WorldWideScience

Sample records for augstu kariesa intensitti

 1. Atšķirības sieviešu ar augstu un zemu ķermeņa pašvērtējumu spriedumos par sabiedrībā populāru sieviešu ķermeņa izmēriem.

  OpenAIRE

  Kalniņa, Aija

  2009-01-01

  Pētījuma mērķis bija noskaidrot, vai pastāv atšķirības ar savu ķermeni neapmierinātu sieviešu un ar savu ķermeni apmierinātu sieviešu spriedumos par sabiedrībā populāru un medijos bieži redzamu sieviešu ķermeņu izmēriem. Pētījumā piedalījās divas izlases grupas: vienā bija 24 sievietes ar augstu ķermeņa pašvērtējumu, otrā – 25 sievietes ar zemu ķermeņa pašvērtējumu. Sievietes bija vecumā no 18 līdz 25 gadiem, kuru ķermeņa masas indekss (ĶMI) iekļaujas normālos rādītājos, un kurām nav ēšana...

 2. Decision Making on Train Movement Sequense for Co - Modal Transport Logistic Systems

  OpenAIRE

  Balckars, P; Kuņicina, N; Vinogradova, B

  2008-01-01

  Patreiz transporta sistēmu darbība nenotiek saskaņoti, nav definēti kritēriji un saskaņoti dažādu transportu veidu maršruti (īpaši tas ir aktuāli lielās pilsētās ar augstu transporta kustības intensitāti). Rakstā decision making of train movement secuenses for co - modal transport logistics systems tiek analizētas šādas problēmas: maršrutu sastādīšana; kustības saraksta sastādīšana; pasažieru prioritāšu noteikšana; dzelzceļa transporta kustības saraksta integrācija pilsētas sabiedriskā transp...

 3. Jaunākā pirmsskolas vecuma bērnu sīkās motorikas attīstības sekmēšana rotaļnodarbībās, izmantojot M.Montesori pedagoģiskos principus un didaktiskos materiālus

  OpenAIRE

  Bakanova, Oļesja

  2006-01-01

  Bakalaura darba pētījuma mērķis ir konstatēt Marijas Montesori didaktisko materiālu pozitīvu ietekmi uz pirmsskolas vecuma bērnu sīkās motorikas attīstību. Disciplīna brīvībā ir varenais princips, kuru nav viegli saprast tradicionālu skolas metožu piekritējam. Šī ir centrālā problēma, kas ir apskatīta darbā - aktīvās disciplīnas jēgu nav viegli apjaust un apgūt, taču tā ietver sevī augstu audzināšanas principu. Parasti mēs skaitām indivīdu par disciplinētu tikai tad, kad viņš ir kļuvi...

 4. Penicillium lanoso-viride AMP dezamināzes attīrīšanas preparatīvo metožu izstrāde

  OpenAIRE

  Marcinkēviča, Diāna

  2015-01-01

  AMP dezamināze ir glikoproteīns, kam piemīt imūnmodulējošas īpašības, tādēļ darba mērķis bija izstrādāt efektīvu un ātru AMPD attīrīšanas metodi no Penicillium lanoso–viride 8D, ar kuras palīdzību būtu iespējams iegūt proteīna preparātu ar pietiekami augstu AMPD aktivitāti. Izmantojot divfāžu frakcionēšanu ar PEG un amonija sulfātu, kam seko proteīnu precipitācija ar acetonu, tika atdalīts pigments un iegūts ekstrakts ar līdzīgu AMPD specifisko aktivitāti un lielāku aktivitātes iznākumu, kāds...

 5. The Activity of Oxidative Stress Markers in Acute Respiratory Distress Syndrome / Oksidativa Stresa Marķieru Aktivitate Akuta Respiratora Distresa Sindroma Gadījuma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Šarkele Marina

  2014-12-01

  Full Text Available Akūts respirators distresa sindroms (ARDS ir viena no biežākajām komplikācijām, kas saistīta ar smagu hipoksēmiju un augstu mirstību intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļas pacientu vidū. Līdzsvara traucējumi starp oksidantiem un antioksidantiem var nopietni ietekmēt ARDS patofizioloģiju. Dinamikā tika novēroti 17 pacienti ar ARDS septiņu dienu laikā kopš iekļaušanas pētījumā ar mērķi sekot izmaiņām oksidantu un antioksidantu aktivitātē. Saskaņā ar iegūtajiem rezultātiem tika secināts, ka pacientiem ar ARDS dinamiski izmainās tādu oksidantu aktivitāte kā malondialdehīds un slāpekļa oksīds. Mirušo pacientu grupā oksidantu un antioksidantu līmenis bija atšķirīgs salīdzinājumā ar izdzīvojušiem pacientiem. Paaugstināta tiobarbitūrskābes atvasinājumu un glutationperoksidāzes aktivitāte pirmajā dienā kopš iekļaušanas pētījumā pozitīvi korelē ar nelabvēlīgu slimības iznākumu pacientiem ar akūtu respiratoru distresa sindromu.

 6. Undercar Electrical Generator for Railway Passenger Cars: Improvement of Efficiency / Dzelzceļa Pasažieru Zemvagona Elektriskā Ģeneratora Efektivitātes Uzlabošana

  Science.gov (United States)

  Levin, N.; Kamolins, E.; Gusakov, A.; Pugachev, V.

  2013-04-01

  Passenger cars of the railway transport are being constantly improved, thus becoming ever more comfortable for public conveyance. These cars are fitted with air conditioners, installations for heating and forced ventilation, heaters, refrigerators; lighting, radio and TV sets; communication equipment, etc. All the listed fittings need continuous and secure electricity supply from a primary independent source. The paper considers the possibilities of meeting requirements for particular power supply systems - first of all for undercar generators. At operation of such a high-power generator under rugged conditions it should be highly reliable, possessing a reasonable mass and high efficiency. The existing designs of these generators still do not meet the listed requirements in full measure. To improve the efficiency of the undercar generator it is proposed to integrate its excitation winding into the armature one, thus reducing the copper consumption, losses and mass, while - which is the most important - considerably raising reliability of the generator and its availability factor. Dzelzceļa transporta pasažieru vilcienu vagoni nepārtraukti tiek pilnveidoti ar mērķi paaugstināt pasažieru komforta līmeni pārvadājumu laikā. Šādi pasažieru vagoni aprīkoti ar gaisa kondicionēšanas, apsildes, ventilācijas, ūdens uzsildīšanas, saldēšanas, apgaismes, radio, televīzijas, sakaru u.c. iekārtām. Visām pieminētajām iekārtām to darbības laikā ir nepieciešama nepārtraukta un droša elektroenerģijas apgāde no primāra neatkarīga avota. Darbā tiek izskatīta elektroapgādes sistēma, kura spētu nodrošināt izvirzītās prasības. Pie šīs sistēmas, pirmkārt, pieder zemvagona ģenerators. Tam ir jābūt paaugstinātas jaudas, smagos darba apstākļos jānodrošina augsts drošums, ar pieņemamu masu un augstu lietderības koeficientu. Šādu ģeneratoru esošās konstrukcijas pilnā mērā nespēj nodrošināt iepriekš minētās pras

 7. Solid Biomass Consumption in Households and Greenhouse Gas Emission Reduction in Latvia / CIETĀS Biomasas PATĒRIŅŠ un SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU Emisiju SAMAZINĀŠANAS PERSPEKTĪVA Latvijas MĀJSAIMNIECĪBĀS

  Science.gov (United States)

  Kudrenickis, I.; Klavs, G.

  2013-12-01

  Utilisation of biomass is an important factor in reducing emission of greenhouse gases (GHG); at the same time, high efficiency of biomass combustion technologies is to be ensured to minimise the methane (CH4) emission thus achieving the most efficient reduction in the total GHG emission. The authors analyse the GHG emission breakdown in Latvia among the sectors not included in the EU Emissions Trading Scheme (ETS), and, in the context of emission reduction, evaluate the energy supply in the Latvian household sector, the types of combustion technologies and the used fuels. The trend is considered for the CH4 emission factor during 1990-2010 in the household sector of EU countries, and the numerical index is calculated which illustrates decoupling the consumption of biomass fuel from CH4 emission. To evaluate the perspective of CH4 emission reduction in the Latvian household sector, two scenarios are investigated for efficiency improvement as related to the central heating equipment based on wood fuel. Biomasas izmantošana ir viens no principiālajiem virzieniem siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanā. Maksimāla SEG emisiju samazinājuma panākšanai ir nepieciešams nodrošināt biomasas sadedzināšanas iekārtu augstu efektivitāti, lai minimizētu ar biomasas kurināmā patēriņu saistīto metāna (CH4) emisiju pieaugumu. Autori raksturo Eiropas Savienības (ES) Emisiju kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) un tajā neietilpstošo sektoru (ne-ETS) nozīmi Latvijas SEG emisiju veidošanā, SEG emisiju relatīvo sadalījumu atbilstoši dažādiem ne- ETS sektoriem un SEG emisiju samazināšanas kontekstā analizē Latvijas mājsaimniecību sektora energoapgādi, patērēto kurināmo un izmantotās kurināmā sadedzināšanas tehnoloģijas. Rakstā ir demonstrēta SEG emisiju inventarizācijā pielietotā CH4 emisiju specifiskā faktora mājsaimniecību sektora koksnes kurināmajam skaitlisko vērtību dinamika 1990-2010 gados dažādās ES valst

 8. Solid Phase Extraction of Bryophyte Lipids / Briofītu lipīdu cietfāzes ekstrakcijas frakcionēšana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Klavina Laura

  2015-11-01

  Full Text Available Pētījuma ietvaros izstrādāta vienkārša, ātra un viegli atkārtojama analītiska metode briofītu lipīdu frakcionēšanai. Lipīdu frakcijas frakcionēšanai izmantoja cietfāzes ekstrakciju ar silikagēlu un ar NH2 grupām modificētu silikagēlu, iegūtās vielu grupas kvantificēja kā to trimetilsilil atvasinājumus, izmantojot gāzes hromatogrāfiju-masas spektrometriju. Frakcionēšanu veica, izmantojot eluentu polaritātes gradienta principu (eluenti: heksāns, heksāns/hloroforms 5:1, hloroforms, kā pēdējo eluentu ar NH2 grupām modificēta silikagēla gadījumā izmantojot skābes (etiķskābes šķīdumu. Izpētes objekti bija divi Latvijā plaši izplatīti sūnaugi (Polytrichum commune, Dicranum polysetum, kuru sastāvā identificēja vairāk nekā 45 dažādus savienojumus, daudzi no kuriem ir ar augstu bioloģisko aktivitāti. Sūnaugu sastāvā identificēja sterolus, tokoferolus, taukskābes un citi savienojumus. Izmantotā frakcionēšanas shēma pavēra iespējas identificēt daudzus savienojumus, kuri kopējā ekstrakta hromatogrammā nebija uzrādīti, piemēram, alkānu rindas savienojumi, vairāki steroli. Līdz ar to sūnaugu lipīdu cietfāzes frakcionēšanas metode ļāva noteikt vielu klātbūtni, kuras atrodas mikrodaudzumos, bet kuras varēja ļaut izsekot brīofītu pārvērtībām bioģeoķīmiskos procesos. Ieteiktā frakcionēšanas metode ļāva arī identificēt vairākas vielu grupas, kuras varētu būt perspektīvas kā jaunas bioloģiski aktīvas vielas, kā arī palīdzēja labāk izprast briofītu metabolismu, piemēram starpsugu atšķirības un sastāva sezonālās mainības raksturu.

 9. The Role of Oxidative Stress Markers in Developing of Acute Respiratory Distress Syndrome / Oksidatîvâ Stresa Marķieru Loma Akûta Respiratora Distresa Sindroma Attîstîbâ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ðarkele Marina

  2014-12-01

  Full Text Available Akūts rcspirators distresa sindroms (ARDS ir bieži sastopams, multifaktoriāls iekaisīgas dabas plaušu audu bojājums, kas saistās ar izteiktu komorbiditāti un augstu mirstību intensīvās terapijas pacientu vidū. Nesen pētnieki pārskatīja ARDS diagnostiskos kritērijus kopš 1994. gada. Pašlaik ARDS tiek diagnosticēts, izmantojot Berlīnes definīcijas kritērijus. Svarīga loma ARDS attīstībā ir oksidantu un antioksidantu līdzsvara traucējumiem. Patoģenēzē liela nozīme piemīt tā saucamajām reaktīvajām skābekļa daļiņām. Dinamiskā ARDS attīstībai ir vairāku faktoru ietekme, līdz ar to jālieto individuāla pieeja katram pacientam, kas saistās ar apgrūtinātu prognozi un tālākās ārstēšanas taktikas izvēlē. Reaktīvās skābekļa daļiņas uzsāk šūnu bojāeju, izmainot lipīdus, olbaltumvielas un DNS, kas nopietni apdraud šūnu turpmāko dzīvotspēju, kas savukārt sekmē sekundāro reaktīvo daļiņu izdalīšanās un šūnu nāvi apoptozes vai nekrozes dēļ. Pētījumi parāda, ka daudziem pacientiem ar orgānu mazspēju, iestājoties intensīvajā terapijā, raksturīga pazemināta antioksidantu aktivitāte, kas pastiprina lipīdu peroksidācijas izraisītos negatīvos efektus. Minētie fakti pierāda nepieciešamību pēc iespējas sekmīgāk un agrināk prognozēt ARDS attīstību un turpmāko gaitu kritiski slimiem pacientiem.

 10. Determination of Two-Liquid Mixture Composition by Assessing Dielectric Parameters 1. Precise Measuring System / Divu Šķidrumu Maisījuma Sastāva Noteikšana, Izvērtējot to Dielektriskos Parametrus 1. Precīza Mērīšanas Sistēma

  Science.gov (United States)

  Vilitis, O.; Shipkovs, P.; Merkulovs, D.

  2013-08-01

  ,01%. Šajā darbā piedāvātajā jaunajā mērīšanas sistēmas struktūras risinājumā iekļautas divas tiešas signālu digitālās sintēzes mikrosistēmas, kas ar augstu precizitāti ģenerē mērīšanai nepieciešamās formas, fāzes un amplitūdas signālus ar 100,000 kHz frekvenci un tiek vadītas no mikrokontrolera. Mērīšanas sistēmā izmantota mērsignālu sinhronizētās detektēšanas tehnika. Izstrādātās sistēmas konigurācija, mērīšanas režīma uzstādījums un vadība automātiski praktiski izslēdz virkni mērīšanas signālu parazītisko fāzes nobīžu un fāzes uzstādījumu kļūdas. Izstrādātā mērīšanas sistēma ērti piemērojama vispārējai izmantošanai kapacitātes vai impedances mērierīcēs. Samērā nelielā prognozējamā mērīšanas sistēmas pašizmaksa un kompaktā, portatīvā konstrukcija, kā arī iepriekš minētās priekšrocības paplašina sistēmas lietojumu ne tikai etanola koncentrācijas mērīanai bioetanola ražošanas procesā, bet šī sistēma var tikt izmantota arī eļļas, benzīna un citu degvielu testēšanai, ķīmiskajā, farmācijas un pārtikas industrijā, mikrobioloģijā un medicīnā, lai noteiktu glikozes, antigēnu, antivielu, proteīna, DNS fragmentu un citu vielu saturu šķīdumos u.c.