Musculoskeletal diseases dominated among the registered occupational diseases. 21 refs.

 1. A study of working conditions at biogas extraction, garbage sorting, and handling of hazardous wastes. En studie av arbetsmiljoen vid deponigasutvinning, sortering av avfall och hantering av miljoefarligt avfall

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Alvarez de Davila, E

  1992-01-01

  Work environments at landfill gas plants were studied. In the pump station and compressor station, equipment is installed which gives an alarm at high concentration of methane, dangerous temperatures and pressure variation in the landfill gas. Risk for gas collection exists in enclosed spaces such as gas wells and leachate wells. The report proposes measures to improve the personnel's safety at all work situations in these locations. The strong odour from waste constitutes a problem for compactor drivers and workers laying gas pipes or digging gas wells. Several organic compounds such as methanethiol, dimethyl sulphide, ethyl butanoate etc. with a very low odour threshold are formed by degradation of waste and these compounds are strong-smelling. Several suggestions on how to improve the working conditions at the biocells are given in this report. The highest concentrations of dust were measured during tipping of waste into a receiving bunker or on the unloading platform. This report suggests how to reduce exposure to organic dust, bacteria and endotoxins. During recent years, several landfills has started to use leachate for irrigation of energy forests. As leachate contains microorganisms, the spreading of aerosols should be limited so that personnel is not exposed to leachate mists during spray irrigation. In this study, the occupational accidents and diseases that has occurred in the landfills were compiled. An increase of the frequency of injuries has been observed in recent years (1986-1990). Sprains and dislocations were the most common type of occupational injuries among all reported accidents. Musculoskeletal diseases dominated among the registered occupational diseases. 21 refs.

 2. Results from a full scale application of ashes and other residuals in the final cover construction of the Tveta landfill; Utvaerdering av fullskaleanvaendning av askor och andra restprodukter vid sluttaeckning av Tveta Aatervinningsanlaeggning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tham, Gustav (Telge AB, Soedertaelje (Sweden)); Andreas, Lale (Luleaa Univ. of Technology, Luleaa (Sweden))

  2008-06-15

  In 2000 Telge Aatervinning - a waste management and recycling company - started investigating ashes from incineration of industrial and biowaste waste. The company was given a permit from the Swedish Environmental Court to cover four hectares of the house hold waste landfill area. In 2006 the company received an unlimited permit to cover the remaining part of the landfill when the works end some thirty years later. Ashes were used the first time in 1966 for testing. Literature studies indicated the ashes can have a low hydraulic conductivity under certain conditions. In 1999 collaboration started with the Division of Waste Science and Technology at Luleaa University of Technology. Residuals from household and industrial waste were subject to investigation. Initially, biowaste incineration products were subject to testing and were later extended to other waste products, e.g. sludge, contaminated soils, foundry, and compost material. Several different sub-fractions of ashes were included in the investigation e.g. bottom and fly ash, various slag products after up-grading including dewatering, separation and sifting. Subsequently, a complete covering system of a landfill consists of residuals. Six test areas were outlined in order to give a good representation for cover construction in flat and steep areas with different compositions of liner material. The results show that in all areas the hydraulic conductivity construction yields less then 50 liters per square meters and years and can be less the than 5 liters in a repository for hazardous waste if required. In accordance with literature data the field observations show the liner material constructed only by ash material under certain conditions can form a monolithic structure due to very slow processes thus indicating small pore volumes that unable water air to interact with other media. The concept of using ash can be related to natural analogues of volcanic ashes and has been used in old defence walls and other buildings thousand years back. The last part of the report brings a number of topics for future research and a discussion about problems to with the authorities to use residuals for covering landfills

 3. Follow-up for the years 2000-2002 of productivity studies for the operation of CLAB; Uppfoeljning foer aaren 2000-2002 av undersoekning av produktivitetsutvecklingen vid driften av CLAB

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lundberg, Haakan [AaF-Energi and Miljoe AB, Stockholm (Sweden)

  2003-04-01

  SKB hands every year over, on behalf of the power companies, to SKI a cost calculation for spent fuel handling and dismantling of the Swedish nuclear power plants. SKI has tried to investigate the future impact which the growth of money in the Nuclear Waste Fund might give in relation to the change of consumer price index, CPI. The long term yield of the Fund has been related to the change of CPI, as the bigger part of the fund money has been invested in real interest rate bonds, issued by the Swedish state. The cost development has been studied with an index named 'KBS-3-index', which is a basket of weighted factor price indexes based on the SKB programme. Since 1986 and up to 2002, the KBS-3-index has increased about 102%, but CPI only about 70%. If this discrepancy should continue during the whole period when Fund money should be available, the Fund would be insufficient. But the difference between KBS-3-index and CPI might be eliminated due to a future productivity development. At the moment, SKI has no knowledge about future productivity development in the SKB programme. A closer analysis of the productivity and efficiency development in the facilities operated by SKB is therefore applicable. Nearest to study is the productivity at the operation of CLAB, Central Interim Storage Facility for Spent Nuclear Fuel. The work in CLAB is receiving and storing of spent nuclear fuel and core components. The consumption of all production factors can be measured in economical means. Here the total production factors are defined as the sum of the annual operation costs and the sum of annuities for reinvestments during the year. The development of total productivity is increasing slightly, but decreasing in the end. Normal for a new business is that the productivity is rising sharply in the beginning. Here the productivity is slightly decreasing in the beginning, and then rising, decreasing, rising and finally decreasing. The project 'compact storing' was finished in 1992, and the relocation to compact cassettes started in 1993. This is said to be the reason for the large decrease in total productivity that time. The relatively low productivity in 1997 is said to depend on failure of the gearbox in the cassette handling machine. Productivity increases with increased production, is the general experience from industry. The high productivity in 1998 coincides with a big production the same year. The compact storing terminated in 2002. That is the reason for the decrease in productivity then. The reason for the increased productivity up to 2002 is better technology and larger production. CLAB is lacking competition. However, the free power market has depressed the power prices. Analogous it can be expected that CLAB is experiencing a pressure to get the costs down and continue the efforts to increase the productivity. Suitable measures are review of operations, the opening to competition for parts of the works and benchmarking. An important task for CLAB is to decrease the residual heat and radiation from the fuel. From that point of view, the productivity is increasing all the time. That depends on the costs which are rather constant, but the amount of fuel stored is increasing until time for placing it in the repository. The operation of the encapsulation plant and the deep repository as well as the decommissioning service operation could be compared with the operation of CLAB.

 4. Bruk av kartleggingsresultater i forbedringsarbeid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordahl, Thomas; Hansen, Line Skov

  . Barnehagen har gjerne tilgang på informasjon fra kartlegginger, men det er ikke alltid denne informasjonen blir systematisk analysert og aktivt brukt i forbedringsarbeid. Forfatterne viser hvordan slike analyser kan gjennomføres på forskjellige nivåer i den enkelte barnehage, og vektlegger viktigheten av...

 5. Los decaimientos de la vid en Castilla y León: aislamiento, caracterización y métodos de control de las enfermedades de la madera de la vid (Vitis Vinifera)

  OpenAIRE

  Cobos Román, Rebeca

  2008-01-01

  Los decaimientos de la vid son un conjunto de enfermedades producidas por hongos que provocan la podredumbre de la madera y consecuentemente la pérdida de vigor o incluso la muerte prematura de la planta. El objetivo de este trabajo fue el estudio de estas enfermedades, y sus hongos asociados, en Castilla y León. Para ello, durante los años 2003-2007, se realizó un seguimiento en 18 parcelas de vid de 6 denominaciones de origen de Castilla y León, tomando muestras de cada una de ellas para ...

 6. Finansiell Bootstrapping i SME : en kvantitativ studie om hur ett starkt socialt och affärsmässigt nätverk påverkar valet av bootstrappingmetoder

  OpenAIRE

  Nilsson, Ida; Sacic, Zehra

  2016-01-01

  Syftet med denna kandidatuppsats är se hur ett starkt socialt och affärsmässigt nätverk påverkar valet av bootstrappingmetoder i små och medelstora företag (SME). Detta eftersom SME står för 99,9 procent av samtliga företag på den svenska marknaden och därmed är betydelsefulla för landets ekonomiska tillväxt och sysselsättning. Däremot möter SME svårigheter vid extern finansiering av sin verksamhet. SME kompenserar detta genom att engagera sig i olika ”bootstrappingaktiviteter”. Bootstrapping...

 7. Enhancement of malate-production and increase in sensitivity to dimethyl succinate by mutation of the VID24 gene in Saccharomyces cerevisiae.

  Science.gov (United States)

  Negoro, Hiroaki; Kotaka, Atsushi; Matsumura, Kengo; Tsutsumi, Hiroko; Hata, Yoji

  2016-06-01

  Malate in sake (a Japanese alcoholic beverage) is an important component for taste that is produced by yeasts during alcoholic fermentation. To date, many researchers have developed methods for breeding high-malate-producing yeasts; however, genes responsible for the high-acidity phenotype are not known. We determined the mutated gene involved in high malate production in yeast, isolated as a sensitive mutant to dimethyl succinate. In the comparative whole genome analysis between high-malate-producing strain and its parent strain, one of the non-synonymous substitutions was identified in the VID24 gene. The mutation of VID24 resulted in enhancement of malate-productivity and sensitivity to dimethyl succinate. The mutation appeared to lead to a deficiency in Vid24p function. Furthermore, disruption of cytoplasmic malate dehydrogenase (Mdh2p) gene in the VID24 mutant inhibited the high-malate-producing phenotype. Vid24p is known as a component of the multisubunit ubiquitin ligase and participates in the degradation of gluconeogenic enzymes such as Mdh2p. We suggest that the enhancement of malate-productivity results from an accumulation of Mdh2p due to the loss of Vid24p function. These findings propose a novel mechanism for the regulation of organic acid production in yeast cells by the component of ubiquitin ligase, Vid24p. Copyright © 2016 The Society for Biotechnology, Japan. Published by Elsevier B.V. All rights reserved.

 8. Prof. dr Zvonimir Dévidé (prigodom 65. godišnjice života)

  OpenAIRE

  Papeš, Dražena; Jelaska, Sibila

  1986-01-01

  Zvonimir Dévidé, Ph. D. habil., Professor of cell biology and plant physiology at the Faculty of Natural Sciences and Mathematics of the University of Zagreb, was born on 6.8.1921 in Lenart, Slovenske Gorice (North-eastern Slovenia). Having completed his studies at the Philosophical Faculty in Zagreb and in Vienna (where his academic advisor was prof. dr. Lothar Geitler) he started to work in 1948 as asistant in the Botanic Institute of the Faculty of Natural Sciences and Mathematics of the U...

 9. The influence of hurricanes upon the quiet depositional conditions in the Lower Emsian La Vid shales of Colle (NW Spain)

  NARCIS (Netherlands)

  Stel, Jan H.

  1976-01-01

  The author supposes that the fossil content of thin carbonate units in the Upper La Vid shales (Lower Devonian) of Colle was influenced by heavy storms like hurricanes. Apart from microplankton (Cramer, 1964) no fossils are found in the shales. Together with the very well developed fissility of the

 10. Analyse av LOD-tiltak

  OpenAIRE

  Kunduraci, Meltem

  2016-01-01

  Endrede klimatiske forhold og større urbanisering medfører økte oversvømmelsesskader i urbane områder. Ekstreme nedbørhendelser opptrer oftere og kraftigere. Utbygging med tette flater hindrer infiltrasjon til grunnen. Den naturlige utjevningen av overvann reduseres. Dette resulterer i økende belastninger på det eksisterende avløpssystemet. Kapasiteten på avløpsnettet er mange steder overbelastet og er ikke i stand til å håndtere overvannsmengder under styrtregn. Lokal overvannsdisponering el...

 11. Practical consequences of the Water Framework Directive implementation for combustion plants. New water cleaning technologies and methods for improvement of effluent discharges; Praktiska konsekvenser foer foerbraenningsanlaeggningar vid infoerandet av Vattendirektivet. Nya reningstekniker och foerbaettringsaatgaerder vid utslaepp till vatten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Axby, Fredrik; Hansson, Christina [Carl Bro Energikonsult AB, Malmoe (Sweden)

  2004-11-01

  As a consequence of the growing impact on water resources the Water Framework Directive was legislated in 2000. The directive should ensure that a 'good water status' and entail a coordinated legislation striving for a long-term protection of all water resources. Stakeholders should be able to participate in the preparations of river basin management plans and programs of measures. District based water authorities will administrate the implementation and are mandated to decide upon regional environmental quality standards and promulgate fees for water use and discharges. The Directive contains a list of 33 prioritized substances that should be reduced or phased out. Discharges from combustion plants contain twelve, polyaromatic hydrocarbons (PAH) and heavy metals. PAH and heavy metals impacts growth and vital functions as respiration and photosynthesis of water living organisms and induces cancer in humans. NOEC-values (NO Effect Concentration) state manageable substance concentrations for an organism. Flue gas condensate contains concentrations of some of the substances which impact exceeds the critical state level. Extended sewage treatment could thus be needed. Sludge, wash and soot water contains elevated levels of heavy metals. This water is normally treated by municipal sewage treatment. Further treatment at plant site could be relevant. Presence of PAH and heavy metals in leach water depends on the precipitation. Additional flowing-independent water treatment could be relevant. It is very uncertain how plant owners will be affected. Licenses could be reviewed and standards could be raised for sensitive recipients; new limits for prioritized substances and standards for other types of discharges and water fees could be added. Respites could be given if costs exceed the benefits. Location, ecotoxicological risk assessments and precautionary measures could become more relevant in an EIA. Pricing of water could take place by using a system of emissions trading. Plant owners could make an impact by participating in development of environmental quality standards plans and programs by representation in public consultations and cooperative groups. Methods for improvement to meet the new standards are presented in the categories fuel, combustion, flue gas- and flue gas condensate treatment. The prioritized substances shouldn't be introduced or generated in the system to avoid costly investments of advanced technologies. Heavy metals are reduced by the choice of fuel and complete combustion generates less PAH. Both of the substances could be reduced by the separation of particles. An example of an appropriateness assessment according to a model considering the overall plant conditions including technological, economic and organizational aspects is demonstrated. For a 'standard plant' the best choice of fuel would be wood chips combined with stable combustion. Given the prerequisites of the model, the most appropriate flue gas treatment were a bag filter without chemical dosing and the most appropriate flue gas condensate-, slug-, wash-, and soot water treatment would be sand- or lamella filter with pH-adjustment, together with leach water treatment by sedimentation and sand filter. If another type of plant would be considered, other methods would be more optimal Hence, the model should be used in a 'plant specific' manner and then be a useful tool in negotiations with authorities if/when measures will be taken to reach the standards of the Water Framework Directive.

 12. PREPARATION FOR RETIREMENT - AVS SEMINAR

  CERN Multimedia

  Social Service

  2001-01-01

  The 500 or so participants in the fifth Preparation for Retirement seminar held at the end of March were unfortunately deprived of the planned session on the AVS due to the unavailability of the Director of the Caisse Cantonale Genevoise de Compensation (CCGC). We have since had formal confirmation that because of an extra workload due to important changes in the Swiss tax and social legislation and the implementation this summer of the maternity insurance in Geneva, the CCGC has suspended its participation in preparation for retirement seminars in the international organisations for the time being. Conscious of the necessity of offering a session dedicated to the AVS, it is with pleasure that we can inform you that one of our legal advisers, Mr Lorenz Stampfli, has accepted to lead this session. In order to allow for adequate preparation we have reserved the following date: Wednesday 26 September from 14.00 to 16.00 in the Main Amphitheatre The session will be open to all people already registered and any o...

 13. Arctic Visiting Speakers Series (AVS)

  Science.gov (United States)

  Fox, S. E.; Griswold, J.

  2011-12-01

  The Arctic Visiting Speakers (AVS) Series funds researchers and other arctic experts to travel and share their knowledge in communities where they might not otherwise connect. Speakers cover a wide range of arctic research topics and can address a variety of audiences including K-12 students, graduate and undergraduate students, and the general public. Host applications are accepted on an on-going basis, depending on funding availability. Applications need to be submitted at least 1 month prior to the expected tour dates. Interested hosts can choose speakers from an online Speakers Bureau or invite a speaker of their choice. Preference is given to individuals and organizations to host speakers that reach a broad audience and the general public. AVS tours are encouraged to span several days, allowing ample time for interactions with faculty, students, local media, and community members. Applications for both domestic and international visits will be considered. Applications for international visits should involve participation of more than one host organization and must include either a US-based speaker or a US-based organization. This is a small but important program that educates the public about Arctic issues. There have been 27 tours since 2007 that have impacted communities across the globe including: Gatineau, Quebec Canada; St. Petersburg, Russia; Piscataway, New Jersey; Cordova, Alaska; Nuuk, Greenland; Elizabethtown, Pennsylvania; Oslo, Norway; Inari, Finland; Borgarnes, Iceland; San Francisco, California and Wolcott, Vermont to name a few. Tours have included lectures to K-12 schools, college and university students, tribal organizations, Boy Scout troops, science center and museum patrons, and the general public. There are approximately 300 attendees enjoying each AVS tour, roughly 4100 people have been reached since 2007. The expectations for each tour are extremely manageable. Hosts must submit a schedule of events and a tour summary to be posted online

 14. VISUALISERINGSTAVLA : Visualisering av Kanban boards

  OpenAIRE

  Y. F. Sam, Adam

  2013-01-01

  Hos många företag används whiteboards för att visualisera arbetsprocessen. En vanlig metodik för detta är så kallade Kanban boards, ett system av tabeller och lappar för att indikera olika avvikelser eller moment i projekt med datum och annan relevant information. Företag kan även välja att använda en mjukvara som simulerar samma metodik, ett exempel på detta är så kallade Elektroniska kanban boards. I detta arbete har båda dessa metoder (whiteboard samt en digital lösning) observerats hos tr...

 15. Att drabbas av cancer i tonåren : En kvantitativ studie om hälsorelaterad livskvalitet två till fyra år efter diagnos

  OpenAIRE

  Hiding, Markus; Lavemark, Niklas

  2010-01-01

  Syfte Studiens syfte var att undersöka: självskattad hälsorelaterad livskvalitet hos tonåringar som drabbats av cancer två år (T5), tre år (T6) och fyra år (T7) efter diagnos, samt att jämföra deras skattningar med en referensgrupp randomiserad från befolkningen.   Metod Tonåringarna med cancer besvarade SF-36 2 år (N=38), 3 år (N=42) samt 4 år (N=39) efter diagnos. En referensgrupp (N=300) randomiserad av Statistiska centralbyrån (SCB) besvarade samma formulär vid ett tillfälle. Samtlig data...

 16. Effektivisering av materialhantering inom hälso- och sjukvård : En fallstudie på Barnonkologen, Uppsala Akademiska sjukhus

  OpenAIRE

  Forsberg, Marcus; Tådne, Lukas

  2016-01-01

  Barnonkologen vid Uppsala Akademiska sjukhus är en barnavdelning för blod- och tumörsjukdomar. Avdelningen hanterar dagligen en stor mängd förbrukningsvaror för att kunna utföra en högkvalitativ och säker vård för patienterna. Ett identifierat behov är att effektivisera det nuvarande inventerings- och beställningsförfarandet på avdelningen, samt att organisera förråden efter personalens behov. Denna studie utreder och ger förslag på hur Barnonkologen kan förbättra sin hantering av förbrukning...

 17. Effekt av ulike desinfeksjonsstrategier mot Listeria monocytogenes

  OpenAIRE

  Fossmo, Sabine

  2013-01-01

  Kontroll med bakterier som Listeria utgjør en stor utfordring for mange matprodusenter. Listeria monocytogenes er hovedsakelig et produksjonshygienisk problem, forbedret hygiene kan derfor være tiltak for å redusere overlevelse og smitteoverføring av bakterien i produksjonsmiljø. Hensikten med forsøkene i oppgaven var å undersøke effekten av ulike desinfeksjonsstrategier på drap av L. monocytogenes, både når bakteriene var i biofilm og i suspensjon. Dette inkluderte bruk av tradisjonelle desi...

 18. Latvijas uzņēmumu mārketinga aktivitātes interneta vidē.

  OpenAIRE

  Zujevs, Armands

  2015-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Latvijas uzņēmumu mārketinga aktivitātes interneta vidē.” Darba mērķis ir, pamatojoties uz teorijā sniegtajām atziņām par interneta mārketingu, kā arī uz interneta lietotāju aptaujas rezultātiem un ekspertu viedokli, novērtēt Latvijas uzņēmumu mārketinga aktivitātes interneta vidē un izstrādāt priekšlikumus to pilnveidošanai. Darba izstrādē ir veikta literatūras analīze, patērētāju anketēšana un nozares ekspertu intervijas. Lai izprastu interneta mārketinga darbība...

 19. Weight reduction, energy loss and gaseous emissions for different collection systems for food waste from households; Viktreducering, energifoerlust och gasemissioner vid olika insamlingssystem av matavfall fraan hushaall

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ternald, Olle [and others

  2010-09-15

  This project investigates the weight reduction of biodegradable household waste for different types of collections systems. The report is based on empirical experiments simulating the path taken by biodegradable waste through the different systems, from kitchen to final treatment. Data from the empirical experiments have been coordinated with existing data covering the quantities of bio waste collection received by final treatment facilities. This project has resulted in updated data, which reflects the quantities of the biodegradable waste generated at household level. Through this data, it has been possible to calculate the effectiveness of the different systems for collecting biodegradable waste, including their effectiveness as a source for biogas and soil conditioner. The results regarding waste weight reduction show that systems that use paper bags give a substantial weight reduction in both the kitchen (12%) as well as in the garbage disposal container, resulting in an average total weight reduction of 27%. For the bio-plastic bag, there is a small, measurable weight reduction of 7% in the kitchen. One-family household containers also show a reduction but for multiple households contains (typically used for apartment blocks) the reduction was much smaller. The average total weight reduction for bio-plastic systems was 10%. The corresponding value for total weight reduction for plastic bags in an optical system was 2%-4%, with an average of 2%. The largest share of the reduction consists of water, but some carbon is also emitted. Another conclusion of the report it that a larger share of the biodegradable waste generated by the Swedish households is collected than previously assumed. The data for generated (collected) biodegradable waste material shows higher levels and larger differences between the different collection systems than the data for the received (weighted) material at the treatment facilities. The data shows the effectiveness of each system and is significant for the biogas extraction levels and soil conditioner qualities. It is desirable that a large share of the biodegradable household waste is collected, both from an environmental perspective as well as in order to meet the Swedish national targets for biodegradable waste collection. Correlating existing data with data from the empirical experiments shows that 185 kg of biodegradable waste is collected from households using a paper bag-based system and 122 kg from household using a plastic bag-based system. This is equivalent to a 50% higher collection level for paper bag systems compared with plastic bag systems. The equivalent amount of bio waste is reduced in the combustible waste. Based on these numbers, the paper bag based systems offers 39% more methane per connected household than an optical plastic bag based system. Per kilogram incoming wet material, the there is a 23% methane advantage for the paper-based system. However, there is no significant difference in methane content per collected amount of bio waste between the methods. The data sample for bioplastic bags is too small in order to be included in the comparison. The carbon dioxide emissions show that a decomposition process of biodegradable waste is occurring in all types of collection systems. The nitrous oxide emissions are most likely negligible from an environmental perspective, although the results are not statistically verified. No measurable emission levels of methane can be detected, which is very encouraging from an environmental perspective

 20. Med ergonomi i fokus : En studie om ergonomi i designprocessen vid framtagning av nya produkter på IKEA of Sweden

  OpenAIRE

  Stenberg Gleisner, AnnaKlara

  2016-01-01

  This thesis examines the presence of ergonomics in the design process at IKEA of Sweden. It also attempts to describe how IKEA of Sweden can implement more ergonomics in their development process of new products. The study is based on interviews with employees at IKEA of Sweden and with an employee at the design bureau Veryday.  The thesis also includes a design process that has been conducted using a given brief by IKEA of Sweden with a predetermined way of production. The purpose of the des...

 1. How much Nitrous Oxide is produced in cultivation of biofuels on arable land in Sweden?; Hur mycket lustgas blir det vid odling av biobraenslen paa aakermark i Sverige?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kasimir Klemedtsson, Aasa (Univ. of Goeteborg, Dept. of Earth Sciences, Goeteborg (Sweden). Physical Geography)

  2010-03-15

  Several methods that can be used to estimate the emission of nitrous oxide from arable land are discussed, all of them with their pros and cons. 1 The base for all estimation methods is field measurements, well executed with a technique designed for the production of high quality data. Published field data of good quality were collected from areas in north Europe and America, both from grain and rape crops and unfertilised grasslands where natural background emission is assumed. The compilation shows that grasslands emit in average 0.3 +- 0.1 kg N{sub 2}O-N/ha/year. In crop systems where a high amount of nitrogen is repeatedly added to the soil, the soil N store will contribute to N{sub 2}O emission coming years. This is one reason why emission is higher for unfertilised arable land (where nitrogen have been added previous years) compared to unfertilised grassland, 1 +- 0.1 kg N{sub 2}O-N/ha/year. Fertilised arable lands have higher emission, in average around 3 kg N{sub 2}O-N/ha/year. In comparison, field measurements in Sweden have shown lower emission, 0.6 and 2 kg N{sub 2}O-N/ha/year from clay and sandy soil respectively. 2 The IPCC method is the best known, where the emission from arable land is estimated as a function of added nitrogen. In reality there is no correlation between a low N-addition and the emission of nitrous oxide since the N-addition needs to be high to have influence on the nitrous oxide emission..25 or the new factor 1% of added N has been used in many LCA's as an estimator for nitrous oxide and the uncertainty span of 0,3 and 3% is seldom used. The method underestimates the size of nitrous oxide emission in many systems and cannot estimate a true emission from individual fields. 3 Globally there is a connection between the increase in reactive nitrogen and the increase of atmospheric nitrous oxide, which is the base for a method suggested by Crutzen et al. Nitrous oxide emission has been estimated to be 3-5% of both biological nitrogen fixation and fertiliser production. 4 The complexity of nitrous oxide production has caused attempts to include other influencing factors as well. Two statistical methods and the process model PnET-N-DNDC has been taken as examples. Important for these estimations of emission is the amount of available soil nitrogen and the freezing of soil. Nitrous oxide estimation by these methods results in higher emissions than shown by Swedish field data. 5 Stating and motivating a realistic size of the nitrous oxide emission from agriculture and forestry is important. Therefore field measurements and development of the process model Coup are performed. Coup computes processes in the soil and plant system and has, up to now, mostly been used to understand the processes. From now on it can also be used as a tool for assessing nitrous oxide emission from both forest and agricultural land. Since Swedish field data point to lower emission than the estimation methods provide, we are looking for a method better adapted for the estimation of emissions from Swedish agriculture. We must pinpoint clearly which circumstances lead to the high emissions we want to avoid and, in contrast, which ones give low emissions. For this more field data is of need and process based model calculations to give good answers. If everyone uses a method that shows lower emissions without proving the matter of fact, the total nitrous oxide emission from cropping systems in Europe will be underestimated. The use of the IPCC emission factor often results in lower nitrous oxide emission than 3 kg N{sub 2}O-N/ha/year. Moreover, with the IPCC method fertilised effective cropping systems having a low emission will not get credit since fertiliser addition is the only factor on which emission is calculated. And in a near future the growing agricultural production of food, feed and energy needs a minimum of nitrous oxide emission, which will be ever-increasingly important. I suggest using local data or estimation methods validated on local data for emission assessment from bio-energy cropping systems. If no local data or process model a re available I suggest the use of a method that calculates emissions around the European average value 3 kg N{sub 2}O-N/ha/year

 2. Electrical and control equipment in nuclear power plants. Problems when replacing aging equipment; El och kontrollutrustning i kaernkraftverk - Problematik vid utbyte av aaldrad utrustning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nordling, Anna; Haakansson, Goeran

  2012-11-01

  Interoperability between different technical systems is more complicated when old and new technology meet, such as between analog and digital technology. New electrical and I and C equipment is selected with consideration to simplify and improve the compatibility and interoperability. The original construction of nuclear power plants with electricity and I and C equipment had more natural interfaces. Generally experienced guidance, to the management of interoperability and interfaces, feels insufficient. Skills transfer programs are identified as a major need, as more and more important personnel are retiring and important information is lost with them. Lack of appropriate skills directly affects the ability to produce accurate and complete requirements specification. Failure modes of newer electrical and I and C equipment are perceived as more complex than the older equipment. When choosing equipment, attempts are made to minimize unnecessary features, to reduce the number of potential failure modes. There is a lack of consistent understanding of the meaning of robustness in electrical technology and I and C technology, in the nuclear plant engineering departments. The overall picture is that the robustness has worsened since the facilities were built. The Swedish nuclear power plants have an internal organizational structure with separated client and support organization. This splits the nuclear organization into two distinct parts which threaten to separate the two entities focus. Engineering departments at the Swedish nuclear power plants express a need for increased expertise in the client organization (blocks). Competence requested is for example, system knowledge to facilitate and enhance the quality of the initial analysis performed in the blocks. Suppliers receive more recently larger turnkey projects, both to minimize costs but also to minimize the interfaces and co-function problems. This, however, heightens demands for knowledge transfer between suppliers and the construction, as the facility staff even after the supplier's commitment must be familiar with how the new components and systems operate. Part of this is that higher demands should be made on suppliers, concerning the documentation and to provide knowledge of new failure modes and protection features of the new equipment. Cooperation between nuclear power plants, where the purchase to a larger degree is coordinated is increasing, and this gives the plants a greater opportunity to make greater demands on suppliers.

 3. Sealing layer of fly ashes and sewage sludge and vegetation establishment in treatment of mine tailings impoundments; Flygaska och roetslam som taetskikt vid efterbehandling av sandmagasin med vegetationsetablering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Greger, Maria; Neuschuetz, Clara [Stockholm Univ. (Sweden). Dept. of Botany; Isaksson, Karl-Erik [Boliden Mineral AB (Sweden)

  2006-02-15

  Each year the Swedish mining industry produces 25 Mtonnes of mine tailings that are disposed of in extensive natural impoundments. As this sand, containing more or less sulphide-rich minerals, is penetrated by oxygen and water, it starts weathering resulting in formation of acidic and metal-rich drainage water. To prevent oxygen penetration the mine tailings can be covered with a sealing layer covered with a protective cover that facilitates establishment of vegetation. The aim of this study has been to examine the function of fly ash and sewage sludge in sealing layers at impoundments of pyrite rich mine tailings, and the ability of different plant species, which are suitable for establishment in these areas, to penetrate the sealing layer with their roots and what impact they have on the drainage water. Experiments have been performed in field and greenhouse environment, with sealing layers consisting of fly ash and sewage sludge mixtures, covered with protective covers of sewage sludge or till. Plant establishment has been studied in a survey of naturally established plants at sewage sludge disposal sites close to mining areas, and by sowing and planting of selected plants, for instance fast growing grass species and fibre hemp at the test plots in field and in greenhouse experiments. Large scale application of ashes, sewage sludge and an ash/sludge mixture have been performed in field at three test plots with the size of 0.3-1 ha. Leakage of nutrients and metals from sealing layers has been studied in field and greenhouse tests. In addition, the ability of plant roots to penetrate sealing layers made of different ash/sludge mixtures have been examined in greenhouse experiments. This investigation is a cooperation between Stockholm University and Boliden Mineral AB, and the field experiments have been performed at the mine tailings impoundments at Gillervattnet, Boliden. Other collaborating participants are Skellefteaa Kraft and Munksund, who have produced the ashes that have been used, and Stockholm Vatten AB, who has produced the sewage sludge. The main conclusions from this study are: It is practically possible to construct a sealing layer of fly ash upon mine tailings, and to establish plants by sowing in a protective cover of sewage sludge. Transferral of plantlets into the sludge is, however, problematic. Addition of sewage sludge to ash-containing sealing layers has several drawbacks. When sewage sludge freezes it is not possible to mix with ashes and thereby form a satisfactory sealing layer, with the method used in this study. Such sealing layer can thus not be constructed winter-time, which is the time when large amounts of ashes are produced and the mine tailings are firm enough to work upon. Furthermore, addition of sewage sludge to sealing layers increases the risk of root penetration and do not seem to have as great impact on the sealing layer permeability as has earlier been considered. Concentrations of many elements are higher in drainage water from mine waste covered with fly ash compared to drainage water from mine waste covered with sludge or mixtures of ash and sludge. Sewage sludge thus seems to have a preventive effect on metal leakage caused by the ash. Sealing layers made of fly ash have good resistance to root penetration due to high density and high degree of packing. Moreover, many ashes are toxic to plant roots as a result of high pH and alkalinity, and high levels of toxic substances, such as heavy metals. Addition of sewage sludge increases the risk of root penetration, since the sludge contains plant nutrients, for instance nitrogen, as well as it may decrease the density and possible toxicity of the ash sealing layer. The energy crop Reed Canary-grass generally reduces the leakage of nutrient elements from sewage sludge and fly ash, partly by decreasing the amount of drainage water, but also by changing the conditions in the substrate, for instance by changing the pH and redox potential. If the alkalinity is not too high the plant roots have an ability to decrease the pH in the plant substrate. Different plant species have varying ability to penetrate sealing layers. Roots of Reed Canary-grass may pulverize a hardened ash layer, probably by decreasing pH and taking up water and thereby desiccating the layer. Colt's-foot and birch are plant species with lower ability to penetrate ash-containing sealing layers. By time as the ashes become aged they seem to become penetrated by roots more easily, possibly due to a decreased pH. The conclusion from this work so far is that even though sewage sludge should not be mixed with ash in the sealing layer, due to practical difficulties and increased risk of root penetration, the presence of sewage sludge has a decreasing effect on metal levels in the drainage water. Establishment of vegetation should be performed through sowing, and plant species with low ability to penetrate sealing layers of fly ash with their roots should be chosen. Root penetration is most efficiently prevented by thorough packing of the ash layer, which also results in a low permeability, and by using ashes with high pH and high levels of toxic substances.

 4. Exposure conditions, lung function and airway symptoms in industrial production of wood pellets. A pilot project; Exponeringsfoerhaallanden, lungfunktion och luftvaegsbesaer vid industriell produktion av traepellets. Ett pilotprojekt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Edman, Katja; Loefstedt, Haakan; Berg, Peter; Bryngelsson, I.L.; Fedeli, Cecilia; Selden, Anders [Oerebro Univ. Hospital (Sweden). Yrkes- och miljoemedicinska kliniken; Eriksson, Kaare [Umeaa Univ. Hospital (Sweden); Holmstroem, Mats; Rask- Andersen, Anna [Uppsala Univ. Hospital (Sweden)

  2002-02-01

  The production of wood pellets is a relatively new branch of the Swedish wood industry and has increased during the last years. A pilot study was performed to investigate the prevalence of airway symptoms, lung function and exposure among all 39 men employed in industrial production of wood pellets at six companies. The study included a questionnaire, medical examination, registration of nasal-PEF (peak expiratory flow) during a week, allergy screening (Phadiatop) and lung function (spirometry) before and after work shift. The results were compared with different reference data from other Swedish studies. Exposure measurements of monoterpenes and wood dust on filter and with a data logger (DataRAM) were also performed. The study group reported a higher frequency of cough without phlegm, awakening due to breathlessness and current asthma medication compared with reference data. For five of the six participants with physician-diagnosed asthma the disease debuted before the current employment and the results did not indicate an unusual asthma morbidity. Spirometry showed lower lung function before work shift than expected. However no difference over work shift was observed. A negative and non-significant correlation was seen between time with current work task and lung function. The study group reported a higher frequency of nasal symptoms mostly blockage, sneezing and dryness compared with reference data. The registrations of nasal-PEF did not show any differences between work and spare time. The prevalence of positive Phadiatop (23 %) did not differ from reference data. No association between exposure (wood dust and monoterpenes) and acute effects on lung function was observed. The wood dust exposure (0.16-19 mg/m{sup 3}) was high and 11 of 24 measurements exceeded the present Swedish occupational exposure limit of 2 mg/m{sup 3}. Peak exposures could be identified, e.g. at cleaning of engines with compressed air, with the DataRAM. The exposure to monoterpenes (0.64 and 24 mg/m{sup 3}) was low compared with the present Swedish limit of 150 mg/m{sup 3}. The monoterpene exposure does not seem to be a health or exposure problem in industrial production of wood pellets but wood dust exposure can effect the airways negatively. In this study the levels of wood dust were high and the study group reported more airway symptoms than expected. However the effect on lung function was small, but steps to reduce wood dust exposure should be done.

 5. Results from measurements of natural radiation in and from filters in some water treatment plants; Maetningar av naturlig radioaktivitet i och fraan filter vid naagra vattenverk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oestergren, Inger; Aakerblom, Gustav [Swedish Radiation Protection Authority, Stockholm (Sweden); Ek, Britt-Marie [Geological Survey of Sweden, Uppsala (Sweden)

  2005-07-01

  Large water treatment plants often process surface water where the concentration of natural radionuclides is so low that treatment of the water produces no radiation dose or waste problem. The level of natural radionuclides in ground water is higher than in surface water and often so high that mitigation is needed to clean the water. Specific treatment of the filters and filter masses is needed in some cases because the natural radionuclides precipitate in the filters. The radiation doses received by personnel at the ground water treatment plants are often low because of the relatively short time the workers spend inside the treatment plant. The results presented here indicate no need for extra action to insure radiation protection with regard to radioactivity inside the treatment plant or during processing of the filters and waste. A comprehensive discussion of the problems associated with the concentrating of natural radionuclides in water filters is presented in this report.

 6. Combustion tests in a solid fuel boiler to clarify the emissions when co-firing refuse; Proveldning i fastbraenslepanna foer att kartlaegga emissioner vid inblandning av olika avfallsfraktioner

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blom, Elisabet; Lundborg, Rickard; Wrangensten, Lars

  2002-04-01

  In this Vaermeforsk-project tests have been performed in a 60 MW moving grate steam boiler at Tekniska Verken in Linkoeping. The boiler plant has an electrostatic filter for dust reduction and also a flue gas condensing plant with heat recovery. Vaermeforsk has financed the project. During the tests the following fuel fractions have been injected into the reference fuel, a mix of recovered wood chips (70 %) and bark (30 %): Paper/plastic/wood fuel (10 % and 25 % injection on an energy basis); Meat powder (10 % and 25 % injection on an energy basis); Napkin waste (10 % injection on an energy basis); Leather waste (10 % injection on an energy basis). The highest lower heating value was noted for meat powder, approx. 24 MJ/kg with a moisture content of 3,4 %. The heating values for the other fuel fractions were on the same level or just beneath the corresponding heating value for the reference fuel. The highest chlorine content was found in the paper/plastic/wood fraction respectively the leather waste fraction with 1,2 and 1,4 % (weight) of chlorine. The meat powder had the highest nitrogen content but all the fuel mixes had a quite high content of nitrogen with values over 1 % (weight). Analyses of sulphur in the fuels showed that leather waste had the lowest content just over 0, 1 %, considered as a low sulphur level for fuels in general. However, there are problems to get balance between in- and output for sulphur and chlorine based on fuel analysis. Difficulties to take representative fuel samples, especially when it comes to chlorine, can be an explanation. Video camera recordings and flue gas analysis in the furnace showed that the injection of refuse fractions seems to improve the combustion conditions with better local combustion of CO and hydrocarbons. The results from the emission measurements in the chimney can be summarised as follows (emission values at 11 % O{sub 2}): the lowest CO emission was noted with 25 % meat powder injection (<50 mg/nm{sup 3}); The highest HCI emission, before the flue gas condensing plant, was noted for the reference fuel (approx. 245 Mg/nm{sup 3}); The highest SO{sub 2} emission, in the upper furnace, was also noted for the reference fuel (over 50 mg/nm{sup 3}). Levels after the condensing plant could not be measured. 25 % meat powder injection gave the highest NO{sub x}-emission (approx. 50 mg/MJ). The high heavy metal content in ash could not bee correlated to the content in the fuel fractions. The unburnt carbon content in bottom ash is remarkably lower for 25 % meat powder injection into reference fuel. The conclusion is that the operation parameters for the oiler are optimized for this specific fuel fraction and the amount injected. Tests with a fouling probe near the first superheater showed that at a temperature of 400 deg C 10% napkin waste gave most fouling. This is interesting as the lowest HCl-emission level was noted for napkins, maybe depending on that the chlorine is present in the depositions. The project results point in the direction that co-combustion of different refuse fractions will be possible within the existing environmental legislation and maybe also within the new EU directive 2000/76/EG. Although flue gas condensation is necessary to get acceptable emissions of HCl and SO{sub 2}. Further general research is thus needed and several R and D project areas are listed in the report. Deeper studies of the combustion process in furnace are important in future project.

 7. Reed canary grass tried as a fuel in commercial district heating plants in Denmark; Provfoerbraenning av energigraeset roerflen vid tvaa kommersiella halmeldade anlaeggningar i Danmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Burvall, J [Sveriges Lantbruksuniversitet, Enheten foer Biomassa, Biobraenslen och Fibergroedor, Umeaa (Sweden)

  1992-03-01

  In two different types of district heating combustion plants in Denmark, normally using straw as fuel, the energy grass Reed canary grass (summer harvested) has been tested as a new fuel. The combustion plant in Ringsted burns the fuel as whole bales with the so called `cigar method`. In Nykoebing the fuel is burned on a rust as unpacked bales using a straw divider to divide the bales. The heating effect of the combustion plants is 4.5 MW and 4.0 MW, respectively. For both plants, there was no handling or technical problem observed in the test with Reed canary grass compared to straw. The analysis of the emission to air shows high average values for CO- and NO{sub x} during the test period which is unacceptable according to Swedish limit values for emissions. For combustion plants with a heating effect over 10 MW, the limit values for NO{sub x} is 100-200 mg/MJ. For smaller plants there are no limits values today but in the future demands for limitation of NO{sub x} emission may come. For both plants, the O{sub 2}-content in fumes varied a lot, with a high mean value, about 10%. The content of chlorine in straw and energy grass can reach high levels. Most of the chlorine binds up in the ash (KCl), and therefore the emission of HCl are low. The emission to air of SO{sub x}, which is 100 mg/MJ, is below the limit value for smaller plants. The variation of moisture and the low density are the properties of grass and straw that mainly causes problems in the combustion and gives high emission levels. Today it seems to be necessary to press the material into fuel briquetts or fuel pellets to get a better combustion, that can meet environmental demands. (7 figs., 17 tabs.).

 8. Reed canary grass tried as a fuel in commercial district heating plants in Denmark. Provfoerbraenning av energigraeset roerflen vid tvaa kommersiella halmeldade anlaeggningar i Danmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Burvall, J [Sveriges Lantbruksuniversitet, Enheten foer Biomassa, Biobraenslen och Fibergroedor, Umeaa (Sweden)

  1992-03-01

  In two different types of district heating combustion plants in Denmark, normally using straw as fuel, the energy grass Reed canary grass (summer harvested) has been tested as a new fuel. The combustion plant in Ringsted burns the fuel as whole bales with the so called 'cigar method'. In Nykoebing the fuel is burned on a rust as unpacked bales using a straw divider to divide the bales. The heating effect of the combustion plants is 4.5 MW and 4.0 MW, respectively. For both plants, there was no handling or technical problem observed in the test with Reed canary grass compared to straw. The analysis of the emission to air shows high average values for CO- and NO[sub x] during the test period which is unacceptable according to Swedish limit values for emissions. For combustion plants with a heating effect over 10 MW, the limit values for NO[sub x] is 100-200 mg/MJ. For smaller plants there are no limits values today but in the future demands for limitation of NO[sub x] emission may come. For both plants, the O[sub 2]-content in fumes varied a lot, with a high mean value, about 10%. The content of chlorine in straw and energy grass can reach high levels. Most of the chlorine binds up in the ash (KCl), and therefore the emission of HCl are low. The emission to air of SO[sub x], which is 100 mg/MJ, is below the limit value for smaller plants. The variation of moisture and the low density are the properties of grass and straw that mainly causes problems in the combustion and gives high emission levels. Today it seems to be necessary to press the material into fuel briquetts or fuel pellets to get a better combustion, that can meet environmental demands. (7 figs., 17 tabs.).

 9. Growth and energy yield when cultivating various energy crops on farming soil. Tillvaext och energiutbyte vid odling av olika energigroedor paa jordbruksmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Thoerner, L.

  1988-03-01

  In four fields in the south of Sweden different energy crops were tested. In all trials sugar beet, barley, alfalfa, corn, sunflower and quickgrowing species of Salix (energy forest) were grown. In some of the trials broome-grass, potatoes and winter wheat were tested. One trial also included marrow-stem kale, Jerusalem artichoke and a hybride of J artichoke and sunflower. The purpose of the experiment was to illustrate the effect of increasing N-fertilizing and the effect of growing the crops in different climatic conditions. The yield varies between the crops. Some of the crops were harvested in different stages of development. The largest yields were noticed for sugar beet, corn, potatoes and energy forest. For these crops the yield was 11.5-14.5 tons of dry matter per hectare. The yield of potatoes was very large but it is figures for only one place with very good conditions. Barley, sunflower and alfalfa produced 8-10 tons of dry matter per hectare. The smaller yield depends on a short vegetation season for these crops. The year of establishment the energy forest produced about four tons of dry matter in the form of stem wood. When fully established the production has been 12-15 tons of dry matter per hectare and annum. The analysis of plant material indicates small divergences in the content of carbon and heat value.

 10. Optimization of lime addition in a dry air pollution control device; Optimerad rening av HCl och SO{sub 2} med minskade kalktillsatser vid torr roeasrening

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wikstroem-Blomqvist, Evalena; Samuelsson, Jessica; Ohlsson, Anna

  2006-12-15

  The focus of this project is to optimize the absorption of hydrochloric acid (HCl) and sulphuric acid (SO{sub 2}) in a dry air pollution control device system connected to a waste combustor. A significant amount of absorbent are generally added into the processes to achieve an efficient cleaning of the flue gas. Reduced absorbent consumption has double benefits on the operative expenses due to decreased purchase and landfilling costs. The objective was to study the affect of flue gas temperature and moisture, (relative humidity, RH), on the efficiency of HCl and SO{sub 2} absorption on hydrated lime. Additionally, the efficiency of a pre-treated hydrated lime with larger specific surface and pore volume was investigated. The measuring campaign was conducted on the 20 MW fluidized bed waste incinerator own by Boraas Energi och Miljoe AB in Sweden. Results from 26 experimental days with normal hydrated lime showed a positive correlation between the efficiency of the lime and RH in the flue gas. Four levels of RH between 3.28% to 4.84% were tested. The levels were adjusted by lowering the flue gas temperature and/or by adding water to the waste fuel. The smallest effect where achieved by solely adding water to the waste fuel. RH increased solely to 3.62% and the amount of lime consumption was reduced with only 5% compare to normal condition. By lowering the flue gas temperature 10 deg C to 143 deg C, RH increased to 4.06% and the amount of lime added was reduced with 13%. The largest impact was found when both the flue gas temperature and the moisture content were changed. At those process conditions RH reach 4.84 % and the usage of lime were reduced with 26%. Additional 12 experimental days were conducted to evaluate the efficiency of a pretreated hydrated lime with larger specific surface and pore volume. The results showed that the surface enlarged absorbent was almost twice as effective as the normal hydrated lime. Moreover, the results indicated an equal dependency of variation in RH (valid within temperature window between 145-165 deg C) for the surface enlarged absorbent as for the one identified for normal hydrate lime. Results that showed additional potential to reduce in the amount of surfaced enlarged absorbent needed by optimizing the processes further. The annual operative expenses of the studied waste combustor can be reduced by 700,000 SEK (100,000 USD) by increasing the RH to 4.5% and thus reduce the amount of added normal hydrate lime with 20%. Furthermore, the annual cost can be reduced with additionally 700,000 SEK by using an absorbent with higher specific surface and pore volume. Evaluation of an on-line FTIR-system measuring the levels of HCl and SO{sub 2} in the raw gas of the waste incinerator showed the 80% of the HCl was detected in the gas-phase and 20% were capture on the particles. Reverse results were obtained for SO{sub 2}. However, the levels of SO{sub 2} in the flue gas were rather low, which may have affected the results.

 11. Carbon and nitrogen pools in soil and vegetation at afforestation of a cutover peatland; Kol- och kvaevefoerraad i mark och vegetation vid beskogning av en avslutad torvtaekt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nilsson, Torbjoern; Lundin, Lars

  2006-02-15

  There are a number of land-use alternatives for cutover peat areas after finished peat cutting. One land-use alternative is afforestation. In this investigation it was studied how drainage, soil treatments including fertilization, and plantation affected the carbon storage 20 years later. The studied area is located on the mire Flakmossen in the county of Vaermland, SW Sweden. Peat was harvested on 34 hectare of this mire up to 1945. The major part of the cutover area was abandoned until 1982 when after-use activities started. The depth of the remaining peat varied between a few decimeters up to about two meters. Prior to any soil measures, determination of peatland conditions was carried out. Important to this investigation was, a priori, the carbon store, i.e. remaining peat thickness was crucial. Therefore, peat depth was thoroughly investigated on 14 hectares of the cutover area in summer 1983. The remaining peat was also sampled at different depths within 18 plots of the whole cutover peat area. These samples were analyzed on i.a. concentrations of carbon and nitrogen. As bulk density also was determined, the amounts of carbon and nitrogen in the remaining peat could be estimated. A very good correlation was found between peat depth and the carbon pool in the peat. After-use activities included two afforestation projects that in the beginning of the 1980's were set up on the abandoned peat cutover area. One project was a conventional pine plantation on 19 hectares, where the effects of different drain spacings and PK-fertilizer doses were studied. The other project was an intensively managed forest experiment carried out on 14 hectares. This area was first drained and then fertilized with on average 23 tonnes of wood fly ash, 0.4 tonnes of raw phosphate and 0.25 tonnes of superphosphate per hectares. The applied fertilizers and the uppermost 30-40 cm of the peat were then mixed by a tractor-drawn rotovator in one meter wide strips. In these strips, on the 97 established plots, six different tree species were planted. In autumn 2003, twenty years after the establishment of the intensively managed forest experiment, peat depth was measured in totally 49 plots on the two afforestation experimental areas. Peat was sampled from up to 6 depths on 30 plots and analyzed on bulk density, and concentrations of carbon and nitrogen. On 48 plots the tree biomass were estimated by measurement of breast height diameter on trees within ca 100 m2 sample plots. The carbon concentration in the tree biomass was assumed to be 50 % of dry weight, while nitrogen concentration was assumed to vary between 0.2 and 0.8 % of dry weight, depending on tree compartment and tree species. At the intense cultivation area, the peat depth was on average 8 cm smaller in autumn 2003 compared to the depth in summer 1983. If the humus layer with an accumulation of on average 4.6 cm during the 20 years until autumn 2003 would be included, the depth of organic material was only 3 cm smaller in 2003. The carbon pool in the peat had decreased by on average 2.4 kg C/m{sup 2}. With the humus layer included the decrease was only 0.5 kg C/m{sup 2}. The total tree biomass (above and under ground) contained on average 5.4 kg C/m{sup 2}. During the 20 years, since the establishment of the intense cultivation area, the total carbon pool (soil + biomass) had increased with, on average, 10 % or 4.9 kg C/m{sup 2}. However, the variation was large between the plots within this area. Some plots showed a negative carbon balance, but most plots showed a net accumulation of carbon during these 20 years. The values for the nitrogen pools in peat and biomass are more uncertain, but the total nitrogen pool (soil + biomass) might have increased somewhat 20 years after the plantation. This investigation shows that already 20 years after drainage and an extensive soil treatment including fertilization and rotovation, and planting on an abandoned peat cutover area, the carbon balance can be positive, i.e. a net accumulation of carbon was achieved within the area. Thus, afforestation of abandoned peat harvested areas can be one after-use activity to increase the carbon pool in these ecosystems in a long term perspective.

 12. Human Reliability Analysis. Applicability of the HRA-concept in maintenance shutdown; Analys av maensklig tillfoerlitlighet. HRA-begreppets tillaempbarhet vid revisionsavstaellning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Obenius, Aino (MTO Psykologi AB, Stockholm (SE))

  2007-08-15

  Probabilistic Safety Analysis (PSA) is performed for Swedish nuclear power plants in order to make predictions and improvements of system safety. The analysis of the Three Mile Island and Chernobyl accidents contributed to broaden the approach to nuclear power plant safety. A system perspective focusing on the interaction between aspects of Man, Technology and Organization (MTO) emerged in addition to the development of Human Factors knowledge. To take the human influence on the technical system into consideration when performing PSAs, a Human Reliability Analysis (HRA) is performed. PSA is performed for different stages and plant operating states, and the current state of Swedish analyses is Low power and Shutdown (LPSD), also called Shutdown PSA (SPSA). The purpose of this master's thesis is to describe methods and basic models used when analysing human reliability for the LPSD state. The following questions are at issue: 1. How can the LPSD state be characterised and defined? 2. What is important to take into consideration when performing a LPSD HRA? 3. How can human behaviour be modelled for a LPSD risk analysis? 4. According to available empirical material, how are the questions above treated in performed analysis of human operation during LPSD? 5. How does the result of the questions above affect the way methods for analysis of LPSD could and/or should be developed? The procedure of this project has mainly consisted of literature studies of available theory for modelling of human behaviour and risk analysis of the LPSD state. This study regards analysis of planned outages when maintenance, fuel change, tests and inspections are performed. The outage period is characterised by planned maintenance activities performed in rotating 3-shifts, around the clock, as well as many of the persons performing work tasks on the plant being external contractors. The working conditions are characterised by stress due to heat, radiation and physically demanding or monotonous work tasks. Errors and mistakes during this plant operating state may have severe consequences, both on the immediate work, as well as on the future power production. The human influence on the technical system is of great importance when analysing the LPSD condition. This should also affect the basis and performance of the analysis, to make as a realistic analysis as possible. When analysing human operation during LPSD, a holistic perspective should be used. A way to take the human abilities and performance variability into consideration is important. The study of performed analysis of human reliability for the LPSD condition shows, that the normative and/or descriptive approach and the linear cause-effect model are used. The main objective of HRAs performed within SPSAs is the quantification of human interaction and error frequency. Modelling of human behaviour in complex, sociotechnical systems differs in theory and practice. A reason may be that models as the one for functional resonance, not yet are applicable for practising analysts, due to a lack of well tried methods and the fact that analysis of the LPSD condition is performed in the PSA concept, which defines the type of results sought from the HRA, i.e. probabilities for human error. LPSD analysis methods need to be further evaluated, validated and developed. The basis for the analysis should, instead of PSA, be a holistic analysis according to how Man, Technology and Organization affect the system and plant safety. To achieve this, further activities could be to perform an in-depth study of existing analysis of the LPSD condition, to develop specifications of requirement for LPSD analysis, to further validate the HRA work process as well as to further develop practically applicable methods for human performance and variability analysis in sociotechnical systems

 13. Study of application of option B at integrated leakage tests on Swedish reactor containments; Utredning om tillaempning av option B vid integrala taethetsprover paa svenska reaktorinneslutningar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Karlsson, Roger [Royal Inst. of Tech., Stockholm (Sweden). Dept. of Reactor Technology

  2004-12-15

  The task of the reactor containment is to protect the environment from radioactive release from the nuclear power plant. The containment is a passive component and one can therefore not verify its success criteria during normal operation. To verify the integrity of the containment one has to perform integrated leakage tests (type A tests). These tests are performed in accordance with either option A or B in the American regulation Appendix J 10 CFR 50. The choice of option is up to the licensee. Option A does not consider the leakage history of the containment. The test interval is fixed and set to three tests equally distributed over ten years. The test pressure shall be at least half of the design basis accident pressure (DBA-pressure). Option B does take the leakage history into consideration and is therefore performance-based. The test interval can be chosen to a maximum of ten years. The test pressure shall be the DBA-pressure. In Sweden the type A tests are performed in accordance with option A. The purpose of this investigation is to investigate whether option B can be used in Sweden without any significant risk impact. Performance of a type A test with half of the design pressure can result in an undetected leak. If a leak is of such characteristic that it does not show any leakage behaviour until it is exposed to a certain level of pressure where it can open itself, the leak can be missed during a test with too low pressure. On the other hand, option B demands a higher test pressure which contributes to the risk during the performance of the type A test. The advantage of a more correct result from the type A test is considered to be greater than the disadvantage of a high test-pressure. Hence, Type A test shall be performed with the realistic DBA-pressure. The work has included a literature study, telephone interviews, local meetings and analyses of existing PSA results and reports in the subject. An investigation of the On-Line Monitoring (OLM) method is also performed. A modification of an existing PSA level 2 study of Ringhals 1 has also contributed with material of importance to this project. The investigation shows that OLM is a well known method internationally. Sweden has also used OLM equipment in test purpose. The method that is used in Sweden is called the SEXTEN model and is exactly the same model that is used in France. The method is surprisingly accurate and can detect leakage areas less than 5 mm{sup 2}. This is a method that is recommended for both option A and B. The Swedish containments have been found with several leakages the last couple of years. Half of these leakages has been found by visual inspections of the containments and does therefore not contribute with any argument against an implementation of option B in Sweden. The other half consists of damages that have occurred due to deviations in the construction. These types of damages can possible be used as an argument against the implementing of option B in Sweden. However, with the knowledge of the nature and location of these types of leakages it is likely that they can be detected by other methods than type-A tests. This means that there is not any strong argument against the implementation of option B. The PSA-studies resulted in a range of the maximum allowed equivalent leakage area for the containment of Ringhals 1. The maximum allowed equivalent leakage area, that would release more than 0.07 % of the cesium content from the core in case of a severe accident (limit in accordance with requirement by the Swedish government from 1986), is between 63 to 174 mm{sup 2}. The acceptance criteria for a type A test corresponds to an equivalent leakage area in the order of 2-3 mm{sup 2}. Therefore one can say that the marginal is great compared to the decision of the Swedish government 1986-02-27. The conclusion of this investigation is that there are positive arguments for the implementation of option B in Sweden, possibly together with tougher restrictions for the maximum allowed test interval and with better and more effective inspections during the time between the ordinary type A tests. The OLM method is recommended to be used in reactor containments without respect to the choice of a leakage testing option. The benefit of the OLM method is too great to not be used in the work of leakage detection.

 14. Internprissättning och omkarakterisering : En studie av möjligheten att omkarakterisera gränsöverskridande transaktioner vid inkomstbeskattningen

  OpenAIRE

  Burmeister, Jari

  2016-01-01

  The purpose of the compilation thesis has been to compare the ability to recharacterize cross-border transactions under the OECD Transfer Pricing Guidelines, 2010 version (OECD Guidelines), and OECDs new guidance from the BEPS project 2015 (Final Report) with the possibility to reclassify legal transactions in accordance with Swedish domestic law. The latter is an interpretation of the Swedish Supreme Administrative Court’s (SAC) case law on the taxation of transactions based of their true im...

 15. Survey of development work and problems with different collection techniques of food waste; Kartlaeggning av utvecklingsarbete samt problem vid olika insamlingstekniker foer matavfall

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Henriksson, Gunilla

  2010-07-01

  In accordance with Sweden's environmental objectives it has been decided that, by 2010, 35 per cent of all food waste shall be recovered through biological treatment. In order to get there, the problems regarding collection methods needs to be solved. There are several different collection systems to choose between, but at the present time there is no complete list of the methods and techniques available on the market. Lists of advantages and disadvantages with each system, of potential improvements, and of completed or ongoing development projects are also missing, and creating difficulties for municipalities and businesses which are planning on introducing a system. The goal with this study is to provide a survey of technical problems with different systems and to identify previous studies as well as new innovations within collection techniques. The expectation is that this work eventually will lead to improved collection systems. The study will cover existing collection techniques in households, large-scale kitchens, restaurants and grocery stores in Sweden. The study will only cover the so called hard parameters, i.e. primarily technical issues. The target group is on the one hand municipalities planning on starting collection of food waste and on the other hand all actors in the area, such as innovators, producers and suppliers as well as Waste Refinery's organizations. Soft issues such as issues regarding information and quality are not included. The system limits of this project span between the recycling equipment of homes and businesses to the food waste's treatment at the biological treatment plant. The methods that have been used in this project are: questionnaire survey to 133 municipalities that today are recycling food waste, telephone interviews with a number of biological treatment plants and innovators in the business, and Internet searching for relevant reports and studies in the field. The results show that the paper bag and the bioplastic bag both have shortcomings. Many of the shortcomings are related to the supplier/producer. Other problems such as misplaced waste, problems with mould, fly-maggots/flies etc. can be solved with information. Problems as corrosion on the collection vehicles and metallic substance in the plant have also been observed. A common problem when it comes to stores is how to best treat packaged material. Today there are treatment plants that treat certain packaged food waste, but a solution for glass is still missing. An issue which is not directly linked to the producer or the supplier is the issue of standardization of sorting equipment in kitchens. Many kitchens have own sorting equipment under the sink where the bags rarely fit. This leads to the bags being used in the wrong way. An important project would therefore be to gather the waste industry and kitchen suppliers to try to come up with a solution to this. There are a lot of technical problems in the process as arise when the biogas plant will digest the food waste as not are a homogenous material. The plants inquire for more effective technology for pretreatment the food waste and this could be a new research working. All that somehow affects the quality of digestate and compost are of interest to Waste Refinery, since quality issues are and will continue to be main issues within biological treatment

 16. Radiation doses from the use of peat-fuel in heating power plants; Straaldoser vid anvaendning av torvbraensle i stora anlaeggningar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Moere, Hans; Hubbard, Lynn Marie

  2003-02-01

  The radiation doses and the need for radiological protection arising from the use of peat-fuel that contain naturally occurring radionuclides and 137 Cs are assessed. Dose calculations for the worst case are performed for two reference ashes, one containing normal concentrations of radionuclides and the other containing high concentrations. The concentrations of radionuclides in the normally active ash reflect the median value of U and Th in energy producing peat bogs. The concentrations in the highly active ash were chosen in such a way that not more than 5 percent of the peat bogs would exceed the values. The doses have been estimated for workers and the general public for different exposure pathways. These are 1) harvesting and handling of peat, 2) releases from heating plants, 3) land filling, 4) landscaping and 5) handling of ashes. Under normal circumstances the resulting doses from the normally active ash are insignificant (<0.01 mSv/year). For the highly active ash the doses are below 0.1 mSv/year under the assumptions made in the investigation. For the general public the doses are also insignificant for the highly active ash except for the influence of a landfill. The dose estimates of the influence from leached water from a landfill are very uncertain due to that too few measurements of environmental samples have been carried out. At today's production of 3.5 TWh per year the peat-ash can amount to between 30,000 and 60,000 tons per year. Today the Swedish Geological Survey limits the dose from peat-use informally. They advise against the harvesting of peat with a uranium content exceeding 200 ppm in an ashed peat sample, which corresponds to 2,470 Bq/kg of 238 U. The resulting doses are estimated to be about half of those estimated for the highly active ash. Thus 10 percent of otherwise suitable peat land is not harvested.

 17. Framework for detailed studies on the construction and operation of repositories for spent nuclear fuel; Ramprogram foer detaljundersoekningar vid uppfoerande och drift av slutfoervar foer anvaent kaernbraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2010-10-15

  This report presents a programme for the detailed investigations planned to be applied during construction and operation of the repository for spent nuclear fuel at Forsmark. The report is part of SKB's application according to the Nuclear Activities Act. The detailed investigations shall provide relevant data on and site-descriptive models for the bedrock, soil deposits and eco-system of the site in order to facilitate a step-wise design and construction of the final repository. This shall be implemented in a manner that all demands on long-term safety are fulfilled, including accurate documentation of the construction work, and so that assessments of the environmental impact of the repository can be made. For the operational phase, the detailed investigations should also provide support to the deposition process with related decisions, thereby enabling fulfilment of the design premises for the siting and construction of deposition tunnels and deposition holes, as well as for deposition of canisters, and for the subsequent backfilling and closure of the repository. The Observational Method will be applied during the construction of the repository. This method entails establishing in advance acceptable limits of behaviour regarding selected geoscientific parameters and preparing a plan with measures to keep the outcome within these limits. Predictions of expected rock properties are established for each tunnel section. The outcome after excavation is compared with the acceptable range of outcomes. Information from detailed characterization will be of essential importance for application of the Observational Method and for adapting the repository to the prevailing rock properties. SKB has for the past several decades developed methods for site characterisation, applying both above- and underground investigation techniques. Experiences from this work, put into practice during the site investigations, has resulted in a solid knowledge and understanding of the bedrock conditions at Forsmark. The detailed investigations will employ, apart from established and earlier practiced methods, also further refined and newly developed techniques and methods for investigations and modelling. The report describes the present status for investigation and modelling methodology and techniques and also provides an overview of currently planned method developments. The report also presents a proposed scenario for how the detailed investigations, in light of presently available knowledge and techniques, should be conducted. Starting points for the investigation programme in this context are the reference design of the facility and remaining uncertainties associated with the site descriptive model and underground design. The scenario high-lights those investigations which, more or less as a matter of routine work, will be performed closely coordinated with the progression of the underground excavation work. The investigations related to the development of the deposition areas will primarily be linked to the sequences pilot drilling followed by excavation of deposition tunnels, and pilot drilling with subsequent full-face drilling of deposition holes. Continuous supervision of the fulfilment of design premises and documentation of the facility are in this context important issues. Information acquired during the construction process will also provide the substantial basis for the assessment of the long-term safety of the final repository. Further, it is emphasised in the report that supplementary investigations will be performed, if the information in any respect is regarded as insufficient. Such investigations may as well be performed from the ground surface. The final repository will in different ways have an impact on the surrounding environment. Monitoring of such changes is therefore an important and integral part of the detailed investigations. Until the construction work for the final repository is initiated, the detailed investigation programme will be modified and made more circumstantial, including results of planned developments . These updates will be accounted for in ensuing versions of the programme

 18. Mechanical pre-treatment for enzymatically enhanced energy efficient TMP; Mekanisk foerbehandling av flis foer effektiv enzymatisk paaverkan vid energieffektiv TMP tillverkning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Viforr, Silvia

  2008-11-15

  Thermomechanical pulp (TMP) processes are high energy demanding. This together with the high energy prices of nowadays results in significant costs, why less energy demanding processes are wished. This project has evaluated the potential for energy reductions in a TMP process by a mechanical pre-treatment of the wood chips combined with an enzymatic modification based on a cellulase mixture. The structure of the wood was opened up by the mechanical pre-treatment making it easier for the enzymes to penetrate into the pre-treated wood material. The enzymatic treatment was then run at optimum standard conditions. The EU project - Ecotarget 2004-2008 (www.ecotarget.com) have studied different types of enzymes that could be used for pre-treatment of wood chips in order to save energy during TMP processes. Based on these studies cellulose enzyme was recommended to be used at pre-treatment experiment performed by the Vaermeforsk project. Due to the fact that the Ecotarget-project has also been run during 2008 with activities involving enzymes, the steering board of the Vaermeforsk project took the decision to co-ordinate the experiments from both of the projects. This co-operation increased the funds and also the number of experiments for both of the projects. The experimental results from this project showed that energy reductions at a given tensile index could be achieved if gently mechanical pre-treated wood chips were enzymatically treated. An intensive mechanical pre-treatment gave negative effects on both fibre length and tear index while the light scattering coefficient was promoted, probably due to the fibre shortening. Enzymatic modification of mechanically pre-treated chips showed a favourable modification of the fibres, even regarding the fibre shortening, if compared to mechanical pre-treated chips only. The effects of cellulases was however not as expected, why a high amount of cellulases was used. Other types of enzymes which could attack the primary wall of the wood cell should be tested in mechanical pre-treatment of wood chips for energy savings in TMP processes. Such enzymes could be xylanases, pectinases or proteases. New equipments that could pre-treat wood chips more gently may also be desired

 19. Uncertainties in estimating the {sup 90}Sr and actinides inventory in SFR 1; Osaekerheter vid uppskattning av Sr-90 och aktinidinventariet i SFR 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ingemansson, Tor [ALARA Engineering AB, Skultuna (Sweden)

  2000-04-01

  SFR-1 is a facility for disposal of low and intermediate level radioactive waste. The uncertainty in estimation of the activity accumulated in different cleaning filters, originating in the Swedish BWR-, PWR-reactors and CLAB - the Central interim storage facility for spent nuclear fuel - has been analyzed to be 10 - 14%, depending on the methods used for measuring the activity at the power plants. Other waste or scrap contribute with approx. 1.5% of the total amount of actinides and {sup 90}Sr. The uncertainty in this fraction is about 20%. The uncertainties are surprisingly small, and explain the good agreement between estimates made with different methods.

 20. Long term effects on wet stored calcium rich fly ash with bearing on ground improvement work; Laangtidspaaverkan av kalkrika flygaskor vid vaatlagring foer anvaendning inom markstabilisering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lagerlund, Johan; Jansing, Christiane

  2012-02-15

  Generation of electricity and heat by means of thermal power demands a product that can be ignited. This combustible material is usually coal, oil, gas, biomass and waste. If using solid fuels as coal, biomass and waste a by product known as ash is formed in the process; FA, (FA) and bottom ash. Roughly 600 Mt ashes are annually produced throughout the world and 70 weight % of these ashes are FA, 25 weight % bottom ashes and 5 weight % slag. 41 weight % of all ashes are annually reused in some form. Given the environmental impact of combustion i.e. CO{sub 2} emissions, a widened use of biomass fuels and co-combustion is expected in the near future. This will however create new problems when reusing ashes and FA in particular. The reuse of FA within the concrete industry stand for a total of about 25 % but the reuse of non-coal derived FA in the concrete industry is prohibited. Non-coal derived FA usually has higher amounts of calcium oxide, which acts expansively in concrete. Less than 20 % of biomass or co-combustion FA are reused today in Europe. A new standard, the EN 450, is however under construction. This standard will deal with the reuse of noncoal derived FA within the cement and concrete industry. In Sweden, coal is very seldom used as a fuel. More common is the use of biomass, peat and waste. It means that the FA are all non-coal derived and thus derived from reuse within the cement and concrete industry. Beside their non-coal origin, the main part of the FA is produced during November- March. This means that it might be hard to find available FA all year around, making the reuse of FA less attractive. Hence, FA must be stored prior to use. Little research have been made on the storage of calcium rich FA from biomass and co-combustion. Storing FA in a cheap way requires an addition of water to prevent from dusting when stockpiled outdoors. Addition of water in calcium rich FA will however cause an hardening of the material, thus causing detrimental effects within the FA

 1. Efficient Software HEVC to AVS2 Transcoding

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yucong Chen

  2016-09-01

  Full Text Available The second generation of Audio and Video coding Standard (AVS is developed by the IEEE 1857 Working Group under project 1857.4 and was standardized in 2016 by the AVS Working Group of China as the new broadcasting standard AVS2. High Efficient Video Coding (HEVC is the newest global video coding standard announced in 2013. More and more codings are migrating from H.264/AVC to HEVC because of its higher compression performance. In this paper, we propose an efficient HEVC to AVS2 transcoding algorithm, which applies a multi-stage decoding information utilization framework to maximize the usage of the decoding information in the transcoding process. The proposed algorithm achieves 11×–17× speed gains over the AVS2 reference software RD 14.0 with a modest BD-rate loss of 9.6%–16.6%.

 2. Arvelig hemokromatose - nytten av screening

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arne Åsberg

  2009-10-01

  Full Text Available Arvelig hemokromatose fører til jernopphopning i kroppen, men gir sjelden alvorlig helseskade. Nesten alle hemokromatosepasienter i vårt land er homozygote for C282Y-mutasjonen i HFE-genet. Omtrent 7 per 1000 innbyggere har denne genotypen. Alvorlig syke blir bare omkring 5-15% av homozygote menn og nesten ingen kvinner. Likevel er det holdepunkter for at screening for hemokromatose blant friske, yngre menn kan være kostnadseffektivt. Det er relativt lett å påvise om en person er disponert for sykdommen, i god tid før den bryter ut, og forebyggende behandling er billig og effektiv. Imidlertid kan vi ikke forutsi hvilke screeningpositive personer som ubehandlet får alvorlig sykdom. Et kontrollert forsøk med screening bør gjennomføresHereditary hemochromatosis – benefits of screening. Hereditary hemochromatosis leads to iron accumulation in the body; however, serious illness due to hemochromatosis is rare. In Norway, almost all patients with hemochromatosis are homozygous for the C282Ymutation in the HFE-gene, a genotype carried by about 7 per 1000 inhabitants. Serious complications are seen in only about 5-15% of homozygous men and in very few women. Nevertheless, screening young men for hemochromatosis may be cost-effective. Detecting predisposed men is relatively straightforward, and prophylactic treatment is cheap and effective. However, we can not predict, among screen-positive men, the few who untreated will become seriously ill. A controlled screening trial should be conducted.

 3. Undersøkelse av forekomst av elvemusling i Grense Jakobselv

  OpenAIRE

  Aspholm, Paul Eric; Brodersen, Christopher; Nilsen, Even; Terentjev, Nikolai; Kashulin, Nikolai; Polykarpova, Natalia

  2017-01-01

  Sensommeren 2014 ble det midtre partiet av Grense Jakobselv fra Elvheim til sørenden av Lasaruskulpen undersøkt for forekomst av elvemusling. De nedre delene av Grense Jakobselv og sideelver har vært undersøkt tidligere (2003 og 2005). I disse tidligere undersøkelsene har det ikke blitt påvist elvemusling eller skall av døde muslinger. Under undersøkelsen i 22. – 23. juli 2014 ble de første elvemuslingene funnet like oppstrøms Sandvasselva. Denne undersøkelsen omfattet i alt 12 forhåndsutvalg...

 4. EU:s nya varumärkesdefinition : En utredning av vad borttagandet av kravet på grafisk återgivning kommer att innebära för möjligheten att registrera okonventionella varumärken

  OpenAIRE

  Fredriksson, Mathilda; Petersson, Frida

  2017-01-01

  Sedan det första steget togs mot en harmoniserad varumärkesrätt inom EU har grafisk återgivning varit ett krav vid registrering av varumärken, men kravet på grafisk återgivning försvinner i och med EU:s nya varumärkesreform. Syftet med denna uppsats är att belysa och utreda vad detta kommer att innebära för möjligheten att registrera okonventionella varumärken. Utredningen är inriktad på följande okonventionella varumärken: doftmärken, smakmärken, ljudmärken, känselmärken, rörelsemärken och h...

 5. Variaciones interanuales de la precipitación de verano y el rendimiento del cultivo de la vid en Mendoza

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eduardo Andrés Agosta

  2010-12-01

  Full Text Available La producción de vid es la fuente económica agroindustrial principal en Cuyo (28°S-36°S / 65°W-70°W, siendo la región de más elevado desarrollo vitivinícola del país. Uno de los factores climáticos de mayor impacto en la producción de vid es la destrucción del cultivo por granizo, como resultado de la convección severa desarrollada en época estival. La violencia con que se desarrollan las tormentas estivales de granizo genera un impacto importante en el rendimiento de los viñedos afectados, logrando la disminución parcial o total de parcelas enteras. Durante el período 1979-2008, la precipitación de verano presenta fluctuaciones de la escala 7-8 años al igual que la producción total de vid y ambas se encuentran inversamente correlacionadas intradecádicamente. Asimismo, veranos húmedos (secos pueden presentar mayor (menor probabilidad de ocurrencia de daños por granizo en la temporada actual que se pueden asociar a menor (mayor producción de vid en la temporada del año siguiente debido a cambios en la disponibilidad de yemas fértiles. También una fracción de la variación de la producción de vid en el verano actual puede estar asociada a cambios en la precipitación de ese verano por daño directo (intensidad de la precipitación o indirecto (anegamiento relativamente prolongado ya que la desfoliación y asfixia radicular parecen afectar el rendimiento de las plantas. La clara dependencia climática de cultivo muestra que la producción total anual de vid está modulada por las variaciones de la precipitación en escalas decádicas, la cual está vinculada a factores de escala global del sistema climático. Se derivan potenciales resultados para el pronóstico de la producción de vid bajo futuros escenarios de cambio climático para la región.The grape production is the main economic source in the agro-industry of Cuyo (28°S-36°S / 65°W- 70°W, becoming the most developed region for wine production in Argentina

 6. Fractional order absolute vibration suppression (AVS) controllers

  Science.gov (United States)

  Halevi, Yoram

  2017-04-01

  Absolute vibration suppression (AVS) is a control method for flexible structures. The first step is an accurate, infinite dimension, transfer function (TF), from actuation to measurement. This leads to the collocated, rate feedback AVS controller that in some cases completely eliminates the vibration. In case of the 1D wave equation, the TF consists of pure time delays and low order rational terms, and the AVS controller is rational. In all other cases, the TF and consequently the controller are fractional order in both the delays and the "rational parts". The paper considers stability, performance and actual implementation in such cases.

 7. La Vidéo Participative : essai de cadrage du concept

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Loïc Colin

  2009-06-01

  Full Text Available Dans la boite à outils des « développeurs », la vidéo (regagne en crédibilité pour appuyer l’ensemble des processus communicationnels au sein des projets. Son utilisation participative se développe, en accord avec les méthodes et principes admis dans les paradigmes dominants du domaine de la coopération. Le concept de « Vidéo Participative » est néanmoins manié avec peu de précision. Cet article cherche à en donner les origines, ainsi qu’une définition, avant de proposer une typologie d’approches et les principaux critères permettant de les caractériser.Participatory Video: framing of the conceptAmong the tools available to projects managers and designers, the video has regained a certain credibility regarding the support that it may bring to the various communicational processes required to carry out a successful project. In this context, video is now increasingly used in a participative way in accordance with the recent evolution of the methods, principles and theoretical frameworks of the North-South cooperation field. Nevertheless, the concept of “participatory video” is still handled with little accuracy. Thereby, this article aims at defining it precisely, explaining its origins and proposing a typology of the various models, criteria and approaches that can be used to characterize it properly.La « Vídeo Participativa »: esbozo de definición del conceptoEntre los instrumentos que implican una técnica, el vídeo vuelve a ganar credibilidad en la medida en que reafirma los procesos de comunicación en el seno de los proyectos. Su utilización participativa se desarrolla en acuerdo con los métodos y principios admitidos por los paradigmas dominantes del ámbito de la comunicación. El concepto de « Vídeo Participativa » debe ser sin embargo utilizado de manera precisa. Se trata en este artículo de explicar sus orígenes y también de formular una definición ya que son dos requisitos

 8. Embolization of AV intra-hepatic fistulas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mallarini, G; Saitta, S; Cariati, M; Nicorelli, M; de Caro, G

  1982-05-01

  The use of therapeutic embolization in a case of hepatic AV fistula with portal flow inversion and portal hypertension is described. Indications, technique and an illustrative case followed up for one year after the intervention are presented.

 9. Evaluering av KS’ ulike ledelsesutviklingstilbud for kommunesektoren

  OpenAIRE

  Haave, Hanne; Hafting, Tore; Haugstveit, Yngve; Odden, Sigrun

  2008-01-01

  Norsk: Denne rapporten presenterer en evaluering av ledelsesutviklingstilbud i KS. De ledelsesutviklingsprogrammene som omfattes av evalueringen er i første rekke: Rådmentor, Krefter i bevegelse, Jazz endringsledelse, Medarbeiderskap, B-link og Skreddersydde program. Evalueringens hovedproblemstilling er å undersøke om og i hvilken grad KS’ ledelsesutviklingstilbud samsvarer med dominerende perspektiver og mål i KS’ arbeidsgiverstrategi «Stolt og unik, arbeidsgiverstrateg...

 10. El vino y la vid en la construcción social: un caso boyacense

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fabio Aldemar Gómez Sierra

  2005-10-01

  Full Text Available Las actividades agrícolas productivas que identifican las culturas campesinas, están inscritas en una compleja diversidad simbólica, consolidada en elementos religiosos, políticos, económicos, tecnológicos y ambientales. Históricamente, el cultivo de la vid y el consumo del vino se han enriquecido de tradiciones religiosas, distinción de clases, necesidades psicológicas de beber alcohol y experimentar placer, desenlaces políticos, estrategias económicas, negocios atractivos y climas favorables. La emergente viticultura del Valle del Sol en Boyacá, no es ajena a dicha complejidad. Los campesinos que la incorporan, poseen un patrimonio social expresado en religiosidad, sensibilidad al comercio y cambios tecnológicos; Además, son capitalistas rurales, consumidores de cerveza y estrategas de la economía doméstica. Este artículo muestra indicadores para la comprensión de una producción cultural centrada en la viticultura.

 11. A VidEo-Based Intelligent Recognition and Decision System for the Phacoemulsification Cataract Surgery

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shu Tian

  2015-01-01

  Full Text Available The phacoemulsification surgery is one of the most advanced surgeries to treat cataract. However, the conventional surgeries are always with low automatic level of operation and over reliance on the ability of surgeons. Alternatively, one imaginative scene is to use video processing and pattern recognition technologies to automatically detect the cataract grade and intelligently control the release of the ultrasonic energy while operating. Unlike cataract grading in the diagnosis system with static images, complicated background, unexpected noise, and varied information are always introduced in dynamic videos of the surgery. Here we develop a VidEo-Based Intelligent Recognitionand Decision (VEBIRD system, which breaks new ground by providing a generic framework for automatically tracking the operation process and classifying the cataract grade in microscope videos of the phacoemulsification cataract surgery. VEBIRD comprises a robust eye (iris detector with randomized Hough transform to precisely locate the eye in the noise background, an effective probe tracker with Tracking-Learning-Detection to thereafter track the operation probe in the dynamic process, and an intelligent decider with discriminative learning to finally recognize the cataract grade in the complicated video. Experiments with a variety of real microscope videos of phacoemulsification verify VEBIRD’s effectiveness.

 12. Contents of a regulatory strategy for assessing future human actions in the safety evaluation of a repository for spent fuels; Innehaallet i en strategi foer myndighetsbedoemning av framtida maenskligt handlande vid vaerdering av saekerheten for slutfoervar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wilmot, R.D.; Wickham, S.M.; Galson, D.A. [Galson Sciences Ltd., Oakham (United Kingdom)

  2001-08-01

  The objective of this report is to discuss issues that should be considered in the development of a regulatory strategy for assessing future human actions in any forthcoming license application for a deep repository for spent fuel in Sweden and for sites of other repositories. The report comprises an outline of key issues concerning the treatment of future human actions in safety assessment, reviews of regulatory developments, recent safety assessments and supporting studies, and international initiatives on the treatment of future human actions in safety assessment, and the principal elements of a regulatory strategy. Performance assessments (PAs) are generally accepted as providing illustrations of system performance under given sets of assumptions. The results of PAs are clearer and easier to understand if certain large uncertainties are accounted for by determining performance under several different sets of assumptions or scenarios, each of which defines a possible evolution of the disposal system. A number of assumptions can be made that would restrict the scope of an assessment without reducing the credibility of the corresponding safety case. Reducing speculation about technological development, by assuming that the techniques used in future human activities are similar to those currently in use in the region or at similar sites, will simplify the assessment. A distinction is generally made between inadvertent and intentional intrusion, with intentional activities excluded because society cannot protect future populations from their own actions if they understand the potential consequences. A division of human activities into 'recent and ongoing' and 'future' activities considers not only the timing of the activities but also the degree of control or influence that can be imposed on them. Recent and ongoing human activities are those that affect an area beyond the immediate vicinity of the disposal facility and which neither the proponent nor the regulator can influence. Examples include anthropogenic climate change and activities that have recently taken place in the vicinity of the disposal site, such as groundwater abstraction. Future human activities are those that may take place in the vicinity of the disposal system at some time in the future and which may affect the performance of the disposal system by by-passing or affecting the characteristics of the engineered and natural barriers. Institutional controls can prevent or reduce the likelihood of any disruptive activities. It may be inappropriate to treat recent and ongoing human activities in the same way as future human activities. Scenarios that include the occurrence of future human activities are conditional and are used to illustrate the potential behaviour of the system. Scenarios including recent and ongoing human activities are not conditional and may provide a better estimate of system performance than those that exclude such activities. The focus of assessments of future human actions should be on longer-term doses received by groups of people who might anyway be considered in the Reference Scenario In particular, human intrusion assessments should include groups considered in assessments of groundwater releases who may receive additional doses from new pathways arising from future human actions, and groups consuming foodstuffs contaminated by radionuclides brought to the surface during or subsequent to an intrusion and dispersed into, the biosphere. Members of a drilling crew that intrude into a repository do not fulfil the definition of a potentially exposed group because any intrusion would be an isolated activity not occurring on a day-to-day basis. The dose received by one individual from a specific short-term event cannot be compared with a regulatory criteria expressed as an average annual dose. The following outline strategy is proposed as a basis for consultation on the treatment of future human actions. Assessments must include calculations of disposal system performance without any disruptive future human actions. These calculations should include the effects of any recent and ongoing human activities that might affect the performance of the disposal system. Additional calculations should illustrate the potential effects of disruptive human actions. Assessments of future human actions should be based on present-day conditions in the region of the disposal site and similar sites. Site-specific definitions of the region considered and the period examined for defining rates and frequencies should be provided by the proponent. Assessments should consider the long-term effects of disruption through the formation of new pathways and the dispersal of radioactive material in the biosphere. The proponent should develop and justify the scenarios analysed in an assessment. (abstract truncated)

 13. Separation of submicron particles from biofuel combustion with flue gas condensation or wet condensing electrostatic precipitator. Analysis of possibilities; Avskiljning av submikrona partiklar vid biobraenslefoerbraenning med roekgaskondensering eller kondenserande vaata elfilter. Analys av moejligheterna

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roennbaeck, Marie; Gustavsson, Lennart [Swedish National Testing and Research Inst., Boraas (Sweden)

  2006-11-15

  Dust particles in flue gas larger than 1 {mu}m are well separated by conventional techniques, while submicron particles are poorly separated. As the use of biofuels with high ash content is increasing, as well as knowledge about negative health effects from inhalation of submicron particles, the interest for reduction of emissions of submicron particles will probably increase. The aim of this project is to investigate possible techniques for separation of submicron particles during flue gas condensation through modification of conventional technique, or with available techniques not usually used with combustion of biofuels, e.g. a wet electrostatic precipitator. Mechanisms for separation of dust particles are briefly described. Cyclones separates particles larger than about 1 {mu}m. Fabric filters separates all particles sizes, but the efficiency reduces as the size reduces. In flue gas condensers and scrubbers the speed and size of water droplets are important for the reduction efficiency. Dry electrostatic precipitators work for all particle sizes, but with reduced efficiency for sizes between 0.1 and 3 {mu}m. Wet electrostatic precipitators separates submicron particles much better. One reason for this is that the potential between the electrodes can be higher. Among conventional flue gas condensers and scrubbers there are two types that, properly designed, can separate submicron particles, namely 'type venturi scrubbers', i.e. a scrubber where a high flue gas velocity is used to form many, small water droplets by friction forces in a nozzle, and 'type scrubber with nozzles', i.e. a scrubber where nozzles supply droplets to the flue gas. For a scrubber with nozzles, the falling velocity of the droplets must be lower and the size smaller than is common today. Also the wet electrostatic precipitator separates submicron particles with high efficiency. They are used today mainly for problematic particles, e.g. sticky or corrosive ones, or for particles with high resistivity. The wet electrostatic precipitator can be designed condensing, and in doing this the latent heat of condensation can be recovered. Ongoing and published R and D show that basic studies concerning larger biofuel plants are in progress. On smaller appliances (from single house-scale up to three MW), there are some studies published and several ongoing. The published studies from smaller appliances have targeted high degree of separation, high availability and good economy without pre-separation of dust. It may be possible to use experience from small scale appliances to larger plants in the sphere of interest of Vaermeforsk. The literature survey shows that it is theoretically possible to separate submicron particles using flue gas condensation, or using a wet electrostatic precipitator. A next step is to investigate the economy and to apply and evaluate technique. Simultaneously, the knowledge about formation and reduction mechanism of dust from biofuels has to increase, in order to reduce the need for secondary cleaning of flue gas. The ongoing studies should be followed up.

 14. The estimated additional costs for combustion of agro fuel and the potential of farmers to influence fuel quality; Identifiering av energiverkens merkostnader vid foerbraenning av aakerbraenslen samt lantbrukarens moejlighet att paaverka braenslekvaliteten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Myringer, Aase; Petersen, Martin; Olsson, Johanna; Roennbaeck, Marie; Bubholz, Monika; Forsberg, Maya

  2009-05-15

  The main objectives of this study were to identify and calculate the additional costs to energy plants of combustion of agro fuels instead of wood chips, and to determine the potential farmers have to influence fuel quality and thus identify parameters that could be used for pricing in the future. The overall aim is to increase the volume of agro fuels produced. Four agro fuels were considered in this study: willow, straw, husks and reed canary grass. These four were selected because data were available on their combustion at energy plants and because they are representative of different categories of agro fuels: short rotation coppice, crop by-products, seeds and grass. Data were obtained through literature surveys, telephone interviews with farmers, researchers, advisors and contractors, and visits to six energy plants. Combustion properties for each crop and data on combustion were compared. Measures that could be taken by farmers to improve fuel quality today and perhaps in the future were estimated. Although information and experience proved to be lacking in this area, it was possible to identify some potential measures, which are listed below for each fuel. To promote expansion of the agro fuel market, issues concerning business contacts and forms of organisation were examined. The choices and preferences of farmers as regards sale and delivery are influenced by a number of different factors, which were investigated here by studies of the literature and interviews with farmers. There was little documentary evidence available on combustion of agro fuels. Short-term trials have been carried out on small amounts of a number of crop species without specific documentation of emissions, maintenance costs, ash handling, etc. The additional costs to energy plants for combustion of agro fuels compared with wood chips were investigated on visits to energy plants by collecting data directly and by interviewing plant personnel. The additional costs were then calculated for each fuel and type of boiler, but the specific conditions prevailing in any individual plant will obviously affect the actual costs. General conclusions were: Additional costs for an outage caused by the agro fuel depend on whether there is an accumulator to cover some of the load, and on the other types of boilers and equipment available. Additional costs for ash handling depend on the technical system and business agreements concerning ash handling, which differed between the energy plants visited. Additional costs arising when a boiler and/or fuel is new can be reduced by hard work and experience. In one example (Saatenaes), feeding a new boiler with new straw with a moisture content of 20-22% caused problems with fuel feeding, more frequent soot blowing, etc. Through persistent efforts and feedback on straw quality to farmers, these problems have been eliminated. In two cases, 100% agro fuel was combusted during part load periods. In one case full load could not be achieved because of low bulk density and resulting limitations of the feeding system, and in the other case high load was known to cause problems with fouling and dust production. Using agro fuels during part load was not considered an additional cost. At the two combined heat and power plants (CHP-plants) visited, the upper limit for willow in the fuel mix was set at 15%, since additional costs caused by increased fouling are expected beyond this level (based on experience). This study has mainly focused on the cost for a plant to change from forestry fuels to agro fuels. However, a more common issue is to co-combust a cheaper fuel. This is especially true for larger boilers mainly due to the fact that the fuel availability is more uncertain if large quantities of agro fuels shall be used, and that problems like increased deposit or corrosion rate shall be avoided. Therefore this investigation has looked both at cases with combustion of 100 % agro crops (Jordbro, Kvaenum, Graestorp and Saatenaes) and at cases with co-combustion (Enkoeping and Eskilstuna). Co-combustion of agro fuels with another fuel can reduce the problems that might arise due to the fuel properties of the agro fuels, and has therefore an influence on the rate of extra costs. To increase the market for agro fuels, there is a need for: Information to farmers about existing crops and potential buyers. Initiatives from the energy companies are desirable. Tangible information to suppliers on the structure of the whole chain and the need to grow and deliver consistent amounts. Contract forms that give farmers an acceptable risk. A dialogue between farmers and the energy companies concerning the quality changes that can be achieved by decisions at harvest, storage, transport and price-setting, etc

 15. Impact assessment of the effect of natural values of interim storage, encapsulation and disposal of spent nuclear fuel in Oskarshamn. Laxemar; Konsekvensbedoemning av paaverkan paa naturvaerden vid mellanlagring, inkapsling och slutfoervaring av anvaent kaernbraensle i Oskarshamn. Laxemar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nilsson, Magnus (Ekologigruppen AB, Stockholm (Sweden))

  2011-03-15

  The report describes the natural environment and its natural values in Laxemar Simpevarp, the final disposal facility's impacts on the natural environment and measures that can be taken to reduce these. Both terrestrial and aquatic environments are described. Impact on the natural environments of groundwater reduction is not discussed here but described in a separate report, together with consequences of radiation. The report shall serve as a basis for the Environmental Impact Assessment for the application according to the Environment Act.

 16. Enzymatic pretreatment of wood chips for energy reductions in TMP production. A method for ranking of enzymes; Enzymatisk foerbehandling av flis foer energibesparing vid TMP tillverkning. Metod foer rankning av enzymer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Viforr, Silvia

  2010-11-15

  The production of thermomechanical pulp (TMP) demands high levels of energy. This, together with current expensive energy prices of nowadays results in significant costs, which is the reason why there is a demand for processes that require less energy. One way of reducing energy consumption in TMP refining could be to pretreat the wood chips with enzymes before the subsequent refining step. However, enzymes molecules are relatively large, which limits the impregnation process, and so the pores in the fibre walls are not large enough to fit the size of the enzymes. By mechanically pretreating wood chips in a screw feeder and press equipment, this opens the wood structure significantly which increases enzyme penetration. If enzymes are used for reducing energy consumption in TMP processes, it is necessary to optimise the enzymatic effect during the pretreatment of wood chips. It is very expensive to evaluate completely the effect of enzymes in large scale refining. Thus there is a need for other relevant methods for rapidly and effectively evaluating the energy saving effects when it comes to refining enzymatic pretreated wood chips. The aim of this project was to find a method for ranking of enzymes for pretreatment of chips for energy savings at TMP production. This method was to be independent of the type of enzyme used and of the type of pretreated wood chips involved. In order to asses the method for ranking enzymes being used in the pretreatment of chips to reduce energy input during refining, a comparison between the method and a mill trial was carried out in the mill trial. A known chemical pretreatment was used; here it was sulphonation of the wood chips before refining with low sulphite levels. Further, a laboratory wing refiner was used as an evaluation equipment. The trial started with the running conditions for a wing refiner that the best correspond with industrial refining. An evaluation was made on the effect of enzymatic pretreatment on energy savings during refining, when an industrial enzyme was used, here a pectinase. An assessment of the method used in the mill trial showed that the method for ranking enzymes in the pretreatment of wood chips could benefit from using a wing as the laboratory refiner. The enzymatic pretreatment of wood chips with pectinases indicated a positive result when it come to the effect of the enzymes on reduction in energy consumption during TMP production. A wing refiner can be used as a tool for evaluation and ranking enzymes, when pretreating chips for reducing energy consumption. A survey of enzymes that are effective in the pretreatment of wood chips in order to reduce the energy input at TMP production is recommended to be done. The experimental costs for mapping the enzymes suitable for pretreatment of wood chips at TMP production using the evaluation method developed in this work may be significantly reduced

 17. Bio energy production in birch and hybrid aspen after addition of residue based fertilizers - establishment of fertilization trials; Bioenergiproduktion hos bjoerk och hybridasp vid tillfoersel av restproduktbaserade goedselmedel - etablering av goedslingsfoersoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Thelin, Gunnar (EkoBalans Fenix AB, Malmoe (Sweden))

  2009-03-15

  Sewage sludge and wood ashes could be used as fertilizers in order to increase forest tree production. In southern Sweden forest growth normally increases with approximately 10 % after ash recycling due to increased N and/or P availability. P is added with the ashes and the pH-increasing effect of the wood ash can lead to increased N net mineralization. Other positive effects of wood ash recycling are improved nutrient sustainability and less acid run-off water. Possible negative effects are heavy metal accumulation, if the content of one or more heavy metals of the recycled ash exceeds the heavy metal content of the harvested biomass, and nitrate leaching if the vegetation cannot take up nitrified N. It is important to evaluate the sustainability of fertilization systems based on residues such as sludge and wood ash. Wood ash does not contain N and the P concentration often is too low for the ashes to function as an NP fertilizer. Thus N and sometimes P must be added. Sludge is an interesting alternative. The main purpose of the project is to study sustainable production of forest bio energy in intensively cultivated birch and hybrid aspen stands. Another purpose is to establish experiments that can be used for long term studies and as demonstration objects. In the first few years the goal is to study the short term effects of residue based fertilization compared to conventional NPK fertilization on tree nutrient uptake, nutrient leaching, sustainability and economy. In the long term the goal is to design appropriate fertilization strategies in a residue based fertilization system for the intensive cultivation of birch and hybrid aspen without negative side effects such as large scale nutrient leaching. Four field experiments were established in 2008 and one additional experiment in hybrid aspen will be established in the spring of 2009. Elevated bud N and P concentrations after fertilization with both Ashes+N and NPK means good possibilities for future growth increases. But, tree growth response should be studied before any conclusions can be drawn regarding biomass production in the experiments. The similarities in plant response to Ashes+N and NPK suggests that Ashes+N can be used as a P and K resource in the fertilization of young stands of birch and hybrid aspen. If the Ashes+N treatment results in increased N availability due to the pH increase, possibly the N dose could be lowered in order to decrease the risks for N leaching without negative effects on tree N uptake. Tools for the prediction of N mineralization need to be developed. The energy harvest for fertilized birch and hybrid aspen appear to be at least as high as for fertilized Norway spruce. Intensive cultivation including fertilization of young stands appears to be energy efficient: the energy input is a small fraction of the increase in energy harvest. Residue based fertilization appears to be more energy efficient than fertilization with NPK. If production systems other than the ones currently applied are more efficient in terms of sustainable energy production it is important to review the funding of research and development within the field. Which species or species mixtures are most efficient under which soil and climatic condition? Management programs and harvesting techniques need to be developed. More studies on fertilization response and energy harvest in deciduous species with and without the use of residue based fertilizers are needed in order to develop guidelines for the sustainable production of forest bio energy. Empirical studies should be combined with modeling studies in order to improve the understanding of the systems and predictability of management measures. Residue based fertilization appears to be attractive both environmentally and economically, but it is important that such systems are evaluated closely in terms of growth response, nutrient leaching, carbon and metal balances, etc. in comparison with conventional fertilization

 18. Flue gas wells to minimize dust and acidic components in small-scale burning of field fuel, further development; Roekgasbrunn foer minimering av stoft och sura komponenter vid smaaskalig foerbraenning av aakerbraenslen, vidareutveckling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yngvesson, Johan; Roennbaeck, Marie; Arkeloev, Olof

  2011-01-15

  Agricultural derived solid fuels are more problematic to combust in small-scale heating plants than conventional wood fuels. Their high content of ash, chlorine and sulphur leads to increased emissions of dust, sulphur dioxide and hydrogen chloride in the flue gases. By transporting the flue gases to a flue gas well where it condenses, and separates dust and sour components, enables a cost effective flue gas purification for small-scale heating plants (50 kW - 10 MW) of agricultural derived solid fuels. This project have studied two heating plants using flue gas wells with the aim to add to the knowledge about how a flue gas wells may look like and to quantify how much emissions of dust, chlorine and sulphur in the flue gases are reduced. The project also aimed to summon regulations and laws regarding the handling of the condensate that develop in the flue gas well. In the project measures were conducted on two different heating plants with mounted flue gas wells: a 60 kW biofuels boiler combusting grains and red canary grass and a 1 MW batch fired boiler combusting wheat straw. Measurements on flue gases were conducted with and without water injection in the flue gases. The flue gas wells reduced dust emissions of up to 80 %. The best reduction was achieved at the 60 kW heating plant when firing red canary grass. Firing grains in the same plant lead to 7 % reduction of the dust emissions. In the 1 MW heating plant firing wheat straw the flue gas well accomplished 40 % reduction of dust emissions. The boiler ability to achieve complete combustion, hence minimize the content of volatile and semi-volatile components in the flue gas, is largely affecting the flue gas well ability to reduce dust emissions. This did not, however, affect the reduction of dust in the flue. Chlorine emissions was reduced by up to 88 % by a flue gas well. Water injection made a big difference on reduction of chlorine emission from grain combustion. Sulphur emissions was reduced by 50 %, from wheat straw combustion, by a flue gas well. No reduction of sulphur was achieved from grains combustion in the 60 kW heating plant and water injection had little or no effect on the reduction rate. As the condensate was very acetic and potentially erosive an ejector fan was used to cool down the flue gases enough to enable acid resilient plastic pipes to be used for the flue gas canal. The well was drained of condensate continuously and the piping must be sweeped with regular intervals to prevent blockage of the flue gas. Plants below 20 MW is excluded from national regulations on activity emission regarding flue gas condensate. The Swedish Environmental Code does however place the responsibility for preventing harm to nature upon the practicer. The possibilities of managing the condensate from the flue gas well are spillage to a manure reservoir for spreading it as fertilization on farmland, or spillage directly to receiving waters. The later method require neutralization of the pH, commonly by using sodium hydroxide, but possibly also limestone

 19. Optimal integration of energy at the Combined Energy Plant in Norrkoeping -Integration of steam, hot water and district heat to biogas plants; Optimal integrering av energianvaendningen vid energikombinatet i Norrkoeping -Integrering av aanga, hetvatten och fjaerrvaerme till biogasanlaeggningar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Benjaminsson, Johan; Goldschmidt, Barbara; Uddgren, Roger

  2010-09-15

  The background of this report is to investigate and highlight the benefits of establishing a biogas plant nearby a combined energy plant where steam and district heat is available. By using heat from the combined energy plant, more biogas can be produced as vehicle fuel instead of being used as fuel to heat the digester, the biogas upgrading plant or the dryer. The project's objective is to analyze where it is interesting with integration of heat to the biogas plant and to compare alternative technologies and possible integration options. The stakeholders of the study are industries with access to organic matter for biogas production and heat producers who can deliver thermal energy into biogas plants. The project was implemented by collection of information from the Haendeloe combined energy plant outside Norrkoeping where there is a cogeneration plant, an ethanol plant and a biogas plant. Case studies for the study have been carried out with proposals regarding how heat flows from the power plant and ethanol plant can be further integrated with the biogas plant. As case studies, both the current design of the biogas plant, as well as a fictional case in which half of all distillery residues was digested, have been evaluated. The case studies show that in today's biogas plant it is not economical to replace the existing biogas upgrading unit with water absorption to chemical absorption. The upgrading cost with water absorption at today's smaller facility is 0.11 kr/kWh and in order to obtain the same total cost of chemical absorption a steam price of 0.15 kr/kWh is required. For large gas flows, chemical absorption is an advantage since the technology is more suitable for upscaling in comparison with water absorption that must be delivered in multiple lines. Nevertheless, a possibility to recover waste heat from chemical absorption is necessary if the technology shall be competitive. If waste heat from both water absorption and chemical absorption may be recovered, both technologies have a biogas upgrading cost of 0.05 kr/kWh for large gas flows. When no waste heat can be recovered, the biogas upgrading cost of water absorption and chemical absorption is 0.07 and 0.10 kr/ kWh respectively. For the realization of large biogas plants, it is essential to find mechanisms for dealing with bio-manure. The report has studied a system with concentration of pellets by mechanical dewatering, evaporation, drying, and pelleting. The study shows that the concentration costs 1800 - 2100 kr/tonnes of pellets, depending on the design of the drying plant. The energy price for pellets has to be around 0.40 to 0.50 kr/kWh if the concentration shall not be a cost, according to case studies. The nutrient content of biomanure pellets with today's fertilizer prices corresponds to almost 1300 kr/tonne. Drying of distillery residues with today's system, in comparison with using half of the distillerys residues to biogas production, has been compared in the report. The sensitivity analysis shows that the two concepts with today's conditions give equivalent results

 20. Påverkar jordbruk flödet av akvatiska insekter till land? : Effekter av jordbruk på akvatiskt tillflöde till land vid norrländska bäckar

  OpenAIRE

  Fältström, Emma

  2012-01-01

  Streams and riparian zone are closely linked by reciprocal flows of energy and nutrients. A large part of the transportation from water to land is in form of emerged aquatic insects. Conversion of land from forest to agriculture can greatly affect aquatic ecosystems, and due to the close link, also affect the adjacent terrestral zone. Investigating how the presence of agriculture in the surrounding area affects amounts of emergent aquatic insects gives an indication on how agriculture, in tur...

 1. The influence of particle shape on the combustion properties and emission of nitrogen oxides when using pulverized biofuels; Partikelformens betydelse foer foerbraenningsegenskaper och utslaepp av kvaeveoxider (NO{sub x}) vid anvaendning av biobraenslepulver 970701-991231

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kastberg, Susanne; Nilsson, Calle [Swedish Univ. of Agricultural Sciences, Umeaa (Sweden). Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

  2000-08-01

  The objectives of the project are: 1. to make a detailed fuel characterisation of wood- and reed canary-grass powder with respect to particle size distribution and particle shape, 2. to compare the result from this characterisation with a more quick and simple field method, 3. to perform studies of how the powder characteristics influences combustion performance and emissions and to define critical parameters using a 150 kW powder burner, and 4. to make more detailed flame studies by simulations. This report gives the result from the project covering 970701-991231 and includes the installation and function verification of the 150 kW powder burner using wood and reed canary grass powder. It also includes a performance test using wood powder utilising experimental design and parameter study. In addition characterisation of powder fuel from various mills by sieving, laser diffraction and image analysis is reported. The results shows that after some minor modifications the burner performed well, the ignition of the powder was easy and a stable combustion was achieved. Optimisation with wood powder showed stable, low emission levels at an air excess of 4-5 % (mean values CO 30-40 ppm, HC 2-3 ppm, NO 40-50 mg/MJ). These emissions were obtained using a low level of secondary air and high primary and tertiary air levels. Three different industrial mills were tested for reed canary-grass. A preliminary combustion test was performed, however not showing the same stable emission levels as for wood powder. Mean CO and HC were low but peaks were noted for CO. The combustion chamber became covered with porous slag products due to the ash composition and high ash content of the fuel. For powder characterisation the techniques sieving, laser diffraction and image analysis were used on different powder qualities obtained using lab mills as well as industrial mills. Valving experiments were also performed. Principal component analysis was used for evaluation of the results from image analysis. The results using the three different characterisation methods show that there are certain differences in the powder obtained from the various mills. Also the valving tendency showed wide variation between the different powder fuels. In general, powder from a knife mill gave the best handling characteristics.

 2. Outcomes of AV Fistulas and AV Grafts after Interventional Stent-Graft Deployment in Haemodialysis Patients

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schmelter, Christopher, E-mail: christopher.schmelter@klinikum-ingolstadt.de; Raab, Udo, E-mail: udo.raab@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Diagnostic and Interventional Radiology (Germany); Lazarus, Friedrich, E-mail: friedrich.lazarus@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Nephrology (Germany); Ruppert, Volker, E-mail: volker.ruppert@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Vascular Surgery (Germany); Vorwerk, Dierk, E-mail: dierk.vorwerk@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Diagnostic and Interventional Radiology (Germany)

  2015-08-15

  PurposeThe study was designed to assess outcomes of arteriovenous (AV) accesses after interventional stent-graft deployment in haemodialysis patients.Materials and Methods63 haemodialysis patients with 66 AV fistulas and AV grafts were treated by interventional stent-graft deployment from 2006 to 2012 at our hospital. Data of these patients were retrospectively analysed for location of deployed stent-grafts, occurrence and location of (re-)stenosis and (re-)thrombosis. Complex stenosis was the most frequent indication for stent-graft deployment (45.5 %), followed by complications of angioplasty with vessel rupture or dissection (31.8 %).ResultsA high rate of procedural success was achieved (98.5 %). The most frequent location of the deployed stent-graft was the draining vein (66.7 %). Stent-graft deployment was more frequent in AV grafts than in AV fistulas. Primary patency was 45.5 % at 6 month, 31.3 % at 12 month and 19.2 % at 24 month. Primary patency was significantly better for AV fistulas than for AV grafts with deployed stent-grafts. Patency of the deployed stent-graft was much better than overall AV access primary patency with deployed stent-graft. Re-stenosis with thrombosis was the most frequent indication for re-intervention. Most frequent location of re-stenosis was the draining vein (37.1 %), followed by stenosis at the AV access (29.5 %) and the deployed stent-graft (23.5 %).ConclusionRe-stenosis and re-thrombosis remain frequent in AV fistulas and AV grafts in haemodialysis patients despite stent-graft deployment. Re-stenosis of the deployed stent-graft is, only in the minority of the cases, responsible for AV access dysfunction.

 3. Analyse av overvannsnettet i Ås sentrum ved bruk av simuleringsprogrammet SWMM

  OpenAIRE

  Dvergsnes, Eirunn

  2016-01-01

  Jorden står ovenfor klimaendringer med økende temperaturer og en hyppigere forekomst av intense nedbørshendelser. For overvannssystemer i urbane strøk er den økte nedbørintensiteten en stor utfordring. Urbanisering har medført en stor andel tette flater, og lukking av naturlige bekkesystemer. Dette krever en raskere bortledning av regnvannet gjennom rør i bakken. Store deler av det norske overvannssystemet er ikke dimensjonert etter dagens norske standard. Denne ble revidert se...

 4. IDENTIFICACION DE GENES RELACIONADOS CON EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE BAYAS APIRENAS DE VID MEDIANTE GENOMICA FUNCIONAL

  OpenAIRE

  HINRICHSEN RAMIREZ, PATRICIO VICENTE

  2013-01-01

  En nuestro país existe una apremiante necesidad por impulsar el mejoramiento genético de la vid para la obtención de nuevas variedades de uva de mesa, ya que en la actualidad el negocio exportador depende en gran medida de genética extranjera. Lo anterior no sólo se debe a las dificultades que implica el acceso a las mejores variedades, protegidas por leyes de propiedad intelectual, sino también porque éstas no siempre se ajustan a nuestras condiciones agro-ecológicas, ni fueron d...

 5. Veileder for kravspesifikasjon for leie av kontorarealer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Førland-Larsen, Arne

  Investorer og leietakere blir stadig mer interessert i helse- og miljøkvaliteter. Men kunnskapen er lav hos de fleste om hva de skal etterspørre og hvordan slike kvaliteter kan dokumenteres. Meglere har en viktig rolle som formidler av kvaliteter. Grønn Byggallianse har i samarbeid med blant annet...... Norsk Eiendom, Enova og NGBC utarbeidet en mal for standard kravspesifikasjon for leie av kontorlokaler. Målet med malen er å bidra til at leietager får det produktet han trenger til riktig pris og at man unngår unødig miljøbelastning. Målet er videre at å bidra og stimulere til, at innleie....../utleie prosesser startes med en dialogbasert prosess. Standarden er tenkt som et hjelpemiddel til en systematisk gjennomgang av, og diskusjon av hvilke kvaliteter som har prioritet, høy, middel eller lav prioritet for leietaker. Resultatet av dialog og diskusjon fastlegger endelige krav til kvalitet og...

 6. BIM som Informationsbärare in i Förvaltningen : En studie vid Forsmarks Kraftgrupp

  OpenAIRE

  Svens, Therése

  2013-01-01

  BIM, Building Information Modeling, börjar vinna mark inom byggbranschen i Sverige och är en vedertagen process i vart och vartannat byggprojekt. Forsmarks Kraftgrupp står inför både upprustningar av sina anläggningar och nyproduktion av bland annat kontor, verkstad och hotell. BIM framstår nu som en lukrativ metod för att dra ner på projektkostnaderna, men även för att få ytterligare ordning och struktur på den enorma mängd dokumentation som ackumulerat under de dryga trettio åren av drift. ...

 7. Omsättning, rörelseresultat och kapitalstruktur – Påverkas företags kapitalstruktur av förändringar i dess omsättning eller rörelseresultat?

  OpenAIRE

  Lisstorp, Mattias; Steinberger, Paul

  2012-01-01

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur omsättning och rörelseresultat har samband med företagets kapitalstruktur. Resultaten jämförs med befintlig teori för att verifiera de teoretiska ansatserna. Regressionsanalys av tidsserier för 32 svenska börsnoterade företag med mer än 20 miljarder svenska kronor i omsättning 2010 har använts vid den här undersökningen. Data från åren 2004 till 2010 till varje företag är tagen från databasen ”Affärsdata” och undersöks genom regressionsanalys. Först u...

 8. Sol och stränder eller bra bibliotek? : En studie över vilka faktorer som påverkar utlandsstudenters val av destination och lärosäte

  OpenAIRE

  Jokinen, Charlotta; Halling, Lisa Kristin

  2009-01-01

  Sammanfattning Akademi:     Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, Mälardalens högskola. Nivå:             Kandidatuppsats i marknadsföring, 15 hp. Datum:         2009-05-18 Författare:   Lisa Kristin Halling och Charlotta Jokinen. Handledare: Lars Albert. Bakgrund:   I dagens samhälle är det vanligt att åka utomlands på semester och tidigare forskning har gjorts för att undersöka vilka faktorer det är som påverkar en resenär vid val av destination. Det är även vanligt förekomma...

 9. Å speide etter spiritualitet. En analyse av spiritualitetsbegrepet i speiderbevegelsen

  OpenAIRE

  Holmefjord, Aina

  2015-01-01

  Denne masteroppgaven inneholder analyser av speiderbevegelsens bruk av begrepet "spiritualitet" i to bøker skrevet av bevegelsens grunnlegger; "Scouting for Boys" og "Rovering to Succes" og to dokumenter av The World Organization of he Scoutmovement . Robert Baden-Powell grunnlag speiderbevegelsen i 1908 og hans litteratur og bøker publisert på tidlig 1900-tallet setter rammeverk for mye av dagens speiderbevegelses ideologi og visjon. Speiderbevegelsen har et r...

 10. Acid volatile sulfide (AVS)- a comment

  NARCIS (Netherlands)

  Meysman, F.J.R.; Middelburg, J.J.

  2005-01-01

  The review by Rickard and Morse (this volume) adequately summarizes our current understanding with respect to acid-volatile sulfides (AVS). At the same time, this review addresses some of the misunderstandings with regard to measurements and dynamics of this important sedimentary sulfur pool. In

 11. Tilsetningsstoff og tekniske hjelpestoff ved produksjon av filet av hvitfisk. Faglig sluttrapport

  OpenAIRE

  Lorentzen, Grete Elisabeth

  2017-01-01

  Målsettingen med dette prosjektet har vært å øke den generelle kunnskapen om bruk av tilsetningsstoffer og tekniske hjelpestoffer ved produksjon av hvitfiskfilet. I prosjektet er det gjennomført et litteraturstudium på hvilken effekt ulike tilsetningsstoffer har på fiskefilet. Deretter er det laget en veileder hvor målet har vært å gi en lettfattet og oversiktlig informasjon om hvilke tilsetningsstoffer det er lov å bruke, hvilken effekt de har, og eksempler på praktisk bruk av tilsetningssto...

 12. Bruk av urtemedisiner blant gravide i Mali : Intervju av 72 healere i Bamako, Siby og Dioila

  OpenAIRE

  Al-Zayadi, Waled

  2012-01-01

  WHO’s rapport fra 2001 viser til at hele 75 % av Mali sin populasjon bruker tradisjonell medisin. Det er beregnet til å være 1 medisinmann pr 500 innbyggere. Hovedmålet med denne oppgaven var å undersøke tradisjonelle medisinmenns behandling av sykdom og plager i svangerskapet i Mali. Det er lite som vites om bruk av urtemedisiner blant gravide i Mali. Det er heller ingen studier gjort fra healerens side. Studien var med på å kartlegge hvilke urter som brukes til den enkelte plagen. I ette...

 13. Les médiations sociales, culturelles et technologiques dans la production et l’appropriation des intergiciels de l’industrie du jeu vidéo au Canada

  OpenAIRE

  Charrieras, Damien

  2011-01-01

  Le secteur industriel des intergiciels de jeux vidéo (game middleware) est très lié au développement des industries du jeu vidéo dans lequel le Canada est très actif et dont l’importance économique ne cesse de croître. Dans son étude du rôle des industries de l’intergiciel dans la filière de production d’un jeu vidéo l’auteur s'est penché sur la circulation des intergiciels de jeux vidéo pour explorer les multiples relations existantes entre les sociétés d’intergiciel, les entreprises de déve...

 14. Forskere i norske avisers dekning av skole

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emilia Andersson-Bakken

  2015-10-01

  Full Text Available Skolen er stadig i medienes søkelys, og i denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan forskere bidrar med sine fagkunnskaper i skoledebatten i mediene. Den problemstillingen vi ønsker å besvare, er: Hvilken rolle har forskere i norske avisers dekning av skole? For å svare på dette har vi gjort en analyse av samtlige artikler om skole i VG, Bergens Tidende og Aftenposten i 2013. Resultatene viser at det forekommer en navngitt forsker i ca. 12 % av avisenes artikler om skole (209 av 1712 artikler. Det er imidlertid forskjell mellom avisene, og i VG opptrer det forskere i ca. 24 % av artiklene om skole, mens andelen både i Aftenposten og BT er ca. 11 %. Undersøkelsen viser videre at det er mange forskere som får mulighet til å uttale seg om skole i disse tre avisene, men det store flertallet av disse uttaler seg kun én gang. Vi fant også at forskere ofte uttaler seg om rammene for skolens undervisningsvirksomhet, og sjelden om det som foregår i klasserommene. Resultatene av vår empiriske undersøkelse stemmer i stor grad overens med hovedtendensene i tidligere studier av forskere i media, noe som indikerer at forskernes rolle i norske avisers skoledekning ikke skiller seg markant ut fra den rollen forskere har i media generelt. Våre resultater peker imidlertid på én viktig forskjell: Forskere ser ut til å være uvanlig godt synlige i norske avisers dekning av skole.Nøkkelord: skoleforskning, media, forskningsformidlingAbstractSchool is a frequently debated topic in the media, and this article investigates how researchers contribute with their knowledge in this media debate. The research question is: What characterizes researcher participation in Norwegian newspaper coverage of school? To answer this question we have analyzed all articles about school in the Norwegian newspapers VG, Bergens Tidende and Aftenposten during 2013. The results show that there is a named researcher in about 12 % of the newspaper articles about school

 15. Vederbörliga justeringar vid internprissättningsfrågor : Analys av om gällande rätt är tillfredställande för lösning av tvister som uppkommer till följd av justeringar av internprissättningar

  OpenAIRE

  Jakobsen, Mikael

  2005-01-01

  Today adjustments on the pricing of internal transactions between multinational enterprises can lead to economic double taxation for the involved companies. This circumstance will result in an obstacle for private enterprising on the international market. Rules regarding corresponding adjustments and the mutual agreement procedure, that is used to eliminate economic double taxation, are today not sufficient tools to achieve this purpose. Consequently, changes regarding these rules should be i...

 16. Redesign av Escola forlag sine skoleordbøker

  OpenAIRE

  Heggen, Inger Helene

  2007-01-01

  Rapporten består av en litteraturstudie (med begrepsavklaringer og en gjennomgang av ordboktypografiens historie – med hovedvekt på engelsk ordboktypografi), en analyse av ettspråklige ordbøker i dag (både norske og engelske), og en analyse av Escola Forlags ordbøker (bokmål og nynorsk utgave). Til slutt – en demononstrasjon av min resulterende redesign av ordbøkene (omslag og innmat). Her har det vært særlig viktig å tydeliggjøre oppslagsordene og oppslagsordenes underelementer s...

 17. Kartlegging av PCB i sedimenter fra Indre Sørfjord

  OpenAIRE

  Skei, J.; Klungsøyr, J.

  1990-01-01

  Som følge av forhøyede nivåer av PCB i fiskelever innerst i Sørfjorden er det gjennomført en sedimentundersøkelse for om mulig å finne kilden til PCB. Det ble ikke registrert høye nivåer av PCB i sedimentene. Høyeste konsentrasjoner ble målt i munningen av Eitrheimsvågen. Analyser av trafooljer brukt i Tyssedalsområdet viste spor av PCB. Statens forurensningstilsyn (SFT)

 18. Distributed Trust Management and Rogue AV Software

  Science.gov (United States)

  2010-06-10

  Integrate with QTM – Particularly important in federated systems (e.g., dynamically composable SOAs) • Investigate the use of reactive mechanisms – Global...of demonstrators surfaced on Capitol Hill in opposition to the Democrats’ health care legislation. MAGAZINE PREVIEW Making Health Care Better By...sale will be sent on saving green forests in Amazonia . Have more questions? You can contact us easy via Online Supoort. Green AV an award-winning

 19. Konsum av risiko-matvarer - Beskrivelse av en undersøkelse som skal kartlegge konsum av matvarer med betydning for inntaket av miljøgifter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helle Margrete Meltzer

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI perioden 1999-2001 vil det bli gjennomført tre kostholdsundersøkelser som til sammen skal kartlegge konsum avmatvarer med betydning for inntaket av miljøgifter i Norge, fortrinnsvis kadmium, kvikksølv, PCB og dioksiner.Disse giftene finnes hovedsakelig i krabbe, flatfisk, skjell, gjedde og abbor, lever eller nyre fra vilt og viltvoksendesopp. Fordi gjennomsnittskonsumet er lavt, spørres det ikke spesifikt om disse matvarene i landsdekkende kostholdsundersøkelsersom 'Norkost'. Hensikten med studien er å kunne gi en bedre beskrivelse av eksponeringsfordelingeni befolkningen med tanke på miljøgifter. Fordelingen er antakelig skjev, dvs. et stort antall personerventes å ha et lavt inntak og noen få personer ventes å ha et relativt høyt inntak av de undersøkte stoffene. Eventuelleukjente risikogrupper vil kunne avdekkes, og det er av stor interesse å undersøke hvor stor eksponeringen i deutsatte gruppene er.Del A av undersøkelsen er landsdekkende og omfatter en postal frekvensundersøkelse til 10 000 tilfeldig valgtepersoner mellom 18 og 79 år. Del B omfatter en postal frekvensundersøkelse til 6000 tilfeldig valgte personer i sekskommuner, der tre er kystkommuner og tre er innlandskommuner. Kommunene blir valgt ut fra kjennskap til godtilgang på de aktuelle matvarene. Vi antar at der tilgangen på matvarene er god, er konsumet høyere. Del C avundersøkelsen vil omfatte høykonsumenter av aktuelle matvarer, valgt fra del B av undersøkelsen. Dette vil være endybdestudie der analyser av miljøgifter i blod, hår og urin også skal inngå.Undersøkelsen er den første i sitt slag her til lands og vi kjenner ikke til at tilsvarende studier er gjort i andreland. Hensikten med artikkelen er å gi en beskrivelse av undersøkelsen i en tidlig fase av gjennomføringen.Meltzer HM, Bergsten C, Stene LC, Stigum H, Wiborg ML, Lund-Larsen K, Alexander J. Consumption ofcontaminated foods – Description of a dietary survey

 20. Design av oppbevaringsprodukt: Utvikling av et entrémøbel for IKEA

  OpenAIRE

  Bosvik, Helene

  2010-01-01

  Et av IKEAs store satsingsområder er oppbevaring. IKEA ønsker å nå ut til så mange mennesker som mulig med sine produkter. Deres visjon om å skape en bedre hverdag for de mange menneskene er et bevis på dette. Temaet for dette masterprosjektet har vært oppbevaring. En del av oppgaven har også vært å finne fokusområde innenfor temaet oppbevaring. Valget falt på entreen og utviklingen av entrémøbelet RÅDE. Oppgaven er gjort i samarbeid med IKEA Leangen i Trondheim. RÅDE er utviklet blant an...

 1. Barns opplevelse av postoperativ smerte og smertebehandling

  OpenAIRE

  Næss, Torgun

  2016-01-01

  Master i intensivsykepleie Bakgrunn: Postoperativ smerte hos barn er underbehandlet til tross for mye smerteforskning. Ulike studier har vist at barn opplever moderat til sterk smerte postoperativt. Ubehandlet smerte kan skape unødvendig lidelse for barn og øker risiko for komplikasjoner. Hensikt: Det finnes ingen forskning på norske barns opplevelse av postoperativ smerte og smertebehandling. Studiens hensikt er å få en større forståelse for hvordan barn opplever postoperativ smerte og sm...

 2. Implementering av BIM i bærekraftig oppgradering av bygninger: Mulighetsstudie for utføring av tilstandsanalyser med nettbrett

  OpenAIRE

  Vik, Vidar Samson

  2012-01-01

  Vi opplever i dag en økt hyppighet av klimakatastrofer som flom og tørke som følge av økt konsentrasjon av klimagasser i atmosfæren. Dette har ført til et behov for å redusere klimagassutslippene fra industrien på jorden. Byggebransjen, ofte kalt 40 % -bransjen, står for om lag 40 % av klimagassutslippene, og har dermed et stort potensial for reduksjon. BIM er en prosess som søker å redusere ressursbruken, og er dermed en bærekraftig prosess som har blitt tatt i bruk i stor skala i nybygg. Re...

 3. Surhetsvariasjoner som følge av nedtapping av et regulert vann.

  OpenAIRE

  Selmer-Olsen, A. R.

  1981-01-01

  Det har vært utført analyser og lagringsforsøk med prøver av tørrlagt bunnmateriale fra Trevatn tatt våren 1976. Prøver tatt ute i terrenget om høsten etter en lang tørr sommer viste stort sett samme bilde som prøvene fra våren etter lagring i laboratoriet under aerobe betingelser. Tabell 2 viser hvordan pH og SO4-S varierer med Iagringsbetingelsene. Oksydasjonsprosessene som slikt materiale blir utsatt for ved lufttilgang over et lengre tidsrom kan resultere i utvasking av meget sure forbind...

 4. Upplevelser av "Employer Branding" : En kvalitativ fallstudie av anställda hos BA

  OpenAIRE

  Hermansson, Otto; Elisabeth, Mackenhauer

  2016-01-01

  Syftet med denna studie var att undersöka hur medarbetarna på BA (fiktivt namn) upplever organisationens interna Employer Branding-arbete samt att belysa de aspekter som eventuellt skiljer strategi mot upplevelse. Det gjordes ett målinriktat urval av organisation medan valet av deltagare var ett slumpmässigt urval vilket resulterade i åtta respondenter (n= 8). Studien var en kvalitativ fallstudie med ett psykologiskt angreppssätt och innehöll en ostrukturerad intervju som tillsammans m...

 5. Regulation of Hxt3 and Hxt7 turnover converges on the Vid30 complex and requires inactivation of the Ras/cAMP/PKA pathway in Saccharomyces cerevisiae.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chris Snowdon

  Full Text Available Eukaryotic cells adjust their intracellular protein complement as a mechanism to adapt to changing environmental signals. In Saccharomyces cerevisiae the hexose transporters Hxt3 and Hxt7 are expressed and function on the plasma membrane in high and low glucose abundance, respectively. By contrast, Hxt3 is endocytosed and degraded in the vacuole when cells are starved of glucose and Hxt7 in response to rapamycin treatment or when nitrogen is limiting. Yeast uses several signaling pathways, including the TORC1 and Ras/cAMP/Protein Kinase A (PKA pathways, to adapt to nutrient changes in the environment. The multi-protein Vid30 complex (Vid30c, an E3 ubiquitin ligase required for the degradation of FBPase, assists in this adaptation process in a mechanism that is poorly understood. Here we show the endocytosis and the subsequent degradation of both Hxt3 and Hxt7, in response to different nutrient signals, is dependent on components of the Vid30c. Additionally, we define the signaling events required for the turnover of Hxt3 and Hxt7 by showing that Hxt3 turnover requires Ras2 and PKA inactivation, whereas Hxt7 turnover requires TORC1 and Ras2 inactivation. Further investigation led us to identify Rim15, a kinase that is inhibited by both the TORC1 and Ras/cAMP/PKA pathways, as a key downstream effector in signaling both turnover events. Finally, we show that the turnover of both Hxt3 and Hxt7 is dependent on the essential E3 ubiquitin ligase, Rsp5, indicating that the role of the Vid30c might be indirect of Hxt ubiquitylation.

 6. Revelando el origen de la variedad de vid ‘Bonarda’ cultivada en Argentina a través del empleo de marcadores moleculares microsatélites

  OpenAIRE

  De Rosas, María Inés; Martínez, Liliana

  2009-01-01

  ‘Bonarda’ es una variedad de vid que en Argentina se cultiva principalmente en las provincias de Mendoza y San Juan, representa el segundo cepaje tinto en superficie nacional cultivada y es considerada con gran potencial para la elaboración de vinos tintos de alta calidad. Existe incertidumbre respecto a su origen en el país. La descripción ampelográfica de la ‘Bonarda’ cultivada en Argentina remarca gra...

 7. AVS user's guide on the basis of practice

  International Nuclear Information System (INIS)

  Masuko, Kenji; Kato, Katsumi; Kume, Etsuo; Fujii, Minoru.

  1997-07-01

  The special guides for the use of visualization software AVS have been developed at Japan Atomic Energy Research Institute (JAERI). The purpose of these guides is to help the AVS users understand easily the use of the one, due to the fact that it is so difficult for beginners to understand the original manuals. In this report, 'Transportation Evacuation Simulation' is taken up as an object of visualization, and the procedure of visualization and images recording by using the AVS are described. By using the AVS according to this report, a series of the procedure which are necessary for use of the AVS can be acquired. (author)

 8. Implementeringsforskning: vitenskap for forbedring av praksis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Signe Flottorp

  2013-11-01

  Full Text Available Medisinsk forskning har ført til store framskritt de siste tiårene. Det er investert mye mer ressurser på basalforskning og klinisk forskning enn på å utvikle og evaluere metoder for å sikre at pasientene får nytte av forskningen. Formålet med implementeringsforskning er å redusere gapet mellom forskning og praksis, ved å utvikle og evaluere tiltak som kan sikre at behandlingen som pasientene mottar er kunnskapsbasert, at den er omsorgsfull og av god kvalitet.I denne artikkelen gjør vi rede for hva implementering og implementeringsforskning er. Vi belyser historikken til denne unge vitenskapen, og illustrerer mangfoldet i de faglige tilnærmingene og begrepene som brukes om det å få forskning brukt i praksis. Det finnes en rekke teorier om endring av atferd, både på individnivå og på organisatorisk nivå. Teoriene er imidlertid i liten grad testet empirisk, særlig når det gjelder å endre atferd i helsetjenesten.Systematiske oversikter over metodisk gode studier er den beste kilden til informasjon om effekt av implementeringstiltak. The Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group (EPOC er en viktig kilde for slike oversikter. De systematiske oversiktene som er utarbeidet på dette feltet viser at passive dissemineringstiltak har begrenset effekt, mens mer aktive tiltak kan ha liten til moderat effekt. Det er ofte betydelig variasjon i effekt på tvers av studiene. Det er derfor viktig å få bedre kunnskap om hvilke faktorer som kan forklare slike forskjeller i effekt.Vi gir eksempler på norske implementeringsstudier, og refererer bidrag fra forskere ved Kunnskapssenteret. Implementeringsforskningen kan, hvis den lykkes, sikre pasientene bedre behandling.Flottorp S, Aakhus E. Implementation research: science for improving practice. Nor J Epidemiol 201 3; 23 (2: 187-196.ENGLISH SUMMARY Medical research has led to major advances in recent decades. More resources have been invested in basic and clinical research

 9. Bruk av amniocenteser og chorionbiopsier i Norge

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guttorm Haugen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGInvasiv prenatal diagnostikk i form av amniocentese (fostervannsprøve og chorionbiopsi (morkakeprøveutføres i ca. 2% av alle svangerskap i Norge per år. Dette er betydelig færre undersøkelser ennhva som utføres i de andre nordiske land. De fleste får utført amniocentese pga. høy maternell alder(aldersindikasjon som her i landet er ≥ 38 år ved fødselstermin. Chorionbiopsi er forbeholdt kvinnermed kjente arvelige lidelser i familien, dvs. kvinner med høy risiko for å få et affisert foster. De undersøkelsersom foreligger over svangerskapsutfall samt forekomst av komplikasjoner etter amniocenteseog chorionbiopsi er hovedsakelig utført i andre land på kvinner med generelt lavere risiko ( ≥ 35 år ennfor dem som får utført invasiv prenatal diagnostikk i Norge. Pga. vår restriktive praksis kan ikke disseresultatene uten videre overføres til Norge. Vi mangler eksakte data over svangerskapsutfall og evt.komplikasjoner etter disse undersøkelsene i en norsk populasjon.Haugen G, van der Hagen CB. The use of amniocentesis and chorionic villus sampling in Norway.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYAmniocentesis or chorionic villus sampling are performed in about 2% of all pregnancies in Norwaywhich is far less than in the other Nordic countries. Most of the amniocenteses are performed due toadvanced maternal age. In Norway this is defined as maternal age ≥ 38 years at term. Couples withknown chromosomal aberrations or genetic diseases in their families, i.e. women at a high risk of havingan affected fetus, are offered chorionic villus sampling. Earlier studies on complications and pregnancyoutcome following amniocentesis or chorionic villus sampling have been performed in other countriesmainly on women at a lower risk ( ≥ 35 years than for the women having such tests in Norway. We donot have data on pregnancy outcome and possible complications following amniocentesis and chorionicvillus sampling in a Norwegian

 10. Rescate de embriones para la obtención de vitroplantas de vid (Vitis vinífera L.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  César Augusto Hernández Rendón

  2013-07-01

  Full Text Available Título en ingles: Embryos rescue for the obtaining of grapevine (Vitis vinifera L. vitroplants Resumen: Este trabajo es la primera fase de un macroproyecto sobre la optimización de un protocolo para la obtención de metabolitos secundarios de interés comercial mediante la utilización de suspensiones celulares de Vid (Vitis vinífera L.. Se investigó el rescate de embriones como alternativa para la obtención de vitroplantas de vid (Vitis vinífera L.. El material vegetal utilizado se obtuvo de frutos de vid variedad Red Globe comerciales. Las semillas se desinfectaron sumergiéndolas en 5 g/l de ácido dicloroisocianúrico (NaDCC por 15 min y luego en 2 g/l de Benomyl® por 15 min, con una efectividad del 92%. Se realizaron diferentes tratamientos para la obtención de plántulas utilizando semillas como explantes, las cuales se cultivaron en el medio Murashige Skoog suplementado con diferentes concentraciones de ácido indolacético (AIA en combinación con ácido giberélico (AG3 y kinetina (K sin obtener respuesta favorable para la germinación. Como alternativa, se extrajeron semillas inmaduras de frutos de la planta y se colocaron en el mismo medio  pero suplementado con 100 mg/l de polivinilpirrolidona (PVP, 0.35 mg/l de AG3 y 1.75 mg/l de AIA por un mes. Posteriormente, se abrieron las semillas y se realizó el rescate de embriones, sembrándolos bajo condiciones de oscuridad por ocho días en los medios de cultivo Murashige Skoog 1 y 2 modificados, encontrando la formación de vitroplantas en un 40% al mes de cultivo.   Abstract: This work is the first phase of a macroproyect about the optimization of a protocol for the obtaining of secondary metabolites of commercial interest by means of the use of cellular suspensions of Vitis vinífera L. The embryos rescue was investigated as alternative for the obtaining of grapevine (Vitis vinífera L. vitroplants. The vegetable material used was obtained from commercial fruits of

 11. An Overview of the HomePlug AV2 Technology

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Larry Yonge

  2013-01-01

  Full Text Available HomePlug AV2 is the solution identified by the HomePlug Alliance to achieve the improved data rate performance required by the new generation of multimedia applications without the need to install extra wires. Developed by industry-leading participants in the HomePlug AV Technical Working Group, the HomePlug AV2 technology provides Gigabit-class connection speeds over the existing AC wires within home. It is designed to meet the market demands for the full set of future in-home networking connectivity. Moreover, HomePlug AV2 guarantees backward interoperability with other HomePlug systems. In this paper, the HomePlug AV2 system architecture is introduced and the technical details of the key features at both the PHY and MAC layers are described. The HomePlug AV2 performance is assessed, through simulations reproducing real home scenarios.

 12. Avveckling av aktiebolag : Case: Likvidation av Företag X Ab

  OpenAIRE

  Kallio, Josefine

  2015-01-01

  Syftet med detta lärdomsprov är att ta reda på hur man idag i Finland kan avveckla ett aktiebolag. De fyra olika avvecklingssätten likvidation, konkurs, fusion och delning av aktiebolag är de sätt som används i Finland för att upplösa aktiebolag. I lärdomsprovet har fokus mest lagts på likvidation av aktiebolag. Lärdomsprovet ger svar på bl.a. hur en likvidation går till, vem som kan vara likvidator, vad som är skillnaden mellan en frivillig likvidation och en tvångsmässig likvidation m.m. Lä...

 13. Når kontakter betyr alt : En studie av bruken av nettverksmediet LinkedIn

  OpenAIRE

  Blaalid, Maren Hyvang

  2012-01-01

  LinkedIn er et av de mest populære sosiale mediene i Norge og tiltrekker seg stadig flere medlemmer. I denne masteroppgaven studerer jeg bruken av LinkedIn for å undersøke hva som er det særegne ved dette nettverksmediet. Jeg har utført en spørreundersøkelse blant 280 brukere for å få innsikt i hvem de er, hvorfor de bruker LinkedIn og hvordan de gjør det. Funnene fra analysen viser at brukerne kjennetegnes ved at de er selvstendige og formålsrasjonelle, som bruker LinkedIn strategisk for å n...

 14. Pollen transmission of asparagus virus 2 (AV-2) may facilitate mixed infection by two AV-2 isolates in asparagus plants.

  Science.gov (United States)

  Kawamura, Ryusuke; Shimura, Hanako; Mochizuki, Tomofumi; Ohki, Satoshi T; Masuta, Chikara

  2014-09-01

  Asparagus virus 2 (AV-2) is a member of the genus Ilarvirus and thought to induce the asparagus decline syndrome. AV-2 is known to be transmitted by seed, and the possibility of pollen transmission was proposed 25 years ago but not verified. In AV-2 sequence analyses, we have unexpectedly found mixed infection by two distinct AV-2 isolates in two asparagus plants. Because mixed infections by two related viruses are normally prevented by cross protection, we suspected that pollen transmission of AV-2 is involved in mixed infection. Immunohistochemical analyses and in situ hybridization using AV-2-infected tobacco plants revealed that AV-2 was localized in the meristem and associated with pollen grains. To experimentally produce a mixed infection via pollen transmission, two Nicotiana benthamiana plants that were infected with each of two AV-2 isolates were crossed. Derived cleaved-amplified polymorphic sequence analysis identified each AV-2 isolate in the progeny seedlings, suggesting that pollen transmission could indeed result in a mixed infection, at least in N. benthamiana.

 15. Spa-typing av stammer av Staphylococcus aureus fra blodkulturer analysert ved UNN Tromsø 2007-2008

  OpenAIRE

  Midtgard, Anette

  2011-01-01

  Bakgrunn: Staphylococcus aureus er et av de vanligste patogenene som kan skape sykdom hos mennesket. Mange av oss er bærere av bakterien i nese eller hals, og det er vist at persisterende bærere har høyere risiko for å utvikle S. aureus-infeksjoner enn andre. De fleste S. aureus-infeksjonene blant bærere er forårsaket av pasientens egen bakteriestamme. Materiale og metode: 140 blodkulturisolater fra pasienter med S. aureus bakteriemi analysert ved Avdeling for mikrobiologi og smitte...

 16. Effekt av melkesyrebakteriers metabolisme på utviklingen av Escherichia coli O157:H7 i melk

  OpenAIRE

  Westblad, Anne Margrethe

  2010-01-01

  Dagens regelverk sier at all melk som omsettes skal være varmebehandlet, men åpner samtidig for salg av melkeprodukter basert på upasteurisert melk, forutsatt overholdelse av visse krav. Dermed kan småskalavirksomheter framstille melkeprodukter av upasteurisert melk hvis de skulle ønske det. Et slikt ønske er ofte begrunnet i tradisjoner og praktiske forhold. I tillegg er det flere som påstår at råmelk er sunnere enn pasteurisert melk og at råmelkas mikroflora hemmer vekst av uønskede bakteri...

 17. EST Table: AV398539 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398539 NV021929 11/12/09 GO hit GO:0005622(intracellular)|GO:0008270(zinc ion bin...0769|gb|EEZ97216.1| hypothetical protein TcasGA2_TC011009 [Tribolium castaneum] AV398539 NV02 ...

 18. AVS-1357 inhibits melanogenesis via prolonged ERK activation.

  Science.gov (United States)

  Kim, Dong-Seok; Lee, Hyun-Kyung; Park, Seo-Hyoung; Chae, Chong Hak; Park, Kyoung-Chan

  2009-08-01

  In this study, we demonstrated that a derivative of imidazole, AVS-1357, is a novel skin-whitening compound. AVS-1357 was found to significantly inhibit melanin production in a dose-dependent manner; however, it did not directly inhibit tyrosinase. Furthermore, we found that AVS-1357 induced prolonged activation of extracellular signal-regulated kinase (ERK) and Akt, while it downregulated microphthalmia-associated transcription factor (MITF) and tyrosinase. It has been reported that the activation of ERK and/or Akt is involved in melanogenesis. Therefore, we examined the effects of AVS-1357 on melanogenesis in the absence or presence of PD98059 (a specific inhibitor of the ERK pathway) and/or LY294002 (a specific inhibitor of the Akt pathway). PD98059 dramatically increased melanogenesis, whereas LY294002 had no effect. Furthermore, PD98059 attenuated AVS-1357 induced ERK activation, as well as the downregulation of MITF and tyrosinase. These findings suggest that the effects of AVS-1357 occur via downregulation of MITF and tyrosinase, which is caused by AVS-1357-induced prolonged ERK activation. Taken together, our results indicate that AVS-1357 has the potential as a new skin whitening agent.

 19. Mineralogical Mapping of Quadrangle Av-2 (belicia) and Av-3 (caparronia) on 4 Vesta.

  Science.gov (United States)

  Stephan, K.; Frigeri, A.; Barucci, M. A.; Sunshine, J.; Jaumann, R.; Palomba, E.; Blewett, D. T.; Yingst, A.; Marchi, S.; De Sanctis, C. M.; Matz, K.-D.; Roatsch, Th.; Preusker, F.; Le Corre, L.; Reddy, V.; Russell, C. T.; Raymond, C. A.

  2012-04-01

  Since the arrival of the Dawn spacecraft at 4 Vesta on July 16, 2011 the Visible and InfraRed Imaging Spectrometer (VIR) has acquired hyperspectral images of Vesta's surface, which enable to characterize Vesta's mineralogical composition in the wavelength range from 0.25 to 5.1µm. As part of the analysis of Vesta's surface composition the science team is preparing a series of 15 quadrangle maps showing the results derived from the spectroscopic analysis of the VIR and FC color data. We present preliminary results of the spectroscopic analysis achieved for the quadrangles Av-2 (Belicia) and Av-3 (Caparronia), which show Vesta's surface between 21°N - 66° N°, 0° - 90°E and 90° - 180° E, respectively. These results are based on the analysis of the combination of the visible albedo, spectral parameters including the position, depth of the pyroxene absorptions, as well as color ratio composites using the VIR channels centering at 749nm/438nm (Red), 749nm/917nm (Green) and 438nm/749nm (Blue). Vesta's rotation axis, however, is tilted ~29° with respect to its orbital plane. Since Dawn arrived during northern winter, portions of Vesta north of ~45° N are dominated by extended shadows or have not yet been imaged due to permanent night. Thus, limited FC color or VIR hyperspectral data have been available for the quadrangles Av-2 and Av-3. The illuminated parts are dominated by a heavily-cratered northern terrain with ancient troughs and grooves and named after the prominent relatively large impact craters Belicia (~37°N/48°E) and Caparronia (~36°N/167°E). Numerous impact craters of different size, morphology, and state of surface degradation are apparent. Most spectral variations are strongly affected by the extreme illumination conditions, making the analysis of albedo variations and spectral signatures rather difficult. Their interpretation thus remains. Nevertheless, VIR spectra show clear evidence of Vesta's surface composition similar to those of HED

 20. Les utilités du jeu vidéo sérieux : finalités, discours et mises en corrélation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Etienne Armand Amato

  2011-05-01

  Full Text Available Les jeux vidéo sérieux offrent aujourd’hui une grande diversité de catégories et d’usages. Ils prétendent changer notre rapport au monde comme au jeu. Pour surmonter les paradoxes provenant de l’opposition entre activité ludique et activité sérieuse, il est préférable d’étudier ces nouveaux produits en termes d’utilité. La méthode de la recherche présentée ici a consisté à prendre en considération le point de vue et les intérêts particuliers de ceux qui les produisent – les émetteurs –, et de ceux qui les pratiquent – les récepteurs. Le résultat obtenu est que leurs finalités respectives sont surtout convergentes et complémentaires dans le cas de la formation et du soin, alors qu’elles divergent et changent de nature dans le domaine de la communication journalistique, politique et surtout publicitaire. Il se trouve que cette réalité est masquée par le discours des promoteurs des jeux sérieux qui tiennent des propos très globalisants. Pour dépasser la rhétorique des acteurs d’un secteur en pleine expansion, une nouvelle définition du jeu vidéo sérieux est finalement proposée. Elle se fonde sur l’instrumentalisation du jeu vidéo et conclut sur l’idée que tous les jeux sérieux cherchent à mettre en corrélation effective le jeu et la réalité.

 1. Cofactor requirement of HpyAV restriction endonuclease.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siu-Hong Chan

  Full Text Available BACKGROUND: Helicobacter pylori is the etiologic agent of common gastritis and a risk factor for gastric cancer. It is also one of the richest sources of Type II restriction-modification (R-M systems in microorganisms. PRINCIPAL FINDINGS: We have cloned, expressed and purified a new restriction endonuclease HpyAV from H. pylori strain 26695. We determined the HpyAV DNA recognition sequence and cleavage site as CCTTC 6/5. In addition, we found that HpyAV has a unique metal ion requirement: its cleavage activity is higher with transition metal ions than in Mg(++. The special metal ion requirement of HpyAV can be attributed to the presence of a HNH catalytic site similar to ColE9 nuclease instead of the canonical PD-X-D/EXK catalytic site found in many other REases. Site-directed mutagenesis was carried out to verify the catalytic residues of HpyAV. Mutation of the conserved metal-binding Asn311 and His320 to alanine eliminated cleavage activity. HpyAV variant H295A displayed approximately 1% of wt activity. CONCLUSIONS/SIGNIFICANCE: Some HNH-type endonucleases have unique metal ion cofactor requirement for optimal activities. Homology modeling and site-directed mutagenesis confirmed that HpyAV is a member of the HNH nuclease family. The identification of catalytic residues in HpyAV paved the way for further engineering of the metal binding site. A survey of sequenced microbial genomes uncovered 10 putative R-M systems that show high sequence similarity to the HpyAV system, suggesting lateral transfer of a prototypic HpyAV-like R-M system among these microorganisms.

 2. [AVS concentrations in Xinan Creek and the influencing factors].

  Science.gov (United States)

  Liu, Xiao-Bing; Wen, Yan-Mao; Li, Feng; Wu, Chang-Hua; Duan, Zhi-Peng

  2012-07-01

  Sediment and overlying water samples were collected at 10 sampling stations at Xinan Creek, a tidal river in Pearl River Delta, and analyzed for physical and chemical characteristics as well as microbial incicators, in order to reveal the main factors dominating the spatial distribution of acid volatile sulfide (AVS). The effects of Eh, SRB OC and TS on the spatial distribution of AVS were investigated and the impact of AVS on the toxicity of heavy metals in the studied area was evaluated. The results showed that the range of AVS was 0.207-41.453 micromol x g(-1), with an average of 6.684 micromol x g(-1), which is relatively high compared to the results in other studies. The AVS value of the surface layer was higher than the bottom layer in 5 stations. The AVS values in both the surface layer and the bottom layer were highly variable, the coefficients of variation being 93.61% and 153.09% , respectively. The analytical results revealed that TS was the factor with the greatest impact on the spatial distribution of AVS, and the order was TS > OC > Eh > SRB. Potential ecological risk of heavy metals existed in 60% of the smpling stations based on the value of Sigma (SEM5-AVS), however, with the criterion of [Sigma(SEM5-AVS)]/foc, none of them had inacceptable ecological risk. Furthermore, in terms of single species of heavy metals, there was certain risk of toxic effect for all the five heavy metals (Cd, Ni, Cu, Zn and Pb). The above mentioned results will provide valuable data for the in-depth study of the formation mechanism of AVS and helpful reference for environmental impact assessment and scientific rehabilitation of heavy metals in polluted rivers.

 3. Particle dispersion at road building using fly ash - model review, investigation of influence of humidity content for dust emission and fly ash particle characterisation; Partikelspriding vid byggnation av vaeg med aska - modelloeversikt, undersoekning av fuktighetsgradens betydelse foer damning och karaktaerisering av partiklar fraan flygaska

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gustafsson, Mats; Wik, Ola; Frogner-Kockum, Paul

  2009-03-15

  Ashes from incineration may have very good properties, such as building materials in roads. This use assumes that the ashes do not have serious environmental and health effects. Since ash might generate large amounts of dust in handling the issue on the extent of dusting and dust properties has proved to be important to assess the risks of environmental impacts during use. Inhalable particles in the ambient air are a problem that has attracted much attention and is regarded as one of the most serious health related air pollutants. The present project has aimed to: describe appropriate models for calculating the emission and dispersion of dust in the air during the construction of ash containing roads, evaluate a new method to examine the importance of moisture for dusting from fly ash and investigate the properties of fly ash, making it possible to identify ash in samples of airborne particles. The target audience is ash manufacturers, contractors and consultants with a need for knowledge of ash dusting. Project modules have included: a literature review to identify appropriate modelling tools to describe the emission and dispersion of dust from road building with ash a method study in which a piece of equipment called Duster, have been evaluated for assessing the significance of the ash humidity to dusting, and an electron microscope study where morphology and composition of some ashes, cement and Merit have been studied to find ways to identify ash particles in dust samples. The results show that there is a lack of overall model tools that can describe the emissions from all the management operations of ashes at road building and that existing models sometimes lack key variables. Also, because of high silt content of ashes, some models are deemed inferior compared to when used for ordinary mineral material. Furthermore, attempts with the Duster shows that the method works, but with limited precision, and that dusting from the ash samples was reduced significantly at moisture contents above about 15%. The particle characterization study showed that ash specific chemical signal elements are preferred in the characterization. Important signal elements of ash can be S, Hg, Cd, and the ratio Mg/Al, but elements most appropriate might vary between specific types of ash and applications. The project has brought new knowledge about the possibilities to characterize ash particles and on the moisture needed to avoid dusting from ash. A method to try dusting from ash surfaces has been evaluated in laboratory and the project has also shown available, but in some respects inadequate, models for emission and dispersion of dust from handling of ash

 4. Modellering av urbane pluviale flommer ved bruk av værradar

  OpenAIRE

  Kjølseth, Tora Marie Hveem; Vatne, Ingrid

  2017-01-01

  Ekstreme nedbørhendelser med påfølgende pluviale flommer forårsaker store skader på infrastruktur og bebyggelse. Skadene fører til betydelige samfunnskostnader, og problemet er økende. Avrenningsmodeller kan benyttes for å simulere flomforløpet til en nedbørhendelse, og er et mye brukt verktøy i planlegging, prosjektering, dimensjonering og drift av overvann-systemer. Som inngangsdata i avrenningsmodeller er det vanlig å bruke konstruert nedbør, der det tas utgangspunkt i målinger og statisti...

 5. Transport og akkumulering av jern i profiler av et dyrket myrareal

  OpenAIRE

  Ødelien, M.; Selmer-Olsen, A. R.; Lie, Ole

  1980-01-01

  En mindre del av et stort dyrket myrareal på eiendommen Vivang, Våler i Solør, har uvanlig jernrik torv. Her har havre hatt god vegetativ vekst, men meget dårlig kjerneutvikling (5,10). Det siste har vist seg å skyldes molybdenmangel, som særlig må antas å ha årsakssammenheng med det store jerninnholdet i torva. I denne artikkelen er arealet med molybdenmangel kalt A og et tilgrensende areal uten synlige tegn til slik mangel B. Tabellene 1-3 viser kjemiske analyseresultater for torv fra 3 pro...

 6. Estimación de la huella energética en agroecosistemas cultivados con vid y ajo en Mendoza, Argentina

  OpenAIRE

  Santoni, Leonardo; Hidalgo, Verónica P.; Filippini, María Flavia; Gennari, Alejandro J.

  2015-01-01

  A nivel mundial, los cultivos de mayor importancia como maíz, trigo, soja y girasol presentan una huella energétic aconocida. En Mendoza, Argentina, aún no han sido estudiados los principales cultivos de importancia socio-económica para la región, como la vid (Vitis vinifera L.), especie perenne y el ajo (Allium sativum L.), especie anual, manejados en agroecosistemas convencionales. La presencia de indicadores energéticos como Eficiencia (EE), Balance (BE) y Productividad (PE), permiten obte...

 7. El ensamble carábidológico: un indicador de sustentabilidad en los agroecosistemas de vid de la costa de Berisso, Buenos Aires, Argentina

  OpenAIRE

  Paleologos, María Fernanda; Cicchino, Armando; Sarandón, Santiago Javier

  2015-01-01

  Existen estudios que han señalado una relación positiva entre la diversidad de la vegetación, la complejidad del hábitat y los procesos del ecosistema. La familia Carabidae (Coleoptera) ha demostrado ser buena indicadora del grado de disturbio, de ciertas condiciones ambientales y de factores antrópicos. Se analizó el ensamble de carábidos (dominancia relativa y composición) en una parcela de vid y sus ambientes seminaturales (monte ribereño y canal colector de agua) de la zona de Berisso, Bu...

 8. Il testo skovorodiano Ubuždešsja, viděša slavu ego. Un trattato catechetico-liturgico sulla festa della Trasfigurazione?

  OpenAIRE

  Maria Grazia Bartolini

  2015-01-01

  Skovoroda’s text Ubuždešsja, viděša slavu ego (hereafter uv) was published for the first time in 1894 in the collection of Skovoroda’s works edited by Dmytro Bahalij, who defined them as an introduction to the Catechism classes held by the writer at Kharkiv College. uv bears no date, but its graphic, morphological and phonetic features can place it between the late 1750s-early-1760s. After a comprehensive linguistic revision, uv was included in Skovoroda’s last work Dialog, imja emu Potop zmi...

 9. En undersökning av Norwegians kriskommunikation under flygstrejken 2015. : En textanalys av Facebookinlägg och pressmeddelanden.

  OpenAIRE

  Emma, Mickelsson

  2016-01-01

  Numera lever vi i ett krissamhälle där vi nästan varje dag nås av budskap från olika typer av kriser. När en organisation drabbas av en kris är det viktigt att tänka på vilken kommunikation man använder för att nå ut med sitt budskap. Uppsatsens syfte var att undersöka hur en organisation använder sig av olika försvarsstrategier och retoriska appeller i sin kriskommunikation. Organisationen som valdes ut var flygbolaget Norwegian och deras hantering av den 11 dagar långa flygs...

 10. Slutrapport - utökad samordning av landskapsövervakning och uppföljning av Natura 2000

  OpenAIRE

  Ståhl, Göran; Gardfjell, Hans; Glimskär, Anders; Hagner, Åsa; Holm, Sören; Walheim, Mats

  2007-01-01

  I denna kortversion av 2006 års slutrapport från projektet ”utökad samordning av landskaps- övervakning och uppföljning av Natura 2000” redovisas de viktigaste resultaten på ett sätt som gör dem enklare tillgängliga för inriktningsbeslut om ambitionsnivå för uppföljnings- arbetet. Nuvarande målsättning är att Naturamoment införlivas i Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS) och Riksinventeringen av Skog (RIS) från och med 2008; under 2009 beräknas kompletteran...

 11. An Overview of the HomePlug AV2 Technology

  OpenAIRE

  Yonge, Larry; Abad, Jose; Afkhamie, Kaywan; Guerrieri, Lorenzo; Katar, Srinivas; Lioe, Hidayat; Pagani, Pascal; Riva, Raffaele; Schneider, Daniel M.; Schwager, Andreas

  2013-01-01

  HomePlug AV2 is the solution identified by the HomePlug Alliance to achieve the improved data rate performance required by the new generation of multimedia applications without the need to install extra wires. Developed by industry-leading participants in the HomePlug AV Technical Working Group, the HomePlug AV2 technology provides Gigabit-class connection speeds over the existing AC wires within home. It is designed to meet the market demands for the full set of future in-home networking co...

 12. A case of pancreatic AV malformation in an elderly man.

  Science.gov (United States)

  Gupta, Vipin; Kedia, Saurabh; Sonika, Ujjwal; Madhusudhan, Kumble Seetharama; Pal, Sujoy; Garg, Pramod

  2018-06-01

  A 60-year-old man presented with recurrent abdominal pain and weight loss for 6 months. Abdominal imaging showed a large vascular lesion in the head and neck of pancreas suggestive of arteriovenous malformation (AV malformation). Endoscopic ultrasound was done which showed features of AV malformation with no evidence of pancreatic malignancy. Surgery was planned for definitive treatment of malformation. Digital subtraction angiography with angioembolization was done prior to surgery to reduce vascularity of the lesion. He recovered after a pylorus preserving pancreaticoduodenectomy. Histopathology of the resected specimen confirmed the pancreatic AV malformation. There has been no recurrence at 2 years of follow-up.

 13. Apprendre ensemble en classe via des jeux vidéo populaires : le modèle du LAN pédagogique

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Samuelle Ducrocq-Henry

  2011-05-01

  Full Text Available La thèse intitulée « Les tribus ludiques» expose le modèle du LAN pédagogique (LP découlant d’une étude des compétitions de jeu vidéo en réseau local (LAN parties. Incarnant un rite de passage quasi tribal chez les 12-25 ans, les LAN semblent favoriser socialisation et apprentissage. Un LP permet aux enseignants d’initier des expériences réseautiques similaires et formatrices en classe, tenues simultanément dans les mondes réels et virtuels, en détournant le scénario de jeux vidéo multijoueurs populaires, pour en faire des simulateurs propices à l’enseignement de disciplines diverses. Sa procédure simple et abordable révèle le potentiel du Serious Gaming en éducation.

 14. Open Source AV solution supporting In Situ Simulation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogh, Kristian; Pociunas, Gintas; Dahl, Mads Ronald

  the software to meet our expectations for a portable AV system for VAD. The system would make use of “off the shelf” hardware components which are widely available and easily replaced or expanded. The developed AV software and coding is contracted to be available as Copyleft Open Source to ensure low cost...... a stable AV software that has be developed and implemented for an in situ simulation initiative. This version (1.3) is the first on released as Open Source (Copyleft) software (see QR tag). We have found that it is possible to deliver multi-camera video assisted debriefing in a mobile, in situ simulation...... environment using an AV system constructed from “off the shelf” components and Open Source software....

 15. Practically perfect: learning by doing at AVS congress.

  Science.gov (United States)

  2017-02-18

  It has been some time since Cambridge vet school last hosted the annual AVS congress, which meant that this year's congress committee faced a steep learning curve. However, as Gill Harris reports, it rose to the occasion. British Veterinary Association.

 16. Knihovna Sociologického ústavu AV ČR

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hesová, Nela

  2017-01-01

  Roč. 7, č. 3 (2017) E-ISSN 1805-2800 Institutional support: RVO:68378025 Keywords : library Subject RIV: AF - Documentation, Librarianship, Information Studies https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/knihovna-sociologickeho-ustavu-av-cr/

 17. EST Table: AV399390 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399390 NV120162 11/12/09 n.h 10/09/28 100 %/181 aa ref|YP_002884244.1| Ac13-like ...yhedrovirus] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV399390 NV12 ...

 18. AVS (Application Visualization System) user`s guide

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Masuko, Kenji; Kato, Katsumi [Research Organization for Information Science Technology, Tokai, Ibaraki (Japan); Gorai, Kazuo; Yamazaki, Kazuhiko

  1996-03-01

  Computer and network environment for image processing has been developed and maintained under the course of establishing a distributed processing environment by the information system operating division. We introduced a server for image processing, AVS for image processing software and an animation processing system (video, frame scan converter). This report summarizes the information to use AVS and to develop and maintain computer and network environment for image processing. (author).

 19. Effekt av ulike kjemiske- og biologiske preparater på forekomsten av Fusarium og mykotoksiner i havre

  OpenAIRE

  Shakery, Bita

  2013-01-01

  Aksfusariose er en vanlig sykdom på korn forårsaket av flere ulike Fusarium-arter. En Fusarium-infeksjon på akset gir tap av avling i tillegg til en reduksjon i kvaliteten på kornet. Reduksjonen i kvalitet skjer i hovedsak gjennom produksjon av en rekke toksiske metabolitter (mykotoksiner) som kan være en helserisiko for både dyr og mennesker. I de senere årene har det vært økt fokus på Fusarium og mykotoksiner i korn både i Norge og i store deler av verden. En årsak til det...

 20. Simulering av energieffektiviserande åtgärder för små- och flerbostadshus : Möjligheter för JM:s hustyper att uppnå passivhuskonceptet vid nybyggnation

  OpenAIRE

  Jakobsson, Niklas

  2007-01-01

  The purpose of this project was to evaluate how energy efficiently some of JM’s residential buildings can become in standard production. What kind of measures are needed to achieve the level of energy demand that is included in BBR12 (Boverkets Byggregler)? What measures are needed for achieving a lower demand so that the buildings could be classified as passive houses? The investigation has included a single family house and two different types of apartment blocks. The simulation programs En...

 1. Pre-study of dynamic loads on the internals caused by a large pipe break in a BWR; Foerstudie av stroemningsinducerade laster paa interndelar vid brott i huvudcirkulationskretsarna i BWR

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marcinkiewicz, Jerzy; Lindgren, Anders [Det Norske Veritas Nuclear Technology AB, Stockholm (Sweden)

  2002-12-01

  Det Norske Veritas Nuclear Technology has performed a literature study of dynamic load on a BWR (Boiling Water Reactor) internals caused by a large pipe break. The goal of the study was to improve the knowledge about the physics of phenomena occurring in the RPV (Reactor Pressure Vessel) after pipe break in the main circulation system and also to make a review of calculation methods, models and computer programs including their capabilities when calculating the dynamic loads. The report presents description of relevant parts of a BWR, initial and boundary conditions, and phenomena determining the loads - rapid depressurization and propagation of pressure wave (including none-equilibrium). Furthermore, the report generally describes possible methodologies for calculating the dynamic loads on internals after the pipe break and the experiences from calculations the dynamic loads with different methods (computer programs) including comparisons with experimental data. Fluid-Structure Interaction methodology and its importance for calculation of dynamic loads on reactor internals is discussed based on experimental data. A very intensive research program for studying and calculating the dynamic loads on internals after pipe breaks has been performed in USA and Germany during the seventies and the eighties. Several computer programs have been developed and a number of large-scale experiments have been performed to calibrate the calculation methods. In spite of the fact that all experiments were performed for PWR several experiences should be valid also for BWR. These experiences, connected mainly to capabilities of computer programs calculating dynamic loads, are discussed in the report.

 2. Dig protection and deep installation as risk reducing measures when laying 10 bar PE piping; Graevskydd ock djupfoerlaeggning som riskreducerande aatgaerder vid foerlaeggning av 10 bars PE-roersystem

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Karlsson, Linda [SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Boraas (Sweden)

  2011-07-15

  The development of polyethylene pipes enables gas distribution with a pressure up to 10 bars. According to current Swedish legislation, the safety distance is the same for gas conduit with 10 bars as for pipe conduits made of steel with a pressure of 80 bars. To be able to reduce the safety distance, actions must be taken to ensure the safety in general, and for the excavator operators in particular, who are usually closest to the conduits when an accident may happen. Excavator operators react on visual impression or a feeling that something deviates from the normal or the expected conditions. The visual impression could be mixed soils or filling materials used around the pipes indicating that excavation activities have occurred before. Marker tape laid in the right manner seems to warn some excavator operators, but far from all. The incident frequency varies considerably between different excavator operators. The excavator operators often blame the network map or incorrect marking. Network owners deny this reason. Excavating incidents mostly occurs across the conduits and most often with smaller excavators than 17 tonnes. During 2010, three excavation related incidents involving natural gas pipelines and 26 involving town gas, were reported to Energigas Sverige. During 2009, the corresponding figures were instead seven incidents with natural gas and 17 with town gas and during 2008 there were six incidences related to natural gas pipelines and only two involved town gas. None of the reported incidents during the three years have led to either injury or death. Heavy concrete plates were used earlier which demanded machines and took much longer to install, but the new polyethylene plates can be installed by hand. Tests performed together with Gas de France and others showed that, if an excavator hits a concrete plate, it is not certain that the digging is stopped. The investigations showed that the digging was stopped immediately when protective polyethylene plates were used. The tests also showed that the new plates could resist digging forces at least as good as the concrete ones. This is most likely due the ductility of polyethylene and the brittleness of concrete. Since the polyethylene plates only have been in use for four years, it is still too early to tell whether they will affect the incident statistics or not.

 3. När David förlorade mot Goliat : En studie om hur ett varumärke påverkas vid förlusten av en tvist

  OpenAIRE

  Ekberg, Emma; Blomqvist, Hugo

  2016-01-01

  I november 2015 avgjordes en tvist mellan havredrycksproducenten Oatly och branschorganisationen Svensk Mjölk i Marknadsdomstolen. Svensk Mjölk stämde Oatly eftersom de ansåg att deras marknadsföring var vilseledande. Stämningen ledde till att Oatly dömdes till förbud för marknadsföring som antyder att havremjölk är ett bättre val än komjölk. Denna studies syfte är att undersöka hur tvisten påverkat Oatlys lojala kunders varumärkesuppfattning utifrån begreppet brand image. För att undersöka d...

 4. Sweden's primary production and supplies of food - Possible consequences of a lack of fossil energy; Sveriges primaerproduktion och foersoerjning av livsmedel - Moejliga konsekvenser vid en brist paa fossil energi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baky, Andras; Widerberg, Anna; Landquist, Birgit; Norberg, Ida; Berlin, Johanna; Engstroem, Jonas; Svanaeng, Karin; Lorentzon, Katarina; Cronholm, Lars-Aake; Pettersson, Ola

  2013-07-01

  This report provides an insight into what may be the consequences for Sweden's food supply if the ability to import sufficient quantities of fossil energy decreases. The situation described is an imaginary situation that arose quickly and unexpectedly by political unrest or natural disaster. There has thus been no preparation for the situation. The length of the crisis is set to a period of 3-5 years. During that time, there is assumed no technological development or other structural change, that will change conditions compared to the current situation. If the crisis becomes more prolonged it will however gradually force major changes. Today's food supply in Sweden and much of the world depends on a constant supply of fossil energy. In the production of food is used, for example, large amounts of diesel, heating oil and mineral fertilizers. This applies to primary production of vegetables and animal breeding but also to a high degree of for user-industries , which ensures that the raw materials become finished food products for consumers. Between the different stages there are transport's in many directions that depend on fossil energy. Three different scenarios are termed low deprivation, lack of resources and high deprivation. They represent different failure scenarios where the availability of fossil energy is assumed to decrease. The three levels are tentatively set as a decrease of 25%, 50% and 75% compared with current levels. These percentages are set as initial discussion-levels from which calculations have been made of how the different stages of production will be affected.

 5. Digitala hjälpmedel i integrationsprocessen : En studie om hur Uppsala kommun använder digitala hjälpmedel vid etableringen av nyanlända

  OpenAIRE

  Dahlquist, Olivia; Crondahl, Olle

  2016-01-01

  This bachelor thesis has studied how digital tools can be used in the process of integrating immigrants. The purpose of the study has been to examine how the municipality of Uppsala and Arbetsförmedlingen in Uppsala incorporate the use of digital tools in the process of integrating immigrants and how these actors and immigrants perceive digital tools in such context. Furthermore, this thesis has discussed in which steps in the process of integrating immigrants digital tools are a resource or ...

 6. Guidelines for methodological choices when calculating impacts on the Swedish environmental objectives from changing the energy use; Vaegledning till metodval vid beraekning av paaverkan fraan foeraendrad energianvaendning paa de svenska miljoemaalen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Engstroem, Rebecka; Gode, Jenny; Axelsson, Ulrik

  2009-01-15

  The guidelines in this report have been developed by IVL Swedish Environmental Research Institute, within a project financed by the Environmental Objectives Council, the Swedish Energy Agency and the Swedish Environmental Protection Agency. The idea originated from an earlier project for the Swedish Energy Agency and the Swedish Environmental Protection Agency, where the potential of a business model for energy efficiency (Energy Performance Contracting, EPC) to contribute to fulfil the national environmental objectives was studied. When environmental impacts from the studied EPC projects was to be calculated, it was evident how many difficult methodological choices one is faced with when trying to follow up the environmental impacts from projects changing the energy use. A second project was then performed to further analyse the issues involved. The result is this guideline report. The guidelines are on the first hand directed at companies and municipalities performing projects with effects on the energy use, that want to calculate impacts from these on the Swedish environmental objectives. The guidelines can also be useful for county administrations, central authorities and other actors with interest in the issues. A starting point for the recommendations is the Swedish environmental objectives, with focus on those of special interest in relation to energy use and airborne emissions. These are Reduced climate impact, Clean air, Natural acidification only, Zero eutrophication and A good built environment. The environmental objectives are mainly concentrated on what affects the Swedish environment. However, not only emissions in Sweden cause such effects, but also emissions in other countries can be transported by air and fall down and cause impacts in Sweden. Thus, the guidelines focus on Sweden, but include to a certain extent also emissions in other countries. Another starting point is that the guidelines are developed to follow up effects from individual projects or measures. This differs in fundamental aspects from follow up of effects within a geographic unit (for example a municipality) or of environmental impacts from an organisation on a yearly basis. When following up environmental impacts from something other than a project perspective, the recommendations given are not doubtlessly applicable, since what are the most correct methodological choices differ depending on the starting point. The report is called guidelines, and not handbook or manual. This is because of the fact that there are many aspects to consider in the topical methodological choices, and the recommendations are to be considered as approximations. The aim of the report is therefore also to function as a knowledge survey in the area of environmental assessment of energy use, with in-depth background information of the recommendations and references to supplementary literature. The guidelines cover stationary energy use (hence, transport is not covered), with primary energy and life cycle perspectives to embrace total environmental impacts and facilitate comparisons between energy carriers. However, comparisons should always be made with caution, since there are several aspects to consider in conversions between energy carriers. Such aspects are how impacts are transferred between local, national and international levels, between Sweden and other countries, or between different environmental objectives. Weighting between such aspects are very difficult, and measures that reduce impacts in general are therefore preferable, when this is possible

 7. Nuclear Energy, Geothermal Energy and the Environment. Reports to the Energy Commission's Expertgroup for Safety and Environment. Kaernenergi, geotermisk energi och miljoe. Underlagsrapporter till rapport om miljoeeffekter och risker vid utnyttjandet av energi fraan Expertgruppen foer saekerhet och miljoe

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1978-01-01

  This volume contains reports on uranium mining, working conditions in the different stages of the nuclear fuel cycle, risks at storage of spent fuel elements, environmental impact of future reactor technology, effects of waste heat disposal and risks at geothermal energy extraction in Sweden. These reports have been use by the expert group to produce their final paper.

 8. Acceptance-criteria for the bedrock for deep geologic disposal of spent nuclear fuel. Proceedings from a seminar at Gothenburg University; Acceptanskriterier foer berggrunden vid djup geologisk slutfoervaring av anvaent kaernbraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1995-11-01

  The seminar was directed to Nordic participants, and discussed disposal in the Nordic crystalline bedrock. Criteria for the bedrock should include: It should give durable mechanical protection for the engineered barriers; give a stable and favorable chemical environment for these barriers; have a low turnover of ground water in the near field; be easy to characterize; give favorable recipient-conditions; not have valuable minerals in workable quantities. These general criteria raise several questions coupled to the safety analysis: e.g. the need for geological, hydrological and geochemical parameters. Which data are missing, which are most difficult to find? What should the site characterization program look like to focus on factors that are of the highest importance according to the safety analysis. The demands on the conditions at a site need to be translated into quantitative criteria, which should be expressed as values that can be measured at the site or deduced from such measurements. These questions were discussed at the seminar, and 21 contributions from Finnish, Norwegian and Swedish participants are reported in these proceedings under the chapters: Coupling to the safety analysis; Methodology and criteria for site selection in a regional geoscientific perspective; Rock as a building material - prognosis and result; Geoscientific criteria for the bedrock at the repository - Mechanical protection; Geoscientific criteria for the bedrock at the repository - Low ground water turnover, chemically favorable and stable environment in the near field; Geoscientific criteria for the bedrock at the repository - Demands on the bedrock concerning the migration of radionuclides.

 9. Bed agglomeration risk related to combustion of cultivated fuels (wheat straw, red canary grass, industrial hemp) in commercial bed materials; Baeddagglomereringsrisk vid foerbraenning av odlade braenslen (hampa, roerflen, halm) i kommersiella baeddmaterial

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Erhardsson, Thomas; Oehman, Marcus; Geyter, Sigrid de; Oehrstroem, Anna

  2006-12-15

  The market of forest products is expanding and thus resulting in more expensive biomass fuels. Therefore research within the combustion industry for alternative fuels is needed, for example cultivated fuels. Combustion and gasification research on these cultivated fuels are limited. The objectives of this work was to increase the general knowledge of silicon rich cultivated fuels by study the agglomeration characteristics for wheat straw, reed canary grass and industrial hemp in combination with commercial bed materials. Controlled fluidized bed agglomeration tests was conducted in a 5 kW, bench-scale, bubbling fluidized bed reactor. The tendencies of agglomeration were determined with the three cultivated fuels in combination with various minerals present in natural sand (quarts, plagioclase and potassium feldspar) and an alternative bed material (olivine). During the experiments bed samples and formed agglomerates were collected for further analyses with a scanning electron microscope (SEM) and with X-ray microanalysis (EDS). Wheat straw had the highest agglomeration tendency of the studied fuels followed by reed canary grass and industrial hemp. No significant layer formation was found around the different bed particles. Instead, the ash forming matter were found as individual ash sticky (partial melted) particles in the bed. The bed material mineralogical composition had no influence of the agglomeration process because of the non layer formation propensities of the used silicon rich fuels.

 10. Evaluation of a new SNCR intermixing technique applied on a waste incinerator at Uppsala Energi (System ROTAMIX{sup TM}); Utvaerdering av ny SNCR inblandningsteknik vid avfallspanna hos Uppsala Energi (System ROTAMIX{sup TM})

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Moberg, G [Mobotec AB (Sweden); Sollenberg, H; Westas, H [Uppsala Energi AB, Uppsala (Sweden)

  1996-04-01

  A good intermixing of reductants in the exhaust gas is essential for good combustion and high NO{sub x} reduction. Good intermixing cuts down on the levels of reducing chemicals required for NO{sub x} reduction. Conventional SNCR is built on intermixing of reductants through a series of lances which are mounted to cover several cross sectional areas of the furnace. System ROTAMIX{sup TM} is a technique based on premixing the SNCR chemicals with air before entering the furnace by rotation. As a consequence, fewer numbers of mixing nozzles are needed. As a result; The investment cost can be kept down. Also the creation of unwanted byproducts are reduced. The reason for this is that a homogeneous mixture of gases inside the furnace results in more even temperature distribution through the cross-section of the furnace. Increasing the effectiveness of the reductants, so reducing the levels of chemicals required and so reducing the unwanted by-products. Furthermore; System ROTAMIX reduces levels of NO{sub x} by a further 50% over existing SNCR technology system; An increase in efficiency carried by needed lower levels of excess air; The actual levels of NO{sub x} are down to as low as 120-125 mg/MJ without the need for any addition, reducing chemical with Rotating Over Fire Air (ROFA). 4 figs, 9 tabs, 18 appendices

 11. Emission of hydrocarbons and NO{sub x} at low levels of excess air in CFB; Emissioner av kolvaeten och NO{sub x} vid laaga luftoeverskott i CFB

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schuster, R [TPS Termiska Processer AB, Nykoeping (Sweden)

  1995-06-01

  Low NO{sub x} operation at low excess air levels heighten the risk of increasing the level of hazardous and polluting emissions from the boiler. These emissions are mainly of two types, greenhouse gases and the mutageneous compounds. The aim of this project has been to show which types of emissions and their correlation you can expect when firing a CFB at low excess air levels. Results: The NO{sub x} emission decreases asymptotically with increased CO-level. High load gives higher NO{sub x} -emissions. There is no significant difference in average NO{sub x} value between wood fuel and RDF-mix. The total hydrocarbon (THC) emission level increases exponentially with increased CO{sub l}evel. There was no significant difference between wood and RDF-mix. Measurements of NO{sub x}, O2, CO (dry gas) and THC were made each second. The measurements of light hydrocarbons (VOC) showed only methane and ethene, both with a good correlation to CO. Below 1000 ppm of CO there is practically no ethene. Above 1000-2000 ppm of CO there is a rapidly increasing emission of ethene. The emission levels at given CO-level are influenced by the furnace temperature. The POM, PNA and Ames test analysis showed good correlation with CO and THC. The results indicate an emission increase at about 200-500 ppm of CO and 10-20 ppm of THC. Dioxin was measured on three occasions with RDF-mix as fuel. The measurements showed an increase of dioxin emission at increased THC-emission. The supply of ammonia, into the flue gas before the cyclones, gave no significant change in hydrocarbon or CO-emission levels. CO, THC and Ames Test are probably good indicators of environmental hazardous compounds. The amount of mutageneous compounds are in general only increased when a certain level of CO is reached. 6 refs, 45 figs, 5 tabs, 7 appendices

 12. Environmental monitoring at the nuclear power plants and Studsvik 1994. Results from measurements of radionuclide concentrations in environmental samples; Omgivningskontroll vid kaernkraftverken och Studsvik 1994. Resultat fraan maetningar av radionuklidhalter i miljoeprover

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bengtson, P.; Larsson, C.M.; Luening, M.

  1996-04-01

  As expected, marine samples from the vicinity of the power plants show detectable radionuclide concentrations, caused by the discharges from the plants. Very low concentrations are noted in the terrestrial samples. At several locations, the effects of the Chernobyl disaster still dominate. 12 refs, tabs.

 13. Effects of Fluidization Velocity and Bed Particle Size on Bed Defluidization during Biomass Combustion in FB boilers; Effekten av fluidiseringshastighet och kornstorlek paa agglomereringsrisk vid biobraensleeldning i FB-pannor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eriksson, Morgan; Oehman, Marcus [Umeaa Univ. (Sweden). Applied Physics and Electronics; Wikman, Karin; Berg, Magnus [AaF-Energi och Miljoe AB, Stockholm (Sweden)

  2004-11-01

  Studies on the effect of bed particle size and fluidization velocity on the agglomeration/defluidization risk during biomass combustion in BFB/CFB plants have not previously been published. Therefore, the objective of this project has been to determine the influence of these two parameters on the risk for agglomeration in typical biofuel fired fluidized beds. The study has also resulted in information on how variations in the coating characteristics of the bed particles are depending on the fuel ash content and the particle size of the bed material. Furthermore, the conditions at large scale commercial plants have been surveyed with respect to the choice of bed material, fluidization velocity, bed sand consumption etc. Bed materials have been sampled from seven full-scale boilers, four CFB and three BFB. The samples have been sieved to achieve sieve curves, analyzed with respect to the coating characteristics, and studied by experiments in a bench-scale fluidized bed. It could be concluded from the analyses that there are no significant differences in the coating thickness or the coating composition between fine and coarse particles in the bed samples. The bench-scale agglomeration experiments showed that increased fluidization velocity results in bed agglomeration at a higher temperature. This effect was stronger at relatively low fluidization velocities. The fluidization velocity has probably no significant effect on the risk for agglomeration at normal gas velocities in a commercial CFB boiler. Though, it could have an influence on the agglomeration in for example the recycling part of a CFB, where the gas velocity is relatively low. Also in BFB-boilers the fluidization velocity is often low enough to have a significant effect on the risk for agglomeration. By the experiments in this project it has not been possible to determine if the bed particle size has an influence on the agglomeration. Further studies with modified methods are required to find out if the bed particle size has an effect on the risk for agglomeration. The interviews with people at commercial plants have shown that the BFB boilers Idbaecken and Alloeverket have experience of particle size influence on the agglomeration in large-scale plants. Fine sand seems to agglomerate easier than coarse sand. In practice there is also an indirect effect since the bed particle size has a significant influence on the choice of fluidization velocity. The experiments also indicate that the fuel has an effect on the risk for agglomeration, coal and peat in the fuel mix increase the defluidization temperature while forestry residues and short rotation forestry seem to have the opposite effect.

 14. Particle size distribution of ashes and the behaviour of metals when firing Salix in a circulating fluidized bed boiler (CFB); Askans partikelfraktionsfoerdelning och metallernas beteende vid eldning av Salix i en CFB-panna

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sfiris, G; Johansson, A [Vattenfall Utveckling AB, Stockholm (Sweden); Valmari, T; Kauppinen, E; Pyykoenen, J; Lyyraenen, J [VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo (Finland)

  1999-07-01

  This project is part of the Ash Recovery Programme aimed at establishing the environmental, technical and financial preconditions for returning wood ash to the forest. The programme is funded jointly by NUTEK, Sydkraft and Vattenfall. This report summarises the results of the experimental and modelling work to study the behaviour of the metals (especially Cd and K), after burning Salix in a 3-12 MW Circulating Fluidized Bed (CFB) boiler. The purpose of the study was to determine, using the experimental data, where cadmium and potassium condense, on what size particles they condense, and the decisive parameters governing these processes. Measurements of the fly ash particle size distribution carried out with a Berner Low Pressure Impactor (BLPI), coupled to a pre-cyclone. Samples were collected from three points: in the convection path at 650 deg C, after the convection path but before the secondary cyclone (160 deg C), and after the bag house (150 deg C). Wet chemical sampling was made for Cd, K, Zn and Pb, with three types of sampling equipment: collection of both particles and gas, collection of particles only, and analysis of the gas phase only. Analysis was made of samples from two places in the convection path (650 deg C and 250 deg C). Samples of bed material, bottom ash and fly ash have been subjected to scanning electron microscopy (SEM), and in addition a few fly ash particles, sampled after the convection path, were subjected to energy dispersive X-ray analysis (EDX). Based on experimental results, modelling work was carried out with an equilibrium model and with a general aerosol computer model ABC (Aerosol Behaviour in Combustion)

 15. Patientstråldosjämförelse vid konventionell urografi och lågdos CT-urografi

  OpenAIRE

  Gohil, Jignasa; Bertell, Sara

  2016-01-01

  Röntgensjuksköterskans huvudområde är radiografi som innefattar bland annat användning av joniserande strålning. CT undersökningar av urinvägssystemen och dess funktion ökar. CT ger en högre stråldos till patienter, jämfört med konventionell röntgen, vilket kan medföra olika sorters skador hos den som bestrålats. ALARAprincipen skall användas för att minska joniserande strålning så mycket som möjligt. Studien är utförd på Höglandsjukhuset i Eksjö där de har implementerat lågdosprotokoll på CT...

 16. The role of AV and VV optimization for CRT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  William W. Brabham, M.D.

  2013-06-01

  Full Text Available Cardiac resynchronization therapy is an effective therapy for patients with left ventricular systolic dysfunction and a ventricular conduction delay; however, approximately 30% of patients do not experience significant clinical improvement with this treatment. Modern devices allow individualized programming of the AV delay and VV offset, which offer the possibility of improving clinical response rates with optimized programming. AV and VV delay optimization techniques have included echocardiography, device-based algorithms, and several other novel noninvasive techniques. While an acute improvement in hemodynamic function has been clearly demonstrated with optimized device settings, long-term clinical benefit is limited. In the majority of cases, an empiric AV delay with simultaneous biventricular or left ventricular pacing is adequate. The value of optimization of these intervals in “non-responders” still requires further investigation.

 17. Lesing av delvis motstridende tekster i syvende klasse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wenke Mork Rogne

  2013-06-01

  Full Text Available I denne artikkelen ser vi på hvilken type informasjon elever i 7. klasse vektlegger for å konstruere en sammenhengende oppsummering av fire til dels motstridende tekster. Elever møter ofte flere tekster om samme tema – multiple tekster – og vi trenger økt kunnskap om hvordan de leser slike tekster. Elevene leste fire ulike tekster om en sykkelulykke. Tekstene presenterte informasjon som var delvis sammenfallende på tvers av alle tekstene, og delvis motstridende informasjon som innebar at enkelte tekster ga ulike beskrivelser av hendelsesforløpet. Vi testet elevenes ordavkodingsferdigheter, fikk dem til å fylle ut et spørreskjema om lesevaner og vi innhentet elevenes resultater på Nasjonal leseprøve. Etter lesing ba vi elevene gi en oppsummering av sykkelulykken. Elevene gjenga relativt mer sammenfallende informasjon enn motstridende informasjon. Gode resultater på Nasjonal leseprøve ser ut til å ha en sammenheng med elevenes ferdigheter i å konstruere en sammenhengende forståelse av de fire tekstene. Elever som oppga å lese mye på Internett hadde imidlertid fått med mindre av informasjonen som var felles for de fire tekstene i sine oppsummeringer. Vi fant også en negativ sammenheng mellom fritidslesing på Internett og resultatene fra Nasjonal leseprøve. Samlet sett indikerer resultatene at når elevene skal skape sammenheng mellom flere delvis motstridende tekster, så blir sammenfallende informasjon vektlagt mer enn motstridende informasjon. Dessuten ser det ut til at de elevene som bruker mest fritid til å lese på Internett, sliter mer med å sammenfatte innholdet i de fire tekstene enn de andre elevene.

 18. EST Table: AV403981 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available terminase large subunit (DNA packaging protein A) from bacteriophage origin [Escherichia coli UMN026] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV403981 pg-- ... ...AV403981 pg--0297 11/12/09 n.h 10/09/28 100 %/265 aa ref|YP_002411376.1| terminase large subunit (DNA packag...ing protein A) from bacteriophage origin [Escherichia coli UMN026] emb|CAR11828.1|

 19. Kvantifisering av overvann: Case Brøset

  OpenAIRE

  Huurnink, Jon Egenberg

  2012-01-01

  Oppgaven forsøker å vise den systemresponsen som er særegen for konvensjonelle tiltak og blå-grønne tiltak. Dette er aktuelt på Brøset bydel som en del av Fremtiden byer prosjektet og skal bygges om til boligområde. MIKE URBAN og MIKE 21 er benyttet til å lage en konseptuell modell.Ved å sammenligne sommer- og vinterforhold, i tillegg til ulike gjentaksintervaller (1, 20 og 100år), vil kurver for videreført vannmengde gi et inntrykk av tiltakenes effekt. Dette gir beslutningsstøtte for Komm...

 20. EST Table: AV398396 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398396 NV021762 11/12/09 GO hit GO:0005622(intracellular)|GO:0008270(zinc ion bin...ding) 10/09/28 n.h 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 30 %/120 aa AGAP003111-PA Protein|2R:32505726:32508690:1|gene:AGAP003111 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV398396 NV02 ...

 1. User guide of AVS/ITBL for numerical environmental system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Suzuki, Yoshio; Matsumoto, Nobuko; Yamagishi, Nobuhiro; Arakawa, Takuya; Kuraishi, Hideaki

  2005-02-01

  The Center for Promotion of Computational Science and Engineering of the Japan Atomic Energy Research Institute has carried out the ITBL (Information-Technology Based Laboratory) project which is one of e-Japan priority policy programs. The goal of the ITBL project is to create the vertical research environment in which intellectual resources such as remote computers, programs and data can be shared in Japanese research institutions and cooperative studies among researchers can be supported. AVS/ITBL is the visualization tool which has been developed aiming at realizing the efficient visualization in the ITBL environment. This visualization tool is one of the tools of ITBL infrastructure software and operates in cooperation with AVS/Express. Main functions of AVS/ITBL are as follows: it can directly read data files located on remote computers, it can display and control an image on the web browser, it can collaboratively display an image among remote researchers, and it can perform visualization process as a batch. In this paper, utilization of AVS/ITBL to the numerical environmental system, which is one of the applications in ITBL project, is presented. And the outline of the operation in this utilization is indicated. (author)

 2. EST Table: AV403752 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403752 pg--0009 10/09/28 100 %/257 aa ref|YP_002411376.1| terminase large subunit (DNA packaging... protein A) from bacteriophage origin [Escherichia coli UMN026] emb|CAR11828.1| terminase large subunit (DNA packaging

 3. EST Table: AV403922 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403922 pg--0214 10/09/28 91 %/142 aa ref|ZP_06118881.2| DNA packaging protein FI ...[Clostridium hathewayi DSM 13479] gb|EFC94454.1| DNA packaging protein FI [Clostridium hathewayi DSM 13479

 4. EST Table: AV404246 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404246 pg--0747 10/09/28 91 %/130 aa ref|ZP_06118881.2| DNA packaging protein FI ...[Clostridium hathewayi DSM 13479] gb|EFC94454.1| DNA packaging protein FI [Clostridium hathewayi DSM 13479

 5. EST Table: AV403894 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available ref|XP_001605691.1| PREDICTED: similar to xaa-pro dipeptidase app(e.coli) [Nasonia vitripennis] 10/08/28 52...%/206 aa gi|189241712|ref|XP_968082.2| PREDICTED: similar to xaa-pro dipeptidase app(e.coli) [Tribolium castaneum] AV403894 pg-- ...

 6. EST Table: AV399990 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399990 br--0239 10/09/28 100 %/110 aa ref|NP_001037364.1| cellular retinoic acid .../09/10 57 %/107 aa gnl|Amel|GB15299-PA 10/09/10 59 %/107 aa gi|282165782|ref|NP_001164130.1| cellular FABP-like protein isoform 1 [Tribolium castaneum] NM_001043899 br-- ...

 7. Rektorers forståelse av mobbing i skolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Helle Rabøl

  2008-01-01

  PÅ opfordring fra redaktionen gives en kommentar med dansk vinkel til den norske artikel 'Rektorers forståelse av mobbning i skolen'.Den omtalte artikel er at betragte som første trin i indførelse af en nordisk mobbeforståelse med undgangspunkt i Dan Olweus begrebsafgrænsning.Der savnes også en i...

 8. EST Table: AV400897 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV400897 br--1948 10/09/28 47 %/180 aa ref|XP_967144.2| PREDICTED: similar to corneal wound healing...TED: similar to corneal wound healing-related protein [Tribolium castaneum] CK493011 br-- ...

 9. EST Table: AV399507 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399507 NV120319 10/09/28 70 %/144 aa ref|YP_803401.1| baculovirus repeated ORF-b [Anticars...ia gemmatalis nucleopolyhedrovirus] gb|ABI13791.1| baculovirus repeated ORF-b [Anticarsia gemmatali

 10. EST Table: AV401629 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV401629 e96h0968 10/09/28 70 %/161 aa ref|XP_002431431.1| Karyogamy protein KAR4, ...putative [Pediculus humanus corporis] gb|EEB18693.1| Karyogamy protein KAR4, putative [Pediculus humanus cor

 11. Screening av PFAS og Dekloran forbindelser i utvalgte arktiske toppredatorer

  OpenAIRE

  Schlabach, Martin; Gabrielsen, Geir Wing; Herzke, Dorte; Hanssen, Linda; Routti, Heli; Borgen, Anders

  2017-01-01

  This report summarizes the findings of a screening study into the occurrence of selected perfluorinated compounds (PFCs) and dechloranes in Arctic top predators. The emerging PFCs F53 F53B, and PFBS were not detected neither in bird eggs nor in mammals. However, different dechloranes were detected in all samples. Screening av PFAS og Dekloran forbindelser i utvalgte arktiske toppredatorer

 12. EST Table: AV400925 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV400925 br--1989 10/09/28 35 %/122 aa ref|XP_967620.1| PREDICTED: similar to anopheles stephen...nl|Amel|GB19565-PA 10/09/10 35 %/122 aa gi|91093471|ref|XP_967620.1| PREDICTED: similar to anopheles stephensi ubiquitin, putative [Tribolium castaneum] FS914988 br-- ...

 13. EST Table: AV400204 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV400204 br--0896 10/09/28 36 %/111 aa ref|XP_967620.1| PREDICTED: similar to anopheles stephen...093471|ref|XP_967620.1| PREDICTED: similar to anopheles stephensi ubiquitin, putative [Tribolium castaneum] FS914988 br-- ...

 14. Le producteur de jeux vidéo comme interface. Un exemple d’application de la narratologie de Greimas à l’analyse de la production de jeux video 

  OpenAIRE

  Charrieras, Damien

  2015-01-01

  Malgré le développement des recherches sur les industries créatives en général et sur l’industrie du jeu vidéo en particulier, les modalités de production au sein des groupes de projet des studios de développement de jeux vidéo demeurent encore peu connues. De quelles manières des travailleurs parfois très spécialisés dans leur domaine peuvent communiquer de façon à atteindre à un certain consensus lors du processus de production ? À l’aide de la théorie de la narrativité élaborée par Greimas...

 15. Analysis of AVS-penogram in 3000 impotent patients

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Minn, Young Guy; Choi, Hyung Ki [Yonsei University College of Medicine, Seoul (Korea, Republic of)

  1994-09-01

  Audio visual simulation penogram(AVS-penogram) is used as a screening method for evaluation of erectile dysfunction. In this study, 3000 patients were evaluated from Dec. 1986 to Dec. 1992 and finally diagnosed by comprehensive diagnostic methods. The patients were classified according to AVS-penogram curves into 4 types and correlated with the patient`s final diagnosis. For 800 patients who were evaluated with combined AVS-penogram and NPT monitoring, compatibility ratios between psychogenic and organic group were compared. After correlating each of the curve type with the patients and comparing erotic and nocturnal erection, following results were obtained. 1. The mean age of the patients was 41.25 years. 2. The overall rate of final diagnosis were 57.5%, 14.3%, 8.9% in psychogenic, arteriogenic and veogenic impotence. 3. Type I group was proved as psychogenic impotence in 87% of the patients. 4. Type IIA group was proved as organic impotence in 79% of the patients and most of them had neurogenic and arteriogenic impotence. 5. Type IIB group was proved as psychogenic impotence in 51%, organic impotence in 49% of the patients. Among the organic impotence group, most of them had arteriogenic, venogenic and neurogenic impotence. The difference of both group was statically insignificant. 6. Type IIC group was proved as psychogenic impotence in 39%, organic impotence in 61% of the patients. Further studies are needed for sub-classification of both groups. 7. The compatibility ratio of the AVS-penogram and NPTM was 85.9% in psychogenic group with normal finding in both tests and 44.7% in organic group with abnormal finding in both tests. In conclusion, AVS-penogram is a primary diagnostic method in screening impotent patients and type I is regarded as psychogenic impotence. In Type IIB and IIC, sub-classification of curve type is needed for differential diagnosis between psychogenic and organic impotence. (Abstract Truncated)

 16. Kokken lagar mat! Utøving og utvikling av yrkeskunnskap på kjøkenet sett i lys av 2300 år gamle kunnskapsformer.

  OpenAIRE

  Gascogne, Marit

  2011-01-01

  Master i yrkespedagogikk Tema for masteroppgåva er utøving og utvikling av yrkeskunnskap i kokkfaget. Bakgrunnen for arbeidet er resultat frå andre forskingsprosjekt i masterstudiet og innføringa av den nye reforma, kunnskapsløftet, i den vidaregåande skulen. Analyse av litteratur, observasjon og intervju av yrkesutøvarar er metodane som er brukt for å finne svar på problemstillinga: Korleis kan Aristoteles sine gnosis-former brukast til å skildre yrkeskunnskap og utvikling av yrkesk...

 17. Élaboration et validation de l’échelle de la perception et du sentiment d’auto-efficacité en vidéocommunication (ÉPAV .

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrick Giroux

  2008-01-01

  Full Text Available L’article présente le processus d’élaboration et de validation de l’échelle de la perception et du sentiment d’auto-efficacité des apprenants vis-à-vis de la vidéocommunication (ÉPAV. Basée sur la théorie sociocognitive de Bandura (1977, 1982, 1997/2007, cette échelle permet d’évaluer deux dimensions: la perception générale de la vidéocommunication et celle que l’individu a de son propre niveau de compétence dans ce contexte. Les résultats soutiennent la structure bidimensionnelle ainsi que la cohérence interne de l’ÉPAV. Des corrélations avec des mesures de la motivation et de l’expérience en vidéocommunication ainsi qu’avec des mesures de l’attention en appuient la validité.

 18. Rekryteringsprocessen vid Svenska Spel

  OpenAIRE

  Mejman, Viktor; Steineck, Erik

  2009-01-01

  In  the  constantly  changing working  life  of  today, where  emphasis  on  human  capital  grows stronger,  the  importance  of  recruiting  and  retaining  good  staff  increases.  Successful recruitment  requires  a  first-rate  recruitment  process.  In  literature  on  recruitment recommendations for successful recruitment are presented.   The  aim  of  this  study  is  to  describe  similarities  and  differences  between  these recommendations and Svenska Spel’s recruitment practice o...

 19. Påliteligheten av selvrapportert alkoholkonsum. Svalbardstudien 1988-89

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Georg Høyer m. fl

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGSvalbard er spesielt godt egnet til å vurdere påliteligheten av selvrapportert alkoholkonsum. På grunn av detlave prisnivået for alkohol er ulovlig import eller hjemmeproduksjon av alkohol ukjent på Svalbard. Dessutener samfunnet lite og oversiktlig, slik at det er praktisk mulig å undersøke hele befolkningen. I den aktuellestudien registrerte vi alt salg av alkohol til fastboende nordmenn på Svalbard i oktober og november 1988. Isamme tidsperiode ble alle nordmenn 18 år eller eldre invitert til å ta del i en helseundersøkelse der det inngikkspørsmål om alkoholbruk. Vi fant at selvrapportert alkoholkonsum utgjorde rundt 40% av salgsvolumet.På grunn av de spesielle forhold når det gjelder alkoholomsetning på Svalbard er det grunn til å anta atestimatet i denne studien er mer pålitelig sammenlignet med tilsvarende studier fra andre områder.Høyer G, Nilssen O, Brenn T, Schirmer H. The reliability of self-reported alcohol consumption.The Svalbard study 1988-89. Nor J Epidemiol 1996; 6 (1: 109-113.ENGLISH SUMMARYThe Norwegian island of Spitzbergen, Svalbard offers a unique setting for validation studies on self-reportedalcohol consumption. No counterfeit production or illegal import exists, thus making a complete registrationof all sources of alcohol possible. In this study we recorded sales from all agencies selling alcohol onSvalbard over a two month period in 1988. During the same period all adults living permanently on Svalbardwere invited to take part in a health screening. As part of the screening a self-administered questionnaire onalcohol consumption was introduced to the participants. We found that the self-reported volume accounted forapproximately 40 percent of the sales volume. Because of the unique situation applying to Svalbard, theestimate made in this study is believed to be more reliable compared to other studies using sales volume tovalidate self-reports.

 20. Metoder och verktyg för motivation till och integration av arbetsmiljöarbete

  OpenAIRE

  Åteg, Mattias; Nygren, Olle; Andersson, Ing-Marie; Laring, Jonas; Neely, Greg; Rosén, Gunnar

  2006-01-01

  Rapporten utgår från forskningsområdet "Hur kan och bör arbetsmiljöarbete bedrivas och integreras i organisationers kärnverksamhet?" vid tema SMARTA, Arbetslivsinstitutet. I ett tidigare arbete har ett antal egenskaper identifierats som viktiga för motivation och engagemang för arbetsmiljöarbete, sk Moveit-egenskaper. Dessa egenskaper och deras roll i arbetsmiljöarbetet ställs här i relation till perspektivet integrerat arbetsmiljöarbete, där arbetsmiljön ingår i styrsystemet och arbetsmiljöa...

 1. Hvilken rolle spiller hybrid shopping i kundereisen ved kjøp av kosmetikk?

  OpenAIRE

  Varem, Andrea; Nervik, Lene

  2017-01-01

  Temaet for denne bacheloroppgaven er hybrid shopping i kundereisen ved kjøp av kosmetikk. Etter en omfattende gjennomgang av eksisterende teori rundt kundereisen fikk vi et inntrykk av at det er et gap i forskningen knyttet til kundereisen ved kjøp av kosmetikk, på tross av størrelsen på dette markedet. Det vi fant av teori på feltet var i stor grad basert på kvantitative undersøkelser, og vi ønsker derfor å belyse kundereisen i denne konteksten gjennom et kvalitativt forskningsdesign. Med ut...

 2. Overvåking av jordboende sopp i Røsskleiva NR, Bamble 2016

  OpenAIRE

  Brandrud, Tor Erik; Dima, Bàlint

  2017-01-01

  Brandrud, T.E. & Dima, B. 2017. Overvåking av jordboende sopp i Røsskleiva NR, Bamble 2016. – NINA Kortrapport 80. 15 s. Kartlegging (start av overvåking) av habitat-spesifikke, jordboende kalksopper i nordre del av Røsskleiva NR ble gjennomført i 2016, før oppstart av skjøtselstiltak med storfébeiting. Tilsammen 27 habitat-spesifikke arter, inkludert 18 rødlistede arter ble registrert i løpet av to registreringsrunder i 2016. Funnene fordelte seg på 10 kalkbarskogsopper, 5 kalklinde-skogs...

 3. Validation of a Real-time AVS Encoder on FPGA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Qun Fang Yuan

  2014-01-01

  Full Text Available A whole I frame AVS real-time video encoder is designed and implemented on FPGA platform in this paper. The system uses the structure of the flow calculation, coupled with a dual-port RAM memory between/among the various functional modules. Reusable design and pipeline design are used to optimize various encoding module and to ensure the efficient operation of the pipeline. Through the simulation of ISE software and the verification of Xilinx Vritex-4 pro platform, it can be seen that the highest working frequency can be up to 110 MHz, meeting the requirements of the whole I frame real- time encoding of AVS in CIF resolution.

 4. Leaning av arbetspunkt för urindiagnostik

  OpenAIRE

  Romar, Arne Johannes

  2017-01-01

  Lean är en metod som ämnar förbättra arbetsprocesser, öka kvalitén och förhindra slöseri av resurser. Fler och fler företag och institutioner i västvärlden har den senaste tiden börjat implementera läran och verktygen som ursprungligen kom från Toyota och deras produktionssystem. Sjukhus och sjukhuslaboratorier är inget undantag, patienterna och provmängderna blir större samtidigt som krav på inbesparningar sker. Därför behövs alternativa lösningar i form av lean för att få tillstånd en effek...

 5. Nyttan av franchising i den svenska fastighetsmäklarbranschen

  OpenAIRE

  Herke, Marie; Olivers, Marielle

  2012-01-01

  Franchising är det mest vanliga kedjekonceptet i fastighetsmäklarbranschen och flera av de största fastighetsmäklarkedjorna är franchisekedjor. De fristående mäklarbyråerna får allt svårare att klara sig i den ökade konkurrensen. Det är främst fristående mäklarbyråer på mindre orter med ett etablerat varumärke samt nischade mäklarbyråer som klarar sig i konkurrensen med de stora kedjorna. På senare år har antalet kedjeanslutna fastighetsmäklare ökat betydligt och flertalet av mäklarkedjorna ä...

 6. Utforming av stålrammer til ridehall

  OpenAIRE

  Halvorsrud, Roar

  2013-01-01

  NORSK: Oppgaven går ut på å dimensjonere forskjellige bærerammer til en ridehall på kobberud gård i Lier kommune i Buskerud. Kriterier i oppgaven er at alle forbindelser mellom søyler og bjelker skal kunne utføres som en boltet forbindelse for en så praktisk oppreising av bygget som mulig. Det gir også mulighet for og montere selve bæresystemet på egenhånd om man har nødvendig utstyr. Det er dermed viktig at man bruker så lite stål som mulig for å redusere vekt av søyler og bjelker. Bearbe...

 7. Electrical storm after CRT implantation treated by AV delay optimization.

  Science.gov (United States)

  Combes, Nicolas; Marijon, Eloi; Boveda, Serge; Albenque, Jean-Paul

  2010-02-01

  We present a case of symptomatic ischemic heart failure with an indication for cardiac resynchronization and implantable cardiac defibrillator therapy in primary prevention. After implantation, the patient developed a severe electrical storm with multiple shocks. Hemodynamic improvement based only on AV delay, guided by echocardiography and ECG, brought about a dramatic improvement in the situation. We discuss the pathophysiology of electrical storm occurring immediately after LV pacing.

 8. EST Table: AV401797 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV401797 heS00172 10/09/28 94 %/235 aa ref|NP_001036831.1| saposin-related [Bombyx ...9/10 low homology 10/09/10 low homology 10/09/10 41 %/191 aa gi|91077504|ref|XP_966852.1| PREDICTED: similar to saposin isoform 1 [Tribolium castaneum] FS791050 heS0 ...

 9. Inkludering av ungdom med minoritetsbakgrunn i NIF-organisert idrett

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mari Kristin Sisjord

  2014-10-01

  Full Text Available Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF har en uttalt målsetting om en åpen og inkluderende idrett. Hvordan kommer dette til uttrykk i den praktiske virksomheten? Denne artikkelen, som bygger på data fra en undersøkelse om likestilling og mangfold i den organiserte idretten (NIF, retter søkelyset mot arbeid med inklusjon av ungdom med minoritetsbakgrunn på ulike organisasjonsnivå i NIF: særforbund, idrettskretser og idrettslag. Datamaterialet er kvalitative intervju med representanter fra ulike organisasjonsnivå. Resultatene viser at NIFs overordnede politikk i varierende grad nedfelles i særforbundenes virksomhet, i idrettskretsene og i idrettslagene. Av særforbundene skiller Fotballforbundet og Klatreforbundet seg ut som aktive pådrivere i arbeidet med inkludering. Mange idrettslag oppfattet slike spørsmål som lite aktuelle i sitt rekrutteringsområde. Representanter for lag som hadde erfaring med inkludering og rekruttering av minoritetsungdom, tilkjennega varierte erfaringer og synspunkter.

 10. Varumärket IKEA : en studie om identitet och image vid företagets etablering i Karlstad

  OpenAIRE

  Almqvist, Jessica; Reinholdsson, Åsa

  2007-01-01

  IKEA är i nuläget ett av Sveriges och världens starkaste varumärken och under sommaren 2007 kommer IKEA att etablera sig i Karlstad. För att ett varumärke ska kunna anses vara starkt krävs det att företagets identitet och image stämmer överens. Identitet är de signaler som företaget sänder ut till kunden och image är den uppfattning som uppstår i kundens medvetande om själva företaget. Intresset i nuläget var att se till vad IKEA har för identitet och vad boende i Karlstad med omnejd har för ...

 11. ANALYSE AV SAMVARIASJON MELLOM MÅLT ARBEIDSBELASTNING (NAS) OG DEN SUBJEKTIVE OPPLEVELSEN AV ARBEIDSBELASTNINGEN (NASA-TLX) VED INTENSIVAVDELINGER

  OpenAIRE

  Graarud, Vibeke

  2015-01-01

  SAMMENDRAG Sykehus generelt og intensivavdelinger spesielt er under økende press for å kunne drive god og riktig ressursforvaltning. Dermed øker også behov for å kunne dokumentere intensiv-avdelingenes aktivitet og ressursbehov. Nursing Activities Score (NAS) blir ved flere av landets intensivavdelinger brukt som scoringsverktøy for arbeidsbelastning. Det er et verktøy som har til hensikt å kartlegge behovet for antall sykepleiere per pasient. Det er i Norge flere sykepleiere per intensivpasi...

 12. Å LESE MEDIETEKSTER PÅ IPADEN. Observasjoner av en medievant fireårings bruk av iPad i hjemmet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henriette Jæger

  2016-06-01

  Full Text Available Artikkelen tar utgangspunkt i tre observasjoner av en gutt på fire år som bruker iPad på fritiden. Den søker å synliggjøre de strategiene dette barnet velger for å skaffe seg tilgang til ulike medietekster, hvordan han leser og tolker dem, og den undersøker eventuelle spor av kritisk refleksjon hos barnet over disse tekstene. Teoretisk sett hviler den på en forståelse av mediekompetanse som en parallell prosess til utvikling av lese- og skrivekyndighet (literacy, og medieopplevelsene omtales som viktige møter med tekst. Artikkelen undersøker hvordan å lese medietekster kan legge et grunnlag for å utvikle en utvidet tekstkompetanse eller mediekompetanse. Konklusjonen legger vekt på motivasjon og lekenhet som barns primære inngang til medietekstene og som et grunnlag for å utvikle mediekompetanse (media literacy. The article is based on three observations of a four-year-old boy who uses the iPad in his spare time. It demonstrates the strategies that this boy applies to gain access to various media texts, and how he reads and interprets them. It also seeks to examine traces of critical reflection that he may demonstrate in relation to these texts. Theoretically, it rests on an understanding of media literacy as a parallel process to the development of literacy, and it seeks to demonstrate how reading media texts can create an important starting point for the development of media literacy. The Kindergarten practitioner’s role and opportunities to develop children's media literacy within a kindergarten context is a focus towards the end of the article. In conclusion, I argue that motivation and playfulness are important approaches to media texts and create an important foundation for the development of media literacy

 13. Har forhold under svangerskapet betydning for utviklingen av otitis media?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari J. Kværner

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGMed utgangspunkt i data fra et populasjonsbasert utvalg av 7 992 norske tvillinger ble sammenhengenmellom gjentatte ørebetennelser og forhold under svangerskapet studert. Som parametre på intrauterinevekstforhold ble informasjon om fødselsvekt og gestasjonsalder fra Medisinsk Fødselsregister benyttet.Informasjon om rapporterte øreinfeksjoner ble basert på spørreskjemaer som ble besvart av tvillingene ialderen 18–25 år. Først studerte vi individuelle effekter av fødselsvekt og gestasjonsalder på forekomsten avotitis media (OM. Rapportert fødselsvekt hos individer med OM var signifikant lavere enn hos kontrollene,med en gjennomsnittsforskjell på 86 gram. Hos de som rapporterte OM var gjennomsnittlig gestasjonsalder3 dager kortere enn i kontrollmaterialet. Deretter beregnet vi effekten av fødselsvekt ved bruk av co-twinkontroll metoden. Blant monozygote (MZ tvillingpar gjenspeiler fødselsvektforskjeller innenfor tvillingparetintra-uterine miljøforskjeller. Blant dizygote (DZ par kan vektforskjellen være både genetiske ogmiljøbetinget. Ved sammenligning av fødselsvektforskjeller innenfor tvillingparene er tvillingen som ikkehar gjentatte øreinfeksjoner en matchet kontroll blant OM diskordante par. Resultatene antyder at lavfødselsvekt er en risikofaktor for otitis media. Gjennomsnittlig vektforskjell blant par diskordante for OMvar 48 gram, og den av tvillingen som ikke rapporterte OM hadde signifikant høyere fødselsvekt.Kværner KJ, Tambs K, Harris J, Magnus P. Do pregnancy-related factors influence the development ofotitis media? Nor J Epidemiol 1997; 7 (1: 55-58.  ENGLISH SUMMARYThe association between intrauterine growth, as measured by weight and gestational age, and the occurrenceof recurrent ear infections was studied using data from a population based sample of 7992 Norwegian twins.Perinatal measures were collected from the Medical Birth Registry, and reports of recurrent ear infectionswere based on

 14. Overvåking av norsk kosthold - metoder og resultater

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Johansson

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGKunnskap om endringer i matvarenes sammensetning og befolkningens kosthold er grunnleggende for utformingog oppfølging av en helsefremmende mat- og ernæringspolitikk. Dagens system for overvåking avkostholdet bygger først og fremst på en matvaredatabase og opplysninger om forbruket av matvarer fra tretyper datasett; matforsyningsstatistikk, forbruksundersøkelser og kostholdsundersøkelser. Det avgis årlig envurdering av utviklingen i norsk kosthold i forhold til mat- og ernæringspolitiske målsettinger. Det norskesystemet for overvåking av kostholdet er blitt betydelig styrket i løpet av 1990-årene ved innføringen avregelmessige kostholdsundersøkelser blant landsrepresentative utvalg av befolkningen i ulike aldersgrupperog økte ressurser til analyse av næringsinnholdet i matvarer. Det er imidlertid beskjedent sammenlignet meddatainnsamlingen i land som USA og Storbritannia. Det norske overvåkingssystemet er forsatt i enutviklingsfase, og det må justeres og kompletteres etter hvert. Dessuten vil det arbeides med å kvalitetssikredatainnsamlingen.Johansson L. Surveillance of the diet in Norway – methods and results.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYKnowledge about changes in composition and intake of foods, as well as changes in the prevalence of dietrelatedhealth problems is fundamental for an effective food and nutrition policy. The National Council onNutrition and Physical Activity is responsible for evaluating changes in the diet. Annually the Council publishesreports about trends in the Norwegian diet, and suggests measures to improve the diet. The Council, incooperation with the National Food Authority and the Institute for Nutrition Research, University of Oslo,has established a national food and dietary surveillance system. This system is mainly based on a fooddatabase and food consumption data. The food consumption data include three principally different datasets: food supplies, household consumption surveys

 15. Diffusjon av influensa i Norge under spanskesyken 1918-19

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Svenn-Erik Mamelund

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGSpanskesyken var en verdensomspennende influensaepidemi som tok livet av minst 30 millioner mennesker,de fleste i løpet av noen få høstmåneder i 1918, men den strakk seg også inn i 1919. En siste svakbølge fant sted vinteren 1920. De første sporadiske tilfellene av spanskesyken i Norge oppsto i militærleirei begynnelsen av april 1918. Over tre måneder senere kom de første spredte tilfellene av det som skullevise seg å være starten på en ny stor influensapandemi. De første av disse oppsto i Kristiania, mest sannsynligetter smitteimport fra Skottland over Nordsjøen. Sommeren 1918 spredte spanskesyken seg raskt frasør til nord, fra kysten til innlandet innover fjordene, og fra de største byene og industrisentra via mindrebyer og andre tettsteder til landsbygda langs de viktigste ferdselsveiene. Da spanskesyken blusset opp igjenhøsten 1918 spredte den seg langsommere og trolig fra nord til sør, fortsatt fra kysten innover fjordene,men spredning fra byene langs kommunikasjonsveiene var mindre fremtredende. Vinteren 1918/19opptrådte influensaen spredt og sporadisk, tilsynelatende uten bestemt spredningsmønster og rekkefølge.Jernbanen, hurtigruten og automobilrutene spilte trolig en viktig rolle i spredningsprosessen, spesielt andrehalvår 1918. Ulik sosial interaksjon, for eksempel et marked som samlet store folkemengder, kan bidra til åforklare eksplosive utbrudd av influensa og diffusjon på lavt geografisk nivå.Mamelund S-E. The diffusion of influenza in Norway during the 1918-19 Pandemic.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYIn 1918-1919, a world-wide pandemic, the Spanish Influenza, swept over the entire globe, killing at least30 million people, most of them during the fall of 1918. A last, but small and less defined wave occurred inthe winter of 1920. The first sporadic cases of Spanish Influenza in Norway are known from army campsin the early days of April 1918. More than three months later, the first scattered

 16. Description et usages d’un nouveau dispositif de vidéo-cours : l’encre numérique

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marc Trestini

  2011-06-01

  Full Text Available Cet article présente un nouveau design de vidéo-cours pour l’enseignement universitaire : « l’encre numérique ». Il rend compte de son impact sur l’apprentissage et décrit le profil cognitif des étudiants pour qui ce dispositif semble produire les meilleurs résultats. Le dispositif étudié est constitué d’un Tablet PC associé à un cahier de textes en ligne. Le Tablet PC permet de vidéoprojeter ce que l’enseignant avait coutume d’écrire auparavant au tableau et le cahier de textes de restituer, en ligne, l’ensemble des traces du cours (visuelles, sonores, textuelles. L’étude du dispositif s’appuie sur les résultats des étudiants aux examens, la fréquence de consultation des ressources, ainsi que sur la manière dont elles sont consultées. Cette étude met en évidence certaines caractéristiques et affordances du dispositif qui semblent avoir un effet bénéfique sur les apprentissages et ce, en fonction du profil cognitif de l’étudiant.This paper presents a new design of video courses for university teaching. It is called "digital ink". It shows its impact on student learning and describes the cognitive profile of students for which this device seems to produce the best results. The device which is studied consists of a Tablet PC combined with a work agenda on line. The Tablet PC enables one to project what the teacher traditionally wrote on the board. That is to say; explanatory notes, equations and hand-written diagrams. The teacher has a writing tool (digital light pen which allows cursive script (handwriting on a computer. All written records produced by the teacher during the course, accompanied by verbal comments are recorded. The study of this device is based on student performance on exams, how often they consulted the videos as well as the manner of consulting them. This study shows the impact of this new device on student learning according to their cognitive profile.

 17. IceBridge LVIS POS/AV L1B Corrected Position and Attitude Data

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — The IceBridge LVIS POS/AV L1B Corrected Position and Attitude Data (IPPLV1B) data set contains georeferencing data from the Applanix 510 and 610 POS AV systems flown...

 18. IceBridge POS/AV L1B Corrected Position and Attitude Data

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — The IceBridge POS/AV L1B Corrected Position and Attitude (IPAPP1B) data set contains georeferencing data from the Applanix 510 POS AV system flown with the Digital...

 19. KS-LAB Kontroll av hydrometer ASTM 152H : (prosess 14-433 i hb014 og NS8005)

  OpenAIRE

  Nouri, El Hadj

  2007-01-01

  I forbindelse med kvalitetssikring av slemmeanalyser ved bruk av hydrometer har det vist seg å være behov for systematisk kontroll ved innkjøp og bruk av hydrometre. Rapporten beskriver registrerte avvik ved sammenligning av hydrometre og angir hvorledes kontroll av hydrometer skal foregå for å sikre at anvendt utstyr tilfredsstiller gjeldende krav.

 20. Et studium av samfunnsansvar (CSR) for norske utenlandsetablerte akvakulturselskaper; Marine Harvest og Cermaq Mainstream i Chile

  OpenAIRE

  Sæther, Malin

  2010-01-01

  Oppgaven er et studium av samfunnsansvar for norsk utenlandsetablert akvakulturnæring. Valg av tema er motivert av interessen for den eksisterende samfunnsdebatten omkring næringen og internasjonale næringsstrukturer med fotfeste i utviklingsland. Norsk tilstedeværelse i Chile eksemplifisert ved Marine Harvest og Cermaq Mainstream er anvendt som case studium. Presentasjon og drøfting av Corporate social responsibility (CSR), oversatt til norsk som Selskapers samfunnsansvar, ...

 1. Det afghanska valet i svensk media : En diskursanalys av svensk medias rapportering om parlamentsvalet 2010

  OpenAIRE

  Arvidsson, Jonathan

  2013-01-01

  Den här uppsatsen analyserar svensk medias rapportering om valet i Afghanistan 2010. Med hjälp av metoder framtagna av Van Dijk har en analys av artiklar som berör valet 2010 gjorts. De teoretiska utgångspunkterna är postkolonialism och orientalism. Med hjälp av de perspektiven och Van Dijks medieanalys analyseras materialet för att tydliggöra strukturer i media.

 2. Ungdommers opplevelser med overdreven bruk av online-rollespillet World of Warcraft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Flaaten, Øivind; Torp, Steffen; Aarseth, Espen

  2010-01-01

  Ungdommers bruk av online-rollespill blir ofte problematisert (Falkner 2007). På bakgrunn av kvalitative intervjuer med ti ungdommer og fem pårørendekontakter beskrives i denne artikkelen ungdommenes opplevelser av online-spillet World of Warcraft (WoW). Denne pilotstudien gir en nyansert...... for konflikt og hjelpeløshet. Helsefremmende arbeid basert på dialog og tidlig intervensjon kan forhindre at online-spilladferd kommer ut av kontroll....

 3. En obekväm sanning eller en stor bluff? : En analys av den visuella gestaltningen av fenomenet "global uppvärmning" i filmmediet

  OpenAIRE

  Eriksson, Anton; Oretoft, Mikael

  2010-01-01

  En uppsats som kritiskt granskar och analyserar den visuella gestaltningen i två dokumentärfilmer. Huvudtemat i filmerna är global uppvärmning och konsekvenserna av detta. Uppsatsens syfte är att undersöka den visuella gestaltningen av den miljödebatt som filmerna är en del i och genom detta belysa frågor som berör visuell kultur och popularisering av vetenskap.

 4. Forbuden frukt smaker best en studie av nordmenns spise- og drikkemønster av sjokolade, søtsaker, salt snacks, sukkerholdige leskedrikker og lignende

  OpenAIRE

  Bugge, Annechen Bahr

  2010-01-01

  Denne studien er en del av forskningsprosjektene Young Food og HealthMeal. Begge prosjektene er finansiert av Norges forskningsråd. Temaet i rapporten er nordmenns spise- og drikkemønster av en type mat og drikke som helsemyndighetene ønsker at befolkningen skal redusere forbruket sitt av – slik som sjokolade, søtsaker, søte bakervarer, salt snacks og sukkerholdige drikker. Selv om forbruksutviklingen de seneste par årene har vist positive tendenser, har altså nordmenn fremdeles et langt høye...

 5. …med andre ord. ”10 stadier i oversettelse av sangtekst”. Oversettelse av Stevie Wonder og Stephen Sondheim til norsk

  OpenAIRE

  Iveland, Kari

  2017-01-01

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Utøving med fordypningsemne SAMMENDRAG AV OPPGAVEN --- Denne masteroppgaven er en del av en utøvende master og inneholder en analytisk og en praktisk del. Formålet er å finne en metode, et verktøy, for oversettelse av sangtekst, og å identifisere faktorer i språket som må tas hensyn til i oversettelse. Samlet viser den ulike språklige egenskaper som er med på å prege arbeidet med oversettelser av sangtekster. Med utgangspunkt i teorier om tolknin...

 6. Analysis reports on the ecotoxicological evaluation of discharges of spent water at the cogeneration/central heating plants Alloeverket, Borgaas, Haendeloeverket, Moelnlycke, Saevenaes and Aelmhult; Analysrapporter avseende ekotoxikologisk bedoemning av utslaepp av utgaaende vatten vid Alloeverket, Borgaas, Haendeloeverket, Moelnlycke, Saevenaes och Aelmhult

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Andersson, Jonas; Axby, Fredrik; Persson, Maarten; Rossander, Annelie; Schultz, Emma; Svaerd, Sara [Carl Bro AB, Kristianstad (Sweden)

  2007-04-15

  The discharges to water at six biofuelled Swedish cogeneration/district heating plants are evaluated in light of the EU Water Framework Directive concerning ecotoxicological impacts. Ecotoxicological data for the 33 prioritized substances are also reviewed.

 7. Operators tool to control fibre quality in the production of CTMP/TMP in an energy efficient way. New view shows a potential to reduce energy input; Operatoersverktyg foer styrning av fiberkvalitet vid tillverkning av CTMP/TMP paa ett energieffektivt saett. Ny syn visar paa potential foer energibesparing

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ferritsius, Olof; Johansson, Ola; Ferritsius, Rita

  2011-10-15

  The main objective of the project was to provide operators in the two factories the opportunity to more actively identify causes of variations in energy efficiency in the production of TMP and CTMP. To achieve this, it was done in collaboration with the Umeaa Inst. of Design at Umeaa Univ., new types of operator interfaces that clearly demonstrate when changes are about to occur in the process variables respectively quality variables. In addition, a method was developed to calculate the energy efficiency on-line with regard to quality.

 8. Rettferdige minutter: Fordeling av spilletid i fotballkamper for aldersbestemte klasser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Trine Anker

  2010-01-01

  Full Text Available På et fotballag i overgangen mellom barne- og ungdomsfotballen er spilletid på fotballbanen under kamp både en knapp ressurs og en kilde til diskusjoner om fordeling. Spørsmålet som er utgangspunkt for denne artikkelen, er hvilke hensyn som bør tas når trener og lagleder skal fordele samlet spilletid på enkeltspillere. Er det viktigst å vinne fotballkampen, eller har det størst betydning å fordele spilletiden mest mulig likt mellom spillerne? Skal det tas hensyn til guttenes evner, motivasjon og preferanser? Er deres familiebakgrunn og personlighet av betydning? Diskusjonen baserer seg på en gjennomgang av ulike politiske rettferdighetsteorier for fordeling av knappe goder.Nøkkelord: rettferdighet, practice, fordelingsrettferdighet, diskursetikk, idrettsetikkEnglish summary: Minutes of justice: Distribution of time during football matches in a boys' teamDuring a football match, time for playing can be considered as a limited good. In this article the point of departure is the redistribution of time in a boys' football team in the transition phase between children and youth football. The questions are how and under which conditions time for playing should be distributed among the players. Is winning the game more important than trying to let every player play for an equal amount of time? Should the boys' talents, motivation, and preferences be considered while distributing time, or are family background and personality of importance? Different theories of political justice for the distribution of limited goods underpin the discussion of how to distribute the minutes of playing time during a football match.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v4i1.1737

 9. Artificial vision support system (AVS(2)) for improved prosthetic vision.

  Science.gov (United States)

  Fink, Wolfgang; Tarbell, Mark A

  2014-11-01

  State-of-the-art and upcoming camera-driven, implanted artificial vision systems provide only tens to hundreds of electrodes, affording only limited visual perception for blind subjects. Therefore, real time image processing is crucial to enhance and optimize this limited perception. Since tens or hundreds of pixels/electrodes allow only for a very crude approximation of the typically megapixel optical resolution of the external camera image feed, the preservation and enhancement of contrast differences and transitions, such as edges, are especially important compared to picture details such as object texture. An Artificial Vision Support System (AVS(2)) is devised that displays the captured video stream in a pixelation conforming to the dimension of the epi-retinal implant electrode array. AVS(2), using efficient image processing modules, modifies the captured video stream in real time, enhancing 'present but hidden' objects to overcome inadequacies or extremes in the camera imagery. As a result, visual prosthesis carriers may now be able to discern such objects in their 'field-of-view', thus enabling mobility in environments that would otherwise be too hazardous to navigate. The image processing modules can be engaged repeatedly in a user-defined order, which is a unique capability. AVS(2) is directly applicable to any artificial vision system that is based on an imaging modality (video, infrared, sound, ultrasound, microwave, radar, etc.) as the first step in the stimulation/processing cascade, such as: retinal implants (i.e. epi-retinal, sub-retinal, suprachoroidal), optic nerve implants, cortical implants, electric tongue stimulators, or tactile stimulators.

 10. Tillämpning av IAS 40 i onoterade fastighetsbolag

  OpenAIRE

  Wallin, Fredrik; Nilsson, Karolina; Ericsson, Marina

  2006-01-01

  Enligt IAS 40 – Förvaltningsfastigheter, definieras förvaltningsfastigheter som ”mark eller byggnader eller del av byggnad som innehas i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring”. Onoterade fastighetsbolag i Sverige har idag möjlighet att välja mellan att värdera sina fastigheter till anskaffningsvärde eller verkligt värde. IAS – International Accounting Standards är en internationell redovisningsstandard inom EU som började tillämpas i januari 2001, men blev obligatorisk för bör...

 11. EST Table: AV404130 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available n (Reed-Steinberg cell-expressed intermediate filament-associated protein) [Tribolium castaneum] 10/08/28 53...78 aa gnl|Amel|GB30360-PB 10/09/10 54 %/199 aa gi|189241063|ref|XP_967018.2| PREDICTED: similar to restin (Reed-Steinberg cell-expres...sed intermediate filament-associated protein) [Tribolium castaneum] FS906662 pg-- ... ...AV404130 pg--0509 10/09/28 54 %/199 aa ref|XP_967018.2| PREDICTED: similar to resti

 12. Kjønnsforskjeller i forekomst av legemiddelrelaterte bivirkninger

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hedvig Nordeng

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGKvinnelig kjønn er blitt identifisert som risikofaktor for legemiddelrelaterte bivirkninger både i primærhelsetjenestenog under sykehusopphold. Hyppigere forekomst av bivirkninger kan forklares delvis,men ikke fullstendig, av at kvinner som gruppe konsumerer oftere og flere legemidler. Videre har legemiddelbrukhos kvinner i mange tilfeller tilknytning til biologiske tilstander som menstruasjon, graviditetog menopause, og den øker med alderen. Det er viktig å ta i betraktning kulturelle forskjeller hoskvinner og menn som kan være med på å overestimere kjønnsforskjellene i bivirkningsforekomsten.Kvinner bruker helsevesenet hyppigere og rapporterer oftere bivirkninger. Høyere bivirkningsfrekvenshos kvinner kan også være resultat av at kvinner generelt får høyere dose per kg enn menn fordikvinner veier mindre. Kjønnsforskjeller i bivirkninger kan i tillegg være knyttet til forskjellig aktivitet ileverenzymene cytochrom P450, som metaboliserer de fleste legemidler. Strukturelle og funksjonellekjønnsforskjeller finnes også i nyrer, lunger, hjerte/kar- og mage/tarmsystemet, og påvirker i varierendegrad effekt og sikkerhet av legemidler.Nordeng H. Gender differences in the occurrence of adverse drug events.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYBoth pharmacoepidemiological and clinical studies have identified female gender as a risk factor foradverse events of drugs, both in primary care and in a hospital setting. Frequent occurrence of adverseevents can partly, but not totally, be explained by the fact that women as a group consume more drugsthan men. Women’s drug consumption can to a certain degree be related to menstruation, pregnancyand menopause, and increases with age. It is essential to take into account cultural differences that cancontribute to an overestimation of the gender effect of adverse drug events. Women use the health caresystem more frequently and report more often and more willingly adverse events. Higher

 13. Franšīzes izmantošana Latvijas uzņēmējdarbības vidē

  OpenAIRE

  Berdinska, Zane

  2014-01-01

  Franšīze, kā uzņēmējdarbības veids Latvijā nav padziļināti izpētīta, nav izdota pilnvērtīga literatūra, kas skaidrotu franšīzes būtību un likumdošanā ir robi, kas ietekmē franšīzes izplatību Latvijā. Darba mērķis - izpētīt un izanalizēt franšīzes būtību, noskaidrot uzņēmējdarbības veida priekšrocības un trūkumus, izplatību Latvijas uzņēmējdarbības vidē un sniegt priekšlikumus franšīzes attīstības veicināšanai. Bakalaura darba uzdevumi: izpētīt informāciju par franšīzes vēsturi, izanali...

 14. Objektorientēta pirmkoda vienībtestēšana ar MS Team Test ietvaru MS Visual Studio 2005 vidē

  OpenAIRE

  Sondore, Justīne

  2007-01-01

  Šī darba mērķis ir iepazīties ar vienībtestēšanu, tās vietu programatūras izstrādē un biežāk pielietotajām tehnikām, kā arī iepazīt un novērtēt Microsoft Team Test ietvara piedāvātās vienībtestēšanas iespējas Microsoft Visual Studio 2005 vidē. Tiek apskatītas objektorientēta pirmkoda vienībtestēšanas problēmas — vides sagatavošana testu darbināšanai, aizbāžņu pielietošana un to praktiska realizācija ar NMock ietvaru. Praktiski ir daļēji realizēti vienībtesti eksistējošā sistēmā TPAIS kā arī a...

 15. Il testo skovorodiano Ubuždešsja, viděša slavu ego. Un trattato catechetico-liturgico sulla festa della Trasfigurazione?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Grazia Bartolini

  2015-01-01

  Full Text Available Skovoroda’s text Ubuždešsja, viděša slavu ego (hereafter uv was published for the first time in 1894 in the collection of Skovoroda’s works edited by Dmytro Bahalij, who defined them as an introduction to the Catechism classes held by the writer at Kharkiv College. uv bears no date, but its graphic, morphological and phonetic features can place it between the late 1750s-early-1760s. After a comprehensive linguistic revision, uv was included in Skovoroda’s last work Dialog, imja emu Potop zmiin (1791 as its concluding section (O Preobraženii. Although uv’s rhetorical function remains open to discussion, in my article I try to demonstrate that the liturgical function of its biblical quotations suggests that it might have been conceived as a catechetical instruction (malaja instrukcija on the liturgical feast of the Transfiguration. Furthermore, I also attempt a comparative analysis between the biblical quotations incorporated within uv and those preeminent in the Byzantine and Ruthenian sermons dedicated to the feast of the Transfiguration. What emerges from my analysis is the presence of common “quotational patterns” pointing to a shared Byzantino-Slavic tradition in the field of “sacred rhetoric”.

 16. Frančaizinga izmantošana Latvijas Republikas mazajā un vidējā biznesā

  OpenAIRE

  Žuks, Vadims

  2017-01-01

  Diplomdarba tēma ir frančaizinga veikšanas problēmas Latvijas mazajā un vidējā biznesā. Darbā tiek izskatīti frančaizinga veikšanas teorētiskie pamati, tiek analizēta Latvijas frančaizinga biznesa likumdošanas bāze un francāizinga modeļa ieviešanas īpatnības, ka arī konkrēta frančaizinga biznesa uzsākšanas un darbības uzlabošanas pasākumi. Diplomdarbs izpildīts uz 82 lappusēm. Darbs satur 8 attēlus, 12 tabulas un 3 pielikumus. Darba atslēgas vārdi ir: frančaizinga bizness, biznesa veikšanas p...

 17. Le sens de l’écart : la narration déconstruite dans les vidéos de Willie Doherty

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valérie Morisson

  2011-08-01

  Full Text Available Dans les œuvres vidéographiques de l’artiste nord-irlandais Willie Doherty, les éléments narratifs entretiennent une relation complexe avec les images filmiques. Témoin de la guerre civile, récepteur méfiant des images du conflit, Doherty n’a de cesse de rappeler que la mémoire individuelle du traumatisme est erratique et le statut de victime problématique. La déconstruction du récit, l’instabilité de la focalisation, ainsi que l’écart, voire l’incompatibilité, entre l’image et le texte qui l’accompagne aboutissent à une réflexion sur les dissensions historiques. La voix off devient alors un facteur d’incertitude.In his video works, all tightly focused on the Northern-Irish conflict, Willie Doherty probes the perpetrator-victim dyad and denounces the truncated visual representation of the conflict by deconstructing the relation between image and sound. The texts uttered by the voice-over raise political issues relevant to post-conflict Ireland, whether it be victimhood, national trauma or the construction of collective memory. Multiple open-ended interwoven narratives accompany images without closing their interpretation.

 18. Physiologic AV valvular insufficiency in cine MR imaging

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jang, Yoon Hyung; Kang, Eun Joo; Baik, Seung Kug; Ahn, Woo Hyun; Choi, Han Yong; Kim, Bong Gi [Wallace Memorial Baptist Hospital, Pusan (Korea, Republic of)

  1994-05-15

  To give a help in the interpretation of cardiac cine-MR examination, the extent, shape, and timing of appearance of signal void regions near atrioventricular(A-V) valve prospectively evaluate in the healthy population. Using an axial gradient-echo technique with small flip angle, repetition time(TR) of 36 msec and echo time(TE) of 22 msec, 20 volunteers without known valvular abnormalities undertook cardiac cine-MR imaging including atrioventricular valve areas. Transient signal void was observed within the near the tricuspid(13/20 = 65%) and mitral valves(9/20 = 45%), respectively, which is so called {sup p}hysioloic atrioventricular valvular insufficiency{sup .} Eight subjects revealed the signal void areas near both tricuspid and mitral valves but, 5 subjects did not show any evidence of physiologic insufficiency. This physiologic condition does not extend more than 1 cm proximal to A-V valve plane and is generally observed only during early systole. Its morphology is semilunar or triangular configuration with the base to the valve plane in most cases of normal tricuspid insufficiency and small globular appearance in most cases of normal mitral insufficiency. Awareness of normal signal void areas near the A-V valve and their characteristics is critical in the interpretation of cardiac cine MR examinations and maybe helpful in the study of the normal cardiac physiology.

 19. Physiologic AV valvular insufficiency in cine MR imaging

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jang, Yoon Hyung; Kang, Eun Joo; Baik, Seung Kug; Ahn, Woo Hyun; Choi, Han Yong; Kim, Bong Gi

  1994-01-01

  To give a help in the interpretation of cardiac cine-MR examination, the extent, shape, and timing of appearance of signal void regions near atrioventricular(A-V) valve prospectively evaluate in the healthy population. Using an axial gradient-echo technique with small flip angle, repetition time(TR) of 36 msec and echo time(TE) of 22 msec, 20 volunteers without known valvular abnormalities undertook cardiac cine-MR imaging including atrioventricular valve areas. Transient signal void was observed within the near the tricuspid(13/20 = 65%) and mitral valves(9/20 = 45%), respectively, which is so called p hysioloic atrioventricular valvular insufficiency . Eight subjects revealed the signal void areas near both tricuspid and mitral valves but, 5 subjects did not show any evidence of physiologic insufficiency. This physiologic condition does not extend more than 1 cm proximal to A-V valve plane and is generally observed only during early systole. Its morphology is semilunar or triangular configuration with the base to the valve plane in most cases of normal tricuspid insufficiency and small globular appearance in most cases of normal mitral insufficiency. Awareness of normal signal void areas near the A-V valve and their characteristics is critical in the interpretation of cardiac cine MR examinations and maybe helpful in the study of the normal cardiac physiology

 20. UNIPASS for AvSP? A Broader View

  Science.gov (United States)

  Wu, N. Eva

  2001-01-01

  UNIPASS is a general-purpose probabilistic computer program consisting of three major modules, including preprocessor, solver and postprocessor. UNIPASS contains a user-friendly Graphical User Interface (GUI), numerous state-of-the-art probabilistic analysis techniques, a large library of statistical distributions and a function module with a large library of support functions that can easily define any complex limit-state function in a scripting FORTRAN-like syntax format. Its inverse probability analysis and sensitivities analysis capabilities make it a powerful design aid in any product cycle. Its precise numerical analysis engine is accurate enough to push the failure probabilities of a design to well below 10 (exp -50). UNIPASS is equipped with advanced artificial intelligence that is designed to handle systems with an essentially unlimited number of random variables with ease and efficiency. Its modular arrangement allows you to tailor an analysis to the desired level of accuracy and efficiency. The depth and comprehensiveness of UNIPASS are built upon the decades of experience and expertise of industry leaders including Boeing Aircraft, NASA and the DoD. Its rich content also makes UNIPASS a valuable instructional tool for random processes and probabilistic mechanics. The topics include: 1) Reliability in AvSP; 2) Role of UNIPASS in AvSP; and 3) Examples. This paper is in viewgraph form.

 1. Cerebral av angiomas: 3-dimensional demonstration by spiral CT

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rieger, J.; Hosten, N.; Neumann, K.; Lemke, A.J.; Langer, R.; Lanksch, W.R.; Pfeifer, K.J.; Felix, R.

  1994-01-01

  In 20 patients with known or suspected supratentorial arteriovenous malformations, an attempt was made to see how far CT angiography with 3-dimensional reconstructions is able to make a diagnosis and to differentiate the various components of the angioma. Spiral CT was performed following an intravenous bolus injection of 60-80 ml of iodine containing contrast medium. In all patients the diagnosis was confirmed by intra-arterial DSA of the vertebral vessels. In 13 patients, av malformations could be diagnosed following multiplanar 3-D reconstructions which agreed with the findings on DSA. The large supplying vessels, the nidus and the large draining veins could be defined with certainty. In 6 patients follow-up examination after embolisation was performed. The results could be demonstrated in three dimensions and the success of treatment could be documented unequivocally. CT angiography with 3-D reconstruction is able to supply important information in the majority of intracranial av malformations, both during initial investigation and following treatment. (orig.) [de

 2. Selvbestemmelse og oppdragelse : en teoretisk analyse av oppdragelsens påvirkning på utviklingen av selvbestemmelse

  OpenAIRE

  Hagen, Marit Svennevig; Haugstvedt, Merete Lehne Rugdal

  2007-01-01

  1) Problemstilling Hensikten med oppgaven er å rette fokus mot oppdragelse som en påvirkningsfaktor på utviklingen av selvbestemmelsen, og hvilken betydning behovstilfredsstillelse har for individets subjektive velvære. Oppdragelse er et populært tema som stadig blir debattert i mediene. Det diskuteres blant annet hvorfor oppdragelse er viktig, hvordan det er mulig å oppdra barn på best mulig måte og hvem som er viktige oppdragere i dagens samfunn. Vår oppgave handler om individets selvbes...

 3. Are acid volatile sulfides (AVS) important trace metals sinks in semi-arid mangroves?

  Science.gov (United States)

  Queiroz, Hermano Melo; Nóbrega, Gabriel Nuto; Otero, Xose L; Ferreira, Tiago Osório

  2018-01-01

  Acid-volatile sulfides (AVS) formation and its role on trace metals bioavailability were studied in semi-arid mangroves. The semi-arid climatic conditions at the studied sites, marked by low rainfall and high evapotranspiration rates, clearly limited the AVS formation (AVS contents varied from 0.10 to 2.34μmolg -1 ) by favoring oxic conditions (Eh>+350mV). The AVS contents were strongly correlated with reactive iron and organic carbon (r=0.84; r=0.83 respectively), evidencing their dominant role for AVS formation under semi-arid conditions. On the other hand, the recorded ΣSEM/AVS values remained >1 evidencing a little control of AVS over the bioavailability of trace metals and, thus, its minor role as a sink for toxic metals. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 4. Producción de ácido indol-3-acético por Pseudomonas veronii R4 y formación de raíces en hojas de vid “Thompson seedless” in vitro

  OpenAIRE

  Maria Peñafiel Jaramillo; Alexandra Elizabeth Barrera Álvarez; Emma Danielly Torres Navarrete; Hayron Fabricio Canchignia Martínez; Humberto Prieto-Encalada; Jaime Morante Carriel

  2016-01-01

  Rizobacterias con actividad antagonista son empleadas a problemas patológicos y promueven el desarrollo de tejido radicular de especies vegetales El objetivo del estudio fue evaluar la capacidad en síntesis de ácido indol-3-acetico (AIA) y la formación de raíces en hojas de vid “Thompson Seedless”, por el empleo de Pseudomonas veronii R4 in vitro. La bacteria, fue incubada en medio mínimo M9 y se verificó la producción de AIA a 24, 48 y 72 h de muestreo, los sobrenadantes fueron analizandos p...

 5. O tornar-se avó no processo de individuação

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Caroline Dal Ri Kipper

  Full Text Available O tornar-se avó assinala um período de transição no ciclo de vida familiar, marcado por transformações psíquicas significativas para os avós, caracterizando a quarta individuação. Este trabalho teve como objetivo investigar a experiência de tornar-se avó e sua importância no processo de individuação. Foi utilizado delineamento de estudo de caso coletivo. Onze avós maternas, com idades entre 49 e 66 anos, cujas filhas tiveram seu primeiro filho, responderam a uma entrevista semi-estruturada. Todas as avós tinham tido seus primeiros netos e a entrevista referia-se a sua experiência como avós desses netos. Os dados mostraram que o ser avó é uma fonte de renovação e renascimento. O estudo propiciou que as participantes refletissem sobre seus diferentes papéis familiares: avó, mãe, neta e filha. Os dados sugerem que tornar-se avó possibilita que antigos conflitos sejam repensados, renovando antigos vínculos e desejos, o que permite que a avó dê mais um passo rumo à sua individuação.

 6. American AV: Edgar Dale and the Information Age Classroom.

  Science.gov (United States)

  Acland, Charles R

  2017-01-01

  This article demonstrates how the influential scholar Edgar Dale, alongside a generation of educational technologists, helped build an essential place for AV materials and pedagogical methods in the American classroom. It also shows that, for decades, the Payne Fund philanthropy supported multimedia research agendas that shaped ideas about teaching and technology, far beyond involvement in their famed studies on motion pictures and children in the 1930s. With his writings and research programs, Dale advanced concepts of media experience and systematicity, which came to be understood as common sense to the information society. In so doing he was a leading contributor to the discursive and ideological structure of our age of technological and informational abundance.

 7. EST Table: AV399395 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399395 NV120168 10/09/28 100 %/139 aa ref|NP_001037386.1| glyceraldehyde-3-phosph...ate dehydrogenase [Bombyx mori] gb|ABA43638.2| glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase [Bombyx mori] 10/08/28 81 %/139...id:CAA88697.1 10/09/10 89 %/142 aa AGAP009623-PA Protein|3R:37154051:37155049:1|gene:AGAP009623 10/09/10 79 %/139... aa gnl|Amel|GB14798-PA 10/09/10 84 %/139 aa gi|91088023|ref|XP_974181.1| PREDICTED: similar to glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase [Tribolium castaneum] DN237090 NV12 ...

 8. UTVÄRDERING AV UTVALDA SD-WAN PRODUKTER

  OpenAIRE

  Åkerblom, Jacob

  2016-01-01

  Denna jämförelsestudie ämnar att undersöka marknadens leverantörer av nätverksutrustning de- finierade som Software Defined Wide Area Networks(SD-WAN). SD-WAN är en innovativ teknik som applicerar virtualisering och Software defined networking koncept i Wide Area Networks (WAN) för att skapa kostnadseffektiva nätverk. Studien har utförts på företaget Curitiba som idag arbetar med konsulttjänster inom utvalda WAN-optimering och SD-WAN-produkter. Arbetets syfte är att utvärdera SD-WAN-lösningar...

 9. Verksamhetsanalys, Planering och Utveckling av en webbtjänst

  OpenAIRE

  Kindstedt, Tomas

  2013-01-01

  Arbetet behandlar utvecklingsprocessen av programmet SECTMA, ett cirkeltränings-program designat för människor som utövar kampsporter. Programmet är designat för alla konditionsnivåer från toppidrottare till de som endast vill förbättra sin kondition. Arbetet är tudelat, i den första delen går jag igenom teori för STOF och Agile för att skapa en grund och en förståelse för hur jag vill utveckla programmet. Den andra delen följer med utvecklingsprocessen stegvis. STOF erbjuder ett ramverk...

 10. Prevalence of E/A wave fusion and A wave truncation in DDD pacemaker patients with complete AV block under nominal AV intervals.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wolfram C Poller

  Full Text Available Optimization of the AV-interval (AVI in DDD pacemakers improves cardiac hemodynamics and reduces pacemaker syndromes. Manual optimization is typically not performed in clinical routine. In the present study we analyze the prevalence of E/A wave fusion and A wave truncation under resting conditions in 160 patients with complete AV block (AVB under the pre-programmed AVI. We manually optimized sub-optimal AVI.We analyzed 160 pacemaker patients with complete AVB, both in sinus rhythm (AV-sense; n = 129 and under atrial pacing (AV-pace; n = 31. Using Doppler analyses of the transmitral inflow we classified the nominal AVI as: a normal, b too long (E/A wave fusion or c too short (A wave truncation. In patients with a sub-optimal AVI, we performed manual optimization according to the recommendations of the American Society of Echocardiography.All AVB patients with atrial pacing exhibited a normal transmitral inflow under the nominal AV-pace intervals (100%. In contrast, 25 AVB patients in sinus rhythm showed E/A wave fusion under the pre-programmed AV-sense intervals (19.4%; 95% confidence interval (CI: 12.6-26.2%. A wave truncations were not observed in any patient. All patients with a complete E/A wave fusion achieved a normal transmitral inflow after AV-sense interval reduction (mean optimized AVI: 79.4 ± 13.6 ms.Given the rate of 19.4% (CI 12.6-26.2% of patients with a too long nominal AV-sense interval, automatic algorithms may prove useful in improving cardiac hemodynamics, especially in the subgroup of atrially triggered pacemaker patients with AV node diseases.

 11. Caracterización de daños producidos por Meloidogyne Spp. (Nemata: Tylenchida en la vid en Mendoza, Argentina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carla Vanina Dagatti

  2014-12-01

  Full Text Available El objetivo de esta investigación fue comparar y establecer relaciones entre los diferentes indicadores de crecimiento entre plantas de vid con dos niveles de infestación (alto y leve de Meloidogyne spp. El estudio se realizó en un viñedo cv Merlot, situado en Agrelo, Mendoza, donde se escogieron 2 parcelas, con y sin nematodos, con diferentes niveles de crecimiento vegetativo. Los indicadores a evaluar fueron: peso y número de racimos por planta, peso de poda, cantidad de entrenudos y área foliar de hojas y feminelas. El grado de infestación de nematodos de cada parcela se determinó mediante la técnica flotación - centrifugación. Para el análisis estadístico se utilizó la prueba de wilcoxon (Mann Whitney U y el test de student. Además, mediante un análisis de regresión lineal, se comprobó si existía relación entre los indicadores evaluados y la densidad de población de Meloidogyne spp. expresado en número de estados juveniles (J2 presentes en el suelo. Los resultados indicaron que la parcela con menor densidad poblacional de juveniles de Meloidogyne spp., presentó mayor peso promedio de madera de poda, así como también un área foliar de hojas y feminelas superior. Con respecto al peso promedio de racimos por planta, dicha parcela también superó a aquella con alta concentración de nematodos.

 12. TIME VARIATION OF AV AND RV FOR TYPE Ia SUPERNOVAE BEHIND INTERSTELLAR DUST

  Science.gov (United States)

  Huang, Xiaosheng; Biederman, M.; Herger, B.; Aldering, G. S.

  2014-01-01

  TIME VARIATION OF AV AND RV FOR TYPE Ia SUPERNOVAE BEHIND NON-UNIFORM INTERSTELLAR DUST ABSTRACT We investigate the time variation of the visual extinction, AV, and the total-to-selective extinction ratio, RV, resulting from interstellar dust in front of an expanding photospheric disk of a type Ia supernova (SN Ia). We simulate interstellar dust clouds according to a power law power spectrum and produce extinction maps that either follow a pseudo-Gaussian distribution or a lognormal distribution. The RV maps are produced through a correlation between AV and RV. With maps of AV and RV generated in each case (pseudo-Gaussian and lognormal), we then compute the effective AV and RV for a SN as its photospheric disk expands behind the dust screen. We find for a small percentage of SNe the AV and RV values can vary by a large factor from day to day in the first 40 days after explosion.

 13. Sampling method, storage and pretreatment of sediment affect AVS concentrations with consequences for bioassay responses.

  Science.gov (United States)

  De Lange, H J; Van Griethuysen, C; Koelmans, A A

  2008-01-01

  Sediment treatment and sediment storage may alter sediment toxicity, and consequently biotic response. Purpose of our study was to combine these three aspects (treatment-toxicity-biotic response) in one integrated approach. We used Acid Volatile Sulfide (AVS) concentrations as a proxy of the disturbance of the sediment. AVS and Simultaneously Extracted Metal (SEM) concentrations were compared to bioassay responses with the freshwater benthic macroinvertebrate Asellus aquaticus. Storage conditions and sediment treatment affected AVS but not SEM levels. AVS can be used as a proxy for sediment disturbance. The best way to pretreat the sediment for use in a bioassay in order to maintain initial AVS conditions was to sample the sediment with an Ekman grab, immediately store it in a jar without headspace, and freeze it as soon as possible. In a survey using seven different sediments, bioassay responses of A. aquaticus were correlated with SEM and AVS characteristics.

 14. Rommet som den tredje pedagog - En studie av pedagogers forståelse av rommets betydning - med fokus på estetisk virksomhet

  OpenAIRE

  Krokstad, Inger Elisabeth

  2014-01-01

  Masteroppgaven «Rommet som den tredje pedagog i tre Reggio Emilia-inspirerte barnehager. En studie av pedagogers forståelse av rommets betydning –med fokus på estetisk virksomhet» har til hensikt å bidra til økt kunnskap om estetisk virksomhet som er forbundet med Reggio Emilias tanke om rommet som den tredje pedagog. Avhandlingens problemstilling er: Hvilke mønster kan identifiseres i barnehagepedagogens forståelse av rommet som den tredje pedagog-med fokus på estetisk virksomhet? ...

 15. Rehabilitering efter dekompression och diskoperation - framställandet av en fysioterapeutisk patientanvisning : Ett beställningsarbete av Tölö sjukhus

  OpenAIRE

  Nyberg, Jasmina

  2016-01-01

  Examensarbetet är ett praktiskt inriktat examensarbete med fokus på rehabiliteringen efter en dekompressions- och diskoperation. Det är ett beställningsarbete av Tölö sjukhus med syftet att framställa en fysioterapeutisk patientanvisning. Önskemål från uppdragsgivare var att utforma en tydlig patientanvisning för ryggopererade bestående av skriftliga instruktioner angående postoperativ rehabilitering i form av vardagliga aktiviteter, fysisk aktivitet, ryggens viloställningar, vi...

 16. Vad vill kvinnor ha? : En undersökning av en lokaltidnings bilaga i form av ett livsstilsmagasin.

  OpenAIRE

  Heurling, Åsa; Lovisa, Lesse

  2011-01-01

  Folkbladet är en dagstidning i Norrköping med en stark lokal prägel vars prenumeranter till största delen är sportintresserade män. För att försöka bredda sin läsekrets har man sedan 2009 gett ut en tidning kallad Trend, som vänder sig till kvinnor i åldern 20 - 50 år. Denna tidning med lokal prägel, i form av ett livsstilsmagasin för kvinnor, handlar om mode, skönhet, heminredning och resor. Maga- sinet ges ut i fyra nummer per år och delas ut gratis till alla hushåll i Norrköping med omnejd...

 17. Dialogmøte om teknologi for trenging av fisk i merd

  OpenAIRE

  Henriksen, Kristian; Sunde, Leif Magne; Digre, Hanne; Svendsen, Erik; Rundtop, Per; Erikson, Ulf Gøran

  2013-01-01

  SINTEF Fiskeri og havbruk arrangerte den 19. mars 2013, i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), et dialogmøte med fokus på teknologi for trenging av fisk i merd. Under møtet ble status for gjeldene teknologi og operasjoner for trenging av fisk i merd, samt resultater fra forskningsprosjekter tilknyttet trengeprosessen, presentert. Videre ble det samlet innspill om utfordringer tilknyttet trenging av fisk i produksjons- og ventemerd fra oppdrettsbedrifter, leverandø...

 18. "Dem vil at barna skal ha noe å gjøre" : En casestudie av Habbo.no

  OpenAIRE

  Kvaale, Torkel

  2012-01-01

  Denne oppgaven er en kvalitativ casestudie av Habbo.no, en virtuell verden der hovedgruppen av brukere er barn og unge. Det kvalitative forskningsintervju representerer metodeverktøyet som er brukt for innsamlingen av data, og datamaterialet består av 10 intervjuer med tilsammen 13 brukere av Habbo.no, i alderen 10-12 år. Habbo ble skapt av det finske selskapet Sulake i 2000 som hevder at denne er verdens største virtuelle verden for tenåringer. Habbo.no er kun én av til sammen 35 unike H...

 19. Portāla YouTube patēriņa paradumi un lietošanas motivācija vidusskolas vecuma jauniešu vidū

  OpenAIRE

  Krastiņa, Lāsma

  2016-01-01

  Bakalaura darba „Portāla Youtube patēriņa paradumi un lietošanas motivācija vidusskolas vecuma jauniešu vidū” mērķis ir veicot padziļinātās intervijas un anketēšanu noskaidrot kādām darbībām portāls Youtube galvenokārt tiek izmantots un kādi ir tā izmantošanas paradumi un motivācija Latvijas vidusskolas vecuma jauniešu vidū. Darbs sastāv no 7 nodaļām. Teorētisko daļu sastāda nodaļas par Web 2.0, portālu Youtube, lietojuma un apmierinātības teoriju, bērnu un jauniešu interneta lietojumu. Metod...

 20. Lyden av de mørke sjeler - Lyd og musikk i videospillet Dark Souls

  OpenAIRE

  Burdal, Kristin Johnsrud

  2014-01-01

  Dark Souls er et videospill som skiller seg fra måten de fleste moderne videospill er bygget opp. Lyd og musikk er en viktig del av dette, og i denne oppgava har vi sett på hvordan lyd og musikk brukes i videospillet. Målet var å finne ut hva lyd og musikk har å si for spillopplevelsen. Dette har vi kommet fram til ved analyse av lyden, og analyse av et utvalg av musikkstykker. For å peke på hvordan lydbruken i Dark Souls skiller seg ut, har vi i tillegg sammenligna det med lydbruken andre vi...

 1. Magnetic hard disks for audio-visual use; AV yo jiki disk baitai

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tei, Y.; Sakaguchi, S.; Uwazumi, H. [Fuji Electric Co. Ltd., Tokyo (Japan)

  1999-11-10

  Computers, consumer, and communications are converging and fusing. The key device in homes in the near future will be an audiovisual hard disk drive (AV-HDD). The reason is that there is no other AV cash memory with high capacity, high speed, and a low price than the HDD. Fuji Electric has early started developing an AV magnetic hard disk, a core-functional element of the AV-HDD, to take the initiative in the market. This paper describes the state of plastic medium development, which is regarded as a next-generation strategic commodity. (author)

 2. Effekt av å benytte sosiale medier i kampanjer for å fremme sunne levevaner

  OpenAIRE

  Strømme, Hilde

  2014-01-01

  Hensikten med denne systematiske oversikten er å svare på spørsmålet: Hva er effekten av å benytte sosiale medier i kampanjer for å påvirke holdninger, kunnskap og atferd knyttet til sunne levevaner? Metode: Systematiske søk ble gjort i 11 bibliografiske baser. Tilleggssøk ble gjort i Google Scholar. Utvelgelse og vurdering av publikasjoner ble gjort av to personer uavhengig av hverandre. Risiko for systematiske feil ble vurdert med sjekklisten til Cochrane Effective Practice and Organisation...

 3. Open-Loop Audio-Visual Stimulation (AVS): A Useful Tool for Management of Insomnia?

  Science.gov (United States)

  Tang, Hsin-Yi Jean; Riegel, Barbara; McCurry, Susan M; Vitiello, Michael V

  2016-03-01

  Audio Visual Stimulation (AVS), a form of neurofeedback, is a non-pharmacological intervention that has been used for both performance enhancement and symptom management. We review the history of AVS, its two sub-types (close- and open-loop), and discuss its clinical implications. We also describe a promising new application of AVS to improve sleep, and potentially decrease pain. AVS research can be traced back to the late 1800s. AVS's efficacy has been demonstrated for both performance enhancement and symptom management. Although AVS is commonly used in clinical settings, there is limited literature evaluating clinical outcomes and mechanisms of action. One of the challenges to AVS research is the lack of standardized terms, which makes systematic review and literature consolidation difficult. Future studies using AVS as an intervention should; (1) use operational definitions that are consistent with the existing literature, such as AVS, Audio-visual Entrainment, or Light and Sound Stimulation, (2) provide a clear rationale for the chosen training frequency modality, (3) use a randomized controlled design, and (4) follow the Consolidated Standards of Reporting Trials and/or related guidelines when disseminating results.

 4. Inventering av Suldalslågen. Produksjonspotensial for sjøvandrende laksefisk

  OpenAIRE

  Foldvik, Anders; Pettersen, Oskar

  2017-01-01

  Foldvik, A. & Pettersen, O. 2017. Inventering av Suldalslågen. Produksjonspotensial for sjøvandrende laksefisk. - NINA Kortrapport 75, 18 s. Reguleringen av Suldalslågen til kraftproduksjon har hatt negative effekter for habitat for laksefisk, blant annet i form av sedimentering og begroing av substratet. Disse prosessene har blitt forsøkt motvirket ved å ha en serie med spyleflommer på over 200 m3/s om høsten. På oppdrag fra Statkraft inverterte NINA oppvekst- og gyteforhold for laks i Su...

 5. IAS 40 i ljuset av ägarförhållanden : Värdering av förvaltningsfastigheter i börsnoterade respektive statliga bolag

  OpenAIRE

  Klarin, Olof; Sandell, Johan

  2010-01-01

  Sammanfattning: Redovisningen av förvaltningsfastigheter enligt IAS 40 har tidigare beskrivits i ett stort antal olika vetenskapliga alster. Merparten av dessa har dock tittat på börsnoterade bolag men det finns även andra företag som tillämpar IAS-reglerna. En grupp företag som gör det är de bolag som ägs av svenska staten. Ett av målen med IFRS är att skapa jämförbarhet och då bör inte ägarformen ha någon betydelse för redovisning och värdering. Denna studies syfte är därför att skapa insik...

 6. Idag lever Kjell med Britt-Marie : En kritisk diskursanalys av framställningen av homosexualitet i TV-reklam

  OpenAIRE

  Kristensson, Sophia; Olsson, Emma

  2016-01-01

  Studiens syfte är att undersöka hur homosexualitet skildras i svensk TV-reklam. Detta med anledning av mediers möjligheter till att påverka publiken samt utifrån heteronormen i samhället. För att uppfylla målet med studien har ett par frågeställningar formulerats: “Vilka diskursiva teman framkommer i resultatet och vad säger de om framställningen av homosexualitet i TV-reklam?” och “Skiljer sig framställningen av homosexualitet från framställningen av heterosexualitet och i så fall hur?”. Sex...

 7. ADVANCED VITRIFICATION SYSTEM (RIC AVS) RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  J.R. Powell; M. Reich

  2003-06-30

  The objective of this AVS testing program is to use bench-scale test equipment to produce a vitrified product at maximum waste loading from the specified AZ-101 waste simulant and conduct a TTT analysis using laboratory scale melts to show compliance with the DOE Waste Acceptance Product Specifications for Vitrified High-Level Waste Forms (WAPS). The vitrified product complies with the following WAPS. A borosilicate glass with a waste loading of 60.9-wt% was produced from a slurry feed of AZ101 simulant. Glass durability testing, glass characterization testing, and testing methodology were performed in accordance with the Department of Energy approved Test Plan. The glass has two crystalline phases and good uniformity of composition. The Product Consistency Test on the 6 location-specific samples are at least 1 to 2 orders of magnitude below the mean PCT results for the EA glass. Standard deviations were less than 10% of measured values. The glass transition temperature averaged 658 {+-} 9 C. A TTT diagram was produced. There was measured cesium loss of about 2%, and compliance with the Universal Treatment Standards.

 8. ADVANCED VITRIFICATION SYSTEM (RIC AVS) RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT

  International Nuclear Information System (INIS)

  Powell, J.R.; Reich, M.

  2003-01-01

  The objective of this AVS testing program is to use bench-scale test equipment to produce a vitrified product at maximum waste loading from the specified AZ-101 waste simulant and conduct a TTT analysis using laboratory scale melts to show compliance with the DOE Waste Acceptance Product Specifications for Vitrified High-Level Waste Forms (WAPS). The vitrified product complies with the following WAPS. A borosilicate glass with a waste loading of 60.9-wt% was produced from a slurry feed of AZ101 simulant. Glass durability testing, glass characterization testing, and testing methodology were performed in accordance with the Department of Energy approved Test Plan. The glass has two crystalline phases and good uniformity of composition. The Product Consistency Test on the 6 location-specific samples are at least 1 to 2 orders of magnitude below the mean PCT results for the EA glass. Standard deviations were less than 10% of measured values. The glass transition temperature averaged 658 ± 9 C. A TTT diagram was produced. There was measured cesium loss of about 2%, and compliance with the Universal Treatment Standards

 9. Viděno vlastníma očima. Nález neznámého konceptu autobiografie Pavla Janáka

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hnídková, Vendula

  2008-01-01

  Roč. 56, č. 3 (2008), s. 237-242, 273 ISSN 0049-5123 Institutional research plan: CEZ:AV0Z80330511 Keywords : Pavel Janák * Czech architecture of the 20th century * autobiography Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage

 10. Geologic and Mineralogic Mapping of Av-6 (Gegania) and Av-7 (Lucaria) Quadrangles of Asteroid 4 Vesta

  Science.gov (United States)

  Nathues, A.; Le Corre, L.; Reddy, V.; De Sanctis, M. C.; Williams, D. A.; Garry, W. B.; Yingst, R. A.; Jaumann, R.; Ammannito, E.; Capaccioni, F.; Preusker, F.; Palomba, E.; Roatsch, T.; Tosi, F.; Zambon, F.; Pieters, C. M.; Russell, C. T.; Raymond, C. A.

  2012-04-01

  NASA's Dawn spacecraft arrived at the asteroid 4 Vesta in July 2011 and is now collecting imaging and spectroscopic data during its one-year orbital mission. The maps we present are based on information obtained by the Visible and Infrared Mapping Spectrometer VIR-MS and the multi-color Framing Camera FC. VIR covers the wavelength range between 0.25 to 5.1 µm while FC covers the range 0.4 to 1.0 µm. The VIR instrument has a significant higher spectral resolution than FC but the latter achieves higher spatial resolution data. As part of the geological and mineralogical analysis of the surface, a series of 15 quadrangles have been defined covering the entire surface of Vesta. We report about the mapping results of quadrangle Av-6 (Gegania) and Av-7 (Lucaria). The Gegania quadrangle is dominated by old craters showing no ejecta blankets and rays while several small fresh craters do. The most obvious geologic features are a set of equatorial troughs, a group of three ghost craters of similar diameter (~57 km), an ejecta mantling of the Gegania crater and three smaller craters showing bright and dark ejecta rays. The quadrangle contains two main geologic units: 1) the northern cratered trough terrain and 2) the equatorial ridge and trough terrain. The quadrangle shows moderate variation in Band II center wavelength and Band II depth. FC color ratio variations of some recent craters and their ejecta are linked to the bright and dark material. The bright material is possibly excavated eucritic material while the dark material could be remnants of a CM2 impator(s) or an excavated subsurface layer of endogenic origin. The most prominent geologic features in the Lucaria quadrangle are the 40 km long hill Lucaria Tholus, a set of equatorial troughs, some relatively fresh craters with bright and dark material and mass wasting. The quadrangle contains three main geologic units: 1) the northern cratered trough terrain, 2) the equatorial ridge and trough terrain, and 3) the

 11. Elevers oppfatning av lærers tilbakemeldingspraksis: om sammenheng mellom graden av VfL-praksis og elevenes opplevde nytte av lærers skriftlige tilbakemeldinger i skriftlig norsk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Harald Eriksen

  2017-11-01

  Full Text Available Formålet med denne studien var å undersøke elevers oppfatninger av norsklærerens tilbakemeldingspraksis i skriftlig norsk. På bakgrunn av omfattende internasjonal forskning innen feltet ‘Vurdering for læring’ (VfL er det i denne studien utviklet teoridrevne hypoteser som testes ved å analysere et datasett fra to videregående skoler. Hypotesene er at elevene oppfatter lærers tilbakemelding som mer nyttig hvis den 1 retter seg mot målet med opplæringen, 2 gir elevene informasjon via en forklaring eller instruks om hvordan de skal komme nærmere målet og 3 at lærer legger til rette for bruk av tilbakemeldingen. Strukturell likningsmodellering (SEM av resultater fra en spørreundersøkelse blant elever (N = 213 er brukt som metode til å estimere forholdet mellom de fire latente variablene kriterier, forklaring, bruk og nytte (avhengig variabel. SEM er brukt fordi metoden egner seg til å undersøke sammenhenger i komplekse datasett. Funn er at elevene oppfatter at hvis lærer forklarer hvordan de kan forbedre seg, er dette positivt statistisk assosiert med opplevd nytte. Et mer overraskende funn er at lærerens tilrettelegging for bruk av tilbakemeldinger ikke er signifikant assosiert med opplevd nytte. Resultatene blir diskutert i artikkelen.

 12. AVS/Express (application visualization system) user's guide

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kato, Katsumi [Research Organization for Information Science Technology, Tokai, Ibaraki (Japan); Kume, Etsuo [Japan Atomic Energy Research Inst., Tokai, Ibaraki (Japan). Tokai Research Establishment

  2002-09-01

  Computer and network environment for image processing has been developed and maintained under the course of establishing a distributed processing environment by the information system operating division. We introduced a server for image processing, AVS/Express for image processing software and Stereo viewing system. This report summarizes the information to use AVS/Express efficiently in the computer environment for image processing. (author)

 13. Association of temporary complete AV block and junctional ectopic tachycardia after surgery for congenital heart disease

  International Nuclear Information System (INIS)

  Paech, Christian; Dähnert, Ingo; Kostelka, Martin; Mende, Meinhardt; Gebauer, Roman

  2015-01-01

  Junctional ectopic tachycardia (JET) is a postoperative complication with a mortality rate of up to 14% after surgery for congenital heart disease. This study evaluated the risk factors of JET and explored the association of postoperative temporary third degree atrioventricular (AV) block and the occurrence of JET. Data were collected retrospectively from 1158 patients who underwent surgery for congenital heart disease. The overall incidence of JET was 2.8%. Temporary third degree AV block occurred in 1.6% of cases. Permanent third degree AV block requiring pacemaker implantation occurred in 1% of cases. In all, 56% of patients with JET had temporary AV block (P < 0.001), whereas no case of postoperative JET was reported in patients with permanent AV block (P = 0.56). temporary third degree AV block did not suffer from JET. A correlation between temporary third degree AV block and postoperative JET could be observed. The risk factors identified for JET include younger age groups at the time of surgery, longer aortic cross clamping time and surgical procedures in proximity to the AV node

 14. InterProScan Result: AV399409 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available 429 Baculovirus LEF-11 Biological Process: viral infectious cycle (GO:0019058)|Biological Process: regulation of transcription (GO:0045449) ... ...AV399409 AV399409_1_ORF2 07DC81A7C7B2FA42 PFAM PF06385 Baculo_LEF-11 3e-33 T IPR009

 15. InterProScan Result: AV399408 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399408 AV399408_2_ORF1 5D6D9219C673BB29 PFAM PF05274 Baculo_E25 1.3e-78 T IPR007938 unintegrated Cellular... Component: viral envelope (GO:0019031)|Cellular Component: host cell nucleus (GO:0042025) ...

 16. Temporal dynamics of AVS and SEM in sediment of shallow freshwater floodplain lakes

  NARCIS (Netherlands)

  Griethuysen, van C.; Lange, de H.J.; Heuij, van der M.; Bies, S.C.; Gillissen, F.; Koelmans, A.A.

  2006-01-01

  Acid volatile sulfide (AVS) is an operationally defined sulfide fraction, which is considered important for trace metal fate in reduced sediments. Understanding AVS formation rates is important for the management of metal polluted sediment. However, little lis known about the fate and dynamics of

 17. InterProScan Result: AV399740 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399740 AV399740_3_ORF2 7A42A41D4F3F6388 PFAM PF00067 p450 1.2e-19 T IPR001128 Cytochrome P450 Molecular... Function: monooxygenase activity (GO:0004497)|Molecular Function: iron ion binding (GO:0005506)|Molecular... Function: electron carrier activity (GO:0009055)|Molecular Function: heme binding (GO:0020037) ...

 18. Examination of office visit patient preferences for the after-visit summary (AVS).

  Science.gov (United States)

  Neuberger, Marolee; Dontje, Katherine; Holzman, Greg; Corser, Bill; Keskimaki, Abigail; Chant, Ericka

  2014-01-01

  The federal government advocates the practice of routinely providing an after-visit summary (AVS) to patients after each office-based visit as an element of stage 1 meaningful use. A significant potential benefit of the AVS is improved patient engagement achieved by enabling patients and family members to better understand and retain key health information. The methodology for this study was a mixed-methods pilot study to examine, through the perspectives of adult primary care patients, how relevant and actionable data can be better formatted in the AVS. Results of this study suggest that the goal of the AVS to serve as a communication tool to engage and support patients is frequently not being met. Further study is needed to understand, from the viewpoints of patients and providers, what barriers are keeping them from optimally providing and using the information on the AVS.

 19. En kartlegging av forekomsten av forskjellige rusmidler blant norske motorvognførere pågrepet av politiet, med mistanke om påvirket kjøring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari-Mette Beylich m. fl Beylich m. fl

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGSjåfører som mistenkes for påvirket kjøring blir i første omgang vurdert av politiet med henblikk på om det kunskal rekvireres alkoholanalyse eller om det også skal tas prøve med hensyn på andre rusmidler (narkotika,medikamenter med ruspotensial ved Statens rettstoksikologiske institutt (SRI. Rutinemessig vil SRI undersøkedet politiet rekvirerer, men prøvene lagres inntil to år etter at de er analysert. Ved supplerende analyse i ettertidkan man således få et mer fullstendig bilde av hva mistenkte, påvirkede bilførere hadde i kroppen da de avgaprøve. I den foreliggende undersøkelsen ble 1197 prøver fra februar og september 1993 analysert på et bredtspekter av andre rusmidler foruten alkohol, uavhengig av hva politiets mistanke hadde vært. Vi fant da at alkoholalene var til stede i 55 % av prøvene, andre rusmidler alene i 16%, både alkohol og andre rusmidler i 14%, mensverken alkohol eller andre rusmidler ble påvist i 15% av prøvene. Politiets mistanke med hensyn til alkoholpåvirkningble bekreftet av analyseresultatene i 71% av tilfellene, og mistanke om forekomst av andre rusmidler i58% av tilfellene. Tidligere studier og denne undersøkelsen viste at bilførere som mistenkes for påvirket kjøringsynes å representere en gruppe med storbruk av alkohol og misbruk av andre stoff.Beylich K-M, Christophersen AS, Skurtveit S, Bjørneboe A, Mørland J. Frequency of different drugs in  ENGLISH SUMMARYDrivers apprehended under the suspicion of drunken or drugged driving are primarily evaluated by the police withregard to whether alcohol or drugs should be looked for in the blood samples taken shortly after apprehension.Until March 1996 all blood samples were sent to the National Institute of Forensic Toxicology (NIFT, for analysis.NIFT routinely perform only those analyses requested, but the samples are stored for up to two years afteranalysis. By later additional analyses of this material one could obtain a more

 20. Hvor moralsk tenker fotballspillere? – en empirisk studie av toppfotball

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Tore Ødegård

  2015-11-01

  Full Text Available Det er en utbredt oppfatning at det økende prestasjonskravet i toppfotball fører til en svekkelse av moral og fair play-holdninger. Men hvordan tenker toppfotballspillere i forhold til ulike dilemmaer som oppstår på banen, og er det forskjeller mellom toppfotballspillere og spillere på lavere nivå?  For å avklare dette gjennomførte vi en empirisk undersøkelse der vi intervjuet spillere og trener i én toppklubb og én breddeklubb. Vi var interessert i to hovedproblemstillinger:  1 Hva tenker fotballspillere på ulike prestasjonsnivå om etikk og moralske dilemmaer i fotball? 2 Hvilke faktorer påvirker spillerne, direkte og indirekte, i deres vurderinger og handlinger? Resultatene fra undersøkelsen viser at det er store forskjeller mellom de to prestasjonsnivåene. Spillerne på breddenivået føler generelt et større ansvar for å opptre ærlig på banen enn hva som er tilfelle på toppnivået. Vi fant 4 spesifikke faktorer i toppfotballen som bidrar til umoralsk opptreden. For det første opplever spillerne en forventning om at de prioriterer resultat foran fair play. For det andre bidrar tilstedeværelsen av supportere på kamper til en slik prioritering. For det tredje vil handlinger som er i strid med fair play signaliseres som akseptable internt i miljøet, selv om de ofte signaliseres som uakseptable overfor media og omverdenen. For det fjerde kan spillere oppleve det som vanskelig å gå i mot trenerens oppfordringer til en pragmatisk og resultatfokusert opptreden.Nøkkelord: moral, etikk, fair play, footballEnglish summary: How morally do football players think? – an empirical study of moral dilemmas in elite footballIt is a common view that the increasing focus on achievement and success in elite football leads to a weakening of moral and fair play attitudes. But how do elite players think and what do they think about different dilemmas that appear on the field, and is there a difference between elite players and lower

 1. Vurdering av andrespråksinnlærere - en utfordring i skolen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kirsten Palm

  2014-06-01

  Full Text Available Vurdering av andrespråkselevers språkkompetanse og språkutvikling er en sentral del av læreres arbeid, og forskning har vist at dette er en utfordring for skolene. Det er stor variasjon i vurderingsformer, og skolene mangler ofte vurderingskompetanse. På bakgrunn av dette utarbeidet Utdanningsdirektoratet i 2007 vurderingsverktøyet Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Materiellet er utarbeidet blant annet med referanse til Common European Framework of Reference for Languages (CEFR. I artikkelen redegjør vi for en undersøkelse der målet var å finne ut hvorvidt dette kartleggingsmateriellet er hensiktsmessig for å vurdere andrespråkselevers språkkompetanse. Hoveddataene er innhentet gjennom kasusstudier ved tre grunnskoler, der vi intervjuet skoleledelse og lærere samt observerte kartleggingssituasjoner og klasseromsundervisning. Kasusstudiene ble senere fulgt opp av to spørreundersøkelser, én til de samme skolene, og én til et større antall skoler for å få bredere innsikt i kartleggingspraksis og skolers oppfatninger av denne formen for vurdering. Undersøkelsen viser at flere av informantene mener verktøyet kan bidra til mer tilpasset og systematisk andrespråkopplæring og bedre vurdering av andrespråkselevenes språkkompetanse. Samtidig er det utfordringer knyttet til å bruke vurderingsverktøyet, dette skyldes blant annet mangelfull kompetanse i skolen når det gjelder andrespråkstilegnelse og vurdering av elevenes språkkompetanse. Det er ikke tidligere forsket på bruk av et slikt konkret kartleggingsverktøy i norsk grunnskole. Undersøkelsen kan gi et bidrag til økt kunnskap om vurdering av andrespråkskompetanse og tilpasset undervisning for andrespråksinnlærere.

 2. Sampling method, storage and pretreatment of sediment affect AVS concentrations with consequences for bioassay responses

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lange, H.J. de [Aquatic Ecology and Water Quality Management Group, Wageningen University, Wageningen University and Research Centre, P.O. Box 8080, 6700 DD, Wageningen (Netherlands); Centre for Ecosystem Studies, Alterra, Wageningen University and Research Centre, P.O. Box 47, 6700 AA, Wageningen (Netherlands)], E-mail: marieke.delange@wur.nl; Griethuysen, C. van; Koelmans, A.A. [Aquatic Ecology and Water Quality Management Group, Wageningen University, Wageningen University and Research Centre, P.O. Box 8080, 6700 DD, Wageningen (Netherlands)

  2008-01-15

  Sediment treatment and sediment storage may alter sediment toxicity, and consequently biotic response. Purpose of our study was to combine these three aspects (treatment-toxicity-biotic response) in one integrated approach. We used Acid Volatile Sulfide (AVS) concentrations as a proxy of the disturbance of the sediment. AVS and Simultaneously Extracted Metal (SEM) concentrations were compared to bioassay responses with the freshwater benthic macroinvertebrate Asellus aquaticus. Storage conditions and sediment treatment affected AVS but not SEM levels. AVS can be used as a proxy for sediment disturbance. The best way to pretreat the sediment for use in a bioassay in order to maintain initial AVS conditions was to sample the sediment with an Ekman grab, immediately store it in a jar without headspace, and freeze it as soon as possible. In a survey using seven different sediments, bioassay responses of A. aquaticus were correlated with SEM and AVS characteristics. - Change in AVS is a good proxy for sediment disturbance and combined with SEM it can be used as a suitable predictor for biotic effects of sediment contamination.

 3. Bruk av rusmidler blant norske 15-16 åringer. Resultater fra den norske delen av de europeiske skoleundersøkelsene - ESPAD 1995, 1999 og 2003

  OpenAIRE

  Bye, Elin Kristin; Skretting, Astrid

  2003-01-01

  - Tobakk Omkring 60 prosent av 15 - 16 åringene oppga i 2003 at de noen gang har røykt tobakk, omkring 30 prosent hadde røykt i løpet av de siste 30 dager. En andel på 18 prosent hadde røykt daglig i løpet av siste måned. Det er flere jenter enn gutter som oppgir at de røyker. Mens det var en økning fra 1995 til 1999 i andelen 15 - 16 åringer som røyker tobakk, var det en nedgang fra 1999 til 2003. En andel på fire prosent oppga i 2003 at de hadde røykt ...

 4. Helsekonsekvenser av vektendring - er slanking fordelaktig? En litteraturoversikt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Johanne Søgaard

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGLangsom vektøkning gjennom livet inntil kroppsmasseindeks (KMI 27 ser ikke ut til å gi særlige negative utfallmht. total dødelighet. En økning på ! 20 kg fra 18 års alder er trolig negativt – det samme er vektøkning ut fra enhøy utgangsvekt. Selv om mange studier finner økt dødelighet hos yngre og middelaldrende personer med KMI > 27,er det foreløpig ingen studier som har vist at vektreduksjon blant friske overvektige personer gir økt levetid. Flerestudier viser tvert imot en assosiasjon mellom vektreduksjon og økt dødelighet. Heller ikke studier som prøver åbegrense analysene til personer med frivillig vekttap, finner redusert dødelighet etter vektreduksjon blant friskeovervektige individer. Noen få studier har vist redusert dødelighet blant overvektige personer med etablertesykdommer eller høy risiko for hjerte-karsykdom og diabetes. Når det gjelder sykelighet har de fleste studier entenikke funnet noen assosiasjon mellom vektreduksjon og sykelighet, eller funnet økt sykelighet. Unntaket er diabetes,der vekttap i enkelte studier samvarierer med redusert sykelighet. Det er i mange studier funnet sammenheng mellomvekttap og økt risiko for lårhalsbrudd og gallesten. De fleste studier har imidlertid vist at moderat vektreduksjon(vekttap på opp til 10% fører til redusert blodtrykk, forbedret glukosekontroll, redusert kolesterolnivå, forbedretdyslipidemi, forbedret lungefunksjon, bedre søvnkvalitet og redusert søvnapnè. Moderat vekttap vil også kunnelindre leddsmerter. Dette tilsynelatende paradoks diskuteres i artikkelen – bl.a. drøftes de metodeproblemer som erinnebygget i mange av studiene. Fordi det har vist seg vanskelig for personer med kraftig overvekt å redusere vektenpermanent – og fordi resultatene mht. helseeffektene av vektreduksjon er usikre, bør hovedinnsatsen settes inn iforhold til å forebygge overvekt/fedme overfor enkeltpersoner med potensielle problemer. Personer med

 5. Percepções e sentimentos de adolescentes criados por avós

  OpenAIRE

  Paixão, Flávia Juliana Dourado

  2013-01-01

  Este estudo tem como objetivo conhecer as percepções e os sentimentos de adolescentes criados por avós. Busca-se, especificamente: 1) descrever a percepção dos adolescentes sobre seus avós, seus sentimentos por eles e as relações estabelecidas com os mesmos; 2) descrever como percebem as figuras parentais biológicas, seus sentimentos por eles e suas relações com os mesmos; 3) compreender a experiência dos adolescentes acerca do fato de serem criados pelos avós; e 4) descrever a...

 6. Jouer pour apprendre : est-ce bien sérieux ? Réflexions théoriques sur les relations entre jeu (vidéo et apprentissage

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vincent Berry

  2011-05-01

  Full Text Available Cet article propose une réflexion théorique sur les relations entre jeu (vidéo et éducation. A partir d’une revue de la littérature et sur la base d’une recherche consacrée à l’étude des joueurs de « jeux de rôles en ligne massivement multijoueurs », ce texte met en avant la complexité dans les sciences de l’éducation à penser le jeu comme espace d’apprentissage et propose quelques éléments théoriques pour aborder cette problématique.

 7. Hvis Blended Learning er svaret, hvad er så spørgsmålet - et læringsperspektiv på FlexVid i regi af UCN

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dau, Susanne

  2012-01-01

  in the process prepared as blended learning. The importance of clarity in training organization unfolded and explained with existing knowledge in the field. The article also puts perspective on progression during training and development of students' knowledge development skills. It points to other forms......This chapter intends to develop some questions to the base of education and learning activities in FlexVid to expand reflection basis. The article focuses on the framework and basic assumptions that may affect the training organization and thereby the didactic opportunities and challenges...... of articulation of adult pedagogick using the concepts of andragogic, paragogogic and herutagogic, as these terms appear "in line" with the learning intentions behind flexible education....

 8. La necrosis bacteriana de la vid, causada por xylophilus ampelinus. Detección serológica, distribución en Aragón y sensibilidad varietal.

  OpenAIRE

  CAMBRA ALVAREZ, MIGUEL

  2011-01-01

  La necrosis bacteriana de la vid, causada por la bacteria de cuarentena Xylophilus ampelinus, es una enfermedad de difícil control químico y que ha causado en España importantes pérdidas económicas. Actualmente, es endémica en distintas zonas de Aragón y Galicia y se han identificado focos aislados en La Rioja. Ante la carencia de métodos sensibles y específicos de detección de esta bacteria que se puedan utilizar para el análisis rutinario, se ha puesto a punto un método de ex...

 9. Efecto del agua aplicada en las relaciones hídricas y productividad de la vid 'Crimson Seedless' Effect of applied water on water relations and productivity of 'Crimson Seedless' table grapes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raúl Ferreyra

  2006-07-01

  Full Text Available Este estudio fue dirigido para evaluar la relación agua-rendimiento en vid de mesa cv. Crimson y establecer valores críticos para las mediciones del estado hídrico de las plantas. Los estudios de campo se desarrollaron durante tres años, en el Valle de Aconcagua, Chile, a 32º47'S y 70º42'O, en un suelo de textura franco arcillosa. Se proporcionaron a las plantas diferentes cantidades de agua de riego entre 40 y 100% de la evapotranspiración del cultivo (Etc. El potencial hídrico xilemático medido a mediodía (psixmin y la conductancia estomática estuvieron estrechamente relacionados con el déficit de agua impuesto y el rendimiento obtenido. Los rendimientos de la vid disminuyeron respecto al agua aplicada en el rango de los tratamientos estudiados. Sesenta por ciento de restricción de la Etc redujo 22% del rendimiento. Cuando la planta mantuvo psixmin mayor que -0,75 MPa entre cuaja y pinta, la producción y los calibres fueron mayores.This study aimed to evaluate the relationship between water and production in 'Crimson Seedless' table grapes, and to establish threshold values for plants water status. Field experiments were carried out, during a three-year period, in the Aconcagua Valley, Chile, at 32º47'S and 70º42'W, in a clay-loamy textured soil. Different irrigation water amounts were applied, between 40 and 100% crop evapotranspiration (Etc. Stem water potential measured at midday (psixmin and stomatal conductance were closely related to water shortage and yield obtained. Table grape yields decreased in comparison with applied water within the range of studied treatments. Sixty per cent Etc restriction decreased yields in 22%. When plants maintained psixmin greater than -0.75 MPa, between berry set and veraison, yield and berry size were high.

 10. Preparation, quality control and physico-chemical properties of 99mTc-BAT-AV-45

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jiankang Zhang; Xingqin Zhou; Xiaofeng Qin

  2012-01-01

  One novel styrylpyridine derivatives(AV-45) coupled with 99m Tc complex was synthesized. 99m Tc-BAT-AV-45 was prepared by a ligand exchange reaction employing sodium glucoheptonate, and effects of the amount of ligand, stannous chloride, sodium glucoheptonate and pH value of reaction mixture on the radiolabeling yield were studied in details. Quality control was performed by thin layer chromatography and high performance liquid chromatography. Besides the stability, partition coefficient and electrophoresis of 99m Tc-BAT-AV-45 were also investigated. The results showed that the average radiolabeling yield was (95 ± 1%) and 99m Tc-BAT-AV-45 with suitable lipophilicity was stable and uncharged at physiological pH. (author)

 11. Konstruktionen av stress : En kvalitativ studie om hur stress upplevs i banksektorn

  OpenAIRE

  Blohm, Martin; Konradsson, Axel

  2017-01-01

  Bakgrund: Arbetslivet förändras ständigt till följd av digitaliseringen och tillgången till information ökar kraftigt. Banksektorn är en av de sektorer som påverkats mest av dessa förändringar och studier har visat att arbetsrelaterad stress ökar till följd av detta. Det är lätt att utifrån studier och fackliga undersökningar förknippa stress i banksektorn med arbetsmiljöproblem eftersom fokus ligger på ohälsa och sjukskrivning. Samtidigt vill många människor arbeta i banksektorn och i andra ...

 12. Föräldrars upplevelse av insatsen föräldrakoordinator.

  OpenAIRE

  Aspén-Franzén, Annika

  2014-01-01

  Föräldrakoordination är en barnfokuserad alternativ konfliktlösningsmetod som praktiserats i Sverige sedan 2009. Denna intervjustudie har undersökt separerade föräldrars upplevelse av att få stöd i sitt föräldrasamarbete av en föräldrakoordinator. Intervjuer har genomförts med sju föräldrar som haft insatsen föräldrakoordinator under minst sex månader. Samtliga deltagande föräldrar har flera års erfarenhet av svårlösta konflikter med den andra föräldern och har tidigare provat andra former av...

 13. Crystallization and preliminary structure determination of the plant food allergen Pru av 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dall’Antonia, Yuliya; Pavkov, Tea; Fuchs, Heidemarie; Breiteneder, Heimo; Keller, Walter, E-mail: walter.keller@uni-graz.at

  2005-02-01

  Crystals of Pru av 2, the first allergenic thaumatin-like protein, have been obtained and diffracted to 1.6 Å at a synchrotron. Using an annealing protocol, the resolution limit was improved to 1.3 Å:.

 14. Adaptationer av Esaias Tegnérs Frithiofs saga

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordenfors, Ola

  2008-01-01

  Tegnérs versepos över urnordiska myter hade länge ett starkt om den nordiska läsande allmänheten - därtill starkt understött av Bernhard Crusells omtyckta tonsättningar av dikterna. Men också i Tyskland har Frithiofs saga haft en påfallande genomslagskraft. I uppsatsen granskas särskilt tonsättar...

 15. Et sosiologisk blikk på mobbing. En teoretisk studie av paradigmet og fenomenet mobbing

  OpenAIRE

  Stemland, Linn

  2007-01-01

  Mobbing er et tema som har fått stadig mer oppmerksomhet i samfunnsdebatten. Det er gjort lite sosiologisk forskning omkring fenomenet mobbing. Forskningsfeltet mobbing er i dag konstruert og dominert av psykologiens begreper og forståelse. I denne oppgaven prøver jeg å nærme meg en sosiologisk forståelse av begrepet og fenomenet mobbing.

 16. Reduction of opioid withdrawal and potentiation of acute opioid analgesia by systemic AV411 (ibudilast).

  Science.gov (United States)

  Hutchinson, Mark R; Lewis, Susannah S; Coats, Benjamen D; Skyba, David A; Crysdale, Nicole Y; Berkelhammer, Debra L; Brzeski, Anita; Northcutt, Alexis; Vietz, Christine M; Judd, Charles M; Maier, Steven F; Watkins, Linda R; Johnson, Kirk W

  2009-02-01

  Morphine-induced glial proinflammatory responses have been documented to contribute to tolerance to opioid analgesia. Here, we examined whether drugs previously shown to suppress glial proinflammatory responses can alter other clinically relevant opioid effects; namely, withdrawal or acute analgesia. AV411 (ibudilast) and minocycline, drugs with distinct mechanisms of action that result in attenuation of glial proinflammatory responses, each reduced naloxone-precipitated withdrawal. Analysis of brain nuclei associated with opioid withdrawal revealed that morphine altered expression of glial activation markers, cytokines, chemokines, and a neurotrophic factor. AV411 attenuated many of these morphine-induced effects. AV411 also protected against spontaneous withdrawal-induced hyperactivity and weight loss recorded across a 12-day timecourse. Notably, in the spontaneous withdrawal study, AV411 treatment was delayed relative to the start of the morphine regimen so to also test whether AV411 could still be effective in the face of established morphine dependence, which it was. AV411 did not simply attenuate all opioid effects, as co-administering AV411 with morphine or oxycodone caused three-to-five-fold increases in acute analgesic potency, as revealed by leftward shifts in the analgesic dose response curves. Timecourse analyses revealed that plasma morphine levels were not altered by AV411, suggestive that potentiated analgesia was not simply due to prolongation of morphine exposure or increased plasma concentrations. These data support and extend similar potentiation of acute opioid analgesia by minocycline, again providing converging lines of evidence of glial involvement. Hence, suppression of glial proinflammatory responses can significantly reduce opioid withdrawal, while improving analgesia.

 17. Relationship between Root Growth of 'Thompson Seedless' Grapevines and Soil Temperature Relación entre el Crecimiento Radical de Vid 'Thompson Seedless' y la Temperatura del Suelo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rodrigo Callejas R

  2009-12-01

  Full Text Available With the purpose of characterizing the growth of the root system of table grapes (Vitis vinifera L. cv. Thompson Seedless and its relationship with soil temperature, research was carried out during the 2004-2005 growing season in vineyards in the Copiapó and Huasco Valleys. Four plants were chosen and rhizotrons were used to measure the growth of the root system. Measurements were performed once a week from September 2004 to September 2005, estimating the intensity of root growth and its annual distribution in the ranges of 0 to 40, 40 to 80 and 80 to 120 cm of soil depth. Temperature sensors were installed in four plants at 25, 50, 75 and 100 cm of soil depth, and the temperature was registered every 1 h. The thermal diffusivity of the soil was calculated based on the annual mean temperature and annual thermal amplitude values. Root growth occurred throughout the year, presenting lower intensity in July (winter. Root systems presented different patterns in the distribution of growth intensity in the three soil depths, with variations in the order of five times in maximum annual growth intensity among sites. High thermal diffusivity in soils favored root growth.Con el objetivo de caracterizar el crecimiento del sistema radical de la vid (Vitis vinifera L. cv. Thompson Seedless y su relación con la temperatura del suelo, durante la temporada 2004-2005 se llevó a cabo un estudio en parronales ubicados en los valles de Copiapó y Huasco. Se instalaron cuatro cámaras de observación de raíces o rizotrones en plantas homogéneas, en plena producción, pie franco, sanas, y ubicadas en diferentes localidades de la región. Las mediciones del crecimiento de las raíces se efectuaron semanalmente, desde septiembre de 2004 hasta completar 1 año, estimándose la intensidad de crecimiento radical anual y su distribución en los rangos de 0 a 40, 40 a 80 y 80 a 120 cm de profundidad. Adicionalmente, se instalaron sensores de temperatura a 25, 50, 75 y

 18. First application of the meteorological Mini-UAV 'M{sup 2}AV'

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Spiess, T.; Bange, J.; Buschmann, M.; Voersmann, P. [Braunschweig Univ. (Germany). Inst. fuer Luft- und Raumfahrttechnik

  2007-04-15

  The limitations of manned airborne meteorological measurements led to a new unmanned system, the Meteorological Mini-UAV (M{sup 2}AV), recently developed by the Institute of Aerospace Systems, Technical University of Braunschweig. The task was to develop, test and verify a meteorological sensor package as payload for an already available carrier aircraft, the UAV 'Carolo T200'. Thereby the limitations in size and mass had to be respected. The M{sup 2}AV is capable of performing turbulence and wind vector measurements within the atmospheric boundary layer and permits very short measurement cycles as an economic supplement during meteorological campaigns. The article gives details on the technical items. Results from meteorological data sets measured by the M{sup 2}AV are used for data quality assessment. In October 2005 the M{sup 2}AV participated in the meteorological field experiment 'LAUNCH 2005' in Lindenberg near Berlin. The M{sup 2}AV data were compared with lidar and sodar/RASS measurements. Furthermore, an in situ comparison of temperature, humidity and wind vector data with the helicopter-borne turbulence probe Helipod was analysed and gave information about the M{sup 2}AV data quality. (orig.)

 19. Genome-Wide DNA Methylation Analysis and Epigenetic Variations Associated with Congenital Aortic Valve Stenosis (AVS.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Uppala Radhakrishna

  Full Text Available Congenital heart defect (CHD is the most common cause of death from congenital anomaly. Among several candidate epigenetic mechanisms, DNA methylation may play an important role in the etiology of CHDs. We conducted a genome-wide DNA methylation analysis using an Illumina Infinium 450k human methylation assay in a cohort of 24 newborns who had aortic valve stenosis (AVS, with gestational-age matched controls. The study identified significantly-altered CpG methylation at 59 sites in 52 genes in AVS subjects as compared to controls (either hypermethylated or demethylated. Gene Ontology analysis identified biological processes and functions for these genes including positive regulation of receptor-mediated endocytosis. Consistent with prior clinical data, the molecular function categories as determined using DAVID identified low-density lipoprotein receptor binding, lipoprotein receptor binding and identical protein binding to be over-represented in the AVS group. A significant epigenetic change in the APOA5 and PCSK9 genes known to be involved in AVS was also observed. A large number CpG methylation sites individually demonstrated good to excellent diagnostic accuracy for the prediction of AVS status, thus raising possibility of molecular screening markers for this disorder. Using epigenetic analysis we were able to identify genes significantly involved in the pathogenesis of AVS.

 20. Genome-Wide DNA Methylation Analysis and Epigenetic Variations Associated with Congenital Aortic Valve Stenosis (AVS).

  Science.gov (United States)

  Radhakrishna, Uppala; Albayrak, Samet; Alpay-Savasan, Zeynep; Zeb, Amna; Turkoglu, Onur; Sobolewski, Paul; Bahado-Singh, Ray O

  2016-01-01

  Congenital heart defect (CHD) is the most common cause of death from congenital anomaly. Among several candidate epigenetic mechanisms, DNA methylation may play an important role in the etiology of CHDs. We conducted a genome-wide DNA methylation analysis using an Illumina Infinium 450k human methylation assay in a cohort of 24 newborns who had aortic valve stenosis (AVS), with gestational-age matched controls. The study identified significantly-altered CpG methylation at 59 sites in 52 genes in AVS subjects as compared to controls (either hypermethylated or demethylated). Gene Ontology analysis identified biological processes and functions for these genes including positive regulation of receptor-mediated endocytosis. Consistent with prior clinical data, the molecular function categories as determined using DAVID identified low-density lipoprotein receptor binding, lipoprotein receptor binding and identical protein binding to be over-represented in the AVS group. A significant epigenetic change in the APOA5 and PCSK9 genes known to be involved in AVS was also observed. A large number CpG methylation sites individually demonstrated good to excellent diagnostic accuracy for the prediction of AVS status, thus raising possibility of molecular screening markers for this disorder. Using epigenetic analysis we were able to identify genes significantly involved in the pathogenesis of AVS.

 1. What are the keys to successful adrenal venous sampling (AVS) in patients with primary aldosteronism?

  Science.gov (United States)

  Young, William F; Stanson, Anthony W

  2009-01-01

  Adrenal venous sampling (AVS) is the criterion standard to distinguish between unilateral and bilateral adrenal disease in patients with primary aldosteronism. The keys to successful AVS include appropriate patient selection, careful patient preparation, focused technical expertise, defined protocol, and accurate data interpretation. The use of AVS should be based on patient preferences, patient age, clinical comorbidities, and the clinical probability of finding an aldosterone-producing adenoma. AVS is optimally performed in the fasting state in the morning. AVS is an intricate procedure because the right adrenal vein is small and may be difficult to locate - the success rate depends on the proficiency of the angiographer. The key factors that determine the successful catheterization of both adrenal veins are experience, dedication and repetition. With experience, and focusing the expertise to 1 or 2 radiologists at a referral centre, the AVS success rate can be as high as 96%. A centre-specific, written protocol is mandatory. The protocol should be developed by an interested group of endocrinologists, radiologists and laboratory personnel. Safeguards should be in place to prevent mislabelling of the blood tubes in the radiology suite and to prevent sample mix-up in the laboratory.

 2. Reduktion av slöseri inom den spanska ölindustrin : – en studie av åtgärder och metoder i spåren av krisen

  OpenAIRE

  Carlström, Carl

  2014-01-01

  Den rådande eurokrisen har påverkat det spanska samhället och den spanska ölindustrin negativt. Industrin står inför utmaningar vad gäller minskad försäljning och förändrade kundpreferenser. I tider då intäkterna och försäljningen minskar finns det många sätt att öka sina marginaler. Ett av detta sätt är att börja arbeta med resurseffektivitet och att se till att slöseriet av de resurser man har minskar. De frågor studien besvarar är hur bryggeriindustrin i Spanien har arbetat för att minska ...

 3. Economia funerària a la segona edat del ferro de les illes Balears. L’ús diacrític del sacrifici de bòvids en el santuari i les necròpolis de l’àrea de Son Real (Mallorca

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jordi Hernández-Gasch

  2011-10-01

  Full Text Available L’aparició d’un objecte excepcional fet d’os de bòvid anomenat tap en emplaçaments rituals de la segona edat del ferro va permetre fa uns anys postular una hipòtesi anomenada d’”economia funerària”. Les dades procedents d’assentaments suggereixen que la cabana ramadera va canviar en la seva composició, disminuint la quantitat de bòvids en favor dels ovicàprids. El perfil de sacrifici també va canviar orientant l’ús d’aquests animals domèstics cap a l’obtenció de productes secundaris i la força de treball. Les recents troballes de la necròpolis de Son Real i del Santuari de la Punta des Patró a Mallorca apunten vers un ritual de comensalitat, on presumiblement els sectors més rics de la societat haurien consumit carn de bòvid en els rituals funeraris o l’haurien emprada com a ofrena, en contraposició als grups menys rics que només haurien tingut accés a la carn de suid o ovicàprid.

 4. Findability och informationskompetens vid webbnavigation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fransson, Jonas

  2011-01-01

  needed. But the information is not equally available, even if it is published and freely available on the Web. Each Web page, or other information object, has a degree of findability. The degree of the findability depends on the relationships between object, system and the Web. Six sub concepts......The article discusses the relationship between users, information objects, information systems and the Web, combined with the concepts findability and information literacy. An important aspect in all information literacy definitions is the ability to effectively gain access to the information...... are identified: the object's characteristics, accessibility, internal navigation, internal search, reachability and web prestige. Both information literacy and findability are defined as query independent aspects of the search, working on a structural level....

 5. AV3V lesions reduce the pressor response to L-glutamate into the RVLM.

  Science.gov (United States)

  Vieira, Alexandre Antonio; Colombari, Eduardo; De Luca, Laurival A; Colombari, Débora Simões de Almeida; Menani, José V

  2006-05-01

  Neurons from the rostral ventrolateral medulla (RVLM) directly activate sympathetic pre-ganglionic neurons in the spinal cord. Hypertensive responses and sympathetic activation produced by different stimuli are strongly affected by lesions of the preoptic periventricular tissue surrounding the anteroventral third ventricle (AV3V region). Therefore, in the present study, we investigated the effects of acute (1 day) and chronic (15 days) electrolytic lesions of the AV3V region on the pressor responses produced by injections of the excitatory amino acid L-glutamate into the RVLM of unanesthetized rats. Male Holtzman rats with sham or electrolytic AV3V lesions and a stainless steel cannula implanted into the RVLM were used. The pressor responses produced by injections of L-glutamate (1, 5 and 10 nmol/100 nl) into the RVLM were reduced 1 day (9 +/- 4, 39 +/- 6 and 37 +/- 4 mm Hg, respectively) and 15 days after AV3V lesions (13 +/- 6, 39 +/- 4 and 43 +/- 4 mm Hg, respectively, vs. sham lesions: 29 +/- 3, 50 +/- 2 and 58 +/- 3 mm Hg, respectively). Injections of L-glutamate into the RVLM in sham or AV3V-lesioned rats produced no significant change in the heart rate (HR). Baroreflex bradycardia and tachycardia produced by iv phenylephrine or sodium nitroprusside, respectively, and the pressor and bradycardic responses to chemoreflex activation with iv potassium cyanide were not modified by AV3V lesions. The results suggest that signals from the AV3V region are important for sympathetic activation induced by L-glutamate into the RVLM.

 6. Kjøring med mistanke om påvirkning av andre rusmidler enn alkohol

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Asbjørg S. Christophersen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGStatens rettstoksikologiske institutt har i løpet av de siste år registrert en stor økning av prøver fra bilføreremistenkt for kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol. Antall positive saker økte 42% fra1994 til 1995. De hyppigste påviste stoffer er tetrahydrocannabinol, amfetamin, benzodiazepiner og opiater(morfin/kodein. Bruk av tyngre narkotiske stoffer har blitt mer vanlig i trafikksammenheng og antall positivetilfeller har økt betydelig mer enn totalt antall saker. Fra 1994 til 1995 økte antall positive amfetaminprøvermed 75% (fra 533 til 937 og antall positive prøver som følge av heroininntak økte med 87% (fra 92 til 172.Bruk av flere stoffer samtidig er vanlig, over 60 % av sakene i 1995 var positive på mer enn ett stoff, alkoholikke medregnet. De fleste tilfeller var representert av menn i alderen 25-32 år (37%. Kvinner var representerti ca. 11% av sakene.Christophersen AS, Skurtveit S, Mørland J. Drivers suspected to drive under the influence of drugs otherthan alcohol. Nor J Epidemiol 1996; 6 (1: 45-48.ENGLISH SUMMARYThe National Institute of Forensic Toxicology has registered a large increase in the number of samples fromdrivers suspected to drive under influence of drugs other than alcohol. The number of drug positive casesincreased 42% from 1994 to 1995. The most frequent drugs detected are tetrahydrocannabinol, amphetamine,benzodiazepines and opiates (morphine/codeine. The frequency of hard narcotic drug use has increased morethan the total number of cases. From 1994 to 1995, the number of amphetamine positive samples increased75% (from 533 to 937 and the number of samples positive due to heroin use (detection of the metabolite 6-monoacetylmorphine in urine increased 87%. Multi-drug use is common and more than one drug wasdetected in more than 60% of the cases from 1995, alcohol not included. Most of the cases were representedby men 25-32 years old (37%. Women were represented in about

 7. The Use of Video in Knowledge Transfer of Teacher-Led Psychosocial Interventions: Feeling Competent to Adopt a Different Role in the Classroom / L’utilisation de la vidéo dans le transfert de connaissances dans les interventions psychosociales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Caroline Beauregard

  2015-03-01

  Full Text Available Because they propose a form of modeling, videos have been recognised to be useful to transfer knowledge about practices requiring teachers to adopt a different role. This paper describes the results of a satisfaction survey with 98 teachers, school administrators and professionals regarding their appreciation of training videos showing teacher-led psychosocial interventions. The association between teachers’ appreciation of the video and their desire to implement the intervention are explored in terms of authenticity, vicarious learning and self-efficacy, in an attempt to further comprehend how the use of video supports different aspects of modeling (skills - know-how, attitudes - know-how to be. The authors suggest that training videos featuring teachers leading psychosocial interventions support knowledge transfer because learners can relate to successful peers and can think of themselves as competent to replicate the intervention and comfortable to adopt a different role in the classroom. Parce qu’elles proposent une forme de modelage, les vidéos ont été reconnues comme utiles pour le transfert de connaissances au sujet des pratiques exigeant que les enseignants jouent un rôle différent. Cet article décrit les résultats d’une enquête sur la satisfaction réalisée auprès de 98 enseignants, administrateurs et professionnels scolaires quant à leur appréciation des vidéos de formation montrant des interventions psychosociales menées par des enseignants. Le lien entre l’appréciation de la vidéo par les enseignants et leur désir de mettre en pratique l’intervention est exploré en matière d’authenticité, d’apprentissage par procuration et d’auto-efficacité, pour tenter de mieux comprendre comment l’usage de la vidéo appuie différents aspects du modelage (aptitudes, savoir-faire, attitudes, savoir-être. Les auteurs suggèrent que les vidéos de formation montrant des enseignants menant des interventions

 8. Vorticity-divergence semi-Lagrangian global atmospheric model SL-AV20: dynamical core

  Science.gov (United States)

  Tolstykh, Mikhail; Shashkin, Vladimir; Fadeev, Rostislav; Goyman, Gordey

  2017-05-01

  SL-AV (semi-Lagrangian, based on the absolute vorticity equation) is a global hydrostatic atmospheric model. Its latest version, SL-AV20, provides global operational medium-range weather forecast with 20 km resolution over Russia. The lower-resolution configurations of SL-AV20 are being tested for seasonal prediction and climate modeling. The article presents the model dynamical core. Its main features are a vorticity-divergence formulation at the unstaggered grid, high-order finite-difference approximations, semi-Lagrangian semi-implicit discretization and the reduced latitude-longitude grid with variable resolution in latitude. The accuracy of SL-AV20 numerical solutions using a reduced lat-lon grid and the variable resolution in latitude is tested with two idealized test cases. Accuracy and stability of SL-AV20 in the presence of the orography forcing are tested using the mountain-induced Rossby wave test case. The results of all three tests are in good agreement with other published model solutions. It is shown that the use of the reduced grid does not significantly affect the accuracy up to the 25 % reduction in the number of grid points with respect to the regular grid. Variable resolution in latitude allows us to improve the accuracy of a solution in the region of interest.

 9. sugE: A gene involved in tributyltin (TBT) resistance of Aeromonas molluscorum Av27.

  Science.gov (United States)

  Cruz, Andreia; Micaelo, Nuno; Félix, Vitor; Song, Jun-Young; Kitamura, Shin-Ichi; Suzuki, Satoru; Mendo, Sónia

  2013-01-01

  The mechanism of bacterial resistance to tributyltin (TBT) is still unclear. The results herein presented contribute to clarify that mechanism in the TBT-resistant bacterium Aeromonas molluscorum Av27. We have identified and cloned a new gene that is involved in TBT resistance in this strain. The gene is highly homologous (84%) to the Aeromonas hydrophila-sugE gene belonging to the small multidrug resistance gene family (SMR), which includes genes involved in the transport of lipophilic drugs. In Av27, expression of the Av27-sugE was observed at the early logarithmic growth phase in the presence of a high TBT concentration (500 μM), thus suggesting the contribution of this gene for TBT resistance. E. coli cells transformed with Av27-sugE become resistant to ethidium bromide (EtBr), chloramphenicol (CP) and tetracycline (TE), besides TBT. According to the Moriguchi logP (miLogP) values, EtBr, CP and TE have similar properties and are substrates for the sugE-efflux system. Despite the different miLogP of TBT, E. coli cells transformed with Av27-sugE become resistant to this compound. So it seems that TBT is also a substrate for the SugE protein. The modelling studies performed also support this hypothesis. The data herein presented clearly indicate that sugE is involved in TBT resistance of this bacterium.

 10. Influence of commercial (Fluka) naphthenic acids on acid volatile sulfide (AVS) production and divalent metal precipitation.

  Science.gov (United States)

  McQueen, Andrew D; Kinley, Ciera M; Rodgers, John H; Friesen, Vanessa; Bergsveinson, Jordyn; Haakensen, Monique C

  2016-12-01

  Energy-derived waters containing naphthenic acids (NAs) are complex mixtures often comprising a suite of potentially problematic constituents (e.g. organics, metals, and metalloids) that need treatment prior to beneficial use, including release to receiving aquatic systems. It has previously been suggested that NAs can have biostatic or biocidal properties that could inhibit microbially driven processes (e.g. dissimilatory sulfate reduction) used to transfer or transform metals in passive treatment systems (i.e. constructed wetlands). The overall objective of this study was to measure the effects of a commercially available (Fluka) NA on sulfate-reducing bacteria (SRB), production of sulfides (as acid-volatile sulfides [AVS]), and precipitation of divalent metals (i.e. Cu, Ni, Zn). These endpoints were assessed following 21-d aqueous exposures of NAs using bench-scale reactors. After 21-days, AVS molar concentrations were not statistically different (pAVS production was sufficient in all NA treatments to achieve ∑SEM:AVS AVS) could be used to treat metals occurring in NAs affected waters. Copyright © 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.

 11. Dynamisk Ledarutveckling : En ny metod för personlig utveckling av ledare skapad genom integration av två etablerade metoder för personlig utveckling

  OpenAIRE

  Rudbäck, Marie-Christine

  2013-01-01

  Syftet med denna studie är att teoretiskt pröva att integrera en etablerad metod för personlig utveckling, The Skilled Helper, med metoden Dynamisk Pedagogik och skapa en ny metod för en specifik tillämpning, personlig utveckling av ledare. Integrationen görs med hjälp av en etablerad metametod för metodutveckling. De bägge ingående metoderna värderas enligt fastställda kriterier. Samma kriterier används sedan för att värdera den nya metod som designas. Med detta har studien uppnått en jämför...

 12. Etikk i anvendt idrettspsykologi: en kvalitativ studie av idrettspsykologiske rådgiveres etiske utfordringer i anvendt idrettspsykologi, og håndtering av disse

  OpenAIRE

  Ulltang, Espen

  2015-01-01

  Masteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2015 Idrettspsykologi er et fag som arbeider for å utvikle mentale ferdigheter hos utøvere og trenere. De som arbeider med anvendt idrettspsykologi møter en rekke etiske utfordringer i sin praksis, men kunnskap om dette synes mangelfullt i Norge. Internasjonalt er det publisert en rekke essays, artikler, og bøker om etiske utfordringer i anvendelsen av faget, men ingen studier viser hvordan norske idrettspsykologiske rådgivere opplever sl...

 13. Patients' and procedural characteristics of AV-block during slow pathway modulation for AVNRT-single center 10year experience.

  Science.gov (United States)

  Wasmer, Kristina; Dechering, Dirk G; Köbe, Julia; Leitz, Patrick; Frommeyer, Gerrit; Lange, Phillip S; Kochhäuser, Simon; Reinke, Florian; Pott, Christian; Mönnig, Gerold; Breithardt, Günter; Eckardt, Lars

  2017-10-01

  Permanent AV-block is a recognized and feared complication of slow pathway modulation for AVNRT. We aimed to assess incidence of transient and permanent AV-block as well as consequences of transient AV-block in a large contemporary AVNRT ablation cohort. We searched our single center prospective ablation database for occurrence of transient and permanent AV-block during slow pathway modulation between January 2004 and October 2015. We analyzed patients' and procedural characteristics as well as outcome of patients in whom transient or permanent AV-block occurred. Of 9170 patients who underwent a catheter ablation at our institution between January 2004 and October 2015, 2101 patients (64% women, mean age 50±18years) underwent slow pathway modulation. In three patients, permanent AV-block occurred during RF application. Additional two patients had transient AV-block that recovered (after a few minutes and 25min), but recurred within two days of the procedure. All five patients underwent dual chamber pacemaker implantation (0.2%). Transient AV-block related to RF delivery occurred in 44 patients (2%). Transient mechanical AV-block occurred in additional 17 patients (0.8%). In 12 patients, ablation was continued despite transient AV-block. One of these patients developed permanent AV-block. Permanent AV-block following slow pathway modulation is a rare event, occurring in 0.2% of patients in a large contemporary single center cohort. Transient AV-block is more frequent (2%). Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 14. Handelsbankens användande av CRM -Är det lönsamt?

  OpenAIRE

  Salman Kanbar, Ahmad

  2012-01-01

  Frågeställning: På vilket sätt används CRM av Handelsbanken och hur påverkar det bankens lönsamhet? Syfte: Syftet med detta arbete är att kunna öka kunskapen om hur Handelsbanken tillämpar CRM och för att undersöka om användandet av CRM i bankens verksamhet är lönsamt eller inte. Metod: För att svara på studiens syfte blev en intervju utförd med Handelsbanken. Ännu en anledning till varför en intervju gjordes var på grund av att det var nödvändigt för att få det primärdata som behövdes och fö...

 15. Modellering och analys av grundvattenflödet i en byggnads grundläggning

  OpenAIRE

  Hargelius, Malcolm

  2018-01-01

  På en fastighet i Luthagen i Uppsala uppfördes en byggnad grundlagd på träpålar år 1936. Under 60-talet uppstod läckage på en spillvattenledning vilket ledde till en kontaminering av sprickvattenakviferen där träpålar är särskilt utsatta för påverkan av bakterie, svamp- och virusangrepp till följd av torrläggning. För att spola bort kontaminerat sprickvatten och för att hålla en jämn sprickvattennivå i akviferen installerades påfyllningsbrunnar på två platser i källaren under huset. Brunnarna...

 16. Stereotyper: en omedveten kategorisering. : En jämlikhetsanalys av Intryck- Värmlands landstings personaltidning

  OpenAIRE

  Åhlander, Karolina; Jost, Anna

  2014-01-01

  Jämlikhet är något som ligger i tiden. Hur jämlikhetsmedvetna är egentligen dagens medier? Vi har på uppdrag av Värmlandslandsting gjort en jämlikhetanalys av deras personaltidning, Intryck. En tidning som når samtliga anställda inom organisationen. Vi har gjort en text- och bildanalys med utgångspunkt från ett analysverktyg vi kallar för jämlikhetstrappan. Vårt syfte har varit att urskilja stereotyper och om tidningen använder sig av sitt befintliga underlag för att göra tidningen så jämlik ...

 17. Forholdet mellom stat og kommune i styring av norsk utdanningspolitikk 1970 - 2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Øystein Engeland

  2009-06-01

  Full Text Available Denne artikkelen er skrevet ut fra en antakelse om at norsk utdanningsforvaltning etter 1990 illustrerer forsøk på å styrke den statlige forvaltning innen et desentralisert system. Ikke minst er dette tydelig ved at nasjonal styring av utdanning særlig etter århundreskiftet har økt på bekostning av det lokale selvstyret. I forhold til maktfordelingen mellom staten og kommunene er vi nå nærmest tilbake til situasjonen før den politiske desentraliseringsbølgen startet mot slutten av 1970-tallet. Det nasjonale nivået er i ferd med å etablere et styringsgrep på skolesiden som er så omfattende at det mangler sidestykke i moderne tid. Det nye er at dette skjer innen et system hvor inntektssystemet (1986 gir kommunene ansvar for undervisningen, og hvor statens mulighet til å bruke økonomiske styringsmidler er redusert.

 18. Boye och "jag" : En grammatisk analys av en litterär persona

  OpenAIRE

  Lindström, Elina

  2015-01-01

  I denna uppsats använder jag den interpersonella metafunktionen inom systemisk-funktionell grammatik för att undersöka sex av Karin Boyes dikter, detta med syfte att se huruvida en sådan här analys kan säga något av intresse om diktjaget. Analysen genomfördes enligt Holmberg och Karlssons modell i Grammatik med betydelse, där subjekt och finit tagits ut varpå språkhandlingar markerats och modalitet kommenterats. Dikterna är hämtade ur Boyes Samlade dikter. Av min analys framgår att jaget beha...

 19. The parsec-scale relationship between ICO and AV in local molecular clouds

  Science.gov (United States)

  Lee, Cheoljong; Leroy, Adam K.; Bolatto, Alberto D.; Glover, Simon C. O.; Indebetouw, Remy; Sandstrom, Karin; Schruba, Andreas

  2018-03-01

  We measure the parsec-scale relationship between integrated CO intensity (ICO) and visual extinction (AV) in 24 local molecular clouds using maps of CO emission and dust optical depth from Planck. This relationship informs our understanding of CO emission across environments, but clean Milky Way measurements remain scarce. We find uniform ICO for a given AV, with the results bracketed by previous studies of the Pipe and Perseus clouds. Our measured ICO-AV relation broadly agrees with the standard Galactic CO-to-H2 conversion factor, the relation found for the Magellanic clouds at coarser resolution, and numerical simulations by Glover & Clark (2016). This supports the idea that CO emission primarily depends on shielding, which protects molecules from dissociating radiation. Evidence for CO saturation at high AV and a threshold for CO emission at low AV varies remains uncertain due to insufficient resolution and ambiguities in background subtraction. Resolution of order 0.1 pc may be required to measure these features. We use this ICO-AV relation to predict how the CO-to-H2 conversion factor (XCO) would change if the Solar Neighbourhood clouds had different dust-to-gas ratio (metallicity). The calculations highlight the need for improved observations of the CO emission threshold and H I shielding layer depth. They are also sensitive to the shape of the column density distribution. Because local clouds collectively show a self-similar distribution, we predict a shallow metallicity dependence for XCO down to a few tenths of solar metallicity. However, our calculations also imply dramatic variations in cloud-to-cloud XCO at subsolar metallicity.

 20. Fromleik i Black Supper, Piss Christ og Crucifixion, tre fotografi av Andres Serrano

  OpenAIRE

  Vinje, Lilly

  2006-01-01

  Oppgåva skal omhandla tre utvalgte foto av fotografen Andres Serrano, ein amerikanar født i 1950. Enkeltbileta det er snakk om er Black Supper (1990), Piss Christ og Crucifixion (begge 1987). Dei er laga ved at kitschfigurar er nedsenka i gjennomsiktige behaldarar fyllte av kroppsvæsker og vatn; vatn i Black Supper, urin i Piss Christ og blod i Crucifixion. Henholdsvis framstiller dei Nattverden, Jesus på krossen og Krossfestinga (tre figurar). Serrano befinn seg med desse innanfor religiøs k...

 1. Vegetasjonskartlegging av Muddvær, Vegaøyan verdensarv, Vega kommune

  OpenAIRE

  Bär, Annette; Carlsen, Thomas

  2009-01-01

  Muddværet ble vegetasjonskartlagt for å få oversikt over de botaniske verdiene. Vegetasjonstyper etter Fremstad (1997) er framstilt på kart og rapporten inneholder i tillegg en artsliste over registrerte planter. Kartleggingen skal brukes som grunnlag for en senere utarbeiding av en skjøtselsplan for området og ses i sammenheng med tidligere kartlegginger og utarbeiding av skjøtselsplaner for Vegaøyan verdensarvområde (bl.a. Hatten m.fl. 2007; Hatten & Carlsen 2007a,b).

 2. "Konsesjon til radikalere" : Norges anerkjennelse av Nord-Vietnam i 1971

  OpenAIRE

  Sørensen, Cristian H.

  2012-01-01

  Emnet for oppgaven er Norges anerkjennelse av Nord-Vietnam som en selvstendig stat. Dette skjedde i 1971 mens Nord-Vietnam var i krig med Sør-Vietnam og USA. Norge var det første NATO-landet som fattet prinsippvedtak om dette, og Danmark fulgte etter. Det hele provoserte USA i så stor grad at Nixon-administrasjonen var nær ved å kalle ambassadørene sine i Oslo og København hjem. Det var regjeringen Bratteli som stod for utførelsen av anerkjennelsen etter at Arbeiderpartiet kom tilbake til reg...

 3. Dolphin Sky, del A : utvikling av integrert design- og helhetskonsept for sveveløsning

  OpenAIRE

  Rummelhoff, Kristoffer Ødegaard

  2016-01-01

  Det er store utfordringer knyttet til veiutvikling, kø og situasjoner hvor biler ikke strekker til, spesielt i et land som Norge hvor fjell og fjord skaper naturlige hindringer. Dette er en av flere motivasjoner for å utvikle en miljøvennlig flyvende bil. Masteroppgaven er en fremtidsrettet konseptutvikling- og designoppgave for et nytt konsept hvor det integreres en sveveløsning på en lettvekts trehjulsbil. Tidligere arbeid har blitt benyttet i gjennomførelsen av konseptutvikling; inter...

 4. Millennials och baby boomers attityder till fake news : Generationernas upplevelser av nyhetsmediers sanningshalt

  OpenAIRE

  Adolfsson, Claes; Strömberg, Markus; Stenberg, John

  2017-01-01

  Syftet med denna uppsats var att ta reda på generationerna millennials och baby boomers inställning till mediernas sanningshalt och politiska neutralitet. Detta gjordes med hjälp av följande frågeställningar: Vilka attityder och vilken inställning har millennials och baby boomers till nyhetsmediernas sanningshalt? Finns skillnader och likheter kvar när vi väger in variablerna kön och politiskt ställningstagande?   För att definiera generationerna använde vi oss av Cliff Zukins generationsteor...

 5. Periodic Sorption of Tungstate Ions on Anionite AV-17-8

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D’yachenko Aleksandr

  2017-01-01

  Full Text Available The multiple sorption of sodium tungstate resulting from the autoclave-soda digestion of a tungsten-bearing concentrate was studied using anion-exchange resin AV-17-8. The choice of ion exchange resin was carried out under static conditions using highly basic anionites. The sorption and desorption plots for tungstate and carbonate ions were demonstrated under dynamic conditions. The total dynamic capacity of the resin was estimated for each species of the ions in three sorption cycles. The applicability of the AV-17-8 resin as a sorbent in the autoclave-soda process flowsheet was determined.

 6. Analyse av en konfliktfylt planprosess. Medvirkning og makt – i spenningsforholdet mellom ulike stedsidentiteter

  OpenAIRE

  Ihle, Hilde Nygaard

  2016-01-01

  Oppgaven beskriver reguleringsplanprosessen i 2015, og leter etter spor av Sætres stedsidentitet i historiske planer og debatt. Jeg ser etter identitetsuttrykk forstått som stedsfølelse (sence of place), den sosiale konteksten der stedet skapes og gjenskapes gjennom sosiale praksiser (locale) og den fysiske beskrivelsen av stedet (location). I oppgaven ser jeg på hvordan innbyggerne påvirket prosessen gjennom dialog på to Facebook-sider, avisinnlegg og høringsinnspill. Jeg analyserer akti...

 7. Risikovurdering av miljøgifter i sediment utenfor tidligere Hurum fabrikker

  OpenAIRE

  Håvardstun, J.; Berge, J.

  2011-01-01

  I forbindelse med et pålegg fra Klima og forurensningsdirektoratet er det gjennomført en vurdering av hvilken miljørisiko som sedimentene utenfor tidligere Hurum fabrikker representerer. Vurderingen er gjennomført på basis undersøkelser av sedimentene gjennomført i 2007. Risikovurderingen er gjennomført etter direktoratets veileder (TA-2230/2007). Hovedkonklusjonen er at sedimentforurensningen i grunnområdene nær land (< 10 m dyp) utenfor fabrikkområdet utgjør en risiko for skade på økosystem...

 8. Betydningen av drektige reinsimlers ernæring for kalvers vekst, klimatiske toleranse og overlevelse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arne Rognmo

  2013-03-01

  Full Text Available Forsøkene (viste at tilleggsforing av underernærte simler i siste del av drektighetsperioden kun synes å ha effekt på fødselsvekten for kalvene forutsatt at simlene får høyverdig ernæring etter kalving. Den forskjellige ernæringsbakgrunn før kalving synes således ikke å innvirke på melkeproduksjon/kvalitet, da vektutviklingen for alle grupper av kalver i dette forsøket gikk parallelt i de tre første ukene etter kalving. Det ble heller ikke på noe punkt funnet signifikante forskjeller gruppene imellom når det gjelder kalvenes klimatiske toleranse. Det er dog bemerkelsesverdig at det var stor dødelighet blant de små kalvene etter unge små simler i GRUPPE L. Dette funn er interessant sett i sammenheng med resultatene fra Røros (se bidrag fra Dag Lenvik, side som viser at avkastningen fra en flokk kan økes markant om man konsentrerte slakteuttaket på små kalver og forhindrer bedekning av små, unge simler gjennom fjerning av eldre, store bukker. Med det forbehold at våre forsøk er utført på dyr i innhegning med et lavt aktivitetsnivå, kan man fra våreforsøk foreløpig konkludere med at tillegsfor ing av simler i siste halvdel av drektighetsperioden har effekt på kalvenes fødselsvekt, men at vektutviklingen for kalven er uavhengig av simlenes ernæringshistorie, om sistnevnte tilbys høyverdig ernæring etter kalving. Da små kalver etter underernærte simler viste høy dødelighet like etter fødselen, vil imidlertid tilleggsforing kunne øke avkastningen om det er mange unge simler i flokken. Resultatene fra Røros tyder imidlertid på at dette resultat normalt kan oppnås uten ekstra omkostninger gjennom et selektivt slakteuttak.

 9. Konstruktion av vertikaltransportör för materialhantering

  OpenAIRE

  Furu, Micke

  2012-01-01

  Rotab Rostfria Transportörer AB tillverkar och utvecklar material- och godshanteringsutrustning. Företaget levererar även kompletta materialhanteringslösningar i form av godshanteringsanläggningar som ofta består av transportband och paketeringsutrustning. Examensarbetets mål är att utveckla en vertikaltransportör som ska transportera gods mellan två transportband belägna på olika höjder, transporten ska kunna varieras mellan 1000 - 3000 mm. Transportören ska undvika de två stora nackdelarna ...

 10. Nyutdannede allmennlærere og deres opplevelse av faglig kompetanse i leseopplæring generelt og av elever med lesevansker spesielt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerd Grimsæth

  2015-09-01

  Full Text Available Teoretisk og praktisk kunnskap fungerer etter ulik logikk, ingen teori kan helt omsettes til praksis. Det er derfor av interesse å undersøke nærmere hvordan nyutdannede lærere opplever både sin fagkunnskap og nyervervede kompetanse i yrket. Undersøkelsen som her blir presentert har følgende problemstilling: Hvordan opplever nyutdannede lærere sin kompetanse i leseopplæring generelt og leseopplæring av elever med lesevansker spesielt? Denne pilotundersøkelsen tar utgangspunkt i Q- metoden; nyutdannede lærere plasserer subjektive utsagn trykt på individuelle kort i en matrise. Pilotundersøkelsen baserer seg på 10 respondenter, vi valgte derfor en kvalitativ analyse av resultatene av Q-sorteringen. Resultatene viser at nyutdannede lærere opplever at de mangler kunnskap og kompetanse både i praktisk leseopplæring generelt og om lesevansker spesielt. Kartleggingsmateriell blir i liten grad brukt som grunnlag for informantenes tilrettelegging av arbeidsmåter i leseopplæring. Inkludering og sammenholdte klasser står sterkt hos informantene, men de savner informasjon om elever med lesevansker og om tilgjengelig hjelpemateriell. Resultatene understreker betydningen av veiledning av nyutdannede lærere og ikke minst deres behov for fora for faglig utvikling, faglig utveksling og refleksive diskusjoner.Nøkkelord: Nyutdannede allmennlærere; opplevd fagkunnskap og kompetanse; leseopplæring, lesevansker, Q-metodologi, læring i praksis.AbstractTheory and practice are based on different logics; this means that no theory can be fully implemented in practice. For this reason, it is interesting to investigate newly qualified teachers’ perceptions of their expertise and competence. In order to study this phenomena, the following research question was formulated: How do newly qualified teachers perceive their competence in the field of reading education in general and reading difficulties in particular? This pilot study is based on Q

 11. Vannmagasinet er ikke fullt før det renner over : en analyse av effekten av redusert etterspørsel i et vannkraftsystem, eksemplifisert med energieffektivisering i bygninger

  OpenAIRE

  Siljan, Marte

  2010-01-01

  Energieffektivisering i bygninger regnes som et av de mest kostnadseffektive tiltakene for å redusere forbruk av energi, samt bidra til reduksjon i klimagassutslipp. I følge rapporter fra blant annet Lavenergiutvalget (2009) og Klimakur 2020 (2010), vil det være mulig å frigjøre rundt 10 TWh elektrisitet fra norske bygninger i løpet av de neste ti årene. Denne masteroppgaven tar for seg følgene av en tilsvarende etterspørselsreduksjon i det norske kraftsystemet. Norge har et kraftsystem med n...

 12. Skladování energie – téma v hledáčku AV ČR

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bendová, Magdalena; Hrubý, Jan; Chomát, Miroslav; Zima, Patrik

  -, č. 2 (2016), s. 7-9 ISSN 1210-9525. [Technology Perspectives for Energy Storage. Praha, 30.11.2015] Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/3 Program:StrategieAV Institutional support: RVO:61388998 ; RVO:67985858 Keywords : energy storage * renewable energy sources * strategy AV21 initiative Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry

 13. HPCMP CREATE (trademark)-AV Quality Assurance: Best Practices for Validating and Supporting Computation-Based Engineering Software

  Science.gov (United States)

  2015-09-30

  30/2015 Oct 2008-Sep 2015 HPCMP CREATE™- AV Quality Assurance: Best Practices for Validating and Supporting Computation-Based Engineering Software...2) “Does this tool adequately perform any and all advertised capabilities?” This paper will describe how the HPCMP CREATE Air Vehicles ( AV ...discussed and their strengths and weaknesses within the CREATE- AV framework addressed. Work toward the HPCMP CREATE, Quality Assurance, Aviation

 14. Specialized treatment for Avoidant personality disorder (AvPD): Treatment rationales and preliminary results

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Sebastian

  ½-years of therapy. We focus on how patients change in regards to important outcomes, including both acute symptoms and more personality based problems such as self-reflection, interpersonal problems and ability to describe feelings. Conclusions: Consistency of results with regard to theories about Av...

 15. Diphenylhydantoin and lidocaine modification of A-V conduction in halothane-anesthetized dogs.

  Science.gov (United States)

  Atlee, J L; Homer, L D; Tobey, R E

  1975-07-01

  The effect of halothane on A-V conduction was evaluated in gods during atrial pacing using the technique of His-bundle electrocardiography. In addition, the effects of lidocaine and diphenylkydantoin (DPH) on A-V conuction were examined during halothane anesthesia. Effects of these drugs on three subintervals of A-V conduction were compared. These included the -H (stimulus atifact of His-bundle deflection-atrioventricular conduction), H-Q (His-budnle deflection onset of QRS complex-His-Purkinje conduction), and H-S intervals(His-bundle delfection to end of QRS COmplex-total intraventricular conduction). Linear regression best described the relationship between duration of interval (P-H, H-V,and H-S) and heart rate during incremental increases in the atrial paced rate. Data from these experiments were fitted to a multiple lenear regression model that predicted the effect of increasing concentrations of halothan, lidocaine, and DPH on slope and intercept coefficients. In creasing concentrations of halothan ( 30 and 45 mg/100 ml arterial). Both lidocaine and DPH further depressed conduction at all levels of halothan anesthesia. The P-H interval was particularly sensitive todrug effefts. This may represent potentiation of the normal slowing of conduction through the AVnode in response to incremental increases in heart rate (fatigue response.) We conclude thatboth lidocaine and DPH fail to reverse the depressant effect of halothane on A-V conduction. This may explain their ineffectiveness in treating certain types of arrhythmias during halothane anesthesia.

 16. AV nodal function during atrial fibrillation: the role of electrotonic modulation of propagation

  NARCIS (Netherlands)

  Meijler, F.L.; Jalife, J.; Beaumont, J.; Vaidya, D.

  1996-01-01

  The irregular ventricular rhythm that accompanies atrial fibrillation (AF) has been explained in terms of concealed conduction within the AV node (AVN). However, the cellular basis of concealed conduction in AF remains poorly understood. Our hypothesis is that electrotonic modulation of AVN

 17. Trace metals in floodplain lake sediments : SEM/AVS as indicator of bioavailability and ecological effects

  NARCIS (Netherlands)

  Griethuysen, van C.

  2006-01-01

  This thesis addresses the geochemical aspects of AVS (Acid Volatile Sulfide) and SEM (Simultaneously Extracted Metals) in floodplain lake sediment, its spatial distribution in floodplain lakes and dynamics over time, the link with effects on single species (bioassays), as well as the impact of

 18. Identification of a potential toxic hot spot associated with AVS spatial and seasonal variation.

  Science.gov (United States)

  Campana, O; Rodríguez, A; Blasco, J

  2009-04-01

  In risk assessment of aquatic sediments, much attention is paid to the difference between acid-volatile sulfide (AVS) and simultaneously extracted metals (SEMs) as indicators of metal availability. Ten representative sampling sites were selected along the estuary of the Guadalete River. Surficial sediments were sampled in winter and summer to better understand SEM and AVS spatial and seasonal distributions and to establish priority risk areas. Total SEM concentration (SigmaSEM) ranged from 0.3 to 4.7 micromol g(-1). It was not significantly different between seasons, however, it showed a significant difference between sampling stations. AVS concentrations were much more variable, showing significant spatial and temporal variations. The values ranged from 0.8 to 22.4 micromol g(-1). The SEM/AVS ratio was found to be <1 at all except one station located near the mouth of the estuary. The results provided information on a potential pollution source near the mouth of the estuary, probably associated with vessel-related activities carried out in a local harbor area located near the station.

 19. Sampling method, storage and pretreatment of sediment affect AVS concentrations with consequences for bioassay responses

  NARCIS (Netherlands)

  Lange, de H.J.; Griethuysen, van C.; Koelmans, A.A.

  2008-01-01

  Sediment treatment and sediment storage may alter sediment toxicity, and consequently biotic response. Purpose of our study was to combine these three aspects (treatment-toxicity-biotic response) in one integrated approach. We used Acid Volatile Sulfide (AVS) concentrations as a proxy of the

 20. Impact of e-AV Biology Website for Learning about Renewable Energy

  Science.gov (United States)

  Nugraini, Siti Hadiati; Choo, Koo Ah; Hin, Hew Soon; Hoon, Teoh Sian

  2013-01-01

  This paper considers the design and development of a Website for Biology in senior high schools in Indonesia. The teaching media, namely e-AV Biology, was developed with the main features of video lessons and other features in supporting the students' learning process. Some video lessons describe the production process of Biofuel or Renewable…

 1. A-V Delay Versus Cardiac Output Measured with Thorax Bioimpedance Monitor

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vondra, Vlastimil; Halámek, Josef; Viščor, Ivo; Jurák, Pavel; Novák, M.; Lipoldová, J.

  2008-01-01

  Roč. 6, č. 1 (2008), s. 73 ISSN 1556-7451. [World Congress on Heart Disease /14./. 26.07.2008-29.07.2008, Toronto] Institutional research plan: CEZ:AV0Z20650511 Keywords : atrio-ventricular delay * resynchronization therapy * impedance cardiography * cardiac output Subject RIV: FA - Cardiovascular Disease s incl. Cardiotharic Surgery

 2. Identification of the human ApoAV gene as a novel RORα target gene

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lind, Ulrika; Nilsson, Tina; McPheat, Jane; Stroemstedt, Per-Erik; Bamberg, Krister; Balendran, Clare; Kang, Daiwu

  2005-01-01

  Retinoic acid receptor-related orphan receptor-α (RORα) (NR1F1) is an orphan nuclear receptor with a potential role in metabolism. Previous studies have shown that RORα regulates transcription of the murine Apolipoprotein AI gene and human Apolipoprotein CIII genes. In the present study, we present evidence that RORα also induces transcription of the human Apolipoprotein AV gene, a recently identified apolipoprotein associated with triglyceride levels. Adenovirus-mediated overexpression of RORα increased the endogenous expression of ApoAV in HepG2 cells and RORα also enhanced the activity of an ApoAV promoter construct in transiently transfected HepG2 cells. Deletion and mutation studies identified three AGGTCA motifs in the ApoAV promoter that mediate RORα transactivation, one of which overlaps with a previously identified binding site for PPARα. Together, these results suggest a novel mechanism whereby RORα modulates lipid metabolism and implies RORα as a potential target for the treatment of dyslipidemia and atherosclerosis

 3. Identification of the human ApoAV gene as a novel ROR{alpha} target gene

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lind, Ulrika [Department of Molecular Pharmacology, AstraZeneca R and D Moelndal (Sweden); Nilsson, Tina [Department of Molecular Pharmacology, AstraZeneca R and D Moelndal (Sweden); McPheat, Jane [Department of Molecular Pharmacology, AstraZeneca R and D Moelndal (Sweden); Stroemstedt, Per-Erik [Department of Molecular Pharmacology, AstraZeneca R and D Moelndal (Sweden); Bamberg, Krister [Department of Molecular Pharmacology, AstraZeneca R and D Moelndal (Sweden); Balendran, Clare [Department of Molecular Pharmacology, AstraZeneca R and D Moelndal (Sweden); Kang, Daiwu [Department of Molecular Pharmacology, AstraZeneca R and D Moelndal (Sweden)

  2005-04-29

  Retinoic acid receptor-related orphan receptor-{alpha} (ROR{alpha}) (NR1F1) is an orphan nuclear receptor with a potential role in metabolism. Previous studies have shown that ROR{alpha} regulates transcription of the murine Apolipoprotein AI gene and human Apolipoprotein CIII genes. In the present study, we present evidence that ROR{alpha} also induces transcription of the human Apolipoprotein AV gene, a recently identified apolipoprotein associated with triglyceride levels. Adenovirus-mediated overexpression of ROR{alpha} increased the endogenous expression of ApoAV in HepG2 cells and ROR{alpha} also enhanced the activity of an ApoAV promoter construct in transiently transfected HepG2 cells. Deletion and mutation studies identified three AGGTCA motifs in the ApoAV promoter that mediate ROR{alpha} transactivation, one of which overlaps with a previously identified binding site for PPAR{alpha}. Together, these results suggest a novel mechanism whereby ROR{alpha} modulates lipid metabolism and implies ROR{alpha} as a potential target for the treatment of dyslipidemia and atherosclerosis.

 4. Vidējā pirmsskolas vecuma bērnu iztēles attīstības sekmēšana zīmēšanā

  OpenAIRE

  Stricka, Ilona

  2017-01-01

  Darba nosaukums: Vidējā pirmsskolas vecuma bērnu iztēles attīstības sekmēšana zīmēšanā. Darba autore: Ilona Stricka. Darba zinātniskā vadītāja: dr. paed., lekt. Antra Randoha. Darbs sastāv no ievada, 2 daļām, literatūras un avotu saraksta, pielikuma. Darba pirmajā daļā autore iepazīstina ar iztēles jēdziena skaidrojumu dažādu pedagogu un psihologu teorētiskajām atziņām. Zīmēšanas būtību, veidiem un iztēles sekmēšanas pedagoģiski psiholoģiskiem nosacījumiem zīmēšanas procesā. Otrajā daļā au...

 5. Caracterización morfológica de variedades de vid para producción de Pisco bajo condiciones de la zona media del valle de Ica, Perú

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. Cáceres

  2017-01-01

  Full Text Available El estudio consiste en la caracterización morfológica de las ocho variedades de uvas pisqueras “Torontel, Italia, Mollar, Quebranta, Negra criolla, Albilla, Moscatel y Uvina” cultivadas en el CITEagroindustrial. Se utilizó la lista de descriptores de la Organización Internacional de la Viña y del Vino para variedades de vid y especies de Vitis versión 2009. Algunos de los caracteres ampelográficos como el color y forma de las bayas del estado fenológico de maduración es info rmación generalizada; sin embargo, al evaluar los 56 descriptores en otros estados fenológicos se observan diferencias. Por lo tanto, la descripción de las variedades que se muestran aportan una mayor precisión a la caracterización y sirven de guía a los p roductores de Pisco y productores de uvas para la sencilla y correcta identificación en campo de sus plantas, ya que existe confusión en la identificación de las distintas variedades, como la homonimia y la identificación incorrecta de variedades .

 6. Bērnu iztēles sekmēšana zīmēšanā vidējā pirmsskolas vecumā

  OpenAIRE

  Pavlovska, Santa

  2017-01-01

  Darba autors: Santa Pavlovska Darba temats: Bērnu iztēles sekmēšana zīmēšanā vidējā pirmsskolas vecumā. Darba veids: Kvalifikācijas darbs Studiju programma: Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Darba zinātniskais vadītājs: Dr. paed. Antra Randoha Darba struktūra: ievads, divas nodaļas, tabulas (3), attēli (8), secinājumi, literatūras un avotu saraksts (26). Darba apjoms 35 lpp. Atslēgas vārdi: iztēle, pirmsskolas vecums, 5-6 gadīgi bērni, zīmēšana. Pētījuma mērķis...

 7. Kunnskapsgrunnlag for forslaget om et forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer. Evaluering av det offentlige tobakksforebyggende arbeid i Norge 2003-2007

  OpenAIRE

  Lund, Karl Erik; Rise, Jostein

  2008-01-01

  - I nasjonal strategiplan for det tobakksforebyggende arbeidet 2006-2010 ønsket Helse- og omsorgsdepartementet å få utredet forslaget om forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer. Departementet har allerede hatt forslaget på høring, og represen tanter fra tobakksindustrien og handelsnæringen hevdet i sine svar at tiltaket bl.a. var i strid med EØS- reglene og at det ikke kunne dokumenteres effekt. Før departementet eventuelt skal arbeide videre med et lo vfor...

 8. Sensitiv responsivitet i barnehagen: En kvalitativ studie av hvordan profesjonell omsorg i barnehagen påvirkes av personalets empatiske identifikasjon med og relasjoner til det enkelte barn

  OpenAIRE

  Selmer-Olsen, Maria

  2013-01-01

  Tema for denne masteroppgaven er sensitiv responsivitet i barnehagen, og jeg har undersøkt hvordan profesjonelle omsorgsgiveres relasjoner til enkeltbarn får innvirkning på omsorgen. Problemstillingen er som følger: Hvordan påvirkes den profesjonelle omsorgen i barnehagen av personalets empatiske identifikasjon med og relasjoner til det enkelte barn? For å besvare problemstillingen har jeg gjennomført en kvalitativ undersøkelse med en hermeneutisk tilnærming, bygget på en sosialkonstruktivist...

 9. Geologic Mapping of the Av-11 Pinaria Quadrangle of Asteroid 4 Vesta

  Science.gov (United States)

  Schenk, P.; Hoogenboom, T.; Williams, D.; Yingst, R. A.; Jaumann, R.; Gaskell, R.; Preusker, F.; Nathues, A.; Roatsch, T.

  2012-04-01

  As part of the Dawn's orbital mapping investigation of Vesta, the Science Team is conducting geologic mapping of the surface in the form of 15 quadrangle maps, including quadrangle Av-11 (Pinaria). The base map is a monochrome Framing Camera (FC) mosaic at ~70 m/pixel, supplemented by Digital Terrain Models (DTM) and FC color ratio images, both at ~250 m/pixel, slope and contour maps, and Visible and Infrared (VIR) hyperspectral images. Av-11 straddles the 45-degree longitude in the South Polar Region, and is dominated by the rim of the ~505 km south polar topographic feature, Rheasilvia. Sparsely cratered (relatively), Av-11 is dominated by a 20 km high rim scarp (Matronalia Rupes) and by arcuate ridges and troughs forming a radial to spiral pattern across the basin floor. Primary geologic features of Av-11 include the following. Ridge-and-groove terrain radiating arcuately from the central mound unit, interpreted to be structural disruption of the basin floor associated with basin formation. The largest crater in Av-11 is Pinaria (37 km). Mass wasting deposits are observed on its floor. Secondary crater chains and fields are also evident. Mass wasting observed along Rheasilvia rim scarp and in the largest craters indicates scarp failure is a significant process. Parallel fault scarps mark this deposit of slumped debris at the base of 20 km high Matronalia Rupes, which may have formed during or shortly after basin excavation. We interpret most of these deposits as slump material emplaced as a result of the effects of basin formation and collapse. Lobate materials are characterized by lineations and lobate scarps and interpreted as Rheasilvia ejecta deposit outside Rheasilvia rim (the smoothest terrain on Vesta), and are consistent with formation by ejecta. Partial burial of older craters near the edge of these deposits are also observed.

 10. A Heart too Drunk to Drive; AV Block following Acute Alcohol Intoxication.

  Science.gov (United States)

  van Stigt, Arthur H; Overduin, Ruben J; Staats, Liza C; Loen, Vera; van der Heyden, Marcel A G

  2016-02-29

  Acute excessive alcohol consumption is associated with heart rhythm disorders like atrial fibrillation but also premature ventricular contractions, collectively known as the "holiday heart syndrome". More rarely but clinically significant are reports of atrioventricular (AV) conduction disturbances in binge drinkers with no underlying heart disease or chronic alcohol consumption. To obtain better insights into common denominators and the potential underlying mechanisms we collected and compared individual case reports of AV block following acute alcohol intoxication in otherwise healthy people. By screening PubMed, Google Scholar, Scopus and JSTOR, fifteen cases were found of which eight were sufficiently documented for full analysis. Blood alcohol levels ranged from 90 to 958 mg/dl (19 to 205 mM). Second and third degree AV block was observed most (6/8) albeit that in two of these patients a vagal stimulus led to deterioration from first into higher order AV block. In all cases, patients reverted to normal sinus rhythm upon becoming sober again. Mildly lowered body temperature (35.9 ± 0.5°C) was observed but can be excluded as a major cause of conduction blockade. We hypothesize that ethanol induced partial inhibition of calcium and potentially also sodium currents in conductive tissue structures may be one of the mechanisms of conduction slowing and block that may become exaggerated upon increased vagal tone. An impairment of gap junction function cannot be excluded as a contributing factor. In conclusion, cases of documented alcohol induced AV block are very rare but events can occur at relatively low serum alcohol levels which should prompt to awareness of this phenomenon in alcohol intoxicated patients.

 11. The Unusual Resistance of Avian Defensin AvBD7 to Proteolytic Enzymes Preserves Its Antibacterial Activity.

  Science.gov (United States)

  Bailleul, Geoffrey; Kravtzoff, Amanda; Joulin-Giet, Alix; Lecaille, Fabien; Labas, Valérie; Meudal, Hervé; Loth, Karine; Teixeira-Gomes, Ana-Paula; Gilbert, Florence B; Coquet, Laurent; Jouenne, Thierry; Brömme, Dieter; Schouler, Catherine; Landon, Céline; Lalmanach, Gilles; Lalmanach, Anne-Christine

  2016-01-01

  Defensins are frontline peptides of mucosal immunity in the animal kingdom, including birds. Their resistance to proteolysis and their ensuing ability to maintain antimicrobial potential remains questionable and was therefore investigated. We have shown by bottom-up mass spectrometry analysis of protein extracts that both avian beta-defensins AvBD2 and AvBD7 were ubiquitously distributed along the chicken gut. Cathepsin B was found by immunoblotting in jejunum, ileum, caecum, and caecal tonsils, while cathepsins K, L, and S were merely identified in caecal tonsils. Hydrolysis product of AvBD2 and AvBD7 incubated with a panel of proteases was analysed by RP-HPLC, mass spectrometry and antimicrobial assays. AvBD2 and AvBD7 were resistant to serine proteases and to cathepsins D and H. Conversely cysteine cathepsins B, K, L, and S degraded AvBD2 and abolished its antibacterial activity. Only cathepsin K cleaved AvBD7 and released Ile4-AvBD7, a N-terminal truncated natural peptidoform of AvBD7 that displayed antibacterial activity. Besides the 3-stranded antiparallel beta-sheet typical of beta-defensins, structural analysis of AvBD7 by two-dimensional NMR spectroscopy highlighted the restricted accessibility of the C-terminus embedded by the N-terminal region and gave a formal evidence of a salt bridge (Asp9-Arg12) that could account for proteolysis resistance. The differential susceptibility of avian defensins to proteolysis opens intriguing questions about a distinctive role in the mucosal immunity against pathogen invasion.

 12. Effekten av styrketräning kan begränsas mer av samtidig högintensiv intermittent aerob träning än av lågintensiv kontinuerlig aerob träning

  OpenAIRE

  Jutman, Magnus

  2012-01-01

  Introduktion Utifrån tidigare forskning har en modell föreslagits som beskriver att lågintensiv aerob uthållighetsträning ska ha mindre negativ påverkan på effekten av styrketräning jämfört med högintensiv aerob uthållighetsträning. Detta påstående har funnit visst stöd i litteraturen men vidare forskning krävs för att det ska kunna fastställas. Syfte Denna studie syftar till att undersöka ifall det föreligger någon skillnad mellan högintensiv aerob intermittent löpträning och lågintensiv aer...

 13. 78 FR 52872 - Airworthiness Directives; 328 Support Services GmbH (Type Certificate Previously Held by AvCraft...

  Science.gov (United States)

  2013-08-27

  ... Services GmbH (Type Certificate Previously Held by AvCraft Aerospace GmbH; Fairchild Dornier GmbH; Dornier... certain 328 Support Services GmbH (Type Certificate Previously Held by AvCraft Aerospace GmbH; Fairchild... send any written relevant data, views, or arguments about this proposed AD. Send your comments to an...

 14. Improved insecticidal toxicity by fusing Cry1Ac of Bacillus thuringiensis with Av3 of Anemonia viridis.

  Science.gov (United States)

  Yan, Fu; Cheng, Xing; Ding, Xuezhi; Yao, Ting; Chen, Hanna; Li, Wenping; Hu, Shengbiao; Yu, Ziquan; Sun, Yunjun; Zhang, Youming; Xia, Liqiu

  2014-05-01

  Av3, a neurotoxin of Anemonia viridis, is toxic to crustaceans and cockroaches but inactive in mammals. In the present study, Av3 was expressed in Escherichia coli Origami B (DE3) and purified by reversed-phase liquid chromatography. The purified Av3 was injected into the hemocoel of Helicoverpa armigera, rendering the worm paralyzed. Then, Av3 was expressed alone or fusion expressed with the Cry1Ac in acrystalliferous strain Cry(-)B of Bacillus thuringiensis. The shape of Cry1Ac was changed by fusion with Av3. The expressed fusion protein, Cry1AcAv3, formed irregular rhombus- or crescent-shaped crystalline inclusions, which is quite different from the shape of original Cry1Ac crystals. The toxicity of Cry1Ac was improved by fused expression. Compared with original Cry1Ac expressed in Cry(-)B, the oral toxicity of Cry1AcAv3 to H. armigera was elevated about 2.6-fold. No toxicity was detected when Av3 was expressed in Cry(-)B alone. The present study confirmed that marine toxins could be used in bio-control and implied that fused expression with other insecticidal proteins could be an efficient way for their application.

 15. 30 CFR 773.8 - General provisions for review of permit application information and entry of information into AVS.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... application information and entry of information into AVS. 773.8 Section 773.8 Mineral Resources OFFICE OF... into AVS. (a) Based on an administratively complete application, we, the regulatory authority, must undertake the reviews required under §§ 773.9 through 773.11 of this part. (b) We will enter into AVS— (1...

 16. Spatial and seasonal variations of Acid Volatile Sulfide (AVS) and Simultaneously Extracted Metals (SEM) in Dutch marine and freshwater sediments

  NARCIS (Netherlands)

  van den Hoop MAGT; den Hollander HA; Kerdijk HN; LAC; ECO; Delft Hydraulics

  1995-01-01

  In het kader van het project Exposure Assessment zijn Acid Volatile Sulfide (AVS) en Simultaneously Extracted Metal (SEM) gehalten bepaald in een aantal mariene en zoetwater sedimenten. AVS-gehalten varieren van niet aantoonbaar (<0.1) tot ongeveer 50 notmol per gram droog sediment. In het

 17. Spatial and seasonal variations of Acid Volatile Sulfide (AVS) and Simultaneously Extracted Metals (SEM) in Dutch marine and freshwater sediments

  NARCIS (Netherlands)

  Hoop MAGT van den; Hollander HA den; Kerdijk HN; LAC; ECO; Delft Hydraulics

  1995-01-01

  Within the framework of the project Exposure Assessment, Acid Volatile Sulfide (AVS) and Simultaneously Extracted Metal (SEM) contents of Dutch marine and freshwater sediments were determined. For the present set of fifteen marine and six freshwater sediments AVS levels vary between non-detectable

 18. House owners' views on investing in district heating - a study of applied sales strategies and the customers choice at conversion from electric heating; Smaahusaegarnas syn paa att koepa fjaerrvaerme - en studie av tillaempade foersaeljningsstrategier och kunders val vid konvertering fraan direktverkande el

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sernhed, Kerstin; Pyrko, Jurek [Div. of Efficient Energy Systems, Dept. of Energy Sciences, Lund University, Lund (Sweden)

  2006-07-15

  This report presents results from the project 'Converting direct resistive electric heating into district heating - customer related aspects'. The main objective of this study was to investigate how specific households within one housing area (Sandsbro in Vaexjoe with 110 one-family houses) experienced the conversion process, in order to understand the reasons behind 'yes' or 'no' responses to the utility's offer. A qualitative approach with semi-structured in-depth interviews with a specially selected sample of households from 10 converted and 13 not converted houses was chosen as the main method. The investigation led to the following conclusions and recommendations: Household reactions to the terms of sale and conversion: Many households felt that the decisions were rushed - there is a need for better planning, especially for the older households. The information provided was evaluated as detailed and sufficient. The 'demonstration villa' was a good idea but the installation should be done more professionally - aesthetics are very important here. Home visits were the only personal contact and should be conducted in all houses in order to answer questions and explain problems. Co-ordination of excavation should be better in order to limit the time the ground is open. A few of the households undertook some of the works themselves to reduce costs but the compensation was often considered as too low to motivate customers. Household opinions on the product and/or service: Almost all households felt that the thermal comfort was better than before - more stable indoor temperature, no problems with overheated radiators or smell of burning dust. On the other hand, hot water comfort was worse - longer waiting time for hot water and too low water temperature during summer. Aesthetics were considered very important and could be crucial for the decision to convert the heating system. Many of the interviewed households were uncertain how to adjust and take care of the system - there is a notable need for information here. Household understanding of the economic terms of the district heating conversion: It was clear that many of the interviewed households did not have a view about the change of energy costs after conversion. It was also difficult for them to make a profitability analysis before the decision. However, the offer was considered to be very favourable in this specific case. It is important that the offer and investment comes at the right time for the households - regardless of the price. One argument raised against district heating conversion was fear of monopoly and high energy costs. All households, even those not converted, were convinced that the investment would be paid back in the future because of an increased property value following conversion. Household reasons to say 'no' to district heating conversion: The household has recently invested in a new heating system or in a secondary system, Negative views about aesthetics of the waterborne system, It's too labour intensive to convert, Wrong facts or misunderstanding. Household reasons to say 'yes' to district heating conversion: Improved thermal comfort, Convenience, Low investment costs, Expectations about lower energy costs, Few alternatives to direct resistive space heating, Better than electricity from an environmental point of view. Statistical analysis proved that variables such as 'age', 'type of household' and 'energy use level' could, to some extent, be related to the decision to convert from electric radiators to district heating.

 19. Reports in the area sensor technology: Part 2: Dynamic deviations which may appear via the sensing lines in measurement of reactor pressure and level; Rapporter inom omraadet sensorteknik, Del 2: Dynamiska avvikelser som kan uppstaa via impulsledningarna vid maetning av reaktortryck och nivaa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bergdahl, Bengt-Goeran [GSE Power Systems AB, Nykoeping (Sweden)

  2002-12-01

  The sensors are part of the safety system in a nuclear power plant. They are the first link in a chain of components, which affect the safety system. It is therefore of great importance that the sensors fulfil tough requirements on reliability and response time. In practice, the dynamic qualities of the sensors in a BWR are seldom, or never, tested. The static qualities, on the other hand, are controlled every year when the transmitters are calibrated. This is done during the regular outage of the power plant. It is common that several sensors are connected to the same sensing line. This is true especially in old reactors, where only a few pressure taps are available in the reactor pressure vessel. This is a troublesome disadvantage in the design, since a failure in one sensing line will affect all components, which are connected to that sensing line ('Common Cause Failure'). This report focuses on deviations in the measurement system connected to the sensing lines. The deviations are illustrated by examples from Swedish and foreign BWRs. The sensing lines are mechanically passive components. They can reduce a system's response time even if there are now deviations in the static presentation. This report mentions cases in nuclear power plants, where the time constant of the sensing line has changed from 0.1 seconds, which is a normal response time, to 5 seconds. This has happened because of a gradual blockage of the sensing line. Today, signal analysis is the only way to examine the dynamic qualities of sensing lines. Filtrations can be unveiled by measuring and analysing the transmitter signal, regardless the location of the filtration: in the sensing line, in the transmitter or in other instrumentation components. A practical case is presented where pulsation dampers with so-called needles were used at Ringhals 1 in Sweden. Their influence on the response time for the measurement signal corresponds to a time constant = 0.55 s. By eliminating the needles the demand on the response time was fulfilled. The report presents how blocking of the sensing lines can be supervised. Examples are given from the Muehleberg NPP (KKM). Examples are shown with a flow measurement transmitter, which has pulsation dampers. For this presentation, results with GSE's database for sensor tests, SensBase, are used. SensBase stores new results every year. In this way, the influence of component ageing can also be detected. Because of the use of SensBase, the Swiss nuclear power inspectorate has approved less frequent calibration of the transmitters. The report also presents pressure oscillations that take place in the sensing line and not in the real measured process. The water in the sensing line together with the transmitter membrane form a dynamic system with water as mass, elasticity in the transmitter membrane as spring constant and reactor pressure fluctuations as driving force. The problem with oscillations in the measurement system is illustrated with examples from Ringhals 1 and KKM. Another example from KKM shows how the oscillation in a level transmitter of the type Barton Cell affected a large number of transmitters, which were all connected to the common sensing lines. It was possible to identify the deviating transmitter by experiments with isolation valve closures in the sensing lines during power operation. After the transmitter had been changed to one with a smaller volume and smaller displacement, the oscillations disappeared. Finally, the report also shows that mechanical vibrations in the sensing lines contribute to the signal noise around 10 Hz. This is shown by means of laboratory tests at KKM. At this plant, transmitters have also been replaced because of deviating noise in the frequency interval 2-20 Hz. After the transmitter had been replaced, the noise disappeared. The results from KKM show that it can never be excluded that ageing may increase the transmitter's sensitivity to vibrations of the sensing line.

 20. Greenhouse gases during storage and after application of digested and non-digested dairy cattle slurry including ammonia emissions and barley yield; Vaexthusgaser fraan roetad och oroetad noetflytgoedsel vid lagring och efter spridning, samt bestaemning av ammoniakavgaang och skoerd i vaarkorn

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rodhe, Lena; Ascue, Johnny; Tersmeden, Marianne; Willen, Agnes; Nordberg, Aake; Salomon, Eva; Sundberg, Martin

  2013-07-01

  Given that the manure-based biogas production is likely to increase in the coming years , it's important to find a proper handling of digested manure that have low emissions of both climate gases methane (CH{sub 4}) and nitrous oxide (N{sub 2}O ) as ammonia (NH{sub 3}) , which indirectly contributes to emissions of N{sub 2}O. The project have; Quantified GHG emissions, from undigested and digested manure during storage in winter and summer, and during land application in autumn and spring. Examined the effect on GHG emissions of covering digested manure during storage in winter and summer, and quantified NH{sub 3} emissions, yield and apparent nitrogen (N) recovery in spring barley.

 1. Monitoring of test roads with MSWI bottom ash in the sub-base. Measurements with falling weight deflectometer on test structures in Malmoe and Umeaa. Analyses of ground water and leachate along test structures in Umeaa; Uppfoeljning av slaggrusprovvaegar. Fallviktsmaetning paa provstraeckor paa Toerringevaegen i Malmoe och Daavamyran i Umeaa. Grundvatten- och lakvattenanalyser paa provstraeckor vid Daavamyran i Umeaa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Arm, Maria; Larsson, Lennart; Tiberg, Charlotta; Lind, Bo; Arvidslund, Ola

  2008-12-15

  A number of test roads and test areas with processed municipal solid waste incinerator bottom ash, here called MSWI gravel, have been built in Sweden during the last 10-15 years. The main purpose of the projects reported here was to take advantage of the existing test roads to increase the knowledge of the long-term strength and environmental impact of MSWI gravel, when it is used as a road material. Two test roads with MSWI gravel in the sub-base were monitored through falling weight deflectometer (FWD) measurements and, for one of the roads, by means of sampling and analyses of groundwater and leachate within and along the road. The first road, constructed in 1998, is named Toerringevaegen and is situated outside Malmoe in the south of Sweden. The second road, Daava test road, was constructed in 2001 and is situated outside Umeaa in the north of Sweden. The roads were monitored regarding strength from 2004 to 2008 and Daava test road was also monitored regarding environmental impact from 2006 to 2008. For both roads, comparison was made over time and between the test sections with MSWI gravel and reference sections with crushed rock. Comparison was also made with results from previous studies on these test roads, resulting in a uniquely long monitoring period. The results from Toerringevaegen show that the road section with MSWI gravel in the sub-base retains its strength after several years. The three measurements performed at the Daava road revealed an initially decreasing strength and then a stabilisation. As in previous studies, the strength of the MSWI gravel was found to be about 70% of that of the crushed rock, which has to be taken into account in the design phase. It was concluded that regarding the strength properties MSWI gravel is suitable as sub-base material if the road is properly designed. It can also be used as a filling material, in embankments and as a capping layer. This confirms the conclusions from previous studies. The results from the leachate analyses showed increased cumulative leaching of calcium and sulphate from both sections at the Daava test road, which was surprising. Furthermore, most compounds leached in greater amount from the reference section than from the test section. There was a significant decrease in the leaching of copper, TOC, chloride and sodium over time from the test section, while the decrease of chromium leaching was not as significant. During the first years after construction, the test section leached greater amount of organic compounds analysed than the reference section did, but the concentrations in the leachates decreased significantly and after five-six years they were comparable with those of the reference section. During the last years, the concentrations of organic acids in the leachates from the reference section were higher than in the leachates from the test section. The reason for this is unknown. When results from previous laboratory leaching tests on the MSWI gravel used were compared with the newly proposed maximum values for waste to be used in construction works (general use) and with current limit values for waste disposed in landfills for inert waste, it was clear that chloride, sulphate and copper and initially to some extent chromium were critical compounds. However, all compounds with proposed or fixed limit values were not analysed in the previous study. Comparison between the leachates from the test section and results from previous laboratory leaching of the MSWI gravel showed significantly different patterns. This should be taken into account in the assessment of potential use

 2. House owners' views on investing in district heating - a study of applied sales strategies and the customers choice at conversion from electric heating; Smaahusaegarnas syn paa att koepa fjaerrvaerme - en studie av tillaempade foersaeljningsstrategier och kunders val vid konvertering fraan direktverkande el

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sernhed, Kerstin; Pyrko, Jurek [Div. of Efficient Energy Systems, Dept. of Energy Sciences, Lund University, Lund (Sweden)

  2006-07-15

  This report presents results from the project 'Converting direct resistive electric heating into district heating - customer related aspects'. The main objective of this study was to investigate how specific households within one housing area (Sandsbro in Vaexjoe with 110 one-family houses) experienced the conversion process, in order to understand the reasons behind 'yes' or 'no' responses to the utility's offer. A qualitative approach with semi-structured in-depth interviews with a specially selected sample of households from 10 converted and 13 not converted houses was chosen as the main method. The investigation led to the following conclusions and recommendations: Household reactions to the terms of sale and conversion: Many households felt that the decisions were rushed - there is a need for better planning, especially for the older households. The information provided was evaluated as detailed and sufficient. The 'demonstration villa' was a good idea but the installation should be done more professionally - aesthetics are very important here. Home visits were the only personal contact and should be conducted in all houses in order to answer questions and explain problems. Co-ordination of excavation should be better in order to limit the time the ground is open. A few of the households undertook some of the works themselves to reduce costs but the compensation was often considered as too low to motivate customers. Household opinions on the product and/or service: Almost all households felt that the thermal comfort was better than before - more stable indoor temperature, no problems with overheated radiators or smell of burning dust. On the other hand, hot water comfort was worse - longer waiting time for hot water and too low water temperature during summer. Aesthetics were considered very important and could be crucial for the decision to convert the heating system. Many of the interviewed households were uncertain how to adjust and take care of the system - there is a notable need for information here. Household understanding of the economic terms of the district heating conversion: It was clear that many of the interviewed households did not have a view about the change of energy costs after conversion. It was also difficult for them to make a profitability analysis before the decision. However, the offer was considered to be very favourable in this specific case. It is important that the offer and investment comes at the right time for the households - regardless of the price. One argument raised against district heating conversion was fear of monopoly and high energy costs. All households, even those not converted, were convinced that the investment would be paid back in the future because of an increased property value following conversion. Household reasons to say 'no' to district heating conversion: The household has recently invested in a new heating system or in a secondary system, Negative views about aesthetics of the waterborne system, It's too labour intensive to convert, Wrong facts or misunderstanding. Household reasons to say 'yes' to district heating conversion: Improved thermal comfort, Convenience, Low investment costs, Expectations about lower energy costs, Few alternatives to direct resistive space heating, Better than electricity from an environmental point of view. Statistical analysis proved that variables such as 'age', 'type of household' and 'energy use level' could, to some extent, be related to the decision to convert from electric radiators to district heating.

 3. Environmental monitoring at the nuclear power plants and Studsvik 1992-1993. Results from measurements of radionuclide contents of environmental samples, and from random checks by SSI; Omgivningskontroll vid kaernkraftverken och Studsvik 1992-1993. Resultat fraan maetning av radionuklidhalter i miljoeprover, samt SSIs stickprovsmaetningar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bengtson, P.; Larsson, C.M.; Simenstad, P.; Suomela, J.

  1995-09-01

  Marine samples from the vicinity of the plants show elevated radionuclide concentrations, caused by discharges from the plants. Very low concentrations are noted in terrestrial samples. At several locations, the effects of the Chernobyl disaster still dominates. Control samples measured by SSI have confirmed the measurements performed by the operators. 8 refs, 6 tabs, 46 figs.

 4. Valg av metode for en landsrepresentativ undersøkelse av kostholdet blant sped- og småbarn i Norge - Spedkost og Småbarnskost

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Britt Lande

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI 1998-99 er den første landsrepresentative kostholdsundersøkelsen blant spedbarn og småbarn gjennomført i Norgefor å beskrive kostholdet blant barn opp til 2 års alder og relatere kostvanene til de kostanbefalingene som gis.Inntaket av både næringsstoffer og fremmedstoffer skal beregnes. Undersøkelsen inngår i Statens råd for ernæringog fysisk aktivitet (SEF sitt system for kartlegging av kostholdet i den norske befolkningen, og er et samarbeidmellom SEF, Statens næringsmiddeltilsyn, Institutt for ernæringsforskning ved Universitetet i Oslo og Statistisksentralbyrå. Hovedmålet er å øke kunnskapen om kostholdet til spedbarn og småbarn i Norge, for å få et bedregrunnlag for å fremme et godt kosthold og forebygge kostholdsrelaterte helseproblemer i denne aldersgruppen.Semikvantitative matvarefrekvensskjema ble vurdert å være den beste metoden å benytte. Det ble utviklet 3 forskjelligeselvadministrerte matvarefrekvensskjema (optisk lesbare for å kartlegge kostholdet blant 6, 12 og 24 månedergamle barn. Bilder av matporsjoner ble inkludert som hjelp til å bestemme mengder. Frekvensskjemaene ble sendtpr. post til mødrene av et landsrepresentativt utvalg av 3000 6 måneder gamle barn. De samme barna ble fulgt oppved 12 måneders alder ved at barnas mødre da mottok et nytt frekvensskjema (Spedkost. Videre ble et frekvensskjemasendt mødrene til et landsrepresentativt utvalg av 3000 24 måneder gamle barn (Småbarnskost. Data forbarnas vekt og lengde ble samlet inn i samarbeid med landets helsestasjoner. Det er gjennomført en pilotundersøkelsefor å prøve ut frekvensskjemaene og undersøkelsesopplegg. Videre blir frekvensskjemaene validert mot veidregistrering over 7 dager. Datainnsamlingen ble avsluttet i juli 1999, og rapporter fra undersøkelsen er ventet i år2000. Hensikten med artikkelen er å beskrive metoden og begrunne valg av metode for Spedkost og Småbarnskost.Lande B, Frost Andersen L, Bærug A

 5. Teoretisk och praktisk genomgång av IPv6 och dess säkerhetsaspekter

  OpenAIRE

  Andersson, David

  2012-01-01

  Den här uppsatsen går teoretiskt och praktiskt igenom IPv6 för att skapa en förståelse för det nya protokollet. Uppsatsen beskriver utöver den teoretiska genomgången av protokollet även det praktiska arbete som ligger bakom implementationen som är tänkt att kunna ge såväl privatpersoner som mindre organisationer tillgång till en säker IPv6 lösning även om Internetleverantören endast kan erbjuda IPv4.   Arbetet är gjort på eget initiativ då behovet av kunskap kring IPv6 växer lavinartat och då...

 6. Tillståndslös kommunikation: En studie av JavaScript-ramverk

  OpenAIRE

  Hansson, Christian

  2016-01-01

  Undersökningens syfte är att ta reda på hur JavaScript‐ramverk presterar i jämförelse med  ren JavaScript i en kommunikation med en webbservice. Kommunikationen med en  webbservice är tillståndslös. Detta innebär att en webbapplikations förfrågan mot en  webbservice alltid är en ny förfrågan. En webbservice kommer inte ihåg klientens tidigare  frågor.   Det finns idag en rad olika JavaScript‐ramverk som klarar av en kommunikation av sådan  karaktär. Denna undersökning kommer att utvärdera pre...

 7. Expansion av e-handelsverksamhet i detaljhandeln : En studie om utmaningar och framgångsfaktorer

  OpenAIRE

  Steen Lagerstam, Nathalie

  2016-01-01

  I vårt allt mer digitaliserade samhälle har internet fått en central roll, och har förändrat många aspekter i vårt vardagsliv. Ett av de områden som påverkats starkt av denna utveckling, är den svenska detaljhandelns e-handelsmarknad. De senaste 10 åren har dess omsättning sexdubblats, och prognoser tyder på att denna expansiva trend kommer att hålla i sig. Detta innebär helt nya förutsättningar för de svenska detaljhandelsföretag som tidigare bara bedrivit försäljning i fysiska butiker, elle...

 8. [AV-reentrant tachycardia and Wolff-Parkinson-White syndrome : Diagnosis and treatment].

  Science.gov (United States)

  Voss, Frederik; Eckardt, Lars; Busch, Sonia; Estner, Heidi L; Steven, Daniel; Sommer, Philipp; von Bary, Christian; Neuberger, Hans-Ruprecht

  2016-12-01

  The AV-reentrant tachycardia (AVRT) is a supraventricular tachycardia with an incidence of 1-3/1000. The pathophysiological basis is an accessory atrioventricular pathway (AP). Patients with AVRT typically present with palpitations, an on-off characteristic, anxiety, dyspnea, and polyuria. This type of tachycardia may often be terminated by vagal maneuvers. Although the clinical presentation of AVRT is quite similar to AV-nodal reentrant tachycardias, the correct diagnosis is often facilitated by analyzing a standard 12-lead ECG at normal heart rate showing ventricular preexcitation. Curative catheter ablation of the AP represents the therapy of choice in symptomatic patients. This article is the fourth part of a series written to improve the professional education of young electrophysiologists. It explains pathophysiology, symptoms, and electrophysiological findings of an invasive EP study. It focusses on mapping and ablation of accessory pathways.

 9. 15-åringers opplevelser av overvekt hos jevnaldrende, en fenomenologisk-hermeneutisk studie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Reidun Rognsaa

  2011-06-01

  Full Text Available Hensikten med denne studien er å studere hvordan 15-åringer opplever overvekt hos jevnaldrende. Datamaterialet består av dybdeintervju med syv ungdommer. Det er benyttet fenomenologisk-hermeneutisk analyse. Ungdommene opplever å stå i en posisjon mellom makt og avmakt. I denne mellomposisjonen framkommer det at ungdommene distanserer seg ved hjelp av relasjonell makt, men samtidig setter de seg selv i en avmaktssituasjon i forhold til ungdomskulturens spilleregler. Ungdommene moraliserer ved å skape en situasjon hvor de underkjenner overvektige, samtidig mangler de ytterligere sanksjoneringsmuligheter. Rangordninger skapes gjennom at ungdommene degraderer overvektige, men de må selv også innordne seg i egen kultur. Ungdommene fratar overvektige sitt menneskeverd gjennom å redusere menneskelige egenskaper og gjør dem til objekt. Gjennom denne objektiviseringen setter de seg selv utenfor det å få tak i overvektiges refleksjons- og erfaringsgrunnlag.

 10. Tillverkningsmetod för tillverkning av däcksluckor med glas

  OpenAIRE

  Gripenberg, Lars

  2010-01-01

  Arbetet går ut på att hitta ett system för att tillverka däcksluckor med glas internt på Nautor. Detta är idag en produkt som vi köper utifrån av en extern leverantör till höga priser därför att vi inte själva har ett fungerande koncept för dylika produkter. Arbetet består av att kartlägga vilka olika tillverkningsmetoder som finns som är lämpade för detta ändamål, (Handlaminat, Injecering, Prepreg, mm). En eller två tillverkningsmetoder väljs ut och därefter tillverkas ett provexemp...

 11. Multifaktormodeller på den svenska marknaden - En studie av OMX Stockholm mellan 1996 och 2014

  OpenAIRE

  Hammarfrid, Peter; Henningsson, Tom

  2015-01-01

  Bakgrund:CAPM räcker i flera tillfällen inte till för att estimera framtida avkastning. Vissa av prisavvikelsernafrån CAPM är väldokumenterade och har bestått över tid, vilket har lett till uppkomsten avkorrigerande faktorer. En modell som använder sig av två sådana korrigerande faktorer är Fama ochFrenchs tre-faktormodell. Den har testats flertalet gånger på den svenska marknaden där den visat gehögre förklaringsgrader än CAPM. År 2012 samt år 2014 presenterades två nya multifaktormodeller,s...

 12. Correlation of early-phase {sup 18}F-florbetapir (AV-45/Amyvid) PET images to FDG images: preliminary studies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hsiao, Ing-Tsung; Hsieh, Chia-Ju; Wey, Shiaw-Pyng; Lin, Kun-Ju [Chang Gung Memorial Hospital, Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Center, Taipei (China); Chang Gung University, Healthy Aging Research Center and Department of Medical Imaging and Radiological Sciences, Taipei (China); Huang, Chin-Chang; Hsu, Wen-Chun [Chang Gung Memorial Hospital, Department of Neurology, Taipei (China); Yen, Tzu-Chen [Chang Gung Memorial Hospital, Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Center, Taipei (China); Kung, Mei-Ping [Chang Gung Memorial Hospital, Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Center, Taipei (China); Chang Gung University, Healthy Aging Research Center and Department of Medical Imaging and Radiological Sciences, Taipei (China); University of Pennsylvania, Department of Radiology, Philadelphia, PA (United States)

  2012-04-15

  {sup 18}F-Florbetapir (AV-45/Amyvid) is a novel positron emission tomography (PET) tracer for imaging plaque pathology in Alzheimer's disease (AD), while PET images of fluorodeoxyglucose (FDG) for cerebral glucose metabolism can provide complementary information to amyloid plaque images for diagnosis of AD. The goal of this preliminary study was to investigate the perfusion-like property of relative cerebral blood flow estimates (R{sub 1}) and summed early-phase AV-45 images [perfusion AV-45 (pAV-45)] and optimize the early time frame for pAV-45. Dynamic AV-45 PET scans (0-180 min) were performed in seven subjects. pAV-45, late-phase AV-45, and FDG images were spatially normalized to the Montreal Neurological Institute template aided by individual MRI images, and the corresponding standardized uptake value ratio (SUVR) was computed. The R{sub 1} images were derived from a simplified reference tissue model. Correlations between regional and voxelwise R{sub 1} and the corresponding FDG images were calculated. An optimization of time frames of pAV-45 was conducted in terms of correlation to FDG images. The optimal early time frame was validated in a separate cohort. The regional distribution in the R{sub 1} images correlated well (R = 0.91) to that of the FDG within subjects. Consistently high correlation was noted across a long range of time frames. The maximal correlation of pAV-45 to FDG SUVR of R = 0.95 was observed at the time frame of 1-6 min, while the peak correlation of R = 0.99 happened at 0-2 min between pAV-45 and R{sub 1}. A similar result was achieved in the validation cohort. Preliminary results showed that the distribution patterns of R{sub 1} and pAV-45 images are highly correlated with normalized FDG images, and the initial 5-min early time frame of 1-6 min is potentially useful in providing complementary FDG-like information to the amyloid plaque density by late-phase AV-45 images. (orig.)

 13. Correlation of early-phase 18F-florbetapir (AV-45/Amyvid) PET images to FDG images: preliminary studies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hsiao, Ing-Tsung; Hsieh, Chia-Ju; Wey, Shiaw-Pyng; Lin, Kun-Ju; Huang, Chin-Chang; Hsu, Wen-Chun; Yen, Tzu-Chen; Kung, Mei-Ping

  2012-01-01

  18 F-Florbetapir (AV-45/Amyvid) is a novel positron emission tomography (PET) tracer for imaging plaque pathology in Alzheimer's disease (AD), while PET images of fluorodeoxyglucose (FDG) for cerebral glucose metabolism can provide complementary information to amyloid plaque images for diagnosis of AD. The goal of this preliminary study was to investigate the perfusion-like property of relative cerebral blood flow estimates (R 1 ) and summed early-phase AV-45 images [perfusion AV-45 (pAV-45)] and optimize the early time frame for pAV-45. Dynamic AV-45 PET scans (0-180 min) were performed in seven subjects. pAV-45, late-phase AV-45, and FDG images were spatially normalized to the Montreal Neurological Institute template aided by individual MRI images, and the corresponding standardized uptake value ratio (SUVR) was computed. The R 1 images were derived from a simplified reference tissue model. Correlations between regional and voxelwise R 1 and the corresponding FDG images were calculated. An optimization of time frames of pAV-45 was conducted in terms of correlation to FDG images. The optimal early time frame was validated in a separate cohort. The regional distribution in the R 1 images correlated well (R = 0.91) to that of the FDG within subjects. Consistently high correlation was noted across a long range of time frames. The maximal correlation of pAV-45 to FDG SUVR of R = 0.95 was observed at the time frame of 1-6 min, while the peak correlation of R = 0.99 happened at 0-2 min between pAV-45 and R 1 . A similar result was achieved in the validation cohort. Preliminary results showed that the distribution patterns of R 1 and pAV-45 images are highly correlated with normalized FDG images, and the initial 5-min early time frame of 1-6 min is potentially useful in providing complementary FDG-like information to the amyloid plaque density by late-phase AV-45 images. (orig.)

 14. Språkkartlegging av flerspråklige barn i barnehagen - fra kontrovers til kompromiss?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nassira Essahli Vik

  2017-07-01

  Full Text Available Språkkartlegging i barnehagen er et konfliktfylt felt som preges av enten/eller tenkning. På den ene siden ser kartleggingstilhengerne ut til å ha en positivistisk tro på at kartlegging kan bidra til løsninger på alt fra enkeltbarns behov for hjelp, til tilrettelegging for livslang læring og sosial utjevning. På den andre siden ser kartleggingsskeptikerne ut til å befinne seg innenfor den nordiske barnehagemodellen, som tradisjonelt bygger på et helhetlig syn på læring og på en sterk vektlegging av barndommens egenverdi. Spenningen kan ha store konsekvenser for praksisfeltet. I denne artikkelen drøfter jeg språkkartleggingsdiskursen i lys av teori om vitenskapelige kontroverser og konkluderer med at det er åpning for kompromisser, men også at det er tendenser i diskursen som snarere kan forsterke enn redusere uenigheten om språkkartlegging av flerspråklige barn i barnehagen. Mapping of language skills in early childhood education and care (ECEC institutions is controversial. On the one hand, there are those who support language mapping based on a belief that mapping and measuring can help language acquisition and facilitate lifelong learning and social integration. On the other hand, there are skeptics who oppose mapping and emphasize the values of childhood. This article discusses the discourses on language mapping in light of theories on scientific controversies. Based on the analysis I find that although there are openings for compromises, it seems that tendencies in the discourse may amplify rather than reduce the controversy on the language mapping of multilingual children in Norwegian ECEC institutions.

 15. Foderstater för ökad konsumtion av vallfoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hetta, M.; Lund, Peter; Tahir, M.N.

  2011-01-01

  nedbrytningen från våmmen till tunntarmen. Nedbrytning av stärkelse i tunntarmen leder till högre energieffektivitet i ämnesomsättningen. Stärkelse hos korn (Hordeum Vulgare, L) anses i litteraturen ha en snabb omsättning i våmmen och stärkelse hos majs (Zea Mays, L) anses ha en långsam nedbrytning (Mills et al...

 16. Pedagogiske lederes erfaringer med og forebygging av begynnende mobbeatferd i barnehagen.

  OpenAIRE

  Alfsvåg, Anna

  2017-01-01

  Master's thesis in Special education Studiens tema er barns begynnende mobbeatferd, og hvordan dette erfares og forebygges av fire pedagogiske ledere i barnehager. Teoretiske perspektiver som belyser temaets perspektiver og kompleksitet er begrepene vold eller mobbing (Isdal, Andreassen & Thilesen, 2003), mobbing i barnehagen (Falck, 2013 og Størksen, 2013), aggresjonsperspektivet (Roland, 2011 og Olweus, 1993), ulike tiltak som kan iverksettes som tidlig innsats (Tremblay, 2010), verdien ...

 17. A Lightweight AV System for Providing a Faithful and Spatially Manipulable Visual Hand Representation

  OpenAIRE

  Pusch , Andreas; Martin , Olivier; Coquillart , Sabine

  2011-01-01

  Session: Developing new tools and technologies - Abstracts to be published in a regular issue of the journal Cyberpsychology, Behavior and Social Networking (indexed in MedLine and PsychInfo): http://online.liebertpub.com/loi/CYBER; International audience; This paper introduces the technical foundations of a system designed to embed a lightweight, faithful and spatially manipulable representation of the user's hand into an otherwise virtual world (aka Augmented Virtuality, AV). A highly intui...

 18. A.V. Usova's Contribution to the Field of Concept Learning in Physics Classroom

  Science.gov (United States)

  Yavoruk, Oleg

  2015-01-01

  A.V. Usova (1921-2014) has always been one of the leading figures in Russian physics education. Her theory of physics concept formation was formulated during the 1970s and the 1980s and directly influenced the process of physics education in the 20th and the 21st century. Over the years there have been a lot of theories of concept formation. Her…

 19. Kvinners rett til liv og helse : en studie av abortloven i Nicaragua

  OpenAIRE

  Salvesen, Camilla Holst

  2009-01-01

  Sammenhengen mellom internasjonale menneskerettigheter og nasjonal lovgivning er utgangspunktet for denne oppgaven som handler om endringen i Nicaraguas abortlov. Tidligere var det, som i de aller fleste land i verden, tillat å ta såkalt terapeutisk abort- i tilfeller der kvinnens liv og helse står i fare. Mot slutten av 2006 ble denne loven endret. Flere advokater, leger og menneskerettighetsforkjempere hevder lovendringen er i strid med menneskerettighetene, slik som for eksempel rett til l...

 20. Effekten av antioksidanter på aerob kapasitet, lungefunksjon og luftveisinflammasjon hos utrente personer

  OpenAIRE

  Freuchen, Fredrik

  2013-01-01

  Masteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2013 Antioksidanter kan beskytte celler mot alvorlig skade ved å hindre oksidering av cellulære bestanddeler. Likevel er det antydet at store doser antioksidanter kan hemme gunstige treningseffekter. Formålet med studien var å undersøke hvilken effekt antioksidanttilskudd kombinert med 12 ukers utholdenhetstrening har på aerob kapasitet, lungefunksjon og luftveisinflammasjon.

 1. Frihet & struktur : en kvalitativ studie av skolelivskvalitet hos ungdom med Tourette syndrom

  OpenAIRE

  Siverts, Torstein

  2005-01-01

  Sammendrag. Tittel: Skolelivskvalitet hos ungdom med Tourette Syndrom Med bakgrunn i egen erfaring fra arbeid med elever med Tourette Syndrom i grunnskolen, og i studier i spesialpedagogisk teori og empiri, etterstrebes det i denne studien å utvikle økt forståelse for hva slags erfaringer fra og perspektiver på sitt skoleliv elever med denne funksjonshemmende lidelsen har. Med grunnlag i analyser av intervjuer med elever om deres erfaringer og perspektiver, har jeg prøvd å b...

 2. Med sjefen på Facebook: En studie av ledere som er "venner" med sine ansatte

  OpenAIRE

  Jensen, Anita

  2014-01-01

  MR690 Masteroppgave i organisasjon og ledelse - utdanningsledelse Formålet med studien er å belyse hvordan aktiv bruk av sosiale medier, i dette tilfellet Facebook, påvirker relasjoner mellom mennesker. Hva skjer når en tar i bruk en websjanger som i utgangspunktet er umiddelbar og uformell, til jobbrelatert og mer formell kommunikasjon? Er det sjangeren eller relasjonen som endres? Søkelyset rettes mot ledere som er “venner” med sine medarbeidere, og problemstillingen er...

 3. Balancing Public and Private Interests in ICT Standardisation: The Case of AVS in China

  OpenAIRE

  Su , Junbin; Fomin , Vladislav V.

  2010-01-01

  International audience; This research inquires into how the public interest and private interests can be balanced by a new approach beyond the "Fair, Reasonable and Non Discriminatory" (FRAND) term and Royalty Free in the standardisation process. Using the case of Audio Video coding Standard (AVS) in China, we analyse the mechanisms for treating the Intellectual Property Rights associated with technical contributions of stakeholders and establishing a patent pool with low royalty. The lesson ...

 4. Performance comparison of AV1, HEVC, and JVET video codecs on 360 (spherical) video

  Science.gov (United States)

  Topiwala, Pankaj; Dai, Wei; Krishnan, Madhu; Abbas, Adeel; Doshi, Sandeep; Newman, David

  2017-09-01

  This paper compares the coding efficiency performance on 360 videos, of three software codecs: (a) AV1 video codec from the Alliance for Open Media (AOM); (b) the HEVC Reference Software HM; and (c) the JVET JEM Reference SW. Note that 360 video is especially challenging content, in that one codes full res globally, but typically looks locally (in a viewport), which magnifies errors. These are tested in two different projection formats ERP and RSP, to check consistency. Performance is tabulated for 1-pass encoding on two fronts: (1) objective performance based on end-to-end (E2E) metrics such as SPSNR-NN, and WS-PSNR, currently developed in the JVET committee; and (2) informal subjective assessment of static viewports. Constant quality encoding is performed with all the three codecs for an unbiased comparison of the core coding tools. Our general conclusion is that under constant quality coding, AV1 underperforms HEVC, which underperforms JVET. We also test with rate control, where AV1 currently underperforms the open source X265 HEVC codec. Objective and visual evidence is provided.

 5. Coding efficiency of AVS 2.0 for CBAC and CABAC engines

  Science.gov (United States)

  Cui, Jing; Choi, Youngkyu; Chae, Soo-Ik

  2015-12-01

  In this paper we compare the coding efficiency of AVS 2.0[1] for engines of the Context-based Binary Arithmetic Coding (CBAC)[2] in the AVS 2.0 and the Context-Adaptive Binary Arithmetic Coder (CABAC)[3] in the HEVC[4]. For fair comparison, the CABAC is embedded in the reference code RD10.1 because the CBAC is in the HEVC in our previous work[5]. The rate estimation table is employed only for RDOQ in the RD code. To reduce the computation complexity of the video encoder, therefore we modified the RD code so that the rate estimation table is employed for all RDO decision. Furthermore, we also simplify the complexity of rate estimation table by reducing the bit depth of its fractional part to 2 from 8. The simulation result shows that the CABAC has the BD-rate loss of about 0.7% compared to the CBAC. It seems that the CBAC is a little more efficient than that the CABAC in the AVS 2.0.

 6. Las enfermedades infecciosas y su importancia en el sector avícola

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Javier Andrés Jaimes Olaya

  2010-12-01

  Full Text Available Dentro del contexto de un país cuyas mejores capacidades se encuentran en el sector agropecuario, la industria avícola se ha convertido en uno de los sectores más promisorios y de mayor crecimiento en Colombia. Por esta razón, actualmente se vienen implementando programas para el mejoramiento de la calidad de los productos avícolas, con el objetivo no solo de mantener el crecimiento de la industria,sino de poder expandir las fronteras de exportación. Sin embargo, la avicultura enfrenta un gran reto encuanto a su producción, debido a que las enfermedades infecciosas que afectan a las aves continúan siendo una problemática importante del sector, aun por encima de la alimentación y la genética. En este artículo se presentan elementos de relevancia referentes a la industria avícola, así como en relación con las enfermedades de control oficial y algunas de las enfermedades infecciosas que más la aquejan, enfatizando en la importancia de la intervención en el manejo y control de dichas enfermedades.

 7. "Kven er det som skriv?" Skriveren i romanen Naustet av Jon Fosse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natascha Reinhoff

  2002-08-01

  Full Text Available Når det gjelder romanen Naustet av Jon Fosse er det ikke tvil om at det blant annet – og kanskje hovedsaklig – er „dette noko / skrifta berettar om“. Det er derfor denne romanen også kan kalles for en metaroman. Tematiseringen av skriveren og skriveprosessen i romanen tar ikke bare mye plass på historienivå: Den gjennomsyrer romanen. Nært forbundet med denne tematikken er et fenomen jeg ville kalle for „dobbeltperspektivet i romanen“, og det er dette jeg vil se litt nærmere på her. Selv om romanen Naustet – i god postmoderne tradisjon – i siste – og kanskje allerede i første – instans unndrar seg en fast og entydig tilskrivning av betydning – og slik bevarer sin magi – skal jeg prøve å nærme meg skriveren og dobbeltperspektivet „eit stykke på veg“. Men først et par ord om begrepet skriver.

 8. Förbättring av IKEAs Kvalitetstester och Hantering av Kundklagomål : - Köksluckor och Bänkskivor

  OpenAIRE

  Assbring, Lisa; Halilović, Elma

  2012-01-01

  IKEA grundades 1943 av Ingvar Kamprad och återförsäljs idag i 44 länder runt om i världen. Med den 25-års garanti på kök som IKEA erbjuder har det blivit allt viktigare för dem att bekräfta kvaliteten på kökssortimentet och hur tillfredsställd kunden är. Syftet med detta examensarbete har varit att identifiera de mest kritiska faktorerna för köksfronter och bänkskivor baserat på nuvarande kundklagomål och vilka testmetoder som kan användas för att testa dessa faktorer i produktutvecklingsproc...

 9. "Humankind before the flood" : En kvalitativ studie om användningen av retorik i en dokumentärfilm av och med Leonardo DiCaprio

  OpenAIRE

  Björnberg, Nana; Hansen, Jonna

  2018-01-01

  Följande studie undersökte Before the Flood, en dokumentärfilm av och med Leonardo DiCaprio, utifrån ett retoriskt perspektiv. Studiens syfte var att undersöka om och i så fall på vilket sätt Leonardo DiCaprio, experter och skaparna bakom dokumentärfilmen använde retoriska strategier för att förstärka Before the Flood’s budskap och verka övertygande inför sin publik. Som metod tillämpade studien kvalitativ textanalys och de tre grundläggande appellformerna, visuell retorik samt argumentation ...

 10. Ungdom og fortelling - en narrativ analyse av Gen 37 med et særlig henblikk på forkynnelse av gammeltestamentlige fortellinger til ungdom

  OpenAIRE

  Sæbø, Linn

  2011-01-01

  Det er mange som har skrevet om hvordan en kan forkynne det gamle testamentet, og det er mange som har skrevet om hvordan forkynne for ungdom, men få har satt disse to fagområdene sammen. I denne oppgaven vil jeg prøve å gjøre akkurat det. Jeg vil først gå inn på emnet; ungdom og fortellinger. Der vil jeg se på Plan for trosopplæring og RLE-planen med henblikk på hvor mye av ”pensum” som er fortellingsstoff. Jeg vil også komme inn på temaet; hvem er ungdom, og ungdom og identitet....

 11. Brain uptake of a non-radioactive pseudo-carrier and its effect on the biodistribution of [18 F]AV-133 in mouse brain

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wu, Xianying; Zhou, Xue; Zhang, Shuxian; Zhang, Yan; Deng, Aifang; Han, Jie; Zhu, Lin; Kung, Hank F.; Qiao, Jinping

  2015-01-01

  Introduction: 9-[ 18 F]Fluoropropyl-(+)-dihydrotetrabenazine ([ 18 F]AV-133) is a new PET imaging agent targeting vesicular monoamine transporter type II (VMAT2). To shorten the preparation of [ 18 F]AV-133 and to make it more widely available, a simple and rapid purification method using solid-phase extraction (SPE) instead of high-pressure liquid chromatography (HPLC) was developed. The SPE method produced doses containing the non-radioactive pseudo-carrier 9-hydroxypropyl-(+)-dihydrotetrabenazine (AV-149). The objectives of this study were to evaluate the brain uptake of AV-149 by UPLC-MS/MS and its effect on the biodistribution of [ 18 F]AV-133 in the brains of mice. Methods: The mice were injected with a bolus including [ 18 F]AV-133 and different doses of AV-149. Brain tissue and blood samples were harvested. The effect of different amounts of AV-149 on [ 18 F]AV-133 was evaluated by quantifying the brain distribution of radiolabelled tracer [ 18 F]AV-133. The concentrations of AV-149 in the brain and plasma were analyzed using a UPLC-MS/MS method. Results: The concentrations of AV-149 in the brain and plasma exhibited a good linear relationship with the doses. The receptor occupancy curve was fit, and the calculated ED 50 value was 8.165 mg/kg. The brain biodistribution and regional selectivity of [ 18 F]AV-133 had no obvious differences at AV-149 doses lower than 0.1 mg/kg. With increasing doses of AV-149, the brain biodistribution of [ 18 F]AV-133 changed significantly. Conclusion: The results are important to further support that the improved radiolabelling procedure of [ 18 F]AV-133 using an SPE method may be suitable for routine clinical application

 12. Phase 1 Trial of Subcutaneous rAvPAL-PEG in Subjects with Phenylketonuria

  Science.gov (United States)

  Longo, Nicola; Harding, Cary O.; Burton, Barbara K.; Grange, Dorothy K.; Vockley, Jerry; Wasserstein, Melissa; Rice, Gregory M.; Musson, Donald G.; Gu, Zhonghua; Sile, Saba

  2014-01-01

  Objective Phenylketonuria is an inherited disease caused by impaired activity of phenylalanine hydroxylase, the enzyme that converts phenylalanine to tyrosine, leading to accumulation of phenylalanine and subsequent neurocognitive dysfunction. A phenylalanine-restricted diet initiated early in life can ameliorate the toxic effects of phenylalanine. However, the diet is onerous and compliance is extremely difficult. Phenylalanine ammonia lyase (PAL) is a prokaryotic enzyme that converts phenylalanine to ammonia and trans-cinnamic acid. This Phase 1, multicenter clinical trial evaluated the safety, tolerability, pharmacokinetics and efficacy of rAvPAL-PEG (recombinant Anabaena variabilis PAL produced in E. coli conjugated with polyethylene glycol [PEG] to reduce immunogenicity) in reducing phenylalanine levels in subjects with phenylketonuria. Methods Single subcutaneous injections of rAvPAL-PEG in escalating doses (0·001, 0·003, 0·01, 0·03, and 0·1 mg/kg) were administered to 25 adults with phenylketonuria recruited from those attending metabolic clinics in North America whose blood phenylalanine concentrations were ≥600 μmol/L. Results The most frequently reported adverse events were injection-site reactions and dizziness. Reactions were self-limited without sequelae. During the trial, two subjects had adverse reactions to intramuscular (IM) medroxyprogesterone acetate, a drug containing polyethylene glycol as an excipient. Three subjects developed a generalized skin rash at the highest rAvPAL-PEG dose (0·1 mg/kg). Drug levels peaked ∼5 days after the injection. Treatment was effective in reducing blood phenylalanine in all five subjects receiving the highest dose (0·1 mg/kg, mean percent change of -58 from baseline), with a nadir ∼6 days after injection and inverse correlation between drug and phenylalanine concentrations in plasma. Phenylalanine concentrations returned to near-baseline levels ∼20 days after the single injection. Conclusions

 13. Atorvastatin and fenofibrate increase apolipoprotein AV and decrease triglycerides by up-regulating peroxisome proliferator-activated receptor-α

  Science.gov (United States)

  Huang, Xian-sheng; Zhao, Shui-ping; Bai, Lin; Hu, Min; Zhao, Wang; Zhang, Qian

  2009-01-01

  Background and purpose: Combining statin and fibrate in clinical practice provides a greater reduction of triglycerides than either drug given alone, but the mechanism for this effect is poorly understood. Apolipoprotein AV (apoAV) has been implicated in triglyceride metabolism. This study was designed to investigate the effect of the combination of statin and fibrate on apoAV and the underlying mechanism(s). Experimental approach: Hypertriglyceridaemia was induced in rats by giving them 10% fructose in drinking water for 2 weeks. They were then treated with atorvastatin, fenofibrate or the two agents combined for 4 weeks, and plasma triglyceride and apoAV measured. We also tested the effects of these two agents on triglycerides and apoAV in HepG2 cells in culture. Western blot and reverse transcription polymerase chain reaction was used to measure apoAV and peroxisome proliferator-activated receptor-α (PPARα) expression. Key results: The combination of atorvastatin and fenofibrate resulted in a greater decrease in plasma triglycerides and a greater increase in plasma and hepatic apoAV than either agent given alone. Hepatic expression of the PPARα was also more extensively up-regulated in rats treated with the combination. A similar, greater increase in apoAV and a greater decrease in triglycerides were observed following treatment of HepG2 cells pre-exposed to fructose), with the combination. Adding an inhibitor of PPARα (MK886) abolished the effects of atorvastatin on HepG2 cells. Conclusions and implications: A combination of atorvastatin and fenofibrate increased apoAV and decreased triglycerides through up-regulation of PPARα. PMID:19694729

 14. The tau positron-emission tomography tracer AV-1451 binds with similar affinities to tau fibrils and monoamine oxidases.

  Science.gov (United States)

  Vermeiren, Céline; Motte, Philippe; Viot, Delphine; Mairet-Coello, Georges; Courade, Jean-Philippe; Citron, Martin; Mercier, Joël; Hannestad, Jonas; Gillard, Michel

  2018-02-01

  Lilly/Avid's AV-1451 is one of the most advanced tau PET tracers in the clinic. Although results obtained in Alzheimer's disease patients are compelling, discrimination of tracer uptake in healthy individuals and patients with supranuclear palsy (PSP) is less clear as there is substantial overlap of signal in multiple brain regions. Moreover, accurate quantification of [ 18 F]AV-1451 uptake in Alzheimer's disease may not be possible. The aim of the present study was to characterize the in vitro binding of AV-1451 to understand and identify potential off-target binding that could explain the poor discrimination observed in PSP patients. [ 3 H]AV-1451 and AV-1451 were characterized in in vitro binding assays using recombinant and native proteins/tissues from postmortem samples of controls and Alzheimer's disease and PSP patients. [ 3 H]AV-1451 binds to multiple sites with nanomolar affinities in brain homogenates and to tau fibrils isolated from Alzheimer's disease or PSP patients. [ 3 H]AV-1451 also binds with similarly high affinities in brain homogenates devoid of tau pathology. This unexpected binding was demonstrated to be because of nanomolar affinities of [ 3 H]AV-1451 for monoamine oxidase A and B enzymes. High affinity of AV-1451 for monoamine oxidase proteins may limit its utility as a tau PET tracer in PSP and Alzheimer's disease because of high levels of monoamine oxidase expression in brain regions also affected by tau deposition, especially if monoamine oxidase levels change over time or with a treatment intervention. © 2017 International Parkinson and Movement Disorder Society. © 2017 International Parkinson and Movement Disorder Society.

 15. Multimodal correlation of dynamic [18F]-AV-1451 perfusion PET and neuronal hypometabolism in [18F]-FDG PET.

  Science.gov (United States)

  Hammes, Jochen; Leuwer, Isabel; Bischof, Gérard N; Drzezga, Alexander; van Eimeren, Thilo

  2017-12-01

  Cerebral glucose metabolism measured with [18F]-FDG PET is a well established marker of neuronal dysfunction in neurodegeneration. The tau-protein tracer [18F]-AV-1451 PET is currently under evaluation and shows promising results. Here, we assess the feasibility of early perfusion imaging with AV-1451 as a substite for FDG PET in assessing neuronal injury. Twenty patients with suspected neurodegeneration underwent FDG and early phase AV-1451 PET imaging. Ten one-minute timeframes were acquired after application of 200 MBq AV-1451. FDG images were acquired on a different date according to clinical protocol. Early AV-1451 timeframes were coregistered to individual FDG-scans and spatially normalized. Voxel-wise intermodal correlations were calculated on within-subject level for every possible time window. The window with highest pooled correlation was considered optimal. Z-transformed deviation maps (ZMs) were created from both FDG and early AV-1451 images, comparing against FDG images of healthy controls. Regional patterns and extent of perfusion deficits were highly comparable to metabolic deficits. Best results were observed in a time window from 60 to 360 s (r = 0.86). Correlation strength ranged from r = 0.96 (subcortical gray matter) to 0.83 (frontal lobe) in regional analysis. ZMs of early AV-1451 and FDG images were highly similar. Perfusion imaging with AV-1451 is a valid biomarker for assessment of neuronal dysfunction in neurodegenerative diseases. Radiation exposure and complexity of the diagnostic workup could be reduced significantly by routine acquisition of early AV-1451 images, sparing additional FDG PET.

 16. Multimodal correlation of dynamic [18F]-AV-1451 perfusion PET and neuronal hypometabolism in [18F]-FDG PET

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hammes, Jochen; Leuwer, Isabel; Bischof, Gerard N.; Drzezga, Alexander; Eimeren, Thilo van

  2017-01-01

  Cerebral glucose metabolism measured with [18F]-FDG PET is a well established marker of neuronal dysfunction in neurodegeneration. The tau-protein tracer [18F]-AV-1451 PET is currently under evaluation and shows promising results. Here, we assess the feasibility of early perfusion imaging with AV-1451 as a substite for FDG PET in assessing neuronal injury. Twenty patients with suspected neurodegeneration underwent FDG and early phase AV-1451 PET imaging. Ten one-minute timeframes were acquired after application of 200 MBq AV-1451. FDG images were acquired on a different date according to clinical protocol. Early AV-1451 timeframes were coregistered to individual FDG-scans and spatially normalized. Voxel-wise intermodal correlations were calculated on within-subject level for every possible time window. The window with highest pooled correlation was considered optimal. Z-transformed deviation maps (ZMs) were created from both FDG and early AV-1451 images, comparing against FDG images of healthy controls. Regional patterns and extent of perfusion deficits were highly comparable to metabolic deficits. Best results were observed in a time window from 60 to 360 s (r = 0.86). Correlation strength ranged from r = 0.96 (subcortical gray matter) to 0.83 (frontal lobe) in regional analysis. ZMs of early AV-1451 and FDG images were highly similar. Perfusion imaging with AV-1451 is a valid biomarker for assessment of neuronal dysfunction in neurodegenerative diseases. Radiation exposure and complexity of the diagnostic workup could be reduced significantly by routine acquisition of early AV-1451 images, sparing additional FDG PET. (orig.)

 17. Medicinsk cannabis : En litteraturstudie om användningen av medicinsk cannabis inom cancervården

  OpenAIRE

  Nygård, Sofia

  2017-01-01

  Detta examensarbete handlar om användningen av medicinsk cannabis inom cancervården. Syftet med examensarbetet var att undersöka vilken roll cannabis kan ha i cancervården. Frågeställningarna var: Hur upplever patienten användning av medicinsk cannabis? Vilken hjälp kan patienten väntas få av medicinsk cannabis? vilka attityder har vårdpersonal mot medicinsk cannabis? Som utgångsteorier i denna studie användes Ruland och Moors teori om ett fridfullt slut på livet samt Erikssons teori om ...

 18. Landing Gear Stroke and Load Predictions for the AV-8B Aircraft and Three Ski Jump Ramp Profiles for the Italian Carrier Andrea Doria

  National Research Council Canada - National Science Library

  Imhof, Gregory

  2004-01-01

  .... The effort was funded through a 90-day contract to use the NAVAIR AV-8B simulation to assess the landing gear stroke and load characteristics of the AV-8B aircraft with three potential ski jump...

 19. Iodine chemistry at severe accidents. A review and evaluation of the state-of-the-art in the field. APRI 5 report. Part I: Iodine chemistry at hypothetical severe accidents. A review of the state-of-the-art 2003. Part II: A comparison of our knowledge on iodine chemistry and fission products with the current models used in MAAP 4.0.5; Jodkemi under svaara haverier. En sammanstaellnig och vaerdering av kunskapslaeget inom omraadet. APRI 5 rapport. Del I: Jodkemi vid hypotetiska svaara haverier. En genomgaang av kunskapslaeget aar 2003. Del II: Jaemfoerelse av kunskapslaeget om jodkemi och fissionsprodukter med aktuella modeller i MAAP 4.0.5

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Liljenzin, Jan-Olov [Liljenzins data och kemikonsult, Goeteborg (Sweden)

  2005-01-01

  The current report tries to summarize and analyze the state-of-the-art on Iodine chemistry relevant to the conditions expected during severe accidents in nuclear power plants. This has made it necessary to compare a considerable amount of data, new as well as old, in order to try to find the reasons behind some changes in the expected chemical behaviour of Iodine. In a few cases this has been far from simple. Many numerical values are given in this report. However, me numbers given should not be used in a non-critical way because they are often deduced from measurements whose interpretation depends on various kinds of systematic differences and assumptions with regard to technique, 'known' constants, and models applied. The most important observation today is that one can no longer uncritically assume that iodine is only released and transported as cesium iodide. The considerable effect that control rod material (including other construction materials) can have on the way in which an accident develops and on its iodine chemistry is clearly seen from the results of the experiments performed within the PHEBUS FP project. The second part of the report evaluates new knowledge on Iodine chemistry and Iodine behaviour of importance in severe nuclear reactor accidents. Also some new information regarding the behaviour and chemistry of other fission products has been collected. In the light of this information, the current modelling of Iodine behaviour in the MAAP code version 4.0.5 has been investigated. No modelling errors have been found. However, some of the equations used to calculate the vapour pressure of the components in the AlC-alloy used in PWR control rods give questionable results. An error in the MAAP manual was found which should be corrected. Finally, some suggestions are given for future improvements in the modelling of severe accidents used in MAAP for both BWRs and PWRs.

 20. Smēķēšanas dūmu ķīmiskā sastāva un izplatības mainības novērtējums iekštelpu vidē

  OpenAIRE

  Vesere, Sandra

  2017-01-01

  Maģistra darbā „Smēķēšanas dūmu ķīmiskā sastāva un izplatības mainības novērtējums iekštelpu vidē” raksturota iekštelpu gaisa kvalitāte, “slimās ēkas sindroms”, to veicinošie faktori, smēķēšanas process un tā ietekme uz veselību. Smēķēšanas laikā radušos dūmu sastāvā ir vairāk nekā 5000 ķīmisku vielu, kuras izplatās telpā un rada piesārņojumu, kas kaitīgs ir ne tikai aktīvajam, bet arī pasīvajām smēķētājam. Pētījums veikts, lai novērtētu šo dūmu ķīmisko sastāvu un vielu noturību iekštelpu vid...

 1. Automated and connected vehicle (AV/CV) test bed to improve transit, bicycle, and pedestrian safety : technical report.

  Science.gov (United States)

  2017-02-01

  Crashes involving transit vehicles, bicyclists, and pedestrians are a concern in Texas, especially in urban areas. This research explored the potential of automated and connected vehicle (AV/CV) technology to reduce or eliminate these crashes. The pr...

 2. IceBridge LVIS POS/AV L1B Corrected Position and Attitude Data, Version 1

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — This data set contains georeferencing data from the Applanix 510 and 610 POS AV systems flown with the Land, Vegetation, and Ice Sensor (LVIS) over Greenland,...

 3. Införandet av IAS 41 : Hur har kapitalfördelningen mellan intressenter i den norska laxodlingsbranschen utvecklats?

  OpenAIRE

  Dahlén, Jonas; Josefsson, Carl

  2013-01-01

  Införandet av IAS 41 medförde att redovisningsprinciperna för värderingen av ett företags biologiska tillgångar förändrades. Det finns forskning på hur införandet av IAS 41 påverkat olika aktörer inom skogsindustrin men lite är skrivet om dess påverkan på laxodlingsindustrin. Denna uppsats ämnar undersöka hur kapitalfördelningen till intressenter utvecklats sedan införandet av IAS 41. Studien fokuserar på intressenterna ägare och anställda. Vi har tillämpat en kvantitativ metod där vår empiri...

 4. Jämnt Lärande : Ett illustrerat hjälpmedel till normkritisk granskning av läromedel

  OpenAIRE

  Denninger, Johan

  2017-01-01

  I detta examensarbete undersöks normbildande och reproducering av normer i samband med bilder i läromedel som används av modersmålslärare i Eskilstuna Kommun. Arbetet bygger på problematiken att stereotyper och reproducering av normer är vanligt förkommande i läromedlen samt att lärarnas brist på tid och möjlighet att granska läromedlen normkritiskt. Syftet med arbetet är att formge ett gestaltningsförslag till ett illustrerat hjälpmedel för normkritisk granskning av läromed...

 5. En socialpsykologisk analys av samkönat partnervåld ur ett makt- och normativitetsperspektiv

  OpenAIRE

  von Braun, Thérèse

  2009-01-01

  Uppsatsens syfte var att nå en större teoretisk förståelse av samkönat partnervåld, genom att analysera olika forskningsartiklars narrativa konstruktioner av våldet. De två frågeställningarna var: 1. Hur diskuterar forskningslitteraturen samkönat partnervåld med fokus på temana relationsdynamik, karaktär hos parterna, kön, genus och sexualitet samt betydelsen av social kontext? 2. Hur diskuterar forskningslitteraturen det professionella bemötandet av samkönat partnervåld? De 21 valda primärdo...

 6. The relation between Acid Volatile Sulfides (AVS) and metal accumulation in aquatic invertebrates: implications of feeding behavior and ecology.

  Science.gov (United States)

  De Jonge, Maarten; Blust, Ronny; Bervoets, Lieven

  2010-05-01

  The present study evaluates the relationship between Acid Volatile Sulfides (AVS) and metal accumulation in invertebrates with different feeding behavior and ecological preferences. Natural sediments, pore water and surface water, together with benthic and epibenthic invertebrates were sampled at 28 Flemish lowland rivers. Different metals as well as metal binding sediment characteristics including AVS were measured and multiple regression was used to study their relationship with accumulated metals in the invertebrates taxa. Bioaccumulation in the benthic taxa was primarily influenced by total metal concentrations in the sediment. Regarding the epibenthic taxa metal accumulation was mostly explained by the more bioavailable metal fractions in both the sediment and the water. AVS concentrations were generally better correlated with metal accumulation in the epibenthic invertebrates, rather than with the benthic taxa. Our results indicated that the relation between AVS and metal accumulation in aquatic invertebrates is highly dependent on feeding behavior and ecology. Copyright 2010 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 7. Intervensjonsstudien "Forebyggelse av lårhalsbrudd". Metode og praktisk gjennomføring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elisabeth Kvaavik

  2009-11-01

  Full Text Available  Bakgrunn  3 kan forebygge brudd blant sykehjemsbeboere. Her beskrivesmetoden og den praktiske gjennomføringen av studien.Metode  mg vitamin D daglig som 5 ml tran og kontrollgruppa fikk 5 ml tran der vitamin D var fjernet. Endepunktenevar lårhalsbrudd og alle ikke-vertebrale brudd. Et enkelt studieopplegg ble vektlagt. På bakgrunnav styrkeberegningen var målsetningen å inkludere ca. 2000 deltakere.Resultater  Konklusjon  The intervention study”Prevention of hip fractures”. Nor J Epidemiol 2000; 10 (1: 79-85.  Background  3 can prevent suchfractures. Here we present the method and the implementation of the study.Method  mg vitamin D daily in 5 ml cod liver oil for 2 years and the control group received 5 ml cod liver oilwithout vitamin D. The endpoints were hip fractures and all non-vertebral fractures. It was consideredimportant to use a trial that the nursing homes would find easy to implement. According to power calculationthe aim was to include about 2000 participants.Results  Conclusion  : The participation was lower than expected as recruiting nursing homes and nursing homeresidents posed considerable difficulty. However, the great majority of the ward staff at the participatingwards did not find the intervention demanding. A total of 1144 was included in the study.: A total of 1144 residents from 51 nursing homes (of 106 invited in Oslo, Lier and Bergen participated.The participation rate at the individual nursing home varied from 3 to 57%. The participants were85 years old and 3/4 were women. Mean calcium intake from cheese and milk was 450 mg/day, more than40% used a vitamin D supplement while only 3% used a calcium supplement. 1/3 of the participants completedthe 2 years intervention, about 1/3 finished the intervention before 2 years because of death and 1/3finished before 2 years of other causes. The great majority of the wards did not find the interventiondemanding.: A randomised, double

 8. AV-8B Remanufacture Program as Part of the Audit of the Defense Acquisition Board Review Process - FY 1994

  Science.gov (United States)

  1994-06-03

  wft*:¥A:ft:i:ft& OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL AV-8B REMANUFACTURE PROGRAM AS PART OF THE AUDIT OF THE DEFENSE ACQUISITION BOARD...Part of the Audit of the Defense Acquisition Board Review Process - FY 1994 B. DATE Report Downloaded From the Internet: 03/23/99 C. Report’s Point...NAVY FOR RESEARCH DEVELOPMENT AND ACQUISITION SUBJECT: Audit Report on the AV-8B Remanufacture Program as Part of the Audit of the Defense

 9. Considerations and code for partial volume correcting [18F]-AV-1451 tau PET data

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Suzanne L. Baker

  2017-12-01

  Full Text Available [18F]-AV-1451 is a leading tracer used with positron emission tomography (PET to quantify tau pathology. However, [18F]-AV-1451 shows “off target” or non-specific binding, which we define as binding of the tracer in unexpected areas unlikely to harbor aggregated tau based on autopsy literature [1]. Along with caudate, putamen, pallidum and thalamus non-specific binding [2,3], we have found binding in the superior portion of the cerebellar gray matter, leading us to use inferior cerebellar gray as the reference region. We also addressed binding in the posterior portion of the choroid plexus. PET signal unlikely to be associated with tau also occurs in skull, meninges and soft tissue (see e.g. [4]. We refer to [18F]-AV-1451 binding in the skull and meninges as extra-cortical hotspots (ECH and find them near lateral and medial orbitofrontal, lateral occipital, inferior and middle temporal, superior and inferior parietal, and inferior cerebellar gray matter. Lastly, the choroid plexus also shows non-specific binding that bleeds into hippocampus. We are providing the code (http://www.runmycode.org/companion/view/2798 used to create different regions of interest (ROIs that we then used to perform Partial Volume Correction (PVC using the Rousset geometric transfer matrix method (GTM, [5]. This method was used in the companion article, “Comparison of multiple tau-PET measures as biomarkers in aging and Alzheimer's Disease” ([6], DOI 10.1016/j.neuroimage.2017.05.058.

 10. «Halvdød av frost, men levende og beredt». Speiderbevegelsen som disiplineringsprosjekt

  OpenAIRE

  Schaanning, Espen

  2013-01-01

  I det som gjerne betegnes som speidernes Bibel, Scouting for Boys (1908), løftet speiderbevegelsens grunnlegger, Robert Baden-Powell (1857–1941), fram personer som alle speidergutter burde ha som forbilder. Et slikt forbilde beskrives slik: «Den romerske soldaten fra gamle dager, som ble stående på sin post da Pompeii ble begravd av lava og aske fra vulkanen Vesuv, viste lojalitet mot sin plikt. De har funnet liket hans og kan se hvordan han holdt hånden foran munn og nese for ikke å bli kval...

 11. Triumph and Tragedy of People’s Commissar A.V. Lunacharsky

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tatiana V. Gryaznukhina

  2014-03-01

  Full Text Available This article examines different stages in the life of A.V. Lunacharsky that allow defining his activity as triumphal, and at the same time, tragic. It demonstrates how his personal qualities, high level of education and encyclopedic knowledge become the basis for his successful activity in the field of Soviet culture. The article analyzes Lunacharsky’s relationship with bourgeois intellectuals, and focuses on contradictions in his world outlook. The article provides arguments in support of the opinion of impossibility to combine ideas of humanism that refuse violence in any form, with Bolshevik ideas that attempt to justify violence.

 12. Internprissättning : En studie av svenska företag

  OpenAIRE

  Körner, John; Davidsson, Niclas

  2009-01-01

  Begreppet ekonomistyrning innefattar många aktiviteter som i grunden handlar om att uppnå ekonomiska mål. Internprissättning är ett av dessa. När ett företag växer i storlek uppkommer ofta en diskussion om hur organisationen ska decentraliseras och vem som ska fatta beslut. Vanligt idag är att företagen decentraliseras och fler och fler beslut fattas lokalt. 1967 gjordes en enkätundersökning som innefattade totalt 235 svenska företag varav bland annat alla börsnoterade. Man ville undersök...

 13. Utholdenhetstrening i fotball: En analyse av smålagsspill brukt som utholdenhetstrening

  OpenAIRE

  Lorvik, Knut

  2013-01-01

  Utholdenhet er en fysisk egenskap som har betydning for fotballprestasjonen. Det viser flere studier. Helgerud (et al. 2001) fant signifikante forbedringer i forhold til flere fysiske mål som ble testet. Impellizzeri (et al. 2008) fant i sin studie at en forbedring i VO2max påvirket kortpasningsferdighetene positivt. I denne oppgaven har jeg fokusert på utholdenhetstrening i fotball og har to problemstillinger. Den første problemstillingen handler om hvilke studier som er gjort av utholde...

 14. Bokföringsbrott : Ett resultat av oaktsamhet i bokföring?

  OpenAIRE

  Abdlwafa, Lezan; Balci, Anita; Safari, Awat

  2013-01-01

  Datum: 29 maj, 2013 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, ESTMälardalens Högskola Författare: Lezan Abdlwafa, Anita Balci & Awat Safari Titel: Bokföringsbrott – Ett resultat av oaktsamhet i bokföring? Handledare: Ulla Pettersson Nyckelord: Bokföringsbrott, oaktsamhet, bokföringsskyldighet, god redovisningssed, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, konkursförvaltare Frågeställning: På vilket sätt leder näringsidkarens oaktsamhe...

 15. Automatic Vehicle Scheduling (AVS) Programmer’s Instruction Manual for the Burroughs B3500 Computers.

  Science.gov (United States)

  1981-02-01

  N E. Of CAPA:;hINTRK) INCAP AV; TNJ73 170 GO t) 3000 A V.; T NI 1 7 3100 NT=I A V’ NI 17 SUBROUTINE AVSlN 74./74 OPTzg ROUND-*/ YRACE FTN N.lj# 4bD ...bSTOP FRR 6 tD ERR 7 SUFRUUTIKE LNCF(ICEVI ENflF 2 INiTLt.Ei% DATL.02.IPARK.REGPI53l.EPAL1501 ENDF 3 ,RLAL ISHFT ENnF 1 ALPHA INAIIEI5C ).0§IG(501

 16. Branding av en reality-tv-serie i Finland : Fallstudie Maajussille morsian

  OpenAIRE

  Rautiainen, Laura

  2016-01-01

  Mitt examensarbete handlar om reality-tv serien Maajussille morsian och dess framgång i Finland. Jag undersöker brandingens roll inom medievärlden och mer specifikt de brandingverktygen som används i lokalisering samt fenomenalisering av Maajussille morsian. Jag inleder mitt examensarbete med en teoridel som behandlar branding på en mer allmän nivå varefter jag går djupare in på brandkapitalets betydelse för succé. Förutom branding behandlar jag i teorin också fenomenet reality-tv. Som grund ...

 17. Open Source AV solution supporting In Situ Simulation and Clinical education

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Eivind Ortind; Pociunas, Gintas; Dahl, Mads Ronald

  2015-01-01

  In situ simulation is simulation done in the actual clinical environment exceeding the simulation immersion compared to that of the embedded simulation centers and facilitating an increased realistic learning experience. Doing this without compromising (all) the educational principals used....... • Rapid or instant playback capability. • Lightweight and compact design. • Non-cabled AV recording. • Simple, reliable set up and operation. Summary of work Commercial products did not meet our requirements why a programmer was hired to design and program the software to meet our expectations...

 18. "rand on klaasist ..." = "strondin er av glasi ..." : [luuletused] / T̤roddur Poulsen ; tlk. Arvo Alas

  Index Scriptorium Estoniae

  Poulsen, T̤roddur

  2004-01-01

  Sisu: "rand on klaasist ..." = "strondin er av glasi ..."; "vesi kannab endas ka nukrust ..." = "vatiņ ber eisini sorg ..."; "Nägin unes et olid ..." = "Droymdi at t{250} ..."; "Tulevik kuulub lihale ..." = "Visi̤nin er kjaet ..."; "Ma pole kirjutanud ..." = "Eg har ikki skriva̧ ..."; "Fäärid sinus. Fäärid minus. Fäärid sidrunis. Fäärid ..." = "Faeroyar Í t̆r. Faeroyar Í m̆r. Faeroyar Í citr̤nini. Faeroyar ... "; "Ma ei suuda kirjutada ..." = "Eg kan ikki skriva ..."

 19. Ett omusikaliskt genombrott : Mottagandet av Elvis Presley i svensk press under rockmusikens etableringsfas 1956-58

  OpenAIRE

  Klang, Kent

  2007-01-01

  Abstract Kent Klang: Ett omusikaliskt genombrott: Mottagandet av Elvis Presley i svensk press under rockmusikens etableringsfas 1956-1958. Uppsala Universitet: Institutionen för musikvetenskap, uppsats för 60p. 2007 När Elvis Presley gjorde sitt stora genombrott i USA i mitten på 1950-talet kom han att angripas hårt i bland annat amerikansk press. Upprördheten hade sin grund i Elvis sexuellt utmanande kroppsrörelser och rhythm and blues betonade musik. De här artistiska stildragen avslöjade o...

 20. Resultat och berättelser - En analys av sportnyheterna i finsk och svensk television

  OpenAIRE

  Silfverberg, Kalle

  2004-01-01

  Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. Vain tiivi...

 1. "Snaprevyen" : en studie av NRKs nyhetsformidling på Snapchat under det amerikanske presidentvalget i 2016

  OpenAIRE

  Restad, Julie Stenset

  2017-01-01

  Nyheter er ikke lenger bare forbeholdt massemediene. Norske nyhetsaktører har den siste tiden for alvor begynt å ta i bruk sosiale medier for å formidle nyheter, også Snapchat. I motsetning til tidligere studier som ser på bruksmåter av Snapchat, vil denne studien se på hvilke grep avsender tar i bruk for å formidle nyheter i applikasjonen. Denne masteroppgaven tar for seg hvordan den norske allmennkringkasteren NRK har tatt i bruk den sosiale medie-plattformen Snapchat til å formidle nyheter...

 2. Fiskeren som forsvant? En studie av avfolking, overbefolking og endringsprosesser i norsk fiskerinæring

  OpenAIRE

  Johnsen, Jahn Petter

  2003-01-01

  Hva er en fisker? Dette er det sentrale spørsmålet i denne avhandlinga. Spørsmålet er utgangspunkt for å utforske endringsprosesser i fiskerinæringa, både i fortida og i samtida. På bakgrunn av dette drøfter avhandlinga hvilke oppfatninger, forståelser og beskrivelser som til enhver tid benyttes til å definere hva fiskere er i ulike sammenhenger. Undersøkelsen starter i det som kan kalles rekrutteringsdiskursen i fiske, som nettopp handler om hva fiskere er og hvordan de skapes...

 3. Complete A-V block: incidental or a part of cor triatriatum dexter.

  Science.gov (United States)

  Guler, Y; Akgun, T; Toprak, C; Guler, A; Esen, A M

  2014-05-01

  Cor triatriatum dexter (CTD) is an extremely rare cardiac anomaly in which the right atrium is divided into two distinct chambers by a membrane. The persistence of the right valve of sinus venosus results in a complete septation of the right atrium. This anomaly is frequently associated with other right-sided cardiac abnormalities. Its clinical manifestation and the need for intervention are determined by the number and the size of the fenestrations on the membrane, associated cardiac anomalies and arrhythmias. We describe a case of CTD in a patient with complete atrioventricular (A-V) block.

 4. Individuell variasjon i utskillelse av 6-sulfatoksymelatonin og døgnrytmetype analysert hos skiftarbeidere

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tore Tynes

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI denne studien har vi undersøkt om det finnes noen sammenheng mellom målte verdier av urinmetabolitten6-sulfatoxymelatonin (aMT6s tatt ut i porsjoner gjennom døgnet og selvrapportert døgnrytme hos engruppe norske skiftarbeidere. Studien omfatter 19 arbeidstakere ved to produksjonsenheter ved HydroPorsgrunn, magnesiumfabrikken og fullgjødselfabrikk 3. Etter å ha deltatt i en studie der urinprøver blesamlet inn, svarte de involverte senere på et spørreskjema om søvn og døgnrytme. Resultatene indikerer ategenrapporterte B-type mennesker har en tendens til høyere midlere timeutskillelse av aMT6s analysert pådøgnbasis første døgn med nattskift, og en signifikant høyere nattutskillelse (8 timer i et kontrolldøgnhjemme. I fremtidige studier av melatoninsekresjon og utskillelse av metabolitt i urin, kan det være avinteresse samtidig å samle inn spørreskjemabaserte opplysninger om døgnrytmetype og utfyllende opplysningerom søvn og søvnmønster i relasjon til eksponeringer som skiftarbeid og andre arbeidsmiljøfaktorersom kan ha effekt på hormonbalansen.Tynes T, Haugsdal B, Tønnessen A, Kleiven M. Individual variations in excretion of6-sulfatoxymelatonin in morning and evening type Norwegian shift workers.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYThe aim of this study was to evaluate whether there is an association between measured values of the urinemetabolite 6-sulfatoxymelatonin (aMT6s in samples collected at selected intervals and self-reported diurnalrhythm in a group of Norwegian shift workers. The study included 19 workers at two production unitsat Hydro Porsgrunn, the magnesium factory and fertiliser factory 3. After submitting the urine samplesused for the study, subjects filled in a questionnaire on sleep and diurnal rhythm at a later date. The resultsindicate that self-reported evening type subjects have a tendency towards a higher mean hourly aMT6ssecretionfirst day on night shift, and a significantly higher night

 5. Seguimiento de la construcción de edificio 43 viviendas Av/ Juan XXIII Valencia

  OpenAIRE

  BURGOS ROMERO, LUIS

  2011-01-01

  Convenios con empresa. La obra prevé la construcción de un edificio de 41 viviendas VP + 2 viviendas libres, constando de 2 plantas sótano para uso de aparcamiento y trasteros, planta baja con local comercial, 8 plantas con 5 viviendas por planta y una planta ático con 3 viviendas. La obra está en su fase de estructura, habiéndose realizado las plantas de sótano. Burgos Romero, L. (2011). Seguimiento de la construcción de edificio 43 viviendas Av/ Juan XXIII Valencia. http://hdl.handle.net...

 6. Evaluering av medisinsk behandling: Hva vet vi, og hvordan bør kunnskapen håndteres?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Magnus Bjordal

  2009-09-01

  Full Text Available Kunnskap om effekten av medisinsk behandling fremskaffes i kliniske studier. Godt planlagte og gjennomførte randomiserte, placebokontrollerte studier tillegges størst vekt når data skal vurderes. De datamengdene vi besitter når det gjelder forskjellige behandlinger kan oppsummeres i oversikter eller terapianbefalinger som ofte blir normative for klinisk praksis. Dette stiller store krav til evalueringsprosedyrene. I denne oversiktsartikkelen diskuteres i innledningen noen eksempler på at kunnskapsgrunnlaget er blitt feiltolket. Deretter omtales kvalitetskriterier som legges til grunn i vurderingen av data, og den metodologiske basis for meta-analyser. Usikkerhetsmomenter og potensielle fallgruver ved bruk av meta-analyser omtales. Meta-analysens fortrinn eksemplifiseres ved bruk av data om behandling av korsryggsmerter, hvor det nylig er utarbeidet kliniske retningslinjer som etter vår oppfatning er beheftet med feil eller mangler. Meta-analysen har vesentlige fortrinn fremfor mindre formaliserte metoder for oppsummering av kunnskap om terapi ved sykdom

 7. Development of an Advanced Aidman Vision Screener (AVS) for selective assessment of outer and inner laser induced retinal injury

  Science.gov (United States)

  Boye, Michael W.; Zwick, Harry; Stuck, Bruce E.; Edsall, Peter R.; Akers, Andre

  2007-02-01

  The need for tools that can assist in evaluating visual function is an essential and a growing requirement as lasers on the modern battlefield mature and proliferate. The requirement for rapid and sensitive vision assessment under field conditions produced the USAMRD Aidman Vision Screener (AVS), designed to be used as a field diagnostic tool for assessing laser induced retinal damage. In this paper, we describe additions to the AVS designed to provide a more sensitive assessment of laser induced retinal dysfunction. The AVS incorporates spectral LogMar Acuity targets without and with neural opponent chromatic backgrounds. Thus, it provides the capability of detecting selective photoreceptor damage and its functional consequences at the level of both the outer and inner retina. Modifications to the original achromatic AVS have been implemented to detect selective cone system dysfunction by providing LogMar acuity Landolt rings associated with the peak spectral absorption regions of the S (short), M (middle), and L (long) wavelength cone photoreceptor systems. Evaluation of inner retinal dysfunction associated with selective outer cone damage employs LogMar spectral acuity charts with backgrounds that are neurally opponent. Thus, the AVS provides the capability to assess the effect of selective cone dysfunction on the normal neural balance at the level of the inner retinal interactions. Test and opponent background spectra have been optimized by using color space metrics. A minimal number of three AVS evaluations will be utilized to provide an estimate of false alarm level.

 8. Seasonal AVS-SEM relationship in sediments and potential bioavailability of metals in industrialized estuary, southeastern Brazil.

  Science.gov (United States)

  Nizoli, Erico Casare; Luiz-Silva, Wanilson

  2012-04-01

  In anoxic sediments, as those found in estuaries, the mobility of metals can be controlled by the formation of stable sulfide complexes. The potential bioavailability of a metal can then be predicted on the basis of the acid volatile sulfide (AVS) and simultaneously extracted metals (SEM) criterion. Distributions of AVS and SEM (Hg, Cu, Pb, Cd, Zn, and Ni) along the sediment profiles were determined seasonally for three rivers that constitute the Santos-Cubatão estuarine system (SE Brazil), which is located in one of the most industrialized areas of Latin America. AVS and SEM concentrations varied significantly, from 0.04 to 31.9 μmol g(-1) and 0.086-6.659 μmol g(-1), respectively. The highest AVS levels in sediments were detected in the winter, whereas high SEM values predominated in the summer. Considering SEM-AVS molar differences as a parameter to evaluate potential bioavailability, sediments nearest to the industrial area represent higher risk to biota, especially during the summer. It is due to relatively low AVS values and not necessarily high concentrations of metals.

 9. České vězeňství viděné optikou veřejného mínění

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Veselský, Michal

  2009-01-01

  Roč. 7, č. 1 (2009), s. 3-12 ISSN 1214-438X Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : prison system * imprisonment * public opinion Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://www.cvvm.cas.cz

 10. V ropě vidím kritický neuralgický bod západní civilizace : rozhovor s Václavem Cílkem

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bojar, T.; Cílek, Václav

  2008-01-01

  Roč. 9, č. 302 (2008), s. 18-20 ISSN 1213-1911 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30130516 Keywords : oil * petroleum * energy * civilization Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy http://www.novyprostor.cz/casopis/pdf/302.pdf

 11. Construction Management

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersson, Niclas

  Detta pilotprojekt utgör första steget i etableringen av ett samarbete mellan avdelningen för Byggnadsekonomi, vid Lunds Tekniska Högskola, och sektionen for Planlægning og Ledelse af Byggeprocesser, vid Danmarks Tekniska Universitet. Dessa båda avdelningar är varandras ämnesmässiga motsvarighete...

 12. Novel inter and intra prediction tools under consideration for the emerging AV1 video codec

  Science.gov (United States)

  Joshi, Urvang; Mukherjee, Debargha; Han, Jingning; Chen, Yue; Parker, Sarah; Su, Hui; Chiang, Angie; Xu, Yaowu; Liu, Zoe; Wang, Yunqing; Bankoski, Jim; Wang, Chen; Keyder, Emil

  2017-09-01

  Google started the WebM Project in 2010 to develop open source, royalty- free video codecs designed specifically for media on the Web. The second generation codec released by the WebM project, VP9, is currently served by YouTube, and enjoys billions of views per day. Realizing the need for even greater compression efficiency to cope with the growing demand for video on the web, the WebM team embarked on an ambitious project to develop a next edition codec AV1, in a consortium of major tech companies called the Alliance for Open Media, that achieves at least a generational improvement in coding efficiency over VP9. In this paper, we focus primarily on new tools in AV1 that improve the prediction of pixel blocks before transforms, quantization and entropy coding are invoked. Specifically, we describe tools and coding modes that improve intra, inter and combined inter-intra prediction. Results are presented on standard test sets.

 13. Sammenligning av to blodprøver fra samme person analysert ved to laboratorier

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aage Tverdal

  2009-10-01

  Full Text Available  INNLEDNINGEpidemiologiske undersøkelser av lipidnivået hosbefolkningen er helt avhengig av at analysemetodeneholder stabilt nivå over flere år. Dette er lettest å oppnåhvis man hele tiden benytter ett laboratorium, oghjerte-karundersøkelsene til Statens helseundersøkelserhar konsekvent benyttet Klinisk kjemisk avdeling,Ullevål sykehus. Ulike hensyn kan likevel tilsi at andrelaboratorier benyttes. Undersøkelsene til Universiteteti Tromsø som har har vært gjennomført fire ganger iperioden 1973-1995, har vært utført ved Kliniskkjemisk avdeling, Regionsykehuset i Tromsø. Helseundersøkelseni Nord-Trøndelag 1995-1997 harbenyttet Sentrallaboratoriet, Innherred sykehus. I dettearbeidet viser vi hvor store forskjellene blir hvisfeltlagene sender prøver fra samme person til ulikelaboratorier. Vi har undersøkt forskjellene mellomRegionsykehuset i Tromsø og Ullevål sykehus, ogmellom Innherred sykehus og Ullevål sykehus.

 14. Online remote radiological monitoring during operation of Advance Vitrification System (AVS), Tarapur

  International Nuclear Information System (INIS)

  Deokar, U.V.; Kulkarni, V.V.; Mathew, P.; Khot, A.R.; Singh, K.K.; Kamlesh; Deshpande, M.D.; Kulkarni, Y.

  2010-01-01

  Advanced Vitrification System (AVS) is commissioned for vitrification of high level waste (HLW) by using Joule heated ceramic melter first time in India. The HLW is generated in fuel reprocessing plant. For radiological surveillance of plant, Health Physics Unit (HPU) had installed 37 Area Gamma Monitors (AGM), 7 Continuous Air Monitors (CAM) and all types of personal contamination monitors. Exposure control is a major concern in operating plant. Therefore in addition to installed monitors, we have developed online remote radiation monitoring system to minimize exposures to the surveyor and operator. This also helped in volume reduction of secondary waste. The reliability and accuracy of the online monitoring system is confirmed by calibrating the system by comparing TLD and DRD readings and by theoretical analysis. In addition some modifications were carried in HP instruments to make them user friendly. This paper summarizes different kinds of remote radiological monitoring systems installed for online monitoring of Melter off Gas (MOG) filter, Hood filter, three exhaust filter banks, annulus air sampling and over pack monitoring in AVS. Our online remote monitoring system has helped the plant management to plan in advance for replacement of these filters, which resulted in considerable saving of collective dose. (author)

 15. Fruktbarhet hos simler: effekter av ernæring og vekst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N.J.C. Tyler

  1988-06-01

  Full Text Available Tyler's article is published in English in Rangifer 7 (2, 1987: Fertility in female reindeer: the effect of nutrition and growth.Sammendrag: Drektighetsprosenten i ungrein varierer sterkt fra individ til individ og fra flokk til flokk. En høy fruktbarhet i reinflokken er selve grunnlaget for en vellykket reindrift. Overraskende er det derfor at man vet lite om hvilke faktorer som bestemmer om rein skal bli drektig eller ikke. I denne artikkelen blir effekten av ernæring på reinsimlenes fruktbarhet diskutert. Undersøkelser indikerer at rein er som andre pattedyr, der fruktbarheten er relatert til kroppsvekten. Forholdet mellom reinens kroppsvekt og fruktbarhet varierer likevel sterkt. Mye tyder på at drektighetsprosenten i ungrein er avhengig av reintettheten. Dette indikerer at ernæringen er en viktig faktor når det gjelder fruktbarhet i ungrein. Vektspesifikk fruktbarhet kan derfor være en brukbar indikator for reinflokkens fortilgang. I prinsippet vil slike fruktbarhetsundersøkelser gi et tidlig varsel om reintallet er for høyt i forhold til beitegrunnlaget før en markert nedgang i slaktevekten observeres. Etter foredraget til Nic. Tyler hadde Terje Skogland et forberedt innlegg som er gjengitt på norsk. Deretter fulgte en lengre diskusjon som også er gjengitt.

 16. Background Conditions for the October 29, 2003 Solar Flare by the AVS-F Apparatus Data

  Science.gov (United States)

  Arkhangelskaja, I. V.; Arkhangelskiy, A. I.; Lyapin, A. R.; Troitskaya, E. V.

  The background model for AVS-F apparatus onboard CORONAS-F satellite for the October 29, 2003 X10-class solar flare is discussed in the presented work. This background model developed for AVS-F counts rate in the low- and high-energy spectral ranges in both individual channels and summarized. Count rate were approximated by polynomials of high order taking into account the mean count rate in the geomagnetic equatorial region at the different orbits parts and Kp-index averaged on 5 bins in time interval from -24 to -12 hours before the time of geomagnetic equator passing. The observed averaged counts rate on equator in the region of geomagnetic latitude ±5o and estimated minimum count rate values are in coincidence within statistical errors for all selected orbits parts used for background modeling. This model will used to refine the estimated energy of registered during the solar flare spectral features and detailed analysis of their temporal profiles behavior both in corresponding energy bands and in summarized energy range.

 17. Isolation and Expression of the Lysis Genes of Actinomyces naeslundii Phage Av-1

  Science.gov (United States)

  Delisle, Allan L.; Barcak, Gerard J.; Guo, Ming

  2006-01-01

  Like most gram-positive oral bacteria, Actinomyces naeslundii is resistant to salivary lysozyme and to most other lytic enzymes. We are interested in studying the lysins of phages of this important oral bacterium as potential diagnostic and therapeutic agents. To identify the Actinomyces phage genes encoding these species-specific enzymes in Escherichia coli, we constructed a new cloning vector, pAD330, that can be used to enrich for and isolate phage holin genes, which are located adjacent to the lysin genes in most phage genomes. Cloned holin insert sequences were used to design sequencing primers to identify nearby lysin genes by using whole phage DNA as the template. From partial digestions of A. naeslundii phage Av-1 genomic DNA we were able to clone, in independent experiments, inserts that complemented the defective λ holin in pAD330, as evidenced by extensive lysis after thermal induction. The DNA sequence of the inserts in these plasmids revealed that both contained the complete lysis region of Av-1, which is comprised of two holin-like genes, designated holA and holB, and an endolysin gene, designated lysA. We were able to subclone and express these genes and determine some of the functional properties of their gene products. PMID:16461656

 18. Jak se vidíme, jak nás vidí a jací jsme: porovnání českého národního auto- a heterostereotypu s posuzováním reálných Čechů v kontextu pětifaktorového modelu osobnosti

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hřebíčková, Martina; Kouřilová, Sylvie

  2012-01-01

  Roč. 56, č. 1 (2012), s. 1-17 ISSN 0009-062X R&D Projects: GA ČR GAP407/10/2394 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70250504 Keywords : national auto - and heterostereotypes * accuracy of national stereotypes * five-factor model of personality Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.244, year: 2012

 19. Pittsburgh Compound B and AV-1451 positron emission tomography assessment of molecular pathologies of Alzheimer's disease in progressive supranuclear palsy.

  Science.gov (United States)

  Whitwell, Jennifer L; Ahlskog, J Eric; Tosakulwong, Nirubol; Senjem, Matthew L; Spychalla, Anthony J; Petersen, Ronald C; Jack, Clifford R; Lowe, Val J; Josephs, Keith A

  2018-03-01

  Little is known about Alzheimer's disease molecular proteins, beta-amyloid and paired helical filament (PHF) tau, in progressive supranuclear palsy (PSP). Recent techniques have been developed to allow for investigations of these proteins in PSP. We determined the frequency of beta-amyloid deposition in PSP, and whether beta-amyloid deposition in PSP is associated with PHF-tau deposition pattern, or clinical features. Thirty probable PSP participants underwent MRI, [ 18 F]AV-1451 PET and Pittsburgh compound B (PiB) PET. Apolipoprotein (APOE) genotyping was also performed. A global PiB standard-uptake value ratio (SUVR) was calculated. AV-1451 SUVRs were calculated for a set of Alzheimer's disease (AD)-related regions and a set of PSP-related regions. Voxel-level analyses were conducted to assess for differences in AV-1451 uptake patterns and MRI atrophy between PiB(+) and PiB(-) cases compared to 60 normal PiB(-) controls. Statistical testing for correlations and associations between variables of interest were also performed. Twelve subjects (40%) showed beta-amyloid deposition. Higher PiB SUVR correlated with older age but not with AV-1451 SUVR in the AD- or PSP-related regions. Higher AV-1451 SUVR in AD-related regions was associated with higher AV-1451 SUVR in PSP-related regions. We found little evidence for beta-amyloid related differences in clinical metrics, proportion of APOE e4 carriers, pattern of AV-1451 uptake, or pattern of atrophy. Beta-amyloid deposition occurs in a relatively high proportion of PSP subjects. Unlike in Alzheimer's disease, however, there is little evidence that beta-amyloid, and PHF-tau, play a significant role in neurodegeneration in PSP. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 20. [Comparison of echocardiographic findings in AVS patients with and without high IgG, IgM, IgA titers against Chlamydia pneumoniae during 12 months' observation of AVS natural course].

  Science.gov (United States)

  Swierszcz, Jolanta; Dubiel, Jacek S; Krzysiek, Józef; Sztefko, Krystyna; Galicka-Latała, Danuta; Roman, Pfitzner; Podolec, Piotr; Wodniecki, Jan

  2011-01-01

  Comparison of echocardiographic findings in AVS patients with and without high IgG, IgM, IgA titers against Chlamydia pneumoniae during 12 months' observation of AVS natural course. 60 AVS patients who did not agree for operational treatment were divided into group A (30 patients with high IgG titer) group B (30 patients with low IgG titer), group C (22 patients with high IgA titer) group D (38 patients with low IgA titer), group E (7 patients with high IgM titer), group F (53 patients with low IgA titer) Antibodies titers and echocardiographic scans were carried out every 12 months. There were more (p AVS deterioration in group A compared to group B. Group A patients had lower left ventricle posteriori wall systolic diameter compared to group B. There were no differences in echocardiographic parameters between group C and D. Mean ejection fraction was lower and mean right atrium diameter was higher in group E compared to group F. The results may suggest link between Chlamydia pneumoniae and deterioration of AVS.