WorldWideScience

Sample records for antibakteriaalsete veterinaarravimite mju

 1. Īpašības vārdu un emocijzīmju lietojums mikrobloga vietnes twitter.com ziņojumos

  OpenAIRE

  Šteina, Monta

  2017-01-01

  Šis bakalaura darbs ir veltīts īpašības vārdu un emocijzīmju lietojuma analīzei mikrobloga vietnes twitter.com ziņojumos. Pētījuma mērķis ir konstatēt, vai twitter.com lietotāji mēdz papildināt vai aizstāt īpašības vārdus ar emocijzīmēm, izpaužot domas, jūtas un emocijas. Pētījuma teorētiskā daļa sniedz ieskatu literatūrā par mutvārdu un rakstvieda saziņu, valodas funkcijām, emocijām, īpašības vārdiem, un valodu internetā, it īpaši mikrobloga vietnēs un twitter.com, turpretim empīriskajā daļā...

 2. Psiholoģiskās labklājības un personības iezīmju saistība dažādos vecumposmos.

  OpenAIRE

  Barkāne, Zaiga

  2008-01-01

  Pētījuma mērķis bija noteikt personības iezīmju un psiholoģiskās labklājības saistības pieaugušo izlasē, kā arī atšķirības agrā un vidējā pieaugušo vecumposmu grupās. Saistību noteikšanai pētījumā piedalījās 102 respondenti vecumā no 18–58 g., no kuriem 26% ir vīrieši un 73% sievietes. Personības iezīmju novērtēšanai tika izmantota Lielā Piecnieka aptauja (BFI ) (Benet-Martinez & John, 1998 (I. Austera adaptācija - Schmitt, Allik, Austers et al., 2006)), bet psiholoģiskās labklājības līmenis ...

 3. Zodiaka zīmju dizaina vēsture un nozīme tēla veidošanā

  OpenAIRE

  Freimane, Lāsma

  2015-01-01

  Jau senatnē astroloģija bijusi kā nozīmīga sastāvdaļa cilvēku ikdienas dzīvē. Ar zodiaka zīmēm tika saistīti mitoloģiskie tēli, cilvēki rūpīgi sekoja līdzi Mēness fāzēm un planētu stāvoklim debesīs, tā paredzot labvēlīgākos laikus savas ikdienas dzīves plānošanā. Arī mūsdienās grāmatnīcu plaukti ar katru gadu arvien vairāk pildās ar Mēness kalendāriem, no kā var secināt, ka šī mācība cilvēkiem šķiet aktuāla. Lai vai kā, tomēr vēl aizvien liela daļa sabiedrības pret astroloģiju ir noskaņota...

 4. Prefiksālo verbu dialektālo nozīmju veidošanās Ziemeļrietumvidzemes izloksnēs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elga Kagaine

  2011-12-01

  Full Text Available DIE FORMIERUNG VON SPEZIFISCH MUNDARTLICHEN BEDEUTUNGEN DER PRÄFIXALEN VERBA IN NORDWESTLICHEN MUNDARTEN VON VIDZEMEZusammenfassungDie Formierung von spezifisch mundartlichen Bedeutungen der präfixalen Verba wird sowohl von allgemeinen Ursachen der Entwicklung und Veränderung der Wortbedeutungen, wie auch von mundartlichen Bedeutungseigentümlichkeiten der entsprechenden Wortbildungselementen verursacht. Die präfixalen Verba, die spezifisch mundartliche Bedeutungen haben, kann man – die Ursachen dieser Spezifik in Acht nehmend – in drei Gruppen einteilen:1 Verba, deren mundartliche Bedeutungen von mundartlichen Bedeutungseigentümlichkei­ten des Präfixes verursacht sind, z. B., apliku kurpes ap skapi ‘habe die Schuhe unter Schrank gelegt’, apmêzis roĩdu apuž lâvu apužã ‘(er hat das Kehricht unter Pritsche gekehrt’. In nordwes­tlichen Mundarten von Vidzeme hat das Präfix ap- in verbalen Zusammensetzungen eine mun­dartliche Bedeutung ‘unter etwas (z. B., unterlegen, unterschieben’; präfixale Verba mit ap-, die eine solche Bedeutung haben, bilden eine bestimmte lexikalisch-semantische Gruppe;2 Verba, deren mundartliche Bedeutungen von mundartlichen Bedeutungseigentümlich­keiten des Stammverbums verursacht sind (die Bedeutungen von präfixalen Verba sind ja mit den Bedeutungen von Stammwörtern eng verbunden, z. B., gurt ‘sinken, einsinken’ (snieks i čagàne, kãjas gur̃st iekšã und sagurt ‘zusammenfallen’ (gàn jàu sagur̃s sẽnes / vãroties/;3 Verba, deren mundartliche Bedeutungen als Resultat der Bedeutungsentwicklung des De­rivates zu betrachten sind. Diese Entwicklung steht im Zusammenhang mit allgemeinen Ursachen von semantischen Veränderungsprozessen (Bedeutungsübertragungen und -erweiterungen, Kon­kretisierung, Analogie u. s. w., z. B., aizbilst ‘verwünschen’.

 5. Decision Analysis of the Benefits and Costs of Screening for Prostate Cancer

  Science.gov (United States)

  2014-08-01

  Accessed March 12. 2010. 8. Wekh HG. Blade WC. Overdiagnosis in c.ancet. J MJU Cancer lnst. 2010;102(9):605-613. 9. l<lolz l. Zhang l. l am A. Nam...I year and every 3 yean thereafter (12). Men who pro· gressed to more aggressive disease (Gleason histology score of 7 on repeated biopsy, clinical

 6. Use of Quantitative Morphological Analysis Combined with a Large Sample Size for Estimating Morphological Variability in a Case Study of Armoured Mite Carabodes subarcticus Trägårdh, 1902 (Acari: Oribatida: Carabodidae / Carabodes Subarcticus Trägårdh, 1902 (Acari: Oribatida: Carabodidae Bruòçrèu Taksonomijâ Plaðâk Pielietoto Pazîmju Morfoloìijas Mainîbas Kvantitatîva Un Kvalitatîva Analîze Relatîvi Lielâ Paraugkopâ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kagainis Uìis

  2015-12-01

  Full Text Available The morphology of Oribatida and similar little-known groups of organisms varies considerably, which complicates morphological analysis (e.g. species descriptions. Qualitative analyses have been carried out mostly on a small number of individuals (n < 25. There is lack of studies dealing with mechanisms of how that variation can change in relation to sample size and insufficient discussion on whether qualitative or quantitative analysis is more appropriate for description of morphological variability. A total of 500 adult Carabodes subarcticus Trägårdh, 1902 Oribatida were collected from a local population. Six qualitative and six quantitative traits were characterised using light microscopy and scanning electron microscopy. The relationships between the sample size of different subsamples (n < 500 and morphological variation were examined using randomised selection (10 000 replicates and calculation of the percentage of cases in which the sizevalues were within a certain distance (less than 10%, 25%, or 50% from the range of the reference population (n = 500. Qualitative traits were significantly less variable than quantitative due to binomial distribution of the obtained data; thus they were less comparable and interpretive to describe morphological variability. When sample size was small (n < 25, in less than 2 to 15% of cases the observed variability was within 10% distance of the range of the reference population. Larger sample sizes resulted in size-ranges that approached those of the reference population. It is possible that execution of quantitative characterisation and use of relatively larger sample sizes could improve species descriptions by characterising the morphological variability more precisely and objectively.

 7. Latvijas sabiedrisko attiecību līderu novērtējums: mediju, SA aģentūru, klientu un topošo SA speciālistu viedokļi

  OpenAIRE

  Freiberga, Anna

  2017-01-01

  Bakalaura darba ‘’Latvijas sabiedrisko attiecību līderu novērtējums: mediju, SA aģentūru, klientu un topošo SA speciālistu viedokļi’’ pētījuma problēma ir Latvijas sabiedrisko attiecību nozarē nav noteikti konkrēti līderi. Bakalaura darbs sastāv no teorētiskās, metodoloģiskās un empīriskās daļas. Teorētiskajā daļā ir aprakstīta Sabiedrisko attiecību teorija, sabiedrisko attiecību raksturojums un vēsture, sabiedrisko attiecību mērķi, iezīmju teoriju, uzvedības iezīmju teoriju, līdera teoriju,...

 8. Apmierinātības ar dzīvi, apmierinātības ar darbu un emocionālā intelekta saistības

  OpenAIRE

  Tavare, Dace

  2015-01-01

  Pētījuma mērķis bija noskaidrot saistības starp apmierinātību ar dzīvi, apmierinātību ar darbu un emocionālo intelektu, kā arī noskaidrot kā emocionālā intelekta rādītāji prognozē iepriekšminētos mainīgos. Pētījumā piedalījās 135 respondenti (74 sievietes, 61 vīrietis), vecumā no 20 - 45 gadiem. Respondentiem bija jāaizpilda trīs aptaujas - Iezīmju emocionālā intelekta aptauja – īsā versija (TEIQue-SF, Trait Emotional Intelligence Questionnaire – Short Form, Petrides & Furnham, 2001), A...

 9. Kukuļa izspiešanas nošķiršana no kukuļa pieprasīšanas

  OpenAIRE

  Ivanovs, Igors

  2015-01-01

  Bakalaura darbs ir veltīts divu kukuļņemšanas kvalificējošo pazīmju – kukuļa pieprasīšanas un kukuļa izspiešanas – izpētei un analīzei. Darba gaitā autors secina, ka praksē kriminālprocesa ietvaros ne vienmēr tiek visaptveroši analizēts jautājums, vai darbība, par kuru dots kukulis, bija likumīga vai nelikumīga, un vai valsts amatpersona apdraudēja personas likumīgās intereses vai nē, kas var novest pie kļūdainas noziedzīga nodarījuma kvalifikācijas. Ievērojot teorētiskās atziņas un apkopoto ...

 10. Saistība starp pusaudžu piederības izjūtu skolai un mācību sasniegumiem

  OpenAIRE

  Jēkabsone, Agnese

  2008-01-01

  Jēkabsone, A., bakalaura darbs „ Saistība starp pusaudžu piederības izjūtu skolai un mācību sasniegumiem”. Pētījuma teorētiskajā daļā autore apkopo un analizē Ā. Adlera, M. Balsona, E. Eriksona, J. Maļickas atziņas par piederības jēdzienu, tās uzbūvi, kā arī teorētiski pamato piederības izjūtas un mācību sasniegumu noteicošām pazīmes. Pētījuma empīriskajā daļā tiek veikta piederības izjūtas un mācību sasniegumu pazīmju empīriskā pārbaude. Datu ieguvei tika izmantota anketēšana, savukār...

 11. Darbības vide kā iekšējās pasaules metafora Larsa fon Trīra filmās "Antikrists" un "Melanholija"

  OpenAIRE

  Gulbe, Elīna

  2012-01-01

  Bakalaura darbā pētīta Larsa fon Trīra filmu „Antikrists” un „Melanholija” darbības vides metaforiskā saistība ar tēlu apziņas pasauli. Pētījuma problēma saistāma ar mizanscēnas, tajā sastopamo zīmju un kodu interpretācijas nozīmi filmas varoņu apziņas pasaules pārdzīvojumu atklāšanā. Teorētiskajā daļā apskatīti kino semiotikas pamatelementi, kuri saistāmi ar darbības vidi, kā arī sniegts ieskats dāņu kino un Larsa fon Trīra radošajā darbībā. Metodoloģiskajā daļā aprakstītas pētījumā iz...

 12. Mode modernitātē: estētiskie un temporālie aspekti

  OpenAIRE

  Bērtule, Elīna

  2015-01-01

  Darbā aplūkots apģērba modes fenomens un tā attīstība modernajā laikmetā. Modes un modernitātes ciešā saikne ļauj modi skatīt kā modernitātes pilnīgāko ekspresiju. Ņemot vērā modes uzmanību pret izskatu un skaistumu un galvenokārt pamatojoties uz tādu autoru kā Bodlēra, Barta, Zimmela un Malarmē koncepcijām, tiek pētītas modes skaistuma atklāšanas iespējas un estētiskas vērtības nozīmju radīšana. Respektējot apģērba modes piesaistītību ķermenim, darbā uzmanība tiek veltīta arī drēbēm un ķerme...

 13. Uzņēmuma tēla ietekme uz zīmola popularitāti, pamatojoties uz "Nike Inc." kompānijas piemēru.

  OpenAIRE

  Kadauova, Aļona

  2015-01-01

  Šī diplomdarba tēmas aktualitāti nosaka tas, ka pētījumi un praktiskā pieredze parāda, ka mūsdienās veiksmīgai kompānijai ir jābūt zīmola stratēģijai, kas ir virzīta uz patērētāja uzticības veidošanu. Tā kā zīmola „vērtību” nosaka patērētāja gatavība iegādāties preci par daudz augstāku cenu, ja tirgū ir citu prečzīmju analoģiskās preces. Šī diplomdarba mērķis ir uzņēmuma tēla ietekmes uz zīmola popularitāti būtības atklāšana, izanalizējot teoriju. Kā arī izpētīt kompānijas "Nike Inc." zīmo...

 14. Temporal species turnover and plant community changes across different habitats in the Lake Engure Nature Park, Latvia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rūsiņa Solvita

  2014-04-01

  Full Text Available Veģetācijas dinamikas izpētē reti ir gadījumi, kad monitoringu vienlaicīgi veic vairākās atšķirīgās ekosistēmās. Tomēr šāda veida pētījumi ļauj padziļināti izprast veģetācijas struktūras un pazīmju izmaiņu mehānismus. Šajā pētījumā aplūkotas lakstaugu stāva izmaiņas, sugu aprite un sugu skaita-laika attiecība dažādu biotopu griezumā 12 gadu periodā ILTER monitoringa stacijā Engures ezera dabas parkā. Sugu aprite laikā definēta kā atšķirība sugu sastāvā starp diviem laika periodiem. Sugu skaita-laika attiecība tika novērtēta, izmantojot slīdošo logu pieeju. Detrendētā korespondentanalīze izmantota, lai noskaidrotu ikgadējās izmaiņas sugu sastāvā. Sugu skaits un kumulatīvais skaits, kā arī daudzveidība izteiktāk mainījās sugām bagātākajos nemeža biotopos, bet mazāk - meža biotopos. Sugu aprite stipri atšķīrās starp biotopiem, un tā nebija saistīta ar biotopu stabilitāti, kā tas konstatēts citos līdzīgos pētījumos. Sugu skaita-laika attiecība sešos biotopos bija stipri zemāka, nekā minēts līdz šim publicētos pētījumos. Tas varētu būt skaidrojams ar kopējo platuma grādu sugu daudzveidības gradientu, jo līdzšinējie pētījumi veikti galvenokārt zemajos platuma grādos, bet šajā pētījumā apskatītie biotopi reprezentē boreālo zonu. Augstajos platuma grādos gan sugu daudzveidība, gan aprite ir zemāka nekā zemajos platuma grādos. Veģetācijas dinamika nabadzīgā zālājā skābā augsnē, starpkāpu ieplakā, zāļu purvā un kāpu mežā interpretējama kā fluktuācijas. Sausā un mitrā mežā un piejūras zālājā bija novērojamas veģetācijas virzītas izmaiņas jeb sukcesija (attiecīgi - kserofitizācija, sugu sastāva nomaiņa un aizaugšana. Pludmales veģetācijas izmaiņās konstatētas gan dabiskas sukcesijas pazīmes (veģetācijas saslēgšanās, gan antropogēni izraisītu fluktuāciju pazīmes.

 15. General Aviation Citizen Science Pilot Study to Help Tackle Remote Sensing of Harmful Algal Blooms (HABs)

  Science.gov (United States)

  Ansari, R.

  2017-12-01

  S+kLy7epOPsvj+AHewsMjZWpvZ7dCg05wmOwki11A965zFvv8vaa2xg7Zt0mEhg/oBI/+vVJlAx/OC+dBMSHpVp2j36THZPDGb7OWjyMJ2HGKrMnbB3HqCDkgmzLNgx/X6tXyztEJqy7PVYc504xdLx2qf6O2y5UJFfXLD2Mx/rCDt7W1TScIyVEQPTrBYDcysmcXLOcMkyZieqCedoUrBHUfukJMlm5vQ6GcCl0phHXg8iQdbQNXjIbH8+tUCOOEfDndkJY7fw4R8oMj3OecDvdzR//k906vMH/6PRsfAj9AfKcXXt2BQlogjFPoHB4/TLcrUMjLY4FQvoXlBJP5O1gwY/hh4ce4hGNxTT/ND4MwFrCYZO7OGMHYwgKVhR3zcMZjyoxxzg1v/kUcC2vCiMfCkfGOMQaarEG4Z4GJnrBI55xW8uWZ9G5oYscPZWTshF/8mCNABxAGkvGn2crDgpYyc8XACb/sZGLBSp4YlVhsTxeUDdqMeYzB8IJBDF6RKQtndqUiJ/hi/cVaCLm43jOPQG7Ehx5+jN++GJ8KyJ35BvWGbDAcsFZiTsJck7IiE+QKj9Qh9Ll3Yw07spAVvDM3wIBHWeCFdMgZnWDtBp/4QYe51UyD/CgHsqIuOWqBteE555xjxgu+mMRwh2GVNeUPf/hD+cUvfmHHU2B8JQ3rWnSPMiNT6ouy48d8CD/isIOP4xnQRWRBnuiy79ZDh5E398iEuRJ1CtAl6gG5oK/Inzy4Ii/o+VEC0IUOOkw9c3WjGXRYu5MGnghDr1mju36THp5dz2kn5EUe6AA0KRt1Cg3o0W6pd/KANvnD/3RBXvAATfSFPoD+AvsEa3p24LLTl3BsAbyYIV9kRJvQnmnKPwDv6AGf71MmPr/nR69YL/B1H/XCsVzv/8D77TdcvvPd75jOLF6y0H6/gh2mnV2ddiRA2xydnyod04O+xDCK3Hjmh1h7unt0fp3s8Ea+7Erd3LFZ57A9qjd9Ft9/V4DyThfIgDqDX/oB6pu6ueSSS2zDGZvP3vve91r9+i5IPofH4IpM0QeOGaGdo1+0UddJ75ttLaDyQzeRH/JHl3AYcMmbHazoCXFoJ8SjH/b+mvLSfwJ0iz6OcHimfmhT8E1c8oU3dHa6QDbwAK3Xve511kYpL3kgf8rtoI/i5RztHz2knQLXc2SLLnKeLfKjHKWAbKgHaLATnfaJIy3lpr9EFvBDfrQFdAfZ+roQ/hkL0VPaI3EIhwYyIw+M9NQVtEmHvL29Uh/QQQfIg/DHOx4TwyrCZvcmAzSfNfD5DdvfmXxQAQgf0Bi8AVEZDhSDt0hUOOfMUDlYzWlINAiUlYr3NFQc99AqBRbsxOctLXzQYaLsKAsDNApO46Ch0RDhkfxRVBSF57e//e02SHP+CungE4eyoYQcD4BC8maKjgSgzCh1RMRsYn6qSxqH10v1mE4uZEDK63WwHeySDXdcLQvnV8shtb2yYORhST18lTR33yH1I5tkYZVOcAf6ZPOGdTK0+R5ZsqhannzGubJx7ivlfy/+hvzkgs/Jdb+6VvZNL5XUUQfI0EFL5ZBj3y1ljc+Uf/zfZ+X3Z79dzrtms7TXHCIjY5Vy9DNfKP3pOvnxeb/XieW5sq5nVI5/xqlSVq+TtVSFuQntqnAOpizFl1o7CvoIXELR8/Gdq6nsqIwP9wsnEVWM9UjVwDp58qr58rITDhLeZ1YN64Co11Ua4SOvf66sqOmTAxuHZWX9sLzzxYfL845rkqP2bZK5VTmpGddFmNIrw8CoaUBO88J5rmUT4+aS3CdkU0eXNLXOke6ePtmoeR1xgMhIrw5ew+2yrDEtb3nu4Zb/vX/7s6Q33ylffM0x8quzTpPWsbVS1XOvtDxysXzl1U+Un3xsifz2iwfL5193qBzb3CVLUuvkex9cIW877VBp7L1HmgYfkne/5Mny6XccK/s16kSkc7UcuKhBvvHhJ8hxR66SfRbPlXR2SEaG+qSqIi11tZU6uD9