WorldWideScience

Sample records for analiza dlya opredeleniya

 1. REGRESIJSKA ANALIZA

  OpenAIRE

  Korenjak, Andreja

  2010-01-01

  V diplomskem delu je predstavljena regresijska analiza s poudarkom na linearni regresiji in večkratni regresiji. Na začetku sta v poglavju osnovni pojmi opisani korelacijska analiza in analiza variance, ki sta pomembni za razumevanje diplomskega dela. V nadaljevanju je predstavljen regresijski model. Nato sta v osrednjem delu predstavljeni dve poglavji: linearna regresija in večkratna regresija. V prvem je opisana metoda najmanjših kvadratov, ki je pomembna za pridobivanje ocen regresijs...

 2. VREDNOSTNA ANALIZA TOPLOTNOIZOLACIJSKIH MATERIALOV

  OpenAIRE

  Robnik, Mateja

  2011-01-01

  Za toplotno zaščito ovoja zgradbe se uporabljajo številni materiali, ki imajo različne lastnosti. Za namen izbire med določenimi variantami, je mogoče uporabiti metodo vrednostna analiza. V prvem delu diplomskega dela je predstavljena vrednostna analiza kot metoda za ocenjevanje ekonomičnosti gradbenih izdelkov in je v nadaljevanju prikazana njena izvedba na primeru izbire toplotnoizolacijskega materiala za toplotno zaščito poševne strehe med špirovci. V drugem delu diplomskega dela je oprede...

 3. REGIONALNOGEOGRAFSKA ANALIZA SEVERNE AFRIKE

  OpenAIRE

  Štefane, Manuela

  2015-01-01

  Egipt, Libijo, Alžirijo, Tunizijo, Maroko, Zahodno Saharo in Sudan uvrščamo v skupno regijo, Severno Afriko. Povezujejo jih skupne fizično in družbeno geografske značilnosti. Cilj magistrskega dela Regionalnogeografska analiza Severne Afrike je bil prikazati nova spoznanja o fizično- in družbenogeografskih značilnostih držav Severne Afrike s pomočjo analize različnih statističnih in strokovnih virov. Državam so skupni pomanjkanje padavin, izpostavljenost visokim temperaturam in preobre...

 4. Analiza izpustov dizelskih motorjev

  OpenAIRE

  MURN, GREGA

  2016-01-01

  V svojem diplomskem delu z naslovom »Analiza izpustov dizelskih motorjev«, sem bralcu skušal približati današnjo problematiko v zvezi z onesnaževanjem okolja, predvsem zaradi dizelskih izpuhov, ki jih prinaša industrija v vseh oblikah. Največji onesnaževalec okolja je absolutno promet, saj izpuhi avtomobilov vsebujejo obsežen skupek škodljivih snovi (ogljikovodiki HC, ogljikov monoksid CO, dušikovi oksidi NOx, žveplovi oksidi, trdni delci, itd.). Namen Evropskih in Ameriških standardov je ...

 5. Analiza panoge in SWOT analiza na primeru podjetja Golte

  OpenAIRE

  Kolar, Rebeka

  2012-01-01

  Za uspešnost podjetja je pomembno, da dobro poznamo svojo panogo, v kateri delujemo, dobro moramo poznati svojo konkurenco in biti vedno korak pred njo. Podrobno poznavanje panoge same pripomore k boljšemu in kvalitetnejšemu vrednotenju podjetja. SWOT analiza je pomembna za ugotavljanje konkurenčne prednosti podjetja in je ena najpogostejših in najpopularnejših analiz. Lahko jo izvajajo posamezniki ali skupina

 6. ANALIZA SIMULINKOVIH PROGRAMSKIH MODELOV VETRNIH ELEKTRARN

  OpenAIRE

  Kralj, Klement

  2015-01-01

  Namen diplomskega dela je analiza Simulinkovih programskih modelov vetrnih elektrarn. Predstavljeni so različni modeli vetrnih elektrarn, od takih z generatorjem s kratkostično kletko, sinhronskim pa do dvojno napajanega asinhronskega generatorja. Najprej smo preučili parameter posameznega modela ter ugotovili kdaj ga lahko uporabimo. Zatem smo izvedli simulacije različnih obratovalnih stanj. Bila je izvedena podrobna analiza fazorskega in dinamičnega modela dvojno napajanega asinhronskega g...

 7. PRIMERJALNA ANALIZA SISTEMOV SPLETNEGA PLAČEVANJA

  OpenAIRE

  Pajančič, Vito

  2015-01-01

  V diplomskem delu smo analizirali in primerjali spletne plačilne sisteme, ki so na voljo na slovenskem trgu in način njihove integracije v spletno aplikacijo. Analiza obsega pogoje in pravne zahteve posameznega sistema pred uporabo, stroške uporabe določenega sistema, kot so provizije, najem ali enkratna plačila. V prvem delu je teoretičen pregled sistemov glede na kategorijo, ki mu sledi analiza sistemov Activa Payment Gateway in 3D secure, centralnega sistema EON MegaPOS, mobilnega plačilne...

 8. ANALIZA ISPLATIVOSTI UGRADNJE TURBOGENERATORA NA BROD

  OpenAIRE

  Bernečić, Dean; Orović, Josip

  2011-01-01

  U radu su prikazani rezultati provedene simulacije i istraživanja isplativosti ugradnje turbogeneratora na brod. Analiza je provedena primjenom NOR Controlovog simulatora za simulaciju brodskog postrojenja tankera za prijevoz sirove nafte. Simulirana je proizvodnja električne energije s turbogeneratorom ili s dizelskim generatorom. Analiza početnih investicijskih troškova provedena je anketom s proizvođačem brodskih generatora pare te s dobavljačima turbo i dizelskih generatora pri čemu su se...

 9. PRIMERJALNA ANALIZA SPLETNIH STRANI NEKATERIH SLOVENSKIH AVTOHIŠ

  OpenAIRE

  Starc, Irena

  2015-01-01

  Diplomsko delo z naslovom »Primerjalna analiza spletnih strani nekaterih slovenskih avtohiš« obsega šest poglavij. Prvo poglavje ali uvodni del, kjer je bil opisan problem, namen, cilji, osnovne trditve, predpostavke in omejitve raziskave ter uporabljene raziskovalne metode. Sledila so tri poglavja, ki so zajemala teoretični del naloge. Tako so v drugem poglavju bili podani splošni podatki o internetu, njegove prednosti in slabosti. Tretje poglavje je vsebovalo opis elektronskega poslovanja, ...

 10. Analiza ostankov plastike v komercialnem kompostu

  OpenAIRE

  Gajšt, Tamara

  2016-01-01

  V diplomskem delu smo želeli dobiti prvo oceno količine in vrste ostankov plastičnih delcev v industrijskem kompostu štirih slovenskih kompostarn ter glede na uporabo komposta oceniti verjetnost, da delci predstavljajo potencialni vir mikroplastike v vodnem okolju. Analiza je zajemala vizualni pregled dveh podvzorcev iz vsake kompostarne z uporabo stereomikroskopa. Osredotočili smo se na delce mikroplastike. Vsak plastični delec smo uvrstili v eno izmed treh podskupin (mehka in...

 11. STROŠKOVNA ANALIZA ZELENE STREHE

  OpenAIRE

  Ilešič, Aljoša

  2010-01-01

  Predstavljamo zeleno streho kot pomemben del objekta, ki prispeva h kakovosti življenja v urbanem okolju. Izpostavljena je stroškovna analiza zelene ravne strehe in klasične ravne strehe. Ugotovili smo, da je izvedba zelene strehe za okoli 40 % dražja, če upoštevamo njene okoljske vplive, življenjsko dobo in dodatno toplotno izolacijo, pa je ekonomsko upravičena. Glede na okoljske težave v Republiki Sloveniji in izkušenj iz tujine sklepamo, da je pri nas potrebna načrtna gradnja zelenih streh...

 12. ANALIZA TRGA UPORABNIKOV KOZMETIČNIH STORITEV

  OpenAIRE

  Majcen, Maja

  2010-01-01

  Izhodiščni cilj diplomske naloge je raziskava in analiza trga uporabnikov kozmetičnih storitev. V uvodnem delu so podani opredelitev problema, metodologija ter hipoteze, kar je bilo v pomoč pri izvedbi tržne raziskave. V teoretičnem delu sta predstavljena kozmetična dejavnost skozi marketinški splet 7 x P ter ciljno trženje. Del naloge smo namenili tudi strategiji trženja kozmetičnih storitev ter kakovosti in ugotavljanju zadovoljstva uporabnikov kozmetičnih storitev. Prepoznavnost ...

 13. PREDIKTIVNA ANALIZA POUZDANOSTI REDUNDANTNOG BRODSKOG NAVIGACIJSKOG RADARSKOG SUSTAVA

  OpenAIRE

  Kraš, Antun; Sviličić, Boris

  2006-01-01

  U radu je predstavljen opći pristup uspostavljanju Markovljeva modela pouzdanosti redundantnih sustava. Na temelju tog pristupa uspostavljen je Markovljev model pouzdanosti neobnovljivog i obnovljivog dvokomponentnog standby redundantnog sustava. Nadalje, obavljena je kvantitativna komparativna analiza pouzdanosti dvokomponentnog standby redundantnog brodskog navigacijskog radarskog sustava. Analiza pokazuje da obnavljanje sustava značajno utječe na porast njegove pouzdanosti.

 14. Transformacija politike prema osobama s invaliditetom u Hrvatskoj: analiza ciljeva

  OpenAIRE

  Petek, Ana

  2011-01-01

  Članak se zasniva na ideji transformacije načina kreiranja politike prema osobama s invaliditetom u Hrvatskoj, od medicinskoga modela preko socijalnog do modela utemeljenog na ljudskim pravima. Rad ističe 7 elemenata prema kojima se navedeni modeli razlikuju, a strukturirani su u kategorije definiranja problema, određivanja ciljeva te zatim implementacije politike prema osobama s invaliditetom (OSI). Analiza je usmjerena na ciljeve hrvatske politike prema OSI, a utemeljena je na interdiscipli...

 15. Analiza popustljivosti robota za obradu vertikalne zglobne konfiguracije

  OpenAIRE

  Slavković, Nikola; ŽIVANOVIĆ, Saša; MILUTINOVIĆ, Dragan; GLAVONJIĆ, Miloš

  2012-01-01

  U radu su predstavljeni analitičko i eksperimentalno modeliranje i identifikacija popustljivosti 5-osnog robota za obradu vertikalne zglobne konfiguracije. Konvencionalni pristup za određivanje popustljivosti robota u Kartezijevom prostoru, zasnovan na popustljivosti zglobova i Jakobijan matrici je proširen i upotrebljen za određivanje popustljivosti eksperimentalnog 5-osnog robota. Analitička analiza je provedena s ciljem definiranja utjecaja popustljivosti svakog zgloba pojedinačno na popus...

 16. ANALIZA STAKEHOLDERILOR SI A ROLULUI ACESTORA IN GUVERNAREA ELECTRONICA

  OpenAIRE

  Mihaela PACESILA

  2006-01-01

  Articolul analizeaza stakeholderii din punct de vedere al politicilor de guvernare electronica, al accesului la serviciile de guvernare electronica si al infrastructurii de guvernare electronica. Principalii stakeholderi implicati in guvernarea electronica sunt cetatenii, mediul de afaceri si guvernul, la care se adauga si alte institutii. Nivelul de implicare al acestora in promovarea guvernarii electronice se masoara prin analiza politicilor prioritare, a instrumentelor referitoare la parti...

 17. Računalna analiza strukture šibenske katedrale

  OpenAIRE

  Šimunić-Buršić, Marina

  1995-01-01

  Na primjeru strukture šibenske katedrale, analizirane računalnim programom CALPA, razvijenim posebno za proračun zidanih konstrukcija, dokazuje se da su te strukture vrlo logične i racionalne. Strukturna analiza primarne nosive konstrukcije jednog polja uzdužnih lađa katedrale razjašnjava jedinstveni strukturalni sustav svodova šibenske stolnice i utjecaj toga sustava na vertikalnu supstrukturu.

 18. PRIMERJALNA ANALIZA ODNOSA DO ŽIVALI V SVETOVNIH RELIGIJAH

  OpenAIRE

  Šiplič, Alenka

  2014-01-01

  V diplomski nalogi smo predstavili odnos do živali v svetovnih religijah. Vključili smo hinduizem, budizem, judaizem, krščanstvo in islam. Cilji so bili ugotoviti osnovni odnos do živali, simboliko živali, izkoriščanje živali za prehrano ljudi in odnos do poskusov na živalih. Analizo smo opravili s pomočjo domače in tuje strokovne literature. Analiza je pokazala, da je odnos do živali v vseh obravnavanih religijah v nekaterih pogledih zelo podoben. Izstopa nadrejenost človeka v odnosu do ž...

 19. ANALIZA VPLIVA GOSTOTE CESTNIH PRIKLJUČKOV NA PROMETNO VARNOST

  OpenAIRE

  Turk, Nataša

  2013-01-01

  Predmet magistrskega dela je analiza vpliva gostote cestnih priključkov na prometno varnost v naseljih. Vsak cestni priključek predstavlja spremembo prometne ureditve ceste in povečanje možnosti pojava prometnih nesreč. Zato je potrebno skrbno in strokovno preučiti vsako pobudo za preureditev obstoječega ali gradnjo novega priključka na javno cesto. Poiskati je potrebno takšno rešitev, da je zagotovljeno varno prometno vključevanje in izključevanje z javne ceste. V magistrskem delu je pred...

 20. KRITIČNA ANALIZA SPLETNE STRANI TURISTIČNE AGENCIJE

  OpenAIRE

  Taskov, Aleksandar

  2015-01-01

  V nalogi obravnavamo problem analize spletnega mesta turistične blagovne znamke Palmijada, podjetja Palma d.o.o.. Pri Palmijadi so nezadovoljni z rezultati obstoječe spletne strani in to je glavni razlog zakaj smo se odločili izvesti analizo in raziskavo njihovega spletnega mesta. Glavna cilja diplomske naloge sta bila kritična analiza spletnega mesta in predlogi za izboljšavo. Namenili smo se ugotoviti kako njihova ciljna skupina (mladostniki stari med 15 in 19 let) gleda na Palmijado kot bl...

 1. ANALIZA LIKOVNE PODOBE VZGOJNO-VARSTVENEGA ZAVODA SLOVENJ GRADEC

  OpenAIRE

  Škrlovnik, Matic

  2013-01-01

  V empiričnem diplomskem delu Analiza likovne podobe Vzgojno-varstvenega zavoda Slovenj Gradec smo v teoretičnem delu predstavili izhodišča otroškega likovno-ustvarjalnega razvoja, ki so pomembna za izbrano temo, pomembne segmente Kurikuluma za vrtce, pomen kakovostne likovne podobe otrokovega okolja, vlogo barve v prostoru ter Vzgojno-varstveni zavod Slovenj Gradec, ki ga analiziramo v empiričnem delu. V empiričnem delu naloge smo podali rezultate raziskave in njihovo interpretacijo, nalogo p...

 2. Potresna analiza montažne armiranobetonske hale

  OpenAIRE

  Bajc, Klemen

  2015-01-01

  V okviru te diplomske naloge je bila izvedena potresna analiza montažne armiranobetonske hale. Največji poudarek je bil na preučevanju modeliranja betonskih polnil in njihovega vpliva na odziv konstrukcije med potresom. V nalogi so predstavljena pravila in računski postopki, ki so bili uporabljeni pri modeliranju konstrukcije. Vpliv polnil v poljih med stebri smo določili s poenostavljenim modelom, kjer se polnilo modelira z dvema diagonalama v ravnini zidu. Potresno analizo smo izvedli z met...

 3. Analiza statystyczna zmiennej losowej wielowymiarowej w aspekcie korelacji i predykcji

  OpenAIRE

  Czaja, Józef; Preweda, Edward

  2000-01-01

  Przedstawiona analiza różnych współczynników korelacji ma na celu wskazanie, w jakich obszarach badań można stosować odpowiedni rodzaj współczynnika korelacji oraz jaka jest ich interpretacja analityczna i geometryczna. Z analizy tej można wnioskować, że dla zmiennych losowych kwantyfikowanych zawsze powinien być stosowany współczynnik korelacji Pearsona, gdyż jego wartość jest związana z parametrami rozkładu zmiennej losowej oraz posiada ścisłą interpretację geometryczną. Wartość tego współc...

 4. Analiza širenja pukotine u strojarskim konstrukcijama

  OpenAIRE

  Mijović, Budimir; PAŠALIĆ, Ismet; Agić, Ante

  2009-01-01

  U radu je izvršena eksperimentalna analiza širenja pukotine kod čelika DIN 42CrMo4V. Ovaj materijal u poboljšanom stanju ima visoku čvrstoću i žilavost. Koristi se za statički i dinamički opterećene konstrukcijske dijelove, posebno za veće presjeke s visokim opterećenjem. Cilj rada je pronaći mogućnost što točnijeg i preciznijeg eksperimentalnog određivanja karakteristika pukotine kod trodimenzijskih problema mehanike loma. Izrađene su epruvete sa zarezom s iniciranom greškom tipa pukotine u ...

 5. Tržna analiza in razvoj aluminijastih ohišij LED svetil

  OpenAIRE

  Gorišek, Krešimir

  2014-01-01

  V magistrskem delu je predstavljena tržna analiza oziroma natančneje analiza zunanjega okolja organizacije. Privlačnost panoge smo ocenjevali s Porterjevim modelom konkurence v panogi in ugotovitve predstavili. Analizo širšega zunanjega okolja oziroma analizo političnih, ekonomskih, socialnih, tehnoloških, okoljskih in pravnih elementov smo izvedli s PESTEL analizo in ugotovitve predstavili. Magistrsko delo obsega tudi razvoj aluminijastih ohišij LED (Light Emitting Diode) svetil. Podrobneje ...

 6. Faktorska analiza stavova odrasle populacije prema cjeloživotnom obrazovanju

  OpenAIRE

  Kiss, Irena

  2012-01-01

  Rad Faktorska analiza stavova odrasle populacije prema cjeloživotnom obrazovanju temelji se na obradi rezultata dobivenih anketnim prikupljanjem mišljenja, procjena i stavova te demografskih i osobnih karakteristika korisnika andragoških programa. Pilot istraživanje rezultiralo je grupiranjem šest latentnih faktora koji su se pokazali relevantnim i prilikom konačnog istraživanja, čija je analiza rezutirala izdvajanjem 9 faktora. Dobiveni rezultati približili su pojmove koji povezuju andragogi...

 7. ANALIZA UPORABE CESTNO-PROMETNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU KOROŠKIH VRAT V MARIBORU

  OpenAIRE

  Kamenik, Boris

  2011-01-01

  Predmet diplomskega dela je analiza mestne četrti Koroška vrata v Mariboru z vidika uporabe cestno-prometne infrastrukture. Podan je pregled cestnih križišč, cestnih odsekov, prometnih površin pešcev in kolesarjev ter mirujočega prometa. Na podlagi terenskega ogleda obstoječega stanja na področju infrastrukture za različne udeležence v cestnem prometu (motorni promet, promet pešcev in kolesarjev, mirujoči promet) je opravljena analiza s poudarkom na prometni mobilnosti in varnosti. Izpo...

 8. Značenje i usporedbena analiza pojmova srednja pogreška i standardno odstupanje

  OpenAIRE

  Benčić, Dušan; Novaković, Gorana

  2005-01-01

  Uz kraći prikaz povijesnog razvitka mjera za ocjenu kvalitete mjerenja i rezultata, dan je poseban osvrt i usporedbena analiza pojmova standardno odstupanje i srednja pogreška u skladu s međunarodnim dogovorom za iskazivanje mjerne nesigurnosti kojim je standardno odstupanje prihvaćeno kao osnovna mjera nesigurnosti rezultata.

 9. Kariološka analiza nekih populacija vrsta Iris pallida, I. illyrica i I. pseudopallida (Iridaceae)

  OpenAIRE

  Mitić, Božena

  1991-01-01

  Izvršena je kariološka analiza nekih populacija taksona Iris pallida Lam., I. illyrica Tomm. i I. pseudopallida Trinajstić. U svim slučajevima dobiven je mitotski broj kromosoma 2n = 24. Ustanovljena je morfološka varijabilnost kariotipova između istraživanih vrsta, kao i između različitih populacija vrste I. illyrica.

 10. ANALIZA IN PRIMERJAVA REŠITEV ZA UPRAVLJANJE ODNOSOV S STRANKAMI

  OpenAIRE

  Žohar, Uroš

  2010-01-01

  V diplomskem delu je predstavljen sistem za upravljanje odnosov s strankami, imenovan CRM, ter analiza in primerjava rešitev. Podrobneje je predstavljeno, kaj pomeni CRM, zakaj ga uvesti v podjetje in kakšne koristi dobimo z uvedbo le tega. Natančneje so predstavljeni koraki implementacije omenjenega sistema v podjetje, ki so sestavljeni iz analize, uvedbe in vzdrževanja, ter razlogi, zakaj je lahko uvedba neuspešna. V nadaljevanju diplomskega dela je predstavljen sistem CRM iz tehničnega...

 11. Analiza GSR čestica upotrebom elektronskog mikroskopa (SEM/EDX)

  OpenAIRE

  Mršić, Gordan; Žugaj, Saša

  2008-01-01

  Razvojem znanosti i globalnim tehnološkim napretkom upotreba suvremenih uređaja u forenzici postala je neizbježna i svakodnevna. Primjena pretražnog (skenirajućeg) elektronskog mikroskopa (SEM-a) najvažnije je unapređenje na polju forenzičkog ispitivanja vatrenog oružja od pronalaska velikog forenzičkog komparativnog mikroskopa. Analiza tragova pucanja (GSR čestica) s skenirajućim elektronskim mikroskopom i energodisperzivnim detektorom X-zraka (SEM/EDX), jedna je od najpouzdanijih metoda. An...

 12. Ples kot ustvarjalni proces in medpodročno povezovanje: analiza stanja v slovenskih vrtcih

  OpenAIRE

  Čović, Adis; Geršak, Vesna

  2015-01-01

  V prispevku je predstavljena analiza plesnega področja v slovenskih vrtcih. V raziskavi so sodelovali vzgojitelji prvega kroga izobraževanja »Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje v letih 2008– 2013« na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V raziskavi je sodelovalo 810 vzgojiteljic in vzgojiteljev iz vrtcev različnih regij Slovenije. Udeleženci izobraževanja so v anket...

 13. Utjecaj organizacijske kulture na liderstvo – analiza slučaja Crna Gora

  OpenAIRE

  Nikčević, Gordana

  2016-01-01

  Cilj ovoga rada je ispitati utjecaj organizacijske kulture na liderstvo. Pretpostavka da organizacijska kultura utječe na liderstvo podrazumijeva da dominacija različitih vrsta kultura u organizaciji implicira različite stilove liderstva. Empirijsko istraživanje obuhvatilo je uzorak od 16 poduzeća (423 zaposlenih) u Crnoj Gori koji su odgovorili na pitanja postavljena u istraživanju. Analiza dobivenih podataka je izvršena metodom Hi kvadrat testa (Chi square test). Rezultati istraživanja su p...

 14. Komparativna analiza osnovnih svojstava konstrukcijskih betona spravljenih sa različitim vrstama lakih agregata

  OpenAIRE

  Lukić, Ivan

  2015-01-01

  U disertaciji su prikazani rezultati sopstvenog eksperimentalnog istraživanja na osnovu kojih je izvršena komparativna analiza uticaja različitih vrsta lakih agregata i vrste i količine cementa na osnovna fizičko-mehanička svojstva lakoagregatnih betona. Takođe, analizirana je i mogućnost zamene dela cementa mineralnim dodacima u cilju smanjenja negativnih uticaja proizvodnje betona na životnu sredinu. Rezultati su pokazali da je primenom svih analiziranih vrsta agregata moguće dobiti konstru...

 15. EKONOMSKA ANALIZA ENOPOLNEGA SN IZOLIRANEGA PODNOŽJA VAROVALK VOH 01

  OpenAIRE

  Pogladič, Matej

  2011-01-01

  Zaščita distribucijskih transformatorjev je najpogosteje izvedena s pomočjo taljivih varovalk. Dosedanja podnožja in varovalke niso izolirane, kar predstavlja šibko točko transformatorske postaje. V diplomskem delu so predstavljene osnovne značilnosti uporabe enopolnih SN izoliranih podnožij varovalk VOH 01 in rešitev. V ekonomski analizi je opisana upravičenost podražitve zaščite transformatorja ter koristi za kupca in proizvajalca teh podnožij. Izvedena je tudi analiza praga pokritja z izra...

 16. Koliko konteksta ima u shizofreniji? Analiza diskursa osobe koja boluje od shizofrenije

  OpenAIRE

  Hitrec, Ida; Knežević, Ana; Pupovac, Milorad; Sekulić Sović, Martina; Simeon, Ivana

  2015-01-01

  Shizofreni govor manifestira deficit u upotrebi konteksta koji se očituje na semantičkoj i pragmatičkoj razini, a neki ga istraživači povezuju s halucinacijama i deluzijama. Cilj je našega istraživanja bio ukazati na doprinos lingvističkih metoda i analiza koje pružaju uvid u (dis)organizaciju diskursa u shizofreniji. U ovoj studiji slučaja osobe koja boluje od shizofrenije prikazane su jezične karakteristike koje ukazuju na poteškoće u upotrebi konteksta u izgradnji diskursa u shizof...

 17. Analiza mogućeg sudara zgrada za vrijeme zemljotresa na osnovu kompjutorske simulacije

  OpenAIRE

  Petronijević, Predrag; Zdravković, Slavko; Mladenović, Biljana; Zlatkov, Dragan; Momčilović-Petronijević, Ana

  2014-01-01

  U slučajevima kada dilatacijske razdjelnice između susjednih zgrada nisu dovoljne, za vrijeme zemljotresa sudaraju se pojedini dijelovi objekata. Pri tome dolazi do lokalnih oštećenja ili čak rušenja dijelova zgrada jer su sile udara velikog intenziteta. Da bi se to izbjeglo, treba posebnu pažnju posvetiti projektiranju aseizmičkih razdjelnica. U radu je prikazana parametarska analiza potencijalnog sudara dvije višespratne zgrade, primjenom programskog paketa SAP2000v15, s ciljem da se ispita...

 18. Planiranje i analiza toka operacija montaže u projektiranju – Dio II: Primjena

  OpenAIRE

  Sąsiadek, Michał

  2015-01-01

  U prvom je dijelu rada predstavljena metoda planiranja operacija montaže i analiza konstrukcije projektiranih dijelova proizvoda uzimajući u obzir principe "konstruiranje za montažu". U ovom se dijelu predstavlja računarski program za implementaciju te metode, a njena je primjena predstavljena na industrijskom primjeru iz stvarnog života. Prikazan je način primjene računarskog programa u svrhu izbora niza mogućih operacija montaže i odabira najprihvatljivije te primjena programa za analizu i ...

 19. MARKETINŠKA ANALIZA UPORABNIKOV STORITEV V KAVARNI MAČEK

  OpenAIRE

  Fink, Sandro

  2013-01-01

  V diplomski nalogi je obravnavana predstavitev marketinškega spleta za storitve ter marketinška analiza uporabnikov storitev v Kavarni Maček. Diplomska naloga je razdeljena na dva dela, teoretičnega in empiričnega. V teoretičnem delu smo predstavili marketinški splet in ciljno trženje ter ju podprli z analizo strokovnih virov in literature. Teoretični del je sestavljen iz uvodnega dela z opredelitvijo in opisom problema, postavitvijo raziskovalnih vprašanj in nadaljevanja, v katerem so pre...

 20. Analiza poznavanja okoljskih problemov povezanih z globalnim segrevanjem Zemlje pri učencih drugega triletja

  OpenAIRE

  Obran, Monika

  2011-01-01

  V magistrski nalogi z naslovom Analiza poznavanja okoljskih problemov povezanih z globalnim segrevanjem Zemlje pri učencih drugega triletja je predstavljeno, kako učenci drugega triletja gledajo na globalno segrevanje Zemlje. V teoretični del je vključena razlaga pojma globalnega segrevanja Zemlje, kako nastaja, kakšne so posledice, kako bi se ga dalo zmanjšati in zakaj bi bilo to dobro. Zapisano je tudi, kje in kako so okoljske vsebine vključene v učne načrte drugega triletja in kako si šole...

 1. Tehno-ekonomska analiza bubnjastih izmjenjivača topline s paralelnim zavojnim cijevima

  OpenAIRE

  Slavković, Goran; Budimir, Stevan J.; Rakonjac, Ivan M.; Jarić, Marko S.; Nikola J Budimir

  2014-01-01

  U radu su prikazani investicijski i eksploatacijski troškovi kod bubnjastih izmjenjivača topline s paralelnim zavojnim cijevima. Provedena je statistička analiza najčešće rabljenih korelacija iz otvorenih literaturnih izvora za određivanje cijena bubnjastih izmjenjivača topline s tržišnim podacima aparata s kojom je utvrđeno da pokazuju značajna odstupanja i da se ne mogu s dovoljnom pouzdanošću koristiti za navedeni tip aparata. Uspostavljena je nova korelacija za procjenu cijena aparata sa ...

 2. Gazifikatsiya biomassy i ee perspektivy dlya proizvodstva elektricheskoi energii

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vosecký, Martin; Skoblia, Sergej; Koutský, B.; Malecha, J.; Punčochář, Miroslav

  Minsk: BGTI, 2005, s. 72-78. ISBN 985-434-554-8. [Mezhudnarodnaya nauchno-tekhnichaskaya konferentsiya "Resursno- i enepgosberegayuschie tekhnologii i oborudovanie, ekologicheski bezopasnye tekhnologii". Minsk (BY), 16.11.2005-18.11.2005] R&D Projects: GA ČR(CZ) GA104/04/0829 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504 Keywords : biomass * gasification * electricity production Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering

 3. W poszukiwaniu perspektyw rozwoju - analiza strategiczna Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A.

  OpenAIRE

  Ligas, Damian; Biniecki, Piotr; Janik, Michał

  2012-01-01

  Głównym celem pracy była analiza obecnej sytuacji w firmie PKN Orlen oraz opracowanie dla niej rozwiązań przy pomocy różnych narzędzi analizy strategicznej w dwóch obszarach: - Pomysły na rozwój sieci. - Pozyskanie młodych klientów. Praca składa się z trzech głównych części – analizy głównych determinant rynku, analizy otoczenia oraz samej firmy, syntezy wniosków oraz rekomendacji. W pierwszej części pracy zostały przeanalizowane zjawiska oraz trendy wpływające na podaż, popyt oraz cenę ropy ...

 4. Powieść historyczna pod czujnym okiem cenzora – analiza tekstów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thibault Deleixhe

  2015-12-01

  Full Text Available The historic novel under the vigilance of the censor – analysis of textsThis article focuses on the relation that Jacek Bochenski’s historical novel entitled The poet Naso published in 1969 presents towards the concept of censorship. In the article the author aims at proving that the understanding of censorship by Bochenski is similar to the observations of the Hungarian essayist Mikos Haraszti. Tracking the allegoric references scattered through the novel, the author of the article reconstructs Bochenski’s reflection about this internalized censorship and checks its convergence with Haraszti’s remarks. From this exercise emerges a definition of the role of the artist that seems to be inherited from the romantic period: an artist as a person that subordinates himself unconditionally to art, and not to the temporal power. The author of the article then interrogates the respect which Bochenski has been showing to his definition in his literary work. It appears that the writer has been prone to make bigger concessions in order to soften the reception of his book by the censors than he advises his writing colleagues. However, the literary strategies deployed by Bochenski operate on two levels: creating an overall ambiguity about the guilt of its main protagonist, they tend to soften its reception by the censorship; while at the same time, rendering this overall atmosphere of ambiguity, they give a literary form to the spectral character of the guilt of the artist, who – as in Ovidius’ case – is permanently accountable for what he has not yet done in the building of communism. Powieść historyczna pod czujnym okiem cenzora – analiza tekstówArtykuł poświęcony jest  powieści historycznej Jacka Bocheńskiego pt. Nazo poeta z roku 1969 i jego rozumieniu pojęcia cenzury uwewnętrznionej. Autor artkułu udowadnia, że ujęcie problemu cenzury przez Bocheńskiego jest zbliżone do konstatacji węgierskiego eseisty Mikl

 5. PEDAGOŠKI PRISTOP MARIE MONTESSORI: PRIMERJALNA ANALIZA UČNEGA KONTEKSTA V SLOVENSKIH ŠOLAH

  OpenAIRE

  Orel, Erika

  2010-01-01

  V ospredju diplomske naloge z naslovom Pedagoški pristop Marie Montessori: Primerjalna analiza učnega konteksta v slovenskih šolah so pogledi na izobraževanje, ki jih je zasnovala doktorica Maria Montessori ob začetku revolucije izobraževanja. Cilj empiričnega dela je bil ugotoviti, ali so se zamisli Marie Montessori o novi podobi šole uveljavile tudi v današnjih javnih šolah in ne samo v osnovnih šolah Marie Montessori. Okolje, v našem primeru učilnica, postaja vedno bolj prilagojeno starost...

 6. PARAMETARSKA ANALIZA UTJECAJA POGONSKIH UVJETA I GEOMETRIJSKIH PARAMETARA NA IZMJENU TOPLINE U CIJEVNOM IZMJENJIVAČU TOPLINE S PRSTENASTIM LAMELAMA

  OpenAIRE

  SENČIĆ, Tomislav; TRP, Anica; Lenić, Kristian

  2009-01-01

  U radu je opisana trodimenzijska numerička analiza laminarnog strujanja fluida i izmjene topline u cijevnom izmjenjivaču topline s prstenastim lamelama. Definirani numerički postupak provjeren je usporedbom s objavljenim numeričkim i eksperimentalnim rezultatima i uočeno je njihovo dobro slaganje. Niz numeričkih proračuna izvršen je s ciljem analize utjecaja različitih pogonskih i geometrijskih parametara na polja brzina i temperatura te na vrijednosti prosječnih koeficijenata prijelaza topli...

 7. FINANČNA ANALIZA PRI OBVLADOVANJU KREDITNEGA TVEGANJA NA PRIMERU MEDNARODNE FINANČNE INŠTITUCIJE

  OpenAIRE

  Divković, Zorica

  2009-01-01

  Kreditna dejavnost bank je povezana s tveganjem, da kredit ne bo vrnjen in da obresti po kreditu ne bodo poplačane. To tveganje je lahko večje ali manjše glede na boniteto posojilojemalca oz. glede na obseg kredita. Kakovostna analiza kreditne sposobnosti je temelj uspešnega obvladovanja omenjenega tveganja. Banka mora pred odobritvijo vsake naložbe oceniti, koliko je komitent sposoben izpolnjevati obveznosti do banke. Tudi na praktičnem primeru skupine Istrabenz smo lahko videli, kako pomemb...

 8. Usporedna analiza rumunjskog zakona o seizmičkom ocjenjivanju usklađenog sa zahtjevima EU

  OpenAIRE

  Iolanda-Gabriela CRAIFALEANU; Tănase, Florenţa-Nicoleta

  2014-01-01

  U radu se prikazuje tehnička usporedna analiza rumunjskog propisa o ocjenjivanju potresne otpornosti, usklađenog sa zahtjevima EU, u usporedbi s odgovarajućim normama koji su na snazi u Europi i SAD-u, s namjerom da se ustanove mogućnosti daljnjeg razvoja tog propisa. Postupci uspoređivanja ilustrirani su paralelnim ocjenjivanjem seizmičke otpornosti koje je provedeno, u skladu s analiziranim propisima, na armiranobetonskoj okvirnoj konstrukciji usklađenoj s tipologijama građenja koje se kori...

 9. Analiza proračuna učinka dozera pri gravitacijskom transportu na površinskim kopovima

  OpenAIRE

  Klanfar, Mario; Kujundžić, Trpimir; Vrkljan, Darko

  2014-01-01

  Analiza točnosti i primjenjivosti proračuna učinka dozera, pri gravitacijskom transportu otkrivke na površinskom kopu, provedena je usporedbom računskih vrijednosti dobivenih prema teoretskim obrascima i rezultatima terenskih mjerenja. Mjerene su i uspoređene vrijednosti obujma vučne prizme i brzine kretanja dozera, koji su osnovni faktori za određivanje učinka stroja, u uvjetima iste duljine transporta. Uočena su znatna odstupanja računski određenih učinaka dozera u odnosu na izmjerene u stv...

 10. ŽENSKA PODOBA: PSIHOLOŠKO – SOCIOLOŠKA ANALIZA ŽENSKE PODOBE V TISKANIH MEDIJIH

  OpenAIRE

  Šlihthuber, Katja

  2013-01-01

  Diplomsko delo ŽENSKA PODOBA: psihološko – sociološka analiza podobe v tiskanih medijih zajema spoznanja o ženski podobi in njenem pojavljanju v tiskanih periodičnih medijih. Rdeča nit naloge je žensko telo in celostna podoba, pri čemer smo se dotaknili same definicije ženskega telesa in lepote s sociološkega vidika ter teoretična znanja navezali na prezentacijo ženske podobe v ženskih in moških revijah na slovenskem medijskem trgu. Teoretični del pojasnjuje odnose družbe do ženskega telesa i...

 11. ANALIZA SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA

  OpenAIRE

  Rusjan, Aleksandra

  2012-01-01

  Slovensko inovativno okolje predstavljajo podjetniški in univerzitetni inkubatorji ter tehnološki parki, ki spodbujajo nastajanje novih podjetij. Magistrska naloga prikazuje analizo inkubatorjev in tehnoloških parkov Slovenije, ki so v Združenju inkubatorjev in tehnoloških parkov. Postopek analize in pregleda ponudbe, storitev, ugodnosti ter kasneje izbire primernega tehnološkega parka ali inkubatorja je zamuden

 12. Analiza logistike v Sloveniji

  OpenAIRE

  Sehur, Mojca

  2016-01-01

  Ekonomska moč države se izraža skozi stopnjo razvitosti njenih logističnih sistemov. Mednarodna trgovina znatno generira gospodarsko rast, pri tem pa dobra razvitost prometne infrastrukture omogoča boljši dostop do novih trgov. Za Slovenijo, ki je izrazito odprto gospodarstvo, je ključnega pomena, da ne bomo zaostali v razvoju cestne in železniške infrastrukture v primerjavi s sosednjimi državami, s katerimi opravimo večji del blagovne menjave. Za pretok blaga iz oddaljneih držav mmoramo nepr...

 13. Analiza amok situacij

  OpenAIRE

  Planinšič, Polonca

  2015-01-01

  Amok situacijo je prvi zaznal kapitan Cook. V Maleziji je opazil motene osebe, ki so se začele obnašati nasilno brez razloga ter ubijati ljudi in živali v agresivnem napadu. Zaradi tamkajšnje kulture so menili, da je amok kulturno pogojen. Amok situacija je tako v razvite države prišla neopazno. Beseda amok izvira iz malajske besede, ki pomeni blazno, nasilno in brezupno dejanje. To dejanje je naključno, namerno in destruktivno morilsko vedenje, ki mu sledita amnezija in izčrpanost. Najv...

 14. KVALITATIVNA ANALIZA ISKUSTVA UDOMITELJA

  OpenAIRE

  Kletečki Radović, Marijana; Kregar Orešković, Klaudija

  2005-01-01

  U Hrvatskoj udomiteljstvo ima relativno dugu tradiciju, no rijetka su istraživanja udomiteljstva, kako ona usmjerena na učinke boravka djece u udomiteljskim obiteljima, tako i ona usmjerena na udomitelje. U ovom radu prikazani su rezultati kvalitativne analize intervjua udomitelja (N=76) koji se odnose na njihovo iskustvo u udomljavanju. Postupak kvalitativne analize proveden je u šest koraka: 1. uređenje empirijske građe, 2. određivanje jedinice kodiranja, 3. otvoreno kodiranje, 4. izbor i d...

 15. ANALIZA ZADOVOLJSTVA HOTELSKIH GOSTOV

  OpenAIRE

  Mahne, Anja

  2013-01-01

  Storitvena podjetja se morajo zavedati pomena zadovoljstva v sodobnem času. Vedno več podjetij se nagiba k temu, a niso prepričana kako se lotiti tematike in kako ukrepati, zato najemajo zunanje izvajalce za raziskavo, ki pa niso povsem seznanjeni s problematiko dotičnega podjetja. Raziskava zadovoljstva odjemalcev je nujna, saj se drugače podjetje ne bo zavedalo problemov, in tako bo upad odjemalcev njihovih storitev. Raziskava zadovoljstva odjemalcev je potekala v hotelu City v Krškem. ...

 16. Analiza odrskega govora

  OpenAIRE

  Žavbi Milojević, Nina

  2015-01-01

  V prispevku proučujem proces nastanka uprizoritvenega besedila, ki se do določene mere razlikuje od dramske prodloge zaradi dramaturških črt, dopisovanja besedila in spreminjanja jezikovne zvrstnosti. Predvsem se osredotočam na odrski govor posameznega igralca, ki s prozodičnimi sredstvi (intonacija, register, barva glasu, premori, glasnost, hitrost govora, govorne modulacije), mimiko in gestiko ustvarjalno oblikuje posamezno vlogo.

 17. Analiza svojstava procjednog betona

  OpenAIRE

  Mahalingam, Rama; Vaithiyalingam Mahalingam, Shanthi

  2016-01-01

  U radu se analiziraju svojstva procjednog betona poput tlačne čvrstoće, vlačne čvrstoće cijepanjem, vlačne čvrstoće savijanjem, poroznosti i propusnosti, i to za dvije frakcije agregata i za različite udjele agregata i cementa. Iako se pokazalo da se s višim udjelom cementa postižu bolji rezultati u pogledu čvrstoće, na taj se način dobivaju niže vrijednosti poroznosti i propusnosti. Ocjenjuje se i odnos između poroznosti, propusnosti i tlačne čvrstoće procjednog betona za različite veličine ...

 18. Analiza peptida iz hrane

  OpenAIRE

  Minkiewicz, Piotr; Dziuba, Jerzy; Darewicz, Małgorzata; Iwaniak, Anna; Dziuba, Marta; Nałeçz, Dorota

  2008-01-01

  Ovaj revijalni prikaz razmatra definiciju pojma „food peptidomics“, tj. istraživanje peptida iz hrane i njihovu ulogu u prehrambenoj tehnologiji i nutricionizmu. Slično živim organizmima, „peptidome“ hrane obuhvaća sve peptide u prehrambenom proizvodu ili sirovini, a i one proizvedene tijekom prerade i/ili njihova skladištenja. Ova grana znanosti obuhvaća istraživanje podrijetla peptida, dinamičnosti njihove promjene pri preradi i/ili skladištenju, utjecaja peptida, njihova sastava i promjene...

 19. ANALIZA COMPARATIVĂ A UNOR PARAMETRI DIN SEDIMENTUL URINAR LA SUBIECŢI DE SEX FEMININ ŞI MASCULIN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MARIOARA NICOLETA FILIMON

  2009-01-01

  Full Text Available Examinarea sedimentului urinar este necesară în oferirea de informaţii despre buna funcţionare a rinichilor, a întregului organism şi în depistarea posibilelor afecţiuni renale. S-a luat în studiu un lot de 129 subiecţi de sex faminin (83 şi masculin (46, la care li s-a determinat numărul de hematii, leucocite şi celule epiteliale din sedimentul urinar. Valorile obţinute au fost prelucrate statistic cu ajutorul programului statistic Minitab pentru a putea stabili daca exista sau nu diferenţe la cele 2 lotuir de subiecţi analizaţi. Numărul de hematii şi leucocite din sedimentul urinar al subiecţilor testaţi nu prezintă diferenţe semnificative la subiecţii de sex masculin şi feminin, pe când numărul celulelor epiteliale înregistrează diferenţe foarte semnificative la cele 2 sexe cu valori mai mari în cazul subiecţilor de sex feminin. Incidenţa leucocitelor în sedimentul urinar ala subiecţilor de sex masculin este mai mare decât la cei de sex feminin, la care predomină celulele epiteliale. Valoarea crescută a numărului de leucocite şi prezenţa florei bacteriene în sedimentul urinar la subiecţii de sex feminin şi masculin testaţi indică infecţii urinare.

 20. Dilatrometrijska i analiza tvrdoće čelika C45 popuštanog uz različite brzine zagrijavanja

  OpenAIRE

  J. Winczek; A. Kulawik

  2012-01-01

  Modeliranje tehnološkog procesa toplinske obrade ili zagrijavanja, uključivo višedjelne izvore prijelaza topline, zahtijeva razmatranje fenomena toplinske obrade popuštanje. U radu su prezentirani rezultati popuštanja tvrdoće zakaljenog čelika C45. Analiza utjecaja brzine zagrijavanja na kinetiku procesa je determinirana dilatometrijskim krivuljama. Procijenjeni su kvantitativni transformacijski izrazi i koefi cijent toplinskog širenja kaljenih i propuštenih struktura (austenit, perlit, merte...

 1. Analiza intervencijskih kardioloških zahvata u Hrvatskoj od 2010. do 2014. godine: ususret uvođenju nacionalnog registra.

  OpenAIRE

  Lukenda, Josip; Starčević, Boris; Delić Brkljačić, Diana; Biloglav, Zrinka

  2016-01-01

  Iako intervencijska kardiologija u Hrvatskoj unatrag dvaju desetljeća bilježi napredak, ne nalazimo analizu broja intervencijskih kardioloških zahvata na nacionalnoj razini. Cilj je rada bila analiza broja koronarnih angiografija (CA) i perkutanih koronarnih intervencija (PCI) u razdoblju od 2010. do 2014. godine. Analizirani su dijagnostičko-terapijski postupci iz računa hospitaliziranih bolesnika u Hrvatskoj koji se odnose na CA i PCI u 13 hrvatskih centara. U promatranom je razdoblju prosj...

 2. Analiza metodologije za ispitivanje kemijske stabilnosti baruta i raketnih goriva / The analysis of methodology for investigation of chemical stability of propellants

  OpenAIRE

  Radun Jeremić; Luka Grbović

  2006-01-01

  Kao i sve energetske supstance, baruti i raketna goriva su termodinamički nestabilni, zbog čega, tokom skladištenja, dolazi do njihove kemijske dekompozicije (starenja). Proces starenja dovodi do promene njihovih funkcionalnih karakteristika, i do smanjenja sigurnosti u toku skladištenja zbog potencijalne opasnosti od samozapaljenja. U raduje objašnjen mehanizam dekonpozicije nitroestara i fenomen kemijske stabilnosti baruta i raketnih goriva. Izvršena je komparativna analiza naše i NATO meto...

 3. High-temperature materials for MHD installations. Vysokotemperaturnye materialy dlya MGD-ustanovok

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rekov, A.I.; Romanov, A.I. (eds.)

  1977-01-01

  The collection of articles was compiled on the basis of papers presented at the All-Union Conference on materials for MHD Installations in 1972. The collection also contains several articles which give results of studies made in 1973--1974. The articles are concerned with the development and investigation of high-temperature non-metallic materials (ceramic oxides, cermets, fire-resistant concrete, etc.) for various thermal units of a MHD installation (channel, combustion chamber, paragenerator, and others). Particular attention was given to the problem of electron and electric-insulation materials of the MHD-generator's channel. An examination is made of the physico-chemical aspects of producing materials and data are presented on studies of their composition and structure, and descriptions are given of the methods and research results from studies on thermo-mechanical strength, thermal and erosion resistance, electroconductivity, thermoemission, thermal conductivity, chemical resistance, and other properties of materials. The behavior of those materials was also tested in various MHD machines (U-02, U-25, and others). The collection is intended for specialists in the area of making and investigating materials for operating at high temperatures and in aggressive media.

 4. Analiza pojavljivanja ključnih riječi u specifičnim dijelovima članaka - koncept i prva implementacija

  OpenAIRE

  Horvat, Tomislav; Havaš, Ladislav; Logožar, Robert

  2014-01-01

  Autori predstavljaju koncept i implementaciju analize pojavljivanja ključnih riječi koja se temelji na zasebnom brojanju (ključnih) riječi u četiri glavna dijela znanstvenih i inih članaka: njihovom naslovu—iza kojeg slijedi lista autora, sažetku, listi ključnih riječi i glavnom dijelu teksta. Također, ova je analiza zamišljena za primjenu na više od jednog članka odjednom. Kao takva ona može poslužiti istraživačima, piscima, urednicima i drugima za pregledavanje i statističku obradu članaka....

 5. Analiza metodologije za ispitivanje kemijske stabilnosti baruta i raketnih goriva / The analysis of methodology for investigation of chemical stability of propellants

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radun Jeremić

  2006-10-01

  Full Text Available Kao i sve energetske supstance, baruti i raketna goriva su termodinamički nestabilni, zbog čega, tokom skladištenja, dolazi do njihove kemijske dekompozicije (starenja. Proces starenja dovodi do promene njihovih funkcionalnih karakteristika, i do smanjenja sigurnosti u toku skladištenja zbog potencijalne opasnosti od samozapaljenja. U raduje objašnjen mehanizam dekonpozicije nitroestara i fenomen kemijske stabilnosti baruta i raketnih goriva. Izvršena je komparativna analiza naše i NATO metodologije za kontrolu kemijske stabilnosti, a posebno su navedeni uočeni nedostaci u dosadašnjoj primeni standarda SNO 8069/91. Kao optimalno rešenje ovog problema predloženo je prihvatanje odgovarajućih STANAG standarda koji regulišu ovu problematiku. / As the other energetic substances, propellants are thermodynamically unstable. Thereby, during storing, they undergo chemical decomposition process (aging. Aging process are cause changing their functional properties and decreasing safe during storage because of potential hazard from self ignition. The decomposition mechanism of nitro esters and chemical stability phenomena of propellants are shortly discussed in these papers. The compared analysis of domestic and NATO methodology for investigation of chemical stability is realized. The observed deficiencies in up to now application of standard SNO 8069/91 are specially mentioned. As optimal solution of this problem it is supposed to accept corresponding STANAG standards that regulate this problematic.

 6. Analiza kontinualnih frekvencijski modulisanih radarskih signala primenom vremensko-frekvencijskih transformacija i korelacionih tehnika / FMCW radar signal analysis by time-frequency representations and correlation techniques

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Slobodan Simić

  2007-10-01

  Full Text Available U radu su analizirana dva metoda za detekciju i procenu parametara radarskih signala s malom verovatnoćom presretanja, pri čemu ne postoji saradnja između prijemnika i predajnika. Prvi algoritam čini analiza signala pomoću vremensko-frekvencijskih transformacija zajedno sa tehnikama za prepoznavanje oblika. U osnovi drugog algoritma detekcije je procena periodične autokorelacione funkcije. Analizirani su kontinualni frekvencijski modulisani radarski signali (FMCW, često primenjivani u radarima s malom verovatnoćom presretanja. Korišćeni su test-signali, dobijeni eksperimentalnim putem. Realizovan je eksperiment s realnim predajnikom i prijemnikom FMCW signala, a rezultati obrade primljenih signala prikazani su u radu. / Two LPI signal detection and parameter estimation methods are analyzed in a non-cooperative context. The first method is based on the time-frequency signal analysis along with pattern recognition techniques. The second one is based on the estimation of a periodic autocorrelation function. Frequency modulation continuous wave (FMCW signals are analyzed as a class of waveforms often used in LPI radars. Experimentally obtained signals are used in tests. An experiment with a real FMCW signal transceiver and a receiver is carried out and the obtained signal analysis results are presented.

 7. Utylitaryzm - doktrynalna analiza ewolucji nurtu

  OpenAIRE

  Górecki, Olgierd

  2011-01-01

  Utilitarianism as innovatory and original stream of ethical and political thought enrich philosophical discourse of last three centuries. Utilitarian thinkers pointed out that maximization of pleasure correlated with minimization of pain is correct way to create objective catalog of rules or behaviors which application resulted in formation of the highest utility, good for an individual and good for a society. From methodological point of view there are differences between utilitaria...

 8. ANALIZA SONČNIH MODULOV

  OpenAIRE

  Rižnik, Karel

  2010-01-01

  S hitrim razvojem fotonapetostnih tehnologij, ki po definiciji pomenijo skupino vseh naprav in posameznih enot, ki so potrebne za pravilno delovanje celotnega fotonapetostnega sistema, so nastali tudi standardi, ki jih proizvajalci morajo upoštevati. Če se omejimo zgolj na fotonapetostne module, proizvajalec poda tehnične podatke kot so: vršna moč, napetost pri vršni moči, tok pri vršni moči, napetost odprtih sponk in tok kratkega stika. V tehnični dokumentaciji proizvajalci podajajo tudi U-I...

 9. A comparative analysis of Serbian phonemes: Linear and non-linear models/Uporedna analiza fonema srpskog jezika: linearni i nelinearni modeli

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danijela D. Protić

  2014-10-01

  Full Text Available This paper presents the results of a comparative analysis of Serbian phonemes. The characteristics of vowels are quasi-periodicity and clearly visible formants. Non-vowels are short-term quasi-periodical signals having a low power excitation signal. For the purpose of this work, speech production systems were modelled with linear AR models and the corresponding non-linear models, based feed-forward neural networks with one hidden-layer. Sum squared error minimization as well as the back-propagation algorithm were used to train models. The selection of the optimal model was based on two stopping criteria: the normalized mean squares test error and the final prediction error. The Levenberg-Marquart method was used for the Hessian matrix calculation. The Optimal Brain Surgeon method was used for pruning. The generalization properties, based on the time-domain and signal spectra of outputs at hidden-layer neurons, are presented. / U radu je prikazana analiza karakteristika vokala i nevokala srpskog jezika. Vokale karakteriše kvaziperiodičnost i spektar snage signala sa dobro uočljivim formantima. Nevokale karakteriše kratkotrajna kvaziperiodičnost i mala snaga pobudnog signala. Vokali i nevokali modelovani su linearnim AR modelima i odgovarajućim nelinearnim modelima koji su generisani kao feed-forward neuronska mreža sa jednim skrivenim slojem. U procesu modelovanja korišćena je minimizacija srednje kvadratne greške sa propagacijom unazad, a kriterijum izbora optimalnog modela jeste zaustavljanje obučavanja, kada normalizovana srednja kvadratna test greška ili finalna greška predikcije dostignu minimalnu vrednost. LM metod korišćen je za proračun inverzne Hessianove matrice, a za pruning je upotrebljen Optimal Brain Surgeon. Prikazana su generalizaciona svojstva signala u vremenskom i frekvencijskom domenu, a kroskorelacionom analizom utvrđen je odnos signala na izlazima neurona skrivenog sloja.

 10. Analiza primene IMM algoritma za praćenje manevrišućih ciljeva / Analysis of IMM algorithm for maneuvering target tracking

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zvonko Radosavljević

  2005-05-01

  Full Text Available U radu je analizirana primena IMM algoritma sa tri modela Kalmanovih filtara, za praćenje cilja pomoću osmatračkog radara. Prvi Kalmanov filtar podešen je da prati ciljeve koji se kreću po pravolinijskoj trajektoriji bez ubrzanja, drugi prati ciljeve koji se kreću ubrzano i vrše blag manevar, a treći je namenjen za praćenje ciljeva koji se kreću ubrzano i vrše oštar manevar. Dat je opis algoritma kao i vrednosti odgovarajućih parametara i matrica prelaza za Kalmanove filtre, kao i uporedna analiza algoritma u odnosu na standardan Kalmanov filtar šestog reda. Prikazani rezultati srednje kvadratne greške praćenja po x i у koordinati pokazuju opravdanost izbora predložene metode praćenja. / This paper considers comparative analysis the problem of maneuvering target tracking to IMM algorithm with 3 standard Kalman filters and same standard Kalman filter 6. order, using data from TWS radar. The first Kalman filter from IMM algorithms is tuned for tracking of target moving along the rectilinear trajectory -without acceleration, the second tracks the targets with acceleration and gentle maneuver, and the third Kalman filter tracks the target with acceleration and sharp maneuver. The mathematical model of algorithm and values of appropriate parameters and Kalman filter matrices, are presented. The results of RMSE of tracking in x and у coordinates, show the validity of the proposed method.

 11. Analiza Wyników w Skokach Lekkoatletycznych Mężczyzn na Halowych Mistrzostwach Świata w Latach 1985-2006 = Analysis of Performance in Athletics Jumping Men on the Indoor World Championships in Years 1985-2006

  OpenAIRE

  Mikołajczyk, Janusz; Byzdra, Krzysztof; Piątek, Mirosław; Kamrowska-Nowak, Maria; Stępniak, Robert

  2015-01-01

  Mikołajczyk Janusz, Byzdra Krzysztof, Piątek Mirosław, Kamrowska-Nowak Maria, Stępniak Robert. Analiza Wyników w Skokach Lekkoatletycznych Mężczyzn na Halowych Mistrzostwach Świata w Latach 1985-2006 = Analysis of Performance in Athletics Jumping Men on the Indoor World Championships in Years 1985-2006. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(12):386-408. ISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.35514 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%281...

 12. Isledovanie nanochastits, prednaznachenykh dlya adresnoy dostavki lekarstv metodami malouglovogo sinkhrotronogo isledovania i raseyaniya neutronov. Vnutrenaya struktura i funktsional'nost'

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Filippov, Sergey K.; Chytil, Petr; Konarev, P.; Papadakis, K. M.; Radulesku, A.; Pleštil, Josef; Štěpánek, Petr; Etrych, Tomáš; Ulbrich, Karel; Svergun, D.

  Gatchina : National Research Centre "Kurchatov Institute", Petersburg Nuclear Physics Institute B. P. Konstantinov, 2014. s. 72. [Meetings and Youth Conference on Neutron Scattering and Synchrotron Radiation in Condesed Matter (NSSR-CM-2014). 27.10.2014-31.10.2014, St. Petersburg] R&D Projects: GA ČR GAP108/12/0640 Institutional support: RVO:61389013 Keywords : nanoparticles * SAXS * SANS Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry

 13. Analiza efektywności systemu motywacyjnego i oceniania pracowników Banku Spółdzielczego w Starym Sączu w oparciu o metodę WIGOR

  OpenAIRE

  Śmierciak, Sabina

  2014-01-01

  Niniejsza praca prezentuje rozważania dotyczące kwestii związanych z motywowaniem i kształtowaniem wysokiego poziomu zaangażowania w pracę oparte o różnorodną literaturę z zakresu zarządzania, a także wyniki badań empirycznych systemu motywowania i oceniania w Banku Spółdzielczym w Starym Sączu. Najważniejszym aspektem poznawczym pracy jest szczegółowa analiza czynników determinujących zaangażowanie w pracę oraz określenie podstawowych elementów skutecznego systemu motywacyjnego. Analizując z...

 14. ANALIZA KOMUNIKACIJSKIH PROTOKOLOV NA PLATFORMI ARM

  OpenAIRE

  Vegan, Janez

  2015-01-01

  Magistrsko delo obravnava zajem, analizo in prikaz signalov različnih komunikacijskih protokolov v realnem času. Podrobno so predstavljena strojna in programska oprema ter razvojna okolja, s pomočjo katerih smo realizirali sistem za analizo protokolov. V okviru magistrskega dela smo razvili program za platformo ARM, ki na LCD-zaslonu v realnem času prikazuje vsebino zajetih podatkov po protokolih IR (SIRC, NEC, RC6), I2C, SPI in UART. Razvili smo tudi program za stm32F100, ki oddaja v protoko...

 15. EKSPERIMENTALNA ANALIZA VIBRACIJ NA PRALNI GRUPI

  OpenAIRE

  Kozel, Rok

  2012-01-01

  Diplomsko delo se ukvarja z vibracijami pralnega stroja. Eksperimentalno analizo smo opravili na laboratorijskem preizkuševališču, kjer je pralna grupa obešena na namenskem ogrodju. Na pralni grupi sta nameščena pospeškomera ADXL345, ki sta s serijsko SPI komunikacijo povezana z NI PXI-7841R karto. NI PXI-7841R karta je v ohišju NI PXI 1003 in je povezana z računalnikom. Pralna grupa je opremljena tudi z BLAC motorjem, s katerim operira razvojna plošča NEXYS 2. Vse skupaj nadziramo preko raču...

 16. ANALIZA CONTULUI PROFIT ŞI PIERDERE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Willi Pavaloaia

  2006-05-01

  Full Text Available The rich informational fund of the financial reports makes them known, both nationally and internationally, as basic instruments of management at all organizatory levels. The profit and loss account is part of the financial annual reports, is a synthesis accounting document that shows the result of the enterprise activity and thus measures the firm’s performance during a period. The users of the information offered by this financial report are: the investors (present and potential shareholders, managers, financial creditors, clients, the state, the public, the financial analysts etc.

 17. Analiza vsebin spletnih strani petih mariborskih hotelov

  OpenAIRE

  Lesar, Andrej

  2016-01-01

  Razvoj interneta in z njim povezane nove tehnološke možnosti imajo velik vpliv v vseh gospodarskih panogah, kar velja tudi za turizem. Spletna stran hotela je ena izmed najpogostejših, a hkrati tudi najpomembnejših oblik prisotnosti samega hotela na spletu. Za uspešno poslovanje je potrebno internet poznati in ga razumeti kot komunikacijsko, distribucijsko in prodajno orodje. V diplomskem delu sem analiziral spletne strani petih mariborskih hotelov (Draš, City, Piramida, Betnava, Habakuk),...

 18. ANALIZA PONUDBE STORITEV V BIOTERMAH MALA NEDELJA

  OpenAIRE

  Orešnik, Tamara

  2016-01-01

  V diplomski nalogi obravnavam termalni turizem. Potrebe turistov se spreminjajo, zato morajo terme slediti sodobnim trendom in svojo ponudbo prilagajati zahtevam vseh generacij obiskovalcev in gostov. Potrebna je stalna skrb za izboljšanje kakovosti storitev. V glavnem delu naloge predstavim ponudbo storitev Bioterm Mala Nedelja. Terme ponujajo oddih v naravi, zdravilno termalno vodo, domačo hrano in storitve dobrega počutja. Posebej analiziram ponudbo storitev term in njihovo kakovost. N...

 19. PRIMERJALNA ANALIZA SPLETNIH STRANI SLOVENSKIH BORZNIH HIŠ

  OpenAIRE

  Bratkovič, Jožica

  2009-01-01

  Dandanes je čas zelo dragocen, hiter dostop do informacij je ključnega pomena. Hiter razvoj informacijske tehnologije in širitve možnosti njihove uporabe podjetja s pridom izkoriščajo in svoje poslovanje razvijajo ter dopolnjujejo. Elektronsko poslovanje je tako postalo ključni dejavnik za uspeh podjetja. Potenciali za razvoj se kažejo na področju vrednostnih papirjev. Ljubljanska borza vrednostnih papirjev uspešno že od leta 1995 posluje elektronsko z lastnimi tehnološkimi rešitvami. Vsak...

 20. ANALIZA KAKOVOSTI STORITEV HOTELA IN ZADOVOLJSTVO GOSTOV

  OpenAIRE

  Sabo Turner, Tanisa

  2011-01-01

  V današnjem času postaja poslovno okolje za organizacije čedalje bolj tekmovalno in agresivno, zato predstavlja kakovost storitev ključno sestavino za konkurenčnost. Le s kakovostnimi storitvami organizacije zadovoljujejo odjemalčeva pričakovanja. Zelo pomembno je spremljanje potreb, pričakovanj ter želja odjemalcev, saj lahko organizacije na podlagi rezultatov oblikujejo ali izboljšajo ponudbo ter zadovoljijo odjemalca. V diplomskem seminarju sem želela izmeriti ter analizirati zadovoljst...

 1. ANALIZA RADIJSKEGA OGLAŠEVANJA V SLOVENIJI

  OpenAIRE

  Huzjan, Jelena

  2015-01-01

  Večina radijskih postaj glavnino finančnih sredstev, potrebnih za preživetje in uspešno poslovanje, pridobiva s prodajo radijskega oglasnega prostora. To zahteva proaktivno delovanje radijske postaje in aktivno trženje oglasnega prostora. Da bi bil lahko proces trženja kar se da uspešen, je nujno poznavanje razmer na področju medijev, aktualnega stanja na trgu ter upoštevanje velikega števila vplivnih dejavnikov. Zaradi tega je bil cilj magistrskega dela raziskati globalne trende na podro...

 2. Analiza poslovanja na kmetiji s prirejo mleka

  OpenAIRE

  Polh, Mihela

  2012-01-01

  Cilj raziskave je analizirati poslovanje na izbrani kmetiji, ki se ukvarja s prirejo mleka, in nadalje ocena ekonomske upravičenosti prireje mleka v letu 2010. Za oceno ekonomske upravičenosti prireje mleka na kmetiji smo razvili tehnološko-ekonomski simulacijski model s pripadajočimi podmodeli. Za kmetijsko proizvodnjo smo ocenjevali pomembnejše ekonomske parametre, kot so koeficient ekonomičnosti (Ke), lastno ceno (LC), finančni rezultat (FR) in prihodek (SP). Rezultati ekonomske analize pr...

 3. ANALIZA GOSPODARJENJA Z NENEVARNIMI ODPADKI V SLOVENIJI

  OpenAIRE

  Fece, Janez

  2014-01-01

  Diplomsko delo zajema predstavitev zakonodaje na področju ravnanja z odpadki v EU in Sloveniji. Podane so vrste in količine nastalih odpadkov in njihova obdelava. Opisana je sprejeta strategija ravnanja s komunalnimi odpadki v Sloveniji do leta 2020, s poudarkom na termični obdelavi. Predstavljen je vpliv vsebnosti vlage na kalorično vrednost trdega goriva pridobljenega iz komunalnih odpadkov in koliko energije bi bilo mogoče pridobiti pri iz tovrstnih odpadkov v termoenergetski obdelavi v Te...

 4. Ekonomska analiza razvoja rumunjske crne metalurgije

  OpenAIRE

  I. Bostan; M. Onofrei

  2012-01-01

  Crna metalurgija je tradicionalna djelatnost i veoma je značajna za nacionalno gospodarstvo. Rumunjska je prošla kroz sve faze predviđene za preustroj te industrije sukladno odredbama Odluke Europskog vijeća (1999/582/EZ) u svezi s partnerstvom za zajedništvo EU, što je obuhvaćalo i posebno poglavlje o crnoj metalurgiji, te sukladno odredbama Protokola br. 2 (EZUČ – Europska zajednica za ugljen i čelik) kao i drugim značajnim naknadno donesenim normativnim aktima, Nakon obavljena preustroja –...

 5. PRIMERJALNA ANALIZA WELLNESS PONUDBE DVOJE HOTELOV

  OpenAIRE

  Planšak, Maja

  2010-01-01

  V uvodnem delu diplomske naloge smo opredelili problem, ki ga bomo raziskali ter namen, cilje in trditve, katere bomo skozi raziskavo skušali doseči. Opredelili smo prav tako predpostavke in omejitve, ki smo jih upoštevali pri raziskavi. V drugem poglavju smo opredelili wellness kot pomembno prvino v hotelski ponudbi, opisali smo kakšna je vloga in pomen wellnessa. Opredelili smo tudi temeljne sestavine wellnessa, katere smo tudi podrobneje opisali. V tretjem poglavju smo predstavili ...

 6. PRIMERJALNA ANALIZA SPLETNIH STRANI OBČIN

  OpenAIRE

  Zlodej, Simona

  2011-01-01

  Z razvojem in z dostopnostjo sodobne spletne tehnologije so občine pričele preko spleta vzpostavljati demokratični dialog z občani. Vedno pogosteje se predstavljajo na svojih spletnih straneh ali preko svojih »občinskih portalov«, na katerih skušajo ponujati najrazličnejše informacije in storitve, vezane na svojo dejavnost, kažejo pa se tudi zametki elektronskih storitev. Elektronsko poslovanje pomeni poslovati elektronsko oz. s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Elektronsk...

 7. ANALIZA ZAPOSLITVENIH RAZGOVOROV V GRADBENEM PODJETJU X

  OpenAIRE

  Frkat, Lidija

  2012-01-01

  Pridobivanje zaposlenih je zahteven in dolgotrajen proces, za katerega porabimo veliko časa. Zaposleni so tisti, ki podjetju dajejo vrednost, kakovost in ugled. Pomembno je, da imamo pravi kader na pravem delovnem mestu, kajti samo tako bo podjetje delovalo rentabilno in bo na trgu konkurenčno. V današnjem času moramo biti pri iskanju novega kadra pozorni na to, da izberemo tistega, ki ima zahtevano izobrazbo in izkušnje, saj bomo le-tako dobili ustrezen kader. V prvem delu diplomske nal...

 8. PRIMERJALNA ANALIZA SPLETNIH MEST SPLETNIH KNJIGARN

  OpenAIRE

  Višnar, Nina

  2013-01-01

  Kadar govorimo o spletnem trgovanju, imamo v mislih nakupovanje na spletnih dražbah ali v spletnih trgovinah. Število spletnih trgovin v zadnjem času raste, poznamo pa trgovine, ki obstajajo samo na spletu in trgovine, ki obstajajo tudi kot klasične prodajalne. Zavedati se moramo, da spletne trgovine ne prinašajo zgolj samo prednosti, ampak tudi nekaj slabosti. S kakovostnim spletnim mestom lahko male spletne trgovine konkurirajo velikim, že uveljavljenim trgovcem. Tudi spletne knjigarne za s...

 9. Medierea la distanta. Analiza cadrului legislativ local

  OpenAIRE

  Gabriel - Cristian Constantinescu

  2014-01-01

  Remote Mediation implies that at least one of the parties participating at the mediation (the parties in dispute and/or the mediator) to be assisted by a remote communication technology. Currently, there is no specific regulation for the remote mediation in Romania, but it can find legal framework for it in the Romanian Civil Code and the special laws, starting from the Mediation Law. This paper will demonstrate that mediation can run away with minimal adaptation of the specific contracts. Le...

 10. Analiza bronce voltametrijom mikrokristala i tankoslojnom kromatografijom

  OpenAIRE

  Komorsky-Lovrić, Šebojka; Horvat, Alka J.M.; Ivanković, Danijela

  2006-01-01

  Određeni su korozijski potencijali pet uzoraka bronci različitoga sastava i potencijali oksidacije njihovih glavnih sastojaka. Kromatografskom je analizom dokazano da su produkti elektrokemijske oksidacije bronce ioni kositra, bakra, olova i nikla. Pokazano je da se kod malog napona u dvoelektrodnoj elektrokemijskoj ćeliji pretežito oksidira kositar, dok se bakar znatnije oksidira tek kod napona većih od 8 V.

 11. ANALIZA TRŽNIH POTI NOSILCEV ZVOKA

  OpenAIRE

  Kolman, Alenka

  2012-01-01

  Glasba nas danes spremlja na vsakem koraku in skorajda ves dan – zjutraj med pripravo na odhod v službo oziroma šolo, na poti v službo, na delovnem mestu, v restavraciji, med nakupovanjem, med športnimi aktivnostmi, na družabnih dogodkih … Prisotna je na vseh ravneh družbenega življenja. Prisotnost glasbe kjerkoli in kadarkoli je omogočil tehnološki razvoj, ki je sicer poslušalcem precej olajšal dostop do glasbe, na drugi strani pa glasbeni industriji prinesel precejšnje izgube. Danes si...

 12. FIZIKALNA ANALIZA IN DIMENZIONIRANJE PROGE VLAKA SMRTI

  OpenAIRE

  Meh, Anže

  2016-01-01

  V diplomskem delu so predstavljene osnove, ki so potrebne za projektiranje vlakov smrti. V uvodnem delu je predstavljena kratka zgodovina vlakov smrti, njihova razvrstitev in grob opis njihovega sestava in delovanja. Drugi del prikazuje podrobnosti njihovega delovanja in matematično ter fizikalno analizo najpogosteje uporabljenih elementov. V tretjem delu pa je na primeru odseka proge vlaka smrti na grobo prikazano njegovo dimenzioniranje.

 13. PRIMERJALNA ANALIZA SPLETNIH PORTALOV SLOVENSKIH ZAVAROVALNIC

  OpenAIRE

  Štemberger, Darija

  2013-01-01

  Dandanes smo priča razvoju tehnologij, interneta, ki je povzročila nastanek elektronskega poslovanja. Med elektronsko poslovanje pa spada prav tako elektronsko zavarovalništvo. Pred leti so podjetja uporabljala internet za namene predstavitve na svoji spletni strani, vendar danes takšen način poslovanja več ne zadostuje, saj se je spletno poslovanje od takrat do danes zelo razvilo. V kolikor želijo zavarovalnice elektronsko poslovati potrebujejo spletni portal. Oblikujejo jih strokovnjak...

 14. ANALIZA ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA ZA IZBRANE SLOVENSKE BANKE

  OpenAIRE

  Golner, Matjaž

  2011-01-01

  Elektronsko bančništvo je v današnjem času zelo zasidrano med uporabniki in ne znamo si več predstavljati bančnega poslovanja brez njega. Posledica tega je razvoj tehnologije in dostopnosti do interneta. Vendar kljub temu Slovenija izrazito zaostaja za EU, še posebej za vodilnimi državami v EU. Elektronsko bančništvo lahko opredelimo kot opravljanje bančnih storitev preko interneta kjerkoli in kadarkoli. Razvoj tega področja sega v 70. leta prejšnjega stoletja, kjer je Angleška banka ponud...

 15. Analiza mikologiczna materiału bronchoskopowego

  OpenAIRE

  Anna Biedunkiewicz

  1999-01-01

  Dokonano analizy mikoflory odcinka oskrzelowego układu oddechowego pacjentów Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy, Chorób Płuc i Onkologii w Olsztynie w latach 1989-1997. U 2248 pacjentów stwierdzono grzyby drożdżopodobne (23,1% wyników dodatnich). Najczęściej izolowano: Candida albicans (786 przypadków) i Candida guilliermondii (155 przypadków), rzadziej – Candida parapsilosis (81 przypadków). Sporadycznie występowała Candida krusei (29 przypadków) – od 1992 r. nie notowana w mater...

 16. PRIMERJALNA ANALIZA ERP REŠITEV

  OpenAIRE

  Dvoršak, Maruška

  2012-01-01

  Za podjetja, ki želijo v današnjem času preživeti, so ERP rešitve ključnega pomena. Le te jim omogočajo napredek in konkurenčnost na trgu. Sam razvoj in uvedba programske opreme ERP je zelo draga, zato podjetja teh rešitev ne razvijajo sama ampak le-to raje prepustijo strokovnjakom. Izbirajo lahko med zelo pestro ponudbo na trgu, torej med mednarodno priznanimi ponudniki ali ponudniki na domačem trgu. SAP, Oracle in Microsoft Dynamics sodijo med mednarodno priznane ponudnike ERP rešitev, m...

 17. Analiza vsebine konservatorskih načrtov

  OpenAIRE

  Štukelj, Katja

  2016-01-01

  UVOD: Ohranjanje kulturne dediščine se začne s konservatorskim načrtom. Gre za dokument, v katerem so jasno napisane smernice in priporočila, kako in zakaj ohraniti spomenik. Prav tako so v njem ovrednoteni njegov pomen ter ranljivost in ogroženost. Za vse to je potreben enoten postopek vsebinske izdelave konservatorskih načrtov. Od leta 2009 to ureja Pravilnik o konservatorskem načrtu. NAMEN: Namen te raziskave je primerjati vsebino izbranih primerov konservatorskih načrtov, izdelanih v Slov...

 18. ANALIZA NERAZTOPLJENIH SNOVI V PITNI VODI GOSPODINJSTEV

  OpenAIRE

  Čižić, Valerija

  2012-01-01

  V diplomski nalogi smo analizirali črne neraztopljene delce, ki so se izločili iz pitne vode. Glede na literaturne navedbe bi se v vodi lahko nahajale spojine z železom ali manganom, ki bi se izločale skupaj z vodnim kamnom. Druga možnost je tvorba biofilma. Opravili smo fizikalno-kemijske analize vode ter mikroskopske analize in posneli IR spektre izločenih delcev iz vode. Rezultati fizikalno-kemijskih analiz so pokazali, da je voda trda ter ne vsebuje železovih in manganovih snovi. Iz IR sp...

 19. ANALIZA PONUDBE STORITEV V TERMAH 3000

  OpenAIRE

  Pohar, Andreja

  2010-01-01

  Wellness turizem je vsota vseh odnosov in pojavov, ki izhajajo iz potovanja in bivanja s strani ljudi, katerih glavni motiv je ohranjanje ali spodbujanje zdravja in /ali blaginje. Ponavadi to vključuje naslednje: fitnes programe, obiskovanje zdravilišč, zdravljenje, kozmetično nego in veliko različnih alternativnih terapij. Wellness postaja pomembna dejavnost v turistični ponudbi destinacije. Mnenja o tem, kaj vse je wellness, so različna. Nekateri avtorji trdijo, da je bistvo wellnessa d...

 20. ANALIZA ORODIJ NAMENJENIH OPTIMIZACIJI SPLETNIH STRANI

  OpenAIRE

  Frankič, Matej

  2016-01-01

  V zadnjem desetletju je prišlo do prave eksplozije rasti uporabnikov interneta in eksponentne rasti internetnih strani. Razmerje je skoraj štiri domene na uporabnika, zato izziv vodenja uspešne strani ni več le zgolj tehnične narave. V zgodnji dobi interneta je bilo potrebno ob postavitvi nove spletne strani to vnesti v spletni imenik. Danes uporabniki internetnih iskalnikov potrebujejo spletno optimizacijo – SEO (ang. Search Engine Optimization), da nas sploh najdejo. Neprestani razvoj inter...

 1. Analiza osobina mazivih sredstava za poljodjelsku mehanizaciju

  OpenAIRE

  Ploj, Tone

  2000-01-01

  Moramo proizvesti dovoljno zdrave i jeftine hrane te očuvati ekologijsku ravnotežu. To je moguće postići korištenjem dosadašnjih spoznaja te suvremene tehnologije i suvremenih strojnih sustava. Strojna oprema u poljodjelstvu, u koju se ulaže 40 - 60% svih sredstava, slabo je iskorištena i održavana. To je posljedica neznanja i prevelike razdrobljenosti poljodjelskih površina. Zabrinjava podatak da u Sloveniji postoji više od 140.000 traktora, a da je prosječna starost tih strojeva 9,6 godina,...

 2. ANALIZA ORGANIZACIJE PODJETJA TELEKOM D.D.

  OpenAIRE

  Mohr Salkič, Tanja

  2014-01-01

  Organizacija je eden najpomembnejših pojavov, ki nas obkroža skozi celo življenje, saj se z njo srečujemo na vsakem koraku, tako v zasebnem življenju kot tudi v poslovnem okolju. Da bi bila organiziranost poslovnega sistema čim bolj uspešna in učinkovita, je potrebno veliko znanja, predvsem pa odkrivanje področja samega poslovnega sistema. Dobro organiziran poslovni sistem ima velike možnosti razvoja. Tudi zaposleni imajo velike možnosti, saj so največji potencial in eden najpomembnejši...

 3. ANALIZA NIESTANDARDOWA W MECHANICE NEWTONOWSKIEJ PUNKTU MATERIALNEGO

  OpenAIRE

  Wozniak, Czesław

  1981-01-01

  The aim of the present paper is to apply and to investigate the non-standard analysis as the mathematical tool of Newtonian mechanics. Such approach introduces into mechanics non-Archimedean ordered fields and makes it possible to describe explicitly also infinite and infinitesimal values of the physical quantities. Generally speaking, the methods of the non-standard analysis in Newtonian mechanics of mass-point systems lead to the wider class of mathematical models of physical phenomena than...

 4. Vremja emotsii i vremja analiza / Boris Tuch

  Index Scriptorium Estoniae

  Tuch, Boris, 1946-

  2008-01-01

  2007. aasta aprillisündmustele pühendatud V Kodurahu foorumile oli seekord kutsutud mitmeid väliskülalisi. Mõtteid Saksa politoloogi Alexander Rahri ja raadioajakirjaniku Andreas Brenneri, Vene sotsioloogi Vladimir Mukomeli, majandusekspertide akadeemik Mihhail Bronshteini ja Heido Vitsuri esinemistest

 5. PRIMERJALNA ANALIZA SPLETNIH BANK V SLOVENIJI

  OpenAIRE

  Vlahović, Mario

  2016-01-01

  Živimo v času, kjer se ob izredno hitrem razvoju tehnilogije, vse več storitev seli v virtualni svet. Ob tem razvoju je človeku najbolj pomemben čas in hitra dostopnost do storitve. Trendu tudi sledijo banke, ki praviloma vse po vrsti ponujajo tudi spletno rešitev. Spletno bačništvo je priporočno tako za uporabnika kot za banko. Uporabnik ima storitev na voljo 24 ur na dan, vse dni v letu, brez čakalnih vrst in z nižjimi stroški poslovanja. Banka pa se prav tako izogne čakalnim vrstam v po...

 6. Problems in stabilizing the quality of brown coal fuel for powerful state regional electric power plants. Zadachi stabilizatsii kachestva burougol'nogo topliva dlya moshchykh GRES

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Varshavskiy, A.M.

  1984-01-01

  The change in the structure of the fuel balance of thermal electric power plants over the last decades is examined. The growing role of brown coals for coal dust combustion at the present time is shown. Data are cited which characterize the Kansko Achinskiy fuel and energy complex, the deposit of brown coal and the specifications on the quality of the coal. Characteristic to this are thick, complexly structured coal strata of high strength with substantial fluctuations in ash content, moisture level and heat creating capability. The powerful energy producing units of thermal electric power plants require a quite uniform fuel quality. The existing GOST 11717-78 insufficiently regulates the specifications for the quality of fuel for state regional electric power plants (GRES) which come from the different open pits of the Kansko Achinskiy basin. It is proposed that the coal be averaged and ground within the concentrating plant by means of cutting excavators and that corrections to the GOST be introduced.

 7. An investigation of the effectiveness of blending (averaging) brown coal for state regional electric power plants (GRES). Issledovaniye effektivnosti usredneniya burykh ugley dlya GRES

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Varshavskiy, A.M.

  1985-01-01

  The variability of the ash content of coal effects the specific expenditure of fuel by a state regional electric power plant for producing electric power. The studies were conducted at the Aleksandriyskiy thermal power plant (TeTs) number three and at the Zaporozhye, Yermakovskiy and Nazarovskiy state regional thermal power plants. It is established that a reduction in the mean square deviation of the hourly volumes of coal from 3 to 0.5 leads to a savings of 3.2 to 3.8 percent of coal and 2.4 to 2.9 percent brown coal. Regression equations are acquired. Correlation factors are calculated which do not exceed 0.7 percent of the reliable association between indicators.

 8. Comments on "Determination and Analysis of the Theoretical Production of a Bucket Wheel Excavator" / Uwagi I Komentarze Do Pracy: "Określanie I Analiza Teoretycznej Wydajności Pracy Koparki Wielonaczyniowej Kołowej"

  Science.gov (United States)

  Bošnjak, Srđan M.

  2015-03-01

  żne przeoczenie. Che i Chen (2014) kwestionują prawidłowość równania (6), lecz przedstawione w niniejszej pracy analizy i uwagi prowadzą do następujących wniosków: • Stwierdzenie w pracy (Che i Chen 2014) że równanie (6) nie uwzględnia wpływu tmax i h nie jest prawdziwe. Dowód: Równanie (6'). • Stwierdzenie że równanie (6) nie uwzględnia wpływu R_s^' - "...czyli obrotowego promienia działania..." (Che i Chen 2014) jest prawdziwe, w przeciwnym razie równanie (6) byłoby nieprawdziwe. Równanie (6) uwzględnia odpowiedni promień zdefiniowany w równaniu (i), które jest prawdziwe. Dowód: Równanie (6'). W rozdziale 2 pracy (Che i Chen 2014) zatytułowanym: "Analiza teoretycznej wydajności koparki kołowej wielonaczyniowej" kierując się błędnymi wnioskami odnośnie niedokładności równania (6) autorzy podjęli próbę skorygowania powyższej niedokładności, by w ten sposób poprawić istniejącą teorię, W trakcie realizacji koncepcji wykorzystania równania (11) do zdefiniowania zasad rządzących zmianą prędkości kątowej wysięgnika Che i Chen (2014) popełnili błąd. Przyjęli oni mianowicie, że wyrażenie (14), otrzymane dla górnego przekroju wykopu e odnosić się będzie także do wszystkich przekrojów, dla całej wysokości wrębu. Pominęli w ten sposób fakt iż prędkość w ruchu łukowym wysięgnika nie jest wielkością stałą, patrz: równania (f) i (f'), i przyjęli jej wartość maksymalną, równanie (f'). Dlatego też równania (15), (16), (18) i (19) nie są prawidłowe. Wszystkie wejściowe dane obliczeniowe a także sposób ich zapisu (Tabela 1) zostały zaczerpnięte z pracy (Che i Chen 2014). Ponadto, zaprezentowane dane o pracy koparki wielonaczyniowej SchRs wykorzystywanej w kopalni "Zukunft" w Reńskim Zagłębiu Węglowym, zaczerpnięto z pracy (Durst i Vogt 1988). Osiągnięcia badań teoretycznych Che i Chen (2014, strona 289) przedstawione dla konkretnej koparki wielonaczyniowej kołowej eksploatowanej w

 9. On Jackson's theorem for the modulus of smoothness determined by a nonsymmetric generalised shift operator

  OpenAIRE

  Potapov, Mikhail K.; Berisha, Faton M.

  2012-01-01

  In this paper a class of asymmetrical operators of generalised translation is introduced, for each of them generalised moduli of smoothness are introduced, and Jackson's and its converse theorems are proved for those moduli. ----- V eto\\v{i} rabote rassmatrivaetsya klass sesimmetrichnykh operatorov obobshchenogo sdviga, dlya kazhdogo iz nikh vvoditsya obobshchennye moduli gladkosti i dlya nikh dokazybaetsya teorma Dzheksona i teorema, obratnaya e\\v{i}.

 10. FILOZOFSKA ANALIZA MEHANIZMOV NARAVNEGA MIŠLJENJA IN UMETNE INTELIGENCE

  OpenAIRE

  Aberšek, Boris

  2014-01-01

  Tehnologija je dvoje, je vzrok in posledica za vse hitreje spreminjajočo se družbo. Ko danes govorimo o tehnologiji, govorimo predvsem o inteligentnih sistemih, o t.i. kibernetskih sistemih, pri katerih sistem vsebuje, če govorimo v jeziku tehnologije, strojno opremo, stroje in naprave (človeško telo), in programsko opremo – inteligenco – duh, kar bi v jeziku humanistike lahko poimenovali tudi občutke, intencionalna stanja, čustva.... Mnogi problemi, ki so povezani s sodobnimi tehnologijami, ...

 11. DUGOROČNA ANALIZA PRODUKTIVNOSTI RADA U HOTELIJERSTVU U HRVATSKOJ

  OpenAIRE

  AVELINI HOLJEVAC, Ivanka; Vrtodušić Hrgović, Ana-Marija

  2012-01-01

  Produktivnost rada predstavlja jedan od temeljnih pokazatelja uspješnosti poslovanja i značajan je pokazatelj dinamike razvoja i gospodarske razvijenosti. Stoga se istraživanje produktivnosti rada, utjecajnih faktora i mjera za njenim povećanjem smatra nužnim i u teorijskom i u aplikativnom smislu. U skladu s tim u radu se analiziraju utjecajni faktori produktivnosti i to posebno interni i na osnovu njih predlažu se mjere za povećanje produktivnosti rada u hotelijerstvu u Hrvatskoj. Kako bi s...

 12. PRIMERJALNA ANALIZA SPLETNIH STRANI SLOVENSKIH IN TUJIH SPLETNIH PRODAJALN

  OpenAIRE

  Borošak, Alen

  2010-01-01

  Poslovanja podjetij si brez uporabe interneta skorajda ne moremo več zamisliti. Internet je eden ključnih kanalov, ki ga ne zanemarja nobeno podjetje, saj prinaša vrsto koristi. Podjetjem omogoča enostavnejše poslovanje in poslovno komuniciranje praktično po vsem svetu. Internet je postal ključno orodje predstavitve podjetja in grajenja blagovne znamke. Podjetja ga uporabljajo za pospeševanje prodaje, raziskovanje trga in upravljanje odnosov s strankami, saj so to področja, ki si jih brez ust...

 13. ANALIZA IN PRIMERJAVA PHP OGRODIJ NA PRIMERU IZDELAVE SPLETNEGA DNEVNIKA

  OpenAIRE

  Kovačič, Matjaž

  2010-01-01

  V diplomski nalogi smo predstavili funkcionalnosti in naredili primerjavo med petimi PHP ogrodiji: Zend, CakePHP, Codeigniter, Symfony in Seagull. Ogrodja smo uporabili pri izdelavi spletne aplikacije in jih primerjali glede na njihovo učinkovitost pri izdelavi spletnih aplikacij, zmoglivost in varnost spletnih aplikacij ter ustreznost njihove dokumentacije.

 14. ANALIZA RELATIEI DINTRE DESCENTRALIZAREA FISCALA SI CRESTEREA ECONOMICA IN ROMANIA

  OpenAIRE

  Nuta Alina Cristina; Nuta Florian Marcel

  2013-01-01

  The main objective of our paper is to analyze the fiscal decentralization and its general effects but also its implication regarding the economic growth. In this spirit we focused our efforts on studying the Romanian case study using a linear regression model. The actual research is the basis for detailing the assessment using more detailed indicators and introducing more variables for a more comprehensive explanation of the facts identified in the present paper. The analysis results demonstr...

 15. Chirurgia Cancerului Gastric–Analiza A 110 Cazuri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Popescu B

  2014-05-01

  Full Text Available Introduction: The current trend for the modern treatment of gastric cancer it is represented by radical surgery with extended lymphadenectomy. The lymphadenectomy, as defined by the Japanese surgeons, is an important, already proved, marker for the overall and disease free survival, but is associated with a risk of postoperative morbidity and mortality. Aim: The aim of the study was to analyze the gastric cancer surgery evaluating the postoperative morbidity and mortality. Material and Method: We performed an observational study, on 110 patients with gastric cancer operated in the Emergency Clinical Hospital București. We also included in our study the tumors located at the gastro-oesophageal junction (that proved by histopathology exam to be of gastric origin and the tumors of the remnant stomach. RESULTS: The men to women ratio was 1.5 and the mean age was 65.02 ± 11.04 years old. The gastric cancer is located in the 1/3rd upper part in 20.90% cases, and on the distal 2/3rd in 68.17%. Almost half of the patients (48.18% were admitted with complications (bleeding, stenosis and/or perforation. 25.54% from the patients had distant metastasis (liver, peritoneum, pulmonary, or/and lymphnodes. All the cases were advanced or locally advanced gastric cancer and no case of early gastric cancer has been noted. Most of our surgical interventions were standard resections: total or distal gastrectomy associated with D1 lymphadenectomy in 64 cases and D2 in 32 cases. The mean operative time was 182.3 ± 99 minutes. The overall mortality rate was of 4.5%. The type of lymphadenectomy wasn’t a risk factor for postoperative mortality. Conclusions: The gastric cancer is diagnosed, most commonly, in an advance stage. However, the trend is to perform radical or potentially radical gastrectomies associated with D1 or D2 lymphadenectomy. The type of lymphadenectomy is not a risk factor for postoperative morbidity and mortality.

 16. Studiul și analiza culturii organizaționale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adrian HUDREA

  2014-12-01

  Full Text Available Organizational culture is a vital key element in understanding an organization and its values and in making the organization successful. The cultural orientation of an organization can be its greatest strength, providing the basis for problem solving, cooperation, and communication. But should we look at organizational culture from an anthropolo-gical perspective or a sociological one? Should we analyze it from an integration perspective or a diffe-rentiation one? Does an organization have a culture or is a culture? What is the best way to analyze the organizational culture, using qualitative or quantitati-ve methods? Our empirical research focuses on the organizational culture of Romanian local public orga-nizations (county councils in an effort to understand whether differences in local cultures, from different geographical areas, can translate into differences in organizational cultures.

 17. Analiza vibracij gonilnika turbopuhala: An analysis of turbocharger impeller vibrations:

  OpenAIRE

  Sekavčnik, Mihael

  2000-01-01

  The paper presents the results of experimental studies of natural vibrations of turbocharger blades. In order to excite the structure of a turbocharger impeller (composite blade-disc system), impulse disturbance and acoustic harmonic excitation were used. The response of the system was measured using accelerometers attached to the impeller blades. The logaritmic decrement method was used to determine the damping ratio. Measurements showed that the blades are most responsive (the largest ampli...

 18. Pranje denarja - analiza primerov : diplomsko delo univerzitetnega študija

  OpenAIRE

  Ozimek, Blaž

  2013-01-01

  V diplomskem delu sem poskušal predstaviti pranje denarja kot pojem, opisal sem njegovo definicijo s pomočjo definicij različnih organizacij, poskušal sem ga umestiti, oziroma najti njegovo vlogo, kot kaznivo dejanje, v gospodarskem kriminalu. V začetku sem razložil izvor te besedne zveze in se nato osredotočil bolj na statistične podatke, ki sem jih pridobil s spletnih strani evropskih ter svetovnih organizacij, pa tudi s strani Urada za preprečevanje pranja denarja. Predstaviti sem poskušal...

 19. ANALIZA METODOLOGIJE ZA ISPITIVANJE HEMIJSKE STABILNOSTI BARUTA I RAKETNIH GORIVA

  OpenAIRE

  Radun Jeremic; Luka Grbovic

  2006-01-01

  Kao i sve energetske supstance, baruti i raketna goriva su termodinamicki nestabilni, zbog cega, tokom skladištenja, dolazi do njihove hemijske dekompozicije (starenja). Proces starenja dovodi do promene njihovih funkcionalnih karakteristika, i do smanjenja sigurnosti u toku skladištenja zbog potencijalne opasnosti od samozapaljenja. U radu je objašnjen me - hanizam dekompozicije nitroestara i fenomen hemijske stabilnosti baruta i raketnih goriva. Izvršena je komparativna anali...

 20. Analiza rada vojnog liječnika u ambulanti postrojbe

  OpenAIRE

  Bilić, Ivica

  2004-01-01

  U prikazu je opisan rad vojnog liječnika u ambulanti postrojbe. Opisana je struktura ambulante, unutrašnji ustroj, zadaće zdravstvene struke te organizacija rada. Izneseni su glavni problemi i osnovne teškoće u radu zdravstvene struke u postrojbi. Rezultati pokazuju da su djelatne vojne osobe (DVO) veći korisnici ambulantnih usluga nego ročni vojnici. Potrošnja lijekova je velika, i u ročnika i u djelatnih vojnih osoba. Vojni liječnik svakodnevno se susreće s brojnim teškoćama organizacijskog...

 1. Problem popularizacije strokovnih besedil: analiza medijskih diskurzov o ljubljanskem urbanizmu

  OpenAIRE

  Uršič, Matjaž

  2015-01-01

  V obdobju po osamosvojitvi Slovenije je v strokovni in poljudni publicistiki s področja prostorskega načrtovanja mogoče opaziti več instrumentalnih, marketinško motiviranih prepričevalnih dejavnosti. Medijsko močno podprti partikularizmi so problematični predvsem z vidika izključevanja oz. zmanjševanja vpliva vsebinskega, argumentativno-substancialnega javnega razpravljanja. Osnovni namen članka je prispevati k jasnejši razgrnitvi razmerij in procesov prostorskega načrtovanja v Ljubljani. Pri...

 2. ANALIZA WELLNESS PONUDBE V IZBRANEM HOTELU NA PTUJU

  OpenAIRE

  Poljanec, Suzana

  2009-01-01

  Wellness je svetovno turistično gibanje sodobnega časa. Pomeni kakovost življenja in vključuje sestavine zdravega načina življenja. V celovito ponudbo wellnessa morajo biti vključene vse štiri temeljne sestavine - zdrava prehrana, osebna sprostitev, telesne aktivnosti in duševne aktivnosti. V diplomski nalogi sem raziskovala sedanje stanje wellness ponudbe v hotelu Mitra na Ptuju. Glavne ugotovitve raziskave so: • wellness postaja iz dneva v dan vse bolj pomemben segment turizma, sa...

 3. PODAJ MAJKO – SEMIOTIČKA ANALIZA PODGORSKOG IDENTITETA

  OpenAIRE

  Mucko, Bojan

  2009-01-01

  Na tragu značenja sintagme "Podaj majko" istražuje se s jedne strane etnografska, a s druge strane simbolička strana prosjačenja u Velebitskom podgorju prije Drugog svjetskog rata. Istražujući dodirna područja antropologije društvenog sjećanja, izvedbene teorije i semiotike, analiziraju se značenjske dimenzije i prostorno-vremenski opseg polazišne sintagme. Ispituje se i tjelesna, odnosno izvedbena razina društvenog sjećanja. Na etnografskoj razini ocrtavaju se dva tipa lokalne interakcije...

 4. Analiza dinamike i aktivno upravljanje ploveće dizalice

  OpenAIRE

  Sun, Yougang; Li, Wanli; Dong, Dashan; Mei, Xiao; Qiang, Haiyan

  2015-01-01

  Ploveće dizalice, koje prenose koristan teret tijekom izvođenja radova na otvorenom moru, moraju zadovoljiti rigorozne zahtjeve u pogledu učinkovitosti i sigurnosti u teškim uvjetima, dok ih iznenadno gibanje ploveće dizalice prouzročeno valovima, čini još težim. U radu se analizira dinamika ploveće dizalice i upoznaje s aktivnim sustavom za kompenzaciju dizanja i spuštanja broda (heave compensation system - HCS) s kojim se postiže pomicanje tereta nezavisno od gibanja broda prouzročenog valo...

 5. Analiza patulina u jabučnom soku

  OpenAIRE

  Duraković, S.; Radić, B.; Golem, F.V.; Duraković, Z.; Beritić, T; Lalić, Lj.M.

  1994-01-01

  Istraživana je mogućnost kvantitativnog određivanja patulina tu jabučinom soku. Postupak je uključivao ekstrakciju patulina iz soka s pomoću etil-acetata, pročišćavanje ekstrakata kromatografijom na stupcu silikagela te kvalitativno i kvantitativno određivanje s pomoću tankoslojne kromatografijc. Izlaganjem ploča za tankoslojnu kromatografiju koncentriranim parama amonijaka dobiveni su derivati s intenzivnijom fluorescencijom, što je olakšalo kvantitativno fluorodenzitometrijsko određivanje p...

 6. ANALIZA PRASOZNAWCZA ARTYKUŁU PROMUJĄCEGO

  OpenAIRE

  Nieć, Mateusz

  2000-01-01

  The paper is devoted to an analysis of the public image o f a firm from the point of view of the science o f interpersonal communicating (press-specialization). The research work has been limited to an analysis of the quality of a communication via the mass-media which is of decisive impact on effectiveness of communicating. The Author is interested first of all by constructing process of commercial medial transmission such as promotional article. The research was done on the basi...

 7. PRIMERJALNA ANALIZA ERP REŠITEV V SLOVENIJI

  OpenAIRE

  Knežević, Goran

  2011-01-01

  Podjetja iščejo načine, kako bi postala uspešnejša, konkurenčnejša, produktivnejša in podobno. Eden izmed načinov, da to dosežejo, je prenova poslovnih procesov in vpeljava informacijskega sistema. Z vpeljavo ERP rešitve se lahko podjetja temu cilju zelo približajo in izboljšajo svoje poslovanje. V teoretičnem delu diplomskega seminarja smo opisali značilnosti, razvoj in strukturo ERP rešitev. Pri implementaciji ERP rešitev smo se razpisali o tem, kakšne možnosti imamo pri izbiri ERP rešit...

 8. ANALIZA TRŽNE POZICIJE PRODUKTOV FIX-O-MOLL

  OpenAIRE

  Zalaznik, Vladimira

  2011-01-01

  POVZETEK Trženje in tržno komuniciranje sta zelo pomembna elementa v vseh podjetjih, predvsem pa v podjetjih, ki se ukvarjajo s prodajo produktov za široko potrošnjo. Z novimi idejami omogocata povecanje pristnejših komunikacijskih stikov potrošnikov, posrednikov in proizvajalcev, skrbita za identiteto podjetja, za njegovo primerno predstavitev na prodajnih mestih ter uspešno spodbujata potrošnike k nakupu izdelkov. Tržno komuniciranje zajema tematiko s podrocja oglaševan...

 9. Čovjekova analiza alarma u elektroenergetskom sustavu

  OpenAIRE

  Kaluđer, Slaven; Nikolovski, Srete; Majdandžić, Ljubomir

  2013-01-01

  Pojava kvara je neželjena situacija u elektroenergetskom sustavu prilikom čega se određeni dijelovi mreže odvajaju od ostatka koji nije zahvaćen kvarom. Sustav relejne zaštite ima zadatak izoliranja dionica koje se nalaze u kvaru. Aktivacija određene zaštite šalje alarm u trafostanicu i dispečerski centar. Alarmi u dispečerski centar dolaze u kratkom vremenu što može dispečera zbuniti i navesti na pogrešku. Pravilan pristup i odabir metode za analiziranje alarma vrlo su bitna stvar za lociran...

 10. KOMPARATIVNA ANALIZA SOCIALNEGA MARKETINGA V DVEH NEPROFITNIH SLOVENSKIH ORGANIZACIJAH

  OpenAIRE

  Prnjavorac, Nihada

  2016-01-01

  Neprofitne organizacije igrajo zelo pomembno vlogo v današnji družbi. In čeprav njihova opredelitev ni enostavna, se avtorji strinjajo, da neprofitne organizacije obstajajo za zagotavljanje splošne izboljšave v družbi. Njihov obseg dela daleč presega prodajo vsakdanjih izdelkov ali ponudbo vsakodnevnih storitev. Enako kot pridobitne organizacije, neprofitne organizacije tudi uporabljajo marketing v svojih aktivnosti, vendar z eno razliko: njihove dejavnosti so usmerjene v korist njihovih c...

 11. Usporedna analiza interaktivnih mrežnih servisa

  OpenAIRE

  Stančić, Hrvoje; Crnec, Dina; Mateljan, Stjepan; Salopek, Anita; Sanković, Dijana

  2007-01-01

  Činjenica da interaktivni mrežni servisi prožimaju sva područja današnjeg života potaknula je autore da analiziraju kolaborativne medije i njihov utjecaj na moderno informacijsko društvo. U radu su prikazani rezultati dobiveni metodom usporedne analize kolaborativnih medija. Interaktivnost je pritom smatrana jednim od najvažnijih kriterija za odabir mrežnih servisa koji će biti uključeni u istraživanje. Autori su analizirali glavne karakteristike odabranih servisa, klasificiral...

 12. ANALIZA IMPACTULUI POLITICILOR FISCALE ASUPRA NIVELULUI DE TRAI AL SALARIATILOR

  OpenAIRE

  Padurean, Elena; Leonida, Ionel

  2010-01-01

  The concept of the quality of life gathers one of the most important part, “the level of life”. The assurance of a decent level of life depends on the degree of development of the society quantified in GDP and in the way that this is used. By looking at the fiscality impact upon the level of living, analyzed at the level of the employed population, we notice that the one that is taxed, is the most important category. This matter is supported by the numbers of share employees in all of the emp...

 13. Statistička analiza sposobnosti procesa proizvodnje stretch folije

  OpenAIRE

  Kovačić, Goran; Kondić, Živko

  2012-01-01

  Osnovni koncept statističke kontrole procesa temelji se na uspoređivanju podataka dobivenih iz procesa s izračunatim kontrolnim granicama te na osnovi toga donošenje zaključaka o samome procesu. Ovaj postupak se prepoznaje kao suvremena metoda za analizu sposobnosti procesa preko različitih indeksa sposobnosti. U radu se opisuje primjena ove metoda pri praćenju i analizu sposobnosti procesa proizvodnje stretch folije.

 14. ANALIZA IN PRIMERJAVA E-POSLOVANJA IZBRANIH HOTELSKIH PODJETIJ

  OpenAIRE

  Časar, Viktorija

  2011-01-01

  Namen diplomske naloge je bil predstaviti spletno poslovanje hotelskega podjetja. Oglaševanje na spletu je v bistvu podobno ostalim oblikam komuniciranja, vendar obstaja razlika pri obnašanju uporabnika. Lahko bi rekli, da se s pomočjo spletnega oglaševanja poveča zavedanje uporabnika o izdelku ali storitvi, povečan je tudi interes uporabnika, da bi se seznanil z izdelkom ali storitvijo in na koncu se poveča želja po nakupu izdelka ali storitve. Velika prednost spletnega oglaševanja je ta, da...

 15. ANALIZA IN PROJEKTIRANJE ORGANIZACIJE IGOR BERK S.P. - TELSIM

  OpenAIRE

  Berk, Živa

  2013-01-01

  Tako kot svetovno se je tudi slovensko gospodarstvo znašlo sredi gospodarske krize. Zato je zelo pomembno, kako se podjetje znajde v teh turbulentnih časih, saj preživijo samo tista podjetja, ki se znajo najbolj prilagoditi novim pogojem, ki vladajo na trgu. To pomeni, da ne glede na to, kako dobro je podjetje poslovalo pred krizo, je pomembno, kako podjetje posluje v času same krize. Kajti le s pravilnimi in hitrimi odločitvami bo podjetje uspešno krmarilo skozi turbulentne razmere na trgu i...

 16. ANALIZA, UPRAVLJANJE IN NADGRADNJA INDUSTRIJSKEGA OMREŽJA

  OpenAIRE

  Brglez, Dušan

  2014-01-01

  V podjetjih posodabljamo zastarelo omrežno opremo (t. i. povezovalne naprave), kakor tudi programsko opremo (končne in povezovalne naprave), kajti le tako omogočamo uporabo novejših rešitev v poslovno-informacijskih sistemih, kakor tudi večjo odzivnost in stabilnost informacijskega sistema v podjetju. Sodobna industrijska omrežja omogočajo zagotavljanje konkurenčne prednosti podjetja, lažji dostop do podatkov in poslovno-informacijskega sistema ter boljše koordiniranje samega podjetja, kar p...

 17. ANALIZA VIZUALNEGA MERCHANDISINGA V PODJETJU AFP D.O.O.

  OpenAIRE

  Krajnc, Barbara

  2015-01-01

  Vizualni merchandising igra v trgovskih podjetjih vse pomembnejšo vlogo in se vedno bolj uveljavlja, saj velja za pomembno orodje pospeševanja prodaje. Gre predvsem za vizualno predstavitev prodajalne in izdelkov na način, da le ta pritegne in motivira potrošnike k vstopu v prodajalno in posledično tudi k nakupu. Predvsem sta videz prodajnega prostora in način predstavitve izdelkov tista, ki pritegneta pozornost potrošnikov. Po vseh opredelitvah, trditvah in spoznanjih avtorjev smo tako prišl...

 18. INTERKULTURNO OBRAZOVANJE U EUROPSKOM KONTEKSTU: ANALIZA KURIKULUMA ODABRANIH EUROPSKIH ZEMALJA

  OpenAIRE

  Puzić, Saša

  2007-01-01

  U prvom dijelu analiziraju se najvažnije etape razvoja interkulturnog obrazovanja te se razmatra teorijska pozadina ovoga specifi čno europskog obrazovnog koncepta. Autor ukazuje na deklarativnu opredijeljenost europskih zemalja za interkulturni pristup (prvenstveno kroz rad Vijeća Europe i drugih europskih institucija), no istodobno i na njegovu nedovoljnu afi rmiranost u praksi, što se, među ostalim, ogleda i u činjenici da (još) ne postoji zajednički europski model interk...

 19. ANALIZA STRESA ZAPOSLENIH V OSNOVNI ŠOLI

  OpenAIRE

  Kamenšek, Bojana

  2012-01-01

  Stres je vsakdanji pojav tako v zasebnem kot tudi poklicnem življenju. Lahko bi rekli, da stres daje močan pečat našemu življenju in delu. Nesmiselno bi bilo pričakovati, da bi lahko v današnjem času živeli popolnoma brez stresa. Na srečo pa si lahko pri njegovem obvladovanju najbolj pomagamo sami. Poznamo različne tehnike za obvladovanje stresa, kot so joga, fizična aktivnost, upravljanje s časom, zdrava prehrana, avtogeni trening, meditacija, masaža … Človek ne more vplivati na zunanje okol...

 20. Analiza bibliografskih zapisov: primer nasilja na športnih prireditvah:

  OpenAIRE

  Batis, Roman; Petrič, Karl

  2012-01-01

  This article is based on a preliminary research conducted at the Ministry of Interior of the Republic of Slovenia (MIRS) and its bodies in 2011. Using complex queries on violence at sporting events, bibliographic data from COBISS/OPAC and Google scholar were captured. In the latter case, it was necessary to use the software tool Publish or Perish enabling us to export bibliographic records with citations. We processed and analyzed the bibliographic data and citations with a variety of softwar...

 1. ANALIZA ODJEMALCEV PODJETJA SITIS D.O.O.

  OpenAIRE

  Soče, Leo

  2011-01-01

  Razmere v podjetju in v okolju se neprestano in vse hitreje spreminjajo. Stalnica pa je vprašanje, kako čim bolje zadovoljiti potrebe odjemalca - kupca. Zato podjetje potrebuje čim več podatkov o odjemalcih: njihove potrebe, navade, motive, kupno moč, vrednote... Vse to so dejavniki, ki jih podjetje mora upoštevati, če želi uspešno nastopati na trgu. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da imajo odjemalci različne potrebe in različne marketinške aktivnosti ne učinkujejo enako dobro na vse odj...

 2. EKSTRAKCIJA I ANALIZA KONDENZIRANIH TANINA CASTANEA SATIVA MIIL.

  OpenAIRE

  J Živković; I Mujić; Nikolić, G.; S Vidović; Mujić, A.

  2009-01-01

  Proantocijanidini, poznati kao kondenzirani tanini su jako rasprostranjeni u drvenastim biljkama, a pronađeni su i u hrani. Castanea sativa Mill. se dosta koristi za različite namjene, međutim malo je poznat njegov potencijal i moguća primjena u dijeti i terapiji. Dijelovi kestena kao što su; cijeli plod, srž ploda, vanjska smeđa kora ploda, crvena unutrašnja kora ploda, list, resa, ježura, kao i nova i stara kora drveta su ekstrahirani primjenom 50% etanola kao ekstragensa. Sadržaj ukupni...

 3. Dezvoltare – disparitati regionale – ocupare. Analiza pentru Bucuresti

  OpenAIRE

  Coralia Angelescu; Mihaela Hrisanta Dobre

  2006-01-01

  Considering that the economic growth is a must for any transition economy, human development plays a very important role because it leads both to the reduction of poverty (by the growth in economies and investments) and to the growth of the budget income, making it possible for the government to apply a series of occupational policies. The labor market analysis is realized both at a national level and at a regional level in order to identify the factors that led to the development of regional...

 4. Analiza odrskega govora: primer Bergerjeve uprozoritve Hlapcev (Komentirana izdaja):

  OpenAIRE

  Žavbi Milojević, Nina

  2013-01-01

  The article examines the process of writing a playscript, which somewhat differs from the dramatic text because of dramaturgical cuts, added text, and changes in language varieties. The focus is mainly on the stage speech of individual actors who use prosodic elements (intonation, register, timbre, pause, loudness, tempo, voice modulation), mimic, and gesture to creatively portray individual characters.

 5. PRIMERJALNA ANALIZA POSLOVNIH DRUŽBENIH OMREŽIJ

  OpenAIRE

  Glažar, Gregor

  2011-01-01

  Diplomsko delo predstavlja odločitveni model pri izbiri poslovnih družbenih omrežij. Prvi del se osredotoča na sámo področje družbenih omrežij. V drugem delu smo podrobno predstavili poslovna družbena omrežja. Omejili smo se na pregled le nekaterih poslovnih družbenih omrežij. V tem delu smo določili ter opisali tudi kriterije, po katerih smo izvedli primerjalno analizo. V tretjem delu smo predstavili uporabo teorije odločanja. Na koncu tega poglavja smo vsako poslovno družbeno omrežje primer...

 6. ANALIZA KARAKTERISTIK ENOSMERNIH IN IZMENIČNIH TALJIVIH VAROVALK

  OpenAIRE

  Praznik, Borut

  2016-01-01

  Magistrska naloga obravnava razliko med karakteristikami enosmernih in izmeničnih taljivih varovalk. Primerjava karakteristik je izvedena najprej kot 2D simulacija s pomočjo programa EleFAnT2D, nato pa še kot 3D simulacija s pomočjo programa EleFAnT3D. V preskusnem laboratoriju ICEM – TC so bili izvedeni preskusi na enosmernih in izmeničnih taljivih varovalkah. Nato so bili analizirani dobljeni simulacijski in merjeni rezultati.

 7. HIDRAVLIČNA ANALIZA VODOVODNEGA SISTEMA REČICA

  OpenAIRE

  Jamnikar, Rok

  2010-01-01

  Diplomsko delo obravnava hidravlične razmere na vodovodnem sistemu Rečica. Pri tem je poudarek predvsem na analizi tlačnih in pretočnih razmer s pomočjo uporabe ustreznega programskega orodja. Vsebina dela je razdeljena na teoretični in praktični del. Teoretični del zajema znanja, potrebna za ustrezno vzpostavitev hidravličnega modela, izračune ter analizo hidravličnih razmer, medtem ko se v praktičnem delu osredotočim na konkretno zasnovo vodovodnega sistema Rečica. Na podlagi zasnove...

 8. ANALIZA KORELACIJ MED ZADOVOLJSTVOM S KOMUNICIRANJEM V ORGANIZACIJI IN STRESOM

  OpenAIRE

  Matjan, Samo

  2011-01-01

  Namen diplomske naloge je bilo ugotoviti ali obstajajo korelacije med zadovoljstvom s komuniciranjem v organizaciji in stresom. Z raziskavo smo želeli prispevati k boljšemu razumevanju tesne povezanosti med zadovoljstvom s komuniciranjem v organizacijah in stresom. V teoretičnem delu diplome analiziramo pojem stresa in njegove posledice na posameznika in organizacijo v kateri je zaposlen. Analizirali smo pojem komuniciranja, vrste in načini komuniciranja,tehnike in metode komuniciranja,...

 9. Forex - karakteristike, trgovanje, tehnička i fundamentalna analiza

  OpenAIRE

  Maričić, Zoran

  2011-01-01

  Forex je najveće tržište danas sa dnevnim prometom od preko $2000 milijardi. Na ovom tržištu valuta jedne zemlje se razmjenjuje za valute drugih zemalja, istovremeno kupujuću jednu valutu a prodajući drugu. Glavni sudionici su banke koje obavljaju 'consumer business' ili 'speculative business' (najvećim dijelom). Zaraditi se može kad tržište (tečaj) raste ili kad pada. Na tržište se ulazi ili izlazi preko tržišnog, limit ili stop naloga. Da bi odredili najbolje vrijeme za trgovinu potrebo je ...

 10. EKONOMSKA ANALIZA PROIZVODNJE ŠEĆERNE REPE

  OpenAIRE

  Kanisek, Jozo; Deže, Jadranka; Ranogajec, Ljubica; Miljević, Mirjana

  2008-01-01

  U radu su prikazani rezultati istraživanja proizvodnje šećerne repe na površini od 21 ha na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu s područja Vukovarsko-srijemske županije. Tehnološki proces proizvodnje korijena šećerne repe obavljen je izvođenjem 35 radnih procesa, pri čemu je utrošeno 26,9 sati/ha rada strojeva i 65,8 sati/ha rada ljudi. Ukupno je u proizvodnju uloženo 15.947,05 kn/ha. Od toga je za sjeme izdvojeno 1.405,44 kn/ha ili 9,4 % ukupnih troškova, a za 1.100 kg utrošenih mineral...

 11. MIKROEKONOMSKA ANALIZA Prikaz knjige autora Dr Mehmeda Mete

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mehmed Murić

  2013-07-01

  Full Text Available Zadatak svake nauka, pa stoga i mikroekonomije, je da objasni i predvidi pojave koje su predmet njenog posmatranja i istraživanja. Mikroekonomija treba da objasni zašto preduzeća povećavaju ili smanjuju broj zaposlenih radnika, kada se cene sirovina kao njihovih strateških inputa menjaju. Ili, zašto preduzeće želi povećati obim svoje proizvodnje kada se cena outputa, pri fiksnim cenama inputa i ceteris paribus, povećava? I ne samo to. Mikroekonomija ima zadatak da pruži i moguće projekcije promena pojava koje su predmet njenog interesovanja. Za izučavanje tako lepe, a u isto vreme i tako kompleksne nauke, potrebna je dobra osnova, a za dobru osnovu potrebno je odlično izvorište naučnih informacija koje će ljudima zainteresovanim za izučavanje mikroekonomije omogućiti da joj se približe.

 12. ANALIZA HTML5 IN CSS3 ZA RAZVOJ SPLETNIH APLIKACIJ

  OpenAIRE

  Furek, Mihael

  2013-01-01

  V diplomski nalogi smo pregledali zgodovino razvoja označevalnega jezika HTML ter stilskih predlog CSS. Predvsem smo se posvetili novostim v HTML5 in CSS3. Podrobneje smo analizirali nove možnosti, ki jih nudi HTML5 ter opisali nove elemente. Novosti CSS3 smo predstavili z veliko primeri. Navedli smo še nekaj orodij za lažje in hitrejše delo s HTML in CSS kodo. Na koncu smo pripravili še stilsko predlogo za blogerski sistem Wordpress. Začeli smo z idejno zasnovo, nadaljevali z izdelavo ...

 13. KAKOVOST VPRAŠANJ IN ANALIZA E-PREVERJANJA ZNANJA

  OpenAIRE

  Todorović, Anita

  2014-01-01

  Preverjanje znanja je pomemben del učnega procesa, s katerim ovrednotimo študentovo znanje in ocenimo delo predavatelja. Preverjanje znanja v elektronskih učno/poučevalnih okoljih mora zadovoljiti psihometrične in pedagoške standarde kakovosti, ki veljajo za tradicionalne metode, in pravilno izkoristiti posebnosti, ki izhajajo iz uporabe elektronskega učno/poučevalnega okolja. Ker so vprašanja osnovna enota vsakega preverjanja znanja in je od kakovosti le-teh odvisna kakovost celotnega postop...

 14. Diagnoza organizațională (Analiza diagnostic

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marius DODU

  2004-10-01

  Full Text Available Organizational diagnosis is a step (some authors say the first in a change process, having as primary goals identifying strengths and weaknesses, their causes and finding solutions intended to lead towards an improvement of the organization. The paper tries to present some of the models of organizational diagnosis that were proposed: three level model, Weisbord Six Box model, Burke-Litwin and the congruence model, discussing their advantages and disadvantages. The last part of the paper presents the requirement for a successful diagnosis, with emphasis on the specificity of the public sector.

 15. Analiza stanja uzgoja arapske pasmine konja u Republici Hrvatskoj

  OpenAIRE

  Čačić, M.; Korabi, N.; Čurik, I.; Baban, Mirjana

  2006-01-01

  Arapski konji kao najstarija pasmina imali su značajnu ulogu u povijesti civilizacije. Uzgoj arapskih konja na tlu Hrvatske ima vrlo dugu tradiciju, a u naše krajeve dolaze dolaskom Turaka. Izuzev u biskupijskoj ergeli u Đakovu, nije bilo organiziranog uzgoja sve do 18. stoljeća. Nakon toga, uzgoj arapskih konja provodio se u brojnim privatnim veleposjedničkim ergelama od kojih se najveći broj nalazio na području Slavonije i Srijema. Broj arapskih konja u Hrvatskoj raste iz godinu u godinu. U...

 16. ANALIZA ETIKE V RAČUNOVODSKEM ODDELKU SREDNJE VELIKEGA PODJETJA

  OpenAIRE

  Timošek, Ana

  2015-01-01

  Delo diplomskega projekta se nanaša na analizo etike v računovodskem oddelku srednje velikega podjetja. Poudarek je na etiki, poslovni funkciji računovodstvo in podjetju Gorenje Orodjarna, d.o.o., katerega oddelek financ in računovodstva smo analizirali. Teoretični del diplomskega projekta smo začeli s preučevanjem etike in etike podjetja, kamor smo vključili vse njune pomembne dejavnike. Nadaljevali smo s poslovno funkcijo računovodstvo, kjer je bila najpomembnejša predstavitev dveh kodeksov...

 17. METODOLOGIE PENTRU MICRO-ANALIZA ATRACŢIILOR TURISTICE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  RADU COCEAN

  2014-11-01

  Full Text Available A Methodology for the Micro-Analysis of Tourism Attractions –The current article offers a methodology to assess the attractiveness of tourism attractions, deemed better suited to be used in a strategic planning process. After explaining the differences between tourism resources, tourism attractions and tourism facilities, the focus turns towards the analysis of tourism attractions (a micro-level, attraction-based analysis, as opposed to a macro-level, territorial-based approach. The article divides tourism attractions into two categories – primary and secondary, and offers four specific evaluation criteria for each: uniqueness, collectible value, permanence and notoriety - for primary attractions, and compatibility, substitutability, spatial proximity and connectivity - for secondary attractions. Last, but not least, the utility of this approach is explained, underlining the fact that the evaluation of tourism attractions can help identify problems and suggest solutions for maximizing the tourism potential of a destination.

 18. ANALIZA ZADOVOLJSTVA PROSTOVOLJNIH KRVODAJALCEV NA PODROČJU SEVEROVZHODNE SLOVENIJE

  OpenAIRE

  Jemenšek, Janja

  2016-01-01

  Krvodajalstvo predstavlja množično udejstvovanje prostovoljnih ljudi krvodajalcev, ki nesebično sodelujejo na krvodajalskih akcijah in na takšen način pomagajo bolnikom pri ohranitvi življenja. V magistrskem delu smo preučevali profil, motive in zadovoljstvo krvodajalcev, ki prostovoljno darujejo kri. V raziskavo so zajeti krvodajalci, ki darujejo kri v Centru za transfuzijsko medicino (CTM) Univerzitetnega kliničnega centra Maribor (UKC MB), terenskih akcijah CTM ter dislociranih enotah CTM ...

 19. Primerjalna analiza zračnega prometa Slovenije in Avstrije

  OpenAIRE

  Ivankovič, Sanja

  2012-01-01

  V diplomskem delu smo prikazali delovanje zračnega sistema v Sloveniji in Avstriji ter njuno skupno pravno podlago kakor tudi mednarodno sodelovanje. Z analizo smo želeli ugotoviti bistvene razlike v delovanju zračnega prometa v potniških in tovornih storitvah, kot sta uvoz in izvoz, ter dejavnike, ki so vplivali na njihovo višino povpraševanja. Pri Sloveniji smo se osredotočili na Letališče Ljubljana in prevoznika Adrio Airways pri Avstriji pa na Letališče Gradec in prevoznika Austrian Airli...

 20. Analiza pravnih vidikov zasebnosti na delovnem mestu : magistrsko delo

  OpenAIRE

  Golmajer, Staš

  2013-01-01

  Zasebno lahko razumemo kot nasprotno javnemu. Zasebno je nekaj, kar lahko s svojim ravnanjem in željo ohranimo v svoji oblasti in ne delimo z drugimi oziroma javnostjo. Zasebno ostane zasebno dokler se sami ne odločimo, da to posredujemo tudi drugim in takrat postane javno. Ko pa postane javno, ne more več postati zasebno. Delovno mesto je po Zakonu o delavnih razmerjih pravno razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces de...

 1. ANALIZA IN NAČRTOVANJE SONČNE ELEKTRARNE

  OpenAIRE

  Gjura, Andrej

  2012-01-01

  Povzetek Znan je rek, da imamo okolje, naravo v posodo od svojih zanamcev. Zato ves razvoj stremi k razvijanju novih, obnovljivih virov energije, k razvijanju pridobivanja le-te iz okolja. Ti viri so relativno dosegljivi, potrebno je le znanje, drznost in zadostna podpora za to pristojnih institucij, da peljemo razvoj v željeno smer in odkrivamo nove dimenzije pridobivanja energije, kar bi posledično zmanjšalo izpust toplogrednih plinov, ohranilo in varovalo naravo ter zmanjšalo vsakodnev...

 2. Distribuirana analiza zapisa na oblaku primjenom MapReduce

  OpenAIRE

  Aydin, Galip; Hallac, Ibrahim R.

  2016-01-01

  U ovom članku opisujemo naš rad na projektiranju na mreži zasnovanog sustava analize distribuiranih podataka koji se zasniva na popularnom MapReduce okviru postavljenom na malom oblaku i razvijenom specijalno za analizu zapisa web poslužnika. Sustav analize zapisa sastoji se od nekoliko čvorova klastera, dijeli velike datoteke zapisa na distribuirani sustav datoteke i brzo ih obrađuje primjenom MapReduce modela programiranja. Klaster se stvara primjenom open source infrastrukture oblaka, čime...

 3. Primerjalna analiza slovenskih bančnih portalov

  OpenAIRE

  Podpečan, Vanja

  2016-01-01

  Živimo v dobi, v kateri se pojmi kot so internet, elektronsko poslovanje in elektronsko bančništvo uporabljajo vsakodnevno. Podjetja morajo v poslovnem okolju nuditi informacije, ki so za poslovanje nujno potrebni element. Le-te pa so najlažje dostopne preko interneta, brez katerega večina podjetij danes več ne more uspešno poslovati. Če uporabnik zna iz ogromnega števila informacij izluščiti najboljše, so le-te lahko zelo uporabne. Zato pa »prave« informacije predstavljajo velik element konk...

 4. ANALIZA RAZSVETLJAVE REKREACIJSKEGA NOGOMETNEGA IGRIŠČA

  OpenAIRE

  Recek, Aleks

  2014-01-01

  Diplomska naloga zajema osnovne pogoje, za dobro razsvetljavo nogometnih igrišč. Predstavljeni so posamični pogoji, ki vplivajo na kakovost razsvetljave, uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja, standard za razsvetljavo športnih objektov SIST EN 12193, predstavitev programa Relux in meritve z luksmetrom. V diplomskem delu so predstavljene različne reflektorske svetilke, ter LED svetilke. Za vse športne površine so izvedeni numerični izračuni in simulacije osvetljenosti v programu...

 5. ANALIZA ANTROPOMETRIJSKIH IZMJERA ZA OBUĆARSKU INDUSTRIJU

  OpenAIRE

  Ujević, Darko; Doležal, Ksenija; Lešina, Mario

  2007-01-01

  U radu je opisana važnost antropometrijskog mjerenja s posebnim osvrtom na obuću. Istaknuta je problematika koja se odnosi na primjenu zastarjelog sustava koji se koristi više od 40 godina. Iz tog razloga pokrenut je složeni tehnologijski istraživačko-razvojni projekt “Hrvatski antropometrijski sustav.” U okviru tog projekta provedeno je nacionalno mjerenje stanovništva u Republici Hrvatskoj s ciljem izrade završne projekcije nove hrvatske norme veličina za odjeću i obuću. U radu su istaknuti...

 6. MEDIJSKA RETORIKA U PREDIZBORNOM RAZDOBLJU 2007. Analiza dnevnoga tiska

  OpenAIRE

  Balabanić, Ivan; Mustapić, Marko

  2008-01-01

  Analizom sadržaja šest dnevnih listova u parlamentarnoj izbornoj kampanji 2007. godine pokušale su se utvrditi glavne osobine medijskoga praćenja politike u predizbornom razdoblju i glavne oblike političke retorike u izbornoj kampanji. Pokazalo se da je došlo do vrlo velike medijske bipolarizacije političke scene s naglaskom na HDZ i SDP. Izborna kampanja protekla je bez naglašavanja konkretnih društvenih problema, a glavna tema medijskoga praćenja politike i političke...

 7. Eksperimentalne preiskave in poenostavljena potresna analiza konstrukcijskega sistema JUBHome BASE

  OpenAIRE

  Stermecki, Marko

  2015-01-01

  V prvem delu diplomske naloge je opisan postopek testiranja sistema JUBHome BASE, ki predstavlja temeljni konstrukcijski sklop sistema JUBHome. Obravnavan temeljni sklop je sestavljen iz podložnega betona, hidroizolacije, toplotne izolacije ter armiranobetonske temeljne plošče. Osnovni namen preiskav, ki so se izvajale na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, je bilo določiti odpornost temeljnega sklopa na zdrs ter odpornost čepastega stika med EPS ploščami, ki se lahko izvede v...

 8. ANALIZA VPLIVA TANKE KAPITALIZACIJE NA KAPITALSKO STRUKTURO IZBRANIH PODJETIJ

  OpenAIRE

  Tič, Sašo

  2013-01-01

  Pri odločanju o ustanovitvi podjetja kot kasneje pri investicijah, so lastniki pogosto v dilemi ali za financiranje uporabiti dražji, lastniški kapital ali posojilo. Zaostrovanje kreditnih pogojev ter gospodarska stagnacija silita podjetja k povečanemu zadolževanju s strani družbenikov, ki je neke vrste alternativa zadolževanja. Tovrstno financiranje s posojili med povezanimi osebami je zaradi zakonskih pomanjkljivosti in davčne konkurence med državami tudi ugodnejše, saj so obresti davčno pr...

 9. ANALIZA UČINKA ZONE SLOBODNE TRGOVINE CEFTA 2006

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dijana Grahovac

  2013-01-01

  Full Text Available Regional cooperation has been a general trend in the development of international economic relations in the second half of the twentieth century. This process included all continents and is the result of the globalization process. CEFTA 2006 (Central European Free Trade Association was formed at the initiative of the EU, with economic links to member countries, creating a favorable investment environment and strengthens the competitive position of the region. Taking advantage of the opportunities provided by CEFTA 2006, member states will be competitive on the EU market. CEFTA 2006 is the subject of much discussion and debate in scientific circles, political entities and Government of member countries. This is particularly true with regard to perception of positive and negative effects for the Member States and consideration of the effects of implementation of the CEFTA agreement as a potential precondition on the road to EU countries in the region. Analysis of economic indicators of the countries of the Visegrad Group, which has successfully implemented the original CEFTA agreement, provides the framework guidelines for the conduct of foreign policy of the current CEFTA countries. On the other hand, the analysis of macroeconomic indicators of the current CEFTA countries, provides the guideline and determines necessary courses of action in the further implementation of the Agreement. These analyzes provide a chance to reflect the perspective of the process. Research of recent results of regional cooperation allows the assessment of the impact on the economic development of the region and the prospect of integrating these countries into the EU, by strengthening regional cooperation.

 10. ANALIZA BANČNIH TVEGANJ V REPUBLIKI MAKEDONIJI

  OpenAIRE

  Trombev, Filip

  2015-01-01

  Namen tega diplomskega projekta je podati jasen opis stanja, v katerem delujejo makedonske banke. Poudarek je na tveganjih, ob upoštevanju dejstva, da se glavni izzivi pri njihovem delu še vedno nanašajo na učinkovito izterjavo kreditne aktivnosti, pri čemer pa je podjetniški sektor še vedno občutljiv, istočasno pa ohranja svojo dobičkonosnost, likvidnost in kapitalsko stabilnost. Namen vsake banke, ki posluje v Republiki Makedoniji, je vzpostaviti podjetniško kulturo in tradicijo, v kombi...

 11. Rol expertimentalnovo analiza naprjaženij v sudebnoj technike

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kratěna, Jindřich

  Moskva: MGTU, 2006 - (Jeremin, K.), s. 19-30 ISBN 5-8004-0054-7 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20710524 Keywords : ice-hockey hall * steel truss * shortcomings of manufacture Subject RIV: JM - Building Engineering

 12. ANALIZA E - DOKUMENTARNEGA SISTEMA V DRŽAVNI UPRAVI

  OpenAIRE

  Jarkovič, Boštjan

  2011-01-01

  V državni upravi se upravlja z množico dokumentov, tako v fizični kot tudi elektronski obliki. Fizični dokumenti se nahajajo v različnih arhivih v odvisnosti od statusa zadeve. Fizična hramba dokumentov je obremenjena skoraj v celotni državni upravi. Nekateri vhodni in izhodni dokumenti že nastajajo v elektronski obliki, ki je primerna za e-arhiviranje. Na podlagi analize stanja dokumentarnega gradiva in obvladovanja le-tega ter na podlagi poznavanja možnosti, ki jih ponuja sodobna tehnol...

 13. Analiza społeczna zjawiska samotnego ojcostwa w Polsce

  OpenAIRE

  Krystkowiak, Beata

  2012-01-01

  W artykule bada się problem samotnego ojcostwa w Polsce. Autorka przedstawia tu zarys historyczny i metodologię badanego zjawiska w ujęciu nauk pedagogicznych. Za literaturą naukową, przytacza sześć powodów samotnego ojcostwa: śmierć żony, rozwód, separacja – rozłączenie, opuszczenie przez matkę dziecka nieślubnego, stały pobyt matki w szpitalu lub zakładzie opieki społecznej, pozbawienie matki praw rodzicielskich. W kolejnej części tekstu autorka dokonuje podziału typów samotnych ojców ze wz...

 14. ANALIZA INVESTITIILOR NETE SI IMOBILIZĂRILOR CORPORALE DIN TURISM

  OpenAIRE

  Daniela Aurelia Duma

  2011-01-01

  Net investment is the actual expenditure for works of construction activity, installation andassembly of tourism, taking into account the industry, to purchase equipment, vehicles andother expenditure for the creation of new assets, development, modernization,reconstruction of existing ones, and the value of services related to transfer of ownership ofexisting fixed assets and land.

 15. ANALIZA INVESTITIILOR NETE SI IMOBILIZĂRILOR CORPORALE DIN TURISM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniela Aurelia Duma

  2011-01-01

  Full Text Available Net investment is the actual expenditure for works of construction activity, installation andassembly of tourism, taking into account the industry, to purchase equipment, vehicles andother expenditure for the creation of new assets, development, modernization,reconstruction of existing ones, and the value of services related to transfer of ownership ofexisting fixed assets and land.

 16. ANALIZA MOTIVIRANJA V PODJETJU JAVNE SLUŽBE PTUJ

  OpenAIRE

  Emeršič, Mitja

  2015-01-01

  Ljudje v življenju delujemo zaradi lastnih motivov. K vsakemu dejanju smo tako ali drugače motivirani. Motivacija je duševni proces, ki posameznika žene k določenemu ravnanju. Brez motivacije ni mogoče uspešno opraviti nobenih aktivnosti in zadovoljiti potreb. Motivaciji pri delu se posveča vse več pozornosti, saj je vse bolj jasno, da je za uspeh podjetja ključna. Podjetje, ki bo imelo motivirane in zadovoljne zaposlene, bo uspešno. Aktivnosti, ki jih zaposleni izvajajo pri delu spodbudijo t...

 17. The results of using space photographic information to study the geological structure of the Pechora coal basin. Rezultaty primeneniya kosmicheskoy foroinformatsii dlya izucheniya geologicheskogo stroyeniya Pechorskogo ugol'nogo basseyna

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zhuravlev, A.V.

  1983-01-01

  The possibilities of space structural analysis as applied to the Pechora basin are examined. A number of first order structures are identified directly on the space photographs (the Korotaikhinsk depression, the Chernysheva uplift and the Paykhoyskiy anticlinorium and so on). Ring shaped morphostructures are confined to the uplifts of the basement rock and the cap, to periclinal parts of the depressions and the points of crossing and confluence of linear positive structures. The results are cited of a comparison of the rose diagrams of the lineaments and the fracture faults in the basin as a whole and in its individual structures. Charts of the density of the nodes of intersection, the thickness and density of the lineaments and the tectonic field intensity are built for the northern part of the Chernyshev chain and the Losyu Rogovskiy depression, based on an analysis of which the zones of high concentration of lineaments are identified. A conclusion is drawn about their affinity to positive structures of different regions.

 18. NUMERIČNA ANALIZA VPLIVNIH FAKTORJEV EMISIJSKIH MODELOV V DIZELSKEM MOTORJU

  OpenAIRE

  Berić, Sašo

  2010-01-01

  Računalniška dinamika tekočin predstavlja učinkovito orodje pri iskanju izboljšav na področju motorjev z notranjim zgorevanjem. Razvoj komercialnega programa FIRE, ki temelji na metodi končnih prostornin, poteka v smeri razvijanja in dodajanja novih modelov, ki upoštevajo nove formule za natančnejši izračun. Te naprednejše modele bi bilo smiselno ponuditi uporabnikom kot privzete parametre za podobne industrijske simulacije. V okviru naloge je prikazana študija posameznih modelnih konstant...

 19. Kritična analiza elementov cenitvenih poročil v Republiki Sloveniji

  OpenAIRE

  Rogelj, Boštjan

  2016-01-01

  Namen diplomske naloge je predstaviti pravne predpise na področju dela cenilcev nepremičnin v Republiki Sloveniji, nato na podlagi lastnega ocenjevalnega obrazca analizirati vzorec javno dostopnih cenitvenih poročil in ugotoviti njihovo ustreznost ter primerjati dobljene rezultate z rezultati že izvedenih analiz. Najprej so predstavljeni pravni predpisi na obravnavanem področju, še posebej Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti ter Slovenski poslovnofinančni standard. Osrednji del diploms...

 20. Analiza kakovosti spletnih aplikacij za elektronsko bančništvo

  OpenAIRE

  JANKOVIČ, JERNEJ

  2016-01-01

  Namen diplomskega dela je prikazati sistematično analizo kakovosti spletnih aplikacij na področju elektronskega bančništva. V teoretičnem delu smo se osredotočili na standard ISO/IEC 25000 - SQuaRE, ki v celoti obravnava kakovost izdelka. Iz nabora standardov SQuaRE smo pregledali vsebine standardov omenjene družine, na koncu pa smo se osredotočili na standard ISO/IEC 25010, ki predstavlja model kakovosti. Ta je sestavljen iz osmih značilnosti: funkcijska ustreznost, učinkovitost izvedbe...

 1. Analiza mechanizmów finansowania ochrony zdrowia - model holenderski a model polski

  OpenAIRE

  Pastusiak, Radosław; Krzeczewski, Bartłomiej

  2012-01-01

  This publication focuses on the assumption that appropriate transfer of knowledge between countries can be beneficial as afar as financing models of health care systems are considered. The main aim of this article is to compare the ways of health care financing in Netherlands and in Poland and assess the possibility of implementation desirable solutions from Dutch model into Polish one.

 2. Drevnerusskij pamflet na Mihaila VIII Paleologa v svete germenevtičeskogo analiza

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Demincev Mihail

  2015-01-01

  Full Text Available In the article the perception of the image of Michael VIII Palaeologus by literate citizens of Tsardom of Russia is considered. The study is based on analysis of writings that date back to XVII century. The study focuses on identifying the symbols and latent ideas, that point to a semantic connection of the studied writings with The Old Testament, Apocalypse and some antique texts. In the end of the article the authjr makes a conclusion, that the perception of the image of Michael VIII Palaeologus in Tsardom of Russia was negative.

 3. Višekriterijska analiza varijantnih rješenja trase cjevovoda primjenom metode PROMETHEE

  OpenAIRE

  Dražić, Jasmina; Dunjić, Darko; Mučenski, Vladimir; Peško, Igor

  2016-01-01

  U radu je razmatran problem izbora najpovoljnije varijante trase cjevovoda Beloševac - Divci u okviru Kolubarskog regionalnog sustava vodosnabdjevanja (Srbija). Varijante su vrednovane na osnovu pet kriterija, od kojih su tri kriterija ekonomskog karaktera. Problem izbora optimalne varijante trase cjevovoda riješen je višekriterijskom analizom primjenom metode PROMETHEE implementacijom u softversko rješenje Visual PROMETHEE1.4. Metoda PROMETHEE se pokazala primjenjivom i pogodnom u praktičnim...

 4. Analiza mogućnosti recikliranja diskontinuiranih E-staklenih vlakana

  OpenAIRE

  HARAMINA, Tatjana; JELAVIĆ, Tomislav; ŠOLIĆ, Tomislav; KATALINIĆ, Marko; PILIPOVIĆ, Ana

  2011-01-01

  Pri tkanju staklenih vlakana obrezuju se rubovi širine od 40 do 60 mm i bacaju na odlagališta otpada. Ti se rubovi sastoje od rovinga koji su povezani s nekoliko okomito orijentiranih pamučnih niti. Radi smanjivanja količine otpada analizirana je mogućnost recikliranja tako nastalih diskontinuiranih E-staklenih vlakana. Istraživanje nije usmjereno na konkretan proizvod, nego na mogućnost priprave kompozita s dodanim vlaknima. Ispitane se mogućnosti pripreme i utjecaj vlakana na svojstva sinte...

 5. ANALIZA POSTOPKOV SPLETNEGA OGLAŠEVANJA NA IEDC-POSLOVNI ŠOLI BLED

  OpenAIRE

  Majkić, Vladimir

  2016-01-01

  Naloga obravnava procese spletnega oglaševanja. Podan je pregled literature s področja spletnega oglaševanja, napisani so primeri dobrih praks, analizirana je stara in nova spletna strategija. Izdelane so izboljšave procesov spletnega oglaševanja. Glavi učinki so: povečanje prodajnih interesov, povečanje kvalitete prodajnih interesov, izdelan proces in natančno določene odgovornosti posameznikov, natančen izračun stroškov, natančen izračun donosa glede na investicijo, natančen pregled us...

 6. ZASNOVA IN RAČUNSKA ANALIZA ENODRUŽINSKE JEKLENE KONTEJNERSKE HIŠE

  OpenAIRE

  Gojić, Dejan

  2014-01-01

  Diplomsko delo obravnava zasnovo kontejnerske hiše, postavljene na izbrani lokaciji v okolici izven mesta. Cilj je ustvariti učinkovito, konstrukcijsko in funkcijsko zasnovano zgradbo za mlado štiričlansko družino. Z alternativno gradnjo oz. recikliranjem starih ladijskih kontejnerjev bi zgradili finančno dosegljiv objekt, ki ustreza vsem standardom in omogoča kakovostno in udobno bivanje. V prvem delu je podan splošen opis ladijskih kontejnerjev, njihova sestava in konstrukcija, dimenzije...

 7. Primerjalna analiza kvalitativnih kriterijev urbanizma in tržne znamke

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrej Pompe

  2014-06-01

  Full Text Available Interaktivnost, multidisciplinarnost, sinergija in soodvisnost so pojmi, ki se očitno vpletajo v upravljanje vsakega odgovornega mesta in njegovih voditeljev. Med disciplinami, ki pomembno vplivajo na edinstvenost in konkurenčnost nekega mesta, ima urbanizem pomembno vlogo. Nobeno od mest, ki so uspešna v konkurenčnem prostoru, ne bi bilo pomembna in močna znamka mesta, če ne bi bilo prepoznavnih, edinstvenih in značilnih elementov urbanizma, ki delajo mesta unikatna. V članku izhajamo iz hipoteze, da urbanizem s kvalitativnimi rešitvami sooblikuje znamko mesta in da se kriteriji, ki to dokazujejo, skladajo s kvalitativnimi kriteriji tržne znamke. Na podlagi pregleda znanstvene literature tako s področja urbanizma kot znamk in znamčenja smo ugotovili, da kvalitativni kriteriji urbanizma dosegajo veliko vsebinsko skladnost s kvalitativnimi kriteriji znamke ter tako odločilno vplivajo na znamko mesta in njeno umestitev na konkurenčnem trgu mest. Kvalitativni kriteriji urbanizma in znamke so povezani in so si po splošni vsebini podobni, razlikujejo pa se v formulacijah in ravni implementacij. Ugotovljene skladnosti pomenijo korak naprej v integralnem delovanju, upravljanju, komuniciranju in trženju mesta. Omogočajo povezovanje doslej bolj ali manj nepovezanih področij urbanizma in trženja. Pozitivne posledice razumevanja povezanosti obeh področij bodo dolgoročne ter bodo zgradile prepoznaven, konsistenten in déležnikom prijazen sloves mesta. Ugotovitve so velika priložnost za uprave mest in potrjujejo, da je k upravljanju mest treba pristopati celovito.

 8. ANALIZA TERJATEV DO PREJEMNIKOV SREDSTEV IZ NASLOVA PASIVNE IN AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA

  OpenAIRE

  Debenjak, Marjeta

  2010-01-01

  V poslovnih knjigah Zavoda RS za zaposlovanje je velik delež evidentiranih terjatev do prejemnikov iz naslova pravic pasivne in aktivne politike zaposlovanja. Z izterjavo omenjenih terjatev se v praksi srečujem dnevno, zato sem jih v diplomski nalogi podrobno analizirala. Analize sem se lotila s posnetkom obstoječega stanja procesa izterjave. Osredotočila sem se zgolj na postopke izterjave redne in/ali sodne izterjave na Zavodu. Podana je ocena obstoječih procesov izterjave in programske opre...

 9. Postopki zajema in analiza ter pomen neobstojnih podatkov v digitalni forenziki

  OpenAIRE

  Bogovčič, Gregor

  2015-01-01

  V diplomski nalogi predstavljamo vejo digitalne forenzike, ki se ukvarja z zajemom, zavarovanjem in delom z neobstojnimi podatki. Neobstojni podatki so podatki, ki se hranijo v neobstojnem pomnilniku, dokler ima ta dostop do izvora energije. V trenutku, ko je dostop do elektrike prekinjen, se podatki postopoma, a razmeroma hitro izgubijo. V nalogi skušamo opozoriti na pomen neobstojnih podatkov v forenzičnih preiskavah, saj obsegajo med drugim tudi vse podatke in vse aplikacije, ki jih imamo ...

 10. PRIMERJALNA ANALIZA SPLETNEGA TRŽENJA ZAVAROVANJ NA PRIMERU ZAVAROVALNICE MARIBOR IN GENERALI

  OpenAIRE

  Čeh, Maja

  2013-01-01

  Internet predstavlja medij prihodnosti, saj se število uporabnikov iz leta v leto povečuje. Potrošniki se od klasičnih medijev zatekajo k internetu, zato velja dejstvo, da če podjetje ni prisotno na internetu, praktično ne obstaja. Spletno trženje zavarovanj prinaša zavarovalnicam številne prednosti, ima pa tudi določene slabosti. Slabosti spletnega trženja zavarovanj za zavarovalnice so predvsem v kompleksnosti določenih zavarovalnih storitev, težki dosegljivosti standardizacije reševanj...

 11. ANALIZA RELATIEI DINTRE DESCENTRALIZAREA FISCALĂ SI CREȘTEREA ECONOMICĂ IN ROMÂNIA

  OpenAIRE

  Nuta Alina Cristina; Nuta Florian Marcel

  2013-01-01

  The main objective of our paper is to analyze the fiscal decentralization and its general effects but also its implication regarding the economic growth. In this spirit we focused our efforts on studying the Romanian case study using a linear regression model. The actual research is the basis for detailing the assessment using more detailed indicators and introducing more variables for a more comprehensive explanation of the facts identified in the present paper. The analysis results demonstr...

 12. ANALIZA RELATIEI DINTRE DESCENTRALIZAREA FISCALĂ SI CREȘTEREA ECONOMICĂ IN ROMÂNIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nuta Alina Cristina

  2013-04-01

  Full Text Available The main objective of our paper is to analyze the fiscal decentralization and its general effects but also its implication regarding the economic growth. In this spirit we focused our efforts on studying the Romanian case study using a linear regression model. The actual research is the basis for detailing the assessment using more detailed indicators and introducing more variables for a more comprehensive explanation of the facts identified in the present paper. The analysis results demonstrate the direct link between the degree of fiscal decentralization in Romania and the GDP per capita, which can be interpreted as a positive aspect of the intense involvement presumed by administrative-territorial entities actions and activities that have led, in the analyzed period, to an improvement in the welfare of individuals in Romanian society.

 13. Analiza wykorzystania przez przedsiębiorstwa strategii nakierowanych na konkurentów

  OpenAIRE

  Rawski, Marek

  2005-01-01

  In the text there are presented the results of research on the strategies directed towards competitors used in companies performing on consumer goods market in Poland. The strategy towards competitors is the third marketing strategy component ñ it have to respect two other higher level strategies. That kind of strategy is recognized as a set of rules framing operational activities in enterprises, that shape their relations with compe- titors. Basic decisions requirements are: qualifying the m...

 14. UPORABA DRUŽABNIH OMREŽIJ IN MULTIMEDIJE ZA OBLIKOVANJE SPLETNE PREPOZNAVNOSTI VINOGRADNIKA: ANALIZA PRIMERA

  OpenAIRE

  Simonič, Alen

  2016-01-01

  Za diplomsko delo sem se odločil narediti spletno okolje (spletno stran), v kateri bom predstavil izdelke in storitve Vinogradništva in vinarstva Ivanuša. Slednji želijo s spletno prisotnostjo razširiti trg prodaje in pridobiti na svoji prepoznavnosti. Najprej bom opredelil teoretično osnovo spletnih strani, in sicer: izgled, izgradnja, aplikacije, uporaba, itd. Opredelil bom tudi marketinško prepoznavnost vinogradništva preko socialnih omrežij in izdelal reklamno spletno stran (Faceb...

 15. ANALIZA ZADOVOLJSTVA STRANK V MEDICINSKEM CENTRU KALLISTE, D.O.O.

  OpenAIRE

  Šelih Car, Katja

  2016-01-01

  Podjetja se vse bolj zavedajo pomena sistematičnega spremljanja zadovoljstva strank, ki omogoča pravočasno izboljševanje in korektivno ukrepanje v primeru zaznanih sprememb v zadovoljstvu strank. Tega se zaveda tudi medicinski center Kalliste, d. o. o., ki teži k stalnemu izboljševanju zadovoljstva strank. V teoretičnem delu smo preučili zadovoljstvo strank z različnih vidikov pojmovanja avtorjev in metode za merjenje zadovoljstva strank. Prav tako smo preučili dejavnike, ki vplivajo na ...

 16. Analiza teorije Imogene M. King in opredelitev kriterijev za vrednotenje teorije

  OpenAIRE

  Harih, Metka

  2011-01-01

  Teoretična izhodišča. Da bi lahko natančno opredelili, katera teorija zdravstvene nege je v posameznem okolju najbolj ustrezna, so ključnega pomena izbor in uporaba teorije ter njena aplikacija v prakso, od koder izvira. Za izbor teorije je treba oblikovati kriterije za oceno z namenom ugotoviti skladnost teorije s prakso ter znanjem, filozofijo in vrednotami prakse zdravstvene nege. Namen raziskave je bil opisati teorijo Imogene M. King, izbor kriterijev za analizo teorije Imogene M. King in...

 17. ANALIZA, PRENOVA IN PREDLOG AVTOMATIZACIJE PROIZVODNEGA PROCESA V PODJETJU LETINA INOX

  OpenAIRE

  Šuman, Vedran

  2016-01-01

  Magistrsko delo se ukvarja z analizo uvajanja avtomatizacije v proizvodni proces s ciljem optimizacije procesa. Cilj je bil predstaviti modeliranje poslovnega procesa s pomočjo uporabe standarda BPMN in ugotoviti, kako avtomatizacija vpliva na proces v primerjavi z ročno obdelavo. Eksperiment je bil izveden z orodjema Bizagi in Signavio na praktičnem primeru proizvodnje nerjavečega rezervoarja. Uporabljeni so bili pristopi, kot so identifikacija, modeliranje, simulacija in optimizacija. S pom...

 18. Multifractal analysis of satellite images. (Polish Title: Multifraktalna analiza zobrazowan satelitarnych)

  Science.gov (United States)

  Wawrzaszek, A.; Krupiński, M.; Drzewiecki, W.; Aleksandrowicz, S.

  2015-12-01

  Research presented in this paper is focused on the efficiency assessment of multifractal description as a tool for Image Information Mining. Large datasets of very high spatial resolution satellite images (WorldView-2 and EROS-A) have been analysed. The results have confirmed the superiority of multifractals as global image descriptors in comparison to monofractals. Moreover, their usefulness in image classification by using decision trees classifiers was confirmed, also in comparison with textural features. Filtration process preceding fractal and multifractal features estimations was also proved to improve classification results. Additionally, airborne hyperspectral data have been initially analysed. Fractal dimension shows high potential for the description of hyperspectral data. To summarise all conducted tests indicate the usefulness of multifractal formalism in various aspects of remote sensing. Prepared methodology can be further developed and used for more specific tasks, for example in change detection or in the description of hyperspectal data complexity.

 19. Analiza interesów w polityce bezpieczeństwa energetycznego w UE

  OpenAIRE

  Kałążna, Klaudia; Rosicki, Remigiusz

  2010-01-01

  Kategoria bezpieczeństwa energetycznego przysparza wiele problemów definicyjnych, co związane jest często z różnymi koncepcjami ochrony własnych interesów państw lub też podmiotów prywatnych (np. przedsiębiorstw energetycz-nych). Do głównych czynników kształtujących poziom bezpieczeństwa energetycznego należą: (1) poziom produkcji energii, (2) poziom wydobycia surowców energetycznych, (3) poziom mocy zainstalowanej elektrowni, (4) moc przesyłowa i dystrybucyjna infrastruktury energetycznej i ...

 20. Analiza implementacije standardov ISO 9001 in ISO 14001 v slovenski gradbeni industriji

  OpenAIRE

  Pakiž, Nina

  2016-01-01

  V magistrski nalogi smo analizirali, kako poteka implementacija sistemov za vodenje kakovosti (SVK), ki so skladni s standardom SIST ISO 9001:2008, in sistemov za ravnanje z okoljem (SRO), ki so skladni s standardom SIST ISO 14001:2004, v gradbena izvajalska in investitorska podjetja. Pri tem se osredotočamo na slovensko gradbeno tržišče, ki ga lahko v mnogih vidikih štejemo za značilnega predstavnika gradbene industrije članic, ki so se pridružili Evropski Uniji po letu 2004. ...

 1. Analiza polityki publicznej w zakresie zatrudnienia oraz wynagrodzenia w polskiej administracji w latach 2002–2011

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Strąk

  2013-06-01

  Full Text Available Purpose: The article presents the results of the analysis of the employment and salary policy in Polish public administration in the period of 2002-2011 in terms of public administration management in times of the financial crisis and the competitiveness of employment in government administration. The authors of the article examine the effectiveness of the subsequent government efforts to institute “a cheap state”. They have assumed that in the examined period the effectiveness of government administration did not change considerably.Originality: The presented analysis covers such issues as: identifying the determinants of changes in salary and employment rates in government administration; an analysis of the relevant major legal institutions; a study of the main changes in the salary and employment policy in government administration; an analysis of the employment and remuneration budget in public administration; an assessment of the changes in the effectiveness of the functioning of government administration.Methodology: In their studies the authors conduct inductive and deductive reasoning by means of the following research techniques: an analysis of legal acts, strategic government documents and reports of the Supreme Audit Office (NIK; a statistical dynamics and structure analysis; a comparative analysis and a one-dimensional analysis of public expenditure efficiency.

 2. Implementacija javnih politika kao operativno upravljanje:analiza transformacije hrvatske politike prema osobama s invaliditetom

  OpenAIRE

  Kekez-Koštro, Anka; Urbanc, Kristina; Salaj, Ivona

  2013-01-01

  U članku se razmatra transformacija procesa implementacije politike prema osobama s invaliditetom (OSI) u Hrvatskoj, koja je posljedica transformacije modela kreiranja politike prema OSI – iz medicinskog u socijalni, s tendencijom prema razvoju modela ljudskih prava. S obzirom na procesnu usmjerenost analize, implementacija se sagledava na temelju koncepta javnog upravljanja te se koristi teorijski okvir višerazinskog upravljanja Michaela Hilla i Petera Hupea, koji implementaciju shvaćaju kao...

 3. ANALIZA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH V PODJETJU VRVICA CELJE D.O.O.

  OpenAIRE

  Nemanič, Bojana

  2011-01-01

  Zadovoljstvo zaposlenih pomeni partnerstvo med zaposlenimi in managementom, ki se ob podpori tehnološke infrastrukture dosega skozi usposobljenost in motiviranost sodelavcev za uresničevanje skupnih poslovnih ciljev. Težnja ljudi sili, da se po možnosti približajo zadovoljstvu in izognejo nezadovoljstvu. Velika pričakovanja so po tej logiki posledica velike motivacije, velika razočaranja pa posledica premajhnih pridobitev. Zato bi praktično nikoli ne smeli dovoliti, da bi v ljudeh gojili napa...

 4. Analiza uspješnosti supstitucije primijenjenog materijala pomoću parametara mehanike loma

  OpenAIRE

  Vukojević, Nedeljko; Oruč, Mirsada; Vukojević, Dušan; Hadžikadunić, Fuad; Beganović, Omer

  2010-01-01

  Zamjenom konvencionalnog strukturnog čelika S355 s mikrolegiranim čelikom na bazi V/Nb moguće je postići značajno smanjenje vlastite mase konstrukcije bez ugrožavanja sigurnosti što potvrđuju ispitivanja ponašanja materijala i sa aspekta mehanike loma. Numerička rješenja su potvrđena i kroz analizu sigurnosti izabranih materijala s posebnim osvrtom na aspekt sigurnosti od loma u zavarenom spoju predmetnih čelika. U radu su prikazani rezultati numeričke evaluacije čelične konstrukcije mosne di...

 5. ANALIZA MARKETINŠKEGA KOMUNICIRANJA V PODJETJU X (PRIMER IZDELKA:FREKVENČNI PRETVORNIK)

  OpenAIRE

  Kovačič, Barbara

  2009-01-01

  To diplomsko delo obravnava marketinško komuniciranje na medorganizacijskem trgu. V teoretičnem delu diplomske naloge sem opredelila medorganizacijski trg, marketinško komuniciranje ter splet marketinškega komuniciranja na tem trgu. S pomočjo strokovne literature sem ugotavljala, kako pomembna je uporaba posameznega instrumenta marketinškega komuniciranja na medorganizacijskem trgu. V praktičnem delu naloge pa sem predstavila podjetje X ter analizirala instrumente marketinškega komuniciranja,...

 6. ANALIZA VKLJUČEVANJA ELEMENTOV PROSTORSKE ORIENTACIJE V POUK 4. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE

  OpenAIRE

  Nedeljko, Ines

  2010-01-01

  V diplomskem delu smo podrobneje predstavili vključevaje elementov prostorske orientacije učencev mestnih in primestnih šol. Mnogim učencem razredne stopnje prostorska orientacija predstavlja precejšnje breme, zato je tudi težje dojemljiva. V teoretičnem delu predstavljamo razvoj otroka v povezavi s prostorskim dojemanjem sveta, opisujemo učni načrt družbe in nekatera učna gradiva v četrtem razredu, ki se nanašajo na prostorsko orientacijo. Podrobneje opisujemo kako se orientiramo v nara...

 7. Analiza mediului extern ce influenteaza activitatea companiilor viticole din zona Moldovei

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stefan MATEI

  2014-04-01

  Full Text Available For the macro environment study of a company is customary to include the following factors : socio - cultural, economic , legal , political , technological and natural . All these factors are closely interdependent , economic factors being of particular importance. Therefore in this study we aim to highlight the most important factors that influence the activity of the Moldovan wine companies , starting from the brand of the company to the staff employees. Unemployment is one of the most serious economic and social failures. A high unemployment rate signifies an imbalance in the labourmarket , which automatically leads to an imbalance in the goods and services . Inflation is a difference between money and supply of goods and services and has the effect, among other things, reducing the purchasing power of the monetary unit and hence of the nominal income , and subtracting the loans.

 8. ANALIZA CEMENTNE INDUSTRIJE U HRVATSKOJ PRIMJENOM PORTEROVA MODELA PET KONKURENTSKIH SILA

  OpenAIRE

  Rašić Jelavić, Sanda; Brkić, Iva

  2016-01-01

  U radu su prikazani rezultati analize cementne industrije u Hrvatskoj provedene prema Porterovu modelu pet konkurentskih sila. Metodološki pristup temeljen je na prikupljanju i obradi relevantnih sekundarnih podataka te na provedenom primarnom istraživanju u kojemu je korištena metoda anketiranja. Prema rezultatima kvantitativnog primarnog istraživanja, intenzitet konkurentskih sila u cementnoj industriji u Hrvatskoj je slab do srednji, što tu industriju čini srednje privlačnom. To je posljed...

 9. Zaključenje, punovažnost i dokazivanje elektronskih ugovora: komparativna analiza

  OpenAIRE

  Trnavci, Genc

  2009-01-01

  Pravna regulacija transakcija elektronskim putem doživjela je pravi procvat u posljednje vrijeme. Usporedna zakonodavastva posebnu pažnju su posvetila problemima u vezi sa zaključivanjem elektronskih ugovora, odnosno postizanjem pravno relevantne suglasnosti prilikom njihovog zaključenja, dokazivanju postojanja i tumačenju sadržaja elektronskih ugovora i elektronskoj formi kao uvjetu punovažnosti ugovora. Zahtjevom primjene sigurnog (naprednog, kvalificiranog) elektronskog potpisa pravni prop...

 10. ANALIZA POSTOPKA OPLEMENITENJA BLAGA Z EKONOMSKIM UČINKOM NA PRIMERU FITOFARMACEVTSKEGA SREDSTVA

  OpenAIRE

  Sovič Jelenko, Natalija

  2010-01-01

  Hrana je strateškega pomena za vsako državo ali zvezo držav. V zadnjih letih so države, kljub strateškemu pomenu hrane, vse manj denarja namenjale za raziskave v kmetijstvu. Pridelava je začela stagnirati, ponekod pa celo nazadovati. Samo vlaganje v raziskave in razvoj ter upoštevanje rezultatov tega dela nas lahko reši pred lakoto in zagotovi dovolj kakovostne in varne hrane po dostopni ceni. Velik vpliv na manjšo pridelavo hrane ima globalna sprememba podnebja — vse večje pomanjkanje vo...

 11. Algoritm bulevskogo faktornogo analiza, osnovannyj na kombinirovanii nejrosetevogo podchoda i metoda maksimizacii funkcii pravdopodobija

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Frolov, A. A.; Húsek, Dušan; Polyakov, P.Y.

  -, č. 3 (2014), s. 3-11. ISSN 1999-8554 Institutional support: RVO:67985807 Keywords : boolean factor analysis * attractor neural network * likelihood function maximization * KEGG database Subject RIV: IN - Informatics, Computer Science http://www.radiotec.ru/ cat alog.php? cat =jr7&art=14354

 12. Primijenjena analiza ponašanja i autizam – vodič kroz terminologiju

  OpenAIRE

  Stošić, Jasmina

  2009-01-01

  Intervencije prema principima primijenjene analize ponašanja jedine su znanstveno verifi cirane intervencije za podučavanje osoba s poremećajima iz autističnog spektra. Još uvijek se takve intervencije poistovjećuju s modifi kacijom ponašanja ili s najviše strukturiranom metodom proizašlom iz bihevioralnog pristupa. Suvremeni bihevioralni pristup intervencijama za osobe s poremećajima iz autističnog spektra uključuje mijenjanje i prilagođavanje okoline, jezika, stila interakcije, didaktičkog ...

 13. NAČRTOVANJE FOTOVOLTAIČNE ELEKTRARNE IN ANALIZA REZULTATOV ELEKTRIČNE PROIZVODNJE

  OpenAIRE

  Novak, Tomaž

  2013-01-01

  Diplomska naloga opisuje problem slabega izkoriščanja obnovljivih virov energije. Opisani so obnovljivi viri energije, pri tem pa so izpostavljene fotonapetostne celice (solarne celice in moduli). V diplomski nalogi je predstavljen celoten potek načrtovanja sončne elektrarne. Predstavljeno je načrtovanje, izvedba in postavitev elektrarne, na kaj je potrebno paziti, kakšna je potrebna dokumentacija in kakšni so stroški. Potek dela je opisan po stopnjah, od pridobivanja dokumentacije, do končne...

 14. Kobieta jako sprawczyni zabójstwa – analiza kryminologiczna i kryminalistyczna

  OpenAIRE

  Łosińska, Marta

  2013-01-01

  Zbrodnia zabójstwa jest przestępstwem, które godzi w nadrzędną wartość, jaką jest życie ludzkie. Tym większy szok, niedowierzanie i społeczną dezaprobatę wywołuje sytuacja, gdy sprawcą zabójstwa okazuje się być kobieta. Obecnie w Polsce co ósmy podejrzany o popełnienie zabójstwa to kobieta. Przeprowadzone przez autorkę badania w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu miały na celu określenie modus operandi polskich zabójczyń i porównanie ich do wyników badań przeprowadzonych przez wcześn...

 15. Analiza umeščanja ljubljanske džamije

  OpenAIRE

  Kos, Drago

  2015-01-01

  An analysis of the decades-long search for a site for an Islamic religious and cultural centre in Ljubljana highlights several key reasons which have caused the project to remain unfulfilled. The initial impulses and motives to erect a mosque were connected with piety values, and in the first phase specific ideas for the site of the mosque suggested the vicinity of Plečnik's Žale - Ljubljana's biggest cemetery. The political emancipation of the Islamic population in Yugoslavia played an impor...

 16. Analiza umeščanja ljubljanske džamije:

  OpenAIRE

  Kos, Drago

  2013-01-01

  An analysis of the decades-long search for a site for an Islamic religious and cultural centre in Ljubljana highlights several key reasons which have caused the project to remain unfulfilled. The initial impulses and motives to erect a mosque were connected with piety values, and in the first phase specific ideas for the site of the mosque suggested the vicinity of Plečnik's Žale - Ljubljana's biggest cemetery. The political emancipation of the Islamic population in Yugoslavia played an impor...

 17. ANALIZA UPORABE ODPRTOKODNIH PROGRAMOV V PODJETJU ŽIHER D.O.O

  OpenAIRE

  Ivančič, Dejan

  2012-01-01

  Odprta koda je cenejša od komercialne programske opreme, če upoštevamo zgolj kriterij cene. Na podlagi tega dejstva, smo se v podjetju Žiher d.o.o. odločili, da bomo poskusili z uporabo pisarniške zbirke OpenOffice.org, ter tako privarčevali stroške nakupa licenc, katere bi ob nadaljnji uporabi Microsoft Office morali plačati. Ali je bila odločitev prava, bo pokazal čas, ter uporabniki v podjetju, kateri uporabljajo odprtokodno pisarniško zbirko OpenOffice.org. V primeru, da se bo odločitev p...

 18. Analiza tehnika upravljanja prenosom podataka / Analysis techniques for flow data transmission

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milojko Jevtović

  2006-01-01

  Full Text Available U članku su predstavljene ARQ tehnike za upravljanje prenosom i kontrolu na nivou veze: "Stani i čekaj", " Vrati se unazad za N" i "Selektivno odbacivanje ". Zatim je definisan važan parametar, kojim su analizirane osobine prenosa podataka na nivou veze i uprošćen prikaz karakteristika tehnika "Vrati se unazad za N" i "Selektivno odbacivanje". Osnovni cilj rada odnosi se na definisanje kriterijuma za izbor odgovarajućeg protokola upravljanja na nivou veze koji će zadovoljiti zahteve korisnika (gubici, kašnjenje, varijacija kašnjenja, propusna moć. Na osnovu urađene simulacije, korišćenjem programa MATLAB 7.0, izvršeno je upoređenje vrednosti parametara karakterističnih za navedene tehnike i izvedeni zaključci o prednostima i manama pojedinih tehnika. / This article presents ARQ techniques for flow and control at the link level: Stop-and-Wait, Go-back-N, and Selective-reject. Then it is defined an important parameter, necessary for analyzing characteristics of data transmission at the link level and simplified performances of the Go-back-N, and Selective-reject techniques. Main goal of this article refers to defining criteria for choosing proper protocol link control. By this criterion it is necessary to satisfy customer requirements like losses, delays, capacity, etc. By performing simulation (using MATLAB 7.0, comparison of the values of the techniques parameters is done and conclusions about advantages and disadvantages of certain techniques are given.

 19. UTJECAJ PORNOGRAFIJE NA SEKSUALNO NASILJE U HRVATSKOJ: ANALIZA JAVNIH KRIMINALNIH STATISTIKA

  OpenAIRE

  LANDRIPET, Ivan

  2007-01-01

  Istraživanja učinaka pornografije na stavove i ponašanje u svjetskim su razmjerima uglavnom mikroistraživačkoga te eksperimentalnoga karaktera, s osjetno manjim brojem studija koje se temelje na "makro" pristupima i teorijama većega dometa. Jedan od potonjih jest praćenje dinamike seksualnih zločina u razdoblju dovoljno dugom da obuhvati prijelaz s relativne nedostupnosti do "sveprisutnosti" pornografskih sadržaja, sve uz kontrolu dinamike kriminološki usporedivih nese...

 20. MOBILNO POSLOVANJE: PRIMERJALNA ANALIZA MOBILNIH APLIKACIJ OPERATERJEV ORANGE (ŠPA) IN SIMOBIL (SLO)

  OpenAIRE

  Mehmedović, Denis

  2012-01-01

  Mobilno poslovanje pomeni nakup in prodajo blaga ter storitev preko brezžičnih prenosnih naprav, osebnih prenosnih mobilnih telefonov in osebnih digitalnih pomočnikov. Mobilno poslovanje je znano kot naslednja generacija e-poslovanja, ki uporabnikom omogoča dostop do interneta, katero temelji na Wirless Application Protocol (WAP). V prvem, toeretičnem delu, so pojasnjeni posamezni elementi mobilnega poslovanja, ki v današnjih časih pridobivajo vedno večji pomen. Potrebe po mobilnosti pred...

 1. Analiza mainstream: ciclul – produs inerent al pieţei libere

  OpenAIRE

  Spiridon Marius

  2010-01-01

  The present article assesses the capacity of modern macroeconomics to offer a convincing explanation of the clusters of errors in business and their recurrence, but the epistemological and theoretical framework of such an approach (holism, empiricism, aggregatism, mechanicism) put it in the impossibility to recognize cyclical phenomena and to systematically identify the causes.

 2. ANALIZA KVALITETE WEB STRANICA HOTELA S 5 ZVJEZDICA U REPUBLICI HRVATSKOJ

  OpenAIRE

  Galičić, Vlado; Šimunić, Mislav

  2010-01-01

  Marketinška prezentacija cjelokupne ponude putem interneta, postaje sve značajniji faktor uspješnog poslovanja svakog hotela kao poslovnog sustava. Predstavnici ugostiteljsko-turističke potražnje sve češće i u sve većoj mjeri, do relevatnih informacija o ponudi dolaze putem interneta kao suvremenog mas medija. U radu se analizira kvaliteta web Site-ova svih hotela u Republici Hrvatskoj koji su razvrstani u prvu kategoriju, što podrazumijeva njihovo pravo za isticanjem pet zvjezdica. Opredjelj...

 3. ANALIZA VEDENJA NAROČNIKOV MARKETINŠKIH RAZISKAV NA OSNOVI TEORIJE NAČRTOVANEGA VEDENJA

  OpenAIRE

  Serec, Andreja

  2016-01-01

  V teoretičnem delu smo predstavili storitve na medorganizacijskem trgu in jih opredelili, ponazorili zgodovinski razvoj medorganizacijskega trga ter njegov pomen. V naslednjem poglavju smo preučili vedenje uporabnikov storitev tako, da smo ga opredelili in opisali njegov pomen. Sledi osrednje poglavje, namenjeno preučitvi teorije načrtovanega vedenja. Najprej smo prikazali razvoj in nato še modele omenjene teorije. V raziskovalnem delu naloge smo na podlagi kvantitativne raziskave an...

 4. Analiza polikloriranih dibenzo-p-dioksina i polikloriranih dibenzofurana u tlu i sedimentu

  OpenAIRE

  Kožul, Darija; Herceg-Romanić, Snježana

  2009-01-01

  U ovom je radu prikazan pregled postupaka analize polikloriranih dibenzo-p-dioksina (PCDD) i polikloriranih dibenzofurana (PCDF), koji se skraćeno nazivaju dioksini, u tlu i sedimentu. Navedeni spojevi nastaju kao nusprodukti u raznim procesima spaljivanja, a zbog svoje postojanosti i toksičnosti opasni su za zdravlje ljudi i životinja. Tlo i sediment zbog visokog sadržaja organske tvari mogu akumulirati dioksine te na taj način postaju važni sekundarni izvori njihove emisije. Analitički post...

 5. ANALIZA SPLAVA V LUČI PRIMERA P IN S PROTI POLJSKI

  OpenAIRE

  Sagadin, Aljaž

  2015-01-01

  O splavu je v svetu veliko diskusij in polemik. Nekatere države imajo precej liberalizirano ureditev, nekatere pa se nagibajo k bolj strogi zakonodaji na tem področju. Splav ali abortus je prekinitev nosečnosti, ki se konča s smrtjo zarodka. Prekinitev nosečnosti se lahko izvede s kirurško metodo ali z metodo, pri kateri prekinejo nosečnost s pomočjo zdravil. Uporablja se tudi kombinirana metoda. Obstajajo tri različne vrste splava. To so umetna prekinitev nosečnosti, spontani splav in nedovo...

 6. Oczekiwania płacowe bezrobotnych i ich determinanty – analiza empiryczna

  OpenAIRE

  Kubiak, Paweł

  2011-01-01

  The main goal of the paper is to show, empirically, what is the minimum monthly gross salary that would encourage unemployed to take up employment and indicate some determinants of this. In particular we try to examine the impact of unemployment benefits on the level of threshold salary. The studies demonstrated that persons who receive benefits usually have higher salary expectations than the unemployed without the right to benefits. This may – on ...

 7. ANALIZA MODELA PET KONKURENTSKIH SNAGA M. PORTERA NA PRIMJERU INDUSTRIJE MALOPRODAJE DERIVATA NAFTE U HRVATSKOJ

  OpenAIRE

  Butigan, Ružica

  2008-01-01

  Liberalizacija maloprodajnog tržišta naftnih derivata u Hrvatskoj odvija se polako, s povećanjem broja stranih i novih sudionika koji djeluju na tržištu. Većinski udio u količini prodanoga goriva i dalje pripada monopolu države, koju obilježava prilično ustaljeno postojanje državnih ograničenja i široka i razmjerno neučinkovita prodajna mreža. Tržištem dominira domaća kompanija INA, a strani sudionici (OMV, MOL, Petrol) uspijevaju u dobivanju novih atraktivnih lokacija. Dakle, iako INA ima du...

 8. Szybkość jako naczelna zasada procesu karnego. Analiza dogmatyczno-prawna

  OpenAIRE

  Kasiński, Jarosław

  2015-01-01

  Celem opracowania jest próba rozstrzygnięcia kwestii, czy o szybkości procesu karnego możemy mówić jako o naczelnej jego zasadzie oraz niezależnie od tego - w jaki sposób, mając na uwadze konkretne regulacje karnoprocesowe, ustawodawca umożliwia organom procesowym szybkie rozstrzygnięcie w przedmiocie odpowiedzialności karnej. Dlatego też rozważania rozpoczyna ogólne wprowadzenie dotyczące wyjaśnienia pojęć: „zasada prawa” i „naczelna zasada procesu karnego”. Dalsza część opracowania dotyczy...

 9. ANALIZA VENITURILOR BUGETARE LA NIVELUL JUDEŢULUI ALBA ÎN PERIOADA 2006-2010

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claudia Florina Radu

  2011-01-01

  Full Text Available Analysis of the Stat Budget Incomes from Alba County during 2006-2010The study aims to examine how the main taxes collected in Alba County have evolved overthe last five years. We wish to point out also the taxes that hold the largest share of the totalrevenue collected. So, on the first place we find the income tax, than VAT is the second andcorporate income tax followes. They are therefore the main source of income for the Albacounty budget.

 10. JEZIKOVNOSTILISTIČNA ANALIZA SLOGANOV V OGLAŠEVALSKIH BESEDILIH PONUDNIKA MOBILNIH STORITEV

  OpenAIRE

  Lanščak, Nina Nuša

  2015-01-01

  Ponudniki blaga in storitev so dandanes zaradi vse večje konkurenčnosti na trgu pred vedno večjim izzivom. Na kak način pritegniti pozornost potencialnega kupca? Kaj je to, kar se danes »prodaja«? Kako sestaviti oglas, ki bo ostal še leta v spominu? Oglasi so s svojo izvirnostjo in prepričljivostjo postali pravi pokazatelj trendov, ki vladajo trgu. Pa ne samo trgu. Oglasi so se v kupce vkoreninili tako globoko, da močno odločajo o njihovih življenjskih odločitvah, smernicah, družbenih normah ...

 11. ANALIZA OBJAV V ZADNJIH 5 LETIH V REVIJI JOURNAL OF CONSUMER RESEARCH

  OpenAIRE

  Vrbanec, Nina

  2011-01-01

  Revija Journal of consumer Research je ena najstarejših revij, ki združuje psihologijo in vedenje uporabnikov na trgu. Članki v reviji so namenjeni proučevanju odjemalcev ter kako oni dojemajo, sprejemajo in se vedejo na trgu. Prva revija je izšla leta 1974, v kateri je objavil svoj članek tudi eden prvih strokovnjakov na področju psihologije v marketingu, George Katona. V diplomski nalogi smo se pri analizi revije omejili na zadnjih pet let. Revija je izšla od junija 2004 do marca 2007 štiri...

 12. Analiza primene IMM algoritma za praćenje manevrišućih ciljeva

  OpenAIRE

  Zvonko Radosavljević

  2005-01-01

  U radu je analizirana primena IMM algoritma sa tri modela Kalmanovih filtara, za praćenje cilja pomoću osmatračkog radara. Prvi Kalmanov filtar podešen je da prati ciljeve koji se kreću po pravolinijskoj trajektoriji bez ubrzanja, drugi prati ciljeve koji se kreću ubrzano i vrše blag manevar, a treći je namenjen za praćenje ciljeva koji se kreću ubrzano i vrše oštar manevar. Dat je opis algoritma kao i vrednosti odgovarajućih parametara i matrica prelaza za Kalmanove filtre, kao i uporedna an...

 13. Analiza cen prometnih in komunikacijskih storitev v izbranih državah srednje in vzhodne Evrope

  OpenAIRE

  Završek, Valerija

  2012-01-01

  Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela. V prvem delu predstavlja makroekonomsko aktivnost in raven gospodarske razvitosti izbranih držav. Vse štiri države so relativno majhne in zunanjetrgovinsko odprte ekonomije. Tri države so članice Evropske unije, kar jim pri njihovem razvoju omogoča mnogo več kot bi jim le njihovi lastni tržni potenciali. To so Češka, Slovaška in Slovenija, ki so leta 2004 vstopile v EU. Hrvaška je kot država pristopnica, ki naj bi k EU pristopila leta 2013. Po bruto d...

 14. ANALIZA REZULTATA ISTRAŽIVANJA RAZINE POSLOVNE IZVRSNOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ

  OpenAIRE

  Marijanović, Goran; Samardžija, Jasminka; Karlovčan, Saša

  2010-01-01

  Poslovna izvrsnost je bazirana na sustavu cjelovitog upravljanja kvalitetom (TQM - Total Quality Management). Uvođenje i certifi kacija prema ISO 9001:2000(2008) seriji standarda za sustav upravljanja kvalitetom predstavlja dobru polaznu točku za implementaciju EFQM modela poslovne izvrsnosti i ujedno prvi korak na putu prema poslovnoj izvrsnosti jer uvodi snažan procesni pristup upravljanju. Svrha ovog članka je iznijeti dio rezultata i zaključaka istraživanja Razine poslovne izvrsnosti u...

 15. Komparativna analiza tri najveća svjetska modela poslovne izvrsnosti

  OpenAIRE

  Samardžija, Jasminka; Kolak, Gordan

  2009-01-01

  Poslovna izvrsnost je postala najjače sredstvo postizanja konkurentske prednosti kompanija, a cjelovito upravljanje kvalitetom put koji osigurava podržavanje izvrsnih rezultata u budućnosti, što su prepoznale mnoge kompanije svijeta. Unatoč mnogim razlikama zaključujemo kako modeli imaju mnogo zajedničkih elemenata. DP i MBNQA su revizijom 2005. godine pomaknuli težište sa izvrsnosti proizvoda odnosno usluge na izvrsnost kvalitete cjelokupnog organizacijskog procesa. Kvaliteta je ...

 16. Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku) : naukometryczna analiza dyscypliny 1945-2009

  OpenAIRE

  Kolasa, Władysław Marek

  2013-01-01

  [Historiography of the Polish press (before 1918) : a scientometric analysis of the field in years 1945-2009]. The topic of this work is historiography of the Polish press, a highly specialized historical field, the distinctive feature of which is its particular area of study (the press and its con¬texts). The scope of this work includes the major areas in which the discipline operates: authors, institutions, methods, and publishing houses, the last component being the main focus. The central...

 17. Analiza vsebine hotelskih vprašalnikov: primer hrvaških hotelov

  OpenAIRE

  Marković, Suzana; Raspor, Sanja

  2015-01-01

  If properly designed, administered, and analysed, the process of monitoring customer satisfaction and service quality can be beneficial to any hotel firm and make all the difference between offering a mediocre service and one of exceptionally high quality. The purpose of this study is to examine hotel guest comment cards (GCCs) and customer satisfaction management schemes in Opatija's hotels. This study adopts the applied content analysis approach (Gilbert and Horsnell 1998), comparing and re...

 18. Analiza telesne teže med delavci v proizvodnji in administrativnimi delavci

  OpenAIRE

  Ratej, Ivanka

  2009-01-01

  Izhodišča: Telesna teža, normalna, prekomerna ali prenizka zelo opazno vpliva na človekov videz in njegovo samopodobo. Velika večina ljudi ji posveča potrebno pozornost. Službe, ki se ukvarjajo z zdravstvenim varstvom aktivne populacije morajo izobraževati delavce v delovnih organizacijah o zdravi prehrani in vzpodbujati k normalni prehranjenosti sebe in svojih družin. Vsak posameznik bi moral skrbeti za zdravo prehranjevanje in vzdrževanje normalne telesne teže, s tem pa tudi za svoje zdravj...

 19. POSODOBITEV IN ANALIZA REGULACIJSKEGA SISTEMA AVTONOMNEGA VOZILA V OKVIRU PROJEKTA STADTPILOT

  OpenAIRE

  Deželak, Nejc

  2015-01-01

  V diplomskem delu analiziramo in prenovimo regulacijski sistem avtonomnega vozila. Delo se nanaša na računalniško voden testni avtomobil VW Passat, ki je osrednji produkt projekta Stadtpilot na Tehnični Univerzi v Braunschweigu. Pri njem želijo prenoviti programsko arhitekturo avtonomnega sistema zaradi česar se med drugim spremeni vmesnik do regulatorja. Cilj regulatorja po prenovi je čim natančneje slediti trajektoriji vsebujočo točke v dvodimenzionalnem prostoru, ki določajo željeno pozici...

 20. ANALIZA MOŽNOSTI VZPOSTAVITVE EKO-SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA NA KMETIJI

  OpenAIRE

  Časar, Vlado

  2012-01-01

  Z opravljeno raziskavo smo preučili možnosti vzpostavitve eko-socialnega podjetništva na kmetiji. V ta namen smo razvili kalkulacije posameznih kultur v konvencionalnem, preusmeritvenem in ekološkem obdobju. Razviti model omogoča prilagajanje vstopnih podatkov za natančen izračun ključnih ekonomskih kazalcev (skupni prihodek, finančni rezultat, lastna cena s in brez subvencije, koeficient ekonomičnosti, prelomna cena proizvodnje in prelomna točka proizvodnje). V konvencionalnem obdobju so bil...

 1. Strukturna analiza složenih planetarnih prenosnika snage / Structural analysis of compound planetary gear trains

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Slavko Muždeka

  2005-03-01

  Full Text Available Određivanje osnovnih kinematičkih i dinamičkih karakteristika složenih planetarnih prenosnika je složen proces za koji je razvijeno više analitičkih, grafičkih i grafoanalitičkih metoda. U radu je prikazan način određivanja prenosnog odnosa, opterećenja elemenata i tokova snage za planetarni red sa spoljašnjim i unutrašnjim ozubljenjem preko polužne analogije i primene strukturnog (Wolfovog simbola. Polužna analogija definisana je i za planetarni red sa spoljašnjim ozubljenjem, za koji je, takođe, definisan strukturni simbol. Definisani strukturni simboli iskorišćeni su za definisanje strukture prenosnika tipa Ravigneaux. Primena strukturne šeme za analizu karakteristika složenih planetarnih prenosnika ilustrovana je kroz analizu određenih funkcionalnih stanja planetarnih menjačkih prenosnika. Posebno je definisana mogućnost analize blokiranih stanja planetarnih menjačkih prenosnika. / Determination of basic cinematic and dynamic characteristics of compound planetary gear trains is complex process. Therefore there are many analytical, graphical and graphic-analytical methods. This paper presents method of determination gear ratios, loads and power flows for planetary gear set with the sun and ring gear by lever analogy with the application of Wolfs structural symbol. The lever analogy and structural symbols are also defined for the planetary gear set with two sun gears. Defined structural symbols are employed for definition of Ravigneaux gear structure. Application of structural schemes for an analysis of compound planetary gear trains is illustrated through analysis of certain planetary gearboxes functional state. The possibility of analysis of blocked compound planetary gear train is defined too.

 2. Analiza mareografskih podataka o Jadranskome moru od 1953. do 2006. godine

  OpenAIRE

  Rezo, Milan; Pavasović, Marko; Šljivarić, Marko

  2014-01-01

  U radu se analiziraju srednji dnevni, godišnji i periodični podaci o razinama mora duž istočne obale Jadranskog mora s registriranim minimalnim i maksimalnim vrijednostima morskih mijena. Opisuju se mehanički i tlačni uređaji namijenjeni registraciji razine mora s posebnim naglaskom na odabir lokacija mareografskih stanica. Također je opisana satelitska altimetrija – metoda prikupljanja podataka o obliku i promjenama oblika Zemljine površine, prije svega vodenih masa. Detaljnije se opisuju me...

 3. ANALIZA VIŠINE DAJATEV OD RAZLIČNIH OBLIK PLAČILA ZA DELO

  OpenAIRE

  Pogačar, Darja

  2015-01-01

  V zadnjih letih, ko naša življenja zaznamuje gospodarska kriza, se je povečala pomembnost plačila za delo z delavčevega stališča in višina porabljenih sredstev za plačilo delavca z delodajalčevega stališča. Delodajalec mora gledati na ekonomsko upravičenost zaposlitve novih delavcev. Pri tem so stroški podjetja zelo pomembni. Pri tem je potrebno upoštevati tudi delavčevo stališče. Delavcem so z zakonom zagotovljene minimalne pravice na področju opravljanja dela in plačila za delo. Ra...

 4. Časovna analiza vsebnosti kondenziranih taninov v lubju navadne smreke pri napadu podlubnikov

  OpenAIRE

  Felicijan, Mateja

  2011-01-01

  Tanini so prevladujoče polifenolne spojine v lubju dreves, ki imajo pomembno vlogo pri lokalnem kot tudi sistemskem odzivu na napad pred patogeni in škodljivci. V prvem sklopu diplomske naloge smo vzorce ekstrahirali z različnimi topili in ekstrakcijskimi postopki. Koncentracije kondenziranih taninov v ekstraktih lubja navadne smreke [Picea abies (L.) H. Karst.] smo določali z vanilin metodo. Na podlagi rezultatov smo kot najprimernejše topilo izbrali vodno raztopino acetona (aceton : voda, 7...

 5. ANALIZA GLOBALNOG ETIČKOG KODEKSA ZA TURIZAM U KONTEKSTU DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA

  OpenAIRE

  Buzar, Stipe

  2015-01-01

  U tekstu autor analizira Globalni etički kodeks za turizam u kontekstu društveno odgovornog poslovanja i pojačane potrebe za razmatranjem istog u kodeksima ponašanja u poslovnom i turističkom sektoru. U tekstu su prvo ukratko predstavljeni osnovni etički pojmovi u poslovnoj etici i društveno odgovornom poslovanju te je ukratko tematizirana spona između ova dva područja. Na kraju, autor analizira sadržaj Globalnog etičkog kodeksa za turizam, posvećujući napose pozornost onim elementima koji s...

 6. MOŽNOSTI CELOVITEGA VAROVANJA ZASEBNOSTI PRI UPORABI INTERNETA IN UHAJANJE PODATKOV - ANALIZA MOBILNE PLATFORME ANDROID

  OpenAIRE

  Kuzman, Aljaž

  2015-01-01

  V diplomski nalogi smo predstavili mobilno platformo Android ter se pri tem osredotočili predvsem na varnostne vidike platforme. Iz mobilne trgovine Google Play smo izbrali najbolj priljubljene brezplačne aplikacije in preverili, kako učinkovito ohranjajo in varujejo uporabnikovo zasebnost. Primerjali smo jih na osnovi Androidovih dovoljenj ter na ta način ugotovili, katera aplikacija je z vidika zasebnosti potencialno najboljša. V zadnjem delu naloge smo s pomočjo orodja za analizo mrežnega ...

 7. KOMPARATIVNA ANALIZA STILOVA UPRAVLJANJA KONFLIKTIMA IZMEĐU HRVATSKE I SAD-A

  OpenAIRE

  Podrug, Najla; Gauta, Nevena

  2013-01-01

  Promatrajući pregovaranje i upravljanje konfliktima kao svakodnevnu pojavu poslovnog života, ovim empirijskim istraživanjem, provedenim među pripadnicima dvaju u potpunosti različita kulturološka svijeta Hrvatske i SAD-a, moguće je ustanoviti kako je nacionalna kultura zaista jedan od faktora koji uvjetuje razlike u ponašanju prilikom upravljanja konfliktima. Pregovarač iz individualističkog društva koncentriraniji je na čuvanje individualnih prava i svojstava, te u većoj mjeri koristi suradn...

 8. ANALIZA VEDENJA PORABNIKOV PREHRANSKIH DOPOLNIL V SLOVENIJI NA OSNOVI TEORIJE NAČRTOVANEGA VEDENJA

  OpenAIRE

  Serec, Darko

  2016-01-01

  V teoretičnem delu smo naprej predstavili osnovne pojme (prehranska dopolnila, vedenje porabnikov in nakupni proces). Nato smo preučili vedenje porabnikov prehranskih dopolnil z predstavitvijo elementov vpliva na vedenje porabnikov prehranskih dopolnil in proces nakupa prehranskih dopolnil. Sledilo je osrednje poglavje, v okviru katerega smo preučili modele teorij načrtovanega vedenja (nadalje TNV), predstavili njihov razvoj in opredelitev, ter jih predstavili tudi posebnosti in značiln...

 9. Analiza porabe energije za ogrevanje v večstanovanjski stavbi

  OpenAIRE

  Žvab, Gregor

  2015-01-01

  V diplomskem delu se zavzemam analizirati energetsko učinkovitost stavbe v kateri živim. Za objekt pridobim vhodne podatke potrebne za analizo. Z programskimi orodji, ki temeljijo na Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbi (PURES 2010), izračunam porabo energije za ogrevanje v stavbi pred ukrepi. Nadaljujem z izračuni porabe energije za ogrevanje že izvedenih ukrepov, ter predvidim dodatne možne ukrepe v smislu večje zaščite stavbnega ovoja ter bivalnih navad porabnikov v stavbi. Preds...

 10. NOVE TEHNOLOGIJE I UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA U UGOSTITELJSTVU: ANALIZA VISOKOKATEGORIZIRANIH HOTELA U ITALIJI I HRVATSKOJ

  OpenAIRE

  Šerić, Maja; Gil Saura, Irene

  2012-01-01

  Uvođenje novih tehnologija i upravljanje informacijama neprestano pružaju priliku za diferencijaciju unutar uslužnog sektora, a posebice u hotelijerstvu. Napredak informacijsko komunikacijske tehnologije (ICT) dao je pozitivan doprinos ugostiteljstvu. Oblikovanje usluga i jačanje lojalnosti klijenata uvelike ovise o dostupnosti podataka o njima. Stoga je svrha ovog istraživanja ispitati primjenu novih tehnologija i upravljanja podacima u hotelijerstvu iz perspektive menadžera i korisnika usl...

 11. ANALIZA IZBRANIH VIDIKOV NOTRANJEGA PODJETNIŠTVA V PODJETJU IMPOL D.O.O.

  OpenAIRE

  Rehar, Nikolaj

  2012-01-01

  Diplomski seminar tvorijo štiri osnovna poglavja, katera obravnavajo notranje podjetništvo s teoretičnega in empiričnega vidika. Čeprav nekatera podjetja še vedno premalo poznajo vlogo in pomen notranjega podjetništva, smo v diplomskem seminarju dokazali, da v vsakem podjetju obstajajo elementi le tega, vendar se jih podjetja pogosto niti ne zavedajo. Teoretični del je sestavljen na način, da nam na kratko predstavi notranje podjetništvo in njegovo vlogo za podjetje. Notranje podjetn...

 12. NAČRTOVANJE IN ANALIZA SINHRONSKEGA STROJA S TRAJNIMI MAGNETI IN DVOJNIM ROTORJEM

  OpenAIRE

  Pišek, Peter

  2013-01-01

  Doktorska disertacija obravnava postopek načrtovanja, analizo in izdelavo prototipa posebnega sinhronskega stroja s trajnimi magneti in dvojnim rotorjem (SSTMDR) ter utemeljitev vzročno‐posledičnih povezav med magnetno sklopljenimi aktivnimi deli SSTMDR, namenjenega za uporabo v naprednih hibridnih pogonih vozil. Predviden postopek načrtovanja sloni na 2D in 3D izračunih modela SSTMDR s pomočjo metode končnih elementov (MKE), kjer je upoštevan vpliv geometrije stroja, vpliv magnetnih nelinear...

 13. KINETIČKA, RAVNOTEŽNA I STATISTIČKA ANALIZA ADSORPCIJSKOG ODSUMPORAVANJA DIZELSKIH GORIVA

  OpenAIRE

  Mužic, Marko; Sertić-Bionda, Katica; Adžamić, Tamara

  2009-01-01

  Odsumporavanje ugljikovodičnih goriva u posljednje vrijeme jedan je od najvažnijih procesa u rafinerijskoj preradi nafte. Sve stroži propisi o zaštiti okoliša zahtijevaju od proizvođača motornih goriva da poboljšaju postojeće procese i razmišljaju o alternativnim načinima uklanjanja sumpora iz motornih goriva. Obradom dizelskih goriva primjenjujući trenutačno dostupne tehnologije teško se postiže sadržaj manji od 10 mg kg-1 sumpora, jer sumporovi spojevi koji zaostanu u frakcijama s 500 mg kg...

 14. Analiza efikasnosti funkcionalnih radio-komunikacionih centara / The efficiency analysis of functional radio communication centers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Saša M. Devetak

  2008-10-01

  Full Text Available U radu je prikazan jedan pristup u analizi efikasnosti radio-komunikacionih centara funkcionalnog telekomunikacionog sistema, kao što je vojni sistem veza. Radio-komunikacioni centar modelovan je kao sistem masovnog opsluživanja. Opisana su stanja sistema i parametri i izveden izraz za određivanje verovatnoće opsluživanja radio-komunikacionog centra, kao kriterijuma za ocenu efikasnosti. Predstavljen je, takođe, model, odnosno izrazi za kvantitativnu analizu efikasnosti radio- komunikacionih centara u uslovima elektronskih dejstava. / One approach in the analysis of efficiency of radio communication centers of functional telecommunication systems (for example Military Systems has been shown in this article. A radio communication centre has been presented as a model of mass service systems. The system states and its parameters have been described as well as the resulting formula for determining service probability as a criterion for efficiency evaluation. A model and the formulae for quantitative analysis of efficiency in electronic warfare have been presented as well.

 15. Analiza dejavnikov ustanavljanja podjetja = Analysis of Factors that Promote the Establishment of the Firm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irena Kušče

  2011-06-01

  Full Text Available After the introductory presentation of basic concepts related to entrepreneurshipand its importance, and the entrepreneur in the entrepreneurialprocess, we will focus on analyzing the factors of businessstart-up. We found that in the domestic and foreign literature there are many classifications of factors that promote the establishmentof the firm, and many different models exist as well. Most of therecent literature advocates the influence of personal factors and environmentalfactors, but in practice most of the research is based solelyon personal factors of establishment. We decided to analyze both, aswe think that this is the only possible way to provide a comprehensivetreatment of the issue.

 16. Analiza czasu przejazdu do centrum miasta z wykorzystaniem modelu przestrzennego SAR

  OpenAIRE

  Pietrzak, Michał Bernard; Rutkowska, Emilia Elżbieta

  2011-01-01

  This article assumes the existence of a theoretical city, called Warsaw, divided into districts, where one analyze a situation of time needed to travel to downtown with the use of urban roads classified, due to their characteristics, as public goods. The authors pose the hypothesis that while studying traveling time using the public good in equilibrium there exists the external effect which results in the effect of smoothing the traveling time to the center between the neighbo...

 17. PRIMERJALNA ANALIZA UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI SKUPINE PETROL Z DVEMA TUJIMA KONKURENTOMA

  OpenAIRE

  Kavaš, Barbara

  2012-01-01

  V diplomski nalogi smo naredili primerjalno analizo uspešnosti in učinkovitosti poslovanja med slovensko energetsko družbo Petrol, avstrijsko energetsko družbo OMV AG ter angleško-nizozemsko energetsko družbo Royal Dutch Shell plc za obdobje petih let (od leta 2006 do leta 2010). S pomočjo podatkov v temeljnih računovodskih izkazih in iz njih izpeljanih kazalnikov smo analizirali premoženjsko-finančni položaj, poslovno in denarno uspešnost podjetij. Ugotavljamo, da je skoraj v vseh prime...

 18. Analiza predvidene ukinitve mlečnih kvot za nadaljnji razvoj prireje mleka v Sloveniji

  OpenAIRE

  Mergeduš, Andrej

  2010-01-01

  Diplomsko delo obravnava sistem mlečnih kvot in skupne tržne ureditve na področju mleka v EU, zgodovino mlečnih kvot, njihove značilnosti in vplive ter vzroke za njihovo ukinitev. Preučuje prirejo mleka in stanje kvot v Sloveniji. V diplomskem delu so podrobneje predstavljeni rezultati predhodno opravljenih raziskav, ki se nanašajo na vplive in posledice ukinitve mlečnih kvot. Podatki temeljijo na slovenski ekspertizi in študijah OECD-ja, Generalne direkcije za kmetijstvo EU in FAPRI-ja. Rezu...

 19. Analiza wybranych modeli społecznej odpowiedzialności organizacji

  OpenAIRE

  Glinkowska, Beata

  2012-01-01

  The weight of organization activity directed to society and good relations with stakeholder is increasing. The author was trying to show the essence of social responsibility of organization in the article, by analysis of the literature field. Also basic models of social responsibility of organization and their postulates have been described. The practical examples of social responsible organization behavior, determined by different motives: investment in relations with surrounding...

 20. PRIMERJALNA ANALIZA ELEKTRONSKEGA BANČNIŠTVA TUJIH BANK V SLOVENIJI

  OpenAIRE

  Cigan, Tomas

  2011-01-01

  V diplomskem delu smo predstavili elektronsko bančništvo štirih tujih bank, ki poslujejo na slovenskem trgu. Izbrano temo smo izbrali zaradi aktualnosti in vse večjega povpraševanja in ponudbe elektronskega bančništva. Elektronsko bančništvo opredelimo, kot poslovanje banke s fizično ali pravno osebo, preko elektronskih tržnih poti. Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela. V prvem delu so opisane glavne značilnosti, zgodovina, storitve, trendi in varnost elektronskega bančništva. Opredeli...

 1. Analiza obrazu klinicznego niedoczynności tarczycy u kobiet w okresie menopauzy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beata Matuszek

  2010-12-01

  Full Text Available The objective of this retrospective study was to analyze the clinical picture of hypothyroidism in women, inrelation to their menopausal status. Materials and methods: A total of 694 female ambulatory patients were divided into 3 groups: group I – 258menstruating patients aged up to 45, group II – 124 perimenopausal patients aged between 46 and 52, group III– 312 postmenopausal patients aged over 52. Medical documentation of the patients with hypothyroidism wasevaluated in terms of the selected features of their medical history and clinical picture of the disease. Results: The main cause of hypothyroidism was the chronic autoimmune thyroid gland inflammation; ingroup I it concerned 62.8% of patients, in the remaining two groups it was 50.0% and 51.6%, respectively. Analysing the prevalence of clinical symptoms it was found that the most frequent ones were: weight gain (18.6%,weakness (16.3% and drowsiness (14.7%. In group II the prevailing symptoms were: hypertension (37.1%,weight gain (21.8%, drowsiness and weakness (12.1% whereas in group III hypertension (60.3%, symptoms ofischemic heart disease (24.4% and weight gain (14.4% were dominant. Mean daily doses of levothyroxine usedin the 3 groups of patients were 90 μg, 81 μg ,74 μg, respectively. In women from groups II and III, a lipid balancedisorder (hypercholesterolemia was observed significantly more often than in younger patients. Conclusions: Hyperthyroidism was diagnosed most frequently in postmenopausal women. The main causeof hypothyroidism was the chronic autoimmune thyroid gland inflammation. In postmenopausal women unusualclinical symptoms of hyperthyroidism dominated, which resulted from the coexistence of other diseases,mainly cardiovascular disorders. A 24-hour long-dose of levothyroxine in postmenopausal women was lower ascompared to menstruating women. Hypercholesterolemia was a considerably frequent element of the clinicalpicture of hypothyroidism in postmenopausal women.

 2. Analiza rizika globalnog razvoja programske podrške i prijedlog rješenja

  OpenAIRE

  Yu, Liguo; Mishra, Alok

  2010-01-01

  Globalni razvoj programske podrške postaje naširoko prihvaćen način rada u industriji programske podrške. Dok su njegove dobre strane uočene i obznanjene, mogući rizici nisu u potpunosti istraženi i odgovarajuće adresirani. Ovaj članak analizira učinke globalnog razvoja programske podrške, posebice njegov dugoročni utjecaj na kvalitetu programa i konkurentnost industrije programske podrške. Taj je moment razmjerno kritičan uglednim proizvođačima programa. Diskutirana su moguća rješenja za adr...

 3. Analiza korištenja ICT od strane studenata u funkciji upravljanja razvojem hrvatskog visokog obrazovanja

  OpenAIRE

  Dukić, Darko; Dukić, Gordana; Kozina, Goran

  2012-01-01

  U ovom su radu dani rezultati istraživanja čiji je cilj bio utvrditi s kojom svrhom i koliko učestalo hrvatski veleučilišni studenti koriste informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) u procesu učenja i obrazovanja. Istraživanje je provedeno na uzorku od 818 studenata upisanih na šest veleučilišta. U okviru analize podataka izračunati su pokazatelji deskriptivne statistike. S namjerom određivanja načina korištenja ICT, prema kojima se definirane skupine studenata najviše razlikuju, prov...

 4. Političnogeografska analiza Balkana = Political-Geographical analysis of the Balkans

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jernej Zupančič

  2009-01-01

  Full Text Available The paper deals with contemporary political map of the Balkans, founded on morphological,structural and functional analysis. Characteristically, there are frequent changes of politicalborders in common. The most of nation-states are relatively young, small-sized, ethnicheterogeneous. The space is characteristic by large peripheral areas, but the core areas aresmall. The most of nations have two spatial-political units. All these nation-states are weakand vulnerable, and that is why they represent a high latent crisis potential. On the otherhand, the transport, transit and strategic role of this area is increasing, indeed.

 5. Numerična analiza obratovalnih karakteristik centrifugalnega rotorja z votlo lopatico

  OpenAIRE

  Behmer, Patrick

  2015-01-01

  V diplomskem delu je predstavljen nov koncept votlih lopatic v ventilatorju s centrifugalnim rotorjem, skozi katere tečejo majhni masni tokovi. Ta dodaten tok skozi rego v lopatici, ki ga pri konvencionalnem modelu ni, naj bi zmanjšal recirkulacjisko območje ali celo preprečil odlepljanje mejne plasti na sesalni strani lopatice. S pomočjo numerične simulacije sta bila primerjana konvencionalni rotor in novi koncept rotorja. Numerična simulacija tokovnih pojavov je potekala v programu CFX, ki ...

 6. Analiza genezy mitu zła w kulturze chińskiej

  OpenAIRE

  Konior SJ, ks. Jan

  2009-01-01

  Author concentrate on three aspects - ritual symbolism in Chinese tradition, the image of the first man in Chinese mythology and phenomenon of evil in Chinese culture. This text becomes theory not about mythological system of the ancient history of China, but it makes an attempt to discover a matter fact of Chinese myths. Author signals in his dispute example of mythological system of China, but only for one reason. He wants to show - how myths has including as idea of the universe and ho...

 7. ALKOHOL IN PROMETNA VARNOST: ANALIZA PROMETNIH NESREČ NA OBMOČJU PU MARIBOR

  OpenAIRE

  Toplak, Boruta

  2013-01-01

  Varnost cestnega prometa najpogosteje povezujemo s številom prometnih nesreč in mrtvimi v prometnih nesrečah. Po statističnih podatkih Policije predstavlja vožnja pod vplivom alkohola enega izmed najpomembnejših dejavnikov za nastanek prometnih nesreč. V Sloveniji število povzročiteljev prometnih nesreč, ki so pod vplivom alkohola, sorazmerno pada z zmanjševanjem števila prometnih nesreč. V nalogi je prikazana prometna varnost ter socialna stališča ljudi do prometne varnosti v Evropi in Slove...

 8. ANALIZA PRIMERNOSTI NAPREDNIH TEHNOLOGIJ ZA NAKUPOVANJE OBLAČIL PO MERI PRI STAREJŠIH LJUDEH

  OpenAIRE

  Žuraj, Milica

  2016-01-01

  Demografske spremebe z rastjo števila starejšega prebivalstva ustvarjajo ogromne tržne priložnosti za oblačilno industrijo. Starejši kupci se že več kot destletje soočajo z izzivi, da na trgu vnaprej izdelanih oblačil najdejo izdelke ustrezne velikosti in stila, ki so udobna in se ustrezno prilegajo obliki telesa. Spremembe, ki nastajajo s starostjo, kot so anatomske, fiziološke, sociološke, ekonomske in okoljske, lahko vplivajo na preference starejših ljudeh glede prileganja oblačil. Starejš...

 9. ANALIZA VIZUALNIH ELEMENTOV POSLOVNE REVIJE NA PRIMERU REVIJE MANAGEMENT IN PRODAJA

  OpenAIRE

  Vivod, Vesna

  2016-01-01

  V magistrski nalogi so predstavljeni vizualni elementi periodične publikacije tako splošno s teoretičnega vidika kot tudi z vidika konkretne analize izbrane poslovne revije Management in prodaja. Vizualne podobe predstavljajo največji del našega dojemanja sveta. Zato smo se v prvem sklopu osredotočili na komunikacijo s poudarkom na vizualni komunikaciji. Opredelili smo tudi zgodovino in splošne značilnosti revije kot specializirane periodične publikacije. Večji del teoretičnega dela je nato...

 10. Analiza nekaterih kriterijev družbene odgovornosti v logističnih podjetjih

  OpenAIRE

  Lazar, Sebastjan

  2016-01-01

  V magistrskem delu se bomo osredotočili na družbeno odgovornost, kjer bomo teorijo nadgradili s prakso. Praktično raziskovanje bomo povezali z našim področjem izobraževanja, logistiko. Preučevali bomo najboljša logistična podjetja, ki logistično dejavnost opravljajo na področju Republike Slovenije. Logistična podjetja opravljajo dejavnosti, ki so družbi bolj vidne, zato je tudi njihovo delovanje bolj izpostavljeno, s tem pa tudi vse, kar se z njimi dogaja in kar izvajajo. Družbena odgovornost...

 11. ANALIZA TEHNOLOŠKEGA PROCESA NA TOVORNI POSTAJI MARIBOR – TEZNO V FUNKCIJI BLAGOVNIH TOKOV

  OpenAIRE

  Kelenc, Boris

  2011-01-01

  V diplomski nalogi so opisani in predstavljeni tehnološki procesi dela na železniškem terminalu na postaji Maribor Tezno. V diplomski nalogi so tudi predstavljeni sistemi sodobnega transporta v železniškem prometu, prednosti in pomanjkljivosti posameznih transportnih tehnologij, analizirani so posamezni prometni tokovi in določena je izkoriščenost kapacitet na postaji. Diplomska naloga je zastavljena tako, da podaja celovit pregled problema kombiniranega in konvencionalnega transporta na post...

 12. ANALIZA MOGUĆNOSTI PRIMJENE MSFI-a ZA MALA I SREDNJA PODUZEĆA

  OpenAIRE

  Mamić Sačer, Ivana; Sever, Sanja; Oluić, Ana

  2008-01-01

  Međunarodni je odbor za računovodstvene standarde u veljači 2007. godine na svojim web stranicama objavio Nacrt standarda za mala i srednja poduzeća i dao ga je cjelokupnoj ekonomskoj javnosti na razmatranje. U ovome je radu obrađena većina komentara na Nacrt standarda primljena do kraja 2007. godine. Vodeći računa o potrebama malih i srednjih poduzeća i korisnika financijskih izvještaja, svi su se kreatori složili da su predloženi Međunarodni standardi za mala i srednja poduzeća znatno pojed...

 13. Analiza zmogljivosti mobilnih aplikacij, temelječih na spletnih tehnologijah

  OpenAIRE

  Fajfar, Andreja

  2016-01-01

  V magistrski nalogi raziskujemo analizo zmogljivosti mobilnih aplikacij, temelječih na domorodnih in spletnih tehnologijah. V uvodnem delu naloge predstavimo področje razvoja mobilnih aplikacij, njihove prednosti in slabosti ter razvojna orodja. V nalogi smo predlagali model za ocenjevanje zmogljivosti mobilnih aplikacij, ki smo ga preverili s pomočjo eksperimenta, v okviru katerega smo analizirali zmogljivost, zadovoljstvo uporabnikov in uporabniško izkušnjo. Predlagani model smo ovrednotili...

 14. MEDBESEDILNA ANALIZA ROMANOV URE MICHAELA CUNNINGHAMA IN GOSPE DALLOWAY VIRGINIE WOOLF

  OpenAIRE

  Glazer, Tina

  2012-01-01

  Poznavalci literarnega kanona lahko kaj hitro ugotovijo podobnosti med delom Michaela Cunninghama z delom Virginie Woolf. Njegov roman Ure je na prvi pogled nekakšna razširitev njenega romana Gospa Dalloway. Vendar pa samo prepoznavnost istih oseb in dogodkov ni dovolj, da lahko sodimo neko delo za nadaljevanje drugega. Čeprav je Michael Cunningham brez sramu v nekaterih intervjujih povedal, da je uporabil roman Gospa Dalloway kot nekakšno osnovo za svoje pisanje, je potrebno poiskati med rom...

 15. Planiranje i analiza toka operacija montaže u projektiranju – Dio I: Metoda

  OpenAIRE

  Sąsiadek, Michał

  2015-01-01

  U radu se predstavljaju teorijski pojmovi vezani uz planiranje toka operacija montaže u postupku konstruiranja elemenata i projektiranja za montažu strojeva. Opisani su osnovni moduli projektirane metode i prikazani na jednostavnim primjerima. Pristup se zasniva na pretpostavci da bi ta metoda trebala pomoći inženjeru-konstruktoru u određivanju najboljeg toka operacija montaže, uzimajući u obzir principe konstruiranja za montažu u ranom stadiju razvoja projekta proizvoda. Drugi dio rada objaš...

 16. Regresijska analiza i neuronske mreže kao metode za procjenu proizvodnog vremena

  OpenAIRE

  Ćosić, Predrag; Lisjak, Dragutin; ANTOLIĆ, Dražen

  2011-01-01

  Iskusni planeri tehnoloških procesa donose odluke temeljene sveobuhvatnim podacima bez bavljenja pojedinim parametrima. Tako, u prvoj je fazi bilo potrebno kreirati tehnološku bazu podataka, definirati značajke 2D crteža (nezavisne varijable), moguće zavisne varijable te veličinu i kriterije za homogenizaciju uzorka (načela grupne tehnologije) za provođenje analize varijance i regresijsku analizu. Druga faza istraživanja bilo je istraživanje mogućnosti jednostavnog i direktnog traženja i prim...

 17. Analiza pozicije ugradnje cirkulacijske pumpe u toplovodnom termoenergetskom postrojenju s otvorenom ekspanzijskom posudom

  OpenAIRE

  Čikić, Ante; Pavec, Kristijan

  2013-01-01

  Prikazana i analizirana je pozicija ugradnje cirkulacijske pumpe u toplovodnom termotehničkom sustavu s otvorenom ekspanzijskom posudom. Istaknut je značaj neutralne točke O u termotehničkom sustavu sa aspekta cirkulacije tople vode, visine postavljanja (dovoljan statički tlak) otvorene ekspanzijske posude, te stabilnog rada termotehničke instalacije. Opisane su moguće pozicije ugradnje cirkulacijske pumpe (statički i dinamički tlak) u termotehničkoj instalaciji u odnosu na neutralnu točku O...

 18. ANALIZA NASLEDSTVA V DRUŽINSKEM PODJETJU ZLATARSTVO TOFANT S. P.

  OpenAIRE

  Klep, Jasna

  2015-01-01

  Družinska podjetja predstavljajo pomemben del v gospodarstvu tako pri nas kot tudi v drugih državah po svetu. Družinska podjetja so posebna oblika podjetij, katera upravljajo in vodijo običajno, sploh kadar so manjša, le družinski člani. Pogosto družinska podjetja enačimo z malimi in srednje velikimi podjetji, kar pa nikakor ne drži. V svetu namreč obstajajo tudi velika družinska podjetja, ki uspešno poslujejo na trgu ter nudijo mnoge možnosti zaposlovanja. V Sloveniji imamo predvsem mala in ...

 19. Analiza procesa izgaranja u peći za taljenje aluminija

  OpenAIRE

  L. Lazić; Varga, A.; Kizek, J.

  2005-01-01

  Sastav plinovitih produkata izgaranja koji napuštaju radni prostor peći za taljenje aluminija u TLM Šibenik je istraživan mjerenjima i numeričkom analizom u cilju da se smanji potrošnja goriva i poveća kapacitet postojeće peći. Istraživanja su bila motivirana činjenicom da je stvarna specifična potrošnja goriva znatno veća, a kapacitet peći znatno manji od projektiranih vrijednosti prema tehničkoj dokumentaciji peći i prethodno u praksi postignutih vrijednosti.

 20. ANALIZA PROCESA PRIDOBIVANJA SOGLASIJ ZA ZDRAVLJENJE TUJIH DRŽAVLJANOV V REPUBLIKI SLOVENIJI

  OpenAIRE

  Šimunić, Nina

  2011-01-01

  Diplomsko delo obravnava zdravstveno problematiko tujcev, ki prihajajo na zdravljenje v Slovenijo. Nastala je na podlagi medsektorskega sodelovanja Ministrstva za zdravje, Ministrstva za zunanje zadeve, Ministrstva za notranje zadeve ter diplomatsko konzularnih predstavništev Slovenije v tujini ter javnih in zasebnih zdravstvenih zavodov, kamor so tujci prišli na zdravljenje. V diplomski nalogi so združena in opisana prizadevanja zgoraj omenjenih akterjev. Iz tega izhaja ugotovitev,...

 1. DINAMIČKA ANALIZA POGONA VJETROELEKTRANE U ELEKTROENERGETSKOM SUSTAVU ZASNOVANA NA SINKRONIZIRANIM MJERENJIMA

  OpenAIRE

  Skok, Srđan; KIRINČIĆ, Vedran; FRLAN, Kristijan

  2010-01-01

  Pouzdano i sigurno vođenje elektroenergetskog sustava (EES) ovisi o dobrom poznavanju strujno-naponskih prilika tijekom normalnih i izvanrednih pogonskih stanja. Poznavanje odziva EES-a u realnom vremenu s obzirom na dinamičke poremećaje uzrokovane karakterističnim događajima, posebno je važno za dobro vođenje EES-a. Vjetroelektrana VE Vrataruša trenutačno je jedina vjetroelektrana priključena na prijenosnu mrežu hrvatskog EES-a. U radu je analiziran utjecaj VE Vrataruša na prijenosnu mrežu P...

 2. PRIMERJALNA ANALIZA STROŠKOV DELA V SLOVENIJI GLEDE NA VRSTE ZAPOSLITEV

  OpenAIRE

  Krošel, Marina

  2015-01-01

  V času, ko gospodarstvu posel ne gre najbolje, ko se trgi spreminjajo mesečno, ko se letnih planov ne da z gotovostjo napovedovati, ko ne le, da se dobički manjšajo, ampak jih več sploh ni, je trg dela pomembna komponenta varčevanja v gospodarstvu. V tem času na trg dela vstopam tudi sama. Kakšno obliko zaposlitve naj pričakujem? Katera je za delodajalca najbolj sprejemljiva? Kakšna je zakonodaja na tem področju? Ali me varuje Zakon o delovnih razmerjih? Kolektivna pogodba? Sindikati? Kaj ...

 3. Analiza potresne ranljivosti nove šestetažne armiranobetonske stavbe

  OpenAIRE

  Snedic, Anka

  2015-01-01

  V magistrskem delu obravnavamo potresno odpornost prizidka Inštituta za informacijske znanosti v Mariboru v skladu s standardom Evrokod 8. V prvem delu smo se osredotočili na linearno statično potresno analizo objekta. Želeli smo določiti najbolj optimalen način modeliranja v programu ETABS, ki bi nam pri najkrajšem �asu modeliranja in izračuna podal sprejemljivo točne rezultate. S tem namenom smo izdelali 15 modelov. Modele smo ločili na inženirsko uporabne ter generične model...

 4. Analiza armiranobetonskih okvirov s polnili na potresno obtežbo

  OpenAIRE

  Novak, Luka

  2015-01-01

  V diplomski nalogi je predstavljen vpliv polnil na obnašanje armiranobetonskih okvirov med potresi. Opisane so teoretične osnove in pravila za potresno analizo takih konstrukcij v skladu s standardom Evrokod 8. Za elastično analizo je bil uporabljen program ETABS. Opravljena je bila študija vpliva polnil na štirietažni armiranobetonski stavbi, kjer je bil zajet tudi primer mehke spodnje etaže. Analiziran je bil vpliv modelnih negotovosti na globalne in lokalne potresne zahteve. Poleg klasi...

 5. ANALIZA STRESA V PODJETJU HIT ŠENTILJ D.D. IN PROGRAM PREPREČEVANJA

  OpenAIRE

  Pučko, Natalija

  2010-01-01

  Stres je vpliv, ki smo mu podvrženi vsi. Določena količina stresa je koristna in nas spodbuja k večji učinkovitosti, preveč stresa pa deluje prav nasprotno. Stres ljudi spodbuja in motivira. Manjše stresne dogodke sprejemamo kot nekaj vsakdanjega, kot nekaj zaradi česar je življenje zanimivo. Če je teh dogodkov preveč, se pokažejo kot motnja v zdravju — nespečnost, napetost, glavobol, itd. ter druge bolezni povezane z stresom. Danes je stres dejavnik, ki načne naše zdravje, in če nimamo ustre...

 6. ANALIZA OBLIK DELA PO ZAKONU O DELOVNIH RAZMERJIH IN ZAKONU O UREJANJU TRGA DELA

  OpenAIRE

  Motaln, Rajko

  2015-01-01

  V diplomskem delu smo se ukvarjali s pogodbami o zaposlitvi in oblikami del in jih primerjali med sabo ter ugotavljali prednosti in slabosti posameznih pogodbenih razmerij in oblik del pri obeh pogodbenih strankah. Z vsakim novo sprejetim zakonom, ki ureja področje dela, se pravice delavca znižujejo. Pogodbeno razmerje za nedoločen čas in pogodbeno razmerje s poslovodnimi osebami, prokuristi in vodilnimi delavci še vedno daje zaposlenemu največ pravic in ugodnosti iz delovnega razmerja in s t...

 7. ANALIZA IN OPTIMIZACIJA PSIHOAKUSTIČNIH ELEMENTOV V PROSTORIH PEDAGOŠKEGA PROCESA NA FERI

  OpenAIRE

  Gregor, Maks

  2015-01-01

  Diplomska naloga opisuje kako akustika prostora vpliva na ergonomijo. Po opravljeni anketi, ki je bila opravljena med 40 študenti FERI, je dosti študentov izpostavilo oddelek A tehniških fakultet. Raziskava in predlagana optimizacija akustičnih parametrov je bila podana na osnovi meritev opravljenih v predavalnici A – 301. Meritve so pokazale, da je stanje akustičnih parametrov v tej predavalnici, zaradi načina gradnje zelo slabo, glede na svojo namembnost. Namen raziskave je bil opozoriti na...

 8. Analiza požara in produkti gorenja v objektu lesnopredelovalne industrije

  OpenAIRE

  Mravlje, Anja

  2015-01-01

  Na področju industrije se je povečala uporaba materialov in snovi, ki ogrožajo človekovo zdravje in življenje, še posebej v primeru požara. Zaradi tega je postalo vse bolj pomembno, da so industrijski objekti pravilno projektirani in da v primeru požara ne ogrožajo človekovega zdravja in življenja ter okolja. Za ocenjevanje požarne varnosti se izvajajo tudi požarne simulacije z računalniškimi programi. V prvem delu diplomske naloge sem povzela osnove gorenja, produkte gorenja in značilnosti p...

 9. Analiza dna hibridnih platana (Platanus acerifolia /Aiton/ Willd.) drvoreda grada Sarajeva

  OpenAIRE

  Hukić, Emira; Dounavi, Aikaterini; Ballian, Dalibor

  2008-01-01

  U ovom članku prikazano je istraživanje tri skupine stabala hibridne platane (Platanus acerifolia /Aiton/ Willd.) iz aleja sa Sarajevskog područja, točnije s lokalitetima: Ilidža, Nedžarići, Dobrinja. Platane su zasađenu u različitim razdobljima, početkom 20 stoljeća, potom osamdesetih godina pred Olimpijske igre u Sarajevu, te neposredno nakon domovinskog rata u Bosni i Hercegovini. Kao kontrola u ovom istraživanju uporabljena je istočnjačka platana (Platanus orientalis L.) podrijetlom sa Ci...

 10. ANALIZA IN PREDSTAVITEV PODATKOV Z UPORABO INFOGRAFIK NA PRIMERU ROKOMETNIH EVROPSKIH PRVENSTEV

  OpenAIRE

  Sok, Tadej

  2015-01-01

  V diplomskem delu smo raziskali področje vizualizacije in pogledali, kako nam lahko to znanje pomaga pri izdelovanju uspešnih infografik. Prav tako smo preučili področje infografik in v praktičnem delu izdelali devet infografik. Osem, na katerih smo primerjali reprezentanco Slovenije s preostalimi reprezentancami, ki so sodelovale na vseh evropskih prvenstvih od leta 2002 do leta 2012, in eno, na kateri smo prikazali uspešnost teh držav skozi prvenstva. Zraven smo podali nasvete, na kaj moram...

 11. Analiza ponudnikov informacijskih rešitev za obvladovanje večprojektnega okolja

  OpenAIRE

  Potrata, Marcel

  2015-01-01

  Neprestani razvoj in dopolnjevanje PPM (ang. Project Portfolio Management) informacijskih rešitev omogočata podrobnejši pregled nad obvladovanim projektnim okoljem, učinkovitejšo uporabo in dodeljevanjem resursov ter izboljšano splošno preglednost procesov. Trenutno eno izmed večjih sprememb predstavlja povezava med PPM informacijskimi rešitvami in konceptom računalništva v oblaku, ki je v primerjavi z drugimi spremembami tudi podrobneje obdelan. Koncept računalništva v oblaku lahko v povezav...

 12. PRAVICA JAVNOSTI DO OBVEŠČENOSTI VS. PRAVICA DO ZASEBNOSTI - ANALIZA PRIMERA

  OpenAIRE

  Senekovič, Veronika

  2013-01-01

  Cilj diplomske naloge je raziskati dve vprašanji s področja medijskega prava. Osredotočila sem se na dve pogosto nasprotujoči si pravici, pravico do obveščenosti in pravico do zasebnosti. V ospredju je pravica do svobode izražanja, ustavna pravica, brez katere si težko predstavljamo demokratično družbo. Skozi odmeven in sporen primer o domnevnem očetovstvu visokega cerkvenega dostojanstvenika - Franceta Rodeta, analiziram kdaj so si lahko pravice navzkrižne in kdaj prihaja do kršenja teh...

 13. Analiza zvočnih spektrov glasbenih tonov klarineta in flavte

  OpenAIRE

  Hribernik, Sergej

  2016-01-01

  V diplomskem delu študiramo fizikalne osnove delovanja klarineta in flavte. Izvedemo eksperiment, pri katerem izmerimo zvočne spektre treh različnih glasbenih tonov teh dveh glasbil. Pri obravnavi klarineta izmerimo zvočne spektre za glasbene tone D1, Gis in D pri obravnavi flavte pa zvočne spektre za glasbene tone C2, G1 in C1. Pri analizi izmerjenih podatkov poskušamo nastanek tonov pri klarinetu in flavti pojasniti z nastankom stoječega zvočnega valovanja v trupu glasbila. Flavto obravnava...

 14. Analiza metod dostarczania towarów przez polskie sklepy internetowe – wyniki badań

  OpenAIRE

  Chodak, Grzegorz; Latus, Łukasz

  2011-01-01

  The first part of this article presents the methodology of the research and a detailed description of surveyed online stores. Analysis concerning how long e-shops exist, it’s profitability, the number of deliveries and the number of e-shop employees were shown. The following chapter introduces results of the research concerning the most popular methods of delivering goods, emphasising the innovative solutions, along with vast commentary of the authors.

 15. Primerjalna analiza zračnega prometa v Španiji in Veliki Britaniji

  OpenAIRE

  Karlovčec, Tanja

  2013-01-01

  V našem diplomskem delu smo predstavili zračni promet v Španiji in Veliki Britaniji in njihove značilnosti. Opisali smo razvoj zračnega prometa, kako vpliva zračni promet na okolje, združenje AIG, ter oblike pogodb v zračnem prometu. Analizirali smo španski letalski promet in Iberio, kot glavno letalsko družbo, ter njeno e- poslovanje in opisali infrastrukturo in suprastrukturo. Pri analizi britanskega letalskega prometa, smo izpostavili nizkocenovne letalske družbe, ter British Airways kot v...

 16. PRAVNO-POLITIČNA ANALIZA FORMIRANJA KRALJEVINE SRBOV, HRVATOV IN SLOVENCEV

  OpenAIRE

  Ivašković, Igor

  2012-01-01

  V obdobju 1. svetovne vojne stališča glede državne prihodnosti med južnimi Slovani niso bila poenotena. Medtem ko je del Slovencev in Hrvatov kljub smrti Franca Ferdinanda polagal velike upe v ohranitev habsburške monarhije in ustanovitev tretje (južnoslovanske) enote, ki bo enakopravna avstrijskemu in ogrskemu delu, so predvsem v Srbiji glavno oviro na poti do skupne južnoslovanske države videli ravno v državni tvorbi habsburške dinastije. Odraz razhajanj so predstavljali akti, ki so jih raz...

 17. Analiza razvoja i okluzalne karakteristike u primarnoj denticiji kod ispitanika sa i bez zbijenosti trajnih zubi

  OpenAIRE

  Miličić, Asja; Gaži-Čoklica, Vesna; Šlaj, Mladen; Rajić, Senka

  1993-01-01

  Činjenica da se kompresija u većem broju slučajeva prvi put pojavljuje za vrijeme mjene zubi, ne isključuje mogućnost ranije pojave određenih indikatora, na temelju kojih bi se mogla predvidjeti buduća anomalija. S ciljem provjere navedene hipoteze odlučili smo odrediti faktore koji bi mogli biti relevantni za razvoj kompresije i to analizom kvalitativnih i kvantitativnih karakteristika mliječne denticije i evaluacijom utjecaja svakog pojedinog obilježja na prostorne uvjete u trajnoj dent...

 18. ANALIZA REZULTATA ODREĐIVANJA SADRŽAJA STABILIZATORA U PRIRODNO STARENIM BARUTIMA

  OpenAIRE

  Luka Grbović; Slaviša Stoiljković

  2006-01-01

  Praćenje sadržaja stabilizatora jedna je od savremenih i pouzdanih metoda koja se u svetu, a i kod nas, primenjuje za kontrolu hemijske stabilnosti i prognoziranje veka upotrebljivosti baruta. Radi ocene hemijske stabilnosti baruta domaće proizvodnje u radu su analizirani rezultati određivanja sadržaja stabilizatora u prirodno starenim jednobaznim barutima tipa NC i NCD i dvobaznim barutima tipa NGB i NGH. Pri tome su uporedno analizirani rezultati uzoraka iz kolekcija baruta i...

 19. ANALIZA POTREB IN DOSTOPNOSTI DO BANČNIH VIROV FINANCIRANJA MAJHNIH PODJETIJ V SLOVENIJI

  OpenAIRE

  Kolenc Levar, Polonca

  2016-01-01

  Majhna podjetja v Sloveniji so pri financiranju v največji meri odvisna od bančnih kreditov in imajo omejen dostop do tovrstnega načina financiranja. Raziskava o vzrokih in posledicah navedenega je rdeča nit magistrskega dela. Majhna podjetja v Sloveniji, ki delijo značilnosti in usodo mikro in srednjih podjetij (v nadaljevanju MSP) in jih v magistrskem delu zaradi tako dostopnih podatkov pogosto obravnavamo skupaj, so v slovenskem gospodarstvu zelo pomembna, saj MSP predstavljajo 99,7 % v...

 20. Istraživanje crne kutije: analiza učinkovitosti strategije ljudskih potencijala

  OpenAIRE

  Peña Garcia Pardo, Isidro; Fernández Moreno, Mª del Valle

  2009-01-01

  Brojne studije ukazuju na pozitivan odnos između upravljanja ljudskim potencijalima (HRM) i uspješnosti tvrtki. Međutim, usprkos brojnih studija, usvojenih pristupa i statističkih metodologija, još uvijek nije moguće razjasniti točan način i uvjete u kojima upravljanje ljudskim potencijalima postaje izvor konkurentske prednosti. To se može objasniti činjenicom da većina empirijskih radova ignorira neizravnu hipotezu i samo istražuje izravan odnos između HPWS (izvrsne performanse sustava rada)...

 1. ANALIZA POSLOVNEGA OKOLJA ZA ISKANJE STRATEŠKIH PRILOŽNOSTI NADALJNJEGA RAZVOJA PODJETJA

  OpenAIRE

  Nedelko, Sašo

  2013-01-01

  Potreba po razvojnem in velikostnem spreminjanju podjetij izhaja iz želje po dolgoročnem obstoju podjetij. V kolikor želi podjetje poslovati na dolgi rok in pri tem dosegati dobre konkurenčne rezultate, mora vso svojo energijo in trud, usmeriti v proces planiranja rasti in razvoja, ki pa se v podjetju običajno prične s sistematičnim proučevanjem celotnega poslovnega okolja. V prvem delu magistrskega dela smo se osredotočili na teoretično pojasnjevanje vloge strateškega managementa pri pla...

 2. PESTEL ANALIZA POSLOVNEGA OKOLJA NA PRIMERU PODJETJA KRKA D.D.

  OpenAIRE

  Horvat, Nada

  2014-01-01

  Farmacevtska industrija velja za uspešno ter zaradi prisotnosti multinacionalk za vplivno panogo, ki vpliva na državne vlade in izraža svojo moč vpliva na zunanje dejavnike okolja. Kljub velikosti in moči podjetij je farmacevtski trg dojemljiv na spremembe globalnega okolja. Spremembe, ki se odvijajo v zunanjem okolju podjetja, vplivajo na organizacijo in delovanje podjetja. Boljše je poznavanje zunanjih dejavnikov, ki imajo vpliv, hitreje in bolje se lahko podjetje nanje odzove ter ohrani us...

 3. ANALIZA POSLOVNEGA OKOLJA PODJETJA GORENJE D.D. ZA GOSPODINJSKE APARATE V SLOVENIJI

  OpenAIRE

  Radić, Dragica

  2010-01-01

  Za uspešno poslovanje je ključnega pomena, da podjetje pozna poslovno okolje, da razume spremembe, ki nastajajo in da se zna z njimi primerno soočiti. Kontekstualno oz. širše zunanje okolje lahko analiziramo s PEST ali PESTEL analizo. V diplomski nalogi sem prikazala PESTEL analizo. Podjetje mora dobro poznati interesne skupine. Najpomembnejše interesne skupine podjetja Gorenje d.d so: delničarji, kupci, dobavitelji, zaposleni. Najpomembnejši konkurenti podjetja Gorenje d.d. so: GA gospodinjs...

 4. Analiza hidrotermične plastifikacije lesa v procesu priprave furnirske hlodovine

  OpenAIRE

  Štunf, Luka

  2014-01-01

  Ustrezno izvedena hidrotermična plastifikacija je ključnega pomena za proizvodnjo kakovostnega luščenega furnirja. Spremljali smo potek hidrotermične plastifikacije lesa v procesu priprave furnirske hlodovine, namenjene proizvodnji luščenega furnirja. V podjetju JAVOR Pivka, d.d. smo merili temperature hlodov, nameščenih na različnih pozicijah v parilni jami med hidrotermično plastifikacijo. Spremljali smo tudi hitrost ohlajevanja hlodov po zaključeni hidrotermični plastifikaciji do začetka l...

 5. ANALIZA UPRAVLJANJA IN OBVLADOVANJA INTEGRIRANIH SISTEMOV MANAGEMENTA GLEDE NA DOSEGANJE CILJEV POSLOVANJA ORGANIZACIJ

  OpenAIRE

  Kompan, Andreja

  2014-01-01

  V magistrski nalogi obravnavamo osnovne komponente različnih sistemov managementa, ki jih imajo organizacije vpeljane v svoje okolje, kot so standardi: sistem managementa kakovosti (ISO 9001), sistem managementa varovanja okolja (ISO 14001), sistem managementa varnosti in zdravja pri delu (BS OHSAS 18001 ) ter sistem managementa za varovanje informacij (ISO/IEC 27001), in ali imajo organizacije sisteme managementa integrirane. Glavni namen raziskave je proučiti ali imajo organizacije v svojem...

 6. Analiza vpliva geoinženirskih parametrov na delovanje geotermalne elektrarne

  OpenAIRE

  Grošelj, Gregor

  2015-01-01

  Magistrsko delo obravnava področje izkoriščanja geotermalne energije. Izvedba geotermalnega projekta poteka fazno in se prične z geoinženirskimi raziskavami. Geoinženirske raziskave so zahtevne in drage, zato je njihov obseg omejen. Zato tudi rezultate raziskav predstavlja omejen obseg podatkov, ki imajo nizko zanesljivost zlasti v preliminarnih fazah raziskav. V magistrskem delu smo se posvetili predhodnim (preliminarnim) geoinženirskim raziskavam, ki zagotavljajo preliminarne podatke za nad...

 7. CÂTEVA ASPECTE PRIVIND ANALIZA ECHILIBRELOR ÎN OPTICA FINANCIARĂ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cristian Huminiuc

  2007-05-01

  Full Text Available At the level of any enterprise the financial equilibrium is determined starting from thefinancial balance. The drawing up of the financial balance is based upon the accounts balance, beginning with aretreat and a re-classification of the assets and liabilities positions respecting the liquidity- exigibility criteria.The main indicators taken into analysis according to this balance are: the net situation, the working capital, thenecessary for the working capital and the net treasure.

 8. PRIMERJALNA ANALIZA KAZALNIKOV ŽIVLJENJSKEGA STANDARDA V SLOVENIJI IN EU

  OpenAIRE

  Mak, Vlasta

  2011-01-01

  Življenjska raven je ekonomska in družbena kategorija in hkrati dejavnik razvoja družbenoekonomskih razmerij. Na eni strani obsega življenjske razmere prebivalstva, na drugi pa delovne ter družbene razmere človeka. Pod pojmom življenjska raven razumemo dosežene življenjske pogoje, ki so merjeni na agregatni in individualni ravni. Najlažje jo je prikazati z naslednjim izborom kazalnikov življenjske ravni: zdravje in dostop do zdravstvene oskrbe, zaposlitev in delovne razmere, gmotni viri, i...

 9. Gniazda szerszenia (Vespa crabro) na obszarze Łodzi - wstępna analiza rozmieszczenia

  OpenAIRE

  Nadolski, Jerzy

  2000-01-01

  Preliminary results of investigation on the distribution of nests of the hornet within the area of Łódź in 1998 and 1999 are given. 25 nests in 1998 and only 8 nests in 1999 was found (8 8% of nests was found in buildings). Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę....

 10. INTERNET STVARI IN ANALIZA DODANE VREDNOSTI PAMETNE NAPRAVE ZA KONČNEGA UPORABNIKA

  OpenAIRE

  Čander, Tamara

  2016-01-01

  Če smo še pred nekaj leti govorili o svetovnem spletu kot o revoluciji, danes vemo, da to še nikakor ni vse. Priča smo novemu valu tehnološkega napredka, ki transformira naše okolje in vsakodnevne predmete v ekosistem informacij. Internet stvari je skupek tehnologij, ki povezujejo stvarnost z digitalnimi svetom preko senzorjev in značk, vgrajenih v naprave za vsakodnevno rabo. Čeprav si strokovnjaki o potencialni velikosti trga, ki ga ta fenomen odpira, niso povsem enotni, pa so vsi prepričan...

 11. Studiu comparativ privind analiza competitivității orașelor europene

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irina POPESCU

  2006-06-01

  Full Text Available When all the attention is focused on the city, the competitiveness issue must be modified/shaped in a way that should reflect the urban economic reality and its action ability. Most of its elements obviously important for a country – payment balance or trade flows, exchange rate, global demand management, anti-trust legislation – have no relevance for the city. Certain cities simply try to back up any type of hiring for those whose work contract had been interrupted by the unable companies to competitively cope with the newer and more efficient producers. Other cities enviably try to re-engineer the economic activity in order to improve the citizens’ living standard. The main subject of this article consists in examining the competitiveness indicators. The first subchapter of this article proposes to achieve a quantitative analyze centered upon a large range of indicators considered to be potentially important, regarding the city competitiveness. First of all, arguments have been registered for three key competitiveness features identified within specialty literature and surveys regarding decisional parameters – innovation, connectivity and qualified work force. Afterwards, other arguments have been proffered regarding connectivity, social cohesion and private sector opinions on the relative attractiveness within various European cities. Second part of the article explains the differences between European cities taking into consideration the cities’ economic performances, national achievements, the junction between successful cities and regions, the correlation between cities and sub-urban regions, the economic competitiveness and the exclusion and social cohesion, the national and regional administration issues, as well as the decentralization and fiscal capacity items.

 12. Analiza lovskogojitvenega načrtovanja na primeru gorenjskega lovsko upravljavskega območja

  OpenAIRE

  Avsenek, Jernej

  2014-01-01

  V delu smo analizirali upravljanje s populacijami divjadi v Gorenjskem lovsko upravljavskem območju. Predstavili smo zakonsko ureditev tega področja v preteklosti in danes. Načrtovanje upravljanja z divjadjo je bilo v preteklostiv pristojnosti lovskih organizacij, danes pa upravljavske načrte izdeluje Zavod za gozdove Slovenije. Lovsko upravljavsko načrtovanje danes temelji na kontrolni metodi, pri tem pa uporablja kazalnike stanja populacij divjadi in njenega okolja. Za stanje populacij divj...

 13. KOMPARATIVNA ANALIZA UPRAVLJAČKIH MODELA U SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ranko Markuš

  2014-08-01

  Full Text Available The purpose of this study was to compare the practice of monitoring the effects of selected employment services across Europe, as well as the identification of key elements, with the aim of encouraging the dissemination of good practice between employment services. The research aims to launch a professional discussion in Bosnia and Herzegovina, where there is no system to monitor the performance of employment services. The organization of employment services in the majority of cases reflects the constitutional order and the achieved level of decentralization. In order to comprehend all quality models, the comparative analysis included the following countries: Austria, Germany (services are provided at state and municipal levels, Switzerland (federal system, Belgium (regional regulation and Denmark (services are provided exclusively at the local level. Although the goals are set in different ways from country to country, measuring the effects in all countries becomes an imperative of the service, in order to obtain accurate data on the activities that produce results. Both quantitative and qualitative tools are used to measure and manage the effects. Quantitative methods give more reliable information about the results because they exclude the impact of external factors (beyond the control of the service on the final outcome. However, qualitative analyses are needed to identify which elements of individual practices are especially important for customers and for its success.

 14. Bariery pozataryfowe w handlu Wschód-Zachód, analiza i ocena

  OpenAIRE

  Dzikowska-Zawirska, Janina

  1988-01-01

  The main aim of this article is a nalysis of non-tariff barriers existing in East-West trade in the seventies and early eighties. The article consists of two parts. In the first part, the authoress presents var ious factors affecting mutual trade and statistical data concerning this trade. The second part discusses the main non-tariff barriers hampering East-West trade. The article ends with deliberations on the ways of solving the; analysed problem.

 15. ANALIZA PRIMENE TEČNOG NAFTNOG GASA KAO POGONSKOG ENERGENTA MOTORA SUS

  OpenAIRE

  Slavko Rakić

  2008-01-01

  U svetu su izražene tendencije razvoja motornih vozila koja koriste ekološki čista i dovoljno raspoloživa goriva. Jedan od načina rešavanja aktuelnih zadataka automobilske industrije jeste korišćenje alternativnih goriva, odnosno alternativnih energetskih potencijala. U radu je analiziran tečni naftni gas (TNG) kao alternativno gorivo za pogon motornih vozila. Nakon iznošenja osnovnih fizičko-hemijskih karakteristika TNG-a i analize upotrebe gasa kao pogonskog goriva motora SUS...

 16. ANALIZA VPLIVA SVETOVNE FINANČNE IN GOSPODARSKE KRIZE NA POSLOVANJE OBČIN V SLOVENIJI

  OpenAIRE

  Kuzmič, Klementina

  2010-01-01

  Vsebina dela diplomskega seminarja predstavlja področja, kamor je po našem mnenju gospodarska kriza najbolj vplivala in pustila najočitnejše spremembe. Pogoj za življenje in delo občine (kakor tudi države) je zadovoljevanje človekovih potreb. Tako mora občina svojim prebivalcem zagotoviti pravico do komunalnih storitev, skrb za osnovno varstvo otrok, socialno ogroženih, invalidov in ostarelih, skrb za javni red in mir in podobno. Za delovanje občine v tej smeri so potrebna finančna sredst...

 17. PATH KOEFICIJENT ANALIZA NEKIH KOMPONENTI PRINOSA ULJA SUNCOKRETA (HELIANTHUS ANNUUS L.)

  OpenAIRE

  Mijić, A.; Krizmanić, M.; Guberac, V.; Marić, Sonja

  2006-01-01

  Cilj je istraživanja bio analizirati komponente prinosa ulja, njihove međusobne odnose putem jednostavnih koeficijenata korelacije te izravne i neizravne učinke na prinos ulja putem path analize. Istraživanje je obuhvatilo 24 hibrida suncokreta, a analizirani su: visina biljke, promjer glavice, masa 1000 zrna, hektolitarska masa, prinos zrna, sadržaj ulja i prinos ulja. Potpuna korelacija utvrđena je izmeđ u prinosa zrna i prinosa ulja, jaka između hektolitarske mase i prinosa ulja te srednja...

 18. PRIMERJALNA ANALIZA RAČUNALNIŠKIH REŠITEV Z PODPORO RAČUNOVODSKIH SERVISOV

  OpenAIRE

  Korez, Tatjana

  2011-01-01

  Računovodstvo je posebna celota delov informacijskih dejavnosti, znotraj katerih se zbirajo, urejajo, obdelujejo, prikazujejo in shranjujejo podatki. Računovodstvo zasebnikov in družb je pomembno zaradi državnih oz. davčnih potreb, kot tudi zaradi interesov odločanja o poslovanju. Informacijski sistem in poslovanje podjetja morata biti usmerjena v doseganje ciljev in prilagodljiva. Pri predvidevanju spremenjenih potreb strank in pravočasnem odzivanju na nove zahteve igrajo najpomembnejšo...

 19. Elektroforetska analiza proteina iz spolnih organa i kutikule glista Ascaris lumbricoides i Ascaris suum

  OpenAIRE

  Alba, Julisar Elaine; Normandee Comia, Mary; Oyong, Glenn; Claveria, Florencia

  2009-01-01

  Ascaris lumbricoides i Ascaris suum bili su analizirani radi utvrđivanja sličnosti i razlike u elektroforetskoj pokretljivosti proteina iz njihove kutikule i spolnih organa. U obje vrste dokazana je znatna sličnost proteinskoga profila. Elektroforezom iscrpka kutikule ženki ustanovljeno je deset zajedničkih vrpci za obje vrste, dok je elektroforezom proteina kutikule mužjaka dobiveno 12 zajedničkih vrpci proteina od čega je najmanje pet proteina bilo zajedničko za oba spola. Usporedbom protei...

 20. Analiza fondurilor europene în proiecte PC7 prin participarea României

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Margareta FLORESCU

  2010-10-01

  Full Text Available The research potential is a matter closely related to the resources of an organization. Thus, it is necessary to define these resources and to highlight those which play an important role in reference to research potential. The evaluation of the research potential and the design of actions meant to enhance it in order to successfully participate in FP7 programs, represent strategic activities for every type of organization operating in the field of research. Therefore, participation in FP7 programs does not represent an end in itself but rather an important stage in accomplishing the most important strategic component – namely the accomplishment of the sustainable competitive advantage (SCA; all the other components of the strategy are subordinated to this. The achievement of the system for determining the research potential is built on the transfer of know-how from various fields of the management – general management, strategic management, management of quality.

 1. Učinki aplikacij interneta stvari na poslovanje podjetja: analiza primera

  OpenAIRE

  Srebot, Tamara

  2015-01-01

  Poslovno obveščanje je danes sestavni del vsake organizacije, saj lahko strateško obvladovanje velike količine podatkov podjetju prinese konkurenčno prednost pred drugimi. Internet nam ponuja ogromno prednosti, predvsem z vidika zagotavljanja velike količine informacij na enem mestu, kjerkoli in kadarkoli. Z razvojem poslovanja v oblaku je računalništvo postalo še bolj dostopno tako posameznikom kot organizacijam. To pomeni, da je bil narejen evolucijski korak pri prenosu sodobnih tehnologij ...

 2. Numerička analiza motora na paljenje iskrom i paljenje kompresijom

  OpenAIRE

  Budzik, Grzegorz; Cygnar, Mariusz; Grzelka, Mirosław; Marciniak-Podsadna, Lidia; Sendyka, Bronisław; Stoic, Antun

  2014-01-01

  U radu se prikazuju istraživanja simulacije izgaranja u testiranom motoru s četiri cilindra, na osnovu motora Toyote Yaris 1,3 dm3 s paljenjem iskrom i opremljenim s dva sustava napajanja energijom: osnovnim i paljenjem. Primijenjene su dvije metode pokretanja postupka izgaranja: paljenje iskrom i ponovo, poslije isključenja, ubrizgavanje zapaljive doze. Cilj je istraživanja bilo utvrđivanje razlika u postupku izgaranja i radu motora, prije svega promjena tlaka do kojih je došlo u cilindru te...

 3. Izbrannye voprosy matematičeskoj fiziki i p-adičeskogo analiza

  OpenAIRE

  2015-01-01

  This volume presents papers on modern trends in mathematical physics, including equations of mathematical physics, mathematical problems of quantum theory, and ▫$p$▫-adic mathematical physics. The volume also contains selected contributions to The Third International Conference on ▫$p$▫-adic Mathematical Physics: From Planck Scale Physics to Complex Systems and Biology (October 1-6, 2007, Moscow, Steklov Institute of Mathematics, Russian Academy of Sciences). The volume is addressed to scient...

 4. Sdelki s zarubezhnõmi materinskimi predprijatijami trebujut nalogovogo analiza / Rolan Jankelevitsh

  Index Scriptorium Estoniae

  Jankelevitsh, Rolan

  2005-01-01

  Tehingud välismaise emaettevõtjaga vajavad maksuanalüüsi. Eesti residendist juriidilise isiku ja temaga seotud mitteresidendi või füüsilise isikuga tehtud tehingu (siirdetehing) maksustamisest. Lisatud loetelu: siirdehindade regulatsioon Eestis

 5. ANALIZA MOŽNOSTI DALJINSKEGA OGREVANJA OBJEKTOV V MESTU PLEVLJA NA LESNO BIOMASO

  OpenAIRE

  Ajanović, Avdo

  2014-01-01

  Magistrsko delo obravnava možnost izvedbe daljinskega ogrevanja v občini Pljevlja na lesno biomaso. Delo je konceptualno zasnovano tako, da prvi del navaja osnovne informacije o mestu Pljevlja, njegovo vlogo v Črni Gori, vključno z geografskimi in podnebnimi značilnostmi ter osnovne vire s katerimi razpolagajo najbolj pomembne gospodarske družbe, katerih delo vpliva na družbeni razvoj in okolje (zrak, zemljišče, voda, biološka raznovrstnost), katerega stanje je trenutno ocenjeno kot zelo komp...

 6. Rol experimentalnovo analiza naprjaženij v sudebno-strojitělnoj expertize

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kratěna, Jindřich

  Moskva: Akademstrojnauka, 2005 - (Zacharov, S.; Kratěna, J.; Chrustalev, B.), s. 34-39 ISBN 5-9282-0248-2. [Stroitelstvo i nedvižimost: sudebnaja expertiza i ocenka. Praha (CZ), 15.11.2004-16.11.2004] Institutional research plan: CEZ:AV0Z20710524 Keywords : responsibility of experts * structural failures * large-span steel roof structure Subject RIV: JN - Civil Engineering

 7. Analiza opravljanja detektivskega izpita v RS - od preizkusa znanja do programa strokovnega usposabljanja

  OpenAIRE

  Kržišnik, Boštjan

  2015-01-01

  V Sloveniji je bilo področje detektivstva normativno urejeno spomladi leta 1994. Takrat sprejeti Zakon o detektivski dejavnosti je bil v kasnejših letih deležen določenih sprememb in dopolnitev, v letu 2011 pa je bil sprejet nov zakon. Poleg sprememb normativne ureditve detektivske dejavnosti je v zadnjih dvajsetih letih prihajalo tudi do sprememb vsebine in obsega strokovnega programa detektivskega izpita. Strokovni program, ki je v različnih obdobjih predstavljal skupni imenovalec potrebneg...

 8. ANALIZA MARKETINŠKEGA SPLETA PAKETNIH STORITEV POŠTE SLOVENIJE D.O.O.

  OpenAIRE

  Jurančič, Primož

  2011-01-01

  Diplomski seminar obravnava marketinški splet storitev (7P). V seminarju so zajete oz. prikazane najpomembnejše teoretične osnove obravnavane tematike in na primeru organizacije prikazan, ter glede na kakovost analiziran oz. raziskovan njihov marketinški splet storitev. V teoretičnem delu seminarja je v celoti predstavljen marketinški splet storitev (7P), saj so v ločenih poglavjih prikazane vse sestavine marketinškega spleta (7P): izdelek, cena, prostor, promocija oz. marketinško komunic...

 9. ANALIZA ŞI EVALUAREA PROIECTELOR DE INVESTIŢII ALE FIRMELOR DIN TURISM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihai POPESCU

  2007-06-01

  Full Text Available The investments represent the primordial factor for the strategy of the national economy development, of all branches and fields of activity, for the increase of the incomes, and a condition to arise the living standard. The directions and targets of economic research, in the existing stage give a special attention to the field of investment. The most frequent meaning for defining investments is that of expense or disposal of money sums at an initial moment in order to obtain subsequent effects, and numerous economists, from different countries, sought to render as many aspects as possible related to the content and mechanism of investment.

 10. ANALIZA ŞI EVALUAREA PROIECTELOR DE INVESTIŢII ALE FIRMELOR DIN TURISM

  OpenAIRE

  Popescu, Mihai

  2007-01-01

  The investments represent the primordial factor for the strategy of the national economy development, of all branches and fields of activity, for the increase of the incomes, and a condition to arise the living standard. The directions and targets of economic research, in the existing stage give a special attention to the field of investment. The most frequent meaning for defining investments is that of expense or disposal of money sums at an initial moment in order to obtain subsequent effec...

 11. Dendroklimatološka analiza rasti bukve na treh rastiščih v Sloveniji

  OpenAIRE

  Berdajs, Eva

  2014-01-01

  Opravili smo dendrokronološke in dendroklimatološke raziskave rasti bukve na izbranih rastiščih na Mašunu, v revirju Pivka Jama in v Jelševcu. Na Mašunu smo analizirali 24 dreves, v Jelševcu 27 in v Pivki Jami 8 dreves. Na vsaki lokaciji smo iz posekanih debel odvzeli kolute, jih posušili, iz vsakega koluta odvzeli po tri radialne vzorce, jih označili in površinsko obdelali. Sestavili smo zaporedja širin branik posameznih vzorcev, jih sinhronizirali indatirali. S pomočjo programov TSAP/x in A...

 12. TRŽNO - TEHNOLOŠKA ANALIZA MAJHNIH PIVOVARN V SLOVENIJI

  OpenAIRE

  Budna, Primož

  2016-01-01

  V magistrskem delu predstavljamo pivovarstvo in trg piva v Sloveniji, poudarek je na razvoju in sodobnih tržno-tehnoloških razmerah v malih pivovarnah. Okus pivcev piva v Sloveniji se spreminja. To nam dokazuje padec tržnega deleža Skupine Pivovarna Laško, povečuje pa se tako delež uvoženih količin piva kot tudi piva, zvarjenega v malih pivovarnah. V uvodu prikažemo razmere na trgu piva v Sloveniji v luči globalnega trenda potrošnje novih vrst piva polnega okusa oz. t. i. butičnega pi...

 13. Analiza dokladnościowa lotniczego skaningu laserowego na obiekcie Wzgórze Wawelskie

  OpenAIRE

  Borowiecki, I.

  2007-01-01

  In the article a technology of the aerial laser scanning was characterized as well as the precision analysis of the laser scanning (Lidar) of the Royal Castle on the Wawe Hill. The precision analysis was based on the calculation of the mean square error RMSE and comparative analysis of the lidar and photogrammetric data.

 14. TRŽENJSKA ANALIZA PRIVLAČNOSTI DRŽAV ČLANIC ASEAN

  OpenAIRE

  Seršen, Natalija

  2010-01-01

  Združenje držav Jugovzhodne Azije (ASEAN) je dandanes na gospodarskem področju zelo aktivno in prinaša pozitivne rezultate glede na učinkovitost. Države ASEAN tako predstavljajo pomemben trg, zato je njihovo poznavanje velikega pomena. Bruto domači proizvod (BDP) teh držav je v nenehnem vzponu in posledično tudi gospodarska rast. Največji delež BDP ustvarjata sekundarni in terciarni sektor, imajo tudi naravna bogastva in stalno naraščajoč izvoz in uvoz, vedno bolj se razvijajo na področj...

 15. ANALIZA EKONOMSKE OPRAVDANOSTI KRMNIH MEĐUUSJEVA ZA PREHRANU MUZNIH KRAVA

  OpenAIRE

  Rozmar, Črtomir; Pažek, Karmen; Janžekovič, Marjan

  2006-01-01

  Suše mogu ozbiljno ograničiti prinose krmnih usjeva. Krmni međuusjevi mogu zbog toga predstavljati izvor stočne hrane u sušnim godinama. Cilj ovog rada je prikaz rezultata preliminarne studije ekonomske opravdanosti pojedinih krmnih međuusjeva u sjeveroistočnoj Sloveniji: talijanskog (jednogodišnjeg) ljulja (Lollium multiflorum Lam.), stočnog kelja (Brassica oleracea L., convar.: acephala (DC) Alef. var viridis) i sudanske trave (Sorghum sudannense (Piper) Stapf). Na temelju rezultata poljski...

 16. Korelacijska analiza koloidne strukture i kemijskog sastava asfalta te njegovih radnih svojstava

  OpenAIRE

  Lei, Y. B.; Cao, X J; Y. J. Ding

  2015-01-01

  Asfalt se smatra koloidnim materijalom i zato je važno proučiti odnos između koloidne strukture, kemijskog sastava i svojstava. Kao indeks koloidne strukture uzet je sadržaj aromatskih jezgri asfalta na različitim dubinama analiziran prigušenom potpunom refleksijom (ATR). Za analizu odnosa koloidne strukture i kemijskog sastava asfaltnog gela te svojstava upotrijebljena je siva korelacija. Rezultati pokazuju da je korelacija između razina indeksa koloidne strukture, zasićenih ugljikovodika i ...

 17. ANALIZA IN KRITIČNA OCENA MARKETINŠKEGA SPLETA ZA BLAGOVNE ZNAMKE SLIM FIT

  OpenAIRE

  Runovec, Špela

  2011-01-01

  V diplomskem seminarju smo analizirali uporabo marketinškega spleta blagovne znamke Slim&Fit podjetja Perutnina Ptuj, d.d. Podjetje učinkovito uporablja vse štiri elemente marketinškega spleta, še posebej bi radi izpostavili izdelek, promocijske aktivnosti ter tržne poti. Kot smo že omenili ima blagovna znamka Slim&Fit zelo kvalitetno in bogato ponudbo mesnih izdelkov za vse, ki zaradi zdravstvenih težav ne smejo ali pa nočejo uživati veliko maščob. In lahko v tej liniji izdelkov najdejo mars...

 18. Il personaggio scontornato in Škola dlja Durakov. Dal romanzo di Saša Sokolov agli adattamenti teatrali

  OpenAIRE

  Irina Marchesini

  2012-01-01

  Sokolov’s Shkola dlya Durakov (A School for Fools, 1976) is an extremely complex novel, which “depicts [the] world”, as D. Barton Johnson (1986:640)[1] poignantly observes, “through the eyes, and pure, if eccentric, language, of a schizophrenic youth”. How is it possible to translate such linguistic features and the effects they create into another medium? This question lies at the core of my proposal, which aims to approach the problem of intermedial transla...

 19. On a connection between a generalised modulus of smoothness of order~$r$ and the best approximation by algebraic polynomials

  OpenAIRE

  Potapov, Mikhail K.; Berisha, Faton M.

  2012-01-01

  In this paper an asymmetrical operator of generalised translation is introduced, the generalised modulus of smoothness is defined by its means and the direct and inverse theorems in approximation theory are proved for that modulus. ----- V danno\\v{i} rabote vvoditsya nesimmetrichny\\v{i} operator obobshchennogo sdviga, s ego pomoshchyu opredelyaetsya obobshchenny\\v{i} modul' gladkosti i dlya nego dokazyvaetsya pryamaya i obratnaya teoremy teorii priblizheni\\v{i}.

 20. Atraktornaja nejronnaja set tipa Hopfilda v kačestve metoda Bulevskogo faktornogo analiza i nekotoryje ego socialnyje primenenija

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Frolov, A. A.; Húsek, Dušan; Polyakov, P.Y.

  Moscow: Moscov University Press, 2012 - (Petrunin, Y.), s. 62-102 ISBN 978-5-211-06375-4 R&D Projects: GA ČR GAP202/10/0262; GA ČR GA205/09/1079 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : artificial intelligence * neural networks * neurocomputing paradigma * methodology of social sciences * policy analysis * forecasting political processes * public administration * e-culture * business ethics * sociobiology * econometric models * neuroeconomics * fuzzy logic Subject RIV: IN - Informatics, Computer Science

 1. Toplinska percepcija tinejdžera u hladnom vanjskom okruženju: Analiza slučaja

  OpenAIRE

  Pantavou, Katerina; Mavrakis, Anastasios

  2015-01-01

  Ispitan je subjektivni toplinski osjet ugode starijih tinejdžera s ciljem da se otkrije njegovo moguće neslaganje s procjenom s osjetom ugode u odraslih. Kako se navike i sklonosti oblačenja tinejdžera razlikuju od onih u odraslih, važno je znati da li su zaključci dobiveni na temelju studija o toplinskom osjetu ugode, koji se uglavnom odnose na odrasle, primjenjivi i na tinejdžere. Grupa starijih tinejdžera anketirana je u vanjskom okruženju putem strukturiranog upitnika tijekom dva zimska ...

 2. Analiza stanja u proizvodnji čeličnih bešavnih cijevi u Željezari Sisak

  OpenAIRE

  M. Kundak; Nikolić, Đ.

  2002-01-01

  Prikazuje se ratno i poratno stanje od 1992. godine u proizvodnji bešavnih cijevi u Željezari Sisak. Zbog rada sa znatno manjim kapacitetom od nominalnog u čeličani i valjaonici bešavnih cijevi stvarani su znatni financijski gubici. Ta negativna iskustva poslužila su za iznalaženje načina prevladavanja postojećeg stanja u proizvodnji čelika. Analizirana je specifična potrošnja energije i njezino sudjelovanje u prodajnoj cijeni proizvoda u cilju prognoziranja rentabilnog poslovanja i stvaranja...

 3. Prevalencija ortodontskih anomalija te analiza i procjena dentalnog zdravlja djece predškolske dobi unutar triju grupacija u zadru

  OpenAIRE

  Visković, Romeo; Vujanović, Marija; Brčić, Vanda

  1990-01-01

  Autori su pregledali 301 dijete (m — 146, ž — 155) u dobi od 3. do 6. godine u dječjim vrtićima Zadra, otoka Ugljana i prigradskih naseija Bibinje i Sukošan. Ispitivala se prevalencija ortodontskih anomalija i karijesa predškolske djece s isključivo mliječnom denticijom. Rezultati su registrirani u WHO karton za utvrđivanje oralnog zdravlja i procejnu potreba, te potom međusobno upoređeni. Ukupna prevalencija ortodontskih anomalija u uzorku predškolske djece je 47,50%*. Najviše anomalija imal...

 4. Analiza incidencije ortodontskih anomalija i karijesa mliječnih zubi kod zagrebačke djece

  OpenAIRE

  Miličić, Asja; Gaži-Čoklica, Vesna; Hunski, Marija

  1984-01-01

  Radi ispitivanja mogućnosti utjecaja stupnja urbanizacije i sastava stanovništva na incidenciju ortodontskih anomalija i zubnog karijesa pregledano je 654 djece predškolske dobi s isključivo mliječnom denticijom. Djeca su stanovala i polazila pripadne dječje vrtiće u tri različite zagrebačke općine. Ortodontske anomalije nađene su u prosjeku kod 65,3% ispitanika sa statistički značajnim razlikama s obzirom na mjesto ispitivanja. Najviše anomalija imala su djeca u centru Zagreba (78,9%), a naj...

 5. Analiza diskurza o spolu in razredu na primeru resničnostnega šova Ljubezen na seniku

  OpenAIRE

  Polona Sitar

  2013-01-01

  This article is based on an analysis of the romantic reality show Love in the hayloft. Although it seems as if classical myths of romantic love carry the central meaning, the author's primary focus is on understanding what kind of discourses the show uses to depict gender and class. Based on this, the author tries to offer an explanation of how the reality show Love in the hayloft constructs the identity of women from a lower social class. Such discourses are important because the stories tha...

 6. ANALIZA CELOSTNEGA VZDRŽEVANJA V DRUŽBI TALUM SERVIS IN INŽENIRING d.o.o.

  OpenAIRE

  Kovačič, Anej

  2015-01-01

  Ustvarjanje konkurenčne prednosti v današnjih časih predstavlja v industrijskem sektorju ključno prednost pred drugimi podjetji. Ustvarimo jo lahko le tako, da ob minimalnih stroških proizvodnje zagotavljamo kupcu visoko kvalitetne proizvode v dogovorjenem roku dobave. Za doseganje tega nam je lahko v pomoč metoda TPM (celovito produktivno vzdrževanje), katere namen je vključevati vse zaposlene v podjetju in posledično dvigovati učinkovitost proizvodnega sistema na vseh nivojih podjetja. V...

 7. Analiza ekonomske upravičenosti izločanja plastike za energetsko ali snovno izrabo odpadkov

  OpenAIRE

  Golavšek, Matej

  2013-01-01

  V skladu z direktivami EU je ravnanje z odpadki urejeno v obliki hierarhije, kjer si od najvišje do najnižje prioritete sledijo preprečevanje, ponovna uporaba, snovna izraba, energetska izraba in odlaganje odpadkov na deponijah. V magistrskem delu smo analizirali ekonomske in okoljske faktorje procesov snovne in energetske izrabe odpadkov, ki jih uporabljamo, kadar se nastanku odpadkov ne moremo izogniti. Dodali smo tudi tehnično-ekonomsko analizo avtomatskega in ročnega izločanje plastike iz...

 8. Stroškovna analiza energetske sanacije in konstrukcijske utrditve objekta Tobačne tovarne v Ljubljani

  OpenAIRE

  Jankovič, Gabrijela

  2015-01-01

  V magistrskem delu smo obravnavali celovito sanacijo objekta Tobačne tovarne v Ljubljani. Najprej smo pridobili potrebne podatke o trenutnem stanju objekta. Pri tem smo uporabili tudi termokamero in merilnik toplotnega toka. Posnetke in meritve, pridobljene z neporušnimi preiskavami, smo uporabili kot del vhodnih podatkov za analizo energetske učinkovitosti objekta. Energetsko izkaznico smo izdelali s programom ArchiMAID in pokazali, da energetske lastnosti stavbe niso zadovoljive...

 9. Molekularne značajke, komparativna filogenetska analiza i moguća primjena fitaza iz plijesni

  OpenAIRE

  Gontia-Mishra, Iti; Tiwari, Sharad

  2013-01-01

  Sjemenke biljaka koje imaju veliki udjel fitata koriste se u proizvodnji stočne hrane. Fitaze su enzimi koji kataliziraju cijepanje fitata na anorganski fosfor i mioinozitol fosfat. U novije su vrijeme privukle pažnju znanstvenika zbog njihove sposobnosti da smanje udjel fitata u hrani, čime se smanjuje zagađenje uzrokovano izlučivanjem nerazgrađenog fitata u okoliš. U ovom je revijalnom prikazu dan pregled novijih spoznaja o značajkama i primjeni fitaza izoliranih iz kvasaca i plijesni. Uspo...

 10. Novi glasovi v javni sferi: primerjalna analiza medosebnega in on-line političnega govora

  OpenAIRE

  Stromer-Galley, Jennifer

  2015-01-01

  Political conversation for many people is a taboo activity, particularly with acquaintances or strangers. Online, there are a wealth of political conversation spaces, designed for acquaintances and strangers to interact. The question is are there people talking politics online who do not do so face-to-face. Put another way, are the same people who talk politics online the same ones likely to do so face-to-face. In this essay, I present findings on people's reported political conversation beha...

 11. ANALIZA COMPARATIVĂ A MODELELOR HUMAN SYNERGISTICS ŞI DENISON DE EVALUARE A CULTURII ORGANIZAŢIONALE

  OpenAIRE

  CERCEL, Mihai Ovidiu

  2012-01-01

  The present study aims to present two of the most used international models for evaluating the organizational culture at company level. The models – Denison or Human Synergistics – are using a bottom-up approach, which starts from the employee level, in order to determine the organizational culture profiles, as a result of individual overlapping values and behaviours. The research will illustrate how the Human Synergistics cultural styles and the Denison cultural dimensions and traits draw an...

 12. O meta-analiza asupra relatiei dintre performanta in munca si conflictul munca-familie la persoanele angajate

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Albulescu, Sabina

  2012-12-01

  Full Text Available The current meta-analysis represents an objective literature review of the studies that examine the relationship between work-family conflict and work performance. The overall aim of this paper is to investigate said relationship in an objective manner and to provide a measurable summary of the literature. Through the use of PsycInfo - the main database that deals with psychology articles and Academic Search Complete- a multi-disciplinary database, we identified eight studies that deal with the connection between work-family conflict and work performance. By examining the available information, a number of five hypotheses were developed. In order to study the relationship between the two concepts, we employed the fixed effects model. Thus, we found out that work-life conflict is negatively correlated with job performance. In addition, results indicate that the age and gender of the participants as well as the method used to evaluate performance did not influence said relationship. Conversely, we determined that marital status is an important factor that models the relationship between job performance and work-family conflict.

 13. ANALIZA ZNAČAJA PROJEKATA DOBAVE PRIRODNOG PLINA ZA EUROPU – JUŽNI TOK I NABUCCO

  OpenAIRE

  Sučić, Domagoj; Karasalihović Sedlar, Daria; Hrnčević, Lidia

  2011-01-01

  Južni tok i Nabucco su planirani projekti južnog koridora za dobavu prirodnog plina u Europu. Južni tok je ruski projekt izgradnje plinovoda kapaciteta 63 milijarde m3 plina godišnje koji bi trebao povezati Rusiju s Austrijom i južnom Italijom preko Crnog mora, Bugarske, Srbije i Mađarske, odnosno preko Grčke i Jonskog mora. Nabucco je planirani plinovod Europske unije, kapaciteta 31 milijarde m3 plina godišnje, a ukoliko bude izgrađen povezati će Kaspijsku regiju i Srednji ...

 14. ANALIZA VREDNOT, KULTURE, KLIME IN ETIKE V PODJETJU GRADBENIŠTVO IN PREVOZNIŠTVO JAMNIKER MARJAN, S.P.

  OpenAIRE

  Jamniker, Andreja

  2012-01-01

  Za vsako kakovost, učinkovitost in uspešnost je pomembno, da so cilji podjetja usklajeni z njegovimi organizacijskimi vrednotami in z vrednotami njegovih ljudi. Te pa z vrednotami podjetja. Zato je razjasnjevanje vrednot pomemben korak na poti k izboljšanim dosežkom in uspešnosti. Zaposleni v organizaciji predstavljajo pomemben dejavnik za uspešnost delovanja. Vendar ni dovolj, da samo opravljajo svoje delo, biti morajo tudi učinkoviti. Na to pa vpliva veliko dejavnikov, ki predstavljajo ...

 15. POD KOD BRUŠKE – ANALIZA NALAZIŠTA S OSVRTOM NA PROBLEMATIKU PRETPOVIJESNE SUHOZIDNE ARHITEKTURE

  OpenAIRE

  Sirovica, Filomena

  2015-01-01

  Nalazište Pod kod Bruške nedaleko Benkovca istraženo je u okviru arheoloških radova provedenih kao preduvjet izgradnji plinovodnog sustava Like i Dalmacije. Istraživanja su obuhvatila ekstenzivni pregled šire okolice nalazišta te arheološko iskopavanje dvaju od 29 gomila utvrđenih u dolini Pod. Rezultati iskopavanja pokazali su da su obje istražene gomile nastale urušavanjem i propadanjem elemenata pretpovijesne suhozidne arhitekture čiji su ostaci nađeni na obje gomile. Relativnokronološka a...

 16. Analiza poplav z uporabo satelitskih posnetkov - primer hudourniške poplave v Selški dolini leta 2007

  OpenAIRE

  Lamovec, Peter; Mikoš, Matjaž

  2015-01-01

  V Geodetskem vestniku št. 54/2010-4 je bil predstavljen postopek strojnega učenja za določitev poplavljenih območij ob poplavah v Železnikih leta 2007 na podlagi satelitskih posnetkov SPOT. V tokratnem prispevku je analizirana uporabnost teh poplavljenih površin, prepoznanih na podlagi satelitskih posnetkov, za nadaljnjo hidravlično analizo. Na šestih izbranih merilnih mestih v strugi Selške Sore so bile določene hitrosti in pretoki reke. Raziskava je pokazala, da n...

 17. TEHNIČKO–TEHNOLOŠKA ANALIZA ISPLATIVOSTI PROIZVODNJE DRVENOG NAMJEŠTAJA ZA OPREMANJE JAHTA, JEDRILICA I KATAMARANA

  OpenAIRE

  Gojsalić, Mate; Vučina, Damir; Šiško Kuliš, Marija

  2010-01-01

  Cilj je ovom radu pokazati isplativost osnivanja pogona za izradbu drvenog namještaja kojemu je temeljni asortiman namještaj za jahte, jedrilice i katamarane u pojedinačnoj (custom) ili serijskoj proizvodnji za poznatog kupca. U programskoj aplikaciji za evaluaciju investicijskih projekata simulirana su tri scenarija realizacije projekta na temelju stvarnih okolnosti. Rezultati analize u ekonomsko-financijskom smislu izrazito su dobri. To se odnosi prije svega na veliku likvidnost, zadržanu d...

 18. Analiza promocji małych miast nadbałtyckich za pomocą stron internetowych

  OpenAIRE

  Pawlicz, Adam; Tokarz, Anna

  2004-01-01

  This work analyses the role of web site as a factor of promotion for small and medium towns in the Baltic Sea region. Since this kind of promotion is becoming very popular and the sold product is similar especially in the summer (3S – tourism) the importance of well made internet site is increasing rapidly. The web sites studied are all from Baltic countries: Poland, Sweden, Denmark, Finland, Russia, Germany, Lithuania, Latvia and Estonia. The empirical results show that all investigated ...

 19. Percepcja produktu w kontekście przekazu reklamowego – analiza na podstawie dwu metod badania podobieństwa

  OpenAIRE

  Banaszczyk, Małgorzata

  2007-01-01

  The purpose of the study was to show that interpretation of observed objects depends on the context (in this case context was the advertisement) in which they are seen. The second goal was to show the equivalence of two methods used to investigate similarity between objects – affinity index and comparison in pairs. The group of 180 people aged 19–32 participated in the study. They valuated similarity between three identical objects but advertised in three different ways. Using multidimensiona...

 20. Veština upravljanja sopstvenom karijerom - analiza kompentencija lidera u strategiji planiranja i strategiji razvoja karijere

  OpenAIRE

  Popović, Maja; Lukić, Aleksandar; Zdjelarić, Petra

  2012-01-01

  In modern countries in terms of entrepreneurship development, most businesses consider human resource as an investment that allows the integration of business plans and skills of employees, in order to achieve the objectives in the economic growth of products and services. In return, the employees in accordance with its objectives can benefit in terms of compensation for the work, opportunities to acquire new knowledge and skills, and career development. Contemporary apprehension shows that a...

 1. POVEZANOST STUPNJA OBRAZOVANJA, PREDANOSTI TVRTKI I ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIKA: ANALIZA HOTELSKIH KUĆA U ANDALUZIJI (ŠPANJOLSKA)

  OpenAIRE

  Sánchez Cañizares, Sandra M.; López-Guzmán Guzmán, Tomás J

  2010-01-01

  Nisu svi zaposlenici sposobni generirati vještine i resurse kojima bi se ostvarila organizacijska produktivnost. Samo su kvalificirani ljudski resursi (HR), prepo¬znati i odani politici tvrtke, dio organizacijskih kompetencija. Stoga su čimbenici zadovoljstva zapo¬slenika radom te predanost tvrtki dvije ključne varijable koje moramo analizirati kako bismo ispravno procijenili i pravilno upravljali ljudskim kapitalom tvrtke. Posebno se velika važnost pridaje vrijed¬nosti obrazovanja zaposlenik...

 2. “Kemija u industriji” – analiza posjećenosti mrežnih stranica u 2006. godini

  OpenAIRE

  Pažur, Ivana; Vodopijevec, Alen

  2007-01-01

  Je li elektronički časopis korišten? Koje sadržaje korisnici pregledavaju? Kojim člancima se najviše pristupa? Kojim sažecima? Iz kojih zemalja su korisnici? Kako su pronašli časopis? U ovom radu pokušat ćemo dati odgovore na ova i slična pitanja o korištenju elektroničke inačice časopisa “Kemija u industriji” (KUI).

 3. Analiza perioperativne računalniške simulacije P.O.P.S.-perioperative patient simulation

  OpenAIRE

  Praznic, Tamara

  2015-01-01

  Razne simulacije v medicini in zdravstveni negi postajajo temelj učenja študentov, ki izboljšujejo kakovost njihovega dela v realnem kliničnem okolju. Omogočajo trening sposobnosti, ki jih v resničnih situacijah ne morejo izkusiti. Namen diplomskega dela je bil preučiti in predstaviti računalniško simulacijo P.O.P.S. (ang. perioperative patient simulation). Simulacijo smo analizirali z dovajanjem specifičnih zdravil v vseh treh primerih, ki so na voljo: kardiogeni šok, hipovolemični šok in ...

 4. Trybunał Konstytucyjny a terroryzm – analiza wybranych tez z uzasadnienia do wyroku TK 44/07

  OpenAIRE

  Szczepański, Przemysław

  2012-01-01

  The article discuss the main thesis of justification to Polish Constitiutional Tribunal’s judgment k 44/07. The Tribunal expressed the conviction that the fight against terrorism just as the fight against organized crime, or in regular war does not justify the suspension or withdrawal of basic rights and civil liberties. Tribunal notes that the elimination of Article 122 in Polish Aviation Law does not preclude state authorities to respond to the threat described in the disposal of the contes...

 5. GIS analiza ugroženosti padina klizištima u području Grada Lepoglave

  OpenAIRE

  Loparić, Ivan; Pahernik, Mladen

  2012-01-01

  Klizišta su, uz poplave i potrese, najčešće prirodne katastrofe u Hrvatskoj. Zbog toga što uzrokuju velike ekonomske i socijalne gubitke, vrijedi ih na vrijeme prepoznati i po mogućnosti spriječiti njihov nastanak. U radu je temeljem GIS analize izrađen sloj s defi niranim razredima ugroženosti padina potencijalnim klizištima na prostoru Grada Lepoglave. U analizu su uključeni čimbenici koji su definirani kao uzročnici klizanja, tj. oni koji su uzrokovali postojeća klizišta. To su morfometrij...

 6. PRIMERJALNA ANALIZA IZPLAČIL ZAPOSLENCEM Z DAVČNEGA VIDIKA V IZBRANIH TRANZICIJSKIH DRŽAVAH

  OpenAIRE

  Fric, Karmen

  2010-01-01

  Plače so eden izmed najbolj obdavčenih dohodkov, saj mora vsak, ki prejme plačo od tega dohodka plačati še akontacijo dohodnine in prispevke za socialno varnost. V zadnjem času se je veliko evropskih držav odločilo za reformo davčnega sistema. Predvsem so to države, katerih gospodarstva so imela velike težave. Spremembe v teh državah gredo predvsem v smeri zmanjševanja davčnega bremena posameznikov kot tudi podjetij. V Evropski uniji ni natančno določenih pravil, kako naj bo obdavčeno ...

 7. Statistična analiza značilnih premikov točk v geodetskih mrežah

  OpenAIRE

  Marjetič, Aleš

  2015-01-01

  Delo obravnava lastnosti deformacij in rotacij v geodetski mreži. V vsaki točki obravnavamo kinematične količine: normalne deformacije, strižne deformacije in rotacije. Za ustrezno statistično obravnavo deformacij in rotacij moramo poznati statistične lastnosti teh parametrov v vsaki točki geodetske mreže. Empirični rezultati kažejo, da so statistične lastnosti deformacij v vsaki točki močno povezane z obravnavano smerjo in lokalno geometrijo geodetske mreže. Na ta način lahko določimo območj...

 8. Cum descriu oamenii experienta schimbarii locului de munca din mediul public in cel privat? O analiza interpretativ fenomenologica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mateiana, Roxana

  2012-12-01

  Full Text Available The current research aims to present a detailed idiographic analysis regarding the experience of changing jobs from public service to private sector. The study was conducted on a sample consisting of five participants, ages between 24 and 46 years old. Each participant was interviewed based on semi-structured interviews and their transcripts were further analyzed using the interpretative phenomenological analysis. This specific method implied analyzing the experiential responses and their respective meanings line by line, retaining the first impressions followed by identifying the emergent topics from the experiential material, with focus on similarities and discrepancies within each case, as well as between all cases. Five themes emerged from the experiential material provided by the participants: the job characteristics in the public sector, the causes that lead to changing the workplace, the job characteristics in the private sector, barriers in adapting to the new work settings, changes regarding the relationship work – family life. Based on the “verbatim” content obtained, there could be outlined a certain “portrait” of the public sector as a product of a specific cultural, economic, social and even political environment, presented mainly as opposed to the private sector. The propensity to the “family” type work group, the institutional disorganization, the chaos represented by the bureaucracy, the lack of motivation and the routine are among the issues that matter, but „lack” to the participants in the new workplace. We consider that this kind of approach provides new insights regarding the experience of changing the workplace from public to private sector, based on first-hand information from people who went trough the experience.

 9. Analiza posedanja magnetno občutljivih mikrodelcev in določitev magnetne občutljivosti

  OpenAIRE

  Černec, Dean

  2016-01-01

  Magistrska naloga podaja izsledke eksperimentov s posedanjem magnetno občutljivih mikrodelcev. Pri raziskavah, katerih namen je ugotavljanje različnih fizikalnih lastnosti delcev, se v praksi pogosto uporabljajo sedimentacijski procesi. Če se delci pri posedanju odzivajo tudi na delovanje zunanjega magnetnega polja, pa lahko določamo tudi njihove magnetne lastnosti. Začetne analize so bile narejene na podlagi eksperimentov s posedanjem steklenih kroglic, za kontrolo končnih hitrosti posedanja...

 10. APRENDIZAJE EN GIMNASIA ARTÍSTICA. UN ESTUDIO EXPERIMENTAL CON NIÑOS QUE ANALIZA CIERTAS VARIABLES DEL PROCESO

  OpenAIRE

  López, J; M.A. Delgado; M. Vernetta

  2010-01-01


  RESUMEN

  En la actualidad el entrenamiento de la técnica deportiva ha motivado la creación de nuevos planteamientos con el fin de obtener máximos resultados. En la práctica son muchos los métodos de enseñanza empleados, pero la mayor parte de las publicaciones relativas al aprendizaje motor y al entrenamiento depor...

 11. Analiza revitalizacijske problematike koprskega mestnega jedra; fizični prostor in družbene vsebine:

  OpenAIRE

  Hočevar, Marjan

  1998-01-01

  The text is focused on the identification and partly on the systematization of the problems concerning the contents of the social functions and physical structures in the old town nucleus of Koper, namely: from the aspect of the needs for their reconstruction (renewal), considering the global socio-spatial trends, i.e. the changes at the end of the millenium. The revitalization of the Koper town nucleus is placed in a larger context of the longterm development of the town areas in the Municip...

 12. Analysis of the electromagnetic fields distribution in the loop-gap resonators; Analiza rozkladu pola w rezonatorach loop-gap

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Piasecki, W.; Froncisz, W. [Uniwersytet Jagiellonski, Cracow (Poland)

  1994-12-31

  The electromagnetic fields distributions in the loop-gap type resonator have been calculated using the Maxwell theory. Predictions of the calculation are compared with experimental data. 7 refs, 5 figs.

 13. PERCEPCIJE PUTNIKA O PERFORMANSAMA USLUGA ZRAČNIH LUKA – TRODIMENZIONALNA ANALIZA VAŽNOSTI I PERFORMANSI

  OpenAIRE

  Prebežac, Darko; Mikulić, Josip; Jurković, Petra

  2010-01-01

  Za turiste koji putuju zračnim prijevozom zračne luke u pravilu predstavljaju mjesto na kojem se stvara njihova prva i posljednja impresija o destinaciji. Stoga zračne luke nisu samo va¬žan element turističke infrastrukture koja omogućava turističke tokove, nego i značajan element turi¬stičkog doživljaja koji pridonosi stvaranju zadovoljstva/nezadovoljstva turista. Cilj ovog rada je predstavljanje novog analitičkog okvira strateškog određivanja prioriteta u poboljšanju kvalitete us¬luga zračn...

 14. LINGVISTIČKA ANALIZA KNJIŽEVNIH TEKSTOVA NA PRIMJERU ROMANA R.M. RILKEA "AUFZEICHNUNGEN DES MALTE LAURIDS BRIGGE"

  OpenAIRE

  Jourdy, Natalja

  2009-01-01

  U prilogu se lingvistički analizira tekst R.M. Rilkea Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. U prvom se redu razmatraju oblici i tehnike pripovijedanja te status i funkcije pripovjedača. Iz teksta se da zaključiti da je spomenuti tekst suvremen ne samo sadržajno nego i jezično, tj. u cijelom se tekstu progresivno destruira tradicionalne paradigme pripovijedanja: one se povlače pred novim oblicima i tehnikama pripovijedanja (slobodni neupravni govor, unutarnji monolog, tok svije...

 15. Analiza mogućnosti smanjenja emisija čađe i NOx na suvremenim sporohodnim dizelskim dvotaktnim motorima

  OpenAIRE

  SENČIĆ, Tomislav

  2010-01-01

  Smanjenje emisija dušikovih oksida i čađe uz povećanje stupnja djelovanja glavni su ciljevi kod razvoja suvremenih dizelskih motora. Proizvođači velikih brodskih motora razvijaju sustave koji omogućuju veliku fleksibilnost u radu i različite strategije koje omogućuju postizanje spomenutih ciljeva. U tu svrhu se osim mjerenja koriste kompjutorske simulacije. Za proračun tvorbe štetnih tvari najprikladnije su 3D numeričke simulacije. Veliki brodski motor specifičan je zbog svo...

 16. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa w szkołach i koncepcjach zarządzania

  OpenAIRE

  Wach, Krzysztof

  2010-01-01

  In the history of management thought the conceptions of environment have very often changed. In different periods of history and different scientific schools of organization and management scientists has ascribed to the business environment different role and importance. The paper is a kind of synthetic review of opinions on the importance and essence of the business environment. The author chose a couple of selected outlooks and schools, which have had and even still have the crucial impact ...

 17. Analiza activităţilor economice in Zona Costieră a Mării Negre

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alina Chicoş

  2012-09-01

  Full Text Available The Spatial Development Plan of the Romanian Black Sea Coastal Area committed by the Ministry of Regional Development and Tourism for the Romanian Black Sea Coastal Area is meant to provide the territorial planning framework for the future implementation of Integrated Coastal Zone Management. This paper focuses on the analysis of the territorial spread of economic performance in various business sectors and, in particular of activities linked to tourism as one significant source of revenue in the area. The analytical method used proves to be a useful tool to identify the specific spatial pattern of structural profiles and employment within the network of urban and rural settlements while highlighting particular spatial disparities as compared to local resources.

 18. ANALIZA POSLOVNE UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI V JAVNEM ZDRAVSTVENEM ZAVODU: PRIMER UPORABE URAVNOTEŽENEGA SISTEMA KAZALNIKOV

  OpenAIRE

  Babšek, Gregor

  2011-01-01

  Javni zdravstveni zavodi so neprofitne organizacije, katerih cilj ni doseganje dobička, ampak zadovoljevanje potreb, ki so v javnem interesu, kar pomeni izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva, kakovost življenja in tudi blagostanja. Financiranje in poslovanje zdravstva je vezano na delovanje zdravstvene blagajne. Uspešno pridobivanje finančnih sredstev je za zdravstvo zelo pomembno, saj ima vpliv na višino sredstev za uresničevanje zdravstvenih programov. Javni zdravstveni zavodi so f...

 19. Utylitaryzm – doktrynalna analiza ewolucji nurtu/Utilitarianism – Doctrinal Analysis of the Evolution of the Thought

  OpenAIRE

  Olgierd Gorecki

  2011-01-01

  Utilitarianism as innovatory and original stream of ethical and political thought enrich philosophical discourse of last three centuries. Utilitarian thinkers pointed out that maximization of pleasure correlated with minimization of pain is correct way to create objective catalog of rules or behaviors which application resulted in formation of the highest utility, good for an individual and good for a society. From methodological point of view there are differences between utilitarian philoso...

 20. Pokazatelji kvalitete na Građevinskom fakultetu Osijek – definiranje, praćenje, analiza, ocjena i izmjene

  OpenAIRE

  Pinterić, Edita; Markulak, Damir

  2014-01-01

  Građevinskom fakultetu Osijek je dana 3. listopada 2011. godine izdan Certifikat Agencije za znanost i visoko obrazovanje kojim se potvrđuje da je sustav osiguravanja kvalitete visokog učilišta učinkovit i u razvijenoj fazi na temelju kriterija Agencije ocjenjivanih u vanjskoj neovisnoj periodičnoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete. Naša je ustanova prvo visoko učilište u Hrvatskoj kojemu je izdan ovaj certifikat. Navedeno je rezultat dugogodišnjeg ulaganja u uspostavu i unaprjeđiva...

 1. Primerjalna analiza medijskega oglaševanja slovenskih in tujih podjetij na socialnem omrežju Facebook

  OpenAIRE

  Božič, Rina

  2015-01-01

  Nenehen napredek v tehnologiji ima velik vpliv na trženjsko komunikacijo, ki se spreminja skozi čas. Podjetje mora dobro poznati prednosti svojih izdelkov in jih predstaviti ciljnim skupinam. Zaradi večjega dosega in boljše cenovne učinkovitosti podjetja uporabljajo oglaševanje preko socialnih omrežij. Tako lažje določijo ciljno skupino in merijo rezultate oglasa. V današnjem okolju je za preživetje na trgu nujno potreben tehnološki razvoj in sledenje novostim na področju trženja. Opisana...

 2. Didaktična analiza E-učbenika astronomskih vsebin pri pouku fizike v osnovni šoli

  OpenAIRE

  Jagodič, Urška

  2013-01-01

  V diplomskem delu po predmetih in drugih dejavnostih predstavimo astronomske vsebine v osnovni in srednji šoli. Za vse astronomske vsebine raziščemo medpredmetne povezave. Namen medpredmetnega povezovanja je večja prenosljivost znanja, s čimer ustvarjamo pogoje za boljše razumevanje, večjo uporabnost znanja in s tem tudi večjo ustvarjalnost na vseh predmetnih področjih. Pri medpredmetnih povezavah poiščemo horizontalne in vertikalne povezave astronomije z drugimi predmetnimi področji. Učb...

 3. ANALIZA ODPRTJA NOVE STALNE ARHEOLOŠKE RAZSTAVE V DOLENJSKEM MUZEJU NOVO MESTO Z VIDIKA MARKETINŠKEGA KOMUNICIRANJA

  OpenAIRE

  Mali, Anita

  2013-01-01

  Dejstvo, da se pozicijsko geslo Novega mesta imenuje »Mesto situl«, kaže na to, kako pomembna je arheološka dediščina za naše mesto. Novo mesto celo zaseda pomembno mesto na evropskem arheološkem zemljevidu, kar pomeni določeno razlikovalno prednost, prepoznavnost in atraktivnost tudi za turiste. Ves čas obstoja Dolenjskega muzeja je bila stalna arheološka razstava njegov najpomembnejši in najprepoznavnejši del. Storitve Dolenjskega muzeja Novo mesto, ki je neprofitna kulturna ustanova, imajo...

 4. Analiza diagnostic a sectorului construcţiilor din România în perioada 2008-2010

  OpenAIRE

  Victor Radu; Cezar Simion-Melinte

  2012-01-01

  Diagnostic analysis is a tool used especially in strategic management. Diagnostic analysis of the construction sector is focused on: value of construction works by manner of performing and by type of ownership; new construction works; capital repair works; current maintenance and repair works; construction under contract by category of objects and construction under own management; situation of construction firms; human resources analysis.

 5. ANALIZA ATRAKCYJNOscI INWESTYCJI W SPolKI ODPOWIEDZIALNE SPOlECZNIE (SRI) NA PODSTAWIE RANKINGU GLOBAL 100

  OpenAIRE

  Piotr Kazmierkiewicz

  2010-01-01

  Celem niniejszego artykulu jest przedstawienie argumentow mogacych sklonic inwestorow do zwiekszenia zainteresowania inwestowaniem w sposob odpowiedzialny. Poprzez analize zdolnosci do generowania wartosci dla akcjonariuszy oraz jej stabilnosci w warunkach ograniczonego dostepu do finansowania autor proponuje rozszerzenie tradycyjnego, opartego na analizie relacji ryzyko/zysk podejscia do selekcji spolek o etyczny wymiar inwestycji. Istnienie pozytywnej zaleznosci pomiedzy rentownoscia spolki...

 6. Analiza porównawcza składu fizykochemicznego wód opadowych, porowych i gruntowych

  OpenAIRE

  Burchard, Janusz

  1997-01-01

  Physicochemical composition of rain, cavity and ground water is presented in this paper. Cavity water (solutions) was extracted with the use of the pressure method from clayey-sandyand sandy deposits taken from the Łódż region (Rypułtowice) and the Bełchatów region (Kałduny) - Fig. 1. The highest total mineralization was characteristic of cavity water. The lowest mineralization was typical of rain water. Averager proportions of mineralization of rain, ground and cavity water...

 7. Analiza diagnostic a sectorului construcţiilor din România în perioada 2008-2010

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Victor Radu

  2012-09-01

  Full Text Available Diagnostic analysis is a tool used especially in strategic management. Diagnostic analysis of the construction sector is focused on: value of construction works by manner of performing and by type of ownership; new construction works; capital repair works; current maintenance and repair works; construction under contract by category of objects and construction under own management; situation of construction firms; human resources analysis.

 8. Analiza meril za merjenje uspešnosti v podjetju Lafarge cement d.d. : diplomsko delo

  OpenAIRE

  Vindiš, Amanda

  2010-01-01

  Podjetja ne poslujejo samo na trgih, kjer imajo stalno konkurenco in kupce, temveč na trgih hitrih sprememb. Ena izmed nalog podjetij je odkriti ali so zares uspešna in konkurenčna, ter kako to uspešnost meriti. Spremljanje uspešnosti poslovanja lahko poteka s pomočjo finančnih kazalcev, nefinančnih kazalcev ali v kombinaciji obeh. V prvem delu diplomske naloge smo opisali pojma uspešnost in učinkovitost, nefinančne kazalce poslovanja in modele spremljanja uspešnosti poslovanja. V drugem d...

 9. Analiza stilului de leadership în administrația publică din România

  OpenAIRE

  Adina FILIP

  2015-01-01

  The theme of this article is leadership in the pu-blic sector. The study presented here aims to improve the performance of public institutions by studying and analyzing the leadership style of leaders because le-adership has a major role when it comes to organiza-tional performance. This research was based on the theory of transformational leadership. Basically, lea-dership styles were analyzed by MLQ questionnaire and the three types of behaviors analyzed through it, namely the transformatio...

 10. Analiza stilului de leadership în administrația publică din România

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adina FILIP

  2015-06-01

  Full Text Available The theme of this article is leadership in the pu-blic sector. The study presented here aims to improve the performance of public institutions by studying and analyzing the leadership style of leaders because le-adership has a major role when it comes to organiza-tional performance. This research was based on the theory of transformational leadership. Basically, lea-dership styles were analyzed by MLQ questionnaire and the three types of behaviors analyzed through it, namely the transformational, transactional and passive behavior. The leadership style in 167 public institutions from all counties of Romania was studied. This study revealed that we cannot say that there is a predominant type of leadership in public institutions in Romania, but rather a mix of the three behaviors with a slight pre-valence of the transformational and transactional, and also it should be mentioned that organizational perfor-mance can be improved through leadership because subordinates believe that the current leaders helped develop the organization and increase their effciency.

 11. ANALIZA METOD ISKANJA STRATEŠKIH PRILOŽNOSTI IN PREDLOG NAJPRIMERNEJŠIH S PRIKAZOM PRAKTIČNEGA PRIMERA

  OpenAIRE

  Milošič, Tjaša

  2011-01-01

  Okolje podjetja je vedno bolj nepredvidljivo in podjetja ga morajo za doseganje uspešnega poslovanja nenehno spremljati in proučevati. Najprej morajo razviti boljše razumevanje sedanjega in prihodnjega okolja v katerem delujejo. V okolju morajo zaznavati dane priložnosti in jih izkoriščati ter hkrati zmanjšati vplive slabosti v podjetju in se zaščititi pred nevarnostmi. Podjetja se morajo zavedati, kako uporabiti zunanje okolje za strateško prednost in s tem opredeliti, kakšne strateške možno...

 12. VZGOJNI UKREPI ZA MLADOLETNE DELINKVENTE Analiza sprememb v Sloveniji po sprejemu Zakona navodil in prepovedi leta 1995

  OpenAIRE

  Jalovec, Barbara

  2009-01-01

  Zakonodaja v Sloveniji je s sprejemom Zakona o navodilih in prepovedih (1995) omogočila sistemsko urejeno delo z družinskimi okolji, da bi s tem zagotovili trajnejšo in stabilnejšo preventivo v zvezi z delinkvenco otrok in mladostnikov. Na duševni razvoj otroka oziroma mladostnika imajo velik vpliv družina, vrstniki in širše družbeno okolje, v katerem posameznik – mladostnik živi. Če poznamo psihološke in socialne dejavnike prestopništva, lahko določimo, kateri vzgojni ukrep je najprimerne...

 13. Žene i znanstvena fantastika: analiza britanske i američke ZF-književnosti

  OpenAIRE

  Maskalan, Ana

  2007-01-01

  U ovom se članku analizira književni žanr znanstvene fantastike (kratica ZF) te se, kroz povijesni presjek toga žanra, problematizira položaj žene kao znanstvenofantastič nog lika i kao autorice ZF-romana. Znanstvenu je fantastiku teško definirati, jer ona odudara od zahtjeva konvencionalne književnosti. Ipak, ono što se može reći za sva ZF-djela jest osjećaj čuđenja što ga ona izazivaju kod čitatelja, tj. kognitivno otuđenje-svijest o razlikama književnoga i stvarnog svijeta, ...

 14. Konstruiranje hipermuškosti putem tijela u crnačkoj popularnoj kulturi: vizualna analiza naslovnica rap albuma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zlatko Bukač

  2010-09-01

  Full Text Available Teoretiziranje o konceptu muškosti, kao karakteristike koja se pridodaje određenim vizualnim proizvodima pristupačno je u prvom redu putem proučavanja medija, kulture i praksi označavanja. Te prakse konstruiraju imaginarij s raznim posljedicama koje se manifestiraju ponajviše u načinu gledanja na pojedinu kulturu, spol, rod i slično. Melly (1986 i Mort (1988 ponajviše su govorili o novom načinu vizualnog kodiranja. George Melly je pridonio kratkim pregledom određenog seta oglasa u kojima je vidio “novo korištenje spola“ unutar kojeg su se „muškarci koristili kao pasivni seksualni objekti'“ (Melly, 1986:41. S druge strane, u tradiciji kulturnih studija, Frank Mort (1988 tvrdi da su muška tijela koja se pojavljuju u oglasima za traperice Levis prezentirana modnim kodovima i kulturom stila. Sean Nixon (1997, navodeći u svom tekstu ta dva primjera i nastavljajući se na njih, istraživao je kulturnu značajnost stvaranja slika „novog muškarca“ koje su povezane s muškim tržištem kojemu su te slike namijenjene. Slike je stavio u vezu sa stvorenim (ili bolje rečeno konstruiranim slikama muškosti i muške kulture. Nadalje, Nixon (1997 navodi knjigu The Sexuality of Men (Metcalf and Humphries, 1985, koja konceptualizira pojam muškosti govoreći da je karakteriziran slikama agresivnosti, kompetitivnosti, emocionalne neprilagođenosti i hladnoće koje su ovisne o pretjeranu naglašavanju penetrativnog seksa. Muškarci su, prema autorima, počeli kritički promišljati o muškosti, iskazivali su strah i anksioznost prema konstrukciji „muškosti“ iz tih reklama. Sukladno tome sva muška tijela izvan konstruirane „muškosti“ postaju ugrožena. Taj se koncept dalje razvijao u popularnoj kulturi, a konzumenti su ga, napadnuti takvim slikama, prihvaćali stvarajući želju prema takvu obliku muškosti, osjećajući anksioznost, strah i depresiju zbog toga što ne pripadaju toj slici ili zadovoljstvo spoznajom da oni jesu „pravi muškarci“. Koncept muškosti je postao moćan alat, no Nixon (1997, po uzoru na Jeffreya Weeksa, govori da je to još jedna izmišljena kategorija koja je produkt kulturnih značenja dodanim određenim atributima, kapacitetima, dispozicijama i formama ponašanja u određenim povijesnim trenucima (Nixon, 1997. Unatoč „izmišljenoj“ prirodi takva koncepta ne smijemo zanemariti moć tih kategorija nad nama. Potrebni su nam da se kao gledatelj, konzument, subjekt i objekt pozicioniramo u odnosu prema drugima, lociramo u svijetu, kako fizičkom tako i mentalnom.

 15. In-situ procjena zidanih svodova: Dinamička ispitivanja i numerička analiza

  OpenAIRE

  Conte, Carla; Rainieri, Carlo; Aiello, Maria Antonietta; Fabbrocino, Giovanni

  2011-01-01

  U ovom se članku razmatra konstrukcija jedne kulturno-povijesne zidane zgrade, detaljno obrađena još u jednoj ranijoj studiji. Zgrada se nalazi u Južnoj Italiji (Lecce). Zgrada ima složenu konstrukciju krova, sa svodovima, kakva je česta kod starih zidanih zgrada. U članku se uzimaju u obzir ranija opsežna povijesna i statička istraživanja. Ta ranija istraživanja bila su usmjerena ka dobivanju informacija o prethodnim ispitivanjima te o sadašnjem stanju konstrukcije, uključujući geometrijske ...

 16. Analiza kriterija za odlučivanje o upisu na Veleučilište “Nikola Tesla” u Gospiću

  OpenAIRE

  Devčić, Kristina; Tonković Pražić, Ivana

  2013-01-01

  Institucije u hrvatskom sustavu visokog obrazovanja, kao i u ostatku svijeta, danas moraju djelovati u turbulentnoj okolini. Hrvatska veleučilišta stoga moraju poznavati i razumjeti promjene u svojoj okolini kako bi na njih ispravno reagirala. Veleučilište “Nikola Tesla” u Gospiću jedno je od veleučilišta koje se suočava sa sve većom konkurencijom, no i problemom smanjenja broja upisanih studenata. Pri rješavanju ovih problema potrebno je primijeniti marketinške metode i tehnike za razumijeva...

 17. Utječu li mjere fleksigurnosti na rezultate na tržištu rada? Analiza zemalja članica EU

  OpenAIRE

  Laporšek, Suzana; Dolenc, Primož

  2012-01-01

  U radu se analizira pojam fleksigurnosti u državama članicama EU i proučava odnos između komponenata fleksigurnosti (npr. radno zakonodavstvo, programi cjeloživotnog učenja i aktivne i pasivne mjere tržišta rada) kao i učinak tržišta rada (npr. stope zaposlenosti, nezaposlenosti i dugoročne nezapolsenosti) u 20 zemalja članica EU tijekom razdoblja od 1990. do 2008. godine. Regresijske analize pokazale su da su troškovi za aktivne mjere zapošljavanja i sudjelovanje u programima cjeloživotnog u...

 18. ANALIZA ENERGIJSKEGA UČINKA TOPLOTNE ČRPALKE VODA/VODA IN ZRAK/VODA ZA OGREVANJE IN HLAJENJE VEČNAMENSKEGA OBJEKTA

  OpenAIRE

  Zadravec, Andrej

  2010-01-01

  V diplomski nalogi je predstavljena izbira in dimenzioniranje toplotne črpalke voda/voda in zrak/voda za večnamenski objekt. Kot podlaga pri izbiri toplotne črpalke za ogrevanje je izdelan transmisijski izračun večnamenskega objekta in za potrebe hlajenja so izračunani dobitki toplote v večnamenskem objektu. Po določitvi vseh parametrov sta bili izbrani, ter tehnično in ekonomsko primerjani toplotni črpalki voda/voda in zrak/voda. Toplotna črpalka voda/voda je montirana v samem večnamenskem o...

 19. Dinamična analiza klimatizacijskega sistema s toplotno črpalko: Dynamic analysis of an air-conditioning system with a heat pump:

  OpenAIRE

  Balen, Igor; Donjerković, Petar; Galaso, Ivan

  2000-01-01

  In this paper a dynamic operation analysis of a low-velocity central air-conditioning system with a heat pump in terms of the changing operating conditions during the year is performed. For this purpose an original hour-by-hour simulation model of the system has been developed. The model consists of two integrated parts:calculation of the heat loss or heat gain to the space and determination of the heating and cooling load imposed on the air-conditioning system. The hourly and monthly energy ...

 20. Prognozowanie cash flow w przedsiębiorstwach sektora innowacyjnego i tradycyjnego – analiza spółek notowanych na GPW w Warszawie

  OpenAIRE

  Bolek, Monika; Grosicki, Bartosz

  2014-01-01

  W artykule autorzy rozważają problematykę związaną z możliwością prognozowania cash flow z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników rentowności i wskaźników płynności. Wskaźniki płynności wskazują na strategię zarządzania kapitałem pracującym, co powinno determinować poziom cash flow generowanego przez przedsiębiorstwo, a cykl konwersji gotówki jest nie tylko dynamiczną miarą płynności, wskazującą na szybkość odzyskiwania gotówki zainwestowanej w cykl obrotowy, lecz t...

 1. Procjena djelovanja formokrezola u odnosu na agregat mineralnog trioksida kod pulpotomijom liječenih mliječnih kutnjaka: meta-analiza

  OpenAIRE

  Bekiroglu, Nural; Durhan, Ahu; Kargul, Betul

  2010-01-01

  Svrha: Ovim se radom željelo predstaviti sustavan pregled učinaka formokrezola (FC-a) i agregata mineral-trioksida (MTA) kao lijekova u terapiji pulpotomije mliječnih kutnjaka. Materijal i metode: Metotologija istraživanja sastojala se od pretraživanja MEDLINE-a, PubMed-a, SCI-a i sveučilišne knjižnice Marmara. Ukupno je bilo obrađeno 165 radova u kojima je bilo riječi o kontroliranim randomiziranim kliničkim istraživanjima. Kod svih se radilo o mliječnim kutnjacima kod kojih se otvorila vita...

 2. Stres proza życia – analiza wybranych grup zawodowych w perspektywie zagrażajacych bodzców stresowych

  OpenAIRE

  Judzińska, Aneta

  2013-01-01

  Article examines the occurrence of professional stress among academic teachers (postgraduate students), doctors and policemen particularly exposed to intensive in uence of stressful impulses for social character of the functions they perform. Basing on the literature of object, author enriches the analysis with his own ndings. In rst instance he de nes the notion of stressors and then he tries to nd and make them up in the form of specific threats, adequate for each of the above ment...

 3. Analiza rezultata određivanja sadržaja stabilizatora u prirodno starenim barutima / Content of stabilizer determination results analysis of naturally aged gun propellants

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luka Grbović

  2006-04-01

  Full Text Available Praćenje sadržaja stabilizatora jedna je od suvremenih i pouzdanih metoda koja se u svetu, a i kod nas, primenjuje za kontrolu kemijske stabilnosti i prognoziranje veka upotrebljivosti baruta. Radi ocene kemijske stabilnosti baruta domaće proizvodnje u radu su analizirani rezultati određivanja sadržaja stabilizatora u prirodno starenim jednobaznim barutima tipa NC i NCD i dvobaznim barutima tipa NGB i NGH. Pri tome su uporedno analizirani rezultati uzoraka iz kolekcija baruta iz Kragujevca (KB-1 i Zelenike (KB-2. Dobijeni rezultati ukazuju na znatno brži pad stabilnosti uzoraka baruta iz kolekcije KB-2, što se može objasniti značajnim uticajem klimatskih uslova. Osim toga, dobijeni rezultati potvrđuju uticaj mnogih faktora na kemijsku stabilnost baruta, kao što su: sastav, kvalitet sirovina, tehnološki postupak, oblik i dimenzije barutnog zrna i sl. / Monitoring of the stabilizer content is one of the modern and reliable methods in the world, and here also, which is used to control chemical stability and to predict the usage time of gun propellants. For the purpose of evaluation of gun propellants' chemical stability manufactured in our country, in this paper -we analyzed results from the content of stabilizer determination in naturally aged single base, NC and NCD type, and double base, NGB and NGH type of gun propellants. At the same time -we analyzed results from both collections of gun propellant samples, one from Kragujevac factory (KB-1 and the other from Zelenika factory (KB-2. Obtained results point that the stability decays faster for KB-2 collection samples, -which can be explained due to climate factors. Beside this influence, obtained results prove the influence of many factors on chemical stability of gun propellants: used components, quality of the ingredients, procedures of manufacture, shape and dimensions of gun propellant grains, etc.

 4. NOVA ANALIZA AUSTROUGARSKOG RAZDOBLJA BOSANSKOHERCEGOVAČKE POVIJESTI U KNJIZI »KROĆENJE BALKANSKOG NACIONALIZMA I HABSBURŠKA CIVILIZACIJSKA MISIJA U BOSNI«

  OpenAIRE

  Kudelić, Zlatko

  2010-01-01

  Autor analizira knjigu engleskog povjesničara R. Okeya o austrougarskoj vladavini u BiH i njegovu tezu o habsburškoj civilizacijskoj misiji kao sredstvu obuzdavanja balkanskih nacionalizama 19. stoljeća, ponajprije hrvatskog i srpskog. Naglašava Okeyevu naklonost političkim idejama Benjamina Kállaya i Istvana Búriana i ističe posebnosti njegove interpretacije metode i ciljeva srpske politike u BiH te političkog djelovanja vrhbosanskog nadbiskupa Josipa Stadlera. Zaključuje da će Okeyeve te...

 5. ANALIZA TUJEGA OKOLJA IN TRŽNIH PRILOŽNOSTI NA TUJIH TRŽIŠČIH - NA PRIMERU PODJETJA PALOMA D.D.

  OpenAIRE

  Kitel, Lidija

  2016-01-01

  Razlogi za internacionalizacijo poslovanja podjetja so različni. Od povečanja prihodkov, povečanja dobička, doseganja ekonomije obsega, pritiska konkurence, omejenosti domačega tržišča itd. Vsi pa imajo skupni cilj, tj. zagotoviti podjetju dolgoročno rast in razvoj podjetja. Podjetja so pri vstopu na tuja tržišča izpostavljena različnim tržnim, tehnološkim, finančnim in organizacijskim izzivom in oviram. Poslovna presoja, ali je podjetje sposobno sprejeti te izzive in premagati ovire, je k...

 6. Nasilje v družini in policija - analiza PU Krško : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varstvoslovje

  OpenAIRE

  Jerič, Melanija

  2012-01-01

  Nasilje v družini je pogosta tema v današnjem času, z njo se srečujemo v bližnji okolici. Med nami je prisotno že dolgo, vendar se zadnje čase čedalje več govori in piše o njem. Ker se nasilje največkrat izvaja nad šibkejšimi, ženskami, otroki in starostniki, sem se v diplomski nalogi na to skupino še bolj osredotočila. Poznamo več vrst nasilja, zato sem jih naštela in opisala, zanimale pa so me tudi posledice nasilja na žrtev. Najhujše posledice pusti nasilje nad otroki oz. če ga izvaja eden...

 7. Analysis of activity of German Society of Photogrammetry, Remote sensing and Geoinformatics. Analiza działalności Niemieckiego Towarzystwa Fotogrametrii, Teledetekcji i Geoinformatyki

  Science.gov (United States)

  Kresse, W.

  2014-12-01

  DGPF is the German Society of Photogrammetry, Remote Sensing and Geoinformatics - established in 1909, with currently 800 people. The Society has 12 working committees to work on issues in the field of photogrammetry and remote sensing as well as geoinformatics. In international cooperation with societies of Austria and Switzerland joint congresses are organized every three years. Similar cooperation could arise between Polish Society of Photogrammetry and Remote Sensing and DGPF.

 8. Problem popularizacije strokovnih besedil: analiza medijskih diskurzov o ljubljanskem urbanizmu: analysis of media discourses on Ljubljana urbanism: The problem of popularisation of expert texts:

  OpenAIRE

  Uršič, Matjaž

  2008-01-01

  In the period after the post-socialist transition of Slovenia we can notice anincreased number of instrumental, marketing oriented public relation (PR) activities in expert and popular media from the field of spatial planning. The problem of instrumentalisation of media discourses reflects in exclusion i.e. deficiency of content-argumentative language in public debate. The basic purpose of the article is to analyse and expose some of the relationships and processes that have great influence i...

 9. Istraživanje utjecaja fizičkih svojstava stijena na promjene propusnosti: analiza slučaja razvoja heterogenosti ležišta

  OpenAIRE

  Benzagouta, Mohammed Said

  2013-01-01

  Različiti čimbenici imaju utjecaj na petrofizičke značajke ležišta i njihov razvoj. Istraživanja su pokazala da su za provjeru značajki ležišta, heterogenosti i najvažnije propusnosti, najvažnija teksturna i fizička svojstva stijena. Varijacije u rasporedu veličine zrna i njihov razmještaj je jedan od čimbenika odgovornih za neusklađenost petrofizičkih značajki i u osnovi propusnosti i heterogenosti. Tako i u ovoj studiji slučaja, procjena kvalitete ležišta može biti podržana različit...

 10. Modelling and Analysis of Phase Transformations and Stresses in Laser Welding Process / Modelowanie I Analiza Przemian Fazowych I Naprężeń W Procesie Spawania Laserowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piekarska W.

  2015-12-01

  Full Text Available The work concerns the numerical modelling of structural composition and stress state in steel elements welded by a laser beam. The temperature field in butt welded joint is obtained from the solution of heat transfer equation with convective term. The heat source model is developed. Latent heat of solid-liquid and liquid-gas transformations as well as latent heats of phase transformations in solid state are taken into account in the algorithm of thermal phenomena. The kinetics of phase transformations in the solid state and volume fractions of formed structures are determined using classical formulas as well as Continuous-Heating-Transformation (CHT diagram and Continuous-Cooling-Transformation (CCT diagram during welding. Models of phase transformations take into account the influence of thermal cycle parameters on the kinetics of phase transformations during welding. Temporary and residual stress is obtained on the basis of the solution of mechanical equilibrium equations in a rate form. Plastic strain is determined using non-isothermal plastic flow with isotropic reinforcement, obeying Huber-Misses plasticity condition. In addition to thermal and plastic strains, the model takes into account structural strain and transformation plasticity. Changing with temperature and structural composition thermophysical parameters are included into constitutive relations. Results of the prediction of structural composition and stress state in laser butt weld joint are presented.

 11. Analysis of Continuous Induction Hardening of Steel Cylinder Element Made of Steel 38Mn6 / Analiza Przelotowego Hartowania Indukcyjnego Walca Ze Stali 38Mn6

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barglik J.

  2015-12-01

  Full Text Available The paper presents analysis of surface induction hardening of a cylindrical element made of steel 38Mn6. The mathematical model of the non-stationary process is elaborated. Calculations of coupled electromagnetic and temperature fields are provided by means of the Flux 2D software. Computations are compared with the measurements realized at the laboratory stand located in the Silesian University of Technology. The expected hardness distribution within the surface layer is noticed.

 12. Analiza SWOT w małym przedsiębiorstwie turystycznym. Nowe spojrzenie na starą metodę

  OpenAIRE

  Napierała, Tomasz

  2008-01-01

  The aim of this paper is to present a detailed characteristic of possibility of SWOT analysis’ use in the process of strategic planning in small tourist enterprises. The author based conclusions on his own research, but also professional experience, which is a result of his engagement in consultancy for tourist companies. The paper is divided into two main parts. First part is dedicated to critical review of possibilities of SWOT analysis’ use in the process of strategic planning according to...

 13. Poredbenopravna analiza izvanparničnog postupka u Zakonu o trgovačkim društvima i prijedlozi de lege ferenda

  OpenAIRE

  Miladin, Petar

  2012-01-01

  Kritički se raspravlja o primjeni čl. 366. ZTD-a de lege lata te se daju prijedlozi de lege ferenda. Tužba na pobijanje odluke glavne skupštine s naslova čl. 366. ZTD-a nije sretno rješenje svodi li se sav problem na to da nove dionice nisu izdane za primjereni iznos. Pođe li se od toga da tada u pravilu nije narušeno članstvo nego puka subjektivnoimovinska pozicija dioničara, problem primjerenosti iznosa za koji se izdaju nove dionice treba de lege ferenda rješavati u izvanparničnom umjesto ...

 14. FEM-analiza utjecaja kuta matrice na deformiranje i naprezanje u procesu izvlačenja čelika za prenapregnuti beton

  OpenAIRE

  Pilarczyk, J. W.; J. Markowski

  2005-01-01

  U radu su prikazani rezultati kompjuterske simulacije procesa izvlačenja čeličnih žica za prenapregnuti beton. Simulacija je provedena sofverom FEM (Forge 2). Uz matricu sa različitim kutom 2 = 8°, 12° i 18° za izvlačenje žice rabljena je čelična šipka DB92 s promjerom od 5,5 mm (prema poljskim standardima). Da bi se dobila žica promjera 2,5 mm, šipka se morala provući 5 puta kroz matricu. Poslije svake provlake određivana su mehanička svojstva i naprezanje vučenja.

 15. Analiza mehaničkih i strukturnih svojstava zavarenih spojeva mikrolegiranog čelika u ovisnosti o kvaliteti punjenih žica

  OpenAIRE

  Rakin, Marko; Bajić, Nikola; Mrdak, Mihailo; Veljić, Darko; Arsić, Miodrag

  2013-01-01

  Cilj istraživanja bio je homologizirati punjene žice izrađene od uske čelične trake i jezgra ispunjenog metalnim prahovima i niskomolekularnim hidrofobnim spojevima bolje kvalitete. Za ispitivanje su izrađene epruvete od mikrolegiranog čelika NIOMOL 490K, namijenjenog za izradu zavarenih konstrukcija izloženih dinamičkom opterećenju i djelovanju niske temperature. Zavarivanje epruveta je urađeno u zaštiti CO2 postupkom (MAG) s dvije različite kvalitete niklom punjene žice. Izvršeno je isp...

 16. Analiza rezultata određivanja sadržaja stabilizatora u prirodno starenim barutima / Content of stabilizer determination results analysis of naturally aged gun propellants

  OpenAIRE

  Luka Grbović; Slaviša Stoiljković

  2006-01-01

  Praćenje sadržaja stabilizatora jedna je od suvremenih i pouzdanih metoda koja se u svetu, a i kod nas, primenjuje za kontrolu kemijske stabilnosti i prognoziranje veka upotrebljivosti baruta. Radi ocene kemijske stabilnosti baruta domaće proizvodnje u radu su analizirani rezultati određivanja sadržaja stabilizatora u prirodno starenim jednobaznim barutima tipa NC i NCD i dvobaznim barutima tipa NGB i NGH. Pri tome su uporedno analizirani rezultati uzoraka iz kolekcija baruta iz Kragujevca (K...

 17. Analiza nekih visoko strukturiranih mreža krijumčarenja ljudi i trgovanja ljudima iz Albanije i Bugarske u Belgiju

  OpenAIRE

  Leman, Johan; Janssens, Stef

  2006-01-01

  Autori istražuju logističku ekologiju 30 opsežnih (masovnih) mreža koje su sudjelovale u krijumčarenju ljudi i trgovanju ljudima iz Albanije i Bugarske u Belgiju (1995–2003). Detaljnije je istraženo deset mreža kako bi se odredila tri konačna profila mreža na temelju uporabe strukturnih i operativnih posredničkih struktura. One su nazvane obrascem »individualne infiltracije« i »strukturne infiltracije« krijumčarenja ljudima te obrascem trgovanja »nasilno kontroliranom prostitucijom«. Valja pr...

 18. Trgovina z ljudmi - analiza problematike na Češkem : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo

  OpenAIRE

  Košljar, Nika

  2014-01-01

  Trgovina z ljudmi, velikokrat poimenovana tudi »trgovina z belim blagom«, je ena izmed najdobičkonosnejših dejavnosti mednarodno organiziranega kriminala. Trgovino z ljudmi lahko poimenujemo tudi suženjstvo enaindvajsetega stoletja, ki obsega različne pojavne oblike in načine pridobivanja žrtev. Poznamo mnogo oblik tovrstne trgovine, od prisilne prostitucije tako otrok kot odraslih, prisilnega beračenja, prisilnih porok, trgovanja s človeškimi organi, otroške pornografije, nedovoljene posvoji...

 19. Analiza czynników wpływających na jakościowe cechy wyników wwyszukiwarce Google

  OpenAIRE

  Pamuła-Cieślak, Natalia

  2013-01-01

  W artykule podjęto próbę identyfikacji czynników mających istotny wpływ na jakościowe cechy rezultatów uzyskanych w wyszukiwarce Google. Wzięto pod uwagę algorytmy, zaproponowaną architekturę listy odpowiedzi, politykę koncernu oraz faktyczne zachowania użytkowników wykorzystujących to narzędzie. Wskazano istotne czynniki dla jakościowego postrzegania wyszukanej informacji, a także niedostatki − zarówno po stronie narzędzia, korporacji, jak i użytkowników wyszukiwarki. The paper aims to id...

 20. Analiza niskofrekventnog spektra vibracija na elementima strukture helikoptera 'Gazela' / Analysis of low frequency vibrations on the structural connection elements of the Gazelle helicopter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miroslav M. Jovanović

  2010-10-01

  Full Text Available U radu je prikazan postupak i metodologija ispitivanja vibracija na helikopteru 'gazela' radi definisanja efikasnosti prigušenja vibracija na vezi struktura - sedište pilota. Posebna pažnja posvećena je teorijskim osnovama vibracija na helikopteru, određivanju radnih frekvencija, definisanju režima rada i profila leta helikoptera u toku ispitivanja. Na kraju rada prikazani su rezultati merenja vibracija u frekventnom domenu. / In this paper the procedure and methodology of vibration testing on a Gazelle helicopter are presented with the aim to define efficiency of vibration damping at the structure-pilot seat connection. A particular attention is paid to the theoretical basis of helicopter vibrations, definition of working frequency, regime and profile of flight during the test. The results of the vibration measurement are shown in the frequency domain. Introduction Nowadays, possibility of defining loads and vibrations is one of the most important requests in the design and modification of processes on helicopters. The loads occuring on the main rotor during flight are the basic source of vibrations on the helicopter. Possibilities to satisfy international standards in the area of structural and human vibrations are based on continuous and adequate measurement and analysis of the vibration levels on all elements of helicopters. This paper shows the procedures of vibration measuring and analyzing in order to define efficiency of vibration damping using a modern acquisition system NetdB 12 and its software dBFA Suite. Theoretical analysis of vibration sources on the helicopter main rotor The helicopter rotor operates in a complex aerodynamic flow field. The aerodynamic loads on the rotor blade vary considerably as it moves around the rotor disc, and in steady flight these loads are periodic. A particular attention is paid to a theoretical basis of vibration sources on a helicopter. A complex aerodynamic field in the plane of the helicopter main rotor during different profiles of flight is shown and explained. This part of the paper gives the equations of force and moments on the main rotor with the aim to define basic working frequencies. Sources of vibrations and the determination of working frequencies on the gazelle helicopter The sources of vibrations on the Gazelle helicopter (main rotor, tail rotor and engine are described as well as the vibration transfer from the sources to the structure through the helicopter transmission and the structure as a receiver of vibrations. The working frequencies of the Gazelle helicopter are defined and the causes for avoiding the low vibration frequency range are explained. Methodology and procedure of vibration testing on the gazelle helicopter The procedure of vibration testing has a few steps (pre-test, test and post test step, given in Fig. 5. After the determination of working frequencies and the testing point, the next step is selecting test equipment and installment of the accelerometers and other probes. After these preparations, the last step in the pre-test procedure is choosing the flight profiles in which the vibrations are measured. The results of testing and analysis of vibration damping at the structure - pilot seat connecting point The testing results are collected in the test phase. The results of the vibration measurement are shown in the time and frequency domain for the chosen flight conditions of the Gazelle helicopter. The results are given for two profiles of flight (for acceleration and for the left and right turn. The analysis must give an answer about the efficiency of vibration damping at the structure - pilot seat connecting point. The conclusions must not be ambiguous and must give enough elements for making a decision about subsequent actions. Vibration levels of in the acceleration phase For this phase of flight, all helicopter flight parameters are recorded and given as a function of time (velocity, altitude, drift of commands, loads und angular velocity while the vibrations are given in the frequency domain. The vibrations at the tested connecting point are analyzed in the function of velocity, followed by the conclusions and comments about the level of vibrations in the phase of acceleration. Level of vibrations during the left and the right turn For this profile of flight, the frequency spectrum for both turns is given and the fundamental difference in that spectrum is explained. The analysis of these two turns reveals the increase of the vibration level at the test point at a particular frequency. Conclusion The illustrated methodology and the procedures of measuring and analyzing the low-frequency vibration range on the Gazelle helicopter can be applied for all types of aircraft which are in operational use in the Serbian Air Forces. The shown procedure can be used for measuring and analyzing vibrations on all elements of helicopter systems, aiming at meeting international standards, continuous system developing, modifying technical systems and detecting potential failure elements in the systems in operational service.

 1. Standardy społecznej odpowiedzialności małego biznesu. Analiza porównawcza firm polskich i brytyjskich

  OpenAIRE

  Lewicka-Strzałecka, Anna

  2008-01-01

  The aim of this article is to discern the crux of SME sector social responsibility in developing countries. An attempt is made to identify, empirically, the ethical standards subscribed to by small firms in Poland and to compare them with the standards of small firms in the UK. The methodology of empirical analysis of the ethical standards of Polish entrepreneurs running small businesses was modelled on Laura Spence’s research on the priorities, practices and ethics of small firms...

 2. Nowy Ateizm: czy rzeczywiście nowy? Analiza argumentów i wyzwań dla współczesnej teologii

  OpenAIRE

  Roszak, Piotr; Conesa, Francisco

  2014-01-01

  Celem artykułu jest „mapowanie” neoateizmu oraz przedstawienie jego głównych argumentów. Wynikiem tego jest opis dwóch głównych tendencji „nowego ateizmu” (naukowego i kontynentalnego) oraz ich relacji do religii charakteryzującej się pozycją naturalistyczną. „Nowy ateizm” szeroko analizuje argumenty przeciw religii (traktując ją jako niemoralną, źródło przemocy oraz rezultat uwarunkowań biologicznych). Systematyczny rozwój „nowego ateizmu” miesza także „stare” i „nowe” tezy, oznaczając powró...

 3. Analiza nosivosti betonskih pragova za skretnice i križišta pri statičkom i dinamičkom opterećenju

  OpenAIRE

  Curić, Enes; Drenić, Dragoljub; Grdić, Zoran

  2015-01-01

  Obavezna ispitivanja prednapetih betonskih pragova za skretnice i križišta jesu ispitivanja nosivosti pragova pri statičkom opterećenju i opterećenju na zamor. U radu je prikazano obavezno statičko ispitivanje prema normi EN13230-4:2009 i dinamičko ispitivanje pragova za skretnice i križišta koje nije propisano, nego se provodi isključivo na zahtjev kupca. Na osnovi rezultata statičkog ispitivanja ispunjen je kriterij za pozitivnu ocjenu u skladu s normom. Pri dinamičkom ispitivanju su korišt...

 4. Analiza uticaja armiranobetonskog rama od sopstvenog opterećenja i spoljašnjih sila/Structural analysis of a prestressed concrete

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miloš Z. Petrović

  2014-10-01

  Full Text Available U radu je prikazano delovanje sile prednaprezanja na armiranobetonski ram (u daljem tekstu AB ram. Posmatrani sistem je statički neodređen sa dva ukleštenja. Na njega deluje opterećenje prednaprezanje kablom silom Nk=600 kN, kao i sopstveno opterećenje. Visina rama je 6.00 m, a osovinski razmak 20.00 m. Opterećenje od sopstvene težine elemenata je od rigle i stuba. Opterećenje konstrukcije usled prednaprezanja spada u unutrašnja opterećenja, koja zamenjujemo ekvivalentnim opterećenjem koje predstavlja spoljašnje opterećenje. Proračun je izvršen metodom sila i metodom deformacija, kao i u softverskom programu 'Tower'. Metodom sila se uklanja ukleštenje i preseku se omogućava obrtanje. Statički neodređena veličina tada je moment ukleštenja. Kod metode deformacije sve statičke i deformacijske veličine izražavaju se putem izvesnog broja međusobno nezavisnih deformacijskih veličina, koje su određene iz uslova ravnoteže sistema. Broj nezavisnih deformacijskih neodređenih veličina predstavlja deformacijsku neodređenost nosača. Sve deformacijski neodređene veličine mogu se svrstati u dve grupe: prvu grupu čine uglovi obrtanja na krajevima kruto vezanih štapova, a drugu grupu komponente pomeranja čvorova. / The effects of prestressing forces on a reinforced concrete frame are shown in the paper. The structure is a statically indeterminate frame with two fixed supports. The load is due to tendon prestressing with Nk = 600 kN and due to self-weight of columns and beam. The columns height is 6.00 m and the beam span is 20.00 m. Effects of prestressing can be replaced by an external equivalent load. Calculations are performed by the force method, by the direct stiffness method and using the 'Tower' software. The rotational restraints are released at fixed supports and the restraint moments are calculated by the force method. The direct stiffness method uses the members' stiffness relations for computing member forces and displacements in structures. The unknown nodal rotations and translations are obtained by solving a system of equations. The considered tendon profile is without eccentricity above the columns. 'Tower 7' is software for static and dynamic structural analysis and for design of concrete elements. It enables overall structural analysis of plane and three-dimensional structures. Automated, integrated tools allow fast and reliable design or the verification of the results obtained by standard methods. Version 7 is a professional tool with high performance. Three different calculation methods have given close results, with minor differences.

 5. Podstawy teoretyczne rozważań bioetycznych. Analiza postaw studentów wobec wybranych problemów medycznych

  OpenAIRE

  Kopka, Jolanta

  2003-01-01

  Theoretical part of this article includes presentation of a few chosen ethical positions, which may variously imply moral decisions: natural law, utilitarianism, consequentalism, deontology and ethics of obligations prima facie. Empirical part presents results of questionnaire research made on 100 students of sociology and 170 students of medicine on the subject of their opinions on: abortion, euthanasia, transplants from the dead and embryos, cloning of cells and persons, gene...

 6. Analiza odziva tkiv na mehanska poškodovanja pri navadnem divjem kostanju s tridimenzionalnim magnetno resonančnim slikanjem

  OpenAIRE

  Lavk, Vanja

  2014-01-01

  Pri navadnem divjem kostanju (Aesculus hippocastanum L.) smo spremljali odziv tkiv na mehanska poškodovanja in vlažnostne spremembe. Vejice smo poškodovali tako, da smo skozi premer z baterijskim vrtalnikom zavrtali luknjo premera 3 mm. Vse vejice smo poškodovali 8. aprila 2010. Poškodovane segmente vejic smo preiskovali s pomočjo 3D MR slikanja, kar smo opravili v tedenskih intervalih. Takoj po mehanskem poškodovanju smo s 3D MR slikanjem opazili izsušitev tkiv v neposredni bližini rane. Med...

 7. Analiza primene IMM algoritma za praćenje manevrišućih ciljeva / Analysis of IMM algorithm for maneuvering target tracking

  OpenAIRE

  Zvonko Radosavljević

  2005-01-01

  U radu je analizirana primena IMM algoritma sa tri modela Kalmanovih filtara, za praćenje cilja pomoću osmatračkog radara. Prvi Kalmanov filtar podešen je da prati ciljeve koji se kreću po pravolinijskoj trajektoriji bez ubrzanja, drugi prati ciljeve koji se kreću ubrzano i vrše blag manevar, a treći je namenjen za praćenje ciljeva koji se kreću ubrzano i vrše oštar manevar. Dat je opis algoritma kao i vrednosti odgovarajućih parametara i matrica prelaza za Kalmanove filtre, kao i uporedna an...

 8. Technologia i życie społeczne. Analiza relacji na przykładzie współczesnego świata sportu

  OpenAIRE

  Nosal, Przemysław

  2012-01-01

  Nauk Społecznych UAM: Instytut Socjologii Celem mojej pracy jest przedstawienie relacji między technologią a życiem społecznym. Relację tę analizuję na przykładzie świata sportu. Praca doktorska składa się z dwóch części: teoretycznej i empirycznej. W tej pierwszej ukazuję tło swoich badań - wskazuję społeczny charakter technologii i sportu, a także podkreślam trwałość tego historyczną związku. W części empirycznej skupiam się na obecności technologii w sporcie. Zawartość tych rozdziałów t...

 9. Analiza regulatornih odredbi koje uređuju zaštitu maloljetnika u audiovizualnim medijskim uslugama i elektroničkim publikacijama u Republici Hrvatskoj

  OpenAIRE

  Lisičar, Hrvoje; Jurić, Marko

  2014-01-01

  Razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologija i njihova konvergencija osnova su za pojavu novih oblika medijskih usluga i emitiranja sadržaja u digitalnom obliku. To dovodi do brojnih pozitivnih pomaka, ali istovremeno i nameće nove izazove. Zaštita maloljetnika jedan je od tih izazova. Nameće se potreba za primjerenom regulacijom na nacionalnim i nadnacionalnim razinama. Ovim radom analiziramo regulatorni okvir za elektroničke medije u kontekstu zaštite maloljetnika u Republici Hrvatskoj....

 10. Analiza, structura şi direcţii de dezvoltare ale pieţei imobiliare. Studiu de caz Municipiul Galaţi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lucean Mihalcea

  2012-12-01

  Full Text Available This paper has proposed to analyze the main elements underlying the evaluation of a municipality-related real estate development pole passing through a slowdown. Its purpose is to provide those interested, public administration, companies and citizens, not least that municipality, relevant information on the structure of the housing market and its trends, closely related to the potential economic and social development of the municipality concerned. Based on the analysis performed, it can complete development strategies related to the city studied, encompassing social and urban studies marketing. In the case study were processed and valued elements of economic documentation made by the author for PUG Galati. The main chapters of the paper analyzes the structure of the real estate market, forecasting its economic-development binomial real estate development. The two planes are the main complex housing the city of Galaţi.

 11. Analiza možnosti izboljšave procesa razvoja programske opreme z uporabo agilnih metod - primer Opal d.o.o.

  OpenAIRE

  Primožič, Gregor

  2012-01-01

  Agilne metode razvoja programske opreme so fleksibilne metode primerne predvsem za manjše razvojne skupine, ki se morajo hitro prilagajati spremembam. Pogosto se navajajo kot alternativa bolj togim klasičnim metodam. Preverjali smo možnost vpeljave agilnih metod na primeru podjetja, ki sedaj za razvoj programske opreme ne uporablja nobene formalno definirane metode. Predvsem smo z intervjujem z razvijalci ugotavljali njihovo pripravljenost na spremembe. Ugotovili smo, da so v splošnem sicer p...

 12. Castigarea unui avantaj competitiv prin pozitionarea in motoarele de cautare: O analiza a tehnicilor de optimizare in motoarele de cautare utilizate de comerciantii online

  OpenAIRE

  Claudia Iconaru; Octav Ionut Macovei; Ivona Stoica

  2011-01-01

  This paper aims to identify, describe and disseminate the most important search engine optimization techniques that marketers should consider for a better positioning of their web sites in the search engines results page (SERP).We have selected just the major factors capable of influencing the rank of a web site: the Page Rank assigned by Google, the web site’s visibility over the internet represented by the number of incoming links, the web site navigational structure represented by the numb...

 13. CFD analysis and flow model reduction for surfactant production in helix reactor = CFD analiza i redukcija modela strujanja za proizvodnju surfaktanta u helix reaktoru

  NARCIS (Netherlands)

  Nikačević, N.M.; Thielen, L.; Twerda, A.; Hof, P.M.J. van den

  2015-01-01

  Flow pattern analysis in a spiral Helix reactor is conducted, for the application in commercial surfactant production. Step change response curves (SCR) were obtained from numerical tracer experiments by three-dimensional computational fluid dynamics (CFD) simulations. Non-reactive flow is simulated

 14. Bibliometrijska analiza Acta stomatologica Croatica za razdoblje od godine 1987. do 2006. = Bibliometric analysis of Acta Stomatologica Croatica: 1987-2006

  OpenAIRE

  Borić, Vesna; Strujić, Mihovil

  2006-01-01

  This article presents a bibliometrical analysis of the journal Acta Stomatologica Croatica from 1987 until 2006. The sample consists of 711 articles, categorized as original scientific articles, preliminary publications, reviews, professional papers, editorials, congress presentations, case reports, and one bibliography. The analysis included publications (according to number, type, language and number of pages), authors (institutional affiliation and country of origin), used bibliographical ...

 15. ANALIZA STRATEGIC? DE MARKETING, DE POZI?IONARE A M?RCII UNEI FRANCIZE SPORTIVE PROFESIONISTE ?I A?TEPT?RILE CONSUMATORILOR DE SPORT

  OpenAIRE

  Gheorghe Jinga

  2012-01-01

  The sport events market is characterised by a demand with its specific requirements and an offer intensely pressured by results. This market commersializes a valid, ephemeral product, having not so well defined characteristics and attributes which are instable in a competitive universe. I will try to present a specific diagnosis between demand and offer in the form of sports entertainment and also the importance between the strategic view of the leaders, of the owners of clubs, the ones who o...

 16. ANALIZA STATISTICĂ PRIVIND EVOLUŢIA DISTRIBUŢIEI SERVICIILOR TURISTICE ÎN SPAŢIUL EUROPEAN, PRIN INTERMEDIUL INTERNETULUI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iulian CONDRATOV

  2007-06-01

  Full Text Available Travel and Tourism as one of the world’s highest priority industries have an important economic impact on the global as well as on the local level. Information is the crucial factor for tourists while planning, booking and being on vacation as well as sometimes after their trip. The nature of tourism and its products makes tourism an intensive information business. These issues lead to the insight that tourism belongs to the industries most affected by the rapid changes in technology during the last two decades. The important role of information explains the importance of Information Technology (IT applications in tourism. The Internet can be seen as one of the most influential technologies that change traveller’s behaviour. While the number of Internet users increases and is reported to have reached 957 Mio. (IWS, 2005, the diffusion of information technology has improved travel service supply in efficiency, quality and flexibility. As a result, the ability to accurately online measure consumer’s satisfaction and experiences in order to constantly meet consumer’s needs and to develop customized online marketing strategies will be essential for improving online service quality

 17. Progressive failure analysis of composite sandwich beam in case of quasistatic loading: Napredna analiza poškodb sestavljenega kompozitnega nosilca pri kvazistatičnem obremenjevanju:

  OpenAIRE

  Kroupa, Tomáš; Laš, Vladislav; Mandys, Tomáš

  2014-01-01

  This paper is focused on a progressive failure analysis of a sandwich composite panel considering a non-linear model of core and skins using explicit analysis. The material properties were determined from tensile and compressive tests of the outer composite skin and the foam core. A user-defined material model was used to describe the non-linear orthotropic elastic behaviour of the composite skin. The material parameters of the outer composite skin were determined using the identification pro...

 18. RAČUNALNIŠKA ANALIZA VPLIVA VSTOPNIH PROCESNIH PARAMETROV NA LASTNOSTI KONČNEGA PRODUKTA V RAZPRŠILNEM SUŠILNIKU TANINSKIH DELCEV

  OpenAIRE

  Krajnc, Bojan

  2009-01-01

  Konstrukcija razpršilnega sušilnika je prilagojena značilnim obratovalnim pogojem, včasih pa je treba zaradi zahtev po drugi vrsti produkta in/ali spremenjeni proizvodni kapaciteti uporabiti isti razpršilni sušilnik in ga modificirati. Pogosto pa je treba spremeniti obratovalne pogoje zaradi izboljšanja energetske učinkovitosti celotnega postopka razpršilnega sušenja. V tem delu so predstavljeni rezultati analize vpliva vstopnih procesnih parametrov na lastnosti končnega produkta v razprši...

 19. Analiza obstoječe osnovne šole Dobrova z vidika energetske učinkovitosti in kakovosti notranjega okolja

  OpenAIRE

  Dugulin, Nina

  2016-01-01

  V diplomski nalogi sem analizirala prenovo osnovne šole Dobrovo z vidika energetske učinkovitosti in kakovosti notranjega okolja. Objekt Osnovna šola Dobrovo je razgibane oblike, sestavljen iz kubusov različnih velikosti in višin. Glede na čas in konstrukcijski sistem gradnje lahko celoten šolski kompleks v grobem ločimo na dva dela. Prvi del ali "stara šola" (dograjena leta 1966) obsega dve med seboj pravokotni krili, kjer so učilnice, pisarne in knjižnica. Drugi del je novejš...

 20. Retrospective analysis of the course of psychotic episodes in adolescent inpatients [Retrospektywna analiza przebiegu epizodów psychotycznych u hospitalizowanej młodzieży

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Remberk, Barbara

  2012-08-01

  Full Text Available Aim. Analysis of clinical presentations and course of psychotic episodes in adolescent inpatients. Method. A retrospective analysis of charts of all (n=300 hospitalised patients diagnosed with of one of the schizophrenia-spectrum disorders (F20 – F29 over a 10-year span period (1998–2008 was conducted at the Child and Adolescent Department of Institute of Psychiatry and Neurology. The distribution of diagnoses was compared with a sample of 200 adult hospitalisations. Also, the demographic and clinical data, percentage of rehospitalisations and stability of the diagnosis was analysed. Results. The distribution of diagnoses in the schizophrenia spectrum of psychotic episodes was found to be different in adolescent patients than in adults. In further analysis of schizophrenia (F20, schizotypal disorder (F21, acute and transient psychotic disorder (F23 and schizoaffective disorder (F25 significant differences in the length of hospitalisation, gender distribution, frequency of rehospitalisation and stability of the diagnosis were observed. Stability of the diagnosis in the whole group was 52%. Schizophrenia was the most stable diagnosis. Conclusion. Distribution of schizophrenia spectrum diagnoses is different in adolescent and adult inpatients. In adolescents psychotic episodes other then schizophrenia are frequent. Diagnostic difficulties seemed to be confirmed by not very high diagnostic stability. However for F20, F21, F23 and F25 diagnoses different clinical and demographic profiles were observed, what may confirm that these disorders are separate nosological entities.

 1. PRIMERJALNA ANALIZA SISTEMOV DAVKA NA NEPREMIČNINE V IZBRANIH DRŽAVAH EU IN V SLOVENIJI V POVEZAVI S STOPNJO AVTONOMIJE LOKALNE SAMOUPRAVE

  OpenAIRE

  Hižman, Janja

  2013-01-01

  Lokalna samouprava predstavlja pravno-sistemsko institucijo, ki opredeljuje položaj lokalne samouprave v državi. Pojem lokalne samouprave je med državami zelo različen, vendar je njen namen med državami povsod enak. Ustrezno urejena lokalna samouprava omogoča, da so javne službe učinkovitejše, kot če bi se izvajale samo na državni ravni. Namen lokalne skupnosti kot nosilke lokalne samouprave je, da naj bi z upravljanjem zagotavljala javne dobrine, povečevala družbene aktivnosti itd. Uvaj...

 2. Analysis of operation of new construction of the frictional joint with the resistance wedge / Analiza pracy nowej konstrukcji złącza ciernego z klinem oporowym

  Science.gov (United States)

  Brodny, Jarosław

  2012-10-01

  Frictional joint is the basic part of the friction props and yielding steel frames of dog headings. It constitutes a constructional connection and have decisive influence on the basic operational parameters of the steel frames and props, i.e. their loading capacity and yielding capacity. Currently applied constructions of frictional joints characterize with low loading capacity and unstable operation. In order to improve their operational parameters a new constructional solution of frictional joint, consisting on the application of resistance wedge assembled between the cooperating sections, was developed. Application of the resistance wedge caused an increase of resistances to motion in the frictional joint, what influenced on the increase of its loading capacity and on the increase of values of axial forces in the bolts of stirrups. In the paper results of stand tests of frictional joints with the resistance wedge, subjected to the static axial compression and impact of freely falling mass, were presented. In order to determine the influence of the resistance wedge on the operational parameters of the frictional joint, obtained results were compared with the results of studies of the frictional joints without the resistance wedge. On the basis of stand tests a physical and mathematical models of the frictional joint with the resistance wedge, were developed, and utilized to simulation analysis of its operation at impulse loading. On the basis of conducted tests and analysis one can state, that application of the resistance wedge influences on the enhancement of loading capacity, improves the state of loading the bolts in stirrups, and creates possibility of regulation of operational characteristics of the frictional joints

 3. Priprava in analiza filmov iz mešanice glukomanana in keratina iz piščančjega perja

  OpenAIRE

  Urisk, Zala

  2014-01-01

  Perutninsko perje predstavlja pomemben industrijski odpadek, ki vsakodnevno nastaja pri proizvodnji in predelavi perutninskega mesa. Zaradi tega potekajo številne raziskave možnosti njegove ponovne uporabe oziroma razvoja novih materialov in produktov iz perutninskega perja. Uporaba keratina iz perja za izdelavo funkcionalnih filmov je ena od pomembnejših smeri razvoja na tem področju, saj je zamenjava izdelkov, temelječih na petrokemičnih polimerih, z organskimi eden od osnovnih ciljev razvo...

 4. PRIMERJALNA ANALIZA ELEKTRONSKEGA BANČNIŠTVA MED NAJVEČJIMI SLOVENSKIMI IN SVETOVNIMI BANKAMI S POUDARKOM NA SPLETNEM BANČNIŠTVU

  OpenAIRE

  Lipovšek, Aleš

  2010-01-01

  Ko je informacijska tehnologija prišla na določeno stopnjo razvitosti in ko je internet prestopil prag večine domov v razvitih državah sveta je to v bančništvu sprožilo revolucijo velikih razsežnosti. Konkurenca je samo še poskrbela, da so prav vse sodobne banke stopile v korak s časom in svojim komitentom ponudile možnost poslovanja preko spleta. Seveda so banke na začetku internet izkoriščale zgolj v oglaševalske in informativne namene, vendar pa je s časom to prešlo na stopnjo, ko lahko ko...

 5. Analiza primene tečnog naftnog gasa kao pogonskog energenta motora SUS / Analysis of application of liquefied petroleum gas as an IC engine fuel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Slavko Rakić

  2008-01-01

  Full Text Available U svetu su izražene tendencije razvoja motornih vozila koja koriste ekološki čista i dovoljno raspoloživa goriva. Jedan od načina rešavanja aktuelnih zadataka automobilske industrije jeste korišćenje alternativnih goriva, odnosno alternativnih energetskih potencijala. U radu je analiziran tečni naftni gas (TNG kao alternativno gorivo za pogon motornih vozila. Nakon iznošenja osnovnih fizičko -kemijskih karakteristika TNG-a i analize upotrebe gasa kao pogonskog goriva motora SUS, prikazane su i komponente sistema za pogon motora na TNG. Navedeni su i primeri razvijenih zemalja koje pokušavaju da povećaju procenat primene alternativnih goriva u drumskom saobraćaju. Analizirani su, takođe, osnovni pokazatelji motora (snaga, ekonomičnost i ekološke karakteristike pri pogonu na TNG, koji potvrđuju daje ovo gorivo ekonomičnije i ekološki čistije od benzina i dizel goriva. / Global trends in automotive industry worldwide include development of environment-friendly vehicles which use 'clean' and attainable fuels. Alternative fuels and alternative energy sources represent one solution to the problem. In this paper Liquefied Petroleum Gas (LPG is analyzed as an alternative fuel for motor vehicle engines. After bringing up basic physical and chemical properties of LPG and the analysis of gas usage as a fuel for internal combustion engines, the general picture of the system components for LPG engine fuels is given. The paper also presents examples of how developed countries try to increase the percentage of alternative fuel usage in the road transportation. Finally, the analysis of the main LPG-powered engine indicators (power, economical and environmental properties confirms that LPG is more economical and more environment-friendly than standard engine fuels.

 6. Analiza primene tečnog naftnog gasa kao pogonskog energenta motora SUS / Analysis of application of liquefied petroleum gas as an IC engine fuel

  OpenAIRE

  Slavko Rakić

  2008-01-01

  U svetu su izražene tendencije razvoja motornih vozila koja koriste ekološki čista i dovoljno raspoloživa goriva. Jedan od načina rešavanja aktuelnih zadataka automobilske industrije jeste korišćenje alternativnih goriva, odnosno alternativnih energetskih potencijala. U radu je analiziran tečni naftni gas (TNG) kao alternativno gorivo za pogon motornih vozila. Nakon iznošenja osnovnih fizičko -kemijskih karakteristika TNG-a i analize upotrebe gasa kao pogonskog goriva motora SUS, prikazane su...

 7. INTERNET I SVAKODNEVNE OBAVEZE DJECE. Analiza povezanosti korištenja interneta i svakodnevnih obaveza zagrebačkih osnovnoškolaca

  OpenAIRE

  Nikodem, Krunoslav; Kudek Mirošević, Jasna; Bunjevac Nikodem, Silvija

  2015-01-01

  U radu se analizira utjecaj korištenja interneta na svakodnevne obaveze djece. Rad se temelji na analizi rezultata empirijskog istraživanja o korištenju interneta provedenog u ožujku 2013. godine u jednoj osnovnoj školi u Zagrebu. Istraživanje je provedeno usmenom anketom (grupno anketiranje) na učenicima viših razreda (N=272). Korištenje interneta analizira se pomoću sljedećih pokazatelja: način i učestalost pristupa internetu, svakodnevno korištenje, postojanje kontrole roditelja, postojanj...

 8. KAKO PROMIJENITI MODEL GLOBALIZACIJE DA ONA SLUŽI DOBROBITI ČOVJEČANSTVA I NAPRETKU LJUDSKE CIVILIZACIJE - ANALIZA JOSEPHA STIGLITZA

  OpenAIRE

  Mesarić, Milan

  2007-01-01

  Svrha je ovoga rada prikazati poglede, zaključke i prijedloge Josepha Stiglitza izložene u njegovoj najnovijoj knjizi «Making Globalization Work», i raspraviti o nekim ključnim problemima neoliberalne globalizacije. Polazna osnova kritičnog razmatranja aktualnoga modela globalizacije tri su premise J. Stiglitza: a) nedostaci tržišnog mehanizma, kolikogod on bio prijeko potreban motivator i regulator ekonomskih procesa, posebno u odnosu na socijalne i ekološke aspekte razvitka; b) prilagođenos...

 9. Uvođenje i analiza sustava za probijanje sigurnosti web mjesta s primjenom na sveučilišne akademske mreže

  OpenAIRE

  Cho, Ying-Chiang

  2015-01-01

  Sve je uobičajenije za web aplikacije i poslužitelje za pohranu podataka rukovanje putem programskog rješenja u oblaku; stoga je sve veći broj ljudi koji svoje privatne podatke stavljaju na internet, motivirajući istraživanje mogućnosti programskog rješenja u oblaku, sigurnosti baza podataka i kodiranih nadležnosti. U procjeni Open Web Application Security Project (OWASP)-a, ubacivanje SQL-a jedan je od najopasnijih napadnih vektora na sigurnost interneta. Imajući to u vidu, uveli smo sustav ...

 10. Analiza funkcije i morfologije bubrega pomocu Tc-99m-DTPA i Tc-99m-DMSA u djece s vezikoureteralnim refluksom

  International Nuclear Information System (INIS)

  The aim of this study was the evaluation of a new method, dynamic renal scintigraphy in zoom mode using Tc-99m-DTPA with deconvolution of renographic curves in evaluation of morphology and function of the kidney and upper urinary tract in children with various degrees of vesicoureteral reflux. For the first time we used our own method generating 6 functional images of the mean time in deconvolution of renographic curves which offers better detectability of pathologic changes in the kidney using dynamic scintigraphy. In the analysis of functional images of the mean time retention of activity was noticed within anatomic structures of a kidney, parenchyma, calyces as well as the renal pelvis. Time activity curves generated over focal retention in the parenchyma, found in the late functional images of the mean time, exhibited the return of activity in this region, i.e. intrarenal reflux. Intrarenal reflux is an important risk factor in development of reflux nephropathy and its detection is of utmost importance in evaluating possible reflucting kidney damage and indicating children with high risk of renal scarring. We found the method of functional images of mean time to be more sensitive in detecting parenchymal changes than static scintigraphy with Tc-99m-DMSA, which was till now used for evaluation of kidney morphology. Likewise, we found the method of functional images of the mean time superior in detecting changes in upper urinary tract in comparison with excretory urography. The analysis of deconvolution numerical data exhibited the prolongation of parenchymal, renal pelvis and total kidney transit time in higher reflux degrees. These data contribute to better functional evaluation of reflucted kidney and point out the ones with great risk of renal scarring. We can conclude that careful analysis of each of the 6 functional images of the mean time and deconvolution of renographic curves with Tc-99m-DTPA contribute to early detection of children with vesicoureteral reflux with particularly high risk of renal functional and structural damage. (author). 44 figs., 22 tabs., 152 refs

 11. Rodzinne i społeczno-kulturowe uwarunkowania zaburzeń psychicznych. Analiza z perspektywy płci społeczno-kulturoioej

  OpenAIRE

  Frąckowiak - Sochańska, Monika

  2010-01-01

  This article deals with social, cultural and family context of mental disorders. The author carries out her research from the perspective of gender studies, which is crucial regarding epidemiological statistical data and clinical observation. According to these two sources of information, there are several disorders "typical" for women (like: depression, anorexia, bulimia, anxiety disorders, histrionic personality disorder, dependent personality disorder and anxiety personality...

 12. Modelling and Analysis of Phase Transformations and Stresses in Laser Welding Process / Modelowanie I Analiza Przemian Fazowych I Naprężeń W Procesie Spawania Laserowego

  OpenAIRE

  Piekarska W.

  2015-01-01

  The work concerns the numerical modelling of structural composition and stress state in steel elements welded by a laser beam. The temperature field in butt welded joint is obtained from the solution of heat transfer equation with convective term. The heat source model is developed. Latent heat of solid-liquid and liquid-gas transformations as well as latent heats of phase transformations in solid state are taken into account in the algorithm of thermal phenomena. The kinetics of phase transf...

 13. ANALIZA ETIČNEGA RAVNANJA Z VIDIKA SLOVENSKEGA ETIČNEGA RAČUNOVODSKEGA KODEKSA IN ŠTIRIH ETIČNIH TEORIJ

  OpenAIRE

  Bavdaž, Aleksandra

  2013-01-01

  Dandanes je v svetu mnogo poznanih primerov podjetij, ki so delovala na podlagi laži, goljufij in prevar. Pri podjetjih, kot je Enron, ki ga v delu diplomskega seminarja obravnavam, se je dogajalo prav to. Že od ustanovitve, daljnega leta 1985, ko sta se združili dve energetski podjetji in je nastalo eno veliko podjetje, s Kenom Layem na čelu, so se v podjetju Enron dogajali sumljivi posli. V svojem šestnajst-letnem delovanju so se sicer pojavljali le sumi o tem, da se morda v podjetju ne d...

 14. Istorijska analiza i heuristika u funkciji edukacije štabova za vanredne situacije / Historical analisys and heuristics as a function of emergency team education - experience of the CMoD Zrenjanin / Исторический и эвристический методы при обучении сотрудников штаба по чрезвычайным ситуациям

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paun J. Bereš

  2015-01-01

  Full Text Available U ovom radu prezentira se rešavanje problema donošenja adekvatnih odluka u vanrednim situacijama i vanrednom stanju primenom istorijske analize i heuristike sa posebnim osvrtom na primenu heurističkog modela edukacije timova – štabova za vanredne situacije. Namenjeno je komandnom i nastavnom kadru civilne odbrane – lokalnim samoupravama (načelnicima upravnih okruga, gradonačelnicima i predsednicima opština ,komandantima i sistemu zaštite i spasavanja (Sektoru za vanredne situacije. Istorijska analiza i heuristički pristup rešavanju problema treba da omogući komandnom kadru od lokalnog do nacionalnog nivoa donošenje adekvatnih odluka u vanrednim situacijama po proglašenju vanredne situacije i vanrednog stanja na delu teritorije ili celoj teritoriji Republike Srbije, kao i da ukaže na neophodnost koordinacije između lokalnog i nacionalnog nivoa. / This paper presents a problem solving by applying a historical analysis and heuristics in order to make appropriate decisions in emergency situations and emergency with special reference to the use of heuristic models of educating teams-staff for emergencies. It is designed for command and teaching staff of the Civil Defence: local authorities (chiefs of districts, mayors and mayors-commanders and the system of protection and rescue (Department of Emergency. A historical analysis and a heuristic approach to solving the problem is to enable the command staff from the local to the national level to make adequate decisions in emergency situations after the proclamation of emergency and a state of emergency in parts of the territory, or across the territory of the Republic of Serbia, as well as to point out the necessity of coordination between local and national levels. / В данной статье представлены исторические и эвристические методы, влияющие на выбор соответствующих решений при н

 15. Analiza Strukture Nezaposlenosti Visokoobrazovanih Kadrova u Republici Srpskoj i Mjere za Njezino Smanjenje / Analysis Of the Unemployment Structure of Highly Educated Personnel in the Republic of Srpska and Measures for its Reduction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mastilo

  2015-06-01

  Full Text Available The paper aims to analyse the structure of unemployed highly educated staff in the Republic of Srpska. As indicated, such structure shall enable analysis of unemployment of highly educated staff as well as of vacant jobs on the basis of gender and profession, thus demonstrating that more than 1/2 of the staff after graduation finds themselves at the Employment Agency. This survey shall provide data indicating the unemployment duration of highly educated staff, i.e. the time they spend waiting for their first job at the Employment Agency. Unemployment analysis throughout various regions of the Republic of Srpska shall be addressed in detail. Likewise, the relevant institutions of the Republic of Srpska, acting as proxies between highly educated people and the labour market, shall be integrated in the analysis. The paper shall be particularly focused on assessment of unemployment of highly educated people from the field of economy. The problem of unemployment in the Republic of Srpska has been particularly pronounced with the last few years (2009, 2010, 2011, 2012, 2013 and 2014. It is constantly deepened due to the inadequate enrolment policy by the Ministry and the inability of the labour market to absorb the staff in the real and the public sector. The analysis is not based exclusively on the Republic of Srpska. The measures to reduce unemployment of highly educated people in the Republic of Srpska shall also be introduced. It is evident that today’s society faces massive unemployment, including the unemployment of highly educated people in the Republic of Srpska, which represents an enormous issue, and is after all, the focus of the paper itself.

 16. Analiza informacijskih vrzeli podatkov gozdne inventure v Sloveniji v luči zahtev Ministrske konference o varstvu gozdov v Evropi (MCPFE): Information gap analysis of the Slovenian forest inventory data in the light of MCPFE requirements:

  OpenAIRE

  Hočevar, Milan; Japelj, Anže

  2008-01-01

  Within the framework of the European MCPFE process, the state of forests and forest management is assessed on the basis of the state and changes of six Helsinki criteria and subordinated sustainable management indicators. We have identified gaps - information gaps - between information requirements of quantitative MCPFE indicators and available forest inventory data. Gaps were identified according to seven quality criteria. The biggest information gaps were identified in the 3rd - state of in...

 17. Nieformalne związki jedno i dwupłciowe jako alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego. Analiza jakości i stabilności relacji

  OpenAIRE

  Jankowiak, Barbara

  2013-01-01

  This thesis presents the characteristics of alternative forms of marriage and family life with special consideration of cohabitation and homosexual relations. These untraditional kinds of partnership relations are more and more common and become new socialization patterns. An analysis was carried out of the satisfaction and stability of informal same- and different sex relations and a comparison of these relations was made to the intimate relations of marriages in order to esta...

 18. Analiza rolului serviciilor ecosistemice ale pădurii în strategia de marketing turistic a regiunii Bucovina [The role of forest ecosystem services in the tourism marketing strategy of region Bucovina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Cîrnu

  2014-08-01

  Full Text Available The paper provides an analysis of the use of ecosystem services in the marketing strategies of accommodation facilities and tourism agencies promoting nature based tourism in Bucovina region. The territorial marketing of goods and services provided by forests is a marketing tool which links the local natural and cultural resources to a specific territory. Bucovina region is well known for its cultural world heritages, the painted monasteries, but are also tourism attraction of the region natural landscapes and the traditional gastronomic products. The study uses a qualitative analysis based on two online marketing surveys which have targeted 214 managers of accommodation facilities and 95 tourism agencies. Given the reduced rate of responses, the results of the study are interpreted from an exploratory perspective resulting in hypotheses which have to be further validated. The study indentifies that for the majority of the respondents the nature based tourism is perceived as a complementary form of tourism to the classical cultural one, even though its promotion potential is identified as very high. The natural “portfolio” of Bucovina region is not promoted using an integrated strategy, but rather as individual cases. The study also derives as a research hypothesis the fact that the visible degradation of the forest landscapes is likely to negatively impact the promotion of Bucovina as an eco-region.

 19. Analysis of Microstructure and Mechanical Properties Changes in AA1050 Aluminum Subjected to ECAP and KoBo Processes / Analiza Zmian Mikrostruktury I Własności Mechanicznych Aluminium AA1050 Po Procesie ECAP I KoBo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bogucki R.

  2015-12-01

  Full Text Available Analysis of the results of the microstructure and the mechanical properties change in AA1050 aluminum alloy of technical purity processed using ECAP (Equal Channel Angular Pressing and KoBo deformation methods are presented in the paper.. ECAP process was performed according to Bc scheme in the range from 1 up to 10 passes. Changes of microstructure were analyzed using scanning electrone microscope equipped with electron backscattered diffraction (EBSD system. Microstructure and fraction of high-angle grain boundaries in KoBo processed samples were similar to those observed in ECAP processed samples after four passes. The most significant microstructure refinement was observed in ECAP processed sample submitted to 10 passes. In ECAP method the systematic increase of mechanical properties was observed along with increase of deformation degree.

 20. The Numerical Analysis of the Phenomena of Superficial Hardening of the Hot-Work Tool Steel Elements / Analiza Numeryczna Zjawisk Przypowierzchniowego Hartowania Elementów Ze Stali Narzędziowej Do Pracy Na Gorąco

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bokota A.

  2015-12-01

  Full Text Available In the paper the complex model of hardening of the hot-work tool steel is presented. Model of estimation of phase fractions and their kinetics is based on the continuous heating diagram (CHT and cooling diagram (CCT. Phase fractions which occur during the continuous heating and cooling (austenite, pearlite or bainite are described by Johnson-Mehl (JM formula. To determine of the formed martensite the modified Koistinen-Marburger (KM equation is used. Model takes into account the thermal, structural, plastic strains and transformation plasticity. To calculate the plastic strains the Huber-Mises plasticity condition with isotopic hardening is used. Whereas to determine transformations induced plasticity the Leblond model is applied. The numerical analysis of phase compositions and residual stresses in the hot-work steel (W360 element is considered.

 1. „10 PRAKTYCZNYCH SPOSOBÓW NA INTEGRACJĘ ROMÓW”, CZYLI ANALIZA WSPÓŁCZESNEJ SYTUACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKICH Z PERSPEKTYWY ANTROPOLOGII DARÓW

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maciej Witkowski

  2015-03-01

  Full Text Available W artykule przedstawione zostaną przeprowadzone na przestrzeni ostatnich trzech lat wyniki etnograficznych badań terenowych w osadach romskich w Polsce i ich społecznym otoczeniu. Społeczności romskie w Polsce poddawane są obecnie intensywnym oddziaływaniom ze strony społeczeństwa większościowego, których celem jest społeczno-ekonomiczna integracja. Podobnie jak w klasycznym studium Marcela Maussa tu także mamy do czynienia z oczekiwaną wymianą wartości. Społeczeństwo większościowe składa dar w formie funduszy na „praktyki integracyjne” i jednocześnie liczy, że społeczności romskie na zasadzie wzajemności porzucą te elementy swojego tradycyjnego sposobu życia, które wydają się nie do zaakceptowania w „demokratycznym” i „zintegrowanym” społeczeństwie. W wymianie darów, w przeciwieństwie do działań w zakresie gospodarki towarowej, zazwyczaj bardziej chodzi o działanie symboliczne niż zaspokajanie „obiektywnych” potrzeb. Wy- miana darów jest raczej znakiem wzajemnego uznania, taktyką budowania więzi społecznej. Badania pokazują, że dotychczasowa praktyka integrowania przez dary czasem prowadzi do moralnego poniżenia i pogłębienia marginalnej pozycji Romów.

 2. Prvi koraki utemeljevanja posebne vloge členka fu 夫 v stavi klasične kitajščine: Analiza besedil mojstra Han Feizija 韩非子

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan VRHOVSKI

  2012-12-01

  Full Text Available Despite the prevailing academic opinion regarding the use of the particle fu 夫 in Classical Chinese syntax, this article proposes a new interpretation of fu 夫 as an introductory particle expressing a special kind of generalizing force that results in a shift of the truth-value of a sentence to a higher level. Based on a thorough text analysis of Han Feizi 韩非子 it represents the first steps in unveiling the rhetorical use of fu 夫 and its systemic application in dialectical reasoning. By accounting for certain judgments of value made on an intuitive basis by a comparatively objective and consistent procedure, this paper hopes to shed new light on the characteristics of the special syntactic properties of Classical Chinese. This paper also represents the intuitive part of our investigation, forming an outline and laying a pattern for a following linguistic analysis.

 3. Analiza właściwości wybranych preparatów roślinnych w kontekście patogenezy zakażeń o etiologii Staphylococcus aureus

  OpenAIRE

  Paszkiewicz, Małgorzata

  2016-01-01

  Jednym z najpowszechniejszych patogenów, wykazujących niezwykłe zdolności przystosowawcze oraz predyzpozycje do nabywania oporności na większość znanych klasycznych antybiotyków, jest gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus). Obecnie coraz więcej zainteresowania poświęca się alternatywnym terapiom zakażeń z udziałem tego drobnoustroju. Przedmiot badań w prezentowanej pracy stanowiły preparaty pochodzenia roślinnego bogate w związki polifenolowe, które w założeniu miałyby być wykorzystane j...

 4. Metodologie bazată pe utilizarea datelor CORINE pentru analiza stării de calitate a patrimoniului natural în cadrul documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexandru-Ionuţ Petrişor

  2011-03-01

  Full Text Available The objectives of urban and spatial planning include sustainable development and environmental protection, and are partially achieved by elaborating documents that describe the existing situation, underline dysfunctions and propose strategies to resolve them. Environmental issues, reflected în changes of land cover and use, can be analyzed using data of the European CORINE program. Advantages relate to the fact that data are freely available and usable în Geographic Information System, whilst the disadvantage is that long periods between updates makes them useful mostly at the level of the regions of development and national territory.

 5. Analiza geostatistică a modificărilor survenite în acoperirea şi utilizarea terenurilor în România pe regiuni de dezvoltare

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ioan Ianoş

  2012-03-01

  Full Text Available Accounting for the spatial dimension of geodiversity, CORINE data provide an image of the dynamics of land cover and use at the level ofterritorial statistical units at county and base administrative-territorial units levels, relevant when quantified at the next hierarchical level (region of development. To meet this need, the current study proposes three methods: the simple analysis of the positioning of modified areas within the regions of development, the determination of their density, and spatial interpolation by ordinary kriging based on total affected area per base administrative-territorial unit. Regardless of the method, the results are similar and suggest that land cover changes are more frequent in the southwest (counties Mehedinţi and Gorj, while land use changes predominate in the Oriental Carpathians (counties Suceava, Harghita,Covasna, Bacău and Neamţ. From a methodological standpoint, the study reveals the superiority of the density analysis to simple overlap, and of the kriging techniques to the other methods, suggesting the high potential of the later for use in geographical research.

 6. Nadgledanje i ponašanje ležišta korištenjem Simbest II Black Oil Simulatora na ležištima Srednjeg istoka, analiza slučaja

  OpenAIRE

  Al-Yahya, Suliman A.; Al-Anazi, Bandar Duraya

  2010-01-01

  Nove tehnologije, pomoću kojih se u realnome vremenu mogu odrediti osobine ležišta, potrebne su kako bi se iskoristila dinamika istraživanja i proizvodnje i minimizirao stupanj neizvjesnosti oko postojećih modela ležišta koristeći veliku količinu podataka koju kontinuirano proizvodi pametna tehnologija. Primarni cilj studije ležišta je predvidjeti buduće ponašanje ležišta te pronaći smjer i način povećanja konačnog iscrpka. Simulacija koristi mnogo više od same izrade i korištenja dobroga ...

 7. Wydajność pracy a przeciętne wynagrodzenie w poszczególnych województwach w Polsce w latach 2006–2012 – analiza statystyczna

  OpenAIRE

  Nyk, Mariusz

  2014-01-01

  Opracowanie ma na celu wskazanie, czy w Polsce, w kontekście przestrzennym, obserwuje się silną zależność pomiędzy przeciętnym, realnym wynagrodzeniem brutto a wydajnością pracy. Ponadto rezultatem analizy jest również ukazanie różnic i podobieństw w obszarze liczby pracujących, PKB realnego, przeciętnego realnego wynagrodzenia, a także wydajności pracy w poszczególnych regionach Polski. Stąd tezą artykułu jest przekonanie o istnieniu znaczących różnic w obszarze wynagrodzeń i wydajności prac...

 8. Statistička analiza izlaznih parametara procesa u visokoj peći pomoću ARIMA – kontrolnog dijagrama uz prijedlog metodologije određivanja kontrolnih granica

  OpenAIRE

  D. Noskievičová

  2009-01-01

  Rad prikazuje statističku analizu nekih parametara procesa u visokoj peći. Dokazana je autokorelacija analiziranih mjernih vrijednosti. Kao vrlo prikladna metoda statističke kontrole procesa (SKP) za analizu parametara odabran je ARIMA – kontrolni dijagram. U prvom koraku integralnog modeliranja ARIMA postupkom, definirana je metodologija uspostave kontrolnih limita u ARIMA – dijagramu obzirom na izlazne vrijednosti vremenske sekvence. Ova pretpostavka primijenjena je na statističku analizu o...

 9. Learning in artistic gymnastics. An experimental study with children analysing some variables in that process Aprendizaje en gimnasia artística. Un estudio experimental con niños que analiza ciertas variables del proceso

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. López

  2010-09-01

  Full Text Available

  Today the training of sports skills has lead to the conception of new approaches to attain maximum results. In practice, many teaching methods are used, yet most of the articles on motor learning or sports training refer to the total or global and the partial or analytic methods, both of interest in the field of gymnastics, offering a number of important combinations between either extreme.

  Opinions differ concerning effectiveness, and such differences also exist in gymnastics. Carrasco (1977, nevertheless, proposes "mini-circuits" as the ideal teaching method in gymnastics. In looking for a practical solution to global or analytical teaching, one experimental group study was undertaken with children participating in Sports Schools between the ages of 9 and 11. The aim was to compare the effect of three training sessions (analytical training, "mini-circuit" training, mixed training on the learning and recall of gymnastic skills.

  Interested in both final performance as well as the teaching process, the following variables were studied: motor activity time, waiting time, total number of global movements, total number of feedbacks emitted by the teacher (amount and direction, and total number of spot checks. A pre-test, post-test and re- test design was used with three groups to assess the three training sessions. Each group was trained to learn the same variable-dependent outcome.

  The results of the study showed that the "mini-circuit" training was the most effective learning and recall method. The most highly-influence process variables were both the type of aids and type of feedback provided. Overall, it is worth highlighting the importance of using the "mini-circuit" method with children. From a pedagogic perspective, this is an important finding to take into consideration, which could yield important results during schooling.
  KEY WORDS: Gymnastics, teaching methods, Children training, Feedback, Aids

  En la actualidad el entrenamiento de la técnica deportiva ha motivado la creación de nuevos planteamientos con el fin de obtener máximos resultados. En la práctica son muchos los métodos de enseñanza empleados, pero la mayor parte de las publicaciones relativas al aprendizaje motor y al entrenamiento deportivo hablan del método global o total y del método parcial o analítico, cobrando ambos un interés especial dentro de la Gimnasia Artística.

  Sobre la efectividad de estas estrategias las opiniones son diferentes. Sin embargo, Carrasco (1977 propone los Mini-circuitos como la estrategia más eficaz para el aprendizaje de habilidades gimnásticas. Motivados por dar una solución práctica a esta cuestión del aprendizaje global y fraccionado hemos realizado un estudio experimental de grupos con niños de escuelas deportivas con un rango de edad de 9 a 11 años. El objetivo era delimitar la eficacia diferencial de tres tipos de entrenamiento ( Analítico, "Mini-circuito" y Mixto sobre el aprendizaje y retención en una habilidad gimnástica. Interesados no sólo en el rendimiento final sino también en todo el proceso de enseñanza, estudiamos las siguientes variables: Tiempo de Actividad Motriz,Tiempo de Espera, Nº de Movimientos Globales, Nº de Feedbacks Emitidos por el Profesor y Nº Total de Asistencias.

  Los resultados del estudio muestran la eficacia del Minicircuito sobre el resto de las estrategias. Las variables del proceso más afectadas han sido, los tipos de Asistencias prestadas así como los tipos de Feedbacks. Desde el punto de vista de la enseñanza, es un dato importante a considerar, ya que su aplicación puede resultar de gran utilidad en la etapa escolar.

  PALABRAS CLAVE: Gimnasia, Metodología, Entrenamiento con niños, Feedback, Ayudas.

 10. Analiza materialnih tokov in predlog izboljšave skladiščnega poslovanja v podjetju Geberit d.o.o. : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov

  OpenAIRE

  Amiðić, Sabina

  2009-01-01

  Podjetje Geberit d.o.o razvija, proizvaja in prodaja visokokakovostne, inteligentne sisteme za kopalnice in sanitarije. Kar pomeni, da ima v svojem proizvodnem programu majhne izdelke ali polizdelke ter tudi relativno velike in težke izdelke. Podjetje Geberit d.o.o ima tri vrste skladišč. Skladišče za velike embalažne enote, torej visokoregalno skladišče. Drugi tip skladišča je tako imenovano skladišče hodnik, v katerem imajo shranjen drobni material, ter skladišče nadstrešnica...

 11. The analysis of the bipolarity features in students of arts and the students of technology [Analiza cech dwubiegunowości wśród studentów kierunków artystycznych oraz politechnicznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siwek, Marcin

  2013-10-01

  Full Text Available Background. The aim of the research was to assess the prevalence of the bipolar spectrum features among students of a variety of faculties, by dividing them arbitrarily into ‘art’ or ‘technology’ cohorts.Material and methods. 120 subjects were examined, including 57 students of arts, and 63 students of technology. The tools used included a basic socio-demographic questionnaire and the Hirschfeld Mood Disorder Questionnaire (MDQ.Results. The bipolar spectrum features (as identified by the MDQ responses were significantly more prevalent among the students of arts, as compared to the students of technology (28.2% vs. 4.8%, p≤0.001; OR=7.8; CI 95%: 2.13–28.51; p≤0.01. Moreover, in comparisonto the students of technology, the students of arts were more likely to: 1 report mood patterns of intermittent ‘highs’ and ‘lows’ (49.1% vs. 15.9%, p≤0.0001; OR=5.11; CI 95%: 2.18–11.99; p≤0.001; 2 seek for psychiatric or psychological support (12.3% vs. 1.5%; p≤0.05; OR=5.2; CI 95%: 1.79–15.21; p≤0.01; 3 have a history of utilisation of psychotropic medications (31% vs. 7.9%, p≤0.001; OR = 8.7; CI 95%: 1.03–72.9; p≤0.05. They were also more likely to use psychoactive substances (other than alcohol.Conclusions. The considerable prevalence of the bipolarity features (as measured by the MDQ, combined with higher prevalence of intermittent periods of elevated or depressed mood, higher likelihood of seeking for psychiatric or psychological treatment, and higher prevalence of using psychoactive medications/substances in the cohort of the students of arts indicate a significant association between artistic talents and creativity, and the bipolar spectrum disorders.

 12. Analysis of the Deformability of Two-Layer Materials AZ31/Eutectic / Analiza Możliwości Odkształcania Plastycznego Materiału Dwuwarstwowego AZ31/Eutektyka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mola R.

  2015-12-01

  Full Text Available The paper present the results of physical simulation of the deformation of the two-layered AZ31/eutectic material using the Gleeble 3800 metallurgical processes simulator. The eutectic layer was produced on the AZ31 substrate using thermochemical treatment. The specimens of AZ31 alloy were heat treated in contact with aluminium powder at 445°C in a vacuum furnace. Depending on the heating time, Al-enriched surface layers with a thickness of 400, 700 and 1100 μm were fabricated on a substrate which was characterized by an eutectic structure composed of the Mg17Al12 phase and a solid solution of aluminium in magnesium. In the study, physical simulation of the fabricated two-layered specimens with a varying thickness of the eutectic layer were deformed using the plane strain compression test at various values of strain rates. The testing results have revealed that it is possible to deform the two-layered AZ31/eutectic material at low strain rates and small deformation values.

 13. Analiza ilościowa różnych współczynników korelacji na przykładzie sześciowymiarowej zmiennej losowej

  OpenAIRE

  Czaja, Józef; Preweda, Edward

  2000-01-01

  Na podstawie ilościowej analizy formuł określających współczynnik korelacji rang Spearmana i współczynnik korelacji rang Kendalla wykazano, że współczynniki korelacji rang powinny być stosowane do opisywania współzależności takich cech, dla których są ograniczone możliwości ich skalowania (wartościowania). W procesie opisywania zmiennych za pomocą rang zaniedbywany jest wpływ rozpiętości skal i wpływ różnic występujących pomiędzy wartościami sąsiednich zmiennych. W przypadku gdy w rozpatrywan...

 14. Človeški kapital, raziskave in razvoj ter rast produktivnosti: empirična analiza za Slovenijo = Human Capital, Research and Development and Productivity Growth: Empirical Analysis for Slovenia

  OpenAIRE

  Matjaž Novak; Taja Spaija

  2008-01-01

  The aim of this article is to present empirical estimates about the impact of human capital on labor productivity growth in the case of Slovenia. Instead the conventional methodology the methodology principally aimed at estimating the real convergence of labor productivity was used. The basic difference between both methodological frameworks is in the bias of the result. The conventional methodology estimates the growth impact of human capital directly and for this purpose empirical data on t...

 15. Konieczność, przeznaczenie, fatum – osoby z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi o sobie i swojej chorobie. Analiza postów uczestników psychologicznego forum internetowego

  OpenAIRE

  Michałowska, Elżbieta

  2014-01-01

  The following paper focuses on issues shared on www.nerwica.com forum by people with obsessive-compulsive disorder (OCD). Compulsions and obsessions are hampering not only the life of a sick person but also of his or her relatives. Obsessions are thoughts that are persistent and intrusive. They remain with a sick person regardless of time of the day. Thoughts can cover, for instance, the death of a sick person or the end of the world. A detailed analysis of chosen postings covered...

 16. Rheological Analysis of Semi-Solid A380.0 Aluminium Alloy / Analiza Właściwości Reologicznych Stopu Aluminium A380.0 W Stanie Stało-Ciekłym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Solek K.

  2015-12-01

  Full Text Available Knowledge of the rheological properties is crucial for the numerical modeling of technological processes. The main objective of this study was to conduct an analysis of the rheological properties of A380.0 (AlSi9Cu3(Fe aluminium alloy in the semi-solid state. The results could be used for identification of temperature range of the alloy, where thixoforming processes could be executed. Another purpose of the experimental work could be development of the mathematical models of the alloy apparent viscosity. The significant achievement of this particular study is an application of a viscometer which was specially designed for material tests executed at high temperatures, such as the measurement of liquid or semi-liquid aluminium viscosity. This paper presents the results of a rheological analysis of aluminium alloy.

 17. Analiza przystosowania systemu zarządzania zasobami ludzkimi do potrzeb zarządzania wiedzą na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Nowym Sączu

  OpenAIRE

  Michalska, Dominika

  2013-01-01

  W pracy dokonano analizy przystosowania systemu ZZL w zarządzaniu wiedzą w przedsiębiorstwie MPEC w Nowym Sączu. Na ile funkcje ZZL są przystosowane do procesu zarządzania wiedzą, w tym przedsiębiorstwie. Jakie należy podjąć kroki, by wiedza zaczęła odgrywać główną rolę w procesach: rekrutacji, wdrażania nowych pracowników, systemów motywacji i wynagradzania, szkoleniach i rozwoju, planowania kariery zawodowej i w metodach oceniania pracowników. W tym celu przeprowadzone zostały badania przy ...

 18. Rheological Analysis of Semi-Solid A380.0 Aluminium Alloy / Analiza Właściwości Reologicznych Stopu Aluminium A380.0 W Stanie Stało-Ciekłym

  OpenAIRE

  Solek K.; Szczepanik S.

  2015-01-01

  Knowledge of the rheological properties is crucial for the numerical modeling of technological processes. The main objective of this study was to conduct an analysis of the rheological properties of A380.0 (AlSi9Cu3(Fe)) aluminium alloy in the semi-solid state. The results could be used for identification of temperature range of the alloy, where thixoforming processes could be executed. Another purpose of the experimental work could be development of the mathematical models of the alloy appar...

 19. Analiza porównawcza stopnia integracji węgierskiego i słowackiego giełdowego rynku akcji z giełdowym rynkiem akcji w obszarze euro

  OpenAIRE

  Bukowski, Sławomir I.

  2012-01-01

  The aim of this paper is to outline results of investigations into the degree of the Hungarian and Slovak equity market integration with the euro area stock market. In our investigations we used monthly data from the 1999:01–2011:12 period concerning the yield performance of the following indices: BUX, SAX, DJ EUROSTOXX, DOW JONES COMPOSITE AVERAGE. The model of the “growing impact of the common information component on stock market growth rates” estimated by means of GARCH(1,1) w...

 20. Primerjalna analiza in predlog obdelave preostalih mešanih komunalnih odpadkovna primeru ljubljanske regije: The comparative analysis and residual mixed municipal waste treatment proposition in regard to the Ljubljana region case:

  OpenAIRE

  Grilc, Viktor; Malus, Marta

  2010-01-01

  Because of the legislation demands and increasingly diflicult and expensive way to provide the landfill space, MBT (mechanical-biological treatment) of the residual mixed municipal waste is foreseen for the Ljubljana region. The analysis of possible treatments for residual mixed municipal waste and analysis of chosen treatments are presented. The chosen treatments are analysed from the principles of sustainable development. On the basis of comparative analysis, a proposition of preferential p...

 1. Analiza obiska spletnih strani z zdravstvenimi informacijami: a presentation of visits and the visitors' most common questions: Analysis of visits to websites with health information: predstavitev obiskov in najpogostejših vprašanj uporabnikov:

  OpenAIRE

  Berger, Tatjana; Car, Josip; Kostnapfel Rihtar, Tatja; Poplas-Susič, Tonka; Selič, Polona; Vajd, Rajko

  2012-01-01

  Introduction: Internet use is important for health education, patient support,professional medical education and healthcare quality. Medical information is amongst the most important information on the internet. Aim: The aim of the research was an analysis of modern information sources, especially the websites and email of the Institute of Public Health of Ljubljana (IPH Lj). Methods: Using statistical analysis of the website, its' "behaviour" online was evaluated in detail. This was done, wi...

 2. Valčna analiza sistematičnega tveganja, modela CAPM in dolgoročnega spomina v donosnostih delniških trgov Slovenije, Češke in Madžarske

  OpenAIRE

  Dajčman, Silvo

  2015-01-01

  Delniških trgi Slovenije, Češke in Madžarske nosijo nekatera skupna obeležja (na primer: relativna majhnost in kratka postkomunistična preteklost, relativno majhna tržna kapitalizacija družb na teh trgih, podobni negativni učinki globalne finančne krize, skupno holdinško lastništvo borz), a tudi razlike, pomembne z vidika mednarodnih investitorjev na teh delniških trgih (večja vloga tujih investitorjev na češkem in madžarskem delniškem trgu, kakor pa na slovenskem

 3. VALČNA ANALIZA SISTEMATIČNEGA TVEGANJA, MODELA CAPM IN DOLGOROČNEGA SPOMINA V DONOSNOSTIH DELNIŠKIH TRGOV SLOVENIJE, ČEŠKE IN MADŽARSKE

  OpenAIRE

  Dajčman, Silvo

  2012-01-01

  Delniških trgi Slovenije, Češke in Madžarske nosijo nekatera skupna obeležja (na primer: relativna majhnost in kratka postkomunistična preteklost, relativno majhna tržna kapitalizacija družb na teh trgih, podobni negativni učinki globalne finančne krize, skupno holdinško lastništvo borz), a tudi razlike, pomembne z vidika mednarodnih investitorjev na teh delniških trgih (večja vloga tujih investitorjev na češkem in madžarskem delniškem trgu, kakor pa na slovenskem

 4. Czym jest szczęście? Analiza zagadnienia na podstawie koncepcji Władysława Tatarkiewicza [What is Happiness? The Analysis on the Basis of Tatarkiewicz’ Conception

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jarosław Dalke

  2013-03-01

  Full Text Available The aim of this article is the analysis of the term of the happiness on the basis of theWładysław Tatarkiewicz’s conception. According to his workO szczęściu (AboutHappiness happiness is defined here as justified, full, constant satisfaction fromthe life as a whole. Considering the individual elements of this definition leads tothe better understanding of the term and lets to assign the area of its application.The article also attempts to response the two fundamental questions concerning thehappiness. The first: is the happiness the aim or rather the result of our endeavours?And the second: does the happiness depend on ourselves or rather on the externalcircumstances?

 5. Hygiene Condition of Water Use and Sanitation Facilities at Urban Slums: Analysis of Port City Chittagong, Bangladesh / Wyposażenie Sanitarne W Slamsach Miejskich - Analiza Na Podstawie Miasta Portowego Chittagong, Bangladesh

  Science.gov (United States)

  Muhit, I. B.; Chowdhury, S. Tasneem; Nahid, Nurangir; Zaman, M. F.

  2015-03-01

  Low income community development is the prerequisite for the overall development of a society. There are different kinds of parameters to widen community development, such as health, economic, social, a living pattern, etc. Sanitation condition is the crucial aspect that is directly or indirectly inter bond with all the parameters. To see the exact reasons behind brutal unhygienic sanitation conditions of water supply and latrine system in a low cost community, the Chittagong City Corporation area has been picked. Relevant data have been collected from field survey, consultancy with inhabitants, Chittagong City Corporation, Power Development Board, and WASA. To know the possible reasons behind the water supply and germ-infested sanitation, state of a low cost community, this paper attempts to shed some light on the tribulations behind the scarcity of safe drinking water, dirt free as well as sustainable latrine and drainage system and offensive water management. Obszary takie jak rozwój gospodarczy, bariery społeczne, standard życia i zdrowie, ściśle związane są ze stanem wyposażenia sanitarnego. W artykule dokonano analizy warunków sanitarnych związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków dla społeczności o niskich dochodach w obszarze Chittagong City Corporation. Dane zostały zebrane podczas ankietowych badań terenowych, rozmów z mieszkańcami, z bazy Chittagong City Corporation, Power Development Board i WASA.

 6. Przyswajanie języka pierwszego - imitacja czy wrodzony dar? Analiza na podstawie wybranych teorii akwizycji języka ojczystego oraz podstawowych systemów językowych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Włodarska

  2013-06-01

  Full Text Available First language acquisition – imitation or innate gift? Analysis based on selected theories of first language acquisition and basic language systemsThis article deals with a surprising phenomenon typical only for human beings – first language acquisition. Its aim is to answer the question as stated in the title. The author, an English teacher working in a nursery school, looks for the answer using references to theories connected with this topic, and in addition, takes into consideration the speech of children she is in charge of. In order to demonstrate the sophisticated nature of human language, the author refers to several definitions of this term. She presents the term ‘mother tongue’ and analyses the ways of acquiring its phonetic, phonological, morphological and syntactic systems by children. She also gives numerous examples of the most common mistakes found in their speech, taken from Polish and English languages. Furthermore, three major theories regarding first language acquisition, presenting the approach of Piaget, Chomsky and Skinner to this phenomenon, are described in the article. The author reaches the conclusion that first language acquisition is a mixture of imitation and innate gift. The role of the physical mechanism enabling a human being to produce speech and that of contact with the language of a child’s parents merits emphasizing also. The result of these factors is the possibility of language acquisition.

 7. Sodobni koncept urejanja varnosti in zdravja pri delu v gospodarski družbi - analiza primera v podjetju Metal Ravne d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo

  OpenAIRE

  Fedler, Ina

  2012-01-01

  V gospodarskih družbah oziroma v podjetjih je pri lastnikih, vodstvih in zaposlenih vedno več zavedanja, da sta varnost in zdravje ključna faktorja za kakovostno izvajanje delovnih nalog. Tako kot je za posameznika pomembno kakovostno življenje, je za gospodarsko družbo pomembno kakovostno in uspešno poslovanje, ki je ključni dejavnik za poslovne rezultate, zadovoljstvo pri delu, za konkurenčnost, ugled in družbeno odgovornost. Torej, brez dobrega, zadovoljnega in predvsem zdravega kadra uspe...

 8. Polymorphism analysis of the promoter of cow lactoferrin gene with PCR-RFLP and its correlation with subclinical mastitis: PCR-RFLP analiza polimorfizmov v promotorju laktoferinskega gena pri govedu in povezava s subkliničnim mastitisom:

  OpenAIRE

  He, Gao-ming; Wang, Yan-Liang; Zhang, Zhao-xia; Zhao, Chang-hong

  2008-01-01

  CMT was used to detect the incidence of mastitis. One hundred twenty cows were selected and assigned into 2 groups, 60 animals in each group: control group (healthy cows), experimental group (cows with subclinical mastitis) and the relationship between cow's subclinical mastitis and polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) of the promoter of cow lactoferrin gene was explored. The results showed that polymorphism existed in the promoter of cow lactoferrin g...

 9. Sprawiedliwość czy efektywność? Analiza wykorzystująca ekonometryczny model wzrostu gospodarczego z historycznie optymalnym zróżnicowaniem płac

  OpenAIRE

  Kwarciński, Tomasz

  2007-01-01

  Wydrukowano z dostarczonych Wydawnictwu UŁ gotowych materiałów. The aim of the article is to analyse mutual relations between justice and efficiency in the context of the market economy from a philosophical point of view. Justice is interpreted as the equal division of income which is expressed by Lorentz coefficient and efficiency is understood as the economic growth expressed by the rate of the growth of GDP. The point of departure of the conducted analysis is a standard conv...

 10. Određivanje daljine cilja pomoću video senzora i analiza uticaja grešaka i šuma merenja / Target range evaluation using video sensor and analysis of the influence of measurement noise and errors

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dragoslav Ugarak

  2006-01-01

  Full Text Available U radu je opisan matematički model određivanja daljine cilja obradom video snimaka u toku praćenja. Analizirani su doprinosi parametara koji utiču na veličinu grešaka i određene su vrednosti standardnog odstupanja. / This paper presents mathematical model of determining target range by analyzing video frame during the tracking. The contribution of effective parameters to accuracy are analyzed and values of standard deviation are determined.

 11. Polarimetrični temperaturni senzor: analiza polarizacijskega ločitvenega razmerja in dolžine senzorskega dela: extinction ratio and sensing length examination: Polarimetric temperature sensor:

  OpenAIRE

  Đonlagić, Dali; Đonlagić, Denis; Završnik, Miha

  1997-01-01

  Temperature is one of the most important prameters to be measured in industrial process control. The primary reason for interest in industrial fiber optic temperature sensors is their electromagnetic immunity and electrical passivity. This enables the use of fiber optic sensors in electromagnetically hostile and hazardous environments. During the last decade, many intrinsic optical fiber temperature sensors have been proposed using the Michelson or Mach-Zehnder configuration. However, those i...

 12. Spremljanje, modeliranje in analiza dogajanja med elektroporacijo celičnih membran in vivo ter njena uporaba: Assessment, modeling and analysis of cell membrane electroporation in vivo and its applications:

  OpenAIRE

  Cukjati, David; Čorović, Selma; Jarm, Tomaž; Miklavčič, Damijan; Pavšelj, Nataša; Serša, Gregor

  2008-01-01

  Cell membrane is, in general, impermeable to larger molecules. However, the application of electric pulses to cells, either in suspension or as tissue, causes the electroporation of the cell membrane, increasing its permeability and making it possible for larger molecules which otherwise cannot cross the membrane, such as drug molecules or the DNA, to enter cells. The most widely used electroporation-based biomedical applications are electrochemotherapy, gene electrotransfer and transdermal d...

 13. Molecular Analysis of Cystic Fibrosis Patients in Hungary – An Update to the Mutational Spectrum/Molekularna Analiza Obolelih Od Cistične Fibroze U Mađarskoj – Dopune Spektru Mutacija

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivády Gergely

  2014-01-01

  Full Text Available Uvod: U ovoj studiji autori predstavljaju nove podatke dobijene izučavanjem profila mutacije CFTR u Ma|arskoj uz pomoć podataka izabrane grupe od 45 pacijenata sa cističnom fibrozom (CF iz različitih krajeva zemlje.

 14. Il personaggio scontornato in Škola dlja Durakov. Dal romanzo di Saša Sokolov agli adattamenti teatrali

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irina Marchesini

  2012-12-01

  Full Text Available Sokolov’s Shkola dlya Durakov (A School for Fools, 1976 is an extremely complex novel, which “depicts [the] world”, as D. Barton Johnson (1986:640[1] poignantly observes, “through the eyes, and pure, if eccentric, language, of a schizophrenic youth”. How is it possible to translate such linguistic features and the effects they create into another medium? This question lies at the core of my proposal, which aims to approach the problem of intermedial translation from prose to theatre through the presentation of an individual case-study. In fact, A School for Fools has been staged by the director Andrey Moguchy (Formalny Theatre, Saint Petersburg, Russia. With the intention of reproducing Sokolov’s aesthetic construction of illusion, Moguchy introduces a new genre in the theatrical context, the so-called “vizualnaya associaciya” (“visual association”. As the director explained in a recent interview, this original genre recalls the Impressionists’ position in observing and representing nature, in order to obtain the same effect generated by the reading of the novel. To comprehend this process better, special attention is devoted to the construction of unusual, hybrid characters, highlighting their constitutive features both in the novel and in the theatrical adaptation. Moreover, this research seeks to enrich discussion of the work of Sokolov and Moguchy. [1] Johnson, D. Barton (1986 “Sasha Sokolov's Twilight Cosmos: Themes and Motifs”, in: Slavic Review, 45, 4 (Winter 1986, pp. 639-649.

 15. Analiza przestrzenna i czasowa zagrożeń miejscowych w gminie Łęczna w latach 1993-2010 / Spatial and temporal analysis of the local hazards in the Łęczna commune in the period 1993-2010

  Science.gov (United States)

  Pietruczuk, Monika; Janicki, Grzegorz; Dziedzic, Marek; Grabowski, Marcin

  2013-06-01

  Local hazards, in the years 1993-2010 were the main reason for the intervention of the State Fire Service units in the urban-rural commune Łęczna (the Lublin voivodeship). In the analyzed period, most of the risks caused traffic accidents, which accounted for approximately 24% of total interventions. Natural hazards have caused a total of more than 24% of all interventions SFC. The highest risk (each 8.5%) from natural phenomena was due to high winds (hurricanes, tornadoes) and the dangerous behavior of the animals. Heavy rainfall (5.5%) and flooding (1.5%) and lightning (0.1%) do not constitute a greater threat. More than 64% of the analyzed threats recorded in city Łęczna. Among the country diversity was not very high, and the most interventions were recorded in the Zofiówka (4.6%). The most frequently local hazards have occurred in the second half. July and August. In the weekly cycle were most burdened Saturday (17.9%) and Friday, between the hours of 15 to 19.

 16. Programowa niechęć do państwa jako kwintesencja zjawiska identyfikacji narodowej wśród Kurdów tureckich – analiza głównych przejawów nacjonalizmu kurdyjskiego w Turcji

  OpenAIRE

  Szkudlarek, Magdalena

  2012-01-01

  The aim of this article is to present a comprehensive analysis of the phenomenon of Kurdish nationalism and identity in Turkey. An emphasis will be placed on aspects such as the lack of acceptance of Kurdish nationalists for state-oriented attitudes among some Kurds, the lack of acceptance for the Turkish government’s pro-Kurdish decisions and abusing of tragic Turks and Kurds’ past by both sides of the con-flict in order to win the propaganda war. The groundless conviction that “Kurdish nati...

 17. Analysis of source data resolution on photogrammetric products quality of architectural object. (Polish Title: Analiza wpęywu rozdzielczości danych śródłowych na jakość produktów fotogrametrycznych obiektu architektury)

  Science.gov (United States)

  Markiewicz, J. S.; Kowalczyk, M.; Podlasiak, P.; Bakuła, K.; Zawieska, D.; Bujakiewicz, A.; Andrzejewska, E.

  2013-12-01

  Due to considerable development of the non - invasion measurement technologies, taking advantages from the distance measurement, the possibility of data acquisition increased and at the same time the measurement period has been reduced. This, by combination of close range laser scanning data and images, enabled the wider expansion of photogrammetric methods effectiveness in registration and analysis of cultural heritage objects. Mentioned integration allows acquisition of objects three - dimensional models and in addition digital image maps - true - ortho and vector products. The quality of photogrammetric products is defined by accuracy and the range of content, therefore by number and the minuteness of detail. That always depends on initial data geometrical resolution. The research results presented in the following paper concern the quality valuation of two products, image of true - ortho and vector data, created for selected parts of architectural object. Source data is represented by point collection i n cloud, acquired from close range laser scanning and photo images. Both data collections has been acquired with diversified resolutions. The exterior orientation of images and several versions of the true - ortho are based on numeric models of the object, acquired with specified resolutions. The comparison of these products gives the opportunity to rate the influence of initial data resolution on their quality (accuracy, information volume). Additional analysis will be performed on the base of vector product s comparison, acquired from monoplotting and true - ortho images. As a conclusion of experiment it was proved that geometric resolution has significant impact on the possibility of generation and on the accuracy of relative orientation TLS scans. If creation of high - resolution products is considered, scanning resolution of about 2 mm should be applied and in case of architecture details - 1 mm. It was also noted that scanning angle and object structure has significant influence on accuracy and completeness of the data. For creation of true - orthoimages for architecture purposes high - resolution ground - based images in geometry close to normal case are recommended to improve their quality. The use of grayscale true - orthoimages with values from scanner intensity is not advised. Presented research proved also that accuracy of manual and automated vectorisation results depend significantly on the resolution of the generated orthoimages (scans and images resolution) and mainly of blur effect and possible pixel size.

 18. Osnovni principi, metodološki pristup CORINE Land Cover u BiH i analiza rezultata CLC2000 i CLC2006 : Basic principles, a methodological approach CORINE Land Cover in b&h and analysis of results CLC2000 and CLC2006

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jasmin Taletović

  2012-06-01

  Full Text Available Prikazani su osnovni principi, metodološki pristup CORINE Land Cover–revizija i korekcija CORINE land cover u BiH (prvi inventar i priprema CLC2006 baze podataka. Projekat CORINE Land Cover 2006 u Bosni i Hercegovini (CLC2000 i CLC2006 korišten je kao glavni izvor podataka u ovom radu. Posebna pažnja je usmjerena na metod identifikacije promjena u načinu korištenja zemljišta, odnosno na zemljišnom pokrivaču u periodu 2000-2006. Obzirom da su promjene načina korištenja zemljišta pripremljene u GIS-u, u ovom radu GIS je prikazan kao alat, kao i različite mogućnosti ovog alata u pogledu analize podataka. Predstavljena je mogućnost upotrebe CORINE 2006 u procesima planiranja korištenja zemljišta u BiH predstavljena. : Basic principles, methodological approach to the CORINE Land Cover database–revision and correction of the CORINE 2000 (the first inventory and preparation of the CLC2006 database are shown. The CORINE Land Cover 2006 project in Bosnia and Herzegovina (CLC2000 and CLC2006 is used as a main source of data in this paper. Special attention will be given to the metodological approach in identifying land use changes, land cover between 2000-2006. Bearing in mind that land use changes have been produced by using GIS technology, this work present GIS as a tool, while various possibilities of this tool regarding data analysis presented as well. The possibility of using the CORINE 2006 in land use planning processes in B&H is presented.

 19. Analiza znanstvenih objav v Slovenskem gradbeništvu in geodeziji na primeru UL FGG ; Analysis of scientific publications in civil and geodetic engineering in Slovenia, in the case of the Faculty of civil and geodetic engineering in University of Ljubljana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Goran Turk

  2011-01-01

  Full Text Available Razvoj znanosti spremlja rast znanstvenih objav, predvsem v obliki člankov v recenziranih znanstvenih revijah. Analizirali smo znanstvene članke s področja gradbeništva in geodezije, ki so jih zaposleni na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani objavili med letoma 2003 in 2008, njihovo citiranost, načine objavljanja in odprto dostopnost. Analizo smo opravili v informacijskih sistemih ISI/Web of Knowledge in Google Scholar. Želeli smo ugotoviti, kako obravnavana sistema pokrivata znanstveno produkcijo in njihovo odmevnost, torej število člankov in njihovo citiranost, ter podatke primerjati. Ugotovili smo, da so razlike med sistemoma glede na navedena elementa majhne ; The development of science is accompanied by the growth of scientific publications in the form of articles in peer-reviewed scientific journals. We analysed the scientific papers of the employees of the Faculty of Civil and Geodetic Engineering, University of Ljubljana, in the field of construction and geodesy for the period from 2003 to 2008, their citations, methods of publication and open access. The analysis was conducted in the ISI/Web of Knowledge and Google Scholar information systems. We wanted to determine how both information systems show the visibility of scientific production, specifically the number of articles and their citations, and make data comparisons. We have not found many significant differences in the information systems regarding these two elements.

 20. Evaluation of the Possibility of Applying Spatial 3D Imaging Using X-Ray Computed Tomography Reconstruction Methods for Quantitative Analysis of Multiphase Materials / Rentgenowska Analiza Ilościowa Materiałów Wielofazowych Z Wykorzystaniem Przestrzennego Obrazowania (3D Przy Użyciu Metod Rekonstrukcji Tomografii Komputerowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Matysik P.

  2015-12-01

  Full Text Available In this paper the possibility of using X-ray computed tomography (CT in quantitative metallographic studies of homogeneous and composite materials is presented. Samples of spheroidal cast iron, Fe-Ti powder mixture compact and epoxy composite reinforced with glass fibers, were subjected to comparative structural tests. Volume fractions of each of the phase structure components were determined by conventional methods with the use of a scanning electron microscopy (SEM and X-ray diffraction (XRD quantitative analysis methods. These results were compared with those obtained by the method of spatial analysis of the reconstructed CT image. Based on the comparative analysis, taking into account the selectivity of data verification methods and the accuracy of the obtained results, the authors conclude that the method of computed tomography is suitable for quantitative analysis of several types of structural materials.