WorldWideScience

Sample records for analyse med fokus

 1. Nyttan med Revision : Med fokus på "kundnytteaspekter"

  OpenAIRE

  Mistry, Vibhuti; Avdija, Besnik

  2011-01-01

  Sammanfattning Den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten som innebär att 72 % av aktiebolagen i Sverige har berörts av den nya lagen. Detta medför till att valmöjligheten för fri revision är öppen för privata aktiebolag som underskrider gränsvärdet. Lagen om frivillig revision har påverkat revisorns roll och ansvar samtidigt som själva yrket har förändrats och gått mer mot rådgivning. Därmed har det blivit viktigt att klargöra nyttan med revision för att kunna visa värdet för småföreta...

 2. Flyt i prosjekter - Med fokus på faseoverganger

  OpenAIRE

  Fagerjord, Trond Willy

  2015-01-01

  Forskning viser at effektiviteten i byggebransjen har sunket drastisk de siste tiårene. Det er dermed viktig at det tas grep for å øke effektivitet i byggebransjen. Denne rapporten har til hensikt å bidra til øking av flyteffektivitet på fasenivå i byggeprosjekter. Rapporten viser hvordan flyteffektivitet på tvers av et prosjekts faser kan forbedres. Rapporten tar for seg tre byggeprosjekter som casestudie for forskningen, i tillegg til at det utføres en analyse av Skanskas prosjektmodel...

 3. Statistisk analyse med SPSS

  OpenAIRE

  Linnerud, Kristin; Oklevik, Ove; Slettvold, Harald

  2004-01-01

  Dette notatet har sitt utspring i forelesninger og undervisning for 3.års studenter i økonomi og administrasjon ved høgskolen i Sogn og Fjordane. Notatet er særlig lagt opp mot undervisningen i SPSS i de to kursene ”OR 685 Marknadsanalyse og merkevarestrategi” og ”BD 616 Økonomistyring og analyse med programvare”.

 4. Bedre kvalitet i dagtilbud med fokus på udsatte børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bente

  2008-01-01

  En analyse og diskussion af projekter som har fået støtte til at arbejde med udsatte børn i dagtilbud. I analysen trækkes på anden forksning, egne tidligere forskning på området og en række problemfelter og udfordringe4r til det pædagogiske arbejde og miljø trækkes frem og perspektiveres...

 5. En kartläggning av videobloggar med fokus på turism

  OpenAIRE

  Vuori, Jannika

  2016-01-01

  Syftet med detta arbete var att undersöka rese-videobloggars struktur, marknadsföring och personlighet. Jag använde mig av kvalitativ undersökning med en observation och en e-postintervju. Mitt resultat bevisar att det finns mycket gemensamma drag i struk-turen och marknadsföringen i vloggarna. Videorna är strukturerade så att det finns en intro och/eller en outro, specialeffekter och en viss längd. Handlingen är reserelaterad. Google AdSense marknadsför olika företag i deras vloggar och ger ...

 6. Implementering af CSR-tiltag i Rema 1000 - med fokus på at reducere madspild

  OpenAIRE

  Hansen, Julie Egede; Johansen, Marianne Hoel; Jensen, Vibeke Myrtue

  2013-01-01

  Dette projekt omhandler detailkæden Rema 1000s initiativer for at reducere madspild og hvilke udfordringer der er opstået undervejs i implementeringen af disse initiativer. Virksomhedernes Samfunds Ansvar eller Corporate Social Resposibility (CSR) er et begreb der forskriver virksomhederne at tage ansvar for samfundsproblematikker. Rema 1000 har taget aktivt del i samfundsansvaret hvilket bl.a. har udmøntet sig i CSR-tiltag der kan hjælpe kunder med kun at købe det nødvendige og derigennem sm...

 7. Coaching - fokus på samtalen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Coaching – fokus på samtalen præsenterer forskellige filosofiske og teoretiske perspektiver på coachingsamtalen og indeholder desuden analyser af autentiske coachingsamtaler, som finder sted i en organisatorisk kontekst. Bogens kapitler beskæftiger sig med forskellige tilgange til coaching, som de...... i coachingsamtalen. Coaching – fokus på samtalen er den tredje bog i serien om Organisatorisk Coaching. Den er skrevet af konsulenter, ledere og forskere, som arbejder med coaching i private og offentlige organisationer. Coaching – fokus på samtalen kan bruges på mellemlange og videregående...... uddannelser og henvender sig samtidig til ledere, konsulenter og andre forandringsagenter, der arbejder med coaching i en organisatorisk praksis....

 8. Vindkraft i Sverige : Nuläge och framtidsutsikter med fokus på energilagring

  OpenAIRE

  Berlin, Daniel; Dingle, Marcus

  2015-01-01

  Den här rapporten är gjord för ett kandidatexamensarbete på KTH inom programmet industriell ekonomi med inriktning mot energisystem och hållbar utveckling. Bakgrunden till studien är den ökning av andelen elektricitet i Sverige som genereras från förnybara energikällor, där lagstiftning och politiska mål kring utsläpp av växthusgaser har varit drivande faktorer. Vindkraft är en av dessa förnybara energikällor och produktionen av elektricitet från vindkraft har på senare tid ökat kraftigt i Sv...

 9. Fra kollektiv interessevaretagelse til nye sociale fællesskaber på arbejdspladsen - med særlig fokus på de højtuddannede vidensarbejdere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Vibeke

  2003-01-01

  Den kollektive interessevaretagelse er i fokus i denne artikel, som handler om de moderne vidensarbewjdere med en længerevarende uddannelse. Spørgsmålet er om de nye personalepolitikker overtager tillidsrepræsentanternes rolle på arbejdspladsen, og om der skabes nye fællesskaber til afløsning af ...

 10. Teach First...Statoil later? En empirisk studie av Teach First Norway med fokus på Statoil

  OpenAIRE

  Ovell, Ingvild Almark

  2014-01-01

  Tema og problemstilling: Realfagsmangelen er reell, og det å ha rett kompetanse er essensielt for å holde tritt med konkurransen i det kunnskapssamfunnet vi er en del av. Denne oppgaven har gått i dybden på realfagssatsingen Teach First Norway. En satsing som søker å møte denne samfunnsaktuelle realfagsutfordringen, og bidra til å øke interessen og engasjementet rundt realfag. Teach First Norway er et samarbeid mellom Statoil, Oslo kommune og Universitetet i Oslo. Kandidater med master- eller...

 11. Fokus i dansk skriftsproglig sprogbrug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Borchmann, Simon

  Den pragmatiske kategori fokus svarer til en prioritering af information. Sådan en prioritering spiller efter alt at dømme også en rolle i sprogforståelsen. Analyserer man imidlertid de foci der realiseres med brugen af dansk skriftsprog, rejser der sig et spørgsmål til med hensyn til på hvilket ...

 12. Virtualisering och Molntjänster med fokus på ett regulativt styrt företag

  OpenAIRE

  Shariat, Amanda

  2016-01-01

  Nu för tiden blir virtualisering och molntjänster allt mer populärt bland företag. Författarens syfte med uppsatsen är att utreda vilka restriktioner ett regulativt bundet företag har vid övergång till virtualisering av de operativa systemen och vilka alternativ som är att föredra. Författaren har använt sig av kvalitativa intervjuer och litteraturstudier. Intervjuerna har genomförts på företaget med lämpliga personer för undersökningen och litteratur studierna bestod av kurslitteratur, veten...

 13. Norske kostholdsanbefalinger av mettet fett, med fokus på anbefalinger om fett i melk til barn : en litteraturstudie

  OpenAIRE

  Bjørgum, Bente

  2015-01-01

  I sin begynnelse var myndighetenes kostholdsanbefalinger basert på å beskytte befolkningen mot ernæringsmangler og underernæring. Hypotesen om at for mye fett i kostholdet, og spesielt mettet fett gir økt risiko for utvikling av hjerte- og karsykdommer har påvirket kostholdsanbefalingene i Norge siden 1970 tallet og helt fram til i dag. Også livsstilssykdommer som diabetes type 2, kreft, fedme og metabolsk syndrom var satt i sammenheng med bruk av fett, og spesielt mettet fett i kosthol...

 14. Sammenhængende forløb for borgere med KOL, med særlig fokus på teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard*, Kitt; Bagger, Bettan; Bech, Lone;

  2014-01-01

  personer med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL), der sikrer mere frihed og ansvar for egen sygdom og dermed forhindrer indlæggelser (3, 4). I et samarbejde mellem KOL Kompetencecenter, University College Sjælland og RUC, og med finansiering af Den Europæiske Fond for Regional Udvikling, undersøges...... Demonstrator program http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/accelerating-innovation/Documents/ehealth-implementation.pdf 2. Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Social- og Integrationsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet......://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2007/CFF/KOL/KOLanbefalinger-resume.pdf 4. Danske regioner (2013): Bidrag til en ny sundhedspolitik http://www.regioner.dk/Aktuelt/Nyheder/2013/Marts/~/media/Mediebibliotek_2011/SUNDHED/Publikationer%20og%20h%C3%B8ringssvar/Bidrag%20til%20ny%20sundhedspolitik.pdf.ashx 5. A. Niesink et al. (2007...

 15. Nyttan med virtuella provrum : En utvärderingsstudie av virtuella provrum för online-shopping, med fokus på användbarhet.

  OpenAIRE

  Preniqi, Adelina; Morina, Besa

  2009-01-01

  Den relativt nya företeelsen BrandME – I am the brand är en eTjänst som fungerar som ett virtuellt provrum och därmed gör det möjligt att kunna prova på kläder virtuellt. Till sin hjälp har man bland annat använt sig av 3D-grafik samt databaser. BrandME är en produkt av det kanadensiska företaget My Virtual Model, ett företag som har arbetat med att sätta standarder för virtuell identitet sedan år 2000.Då denna företeelse är relativ ny, skapar detta utrymme för undersökning och bedömning om h...

 16. Fokus: Digital

  DEFF Research Database (Denmark)

  2014-01-01

  i det digitale domæne – udviklinger, der foregår hastigt og er gennemgribende, og som derfor kræver et nærmere blik på forholdet mellem kunsten og teknologien. Komponistens forståelse af sin metier udfordres – samtidig med at befæstede ideer om kunstværket møder modstand fra nye mediemæssige...... sammenhænge og fra forandrede distributionsformer. Dette betyder ændrede betingelser for både produktion og reception af kunstmusik og lydkunst. Med Digital tager vi udgangspunkt i fire komponisters meget forskellige bud på hvordan teknologien spiller en rolle i arbejdet. Juliana Hodkinson beskriver hvordan...

 17. Digital produktplacering i strålkastarljuset : En jämförande studie med fokus på fenomenets egenskaper, följdeffekter och framtidstron på detsamma

  OpenAIRE

  Karlsson, Therese; Walfridsson, Jacob

  2012-01-01

  Bakgrund: Marknadsföring är ett ständigt föränderligt område, och den tekniska utvecklingen har medfört både problem och lösningar. Digital produktplacering, vilket möjliggör infogning av produkter och varumärken i efterbearbetningen av en film- eller tv-inspelning, kan ses som en lösning på den traditionella produktplaceringens brister. Syfte: Syftet med studien är att presentera en konceptuell jämförelse mellan traditionell och digital produktplacering med fokus på att, inom ramen för det s...

 18. Utvecklingsmöjligheter för mentalvårds- och missbruksarbetet i Pargas : Med fokus på den manliga klienten

  OpenAIRE

  Kjellman, Lina; Andersson, Martina; Blom, Yasmine; Pitkäaho, Kristiina

  2012-01-01

  Examensarbetet ingår i projektet Mannens hälsa och välfärd. Syftet med examensarbetet är att utreda nuläget i Pargas öppna mentalvårds- och missbrukstjänster och deras utvecklingsmöjligheter. Syftet är också att utreda vad god praktik och mångprofessionellt arbete är inom mentalvårds- och missbruksarbete. Dessutom vill vi utreda personalens uppfattning om mannen som klient och hur mansperspektivet beaktas. I examensarbetet utförs kvalitativa intervjuer med personal inom social- och hälso...

 19. Medarbejderes integritetsbeskyttelse i dansk ret - med særlig fokus på databeskyttelse, kontrol og overvågning i den private sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lind, Martin Gräs

  Bogen beskriver de juridiske regler for arbejdslivets møde med den privates sfære, herunder reglerne for databeskyttelse, kontrol og overvågning, integritetsbeskyttelse, e-mail og internet på arbejdspladsen, straffeattester, referencecheck, Privatansattes ytringsfrihed, alkohol og rygning...

 20. ”DET ÄR MEDARBETARNA SOM GÖR FÖRETAGET” : - utvecklandet av ett kvalitetsledningssystem med fokus på medarbetare i callcenter

  OpenAIRE

  Backman, Helena; Brohage, Sara

  2010-01-01

  Teorier som tar upp medarbetare som en bidragande faktor till produktkvalitet är breda och riktar sig mot företag av varierande storlekar från olika branscher. Författarnas syfte har därför varit att utforma en egen modell för medarbetarkvalitet som inriktar sig specifikt mot företag av liknande storlek inom samma bransch. Undersökningen har gjorts på Länsförsäkringar Uppsalas och Sala Sparbanks callcenter. Modellen presenteras i uppsatsens avslutning som KLSM- Kvalitetledningssystem med foku...

 1. ”Fuck! Han har AWP uppe i Palace.” : En studie om datorspelskommunikation med fokus på svordomar och lånord

  OpenAIRE

  Fredberger, Björn

  2015-01-01

  Svordomar och lånord är vanligt förekommande i kommunikationssituationen kring datorspelande. Syftet med studien är att undersöka dessa och identifiera deras funktion, samt hur kommunikationen påverkas av att handla om både datorspelsvärlden och världen utanför.Analysmetoden bygger på kategorier som utarbetats av tidigare språkforskare. Materialet utgörs av transkriberade inspelningar av fyra grupper datorspelande ungdomar. Resultatet visar ett flitigt användande av både svordomar och lånord....

 2. Fokus: Simon Steen-Andersen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simon Steen-Andersen er en af sin generations mest opførte komponister, ikke bare herhjemme men også i udlandet. Successen på scenerne er blevet fulgt op med adskillige hædersbevisninger, bl.a. Carl Nielsen Prisen og Kunstpreis Musik fra Akademie der Künste i Berlin (begge 2013), med prisen for...... bedste orkesterværk ved det nyligt overståede musikdage i Donaueschingen samt med Nordisk Råds Musikpris i 2014. Med dette fokus ønsker Seismograf/DMT at fejre komponisten Simon Steen-Andersen. I både en dansk og i en international kontekst ønsker vi at præsentere og reflektere over et lille hjørne af...... den efterhånden omfattende produktion. Steen-Andersens musik kan overordnet karakteriseres ved, at den konceptuelt spænder over udtryk, der ellers synes modsatrettede: det banale og det intellektuelle, det umiddelbare og det historiske, det legende og det eftertænksomme, det stille og det støjende...

 3. Fokus Fabrikin tarina

  OpenAIRE

  Forsman, Charlotta

  2007-01-01

  Opinnäytetyön tutkimusaihe on selvittää, mikä Fokus Fabrik on. Tutkimustavoitteena on kertoa ja kirjoittaa Fokus Fabrikin tarina. Tutkimusmenetelmänä on käytetty kvalitatiivista eli laadullista tutkimusotetta. Aineiston analyysi ja tulkinta on toteutettu narratiivisella lähestymistavalla, joka vaikuttaa muutenkin kokonaisvaltaisesti läpi työn. Tarinallinen kerrontatapa on valittu siitä syystä että tässä tapauksessa se tukee parhaiten aineistoa. Työssä on käytetty laadullis-induktiivista analy...

 4. Billedsamtale med fokus på empati

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brandt, Karen Merete

  2003-01-01

  Hvordan kan man bruge billedsamtalen til at udvikle empati? Eksempler på billeder og samtalemuligheder - dansk og billedkunst i indskolingen......Hvordan kan man bruge billedsamtalen til at udvikle empati? Eksempler på billeder og samtalemuligheder - dansk og billedkunst i indskolingen...

 5. Den forbrugerbaserede værdi af en mærkning - med fokus på Svanemærket: Undersøgelsens design, gennemførsel og resultater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juhl, Hans Jørn; Poulsen, Carsten Stig

  Denne rapport præsenterer et nyt analysekoncept til overvågning af en mærkningsordnings succes blandt forbrugerne. De to væsentlige elementer i dette koncept er en typologi for forbrugere med forskellige grader af engagement i mærkningsordninger, og en modelbaseret tilgang til måling af den...

 6. Scenarios for the transportation sector's energy consumption in Denmark. Focus on road transport. Documentation report; Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Danmark. Med fokus paa vejtransporten. Dokumentationsrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hethey, J.; Kofoed-Wiuff, A.; Lindboe, H.H.

  2011-05-15

  The purpose of this project was to make a number of predictions of how the Danish energy consumption for transport purposes may evolve until 2035. The analyses include the total energy consumption for passenger and freight transport and transportation-related energy consumption in the production industry. Air and maritime transport and freight trains are not considered in the analyses. Five scenarios have been calculated, including a reference scenario, three technology scenarios (efficiency, electric vehicle, a biofuel scenario), and a combined scenario. For all scenarios, the development of fuel consumption is calculated and CO{sub 2} emissions both locally and totally are presented. The analyses show that the total energy consumption and total CO{sub 2} emission had a peak in 2007, after which the already registered decrease is likely to continue. This continued decline happens in spite of continued growth in transport services, primarily due to the assumed and expected development of more fuel-efficient cars. (ln)

 7. Faktorer som ligger i fokus vid valet av resa

  OpenAIRE

  Lönnberg, Sandra

  2011-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att klargöra faktorer som ligger i fokus då kunden väljer och planerar sin resa. Som företag är det av stor betydelse att veta vad som påverkar kundernas val av och planering av resan redan före den äger rum. En stor del av undersökningen kommer att beröra rid/aktivitetsresor då examensarbetets uppdragsgivare säljer denna typs resor. Den teoretiska referensramen är uppbyggd av två huvuddelar, konsumentbeteende inom turismbranschen och turismprodukten. Kap...

 8. Potential and barriers for biogas production in Denmark at widely expanded organic farming with focus on the soil carbon content; Potentiale og barrierer for biogasproduktion i Danmark ved omfattende oekologisk jordbrug med fokus paa dyrkningsjordens kulstofforhold

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buch Salomonsen, K.

  2000-06-01

  The Ph.D. thesis describes the influence from continued expansion of organic farming systems to the potential for energy production from biogas in Denmark. The project analyses the consequence from three categories of barriers: 1) Practical barriers, 2) The attitude of organic farmers, and 3) Agricultural biological problems. Economic and political barriers are not examined. When the barriers can be quantified, they are included in the calculation of the maximum biogas potential. When not, the implications of barriers are expressed qualitatively. It has been a particular goal to provide new information on whether agricultural biological problems are a barrier to biogas production in organic farming systems. One important question in this connection is whether biogas production has a negative influence on the soil carbon content compared to composting. This question is investigated by an experiment. The project is based on technical and natural science disciplines, with an interdisciplinary basis ranging over energy planning, agricultural science, microbiology, and crop, and animal operation. (au)

 9. Calculation methodology for economic comparison between different land uses. With focus on comparisons between energy crops and traditional crops; Kalkylmetodik foer loensamhetsjaemfoerelser mellan olika markanvaendning. Med fokus paa jaemfoerelser mellan energigroedor och traditionella groedor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rosenqvist, Haakan

  2010-02-15

  There are two main objectives to this report. The first is to describe a calculation method for both short- and long-term analysis of crops, as well as present the basis and reasoning around it. Another objective is to create an approach that lay-people can use to compare energy crops with traditional crops in a sufficiently straight-forward and believable manner. The report describes, discusses and develops the technical aspects to the calculation questions around the analysis of crops that are grown only on small area of land today, but have the potential to be grown on much larger areas in the future. The variable costing calculation approach is used in agriculture as decision-support for what should be produced. The present variable costing calculation approach has been reworked and redeveloped in order to be more applicable as a decision-support tool. This includes its use to decide which crop should be grown in both short- and long-term perspectives, as well as for perennial energy crops. A number of items that impact growing economy and how they can be interpreted in the growing calculations are discussed. Some of the examples are: Fertilization effects; Sales commissions/product prices; Storage/reestablishment; Fertilization of P and K; Crop insurance; Labor costs; Machine costs; Timeliness costs; New production chains and unutilized resources; Interest rates; Land costs; Over overhead costs; and Costs which not are annual. The main objective of this report is a methodological question and not to show the absolute profitability for each particular land use alternative. But even though the calculations have been improved for different land uses, there is material that that can even be used for profitability analyses. This has been performed to a smaller degree in this report. The profitability of Salix growing has been studied for a variety of different conditions. For part of the studies have used the entire growing period of 22 years, part with

 10. Set med egne øjne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paaske, Karen Annette

  2013-01-01

  Et empirisk pilotprojekt om sygeplejen i primær sundhedstjeneste i et patientologisk perspektiv med fokus på medinddragelse. Det er et kvalitativt metodisk projekt, hvor dataindsamlingsmetoden er videooptagelser med videobrillekameraer. videoerne optaget i en hverdagspraksis og kan anskues som en...

 11. Med lisens til å feile : En analyse av Corporate Governance i norske Tippeligaklubber og tilknyttede selskaper

  OpenAIRE

  Holstad, Freddie Hoff; Larsen, Line Kristine Moen

  2011-01-01

  Denne oppgaven er en studie av Corporate Governance(CG) i Tippeligaen og de tilknyttede selskapene og den er skrevet som en del av debatten om god virksomhetsstyring i norsk toppfotball. Tidligere forskning viste at norske fotballklubber sliter med økonomistyring og har hatt store likviditetsmessige utfordringer de siste årene. Internasjonal forskning viste at det er store utfordringer knyttet opp i mot CG i fotballen, nettopp fordi den består av ulike komplekse mekanismer og eksisterer i en ...

 12. Mindfulness som smertehåndteringsredskab for kvinder med endometriose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Mette Kold; Vedsted-Hansen, Hanne; Hansen, Tia G. B.

  2011-01-01

  Endometriose er en kronisk underlivssygdom med smerter og en række afledte problemer, som ikke nødvendigvis kan behandles med lægelige tiltag. Artiklen argumenterer for, at en mindfulness-baseret tilgang med fokus på smertehåndtering kan anvendes til denne klientgruppe. I vestlig terapeutisk samm...

 13. EEG-teknik i datorspel : En utforskning av tekniken, dess möjligheter och tillämpningar med utgångspunkt i NeuroSkys BCI-headset, samt med fokus på utveckling av eget spel för denna teknik

  OpenAIRE

  Koivuniemi, Leo

  2011-01-01

  Denna rapport har som syfte att samla erfarenhet kring de möjligheter och den potential som finns i den EEG-teknik och de BCI-headset från NeuroSky som använts. Detta görs genom design och utveckling av ett spel som utnyttjar tekniken. Det finns redan idag ett mindre urval av sådana spel, men dessa har samtliga varit av mycket trivial karaktär och med en bristande förmåga att övertyga och engagera. Samtidigt som EEG-teknik når ut till konsumenter, ökar också allmänintresset för mental träning...

 14. Brukermedvirkning i arbeid med individuell plan : - anerkjennelse og krenkelse

  OpenAIRE

  Humerfelt, Kristin

  2012-01-01

  Denne avhandlingen handler om individuell plan i forhold til brukere med rusmiddelproblemer, og med et særlig fokus på brukermedvirkning. Hensikten med studien har vært å få kunnskap om individuell plan er et nyttig redskap for brukere med omfattende rusmiddelproblemer. Dette er problematisert gjennom et fokus på om individuell plan fører til at brukerne mottar koordinerte, helhetlige og individuelt tilpassete tjenester og hva som fremmer og hemmer brukermedvirkning i dette arbeidet. Studien ...

 15. Matrixregning med SAS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Aage T.; Feilberg, Michael; Milhøj, Anders

  IML i SAS anvendes til matrixberegninger som en integreret del af SAS pakken. Den anvendes typisk til matrixberegninger i tilknytning til andre SAS applikationer, fx kan matricer let dannes ud fra datasæt i SAS. Desuden indeholder IML en række videregående matematiske og statistiske subroutiner......, der ikke findes andre steder i SAS.I bogen gennemgås matrixregning svarende til et indledende matematikkursus ved en højere læreanstalt. Den teoretiske gennemgang understøttes og demonstreres konsekvent med IML programmering, så fokus er på praktiske anvendelser af matricer....

 16. Gjensyn med Orff-Schulwerk: et bidrag til nytenkning av musikkdidaktisk analyse

  OpenAIRE

  Sætre, Jon Helge

  2014-01-01

  ABSTRACT. - Orff–Schulwerk revisited: rethinking analysis of music teaching methods and practices. - This article investigates the benefits of analysing music teaching methods and practices by employing perspectives normally associated with aesthetics and philosophy of music. Theories on the meaning of music and on musical action (notably Nielsen 1998) guide a textual analysis of Orff–Schulwerk, which is selected as the case. Orff–Schulwerk is a significant music teaching approach in the rece...

 17. Framveksten av psykiske helsetjenester i Nord med et blikk på sykepleiens utvikling og bidrag

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Åshild Fause

  2013-06-01

  Full Text Available Essayet handler om framveksten av psykiske helsetjenester i Troms og Finnmark fra 1848 til 2010 med et blikk på sykepleiens bidrag til utvikling av feltet.  Til grunn for studien ligger både klausulert kildemateriale, statistikk, fagartikler og forskning.  Framstillinga er periodisert ut fra en analyse av sentrale trekk og kjennetegn ved den daglige ivaretakelsen av mennesker med psykiske lidelser og det kunnskapsgrunnlaget virksomheten kvilte på.  Fokus er retta mot utvikling og endring i Troms og Finnmark, men også nasjonale og internasjonale forhold tas med i framstillinga.  Offentlig forpleining utenfor asyl (privatpleie dominerte feltet fram til Åsgård Sykehus i Tromsø åpna i 1961.  Sjøl om feltet har gjennomgått store endringer, kan en gjenfinne trekk fra tidligere forpleiningsformer i dagens virksomhet.

 18. Sinusitt med intrakranielle komplikasjoner - en litteraturstudie med fokus på symptomatologi og kirurgiske behandlingsmetoder.

  OpenAIRE

  Hammer, Vilde Kaasa

  2014-01-01

  Intacranial complications are a rare but severe complication of the pediatric sinusitis. 3-3,7% of patients admitted to hospital with diagnosis of sinusitis has intracranial complications16,32. Despite high-technology imaging modalities and continuous improvement of management, the morbidity and mortality rates for ICS (Intracranial suppurations) of sinusitis remains significant. The average mortality rate is 3%3,7,10,12,13,17,24,2 and the average morbidity rate is 19% 3,12,14-17,23-25. The m...

 19. Pasienter med tannbehandlingsvegring : en analyse av dagens tilbud i Aust-Agder med forslag til forbedringer, spesielt med tanke på innføring av dyp sedasjon som behandlingsmetode

  OpenAIRE

  2012-01-01

  Det finnes et ikke ubetydelig antall pasienter med tannbehandlingsvegring i Norge. Disse pasientene har ikke noe reelt behandlingstilbud innenfor det offentlige helsevesenet i dag. Vi har kartlagt omfanget av tannbehandlingsvegring og behov for et styrket tilbud til disse pasientene ved hjelp av et spørreskjema sendt ut til samtlige tannleger i Aust-Agder. Omfanget av behandlingsvegring tilsvarer i vår studie omtrent omfanget av dette i andre studier fra inn-og utland. Tannlegenes behandl...

 20. Kvinnliga fitness-atleters berättelser om hur de påverkats av en coach-styrd diet : Med specifikt fokus på tankar och känslor om kroppen samt förhållningssätt till mat

  OpenAIRE

  Almroth, Amanda

  2016-01-01

  Inom sporten Fitness och Bodybuilding tar många atleter hjälp av en coach med tävlingsdieten. Denna studie ämnade undersöka vilken inverkan kvinnliga fitness-atleter upplever att coachen haft på deras förhållningssätt till mat och deras tankar och känslor om kroppen. Detta undersöktes genom fem semistrukturerade intervjuer som tolkades med hjälp av tematisk analys, och resulterade i fyra huvudteman: Coachens maktposition, Förhållandet till mat, Tankar och känslor om kroppen samt Behovet av co...

 1. Inklusion i folkeskolen med musik og musikterapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindvang, Charlotte

  2014-01-01

  I denne artikel sættes der fokus på nogle af de problemer og udfordringer som knytter sig til kravet om inklusion af børn med særlige behov i den almindelige folkeskole, og der argumenteres for at styrke anvendelsen af musik i forhold til at skabe fællesskab og optimere børnenes opmærksomhed og i...

 2. Vejledning af og støtte til studerende med psykisk sårbarhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grønkjær, Lene Gertsen

  2015-01-01

  Vejledning af og støtte til studerende med psykisk sår-barhed: Fremlæggelse af delresultater fra "Projekt vejledning af og støtte til studerende med psykisk sår-barhed". Delresultaterne har 2 foki: 1 med fokus på hvordan studerende med ADHD og depression beskriver deres læringsforudsætninger i kl...

 3. pubmed.mineR: an R package with text-mining algorithms to analyse PubMed abstracts.

  Science.gov (United States)

  Rani, Jyoti; Shah, A B Rauf; Ramachandran, Srinivasan

  2015-10-01

  The PubMed literature database is a valuable source of information for scientific research. It is rich in biomedical literature with more than 24 million citations. Data-mining of voluminous literature is a challenging task. Although several text-mining algorithms have been developed in recent years with focus on data visualization, they have limitations such as speed, are rigid and are not available in the open source. We have developed an R package, pubmed.mineR, wherein we have combined the advantages of existing algorithms, overcome their limitations, and offer user flexibility and link with other packages in Bioconductor and the Comprehensive R Network (CRAN) in order to expand the user capabilities for executing multifaceted approaches. Three case studies are presented, namely, 'Evolving role of diabetes educators', 'Cancer risk assessment' and 'Dynamic concepts on disease and comorbidity' to illustrate the use of pubmed.mineR. The package generally runs fast with small elapsed times in regular workstations even on large corpus sizes and with compute intensive functions. The pubmed.mineR is available at http://cran.rproject. org/web/packages/pubmed.mineR. PMID:26564970

 4. Godsleer en skrifleer: Fokus en uitdaging

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Callie F.C. Coetzee

  2012-11-01

  Full Text Available Die keuse van die onderwerp vir hierdie artikel moet teen ‘n bepaalde agtergrond gesien word. In die eerste plek het  dit om die plek en taak van die dogmatiek, waarin die Godsleer en die Skrifleer ‘n besondere plek inneem, gegaan. Dogmatiek is immers die wetenskaplike sisteem van die kennis van God, en God openbaar Hom in besonder deur die Skrif. In die tweede plek het dit oor die aktualiteit van die onderwerp gegaan. Daar word vandag toenemend gepleit vir ‘n nuwe Godsbeeld, wat God se verhouding tot die wêreld betref. Die begrip wat gebruik  word is panenteïsme. Wat die Skrifleer betref, is die vraag na die gesag van die Skrif voortdurend aan die orde. Wat die begrip panenteïsme betref (God in alles en alles in God, in onderskeid van die begrippe deïsme, panteïsme en teïsme, is vanuit die Skrif bevind dat daar geen ineenvloeiing van God en die geskape werklikheid  is, soos die voorstanders van panenteïsme (o.a. die Nuwe Hervorming en Julian Müller in Suid-Afrika bepleit het nie. Wat die Skrifleer betref, het die debat weereens, soos in die 16de eeu, saamgetrek in die vraag of die Bybel die Woord van God is of die ervaring van mense. Die skrywer se eie standpunt het saamgetrek in volledige instemming met die Gereformeerde belydenis soos verwoord in Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 2–7. Die voorstanders van ‘n nuwe Godsbeeld (panenteïsme het egter in hulle Skrifleer radikaal  van die Reformatoriese tradisie afgewyk. Die fokus en uitdaging vir die Gereformeerde dogmatiek lê in die onverswakte handhawing van die Goddelike gesag van die Woord. In sy Woord openbaar God Homself as die transendente en immanente God (teïsme. Hierdie waarheid het onder andere besondere implikasies vir die leer van die voorsienigheid. Wanneer die dogmatiek, in samewerking met ander relevante teologiese dissiplines en die wetenskap van die wysbegeerte en literatuurwetenskap sy taak verrig, eindig ware teologie in doksologie.Doctrine on God

 5. Skatteaversion:- en retssociologisk og skattepolitisk analyse med hovedvægten på indkomstopgørelsen

  OpenAIRE

  Pedersen, Frank Høgholm

  2000-01-01

  The title of the dissertation is »Tax-aversion – a Sociology of Law and Tax Policy Analysis with Emphasis on the Tax Base«. Sociology of law is the basis of the dissertation, which makes it natural to apply a broad social scientific approach. The superior purpose of the dissertation is to examine whether certain forms of income particularly give rise to aversion. The analyses of the problems are based on the theory about system and lifeworld of the German social scientist and philosopher Jürg...

 6. Homoseksuelle med anden etnisk baggrund end dansk - et speciale med særlig fokus på identifikationsfasen

  OpenAIRE

  Dræby, Ditte

  2009-01-01

  The problem statement of this thesis is as follows: How do you communicate with young homosexuals of non-Danish origin who are in a phase of identification, in order for them to see club “Sabaah” as a meeting point for like-minded people and to develop an identity on their own premises? To answer the question of how one communicates with this target group, it is necessary to determine what being in a phase of identification implies for this exact group. The process of identifying one self as ...

 7. Med tvivlen som følgesvend: En analyse af omfang af og kilder til studietvivl blandt studerende

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kim Jesper Herrmann

  2015-08-01

  Full Text Available De senere års uddannelsespolitiske initiativer har belønnet studerende, der er hurtige til at vælge en videregående uddannelse, og som holder fast i den uddannelse, de nu engang har valgt. At vælge uddannelse er imidlertid ledsaget af tvivl, og nyere dansk forskning har vist, at studerende vedvarende forhandler deres position på uddannelsen. I dette studie undersøgte vi, hvor stor en andel af aktive universitetsstuderende, der stadig var i tvivl om deres valg af studie, og vi undersøgte baggrunden for denne tvivl. På baggrund af en kvantitativ analyse af svar fra 4.339 studerende på Aarhus School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet, fandt vi, at en tredjedel af de studerende, selv efter optagelse på deres uddannelse, stadig var i tvivl om, hvorvidt de havde valgt det rigtige studie, og at dette gjaldt for førsteårsstuderende såvel som for studerende på femte år. Analysen viste yderligere, at studietvivl var mere udbredt blandt studerende, som havde (i svært ved at se det interessante og relevante i fagene; (ii lav tiltro til egne akademisk evner; (iii opnået lave karakterer ved forudgående eksamener på universitetet. I artiklens perspektivering diskuterer vi, hvorvidt studietvivl må betragtes som et almindeligt og uproblematisk studie- og livsvilkår eller, om studietvivl må antages at være problematisk. Recent reforms of the Danish education system tend to favour those students who are quick to decide what higher education course they want to study and then stick to their decision. However, research has shown that the process of course selection and completion is not always linear and that students continuously negotiate their position in their study programme. In this study we examined how current university students experienced doubt about their choice of programme, and we examined the context surrounding this doubt. Based on a quantitative analysis of answers from 4339 students at the Aarhus School of

 8. Euricterus. En europaeisk icterusdatabase med fokus på den danske andel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Georg; Andersen, Inger Bak; Black, Eva; Bonnén, Helen; Dawids, Steen G.; Hilden, Jørgen; Jacobsen, Bent A.; Krarup, H B; Malchow-Møller, Axel; Matzen, Peter; Poulsen, Lene O.; Tage-Jensen, U

  1997-01-01

  Clinical and biochemical data were collected prospectively from 8032 jaundiced patients to form a database as part of a EU-supported project on computer-aided diagnosis. Patients were recruited prospectively from centres in all EU-countries and some other countries as well. Five hundred and twenty......-eight jaundiced patients were collected from four centres in Denmark. Alcoholic cirrhosis, acute alcoholic liver disease and malignancy of the pancreas or the biliary tract were more common in the Danish data base: 49% of cases in Denmark as compared to 30% of cases in the international database. Viral hepatitis...

 9. ”Matematik finns överallt och ingenstans” : Med fokus på pedagogernas arbete

  OpenAIRE

  Lennartson, Agneta

  2014-01-01

  The aim is to find out how teachers apply the knowledge they get from mathematics pilots in preschool and from mathematics developer in the municipality, as well as how they work further towards the children with mathematics. The study is based on qualitative interviews with two teachers, one mathematic pilot and one mathematic developer. I used the semi-structured interview questions. The results show that teachers believe that mathematics pilots will inspire the teachers in their work with ...

 10. MAPP-konference med fokus på branding af fødevarer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stacey, Julia

  2002-01-01

  Branding af fødevarer har været aktuel i de seneste år, men branding har en lang historie bag sig. Konceptet opstod under den industrielle revolution. Her dannede masseproduktion og nye former for distribution grundlag for nye måder at kommunikere på mellem fødevareproducenter og forbrugere. De...... seneste fem til ti år har interessen for branding af fødevarer nået nye højder - både inden for forskning og i fødevarevirksomhedernes hverdag. Mærker skaber præferencer Traditionelt hjælper et mærke forbrugerne til at gøre brug af tidligere erfaringer. Mærker hjælper forbrugerne til at genkøbe fødevarer......, der er sunde og smager godt. De vil også vide, hvordan fødevarer bliver produceret, markedsført osv. De vil have indsigt i producentens strategi og værdigrundlag samt fødevarernes symbolske, sociale og psykologiske betydning. Ingen af disse aspekter kan ses eller lugtes. De baserer sig udelukkende på...

 11. God klasseledelse -med fokus på ferdigheter som har betydning for egen klasseledelse.

  OpenAIRE

  Hestmark, Camilla

  2013-01-01

  The main purpose with this thesis was to develop classroom management. I wanted to find out how to become a better classroom manager and I was interested in what kinds of skills that are required to achieve this. My main issue with this thesis is therefore: What kinds of skills are essential to practise good classroom management? My next issue is: What kinds of skills do I need to develop to improve my classroom management in the future? Trough this thesis I desired to fi...

 12. Systemisk inflammasjon etter traume: Alarminer som aktivatorer av immunresponsen - med fokus på HMGB1.

  OpenAIRE

  Skaga, Erlend

  2014-01-01

  Objectives: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is commonly seen after sterile traumatic injury and may lead to multiple organ failure and death. Endogenous molecules termed alarmins are released following cellular stress or injury and activate the response. This literature review will discuss the mechanisms in immune system activation after trauma and compare to similar mechanisms in sepsis, with special focus on High mobility group box 1 (HMGB1). Possible future treatment options...

 13. Klasseledelse : med fokus på en tydelig ledelse av undervisningen og elevenes atferd.

  OpenAIRE

  Grydeland, Elin

  2011-01-01

  SUMMARY The learning environment has recently been a major focus in the school organization. New theories and research have been developed in this field, and the learning environment has also been a priority by the Norwegian Directorate for Education and Training. Studies show that Norwegian students hold a relatively low academic level compared with countries similar to Norway. There are also reports of noise in Norwegian classrooms. At the same time, research shows that the teacher is th...

 14. Konsekvenser af kollektiv vold med saerlig fokus på kønsperspektivet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helweg-Larsen, Karin; Kastrup, Marianne C

  2006-01-01

  There is increasing focus on the gender perspective related to the consequences of collective violence. Women run a greater risk of being victims of sexual violence, but few studies have focused on gender differences with respect to physical violence, sexual violations and the impact on health...

 15. Design inom olycks- och krishanteringsområdet med fokus på ledning

  OpenAIRE

  Tehler, Henrik; Berndt, Brehmer

  2013-01-01

  Emergency and crisis management research is tightly coupled to practical problems. Yet, within that research tradition, surprisingly little has been done in terms of developing a practice of design research. The present report presents literature surveys aimed at investigating how, and to what extent, such research has been conducted. Although the focus is on command and control problems the material is also valid for other types of crisis management research. The report contains informati...

 16. Vindkraftsturism : En studie av teknisk turism med särskilt fokus på vindkraftsparker

  OpenAIRE

  Natanaelsson, Anna

  2014-01-01

  This study investigates and describes the phenomenon of ‘technical tourism’, in the case of wind power plants in Sweden. The main purpose of the study is a greater understanding of a field which to date has remained largely uncharted. Technical tourism is a type of visits to a production site, where the technical aspect of the production is the main focal point for the visitor. The definition of technical tourism is based on concepts within ‘Industrial tourism’. Technical tourism is argued to...

 17. Konfigureringssystemer for kundetilpassede serviceydelser – med fokus på industrielle servicekontrakter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Tim Teglgaard

  This PhD thesis explores mass customized service level agreements (SLAs) and is to be considered as a study in mass customized services related to physical products. The overall goal of this thesis has been to extend the research carried out at DTU Management to also include services – more...... the sales and delivery of services. Problems which, among other things, are connected to the characteristics that make services different from tangible products (intangible, difficult to standardise, simultaneous production/ consumption and perishable). Generally seen, some of the most difficult...... Service Level Agreement. In addition, the PhD thesis describes how mass customized services can minimize the identified problems related to the sales and delivery of services, including the advantages/disadvantages observed. The thesis is first and foremost to be considered as a further development of the...

 18. Danske børn med sprogforstyrrelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sundahl Olsen, Lone

  2013-01-01

  Denne afhandling sætter fokus på en gruppe af danske børn med specifikke sproglige vanskeligheder (SLI). Fælles for disse børn er, at de har en normal IQ og ingen påviste neurologiske, følelsesmæssige, sociale eller fysiske vanskeligheder; men dette til trods tilegner disse børn sig ikke sproget......) 18 kontrolbørn med upåfaldende sprog i alderen 5;0 til 9;0 år matchet til børnene med SLI på alder. (3) 9 kontrolbørn med upåfaldende sprog i alderen 4;2 til 6;5 år matchet til børnene med SLI på score i en grammatisk forståelses test (TROG-2DK). Børnenes sproglige og kognitive færdigheder blev...... uoverensstemmelse mellem krav og ressourcer i forbindelse med håndteringen af opgaver, der stiller krav til kognition. De opgaver og test som i dag anvendes i klinisk- og forskningsmæssigpraksis stiller ofte forskellige krav til sproglige og generelle kognitive færdigheder, derfor bør denne viden om forekomsten af...

 19. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper Bull; Andersen, Kim Normann

  Denne rapport sammenfatter hovedresultaterne af en undersøgelse gennemført i juni måned 2013 om besvarelse af e-mail og digital post i den statslige, regionale og kommunale sektor. Allerede med eDag3 1. nov. 2010 skulle alle myndigheder have oprettet en digital postkasse, som borgerne kunne skrive...... til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs. uden at uvedkommende kan få adgang til...... følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Undersøgelsen medtager myndighedernes besvarelse af digital post og e-mail, dels for at kunne...

 20. Musikterapi som behandlingsform : - en intervjustudie med yrkesverksamma musikterapeuter

  OpenAIRE

  Tess, Glöckner

  2015-01-01

  Denna studie handlar om musikterapi som möjlig behandlingsform i svensk kontext. Syftet är att utforska terapiformen och dess användningsområden, med fokus på hur den kan fungera inom missbrukarvården i Sverige. Musikterapin kontrasteras mot verbala behandlingsmetoder och andra terapier. Studiens empiri utgörs av sju intervjuer med människor verksamma inom det musikterapeutiska arbetsfältet. Tre av dem är utbildade vid kungliga musikhögskolan och arbetar inom den psykodynamiskt inriktade musi...

 1. Musikterapi med personer med demens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2014-01-01

  Musikterapi er forholdsvist velkendt i forhold til mennesker med neurologiske problemstillinger som erhvervet hjerneskade eller demens. Delkapitlet her giver et bredt helserelateret og udviklingspsykologisk perspektiv på neurologiske problemstillinger som følge af forandringer i hjernen. Derfor i...

 2. Besætningens forsyning med vitaminer og mineraler – case studier og model

  OpenAIRE

  Mogensen, Lisbeth; Kristensen, Troels; Jensen, Søren K; Søegaard, Karen

  2010-01-01

  I FØJO3 projektet ECOVIT undersøges, hvorvidt det er muligt for en bedrift med økologisk mælkeproduktion at blive selvforsynende med vitaminer og mineraler. I projektet indgik et samarbejde med 5 private gårde med mælkeproduktion. På disse gårde blev der fundet en positiv sammenhæng mellem indholdet af vitaminer i det producerede grovfoder og indholdet i den mælk, der blev produceret heraf. Der er udviklet en model til at beregne det forventede indhold af vitaminer (fokus på A og E) og m...

 3. Kvantitativ analyse med høyoppløselig væskekromatografi og tandem massespektroskopi på perfluoroktansyre og perfluoroktansulfonat i vann behandlet med aktivt kull og karbonfiber ved ulike betingelser

  OpenAIRE

  Grefstad, Anders Philip

  2015-01-01

  Perfluoroktansulfonat (PFOS) og perfluoroktansyre (PFOA) er to perfluorerte forbindelser som har blitt mye brukt til overflatebehandlingsformål i industrien. I høye konsentrasjoner har begge stoffene vist seg å være skadelige for naturen og mennesker. Det er derfor ønskelig å finne gode metoder for å redusere risikoen for kontaminering i mennesker og andre levende organismer. Hovedmålet med denne oppgaven har vært å finne optimale betingelser for fjerning av PFOS og PFOA i ferskvann ved bruk ...

 4. Bosetting av flyktninger : En analyse av bosetting av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag i Horten og Lørenskog kommune

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Tema for oppgaven er bosetting av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag i Horten og Lørenskog kommune. Bosettingsarbeidet i Norger er basert på kommunal frivillighet. Hvert år sender Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) en henvendelse til landets kommuner med en anmodning om å bosette flytkninger. Kommunestyret vedtar deretter hvor mange de ønsker og bosette. Vedtaket om antall flyktninger kommunen velger å bosette er ikke bindende og kommunene er ikke forpliktet...

 5. Forskning i mediesprog - teorier, modeller og analyser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frandsen, Finn

  1996-01-01

  Kritisk præsentation af den nyeste forskning i mediesprog med fokus på det teoretiske grundlag og de opstillede analysemodeller (Teun van Dijk og teorien om tematiske makrostrukturer/skematiske superstrukturer, Allan Bell og sociolingvistikken, Roger Fowler og den kritiske lingvistik samt Norman...

 6. THE MONGOLIAN MEDIA LANDSCAPE

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Poul Erik; Redl, Anke; Ziyasheva, Dana

  Analyse af det mongolske medielandskab med fokus på medieudbuddet og mediernes rolle i demokratiseringsprocessen......Analyse af det mongolske medielandskab med fokus på medieudbuddet og mediernes rolle i demokratiseringsprocessen...

 7. Fokus på voksenlæreren

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wahlgren, B.; Danneskiold-Samsøe, S.; Hemmingsen, L.;

  På baggrund af interview med voksenundervisere der har deltaget i kvalificeringsforløb beskrives udbyttet af forløbene og den senere anvendelse. De undersøgte kvalificeringsforløb var et alment voksenpædagogisk kursus (AVG), et forløb under den etårige voksenunderviseruddannelse, et efteruddannel......På baggrund af interview med voksenundervisere der har deltaget i kvalificeringsforløb beskrives udbyttet af forløbene og den senere anvendelse. De undersøgte kvalificeringsforløb var et alment voksenpædagogisk kursus (AVG), et forløb under den etårige voksenunderviseruddannelse, et...

 8. Aktuella teman gällande barn med ADHD och ergoterapeutiska interventioner

  OpenAIRE

  Puotila, Nathalie

  2014-01-01

  Syftet med denna studie var att kartlägga vad aktuell ergoterapeutisk forskning har fo-kuserat på gällande barn med ADHD och ergoterapeutiska åtgärder mellan åren 2008-2013. Forskningsfrågorna delade upp studiens fokus i personrelaterade, miljörelaterade och aktivitetsrelaterade faktorer som ergoterapeuter bör fokusera på enligt forskning. Metoden för arbetet var en systematisk litteraturstudie i form av en forskningsöversikt. Som analysmetod användes en innehållsanalys och som teoretisk refe...

 9. Arbejdet med at optimere arbejdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lystbæk, Christian Tang

  2014-01-01

  Optimering har en lang historie i arbejdslivet. Artiklen analyserer forskydninger i semantikkerne og teknikkerne omkring arbejdet med at optimere arbejdet i Human Resource Management. I HRM-litteraturen er det udbredt at skelne mellem to forskellige tilgange til arbejdet med at optimere arbejdet...... som et potentiale, der skal udvikles gennem løbende kompetenceudvikling i arbejdslivet. Ofte betegnes disse ofte for en ”hård” hhv. ”blød” tilgang (Storey 1992) eller en ”high performance” hhv. ”high commitment” tilgang til HRM (Legge 2005). Nærværende artikel videreudvikler denne analyse ved at...

 10. MedSun Reports

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — The Medical Product Safety Network (MedSun) is an adverse event reporting program launched in 2002. The primary goal for MedSun is to work collaboratively with the...

 11. Omkostningseffektivitet ved hypertensionsbehandling med Losartan i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keiding, Hans; Hildebrandt, Per; Burke, Thomas;

  2006-01-01

  Formålet med denne analyse var set såvel fra samfundets som fra det danske sundhedsvæsens perspektiv at evaluere omkostningseffektiviteten af losartan sammenlignet med atenolol ved behandling af hypertension, baseret på Losartan Intervention For Endpoint (LIFE)-undersøgelsens data Udgivelsesdato...

 12. Omsorg om naturen : Om NO-utbildningens selektiva traditioner med fokus på miljöfostran och genus

  OpenAIRE

  Svennbeck, Margareta

  2004-01-01

  This thesis is intended as a contribution to the discussion about science education, especially with regard to how care for nature can be understood, to what extend care for nature is included or excluded in the science education discourse and the importance of this in regard to an environmental education and a gender perspective. The empirical part of the thesis is carried out as a case study, where the discourse of physics is studied as a case within the discourse of science education. The ...

 13. Rousseau vivant: en aktualisering af Émile med fokus på det lidenskabelige fænomenfelt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ulla Thøgersen

  2013-07-01

  Full Text Available The paper focuses on Rousseau’s understanding of passionate life and especially his interpretation of erotic desire in Émile. The main argument presented is that Rousseau by his studies of erotic desire gives us at present day the possibility of radicalizing our understanding of human being in pedagogy. Firstly, by allowing us to rethink passions as important phenomena in human life and secondly, by understanding pedagogical practice as an arena which is part of forming passions, including erotic desire.

 14. Rousseau vivant: en aktualisering af Émile med fokus på det lidenskabelige fænomenfelt

  OpenAIRE

  Ulla Thøgersen

  2013-01-01

  The paper focuses on Rousseau’s understanding of passionate life and especially his interpretation of erotic desire in Émile. The main argument presented is that Rousseau by his studies of erotic desire gives us at present day the possibility of radicalizing our understanding of human being in pedagogy. Firstly, by allowing us to rethink passions as important phenomena in human life and secondly, by understanding pedagogical practice as an arena which is part of forming passions, including er...

 15. Spiseoliers effekt på blodlipider og risiko for iskaemisk hjertesygdom med saerlig fokus på olivenolie. En litteraturgennemgang

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jespersen, L; Jakobsen, M U; Hasseldam, Henrik; Marckmann, Peter

  2001-01-01

  The European Union is financing a large-scale campaign, in which olive oil is represented as the optimal fat for dietetic prevention of coronary heart disease.......The European Union is financing a large-scale campaign, in which olive oil is represented as the optimal fat for dietetic prevention of coronary heart disease....

 16. Hvad findes der af litteratur om vejledning? – Litteratursøgning med fokus på publicerede, evidensbaserede studier

  OpenAIRE

  Gitte Wichmann-Hansen; Berit Eika; Anne Mette Mørcke

  2007-01-01

  Vejledningen i universitetsregi lever et usynligt liv. Den er ikke formelt beskrevet på universiteterne, og den foregår i det, som både vejledere og studerende opfatter som et intimt rum. Men hvad findes der egentlig af erfaringsbaseret litteratur på området? I denne artikel beskriver artiklens forfattere resultaterne af en litteratursøgning, som de har udført i danske,nordiske og internationale databaser.

 17. Hvad findes der af litteratur om vejledning? – Litteratursøgning med fokus på publicerede, evidensbaserede studier

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gitte Wichmann-Hansen

  2007-04-01

  Full Text Available Vejledningen i universitetsregi lever et usynligt liv. Den er ikke formelt beskrevet på universiteterne, og den foregår i det, som både vejledere og studerende opfatter som et intimt rum. Men hvad findes der egentlig af erfaringsbaseret litteratur på området? I denne artikel beskriver artiklens forfattere resultaterne af en litteratursøgning, som de har udført i danske,nordiske og internationale databaser.

 18. Uppvärmning av nybyggda villor - med solfångare och pellets

  OpenAIRE

  Sjöström, Caroline

  2010-01-01

  Boverket har från och med januari 2010 skärpt energikraven vid nybyggnation. De nya kraven har tillsammans med stigande energipriser och ett ökat miljömedvetande i samhället, satt fokus på att bygga täta och välisolerade hus. Detta beskrivs i arbetets inledning. Samtidigt bör husets uppvärmning och ventilation vara energieffektiv och förnybara energikällor användas, som solenergi och biobränslen. Syftet med rapporten är att analysera om solfångare i kombination med en pelletspanna eller -kami...

 19. Virtuelt skrivebord med open office

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kurt Gammelgaard

  2009-01-01

  SDUs erfaringer med projektet Port 22: en virtuel platform med Open Office som kontorpakke til studerende.......SDUs erfaringer med projektet Port 22: en virtuel platform med Open Office som kontorpakke til studerende....

 20. Uranium enrichment using laser and plasma separation - an analysis focussing on export control; Urananrikning med laser och plasmaseparation - en analys med fokus paa exportkontroll

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oliver, Lena; Wilhelmsen, Katarina; Wirstam, Jens (Swedish Defence Research Agency, FOI, Stockholm (SE))

  2007-07-01

  The Swedish Defence Research Agency, FOI, has under contract work financed by the Swedish Nuclear Power Inspectorate, SKI, performed a study on uranium enrichment by laser-based processes and plasma separation. None of these processes are at present used on an industrial scale for uranium enrichment. However, these are processes of high efficiency which implicates that plants employing any of these processes for production of fissile material for nuclear weapons can be small in size and easily hidden. This has also been the case for laser enrichment. Special emphasis has been put on the understanding of the governing physical principles of the different processes. In the report the AVLIS and MLIS processes are described in some detail while CRISLA and SILEX are treated in less detail. The plasma separation process is described in a separate section. Limiting physical parameters for the different processes are discussed and equipment relevant to the different technologies is described. Further, some indicators of the different processes are identified and listed. In the final chapter known research programs where these processes have been used are listed. Since none of the described technologies has been used on an industrial scale, information on plant design and running is scarce

 1. Mödrar och patriarkat : – En kvalitativ studie med fokus på mammor i familjer med starkt patriarkala traditioner.

  OpenAIRE

  Oliver, Anna; Zengin, Özlem

  2008-01-01

  The aim of this study was to investigate how mothers in families with strong patriarchal traditions see their role as a mother and as a woman. The study is built upon two main questions: What are the expectations of your family and your immediate environment on you as a mother and as a woman? And what does “honour” mean for you as a mother and as a woman? In our paper we had as a starting point a gender perspective that was further on applied in defining our research question. We are also giv...

 2. Sammenhængende forløb for patienter med KOL, med særlig fokus på teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard*, Kitt; Bagger, Bettan; Bech, Lone;

  2014-01-01

  /e-health-implementation Case study: UK Department of Health: Whole System Demonstrator program http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/accelerating-innovation/Documents/ehealth-implementation.pdf 2. Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Social- og...... KOL. http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2007/CFF/KOL/KOLanbefalinger-resume.pdf 4. Danske regioner (2013): Bidrag til en ny sundhedspolitik http://www.regioner.dk/Aktuelt/Nyheder/2013/Marts/~/media/Mediebibliotek_2011/SUNDHED/Publikationer%20og%20h%C3%B8ringssvar/Bidrag%20til%20ny%20sundhedspolitik...

 3. Nostalgitrip med Pikachu

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konzack, Lars

  2016-01-01

  Sommeren 2016 vil blive husket for den omsiggribende dille, Pokémon Go, med over 100 millioner downloads. Tusindvis af især børn og unge, men også forældre med barnevogne og hele familier, kunne pludselig ses på gader og stræder, i parker og grønne områder med en smartphone i hånden på jagt efter...

 4. Processeringsoptimering med Canons software

  DEFF Research Database (Denmark)

  Precht, Helle

  2009-01-01

  . Muligheder i software optimering blev studeret i relation til optimal billedkvalitet og kontrol optagelser, for at undersøge om det var muligt at acceptere diagnostisk billedkvalitet og derved tage afsæt i ALARA. Metode og materialer Et kvantitativt eksperimentelt studie baseret på forsøg med teknisk og...... humant fantom. CD Rad fantom anvendes som teknisk fantom, hvor billederne blev analyseret med CD Rad software, og resultatet var en objektiv IQF værdi. Det humane fantom var et lamme pelvis med femur, der via NRPB’ er sammenlignelig med absorptionen ved et femårigt barn. De humane forsøgsbilleder blev...

 5. Miljøfaktorers betydning for ungdoms opplevelser på gård. En kvalitativ undersøkelse med ungdom i interaksjon med hest.

  OpenAIRE

  Flatekval, Stine Jeanett; Berge, Ina Birgitte

  2011-01-01

  Sammendrag: Gården har lenge vært brukt som arena for rekreasjon og aktivitet og det blir stadig mer fokus på gårdens effekter på menneskers helse og velvære. Gården inneholder et mangfold av aktiviteter og arbeidsoppgaver hvor mennesker har kontakt med dyr og natur. Ungdomstiden handler om en utviklingsfase hvor ungdommen blir påvirket fra både indre og ytre faktorer. Hvordan ungdom mestrer denne utviklingsfasen har stor betydning for helsen senere i livet da det er i denne...

 6. Meningspause med forstyrrelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dehs, Jørgen

  1986-01-01

  Jürgen Habermas: "Der philosophische Diskurs der Moderne" - Æstetikken som krisesymptom, opgør med den fornuftskritiske tradition.......Jürgen Habermas: "Der philosophische Diskurs der Moderne" - Æstetikken som krisesymptom, opgør med den fornuftskritiske tradition....

 7. På vej med sproget

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Michael Svendsen

  Med udgangspunkt i et konkret undervisningsforløb, "Forberedelse til SOSU", hvor kvinder med anden etnisk baggrund end dansk forberedes til at tage en SOSU-uddannelse gennem en kombination af praktik og sprogundervisning, undersøges forskellige læringsdimensioner - kognitiv sprogtilegnelse...

 8. Unge med en twist

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Bo Wagner; Madsen, Diana Højlund

  Rapporten er baseret på gruppeinterview med 33 unge med etnisk minoritetsbaggrund. De unge er blevet spurgt om uddannelses- og erhvervsønsker og berører en række emner som familie, ligestilling, diskrimination og integration....

 9. Att bemöta kvinnor med anorexia nervosa

  OpenAIRE

  Erlandsson, Christian; Heiler, Linnéa; Henningsson, Sofie

  2005-01-01

  Studiens syfte har varit att se vad kvinnor med anorexia har för behov av och hur de upplever närståendes/vårdares omtanke och omsorg, och hur dessa ser på kvinnornas behov. Studien är en litteraturstudie där tre skönlitterära böcker som följer tre kvinnor drabbade av anorexia granskats. I bakgrunden framkommer att enligt Världshälsoorganisationen har skolbarnens hälsovanor förandrats sedan 1980-talet, då framförallt hos flickor. Idealvikten har blivit lägre och skönhetsidealen står i fokus h...

 10. DailyMed Webservices

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — The DailyMed RESTful API is a web service for accessing current SPL information. It is implemented using HTTP and can be thought of as a collection of resources,...

 11. PubMed

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — PubMed comprises more than 26 million citations for biomedical literature from MEDLINE, life science journals, and online books. Citations may include links to...

 12. DailyMed

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — DailyMed provides high quality information about marketed drugs. This information includes FDA labels (package inserts). This Web site provides health information...

 13. Det Intelligente Hjem:Et Dansk Energi Producerende Eksperiment Designet med Dagslys

  OpenAIRE

  Hansen, Ellen Kathrine; Olesen, Gitte Gylling Hammershøj; Mullins, Michael

  2013-01-01

  Artiklen sætter fokus på mulighederne for at høste energi direkte fra solen ved brug af intelligente vinduer. Design og udvikling af intelligente teknologier integreret i vinduets design skaber unikke udfordringer og muligheder for at designe bygninger med de bedst mulige omgivelser for mennesker og natur. Gennem en tværfaglig tilgang behandles samspillet mellem dagslys defineret i tekniske termer og dagslys er defineret i æstetiske, arkitektoniske udtryk. Gennem feltstudier af et dansk CO2 n...

 14. Leg med vision

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk, Mette; Bertelsen, Katrine

  2011-01-01

  Bogen henvender sig primært til det pædagogiske personale med målgruppen daginstitutioner. Bogen skal stimulere arbejdet med at gøre bevægelse til en integreret del af kulturen i daginstitutioner - at få det pædagogiske personale til - at sætte ord på og spørgsmålstegn ved deres pædagogiske bevæg...

 15. Tunnel Finnsnes - Ingeniørgeologiske vurderinger: Spesiell fokus på mixed-face tunnel

  OpenAIRE

  Kolstad, Pål

  2010-01-01

  Dette prosjektet er skrevet som en master-/ diplomoppgave ved NTNU i Trondheim, som den avsluttende delen av forfatterens masterstudie.Masteroppgaven omhandler ingeniørgeologiske forhold ved en tunnel planlagt på Finnsnes, som vil virke som en av lastningsvei av Rv. 86 rundt Finnsnes sentrum. Her vil det være et spesielt fokus på problemstillinger rundt en tunnelstrekning uten overdekning av fast fjell. Diskusjonen vil ligge rundt valget av det rette alternativet for å kunne løse denne proble...

 16. Samomorilnost med mladimi

  OpenAIRE

  Kranjc, Teja

  2010-01-01

  V diplomskem delu predstavljamo problematiko samomorilnosti med mladimi. Opisali smo samomorilnost skozi zgodovino, statistične podatke o samomoru v Sloveniji in v Celjski regiji. V Sloveniji predstavlja samomorilnost velik problem, saj imamo izredno visok samomorilni količnik, v primerjavi z drugimi državami sveta, prisoten že več desetletij. Še zlasti pa je velika samomorilna problematika med mladimi, kjer statistični podatki beležijo porast samomorov v populaciji adolescentov. Z namenom, d...

 17. Professionalisme med innovativt potentiale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Inger Marie

  To teoretiske sværvægtere bliver koblet sammen i Inger Marie Larsen-Nielsen arbejdspapir om professionalisme med innovativt potentiale. De to teoretikere er læringsteoretikeren John Dewey og socialpsykologen Georg Herbert Mead, som er sat sammen i en teoretisk forståelsesramme omkring professionel...

 18. Modregning med uklare krav

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Lars Henrik Gam

  Bogen redegør for risici forbundet med at gøre misligholdelse gældende, når den anden part modregner. I den forbindelse behandles den såkaldte standpunktsrisiko, dvs. risikoen ved at indtage et forkert standpunkt. Det belyses, hvordan de almindelige principper om modregning kan begrænse kreditors...

 19. Konsekvenser av nedsatt hørsel med hensyn til skolerelatert kompetanse, tilpasningsindikasjoner og risikoatferd hos ungdom i ordinære skoler

  OpenAIRE

  2002-01-01

  Normaliseringsprosessen betinger et fornyet fokus på det hørselshemmede barnet sin totale livssituasjon. I et helhetlig oppvekstperspektiv må en også vurdere i hvilken grad nedsatt hørsel kan øke risikoen for en negativ utvikling og hvordan dette eventuelt kan forebygges (Easterbrooks, 1999). I Finland regner en med at det blir født 2,1 per 1000 med hørselstap større enn 25 dB og i Sverige 2,3 per 1000 (Vartiainen, Kemppinen, Karjalainen, 1997). Ingen guttedominans ble påvist.

 20. Ulike kulturelle forståelser av kjønn. Med et interseksjonelt blikk på rasialiserte transpersoner i Norge.

  OpenAIRE

  Bue, Kristine

  2014-01-01

  Internasjonalt finnes det en rekke studier som tematiserer ulike kjønnsidentiteter i sammenheng med «rase»/etnisitet. I norsk sammenheng finner vi et fåtall studier som tar for seg levekår blant transpersoner, ingen av disse studiene sier noe om rasialiserte transpersoner alene. Denne studien er derfor den første som i norsk forskningssammenheng fokuserer utelukkende på kjønnsidentitet og «rase»/etnisitet. Det empiriske materialet i denne studien er basert på 13 dybdeintervjuer med fokus på i...

 1. Framtidsmöjligheter med 5G mobilnät

  OpenAIRE

  Al-Alosi, Muhammed

  2014-01-01

  I denna rapport introduceras de olika mobilnätsteknologierna, 1G till 5G. Fokus ligger på hur det framtida 5G-mobilnätet kommer att fungera och vilka möjligheter som kommer att finnas med det. Andra saker som rapporten tar med är de basstationer som kommer att användas i det framtida mobilnätet samt en kort beskrivning utav terminalen i 5G-nätet och de tjänster som kommer att finnas tillgängliga i den. Protokollstacken i 5G-nätet tas också upp. Dessutom presenteras Wi-Fi 802.11u standarden so...

 2. Responsiv webbutveckling med Joomla

  OpenAIRE

  Strandén, Pyry

  2013-01-01

  Responsiv design är ett begrepp som Ethan Marcotte gjorde känd i sin artikel ”Re-sponsive Web Design” i webbtidningen ”A list apart” år 2010. I dagens läge vet en webbutvecklare sällan i förhand med hurdan apparat människorna besöker sina publikationer med. Det kan vara en smarttelefon, surfplatta, bordsdator eller t.o.m. en televis-ion. Alla dessa apparater kan ha olika skärmstorlekar och funktioner och ställer då också krav på hur en webbutvecklare planerar sin webbplats. Att planera en web...

 3. Farlig sex med engle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mejrup, Kristian

  2013-01-01

  De fleste af os tænker ikke på engle som kønnede væsner med en seksualitet, og selv om vi er i stand til at acceptere engle i alle mulige afskygninger, fra juletræets tyksakker i glitrende guld til frygtindgydende skikkelser i de bibelske skrifter, så er vi tilbøjelig til at ignorere spørgsmålet ...

 4. Tiden med Elias

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nagbøl, Søren

  - og studentereksamen - chancen til at gennemføre drømmen om at kunne beskæftige sig med de temaer, han formulerede som meningsfulde. Det er også en fortælling om at tidsånden, sådan som den organiseres i undervisningssystemerne nu om dage, ikke er en naturlov. At "Bildung" kan foregå på helt andre...

 5. Water desalination with MED

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gonzalez, Daniel; Caerols, Pablo; Olmedo, Juan Carlos [Enorchile (Chile)

  2010-07-01

  The greenhouse gas emissions from the Chilean copper mining industry account for 61% of total and this has been a serious cause for concern. The amount of water used for mining operations is also great and it has to be desalinated. The carbon footprint of desalinated water is large. This paper discusses the desalination of water using multi-effect desalination (MED). The most commonly used technology for desalination is the reverse osmosis process, where pre-treated water is forced through a semi-permeable membrane. The MED technology uses low-pressure steam from turbine or engine exhaust gases, which makes it highly efficient and cost effective. The process is briefly explained and a diagram shows the flow process. Advantages include low electricity consumption, low maintenance, and high reliability. Additionally, no pretreatment of the water is required and the process thus also decreases the carbon footprint. It can be concluded that MED combined with a power plant is a powerful solution for mine operations.

 6. MedPAC Data Book

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — MedPACs Data Book is the result of discussions with congressional staff members regarding ways that MedPAC can better support them. Some of the information it...

 7. Erfaringer med mobning fra barndommen og det levede liv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiassen, Charlotte; Viala, Eva Silberschmidt

  2009-01-01

  Gennem analyser af konkret levet liv med mobning i 1950érnes og 1960érnes skoleliv sættes der fokuspå menneskers erfaringer med mobning og deres position i en given historisk og sociokulturel kontekst. På den baggrund argumenteres det, at hvis man som forsker eller praktiker ikke anstrenger sig f...

 8. Att lyckas med CSR : En fallstudie av Electrolux arbete med Corporate Social Responsibility med fokus på förändring/utveckling av arbetet mellan åren 2003 och 2008

  OpenAIRE

  Torp, Filip; Levisson, Stina

  2009-01-01

  During the last years, the moral and ethics in companies has been a growing subject in media. Large multinational companies are to a bigger extent using workforce in developing countries and the working conditions at the workplaces in those countries, are more or less controlled. Even if a company carefully controls its own business, it can be using subcontractors that for instance use child labour or forced labour, or in some other way makes human rights abuses. When the world gets more glob...

 9. Barnehagestyreres arbeid med likestilling i barnehagen: rapport fra en spørreundersøkelse i Trøndelag

  OpenAIRE

  Verstad, Berit; Voll, Anne-Lise Sandnes

  2010-01-01

  Denne rapporten retter fokus på hvordan barnehagestyreren som administrativ-, pedagogisk- og personalansvarlig leder arbeider med å integrere likestilling i barnehagens daglige virksomhet, og spesielt hvordan barnehagestyreren arbeider for å bedre kjønnsbalansen i personalet gjennom å rekruttere menn. For å få svar på disse spørsmålene gjennomførte vi våren 2009 en elektronisk spørreundersøkelse til barnehagestyrerne i Trøndelag. Spørreskjemaet gikk til 549 styrere. 317 styrere...

 10. Förälder till barn/ungdom med ätstörning – upplevelser och erfarenheter : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Kramer, Helena

  2015-01-01

  SAMMANFATTNING Bakgrund: Vid behandling av ätstörningar hos barn och ungdomar konstateras att föräldrars delaktighet har en betydande roll. Sjuksköterskan kan möta föräldrar till barn och ungdomar med ätstörning inom olika vårdinstanser och vårdformer och för att kunna ge stöd och god omvårdnad med familjen i fokus, är det av intresse att belysa upplevelser och erfarenheter hos föräldrar, av att leva med och/eller vårda barn/ungdom med ätstörning. Syfte: Att beskriva föräldrars upplevelser o...

 11. Förlossningsdepression hos unga män i samband med första barnets födelse : En systematisk litteraturstudie

  OpenAIRE

  Nyberg, Linda; Welander, Ann-Charlott

  2014-01-01

  Detta examensarbete är en del av projektet Young Euroman och här ligger fokus på den unga nyblivna pappans förlossningsdepression och mötet med hälsovårdaren på rådgivningen. Metoden som tillämpas är en systematisk litteraturstudie. I bakgrunden presenteras de utmaningar unga mannen utsätts för i samband med föräldraskapet, symptom på manlig förlossningsdepression samt vad hälsofrämjande arbetet innebär. Syftet med arbetet är att kartlägga riskfaktorer för depression i samband med första ...

 12. Blufærdighed og skam

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thøgersen, Ulla

  2015-01-01

  Kierkegaards analyse af blufærdighed og Sartres analyse af skam med særligt fokus på syndefaldsmyten......Kierkegaards analyse af blufærdighed og Sartres analyse af skam med særligt fokus på syndefaldsmyten...

 13. Mødet med Nanoscience

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holmegaard, Henriette Tolstrup; Malm, Rie Hjørnegaard; Madsen, Lene Møller

  Formålet med undersøgelsen er at undersøge de studerendes møde med studiet, deres integration på studiet og de studerendes overvejelser om at blive eller forlade studiet. Undersøgelsen formidler de studerendes perspektiv på første studieår på nanoscience og bidrager med input, der kan bruges...

 14. Landsdækkende symposium sætter fokus på biodiversitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2010-01-01

  Formålet med biodiversitetssymposiet er at skabe et nationalt forum hvor forskere, forvaltere og beslutningstagere mødes og diskuterer ny viden og aktuelle problemstillinger relateret til den danske biodiversitet og naturforvaltning.......Formålet med biodiversitetssymposiet er at skabe et nationalt forum hvor forskere, forvaltere og beslutningstagere mødes og diskuterer ny viden og aktuelle problemstillinger relateret til den danske biodiversitet og naturforvaltning....

 15. På rejse med Virtual Reality i billedkunst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Majgaard, Gunver; Lyk, Patricia

  2015-01-01

  , de skulle have. Fokus. I artiklen er der særligt fokus på hvordan læringscentrede designprocesser og Virtual Reality tilsammen kan understøtte erfaringslæring. Konklusion. Eleverne fik en større forståelse af teknologi og kreative designprocesser ved at fungere som informanter og designpartnere i...... designforløbet. Eleverne fik igennem design af de fysiske modeller og besøget i Virtual Reality formidlet to oplevelser af deres modeller, som styrkede grundlaget for erfaringsbaseret læring. Erfaringsbaseret læring kombinerer oplevelse, refleksion, abstraktion og aktiv eksperimenteren i en proces, som...

 16. Sydkorea: Teknologiske tigerspring med globale udfordringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brynskov, Martin

  2010-01-01

  Sydkorea har gennemgået en utrolig udvikling fra u-land til førende i-land i løbet af få årtier. Helt centralt står den teknologiske eksport af elektronik, biler og skibsbyggeri i verdenseliten. Men på trods af de mange succeser er der også udfordringer. Denne analyse viser – med aktuelle eksempl...

 17. Gruppemusikterapi med patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse i dagbehandlingsregi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hannibal, Niels

  2008-01-01

  Denne artikel er første redegørelse for de erfaringer, som er gjort med gruppemusikterapi (GMT) for patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse (BPF) i dagbehandlingsregi på Aalborg Psykiatriske Sygehus. Artiklen indeholder både konkrete anvisninger til aktiviteter og interventioner, ligesom...

 18. Body image hos mastektomiopererede kvinder, med og uden rekonstruktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorup, Charlotte Brun; Gregersen, Anette Møller; Damgaard, Helle;

  2012-01-01

  Baggrund: I Danmark er incidensen for brystkræft ca. 5.000 årligt. Kvinder, der er mastektomiopereret, risikerer ubalance i body image. De kan føle sig amputeret, lemlæstede, mindre kvindelige og mindre seksuelt attraktive. De kan frygte at se sig selv i spejlet. De kan opleve, at kroppen ikke er...... hel. Mange undersøgelser er kvantitative og kun få har undersøgt kvindernes oplevelse af body image kvalitativt. Formål: At opnå indsigt i danske mastektomiopererede kvinders oplevelse af body image, med fokus på den akutte fase samt år efter operationen, hvor beslutningen om valg eller fravalg af...... rekonstruktion var taget. Metode: Undersøgelsen var fænomenologisk hermeneutisk, idet hensigten var at opnå indsigt i kvinders oplevelser af body image relateret til mastektomi. Fund: Undersøgelsen resulterede i tre temaer, der følger Bob Price begreber. Kropsrealiteten viste sig som ”en krop, der ikke var hel...

 19. Høreapparat med identifikationsenhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  2006-01-01

  Denne frembringelse vedrører et høreapparat, der omfatter en identifikationsenhed med en antenne tilpasset til at modtage et aktiveringssignal og til at sende et svarsignal samt med en signalgenerator tilpasset til at genere svarsignalet når aktiveret af aktiveringssignalet, og ligeledes vedrører...

 20. Skovene er med til at regulere klimaet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Richardson, Katherine

  2011-01-01

  15 procent af den menneskeskabte forøgelse af CO2 i atmosfæren skyldes, at der er blevet ryddet store skovområder runst om i vernden. DErfor skal der nu mere fokus på at rejse ny skov på kloden...

 1. Riksdagspartiers konstruktioner av flyktingfrågan : En kritisk diskursanalys med fokus på säkerhet i relation till flyktingmottagande

  OpenAIRE

  Markgren, Sarah

  2015-01-01

  Sweden has traditionally been portrayed as a tolerant and generous country in terms of its migration policy. In conjunction with the increased flow of refugees in 2015 this image of Sweden has slowly but surely come to be questioned. Swedish political parties have raised concerns over the increased number of asylum seekers, and stressed the social, political and economic implications it may have for the Swedish society. This essay examines how Swedish political parties frame the refugee issue...

 2. Rådgivende ingeniørers udfordringer:Et praksisstudium i professionel service-innovation med fokus på materialers og menneskers betydning

  OpenAIRE

  Bendixen, Mads; Koch, Christian; Prahl, Arne; Karstoft, Niels Ole

  2008-01-01

  The challenges of consulting engineers The initiation of the work on this thesis was guided by the question: ’What are the facilitating and impeding influences when it comes to knowledge intensive innovations in the project organized work of consulting engineers?’ Chapter 1 presents different approaches to social scientific research in knowledge intensive-, professional service firms, such as consulting engineering companies. The strengths and virtues of practice-based innovation-studies are ...

 3. En SOA utvärderingsmall med fokus på integration, arkitektur och tjänster : Ett praktikfall på Logica

  OpenAIRE

  Krkic, Arman; Dalan, Johan

  2008-01-01

  Today, there are no standardized ways to characterize SOA, many are talking about SOA and many say they are using SOA. One way that we have chosen to characterize this phenomenon is through an evaluation that will indicate whether SOA have been used in the development. Basedon a Service Oriented Architecture literature study, we have created an evaluation pattern resulting SOA principles of integration, architecture and services. This evaluation was applied to Logica's own integration system ...

 4. Brandgravar : Yngre järnålder i Broe, Halla socken, på Gotland : en studie i olika metoder, med fokus på kremeringen

  OpenAIRE

  Johansson, Ida

  2007-01-01

  This essay concerns the osteological cremated skeletal remains from Broe, Halla parish, Gotland of  The Late Iron Age. The focus of this essay is to determine the position of the corpse on the pyre, whether the cremated bones were crushed after or prior to the cremation and if the individual was buried in the pyre. In addition the species, age, sex and skeletal abnormalities of the bones in question will be studied. The result of the research has yielded that the cremated bones did not need t...

 5. Præhospital behandling af svært tilskadekomne patienter med fokus på damage control-kirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Anne Marie; Larsen, Claus Falck; Steinmetz, Jacob

  2011-01-01

  The majority of patients undergoing damage control surgery initially receive prehospital treatment. Bleeding causes 40% of trauma deaths, half of which happen in the prehospital setting. Future research and improved treatment before hospital admission should focus on control of the bleeding......, avoidance of hypothermia, minimising the time to definitive surgery, and a restrictive and goal directed therapy with regard to the intake of fluids. On occasion, lifesaving procedures could be performed during transport to the hospital....

 6. Ledarskap inom ramen för ett systemutvecklingsprojekt : fokus på en arbetsprocess med stöd i Vattenfallsmodellen

  OpenAIRE

  Lindqvist, Annika

  2004-01-01

  Many research reports mention the fact that a huge number of all system development projects never reach a successful ending; with other words never fulfil formulated goals. By identifying and forming success factors (and in some aspect risk factors) that the project manager in practice can use, this study may be seen as a step in the direction towards minimising the high number of failed system development projects. The purpose of this research report is to investigate how a system developme...

 7. Verkilsdalsskredet, et fjellskred i Rondane nasjonalpark. En naturgeografisk studie med fokus på utløsningsmekanismer og geomorfologisk kartlegging.

  OpenAIRE

  Hansvik, Torgeir Fiskum

  2013-01-01

  The main objectives of this thesis are to clarify causes and triggers and the geomorphology of a ca. 12 kyr landslide in Verkilsdalen, Rondane National Park, Norway. A high resolution (33*33 cm) Digital Elevation Model (DEM) is constructed in Agisoft Photoscan Professional. The geomorphology is mapped by analyzing the DEM in a Geographical information system (GIS). Strike and dip measurements are performed on the bedrock to highlight weak schist zones. In addition 10Be exposure dating, temper...

 8. Sweden's deployment of cogeneration by 2020 - Focusing on the certificate system effects; Sveriges utbyggnad av kraftvaerme till 2020 - Med fokus paa elcertifikatsystemets effekter

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-11-15

  At the end of 2012, a large number of CHP plants will be phased out of the electricity system. There has been considerable uncertainty about what will happen with this production capacity. The performed investigation shows plans for future CHP in district heating systems and the forest industry to 2020. The survey summary: (A) CHP in district heating systems: 1. Among the facilities that are being phased out of the electricity system 36 facilities has responded that they will run the plant as before. A portion will also be used as backup facilities. Only a few plants will be phased out completely. 2. Some large plants being phased out of the electricity system will be phased out period and therefore there is a significant decommissioning of production. The reduction of production in existing plants is expected to be 3.1 TWh by 2020. For this production 2 TWh has previously been certificate entitled. 3. At the same time there will be large investments in new facilities. A total of 29.4 billion SEK will be invested in new electricity, primarily the years 2012 - 2016, with an overall additive effect of more than 600 MW. Production at these facilities provide an additional 4.6 TWh. 4. Thus there will additional 1.5 TWh (net) of electricity production in CHP in district heating systems up to 2020. 5. The additional production occurs almost exclusively with biomass and waste, while production from fossil fuels and peat is expected to decrease. 6. The extension of the certificate market to include Norway has not affected business plans. (B) Cogeneration in the forest industry: 1. Production continues largely unchanged in the existing facilities, even after a large part of those have been phased out of the electricity system in late 2012. 2. A number of extensions are implemented that provide increased generation of about 1.5 TWh. 3. The use of fossil fuels is reduced further from current low levels - from 4 percent to 1.4 percent of the total fuel use.

 9. Läsning på mellanstadiet : En studie med fokus på elevers läsförmåga

  OpenAIRE

  Stenlund, Karin

  2011-01-01

  This study describes the reading ability of 26 middle school students, and the ways in which their reading development is supported in two different classrooms. In order to scrutinize results of students at different reading levels, three focus students were selected.This thesis has four aims. One is to use tests to examine the students’ reading ability as regards their decoding skills and reading comprehension as well as to study other cognitive skills related to reading ability. Another is ...

 10. White paper on perspectives of biofuels in Denmark - with focus on 2nd generation bioethanol; Hvidbog om perspektiver for biobraendstoffer i Danmark - med fokus paa 2. generations bioethanol

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Larsen, Gy.; Foghmar, J.

  2009-11-15

  The white paper presents the perspectives - both options and barriers - for a Danish focus on production and use of biomass, including sustainable 2nd generation bioethanol, for transport. The white paper presents the current knowledge of biofuels and bioethanol and recommendations for a Danish strategy. (ln)

 11. Internationell diversifiering i portföljinvesteringar av institutionella investerare.Internationell jämförelse med fokus i Japan

  OpenAIRE

  Railo, Tomi

  2000-01-01

  Background: The global capital markets have enlarged investment opportunities and thus also the sources of funds for companies which increasingly face global markets for their services and products. Huge capital movements show that investors are constantly searching ways to minimise risk and maximise returns. In the light of the substantial growth of assets in institutional funds, an important question for international finance is the degree to which institutional investors have diversified t...

 12. Avfallshantering : På Härjeåns Nät AB, med fokus på energi- och materialåtervinning

  OpenAIRE

  Härjebäck, Anders

  2012-01-01

  This thesis was conducted at Mälardalen University in Västerås and Härjeåns Nät AB, mainly in Sveg. Härjeåns Nät AB is a network company that delivers electricity in Härjedalen municipality, Ånge Municipality, Ragunda and Bräcke municipality. The maintenance and dismantling of electricity and broadband networks generates a lot of waste. The purpose of this work is to present proposals on the management of the waste. The goal is that all of Härjeåns offices should have equal management for the...

 13. Spårbarhet i tillverkningsindustrin : En branschöverskridande kunskapsjämförelse med fokus på läkemedelsindustrin

  OpenAIRE

  Vedebäck Haag, Mikael; Westerlund, Joachim

  2011-01-01

  Spårbarhet medför möjligheten att följa och spåra information om produkter i hela värdekedjan. Genom att tillämpa en heltäckande spårbarhet kan sjukdomsspridning begränsas, hälsorisker elimineras och ekonomiskt fördelaktiga riktade återkallningar göras. Att dokumentera all information kontinuerligt i förädlingsprocessen medför möjligheten att göra spårbara ändringar löpande. Tillämpningen av unika identifikationsnummer möjliggör för bland annat apoteken att spåra köpare på individnivå, samtid...

 14. Demonstration cultivation of Salix in northern Sweden with a focus on frost resistance; Demonstrationsodling av Salix i Norrland med frosttolerans i fokus

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Soederstroem, Yvonne

  2010-06-15

  This project is part of the Thermal Engineering Research Association's (Vaermeforsk) programme 'Crops from field to energy production' and the goal is to convince growers to begin cultivating Salix in the northern part of Sweden. The project will demonstrate whether it is possible to grow Salix and examine what type of Salix (the report refers to the different types as Tora, Karin and Gudrun) is most frost-resistant and resistant to insects, fungal infections and animals. The project is aimed primarily at landowners and energy companies. The results showed that growth at the demonstration plots was moderate and the establishment rate was considered good. Growth has been uneven across the fields. At Eriksgaard, about 75% of the plants survived the winter. Survival was determined by the number of plants missing and dead. Additional plants were planted at the sites in 2009. No major insect or leaf fungus attacks were noted at either Eriksgaard or Soergaard, but they both experienced grazing from deer and elk. The rating showed that the herbicide treatment was not sufficient on the demonstration fields. For this reason, a comparison of average lengths was performed of Gudrun in Bodum, where the weeds had not grown as much. The comparison showed that the difference in growth was not significant in the autumn 2008, but the plants in Bodum had grown more by autumn 2009. Topping was not performed in the spring 2009 so that the plants would have an opportunity to grow higher than the weeds and the plants would have an opportunity to have a growth spurt. A comparison of Tora, Karin and Gudrun in Roedoen showed moderate growth for the three types. There were variations in the rows and across the field, mostly for Tora and Karin. Gudrun had lower, but more consistent growth across the field. During the summer 2009, survival was rated for the plants in Roedoen. This rating showed that 90% of Tora, 60% of Karin and 70% of Gudrun had survived the winter. The Salix handled the frost well at both test cultivation sites. The tests prove that Tora, Karin and Gudrun can be grown in northern Sweden. None of the three types differed significantly from the others in terms of survival, growth, insects infestations or grazing by elk or deer. There was no significant growth difference between the inland and coastal sites. A comparison of the temperature and the average frost period's start and end showed that the 2008/2009 winter was mild. The project has achieved its goal of increasing interest for growing Salix in northern Sweden. An energy crop association in Oernskoeldsvik has been formed and plans to plant several cultivation sites in 2010

 15. Analyses on Avian Influenza Related Literature Indexed by PubMed and CNKI from 1994-2014%1994-2014年国内外禽流感文献的计量学分析

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  王冰

  2015-01-01

  自禽流感爆发以来,中国与国外的研究者对禽流感研究都高度关注,发表了大量文献。选择PubMed、CNKI数据库,检索1994-2014年的中外文禽流感文献,确定了禽流感的重要期刊,如Avian Dis 等外文期刊和《中国动物检疫》等中文期刊。确定了禽流感领域里的国外的多产作者及其所属研究机构,国内研究的重要机构如中国农业科学院哈尔滨兽医研究所等。这些将对禽流感研究人员的研究工作提供一定帮助和参考。%The paper selected the database of CNKI and PubMed,retrieval avian influenza literature from 1994-2014. The important journals about Avian flu is Avian Dis and other international medical journals, and Journal of Chinese Animal Quarantine in china etc.. It also determined the productive authors in the field of avian flu in foreign countries and institutes, and important domestic research institutions such as “the Chinese academy of agricultural sciences”etc.. These will provide certain help and reference for avian influenza researchers.

 16. Upplevelser av livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ 2 : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Ekberg, Anna; Cederrand, Elena

  2011-01-01

  Diabetes typ 2 är ett globalt växande problem. Ökad livslängd, minskad fysisk aktivitet och viktökning orsakad av förändrad kostsammansättning ges som orsaker till ökande prevalens. Personer som redan är sjuka i diabetes typ 2 rekommenderas att aktivt delta i behandlingen och stabilisera sin sjukdom då främst genom livsstilsförändringar med fokus på kostomläggning och ökad fysisk aktivitet. Livsstilsförändringarna kan upplevas som möjligheter men också som begränsningar, varför det är viktigt...

 17. Nationale test i naturfag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andreasen, Karen Egedal; Jensen, Lars Bang

  2015-01-01

  Kapitlet rummer en analyse og diskussion af test inden for naturfagsområdet og de fagforståelser de afspejler med fokus på de nationale test.......Kapitlet rummer en analyse og diskussion af test inden for naturfagsområdet og de fagforståelser de afspejler med fokus på de nationale test....

 18. Realismus und Moderne in den "Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge"

  DEFF Research Database (Denmark)

  svendsen, erik

  2009-01-01

  Analyse af Rilkes roman, bl.a. med fokus på intertekstuelle referencer til J.P. Jakobsen og nyere Rilkeforskning......Analyse af Rilkes roman, bl.a. med fokus på intertekstuelle referencer til J.P. Jakobsen og nyere Rilkeforskning...

 19. Robots Cannot Lie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Borggreen, Gunhild

  2014-01-01

  En analyse af den japanske robot-menneske teaterstykke Hataraku Watashi med fokus på Austins og Butlers begreb om performativitet.......En analyse af den japanske robot-menneske teaterstykke Hataraku Watashi med fokus på Austins og Butlers begreb om performativitet....

 20. Tekniske og økonomiske analyser ved utbygging av fjernvarmesystem

  OpenAIRE

  Gaustad, Astrid

  2007-01-01

  Det er i dag sterkt fokus på å bekjempe klimaendringer og for å nå internasjonale utslippsavtaler. I Norge har det nå kommet nye Tekniske Byggeforskrifter, TEK 07, som tar sikte på å redusere energibruken i bygninger med totalt 25 %, og at 40 % av oppvarmingsbehovet skal dekkes av alternative energikilder. Dette gjør bruk av fjernvarme til oppvarmingsformål stadig mer aktuelt, men betyr at fjernvarmeselskapene i teorien vil få solgt mindre mengde energi over året til hver abonnent. Denne oppg...

 1. Med hjerne og hjerte - et aktionsforskningsprojekt om demensomsorg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Helle Krogh; Rasmussen, Else Marie

  om værdier; individuelle interviews (8 pårørende og 3 frivillige); to kernekvalitetsundersøgelser (4 medarbejdere undersøgte kvaliteter og værdier ud fra D. Ofmans teori om kernekvaliteter); en kernekvalitetsundersøgelse i samarbejde med lederen; SWOT-analyser, udarbejdelse og analyse af...

 2. : at vokse op med en global mediegigant

  OpenAIRE

  Drotner, Kirsten

  2003-01-01

  Alle har et forhold til Disneys figurer, der findes i ethvert dansk børneværelse - i blade, på film, som musik og som krammedyr, på tøj og skoletasker. Alligevel findes der kun ganske lidt samlet viden om, hvad verdens største mediegigant betyder for brugerne - børnene selv. Gennem analyse af interview med 48 børn og deres forældre belyses den indflydelse, Disneys univers har på danske børns identitet i spændingsfeltet mellem det globale og det lokale.

 3. Med Kingo på dybt vand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arndal, Lars Stubbe

  2014-01-01

  Tag med digteren Thomas Kingo ud på dybt vand i selskab med lektor og mag.art. Lars Arndal, der kaster nye perspektiver på Kingos forlisdigt Hierte-Suk. Arndal kommer hermed også med et bud på, hvordan man som lærer kan invitere eleverne med på opdagelse i digtet...

 4. Spilleregler i musikterapi med voksne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  Artiklen gennemgår udvalgt faglitteratur, der på et overordnet plan beskriver typer af spilleregler i musikterapi med (fortrinsvis) voksne klientgrupper. Udgangspunktet er Priestleys anvendelse af begrebet, og hendes inddeling af spilleregler i forhold til forskellige teknikker gennemgås, efterfu......Artiklen gennemgår udvalgt faglitteratur, der på et overordnet plan beskriver typer af spilleregler i musikterapi med (fortrinsvis) voksne klientgrupper. Udgangspunktet er Priestleys anvendelse af begrebet, og hendes inddeling af spilleregler i forhold til forskellige teknikker gennemgås...

 5. Datadriven beteendemodellering med genetisk programmering

  OpenAIRE

  Borak, Kim; Vilén, Gabriel

  2015-01-01

  Inom Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarsmakten finns behov av att enklare och mer effektivt (med avseende på kostnad och tid) kunna skapa bättre, mer realistiska och objektiva beteenden för de syntetiska aktörer som ingår i Försvarsmaktens simuleringsbaserade beslutsstöds- och träningsapplikationer. Den traditionella metoden för anskaffning av kunskap om ett beteende, vid utveckling av beteendemodeller, är att arbeta med experter inom ämnesområdet. Den här processen är ofta tidskr...

 6. Ud at se med Erasmus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frandsen, Pernille

  2009-01-01

  Få lidt luft under vingerne, kom ud at møde udenlandske kolleger og se, hvordan man også kan lave uddannelsesbibliotek. Med begejstring fortæller tre bibliotekarer om deres oplevelser i det store udland – alt sammen finansieret af Erasmus.......Få lidt luft under vingerne, kom ud at møde udenlandske kolleger og se, hvordan man også kan lave uddannelsesbibliotek. Med begejstring fortæller tre bibliotekarer om deres oplevelser i det store udland – alt sammen finansieret af Erasmus....

 7. Symfoniorkestrets instrumenter med aktive elever

  DEFF Research Database (Denmark)

  Okkels, Else Marie

  Eleverne lærer symfoniorkestrets instrumenter at kende på en ny og spændende måde.Bl.a.instrumentbanko med klang; der er spilleplader til kopiering og "brikker" i lyd på den indlagte cd.......Eleverne lærer symfoniorkestrets instrumenter at kende på en ny og spændende måde.Bl.a.instrumentbanko med klang; der er spilleplader til kopiering og "brikker" i lyd på den indlagte cd....

 8. Informationsledelse med mindset-map

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brodersen, Lars

  Teorien og modellerne om informationsledelse med mindset-map bygger på Aalborg Universitets PBL-model, naturvidenskabelige principper, tekniske principper og humanistiske teorier. I kombination udgør disse grundlag et stærkt grundlag, som sikrer resultater. Informationsledelse handler om projektf......Teorien og modellerne om informationsledelse med mindset-map bygger på Aalborg Universitets PBL-model, naturvidenskabelige principper, tekniske principper og humanistiske teorier. I kombination udgør disse grundlag et stærkt grundlag, som sikrer resultater. Informationsledelse handler om...

 9. Faldgruber ved investering med garanti

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grosen, Anders

  Investeringsprodukter med garanti for et vist minimumsafkast er efterspurgt blandt private investorer. Men pga. produkternes faldgruber ender de ofte på avisernes forsider. Det seneste eksempel har Sampension leveret. Overskrifterne kom i hus ved Sampensions melding om at droppe kundernes pension...

 10. Unges friluftsliv set med integrationsbriller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gentin, Sandra

  Det er almindelig kendt, at indvandrere ikke deltager i foreningsliv i samme omfang som etniske danskere. Det er der forsøgt rådet bod på ved at invitere unge med anden etnisk baggrund end dansk til at dyrke spejdersport i henholdsvis Varde og København NV. Tilgangen til at integrere de unge var...

 11. Et eller andet med sprog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Adamsen, Billy; Nielsen, Charlotte Marie Bisgaard; Dam Christensen, Mie;

  2012-01-01

  Sprogpsykologi har eksisteret som kandidat-uddannelse på Københavns Universitet i 40 år og har i øjeblikket 162 studerende. Deres baggrund er som regel en bachelor i sprog, sociologi, lingvistik eller retorik. - Hvad studerer man på Sprogpsykologi? - Aner det ikke. Er det noget med sprog og menne...

 12. Overview of the MEDLI Project

  Science.gov (United States)

  Gazarik, Michael J.; Little, Alan; Cheatwood, F. Neil; Wright, Michael J.; Herath, Jeff A.; Martinez, Edward R.; Munk, Michelle; Novak, Frank J.; Wright, Henry S.

  2008-01-01

  The Mars Science Laboratory Entry, Descent, and Landing Instrumentation (MEDLI) Project s objectives are to measure aerothermal environments, sub-surface heatshield material response, vehicle orientation, and atmospheric density for the atmospheric entry and descent phases of the Mars Science Laboratory (MSL) entry vehicle. The flight science objectives of MEDLI directly address the largest uncertainties in the ability to design and validate a robust Mars entry system, including aerothermal, aerodynamic and atmosphere models, and thermal protection system (TPS) design. The instrumentation suite will be installed in the heatshield of the MSL entry vehicle. The acquired data will support future Mars entry and aerocapture missions by providing measured atmospheric data to validate Mars atmosphere models and clarify the design margins for future Mars missions. MEDLI thermocouple and recession sensor data will significantly improve the understanding of aeroheating and TPS performance uncertainties for future missions. MEDLI pressure data will permit more accurate trajectory reconstruction, as well as separation of aerodynamic and atmospheric uncertainties in the hypersonic and supersonic regimes. This paper provides an overview of the project including the instrumentation design, system architecture, and expected measurement response.

 13. Integreret ulykkesforebyggelse i træindustrien gennem fokus på kommunikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Louise

  2009-01-01

  dokumentstudier). Dette følges op af en målrettet intervention i virksomhed A i 2009-2010 rettet mod henholdsvis 1) Værkførerne og teamlederne (3+4 personer) i form af et ledelsesseminar og efterfølgende månedlig coaching, 2) De 120 ansatte, 3 timers workshops i foråret og efteråret 2009 og 3...... mod kommunikation, holdninger og adfærd blandt værkførerne, teamlederne, de produktionsansatte samt i virksomhedens sikkerhedsorganisation. METODE: Projektet er opbygget ud fra et quasi-eksperimentelt design med to virksomheder indenfor samme koncern. Virksomhed A’s træafdeling indgår som...

 14. Fang CO2 med Aminosyrer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lerche, Benedicte Mai

  2010-01-01

  Med såkaldte “carbon capture-teknikker” er det muligt at rense røgen fra kulfyrede kraftværker, således at den er næsten helt fri for drivhusgassen CO2. Kunsten er at gøre processen tilstrækkeligt billig. Et lovende fangstredskab i denne proces er aminosyrer.......Med såkaldte “carbon capture-teknikker” er det muligt at rense røgen fra kulfyrede kraftværker, således at den er næsten helt fri for drivhusgassen CO2. Kunsten er at gøre processen tilstrækkeligt billig. Et lovende fangstredskab i denne proces er aminosyrer....

 15. Human melioidosis reported by ProMED

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katherinn Melissa Nasner-Posso

  2015-06-01

  Conclusions: Internet-based reporting systems such as ProMED are useful to gather information and synthesize knowledge on emerging infections. Although certain areas need to be improved, ProMED provided good information about melioidosis.

 16. Unge homofile med minoritetsbakgrunn: En kvalitativ studie med sju lesbiske og homofile med minoritetsbakgrunn i Norge

  OpenAIRE

  Øvergaard, Georgina Demou

  2013-01-01

  Denne studien fokuserer på livssituasjonen til unge homofile med minoritetsbakgrunn bosatt i Norge. Fokuset er på hvilke identitetsrelaterte utfordringer en slik posisjon kan eller vil medføre, hvilken innvirkning stigma har, og hvordan ulike utfordringer håndteres ved hjelp av strategier. Det sentrale teoretiske perspektivet i denne studien er hentet fra Erwin Goffman og hans stigmateori. Hans konsepter av "den stigmatiserte", "de normale", og faktisk og tilsynelatende identitet benyttes for...

 17. Ska du med och raida? : En kartläggning av sambanden mellan digitala spel, psykisk hälsa och sociala relationer till familj, vänner och omgivning bland ungdomar och unga vuxna.

  OpenAIRE

  Grönberg, Angelica; Johansson, Kevin

  2015-01-01

  Problem Det föreligger en risk att negativa effekter av digitala spel överexponerats i tidigare forskning genom att fokus riktats mot problem i större grad än möjligheter. Enligt rapporter och studier kan mycket av denna tidigare forskning inte heller anses vila på korrekt vetenskaplig grund. Detta riskerar att prägla och påverka professionellas bemötande av ungdomar med riskbeteende kring digitala spel på ett felaktigt sätt. Denna studie kartlägger eventuella samband mellan digitala spel, in...

 18. Holocaust : med internett som kilde

  OpenAIRE

  Schønningsen, Patrick

  2012-01-01

  Masteroppgaven tar for seg holocaust med internett som kilde. Jeg tar utgangspunkt i ungdomsskole og videregående. Hvordan skal elevene forholde seg til internettet. Er det stor sannsynelighet for at elevene vil møte på holocaustfonektelse på nettet? Hvordan lære elevene å være kritisk til nettet? Jeg deler holocaust inn i 5 kategorier. Hvor kategori 1 er av de svært rasistiske nettsidene som ønsker at jødene skal utryddes. Kategori 3 tar for seg revisjonisme. Kategori 4 er forumer som diskut...

 19. ZASVOJENOST Z INTERNETOM MED MLADIMI

  OpenAIRE

  Rihtarič, Mitja

  2015-01-01

  Teoretična izhodišča: Internet nam je danes dosegljiv na vsakem koraku in nam tako olajša vsakdanja opravila. Postal je tudi idealno sredstvo za preživljanje prostega časa, sploh med mladimi. Prekomerno posvečanje aktivnostim na internetu, lahko privede do zasvojenosti. Mladi so v času adolescence močno izpostavljeni različnim dejavnikom in internet močno vpliva na izoblikovanje njihove osebnosti. V diplomskem delu smo opisali zasvojenost in podrobneje raziskali zasvojenost z internetom. R...

 20. MED-SUV Data policy

  Science.gov (United States)

  Sangianantoni, Agata; Puglisi, Giuseppe

  2014-05-01

  MED-SUV proposes the development and implementation of a digital infrastructure for data access and for volcanic risk management aimed at applying the rationale of Supersites GEO initiative to Campi Flegrei/Vesuvius and Mt. Etna. It's fully recognized the clear need of an open data policy in order to ensure that data will be properly and in an ethical manner managed and can be used and accessed from its community. In MED-SUV there is a multitude of different partners with varying scientific, technical, legal and economical interests and therefore data and data products produced will be wide-ranging so it's necessary to set principles and legal arrangements. Within Europe several Directives and Regulations have brought into force which provide the leading guidelines in terms of the principle of openness to knowledge and access to scientific information. So in creating a suite policy the EC Supersites (MarSite and FutureVolc, under the EPOS umbrella) projects need to strength their efforts in defining a common data management strategy. In this presentation we will show the leading principles of the data policy, as for instance Open Access, flexibility of approach in order to harmonize the different methods of data distribution among its partners, Creative Commons licensing, data preservation and unique identification through Persistent Identifiers.

 1. Fokus på informationskompetence i et tværfagligt læringsmiljø - et empirisk studie af læringseffekter og studenterperspektiver

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Charlotte Overgaard

  2014-03-01

  Full Text Available Der har i en årrække indenfor de videregående uddannelser været fokus på, at studerendes udvikling af informationskompetence og læring igennem problemorienteret projektarbejde er tæt forbundet, og at et nært samarbejde mellem bibliotek og uddannelsesmiljø er en væsentlig forudsætning for studerendes læring. I praksis er der dog en række forhold, som kan hindre et effektivt samarbejde mellem bibliotek og uddannelse og bevirke, at de pædagogiske intentioner ikke indfries. I et tværfagligt samarbejde mellem universitetsbibliotek og fagmiljø blev der i 2012 i forbindelse med opstarten af en ny 2-årig kandidatuddannelse i Folkesundhedsvidenskab ved Aalborg Universitet udviklet et undervisningsforløb og en række læringsunderstøttende tiltag som obligatorisk anvendelse af søgebilag i projekter og tværfaglige søgeworkshops, baseret på teorier om problembaseret læring og tilrettelæggelse af søge-læreprocesser. På baggrund af empiriske data fra informationssøgningstest, studenterprojektrapporter og gruppeinterviews undersøges effekten af undervisningen på de studerendes udvikling af informationskompetence samt deres perspektiver på læringsunderstøttende tiltag. Der identificeres fremmende og hæmmende faktorer ift. udvikling af informationskompetence og afslutningsvis diskuteres styrker og svagheder samt hvilke forhold, som er centrale – og også relevante i en bredere universitetspædagogisk sammenhæng – hvis informationskompetence skal integreres som del af de studerendes grundlæggende faglighed.  Learning through problem-based project-work and the development of information literacy skills has become increasingly common in higher education programmes in recent years. It is also generally acknowledged that these learning experiences benefit from close collaboration between university libraries and their educational environments. There is evidence to suggest, however, that a number of conditions can hamper the

 2. Stormfuld vandretur med nymodens teknik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Niels Christian

  2008-01-01

  Lørdag den 1. marts 2008 havde en af vores samarbejdspartnere, Miljøforeningen på Fanø havde inviteret til vandretur ad Hjertestien ved Nordby. Vi benyttede lejligheden til at afprøve GPS-udstyr, der var anskaffet til ToLearn projektet, mhp. introduktion af nye steds-baserede teknologier og medie...... i turisme og kulturformidling. Forsøget lykkedes, da de indhentede geografiske data var af tilstrækkelig præcision, og da det med brug af frit tilgængeligt software lod sig gøre at lave grafisk tilfredsstillende illustrationer til brug i den lokale presse. Udgivelsesdato: 13/3 2008...

 3. Elevated MED28 expression predicts poor outcome in women with breast cancer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Horvath Steve

  2010-06-01

  Full Text Available Abstract Background MED28 (also known as EG-1 and magicin has been implicated in transcriptional control, signal regulation, and cell proliferation. MED28 has also been associated with tumor progression in in vitro and in vivo models. Here we examined the association of MED28 expression with human breast cancer progression. Methods Expression of MED28 protein was determined on a population basis using a high-density tissue microarray consisting of 210 breast cancer patients. The association and validation of MED28 expression with histopathological subtypes, clinicopathological variables, and disease outcome was assessed. Results MED28 protein expression levels were increased in ductal carcinoma in situ and invasive ductal carcinoma of the breast compared to non-malignant glandular and ductal epithelium. Moreover, MED28 was a predictor of disease outcome in both univariate and multivariate analyses with higher expression predicting a greater risk of disease-related death. Conclusions We have demonstrated that MED28 expression is increased in breast cancer. In addition, although the patient size was limited (88 individuals with survival information MED28 is a novel and strong independent prognostic indicator of survival for breast cancer.

 4. Elevated MED28 expression predicts poor outcome in women with breast cancer

  International Nuclear Information System (INIS)

  MED28 (also known as EG-1 and magicin) has been implicated in transcriptional control, signal regulation, and cell proliferation. MED28 has also been associated with tumor progression in in vitro and in vivo models. Here we examined the association of MED28 expression with human breast cancer progression. Expression of MED28 protein was determined on a population basis using a high-density tissue microarray consisting of 210 breast cancer patients. The association and validation of MED28 expression with histopathological subtypes, clinicopathological variables, and disease outcome was assessed. MED28 protein expression levels were increased in ductal carcinoma in situ and invasive ductal carcinoma of the breast compared to non-malignant glandular and ductal epithelium. Moreover, MED28 was a predictor of disease outcome in both univariate and multivariate analyses with higher expression predicting a greater risk of disease-related death. We have demonstrated that MED28 expression is increased in breast cancer. In addition, although the patient size was limited (88 individuals with survival information) MED28 is a novel and strong independent prognostic indicator of survival for breast cancer

 5. REPORT: BioMedBridges standards workshop

  OpenAIRE

  Conte, Nathalie; Hancocks, Tom; Suhr, Stephanie

  2014-01-01

  This workshop, co-organized by BioMedBridges WP3 and 12, was held on 24-25 June and hosted by BioMedBridges partners at VUMC in Amsterdam. Attendees included BioMedBridges personnel, members from the ESFRI BMS research infrastructures and invited external experts from existing standards organisations. The following aspects of data standardisation were explored: Defining entity identifiers and identifiers best practice Development of a Meta models and Mappings Registry for bio...

 6. Reflektion over diskrimination af personer med fedme

  OpenAIRE

  Overbye, Adam Brandt; Møller-Nybye, Andreas; Lysell, Jimmy René; Bunch-Nielsen, Jonathan; Knudsholt, Martin; Commerou, Peter Winther; Papanikolaou, Phoivos Apollon

  2008-01-01

  Fedme er et voksende problem ikke kun i den vestlige verden men også i udviklingslande. Problemet har nået det punkt, hvor det kan kaldes en epidemi. I takt med udbredelsen af fedme er et interessant spørgsmål opstået med hensyn til forskelsbehandlingen af personer med fedme. I hvilken grad er denne forskelsbehandling diskriminerende eller legitim? Der forelægger ingen dokumentation for diskrimination af fedme, men der er dokumentation for fordomme mod personer med fedme. I denne rapport vil ...

 7. Relevansen af nyere psykodynamisk teori for det klinisk musikterapeutiske arbejde med psykiatriske patienter med personlighedsforstyrrelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hannibal, Niels

  2007-01-01

  Denne artikel beskriver et rationale for anvendelse af musik i en psykoterapeutisk kontekst. Det eksplicitte og implicitte forandringsniveau i psykoterapi med patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse (BPF) diskuteres herpå med henvisning til to forskellige syn på terapeutisk forandring...

 8. Automation med pneumatiske servodrev - status og fremtid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Paul Haase

  Der er råd for problemer med ulineariteter. Med de nyeste metoder kan der lineære driftsområde udvides. Men pneumatikkomponenter skal være af høj kvalitet, når positionering skal være nøjagtig....

 9. Erfaringer med mentorordninger i Herning Kommune

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Lisbeth Angela Lunde

  2011-01-01

  , etablerede lærere i konstruktivt samspil med understøttelsen af nyuddannede lærere, og som yderligere kan bidrage til professions- og organisationsudvikling, der sikrer og udvikler pædagogisk praksis med høj faglig kvalitet. På baggrund af international forskning og en forundersøgelse i Herning Kommune om at...

 10. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper; Andersen, Kim Normann

  2013-01-01

  i front med at besvare e-mails, mens hver fjerde e-mail til staten ikke blev besvaret. Langt værre ser det dog ud med digital post. Kun godt halvdelen af kommunerne svarer på digital post. Ingen af ministerierne svarer på digital post. Alle regionerne svarer på digital post. Efter en dag havde 80...

 11. Fytoremediering af forurening med olie- og tjæreprodukter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karlson, Ulrich; Nielsen, Mette; Trapp, Stefan

  , BTEX, alkaner og desuden et mindre afsnit om MTBE, da dette stof også er en problematisk bestanddel i benzin. Denne fokusering i projektet betyder ikke, at man kun bruger fytoremediering til oprensning af organisk forurening, da teknologien ligeledes er forsøgt anvendt til at oprense uorganiske...

 12. Staten som förebild? : om planer, insatser och utfall i 17 myndigheters arbete med etnisk mångfald

  OpenAIRE

  2004-01-01

  Rapporten Staten som förebild? handlar om efterlevnaden av  rikspolitikernas regelstyrning och arbetet med etnisk mångfald vid myndigheter. Den övergripande tanken är att ta integrationspolitiken på allvar, både genom att ge konkret innehåll åt målsättningen om staten som förebild när det gäller etnisk mångfald, och genom att undersöka denna målsättnings efterlevnad. Tanken är också att göra nya lärdomar inför det fortsatta utvecklingsarbetet. Planer, insatser och utfall står i fokus i rappor...

 13. Selvbestemmelse og oppdragelse : en teoretisk analyse av oppdragelsens påvirkning på utviklingen av selvbestemmelse

  OpenAIRE

  2007-01-01

  1) Problemstilling Hensikten med oppgaven er å rette fokus mot oppdragelse som en påvirkningsfaktor på utviklingen av selvbestemmelsen, og hvilken betydning behovstilfredsstillelse har for individets subjektive velvære. Oppdragelse er et populært tema som stadig blir debattert i mediene. Det diskuteres blant annet hvorfor oppdragelse er viktig, hvordan det er mulig å oppdra barn på best mulig måte og hvem som er viktige oppdragere i dagens samfunn. Vår oppgave handler om individets selvbes...

 14. Spillet om Statoil : En casestudie av beslutningsprosessen som endte med delprivatisering av Statoil

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Formålet med denne studien har vært å gjennomføre en analyse av samhandlingen mellom aktørene i prosessen som endte med delprivatisering av Statoil (1999-2001). Prosessen studeres i lys av to teoretiske perspektiver som beskriver ulike samhandlingsmønstre mellom aktørene som deltok, henholdsvis et lukket og et åpent perspektiv.

 15. Politisamtaler med publikum : språkbruk som hemmer eller fremmer god kommunikasjon

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Avhandlingen er en empirisk undersøkelse av telefonoppringninger til publikumsvakten ved en av Oslos politistasjoner. Datamaterialet består av 900 lydopptak, med et utvalg på 190 telefonsamtaler – eller deler av samtaler – som er transkribert med påfølgende analyse, ut fra samtaleanalytiske prinsipper (CA – Conversation Analysis). Problemstillingen er todelt, først å beskrive karakteristiske trekk ved samtaletypen som institusjonell interaksjon, og deretter å vurdere hvordan politiets spr...

 16. To års erfaringer med quinoa

  OpenAIRE

  Blume, Steffen

  2010-01-01

  De økologiske kornpriser i 2008 og 2009 gjorde det relevant at kigge på andre afgrøder, der har potentiale for at hæve bundlinjen. Sidste år påbegyndte vi derfor i samarbejde med Københavns Universitet et demonstrationsprojekt med afgrøden quinoa. Både i 2009 og 2010 blev afgrøden afprøvet på tre forskellige lokaliteter – lokaliteten på Bornholm blev dog skiftet ud med en lokalitet ved Ballerup.

 17. PubMed Medical Publications From Libya

  OpenAIRE

  O, Bakoush; AA, Al-Tubuly; N, Ashammakhi; Elkhammas EA

  2007-01-01

  Medical research and publications are the back-bone for advancing the medical field. We identified the Pubmed medical publications that are affiliated with Libya to shed some light on the contribution of this country’s medical community to the PubMed database. All publications affiliated with Libya in the PubMed were counted over a five year period ending December 2006. We also used the same method to obtain data on the PubMed medical publications from Tunisia, Morocco and Yemen. Tunisia had ...

 18. Grænser for religion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lüchau, Peter

  2015-01-01

  Analyse af danskernes holdning til religion i det private og offentlige rum med fokus på en distinktion mellem religiøs autoritetsudøvelse og religiøs selvudfoldelse.......Analyse af danskernes holdning til religion i det private og offentlige rum med fokus på en distinktion mellem religiøs autoritetsudøvelse og religiøs selvudfoldelse....

 19. Konservatorer med ph.d

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krarup Andersen, Cecil

  2013-01-01

  Denne afhandling undersøger dubleringshistorien for samlingen af danske guldaldermalerier på lærred på Statens Museum for Kunst (SMK) og søger at forstå fugtfølsomheden i malerierne før og navnlig efter dublering. Dette gøres ved hjælp af kemiske analyser såvel som trækstyrketests af prøver fra o...

 20. Ljudkudde med stereoåtergivning

  OpenAIRE

  Axing, Erik

  2010-01-01

  Detta examensarbete är genomfört i samarbete med Thorbjörn Birging. Birging arbetar med RFID[1] och är även VD för CombiQ på Science Park i Jönköping. Under lång tid har han velat skapa en produkt som hjälper människor med sömnproblem, depression, ångest och stress. Författarens roll som ingenjörsstudent blev att utveckla hans ide till en färdig produkt. Birging upptäckte efter att ha läst en artikel om sömnproblem att det finns studier som visar att det är enklare att somna med ett svagt lju...

 1. [CanMEDS 2015: better doctors?].

  Science.gov (United States)

  Borleffs, J C C; Mourits, M J E; Scheele, F

  2016-01-01

  Recently, the CanMEDS model, which forms the basis for competency-based learning in both undergraduate and postgraduate training, has been renewed by the introduction of CanMEDS 2015. The most prominent change is the emphasis on leadership skills, which is also reflected by the name change for the role of 'manager' to 'leader'. The addition of milestones provides clearly defined targets for learning and assessment, which facilitates the monitoring of the progression in competence. Furthermore, CanMEDS 2015 strongly focusses on the overall coherence of the separate competencies. CanMEDS, designed as a model that helps to train young doctors to become good doctors, also helps us - the trainers - to become better doctors ourselves. PMID:27438391

 2. LactMed: Drugs and Lactation Database

  Science.gov (United States)

  ... ADVANCED SEARCH Search Search Term Records with Include Synonyms and CAS Numbers in Search Browse for terms ... LactMed Advanced Search Search Term Records with Include Synonyms and CAS Numbers in Search Search in fields. ...

 3. Lydpuder med musik til psykiatriske patienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole

  2009-01-01

  Kort gennemgang af musikmedicinske og musikterapeutiske målsætninger og arbejdsmåder i psykiatrien i Danmark. Omtale af forsøg med musiklytning via "lyttepude" til psykiatriske patienter.......Kort gennemgang af musikmedicinske og musikterapeutiske målsætninger og arbejdsmåder i psykiatrien i Danmark. Omtale af forsøg med musiklytning via "lyttepude" til psykiatriske patienter....

 4. Ud med Freud, Marx og Lacan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clasen, Mathias

  2009-01-01

  Det er på høje tid, at humanister løsriver sig fra deres forældede teorier. Freud, Marx og Lacan skal erstattes med evolutionspsykologi, biologi og kognitionsvidenskab.......Det er på høje tid, at humanister løsriver sig fra deres forældede teorier. Freud, Marx og Lacan skal erstattes med evolutionspsykologi, biologi og kognitionsvidenskab....

 5. Tourism in the MED 11 countries

  OpenAIRE

  Lanquar, Robert

  2011-01-01

  For the last two decades, MED11 countries (Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Palestinian Autonomy, Syria, Tunisia and Turkey) have recorded the highest growth rate in inbound world tourism. In the same time, domestic tourism in these countries was growing very fast. MED 11 tourism performances have been astonishing in light of the security risks, natural disasters, oil prices rises and economic uncertainties of the region. The last financial crisis had no severe consequ...

 6. Effektelektronik - teknologi med energibesparelser og forbedret performance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blaabjerg, Frede

  2004-01-01

  Lige siden transistoren blev opfundet, har det altid været ønskeligt at kunne anvende en sådan til at styre store strømme/spændinger i elektriske systemer. Det er teknologisk også sket, først med tyristorer til styring af store effekter, men siden hen også med den bipolare transistor MOSFET, samt...

 7. The MED-SUV Multidisciplinary Interoperability Infrastructure

  Science.gov (United States)

  Mazzetti, Paolo; D'Auria, Luca; Reitano, Danilo; Papeschi, Fabrizio; Roncella, Roberto; Puglisi, Giuseppe; Nativi, Stefano

  2016-04-01

  In accordance with the international Supersite initiative concept, the MED-SUV (MEDiterranean SUpersite Volcanoes) European project (http://med-suv.eu/) aims to enable long-term monitoring experiment in two relevant geologically active regions of Europe prone to natural hazards: Mt. Vesuvio/Campi Flegrei and Mt. Etna. This objective requires the integration of existing components, such as monitoring systems and data bases and novel sensors for the measurements of volcanic parameters. Moreover, MED-SUV is also a direct contribution to the Global Earth Observation System of Systems (GEOSS) as one the volcano Supersites recognized by the Group on Earth Observation (GEO). To achieve its goal, MED-SUV set up an advanced e-infrastructure allowing the discovery of and access to heterogeneous data for multidisciplinary applications, and the integration with external systems like GEOSS. The MED-SUV overall infrastructure is conceived as a three layer architecture with the lower layer (Data level) including the identified relevant data sources, the mid-tier (Supersite level) including components for mediation and harmonization , and the upper tier (Global level) composed of the systems that MED-SUV must serve, such as GEOSS and possibly other global/community systems. The Data level is mostly composed of existing data sources, such as space agencies satellite data archives, the UNAVCO system, the INGV-Rome data service. They share data according to different specifications for metadata, data and service interfaces, and cannot be changed. Thus, the only relevant MED-SUV activity at this level was the creation of a MED-SUV local repository based on Web Accessible Folder (WAF) technology, deployed in the INGV site in Catania, and hosting in-situ data and products collected and generated during the project. The Supersite level is at the core of the MED-SUV architecture, since it must mediate between the disparate data sources in the layer below, and provide a harmonized view to

 8. Samfundsøkonomiske analyser af vedvarende energi: Hvad betyder diskontering og oliepris for resultaterne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Mikael Skou

  2007-01-01

  I denne artikel belyses rationalet for og udledningen af en diskonteringsrate til brug for samfundsøkonomiske analyser sammen med betydningen af den fremtidige oliepris for samfundsøkonomien i udbygningen med vedvarende energi.......I denne artikel belyses rationalet for og udledningen af en diskonteringsrate til brug for samfundsøkonomiske analyser sammen med betydningen af den fremtidige oliepris for samfundsøkonomien i udbygningen med vedvarende energi....

 9. PubMed Medical Publications From Libya

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bakoush O

  2007-01-01

  Full Text Available Medical research and publications are the back-bone for advancing the medical field. We identified the PubMed medical publications that are affiliated with Libya to shed some light on the contribution of this country’s medical community to the PubMed database. All publications affiliated with Libya in the PubMed were counted over a five year period ending December 2006. We also used the same method to obtain data on the PubMed medical publications from Tunisia, Morocco and Yemen. Tunisia had the largest number of PubMed publications among the studied countries: 20.4 publications per million population per year and 7.2 publications per year per one billion US$ GDP. Libya had much fewer publications: 2.4 publications per million population per year and 0.4 publications per one billion US$ GDP. The citation frequency for Libyan published research was very low compared to Tunisian and Moroccan related research. Conclusion: This preliminary analysis shows that medical research output in Libya is about twenty times less than in other countries with similar backgrounds, and that it needs to be enhanced.

 10. A marvel of precision: MedAustron

  CERN Multimedia

  Anaïs Schaeffer

  2013-01-01

  MedAustron, which is currently being built in Austria, will be one of the most advanced centres for ion beam therapy and research in Europe. It is based on the same design as the Italian National Centre for Oncological Hadrontherapy (CNAO), which in turn is based on the CERN-led Proton Ion Medical Machine Study (PIMMS). MedAustron should welcome its first patient at the end of 2015.   Layout of the MedAustron accelerator complex.  With three ion-sources, a linac, a synchrotron and four irradiation rooms (see picture), MedAustron is a huge accelerator complex. Among other equipment, it comprises 300 magnets of 30 different types, all designed at CERN but produced at different sites: “We are working with five main suppliers from Europe and Russia,” explains Thomas Zickler, leader of the MedAustron magnet group. “All the magnets come to CERN to undergo a series of strict acceptance tests.” From the interfaces, to the electrical insulation, the co...

 11. Evidens for akupunktur til patienter med kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapi? Et litteraturstudie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Birgith; Bundgaard Sørensen, Lene; Stricker, Lisbeth;

  2008-01-01

  Patienter, der får kemoterapi med højemetogene stoffer lider stadig af kvalme og opkastning trods understøttende behandling med moderne antieemtika som 5HT3-antagonister eksempelvis ondansetron. Akupunkturstimulation anvendes for flere lidelser i sundhedsvæsenet og det undersøges om der er evidens...

 12. Akupunktur til patienten med kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapi - er der evidens for dette?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Birgith; Sørensen, Lene Bundgaard; Stricker, Lisbeth;

  2008-01-01

    Patienter, der får kemoterapi med højemetogene stoffer lider stadig af kvalme og opkastning trods understøttende behandling med moderne antieemtika som 5HT3-antagonister eksempelvis ondansetron. Akupunkturstimulation anvendes for flere lidelser i sundhedsvæsenet og det undersøges om der er...

 13. Hydraulstyrning med konfiguration över Bluetooth

  OpenAIRE

  Olofsson, Petter; Utterström, Jimmy

  2015-01-01

  Denna rapport omfattar konstruktionen av ett fristående drivkort med tillhörande mobilapplikation för styrning och konfiguration av ett hydraulsystem. Projektets syfte var att på beställaren Bosch Rexroth ABs begäran undersöka om pump control module (PCM) - en del ur det existerande Spider 3 styrsystemet - kunde användas som en fristående modul. Hårdvara med en Bluetoothmodul skapades och kopplades mot PCM för att möjliggöra kommunikation via Bluetooth. En mobilapplikation utvecklades i Andro...

 14. Forandringslæring med autismediagnoser?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gustafson, Kari Ingrid; Mørck, Line Lerche

  2013-01-01

  Rasmus’ ændringer i læring, selvforståelse og tilhørsforhold perspektiveres med andre ASF-diagnostiseredes læring udforsket bl.a. gennem gruppeinterviews i regi af Asperger-foreningen. Artiklen byder således på et alternativ i form af at forstå forandringslæring som overskridende læring, med langt større...... hvor fx Asperger-foreningen, lærere og skolebørns- og unges-fællesskaber, samt forældrene er vigtige aktører i overskridelsen af marginalisering....

 15. Ti år med formidlingspligt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Gitte

  2014-01-01

  Jubilæet blev markeret ved et symposium - men hvor var journalisterne, og hvor var forskerne? For få uger siden lagde TV 2 hus til et symposium om videnskab, formidling, journalistik og spin. Danske Videnskabsjournalister og Akademiet for de Tekniske Videnskaber tog med arrangementet et behjertet...... initiativ. De ville gøre status efter ti år med lovfæstet formidlingspligt på universiteterne. Samtidig lagde de op til et kritisk blik på universitetsverdenens kommunikationsafdelinger...

 16. Effektivt ingeniørarbeid med BIM

  OpenAIRE

  Haugsand, Magnus

  2010-01-01

  Byggebransjen har etter innføringen av datamaskiner hatt liten vekst i lønnsomhet sammenlignet med andre bransjer. BIM — bygningsinformasjonsmodellering — er en teknologi som kan fornye hele bransjen. Men selv om BIM har blitt innført, gjennomføres prosjekteringen fortsatt med tradisjonelle metoder. Denne masteroppgaven ønsker å undersøke hvordan informasjonen i en bygningsinformasjonsmodell kan utnyttes mer effektivt, og hvordan arbeidsmetodene må utformes for å oppnå dette. For å definere h...

 17. Feltforsøk med vibreringsfri betong

  OpenAIRE

  Kompen, Reidar

  1999-01-01

  Den 1. februar 1999 ble de to 18,5 lange kulvertveggene i Kvennabakkundergangen, Rv 651 i Volda i Møre og Romsdal, utstøpt med vibreringsfri betong som et feltforsøk. Betongen inneholdt tilsetningsstoffet Sika Viscocrete 3.

 18. Elever med adfærdsvanskeligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nissen, Poul

  2001-01-01

  Artikel i særnummer om folkeskolens urolige elever, hvor der redegøres for den viden der aktuelt er i Danmark på området samt vanskelighederne med at skelne mellem de elever i skolen, der reagerer "sundt" på omgivelsernes pres og de elever som har alvorligere problemer. De kan se ens ud på...

 19. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper Bull; Andersen, Kim Normann

  Udgangspunktet for vores undersøgelse om digital kommunikation med det offentlige er et positivt ståsted for så vidt angår den fremadrettede anvendelse af digitalisering. Vi deler således den normative målsætning udtrykt bl.a. i Regeringens, KLs og Danske Regioners 2015 - digitaliseringsstrategi...

 20. MedAustron - Austrian Hadron Therapy Centre

  CERN Document Server

  Benedikt, M; 10.1109/NSSMIC.2008.4774090

  2009-01-01

  MedAustron is a synchrotron based accelerator facility for cancer treatment with proton and carbon ion beams. In addition to the clinical application, the accelerator will also provide beams for non-clinical research, in the fields of medical radiation physics, radiation biology and experimental physics.

 1. Dagboksmetod − att beskriva slöjdarbete med elevers och lärares egna ord

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marléne Johansson

  2011-11-01

  Full Text Available I denna artikel ligger fokus på dagbokstexter för reflektion och lärande i skolans slöjdundervisning. Att dokumentera och skriva om sin dag och sina känslor har förekommit sedan människan började skriva. Dagböcker som lämnats åt efter-världen har blivit intressanta dokument som speglat den tid de är skrivna i. Likaså pågår idag en omfattande dokumentation av händelser som snabbt når andra via virtuella medier. Däremot har dagboksanteckningar inom slöjdforskning använts först under senare år. I artikeln redogörs för erfarenheter med dagboks-anteckningar insamlade som empiriskt forskningsunderlag vid tre tillfällen; Skolverkets första nationella utvärdering av grundskolans slöjdämne 1992–1996, NU-92 (Johansson, 1994, 1995; Skolverket, 1993, 1994a, 1994b, avhandlings-studie av Johansson (Johansson, 1999, 2002 och Skolverkets andra nationella utvärdering av grundskolans slöjdämne 2003–2007, NU-03 (Hasselskog, 2004, 2010; Johansson & Hasselskog, 2008; Skolverket, 2005, 2007.Sökord: metod, slöjd, dagbok, elev, lärare, sociokulturelltURN:NBN:no-29958

 2. Fra kollegial supervision til fællesfaglig udvikling - et eksperiment med entreprenørskabsundervisning i faget kulturformidling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Elbeshausen

  2013-03-01

  Full Text Available AbstractArtiklen handler om at tilegne sig viden om entreprenørskab som undervisningsform gennem en eksperimentel praksis. Vi beskriver udfordringer, dilemmaer, erfaringer og vendepunkter i forløbet og forklarer, hvordan fokus i den kollegiale supervision flyttede til at udvikle faglighed i fællesskab. Forløbets eksplorative og fleksible form blev ledsaget af dialog på flere niveauer og inddrog både de studerende og alle undervisere. Målene kunne præciseres og ændres, og institutionens faglighed udvides. Med metaforen ’tvillinger’ blev kolleger indbudt til særligt at følge underviserne i eksperimentet. Deres involvering viste sig i dialogiske interventioner i undervisningens form og indhold. This article presents an explorative journey carried out by a team of teachers. The aim was to develop their teaching methods in master courses in communication by integrating entrepreneurial thinking. The focus of the teacher-to-teacher supervision changed through the teamwork process. An initial concern about individual teaching skills was transformed into a joint concern about how to strengthen the academic argument for entrepreneurial thinking in academic education. The added value of working as a team in developing academic teaching is that a general reluctance towards entrepreneurial thinking has been transformed into a mutual interest and willingness to accept that certain entrepreneurial elements can improve academic standards. 

 3. Hvordan opplever de seilende på kontrakt med Statoil kontakten med Statoil Marin?

  OpenAIRE

  Hellesø, Bjørn Kristian Torsvik; Rasmussen, Niclas Elde; Hersvik, Robert Bordvik

  2012-01-01

  Statoil Marin ble opprettet i 1997, og er en viktig aktør i å hindre sammenstøt mellom fartøy og Statoils installasjoner. De har hatt en positiv utvikling fra tolv sammenstøt i 2000, til ingen i 2009 og 2010. Vi spør oss i denne oppgaven: hvordan opplever de seilende på kontrakt med Statoil kontakten med Statoil Marin? For å belyse dette ble det foretatt et besøk hos Statoil Marin på Sandsli i Bergen. Her ble det gitt en introduksjon i hva Statoil Marin arbeider med, og hvordan...

 4. MED-SUV Data Life Cycle

  Science.gov (United States)

  Sangianantoni, Agata; Puglisi, Giuseppe; Spampinato, Letizia; Tulino, Sabrina

  2015-04-01

  The MED-SUV project aims to implement a digital e-infrastructure for data access in order to promote the monitoring and study of key volcanic regions prone to volcanic hazards, and thus improve hazard assessment, according to the rationale of Supersite GEO initiative to Vesuvius- Campi Flegrei and Mt Etna, currently identified as Permanent Supersites. The present study focuses on the life cycle of MED-SUV data generated in the first period of the project and highlights the managing approach, as well as the crucial steps to be implemented for ensuring that data will be properly and ethically managed and can be used and accessed from both MED-SUV and the external community. The process is conceived outlining how research data being handled as the project progresses, describing what data are collected, processed or generated and how these data are going to be shared and made available through Open Access. Data cycle begins with their generation and ends with the deposit in the digital infrastructure, its key series of stages through which MED-SUV data passes are Collection, Data citation, Categorization of data, Approval procedure, Registration of datasets, Application of licensing models, and PID assignment. This involves a combination of procedures and practices taking into account the scientific core mission and the priorities of the project as well as the potential legal issues related to the management and protection of the Intellectual Property. We believe that the implementation of this process constitutes a significant encouragement in MED-SUV data sharing and as a consequence a better understanding on the volcanic processes, hazard assessment and a better integration with other Supersites projects.

 5. Ledare i fokus : En jämförelsestudie av kvinnliga och manliga ledare i media

  OpenAIRE

  Sigurdsson, Marina; Edqvist, Sophie

  2014-01-01

  Huvudsyftet med vår uppsats var att ta reda på hur kvinnor och män framställs i media, där vi avgränsade oss till branschtidningar. Våra frågeställningar var; Hur porträtteras manliga respektive kvinnliga chefer i branschtidningar och hur förhåller de sig till normer om kvinnligt och manligt ledarskap? Vilken problematik kan det finnas kring hur media väljer att framställa chefer? Dessa frågeställningar försökte vi besvara genom att utföra en kvantitativ innehållsanalys och en narratologisk ...

 6. Snabba mikrofluidiska test möjliggör specialanpassad sjukvård : Utveckling av två designförslag med fokus på material, struktur och pump

  OpenAIRE

  Andersson, Hilda; Appelgren, Sofia; Boström, Anna; Norlander, Siri; Stam, Emma; Stiernborg, Miranda

  2016-01-01

  Två designförslag har utvecklats för ett snabbtest av antibiotikakänslighet baserat på ettmikrofluidiskt system av Gradientech AB. Antibiotikaresistens är ett stort och växande problem ivärlden. För att förbättra diagnostiken av bakteriella blodinfektioner krävs snabbarediagnostiska tester vilket möjliggör specialanpassad behandling. Linjära gradienter av antibiotikai det mikrofluidiska systemet möjliggör snabbare detektion av antibiotikakänslighet jämfört meddiagnostiska test som används ida...

 7. Utvärdering av ett värmepumpsystems prestanda till en HWC-tvättmaskin : Med fokus på fläktvarvtal och köldmedieflöde

  OpenAIRE

  Oumar, Kifilo

  2014-01-01

  This report was performed in order to evaluate a new technological measure and focuses generally on a heat pump system to a HWC-washing machine. The client is Asko Appliances AB, a company well known for its environmentally friendly products. The goal of this study was to improve the energy efficiency of a washing machine by combining a heat pump device to the heater of the wash water, in order to reduce the energy consumed for heating the water. Besides reducing the energy consumption in hea...

 8. Att finnas eller inte finnas : En läromedelsanalys i svenska som andraspråk och engelska med fokus på bias och porträttering av minoriteter

  OpenAIRE

  Racic, David; Zdrnja, Maja

  2011-01-01

  The content of teaching materials considerably affects pupils’ attitudes and worldview. This paper is an analysis of textbooks used in 7th through 9th grade of the Swedish School system in Swedish as a Second Language (SSL) and English as a Foreign Language (EFL). The purpose of this paper is to look at which minority groups, the five official national minorities as well as other minorities, are included and portrayed in the textbook series Tre gånger svenska and Wings Mini as well as to see ...

 9. Energieffektivitet hos fönster - Idag och i framtiden : En analys samt komparativ studie av fönster för byggnader, med fokus på aeorgel-, vacuum och smarta-fönster

  OpenAIRE

  Tahan, Petrus

  2016-01-01

  Energieffektivisering börjar bli ett eftersträvande mål runtom i världen. Detta grundar sig i att energiförbrukningen för byggnader uppgår till ca 40 % globalt, en siffra som man vill få ner. Men att uppnå en energieffektiv byggnad är inte lätt. Detta kan göras på många och olika sätt. Ett av dem är att energieffektivisera fönstren, som är en byggnads svagaste punkt pga dess höga U-värde. Val av fönster är inte lätt, och det finns ett flertal alternativ att välja bland. I kalla klimat som Sve...

 10. Fra anbringelse til voksenliv - et studie af to tidligere anbragtes socialiseringshistorie og resiliensopbygning med særligt fokus på bosituationen efter anbringelsens ophør

  OpenAIRE

  Flensburg, Lærke Amalie Høver; Hune, Magnus Jensing; Pedersen, David Adrian; Hansen, Hjalte Daniel

  2016-01-01

  This study is based on a casestudy of two former outofhome placed adults experiences, of the transition between outofhome placement and adult life, without the fixed boundaries of the outofhome placement, and which meaning this has had on their socialization and especially their housing status. The purpose of the study has been to show how different two outofhome placements can be, and how big differences there can be in the outcome depending on whether the ou...

 11. The return of airships - report 2. Study on wind power expansion in Sweden with focus on transport and logistics issues; Luftskeppens aaterkomst - rapport 2. Studie om vindkraftens utbyggnad i Sverige med fokus paa transport och logistikfraagor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lundin, Matts; Svensson, Ulf

  2011-11-15

  This study deals with the efforts carried out in Sweden in the wind power area as part of the adjustment process of the Swedish energy system. An effort which is important for achieving parliamentary climate goals and other objectives of the energy policy. The purpose of the study is to find attractive solutions to the transportation and logistics issues. If handled in a less advantageous way it can be costly for the society, the businesses, local residents, the natural systems and for the climate. The emphasis and main focus of the study is on transport- and logistics-related issues. First, we compared conventional transport solutions with the option to also use lighter-than-air technology, where the focus has been on comparisons of application and cost standpoint. Secondly, we have put the issues into a broader development framework as the expansion of wind power generates transports affecting use of existing infrastructure, building of new infrastructure and various ecosystem services as well as land use in general

 12. Genreanalyse af Investor Relations Newsletters. En teoretisk og empirisk baseret genreanalyse af tyske Investor Relations nyhedsbreve med fokus på identifikation og adskillelse af funktionelle træk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anne Grethe Julius

  2007-01-01

  corporate websites and addressed primarily to investors. The aim of my PhD thesis is to propose an explanatory genre description of IR Newsletters concentrating on constitutive factors like contextual aspects incorporating communicative purposes, functional moves and lexicogrammatical features. The question...

 13. Virtuelle lærings- og kommunikations-miljøer i rehabiliteringen af mennesker med afasi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ulla Konnerup

  2010-10-01

  Full Text Available Virtuelle læringsmiljøer giver nye muligheder i rehabiliteringen af afasi-ramte - både i forhold til genoptræning af sprog, sociale relationer og i forhold til det at genskabe sig selv og sin identitet efter en hjerneskade. Artiklen bygger på forfatterens erfaringer som talepædagog på Taleinstituttet i Nordjylland med undervisning af afasiramte, på Aalborg Universitets følgeforskning af projektet Ansigt til Ansigt (Petersen et. al 2004, samt på Dorte Schmidt's og forfatterens og case-studie af den virtuelle lærings- og kommunikationsplatform Basecube (Konnerup & Schmidt 2006. Artiklen sætter fokus på sproglig rehabilitering understøttet af web 2.0-værktøjer, og den beskriver, hvorledes inddragelse af virtuelle sociale fællesskaber og emotion i undervisningen af afasiramte giver mulighed for at sætte sig igennem i handling, socialisering og kommunikation. Til forståelse af hvor indgribende en erhvervet sprogforstyrrelse kan være for et menneskes mulighed for at lære, erkende, kommunikere og indgå i sociale sammenhænge inddrages teori om sprog, identitet, kognition og seneste hjerneforskning. Artiklen perspektiveres med, hvorledes inddragelse af undervisning i et immersivt virtuelt læringsmiljø kan bibringe nye muligheder for rehabilitering af hjerneskadede. Specielt interessant er her den avatar-medierede og den kropslige 'immersion', da målgruppen enten har fysiske eller kognitive begrænsninger og handicaps.

 14. MED-SUV final strategic issues

  Science.gov (United States)

  Spampinato, Letizia; Puglisi, Giuseppe; Sangianantoni, Agata

  2016-04-01

  Aside the scientific, technical and financial aspects managed by the "Project Management" Work Package (WP1), the great challenge and more time consuming task of this WP has surely been the definition and application of some strategic guidelines crucial to trace the project right path to its final success and for the project outcome sustainability after month 36. In particular, given that one of the main objectives of MED-SUV is that to be compliant with the GEO initiative, particularly concerning the data sharing, great efforts have been made by WP1 at first to define the MED-SUV Data Policy Guidelines, and currently to make it suitable for the EU Supersites. At present, WP1 is also dealing with the exploitation of the achieved foreground among the project's participant and to define a Memorandum of Understanding to sustain the monitoring systems and e-infrastructure developed in the project framework. Whilst the Data Policy guidelines document was implemented in the first year of MED-SUV, WP1 is now focused on the last deliverable 'Strategic and Legal deliverables', which includes the remaining issues. To the aim, WP1 has strategically separated the Exploitation of Foreground document preparation from the Memorandum of Understanding definition. The Exploitation of Foreground process has regarded the identification of Foreground, the exploitable results, the purpose of such Foreground, the collection of information from either the scientific community of MED-SUV or industrial participants; to this aim WP1 circulated an ad hoc questionnaire to put together information on (the) every kind of MED-SUV outcome, on their owners, on the kind of ownership (single/joint), on the outcome exploitation, and on proposals for its sustainability. While the first information will allow us to prepare the final Exploitation Agreement among the project's participant, the information on the exploitation of the outcome and likely sustainability proposals will contribute to the

 15. Hydro-Quebec MED (Diametric Expansion Measurement)

  International Nuclear Information System (INIS)

  This paper describes a method for measuring the diametral expansion of the pressure tubes at Gentilly-2 nuclear generating station. The aim is to describe the solutions, the calibration tools, and the analytical methods developed for the project. To measure the diametral expansion of the pressure tubes, Hydro-Quebec modified the SLARette device and integrated a new module called MED. The measurement system is made up of three parts: 1. An inspection head, the MED (Hydro-Quebec) module, which has five ultrasonic probes that determine the distance between the inspections head and pressure tube. Measurements are always done under water and they are used to determine the diameter and thickness of the pressure tubes. 2. Tomoscan III acquisition system by R/D Tech to scan the five probes and save the data in an A-scan file. 3. An Analytical software: LogaMED (Hydro-Quebec). The advanced delivery machine (ADM) equipped with a SLARette device is primarily an axial inspection system. The ADM and SLARette device are not capable of performing an axial/rotational inspection and have no centering system. However, measuring the diametral creep requires spiral scanning and a centered tool. A method that would allow the walls of the tubes to be measured in an uncentered way and to recalculate the diameters as if the device were centered has been designed. An automatic analytical software program (LogaMED) was designed to perform the calculation. LogaMED reads A-scan file data and provides the user with information on diameter and thickness. Two methods can be used to determine the diameter. The first consists in moving lengthwise through the tube. Several passes can be done at different angles and the results compiled in LogaMED. The second method is used to measure the diameter at every angle with an angular displacement (3600 rotation). Two of the main problems that had to be resolved were the calibration of the calculation parameters and the determination of measurement

 16. Mobil tidsrapportering med tidstjänster

  OpenAIRE

  Gullberg, Fredrik

  2012-01-01

  Syftet med det här examensarbetet var att underlätta tidsrapporteringsprocessen för näringslivet genom att undersöka möjligheten till ett mobilt verktyg, mer specikt en iPhone-applikation, som använder sig av platstjänster för att känna igen vilken kund användaren jobbar med för tillfället. Metoden gick ut på att undersöka vilka tekniker som finns tillgängliga, skapa enskilda konceptapplikationer för att testa dem och slutligen skapa en större applikation som utnyttjar teknikerna. Slutsatsen ...

 17. Poetisk sortsyn med lys for enden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Peter Stein

  2015-01-01

  Ursula Andkjær Olsens digtsamling " Udgående fartøj" indledes med den følgende prægnante passage, der kan læses i sin helhed som " ugens digt" her på siden: " jeg har brugt tid på at tyde/ sprede dumpe fornemmelser / fra mit fjerne indre (...)......Ursula Andkjær Olsens digtsamling " Udgående fartøj" indledes med den følgende prægnante passage, der kan læses i sin helhed som " ugens digt" her på siden: " jeg har brugt tid på at tyde/ sprede dumpe fornemmelser / fra mit fjerne indre (...)...

 18. ARM i inbyggt system : med prototyp

  OpenAIRE

  Abdulhadi, Sami

  2009-01-01

  Inbyggda system blir allt vanligare i dagens samhälle. De inbyggda systemen finns i nästan allt nuförtiden, från diverse fordon till leksaker för barn. Dagens teknik innebär bland annat att gårdagens lösningar kan realiseras på en bråkdel av den tidigare ytan. Allt mer blir ytmonterat med mindre och mer komplexa kretsar. Detta är inte alltid till utvecklarnas fördel då montering av prototypkort blir en svår och/eller dyr process. Målet är att ta fram ett inbyggt system med en ARM-processor. S...

 19. RFID-avläsning med mobiltelefon

  OpenAIRE

  Svensson, Torbjörn

  2007-01-01

  MobileReader är en mobil RFID (Radio Frequency Identification) applikation. Syftet med denna applikation är att skapa en RFID-läsare som skall gå att bära med sig ute på fältet. I första hand kommer läsaren att kunna läsa passiva RFID-taggar på Lågfrekvens-bandet (LF) samt att vara anpassad för nyare mobiltelefoner av tillverkaren Sony Ericsson. Detta examensarbete resulterade i ett program avsett för en Atmel ATmega16 mikroprocessor. Mikroprocessorn tar emot data från en befintlig LF-läsare ...

 20. Fenologi hos alm visar samband med almsjuka

  OpenAIRE

  Black Samuelsson, Sanna; Ghelardini, Luisa

  2008-01-01

  • Almar angrips alltmer av almsjukan. Antalet insjuknade och döda träd har ökat påfallande senaste åren. Ett komplext samspel mellan trädet, svampen (Ophiostoma novo-ulmi), almsplintborren (Scolytus spp., insekten som överför svampen till trädet) och den omgivande miljön, avgör om trädet blir smittat eller inte. • Träd med tidig knoppsprickning på våren och sydligt ursprung löper lägst risk att bli smittade. • Hos träd med tidig knoppsprickning har vårveden hunnit övergå i sen ved, vars träng...

 1. MEDSEBOJNI VPLIVI MED SISTEMI DVOSISTEMSKEGA PRENOSNEGA VODA

  OpenAIRE

  Lampret, Ernest

  2015-01-01

  Nesimetrije, ki se pojavijo v elektroenergetskem sistemu, lahko imajo izvor v nesimetričnem odjemu električne energije ali pa v samih elementih prenosnega sistema (transformatorjih, prenosnih vodih ....). Prav pri slednjih so napetostne in tokovne nesimetrije posledica elektromagnetne sklopljenosti med vodnik in sistemi, ki so asimetrično razporejeni v glavah stebrov. Izpeljani izrazi za izračun parametrov voda so bili uporabljeni kot vhodni podatki v modelu dvosistemskega prenosnega voda...

 2. Lyset i skolen:Effektiv belysning med høj dagslysudnyttelse

  OpenAIRE

  Kristensen, Lisbeth Skindbjerg; Traberg-Borup, Steen; Petersen, Erwin; Johnsen, Kjeld

  2004-01-01

  Med udgangspunkt i en analyse af dagslysforholdene i en række danske skoler gennemgår rapporten, hvordan man kan skabe gode lysforhold i dagens og fremtidens skoler. Målet er både at sikre tilstrækkeligt dagslys og opnå belysningsforhold, der på den bedst mulige måde understøtter de mange, varierende aktiviteter, som finder sted i skolen. Rapporten viser desuden, hvordan man med forholdsvis enkle midler kan forbedre lysforholdene ved renovering af eksisterende skoler.

 3. Technical development of PubMed Interact: an improved interface for MEDLINE/PubMed searches

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fontelo Paul

  2006-11-01

  Full Text Available Abstract Background The project aims to create an alternative search interface for MEDLINE/PubMed that may provide assistance to the novice user and added convenience to the advanced user. An earlier version of the project was the 'Slider Interface for MEDLINE/PubMed searches' (SLIM which provided JavaScript slider bars to control search parameters. In this new version, recent developments in Web-based technologies were implemented. These changes may prove to be even more valuable in enhancing user interactivity through client-side manipulation and management of results. Results PubMed Interact is a Web-based MEDLINE/PubMed search application built with HTML, JavaScript and PHP. It is implemented on a Windows Server 2003 with Apache 2.0.52, PHP 4.4.1 and MySQL 4.1.18. PHP scripts provide the backend engine that connects with E-Utilities and parses XML files. JavaScript manages client-side functionalities and converts Web pages into interactive platforms using dynamic HTML (DHTML, Document Object Model (DOM tree manipulation and Ajax methods. With PubMed Interact, users can limit searches with JavaScript slider bars, preview result counts, delete citations from the list, display and add related articles and create relevance lists. Many interactive features occur at client-side, which allow instant feedback without reloading or refreshing the page resulting in a more efficient user experience. Conclusion PubMed Interact is a highly interactive Web-based search application for MEDLINE/PubMed that explores recent trends in Web technologies like DOM tree manipulation and Ajax. It may become a valuable technical development for online medical search applications.

 4. Ikke-lineære elementanalyser med en multi-level assessment tilnærmingsmåte på dekker av armert betong

  OpenAIRE

  Innerdal, Ola

  2015-01-01

  I denne oppgaven er det utført en multi level assessment for å finne kapasiteten på to betongdekker, der analyser med økende grad av kompleksitet blir utført. Analysemetodene som er brukt blir vurdert og sammenlignet. To betongdekker med forskjellig utforming på armeringen blir modellert med bjelkeelementer, skallelementer og plan tøyning elementer. Det er utført lineære elementanalyser (LFEM) og ikke-lineære elementanalyser (NFEM) med programvaren TNO DIANA versjon 9.6. Anbefalinger i «g...

 5. Økolandsby med naturbasert avløpsrensing

  OpenAIRE

  Arnardóttir, Hildur Dabjört

  2013-01-01

  Vi lever i et forbrukersamfunn og vår levemåte kan ikke kalles for bærekraftig. Det er grenser for hvor lenge vi kan fortsette på denne måten. Samfunnet og omgivelsene må planlegges med det som hovedfokus å gjøre det lettere for folk å leve på en bærekraftig måte. I denne mastersoppgaven planlegger jeg en økolandsby på Gjernes i Risør kommune fra grunnen av, hvor det tilrettelegges for bærekraftig livstil. Gjennom litteratursøk, analyser, idealistiske ideer og løsninger og planlegging a...

 6. Logopeders samtal med närstående till en person med afasi : En samtalsanalys

  OpenAIRE

  Jansson, Lisa; Höglund, Emelie

  2015-01-01

  I institutionella samtal såsom närståendesamtal mellan en logoped, en närstående till en person med afasi och personen med afasi råder en asymmetri gällande maktförhållandet. Asymmetrin som uppstår i det institutionella samtalet kan innebära att samtalsdeltagaren med minst makt upplever ansiktshot. I samtal ses förståelse som en dynamisk process och när förståelsen innebär ett problem i konversationen störs den pågående aktiviteten. Mottagaren kan lösa problemet som uppstått genom att ge tala...

 7. Tur-samspil i musikterapi med børn med svære kommunikationsvanskeligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2006-01-01

  Tur-samspil udgør en vigtig grundsten i den tidlige sociale og kommunikative udvikling, og optræder ofte i musikterapeutiske samspil med kommunikationssvage børn. Artiklen præsenterer relevante begreber fra faglitteraturen om tur-samspil i voksendialoger (de såkaldte Konversationsanalyser), som kan...... bruges til at analysere musikterapeutiske samspil. Da karakteren af tur-organisering afhænger af udviklingsalder, sammenholdes de beskrevne cues med forskning i tidlige forældre-barn samspil. Fagbegreberne belyses gennem en række musikterapeutiske case-vignetter fra forfatterens ph.d. afhandling...... henvender sig dog bredt til alle med interesse for tidlige kommunikationsformer, også hos betydeligt ældre klientgrupper....

 8. Vrzeli med medicino in socialnim delom

  OpenAIRE

  Kvaternik, Ines; Grebenc, Vera

  2014-01-01

  Članek prikazuje diskurzivne vrzeli med medicino in socialnim delomter prinaša za socialno delo bolj uporabne poglede na vsakdanje potrebe ljudi, ki so v medicini oz. v psihiatriji prepoznani kot ljudje, ki imajo "dvojne diagnoze". Z njim hočemo opozoriti na pomen in vlogo socialnih služb pri obravnavi uporabnikov, ki imajo "kompleksne" potrebe. Če hočemo razumeti, kakšna so naloge socialnega dela na področju "dvojnih diagnoz", moramo prevetriti vlogo socialnega dela v zdravstvu in reflektira...

 9. Effektiv sikkerhetstesting av webapplikasjoner med rikt innhold

  OpenAIRE

  Eriksen, Ole Jacob Syrdahl

  2008-01-01

  I nyere webapplikasjoner er brukerinnhold, interaktivitet og rask responstid blitt viktig. Kravene medfører nye kommunikasjonsmodeller og applikasjonslogikk på klientsiden. Utviklingen har ført til at tradisjonelle teknikker for sikkerhetstesting ikke lenger gir et helhetlig bilde av de sårbarheter webapplikasjonen er utsatt for. Det blir i oppgaven sett på metoder for å effektivisere sårbarhetsanalysen av web-applikasjoner med rik klientkode. Som et ledd i å effektivisere sårbarhetsanalyse...

 10. Lineær programmering med Excel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lynggaard, Peter

  Publikationen giver en introduktion til faget "Lineær programmering". Formulering og løsning bygger på, at modellerne opstilles og løses i et Excel-regneark. Fremgangsmåden er forklaret trin for trin, således at hæftet kan bruges som selvstudiemateriale. Indholdsfortegnelse Generelt om styring og...... planlægning Lineær programmering Excel solveren Fortolkning af udskrifter Degeneration Excel tips Opgaver med løsninger...

 11. Metodeudvikling af hjælp til familier med børn med handicap

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Kirsten; Nørregård, Birgitte

  2000-01-01

  Et undersøgelses- og metodeudviklingsprojekt i relation til forældre til børn med handicap, der passer deres barn i hjemmet. Projektet var finansieret af satspuljemidler. projektet bestod af en række delprojekter, hvis resultater samt anbefalinger til Socialministeriet er samlet i denne evaluerin......Et undersøgelses- og metodeudviklingsprojekt i relation til forældre til børn med handicap, der passer deres barn i hjemmet. Projektet var finansieret af satspuljemidler. projektet bestod af en række delprojekter, hvis resultater samt anbefalinger til Socialministeriet er samlet i denne...

 12. Læreren og spesialpedagogens møte med begavede elever og begavede elever med lærevansker

  OpenAIRE

  Nordlund, Lene

  2015-01-01

  Oppgavens tema er begavede elever og begavede elever med lærevansker, og har følgende tittel: Læreren og spesialpedagogens møte med begavede elever og begavede elever med lærevansker. Forskning har hittil vist at begavede elever ikke får tilpasset opplæring som de har behov for, og det råder en holdning om at begavede elever klarer seg selv. Formålet med denne oppgaven er å gi et innblikk i hvordan lærere og spesialpedagoger møter begavede elever og begavede elever med lærevansker. Hvilken...

 13. Ion Sources for MedAustron

  CERN Document Server

  Lettry, J; Wallner, J; Sargsyan, E; CERN. Geneva. BE Department

  2010-01-01

  The MedAustron Ion therapy center will be constructed in Wiener Neustadt (Austria) in the vicinity of Vienna. Its accelerator complex consists of four ion sources, a linear accelerator, a synchrotron and a beam delivery system to the three medical treatment rooms and to the research irradiation room. The ion sources shall deliver beams of H31+, C4+ and light ions with utmost reliability and stability. This paper describes the features of the ion sources presently planned for the MedAustron facility; such as ion source main parameters, gas injection, temperature control and cooling systems. A dedicated beam diagnostics technique is proposed in order to characterize ECR ions beams; in the first drift region after the ion source, a fraction of the mixed beam is selected via moveable aperture. With standard beam diagnostics, we then aim to produce position-dependant observables such as ion-current density, beam energy distribution and emittance for each charge states to be compared to simulations of ECR e-heating...

 14. MedAustron board visits CERN

  CERN Multimedia

  CERN Bulletin

  On 14 October, the board of EBG MedAustron, which is overseeing the construction of Austria’s hadron therapy centre, visited CERN. The visit recognized the relationship of shared knowledge, technology and training between CERN and MedAustron.   Normal.dotm 0 0 1 17 98 cern 1 1 120 12.0 0 false 18 pt 18 pt 0 0 false false false /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} ...

 15. COSMO-SkyMed and GIS applications

  Science.gov (United States)

  Milillo, Pietro; Sole, Aurelia; Serio, Carmine

  2013-04-01

  Geographic Information Systems (GIS) and Remote Sensing have become key technology tools for the collection, storage and analysis of spatially referenced data. Industries that utilise these spatial technologies include agriculture, forestry, mining, market research as well as the environmental analysis . Synthetic Aperture Radar (SAR) is a coherent active sensor operating in the microwave band which exploits relative motion between antenna and target in order to obtain a finer spatial resolution in the flight direction exploiting the Doppler effect. SAR have wide applications in Remote Sensing such as cartography, surface deformation detection, forest cover mapping, urban planning, disasters monitoring , surveillance etc… The utilization of satellite remote sensing and GIS technology for this applications has proven to be a powerful and effective tool for environmental monitoring. Remote sensing techniques are often less costly and time-consuming for large geographic areas compared to conventional methods, moreover GIS technology provides a flexible environment for, analyzing and displaying digital data from various sources necessary for classification, change detection and database development. The aim of this work si to illustrate the potential of COSMO-SkyMed data and SAR applications in a GIS environment, in particular a demostration of the operational use of COSMO-SkyMed SAR data and GIS in real cases will be provided for what concern DEM validation, river basin estimation, flood mapping and landslide monitoring.

 16. På leit etter grunnlag for norske barnehagers matematikkdidaktiske arbeid med romforståelse. - Et systematisk søk på forskning om barns utvikling av romforståelse gjort i barnehagekonteksten 1995-2010

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Line Rønning Føsker

  2015-07-01

  Full Text Available Abstract: A review of research on children’s development of spatial reasoning in  a preschool setting 1995-2010. This study reviews 16 journal articles, books and theses on spatial reasoning in early childhood mathematics education. The data was collected by way of systematical search in several major databases and relevant digital and non-digital journals. The article gives a brief presentation of the main findings and the different methods used and, if applicable, the authors’ focus on didactics in both method and analysis. When it comes  to children’s mathematical learning processes, a main focus for a majority of studies is children’s use of constructional play material. When it comes to preschool teachers’ work with spatial reasoning, most  studies focus on the teachers’ planned and spontaneous communication with the children. The article then goes on to discuss these findings in relation to the Norwegian Framework Plan for Kindergartens. It seems like future research on the teachers’ use of material, on their work with visualization and orientation, and on their general focus on spatial reasoning could gain curriculum practise. Sammendrag: Denne oversiktsartikkelen gir en presentasjon av 16 internasjonale forskningsarbeider som ser på barns romforståelse i en barnehagekontekst. Arbeidene består av 14 vitenskapelige artikler, en bok og en doktorgrad, og disse ble funnet gjennom systematiske søk i flere større databaser og relevante digitale og analoge tidsskrift. Artikkelen gir en kort presentasjon av de ulike arbeidenes metode, hovedfunn og didaktiske vinkling. Når det gjelder barns utvikling av romforståelse har en majoritet av studiene fokus på hvordan dette kan belyses ved å studere og stimulere barns konstruksjonslek. For de studiene som ser på pedagogens rolle i arbeid med romforståelse legges det mest vekt på kommunikasjon, både planlagt og spontan kommunikasjon. Oversiktsartikkelen drøfter deretter

 17. Stresstesting av banksektoren : en analyse av økonomiske konsekvenser skapt av atferdsendringer

  OpenAIRE

  Ovesen, Anders Hepsø; Eriksen, Marius Koll

  2012-01-01

  Denne utredningen foretar en analyse som skal fremheve konsekvenser av endringer i bankatferd. Den tar utgangspunkt i en stresstest som tilfører banksektoren sjokk slik at kapitaldekningen reduseres. Analysen setter fokus på hva som skjer når bankene får mindre kapitalreserver, og kommer under kravet i Basel III. Utredningen gir forklaringer på hvorfor atferdsendringer varierer innen banktype og størrelse. Videre formidler den mulige forklaringer på hvordan dette utspiller seg i økonomiske te...

 18. Upplevelsen av kontakten med sjukvården : En litteraturstudie om hur vuxna personer med typ 2 diabetes upplever kontakten med sjukvården

  OpenAIRE

  Petersson, David; Sunesson, Andreas

  2008-01-01

  Bakgrund: Diabetes typ 2 är en av de stora folksjukdomarna runt om i världen och antalet som insjuknar ökar. Ett livslångt levene med sjukdomen diabetes typ 2 kan förutom omfattande livsstilsförändringar innebära en intensiv kontakt med sjukvården. För att förstå personers erfarenheter av vården måste deras upplevelser bejakas. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur vuxna personer med typ 2 diabetes upplevde kontakten med sjukvården. Metod: Metoden som användes var litteraturstudie. Res...

 19. Pilotstudie: skriftligt arbejde med egen studiekompetence

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Torben Spanget

  2009-01-01

  Det internationale område (dio) er et skriftligt projektarbejde i hhx. Det radikalt nye i dio'en i forhold til traditionelt skriftligt projektarbejde er, at eleven eksplicit skal arbejde med sin egen studiekompetence. Elevens arbejde skal munde ud i en rapport, som har fire bestanddele, dels en...... tværgående forløb, studieområdet (SO), som dio'en er afslutningen på. I artiklen opstilles nogle refleksionsmodeller, som kan benyttes i alle former for fællesfaglig vejledning af eleverne og der gives et bud på nogle bedømmelseskriterier for fællesfaglige projektopgaver....

 20. Med historierne og flowet i centrum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kabel, Lars

  2014-01-01

  Historier, 16-17 timer i døgnet, året rundt på alle platforme, også de kuraterede og sociale medier. En endeløs strøm af data i realtid, der danner udgangspunkt for indholdsstrømmene i de måske 10-15 forskellige medier, platforme, kanaler og videoservere, som mediehuse, virksomheder og...... journalistisk værdiska- belse. Nye videoformater, der gør op med de klassiske konventioner. En model for et professionelt workflow i de sociale medier. I fire artikler udforsker rappor- ten helt centrale elementer af multimedieflowet via en række cases og giver for første gang et sammenhængende bud på, hvad...

 1. YeastMed: an XML-Based System for Biological Data Integration of Yeast

  CERN Document Server

  Briache, Abdelaali; Kerzazi, Amine; Navas-Delgado, Ismael; Montes, Jose F Aldana; Hassani, Badr D Rossi; Lairini, Khalid

  2010-01-01

  A key goal of bioinformatics is to create database systems and software platforms capable of storing and analysing large sets of biological data. Hundreds of biological databases are now available and provide access to huge amount of biological data. SGD, Yeastract, CYGD-MIPS, BioGrid and PhosphoGrid are five of the most visited databases by the yeast community. These sources provide complementary data on biological entities. Biologists are brought systematically to query these data sources in order to analyse the results of their experiments. Because of the heterogeneity of these sources, querying them separately and then manually combining the returned result is a complex and laborious task. To provide transparent and simultaneous access to these sources, we have developed a mediator-based system called YeastMed. In this paper, we present YeastMed focusing on its architecture.

 2. Mobil apps´ agency i forhold til de studerendes studiepraksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schreiber, Trine

  2014-01-01

  Dette paper har fokus på krydsfeltet mellem studerendes mobilpraksis og deres studiepraksis. I marts 2012 blev to fokusgruppeinterviews med studerende fra forskellige fag på videregående uddannelser gennemført. Paper´et analyse arbejder dog med to trin. På det første analysetrin ses de to nævnte ...

 3. GenderMedDB: an interactive database of sex and gender-specific medical literature

  OpenAIRE

  Oertelt-Prigione, Sabine; Gohlke, Björn-Oliver; Dunkel, Mathias; Preissner, Robert; Regitz-Zagrosek, Vera

  2014-01-01

  Background Searches for sex and gender-specific publications are complicated by the absence of a specific algorithm within search engines and by the lack of adequate archives to collect the retrieved results. We previously addressed this issue by initiating the first systematic archive of medical literature containing sex and/or gender-specific analyses. This initial collection has now been greatly enlarged and re-organized as a free user-friendly database with multiple functions: GenderMedDB...

 4. Med-arb and arb-med procedures in conflicts among professionals in agriculture

  OpenAIRE

  Alecu, Ioan Niculae; Ciocan, Felix-Dimitrie; Nicolae, Horia; Ciocan, Mihut Miki

  2015-01-01

  Disputes among professionals in agronomy are generally caused by failure in performing a contract, most often the result of unclear formulations or of some flaws in drafting a contract. These arise from a failure to observe objective law, the non-satisfaction of subjective law and a failure to perform one's obligations. These are moments when Med-Arb is needed to resolve disputes and preserve business relationships between farmers. First, we must emphasize that the ADR (Alternative Dispute Re...

 5. Problematika razmerja med notranjim revizorjem in nadzornim svetom – primerjava med Slovenijo, Nemčijo in ZDA

  OpenAIRE

  Mesarič, Patrik

  2016-01-01

  V diplomskem delu primerjamo razmerja med notranjim revizorjem in nadzornim svetom v dvotirnem sistemu upravljanja z razmerji med notranjim revizorjem in upravnim odborom enotirnega sistema upravljanja. Primerjavo izpeljujemo na osnovi razlik med korporacijskim pravom Nemčije, ki predvideva dvotirne sisteme, ter korporacijskim pravom ZDA, ki predvideva enotirne sisteme. Primerjavo apliciramo na pravni red in prakso slovenskega okolja, kjer se lahko družbe odločajo tako za en...

 6. Mars 2020 Entry, Descent and Landing Instrumentation (MEDLI2)

  Science.gov (United States)

  Bose, Deepak; Wright, Henry; White, Todd; Schoenenberger, Mark; Santos, Jose; Karlgaard, Chris; Kuhl, Chris; Oishi, TOmo; Trombetta, Dominic

  2016-01-01

  This paper will introduce Mars Entry Descent and Landing Instrumentation (MEDLI2) on NASA's Mars2020 mission. Mars2020 is a flagship NASA mission with science and technology objectives to help answer questions about possibility of life on Mars as well as to demonstrate technologies for future human expedition. Mars2020 is scheduled for launch in 2020. MEDLI2 is a suite of instruments embedded in the heatshield and backshell thermal protection systems of Mars2020 entry vehicle. The objectives of MEDLI2 are to gather critical aerodynamics, aerothermodynamics and TPS performance data during EDL phase of the mission. MEDLI2 builds up the success of MEDLI flight instrumentation on Mars Science Laboratory mission in 2012. MEDLI instrumentation suite measured surface pressure and TPS temperature on the heatshield during MSL entry into Mars. MEDLI data has since been used for unprecedented reconstruction of aerodynamic drag, vehicle attitude, in-situ atmospheric density, aerothermal heating, transition to turbulence, in-depth TPS performance and TPS ablation. [1,2] In addition to validating predictive models, MEDLI data has highlighted extra margin available in the MSL forebody TPS, which can potentially be used to reduce vehicle parasitic mass. MEDLI2 expands the scope of instrumentation by focusing on quantities of interest not addressed in MEDLI suite. The type the sensors are expanded and their layout on the TPS modified to meet these new objectives. The paper will provide key motivation and governing requirements that drive the choice and the implementation of the new sensor suite. The implementation considerations of sensor selection, qualification, and demonstration of minimal risk to the host mission will be described. The additional challenges associated with mechanical accommodation, electrical impact, data storage and retrieval for MEDLI2 system, which extends sensors to backshell will also be described.

 7. 47 CFR 95.628 - MedRadio transmitters.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 47 Telecommunication 5 2010-10-01 2010-10-01 false MedRadio transmitters. 95.628 Section 95.628... SERVICES Technical Regulations Technical Standards § 95.628 MedRadio transmitters. (a) Frequency monitoring...Radio transmitters that are capable of operating on multiple channels may transmit on the...

 8. NASILJE MED VRSTNIKI V DRUGEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE

  OpenAIRE

  Plošnik, Lucija

  2012-01-01

  Diplomsko delo z naslovom Nasilje med vrstniki v drugem triletju osnovne šole je razdeljeno na teoretični in empirični del. Teoretični del obsega najprej sam opis pojava – bullying. Kasneje preidemo na oblike nasilja in spregovorimo o značilnostih vpletenih v nasilje med vrstniki

 9. Spilleregler i musikterapi med børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  Artiklen gennemgår udvalgte eksempler på anvendelse af spilleregler i musikterapi med børneklientgrupper. Efter en kort introduktion af Priestleys syn på analytisk musikterapi med børn, præsenteres læseren således for en række caseeksempler fra faglitteraturen, der giver indblik i udformning og...

 10. Tandlæger og personer med en spiseforstyrrelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gehrt, Charlotte Astrid; Christensen, Lisa Bøge; Klinker, Sabine;

  2016-01-01

  Mødet mellem tandlæge og patient med spiseforstyrrelse Introduktion og formål: Det er velkendt, at tandlæger kan spille en rolle i forhold til tidlig identifikation af en spiseforstyrrelse. Der erimidlertid begrænset viden om, hvilke forventninger tandlæger og personer med en spiseforstyrrelse ha...

 11. Further confirmation of the MED13L haploinsufficiency syndrome

  NARCIS (Netherlands)

  van Haelst, M.M.; Monroe, G.R.; Duran, K.J.; van Binsbergen, E.; Breur, J.M.P.J.; Giltay, J.C.; van Haaften, G.W.

  2015-01-01

  MED13L haploinsufficiency syndrome has been described in two patients and is characterized by moderate intellectual disability (ID), conotruncal heart defects, facial abnormalities and hypotonia. Missense mutations in MED13L are linked to transposition of the great arteries and non-syndromal intelle

 12. Egenvård hos personer med typ 2 diabetes

  OpenAIRE

  Holmberg, Carina

  2012-01-01

  Bakgrund: Våra levnadsvanor har en central roll vid uppkomsten och utvecklandet av diabetes. Det primära vid vård av personer med typ 2 diabetes är att stödja egenvården. Målet med behandling av diabetes är att behålla en god livskvalitet samt förhindra komplikationer orsakade av sjukdomen. Syfte: Syftet var att undersöka den egenvård som personer med typ 2 diabetes utför. Metod: En kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade frågor användes. Tio personer med typ 2 diabetes intervjuades....

 13. Energi- och näringsintag hos 1 år gamla barn : En tvärsnittsstudie genomförd på 1 år gamla barn med hög respektive låg risk för utveckling av övervikt och fetma med fokus på energi- och näringsintag

  OpenAIRE

  Blomqvist, Johanna; Karlsson, Patrik

  2012-01-01

  Obesity is a growing problem worldwide among children and adolescents. Previous research has shown that food habits and weight in order children with high and low risk of developing obesity (based on parental BMI) differs between the two groups. It has also been shown that the mother affects the child´s food habits and weight.

 14. Med øjeblikket som udgangspunkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bo, Inger Glavind

  Artiklen er motiveret af, at Meads temporale analyser tilsyneladende ikke har fået den plads og opmærksomhed, de fortjener, og formålet er at argumentere for, at disse er afgørende for forståelsen af helt centrale aspekter i hans tænkning. Meads udgangspunkt for sin analyse af temporalitet er en...... perspektiv på identitet og social interaktion i hans socialpsykologi. Denne artikels formål er således dobbelt og er for det første at præsentere og diskutere Meads temporale perspektiv som en relevant indgang og nøgle til hans socialpsykologi og sideløbende hermed for det andet at argumentere for, at de...... temporale analyser er centrale for at få greb om Meads genialitet....

 15. Empowerment gennem opgradering - En analyse af opgraderingsstrategiers potentielle effekter på empowerment af ghanesiske kakaobønder

  OpenAIRE

  Fristrup, Morten Ulrik; Sørensen, Mark

  2013-01-01

  En analyse af ghanesiske kakaobønders opgraderingsmuligheder og disses effekter på empowerment. En række opgraderingsstrategier undersøges gennem litteraturstudie, for at afdække de potentielle effekter af disse strategier. Dernæst analyseres disse opgraderingsstrategier ud fra empowerment teori, for at evaluere bøndernes muligheder for at opnå empowerment. Det konkluderes at Fairtrade certificering er den eneste strategi der har et specifikt fokus på empowerment af bønderne.

 16. Utveckling av webbsida med användargränssnittmetoder

  OpenAIRE

  Fried, Ulrika; Hallgren, Kristina

  2005-01-01

  Restaurangen Knäppingen – Stadsmuseets Café & Kök i Norrköping var i stort behov av en marknadsförande och informativ webbsida med en administrativ del. Syftet med detta arbete var skapa en webbsida med användbarhet enligt Usability Engineerings arbetspunkter. Användbarhet innebär att ett system är ändamålsenligt, effektivt och tillfredsställande. Förutom beställarnas krav hade vi ganska stor frihet att utforma det första designförslaget. Därefter fortsatte utvecklingen av webbsidan utifr...

 17. Definition and segmentation of BioMedBridges stakeholders

  OpenAIRE

  Brooksbank, Cath; Alfarez, Deborah

  2014-01-01

  The success of BioMedBridges will depend on outreach and inreach to diverse groups of stakeholders. This deliverable report describes the use of a survey to define the broad stakeholder groups with whom BioMedBridges needs to engage, and to collect information on how the individual ESFRI-BMS RIs currently engage with these groups. We wanted to know who these stakeholders are, how the RIs are currently engaging with them, and what aspects of BioMedBridges the respondents felt we should be cons...

 18. Kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer

  OpenAIRE

  Music, Sanela

  2010-01-01

  Bakgrund: Bröstcancer utgör en tredjedel av all cancer som kvinnor drabbas av. Tidigare studier indikerar att kvinnor upplever mycket starka känslor kring sjukdomen bröstcancer och att de har drabbats av den. Tanken av att förlora ett bröst är en av punkterna som bringar mycket ångest och lidande. Syfte: Syftet med studien är att belysa kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. Metod: En litteraturstudie med självbiografiska böcker har utförts. Studiens syfte har besvarats genom att t...

 19. Bindemiddeltesting med dynamisk skjær-reometer etter Superpave

  OpenAIRE

  Jørgensen, Torbjørn

  1998-01-01

  Et Carri-Med kontrollert skjærspennings-reometer er blitt brukt til bitumenanalyser siden 1988. SHRP-prosjektet avdekket at temperaturkontrollen var for dårlig med det orginale utstyret. Veglaboratoriet/Vegteknisk ønsket å oppgradere sitt reometer slik at temperaturkontrollen ble pålitelig. Superpave-metodene skulle dessuten etableres. Temperaturkontrollen ble oppgradert med en målecelle montert på peltier-systemet. En vannbad-sirkulator sørget for forbedret temperaturkontroll.

 20. Pragmatiske ferdigheter hos barn med cochleaimplantat : - belyst ved et kasusstudie

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Pragmatiske ferdigheter hos barn med cochleaimplantat - belyst ved et kasusstudie. Bakgrunn: Cochleaimplantat (CI) er et høreapparat som gir sterkt hørselshemmede muligheten til å oppfatte lyd. Elektroder implanteres i sneglehuset (cochlea) og stimulerer hørselsnerven direkte (MED-EL 2006, Waltzman 2005). Forskning rundt barn med CI og deres språkutvikling har hovedsakelig vært konsentrert rundt de lingvistiske sidene ved språket (Thoutenhoofd m. fl. 2005). Like viktig vil det være å se p...

 1. Praktisk database-administrasjon med persistens av objektorienterte systemer : kompendium

  OpenAIRE

  Hansson, Knut W.

  2012-01-01

  Ved Høgskolen i Buskerud, bachelorstudiene i IT, undervises kurset "Praktisk databaseadministrasjon". Kurset består av to hoveddeler: En del fokuserer på teori om store databaser i praksis og en annen del er praktisk med bruk av Oracle (PL/SQL og objekter) og persistens av objektorienterte systemer med Visual C# og NoSQL teknikker. Den teoretiske delen foreleses og er gjenstand for vanlig, skriftlig, individuell eksamen. Den praktiske delen undervises med sterk vekt på det prak...

 2. Musikterapi med kontakt- og kommunikationssvage børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Britta Vinkler

  2009-01-01

  I artiklen beskrives, hvordan musikterapi er med til at støtte en målrettet udviklingsproces hos børn, med diagnoser som Asperger syndrom, autisme, opmærksomhedsforstyrrelser, ADHD o.lign. Musikkens kvaliteter beskrives og illustreres gennem vignetter fra terapiforløb, der alle er foregået i Klin...... for Musikterapi, Turesensgade 15, København. Forløbene er blevet mulige efter en velgørenhedskoncert på Hard Rock Café i København til fordel for musikterapi med børn....

 3. The Arabidopsis mediator complex subunits MED16, MED14, and MED2 regulate mediator and RNA polymerase II recruitment to CBF-responsive cold-regulated genes.

  Science.gov (United States)

  Hemsley, Piers A; Hurst, Charlotte H; Kaliyadasa, Ewon; Lamb, Rebecca; Knight, Marc R; De Cothi, Elizabeth A; Steele, John F; Knight, Heather

  2014-01-01

  The Mediator16 (MED16; formerly termed SENSITIVE TO FREEZING6 [SFR6]) subunit of the plant Mediator transcriptional coactivator complex regulates cold-responsive gene expression in Arabidopsis thaliana, acting downstream of the C-repeat binding factor (CBF) transcription factors to recruit the core Mediator complex to cold-regulated genes. Here, we use loss-of-function mutants to show that RNA polymerase II recruitment to CBF-responsive cold-regulated genes requires MED16, MED2, and MED14 subunits. Transcription of genes known to be regulated via CBFs binding to the C-repeat motif/drought-responsive element promoter motif requires all three Mediator subunits, as does cold acclimation-induced freezing tolerance. In addition, these three subunits are required for low temperature-induced expression of some other, but not all, cold-responsive genes, including genes that are not known targets of CBFs. Genes inducible by darkness also required MED16 but required a different combination of Mediator subunits for their expression than the genes induced by cold. Together, our data illustrate that plants control transcription of specific genes through the action of subsets of Mediator subunits; the specific combination defined by the nature of the stimulus but also by the identity of the gene induced. PMID:24415770

 4. Analysing EWviews

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jelsøe, Erling; Jæger, Birgit

  2015-01-01

  When analysing the results of a European wide citizen consultation on sustainable consumption it is necessary to take a number of issues into account, such as the question of representativity and tensions between national and European identies and between consumer and Citizen orientations regarding...

 5. STYR DIG! - en analyse af coachingens mantra om, at vi skal tage styringen med vores liv

  OpenAIRE

  Jepsen, Anna V.

  2009-01-01

  Coaching is now a major trend in Denmark, one addressing organizational management issues as well as the private issues of individuals. Yet despite its prevalence there is hardly any focus on the differences in approaches to coaching and coaching firms seldom spell out which approach they take. Common to the different approaches is an emphasis on helping the person to be self-governing, that is to say, autonomous, but it is often unclear what this means. The purpose of this thesis is therefor...

 6. Troen - med eller uten tradisjon? En analyse av "sannhetens regel" hos Irenaeus av Lyon

  OpenAIRE

  Olsen, Terje

  2013-01-01

  Når man i teologien snakker om normerende funksjoner, mener man ofte en sum av læresetninger eller bestemte bekjennelsestekster. Disse vil så vise hva som gyldig for kristendommen, eller en viss menighet 5 . Jeg vil vise at hos Irenaeus er perspektivet videre. For kirkefaderen er teologi mer enn terminologi. Teologien griper fatt i hele menneskets eksistens. Teologi dreier seg derfor om det som er virkelig. Når biskopen av Lyon bruker regula veritatis eller regula f...

 7. Im Fokus: Wanderungsverhalten der Ostdeutschen

  OpenAIRE

  Kubis, Alexander; Schneider, Lutz

  2008-01-01

  During the transition period, East Germany faced a strong out-migration towards the western part of Germany. Between 1989 and 2006, the net loss of internal migration in East Germany accumulated to 1.7 million people. Regarding the age distribution of these internal migration flows, it is shown that the net losses are primarily – over 50% – caused by young people aged 18 to 30 years. Besides the most important trend of East-West-migration, substantial regional differences can be observed. In ...

 8. Der er mening med IS' galskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Søren

  2015-01-01

  I analyse the recent cases of Islamic State terrorism (the immolation of the Jordanian pilot and cutting the throat of 21 Egyptian Christians in Libya) as well as the case of a terrorist act of Irgun in the struggle for Israeli independence. These cases (as well as many of the acts of Al Qaida......) have the purpose of provocation thereby leading Western states to do foolish things and in that process hurting themselves and helping the terrorists....

 9. Økologisk mælkeproduktion: Resultater fra forsøg med selvforsyning med økologisk foder

  OpenAIRE

  Mogensen, Lisbeth; Kristensen, Troels

  2001-01-01

  Ved ad libitum foder med en stor andel kløvergræsensilage af god kvalitet gav en ration med byg som tilskudsfoder den samme ydelse som en ration med rapskage og byg . Ved en mindre gunstig grovfodersituation var der en stor effekt af en A-blanding som tilskudsfoder i stedet for byg. Selv ved en stor andel ad libitum foder af god kvalitet kunne grønpiller af standard kvalitet erstatte byg på tørstofbasis uden at EKM-ydelsen faldt signifikant. Ved samme areal til rådighed pr. ko, resulterer dyr...

 10. ADHD Meds Tied to Lower Bone Density in Kids

  Science.gov (United States)

  ... nlm.nih.gov/medlineplus/news/fullstory_157591.html ADHD Meds Tied to Lower Bone Density in Kids ... 3, 2016 (HealthDay News) -- Children on medications for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) may have lower bone density than their ...

 11. Alcohol Abuse Common Among Med Students, Study Finds

  Science.gov (United States)

  ... nlm.nih.gov/medlineplus/news/fullstory_157800.html Alcohol Abuse Common Among Med Students, Study Finds Research ... with burnout, the cost of medical education and alcohol abuse," she said in a Mayo news release. ...

 12. U.S. Pays Highest Prices for Cancer Meds

  Science.gov (United States)

  ... page: https://medlineplus.gov/news/fullstory_159218.html U.S. Pays Highest Prices for Cancer Meds: Study However, ... cancer drugs than Americans, he said, even though U.S. monthly drug prices are about three to six ...

 13. Many Addicts Going without Meds That Curb Opioid Abuse

  Science.gov (United States)

  ... Many Addicts Going Without Meds That Curb Opioid Abuse In 2013, just 17 percent were given drugs ... in the grip of an epidemic of opioid abuse. However, new research suggests that drugs that help ...

 14. MedWatch Safety Alerts for Human Medical Products

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — MedWatch alerts provide timely new safety information on human drugs, medical devices, vaccines and other biologics, dietary supplements, and cosmetics. The alerts...

 15. More College Students Misusing ADHD Med as Study Aid

  Science.gov (United States)

  ... nih.gov/medlineplus/news/fullstory_157280.html More College Students Misusing ADHD Med as Study Aid Nonmedical use ... 16, 2016 TUESDAY, Feb. 16, 2016 (HealthDay News) -- College students aiming for an academic edge may explain a ...

 16. Skipping Meds Greatly Ups Heart Patients' Risk of Stroke

  Science.gov (United States)

  ... Skipping Meds Greatly Ups Heart Patients' Risk of Stroke: Study Fatal strokes seven times more likely if drugs to control ... are much more likely to die from a stroke if they don't take cholesterol-lowering statin ...

 17. ADHD Meds May Pose Heart Risks for Some Kids

  Science.gov (United States)

  ... ADHD Meds May Pose Heart Risks for Some Kids Study found slightly higher chance of irregular heartbeat ... when putting a child on methylphenidate, Pratt added. Kids with existing congenital heart disease are most affected ...

 18. The YLI-MED Corpus: Characteristics, Procedures, and Plans

  OpenAIRE

  Bernd, Julia; Borth, Damian; Elizalde, Benjamin; Friedland, Gerald; Gallagher, Heather; Gottlieb, Luke; Janin, Adam; Karabashlieva, Sara; Takahashi, Jocelyn; Won, Jennifer

  2015-01-01

  The YLI Multimedia Event Detection corpus is a public-domain index of videos with annotations and computed features, specialized for research in multimedia event detection (MED), i.e., automatically identifying what's happening in a video by analyzing the audio and visual content. The videos indexed in the YLI-MED corpus are a subset of the larger YLI feature corpus, which is being developed by the International Computer Science Institute and Lawrence Livermore National Laboratory based on th...

 19. Sprog hos børn med autisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brynskov, Cecilia

  2010-01-01

  Spredningen i sproglige færdigheder hos børn med autisme er enorm. Dette forhold vanskeliggør forskning inden for området, og omvendt bevirker forskningen og de valg – og ikke mindst fravalg – som autismeforskere er nødt til at foretage, at gruppen af børn med autisme kommer til at fremstå mere...

 20. ANALIZA KORELACIJ MED ZADOVOLJSTVOM S KOMUNICIRANJEM V ORGANIZACIJI IN STRESOM

  OpenAIRE

  Matjan, Samo

  2011-01-01

  Namen diplomske naloge je bilo ugotoviti ali obstajajo korelacije med zadovoljstvom s komuniciranjem v organizaciji in stresom. Z raziskavo smo želeli prispevati k boljšemu razumevanju tesne povezanosti med zadovoljstvom s komuniciranjem v organizacijah in stresom. V teoretičnem delu diplome analiziramo pojem stresa in njegove posledice na posameznika in organizacijo v kateri je zaposlen. Analizirali smo pojem komuniciranja, vrste in načini komuniciranja,tehnike in metode komuniciranja,...

 1. PubMed searches: overview and strategies for clinicians.

  Science.gov (United States)

  Lindsey, Wesley T; Olin, Bernie R

  2013-04-01

  PubMed is a biomedical and life sciences database maintained by a division of the National Library of Medicine known as the National Center for Biotechnology Information (NCBI). It is a large resource with more than 5600 journals indexed and greater than 22 million total citations. Searches conducted in PubMed provide references that are more specific for the intended topic compared with other popular search engines. Effective PubMed searches allow the clinician to remain current on the latest clinical trials, systematic reviews, and practice guidelines. PubMed continues to evolve by allowing users to create a customized experience through the My NCBI portal, new arrangements and options in search filters, and supporting scholarly projects through exportation of citations to reference managing software. Prepackaged search options available in the Clinical Queries feature also allow users to efficiently search for clinical literature. PubMed also provides information regarding the source journals themselves through the Journals in NCBI Databases link. This article provides an overview of the PubMed database's structure and features as well as strategies for conducting an effective search. PMID:23442731

 2. Om å leve med et barn som ikke lenger er i live. En fenomenologisk deskriptiv studie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marte A. Jystad

  2010-08-01

  Full Text Available Artikkelen fokuserer på kunnskap om foreldres opplevelse ved tap av barn og livet etter det. Materialet bygger på intervjuer med foreldre som har mistet barn. Deres beskrivelser ble utgangspunktet for fenomenologisk analyse.Tapet av et barn påvirker alle dimensjoner i livet. Man blir ikke bare konfrontert med selve fraværet av barnet. Man taper også håp og forventninger knyttet til både barnets og ens egen framtid. De eksistensielle spørsmål om måten man forvalter sitt liv på blir nærværende, og søken etter ny mening blir en vedvarende prosess.De ulike foreldre fulgte sin egen veg gjennom sorgprosessen. Likevel er det fellestrekk i opplevelse av vedvarende bånd med barnet, kropp, relasjon til andre, følelse av skyld og mening. Profesjonell hjelp fra helsearbeidere beskrives som avgjørende, spesielt i den første akutte sorgen.

 3. Die Schwangerschaft im Fokus der primären Adipositasprävention : systematische Betrachtung und Entwicklung eines praxisnahen Präventionsangebots

  OpenAIRE

  Gellhaus, Ines

  2013-01-01

  Ist ein innovatives Angebot zur primären Adipositasprävention in der Schwangerschaft sinnvoll, praktisch umsetzbar und effektiv? 1. Die systematische Literaturrecherche in der Datenbank PubMed ergab, dass Energierestriktion bei adipösen Schwangeren einen deutlichen Effekt auf die Gewichtszunahme hat. Moderate körperliche Aktivität während der Schwangerschaft erhöht die Fitness und ist nicht schädlich, am meisten profitieren adipöse Schwangere. Lebensstilinterventionen sind zu heterogen, als d...

 4. Dr. med. – obsolet? Eine Querschnittserhebung zur Wahrnehmung und Akzeptanz der medizinischen Doktorarbeit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heun, Xenia

  2014-08-01

  Full Text Available [english] Purpose: To obtain the German Medical Degree “Dr.med.” candidates are required to write a scientific thesis which is usually accomplished during Medical school education. This extra work load for the students amongst a lack of standardization and an M.D. awarded upon graduation in other European and Anglo-Saxon countries leads repeatedly to criticism of the German system. However, a systematic survey on the perception and acceptance of the German doctoral thesis among those affected is overdue.Methods: Using an online questionnaire, medical students as well as licensed doctors were asked for the status of their medical degree, their motivation, personal benefit, time and effort, scientific output, its meaningfulness and alternatives concerning their thesis. Patients were asked, how important they value their general practitioner’s title “Dr. med.”. The resulting data were evaluated performing basic statistic analyses.Results and Conclusions: The title “Dr. med.“ does not seem to be obsolete, but there is room for improvement. The scientific output is good and only a mere 15.1% of the candidates do not publish their results at all. Moreover, while at an early stage motivation, appreciation and recognition of personal benefits from the medical degree are considered as independent aspects, they merge to a general view at later stages. The current practice is considered most meaningful by the ones who have already finished their thesis. However, there are discrepancies between the expected and the actual length as well as the type of the thesis indicating that mentoring and educational advertising need improvement. As for the patients, their educational level seems to correlate with the significance attributed to the title “Dr. med.” held by their physician.

 5. Feed and Feed Preheating Effect on MED-TVC Enhancement

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rapid and significant growth of world installed capacity of Reverse Osmosis (RO) followed by Multi-Effect Distillation (MED) has taken place year after year. Efforts are made to improve the system performance through increasing productivity and lowering specific power consumption by utilizing waste heat for seawater feed pre heat. The present work studies the importance of seawater pre heating in MED by utilizing power plants condenser cooling water. A steady state mathematical model for Multi - Effect Distillation combined with Thermal Vapor Compression (MED-TVC) system and the governing equations are solved using a computer program to evaluate the MED-TVC system performance. The model validity is examined by data collected from two MED - TVC plants which showed good agreement. Furthermore; the study results show that an increase of seawater feed temperature from 32 to 46 degree C enhances the system productivity. Also, it increases the Gain Output Ratio by 8.7%, and decreases the specific heat consumption and the heat transfer are a by 9.6% and 17.4% respectively

 6. Delvis drenert analyse av innvendig avstivet utgraving

  OpenAIRE

  Myhrvold, Michael F

  2013-01-01

  Denne masteroppgaven omhandler analyser av de delvis drenerte effektene som kan oppstå ved innvendig, avstivede utgravinger. Formålet med masteroppgaven er å gjennomføre en numerisk studie av prosessen som styrer den tidsavhengige utviklingen ved avstivede utgravinger i lavpermeable jordtyper. Det gir muligheten til å vurdere de delvis drenerte effektene og innflytelsen disse utgjør ved denne typen utgravinger. Ettersom jordens oppførsel ved små tø...

 7. GPIB- kommunikation och PID reglering med LabVIEW

  OpenAIRE

  Abbas, Azhar

  2009-01-01

  LabVIEW ger en snabb och enkel tillgång till att styra instrument och en mycket stor databas med drivrutiner för DAQ-kort och olika datorgränssnitt (GPIB, serie, osv.). Många instrument och datorer kan anslutas till GPIB-bussen.  Detta kan ge en praktisk modell för utveckling av instrumentets styrprogram i LabVIEW med hjälp av GPIB-gränssnittet. Ett program i LabVIEW 8.2 med hjälp av GPIB-bussen kan kopplas till t.ex. multimetern (HP-34401A) för att mäta och visa multimeters noggrannhet. Men ...

 8. Handledning på distans : Handledning med tematiken kost

  OpenAIRE

  Bergman, Hanna; Ratus, Jannice; Riikonen, Bettina; Åhman, Alexandra

  2015-01-01

  Abstrakt Detta examensarbete är en del inom projektet ”Det resursstarka barnet”. Syftet med arbetet är att pröva om virtuell handledning av barn i 4-års åldern fungerar. Målet är att pröva om virtuell handledning med barn fungerar och därmed skapa en checklista med tips och råd för den professionella att tillämpa i praktiskt arbete. Frågeställningen för arbetet är: Fungerar handledning av barn på distans via en surfplatta?” och ”Vad skall handledaren tänka på då hen handleder barn virtuel...

 9. Ergoterapeuters arbete med hund som en del av ergoterapiprocessen

  OpenAIRE

  Löfroth, Linnéa

  2012-01-01

  Som bakgrund till mitt examensarbete står det positiva bandet människan och hunden emellan samt hundens fördelaktiga påverkan på människans välmående. Syftet med arbetet är att redogöra för hur ergoterapeuter arbetar med hund som en del av klientens ergoterapiprocess samt redogöra för hur ergoterapeuter resonerar kring arbetet med hund som en del av ergoterapin. Föreningen Hundar inom fostran och rehabilitering rf är min undersöknings samarbetspartner. Som teoretisk referensram står den Canad...

 10. Tunnelerede centrale venekatetre til børn med cancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schrøder, Henrik; Malchau, Emma; Larsen, Line Nordahl; Bugge, Kristina; Olsen, Lars Henning; Kamperis, Konstantinos

  2008-01-01

  overlevelsen af det først anlagte TCVK hos børn med nydiagnosticeret cancer. Materiale og metoder: I studiet indgår der oplysninger om alle børn med cancer, der fra den 1. januar 2000 til den 1. september 2006 fik anlagt et dobbeltløbet Hickman CVK (2-Hick) eller et dobbeltløbet Port-a-cath (2-PaC). Der er...... (p<0.01) korreleret til CVK-overlevelse. Konklusion: Anvendelse af dobbeltløbet Port-a-cath til børn i alle aldre er forbundet med signifikant færre fjernelser pga. komplikationer end anvendelse af Hickman CVK.  Udgivelsesdato: 28. januar 2008...

 11. Synchronously Driven Power Converter Controller Solution for MedAustron

  CERN Document Server

  Šepetavc, Luka; Tavčar, Rok; Moser, Roland; Gutleber, Johannes

  2011-01-01

  MedAustron is an ion beam cancer therapy and research centre currently under construction in Wiener Neustadt, Austria. This facility features a synchrotron particle accelerator for light ions. Cosylab is closely working together with MedAustron on the development of a power converter controller (PCC) for the 260 deployed power converters – power supplies. Power converters deliver power to magnets used for focusing and steering particle beams. We have designed and developed software and hardware which allows integration of different types of power converters into MedAustron's control system (MACS). PCC's role is to synchronously control and monitor connected power converters. Custom real-time fibre optics link and modular front end devices have been designed for this purpose. Modular front end devices make it possible to interface with almost any type of power converter – with or without built in regulation logic. We implemented realtime mechanisms and a dedicated real-time fibre link to ...

 12. Upplevelsen av att leva med diabetes mellitus typ 2

  OpenAIRE

  Nilsson, Louise; Forsander, Lina

  2016-01-01

  Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som ökar över hela världen. Orsakerna till diabetes kan relateras till livsstil. En litteraturöversikt gjordes där elva artiklar med kvalitativ design granskades och analyserades. Syftet var att beskriva upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 2. I resultatet framkom fyra kategorier: att känna rädsla inför framtiden, känslomässiga konsekvenser av att leva med diabetes typ 2, vikten av att ha tillräcklig kunskap och att må bättre genom förändrade ...

 13. Beskrivelse af næringsstofomsætning med metabolomics

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedemann, Mette Skou

  I et forsøg med mink med lav eller høj foderkonvertering er der blevet taget blodprøver på tre tidspunkter. Blodprøverne er blevet taget i en periode, hvor minkene er blevet fodret restriktivt (en prøve) og i en periode med ad libitum fodring (to prøver). Blodprøverne blev analyseret ved hjælp af...... fra restriktivt fodrede mink end i plasma fra ad libitum fodrede mink - betain og carnitin. Derudover er der en lang række andre metabolitter, som også findes i forskellig koncentration som endnu ikke er identificeret....

 14. MedAustron: The Austrian ion therapy facility

  Science.gov (United States)

  Benedikt, Michael

  MedAustron is a synchrotron-based light-ion beam therapy center for cancer treatment as well as for clinical and non-clinical research in Wiener Neustadt, Austria. The center is designed for the treatment of up to 1200 patients per year and for non-clinical research in the areas of radiobiology and medical radiation physics, as well as in experimental physics. MedAustron is an interdisciplinary project, benefiting from close cooperation and knowledge transfer with medical, scientific and research institutes on the national and international level. Three medical irradiation rooms will allow quasi-permanent patient treatment during two shifts on working days. The remaining beam time will be used for non-clinical research applications in a dedicated fourth irradiation room. The expected start of operation of MedAustron is mid-2016...

 15. Utveckling av ett timrapporteringsverktyg med SharePoint

  OpenAIRE

  Ilama, Santtu

  2009-01-01

  Det här examensarbetet har två huvudsyften. I första delen presenteras Microsoft SharePoint, och i den andra delen visas genom att skapa ett timrapporteringsverktyg ett exempel på vad man kan göra med det. I SharePoint delen utreder jag först vad det är och hurdana mallar och verktyg man börjar med när man skapar en ny sajt. Sedan utreder jag skillnaderna mellan SharePoint-versionerna 3.0 och 2.0. Till slut utreder jag hur man installerar SharePoint 3.0 tillsammans med Microsoft Windows Small...

 16. Death, dying and informatics: misrepresenting religion on MedLine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fins Joseph J

  2005-07-01

  Full Text Available Abstract Background The globalization of medical science carries for doctors worldwide a correlative duty to deepen their understanding of patients' cultural contexts and religious backgrounds, in order to satisfy each as a unique individual. To become better informed, practitioners may turn to MedLine, but it is unclear whether the information found there is an accurate representation of culture and religion. To test MedLine's representation of this field, we chose the topic of death and dying in the three major monotheistic religions. Methods We searched MedLine using PubMed in order to retrieve and thematically analyze full-length scholarly journal papers or case reports dealing with religious traditions and end-of-life care. Our search consisted of a string of words that included the most common denominations of the three religions, the standard heading terms used by the National Reference Center for Bioethics Literature (NRCBL, and the Medical Subject Headings (MeSH used by the National Library of Medicine. Eligible articles were limited to English-language papers with an abstract. Results We found that while a bibliographic search in MedLine on this topic produced instant results and some valuable literature, the aggregate reflected a selection bias. American writers were over-represented given the global prevalence of these religious traditions. Denominationally affiliated authors predominated in representing the Christian traditions. The Islamic tradition was under-represented. Conclusion MedLine's capability to identify the most current, reliable and accurate information about purely scientific topics should not be assumed to be the same case when considering the interface of religion, culture and end-of-life care.

 17. Taleteknologi for barn. En kvalitativ studie av fagpersoners erfaringer med kommunikasjonsmateriellet Pegasus.

  OpenAIRE

  Stølen, Mari

  2015-01-01

  Denne studien handler om alternativ og supplerende kommunikasjon, og har sett nærmere på taleteknologi for barn og kommunikasjonsmateriellet Pegasus. Barn med kommunikasjonsvansker har ikke samme forutsetninger som barn med typisk utvikling til å delta i sosialt samspill. Pegasus er utviklet for å hjelpe disse barna til å bli mer aktive i kommunikasjon, lek og samspill med andre. Formålet med studien var å undersøke erfaringer med å bruke Pegasus i samspill med barn med kommunikasjonsvansker....

 18. Mäns erfarenheter i samband med prostatektomi : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Olén, Jessica; Norenius, Caroline

  2015-01-01

  Bakgrund: Globalt sett är prostatacancer den näst vanligaste cancerformen bland män och drabbar oftast de som är över 70 år. Den vanligaste behandlingsmetoden som används kallas radikal prostatektomi och kan leda till erektionsproblematik och urininkontinens. Efter att ha genomgått prostatektomi kan även olika känslor av ångest, depression och psykologisk smärta uppkomma. Syfte: Syftet med föreliggande litteraturstudie var att belysa mäns erfarenheter i samband med prostatektomi. Metod: Syfte...

 19. Æstetisk smag – med mennesker som pynt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eichberg, Henning

  2015-01-01

  Anmeldelse af Claus Bøje & Søren Riiskjær (red.): Tag på fælleden – idrættens huse. 20 år med Lokale og Anlægs-fonden. København: LOA.......Anmeldelse af Claus Bøje & Søren Riiskjær (red.): Tag på fælleden – idrættens huse. 20 år med Lokale og Anlægs-fonden. København: LOA....

 20. Musikterapi til reduktion af agitation hos personer med demens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner; Stige, Brynjulf

  2015-01-01

  Urolig adfærd hos demensramte på plejehjem kan defineres og måles med fagbegrebet agitation. Agitation har alvorlige konsekvenser for de berørte og kan føre til fald i livskvalitet og øget medicinering hos personer med svær demens, og kan ligeledes føre til udbrændthed hos omsorgsgivere. Agitation...... regarding the single individual. A relevant method in an integrated and holistic approach is professional music therapy combined with other staffs’ use of music in daily dementia care....

 1. Razlike med slovensko in arabsko kulturo pri poslovnem komuniciranju

  OpenAIRE

  Djurović, Vanja

  2016-01-01

  V diplomskem delu smo najprej pojasnili, kaj pravzaprav je poslovno komuniciranje, kaj medkulturno komuniciranje in kaj vse zajema pojem kulture. V nadaljevanju smo predstavili značilnosti arabske in slovenske kulture v okviru poslovnega komuniciranja, na koncu pa izpostavili bistvene razlike med njima. Pri poslovanju v mednarodnem okolju je uspešna medkulturna komunikacija izjemnega pomena. Med seboj namreč poslujejo osebe, ki prihajajo iz različnih držav. Zato je za uspešno mednarodno p...

 2. Personcentrerad omvårdnad till personer med demenssjukdom

  OpenAIRE

  Ekman, Emelie; Welander Ericsson, Marielle

  2011-01-01

  Syfte: Litteraturstudiens syfte var att beskriva åtgärder som kan användas för att ge personcentrerad omvårdnad till personer med demenssjukdom samt beskriva hur beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) påverkas av personcentrerad omvårdnad. Metod: Litteraturstudien innefattade 17 artiklar med såväl kvalitativ som kvantitativ ansats och söktes i databaserna Cinahl och Pubmed. Resultat: Utbildning i personcentrerad omvårdnad gav omvårdnadspersonalen ökad förståelse för personen oc...

 3. STRES IN IZGORELOST MED ŠOLSKIMI SVETOVALNIMI DELAVCI

  OpenAIRE

  Senekovič, Anja

  2013-01-01

  V diplomskem delu smo preiskovali stres in izgorelost med šolskimi svetovalnimi delavci. V teoretičnem delu so predstavljena poglavja o stresu, stresu na delovnem mestu, izgorelosti (na delovnem mestu) in o svetovalnem delu. V empiričnem delu je predstavljena raziskava, ki je bila izvedena med svetovalnimi delavci, zaposlenimi v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Opravljena je bila z namenom, da bi opozorili na problem izgorevanja, ki vse pogosteje ogroža izvajalce različnih oblik pomoči. Ci...

 4. Endring i adaptiv atferd hos eldre personer med utviklingshemning - en sammenligning mellom personer med Down syndrom og personer med annen utviklingshemning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Marit Bygdnes

  2012-01-01

  Full Text Available Bakgrunn: Stadig flere personer med utviklingshemning oppnår høg alder. Endring i adaptiv atferd kan være et tidlig tegn på aldersrelaterte lideleser som Alzheimers sykdom. Studien belyser om screeningsinstrumentet ABDQ kan benyttes av omsorgspersoner for å avdekke endring i adaptiv atferd.Materiale og metode: Undersøkelsen omfatter 87 personer med utviklingshemning som tidligere har bodd på en sentralinstitusjon. Datainnsamling skjedde ved at omsorgspersoner fylte ut ABDQ.  Resultater: Det var 24 % i utvalget som hadde nedgang i adaptiv atferd. Fortolkning: ABDQ er et hjelpemiddel til å avdekke nedgang i adaptiv atferd. Det er viktig at svikt avdekkes tidligst mulig og videreformidles til helsepersonell for utredning, diagnostisering, relevant behandling og tilrettelagte helse- og omsorgstjenester. Mange personer med utviklingshemning mestrer ikke å informere om egen helsetilstand og er avhengig av at omsorgspersonalet kan avdekke sykdom og lidelser så tidlig som mulig i sykdomsforløpet.

 5. Prosjektering og analyse av en spennarmert betongbru

  OpenAIRE

  Strand, Elin Holsten; Kaldbekkdalen, Ann-Kristin

  2014-01-01

  Hensikten med rapporten er å gjennomføre analyse og dimensjonering av en etteroppspent betongbru. Modellering og analyse er gjennomført i NovaFrame 5. En del av oppgaven var å bestemme spennsystem og tverrsnittshøyden i brua. Det ble antatt seks spennkabler i felt, og tolv over støtte. Videre ble tverrsnittshøyden satt lik 1,3 meter. Dimensjoneringen ble gjennomført i henhold til gjeldende Eurokoder, aktuelle dokumenter og Håndbok 185, som er utarb...

 6. PubFocus: semantic MEDLINE/PubMed citations analytics through integration of controlled biomedical dictionaries and ranking algorithm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chuong Cheng-Ming

  2006-10-01

  Full Text Available Abstract Background Understanding research activity within any given biomedical field is important. Search outputs generated by MEDLINE/PubMed are not well classified and require lengthy manual citation analysis. Automation of citation analytics can be very useful and timesaving for both novices and experts. Results PubFocus web server automates analysis of MEDLINE/PubMed search queries by enriching them with two widely used human factor-based bibliometric indicators of publication quality: journal impact factor and volume of forward references. In addition to providing basic volumetric statistics, PubFocus also prioritizes citations and evaluates authors' impact on the field of search. PubFocus also analyses presence and occurrence of biomedical key terms within citations by utilizing controlled vocabularies. Conclusion We have developed citations' prioritisation algorithm based on journal impact factor, forward referencing volume, referencing dynamics, and author's contribution level. It can be applied either to the primary set of PubMed search results or to the subsets of these results identified through key terms from controlled biomedical vocabularies and ontologies. NCI (National Cancer Institute thesaurus and MGD (Mouse Genome Database mammalian gene orthology have been implemented for key terms analytics. PubFocus provides a scalable platform for the integration of multiple available ontology databases. PubFocus analytics can be adapted for input sources of biomedical citations other than PubMed.

 7. Værkanalyse med digitale 3D modeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Villaume, René Domine; Ørstrup, Finn Rude

  2006-01-01

  Projektet afprøve muligheder for Værkanalyse af danske arkitekturværker med anvendelse af digitale 3D modeller. Arkitektstuderende har i en workshop udarbejdet en 3D model af Arkitekt Vilhelm Lauritzens bygning til  Københavns Lufthavn fra 1939. Modellen er herefter videreudviklet og yderligere...

 8. By og Byg Resultater 005.Facaderenovering med glas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wittchen, Kim Bjarne

  Målinger i et forsøgsbyggeri med glasinddækkede altaner viser, at det er muligt at opnå store energibesparelser. Dette er sikret ved glasinddækkede altaner, luftsolfanger til forvarmning af ventilationsluften, udskiftning af vinduerne og opsætning af energialarmer. Samtidig har det været muligt a...

 9. Student employment opportunities within ORD, with an emphasis on MED

  Science.gov (United States)

  This is a talk to undergraduate Juniors and Seniors in the UW-Madison School of Pharmacy's Pharm/Tox program about student employment opportunities w/in ORD such as SSC, ORISE, etc. wtih an emphasis on MED. I would classify as this as Outreach: how to navigate EPA websites to f...

 10. Specialiserede tilbud til borgere med handicap - efter reformen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonfils, Inge Storgaard; Permin Berger, Nichlas

  Som en del af kommunalreformen fik kommunerne i 2007 det fulde ansvar for handicapområdet. AKF har i 2006-2010 undersøgt, hvilke forandringer brugere, medarbejdere og ledere på specialtilbuddene oplevede i forbindelse med reformen. Undersøgelsen viser, at brugerne kun har oplevet få eller ingen æ...

 11. Nitrogenoxider i køkkener med gaskomfur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jespersen, R.

  Meddelelsen redegør for en forundersøgelse af metode og udstyr til måling af koncentrationen af nitrogenoxider i forbindelse med anvendelse af gas i køkkener. Undersøgelsen havde desuden til formål at forberede et eventuelt større projekt til kortlægning af niveauet af nitrogenoxider....

 12. Højteknologisk dialysering i kombination med lavteknologisk sengecykling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mark, Edith; Agnholt, Hanne; Dollerup, Karin Hejlskov;

  Baggrund: Problemstillingen for mange hæmodialysepatienter er træthed og bundetheden til dialyseapparaturet. Det betyder, at patienterne ofte ikke har overskud til at motionere og oplever sig som passive. Forskningsprojektet giver indsigt i, hvordan ældre mennesker med kronisk nyresygdom oplever ...

 13. Grønnere skibsfart med modstandsdygtige motorer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassen, Lisbeth

  2015-01-01

  Udledningen af forurening fra skibsmotorer skal sænkes kraftigt i de kommende år, og derfor står den maritime industri overfor helt nye krav til blandt andet hvilke brændstoffer, man kan bruge. På grund af de nye regler, der begrænser skibenes energiforbrug, er man også begyndt at sejle med nedsa...

 14. ADHD Meds May Pose Heart Risks for Some Kids

  Science.gov (United States)

  ... nlm.nih.gov/medlineplus/news/fullstory_159140.html ADHD Meds May Pose Heart Risks for Some Kids ... HealthDay News) -- Ritalin, a popular drug for treating attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD), might increase the risk of an abnormal ...

 15. Notat om arbejdet med innovation i Randers Kommune

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Morten Balle; Agger Nielsen, Jeppe

  2012-01-01

  hovedpunkter er; 1) udarbejdelse af de gode innovationsspørgsmål, 2) dobbeltudfordringen med på den ene side at sikre daglig drift og på den anden side at arbejde innovativt, 3) top-down versus bottom-up processer, dvs. hvor meget skal innovationsprocesserne designes og styres? 4) den særlige kontekst for...

 16. Folkeretlige problemstillinger i forbindelse med konflikten mellem Ukraine og Rusland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Kenneth Øhlenschlæger

  Konflikten mellem Ukraine og Rusland udgør en trussel mod den internationale retsorden og dermed også hele den europæiske orden. Med henblik på at give et grundlag for at forstå omfanget af dette aspekt af konflikten behandles her lovligheden af nogle af de handlinger, som har været konfliktens...

 17. PubMed Central Canada: Beyond an Open Access Repository?

  Science.gov (United States)

  Nariani, Rajiv

  2013-01-01

  PubMed Central Canada (PMC Canada) represents a partnership between the Canadian Institutes of Health Research (CIHR), the National Research Council's Canada Institute for Scientific and Technical Information (NRC-CISTI), and the National Library of Medicine of the US. The present study was done to gauge faculty awareness about the CIHR Policy on…

 18. Arbejdsret med tilknyttede dele af socialretten og skatteretten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasselbalch, Ole

  Lærebog og oversigtsværk indeholdende en systematisk gennemgang af hele arbejdsretten med tilknyttede dele af arbejdsmiljøretten, skatteretten og socialretten (sidstnævnte i hovedtræk). Fremstillingen er systematiseret efter retsområdets funktionelle sammenhænge, og systematikken svarer til den...

 19. Mandlig reproduktion og kemiske stoffer med østrogenlignende effekter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toppari, Jorma; Larsen, John Christian; Christiansen, Peter; Giwercman, Aleksander; Grandjean, Philippe; Guillette Jr., Louis J.; Jégou, Bernard; Jensen, Tina K.; Jouannet, Pierre; Keiding, Niels; Leffers, Henrik; McLachlan, John A.; Meyer, Otto A.; Müller, Jørn; Meyts, Ewa Rajpert-De; Scheike, Thomas; Sharpe, Richard; Sumpter, John; Skakkebæk, Niels E.

  Nye rapporter har påvist faldende sædkvalitet og stigende forekomst af testikelkræft og misdannelser i de mandlige kønsorganer. Årsagerne kendes ikke, men miljø- og livsstilsfaktorer menes involveret. Specielt er der peget på kemiske stoffer med virkning som det kvindelige kønshormon østrogen. De...

 20. Opfølgende hjemmebesøg med video

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wentzer, Helle

  Denne publikation beskriver erfaringerne fra et udviklingsprojekt, hvor opfølgende hjemmebesøg kombineres med videokonference-teknologi. Projektet har bestået i at gennemføre et eksperiment, hvor video benyttes til at mediere samtalen mellem læge, hjemmesygeplejerske og den ældre medicinske patient...

 1. Sjuksköterskors upplevelser av kommunikation med patienter med invandrarbakgrund

  OpenAIRE

  Syrén, Maria; Svanberg, Lena

  2012-01-01

  Aim: The aim of this study was to investigate nurses’ experiences of communicating with patients with immigrant backgrounds regarding language barriers, patient relations and use of interpreter. Method: Eight persons participated in this study. Four registered midwives were interviewed in a focus group and one clinical lecturer with a district nursing background, one midwife and two district nurses were individually interviewed about their experiences. The content was analysed using a qualita...

 2. Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjær, Per; Eirikstoft, Heidi; Ris Hansen, Inge

  2010-01-01

  anbefalinger til: • overordnet klassifikation af nakkebesvær • identificering af tegn på alvorlig patologi (røde flag) • identificering af personer med risiko for at udvikle uhensigtsmæssige copingstrategier i forbindelse med nakkebesvær • identificering af personer med risiko for at miste tilknytning til...... arbejdsmarked (gule flag) • identificering af mulige differentialdiagnoser • klassificering af almindelige lidelser i nakken med henblik på specifik behandling Patienter Retningslinjen giver anbefalinger om fysioterapeutisk undersøgelse og diagnostik af personer med uspecifikke nakkesmerter med eller uden...

 3. Alle prese con l'immaginario ligure

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jansen, Hanne

  En analyse af forskellige strategier anvendt i oversættelse til dansk af den italienske digter Eugenio Montale, med fokus især på digtenes brug af det liguriske landskab i opbygningen af det lyriske univers, og de særlige problemer knyttet til gengivelse på dansk i den forbindelse....

 4. Designing Organizations

  DEFF Research Database (Denmark)

  DESIGNING ORGANIZATIONS: 21st Century Approaches er en vigtig publikation inden for organisationsdesign. Fokus ligger på nye udviklinger inden for organisationsdesign og bogen hjælper med at skabe mere reflekterende forskining og stærkere empiriske analyser inden for dette vigtige felt inden for...

 5. Designing, Integrating, and Coordinating the Installation of MedAustron

  CERN Document Server

  Nicquevert, B; Benedikt, M

  2011-01-01

  "Give me a layout good enough and a building to place it, and I will install your accelerator". To paraphrase Archimedes, this is the role attributed to the Integration team in the MedAustron project. Starting with the optics layout and a building sketch, the integration work consists of a series of activities, interlinked in a complex manner. First the design and the integration of accelerator: list all items, define geometrical envelopes with interfaces, put them in position in CAD, identify conflicts and define input for design of items and of infrastructure. Then the various equipment is procured: verify and validate design data, follow-up manufacturing, fiducialize equipment and build supports. Lastly the global installation: check building and infrastructure, define survey framework, install and pre-align equipment on supports, move assemblies to their final location, survey actual position and adjust to theoretical position. The whole chain of operations from the layout to a real beam in MedAustron, i...

 6. L'opération Accor - Club Med

  OpenAIRE

  Grémont, Eric; Dudouet, François-Xavier

  2004-01-01

  Le vendredi 11 juin 2004 était annoncé le rachat par Accor des parts du groupe Agnelli et de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) dans le Club Méditerranée (Club Med). Accor entrait ainsi à hauteur de 28,9 % dans le capital du Club Med, mettant ainsi fin à quelques trente années de compagnonnage entre la Famille Agnelli et le célèbre voyagiste français.[...]L’objet des présents développements est d’apporter un éclairage nouveau sur les conditions sous-jacentes du rapprochement, au trav...

 7. Vejbygning i områder med permafrost

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Anders Stuhr

  2009-01-01

  Siden begyndelsen af 1990’erne er der registreret en markant stigning i den årlige middeltemperatur i Nunavik, Québec Canada. Dette har ført til en reduktion i udbredelsen af permafrost, hvilket truer stabiliteten af lufthavne og veje i området. I sommeren 2007 blev en teststrækning opført i...... Tasiujaq Lufthavn for at studere effekten af tre forskellige metoder, som skal være med til at reducere optøningen af permafrost under landingsbanen. De tre metoder, som er blevet undersøgt, er konvektionskøling (air convection embankment), varmeudtrækning (heat drain) samt et forsøg med ændring af...

 8. TeleMed: A distributed virtual patient record system

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Forslund, D.W.; Phillips, R.L.; Kilman, D.G. [Los Alamos National Lab., NM (United States). Advanced Computing Lab.; Cook, J.L. [National Jewish Center for Immunology and Respiratory Medicine, Denver, CO (United States)

  1996-06-01

  TeleMed is a distributed diagnosis and analysis system, which permits physicians who are not collocated to consult on the status of a patient. The patient`s record is dynamically constructed from data that may reside at several sites but which can be quickly assembled for viewing by pointing to the patient`s name. Then, a graphical patient record appears, through which consulting physicians can retrieve textual and radiographic data with a single mouse click. TeleMed uses modern distributed object technology and emerging telecollaboration tools. The authors describe in this paper some of the motivation for this change, what they mean by a virtual patient record, and some results of some early implementations of a virtual patient record.

 9. Med 3. styrmand på Danmark-Ekspeditionen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Trolles Legat har i samarbejde med Det grønlandske Selskab valgt at udgive en dagbog, der skildrer hverdagen gennem de to år. Det er 3. styrmand på ekspeditionsskibet ”Danmark” Christian Bendix Thostrups dagbøger, der tegner fine skildringer af det hårde liv i Nordøstgrønland fra en tid, hvor...... Nordøstgrønland. De er begge praktisk anlagt og har et overblik, der får stor betydning for ekspeditionen, da Mylius-Erichsens slædehold omkommer i Nordøstgrønland i 1907. Men inden da har Bendix sit hyr med at få tingene til at glide mellem den unge, ærekære skibschef Alf Trolle og den temperamentsfulde...

 10. Dimensionering af armerede betonbjælker med huller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Klavs Feilberg

  Rapporten beskriver brudmekanismen i armerede betonbjælker med huller, og på grundlag heraf angives dels metoder til dimensionering af ekstra armering ved huller der er så store at de griber ind i bjælkens normale måde at fungere på, dels kriterier for hvornår der blot skal placeres nogle få ekstra...

 11. The MEDiterranean SUpersite Volcanoes (MED-SUV) project

  Science.gov (United States)

  Puglisi, Giuseppe

  2014-05-01

  The MEDiterranean SUpersite Volcanoes (MED-SUV) project aims at gaining new insights in the knowledge of the processes on the base of the volcanic phenomena observable at the surface by using the broad inventory of multidisciplinary data available for Mt. Etna and Campi Flegrei/Vesuvius. These active volcanic areas, which have been here considered as a cluster of supersites, represent test cases since they embrace the main characteristics typical of both "opened- and closed-conduit" volcanic systems. For the purpose, MED-SUV objectives focus on the (i) development of novel monitoring instrumentations and data collection methods, (ii) implementation of the current observation infrastructures, (iii) better constraint of crucial volcanic parameters by integration of in-situ and satellite data, and (iv) the development of an e-infrastructure for data sharing. In this framework, MED-SUV is a great opportunity for scientific collaboration among diverse research institutions and industrial sectors. MED-SUV aims to use the achieved results to gain robust sets of multi-parametric observations using the most advanced analytic data processing techniques and volcanic process and hazard modelling methods. These will provide new insights in the current and past eruptive activity of the three test case volcanoes that will increase our technical-scientific ability of tracking volcanic-related hazards in the targeted areas, and of communicating with the proper decision-maker bodies. The implementation of an e-infrastructure compliant with EPOS and the other two supersite projects, MARsite and FUTUREVOLC, will contribute to the GEO/GEOSS interoperability principles and to the GEO 2012-15 work plan.

 12. Leitlinien-Suche jetzt auch bei MedPilot

  OpenAIRE

  Müller, W.

  2005-01-01

  MedPilot, die Virtuelle Fachbibliothek für Medizin (Suchzugriff auf eine umfangreiche Sammlung von Datenbanken) hat erneut Zuwachs erhalten. Das Spektrum der kostenfreien Recherchedatenbanken ist um den Zugriff auf die Leitlinien der Fachgesellschaften in der AWMF erweitert worden. Genutzt wird dazu die auf dem Universitäts-Rechenzentrum Düsseldorf installierte Suchmaschine des AWMF-Leitlinien-Informationssystems http://leitlinien.net.

 13. Mødet med patienten og kulturen i psykiatrien8

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mark, Edith

  2012-01-01

  kan indebære at behandle en patient med en psykisk lidelse ligeværdigt og som person. Teksten kommer også ind på begrebet "urørlighedszoner" som udtryk for det meget konkrete og private råderum, som mennesker, der har opnået en vis alder, tager for givet. Teksten giver eksempler på krænkelser af...

 14. MED101: a laser-plasma simulation code. User guide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Complete details for running the 1-D laser-plasma simulation code MED101 are given including: an explanation of the input parameters, instructions for running on the Rutherford Appleton Laboratory IBM, Atlas Centre Cray X-MP and DEC VAX, and information on three new graphics packages. The code, based on the existing MEDUSA code, is capable of simulating a wide range of laser-produced plasma experiments including the calculation of X-ray laser gain. (author)

 15. Ledelsesudvikling i ejerledede virksomheder med vækstambitioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Korsgaard, Steffen T.

  2006-01-01

  Dette bidrag beskriver konsulentvirksomheden Jonathan A/S' ledelsesudviklingsforløb 'Virksomheder i Vækst'. Forløbet henvender sig til ejerledere med vilje til og potentiale for vækst. Bidraget gør rede for Jonathan A/S' metoder og forudsætningerne for deres arbejde. Disse sættes løbende i relation...

 16. Typing av Legionella pneumophila med MALDI-TOF MS

  OpenAIRE

  Halgunset, Anders

  2012-01-01

  Legionella pneumophila er fakultativ intracellulære bakterier som lever naturlig i akvatiske habitater. De kan replikere i makrofager og protozoer, bli overført til mennesker gjennom areosoler og føre til smitte. Ved eventuelle utbrudd er det viktig å kunne identifisere kilden, noe som i dag bli gjort ved å typebestemme L. pneumophila med sekvensbasert typing (SBT). Samtidig har matrix-assisted laser desorption/ionization ? time-of-flight (MALDI?TOF) mass spectrometry...

 17. Hvad skal danske hospitaler med ungecaféer?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvisgaard Knudsen, Kristina; Bregnballe, Vibeke

  forbedre unges oplevelse af at være indlagt, er der i Danmark etableret ungecaféer. Formål: At undersøge ungecaféers betydning for indlagte unge. Metode: Fire semistrukturerede interviews er foretaget med kronisk eller alvorligt syge unge i alderen 11-19 år. De unge har besøgt Café Nexus på Aarhus...

 18. Mitigation of Volcanic Risk: The COSMO-SkyMed Contribution

  Science.gov (United States)

  Sacco, Patrizia; Daraio, Maria Girolamo; Battagliere, Maria Libera; Coletta, Alessandro

  2015-05-01

  The Italian Space Agency (ASI) promotes Earth Observation (EO) applications related to themes such as the prediction, monitoring, management and mitigation of natural and anthropogenic hazards. The approach generally followed is the development and demonstration of prototype services, using currently available data from space missions, in particular the COSMO-SkyMed (Constellation of Small Satellites for Mediterranean basin observation) mission, which represents the largest Italian investment in Space System for EO and thanks to which Italy plays a key role worldwide. Projects funded by ASI provide the convergence of various national industry expertise, research and institutional reference users. In this context a significant example is represented by the ASI Pilot Projects, recently concluded, dealing with various thematic, such as volcanoes. In this paper a special focus will be addressed to the volcanic risk management and the contribution provided in this field by COSMO-SkyMed satellite constellation during the last years. A comprehensive overview of the various national and international projects using COSMO-SkyMed data for the volcanic risk mitigation will be given, highlighting the Italian contribution provided worldwide in this operational framework.

 19. Mars 2020 Entry, Descent and Landing Instrumentation 2 (MEDLI2)

  Science.gov (United States)

  Hwang, Helen H.; Bose, Deepak; White, Todd R.; Wright, Henry S.; Schoenenberger, Mark; Kuhl, Christopher A.; Trombetta, Dominic; Santos, Jose A.; Oishi, Tomomi; Karlgaard, Christopher D.; Mahzari, Milad; Pennington, Steven P.

  2016-01-01

  The Mars Entry Descent and Landing Instrumentation 2 (MEDLI2) sensor suite will measure aerodynamic, aerothermodynamic, and TPS performance during the atmospheric entry, descent, and landing phases of the Mars 2020 mission. The key objectives are to reduce design margin and prediction uncertainties for the aerothermal environments and aerodynamic database. For MEDLI2, the sensors are installed on both the heatshield and backshell, and include 7 pressure transducers, 17 thermal plugs, and 3 heat flux sensors (including a radiometer). These sensors will expand the set of measurements collected by the highly successful MEDLI suite, collecting supersonic pressure measurements on the forebody, a pressure measurement on the aftbody, direct heat flux measurements on the aftbody, a radiative heating measurement on the aftbody, and multiple near-surface thermal measurements on the thermal protection system (TPS) materials on both the forebody and aftbody. To meet the science objectives, supersonic pressure transducers and heat flux sensors are currently being developed and their qualification and calibration plans are presented. Finally, the reconstruction targets for data accuracy are presented, along with the planned methodologies for achieving the targets.

 20. Overview of the SkyMed/COSMO mission

  Science.gov (United States)

  Caltagirone, Francesco; Spera, Paolo; Vigliotti, R.; Manoni, Gemma

  1998-12-01

  The impact of natural and man-made disasters on the social and economic progress is going to become more significant, making necessary to consider natural disasters reduction. Therefore civil protection and resource managers need elements to make quicker and better decisions on a day-to-day basis, so giving the start to an emerging world-wide remote sensing market. A deep analysis on the potential users, mainly devoted to Mediterranean basin, highlights that existing and/or planned systems are not able to completely satisfy their requirements. To fulfill this gap, Italy decided to promote the SkyMed/COSMO system, presently financed by the Italian Space Agency. SkyMed/COSMO is a constellation of small satellites for observation, remote sensing and data exploitation for risks management and coastal zone monitoring, conceived to provide products, services and logistics to both institutional and commercial remote sensing users on global scale. Furthermore the system is able to satisfy a broad spectrum of important applications also in the field of the resource management, land use and law enforcement. The SkyMed/COSMO current system architecture foresees a constellation of small satellites in two different orbit planes composed by 4 satellite equipped with X-band SAR and 3 satellites equipped with optical sensors. The system is characterized by good spatial resolution, day and night/all-weather imaging capability and by a very good revisit time. The program, currently in phase B, is carried out by an industrial consortium lead by Alenia Aerospazio.

 1. Etiske utfordringer med non-invasive prenatale tester (NIPT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bjørn Hofmann

  2014-05-01

  Full Text Available Analyser av cellefritt DNA fra foster i gravide kvinners blod gir nye muligheter innen fosterdiagnostikk: Testene er bedre enn eksisterende tester, de reduserer risikoen og er billigere. Flere land har tatt i bruk disse testene, og Helsedirektoratet i Norge har mottatt søknad om å ta i bruk en test som erstatter tidlig ultralyd og blodprøver. Likevel nøler norske myndigheter. Hvorfor gjør de det? Ett av svarene er at non-invasive prenatale tester fører med seg en rekke faglige og moralske spørsmål og gir flere grunnleggende etiske utfordringer. Denne artikkelen gjennomgår et bredt knippe av de utfordringene som NIPT reiser. Hensikten er å synliggjøre hvorfor NIPT påkaller etisk refleksjon og å bidra til en åpen debatt og en transparent beslutningsprosess. Artikkelen identifiserer fem sentrale og konkrete spørsmål for vurderingen av NIPT.Nøkkelord: non-invasiv prenatal diagnostikk, testing, fravalg, foster, blodprøve, ekspressivisme, statsliberalt dilemma, dilemma, abort, retten til ikke å viteEnglish summary: Ethical challenges with non-invasive prenatal tests (NIPTNon-invasive prenatal testing (NIPT performed with the use of massively parallel sequencing of cell-free DNA (cfDNA testing in maternal plasma gives extended possibilities in prenatal screening. The tests are claimed to be better than existing alternative tests, they reduce the risk, and it is claimed they are cheaper. They have been used in several countries since 2012, and the University Hospital of North Norway has applied to the Directorate of Health to replace first trimester ultrasound and plasma screening with NIPT. The Directorate of Health is reluctant to reply. Why is this? One of the answers may be that NIPT raises a series of professional and moral questions, and poses profound ethical challenges. This article reviews a series of the challenges with NIPT. The aim is to highlight why NIPT calls for ethical reflection and to contribute to an open debate

 2. Akustisk analyse av snorking

  OpenAIRE

  Torsteinbø, Anders

  2007-01-01

  I denne oppgaven har i hovedsak to teorier blitt undersøkt :1) er det mulig ved hjelp av ørepropper med høyttaler og mikrofon ådetektere snorking og deretter spille tilbake lyder som får personen tilå stoppe snorkingen, og2) er det mulig å klassisere ulike snorketyper ved hjelp av analysemetoderbrukt i talegjenkjenning.Først ble det utviklet og testet to forskjellige ørepropper som varbehagelige å sove med. Den ene av de to ble brukt videre i ...

 3. Erfaringer med intervensjonsforsøk i yrkesepidemiologi: Basert på studier av miljøtiltak for å forbedre inneklima i kontormiljø

  OpenAIRE

  Knut Skyberg; Knut Skulberg

  2009-01-01

   SAMMENDRAGBasert på to intervensjonsforsøk rettet mot helseeffekter i hud og øvre luftveier før og etter inneklimatiltak,drøftes erfaringer med design, metoder og analyse av data. Intervensjonene som ble prøvet ut varantistatisk behandling av dataskjerm (n=117) og storrengjøring i kontormiljø (n=104). Det ble måltstøvkonsentrasjon under vanlig arbeid med direktevisende partikkelteller. Ved støvkonsentrasjoner > 50μg/m 3 hadde tiltakene effekt. Antistatisk behandling av skjermen førte til red...

 4. Assessment of high temperature organic Rankine cycle engine for polygeneration with MED desalination: A preliminary approach

  International Nuclear Information System (INIS)

  Highlights: ► Assessment of a polygeneration system based on ORC, MED and absorption cooling. ► Heat use for MED and cooling activation is limited to 40% to obtain energy savings. ► Evaluation of 33 possible working fluids for the polygeneration system prime mover. ► Fluorobenzene and octamethyltrisiloxane could be the most suitable working fluids. ► The activation of this system through biomass combustion is economically feasible. - Abstract: The objective of this paper is to assess a proposed simultaneous energy and water generation system through a main combination of technologies: organic Rankine cycle (ORC) for heat and power generation, multi-effect distillation (MED) water desalination and a cold generation thermally activated technology (TAT). It is also a primary objective the performance evaluation of the ORC subsystem applied to the use of high temperature renewable energy sources to activate the proposed configuration. This study is divided into three main sections. First of all, the energy feasibility of the proposed configuration is analysed through the Fuel Energy Saving Ratio (FESR) in order to determine the optimal distribution of the heat generated by the prime mover, i.e. the ORC, obtaining that the highest savings correspond to the complete use of heat for domestic hot water (DHW) or heating, which limits the amount of heat used for the activation of MED and TAT subsystems only up to 40%, when the polygeneration system is compared with a high performance stand-alone one. In addition, the ORC subsystem was modelled using the Aspen Plus process simulator, while heat to MED unit was simulated as an input of the model. This part of the paper analyzes a comprehensive list of candidate working fluids for the ORC polygeneration application, and a selection was made of the most interesting according to the preliminary conclusions extracted from the first section of this paper: fluorobenzene and octamethyltrisiloxane could be the most suitable

 5. Crimean-Congo hemorrhagic fever infections reported by ProMED

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yavuz Ince

  2014-09-01

  Conclusions: Case reporting systems such as ProMED are useful to gather information and synthesize knowledge on the emerging infections. Although certain areas need to be improved, ProMED provided good information about Crimean-Congo hemorrhagic fever.

 6. Kommunikation ved brug af mobile enheder med digital video i idræt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langagergaard Rødbro, Lise; Elbæk, Lars

  2012-01-01

  I artiklen redegøres kort for et projekt, som førte frem til en videoplatform, der er et bud på et ’lukket YouTube’, hvor video filmet med smartphone direkte kan uploades til, og med funktioner specifikt udviklet til skolens idrætsundervisning. Med afsæt i systemisk kommunikationsteori analyseres...

 7. Forskning i musikterapi - børn med en Autisme Spektrum Forstyrrelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2011-01-01

  Der er forskningsmæssig evidens for, at musikterapi med børn med en autisme spektrum forstyrrelse (ASF) har en signifikant effekt. Cochrane reviews påviser, at musikterapi fremmer verbal og navnlig nonverbal kommunikation hos børn med ASF. En RCT-undersøgelse viser endvidere en signifikant effekt...

 8. Velfærdsteknologi og læringsteknologi med MOOC som eksempel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helms, Niels Henrik; Heilesen, Simon

  2015-01-01

  Artiklen redegør for begreberne velfærdsteknologi og læringsteknologi i uddannelseskontekst, hvor indførelsen af disse præges af multiple dagsordener,hvor hensigterne både er at initiere den lærendes selvansvarlighed og at øge kvaliteten af uddannelsessystemets ydelser. Artiklen sætter fokus på d...... nye uddannelsesformat MOOCs (Massive Open Online Courses), som diskuteres både i forhold til en generel moderniseringsdiskurs og i forhold til forståelse og udfoldelse af formatet....

 9. PROSTORSKI RAZVOJ CELJA V OBDOBJU MED 1937-2011

  OpenAIRE

  Bratina, Andrej

  2016-01-01

  Diplomska naloga obravnava čas druge polovice dvajsetega stoletja, natančneje obdobje med leti 1937 in 2011. V tem času so na širitev mesta vplivali različni dejavniki, kot so: razvoj industrije, povečanje števila prebivalcev, gospodarski razvoj ter razvoj Celja kot upravnega, šolskega in kulturnega središča. Vsi ti dejavniki so povzročili nastanek novih industrijskih, bivalnih in rekreativnih površin. Prav tako so vplivali na razvoj cestnega in vodnega omrežja. Nastanek vseh teh novih površi...

 10. PRAVNA UREDITEV ODNOSOV MED NADZORNIM SVETOM IN REVIZIJSKO KOMISIJO

  OpenAIRE

  Obreza, Simon

  2012-01-01

  Upravljanje korporacij teorije razlagajo na različne načine. Njen obseg zajema poslovanje korporacije, obveznosti menedžerjev povezane z nadzorom uprave (poročanje, opravljanje revizije…). Bolj splošna definicija pa pravi, da je to zveza med različnimi udeleženci (delničarji, direktorji, delavci, upniki, itd.), ki vsi želijo začrtati smer poslovanja in njegovo izvajanje v korporaciji. Kar se tiče upravljanja družb, sta se glede na razmere v okolju, v katerem je nastala družba, razvila d...

 11. Konflikt med Rusijo in Ukrajino zaradi polotoka Krim

  OpenAIRE

  Juvan, Erik

  2016-01-01

  Za diplomsko delo sem si izbral zelo aktualno temo, in sicer konflikt med Rusijo in Ukrajino zaradi polotoka Krim. Tema je zanimiva, ker se veliko dogaja in je še vedno aktiven problem. Težav z literaturo nisem imel, saj je že na spletu ogromno podatkov. Moj prvi korak je bil nabrati ogromno virov iz različnih medijev, nato pa sem analiziral zgodovino tega območja in potek dogodkov na spornem območju. Prav tako pa sem raziskal, kako je na dogodke reagirala ena izmed največjih svetovnih organi...

 12. Quinoa - en afgrøde med potentiale

  OpenAIRE

  Blume, Steffen

  2009-01-01

  Med de nuværende afregningspriser på korn er det oplagt at kigge på andre afgrødearter, som ville kunne medføre et højere dækningsbidrag. Det er dog ikke så ligetil, idet afgrøder, der har potentiale for højere dækningsbidrag, som regel også medfører større risiko for fiasko. Dette gælder også quinoa.

 13. Celovit gospodarski in trgovinski sporazum med EU in Kanado (CETA)

  OpenAIRE

  Špur, Matic

  2016-01-01

  Diplomsko delo analizira Celovit gospodarski in trgovinski sporazum med EU in Kanado (CETA). Avtor najprej obravnava vzpostavitev območja proste trgovine z odpravo tarifnih postavk za blago. Pri tem se osredotoča, tako na industrijsko blago, s poudarkom na ribiški predelovalni in avtomobilski industriji, kot tudi na kmetijske izdelke. V okviru poglavja o blagu so predstavljena določila, ki se nanašajo na tehnične ovire trgovini, kot oblika necarinskih omejitev in na pravila izvora. V dipl...

 14. MED23: a new Mediator of H2B monoubiquitylation.

  Science.gov (United States)

  Streubel, Gundula; Bracken, Adrian P

  2015-12-01

  The Mediator multiprotein complex physically links transcription factors to RNA polymerase II and the basal transcription machinery. While the Mediator complex has been shown to be required for transcriptional initiation and elongation, the understanding of its interplay with histone modifying enzymes and post‐translational modifications remains elusive. In this issue of The EMBO Journal, Yao et al (2015) report that the MED23 subunit of the Mediator complex physically associates with the heterodimeric RNF20/40 E3‐ligase complex to facilitate the monoubiquitylation of histone H2B on gene bodies of actively transcribed genes. PMID:26438725

 15. ASEAN og Kambodsja-konflikten : en regional sikkerhetspolitisk analyse av Sørøst Asia

  OpenAIRE

  1991-01-01

  ASEAN OG KAMBODSJA-KONFLIKTEN - EN REGIONAL/ SIKKERHETSPOLITISK ANALYSE AV SØRØST ASIA Temaet i denne oppgaven er regional sikkerhetspolitikk i Sørøst Asia, med ASEANs rolle i Kambodsja-konflikten som mitt hovedanliggende. Utgangspunktet for dette prosjektet var min nysgjerrighet på hva ASEAN som regional organisasjon sto for og bedrev. ASEAN ble stiftet av Indonesia, Filippinene, Malaysia, Thailand og Singapore i 1967 (Brunei kom med i 1984) som en økonomisk samarbeidsorganisasjon. Ett...

 16. Analyse av varmepumpesystemer for oppvarming og kjøling av større bygninger

  OpenAIRE

  Karlsen, Finn Volla

  2008-01-01

  Denne masteroppgaven er skrevet ved Institutt for energi- og prosessteknikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Hensikten har vært å foretå en detaljert analyse av ett eller flere eksempelbygg med varmepumpeanlegg med hensyn til eventuell feilaktig dimensjonering, komponent- og systemvalg og drift, for å se hva dette har å si for anleggenes energisparing, driftssikkerhet og lønnsomhet. Det analyserte anlegget er varme- og kjølesystemet ved Universitet i Stavanger som har en bygni...

 17. Frequency of MED12 mutations in phyllodes tumors: Inverse correlation with histologic grade.

  Science.gov (United States)

  Yoon, Nara; Bae, Go Eun; Kang, So Young; Choi, Mi Sun; Hwang, Hye Won; Kim, Seok Won; Lee, Jeong Eon; Nam, Seok Jin; Gong, Gyungyub; Lee, Hee Jin; Bae, Young Kyung; Lee, Ahwon; Cho, Eun Yoon

  2016-06-01

  Phyllodes tumor (PT) is a rare breast biphasic tumor with a potential risk of recurrence and metastasis. In this study, the frequency of MED12 mutations in 176 PTs (49 benign, 49 borderline, and 78 malignant) was determined and the prognostic effect of these mutations in malignant type PT was evaluated. Analysis of MED12 mutations was performed by Sanger sequencing targeting the hotspot mutation region (exon 2) of MED12. Immunohistochemistry was also applied for evaluation of MED12 protein expression on tissue microarray blocks for 133 PTs including 50 benign, 50 borderline, and 33 malignant cases. A notable difference in the frequency of MED12 mutations was found according to histologic grade (71.4% of benign PTs, 51% of borderline PTs, 26.9% of malignant PTs; P expression was not correlated with MED12 mutation status. Patients with malignant PTs that harbored MED12 mutations demonstrated improved disease-free survival (DFS) compared with those without MED12 mutation (P = 0.07). MED12 mutation was a common molecular alteration in PT and the frequency of MED12 mutation decreased with increasing histologic grade. In malignant PT, MED12 exon 2 mutations showed improved DFS but without significance. © 2016 Wiley Periodicals, Inc. PMID:26856273

 18. Diskursen om våldtäkt i Dagens Nyheter : Fokus på förövare och offer

  OpenAIRE

  Viklund, Mikaela; Engström, Matilda; Persson, Karin

  2016-01-01

  The aim of this essay is to describe the discourse of rape in the Swedish press Dagens Nyheter. The research questions are focused on how the concept of rape, the perpetrator and the victim are described in the discourse of rape in Dagens Nyheter. The study consists 48 articles from the Swedish press Dagens Nyheter and they have been published during 2004, 2008, 2012 and 2016. All the articles contain the term of rape. The articles have been analysed with Fairclough’s critical discourse analy...

 19. MedCast: a discussion support system for cooperative work

  Science.gov (United States)

  Moreno, Ramon A.; Lima, Vinícius; Lopes, Isidro; Gutierrez, Marco A.

  2012-02-01

  The availability of low cost Internet connections and specialized hardware, like webcams and headsets, makes possible the development of solutions for remote collaborative work. These solutions can provide advantages compared to presential meetings, such as: availability of experts on remote locations; lower price compared to presential meetings; creation of online didactic material (e.g. video-classes); richer forms of interaction between participants. These technologies are particularly interesting for continent-sized countries where typically there is a short number of skilled people in remote areas. However, the application of these technologies in medical field represents a special challenge due to the more complex requirements of this area, such as: Provide confidentiality (patient de-identification) and integrity of patient data; Guarantee availability of the system; Guarantee authenticity of data and users; Provide simple and effective user interface; Be compliant with medical standards such as DICOM and HL7. In order to satisfy those requirements a prototype called MedCast is under development whose architecture allows the integration of the Hospital Information System (HIS) with a collaborative tool in compliance with the HIPAA rules. Some of the MedCast features are: videoconferencing, chat, recording of the sessions, sharing of documents and reports and still and dynamic images presentation. Its current version allows the remote discussion of clinical cases and the remote ECG evaluation.

 20. Fast ion extraction from the MedEBIS

  CERN Document Server

  Holtermann, H; Kleinod, M; Müller, I; 10.1088/1742-6596/2/1/012

  2004-01-01

  Cancer therapy synchrotrons profit from single turn injection in terms of size, costs and easy operation. The MEdically Dedicated EBIS (MedEBIS), built in Frankfurt, will deliver short (~1.5 mu s) and intense (~1.3 mA) pulses of highly charged light ions (C, N, O) to meet the requirements for therapy facilities. The MedEBIS operates with an electron beam of 400 mA at 5 keV and a ratio of beam to drift tube of 1/20. Drift tube potentials up to 1.6 kV are switched in some 100 ns to deliver a 1.5 mu s ion pulse at an axial field gradient of 6.5kV/m. On extraction, all potentials applied to the drift tubes are set to a given primary potential to define the extraction gradient. During extraction the drift tubes are not held at constant voltage to avoid spreading out of the pulse due to the restoration of the full space charge depression at locations where ions have already been extracted. To locally distribute the action of the applied potentials the drift tubes are fully interpenetrating each other with tapered f...

 1. MedAustron - Ion-Beam Therapy and Research Center

  International Nuclear Information System (INIS)

  MedAustron is a synchrotron-based light-ion beam therapy center for cancer treatment as well as for clinical and non-clinical research, currently in the commissioning phase in Wiener Neustadt, Austria. Recently, the first proton beam was transported successfully to one of the four irradiation rooms. Whilst the choice of basic machine parameters was driven by medical requirements, i.e. 60 MeV protons and 120 MeV/A to 400 MeV/A carbon ions, the accelerator complex design was also optimized to offer flexibility for research operation. The potential of the synchrotron is being exploited to increase the maximum proton energy far beyond the medical needs to up to 800 MeV, for experimental physics applications, mainly in the areas of proton scattering and detector research. The accelerator layout allows for the installation of up to four ion source-spectrometer units, to provide various ion types besides the clinical used protons and carbon ions. Besides experimental physics, the two main non-clinical research disciplines are medical radiation physics and radiation biology. To decouple research and medical operation, a dedicated irradiation room for non-clinical research was included providing the installation of different experiments. In addition, several labs have been equipped with appropriate devices for preparing and analyzing radio-biological samples. This presentation gives a status overview over the whole project and highlights the non-clinical research opportunities at MedAustron. (Author)

 2. Quince años de MedUNAB

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalia Hérnandez Rey

  2013-08-01

  Full Text Available Para conmemorar los quince años de MedUNAB el comité estudiantil quiso escribir sobre el significado que tiene para cada uno de sus miembros pertenecer a ella. Es así como en este editorial recogemos las distintas experiencias que se han tenido, algunas de años, otras de meses. MedUNAB es una escuela editorial que hace posible que tres veces al año la comunidad académica de Latinoamérica cuente, tanto física como virtualmente, con una revista científica del área de la salud. Los miembros del comité estudiantil son seleccionados por el editor y por los integrantes con más antigüedad después de hacer un entrenamiento en el cual se aprenden las bases para el proceso editorial que va desde la recepción de los artículos, hasta cómo hacer llegar la revista a cada uno de ustedes en aulas de clase, congresos, simposios, charlas y consultorios, pasando por la evaluación de los escritos, basada en los estrictos parámetros internacionales, la búsqueda de revisores calificados, la corrección de estilo y la diagramación.

 3. Læringslandskaber for elever med indlæringsvanskeligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Szulevicz, Thomas

  Baggrund Denne afhandling består af en empirisk undersøgelse af den pædagogiske praksis på Havredal Praktiske Landbrugsskole (HPL). HPL er en mesterlæreinspireret landbrugsuddannelse for unge elever mellem 16-25 år med indlæringsvanskeligheder. HPL fungerer som et moderne landbrug, der drives af...... elever og lærere i fællesskab. Der er 38 indskrevne elever på skolen, der dyrker 140 ha jord og har en besætning på 50 sortbrogede malkekøer i løsdriftsstald, 250 søer samt 10 heste. Elevernes uddannelse og læring er struktureret omkring deres deltagelse i landbrugsaktiviteterne på skolen. HPL er...... observationerne fandt sted i forskningsprojektets første 14 måneder. Herudover er der blevet foretaget kvalitative interviews med 12 elever fra HPL. Heraf blev de 7 af eleverne interviewet à 3 omgange. 7 lærere på HPL er blevet interviewet. Endelig er der blevet foretaget to videoobservationer af en elevs...

 4. Barn i familjer med missbruksproblem : En kvalitativ studie om daghemmets roll när ett barn kommer från en familj med missbruksproblem

  OpenAIRE

  Ålgars, Emma

  2010-01-01

  Ämnesområdet och temat för mitt arbete är barn i familjer med missbruksproblem. Syftet med min studie är att förstå vad det som barn innebär att leva i en familj med missbruksproblem och att se vilka konsekvenser det har för barnet. Jag vill även få reda på vad man på daghem kan göra för att stöda barn samt deras föräldrar i familjer med missbruksproblem. Mina tre frågeställningar för arbetet är; Hur ser barnets situation ut i en familj med missbruksproblem? Hur kan man på daghem identifiera ...

 5. Website-analyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorlacius, Lisbeth

  planlægning af de funktionelle og indholdsmæssige aspekter ved websites. Der findes en stor mængde teori- og metodebøger, som har specialiseret sig i de tekniske problemstillinger i forbindelse med interaktion og navigation, samt det sproglige indhold på websites. Den danske HCI (Human Computer Interaction......)-ekspert Jakob Nielsen har især været toneangivende inden for dette felt med blandt andet bøgerne Usability Engineering fra 1993 og Designing Web Usability fra 2000. Nielsens fra 1993 og fra 2000. Nielsens litteratur har på verdensbasis spillet en væsentlig rolle som retningsgivende teori for design af...... hyperfunktionelle websites. Det primære ærinde for HCI-eksperterne er at udarbejde websites, som er brugervenlige. Ifølge deres direktiver skal websites være opbygget med hurtige og effektive navigations- og interaktionsstrukturer, hvor brugeren kan få sine informationer ubesværet af lange downloadingshastigheder...

 6. Med5(Nut1 and Med17(Srb4 are direct targets of mediator histone H4 tail interactions.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zhongle Liu

  Full Text Available The Mediator complex transmits activation signals from DNA bound transcription factors to the core transcription machinery. In addition to its canonical role in transcriptional activation, recent studies have demonstrated that S. cerevisiae Mediator can interact directly with nucleosomes, and their histone tails. Mutations in Mediator subunits have shown that Mediator and certain chromatin structures mutually impact each other structurally and functionally in vivo. We have taken a UV photo cross-linking approach to further delineate the molecular basis of Mediator chromatin interactions and help determine whether the impact of certain Mediator mutants on chromatin is direct. Specifically, by using histone tail peptides substituted with an amino acid analog that is a UV activatible crosslinker, we have identified specific subunits within Mediator that participate in histone tail interactions. Using Mediator purified from mutant yeast strains we have evaluated the impact of these subunits on histone tail binding. This analysis has identified the Med5 subunit of Mediator as a target for histone tail interactions and suggests that the previously observed effect of med5 mutations on telomeric heterochromatin and silencing is direct.

 7. A link between the cytoplasmic engulfment protein Elmo1 and the Mediator complex subunit Med31.

  Science.gov (United States)

  Mauldin, Joshua P; Lu, Mingjian; Das, Soumita; Park, Daeho; Ernst, Peter B; Ravichandran, Kodi S

  2013-01-21

  The cytoplasmic Elmo1:Dock180 complex acts as a guanine nucleotide exchange factor (GEF) for the small GTPase Rac and functions downstream of the phagocytic receptor BAI1 during apoptotic cell clearance, and in the entry of Salmonella and Shigella into cells. We discovered an unexpected binding between Elmo1 and the Mediator complex subunit Med31. The Mediator complex is a regulatory hub for nearly all gene transcription via RNA polymerase II, bridging the general transcription machinery with gene-specific regulatory proteins. Med31 is the smallest and the most evolutionarily conserved Mediator subunit, and knockout of Med31 results in embryonic lethality in mice; however, Med31 function in specific biological contexts is poorly understood. We observed that in primary macrophages, during Salmonella infection, Elmo1 and Med31 specifically affected expression of the cytokine genes Il10 and Il33 among the >25 genes monitored. Although endogenous Med31 is predominantly nuclear localized, Elmo1 increased the cytoplasmic localization of Med31. We identify ubiquitination as a novel posttranslational modification of Med31, with the cytoplasmic monoubiquitinated form of Med31 being enhanced by Elmo1. These data identify Elmo1 as a novel regulator of Med31, revealing a previously unrecognized link between cytoplasmic signaling proteins and the Mediator complex. PMID:23273896

 8. Ein Modell zur nachhaltigen Qualitätssteigerung der medizinischen Ausbildung am Beispiel des chirurgischen Reformcurriculums HeiCuMed [A Model for Persistent Improvement of Medical Education as Illustrated by the Surgical Reform Curriculum HeiCuMed

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kadmon, Guni

  2011-05-01

  Full Text Available [english] Background: Heidelberg Medical School underwent a major curricular change with the implementation of the reform curriculum HeiCuMed (Heidelberg Curriculum Medicinale in October 2001. It is based on rotational modules with daily cycles of interactive, case-based small-group seminars, PBL tutorials and training of sensomotor and communication skills. For surgical undergraduate training an organisational structure was developed that ensures continuity of medical teachers for student groups and enables their unimpaired engagement for defined periods of time while accounting for the daily clinical routine in a large surgery department of a university hospital. It includes obligatory didactic training, standardising teaching material on the basis of learning objectives and releasing teaching doctors from clinical duties for the duration of a module. Objective: To compare the effectiveness of the undergraduate surgical reform curriculum with that of the preceding traditional one as reflected by students' evaluations. Method: The present work analyses student evaluations of the undergraduate surgical training between 1999 and 2008 including three cohorts (~360 students each in the traditional curriculum and 13 cohorts (~150 students each in the reform curriculum. Results: The evaluation of the courses, their organisation, the teaching quality, and the subjective learning was significantly better in HeiCuMed than in the preceding traditional curriculum over the whole study period. Conclusion: A medical curriculum based on the implementation of interactive didactical methods is more important to successful teaching and the subjective gain of knowledge than knowledge transfer by traditional classroom teaching. The organisational strategy adopted in the surgical training of HeiCuMed has been successful in enabling the maintenance of a complex modern curriculum on a continuously high level within the framework of a busy surgical environment

 9. Virksomhedens skattepolitik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feldthusen, Rasmus Kristian

  2010-01-01

  Artiklen belyser den økonomiske dimension af corporate social responsibility (CSR) med fokus på virksomhedens skattepolitik. Der er tale om et nyt emne, der kommer større og større fokus på.......Artiklen belyser den økonomiske dimension af corporate social responsibility (CSR) med fokus på virksomhedens skattepolitik. Der er tale om et nyt emne, der kommer større og større fokus på....

 10. Coaching af dit studieliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Rasmus Thorning

  2008-01-01

  En generel beskrivelse af de problemer specialestuderende sidder med og hvorledes coaching kan hjælpe med at (gen)skabe motivation og fokus......En generel beskrivelse af de problemer specialestuderende sidder med og hvorledes coaching kan hjælpe med at (gen)skabe motivation og fokus...

 11. Transformation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Peters, Terri

  2011-01-01

  Artiklen diskuterer ordet "transformation" med udgangspunkt i dels hvorledes ordet bruges i arkitektfaglig terminologi og dels med fokus på ordets potentielle indhold og egnethed i samme teminologi.......Artiklen diskuterer ordet "transformation" med udgangspunkt i dels hvorledes ordet bruges i arkitektfaglig terminologi og dels med fokus på ordets potentielle indhold og egnethed i samme teminologi....

 12. Novel de novo heterozygous loss-of-function variants in MED13L and further delineation of the MED13L haploinsufficiency syndrome.

  Science.gov (United States)

  Cafiero, Concetta; Marangi, Giuseppe; Orteschi, Daniela; Ali, Marwan; Asaro, Alessia; Ponzi, Emanuela; Moncada, Alice; Ricciardi, Stefania; Murdolo, Marina; Mancano, Giorgia; Contaldo, Ilaria; Leuzzi, Vincenzo; Battaglia, Domenica; Mercuri, Eugenio; Slavotinek, Anne M; Zollino, Marcella

  2015-11-01

  MED13L haploinsufficiency has recently been described as responsible for syndromic intellectual disability. We planned a search for causative gene variants in seven subjects with intellectual disability and overlapping dysmorphic facial features such as bulbous nasal tip, short mouth and straight eyebrows. We found two de novo frameshift variants in MED13L, consisting in single-nucleotide deletion (c.3765delC) and duplication (c.607dupT). A de novo nonsense variant (c.4420A>T) in MED13L was detected in a further subject in the course of routine whole-exome sequencing. By analyzing the clinical data of our patients along with those recently described in the literature, we confirm that there is a common, recognizable phenotype associated with MED13L haploinsufficiency, which includes intellectual disability and a distinctive facial appearance. Congenital heart diseases are found in some subjects with various degree of severity. Our observation of cleft palate, ataxia, epilepsy and childhood leukemia observed in single cases broadens the known clinical spectrum. Haploinsufficiency for MED13L should be considered in the differential diagnosis of the 1p36 microdeletion syndrome, due to overlapping dysmorphic facial features in some patients. The introduction of massive parallel-sequencing techniques into clinical practice is expected to allow for detection of other causative point variants in MED13L. Analysis of genomic data in connection with deep clinical evaluation of patients could elucidate genetic heterogeneity of the MED13L haploinsufficiency phenotype. PMID:25712080

 13. Kontinuerlig positionsbestämning med multipla kameror

  OpenAIRE

  Karlsson, Linda

  2010-01-01

  Arbetets syfte var att forska i möjligheten att utveckla ett positionsbestämningssystem för tävlande hästar på en travbana genom att använda de kameror som redan är i användning där för bedömning av loppen. Arbetet utgår från de förhållanden som gäller på Vermo travbana i Helsingfors. Frågeställnigen var om det är möjligt att bestämma positionen i världskoordinater för ett föremål med hastigheten 16 m/s tillräckligt snabbt och noggrant för att uppfylla krav på kontinuerlighet och realtid unde...

 14. BULLYING MED UČENCI OSNOVNE ŠOLE

  OpenAIRE

  Klein, Nastja

  2014-01-01

  Pri nasilju gre za naučen vedenjski vzorec, ki je nedopusten in kazniv. Gre za širok spekter negativnih ravnanj, ki pri žrtvah puščajo hude in dolgotrajne tako čustvene in fizične posledice. Otrok, ki je žrtev takšnega nasilja, lahko ima trajne posledice in je zaznamovan za vse življenje. Povzročitelj nasilja je za to odgovoren, žrtvi pa se nudi takojšnja pomoč. Strokovna literatura v grobem loči pet vrst nasilja: psihično, fizično, medvrstniško, spolno in nasilje v družini. Nasilje med v...

 15. SPLETNO NASILJE MED DIJAKI SREDNJIH ŠOL

  OpenAIRE

  Mezgec, Maja

  2015-01-01

  Zgodovina nas uči, da je nasilje prisotno med nami odkar pomnimo. Nenasilen pristop k reševanju konfliktov je za človeštvo dokaj nov, saj se je začel globalno uveljavljati po koncu 2. svetovne vojne z ustanovitvijo OZN. Vendar pa je za uveljavitev tako velikih ideoloških sprememb ter navad na globalnem nivoju potreben čas. Tako je bilo za generacije naših staršev popolnoma samoumevno izvajanje nasilja nad učenci s strani učiteljev. Pretirane pozornosti se ni posvečalo tudi fizičnemu obračunav...

 16. Peer til peer i arbejdet med udsatte mennesker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dindler, Camilla; Ahlmark, Nanna; Norrhäll, Oskar;

  mænd i risiko for at udvikle type 2 diabetes. En del af evalueringsopdraget har været at tilvejebringe viden om relevant litteratur om peer-metoder. I denne forbindelse er dette notat udarbejdet til Københavns Kommunes Forebyggelsescenter Nørrebro af evaluerings-teamet, som består af forsker, Nanna......Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet har fået til opdrag at lave en formativ procesevaluering af Københavns Kommunes projekt Mænd i København. Projektet omhandler udvikling og implementering af en peer til peer indsats med henblik på at forbedre sundhed og trivsel blandt udsatte...... Ahlmark, adjunkt ved Aalborg Universitet Camilla Dindler, praktikant og specialestuderende Oskar Norrhäll og specialestuderende Pernille Hartvig Jensen. Notatet er en sammenfatning af udvalgt forskningslitteratur og rapporter om peer til peer-relaterede projekter målrettet udsatte grupper i forbindelse...

 17. Overview of the MedAustron design and technology choices

  CERN Document Server

  Benedikt, M; Palm, M; Pirkl, W; Dorda, U; Fabich, A

  2010-01-01

  MedAustron is a synchrotron based accelerator facility for cancer treatment in Austria currently in the development phase. The design is based on the PIMMS study [1] and CNAO [2] synchrotron. In addition to the clinical application, the accelerator will also provide beams for nonclinical research in the fields of medical radiation physics, radiation biology and experimental physics with an extended proton energy range beyond medical requirements to 800 MeV. The differences to others medical acceleratorbased facilities will be elaborated, specifically the used source technologies and configuration (starting up with protons (p) and carbon ions (C6+) allowing a later upgrade to ion species up to neon) and the online verification of all relevant beam parameters. The current project status is presented.

 18. Mars Science Laboratory (MSL) Entry, Descent, and Landing Instrumentation (MEDLI): Complete Flight Data Set

  Science.gov (United States)

  Cheatwood, F. McNeil; Bose, Deepak; Karlgaard, Christopher D.; Kuhl, Christopher A.; Santos, Jose A.; Wright, Michael J.

  2014-01-01

  The Mars Science Laboratory (MSL) entry vehicle (EV) successfully entered the Mars atmosphere and landed the Curiosity rover safely on the surface of the planet in Gale crater on August 6, 2012. MSL carried the MSL Entry, Descent, and Landing (EDL) Instrumentation (MEDLI). MEDLI delivered the first in-depth understanding of the Mars entry environments and the response of the entry vehicle to those environments. MEDLI was comprised of three major subsystems: the Mars Entry Atmospheric Data System (MEADS), the MEDLI Integrated Sensor Plugs (MISP), and the Sensor Support Electronics (SSE). Ultimately, the entire MEDLI sensor suite consisting of both MEADS and MISP provided measurements that were used for trajectory reconstruction and engineering validation of aerodynamic, atmospheric, and thermal protection system (TPS) models in addition to Earth-based systems testing procedures. This report contains in-depth hardware descriptions, performance evaluation, and data information of the three MEDLI subsystems.

 19. Risker och möjligheter i samband med Bitcoin : Bitcoin - ett pyramidspel eller en finansbubbla?

  OpenAIRE

  Rutanen, Emmi

  2015-01-01

  I denna undersökning har jag undersökt risker och möjligheter som finns i samband med den virtuella valutan Bitcoin. Syftet med undersökningen var att reda ut hurdana risker och möjligheter det finns i samband med Bitcoin samt jämföra Bitcoin med pyramidspel och finansbubblor. Analysen är utfört i två delar, den första med en SWOT analys och den andra genom att utvärdera valutans särdrag med finansbubblor och pyramidspel. Analysen strävar till att besvara de största riskerna samt möjlighetern...

 20. Att leva med bipolär sjukdom : En litteraturstudie om patienters erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom

  OpenAIRE

  Andersson, Linda; Lövström, Jennifer

  2015-01-01

  Bakgrund: Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom som karaktäriseras utav förändringar i patientens aktivitetsnivå och stämningsläge. Dessa episoder benämns som mani-, hypomani- och depressionsepisoder. Behandling och omvårdnad fokuseras på att lindra symtom. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom. Metod: I litteraturstudien användes 8 kvalitativa vetenskapliga artiklar. Dessa har sammanställts och analyserats med inspirat...

 1. Når StatoilHydro drar utenlands ... følger norsk presse etter? : en nyhetsanalyse med fokus på forholdet mellom journalist og kilde under nyhetsproduksjon og hvordan internasjonalisering i privat sektor virker inn på den journalistiske makten

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Hvordan dekker den norske dagspressen StatoilHydros engasjement i utlandet? Dette spørsmålet besvares i lys av teorier rundt journalistisk makt, og ved hjelp av tre metodiske tilnærminger. For det første viser en omfattende innholds- og kildeanalyse at StatoilHydro, andre oljeselskap og analytikere dominerer dekningen. Det utøves nokså lite selvstendig, journalistisk arbeid, og 30 prosent av nyhetsdekningen er énkildejournalistikk. I de sakene der StatoilHydro dominerer, problematiseres virks...

 2. Mediator Complex Regulates Alternative mRNA Processing via the Med23 Subunit

  OpenAIRE

  Yan HUANG; Li, Wencheng; Yao, Xiao; Lin, Qi-jiang; Yin, Jing-wen; Liang, Yan; Heiner, Monika; Tian, Bin; HUI, JINGYI; Wang, Gang

  2012-01-01

  Mediator complex is an integrative hub for transcriptional regulation. Here we show that Mediator regulates alternative mRNA processing via its Med23 subunit. Combining tandem affinity purification and mass spectrometry, we identified a number of mRNA processing factors that bind to a soluble recombinant Mediator subunit MED23 but not to several other Mediator components. One of these factors, hnRNP L, specifically interacts with MED23 in vitro and in vivo. Consistently, Mediator partially co...

 3. Crawling PubMed with web agents for literature search and alerting services

  OpenAIRE

  Deusdado, Sérgio; Leonel DEUSDADO; Carvalhal, Carlos

  2013-01-01

  In this paper we present ASAP - Automated Search with Agents in PubMed, a web-based service aiming to manage and automate scientific literature search in the PubMed database. The system allows the creation and management of web agents, parameterized thematically and functionally, that crawl the PubMed database autonomously and periodically, aiming to search and retrieve relevant results according the requirements provided by the user. The results, containing the publications list retrieved, a...

 4. PosMed: ranking genes and bioresources based on Semantic Web Association Study

  OpenAIRE

  Makita, Yuko; Kobayashi, Norio; Yoshida, Yuko; Doi, Koji; Mochizuki, Yoshiki; Nishikata, Koro; Matsushima, Akihiro; Takahashi, Satoshi; Ishii, Manabu; Takatsuki, Terue; Bhatia, Rinki; Khadbaatar, Zolzaya; Watabe, Hajime; Masuya, Hiroshi; Toyoda, Tetsuro

  2013-01-01

  Positional MEDLINE (PosMed; http://biolod.org/PosMed) is a powerful Semantic Web Association Study engine that ranks biomedical resources such as genes, metabolites, diseases and drugs, based on the statistical significance of associations between user-specified phenotypic keywords and resources connected directly or inferentially through a Semantic Web of biological databases such as MEDLINE, OMIM, pathways, co-expressions, molecular interactions and ontology terms. Since 2005, PosMed has lo...

 5. Prestasjon på tradisjonelle nevropsykologiske tester samvarierer med synkrone lavfrekvente fluktuasjoner i hjernebarken under hvile

  OpenAIRE

  Eidissen, Christian

  2014-01-01

  Sammendrag Formålet med studien var å undersøke sammenhengen mellom prestasjon på nevropsykologiske tester og styrken på funksjonelle hvilestadienettverk i hjernen. Det er funnet indikasjoner på at styrken på hjernens funksjonelle forbindelser korrelerer med- og predikerer kognitiv funksjon. Man har også funnet at hjernens funksjonelle anatomi observert ved hjerneavbildning er forskjellig hos friske personer og personer med ulike psykiske lidelser. Flere tidligere studier har benyttet t...

 6. Funksjonell konnektivitet i cerebrale hvilenettverk og eksekutiv funksjon hos jenter med anorexia nervosa. En pilotstudie

  OpenAIRE

  Åseng, Robert André; Horn Johansen, Ann-Mari; Entner, Pia Silvana

  2015-01-01

  Tidligere forskning har antydet at pasienter med anorexia nervosa (AN) har økt funksjonell konnektivitet i cerebrale hvilenettverk, og svekket eksekutiv funksjon, sammenlignet med friske. På bakgrunn av tidligere forskning, forventet vi at pasientgruppen i denne studien ville vise høyere grad av funksjonell intrakonnektivitet i cerebrale hvilenettverk, og svekket eksekutiv funksjon, sammenlignet med en aldersmatchet kontrollgruppe. Det var forventet at eventuell eksekutiv funksjonssvekkelse v...

 7. Egenvård och livskvalitet för patienter med diabetes typ 2

  OpenAIRE

  Norén, Viktoria; Waage, Josefin

  2011-01-01

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur patienter med diabetes typ 2 utförde sin egenvård och hur de upplevde sin livskvalitet utifrån utförda egenvårdsåtgärder. Metod: Detta arbete var en explorativ studie och utformad efter en kvalitativ metod. Datainsamlingen genomfördes på en vårdcentral där nio patienter med diabetes typ 2 intervjuades. Patienterna fick själva avgöra deltagande genom att kontakta vårdcentralen. Data strukturerades med en innehållsanalys. Resultat: Studien resulte...

 8. Ökning av turbineffekten i en mikrogasturbin med ånginjicering

  OpenAIRE

  Dahlström, Pontus; Svanberg, Rikard

  2014-01-01

  Detta kandidateexamensarbete behandlar en mikrogasturbin som med luft som arbetsmedium används för att generera elström samt värma vatten. Syftet med arbetet är att studera den ökning av den befintliga turbineffekten som är möjlig genom att modifiera luftcykeln med injicering av vattenånga. Inledande studerades den befintliga termodynamiska cykeln i företaget Compowers mikrogasturbin modell ET10 för att förstå hur den termodynamiskt fungerar. Detta har skett i samråd med Compower utifrån mate...

 9. Att stå i hallen och vilja vara med : Ensamkommande flyktingbarn och deras behov

  OpenAIRE

  Nilsson, Lotta

  2014-01-01

  Titel: Att stå i hallen och vilja vara med: Ensamkommande flyktingbarn och deras behov. En kvalitativ studie om behoven bland dessa barn och ungdomar. Författare: Lotta Nilsson   Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka behov som finns bland ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige både som nyanlända och efter utflytt från HVB-hem. Det har också varit att jämföra deras behov med de tänkta behov som formar mottagandet i Sverige. Studien är av kvalitativ karaktär med semi...

 10. Økologiske kødprodukter konserveret med bær, urter eller krydderier

  OpenAIRE

  Hansen, Flemming

  2013-01-01

  Forbrugerne ønsker nye kødprodukter i stedet for de gamle klassikere som skinke, kødpølse og spegepølse. Samtidig vil de gerne have madvarer med mindre salt og færre kemiske konserveringsmidler som fx nitrit. Ved at konservere med bær, urter og krydderier kan man udnytte de naturligt forekommende konserveringsmidler i planter og samtidig fremstille kødprodukter med en helt ny smag. I samarbejde med Institut for Fødevarer, Årslev og MAPP fra Århus Universitet samt virksomhederne Hanegal o...

 11. Reinsing av kopar i sur gruveavrenning (AMD) med algeaktivert granulert torv som sorbent

  OpenAIRE

  Haugsgjerd, Inger

  2011-01-01

  Sur gruveavrenning med høgt innhald av metall (AMD) er eit vedvarande problem ved nedlagde sulfid¬malmgruver. Når vatn renn gjennom gruvegangar og slagghaugar vert metall oksidert og transportert ut av gruveområdet. Kopar (Cu) er eit essensielt metall, men potensielt svært giftig og ein kan finne høge konsentrasjonar av Cu i AMD. Formålet med denne oppgåva var å undersøkje reinseeffekt av kopar med sorbent (90 L) av granulert torv kombinert med mikroalge i feltforsøk. Eit gjennomstrøymingsfor...

 12. The MedAustron Project at CERN, Status Report, May 2013

  CERN Document Server

  Benedikt, M; Gutleber, J

  2013-01-01

  MedAustron is a light ion-therapy and research centre based on a synchrotron accelerator complex under construction in Austria. It is the first large-scale accelerator facility in Austria. For the implementation of the required accelerator technologies, the county of Lower Austria and the company EBG MedAustron have set up dedicated agreements with CERN. These cover the assistance of CERN for the design and manufacturing follow-up of accelerator components and training of MedAustron personnel. CERN contributed to the MedAustron construction in particular by providing domain expertise, infrastructure, and manpower in relation with the design, the tendering and procurement processes.\

 13. Hydrotermisk stabilitet av mikroporøse materialer med CHA topologi

  OpenAIRE

  Nilsen, Fredrik Bø

  2015-01-01

  Dette arbeidet har undersøkt to materialer, zeolitten SSZ-13 og det zeotype materialet SAPO-34, begge med CHA-topologi. Materialene ble syntetisert ut i fra tidligere utarbeidete prosedyrer før de ble hydrotermisk behandlet. Betingelsene under behandlingen var temperaturer på 600⁰C og 700⁰C med en konstant vanntilførsel på 6 ml/time over 4 timer. Før og etter behandling ble prøvene karakterisert med XRD, N2 adsorpsjon og BET beregninger, SEM, EDS, FT-IR med CO og pyridin som probemolekyler og...

 14. Møde med russiske soldatermødre på Københavns Universitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fledelius, Karsten

  2009-01-01

  Artiklen beretter om NGO-arbejdet med russiske værnepligtige i Nordvest-Rusland, som led i en langsom, men støt udvikling af civilsamfundet i Rusland i samarbejde med NGO-er i EU-landene omkring Østersøen Udgivelsesdato: Juni......Artiklen beretter om NGO-arbejdet med russiske værnepligtige i Nordvest-Rusland, som led i en langsom, men støt udvikling af civilsamfundet i Rusland i samarbejde med NGO-er i EU-landene omkring Østersøen Udgivelsesdato: Juni...

 15. Innlæring av billed-lotto-ferdigheter for en gutt med autisme

  OpenAIRE

  2003-01-01

  SAMMENDRAG Tittel: Innlæring av billed-lotto-ferdigheter for en gutt med autisme Våren 02 gjennomførte jeg et intervensjonsprosjekt på en 4 ½ år gammel gutt med diagnosen atypisk infantil autisme og psykisk utviklingshemming. Formålet med intervensjonen var å lære gutten de nødvendige ferdigheter for å spille billed-lotto. Problemstillingen for prosjektet var: Kan et barn med autisme og psykisk utviklingshemming lære å spille billed-lotto? Jeg valgte å dele opp målvalg...

 16. k-MED - from a local project to a service provider for eLearning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wagner, Richard

  2006-11-01

  Full Text Available k-MED evolved from a single medical subject project in 1999 to a provider of comprehensive technology, infrastructure and content for authors and learners. It currently offers about 170 courses covering 16 medical subjects. The k-MED community consists of medical authors and experts for technology, graphical and instructional design. It has its proprietary authoring tools and an internet based learning management system, both being continually improved corresponding to service experiences. k-MED aims at ongoing development as a service provider for educational institutions for undergraduate or continuing medical education. For further information see http://www.k-med.org.

 17. MED-SUV project: New results and ongoing activities of WP 5 - Task 5.1 Characterization of the threatening phenomena from space and ground

  OpenAIRE

  Falsaperla, S.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Catania, Catania, Italia; Apuani, T.; Universita' degli studi di Milano, Milano, Italy; Coltelli, M.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Catania, Catania, Italia; Donnadieu, F.; Universite' Blaise Pascal - Observatoire de Physique du Globe de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France; Langer, H.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Catania, Catania, Italia; Privitera, E.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Catania, Catania, Italia; Puglisi, G.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Catania, Catania, Italia

  2015-01-01

  The mitigation of volcanic hazard on an active volcano like Etna, Italy, requires an in-depth characterization of threatening phenomena from space and ground. To contribute to hazard mitigation efforts, the Task 5.1 of the European project "MED-SUV" (Grant Agreement n. 308665) has focused on phenomena such as cone-forming and lava flow emplacement, volcanic plume and eruptive products, degassing processes, and landslides, analysing their characteristics, duration and spatial dimension. Data m...

 18. "Så deilig når slimet er vekke!". Erfaringer og kommunikasjon i lungefysioterapi for personer med Multippel Sclerose

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Hensikten med studien var å få innsikt i erfaringer pasienter med langtkommet MS gjorde seg med lave lungevolum, slim i lungene og med fysioterapibehandling. Svekkelse i respirasjonsmuskulaturen og redusert bevegelighet i brystkassen fører til at pasienter med langtkommet MS står i fare for sekretopphoping i lungene og økt risiko for infeksjoner. Lungefysioterapi kan bedre respirasjonsmuskelstyrke, thoraxbevegelighet, lungevolumer og hostekraft, som igjen kan sørge for slimmobilisering. I til...

 19. Budget-Impact Analyses: A Critical Review of Published Studies

  OpenAIRE

  Ewa Orlewska; Laszlo Gulcsi

  2009-01-01

  This article reviews budget-impact analyses (BIAs) published to date in peer-reviewed bio-medical journals with reference to current best practice, and discusses where future research needs to be directed. Published BIAs were identified by conducting a computerized search on PubMed using the search term 'budget impact analysis'. The years covered by the search included January 2000 through November 2008. Only studies (i) named by authors as BIAs and (ii) predicting financial consequences of a...

 20. Strategisk analyse og verdsettelse av Farstad Shipping ASA

  OpenAIRE

  Fladset, Marit; Gjendem, Mikael

  2013-01-01

  Hensikten med denne masteroppgaven var å verdsette egenkapitalen til Farstad Shipping ASA pr. 1.1.2013. Verdien ble beregnet ved anvendelse av fundamental verdsettelse hvor strategiske og regnskapsbaserte analyser utgjorde fundamentet. Komparativ- og opsjonsbasert verdsettelse ble benyttet som et supplement. Farstad Shipping er en betydelig aktør i offshore supply bransjen, og er i dag den 6. største aktøren i det internasjonale markedet for store og mellomstore supplyskip. Offshore supply...

 1. Ondskabens plads i psykologien - En tematisk analyse af ondskabsbegrebet med afsæt i casen Josef Fritzl

  OpenAIRE

  Rasmussen, Monique Blicher

  2013-01-01

  This study is based on an anthropological psychological conceptual framework of what it means to be human. More specifically, the project examines the concept of evil and the question of whether it deserves a place within the field of psychology as a scientific concept. To illustrate this issue, the project explains the hypothesis of evil as accounted for by Preben Bertelsen and investigates through extensive case material whether Josef Fritzl meets the criteria and thus can be said to be evi...

 2. Tværsektorielle udfordringer – en analyse af et bureaukratisk felts arbejde med mental sundhed for udsatte unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arnesen, Hege; Lejre Nielsen, Christina; Delica, Kristian Nagel

  2014-01-01

  In this study, we examine which prerequisites exist and which are necessary within municipal administrations for implementing multidisciplinary health promotion strategies aimed at young people with mental health problems. The study relies on a qualitative empirical background consisting of three...... interviews, and this method is inspired by Pierre Bourdieu’s concept of ‘the bureaucratic field’. This article helps establish how mental health ended up on the agenda of Danish municipalities and describes the initiatives undertaken by the local bureaucratic field towards handling interdisciplinary health...... promotion. The analysis shows how our interviewees exercise their specific type of bureaucratic capital, and we highlight the variety in how the various agents of the bureaucratic field deal with this new type of public health policy. The results show that a combination of social and organisational factors...

 3. Samfunds- og selskabsøkonomisk analyse af bioethanol-produktion i Danmark i samproduktion med kraftvarme. Fase I

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Lars Henrik; van Maarschalkerweerd, Christian

  fuel. Bioethanol co-produced with CHP and biogas (Risø-DTU concept). The biomass inputs to the process are straw, whole crop, biomass residues, domestic waste etc... By-products from the production are re-circled to agriculture as well-declared fertilizer products. These two concepts will be analyzed...... concepts are characterized by synergistic production of: Bioethanol co-produced with CHP (Combined Heat and Power) (IBUS concept). The biomass inputs to the process are straw, whole crop, biomass residues, domestic waste etc... By-products from the production are used as animal feed, fertilizer, and solid...

 4. The Mediterranean Supersite Volcanoes (MED-SUV) Project: an overview

  Science.gov (United States)

  Puglisi, Giuseppe

  2014-05-01

  The EC FP7 MEDiterranean SUpersite Volcanoes (MED-SUV) EC-FP7 Project, which started on June 2013, aims to improve the capacity of the scientific institutions, end users and SME forming the project consortium to assess the volcanic hazards at Italian Supersites, i.e. Mt. Etna and Campi Flegrei/Vesuvius. The Project activities will focus on the optimisation and integration of ground and space monitoring systems, the breakthrough in understanding of volcanic processes, and on the increase of the effectiveness of the coordination between the scientific and end-user communities in the hazard management. The overall goal of the project is to apply the rationale of the Supersites GEO initiative to Mt. Etna and Campi Flegrei/Vesuvius, considered as cluster of Supersites. For the purpose MED-SUV will integrate long-term observations of ground-based multidisciplinary data available for these volcanoes, i.e. geophysical, geochemical, and volcanological datasets, with Earth Observation (EO) data. Merging of different parameters over a long period will provide better understanding of the volcanic processes. In particular, given the variety of styles and intensities of the volcanic activity observed at these volcanoes, and which make them sort of archetypes for 'closed conduit ' and 'open conduit' volcanic systems, the combination of different data will allow discrimination between peculiar volcano behaviours associated with pre-, syn- and post-eruptive phases. Indeed, recognition of specific volcano patterns will allow broadening of the spectrum of knowledge of geo-hazards, as well as better parameterisation and modelling of the eruptive phenomena and of the processes occurring in the volcano supply system; thus improving the capability of carrying out volcano surveillance activities. Important impacts on the European industrial sector, arising from a partnership integrating the scientific community and SMEs to implement together new observation/monitoring sensors/systems, are

 5. TERENO-MED: Terrestrial Environmental Observatories in the Mediterranean Region

  Science.gov (United States)

  Krueger, Elisabeth; Friesen, Jan; Kallioras, Andreas; Bogena, Heye; Devaraju, Anusuriya; Vereecken, Harry; Teutsch, Georg

  2013-04-01

  Centres and jointly operated with local partners across the Mediterranean region. In a number of Mediterranean mesoscale hydrological catchments TERENO-MED will investigate the long-term effects of global change on the quality and the dynamics of water resources in human-influenced environments under water scarcity. The Helmholtz Centres UFZ (overall coordinator) and FZJ have therefore initiated the set-up of a network of global change observatories in 5-10 Mediterranean river catchments. The TERENO-MED observatories will: - investigate societally relevant water problems in the context of 'typical' Mediterranean environments, - provide long-term and quality-controlled data available to the scientific community, - be operated and maintained through local research institutes and universities, - establish common monitoring platforms and foster synergies between research organizations, - provide solutions to pressing local and regional water problems by building partnerships between scientific partners and regional authorities.

 6. Diskmaskin med ångtillförsel : Studie om ånga som glansmedel i diskmaskiner

  OpenAIRE

  Larsson, Jenny

  2014-01-01

  Trots upprepade varningar om globala konsekvenser till följd av utsläpp av växthusgaser fortsätter dessa att öka i världen. Huvudsakligen kommer växthusgasutsläpp från förbränning av fossila bränslen, något som enbart i Europa är källan till över hälften av all elproduktion. Att endast byta ut de fossila bränslena mot miljövänliga alternativ skulle ta lång tid, därför ligger mycket fokus även på energibesparingar. Hushållens elanvändning är en viktig sektor där mycket forskning utförts, här i...

 7. Dimensjonering, analyse og testing av inserts i karbonfiber kompositt sandwich chassis

  OpenAIRE

  Haugum, Henrik; Pløen, Morten

  2014-01-01

  I arbeidet med denne avhandlingen har det blitt utført et omfattende arbeid på ulike aspekter ved utviklingen av et monocoque chassis designet for å konkurrere i Formula Student. Analyse, dimensjonering og produksjon er hovedtema i denne oppgaven. Fokuset har ligget i å beskrive den tilnærmingen som brukes i designfasen, analyse og testing av lokaliserte laster på sandwichpaneler, samt utvikle en produksjonsprosess for chassiset. Alt av dimensjonering, analyse og...

 8. Electrical Network Analysis for Vacuum Profile of MedAustron

  CERN Document Server

  Christina Yin Vallgren, CY; Jose Antonio Ferreira Somoza, JF

  2012-01-01

  MedAustron is a synchrotron based hadron therapy facility for cancer treatment currently under construction in Wiener Neustadt, Austria, 40 km south-west of Vienna. Ion beams of H+3 and C4+ are generated in gaseous plasma (H2 or CO2) in an Electron Cyclotron Resonance (ECR) ion source and extracted at a kinetic energy of 8 keV=u and transformed by the Low-Energy Beam Transfer line (LEBT). The beam of ions is then accelerated up to 400 keV/u in the Linear accelerator (LINAC) and transferred via the Medium Energy Beam Transfer line (MEBT) to the synchrotron. After extraction, the beam is transferred to the treatment rooms for cancer therapy use. The quality of the dose delivered to the patient for cancer treatment is ultimately determined by the performance of the beam delivery chain. The performance of beam delivery chain are accordingly influenced by many factors in the entire accelerator chain and the vacuum performance is one of key factors steering the beam quality, especially in the synchrotron. In this r...

 9. En spilteoretisk analyse af våbenkapløb under henholdsvis det offensive- og defensive realistiske paradigme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krüger-Klausen, Villiam

  2009-01-01

  På baggrund af en analyse af den offensive og defensive realisme foretages en modellering af våbenkapløb som resultat af hvert perspektivs karakteristika. Modellen sammenlignes med en empirisk case med henblik på at besvare følgende spørgsmål: ”Hvilket teoretisk perspektiv, offensiv eller defensiv...... realisme, giver den mest dækkende forklaring på den indre dynamik i moderne våbenkapløb mellem to På baggrund af en analyse af den offensive og defensive realisme foretages en modellering af våbenkapløb som resultat af hvert perspektivs karakteristika. Modellen sammenlignes med en empirisk case med henblik...

 10. Forsøg med 4,8 m langt lydvaffelelement

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lars Pilegaard

  med vaflen "i varm tilstand" og disse forsøg er beskrevet i en separat rapport, hvortil der henvises. Den statiske beregning af konstruktionen er foretaget af Hamiconsult A/S, Herning med udgangspunkt i DIF's normudkast. Juli 1997 for DS410 og DS411. Disse beregninger findes i bilag A, hvortil der...

 11. Kants opgør med fysikoteologien - og nogle bemærkninger om intelligent design

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jepsen, Per

  Artikel om Kants kritik af syttenhundredetallets fysikoteologiske bevægelse med henblik på en idehistorisk diskussion af teorien om intelligent design......Artikel om Kants kritik af syttenhundredetallets fysikoteologiske bevægelse med henblik på en idehistorisk diskussion af teorien om intelligent design...

 12. Intervention rettet mod sproget hos børn med autisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brynskov, Cecilia

  2014-01-01

  Sprogniveauet hos børn med autisme er afgørende for deres muligheder for udfoldelse og udvikling, og sproget er et udviklingsområde, der er meget modtageligt for intensiv intervention. Imidlertid modtager danske børn med autisme kun sjældent intensiv intervention rettet mod sproget. De intensive...

 13. Evaluering af MED-organisering i REGION NORDYLLANDs sygehusvæsen – en projektbeskrivelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baadsgaard, Kelvin; Jørgensen, Henning

  2013-01-01

  eksperimentere med forskellige modeller for MED-organisering, og samtidig at igangsætte en følgeevaluering. CARMA på Aalborg Universitet er blevet overdraget evalueringsopgaven. I dette notat begrundes nærmere, hvordan evalueringen er tilrettelagt – som en responsiv og interessentbaseret evaluering – og hvordan...

 14. Bør det være strafbart at have sex med dyr?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Stine Billeschou; Greve, Vagn; Sandøe, Peter

  2009-01-01

  Artiklen opridser baggrunden for den standende diskussion om, hvorvidt der i Danmark bør være et generelt og absolut forbud mod menneskers seksuelle omgang med dyr. Indledningsvis gives et historisk overblik over udviklingen i den danske regulering af menneskers seksuelle omgang med dyr. Efterføl...

 15. Programmering af applikationer med dSPACE real-time værktøjer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voigt, Kristian

  1998-01-01

  Denne brugervejledning beskriver, hvorledes dSPACE-udviklingsværktøjer bruges. Som gennemgående eksempel er valgt en opstillings i forbindelse med IKS' hydrauliske testrobot (Multidos). Det beskrives hvorledes systemet er sammensat og de enkelte elementer i systemet vil blive beskrevet - dog med ...

 16. Supra-regional availability of licensed electronic content - ZB MED's new models

  OpenAIRE

  Grisse, Mareike

  2015-01-01

  ZB MED - Leibniz Information Centre for Life Sciences developed new licensing concepts and ways to make electronic full-texts directly accessible to German residents. ZB MED - Leibniz-Informationszentrum Lebenswissenschaften hat neuartige Lizenzmodelle für den überregionalen direkten Zugriff auf lizenzpflichtigen Inhalt entwickelt.

 17. Samspil mellem universiteter og virksomheder om uddannelse - nordjyske virksomheders samarbejde med HA-uddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jesper Lindgaard

  sædvanligvis ikke. Med udgangspunkt i evalueringer foretaget blandt virksomhederne gennem de seneste næsten 10 år præsenteres resultater vdr. erfaringerne med den erhvervsøkonomiske uddannelses ordning på 5.semester, hvor de studerende er tilknyttet en virksomhed i den nordjyske region og skriver deres projekt...

 18. Obamas opgør med Bush låser ham i dronekrig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulrich, Philip Christian

  2013-01-01

  En helt central del af Obamas valgkamp i 2008 var et opgør med dele af Bush administrationens krig mod terror. Obama er dog blevet fanget i en kontroversiel dronepolitik på grund af hans manglende succes med de indenrigspolitiske aspekter af opgøret...

 19. Synkronisering av användare och objekt med Facebook mellan Androidklienter

  OpenAIRE

  Shqiprim, Kurtaj

  2013-01-01

  Denna artikel är inriktad mot att integrera Facebook med Android applikationer. Artikeln kommer att hjälpa personer som försöker att integrera sin applikation med Facebook. De lösningar som jag tar upp är grundläggande för att integrera Facebook med Android med sättet jag valde för att utföra dessa lösningar är anpassade till applikationen ”MyWorld”, men kan även anpassas till vilken applikation som helst beroende på hur man vill att sin applikation ska se ut. Målet med arbetet var att ersätt...

 20. Når forventningerne ikke stemmer overens med virkeligheden. En undersøgelse af de studerendes valg og strategier i overgangen til de længere videregående teknat-uddannelser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henriette T. Holmegaard

  2014-03-01

  Full Text Available Denne artikel præsenterer resultater fra et forskningsprojekt, hvor studerende er fulgt fra slutningen af gymnasiet og ind på en lang videregående teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Fokus er på de studerendes løbende forventningsafstemning i mødet med den nye uddannelse og de forhandlinger, der finder sted over tid, når de studerende forsøger at blive akademisk integreret. Analysen fokuserer på de studerende der oplever dette som særligt vanskeligt. Tre forhandlingsstrategier identificeres: at udholde at ens forventninger ikke bliver indfriet; gentagende afprøvninger af, om det, man møder, kan tilpasses ens forventninger; at indordne og tilpasse sine forventninger til det, man møder. De tre forskellige strategier foldes ud i analysen med konkrete eksempler og viser, at de studerendes iden-titetsarbejde er en vigtig del af progressionen i de studerendes første studieår. Konsekvenserne og implikationerne for praksis diskuteres afslutningsvist.  This paper presents results from a research project where students are followed from the end of upper secondary school into their higher education science programme. We pay particular attention to the students’ continuous negotiation of expectations in relation to the content of their new study programmes and their attempts to become academically integrated. The analysis is focused on those students who found these negotiations difficult. Three negotiation strategies are identified: to endure and just accept that one’s expectations are not honoured; to continuously try to fit what you meet to your expectations; to fit and adjust one’s expectations to what you meet. Cases from the study cohort who used these strategies are identified and these form the basis of the discussion. Particular attention is paid to the importance of students’ ‘identitywork’ in their first year of study and the consequences and implications this has for practice. 

 1. A Space View of Radar Archaeological Marks: First Applications of COSMO-SkyMed X-Band Data

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fulong Chen

  2014-12-01

  Full Text Available With the development of Synthetic Aperture Radar (SAR in terms of multi-band, multi-polarization and high-resolution data, space radar remote sensing for archaeology has become a potential field for research. Nevertheless, the archaeological detection capability of this technology has so far not been fully assessed. This paper is a pioneering effort to assess the potential of satellite SAR X-band data in the detection of archaeological marks. We focus on the results obtained from a collaborative contribution jointly carried out by archaeologists and remote sensing experts in order to test the use of COSMO-SkyMed data in different contexts and environmental conditions. The methodological approaches we adopted are based on two different feature-enhancement procedures: (i multi-temporal analysis performed to reduce noise and highlight archaeological marks; (ii single-date analysis to assess the ability of the single SAR scene to detect archaeological features like with optical remote sensing. Results from multi-temporal data analysis, conducted using 40 scenes from COSMO-SkyMed X-band Stripmap data (27 February to 17 October 2013, enable us to detect unknown archaeological crop, soil, and shadow marks representing Luoyang city, dating from the Eastern-Han to Northern-Wei Dynasties. Single-date analyses were conducted using COSMO-SkyMed Spotlight scenes acquired for Sabratha (Libya and Metapontum (southern Italy. These case studies were selected because they are characterized by diverse superficial conditions (desert and Mediterranean area and archaeological marks (crop, soil and shadow. The results we obtained for both of them show that even a single SAR X-band acquisition is a feasible and effective approach for archaeological prospection. Overall, the methodological approach adopted demonstrated that both multi-temporal and single-date analysis are suitable for the enhancement of archaeological and palaeoenvironmental features.

 2. Towards a multidisciplinary e-infrastructure for the Mediterranean Supersite Volcanoes (MED-SUV) project

  Science.gov (United States)

  Nativi, Stefano; Mathieu, Pierre Philippe; Cossu, Roberto; Santoto, Mattia; Martini, Marcello; Puglisi, Giuseppe

  2014-05-01

  The MED-SUV European project (http://med-suv.eu/) aims to design and implement a multidisciplinary infrastructure for the volcanic risk management life-cycle in southern Italy. The MED-SUV infrastructure will rely upon the improvements of the understanding of geophysical processes underlying the volcanic systems of Vesuvius / Campi Flegrei and Mt. Etna. It will also achieve the integration of existing components, such as monitoring systems and data bases, novel sensors for the measurements of volcanic parameters, and tools for data analysis and process modelling. This effort will contribute to GEOSS (Global Earth Observation System of Systems - http://www.earthobservations.org/geoss.shtml) as one the volcano Supersite recognized by GEO (Group on Earth Observation) -see http://supersites.earthobservations.org/. To achieve its goals, MED-SUV needs an advanced e-infrastructure allowing: (a) heterogeneous data and processing systems to provide and share their resources, and (b) supersite Users to run their workflows and generate significant products. This presentation discusses the general interoperability approach and architecture characterizing the MED-SUV e-infrastructure. The MED-SUV e-infrastructure considered the concepts and solutions adopted by the GEOSS Common Infrastructure (GCI). The architecture requirements and system technologies builds on the experience done by relevant European projects in the framework of GEOSS and ESFRI (e.g. EuroGEOSS, GENESI, GEOWOW). MED-SUV e-infrastructure adopts three-tiers approach distinguishing among: (a) local and distributed Data/Information Providers; (b) the MED-SUV Brokering framework for harmonization and interoperability; (c) the MED-SUV e-collaboration environment for the generation and publication of advanced products. MED-SUV e-infrastructure development considers interoperability with the other two FP7 supersite projects: MARSITE and FUTUREVOLC, as well as EPOS.

 3. The role of Med19 in the proliferation and tumorigenesis of human hepatocellular carcinoma cells

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Shao-wu ZOU; Kai-xing AI; Zhi-gang WANG; Zhou YUAN; Jun YAN; Qi ZHENG

  2011-01-01

  Aim: To explore the role of Med19, a component of the Mediator complex that coactivates DNA-binding transcription factors, in the proliferation and tumorigenesis of human hepatocellular carcinoma cells.Methods: The human hepatocellular carcinoma cell lines HepG2 and Hep3B were infected with lentiviral vectors encoding interfering RNA (RNAi) targeting the Med19 gene. To further confirm the inhibitory effects of RNAi vectors on Med19 gene expression, quantitative real-time RT-PCR and Western blotting assays were used. The proliferation of HepG2 and Hep3B cells after transduction with the Med19-RNAi-Lentivirus vector was evaluated by MTT conversion, BrdU incorporation, colony formation, and cell-cycle assays in vitro.In addition, the ability of the Med19-RNAi-Lentivirus vector-infected Hep3B cells to form tumors after inoculation into nude mice was determined.Results: Recombinant lentiviral vectors expressing small interfering RNA (siRNA) against Med19 were constructed and were found to efficiently downregulate Med19 mRNA and protein levels in HepG2 and Hep3B cells. Furthermore, the inhibition of Med19 by RNAi dramatically reduced hepatocellular carcinoma cell proliferation, induced cell-cycle arrest in the G0/G1 phase, and suppressed tumor formation.Conclusion: These results provide new evidence of an important role for Med19 in the development of hepatocellular carcinomas, suggesting that lentivirus-mediated RNAi to target Med19 is a potential tool for inhibiting cancer cell proliferation and tumorigenesis.

 4. Bibliometrics analysis of the PubMed literatures on low-dose CT

  International Nuclear Information System (INIS)

  Objective: The purposes of this study were to evaluate the developmental rule and feature in low-dose CT examinations and to provide useful references for study in the future. Materials and Methods: The journal articles on PubMed from 2002 to 2011 were processed by Thomson Data Analyzer and five aspects were analysed: time, authors, institutions, journals, countries, and keywords. Results: The number of journal articles in low-dose CT examinations were 6 433, 3165 were from US (49.2%), 112 from China (1.4%); 3664 authors (80.42%) published only one article, the famous authors published more than 4 articles; there were 9 core journals in this area. In the last decade, the number and quality of the journal articles in low -dose CT have been dramatically increased. Conclusion: The interest on the low -dose CT examination has been steadily increasing, and world famous research teams have been established. The research in low-dose CT is a multi-discipline involving medicine, medical physics, and mathematics. Cooperation between multiple scientific domains is needed for the future studies. (authors)

 5. Interaktion mellan små barn med Cerebral Pares och deras vardagliga samtalspartners på förskolan

  OpenAIRE

  Brolin, Lina; Karlsson, Lina

  2014-01-01

  Det övergripande syftet med denna studie var att öka kunskapen om hur små barn med Cerebral Pares (CP) deltar, kommunicerar och interagerar med sina vardagliga samtalspartners på förskolan. I studien deltog två små pojkar (2;4 och 4;3 år) med grav CP (GMFCS 5) med lite/inget talat språk. De filmades på förskolan i olika vardagliga aktiviteter tillsammans med de andra barnen och personalen. Vid analysen studerades pojkarnas samlade kommunikativa resurser och återkommande mönster i samtalen på ...

 6. Betydningsfulde øjeblikke - med modtageren i centrum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  John Fiske

  1992-08-01

  Full Text Available TV2 har fra starten positioneret sig som en modtagerorienteret kanal. I modsætning til DR-TV, hvor afsenderens hensigter (opdragelse, oplysning, demokratisk debat har været styrende for programpolitik- ken. Når afsenderhensigten bliver det overordnede i kommunikations- processen, kaldes det af mange bedreviden, formynderi eller skole- lærer TV. Den historiske forankring for sådanne programopfattelser har været diskuteret af Ib Bondebjerg i MedieKultur nr.14 og af Henrik Dahl i nr. 15. I konkurrencen med TV2 er DR-TV på vej væk fra sine rødder i bor- gerlige dannelsesidealer, forestillingen som enhedskulturen og oplys- ningstraditionen. For at give et lidt bredere perspektiv på konsekven- serne af den modtagerorientering, som også har præget diskussionen om receptionsforskningen i Danmark (se MedieKultur nr.7, bringer vi her en oversættelse af John Fiskes artikel fra "Critical Studies in Mass Communication", vol. 5: 246-251, 1988. For Fiske er modtageren det afgørende element, når en tekst skal tillægges betydning. Hermed sæt- ter han en ny ramme for diskussionen af hvad det er, der gør en tekst betydningsfuld, dvs. hvad der giver den kvalitet. John Fiske er en kontroversiel person i international medieforskning. Efter klassikeren "Reading Television" (1978, har han placeret sig, eller er blevet placeret som medieforskningens "enfant terrible", den totale populismes bannerfører, der ser sund folkelig modstand, hvor andre ser ideologisk hjernevask. Hans seneste udgivelser om popu- lærkultur, "Reading the Popular" og "Understanding Popular Culture" er blevet kaldt den største trussel i nyere tid mod et politisk forpligtet "cultural studies" (Martin Barkers anmeldelse i "Magazine of Culture Studies" nr.1, 1990. Artiklen er oversat af Mette Davidsen Nielsen.

 7. Enhancement on spotlight COSMO-SkyMed SAR products

  Science.gov (United States)

  Lorusso, R.; Milillo, G.

  2015-10-01

  COSMO-SkyMed (CSK) satellites are providing images with a resolution in the meter regime using the sliding spotlight mode (SL). This is an imaging mode which can obtain better azimuth resolution at the expense of azimuth imaged area than stripmap mode .Spotlight SAR data processing is already an established topic; efficient and accurate solutions in frequency domain have been proposed over the last years. However, the assumptions of these algorithms start to be invalid when applied to high-resolution spotlight SAR data acquired in spaceborne low Earth orbit (LEO) configurations. The assumption of a hyperbolic range history is no longer accurate for sub-metric spatial resolutions due to the satellite curved orbit. Since velocity of a space-borne platform is quite uniform, a simple focusing scheme had been designed in order to handle no straight line trajectory, using both approximated and accurate ω-k focusing kernel. Moreover, when getting close to decimeter resolution (at X-band) other several effects appear; in particular the motion of the satellite during the transmission and reception of the chirp signal deteriorate the impulse response function (IRF), if not properly considered (so called stop-and-go approximation). This paper shows that also CSK SL SAR data, with a resolution close to 1 meter, are not immune to disturbance effects when the stop-and-go approximation is assumed. The ω-k algorithm with satellite curved orbit handling is used to focus CSK spotlight data, and the stop-and-go approximation correction is included in the data processing chain. Experimental results with CSK spotlight data are provided to show quality enhancement on SAR standard focused products.

 8. Fokus på kropsidentitet i rehabiliteringsprocessen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Liselotte; Petersen, Charlotte

  2004-01-01

  Title: Focus at body-self in rehabilitation – a qualitative study of body-self in illness stories. The aim of this study is to answer the following questions: How can body-self of people, suffering from spinal cord injury, be described based on illness stories? and Which factors are significant in...... relation to development of body-self during rehabilitation of people suffering from spinal cord injury? Four interviews with people suffering from spinal cord injury have been carried out. By means of phenomenological theories of the body, a narrative analysis of illness stories, for a description of the...... respectively a disciplined and a communicative typical body, together with a restitution- and a quest story. Analysis of the data show, that important conditions, in developing the relation between body and self in rehabilitation, are to watch and learn from other handicapped and to practice sport, through...

 9. Hold fokus på hovedopgaven

  DEFF Research Database (Denmark)

  Visholm, Steen

  Den psykodynamiske systemteori giver offentlige ledere et nyttigt indblik i, hvordan ledere og medarbejdere reagerer på uklare opgaver og roller – og hvilke følelser der er på færde under organisationens rationelle overflade....

 10. Erfaringer med intervensjonsforsøk i yrkesepidemiologi: Basert på studier av miljøtiltak for å forbedre inneklima i kontormiljø

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Knut Skyberg

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGBasert på to intervensjonsforsøk rettet mot helseeffekter i hud og øvre luftveier før og etter inneklimatiltak,drøftes erfaringer med design, metoder og analyse av data. Intervensjonene som ble prøvet ut varantistatisk behandling av dataskjerm (n=117 og storrengjøring i kontormiljø (n=104. Det ble måltstøvkonsentrasjon under vanlig arbeid med direktevisende partikkelteller. Ved støvkonsentrasjoner > 50μg/m 3 hadde tiltakene effekt. Antistatisk behandling av skjermen førte til reduserte hudplager i ansiktet.Kolorimetrisk måling av rødfarge i ansiktet viste ingen forskjeller mellom intervensjon og placebo.Rengjøring av enkeltkontorer førte til reduserte slimhinneplager i øvre luftveier. Personer med tendenstil redusert nesepassasje viste økning av hulmål-parametre, målt med akustisk rhinometri. I beggeforsøk ble endring i helsevariabler før-etter i intervensjonsgruppen sammenlignet med endring ikontrollgruppen. Det konkluderes med at intervensjon som metode i arbeidsmedisinsk forskning erressurskrevende, men har en rekke fordeler som metoden deler med klinisk kontrollerte forsøk.Skyberg K, Skulberg K. Experiences from intervention trials in occupational epidemiology,based on studies of measures to improve indoor air in offices.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYBased on two intervention trials on health effects in skin and upper airways, before and after indoor airquality measures, experience with design, methods and data analysis are discussed. Applied interventionswere antistatic treatment of VDU (n=117 and comprehensive cleaning of the office (n=104. Dustconcentrations during usual work were measured, using a particle counter. The interventions showedeffect when the dust concentration was > 50 μg/m 3. Antistatic treatment of the VDU lead to reducedfacial skin symptoms. Colorimetric measurements, however, showed no differences between the interventionand control groups. Cleaning of single offices lead to a

 11. The MedAustron project: an example of large-scale technology transfer

  CERN Multimedia

  Antonella Del Rosso & Michael Benedikt

  2013-01-01

  In January this year, CERN’s Director-General Rolf Heuer handed over the first ion source to the MedAustron therapy centre in the town of Wiener Neustadt in the presence of the Austrian authorities. This milestone marks the beginning of the transition from the development and design phase to the commissioning of the new facility.   Handover of the ion source to MedAustron on 11 January, 2013. From left to right: Michael Benedikt (Project Leader MedAustron at CERN), Karlheinz Töchterle (Austrian Federal Minister of Science and Research), Erwin Pröll (Governor of Lower Austria), Rolf Heuer (Director-General CERN), Klaus Schneeberger (Lower Austrian State Parliament, Head of EBG MedAustron Council). The goal of the MedAustron project is the construction of an ion-therapy and research centre, based on a synchrotron accelerator complex, in Austria (for more about the technical part of the MedAustron project, click here). “MedAustron will be the first large-sca...

 12. Den rettslige betydningen av yrkesetiske regler med utgangspunkt i lovfestede spesielle god skikk-regler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Børge Aadland

  2012-05-01

  Full Text Available Med hjemmel i de lovfestede spesielle god skikk-reglene (SGS har flere yrker utformet yrkesetiske regler med en lovmessig forankring. Denne artikkelen tar utgangspunkt i fem yrker og gir en juridisk analyse av god revisorskikk, god advokatskikk, god regnskapsføringsskikk, god meglerskikk og god landmålerskikk. Formålet er å sammenligne den rettslige betydningen av disse SGS-reglene. De sammenlignes ut fra hjemmelsgrunnlaget og hvilken bransjeorganisasjon som har utformet de yrkesetiske reglene, autorisasjonsordning og en hypotese om at de yrkesetiske reglene inneholder følgende elementer: profesjonsansvar, integritet, objektivitet, taushetsplikt og kompetansekrav.Sammenligningen viser at lovfestede SGS-regler har ført til at de aktuelle bransjeorganisasjonene har tatt ansvar for å utforme de yrkesetiske reglene. Når det gjelder autorisasjonsordningen, har Finanstilsynet ansvaret for autorisasjonene til revisorer, regnskapsførere og eiendomsmeglere. For advokater har Tilsynsrådet for advokatvirksomhet ansvaret for å føre tilsyn med advokatbevillingene, mens landmålerne ikke er underlagt en autorisasjonsordning.Analysen viser at en finner de fem elementene både i god revisorskikk, god advokatskikk, god regnskapsføringsskikk og god landmålerskikk. God meglerskikk er derimot svært forskjellig fra de andre yrkesetiske reglene. Samlet viser analysene at de yrkesetiske reglene har en viss rettslig betydning, selv om den varierer.Nøkkelord: lovfestede god skikk-regler, yrkesetiske reglerEnglish summary: The significance of ethical rules based on legislated rules for Code of ConductIn accordance with statutory authority rules for Code of conduct (CoC, several professions have designed ethical rules with a legal foundation. This article is based on a legal analysis of CoC for auditors, lawyers, accountants, real estate agents and for land surveyors. The purpose of the article is to compare the legal significance of these rules for the Co

 13. A synergetic hybridization of adsorption cycle with the multi-effect distillation (MED)

  KAUST Repository

  Thu, K.

  2014-01-01

  Multi-effect distillation (MED) systems are proven and energy efficient thermally-driven desalination systems for handling harsh seawater feed in the Gulf region. The high cycle efficiency is markedly achieved by latent energy re-use with minimal stage temperature-difference across the condensing steam and the evaporating saline seawater in each stage. The efficacies of MED system are (i) its low stage-temperature-difference between top brine temperature (TBT) and final condensing temperature, (ii) its robustness to varying salinity and ability to handle harmful algae Blooming (HABs) and (iii) its compact foot-print per unit water output. The practical TBT of MED systems, hitherto, is around 65 C for controllable scaling and fouling with the ambient-limited final condenser temperature, usually from 30 to 45 C. The adsorption (ADC) cycles utilize low-temperature heat sources (typically below 90 C) to produce useful cooling power and potable water. Hybridizing MED with AD cycles, they synergistically improve the water production rates at the same energy input whilst the AD cycle is driven by the recovered waste heat. We present a practical AD + MED combination that can be retrofitted to existing MEDs: The cooling energy of AD cycle through the water vapor uptake by the adsorbent is recycled internally, providing lower temperature condensing environment in the effects whilst the final condensing temperature of MED is as low as 5-10 C, which is below ambient. The increase in the temperature difference between TBT and final condensing temperature accommodates additional MED stages. A detailed numerical model is presented to capture the transient behaviors of heat and mass interactions in the combined AD + MED cycles and the results are presented in terms of key variables. It is observed that the water production rates of the combined cycle increase to give a GOR of 8.8 from an initial value of 5.9. © 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 14. Smal är lika med lycklig? : En litteraturstudie som belyser livsvärlden hos två unga kvinnor med anorexia nervosa

  OpenAIRE

  Johnsson, My; Nilsson, Lilliann

  2010-01-01

  Anorexia Nervosa är en sjukdom som debuterar i tonåren och som främst drabbar flickor. Personer med anorexi har en intensiv rädsla för så kallad normalvikt, samt viktuppgång. Syftet med denna studie var att belysa livsvärlden hos två unga kvinnor med denna sjukdom. Metoden som användes var en litteraturstudie. Studien genomfördes, genom analys av två självbiografiska böcker. Analysen som valdes var en kvalitativ innehållsanalys. Analysen utfördes i sex steg och resulterade i tjugosex kategori...

 15. MILJÖCERTIFIERING MED MILJÖBYGGNAD : FÖRSLAG FÖR LÖSNING AV PROBLEMET MED UPPFYLLNAD AV KRAVEN PÅ DAGSLJUS OCH SOLVÄRMELAST

  OpenAIRE

  Johansson, Pontus; Alvarsson, Daniel

  2015-01-01

  Syfte: I dagens samhälle har det blivit mer intressant att bygga med en miljö-certifiering, detta leder till att byggentreprenörer ställs inför tekniska svårigheter vid både projektering och produktion för att kraven ska uppfyllas. I denna rapport kommer svårigheterna med solvärmelast och dagsljus behandlas då de kan vara ett problem. Målet med denna rapport är att ”Belysa hur kraven på dagsljus och solvärmelast enligt miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad kan lösas”. Metod: Kvalitativ data...

 16. Detailhandel på museum. Om arbejdet med Den Gamle Bys butikker og gademiljø.

  OpenAIRE

  Berit Guldmann Andersen; Allan Leth Frandsen

  2013-01-01

  I 2002 besluttede Den Gamle By at fortælle 1900-tallets Danmarkshistorie ved at udvide museet med to nye bykvarterer – et 1927-kvarter og et 1974-kvarter. Indtil da havde museet i al væsentlighed arbejdet med 16-, 17- og 1800-tallets historie, og der forestod (og forestår) derfor et stort arbejde med vidensopsamling og -generering i form af forskning og undersøgelser om den moderne bys udseende. Da detailhandelen er en meget synlig nyskabelse i den moderne by i forhold til de perioder, museet...

 17. Copingstrategier i egenvården hos personer med typ 2 diabetes – En metaetnografisk litteratursyntes

  OpenAIRE

  Persson, Caroline

  2012-01-01

  Bakgrund: Diagnosen typ 2 diabetes innefattar för patienten utmaningar i att göra hälsosamma val i vardagen samtidigt som det finns en risk för att drabbas av allvarliga komplikationer till följd av sjukdomen. Coping beskrivs som en förmåga att integrera krav som en svår situation som typ 2 diabetes innebär, med emotionell anpassning. Syftet: med denna litteratursyntes var att genom en syntes av individuella beskrivningar av egenvården hos personer med typ 2 diabetes identifiera individuella ...

 18. Handhygienföljsamhet i samband med provtagning : en observationsstudie på Vasa Centralsjukhus

  OpenAIRE

  Julin, Jonna

  2015-01-01

  Betydelsen av goda vårdhygienrutiner, inklusive korrekt handhygien, i förebyggandet av vårdrelaterade infektioner har under de senaste åren uppmärksammats genom kampanjer av bland annat Världshälsoorganisationen WHO. Syftet med detta examensarbete är att undersöka handhygienföljsamheten i samband med ven- och EKG-provtagning på Vasa Centralsjukhus. Genom direkt observationsmetod i enlighet med WHO:s manual för handhygienuppföljning, studeras 48 provtagare från tre olika laboratorieavdelningar...

 19. Hur påverkas patienter med psykiatrisk problematik av vårdhundar?

  OpenAIRE

  Iversen Ahrén, Mathilda

  2012-01-01

  Bakgrund: Intresset för att använda hundar inom vården har ökat bland patienter och personal. Forskning har påvisat fysiologiska, psykologiska, emotionella och sociala effekter genom användning av vårdhundar. I dagsläget finns ingen sammanställd forskning om hur detta påverkar patienter med psykiatrisk problematik. Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur vårdhundar påverkar patienter med psykiatrisk problematik. Metod: Metoden var en litteraturstudie bestående av 20 vetenskapliga arti...

 20. Oral hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med dentala implantat : en enkätstudie

  OpenAIRE

  Vahlberg, Virpi

  2012-01-01

  Syfte: Syftet med denna enkätstudie var att kartlägga hur dental implantatbehandling påverkar livskvaliteten avseende upplevd tuggförmåga, smak, talet, utseendet och munhygienvanor samt själförtroendet. Material och metod: En empirisk enkätstudie med kvantitativ ansats utfördes på tre olika tandkliniker i Stockholm under perioden feb - april 2012. Enkät med följebrev och frankerat svarskuvert sändes ut genom konsekutivt urval till 83 patienter. Fyrtio patienter varav 15 män och 25 kvinnor, me...

 1. Kvinnliga journalisters möte med näthat - En kvalitativ studie om utsattheten

  OpenAIRE

  Lindgren, Hjalmar; Mäki, Emil

  2015-01-01

  Näthatet uppmärksammas idag som ett växande problem. Internets utbredning har gett upphov till att hat och hot yttras mer obegränsat. Syftet med föreliggande studie var att utforska kvinnliga journalisters utsatthet av näthat samt bidra med kunskap om behovet av potentiellt stöd. Deltagarna var tio väletablerade frilansande samt redaktionsanställda kvinnliga journalister. Datainsamlingen gjordes med fokuserade kvalitativa intervjuer. Tematisk analys användes som metod för dataanalys. Resultat...

 2. Att leva med diabetes typ 1 : En litteraturöversikt

  OpenAIRE

  Johansson, Fanny; Malki, Alexandra

  2016-01-01

  Bakgrund: Diabetes typ 1 är en vanligt förekommande kronisk sjukdom. Att leva med diabetes typ 1 innebär att alltid behöva planera sin vardag. Sjuksköterskans roll handlar om att ge personcentrerad omvårdnad och uppmärksamma personen som lever med diabetes typ 1. Empowerment är ett centralt begrepp i diabetesvården som handlar om att personen ska uppleva egenmakt i sin livssituation. Syfte: Att beskriva personers upplevelse av att leva med diabetes typ 1 utifrån ökad egenkontroll. Metod: En l...

 3. Instruktørers motivasjonsstil i aktivitet med hest : en observasjonsstudie basert på selvbestemmelsesteori

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Problemområde: Formålet med oppgaven er å se hva som karakteriserer instruktørers motivasjonsstil ved opplæring av ungdom i ulike aktiviteter med hest. Jeg har støttet meg til selvbestemmelsesteori (Deci & Ryan 2002) med vekt på Reeve et al. (2008) sin interaksjonsmodell. Gjennom å studere undervisningen til instruktører ved oppstart og ved avslutning av et tre måneders opplæringsprogram, er målet å se hvordan instruktørenes motivasjonsstil kan karakteriseres i forhold til autonomistøtte ...

 4. Kvinnors upplevelse av livskvalitet i samband med urininkontinens – en litteraturstudie

  OpenAIRE

  Larsson, Carina; Nilsson, Mette

  2007-01-01

  Urininkontinens är beskriven som en dold sjukdom. Mer än 50 miljoner människor i världen är drabbade av detta tillstånd. Urininkontinens leder till försämrad livskvalitet. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa kvinnors livskvalitet i samband med urininkontinens. En litteraturstudie med kvalitativ ansats har utförts. Vetenskapliga artiklar söktes i olika databaser inom omvårdnad och medicin. Sex vetenskapliga artiklar användes till resultatet. Innehållsanalys inspirerad av Burnard (...

 5. En stratigrafisk og tafonomisk analyse af fossile fugle og fjer fra Fur Formationen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindow, Bent Erik Kramer

  2007-01-01

  Resultaterne af den første kvantitative stratigrafiske og tafonomiske analyse af de fossile fugle fra Fur Formationen viser at: 1) Hovedparten (71%) af det stratigrafisk bestembare fossile fuglemateriale stammer fra to horisonter, dels i intervallet fra askelag +22 til +35 og dels i intervallet....../estuarine aflejringer med et højt energi niveau. Udgivelsesdato: December...

 6. Mobbedommen i Rt. 2012 s. 146 - En analyse av retten til erstatning ved mobbing i grunnskolen

  OpenAIRE

  Haug, Linn

  2014-01-01

  Foretar en analyse av Rt. 2012 s. 146 og undersøker hvorvidt dommen har bidratt til en utvikling i gjeldende rett, eller om den stadfester eller presiserer gjeldende rett. Foretar videre to korte sammenligninger med mobbing i arbeidslivet og rettstilstanden ved mobbing i skolen i Sverige og Danmark.

 7. Part 1: Ulineær Regression med Neurale Netværk. Nonlinear Regression using Neural Network

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schiøler, Henrik

  Denne rapport er 1.del af den samlede dokumentation for Ph.D. arbejdet. Den samlede dokumentation består af to dele. Disse dele er: · Del 1: "Ulineære regression med neurale netværk · Del 2: "Prediktion, simulering og regulering med neurale netværk Rapporten indleder med en beskrivelse af...

 8. Kirkens diakonale arbeid i møte med barn som sørger etter tap av forelder

  OpenAIRE

  Jørgensen, Benedicte

  2012-01-01

  I denne oppgaven vil jeg sette fokus på et viktig og, etter min opplevelse, lite prioritert område innenfor kirken/diakonien. Diakonens rolle og menighetens diakonale ansvar og muligheter vil gå som en rød tråd gjennom hele oppgaven. Noen kan mene at det er unødvendig å skrive en masteroppgave om barn og sorg og hvordan kirken kan drive sorgarbeid, når det offentlige allerede har noen tilbud. Som tidligere referert kan det virke som om det offentliges tilbud ikke er tilstrekkel...

 9. Profesjonelle interpersonlige kompetanser i samsvar med yrkesetiske normer og verdier

  OpenAIRE

  Paulsen, Mårten

  2008-01-01

  The research aims at gaining knowledge about interpersonal competencies at work when professionals lead and counsel the change processes of other individuals in accordance with the norms and values of the profession. Norms and values are disclosed from the ethical guidelines for five professions (physicians, nurses, social workers, psychologists and teachers). Critical incidents in the five professions are analysed to obtain knowledge about norms and values in a working relationship between t...

 10. Breast Cancer Meds Won't Raise Chances of Heart Attack, Stroke, Study Suggests

  Science.gov (United States)

  ... nlm.nih.gov/medlineplus/news/fullstory_158441.html Breast Cancer Meds Won't Raise Chances of Heart Attack, ... the risk of heart attacks and strokes among breast cancer survivors, a new study suggests. However, the researchers ...

 11. Klasstödjare med EQ uppdrag : Ett verktyg mot kränkande behandling

  OpenAIRE

  Boman Linnman, Pernilla

  2008-01-01

  Syftet med mitt arbete har varit att undersöka hur en skola använder sig av klasstödjare och EQ i arbetet mot kränkande behandling.  Den frågeställning som jag har utgått från är: Hur ser värdegrundsarbetet ut på en skola, med avseende på likabehandlingsteam, klasstödjare och EQ uppdrag? I min undersökning har jag tagit del av hur en skola arbetar med ett likabehandlingsteam och klasstödjare. Likabehandlingsteamet består av två lärare som tillsammans med klasstödjare, bestående av elever arbe...

 12. Aprangos medžiagų savybių kitimas, veikiant atmosferos sąlygoms

  OpenAIRE

  Kazanavičius, Kazys; Tričys, Vaclovas

  2010-01-01

  Straipsnyje nagrinėjamos aprangos medžiagų savybių ir struktūros kitimo tendencijos, veikiant atmosferos veiksniams, t. y. natūraliai sendinant aprangos medžiagas. Išmatuoti kai kurie rodikliai, kiekybiškai apibūdinantys medžiagų savybių kitimą sendinimo metu. Atliktas odos bandinių struktūros tyrimas, panaudojant IR spindulių atspindžio spektroskopiją. Nustatyti medžiagų savybių (susitraukimo, pailgėjimo, slankumo) pokyčiai. Polimerinės apsauginės plėvelės mažina audinių senėjimą. Odų pavirš...

 13. How Safe Is Condomless Sex When Partner with HIV Takes Meds?

  Science.gov (United States)

  ... news/fullstory_159830.html How Safe Is Condomless Sex When Partner With HIV Takes Meds? Study suggests ... amfAR, The Foundation for AIDS Research, New York City; Jared Baeten, M.D., Ph.D., professor and ...

 14. Brug af alternativ isolering i forbindelse med renovering af ældre etageejendomme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2003-01-01

  Resume af rapport om praktiske erfaringer med brug af alternative isoleringsmaterialer i en renoveringsopgave, udarbejdet af Byfornyelse København m.fl. under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 15. Orientering og banelægning med Google Earth og Condes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Henrik Taarsted; Piaster, Thomas Gabriel

  2011-01-01

  Et e-læringsmodul på Danmarks undervisningsportal, som handler om hvordan man kan arbejde med banelægning indenfor o-løb. Med udgangspunkt i de to gratisprogrammer Google Earth og Condes lærer man gennem modulet, hvordan man indtegner poster og hvordan eleverne kan gøre det samme.......Et e-læringsmodul på Danmarks undervisningsportal, som handler om hvordan man kan arbejde med banelægning indenfor o-løb. Med udgangspunkt i de to gratisprogrammer Google Earth og Condes lærer man gennem modulet, hvordan man indtegner poster og hvordan eleverne kan gøre det samme....

 16. Use of scientific social networking to improve the research strategies of PubMed readers

  OpenAIRE

  Evdokimov, Pavel; Kudryavtsev, Alexey; Ilgisonis, Ekaterina; Ponomarenko, Elena; Lisitsa, Andrey

  2016-01-01

  Background Keeping up with journal articles on a daily basis is an important activity of scientists engaged in biomedical research. Usually, journal articles and papers in the field of biomedicine are accessed through the Medline/PubMed electronic library. In the process of navigating PubMed, researchers unknowingly generate user-specific reading profiles that can be shared within a social networking environment. This paper examines the structure of the social networking environment generated...

 17. PRIMERJAVA REDNIH LETNIH RAZGOVOROV MED JAVNIM ZAVODOM IN GOSPODARSKO DRUŽBO

  OpenAIRE

  Jurič, Anton

  2014-01-01

  Redni letni razgovori so pomembni za medsebojno komunikacijo in zaupanje med zaposlenimi, ne glede na vrsto delovne organizacije, v kateri se izvajajo. Kot dvosmerna oblika medsebojne komunikacije med zaposlenimi in njihovimi nadrejenimi imajo velik vpliv na izboljšanje delovne uspešnosti in poslovnih rezultatov v delovnih organizaciji. Na podlagi rednih letnih razgovorov vodstva delovnih organizacij pridobivajo koristne povratne informacije zaposlenih o predlogih, idejah, pričakovanjih ter r...

 18. PRIMERJAVA STOPNJE ZADOVOLJSTVA IN MOTIVACIJE MED ZAPOSLENIMI PO POGODBI O ZAPOSLITVI IN ZAPOSLENIMI PREKO KADROVSKE AGENCIJE

  OpenAIRE

  Uranič, Primož

  2014-01-01

  V magistrski nalogi smo primerjali stopnjo zadovoljstva in motivacije med zaposlenimi po pogodbi o zaposlitvi in zaposlenimi preko kadrovske agencije v izbranem slovenskem podjetju. Magistrsko delo je razdeljeno na dva dela, na teoretični in raziskovalni del. V teoretičnem delu smo predstavili teoretične osnove motivacije in zadovoljstva na delovnem mestu. Opisali smo dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo, različne motivacijske modele ter opisali povezavo med zadovoljstvom in motivacijo. ...

 19. Retrieving Clinical Evidence: A Comparison of PubMed and Google Scholar for Quick Clinical Searches

  OpenAIRE

  Shariff, Salimah Z; Bejaimal, Shayna AD; Sontrop, Jessica M.; Iansavichus, Arthur V; Haynes, R Brian; Weir, Matthew A.; Garg, Amit X.

  2013-01-01

  Background Physicians frequently search PubMed for information to guide patient care. More recently, Google Scholar has gained popularity as another freely accessible bibliographic database. Objective To compare the performance of searches in PubMed and Google Scholar. Methods We surveyed nephrologists (kidney specialists) and provided each with a unique clinical question derived from 100 renal therapy systematic reviews. Each physician provided the search terms they would type into a bibliog...

 20. k-MED - from a local project to a service provider for eLearning

  OpenAIRE

  Wagner, Richard; Zenker, Dietmar; Schäfer, Christine; Schneider, Stefan

  2006-01-01

  k-MED evolved from a single medical subject project in 1999 to a provider of comprehensive technology, infrastructure and content for authors and learners. It currently offers about 170 courses covering 16 medical subjects. The k-MED community consists of medical authors and experts for technology, graphical and instructional design. It has its proprietary authoring tools and an internet based learning management system, both being continually improved corresponding to service experiences. k-...

 1. PRAVNA UREDITEV POGODBE O ZAPOSLITVI MED DELAVCEM IN AGENCIJO ZA POSREDOVANJE DELA

  OpenAIRE

  Farič, Katja

  2013-01-01

  Diplomsko delo obravnava pogodbo o zaposlitvi med delavcem in agencijo za posredovanje dela, ki je atipična oblika pogodbe o zaposlitvi. Zanjo je značilno tristrano razmerje med delavcem, agencijo za posredovanje dela in uporabnikom. Od klasične pogodbe o zaposlitvi se razlikuje po tem, da delavec ne opravlja dela pri delodajalcu, temveč na podlagi delodajalčeve napotitve opravlja delo pri drugih uporabnikih. Dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugim uporabnikom lahko opravljajo samo agenc...

 2. Update on XplorMed: a web server for exploring scientific literature

  OpenAIRE

  Perez-Iratxeta, C.; Perez, A. J.; Bork, P.; Andrade-Navarro, M A

  2003-01-01

  As scientific literature databases like MEDLINE increase in size, so does the time required to search them. Scientists must frequently inspect long lists of references manually, often just reading the titles. XplorMed is a web tool that aids MEDLINE searching by summarizing the subjects contained in the results, thus allowing users to focus on subjects of interest. Here we describe new features added to XplorMed during the last 2 years (http://www.bork.embl-heidelberg.de/xplormed/).

 3. Determining correspondences between high-frequency MedDRA concepts and SNOMED: a case study

  OpenAIRE

  Nadkarni Prakash M; Darer Jonathan D

  2010-01-01

  Abstract Background The Systematic Nomenclature of Medicine Clinical Terms (SNOMED CT) is being advocated as the foundation for encoding clinical documentation. While the electronic medical record is likely to play a critical role in pharmacovigilance - the detection of adverse events due to medications - classification and reporting of Adverse Events is currently based on the Medical Dictionary of Regulatory Activities (MedDRA). Complete and high-quality MedDRA-to-SNOMED CT mappings can ther...

 4. Undersøisk istidslandskab midt i Kattegat rummer store stenrev fyldt med liv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voigt, Steen

  2008-01-01

  Det centrale Kattegat gemmer på store og sammenhængende stenrev, der myldrer med et farvestrålende plante- og dyreliv. Udforskning og kortlægning af havbunden i et område mellem Anholt og Læsø og den svenske vestkyst har afsløret et hidtil ukendt og enestående undersøisk istidslandskab med højder...

 5. En dårlig ide - med en dårlig ide oveni

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schilhab, Theresa

  2014-01-01

  Den danske folkeskole har fået et kvantitetsløft - ikke et kvalitetsløft. Men kvantitet er ikke er lig med kvalitet. Dårlig øl bliver ikke til god øl, hvis bare der er nok af den, og en dårlig ide bliver ikke til en god ide, hvis den bare bliver lagt sammen med andre dårlige ideer....

 6. Revision af DS 418 med sigte på de alternative isoleringsmaterialer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2002-01-01

  Resume af rapport om en revision af DS 418 med sigte på de alternative isoleringsmaterialer, udarbejdet af Dansk Standard under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"......Resume af rapport om en revision af DS 418 med sigte på de alternative isoleringsmaterialer, udarbejdet af Dansk Standard under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 7. The Mars Science Laboratory (MSL) Entry, Descent And Landing Instrumentation (MEDLI): Hardware Performance and Data Reconstruction

  Science.gov (United States)

  Little, Alan; Bose, Deepak; Karlgaard, Chris; Munk, Michelle; Kuhl, Chris; Schoenenberger, Mark; Antill, Chuck; Verhappen, Ron; Kutty, Prasad; White, Todd

  2013-01-01

  The Mars Science Laboratory (MSL) Entry, Descent and Landing Instrumentation (MEDLI) hardware was a first-of-its-kind sensor system that gathered temperature and pressure readings on the MSL heatshield during Mars entry on August 6, 2012. MEDLI began as challenging instrumentation problem, and has been a model of collaboration across multiple NASA organizations. After the culmination of almost 6 years of effort, the sensors performed extremely well, collecting data from before atmospheric interface through parachute deploy. This paper will summarize the history of the MEDLI project and hardware development, including key lessons learned that can apply to future instrumentation efforts. MEDLI returned an unprecedented amount of high-quality engineering data from a Mars entry vehicle. We will present the performance of the 3 sensor types: pressure, temperature, and isotherm tracking, as well as the performance of the custom-built sensor support electronics. A key component throughout the MEDLI project has been the ground testing and analysis effort required to understand the returned flight data. Although data analysis is ongoing through 2013, this paper will reveal some of the early findings on the aerothermodynamic environment that MSL encountered at Mars, the response of the heatshield material to that heating environment, and the aerodynamic performance of the entry vehicle. The MEDLI data results promise to challenge our engineering assumptions and revolutionize the way we account for margins in entry vehicle design.

 8. MED23-associated refractory epilepsy successfully treated with the ketogenic diet.

  Science.gov (United States)

  Lionel, Anath C; Monfared, Nasim; Scherer, Stephen W; Marshall, Christian R; Mercimek-Mahmutoglu, Saadet

  2016-09-01

  We report a new patient with refractory epilepsy associated with a novel pathogenic homozygous MED23 variant. This 7.5-year-old boy from consanguineous parents had infantile onset global developmental delay and refractory epilepsy. He was treated with the ketogenic diet at 2.5 years of age and became seizure free on the first day. He had microcephaly and truncal hypotonia. His brain MRI showed delayed myelination and thin corpus callosum. He was enrolled in a whole exome sequencing research study, which identified a novel, homozygous, likely pathogenic (c.1937A>G; p.Gln646Arg) variant in MED23. MED23 is a regulator of energy homeostasis and glucose production. Liver-specific Med23-knockout mice showed reduced liver gluconeogenesis and lower blood glucose levels compared to control mice. This is the first patient with documented refractory epilepsy caused by a novel homozygous pathogenic variant in MED23 expanding the phenotypic spectrum. Identification of the underlying genetic defect in MED23 sheds light on the possible mechanism of complete response to the ketogenic diet in this child. © 2016 Wiley Periodicals, Inc. PMID:27311965

 9. Software-Enabled Distributed Network Governance: The PopMedNet Experience

  Science.gov (United States)

  Davies, Melanie; Erickson, Kyle; Wyner, Zachary; Malenfant, Jessica; Rosen, Rob; Brown, Jeffrey

  2016-01-01

  Introduction: The expanded availability of electronic health information has led to increased interest in distributed health data research networks. Distributed Research Network Model: The distributed research network model leaves data with and under the control of the data holder. Data holders, network coordinating centers, and researchers have distinct needs and challenges within this model. Software Enabled Governance: PopMedNet: The concerns of network stakeholders are addressed in the design and governance models of the PopMedNet software platform. PopMedNet features include distributed querying, customizable workflows, and auditing and search capabilities. Its flexible role-based access control system enables the enforcement of varying governance policies. Selected Case Studies: Four case studies describe how PopMedNet is used to enforce network governance models. Issues and Challenges: Trust is an essential component of a distributed research network and must be built before data partners may be willing to participate further. The complexity of the PopMedNet system must be managed as networks grow and new data, analytic methods, and querying approaches are developed. Conclusions: The PopMedNet software platform supports a variety of network structures, governance models, and research activities through customizable features designed to meet the needs of network stakeholders. PMID:27141522

 10. Minimal erythema response (MED to solar simulated irradiation in normal Indian skin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mehta Rai Vandana

  2004-09-01

  Full Text Available BACKGROUND: Phototesting is an essential tool in the investigation of photodermatoses. AIMS: The main aim was to study the cutaneous response to UVR in terms of minimal erythema dose (MED to both UVA and UVB in normal Indian subjects with a solar simulator and to study the relationship of skin type to MED. METHODS: One hundred healthy volunteers not on any medication and without any history of photodermatoses were phototested using a solar simulator with whole spectrum irradiation (UVA, UVB and visible light and only visible and UVA radiation. The tested areas were marked with gentian violet and readings were taken after 24 hrs. RESULTS: Of the 100 volunteers, 48% were males and 52% were females, with a mean age of 36.6 ± 11.6 yrs. The most common skin type among Indians was type 5 (46% followed by type 4 (41%. The mean MED for UVB was 61.5 ± 17.25J/cm2. The MED for UVA could not be determined as none of the patients showed any erythema after irradiation for 45 minutes. CONCLUSIONS: As the MED is found to be low in idiopathic acquired photodermatoses, the MED in the normal population could serve as a baseline data in the investigation.

 11. Sammenheng mellom inntak av FODMAPs og symptomer hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom i remisjonsfase som har irritabel tarm

  OpenAIRE

  Megen, Frida van

  2014-01-01

  Introduksjon: Tidligere studier har vist at pasienter med IBS (irritabel tarm-syndrom) kan ha god effekt av et kosthold med lite FODMAP (fermenterbare oligo- di- og monosakkarider, og polyoler). Studier har også vist en gunstig effekt av FODMAP-BD hos pasienter med IBD (inflammatorisk tarmsykdom) i tillegg til IBS, men disse studiene er gjort med en blanding av IBD-pasienter både i aktiv fase og i remisjon. Hensikten med denne studien er derfor å se på effekten av F...

 12. Ta vare på meg : en analyse av Sophie Calles verk Take Care of Yourself

  OpenAIRE

  2010-01-01

  Denne oppgaven er en analyse av Sophie Calles verk Take Care of Yourself fra 2007. Verket tar utgangspunkt i et brev Sophie Calle mottar på mail fra kjæresten sin, der han skriver at han ønsker å ende forholdet. Brevet avslutter med ordene: ”take care of yourself”, og det er nøyaktig det Sophie Calle bestemmer seg for å gjøre. Hun videresender brevet til 107 forskjelliger kvinner, alle med ulike utdannelser og yrker, og ber dem tolke brevet for henne, ut fra deres profesjonelle vokabular....

 13. Adornos musikfilosofi i en moderne kontekst. Med inddragelse af Lyotard.

  OpenAIRE

  Villadsen, Katrine

  2006-01-01

  This project looks at the music philosophy of Theodor Adorno in a modern context. Jean-Francois Lyotard is used as a partner for discussion in order to help update the thoughts of Adorno. The main text used is Philosophy Of Modern Music (1948) by Adorno. The book is concerned with the compositions of Schönberg and Stravinsky. The sociological-philosophical music analyses are discussed and compared with the thoughts on art by Lyotard, as they are shown in two essays. Main focuses are the s...

 14. Deletion of the MED13 and CDK8 subunits of the Mediator improves the phenotype of a long-lived respiratory deficient mutant of Podospora anserina.

  Science.gov (United States)

  Humbert, Adeline; Bovier, Elodie; Sellem, Carole H; Sainsard-Chanet, Annie

  2015-09-01

  In Podospora anserina, the loss of function of the cytochrome segment of the mitochondrial respiratory chain is viable. This is due to the presence in this organism, as in most filamentous fungi, of an alternative respiratory oxidase (AOX) that provides a bypass to the cytochrome pathway. However mutants lacking a functional cytochrome pathway present multiple phenotypes including poorly colored thin mycelium and slow growth. In a large genetic screen based on the improvement of these phenotypes, we isolated a large number of independent suppressor mutations. Most of them led to the constitutive overexpression of the aox gene. In this study, we characterize a new suppressor mutation that does not affect the production of AOX. It is a loss-of-function mutation in the gene encoding the MED13 subunit of the kinase module of the Mediator complex. Inactivation of the cdk8 gene encoding another subunit of the same module also results in partial suppression of a cytochrome-deficient mutant. Analysis of strains lacking the MED13 or CDK8 subunits points to the importance of these subunits as regulators involved in diverse physiological processes such as growth, longevity and sexual development. Interestingly, transcriptional analyses indicate that in P. anserina, loss of the respiratory cytochrome pathway results in the up-regulation of glycolysis-related genes revealing a new type of retrograde regulation. The loss of MED13 augments the up-regulation of some of these genes. PMID:26231682

 15. Rapid Estimation of TPH Reduction in Oil-Contaminated Soils Using the MED Method

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Edenborn, H.M.; Zenone, V.A. (US EPA, Philadelphia, PA)

  2007-09-01

  Oil-contaminated soil and sludge generated during federal well plugging activities in northwestern Pennsylvania are currently remediated on small landfarm sites in lieu of more expensive landfill disposal. Bioremediation success at these sites in the past has been gauged by the decrease in total petroleum hydrocarbon (TPH) concentrations to less than 10,000 mg/kg measured using EPA Method 418.1. We tested the “molarity of ethanol droplet” (MED) water repellency test as a rapid indicator of TPH concentration in soil at one landfarm near Bradford, PA. MED was estimated by determining the minimum ethanol concentration (0 – 6 M) required to penetrate air-dried and sieved soil samples within 10 sec. TPH in soil was analyzed by rapid fluorometric analysis of methanol soil extracts, which correlated well with EPA Method 1664. Uncontaminated landfarm site soil amended with increasing concentrations of waste oil sludge showed a high correlation between MED and TPH. MED values exceeded the upper limit of 6 M as TPH estimates exceed ca. 25,000 mg/kg. MED and TPH at the land farm were sampled monthly during summer months over two years in a grid pattern that allowed spatial comparisons of site remediation effectiveness. MED and TPH decreased at a constant rate over time and remained highly correlated. Inexpensive alternatives to reagent-grade ethanol gave comparable results. The simple MED approach served as an inexpensive alternative to the routine laboratory analysis of TPH during the monitoring of oily waste bioremediation at this landfarm site.

 16. Självkänslan i fokus : Hälsofrämjande e-klubb för barn i åldern 8-9 år

  OpenAIRE

  Rebers, Lina; Andersson, Denise; Henriksson, Sarah; Grönlund, Jessica

  2016-01-01

  Arbetet ingår i projektet ”eklubb” som startat år 2016 och pågår fram till år 2017. Syftet med projektet är att skapa en hälsofrämjande virtuell klubb för olika åldersgrupper. Arbetets syfte är att stärka självkänslan hos barn i åldern 8 till 9 år. Målet är att skapa en struktur för en virtuell klubb som kommer att präglas av positivitet, och samtidigt ge barnet trygghet och möjlighet att identifiera sina egna resurser och styrkor. Arbetets frågeställning är: Hur kan man bygga upp ekl...

 17. Periodic safety analyses

  International Nuclear Information System (INIS)

  The IAEA Safety Guide 50-SG-S8 devoted to 'Safety Aspects of Foundations of Nuclear Power Plants' indicates that operator of a NPP should establish a program for inspection of safe operation during construction, start-up and service life of the plant for obtaining data needed for estimating the life time of structures and components. At the same time the program should ensure that the safety margins are appropriate. Periodic safety analysis are an important part of the safety inspection program. Periodic safety reports is a method for testing the whole system or a part of the safety system following the precise criteria. Periodic safety analyses are not meant for qualification of the plant components. Separate analyses are devoted to: start-up, qualification of components and materials, and aging. All these analyses are described in this presentation. The last chapter describes the experience obtained for PWR-900 and PWR-1300 units from 1986-1989

 18. Laser Beam Focus Analyser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Peter Carøe; Hansen, Hans Nørgaard; Olsen, Flemming Ove;

  2007-01-01

  The quantitative and qualitative description of laser beam characteristics is important for process implementation and optimisation. In particular, a need for quantitative characterisation of beam diameter was identified when using fibre lasers for micro manufacturing. Here the beam diameter limits...... the obtainable features in direct laser machining as well as heat affected zones in welding processes. This paper describes the development of a measuring unit capable of analysing beam shape and diameter of lasers to be used in manufacturing processes. The analyser is based on the principle of a rotating...... mechanical wire being swept through the laser beam at varying Z-heights. The reflected signal is analysed and the resulting beam profile determined. The development comprised the design of a flexible fixture capable of providing both rotation and Z-axis movement, control software including data capture...

 19. Practices of Response in Public Speaking

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Jette Barnholdt

  2016-01-01

  Artiklen er en del af en særudgave af Review of Communication med fokus på undervisning på kommunikationskurser på første år. Der fokuseres på opbygningen af en mundtlig feedback kultur i faget Retorisk teori og analyse på første år af bacheloruddannelsen i retorik på Københavns Universitet. Evne...

 20. Verdsettelse av IC Companys

  OpenAIRE

  Brudeseth, Haakon

  2011-01-01

  Denne oppgaven har hatt som mål å verdsette IC Companys. I oppgavens første del ble den forholdsvis korte historien til selskapet, produktene og distribusjonskanalene presentert. Videre i oppgaven har jeg presentert verdsettelsesteori med fokus på fundamental verdsettelse, og forskjellene mellom egenkapitalverdi og selskapsverdi. Del tre omhandlet en strategisk analyse for selskapet, hvor de interne ressursene ble analysert ved hjelp av VRIO modellen, og de eksterne ved hjelp av Porte...

 1. Stability and subsidence across Rome (Italy) in 2011-2013 based on COSMO-SkyMed Persistent Scatterer Interferometry

  Science.gov (United States)

  Francesca, Cigna; Lasaponara, Rosa; Nicola, Masini; Pietro, Milillo; Deodato, Tapete

  2015-04-01

  Ground stability of the built environment of the city of Rome in central Italy has been extensively investigated in the last years by using Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR), with focus on deformation of both the monuments of the historic centre (e.g., [1-2]) and the southern residential quarters (e.g., [3]). C-band ERS-1/2 and ENVISAT ASAR time series deformation analyses brought evidence of overall stability across the town centre, except for localized deformation concentrated in areas geologically susceptible to instability (e.g. western slope of the Palatine Hill), whereas clear subsidence patterns were detected over the compressible alluvial deposits lying in proximity of the Tiber River. To retrieve an updated picture of stability and subsidence across the city, we analysed a time series of 32 COSMO-SkyMed StripMap HIMAGE, right-looking, ascending mode scenes with an image swath of 40 km, 3-m resolution and HH polarization, acquired between 21 March 2011 and 10 June 2013, with repeat cycle mostly equal to 16 days. Persistent Scatterer Interferometry (PSI) processing was undertaken by using the Stanford Method for Persistent Scatterers (StaMPS) as detailed in [4], and more than 310,000 radar targets (i.e. PS) were identified, with an average target density of over 2,800 PS/km2. The performance of StaMPS to retrieve satisfactory PS coverage over the urban features of interest was assessed against their orientation and visibility to the satellite Line-Of-Sight, as well as their conservation history throughout the biennial investigated (2011-2013). In this work we discuss effects due to local land cover and land use by exploiting the Global Monitoring for Environment and Security (GMES) European Urban Atlas (IT001L) of Rome at 1:10,000 scale, thereby also evaluating the capability of the X-band to spatially resolve targets coinciding with man-made structures in vegetated areas. Based on this assessment, our PSI results highlight those environmental

 2. Report sensory analyses veal

  OpenAIRE

  Veldman, M.; Schelvis-Smit, A.A.M.

  2005-01-01

  On behalf of a client of Animal Sciences Group, different varieties of veal were analyzed by both instrumental and sensory analyses. The sensory evaluation was performed with a sensory analytical panel in the period of 13th of May and 31st of May, 2005. The three varieties of veal were: young bull, pink veal and white veal. The sensory descriptive analyses show that the three groups Young bulls, pink veal and white veal, differ significantly in red colour for the raw meat as well as the baked...

 3. Clinical safety of magnetic resonance imaging in patients with implanted SynchroMed EL infusion pumps

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Diehn, Felix E.; Wood, Christopher P.; Watson, Robert E.; Hunt, Christopher H. [Mayo Clinic, Department of Radiology, Rochester, MN (United States); Mauck, William D. [Mayo Clinic, Department of Anesthesiology, Rochester, MN (United States); Burke, Michelle M. [Mayo Clinic, Department of Psychiatry and Psychology, Rochester, MN (United States)

  2011-02-15

  Patients with implanted SynchroMed spinal infusion pumps (Medtronic, Inc., Minneapolis, MN) routinely undergo magnetic resonance imaging at our institution. In August 2008, Medtronic issued an urgent medical device correction report regarding several pumps. Because of the rare potential ''for a delay in the return of proper drug infusion'' and ''for a delay in the logging of motor stall events,'' ''a patient's pump must be interrogated after MRI exposure in order to confirm proper pump functionality.'' This is particularly important in patients receiving intrathecal baclofen, for whom a delay in return of proper pump infusion could lead to life-threatening baclofen withdrawal syndrome. The objective of this report is to present our experience and protocol of performing magnetic resonance imaging in patients with implanted SynchroMed EL pumps. We retrospectively reviewed records of 86 patients with implanted SynchroMed EL spinal infusion pumps who underwent 112 examinations on 1.5-T magnetic resonance imaging scanners from September 1, 1998 to July 7, 2004. No SynchroMed EL pumps were damaged by magnetic resonance imaging, and the programmable settings remained unchanged in all patients. Our data suggest that SynchroMed EL pump malfunction is indeed rare after routine clinical 1.5-T magnetic resonance imaging examinations. However, based on the Medtronic correction report, we perform pump interrogation before and after imaging. (orig.)

 4. MET network in PubMed: a text-mined network visualization and curation system.

  Science.gov (United States)

  Dai, Hong-Jie; Su, Chu-Hsien; Lai, Po-Ting; Huang, Ming-Siang; Jonnagaddala, Jitendra; Rose Jue, Toni; Rao, Shruti; Chou, Hui-Jou; Milacic, Marija; Singh, Onkar; Syed-Abdul, Shabbir; Hsu, Wen-Lian

  2016-01-01

  Metastasis is the dissemination of a cancer/tumor from one organ to another, and it is the most dangerous stage during cancer progression, causing more than 90% of cancer deaths. Improving the understanding of the complicated cellular mechanisms underlying metastasis requires investigations of the signaling pathways. To this end, we developed a METastasis (MET) network visualization and curation tool to assist metastasis researchers retrieve network information of interest while browsing through the large volume of studies in PubMed. MET can recognize relations among genes, cancers, tissues and organs of metastasis mentioned in the literature through text-mining techniques, and then produce a visualization of all mined relations in a metastasis network. To facilitate the curation process, MET is developed as a browser extension that allows curators to review and edit concepts and relations related to metastasis directly in PubMed. PubMed users can also view the metastatic networks integrated from the large collection of research papers directly through MET. For the BioCreative 2015 interactive track (IAT), a curation task was proposed to curate metastatic networks among PubMed abstracts. Six curators participated in the proposed task and a post-IAT task, curating 963 unique metastatic relations from 174 PubMed abstracts using MET.Database URL: http://btm.tmu.edu.tw/metastasisway. PMID:27242035

 5. MET network in PubMed: a text-mined network visualization and curation system

  Science.gov (United States)

  Dai, Hong-Jie; Su, Chu-Hsien; Lai, Po-Ting; Huang, Ming-Siang; Jonnagaddala, Jitendra; Rose Jue, Toni; Rao, Shruti; Chou, Hui-Jou; Milacic, Marija; Singh, Onkar; Syed-Abdul, Shabbir; Hsu, Wen-Lian

  2016-01-01

  Metastasis is the dissemination of a cancer/tumor from one organ to another, and it is the most dangerous stage during cancer progression, causing more than 90% of cancer deaths. Improving the understanding of the complicated cellular mechanisms underlying metastasis requires investigations of the signaling pathways. To this end, we developed a METastasis (MET) network visualization and curation tool to assist metastasis researchers retrieve network information of interest while browsing through the large volume of studies in PubMed. MET can recognize relations among genes, cancers, tissues and organs of metastasis mentioned in the literature through text-mining techniques, and then produce a visualization of all mined relations in a metastasis network. To facilitate the curation process, MET is developed as a browser extension that allows curators to review and edit concepts and relations related to metastasis directly in PubMed. PubMed users can also view the metastatic networks integrated from the large collection of research papers directly through MET. For the BioCreative 2015 interactive track (IAT), a curation task was proposed to curate metastatic networks among PubMed abstracts. Six curators participated in the proposed task and a post-IAT task, curating 963 unique metastatic relations from 174 PubMed abstracts using MET. Database URL: http://btm.tmu.edu.tw/metastasisway

 6. Clinical safety of magnetic resonance imaging in patients with implanted SynchroMed EL infusion pumps

  International Nuclear Information System (INIS)

  Patients with implanted SynchroMed spinal infusion pumps (Medtronic, Inc., Minneapolis, MN) routinely undergo magnetic resonance imaging at our institution. In August 2008, Medtronic issued an urgent medical device correction report regarding several pumps. Because of the rare potential ''for a delay in the return of proper drug infusion'' and ''for a delay in the logging of motor stall events,'' ''a patient's pump must be interrogated after MRI exposure in order to confirm proper pump functionality.'' This is particularly important in patients receiving intrathecal baclofen, for whom a delay in return of proper pump infusion could lead to life-threatening baclofen withdrawal syndrome. The objective of this report is to present our experience and protocol of performing magnetic resonance imaging in patients with implanted SynchroMed EL pumps. We retrospectively reviewed records of 86 patients with implanted SynchroMed EL spinal infusion pumps who underwent 112 examinations on 1.5-T magnetic resonance imaging scanners from September 1, 1998 to July 7, 2004. No SynchroMed EL pumps were damaged by magnetic resonance imaging, and the programmable settings remained unchanged in all patients. Our data suggest that SynchroMed EL pump malfunction is indeed rare after routine clinical 1.5-T magnetic resonance imaging examinations. However, based on the Medtronic correction report, we perform pump interrogation before and after imaging. (orig.)

 7. MedLeaf: Mobile Application for Medicinal Plant Identification Based on Leaf Image

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Desta Sandya Prasvita

  2013-01-01

  Full Text Available This research proposes MedLeaf as a new mobile application for medicinal plants identification based on leaf image. The application runs on the Android operating system. MedLeaf has two main functionalities, i.e. medicinal plants identification and document searching of medicinal plant. We used Local Binary Pattern to extract leaf texture and Probabilistic Neural Network to classify the image. In this research, we used30 species of Indonesian medicinal plants and each species consists of 48 digital leaf images. To evaluate user satisfaction of the application we used questionnaire based on heuristic evaluation. The evaluation result shows that MedLeaf is promising for medicinal plants identification. MedLeaf will help botanical garden or natural reserve park management to identify medicinal plant, discover new plant species, plant taxonomy and so on. Also, it will help individual, groups and communities to find unused and undeveloped their skill to optimize the potential of medicinal plants. As the results, MedLeaf will increase of their resources, capitals, and economic wealth.

 8. Formerly utilized MED/AEC sites remedial action program. Radiological survey of the Harshaw Chemical Company, Cleveland, Ohio

  International Nuclear Information System (INIS)

  During the MED/AEC era, the Harshaw Chemical Company processed large quantities of normal uranium to produce both oxide and fluoride compounds. This work was done under contract to MED and its successor, AEC. Records indicated that at the time the AEC contract was terminated, the facility was decontaminated by Harshaw and released from AEC control in 1960. However, a search of AEC records indicated that documentation was insufficient to determine whether the decontamination work was adequate by current guidelines. Hence, a radiological assessment of the site ws initiated in 1976. The entire grounds and all buildings were surveyed using surface survey instruments to detect surface contamination and radiation detectors to determine general radiation levels. Extensive surface contamination was found throughout the site. While the major contamination was found in Plant C, significant levels of contamination also were found in 16 other buildings and at 32 exterior locations. The contaminating material seemed to be normal uranium exclusively. Air samples were taken at numerous indoor locations throughout the site, but no elevated levels of radon were detected. This was as expected since normal uranium has been separated from radium and hence radon levels are very low. Several soil samples were taken from around the site. Analyses of these samples indicated extensive soil contamination, as well as suspected contamination of the river bed in the vicinity of the plant outfall. Scheduled subsurface investigation of the site, as well as of the river bed and sewer system, have not been conducted. Levels of contamination at this site are significantly above guidelines for release of the site for unrestricted use. 57 figures, 7 tables

 9. Medžių sanitarinė būklė Šiaulių mieste. medžių lapų ligos

  OpenAIRE

  Juodrytė, Karolina; Venckus, Zenonas

  2014-01-01

  Tyrimas vykdytas 2012 metais nuo liepos 20 iki spalio 20 dienos Šiaulių mieste. Nustatytos 9 grybinės ir 5 neinfekcinės kilmės ligos, kuriomis sirgo stebėtų 23 rūšių medžiai ir krūmai. Labiausiai paplitusios ir daugiausiai žalos miesto želdiniams padarė šios ligos: dėmėtligė, rudmargė, rūdys, suodligė. Nustatytos 5 neinfekcinės kilmės lapų ligos: nekrozė, dechromacija, defoliacija, šakelių džiūtis, spygliakritis. Lapuočius labiausiai pažeidė nekrozė, spygliuočius medžius ir krūmus – spygliakr...

 10. "Green Marketers" i Mariehamn - intervjuer med tre åländska företagare : Intervjuer med tre åländska företagare

  OpenAIRE

  Walk, Nathalie

  2015-01-01

  Examensarbetet behandlar ”Green marketers” av ekologiska hudvårdsprodukter av företagare i Mariehamn. Syftet med arbetet var att ta reda på vad ekologiska hudvårdsprodukter egentligen är samt hur företagare som inriktat sig på dessa produkter marknadsför dem. Jag ville även ta reda på om företagare anser att intresset, försäljningen och kundantalet har ökat under de senaste fem åren. För att uppnå syftet har jag använt mig av en semistrukturerad intervju med några företagare på Åland som sälj...

 11. Wavelet Analyses and Applications

  Science.gov (United States)

  Bordeianu, Cristian C.; Landau, Rubin H.; Paez, Manuel J.

  2009-01-01

  It is shown how a modern extension of Fourier analysis known as wavelet analysis is applied to signals containing multiscale information. First, a continuous wavelet transform is used to analyse the spectrum of a nonstationary signal (one whose form changes in time). The spectral analysis of such a signal gives the strength of the signal in each…

 12. Probabilistic safety analyses (PSA)

  International Nuclear Information System (INIS)

  The guide shows how the probabilistic safety analyses (PSA) are used in the design, construction and operation of light water reactor plants in order for their part to ensure that the safety of the plant is good enough in all plant operational states

 13. Muskel-senesystemet hos elite volleyballspillere med og uten hopperkne (jumper's knee): Med hovedvekt på spenst og patellarsenens mekaniske og materielle egenskaper

  OpenAIRE

  Helland, Christian

  2012-01-01

  Innledning: Hopperkne (jumper’s knee; patellar tendinopati) er en belastningsskade i patellarsenen, der en prevalens på hele 45% har blitt rapportert hos mannlige volleyballspillere. I tillegg har det blitt rapportert at spillere slutter på grunn av problemene denne skaden medfører. Flere behandlingsmetoder for hopperkne har blitt utprøvd, men likevel blir pasienter sjelden helt friske og risikofaktorer er ikke godt dokumentert. Det er imidlertid godt kjent at sener med tendinopati er struktu...

 14. Dose optimization with cylinder vaginal/catheter intrauterine applicator of Gamma Med Plus; Optimizacion de dosis con aplicador cilindro vaginal/cateter intrauterino de GammaMed Plus

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Laguardia, R. Alfonso; Patallo, I. Silvestre; Yip, F. Garcia [Instituto Nacional de Oncologia y Radiobiologia (INOR), La Habana (Cuba); Pena, P. Pacheco [OIEA, Havana (Cuba). Becario OIEA

  2004-07-01

  ABACUS is the computerize system that allows the planning of High Dose Rate (HDR) Brachytherapy treatments for Gamma Med Plus. The system provides multiple tools for dose optimization, some linked to the geometry of the applicators and others to optimization algorithms. The previous experience with HDR at the INOR had been with the Microselectron and the PLATO planning system. More than 30 years in application of the Low Dose Rate Brachytherapy with {sup 137} Cs sources and Fletcher type applicators in gynecological treatments and the good clinical results valued by the doctors gave the idea of optimizing the applications of HDR with Microselectron, making them equivalent to those of the Low Dose Rate. The new problem was related to the use of the applicator type Cylinder/Uterine probe for the treatment of cervix and cervix endometrial lesions due to the absence in our Institution of the Fletcher type for Gamma Med PLUS. We established the use of three Dose Reference Points (DRP): one equivalent to the point A and two in the positions corresponding to the place that would occupy the ovoid. Also we established the Dose Distance to the surface of the cylinder to achieve the similar shape of Pear on the 650 cGy Isodose to the one obtained with PLATO. We determine the use of Gamma Med PLUS and applicator Cylinder/Uterine probe in all those patients which anatomies allows the introduction of mini ovoid pair and intrauterine tube 15 deg or 30 deg. (author)

 15. Konstrukcinių medžiagų ciklinio stabilumo įvertinimas

  OpenAIRE

  Radvilavičius, Donatas

  2011-01-01

  Neįmanoma pagerinti mašinų kokybę, padidinti jų patikimumą ir ilgaamžiškumą, jeigu darbo sąlygos ir medžiagų savybės nėra išanalizuotos. Mes privalome žinoti, medžiagos (kietėjimą, minkštėjimą arba ciklinį stabilumą), kas yra parinkta statinio mažaciklio apkrovimo tipuose, nes įtampos ir apkrovos kaita priklausys nuo šio tipo. Jei mes žinome apie medžiagos rūšį, mes galime nustatyti jos taikymo naudojimo sąlygos galimybes. It is impossible to improve the quality of the machines, to increas...

 16. CanMEDS Physician Health Guide: A Practical Handbook for Physician Health and Well-being

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kenneth VanDewark

  2010-06-01

  Full Text Available The textbook, CanMEDS Physician Health Guide: A Practical Handbook for Physician Health and Well-being, recently published by The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada sheds light on the depth and scope of the CanMEDS competencies and how they relate to the personal health and the well-being of the medical doctor. This text is the latest addition to a growing library of College publications which serve as professional development resources pertaining to the CanMEDS roles. This particular text has developed a conceptual framework of physician health and evaluates and proposes concise strategies to address personal health issues that any medical student, resident or attending may encounter throughout his career.

 17. På kant med naturen - om byøkologien og det åbne land

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schjerup Hansen, J.(red.); Hjortholt Madsen, S.(red.)

  Den erkendelse, at vores produktionsmåde og levevis i høj grad har bragt os på kant med naturen og på lidt længere sigt på kant med vort eget eksistensgrundlag, breder sig. En samfundsmæssig selvreflektion har allerede udmøntet sig i begreber som renere teknologi, byøkologi og bæredygtig adfærd. I...... tidens selvreflektion ligger, at vort forhold til naturen i høj grad er et "indre anliggende": Vi er selv natur, og det er vores egen måde at tænke og handle på i forhold til naturen, der har bragt os på kant med naturen - og os selv....

 18. TeleMed: Wide-area, secure, collaborative object computing with Java and CORBA for healthcare

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Forslund, D.W.; George, J.E.; Gavrilov, E.M.

  1998-12-31

  Distributed computing is becoming commonplace in a variety of industries with healthcare being a particularly important one for society. The authors describe the development and deployment of TeleMed in a few healthcare domains. TeleMed is a 100% Java distributed application build on CORBA and OMG standards enabling the collaboration on the treatment of chronically ill patients in a secure manner over the Internet. These standards enable other systems to work interoperably with TeleMed and provide transparent access to high performance distributed computing to the healthcare domain. The goal of wide scale integration of electronic medical records is a grand-challenge scale problem of global proportions with far-reaching social benefits.

 19. Crawling PubMed with web agents for literature search and alerting services

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos CARVALHAL

  2013-05-01

  Full Text Available In this paper we present ASAP - Automated Search with Agents in PubMed, a web-based service aiming to manage and automate scientific literature search in the PubMed database. The system allows the creation and management of web agents, parameterized thematically and functionally, that crawl the PubMed database autonomously and periodically, aiming to search and retrieve relevant results according the requirements provided by the user. The results, containing the publications list retrieved, are emailed to the agent owner on a weekly basis, during the activity period defined for the web agent. The ASAP service is devoted to help researchers, especially from the field of biomedicine and bioinformatics, in order to increase their productivity, and can be accessed at: http://esa.ipb.pt/~agentes.

 20. Marknadsföring med celebriteter : En studie om riskerna för negativ publicitet

  OpenAIRE

  Bitouie, Hamid; Rosenbaum, Carl

  2006-01-01

  Den ökande användningen av celebrity endorsement vid marknadsföring har fått större uppmärksamhet i media, såväl på den nationella som på den internationella marknaden. Med celebrity endorsement, som är ett amerikanskt uttryck, menas att celebriteter används vid marknadsföring och skall fungera som en talesman för en produkt eller en tjänst. Trots att det finns många fördelar med denna strategi finns det också en baksida. Med tanke på detta har vi funnit det intressant att undersöka de negati...