WorldWideScience

Sample records for antimon och ett

 1. Ramverk för en drift- och underhållsstrategi ur ett regelstyrt infrastrukturperspektiv

  OpenAIRE

  Espling, Ulla

  2004-01-01

  Att förvalta statens järnvägar är en komplex uppgift där hänsyn måste tas till interna och externa faktorer och processer samtidigt som krav på effektivitet ställs från ägare, kunder och slutkunder. Banverket bildade 1988 genom att det affärsdrivande verket Statens Järnvägar delades i ett infrastrukturverk, Banverket, och ett trafikutövningsverk SJ. Vid tidpunkten för delningen var infrastrukturanläggningarna i stort behov av upprustning och förnyelse. Till att börja med tillämpades regelstyr...

 2. Från yrkesvalslärare till karriärvägledare : Studie- och yrkesvägledaryrket i ett professionaliseringsperspektiv

  OpenAIRE

  Holmsten, Nina; Lehninger, Jeannette

  2009-01-01

  I Sverige finns det idag ett stort antal yrken och en del av dessa är i en professionaliseringsprocess. Studie- och yrkesvägledaryrket är ett exempel på ett yrke i denna process. Syftet är att beskriva utvalda aktörers syn på studie- och yrkesvägledaryrkets avgränsningar, kompetens samt eventuella auktorisation i ett professionaliseringsperspektiv. En kvalitativ metod har använts och fem elitintervjuer har genomförts med representanter från Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges vägle...

 3. Förskolechefens anavar och uppdrag i ett kommunalt förvaltningsperspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anita Eriksson

  2015-12-01

  Full Text Available The revision of the Swedish Education Act and of the Pre-School Curriculum of 2010 involved a demand for improved pedagogical quality and for an alteration and clarification of roles and responsibilities within the pre-school sector. In the revision the responsibilities, authorizations and rights to make decisions of the Heads of Preschool were articulated and clarified. This article describes and discusses how the new responsibilities and tasks of the Heads of Preschool have been interpreted and how the response to the revisions has manifested itself within a framework of municipal public administration. The data used consists of a questionnaire answered by 48 administrative officials with responsibility for education government in different municipalities. The result shows that the Heads of Preschool in a majority of municipalities are faced with increasing responsibilities and a new accountability structure. In order to meet the demands for improved pedagogical quality they are also expected to provide competence development opportunities for preschool staff.2010-års revideringen av skollagen och förskolans läroplan innebar dels ökade krav på pedagogisk kvalitet och dels på en förändrad och förtydligad ansvarsstruktur i förskolan. För förskolechefens del explicitgjordes och förtydligades både ansvar, befogenhet och beslutsrätt. I artikeln beskrivs och problematiseras hur förskolechefens ansvar och uppdrag tolkas och kommer till uttryck i ett övergripande kommunalt förvaltningsperspektiv i samband med dessa revideringar. Data utgörs av en enkätundersökning besvarad av 48 förvaltningstjänstemän anställda i olika kommuner. Resultatet visar att förskolechefen i flertalet kommuner har tilldelats ett stort ansvar när det gäller att tolka och initiera den förtydligade ansvarsstrukturen och skapa förutsättningar i form av kompetensutvecklingsinsatser för förskolepersonalen för att möta de ökade kraven p

 4. Tre lampor och ett ben : produktserie för Gotlands Lampfabrik

  OpenAIRE

  Johansson, Emma

  2010-01-01

  Gotlands Lampfabrik är en nystartad verksamhet (2009) som drivs av Jonas Kling och Jane Odell centralt på Gotland. De producerar stilrena lampskärmar i ett ljust polymermaterial med papp på båda sidorna. Produktionen är liten och görs för hand på plats i den egna fabriken i Väskinde. Sortimentet består av 33 lampskärmar och i nuläget producerar inte Gotlands Lampfabrik sina egna lampben eller upphängningar utan köper in dem från fristående parter vilket medför att sortimentet kan uppfattas so...

 5. Evidensgraderingssystemet GRADE : Ett sätt att granska vetenskaplig kunskap om metoder och arbetssätt i hälso- och sjukvården

  OpenAIRE

  Roback, Kerstin; Carlsson, Per

  2009-01-01

  Beslut om införande av nya behandlingsmetoder och arbetssätt i sjukvården präglas alltid av en viss grad av osäkerhet. De studier som gjorts av metodens för- och nackdelar kan vara av olika god kvalitet och därmed ge mer eller mindre säkra resultat. Efter att användningen av systematiska litteraturstudier vid medicinsk teknologiutvärdering tog fart på 1980-talet började man efterfråga ett beslutsunderlag som även tar hänsyn till olika studiers kvalitet. Detta initierade utvecklingen av flera ...

 6. Metoder och verktyg för motivation till och integration av arbetsmiljöarbete

  OpenAIRE

  Åteg, Mattias; Nygren, Olle; Andersson, Ing-Marie; Laring, Jonas; Neely, Greg; Rosén, Gunnar

  2006-01-01

  Rapporten utgår från forskningsområdet "Hur kan och bör arbetsmiljöarbete bedrivas och integreras i organisationers kärnverksamhet?" vid tema SMARTA, Arbetslivsinstitutet. I ett tidigare arbete har ett antal egenskaper identifierats som viktiga för motivation och engagemang för arbetsmiljöarbete, sk Moveit-egenskaper. Dessa egenskaper och deras roll i arbetsmiljöarbetet ställs här i relation till perspektivet integrerat arbetsmiljöarbete, där arbetsmiljön ingår i styrsystemet och arbetsmiljöa...

 7. Vinylskivor, Nivea och Teinitalo, Genus- och åldersperspektiv på reklam i ungdomstidningen Suosikki 1964

  OpenAIRE

  Rydman, Ina

  2016-01-01

  Populärkulturen och ungdomskulturen uppkom på 1950-talet då Finland hade börjat klassas som ett modernt konsumtionssamhälle. Ett ekonomiskt uppsving under efterkrigstiden ledde till ökad konsumtion i samhället och till den så kallade tonårsindustrin. Det skedde en amerikanisering som syntes i finsk media och i reklam vilket präglade ungdomskulturen. I början av 1960-talet var en stor del av landets befolkning unga och de hörde till babyboom-generationen. I ungdomstidningar kan man se tecken p...

 8. Teckensnitt och dess personlighetsdrag

  OpenAIRE

  Linnarsson, Johan; Borja, Mårten

  2014-01-01

  När du arbetar med teckensnitt, vare sig du skapar – eller helt enkelt väljer ett teckensnitt, finns det konsekvenser till följd av skapandet och/eller valet. Läslighet och läsbarhet ligger i hjärtat av teckensnitts utformning – men principerna kring läslighet och läsbarhet är flexibla och kan komma att bortses ifrån, beroende på den tänkta kontexten för teckensnittet. Ett grepp om historiken bakom användningen av vissa teckensnitt, såväl som kunskap om de möjliga associationer de kan väcka ä...

 9. Rehabilitering efter dekompression och diskoperation - framställandet av en fysioterapeutisk patientanvisning : Ett beställningsarbete av Tölö sjukhus

  OpenAIRE

  Nyberg, Jasmina

  2016-01-01

  Examensarbetet är ett praktiskt inriktat examensarbete med fokus på rehabiliteringen efter en dekompressions- och diskoperation. Det är ett beställningsarbete av Tölö sjukhus med syftet att framställa en fysioterapeutisk patientanvisning. Önskemål från uppdragsgivare var att utforma en tydlig patientanvisning för ryggopererade bestående av skriftliga instruktioner angående postoperativ rehabilitering i form av vardagliga aktiviteter, fysisk aktivitet, ryggens viloställningar, vi...

 10. Överensstämmelsen mellan ett företags önskade employer brand och den faktiska uppfattningen bland de anställda.

  OpenAIRE

  Leander, Kajsa; Johannesson, Maria

  2013-01-01

  Employer branding (som kan ses som ett företags arbetsgivarvarumärke) är ett begrepp som det under det senaste decenniet riktats mycket uppmärksamhet mot och i denna uppsats undersöks hur ett företags önskade interna employer brand överensstämmer med uppfattningen de anställda har om företaget i fråga. För att undersöka den interna uppfattningen har en kvantitativ undersökning genomförts i form av enkäter som sedan kompletterats med en kvalitativ undersökning bestående av intervjuer för att p...

 11. Volkswagen - Ett globalt fusk : En deskriptiv studie om biljättens utsläppsskandal och dess påverkan

  OpenAIRE

  Edlund, Erik; de Bourgh, Oscar

  2016-01-01

  Genom åren har ett flertal bolag världen över involverats i olika slags skandaler, en del som rena brott och andra som skylls på misstag eller olyckshändelser. Några av det större slaget är t.ex. BP-skandalen där miljontals fat med olja läckte ut i mexikanska golfen, detta skylldes på en olyckshändelse. Andra exempel är Enron som gjorde ett rent bedrägeri i form av bokföringsbrott eller Stora Enso som sysslade med barnarbete i utvecklingsländer, vilket blossade upp som en skandal i form av bo...

 12. Finansiell Bootstrapping i SME : en kvantitativ studie om hur ett starkt socialt och affärsmässigt nätverk påverkar valet av bootstrappingmetoder

  OpenAIRE

  Nilsson, Ida; Sacic, Zehra

  2016-01-01

  Syftet med denna kandidatuppsats är se hur ett starkt socialt och affärsmässigt nätverk påverkar valet av bootstrappingmetoder i små och medelstora företag (SME). Detta eftersom SME står för 99,9 procent av samtliga företag på den svenska marknaden och därmed är betydelsefulla för landets ekonomiska tillväxt och sysselsättning. Däremot möter SME svårigheter vid extern finansiering av sin verksamhet. SME kompenserar detta genom att engagera sig i olika ”bootstrappingaktiviteter”. Bootstrapping...

 13. Face to Face : Marknadsföring på Facebook - en studie av åsikter från ett inifrån- och utifrånperspektiv.

  OpenAIRE

  Christensson, Annika; Hedborn, Jenny; Källberg, Hanna

  2008-01-01

  Sociala nätverk, eller så kallade communityn är ett fenomen som fått större betydelse idag och snabbt spridit sig runt om i världen. Communityn Facebook har blivit känd för att den samlar många användare och har en god målgruppskännedom, vilket gör Facebook till en attraktiv marknadsföringsplats som har uppmärksammats av en rad olika företag och organisationer. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka möjligheter och begränsningar Facebook har som marknadsföringskanal, samt undersöka s...

 14. Employer branding. : - En fallstudie vid Sandvik AB om uppfattningar av begreppet employer branding och hur detta tillämpas idag och i framtiden.

  OpenAIRE

  Eriksson, Johan

  2012-01-01

  Employer branding är ett begrepp som är aktuellt bland företagen just nu och allt fler väljer att satsa på employer branding som marknadsföringsstrategi. Den här studien handlar om employer branding på Sandvik och begreppet employer branding.Syftet med denna fallstudie av en global koncern är att förklara och beskriva begreppet employerbranding, samt hur man arbetar med detta och vilka framtidsvisioner man har på Sandvik.Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med ett antal ny...

 15. Belöning och motivation

  OpenAIRE

  Blomqvist, Johnny

  2015-01-01

  Många företag använder sig av belöningssystem för att hålla kvar den nuvarande personalen och för att motivera personalen till ett bättre resultat i framtiden. För att ett belöningssystem skall fungera måste personalen vara motiverade. Syftet med detta arbete är att utreda vad personalen i några företag på Kimitoön anser om belöning och betydelsen av belöning i arbetet. I undersökningen utreder jag även motivationens betydelse i arbetet och vilken typ av belöning som motiverar på längre si...

 16. 1+1=3? : en studie om co-branding och dess påverkan på ett varumärkes värde

  OpenAIRE

  Lindberg, Ida; Andersson, Sandra

  2008-01-01

  Co-branding, vilket är en typ av varumärkessamarbete, har på senare tid blivit en populär strategi i strävan efter att skapa ett högre värde för konsumenten samt nå fördelar så som ökade intäkter samt möjligheten att skapa och attrahera lojala kunder. Dock finns det siffror som pekar på att många co-brandingsamarbeten misslyckas. Mot denna bakgrund har syftet med denna studie varit att, utifrån lojala kunders perspektiv, undersöka vilken påverkan ett varumärkessamarbete av typen co-branding k...

 17. Skapandet av en handbok för ett franchiseföretag : Case: Pub Niska

  OpenAIRE

  Juvonen, Jenni

  2017-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att skapa en franchisehandbok för franchiserestaurangen Pub Niska. En franchisehandbok innehåller mer detaljerad information om ett företag, dess riktlinjer och vardagliga rutiner. En franchisehandboks viktigaste uppgift är att säkra kvaliteten i ett koncept. Franchisehandboken för Pub Niska innehåller information om företaget i allmänhet och beskriver hur företaget är uppbyggt samt presenterar riktlinjer för marknadsföring, inredning och ekonomi. Dessuto...

 18. Bland prinsessor och soldater : En kvalitativ innehållsanalys av genus och stereotyper i två Disneyfilmer

  OpenAIRE

  Jonsson, Andreas

  2014-01-01

  Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur genus representeras och hur feministisk kritik syns i Disneyfilmerna Mulan och Frost. Arbetet behandlar kopplingen till tidigare Disneyfilmer och stereotypa framställningar av manligt och kvinnligt. Det utgår från ett genusperspektiv som tar hänsyn till könsroller som är resultatet av sociala konstruktioner. Metod: Filmerna har studerats i sin helhet och sedan har specifika scener och sekvenser valts ut för närmare studie. De har analys...

 19. Tidsperspektiv, mindfulness och stress: : en korrelationsstudie

  OpenAIRE

  Koudriavtseva, Antonina

  2017-01-01

  Denna studie undersökte det potentiella sambandet mellan tidsperspektiv, mindfulness och upplevd stress. Kring 60 studenter besvarade en online-enkät som inkluderade den svenska versionen av Zimbardo Time Perspective Inventory, Five Facets of Mindfulness Questionnaire och Perceived Stress Scale. Analyserna omfattade bivariata korrelationer, multipel linjär regressionsanalys och path analys. I linje med hypoteserna indikerade resultaten statistiskt signifikanta samband mellan mindfulness, ett ...

 20. Sex- och samlevnadsundervisning i Sörmlands skolor

  OpenAIRE

  Karolina Öjemalm, Karolina

  2009-01-01

  Sexualitet är ett grundläggande behov hos människor och påverkar individens upplevelse av hälsa och välbefinnande. Skolan fungerar som en viktig arena för att främja unga vuxnas sexuella hälsa och sex- och samlevnadsundervisningen i skolan kan ha stor betydelse för unga vuxnas utveckling. Sex- och samlevnadsundervisning har varit obligatorisk i svenska skolor sedan år 1955. Trots det visar en kvalitetsgranskning av sex- och samlevnadsundervisningen i svenska skolor från år 1999 att kvaliteten...

 1. Främja medarbetarnas engagemang : Ett ledarskapsverktyg för att öka engagemang och undvika utbrändhet

  OpenAIRE

  Järnström, Ida

  2016-01-01

  De senaste åren har engagemang varit ett mycket omtalat ämne, då forskning har visat att engagemang har en positiv inverkan på organisationens framgång. Dagens turbulenta värld tvingar dock organisationerna att kräva högre prestationer av sina medarbetare trots färre resurser, vilket kan resultera i oengagemang och utbrändhet. Detta bekräftas utgående från gallupundersökningar, vilka visar att en endast en liten del av medarbetarna verkligen är engagerade på sina arbetsplatser. Syftet med...

 2. Jämnt Lärande : Ett illustrerat hjälpmedel till normkritisk granskning av läromedel

  OpenAIRE

  Denninger, Johan

  2017-01-01

  I detta examensarbete undersöks normbildande och reproducering av normer i samband med bilder i läromedel som används av modersmålslärare i Eskilstuna Kommun. Arbetet bygger på problematiken att stereotyper och reproducering av normer är vanligt förkommande i läromedlen samt att lärarnas brist på tid och möjlighet att granska läromedlen normkritiskt. Syftet med arbetet är att formge ett gestaltningsförslag till ett illustrerat hjälpmedel för normkritisk granskning av läromed...

 3. Strindberg på färöiska : En analys av Ett halvt ark papper

  OpenAIRE

  Qureshi, Karl

  2007-01-01

  Syftet med denna uppsats är att ge en insikt i hur den färöiska översättningen av Strindbergs novell Ett halvt ark papper förhåller sig till originalet i fråga om syntax och ordbildning ur ett såväl grammatiskt som semantiskt perspektiv. Metoden som tillämpas är en kvalitativ-komparativ metod som har sitt ursprung i en kombination av kopplingsanalys och komponentanalys. Resultatet av materialet visar att måltextens syntax överlag överensstämmer med syntaxen i källtexten med ett fåtal konsekve...

 4. Den spelifierade arbetsplatsen : ett medarbetarperspektiv på motivation

  OpenAIRE

  Eklund, Max; Harry, Elin

  2017-01-01

  Denna studie syftar till att bidra med kunskap om hur anställda upplever motivation i samband med användandet av ett spelifieringsprogram. Detta har konkretiserats med hjälp av frågeställningarna ”På vilket sätt påverkar spelifieringen de anställdas motivation?” och ”Vilka konsekvenser upplever anställda att spelifieringen har för deras arbetssituation?” För att behandla frågeställningarna har åtta semistrukturerade intervjuer med anställda genomförts hos ett företag som använder sig av ett s...

 5. First green kit : ett inredningsprojekt för det offentliga uterummet

  OpenAIRE

  Danielsson, Ida

  2008-01-01

  Projektet omfattas av ett parkprojekt med analyser och gestaltning av grönstrukturer i Nynäshamns stad. Inriktningen är utformning av allmänna utrymmen i det offentliga uterummet med fokus att öka tillgängligheten och tillgången av grönytor och parker. Projektet syftar i att skapa värdefulla platser för ökad trygghet och trivsel. Målsättningen är också att visualisera en vision om rum för upplevelser och aktiviteter. Rum i vilka allmänheten frivilligt vistas om den fysiska miljön är god. Stad...

 6. LCA som verktyg för ökad kunskap om miljöpåverkan från golvmaterialen vinyl, linoleum och parkett : Utifrån certifieringskriterier om relevans, potential och styrbarhet

  OpenAIRE

  Yilmaz, Secil

  2012-01-01

  Life Cycle Assesment, LCA, används för att sammanställa och utvärdera in- och utflöden ur ett system samt potentiell miljöpåverkan under en produkts livscykel. Beräkningarna görs genom att se hela produkten ur ett livscykelperspektiv, dvs. från det att produkten är en råvara till det att den hanteras som avfall. Beroende på måldefinition och systemgränser kan detaljgraden och tidsramen för LCA-studien varieras. LCA används för att identifiera möjligheter att förbättra produkten i olika delar ...

 7. Varumärket IKEA : en studie om identitet och image vid företagets etablering i Karlstad

  OpenAIRE

  Almqvist, Jessica; Reinholdsson, Åsa

  2007-01-01

  IKEA är i nuläget ett av Sveriges och världens starkaste varumärken och under sommaren 2007 kommer IKEA att etablera sig i Karlstad. För att ett varumärke ska kunna anses vara starkt krävs det att företagets identitet och image stämmer överens. Identitet är de signaler som företaget sänder ut till kunden och image är den uppfattning som uppstår i kundens medvetande om själva företaget. Intresset i nuläget var att se till vad IKEA har för identitet och vad boende i Karlstad med omnejd har för ...

 8. M2-metoden: Minne och motivation i harmoni för ökad genomströmning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leonard Suppatt Ngaosuvan

  2013-01-01

  Full Text Available God genomströmning är en ekonomisk förutsättning för lärosäten inom högre utbildning. Studiens syfte var att testa en didaktisk metod där studenter övar med tentamensuppgifter under kursens gång. Metoden testades på ett moment i metod och statistik på en samhällsvetenskaplig utbildning. Ett treveckorsmoment i kvantitativ metod och statistik genomfördes på avancerad nivå och bestod av föreläsningar, statistikövningar och gruppövningar. Inför momentet presenterades 117 uppgifter ur vilka ett stratifierat slumpvist urval konstituerade salstentan. Studenterna arbetade självständigt med studieuppgifterna med lärarstöd. Resultatet visade god genomströmning, där samtliga 64 förstagångstentander blev godkända. Metodens framgång i genomströmning förklaras i termer av både minnes- och motivationspsykologi. 

 9. Luhmanns masmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system Luhmanns massmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system [Luhmann’s mass-media theory and Internet as an artificial intelligent semiotic system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Kåhre

  2010-11-01

  Full Text Available Artikeln diskuterar hur en modern form av AI-programmering, som kallas Konnektionism i en design som kallas Distribuerad AI (DAI, påverkar den uppfattning Luhmann har om massmediernas roll för den andra ordningens observationer. DAI använder noder för att skapa aktivitet i systemen och inte de koder som styr processerna i den klassiska eller symboliska formen av AI. Luhmanns teori kan utvecklas genom att ersätta systemens koder med noder som förändras beroende på i vilken relation de står till andra noder. På så sätt kan kommunikationsbegreppet utvecklas så att det också omfattar systemens interaktioner med omvärlden. Det skapar en bättre förutsättning för att observationsmöjligheter direkt uppstår genom systemens relationer till omvärlden. Internet och AI-programmerade söksystem och robotar kan då fungera som ett artificiellt semiotiskt system som skapar möjligheter att göra observationer.The article discusses how a modern form of AI programming, known as Connectionism in a design known as Distributed Artificial Intelligence (DAI, affects the perception Luhmann has on mass media's role concerning second-order observations. DAI uses nodes to create activity in the systems and not the codes used by the Classic or Symbolic form of AI. Luhmann’s theory can be developed by replacing the systems codes with nodes that change depending on their relations to other nodes. In this way, we can reformulate the concept of communication, so that it includes the systems interactions with the environment. It creates better conditions so that observing opportunities may arise directly from these interactions. Internet and AI-programmed search systems and robots can then act as an artificial semiotic system that creates opportunities for making observations.

 10. Export eller joint venture? : Ett litet företags internationella expansion.

  OpenAIRE

  Hamilton, Tobias; Tenne, Fredrik

  2006-01-01

  För små till medelstora företag (SMEs) vars kännetecken är bristande resurser kan konsekvensen av ett felaktigt etableringssätt vid internationell expansion vara skillnaden mellan överlevnad och konkurs (Kuo & Li 2003). Etableringar på utländska marknader kan genomföras via en rad olika etableringssätt. Två av dessa kommer att behandlas i denna uppsats; export och joint venture. Det amerikanska SME-företaget Pro Spot tillverkar svetsar till bilverkstäder och önskar expandera på den europe...

 11. Verksamhetsanalys, Planering och Utveckling av en webbtjänst

  OpenAIRE

  Kindstedt, Tomas

  2013-01-01

  Arbetet behandlar utvecklingsprocessen av programmet SECTMA, ett cirkeltränings-program designat för människor som utövar kampsporter. Programmet är designat för alla konditionsnivåer från toppidrottare till de som endast vill förbättra sin kondition. Arbetet är tudelat, i den första delen går jag igenom teori för STOF och Agile för att skapa en grund och en förståelse för hur jag vill utveckla programmet. Den andra delen följer med utvecklingsprocessen stegvis. STOF erbjuder ett ramverk...

 12. Gymnasierektors ledarskapsparadox: att vara verksamhetschef och pedagogisk utvecklare

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ingemar Johansson

  2014-11-01

  Full Text Available Forskning om rektors ledarskap är omfattande, men studier som undersöker gymnasierektors arbetssituation och ledarskap är mer sällsynta. Avsikten med den föreliggande studien var att bidra till att denna kunskapslucka fylls igen. Semistrukturerade intervjuer med tio gymnasierektorer genomfördes med fokus på rektors arbetsuppgifter, möjlighet att planera och styra arbetet, förväntningar kring ledarskapet, samt möjlighet att utvecklas och lära i arbetet. I resultaten av den tematiska analysen framträdde fyra teman: (1 ledarskapsideal, (2 kollegialt stöd, (3 ledarskap i en förändringsbenägen organisation, och (4 begränsat utrymme för reflektion. Ett övergripande, gemensamt tema: "Ledarskapsparadox" speglar de högst varierande omständigheter och förhållanden i vardagen som en gymnasierektor ska kunna hantera, vilka också präglar resultatet av analysen. Ett något oväntat resultat var att gymnasierektor upplevde stort, eget ansvar för elevernas bästa. Studien kastar nytt ljus på gymnasierektorers ledarskap, och bidrar till ökad förståelse för vad rollen som ledare för en komplex organisation som gymnasieskolan kan innebära. Genom att knyta an till en arbetspsykologisk ledarskapsteori och formulera en arbetspsykologisk hypotes kan studien bidra till forskningen om arbetsintegrerat lärande (AIL.

 13. Imageskapande och marknadsföringskommunikation : En deskriptiv studie om Örebro Bostäders arbete i Vivalla och Markbacken

  OpenAIRE

  Abedian Sanandaji, Foad

  2011-01-01

  Slutsatsen efter genomfört arbetet är att Örebro Bostäder AB bland annat har en önskvärd image av Vivalla som ett område med en unik och personlig omgivning med mindre individuella bostadsområden där det finns något för alla smaker. I Markbacken vill Öbo behålla och förstärka en image av variation, där allt från barnfamiljer till den som söker ett lite mer exklusivt boende skall lockas. Vidare har undersökningen visat att dessa önskvärda imager främst förmedlas via mun till mun-metoden, massm...

 14. The movement continues : En kvalitativ textanalys av Donald Trump ur ett propagandaperspektiv

  OpenAIRE

  Segerström, Lina

  2018-01-01

  Den 20 januari 2017 tillträdde Donald Trump som USA:s 45e president. Redan under valkampanjen, som Trump gick in i som en politisk outsider, såg vi en ny kommunikationsstil träda i kraft som enligt Enli (2017) bättre kan beskrivas som amatörism. Språket var rakt, direkt och ofiltrerat och tog ett stort kliv ifrån den traditionella politiska kommunikationen. Trumps huvudsakliga kommunikationsplattform är den sociala mediesajten Twitter där han kommunicerar frekvent och monologiskt med sin publ...

 15. Litteraturarbete i ett svenska som andraspråksklassrum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Catarina Economou

  2015-06-01

  Full Text Available AbstractThis article considers the role of reading fiction in Swedish as a second language instruction. The study examines how a group of advanced second language learners in a Swedish upper secondary school read, interpret and discuss a contemporary Swedish novel, how they interact with the text and with each other in relation to the text. Furthermore, it analyses which forms of reading the students use. It is a qualitative, empirical study based on field studies, transcriptions of tape recorded interaction and of written texts. The results indicate that second language learners in this context have a positive attitude towards reading and discussing what they read using several forms of reading. They often compare the content of the text to their own lives. One conclusion is that literature teaching and literature can be integrated into one Swedish subject in order to create even more meaningful interactions between students from different backgrounds. Another is that literature can be a means of language development as well as personal development.Keywords: Second language learners, literature pedagogy and didactics, forms of reading, democracy. SammandragDenna artikel handlar om skönlitteraturens roll i skolämnet svenska som andraspråk. Studien undersöker hur en grupp avancerade andraspråksinlärare i en svensk gymnasieskola läser, tolkar och diskuterar en modern svensk roman och hur de interagerar med texten och med varandra i relation till texten. Dessutom analyseras vilka läsarter som eleverna använde sig av. Den är en kvalitativ, empirisk studie som baseras på fältstudier, transkriptioner av inspelade boksamtal och elevtexter. Resultaten visar att andraspråkseleverna hade en positiv attityd till boksamtal och de använde sig av flera läsarter. De jämförde ofta texten till sina egna liv och erfarenheter.  En slutsats är att litteraturundervisning och litteraturarbete skulle kunna integreras i ett gemensamt ämne så att

 16. Employer Branding : Ett gränsöverskridande varumärkesarbete

  OpenAIRE

  Axelsson, Åsa; Granstig, Anna

  2004-01-01

  Bakgrund: Denna uppsats handlar om hur företag ska kunna attrahera framtida kompetens med en ny varumärkesstrategi. ”Employer Branding” är namnet på denna strategi och beskrivs av konsulter som ett medel för företag att via en genomtänkt varumärkesstrategi profilera företaget på kompetensmarknaden. Grunderna i en Employer Branding-strategi innefattar följande aspekter: att kunna attrahera och behålla den bästa kompetensen samt att ena företaget kring sin vision och kultur. Vi har i denna upps...

 17. Musikbranschen i förändring : Artistens möjligheter med och utan skivbolag

  OpenAIRE

  Järnström, Sofia Maria

  2011-01-01

  Syftet med mitt examensarbete är att undersöka i vilken utsträckning artister kan nå en publik utan att ingå ett skivkontrakt och att klargöra för vilka kanaler som finns tillgäng-liga för självständig marknadsföring. Undersökningen är kvalitativ och jag kommer att fokusera på fyra intervjuer med personer inom branschen. Jag fokuserar på dessa frågor: 1) Hur kan en artist nå ut med sin musik, utan att ha ett skivbolag bakom sig som marknadsförare och distributör? 2) Vilka nya...

 18. Surdegsbröd och jästbröd : skillnad i smak och GI-värde

  OpenAIRE

  Björkman, Andreas; Jeppsson, Julia

  2015-01-01

  Inledning: Surdeg är idag en trend som fångats av många och de flesta bagerier ochdagligvarubutiker säljer bröd som kallas för surdegsbröd. Ett traditionellt surdegsbröd är ettbröd där surdegen används som enda hävningsmedel i brödet. Syfte: Syftet var att undersöka skillnader i sensoriska egenskaper, utifrån ettkonsumentperspektiv, samt GI-värde mellan surdegsbröd, jästbröd och bröd bakat på bådesurdeg och jäst. Material och metod: Metoderna som användes var två olika konsumenttester för att...

 19. Facebook applikationsutveckling : En analys och guide

  OpenAIRE

  Klinkmann, Samuel

  2012-01-01

  Facebook har blivit det ledande sociala nätverket på nätet. Facebook erbjuder även mycket goda möjligheter för företag att presentera sig, skapa sig ett brand på sidan och utveckla nya försäljningsinitiativ. Arcada har redan en tid haft en Facebook-sida. Nu ville de satsa mera på den och därför prova på att göra en kampanj i form av en facebook-applikation. Detta gjordes i och med deras brandförnyelse för läsåret 2011-2012. Detta examensarbete analyserar applikationen jag gjort tillsamma...

 20. Hur fungerar datorer? : En fallstudie av att utveckla pedagogisk multimedia för ett datorhistoriskt museum.

  OpenAIRE

  Ahl, Linda

  2004-01-01

  Få människor vet hur datorer fungerar, vilka komponenter de är uppbyggda av och hur dessa samverkar. I detta examensarbete har en prototyp till en multimediepresentation utvecklats. Presentationen kommer att placeras på ett datorhistoriskt museum och dess syfte kommer där att vara att hjälpa människor förstå hur datorer fungerar. Prototypen är baserad på bilder och enklare animationer som förklarar samverkan och funktion hos de olika datorkomponenterna, bland annat genom att visa scenarier so...

 1. Fantasifull utflykt med skilda perspektiv : En studie om genus, normbrytning och stereotyper i bilderboken Se upp för krokodilen! (2013)

  OpenAIRE

  Ljungberg, Sofia

  2015-01-01

  Studien undersöker hur könsroller gestaltas ur ett genusperspektiv i bilderboken Se upp för krokodilen! (Moroni & Eriksson, 2013). Syftet är att få djupare kunskaper om hur dessa skildringar speglar målen i läroplanen för förskolan om att motverka traditionella könsnormer och främja jämställdhet och likabehandling mellan könen. Forskare menar att bilderboken är ett användbart och didaktiskt verktyg för att fånga barns intressen och påverka deras tankegångar. Tidigare forskning (Kåreland, ...

 2. Balans mellan arbete och familjeliv : Ett vinnande koncept för alla

  OpenAIRE

  Holmgren, Viktor; Ajena, David

  2012-01-01

  Under de senaste årtionden har en stor förändring skett hos familjers olika sätt att förhålla sig till arbetslivet. Den traditionella arbetsdagen på 8-timmar är inte längre normen, och den framväxande informations- och kommunikations teknologin gör att en anställd kan få tillgång till allt arbete 24/7. En följd av dessa förändringar är att efterfrågan på familjerelaterande- och hushållsnäratjänster har ökat både för män och kvinnor. Rapporten har visat forskning och studier som påvisar att de...

 3. Bilderboken ur ett genusperspektiv : En bilderboksanalys av tre svenska böcker som utmanar stereotypa könsroller

  OpenAIRE

  Malmqvist, Hanna

  2015-01-01

  Syftet med denna studie är att se hur några bilderböcker utmanar de stereotypa könsrollerna. Jag kommer att granska hur pojkar och flickor framställs ur ett genusperspektiv och även titta på hur text och bild kompletterar varandra, med hjälp av Nikolajevas (2000) analysmodell för bilderböcker. Jag har valt att analysera tre stycken böcker och två av dessa har pojkar som huvudkaraktärer och en har en flicka som huvudkaraktär. Med den medvetenhet man har idag kring genus så kan dessa böcker var...

 4. Tunaweza - Vi kan! : Om att använda drama som metod för att stärka unga flickors självkänsla i ett utvecklingsland

  OpenAIRE

  Åman, Julia

  2016-01-01

  I detta examensarbete behandlar jag hur man kan använda drama som metod för att stärka unga flickors självkänsla i ett utvecklingsland. Arbetet kretsar kring de erfarenheter jag fick när jag gjorde mitt konstnärliga examensarbete som dramainstruktör på en grundskola i Tanzania. I kapitel ett, två och tre redogör jag för hur kvinnors situation ser ut i Tanzania, lyfter fram hur fysisk bestraffning påverkar ett barns självkänsla, och framhäver att åsikterna gällande effekt...

 5. "Vi är inte en tummelplats för dårar" : Hur journalister och ansvariga utgivare resonerar kring och förhåller sig till användargenererat material i lokaltidningar

  OpenAIRE

  Öberg, Therese; Borgström, Johanna

  2010-01-01

  Sedan 1700-talet har läsarnas medverkan varit en väsentlig del i tidningarnas produktion. Utan deras deltagande har det inte heller blivit någon tidning. En förändring på området skedde när professionaliseringen av publicistrollen blev ett faktum och läsarnas medverkan ifrågasattes. Samhällsförändringar och tekniska utvecklingar har sedan lett fram till det vi har idag: ett samhälle där medieorganisationerna är i allt större behov av att läsarna återigen deltar i olika former. Syftet med stud...

 6. Dubbel ABC-analys av inrednings- och gåvoartiklar för en blombutik

  OpenAIRE

  Ruokolainen, Daniela

  2016-01-01

  Kirkkonummen Kukkapiste är en blombutik i Kyrkslätt centrum, som år 2012 utvidgade sitt sortiment av inrednings- och gåvoartiklar. Konkurrensen är hög och en ABC-analys kan hjälpa företagare att identifiera vilka faktorer i ett företag som det lönar sig att lägga tid och resurser på, vilket i sin tur effektiverar verksamheten. Syftet med detta arbete är att med hjälp av en dubbel ABC-analys för Kirkkonummen Kukkapiste ta reda på vilka inrednings- och gåvoartiklar som binder mest kapital och v...

 7. Solcellsparkeringen : En jämförande fallstudie för elbilar och bensinbilar

  OpenAIRE

  Myrén Andersson, Isac; Yttermyr-Sütt, Frans

  2017-01-01

  Av Sveriges totala växthusgasutsläpp är det i nuläget transportsektorn som står för den största andelen och står för mer än 30 % av alla utsläpp. Med ett ökande fordonsbestånd och ett fortsatt behov av transporter blir lösningar som minskar utsläppen från denna sektor avgörande för Sveriges hållbara utveckling. Eftersom 93 % av Sveriges drygt 4,7 miljoner personbilar drivs av fossila bränslen skulle investeringar i alternativa färdmedel såsom elbilar kunna leda Sverige i rätt riktning. Förfat...

 8. MKB and SMB in the Northern countries[Environmental impact assessment; Strategic environmental assessment; Radiactive waste disporal]; MKB och SMB i Norden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Broden, K. [Studsvik RadWaste AB (Sweden); Andersson, K. [Krinta konsult (Sweden)

  2001-12-01

  A meeting on Environmental Impact Assessment and Strategic Environmental Assessment has been held in Turku, Finland, August 22-24 2001. It was held within the framework of two NKS projects: SOS-3 (Radioactive waste) and SOS- 1 (Risk assessment and strategies for safety). The meeting included presenta- tions, discussions and a study visit to the final repository for low- and intermedi- ate level radioactive waste and the intermediate storage for spent nuclear fuel at Olkiluoto. Abstract in Danish: Inom ramen for NKS-projekten SOS-3 (Avfall) och SOS-1 (Riskvaardering och strategi for saakerhet) har ett seminarium om miljokonsekvensbeskrivningar och strategisk miljokonsekvensbedomning haallits i Aabo 22-24 augusti, 2001. Seminariet omfattade foredrag, diskussioner samt en studieresa till Olkoluoto daar besok gjordes till mellanlagret for anvaant braansle och till slutforvaret for laag- och medelaktivt avfall. Under forutsaattning att styrelsen for NKS samtycker kommer ett nytt MKB- seminarium att haallas i Osthammar 2002. (au)

 9. Ripsteg mot spetskunskap i samisk matematik:lärares perspektiv på transformeringsaktiviteter i samisk förskola och sameskola

  OpenAIRE

  Jannok-Nutti, Ylva

  2010-01-01

  Syftet med föreliggande avhandling är att utifrån lärarperspektiv beskriva, analysera och försöka förstå transformering av utbildning i matematik så att ett samiskt perspektiv blir utgångspunkt för utbildningen. Avhandlingen genomfördes såsom ett aktionsforskningsprojekt med fokus på lärares perspektiv avseende transformering och genomförande av transformeringsaktiviteter i matematik. Teoretiska utgångspunkter togs utifrån Smiths teori om urfolksperspektiv, Banks teori för integrering av mult...

 10. Det gränslösa arbetslivets genomtränglighet i Spotify-rekryterarnas sfärer : hur flexibilitet och tillgänglighet påverkar work-life balance

  OpenAIRE

  Andersson, Emelie; Hallgren, Malin

  2016-01-01

  Syftet med denna studie är att bidra med en förståelse för hur rekryterare upplever och hanterar flexibilitet, tillgänglighet och work-life balance i en multinationell och expanderande organisation präglad av det gränslösa arbetslivet. Denna förståelse är betydelsefull då det gränslösa arbetslivet innebär ett stort eget ansvar för individen, vilket skapar en utmaning för individen själv att måna om sin work-life balance och upprätthållandet av ett långsiktigt välmående. För att uppfylla studi...

 11. Arbetet med arbetsgivarvarumärkets attraktivitet : En kvalitativ intervjustudie i tre företag om hur arbetet med "Employer branding" ser ut och implementeras i företag.

  OpenAIRE

  Drugge, Marie; Bernelind, Diana

  2013-01-01

  Arbetet med att stärka ett arbetsgivarvarumärkes attraktivitet, både internt och externt, det alltmer välbekanta begreppet “Employer branding”, är ett vanligt förekommande koncept i dagens organisationer. Syftet med studien är att försöka ta reda på vad fenomenet “Employer branding” är och hur organisationer kan bedriva arbetet med att göra sitt arbetsgivarvarumärket attraktiv på den svenska arbetsmarknaden. Tieto, COWI och Klarna AB är de företag som deltar i studien. Begreppen legitimitet o...

 12. Arkitekturer i operativsystem : en fallstudie i monolitisk och micro kernel

  OpenAIRE

  Hjortsberg, Andreas; Frederiksen, Kristofer

  2001-01-01

  Den tekniska utvecklingen driver fram allt mer avancerade datorsystem. Samtidigt ställs allt större krav på stabilitet och flexibilitet i de operativsystem som ska användas på dessa system. De senaste årtiondena har micro kernel arkitekturen varit föremål för intensiv forskning och det finns idag ett flertal operativsystem på marknaden som använder denna arkitektur. Traditionella monolitiska operativsystem är relativt resurskrävande system som ofta anklagats för att sakna struktur. Micro kern...

 13. Hur äldres sexualitet och sexuella hälsa är kopplade till deras livskvalitet : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Heinrich, Elsa; Johansson, Amanda

  2016-01-01

  Sexualiteten och den sexuella hälsan är en grundpelare i att varje människas individualitet. Det finns ett fördomsfullt synsätt angående äldre och deras sexualitet där gruppen blir betraktade som asexuell. Ämnet är tabubelagt och det föreligger relativt lite kunskap kring det. Livskvalitet är en subjektiv upplevelse som förändras över tid. Åldrandet bidrar till flera riskfaktorer som kan leda till nedsatt livskvalitet. Denna litteraturstudies syfte var att undersöka hur sexualitet och sexuell...

 14. Batman: En musikalisk berättelse : En analys av filmerna Batman: The Movie, Batman och The Dark Knight

  OpenAIRE

  Bohlin, Benjamin

  2017-01-01

  Syftet med uppsatsen är att analysera hur filmmusiken har använts i Batman: The Movie (1966), Batman (1989) och The Dark Knight (2008). Att se en narrativ användning och beskrivning av Batman samt hur upplevelsen av filmen ändras när man ser den utan musik. Kompositörerna till filmerna är, för Batman: The Movie (1966) Nelson Riddle, till Batman (1989) är det Danny Elfman och till The Dark Knight (2008) är kompositörerna Hans Zimmer och James Newton Howard. Filmerna analyserats från ett mult...

 15. Hanteringen när medarbetares privata problem inverkar negativt på arbetsplatsen : En studie ur ett ledarskapsperspektiv

  OpenAIRE

  Eriksson, Maria; Larsson Norlund, Erika

  2015-01-01

  Uppsatsens syfte var att undersöka hur ledare hanterar situationer där medarbetares privata problem inverkar negativt på arbetet för både arbetsgivare och övriga medarbetare. För att få svar på det har vi inspirerats av vinjettstudie som utgår från diskussioner av fiktiva fall. Vi har genomfört studien med fyra enskilda semistrukturerade intervjuer och en fokusgruppsintervju där vi först introducerade respondenterna med vinjetterna. Deltagarna till undersökningen valdes ut genom ett subjektiv...

 16. Veganism: Ett hållbart alternativ för framtiden : Konsumentundersökning

  OpenAIRE

  Wessman, Christian

  2016-01-01

  Internationella mattrender som veganismen har ökat under de senaste åren med hjälp av en ökande efterfrågan. Trots att vegan kosten nått internationell publicitet och ett växande utbud i livsmedelsaffärer och restauranger, är veganerna fortfarande en minoritet i Finland. För många handlar vegan kosten om djurens väl, men för andra också om att nå en hälsosammare livsstil eller för att bli mer klimatsmart, eftersom mat står för största andelen av vår påverkan på miljön. Enligt en under...

 17. Slutrapport - utökad samordning av landskapsövervakning och uppföljning av Natura 2000

  OpenAIRE

  Ståhl, Göran; Gardfjell, Hans; Glimskär, Anders; Hagner, Åsa; Holm, Sören; Walheim, Mats

  2007-01-01

  I denna kortversion av 2006 års slutrapport från projektet ”utökad samordning av landskaps- övervakning och uppföljning av Natura 2000” redovisas de viktigaste resultaten på ett sätt som gör dem enklare tillgängliga för inriktningsbeslut om ambitionsnivå för uppföljnings- arbetet. Nuvarande målsättning är att Naturamoment införlivas i Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS) och Riksinventeringen av Skog (RIS) från och med 2008; under 2009 beräknas kompletteran...

 18. Att lära sig se trådraken – om tvekan och fokusförskjutning på väg mot förändrat kunnande

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marléne Johansson

  2017-05-01

  Full Text Available Utgångspunkten i denna artikel är empiriskt förankrade exempel från textilslöjdspraktiker i den svenska skolan; grundskolans slöjdundervisning årskurs 8 och ett specialutformat program inom gymnasieskolan med textil inriktning i årskurserna 1 och 3. Artikelns videoutdrag handlar alla om principiellt samma handling – trådrak mönsterutläggning på tyg – men, dels finns det två olika inramningar (grundskolan och gymnasieskolan, och dels exemplifierar de olika skeden av kunnande. Syftet är att beskriva skillnader i kunnande och vad som framstår som svårt för elever med liten eller ingen erfarenhet av att lägga ut mönster på ett tyg inför tillklippning och hur kunnandet förändras med ökande erfarenhet, liksom vilka nya svårigheter som följer med att elever arbetar med mönster av ökande komplexitet. Det som vid en första blick kan framstå som samma handling utvecklas över tid från något som framstår som enkel handling till att utvecklas i komplexitet. I de tvekan-situationer som beskriv finns potential för ett förändrat deltagande, där förändringen idealt är ett mer kompetent deltagande där ingen tvekan förekommer. Med ökad förtrogenhet kan uppmärksamheten förflyttas till något annat. Det vi är förtrogna med blir till rutiner och därmed behövs det en avvikelse för att fånga uppmärksamheten. I avvikelsen ligger möjligheterna till fortsatt lärande. Artikelns empiriska exempel synliggör dessa skillnader i kunnande som annars oreflekterat kan uppfattas som lika. Eleverna bygger in kunskap i sina handlingar, fokus flyttar från att inte veta vad man tittar på till självklarheten i handlingen. Eleverna lär sig se och urskilja.

 19. Bristande samsyn i lärares definition av hot och våld : En kvalitativ studie om förekomst av hot och våld mot lärare på högstadieskolor.

  OpenAIRE

  Eklund, Anton; Johansson, Tommy

  2017-01-01

  Denna kvalitativa studie syftar till att studera förekomsten av hot och våld mot lärare på högstadieskolor, hur man på de undersökta skolorna arbetar med att minimera förekomsten av hot och våld samt hur lärare definierar sin syn på vad som kan vara hot och våld från föräldrar och elever. Studien är baserad på ett riktat bekvämlighetsurval där skyddsombud på högstadieskolor i den undersökta kommunen valdes ut. I samband med analysen av studiens resultat har Lintons rollteori använts för att s...

 20. Hur reagerar läsarna på sponsrade inlägg publicerade på Isabella Löwengrips blogg? : En teoriprövande studie av Stuart Halls teori om inkodning och avkodning.

  OpenAIRE

  Lorentzon, Karin; Gustafsson, Victor

  2017-01-01

  Denna studie handlar om hur ett sponsrat blogginlägg av en influencer inkodas och hur läsarna i kommentarerna avkodar meddelandet och reagerar på inlägget. Studiens syfte är att öka förståelsen för hur läsare avkodar sponsrade blogginlägg. Vi antog innan genomförandet att fler skulle avkoda meddelandena på ett sätt som skulle vara mer kritiskt gentemot samarbetet, därför har det gjorts en teoriprövande studie av Stuart Halls teori om inkodning och avkodning. För uppnå vårt syfte har vi använt...

 1. Fascians funktion och olika fysioterapeutiska interventioners effekt på fascian

  OpenAIRE

  Hackman, Mikaela

  2017-01-01

  Fasciabehandlingar är ett relativt nytt område inom fysioterapin, även om intresse för ämnet funnits redan under antikens tid. Forskningsmetoderna har i dag blivit bättre och vi kan undersöka vävnader som varit omöjliga att undersöka tidigare, på grund av tek-nikbrist. Syftet med det här arbetet är att ta reda på vad forskningen idag kommit fram till i fråga om fascia, ffa då det handlar om smärta, och hur fysioterapeuten kan ha nytta av kunskapen vid behandling av klienter. Den första forskn...

 2. "Humankind before the flood" : En kvalitativ studie om användningen av retorik i en dokumentärfilm av och med Leonardo DiCaprio

  OpenAIRE

  Björnberg, Nana; Hansen, Jonna

  2018-01-01

  Följande studie undersökte Before the Flood, en dokumentärfilm av och med Leonardo DiCaprio, utifrån ett retoriskt perspektiv. Studiens syfte var att undersöka om och i så fall på vilket sätt Leonardo DiCaprio, experter och skaparna bakom dokumentärfilmen använde retoriska strategier för att förstärka Before the Flood’s budskap och verka övertygande inför sin publik. Som metod tillämpade studien kvalitativ textanalys och de tre grundläggande appellformerna, visuell retorik samt argumentation ...

 3. Effektivisering av materialhantering inom hälso- och sjukvård : En fallstudie på Barnonkologen, Uppsala Akademiska sjukhus

  OpenAIRE

  Forsberg, Marcus; Tådne, Lukas

  2016-01-01

  Barnonkologen vid Uppsala Akademiska sjukhus är en barnavdelning för blod- och tumörsjukdomar. Avdelningen hanterar dagligen en stor mängd förbrukningsvaror för att kunna utföra en högkvalitativ och säker vård för patienterna. Ett identifierat behov är att effektivisera det nuvarande inventerings- och beställningsförfarandet på avdelningen, samt att organisera förråden efter personalens behov. Denna studie utreder och ger förslag på hur Barnonkologen kan förbättra sin hantering av förbrukning...

 4. Hållbarhetsredovisning : Identifiering och prioritering av hållbarhetsfrågor i en verksamhet som Sweco Environment

  OpenAIRE

  Söderström, Anna-Karin

  2017-01-01

  I en hållbarhetsredovisning redovisar en organisation information om sin påverkan inom ekonomisk, miljömässig och social hållbar utveckling. Några av de inledande stegen i en redovisningsprocess är att identifiera organisationens hållbarhetsfrågor, och att bestämma frågornas prioriteringsordning för att på så sätt kunna bestämma ett väsentligt innehåll till redovisningen. De här stegen av redovisningsprocessen har varit i fokus under arbetet. En identifiering och prioritering av konsultbolage...

 5. Bokföringsbrott : Ett resultat av oaktsamhet i bokföring?

  OpenAIRE

  Abdlwafa, Lezan; Balci, Anita; Safari, Awat

  2013-01-01

  Datum: 29 maj, 2013 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, ESTMälardalens Högskola Författare: Lezan Abdlwafa, Anita Balci & Awat Safari Titel: Bokföringsbrott – Ett resultat av oaktsamhet i bokföring? Handledare: Ulla Pettersson Nyckelord: Bokföringsbrott, oaktsamhet, bokföringsskyldighet, god redovisningssed, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, konkursförvaltare Frågeställning: På vilket sätt leder näringsidkarens oaktsamhe...

 6. Nudge; en knuff i rätt riktning? : Ett beteendeekonomiskt experiment om svenskars attityder till nudge

  OpenAIRE

  Öqvist, Johanna; Bergfelt, Petra

  2015-01-01

  Beteendeinterventioner – så kallade nudge – syftar till att få individer att ta beslut som är gynnsamma både för individ och samhälle genom att göra subtila förändringar i den miljö inom vilken individer tar beslut. Beslutsfattare världen över har börjat använda nudge som ytterligare ett policy-verktyg. Nudge har emellertid kritiserats för dess tvivelaktiga etiska principer och debatten om nudge har i stort sett fortskridit utan inflytande från allmänheten. För i vilken utsträckning anses nud...

 7. ”… alla vill vi väl ha ett förhållande” : En studie om hur kvinnor i övre medelåldern upplever livet som singel

  OpenAIRE

  Nilsson, Clara

  2014-01-01

  Sverige är ett av världens mest individualistiska länder. Befolkningen utgörs till 46 procent av singlar och den största gruppen singlar är kvinnor i åldersgrupperna övre medelålder och äldre (Statistiska centralbyrån, 2012). Syftet med den här uppsatsen är att öka kunskapen kring hur svenska heterosexuella kvinnor i gruppen övre medelålder upplever singellivet. Jag använde mig utav välkända teorier och begrepp inom sociologin. De tillämpade teorierna och teoretiska begreppen var individualis...

 8. Om rättssäkerheten i instans- och processordningen : ur ett svenskt asylrättsligt perspektiv

  OpenAIRE

  Gisslén, Kristofer

  2007-01-01

  Den 1 Mars 2006 ersattes den gamla UtlL (1989:529) av en ny UtlL (2005:716) med stora förändringar i instans- och processordningen. De grundläggande kraven på denna var att öppenheten i asylprocessen skulle öka, att de sökande skulle ges ökade möjligheter till muntlig förhandling vid överklagande av asyl- och medborgarskapsärenden, att processen skulle bestå av en tvåpartsprocess och att instans- och processordningen skulle utformas så att kraven på skyndsam handläggning uppfylldes. I denna u...

 9. Vad och hur gör de? − att synliggöra lärande i grundskolans slöjdpraktik via videoetnografi och mikroanalys

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marléne Johansson

  2011-11-01

  Full Text Available Artikeln bygger på resultat och erfarenheter av etnografiskt insamlade videoinspelningar från grundskolans slöjdundervisning utgående från tre studier; dels vid ett projekt med förstudier under slutet av 1990-talet (Johansson, 1996, dels vid avhandlingsprojektet Slöjdpraktik i skolan (Johansson, 2002 och dels inom forskningsprojektet Kommunikation och lärande i slöjdpraktiker, (”Komolär-projektet”, under 2005−2010 (Lindström, Borg, Johansson & Lindberg, 2003.Att insamla empiri i autentiska slöjdmiljöer är av intresse då lärandesituationer kan synliggöras när elever med hjälp av material och redskap arbetar med att tillverka artefakter. Utifrån detaljerade analyser av slöjdaktiviteter går det att upptäcka det som utspelar sig och möjligheter ges att uppfatta något annat jämfört med vad man kan tro känna väl eller ha förenklade och till och med felaktiga uppfattningar om. Videoobservationer möjliggör att antaganden istället görs på empiriskt grundat datamaterial. Med risk att videofilma och analysera det man tror sig veta och söka har forskningsprojektens insamlingar mer förutsättningslöst arbetat efter vad och hur elever och lärare gör i slöjdpraktik och vad man får veta när slöjdaktiviteter analyseras mer ingående. Videomaterialen har analyserats både på en mer övergripande nivå och detaljerat med hjälp av mikroanalyser. Därefter har lärandet synliggjorts och beskrivits bland annat i teman för att visa hur personerna är resurser för varandra och hur lärandet utvecklas genom olika språkanvändning och med slöjdpraktikens fysiska redskap och material.Sökord: metod, slöjd, klassrumsforskning, videoetnografi, mikroanalysURN:NBN:no-29955

 10. “Who you know affects what you know” : En kvalitativ studie om det sociala kapitalets roll i ett familjeföretag

  OpenAIRE

  Fatrous, Joelle; Bergdahl, Johan

  2016-01-01

  Vi har noterat att forskningen om socialt kapital inom familjeföretag är begränsad. Syftet med uppsatsen är att bidra till att utöka den forskning som sedan tidigare existerar om ämnet socialt kapital. Därför har vi valt att studera hur det sociala kapitalet nyttjas vid ett ägarskifte mellan två generationer inom ett familjeföretag. Studien behandlar också hur företaget nyttjar familjens och de anställdas sociala kapital när behovet av arbetskraft uppstår, samt hur det sociala...

 11.  Svensk företagsetablering i Dubai :   - en studie om företagens motiv och processer

  OpenAIRE

  Thaqi, Alban; Edvinsson, Sandra

  2010-01-01

  Inledning Ett ökat intresse för globalisering har gjort att företag söker sig till nya marknader kontinuerligt, svenska företag utgör inget undantag. En mycket aktuell marknad för utlandsetablering är Dubai. Från att ha varit ett litet fisk- och pärlsamhälle är det idag ett globalt center för affärer som attraherar aktörer från hela världen. Syfte Syftet med studien är att undersöka varför samt hur svenska företag väljer att etablera sig i Dubai. Metod Studien bygger på en kvalitativ metod...

 12. Word of mouth muntligt och via sociala medier : - På vilket sätt påverkar det turisters reseplanering?

  OpenAIRE

  Hugosson, Jennie; Ahlberg, Madeleine

  2017-01-01

  Vår studie belyser hur informationsspridning både muntligt och via internet kan påverka turisters reseplaneringsprocess. Studien undersöker vilka känslomässiga attityder individer upplever genom word of mouth och electronic word of mouth och hur vida dessa attityder påverkar valet av ett nytt resmål. Syftet med studien är att undersöka hur word of mouth kan påverka turisters val av nya resmål. För att möjliggöra detta har vi genomfört intervjuer med respondenter utifrån förutbestämda kriterie...

 13. Vad vill kvinnor ha? : En undersökning av en lokaltidnings bilaga i form av ett livsstilsmagasin.

  OpenAIRE

  Heurling, Åsa; Lovisa, Lesse

  2011-01-01

  Folkbladet är en dagstidning i Norrköping med en stark lokal prägel vars prenumeranter till största delen är sportintresserade män. För att försöka bredda sin läsekrets har man sedan 2009 gett ut en tidning kallad Trend, som vänder sig till kvinnor i åldern 20 - 50 år. Denna tidning med lokal prägel, i form av ett livsstilsmagasin för kvinnor, handlar om mode, skönhet, heminredning och resor. Maga- sinet ges ut i fyra nummer per år och delas ut gratis till alla hushåll i Norrköping med omnejd...

 14. Utveckling av riktningsanalys exergiberäkningar i Luleå och Strängnäs kommuner eller Hur kan man veta om man hushållar med resurserna på ett hållbart sätt?

  OpenAIRE

  Delin, Staffan; Gundelius, Eva

  1998-01-01

  Bakgrunden till projektet är den riktningsanalys som utvecklades av Eva Grundelius år 1991. Riktningsanalysen som är uppbyggd kring sex frågor fungerar som en checklista för hållbar utveckling. Den kan användas i många slag av beslutssituationer. För att göra riktningsanalysen mer operativ och kvantifierbar har den i detta projekt kopplats samman med en exergianalys. Exergi är ett fysiskt mått på resursers värde. Denna analys görs med utgångspunkt från det livsuppehållande systemet, ekosystem...

 15. Webb Couture : En studie om hur modedesign kan inspirera och förändra webbdesignprocessen för att utmana User Experience standarder

  OpenAIRE

  Carlfjord, Adam; Gustavsson, Henrik

  2015-01-01

  Webbdesign är ett hantverk med potential till oändlig variation och oräkneliga möjligheter, men det är även en process styrd av standarder och förhållningssätt för att optimera resultatet för slutanvändaren. Begrepp så som user experience och framför allt user experience design har i och med utvecklingen blivit allt viktigare aktörer inom webbdesign. Samtidigt som de underlättar i utvecklingsprocessen genom att diktera hur design bör utformas, skapar de inte också då begränsningar av potentia...

 16. Work-life balance utifrån ett arbetsgivarperspektiv : Om arbetsgivares arbete och inställning mot work-life balance

  OpenAIRE

  Eriksson, Johan

  2014-01-01

  I och med att tid spenderad på arbetsplatsen verkar fortsätta öka blir allt mindre och mindre tid kvar till familj och fritid, eller det som i denna uppsats benämns som övrigt liv. Den vanligaste orsaken till att en individ upplever obalans är att arbetssfären är för dominerande och lämnar kvar för lite tid till övriga sfärer. Därför har syftet i denna uppsats varit att öka förståelsen för hur och varför olika arbetsgivare arbetar med work-life balance samt att ta reda på vad de har för instä...

 17. Komplexitet för kvalitet i lärande och undervisning: bedömning av komplexa problem och studenters resonemang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sofia Kjellström

  2011-03-01

  Full Text Available Vi utbildar studenter för att de ska ha möjlighet att lösa mycket komplexa samhällsproblem,men hur vet vi att de har utvecklat de former av tänkande och handlande som krävs? Forskning visar att vuxna tänker, talar och handlar utifrån olika nivåer av komplexitet, och att utbildning i hög grad påverkar människors förmågor. Model of Hierarchical Complexity(MHC är en teori som beskriver hur komplext information sätts samman och hur komplext personer resonerar i en fråga, vanligtvis på någon av nivåerna konkret, abstrakt, formellt, systematiskt eller metasystematisk. Syftet med denna artikel är att introducera MHC och visa på dess relevans som verktyg inom högre utbildning. Med hjälp av teorin är det möjligt att analysera både hur komplex en uppgift är och hur studenter klarar av att lösa den, vilket speglar förståelse inom ett ämne. Med modellen som mått på komplexitet tydliggörs svårighetsgraden i det som ska läras och på vilken nivå studenterna klarar att ta till sig kunskapsinnehållet. Avslutningsvis diskuteras hur studenter kan stödjas att utvecklasina förmågor till komplext resonerande och därmed skapa kvalitet i både lärande och undervisningOne of the aims of higher education is to teach students to solve complex problems, but what is the complexity of problems and the reasoning of students? The Model of Hierarchical Complexity (MHC is a theory applicable to all domains in which information is organized and accounts for increases in behavioral complexity which includes cognitive or reasoning complexity. The paper is a theoretical introduction to MHC as a tool for teaching in higher education. The model clarifies and shows the gap between the complexity in the subject and the students understanding of the same subject. We also discuss how to support the development of more complex reasoning in students.

 18. Hydrologi i Ulleråker : En studie om dagvattenhantering och dess inverkan på grundvatten

  OpenAIRE

  Dahlquist, Josefin; Larsson, Martin; Rickfält, Tea

  2017-01-01

  Vattenbehovet stiger i världen till följd av ökande befolkning. Med ökad urbaniseringskapas mer hårdgjorda ytor där föreningar ackumuleras. Dagvattnet transporterar dessa föroreningar som således kan nå grundvattnet. Ett miljömål har antagits i Sverigeför att skydda grundvattentäkter och därmed säkra framtida dricksvattenförsörjning. Rullstensåsar innehåller stora grundvattenmagasin och har hög infiltrationsförmåga för vatten från markytan. Uppsala kommun tar 95 % av sitt dricksvatten från ru...

 19. Tjernobyl och rennäringen - Lägesrapport från Sverige

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. Åhman

  1988-06-01

  Full Text Available Status report about Chernobyl and reindeer husbandry in Sweden including participants' discussion.Abstract in Swedish / Sammanfattning: Den 1 juli hojdes grånsvårdet for Cs-137 i bl a renkott från 300 till 1 500 Bq/kg. Efter hojningen av grånsvårdet friklassades nåstan alla samebyar i Norrbottens lån under sarvslakten. Samtliga fjållsamebyar i Norrbottens lån utom den sydligaste år tills vidare helt friklassade. Tre samebyar i sodra delen av Jåmtlands lån var friklassade under sarvslakten. I ovrigt omfattas all renslakt i Våsterbottens och Jåmtlands lån av kontroll betråffande Cs-137. Under juli - aug i år var cesiumhalten lågre ån vid motsvarande tidpunkt i f jol (tabell 1 och figur 1. Under juli - aug slaktades drygt 1 000 renar i skogslandet i sodra delen av Våsterbottens lån (tabell 3. Fr.o.m. andra veckan i juli godkåndes de fiesta slaktkropparna. Halveringstiden for Cs-137 i renarna, som betade i skogslandet kring inlandsbanan i sodra delen av Våsterbottenslån, har beråknats till ca en vecka. Genom tidigarelåggning av sarvslakter i Våsterbottens lån (tabell 3 och norra delen av Jåmtlands lån (tabell 5 minskades kassationen med ett par tusen slaktkroppar. Under senare delen av september steg cesiumhalten till ungefår samma nivå som i f jol. En långsiktig prognos har utarbetats betråffande halten Cs-137 i renar på naturbete. Prognosen visar att omfattande åtgårder kommer att behova vidtagas under de nårmaste 15 - 25 åren om ren-kottet från samebyarna i sodra delen av Våsterbottens lån och norra delen av Jåmtlands lån skall kunna god-kånnas som livsmedel vid ett riktvårde på 1 500 Bq Cs-137/kg kott.

 20. Bildskapande i relation till genus i förskolans verksamhet : Att skapa sig själv och genus

  OpenAIRE

  Brännlund, Angelika

  2018-01-01

  Studiens syfte är att bidra till ökad medvetenhet för verksamma inom förskolans område kring frågor som rör pedagogers förhållningssätt kring relationen mellan bildskapande och genus, men även hur dessa förhållningssätt kan påverka barnens möjligheter i deras bildskapande. En viktig fråga som burits med från starten av arbetet och som lyser igenom i resultatdelen har varit: Vilka möjligheter att förhålla sig till bildskapande och genus kan uppstå om ett kritiskt sätt att tänka kring könsstere...

 1. Adsorption of Some Hazardous Radionuclides on Cerium(IV) Antimonate

  International Nuclear Information System (INIS)

  Aly, H.F.; Zakaria, E.S.; Shady, S.A.; El-Naggar, I.M.

  1999-01-01

  Cerium(IV) antimonate had been prepared by the dropwise addition of 0.6 M antimony pentachloride and 0.6 M cerium ammonium nitrate solutions by a molar radio of Ce/Sb 0.75. Exchange isotherms for H +/ Co 2+ , H +/ Cs +, H +/ Zn 2+ , H +/ Sr 2+ and H +/ Eu 3+ have been determined at 25, 40 and 60 degree. Besides it was proved that europium is physically adsorbed while zinc, strontium, cobalt and cesium are chemically adsorbed. Moreover, the heat of adsorption of zinc, strontium, cobalt and cesium on cerium(IV) antimonate had been calculated and indicated that cerium(IV) antimonate is of endothermic behaviour towards these ions. Also the distribution coefficients of these ions were determined and it was found that the selectivity in the order: Eu 3+ >Sr 2+ > Cs +> Na +

 2. Expansion av e-handelsverksamhet i detaljhandeln : En studie om utmaningar och framgångsfaktorer

  OpenAIRE

  Steen Lagerstam, Nathalie

  2016-01-01

  I vårt allt mer digitaliserade samhälle har internet fått en central roll, och har förändrat många aspekter i vårt vardagsliv. Ett av de områden som påverkats starkt av denna utveckling, är den svenska detaljhandelns e-handelsmarknad. De senaste 10 åren har dess omsättning sexdubblats, och prognoser tyder på att denna expansiva trend kommer att hålla i sig. Detta innebär helt nya förutsättningar för de svenska detaljhandelsföretag som tidigare bara bedrivit försäljning i fysiska butiker, elle...

 3. Livsbalans i det nya arbetslivet : En kvantitativ studie om chefer och övriga anställda

  OpenAIRE

  Eltell, Maria; Nordin, Matilda

  2014-01-01

  Syfte: Det nya arbetslivet har inneburit en rad förändringar för den lönearbetande populationen i Sverige, gällande allt ifrån tid, rum och tillgänglighet i de alltmer flexibla arbetsvillkoren. Syftet med denna studie är därför att undersöka ett antal faktorer i det nya arbetslivet som kan ha inverkan på den lönearbetande populationens livsbalans. Studien undersöker också om det finns skillnader mellan chefers och övriga anställdas livsbalans samt även om chefens nivå i hierarkin påverkar liv...

 4. Ett omusikaliskt genombrott : Mottagandet av Elvis Presley i svensk press under rockmusikens etableringsfas 1956-58

  OpenAIRE

  Klang, Kent

  2007-01-01

  Abstract Kent Klang: Ett omusikaliskt genombrott: Mottagandet av Elvis Presley i svensk press under rockmusikens etableringsfas 1956-1958. Uppsala Universitet: Institutionen för musikvetenskap, uppsats för 60p. 2007 När Elvis Presley gjorde sitt stora genombrott i USA i mitten på 1950-talet kom han att angripas hårt i bland annat amerikansk press. Upprördheten hade sin grund i Elvis sexuellt utmanande kroppsrörelser och rhythm and blues betonade musik. De här artistiska stildragen avslöjade o...

 5. Reduktion av slöseri inom den spanska ölindustrin : – en studie av åtgärder och metoder i spåren av krisen

  OpenAIRE

  Carlström, Carl

  2014-01-01

  Den rådande eurokrisen har påverkat det spanska samhället och den spanska ölindustrin negativt. Industrin står inför utmaningar vad gäller minskad försäljning och förändrade kundpreferenser. I tider då intäkterna och försäljningen minskar finns det många sätt att öka sina marginaler. Ett av detta sätt är att börja arbeta med resurseffektivitet och att se till att slöseriet av de resurser man har minskar. De frågor studien besvarar är hur bryggeriindustrin i Spanien har arbetat för att minska ...

 6. Förändrat omhändertagande av patienter med uretärsten : - Lärdomar från ett förbättringsarbete

  OpenAIRE

  Khatami, Annelie

  2014-01-01

  Bakgrund: Omkring 10-15 % av befolkningen, oftast i arbetsför ålder, riskerar att någon gång drabbas av njursten. Nationella riktlinjer för njurstensbehandling saknas, men studier stödjer behandling inom 48 timmar för snabb symtomlindring och minskade besvär för patienten. Inom studerad verksamhet var tiden från diagnos till behandling lång och återinläggningarna var många, varför ett förbättringsarbete initierades. Syfte: Syftet med förbättringsarbetet var att halvera tiden från diagnos till...

 7. Studies on inorganic exchanger: zirconium antimonate

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dash, A.; Balasubramanian, K.R.

  1992-01-01

  The inorganic exchanger zirconium antimonate has been prepared and its characteristics evaluated. A method has been developed for the separation of 90 Sr and 144 Ce from fission products solution using this exchanger. (author). 23 refs., 18 f igs., 9 tabs

 8. En undersökning av Norwegians kriskommunikation under flygstrejken 2015. : En textanalys av Facebookinlägg och pressmeddelanden.

  OpenAIRE

  Emma, Mickelsson

  2016-01-01

  Numera lever vi i ett krissamhälle där vi nästan varje dag nås av budskap från olika typer av kriser. När en organisation drabbas av en kris är det viktigt att tänka på vilken kommunikation man använder för att nå ut med sitt budskap. Uppsatsens syfte var att undersöka hur en organisation använder sig av olika försvarsstrategier och retoriska appeller i sin kriskommunikation. Organisationen som valdes ut var flygbolaget Norwegian och deras hantering av den 11 dagar långa flygs...

 9. Från tonåring till toppbloggare : En kvalitativ fallstudie om självpresentation och det personliga varumärket kommunicerat genom en blogg

  OpenAIRE

  Laricchia, Daniela

  2016-01-01

  Sammanfattning Detta är en fallstudie över en Sveriges mest välkända och framgångsrika bloggar – www.kenzas.se, driven av Kenza Zouiten. Syftet med studien var att ta reda på hur man via självpresentation genom en blogg kan bygga upp och skapa sig ett starkt personligt varumärke. De frågeställningar studien utgick ifrån var hur Kenza Zouiten väljer att framställa sig själv som person i skriven text och i bilder, samt huruvida det finns några skillnader i hur hon väljer att framställa sig själ...

 10. Karlstads universitet - Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? : En rapport om skapandet av ett unikt monterkoncept

  OpenAIRE

  Bergman, Karin; Jernberg, Jonna

  2012-01-01

  Sammanfattning Mässor förekom som fenomen redan under medeltiden och har allt sedan dess använts som en kanal för försäljning och marknadsföring. Idag tävlar företag och organisationer om mässbesökares uppmärksamhet genom att skapa attraktiva montrar med vinnande koncept som ska locka människor och få dem att lägga företagsnamnet på minnet. Detta är vad Karlstads universitet haft i åtanke då de utformat beskrivningen till detta projekt. Bakgrunden till projektet är att universitetet finns r...

 11. Planering och genomförandet av en leende-kampanj för de anställda på Esbo IKEA

  OpenAIRE

  Hietanen, Laura

  2013-01-01

  Kundservice är viktigt för ett företags framgång och därför bör de investera i det. Då kundernas upplevelser överrensstämmer med de förväntningar de haft för företaget kommer de mer sannolikt att komma tillbaka och berätta om upplevelserna till personer i sin omgivning. De anställda har en avgörande roll i detta sammanhang. De kan med sitt agerande inverka både positivt samt negativt på synen på kundservicenivån i företaget. Syftet med detta examensarbete är att planera samt genomföra en leen...

 12. Motivation beroende på anställningsform? : En fallstudie om motivationsrelaterade skillnader mellan fast anställda och inhyrda medarbetare på ett bank- och försäkringsföretag

  OpenAIRE

  Sundqvist Swahn, Sofia; Emthén, Niklas; Persson, Katarina

  2011-01-01

  Bemanningsbranschen växer och allt fler personer blir anställda via bemanningsföretag. Bemanningsföretagens viktigaste uppgift är att öka flexibiliteten på arbetsmarknaden. De gör det lättare för företagen att snabbt anpassa arbetsstyrkan till efterfrågan. Samtidigt finns problem och risker med att hyra in personal. Flertalet studier kring dessa problem tangerar ämnena motivation och/eller inhyrda medarbetare, men forskningen är begränsad vad gäller inhyrda medarbetares motivation. Under anta...

 13. Leksaker baserade på teknik sedda ur ett genusperspektiv : En studie om 6-åringars preferenser och användande av könsstereotypa konstruktionsleksaker

  OpenAIRE

  Bernström, Annelie

  2007-01-01

  Genom kvalitativa intervjuer med barn i förskoleklass och genom enkätundersökningar hos pedagoger har jag fått svar på mina frågeställningar som handlar om pojkar, flickor och deras leksaksval då det gäller teknikbaserade leksaker. Syftet var att försöka se om det fanns skillnader i valet och användandet av dessa leksaker och i så fall försöka tydliggöra dem, och dessutom ta reda på varför barnen är olika i sina leksakspreferenser. Resultatet påvisar att för barnen i denna förskoleklass är ko...

 14. Förhållandet mellan den fria rörligheten inom EU och internationella dubbelbeskattningsavtal : En analys med utgångspunkt i EU-domstolens praxis

  OpenAIRE

  Österman, Catharina

  2013-01-01

  När en skattskyldig blir beskattad flera gånger för samma inkomst, i minst två länder och under samma tidsperiod, uppstår juridisk dubbelbeskattning. En vanlig metod för att i möjligaste mån undvika dubbelbeskattning är att stater ingår bilaterala dubbelbeskattningsavtal med varandra. I ett dubbelbeskattningsavtal avgör de avtalsslutande staterna vilken stat som, i en rad olika situationer, ska ha beskattningsrätt och vilken stat som till följd därav avstår från sin rätt till beskattning. Där...

 15. Analys och förslag till förbättringar med avseende på GUI och funktion ur ett användbarhetsperpektiv av programvaran Service Desk Manager

  OpenAIRE

  Lindström, Håkan

  2012-01-01

  Företaget Kerfi AB i Norrköping är en leverantör av informationsteknik och har bland annat specialistkompetens inom service management. För detta använder de programvara från företaget CA technologies. CA Service Desk Manager är en så kallad IT Service Management applikation med processer för samordning och styrning av service management. Under inledande diskussioner kom det fram att även om programvaran har varit i bruk under flera år så finns det fortfarande problem med användargränssnittet...

 16. Musik- och Kulturskolans framtid… : En kvalitativ studie om musiklärares och rektorers tankar om dagens och framtidens musik- och kulturskola

  OpenAIRE

  Nilsson, David

  2011-01-01

  Den här undersökningen syftar till att få en djupare förståelse för hur musik- och kulturskolans verksamhet kan se ut i framtiden. Jag vill få en inblick i vilka faktorer som påverkar utvecklingen av den kommunala musik- och kulturskolan, samt hur musik- och kulturskolan väljer att förhålla sig till dessa faktorer. För att undersöka detta har jag använt mig av kvalitativ intervju som forskningsmetod för att därigenom få fram fyra instrumentallärares och tre musikledares tankar och erfarenhete...

 17. Thermodynamics of ion-exchange on ferric antimonate

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rawat, J.P.; Muktawat, K.P.S.

  1981-01-01

  A simple approach to ion-exchange equilibria on ferric antimonate has been applied. The values of selectivity coefficients for Ba 2+ , Mg 2+ , Ca 2+ and Sr 2+ have been measured using equilibrium experiments at constant ionic strength and at different temperatures from 20 to 60 0 C. The thermodynamic equilibrium constant and values of ΔG 0 , ΔH 0 and ΔS 0 are reported. (author)

 18. Kreativitet och innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Jacob Østergaard; Skov, Hanne

  2016-01-01

  Kreativitet i arbetsterapi beskriver och analyserar kreativitetens många uttryck ur flera olika perspektiv: dels som en etablerad dimension av arbetsterapeutiska arbetsmetoder och yrkeskunskap, dels som en aktuell och efterfrågad grund för ny utveckling och innovation inom framtidens vård. Boken...... innehåller många praktiska exempel på hur vi kan se krea­tiviteten i arbetsterapeutens arbete såväl med klienter som när det gäller de system och den miljö människor lever och arbetar i. Boken beskriver också hur arbetsterapeuter arbetar och tänker kreativt samt hur de använder sig av kreativa strategier...

 19. Läget i berggrummet : En kvalitativ undersökning av inverkande faktorer i arbetsmiljön på en byggarbetsplats i ett bergrum

  OpenAIRE

  Miladi, Lubna

  2014-01-01

  Strävan efter att minska risker för arbetsskador och uppnå en god arbetsmiljö är betydelsefull idag inte minst på byggarbetsplatser.   Syftet med examensarbetet var att, utifrån kartläggning av arbetsmiljön på en byggarbetsplats, belysa några faktorer som har inverkan på arbetsmiljön. Magisteruppsatsen har begränsats till att undersöka arbetsmiljön på en byggarbetsplats i ett bergrum. Några organisatoriska faktorer som säkerhetskultur, attityder, kunskap samt fysiska faktorer som belysning, b...

 20. Dissimilatory antimonate reduction and production of antimony trioxide microcrystals by a novel microorganism.

  Science.gov (United States)

  Abin, Christopher A; Hollibaugh, James T

  2014-01-01

  Antimony (Sb) is a metalloid that has been exploited by humans since the beginning of modern civilization. The importance of Sb to such diverse industries as nanotechnology and health is underscored by the fact that it is currently the ninth-most mined metal worldwide. Although its toxicity mirrors that of its Group 15 neighbor arsenic, its environmental chemistry is very different, and, unlike arsenic, relatively little is known about the fate and transport of Sb, especially with regard to biologically mediated redox reactions. To further our understanding of the interactions between microorganisms and Sb, we have isolated a bacterium that is capable of using antimonate [Sb(V)] as a terminal electron acceptor for anaerobic respiration, resulting in the precipitation of antimonite [Sb(III)] as microcrystals of antimony trioxide. The bacterium, designated strain MLFW-2, is a sporulating member of a deeply branching lineage within the order Bacillales (phylum Firmicutes). This report provides the first unequivocal evidence that a bacterium is capable of conserving energy for growth and reproduction from the reduction of antimonate. Moreover, microbiological antimonate reduction may serve as a novel route for the production of antimony trioxide microcrystals of commercial significance to the nanotechnology industry.

 1. En socialpsykologisk analys av samkönat partnervåld ur ett makt- och normativitetsperspektiv

  OpenAIRE

  von Braun, Thérèse

  2009-01-01

  Uppsatsens syfte var att nå en större teoretisk förståelse av samkönat partnervåld, genom att analysera olika forskningsartiklars narrativa konstruktioner av våldet. De två frågeställningarna var: 1. Hur diskuterar forskningslitteraturen samkönat partnervåld med fokus på temana relationsdynamik, karaktär hos parterna, kön, genus och sexualitet samt betydelsen av social kontext? 2. Hur diskuterar forskningslitteraturen det professionella bemötandet av samkönat partnervåld? De 21 valda primärdo...

 2. Recovery of Some Radioactive Nuclides from Radioactive Waste Solution Using Silicon(IV) Antimonate as a Cation Exchanger

  International Nuclear Information System (INIS)

  Aly, H.F.; Zakaria, E.S.; El-Shorbagy, M.M.; El-Naggar, I.M.

  1999-01-01

  A new inorganic ion exchanger, silicon(IV) antimonate was prepared by dropwise addition of antimony pentachloride and sodium silicate and shows excellent thermal and chemical stability. Ion exchange selectivities of cations Na +, Cs +, Sr 2+ and Co 2+ in nitric acid media have been exchanged with protons of silicon antimonate using batch technique, from these results, distribution coefficient, selectivity was found in the order Co 2+ > Sr 2+ > Na +> Cs +. The effective separation of Cs +, Na +, Sr 2+ and Co 2+ have been achieved with column technique from nitric acid media. The values of diffusion coefficient, energy and entropy of activation of Cs +, Na +, Sr 2+ and Co 2+ on silicon antimonate matrix were determined as a particle diffusion mechanism only and the values of diffusion inside the exchanger take the order Na +> Cs +> Co 2+ > Sr 2+

 3. Är prostitution en kränkning av mänskliga rättigheter? : Eller finns "den lyckliga horan"?

  OpenAIRE

  Nilsson, Ulrika

  2014-01-01

  Att människohandel för sexuell exploatering utgör ett brott mot mänskliga rättigheter står klart. Människohandel kränker flertalet av individens rättigheter och staters skyldigheter gentemot dessa individer finns således stadgade i flertalet internationella konventioner. Palermoprotokollet stadgar den första internationellt gemensamma definitionen av människohandel och stadgar vidare ett krav på att definitionen utgör ett brott i konventionsstaternas nationella lagstiftning. Om prostitution a...

 4. "Stendum, feg och impotent är Turkiets president" : En kvalitativ innehållsanalys av den tyska mediedebatten om Jan Böhmermann-affären utifrån olika argument för yttrandefrihet.

  OpenAIRE

  Lindström, Malin

  2017-01-01

  Den här uppsatsen undersöker argument för yttrandefrihet som framkommit i den så kallade Böhmermannaffären som inträffade våren 2016 i Tyskland, då den tyska satirikern Jan Böhmermann läste upp en niddikt om Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan kände sig kränkt och anmälde Böhmermann enligt ett tyskt lagrum. Undersökningen syftar till att utröna vilka typargument för yttrandefrihet som framkommit i debatten om Böhmermannaffären från olika aktörer och utifrån vilket intresse dessa ...

 5. Autism och Asperger syndromtvå studier om pedagogers ochspecialpedagogers kunskaper och erfarenheter

  OpenAIRE

  Lindgren, Pauline; Olsson, Sofia; Simonsson, Daniel

  2008-01-01

  Lindgren, P, Olsson, S & Simonsson, D. (2008) Autism och Asperger syndrom – två studier om pedagogers och specialpedagogers kunskaper och erfarenheter (Autism and Asperger syndrome – two studies of teachers´ and special educators´ knowledge and experience). Högskolan, Kristianstad. Specialpedagogiska programmet. Syftet med vårt arbete är att undersöka vilka kunskaper som specialpedagoger inom grund-skola och grundsärskola har, samt hur pedagoger uppfattar sina kunskaper och erfarenheter när d...

 6. Validering som kommunikationsfärdighet till par där kvinnan har vaginism

  OpenAIRE

  Bernling, Marit; Munck af Rosenschöld, Lisa

  2009-01-01

  Vaginism är ett sexuellt problem som förekommer hos kvinnor och som i tidigare utvärderade behandlingar betraktats som kvinnans problem. Forskning inom området vaginism är begränsad och kunskap om parrelationens roll för vidmakthållandet av problematiken och upplevd relationstillfredsställelse saknas. Studiens syfte var att utforma en parbehandling där kommunikationsinterventionen validering lärs ut som färdighet, utforska om det fanns ett intresse för deltagande, samt utvärdera om behandling...

 7. Hjälplöshet och hopplöshet : samtidig och prediktiv relation till depression och ångest

  OpenAIRE

  Hansson, Charlotta; Lindberg, Sarah

  2015-01-01

  Forskning visar att hjälplöshet och hopplöshet är betydelsefulla faktorer för förståelse av depression och ångest. Enligt Cognitive Activation Theory of Stress (CATS) är känslor av hjälplöshet och hopplöshet dessutom prediktiva för psykopatologi. Hjälplöshet definieras som den inlärda förväntan att egen ansträngning inte kan åstadkomma skillnad, och hopplöshet som att egen ansträngning leder till försämring. Den här studien undersökte relationen mellan hjälplöshet/hopplöshet och depression/ån...

 8. Bokföringslagens förändringar år 2016 : Med fokus på småföretag

  OpenAIRE

  Häggblom, Caroline

  2017-01-01

  Från och med år 2016 ändrades bokföringslagen i Finland. Detta på grund av ett direktiv som Europaparlamentet tillsammans med rådet kom ut med år 2013. I och med denna ändring påverkas alla företag som är bokföringsskyldiga i något skede, vilket innebär att det är ett aktuellt och viktigt ämne att studera. I detta arbete förklaras grunderna i bokföring, vad bokföringslagen innehåller samt ändringarna som skett i lagen och konsekvenserna av dem. Informationen till förändringarna i bokföring...

 9. Legalisering som lösning? Erfarenheter av holländsk eutanasipraxis

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, Th.A.

  2002-01-01

  Fastän vi lever i ett Europa som växer samman, så fortsätter dock många gränser att bestå. Vissa skillnader förblir eller har i de förgångna årtiondena till och med blivit djupare. Dödshjälpsdebatterna i Holland och Skandinavien ger oss ett exempel. Två stater med till stor del lika kultur, men

 10. Sociala medier och levnadsvanor : Användning av Facebook och Twitter samt mat-, motions- och sömnvanor

  OpenAIRE

  Lindström, Anna

  2013-01-01

  Bakgrund: Ohälsosamma levnadsvanor bidrar avsevärt till sjukdomsbördan. Allt mer tid spenderas vid skärm och forskning tyder på negativa effekter på mat-, motions- och sömnvanor. Teknikens utveckling har förändrat skärmtiden. Sociala medier har intagit en viktig plats i mångas liv och skärmtid är inte längre automatisk förknippat till faktorer såsom stillasittande samt möjlighet att äta mer. Forskning om levnadsvanor och sociala medier saknas. Syfte: Att undersöka graden av användning av de s...

 11. Internprissättning : En studie av svenska företag

  OpenAIRE

  Körner, John; Davidsson, Niclas

  2009-01-01

  Begreppet ekonomistyrning innefattar många aktiviteter som i grunden handlar om att uppnå ekonomiska mål. Internprissättning är ett av dessa. När ett företag växer i storlek uppkommer ofta en diskussion om hur organisationen ska decentraliseras och vem som ska fatta beslut. Vanligt idag är att företagen decentraliseras och fler och fler beslut fattas lokalt. 1967 gjordes en enkätundersökning som innefattade totalt 235 svenska företag varav bland annat alla börsnoterade. Man ville undersök...

 12. Franchising i den svenska fastighetsmäklarbranschen : Franchising in the Swedish real estate industry

  OpenAIRE

  Narkander, Christoffer; Ilchishina, Elena

  2010-01-01

  Sammanfattning Bakgrund Idag blir det allt mer vanligt att mindre enskilda mäklarbyråer ansluter sig till de stora franchisekedjorna. Anslutningen innebär att den tidigare enskilde aktören lämnar sitt varumärke och sin tidigare affärsidé för att istället ta del av ett välkänt varumärke och ett framgångsrikt affärskoncept. Syfte & metod Syftet med uppsatsen är att studera vilka positiva och negativa effekter franchising bidrar med i den svenska fastighetsmäklarbranschen samt vilka ekonom...

 13. Void -spelprototyp för Xbox360 / Void -game prototype for Xbox360

  OpenAIRE

  Lindberg, Joakim; Gullbrandson, Fredrik; Nilsson, Bo Martin

  2008-01-01

  Detta examensarbete består utav av två delar, en produktionsdel och denna slutreflektion. Produktionsdelen varade i 15 veckor och gick ut på att utveckla en spelprototyp. Spelprototypen är ämnad för spelkonsolen Xbox360, som är den nya generationens tv-spel. För att kunna utveckla till denna konsol måste man använda sig av XNA, som är ett utvecklingsverktyg ämnat specifikt för Xbox360 och ett måste om man vill kunna utveckla till denna konsol som icke licensierad spelutvecklare. Denna rapport...

 14. När David förlorade mot Goliat : En studie om hur ett varumärke påverkas vid förlusten av en tvist

  OpenAIRE

  Ekberg, Emma; Blomqvist, Hugo

  2016-01-01

  I november 2015 avgjordes en tvist mellan havredrycksproducenten Oatly och branschorganisationen Svensk Mjölk i Marknadsdomstolen. Svensk Mjölk stämde Oatly eftersom de ansåg att deras marknadsföring var vilseledande. Stämningen ledde till att Oatly dömdes till förbud för marknadsföring som antyder att havremjölk är ett bättre val än komjölk. Denna studies syfte är att undersöka hur tvisten påverkat Oatlys lojala kunders varumärkesuppfattning utifrån begreppet brand image. För att undersöka d...

 15. Insamling av geografisk information med UAV över området Stomsjö i Värnamo kommun : En effektiv arbetsmetod för kartering i 2D och 3D samt dokumentation av arbetsgång och kvalitetssäkring av geografisk information

  OpenAIRE

  Bauner, Mikael

  2017-01-01

  I detta examensarbetesprojekt genomfördes en flygkartering över deponiområdet Stomsjö i Värnamo kommun, mha. en drönare, eller den i detta sammanhang mer använda benämningen UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Värnamo kommuns tekniska avdelning var i behov av beräkning av massor vid deponin, ett område på ca 15 hektar samt modellering av densamma. Den låga kostnaden för inköp av UAV och programvara motiverade kommunen att driva egen verksamhet jämfört med att köpa tjänsterna från konsulter. Projek...

 16. Lärares yrkesetiska dilemman och den ökande juridifieringen i Sverige

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gunnel Colnerud

  2014-11-01

  Full Text Available Följande artikel under temat “Etikbølgen i yrkesutdanning og praksis” beskriver och diskuterar etik och juridik i läraryrket med utgångspunkt i det dilemma som lärare själva anser vara ett av de svåraste enligt två svenska empiriska studier – att ingripa mot en kollega som handlar etiskt klandervärt mot elever. Artikeln diskuterar vidare den dygdetiska kritik mot regeletik som förekom vid tillkomsten av de etiska principerna. Vidare pekar den på de problem som följer av att lärarna är föremål för en tilltagande juridifiering. En våg, en bølge, kan beröra endast ytan som en krusning eller vara en djupgående och energirik rörelse. För att använda den aktuella metaforen på mitt studieobjekt skulle jag vilja påstå att diskussionen av lärares yrkesetik och medvetenheten om svenska lärares etiska riktlinjer utvecklades till en våg av endast blygsam storlek. I dagsläget (2014 har den ersatts av en juridisk våg med stor kraft.Nyckelord: etik i läraryrket, etiska dilemman, juridifiering av lärarpraktikenEnglish summary: Teachers’ ethical dilemmas and the juridification of the Swedish schoolIn this article, ethics and law in the teaching profession are described and discussed, starting with the ethical dilemma that teachers point to as the most difficult, according to referred empirical studies – intervention when a colleague acts in an ethically incorrect way towards students. Furthermore the author discusses the critique coming from virtue ethics in relation to ethical principles and shows that even Aristotle suggests ethical principles under certain circumstances. Swedish teachers’ ethical principles had very little time to be achieved before an increasing juridification of teaching took place. This phenomenon is discussed in terms of professional autonomy and professional judgement.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v8i2.1856

 17. Faktorer som påverkar barndödligheten i Etiopien

  OpenAIRE

  Östman, Hanna

  2014-01-01

  Temat för detta examensarbete är barndödlighet i Etiopien. Syftet är att undersöka den höga småbarnsdödligheten, orsakad av diarré och malaria. Detta är ett beställningsarbete för organisationen PADet, som har ett samarbete med yrkeshögskolan Arcada. Med småbarn menas i denna studie, barn under fem år. Frågeställningarna för arbetet är, Vilka är de främsta orsakerna som påverkar småbarnsdödligheten vid diarré och malaria? Och Vad görs idag för att minska på småbarnsdödligheten vid diarré och ...

 18. Synthesis, properties and effect of ionizing radiation on sorption behavior of iron silico-antimonate

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ali, I.M.; Zakaria, E.S.; El-Naggar, I.M.; Shama, S.A.

  2010-01-01

  Incorporation of iron oxide into silico-antimonate of different Si/Sb molar ratios introduced a class of dual salts ion exchangers with advanced ion exchange properties. Physicochemical and equilibrium studies have been carried out to understand the ion exchange properties of these materials. Apparent investigation indicated that iron incorporation into silico-antimonate yields materials having excellent mechanical properties. On the basis of distribution studies, the materials were found to be highly selective for Sr 2+ or Ce 3+ depending on their Si/Sb molar ratios. Diffractogram, thermogram, IR spectra and sorption performance of crystalline FeSiSb (114) indicated that no detectable structural changes after an exposure up to 100 kGy of γ-rays. Effect of reaction temperature on the exchange process was investigated and the respective thermodynamic parameters were calculated. (author)

 19. Fotboll och huliganism i Skandinavien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Kristian

  De skandinaviska länderna är lika i en rad hänseenden, exempelvis samhällsstruktur, lagstiftning och kultur. Också när det gäller fotboll finns stora likheter ? Danmark, Norge och Sverige introducerades ungefär samtidigt under 1970- och 80-talen till den engelska fotbollen och dess supporterkultu...

 20. Interkulturell kommunikation i en kinesisk kontext : En undersökning av svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet. Ett teoretiskt perspektiv på en praktisk utmaning.

  OpenAIRE

  Hjalmarsson, Ida

  2010-01-01

  Jag har genom en förberedande fältstudie, litteraturgenomgång och enkätintervjuer undersökt svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet, med utgångspunkt i svenska företag som opererar på den kinesiska marknaden. Det var uppsatsens syfte och jag har utgått ifrån frågeställningen: Hur upplever svenska och kinesiska företagsrepresentanter det interkulturella mötet? Subfrågor till denna är: Vilka kulturella faktorer skapar det kinesiska sättet att kommu...

 1. Elbilens miljöpåverkan

  OpenAIRE

  Lehtonen, Alvar

  2017-01-01

  Elbilen är framtidens fordon och blir populärare stund för stund. I detta arbete har elbi-lens miljöpåverkan betraktats ur ett globalt och ett finskt perspektiv. Målet var att ge en kort inblick i elbilshelheten med koncentration på miljöaspekter. I arbetet betraktas energianvändning, utsläpp, produktion samt framtidsvyer. Syftet med arbetet var att nå en opartisk helhet med pålitliga fakta och på så sätt bygga upp en text som beskriver elbilens miljöpåverkan. Centrala frågan genom hela a...

 2. Internrevisionens betydelse : En studie om påverkan på externrevisorers arbete

  OpenAIRE

  Holmblad, Ida; Schou Vassbotn, Johanne

  2013-01-01

  Bolagsstyrningen har förändrats på grund av vissa negativa företagshändelser som inträffade under 2000-talet. Det har blivit ett större fokus på internkontroll och etik. Som ett led i detta har även betydelsen av internrevision ökat. För att öka effektiviteten och kvaliteten på revisionen måste en samverkan mellan interna och externa revisorer äga rum. Förhållandet mellan parterna är avgörande för att fastställa styrningen av företaget. Denna bakgrund ledde oss fram till uppsatsens syfte som ...

 3. If You Live in a Nuclear Submarine : En diskursanalys av Xbox One i Time & Forbes

  OpenAIRE

  Sjöberg, Magnus; Stabell Jebsen, Carl Axel

  2014-01-01

  Xbox One är en spelkonsol från företaget Microsoft och en uppföljare till Xbox 360. Konsolen presenterades officiellt vid en presskonferens den 21 maj 2013 och före presentationen så fanns det ett av många rykten om ett krav på att vara ständigt uppkopplad mot internet som rapporterades i media. Syftet med uppsatsen har varit att i utifrån efterförloppet av Microsofts premiärlansering av spelkonsolen Xbox One undersöka den diskursiva bild som nyhetsmedierna Forbes och Time använder för att sk...

 4. Är vi överens om det? Samspel och samstämmighet i svensklärares bedömningssamtal om gymnasieelevers skrivande

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Per Blomqvist

  2018-04-01

  Full Text Available Artikeln beskriver svensklärares interaktion och samstämmighet i samtal om summativ bedömning av gymnasieelevers skrivande. I ett dialogiskt perspektiv (Linell, 2011 undersöks interaktionella mönster avseende dominans, dynamik och koherens i tre svensklärargruppers bedömningssamtal. Dessa interaktionella mönster ställs i relation till uttryck för samstämmighet inom och mellan lärargrupperna. Resultatet visar att lärarna uttrycker hög grad av samstämmighet i bedömningssamtalen men att de bedömningar som lärarna gör enskilt i anslutning till samtalen enbart till viss del överensstämmer med gruppens beslut. Lägst grad av samstämmighet uppvisar den lärargrupp som i samtalen framstod som mest samstämmig. Där kännetecknas beslutsprocesserna av låg intensitet genom att få alternativ till bedömningar prövas. I de lärargrupper där intensiteten är högre genom att flera lärare styr samtalet i olika riktningar och där lärarna tillsammans prövar flera olika förslag på bedömning överensstämmer även enskilda lärares bedömningar i högre grad med gruppens beslut. Bedömningsöverensstämmelsen mellan lärargrupperna är däremot låg.

 5. Preparation and characterization of some antimonates as ion exchangers and their application sorption of molybdenum from nitric acid solutions

  International Nuclear Information System (INIS)

  El-Naggar, I.M.; Mowafy, E.A.; Ibrahim, G.M.

  2000-01-01

  Various antimonate compounds are well known as important inorganic ion exchangers, since they have radiation stabilities and also high selectivities towards different cations. Ceric, silicon and ferric antimonates were prepared in our laboratories. Characterization of these materials has been described using different techniques, including thermal analysis, surface area measurements, X-ray diffraction and Ir-spectroscopy. The selectivities of these exchangers towards molybdenum have measured under different conditions and a comparison between them had been conducted to enable the suitable exchanger that can be used in the separation of molybdenum from fission products

 6. Projektering av produktions- och lagerhall

  OpenAIRE

  Englund, Elin

  2016-01-01

  Detta examensarbete är utfört åt Ingenjörsbyrå Mathias Smeds. Syftet med arbetet var att projektera en hallbyggnad som skulle fungera som produktions- och lagerhall åt företaget i fråga och åt andra företag som köper delar i hallen. I arbetet ingår att uppgöra bygglovshandlingar, en byggsättsbeskrivning, en jämförelse mellan energikällor och enkel kostnadskalkyl. Efter diskussioner och möten med beställaren blev resultatet en hall med limträstomme och med NR-takstolar som vindsbjälklag. Y...

 7. Synthesis and characterization of tin(IV) antimonate and study of its ion-exchange equilibria

  International Nuclear Information System (INIS)

  Burham, N.; Abdel-Halim, S.H.; El-Shahat, M.F.

  1995-01-01

  Tin(IV) antimonate with different Sb/Sn molar ratios has been prepared. The characterization of the product materials was carried out using X-ray diffraction pattern, thermal analysis and infrared spectra. The saturation capacities of sodium and cesium were found to increase with Sb/Sn molar ratios. The K d values on thermal treatment of tin(IV) antimonate, as a cation exchanger, have been measured for some heavy metal ions in the temperature range of 50-400 deg C. The maximum adsorption of 10 -4 M of the metal ions studied was obtained at 400 deg C. The selectivity sequence was Eu 3+ > Co 2+ > Sr 2+ > Cs + for the sample heated up to 400 deg C. No adsorption was observed on the sample heated at 700 deg C because of the formation of SnO 2 and Sb 6 O 13 . (author) 9 refs.; 7 figs.; 5 tabs

 8. Gruesome Gaming : En studie i marknadsföring på sociala medier

  OpenAIRE

  Håkansson, Ingela; Bergqvist, Simon

  2013-01-01

  Vi har valt att titta på hur E-sportmarknaden använder sig av sociala medier för att sprida sig ut bland medierna och nå befintliga och framtida användare. E-sport är ett begrepp som innefattar all typ av elektronisk sport. Dota2 och Starcraft 2 är två exempel på spel där E-sport är ett vinnande koncept. Vi har valt att skapa föreningen, Gruesome Gaming som ligger till grund för uppgiften för att kunna ta reda på hur de sociala medierna fungerar i marknadsföringssyfte. Människors beteende på ...

 9. MKB and SMB in the Northern countries

  International Nuclear Information System (INIS)

  Broden, K.; Andersson, K.

  2001-12-01

  A meeting on Environmental Impact Assessment and Strategic Environmental Assessment has been held in Turku, Finland, August 22-24 2001. It was held within the framework of two NKS projects: SOS-3 (Radioactive waste) and SOS- 1 (Risk assessment and strategies for safety). The meeting included presenta- tions, discussions and a study visit to the final repository for low- and intermedi- ate level radioactive waste and the intermediate storage for spent nuclear fuel at Olkiluoto. Abstract in Danish: Inom ramen for NKS-projekten SOS-3 (Avfall) och SOS-1 (Riskvaardering och strategi for saakerhet) har ett seminarium om miljokonsekvensbeskrivningar och strategisk miljokonsekvensbedomning haallits i Aabo 22-24 augusti, 2001. Seminariet omfattade foredrag, diskussioner samt en studieresa till Olkoluoto daar besok gjordes till mellanlagret for anvaant braansle och till slutforvaret for laag- och medelaktivt avfall. Under forutsaattning att styrelsen for NKS samtycker kommer ett nytt MKB- seminarium att haallas i Osthammar 2002. (au)

 10. Att utveckla en webbapplikation för att sälja presentböcker

  OpenAIRE

  Norberg, Oskar

  2014-01-01

  Syftet med denna rapport har varit att beskriva hur man utvecklar en internetbokhandel i form av enwebbapplikation samt att dokumentera erfarenheter från programutveckling. För att kompensera för konkurrenternas stordriftsfördelar valdes en inriktning mot att säljapresentböcker. Genom att leverera ett komplett paket med inslagning och personlig hälsningtillsammans med boken ska det bli möjligt att uppnå lönsamhet. Utvecklingen har skett i ett enmansprojekt och den ensamme projektmedlemmen har...

 11. Poolhus

  OpenAIRE

  Svensson, Yvonne

  2012-01-01

  I denna rapport redovisas ett examensarbete av Yvonne Svensson i samarbete med Claes Edman, entreprenör. Projektets mål har varit att designa ett poolhus med inredningsförslag till uppdragsgivarens koncept Poolhus/poolskydd som ska vara så pass flexibel att den passar en bred kundgrupp. Konceptet är sekretessbelagt och kommer därför inte gå närmare in på konstruktionsfrågor gällande poolskyddsdelen. Poolhuset kommer att fungera som en gäststuga och har bastu, utomhusdusch, utomhuskök samt en ...

 12. Maskinunderhållets utveckling från forntiden till framtiden

  OpenAIRE

  Sundius, Erik

  2014-01-01

  Mitt examensarbete består av två delar, en teoretisk och en praktisk del. Den praktiska delen gjordes i Axxells metallverkstad i Karis. Metallverkstaden erbjuder yrkesutbildning för både ungdomar och vuxna. Arbetet inleddes den 23 februari 2012 och tog ungefär ett år i anspråk. Syftet med arbetet var, enligt uppdragsavtalet, att "förbättra arbetssäkerheten och kvaliteten på undervisningen genom dokumenterade rutiner för service och underhåll" och arbetsrubriken var "Servicehandbok för Axxell ...

 13. Kognitiv intervjumetodik

  OpenAIRE

  Rautio, Malin; Söderström, Josefin

  2008-01-01

  1992 presenterade två tyska psykologer, Fischer och Gieselman den kognitiva intervjumetodiken för världen, med anledning av att flera kvinnor blivit våldtagna men förhörsledarna ej haft förmågan att återkalla den rätta minnesbilden hos dem som kunnat leda till en fällande dom. Denna teknik har en förmåga att ta fram minnen av obehagliga händelser som skett både för ett långt tag sedan och mer närliggande. Metoden bygger på ett återskapande av människans minnesbild och är därför ultimat att ti...

 14. KR’PTA. Samtidspoesin och Derrida : Spår och ärrbildningar hos Johannes Heldén, Ingrid Storholmen och Anna Hallberg

  OpenAIRE

  Schmidt, Lisa

  2006-01-01

  Lisa Schmidt, KR’PTA. Samtidspoesin och Derrida. Spår och ärrbildningar hos Johannes Hel­dén, Ingrid Storholmen och Anna Hallberg. (CR’PT. Contemporary Poetry and Derrida: Traces and Scarring in the Poetry of Johannes Heldén, Ingrid Storholmen and Anna Hallberg.) Through the analyses of three contemporary Nordic poets whose work challenges the boun­daries of literature and even the laws of grammar, I draw attention to the term linguistic materialism. I also sketch an historical line between t...

 15. Ett företag utifrån en kundsynvinkel - Team Kitchen Ab

  OpenAIRE

  Dristig, Oscar

  2011-01-01

  Uppdragsgivaren för detta examensarbete är företaget Team Kitchen Ab vars huvudsakliga verksamhetsområde är ordnandet av matlagningskurser för både privata samt företagskunder. Syftet med arbetet är att redogöra för och mäta kundtillfredställelse och tjänstekvalitet hos uppdragsgivaren samt att redogöra för förbättrings-, och utvecklingsmöjligheter inom företagets tjänster och verksamhet. Teorier som behandlas i detta arbete är kvalitet och processer av bl.a. Lecklin och Edvardsson, SERVQUAL ...

 16. "Det är inte mig det är fel på, det är huset" : en studie av prognosfaktorer och bemötande med fokus på sjuka hus-syndromet

  OpenAIRE

  Edvardsson, Berit

  2015-01-01

  Bakgrund: Sick Building Syndrome, SBS, är fortfarande 2015 ett tillstånd som vållar mycket diskussion. Symtomen kan grupperas i slemhinnesymtom, hudsymtom och allmänna symtom. I definitionen ingår att personen/ personerna som fått symtom har exponerats för dålig inomhusluft i en speciell byggnad. När personen inte är i byggnaden så förbättras eller försvinner symtomen. Många olika faktorer kan orsaka eller medverka till uppkomst eller försämringar av SBS-symtom, som t.ex. luftens innehåll av ...

 17. Mindfulness – en metod för studerande : En systematisk litteraturstudie

  OpenAIRE

  Evatt, Maria

  2014-01-01

  I detta examensarbete undersöktes mindfulness inom högskole- och universitets studerande. Studerande har visats ha ett behov av verktyg för att hantera stress och för stärkande av studieförmågan under skolgången. Mindfulness är en form av tillvaro och medveten närvaro. Tidigare forskning har visat goda resultat och effekter inom målgrupper såsom t.ex. stresshantering och hälsa. Tillsvidare har ännu lite forskning utförts inom området mindfulness och studerande. Ämnet mindfulness undersöktes d...

 18. Analys av nickel med ICP-MS

  OpenAIRE

  Wallman, Karin; Löfgren, Stefan; Sonesten, Lars; Demandt, Christian

  2009-01-01

  Vid en granskning av nickelhalter för perioden 1985-2007 upptäcktes ett nivåskifte i tidsserierna på flera stationer mellan 2001 och 2002. Skiftet visade sig bero på att prover innan 2002 inte korrigerades för kalciuminterferens, medan prover under åren 2002-2007 korrigerades. Syftet med denna rapport är att utreda om resultaten före 2002 i efterhand kan korrigeras för kalciuminterferensen. Från 2002 finns ett antal prover (N=347) med resultat som både är kalciumkorrigerade och som inte är de...

 19. Synthesis and characterization of titanium vanadate and vanadium antimonate and their use in treatment of some toxic waste

  International Nuclear Information System (INIS)

  Husein, W.M.M.

  2013-01-01

  Ion exchangers are insoluble solid materials, which carry exchangeable cations or anions. When the ion exchanger is in contact with an electrolyte solution, these ions are exchanged with an equivalent amount of other ions of the same sign .Synthetic inorganic ion exchangers possess good ion-exchange capacity, high chemical and radiation stabilities, reproducibility and selectivity for heavy metals. These materials were characterized using X-ray (XRD and XRF), IR, TGA-DTA and total elemental analysis studies. On the basis of distribution studies, titanium vanadate was highly selective for Cs(I) while vanadium antimonate was selective for Cu 2+ ions . Thermodynamic parameters (i.e. ΔG o , ΔS o and ΔH o ) have also been calculated for the adsorption of Cs + , Cd 2+ , Cu 2+ and Co 2+ ions on titanium vanadate and vanadium antimonate showing that the overall adsorption process is spontaneous and endothermic. The mechanism of diffusion of Co 2+ , Cu 2+ , Cd 2+ and Cs + in the H -form of titanium vanadate and vanadium antimonate cation exchanger was studied as a function of particle size, concentration of the exchanging ions, reaction temperature, drying temperature. The exchange rate was controlled by particle diffusion mechanism as a limited batch technique and is confirmed from straight lines of B versus 1/r 2 plots. The values of diffusion coefficients, activation energy and entropy of activation were calculated and their significance was discussed. The data obtained have been compared with that reported for other organic and inorganic exchangers. Exchange isotherms for H + /Co 2+ , H + /Cu 2+ , H + /Cd 2+ and H + /Cs + were determined at 25, 45 and 60±1 degree C. These isotherms showed that Co 2+ ,Cu 2+ , Cd 2+ and Cs + are chemically adsorbed. Moreover, the values of thermodynamic parameters were determined and the overall adsorption processes were found spontaneous and endothermic. Finally, removal of the above mentioned cations on titanium vanadate and

 20. Det diskursiva skrivandets funktion – en läromedelsanalys

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jenny Magnusson

  2018-03-01

  Full Text Available Flera forskare har visat att lärare i skolan inte undervisar tillräckligt mycket och tillräckligt tidigt i diskursivt skrivande, ett skrivande som elever behöver för att klara sig i samhället. Som en följd av detta har det diskursiva skrivandet under de senaste åren blivit allt mer uppmärksammat i nya styrdokument och i nya läromedel. Utgångspunkten i den här artikeln är att undersöka vilket stöd lärare får för att klara den uppmärksamheten, alltså de nya kraven som styrdokumenten ställer när det gäller diskursivt skrivande.Det diskursiva skrivandets funktion undersöks här i skrivuppgifter i 19 läromedel i svenska för lågstadiet, där utgångspunkten är den stora betydelse som funktionen har när det gäller skolskrivande, i form av ett tydligt syfte, kontext och mottagare. Ivaničs skrivdiskurser är det analysverktyg som används, och skrivuppgifterna har kategoriserats utifrån dessa diskurser.Det analysen visar är framförallt att variationen är liten i skrivuppgifterna. Eleverna får träna genreform och process, men inte mycket som har med funktion i en samhällskontext utanför skolan att göra. Därutöver visar resultaten att tydliga kontexter och tydliga mottagare är ovanligt i skrivuppgifterna, och i relation till tidigare forskning kan detta ses som problematiskt, då dessa aspekter har visat sig vara avgörande för ett framgångsrikt skrivande.

 1. Reindeer husbandry and local planning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars P. Niia

  1986-06-01

  Full Text Available A central theme in the reindeer husbandry is the conflicts between this and other economic interests as tourism, community development etc. in connection with the utilization of common territory. A retrospective glance will show that this is an old problem and not a new phenomenon. The Nordic Sami Institute has carried out a research project with the following objectives: 1.to give an account of the terms of planning for the reindeer husbandry, 2.to find out how the Såmi (Lapp community's and so the reindeer husbandry's interests are taken into account in local planning. 3.find ways for how the reindeer husbandry's use of land can be described. 4.give suggestions as to how the interests of the Sami community can better be taken into account or how it can increase its influence in relation to planning. The suggestions based upon the results from the research project are: —that the Sami community aquire competence by preparing itself for the changes in its environment. —that it builds up its own organization. —that it aquires a more noticeable influence in community planning and decision making. This project and earlier experiencies have shown that the way of influencing e.g. by land-use-planning is weak and unreliable today.Renskötsel och kommunal planering.Abstract in Swedish / Sammandrag: Ett centralt tema i renskotselsammanhang ar konflikterna mellan renskotsel och andra ekonomiska intressen som turism, samhållsutbyggnad etc. vid utnyttjande av gemensamma arealer. En historisk tillbakablick visar att denna problematik inte på något sått år någon ny foreteelse utan ett gammalt tema med variationer i tid och rum. I ett forskningsprojekt vid Sami Instituhtta har en studie genomforts med syftet att: 1.soka beskriva planeringsforutsåttningarna for renskotseln. 2. soka forklara hur renskotselns intressen tas tillvara i den kommunala fysiska planeringen. 3. finna former for hur renskotselns markanvåndning kan beskrivas. 4. att l

 2. Retention behavior of nickel, copper, cadmium and zinc ions from aqueous solutions on silico-titanate and silico-antimonate used as inorganic ion exchange materials

  International Nuclear Information System (INIS)

  Abou-Mesalam, M.M.

  2002-01-01

  Silico-titanate (SiTi) and silico-antimonate (SiSb) have been synthesized and characterized using X-ray diffraction patterns, infrared and thermal analysis techniques. Divalent cations such as Ni 2+ , Cd 2+ , Zn 2+ and Cu 2+ in the pH range 2 to 8 have been exchanged with the exchangeable active sites of the exchangers using a batch technique. From the results obtained, the equilibrium capacities and distribution coefficient values were calculated indicating high selectivity values for Ni 2+ , Cd 2+ , Zn 2+ and Cu 2+ ions on silico-titanate and silico-antimonate compared to other titanates and antimonates. Also SiTi and SiSb show high chemical stability in H 2 O, nitric and hydrochloric acids. All these results support the suitability of the prepared materials for the removal of the toxic metals concerned from waste waters. Based on the results obtained, practical separation experiments for the above mentioned cations on SiTi and SiSb columns from aqueous waste solutions were carried out. (author)

 3. The influence of opioids on gastric function : experimental and clinical studies

  OpenAIRE

  Walldén, Jakob

  2008-01-01

  Efter operation och anestesi får patienter ofta en negativ påverkan på magsäck och tarmar. Illamående och kräkningar är ett stort problem och många har svårt att komma igång med intag av föda och normal tarmfunktion då magsäcken och tarmarna ”står stilla”. Flera faktorer bidrar- bl.a. smärtan, det kirurgiska traumat och de läkemedel vi ger i samband med anestesin. Av de senare är opioider, d.v.s morfin och morfinliknande läkemedel, starkt bidragande. I detta avhandlings- arbete har opioiders ...

 4. Multilingualism and the ethnic identity of the Ette people | Egenti ...

  African Journals Online (AJOL)

  Due to their diverse nature, the classification of indigenous languages in Nigeria ranks some of them as major, main and small group languages. The Ette people speak two main, and one major, Nigerian languages namely: Idoma, Igala and Igbo respectively. This paper sets out to examine the Ette people in the light of their ...

 5. Arbetsmöbel för ungdomar : Beskrivning av designprocessen i ett samarbete med IKEA

  OpenAIRE

  Leckström, Anna

  2007-01-01

  Rapporten beskriver ett designprojekt, utfört som en del av examensarbetet på 15 HP, jag utfört som avgångsstudent på möbeldesignprogrammet vid Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design. Från Ronnie Runesson, produktutvecklare på IKEA of Sweden, fick jag ett uppdrag, ett reellt projekt att arbeta med. Projektet handlade om att ta fram ett koncept på en ny typ av arbetsmöbel för ungdomar i åldersgruppen 12 – 18 år. Målet med projektet var att, förutom att leverera ett fungerande koncept...

 6. ”På Facebook slipper man vara närvarande” : En studie kring unga vuxnas syn på användande, identitetsskapande och kvarlämnade digitala identiteter på Facebook

  OpenAIRE

  Michael, Carlsson; Lahdensuo, Jonna

  2009-01-01

  Bakgrund: Facebook är ett socialt onlinenätverk som under sina levnadsår har ökat explosionsartat i popularitet. På Facebook sköter många användare stora delar av sina sociala relationer och delar med sig mycket av sig själva. Det finns inget tidigare socialt nätverk i stil med Facebook som har haft samma genomslagskraft hos internetanvändarna. I användandet skapas en digital identitet som lämnar spår på Facebook, även om en användare är död. Kring dessa kvalämnade digitala identiteter vill v...

 7. Lämplighetsbedömningar av unga kvinnor och män – Värme- och kompetensdimensionernas betydelse i rekrytering

  OpenAIRE

  Rönnblad, Charlotta

  2013-01-01

  I frågan om social bedömning av andra individer och grupper utgör värme och kompetens två centrala dimensioner. Värme syftar på hur snäll, vänlig och omtänksam en person är, dess funktion är att bedöma vad personens avsikt är. Kompetens tyder på hur intelligent, självsäker och rationell en person är, dess funktion är att bedöma hur kapabel personen är att utföra avsikterna. Vanligtvis attribueras män utgående från kompetensdimensionen och kvinnor från värmedimensionen. Utgående från teorin om...

 8. Budgetering och budgeteringsprocessen inom ekonomiförvaltningen

  OpenAIRE

  Finnström, Anders

  2013-01-01

  Syftet med undersökningen är att ge en bild av vad budgetering är och budgeteringsprocessen inom ekonomiförvaltningen. Forskningsproblemet är att ta reda på vilken kritiken är mot budgetering, hur man kan förbättra budgetarbetet och få fram vilka de alternativa metoderna är till budgetering. I lärdomsprovets teoretiska del behandlas vad en budget är, syften med en budget, huvud- och delbudgetar, budgeteringsprocessen, kritik och alternativa metoder till budgeteringen. I den empiriska delen ha...

 9. Barbröstade grabbar, med färgat hår och litervis med öl : En analys av Aftonbladets skildring av herr- och damfotboll i Herr-VM 2006 och Dam-VM 2007

  OpenAIRE

  Mårtensson, Henning

  2012-01-01

  I den här uppsatsen har jag undersökt hur män och kvinnor framställs i bild och text i Aftonbladets rapportering från herrarnas fotbolls-VM i Tyskland 2006 och damernas fotbolls-VM i Kina 2007. Mitt syfte var att titta på hur konstrueringen av en nationell diskurs skiljer sig åt i texterna om dam- och herrfotboll, om det finns någon tydlig manlig och kvinnlig diskurs på bilderna, samt hur väl min undersökning stämmer in på beprövade genusteorier. För att kunna besvara mitt syfte använde jag m...

 10. VISUALISERINGSTAVLA : Visualisering av Kanban boards

  OpenAIRE

  Y. F. Sam, Adam

  2013-01-01

  Hos många företag används whiteboards för att visualisera arbetsprocessen. En vanlig metodik för detta är så kallade Kanban boards, ett system av tabeller och lappar för att indikera olika avvikelser eller moment i projekt med datum och annan relevant information. Företag kan även välja att använda en mjukvara som simulerar samma metodik, ett exempel på detta är så kallade Elektroniska kanban boards. I detta arbete har båda dessa metoder (whiteboard samt en digital lösning) observerats hos tr...

 11. Parents in child custody disputes : Why are they disputing?

  OpenAIRE

  Bergman, Ann-Sofie; Rejmer, Annika

  2017-01-01

  Trots att det under lång tid har funnits samhällsinsatser för att hjälpa föräldrar att lösa konflikter om vårdnad, boende och umgänge är området relativt outforskat. Aktuella forskningsöversikter visar att det finns ett behov av en fortsatt kunskapsutveckling. Det saknas exempelvis en differentierad kunskap om vilka föräldrar som utvecklar vårdnadskonflikter och om deras konflikt.  Vårdnadskonflikter är ett ökande samhällsproblem. Sedan 2006 har  antalet inkomna stämningsansökningar till ting...

 12. Index viktat efter omsättning : Presterar ett index viktat efter omsättning bättre än ett index viktat efter börsvärde?

  OpenAIRE

  Walljaeger, Christoffer; Uhrdin, Susanna

  2005-01-01

  Om den effektiva marknadshypotesen inte gäller skulle varje aktie handlas över eller under aktiens verkliga värde. Om så är fallet skulle alla index som är viktade efter börsvärde automatiskt överexponeras när en aktie handlas över dess verkliga värde och underexponera när en aktie handlas under dess verkliga värde. Det här betyder att kapitalviktade index är fundamentalt och strukturellt bristfälliga och kommer kontinuerligt övervikta alla aktier som handlas över verkligt värde och undervikt...

 13. I skuggan av mitt forna jag : Unga kvinnors upplevelser av våldsutsatthet

  OpenAIRE

  Hellgren, Åsa; Nordström, Alexandra

  2016-01-01

  Bakgrund: Våld i parrelationer hos ungdomar har ökat de senaste åren och blivit ett stort problem. Våldet kan leda till att de utsatta unga kvinnorna kan få både fysiska och psykiska hälsoproblem som påverkar deras framtid. Teoretiskt perspektiv: Som teoretisk referensram används Kari Martinsens teori om omsorg, inkluderande Martinsens begrepp om det förnimmande och det registrerade ögat, samt begreppen skuld och skam. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva de unga kv...

 14. Det halvt dolda

  OpenAIRE

  Åberg, Elina

  2015-01-01

  I projektet utformas ett hotell med 34 rum i utkanten av den lilla historiska staden Mariefred, som ligger vid Mälaren 65 km från Stockholm. Hotellet utgörs av en kvadratisk volym med tegelfasad och avfasat hörn, belägen på en platt tomt intill museijärnvägen. Staden domineras i fonden av Gripsholms slott, och hotellets placering underordnar sig slottet och bevarar viktiga siktlinjer. Programmet innehåller utöver centrala funktioner som hotellrum, lobby  och restaurang även en biosalong i bot...

 15. Förbättring av IKEAs Kvalitetstester och Hantering av Kundklagomål : - Köksluckor och Bänkskivor

  OpenAIRE

  Assbring, Lisa; Halilović, Elma

  2012-01-01

  IKEA grundades 1943 av Ingvar Kamprad och återförsäljs idag i 44 länder runt om i världen. Med den 25-års garanti på kök som IKEA erbjuder har det blivit allt viktigare för dem att bekräfta kvaliteten på kökssortimentet och hur tillfredsställd kunden är. Syftet med detta examensarbete har varit att identifiera de mest kritiska faktorerna för köksfronter och bänkskivor baserat på nuvarande kundklagomål och vilka testmetoder som kan användas för att testa dessa faktorer i produktutvecklingsproc...

 16. The role of Nb in rutile-type multi-component antimonates, catalysts for propane ammoxidation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ballarini, N.; Cavani, F.; Cimini, M.; Trifiro, F. [Dip. Chimica Industriale e Materiali, INSTM, Research Unit of Bologna (Italy); Cornaro, U.; Ghisletti, D. [EniTecnologie SpA, San Donato Milanes (Italy); Catani, R. [Snamprogetti SpA, San Donato Milanese (Italy)

  2005-07-01

  Rutile-type Cr/V/Sb/Nb mixed oxides were prepared by coprecipitation from ethanolic solutions and calcination at 700 C. They were then tested as catalysts for the gas-phase ammoxidation of propane. The addition of increasing amounts of Nb to the rutile Cr/V antimonate led to a considerable increase of the selectivity to acrylonitrile, and to a lower selectivity to N{sub 2} derived from ammonia overoxidation. However, the effect was evident only when excess Sb was present with respect to the stoichiometric requirement for the formation of the rutile compound. Evidences were obtained for the development of rutile-type mixed Cr/V antimonate/niobate, in which the progressive increase of Nb concentration, due to the increased Nb loading, led to the segregation of Sb oxide, in the form of crystalline Sb{sub 2}O{sub 4}. The multi-component rutile was a highly defective structure, and contained excess Sb{sup 5+} and Nb{sup 5+} with respect to the stoichiometric composition. The excess Sb provided the active sites for allcylic ammoxidation on intermediate absorbed propylene. The concomitant presence of Nb in the lattice improved the efficiency of these sites, and was responsible for the better catalytic performance with respect to the Cr/V/Sb/O systems. (orig.)

 17. Upplevelser av "Employer Branding" : En kvalitativ fallstudie av anställda hos BA

  OpenAIRE

  Hermansson, Otto; Elisabeth, Mackenhauer

  2016-01-01

  Syftet med denna studie var att undersöka hur medarbetarna på BA (fiktivt namn) upplever organisationens interna Employer Branding-arbete samt att belysa de aspekter som eventuellt skiljer strategi mot upplevelse. Det gjordes ett målinriktat urval av organisation medan valet av deltagare var ett slumpmässigt urval vilket resulterade i åtta respondenter (n= 8). Studien var en kvalitativ fallstudie med ett psykologiskt angreppssätt och innehöll en ostrukturerad intervju som tillsammans m...

 18. Webbaserad pedagogisk meritportfölj - från idé till verklighet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jakob Johansson

  2011-03-01

  Full Text Available Pedagogisk meritering och pedagogiska meritportföljer har under det senaste decenniet fått ökad uppmärksamhet. Idag (mars 2011 ger en sökning på Google® 6 140 respektive 1 990 träffar på dessa två sökord. Många av träffarna på Google® handlar om högskolors rekommendationer att dokumentera pedagogiska meriter, men antalet publicerade artiklar i detta ämne är mycket få. Högskolan behöver bra lärare och för att uppnå det så måste undervisning och andra utbildningsinsatser uppmärksammas och belönas. Användandet av pedagogiska meritportföljer anses öka betydelsen av undervisningsinsatsen vid anställningar och befordran och är ett sätt att professionalisera undervisning (Fayne, 1991. Många högskolor och universitet har utarbetat handlingsplaner för hur pedagogiska meriter ska dokumenteras och bedömas liksom strategier för hur medarbetarna ska utveckla sin pedagogiska skicklighet. ”Uppifrån” finns således både skrivna dokument och viljan och intentionen att premiera pedagogiska insatser. Trots detta upplever många medarbetare att pedagogiska insatser inte lönar sig att dokumentera då dessa meriter inte värderas tillräckligt högt, exempelvis i jämförelse med forskningsmeriter. Samtidigt vittnar pedagogiskt sakkunniga om att de pedagogiska meritportföljer som de ombeds granska (vid exempelvis tjänstetillsättningar ofta är ostrukturerade och av varierande kvalité. För att pedagogiska meriter ska få avsedd tyngd vid tjänstetillsättningar fordras att de redovisas på ett sätt som gör det möjligt för sakkunniga att värdera dem. Bedömning av både vetenskapliga och pedagogiska meriter görs i många fall av sakkunniga utan särskild pedagogisk utbildning och de pedagogiska meriterna anses generellt mer svårbedömda än de vetenskapliga (Lindberg, 1997. Någon form av standardisering och mallar i samband med presentation av pedagogiska meriter bör därför kunna vara till hjälp för s

 19. Vasalund preschool

  OpenAIRE

  Wettervik, Erik

  2016-01-01

  När jag började projektet pratade jag med flertalet förskolepedagoger i min bekantskapskrets och sökte upp så mycket information jag kunde om förskoleverksamhet i allmänhet och vad som är önskvärt i en förskolemiljö. Utifrån det listade jag ett antal punkter på vad som vore önskvärt i och omkring min byggnad som jag hela tiden förhållit mig till. Förskolans volym och riktning anpassar sig till de omkring liggande villorna med den sammansatta volymen, utblickar och de olika takhöjderna. Taket...

 20. Chaos Paintball : -En investering och finansieringsbedömning

  OpenAIRE

  Eriksson, Per; Söderqvist, Hanna

  2009-01-01

   I uppsatsen "Chaos Paintball, en investerings- och finansieringsbedömning" har en undersökning gällande en nyinvestering och finansieringen avseende nya aktiviteter och en byggnad genomförts. Undersökningen har utförts genom att tre olika byggnadsalternativ har tagits i beaktande och beräkningar på byggnadsalternativen har gjorts. Företagets planerade aktiviteter har undersökts genom att, med hjälp av kalkyler, genomföra beräkningar. Detta har lett fram till en rekommendation om vilka aktivi...

 1. Nato

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brattberg, Erik; Breitenbauch, Henrik Ø.

  2015-01-01

  historia. Idag har Sverige en möjlighet att fatta ett beslut som inte bara skulle stärka vår egen säkerhet, utan även hela Östersjöregionens. Nordiskt försvarssamarbete skulle ha stor nytta av ett svenskt (och finskt) Natomedlemskap liksom det skulle förbättra Natos möjligheter att skydda Baltikum....

 2. IAS 40 i ljuset av ägarförhållanden : Värdering av förvaltningsfastigheter i börsnoterade respektive statliga bolag

  OpenAIRE

  Klarin, Olof; Sandell, Johan

  2010-01-01

  Sammanfattning: Redovisningen av förvaltningsfastigheter enligt IAS 40 har tidigare beskrivits i ett stort antal olika vetenskapliga alster. Merparten av dessa har dock tittat på börsnoterade bolag men det finns även andra företag som tillämpar IAS-reglerna. En grupp företag som gör det är de bolag som ägs av svenska staten. Ett av målen med IFRS är att skapa jämförbarhet och då bör inte ägarformen ha någon betydelse för redovisning och värdering. Denna studies syfte är därför att skapa insik...

 3. Ruinkvarteret

  OpenAIRE

  Floxner, Mattias

  2014-01-01

  Ruinkvarteret Tyresö gymnasium har gjort sitt som funktion av en skola. Byggnaden har gjort sitt för att stå pall för människan och naturen. Nu har den börjat förfalla. Fuktskador, otäta fönster och allmänt slitage har gjort att Tyresö kommun har besätmt sig för att renovera eller bygga om skolan till bostäder. Ett nytt bostadskvarter i ett naturlandskap där bebygelsen ligger som öar utan att förhålla sig till varandra med endast naturen som sammanbinder dem. Där det byggda är symbol för männ...

 4. Corrado Pettenati acting head of ETT

  CERN Multimedia

  2004-01-01

  Following the departure of Juan Antonio Rubio, Corrado Pettenati has been appointed as the acting head of the ETT unit with effect from 1 August. He joined CERN in 1995 as head librarian, reorganizing and modernizing the library before becoming deputy leader of ETT from June 2000 to April 2004. Previously, he worked at the European University Institute in Florence from 1976, developing automated library systems and becoming head of the computer centre in 1985. He has also been a software analyst and a telecommunications specialist. In 2003 he was appointed as member of the steering committee of the Cellule de Coordination Documentaire Nationale pour les Mathématiques de Grenoble, and in 2004 became a member of the EULER - European Libraries and Electronic Resources in Mathematical Sciences - Scientific Advisory Board, based in Germany. He was born in 1946 and graduated with a degree in Electrical Engineering from the Polytechnic in Milan in 1969.

 5. A fascinating field and a pragmatic enterprise

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjørland, Birger

  2013-01-01

  A reviewer wrote about the book: "I synnerhet Hjørlands kapitel väcker frågor om fältets inriktning och framtid som det hade varit intressant om redaktörerna hade fångat upp och diskuterat i ett avslutande och syntetiserande kapitel. Detta hade kunnat lyfta denna konferensantologi till något mer ...... en spännande samling texter." Hanna Carlsson i Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling: http://www.ntik.dk/2014/Nr1/Carlsson.pdf...

 6. Helhetsorienterad utvärdering av kollektivtrafikåtgärder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hiselius, Lena Winslott; Barfod, Michael Bruhn; Leleur, Steen

  Under hösten 2008 och våren 2009 har forskare vid Avd. Trafik och väg vid Lunds Tekniska Högskola, DTU Transport vid Danmarks Tekniska Universitet samt National-ekonomiska institutionen vid Lunds Universitet genomfört ett forskningsprojekt med syfte att studera tillämpningen av en sammansatt...... (helhetsorienterad) analys av kollektiv-trafikåtgärder....

 7. ADO.NET och Entity Framework : En jämförelse av prestanda mellan en objektorienterad databas och en relationsdatabas

  OpenAIRE

  Lindgren, Emelie; Andreasen, Ulrika

  2012-01-01

  Denna uppsats mäter och jämför prestanda mellan en objektorienterad databas och en relationsdatabas. Uppsatsen bygger på en utredande karaktär utifrån vår hypotes och vårt intresse att testa den.Hypotesen bygger på problematiken omkring mängden kod utvecklaren måste skriva för att kunna koppla ihop applikation med databas. En större mängd skriven kod som utvecklaren måste skriva borde göra att prestanda och svarstider blir långsammare. Därför ville vi undersöka om verktyg som medför en mindre...

 8. Escherichia coli type III secretion system 2 (ETT2) is widely distributed in avian pathogenic Escherichia coli isolates from Eastern China.

  Science.gov (United States)

  Wang, S; Liu, X; Xu, X; Zhao, Y; Yang, D; Han, X; Tian, M; Ding, C; Peng, D; Yu, S

  2016-10-01

  Pathogens utilize type III secretion systems to deliver effector proteins, which facilitate bacterial infections. The Escherichia coli type III secretion system 2 (ETT2) which plays a crucial role in bacterial virulence, is present in the majority of E. coli strains, although ETT2 has undergone widespread mutational attrition. We investigated the distribution and characteristics of ETT2 in avian pathogenic E. coli (APEC) isolates and identified five different ETT2 isoforms, including intact ETT2, in 57·6% (141/245) of the isolates. The ETT2 locus was present in the predominant APEC serotypes O78, O2 and O1. All of the ETT2 loci in the serotype O78 isolates were degenerate, whereas an intact ETT2 locus was mostly present in O1 and O2 serotype strains, which belong to phylogenetic groups B2 and D, respectively. Interestingly, a putative second type III secretion-associated locus (eip locus) was present only in the isolates with an intact ETT2. Moreover, ETT2 was more widely distributed in APEC isolates and exhibited more isoforms compared to ETT2 in human extraintestinal pathogenic E. coli, suggesting that APEC might be a potential risk to human health. However, there was no distinct correlation between ETT2 and other virulence factors in APEC.

 9. Konflikter och mobbning på arbetsplatsen : En osynlig kostnad

  OpenAIRE

  Karlsson, Linda

  2016-01-01

  Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka negativa konsekvenser konflikter och mobbning kan orsaka medarbetare och organisationer. Den ekonomiska krisen har medfört nedskärningar, ökad osäkerhet och hård konkurrens som påverkat arbetsmiljöerna i Finland. Eftersom arbetsvälbefinnande sjunkit på grund av dessa yttre faktorer, vill jag med detta examensarbete beskriva varför arbetsvälfärden borde få hög proritet. Detta examensarbete är baserat på litteratur, lagar, statistik och inter...

 10. Säker lyftteknik inom akutvården : Ett produktutvecklingsarbete

  OpenAIRE

  Kullberg, Björn

  2015-01-01

  Det här examensarbetet är ett utvecklingsarbete beställt av APSLC. Examensarbetets slutprodukt är en Power Point-fil som presenterar teori om säkra lyfttekni-ker samt visar modellutföranden för grunderna i säkra lyfttekniker. Avsikten för själva examensarbetet är att producera ett självstudiematerial av så hög kvalitét att det kan användas av akutvårdslinjen vid Arcada. Målet med slutprodukten är att öka akutvårdsstuderandes kunskaper om säkra lyfttekniker, så att studerande genom propriocept...

 11. Meddela dödsbud : En ansvarsfull uppgift

  OpenAIRE

  Bodén, Elina

  2008-01-01

  Till polisens uppgift hör att meddela dödsbud när de är ansvariga för en utredning av dödsfallet men det finns inga existerande gemensamma riktlinjer för hur det ska ske. Polisen tar ofta med sig präster när de åker ut och meddelar dödsbud men samarbetet mellan kyrkan och polisen ser olika ut runt om i Sverige trots att det finns ett behov av ett samarbete i hela landet. Syftet med rapporten är att förstå vilka reaktioner som poliser kan mötas av när dödsbud meddelas för att de ska känna sig ...

 12. Den komplexa väven Att organisera för barns övergångar till och från förskoleklass

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helena Ackesjö

  2015-09-01

  Full Text Available This study focuses on how children's transitions to and from preschool classes are organized in different schools. Principal’s arguments for this organization were sought via a web-based survey and analyzed using the frame factor theory in addition to theories of practical sense and the concept of continuity. The results show that children tend to make more transitions between social communities the younger they are. The distribution of the principal’s answers show that the majority of them, because of external conditions, split the preschool groups to new classes in the transition to preschool class. However, the same movements are not indicated in the transition to first grade. The results show how the work of organizing chidren’s transitions represent a complex web of external actual conditions as the number of children and the recruitment area of the school, the internal logics and ideas about what is best for children and best for continued learning as well as the school's own traditions of working with transitions. Föreliggande studie fokuserar på hur barns övergångar till och från förskoleklass organiseras på olika skolor. Via en webbaserad enkät söks skolledares argument för denna organisering. I analysen nyttjas ett ramfaktorteoretiskt tänkande som kompletteras med teorier om praktiskt förnuft samt kontinuitetsbegreppet. Resultaten visar att barn tenderar att göra fler övergångar mellan barngrupper och sociala gemenskaper ju yngre de är. Fördelningen av skolledarnas svar visar att majoriteten, på grund av yttre villkor, delar förskolegrupperna till nya klasser i övergången till förskoleklass. Däremot indikeras inte samma rörlighet i övergången till årskurs 1. Resultaten visar hur arbetet med att organisera övergångarna utgör en komplex väv av yttre faktiska villkor som barnantal och upptagningsområdets storlek, av inre logiker och föreställningar om vad som är det bästa för barnen och det b

 13. Kauppakaveri : Tjänsteutveckling åt de äldre

  OpenAIRE

  Haarala, Eveliina

  2013-01-01

  Det verkar som att tjänsteutveckling på senare tid blivit något som man anser trendigt. Jag deltog i ett par kurser i ämnet som var samordnade med Arcada och Svenska social- och kommunalhögskolan. I den ena av kurserna fick jag delta i en tjänsteutvecklingsprocess. Det här examensarbetets syfte är att rapportera om utvecklingsprocessen för en tjänst som är formgiven åt åldringar. Problemområdet i arbetet ligger inom de ensamma åldringarna och affärslivet som borde vakna upp och betjäna dem me...

 14. Politisk TV-reklam : En jämförelse mellan partiernas valfilmer inför riksdagsvalet 2014

  OpenAIRE

  Ålbrink, Anna

  2014-01-01

  Politisk TV-reklam är ett relativt nytt fenomen i Sverige. Mot bakgrund av att partierna i reklamen helt kan styra över meddelandet och att det finns en begränsad mängd svensk forskning på området, är det intressant att undersöka vilka strategier som används. Syftet med uppsatsen är att jämföra partiernas valfilmer inför riksdagsvalet 2014 och ta reda på vilka strategier som används för att övertyga väljarna i bild och text. Vilka är de centrala budskapen och använder partierna liknande eller...

 15. Simulering av muskelaktivitet vid pedalbromsning

  OpenAIRE

  Ejdepalm, Erik; Westerdahl, Walter

  2009-01-01

  En muskeloskeletal kroppsmodell har undersökts med avseende på maximal muskelbelastning genom biomekanisk simulering i programmet AnyBody. En kroppsmodell har låtits interagera med ett reglage i form av en bromspedal från en Saab 9-3 och muskelbelastningen till följd av att pedalen trampas ned har minimerats. De parametrar hos pedalen som har varierats är initialvinkeln och returfjäderns fjäderkonstant. Den sits på vilken kroppsmodellen sitter har flyttats vertikalt och horisontellt i förhåll...

 16. Konflikten mellan arbetsliv och familjeliv : En kvalitativ studie om småbarnsföräldrars upplevelser av psykisk hälsa och balans i tillvaron

  OpenAIRE

  Ahlzén, Amanda

  2015-01-01

  Dagens arbetsliv ställer helt andra krav på individen än förr. På arbetsmarknaden krävs flexibilitet och eget ansvar, där individen förväntas kunna arbeta när som helst och var som helst. Dessa faktorer har bidragit till en obalans mellan arbetsliv och familjeliv som kan orsaka olika former av ohälsa. Syftet med denna studie är att undersöka hur småbarnsföräldrar upplever sin psykiska hälsa i relation till balansen mellan arbetsliv och familjeliv. Studien bygger på en kvalitativ metod och dat...

 17. Du kan, men du gör inget. : En studie av utvecklingssamtal på ett gymnasium.

  OpenAIRE

  Måhl, Anna

  2007-01-01

  Mitt syfte med denna uppsats är att studera tre elevvårdskonferenser för att först se om deras innehåll överensstämmer med vad Cilla Lindblom Larsson skriver om utvecklings-samtal på grundskolan, att de handlar om pojkarnas skolbeteende och de råd och anvis-ningar pojkarna får där är moraliserande och tillrättavisande, och sedan undersöka hur samtalsstrukturen ser ut i dessa konferenser. I arbetets första del undersöker jag vad dessa elevvårdskonferenser handlar om och kommer fram till att de...

 18. Millennials och baby boomers attityder till fake news : Generationernas upplevelser av nyhetsmediers sanningshalt

  OpenAIRE

  Adolfsson, Claes; Strömberg, Markus; Stenberg, John

  2017-01-01

  Syftet med denna uppsats var att ta reda på generationerna millennials och baby boomers inställning till mediernas sanningshalt och politiska neutralitet. Detta gjordes med hjälp av följande frågeställningar: Vilka attityder och vilken inställning har millennials och baby boomers till nyhetsmediernas sanningshalt? Finns skillnader och likheter kvar när vi väger in variablerna kön och politiskt ställningstagande?   För att definiera generationerna använde vi oss av Cliff Zukins generationsteor...

 19. Starbucksfenomenet i Finland : Hur uppfattar och upplever finska konsumenter tillhörande generation Y och Z varumärket Starbucks?

  OpenAIRE

  Emtö, Anna

  2014-01-01

  I den här undersökningen har jag undersökt hur finska konsumenter uppfattar och upplever varumärket Starbucks. Jag har utfört undersökningen genom att använda mig av fokusgruppintervjuer. Intervjuerna utfördes på basen av min frågeguide som utvecklats kring de relevanta teoriområden som är presenterade i arbetet. Mitt urval för intervjuerna var finska konsumenter tillhörande generationerna Y och Z i och med att dessa vuxit upp med varumärket samt upplevt inflytandet av sociala medier i vardag...

 20. Atmospheric Chemistry of CH3CH2OCH3

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Mads Peter Sulbæk; Bjørn Svendsen, Sissel; Østerstrøm, Freja From

  2017-01-01

  The atmospheric chemistry of methyl ethyl ether, CH3CH2OCH3, was examined using FT-IR/relative-rate methods. Hydroxyl radical and chlorine atom rate coefficients of k(CH3CH2OCH3+OH) = (7.53 ± 2.86) × 10−12 cm3 molecule−1 s−1 and k(CH3CH2OCH3+Cl) = (2.35 ± 0.43) × 10−10 cm3 molecule−1 s−1 were...

 1. Pealekaebamine või avalikkuse ette toomine? / Ilvi Jõe-Cannon

  Index Scriptorium Estoniae

  Jõe-Cannon, Ilvi, 1937-

  2006-01-01

  Õiguskantsler Allar Jõks saatis Riigikokku ettepaneku erakonnaseaduse kooskõlastamiseks Eesti põhiseadusega. See aitab korrastada erakondade finantseerimist ja vältida korruptsiooni. Eestis vajavad seaduslikku kaitset inimesed, kes korruptsioonijuhtumeid avalikkuse ette toovad

 2. Skrivande om skrivande

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vad har skrivande för roll i vår forskning? Hur kan vi använda skrivande som ett sätt att tänka, lära, förstå och samtala? Kan skrivande vara metod? I Skrivande om skrivande möter du skribenter med bakgrund såväl i akademin som i skönlitteratur, poesi och journalistik. Här delar de med sig av sina...

 3. Ett vackert hem börjar med golvet” : Linoleummattan i Sverige under tidigt 1900- tal

  OpenAIRE

  Nordström, Frida

  2013-01-01

  Denna uppsats handlar hur samhällsströmningar i samhället under tidigt 1900-tal påverkade användningen av linoleum i hemmen och i arkitekturen i Sverige. Även utseendet på linoleummattor och tillverkningssätt undersöks. Undersökningen omfattar också den svenska linoleumtillverkaren Forshaga linoleum och andra typer av golvmattor som har tillverkats av dem.
 
 Linoleum uppfanns av Fredrick Walton på 1860-talet och hade sin storhetstid under de kommande 100 åren. Linoleum är tillv...

 4. Sociala media i marknadsföringen : Vägen från fenomen till marknadsföringsverktyg

  OpenAIRE

  Lindvall, Eivor

  2012-01-01

  Konsumenterna har tagit sociala media i användning och därmed har sociala mediernas betydelse vuxit som en marknadsplats, där även företagen kan ha nytta av att delta i PR- och marknadsföringssyfte. Min målsättning med detta examensarbete var att undersöka vilken nytta företag eftersträvar genom sin aktivitet i sociala media. Nyttan och riskerna med sociala media diskuterades ur en marknadsföringssynpunkt. Sociala media blir ofta beskrivna som ett fenomen för att dess historia är kort, me...

 5. Brandingprocessen för konsumtionsprodukten Tazza : En fallstudie

  OpenAIRE

  Holm, Maria

  2012-01-01

  Ämnesområdet i studien är branding och temat är brandingprocessen för konsumtions-produkter ur företagets synvinkel. Målet med studien är att beskriva och klargöra för olika element av brandingprocessen via ett case där produkten Tazza står i huvudrollen. Eftersom Tazza är en chokladdryck är den en del av FMCG (Fast Moving Consumer Goods) och CPG segmentet (Consumer Packaged Goods). Inom dessa segment strävar man till att komma på konsumenternas top of mind med starka brand. Brandingproces-se...

 6. Person till person kommunikation : Sociala mediers inverkan på det uppkopplade samhället

  OpenAIRE

  Kärrholm, Dan; Johansson, Henrik

  2016-01-01

  Denna kandidatuppsats undersöker eventuella risker för person till person kommunikation som kan härstammar i användning av moderna tekniken och de sociala medierna. Syftet är att ta reda på vilka konsekvenser som förekommer när man överkonsumerar modern teknik och diverse sociala medier (t.ex. Facebook, Twitter, instagram och Myspace). Undersökningen kommer sedan ligga till grund för ett gestaltningsarbete där fokusen ligger på att söka en teknik som kan förbättra kommunikationen person till ...

 7. Köpbeteende i integrerade handelskanaler : En kvantitativ studie om integrerade handelskanaler & dess påverkan på kundens köp av elektronikprodukter

  OpenAIRE

  Hedenström, Lisa; Jakobsen, Nina

  2016-01-01

  Uppkomsten av internet och smarta teknologier har lett till en strukturomvandling kring kom-munikationen mellan kunder och företag. Internet har inneburit nya handelskanaler så som on-line butik, mobila applikationer med mera. Företag erbjuder således allt fler olika handels-kanaler för att nå ut till kunder. Detta har i sin tur lett till att kunder använder olika handels-kanaler i processen av att genomföra ett köp, kundens köpbeteende har således förändrats.  I och med uppkomsten av fler ha...

 8. Thermal decomposition of FC(O)OCH3 and FC(O)OCH2CH3.

  Science.gov (United States)

  Berasategui, M; Argüello, G A; Burgos Paci, M A

  2018-05-09

  The thermal decomposition of methyl and ethyl formates has been extensively studied due to their importance in the oxidation of several fuels, pesticidal properties and their presence in interstellar space. We hitherto present the study of the thermal decomposition of methyl and ethyl fluoroformates, which could help in the elucidation of the reaction mechanisms. The reaction mechanisms were studied using FTIR spectroscopy in the temperature range of 453-733 K in the presence of different pressures of N2 as bath gas. For FC(O)OCH3 two different channels were observed; the unimolecular decomposition which is favored at higher temperatures and has a rate constant kFC(O)OCH3 = (5.3 ± 0.5) × 1015 exp[-(246 ± 10 kJ mol-1/RT)] (in units of s-1) and a bimolecular channel with a rate constant kFC(O)OCH3 = (1.6 ± 0.5) × 1011 exp[-(148 ± 10 kJ mol-1/RT)] (in units of s-1 (mol L)-1). However for ethyl formate, only direct elimination of CO2, HF and ethylene operates. The rate constants of the homogeneous first-order process fit the Arrhenius equation kFC(O)OCH2CH3 = (2.06 ± 0.09) × 1013 exp[-(169 ± 6 kJ mol-1/RT)] (in units of s-1). The difference between the mechanisms of the two fluoroformates relies on the stabilization of a six-centered transition state that only exists for ethyl formate. First principles calculations for the different channels were carried out to understand the dynamics of the decomposition.

 9. IKEA nätbutik och hemleverans - En marknadsundersökning

  OpenAIRE

  Hasselström, Matias

  2011-01-01

  Konkurrensen på marknaderna blir ständigt hårdare. Internet och nät handel har medfört möjligheten att nå kunder dygnet runt och nästan helt utan geografiska begränsningar. För att företaget skall klara av konkurrensen måste deras produkter och tjänster tillfredsställa de alltmer krävande kundernas behov. För att tillfredsställa kundernas behov måste företagen undersöka vad kunderna efterfrågar och om företaget möter dessa krav. I detta arbete beskrivs hur en marknadsundersökning för IKEA nät...

 10. Identifiering av immateriella tillgångar vid rörelseförvärv : Har branschtillhörigheten någon betydelse?

  OpenAIRE

  Barhanko, Daniella; Lindholm, Linus; Örtenvik, Mikael

  2013-01-01

  Bakgrund: Identifiering av immateriella tillgångar har visat sig vara ett problemfyllt område både för företagen och andra utövare. Tidigare studier har visat på att en stor del av köpeskillingen fördelats till goodwill vilket delvis kan vara ett resultat av immateriella tillgångar inte identifieras i tillräcklig utsträckning. Det har även påpekats att det finns ett stort svängrum inom regelverket som tillåter mycket individuella bedömningar.   Syfte: Syftet är att undersöka om det finns skil...

 11. Nyemissioner i börsnoterade bolag : - Hur bör en investerare agera?

  OpenAIRE

  Ericsson, Marcus; Dragsten, Lars

  2009-01-01

  Vi har valt att undersöka hur nyemissioner påverkar aktiekursen. Detta eftersom det den senaste tiden genomförts ett antal nyemissioner på stockholmsbörsen. Undersökningen genomfördes genom en kvantitativ eventstudie av ett antal nyemissioner genomförda på stockholmsbörsen mellan åren 2000-2007. I undersökningen delades de identifierade bolagen upp efter storlek och bransch för att därigenom försöka finna eventuella mönster. För att kunna dra konkreta slutsatser beräknades, med hjälp av ett t...

 12. The diffusion mechanism of alkali metal ions in the particles of cerium(IV)antimonate

  International Nuclear Information System (INIS)

  El-Naggar, I.M.; Zakaria, E.S.; Abd El-Wahab, M.A.; Belacy, N.; Aly, H.F.

  1996-01-01

  The kinetic behaviour of Li + , Na + , K + and Cs + ions exchange on cerium(IV)antimonate were investigated under conditions of particle diffusion and the limited batch technique. Values for the diffusion coefficients, activation energy and entropy of activation were calculated and their significance were discussed. The values of the effective diffusion coefficient increased in the order Cs + K + Na + Li + , which parallels the ionic radii and the ionic mobility. The activation energy (E a ) was found to decrease with decreases in the entropy change of the system. The data obtained for this exchanger were compared with those for organic resins and other inorganic ion exchangers

 13. Sociala medier - en påverkande faktor på identitetsutveckling och psykiskt välbefinnande : En kvalitativ studie om unga kvinnors uppfattningar och erfarenheter av sociala medier

  OpenAIRE

  Wiksten, Isabell; Ström, Johanna

  2016-01-01

  Syftet med denna studie är att undersöka och uppmärksamma unga kvinnors uppfattningar och erfarenheter avseende hur sociala medier påverkar deras identitetsutveckling och psykiska välbefinnande. Det är en kvalitativ studie baserad på två fokusgrupper med tre högskole- och universitetsstuderande kvinnor, i åldern 18 - 25. Det genomfördes även en individuell intervju med en professionell som är verksam på en stödmottagning för psykisk ohälsa. Den teoretiska utgångspunkten i analysen är symbolis...

 14. Crystallization-induced dynamic resolution R-epimer from 25-OCH3-PPD epimeric mixture.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Sainan; Tang, Yun; Cao, Jiaqing; Zhao, Chen; Zhao, Yuqing

  2015-11-15

  25-OCH3-PPD is a promising antitumor dammarane sapogenin isolated from the total saponin-hydrolyzed extract of Panax ginseng berry and Panax notoginseng leaves. 20(R)-25-OCH3-PPD was more potent as an anti-cancer agent than 20(S)-25-OCH3-PPD and epimeric mixture of 25-OCH3-PPD. This paper describes the rapid separation process of the R-epimer of 25-OCH3-PPD from its epimeric mixture by crystallization-induced dynamic resolution (CIDR). The optimized CIDR process was based on single factor analysis and nine well-planned orthogonal design experiments (OA9 matrix). A rapid and sensitive reverse phase high-performance liquid chromatographic (HPLC) method with evaporative light-scattering detector (ELSD) was developed and validated for the quantitation of 25-OCH3-PPD epimeric mixture and crystalline product. Separation and quantitation were achieved with a silica column using a mobile phase consisting of methanol and water (87:13, v/v) at a flow rate of 1.0mL/min. The ELSD detection was performed at 50°C and 3L/min. Under conditions involving 3mL of 95% ethanol, 8% HCl, and a hermetically sealed environment for 72h, the maximum production of 25(R)-OCH3-PPD was achieved with a chemical purity of 97% and a total yield of 87% through the CIDR process. The 25(R)-OCH3-PPD was nearly completely separated from the 220mg 25-OCH3-PPD epimeric mixture. Overall, a simple and steady small-batch purification process for the large-scale production of 25(R)-OCH3-PPD from 25-OCH3-PPD epimeric mixture was developed. Copyright © 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

 15. Teoretisk och praktisk genomgång av IPv6 och dess säkerhetsaspekter

  OpenAIRE

  Andersson, David

  2012-01-01

  Den här uppsatsen går teoretiskt och praktiskt igenom IPv6 för att skapa en förståelse för det nya protokollet. Uppsatsen beskriver utöver den teoretiska genomgången av protokollet även det praktiska arbete som ligger bakom implementationen som är tänkt att kunna ge såväl privatpersoner som mindre organisationer tillgång till en säker IPv6 lösning även om Internetleverantören endast kan erbjuda IPv4.   Arbetet är gjort på eget initiativ då behovet av kunskap kring IPv6 växer lavinartat och då...

 16. Synthesis and characterization of organic-inorganic hybrids formed between conducting polymers and crystalline antimonic acid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beleze Fábio A.

  2001-01-01

  Full Text Available In this paper we report the synthesis and characterization of novel organic-inorganic hybrid materials between the crystalline antimonic acid (CAA and two conductive polymers: polypyrrole and polyaniline. The hybrids were obtained by in situ oxidative polymerization of monomers by the Sb(V present in the pyrochlore-like CAA structure. The materials were characterized by infrared and Raman spectroscopy, X-ray diffraction, cyclic voltammetry, CHN elemental analysis and electronic paramagnetic resonance spectroscopy. The results showed that both polymers were formed in their oxidized form, with the CAA structure acting as a counter anion.

 17. Ogräs, åkertistlar och taggiga växter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Klintwall

  2012-06-01

  Full Text Available Psykiatriska diagnoser är kontroversiella. Vissa, ofta psykiatriker, menar att psykiska tillstånd går att dela upp i distinkta klasser medan andra, ofta psykologer, menar att all sådan uppdelning gör våld på verkligheten. Dessutom har psykiatrin anklagats för att vara moraliserande: vem kan avgöra vad som är sjukt och friskt? Är autism en sjukdom? Utifrån en pragmatisk begreppsanalys är uppdelningen mellan sjukt och friskt nödvändigtvis godtycklig. Precis som när en trädgårdsmästare avgör vad som är ogräs så beror det på situationen och ens syften. Och precis som växterarter ibland är distinkta arter så kan vissa psykiatriska diagnoser vara distinkta klasser, och andra inte. Kanske är autism en avgränsad diagnos, kanske inte. Men ibland är inte artsuppdelning det mest användbara för en trädgårdsmästare, precis som det inte behöver vara det för psykiatrin. Istället kan man formulera nya kategoriseringar helt baserade på pragmatiska hänsyn. Ibland räcker det med taggiga växter och socialt indifferenta barn.

 18. Från outsiderfilmmakare till etablerad indieregissör : David Lynch, Jim Jarmusch och Steven Soderbergh

  OpenAIRE

  Simberg, Maximilian

  2014-01-01

  Det här arbetet behandlar kreativ frihet och konstnärligt oberoende i filmskapande, utgående från begreppet independent film och regissörerna David Lynch, Jim Jarmusch och Steven Soderbergh. Den centrala frågeställningen är hur det har varit möjligt för en filmkonstnär att uppnå konstnärligt oberoende och samtidigt ha en långlivad och framgångsrik karriär. Arbetets fokus ligger på de tre regissörernas genombrottsfilmer; Eraserhead, Stranger Than Paradise och sex, lies, and videotape, och förs...

 19. Kundnöjdheten i Hotel Anna

  OpenAIRE

  Boije, Daniel

  2014-01-01

  I dagens läge värderas kundrelationer högt inom marknadsföringen. Kundnöjdhet förknippas med lönsamhet och ses som en långsiktig investering. Hotel Anna är ett litet hotell i centrala Helsingfors och fungerar som min uppdragsgivare. Syftet med detta arbete är att utreda kundnöjdheten samt hur kundbetjäning och kvalitet upplevs i hotellet. Delsyftet är också att hitta kundnöjdhets förbättringsförslag för hotellet. Den teoretiska referensramen består av teori som behandlar tjänster, kvalitet, k...

 20. Laget före jaget? : En kvalitativ studie om hur svenska sportorganisationer kommunicerar under en spelares individuella kris

  OpenAIRE

  Bjerkland, Albin; Edman, Benjamin

  2018-01-01

  Idrottsskandaler blir ofta uppmärksammade i nyhetsmedier och aktörerna i krisen behöver därför uttala sig offentligt. Denna studie undersöker hur svenska sportorganisationer, Malmö FF, IF Björklöven, Gefle IF och Pixbo Wallenstam, hanterar en kris som uppstått från ett individuellt övertramp. Mer specifikt försöker studien att ta reda på hur och till vilken grad laget skyddar sin organisation, respektive den anklagade spelaren i den externa kommunikationen. För att kunna svara på de frågestäl...

 1. Procurement principles and vendor management in technological start-up companies

  OpenAIRE

  Jakobsson, Charlotta

  2016-01-01

  Denna studie är kopplad till direkta inköp inom teknologiska startup företag. Målet med studien är att undersöka vilka direktupphandlingsmetoder teknologiska startup företag använder sig avsamt att få reda på hur de sköter sina leverantörförhållanden. Ett vidare mål är att och på basis av resultaten ta fram inköpsrekommendationer för företagen och för Salusfin. Forskningen är begränsad till teknologiska startup företag samt deras direktupphandlings aktiviteter, och kan inte med säkerhet gener...

 2. En dialog för hållbarhet : En studie om statliga företags intressentdialog i praktiken

  OpenAIRE

  Danielsson, Josefin; Ulleryd, Ida

  2016-01-01

  Kraven på att organisationer ska ta ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar har ökat i och med den ökade medvetenhet om hur olika verksamheter påverkar såväl miljö som samhälle. Det huvudsakliga verktyget för företag att kommunicera sitt ansvars- och hållbarhetsarbete är genom hållbarhetsredovisningen, där Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer är den mest använda standarden vid upprättandet av en hållbarhetsredovisning. En av de grundläggande principerna i GRI är att företagen...

 3. Idag lever Kjell med Britt-Marie : En kritisk diskursanalys av framställningen av homosexualitet i TV-reklam

  OpenAIRE

  Kristensson, Sophia; Olsson, Emma

  2016-01-01

  Studiens syfte är att undersöka hur homosexualitet skildras i svensk TV-reklam. Detta med anledning av mediers möjligheter till att påverka publiken samt utifrån heteronormen i samhället. För att uppfylla målet med studien har ett par frågeställningar formulerats: “Vilka diskursiva teman framkommer i resultatet och vad säger de om framställningen av homosexualitet i TV-reklam?” och “Skiljer sig framställningen av homosexualitet från framställningen av heterosexualitet och i så fall hur?”. Sex...

 4. Narrativ medicin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hvas, Lotte; Getz, Linn

  2015-01-01

  Dagens allmänmedicin påverkas av ett växande managementtänkandetillsammans med fragmenterande ekonomiska incitament.Vårdens kvaliteter evalueras med nya metoder som ”värdebaseradvård” där värde räknas i kronor och ören. Produktion går före etik,och det intersubjektiva mötet mellan patient och läk...... läkare håller påatt nedvärderas. Perspektiven från narrativ medicin kan bidra tillatt visa vad som står på spel. Vilken blir annars berättelsen omallmänmedicinen?...

 5. Word-of-blog : Hur WOM på bloggar påverkar ett företags försäljning

  OpenAIRE

  Larsson, Sara; Johansson, Johanna

  2010-01-01

  Företag har länge använt sig av samtal mellan människor för att sprida budskap om produkter, tjänster och varumärken. Forskare visade redan på 1950-talet att denna typ av informella konversationer, även kallad word-of-mouth (WOM), påverkar konsumenters köpbeteende och företags försäljning. I och med utvecklandet av Internet har WOM fått ytterligare uppmärksamhet och idag ser vi att fler och fler företag använder sig av kanaler såsom internetforum och bloggar som del av sin marknadsföring. Tro...

 6. Konflikter, ogräs eller frön? : Arbetsplatskonflikter utifrån ett ledarskapsperspektiv

  OpenAIRE

  Aarvaag, Evalinda; Lindroth, Linda

  2016-01-01

  Det gemensamma intresset för konflikter grundade idén att studera väl ansedda ledares perspektiv på arbetsplatskonflikter och hur dessa ledare löser konflikter konstruktivt. I grunden finns en undran om väl ansedda ledare har förmågor som gör att de löser konflikter mer konstruktivt. Konflikter utgör en stor del av en ledares arbetstid. Konflikter kan förmodligen inte undvikas men hur konflikter hanteras är avgörande för att en organisation och dess anställda skall mogna och utvecklas. Det ha...

 7. President Medvedev: Putiniga võistlemist on raske ette kujutada / Kaivo Kopli

  Index Scriptorium Estoniae

  Kopli, Kaivo

  2011-01-01

  Venemaa presidendi Dmitri Medvedevi intervjuust ajalehele Financial Times. Medvedevi sõnul esindavad tema ja Vladimir Putrin suuresti sama poliitilist jõudu ning on raske ette kujutada Putiniga koos kandideerimist

 8. Tillverkningsmetod för tillverkning av däcksluckor med glas

  OpenAIRE

  Gripenberg, Lars

  2010-01-01

  Arbetet går ut på att hitta ett system för att tillverka däcksluckor med glas internt på Nautor. Detta är idag en produkt som vi köper utifrån av en extern leverantör till höga priser därför att vi inte själva har ett fungerande koncept för dylika produkter. Arbetet består av att kartlägga vilka olika tillverkningsmetoder som finns som är lämpade för detta ändamål, (Handlaminat, Injecering, Prepreg, mm). En eller två tillverkningsmetoder väljs ut och därefter tillverkas ett provexemp...

 9. Ikea Loves Wood : Kommunikation vid en CSR-relaterad kris 

  OpenAIRE

  Rehn, Rebecca; Ederyd, Hedvig

  2014-01-01

  Alltfler företag drabbas av kriser som kan härledas till ett oetiskt förfarande. Därmed blir det intressant att undersöka kopplingen mellan Corporate Social Responsibility (CSR) och kriskommunikation. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett fallföretag har kommunicerat vid en kris relaterad till CSR. Studien avser att undersöka hur Ikea kommunicerat vid en konfrontationssituation relaterad till anklagelser om urskogsskövling i Karelen, Ryssland. En kvalitativ studie har genomf...

 10. The mechanism of diffusion and ionic transport of alkali metal ions in the particles of tin(IV) antimonate

  International Nuclear Information System (INIS)

  El-Naggar, I.M.; El-Absy, M.A.; Aly, S.I.; Atomic Energy Establishment, Cairo

  1992-01-01

  The kinetics of exchange Li + , Na + , K + and Cs + ions of tin(IV) antimonate with H + form was studied under particle-diffusion-control conditions at different temperatures. The value of activation energy, diffusion coefficient and entropy of activation increase with the ionic mobilities and radii, and decrease with the hydration energy of the alkali metal ions. On the basis of the kinetic parameters, the exchange of alkali metal ions occurs in the unhydrated form. (author). 29 refs.; 4 figs.; 2 tabs

 11. Rutile vanadium antimonates. A new class of catalysts for selective reduction of NO with ammonia

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brazdil, James F.; Ebner, Ann M.; Cavalcanti, Fernando A.P. [BP Chemicals Inc., Cleveland, OH (United States)

  1997-12-31

  This paper describes a new class of vanadium containing oxide catalysts that are active and selective for the selective catalytic reduction of NO with ammonia. Vanadium antimony oxide based catalysts were found to be effective in the conversion of NO with little or no ammonia slippage when tested using gas mixtures containing between 300 and 700ppm NO. X-ray diffraction analyses of the catalysts show that the dominant phase present in the catalyst is vanadium antimonate having a defect rutile crystal structure. The catalysts are active and selective in the ranges of 400-460C and gas hourly space velocities of 3000-8000h{sup -1}

 12. Anti-lung cancer effects of novel ginsenoside 25-OCH(3)-PPD.

  Science.gov (United States)

  Wang, Wei; Rayburn, Elizabeth R; Hang, Jie; Zhao, Yuqing; Wang, Hui; Zhang, Ruiwen

  2009-09-01

  20(S)-25-methoxyl-dammarane-3beta, 12beta, 20-triol (25-OCH(3)-PPD), a newly identified natural product from Panax notoginseng, exhibits activity against a variety of cancer cells. Herein, we report the effects of this compound on human A549, H358, and H838 lung cancer cells, and compare these effects with a control lung epithelial cell line, BEAS-2B. 25-OCH(3)-PPD decreased survival, inhibited proliferation, and induced apoptosis and G1 cell cycle arrest in the lung cancer cell lines. The P. notoginseng compound also decreased the levels of proteins associated with cell proliferation and cell survival. Moreover, 25-OCH(3)-PPD inhibited the growth of A549 lung cancer xenograft tumors. 25-OCH(3)-PPD demonstrated low toxicity to non-cancer cells, and no observable toxicity was seen when the compound was administered to animals. In conclusion, our preclinical data indicate that 25-OCH(3)-PPD is a potential therapeutic agent in vitro and in vivo, and further preclinical and clinical development of this agent for lung cancer is warranted.

 13. Flavours – det smakar doft : Upplevelsen av mat och vin i kombination

  OpenAIRE

  Hult, Jonas; Lagnetoft, David; Nygren, Nadia

  2011-01-01

  Inledning: Den vetenskapliga förankringen om mat och vin i kombination är låg. Upplevelsenav en måltid involverar alla de mänskliga sinnena, vilket således har gjort den svår att mäta.Hur stor roll spelar egentligen grundsmakerna och krävs det ytterligare element för att lyfta enkombination av mat och vin till högre höjder?Bakgrund: Förutom smaklökarna på tungan som bildar den grundläggande uppfattningen avdet vi stoppar i munnen, är det främst munkänsla och flavours som bidrar till helheten ...

 14. Health literacy genom arbetsintegrerat lärande

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eklund Karlsson, Leena; Crondahl, Kristine

  2014-01-01

  Statens offentliga utredningar har föreslagit en strategi där målet var att stänga välfärdsgapet mellan romer och andra grupper. Detta påstås dock att skulle ta minst en generation, eller 20 år och är en satsning på landsbasis. I detta kapitel beskrivs ett projekt med samma målsättning, fastän på...... romers health literacy vilket fungerade som en katalysator för empowerment....

 15. Klarar polisen krisen? : En kvalitativ textanalys av polisens kriskommunikationsretorik

  OpenAIRE

  Johnsson, Sara; Hedbjörk, Emma

  2016-01-01

  Syftet med denna studie var att ur ett public relations-perspektiv studera polisens kriskommunikationsretorik i samband med kritik från allmänheten. Denna uppsats har utgått från två fall; fallet i arresten och kvinnoregistret. I uppsatsen har en kvalitativ textanalys använts på sammanlagt 14 texter från polisens egna kanaler. Den teori som använts för att urskilja vilka försvarsstrategier som polisen använt i materialet är image restoration theory. Dessutom har ett public relations-perspekti...

 16. Gemensam modell för professionella : E-klubb för närståendevårdare till personer med Multipel Skleros

  OpenAIRE

  Ekholm, Johanna; Lukkari, Noora; Nordberg, Marie; Parviainen, Jolanda

  2017-01-01

  Detta examensarbete är en del av ett projekt som Yrkeshögskolan Novia inledde redan våren 2016. Syftet med arbetet är främja hälsa och välbefinnande samt stöda och stärka närståendevårdarens egna resurser. Målet med arbetet är att skapa en gemensam modell för en e-klubb som skall användas av professionella. Grunden för arbetet har varit tjänstedesign och litteraturöversikt. Arbetet är uppdelat i två delar: en gemensam modell för uppbyggandet av en e klubb samt en målgruppsspecifik del. Den...

 17. Hälsosamt Ledarskap

  OpenAIRE

  Rydin, Jonas; Nygren, Johanna

  2006-01-01

  I Sverige har antalet stressrelaterade sjukskrivningar ökat dramatiskt de sista åren. Det är viktigt att företagsledningen tar detta på allvar och arbetar för att förebygga stress. Det är också av vikt att ledningen lyckas sprida kunskapen om detta till alla medarbetare så att ett samarbete uppstår och alla arbetar mot samma mål. Syftet med projektet är att analysera företags möjligheter att påverka hälsoläget i samhället. Vi kommer att studera hur tre olika stora företag, och då framför allt...

 18. EU:s nya varumärkesdefinition : En utredning av vad borttagandet av kravet på grafisk återgivning kommer att innebära för möjligheten att registrera okonventionella varumärken

  OpenAIRE

  Fredriksson, Mathilda; Petersson, Frida

  2017-01-01

  Sedan det första steget togs mot en harmoniserad varumärkesrätt inom EU har grafisk återgivning varit ett krav vid registrering av varumärken, men kravet på grafisk återgivning försvinner i och med EU:s nya varumärkesreform. Syftet med denna uppsats är att belysa och utreda vad detta kommer att innebära för möjligheten att registrera okonventionella varumärken. Utredningen är inriktad på följande okonventionella varumärken: doftmärken, smakmärken, ljudmärken, känselmärken, rörelsemärken och h...

 19. Vem gynnas av föräldraskap? : Ett vinjettexperiment vid Linköpings universitet

  OpenAIRE

  Fahlström, Zara; Askestad, Emil

  2015-01-01

  Tidigare forskning indikerar att föräldraskap är av betydelse för en individs karriärsutveckling. Stöd finns för löneskillnader, i både Sverige och USA, mellan personer som har barn och personer som inte har barn. Mammor har en lägre löneutveckling än kvinnor utan barn, medan det inte är tydligt om pappor får en bättre eller sämre karriärutveckling än män utan barn. Forskning indikerar att det orsakas av individers attityd, uppfattning och beteende gentemot individer med fa...

 20. Bankvärldens framtid : En studie kring hur banker utnyttjar den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen av tjänster, samt dess påverkan på kundrelationer, förtroende och lojalitet

  OpenAIRE

  Grip, Sebastian; Hellström, Gustav; Skyttevall, Tobias

  2017-01-01

  Titel: Bankvärldens framtid: En studie kring hur banker utnyttjar den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen av tjänster samt dess påverkan på kundrelationer, förtroende och lojalitet   Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi   Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Högskola   Författare: Sebastian Grip, Gustav Hellström och Tobias Skyttevall (92/04/22), (94/02/28), (95/05/21) Handledare: Hadjikhani, Annoch   Datum: 05–06–17   Bakgrund: Att skapa en lojal kun...

 1. Behaviour of reindeer as an indicator of an adaptation to feeding

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Nilsson

  2004-04-01

  Full Text Available Abstract: We assessed behaviour of reindeer affected by nutritional deprivation and how they adapted to various feeding strategies. The activity pattern of 61 penned eight month old female reindeer calves was observed during 20 of a total of 42 experimental days in winter 1997. The dominant activities were lying, ruminating, intake of feed and water, and standing. Few recordings of agonistic behaviour or snow intake occured. Restricted feed intake, half the ad lib. ration of a lichen-based diet, affected the eating behaviour of the reindeer, and more animals were standing and fewer lying compared to reindeer fed ad lib. Lack of energy in the diet correlated with animals lying curled up (lying with the muzzle close to the hind legs. This behaviour could be a useful complement to other measurements and registrations when studying adaptations to various feeding regimens.Abstract in Swedish/Sammanfattning:Syftet med studien var att undersöka om, och i så fall hur renars beteende påverkades av otillräckligt näringsintag och vid anpassning till olika utfodringsstrategier. Aktivitetsmönstret hos 61 inhägnade åtta månader gamla honrenkalvar studerades under 20 av totalt 42 försöksdagar. De vanligaste beteendekategorierna genom hela försöket var ligga, idissla, intag av foder och vatten samt stå passivt. Endast ett fåtal observationer av aggressivt beteende och snöätande registrerades. En begränsad giva dvs. halva mängden av fodergivan vid fri tillgång av en lavbaserad diet påverkade djuren ätbeteende. Dessutom observerades fler djur stå passivt medan färre låg jämfört med kontrollgruppen. Under första fasen av utfodring efter restriktionsperioden låg fler djur låg ihoprullade (med mulen tätt intill bakbenet jämfört med kontrollgruppen, vilket tolkades som ett tecken på energibrist. Beteendestudierna visade sig vara ett värdefullt komplement till övriga mätningar och provtagningar vid studier av renars anpassning till

 2. Oral bioavailability of arsenic, antimony and a selection of metals in ashes; Oral biotillgaenglighet av arsenik, antimon och ett urval av metaller i askor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Carlsson, Christel; Bendz, David; Jones, Celia

  2008-06-15

  In an earlier study, financed by Varmeforsk, 'Q4-238 Environmental guidelines for reuse of ash in civil engineering applications', the total content of arsenic and lead was shown to determine whether or not reuse of some of the ashes in construction work is feasible. The model used to calculate the guidelines uses the total concentration of metals to evaluate the health risks resulting from exposure to the ashes. The use of total concentration can lead to overly conservative risk assessments if a significant fraction of the total metal content is not bioavailable. Better precision in the risk assessment can be given by the use of the bioavailable fraction of arsenic and lead in the model. As a result, ashes which are rejected on the basis of total metal concentration may be acceptable for use in engineering construction when the assessment is based on the bioavailable fraction. The purpose of the study was to (i) compile information on the oral bioavailability of arsenic, antimony and a selection of metals in ashes and similar materials, and on in vitro methods for determination of oral bioavailability, and (ii) experimentally estimate oral bioavailability of arsenic, antimony and some metals in a selection of ashes by analysis of the gastrointestinal bioaccessibility of these elements. The investigated elements were antimony, arsenic, lead, cadmium, copper, chromium, nickel and zinc. In the literature study performed within the project a number of static and dynamic in vitro methods simulating gastrointestinal processes of contaminants were compiled. The methods include one or several segments, i.e. mouth, stomach and intestine. Among the compiled methods, the RIVM (Rijksinstituut voor volksgesundheid en milieu) in vitro method was used in the experimental part of the project. The advantages with the method was that: the method to a high degree mimicked the human gastrointestinal processes (the method included three segments mouth, stomach, and intestine); . the method was relatively simple; . the method could include an anaerobic step if needed; the method could include food; knowledge of the method existed in Sweden; and the method had been compared and evaluated in a scientific publication. In the experimental part of the study the bioaccessibility of antimony, arsenic, lead, cadmium, chromium, copper, nickel and zinc in seven different ashes at two different particle size fractions (<63 mum and <2 mm) was investigated. These fractions were chosen to represent voluntary (<2 mm) and involuntary (<63 mum) ingestion of ash. The investigated ashes were produced in different incineration plants and represented different categories, i.e. type of ash (fly ash or bottom ash), fuel and incinerator. In the experimental part the influence of total concentration of the elements on their bioaccessibility was also investigated, as well as the influence of particle size fraction on total content of the elements. The influence of type of ash on both bioaccessibility and total concentration of the specific elements was also investigated. The bioaccessible fraction of antimony, arsenic, cadmium, chromium, copper, lead, nickel and zinc in a selection of ashes showed a higher variation between the different elements than between the different ashes. With the exception of arsenic in two of the investigated ashes, the bioaccessible concentration was substantially less than the total concentration of all elements in all ashes. The bioaccessible fraction of arsenic was high both in fly ashes (>85%) and in bottom ashes (40-85%). The bioaccessible fraction of lead was also relatively high and varied between 14 and 60% in the different ashes. Cadmium also had a high bioaccessible fraction which varied between 50-75% in the investigated ashes. The bioaccessible fraction of chromium was much smaller compared to the bioaccessible fraction of the other elements, and was with two exceptions less than 12%. The bioaccessible fraction of copper was relatively high and varied between 20 and 70% in the different ashes. In this study, particle size fraction only had an effect on the bioaccessible fraction of arsenic, chromium, and copper. For these elements, bioaccessibility was higher in the smaller particle size fraction representing involuntary ingestion. Particle size fraction also had an effect on the total concentration of cadmium, nickel, antimony and zinc, with higher total concentrations in the smaller particle size fraction. Total concentration only had an effect on the bioaccessible fraction of arsenic, copper and lead, with higher bioaccessible fractions at lower total concentrations. The type of ash had an influence on the bioaccessible fraction of arsenic, cadmium, chromium and antimony, with a higher bioaccessible fraction of arsenic, chromium and antimony in fly ashes compared to in bottom ashes, and a higher bioaccessible fraction of cadmium in bottom ashes compared to in fly ashes.

 3. "Music from the backyard":Hagström's music education

  OpenAIRE

  Thorgersen, Ketil

  2009-01-01

  "Från musikundervisningens bakgårdar": Hagströms musikpedagogik är en monografi som behandlar den musikundervisning som bedrevs i företaget Hagströms regi från 1946 till 1982. Syftet med avhandlingen var att undersöka och återskapa Hagströms musikpedagogiska historia med utgångspunkt i ett pragmatisk utbildningspedagogiskt perspektiv. Studien sökte svar på följande frågor: I vilka sociala och utbildningsmässiga kontexter försiggick Hagströms musikutbildning? Hur utvecklades Hagströms musikund...

 4. Model Based approach to Predict Boundary Conditions of a Single  Cylinder Test Engine

  OpenAIRE

  Reddy, Goutham; Khambaty, Murtaza

  2016-01-01

  Huvudämnet i denna avhandling är användningen av prediktiva modeller för att styra randvillkor i en encylindrig motor. Encylindriga motorer används i utvecklingen av nya motorer för att studera förbränningskoncept. De utgör en modulär plattform för utveckling av bland annat nya ventilkoncept, förbränningsmetoder, bränsleinsprutningsmetoder och portkonstruktioner. I en produktionsmotor representeras turboaggregatet och motorn av ett kopplat dynamiskt system där motorns driftspunkt bestämmer av...

 5. Kollisioner igång till hösten

  CERN Multimedia

  Hellman, STen

  2009-01-01

  "Der började så bra. Den 10 september var utannonserad som dagen då CERNs nya accelerator LHC för första gången skulle ta emot protoner och losta dem ett helt varv runt den 27 km långa acceleratorringen" (3 pages)

 6. population analysis of emergent timber trees species (etts) in iko ...

  African Journals Online (AJOL)

  Prof. Ekwueme

  The death of ETTs as a result of lightening, wind, insects and diseases attacks, and old age has ... needed as a base-line data which could be used to effectively plan for the ... Bole straight and clear of branches reaching up to. 3m high or more ...

 7. Kohtu ette jõudis Amigo peksuvideo hävitamine / Rasmus Kagge

  Index Scriptorium Estoniae

  Kagge, Rasmus, 1977-

  2008-01-01

  Ööklubi Amigo peksmisskandaali uurinud prokurör Saskia Kask saatis kohtu ette lokaali vahetuse vanema ja turvatehnika hooldaja, keda süüdistatakse jõhkra videosalvestise kui kaaluka süütõendi hävitamises. Lisa: Skandaali kronoloogia

 8. Ledarskapet och de två faktorerna : En induktiv studie för att förstå hur organisationsfaktorer och könsstereotyper påverkar ledarskap

  OpenAIRE

  Larsson, Hampus; Tang, Vinh; Vannfält, Jessica

  2018-01-01

  Sammanfattning   Titel: Ledarskapet och de två faktorerna: En induktiv studie för att förstå hur organisationsfaktorer och könsstereotyper påverkar ledarskap.   Seminariedatum: 2018-01-09   Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalen Högskola   Ämne/kurs: FOA300, examensarbete i företagsekonomi på kandidatnivå.   Författare: Larsson, Hampus 930903, Tang, Vinh 940523, Vannfält, Jessica 911031   Handledare: Magnus Linderström   Syfte: Syftet med denna studie är att genom en i...

 9. A multidimensonal Examination of Prefomences of the Future advanced Transport Systems: The ETT (Evacuated Tube Transport) TRM (Transrapid MAGLEV) System

  NARCIS (Netherlands)

  Janic, M.

  2016-01-01

  Multidimensional examination of performances of the future advanced ETT Evacuated Tube Transport) system operated by TRM (TransRapidMaglev); assessment of the ETT TRM system contribution to sustainability of the future transport sector through its completion with APT (Air Passenger Transport) system

 10. Finansiellt incitamentssystem i offentlig organisation : en fallstudie på ett svenskt sjukhus

  OpenAIRE

  Nilsson, Philip; Andersson, Matilda

  2015-01-01

  Under många år har finansiellt incitamentsystem inom den privata sektorn diskuterats då verkställande direktörers kompensationer ska kopplas samman med företaget prestation med syfte att värdemaximera för aktieägarna. På senare år har finansiellt incitamentsystem fått mer och mer inflytande i offentliga organisationer med mål att effektivisera och förbättra kvalitén. Tidigare forskning antar skilda uppfattningar i hur finansiellt incitamentsystem lämpar sig för offentlig sek...

 11. Water-soluble derivatives of 25-OCH3-PPD and their anti-proliferative activities.

  Science.gov (United States)

  Zhou, Wu-Xi; Sun, Yuan-Yuan; Yuan, Wei-Hui; Zhao, Yu-Qing

  2017-05-01

  (20R)-25-Methoxyl-dammarane-3β,12β,20-triol (25-OCH 3 -PPD, AD-1) is a dammarane-type sapogenin showing anti-tumor potential. In the search for new anti-tumor agents with higher potency than our previously identified compound 25-OCH 3 -PPD, 11 novel sulfamic acid and diacid derivatives that could improve water solubility and contribute to good drug potency and pharmacokinetic profiles were designed and synthesized. Their in vitro anti-tumor activities in MCF-7, A-549, HCT-116, and BGC-823 cell lines and one normal cell line were tested by standard MTT assay. Results showed that compared with compound 25-OCH 3 -PPD, compounds 1, 4, and 5 exhibited higher cytotoxic activity on almost all cell lines, together with lower toxicity in the normal cell. In particular, compound 1 exhibited the best anti-tumor activity in the in vitro assays. The water solubility of 25-OCH 3 -PPD and its derivatives was tested and the results showed that the solubility of 25-OCH 3 -PPD sulfamic acid and diacid derivatives were better than that of 25-OCH 3 -PPD in water, which may provide valuable data for the research and development of new anti-tumor agents. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 12. Norges Landsprofil : – En guide för privatpersoner

  OpenAIRE

  Högnabba, Linda-Mari; Nabb, Johan

  2010-01-01

  Norge är ett mycket attraktiv land för den arbetssökande som vill pröva på något nytt och få arbetserfarenhet inom olika yrken. Folk från Finland har sedan länge tillbaka åkt till Norge för att tjäna mer pengar och det har många också lyckats med. I detta arbete behandlas de svårigheter och problem som eventuellt kan uppkomma samt hur man skall gå tillväga när man ansöker eller fått anställning. Vi tar även upp problem som kan uppstå vid en eventuell återkomst till Finland eller om man fast b...

 13. Ion exchange characteristics of cerium (IV) and Tin(IV) antimonates and their use in rad waste treatment

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Elnaggar, I M; Abdel Hamid, M M; Elabsy, M A; Aly, H F [Hot lab. centre, atomic energy authority, Cairo, (Egypt)

  1995-10-01

  Cerium (IV) and Tin(IV) antimonates cation exchangers have been synthesized. The products were characterized by powdered X-ray diffraction, thermal analysis and infrared spectrometry. The data of the distribution coefficients showed that the selectivity decreased in the order Eu{sup 3+}>Co{sup 2+}>Sr{sup 2+}>Cs{sup +} for both materials. Besides, the drying temperature of the matrices have a profound effect on their ion exchange capacities. Moreover, the obtained results of the effect of gamma radiation on the ion exchange behaviour of the samples showed that a slight decrease of the capacity and the distribution coefficient values with increasing the absorbed dose. 2 figs., 4 tabs.

 14. MicroSCADA project documentation database

  OpenAIRE

  Kolam, Karolina

  2014-01-01

  Detta ingenjörsarbete var beställt av ABB Power Systems, Network Management. Syftet med detta ingenjörsarbete var att skapa en databas för dokumentering av information om MicroSCADA projekt. Ett lämpligt verktyg för att skapa rapporter och skriva ny data till databasen skulle också ingå. Före detta ingenjörsarbete sparades all information som skilda textdokument. Med en databas kunde man samla all information på ett ställe för att arkiveras under en längre tid. Det förenklad...

 15. Samvetsstress bland vårdstuderande : en empirisk undersökning. Utvecklingsarbete: Självkänslans betydelse för stressupplevelsen hos studerande: en litteraturstudie.

  OpenAIRE

  Johansson, Malin

  2012-01-01

  Examensarbete: Detta examensarbete är en kvantitativ studie med kvalitativa inslag. Studiens syfte är att undersöka förekomsten av samvetsstress bland vårdstuderande på yrkeshögskolan Novia. Detta undersöks för att få kunskap om hur stor förekomsten av ett dåligt samvete är, under vilka tidsperioder de studerande känner sig stressade, samt vilka faktorer som relaterar till ett dåligt samvete. Studien genomfördes som en webbaserad enkätstudie bestående av både slutna och till viss del ...

 16. Construction Management

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersson, Niclas

  Detta pilotprojekt utgör första steget i etableringen av ett samarbete mellan avdelningen för Byggnadsekonomi, vid Lunds Tekniska Högskola, och sektionen for Planlægning og Ledelse af Byggeprocesser, vid Danmarks Tekniska Universitet. Dessa båda avdelningar är varandras ämnesmässiga motsvarighete...

 17. Boye och "jag" : En grammatisk analys av en litterär persona

  OpenAIRE

  Lindström, Elina

  2015-01-01

  I denna uppsats använder jag den interpersonella metafunktionen inom systemisk-funktionell grammatik för att undersöka sex av Karin Boyes dikter, detta med syfte att se huruvida en sådan här analys kan säga något av intresse om diktjaget. Analysen genomfördes enligt Holmberg och Karlssons modell i Grammatik med betydelse, där subjekt och finit tagits ut varpå språkhandlingar markerats och modalitet kommenterats. Dikterna är hämtade ur Boyes Samlade dikter. Av min analys framgår att jaget beha...

 18. Krav och Kontroll på arbetet : - vilka förklaringsvariabler påverkar individens upplevelse?

  OpenAIRE

  Sjöberg-Linna, Annica

  2011-01-01

  Arbetsmiljön kan enligt Karasek och Theorell (1990) karaktäriseras i två dimensioner, psykologiska krav från arbetet och i vilken utsträckning individen möter dessa med hjälp av egenkontrollen. De har utvecklat krav-kontroll modellen som mäter den psykosociala arbetsmiljön. Modellen används i denna studie för att undersöka huruvida några förklaringsvariabler relaterar till individens upplevelse av krav och kontroll på arbetet. Deltagarna fick besvara en enkät besående av olika variabler och s...

 19. Room-temperature plasma-enhanced chemical vapor deposition of SiOCH films using tetraethoxysilane

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yamaoka, K.; Yoshizako, Y.; Kato, H.; Tsukiyama, D.; Terai, Y.; Fujiwara, Y.

  2006-01-01

  Carbon-doped silicon oxide (SiOCH) thin films were deposited by room-temperature plasma-enhanced chemical vapor deposition (PECVD) using tetraethoxysilane (TEOS). The deposition rate and composition of the films strongly depended on radio frequency (RF) power. The films deposited at low RF power contained more CH n groups. The SiOCH films showed high etch rate and low refractive index in proportion to the carbon composition. The deposition with low plasma density and low substrate temperature is effective for SiOCH growth by PECVD using TEOS

 20. Den enes död, den andres bröd : En fallstudie i Fonus kriskommunikation

  OpenAIRE

  Orest Flavet, Sebastian

  2014-01-01

  Denna studie undersöker hur begravningsbyrån Fonus valde att bemöta en kritisk artikel, publicerad i Aftonbladet, med ett pressmeddelande som lades upp på den egna hemsidan. Uppsatsen undersöker först vilka retoriska verktyg som har använts i skapandet av detta meddelande, och sett från Benoits teori om Image Repair, vilka strategier som använts och hur användningen av dessa har sett ut. Därefter söker studien att praktiskt undersöka detta budskap genom att låta en utvald grupp respondenter t...

 1. Persson Österman, R. 2013. Förhandelsbesked i skattefrågor, 1st ed. Uppsala, Iustus Förlag Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kristoffersson Eleonor

  2014-05-01

  Full Text Available Jag har fått uppdraget att recensera Roger Persson Östermans1 senaste verk. Redan inledningsvis vill jag framhålla att boken är välskriven och innehåller få redaktionella fel. Författaren ger klara uttryck för sin egen uppfattning, och därigenom blir boken särskilt läsvärd. Författaren är den förste sedan Sture Bergström (Förhandsbesked vid inkomsttaxering, Uppsala 1990 som tar ett större grepp om förhandsbeskedsfrågor.

 2. Taxonomi för databashanterare

  OpenAIRE

  Österberg, Alexander

  2017-01-01

  Syftet med denna undersökning är att ta fram en taxonomi för databashanteringssystem (DBMS) som kan förenkla valet av DBMS, då det kan vara en lång och komplicerad process. Taxonomin klassificerar kriterier hos DBMS som anses viktiga i en litteraturstudie av flertalet artiklar. Arbetet visar även på en strukturerad process för att gå från krav till val av databashanterare i form av ett poängsystem som använder sig av taxonomin och DBMS rangordning på olika kriterier. Valprocessen tar ställnin...

 3. African-American English i direkt anföring : Etta James självbiografi översatt till svenska – att anpassa översättningen efter en varietet som inte har någon motsvarighet på svenska

  OpenAIRE

  Anteryd, Linn

  2015-01-01

  Detta examensarbete är indelat i tre delar. Examensarbetet består av en översättning av tre kapitel ur Etta James självbiografi Rage to survive: the Etta James story skriven av James och spökförfattaren David Ritz, samt ett kapitel om vilka textspecifika översättningsproblem som uppstod vid översättningen. Den tredje delen består av en djupanalys av hur varieteten African-American English (AAE) översatts i två andra verk, nämligen I know why the caged bird sings av Maya Angelou och The bluest...

 4. Genus inverkan på personcentrerad vård

  OpenAIRE

  Larsson, Daniel; Sundström, David

  2015-01-01

  Bakgrund: Utifrån erfarenheter och teoretisk kunskap har sjuksköterskestudenter uppmärksammat hur stereotyper kring kön finns starkt närvarande i sjukvården. Vården är dominerad av kvinnor men styrs av maktstrukturer utifrån patriarkala hierarkier. Problem: Kan förutfattade meningar om vad som är manligt och kvinnligt bli ett hinder för personcentrerad vård? Förminskas patienten från att vara en individ till att bli en generalisering utifrån genusnormer? Kan sjukvården bortse från fördomsfull...

 5. Design and development of a lathe spindle

  OpenAIRE

  Kutlu, Asim

  2016-01-01

  Verktygsmaskiner möjliggör tillverkning av materiekroppar med olika form. Svarvar är de vanligaste maskinerna för att bearbeta runda detaljer. Man kan säga att en svarvspindeln möjliggör hela skärprocessen och att den därför är den viktigaste komponenten i en svarv. En svarvaxel, eller en spindel, bearbetar det roterande ämnet med ett stationärt skärverktyg, och materialet tas bort vid skärverktygets kontakt med ämnet.Det här arbetet syftar till att konstruera en spindel som uppfyller en give...

 6. Skolutveckling, Problemlösning eller Muntration? : En innehållsanalys av några texter om fortbildning

  OpenAIRE

  Boman, Petter; Pedersen, Frank

  2007-01-01

  Syftet med denna uppsats är att undersöka talet om fortbildning i en fortbildningskatalog som riktar sig till språklärare på gymnasienivå. Vi har fokuserat kurser som riktar sig till lärare med engelska som undervisningsämne. Utgångspunkten för vår studie är frågan om vilken syn på fortbildning och kunskap som kommer till uttryck i materialet och vem som vinner mest på fortbildningen: den enskilde individen eller kollektivet? Vi tror att det sätt på vilket ett fortbildningsmaterial presentera...

 7. Nu mår man? : en kvalitativ studie om tidspress och välmående

  OpenAIRE

  Asfedai Larsson, Joel; Falk, Emil

  2017-01-01

  Tidigare forskning visar att många akademiker upplever hög arbetsbelastning och påtaglig tidspress på arbetsplatsen. Det kan leda till en konflikt mellan arbete och fritid. Tidspress och välmående är aktuella ämnen, vilket dagspressen styrker. Tidigare forskning upplever dessutom en kunskapslucka vad gäller forskning om obalans mellan arbete och fritid, samt vilket effekt det får på individens välmående. Studiens syfte är således att utforska hur redovisningskonsulten upplever tidspress utifr...

 8. Vinstvarningars påverkan på företag i Large och Small Cap? :  

  OpenAIRE

  Maliqi, Agon; Persson, Henric

  2013-01-01

  Den här studien undersöker hur vinstvarningar påverkar stora och små företag. För att förklara dess påverkan på företagen har den effektiva marknadshypotesen och behavioral finance använts som grund. Avgränsningen har gjorts till Stockholmsbörsen då inga tidigare studier haft fokus på den. Empirin visar att företag i Large Cap påverkas med i snitt -4,63% och företagen i Small Cap med -8,42%. Large Cap visade signifikanta abnorma avkastningar under eventdatumet och dagen efter medan Small Cap ...

 9. Inre och yttre motivation till träning : en kvalitativ studie bland regebundet aktiva kvinnor

  OpenAIRE

  Jonsson, Johanna

  2015-01-01

  Bakgrund: Regelbunden träning är viktig för både fysiskt och psykisktvälbefinnande. För att bibehålla en regelbundenhet i träningen krävs det ettengagemang och en motivation. En person kan motiveras av både inre ochyttre faktorer beroende på personens intresse. Trots att människor tenderaratt vara mer stillasittande, tycks intresset för träning och hälsa öka. Inteminst syns detta på sociala medier, där bilder och inlägg medträningsbudskap förmedlas frekvent. Syfte: Studiens syfte är att under...

 10. Sociala mediers påverkan på värde ur ett konsumentperspektiv

  OpenAIRE

  Berg, Johanna; Singh, Rosanna

  2017-01-01

  Syfte - Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för hur sociala medier påverkar värde kring kläder för en konsument. Metod - För att få en djupare förståelse av syftet tillämpades en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer.   Resultat - Resultatet av studien är att konsumenter skapar värde genom upplevelser/erfarenheter och förväntningar, vilket påverkas av individuella och sociala kontexter. Värde baseras på de sociala banden mellan individer på sociala medier. För att bygga re...

 11. Reindeer (Rangifer tarandus tarandus feeding on lichens and mushrooms: traditional ecological knowledge among reindeer-herding Sami in northern Sweden

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Berit Inga

  2009-01-01

  äriserar ett bra vinterbetesland. Informanterna hävdade att lavar företrädesvis betas under vintern, men även kan betas under sommaren då vädret är kallt och fuktigt. Svampar betas under höstmånaderna augusti och september, men enligt några informanter kan svamp även betas senare på hösten (från oktober när den är frusen och under snön. Renskötarna har namn på lavar som i generella termer beskriver deras utseende och växtplats. För svampar använder de enbart ett samiskt namn, guoppar. Av de marklevande lavarna ansåg informanterna att renarna föredrar Cladonia-arter (renlavar, medan kväve-fixerade arter som Nephroma arcticum (norrlandslav och Stereocaulon pascale (påskrislav inte ansågs föredras av renarna. Snöförhållandena är mycket viktiga, och ju mindre snö (och ju lösare den är desto bättre. Växtplatser där renskötarna vet av erfarenhet att snöförhållandena kan bli problematisk, t.ex. i fuktiga och öppna områden med små träd, används till bete tidigt under vintern (oktober-januari innan för mycket snö har fallit. Ett bra vinterbetesområde ska ha gott om lavar. Det bästa är en torr tallhed (Pinus sylvestris med stora och gamla träd med vida kronor som fångar upp snön som upplega och på det viset skyddar marken från snö, vilket gör det lättare för renarna att gräva.

 12. Sol och stränder eller bra bibliotek? : En studie över vilka faktorer som påverkar utlandsstudenters val av destination och lärosäte

  OpenAIRE

  Jokinen, Charlotta; Halling, Lisa Kristin

  2009-01-01

  Sammanfattning Akademi:     Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, Mälardalens högskola. Nivå:             Kandidatuppsats i marknadsföring, 15 hp. Datum:         2009-05-18 Författare:   Lisa Kristin Halling och Charlotta Jokinen. Handledare: Lars Albert. Bakgrund:   I dagens samhälle är det vanligt att åka utomlands på semester och tidigare forskning har gjorts för att undersöka vilka faktorer det är som påverkar en resenär vid val av destination. Det är även vanligt förekomma...

 13. För vilka finns kroppspositivismen? : En diskursanalytisk och semiotisk studie av hur kroppsaktivister på Instagram artikulerar kroppspositivism

  OpenAIRE

  Wallén, Camilla

  2017-01-01

  Denna studie har genomförts med syfte att undersöka hur kroppsaktivister artikulerar kropp och kroppspositivitet genom bilder och texter på deras Instagramkonton. Studien syftar även till att undersöka om, och i så fall hur, artikulationerna av kroppspositivitet skiljer sig mellan olika kroppsaktivister. Slutligen syftar studien till att studera hur kroppsaktivisterna artikulerar syftet med rörelsen. Det teoretiska ramverket består av tidigare forskning och etablerade teorier i postmodern fem...

 14. Kan ekologisk och ekonomisk hållbarhet kombineras? : En studie av en neoklassisk jämviktsmodell och dess relation till hållbarhet

  OpenAIRE

  Pettersson, David

  2015-01-01

  Bakgrunden till examensarbetet är att aktiviteter kopplat till den globala ekonomin samt tillväxt av denna har skapat en situation som i dagsläget inte uppfyller den ekologiska dimensionen av hållbarhet. Lösningar för att minska den miljöpåverkan som sker idag samtidigt som ekonomisk tillväxt sker har kritiserats och istället föreslås ekonomier med låg eller ingen tillväxt. Med bakgrund till detta har forskningsprojektet Bortom BNP-tillväxt startat och examensarbetet genomförs hos ekonomiska ...

 15. "Jag tror ju på allas lika värde oavsett kön" En studie om hur förskollärares resonemang kring sitt jämställdhetsuppdrag kommer till uttryck i mötet med barn.

  OpenAIRE

  Gisslén, Mia

  2013-01-01

  Denna studie har som syfte att belysa relationen mellan förskollärares resonemang om sitt jämställdhetsuppdrag och hur det kommer till uttryck i det direkta mötet med barn. Studiens empiri har samlats ihop genom två halvstrukturerade intervjuer med två förskollärare och tre löpande observationer i samlingssituation vid en förskola. Resultatet visar att förskollärarna resonerar kring sitt jämställdhetsuppdrag på ett professionellt sätt. De visar hög medvetenhet när de resonerar om sitt jämstäl...

 16. Cryptosporidiumutbrottet i Östersunds kommun 2010 : Påverkan på kommunens barn

  OpenAIRE

  Jansson, Nils-Henrik; Pavlov, Patrik

  2013-01-01

  Målet med den här studien är att undersöka hur barn under 15 år påverkades av Cryptosporidiumutbrottet i slutet av år 2010 i Östersunds kommun. Datamaterialet utgörs av svar på en enkätundersökning från 514 barn rörande deras hälsa relaterad till utbrottet. Dessa enkäter togs fram av svenska Smittskyddsinstitutet kort efter utbrottet och det är i uppdrag av denna myndighet som studien utförs. Analys av riskfaktorer och följdsymptom utförs med logistiska regressionsmodeller utifrån både ett Ba...

 17. Motorsystem : Roderstyrning av autonom segelrobot

  OpenAIRE

  Frank, Morgan

  2017-01-01

  Examensarbetet har gjorts på begäran av ÅSR (Åland Sailing Robots) genom Anna Friebe. Syftet med arbetet är att skapa energisnålt motorsystem för styrning av vindflöjeln och roder till 4 meter lång segelrobot som ägs av ÅSR. Ett exemplar av den styranordningen som jag anser kommer att fungera bäst för en robotsegelbåt har konstruerats och kopplats upp på testbänk där jag sedan har lämnat över arbetet för programmering. I detta arbete har jag undersökt motorer, givare, motorstyrni...

 18. Evaluation of Recycling Polystyrene (PS) from a Microbiology Product

  OpenAIRE

  Eklöf, Jonas

  2014-01-01

  Detta är ett beställningsarbete av Plastone Oy och i det undersöks möjligheterna vad man kan göra genom återvinning med avfallsmaterialet som uppstår då man tillverkar en mikrobiologisk produkt i deras plastfabrik. Produkten tillverkas genom formsprutning och materialet som används är polystyren (PS). Ur litteraturstudien fann man varierande möjligheter på hur man kan återvinna PS på bästa sätt, men ingen lösning som har varit effektiv i praktiken. Det framgick också att återvunnet PS inte är...

 19. Influencer marketing : An analysis of a grey area in market law

  OpenAIRE

  Haglund Holst, Maximilian; Jorikson, Ludvig

  2017-01-01

  Uppsatsen kommer att behandla den relativt nya marknadsföringsmetoden influencer marketing. Influencer marketing innebär att en person å en näringsidkares vägnar marknadsför en viss produkt på sina sociala medier, till exempel en blogg. Denna metod har på senare tid vuxit och blivit ett framgångsrecept för många näringsidkare då de, med hjälp av influencern, kan nå ut direkt till en önskad målgrupp. I och med att Influencer marketing är en ny marknadsföringsmetod, innebär det att stor oklarhe...

 20. Musik – En viktig del i förskolan : Fyra förskollärares perspektiv på musikverksamheten i förskolan

  OpenAIRE

  Almgren, Josefin

  2016-01-01

  Syftet med min studie är att undersöka hur fyra förskollärare, verksamma i en musikförskola, uppfattar musikens funktion i förskolan och hur betydelsefull de anser att musikverksamheten är för barn i förskolan. Jag valde att genomföra en semistrukturerad gruppintervju där fyra förskollärare deltog. Jag har valt Vygotskijs sociokulturella perspektiv som teoretisk utgångspunkt i mitt arbete. I mitt resultat kunde jag se ett mönster av samarbete, gemenskap och barns inflytande som något som är v...

 1. Barns beteenden inom barnintensivvård : en fokuserad etnografisk observationsstudie

  OpenAIRE

  Holmgren, Erik; Sandqvist, Oskar

  2016-01-01

  Bakgrund: När sjukvården till stor del förlitar sig på medicinsk teknik och läkemedelsbehandling är det lätt att omvårdnadsåtgärder som syftar till att förebygga och lindra lidande inte ges tillräckligt utrymme. Intensivvårdsdelirium är ett förhållandevis outforskat område inom barnintensivvården. Idag finns inga riskskattningsinstrument översatta till svenska.   Syfte: Syftet var att studera barns beteenden när de vårdades på en barnintensivvårdsavdelning. Dessutom undersöktes om dessa betee...

 2. Stereotyper: en omedveten kategorisering. : En jämlikhetsanalys av Intryck- Värmlands landstings personaltidning

  OpenAIRE

  Åhlander, Karolina; Jost, Anna

  2014-01-01

  Jämlikhet är något som ligger i tiden. Hur jämlikhetsmedvetna är egentligen dagens medier? Vi har på uppdrag av Värmlandslandsting gjort en jämlikhetanalys av deras personaltidning, Intryck. En tidning som når samtliga anställda inom organisationen. Vi har gjort en text- och bildanalys med utgångspunkt från ett analysverktyg vi kallar för jämlikhetstrappan. Vårt syfte har varit att urskilja stereotyper och om tidningen använder sig av sitt befintliga underlag för att göra tidningen så jämlik ...

 3. Nyttan av franchising i den svenska fastighetsmäklarbranschen

  OpenAIRE

  Herke, Marie; Olivers, Marielle

  2012-01-01

  Franchising är det mest vanliga kedjekonceptet i fastighetsmäklarbranschen och flera av de största fastighetsmäklarkedjorna är franchisekedjor. De fristående mäklarbyråerna får allt svårare att klara sig i den ökade konkurrensen. Det är främst fristående mäklarbyråer på mindre orter med ett etablerat varumärke samt nischade mäklarbyråer som klarar sig i konkurrensen med de stora kedjorna. På senare år har antalet kedjeanslutna fastighetsmäklare ökat betydligt och flertalet av mäklarkedjorna ä...

 4. Avveckling av aktiebolag : Case: Likvidation av Företag X Ab

  OpenAIRE

  Kallio, Josefine

  2015-01-01

  Syftet med detta lärdomsprov är att ta reda på hur man idag i Finland kan avveckla ett aktiebolag. De fyra olika avvecklingssätten likvidation, konkurs, fusion och delning av aktiebolag är de sätt som används i Finland för att upplösa aktiebolag. I lärdomsprovet har fokus mest lagts på likvidation av aktiebolag. Lärdomsprovet ger svar på bl.a. hur en likvidation går till, vem som kan vara likvidator, vad som är skillnaden mellan en frivillig likvidation och en tvångsmässig likvidation m.m. Lä...

 5. Grekisk mytologi i film : En innehållsanalys om hur grekisk mytologi gestaltas i film

  OpenAIRE

  Ruther, Mathilda

  2017-01-01

  Religion är inte ett fenomen som nyligen börjat gestaltas i film, detta har gjorts länge. Forskning gällande skärningspunkten mellan religion och film har också funnits i den akademiska världen länge. Det är dock inte lika vanligt att undersöka hur mytologi gestaltas i film. Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur den grekiska mytologin gestaltas i filmerna Percy Jackson – Kampen om åskviggen, Percy Jackson – Monsterhavet, Clash of the Titans och Wrath of the Titans. Detta görs ge...

 6. Får - ett miljövänligt alternativ som ogräsbekämpning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Anne Mette Dahl; Sintorn, Kim

  2010-01-01

  Erfarenhetsutbyte omkring fårbete som ogräsbekämpning var bland annat på dagordningen då svenska och danska greenkeepers som helt eller delvis sköter sina banor pesticidfritt möttes på Furesö Golfklubb den 4 maj i år.......Erfarenhetsutbyte omkring fårbete som ogräsbekämpning var bland annat på dagordningen då svenska och danska greenkeepers som helt eller delvis sköter sina banor pesticidfritt möttes på Furesö Golfklubb den 4 maj i år....

 7. "Oftast du vet själv vad är det rätta" : Högstadieelevers sociala mediavanor och regelperception i onlinesammanhang

  OpenAIRE

  Bergman, Mikael

  2018-01-01

  Sammanfattning: Sociala medier spelar en allt större roll i hur vi kommunicerar och uttrycker oss. Denna studie är ämnad att utveckla och koppla ihop den redan existerande forskningen om ungdomars sociala mediavanor på Snapchat och Instagram, och forskning om vad sociala mediaanvändare upplever vad man kan och får publicera på dessa sociala medier. Denna studie utforskar detta genom tre fokusgruppsintervjuer med 15 åriga niondeklassare. Resultatet analyseras genom dramaturgi som till stor del...

 8. Naturkunskapens sexualitets- och relationsundervisning analyserad ur ett heteronormativitetsperspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ylwa Li Hast

  2016-04-01

  Full Text Available Title: Teaching about sexuality and relation within science education analysed from the perspective of heteronormativityIn Sweden, a new subject syllabus for Science Studies (Naturkunskap in upper secondary school was introduced in 2011. In this syllabus knowledge about norms concerning sexualities and relations was brought to the fore as a core content. The aim of this paper is to explore how norms concerning sexuality guide the teaching, through a case study where three upper secondary school teachers were observed and their teaching was analysed from the perspective of companion meanings. All three observed teachers did teach about homosexuality, bisexuality, and transgender identities, often using genetics or evolution as their explanatory model. The teaching most often assumed that all students in the class were heterosexual, positioning LGBT-people as the Other, and did at no times take power perspectives into account.

 9. Higher Ground : Stevie Wonder och New Age

  OpenAIRE

  Nyman, Jonas

  2005-01-01

  Syftet med min uppsats är att jämföra religiösa företeelser från tre av Stevie Wonders album med New Age för att på så sätt uttröna om Stevie Wonders texter påverkats av New Age- föreställningar. Jag hittar både skillnader och likheter när jag jämför det religiösa budskapet i Stevie Wonders texter med New Age. De New Age- företeelser som går att hitta i texterna är få i förhållande till New Age i sin helhet och det är svårt att avgöra vilka influenser som kommer ifrån Stevie Wonder, New Age ...

 10. Lekfull kreativitet. Fysiska användargränssnitt som erbjuder social och fysisk interaktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brooks, Eva Irene

  2017-01-01

  I den här artikeln presenteras en studie som ägde rum under två år i fem olika förskolor i Danmark och som inkluderade 55 barn. Specifikt undersökte vi hur fysiska användargränssnitt kan stötta social och fysisk interaktion. Studien applicerade en design-baserad metodologi som följde en iterativ,......, cyklisk process. Analysen visade att fysiska gränssnitt som främjar utforskande aktiviteter, verbala interaktioner och samarbete har en potential att erbjuda lekfulla lärande situationer som understödjer fria men också guidade aktiviteter....

 11. Digitala spel : En kvalitativ studie om E-sportspelares erfarenheter från karriär och upplevd hälsa

  OpenAIRE

  Szilagyi, Ivan

  2017-01-01

  Ungdomar och unga vuxna är de främsta användarna av digitala spel och även de främsta entusiasterna av fenomenet E-sport. Spelvanor är av betydelse då studier har påvisat att det finns determinanter, både fysiologiska och psykologiska som kan påverka individens välbefinnande.Syftet med studien var att undersöka professionella E-sportspelares erfarenheter av att utöva sin sport och hur de upplever att detta påverkar hälsan. En kvalitativ metod användes och datainsamling utfördes genom intervju...

 12. Löslighet och transport av sällsynta jordartsmetaller i Källfallsfältets gruvsandsmagasin

  OpenAIRE

  de Campos Pereira, Hugo

  2014-01-01

  Löslighet och transport av sällsynta jordartsmetaller i Källfallsfältets gruvsandsmagasin Hugo de Campos Pereira Syftet med detta arbete har varit att kartlägga vilka mekanismer som styr lösligheten av sällsynta jordartsmetaller (eng. rare earth elements, REE) i sulfidhaltig anrikningssand vid den föredetta gruvan Källfallsfältet i Västmanland. För syftet har markvatten- och grundvattenprovtagning utförts, tillsammans med laktester och geokemisk modellering med Visual MINTEQ ver. 3.0. Resulta...

 13. Care Of Haus - Ett varumärke, en uppfattning?

  OpenAIRE

  Nylund, Marcus; Axelsson, Johan; Selvanayagam, Dennis

  2010-01-01

  Abstract Level: Bachelor thesis in Business Administration/Marketing Title: Care Of Haus, "Kan Reklam. Förstår Annat". Ett Varumärke, En uppfattning? Problem: When it comes to building a strong brand it is important that their brand identity, which means how they want to be perceived coincide with how their customers sees them (Melin 1999). Purpose: The purpose of this thesis has been to find out if and how these two aspects coincide with each other. Method: To fulfill the purpose of the thes...

 14. Guide för referenshantering : APA-manual inom Barn- och ungdomsvetenskap (BUVA)

  OpenAIRE

  Engdahl, Ingrid

  2014-01-01

  Denna guide behandlar först hur du enligt APA refererar i löpande text och därefter hur man skriver en referenslista. För en komplett guide till APA Style hänvisas till Publication Manual of the American Psychological Association (American Psychological Association, 2010) eller till hemsidan http://www.apastyle.org, där det finns tydlig introduktion i ljud och bild till APA Style.

 15. Konceptutveckling av ett nytt utomhusgym med träningsredskap för offentlig utemiljö

  OpenAIRE

  Persson, Madeleine; Hammargren, Ellen

  2013-01-01

  I dagsläget är en stillasittande livsstil med inget eller endast litet inslag av fysisk aktivitet vanligt förekommande. Med sin slogan – Inspiring all generations – vill HAGS Aneby AB bjuda in alla generationer till fysisk aktivitet genom sina produkter inom lek, sport och fitness. Genom att styrka idén om utomhusgym kan den fysiska aktiviteten ökas – användare ska vilja använda utomhusgym och kunder ska vilja köpa in utomhusgym. Önskemålet är att skapa attraktiva platser som stödjer fysisk a...

 16. New sulfido antimonates of the heavy alkali metals. Synthesis, crystal structure and chemical bonding of (K/Rb/Cs){sub 3}SbS{sub 3} and Cs{sub 3}SbS{sub 4} . H{sub 2}O; Neue Sulfido-Antimonate der schweren Alkalimetalle. Synthese, Kristallstruktur und chemische Bindung von (K/Rb/Cs){sub 3}SbS{sub 3} und Cs{sub 3}SbS{sub 4} . H{sub 2}O

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schindler, Lisa V.; Schwarz, Michael; Roehr, Caroline [Freiburg Univ. (Germany). Inst. fuer Anorganische und Analytische Chemie

  2013-12-15

  The new sulfido antimonates(III) (Rb/Cs){sub 3}SbS{sub 3} were prepared from the alkali metal sulfides Rb{sub 2}S/Cs{sub 2}S{sub 2} and elemental antimony and sulfur or Sb{sub 2}S{sub 3} at reaction temperatures of about 700 C. The known isotypic potassium compound was similarly synthesized from the elements. The structures of the light-yellow crystals were refined using single-crystal X-ray data. Both compounds are isotypic to the respective Na salt forming the Na{sub 3}AsS{sub 3} structure type (cubic, space group P2{sub 1}3, K/Rb/Cs: a = 947.21(7)/982.28(5)/1025.92(5) pm, Z = 4, R1 = 0.0159/0.0560/0.0582). The {psi}-tetrahedral SbS{sub 3}{sup 3-} anions with Sb-S bond lengths of 242 pm are arranged in a cubic face centered packing, in which the three crystallographically different A{sup +} cations occupy the tetrahedral and octahedral voids, overall exhibiting a distorted octahedral sulfur coordination. The chemical bonding and the characteristics of the stereochemically active lone electron pair have been investigated by means of FP-LAPW band structure calculations. Needle-shaped crystals of the monohydrate of the antimony(V) salt Cs{sub 3}SbS{sub 4} . H{sub 2}O were obtained from a suspension of Sb{sub 2}O{sub 3}, CsOH and elemental sulfur. Cs{sub 3}SbS{sub 4} . H{sub 2}O crystallizes in a new structure type (monoclinic, space group P2{sub 1}/c, a = 987.17(10), b = 994.83(7), c = 1600.46(14) pm, {beta} = 126.895(8) , Z = 4, R1 = 0.0234). As expected, the Sb-S distances (233.1-234.7 pm) in the nearly ideally tetrahedral anion SbS{sub 4}{sup 3-} are considerably shorter than in the antimonates(III) but match the bond lengths in the anhydrous sulfido antimonate(V) Cs{sub 3}SbS{sub 4}. Due to their similar fcc-like anion packing and the stereochemically active lone electron pair of Sb in the antimonates(III), the whole series of compounds A{sub 3}Sb{sup III,V}S{sub 3/4} shows a uniform structure relation, which is elucidated using crystallographic group

 17. En utvärdering av huvudmonterade displays - En ny uppväckning inom virtuell verklighet

  OpenAIRE

  Ostrow, Alexander

  2015-01-01

  Tekniken bakom den virtuella verkligheten är nära att komma ut på marknaden igen på ett mer imponerande sätt än förr. Sedan tekniken misslyckades att övertyga publiken på 1990-talet, hade ingen lust att ta det mer på allvar, redan själva termen virtuell verklighet skrämde många och fick därför ett dåligt rykte. År 2012 förändrades allt, när bolaget med namnet Oculus utvecklade en apparat som kallades Oculus Rift. Apparaten var en så kallad huvudmonterad display, som används för att uppleva en...

 18. Hur hotellgäster väljer att ta ton & vad vill de egentligen ha? : En kvantitativ studie om gästers uppfattning av service recovery inom hotellbranschen.

  OpenAIRE

  Nilsson, Caroline; Sundholm, Matilda

  2015-01-01

  Hotellbranschen är en bransch som ständigt expanderar. Även om beläggningsgraden på hotellen inte ökar avsevärt växer antalet övernattningar på hotell vilket tyder på en ökad konkurrensbild på marknaden. Samtidigt fokuserar tjänsteföretagen alltmer på företagets personalresurser och att kunna erbjuda något utöver kärntjänsten för att differentiera företagets position på marknaden. På ett hotell där hotellrummen är den huvudsakliga tjänsten läggs ett allt större f...

 19. Airbus A320 NEO Base Maintenance Concept SAS Operations

  OpenAIRE

  Dafgård, Oscar

  2017-01-01

  Detta arbete har utförts tillsammans med SAS, för att undersöka om ett base maintenance koncept med ett intervall på 36 månader skulle vara mer kostnadseffektivt än 24 månader för deras nya Airbus A320 NEO flotta. SAS, precis som alla andra flygbolag utnyttjar sina flygplan på sina egna och specifika vis. Eftersom inga flygbolag opererar på samma sätt kan inte heller underhållet skötas på samma sätt för en specifik flygplanstyp. Underhållsprogrammet behövde därför ses över för att optimeras g...

 20. Etik och marknadsföring i bloggar : Var går gränsen för smygreklam?

  OpenAIRE

  Hellman, Anna

  2014-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att belysa marknadsföringen i bloggar och dess etiska problem. Avsikten är att redogöra för var gränsen för smygreklam går och att få reda på hur mycket bloggarna känner till om ämnet. Bloggarnas andel av sociala medier samt mängden bloggläsare har vuxit explosionsartat. Marknadsföring och reklam i soci-ala medier har vuxit i och med populariteten av sociala medier bland folket. På grund av den ökade marknadsföringen i bloggar har smygreklam uppstått. Efterso...

 1. Styrning inom Franchising

  OpenAIRE

  Ohlsson, Anna; Hernström, Sara

  2005-01-01

  Bakgrund: Franchisekedjors framgång är beroende av att affärsidén följs till punkt och pricka, vilket medför att franchisetagare på många sätt blir styrda och begränsade i sitt agerande. Franchisetagare bör emellertid, inom de grundläggande ramarna, få ett visst spelrum för att driva sin verksamhet. En central fråga för franchisegivare är således hur de ska utforma de ramar inom vilka franchisetagarna ska hålla sig. Syfte: Studiens syfte är att undersöka vad franchisegivare ämnar uppnå genom ...

 2. Förvaltningen av en bostadsrättsförening : –en studie med utgångspunkt från medlemmarnas ekonomiska intresse

  OpenAIRE

  Forsén, Rikard; Andersson, Rickard

  2009-01-01

  Bakgrund:  Bostadsrätten  utgör  en  alltmer  attraktiv  boendeform  och  dess  främsta  syfte  är  att tillgodose dess medlemmar med ett prisvärt boende. Månadsavgifterna från bostadsrättsförenings medlemmar bidrar  till att alla kostnader  täcks upp och därmed är boendekostnaden beroende av hur bostadsrättsföreningens kostnader hanteras. Denna studie undersöker hur verksamheten  i en bostadsrättsförening är förenlig med att verka för medlemmarnas bästa ekonomiska intresse.   Syfte: Syftet m...

 3. Papper! : En studie om materialet papper ur ett konsthantverksperspektiv

  OpenAIRE

  Gerdemark, Ida

  2013-01-01

  Denna studie syftar till att belysa papper som konsthantverksmaterial. Studien aktualiserar hur konsthantverkare som arbetar i papper beskriver sin relation till materialet och hur konsthantverkare som arbetar i papper upplever att deras val av material påverkar deras arbetssituation. Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer med sex konsthantverkare som arbetar professionellt i Sverige med att på olika sätt skapa objekt i papper eller på olika sätt skapa materialet papper. Resultatet visar ...

 4. 25-OCH3-PPD induces the apoptosis of activated t-HSC/Cl-6 cells via c-FLIP-mediated NF-κB activation.

  Science.gov (United States)

  Wu, Yan-ling; Wan, Ying; Jin, Xue-Jun; OuYang, Bing-Qing; Bai, Ting; Zhao, Yu-Qing; Nan, Ji-Xing

  2011-11-15

  25-OCH(3)-PPD is a dammarane-type triterpene sapogenin isolated from the roots, leaves and seeds of Panax notoginseng, which has shown anti-tumor effects in several human cancer lines. In this study, we evaluated the effects of 25-OCH(3)-PPD on apoptosis of activated t-HSC/Cl-6 cells induced by tumor necrosis factor-α (TNF-α). The inhibitory effects of eleven compounds isolated from Panax ginseng and P. notoginseng were detected in activated t-HSC/Cl-6 cells. 25-OCH(3)-PPD produced a significant inhibitory effect on activated t-HSC/Cl-6 cells. However, 25-OCH(3)-PPD showed almost no effect on the cell viability of Chang liver cells, a type of normal human hepatic cell line. Therefore, we aimed to determine the anti-fibrotic potential of 25-OCH(3)-PPD and to characterize the signal transduction pathways involved in activated HSCs. 25-OCH(3)-PPD decreased the fibrosis markers, including α-smooth muscle actin (α-SMA), transforming growth factor β-1 (TGF-β1) and tissue inhibitors of metalloproteinases-1 (TIMP-1). 25-OCH(3)-PPD elevated the level of cellular GSH in activated HSCs, which demonstrated that 25-OCH(3)-PPD might inhibit HSC activation by its antioxidant capacity. Further analyses revealed that 25-OCH(3)-PPD increased the levels of cleaved caspase-3, decreased the ratio of Bcl-2/Bax and the expression of survivin via c-FLIP-mediated NF-κB activation and shed light on the regulation of apoptosis. Therefore, 25-OCH(3)-PPD may prove to be an excellent candidate agent for the therapy of hepatic fibrosis. Copyright © 2011 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 5. Determination of 25-OCH3-PPD and the related substances by UPLC-MS/MS and their cytotoxic activity.

  Science.gov (United States)

  Ding, Meng; Lu, Jingjing; Zhao, Chen; Zhang, Sainan; Zhao, Yuqing

  2016-06-01

  20(R)-25-methoxyl-dammarane-3β,12β,20-triol (25-OCH3-PPD) is a promising antitumor compound belonging to triterpenoid saponins isolated from radix notoginseng. A systematic research on the related impurities in raw material of 25-OCH3-PPD has not been conducted. In this study, three impurities obtained by HPLC-ELSD and characterized by (13)C NMR and MS were observed in the raw material of 25-OCH3-PPD. Cytotoxic activities of the related substances were also evaluated, of which impurity B with 25-OCH3-PPD showed synergistic inhibitory activity against BGC-823 with IC50 values of 8.33μM. Furthermore, a rapid and selective UPLC-MS/MS method was developed for simultaneous determination of the principal component and three related substances in the raw material of 25-OCH3-PPD. Multiple reaction monitoring scan mode was used for the quantification of 20(R)-25-OCH3-PPD and its three related substances. The four constituents were separated within 11min on a BEH C18 column (100 mm×2.1mm, 1.7μm) using a mobile phase comprising methanol and 0.03% formic acid water (82:18, v/v) at a flow rate of 0.2mL/min. The proposed UPLC-MS/MS method displayed acceptable levels of linearity, precision, repeatability, and accuracy. In addition, the proposed method was successfully applied for the establishment of a rational quality control standard for the raw material of 25-OCH3-PPD. Copyright © 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.

 6. Autotrophic antimonate bio-reduction using hydrogen as the electron donor.

  Science.gov (United States)

  Lai, Chun-Yu; Wen, Li-Lian; Zhang, Yin; Luo, Shan-Shan; Wang, Qing-Ying; Luo, Yi-Hao; Chen, Ran; Yang, Xiaoe; Rittmann, Bruce E; Zhao, He-Ping

  2016-01-01

  Antimony (Sb), a toxic metalloid, is soluble as antimonate (Sb(V)). While bio-reduction of Sb(V) is an effective Sb-removal approach, its bio-reduction has been coupled to oxidation of only organic electron donors. In this study, we demonstrate, for the first time, the feasibility of autotrophic microbial Sb(V) reduction using hydrogen gas (H2) as the electron donor without extra organic carbon source. SEM and EDS analysis confirmed the production of the mineral precipitate Sb2O3. When H2 was utilized as the electron donor, the consortium was able to fully reduce 650 μM of Sb(V) to Sb(III) in 10 days, a rate comparable to the culture using lactate as the electron donor. The H2-fed culture directed a much larger fraction of it donor electrons to Sb(V) reduction than did the lactate-fed culture. While 98% of the electrons from H2 were used to reduce Sb(V) by the H2-fed culture, only 12% of the electrons from lactate was used to reduce Sb(V) by the lactate-fed culture. The rest of the electrons from lactate went to acetate and propionate through fermentation, to methane through methanogenesis, and to biomass synthesis. High-throughput sequencing confirmed that the microbial community for the lactate-fed culture was much more diverse than that for the H2-fed culture, which was dominated by a short rod-shaped phylotype of Rhizobium (α-Protobacteria) that may have been active in Sb(V) reduction. Copyright © 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 7. Föräldrar och förskolans matematik : En enkätundersökning om föräldrars inställning och uppfattning om matematik på förskolan

  OpenAIRE

  Elvsén, Johanna

  2006-01-01

  Enligt Lpfö-98 skall man på förskolan arbeta med att barnen utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang. Jag tror att en förutsättning för en lyckad förskoleverksamhet är att man har föräldrarnas stöd och intresse i de aktiviteter som förekommer och har därför genom enkäter undersökt hur föräldrar uppfattar matematik i förskolan, viken inställning de har, samt deras eventuella tankar om utformningen. Detta har jämförts med den aktuella förskolans tankar ...

 8. I betraktarens ögon – Betydelsen av kön och ålder för studenters läraromdömen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Karlsson

  2011-12-01

  Full Text Available Under senare år har studenters läraromdömen allt mer hamnat i fokus inom skola såväl som högre utbildning. Parallellt med dessa utvecklingar har olika typer av internettjänster genom vilka studenter kan betygsätta sina lärare dykt upp i flera länder. I Sverige lanserades 2008 tjänsten ”Studenter tycker till” (STT där studenter kan registrera sig och fylla i bedömningar av lärare enligt kriterierna utlärningsförmåga, kunskap, engagemang och lärandestöd. I denna studie undersöks betydelsen av lärarens kön och ålder för studenters läraromdömen genom en kvantitativ analys av omdömen av 98 högskole- och universitetslärare som givits på hemsidan STT. Syftet är att synliggöra hur sociala markörer, i detta fall om läraren är man eller kvinna, ung eller gammal, spelar en stor roll för hur en lärare utvärderas. Resultaten visar att kvinnor och unga lärare systematiskt ges lägre betyg av studenter, än män och äldre lärare. Studenter är således inte könsblinda eller oberoende av föreställningar om förhållandet mellan ålder och kompetens i sina bedömningar. Studien aktualiserar betydelsen av sociala markörer så som kön och ålder måste synliggöras och tas i beaktning när studenters utvärderingar av lärare och kurser behandlas inom högre utbildning.

 9. Finansiering av investeringar i immateriella tillgångar

  OpenAIRE

  Voltaire, Christian; Gillebrink, Valerie

  2008-01-01

  Vid en bedömning av ett kreditärende ser banken till projektets företagsekonomiska förutsättningar. För företag som har immateriella tillgångar som de viktigaste tillgångarna i sin redovisning kan det uppstå problem när de ansöker om kredit hos banker. Detta beror på att immateriella tillgångar inte fungerar på samma sätt som materiella och därigenom tillbringar vag säkerhet för en beviljad kredit. Syftet med denna uppsats är att söka finna vad det är som krävs för att ett tjänsteföretag ska ...

 10. Motivation : En studie om lärares och elevers syn på motivation i skolan

  OpenAIRE

  Sundström, Jenny; Wiman, Malin

  2009-01-01

  I vårt examensarbete undersöker vi olika typer av motivation. Vårt syfte med arbetet var att undersöka lärares syn motivation samt elevers egen motivation i skolan. De frågeställningar vi utgick från var: 1. Vilken typ av motivation har elever i år 4 och år 5? 2. Finns det någon skillnad mellan pojkars och flickors motivation? 3. Vilken typ av motivation strävar lärare efter att elever ska erhålla och använda sig av? 4. Hur ser lärare på intrinsic (inre) motivation, extrinsic (yttre) motivati...

 11. Sjuksköterskor och skötares upplevelser av möten i psykiatrisk öppenvård : En intervjustudie

  OpenAIRE

  Bäckman, Jenny; Nyman, Nyman

  2016-01-01

  Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors och skötares upplevelser av möten med patienter i psykiatrisk öppenvård.   Bakgrund – I psykiatrisk öppenvård möter sjuksköterskor och skötare många olika människor med individuella behov. Sedan tidigare forskning har det framkommit att patienters känsla av trygghet uppkommer genom faktorer som personalens inställning och empati. Relationen mellan personal och patient är viktig för patientens känsla av att bli tagen på allvar samt att bli b...

 12. Etching Enhancement Followed by Nitridation on Low-k SiOCH Film in Ar/C5F10O Plasma

  Science.gov (United States)

  Miyawaki, Yudai; Shibata, Emi; Kondo, Yusuke; Takeda, Keigo; Kondo, Hiroki; Ishikawa, Kenji; Okamoto, Hidekazu; Sekine, Makoto; Hori, Masaru

  2013-02-01

  The etching rates of low-dielectric-constant (low-k), porous SiOCH (p-SiOCH) films were increased by nitrogen-added Ar/C5F10O plasma etching in dual-frequency (60 MHz/2 MHz)-excited parallel plate capacitively coupled plasma. Previously, perfluoropropyl vinyl ether [C5F10O] provided a very high density of CF3+ ions [Nagai et al.: Jpn. J. Appl. Phys. 45 (2006) 7100]. Surface nitridation on the p-SiOCH surface exposed to Ar/N2 plasma led to the etching of larger amounts of p-SiOCH in Ar/C5F10O plasma, which depended on the formation of bonds such as =C(sp2)=N(sp2)- and -C(sp)≡N(sp).

 13. Machoideal och/eller meningslös underhållning? : Om fem mäns berättelser kring krigsfilmen Saving Private Ryan med fokus på maskulinitet och publiken som meningsskapare.

  OpenAIRE

  Olsson, Eva

  2005-01-01

  Uppsatsen undersöker fem mäns berättelser kring krigsfilmen Saving Private Ryan, med fokus på maskulinitet. Föreställningarna och bilderna kring maskulinitet som kan urskiljas i intervjupersonernas berättelser, knyts till R.W. Connells teoretiska ramverk kring hegemonisk maskulinitet och de hierarkiska relationerna mellan olika maskuliniteter. Vidare resoneras det kring hur berättelserna exemplifierar en syn på mediepublik som aktiva meningsskapare, då intervjupersonerna tar fasta på olika as...

 14. Friskfaktorer på en enhet : Identifiera & fortsatt bevara

  OpenAIRE

  Brunnstedt, Anna; Liljeqvist, Linda

  2015-01-01

  Detta är en kvalitativ studie med syftet att inom en enhet på Stockholms Stad identifiera friskfaktorer och undersöka vad som krävs för att fortsatt bevara dessa. Vidare är syftet att undersöka vilket stöd som är nödvändigt för bevarandet samt HR-funktionens roll i detta avseende. Enheten är, sett till sjukfrånvaro, en välmående grupp som står inför förändringar inom marknaden och målsättning då de påverkas av det nyligen genomförda regeringsskiftet. Ett frågeverktyg användes för att framstäl...

 15. Wirevagn : Utvecklingen av en utrullare för hisslinor

  OpenAIRE

  Rehnsfeldt, Patrik

  2014-01-01

  Kandidatexamensarbetet som utgick från en förfrågan från företaget Irongrip AB hade som mål att utveckla ett produktförslag på en utlindare av stålvajer för hissmontörer. Irongrip AB som tillverkar och säljer verktyg för hantering av stålvajer hade uppmärksammat att en efterfrågan på en sådan produkt fanns på marknaden då befintliga lösningar var bristfälliga och inte hade alla de funktioner som är önskvärda hos en sådan produkt.Arbetet inleddes med en förstudie där studiebesök vid lindragnin...

 16. It´s called being fabulous! : Genus och sexualitet i de visuella praktikerna kring Youtube-fenomenet Pewdiepie

  OpenAIRE

  Abrahamsson, Ola

  2013-01-01

  Denna uppsats behandlar hur olika föreställningar kring genus och sexualitet tar sig uttryck, dels i de videos som producerar på internet av karaktären Pewdiepie men också i det material som fansen genererar. Studien fokusera på en specifik videohändelse, en sekvens där Pewdiepie ikläder sig en rosa boa och bland annat säger säger ”It’s not called being gay. It’s called being fabulous!” samt vad som görs med denna händelse, hur den remedieras och tas i bruk av fansen. Detta har jag gjort geno...

 17. Gympa på skärmen : En kvalitativ studie om IKT-stöd i undervisning i idrott och hälsa

  OpenAIRE

  Herco, Adnan

  2017-01-01

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka elevernas upplevelser och erfarenheter av IKT-stöd i undervisningen i idrott och hälsa och hur användningen av IKT bidrog till deras lärande. Den metod som användes i studien var kvalitativa intervjuer genom stimulated recall och nio elever från en högstadieskola intervjuades. Eleverna som intervjuades i studien hade deltagit i IKT-stödd undervisning under en tvåårsperiod där en del av lektionerna spelades in på video. Videodokumentationens syf...

 18. Functional characterization of the gene FoOCH1 encoding a putative α-1,6-mannosyltransferase in Fusarium oxysporum f. sp. cubense.

  Science.gov (United States)

  Li, Min-Hui; Xie, Xiao-Ling; Lin, Xian-Feng; Shi, Jin-Xiu; Ding, Zhao-Jian; Ling, Jin-Feng; Xi, Ping-Gen; Zhou, Jia-Nuan; Leng, Yueqiang; Zhong, Shaobin; Jiang, Zi-De

  2014-04-01

  Fusarium oxysporum f. sp. cubense (FOC) is the causal agent of banana Fusarium wilt and has become one of the most destructive pathogens threatening the banana production worldwide. However, few genes related to morphogenesis and pathogenicity of this fungal pathogen have been functionally characterized. In this study, we identified and characterized the disrupted gene in a T-DNA insertional mutant (L953) of FOC with significantly reduced virulence on banana plants. The gene disrupted by T-DNA insertion in L953 harbors an open reading frame, which encodes a protein with homology to α-1,6-mannosyltransferase (OCH1) in fungi. The deletion mutants (ΔFoOCH1) of the OCH1 orthologue (FoOCH1) in FOC were impaired in fungal growth, exhibited brighter staining with fluorescein isothiocyanate (FITC)-Concanavalin A, had less cell wall proteins and secreted more proteins into liquid media than the wild type. Furthermore, the mutation or deletion of FoOCH1 led to loss of ability to penetrate cellophane membrane and decline in hyphal attachment and colonization as well as virulence to the banana host. The mutant phenotypes were fully restored by complementation with the wild type FoOCH1 gene. Our data provide a first evidence for the critical role of FoOCH1 in maintenance of cell wall integrity and virulence of F. oxysporum f. sp. cubense. Copyright © 2014 Elsevier Inc. All rights reserved.

 19. Some estimated effects of the planned harnessing of the Ounasjoki river on reindeer husbandry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pirkko Nieminen

  1983-05-01

  lisaksi tulvaniittyjen hcinåtuotto (noin 25 000 — 30 000 mk/vuosi menetettåisiin. Uusicn estcaitO|en rakentamiseen tarvittaisiin Ounasjoki-alucen paliskunnissa 6,2 milj. mk.Ounasjoki-projektets eventuella foljder på renskotseln.Abstract in Swedish / Sammandrag: Vattendragens uttnytjande for production av el-kraft har forstord renbetesmarker och forsvårat renarnas mojlighet att rora sig fritt i Finland. Som exempel hårav må nåmnas byggnadsprojekten for Lokka och Porttipahta regleringsreservoarer (inalles 630 km2 fr.o.m. borjan av 1960-talet inom Lappi renbeteslag. Ounasjoki-projektet omfattar 10 kraftverk samt 2 stora och 12 mindre reservoarer (inalles 270 km2. Byggnadsprojektcts influensområde skulle omfatta 1070 renågarens hushåll inom 7 renbeteslag. Genom att anvånda tre olika råkncsått kommer man till ett resultat, att man skulle bli tvungen att forminska maksimalt 476, 2824 och 9900 renar (ett kottproduction på ca. 0.12-2.5 million FIM/år och skulle mista 64 året rundt anvåndbara arbetsplatser och dessutom bli lidande av flere olika slags damage (forstorda stångslen osv. med ett varde på ca. 3.9 million FIM. Två rcncgendomar skulle bli f5rstorda (0.5 million FIM och dessutom skulle man forlora flodångarnas hoskord (25 000 - 30 000 PTM/år. Inom Ounasjoki-områdets renbeteslag skulle man behova 6.2 million FIM for uppråttande av nya stångsel på området.

 20. Conditioning of inorganic ion exchangers based on cerium (IV) antimonate in cement matrix. Vol. 3

  International Nuclear Information System (INIS)

  Aly, H.F.; Zakareia, N.; El-Dessouky, M.I.; Abo-Mosallem, N.M.; EL-Naggar, I.M.

  1996-01-01

  The use of inorganic adsorbents for treatment of aqueous radioactive waste has many advantages; namely; better resistance to chemical action, thermal stability, compatibility with immobilization matrices and resistance to radiation. Inorganic ion exchangers process many properties which make them more suitable for rad waste treatment than organic exchange resins. Inorganic ion exchange materials can be immobilized using cement matrix to obtain good solidified waste form. In this work, the removal of radioactive nuclides from radioactive waste is carried out by chemical in-situ precipitation. The addition of cerium (IV) antimonate (cesb) to cement mixture enhances the compressive strength more than plain cement. Waste package containing cesb increased the compressive strength relative to original ordinary portland cement (OPC) matrix for waste products immersed in tap water for one month. The compressive strength increases in the order; st Ce Sb> mix Ce Sb> Na Ce Sb> Co Ce Sb> Cs Ce Sb> OPC> Eu Ce Sb> Ce Sb; (mix refers to all the radionuclides used here). The cumulative leached fractions of 60 Co and 134 Cs decreased for solidified waste products containing Ce Sb in comparison to plain cement. 2 figs., 9 tabs

 1. Conditioning of inorganic ion exchangers based on cerium (IV) antimonate in cement matrix. Vol. 3

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aly, H F; Zakareia, N; El-Dessouky, M I; Abo-Mosallem, N M; EL-Naggar, I M [Hot Laboratory and Waste Management Centre, Atomic Energy Authority, P.O. Box 13759, Cairo (Egypt)

  1996-03-01

  The use of inorganic adsorbents for treatment of aqueous radioactive waste has many advantages; namely; better resistance to chemical action, thermal stability, compatibility with immobilization matrices and resistance to radiation. Inorganic ion exchangers process many properties which make them more suitable for rad waste treatment than organic exchange resins. Inorganic ion exchange materials can be immobilized using cement matrix to obtain good solidified waste form. In this work, the removal of radioactive nuclides from radioactive waste is carried out by chemical in-situ precipitation. The addition of cerium (IV) antimonate (cesb) to cement mixture enhances the compressive strength more than plain cement. Waste package containing cesb increased the compressive strength relative to original ordinary portland cement (OPC) matrix for waste products immersed in tap water for one month. The compressive strength increases in the order; st Ce Sb> mix Ce Sb> Na Ce Sb> Co Ce Sb> Cs Ce Sb> OPC> Eu Ce Sb> Ce Sb; (mix refers to all the radionuclides used here). The cumulative leached fractions of {sup 60} Co and {sup 134} Cs decreased for solidified waste products containing Ce Sb in comparison to plain cement. 2 figs., 9 tabs.

 2. "medarbetarna ska hålla i längden" : en kvalitativ studie om en hälsointervention ur ett chefsperspektiv

  OpenAIRE

  Frögner, Ulrika; Nilsson, Karolina

  2014-01-01

  Organisationen har en betydande roll i medarbetarens livspussel. Det finns mycket att vinna för arbetsgivaren genom att hantera problem och finna lösningar som passar den anställde. Studier av hälsofrämjande interventioner på arbetsplatsen visar att bäst resultat uppnås om interventionen riktar sig samtidigt till både individen och organisationen. Syftet med studien var att beskriva kommunanställda chefers uppfattningar av hur en interventionsstudie, som chefernas medarbetare deltagit i, påve...

 3. Natural product ginsenoside 25-OCH3-PPD inhibits breast cancer growth and metastasis through down-regulating MDM2.

  Science.gov (United States)

  Wang, Wei; Zhang, Xu; Qin, Jiang-Jiang; Voruganti, Sukesh; Nag, Subhasree Ashok; Wang, Ming-Hai; Wang, Hui; Zhang, Ruiwen

  2012-01-01

  Although ginseng and related herbs have a long history of utility for various health benefits, their application in cancer therapy and underlying mechanisms of action are not fully understood. Our recent work has shown that 20(S)-25-methoxyl-dammarane-3β, 12β, 20-triol (25-OCH(3)-PPD), a newly identified ginsenoside from Panax notoginseng, exerts activities against a variety of cancer cells in vitro and in vivo. This study was designed to investigate its anti-breast cancer activity and the underlying mechanisms of action. We observed that 25-OCH(3)-PPD decreased the survival of breast cancer cells by induction of apoptosis and G1 phase arrest and inhibited the growth of breast cancer xenografts in vivo. We further demonstrated that, in a dose- and time-dependent manner, 25-OCH(3)-PPD inhibited MDM2 expression at both transcriptional and post-translational levels in human breast cancer cells with various p53 statuses (wild type and mutant). Moreover, 25-OCH(3)-PPD inhibited in vitro cell migration, reduced the expression of epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) markers, and prevented in vivo metastasis of breast cancer. In summary, 25-OCH(3)-PPD is a potential therapeutic and anti-metastatic agent for human breast cancer through down-regulating MDM2. Further preclinical and clinical development of this agent is warranted.

 4. Online community för finska resemarknaden : Case STA Travel Suomi

  OpenAIRE

  Kantola, Jonas

  2013-01-01

  Facebook är världens största sociala nätverk. Idag befinner sig de flesta företag där och det är mycket svårt för ett enskilt företag att stå ut i mängden. STA Travel Suomi befin-ner sig också på Facebook men har haft svårt att få någonslags aktivitet samt anhängare på sidan. STA Travel är globalt den största resebyrån för unga samt studerande och franchisen öppnade i Finland i oktober 2011. Syftet med detta arbete är att redogöra hur STA Travel Suomi kunde förbättra sin online community på F...

 5. Nytt instrument vid CERN ger enorma datamängder

  CERN Multimedia

  Björck, Ingela

  2004-01-01

  "Upp till 100 gånger per sekund kommer det att skapas bilder av partikelkollisioner, bilder som var och en har innehåller 20 gånger mer data än det bästa en avancerad digitalkamera kan producera. Detta ska ske vid ett nytt instrument som just nu nu byggs vid CERN i Schweiz. Hur denna enorma datamängd ska analyseras är en utmaning för bland andra lundaforskaren Oxana Smirnova" (1 page)

 6. I nöd och lust : En praktisk studie om hållbara bröllopssminkningar inspirerat av årstidernas färger

  OpenAIRE

  Guldbrand, Ida

  2016-01-01

  Syftet med detta arbete är att beskriva med vilka sminktekniker och produkter man får till hållbara bröllopssminkningar inspirerade av årstidernas färger, för att visa hur färger, tekniker och produkter anpassas i bröllopssminkningar. Detta för att visa de egna kunskaperna inom området och för att kunna inspirera blivande brudar. Arbetet kommer även vara till nytta för estenomer, branschmänniskor och andra människor som är intresserade av området då de också kan inspireras av arbetet. So...

 7. Att bygga en brandbook : ett projekt i att ena ett företag och dess verksamheter

  OpenAIRE

  Norberg, Jenny; Sahlberg, Anna

  2010-01-01

  The purpose of this report is to develop a visual identity and a brand book for the company Yakobs Ram & Reklam (Yakobs Frame and Advertising). To answer the question of how a brand book should be designed for a company that manage several businesses within one brand a qualitative approach including a case study has been conducted.This qualitative method included research on brand building, logotypes, colour, design and typography and interviews with the company Yakobs Ram & Reklam an...

 8. IAS 40 ur ett Nordenperspektiv : Jämförelse av regelverkets efterlevnad 2014 jämfört med 2009

  OpenAIRE

  Wigge, Gunilla

  2016-01-01

  Börsnoterade bolag ska i sin koncernredovisning redovisa enligt IFRS och förvaltningsfastigheter skall redovisas enligt IAS 40 Förvaltningsfastigheter. Detta examensarbete undersöker hur Nordiska börsnoterade bolag tillämpar vissa punkter inom IAS 40 i 2014 års redovisning jämfört med 2009 års redovisning. Syftet med undersökningen är att undersöka skillnader mellan de granskade företagens redovisning 2014 och 2009, med utgångspunkten i en tidigare publicerad undersökning (Hedlund & Ersso...

 9. ”Kalle, du kan ju läsa!” Förskoleklasslärare synliggör förskoleklasselevers skriftspråksutveckling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tarja Alatalo

  2017-03-01

  Full Text Available Den här studien tar sin utgångspunkt i ett kompetensutvecklingsprojekt där lärare i förskoleklass gavs möjlighet att genom erfarenhet i handling samt reflektion stärka sina ämneskunskaper inom skriftspråksområdet. Sju lärare i förskoleklass intervjuades om sina erfarenheter i samband med bedömning av elevers skriftspråksutveckling. Studiens syfte var att undersöka vilket meningsskapande som enligt lärarna sker i samband med bedömningsaktiviteten. Fokus riktades mot lärarnas beskrivningar av det egna, men också elevernas meningsskapande. Studiens grund i sociokulturell teori och pragmatismens begrepp, erfarenhet och meningsskapande som centrala analysverktyg, synliggjorde lärarnas fördjupade förståelse för elevers skriftspråksutveckling. I materialet framträder en bild av att tidigare erfarenheter omvärderades och användes tillsammans med nya erfarenheter för att skapa ny kunskap hos både lärare och elever. Exempelvis beskriver lärare hur elever i samband med bedömningsaktiviteten upptäckte att de kunde läsa. I mötet mellan projektets ämnesfokus och praktisk handling kunde lärarna omvärdera tidigare erfarenheter och upptäcka att elever i förskoleklassen läser, hur de läser och hur de själva kan stimulera eleverna vidare. Studiens avsikt är att öppna för en diskussion om hur kompetensutveckling om skriftspråksutveckling kan öka förskoleklasslärares möjligheter att stimulera elever vidare och öka elevernas förutsättningar att utvecklas i riktning mot skolans kunskapskrav.

 10. Vem leder organisationens narrativ? : En jämförelse mella Kvinnojouren Emblas och Rädda Barnens kommunikation på Facebook

  OpenAIRE

  Pakola Monsen, Rebecca

  2013-01-01

  Det är inget nytt att undersöka interaktioner på Facebook, dock är det oftast ur privatpersoners synvinkel Facebook undersöks och inte lika ofta ur en organisations synvinkel. Den här studien syftar till att fylla en del av gapet i medie- och kommunikationsforskningen om hur ideella organisationer beter sig på Facebook genom att undersöka den narrativa processen hos två ideella organisationer och hur delaktiga användare är i organisationernas berättelse beroende på organisationens storlek, Kv...

 11. Bör Barnkonventionen bli lag i Sverige? : En komparativrättslig studie om barnets rättigheter i Sverige och Norge.

  OpenAIRE

  Hedman, Wendela

  2014-01-01

  Abstrakt ”Bör barnkonventionen bli lag i Sverige? – En komparativrätts-lig studie on barnets rättigheter genom barnkonventionen i Sverige & Norge” Uppsatsen diskuterar med en komparativrättslig metodik implementeringen och inkorporering av barnkonventionen i Sverige och Norge. I tre steg ämnar uppsatsen att undersöka huruvida barnkonventionen bör implementeras till fullo och göras till svensk lag på samma sätt som Norge har valt att göra.Uppsatsen fokuserar på FN:s barnrättkommittés yttra...

 12. Modellering och analys av grundvattenflödet i en byggnads grundläggning

  OpenAIRE

  Hargelius, Malcolm

  2018-01-01

  På en fastighet i Luthagen i Uppsala uppfördes en byggnad grundlagd på träpålar år 1936. Under 60-talet uppstod läckage på en spillvattenledning vilket ledde till en kontaminering av sprickvattenakviferen där träpålar är särskilt utsatta för påverkan av bakterie, svamp- och virusangrepp till följd av torrläggning. För att spola bort kontaminerat sprickvatten och för att hålla en jämn sprickvattennivå i akviferen installerades påfyllningsbrunnar på två platser i källaren under huset. Brunnarna...

 13. The influence of stress on substrate utilization in skeletal muscle fibres of reindeer (Rangifer tarandus L

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B. Essén-Gustavsson

  1984-05-01

  Full Text Available Moderate stress in connection with handling, sampling and herding of reindeer caused a very pronounced depletion of glycogen in mainly type IIA and IIB fibres. Also intramuscular triglyceride levels decreased but mainly in type I fibres. Muscle lactate levéls increased in all animals but not to the levels found in pigs exposed to stress or exertion. Reindeer muscles appeared to have a great capacity to oxidize both carbohydrates and lipids. All animals showed increased Cortisol, urea and AS AT values. A marked depletion of glycogen and lipids in many of the fibres may be a factor involved in the development of skeletal muscle degeneration in connection with mental stress and exertion as there seems to be a correlation between high ASAT values and substrate depleted musclefibres. A connection may therefore exist between high instramuscular substrate stores and the ability of a muscle to tolerate stress.Av stress påverkat substratutnyttjande i skelettmuskelfibrer hos renAbstract in Swedish / Sammanfattning: Måttlig stress betingad av hantering, provtagning och drivning av ren orsakade en mycket kraftig minskning av muskelglykogen i fråmst typ IIA och typ IIB fibrer. Aven triglycerider minskade framfor allt i typ I fibrer. Muskellaktatnivåerna okade i samtliga undersokta djur, men inte till nivåer som ses hos gris utsatta for stress eller fysisk anstrångning.Renens muskler uppvisade en mycket hog kapacitet att oxidera, forbranna, både kolhydrat och fett. Alla djur uppvisade forhojda Cortisol, urea och ASAT varden. Den mycket kraftiga tomningen av kolhydrat och fett i många muskelfibrer kan vara en faktor medverkande till muskeldegeneration i samband med mental stress och anstrangning då hoga ASAT-vården synes vara korrelerade till uttomda muskelfibrer. Ett samband mellan hog instramuskulår substratupplagring och formåga att tåla stress kan således foreligga.Stressin vaikuttaneen poron substraattihyvåk-sikåytto luurangon lihaksiston

 14. Book reviews 2016

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hilling Axel

  2016-11-01

  Full Text Available This section contains reviews of two Swedish books on international taxation. First, the book Skatteavtal och generalklausuler, Ett komparativt perspektiv (Tax Agreements and General Anti-Avoidance Regulations, A Comparative Perspective is recommended for those who study and work with international tax law. The book analyses how tax treaties’ function to limit contracting states’ taxing powers relates to national GAARs. A comparative analysis is made between Sweden and Canada. In the second review, the doctoral dissertation EU-domstolens restirktionsprövning i mal om de grundläggande frihterna och direkta skatter (The EU Court of Justice’s examination of the restriction requirement in its direct tax case law is reviewed. The dissertation systemizes relevant CJEU’s case law and analyzes the Courts reasoning in deciding whether or not certain tax regulation is in conflict with EU fundamental freedoms.

 15. Strategic venture capital in the financial industry : A multiple-case study on autonomy and its implications

  OpenAIRE

  KONGSHÖJ, MATILDA; LJUNGQVIST, EMILIE

  2016-01-01

  Den tidigare stabila finansbranschen har snabbt blivit hotad av den digitala transformationen. Ett strategiskt verktyg som används av etablerade banker som står inför denna nya och föränderliga miljö är strategiska riskkapitalinvesteringar i det närliggande området av finansiella teknologier (FinTech). Denna studie undersöker strategiskt riskkapital i termer av organisatorisk design; närmare bestämt graden av autonomi i riskkapitalverksamhetens investeringsprocess. Studien undersöker koncepte...

 16. Theoretical study of the influence of cation vacancies on the catalytic properties of vanadium antimonate

  International Nuclear Information System (INIS)

  Messina, S.; Juan, A.; Larrondo, S.; Irigoyen, B.; Amadeo, N.

  2008-01-01

  We have theoretically studied the influence of antimony and vanadium cation vacancies in the electronic structure and reactivity of vanadium antimonate, using molecular orbital methods. From the analysis of the electronic properties of the VSbO 4 crystal structure, we can infer that both antimony and vanadium vacancies increase the oxidation state of closer V cations. This would indicate that, in the rutile-type VSbO 4 phase the Sb and V cations defects stabilize the V in a higher oxidation state (V 4+ ). Calculations of the adsorption energy for different toluene adsorption geometries on the VSbO 4 (1 1 0) surface have also been performed. The oxidation state of Sb, V and O atoms and the overlap population of metal-oxygen bonds have been evaluated. Our results indicate that the cation defects influence in the toluene adsorption reactions is slight. We have computed different alternatives for the reoxidation of the VSbO 4 (1 1 0) surface active sites which were reduced during the oxygenated products formation. These calculations indicate that the V cations in higher oxidation state (V 4+ ) are the species, which preferentially incorporate lattice oxygen to the reduced Sb cations. Thus, the cation defects would stabilize the V 4+ species in the VSbO 4 structure, determining its ability to provide lattice oxygen as a reactant

 17. Låt inte gästen få sista ordet. : En kvalitativ studie om hur tjänsteföretag inom besöksnäringen arbetar och skulle kunna arbeta med Sociala medier, WOM och eWOM

  OpenAIRE

  Braunander, Joacim; Olofsson, Fredrik

  2015-01-01

  Internet har utvecklats snabbt de senaste åren och med utvecklingen har sociala medier blivit en stor del av Internet. Sociala medier innebär all form av kommunikation som sker på Internet så som exempelvis Tripadvisor, Facebook, Twitter, Booking.com eller Instagram. Konsumenter som väljer att kommentera upplevelser och produkter på sociala medier ökar. Enligt forskning så litar framtida konsumenter mer på andra konsumenters kommentarer än vad de litar på företagets marknadsföring över deras ...

 18. Multifaktormodeller på den svenska marknaden - En studie av OMX Stockholm mellan 1996 och 2014

  OpenAIRE

  Hammarfrid, Peter; Henningsson, Tom

  2015-01-01

  Bakgrund:CAPM räcker i flera tillfällen inte till för att estimera framtida avkastning. Vissa av prisavvikelsernafrån CAPM är väldokumenterade och har bestått över tid, vilket har lett till uppkomsten avkorrigerande faktorer. En modell som använder sig av två sådana korrigerande faktorer är Fama ochFrenchs tre-faktormodell. Den har testats flertalet gånger på den svenska marknaden där den visat gehögre förklaringsgrader än CAPM. År 2012 samt år 2014 presenterades två nya multifaktormodeller,s...

 19. Våga vara dig själv : Att förstå och skapa en illusion av ljus med digitala medier

  OpenAIRE

  Persson, Jasmin; Lundbladh, Mia

  2015-01-01

  Vi omges ständigt av ljus i vår vardag, det finns naturligt ljus samt artificiellt. Även under de grå dagarna finns det ljus och dess närvaro är alltid där även om den inte alltid är som klarast. I detta kandidatarbete beskrivs ljuset ur olika synvinklar, men framförallt hur Rembrandt och impressionisterna i sina konstverk använt ljuset i sitt skapande. För att få en bredare syn på vår process tar vi hjälp av de två begreppen “fluid” och “fire” som kommer från aktör-nätver...

 20. Employer branding på Q-Med : En fallstudie i hur företagsspecifika värden förmedlas till potentiella och befintliga medarbetare

  OpenAIRE

  Nilsson, Stina; Ljungmark, Erik

  2011-01-01

  Sammanfattning "Employer branding på Q-Med – En fallstudie i hur företagsspecifika värden förmedlas till potentiella och befintliga medarbetare" Datum: 19 januari, 2011 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 ECTS Institution: Akademin för hållbar samhälls‐ och teknikutveckling, HST, Mälardalens Högskola Författare: Erik Ljungmark 29 januari 1980, Stina Nilsson 25 april 1983 Titel: Employer branding på Q-Med – En fallstudie i hur företagsspecifika värden förmedlas till potentiella och...

 1. Feminismens skilda erfarenheter : Problematiken att kombinera islam och feminism för muslimska kvinnor i Sverige

  OpenAIRE

  Malmberg, Erik

  2016-01-01

  Till följd av att en muslimsk kvinna misshandlades i en förort till Stockholm på grund av att hon bar slöja, genomfördes den politiska manifestationen Hijabuppropet. Denna manifestation resulterade i att kvinnor uppmanades att beslöja sig i syfte att visa solidaritet för den misshandlade kvinnan, och muslimska kvinnor som en marginaliserad samhällsgrupp. Agerandet möttes med en stark kritik från bland annat den svenska kvinnorörelsen som menade att slöjan är anti-feministisk och representerar...

 2. Materialdokumentation inom BIM

  OpenAIRE

  Buszman, Angelica; Canel, Caroline

  2014-01-01

  Byggbranschen befinner sig mitt i ett paradigmskifte – detta i samband med att BIM kommer att ersätta de traditionella arbetsmetoderna inom byggprocessen. BIM, även kallat objektsbaserad informationshantering, används idag till 3D-projektering, visualisering och samordning. Dock utnyttjas inte BIM till sin fulla potential. Förändringar sker även beträffande miljöaspekter inom byggsektorn. Miljökrav är inte längre enbart lagstadgade, utan kommer även från fastighetsägarna själva. En anledning ...

 3. Medicinsk cannabis : En litteraturstudie om användningen av medicinsk cannabis inom cancervården

  OpenAIRE

  Nygård, Sofia

  2017-01-01

  Detta examensarbete handlar om användningen av medicinsk cannabis inom cancervården. Syftet med examensarbetet var att undersöka vilken roll cannabis kan ha i cancervården. Frågeställningarna var: Hur upplever patienten användning av medicinsk cannabis? Vilken hjälp kan patienten väntas få av medicinsk cannabis? vilka attityder har vårdpersonal mot medicinsk cannabis? Som utgångsteorier i denna studie användes Ruland och Moors teori om ett fridfullt slut på livet samt Erikssons teori om ...

 4. Mindfulness inom ergoterapi : En integrativ litteraturstudie

  OpenAIRE

  Lindfors, Thelma

  2015-01-01

  Mindfulness är ett begrepp och fenomen som blivit allt mera populärt inom det västerländska samhället. Mindfulness förekommer bland annat i olika terapiformer inom sjukvården. Syftet med detta examensarbete är att kartlägga hur fenomenet mindfulness beskrivs inom ergoterapins kunskapsområde. Forskningsfrågan är: Inom vilka områden behandlas mindfulness i ergoterapilitteraturen? Arbetet följer riktlinjerna för en integrativ litteraturstudie. Vetenskapliga artiklar som nämner eller behandlar mi...

 5. Kritiska framgångsfaktorer vid implementering av affärssystem : beaktas de i e-handelsföretag?

  OpenAIRE

  Choudhury, Nafiz

  2010-01-01

  Syfte: Analysera och diskutera huruvida teori om kritiska framgångsfaktorer vid implementering av affärssystem för fysiska företag beaktas i e-handelsföretag. Identifiera framgångsfaktorer för implementeringen av affärssystem i e-handelsföretag. Forskningsfråga: Beaktas samma kritiska framgångsfaktorer vid implementering av ett affärssystem i stora fysiska företag som små e-handelsföretag? Metod: En kvalitativ metod antogs vilket innebar att en fallstudie genomförts som omfattat två responden...

 6. ”Ibland blir det för mycket” : En studie om hur anställda nyttjar Instant Messaging i multikommunikation

  OpenAIRE

  Nathanson, Adrienne

  2016-01-01

  Instant Messaging är en digital kommunikationskanal i ett användarvänligt format för kommunikation i nära realtid. Som en växande trend på arbetsplatsen väljer allt fler företag att integrera kommunikationskanalen i sina kommunikationslösningar. Samtidigt följer användningen av Instant Messaging med en omedveten andrahands-effekt, något som lämnat synliga avtryck på företagens kommunikationsmönster. Kommunikationsteoretikerna Turner och Reinsch (2007) förklarar förekommandet genom att introdu...

 7. Electron microscopical studies of the common bile duct in reindeer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Timo Rahko

  1990-08-01

  ähän ilmeisesti limaa sisältäviä jyväsiä solulimassaan. Rau-has- ja pikarisoluissa säännölliset mikrovillukset sen sijaan puuttuvat. Niiden sytoplasman täyttävät runsaat li-mapalloset, joita solut muodostavat hyvin kehittyneessä Golgin laitteessaan erittäen limaa sappikäytävän onte-loon. Erite näkyy hienojyväisenä tai tasa-aineisena seinämiä reunustavana aineena. Poikkeuksellisena havaintona voidaan pitää kerässolujen kerästen tai lähes kokonaisten kerässolujen esiintymistä sappikäytäväon-teloissa mahdollisesti osoituksena solujen vaelluskyvystä. Vaikka epiteelisolut muodostavat lujia solukalvosi-doksia toisiinsa, kerässolut eivät kiinnittyneet muihin soluihin. Ilmeistä on, että pinnallisten epiteelisolujen toiminta on pääasiassa absorptiivista, mutta rauhasepiteelisolut ovat erikoistuneet eritystoimintaan.En elektronmikroskopisk studie av gallgången hos ren.Abstract in Swedish / Sammandrag: Gallgångarnas yt- och körtelepitel bestod av höga epitelceller beklädda med ett regelbundet villusskikt. Intercellulara desmosomer sågs i epitelcellernas parietala cytoplasmamembraner. De intraepiteliala globulara leukocyterna saknade desmosomer eller andra bindningar med nårliggande celler. I de superficiala epitelcellernas apikala cytoplasma fanns elektrontata små kroppar antagligen bestående av mucin. Bägar- och de djupare belagna körtelcellerna inneholl rikligt med stora mucin granulor med ett mindre elektrontatt matrix. Det föreföll som om dessa celler skulle vara sekrerande och de superficiala epitelcellerna absorberande. Kärnen och andra cytoplasmatiska organeller hade egenskaper jamförbara med epitelceller i allmänhet. Gallgången var oftast tom men ibland sågs ett finkornigt amorft material i den. Som en anmarkningsvard observation ansees forekomsten av delar och t.o.m. hela globulara leukocyter i gallgången.

 8. She’s the Boss – HR och kvinnligt chefskap : Hur Human Resources kan arbeta för att främja kvinnorschefskarriärer

  OpenAIRE

  Linderfyhr, Jessica; Malm, Mikaela

  2017-01-01

  Enligt undersökningar som chefsorganisationen Ledarna publicerar årligen finns det en återkommande problematik med att rekrytera unga kvinnor till chefspositioner. Syftet med examensarbetet är att undersöka vad som kan inverka på kvinnors vilja att söka en chefstjänst och att utforma en HR strategi som främjar och motiverar kvinnor att söka chefstjänster. Unga kvinnor kan känna tvekan inför chefskap på grund av känslan av bristande erfarenhet och svårighet med att identifiera sig med den ster...

 9. KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP ett ledarskap för moderna organisationer : Kvalitativ studie med ansats att definiera begreppet

  OpenAIRE

  Axäll, Jenny

  2004-01-01

  AbstractTitle: Communicative leadership – a leadership for modern organizationsQualitative research attempting to define the concept.(Kommunikativt ledarskap – ett ledarskap för moderna organisationerKvalitativ studie med ansats att definiera begreppet.)Author: Jenny AxällAim: The aim of this essay is to try to find the essence of and a definition of the communicative leadership. Questions asked are: How can communicative leadership be described? How can it be practiced? What does it demand o...

 10. Landbaserade godstransporter, klimat och styrmedel : underlagsrapporter 1-10

  OpenAIRE

  Carlén, Björn; Hultkrantz, Lars; Liu, Xing; Lunander, Anders; Mandell, Svante; Mellin, Anna; Nilsson, Jan-Eric; Pyddoke, Roger; Sorkina, Edith; Vierth, Inge

  2014-01-01

  VTI notat 28-2014 innehåller de tio underlagsrapporter som ligger till grund för VTI rapport 831: ”Landbaserade godstransporter, klimat och styrmedel – Sammanfattande rapport”. I VTI rapport 831 diskuterar forskarna flera dimensioner av hur växthusgaserna från godstransportsektorn ska kunna minskas, till exempel med hjälp av så kallade Gröna korridorer. Vidare diskuteras hur man ska se på de klimatpolitiska konsekvenserna av överflyttning från väg till järnväg eller elektrifierade fordon på v...

 11. Importprocessen för inrednings- och gåvoartiklar från USA till Finland : En handbok för företagaren

  OpenAIRE

  Smeds, Desiré; Backlund, Johanna

  2016-01-01

  Det här examensarbetet handlar om import från USA med fokus på inrednings- och gåvoartiklar. I arbetet lyfter vi steg för steg fram de delar som utgör importprocessen hela vägen från hur man hittar en pålitlig leverantör till förtullningen av produkterna här i Finland. Syftet med arbetet är att det skall kunna fungera som en handbok för företag som vill starta en småskalig importverksamhet av inrednings- och gåvoartiklar. Vi tar även upp information om import och internationell handel i a...

 12. Tur och Retur : en kvalitativ studie om resan genom ett narkotikaberoende

  OpenAIRE

  Eriksson, Annette; Nyhlén, Anita

  2007-01-01

  The purpose of this study was to, through the life stories of four women and their experiences, thoughts and feelings according to a life in drug dependency reach an increased knowledge about how a dependency can arise, continue and be brought to an end. The question at issue were: How do a small amount of women describe and comprehend their experiences, thoughts and feelings according to their drug addiction seen through a process perspective. In order to answer that question three themes we...

 13. Macroscopical and microscopical studies of the common bile duct in reindeer (Rangifer tarandus tarandus L

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Timo Rahko

  1990-08-01

  . Sisäosan muodostaa poimuuntunut limakalvo. Limakalvoa ympäröivät sidekudossäikeet ja serosa, sappikäytävän loppuosassa myös lihassäikeistö. Seinämässä havaittiin yksittäisiä valkosoluja ja imusolukasautumia. Poikkeuksellisena anatomisena piirteenä voidaan pitää haimasaarekkeiden esiintymistä sappikäytäväseinämän kudoksissa jopa läheisessä kosketuksessa pintaepiteeliin. Limakalvon epiteelikudos on sekä pinta- että rauhassolukkoa, joka erittää limaa. Epiteelissä tunnistettiin lukuisia kerässoluja huolimatta siitä, että poroille oli suoritettu loishäätö edellisenä syksynä.Studier av gallgången (ductus hepaticus communis hos ren.Abstract in Swedish / Sammandrag: Den gemensamma gallgångens histologi och sekretoriska funktion hos renen har inte tidigare beskrivits. För att klarlägga den makroskopiska byggnaden och topografin av den gemensamma gallgången (ductus hepaticus communis undersöktes dessa i 25 renar. Väggen i 20 gallgånger granskades histologiskt. Undersökningarna visade att ductus pancreaticus mynnar ut i ductus hepaticus communis bildande en gemensam utforselgång till duodenum. Ductus hepaticus communis är c. 2-3 mm i diameter och 3-5 cm lång. Den elastiska gangens vägg är c. 1 mm tjock delvis omgiven av fett- och pankreasvävnad. Gangens vägg består av serosa, bindvävsfibrer och nära mynningen ses muskelfibrer. Insidan av gången är beklädd med en veckad slemhinna. Lymfatisk vävnad och enstaka lymfocyter observeras. Anmärkningsvärt är att pankreasvävnad förekommer i gallgångens vägg och under slemhinnan. Slemhinnans epitel består av yt- och körtelepitel som avsöndrar slem. De globulära leukocyterna var talrika i epitelet trots att renarna avmaskats på hösten.

 14. Att arbeta i restaurangbranschen : En kvalitativ studie om arbetstagares upplevelser av psykosocial arbetsmiljö och stress

  OpenAIRE

  Sauer, Emma

  2016-01-01

  En utgångspunkt för arbetslivet bör vara att skapa en arbetsmiljö som ger individer förutsättningar att ingå, kvarstå och utvecklas i arbetet. Arbetsmiljön är betydande för både individers hälsa och verksamheters utveckling samt förutsättningar för tillväxt. Arbetsplatsen betonas därmed vara en betydande arena för förebyggande insatser. Det är arbetsgivaren som har huvudsakligt ansvar för arbetsmiljön. Ingen arbetstagare ska riskera att skadas eller drabbas av ohälsa i arbetet. Syftet med stu...

 15. Riskuppfattningar om preventivmedel för män och kvinnor : altruism, riskbenägenhet och traditionella könsroller

  OpenAIRE

  Nilsson Gauffin, Rebecka

  2017-01-01

  Preventivmedel för kvinnor innefattar en betydande andel biverkningar. Hittills har män inte upplevt några allvarliga biverkningar av de testade preventivmedlen för män, trots detta är det biverkningarna som stoppat preventivmedel för män från att lanseras på marknaden. I denna studie argumenteras för att en möjlig förklaring till detta ligger i skilda riskuppfattningar om preventivmedel för män och kvinnor. Studien undersöker riskuppfattningar om preventivmedel samt hur individers egenskaper...

 16. Chromatography of 49 metal ions on stannic antimonate papers in dimethylsulfoxide: nitric acid systems and aqueous nitric acid systems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Qureshi, M.; Varshney, K.G.; Rajput, R.P.S.

  1975-01-01

  Chromatographic separations of 49 metal ions on stannic antimonate papers have been performed using mixed solvent systems containing DMSO. Aqueous HNO 3 systems have also been used. The utility of the papers has been demonstrated by achieving various difficult separations. Some of the important separations (R/sub f/ values given in parentheses) are: Cs + (0.20)-K + (0.30) and Sm 3+ (0.00)-Pr 3+ (0.72) in pure DMSO; Nb 5+ (0.14)-VO 2+ (0.95) in DMSO-6M HNO 3 (1:1); Ti 4+ (0.00)-VO 2 (0.97) in DMSO-0.5M HNO 3 (1:1); and Ba 2+ (0.06)-K + (0.52)-Sr 2+ (0.95), Ba 2+ (0.04)-Cs + (0.41)-Mg 2+ (0.93), and Ca 2+ (0.10)-Sr 2+ (0.94) in DMSO-0.1M HNO 3 (1:1). The time of development in each case is two hours. A discussion is presented on the dependence of Ri, log R/sub f/, and R/sub M/ on pH of the solvent to understand the mechanism of the movement of metal ions on papers impregnated with inorganic materials. (U.S.)

 17. Vem vill betala för musik? : En studie om populariteten av digitala musiktjänster och illegal fildelning bland Generation Y i en svenskspråkig yrkeshögskola

  OpenAIRE

  Hjort, Ted

  2011-01-01

  Generation Y skiljer sig mycket från tidigare generationer enligt många forskare och inte minst då när det gäller konsumtionsbeteende och värderingar. Till Generation Y tillhör de personer som är födda från åttiotalets början till mitten av nittiotalet. Under de senaste tio åren har sättet vi konsumerar musik ändrat mycket drastiskt. Genom internet och digitaliseringen av musiken har de flesta och inte minst Generation Y gått över från att köpa Cd-skivor i butiken till att ladda ner, båd...

 18. Thin-layer chromatography of 49 metal ions on stannic antimonate in aqueous and mixed solvent systems containing dimethylsulfoxide: quantitative separation of uranium from numerous metal ions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Qureshi, M.; Varshney, K.G.; Rajput, R.P.S.

  1976-01-01

  Thin-layer chromatography of 40 metal ions in 31 aqueous and mixed solvent systems has been performed on stannic antimonate ion-exchange material. Dimethylsulfoxide has been utilized to resolve such binary mixtures as La 3+ and Ce 3+ from Pr 3+ , Nd 3+ , and Sm 3+ ; VO 2+ from Ti 4+ , Nb 5+ , and Ta 5+ ; Ga 3+ from In 3+ , Tl + , and Y 3+ ; Fe 3+ from VO 2+ ; and Mg 2+ from Al 3+ . Quantitative separation of 200 to 800 μg U from its binary mixtures and from the synthetic mixtures containing Mg 2+ , Bi 3+ , Fe 3+ , Th 4+ , Ce 4+ , Cr 3+ , Zr 4+ , Hf 4+ , Ti 4+ Mn 2+ , Cu 2+ , Ce 3+ , In 3+ , Y 3+ , Ca 2+ , Co 2+ , Tl + , Nb 5+ , and Ag + has been obtained

 19. Ginsenoside 25-OCH3-PPD promotes activity of LXRs to ameliorate P2X7R-mediated NLRP3 inflammasome in the development of hepatic fibrosis.

  Science.gov (United States)

  Han, Xin; Song, Jian; Lian, Li-Hua; Yao, You-Li; Shao, Dan-Yang; Fan, Ying; Hou, Li-Shuang; Wang, Ge; Zheng, Shuang; Wu, Yan-Ling; Nan, Ji-Xing

  2018-06-22

  Ginseng is widely used in energy drinks, dietary supplements and herbal medicines, and its pharmacological actions are related with energy metabolism. As an important modulating energy metabolism pathway, liver X receptors (LXRs) can promote the resolving of hepatic fibrosis and inflammation. The present study aims to evaluate the regulation of 25-OCH3-PPD, a ginsenoside isolated from Panax ginseng, against hepatic fibrosis and inflammation in thioacetamide (TAA)-stimulated mice by activating LXRs pathway. 25-OCH3-PPD decreases serum ALT/AST levels and improves the histological pathology of liver in TAA-induced mice; attenuates transcripts of pro-fibrogenic markers associated with hepatic stellate cell activation; attenuates the levels of pro-Inflammatory cytokines and blocks apoptosis happened in liver; inhibits NLRP3 inflammasome by affecting P2X7R activation; regulates PI3K/Akt and LKB1/AMPK-SIRT1. 25-OCH3-PPD also facilitates LX25Rs and FXR activities decreased by TAA stimulation. 25-OCH3-PPD also decreases α-SMA via regulation of LXRs and P2X7R-NLRP3 in vitro. Our data suggest the possibility that 25-OCH3-PPD promotes activity of LXRs to ameliorate P2X7R-mediated NLRP3 inflammasome in the development of hepatic fibrosis.

 20. Sambandet mellan Theory of Mind, språkliga förmågor och exekutiva funktioner hos barn i treårsåldern

  OpenAIRE

  Nilsson, Anna; Sirén, Ellen

  2015-01-01

  Barns fem första levnadsår präglas av en omfattande utveckling av språkliga förmågor och exekutiva funktioner, vilka är färdigheter som visat sig ha en stor påverkan på hur barn utvecklar förståelse för sina egna och andras tankar, det vill säga deras Theory of Mind. En central aspekt inom forskning har varit att undersöka hur förmågorna samvarierar vid olika åldrar. Syftet i föreliggande studie var att undersöka sambandet mellan Theory of Mind, språkliga förmågor och exekutiva funktioner hos...

 1. Låt medborgarna skapa staden : Om tactical urbanism och idéburen stadsförbättring samt medborgarnas rätt till staden

  OpenAIRE

  Bretz, Martin

  2015-01-01

  I skapandet av staden har människan möjlighet att göra om sig själv och förverkliga sitt hjärtas önskan. Hur och för vem staden ska utformas för är troligtvis en diskussion vilken kommer att finnas lika länge som staden i sig. Genom historien har privat ägande och andra samhälleliga former av dominans kontrollerat dess rum, vilket ofta resulterat i olika former av proteströrelser.   Tactical urbanism har i flertalet städer världen över blivit en populär metod för att förbättra livskvaliteten ...

 2. Profibus DP : implementering av Profibus DP i en AVR-mikrokontroller

  OpenAIRE

  Junell, Andreas

  2012-01-01

  Detta examensarbete handlar om att implementera Profibus DP i en Atmega644P mikrokontroller, och på så sätt få en Profibus DP-slav som kan användas i utbildningssyfte vid Yrkeshögskolan Novia. Detta examensarbete har inneburit att tillverka ett tilläggskort till det befintliga mikrokontrollerkortet för att kunna koppla in det till en fältbuss som använder sig av RS485-kommunikation. Det har även tillverkats en programkod för Profibus DP-kommunikation till själva mikrokontrollern för att den s...

 3. P/B i kombination med marknadsvärde : En studie på Stockholmsbörsen 2006 - 2016

  OpenAIRE

  Lundgren, Anton; Ahlgren, Sara

  2017-01-01

  Bakgrund: Denna studie är ett test av investeringsstrategi baserad på relativvärdering av multiplar. Den multipel som kommer att studeras som investeringsstrategi är Price-to-Book (P/B). Valet av multipel på P/B beror på att det är en väl omskriven multipel som fortfarande väcker frågeställningar avseende betydelsen av bokfört värde i kombination med marknadsvärde. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka och analysera multipeln P/B som investeringsstrategi för aktier. Vidare syftar st...

 4. Utveckling av bestrykning för papper avsedda för bläckstråleskrivare

  OpenAIRE

  Mattsson, Ylva

  2002-01-01

  Detta examensarbete har utförts på papperstillverkaren Arjo Wiggins’ forskningscenter i Beaconsfield,England. Företaget har planer på att börja tillverka en ny papperskvalitet för bläckstråleskrivare, varförsyftet med arbetet har varit att testa och utvärdera olika sammansättningar av kemikalier som lämparsig för bestrykning av bläckstrålepapper.Ett stort antal bestrykningar har testats med varierande resultat. Det svåraste har visat sig vara attnå en tillräckligt hög grad av vattenhållfasthe...

 5. Revisorers väsentlighetsbedömningar : Vilka faktorer påverkar revisorers professionella bedömningar av väsentlighetsnivån?

  OpenAIRE

  Undevall, Anton; Stålbrand, Sebastian

  2016-01-01

  Förutom standarder och riktlinjer utgör revisorns egna professionella bedömningar en stor del av hur denna bedömer väsentlighetsnivån vid en revision. Tidigare studier har funnit flertalet bakomliggande faktorer som påverkar denna bedömning. 2011 implementerades ISA i Sverige varför det finns ett intresse att undersöka vad denna standard har haft för påverkan på svenska revisorers väsentlighetsbedömning.  Studiens resultat visar att tre faktorer av de som ingår i studien kan förklara variatio...

 6. Effects of forest fertilization on nitrate and crude protein content in some important reindeer forage species

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gustaf Åhman

  1984-05-01

  after three years. Fertilization caused a drastic development of hair-grass. This resulted in the formation of a carpet of dead leaves and straw in the autumn (picture 3 - 5.Skogsgödslingens inverkan på nitrat- och råproteininnehållet i några viktiga renbetesväxter.Abstract in Swedish / Sammanfattning: Vid gödsling av skogsmark som betas av ren år det möjligt att renen kan få i sig ammoniumnitrat, dels genom att äta av gödselkorn som ligger på marken eller via dricksvatten. Den kan också f å i sig nitrat som upptagits och lagrats i betesväxter. Den sistnämnda faktorn belyses i denna rapport. Dessutom redovisas resultat av undersökningar gallande gödslingens inverkan på betesväxternas råproteinhalt. Undersokningen genomfordes på två forsoksområden, den ena av torr ristyp och den andra av frisk ristyp. Områdena var belägna 10 respektive 15 km nordväst om Lycksele. Tre olika gödselgivor (75, 150 och 250 kg N/ha av ammoniumnitrat och en giva (150 kg N/ha av urea testades. Spridningen av godsei skedde vid två tillfällen, i juni och i juli. Fôr undersokning av gödslingens påverkan på nitrat- och råproteinhalterna i några vanliga renbetesväxter togs prov av renlav, ljung, kråkris, lingonris, blåbårsris och kruståtel vid olika tidpunkter efter gödsling. Någon nämnvärd kontaminering av nitrat i lav kunde vi inte finna. Det högsta registrerade vårdet låg på 0,013 % nitrat-N i torrsubstans (tabell 1. Accumuleringen av nitrat i barris och kruståtel var också låg (tabell 2. De högsta värdena (0,05 % erhölls i ljung. Koncentrationerna låg klart under den nivå som kan bedömas vara skadlig fôr renen. Gödslingen gav ett mycket tydligt utslag på råproteinhalten i betesvåxterna. Detta gällde i synnerhet kruståtel. Fyra veckor efter gödsling med 150 kg N/ha hade råproteinhalten mer än fördubblats och låg på ca 20 % i torrsubstans (figur 2 och 3. Effekten av gödsling på råproteinhalten i den vissnade kruståteln p

 7. Vad behöver eleverna undervisning i för att utveckla sitt skrivande? Förväntningsnormer och didaktiska beslut i svensklärares bedömningssamtal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Per Blomqvist

  2016-04-01

  Full Text Available I studien samtalar tre lärargrupper om elevers skrivande och skrivundervisning i ämnet svenska på gymnasiet. Det teoretiska perspektiv som läggs på dessa samtal är didaktiskt och inriktas på hur lärare formulerar och använder bedömningsinformation om elevers skrivande för beslut om skrivundervisningens innehåll. Resultatet visar att lärares bedömningar av elevers skrivande behandlar fler och delvis andra aspekter av skrivförmåga än vad deras didaktiska beslut sedan omfattar. De kvalitetsuppfattningar och förväntningsnormer som lärarna uttrycker i sina bedömningar av elevers skrivande inriktas huvudsakligen på texters kommunikativa kvaliteter, den stilistiska utformningen och textuppbyggnaden, följt av ämnesinnehåll och källanvändning. De didaktiska beslut som fattas utifrån bedömningen av elevers texter inriktas däremot i stort sett enbart på att eleverna behöver skrivundervisning i att disponera text och att använda källor. Detta gör att överensstämmelsen är låg mellan lärarnas beslut om skrivundervisningens inriktning och deras förväntningar på vad eleverna ska kunna. De didaktiska besluten omfattar i begränsad utsträckning den bedömningsinformation som lärarna själva har formulerat.Nyckelord: Skrivbedömning, kvalitetsuppfattningar, förväntningsnormer, didaktiska beslut, formativ bedömning, svenskämnets didaktik, svenska på gymnasietAbstractThis article presents an analysis of teacher group discussions about students’ writing in the subject of Swedish in upper secondary school. The study adopts a pedagogical perspective on these discussions and focuses on examining teachers’ expressed assessment criteria and relating them to their pedagogical decision-making. The results reveal that the teachers’ assessments of students’ writing focus on much more, and partly other, criteria than their pedagogical decisions. The quality standards that teachers express in the discussions about

 8. Glycolytic potential and ultimate muscle pH values in red deer (Cervus elaphus and fallow deer (Dama dama

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eva Wiklund

  2004-04-01

  örhet. Glykogenförrådet (energinivån i djurens muskulatur vid slakt är helt avgörande för köttets slutliga pH-värde. Därför kan pH-värdet också indikera om hanteringen av slaktdjur varit skonsam eller om stora mängder muskelenergi har förbrukats vid stress. I vår undersökning ingick 141 hjortar (130 kronhjortar (Cervus elaphus och 11 dovhjortar (Dama dama för att studera sambandet mellan köttets pH-värde och glykogeninnehållet i M. longissimus. Glykogeninnehåll och pH-värden i 3 muskler från kronhjort (Mm. triceps brachii, longissimus och biceps femoris undersöktes också. M. triceps brachii hade högre pH-värde och lägre glykogeninnehåll jämfört med de två andra musklerna. Det var inte så stor skillnad i frekvensen av intermediär DFD (pH-värden mellan 5,8 og 6,2 mellan de två hjortarterna (5,4% för kronhjort och 9,1% för dovhjort, däremot var frekvensen av DFD (pH-värden över 6,2 mycket låg hos kronhjort (3,8% jämfört med dovhjort (54,5%. Det fanns ett kurvlinjärt samband mellan slutligt pH-värde i köttet och total glukoskoncentration (glykogen + glukos mätt i M. longissimus 30 min efter slakt för både kron- och dovhjort. Ett linjärt samband mellan pH-värde och koncentration av mjölksyra i M. longissimus kunde också visas. Vi fann en mycket stor varitation i glukoskoncentration (18−123 mmol/kg våtvikt när köttets pH-värdet var 5,8 eller lägre. Det behövs fler undersökningar för att vidare klargöra sambanden mellan glykogeninnehåll i muskulaturen och teknologisk och sensorisk kvalitet i olika typer av hjortkött.

 9. Elaphostrongylus spp. from Scandinavian cervidae - a scanning electron microscope study (SEM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Margareta Stéen

  1990-08-01

  Full Text Available Nematodes of the genus Elaphostrongylus collected from moose (Alces alces L., reindeer (Rangifer tarandus tarandus L., and red deer (Cervus elaphus L., respectively, were studied by means of scanning electron microscopy. Morphological differences in the ribs of the genital bursa were demonstrated. The Elaphostrongylus species from reindeer and red deer differed from each other in four ribs of the genital bursa. These results agree with the morphological characters of E. cervi and E. rangiferi described by Cameron (1931 and Mitskevitch (1960. The genital bursa of Elaphostrongylus sp. from moose, in accordance with the description of E. alces by Steen et al. (1989 showed characteristics differing from those found in Elaphostrongylus spp. from reindeer and red deer respectively. These results support the hypothesis that there are three separate species of Elaphostrongylus present in Scandinavian Cervidae. Svep-elektroniska studier på Elaphostrongylus spp. hos skandinaviska hjortdjur.Abstract in Swedish / Sammandrag: Rundmaskar inom slaktet Elaphostrongylus funna hos alg (Alces alces L., ren (Rangifer tarandus tarandus L. och kronhjort(Cervus elaphus L. studerades med hjalp av svepelelektronmikroskop. De hanliga bursorna med sin a stodjeribbor uppvisade variationer i utseende, langd och placering mellan dessa rundmaskar. De arter av Elaphostrongylus funna hos ren och kronhjort skilde sig åt avseende fyra stodjeribbor på de hanliga bursorna. Dessa resultat stammer val overens med de karaktarer som tidigare ar beskrivna av Cameron(1931 och av Mitskevich (1960. Den hanliga bursan hos arten Elaphostrongylus funnen hos alg, vilken tidigare ar beskriven av Steen et al. (1989, visade upp ett utseende som skilde sig från bursorna hos de Elaphostrongylus-arter funna hos ren och kronhjort. Dessa resultat stoder hypotesen om tre skilda arter av Elaphostrongylus hos skandinaviska hjortdjur.

 10. Crystallization and preliminary crystallographic characterization of LmACR2, an arsenate/antimonate reductase from Leishmania major

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bisacchi, Davide [Bioinformatics and Structural Proteomics, IST-National Cancer Research Institute, Genova (Italy); Zhou, Yao; Rosen, Barry P.; Mukhopadhyay, Rita [Department of Biochemistry and Molecular Biology, Wayne State University School of Medicine, Detroit, Michigan (United States); Bordo, Domenico, E-mail: domenico.bordo@istge.it [Bioinformatics and Structural Proteomics, IST-National Cancer Research Institute, Genova (Italy)

  2006-10-01

  LmACR2 from L. major is the first rhodanese-like enzyme directly involved in the reduction of arsenate and antimonate to be crystallized. Diffraction data have been collected to 1.99 Å resolution using synchrotron X-rays. Arsenic is present in the biosphere owing either to the presence of pesticides and herbicides used in agricultural and industrial activities or to leaching from geological formations. The health effects of prolonged exposure to arsenic can be devastating and may lead to various forms of cancer. Antimony(V), which is chemically very similar to arsenic, is used instead in the treatment of leishmaniasis, an infection caused by the protozoan parasite Leishmania sp.; the reduction of pentavalent antimony contained in the drug Pentostam to the active trivalent form arises from the presence in the Leishmania genome of a gene, LmACR2, coding for the protein LmACR2 (14.5 kDa, 127 amino acids) that displays weak but significant sequence similarity to the catalytic domain of Cdc25 phosphatase and to rhodanese enzymes. For structural characterization, LmACR2 was overexpressed, purified to homogeneity and crystallized in a trigonal space group (P321 or P3{sub 1}21/P3{sub 2}21). The protein crystallized in two distinct trigonal crystal forms, with unit-cell parameters a = b = 111.0, c = 86.1 Å and a = b = 111.0, c = 175.6 Å, respectively. At a synchrotron beamline, the diffraction pattern extended to a resolution limit of 1.99 Å.

 11. Crystallization and preliminary crystallographic characterization of LmACR2, an arsenate/antimonate reductase from Leishmania major

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bisacchi, Davide; Zhou, Yao; Rosen, Barry P.; Mukhopadhyay, Rita; Bordo, Domenico

  2006-01-01

  LmACR2 from L. major is the first rhodanese-like enzyme directly involved in the reduction of arsenate and antimonate to be crystallized. Diffraction data have been collected to 1.99 Å resolution using synchrotron X-rays. Arsenic is present in the biosphere owing either to the presence of pesticides and herbicides used in agricultural and industrial activities or to leaching from geological formations. The health effects of prolonged exposure to arsenic can be devastating and may lead to various forms of cancer. Antimony(V), which is chemically very similar to arsenic, is used instead in the treatment of leishmaniasis, an infection caused by the protozoan parasite Leishmania sp.; the reduction of pentavalent antimony contained in the drug Pentostam to the active trivalent form arises from the presence in the Leishmania genome of a gene, LmACR2, coding for the protein LmACR2 (14.5 kDa, 127 amino acids) that displays weak but significant sequence similarity to the catalytic domain of Cdc25 phosphatase and to rhodanese enzymes. For structural characterization, LmACR2 was overexpressed, purified to homogeneity and crystallized in a trigonal space group (P321 or P3 1 21/P3 2 21). The protein crystallized in two distinct trigonal crystal forms, with unit-cell parameters a = b = 111.0, c = 86.1 Å and a = b = 111.0, c = 175.6 Å, respectively. At a synchrotron beamline, the diffraction pattern extended to a resolution limit of 1.99 Å

 12. Analysis of the economic adaptation of Sami reindeer management. Reindeer; source of income or cultural linkage?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niklas Labba

  2007-04-01

  / Sammandrag: I denna studie analyseras hur olika renskötarhushålls ekonomier är strukturerad samt hur de tillpassar sig de ekonomiska förutsättningar som existerar för att maximera den ekonomiska avkastningen, i de fall en ekonomisk vinstmaximering är målsättningen. Tidigare forskning visar att renskötselområden uppvisar skilda betingelser. Köttförsäljningvärde, produktionsbidrag och ersättningsstorlek vid förlust av renar skiljer sig åt. Främst mellan Norge och Sverige men även regionalt inom det enskilda landet. Det medför att det existerar olika ekonomiska strukturer hos renskötarhushållen. Genom ett urval av hushåll från olika distrikt och samebyar baserat på geografisk lokalisering, driftsmönster och renskötselsområdesstorlek söks olika ekonomiska strukturer. Hushåll med liknade ekonomisk struktur grupperas i kategorier. Standardavvikelsen bekräftar om hushållen bildar en hushållskategori. Den samiska renskötseln i Norge och renskötseln Sverige har från år 1992/93 till år 2002/03 haft en kvantitetsmässigt jämn köttförsäljningsnivå till godkända slakterier. Det indikerar att det troligtvis är samma faktorer som påverkar ländernas slaktkvantitet. Förhållandet mellan lagervärde av renar och försäljningsvärdet av renkött, i det enskilda hushållet, åskådliggör om det föreligger någon tillväxt i renantalet och tillväxtens storlek. Tillväxten i renantalet beror av den konkurrenssituation som finns mellan hushållen inom distriktet/samebyn. Strävan efter att uppnå ett högre renantal, på grund av konkurrenssituationen, förhindrar hushållet att göra ett maximalt slaktuttag vilket därmed minskar avkastningen från renskötseln. Allt pekar mot att slaktkvantiteten inte påverkas av uppköpspriset på renkött eller av politiska tilltag. Den samiska renskötseln tycks vara en levnadssätt där renantalet står i centrum.

 13. Antitumor activity of ginseng sapogenins, 25-OH-PPD and 25-OCH3-PPD, on gastric cancer cells.

  Science.gov (United States)

  Zhao, Chen; Su, Guangyue; Wang, Xude; Zhang, Xiaoshu; Guo, Shuang; Zhao, Yuqing

  2016-01-01

  25-Hydroxyprotopanaxadiol (25-OH-PPD) and 25-methoxylprotopanaxadiol (25-OCH3-PPD), two ginseng sapogenins, have potent antitumor activity and their effects on gastric cancer (BGC-823, SGC-7901, MKN-28) cells and a gastric mucosa (GES-1) cell line are reported. Both compounds significantly inhibited the growth of gastric cancer cells, while having lesser inhibitory effects on GES-1 cells by MTT assay. A mechanistic study revealed that the two ginseng sapogenins could induce apoptosis in BGC-823 cells by morphological observation, DNA fragmentation, flow cytometry and western blot analysis. Besides, the apoptosis was inhibited by Ac-DEVD-CHO, a caspase 3 inhibitor, which was confirmed by cell viability analysis. These results indicate that 25-OH-PPD and 25-OCH3-PPD have potential to be promising agents for the treatment of gastric cancer.

 14. Dömda att leva i skuggan : En kvalitativ intervjustudie om hälsan hos personer med albinism i Rwanda, utifrån begreppen diskriminering, coping och socialt stöd

  OpenAIRE

  Niyonkuru, Elsie Diane

  2016-01-01

  Bakgrund: Oculocutaneous albinism (OCA) är en ärftlig sjukdom som fysiskt, psykiskt och socialt påverkar de drabbade individerna. Okunskap, fördomar och myter om albinism utgör de största orsakerna till den diskriminering som personer med albinism utsatts för särskilt i vissa länder i Afrika söder om Sahara. Syfte: Syftet är att beskriva hälsan hos personer med albinism i Rwanda, utifrån begreppen diskriminering, coping och socialt stöd. Metod: En kvalitativ metod med induktiv ansats ligger t...

 15. Den inre och yttre självkänslans betydelse för tendensen att bruka self-handicapping

  OpenAIRE

  Ottosson, Olivia

  2008-01-01

  Självkänsla är något vi ständigt bär med oss och den inverkar på vårt agerande samt våra val i livet. Johnson (2003) delar in självkänslan i två delar den inre och yttre, vilka kan kombineras till fyra personligheter. Forskning har visat att självkänslan samvarierar med tendensen till att bruka self-handicapping. Self-handicapping innebär att människan skapar hinder för sig själv påhittade eller verkliga. Etthundrasju studenter fyllde i en enkät bestående av 58 påståenden, vilken mätte inre, ...

 16. Läroplanen och föreställningen om ett kosmopolitiskt arv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David T. Hansen

  2010-01-01

  Full Text Available The ancient idea of cosmopolitanism is a topic of renewed interest today. Scholars and practitioners in many fields are examining what it means to conceive all human beings as linked by their membership in a shared cosmos. Some people focus on political cosmopolitanism, others on moral, cultural, or economic cosmopolitanism. This paper examines educational cosmopolitanism by elucidating the idea of curriculum as a cosmopolitan inheritance. It argues that curriculum can generate a cosmopolitan sensibility, by which one means an outlook that regards life experience as universally educational. It suggests that a cosmopolitan sensibility can assist people in working through some of the tensions that accompany global and local change in our time. It can position them to reconstruct creatively cultural and individual values rather than abandon them in the face of the ceaseless pressure of globalization. A cosmopolitan ensibilityedifies human beings by helping them perceive why all persons, in principle, can be creative guardians and practitioners of creativity itself.

 17. "Kukaan ei ole kysynyt pitkään aikaan, että mitä mulle kuuluu" : Elämän Eväspaketti -kurssin vaikutukset nuorten aikuisten elämään

  OpenAIRE

  Viiltola, Pieta

  2011-01-01

  Opinnäytetyö on tehty Jokilaaksojen Tiimi ry:n Elämän Eväspaketti –projektille. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata kaikkien Elämän Eväspaketti –projektin kursseilla mukana olleiden nuorten aikuisten kokemuksia kurssin vaikuttavuudesta heidän elämäänsä. Tavoitteena oli selvittää, että onko projekti päässyt tavoitteisiinsa tämän kokeilu –ja kehittämishankkeensa aikana. Tutkimuksessa on tuotu esille se, että mitä hyötyä tuosta projektista oli. Tutkimusongelmina oli selvittää, mikä kunkin ...

 18. Distributed propulsion.

  OpenAIRE

  Lindström, Robin; Rosvall, Tobias

  2013-01-01

  En prestandaanalys utfördes på en SAAB 2000 som referensobjekt. Olika metoder för att driva flygplan på ett miljövänligare sätt utvärderades tillsammans med distributed propulsion. Efter undersökningar valdes elmotorer tillsammans med Zink-luft batterier för att driva SAAB 2000 med distributed propulsion. En prestandaanalys utfördes på detta plan på samma sätt som för den ursprungliga SAAB 2000. Resultaten jämfördes och slutsatsen blev att räckvidden var för kort för att konfigurationen skull...

 19. Att stärka innovation i mjukvaruföretag

  OpenAIRE

  Jansson, Fredrik

  2010-01-01

  Detta examensarbete har två huvudsakliga mål. Det ena är att utöka funktionaliteten i mjukvaran C3Loops för att underlätta för musiker som producerar elektronisk musik som vill använda mjukvaran i liveframträdanden. Det andra är att titta närmre på hur processmodeller för mjukvaruutveckling stödjer innovation. Denna rapport ger läsaren ett tvärvetenskapligt perspektiv. Tre för ämnet relevanta teoretiska områden, innovation, software-engineering och design tas upp. C3Loops projektet används so...

 20. Standardiserat spotlightfäste

  OpenAIRE

  Danielsson, Ellen; Bylund, Frida

  2016-01-01

  Våren 2016 påbörjades detta kandidatexamensarbete med IKEA of Sweden som uppdragsgivare. Uppdragets som gavs var att ta fram ett standardiserat spotlightfäste som fungerar för alla spotlights i IKEAs sortiment, i alla länder där IKEA har varuhus. Projektet inleddes med en förstudie som inkluderade intervjuer, studiebesök och användartest där dagens lösningar kunde kartläggas. Därefter genomfördes en konceptgenerering i syfte att ta fram så många koncept som möjligt som kan lösa dagens problem...

 1. Att drabbas av cancer i tonåren : En kvantitativ studie om hälsorelaterad livskvalitet två till fyra år efter diagnos

  OpenAIRE

  Hiding, Markus; Lavemark, Niklas

  2010-01-01

  Syfte Studiens syfte var att undersöka: självskattad hälsorelaterad livskvalitet hos tonåringar som drabbats av cancer två år (T5), tre år (T6) och fyra år (T7) efter diagnos, samt att jämföra deras skattningar med en referensgrupp randomiserad från befolkningen.   Metod Tonåringarna med cancer besvarade SF-36 2 år (N=38), 3 år (N=42) samt 4 år (N=39) efter diagnos. En referensgrupp (N=300) randomiserad av Statistiska centralbyrån (SCB) besvarade samma formulär vid ett tillfälle. Samtlig data...

 2. Branschpraxis juridiska betydelse i svensk redovisning

  OpenAIRE

  Dahlberg, Ulf

  2005-01-01

  Redovisningsrätten är ett rättsområde som av tradition tillmäter sedvanerätten, där ibland branschspecifik praxis, stor betydelse som rättskälla. I takt med att redovisningen blivit mer detaljstyrd i lag, samtidigt som antalet redovisningsrekommendationer från normgivande organ som BFN och RR tenderar att tillmätas en allt större betydelse som rättskälla, råder dock osäkerhet om vilken betydelse branschspecifik praxis skall tillmätas som rättskälla. Detta är framförallt svårt att avgöra efter...

 3. Vad är den främst avgörande faktorn vid privatkundens val av marginalbank? : en studie om hur demografiska skillnader påverkar privatkunders val av marginalbank samt se hur deras val kan användas vid segmentering

  OpenAIRE

  Lindh, Jenni; Persson, Frida

  2012-01-01

  Syfte: Syftet med detta examensarbete är att förklara vad som är den främst avgörande faktorn vid privatkundens val av marginalbank, genom att jämföra med demografiska variabler samt hur deras val kan användas vid segmentering. Dessutom vill vi titta på vilka typer av banker privatkunder har. Metod: För att nå fram till resultat för analysen har ett positivistiskt angreppssätt och en deduktiv ansats använts. Det empiriska materialet är baserat på en enkätundersökning gjord på personer i Hässl...

 4. Simone de Beauvoirs feminism : De digitala spelen idag

  OpenAIRE

  Alesö, Rikard; Widén, Fredrika

  2013-01-01

  Detta kandidatarbete utgår ifrån två stycken frågeställningar kopplade till feminism: ”Hur kan Simone de Beauvoirs feminism gestaltas i digitala spel?” och ”Vad finns det för typiska könsroller i dagens digitala spel?”. För att svara på dess frågeställningar studerade vi de Beauvoirs bok ”Det Andra Könet”, utförde spelanalyser samt delade ut skriftliga intervjuer till spelare. Resultaten blev en prototyp till ett digitalt spel vars handling är en direkt inspiration ifrån utvalda kapitel från ...

 5. Boken som medium

  OpenAIRE

  Pelle, Snickars

  2012-01-01

  I slutet av september 2011 presenterade Amazon ett ny slags surfplatta, Kindle Fire. Till skillnad från företagets tidigare läsplattor, som (nästan) enbart handlat om läsning på skärm, var detta en Kindle som behärskade hela det samtidsmediala spektrat. Under ledning av Amazons VD Jeff Bezos var själva lanseringen av Kindle Fire visserligen en ganska platt historia. Bezos är ingen estradör och en föga karismatisk företagsledare med än mindre publikreaktioner gör inte någon succé – eller som e...

 6. Kommunikation av CSR i den externa rapporteringen : en internationell jämförelse

  OpenAIRE

  Elfgren, Kaj; Bergling Olanders, Isabel

  2011-01-01

  Företags ansvar i samhället - Corporate Social Responsibility (CSR) - har varit föremål för diskussion sedan 1900-talets början. Företags samhällsansvar har sedan dess kommit att bli ett välkänt begrepp bland företagare världen över. Skillnader i ekonomiska, politiska, sociala och kulturella system påverkar däremot i vilken utsträckning företagen kommunicerar samhällsansvar i olika länder. Syftet med uppsatsen är att undersöka i vilken utsträckning företag kommunicerar CSR i den extern...

 7. Isolation, structural determination, and evaluation of the biological activity of 20(S)-25-methoxyl-dammarane-3beta, 12beta, 20-triol [20(S)-25-OCH3-PPD], a novel natural product from Panax notoginseng.

  Science.gov (United States)

  Zhao, Y; Wang, W; Han, L; Rayburn, E R; Hill, D L; Wang, H; Zhang, R

  2007-01-01

  Ginseng has been used extensively for medicinal purposes, with suggested utility for indications as diverse as diabetes, cardiovascular disease and cancer. Herein we report the discovery and characterization of 20(S)-25-OCH3-PPD, a ginsenoside that inhibits growth and survival of cancer cells. The novel dammarane triterpene sapogenin (C31H56O4; molecular weight 492) was isolated from the total hydrolyzed saponins extracted from the leaves of Panax notoginseng using conventional and reverse-phase silica gel chromatography. Based on physicochemical characteristics and NMR data, the compound was identified as 20(S)-25-OCH3-PPD. The biological activities of 20(S)-25-OCH3-PPD and its known analogs, 20(S)-PPD and Rg3, were evaluated in 12 human cancer cell lines. In all cell lines, the order of cytotoxicity of the test compounds was 20(S)-25-OCH3-PPD > 20(S)-PPD > Rg3. 20(S)-25-OCH3-PPD also induced apoptosis and cell cycle arrest in the G1 phase, and inhibited proliferation in breast cancer cell lines, demonstrating its potent biological effects. In regard to cytotoxicity, the IC50 values of 20(S)-25-OCH3-PPD for most cell lines were in the lower microM range, a 5-15-fold greater cytotoxicity relative to 20(S)-PPD and a 10-100-fold increase over Rg3. These findings suggest a structure-activity relationship among dammarane-type sapogenins. The data presented here may provide a basis for the future development of 20(S)-25-OCH3-PPD as a novel anti-cancer agent.

 8. Disproportionation and thermochemical sulfate reduction reactions in S-H20-Ch4 and S-D2O-CH4 systems from 200 to 340 °C at elevated pressures

  Science.gov (United States)

  Yuan, Shunda; Chou, I-Ming; Burruss, Robert A.

  2013-01-01

  Elemental sulfur, as a transient intermediate compound, by-product, or catalyst, plays significant roles in thermochemical sulfate reduction (TSR) reactions. However, the mechanisms of the reactions in S-H2O-hydrocarbons systems are not clear. To improve our understanding of reaction mechanisms, we conducted a series of experiments between 200 and 340 °C for S-H2O-CH4, S-D2O-CH4, and S-CH4-1m ZnBr2 systems in fused silica capillary capsules (FSCC). After a heating period ranging from 24 to 2160 hours (hrs), the quenched samples were analyzed by Raman spectroscopy. Combined with the in situ Raman spectra collected at high temperatures and pressures in the S-H2O and S-H2O-CH4 systems, our results showed that (1) the disproportionation of sulfur in the S-H2O-CH4 system occurred at temperatures above 200 °C and produced H2S, SO42-, and possibly trace amount of HSO4-; (2) sulfate (and bisulfate), in the presence of sulfur, can be reduced by methane between 250 and 340 °C to produce CO2 and H2S, and these TSR temperatures are much closer to those of the natural system (2O-CH4 system may take place simultaneously, with TSR being favored at higher temperatures; and (4) in the system S-D2O-CH4, both TSR and the competitive disproportionation reactions occurred simultaneously at temperatures above 300 °C, but these reactions were very slow at lower temperatures. Our observation of methane reaction at 250 °C in a laboratory time scale suggests that, in a geologic time scale, methane may be destroyed by TSR reactions at temperatures > 200 °C that can be reached by deep drilling for hydrocarbon resources.

 9. [Minna Ahokas. Valistus suomalaisessa kirjakulttuurissa 1700-luvulla. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 188] / Tuija Laine

  Index Scriptorium Estoniae

  Laine, Tuija, 1964-

  2012-01-01

  Arvustus: Minna Ahokas. Valistus suomalaisessa kirjakulttuurissa 1700-luvulla. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 188. Diss. Sasatamala : Finska Vetenskaps-societeten. (Suomen Tiedeseura, 2011)

 10. Reindeer pastoralism in Sweden 1550-1950

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lennart Lundmark

  2007-04-01

  during hundreds of years. To a large extent these long-term external influences have made reindeer pastoralism what it is today. That aspect should not be overlooked when assessing the future prospects of reindeer pastoralism in Scandinavia.Renskötseln i Sverige 1550-1950Abstract in Swedish / Sammanfattning: Först vid mitten av 1500-talet finns det källmaterial som ger oss en tämligen detaljerad bild av renskötseln i Sverige. Vid den tiden levde samerna i en jakt- , fiske- och samlarekonomi. En familj hade normalt 10-20 renar som främst utnyttjades vid transporter. Tamrenarna kunde också mjölkas och fungera som lockdjur vid vildrensjakt. Under senare delen av 1500-talet köpte svenska staten och handelsmän stora mängder pälsverk av samerna. Den vanligaste betalningen var smör och mjöl. Detta skapade ett välstånd som ledde till en betydande folkökning i svenska lappmarken. Befolkningen blev för stor för att rymmas inom ramarna för en jaktochfiskeekonomi. En kris i början av 1600-talet blev startpunkten för övergången till en storskalig rennomadism.Fram till mitten av 1700-talet var den intensiva renskötseln framgångsrik. Men renskötseln blev efterhand alltför intensiv. Under senare delen av 1700-talet började det spridas sjukdomar i de tätt sammanhållna hjordarna. De första decennierna av 1800-talet innebar en allvarlig kris i renskötseln. Antalet renskötande fjällsamer minskade kraftigt, främst genom utvandring till norska kusten. Den intensiva renskötseln med mjölkning av renarna började ersättas av en extensiv renskötsel inriktad på köttproduktion de sista decennierna av 1800-talet. I norr var naturförhållandena och influenser från Kautokeino-samerna en viktig faktor, i söder utvecklades renskötseln i extensiv riktning främst därför att marknaden för renkött kom närmare renskötarna. Under 1920-talet upphörde mjölkningen av renar i Sverige, utom i några enstaka familjer. Då hade förflyttningarna av samer fr

 11. Självkänsla hos daghemsbarn : En kvalitativ undersökning om hur barnträdgårdslärare bekräftar och stärker barnets självkänsla på daghem

  OpenAIRE

  Fant, Sofia

  2017-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur en barnträdgårdslärare kan stärka och bekräfta barnets självkänsla på daghem. Vilken syn och uppfattning finns det om självkänslan på daghem och hur kan man stödja barnen på bästa sätt när det gäller självkänslan? I detta examensarbete har jag genom litteratur tagit fram vad självkänsla är, men även olika definitioner kring självkänslan och hur miljön runt om kan påverka självkänslan hos barnet. I intervjuerna som blev gjorda framkom ...

 12. Kundundersökning i restaurangen vid Hotel Red & Green

  OpenAIRE

  Vikstrand, Victoria

  2015-01-01

  Lärdomsprovets syfte är att undersöka kundnöjdheten på Hotel Red & Green i Närpes. Undersökningen är begränsad till restaurangdelen. Därmed omfattar undersökningen inte frågor som berör inkvarteringen. Eftersom detta är en primärundersökning inom företaget så undersöks i huvudsak kundnöjdheten på allmän nivå. Den teoretiska referensramen behandlar först case företaget Hotel Red & Green och dess verksamhet. Därefter förklaras servicens betydelse för ett tjänsteföretag. Där klargörs vad en kund...

 13. Införandet av IAS 41 : Hur har kapitalfördelningen mellan intressenter i den norska laxodlingsbranschen utvecklats?

  OpenAIRE

  Dahlén, Jonas; Josefsson, Carl

  2013-01-01

  Införandet av IAS 41 medförde att redovisningsprinciperna för värderingen av ett företags biologiska tillgångar förändrades. Det finns forskning på hur införandet av IAS 41 påverkat olika aktörer inom skogsindustrin men lite är skrivet om dess påverkan på laxodlingsindustrin. Denna uppsats ämnar undersöka hur kapitalfördelningen till intressenter utvecklats sedan införandet av IAS 41. Studien fokuserar på intressenterna ägare och anställda. Vi har tillämpat en kvantitativ metod där vår empiri...

 14. Removal of some heavy metals from industrial waste water using polyacrylamide ferric antimonate as new ion exchange material

  International Nuclear Information System (INIS)

  El-Aryan, Y.F.A.

  2011-01-01

  Composite ion exchangers consist of one or more ion exchangers combined with another material, which can be inorganic or organic and may it be an ion exchanger. The reason for manufacturing a composite material is to produce a granular material, with sufficient strength for column use, from ion exchangers that do not form, or only form weak, granules themselves. Attempts in this study are focused to prepare composite ion exchangers for treatment of wastewater. Heavy metals when present in water in concentrations exceeding the permitted limits are injurious to the health. Hence, it is very important to treat such waters to remove the metal ions present before it is supplied for any useful purpose. Therefore, many investigations have studied to develop more effective process to treat such waste stream. Ion-exchange has been widely adopted in heavy metal containing wastewater and most of the ion-exchangers (i.e. ion-exchange media) currently being used are commercially mass-produced organic resins.Therefore, the main aim of this work is directed to find the optimum conditions for removal of some heavy metals from industrial waste water.1-Preparation of polyacrylamide ferric antimonate composite.2-Characterization of the prepared exchanger using IR spectra, X-ray diffraction pattern, DTA and TG analyses.3-Chemical stability, capacity and equilibrium measurements will be determined on the materials using at different conditions (ph heating temperature and reaction temperature).4-Kinetic studies of some heavy metals.5-Ion exchange isotherm.6-Breakthrough curves for removal of the investigated metal ions on the prepared exchanger under certain condition.

 15. Conformational and spectroscopic study of xanthogen ethyl formates, ROC(S)SC(O)OCH2CH3. Isolation of CH3CH2OC(O)SH

  Science.gov (United States)

  Juncal, Luciana C.; Cozzarín, Melina V.; Romano, Rosana M.

  2015-03-01

  ROC(S)SC(O)OCH2CH3, with R = CH3sbnd , (CH3)2CHsbnd and CH3(CH2)2sbnd , were obtained through the reaction between potassium xanthate salts, ROC(S)SK, and ethyl chloroformate, ClC(O)OCH2CH3. The liquid compounds were identified and characterized by 1H and 13C NMR and mass spectrometry. The conformations adopted by the molecules were studied by DFT methods. 6 conformers were theoretically predicted for R = CH3sbnd and (CH3)2CHsbnd , while the conformational flexibility of the n-propyl substituent increases the total number of feasible rotamers to 21. For the three molecules, the conformers can be associated in 3 groups, being the most stable the AS forms - the Cdbnd S double bond anti (A) with respect to the Csbnd S single bond and the Ssbnd C single bond syn (S) with respect to the Cdbnd O double bond - followed by AA and SS conformers. The vibrational spectra were interpreted in terms of the predicted conformational equilibrium, presenting the ν(Cdbnd O) spectral region signals corresponding to the three groups of conformers. A moderated pre-resonance Raman enhancement of the ν(Cdbnd S) vibrational mode of CH3(CH2)2OC(S)SC(O)OCH2CH3 was detected, when the excitation radiation approaches the energy of a n → π∗ electronic transition associated with the Cdbnd S chromophore. UV-visible spectra in different solvents were measured and interpreted in terms of TD-DFT calculations. The unknown molecule CH3CH2OC(O)SH was isolated by the UV-visible photolysis of CH3OC(S)SC(O)OCH2CH3 isolated in Ar matrix, and also obtained as a side-product of the reaction between potassium xanthate salts, ROC(S)SK, and ethyl chloroformate, ClC(O)OCH2CH3.

 16. Hur förklaras karriärbyten bland revisorsassistenter? : en jämförande studie av uppfattningar mellan nuvarande och före detta revisorsassistenter

  OpenAIRE

  Friberg, Josefine; Gertsson, Nellie

  2014-01-01

  Personalomsättningen inom revisionsbranschen är ett viktigt ämne eftersom revisionsbyråerna behöver hålla kvar kvalificerad personal med hög kompetens för att kunna upprätthålla god revisionskvalitet. Eftersom revisorsprofessionen anses vara ett prestigefyllt yrke med höga inträdesbarriärer är det viktigt att ifrågasätta varför någon som väl kommit in väljer att lämna. Syftet med uppsatsen är att förklara vad som påverkar karriärbyten bland revisorsassistenter. Detta kan bidra till en bättre ...

 17. Investigation of the O+allyl addition/elimination reaction pathways from the OCH2CHCH2 radical intermediate

  International Nuclear Information System (INIS)

  FitzPatrick, Benjamin L.; Lau, K.-C.; Butler, Laurie J.; Lee, S.-H.; Lin, Jim Jr-Min

  2008-01-01

  These experiments study the preparation of and product channels resulting from OCH 2 CHCH 2 , a key radical intermediate in the O+allyl bimolecular reaction. The data include velocity map imaging and molecular beam scattering results to probe the photolytic generation of the radical intermediate and the subsequent pathways by which the radicals access the energetically allowed product channels of the bimolecular reaction. The photodissociation of epichlorohydrin at 193.3 nm produces chlorine atoms and c-OCH 2 CHCH 2 radicals; these undergo a facile ring opening to the OCH 2 CHCH 2 radical intermediate. State-selective resonance-enhanced multiphoton ionization (REMPI) detection resolves the velocity distributions of ground and spin-orbit excited state chlorine independently, allowing for a more accurate determination of the internal energy distribution of the nascent radicals. We obtain good agreement detecting the velocity distributions of the Cl atoms with REMPI, vacuum ultraviolet (VUV) photoionization at 13.8 eV, and electron bombardment ionization; all show a bimodal distribution of recoil kinetic energies. The dominant high recoil kinetic energy feature peaks near 33 kcal/mol. To elucidate the product channels resulting from the OCH 2 CHCH 2 radical intermediate, the crossed laser-molecular beam experiment uses VUV photoionization and detects the velocity distribution of the possible products. The data identify the three dominant product channels as C 3 H 4 O (acrolein)+H, C 2 H 4 +HCO (formyl radical), and H 2 CO (formaldehyde)+C 2 H 3 . A small signal from C 2 H 2 O (ketene) product is also detected. The measured velocity distributions and relative signal intensities at m/e=27, 28, and 29 at two photoionization energies show that the most exothermic product channel, C 2 H 5 +CO, does not contribute significantly to the product branching. The higher internal energy onset of the acrolein+H product channel is consistent with the relative barriers en route to

 18. Investigation of the O+allyl addition/elimination reaction pathways from the OCH2CHCH2 radical intermediate

  Science.gov (United States)

  Fitzpatrick, Benjamin L.; Lau, Kai-Chung; Butler, Laurie J.; Lee, Shih-Huang; Lin, Jim-Min, Jr.

  2008-08-01

  These experiments study the preparation of and product channels resulting from OCH2CHCH2, a key radical intermediate in the O+allyl bimolecular reaction. The data include velocity map imaging and molecular beam scattering results to probe the photolytic generation of the radical intermediate and the subsequent pathways by which the radicals access the energetically allowed product channels of the bimolecular reaction. The photodissociation of epichlorohydrin at 193.3 nm produces chlorine atoms and c-OCH2CHCH2 radicals; these undergo a facile ring opening to the OCH2CHCH2 radical intermediate. State-selective resonance-enhanced multiphoton ionization (REMPI) detection resolves the velocity distributions of ground and spin-orbit excited state chlorine independently, allowing for a more accurate determination of the internal energy distribution of the nascent radicals. We obtain good agreement detecting the velocity distributions of the Cl atoms with REMPI, vacuum ultraviolet (VUV) photoionization at 13.8 eV, and electron bombardment ionization; all show a bimodal distribution of recoil kinetic energies. The dominant high recoil kinetic energy feature peaks near 33 kcal/mol. To elucidate the product channels resulting from the OCH2CHCH2 radical intermediate, the crossed laser-molecular beam experiment uses VUV photoionization and detects the velocity distribution of the possible products. The data identify the three dominant product channels as C3H4O (acrolein)+H, C2H4+HCO (formyl radical), and H2CO (formaldehyde)+C2H3. A small signal from C2H2O (ketene) product is also detected. The measured velocity distributions and relative signal intensities at m/e=27, 28, and 29 at two photoionization energies show that the most exothermic product channel, C2H5+CO, does not contribute significantly to the product branching. The higher internal energy onset of the acrolein+H product channel is consistent with the relative barriers en route to each of these product channels

 19. Översikt och detaljstudium av hårdvara för laborationer i datorteknik

  OpenAIRE

  Pettersson, Joel

  2015-01-01

  Detta kandidatexamensarbete avser att bidra till att hålla utbildningen i datorteknik på KTH i Stockholm uppdaterad. Möjligheten undersöks att i laborationer i datorteknik ersätta Alteras DE2-kort med enkortsdatorn Chipkit Uno32. Den centrala frågan är vilken effekt ett sådant byte skulle ha på utvecklingsmiljön i kursen. För att ta fram beslutsunderlag kring Uno32, experimenterar jag med att utveckla relevanta program på enkortsdatorn. Detta arbete samlar min erfarenheter. Jag beskriver två ...

 20. Comparison of different modalities in diagnosis of coronary artery disease (ECG, ETT, Angiography, Rest and Stress Echo. and 99m Tc-MIBI)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zein, A.A.M.

  2002-01-01

  This study was conducted in order to compare the most important five investigation modalities commonly used to investigate coronary artery disease, these were ECG, Exercise Tolerance Test (ETT), Echocardiography, SPECT imaging using 99m Tc-Sestamibi, and Angiography. The three test modalities, ECG, Echo, and 99m Tc-MIBI were conducted in both rest and stress conditions. All patients were referred to the hospital (NORI) from cardiology departments of different hospitals for stress/rest 99mTc-MIBI cardiac perfusion study. The decision to proceed with coronary angiography was made by the cardiologist to confirm or exclude diagnosis of CAD, to determine the potential surgical candidates and to assess complications if any. 17 patients were included in the study, 16 males and one female. All of them underwent the five test modalities mentioned, 80% of them were smokers, 47% were hypertensives, 20% were diabetics. The sensitivity of ECG, ETT, and Echocardiography were found to be 60.0%, 73.3%, and 82.4% respectively. Both angiography and 99mTc-Sestamibi were found to be 100% sensitive for detection of CAD. Specificity for all modalities tested was found to be 1, which is unrealistically high due to the small number of normal patients (only two). The predictive value of positive test came to be 1 for all test modalities, where as the predictive value of negative test was calculated to be 0.25, 0.33, and 0.67 for the tests, ECG, ETT, and Echocardiography respectively, but in case of 99mTc-Sestamibi, and coronary angiography it was found to be 1 for both of them. The localization ability of the different test modalities for ischemic and/or infarcted areas was investigated taking coronary angiography as the gold standard. All the three modalities, ECG, Echo, and 99mTc-Sestamibi showed good results in detection of areas supplied by left anterior descending artery, and on the other hand poor results in detection of left circumflex hypoperfused tributaries. The differential

 1. Variable-energy positron annihilation study of subnanopores in SiOCH-based PECVD films

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ito, Kenji; Oka, Toshitaka; Kobayashi, Yoshinori; Suzuki, Ryoichi; Ohdaira, Toshiyuki

  2007-01-01

  Subnanoporosity was introduced into SiOCH-based thin films by mixing tetraethyl orthosilicate with hexamethyldisiloxane (HMDSO) in the plasma enhanced chemical vapor deposition process, and was evaluated by the variable-energy positron annihilation lifetime technique. It was found that with increasing the HMDSO fraction both porosity and pore size were enhanced, as evidenced by the decreased refractive index and increased ortho-positronium lifetime. The lifetimes from 2.0 to 6.8 ns suggested the tunable pore volumes within a range of 0.1-0.7 nm 3

 2. Reindeer meat – is it always tender, tasty and healthy?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eva Wiklund

  2007-04-01

  -based mixture. Fishmeal used as a protein source in reindeer feed mixtures demonstrated good feed conversion and weight gain in the animals, and sensory 72 evaluation by both a trained panel and consumers did not show any negative effects on flavour attributes of the meat. The fat composition of the meat changed just slightly when comparing fish- and soybean meal, with more PUFA in the meat from fishmeal fed animals. The control group of free-ranging reindeer had significantly highest PUFA content in the meat. Our knowledge about various factors affecting reindeer meat quality has increased significantly over the last 25 years, but there is still information missing particularly regarding the interaction between production systems, slaughter handling techniques and ultimate meat quality. Renkött - är det alltid mört, gott och nyttigt?Abstract in Swedish / Sammanfattning: Kött med höga pH-värden, DFD-kött (Dark, Firm, Dry, är ett kvalitetsproblem som kan drabba kött från alla djurslag. Detta kött har dålig hållbarhet speciellt i en vakumförpackning, men andra egenskaper som köttets färg, mörhet och vattenhållande förmåga påverkas också av DFD. Höga pH-värden i renkött har visats bero på stress i samband med slakthantering och på dålig näringsstatus hos djuren. Ett flertal undersökningar på t.ex. nöt- och lammkött har rapporterat att en variation i pH-värde och glykogeninnehåll har stor betydelse för köttets mörhet. Renkött har däremot visats vara mycket mört oberoende av pH-värde, vilket har förklarats bero på en hög aktivitet av proteinnedbrytning efter slakt men också på små muskelfibrer i renköttet. Tidigare undersökningar har demonstrerat att fettsyrasammansättningen i kött förändras beroende på vad djuren äter. Allmänt gäller att i kött från betande djur finns en högre andel fleromättade fettsyror (PUFA jämfört med djur som utfodrats med spannmålsbaserade foder. Renkött har visats ha en relativt hög andel

 3. Att veta när man ska göra det man vet att man ska göra : om barn med ADHD, uppfattning av tid och att komma ihåg att göra det man har planerat

  OpenAIRE

  Hillertz, Anna

  2005-01-01

  I den här studien undersöks om det är bristande tidsuppfattning som orsakar sämre prospektivt minne hos barn med diagnos ADHD. Studien syftar även till att utreda vad prospektivt minne har för relation till arbetsminne och exekutiva funktioner. Studien har genomförts genom att två grupper, en grupp barn med diagnos ADHD och en kontrollgrupp, har utfört uppgifter som ger mått på prospektivt minne, tidsuppfattning, arbetsminne och exekutiva funktioner. Barnen i ADHD-gruppen har även deltagit i ...

 4. Mörk turism - en undersökning om underliggande motiv till unga vuxnas intresse för fenomenet

  OpenAIRE

  Lindroos, Julia

  2017-01-01

  Mörk turism är ett begrepp som inte väldigt många känner till även om det är ganska populärt som turist att besöka någon form av mörk turism. Syftet med detta arbete är redogöra för vilka motiven bakom unga vuxnas intresse för mörk turism är och vilka känslor som kan uppstå vid besöken av en mörk turism plats. Målgruppen för detta arbete är unga vuxna i åldren 18-29 år från södra Svenskfinland. Den teoretiska referensramen består av motivationsfaktorer, konsumentbeteende samt destinationsteor...

 5. Low-k SiOCH Film Etching Process and Its Diagnostics Employing Ar/C5F10O/N2 Plasma

  Science.gov (United States)

  Nagai, Mikio; Hayashi, Takayuki; Hori, Masaru; Okamoto, Hidekazu

  2006-09-01

  We proposed an environmental harmonic etching gas of C5F10O (CF3CF2CF2OCFCF2), and demonstrated the etching of low-k SiOCH films employing a dual-frequency capacitively coupled etching system. Dissociative ionization cross sections for the electron impact ionizations of C5F10O and c-C4F8 gases have been measured by quadrupole mass spectroscopy (QMS). The dissociative ionization cross section of CF3+ from C5F10O gas was much higher than those of other ionic species, and 10 times higher than that of CF3+ from C4F8 gas. CF3+ is effective for increasing the etching rate of SiO2. As a result, the etching rate of SiOCH films using Ar/C5F10O/N2 plasma was about 1000 nm/min, which is much higher than that using Ar/C4F8/N2 plasma. The behaviours of fluorocarbon radicals in Ar/C5F10O/N2 plasma, which were measured by infrared diode laser absorption spectroscopy, were similar to those in Ar/C4F8/N2 plasma. The densities of CF and CF3 radicals were markedly decreased with increasing N2 flow rate. Etching rate was controlled by N2 flow rate. A vertical profile of SiOCH with a high etching rate and less microloading was realized using Ar/C5F10O/N2 plasma chemistry.

 6. Comparison Of Several Metrology Techniques For In-line Process Monitoring Of Porous SiOCH

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fossati, D.; Imbert, G.; Beitia, C.; Yu, L.; Plantier, L.; Volpi, F.; Royer, J.-C.

  2007-01-01

  As porous SiOCH is a widely used inter-metal dielectric for 65 nm nodes and below, the control of its elaboration process by in-line monitoring is necessary to guarantee successful integration of the material. In this paper, the sensitivities of several non-destructive metrology techniques towards the film elaboration process drifts are investigated. It appears that the two steps of the process should be monitored separately and that corona charge method is the most sensitive technique of the review for this application

 7. Studiemotivation en jämförelse mellan gymnasieelevers egen uppfattning om motivationsnivå och Self-Determination Theory : en jämförelse mellan gymnasieelevers egen uppfattning om motivationsnivå och Self-Determination Theory

  OpenAIRE

  Hagdahl, Kristina; Jimmy, Hammarbäck

  2014-01-01

  Studien handlar om svenska gymnasieelevers motivation för att studera matematikämnet. Den teoretiska grunden hämtas ifrån Self-Determination Theory (Deci & Ryan, 1985). Studiens syfte är att undersöka hur väl gymnasieelevers egen uppfattning om sin motivationsnivå kan prediceras genom de fyra ingående motivationsorienteringarna i Self-Determination Theory: (1) external regulation; (2) introjected regulation; (3) identified regulation; och (4) intrinsic motivation. Deltagarna (n = 132), 44...

 8. UV absorption spectrum of CH3OCH2 radicals and kinetics of the reaction of CH3OCH2O2 radicals with NO and NO2 in the gas phase

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langer, S.; Ljungström, E.; Ellermann, T.

  1995-01-01

  Alkyl and alkylperoxy radicals originating from dimethyl ether have been studied in the gas phase at 296 K. A pulse radiolysis-UV absorption technique was used. Absorption cross-sections were quantified over the wavelength range 220-350 nm. At 230 nm, sigma(CH3OCH2) = (4.2 +/- 0.5) X 10(-18) cm(2...

 9. A deworming field trial with ivermectin (MSD in reindeer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Nordkvist

  1984-05-01

  control group.Ett fältavmaskningsförsök med ivermectin (MSD på renar.Abstract in Swedish / Sammanfattning: 54 renkalvar (29 m + 25 f såvitt mojligt av normal storlek, utvaldes den 25 november 1982 ur en renhjord tillhorig Maskaure sameby, Arjeplog. Kalvarna mdividmårktes med oronknappar och vågdes. Av dessa behandlades 29 kalvar (15 0*0" + 14 $9 med ivermectin (Ivomec, 1% MSD, 1 ml per kalv, subkutan injektion. Resterande 25 kalvar fungerade som obehandlade kontrolldjur. Den 21 april 1983 (efter 147 dagar vågdes ånyo 44 (24 behandlade + 20 kontroller av de ursprungliga djuren. 5 renar i vardera gruppen slaktades och kropp och organ undersoktes parasitologiskt. Effekten av behandlingen var 100% eller nåstintill mot Oedemagena tarandi, Cephenemyia trompe, Dictyocaulus viviparus, Elaphostrongulus rangiferi samt vad gällde forekomsten av nematodågg i tracken. Effekten på mag-tarmnematoder var, med hånsyn till behandlingstidpunkten, svårbedomd. Effekten på trichostrongylida lopmagsmaskar var också svårbedomd och diskuteras i texten. Den relativa forandringen av renarnas kroppsvikt, dvs forandringen i forhållande till ursprungsvikten, har beråknats och statistiskt bearbetats. Det kunde då konstateras — att samtliga renar hade forlorat i vikt — att den genomsnittliga viktforlusten hos de behandlade hankalvarna var signifikant lågre ån hos de obehandlade hankalvarna — att den genomsnittliga viktforlusten hos de behandlade honkalvarna ime skiljde sig statistiskt från viktforlusten hos de obehandlade honkalvarna — att den genomsnittliga viktforlusten i hela den behandlade gruppen var signifikant lagre ån i den obehandlade gruppen.Kenttätutkimus porojen matokuurista Ivermectinillä (MSD.Abstract in Finnish / Yhteenveto: Arjeplogissa Maskauren lappalaiskylåån kuuluvasta porotokasta valittiin 25. marraskuuta 1982 54 porovasaa (29 m + 25 f mikåli mahdollista normaalikokoa. Vasat yksilomerkittiin korvanastoilla ja punnittiin. Nåistå kåsiteltiin 29

 10. [Stat-kyrka-samhälle : Den stormaktstida samhällsordningen i Sverige och Östersjöpinserna] / Enn Küng

  Index Scriptorium Estoniae

  Küng, Enn, 1963-

  2002-01-01

  Arvustus: Stat-kyrka-samhälle : Den stormaktstida samhällsordningen i Sverige och Östersjöpinserna. (Acta Universitatis Stockholmiensis Studia Baltica Stockholmiensa, 21). Stockholm, 2000. Stockholmi Ülikooli Balti Uuringute Keskuse teaduslik väljaanne "Riik-kirik-ühiskond" Rootsi suurriigi provintsipoliitikast Eesti- ja Liivimaal 16.-17. sajandil

 11. Anpassning av ett avgassystem för en motkolvstvåtaktsmotor med HCCI-förbränning

  OpenAIRE

  LAINEZ MARTÍ, JAVIER

  2010-01-01

  Målet för detta examensarbete har varit att förbättra driften av en motkolvs tvåtaktsmotormed HCCI-förbränning. Huvudfokus för arbetet har varit på gasväxlingsprocessen, dåfrämst avgasprocessen.Motorn har studerats med utgångspunkt från hur en tvåtakts Otto-cykel fungerar.Gasväxlingsprocessen i tvåtaktsmotorer kännetecknas av behovet av att snabbt få ut denförbrända gasen och införa ny blandning vid varje expansionstakt, samt avsaknaden avventiler. Behovet att kunna kontrollera gasflödet geno...

 12. Omvårdnadsåtgärder för att minska rädsla, oro och ångest hos barn 0-18 år i samband med en röntgenundersökning : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Mohsen, Nadja; Imsirovic, Amela

  2016-01-01

  Bakgrund: Att besöka en röntgenavdelning kan vara något nytt och skrämmande för många barn. Den nya miljön kan orsaka rädsla, oro och ångest hos barn. Därför är det viktigt att röntgensjuksköterskan har kunskap om barnets behov för att upplevelsen på röntgenavdelningen ska vara så bra som möjligt. Syfte: Syftet med den här studien är att beskriva omvårdnadsåtgärder för att minska rädsla, oro och ångest hos barn 0-18 år i samband med röntgenundersökning. Metod: Detta arbete är en litteraturstu...

 13. Att tillämpa återkommande mätning av kundnöjdhet i IT-projekt : En vidareutvecklad modell baserad på modellerna American Customer Satisfaction Index (ACSI) och SERVQUAL

  OpenAIRE

  Karlmats, Roberg; Karlsson, Daniel

  2015-01-01

  I dagens samhälle är det allt viktigare för företag att behålla sina existerande kunder då konkurrensen blir allt hårdare. Detta medför att företag försöker vidta åtgärder för att vårda relationer med sina kunder. Detta problem är även högst relevant inom IT-branschen. Inom IT-branschen är det vanligt att arbeta agilt i IT-projekt. Vår samarbetspartner har sett ett ökat behov av att mäta servicekvalitet på ett återkommande sätt inom IT-projekt, detta för att mäta relevanta variabler som sträc...

 14. Glömda Kriser : En studie av hur ideella organisationer marknadsför humanitära och miljömässiga risker och kriser som allmänheten tappat intresse för

  OpenAIRE

  Josephsen, Anna; Nilsson, Michael

  2014-01-01

  Hösten 2012 släppte organisationen Läkare Utan Gränser en rapport under titeln Kriserna Svenskarna Glömt. I denna uppmärksammas det faktum att det finns flera humanitära kriser i världen som allmänheten i Sverige inte känner till. Organisationen benämner dessa som “glömda kriser”. Anledningen till den låga kännedomen hos allmänheten är, enligt rapporten, en bristande mediebevakning av kriserna. Begreppet glömda kriser bygger till stor del på idén om att en kris eller en risk kan lida av ett o...

 15. Multivariate clustering of reindeer herding districts in Sweden according to range prerequisites for reindeer husbandry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henrik Lundqvist

  2009-01-01

  samebyar i tio grupper. Den största gruppen, som bestod av 14 samebyar, delades vidare in i 4 undergrupper. Klusteranalyser med 4 olika linkage-varianter användes till att gruppera samebyarna. Principalkomponentsanalys användes för att kartlägga undersökta variabler och de resulterande samebygruppernas karaktär. Samebygrupperna följde inte länsgränser och tre samebyar föll ut som enskilda grupper. Denna undersökning ger underlag för jämförelser mellan samebyar med beaktande av likheter och olikheter i fråga om produktivitet och funktionella särdrag istället för länsgränser och historik. Vi föreslår en ny administrativ indelning i sex områden som skulle kunna fungera som ett alternativt underlag för planering och beslut som rör produktionsaspekter i rennäringen. Resultaten ger också underlag för förutsägelser av förändringar i samebyars produktionsförutsättningar till följd av klimatförändringar.

 16. E-shop 'til you drop : En studie över e-handlares anpassning av den fysiska köpprocessen till ett virtuellt sammanhang

  OpenAIRE

  Alcazar, Alexander; Kastås, Sandra

  2011-01-01

  Denna magisteruppsats behandlar e-handlares anpassning av en fysisk köpprocess till en virtuell. Med detta syftar vi mer specifikt på e-handlare av modekläder som i högre grad är beroende av en fysisk köpprocess. Vår frågeställning var således: Hur gör e-handlare inom klädbranschen för att anpassa den fysiska köpprocessen till ett virtuellt sammanhang? För att undersöka detta använde vi oss av Overbys artikel "Process Virtualization Theory and the Impact of Information Technology" från 2008 d...

 17. A model for analyzing influence of timber production on lichens for reindeer grazing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olof Eriksson

  1987-06-01

  å dessa lavar bedoms begrånsa renpopulationen. Både tråd- och marklavar betas av renarn£| och måste finnas tillgångliga i tillråcklig mångd och vid rått tidpunkt under året om renskotseln skall klara sig utan stodutfordring. Modellen bygger huvudsakligen på redan existerande data. Skattningarna av areal gors med data från riksskogstaxeringen och från beråkningar med Hugin-systemet for långsiktiga analyser av avverkningsmojlighe-terna (Bengtsson, 1981. Studien begrånsas geografiskt till Norr- och Våsterbottens lån. Beråkningarna gors for en hun^raårsperiod med start 1980, och bygger på ett virkesproduktionsprogram i A VB-85 som syftar till mera mångbruk an dagens skogspolitik (Bengtsson, 1986. Den årliga produktionen av marklav skattas som produkten av mångden marklav per hektar, dess till-våxtprocerit och arealen med marklav. Mångden marklav per hektar beror av ståndortsforhållanden och bes-tåndsåldern. Skattningen av arealen baseras på uppgifter från riksskogstaxeringen. Provytor med marklav antas vara laybårande under hela prognosperioden. Provytor dår beståndsåldern år lågre ån 20 år, samt provytor som i awerkningsberåkningen rojts eller gallrats under senaste tioårsperiod råknas dock bort. Orsaken år att snopacknirig och kvarlåmnade stammar och ris forsvårar eller omojliggor for renen att komma åt laven. Hela den återstående arealen kan dock inte nytt jas for planerad renskotsel. Representanter for tre samebyar bedomde 212 av riksskogstaxeringens provytor med marklav med avseende på om de kan nytt jas for planerad renskotsel. Resultatet blev att 3/4 av provytorna ansågs kunna utnyttjas. Provytor råknades bort på grund av belågenlhet nåra byggnader, vågar, jårnvågar och friluftsanlåggningar, eller pga att arealen med marklav var for liten och isolerad for att kunna utnyttjas. Behovet av marklav beråknas som produkten av det genomsnittliga dygnsbehovet for en ren, antalet renar samt det ailital dagar per

 18. Omsättning, rörelseresultat och kapitalstruktur – Påverkas företags kapitalstruktur av förändringar i dess omsättning eller rörelseresultat?

  OpenAIRE

  Lisstorp, Mattias; Steinberger, Paul

  2012-01-01

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur omsättning och rörelseresultat har samband med företagets kapitalstruktur. Resultaten jämförs med befintlig teori för att verifiera de teoretiska ansatserna. Regressionsanalys av tidsserier för 32 svenska börsnoterade företag med mer än 20 miljarder svenska kronor i omsättning 2010 har använts vid den här undersökningen. Data från åren 2004 till 2010 till varje företag är tagen från databasen ”Affärsdata” och undersöks genom regressionsanalys. Först u...

 19. A computational study of the addition of ReO3L (L = Cl(-), CH3, OCH3 and Cp) to ethenone.

  Science.gov (United States)

  Aniagyei, Albert; Tia, Richard; Adei, Evans

  2016-01-01

  The periselectivity and chemoselectivity of the addition of transition metal oxides of the type ReO3L (L = Cl, CH3, OCH3 and Cp) to ethenone have been explored at the MO6 and B3LYP/LACVP* levels of theory. The activation barriers and reaction energies for the stepwise and concerted addition pathways involving multiple spin states have been computed. In the reaction of ReO3L (L = Cl(-), OCH3, CH3 and Cp) with ethenone, the concerted [2 + 2] addition of the metal oxide across the C=C and C=O double bond to form either metalla-2-oxetane-3-one or metalla-2,4-dioxolane is the most kinetically favored over the formation of metalla-2,5-dioxolane-3-one from the direct [3 + 2] addition pathway. The trends in activation and reaction energies for the formation of metalla-2-oxetane-3-one and metalla-2,4-dioxolane are Cp Cp Cp Cp Cp. The direct [2 + 2] addition pathways leading to the formations of metalla-2-oxetane-3-one and metalla-2,4-dioxolane is thermodynamically the most favored for the ligands L = OCH3 and Cl(-). The difference between the calculated [2 + 2] activation barriers for the addition of the metal oxide LReO3 across the C=C and C=O functionalities of ethenone are small except for the case of L = Cl(-) and OCH3. The rearrangement of the metalla-2-oxetane-3-one-metalla-2,5-dioxolane-3-one even though feasible, are unfavorable due to high activation energies of their rate-determining steps. For the rearrangement of the metalla-2-oxetane-3-one to metalla-2,5-dioxolane-3-one, the trends in activation barriers is found to follow the order OCH3 Cp. The trends in the activation energies for the most favorable [2 + 2] addition pathways for the LReO3-ethenone system is CH3 > CH3O(-) > Cl(-) > Cp. For the analogous ethylene-LReO3 system, the trends in activation and reaction energies for the most favorable [3 + 2] addition pathway is CH3 > CH3O(-) > Cl(-) > Cp [10]. Even though the most favored pathway in the ethylene-LReO3 system is

 20. Selective propene oxidation on mixed metal oxide catalysts

  International Nuclear Information System (INIS)

  James, David William

  2002-01-01

  Selective catalytic oxidation processes represent a large segment of the modern chemical industry and a major application of these is the selective partial oxidation of propene to produce acrolein. Mixed metal oxide catalysts are particularly effective in promoting this reaction, and the two primary candidates for the industrial process are based on iron antimonate and bismuth molybdate. Some debate exists in the literature regarding the operation of these materials and the roles of their catalytic components. In particular, iron antimonate catalysts containing excess antimony are known to be highly selective towards acrolein, and a variety of proposals for the enhanced selectivity of such materials have been given. The aim of this work was to provide a direct comparison between the behaviour of bismuth molybdate and iron antimonate catalysts, with additional emphasis being placed on the component single oxide phases of the latter. Studies were also extended to other antimonate-based catalysts, including cobalt antimonate and vanadium antimonate. Reactivity measurements were made using a continuous flow microreactor, which was used in conjunction with a variety of characterisation techniques to determine relationships between the catalytic behaviour and the properties of the materials. The ratio of Fe/Sb in the iron antimonate catalyst affects the reactivity of the system under steady state conditions, with additional iron beyond the stoichiometric value being detrimental to the acrolein selectivity, while extra antimony provides a means of enhancing the selectivity by decreasing acrolein combustion. Studies on the single antimony oxides of iron antimonate have shown a similarity between the reactivity of 'Sb 2 O 5 ' and FeSbO 4 , and a significant difference between these and the Sb 2 O 3 and Sb 2 O 4 phases, implying that the mixed oxide catalyst has a surface mainly comprised of Sb 5+ . The lack of reactivity of Sb 2 O 4 implies a similarity of the surface with

 1. Atmospheric chemistry of (CF3)2CHOCH3, (CF3)2CHOCHO, and CF3C(O)OCH3

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østerstrøm, Freja From; Wallington, Timothy J.; Andersen, Mads Peter Sulbæk

  2015-01-01

  Smog chambers with in situ FTIR detection were used to measure rate coefficients in 700 Torr of air and 296 ± 2 K of: k(Cl+(CF3)2CHOCH3) = (5.41 ± 1.63) × 10(-12), k(Cl+(CF3)2CHOCHO) = (9.44 ± 1.81) × 10(-15), k(Cl+CF3C(O)OCH3) = (6.28 ± 0.98) × 10(-14), k(OH+(CF3)2CHOCH3) = (1.86 ± 0.41) × 10(-1...

 2. Sjöfarten som ett socialt system:om handelssjöfart, risk och säkerhet

  OpenAIRE

  Mårtensson, Magnus

  2006-01-01

  In spite of intensive international work on safety regulations the world has repeatedly witnessed major shipping accidents. The work that has been and is being carried out, both in practical and research terms, to increase safety at sea has mainly been focused on technical improvements and an effort to minimize different types of human errors. This, however, does not appear to lead to a decrease in the number of accidents and incidents. Very few studies of the safety problems for shipping exi...

 3. Arbetstidsförkortning : för ökad arbetstillfredsställelse och bättre relationer.

  OpenAIRE

  Hultberg, Jenny; Klarenius, Karna; Liljekvist, Per

  2004-01-01

  Bakgrund: Redan på 1700-talet diskuterade Owen att det inte var bra att ha barn som arbetade långa arbetspass i treskift. Detta synsätt införde han på sin fabrik, vilket han fick mycket kritik för. Först 1962 väcktes tanken på 6-timmars arbetsdag i Sverige. Sedan dess har flera försök genomförts bl.a. hos Helsingborgs stads äldreomsorg, äldreomsorgen i Höganäs kommun samt Toyota Center i Mölndal. Problem: Dagens företag är relativt fokuserade på traditionella mått som t.ex. lönsamhet och prod...

 4. Patientstråldosjämförelse vid konventionell urografi och lågdos CT-urografi

  OpenAIRE

  Gohil, Jignasa; Bertell, Sara

  2016-01-01

  Röntgensjuksköterskans huvudområde är radiografi som innefattar bland annat användning av joniserande strålning. CT undersökningar av urinvägssystemen och dess funktion ökar. CT ger en högre stråldos till patienter, jämfört med konventionell röntgen, vilket kan medföra olika sorters skador hos den som bestrålats. ALARAprincipen skall användas för att minska joniserande strålning så mycket som möjligt. Studien är utförd på Höglandsjukhuset i Eksjö där de har implementerat lågdosprotokoll på CT...

 5. Blood composition of the reindeer. I. Haematology

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mauri Nieminen

  1981-05-01

  raudan puutoksesta tai raskauden ajan punasolujen haviamisesta. Vapaana laiduntavan vaatimen ruumiinpaino (vaihtelu 50-70 kg, punasolumaara (8-11 x 1012/l, hemoglobiinipitoisuus (118-185 g/1, punasolujen tilavuusosuus (42-51%, valkosolumaara (6-10 x 109/l, lasko (3-21 mm/t ja seerumin rautapitoisuus (23-54 micromol/l olivat korkeimmillaan kesalla ja syksylla ja laskivat talvella. Alhaisimmat pitoisuudet mitattiin nalkiintyneille vaatimille varhaiskevaalla. Korkeat veriarvot ja ruumiinpainot mitattiin vaatimille, joita oli ruokittu talvella sailorehulla ja melassilla.Renblod. I. HematologiAbstract in Swedish / Sammandrag: Renen, ett halvtamt boskapsdjur, år en idisslare med hog anpassningsformåga till de stora omvåxlingarna av de olika årstiderna som år karakteristiska for de nordliga regionerna. Eftersom renen år ekonomiskt betydelsesfull och man tidigare i ganska liten utstråckning undersokt dess blodsammansåttning, undersoktes 578 renar hematologiskt. Blodproven togs från vena jugularis i samband med oronmårkning av kalvarna på sommaren och i samband med skiljning av 10 renbeteslag på hosten och vintern i norra Finland under olika såsonger 1973-79. Hos nyfodda kalvar var foljande vården låga: mångden av roda blodkroppar (8xl012/l, hemoglobin (108 g/l, hematokrit (35%, vita blodkroppar (6x109/l, serumjårnhalt (26 micromol/1. Dessa vården nådde nivån av ett vuxet djur på hosten i en alder av 5 månader (respektive medeltal 11 x 1012/1, 182 g/1, 51%, 9x109/l, 44 micromol/1. Totalvårdet for serum bilirubin visade sig vara relativt stabilt och B12 vitaminhalten var hog under de forstå dagarna efter fodseln. Det stabila serum bilirubinvårdet tyder på en relativt liten splittring av fetala erytrocyter. E-MCV hos vuxna renkor var ca. 49 fl, de runda erytrocyternas diameter ca. 5,5 microm och deras tjocklek ca. 1,5 microm. Några «sickligs» (skårvaktiga celler kunde inte konstateras. De roda blodkropparnas osmotiska splittring startade i en Na

 6. Tryckerimomsmålen : En utredning av de skatterättsliga och civilrättsliga konsekvenserna ur rättssäkerhetsperspektiv

  OpenAIRE

  Haglund, Emma; Olsson, Anna

  2015-01-01

  2010 lämnade EU-domstolen ett förhandsavgörande i mål C-88/09 Graphic Procédé gällande huruvida vissa tryckeriprodukter ska anses utgöra varor eller tjänster enligt EU:s mervärdesskattedirektiv. Domen innebar för svensk lagstiftning att mervärdesskattesatsen för vissa tryckeriprodukter sänktes från 25 procent till 6 procent. Konsekvensen blev att skatteverket fick återbetala miljonbelopp till svenska tryckerier på grund av att de redovisat för hög mervärdesskatt. Skatteverket godtog återbetal...

 7. Samstämmighet i lärares bedömning av nationella prov i läsförståelse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Tengberg

  2016-04-01

  Full Text Available Tillförlitlighet i bedömning är en avgörande komponent i varje testprogram där testtagares resultat bygger på bedömares tolkningar utifrån en bedömningsskala eller en bedömningsguide. Utförliga svar på öppna uppgifter bedöms exempelvis sällan som antingen ”rätt” eller ”fel”. Istället tillämpas skalan eller bedömningsguiden för att fastställa i vilken utsträckning svaret uppvisar den efterfrågade kompetensen. I den här artikeln redovisas resultat från en studie av bedömarreliabilitet på öppna uppgifter i det nationella provets svenska läsförståelsedel i årskurs nio.För att undersöka i vilken mån provsystemet skapar förutsättningar för god bedömarreliabilitet har sex lärare fått bedöma tre elevers lösningar av 14 öppna uppgifter, totalt 252 bedömningar. Analyserna innefattar konsensusestimat (procentuell samstämmighet och Cohens kappa och konsistensestimat (ICC. Dessutom har kvalitativa analyser genomförts på uppgiftsnivå för att visa på aspekter i uppgiftskonstruktionen som kan ligga till grund för låg bedömarreliabilitet.Resultaten från studien visar på moderata nivåer av bedömarreliabilitet, både ifråga om kappavärden (.73 och ICC (.82, vilket motsvarar en variation mellan bedömningarna som får stora konsekvenser för elevernas slutgiltiga provresultat. I artikeln diskuterar vi resultatens implikationer för rättvis bedömning av elevers läsförmåga i Sverige. Vi för också ett resonemang om olika sätt att stärka bedömarreliabiliteten det nationella provet i läsförståelse.

 8. Victoria's Secret : Märket som skapade en drömvärld och blev till en framgångssaga

  OpenAIRE

  Jonsson, Christine; Stenlo, Andrea

  2014-01-01

  Victoria’s Secret grundades 1977 i Kalifornien, USA. Idag har märket, som främst säljer underkläder, nått en enorm popularitet. I USA finns det, hösten 2014, över 1 000 butiker. Företagets främsta sätt att marknadsföra sig på är genom dess modeshow – The Victoria’s Secret Fashion Show - som sänds en gång per år på CBS. Den påkostade showen blandar modevisningen, som är uppdelad i ett antal olika teman, med uppträdanden av de för tillfället mest populära artisterna.      Syftet med uppsatsen ä...

 9. BENZYLIDENESALICYLOYLHYDRAZINATO- N,OTIN(IV] (R = OCH3, Br, N(CH32 AND THEIR ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N. V. Shmatkova

  2014-11-01

  Full Text Available The complexes [SnCl4(2-OH-HB-4R-b] ·CH3CN (R = 4-OCH3 (І, 4-Br(II were obtained by interaction of SnCl4 with salicyloylhydrazones 4–R- benzaldehydes (2-OH-HB-4R-b in acetonitrile. The composition and structure (O(C=O-N(CH=N – the coordination of ligand’s amide form were established by element analysis methods, conductometry, thermogravimetry and IR spectroscopy. It was studied the anti-inflammatory activity of (I, II and previously synthesized, structurally characterized [SnCl4(2-OH-HB-4R-b∙H] (R=N (CH32 (III in model of aseptic carrageenan induced swelling, and it is shown that compound (II demonstrates the highest activity.

 10. Rediscovering ancient glass technologies through the examination of opacifier crystals

  Science.gov (United States)

  Lahlil, S.; Biron, I.; Galoisy, L.; Morin, G.

  2008-07-01

  The aim of the study is to understand how antimonate opacifying crystals were obtained throughout history. Two archaeological glass productions opacified with calcium and lead antimonates are studied in this paper, in order to rediscover ancient opaque glass technologies: Roman mosaic tesserae (1st cent. B.C. 4th cent. A.D.) and Nevers lampworking glass (18th cent. A.D.). The fine examination of crystalline phases and of the vitreous matrix is undertaken using various and complementary techniques. Results are compared with a modern reference production, for which the technological process is well known. We demonstrate that Ca-antimonate opacifiers in Roman mosaic tesserae, as well as in Nevers lampworking glass, were obtained by in situ crystallization. Nevertheless, Roman and Nevers glass would have undergone different firing processes. We propose that the addition of previously synthesized crystals or the use of “anime” could be the process used to obtain Pb-antimonate opacified glass, for both productions studied. We demonstrate that CaO, PbO and Sb2O3 concentrations in the bulk compositions and in the matrices, and their evolution with the crystallinity ratio, offer robust criteria for the distinction of the opacification process used. Also, the different crystalline structures help to provide information on the experimental conditions.

 11. Characteristics of the reindeer electrocardiogram

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jouni Timisjärvi

  1982-05-01

  Full Text Available The electrocardiogram (ECG provides reliable information about heart rate, initiation of heart beat and also, to some degree, indirect evidence on the functional state of the heart muscle. A wide range of such information is readily obtainable from conventional scalar leads, even if the records are limited to a single plane. The present investigation deals with the normal reindeer ECG in the frontal plane. The technique used is the scalar recording technique based on the Einthovenian postulates. The P wave was positive in leads II, III and aVF, negative in lead aVL and variable in leads I and aVR. The direction of the P vector was 60 to 120°. The QRS complex was variable. The most common forms of QRS complex were R and rS in leads I and aVR; R, Rs and rS in lead aVL and Qr or qR in other leads. The most common direction of the QRS vector was 240 to 300°. The T wave was variable. The duration of various intervals and deflection depended on heart rate.Elektrokardiogram på ren.Abstract in Swedish / Sammandrag: Elektrokardiogramet (EKG ger tillförlitliga uppgifter om hjärtfrekvens, retledning och, indirekt, delvis även om hjärtmuskelns funktionell tillstånd. Största delen av denna information fås med normal skalar koppling även om registrering sker i ett plan. I detta arbete har renens normala EKG i frontalplanet undersökts. Kopplingarna har baserats på Einthovs postulat. P-vågen var riktad uppåt i koppling II, III och aVF, nedåt i koppling aVL och den varierade i koppling I och aVR. P-vektorns riktning var 60 - 120°. QRS-komplexet varierade. De vanligaste formerna var R och rS i koppling I och aVR; R, Rs och rS i koppling aVL och Qr eller qR i andra kopplingar. Vanligen var QRS-vektorns riktning 240 - 300°. T-vågen varierade. Awikelserna och intervallernas längd var beroende av hiärtfrekvenssen.Poron sydänsähkökäyrän ominaisuuksia.Abstract in Finnish / Yhteenveto: Sydänsähkökäyrästä saadaan luotettavaa tietoa syd

 12. Habitat use by semi-domesticated reindeer, estimated with pellet-group counts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Skarin

  2009-01-01

  större betydelse på en mindre skala. För renar (Rangifer tarandus tarandus, kan betestiden och möjligheten att hitta bra bete sommartid begränsas både på stor och liten skala pga. störningar från insekter och mänsklig aktivitet. Här studerades renarnas val av betesområde på landskapsnivå med hjälp av spillningsinventering under somrarna 2002 och 2003 i två samebyar i Sverige. Spillningstätheten för respektive område och år undersöktes statistiskt med hjälp av multipel linjär regression eller sk ”resource utilisation functions” (RUF. Där relaterades spillningstätheten till vegetationstyp, olika topografiska faktorer, avstånd till vandringsleder, stugplatser och fjällstationer. Resultaten visade att områden högt upp i terrängen med hög beteskvalitet var attraktiva. Vegetationstypen moderat snölega som anses ha hög beteskvalitet användes av renarna i relation till dess förekomst. Däremot verkade renarna undvika områden kring välbesökta fjällstugor och fjällstationer medan de däremot t o m föredrog områden nära vandringsleder. Det kan bero på att vandringslederna går genom attraktiva vegetationstyper. RUF-modellerna hade en hög prediktiv förmåga vilket visar att spillningsinventeringar är användbara när man önskar studera hur djuren använder ett betesområde i relation till olika faktorer på en relativt stor rumslig och temporal skala.

 13. Structure of X-ray photoelectron spectra of low-energy and core electrons of Ln(C6H4OCH3COO-3

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Teterin Yury A.

  2005-01-01

  Full Text Available This paper deals with the results of an X-ray photo electron spectroscopy of lanthanide ortho-metoxybenzoates Ln(C6H4OCH3COO-3, where Ln represents lanthanides La through Lu except for Pm and C6H4OCH3COO- - residuum of ortho-metoxybenzoic acid. The core and outer electron X-ray photo electron spectroscopy spectra in the binding energy range of 0-1250 eV were shown to exhibit a complex, fine structure. The said structure was established due to the outer (0-15 eV binding energy and inner (15-50 eV binding energy valence molecular orbital from the filled Ln5p and O2s atomic shells multiple splitting, many-body perturbation, dynamic effect, etc. The mechanisms of such a fine structure formation were shown to manifest different probabilities in the spectrum of a certain electronic shell. There fore, the fine X-ray photo electron spectroscopy spectral structure resulting from a certain mechanism can be interpreted and its quantitative parameters related to the physical and chemical properties of the studied com pounds (degree of delocalization and participation of Ln4f electrons in the chemical bond, electronic configuration and oxidation states, density of uncoupled electrons on paramagnetic ions, degree of participation of the low binding energy filled electronic shells of lanthanide and ligands information of the outer and in nervalence molecular orbitals, lanthanide close environment structure in amorphous materials, etc.

 14. Sueño, Realidad Y Conocimiento: Noción Del Sueño Y Fenomenología Del Soñar Entre Los Ette Del Norte De Colombia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Camilo Niño Vargas.

  2007-12-01

  Full Text Available This paperfocuseson the waythe ette, an indigenous group of north Colombia, conceive and experience dreams. For this purpose, some aspects of the concept of person, the notion of dreaming and the phenomenology of dream experience are described and analyzed. The article concludes that Indians conceive dreams as real events, based on a type of noncorporal activity in which the person begins to participate of an alternative mode of existence and perception. These characteristics allow to dreamers to take advantage of their experience to acquire culturally legitimated knowledge. In the same way, the paper allows to note the importance of dreams in the course of the reproduction of social life.

 15. Supplementary feeding of roe deer (Capreolus capreolus L with late harvested hay. A pilot study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. Rehbinder

  1985-05-01

  .5 — 5.6 MJ per kg torrsubstans. Våmvåtska från rådjur under en mild vinter gav lagra in vitro digestion ån våmvåtska från ordinårt utfodrade får. Vårdet av det mycket sent skordade hoet for rådjur diskuteras med utgångspunkt från djurens behov, såsongmåssiga adaption, energi- och proteininnehåll i hoet, vattenkonsumtion och normala beteende. Resultatén pekar på att, sent skordat ho kan vara låmpligare ån på normal tid skordat ho eller kraftfoder att hjålpa rådjur att overleva perioder med svåra vinterforhållanden. Med sent skordat och håssjat ho, vilket gjorts tillgångligt på ett flertal utfodringsplatser, minskar riskerna for våmindigestion och dehydrering, forenade med en mer hogvårdig utfodring, samtidigt som djurens inbordes rangordning blir mindre betydelsefull. Det senare innebarande att fler djur får tillgång till fodret.

 16. BYOD och Cloud Computing : En vägledande studie för hur BYOD bör bedrivas säkert tillsammans med cloud computing

  OpenAIRE

  Abramian, Fredrik; Wedholm, Joel

  2013-01-01

  Syftet med denna uppsats är att få en insikt i hur informationssäkerhetsarbetet påverkas av Bring Your Own Device (BYOD) i kombination med cloud computing. Författarna har kommit fram till sin slutsats genom att utföra intervjuer på två olika verksamheter samt en enkätundersökning som sedan har analyserats med aktuell teori. Utifrån detta har en kravspecifikation tagits fram som ett vägledande bidrag för organisationer. The aim of this thesis is to gain a richer insight into how informati...

 17. Koolipärimuse kogumisest Noarootsis ja Vormsis 2006. aasta kevadel : Rootsi-Eesti lastenaljade kogumik Det var en ko och det var poängen / Piret Voolaid

  Index Scriptorium Estoniae

  Voolaid, Piret, 1971-

  2007-01-01

  Autor käsitleb artiklis Ahvenamaa Põhjamaade Instituudi (Nordens Institut på Åland) eestvedamisel korraldatud lastepärimuse projekti, mille käigus koguti koolipärimust Soomest Ahvenamaalt ja Rootsist Gotlandilt ning Eestist endistelt rannarootsi aladelt. Kogutu põhjal ilmus rootsikeelne antoloogiline naljakogumik Det var en ko och det var poängen. Artiklis keskendutakse välitööde kogumismetoodikale ja tulemustele Eestis. Välitööd toimusid Noarootsi Koolis ja Vormsi Põhikoolis

 18. Incremental change in cross sectional area in small endotracheal tubes: A call for more size options.

  Science.gov (United States)

  Mortelliti, Caroline L; Mortelliti, Anthony J

  2016-08-01

  To elucidate the relatively large incremental percent change (IPC) in cross sectional area (CSA) in currently available small endotracheal tubes (ETTs), and to make recommendation for lesser incremental change in CSA in these smaller ETTs, in order to minimize iatrogenic airway injury. The CSAs of a commercially available line of ETTs were calculated, and the IPC of the CSA between consecutive size ETTs was calculated and graphed. The average IPC in CSA with large ETTs was applied to calculate identical IPC in the CSA for a theoretical, smaller ETT series, and the dimensions of a new theoretical series of proposed small ETTs were defined. The IPC of CSA in the larger (5.0-8.0 mm inner diameter (ID)) ETTs was 17.07%, and the IPC of CSA in the smaller ETTs (2.0-4.0 mm ID) is remarkably larger (38.08%). Applying the relatively smaller IPC of CSA from larger ETTs to a theoretical sequence of small ETTs, starting with the 2.5 mm ID ETT, suggests that intermediate sizes of small ETTs (ID 2.745 mm, 3.254 mm, and 3.859 mm) should exist. We recommend manufacturers produce additional small ETT size options at the intuitive intermediate sizes of 2.75 mm, 3.25 mm, and 3.75 mm ID in order to improve airway management for infants and small children. Copyright © 2016 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 19. Pulsmätning och stegräkning från Android Wear : Utveckling av en applikation för att spara mätdata

  OpenAIRE

  Lund, Fredrik

  2016-01-01

  Detta examensarbete beskriver utvecklingen av en applikation för att överföra data från en Android Wear smartklocka till en Android smarttelefon som sedan skickar datan vidare till en server. Servern sätter in datan i en MySQL-databas. Android Wear smartklockornas sensorer undersöks även. Smartklockorna har sensorer för stegräkning och pulsmätning. I examensarbetet beskrivs det hur sensorerna fungerar. Därtill genomgås Androids historia i korta drag samt basfunktionerna i Android operativsyst...

 20. Endotracheal tubes and fluid aspiration: an in vitro evaluation of new cuff technologies.

  Science.gov (United States)

  Mariyaselvam, Maryanne Z; Marsh, Lucy L; Bamford, Sarah; Smith, Ann; Wise, Matt P; Williams, David W

  2017-03-04

  Aspiration of subglottic secretions past the endotracheal tube (ETT) cuff is a prerequisite for developing ventilator-associated pneumonia (VAP). Subglottic secretion drainage (SSD) ETTs reduce aspiration of subglottic secretions and have demonstrated lower VAP rates. We compared the performance of seven SSD ETTs against a non-SSD ETT in preventing aspiration below inflated cuffs. ETTs were positioned vertically in 2 cm diameter cylinders. Four ml of a standard microbial suspension was added above inflated cuffs. After 1 h, aspiration was measured and ETTs demonstrating no leakage were subjected to rotational movement and evaluation over 24 h. Collected aspirated fluid was used to inoculate agar media and incubated aerobically at 37 °C for 24 h. The aspiration rate, volume and number of microorganisms that leaked past the cuff was measured. Experiments were repeated (×10) for each type of ETT, with new ETTs used for each repeat. Best performing ETTs were then tested in five different cylinder diameters (1.6, 1.8, 2.0, 2.2 and 2.4 cm). Experiments were repeated as above using sterile water. Volume and time taken for aspiration past the cuff was measured. Experiments were repeated (×10) for each type of ETT. Results were analysed using non-parametric tests for repeated measures. The PneuX ETT prevented aspiration past the cuff in all experiments. All other ETTs allowed aspiration, with considerable variability in performance. The PneuX ETT was statistically superior in reducing aspiration compared to the SealGuard (p aspiration across the range of diameters compared to the SealGuard (p aspiration, relating to cuff material and design. Variability in performance was likely due to the random manner in which involutional folds form in the inflated ETT cuff. The PneuX ETT was the only ETT able to consistently prevent aspiration past the cuff in all experiments.

 1. Process and sensor diagnostic: Data reconciliation for a flue gas channel; Process- och sensordiagnostik: Dataaaterfoerening foer ett roekgastaag

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Karlsson, Christer; Dahlquist, Erik [Maelardalen Univ., Vaesteraas (Sweden). Dept. of Public Technology

  2003-10-01

  The project has shown that model-based data reconciliation can be used in heat and power plants, but it needs support of soft sensors. Generally power plants are not equipped with more sensors than required by control systems, environment and financial reports. Soft sensors are needed to compensate for lack of redundancy in mass-flow sensors. Redundancy makes it possible to isolate gross errors. The smallest error needed to be determined sets the requirement on the process model accuracy. Tools available today from this project are; classification of different process sections with redundancy analysis and gross error detection. Quantification of the errors with the mass balance model has not been successful and this part needs further development. Theoretical comparison of the three different methods presented resulted in favour of data reconciliation based on a mass balance model. The mass balance model has a structure based on physical reality. The searches for gross errors are transparent to the user. It can handle sensor failure. The statistical linear model is preferred for smaller process sections when transparency is not needed and focus is on fast, simple and cheap implementation. Data reconciliation based on steady-state energy balance has the same origin as the mass balance model. Data reconciliation based on energy balance is harder to compute and its sensors difficult to classify. The drawback is complexity, but the strength is that the large number of temperature sensors can be used in the data reconciliation. Large gross errors are detected and quantified for most process mass flows with acceptable accuracy. Performances for small errors are not as good. Performance of the data reconciliation is strongly dependent on precision in the process models. This conclusion is drawn from comparison with other studies that show good performance for laboratory simulations. There are still many parts to develop further as: Soft sensors, tests for identification of gross errors, computation of covariance matrix, quantification of gross errors.

 2. Har världshistorien ett kön? Familj och släkt i världspolitikens mitt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Sjöberg

  2015-10-01

  Full Text Available In recent decades, gender perspectives have been adopted and elaborated in almost all research areas of history, apart from world history. A review of articles published in the Journal of World History during 2001–13 demonstrates a general pattern of gender blindness in the journal, with a few important exceptions. Several explanations for why world history neglects gender history are examined in this article. First, it has been claimed that world history has a strong materialist tradition, while gender historians work mostly with cultural perspectives. However, the articles in the Journal of World History show that world history is not unfamiliar with cultural issues or methodologies. Secondly, gender historians emphasize the complexity of gender relations, which do not accord well with prevailing explanations within world history that stress macro theories and general patterns. Thirdly, gender historians concentrate their research on women in their own countries, and this is of minor interest to scholars of world history. Fourthly, the absence of women and gender relations in writing and teaching on world history reflects the fact that almost every society in world history has had a gender order that discriminates against women in favour of men. What is lacking is a consciousness of this order. This opinion is easy to agree with, but it does not suggest ways of improving the gender consciousness of world historians. Fifthly, one opinion stresses that most women in history have lived their lives in families, while families do not play an important role in world history. This opinion relies on a view of gender history as exclusively women’s history. In order to emphasize and clarify gender as a structuring principle at the general level of societies, this article ends with an overview of a similarity of significance in almost all early modern political regencies. Dynastic thinking was established all over the world, from principalities to empires, and was everywhere constructed in terms of imagined family and kinship relations with superior masculinity and subordinated femininity. How can research in world history overlook this world-wide structure? 

 3. Vad är Internet of Things inom medicinteknik? : Hur påverkar det vården och patienterna ur ett framgångs- och säkerhetsperspektiv?

  OpenAIRE

  Emma, Hammarström; Sandra, Puekker

  2017-01-01

  This study is written by two students at Linköping University, studying the Systems Science program. It is a qualitative study in the form of case study where empirical data is collected from Region Östergötland. We conducted three interviews where everyone had a connection to the Internet of Things within medical technology. The positions of the interviewees are IT Security Officer, Unit Manager on Test and Innovation and MT Strategist.The study is about what the Internet of Things within me...

 4. Regional monitoring of deposition and effects of air pollution; Regional oevervakning av nedfall och effekter av luftfoeroreningar. Sammanfattande slutrapport fraan ett samarbetsprojekt mellan IVL, laenen och Naturvaardsverket

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Akselsson, Cecilia; Ferm, Martin; Hallgren Larsson, Eva; Knulst, Johan; Loevblad, Gun; Malm, Gunnar; Westling, Olle

  2000-05-01

  Regional programmes in Sweden focused on deposition and effects of air pollutants have been evaluated by IVL, Swedish Environmental Research Institute. Various air quality protection associations and regional environmental authorities initiated the monitoring programmes during the period 1985 to 1990. The result of the evaluation is a revised and coordinated programme with improved methods. The new regional programme combines collection of field data with national model calculations of deposition of air pollutants. The new programme involves collection of deposition on open field (bulk) and in forest stands (throughfall), and soil solution, according to national and international standards. Improved methods for monitoring of base cation and nitrogen deposition have been developed. Ambient air concentrations are measured at some locations. The purpose is to describe environmental conditions, regional differences, and temporal changes. Data on forest stands, such as needle loss, growth, and soil chemistry, are available since most locations are permanent forest plots, established for scientific forest observations. Regional dispersion and deposition of air pollutants will be calculated with a model (SMHI-MATCH), developed for simulating the dispersion and deposition of Swedish emissions in relation to the long-range transport on a relatively fine scale (grid square 11 km). The programme also includes developed methods for data handling, interpretation, evaluation, quality assurance and demonstration of results in written reports and via Internet.

 5. Characterization of a distonic isomer C6H5C+(OH)OCH2 of methyl benzoate radical cation by associative ion-molecule reactions

  Science.gov (United States)

  Dechamps, Noémie; Flammang, Robert; Gerbaux, Pascal; Nam, Pham-Cam; Nguyen, Minh Tho

  2006-03-01

  The C6H5C+(OH)OCH2 radical cation, formally a distonic isomer of ionized methyl benzoate, has been prepared by dissociative ionization of neopentyl benzoate, as earlier suggested by Audier et al. [H.E. Audier, A. Milliet, G. Sozzi, S. Hammerum, Org. Mass. Spectrom. 25 (1990) 44]. Its distonic character has now been firmly established by its high reactivity towards neutral methyl isocyanide (ionized methylene transfer) producing N-methyl ketenimine ions. Other mass spectrometric experiments and ab initio quantum chemical calculations also concur with each other pointing toward the existence of a stable distonic radical cation.

 6. Separation of fission products using inorganic exchangers

  International Nuclear Information System (INIS)

  Murthy, T.S.; Balasubramanian, K.R.; Rao, K.L.N.; Venkatachalam, R.; Varma, R.N.

  1981-01-01

  This paper describes the separation of long lived fission products like caesium-137, strontium-90 using inorganic exchangers ammonium phosphomolybdate and zirconium antimonate. A revised flow sheet is proposed for the sequential separation of these isotopes using the above two compounds. This is a modification of the earlier scheme developed which involved the use of four inorganic exchangers namely ammonium phosphomolybdate, manganese dioxide, zirconium antimonate and polyantimonic acid. The elution of the adsorbed elements like cerium, strontium, and sodium has been studied and it has been possible to elute these using different eluting agents. (author)

 7. Quantitative electrochromatography of uranium and platinum on papers impregnated with thorium and antimony based cation exchanger

  International Nuclear Information System (INIS)

  Misra, A.K.

  1992-01-01

  Electrochromatography of 32 metal ions have been studied on papers impregnated with thorium antimonate cation exchanger in aq. organic acids, aq. nitric acid as well as in EDTA buffers. On the basis of differential migration which depends on the ion exchange properties of thorium antimonate and nature of complexes formed with the electrolytes, some useful qualitative and quantitative separations of synthetic mixtures of metal ions have been achieved. The effect of some other physical parameter has also been discussed. Quantitative separation of platinum and uranium has been developed. (author). 13 refs., 2 figs., 5 tabs

 8. Three-finger tracheal palpation to guide endotracheal tube depth in children.

  Science.gov (United States)

  Gamble, Jonathan J; McKay, William P; Wang, Andrew F; Yip, Kinsha A; O'Brien, Jennifer M; Plewes, Christopher E

  2014-10-01

  Accurate endotracheal tube (ETT) depth is critical, especially in children. The current tools used to guide appropriate ETT depth have significant limitations. To evaluate the utility of tracheal palpation in the neck to guide appropriate ETT placement in children. A prospective observational study with a convenience sample of 50 children was conducted. During intubation, an investigator palpated the trachea with three fingertips side-by-side extending upward from the suprasternal notch. The anesthesiologist advanced the ETT slowly until palpated at the sternal notch. The investigator stated ETT palpation certainty as 'strongly felt', 'weakly felt', or 'not felt.' Final ETT position was determined by bronchoscopy and categorized as 'ETT too shallow' (tip in proximal ¼ of trachea), 'ETT too deep' (tip in distal ¼ of trachea), or 'ETT placement satisfactory' (between those extremes). Thirty boys and 20 girls undergoing dental surgery with nasal intubation were recruited (median age 4.4 years; range 2.0-10.8). The ETT (all ≥4 mm ID) was palpable at the sternal notch in all patients: 46 of 50 strongly palpable and 4 of 50 weakly palpable. The experimental methods led to satisfactory ETT placement in 49 of 50 patients, too deep in 1 of 50 patients. Compared with the Pediatrics Advanced Life Support (PALS) predictive formula, satisfactory placement would have been 41 of 50 patients (P guide ETT placement has excellent clinical performance and better guides appropriate ETT depth than the PALS formula in our study population. © 2014 John Wiley & Sons Ltd.

 9. Novel device (AirWave) to assess endotracheal tube migration: a pilot study.

  Science.gov (United States)

  Nacheli, Gustavo Cumbo; Sharma, Manish; Wang, Xiaofeng; Gupta, Amit; Guzman, Jorge A; Tonelli, Adriano R

  2013-08-01

  Little is known about endotracheal tube (ETT) migration during routine care among critically ill patients. AirWave is a novel device that uses sonar waves to measure ETT migration and obstructions in real time. The aim of the present study is to assess the accuracy of the AirWave to evaluate ETT migration. In addition, we determined the degree of variation in ETT position and tested whether more pronounced migration occurs in specific clinical scenarios. After institutional review board approval, we included mechanically ventilated patients from February 2012 to May 2012. A chest radiography (CXR) was obtained at baseline and 24 hours when clinically indicated. The ETT distance at the lips was recorded at baseline and every 4 hours. The AirWave system continuously recorded ETT position changes from baseline, and luminal obstructions. A total of 42 patients (age: 61 [SD ±13] years, men: 52%) were recruited. A total of 19 patients had measurements of ETT migration at 24 hours by the 3 methodologies used in this study. The mean (SD) of the ETT migration at 24 hours was +0.04 (1.2), -0.42 (0.7) and +0.34 (1.81) cm when measured by portable CXR, ETT distance at the teeth and AirWave device, respectively. Bland-Altman analysis of tube migration at 24 hours comparing the AirWave with CXR readings showed a bias of 0.1 cm with 95% limit of agreement of -3.8 and +4.3 cm. Comparison of tube migration at 24 hours determined by AirWave with ETT distance at the lips revealed a bias of -0.4 with 95% limit of agreement -3.7 to +3 cm, similar to the values observed between CXR and ETT distance at the lips (bias of -0.3 cm, 95% limit of agreement of -3.4 to +2.8 cm). Factors associated with ETT migration at 24 hours were ETT size and initial measurement from ETT tip to carina by portable CXR. AirWave detected in eight patients some degree of ETT obstruction (30% ± 9.6%) that resolved with prompt ETT catheter suction. The AirWave may provide useful information regarding ETT

 10. Familjearbetaren hos en ensamförsörjare : en kvalitativ studie om ensamförsörjarens livssituation och hur familjearbetet påverkas

  OpenAIRE

  Sjöblom, Mikaela; Azimi, Diana

  2013-01-01

  Syftet med vårt lärdomsprov är att redogöra för familjearbetarnas åsikter om familjearbetet har specifika drag i utförandet av det hos familjer med en försörjare. I teoridelen tas det upp om familjepolitiken i Finland, familjearbete samt om hur en ensamförsörjares livssituation kan se ut. I undersökningen använde vi oss av kvalitativa forskningsintervjuer. Undersökningspersonerna bestod av åtta familjearbetare från fyra olika kommuner. Intervjuerna gjordes både i grupper och som individue...

 11. An expiratory assist during spontaneous breathing can compensate for endotracheal tube resistance.

  Science.gov (United States)

  Uchiyama, Akinori; Chang, Cheng; Suzuki, Shinya; Mashimo, Takashi; Fujino, Yuji

  2009-08-01

  Although inspiratory assist of spontaneous breathing in intubated patients is common, expiratory assist functions have rarely been reported. Effective expiratory support (ES) could be used to compensate for endotracheal tube (ETT) resistance during spontaneous breathing. In this study, we examined the performance of a new system designed to provide both inspiratory support (IS) and ES during spontaneous breathing with the goal of reducing the effective resistance of the ETT. The ES system consisted of a ventilator demand valve and a computer-controlled piston cylinder, which aspirated gas from the respiratory circuit during the expiratory phase. The movement of the piston was synchronized with spontaneous breathing. We compared the pressures at the tip of the ETT and in the breathing circuit during spontaneous breathing through an ETT of internal diameter (ID) 5 mm with that of an ETT with ID 8 mm in nine healthy adult male volunteers. The ventilatory mode was set to maintain a continuous airway pressure of 0 cm H(2)O. Three ventilator settings (no support, IS only, and IS plus ES) were compared using ID 5 mm ETT. We monitored pressure in the breathing circuit (P(aw)), ETT tip pressure (P(tip)), and respiratory flow. The P(tip) of the ID 5 mm ETT showed a large negative deflection during inspiration and a positive deflection during expiration without support. IS alone did not improve the respiratory pattern through the small ETT. However, IS plus ES resulted in negative P(aw) during expiration in addition to positive deflection of P(aw) during inspiration, making the pressure characteristics of P(tip) similar to those of ID 8 mm ETT. Moreover, IS plus ES produced a respiratory pattern through the ID 5 mm ETT that was similar to that through the ID 8 mm ETT. In this study of healthy volunteers, IS plus ES compensated for the airway resistance imposed by a ID 5.0 mm ETT to create pressure changes at the tip of the ETT similar to those of an ID 8.0 mm ETT.

 12. Studies on tin based inorganic ion exchangers for fission products separation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dash, A.; Balasubramanian, K.R.; Murthy, T.S.

  1993-01-01

  Tin(IV) antimonate and hydrous tin(IV) oxide have been prepared and their characteristics are evaluated. A new method has been finalized for the separation of 95 Zr- 95 Nb from irradiated uranium using hydrous tin(IV) oxide. In this process, the irradiated sample is dissolved in concentrated HNO 3 , evaporated to near dryness and taken up in 0.5 M HNO 3 . The solution is passed over tin(IV) oxide column and the isotope eluted with 10 M HNO 3 . The product is obtained in pure nitrate form which is generally preferred for different applications. A method has been finalized for the separation of 106 Ru from fission product solution using tin(IV) antimonate. In this method fission product solution is adjusted to 2 M with respect to nitric acid, 137 Cs is separated on a column of ammonium phosphomolybdate, the effluent after adjustment of acidity to 0.2 M is then passed over a column of tin(IV) antimonate where the effluent contains pure 106 Ru. (author). 14 refs., 6 figs., 2 tabs

 13. Tack, men nej tack : En undersökning om Online Behavioral Advertising och dess förhållande till blockeringstjänster

  OpenAIRE

  Holgersson, Pontus; Haglund, Martin

  2015-01-01

  Online Behavioral Advertising betyder att man spårar användares beteende över Internet för att kunna skapa skräddarsydda annonser till användare baserat på deras internetaktiviteter. Det är kostnadseffektivt och ger möjlighet för företag att skapa relevanta annonser för internetanvändare. Online Behavioral Advertising möts ofta av motstånd eftersom att företag inkräktar på den personliga integriteten när man samlar in information om människor för att skapa annonser. Samtidigt har användandet ...

 14. Survey of biological processes for odor reduction; Kartlaeggning och studie av biologiska processer foer luktreduktion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Arrhenius, Karine; Rosell, Lars [SP Technical Research Inst. of Sweden, Boraas (Sweden); Hall, Gunnar [SIK Swedish Inst. for Food and Biotechnology, Gothenburg (Sweden)

  2009-09-15

  This project aims to characterize chemical and subsequently odor emissions from a digester plant located closed to Boraas in Sweden (Boraas Energi och Miljoe AB). The digestion produces mainly 2 by-products, biogas and high quality organic biofertilizer. Biogas is a renewable source of electrical and heat energy and subsequently digester have a promising future. Unfortunately, release of unpleasant odours is one of the problems that may limit development of the technique as odours strongly influence the level of acceptance of the neighbours. The number of complaints due to odours depends mostly, upon the degree of odour release, the weather condition and plant environment (which influence the risks for spreading out), and the tolerance of the neighbours. These parameters are strongly variable. Many processes inside the plant distributed on a large surface may contribute to odour release. Chemical emissions were studied, in this project, by extensive sampling inside the plant. Results were then evaluated regarding risk for odour releases. The goal was to suggest controls and routines to limit releases. The conditions leading to the higher risks for odour emissions were studied by performing sampling at different periods of the year and subsequently different weather conditions. At first, places for measurement were chosen together with personal of the plant. Three zones are considered to mainly contribute to the odour emissions: the landfill region, the cisterns region and the leaching lake region. Totally 13 places were studied with regard to odour and chemical emissions under 2008-2009 at different weather conditions. Some results from a previous project (2007) are also presented here. Results show that the spreading out of can be maintained to an acceptable level as long as the plant is functioning without disturbances. The early stages of the treatment of waste should be confined in locals with closed doors to avoid spreading out of odours. Through controlled

 15. The concordance of ultrasound technique versus X-ray to confirm endotracheal tube position in neonates.

  Science.gov (United States)

  Chowdhry, R; Dangman, B; Pinheiro, J M B

  2015-07-01

  Given the distressingly high incidence of ETT malposition in the neonatal population, patients are exposed to ionizing radiation to confirm endotracheal tube (ETT) position. Our objective is to determine if ultrasound technique is concordant with X-ray in determining whether an ETT is deeply positioned or not. Prospective observational clinical trial. After obtaining informed consent, patients with an ETT who required X-ray for clinical reasons underwent sonographic evaluation of the ETT by an ultrasound technologist or pediatric radiologist, usually within the hour. A total of 56 image pairs were obtained from 29 patients. Ninety-eight percent of the ultrasound/X-ray image pairs were suitable for analysis. The concordance of ultrasound with X-ray to identify deeply and not deeply positioned ETTs was 95% (53/56). The sensitivity of ultrasound to detect deeply positioned ETTs on X-ray was 86% (6/7). The specificity of ultrasound to detect ETTs that were not deeply positioned on X-ray was 96% (47/49). As the largest clinical trial of its kind to date, with the greatest number of ultrasound operators, we have further established US as a feasible imaging modality to determine whether an ETT is deeply positioned or not.

 16. Rotational Spectrum, Conformational Composition, and Quantum Chemical Calculations of Cyanomethyl Formate (HC(O)OCH2C≡N), a Compound of Potential Astrochemical Interest.

  Science.gov (United States)

  Samdal, Svein; Møllendal, Harald; Carles, Sophie

  2015-08-27

  The rotational spectrum of cyanomethyl formate (HC(O)OCH2C≡N) has been recorded in the 12–123 GHz spectral range. The spectra of two conformers were assigned. The rotamer denoted I has a symmetry plane and two out-of plane hydrogen atoms belonging to the cyanomethyl (CH2CN) moiety. In the conformer called II, the cyanomethyl group is rotated 80.3° out of this plane. Conformer I has an energy that is 1.4(6) kJ/mol lower than the energy of II according to relative intensity measurements. A large number of rotational transitions have been assigned for the ground and vibrationally excited states of the two conformers and accurate spectroscopic constants have been obtained. These constants should predict frequencies of transitions outside the investigated spectral range with a very high degree of precision. It is suggested that cyanomethyl formate is a potential interstellar compound. This suggestion is based on the fact that its congener methyl formate (HC(O)OCH3) exists across a large variety of interstellar environments and the fact that cyanides are very prevalent in the Universe. The experimental work has been augmented by high-level quantum chemical calculations. The CCSD/cc-pVQZ calculations are found to predict structures of the two forms that are very close to the Born–Oppenheimer equilibrium structures. MP2/cc-pVTZ predictions of several vibration–rotation interaction constants were generally found to be rather inaccurate. A gas-phase reaction between methyl formate and the cyanomethyl radical CH2CN to produce a hydrogen atom and cyanomethyl formate was mimicked using MP2/cc-pVTZ calculations. It was found that this reaction is not favored thermodynamically. It is also conjectured that the possible formation of cyanomethyl formate might be catalyzed and take place on interstellar particles.

 17. Distributed Denial of Service Attack Source Detection Using Efficient Traceback Technique (ETT) in Cloud-Assisted Healthcare Environment.

  Science.gov (United States)

  Latif, Rabia; Abbas, Haider; Latif, Seemab; Masood, Ashraf

  2016-07-01

  Security and privacy are the first and foremost concerns that should be given special attention when dealing with Wireless Body Area Networks (WBANs). As WBAN sensors operate in an unattended environment and carry critical patient health information, Distributed Denial of Service (DDoS) attack is one of the major attacks in WBAN environment that not only exhausts the available resources but also influence the reliability of information being transmitted. This research work is an extension of our previous work in which a machine learning based attack detection algorithm is proposed to detect DDoS attack in WBAN environment. However, in order to avoid complexity, no consideration was given to the traceback mechanism. During traceback, the challenge lies in reconstructing the attack path leading to identify the attack source. Among existing traceback techniques, Probabilistic Packet Marking (PPM) approach is the most commonly used technique in conventional IP- based networks. However, since marking probability assignment has significant effect on both the convergence time and performance of a scheme, it is not directly applicable in WBAN environment due to high convergence time and overhead on intermediate nodes. Therefore, in this paper we have proposed a new scheme called Efficient Traceback Technique (ETT) based on Dynamic Probability Packet Marking (DPPM) approach and uses MAC header in place of IP header. Instead of using fixed marking probability, the proposed scheme uses variable marking probability based on the number of hops travelled by a packet to reach the target node. Finally, path reconstruction algorithms are proposed to traceback an attacker. Evaluation and simulation results indicate that the proposed solution outperforms fixed PPM in terms of convergence time and computational overhead on nodes.

 18. Linux vs : Windows - är Linux KDE möjlig ersättare till Microsoft Windows XP i en likvärdig konkurrenssituation sett ur ett användbarhetsperspektiv?

  OpenAIRE

  Wiberg, Björn; Gustavsson, Patrik

  2005-01-01

  Syfte Syftet med denna uppsats var att genomföra en kvalitativ undersökning kring om KDE kan ersätta Windows XP som användargränssnitt för normalanvändare på en persondator. Vi ville även ta fram de fördelar och nackdelar som KDE har i jämförelse med Windows XP, med eventuella förslag till förbättring. Metod Primärdata hämtades genom att testa operativsystemet på 25 personer som fick "tänka högt". Detta för att få en anblick om var det kan finnas problem. Även sekundärdata i form av litteratu...

 19. The effectiveness of an endotracheal tube holder

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Byung Gun Lim

  2016-01-01

  Full Text Available The security of the endotracheal tube (ETT is important in the anesthesia and intensive care settings. Recently, an ETT holder instead of an adhesive tape is frequently used to provide the fixation of the ETT. There are some studies that focused on the effectiveness of the ETT holder in preventing displacement of ETT compared to an adhesive tape (1, 2. I have experienced the use of an ETT holder (E-holder, KS medical, Bucheon, Korea in many different anesthesia settings and recognized its usefulness and convenience other than ETT security in the following specific settings.  Firstly, the ETT holder is definitely effective for patients undergoing procedures that frequently require the adjustment of ETT (or double lumen tube location including thoracic surgery. The location of double lumen tube needed for lung separation can be modified for effective ventilation during anesthetic induction or surgery, and after position changes. The tube can be easily relocated to the proper place for lung separation and effective ventilation by unlocking/relocking the button of the ETT holder under flexible bronchoscopic guidance (Fig. 1A, which can facilitate the operative procedure to be performed easily and quickly. Secondly, the ETT holder can be useful in procedures requiring the prone position (3. Especially, it is useful in all circumstances requiring the adjustment of ETT in the prone position. For instance, it is definitely useful for patients with Duchene muscular dystrophy undergoing scoliosis surgery under prone position. Adolescent patients with Duchene muscular dystrophy frequently have tracheobronchial malacia. If so, the airway pressure can be elevated due to the narrowing of the lesion of malacia when changed to the prone position (4. To overcome this problem, a reinforced ETT should be relocated so that it passes the narrowed tracheal lesion under flexible bronchoscopic guidance (Fig. 1B. However, the approach for this management is somewhat

 20. A Descriptive Analysis of Exercise Tolerance Test at Seremban Hospital : An Audit for the Year 2001

  Science.gov (United States)

  Mohamed, Abdul Latiff; Nee, Chan Chee; Azzad, Ahmed

  2004-01-01

  Our purpose is to report on the epidemiological variables and their association with the results of the exercise tolerance test (ETT) in the series of patients referred for standard diagnostic ETT at Seremban Hospital during the year 2001. ETT is widely performed, but, in Malaysia, an analysis of the associations between the epidemiological data and the results of the ETT has not been presented. All patients referred for ETT at Seremban Hospital who underwent exercise treadmill tests for the year 2001 were taken as the study population. Demographic details and patients with established heart disease (i.e. prior coronary bypass surgery, myocardial infarction, or congestive heart failure) were noted. Clinical and ETT variables were collected retrospectively from the hospital records. Testing and data management were performed in a standardized fashion with a computer-assisted protocol. This study showed that there was no significant predictive epidemiological variable on the results of the ETT. However, it was found that there was statistically significant difference between the peak exercise time of males and females undergoing the ETT. PMID:22973128

 1. Randomized Pilot Trial of Two Modified Endotracheal Tubes To Prevent Ventilator-associated Pneumonia.

  Science.gov (United States)

  Deem, Steven; Yanez, David; Sissons-Ross, Laura; Broeckel, Jo Ann Elrod; Daniel, Stephen; Treggiari, Miriam

  2016-01-01

  Ventilator-associated pneumonia (VAP) is a prevalent and costly nosocomial infection related to instrumentation of the airway with an endotracheal tube (ETT), enabling microaspiration of contaminated secretions. Modification of the ETT design to reduce microaspiration and/or biofilm formation may play an important role in VAP prevention. However, there is insufficient evidence to provide strong recommendations regarding the use of modified ETT and unaddressed safety concerns. We performed a pilot randomized controlled trial comparing two modified ETTs designed specifically to prevent VAP, with the standard ETT, to test the feasibility of and inform planning for a large, pivotal, randomized trial. This study was conducted with institutional review board approval under exception from informed consent. We randomized in a blinded fashion patients undergoing emergency endotracheal intubation both out of and in hospital to receive one of three different ETT types: (1) a polyurethane-cuffed tube (PUC-ETT), (2) a polyurethane-cuffed tube equipped with a port for continuous aspiration of subglottic secretions (PUC-CASS-ETT), or a (3) standard polyvinylchloride-cuffed tube (PVC-ETT). In addition to investigating feasibility and safety, the study coprimary end points were tracheal bacterial colonization reaching a cfu count >10(6) cfu per milliliter and the incidence of invasively diagnosed VAP. A total of 102 subjects were randomized and met the eligibility criteria. Randomization procedures performed well and integrity of blinding at randomization was maintained. The majority of intubations occurred in the hospital setting (n = 77), and the remainder occurred out of hospital (n = 25). Compared with the PVC-ETT, there were no significant differences in tracheal colonization for PUC-ETT (odds ratio [OR], 0.98; 95% confidence interval [CI], 0.31-3.09) or for PUC-CASS-ETT (OR, 1.26; 95% CI, 0.42-3.76). There were no differences in the risk of invasively diagnosed VAP

 2. Studier av radioaktivt cesium i svenska renar. Oversikt over pågående undersokningar 1986

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gustaf Åhman

  1986-06-01

  Full Text Available I samband med den forskning och forsöksverksamhet som bedrivits vid renforsöksavdelningen har vi arbetat med metodik och teknik som kan tillämpas vid studier av radioaktivt cesium i renbetesväxter och i renar. På betessidan har vi bl.a. arbetat med kontaminering av tungmetaller från gruvindustrin och nitrat efter kvävegödsling. Omfattande studier har utförts av renens mineralstatus och mineralämnesomsättning. Erfarenheter och kunskaper från dessa områden har utnyttjats for planering och genomförande av de studier som nu pågår beträffande radioaktivt cesium i renbetesväxter och renar.

 3. Sorption-desorption of antimony species onto calcined hydrotalcite: Surface structure and control of competitive anions.

  Science.gov (United States)

  Constantino, Leonel Vinicius; Quirino, Juliana Nunes; Abrão, Taufik; Parreira, Paulo Sérgio; Urbano, Alexandre; Santos, Maria Josefa

  2018-02-15

  Calcined hydrotalcite can be applied to remove anionic contaminants from aqueous systems such as antimony species due to its great anion exchange capacity and high surface area. Hence, this study evaluated antimonite and antimonate sorption-desorption processes onto calcined hydrotalcite in the presence of nitrate, sulfate and phosphate. Sorption and desorption experiments of antimonite and antimonate were carried out in batch equilibrium and the post-sorption solids were analyzed by X-ray fluorescence (EDXRF). Sorption data were better fitted by dual-mode Langmuir-Freundlich model (R 2 >0.99) and desorption data by Langmuir model. High maximum sorption capacities were found for the calcined hydrotalcite, ranging from 617 to 790meqkg -1 . The competing anions strongly affected the antimony sorption. EDXRF analysis and mathematical modelling showed that sulfate and phosphate presented higher effect on antimonite and antimonate sorption, respectively. High values for sorption efficiency (SE=99%) and sorption capacity were attributed to the sorbent small particles and the large surface area. Positive hysteresis indexes and low mobilization factors (MF>3%) suggest very low desorption capacity to antimony species from LDH. These calcined hydrotalcite characteristics are desirable for sorption of antimony species from aqueous solutions. Copyright © 2017. Published by Elsevier B.V.

 4. Endotracheal tube resistance and inertance in a model of mechanical ventilation of newborns and small infants—the impact of ventilator settings on tracheal pressure swings

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hentschel, Roland; Buntzel, Julia; Guttmann, Josef; Schumann, Stefan

  2011-01-01

  Resistive properties of endotracheal tubes (ETTs) are particularly relevant in newborns and small infants who are generally ventilated through ETTs with a small inner diameter. The ventilation rate is also high and the inspiratory time (ti) is short. These conditions effectuate high airway flows with excessive flow acceleration, so airway resistance and inertance play an important role. We carried out a model study to investigate the impact of varying ETT size, lung compliance and ventilator settings, such as peak inspiratory pressure (PIP), positive end expiratory pressure (PEEP) and inspiratory time (ti) on the pressure–flow characteristics with respect to the resistive and inertive properties of the ETT. Pressure at the Y piece was compared to direct measurement of intratracheal pressure (P trach ) at the tip of the ETT, and pressure drop (ΔP ETT ) was calculated. Applying published tube coefficients (Rohrer's constants and inertance), P trach was calculated from ventilator readings and compared to measured P trach using the root-mean-square error. The most relevant for ΔP ETT was the ETT size, followed by (in descending order) PIP, compliance, ti and PEEP, with gas flow velocity being the principle in common for all these parameters. Depending on the ventilator settings ΔP ETT exceeded 8 mbar in the smallest 2.0 mm ETT. Consideration of inertance as an additional effect in this setting yielded a better agreement of calculated versus measured P trach than Rohrer's constants alone. We speculate that exact tracheal pressure tracings calculated from ventilator readings by applying Rohrer's equation and the inertance determination to small size ETTs would be helpful. As an integral part of ventilator software this would (1) allow an estimate of work of breathing and implementation of an automatic tube compensation, and (2) be important for gentle ventilation in respiratory care, especially of small infants, since it enables the physician to

 5. Tourism and visiting activities in Tierp. Threats and possibilities with a repository for spent nuclear fuel; Turism och besoeksnaering i Tierp. Hot och moejligheter med ett djupfoervar av anvaent kaernbraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bjoerne, S.; Sandberg, M. [EuroFutures AB, Stockholm (Sweden); Sahlberg, B. [EBS Invent AB (Sweden)

  1999-10-01

  Consequences for tourism and visiting at Tierp from siting a spent fuel repository in the community are studied. Tierp has little tourism as of today, and siting of the repository will probably lead to increased visiting of Tierp professionally and as a leisure activity.

 6. Svensk yttrandefrihet i ett EU-perspektiv : - Hur svenska medborgare kan komma att få ett svagare meddelarskydd och ensamansvar ioch med EG-rättens konflikt med svensk grundlag vid grundlagsregleringen 2010

  OpenAIRE

  Boode, Gabriella

  2009-01-01

  AbstractTitle: Swedish freedom of speech compared to european freedom of speechNumber of pages: 57Author: Gabriella BoodeTutor: Göran SvenssonCourse: Media and Communication Studies CPeriod: Spring 2009University: Division of Media and Communication, Department of Information Science,Uppsala UniversityPurpose/Aim: The purpose with the dissertation is to see if there has been a limitation inSwedish freedom of speech since parts of the European union laws is superiour to theSwedish constitution...

 7. Factors leading to self-extubation of endotracheal tubes in the intensive care unit.

  Science.gov (United States)

  Huang, Yuan-Ting

  2009-01-01

  To discuss the factors leading to self-extubation of endotracheal tubes (ETTs) and explore the differences between the groups of patients who did and did not self-remove their ETTs. Self-extubation of ETTs has been reported to occur in 4.2% of severely ill patients and is associated with adverse medical effects. A case-control study. One hundred and thirty-nine subjects were recruited from a teaching hospital in southern Taiwan based on purposive sampling. The rate of self-extubation of ETTs was 6.4%. Analysis of the two groups demonstrated that significant variables were identified and fell into three categories: (1) the department to which the patient was admitted (p self-extubation of the ETT. Among the 44 patients who had self-extubation of their ETT, 28 met the criteria to be extubated, 70% and 81.8% of whom were not sedated, and self-extubation of their ETT was conscious of the act. Of the patients who attempted to self-remove their ETT, 80% were successful and 93.2% did not incur any adverse medical effects. The medical doctor and nurse should fully evaluate a patient's oxygenation status, decrease the length of the extubation training session for patients and extubate patients promptly when extubation criteria are met. Adopting a proactive approach to patient extubation will improve the overall quality of care.

 8. Blockkedjeteknik

  OpenAIRE

  Andersson, Kim

  2017-01-01

  Blockkedjan, tekniken bakom Bitcoin och populariserad i dess introduktion, fungerar som en distribuerad databas och en publik huvudbok för transaktioner. Blockkedjetek-niken har även andra implementeringar och användningsområden än endast Bitcoin. Syftet med arbetet är att beskriva blockkedjetekniken och några typiska blockkedjetilllämpningar. I detta arbete presenteras blockkedjans struktur och säkerhet, publika, privata och tillståndsbelagda blockkedjor samt bevis på arbete, bevis på andel ...

 9. Endotracheal tube defects: Hidden causes of airway obstruction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sofi Khalid

  2010-01-01

  Full Text Available Manufacturing defects of endotracheal tube (ETT are still encountered in anesthesia practice. Many such defects go unnoticed during routine inspection prior to their use. Such defects in ETT may lead to partial or complete airway obstruction in an intubated patient. We report a case of partial airway obstruction with a prepacked, single use, uncuffed ETT due to a manufacturing defect in the form of a plastic meniscus at the distal end of the tube. This case report highlights the significance of standard monitoring of ventilation and the role of a vigilant clinician in detecting such defects in avoiding critical events as can arise from the use of such defective ETTs. It also emphasizes the need for double checking ETTs prior to their use.

 10. Leaning av arbetspunkt för urindiagnostik

  OpenAIRE

  Romar, Arne Johannes

  2017-01-01

  Lean är en metod som ämnar förbättra arbetsprocesser, öka kvalitén och förhindra slöseri av resurser. Fler och fler företag och institutioner i västvärlden har den senaste tiden börjat implementera läran och verktygen som ursprungligen kom från Toyota och deras produktionssystem. Sjukhus och sjukhuslaboratorier är inget undantag, patienterna och provmängderna blir större samtidigt som krav på inbesparningar sker. Därför behövs alternativa lösningar i form av lean för att få tillstånd en effek...

 11. Blood composition of the reindeer . II. Blood chemistry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mauri Nieminen

  1983-05-01

  kokonaisvalkuainen (63 - 87 g/l, albumiini (39 - 43 g/l, globuliinit (23 - 44 g/l, urea (5,7 - 9 mmol/1, kokonaislipidit (2,7 - 5,2 g/l, triglyseridit (0,17 - 0.33 mmol/1, rasvahapot (0,89 - 1,54 g/l, kalsium (2,2 - 2,6 mmol/1, fosfori (1,6 - 2,2 mmol/I, magnesium (0,8 - 1,2 mmol/1 ja kupari (6,7-18 (Jmol/l olivat korkeimmillaan kesallå ja syksylla ja laskivat talvella. Alhaisimmat pitoisuudet mitattiin nålkiintyneille vaatimille kevaalla. Seerumin korkeat ureapitoisuudet ja CPK, LDH ja SAP aktiivisuudet kuvastivat kehon valkuaisten ja kudosten hajoamista nalkiintymisen aikana. Vuodenajoilla ja ravinnolla ei ollut vaikutusta seerumin T4-, kreatiniini-, natrium- ja kloridipitoisuuksiin. Korkeat ruumiinpainot ja veren kemialliset arvot mitattiin vaatimille, joita ruokittiin sailorehulla ja melassileikkeellå talvella.Renblod. II. Blodkemi.Abstract in Swedish / Sammandrag: Den kemiska sammansattningen av blodet hos 578 halvvilda vajor undesoktes under år 1973 — 1979 med hanvisning till ålder, årstid, kalvning och nåringstillstånd. Viktokningen var storst, 400 g/dygn, vid en ålder av 4 — 8 veckor. Detta återspeglades aven i de hoga varden av serumthyroxin (TV, alkalfosfatas (SAP, kreatininfosfokinas (CPK och i blodsockerhalten. Den låga SAP-aktiviteten under vintern var ett tecken på att tillvåxten stannat. Vårdet av pH i venblodet var 7,46 och koagulationskapaciteten (21 sek, 100% var mycket hog under sommaren och hosten. 15 olika åggviteåmnen och 15 fettsyror skiljdes ur serum. Halten av åggviteåmnen i serum var 58 g/1 vid en ålder av 20 dygn och 87 g/1 hos vajorna på hosten. Skillnaden berodde på forandringen i globulinmångden. Foråndringarna hos immunoglobulinerna påvisar, att kalven får sin motståndsformåga efter fodseln ur vajans mjolk och att kalven sjålv borjar producera gammaglobuliner forst då den nått en ålder av 4 veckor. Den nyfodda kalvens serumlipider (2,9 g/1, triglycerider (0,29 mmol/1, och kolesterol (1,6 mmol/1 var tåmligen låga och

 12. Obstruction of endotracheal tube with relevant respiratory acidosis during pediatric cardiac surgery

  NARCIS (Netherlands)

  Morei, N.M.; Mungroop, H. E.; Michielon, Guido; Scheeren, Thomas

  2014-01-01

  We describe a case of pediatric cardiac surgery in a 21- days old baby, in whom a nasal endotracheal tube (ETT) was inserted. At the end of surgery both ventilatory pressures and end-tidal CO2 increased suggesting airway obstruction. Suctioning of the ETT lumen did not relieve the problem, only ETT

 13. Evaluation of Endotracheal Tube Scraping on Airway Resistance.

  Science.gov (United States)

  Scott, J Brady; Dubosky, Meagan N; Vines, David L; Sulaiman, Adewunmi S; Jendral, Kyle R; Singh, Gagan; Patel, Ankeet; Kaplan, Carl A; Gurka, David P; Balk, Robert A

  2017-11-01

  Spontaneous breathing trials (SBTs) are used to assess the readiness for discontinuation of mechanical ventilation. When airway resistance (R aw ) is elevated, the imposed work of breathing can lead to prolongation of mechanical ventilation. Biofilm and mucus build-up within the endotracheal tube (ETT) can increase R aw . Scraping the ETT can remove the biofilm build-up and decrease mechanical R aw . The primary aim of this study was to evaluate the impact of ETT scraping on R aw . The secondary aim was to determine whether decreasing R aw would impact subsequent SBT success. Intubated, mechanically ventilated subjects were enrolled if they failed an SBT and had an R aw of > 10 cm H 2 O/L/s. SBT failure was based on institutional guidelines, and R aw was calculated by subtracting the difference between the measured peak and plateau pressures using a square flow waveform with an inspiratory flow set at 60 L/min. The endOclear device was inserted into the ETT and withdrawn per manufacturer's guidelines. Scraping was repeated until the ETT was cleared. Change in R aw was compared pre- and post-ETT scraping using a paired t test. A Mann-Whitney U test evaluated the difference in percentage change in R aw between SBT groups. Twenty-nine subjects completed the study. The mean pre- and post-ETT scraping R aw values were 15.17 ± 3.83 and 12.05 ± 3.19 cm H 2 O/L/s, respectively ( P < .001). Subsequent SBT success was 48%; however, there was no difference in percentage change in R aw between subsequent passed SBT (18.61% [interquartile range 8.90-33.93%]) and failed SBT (23.88% [interquartile range 0.00-34.80%]), U = 78.5, z = -0.284, P = .78. No adverse events were noted with ETT scraping. This study demonstrated that ETT scraping can reduce R aw . The decrease in R aw post-ETT scraping did not affect subsequent SBT success. Copyright © 2017 by Daedalus Enterprises.

 14. Teorin i praktiken - praktiken i teorin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Birthe; Lindhart, Lars

  2006-01-01

  Vad ligger bakom våra föreställningar om "teori" och "praktik"? Är de varandras motsatser och oförenliga? Eller är de aspekter både i lärande och yrkesutövande? I boken talas om den "praktikchock" som ofta möter blivande lärare när de är ute i skolornas "verklighet" för första gången. Denna antol...... antologi med alla sina lärda, inspirerande och insiktsfulla bidrag vänder sig till verksamma lärare och lärarstuderande som närmar sig slutet av sin utbildning och alla andra som arbetar med mötet mellan teori och praktik....

 15. Manuell grönsaksskärare

  OpenAIRE

  Langborg, Ida

  2010-01-01

  Denna rapport är en skriftlig sammanställning av det produktutvecklingsprojekt som gjorts som kandidatarbete inom programmet Design och produktframtagning KTH, under våren 2010. Köket är idag en viktig samlingspunkt för familjer och vänner och antalet köksredskap är oändligt många och anpassade till det moderna köket. Många redskap är stora, drivs av elektricitet för att effektivisera matlagningen och på så sätt spara tid, samtidigt som det ligger en trend i ekologi och energibesparing. Själv...

 16. Representationer av kvinnor i tv-spel : En semiotisk bildanalys om hur genus konstrueras i spelet Overwatch

  OpenAIRE

  Skönergård, Johan

  2017-01-01

  Tv-spel har sedan dess begynnelse kontinuerligt växt storartat och är numera en stor ekonomisk nöjesindustri med flera miljoner användare varje dag. Tv- och film har under flera år granskats och undersökts gällande exempelvis vilka meddelanden dessa sänder ut och reproducerar till dess konsumenter genom bland annat könsroller, våld, etnicitet och klass. Även om tv-spel som medieplattform även blivit granskad gällande liknande fenomen som tv- och film så är forskningsområdet fortfarande relati...

 17. Use of inorganic ion exchange materials for the treatment of liquid waste

  International Nuclear Information System (INIS)

  El-Naggar, I.M.; Zakaria, E.S.; El-Absy, M.A.; Abdel-Hamid, M.M.; Abo-Mesalam, M.M.; Shady, S.A.; Abdelwahab, M.A.; Aly, H.F.

  1997-01-01

  To examine the ion exchange behaviour of the double salts of polybasic acid with tetravalent metals type such as cerium(IV) and tin(IV) antimonates, different samples were prepared, heated at different temperatures and exposed to γ-irradiation. These samples were subject to X-ray, infra-red and thermal analysis. The exchange properties of the studied materials improved on increasing the Sb, Ce or Sn molar ratios and the drying temperature. The rate of the isotopic exchange was controlled by particle diffusion for the metal ions studied and was faster as the heating temperature was increased but slower for materials with a higher exchange capacity. The physical thermodynamic parameters have been evaluated which give some information regarding the mechanism of ion exchange on the surface of inorganic materials. The removal of radioactive isotopes of Na + , Cs + , Sr 2+ , Co 2+ and Eu 3+ was carried out by in-situ precipitation or by using preformed precipitate of tin(IV) and cerium(IV) antimonates. The products of in-situ precipitations act as ion exchange materials with high chemical and radioactive stabilities. The new materials have relatively high capacity compared with CeSb and SnSb. The irradiated cerium(IV) antimonate has been successfully used for the quantitative separation of cesium which suggests its use in the treatment of active liquid waste. (author). 24 refs, 7 figs, 17 tabs

 18. Severed cuff inflation tubing of endotracheal tube: A novel way to prevent cuff deflation.

  Science.gov (United States)

  Rao, Amrut K; Chaudhuri, Souvik; Joseph, Tim T; Kamble, Deependra; Gotur, Gopal; Venkatesh, Sandeep

  2014-01-01

  A well-secured endotracheal tube (ETT) is essential for safe anesthesia. The ETT has to be fixed with the adhesive plasters or with tie along with adhesive plasters appropriately. It is specially required in patients having beard, in intensive care unit (ICU) patients or in oral surgeries. If re-adjustment of the ETT is necessary, we should be cautious while removal of the plasters and tie, as there may be damage to the cuff inflation system. This can be a rare cause of ETT cuff leak, thus making maintenance of adequate ventilation difficult and requiring re-intubation. In a difficult airway scenario, it can be extremely challenging to re-intubate again. We report an incidence where the ETT cuff tubing was severed while attempting to re-adjust and re-fix the ETT and the patient required re-intubation. Retrospectively, we thought of and describe a safe, reliable and novel technique to prevent cuff deflation of the severed inflation tube. The technique can also be used to monitor cuff pressure in such scenarios.

 19. Alkali and chlorine in biomass - a problem in connection with power generation. Alkali och klor i biomassa - ett problem vid elgenerering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gaerdenaes, S

  1991-06-04

  The literature survey gives a summary of the macronutrients and the variations in different biomass. Especially alkali is discussed. The work gives an account of difficult biomass fuels which will rather be used in hot water boilers than in gas turbines of power generation. The amount of alkali and chlorine increases from hardwood < softwood < salix < straw from Phalaris arundineral (harvested during summer). The range of variation was 10-25 between the assortments. The fraction division is the most important factor for the variation. Alkaline content also depend on age, soil fertility and storage methods. Seasonal aspects and local depositions are less important. However, great care should be taken with fuel from coastal areas because of chlorine depositions. Gasification of biomass to produce gas for combined cycle operation poses special problems. The alkali content of logging residues have to be cleaned up to approximately 99 % in the example. When the process gas is originated from straw or salix the separation have to be even more efficient. The method used for the separation could be based on wet or dry technic hotgas cleanup has not yet been tested in large scale but seems to be a promising method to attain high degree of separation and power efficiency. Difficulties of power generation make straw fuels less interesting. The content of alkali and chlorine can be considerably decreased by changing the way of fertilization and cultivation period. If everything turns out well, this would give a complementary for gasification or steam generation. To the greates part this fuels will however be used in pure heat production. (author).

 20. Flygande mat - kabinpersonals måltidssituation

  OpenAIRE

  Johansson, Johanna; Hugosson, Ellen

  2015-01-01

  Inledning Yrket som kabinanställd inom flyget präglas av serviceanda och ansvar för passagerares säkerhet. Arbetsmiljön innebär fysiska påfrestningar vad gäller till exempel kabintryck och låg syrenivå. Mat och måltider intas under olika tider på dygnet och infaller sällan på normala måltidstider. Kabinpersonalens måltider regleras av regler, avtal och policyer rörande arbetstidens längd. Syfte Syftet var att undersöka kabinpersonalens måltider under arbetstid, med fokus på riktlinjer och pol...

 1. How furniture shopping couldchange through omni-channelretailing and the use of technology-based innovations

  OpenAIRE

  UDDENFELDT, JOAKIM

  2014-01-01

  Syftet med denna forskning är att få en bättre förståelse för de faktorer som påverkar konsumenternas beslutsfattande vid köp av möbler och hur Omni - kanaler och teknologiska innovationer kan bidra till möbelindustrin och hur det påverkar de olika marknadsföringskanalerna och hur det i slutändan kan förändra upplevelsen för kunden. Den teori som har använts i denna studie omfattar områdena Omni  kanaler, marknadsföring och detaljhandel, allmän detaljhandel och dess kundupplevelse , beslut oc...

 2. Photodynamic therapy to destroy pneumonia associated microorganisms using external irradiation source

  Science.gov (United States)

  Bassi, Rosane; Myakawa, Walter; Navarro, Ricardo S.; Baptista, Alessandra; Ribeiro, Martha Simões; Nunez, Silvia Cristina

  2018-02-01

  An endotracheal tube (ETT) is required for the management of critically ill, mechanically ventilated patients. Ventilatorassociated pneumonia (VAP) affects patients hospitalized in intensive care units; its risk of occurrence is 1% to up 3% for each day of mechanical ventilation. The polymicrobial nature of VAP is established with mixed bacterial-fungal biofilms colonizing the ETT. The microbial interaction enhances the microbial pathogenesis contributing to high indexes of morbidity/mortality. Antimicrobial Photodynamic Therapy (aPDT) could be a suitable therapy for decontamination of oral cavity and ETT at the same time, but the use of a fiber optics inside the ETT seems to not be appropriated since a cannula for secretion aspiration has to be introduced into the ETT to keep it's lumen. The aim of this study is to proof the concept that an external light source from a LED is capable of reach all areas of the ETT. We use a commercial ETT, 60μM methylene blue (MB), and a 660nm diode laser and calculated the transmission coefficient of light in different situations as only tube, tube with biofilm and biofilm+MB. The results prove that is possible to transmit light through the tube even in the presence of MB and biofilm although a high attenuation of about 60% was measured depending on the tested condition.

 3. ETT Seminar

  CERN Multimedia

  2002-01-01

  Monday 4 March, at 10h00 - SL Auditorium, Prévessin, bldg. 864 Radioisotopes in Medicine: Requirements, Production and Application by Gerd-J.BEYER / University Hospital of Geneva, Department of Radiology (see details at page 7 of the Weekly Bulletin nr 10/2002).  

 4. Abort inom den islamiska rättstraditionen

  OpenAIRE

  Sayed, Mosa

  2013-01-01

  Den svenska patientpopulationens stora heterogenitet, exempelvis med hänsyn till etnicitet, kultur, religion och nationell härkomst, kan på olika sätt påverka hur patienter uppfattar vad som utgör god vård. Islam och muslimer utgör idag en del av det svenska samhället och representerar en beaktansvärd del av dem som vänder sig till hälso- och sjukvården. Forskning om islam och frågor rörande hälso- och sjukvård i den svenska kontexten är dock begränsad. Inte minst gäller det synen på abort in...

 5. ProSeal laryngeal mask airway as an alternative to standard endotracheal tube in securing upper airway in the patients undergoing beating-heart coronary artery bypass grafting

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kalpana Shah

  2017-01-01

  Full Text Available Background: ProSeal laryngeal mask airways (PLMAs are routinely used after failed tracheal intubation as airway rescue, facilitating tracheal intubation by acting as a conduit and to secure airway during emergencies. In long duration surgeries, use of endotracheal tube (ETT is associated with various hemodynamic complications, which are minimally affected during PLMA use. However, except for few studies, there are no significant data available that promote the use of laryngeal mask during cardiac surgery. This prospective study was conducted with the objective of demonstrating the advantages of PLMA over ETT in the patients undergoing beating-heart coronary artery bypass graft (CABG. Methodology: This prospective, interventional study was carried out in 200 patients who underwent beating-heart CABG. Patients were randomized in equal numbers to either ETT group or PLMA group, and various hemodynamic and respiratory parameters were observed at different time points. Results: Patients in PLMA group had mean systolic blood pressure 126.10 ± 5.31 mmHg compared to the patients of ETT group 143.75 ± 6.02 mmHg. Pulse rate in the PLMA group was less (74.52 ± 10.79 per min (P < 0.05 compared to ETT group (81.72 ± 9.8. Thus, hemodynamic changes were significantly lower (P < 0.05 in PLMA than in ETT group. Respiratory parameters such as oxygen saturation, pressure CO 2 (pCO 2 , peak airway pressure, and lung compliance were similar to ETT group at all evaluation times. The incidence of adverse events was also lower in PLMA group. Conclusion: In experience hand, PLMA offers advantages over the ETT in airway management in the patients undergoing beating-heart CABG.

 6. Epistaxis during nasotracheal intubation: a randomized trial of the Parker Flex-Tip™ nasal endotracheal tube with a posterior facing bevel versus a standard nasal RAE endotracheal tube.

  Science.gov (United States)

  Earle, Rosie; Shanahan, Enda; Vaghadia, Himat; Sawka, Andrew; Tang, Raymond

  2017-04-01

  Nasotracheal intubation is a widely performed technique to facilitate anesthesia induction during oral, dental, and maxillofacial surgeries. The technique poses several risks not encountered with oropharyngeal intubation, most commonly epistaxis due to nasal mucosal abrasion. The purpose of this study was to test whether the use of the Parker Flex-Tip™ (PFT) nasal endotracheal tube (ETT) with a posterior facing bevel reduces epistaxis when compared with the standard nasal RAE ETT with a leftward facing bevel. Sixty American Society of Anesthesiologists physical status I and II patients undergoing oral or maxillofacial surgery with nasotracheal intubation were recruited. Patients were randomized to either a standard nasal RAE ETT or a PFT nasal ETT. The ETT was thermosoftened and lubricated for both study groups prior to insertion, and the size of the tube was chosen at the discretion of the attending anesthesiologist. The primary outcome was the incidence of epistaxis, with a secondary outcome of epistaxis severity (scored as none, mild, moderate, or severe). An investigator measured both outcomes five minutes after intubation was completed. Mild or moderate epistaxis was experienced by 22 of 30 (73%) patients in the PFT group compared with 21 of 30 (70%) patients in the standard nasal RAE ETT group (absolute risk reduction, 3%; 95% confidence interval, -19 to 25; P = 0.78). There were no occurrences of severe epistaxis in either group. There was no difference in the incidence or severity of epistaxis following nasal intubation using the Parker Flex-Tip nasal ETT when compared with a standard nasal RAE ETT. This trial was registered at ClinicalTrials.gov, identifier: NCT02315677.

 7. The significance of early post-exercise ST segment normalization.

  Science.gov (United States)

  Chow, Rudy; Fordyce, Christopher B; Gao, Min; Chan, Sammy; Gin, Kenneth; Bennett, Matthew

  2015-01-01

  The persistence of ST segment depression in recovery signifies a strongly positive exercise treadmill test (ETT). However, it is unclear if early recovery of ST segments portends a similar prognosis. We sought to determine if persistence of ST depression into recovery correlates with ischemic burden based on myocardial perfusion imaging (MPI). This was a retrospective analysis of 853 consecutive patients referred for exercise MPI at a tertiary academic center over a 24-month period. Patients were stratified into three groups based on the results of the ETT: normal (negative ETT), persistence (positive ETT with >1mm ST segment depression at 1minute in recovery) and early normalization (positive ETT with normalization, while 105 patients met criteria for persistence. The persistence group had a significantly greater SSS (8.48±7.77) than both the early normalization (4.34±4.98, pnormal (4.47±5.31, pnormalization and normal groups were not statistically different and met the prespecified non-inferiority margin (mean difference 0.12, -0.66=lower 95% CI, pnormal and 7.4% of early normalization groups. Among patients with an electrically positive ETT, recovery of ST segment depression within 1minute was associated with a lower SSS than patients with persistence of ST depression beyond 1minute. Furthermore, early ST segment recovery conferred a similar SSS to patients with a negative ETT. These results suggest that among patients evaluated for chest pain with a positive ETT, early recovery of the ST segment during recovery is associated with a significantly less ischemic burden on subsequent MPI and thus may represent a false positive finding in exercise treadmill testing. Copyright © 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.

 8. Survival Rates from Fracture of Endodontically Treated Premolars Restored with Full-coverage Crowns or Direct Resin Composite Restorations: A Retrospective Study.

  Science.gov (United States)

  Suksaphar, Warattama; Banomyong, Danuchit; Jirathanyanatt, Titalee; Ngoenwiwatkul, Yaowaluk

  2018-02-01

  The aim of the present study was to compare the survival rates against fracture of premolar endodontically treated teeth (ETT) restored with resin composite or crowns and to identify risk factors associated with the fracture. Data from dental records and radiographs of premolar ETT with postendodontic restorations (ie, resin composite or crowns) were collected between 2012 and 2016 and selected following selected inclusion and exclusion criteria. Tooth location, type of restoration, number of proximal contacts, and amount of tooth surface loss were recorded. The incidence and restorability of postendodontic fractures were identified. Survival rates against fracture of the 2 restoration types were calculated using Kaplan-Meier survival analysis. Any potential factors associated with fractures were identified using Cox proportional hazards models. The survival rate against fracture of ETT restored with crowns (95.1%) was higher than resin composite (77.0%). ETT restored with resin composite with 1 or 2 tooth surface losses and 2 proximal contacts had a high survival rate of 88.5% that was not significantly different from ETT with crowns. A higher incidence of restorability after fracture was observed in teeth restored with resin composite than crowns. The type of restoration and number of proximal contacts were identified as potential risk factors associated with fracture incidence. The survival rate against fracture of ETT restored with crowns was higher than resin composite. However, ETT with 1 or 2 tooth surface losses and 2 proximal contacts and restored with resin composite showed a high survival rate that was comparable with ETT restored with crowns. Copyright © 2017 American Association of Endodontists. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 9. Inspection of the nasopharynx prior to fiberoptic-guided nasotracheal intubation reduces the risk epistaxis.

  Science.gov (United States)

  Kwon, Min A; Song, Jaegyok; Kim, Seokkon; Ji, Seong-Mi; Bae, Jeongho

  2016-08-01

  Various complications may occur during nasotracheal intubation. This may include epistaxis and damage to the nasopharyngeal airway. We tested the hypothesis that the use of fiberoptic bronchoscopy (FOB)-guided intubation is superior to endotracheal tube (ETT) obturated with an inflated esophageal stethoscope. Patients were randomly assigned to 1 of 2 groups (n=22 each): either an FOB-guided intubation group or ETT obturated with an inflated esophageal stethoscope group. After the induction of general anesthesia, patients in the FOB group received an FOB inspection through the nostril without advancement of ETT. Then, after confirming the placement of the bronchoscope tip in the trachea, the lubricated ETT was advanced via the nostril to the trachea along the bronchoscope. In the obturated ETT insertion group, the proximal opening of the ETT was blunted with an inflated esophageal stethoscope. The ETT was inserted into the selected nostril and advanced blindly into the posterior oropharynx. Then, the esophageal stethoscope was removed and tracheal intubation was performed with the bronchoscope. The number of attempts for successful tracheal intubation, the degree of difficulty during insertion, and bleeding during bronchoscopy were recorded. Another anesthesiologist, blinded to the intubation method, estimated the severity of epistaxis 5minutes after the intubation and postoperative complications. The FOB group had significantly less epistaxis during bronchoscopy, better navigability, and fewer intubation attempts and redirections. Fiberoptic-guided nasotracheal intubation was associated with less epistaxis. It also showed better navigability and less redirection rate. Therefore, FOB as an intubation guide is superior to ETT with an inflated esophageal stethoscope when intubating a patient via the nasotracheal route. Copyright © 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.

 10. Doping and Public Health

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Ask Vest

  rad av världens främsta idrottsvetare och dopningsexperter hade mött upp för att presentera papers till en intresserad och engagerad publik. Temat för konferensen var "Doping and Public Health", och den aspekten behandlades också; dock tolkade flera presentatörer temat på sina egna vis, och hela...

 11. Tracheal palpation to assess endotracheal tube depth: an exploratory study.

  Science.gov (United States)

  McKay, William P; Klonarakis, Jim; Pelivanov, Vladko; O'Brien, Jennifer M; Plewes, Chris

  2014-03-01

  Correct placement of the endotracheal tube (ETT) occurs when the distal tip is in mid-trachea. This study compares two techniques used to place the ETT at the correct depth during intubation: tracheal palpation vs placement at a fixed depth at the patient's teeth. With approval of the Research Ethics Board, we recruited American Society of Anesthesiologists physical status I-II patients scheduled for elective surgery with tracheal intubation. Clinicians performing the tracheal intubations were asked to "advance the tube slowly once the tip is through the cords". An investigator palpated the patient's trachea with three fingers spread over the trachea from the larynx to the sternal notch. When the ETT tip was felt in the sternal notch, the ETT was immobilized and its position was determined by fibreoptic bronchoscopy. The position of the ETT tip was compared with our hospital standard, which is a depth at the incisors or gums of 23 cm for men and 21 cm for women. The primary outcome was the incidence of correct placement. Correct placement of the ETT was defined as a tip > 2.5 cm from the carina and > 3.5 cm below the vocal cords. Movement of the ETT tip was readily palpable in 77 of 92 patients studied, and bronchoscopy was performed in 85 patients. Placement by tracheal palpation resulted in more correct placements (71 [77%]; 95% confidence interval [CI] 74 to 81) than hospital standard depth at the incisors or gums (57 [61%]; 95% CI 58 to 66) (P = 0.037). The mean (SD) placement of the ETT tip in palpable subjects was 4.1 (1.7) cm above the carina, 1.9 cm (1.5-2.3 cm) below the ideal mid-tracheal position. Tracheal palpation requires no special equipment, takes only a few seconds to perform, and may improve ETT placement at the correct depth. Further studies are warranted.

 12. AUTOMATION AV GALLERKLIPPARE

  OpenAIRE

  Taboada Vargas, Marco Antonio

  2016-01-01

  Detta examensarbete handlar om automatisering och assistans att CE-märka en maskin. Arbetet innefattade automationsplanering, tillverkning av elskåp, montering på maskin och igångkörning. Automationsplaneringen bestod av elritningar och programmering. Elsystemet bestod av elskåp med bl.a. programmerbar logik, touch-panel och säkerhetskomponenter. CE-märkning utfördes enligt de direktiv, standarder och säkerhetsföreskrifter som bör följas. Nu med det nya automatiserade systemet är samm...

 13. Treatment of air pollution control residues with iron rich waste sulfuric acid: does it work for antimony (Sb)?

  Science.gov (United States)

  Okkenhaug, Gudny; Breedveld, Gijs D; Kirkeng, Terje; Lægreid, Marit; Mæhlum, Trond; Mulder, Jan

  2013-03-15

  Antimony (Sb) in air pollution control (APC) residues from municipal solid waste incineration has gained increased focus due to strict Sb leaching limits set by the EU landfill directive. Here we study the chemical speciation and solubility of Sb at the APC treatment facility NOAH Langøya (Norway), where iron (Fe)-rich sulfuric acid (∼3.6M, 2.3% Fe(II)), a waste product from the industrial extraction of ilmenite, is used for neutralization. Antimony in water extracts of untreated APC residues occurred exclusively as pentavalent antimonate, even at low pH and Eh values. The Sb solubility increased substantially at pH<10, possibly due to the dissolution of ettringite (at alkaline pH) or calcium (Ca)-antimonate. Treated APC residues, stored anoxically in the laboratory, simulating the conditions at the NOAH Langøya landfill, gave rise to decreasing concentrations of Sb in porewater, occurring exclusively as Sb(V). Concentrations of Sb decreased from 87-918μgL(-1) (day 3) to 18-69μgL(-1) (day 600). We hypothesize that an initial sorption of Sb to Fe(II)-Fe(III) hydroxides (green rust) and eventually precipitation of Ca- and Fe-antimonates (tripuhyite; FeSbO4) occurred. We conclude that Fe-rich, sulfuric acid waste is efficient to immobilize Sb in APC residues from waste incineration. Copyright © 2013 Elsevier B.V. All rights reserved.

 14. Endotracheal Tube Cuff Management at Altitude

  Science.gov (United States)

  2014-02-05

  the volume of saliva, if any, leaking around ETT cuffs. To simulate the clinical environment, four transport ventilators (Model 731, Impact...ETT. Table 1. Changes in ETT Cuff Pressure during the Study Method Sea Level (Baseline)a 8,000 fta Sea Level (Post-Flight)a 7.5 mm 8.0 mm...threshold typically required to prevent aspiration of secretions around the cuff. These findings have important clinical implications, as cuff

 15. BIM som Informationsbärare in i Förvaltningen : En studie vid Forsmarks Kraftgrupp

  OpenAIRE

  Svens, Therése

  2013-01-01

  BIM, Building Information Modeling, börjar vinna mark inom byggbranschen i Sverige och är en vedertagen process i vart och vartannat byggprojekt. Forsmarks Kraftgrupp står inför både upprustningar av sina anläggningar och nyproduktion av bland annat kontor, verkstad och hotell. BIM framstår nu som en lukrativ metod för att dra ner på projektkostnaderna, men även för att få ytterligare ordning och struktur på den enorma mängd dokumentation som ackumulerat under de dryga trettio åren av drift. ...

 16. Untitled

  African Journals Online (AJOL)

  separation of copper and iron from other metals have been achieved. The recovery ... The synthesis and ion-exchange behaviour of zirconium antimonate with molar ... Sb during the elution of the ions with HNO3 at different concentration (0.05.

 17. En obekväm sanning eller en stor bluff? : En analys av den visuella gestaltningen av fenomenet "global uppvärmning" i filmmediet

  OpenAIRE

  Eriksson, Anton; Oretoft, Mikael

  2010-01-01

  En uppsats som kritiskt granskar och analyserar den visuella gestaltningen i två dokumentärfilmer. Huvudtemat i filmerna är global uppvärmning och konsekvenserna av detta. Uppsatsens syfte är att undersöka den visuella gestaltningen av den miljödebatt som filmerna är en del i och genom detta belysa frågor som berör visuell kultur och popularisering av vetenskap.

 18. National Security Strategy of the United States of America

  Science.gov (United States)

  2017-12-18

  build new partnerships based on the principle of reciprocity. Economic tools—including sanctions, anti-mon- ey- laundering and anti-corruption...parency, and help ensure that money reaches its intended destination. INCENTIVIZE REFORMS: The United States will use diplomacy and assistance to

 19. Kreatör eller reklampelare? : En intervjustudie om influencers deltagande och påverkan i ett klädföretags kampanj

  OpenAIRE

  Törnqvist, Alexandra; Horneij, Sofia

  2018-01-01

  Creator or billboard? An interview study based on influencers’ participation and impact in a clothing company’s campaign. The purpose of this study is to examine six influencers’ experiences of participating in a clothing company's campaign. The aim is to acquire a deeper understanding of what impact the influencers have in the campaign. The method used is qualitative interviews with six of fifteen influencers who participated in a clothing company's campaign in October 2017. The influencers ...

 20. Konstruktionen av stress : En kvalitativ studie om hur stress upplevs i banksektorn

  OpenAIRE

  Blohm, Martin; Konradsson, Axel

  2017-01-01

  Bakgrund: Arbetslivet förändras ständigt till följd av digitaliseringen och tillgången till information ökar kraftigt. Banksektorn är en av de sektorer som påverkats mest av dessa förändringar och studier har visat att arbetsrelaterad stress ökar till följd av detta. Det är lätt att utifrån studier och fackliga undersökningar förknippa stress i banksektorn med arbetsmiljöproblem eftersom fokus ligger på ohälsa och sjukskrivning. Samtidigt vill många människor arbeta i banksektorn och i andra ...

 1. Waste heat recovery from SSAB’s Steel plant in Oxelösund using a Heat Pump

  OpenAIRE

  Abbas Sohani, Amir

  2016-01-01

  Detta projekt är inriktat på spillvärmepotentialer inom järn och stålindustrin. Högtemperaturvärme-pumpar för medelvarma temperaturkällor har modellerats. SSABs stålverk i Oxelusund har använts som exempel. Järn- och stålindustrin i Sverige är storkonsument av energi, tillsammans med pappers och massaindustrin. Det finns också en stor potential för spillvärmeåtervinning i stålindustrin. Det görs redan i Luleå t ex [1]. Järn och stålindustrins produktionsmetoder och spillvärmeåtervinning, spec...

 2. Är vi där än? - BIM inom produktion och försäljning : En fallstudie om hur BIM kan utveckla byggföretaget

  OpenAIRE

  Eriksson, Christoffer; Hansson, Mikaela

  2013-01-01

  Titania köpte hösten 2010 in programvaran Revit för att skapa möjligheten att kunna BIM-projektera sina ROT-projekt. En övergång från 2D-projektering har ännu inte skett då den allmänna synen inom företaget är att projekten innehåller för många komplexa delar i utförandet och därför bör lösas på plats. Idag säljer Titania sina råvindslägenheter när dessa står färdiga men de har som mål att tidigarelägga försäljningen av sina projekt, om detta ska kunna ske måste företaget ha mer material att ...

 3. Influence of Low Peak Respiratory Exchange Ratio on Cardiac Rehabilitation in Patients With Coronary Artery Disease.

  Science.gov (United States)

  Kim, Chul; Choi, Hee Eun; Lee, Ki Hoon; Kim, Young Joo; Lee, Sang Jae

  2016-12-01

  To compare and analyze the effects of cardiac rehabilitation (CR) in two groups based on the peak respiratory exchange ratio (RER peak ) 1.1 values using the exercise tolerance test (ETT) results, and to investigate the reasons for early termination of ETT. Patients with acute coronary syndrome who participated in CR exercise training were selected and all subjects underwent 6 weeks of CR exercise training. ETT was performed on a treadmill using a Modified Bruce Protocol before and after CR exercise training. According to the result of the first ETT, the subjects were divided into two groups: those with an RER peak ≥1.1 (n=33) and those with an RER peak rate of perceived exertion (RPE) and RPP (rate pressure product) at stage 3 decreased in both the RER peak means that patients with a lower exercise tolerance could also benefit from the effects of CR. Thoughtful consideration to identify the direct and indirect causes for the early termination of ETT would be necessary to improve the efficiency of CR.

 4. Oil and Gas in a New Arctic. Developments of the Energy Issue and Regional Strategic Dynamic; Olja och gas i ett nytt och foeraendrat Arktis. Energifraagans utveckling mot bakgrund av regionens strategiska dynamik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Granholm, Niklas; Kiesow, Ingolf

  2010-03-15

  This study has as its point of departure that large reserves of energy and minerals are deposited in the Arctic. There is uncertainty on how large these reserves are and if extraction of them is technically and economically feasible. As the Arctic gradually becomes more accessible as the melting of the sea-ice in the Arctic Ocean progresses, the region becomes more open to human activities than ever before. The energy issue in the Arctic develops against the background of the region's increasing geostrategic importance. Russia shows no hesitation, Norway also put considerable resources into energy extraction in the Arctic. Environ-mental protection is a more prominent issue in Norway, Canada and the USA than in Russia. In addition to the energy issue, other factors in the Arctic are also changing. Shipping, climate change, military strategy, nuclear weapons, overlapping territorial claims, developments in international security and national policies and efforts, are all parts of a development that does not easily let itself be described and analysed. The different factors under change develop according to their own character and inner logic and how they interact will be hard to foresee. Uncertainties of future developments in the Arctic therefore remain. The Arctic will become more clearly linked into developments in the rest of the world than hitherto. The region will no longer be exclusively an issue for the states in the region. The interest in the Arctic is on the increase, not only from the Arctic states, but also from external state actors in Europe and Asia, as well as multilateral organisations such as the European Union and NATO

 5. Direct analysis of bacterial viability in endotracheal tube biofilm from a pig model of methicillin-resistant Staphylococcus aureus pneumonia following antimicrobial therapy.

  Science.gov (United States)

  Fernández-Barat, Laia; Li Bassi, Gianluigi; Ferrer, Miquel; Bosch, Anna; Calvo, Maria; Vila, Jordi; Gabarrús, Albert; Martínez-Olondris, Pilar; Rigol, Montse; Esperatti, Mariano; Luque, Néstor; Torres, Antoni

  2012-07-01

  Confocal laser scanning microscopy (CLSM) helps to observe the biofilms formed in the endotracheal tube (ETT) of ventilated subjects and to determine its structure and bacterial viability using specific dyes. We compared the effect of three different treatments (placebo, linezolid, and vancomycin) on the bacterial biofilm viability captured by CLSM. Eight pigs with pneumonia induced by methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) were ventilated up to 96 h and treated with linezolid, vancomycin, or placebo (controls). ETT images were microscopically examined after staining with the live/dead(®) BacLight(™) Kit (Invitrogen, Barcelona, Spain) with a confocal laser scanning microscope. We analyzed 127 images obtained by CLSM. The median ratio of live/dead bacteria was 0.51, 0.74, and 1 for the linezolid, vancomycin, and control groups, respectively (P = 0.002 for the three groups); this ratio was significantly lower for the linezolid group, compared with the control group (P = 0.001). Images showed bacterial biofilm attached and non-attached to the ETT surface but growing within secretions accumulated inside ETT. Systemic treatment with linezolid is associated with a higher proportion of dead bacteria in the ETT biofilm of animals with MRSA pneumonia. Biofilm clusters not necessarily attach to the ETT surface. © 2012 Federation of European Microbiological Societies. Published by Blackwell Publishing Ltd. All rights reserved.

 6. Synthesis and adsorption behaviour of some organic and inorganic sorbents for some hazardous toxic elements

  International Nuclear Information System (INIS)

  El-Naggar, I.M.; Abou-Mesalam, M.M.; Abdel-Hamid, M.M.; Shady, S.A.; Aly, H.F.

  2000-01-01

  Poly (acrylamide-acrylic acid ) -zirconium phosphate p(AM-AA) -Zr p is a new organic resin and can be synthesized by gamma radiation induced polymerization of acrylic acid (AA) in the presence of poly acrylamide (PAM) using a template polymerization technique in the presence of zirconium oxychloride and then soaking in phosphoric acid. The obtained polymer shows an excellent thermal and chemical stabilities, high capacities measurements in addition to high selectivity behaviour to some hazardous heavy metals. In a comparative study for the previous organic resin, P(AM-AA)-Zr P with cerium(IV) antimonate (Ce Sb) and titanium (IV) antimonate (Ti Sb) as inorganic ion exchangers we can concluded that both of Ce Sb and Ti Sb have a greater selectivities to the hazardous heavy metals as compared with p(AM-AA) Zr P whereas the later has a higher capacity than Ce Sb and Ti Sb

 7. Endotracheal Tube Cuff Pressures in Patients Intubated Prior to Helicopter EMS Transport

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joseph Tennyson

  2016-11-01

  Full Text Available Introduction Endotracheal intubation is a common intervention in critical care patients undergoing helicopter emergency medical services (HEMS transportation. Measurement of endotracheal tube (ETT cuff pressures is not common practice in patients referred to our service. Animal studies have demonstrated an association between the pressure of the ETT cuff on the tracheal mucosa and decreased blood flow leading to mucosal ischemia and scarring. Cuff pressures greater than 30 cmH2O impede mucosal capillary blood flow. Multiple prior studies have recommended 30 cmH2O as the maximum safe cuff inflation pressure. This study sought to evaluate the inflation pressures in ETT cuffs of patients presenting to HEMS. Methods We enrolled a convenience sample of patients presenting to UMass Memorial LifeFlight who were intubated by the sending facility or emergency medical services (EMS agency. Flight crews measured the ETT cuff pressures using a commercially available device. Those patients intubated by the flight crew were excluded from this analysis as the cuff was inflated with the manometer to a standardized pressure. Crews logged the results on a research form, and we analyzed the data using Microsoft Excel and an online statistical analysis tool. Results We analyzed data for 55 patients. There was a mean age of 57 years (range 18–90. The mean ETT cuff pressure was 70 (95% CI= [61–80] cmH2O. The mean lies 40 cmH2O above the maximum accepted value of 30 cmH2O (p120 cmH2O, the maximum pressure on the analog gauge. Conclusion Patients presenting to HEMS after intubation by the referral agency (EMS or hospital have ETT cuffs inflated to pressures that are, on average, more than double the recommended maximum. These patients are at risk for tracheal mucosal injury and scarring from decreased mucosal capillary blood flow. Hospital and EMS providers should use ETT cuff manometry to ensure that they inflate ETT cuffs to safe pressures.

 8. Greger Anderson & Ursula Geisler: Fruktan, fascination, frändskap [... etc.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fjeldsøe, Michael

  2007-01-01

  review essay: Greger Andersson & Ursula Geisler (eds.), Fruktan, fascination och frändskap. Det svenska musiklivet och nazismen, Malmö, 2006; Henrik Karlsson, Det fruktade märket. Wilhelm Peterson-Berger, antisemitismen och antinazismen, Malmö, 2005; Horst Weber and Stefan Drees (eds.), Quellen z...

 9. Methodology - evaluation of strategies -and the system for taking care of spent nuclear fuel; Metodval - utvaerdering av strategier och system foer att ta hand om anvaent kaernbraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2010-10-15

  This report deals with the question of how the Swedish spent nuclear fuel is to be disposed of. What are the requirements? What are the alternatives? In the main chapter of the report, an evaluation is made of the KBS-3 method compared with other strategies and systems for final disposal of spent nuclear fuel. An appendix to the report presents in general terms how the KBS-3 method has developed from the end of the 1970s up to today. The report is one of a number of supporting documents for SKB's applications for construction and operation of the final repository for spent nuclear fuel. In parallel with and as a basis for the present report, SKB has prepared the reports 'Principer, strategier och system foer slutligt omhaendertagande av anvaent kaernbraensle' ('Principles, strategies and systems for final disposal of spent nuclear fuel') /Grundfelt 2010a/, 'Jaemfoerelse mellan KBS-3-metoden och deponering i djupa borrhaal foer slutlig foervaring av anvaent kaernbraensle' ('Comparison between the KBS-3 method and deposition in deep boreholes for final disposal of spent nuclear fuel') /Grundfelt 2010b/ and 'Utvecklingen av KBS-3-metoden. Genomgaang av forskningsprogram, saekerhetsanalyser, myndighetsgranskningar samt SKB:s internationella forskningssamarbete' ('Development of the KBS-3 method. Review of research programmes, safety assessments, regulatory reviews and SKB's international research cooperation') /SKB 2010a/. The reports are in Swedish, but contain summaries in English. The first report is an update of the comprehensive account of alternative methods presented by SKB in 2000. The second report presents a comparison between the KBS-3 method and the Deep Boreholes concept, plus a status report on research and development in the area of Deep Boreholes. The last report describes how the KBS-3 method has been developed from the end of the 1970s up to today. It further describes how the

 10. Billedet af Øresundsregionen i danske og svenske medier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ørsten, Mark; Eberholst, Mads Kæmsgaard; Falkheimer, Jesper

  2012-01-01

  Den svenska mediebilden av Danmark kan summeras: - SEX, DRUGS, EL, SPORT OCH ROCK´N ROLL – Gratistidningar och nationella svenska mediers bevakning domineras av en enkel servicejournalistik om Öresundsregionen, men inte av brott som man kanske kan tro, säger Jesper Falkheimer, medieforskare och...

 11. Unduski näidend soome keeles

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Jaan Unduski näidend "Good-bye, Vienna" tõlgiti soome keelde ja loeti ette festivalil "Baltic Circle". Samal üritusel loeti ette ka lätlase Inga Abele ja leedulase Marius Ivashkevichiuse näidendeid

 12. Ömsesidiga överenskommelser enligt skatteavtal

  OpenAIRE

  Sallander, Ann-Sophie

  2013-01-01

  Ömsesidiga överenskommelser (eng. mutual agreement procedures) återfinns huvudsakligen i artikel 25 OECD:s modellavtal. Syftet med sådana överenskommelser är att undvika internationell dubbelbeskattning. Överenskommelserna kan antingen utgöra ett rättsmedel, som är ett alternativ till domstolsförfarande, eller verka som ett medel för att få skatteavtalen att fungera bättre mellan de avtalsslutande staterna. De rättsliga svårigheter som uppkommer i samband med överenskommelserna beror huvudsak...

 13. Utveckling av examination av examensarbeten på kandidatnivå

  OpenAIRE

  Trofast, Tobias; Haugum, Dag; Lundberg, Jonas; Nygren, Victoria; Nyström, Tommie; Svensson, Gary; Thunborg, Maria; Törnqvist, Tomas

  2012-01-01

  Detta paper beskriver arbetet med att utveckla en modell för utveckling av examination av examensarbeten på kandidatnivå (UEX) vid Institutionen för Teknik och Naturvetenskap, Linköpings Universitet under läsåret 2010-2011. Modellen har utvecklats och testats vid utbildningsprogrammet Grafisk Design och Kommunikation (GDK), men med syfte att kunna appliceras även på andra kandidatprograms examensarbete. Det projektet prövat är om man kan höja kvaliteten på examensarbeten och effektiviteten i ...

 14. Establishment of Cladonia stellaris after artificial dispersal in an unfenced forest in northern Sweden

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Samuel Roturier

  2009-12-01

  fragment över hela provytan. Lavens etablering följdes med hjälp av fotoinventering. År 2006, tre år efter första inventeringen, hade alla provytor betats av ren och lavens täckningsgrad hade reducerats betydligt. Vid inventeringen 2008 hade lavens täckningsgrad ökat med upp till 54% (intakt lav resp. 88% (lavfragment, i jämförelse med täckningsgraden den första inventeringen. Mellan 2006 och 2008 ökade antalet fragment per provyta signifikant vilket indikerar en fortsatt naturlig etablering med spridning via fragment. Att sprida lav i form av intakta lavbålar förefaller mindre kostnadseffektivt än spridning av lav i fragmentform om spridningsområdet är öppet för renbete. Resultaten utgör ett stöd för hypotesen att artificiell spridning av renlav kan vara ett effektivt sätt att restaurera viktiga renbetesområden, även om området inte är skyddat för renbete.

 15. "Mu vend mu õde ja mina põgeneme Valguskoonused kalduvad ..." = "Min bror min syster och jag flyr Ljuskäglor välter över vägkanten ..." : [luuletused] / Catharina Gripenberg ; tlk. Juta-Tiia Mägi

  Index Scriptorium Estoniae

  Gripenberg, Catharina

  2004-01-01

  Sisu: "Mu vend mu õde ja mina põgeneme Valguskoonused kalduvad ..." = "Min bror min syster och jag flyr Ljuskäglor välter över vägkanten ..."; "Tean, et kajad vastavad, aga väga lühidalt. Valad sa välja oma ..." = "Vet att ekon svarar, men i all korthet. Gjuter du ut ditt hjärta ..."; "Kirjasõber, ma otsin välja jääkraabitsa ..." = "Brevvän, jag lagrar upp med fönsterskapare ..."; "Säravselge hommik. Linnupojad trügivad välja kolbast ..." = "Det var en glasklar morgon. Fågelungarna knuffas från skallen ..."; Armastuskiri = Kärleksbrev

 16. Winter-catastrophies in the reindeer husbandry of Finland: Losses and their prevention

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Timo Helle

  1982-05-01

  änds fôr att forebygga katastrofer. En renkatastrof har definierats som en Situation, dar antalet av renar (över 1-åriga och kalvar stannar 20% under genomsnittet av de två foregående årens renantal. I vinterkatastroferna under renskotselåren 1970/71 — 1980/81 förlorades 4.5% av det totala renantalet. Förlusterna var störst i nordligaste Lappland, dar det inte finns alternativ föda till renlaven (hänglav och tillskottsutfodring, såsom i renskotselområdets södra och mellersta delar. I Kaldoaivi renbeteslag i Utsjoki, som granskas närmare, är kalvprocenten beroende av hur val renarna klarar sig över vintern (r=0.62, n=ll, p«0.05. Mellan kalvarnas slaktvikt på förvintern och kalvprocenten forekommer också en positiv korrelation (r=0.79, n=7, p«0.05. Under svåra vintrar är hanrenarnas dödlighet relativt sett större an honrenarnas. Vinterkatastrofer kan forebyggas genom att minska renantalet och genom att inrikta slakten på populationens mest riskfyllda del. Det har visat sig att den mest effektiva metoden är tillskotts- och nödutfodring. Under normalår användes under 1970-talet till tillskottsutfodring 0.5—1.5 miljoner kg torrt hö, d.v.s. 5.9—12.5 kg per ren över ett år. Med intensiv utfodring i inhägnader skotte man under normala vintrar 10—16% av renstammen. Tilskottsutfodring och skötsel i inhågner år vanligast i renskotselområdets södra och mellersta delar, dår man kan få det nödvändiga fodret från egna marker.

 17. Effects of Tribulus terrestris on monosodium iodoacetate-induced osteoarthritis pain in rats

  Science.gov (United States)

  Park, Young Jin; Cho, Young-Rak; Oh, Joa Sub; Ahn, Eun-Kyung

  2017-01-01

  Tribulus terrestris L. (T. terrestris) has been used as a traditional medicine for the treatment of diuretic, lithontriptic, edema and urinary infections. Previous studies have indicated that it is effective in improving inflammation by regulating tumor necrosis factor-α (TNF)-α, interleukin (IL)-6, IL-10, nitric oxide (NO) and cyclooxygenase (COX)-2. However, the effects and mechanism of action of T. terrestris on osteoarthritis (OA) remain unknown. Therefore, the present study aimed to evaluate the effects of the ethanolic extract of T. terrestris (ETT) in a monosodium iodoacetate (MIA)-induced OA animal model. OA was induced in LEW/SSNHSD rats by intra-articular injection of MIA. Morphometric changes and parameters of the tibial trabecular bone were determined using micro-computed tomography. The molecular mechanisms of ETT in OA were investigated using reverse transcription-polymerase chain reaction, western blotting and gelatin zymogram analysis. Treatment with ETT attenuated MIA-induced OA, and this effect was mediated by the downregulation of NO synthase 2, COX-2, TNF-α and IL-6. Furthermore, the ETT-mediated attenuation of OA was also dependent on the expression of matrix metalloproteinases-2 and −9. The results of the current study indicate that further evaluation of the mechanisms underlying the attenuation of MIA-induced OA by ETT are required, and may support the development of ETT as a potential therapeutic agent for the treatment of inflammatory diseases such as OA. PMID:28849084

 18. Preparation of Ultra Low-κ Porous SiOCH Films from Ring-Type Siloxane with Unsaturated Hydrocarbon Side Chains by Spin-On Deposition

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chun-Xiao, Yang; Chi, Zhang; Qing-Qing, Sun; Sai-Sheng, Xu; Li-Feng, Zhang; Yu, Shi; Shi-Jin, Ding; Wei, Zhang

  2010-01-01

  An ultra-low-dielectric-constant (ultra low-k, or ULK) porous SiOCH film is prepared using a single ring-type siloxane precursor of the 2,4,6,8-tetravinyl-2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxane by means of spin-on deposition, followed by crosslinking reactions between the precursor monomers under UV irradiation. The as-prepared film has an ultra low k of 2.41 at 1 MHz due to incorporation of pores and hydrocarbon crosslinkages, a leakage current density of 9.86 × 10 −7 A/cm 2 at 1 MV/cm, as well as a breakdown field strength of ∼1.5 MV/cm. Further, annealing at 300°C results in lower k (i.e., 1.94 at 1 MHz), smaller leakage current density (2.96 × 10 −7 A/cm 2 at 1 MV/cm) and higher breakdown field strength (about 3.5 MV/cm), which are likely caused by the short-ranged structural rearrangement and reduction of defects in the film. Finally, the mechanical properties and surface morphology of films are also evaluated after different temperature annealing. (condensed matter: electronic structure, electrical, magnetic, and optical properties)

 19. Bulletin of Materials Science | Indian Academy of Sciences

  Indian Academy of Sciences (India)

  Nanoparticles of barium gadolinium antimonate (Ba2GdSbO6), a complex perovskite-type oxide, has been synthesized using an auto ignition combustion process for the first time. The nanoparticles thus obtained have been characterized by powder X-ray diffraction, thermogravimetric analysis, differential thermal analysis, ...

 20. The type III secretion system is involved in the invasion and intracellular survival of Escherichia coli K1 in human brain microvascular endothelial cells

  OpenAIRE

  Yao, Yufeng; Xie, Yi; Perace, Donna; Zhong, Yi; Lu, Jie; Tao, Jing; Guo, Xiaokui; Kim, Kwang Sik

  2009-01-01

  Type III secretion systems have been documented in many Gram-negative bacteria, including enterohemorrhagic Escherichia coli. We have previously shown the existence of a putative type III secretion system in meningitis-causing E. coli K1 strains, referred to as E. coli type III secretion 2 (ETT2). The sequence of ETT2 in meningitis-causing E. coli K1 strain EC10 (O7:K1) revealed that ETT2 comprises the epr, epa and eiv genes, but bears mutations, deletions and insertions. We constructed the E...