WorldWideScience

Sample records for analiz tverdykh produktov

 1. Paauglių smurtas mokykloje: situacija ir analizė

  OpenAIRE

  Bagdžiūnienė, Žaneta

  2008-01-01

  Paauglių smurtas mokykloje: situacija ir analizė Vilniaus pedagoginio universiteto, Socialinės komunikacijos instituto, neakivaizdinių studijų socialinio darbo antro kurso studentės Žanetos Bagdžiūnienės magistro darbo „Paauglių smurtas mokykloje: situacija ir analizė“ tyrimu siekiama išsiaiškinti paauglių smurto apraiškas bei paplitimą mokykloje, atskleisti priežastis, prevencijos galimybes. Iškelta hipotezė - manoma, jog vis dar aktuali problema mokykloje yra paauglių fizinis smurtas, ne...

 2. Functional Analysis in Public Sector Funkcinė analizė viešajame sektoriuje

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Živilė Tunčikienė

  2011-02-01

  š privataus sektoriaus „pasiskolintų“ ir viešajam sektoriui pritaikytų efektyvaus valdymo priemonių yra strateginis planavimas. Rengiant viešojo sektoriaus institucijų strateginius veiklos planus ir jų įgyvendinimo priemones, būtina vadovautis valstybės plėtros prioriteto, rinkos kaip institucijų veiklos reguliatoriaus pagrįstumo ir kitais principais. Siekiant įgyvendinti tokius principus, tikslinga taikyti funkcinės analizės metodą. Tyrimo tikslas – atskleisti funkcinės analizės esmę viešajame sektoriuje. Tokio tikslo pasirinkimą lėmė aktuali viešojo sektoriaus veiklos neefektyvumo problema. Tikslui pasiekti straipsnyje nagrinėjami įvairių mokslininkų bei praktikų pateikti funkcinės analizės tikslai ir uždaviniai, funkcinės analizės technologija, siūloma taikyti viešajam sektoriui. Naudojamas kokybinis tyrimo metodas – mokslinės literatūros analizė, vertinimas ir apibendrinimas.

  Raktiniai žodžiai: viešasis sektorius, viešojo administravimo reforma, viešosios institucijos, funkcinė analizė, efektyvumas.

 3. Zaman Tanım Alanında Analiz Yöntemi Kullanılarak Binalardaki A3 Düzensizliğinin İncelenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mehmet Emin ÖNCÜ

  2014-02-01

  Full Text Available Depreme dayanıklı yapı tasarımları için farklı yöntemler kullanılmaktadır. En güncel yöntemlerden biri de Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Analizdir. Bu yöntemle sismik analizler yapılırken daha önce meydana gelmiş depremlerin ivme kayıtları kullanılmaktadır. Bu deprem ivme kayıtları değişik kaynaklardan çok farklı yöntemlerle elde edilir. Bunlar: Tasarım ivme spektrumu uyumlu yapay kayıtlar, benzeştirilmiş kayıtlar ve deprem esnasında kaydedilen kayıtlardır (Fajhan, 2008. Bu kayıtlar kullanılırken farklı bölgelerdeki zemin özellikleri de dikkate alınmalıdır. Bu çalışmada, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen Zaman Tanım Alanında Analiz yöntemi ile doğrusal olmayan analizi yapılan A3 düzensizliğine sahip belli tip yapılar incelenmiştir. Önce üç deprem ivme kaydı alınarak Türk Deprem Yönetmeliğinde ifade edilen elastik tasarım ivme spektrumuna göre ölçeklendirilmiştir. Elde edilen maksimum ivme kaydı, daha sonra A3 düzensizliğine sahip bu tip yapılara uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre yapıların zemin kat kolonlarındaki kesme kuvvetleri bulunmuştur. Anahtar kelimeler: Zaman Tanım Alanında Analiz, A3 Düzensizliği, Deprem İvme Kaydının Ölçeklendirilmesi

 4. Naujų automobilių pardavimams įtaką darančių veiksnių analizė

  OpenAIRE

  2016-01-01

  Baigiamojo darbo tema - ,,Naujų automobilių pardavimams įtaką darančių veiksnių analizė“. Bakalauro baigiamajame darbe nagrinėjami naujų automobilių pardavimams įtaką darantys veiksniai. Ši tema aktuali, nes šiandieniniai automobilių rinkos vartotojai susiduria su didele prekių pasiūla, todėl naujų automobilių pardavimams įtakos turi įvairūs veiksniai. Taigi baigiamajame darbe iškeltas tikslas - išanalizuoti naujų automobilių pardavimams įtaką darančius veiksnius. Baigiamajam darbui buvo i...

 5. Sistemos “Sunkiųjų metalų jonai - geležies (III) oksidas/hidroksidas“ cheminė analizė ir sorbcijos procesų tyrimas

  OpenAIRE

  Zubrytė, Edita

  2016-01-01

  Sistemos “Sunkiųjų metalų jonai - geležies (III) oksidas/hidroksidas“ cheminė analizė ir sorbcijos procesų tyrimas Chemical Analysis of the System „Heavy Metal Ions – an Iron (III) Oxide/Hydroxide and Investigation of the Sorption Processes

 6. Analiz vmesto emotsii / Josef Kats

  Index Scriptorium Estoniae

  Kats, Josef, 1977-

  2007-01-01

  Peaminister Andrus Ansipi ja välisminister Urmas Paeti sõnul on valitsus küsinud Vene-Saksa gaasijuhtme ehitamiseks vajalike teadusuuringute läbiviimiseks nõu enam kui 20 asutuselt, nende alusel tuleb teha kaalutletud otsus

 7. Poemele homerice în veșminte românești. O analiză diacronică (I

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petre Gheorghe Bârlea

  2015-07-01

  Full Text Available Lucrarea pe care o propunem vizează istoria traducerilor românești ale poemelor homerice, din perspectiva evoluției limbii române literare. Pornim de la premisa că orice asemenea traducere reprezintă o probă de virtuozitate nu numai pentru traducătorul în cauză, ci și pentru limba și cultura modernă respectivă, așa încît este interesant de studiat modul în care dezvoltarea exegezei homerice și a teoriilor traductologice se manifestă în paralel cu etapele evoluției limbilor moderne. Grila de analiză va include, așadar, principii, metode și instrumente de lucru ale domeniilor amintite aici (istoria limbii, traductologie, dar și elemente împrumutate din gramatica constrastiv-tipologică, din filologie, în sensul restrîns al conceptului, din teoria mentalităților, istoria culturală ș.a. Demersul nostru evidențiază faptul că evoluția istorică a actului traducerii este marcată, în mod firesc, de personalitatea traducătorului (opțiuni teoretice, ideologice, pe lîngă competențe lingvistice, har poetic etc., dar și de contextul cultural al epocii și al spațiului respectiv. Pentru cultura română, cel puțin, putem constata că, în ansamblu, versiunea cea mai recentă este și cea mai reușită.

 8. British politics today: moral grounds as reflected in conceptual metaphor. Britų politikos vertinimas: konceptualiosios moralės metaforos analizė

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liudmila Arcimavičienė

  2007-01-01

  Full Text Available Šio straipsnio tikslas – atskleisti, kokia pagrindinė konceptualioji metafora vyrauja šiuolaikiniame britų politiniame diskurse ir kokie jos struktūriniai elementai sudaro bendro moralinio vertinimo pagrindą. Tyrimui buvo pasirinkta trisdešimt analitinių politinių straipsnių iš The Economist elektroninio archyvo. Straipsniai analizuojami remiantis kognityvinės lingvistikos principais bei kokybiniu analizės metodu, kurie leidžia atskleisti kalbiniuose pasakymuose (linguistic expressions glūdinčias konceptualiąsias metaforas. Nustatyta, kad Britų politikos moralinis vertinimas yra grindžiamas konceptualiąja metafora POLITINIS GYVENIMAS KAIP KELIONĖ. Išanalizavus šios metaforos kalbinę raišką, paaiškėjo, kad straipsniuose vyrauja neigiamas britų politikos vertinimas, atsispindintis konceptualiosios metaforos POLITINIS GYVENIMAS YRA KELIONĖelementų kalbinėje raiškoje, kai politikos veikėjai (1 vaizduojami kaip „dėmėtos reputacijos“ klajūnai, (2 keliaujantys be tikslo, (3 peržengiantys nustatytas ribas, (4 nesugebantys apeiti/įveikti kelyje pasitaikančių kliūčių ir t.t. ------ The present study aims at examining the moral grounds of today’s British political life as reflected in conceptual metaphors of political discourse. The method applied to analyze the moral grounds is that of hypothetical deduction combined with the theoretical framework of cognitive linguistics (qualitative analysis. The research findings reveal that the underlying conceptual metaphor of British critical political discourse is that of POLITICS AS JOURNEY. The use of this metaphorshows the moral unacceptability of today’s British political life due to the failed moral obligations of British politicians.

 9. Morality through Metaphor: a Cross-Linguistic Analysis of Political Discourse. Moralės metafora: gretinamoji politinio diskurso analizė

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liudmila Arcimavičienė

  2008-01-01

  Full Text Available Šio straipsnio tikslas – nustatyti moralės modelius, analizuojant konceptualiąją metaforą politiniame diskurse anglų ir lietuvių kalbose. Remtasi analitiniais straipsniais politikos temomis. Jie pasitelkti iš Interneto tinklalapių www.politika.lt ir www.economist.com elektroninio archyvo. Straipsniai anali­zuojami remiantis kognityvinės lingvistikos principais bei kokybiniu analizės metodu (Fauconnier & Turner 2002; Kövecses 2005; Lakoff & Johnson 1997, Lakoff 2005; Turner 1994, kurie leidžia atskleisti kalbiniuose pasakymuose (linguistic expressions glūdinčias konceptualiąsias metaforas. Kalbiniai pasakymai buvo skirstomi pagal tris moralinio vertinimo modelius: (1 Huxley, kuris apibrėžia moralę kaip žmonių sąmoningai sukurtą vertinimo skalę, reikalingą kovoje su žmogaus įgimtomis blogybėmis, (2 Kanto požiūris į moralę, kaip į racionalų veiksmą glaudžiai siejamą su pareigomis, bei galiausiai (3 integruotas požiūris, kai moralus elgesys suvokiamas kaip sentimentų ir emocinių reakcijų pasekmė (Black 1995; Boehm 2000; Flack & de Waal 2002. Išanalizavus konceptualiųjų metaforų kalbinę raišką paaiškėjo, kad straipsniuose vyrauja metaforos POLITIKA KAIP JĖGA ir POLITIKA KAIP TARPUSAVIO SANTYKIAI.

 10. Analysis of the Methods of Water Systems State Estimation Vandens sistemų būsenos įvertinimo metodų analizė

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marius Šileika

  2010-04-01

  be unsuitable for fast determination of the water system state. To estimate the water system state reliably, authors of this paper recommend adapting the method based on the parameters of thermodynamic nature.Vandens sistemų būsenos įvertinimo metodų analizė

 11. Produktová nabídka Honey Hive

  OpenAIRE

  Tomečková, Alena

  2010-01-01

  The topic of this Master's thesis is to define the product offering for start-up called Honey Hive and to describe the process supporting the product portfolio definition. Product portfolio definition is based on the theory of 4P (Marketing mix). The whole process of defining the product offering is based on 4P -- Price, Product, Promotion and Place. Each aspect brings its own view into product offering -- from defining the pricing strategy, through suppliers mix definition to the competition...

 12. UX výskum digitálnych produktov

  OpenAIRE

  Dziaková, Barbora

  2015-01-01

  Thesis deals with the UX research from the perspective of UX professionals. The main objective of this thesis is to determine the point of view these professionals on UX research. The first partial objective of this thesis is to identify problem areas and the causes of problems in the context of UX research. The second objective is to identify how the experts assess the impact of efforts carried out in connection with the UX. The third objective is to identify the benefits of conducting UX re...

 13. Šunų ir kačių stomatitų, gingivitų, periodontitų susirgimų analizė Kauno miesto "X" ir "Y" veterinarijos klinikose 2011 - 2013 metais

  OpenAIRE

  Vingytė, Aistė

  2014-01-01

  Darbo pavadinimas: Šunų ir kačių stomatitų, gingivitų ir periodontitų susirgimų analizė Kauno miesto “X” ir “Y” veterinarijos klinikose 2011 – 2013 metais. Lietuvos Sveikatos Mokslų Universitetas, Veterinarijos akademija, Veterinarijos fakultetas. Darbo apimtis 41 lapas. Darbe yra 22 paveikslai. Naudotų literatūros šaltinių kiekis: 34. Darbe buvo ištirti šunys ir katės, sergantys stomatitu, gingivitu ir periodontitu. Pasirinktos „X“ ir „Y“ klinikos Kaune. Darbas buvo at...

 14. Meta-analysis application process in nursing: A guide intended for methodologyHemşirelikte meta-analiz uygulama süreci: Metodolojiye yönelik bir rehber

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ayşe Deliktaş

  2016-04-01

  provide information on the basic principles of meta-analysis, be guidance on the application process and promote the use of the method in the nursing field.   Özet Son yıllarda sağlık alanında bilimsel gelişmelerin var olması ve iyi bakım uygulamalarına olan ilginin artması gibi nedenlerle kanıta dayalı uygulamaya olan ilgi artmıştır. Kanıta dayalı uygulamalar bakımın kalitesini iyileştirir iken hemşireliğin profesyonelleşmesine de katkı sağlayacaktır. Ancak, bilimselleşme yolunda yapılmış çalışma sonuçlarına bakıldığında; sonuçlar arasında çelişkilerin olduğu, her bir çalışmanın farklı kalitelerde olduğu görülmektedir. Çalışmalar arasındaki çelişkilerin eleştirel değerlendirilmesi ve farklılıkların nedenlerinin istatistiksel olarak analiz edilmesi için meta-analiz yöntemi geliştirilmiştir. Aynı konu ile ilgili birbirinden bağımsız farklı yer ve zamanda yapılan çalışma sonuçlarının istatistiksel analizine meta-analiz denilmektedir. Meta-analiz; bir etkinin varlığını ve büyüklüğünü ortaya koyan, çalışmalar arasında var olan tutarsızlıkları ve nedenlerini inceleyen, araştırma sonuçlarını daha önce incelenmemiş olan yeni parametreler ile inceleyebilen, böylece olası yeni ilişkilileri ortaya çıkartabilen ve daha sonraki yapılacak çalışmalara yeni yaklaşımlar getirebilen bir analiz yöntemidir. Meta-analiz uygulama süreci ise zaman alıcı ve sabır isteyen bir süreçtir. Meta-analiz uygulama basamakları; araştırma konusunun ve sorularının belirlenmesi, literatür araştırmasının yapılması, ölçütlerin belirlenmesi, bulunan makalelerin sınıflanması ve elenmesi, verilerin kodlanması, çalışmaların kalitesinin değerlendirilmesi, istatistiksel analizlerin yapılması ve çalışma sonuçlarının raporlanmasını içermektedir. Birçok yararının olmasına rağmen, uygun çalışmaların belirlenmesinin zor ve zaman alıcı olması, ilgili

 15. Dificultăți de traducere în limba română a Aforismelor lui Arthur Schopenhauer. O analiză contrastiv-diacronică (I

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cecilia-Iuliana Vârlan

  2016-02-01

  Full Text Available Lucrarea de față se concentrează asupra unei opere de maturitate a filozofului german Arthur Schopenhauer, Aforisme asupra înțelepciunii în viață, și asupra singurei versiuni românești a acesteia, realizate de Titu Maiorescu la sfîrșitul secolului al XIX-lea. Existența a cinci variante ale versiunii românești, publicate de traducătorul însuși de-a lungul a patru decenii, reprezintă o dovadă clară a faptului că transpunerea în românește a acestui text de filozofie practică a incumbat o serie întreagă de dificultăți de traducere. Urmărind modul în care Titu Maiorescu a încercat să rezolve aceste dificultăți, prin adoptarea anumitor soluții traductologice, am realizat o analiză a acestora, din perspectivă lingvistică, cercetarea urmînd concomitent două direcții: contrastivă (rezultată din supra- punerea textului-sursă și a textului-țintă și diacronică (urmărind intervențiile realizate de același traducător asupra propriului text, la intervale de timp diferite. Demersul de analiză lingvistică a traducerii unui text filozofic ni s-a părut util nu doar studiului nostru, ci și viitorilor eventuali traducători ai Aforismelor, a căror intenție ar putea fi aceea de a adapta discursul versiunii românești a lui Titu Maiorescu la limba română contemporană, ținînd seama de evoluția evidentă a acesteia și, mai ales, a componentei sale de limbaj filozofic.

 16. Besinsel Lif Analiz Yöntemleri

  OpenAIRE

  Köksel, Hamit; Özboy, Özen

  1993-01-01

  The protective effects of dietary fiber (DF) against certain diseases which are covered by a large number of scientific publications are well accepted in recent years. This fact brought about questions such as which kinds of foods contain DF and how can the amount of DF be determined. In addition numerous suggestions for analysis methods to determine the amount of DF made the selection of the suitable method and the comparison of the results difficult. In this article in order to help these p...

 17. Sillamjaeskii port : analiz riskov / Jevgeni Ashihmin

  Index Scriptorium Estoniae

  Ashihmin, Jevgeni

  2004-01-01

  Tallinna firma E-Konsult eksperdid hindasid Sillamäe sadama riske, esitati soovitused, millised peaksid olema vedelkütuseid vedavad tankerid, raudteesõlme ja raudteejaama ehitusel kasutatavad raudteerööpad. Sadama võimalikust mõjust keskkonnale

 18. Dificultăți de traducere în limba română a Aforismelor lui Arthur Schopenhauer. O analiză contrastiv-diacronică (II

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cecilia-Iuliana Vârlan

  2016-08-01

  Full Text Available În acest articol continuăm analiza lingvistică a versiunilor românești ale unei opere de maturitate a filosofului german Arthur Schopenhauer, Aforisme asupra înțelepciunii în viață. Vom păstra cele două direcții de cercetare, cea contrastivă (rezultată din suprapunerea textului-sursă și a textului-țintă și cea diacronică (urmărind intervențiile realizate de același traducător asupra propriului text, la intervale de timp diferite. Vom prezenta, de asemenea, rezultatele cercetării, precum și concluziile rezultate în urma acestui demers, a cărui perspectivă lingvistică ne-a permis să urmărim, într-un mod obiectiv, maniera în care traducătorul (Titu Maiorescu a rezolvat dificultățile de transpunere în românește ale unui text filosofic german, consemnînd atît reușitele, cît și nereușitele sale.Demersul de analiză lingvistică a traducerii unui text filosofic ni s-a părut util nu doar studiului nostru, ci și viitorilor eventuali traducători ai Aforismelor, a căror intenție ar putea fi aceea de a adapta discursul versiunii românești a lui Titu Maiorescu la limba română contemporană, ținînd seama de evoluția evidentă a acesteia și, mai ales, a componentei sale de limbaj filosofic.

 19. Produktová strategie firmy Starbucks na českém trhu

  OpenAIRE

  Jedlička, Michal

  2013-01-01

  The Bachelor's thesis characterises Starbucks Corporation and its product strategy over the world as well as in the Czech Republic. The first chapter is theoretical and covers the product in marketing, international product policy, product mix strategy, product innovation and SWOT analysis. The remaining two chapters are practical. The second chapter describes Starbucks, its world product strategy and its Czech competition. The last chapter analyses the product strategy of Starbucks in the Cz...

 20. Razvoj inovativnih produktov informacijskih tehnologij in digitalna transformacija logističnih podjetij

  OpenAIRE

  Pajaziti, Albert

  2016-01-01

  Dandanes predstavlja digitalno gospodarstvo enega največjih izzivov za mnoga podjetja, vključno s tistimi v logistični industriji. Digitalna transformacija je ena izmed najbolj aktualnih tem med vodilnimi managerji v podjetjih. Pri tem so podjetja primorana spreminjati svoje poslovne modele in avtomatizacijo poslovnih procesov. Podjetja iz vseh panog, zlasti tistih v logističnem sektorju, bodo prej ali slej prisiljena, da gredo v digitalizacijo in ohranile svojo konkurenčno prednost. Zato je ...

 1. Energinio naudingumo kvalifikacinio rodiklio administraciniame pastate analizė

  OpenAIRE

  Mikučionienė, Rūta

  2007-01-01

  Baigiamajame magistro darbe nagrinėjama Lietuvos pastatų energinio naudingumo sertifikavimo metodika pagal STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“. Ši metodika lyginama su STR 2.09.04:2002 „Pastato šildymo sistemos galia. Energijos sąnaudos šildymui“ šilumos nuostolių skaičiavimo metodika ir su faktiniu šilumos suvartojimu. Nagrinėjamos suminės energijos sąnaudos ir energinio naudingumo kvalifikacinis rodiklis esant skirtingo aukštingumo pastatams...

 2. Pelno (nuostolio) atskaitos formavimas ir analizė

  OpenAIRE

  Liutkevičius, Marius

  2014-01-01

  Užsienio šalyse visos įmonės, organizacijos yra įpratusios prie tam tikrų pastovių apskaitos ir finansinės informacijos pateikimo principų ir taisyklių. Todėl Lietuvos įmonėms bendradarbiaujant su užsienio partneriais ir investuotojais, viena pagrindinių problemų yra finansinių rezultatų pristatymas ir pateikimas. Užsienio partneriai ar investuotojai nori matyti Lietuvos įmonių finansinę informaciją, parengtą pagal jiems suprantamus ir priimtinus principus bei taisykles. Ši informacija naudoj...

 3. Analiz global’nogo «zelenogo» perehoda

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Niels I

  2015-01-01

  include the following examples: • There are limits to economic and material growth in a finite globe, but most governments in industrial countries are calling for more growth in a period of financial crisis. • More equity is required to stem the desire for growth, but inequity is increasing......, but a number of industrial countries are now promoting exploitation of new fossil sources like shale gas and oil from tar sand. • Reversing population growth facilitates sustainable development, but most governments of industrial nations appear to be more concerned about decreases in their population....

 4. Analiz ehffektivnosti perednej radiatsionnoj zashchity detektora CMS na LHC

  CERN Document Server

  Azhgirey, L S

  2002-01-01

  On the basis of numerical simulation results one analyzed the efficiency of the front radiation protection multipurpose CMS (Compact Muon Solenoid) detector on LHC. Paper presents the results of calculations of particle flow densities and of comparison with the protection perfect model. One investigated into secondary radiation field within detector range depending on configuration of protection. One proposes measures to improve protection of detector experimental region. Further ways to optimize design and composition of materials of protection are discussed

 5. Problem Davranışların Azaltılmasında İşlevsel İletişim Öğretiminin Etkililiği: Betimsel ve Meta-Analiz Çalışması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mine Sönmez

  2010-01-01

  Full Text Available Problem davranışlarının iletişim kurma işlevine hizmet ettiği giderek daha fazla kabul görmekte ve bireylere, sergiledikleri problem davranışla aynı işleve hizmet edecek iletişim becerilerinin öğretilmesi yoluyla problem davranışların azaltılabileceği belirtilmektedir. İşlevsel iletişim öğretimi bu amaçla kullanılan bir tekniktir. Bu çalışmasında işlevsel iletişim öğretimi kullanılarak problem davranışların azaltılması amacıyla yürütülen 27 adet tek denekli araştırma desenli makale incelenmiştir. Araştırmalar öncelikle betimsel olarak özetlenmiş ardından etki büyüklüğü hesaplaması yoluyla meta-analiz kullanılarak incelenmiştir. Elde edilen bulgular alanyazında yer alan diğer bilgiler ışığında yorumlanmış ve ileri araştırmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur. It is currently a well-known fact that problem behaviors serve to various functions, such as communicating, and also believed that if communication skills are being taught, problem behaviors will decrease. Teaching functional communication skills is one of techniques to deal with problem behaviors. Twenty-seven studies using single subject research designs and aiming at decreasing problem behaviors by using teaching functional communication skills were considered to be investigated in the current meta-analysis study . Studies at first were summarized descriptively and then examined using meta-analysis by effect-size calculations. Results are being discussed based on related literature and suggestions are being provided.

 6. Identifikace role produktového manažera a vytvoření standardní typové pozice Produktový manažer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zuzana Wroblowská

  2013-10-01

  Full Text Available The purpose of the article: Is to clarify the profile role of a product manager in present entrepreneurial routine in the Czech Republic. It is said about the Product Manager that he is a product evangelist, responsible for managing full product lifecycles of their products, while ensuring accurate schedules, product features, and making sure that product benefits are communicated to business partners and customers. The author’s objective was to provide a look insight in to a realistic picture of product managers’ job as well as to describe the skills, education, experience and attributes required for the product management position. Methodology/methods: To deal with this issue the interdisciplinary approach was best to apply, because theoretical resources and current state analysis of the topic as well as tendencies in its development required research in several disciplines. For secondary data mainly descriptive or analysis/synthesis approach for examining available resources were used. For succeeding empiric research both qualitative content analysis and quantitative methodology were used. The author carried out a two-phase research project. Texts in 100 unique recruitment advertisements were studying in the first phase of the research. Data gathering was running by personal questioning in the Czech companies in the second phase of the project. Scientific aim: The article is based on the conclusions of the doctoral thesis of RNDr. Zuzana Wroblowská, Ph.D. The work was aimed at a human factor which intensifies or reduces the effectiveness of product oriented marketing, which is designated as product management. The purpose was to verify functionality and validity of the organizational frame of marketing, to analyze product management state in present entrepreneurial routine in the Czech Republic and to identify role profile of product and brand managers as well as support corporal routine with a type position standard. Findings: The fundamental ideas of experts and their views on the human factor state in product management were summarized. The results of the first phase of research project confirmed a fundamental need of the excellent communication skills and a high degree of technical competence of candidates for the position with titled Product Manager. The findings of the second phase of the research showed that product management is current organizational structure in more than 80% of asked Czech companies. A cross section analysis of a product manager’s role was performed. Diversity of the prevailing roles in the sales support activities in the segments of organizations with predefined characteristics were identified and proved by statistic verification. Conclusions: The research proved that implementation role of employees in a product oriented organization prevails over coordination role with the exception of activities aimed at collecting and processing data for marketing analysis. Diversity of the prevailing roles in the segment “production companies” and “distributors and trading companies” were identified and proved by statistic verification. Also the type position of a product manager was created.

 7. The effects of job satisfaction on nurses' professional status: A meta analysisHemşirelerde çalışma statüsünün iş doyumuna etkisi: Bir meta analiz çalışması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Filiz Kantek

  2016-10-01

  Full Text Available Job satisfaction is a prerequisite for employees to be more successful, satisfied, and productive at work as well as for institutions to attain their organizational objectives. The aim of this paper is to analyze the effects of job status on the job satisfaction of nurses. In this meta-analysis, we reviewed Turkish Medical Index, Google scholar, Council of Higher Education Thesis Center, Pubmed, EBSCO Host and Web of Science databases. A set of keyterms such as  “job satisfaction”, “nurse”, “nurses”, keywords were searched both in Turkish and English.  9 studies for general satisfaction and 7 studies for both internal and external satisfaction were identified to be appropriate for inclusion criteria.  Data were analyzed by CMA statistical software. In our study the total sample size for the overall satisfaction were 2314, 326 nurse managers and 1988 clinical nurses. The total sample size for both internal and external satisfaction were 1629, 246 nurse managers and 1383 clinical nurses. As a result of heterogeneity test, examined studies showed dimensions of overall, internal and external satisfaction were homogeneous. Publication bias test result showed no publication bias. According to fixed effects model impact of the working status on the job satisfaction as 95% degree of importance was calculated 0.55 for overall job satisfaction, 0.53 for internal satisfaction and 0.47 for external satisfaction. Result of this study revealed impact of the working status in favor of the nurse managers is moderate insignificant on overall, internal and external job satisfaction.   Özet İş doyumu hem çalışanların başarılı, mutlu ve üretken olabilmeleri hem de kurumların amaçlarına ulaşabilmesi için önemli gereklerden biridir. Bu çalışmanın amacı çalışma statüsünün hemşirelerin iş doyumlarına etkisini analiz etmektir. Çalışmada meta analiz yöntemi kullanıldı. İş doyumu ile ilgili çalışmalara ulaşmak i

 8. The Effect of Using Dynamic Geometry Software on The Success of Geometry: A Meta-Analysis Study [Dinamik Geometri Yazılımı Kullanımının Geometri Başarısına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Berna Cantürk Günhan

  2016-04-01

  Full Text Available This study evaluates with the meta-analysis method that is defined as a systematic review of experimental studies the results of the dynamic geometry software applied in Turkey in the last nine years and analyzes the effect of using dynamic geometry software on the success of geometry. In order to access these studies, the YÖK National Thesis Center, Ulakbim and Google Scholar databases were reviewed. As a result of a survey of the literature of dynamic geometry software a total of 41 studies on the effect on students' achievements in geometry were included in the meta-analysis. An effect size value of 43 was calculated from these studies. As a result of necessary analyses, it was concluded that using dynamic geometry software in Turkey is more successful than ongoing education and the calculated effect size of 0.954 is at a strong level. Comparative effect sizes according to education level, application duration, sample size and publication size were calculated and it was discovered that effect size on academic success does not differ according to education level, application duration, sample size and publication size. According to the results obtained in the study, recommendations were made to researchers. [Bu çalışma deneysel çalışmaların sistematik bir gözden geçirilmesi olarak tanımlanan meta-analiz yöntemi ile son 9 yılda Türkiye’de uygulanan dinamik geometri yazılımlarının sonuçlarını değerlendirerek, dinamik geometri yazılımlarının kullanılmasının geometri başarısına nasıl bir etkisi olduğunu incelemiştir. Bu çalışmalara erişebilmek amacıyla YÖK ulusal tez merkezi, Ulakbim ve Google Scholar veri tabanları taranmıştır. Literatür taraması sonucunda dinamik geometri yazılımlarının kullanılmasının öğrencilerin geometri başarılarına etkisine ait toplam 41 çalışma meta-analize alınmıştır. Bu çalışmalardan 43 etki büyüklüğü değeri hesaplanmıştır. Gerekli analizler

 9. Produktová inovácia v oblasti mobilných aplikácií

  OpenAIRE

  Michaličová, Alexandra

  2015-01-01

  Aim of this master thesis is to determine whether the introduction of new functionality into mobile application based on existing competitive trends, can grant selected application a new position on the market. To evaluate the hypothesis we used data collection and feedback from users. Thesis shows introduces various aspects associated with product management in practice. The theoretical part defines the product management and mobile applications as products, product innovation and describes ...

 10. The Contribution Of FDI Flows To Domestic Investment: An Econometric Analysis Of Developing Countries (Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Yurtiçi Yatırımlara Etkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Ekonometrik Bir Analiz

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Evren İPEK

  2015-12-01

  Full Text Available Foreign direct investment flows may affect domestic investment in different dimensions. The interests related to the impact of FDI on domestic investment focus on whether FDI is a complement or a substitute for domestic investment. The aim of this paper is to research for the effects of FDI on domestic investment for Turkey, Brazil, Russia, South Africa and Mexico by using time series analyses. For this purpose, we utilize GMM (Generalized Method of Moments methodology. The sample period is 1990:1-2012:3 for Turkey and Mexico; 1995:1-2012:3 for Brazil; 1995:1-2012:2 for Russia and 1990:1-2011:4 for South Africa. The empirical results put forth an evidence of crowding out effect for Turkey and South Africa. On the other hand, it is found that FDI creates crowding in effects for Russia. One other finding of the study is statistically insignificant coefficients for Brazil and Mexico. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları yurtiçi yatırımları çeşitli şekillerde etkileyebilmektedir. Bu türdeki sermaye akımlarının yurtiçi yatırımlar üzerindeki etkisine yönelik ilgi, DYSY'nın etkisinin tamamlayıcı mı yoksa ikame edici mi olduğu üzerine odaklanmıştır. Çalışmanın amacı zaman serileri analizini kullanarak Türkiye, Brezilya, Rusya, Güney Afrika ve Meksika için doğrudan yabancı yatırımların yurtiçi yatırımlar üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Bu amaç için GMM yöntemi kullanılmıştır. Örneklem dönemi Türkiye ve Meksika için 1990:1- 2012:3, Brezilya için 1995:1-2012:3, Rusya için 1995:1-2012:2 ve Güney Afrika için 1990:1- 2011:4 olarak belirlenmiştir. Analiz sonuçları Türkiye ve Güney Afrika için dışlama etkisinin geçerli olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan Rusya için doğrudan yabancı yatırımların artırma etkisi yarattığı bulunmuştur. Çalışmanın diğer bir bulgusu, Brezilya ve Meksika için istatistiksel olarak anlamsız katsayı tahminlerinin elde edilmesidir.

 11. Effects of instruction based on realistic mathematics education on mathematics achievement: A meta-analysis studyGerçekçi matematik eğitimi destekli öğretimin matematik başarısına etkisi: Bir meta-analiz çalışması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abdullah Kaplan

  2015-07-01

  Full Text Available The purpose of this research is to determine the overall effect of instruction based on realistic mathematics education on mathematics achievement. The Meta-Analysis method recently increased in popularity in the field of educational science is used to accomplish this goal. Some criterions have been put in the determination of the study included in the survey and 12 national thesis in accordance with these criterions constituted the sample of this study. Process effectiveness method of meta-analysis is used in the analysis of data and Hedges’s g is used in the calculation of effect size of the study. At the end of the study, realistic mathematics education has an overall, positive and moderate effect on the mathematics achievement (Q = 16.406; p = 0.127. Howewer, the distribution of the effect sizes of the studies included in the survey are found to be homogeneous. At the end of the Z test carried out for the purpose of statistical significance, the value of effect size is observed statistically significant (Z = 7.966; p <0.05. The number of error protection is calculated 91 study to determine the publication bias of the study according to Orwin’s method. According to Orwin’s Fail Safe-N, the research could not have publication bias.   Özet Bu araştırmanın amacı gerçekçi matematik eğitiminin matematik başarısı üzerindeki genel etkisini belirlemektir. Bu amacı gerçekleştirmek için eğitim bilimleri alanında yakın zamanda popülerliği artan meta-analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya dâhil edilecek çalışmaların belirlenmesinde bazı kriterler belirlenmiş ve bu kriterlere uygun olan 12 ulusal tez bu araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Verilerin analizinde işlem etkililiği meta analizi yöntemi kullanılmış olup araştırmaların etki büyüklüklerinin hesaplanmasında Hedges’s g kullanılmıştır. Araştırma sonucunda gerçekçi matematik eğitiminin matematik başarısı üzerinde genel

 12. Správanie spotrebitel'a pri nákupe mliečnych produktov v maloobchodnom reťazci Tesco

  OpenAIRE

  Moravčíková, Mária

  2015-01-01

  Consumer behavior buying milk product in string of retail Tesco. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2015. The bachelor thesis is focused on in store comunication, consumer´s behaviour during shopping for milk and milk products in a Tesco shop. It is based on factors, which influence the consumers during purchasing, such as price, packaging and sales promotion. Furthermore it is dealing with visual merchandising and its influence on behaviour of consumers. Personal questionnaire, which...

 13. POLiMER MALZEMELERiN MEKANiK ANALiZ Y0NTEMLERi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MUSTAFA KEMAL ARICIOĞLU

  2000-06-01

  Full Text Available Son otuz y1l i9erisinde, polimer rnalzen1elerin onen1i ar1n11~t1r ve arttnaya devarn etlnektedir. Ozeltiklc metallerin yerine ikatne edilen politnerler n1etallerden farkh ozelliklere sahip oldugundan bu tnalzen1elerin ozell iklerinin bel irlentnesi ve bu tze 11 iklerin belirlenmesinde kullantlan test teknikleri onetnli bir konu ha line geln1 i~tir. 8 u 9alt~n1ada po litner tnalzen1e I er in n1ekanik ozellikleri ve kullanllan test teknikleri incelenn1 i~ti r

 14. Web browsers forensic analysis reviewWeb tarayıcılarda adli analiz incelemesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erkan Baran

  2015-09-01

  Full Text Available Nowadays, web browser tools are seen ıntensıvely durıng the usage of web applıcatıons. Because of that, browsers provıdes ınfrastructure of a largo majorıty of crımes. Because guılty or suspect can use the browsers to collect ınformatıons, to hıde hıs crıme, learn new crımınal methods or to apply they have learned. In thıs study, ıt ıs also seeked answers of how a process can be monıtored on the computers whıch are used on browsers, ın whıch fıles whıch datas are looked and when and whıch sıtes are accessed. Accordıng to research of W3counter web stats tool, Chrome Web browser, whıch has %43 persentage of across the world ın usage, ıs proses as the most demanded browser ın thıs study by users, and ıt ıs scented out ın thıs browser's related fıles. In these days, ''hıdden mode'' whıch take part ın vast majorıty of browsers ıs also examıned. Thıs feature of the browser, whıch ıs receıved reference, ıs tracked by testıng and ıs sought data ın RAM memory and fıle systems. Thus, '' hıdden mode'' effects are dıscussed ın provıdıng studıes about suspect or crımınal posıtıon people, what kınd of data can be obtaıned ın usıng '' hıdden mode” ıs revealed.   Özet Günümüzde internet uygulamalarının kullanımı sırasında web tarayıcı araçlarının yoğun bir şekilde kullanımı görülmektedir. Bu nedenle tarayıcılar, işlenen suçların büyük bir çoğunluğuna altyapı sağlar. Çünkü suçlu ya da şüpheli, tarayıcıları bilgi toplamak, suçunu gizlemek, yeni suç metotları öğrenmek ya da öğrendiklerini uygulamak için kullanabilir.  Bu çalışmada da tarayıcıların kullanıldığı bilgisayarlar üzerinde bırakılan izlerin tespitinde nasıl bir süreç izlenebileceği, hangi dosyalarda hangi verilere bakılabileceği ve ne zaman hangi sitelere erişim sağlandığı gibi çeşitli sorulara cevaplar aranmaktadır. w3counter adlı internet istatistik aracının yaptığı araştırmaya göre, dünya genelinde %43'lük bir kullanım alanına sahip olan Chrome web tarayıcısı, kullanıcılar tarafından en çok talep gören tarayıcı olarak bu araştırma içinde referans alınmaktadır ve bu tarayıcıya ait ilgili dosyalarda izler sürülmektedir. Ayrıca günümüz tarayıcıların büyük bir çoğunluğunda yer alan “gizli mod” özelliği incelenmektedir.  Referans alınan tarayıcının bu özelliği test edilerek iz sürülmekte, dosya  sistemlerinde ve RAM bellekte veri aranmaktadır.Böylelikle “gizli mod” kullanımında ne tür veriler elde edilebileceği ortaya konarak şüpheli ya da suçlu konumundaki kişilere ait delillendirme çalışmalarında “gizli mod” kullanımının etkileri tartışılmaktadır.

 15. ANALIZ FAKTOROV, VLIYaYuShchIKh NA RAZVITIE PERELOMOV ShEYKI BEDRA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  O B Ershova

  2000-01-01

  Full Text Available Aim: Study offactors influencing on the fractures of proximal femur not connected with osteoporosis. Material and methods: Study is based on the simultaneous and prospective clinical-epidemiological study in patients of Yaroslavl aged 50 and more with proximal femoral fractures. Radiological method of assessment of femoral fractures followed by radiomorphological analysis of hip joints radiographs was used. Control group standardized by sex and age included persons without fractures and was numbered twice more than experimental group. Results: In 132 out of 133 cases the fractures were connected with falling down and only in one case with lifting the load. Accidental falling in males were reliably more frequent as compared with other reasons of falling (p=0.03. In females the fallings connected with cardiovascular diseases and cerebral disturbances reliably prevailed. Decreasing of points in psychodiagnostic test (MMST lower than 24 is the risk factor of fallings (OP-3.022, p<0.01. Conclusion: Aside from osteoporotic process during femoral fractures one should consider other factors, such as anatomical peculiarities of proximal femur, body mass, height and concomitant diseases.

 16. Mezhdunarodnoe nauchnoe sotrudnichestvo v Baltijskom regione: naukometricheskij analiz [International research cooperation in the Baltic region: a scientometric analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kuznetsova Tatyana

  2012-01-01

  Full Text Available This article examines the processes of international research cooperation in the Baltic Sea region. It focuses on research works published in the leading periodicals in 1993—2012. The empirical material is collected from the world’s largest abstract and citation database, SciVerse Scopus, which makes it possible to evaluate macroindicators at the national and global levels as well as the contribution of scholars to the global progress. The article also offers an assessment of the efficiency of research activities in the Baltic Sea region countries. It is based on a number of scientometric indicators that reflect the performance of universities in terms of research journal publications and the development of research cooperation in the field of Baltic studies. The authors consider the dynamics of research contribution and academic cooperation in the Baltic Sea countries in four leading fields — i. e. agricultural and biological sciences, Earth sciences, ecology and social sciences presented in the SciVerse Scopus scientometric database. The article provides a map of research cooperation in the Baltic Sea region.

 17. Naujausios Europos Sąjungos Teisingumo teismo praktikos laisvo paslaugų judėjimo srityje analizė

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Bendrosios arba vidaus rinkos pagrindas yra keturių pagrindinių laisvių garantija. Laisvė teikti paslaugas yra viena pagrindinių laisvių. Pagrindinės paslaugų judėjimą vidaus rinkoje reglamentuojančios nuostatos įtvirtintos EB Sutartyje. Ši nuostata suteikia garantiją EB įmonėms įsisteigti ir laisvai teikti paslaugas kitos šalies, negu yra įsisteigęs paslaugų teikėjas, teritorijoje. Laisvo paslaugų judėjimo principas buvo aiškinamas ir vystomas Europos Teisingumo teismo daugelio metų praktiko...

 18. UAB "Kėdbusas" pajamų ir sąnaudų apskaita ir analizė

  OpenAIRE

  Macijauskienė, Loreta

  2012-01-01

  Įmonė – tai pelno siekiantis ūkio subjektas. Įmonės pagrindinis tikslas iš savo veiklos gauti pelną. Tai yra pagrindinis įmonės veiklos rezultato rodiklis, kurio dydį įtakoja pajamos bei sąnaudos. Todėl, kad būtų pasiektas geras rezultatas, įmonei reikia didinti pajamas ir kiek įmanoma mažinti sąnaudas. Sąnaudų mažinimas įtakoja geresnius įmonės veiklos rezultatus, kas yra labai aktualu tiek įmonės valdytojams, tiek išoriniams vartotojams. Finansų valdymo magistro baigiamojo darbo tema yr...

 19. Nemuno kilpų regioninio parko kraštovaizdžio rekreacinio potencialo analizė

  OpenAIRE

  Deleckytė, Džiuljeta

  2010-01-01

  NEMUNO KILPŲ REGIONINIO PARKO KRAŠTOVAIZDŽIO REKREACINIO POTENCIALO ANALIZĖ SANTRAUKA Nemuno kilpų regioninis parkas yra vienas iš įdomesnių Lietuvos regioninių parkų; jis pasižymi savitu kraštovaizdžiu ir vaizdingais gamtovaizdžiais. Parkas yra skirtas ne tik gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimui, bet ir jų pritaikymui lankyti, sudaryti sąlygas rekreacijai ir turizmui, ugdyti meilę gamtai ir kultūros paveldui bei pagarbą praeičiai. Parko traukos objektas yra Nemuno upė su didžiosi...

 20. Repere cu privire la o analiză a nevoilor în instituțiile publice locale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Veronica JUNJAN

  2004-10-01

  Full Text Available Needs assessment in local public institutions was not very present so far in a sistematic manner in Romanian specialised literature on administrative reform. Current study uses interviews with candidates for a public administration master program to investigate civil servants motivation of pursuing graduate-level studies and their perception on current needs of the work in local public institutions. Motivation for pursuing graduate studies is located mainly on the need to update and diversify their professional knowledge, and not as much on promotion-related reasons. The perceived needs are related to management of public institutions, structure of information system, legislation and European integration, human resource management and public relations.

 1. Transporto priemonių naudotų padangų utilizavimo ir regeneravimo technologijų analizė

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jevgenij Gavrilov

  2011-06-01

  Full Text Available Nagrinėjamos naudotų padangų regeneravimo ir utilizavimo technologijos. Remiantis užsienio šalių ir Lietuvoje atliktais tyrimais, pateikiamos pozityvios ir negatyvios metodų savybės. Pateikta informacija ir duomenys, gauti deginant gumą klinkerio krosnyse. Taip pat duomenys apie gumos panaudojimą betone ir poveikį kelio dangos konstrukcijai. Suformuluotos išvados.Straipsnis lietuvių kalba

 2. Ryšių su visuomene ir socialinės žiniasklaidos santykio analizė

  OpenAIRE

  Mackevičiūtė, Miglė

  2014-01-01

  Magistro darbo objektas – ryšių su visuomene ir socialinės žiniasklaidos santykis. Darbo tikslas – išanalizuoti ryšių su visuomene ir socialinės žiniasklaidos santykį bei aptarti ryšių su visuomene veiklos perspektyvas. Remiantis keturių metų patirtimi ryšių su visuomene srityje, analizuojant mokslinę literatūrą ir tyrimo rezultatus prieita prie išvados, jog socialinė žiniasklaida atveria naujas galimybes ryšių su visuomene veiklai ir pretenduoja tapti dominuojančia ryšių su visuomene veikla....

 3. O analiză a statisticilor utilizate în comunicările ştiintifice psihologice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marian Popa

  2009-01-01

  Full Text Available This article analyses the statistical procedures used in the proceedings of the one of the psychology conferences regularly organized in Romania. 111 papers in six branches of applied psychology were scrutinized. The analysis was structured on descriptive statistics (numerical and graphical, and inferential statistics (parametric and nonparametric. Was also pursued the extent to which papers complied with APA recommendations on the reporting of confidence limits and size effect. Results: 64.9% of the papers reported statistical results. The sections with more statistical based papers are military psychology (85.7% and industrial-organizational psychology (84%. On the other hand, only 52.4% papers on educational psychology reported statistics procedures. The average of the reported samples was 190 subjects (minimum 10, maximum 1519. A percentage of 26.4% of works includes at least one statistical descriptive indicator, while 31.9% of works containing statistics, have no descriptive indicators. The graphics used are mostly bar and pie. Regarding inferential statistics, 47.2% of work contains at least one statistical test, and 36.1% have none statistical test. The most frequent utilized tests are Pearson r and t tests. It was recorded no single case of reporting effect sizes and confidence limits. Conclusions: The results allow us to appreciate that the papers presented at scientific events, most of them by young psychologists, contain a relative insufficiently matured statistical analysis, and often insufficient connected to the problem studied. We must appreciate, however, as positive the interest in empirical research and statistical analysis of results.

 4. Podpora využití regionálních potravin ve školním stravování pomocí produktové mapy

  OpenAIRE

  MELOUN, Martin

  2016-01-01

  The purpose of this thesis is design a collection of action, which will speed up distributional ways between regional grocery producers and schools cafeterias in the district of Jindrichuv Hradec and at the same time supports higher regional, fresh, seasonal and ecologist products in schools cafeterias via the website Regional Agrarian Chamber of the South Bohemian Region "Map of products" (interactive regional map of suppliers of foods and different schools cafeterias at www.produktova-mapa....

 5. Strategie českých firem v ochraně produktových inovací: výsledky empirického průzkumu Technologického centra AV ČR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Václav Suchý

  2014-04-01

  Full Text Available Purpose of the article: is to reveal appropriability mechanisms the Czech product-oriented small and mediumsized enterprises (SMEs. Methods: of the research were based on on-line questionnaires distributed to a sample of 208 mainly manufacturing, innovative firms during 2011–2012. Scientific aim: was to explore how Czech firms value their IP and intangible assets, as juxtaposed to tangible assets. Additional aims were to investigate how firms protect their innovations with various statutory and nonstatutory mechanisms and what are their motivations to patenting. Findings: We found that good reputation of a firm, loyalty, qualifications and high motivation of the employees along with a stimulating internal environment are the assets that firms consider as being most instrumental in its further development. Regardless the size of the firms, the continuous innovation is far the most frequently used protective measure. SMEs also commonly rely on lead time advantages, secrecy, complementary manufacturing or marketing capabilities and utility models. Large firms, on the other hand, use more frequently various statutory means including patents, utility models and trademarks followed by secrecy. Patents, however, are widely applied in a few industries only that include nanotechnology, biotechnology, pharmaceutical and cosmetic industry, “green energy” sector and, less frequently, electro-technical and automotive sector. Firms operating in these specific industries commonly combine patents with other protective means in advanced IP strategies. The firms patent for reasons that often extend beyond simply profiting from a patented innovation. In addition to the prevention of copying, the most prominent reasoning for patenting include various strategic motives, like using patents to improve the position in negotiating, the prevention of rivals from patenting related inventions (i.e. “patent blocking” and the prevention of suits. Conclusions: Our findings raise serious questions regarding the functioning of the existing system of intellectual property rights when key national policy goals include innovation by and growth of small and medium-sized firms.

 6. Akademisyen Ücretlerine İlişkin Karşılaştırmalı Bir Analiz A Comparative Analysis Concerned With Academic Salaries

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hilmi SÜNGÜ

  2013-09-01

  Full Text Available It is proved fact through scientific studies that the pay has adirect influence on productivity and job satisfaction at the same time.The pay gained as a result of the performance is considered asinterrelated both with the increase in the productivity and improvementin the quality of the service. It is vital for the organizational justice thatpeople who have similar statues and who are performing similar tasksshould receive balanced payments. However, the diversity of the publicservices, redundancy of people and formal institutions providing publicservices make it hard to guarantee a fair payment policy. It is observedas a result of comparative studies that academicians are one of theseoccupational groups who are profoundly affected by the injustice in thepayments. In order to remove the injustice in the formal officers’incomes and attain the defined goals for the 100th anniversary of thefoundation of the Republic within the scope of 2023 vision, talentedindividuals must be encouraged to become academicians. When acomparison made between public officials on the national basis, it isrealized that academic staff working at public universities are not ableto benefit from yearly increases as much as the other public officers andit leads for the fresh academicians to move away from academicprofession. As for the international point of view, it is stated that thepayments that the Turkish academicians get are below the average incomparison to their colleagues. In this study, current situation ofmonthly income of the academicians working at public universities inTurkey and it’s the yearly increases in the payment in time arementioned, national comparisons are made between differentprofessions together with international comparisons betweenacademicians from different countries. Ücretin verimlilik ve iş doyumuna etkisi yapılan akademik çalışmalarda ortaya konulmuş bir gerçektir. Çalışanın verimliliğinin artırılması ve üretilen hizmetin kalitesinin geliştirilmesi ile emeğin karşılığında elde edilen kazanç doğrudan ilişkili olarak görülmektedir. Benzer statülere sahip ve birbirine eşit sayılabilecek görevlerde çalışan bireylere orantılı ücretler verilmesi örgütsel adaletin bir gereğidir. Ancak kamuda; hizmetlerin çeşitliliği, çalışan sayısının fazlalığı, kurum sayısının çok olması gibi nedenler ücret dengesinin sağlanmasını güçleştirmektedir. Karşılaştırmalı çalışmalarda ücret adaletsizliğinden en çok etkilenen gruplardan birinin akademisyenler olduğu görülmektedir. Gelir adaletsizliğini ortadan kaldırmak ve cumhuriyetin kuruluşunun 100 yılında, 2023 vizyonuna ilişkin belirlenen iddialı hedeflere ulaşabilmek için yetenekli bireyleri akademisyenliğe özendirmek gerekmektedir. Ancak ulusal bazda kamu çalışanları arasında bir karşılaştırma yapıldığında üniversitede görev yapmakta olan öğretim elemanlarının özellikle son yıllarda diğer çalışanlara oranla yıllık ücret artışlarından yeterince yararlanamadığı, bu durumun akademisyenlik mesleğinden uzaklaşmalara neden olduğu öne sürülmektedir. Uluslararası bazda yapılan karşılaştırma yapıldığında ise, Türkiye’deki kamu üniversitelerinde görev yapmakta olan akademisyenlerin aldıkları ücretin ortalamaların altında olduğuna işaret edilmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de kamu üniversitelerinde görev yapmakta olan akademisyenlerin aylık ücretlerinin mevcut durumuna ve yıllar içindeki değişimine yer verilecek, üniversite öğretim elemanlarının aylık ücretleri ve diğer kamu çalışanları arasında bu açıdan yapılan karşılaştırmalarla birlikte, Türkiye ile diğer ülkelerdeki üniversitelerde görev yapan akademisyenlerin aylık ücretleri mevcut durumu tartışılmaktadır.

 7. Tiekimo proceso kontrolės metodų analizė ir taikymas kuriant informacinę sistemą

  OpenAIRE

  Žideckas, Egidijus

  2004-01-01

  An overall process of globalization influences major changes in companies’ bussiness strategy. Supply chain management (SCM) becomes one of the most prioritetical activities in company. Seeking to survive in hard competition, they must improve their distribution strategies. Spreading Net technology requires flexible company to work directly with suppliers and to be able to react quickly and reasonably to demanding environmental changes. The classic objective of SCM is to be able to have the r...

 8. 2004 m. redakcijos UNIDROIT Principų nuostatų analizė Lietuvos civilinės teisės atžvilgiu

  OpenAIRE

  Dzindzelėtaitė, Lina

  2011-01-01

  UNIDROIT Tarptautiniai komercinių sutarčių principai – vieni iš moderniausių bendrosios sutarčių teisės vienodinimo instrumentų. 1994 m. pirmoji UNIDROIT Principų redakcija pasirodė būtent tuo metu, kai buvo atkuriama Lietuvos privatinė teisė. Atsižvelgiant į tai, beveik visos UNIDROIT Principų nuostatos buvo perkelta į Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą. Tačiau bendrosios sutarčių teisės vienodinimo darbai nesustojo ir 2004 m. pasirodė nauja UNIDROIT Principų redakcija, kuri buvo pataisyt...

 9. Illegal immigration at sea: a social analysis (Imigraţia ilegală pe mare: o analiză socială

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martina Federica MANFREDI

  2014-09-01

  Full Text Available Illegal immigration could be defined as a pathology of migration (which is a much broader, positive and needed phenomenon. It is a phenomenon of relevant historical importance; in particular, European history has been marked by many waves of migration, sometimes of whole populations. Unfortunately, the problem of illegal immigration is still very much present in today’s society, touching certain countries in particular, such as Italy, which suffers immigration from sub-Saharan Africa and the Balkan area.

 10. Sunkiųjų automobilių sąveikos su kelio danga ir jų įtakos konstrukcijos sluoksniams analizė

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jurij Sokolov

  2011-06-01

  Full Text Available Pagrindinis kelio dangos eksploatacinis rodiklis yra lygumas. Nuo jo priklauso važiavimo greitis, saugumas ir komfortiškumas. Didžiausią įtaką kelio lygumo kitimui turi jo dangos konstrukcijos stipris, sunkiųjų transporto priemonių eismo intensyvumas ir ašių masė per visą eksploatavimo laikotarpį. Pagrindinę neigiamą įtaką Lietuvos keliams daro perkrauti krovininiai automobiliai, viršijantys leistinąsias ašių apkrovų normas. Straipsnyje nagrinėjama viršsvorinio krovininio transporto daroma žala Lietuvos keliams. Išanalizuoti dinaminio ir statinio automobilių svėrimo įrenginiai ir technologija. Nustatytas 55-tos klasės sunkiųjų automobilių viršsvorinio krovininio transporto apkrovų kitimas ir jo intensyvumo didėjimas. Aptarti pagrindiniai prevenciniai būdai ir metodai, leisiantys sumažinti spartų kelio dangos nusidėvėjimą. Išanalizuoti varančiosios ašies ašinės apkrovos kitimo duomenys per 2009 m. rugpjūčio mėn. laikotarpį.Straipsnis lietuvių kalba

 11. Sunkiųjų automobilių sąveikos su kelio danga ir jų įtakos konstrukcijos sluoksniams analizė

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Pagrindinis kelio dangos eksploatacinis rodiklis yra lygumas. Nuo jo priklauso važiavimo greitis, saugumas ir komfortiškumas. Didžiausią įtaką kelio lygumo kitimui turi jo dangos konstrukcijos stipris, sunkiųjų transporto priemonių eismo intensyvumas ir ašių masė per visą eksploatavimo laikotarpį. Pagrindinę neigiamą įtaką Lietuvos keliams daro perkrauti krovininiai automobiliai, viršijantys leistinąsias ašių apkrovų normas. Straipsnyje nagrinėjama viršsvorinio krovininio transporto daroma ža...

 12. Cultură organizațională în România. O analiză a cercetărilor în domeniu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adrian HUDREA

  2015-12-01

  Full Text Available Organizational culture is a very important topic for both the organization management and the academic research. This paper tries to analyze the existing literature on organizational culture in Romania. The objective is to see how popular the topic is among Romanian researchers, which theoretical approaches and methodology they use and how similar the conclusions they reached are.

 13. Upravlenie transgranichnymi vodnymi resursami: sravnitel'nyj analiz rossijskogo i amerikanskogo opyta [Management of Trans-boundary Water Resources: Comparing Russian and American Experiences

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lanko Dmitry

  2013-01-01

  Full Text Available This article is based on a comparative analysis of Russia and US’s experience of participation in international cooperation in the field of trans-boundary water management. The author showcases the work of Russian-Estonian Commission for Protection and Rational Use of Trans-Boundary Waters and the US-Canadian International Joint Commission. The Russian-Estonian Commission works in accordance with the principle of intergovernmentalism, whereas transnationalism is the founding principle of the International Joint Commission in North America. Though the Russian-Estonian Commission is more efficient in water quality improvement in its area of responsibility, it is early still to claim that intergovernmental cooperation is more effective than transnational cooperation. However, it gives a reason to question the conclusions of the proponents of transnationalism in the international relations theory, who claim that the latter is more efficient. Practical significance of this paper is in the proposed recommendations for further modernization of international cooperation in the field of trans-boundary water management.

 14. Gniuždomųjų gelžbetoninių konstrukcijų stiprinimo gelžbetoniniais apvalkalais analizė

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Saulius Pilkavičius

  2011-06-01

  Full Text Available Šiame straipsnyje analizuojamos dvi pasirinktos gniuždomųjų gelžbetoninių elementų, sustiprintų gelžbetoniniais apvalkalais, laikomosios galios skaičiavimo metodikos. Trumpai aprašomi laikomosios galios skaičiavimo metodikų algoritmai. Pateikiamos elementų laikomosios galios pagrindinės lygtys ir priklausomybės. Siekiant palyginti ir patikslinti laikomosios galios skaičiavimo metodikas, atlikti gniuždomųjų dispersiškai armuotų elementų, sustiprintų gelžbetoniniais apvalkalais, laikomosios galios eksperimentiniai tyrimai. Atliktas teorinių skaičiavimo rezultatų palyginimas su eksperimentinių tyrimų rezultatais. Trumpai aprašomi analizuotų skaičiavimo metodikų bei eksperimentinių tyrimų privalumai ir trūkumai. Remiantis gautomis skaičiavimo metodikų palyginimo ir eksperimentinių tyrimų išvadomis, pateikiama patobulinta laikomosios galios skaičiavimo metodika.Straipsnis lietuvių kalba

 15. Eğitimde Özelleştirme Tartışmaları: Kavramsal Bir Analiz Disscussions on Privatization in Education: A conceptual Analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ramazan YİRCİ

  2013-09-01

  Full Text Available In 1980s, there were significant thought shifts in cultural, economical, social and political areas. These changes have raised the question if different applications can be used in education system. In addition to this, by transferring the state's commercial activities to the private sector, people started to discuss if it is possible to transfer educational activities to private sector. The purpose of this study is to handle the concept of privatization which has been widely used in various countries, to examine the relationship between privatization and financing education, to look through the examples of privatization of education in different countries. Education, whose input and output is human, is an important branch of service. Training well-equipped individuals will raise the welfare of society. Better training of individuals depends on effective performance of the schools within the education system. This study includes a general framework about the application of privatization in education in different countires, the place of state and private sector in financing education. Also it has opinions from supporters and opponents of privatization. Increasing the participation of private sector in education, which is one of the key issues in the society, may ease the burden on the state. The important point here is that operation of the private sector should not harm the social justice in the society and quality in the education sysytem. A great number of universities from America, United Kingdom, Japan, where private sector is very active in education, took place in the top 100 universities in the world. In the same top 100 universities list there is no university from Turkey. This fact shows the necessity of new reforms in Turkish education system. Privatization in education can be considered as an alternative way to solve the quality problems of our schools. 1980’li yıllar pek çok ülkede kültürel, ekonomik, sosyal yaşam ile politika alanında önemli düşünce değişimlerin meydana geldiği bir dönem olmuştur. Bu değişimler toplumun hayatında önemli bir yere sahip olan eğitim sisteminde de değişik uygulamaların uygulanıp uygulanamayacağı sorusunu gündeme getirmiştir. Bu çalışma ile ekonomi alanında pek çok ülkede yaygın bir şekilde kullanılan özelleştirme kavramını ele almak, eğitimde özelleştirme ve finansman ilişkisini incelemek, eğitimde özelleştirmenin dünyadaki örneklerine göz atmak amaçlanmıştır. Eğitim insana yatırım yapan ve çıktısı yine insan olan önemli bir hizmet koludur. Devletin iyi eğitimli bireyler yetiştirmesi toplumun kalkınmasını sağlayacaktır. Bireylerin iyi yetiştirilmesi işi eğitim sistemi içinde faaliyet gösteren okulların etkili performanslarına bağlıdır. Bu çalışmada eğitimde özelleştirme uygulamalarının değişik ülkelerde gerçekleşme biçimine, eğitimin finansmanında devletin ve özel sektörün konumuna, eğitimde özelleştirmeyi destekleyenlerin ve karşı çıkanların görüşlerine yer verilmiştir. Eğitim gibi önemli bir konuda özel sektörün etkinliğini artırması devletin yükünü hafifletebilir. Burada dikkat edilecek husus özel kesimin daha fazla eğitim alanında faaliyet göstermesini sağlarken, eğitim kalitesinden ödün vermeden, toplumdaki sosyal adalet duygusunu incitmeden adımlar atabilmektir. Dünyadaki en iyi yüz üniversite sıralamasında özelleştirme uygulamalarının büyük ölçüde uygulandığı Amerika, İngiltere, Japonya gibi ülkelerden pek çok üniversitenin bulunması dikkat çekici bir durumdur. Aynı listeye Türkiye’den hiçbir üniversitenin girememiş olması da eğitim sisteminin yapısında yeniden yapılanmanın ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda özelleştirme eğitimde ülkemiz okullarının yaşadığı nitelik sorununa alternatif bir çözüm yolu geliştirmeye yardımcı olabilir.

 16. Cultura organizaţională în administraţia publică: o analiză comparativă

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Octavian MOLDOVAN

  2016-12-01

  Full Text Available Although organizational culture is a well-established topic in management studies, empirical studies on the public sector are still rather scarce, especially regarding the former communist space. Based on the dimensional approach of culture, this research aims to present the peculiarities of organizational culture in Romanian public administration organizations. Using quantitative empirical data collected in 2012 from civil servants (N=101 working in two county councils, the research shows that organizational culture is orientated toward a monochonic approach of time, collectivism, low power distance, masculine values, a high degree of uncertainty avoidance, long term actions and goals, and that the status (within the organization is won. Furthermore, a comparison between the two local authorities (done via an independent sample T-test did not revealed any statistical significant differences between the cultural values shared by these organizations, thus highlighting the stable nature of organizational culture.

 17. Analysis of Internal Audit Functioning in Poland – Empirical Research Findings Vidaus audito analizė ir būklė Lenkijoje – empirinio tyrimo rezultatai

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edita Bielińska-Dusza

  2011-11-01

  Full Text Available The purpose of the article was to present the research conducted in com­panies, concerning the functioning of internal audit in Poland. During the research, the author identified a number of barriers reducing the efficiency of the cells of internal audit and audit as an instrument for company improvement. One also indi­cated areas which, from the point of view of internal audit efficiency as well as of the company functioning, should be improved.

  Straipsnio tikslas – pristatyti Lenkijos vidaus audito įmonių tyrimų rezultatus. Tyrimo metu buvo nus­tatytos pagrindinės vidaus audito kliūtys ir numatytos priemonės didinti vidaus audito įmonių bei vi­daus audito skyrių veiklos efektyvumą. Taip pat buvo nustatytos tobulintinos įmonių valdymo sritys, atsižvelgiant į vidaus audito rezultatus ir įmonių tikslus.

  Straipsnis anglų kalba

 18. Muitinės informacinės sistemos funkcionavimo ir teisinio reguliavimo analizė e-muitinės kontekste

  OpenAIRE

  Jakavonis, Petras

  2008-01-01

  Magistro baigiamajame darbe nagrinėjama muitinės informacinės sistemos transformavimo bei pritaikymo veikti e-muitinės sąlygomis problema. Išsikeltas tikslas yra sąlygojamas prieštaravimo tarp galiojančio muitinės veiklos teisinio reglamentavimo ir sparčiai besikeičiančių globalaus verslo sąlygų. Būtinybė visus prekybos veiksmus atlikti elektroninėje terpėje reikalauja papildyti muitinės informacinę sistemą trūkstamais elementais bei keisti muitinės informacinės sistemos funkcionavimo teisinę...

 19. Darbuotojų darbo motyvacinės sistemos analizė ir jos tobulinimo galimybės (UAB "Omnitel" pavyzdžiu)

  OpenAIRE

  Šeputytė, Neringa

  2009-01-01

  Efektyvus personalo valdymas galimas tik tada, kai tinkamai suprantama žmogaus poreikių ir vertybių sistema. Šiuo tyrimu siekta išsiaiškinti, kokios motyvacijos priemonės įmonėje panaudojamos efektyviausiai ir kurios aktualiausios darbuotojams. Tyrimo metu apklausus 109 salonų darbuotojus ir regionų vadovus, siekta išsiaiškinti, kurios motyvacijos priemonės labiausiai atitinka darbuotojų lūkesčius, ir kaip motyvaciniai darbuotojų poreikiai priklauso nuo demografinių veiksnių. Atlikus tyrimą n...

 20. TOP 55 : Svodnõi reiting avtotransportnõhh predprijatii Estonii po itogam 2007 goda

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Autotranspordi ettevõtete TOP 55 2007. aasta tulemuste alusel. Vt. samas: Metodika sostavlenija reitinga; Nadezhda Bersenjova. V liderõ võvela komanda; Vsjo vremja v poiske; Marika Roomere. Firma EST-Trans Kaubaveod zarabatõvajet na perevozke produktov

 1. Marketingová strategie rozvoje magazinu TOPLIFE

  OpenAIRE

  Steinbock, Petr

  2012-01-01

  Návrh marketingové strategie a produktová strategie s realizačním plánem marketingové strategie rozvoje magazinu TOPLIFE. Design a marketing strategy and product strategy, marketing strategy implementation plan development TOPLIFE magazine. E

 2. Association of Average Telomere Length with Body-Mass Index and Vitamin D Status in Juvenile Population with Type 1 Diabetes / Povezava Povprečnih Dolžin Telomerov Z Indeksom Telesne Teže in Vitaminom D Pri Mladostnikih S Sladkorno Boleznijo Tipa 1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tesovnik Tine

  2015-03-01

  Full Text Available Izhodišče. Sladkorna bolezen tipa 1 (SBT1 je kronična avtoimunska bolezen, pri kateri hiperglikemija ter zvišana raven oksidativnega stresa in končnih produktov glikacije skupaj z genetskimi in okoljskimi dejavniki privedeta do nastanka diabetičnih zapletov. Krajše dolžine telomerov so povezane s hiperglikemičnimi epizodami in nižjimi serumskimi vrednostmi vitamina D.

 3. Dezvoltarea diplomației publice. O analiză comparată între NATO și UE* (The development of public diplomacy: A comparative analysis between NATO and the EU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cristina-Georgiana IVAN

  2016-03-01

  Full Text Available Considering that NATO, EU and other organizations tend to include public diplomacy elements in their official documents and strategies, we can say that states are no longer the exclusive actors in this field. Through this paper, I seek to identify some similarities and differences between NATO and EU’s public diplomacy. In this research I will also study how much of their soft power capabilities these organizations use, if they are used in order to influence rather internal than external audiences and if we can talk about elements of public diplomacy with involvements for development. Beyond these aspects, I will take into account the fact that Philip Seib claims that NATO should focus on using soft power in order to justify its hard power and try to see if there are differences in the goals that NATO and the EU target to reach through the implementation of some public diplomacy strategies.

 4. Türkiye’de Banka Kredileri Kanalının İşleyişi Üzerine Ampirik Bir Analiz = Empirical Analysis of the Bank Lending Channel in Turkey

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sinem Gözde BEŞBALLI

  2010-01-01

  Full Text Available The effect of a change in monetary policy on output operates through monetary transmission channels. The transmission channels of monetary policy may be gathered in five main titles: interest rates channel, asset prices channel, exchange rate channel, credit channel (bank lending channel, balance sheet channel and expectation channel. Findings obtained from the analysis of the transmission channels can be used in policy determination.This paper empirically analyzes the bank lending channel, one of the transmission mechanisms of monetary policy in Turkey. In this paper, data between 1996:06-2006:09 are examined using VAR methodology. According to the findings, the credit channel in Turkey operates partially.

 5. Overcrowding in Italian Jails. A Quantitative Analysis of Foreigners (Supraaglomerarea în închisorile italiene. O analiză cantitativă asupra străinilor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stefania GIRONE

  2013-11-01

  Full Text Available Victims of prison-overcrowding in Italy are part of a structural and systemic problem which is still struggling to find plausible solutions. When natives and foreigners are separately considered, the overcrowding phenomenon assumes a perspective that goes beyond the mere Italian attribute and, therefore, better focalises on the ones who, having the status of foreigner, are somehow in a weaker position in comparison with the native ones. As a matter of fact, the combination foreign prisoner-overcrowding has allowed to address the prison issue in accordance with a more specific approach that compares the Italian native component and the foreign one. This highlights that the overcrowding phenomenon in Italy is not an aspect suffered mainly by foreign prisoners, but it is equally endured by most of the native ones. Additionally, this analysis takes into account, on the one hand, the most outstanding foreign nationalities housed in Italian prisons and, on the other hand, the Regions having the highest rates of overcrowding, foreign inmates, and prison capacities. The outcomes reveal that Moroccans, Romanians, Tunisians and Albanians are the ones at increased risk of prison overcrowding since, in fact, they represent 60.0% of the total foreign presence in the Italian jails. However, there is a sort of “equal overcrowding distress” that comes out of this context: actually, the four major foreign presences are housed at the same percentage by the six selected Regions (the most overcrowded by foreigners, circumstance that generates a kind of homogeneity of the unlivable conditions in prisons.

 6. Investigation of Segregated Business Ethics Elements Influence on Results of Service Enterprises Activity Verslo etikos elementų įtakos paslaugų įmonės veiklos rezultatams analizė

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kristina Luebcke

  2011-02-01

  Full Text Available

  The article deals with interaction of segregated business ethics elements with service enterprises activity. To discover the interaction, business ethics has been differentiated to segregated elements and the influence of the segregated elements for main indexes of enterprises competitiveness discovered by correlation coefficients. Effective mana-gement is inseparable from ethics. The organization of ethical training in the company cannot just “wake” ethical awareness, and also of targeted individuals to shape their activities on matter-of-fact ethical justification, as modern ethics code object principles can be implemented not only for ethical training for staff, but also involving them in the company’s code of ethics for development. The study showed that in Lithuania, so far, very few companies have their own ethic codes and employees not only do not participate in the production, but also little wise twig about their purpose. Calculations showed, that business ethics have direct impact on the corporate profits, it is clear that ethics is only an aid in order to achieve its goal. Although the overall company’s revenue per year has increased substantially, ethical behavior may in itself be evocative. The strongest influence discovered was: commitment compliance with sales results, profit growth, and installation rates of innovations; guarantee of the reliable service information about earnings; infor-mation security assurance and leadership style for company’s image. Also, some problems of implementation of business ethics at service enterprises were discovered.

  Keywords: business ethics, business ethics elements, profit, the service company.

  Verslo ir rinkodaros etikos problemas Lietuvoje nagrinėjo įvairūs autoriai. Nepaisant to, nėra vienos nuomonės dėl atskirų etikos elementų įtakos įmonės veiklos rezultatams. Šis tyrimas yra skirtas nustatyti, ar atskiri verslo etikos elementai daro įtaką paslaugų įmonės veiklos rezultatams. Buvo tikrinama prielaida, kad yra galimybė įvertinti atskirų etikos elementų įtakos dydį. Tyrimo metu nustatyta kad, verslo etikos normų laikymasis daro didelę įtaką įmonės veiklos rezultatams. Nustačius atskirų verslo etikos ir paslaugų įmonės veiklos rezultatų tarpusavio koreliacinį priklausomumą, išryškėjo didžiausia atskirų verslo etikos elementų įtaka atskiriems įmonės konkurencingumo elementams. Išanalizavus metinės paslaugų įmonių veiklos rezultatus, atspindėtus verslo masinėse informacijos priemonėse, nustatyta tiesioginė verslo etikos įtaka įmonės pelnui ir pardavimų rezultatams. Straipsnyje pateikiamas svarbiausių verslo etikos elementų įtakos paslaugų įmonės veiklos rezultatams modelis, kuris tinka visoms paslaugų sektoriaus įmonėms. Temos naujumas pasireiškia tuo, kad iki šiol nebuvo nustatyta tiesioginė verslo etikos įtaka įmonės pelnui ir pardavimų rezultatams.

  Raktiniai žodžiai: verslo etika, verslo etikos elementai, pelnas, paslaugų įmonės.

 7. Vertimo poetika, etika ir politika: George'o R. R. Martino romano A Game of Thrones vertimo į lietuvių ir prancūzų kalbas analizė

  OpenAIRE

  Černiuvienė, Liucija

  2015-01-01

  Pirmosios vertimo mokyklos Europoje pradėjo kurtis XX amžiaus pradžioje, o Lietuvos vertimo mokykla pradėta kurti tik po 1990 metų, Lietuvai atgavus nepriklausomybę, nors vertimo veikla nutrūkusi nebuvo ir sovietmečiu. Pagrindinis šio straipsnio tikslas yra išanalizuoti George‘o R. R. Martino romanų ciklo A Song of Ice and Fire (Ledo ir ugnies giesmė) pirmosios knygos A Game of Thrones (Sostų žaidimas) vertimus į prancūzų ir lietuvių kalbą remiantis vertimo poetikos, etikos ir ...

 8. Mükelleflerin Yerel Vergi Algıları Üzerine Bir Analiz: Bursa Örneği(An Analysis of Local Tax Perceptions of Tax Payers: A Case Study in Bursa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. Kutlu KORLU

  2016-12-01

  Full Text Available Awareness level of citizens about local taxes seem to affect their behaviours in this regard, that is to say their tax compliance. In this study, Bursa citizens’ perceptions on local taxes were measured through using a questionnaire study after providing theoretical information about tax compliance. In conclusion, this study revealed that Bursa citizens had an average level of knowledge on local taxes; that tax payment culture should be improved; that tax amnesty harms this culture; and that there are significant differences among the groups with regard to answers given in statements about the fact that taxpayment is a sacred duty

 9. Žemės ūkio mašinų operatorius veikiančios vibracijos verčių ir jų nustatymo metodikų analizė

  OpenAIRE

  Butkus, Ričardas; Šarlauskas, Alvidas

  2007-01-01

  Straipsnyje išanalizuoti susirgimų profesine vibracine liga pokyčiai Lietuvoje per 1998-2005 m. Vibracinė liga ar vibracijos sukelti jungiamųjų audinių ir skeleto-raumenų (JASR) profesiniai susirgimai sudaro nuo 30 % iki 35 % visų profesinių ligų kiekio. Nustatyta, kad apie 75 % susirgusiųjų profesinėmis ligomis asmenų sudaro žemės ir miškų ūkio variklinių mašinų operatoriai bei sunkiasvorių krovininių automobilių vairuotojai. Išnagrinėti vibracijos vertinimo parametrai ir tyrimo metodai paga...

 10. Effect of the case analysis method on nursing students’ assessment skills of ethical problems Vaka analiz yönteminin hemşirelik öğrencilerinin etik sorun değerlendirme becerilerine etkisi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zehra Göçmen Baykara

  2014-02-01

  Full Text Available In an ethics course, one of the important ways for students to separate ethical values and problems from other problem clusters and to learn how to evaluate ethical values and decision-making is to use the method of case analysisThe study was performed descriptively in order to determine the effect of the use of case analysis method under the scope of a nursing ethics course in terms of students’ assessment skills regarding ethical problems.  The study was conducted descriptively in order to determine the effect of the use of the case analysis method on students’ assessment skills of ethical problems in teaching an ethics course in nursing. 58 students taking the ethics course in the undergraduate program at the Nursing Department at Gazi University in the Health Sciences Faculty during the 2009-2010 academic years constituted the sample for the study. Research data were obtained by using a data collection form. This form included a total of ten questions, two of which were related to each of four cases, and two of which were related to the students’ participation in a scientific program regarding ethics and their academic averages. A data collection form was used three times in the nursing ethics course. Numbers, percentages, and a Cochran Test were also used in the assessment of data.In the first case, it was determined that the students’ awareness of the nature of common violations of ethical principles had increased over time but that the differences were not statistically significant. In the second case, students’ awareness of the ethical values  involved and the sources that they referred to in making ethical decisions were examined and it was determined that the difference was statistically significant. In the third and the fourth cases, it was found that the students’ awareness of the presence of characteristic ethical dilemmas had increased gradually in each phase but that the difference was not statistically significant. In line with these results, it is suggested here that the case analysis method may be used effectively for students taking an ethics course and that this study could be repeated using a large sampling group in order to determine whether students have enough understanding of common ethical problems. ÖzetEtik dersinde öğrencinin, etik değerleri, etik sorunları diğer sorun kümelerinden ayırmasını, bir etik değerin harcanma gerekçesini ve etik karar verme sürecini öğrenebilmesinin önemli bir yolu vaka analizi ile çalışmaktır.Araştırma, Hemşirelikte Etik Dersi’nin öğretiminde vaka analizi yönteminin kullanılmasının öğrencilerin etik sorunu değerlendirme becerilerine etkisini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.Araştırmanın örneklemini, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü lisans programında yer alan Hemşirelikte Etik Dersi’ne devam eden 58 öğrenci oluşturmuştur.Araştırmanın verileri, veri toplama formu ile elde edilmiştir. Veri toplama formu; araştırmacılar tarafından hazırlanmış dört vaka ve bunlara ilişkin iki soru, öğrencilerin akademik ortalaması ve etik ile ilgili bilimsel bir programa katılma durumlarına ilişkin iki soru olmak üzere toplam 10 sorudan oluşmuştur. Veri toplama formu, Hemşirelikte Etik Dersi’nde farklı zamanlarda 3 defa uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzdelikler ve Cochran Testi kullanılmıştır.Öğrencilerin birinci vakada, etik ilke ihlalini ve etik ilke ihlalinin niteliğini bilme durumlarının zamanla arttığı ancak, farkın istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı saptanmıştır. Öğrencilerin ikinci vakada, harcanan etik değeri ve etik karar vermede rehber alacakları kaynakları bilme durumları incelenmiş ve farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin üçüncü ve dördüncü vakada, etik ikilemin varlığını ve etik ikilemin özelliğini bilme durumlarının her uygulamada giderek arttığı ancak, farkın istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda, etik derslerinde, öğrencilerin etik sorunları ve ikilemleri kavrayabilmeleri için vaka analizi yönteminin kullanılması ve bu çalışmanın geniş örneklem grubu üzerinde tekrarlanması önerilmektedir.

 11. Köpeklerde üriner sistem enfeksiyonunda ultrasonografik muayene sonuçları ile idrar analiz sonuçları arasındaki ilişkiler

  OpenAIRE

  CINGI, Cenker Çağrı

  2007-01-01

  Bu çalışmada; idrar muayenesi ile ÜSE belirlenen köpeklerde idrarın fiziksel, kimyasal, mikroskobik ve mikrobiyolojik bulguları, ÜSE’den sorumlu bakteriler ve antibiyotik duyarlılıkları ile bu hastalarda üriner sistemdeki ultrasonografik bulguların yorumlanması amaçlanmıştır. Bu araştırma Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Kliniğine getirilen, üriner sistem enfeksiyonu olabileceği düşünülen ve idrar örnek...

 12. Vidinės komunikacijos analizė ir efektyvinimas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (Šiaulių apskrities pavyzdžiu)

  OpenAIRE

  Milevičiūtė, Dovilė; Daukantas, Vytautas

  2009-01-01

  Magistro baigiamajame darbe nagrinėjama komunikacijos organizacijoje svarba, struktūra, vidinės komunikacijos efektyvumo reikšmė bei vidinės komunikacijos efektyvinimo būdai. Teorinėje dalyje analizuojami Lietuvos ir užsienio autorių teiginiai vidinės organizacijos komunikacijos klausimais, akcentuojami teigiamai ir neigiamai komunikacijos efektyvumą veikiantys veiksniai ir faktoriai. Praktinėje dalyje atliekamas vidinės komunikacijos Šiaulių apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje tyri...

 13. Instituţia autonomiei locale în constituţiile ţărilor comunităţii statelor independente (CSI: o analiză comparată

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sergiu CORNEA

  2016-06-01

  Full Text Available The theoretical and pragmatic potential of the constitutional regulations and the comparative analysis of the peculiarities related to the normative fixing and the ways of implementing the local public power in the CIS countries, which have a common historical past and similar trends on building national sovereign states, can serve as a confirmation of the institutionalization and the need for a specific form of public power called local power in a democratic society. The rationale for recognizing the local autonomy in the constitutions of the states is determined by the following circumstance, namely, the recognition of the local autonomy principle in the fundamental law of the states constitutes a guarantee that it will be developed and deepened into the national law. Without such a constitutional basis, the local autonomy cannot be successful. From this perspective, it is important to conduct a comparative study of the constitutional texts of the states because the national legislative systems governing this phenomenon are designed under the constitutional provisions. The modalities of placing the local power in the supreme laws differ from state to state. The comparative study of the constitutional texts was carried out based on the following criteria: a the inclusion and ensuring the local autonomy in the constitutional text; b the interpretation of the concept of local autonomy in the constitutional text; and c the approach and recognition of local autonomy.

 14. An ideological analysis of AKP, CHP and MHP's 2007 general election campaignAKP, CHP ve MHP’nin 2007 genel seçim kampanyalarına yönelik ideolojik bir analiz

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Köksal Şahin

  2014-10-01

  Full Text Available The most colourful moments of the political elections are the campaign terms. During campaign periods political parties have many opportunities to present themselves and influence undecided voters and also have intensive efforts to satisfy their own voters. This study is about the ideological themes of the general elections in Turkey on 22 July 2007 which is a very important turning point in the Turkish politics. According to this, to the election posters and ads of three major parties that exceed the threshold has been made content analysis and the rally speeches of the chairman were subjected to discourse analysis. The major problem context of this study is the evaluations suggesting that political map of Turkey has been static rather than movable with the mentioned election which was processed in a deep political crisis atmosphere and that election is one of the breaking points of Turkish political life. The main questions, to which has been tried to find answer for in this study is during the critical election challenge which main issues the leaders were focused on and what the dominant ideological themes were on the electoral rallying. As a main result it can be said that all parties that exceed the threshold and enter the parliament used nationalist rhetoric and rituals. ÖzetSiyasal seçim süreçlerinin en renkli anları kampanya dönemleridir. Siyasal partiler seçmenlerle yakın temas kurdukları, kendilerini takdim için birçok imkân elde ettikleri kampanya dönemlerinde kararsızları etkilemek ve kendi seçmenlerini de tatmin etmek için yoğun bir çaba sarf ederler. Bu çalışma Türk siyasi hayatındaki önemli dönemeçlerden biri olarak kabul edilen 22 Temmuz 2007 “Genel Seçiminin” kampanya dönemindeki ideolojik temalara yöneliktir. Bu doğrultuda ülke seçim barajını aşan üç büyük partinin seçim afiş ve ilanları içerik analizine, genel başkanların miting konuşmaları da söylem analizine tabi tutulmuştur. Çalışmanın başlıca problematiği, derin bir siyasal kriz ikliminde yaşanan bu seçimle birlikte Türkiye’deki siyasi haritanın da oynaklıktan statik bir hale geçtiği ve dolayısıyla bu seçimin Türk siyasi hayatındaki kırılma noktalarından biri olduğu doğrultusundaki değerlendirmelerdir. Cevabı aranan başlıca sorular ise bu kritik seçimde liderlerin seçim meydanlarında üzerinde durdukları başlıca konular ve seçim meydanlarına hâkim olan ideolojik temaların neler olduğudur. Ulaşılan başlıca sonuç olarak ise; TBMM’ye giren üç partinin de seçim kampanyalarında milliyetçi söylem ve ritüellerin ağırlıkta olduğu hususundan bahsetmek mümkündür.

 15. Otizmli Bireylerin Eğitiminde Video ile Model Olma Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Bir Alanyazın Derlemesi ve Meta-Analiz Örneği

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Necdet Karasu

  2011-07-01

  Full Text Available Otizmli bireylerin eğitimlerinde teknolojinin de gelişmesi ile beraber video ile model kullanımı konusunda ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu yöntemin etkililiğinin test edildiği tek denekli araştırma modellerine dayanan araştırmaların, niteliksel ve niteliksel özetlemeleri alanyazınını takip etmekte olan uygulamacı ve araştırmacılar için yardımcı olacaktır. Bu çalışmada otizmli bireylerle gerçekleştirilmiş, 2005 sonrası yayınlanmış, 24 adet tek denekli araştırma modeli kullanmış makale incelenmiştir. Ayrıca örtüşmeyen verilerin yüzdesi yöntemi ile etki büyüklüğü hesaplamaları da yapılarak, niceliksel sonuçlar da elde edilmiştir. Toplamda 59 katılımcının yer aldığı bu çalışmalarda iletişim, günlük yaşam becerileri, özbakım becerileri ve mesleki eğitim becerilerinin geliştirilmesi konularına odaklandıkları belirlenmiştir. Bu çalışmalar sonucunda otizmli bireylerin hedeflenen davranışlar üzerinde gelişme gösterdiklerine dair veriler elde edilmekle birlikte bazı sorular da ortaya çıkmıştır. Use of video modeling in education of autism is in increase in regard to the developments in technology. The quantitative and qualitative summaries of studies which based on single subject research methodology focused on the effectiveness of this method is important to the researchers and the teachers. This study reviewed 24 single subject design studies focused on students with autism and published after 2005. Also, effect-size calculations were completed by using percentage of nonoverlapping data method. Those selected studies included 59 participants and focused on communication skills, daily living skills, self-care skills and work skills. Even though the results have indicate to improvement on the selected behaviors, some questions have been also raised.

 16. The Effectiveness of Multiple Intelligence Applications on Academic Achievement: A Meta-Analysis=Çoklu Zekâ Ögretim Uygulamalarinin Akademik Basari Üzerindeki Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalismasi

  Science.gov (United States)

  Yurt, Eyüp; Polat, Seyat

  2015-01-01

  The purpose of this study was to examine the effectiveness of multiple intelligence applications on academic achievement in Turkey. Accordingly, findings of independent research studies aimed to find out effectiveness of multiple intelligence applications are gathered in a meta-analysis. Total of 71 studies, 66 dissertations and 7 articles were…

 17. Derin Yapı Yüzey Yapı İlişkisi Bağlamında Temel Dil Becerileri Üzerine Bir Analiz Çalışması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bilginer ONAN

  2015-07-01

  Full Text Available This study examines the concepts of speaking, writing, reading and listening called as basic language skills in mother tongue education in regard to the relationship of deep structure and surface structure. The first chapter provides information on the concepts of deep structure and surface structure originally developed by Port Royal Grammar School and brought to the agenda by the theory of Transformational Generative Grammar put forward by Noam Chomsky in 1960s. The second chapter analysed the skills of speaking, writing, reading and listening in the context of the relationship of deep structure and surface structure. The purpose of the study is to determine the decisive elements in the process of the training of basic language skills within the context of meaning and form relationships, which are two fundamental dimensions of the language, and to develop proposals for scheduling the process. In the analyses of the study, it has been revealed that the concepts of articulation, prosody phenomena, body language, productive vocabulary, receptive vocabulary, fluency, text type, spelling and punctuation, coherence, consistency, prior knowledge, word recognition, word discrimination ability, acquired knowledge, presupposition, implication are the elements that have an impact on the development of basic language skills within the context of deep structure and surface structure relationships. The concepts of articulation, prosody phenomena, body language, fluency, coherence, text type, word recognition, word discrimination ability, spelling and punctuation are directly linked to surface structure. On the other hand, the concepts of productive vocabulary, receptive vocabulary, consistency, prior knowledge, acquired knowledge, presupposition and implication are related to deep structure. It has been determined that the concept of fluency is related to all language skills

 18. Jelektrojenergetika Kaliningradskoj oblasti: analiz sostojanija, perspektiv razvitija i vzaimodejstvija s jenergosistemami stran Baltijskogo regiona [The power industry of the Kaliningrad region: an analysis of the current state, future development, and cooperation with the energy systems of the Baltic Region states

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Belei Valery

  2010-01-01

  Full Text Available This article analyses the current state of the power system of the Kaliningrad region and gives recommendations regarding the increase in energy efficiency. The author considers the prospects of its development taking into account the possible accession of the Baltic States to the UCTE.

 19. Lietuvos ir Norvegijos vyresniųjų paauglių požiūris į netradicinę lytinę orientaciją. Lyginamoji analizė

  OpenAIRE

  Mazur, Eglė

  2013-01-01

  Homoseksualizmas yra traktuojamas kaip lytinis potraukis tos pačios lyties asmeniui. Lietuvos ir Norvegijos visuomenėje vyrauja heteroseksualizmas, todėl netradicinės lytinės orientacijos asmenys yra mažuma. Tačiau pačių valstybių požiūriai į homoseksualius asmenys skiriasi. Norvegija yra tolerantiškesnė šalis. Šioje šalyje yra priimtas įstatymas, kurio dėka homoseksualios orientacijos asmuo gali įsivaikinti vaikus, bei turi teisę į santuoką su tos pačios lyties asmeniu. Lietuva yra homofobiš...

 20. RAČUNALNIŠTVO V OBLAKU PODJETJA APPLE INC. - ICLOUD

  OpenAIRE

  Pečenko, Jan

  2013-01-01

  V tem diplomskem seminarju je obravnavana tema računalništvo v oblaku in sicer na primeru storitve iCloud podjetja Apple Inc., ki je namenjena vsem uporabnikom Applovih produktov(računalnikov in mobilnih naprav). V prvem delu smo podrobneje predstavili teorijo računalništva v oblaku, ki predstavlja novo tehnologijo, s katero je uporabnikom (podjetjem in posameznikom) omogočeno shranjevanje podatkov v splet in dostopanje do njih kadarkoli in kjerkoli s katerokoli napravo enostavno s pomo...

 1. Automatic determination of trunk diameter, crown base and height of scots pine (Pinus Sylvestris L.) Based on analysis of 3D point clouds gathered from multi-station terrestrial laser scanning. (Polish Title: Automatyczne okreslanie srednicy pnia, podstawy korony oraz wysokosci sosny zwyczajnej (Pinus Silvestris L.) Na podstawie analiz chmur punktow 3D pochodzacych z wielostanowiskowego naziemnego skanowania laserowego)

  Science.gov (United States)

  Ratajczak, M.; Wężyk, P.

  2015-12-01

  Rapid development of terrestrial laser scanning (TLS) in recent years resulted in its recognition and implementation in many industries, including forestry and nature conservation. The use of the 3D TLS point clouds in the process of inventory of trees and stands, as well as in the determination of their biometric features (trunk diameter, tree height, crown base, number of trunk shapes), trees and lumber size (volume of trees) is slowly becoming a practice. In addition to the measurement precision, the primary added value of TLS is the ability to automate the processing of the clouds of points 3D in the direction of the extraction of selected features of trees and stands. The paper presents the original software (GNOM) for the automatic measurement of selected features of trees, based on the cloud of points obtained by the ground laser scanner FARO. With the developed algorithms (GNOM), the location of tree trunks on the circular research surface was specified and the measurement was performed; the measurement covered the DBH (l: 1.3m), further diameters of tree trunks at different heights of the tree trunk, base of the tree crown and volume of the tree trunk (the selection measurement method), as well as the tree crown. Research works were performed in the territory of the Niepolomice Forest in an unmixed pine stand (Pinussylvestris L.) on the circular surface with a radius of 18 m, within which there were 16 pine trees (14 of them were cut down). It was characterized by a two-storey and even-aged construction (147 years old) and was devoid of undergrowth. Ground scanning was performed just before harvesting. The DBH of 16 pine trees was specified in a fully automatic way, using the algorithm GNOM with an accuracy of +2.1%, as compared to the reference measurement by the DBH measurement device. The medium, absolute measurement error in the cloud of points - using semi-automatic methods "PIXEL" (between points) and PIPE (fitting the cylinder) in the FARO Scene 5.x., showed the error, 3.5% and 5.0%,.respectively The reference height was assumed as the measurement performed by the tape on the cut tree. The average error of automatic determination of the tree height by the algorithm GNOM based on the TLS point clouds amounted to 6.3% and was slightly higher than when using the manual method of measurements on profiles in the TerraScan (Terrasolid; the error of 5.6%). The relatively high value of the error may be mainly related to the small number of points TLS in the upper parts of crowns. The crown height measurement showed the error of +9.5%. The reference in this case was the tape measurement performed already on the trunks of cut pine trees. Processing the clouds of points by the algorithms GNOM for 16 analyzed trees took no longer than 10 min. (37 sec. /tree). The paper mainly showed the TLS measurement innovation and its high precision in acquiring biometric data in forestry, and at the same time also the further need to increase the degree of automation of processing the clouds of points 3D from terrestrial laser scanning.

 2. Book Review of „Noua eră a vechilor media. O analiză experimentală a efectelor produse de cadrajele media” [The New Era of Old Media. An Experimental Analysis of Media Framing Effects] by Raluca Buturoiu, București: Comunicare.ro, 2016, 272 p.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oana Ștefăniță

  2017-01-01

  Full Text Available Media studies focus increasingly on new media, while traditional media effects start to be overlooked although these effects are by no means minimal. `The new era of old media. An Experimental Analysis of media framing effects` draws attention to the effects of old media that continue to influence the opinions and attitudes of young people. Media framing determines how citizens make sense of the information they are provided with, the framing effects theory being the starting point for the classical experiment developed by the author to test the magnitude and significance of traditional Romanian media effects nowadays.

 3. Book Review of „Noua eră a vechilor media. O analiză experimentală a efectelor produse de cadrajele media” [The New Era of Old Media. An Experimental Analysis of Media Framing Effects] by Raluca Buturoiu, București: Comunicare.ro, 2016, 272 p.

  OpenAIRE

  Oana Ștefăniță

  2017-01-01

  Media studies focus increasingly on new media, while traditional media effects start to be overlooked although these effects are by no means minimal. `The new era of old media. An Experimental Analysis of media framing effects` draws attention to the effects of old media that continue to influence the opinions and attitudes of young people. Media framing determines how citizens make sense of the information they are provided with, the framing effects theory being the starting point for the cl...

 4. Zwischen Reflexiv and Passiv: zwei ausgewählte reflexive Konstruktionen des Deutchen. Tarp sangrąžos ir pasyvo: dviejų vokiečių kalbos sangrąžinių konstrukcijų analizė

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Justina Daunorienė

  2008-01-01

  Full Text Available Straipsnyje skaitytojai supažindinami su dviem gana naujais vokiečių kalbotyroje terminais – me­diopasyvas (Mediopassiv ir sangrąžos pasyvas (Reflexivpassiv. Šiais terminais apibūdinamos dvi sangrąžinės vokiečių kalbos konstrukcijos, kurioms pastaraisiais metais skiriama itin daug dėmesio. Mediopasyvas yra sangrąžinė konstrukcija, neturinti semantinės sangrąžos reikšmės, o savo reikšme visiškai atitinkanti veiksmo pasyvą. Sangrąžos pasyvas yra retesnė ir vokiečių kalbos gramati­kose dažniausiai net neminima konstrukcija, kuri šnekamojoje kalboje, priešingai, yra sutinkama gana dažnai. Ši konstrukcija sudaroma iš sangrąžinių veiksmažodžių, kurių semantiniai požymiai neleidžia sudaryti pasyvinių formų, ir jai būdinga veiksmo pasyvo forma. Daugelio kalbos tyrėjų nuomone, šios dvi konstrukcijos ligi šiol užima neapibrėžtą vietą tarp sangrąžos ir pasyvo.

 5. Modificarea gradului de exercitare a funcțiilor ecoprotective: o analiză comparativă în păduri de stat și private [ Changes in the degree of ecoprotective functions effectiveness: a comparative study in state and private forests

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbu Cătălina

  2015-12-01

  Full Text Available The article uses the ecoprotective function effectiveness index (GEF to identify how far the changes in the management practices in the last 20 years had an impact on the capacity of forest ecosystem to provide optimal functions. The study was carried out in Forest District Vama (Production Unit I Deia, Suceava County and employs an integrated methodology based on forest management plans, remote sensing tools and field inventory. The structural patterns of state and private forests have been compared in two periods (1990, 2014. The private forests integrated in the analysis have been restituted according to the law 18/1991 and have been for more than 20 years managed by the new forest owners. For the state forests, GEF was computed using structural characteristics of the stands obtained from the management plans. In the restituted forests, due to the lack of management plans, all the characteristics were obtained from field inventory. The study successfully identifies how the components of the index have changed and how this influenced the overall effectiveness of the ecoprotective functions. The changes in GEF index values in the state forests were influenced by natural evolution of the stands while in private forests by the anthropic and natural disturbances. For the state forests, the GEF index values showed a slight increase in 2014 comparatively to 1990. In the private forests the GEF index value for 2014 decreased with more than 5 points for more than one half of the area compared to 1990 (prior to forest restitution. The study argues the possibility to adapt the index as an efficient tool to assess such changes at a broader scale, as a decisional support in forest policy processes.

 6. Reel ve Finansal Göstergeler Açısından 1929 Ekonomik Buhranı ve 2008 Küresel Krizi: Karşılaştırmalı Bir Analiz(1929 Economic Depression and 2008 Global Crisis in Terms of Real and Financial Indicators: A Comparative Analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nihat IŞIK

  2012-01-01

  Full Text Available There have been lots of debates about differences and similarities between 1929 depression that had deep impacts on the world economy; and 2008 global crisis known as the deepest crisis since 1929; in terms of their occurrence reasons and progress trends. One of those similarities is about the crises global dimension. For instance, both of the crises formed in the United States (US economy first and spread fast and afterwards affected the European and other economies. Other similarity is, both of the crisis started at finance sector firstly and expanded to real sector because of interdependence among countries. Normally effects of both crisis caused huge shrinkages in growth rates and huge increases in unemployment rates. Some of the differences are; nowadays there is much more knowledge and experience compared to past years to overcome economic crises, differences among external trade policies following the crisis and common behaviors of countries etc. This study aims to present the effects of 1929 Depression and 2008 Global Crisis on real and financial sector comparatively.

 7. Semiotinė Nikolajaus Karamzino „Laiško leidėjui“ analizė | Семиотический анализ «Письма к издателю» Н. Карамзина | Semiotical analysis of Nikolay Karamzin’s “Letter to editor”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julija Snežko

  2008-01-01

  Full Text Available Depending on the goal set forth by different researchers one can find different methodological approaches to the heritage of Nikolay Karamzin, including his publicistic-critical works, which mainly were studied from the point of view of the history of ideas, social-cultural models and cultural semiotics.This article aims at showing the structure of meanings or, in other words, the organization of content in Nikolay Karamzin‘s “Letter to Editor“ (the introductory article to “Vestnik Evropy“, the very influential first Russian journal with political position independent from official circles with the use of semiotical methodology worked out by A.-J. Greimas, focusing on the text itself and leaving the extratextual elements outside investigation.By analyzing of discursive and narrative levels of the text and the situation of énonciación the following conclusion was made: in comparison to Europe Russia appears to be young, powerful, gifted but lacking important spiritual/cultural competence (general name for this competence “taste“ is still in the stage of development in order to become equal to elder Europe and to become consolidated/united/Russian subject on the level of feelings or spirituality, in other words to become nation. Literature and publishing of the journal serve as very important means in this process: the journal in which it was refused from the section of critique is prescribed to bring into effect paternalistic, gentil, regardful function, becouse the opposite function – severe critique – could be harmful to Russian subject.

 8. Sovremennye vozmozhnosti terapii psoriaticheskogo artrita

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T V Korotaeva

  2008-04-01

  Full Text Available Predstavleny sovremennye dannye o rasprostranennosti, immunopatogeneze, osnovnykh klinicheskikh proyavleniyakh psoriaticheskogo artrita (PsA. Na osnovanii rezul'tatov randomizirovannykh klinicheskikh issledovaniy dan sravnitel'nyy analiz traditsionnykh i sovremennykh metodov terapii PsA biologicheskimi agentami.

 9. Sovremennye vozmozhnosti terapii psoriaticheskogo artrita

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T V Korotaeva

  2008-01-01

  Full Text Available Predstavleny sovremennye dannye o rasprostranennosti, immunopatogeneze, osnovnykh klinicheskikh proyavleniyakh psoriaticheskogo artrita (PsA. Na osnovanii rezul'tatov randomizirovannykh klinicheskikh issledovaniy dan sravnitel'nyy analiz traditsionnykh i sovremennykh metodov terapii PsA biologicheskimi agentami.

 10. Sovremennye vozmozhnosti terapii psoriaticheskogo artrita

  OpenAIRE

  T V Korotaeva

  2008-01-01

  Predstavleny sovremennye dannye o rasprostranennosti, immunopatogeneze, osnovnykh klinicheskikh proyavleniyakh psoriaticheskogo artrita (PsA). Na osnovanii rezul'tatov randomizirovannykh klinicheskikh issledovaniy dan sravnitel'nyy analiz traditsionnykh i sovremennykh metodov terapii PsA biologicheskimi agentami.

 11. Análisis de la pesca de atún con palangre en el Golfo de México durante las fases de luna nueva y llena

  OpenAIRE

  Jorge Federico Noguez Fuentes; Michel Jules Dreyfus León; Humberto Robles Ruiz

  2007-01-01

  Se analizó información de la pesca con palangre del Golfo de México durante el 2001, con la finalidad de detectar las diferencias en la pesca durante las fases de luna llena y luna nueva. Se observó que hay una preferencia a pescar en luna nueva, aunque la captura de atún aleta amarilla, Thunnus albacares (especie objetivo) y la de atún aleta azul, Thunnus thynnus, en términos de captura por unidad de esfuerzo (CPUE), no mostró diferencias. Se analizó además la captura de pez vela, Istiophoru...

 12. Pacientų, kuriems atliekami rentgeno diagnostikos tyrimai, informuotumo apie radiacinę saugą tyrimas

  OpenAIRE

  2010-01-01

  SANTRAUKA Darbo tikslas. Įvertinti pacientų, kuriems atliekami rentgeno diagnostikos tyrimai, informuotumą apie radiacinę saugą. Metodika. Tyrimo objektas – pacientų, kuriems atliekami rentgeno diagnostikos tyrimai, informuotumas apie radiacinę saugą. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, anoniminė anketinė apklausa, statistinių duomenų analizė, naudojant aprašomąją statistiką. Tyrimui atlikti gautas raštiškas ligoninių vadovų sutikimas. Rezultatai. Didžioji dalis pacientų mano, jog ...

 13. DIZAINO STRATEGIJOS KŪRIMAS PLĖTOJANT KOMPIUTERINIŲ PRIEDŲ VERSLĄ UAB „ACME“ PAVYZDŽIU

  OpenAIRE

  2014-01-01

  Baigiamajame magistro darbe analizuojamos dizaino strategijos, jų teoriniai modeliai bei strategijų taikymas organizacijose. Analizuojamos paslaugų dizaino, design thinking , design doing teorijos, jų strateginiai žingsniai. Atliekama mokslinių literatūros šaltinių analizė, internetinių šaltinių analizė apimanti kompanijų profilius ir tarptautinius žurnalus. Praktinėje dalyje pateikiami empirinių tyrimų (anketinės apklausos, giluminio interviu, ekspertų vertinimo) metu gauti duomenys bei SWOT...

 14. IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PASIRENGIMAS INKLIUZINIAM UGDYMUI

  OpenAIRE

  Balčiūnaitė, Dovilė

  2016-01-01

  Magistro darbo santrauka Magistro darbe tirta, kaip ikimokyklinio ugdymo įstaigos yra pasirengusios inkliuziniam ugdymui. Siekiant atskleisti nagrinėjamą temą buvo atlikta pedagoginės ir psichologinės mokslinės literatūros analizė bei empirinių duomenų analizė. Tyrimo tikslas – atskleisti ikimokyklinį ugdymą teikiančių įstaigų pasirengimą inkliuziniam ugdymui. Tyrimui atlikti buvo pasirinktas magistro darbo autorės ir vadovės modifikuotas tyrimo instrumentas Priešmokyklinio ir ikimokyk...

 15. Rahvussuhted ja -kontaktid / Aleksei Semjonov

  Index Scriptorium Estoniae

  Semjonov, Aleksei

  2001-01-01

  Ilmunud ka: Integratsioon Tallinnas 2001 : sotsioloogilise uuringu andmete analüüs. - Tallinn, 2002, lk. 26-47; Ottshjot issledovanija "Problemõ samoidentifikatsii i integratsii nasselenija g. Tallinna". - Tallinn, 2001, lk. 43-79; Integratsija v Tallinne 2001 : analiz dannõhh sotsiologitsheskogo issledovanija. - Tallinn, 2002, lk. 28-49

 16. Софиологическая парадигма в творчестве Т. Толстой (на материале рассказа «Cоня» | Sofiologijos paradigma T. Tolstajos kūryboje (apsakymas „Sonia“

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Наталья Ковтун

  2009-01-01

  Full Text Available Straipsnyje pateikiama Tatjanos Tolstajos apsaky­mo intertekstuali analizė. Apsakymas analizuojamas šiuolaikinio neorealizmo kontekste. Straipsnyje pa­teiktos centrinių modernistinių mitologemų (pir­miausia Amžinojo moteriškumo mito, kurį pasitelkus ir perskaitomi pagrindiniai personažai bei kolizijos travesti versijos.

 17. Integratsiooni mõiste ja mida teab elanikkond integratsiooniprogrammist / Aleksandr Plotkin

  Index Scriptorium Estoniae

  Plotkin, Aleksandr

  2001-01-01

  Ilmunud ka: Integratsioon Tallinnas 2001 : sotsioloogilise uuringu andmete analüüs. - Tallinn, 2002, lk. 6-25; Otshjot issledovanija "Problemõ samoidentifikatsii i integratsii nasselenija g. Tallinna". - Tallinn, 2001, lk. 9-42; Integratsija v Tallinne 2001 : analiz dannõhh sotsiologitsheskogo issledovanija. - Tallinn, 2002, lk. 6-27

 18. Galvenais varonis Dž.K.Roulingas romānu sērijā "Harijs Poters"

  OpenAIRE

  Kalsone, Ineta

  2012-01-01

  Dotā bakalaura darba temats ir "Galvenais varonis Dž.K. Roulingas romānu sērijā "Harijs Poters". Pirmajā nodaļā es analizēju sērijas popularitāti, publicēšanas datus un apbalvojumus, ko saņēmusi Dž.K. Roulinga. Otrajā nodaļā tiek analizēti dažādi raksturojuma veidi. Sīkāk tiek pētīta galvenā varoņa un citu nozīmīgāko tēlu loma. Meklējuma literatūras elementi,kas dod pamatu galvenā varoņa izaugsmei, tika analizēti detalizēti. Trešajā nodaļā tiek analizēta galvenā varoņa izaugsme šajā romānu sē...

 19. Análisisde"sí"y"no"

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2014-01-01

  Este artículo analizó dos palabras ordinarias(sí y no) , aunque estas palabras usamos normalemente enla vida diaria.La autora se percató de la diferencia del uso de estas dos palabras entre diferentes países,y investigó lacausa desde la perspeciva lingüística.

 20. ZONGULDAK BüKSITININ TERMAL OZELLIKIJERINE TANE BOYUTUNUN ETKISI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. ALP

  1999-12-01

  Full Text Available Türkiye şu anda değerl endi rilerneyen diasporitik boksit cevherlerinin büyük bir potansiyeline sahiptir. Gelecekte alurnina üretiminde bu cevherlerin önem kazanacağı � açıktır. Zonguldak-Kokaksu bölgesi bo ksi tl erinin termal özelliklerinin ve tane boyutunun bu özelliklere etkisinin incelenmesi çalı şmarun ana amacıdır. Çalışmalarda kullanılan diasporitik baksit numuneleri -20+65, 65+ 100 ve -1 00+ 200 me sh boyutlannda olacak şekilde öğütülüp d enmişt ir. Tennal analiz çalışmalan dinamik metod ile gerçekleştirilıniştir. Üç numunenin kızduına kayıplan sırasıyla % 12.,3 6, o/o ll �63 ve %1 1,46 olarak bulun­n1uşıı.ır. D in amik metotla yapılan çal ı şm a la r da dife­ransiyel t er nı a l analiz (DT A, tennogravi metrik analiz (TG ve derivatogr afik t e nnogravil netr i k analiz (DTG e ğr i le ri aynı anda elde edilmiştir. Yapılan X-ışını analiz neticesi sonuc unda Zongul dak bak si ti nin bileşenleri kalitatif o l arak te spit edilmiştir.

 1. Pavel A. Florenskij. Organization of Space, Art, Culture as Unity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonio Maccioni

  2011-04-01

  Full Text Available In the early decades of the 20th century, the reflection about the deyatel’ kul’tury is one of the most important chapters of the russian philosophy: the conception of space and time proposed by Pavel A. Florenskij – as his result in the teatrise Analiz prostranstvennosti i vremeni – is a relevant part of it. Science, philosophy and art find their roots in life, and the study of the space is the start to understand themselves. Deyatel’ kul’tury, according Florenskij, does culture: he assumes the task of planting border’s poles, outlining the shortest paths through a system of isopotential lines. Through references to the debate between Symbolists, in the Analiz we can read in a new way the origin of sculpture, theatre, cinema, paint, poetry: the organization of the space can reach man’s consciousness, but the space already exists, as exists the life itself in which the art has its roots.

 2. UAB „Real Estate“ strategijos metmenys

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Įvade aprašoma ir apibūdinama organizacijos veikla, jos dalyvavimas nekilnojamojo turto vystymo rinkoje, problemos su kuriomis ji susiduria tiek vidaus, tiek išorinės aplinkoje. Šio darbo tikslas analizuoja perspektyvas tikrame versle ir padaro teorišką strategiją iš būsimo įmonės veiksmo. Pirma dalis duoda teorišką analizę pagal mokslinį metodą strateginio verslo planui. Antra dalis apžvelgia verslo aplinką įmonės ir duoda einamojo veiksmo analizę. Trečia dalis susitelkia ties ...

 3. AUSENCIA DE BIOTOXINA ACIDO DOMOICO EN LOS PANTANOS DE VILLA CHORRILLOS, PERÚ

  OpenAIRE

  Álvarez F., Pedro P.; Centro Nacional de Control de Calidad, Instituto Nacional de Salud (Perú).; Santiago Ch., Carlos A.; Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, Instituto Nacional de Salud (Perú).

  2006-01-01

  En el verano del 2003 se produjo un fenómeno calificado como «marea roja» en un espejo de agua de los Pantanos de Villa de Lima, Perú. Con el objetivo de explicar el posible incremento de muerte de aves acuáticas, se analizó el agua en busca de la biotoxina ácido domoico. Se obtuvo una muestra de agua de color rojo y se analizó para ácido domoico por cromatografía líquida de alta performance (HPLC). El equipo empleado fue un cromatógrafo Shimadzu modelo LC-10A, con inyector automático y detec...

 4. Positivismo y cultura nacional en la segunda mitad del siglo XIX cubano

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kenia Abreu-Cuenca

  2011-01-01

  Full Text Available Se realizó un análisis del impacto del pensamiento positivista en la cultura cubana, sus aportes y limitaciones en la segunda mitad del siglo XIX. Se analizó la labor educativa y de corte social que impulsó esta forma de pensamiento, así como un método en los estudios historiográficos en Cuba.

 5. Los presupuestos del concurso en la legislación colombiana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Facultad Derecho Comercial

  2005-06-01

  Full Text Available Este escrito es el resultado de uno de los proyectos de investigación adelantados por el Departamento de Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia. En el se hace una aproximación histórica a los presupuestos para acceder a los trámites concursales en nuestra legislación, analizándolos desde el punto doctrinal, académico y legal.

 6. Modelowa analiza rynkow pracy o roznej strukturze instytucjonalnej

  OpenAIRE

  Maciej Bukowski; Piotr Lewandowski; Pawel Kowal

  2011-01-01

  Przedmiotem analiz empirycznych i teoretycznych zawartych w niniejszej pracy sa makroekonomiczne i instytucjonalne determinanty zmian na rynkach pracy panstw OECD, analizowane przez pryzmat modelu poszukiwan i dynamicznego ujêcia rynku pracy. Rozdzial 1 poswiecony zostal analizie porownawczej rynkow pracy UE-15 i USA, a takze umiejscowieniu na tym tle zjawisk charakterystycznych dla transformujacej sie gospodarki Polski. Autorzy stawiaja teze, ze przestrzen roznic w zachowaniu sie zatrudnieni...

 7. Los presupuestos del concurso en la legislación colombiana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Línea de Investigación de la crisis empresarial en el sector real, de Derecho Comercial, Universidad Externado de Colombia

  2005-01-01

  Full Text Available Este escrito es el resultado de uno de los proyectos de investigación adelantados por el Departamento de Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia. En el se hace una aproximación histórica a los presupuestos para acceder a los trámites concursales en nuestra legislación, analizándolos desde el punto doctrinal, académico y legal.

 8. Analiza panoge in SWOT analiza na primeru podjetja Golte

  OpenAIRE

  Kolar, Rebeka

  2012-01-01

  Za uspešnost podjetja je pomembno, da dobro poznamo svojo panogo, v kateri delujemo, dobro moramo poznati svojo konkurenco in biti vedno korak pred njo. Podrobno poznavanje panoge same pripomore k boljšemu in kvalitetnejšemu vrednotenju podjetja. SWOT analiza je pomembna za ugotavljanje konkurenčne prednosti podjetja in je ena najpogostejših in najpopularnejših analiz. Lahko jo izvajajo posamezniki ali skupina

 9. tratamiento térmico final

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Józef Wójcik

  2007-01-01

  Full Text Available En esta investigación se analizó la influencia de diferentes estructuras obtenidas en el proceso de recocido para la vida útil de los elementos finales (baleros. Se observó, con base en los resultados, que existe una estrecha relación entre las estructuras (tamaño de carburos en estado recocido y las propiedades mecánicas de elementos finales después del temple y revenido.

 10. Nuevos mecanismos protectores en la enfermedad inflamatoria intestinal sistema endocannabinoide y haptoglobina /

  OpenAIRE

  Márquez Mosquera, Lucía

  2012-01-01

  La Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) (enfermedad de Crohn (EC) y Colitis Ulcerosa (CU)), es una enfermedad crónica, poligénica y compleja, de curso recurrente, que afecta al tracto gastrointestinal. Estudios recientes in vitro y modelos experimentales en animales sugieren que el Sistema Endocannabinoide (SE) y la Haptoglobina (Hp) pueden tener un papel protector en la EII. Estudio 1: Sistema Endocannabinoide y EII Se analizó, mediante Western-Blot e inmunohistoquímica, la presencia de ...

 11. THE OPPORTUNITY OF APPLYING MODELS OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN PUBLIC CONSTRUCTION ENTERPRISES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Awny ZREKAT

  2015-12-01

  Full Text Available In this article was analyzed the history of standard ISO-9000 and ways of application in public construction enterprises. OPORTUNITATEA APLICĂRII MODELELOR DE SISTEM AL MANAGEMENTULUI CALITĂŢII ÎN ÎNTERPRINDERILE DE CONSTRUCŢII PUBLICEÎn articol sunt analizate istoria standardului ISO-9000 şi modalităţile de aplicare a lui în întreprinderile de construcţii publice.

 12. Hipertrofia Ventricular Izquierda y Variabilidad Circadiana de la Presión Arterial en una Cohorte de pacientes diagnosticados de Hipertensión Arterial

  OpenAIRE

  Cinza Sanjurjo, Sergio

  2012-01-01

  Objetivo. El objetivo principal fue conocer el valor pronóstico de la HVI en función de la variabilidad circadiana de la PA (VCPA). Como objetivo secundario se analizó la asociación existente entre HVI, lesión renal subclínica y PA ambulatoria, así como su valor pronóstico.

 13. Montesori materiālu izmantošana 5-6 gadus vecu bērnu matemātisko prasmju apguvē

  OpenAIRE

  Neimane, Māra

  2016-01-01

  Šī darba mērķis ir pētīt Montesori matemātikas materiālu izmantošanas iespējas un efektivitāti 5 – 6 gadu vecu bērnu matemātisko prasmju apguvē. Pētījuma jautājums ir - kā, izmantojot Montesori matemātisko materiālu, veidojas matemātiskās prasmes 5 – 6 gadu vecumā? Uzdevumi: •Analizēt teorētiskās nostrādnes par metemātisko prasmju apguvi 5 – 6 gadu vecumā; •Analizēt teorētisko literatūru par Montesori pedagoģiskās pieejas būtību un matemātiskā materiāla izmantošanu; •Analizēt 5 – 6 gadu vecu...

 14. Mārketinga koncepcijas izveide Wi-Fi pakalpojumam Latvijā

  OpenAIRE

  Zauers, Mārtiņš 

  2008-01-01

  Maģistra darbā Wi-Fi mārketinga koncepcijas izveide Latvijā autors apkopo teoriju par mārketingu un tā koncepcijas izveidi, analizē tehnisko literatūru par Wi-Fi, Wi-Fi vēsturi, izveidošanos Latvijā un apkopo datus par Wi-Fi tirgus attīstību Latvijā, kā arī Lattelecom Wi-Fi pakalpojumu. Pētījuma mērķis ir analizēt un vērtēt Lattelecom Wi-Fi pakalpojuma pieejamību Latvijā un izstrādāt tā mārketinga koncepciju. Analizējot Wi-Fi pakalpojuma tirgu Latvijā, pētījuma daļā autors izveido Wi-Fi p...

 15. Komandas darbs ar ģimenēm bērna pamešanas novārtā gadījumos

  OpenAIRE

  2010-01-01

  Diplomdarba tēma ir” Komandas darbs ar ģimenēm bērna pamešanas novārtā gadījumos”. Tā mērķis ir teorētiski analizēt, praktiski pētīt un pamatot komandas darbu ar ģimenēm bērna pamešanas novārtā gadījumos. Lai sasniegtu darba mērķi, tika izvirzīti uzdevumi: raksturot bērna pamešanu novārtā ģimenē, analizēt komandas darba pieeju sociālā darba praksē, analizēt bērna pamešanu novārtā Latvijas likumdošanas un normatīvo dokumentu skatījumā, pētīt dažādu institūciju speciālistu viedokli par koman...

 16. Pop sirreālisma stila izmantošana grāmatas ilustrāciju dizainā

  OpenAIRE

  Berjoza, Artjoms

  2015-01-01

  Diplomdarba ietvaros tika analizēti interneta un literatūras avoti par pop sirreālisma izcelsmi un tendencēm, grāmatu ilustrācijām un kompozīciju. Apkopojot analizētos materiālus, var secināt, ka pop sirreālisms definējas konceptuāli, līdz ar to empīriskajā daļā tika mēģināts pierādīt, ka pop sirreālismā pastāv arī kompozīcijas veidošanas principi. Analizējot empīriskajā daļā iegūtos datus, var secināt, ka pop sirreālismā pastāv noteikti kompozīcijas veidošanas principi. Balstoties uz iegūta...

 17. effective transcultural learning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jorge Mizuno

  2006-01-01

  Full Text Available El objetivo de este artículo es presentar los resultados de una investigación que analizó las características de una material multimedia que pudiera relacionarse con el aprendizaje transcultural de los estudiantes de inglés, nivel 7, en el Instituto de Idiomas de la Universidad del Norte (Barranquilla, Colombia. Se utilizó un enfoque cualitativo con diseño de estudio de casos para lograr los objetivos del estudio, empleando técnicas como observaciones de clases, entrevistas y encuestas a profesores y estudiantes y análisis de documentos.

 18. El área bajo la curva. Construcción de significado en contextos físicos

  OpenAIRE

  Giordano, Mario; Garnica, Ignacio

  2014-01-01

  Se desarrolló una estrategia de enseñanza con el objetivo de hacer significativos conceptos relativos al teorema fundamental del cálculo en el contexto de la realización de prácticas en el laboratorio de Física. La estrategia se orientó a dotar de sentido al concepto de área bajo la curva, a partir de resultados obtenidos de los experimentos movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado y elongación de un resorte. Se analizó el caso de un estudiante ante la tarea...

 19. Remediación de suelos contaminados con elementos traza mediante el uso de biosólidos compostados y enmienda calcárea : efecto sobre las fracciones de menor biodisponibilidad de cinc

  OpenAIRE

  Torri, Silvana Irene; Zubillaga, Marta Susana; Lavado, Raúl Silvio

  2006-01-01

  p.93-97 La biodisponibilidad de elementos traza en suelos contaminados puede reducirse a través de procesos de inmovilización. Se estudió la factibilidad de emplear compost de biosólidos con distintos grado de madurez, enmienda calcárea o una combinación de ambos para remediar suelos contaminados con Zn. Los suelos se contaminaron artificialmente, utilizando ciclos de humedecimiento-secado para lograr el equilibrio de Zn entre las distintas fracciones edáficas. Se analizó el efecto de las ...

 20. Acumulación originaria: explotación laboral y generación de ganancia en la minería de México

  OpenAIRE

  Azamar Alonso, Aleida

  2016-01-01

  La tesis de investigación titulada: “Acumulación originaria: Explotación laboral y generación de ganancia en la minería en México” tiene como objetivo demostrar la existencia de la acumulación originaria como forma iterativa y necesaria para la generación del plusvalor en el sistema productivo capitalista, para ello se analizó el sector minero mexicano durante el periodo de 1980 a 2013. El concepto de acumulación originaria es de origen marxista y ha sido ampliamente debatido desde su present...

 1. RIQUEZA Y ABUNDANCIA DE AVES DE LA SUBCUENCA DE TUXPAN,GUERRERO, MÉXICO

  OpenAIRE

  O Nova-Muñoz; RC Almazán-Núñez; R Bahena-Toribio; MT Cruz-Palacios; F Puebla-Olivares

  2011-01-01

  Se analizó la riqueza de aves en cuatro diferentes hábitats de la subcuenca de Tuxpan, Guerrero, México. Se registraron un total de 105 especies de aves, de las cuales 67.6 % son residentes y 32.3 % son migratorias. Los estimadores de riqueza para las aves residentes sugieren que faltan especies por agregarse al inventario. Del total de especies registradas, nueve son endémicas y cuatro son cuasi-endémicas a México. Además bajo la NOM-059-SEMARNAT-2010 tres especies están sujetas a protección...

 2. Transporte de microorganismos indicadores de contaminación fecal en una cuenca de la pampa ondulada : el rol de las propiedades físicas y químicas de los suelos y de los sedimentos

  OpenAIRE

  Behrends Kraemer, Filipe

  2011-01-01

  Dentro de las actividades agropecuarias, es la ganadería sobre pastizales una de las principales producciones que favorece la contaminación biológica de las aguas superficiales. Uno de los principales factores que afecta este proceso es la absorción bacteriana. Por ello se analizó la interrelación entre el suelo y los fenómenos absortivos en tres escalas de percepción en una cuenca agropecuaria de la pampa ondulada. En la escala de laboratorio se pudo demostrar el importante rol de las propie...

 3. Business models - their semantic form and structure

  OpenAIRE

  Kinderis, Remigijus

  2012-01-01

  Straipsnyje siekiama išgryninti verslo modelio koncepto semantiką. Analizuojama verslo modelio samprata, atliekant apibrėžimų chronologinės eigos analizę, parengiant prasminių žodžių žemėlapį. [...] The concept of business model is the most frequently considered and discussed in different modern scientific and business publications. Business model has been perceived and analyzed as a modern method of competition among business enterprises. The scientists and practicians agree on the common...

 4. Quemaduras de cuero cabelludo: Serie de casos y revisión de la literatura

  OpenAIRE

  Pereira C,Nicolás; Léniz M,Patricio; Enríquez C,Estefanía; Mabgelsdorff G,Günther; PIÑEROS B,JOSÉ LUIS; CALDERÓN O,WILFREDO

  2012-01-01

  El cuero cabelludo es la barrera más externa e importante del cráneo y cerebro. Si bien, las quemaduras de éste son raras, son causadas frecuentemente por lesiones por alta tensión eléctrica, fuego, líquido u otras fuentes de calor. Objetivos: Presentar una serie de casos de quemaduras de cuero cabelludo de los últimos 10 años en el Hospital del Trabajador de Santiago y revisar la literatura de las alternativas terapéuticas. Material y Método: Estudio descriptivo retrospectivo. Se analizó la ...

 5. Homero cuevas: la divulgación de la economía clásica

  OpenAIRE

  Alejandro Fiorito

  2013-01-01

  En este documento se aborda brevemente la tarea intelectual de Homero Cuevas, describiendo algunos de sus libros y trabajos, en donde a lo largo de su vida llevó a cabo una labor de divulgación y elucidación de los principales economistas clásicos contemporáneos. Se destaca, en su obra su originalidad en el planteo crítico de los autores que analizó, sin dejar de señalar algunos problemas en las observaciones de Homero Cuevas.

 6. El método iconográfico como herramienta en la medición de la calidad en afiches callejeros de propaganda y/o culturales : iconografía en el análisis de los afiches del grupo GRAPO. Tercera parte

  OpenAIRE

  Copello, María Belén

  2006-01-01

  Con los objetivos de aportar a la Teoría del Diseño Gráfico y optimizar su práctica profesional a través de la obtención de una metodología de evaluación que mida la calidad de afiches callejeros de propaganda y/o culturales; el proyecto de investigación Imagen & Conducta 2 analizó cuantitativa y cualitativamente los niveles funcionales, operativos, contextuales y los efectos sobre el público receptor, en diversos productos gráficos, entre ellos, las series de afiches del grupo GRAPO. El...

 7. Adolescentes em conflito com a lei: função materna e a transmissão do nome do pai

  OpenAIRE

  Rejane Botelho Teodoro Xavier; Cláudio Vital de Lima Ferreira; João Luiz Leitão Paravidini

  2011-01-01

  El presente trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre la función materna, específicamente en lo que respecta a la pregunta de la forma en que el discurso ha permitido a la madre o no la transmisión del Nombre del Padre, en los casos de los adolescentes en conflicto con la ley, teniendo en cuenta las configuraciones de la familia contemporánea, que no tienen el mismo formato que los que dieron origen a las teorías del complejo de Edipo. Desde este ámbito se analizó cómo afecta esto a la ad...

 8. Reproductive biology of common snook Centropomus undecimalis (Perciformes: Centropomidae) in two tropical habitats

  OpenAIRE

  A. Perera-García, Martha; Mendoza-Carranza,Manuel; M. Contreras-Sánchez, Wilfrido; Huerta-Ortíz, Maricela; Pérez-Sánchez, Eunice

  2010-01-01

  En este estudio, se analizó la biología reproductiva y poblacional del robalo blanco (Centropomus undecimalis). El material biológico se obtuvo en los desembarcos de la pesca artesanal de las cooperativas de mayor contribución en la zona costera y ribereña durante julio de 2006 a marzo de 2008. En la zona costera las tallas oscilaron entre 34 a 112cm (LF) y en la zona ribereña entre 30 a 85cm. Se encontraron diferencias significativas entre las longitudes de machos y hembras en ambas zonas de...

 9. Estructura de las comunidades planctónicas y análisis de sus interacciones tróficas en un humedal de la cuenca del Paraná Inferior (Reserva de Otamendi, Buenos Aires, Argentina)Structure of the planktonic communities and analysis of their trophic interactions in a wetland from the basin of the lower Paraná (Natural Reserve Otamendi, Buenos Aires, Argentine)

  OpenAIRE

  Sinistro, Rodrigo

  2007-01-01

  El estudio se centra en el análisis de las comunidades planctónicas y sus interacciones tróficas en un humedal de la cuenca del Paraná Inferior (Reserva Natural de Otamendi). Se analizó la variación de las variables ambientales y las comunidades algales en una transecta transversal, desde meandros abandonados hacia la laguna principal, resultando la cobertura de plantas flotantes uno de los factores principales en la regulación de la estructura de las comunidades planctónicas. Mediante experi...

 10. Terapia de exposición mediante Realidad Virtual en los trastornos alimentarios: presente y futuro

  OpenAIRE

  Ferran Vilalta Abella; Jana Pla Sanjuanelo; Marta Ferrer García; José Gutiérrez Maldonado

  2015-01-01

  El objetivo de este trabajo fue revisar el uso de la realidad virtual (RV) como técnica de exposición para el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA). Para ello se analizó la literatura existente con el fin de responder a dos cuestiones: primero, ¿existe evidencia sobre la capacidad de los entornos y estímulos virtuales para provocar respuestas de ansiedad y craving en pacientes con TCA?; y, segundo, ¿la aplicación de técnicas de exposición mediante RV permite la dismin...

 11. Prevalencia y factores asociados a desnutrición hospitalaria en un hospital general: Perú, 2012

  OpenAIRE

  L. E. Veramendi-Espinoza; J. H. Zafra-Tanaka; O. Salazar-Saavedra; J. E. Basilio-Flores; E. Millones-Sánchez; G. A. Pérez-Casquino; L. M. Quispe-Moore; M. E. Tapia-Vicente; D. I. Ticona-Rebagliati; N. B. Asato; L. Quispe-Calderón; H. J. Ruiz García; A. Chia-Gil; D. E. Rey-Rodríguez; B. T. Surichaqui

  2013-01-01

  Introducción: La desnutrición hospitalaria es un problema prevalente que genera mayor morbi-mortalidad, peor respuesta al tratamiento, mayor estancia y costo hospitalario. Objetivos: Determinar la prevalencia y factores asociados a desnutrición hospitalaria en un hospital general peruano. Métodos: Estudio analítico transversal de 211 pacientes en servicios de Medicina y Cirugía. Se analizó variables demográficas, clínicas e indicadores antropométricos. El análisis multivariado fue de regresió...

 12. Evaluación retrospectiva de la tasa de preñez obtenida por transferencia de embriones en diferentes cruces bovinos en el municipio de Puerto Araujo, Santander, Colombia (Retrospective analysis of pregnancy rate after embryo transfer on F1 cows.)

  OpenAIRE

  Ariza Luis Edgardo; Camacho Wilson; Serrano-Novoa César Augusto

  2006-01-01

  El presente trabajo analizó los datos obtenidos en los años 1999-2001 para evaluar el mejor cruce como receptora en un programa de Transferencia de Embriones (T.E.), donde se usan principalmente animales F1 como Limbrah, Simbrah, Brabon, Brangus y Girolando. Se contó con una población de 1166 receptoras transferidas, de los cruces anteriormente señalados, de las cuales 577 se realizaron con embriones en fresco y 589 con embriones congelados en glicerol o etilenglicol. Después de tran...

 13. Validez predictiva de los componentes del compromiso del cliente y su relación con la satisfacción

  OpenAIRE

  Salvador Ferrer, Carmen María

  2005-01-01

  El presente artículo propone validar el constructo del compromiso del cliente con la organización como un concepto multidimensional, tomando como punto de partida las perspectivas tradicionales: afectiva, normativa y calculada. Además, se analizó la influencia del compromiso en la satisfacción del usuario. En el estudio se utilizó un cuestionario aplicado a 223 usuarios de los servicios no docentes universitarios. Los resultados muestran que las perspectivas tradicionales (afectiva, normativa...

 14. Salud del suelo: en la búsqueda de un indicador biológico de sustentabilidad

  OpenAIRE

  2015-01-01

  Los indicadores de calidad de suelo han sido motivo de numerosas investigaciones en los últimos años. Sin embargo, la complejidad en la interpretación de los resultados de laboratorio dificulta su implementación tanto para los productores como para el asesor. Es por ello que el objetivo de este trabajo fue evaluar el comportamiento de indicadores biológicos de suelo sobre diferentes intensidades de manejo orgánico, con énfasis en el coeficiente metabólico. Se analizó un set de datos provenien...

 15. PARÁSITOS INTESTINALES DE PERROS CALLEJEROS: RIESGO A LA SALUD PÚBLICA EN SAN RAMÓN, COSTA RICA

  OpenAIRE

  González Bermúdez, Gustavo Adolfo; Alfaro Campos, Katherine; Trejos Trejos, Jeaneth

  2015-01-01

  Con el objetivo de determinar la salud endoparasitaria de los perros callejeros y evaluar la contaminación del suelo por parte de éstos, se analizó el suelo y las heces encontradas en el parque Alberto Manuel Brenes entre marzo y abril del 2011. Se comprobó la presencia de cuatro especies de parásitos en las heces y una especie en las muestras del suelo mediante dos técnicas de muestreo: Sheater y Salina – lugol, resultando 83,33% y 16,6% positivas respectivamente. Los parásitos hallados pued...

 16. Creencias acerca de la masturbación

  OpenAIRE

  Balarezo López, Gunther

  2014-01-01

  El objetivo de la investigación fue realizar una revisión sobre las creencias acerca de la masturbación. Para ello, se hizo una búsqueda de los trabajos publicados sobre el tema, se analizó y se seleccionó los más relevantes. Los autores exponen que la masturbación era considerada una enfermedad, estudiada por la medicina, especialmente por la psiquiatria y la psicología. Se concluye que la masturbación es una actividad sexual común en ambos sexos y en algunos casos, se utiliza como técnica t...

 17. COMPARACIÓN DEL COMPORTAMIENTO AL DESGAS TE DE UN ACERO AISI 1045 NITRURADO Y SEGUIDO DE UN TEMPLE POR INDUCCIÓN

  OpenAIRE

  Gonzalo J. Schierloh; Matías Regis; Raúl Charadia; Eugenia L. Dalibon; Sonia P. Brühl

  2016-01-01

  Se estudió el comportamiento al desgaste de l acero AISI1045 con un tratamiento de nitruración iónica y posterior temple por inducción. Se midió dureza en superficie y perfil en profundidad. Se analizó la microestructura y evaluó el comportamiento al desgaste . Como resultado de la nitruración se obtuvo una zona formada por una capa de compuestos seguida por una zona de difus ión de nitrógeno. L a dureza superficial del acero templado y revenido aumentó en un...

 18. Prerrequisitos y Sistema HACCP en la Industria Alimentaria

  OpenAIRE

  Mena García, Marta

  2014-01-01

  Cada vez es más exigido que las empresas agroalimentarias de todo el mundo aseguren la inocuidad de los productos que elaboran y comercializan. Para ello, deben aplicar el Sistema HACCP que servirá como método preventivo para el aseguramiento de esta inocuidad, analizándose los prerrequisitos que se deben tener en cuenta antes de su implantación, los cuales son la base que lo fundamenta. Además, se describirán los siete principios y las doce tareas que servirán para concretar con éxito la imp...

 19. ŠIAULIŲ UNIVERSITETO ANTRO KURSO STUDENTŲ GYVENSENOS ASPEKTAI

  OpenAIRE

  2010-01-01

  Bakalauro darbe nagrinėjami akademinio jaunimo gyvensenos aspektai. Sveikos gyvensenos elementai yra sveika mityba, grūdinimąsis, fizinis aktyvumas, tinkamas poilsis, žalingų įpročių atsisakymas ir kita. Šiame darbe nagrinėjami keli, didžiausią Lietuvos ir užsienio mokslininkų susidomėjimą sukėlę, gyvensenos aspektai. Suformuluota hipotezė, kad akademinis jaunimas nėra pati sveikiausia visuomenės dalis. Gyvensenos analizė turėtų patvirtinti jaunimo sveikatos problemas, susijusias su žali...

 20. Genomas y cromosomas. algunas certezas entre las tantas preguntas de los últimos 10 años.

  OpenAIRE

  Mudry Marta Dolores; Nieves Mariela

  2011-01-01

  En el año 2000 se presentó lo que se dio en llamar nuestro libro de la vida, el primer borrador del Genoma Humano. Aquello generó grandes expectativas por sus potenciales aplicaciones en beneficio de las ciencias biológicas. ¿Qué ha sucedido 10 años después? Se conoce cuántos genes tenemos en nuestro genoma y se analizó la función de algunos de ellos. Se conocen las secuencias de los genomas de unos 14 mamíferos y borradores o genomas completos de otros numerosos vertebrados, invertebrados, h...

 1. LA VIOLENCIA PSICOSOCIAL Y LA INSEGURIDAD EN COAHUILA: AFRONTAMIENTO, EMOCIONES Y REDES DE APOYO

  OpenAIRE

  Jana Petrzelová Mazacová; Mayra Aracely Chávez Martínez; Joel Zapata Salazar; Mariana Eliza Rodríguez Herrera

  2015-01-01

  El objetivo de este trabajo es presentar los efectos psicológicos reflejados en la salud mentalderivados de la violencia e inseguridad psicosocial y la inseguridad entre la población juvenil yadulta del estado mexicano de Coahuila. Se empleó la batería Evaluación Psicosocial de la Vi-vencia de Sucesos Vitales para diagnosticar la percepción subjetiva de la violencia en las ciuda-des de dicha entidad con mayor incidencia de eventos violentos. Se analizó la correlación entrelas variables sociod...

 2. Diseño de un modelo de procesos de calidad en el laboratorio clínico del Hospital del IESS de la ciudad de Portoviejo

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Los resultados del Laboratorio Clínico contribuyen al estudio y prevención de los problemas de salud de los usuarios ayudando al médico a lograr un diagnóstico en base de la sintomatología del paciente. De acuerdo con sus funciones, se puede dividir en Laboratorios de rutina, los cuales constan de cuatro departamentos básicos: Hematología, Inmunología, Microbiología y Química Clínica. El estudio presente analizó los procesos de calidad existentes en el Laboratorio Clínico de...

 3. Autopercepción de inteligencia contextual para jugar y de competencia decisional en el fútbol

  OpenAIRE

  Ruiz Perez, Luis Miguel; Navia Manzano, José Antonio; Miñano Espin, Francisco Javier; García Coll, Virginia; Palomo Nieto, Miriam

  2015-01-01

  En el presente estudio se analizó la autopercepción de competencia decisional y la inteligencia contex- tual de jugadores de fútbol de diferente nivel de pericia. Además, se exploraron las relaciones existen- tes entre las autopercepciones de competencia para decidir y de inteligencia contextual en jugadores de fútbol, para lo cual participaron voluntariamente 467 jugadores (M = 20,26, DT = 4,83). El nivel de peri- cia de los participantes se estableció en tres diferentes: Autonómico (N = 141...

 4. Autopercepción de inteligencia contextual para jugar y de competencia decisional en el fútbol. [Game intelligence and perceived competence to decide on soccer players].

  OpenAIRE

  José Antonio Navia;; Javier Miñano-Espín; Virginia García-Coll; Miriam Palomo-Nieto

  2015-01-01

  En el presente estudio se analizó la autopercepción de competencia decisional y la inteligencia contextual de jugadores de fútbol de diferente nivel de pericia. Además, se exploraron las relaciones existentes entre las autopercepciones de competencia para decidir y de inteligencia contextual en jugadores de fútbol, para lo cual participaron voluntariamente 467 jugadores (M = 20,26, DT = 4,83). El nivel de pericia de los participantes se estableció en tres diferentes: Autonómico (N = 141), nac...

 5. La rehabilitación en el deporte

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olmo Navas, Jesús

  2000-02-01

  Full Text Available Las lesiones deportivas presentan una creciente prevalência, asociada con el aumento de la práctica deportiva. Tanto a niveles de competición como recreacionales, se constata una demanda del deportista para volver a la actividad de la forma más rápida y funcional posible. Se examinan en este trabajo las características de la lesión de aparato locomotor en el deporte, y las peculiaridades del proceso de rehabilitación tras el tratamiento inicial, analizándose los actuales procedimientos e infraestructura empleados para su desarrollo, desde una perspectiva multidisciplinar.

 6. EFECTO SIMBIÓTICO DEL EXTRACTO DE Smallanthus sonchifolius (YACÓN) Y Lactobacillus plantarum FRENTE A Escherichia coli

  OpenAIRE

  Vegas, Carlos A.; Laboratorio de Biología Molecular, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Lima, Perú; Pichihua, Boris O.; Laboratorio de Biología Molecular, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Lima, Perú; Peña, Carmen; Laboratorio de Biología Molecular, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Lima, Perú; Zavaleta, Amparo I.; Laboratorio de Biología Molecular, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima.

  2014-01-01

  El desarrollo de estrategias que permitan un mayor control de la microbiota intestinal ha incrementado el interés por asociar prebióticos y probióticos, en una relación simbiótica, con el propósito de reducir la presencia de microorganismos patógenos. El objetivo de este estudio fue analizar el efecto simbiótico del extracto de Smallanthus sonchifolius (yacón) y Lactobacillus plantarum sobre el crecimiento de Escherichia coli enteropatógena. Para ello, previamente se analizó la concentración ...

 7. Elevación de seno maxilar: Análisis clínico de nuestra experiencia en más de 100 casos Clinical analysis of our experience in over 100 cases of maxillary sinus lift

  OpenAIRE

  Gui-Youn Cho-Lee; L. Naval-Gías; M. Mancha de la Plata; J. Sastre-Pérez; A.L. Capote-Moreno; M.F. Muñoz-Guerra; F.J. Rodríguez-Campo

  2009-01-01

  Objetivos: La elevación de seno maxilar es uno de los procedimientos más versátiles en cirugía oral, de modo que hay descritos diversos abordajes, tipos de injertos, posibilidad de asociar otras técnicas preprotésicas y colocar implantes de manera simultánea o diferida, dependiendo de la altura ósea inicial. Nuestro propósito es comunicar nuestra experiencia después de intervenir 131 casos. Materiales y métodos: Se analizó una serie de 131 procedimientos llevados a cabo en 91 pacientes consec...

 8. Curvas de absorción de nutrientes bajo dos métodos de fertilización en sandia, en Guanacaste, Costa Rica

  OpenAIRE

  Vega Villalobos, Edgar V.; Salas Camacho, Rafael E.

  2012-01-01

  En la Finca Experimental de Santa Cruz, Guanacaste, en el año 2005, se evalúo el efecto de dos modalidades de fertilización en el cultivo de la sandía (Citrullus lanatus(Thunb) Matsum & Nakai cv. Mickeylee): fertilización líquida aplicada en el agua de riego y el abonamiento granular y foliar aplicado por el método convencional. Se prepararon dos lotes de 300 m2 y se realizaron muestreos al azar de plantas y se analizó el contenido de nutrimentos en su parte vegetativa, productiva y sistema r...

 9. Descentralización y equidad: el gasto público en salud en los municipios de la provincia de Buenos Aires

  OpenAIRE

  Fernando Pablo Lago; Nebel Silvana Moscoso; María Eugenia Elorza; Nadia Vanina Ripari

  2012-01-01

  El objetivo del presente trabajo es analizar el grado de equidad en el acceso a los servicios de salud del subsector público entre los habitantes sin cobertura de salud de los municipios de la provincia de Buenos Aires (Argentina). Mediante un estudio cuantitativo y retrospectivo se analizó la desigualdad en la distribución del gasto público en salud per cápita, variable que se emplea como una proxy de la capacidad de acceso a los servicios de salud de los habitantes de cada jurisdicción. Los...

 10. Estrés y competencia parental: un estudio con madres y padres trabajadores

  OpenAIRE

  Pérez Padilla, Javier; Lorence Lara, Bárbara; Menéndez Álvarez-Dardet, Susana

  2010-01-01

  El objetivo de este estudio es evaluar dimensiones relativas al contexto familiar y laboral, y examinar su contribución al nivel de estrés asociado a la paternidad. Se analizó el papel desempeñado por la percepción de competencia, tanto del padre como de la madre, una vez controladas algunas características de ambos contextos. Se realizaron análisis con la información obtenida de 74 progenitores que, en el momento de la evaluación, disponían de un puesto laboral y cuidaban a...

 11. LA TRIDIMENSIONALIDAD DEL CONCEPTO DE NUTRICIÓN: SU RELACIÓN CON LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Se describe la evolución del concepto de nutrición hasta llegar a la concepción de la tridimensionalidad del mismo. Analizándolo desde el nivel mundial, América Latina y México. Se consideraba a la nutrición como un proceso exclusivamente biológico, sin embargo actualmente involucra aspectos sociales y ecológicos. Se destaca la convergencia entre el concepto de salud y nutrición, a partir de la concepción biopsicosocial del individuo, motivo por el que se enfatiza la importancia de la educaci...

 12. Estudio crítico de la representación del estado de la pobreza en la televisión

  OpenAIRE

  Gil González, Juan Carlos; Contreras Medina, Fernando Ramón

  2014-01-01

  Este texto ofrece un estudio innovador de la representación mediática de la situación de pobreza de las personas en los medios de comunicación masivamente consumidos. En este estudio visual, que compara similitudes entre la pintura barroca y las cualidades neobarrocas que ofrece la televisión en la cultura de masa, pretende ver similitudes y diferencias y observar cómo existen unos parámetros culturales que sobre el concepto de pobreza se ha asentado en el ideario colectivo. Además, se analiz...

 13. Resistencia antihelmíntica de nematodos gastroentéricos en ovinos a febendazol e ivermectina en la región noroeste del estado de Tlaxcala

  OpenAIRE

  2006-01-01

  En el presente trabajo se analizó la problemática de resistencia a febendazol (Fz) e ivermectina (IM) en ovinos infestados naturalmente con nematodos gastroentéricos (NGE) en tres municipios del estado de Tlaxcala, México. Se realizó un cuestionario para la selección de animales. Veinte rebaños fueron escogidos de los municipios de Calpulalpan (4), Nanacamilpa (10) y Hueyotlipan (6). Se formaron tres grupos de 10 a 14 ovinos por rebaño; I) control sin tratamiento; II) tratado con 5 mg de Fz p...

 14. Estudio del clima organizacional y su incidencia en el desempeño laboral del Instituto de la Niñez y la Familia (INFA), en la ciudad de Ambato

  OpenAIRE

  Barrera Palma, Laura Catalina

  2015-01-01

  1. Marco Teórico.-- 2. Metodología.-- 3. Discusión, Análisis y Validación de los Resultados.-- 4. Análisis de los Resultados.-- 5. Conclusiones y Recomendaciones. En el presente trabajo de investigación se analizó las variables del clima organizacional y el desempeño laboral de los servidores públicos del Instituto Nacional de la Niñez y la Familia en la ciudad de Ambato, cuyo propósito es incrementar la eficiencia y calidad de los servicios, fomentando un ambiente de trabajo favorable, as...

 15. Biodegradación de residuos orgánicos de plazas de mercado

  OpenAIRE

  Cardona Alzate, Carlos Ariel; Sánchez Toro, Óscar Julián; Ramírez Arango, Julián Andrés; Alzate Ramírez, Luis Eduardo

  2007-01-01

  En el presente trabajo se caracterizaron, clasificaron y acondicionaron los residuos orgánicos de la plaza de mercado de Manizales (Caldas), analizándose los posibles tratamientos para su conversión en productos de valor agregado. Se eligió transformar el almidón y la celulosa presentes en los residuos. Se establecieron las mejores condiciones de temperatura, pH y dosificación de enzima para transformar los polisacáridos en azúcares reductores. Para la transformación del almidón y la celulosa...

 16. Capacidades físicas condicionales del éxito en lucha: diferencias entre libre olímpica y grecorromana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José María López Gullón

  2013-09-01

  Full Text Available Este estudio analizó los componentes del rendimiento físico, psicológico y antropométrico que diferenciaban los luchadores de las modalidades masculina (libre olímpica y grecorromana y femenina (libre femenina entre los niveles competitivos de élite y amateur, así como las diferencias en el perfil psicológico, fisiológico, neuromuscular, antropométrico, de velocidad y extensibilidad muscular que podían existir entre las diferentes categorías de peso en un total de 92 luchadores varones y 35 mujeres altamente entrenados.

 17. Factores psicosociales del presentismo en trabajadores del Sistema de Salud chileno

  OpenAIRE

  Aldo Vera-Calzaretta; Claudia Carrasco-Dájer; Silvia da Costa; Darío Páez-Rovira

  2015-01-01

  Este estudio analizó los factores psicosociales que explicaban el presentismo o deterioro laboral autopercibido asociado a trabajar enfermo. La muestra fue de 676 trabajadores del sistema de salud chileno (84% de mujeres, M = 35.9 anos, en su mayoría enfermeras y técnicos paramédicos). Se aplicó un cuestiona- ˜ rio sociodemográfico, el Job Content Questionnaire, el Effort-Reward Imbalance, el Health Performance Questionnaire y una escala de interferencia del trabajo en la vida familiar. La re...

 18. Resiliencia materna, funcionamiento familiar y discapacidad intelectual de los hijos en un contexto marginado

  OpenAIRE

  María del Pilar Roque Hernández; Guadalupe Acle Tomasin

  2013-01-01

  La resiliencia refiere a las interacciones entre el contexto ecológico y la capacidad del individuo para adaptarse positivamente ante la adversidad. Para diseñar e instrumentar la intervención y aportar evidencia a la práctica en educación especial, se analizó la relación entre la resiliencia materna y el funcionamiento familiar, en un contexto marginado. Participaron 76 madres voluntarias, quienes tenían un hijo con discapacidad intelectual inscrito en una escuela de educación especial. Para...

 19. De las pasiones al conocimiento en Farabeuf, de Salvador Elizondo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mari Carmen Esquivel-Colín

  2015-01-01

  Full Text Available Se exploraron las diferencias entre filosofía y literatura como modos de razonamiento presentes en la novela de Salvador Elizondo: Farabeuf , y se analizó la manera en que ambas disciplinas se acercan al cuerpo y las pasiones. Se encontró que el erotismo aparece en esa novela como un modo de acceder al conocimiento del alma humana. Así entendida, la verdad que la literatura propone es interior, se aparta del mero razonamiento y exige de su lector la experiencia para ser aprehendida; también ofrece la oportunidad de imaginar la muerte y el erotismo como escapes del mundo.

 20. Análisis de la política de financiamiento rural en México 1990-2010

  OpenAIRE

  Filiberto Guadalupe Eligio; Alma Alicia Gómez Gómez

  2013-01-01

  El estudio del financiamiento en el sector agropecuario en México debe ser una práctica constante que obligue a generar innovaciones o cambios de estrategias en las políticas gubernamentales. Por esta consideración, se analizó cómo ha evolucionado la colocación del crédito en las bancas de desarrollo: Financiera Rural y FIRA durante el periodo 1990-2010. Materiales y métodos: se examinaron los datos oficiales sobre el comportamiento del financiamiento al sector rural: comportami...

 1. EFECTO DEL PROPILENGLICOL SOBRE LA UREMIA, GLICEMIA Y LA PRODUCCIÓN DE COMPONENTES DE LA LECHE EFFECT OF PROPYLENEGLYCOL ON URAEMIA, GLYCAEMIA AND MILK COMPONENTS PRODUCTION

  OpenAIRE

  Sandra Guisela Durango Morales; José Ignacio Ruiz Diaz; Rubén Darío Galvis Góez

  2010-01-01

  Con el objetivo de determinar el efecto de la inclusión de propilenglicol (PG) sobre las concentraciones plasmáticas de urea y glucosa y sobre la cantidad de leche producida y su concentración de sólidos, se analizó un grupo de 10 vacas entre su segunda y quinta lactancia. Los animales recibieron al día 45 posparto PG y durante 3 días consecutivos, éste se suministró diariamente en dosis de 250 g durante cada ordeño con la ración de suplemento comercial. Los animales fueron muestreados antes ...

 2. Percepción de la inocuidad de los alimentos entre estudiantes universitarios

  OpenAIRE

  Ema Maldonado-Simán; Liliana López-Durán; Agustín Ruiz-Flores; José Artemio Cadena-Meneses; Pedro Arturo Martínez-Hernández; Raymundo Rodríguez-De Lara

  2012-01-01

  El consumidor es uno de los eslabones de la cadena de alimentos, responsable de mantener la inocuidad de los alimentos y evitar enfermedades por contaminación de los mismos. El objetivo del estudio fue determinar el nivel de conocimiento, actitud y comportamiento respecto a la inocuidad de los alimentos entre estudiantes universitarios, mediante la aplicación de un cuestionario a 97 estudiantes en el último tercio de la carrera profesional. La información se analizó mediante Ji-cuadrado. La i...

 3. Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales: Morbimortalidad en Recién Nacidos Prematuros

  OpenAIRE

  Laura Paloma Méndez Silva; María Guadalupe Martínez León; Juan Martín Bermúdez Rodríguez

  2007-01-01

  Objetivo: Conocer la morbimortalidad de los recién nacidos prematuros en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital Materno Infantil del 01/01/05 al 01/01/06. Métodos: Revisión de casos, estudio retrospectivo, transversal y descriptivo. Mediante estadística descriptiva se analizó: edad gestacional, peso, diagnóstico de ingreso, tratamiento ventilatorio, días de estancia, complicaciones, motivo de egreso y causas de muerte. Resultados: En el período referido ingresaron 428...

 4. La formación de ingenieros de la edificación en empresas constructoras en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Su influencia en la satisfacción laboral

  OpenAIRE

  Fuentes-del-Burgo, Joaquín; Navarro-Astor, Elena

  2013-01-01

  Objeto: El objetivo de la investigación es indagar en las actividades formativas que desarrollan empresas constructoras en Castilla-La Mancha, con los ingenieros de edificación/arquitectos técnicos que trabajan como jefes de obra y su efecto sobre la satisfacción laboral. Diseño/metodología: Se realizaron 34 entrevistas semi-estructuradas. Mediante el empleo de metodología cualitativa, el contenido de las entrevistas se analizó utilizando el programa ATLAS.ti. Aportaciones y resultado...

 5. Desviación disociada. Estrabismo de origen cortical

  OpenAIRE

  Martín Gallegos-Duarte; Jorge Mendiola-Santibáñez; Juan José Ortiz-Retana; Bernardo Rubín de Celis-Monteverde; Rosana Vidal-Pineda; Arleth Sigala-Zamora

  2007-01-01

  Objetivos: Determinar las alteraciones corticales relacionadas con el origen de la desviación disociada. Material y métodos: Estudio prospectivo, descriptivo y observacional que incluyó a 10 niños con diagnóstico de desviación horizontal disociada, sin evidencia previa de daño neuronal. Se determinó la dominancia manual, cerebral y ocular, el estado sensorial y el perfil perceptual visual. Se analizó la respuesta cortical a diferentes estímulos: luminoso, hiperventilación, movimientos de segu...

 6. Consumo precoz de tabaco y alcohol como factores modificadores del riesgo de uso de marihuana

  OpenAIRE

  Iglesias,Verónica; Cavada,Gabriel; Silva,Claudio; Cáceres, Dante

  2007-01-01

  OBJETIVO: Evaluar la relación entre consumo precoz de tabaco y alcohol y el riesgo de consumir marihuana en escolares. MÉTODOS: Estudio transversal con datos del IV Estudio Nacional de Consumo de Drogas en Población Escolar, año 2001. Se analizó 54,001 escolares de ocho a 20 años de edad. Como variables predictoras se consideró el autoreporte de consumo de tabaco y alcohol, la edad de inicio de consumo de tabaco y/o alcohol, y la intensidad de uso del tabaco. Como variable resultado se utiliz...

 7. Carciroma de células escamosas bucal y su relación con el consumo de carnes rojas y otros factores de riesgo.

  OpenAIRE

  Secchi, Dante Gustavo

  2015-01-01

  Introducción: La detección de grupos de riesgo de cáncer oral permite reducir las tasas de morbilidad y mortalidad típicas de esta patología. Objetivo: se analizó el rol de carnes rojas, macronutrientes y micronutrientes en pacientes con carcinoma oral de células escamosas (COCE) en un estudio de casos y controles llevado a cabo en Córdoba Argentina. Métodos: Estudio de casos y controles 3:1, ambos sexos, con edades comprendidas entre 24-80 años. La información sobre la di...

 8. Efecto del grito como recurso ergogénico psicológico en la potencia de piernas en practicantes de Kung Fu

  OpenAIRE

  Zamora, Juan Diego; Salazar Rojas, Walter

  2002-01-01

  El presente estudio analizó el efecto del grito como recurso ergogénico psicológico en la potencia de piernas en practicantes de Kung Fu, utilizando la prueba de salto largo sin impulso y la de salto alto (Sargent). Se formaron dos grupos conformados por n= 8 sujetos cada uno, cuyas edades estaban comprendidas entre los 18 y 28 años. A los sujetos del Grupo A o Control les correspondía realizar las respectivas pruebas sin aplicar el grito, mientras que a los sujetos del Grupo B o Experime...

 9. Eficacia educativa: avances de un modelo para la educación superior

  OpenAIRE

  Rafael Hernández-González; Guadalupe Vadillo-Bueno; Sonia Rivera-Leonides

  2008-01-01

  Se analizó un modelo de eficacia educativa que permite al controlar el factor socioeconómico, determinar el valor agregado que las instituciones del Subsistema de Universidades Tecnológicas proporcionan a sus estudiantes. Es un estudio multinivel, longitudinal con resultados de 8,522 estudiantes de 38 universidades en 19 estados que sustentaron el examen nacional de ingreso a la educación superior (EXANI-II) y el examen para el egreso de técnico superior universitario- Sistemas Informáticos (...

 10. Eficacia educativa: avances de un modelo para la educación superior (Educational Efficacy: Advances of a Higher Education Model)

  OpenAIRE

  Rafael Hernández-González

  2008-01-01

  ResumenSe analizó un modelo de eficacia educativa que permite al controlar el factor socioeconómico, determinar el valor agregado que las instituciones del Subsistema de Universidades Tecnológicas proporcionan a sus estudiantes. Es un estudio multinivel, longitudinal con resultados de 8,522 estudiantes de 38 universidades en 19 estados que sustentaron el examen nacional de ingreso a la educación superior (EXANI-II) y el examen para el egreso de técnico superior universitario-Sistemas Informát...

 11. Eficacia educativa: avances de un modelo para la educación superior

  OpenAIRE

  Hernández González, Rafael; Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C.; Vadillo Bueno, Guadalupe; Universidad Nacional Autónoma de México; Rivera Leonides, Sonia; entro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C

  2012-01-01

  Se analizó un modelo de eficacia educativa que permite al controlar el factor socioeconómico, determinar el valor agregado que las instituciones del Subsistema de Universidades Tecnológicas proporcionan a sus estudiantes. Es un estudio multinivel, longitudinal con resultados de 8,522 estudiantes de 38 universidades en 19 estados que sustentaron el examen nacional de ingreso a la educación superior (EXANI-II) y el examen para el egreso de técnico superior universitario-Sistemas Informáticos (E...

 12. EFECTOS DE LA EXTRACCIÓN NO CONTROLADA DE MADERA SOBRE LA COMUNIDAD Y ESTRUCTURA DE TAMAÑOS DE LOS MANGLARES DE ALVARADO, VERACRUZ, MÉXICO

  OpenAIRE

  2011-01-01

  En este trabajo se analizó el efecto de la extracción no controlada de madera sobre la comunidad y estructura de tamaños de los manglares de Alvarado. Para realizar ésto se muestrearon 15 sitios de los cuales se obtuvo la composición florística, altura y área basal. Los efectos sobre la estructura de tamaños se evaluaron con un análisis de la distribución de individuos por categoría de tallas. Se documentó la presencia de Avicennia germinans, Laguncularia racemosa y Rhizophora mangle. Los par...

 13. Estabilidad de enzimas en medios de distinta movilidad molecular. Impacto de interacciones con azúcares y biopolímeros y de la encapsulación

  OpenAIRE

  Santagapita, Patricio Román

  2010-01-01

  El objetivo del presente trabajo fue analizar la estabilidad enzimática en medios de distinta movilidad molecular y las interacciones intermoleculares específicas que la favorecen. Se estudió el efecto de azúcares (trehalosa), sales y biopolímeros modificados con β-ciclodextrinas (CD) sobre las propiedades fisicoquímicas de la matriz y sobre la actividad enzimática. Se analizó también el uso de un dendrímero basado en polietilenglicol funcionalizado con CD como excipiente de matrices continua...

 14. Propiedades psicométricas de un instrumento de acoso cibernético en estudiantes universitarios mexicanos

  OpenAIRE

  Mistli Guillermina López Pérez

  2016-01-01

  El objetivo del artículo fue analizar la estructura factorial de la Escala de Victimización a través del teléfono móvil y de Internet en una muestra de 170 estudiantes universitarios de una institución educativa pública de Morelos (México) de las facultades de psicología, medicina, derecho y administración. Se realizó un análisis factorial exploratorio y un análisis factorial confirmatorio, se analizó la confiabilidad de cada uno de los factores. El porcentaje de varianza total explicada fue ...

 15. Calidad microbiológica de productos cárnicos analizados en el Laboratorio de Microbiología de Alimentos de la Fundación CIEPE, Venezuela. Período 2008-2012

  OpenAIRE

  José Ávila Ramírez; Ingrid Orozco

  2013-01-01

  El consumo de productos cárnicos en Venezuela en los últimos años ha fluctuado. Para garantizar la calidad e inocuidad de dicho rubro es necesario realizar análisis microbiológicos según las características específicas de cada producto. En el período comprendido entre enero 2008 y diciembre 2012 el Laboratorio de Microbiología de la Fundación CIEPE analizó 4.724 muestras de alimentos y agua, entre las cuales, 560 muestras correspondieron a carnes curadas no enlatadas y embutidos a las que se ...

 16. Replanteando la formación de psicólogos: Un análisis de problemas y algunas alternativas de solución

  OpenAIRE

  Silvia Macotela

  2007-01-01

  La última década se ha caracterizado por el surgimiento de diversas iniciativas en las instituciones de educación superior tendientes a desarrollar mejores programas de formación profesional. En este contexto, son numerosas las experiencias de modificación y adecuación de los planes de estudio correspondientes a la carrera de Psicología. A pesar de los avances logrados, persisten un conjunto de problemas que impiden que los propósitos perseguidos se logren. En el presente trabajo se analiz...

 17. Manufacturing of Ferritic Low-Silicon and Molybdenum Ductile Cast Iron with the Innovative 2PE- 9 Technique

  OpenAIRE

  Guzik E.; Kopyciński D.; Wierzchowski D.

  2014-01-01

  W pracy przedstawiono analizę wyników badań otrzymanych podczas produkcji żeliwa sferoidalnego typu SiMo, z zastosowaniem nowej metody sferoidyzacji metalu w kadzi bębnowej (technika 2PE- 9). Zaprezentowano wyniki badań w zakresie optymalizacji parametrów procesu, takich jak: długości przewodu sferoidyzującego. krytycznej zawartość magnezu, temperatur)' zabiegu i temperatury zalewania. Pokazano wpływ temperatur) i zabiegu, prędkości przemieszczania przewodu sferoidyzującego (czasu zabiegu sfe...

 18. Mujeres en el papel:representaciones de la mujer en el discurso de la moda, 1960-1970

  OpenAIRE

  Cubillos Vergara, María Carolina

  2014-01-01

  Esta investigación analizó las representaciones sociales relacionadas con la mujer,promocionadas en Medellín en el discurso periodístico de la moda durante la décadadel sesenta, un periodo caracterizado por la aparición de una “ola de consumo”mediático y vestimentario, y por la propagación de los nuevos ideales destinados ala realización personal, que generaron una transformación paulatina en las representacionessociales vigentes en la ciudad. Con el fin de comprender los procesos detransmisi...

 19. Figuras y representaciones de la mujer en el discurso de la moda: Medellín, 1960-1970

  OpenAIRE

  Cubillos Vergara, María Carolina

  2012-01-01

  Esta investigación analizó las representaciones sociales relacionadas con la mujer, promocionadas en el discurso periodístico de la moda en Medellín durante la década del sesenta, un periodo caracterizado por la aparición de una “ola de consumo” mediático y vestimentario, en conjunto con la propagación de los nuevos ideales destinados a la realización personal, que generaron una transformación paulatina en las representaciones sociales vigentes en la ciudad -- Con el fin de comprender los pro...

 20. Cinética de la infección experimental en cerdos con Mycoplasma hyopneumoniae usando inmunofluorescencia

  OpenAIRE

  2003-01-01

  Se observó por medio de inmunofluorescencia el epitelio bronquial de cerdos infectados experimentalmente con Mycoplasma hyopneumoniae, el evento de colonización se analizó durante los primeros 20 días posinfección. Doce cerdos de un mes de edad fueron inoculados intratraquealmente con un homogeneizado pulmonar conteniendo M. hyopneumoniae. Los cerdos fueron sacrificados de dos en dos, cada uno de los días 1, 4, 8, 12, 16 y 20 posinoculación, así como otros seis animales testigo que fueron ino...

 1. Estructura de la comunidad de peces en cuatro estuarios del Pacífico mexicano central

  OpenAIRE

  Edgar Raúl Sandoval-Huerta; Xavier Madrigal-Guridi; Escalera-Vázquez, Luis H.; Martina Medina-Nava; Omar Domínguez-Domínguez

  2014-01-01

  Se analizó la estructura de la comunidad de peces y se determinaron algunos parámetros fisicoquímicos durante 4 colectas nocturnas en la desembocadura de los estuarios de barra de Nexpa, Teolán, Mexcalhuacán y barra de Pichi, Michoacán, México. Se capturaron un total de 2 014 individuos con un peso de 10 393.42 g, pertenecientes a 31 especies y 20 familias. Barra de Nexpa registró la mayor riqueza con S= 21 y el mayor porcentaje de especies raras con 22.6%. La especies con mayor abundancia fu...

 2. Utilización de Residuos Forestales Lignocelulósicos para Producción del Hongo Ostra (Pleurotus ostreatus) Use of Lignocellulosic Forest Residues for Oyster Mushroom Production (Pleurotus ostreatus)

  OpenAIRE

  María T Varnero; Madelaine S Quiroz; Cristian H Álvarez

  2010-01-01

  Se estudió el potencial de distintos residuos forestales como sustrato para el cultivo del hongo Pleurotus ostreatus. Para ello, se analizó la composición química de estos residuos, antes y después de la etapa de cosecha, y se midieron distintas variables fenológicas y morfológicas así como el rendimiento y la calidad de los cuerpos fructíferos de Pleurotus ostreatus tras la cosecha. Se fijaron cuatro tratamientos: astillas de álamo, astillas de eucalipto, mezcla de paja de trigo y eucalipto,...

 3. IMPACT OF FOLIAR APPLICATION OF ASCORBIC ACID AND a-TOCOPHEROL ON ANTIOXIDANT ACTIVITY AND SOME BIOCHEMICAL ASPECTS OF FLAX CULTIVARS UNDER SALINITY STRESS

  OpenAIRE

  Mervat Sh. SADAK

  2015-01-01

  La interacción de los efectos del agua salada (2000, 4000 and 6000 mg/l) y la aplicación foliar de 400 mg/l de ácido ascórbico (Asc) o α–tocopherol (α-Toco) en tres cultivares de lino (Sakha 3, Giza 8 y Ariane) se analizó durante dos estaciones sucesivas (2011- 2012). Los resultados mostraron que los contenidos de carbohidratos solubles totales, aminoácidos libres y prolina aumentaron significativamente con los niveles crecientes de salinidad en los tres cultivares probados, excepto en el cul...

 4. Dieta de Odocoileus virginianus (Artiodactyla: Cervidae) en un bosque templado del norte de Oaxaca, México

  OpenAIRE

  Graciela González; Miguel Briones-Salas

  2012-01-01

  La región de la Sierra Madre de Oaxaca, ubicada al norte del estado de Oaxaca, México, es una zona de ecosistemas con alta actividad forestal; en algunas áreas sus bosques templados son conservados por iniciativas de las comunidades indígenas que ahí habitan. Dentro de estos bosques, se analizó la dieta del venado cola blanca (Odocoileus virginianus) en San Miguel Amatlán y Santa Catarina Lachatao entre junio 1998 y agosto 1999. Se utilizó el análisis microhistológico de heces fecales, la obs...

 5. Las estrategias de afrontamiento y su relación con el nivel de bienestar psicológico : un estudio con adolescentes de nivel socioeconómico bajo de Tucumán (Argentina)

  OpenAIRE

  Figueroa, María Inés; Contini, Norma; Lacunza, Ana Betina; Levín, Mariel; Estévez Suedan, Alejandro

  2005-01-01

  La adolescencia es un período de importantes cambios físicos y psicológicos. Se investigaron las estrategias de afrontamiento es adolescentes de contexto socioeconómico bajo, en relación con el nivel de Bienestar Psicológico. Desde un modelo de la salud se analizó cómo los jóvenes afrontan de un modo más eficiente y adaptativo las demandas que se les presentan. Se fundamenta la importancia atribuida al tema por considerar las estrategias de afrontamiento como posib...

 6. Estudio de una asociación OB distante en la Vía Láctea

  OpenAIRE

  Corti, Mariela Alejandra

  2005-01-01

  En esta tesis se analizó fotometría CCD en filtros UBV y Hα cubriendo un campo de 30'x30' centrado en Bo7. Con esta fotometría seleccionamos más de 100 estrellas cuyos colores fueran compatibles con estrellas de tipo espectral temprano. Este grupo de estrellas fue analizado espectroscópicamente. El material observacional consistió en espectros digitales obtenidos en CASLEO. Con los datos fotométricos y espectroscópicos se efectuó una Clasificación Espectral. Se generó para ello un At...

 7. Variación de la violencia sexual en tiempos de guerra: la violación en la guerra no es inevitable

  OpenAIRE

  Elisabeth Wood

  2012-01-01

  La violencia sexual varía dramáticamente de una guerra a otra, y, en ocasiones, de un grupo armado a otro dentro de una misma guerra. Sin embargo, en algunos conflictos la violencia sexual perpetrada por determinados grupos armados es especialmente limitada, pese a que estos cometen otro tipo de violencia contra civiles. Ciertos grupos cometen actos de violencia sexual solo contra mujeres, mientras que otros también lo hacen contra hombres. Los científicos sociales están documentando y analiz...

 8. Dolor en adultos mayores de 50 años: prevalencia y factores asociados Pain in the elderly: prevalence and associated factors

  OpenAIRE

  2007-01-01

  OBJETIVO: Determinar la prevalencia de dolor y los factores asociados en dos muestras de sujetos adultos: 50-64 años y mayores de 65 años. MATERIAL Y MÉTODOS: Se analizaron las variables de autorreporte de dolor, factores sociodemográficos, funcionalidad, salud, depresión y cognición del Estudio Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México en su versión del año 2001 (ENASEM 2001). Se obtuvo la prevalencia de dolor autorreportado y se analizó la asociación con las demás variables por medio ...

 9. Osteomía proximal de la tibia: fijación con tutor tubular AO

  OpenAIRE

  Distéfano, C.A.; Piqué Covone, F.B.

  1997-01-01

  Entre enero de 1988 y diciembre de 1993 se realizaron 64 osteotomías valguizantes infratuberositarias fijadas con tutor tubular AO en 61 pacientes portadores de genu varo artrósico. La edad promedio fue de 48 años. La corrección obtenida se mantuvo hasta la consolidación que se verificó en promedio a las 7 semanas. Se discute la selección de pacientes, los detalles de planificación preoperatoria y de técnica quirúrgica, analizándose rehabilitación postoperatoria, resultados y c...

 10. Alimentos industrializados en la dieta de los preescolares mexicanos Contribution of processed foods to the energy, macronutrient and fiber intakes of Mexican children aged 1 to 4 years

  OpenAIRE

  Dinorah González-Castell; Teresa González-Cossío; Simón Barquera; Juan A Rivera

  2007-01-01

  OBJETIVOS: Clasificar los alimentos consumidos por preescolares mexicanos, en relación con su proceso de elaboración y temporalidad: a) industrializados modernos (IM), b) industrializados tradicionales (IT) y c) no industrializados (NI). MATERIAL Y MÉTODOS: Con base en información del recordatorio de 24 horas de la Encuesta Nacional de Nutrición 1999 en niños de 1-4 años (n=1 070) se analizó la contribución de cada categoría de alimentos en energía, macronutrimentos y fibra. RESULTADOS: La co...

 11. Brain metabolism after extended training in a fear conditioning task

  OpenAIRE

  Conejo Jiménez, Nélida María; López Ramírez, Matías; González Pardo, Héctor; Cantora Castellanos, Raul; Begega Losa, María Azucena; López Álvarez, Laudino; Vallejo Seco, Guillermo; Arias Pérez, Jorge Luis

  2005-01-01

  El condicionamiento Pavloviano del miedo (CPM) es uno de los paradigmas conductuales más usados para estudiar la neurobiología del aprendizaje y la memoria. Se entrenaron ratas en una tarea de supresión condicionada, que recibieron tres (entrenamiento limitado) u ocho sesiones de condicionamiento (entrenamiento prolongado). Ambos grupos llegaron a suprimir la conducta de presión de una palanca cuando se estableció el condicionamiento. Posteriormente, se analizó el metabolismo neuronal de regi...

 12. ¿CÓMO SE RELACIONA LA ANSIEDAD ESCOLAR CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO?

  OpenAIRE

  Inglés, Cándido J.; José M. García-Fernández; María C. Martínez-Monteagudo

  2013-01-01

  Se conoce poco sobre la relación existente entre la ansiedad escolar y el rendimiento académico de los alumnos. Este estudio analizó la relación entre ansiedad escolar y el rendimiento académico en una población de 520 estudiantes españoles de 12 a 18 años (M = 15.38, DE = 1.95). Los resultados revelaron que los estudiantes con alto rendimiento en castellano (lengua y literatura) presentaron puntuaciones significativamente más altas en ansiedad ante el fracaso y castigo escolar, ansiedad ante...

 13. La gerencia emprendedora innovadora como catalizador del emprendimiento económico

  OpenAIRE

  Elsa Emilia Petit Torres

  2007-01-01

  En el artículo se analizó la gerencia emprendedora innovadora como catalizador del emprendimiento económico. La metodología empleada fue cualitativa basada en la aplicación del método interpretativo, propuesto por Joseph Kockelmans (1975). En el contenido se desarrollan los siguientes aspectos:1) La importancia económica de la innovación como variable endógena, 2) La cultura de la innovación como elemento para la aceleración del progreso endógeno, 3) La gestión de la Transferencia de Innovaci...

 14. An??lisis transaccional del sistema de evaluaci??n y selecci??n del profesorado universitario

  OpenAIRE

  Sierra Freire, Juan Carlos; Buela-Casal, Gualberto; Berm??dez S??nchez, Mar??a de la Paz; Santos-Iglesias, Pablo

  2008-01-01

  Se analiz?? el sistema de evaluaci??n y selecci??n del profesorado universitario de los pa??ses que ocupan los diez primeros puestos del ranking acad??mico mundial elaborado por el Institute of Higher Education, y si el tipo de sistema (centralizado vs no centralizado) de cada pa??s determina el n??mero de universidades que posee en ese ranking. Los resultados indicaron que, aunque no existe una asociaci??n entre el tipo de sistema y el n??mero de universidades/100000 habita...

 15. Influencia de la capacitación en el liderazgo de supervisores para la motivación de su personal

  OpenAIRE

  Martínez Marín, María Enriqueta

  2003-01-01

  En la presente investigación se analizó la influencia de la capacitación en el liderazgo de supervisores para la motivación de logro de su personal a cargo. Participaron 30 supervisores y 160 de personal operativo, de ambos géneros, personal de una empresa de servicios. Mediante selección aleatoria se dividió en dos grupos a los supervisores y se determinó como grupo A al que recibió capacitación en liderazgo y como grupo B al que recibió capacitación en seguridad ...

 16. Etiolog??a microbiana y sensibilidad a los antibi??ticos de las infecciones urinarias en pacientes de la Unidad de Rehabilitaci??n de un hospital regional

  OpenAIRE

  Guti??rrez-Soto, M.; Salinas-Asensio, Mar??a del Mar; Salinas-Asensio, M.; Ferr??-Fern??ndez, C.; Navarro-Mar??, Jos?? Mar??a; Guti??rrez Fern??ndez, Jos??

  2013-01-01

  Objetivos: Conocer los resultados del estudio microbiol??gico de las muestras de orina de pacientes de la Unidad de Rehabilitaci??n de un hospital regional, incluyendo los datos locales de sensibilidad antibi??tica. Material y m??todos: Se analiz?? la base de datos del Laboratorio de Microbiolog??a del Hospital Universitario Virgen de las Nieves con los estudios microbiol??gicos de las muestras de orinas realizados durante el a??o 2012. Se investig?? la etiolog??a y la sensibilida...

 17. Estudio del daño celular producido por isquemia cerebral, en un modelo de rata. Determinación de la presencia de apoptosis

  OpenAIRE

  Ortíz Plata,Alma; Sandoval, Carlos; Uribe,Paul; Guevara, Jorge; Rembao,Daniel; Nader,Juan; de la Cruz Hernández Hernández,Fidel

  2004-01-01

  La enfermedad vascular cerebral constituye una de las primeras causas de discapacidad y mortalidad en el mundo. En este trabajo, se analizó el daño celular isquémico por oclusión de la arteria cerebral media en ratas a distintos tiempos (5, 10, 12-15, 30 y 60 min), n diferentes regiones cerebrales (frontal, parietal, occipital e hipocampo), que fueron, analizadas por microscopia óptica, microscopia electrónica, LM-PCR (Ladder Assay-Polymerase Chain Reaction) y TUNEL (Terminal deoxinucleotidil...

 18. Caso práctico parálisis cerebral

  OpenAIRE

  Marcos Gómez, Sergio; Queimadelos Navarro, Sofía; Rodríguez Martín, Samuel; Sañudo Herrero, Alba

  2016-01-01

  El presente trabajo está enfocado al área psicomotor, siguiendo las bases de la intervención de Atención Temprana, desde el campo de la Terapia Ocupacional en la afectación de Parálisis Cerebral Infantil (PCI). El tratamiento empleado está dirigido a potenciar la funcionalidad del miembro afecto, para facilitar al paciente su desempeño en las Actividades de la Vida Diaria, Ocio y Tiempo Libre. Tras llevar a cabo la intervención, se realizó una recogida de datos y se analizó si los objet...

 19. Rola konfliktu w zarządzaniu projektami realizowanymi w metodyce PMBOK

  OpenAIRE

  Krysiński, Marcin; Miller, Przemysław

  2016-01-01

  W opracowaniu dokonano analizy wpływu konfliktu na projekty, w szczególności projekty informatyczne realizowane metodyką PMBOK2. Zamierzeniem autorów jest ocena możliwości zarządzania konfliktem w projektach realizowanych wg metodyki PMBOK. W pracy wykorzystano takie metody badawcze jak przegląd literatury oraz analizę porównawczą. The paper analyzes the impact of the conflict in the projects, in particular projects implemented based on PMBOK methodology. The intention of th...

 20. Correlación anatomopatológica entre la biopsia preoperatoria y la pieza quirúrgica de quistes dentigeros y queratoquistes odontogenicos

  OpenAIRE

  Mordcovich Maldonado, Gonzalo

  2014-01-01

  En este estudio se analizó la correlación entre las biopsias preoperatoria y posoperatoria de 15 pacientestratados con quistes dentígeros (QD) y 15 pacientes tratados con queratoquistes (QQ). De esta manera se comparó cual de las dos patologías es más propensa a presentar transformaciones histopatológicas, su relación con el sexo, la edad, el mayor número de recidivas y la localización anatómica más frecuente Objetivo: se realizó el estudio de las biopsias preoperatorias (biopsia por imcisión...

 1. Evaluación de la contaminación atmosférica en el aire ambiente de Manizales por COPs y PM10

  OpenAIRE

  Cortés Araújo, Johana De La Paz

  2013-01-01

  Este trabajo presenta un estudio de la calidad del aire realizado en cuatro puntos de la ciudad de Manizales, en el cual se analizó la dinámica de dispersión de las dioxinas (PCDD), furanos (PCDFs), dioxin-like PCBs (dl-PCBs) y el Material Particulado inferior a 10 micrómetros de diámetro (PM10) en el aire ambiente de la ciudad. Las PCDD/PCDFs fueron evaluadas en la fase gaseosa y en la fase particulada, utilizando equipos de monitoreo de aire pasivo (PAS) y equipos de alto volumen (HiVol), r...

 2. El Clima Organizacional y su relación con el Nivel de Satisfacción Laboral del personal de salud asistencial de la Redes Yunguyo – 2012

  OpenAIRE

  Arapa Roque, Sonimar Noemí

  2015-01-01

  En este trabajo se analizó el clima organizacional y su relación con el nivel de satisfacción laboral del personal de salud asistencial de la Redes Yunguyo en el 2012, habiendo tenido como objetivo: analizar la relación que existe entre el clima organizacional y el nivel de satisfacción laboral del personal de salud asistencial, se trabajó con un muestreo de 96 trabajadores entre médicos, enfermeras, otros profesionales, además de personal administrativo, cuyos resul...

 3. Metales pesados en tejido muscular del bagre Ariopsis felis en el sur del golfo de México (2001-2004) Heavy metals in muscular tissue of the catfish, Ariopsis felis, in the southern Gulfof México (2001-2004)

  OpenAIRE

  Felipe Vázquez; Tomás R Florville-Alejandre; Miguel Herrera; Luz María Díaz de León

  2008-01-01

  Se analizó el contenido de metales pesados en tejido muscular del bagre, Ariopsis felis en el sur del golfo de México durante el período 2001-2004. La investigación fue efectuada buscando establecer un marco de referencia ambiental para este organismo. La concentración metálica siguió el orden: Hg < Co < Pb < Ni < V < Cr. Fue observado un decremento en contenido de cobalto y vanadio, incremento en contenido de níquel, mercurio y cromo, y ausencia de estos comportamientos para contenido de plo...

 4. LLUVIA DE POLEN DE LA CIUDAD DE OAXACA, MÉXICO

  OpenAIRE

  Ángel Osorio-Pascual; David Leonor Quiroz-García

  2009-01-01

  Con el propósito de determinar los tipos polínicos presentes en la atmósfera de laciudad de Oaxaca y sus alrededores, se analizó la lluvia de polen de este lugar. Se establecieron 11 sitios de colecta: tres parques de la ciudad y ocho localidades de losalrededores. Las muestras se acetolizaron y se observaron al microscopio óptico. Se obtuvieron los espectros polínicos para cadasitio de colecta y se aplicaron métodos de clasificación y ordenación. Se reconocieron 39 tipos polínicos; nueve ...

 5. Obvladovanje kakovosti montaže pesta z metodo Poka Yoke

  OpenAIRE

  Lipuš, Mitja

  2012-01-01

  Diplomsko delo opisuje postopek iskanja najprimernejše rešitve preverjanja utora na pestu za homokinetični zglob in izdelavo kontrolne naprave. Z izbrano rešitvijo smo želeli vplivati na zmanjšanje reklamacij, katerih posledica so tudi manjši stroški in zvišanje produktivnost podjetja. Za obvladovanja kakovosti smo izbrali metodo »POKA YOKE«, ki preprečuje naključne napake, s predhodno metodo analiz možnih napak in posledic (FMEA). V diplomskem delu so predstavljene tudi ostale možnosti celo...

 6. Religinio turizmo plėtros galimybės Lietuvos turizmo rinkoje

  OpenAIRE

  Macijauskaitė, Indrė

  2010-01-01

  Darbo objektas – Religinis turizmas Lietuvoje. Probleminis (tiriamasis) klausimas: Kokios religinio turizmo plėtros galimybės Lietuvos turizmo rinkoje? Tyrimo tikslas: Ištirti religinio turizmo plėtros galimybes Lietuvos turizmo rinkoje. Rašant darbą buvo išsikelti keturi uždaviniai, kad išanalizuoti religinio turizmo sampratų kaitą ir religinio turizmo vietą Lietuvos turizmo rinkoje buvo atlikta mokslinė ir statistinių duomenų analizė. Išanalizuotos religinio turizmo galimybės Liet...

 7. Ideación suicida y características asociadas en mujeres adolescentes

  OpenAIRE

  González-Forteza Catalina; Berenzon-Gorn Shoshana; Tello-Granados Ana Ma.; Facio-Florez Dulce; Medina-Mora Icaza Ma. Elena

  1998-01-01

  Objetivo. Determinar la prevalencia de ideación suicida y el perfil sintomático e identificar las características sociodemográficas que distinguen a quienes tuvieron mayores puntajes de ideación suicida entre población adolescente del Distrito Federal: estudiantes y pacientes por intento suicida. Material y métodos. El estudio fue transversal y ex-post-facto. Se analizó la información de dos muestras: 1 712 mujeres, estudiantes de enseñanza media -secundaria- y media superior -bachillerato- (...

 8. Evaluación y comparación de los materiales usados como elementos de divisoria interiores de vivienda, mediante la simulación y evaluación de sus residuos. Caso de usos en Sinaloa, México

  OpenAIRE

  Arredondo-Rea, Susana P.; Almaral Sánchez, Jorge Luis; Gómez Soberón, José Manuel Vicente; Corral Higuera, Ramon; Gallardo-Sánchez, Manuel Alberto

  2015-01-01

  Se analizó y realizó un comparativo de los consumos de materiales entre dos sistemas de separación de muros verticales interiores: tabique de cerámica y block hueco de mortero-cemento, profundizando en el estudio del ámbito de los residuos, así como la relación de rendimientos entre estos sistemas constructivos. Esto se obtuvo mediante el uso informático de valoración de gestión de residuos, con el programa Net Waste Tool, de la empresa inglesa WRAP. La evaluación se hizo para la partida de m...

 9. Evolución del consumo y gasto farmacéutico público de anti-inflamatorios no esteroideos (aines) en el período 2001 - 2005 Evolution of public consumption and spending on non-steroidal anti-inflammatory drugs (nsaids) during the period 2001 to 2005

  OpenAIRE

  Patricia Barber Pérez; Melvin Morera Salas; Amada Aparicio Llanos; Yanira Xirinachs Salazar

  2007-01-01

  Este estudio observacional retrospectivo analizó el consumo y gasto farmacéutico de AINEs (antiinflamatorios no esteroideos) clásicos en Costa Rica en el periodo 2001-2005. Su objetivo es contribuir al conocimiento de la estructura de gasto y perfil de utilización y consumo farmacológico de este grupo de medicamentos con el fin de abordar con mayores garantías la gestión del irremediable proceso de aparición y previsible financiación pública de los AINEs de nueva generación en el país. Los AI...

 10. Standardization tendency of milk products

  OpenAIRE

  2007-01-01

  Straipsnyje pateikiama naujausių Codex Alimentarius komisijos standartų dėl pieno ir pieno produktų analizė. Aptariami standartai, kurie buvo patvirtinti 2006 m., kartu pateikiama šių ir kitų Codex Alimentarius komisijos dokumentų projektų svarstymo medžiaga. Taip pat nagrinėjami galutinėje rengimo stadijoje esantys pieno produktų standartų projektai. Pateikiama informacija apie tarptautinius (ISO) standartus, kuriuos Codex Alimentarius komisija rekomenduoja taikyti naujų pieno produktų anali...

 11. MODELO ESFUERZO-DEFORMACIÓN PARA ELEMENTOS dE CONCRETOS REFORZADO QUE CUMPLE CON LAS HIPÓTESIS DE LAS NTC RCDF 2004

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Se propone un modelo para la relación esfuerzo-deformación para la zona comprimida de elementos de concreto reforzado que cumple formalmente con las hipótesis de diseño adoptadas en las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal 2004. Para verificar la validez del modelo propuesto se analizó, mediante la relación momento-curvatura, la resistencia, la profundidad del eje neutro y la inercia efectiva de la sección. Para fines prácticos, el modelo p...

 12. Caracterización histopatológica de gastritis asociada a la presencia de Helicobacter spp en estomagos de caballos

  OpenAIRE

  José Cardona Á; Enrique Paredes H; Heriberto Fernández

  2009-01-01

  Objetivo. Caracterizar el tipo de lesión histopatológica asociada a la presencia de Helicobacter spp. en úlceras gástricas de caballos. Materiales y métodos. Se utilizaron 25 muestras de estómagos de caballos con úlceras positivas en 2 o mas pruebas diagnósticas a bacterias curvoespiraladas Helicobacter spp. Se analizó en forma descriptiva el tipo de lesión histopatológica y el grado de la úlcera gástrica, mediante la tinción de hematoxilina-eosina. A todas las muestras, se le determinó su gr...

 13. DETERMINACIÓN DE Helicobacter spp., EN ÚLCERAS GÁSTRICAS EN CABALLOS

  OpenAIRE

  José Cardona Á, M.Sc; Enrique Paredes H, Ph.D; Heriberto Fernández, Ph.D

  2009-01-01

  Objetivo. Determinar la presencia de Helicobacter spp., en úlceras gástricas en caballos. Materiales y métodos. Se utilizaron 40 caballos, 28 machos y 12 hembras, (4-17, años). Se analizó en forma descriptiva la frecuencia de presentación de bacterias tipo Helicobacter spp., mediante las pruebas de ureasa (TU), tinción de Gram directo (GD) y tinción de Whartin Starry (WS), las bacterias se identificaron por su morfología y por su actividad sobre urea. Se consideraron las variables del total ...

 14. Implementación de la bioética en la enseñanza de enfermería

  OpenAIRE

  2014-01-01

  Antecedentes: el objetivo de este artículo consiste en presentar los resultados tras analizar  la descripción de los cursos propios  que pertenecen al plan de estudios del Programa de Licenciatura en Enfermería de la Universidad de Costa Rica.Método: se desarrolló una investigación  bibliográfica, documental,  archivista, en la que se analizó 27 cursos de la carrera de Licenciatura en Enfermería, de los cuales se extrajo, por medio de una matriz elaborada para ese fin, aspectos que reflejaran...

 15. Propiedades psicométricas de la Escala de Conducta Antisocial y Delictiva en adolescentes

  OpenAIRE

  Andreu, José M.; María E. Peña

  2013-01-01

  El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la calidad métrica de una escala construida para medir la conducta antisocial en adolescentes. Para ello, se analizó una muestra compuesta por 640 participantes de ambos sexos, con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años de edad, a los que se les aplicó el instrumento. Todos los participantes en el estudio procedían de diferentes centros educativos de la Comunidad de Madrid y participaron en el presente estudio de forma confidencial y anó...

 16. Análisis relacional de las contingencias asociadas a las prácticas deportivas con los trastornos de alimentación en adolescentes entre los 16 a 18 años

  OpenAIRE

  Marcela Noreña Mejía; Natalia Rojas Segura; Mónica María Novoa Gómez

  2006-01-01

  Este estudio analizó las contingencias asociadas a las prácticas deportivas y su relación con trastornos de alimentación en 42 mujeres adolescentes entre los 16 y 18 años de Bogotá, asignadas intencionalmente en tres grupos: Grupo A, adolescentes que pertenecen a un equipo deportivo; Grupo B, adolescentes que practican deporte con regularidad y Grupo C, adolescentes que no practican deporte, salvo la clase de educación física. El marco explicativo que sustenta la investigación se deriva del a...

 17. Una visión histórica de las drogas de abuso desde la perspectiva criminológica (Parte II) An historical vision of drugs of abuse from the criminological perspective (Part II)

  OpenAIRE

  F. López-Muñoz; González, E.; M.D. Serrano; R. Antequera; C. Alamo

  2011-01-01

  En la primera parte de este trabajo se analizó la historia de las principales drogas de abuso desde la vertiente criminológica y el desarrollo de la normativa legal para combatir estos problemas. En esta segunda parte, se analiza el vínculo entre el uso/abuso de drogas y la delictogénesis, que puede ser clasificado según una triple tipología: delincuencia inducida o delitos cometidos bajo el efecto de las drogas (delitos contra las personas y contra la seguridad del tráfico); delincuencia fun...

 18. Instrumentos de regulación de mercados de suelo urbano: una aproximación desde el proyecto urbano arquitectónico

  OpenAIRE

  Cortina, Karina; Estremera, Fabio; Lilli, Pablo; Argüello, Florencia; Vázquez, Hernán; Veleda, Sebastián; López, Julieta; Moura, Felipe

  2015-01-01

  La ponencia se enmarca en el Proyecto Promocional de Investigación y Desarrollo –homónimo al título de la ponencia /U005- acreditado por la Universidad Nacional de La Plata UNLP, continuidad del PPID/U003 “Instrumentos de regulación de mercado de suelo en ciudades de la provincia de buenos aires. Caso La Plata”, ambos acreditados por la Universidad Nacional de La Plata, con el propósito de presentar conclusiones del primero y avances y propuestas del segundo. En el primer PPID/U003, analiz...

 19. El precedente judicial como fuente formal y material del procedimiento administrativo colombiano

  OpenAIRE

  Gutiérrez Torres, Johana Carolina

  2014-01-01

  En este trabajo se realizó una narración descriptiva de una problemática actual, los jueces en Colombia crean derecho y esos principios y reglas deben ser observados. Se analizó si existe o no una transformación del sistema de fuentes del derecho, sumergiéndonos en el sistema escrito colombiano, luego en la reinterpretación que ha dado la Corte Constitucional al artículo 230 superior y por ultimo estudiando la figura de la unificación de la jurisprudencia, de acuerdo a las cambios legales y j...

 20. DISCURSO ATRIBUCIONAL DE ESTUDIANTES INCULPADOS POR DESHONESTIDAD ACADÉMICA EN UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA COSTARRICENSE

  OpenAIRE

  Jensy Campos Céspedes; Walter Solano Gutiérrez

  2012-01-01

  Se presentan los resultados de un estudio en torno a deshonestidad académica (DA), realizada en la Universidad Estatal a Distancia (UNED) de Costa Rica. El estudio analizó los fragmentos discursivos que esgrimieron estudiantes inculpados por DA, de las diferentes escuelas de la institución. Para el análisis se recurrió a los planteamientos teóricos de Weiner (1986), específicamente la clasificación de las atribuciones causales. Los resultados revelan que muchos estudiantes apelan a factores e...

 1. DISCURSO ATRIBUCIONAL DE ESTUDIANTES INCULPADOS POR DESHONESTIDAD ACADÉMICA EN UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA COSTARRICENSE (ATTRIBUTION DISCOURSE OF STUDENTS CHARGED FOR ACADEMIC DISHONESTY IN A COSTA RICAN PUBLIC UNIVERSITY)

  OpenAIRE

  Campos Céspedes, Jensy; Solano Gutiérrez, Walter

  2012-01-01

  Resumen: Se presentan los resultados de un estudio en torno a deshonestidad académica (DA), realizada en la Universidad Estatal a Distancia (UNED) de Costa Rica. El estudio analizó los fragmentos discursivos que esgrimieron estudiantes inculpados por DA, de las diferentes escuelas de la institución. Para el análisis se recurrió a los planteamientos teóricos de Weiner (1986), específicamente la clasificación de las atribuciones causales. Los resultados revelan que muchos estudiantes apelan a f...

 2. Efecto de diferentes subunidades de Gluteninas-APM sobre la calidad panadera en trigos harineros mexicanos

  OpenAIRE

  Micaela De la O Olán; Eduardo Espitia Rangel; José D. Molina Galán; Roberto J. Peña Bautista; Amalio Santacruz Varela; Héctor E. Villaseñor Mir

  2006-01-01

  Con el fin de determinar la influencia de diferentes subunidades de gluteninas de alto peso molecular (APM) sobre las propiedades de panificación, se analizó un grupo de 69 líneas de trigo (Triticum aestivum L.) derivadas de la cruza Rebeca F2000 por Salamanca S75 por descendencia de una sola semilla de F2 a F6. Las líneas fueron sembradas en Roque, Gto. (Otoño-Invierno, 2003/2004), aplicando riegos normal y restringido. Se evaluó volumen de pan, textura de la miga y contenido de proteína. Lo...

 3. Respuesta hemodinámica al estrés mental y físico en sujetos normotensos hiperreactivos: Efectos del Betabloqueo Cardiovascular response to mental and physical stress in hyper-reactive normotensive subjects: Beta blockade effect

  OpenAIRE

  Julio Przybylski; Miguel Resnik; Miriam Corsi; Víctor Suez; Roberto Dervich; Raúl Bevacqua; Jorge Lachitiello; Marcelo Elizari

  2004-01-01

  El objetivo de nuestro trabajo fue estudiar la reactividad cardiovascular en personas sanas normotensas sin medicación, mediante la técnica, de Stroop de conflicto entre el color y la palabra (SCWCT), la respuesta anticipatoria de la presión arterial con el ejercicio (RA) y la prueba ergométrica graduada (PEG). Se analizó el efecto de un betabloqueante beta1 selectivo: bisoprolol (B) sobre la reactividad cardiovascular al estrés mental (EM) y físico en personas hiperreactivas. Se estudiaron 4...

 4. Resumen de tesis. Utilidad de una batería neuropsicológica breve para la discriminación de pacientes con demencia y alteración cognitiva leve. Datos de la cohorte NEDICES

  OpenAIRE

  Serna Jaramillo, Adriana Juliet

  2014-01-01

  [ES]La detección de personas con demencia, u otras alteraciones cognitivas relacionadas, sigue siendo un reto en la actualidad, especialmente, en el ámbito poblacional. El objetivo de este estudio es analizar la utilidad de diferentes test cognitivos breves para detectar demencia y alteración cognitiva leve (ACL) en ancianos de la población española. Además, se analizó la capacidad de los test para discriminar entre pacientes con demencia y ACL. Una muestra de 292 participantes, procedentes d...

 5. Análisis del discurso e investigación educativa: Dos casos de resúmenes de conferencias venezolanos, 1990-2002

  OpenAIRE

  Eduardo Blanco, Carlos

  2005-01-01

  Desde una perspectiva teórica mayormente interpretativa propia de los estudios sociolingüísticos y del discurso actuales, este trabajo analizó, mediante metodología micro-sociolingüística de análisis de movimientos, dos bases de datos venezolanas (273 resúmenes de ponencias de investigaciones culminadas, de los cuales se depuraron aquellos de proyectos e investigaciones en curso) presentadas en los dos más importantes eventos de la comunicación científica en educación del país (AsoVac y UCV, ...

 6. Gumruk Birligi Sonrasi Turkiye’nin Bati Avrupa’ya Olan Ihracatinin Sektorel Analizi

  OpenAIRE

  Emine Bilgili

  2007-01-01

  Bu calisma, 1995’de Turkiye ve Avrupa Birligi (AB) arasinda imzalanan Gumruk Birligi (GB) anlasmasi sonrasi Turkiye’nin Bati Avrupa’ya olan ihracatinin yapisinda degisme olup olmadigini sektorel seviyede analiz etmektedir. Turkiye’nin toplam ithalati icinde AB’nin payi 1995’de %47.2 den 2004’de %46.7’ye dusmustur. Diger yandan Turkiye’nin toplam ihracati icinde AB’nin payi 1995’de %51.2 iken 2004’de %54.6’ya yukselmistir. Calisma sonuclarina gore GB sonrasi Turkiye’nin ihracatinin yapisinda o...

 7. Los efectos de la ausencia paterna en el vínculo con la madre y la pareja

  OpenAIRE

  Rodríguez Martínez, Nathalia Carolina

  2010-01-01

  La presente investigación es de corte descriptivo cualitativo y presenta el estudio de dos casos de sujetos que recibieron psicoterapia con orientación psicoanalítica y un grupo de mujeres cabeza de hogar que trabajaron bajo la mirada conceptual del Grupo de Reflexión. Con base en los protocolos de sesión y las transcripciones de los encuentros grupales se analizó la información a la luz de seis categorías descriptivas: La experiencia de ser hijo, los procesos identificatorios, la expectativa...

 8. Educación popular y nutrición infantil: experiencia de trabajo con mujeres en una zona rural de México

  OpenAIRE

  Arenas-Monreal Luz; Paulo-Maya Alfredo; López-González Humberto E.

  1999-01-01

  OBJETIVO: Se realizó una intervención comunitaria bajo la estrategia de promoción de la salud, con el objetivo de desarrollar un programa de educación para la salud con mujeres. MÉTODOS: Se analizó la metodología de educación popular; con la finalidad de generar procesos organizativos y de participación social que mejoren la nutrición y sobrevivencia infantil. RESULTADOS: Los principales resultados, se relacionan con la generación de procesos autogestivos, la conformación de un grupo de promo...

 9. When Adolescents with High Self-Concept Lose their Engagement in School

  OpenAIRE

  Veiga, Feliciano; García, Fernando; Reeve, Johnmarshall; Wentzel, Kathryn; García, Óscar

  2015-01-01

  La motivación escolar y el autoconcepto son dos constructos claves del ajuste académico. Para entender cómo la motivación escolar cambia durante la adolescencia, se analizó la motivación académica de adolescentes tempranos y medios (cognitiva, afectiva, conductual e implicación personal) y su autoconcepto. La muestra fue de 685 adolescentes, 296 hombres (43,2%) y 389 mujeres de 11 a 17 años. Los adolescentes tempranos con alto autoconcepto siempre indicaron mayor motivación cognit...

 10. ANÁLISIS Y PROPUESTA DE MEJORA DE UNA FRUTERÍA EN MISLATA. FRUTERíA SALAS

  OpenAIRE

  2014-01-01

  Mi trabajo consiste en el análisis y propuesta de mejora de una frutería en Mislata. En el comercio que me centro es en la Frutería Salas. Es el negocio familiar del cual se sustenta gran parte de la actividad económica de la familia. En primer lugar, se ha descrito la actividad a desarrollar por el negocio y la situación actual en la que se encuentra. Para ello, he realizado una aproximación al sector analizándolo desde un punto de vista general a nivel nacional hasta llegar a un ámbito l...

 11. Factores asociados a la decisión de lectura de etiquetas de alimentos por consumidores de la Cuidad de Lima – Perú en el 2015

  OpenAIRE

  Cornejo Monthedoro, Angela Patricia; Liza Quesquén, Libia Carlota

  2016-01-01

  Objetivo: Determinar los factores asociados a la decisión de lectura de etiqueta para la compra de alimentos por los consumidores de la ciudad de Lima – Perú, en el año 2015. Método: Estudio cualitativo, observacional, descriptivo y transversal realizado en consumidores de alimentos pre envasados del departamento de Lima. Los encuestados fueron mayores de 18 años de edad y con capacidad de lectura y escritura. Se aplicó una encuesta, validada por expertos en la materia, vía online. Se analizó...

 12. Satisfacción del paciente de cirugía mayor ambulatoria con los ciudadanos anestésicos perioperatorios en relación con el miedo

  OpenAIRE

  Baraza Saz, María Aurora

  2011-01-01

  Eliminadas las páginas en blanco del pdf Programa de doctorado: Avances en medicina interna. El objetivo principal de esta investigación es comprobar la relación entre ansiedad y miedo a la anestesia en pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica en régimen ambulatorio. Mediante un diseño prospectivo simple, se analizó el perfil de ansiedad y miedo a la anestesia en las fases pre- y post-anestésica, en 2 grupos de pacientes. Grupo experimental (n=148), pacientes quirúrgicos ...

 13. Imaginarios sociales sobre el desempeño del docente universitario

  OpenAIRE

  Eliana Zoraida Coronado Suárez; María Rosa Estupiñán Aponte

  2012-01-01

  El estudio busca interpretar los imaginarios sociales en estudiantes de Psicología sobre el desempeño del docente universitario. Mediante la revisión de 299 archivos de evaluaciones a docentes, entrevistas estructuradas y estrategias de asociación libre en las que participaron 79 estudiantes, se recogió y se analizó cualitativamente la información, develando imaginarios relacionados con las funciones atribuidas a los docentes universitarios, para la formación de psicólogos. Los estudios centr...

 14. “¿Qué dirá Dios?”: religiosidad y prejuicio en las representaciones de la diversidad sexual de trabajadoras sociales en Cali

  OpenAIRE

  Castelar C., Andrés Felipe; Briceño G., Mónica

  2014-01-01

  En este artículo se aborda la religiosidad presente en las representaciones sociales, como un elemento que puede estructurar una discriminación implícita bajo el uso de estereotipos sexuales y de argumentos hegemónicos que sostienen la diferencia negativa radical. A partir de entrevistas a siete trabajadoras sociales, se analizó el lugar de lo religioso en su desempeño profesional para conocer su concepción sobre el deber – ser de la familia hoy. Un cierto tipo de religiosidad hace parte de u...

 15. Participación ciudadana de la población LGBT en la localidad de Chapinero del 2007 al 2009

  OpenAIRE

  Rodríguez García, John Marlon

  2011-01-01

  El presente trabajo de grado analizó el proceso de participación ciudadana en la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas de la localidad de Chapinero en el periodo 2007 a 2009, a partir de la implementación de la Política Pública LGBT, específicamente en el ítem de la Participación Ciudadana. A la vez se revisó como las y los integrantes del grupo poblacional asisten a espacios de participación local. Para abordar esta problemática se realizó inicialmente un barrido teórico...

 16. Tendencia de la mortalidad por casos de intoxicaciones en Costa Rica

  OpenAIRE

  Yorleny Arroyo; Ana Elvira Sala; Freddy Arias Mora

  2014-01-01

  Objetivo: Describir las muertes por intoxicación producidas en Costa Rica en el periodo 2007-2011, según la frecuencia, sexo, grupo de edad, intencionalidad y lugar de ocurrencia. Métodos: Se realizó un estudio descriptivo de las 497 defunciones producidas por intoxicaciones en Costa Rica durante el período comprendido entre 2007-2011 que se registraron en la Sección de Patología Forense del Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial. Se analizó el sexo, el grupo d...

 17. El cuestionario general de salud (GHQ-28) en pacientes con fibromialgia: propiedades psicométricas y adecuación

  OpenAIRE

  Miguel A. Vallejoa; Javier Rivera; Joaquim Esteve Vives; María de la Fe Rodríguez Muñoz; Grupo ICAF

  2014-01-01

  La fibromialgia es un síndrome que incluye síntomas como dolor generalizado musculoesquelético, problemas emocionales y cognitivos, así como dificultades de adaptación. El Cuestionario General de Salud (GHQ-28) ha sido ampliamente usado, aunque apenas existen datos sobre su utilización en pacientes de fibromialgia. Se han estudiado 301 pacientes de esta patología, analizándose la bondad del cuestionario y su estructura y obteniéndose altos niveles en ansiedad (X–=1.5), disfunción social (X–=1...

 18. Relaciones entre aprendizajes implícito y explicito e inteligencia general en alumnos de enseñanza general básica (EGB)

  OpenAIRE

  2006-01-01

  En el estudio que se informa se exploraron las relaciones entre las siguientes mediciones cognitivas en niños de 8 a 12 años: (a) la capacidad de aprendizaje implícito (AI) de reglas abstractas, (b) la capacidad de aprendizaje explícito (AE) de reglas abstractas y (c) la medición psicométrica de inteligencia general (IG). Además, se analizó el efecto de tales relaciones con respecto al desarrollo cognitivo en diferentes edades cronológicas. Por último, se exploraron las d...

 19. Effectiveness of decomposition algorithms for multi-class classification problems

  OpenAIRE

  Wołyński, Waldemar

  2010-01-01

  Problem predykcji etykiety klasy (grupy, populacji) na podstawie obserwacji wektora cech jest nazywany klasyfikacją, analizą dyskryminacyjną lub uczeniem się pod nadzorem. Zbiór etykiet składa się z K > 2 elementów w przypadku zagadnień wieloklasowych oraz z K = 2 elementów w przypadku zagadnień dwuklasowych (binarnych). Ponieważ zagadnienia dwuklaso- we są z reguły o wiele prostsze od zagadnień wieloklasowych (co więcej, niektóre algorytmy ...

 20. Pobreza y población objetivo de Progresa en cuatro municipios indígenas de la Sierra Norte de Puebla

  OpenAIRE

  Julio Boltvinik Kalinka; Alfonso Macías Laylle; Adrián González Romo; Benito Ramírez Valverde

  2006-01-01

  En este trabajo se analizó si existen diferencias entre la población participante y no participante en el Programa Nacional de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), usando como caso la población indígena de cuatro municipios de la región totonaca de Puebla. Los medios de contraste son: carencia de bienes durables, condiciones de vivienda, nivel de ingreso y características de la educación. La información fue captada mediante 213 entrevistas, donde 75 por ciento correspondió a familias p...

 1. Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF Completas en la empresa industrial "Tuberías y accesorios galvanizados TUBAC CIA. LTDA.

  OpenAIRE

  Araujo Campoverde, María Daniela

  2012-01-01

  Para la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera Completas en la Empresa Industrial Tuberías y Accesorios Galvanizados TUBAC Cia. Ltda, se analizó las disposiciones normativas del organismo de control en el Ecuador, Superintendencia de Compañías, así como las normas emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), las mismas que sirven para armonizar la presentación de los Estados Financieros. Se identifico un proceso de transición en funci...

 2. La rehabilitación en el deporte

  OpenAIRE

  Olmo Navas, Jesús

  2000-01-01

  Las lesiones deportivas presentan una creciente prevalência, asociada con el aumento de la práctica deportiva. Tanto a niveles de competición como recreacionales, se constata una demanda del deportista para volver a la actividad de la forma más rápida y funcional posible. Se examinan en este trabajo las características de la lesión de aparato locomotor en el deporte, y las peculiaridades del proceso de rehabilitación tras el tratamiento inicial, analizándose los actuales procedimientos e infr...

 3. Derecho victimal y victimodogmática

  OpenAIRE

  Rodríguez Manzanera, Luis

  2012-01-01

  Este artículo fue preparado para el Encuentro Internacional en homenaje al Prof. Dr. Antonio Beristain Ipiña, celebrado en el Instituto Vasco de Criminología, en Donostia-San Sebastián, a princi- pios de noviembre de 2011. El tema general del encuentro fue “Hacia una Justicia Victimal” y, en una de sus partes se analizó el concepto de justicia victimal en el Derecho Penal. [ES] En la última década del siglo XX, proliferan en todo el mundo las disposiciones leg...

 4. Inestabilidad cariológica durante la formación de células madres del polen en Aloe vera (Aloaceae)

  OpenAIRE

  Imery Buiza, José

  2007-01-01

  Con el objetivo de esclarecer la posible existencia de anomalías citogenéticas que aminoren la fertilidad del polen de Aloe vera, se analizó la etapa de proliferación celular que lleva a la formación de células madres del polen (CMPs). Se recolectaron botones florales (BF) en 25 plantas de una población ubicada a 10°34'15'' N, 64°12'08'' W, los cuales fueron fijados en Carnoy I por 24 h y almacenados en etanol (70 % v/v). Las observaciones se realizaron en preparaciones temporales obtenidas p...

 5. Programa para prevención de problemas en la adquisición de la lectura y la escritura

  OpenAIRE

  ALFREDO LÓPEZ HERNÁNDEZ; YOLANDA GUEVARA BENÍTEZ

  2008-01-01

  Se analizó el efecto de un programa orientado a prevenir dificultades en el desarrollo de la alfabetización, diseñado y aplicado de manera grupal en alumnos de primer grado de primaria de estrato sociocultural bajo. Participaron 30 alumnos inscritos en escuelas primarias públicas, asignados de manera aleatoria a tres grupos de investigación. Al inicio del ciclo escolar se evaluaron las habilidades lingüísticas y preacadémicas de los alumnos, y su nivel de lectura y escritura. Al Grupo Experim...

 6. Nuevas estrategias para la oxidación catalítica de compuestos orgánicos en medio acuoso

  OpenAIRE

  Doumic, Lucila Inés

  2015-01-01

  En este trabajo se estudiaron diferentes alternativas de tratamiento de efluentes acuosos que contienen contaminantes orgánicos coloreados, basadas en procesos de oxidación avanzada homogéneos y heterogéneos. Se investigó la eficiencia de los procesos Fenton y foto-Fenton-solar (a escalas laboratorio y piloto) en la degradación de un colorante modelo, el colorante azoico Orange G (OG), y de un efluente textil simulado. Se analizó el efecto de distintas condiciones de operación sobre la eficie...

 7. Estabilidad y propiocepción en atletismo

  OpenAIRE

  Romero-Franco, Natalia

  2013-01-01

  [ES]El objetivo de esta Tesis fue analizar la influencia del tipo, la intensidad y el volumen de entrenamiento en la estabilometría y propiocepción de atletas a medio - largo plazo y a corto plazo. Al mismo tiempo, se analizó la influencia de la estabilidad postura! en la aparición de lesiones y se diseñó un programa de entrenamiento para mejorar la estabilometría y otras habilidades motoras, teniendo en cuenta los efectos inmediatos de ese entrenamiento. Los resultados mostraron que la...

 8. LOS CONCEPTOS DE BELLEZA Y FEMINIDAD PRESENTES EN LOS DISCURSOS DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIAS EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO META - COLOMBIA-.

  OpenAIRE

  2014-01-01

  El presente trabajo analizó las ideas dominantes en torno a la belleza y feminidad presentes en estudiantes de universidades privadas, y pública ubicadas en la ciudad de Villavicencio Meta, Colombia. Las universidades privadas que hicieron parte de esta investigación fueron: la Corporación Universitaria del Caribe, Universidad de Santo Tomás, Universidad Minuto de Dios, y la universidad pública seleccionada fue la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Se aplicó un cuestionario donde ...

 9. Programa de incentivo laboral basado en la innovación y creatividad del talento humano para la PUCE SEDE AMBATO

  OpenAIRE

  2015-01-01

  1. Introducción.-- 2. Planteamiento de la propuesta de trabajo.-- 3. Marco Teórico.-- 4. Metodología.-- 5. Resultados.-- 6. Conclusiones y Recomendaciones.-- La investigación tiene como objetivo diseñar un programa de incentivo laboral (PDI) basado en la innovación y creatividad del talento humano para la PUCESA. La investigación evidencia como problema más representativo: el nivel de absentismo laboral, y la falta de compromiso del personal con la institución. El estudio conceptual analiz...

 10. Learning the deep approach: language teacher's voices

  OpenAIRE

  Karaman, Cendel; ??kten, Celile; Tochon, Fran??ois Victor

  2012-01-01

  Este estudio cualitativo analiz?? las experiencias de un grupo de instructores de lengua turca en cinco universidades en los Estados Unidos y una en Turqu??a basadas en el ??principio profundo?? y en el uso de m??dulos de aprendizaje del idioma turco como lengua extranjera. El enfoque del estudio fue la comprensi??n de las formas c??mo estos maestros negociaron la implementaci??n del principio profundo durante un proceso reflexivo sobre sus accionares pedag??gicos. Se identificaron tres temas...

 11. Aislamiento y caracterización de Streptococcus bovis y estudio inicial para el aislamiento de su bacteriófago

  OpenAIRE

  2012-01-01

  El objetivo del presente estudio fue obtener un cultivo puro de la bacteria ruminal Streptococcus bovis a partir de líquido ruminal de ovinos alimentados con una dieta alta en sorgo (70 % en base seca). Además, se analizó su actividad fermentativa (producción de AGV y lactato) y el proceso de liofilizado como método de conservación, y se realizaron ensayos para expresar su bacteriófago. Para el aislamiento se usó un medio comercial para Streptococcus spp. (Merck) preparado...

 12. Los presupuestos del Concurso

  OpenAIRE

  Línea de Investigación “De la Crisis Empresarial

  2006-01-01

  Este escrito es el resultado de uno de los proyectos de investigación adelantados por el Departamento de Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia. En el se hace una aproximación histórica a los presupuestos para acceder a los trámites concursales en Perú, Argentina y España, analizándolos desde los puntos doctrinal, académico y legal.Así mismo, es parte integrante de un trabajo más amplio que pretende elaborar un documento contentivo del tratamiento que se da a los presupuest...

 13. Turizmo ir sporto vadybos programos studentų studijų pasirinkimo motyvų atitikimo studijoms vertinimas

  OpenAIRE

  Sirajevas, Artūras

  2008-01-01

  Tyrimo tikslas — įvertinti turizmo ir sporto vadybos studijų programos studentų pasirinkimo motyvų atitikimą studijoms. Uždaviniai: 1. Nustatyti turizmo ir sporto vadybos studijų programos studentų studijų LKKA pasirinkimo motyvus. 2. Nustatyti turizmo ir sporto vadybos studijų programos kokybinius veiksnius. 3. Nustatyti turizmo ir sporto vadybos studijų programos kiekybinius veiksnius. Tyrimo metodai: literatūros šaltinių analizė, anketinė apklausa, matematinė statistika. ...

 14. Grado de efecto de las variables sociodemográficas, laborales, organizativas y del entorno en la duración de la incapacidad temporal por contingencias comunes en España

  OpenAIRE

  María Villaplana García; Concepción Sáez Navarro; Mariano Meseguer de Pedro; Mariano García-Izquierdo

  2015-01-01

  Objetivo: Analizar la relación de distintas variables asociadas con la duración de la incapacidad temporal por contingencia común (ITCC) y determinar su grado de efecto. Diseño: Retrospectivo, descriptivo. Emplazamiento: España. Participantes: 598.988 procesos de ITCC del total de trabajadores del Régimen General protegidos en una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales durante el periodo de 2005 a 2010. Mediciones principales: Se analizó la asociación entre las cara...

 15. How Much Welfare Benefits Affect Academic Performance?

  OpenAIRE

  Juan Aspeé; José González

  2016-01-01

  Este estudio analizó los efectos de la entrega de beneficios asistenciales (de mantención, de residencia y de alimentación), dispuestos por la Universidad Técnica Federico Santa María y por organismos gubernamentales de Chile, en el rendimiento académico de estudiantes de la misma institución. Para cumplir con dicho propósito, se recurrió a una investigación de tipo cuantitativa, que examinó bases de datos institucionales, donde se incorporaron 3.204 estudiantes con beneficios asistenciales y...

 16. Sistemas de drenajes y agua de riego en la cuenca alta, media y baja del río valdivia

  OpenAIRE

  Jimenez R., Edwin; Robalino R., Carlos; Lopez Z., Ramón

  2011-01-01

  El presente trabajo se realizó en la cuenca hidrográfica del río Valdivia-California que tiene aproximadamente 50.2 Km de longitud. La metodología consistió en tomar muestras de agua a lo largo del río, tomándose dieciocho muestras, doce en aguas superficiales y seis en aguas subterráneas; además se realizaron trece mediciones de caudal. A las dieciocho muestras se les analizó calcio, magnesio, sodio, potasio, carbonatos, sulfato, cloro, nitratos, pH, dureza, conductividad eléctrica, sólido...

 17. La búsqueda de lo primigenio en el poema “12”, de Oliverio Girondo

  OpenAIRE

  2016-01-01

  Con base en los postulados de María Zambrano, Giorgio Agamben y Wilhelm Dilthey se analizó la interacción entre filosofía y poesía presente en el poema “12” de Espantapájaros (al alcance de todos), de Oliverio Girondo. Se hizo énfasis en la labor emprendida por la literatura para notar, afrontar y transformar la decadencia del orden instaurado bajo leyes obsoletas. Finalmente, se dio cuenta de la necesidad del sujeto lírico que busca la experiencia primigenia y el encuentro con el otro, búsqu...

 18. RELACIÓN ENTRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS INGRESANTES Y EL ABANDONO DE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS: COMPARACIÓN ENTRE CARRERAS DE INGENIERÍA Y ECONOMICAS

  OpenAIRE

  Oloriz, Mario; Lucchini, María Laura; Ferrero, Emma

  2008-01-01

  La preocupación por orientar adecuadamente los recursos que se afectan a los programas de apoyo a los estudiantes de primer año de las carreras, nos llevó a trabajar intentando generar un modelo que sea capaz de determinar, anticipadamente, que estudiantes se encontrarían en situación de abandonar sus estudios. En una primera aplicación del modelo, se analizó la correlación entre el rendimiento académico y el abandono para diez cohortes de in...

 19. Efect of Nostoc muscorum Ag. on germination in vitro of Bremia lactucae sporangia in Lactuca sativa L. Regel

  OpenAIRE

  Tassara, Carlos Alberto; Stella, Ana María; Sokn, M. Clara; López, Silvia E.; Carmarán, Cecilia C.

  2012-01-01

  p.1-8 Se analizó el efecto de extractos etéreo, metanólico y acuoso de 5 cepas de Nostoc muscorum en la germinación in vitro de esporangios de Bremia lactucae Regel durante una epifitia sobre Lactuca sativa var capitata cv gallega, en un predio hortícola intensivo de la localidad La Capilla-partido de Florencio Varela provincia Buenos Aires -Argentina (34º50'Lat sur 58º06' Long oeste). La cepa 60a promovió la germinación de esporangios, mientras que la 40g la inhibió. El estudio aleatorio ...

 20. Abundancia y distribución de juveniles de Farfantepenaeus aztecus (Ives 1891), F. duorarum (Burkenroad 1939) y Litopenaeus setiferus (Linnaeus 1767) en la Laguna Madre, Tamaulipas, México

  OpenAIRE

  Alberto Ocaña-Luna; Gabriela Hernández-Batún; Marina Sánchez-Ramírez

  2008-01-01

  Se analizó la distribución y abundancia de los juveniles de camarones peneidos en Laguna Madre, en base a las recolectas realizadas en los meses de octubre (1997) y enero, mayo, julio (1998), con una red cónica de 50 cm de diámetro y 505 de apertura de malla, con un flujómetro adaptado a la misma. Además se tomaron datos de salinidad y temperatura superficial. Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) y una prueba de rangos múltiples (SNK) para comparar las tallas entre las especies. La espe...

 1. Selección de semillas y capacidad de germinación de Ficus citrifolia Mill.

  OpenAIRE

  2014-01-01

  Se analizó la selección por método gravitacional y la capacidad de germinación de semillas del higuerón (Ficus citrifolia Mill), especie identificada con la protección de vertientes en los bosques secos de la provincia de Loja. Se evidenció la germinación de semilla sedimentada con 34,5% de promedio con un máximo poder de germinación a los 15 días.

 2. Modelo explicativo de violencia en el noviazgo

  OpenAIRE

  Karla Pérez Mendiola

  2014-01-01

  El propósito de este estudio fue realizar un análisis acerca de la violencia en el noviazgo incluyendo características de género antecedentes de violencia familiar, tipos de violencia (física, psicológica, sexual y económica). Los análisis estadísticos corroboran las diferencias significativas por sexo. Se analizó si los antecedentes de violencia familiar influyeron en la presencia de este fenómeno, la forma en que las características y diferenciación de género se relacionaron con la violenci...

 3. Identiteto paieška šeimos fotografijose

  OpenAIRE

  Kniškaitė, Kristina

  2012-01-01

  Darbe nagrinėjamas identitetas ir jo paieška šeimos fotografijose. Keliamas tikslas išanalizuoti identitetą ir jo vizualumą formuojančius faktorius. Kadangi darbo tema susijusi su savęs paieška, analizės objektu tampa tapatumas, o šeima pasirinkta kaip priemonė jam atskleisti. Albuminės fotografijos šiame darbe naudojamos kaip giminės istorinis šaltinis, kaip paveldas, kurio pagalba ne tik vizualiai atkuriamas šeimos genealoginis medis, bet ir pereinama prie interpretacinio požiūrio į albumi...

 4. Estado de salud y nutrición de los adultos mayores en México: resultados de una encuesta probabilística nacional

  OpenAIRE

  Teresa Shamah-Levy; Lucía Cuevas-Nasu; Verónica Mundo-Rosas; Carmen Morales-Ruán; Leticia Cervantes-Turrubiates; Salvador Villalpando-Hernández

  2008-01-01

  Objetivo. Describir el estado de salud y nutrición de los adultos mayores en México. Material y métodos. Se analizó la información de 5 480 adultos 60 años de edad de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2006). Se obtuvieron prevalencias, medias e intervalos de confianza al 95% tras ajustar por el efecto del diseño. Resultados. Hasta 40% de los adultos mayores carece de seguridad social y 2% padece desnutrición; la anemia afecta dos veces más a las mujeres que a los hombres (34....

 5. Baltijos valstybių įvaizdžiai tarptautinėje žiniasklaidoje po įstojimo į ES ir NATO

  OpenAIRE

  2014-01-01

  Šiame darbe tiriami ir lyginami Lietuvos, Latvijos, Estijos įvaizdžiai tarptautinėje spaudoje po įstojimo į NATO ir ES. Kiekybinės ir kokybinės turinio analizės metodu analizuojami Baltijos valstybių įvaizdžių panašumui ir skirtumai teminėse ir vertinamosiose kategorijose. Įvaizdį suvokiant santykyje su identitetu analizuojamos Baltijos valstybių regioninės identifikacijos ir išskiriami pagrindiniai naratyvai, apibūdinantys „Baltijos šalis“ kaip regioną. In the International Relations stat...

 6. Niveles de plomo en sangre y factores de riesgo por envenenamiento de plomo en niños mexicanos

  OpenAIRE

  Eduardo González Valdez; Ezequiel González Reyes; Carlos Bedolla Cedeño; Edith Lorena Arrollo Ordaz; Eduardo Manzanares Acuña

  2008-01-01

  El plomo (Pb) es un contaminante ambiental que causa efectos adversos a la salud humana. La exposición humana al plomo se determina monitoreando su concentración en sangre, tomando en cuenta la influencia de varios factores, tales como edad, sexo, dieta y contaminación del aire. En este trabajo se analizó por duplicado la concentración de plomo en sangre de 80 niños que corresponde al 32% del total de menores de 15 años en la población del área minera de Vetagrande Zacatecas, México. Se usó v...

 7. Características ecofisiológicas de la reproducción de Nodipecten subnodosus (Sowerby, 1835) (Pectinidae) en la Laguna Ojo de Liebre, B.C.S.

  OpenAIRE

  Arellano Martínez, Marcial

  2005-01-01

  El conocimiento de los ciclos de vida, de las estrategias reproductivas y de los factores que influyen sobre el proceso reproductivo de cualquier especie, son fundamentales para desarrollar programas de manejo sustentable de los recursos. En este estudio se analizó el proceso reproductivo de la almeja mano de león Nodipecten subnodosus en la laguna Ojo de Liebre, B.C.S., México, y su relación con el ciclo de almacenamiento y utilización de energía, así como la influencia de los factores ambie...

 8. Incidencia de la Teoría de Autodeterminación sobre la persistencia deportiva. (Incidence of Self-Determination Theory of sport persistence).

  OpenAIRE

  Tomás García-Calvo; Pedro Antonio Sánchez Miguel; Francisco Miguel Leo Marcos; David Sánchez Oliva; Diana Amado Alonso

  2011-01-01

  ResumenEl propósito de este trabajo fue analizar la persistencia deportiva, utilizando como marco conceptual la Teoría de la Autodeterminación. Para conseguir este objetivo, se emplearon 958 jóvenes con edades comprendidas entre los 11 y los 16 años de edad, participantes de los deportes colectivos de fútbol, baloncesto, balonmano y voleibol. La persistencia deportiva se analizó mediante el registro de las licencias federativas una temporada después de la primera valoración, contrastándose me...

 9. Impacto de la ansiedad social, las habilidades sociales y la cibervictimización en la comunicación online

  OpenAIRE

  Navarro Olivas, Raul; Yubero Jimenez, Santiago

  2012-01-01

  El presente estudio fue diseñado para conocer las conductas de comunicación online en una muestra de preadolescentes (10-12 años, n=812). Se analizó el efecto de la ansiedad social, las habilidades sociales y las experiencias de cibervictimización sobre la comunicación online. La comunicación online comprendía ítems relacionados con el tiempo empleado, las plataformas utilizadas, las personas con las que interactúan y los motivos para conectarse a la red. La ansiedad social fu...

 10. Tasa de reingresos de un hospital comarcal

  OpenAIRE

  García Ortega Cesáreo; Almenara Barrios José; García Ortega José Javier

  1998-01-01

  FUNDAMENTO: El objetivo de este trabajo es describir la frecuencia de reingresos en el Hospital "Punta de Europa" de Algeciras. MÉTODO: La fuente de información ha sido el Conjunto Mínimo Básico de Datos al alta Hospitalaria (CMBDH) de los años 1995 y 1996, analizándose un total de 24.613 episodios de hospitalización. El reingreso ha sido definido como todo ingreso con idéntico diagnóstico principal en los 30 días siguientes al alta. Se ha realizado un análisis descriptivo de las variables ed...

 11. Hepatectomía extendida: Una alternativa segura en lesiones hepatobiliares malignas

  OpenAIRE

  GUERRA C,JUAN FRANCISCO; JARUFE C,NICOLÁS; Martínez C,Jorge; GUZMÁN B,SERGIO; PACHECO B,FRANCISCO; Guajardo B,Matías; Gederlini G,Alessandra; TORRES M,JAVIERA; Ibáñez A,Luis

  2007-01-01

  Introducción: La hepatectomía extendida, definida como la resección de 5 o más segmentos hepáticos, se ha asociado a un elevado riesgo perioperatorio. El objetivo del presente estudio es comparar los resultados quirúrgicos de pacientes sometidos a resecciones hepáticas de más de 2 segmentos versus hepatectomía extendida. Material y Método: Se analizó nuestra serie prospectiva de pacientes entre agosto 2002 y junio 2005. Se excluyeron resecciones laparoscópicas, unisegmentarias y no anatómicas...

 12. La salinidad y la distribución espacial de la ictiofauna en el estuario del Río de la Plata

  OpenAIRE

  Rico, M.R.

  2000-01-01

  Los ecosistemas estuariales se caracterizan por su alta productividad, baja diversidad biológica y fluctuaciones impredecibles de salinidad. A su vez, la distribución espacial de su ictiofauna resulta en general suficientemente explicada por los patrones de distribución de la salinidad. En particular, en el estuario del Río de la Plata (35° 00' S y 55° 30' W) que presenta una marcada estratificación vertical de densidad, dominada por la salinidad, se analizó cuantitativamente la relación entr...

 13. PROPOSAL OF THE IMPLEMENTATION OF THE QFD METHOD TO IMPROVE THE WELDING PROCESS IN THE CHOSEN, REALLY EXISTING COMPANY X

  OpenAIRE

  2012-01-01

  W publikacji przedstawiono analizę i ocenę wybranych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa X, dokonano selekcji możliwej do zastosowania metody projakościowej oraz przeprowadzono tę metodę krok po kroku dla obserwacji jej przebiegu i sprawdzenia, czy przyniesie wymierne korzyści firmie. The paper presents an analysis and evaluation of selected aspects of the enterprise X, there is shown the selection of the method of pro-quality, which is possible to apply and this method was carried ou...

 14. La planta piloto y el escalado de procesos de obtención de principios activos para medicamentos por síntesis química

  OpenAIRE

  Pino-García, Osvaldo; Jáuregui-Haza, Ulises; Quiñones-García, Igor

  1996-01-01

  En este trabajo se exponen las características y funciones de la planta piloto, así como las operaciones unitarias de la ingeniería química con mayor frecuencia de empleo en el escalado de los procesos de obtención de principios activos para medicamentos por síntesis química. Se caracterizan las unidades de reacción multipropósito que constituyen los equipos fundamentales de la planta. Se relacionan diferentes parámetros y ecuaciones para el escalado de las operaciones de mezclado y se analiz...

 15. Įmonių kredito rizikos vertinimo modelių taikymas Lietuvos kredito unijose

  OpenAIRE

  Špicas, Renatas; Nekrošiūtė, Gintarė

  2012-01-01

  Straipsnyje pateikiama kredito rizikos vertinimo modelių lyginamoji analizė, remiantis Lietuvoje veikiančių kredito unijų pavyzdžiu. Aptarti ir įvertinti pagrindiniai kredito riziką lemiantys veiksniai tiek populiariausiuose ir dažniausiai naudojamuose kredito rizikos vertinimo modeliuose, tiek modeliuose, kuriuos taiko kredito unijos. Nustatyti Lietuvoje veikiančių kredito unijų taikomų kredito rizikos vertinimo modelių trūkumai ir su tuo susijusios grėsmės, pateikiami pasiūlymai. Recentl...

 16. Rasgos distintivos de la comorbilidad y funcionalidad en ancianos institucionalizados con deterioro cognitivo y demencia

  OpenAIRE

  Armando Carlos Roca Socarras; Kenneth Henriette; Alexander Ramírez Rojas; Christina Prosper

  2013-01-01

  Fundamento: altos niveles de comorbilidad y el declinar funcional están estrechamente relacionados con la mortalidad a corto plazo y la pobre calidad de vida de las personas mayores institucionalizadas. Objetivo: determinar la asociación del deterioro cognitivo con la alta comorbilidad y el declinar funcional en personas mayores institucionalizadas. Métodos: estudio descriptivo de 156 pacientes ingresados en un hogar de ancianos ubicado en Mahé, Seychelles, entre el 2010 y el 2012. Se analizó...

 17. Influencia de las patologías en los indicadores de edad adulta del coxal: estudio preliminar

  OpenAIRE

  Rissech, Carme; Schmitt, Aurore; Malgosa, Assumpció; Cunha, Eugénia

  2004-01-01

  Para valorar la incidencia de algunas patologías (artritis reumatoide, artritis crónica juvenil, espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, síndrome de Reiter, y tuberculosis ) en los indicadores de edad del coxal adulto, se realizó una revisión bibliográfica de los datos clínicos actuales. También se analizó la relación de la pérdida ósea de las variables de la superficie auricular y el acetábulo. Para ello fueron utilizados 43 individuos de la Colecção de Esqueletos I...

 18. Análisis psicohistórico de la obra de Martin E. P. Seligman

  OpenAIRE

  García-Vega Redondo, Laura

  2011-01-01

  Seligman, al igual que Piaget, analizó las reacciones emocionales, motivacionales y de respuesta a los diferentes problemas que se les plantean a sus hijos en diferentes edades. Nos resultó especialmente interesante el modo en que un científico adquiere conocimientos constantemente de la forma de aprender de los niños. Parece como si el científico tuviera una segunda, o una tercera, oportunidad de volver a estudiar lo que sucede en el periodo más importante para el aprendizaje, la niñez. Nues...

 19. Comportamiento metalúrgico de mini implantes de Ti-6Al-4V como anclaje temporal en aplicaciones de ortodoncia

  OpenAIRE

  Ivan Mendoza-Bravo; José Antonio Arias-González; Doris Ivette Villalobos-Vera; Héctor Ruiz-Reyes

  2014-01-01

  El uso de mini implantes como sistema de anclaje temporal en ortodoncia, es una técnica relativamente nueva que permite el movimiento de los dientes de una manera eficiente y predecible. A pesar de que se han empezado a utilizar en diversos países como Alemania, Japón y Corea del Sur, aún existe la necesidad de analizar y dar a conocer las ventajas de este procedimiento sobre los tratamientos tradicionales. En este trabajo se analizó la integridad de mini implantes fabricados de una aleación ...

 20. ¿Exclusión en los dos lados? Un análisis de las políticas de salud para migrantes mexicanos en Estados Unidos desde una perspectiva binacional

  OpenAIRE

  Sánchez-Siller, Iza María; Gabarrot-Arenas, Mariana; Tecnológico de Monterrey

  2014-01-01

  Dentro del presente trabajo se analizó el acceso a los servicios de salud que tienen los migrantes mexicanos en Estados Unidos y en México. Mediante una revisión del marco legal e institucional, así como de la literatura del tema, se planteó un análisis del tipo de atención, acceso, derechos y restricciones que tienen las personas en ambos países. Lo anterior para argumentar que las políticas de salud actuales, enfocadas en la territorialidad de los derechos de salud, generan una doble exclus...

 1. Efecto del propilenglicol sobre la uremia, glicemia y la producción de componentes de la leche.

  OpenAIRE

  Durango Morales, Sandra Guisela; Ruiz Diaz, José Ignacio; Galvis Góez, Rubén Darío

  2011-01-01

  Con el objetivo de determinar el efecto de la inclusión de propilenglicol (PG) sobre las concentraciones plasmáticas de urea y glucosa y sobre la cantidad de leche producida y su concentración de sólidos, se analizó un grupo de 10 vacas entre su segunda y quinta lactancia. Los animales recibieron al día 45 posparto PG y durante 3 días consecutivos, éste se suministró diariamente en dosis de 250 g durante cada ordeño con la ración de suplemento comercial. Los animales fueron muestreados antes ...

 2. Influencia de la calidad del agua sobre la ocurrencia de Daphnia pulex en la presa José Antonio Alzate y algunos aspectos de su pesquería

  OpenAIRE

  Amparo Vázquez; Eduardo Solis; Norma Macedo; Irma Rosas

  1986-01-01

  The ocurrence of D. pulex was detected in relation to y pheghth chemical parametros fisicoquimicos del agua de la Presa José Antonio Alzate y se analizó la actividad económica que se genera en torno a la explotación de este cladócero. Durante cinco años se desarrolló un programa de muestre0 trimestral en doce estaciones; se hicieron encuestas a los pescadores y se obtuvo información en las instituciones oficiales y privadas que están relacionadas con la explotación de este recurso. Se observó...

 3. Feminicidio: aportes de las patologías forenses en las investigaciones médico legales

  OpenAIRE

  2014-01-01

  Objetivo: se evaluó la expresión de ubiquitina con daño neuronal en casos de feminicidio registrados en la Morgue Central de Lima, durante los años 2009 y 2010. Material y método: se registraron los datos de 62 occisas en la Morgue Central de Lima, durante el período 2009-2010. Se revisaron las láminas coloreadas con hematoxilina eosina, mediante microscopio óptico, y se aplicó un biomarcador de trauma cerebral (ubiquitina). Mediante paquete estadístico SPSS v.22, se analizó los resultados...

 4. Salud y conductas relacionadas con la salud según la atracción y la conducta sexual

  OpenAIRE

  Glòria Pérez; Marc Martí-Pastor; Mercè Gotsens; Xavier Bartoll; Elia Diez; Carme Borrell

  2015-01-01

  Objetivo: Describir la salud percibida, la salud mental y algunas conductas relacionadas con la salud según la atracción y la conducta sexual en los residentes en Barcelona en 2011. Métodos: Se analizó la salud percibida y mental, los trastornos crónicos y las conductas relacionadas con la salud, en 2675 personas de 15 a 64 años de edad teniendo en cuenta la atracción y la conducta sexual en el marco de la Encuesta de Salud de Barcelona 2011. Se ajustaron modelos multivariados de regresión...

 5. Valor diagnóstico de la exploración física en la patología del hombro doloroso

  OpenAIRE

  Moreno Fernández, José Manuel

  2016-01-01

  El objetivo principal de esta tesis doctoral fue determinar un protocolo de exploración física del hombro doloroso consistente en una secuencia de maniobras ortopédicas especiales que permita realizar un diagnóstico de presunción lo más preciso posible. Para ello se analizó la fiabilidad inter-observador y la validez de las pruebas físicas de exploración del hombro de acuerdo a los hallazgos patológicos encontrados en la resonancia magnética. Una muestra de 56 pacientes con dolor de hombro fu...

 6. ESTRATEGIAS DE ACULTURACIÓN Y ADAPTACIÓN PSICOLÓGICA Y SOCIOCULTURAL DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS EN LA ARGENTINA

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Sobre la base del modelo de Berry se diseñó un estudio que tenía como objetivo analizar las estrategias aculturativas empleadas por un grupo de estudiantes extranjeros que habían migrado para realizar estudios universitarios en la Argentina. Se analizó el grado de éxito alcanzado en la implementación de dichas estrategias analizando la adaptación psicológica, la sociocultural, la académica, la satisfacción vital y la discriminación percibida. Se tomó en cuenta la per spectiva del migrante y l...

 7. Sífilis gestacional: enfermedad de interés en salud pública, Córdoba-Colombia, 2015

  OpenAIRE

  Concepción Amador Ahumada; Mónica Hanna Lavalle; Marilyn Villadiego Chamorro

  2017-01-01

  Introducción: Córdoba notificó en 2010, 240 casos de sífilis gestacional e inició una agresiva estrategia para controlar esta enfermedad de interés en salud pública; este estudio realizó un comparativo del comportamiento de sífilis gestacional. Materiales y Métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo. Se analizó la información contenida en 97 casos de sífilis gestacional confirmados durante las primeras 15 semanas epidemiológicas de 2012 a 2015. Resultados: El grupo etario más afectado fue de...

 8. Ordenamiento territorial de bosques nativos: Resultados de la zonificación realizada por provincias del norte argentino

  OpenAIRE

  García Collazo, María Agustina; Panizza, Amalia; Paruelo, José

  2016-01-01

  Argentina cuenta con varias experiencias de ordenamiento territorial (OT) pero hasta el momento no ha sancionado una ley integral. Uno de los principales antecedentes es el ordenamiento territorial de los bosques nativos (OTBN) a través de la ley 26331, sancionada en 2007. El objetivo de este trabajo fue evaluar las experiencias de zonificación en el marco de esta ley de las provincias de Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta. Se analizó la aplicación de los 10 criterios de sustentabil...

 9. CONSTRUCŢIA EUROPEANĂ ÎNTRE OPTIMISM ŞI EUROSCEPTICISM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Neculai Bobica

  2008-05-01

  Full Text Available Comunicarea de faţă prezintă şi analizează fenomenul extinderii şi amplificării atitudinii euroscepticeîn spaţiul politic european, factorii ce alimentează o astfel de atitudine şi consecinţele sale asupra continuăriiprocesului de construcţie europeană. Sunt analizate, în context, diversele ipostaze ale euroscepticismulu şiimpactul lor asupra opiniei publice europene şi a factorilor de decizie politică.

 10. Variación morfológica del camarón café (Farfantepenaeus californiensis) en el Pacífico mexicano

  OpenAIRE

  2012-01-01

  El análisis multivariado de datos morfométricos se ha utilizado ampliamente en especies comerciales para definir unidades de pesca independientes. En la presente investigación se analizó la diferenciación del camarón café Farfantepenaeus californiensis (Holmes, 1900) del Pacífico mexicano mediante el análisis morfométrico de 171 individuos recolectados en 4 localidades y se comparó con la subdivisión geográfica que el Instituto Nacional de la Pesca estableció para el monitoreo de sus poblacio...

 11. Edad y experiencia en el reconocimiento y la descripción de personas

  OpenAIRE

  Antonio L. Manzanero; Grandes, Irene; Jódar, Jennifer

  2009-01-01

  En el presente estudio se analizó el papel de la experiencia y la edad sobre la capacidad para describir y reconocer personas. Dos grupos de sujetos con diferente experiencia en tareas de descripción y reconocimiento (civiles y policías) y con dos niveles de edad (jóvenes y adultos) describieron y trataron de reconocer a un hombre y una mujer en sendas ruedas fotográficas de reconocimiento. Los resultados mostraron que los jóvenes policías, con escasa experiencia profesional, y los civiles jó...

 12. Modelación y simulación de disipadores de calor para procesadores de computadora en COMSOL Multiphysics Modeling and simulation of heat sinks for computer processors in COMSOL Multiphysics

  OpenAIRE

  2012-01-01

  En este estudio se analizó la transferencia de calor en tres disipadores de calor utilizados para enfriar los procesadores de computadoras de escritorio. El objetivo de estos disipadores es evitar el sobrecalentamiento de la unidad de procesamiento y la consecuente reducción de la vida útil del computador. Los disipadores de calor se modelaron usando COMSOL Multiphysics con las dimensiones reales de los dispositivos y la generación de calor se modeló con una fuente puntual. Luego se modificar...

 13. DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, BAJO LOS REQUISITOS DE LA NORMA NTCOHSAS 18001 VS 2007 EN EL PROCESO DE FABRICACION DE JOYAS PARA SOCIEDAD JOYERIA CARIBE S.A. EN CARTAGENA DE INDIAS

  OpenAIRE

  Villafañe-Ortega, Milena Sofia

  2013-01-01

  La presente investigación tuvo como propósito el diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, basada en la norma NTC-OHSAS 18001, para la empresa SOCIEDAD JOYERIA CARIBE S.A. En primera instancia se analizó detalladamente la situación actual en materia de seguridad industrial y salud ocupacional de la empresa, con el fin de conocer el nivel de cumplimiento de los requisitos de la norma NTC-OHSAS 18001. Una vez analizada dicha situación se procedió a iden...

 14. PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA SEMILLERA DE MAÍZ EN MÉXICO

  OpenAIRE

  Bethel M. Luna Mena; Ma. Alejandra Hinojosa Rodríguez; Óscar J. Ayala Garay; Fernando Castillo González; J. Apolinar Mejía Contreras

  2012-01-01

  La producción y distribución de semillas mejoradas son el puente de transferencia de tecnología entre fitomejoradores y productores, para alcanzar niveles competitivos en la producción. Sin embargo, en México las semillas mejoradas de maíz (Zea mays L.) se siembran en sólo 30 % de la superficie ocupada por este cultivo. En esta investigación se estudió el mercado nacional de semillas y se analizó la posibilidad de desarrollo de pequeñas empresas productoras de semilla de maíz. Con la Ley d...

 15. Estudio de la enfermedad de Lyme en el área sanitaria del Hospital Universitario Lucus Augusti y su relación con las poblaciones de corzos parasitados por Ixodes

  OpenAIRE

  Vázquez López, María Esther

  2016-01-01

  Entre los años 2006 y 2013 se analizaron los resultados serológicos de 2845 personas, residentes en el área de influencia del Hospital Universitario Lucus Augusti y consideradas de riesgo para la enfermedad de Lyme (EL). Se revisaron las historias clínicas de 108 pacientes con diagnóstico confirmado EL, analizándose diversas variables epidemiológicas y clínicas. En el área de estudio, se recogieron garrapatas de la naturaleza y de corzos, en las que se identificaron diversas genoespecies de B...

 16. Modelo mecánico para el análisis biomecánico del servicio de tenis

  OpenAIRE

  Esperanza Navarro; Cristina López de Subijana Hernández

  2010-01-01

  El propósito de este artículo es plantear un nuevo modelo mecánico del cuerpo, adaptado a los gestos técnicos del tenis. El modelo consta de 28 puntos articulares, en él se definen barras y sólido-rígidos. Dicho modelo permite un estudio del gesto técnico completo. Se analizó un servicio filmado con dos cámaras a 250 fps de una jugadora con ranking WTA mundial 42. Los resulta...

 17. Mortalidad por homicidio en niños. México, 1979-1990

  OpenAIRE

  R. Alberto Rascón; J. Ramón Tapia; Martha C. Híjar

  1994-01-01

  El objetivo de este trabajo fue conocer el panorama de las muertes por homicidios en niños de 0 a 4 años ocurridas en la República Mexicana entre 1979 y 1990. Se trata de un estudio realizado con base en fuentes secundarias. Se analizaron las variables que fueron comunes en todo el periodo: edad, sexo, año y causa externa de traumatismos y envenenamientos, con la Clasificación Internacional de Enfermedades, 9a. Revisión, E960-E969. La información se analizó con base en las tendencias de la mo...

 18. SIMULACIÓN MOLECULAR DEL EQUILIBRIO LÍQUIDO-VAPOR DE LA MEZCLA N2-NC5 POR SIMULACIONES MONTE CARLO

  OpenAIRE

  Florianne Castillo-Borja; Richart Vázquez-Román; Ulises I. Bravo-Sánchez

  2013-01-01

  En este trabajo se usaron simulaciones Monte Carlo en el colectivo de Gibbs para describir el equilibrio de fases liquido-vapor del sistema nitrógeno-n-pentano para tres isotermas. Se analizó un amplio rango de presiones que consideran hasta los 25 MPa. El sistema fue modelado usando los potenciales intermoleculares Galassi-Tildesley para el nitrógeno y SKS para el n-pentano. Los resultados obtenidos fueron comparados contra datos experimentales. Lejos de la región del punto crítico los model...

 19. Educación popular y nutrición infantil: experiencia de trabajo con mujeres en una zona rural de México Popular education and child nutrition: experience of work with women in a rural area of Mexico

  OpenAIRE

  Luz Arenas-Monreal; Alfredo Paulo-Maya; Humberto E. López-González

  1999-01-01

  OBJETIVO: Se realizó una intervención comunitaria bajo la estrategia de promoción de la salud, con el objetivo de desarrollar un programa de educación para la salud con mujeres. MÉTODOS: Se analizó la metodología de educación popular; con la finalidad de generar procesos organizativos y de participación social que mejoren la nutrición y sobrevivencia infantil. RESULTADOS: Los principales resultados, se relacionan con la generación de procesos autogestivos, la conformación de un grupo de promo...

 20. Vigilancia farmacológica de la eritropoyetina cubana en pacientes oncológicos pediátricos portadores de anemia post-quimio y/o radioterapia

  OpenAIRE

  Pérez, Maykel; Águila, Adys; Martínez, Liliana; Cid, Miriam; Méndez, Rayza

  2005-01-01

  Con el objetivo de describir y evaluar los efectos adversos relacionados con la administración de la Eritropoyetina Recombinante Cubana; se revisaron las historias clínicas del total de pacientes incluidos en el ensayo clínico. Este estudio se llevo a cabo en el Servicio de Hematología del Hospital Infantil "José Luis Miranda" de Villa Clara donde se evalúa el impacto del producto. Se evaluó a los pacientes con reacciones adversas, tipo de reacción y grado de intensidad. Se analizó también...

 1. Influencia del consumo de sustancias psicoactivas en los patrones de comportamiento violento

  OpenAIRE

  Juárez Acosta, Fernando; Universidad de San Buenaventura; Galindo Sandoval, Bertha Cecilia; Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-Tunja; Santos Gamboa, Yaneth; Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-Tunja

  2013-01-01

  Se analizó la influencia del consumo de sustancias psicoactivas en los patrones de comportamiento violento en 373 participantes, para lo cual se utilizaron diversos cuestionarios, hallándose que la droga de inicio más frecuente y de mayor impacto fue el alcohol, a la que siguieron el tabaco y la marihuana, obteniéndose cuatro grupos según la severidad del consumo. Se obtuvieron tres patrones de comportamiento violento, ordenados por frecuencia, rachas y estabilidad de la conducta agresiva. La...

 2. Análisis del concepto de Autotrascendencia. Importancia en el cuidado de enfermería al adulto mayor

  OpenAIRE

  Guerrero Castañeda, Raúl Fernando; Ojeda Vargas, María Guadalupe

  2015-01-01

  Introducción: La autotrascendencia es una conexión con el ser, un avance en la optimización de la realización humana, en contextos profundos: el espiritual. Objetivo: Analizar el concepto “autotrascendencia” y proponer su uso en el cuidado de enfermería al adulto mayor. Material y métodos: Se analizó el concepto “autotrascendencia” (método de Walker & Avant). Identificación de elementos conceptuales, revisión de literatura y propuesta conceptual; descriptores: “autotrascendencia” “enfermería”...

 3. Análisis de costos y estrategias productivas en la lechería de pequeña escala en el periodo 2000-2012

  OpenAIRE

  Rodolfo Rogelio Posadas Domínguez; Jesús Armando Salinas Martínez; Nicolás Callejas Juárez; Gregorio Álvarez Fuentes; José Herrera Haro; Carlos Manuel Arriaga Jordán; Francisco Ernesto Martínez Castañeda

  2014-01-01

  Se analizó contablemente la evolución y desempeño de las estrategias productivas, económicas y comerciales utilizadas por productores lecheros de pequeña escala en la zona periurbana de Texcoco, México. Para tal motivo, los datos económicos y productivos fueron obtenidos de 1 023 lactancias en el periodo 2000-2012. Se utilizó la metodología general de costos para establecer las estructuras contables de los sistemas de producción y la metodología financiera de reajustabilidad de valores median...

 4. Desarrollo de alimentos tipo snack de bajo contenido graso a partir de discos de manzana verde

  OpenAIRE

  Tavera Quiroz, María José

  2015-01-01

  Esta investigación se basó en el desarrollo de productos tipo snack bajos en grasa a partir de manzana verde Granny Smith (Malus domestica). Se desarrollaron snacks a partir de manzanas verdes estudiando diferentes alternativas de cocción (fritado, horneado o su combinación) con el objetivo de obtener productos con menor contenido graso que los tradicionales pero con las propiedades que los consumidores valoran en los mismos, como el color y la textura crocante. Para ello se analizó...

 5. Valores humanos y contextos en población civil y militar

  OpenAIRE

  2004-01-01

  Sobre la base de las propuestas de Schwartz (2001) se diseñó un instrumento para la evaluación de los valores en diferentes contextos (recreación y vida social, relaciones familiares y trabajo) y se recogieron datos en población argentina (n=882) en tres contextos diferentes: a) ámbito civil (n= 442); b) oficiales militares (n = 63) yc) estudiantes cadetes (n= 373). Se analizó si el instrumento diferenciaba los tipos de valores de los tres grupos (civiles, oficiales...

 6. Guía de recomendaciones para la profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa en adultos en la Argentina

  OpenAIRE

  Fernando Javier Vázquez; Ricardo Watman; Alicia B Vilaseca; Viviana E. Rodriguez; Adrián Jorge Cruciani; Jorge David Korin; Aldo Hugo Tabares; José M. Ceresetto; Marcel María Clavier Lietti; Claudia A. Stinga; Pablo Bongiorno; Magdalena Ana Princz; Natalia Schutz; Claudia Eliana Barada Palmero; Ricardo Salvador

  2013-01-01

  La enfermedad tromboembólica venosa (ETV) en adultos posee elevada morbimortalidad y puede asociarse a complicaciones crónicas invalidantes. Sin embargo, la adherencia a estándares de cuidado no es óptima. Se analizó la evidencia disponible en tromboprofilaxis y se generaron recomendaciones (1) o sugerencias (2) con diferentes grados de evidencia (A, B o C) para diferentes escenarios y métodos de tromboprofilaxis. En cirugías ortopédicas mayores se recomienda la profilaxis farmacológica con h...

 7. El programa ético de la economía de mercado

  OpenAIRE

  Homann, Karl

  2007-01-01

  "La Economía de Mercado es considerada insolidaria, porque premia el egoísmo y el materialismo. Estas reservas de tipo moral tienen consecuencias políticas: bloquean las reformas necesarias" lo analizó el Prof.Dr.Dr. Karl Homann, Profesor de Filosofía y Economía de la Ludwig-Maximilians-Universidad de Munich, con motivo de la concesión del premio Max-Weber 2006, el 13 de noviembre del 2006 en la academia berlinesa-brandeburguesa de las Ciencias de Berlín. Estas objeciones morales de los ciuda...

 8. Fungal communities and fire associated to pinus pinaster in a mediterránean region

  OpenAIRE

  Vásquez Gassibe, Pablo

  2014-01-01

  El objetivo de esta investigación fue estudiar cómo las comunidades de hongos de bosques mediterráneos dominados por Pinus pinaster Ait. están influenciados por el fuego y las diferentes condiciones edafoclimáticas que caracterizan específicamente estas zonas. Para evaluar el efecto del fuego se analizó la sucesión de las comunidades de hongos después de un incendio en un ecosistema mediterráneo en el noroeste de España y se desarrollaron los primeros modelos simples de clasificación para ...

 9. Pogrzeb Czes?awa Mi?osza w 2004 roku jako dramat spo?eczny

  OpenAIRE

  Makuch, Marta

  2016-01-01

  Niniejsza praca magisterska jest analiz? wydarze? zwi?zanych z protestem wobec pochowania Czes?awa Mi?osza na krakowskiej Ska?ce w odniesieniu do faz dramatu spo?ecznego Victora Turnera. Na pocz?tku pracy przytoczono inne, kontrowersyjne poch?wki s?awnych Polak?w. W kolejnej cz??ci ? skandal dotycz?cy pogrzebu Mi?osza przeanalizowano pod k?tem teorii Victora Turnera o dramatach spo?ecznych i ich powtarzalno?ci. W pracy om?wiono tak?e zasady funkcjonowania ?mowy nienawi?ci? oraz j?zyka p...

 10. Publicidad de alimentos en la programación de la televisión mexicana: ¿los niños están más expuestos?

  OpenAIRE

  Diana Pérez-Salgado; José Alberto Rivera-Márquez; Luis Ortiz-Hernández

  2010-01-01

  OBJETIVOS: Evaluar la publicidad relacionada con alimentos transmitida en los canales gratuitos de televisión de la Ciudad de México. MATERIAL Y MÉTODOS: Se grabó la transmisión, un día entre semana y uno en fin de semana, de los 11 canales gratuitos de televisión de la Ciudad de México, entre julio y octubre de 2007. Se analizó la duración de los comerciales (N= 9178), los productos anunciados, el valor nutrimental de los alimentos anunciados, así como las estrategias publicitarias utilizada...

 11. Publicidad de alimentos en la programación de la televisión mexicana: ¿los niños están más expuestos? Food advertising in Mexican television: are children more exposed?

  OpenAIRE

  Diana Pérez-Salgado; José Alberto Rivera-Márquez; Luis Ortiz-Hernández

  2010-01-01

  OBJETIVOS: Evaluar la publicidad relacionada con alimentos transmitida en los canales gratuitos de televisión de la Ciudad de México. MATERIAL Y MÉTODOS: Se grabó la transmisión, un día entre semana y uno en fin de semana, de los 11 canales gratuitos de televisión de la Ciudad de México, entre julio y octubre de 2007. Se analizó la duración de los comerciales (N= 9178), los productos anunciados, el valor nutrimental de los alimentos anunciados, así como las estrategias publicitarias utilizada...

 12. Analisis de redes sociales y procesos de influencia en la toma de decision grupal

  OpenAIRE

  Jorge Ricardo Vivas

  2001-01-01

  En el presente trabajo se analizan los procesos de influencia por medio del estudio de las relaciones entre medidas convencionales y estructurales en tareas de toma de decisión grupal. Se exploraron los componentes de conectividad y prestigio como facilitadores del proceso de influencia; la conectividad por medio del flujo global, la participación, la densidad de la red ego centrada y la cohesión o distancia reticular. El prestigio se analizó por medio del status sociométrico, medidas de infl...

 13. Autodeterminación y autismo: algunas claves para seguir avanzando

  OpenAIRE

  Palomo Seldas, Rubén

  2004-01-01

  El siguiente trabajo analiza la situación actual en el campo del autismo, profundizando especialmente en el ámbito de la autodeterminación en las personas con autismo. Se discute la importancia central de esta dimensión para la mejora de la calidad de vida de estas personas y, basándose en el Modelo Funcional de la Autodeterminación de Whemeyer (2002), se ofrecen diferentes ideas sobre cómo aumentar las capacidades de las personas con autismo, fomentar sus oportunidades de desarrollo y analiz...

 14. Distribución, abundancia y morfometrÍa de Strombus costatus, Turbinella angulata, Busycon contrarium y Pleuroploca gigantea(Mesogasteropoda: Strombidae, Thrbinellidae, Neptuneidae y Fasciolaridae) en Yucatán, México

  OpenAIRE

  Pérez Pérez, Manuel; Aldana Aranda, Dalila

  2015-01-01

  Se analizó la distribución, abundancia y morfometría de Strombus costatus, Turbinella angulata, Busycon contrarium y Pleuroploca gigantea en Dzilam de Bravo, Yucatán, México. La toma de datos se realizó con buceo libre mediante el método de cuadrantes de 100 m de longitud por 300 m de ancho (31 cuadrantes en un área de 930 000 m2) entre agosto y septiembre de 1994. De 896 individuos, las especies más abundantes fueron Strombus coslatus (44.42%) y Turbinella angulala (42.75%), Bus)'con conlrar...

 15. HERENCIA DE CAPSAICINOIDES EN CHILE MANZANO (Capsicum pubescens R. y P.)

  OpenAIRE

  2010-01-01

  Los capsaicinoides son alcaloides importantes en la salud humana, alimentaria y farmaceútica, y sólo son producidos por plantas del género Capsicum. En este estudio se analizó la herencia del contenido de los tres principales capsaicinoides causantes del picor (nordihidro-, dihidro- y capsaicina), en 25 materiales genéticos de chile manzano (Capsicum pubescens R. y P.), que incluyen a cinco poblaciones (Huatusco, Zongolica, Tacámbaro, Puebla y Perú) más sus 20 cruzas interpoblacionales posibl...

 16. Lietuva globalioje erdvėje : metinė apžvalga 2013–2014 m

  OpenAIRE

  Česnakas, Giedrius; Karpavičiūtė, Ieva; Gajauskaitė, Ieva; Bardauskaitė, Danguolė; Juozaitis, Justinas

  2014-01-01

  „Lietuva globalioje erdvėje“ yra kasmetinis akademinis leidinys, kurio tikslas – pateikti reguliarią Lietuvos užsienio politikos analizę, išskiriant keletą svarbiausių jos dimensijų: Lietuvos vidaus politikos lygmenį, Lietuvos užsienio politiką tarptautinėse organizacijose, Lietuvos dvišalius santykius. Leidinys skirtas plačiajai visuomenei, akademinei bendruomenei, Lietuvos užsienio politikos formuotojams ir įgyvendintojams. Leidinį rengia Vytauto Didžiojo universiteto mokslo klasteris „Tarp...

 17. Evaluación de tres tipos de soportes para la inmovilización de lactasa (B-galactosidasa)

  OpenAIRE

  García Vargas, Marile; Bonilla Leiva, Ana Ruth

  1995-01-01

  Se investigó el empleo de tres tipos de polímeros naturales como soportes de la enzima B-galactosidasa de la levadura Kluyveromyces fragilis, para la preparación de leche deslactosada a baja temperatura (5 °C). La enzima se inmovilizó en perlas de alginato y de carragenina, y en discos de agar (12%). Se analizó el efecto de la concentración de enzima inmovilizada en agar sobre la hidrólisis de la lactosa (4,8 - 7,2 - 9,6 - 12%), y se realizó un estudio para determinar la estabilidad de la enz...

 18. Variabilidad espacial y estacional de temperatura, salinidad y densidad en Bahía Concepción, Golfo de California, México

  OpenAIRE

  Maclovio Obeso-Nieblas; Juan Heberto Gaviño-Rodríguez; Hipolyto Obeso-Huerta

  2012-01-01

  Se analizó la variabilidad estacional y espacial (longitudinal, transversal y profundidad) de la temperatura, salinidad y densidad en Bahía Concepción en Golfo de California, México, con datos de CTD de 4 cruceros oceanográficos realizados durante 1994 en invierno, primavera, verano y otoño. Se encontró la presencia de la surgencia impulsada por el viento del sureste en la boca de Bahía Concepción durante la condición estratificada y cálida de primavera y verano de 1994, con el mayor índice d...

 19. Posibilidades de atenuación cortical en la cuenca Cuyana a partir del análisis de datos de gravedad Possibilities of crustal thinning in the Cuyo Basin from the analysis of gravity data

  OpenAIRE

  S. Miranda; J. A. Robles

  2002-01-01

  La cuenca Cuyana forma parte del conjunto de cuencas triásicas desarrolladas en el antepaís andino de Argentina. El origen de esta estructura ha sido postulado como el resultado de esfuerzos extensionales. La atenuación cortical es un rasgo estructural característico de los paleo-rifts, aunque su identificación es a veces complicada por la cubierta sedimentaria y los eventos tectónicos posteriores. Con el objeto de contribuir a la interpretación geológica, se analizó el campo de gravedad medi...

 20. Crecimiento y caracterización de micro y nanoestructuras de óxidos de hierro y estaño (Growth and characterization of iron and tin oxides micro and nanostructures)

  OpenAIRE

  Jerez Delgado, Diana

  2012-01-01

  En este trabajo se han obtenido nanoestructuras monocristalinas de α-Fe_2O_3 (hematite)y SnO_2 por oxidación térmica del correspondiente elemento metálico, analizándose sus propiedades estructurales, composicionales y luminiscentes mediante un conjunto de técnicas de caracterización que incluye microscopía electrónica de barrido y transmisión, microanálisis de rayos X, espectroscopia Raman, difracción de rayos X y fotoluminiscencia. Además, se ha investigado la posibilidad de dopar las nanoes...

 1. Aplicación y comparación de la metodología de diseño Top Down y Bottom Up

  OpenAIRE

  Restrepo Muñóz, Verónica Pauline

  2009-01-01

  Este proyecto estudia y compara las metodologías Bottom Up y Top Down, utilizadas en el desarrollo de productos dentro de un departamento de manufactura en un ambiente colaborativo -- Se desarrolló un producto mediante ambas metodologías, posteriormente se analizó su incidencia en el comportamiento de indicadores de gestión, que miden el desempeño de una organización -- Se destacan también los beneficios del Top Down en la manufactu...

 2. Propiedades psicométricas de la Escala de Estilos Parentales (MOPS)

  OpenAIRE

  Matalinares, María; Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú); Raymundo, Ornella; Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú); Baca, Deyvi

  2014-01-01

  Se analizó la validez y confiabilidad de la Escala de Estilos Parentales Disfuncionales (MOPS, por sus siglas en inglés), de Parker, Roussos, Hadzi-Pavlovic, Mitchell, Wilhelm y Austin (1997), con baremos peruanos. La muestra estuvo conformada por 2 370 adolescentes de 13 a 19 años (47,6 % de género masculino, 52,4 % de género femenino), 56,5 % en edades entre 15 y 16 años, que cursan el tercero (32 %), cuarto (34,2 %) y quinto (33,8 %) de secundaria de 14 ciudades representativas de la costa...

 3. Delimitación de zonas de manejo con modelos de elevación digital y profundidad de suelo

  OpenAIRE

  Peralta, Nahuel Raúl; Costa, Jose Luis; Castro Franco, Mauricio; Balzarini Mónica

  2015-01-01

  La variabilidad espacial del rendimiento de los cultivos esta relacionada con los atributos del terreno y la profundidad del suelo. El presente estudio tuvo como objetivo determinar la utilidad de los modelos de elevación digital (DEM) y profundidad de suelo para delimitar zonas de manejo homogéneas en lotes de producción. Se calcularon atributos del terreno extraídos del DEM (elevación, pendiente, curvatura plana y flujo de acumulación) y se analizó su relación espacial con el rendimi...

 4. Microangiopatía trombótica y hemólisis intravascular en hipertensión por embarazo. La mentira del síndrome de HELLP

  OpenAIRE

  Manuel Antonio Díaz de León-Ponce; Jesús Carlos Briones-Garduño; José Meneses-Calderón; Armando Alberto Moreno-Santillán

  2006-01-01

  Se revisó la literatura nacional e internacional sobre hipertensión inducida por el embarazo y su relación con la microangiopatía trombótica y hemólisis intravascular (MTHI). En el presente trabajo se describen los antecedentes históricos, frecuencia, mortalidad, cuadro clínico, clasificación, diagnóstico, complicaciones y tratamientos. Además, se analizó el reporte de Weinstein de 1982 y se concluyó que los datos que reportó como síndrome de HELLP no son contundentes en demostrar que sus pac...

 5. Frecuencia de Hipertensión arterial inducida por el embarazo en derechohabientes de una Unidad de Medicina Familiar de Ciudad Obregón, Sonora (México)

  OpenAIRE

  MP Pérez Juárez; O Castañeda-Sánchez; V. Arellano-Cuadros; J. Espinoza-Suárez

  2008-01-01

  Objetivo: Determinar la frecuencia de hipertensión arterial inducida por el embarazo en derechohabientes de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 1 de ciudad Obregón, Sonora (México) durante 2003. Material y métodos: Se realizó un estudio transversal descriptivo. Se analizó el informe de consulta externa del servicio de obstetricia (formato 430-6) en el Hospital de Especialidades No 1; se identificaron casos consecutivos de pacientes con hipertensión arterial inducida por embarazo (HIE). V...

 6. Comportamiento y estabilidad del fondo de un plan de pensiones contributivo

  OpenAIRE

  2001-01-01

  En este trabajo se realiza un análisis de la estabilidad del fondo de un plan de pensiones de tipo contributivo promovido por una empresa a favor de sus trabajadores y en el que realizan contribuciones tanto el promotor como los partícipes del plan. Para el cálculo de las funciones asociadas al modelo representativo del plan de pensiones, utilizamos el Método Actuarial del Crédito Unitario. Definidas las variables del modelo, determinamos la evolución del fondo del plan. Para ello analiz...

 7. Chemical composition and fungicidal activity of the essential oil of Thymus vulgaris against Alternaria citri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erica A. Soto Mendívil

  2006-01-01

  Full Text Available Se analizó químicamente el aceite esencial de tomillo (Thymus vulgaris L. por Cromatografía de Gases/Espectroscopia de Masas y se evaluó su actividad fungicida. Los principales constituyentes fueron borneol (28.4%, timol (16.6%, carvacrol metil eter (9.6%, camfeno (6.9%, α-humulene (6.4% y carvacrol (5.0%. Las pruebas de actividad fungicida (in vitro indicaron que la concentración de 1000ppm del aceite esencial de tomillo fue efectivo para inhibir a Alternaria citri, cuando se adicionó al medio de cultivo agar papa dextrosa

 8. RESISTENCIA AL CORTE EN DISCONTINUIDADES CON DIFERENTES GRADOS DE RUGOSIDAD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Javier Fernando Camacho Tauta

  2009-01-01

  Full Text Available En esta investigación se realizaron ensayos triaxiales sobre rocas artifi ciales elaboradascon un mortero (arena, cemento y agua de diferente resistencia. Se incluyeron cilindros sin y con una discontinuidad orientada a 60° con respecto al eje horizontal y tres diferentes grados de rugosidad, (pulida plana, pulida ondulada y ondulada. Se determinaron los parámetros de resistencia de las probetas de mortero y se analizó la infl uencia de los diferentes grados de rugosidad utilizando el criterio de Barton, obteniendo el coefi ciente de rugosidad de la discontinuidad.

 9. Características de morbilidad en funcionarios de una universidad estatal de Costa Rica, América Central

  OpenAIRE

  Arce, Lourdes

  2014-01-01

  RESUMEN: La morbilidad constituye un indicador importante de las causas de mortalidad de una población y permite enfocar las acciones en salud preventiva para disminuir los riesgos. Aquí presento datos del servicio médico de una universidad estatal de Costa Rica. Sus participantes fueron los funcionarios que acudieron a consulta del 19 de enero del 2009 al 14 de diciembre del 2012. Se analizó la población total consultante,  usando como instrumentos 2 010 expedientes médicos electrónicos, se ...

 10. Kauno X ligoninės anestezijos reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus medicinos darbuotojų darbo komandoje ypatumų vertinimas

  OpenAIRE

  Kristalnaja, Anastasija

  2011-01-01

  Darbo tikslas: Įvertinti Kauno X ligoninės anestezijos reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus medicinos darbuotojų darbo komandoje ypatumų vertinimas. Tyrimo metodika: Tyrimas atliktas 2010 m. spalio–gruodžio mėnesiais. Tyrimui buvo naudotas vienmomentinis anoniminės apklausos metodas. Apklausos metu iš viso buvo išdalintos visiems anestezijos reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje dirbantiems 74 medicinos darbuotojams. Gražintos atgal ir statistinėje analizėje buvo naudoto...

 11. Inferencias en grupos infantiles de lectura

  OpenAIRE

  Javier González García

  2009-01-01

  Este artículo se enfoca en la información no literal de un texto, que puede inferirse a partir de claves o indicios que el propio texto ofrece. A esto se le llama texto implícito o inferencia, por el proceso de pensamiento que estimula. Las fuentes explícitas que conducen a una recuperación de la información se relacionan con otras de información implícita, cuya importancia actualmente está en aumento. En el presente estudio se analizó, durante dos ciclos escolares, la forma en que dos profes...

 12. Influencia del secado sobre la captación de agua de pectina extraída a partir del citrus x aurantifolia swingle

  OpenAIRE

  Grunauer Espinoza, Cecilia Catalina

  2009-01-01

  En el presente estudio se analizó el efecto de la temperatura durante la etapa de secado de la pectina y su resultado sobre la capacidad de gelificación. Esta investigación busca evitar la disociación de los grupos metilester del ácido poligalacturónico y establece una temperatura óptima en la cual la pectina sufra una menor pérdida de su calidad lo que permitirá que la molécula de pectina permanezca más esterificada, incrementando su gelificacion. Para esta investigación se empleó limones...

 13. Sobre el uso del problema de complementariedad lineal extendido para el control óptimo de semáforos

  OpenAIRE

  Lema Fernández, Carmen S.; Allende Alonso, Sira; Pedreira Andrade, Luís P.

  2007-01-01

  En el trabajo titulado “Modelo de optimización con restricciones de equilibrio para el control de semáforos” que presentamos en las XIV Jornadas de ASEPUMA (2006) analizábamos un problema de control óptimo de semáforos para un cruce de dos carreteras con los dos sentidos de circulación; allí interpretábamos las restricciones del problema como un problema de complementariedad lineal extendido (ELCP). También proponíamos un método híbrido de solución basado en una propiedad que demostraba que m...

 14. Influencia del uso de un aplicativo CRM en el desempeño de funcionarios del área de mercadeo: revisión de caso en una entidad bancaria

  OpenAIRE

  2013-01-01

  El objetivo de este artículo es analizar como el uso de un aplicativo CRM -Customer Relationship Management, (sistema que optimiza la información de los clientes manejándola de manera integral e individualizada) influye en el desempeño de los funcionarios del área de mercadeo de una entidad bancaria. Usando el método exploratorio y la técnica de muestreo por conveniencia se realizaron 3 entrevistas, se recogieron datos primarios de la literatura y esto se analizó cualitativamente para obtener...

 15. Quarenta anos retratando a deficiência enquadres e enfoques da literatura infantojuvenil brasileira

  OpenAIRE

  2015-01-01

  Esta investigación analizó ciento cincuenta libros de literatura, publicados en los últimos cuarenta años, que representaban, en portugués, la discapacidad: tipos físicos, mentales o sensoriales. El análisis se realizó de acuerdo a los postulados de la Escuela Francesa de Análisis del Discurso. Fue constatado que los libros de las décadas de 1970 y 1980 eran de escritores profesionales, y más ideológicamente independientes. Los libros para niños escritos por autores brasileños a partir de la ...

 16. Desarrollo del proceso y caracterización de harina de zapallo y formulación de subproductos

  OpenAIRE

  Cornejo Zuñiga, Fabiola Marcela; Alava Pincay, Cecibel Lisbeth

  2009-01-01

  La presente tesis se basó en desarrollar harina de zapallo y conjuntamente, tres posibles aplicaciones en la industria de alimentos. Para elaborar la harina, primeramente se identificó la disponibilidad del zapallo y se caracterizó la materia prima. Se estudió el proceso de secado para determinar a través de curvas de secado, el contenido crítico de humedad libre y tiempo que tarda el zapallo en secarse hasta la humedad determinada. Además se analizó la etapa de molienda calculando la granulo...

 17. RESPUESTA GERMINATIVA A LA TEMPERATURA Y AL ÁCIDO GIBERÉLICO EN ESPECIES PASCÍCOLAS PIRENAICAS

  OpenAIRE

  Sebastiá, M. T.; García-Pérez, J.; Pelacho, A.M.

  2011-01-01

  Se analiza la capacidad de germinación de semillas de especies de pastos subalpinos pirenaicos a diferentes temperaturas. Se propone que especies de zonas ecológicamente diferenciadas presentan distintos requerimientos para su germinación. Se recolectaron semillas de diecinueve especies y se observó su germinación a 5, 10, 15 y 20 °C durante cinco semanas; en siete de las especies se analizó además la respuesta al ácido giberélico. Para todas las temperaturas, las especies de los pastos secos...

 18. Hábitos alimenticios del tiburón zorro Alopias superciliosus (Lowe, 1839), en el Pacífico ecuatoriano

  OpenAIRE

  Polo Silva, Carlos; Baigorri Santacruz, Álvaro; Galván Magaña, Felipe; Grijalba Benderick, Marcela; Sanjuan Muñoz, Adolfo

  2007-01-01

  Se analizó el espectro trófico de 122 tiburones zorro Alopias superciliosus capturados artesanalmente en playa Tarqui, Manta (Ecuador), entre julio y diciembre de 2003. Los individuos fueron categorizados por sexo y estados de madurez (maduro e inmaduro) y sus contenidos estomacales se fijaron y separaron por componentes. Se aplicaron índices tróficos cuantitativos (numérico, gravimétrico y frecuencia de ocurrencia) que se analizaron en la escala temporal. Se encontraron 27 componentes alimen...

 19. Characterization of the patient pediatric burn in a children’s hospital of Cartagena (Colombia), 2015: descriptive study

  OpenAIRE

  herazo beltran, Yaneth; Universidad simón bolívar; dominguez anaya, Regina; Universidad de san buenaventura cartagena; Hernandez Escolar, Jacqueline; Puello, ana; Hospital infantil napoleón franco pareja de cartagena

  2015-01-01

  Objetivodescribir las características epidemiológicas, clínicas y la intervención brindada a los pacientes con quemadura atendidos en un Hospital Infantil de Cartagena (Colombia) durante los años 2005 al 2009.Materiales y métodos: estudio descriptivoretrospectivo, se revisan 423 historias clínicas de pacientes quemados. Se analizó el agente causal, grado de quemadura, localización, área de superficie total quemada, tratamiento realizado en el Hospital Infantil y las complicaciones, entre otra...

 20. La confluencia en la relación de pareja como limitante para el crecimiento personal: una visión gestáltica

  OpenAIRE

  Belem Medina Pacheco; Claudia Reyes García; Tamara M. Villar Zepeda

  2009-01-01

  El presente artículo es producto de una investigación que pretende dar a conocer la forma en que la confluencia afecta las relaciones de pareja, influyendo en el crecimiento personal de los miembros de la misma. Desde un punto de vista gestáltico, a través de una investigación cualitativa y el método fenomenológico, se analizó la experiencia personal de los participantes respecto al tema, y el significado que tiene para ellos esa experiencia. Las participantes en esta investigación son 4 muje...

 1. Influencia del nivel y de la actividad escolar en las funciones ejecutivas

  OpenAIRE

  Julio César Flores Lázaro; Bibiana Tinajero Carrasco; Bertha Castro Ruiz

  2011-01-01

  El efecto de la escolaridad sobre el desempeño neuropsicológico ha sido ampliamente descrito excepto para las pruebas de funciones ejecutivas. En la actualidad más del 70% de la población mundial presenta un nivel educativo medio-bajo, por lo que es indispensable contar con el conocimiento sobre las características de desempeño en pruebas de funciones ejecutivas en este tipo de población; de forma que se pueda conocer y comprender sus características cognitivas. En este trabajo se analizó el ...

 2. Alimentos industrializados en la dieta de los preescolares mexicanos

  OpenAIRE

  Dinorah González-Castell; Teresa González-Cossío; Simón Barquera; Rivera, Juan A.

  2007-01-01

  Objetivos. Clasificar los alimentos consumidos por preescolares mexicanos, en relación con su proceso de elaboración y temporalidad: a) industrializados modernos (IM), b) industrializados tradicionales (IT) y c) no industrializados (NI). Material y métodos. Con base en información del recordatorio de 24 horas de la Encuesta Nacional de Nutrición 1999 en niños de 1-4 años (n=1 070) se analizó la contribución de cada categoría de alimentos en energía, macronutrimentos y fibra. Resultados. La co...

 3. Efecto del aceite esencial de Eucalyptus citriodora sobre el metabolismo energético mitocondrial

  OpenAIRE

  2014-01-01

  Con el fin de contribuir al conocimiento de su actividad a nivel celular, se evaluó el mecanismo de acción del aceite esencial de Eucalyptus citriodora (Fam. Myrtaceae) sobre la bioenergética mitocondrial, su efecto sobre la velocidad de consumo de oxígeno de mitocondrias energizadas (estados 3 y 4) y su coeficiente de control respiratorio (CCR). Además, se analizó la actividad de los complejos de la cadena respiratoria usando técnicas espectrofotométricas. Los resultados obtenidos indican qu...

 4. Análisis de la transferencia electrónica in vivo mediada por plastocianina y citocromo c6 en cianobacterias

  OpenAIRE

  2011-01-01

  El principal objetivo de este trabajo es obtener información sobre los procesos de reconocimiento molecular y transferencia de electrones entre proteínas fotosintéticas en el interior celular, para poder así establecer su comportamiento en condiciones fisiológicas y compararlo con los resultados in vitro obtenidos previamente. Para ello se ha tomado como modelo la interacción entre la plastocianina y el citocromo c6 con el fotosistema I en cianobacterias, analizándose esta interacción tant...

 5. Comparación de cuatro métodos fenotípicos para la detección de beta-lactamasas de espectro extendido Comparison of four phenotypic methods to detect extended-spectrum betalactamases

  OpenAIRE

  Lizet Lezameta; Edgar Gonzáles-Escalante; Jesús H. Tamariz

  2010-01-01

  Objetivo. Comparar la eficacia de cuatro métodos fenotípicos para la identificación de cepas productoras de β-lactamasas de espectro extendido aisladas de urocultivos. Materiales y métodos. Estudio comparativo de corte transversal. Se analizó 147 cepas aisladas de urocultivos positivos para Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Proteus mirabilis entre los meses de enero y febrero de 2009 en el Instituto Nacional de Salud del Niño, las cuales fueron sometidas a una prueba de tamizaje,...

 6. Value generation in LAFS of traditional cheeses in the center of Mexico

  OpenAIRE

  Espinosa Ayala, Enrique; Arriaga Jordán, Carlos Manuel; Boucher, FranÇois; Espinoza Ortega, Angélica

  2013-01-01

  Se determinó la generación de valor en una cadena leche queso en el altiplano mexicano. La cadena está integrada por 269 unidades de producción de leche (UPL), 62 recolectores, 37 queserías y un número no determinado de comercializadores. Se analizó la cadena con el enfoque de Sistemas Agroalimentarios Localizados (SIAL), para el análisis económico se utilizaron Presupuestos por Actividad y para determinar la generación de valor Competitividad con Equidad en Cadenas Agroalimentarias. Se entre...

 7. Variabilidad del índice de conicidad en la adolescencia: Análisis comparativos de poblaciones de Argentina, Venezuela y España

  OpenAIRE

  Pacheco, José L.; Lomaglio, Delia Beatriz; Mesa Saturnino, María Soledad; Alfaro Gómez, Emma Laura; Pérez, Betty; Bejarano, Ignacio; Marrodán, María D.

  2007-01-01

  El objetivo del presente trabajo –que se enmarca en un proyecto común denominado “Condición nutricional y biodiversidad en las poblaciones humanas”- es determinar el modelo de distribución de grasa corporal existente durante las edades de la adolescencia, y si existen diferencias entre poblaciones española e iberoamericanas. La muestra está formada por 1452 jóvenes entre 12 y 17 años, argentinos (Catamarca y Jujuy), españoles (Comunidad de Madrid), y venezolanos (Caracas y Mérida). Se analizó...

 8. Esclerosis múltiple. : nuestra experiencia

  OpenAIRE

  Houlne, M.; Zalazar, M.; Sagaz, A.; López Laur, José Daniel

  2006-01-01

  Objetivos: analizar la experiencia obtenida y evaluar los resultados urodinámicos del estudio de 18 pacientes con esclerosis múltiple. Material y Métodos: se estudiaron 18 casos, valorándose la historia clínica, ecografía vesical y renal, analizándolos urodinámicamente con uroflujometría, residuo post miccional (RPM), cistotonometría y electromiografía esfinteriana. Urocultivo y antibiograma de orina. Resultados: del análisis de toda...

 9. Patrones de utilización de programas de prevención y diagnóstico temprano de cáncer en la mujer

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Objetivo. Estimar los patrones de utilización de los programas preventivos de cáncer en la mujer durante el periodo 2000-2012 en mujeres mexicanas que participaron en tres encuestas nacionales. Material y métodos. Se analizó información de la ENSA 2000 y de las ENSANUT 2006 y 2012 que son representativas de la población del país. Se obtuvieron prevalencias y se aplicaron pruebas de tendencia y regresión de Poisson para determinar las posibilidades de tener una mayor cobertura. Resultados. La ...

 10. Aplicación del P.A.E.en pacientes quirúrgicos - infección de sitio quirúrgico.

  OpenAIRE

  2006-01-01

  Se seleccionaron 15 Planes de Cuidados realizados por alumnos de Enfermería Médico- Quirúrgica de la Universidad Nacional de Mar del Plata, durante la Experiencia Clínica en el Servicio de Cirugía del Hospital Interzonal de Agudos (HIGA), durante los años 1999-2000- 2002. Se analizó el Proceso de Atención de Enfermería (PAE) aplicado a pacientes con trastornos quirúrgicos en todas las etapas llevadas a cabo por los estudiantes. En primer término la Guía de Valoración d...

 11. Entrenamiento combinado de electroestimulación concéntrica y pliometría frente a entrenamiento voluntario

  OpenAIRE

  Herrero Alonso, J. A.; Morante Rábago, J.C.; García López, J.

  2008-01-01

  Se analizó si el entrenamiento con electroestimulación neuromuscular (EENM) dinámica podría mejora la velocidad, la fuerza explosiva y la fuerza máxima. Se formaron 5 grupos de entrenamiento: EENM concéntrica (Ed), EENM concéntrica más pliometría (EdP), voluntario (V), voluntario con pliometría (VP) y grupo control (GC). Los grupos experimentales entrenaron el cuádriceps durante 4 semanas (16 sesiones), valorándose el tiempo de carrera en 20 m (T-20), los saltos verticales SJ y CMJ y la fuerz...

 12. Modelado dinámico de procesos de ultrafiltración tangencial aplicados a la separación de macromoléculas.

  OpenAIRE

  Vincent Vela, Maria Cinta

  2011-01-01

  En la presente Tesis Doctoral se analizó la aplicación de modelos dinámicos tanto teóricos como semi-empíricos para predecir el descenso de la densidad de flujo de permeado con el tiempo debido al ensuciamiento en procesos de ultrafiltración tangencial de macromoléculas. Los fenómenos de ensuciamiento están presentes en todas las aplicaciones de los procesos de ultrafiltración y son el principal factor limitante en la aplicación de la tecnología de membranas. Se realizaron ensayos en plan...

 13. Laika jēdziena salīdzināšana biznesa vidē dažādās kultūrās

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Šis darbs analizē izmaiņas citā kultūrvidē strādājošo latviešu laika uztverē. Lai veiktu šo pētījumu, pirmkārt, tika apskatītas teorijas, kas saistītas ar laika jēdzienu. Otrkārt, darba autore izveidoja aptauju darba praktiskās daļas veikšanai. Treškārt, tika analizētas 25 ārpus valsts strādājošo respondentu laika uztveres izmaiņas. Darba galvenie secinājumi parādīja, ka ārpus valsts dzīvojošo un strādājošo latviešu laika uztvere mainās balstoties uz mītnes zemes kultūras laika uztveri un ka ...

 14. E-komercija: tendences un attīstības perspektīvas Latvijā

  OpenAIRE

  Jevstigņejevs, Artjoms

  2014-01-01

  Šī bakalaura darba tēma ir „E-komercija: tendences un attīstība Latvija”. Bakalaura darba mērķi ir izpētīt e-komercijas vēsturi, tā attīstību, analizēt e-komercijas teorētisko būtību, e-komercijas attīstību Latvijas Republika, ka ari perspektīvas nākotne. Bakalaura darbs ir sadalīts 3 nodaļās. Pirmajā nodaļā autors apskata e-komercijas būtību, analizējot tās attīstību, jēdzienu, elektroniskās komercijas dalībniekus, priekšrocības un trūkumus. Otrajā nodaļā autors pēta pēdējo gadu elektro...

 15. Kognitīvās disonanses reducēšanas problēma Leona Festingera teorijā un indivīda sociālās pašorganizācijas iespējas: filosofiska analīze.

  OpenAIRE

  Moroza, Agrita

  2011-01-01

  Maģistra darbā „Kognitīvās disonanses reducēšanas problēma Leona Festingera teorijā un indivīda sociālās pašorganizācijas iespējas: filozofiska analīze” tiek analizēta viena no 20. gs. izcilākajiem sociālajiem psihologiem - Leona Festingera kognitīvās disonanses teorija. Darba gaitā parādīts, kā kognitīvās disonanses reducēšanas procesi ir saistīti ar indivīda zināšanu sistēmas veidošanos. Kognitīvās disonanses reducēšanas problēma tiek analizēta no sociālās filozofijas perspektīvas, lai parā...

 16. STUDIU COMPARATIV AL CARACTERISTICILOR DE BAZĂ ALE LIMBAJELOR DE PROGRAMARE ORIENTATE PE OBIECTE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ala GASNAŞ

  2015-12-01

  Full Text Available În articol se face o analiză comparativă a limbajelor de programare C++, C#, Java, Object Pascal, PHP, JavaScript din punctul de vedere al caracteristicilor Programării Orientate pe Obiecte. Această analiză are un rol important în pro-iectarea curriculară a disciplinei Programarea Orientată pe Obiecte, fiind una din disciplinele fundamentale studiate în cadrul formării iniţiale a specialiştilor IT şi a cadrelor didactice în informatică.COMPARATIVE STUDY OF THE BASIC CHARACTERISTICS OF OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING LANGUAGESIn this article is reflected a comparative analysis of the programming languages C ++, C #, Java, Object Pascal, PHP, Javascript in terms of object-oriented programming features. This analysis has an important role in designing curricular discipline Object-oriented programming and is one of the fundamental disciplines covered in the initial training of IT specialists and teachers in computer science.

 17. Assessment of the reliability and consistency of the "malnutrition inflammation score" (MIS) in Mexican adults with chronic kidney disease for diagnosis of protein-energy wasting syndrome (PEW).

  Science.gov (United States)

  González-Ortiz, Ailema Janeth; Arce-Santander, Celene Viridiana; Vega-Vega, Olynka; Correa-Rotter, Ricardo; Espinosa-Cuevas, María de Los Angeles

  2014-10-04

  Antecedentes: El síndrome de desgaste proteínico-energético (DPE) se refiere a una condición de desnutrición, inflamación, anorexia, y emaciación de reservas corporales resultante de las condiciones inflamatorias y no inflamatorias que prevalecen en pacientes con enfermedad renal crónica (ERC).Una forma ampliamente descrita en la literatura para evaluar el DPE es el Malnutrition Inflamation Score (MIS). Objetivo: Valorar la fiabilidad y consistencia del MIS en adultos mexicanos con ERC en Hemodiálisis (HD) para Diagnóstico de DPE. Métodos: Estudio de pruebas diagnósticas. Se analizó una muestra de 45 adultos con ERC en HD, Durante el periodo Junio-Julio 2014. El instrumento se aplicó en 2 ocasiones, la fiabilidad test-retest se calculó mediante el Coeficiente de correlación Intraclase (CCI), la consistencia interna del cuestionario se analizó mediante el Coeficiente de Cronbach. Se calculó una prueba de Kappa ponderada para estimar la validez del instrumento, posteriormente se comparó con el índice nutricional de Bilbrey (IB). Resultados: La fiabilidad entre cuestionarios valorada en la muestra de pacientes fue de CCI = 0.829. La concordancia entre observaciones MIS es considerada como adecuada = 0.585 (p.

 18. Atkāpes no normām latviešu valodā: plašsaziņas līdzekļu valoda

  OpenAIRE

  Dominiece-Diasa, Baiba

  2009-01-01

  Šī pētnieciskā darba mērķis ir analizēt Latvijā drukāto plašsaziņas līdzekļu valodu. Darbā ir apkopota informācija par mēdiju attīstību, kā arī to valodas galvenās iezīmes. Īpaši plaši tika pētīta mēdiju vēsture, senās komunikāciju metodes un komunikācijas veidu attīstība. Liela daļa pētnieciskā darba tika veltīta reklāmas nozarei. Autore pētija reklāmas vēsturi un dažādo metožu attīstību līdz mūsdienām un analizēja reklāmas presē. Ar teorētiskajā daļā apkopotās informācijas palīdzību ti...

 19. Vizuālais naratīvs šodienas Latvijas dokumentālajā kino

  OpenAIRE

  Semjonovs, Sandijs

  2012-01-01

  Darbs „Vizuālais naratīvs šodienas Latvijas dokumentālajā kino” analizē vizuālā stāsta klātesamību dokumentālajās filmās. Pieņemts uzskatīt, ka veiksmīgs stāsts un teksta naratīvs ir izdevušās dokumentālas filmas priekšnoteikums. Šajā darbā dokumentālā kino panākumu analizēsim no vizualitātes viedokļa. Latvijas dokumentālais kino ir bijis viens no vadošajiem pasaulē, sākot ar Rīgas poētiskā dokumentālistu skolu, turpinot ar Herca Franka un Jura Podnieku starptautisku atzinību guvušajām fil...

 20. Validez de constructo de los trastornos de la personalidad del DSM-IV

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Luis Besteiro

  2004-01-01

  Full Text Available El objetivo de este estudio cuasi-experimental fue valorar la validez de constructo de los conglomerados de trastornos de la personalidad del DSM-IV y la posible existencia de alguna de las dimensiones propuestas por los modelos factorialesbiológicos de la personalidad. Para ello se analizó la estructura factorial que emerge de un conjunto de medidas clínicas (MCMI-II, de personalidad (BFQ, psicofisiológicas (tasa cardiaca y respuesta dermoeléctrica ante tareas de estrés experimental y neuropsicológicas (tareas informatizadas que evalúan funciones ejecutivas frontales de atención sostenida, flexibilidad mental y formación de conceptos: Stroop, CPT y WCST. Se analizó una muestra de 146 sujetos (68 varones y 78 mujeres de edades comprendidas entre 17 y 65 años, diagnosticados con algún trastorno de la personalidad según criterios del DSM-IV. No se ha encontrado ningún factor que responda a alguna de las dimensiones propuestas por los modelos factoriales-biológicos para explicar los trastornos de la personalidad ni a la estructura de conglomerados del DSM-IV. Los resultados no apoyan la validez de constructo de los trastornos de la personalidad del DSM-IV.

 1. Prostitūcijas Latvijā kā sociāltiesiskas parādības raksturojums

  OpenAIRE

  Kaupuže, Laila

  2007-01-01

  Šajā zinātniskajā darbā autore ir pētījusi prostitūciju kā sociāltiesisku parādību. Darbā tiek analizēts problēmjautājums par prostitūcijas tiesisko regulējumu, kas būtiski ietekmē prostitūcijas novēršanas un apkarošanas veidus. Šī jautājuma izpētē autore savā zinātniskajā darbā ir analizējusi trīs galvenos aspektus, kurus jāņem vērā meklējot iespējamo risinājumu darbā izvirzītajai problēmai. šie aspekti ir -prostitūcijas teorētiskie aspekti; -prostitūcijas tiesiskie aspekti; -pr...

 2. Nuosėdų formavimosi sistemose CuSO4 – K4P2O7 – H2O ir CuSO4 – (NH4)4P2O7 – H2O mechanizmo tyrimas

  OpenAIRE

  Timofejeva, Oksana

  2009-01-01

  Disertaciniame darbe naudojant IR-spektrometrijos, rentgenofazinės analizės, atominės absorbcinės spektroskopijos, kolorimetrijos analizės metodus buvo ištirta sistemose CuSO4 – K4P2O7 – H2O ir CuSO4 – (NH4)4P2O7 – H2O susidarančių mažai tirpių junginių sudėtis, jų susidarymo dėsningumai ir vykstančios reakcijos, įvairių veiksnių įtaka nuosėdų sudėčiai ir struktūrai. Nustatyta, kad sistemoje CuSO4 – K4P2O7 – H2O, be jau žinomų mažai tirpių junginių (paprastosios druskos Cu2P2O7 5H2O ir dvigub...

 3. Relevamiento de vectores de la Enfermedad de Chagas en peridomicilios del área rural del Departamento Ayacucho, San Luis, Argentina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diego I. CHARTIER

  2007-01-01

  Full Text Available Debido a la importancia de las poblaciones peridomésticas en los procesos de reinfestación de las viviendas, el objetivo de este trabajo fue evaluar la presencia de triatominos en peridomicilios de la comuna de San Francisco del Monte de Oro, Dpto. Ayacucho, San Luis, Argentina. Se evaluó la presencia de triatominos en 18 peridomicilios entre los meses de Octubre a Marzo (2003/2004, para cada anexo se analizó: tipo de construcción, hospedador y número de triatominos. Los triatominos capturados fueron determinados taxonómicamente y se analizó su infectividad. El 98,3 % de los triatominos pertenecieron a la especie Triatoma infestans (Klug. El 79,3 % de los anexos evaluados fueron positivos. Los índices de infestación para corrales y gallineros fueron de 94,4? % y 54,5? %, respectivamente. No se encontraron insectos infectados con Trypanosoma cruzi (Chagas. Los corrales se diferenciaron en: pirca, empalizada y troncos apilados horizontalmente. En cuanto al número de triatominos, sólo se halló diferencia significativa entre los corrales de pirca y empalizada, siendo el primero mayor (p< 0,05. Los corrales de pirca parecen ser los más aptos para refugios de los triatominos, probablemente debido a la gran cantidad de espacios vacíos que ofrece y a una mayor dificultad para el control químico.

 4. Latvijas tekstilrūpniecības nozares uzņēmuma attīstības perspektīvu analīze

  OpenAIRE

  Peņkova, Marina

  2008-01-01

  Bakalaura darbā tiek analizētas Latvijas Tekstilrūpniecības nozares uzņēmuma attīstības perspektīvas. Pētāmais uzņēmums ir neliels un diezgan jauns, tāpēc šī problēma tam ir īpaši aktuāla. Darbā tiek noteiktas uzņēmuma stiprās un vājās puses, iespējas un draudi ārējā vidē; tiek analizēta Latvijas Tekstilrūpniecības nozare un prognozēta tās turpmākā attīstība; tiek sastādītas prognozes pētāmā uzņēmuma produkcijas realizācijai 2008. gada pirmajam pusgadam. Bakalaura darba apjoms ir 71 lappuses ...

 5. Andreja Žagara iestudējumi Latvijas Nacionālajā Operā (2003-2012)

  OpenAIRE

  Rozentāls, Atis

  2013-01-01

  Maģistra darbs “Andreja Žagara iestudējumi Latvijas Nacionālajā operā (2003.-2012.)” veltīts vienam no vadošajiem Latvijas Nacionālās operas režisoriem un šī teātra valdes priekšsēdētājam Andrejam Žagaram. Darba mērķis ir analizēt Andreja Žagara režijai raksturīgos paņēmienus – postmodernismam raksturīgo darbības laika un telpas transformāciju, darbu ar solistiem kā aktieriem pēc Konstantīna Staņislavska reālpsiholoģiskā teātra metodes, kā arī atsevišķu simbolu lietojumu. Analizēta arī A. Žag...

 6. Linajes uniparentales en una población Mocoví de Chaco

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Riccio, M. E.

  2003-01-01

  Full Text Available Se analizaron muestras de hisopado bucal de individuos autodenominados Mocoví provenientes de la pcia. de Chaco (N=13. En las mismas se estudiaron los linajes uniparentales maternos y paternos. Para los primeros se analizó el ADNmit en busca de los haplogrupos A, B, C, D, y E. Para los linajes paternos se analizó la presencia de la transición C a T del marcador DYS199. En los linajes maternos se encontraron los haplogrupos A1, A2, D2 y C2. Los más representados fueron A1 y C2 con igual frecuencia (0,33. En los linajes paternos la frecuencia de los alelos C y T en el locus DYS199 fue de 0,58 y 0,42 respectivamente. Al comparar la muestra con datos preexistentes de una colonia mocoví de la provincia de Santa Fe (N=69 se encontraron diferencias significativas en la variabilidad de los linajes maternos. No puede descartarse que estas diferencias se deban al tamaño muestreal de la población chaqueña. No se encontraron diferencias significativas en cuanto a los linajes paternos. Éstos evidenciaron mezcla génica con europeos en ambas poblaciones, mientras que solo se encontraron linajes maternos de origen americanos.

 7. Alternativa innovativa de un sistema de tratamiento de efluentes vinícolas: modelado matemático

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosa Ana Rodríguez

  2013-01-01

  Full Text Available Se presenta un tratamiento secundario alternativo para la depuración de efluentes líquidos de la industria vitivinícola. Para evaluar su eficiencia, se eligió como parámetro de referencia la Demanda Química de Oxígeno (DQO. El trabajo experimental se realizó en un reactor tubular constituido por un lecho fijo de grava, donde se analizó la influencia de emplear distintas granulometrías y caudales del efluente a tratar. Se observó una disminución entre el 16 y 54 % del valor de la DQO. La eficiencia del sistema mejoró al trabajar con caudales de efluentes a tratar menores y con un lecho constituido por partículas de menor tamaño. Se planteó un modelo analizándose distintas cinéticas del proceso de depuración de acuerdo a los valores experimentales obtenidos. Como resultado, se obtuvo una buena aproximación de los valores experimentales utilizando una cinética de reacción de orden seis.

 8. Finanšu terminoloģijas mācīšana pieaugušajiem

  OpenAIRE

  2016-01-01

  Bakalaura darbā tiek pētīti līdzekļi finanšu terminoloģijas mācīšanai. Teorētiskajā daļā apskatītas terminoloģijas un leksikas galvenās īpašības, mācīšanas metodes un aktivitātes, analizēts finanšu diskurss. Empīriskās daļas mērķis ir noskaidrot, kuras metodes un aktivitātes ir piemērotas finanšu terminoloģijas mācīšanai pieaugušajiem. Pētījuma dati tika iegūti analizējot novērojumus un studentu progresu. Iegūtie dati liecina, ka pieaugušie var mācīties finanšu terminoloģiju, izmantojot arī t...

 9. Safety Case as a Necessary Aspect of the Aviation Implementation of the Gnss / Safety Case Jako Niezbędny Aspekt Lotniczej Implementacji Systemu Gnss

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fellner Andrzej

  2014-12-01

  Full Text Available Artykuł przedstawia analizę ryzyka na potrzeby wdrożenia procedur podejścia precyzyjnego (Localizer Performance and Vertical Guidance - LPV z użyciem sensora GNSS dla lotnisk w Warszawie i Katowicach. Szczegóły zostały zawarte w opracowywanym w ramach międzynarodowego projektu SHERPA. Do analizy wykorzystano techniki identyfikacji zagrożeń (zderzenie z powierzchnią ziemi w locie sterowanym - CFIT, wypadek podczas lądowania - LA, kolizja w powietrzu - MAC, procedura po nieudanym podejściu - MA, bezpieczne lądowanie i oceny ich następstw oparte o metody analiz: Event Tree Analysis, zestawienie prawdopodobieństwa ryzyka bezpieczeństwa, macierz oceny ryzyka bezpieczeństwa oraz Functional Hazard Assesment. Następnie określono cele bezpieczeństwa. Przeprowadzone badania pozwoliły na wyznaczenie prawdopodobieństw występowania zagrożeń i celów bezpieczeństwa, a także porównanie ich względem wymagań systemu ILS

 10. Datorprogrammēšanas uzņēmuma darbības nepārtrauktības vadīšana

  OpenAIRE

  Beļavska, Jūlija

  2014-01-01

  Bakalaura darba „Datorprogrammēšanas uzņēmuma darbības nepārtrauktības vadīšana” problēmas būtība ir noskaidrot iespējamus riskus uzņēmuma saimnieciskai darbībai un izstrādāt iespējamo risku mazināšanas pasākumus. Bakalaura darbā autore analizēja risku klasifikāciju, finanšu risku novērtēšanas metodes, izstrādāja bankrota riska prognozēšanas modeli, kā arī izstrādāja mazināšanas pasākumus uzņēmuma iekšējiem riskiem. Pētījuma mērķis ir analizēt iespējamus finanšu riskus un bankrota ris...

 11. Mūsdienu kafejnīcu interjera dizaina tendences

  OpenAIRE

  Peizuma, Zanda

  2015-01-01

  Darba autore šajā diplomdarbā pēta un analizē mūsdienu kafejnīcu interjera dizaina tendences. Teorētiskajā daļā tiek apskatīta coffee shop kafejnīcas vēsturiskā attīstība un iedalījums, kā arī tiek aprakstītas kafejnīcu interjera dizaina vadlīnijas – plānojuma un ergonomiskie principi, apgaismojuma un krāsu risinājumi, kā arī piemērota apdares materiālu un mēbeļu izvēle. Empīriskajā daļā, pēc noteiktiem un iepriekš minētiem kritērijiem, tiek analizētas coffee shop kafejnīcas gan pasaulē...

 12. Vibration Problems of an Example of Temporary Steel Grandstand under Human-Induced Excitation / Problemy Drgań Przykładowej Tymczasowej Trybuny Stalowej Poddanej Oddziaływaniom Dynamicznym Wywołanym Przez Ludzi

  Science.gov (United States)

  Lasowicz, Natalia; Jankowski, Robert

  2015-03-01

  Lighter and slender structural members of a typical grandstand leads to a significant reduction in the frequencies, that is why such structures are more easily induced to vibrations. The aim of the present paper is to show the results of the experimental tests and the numerical analyses focused on the behaviour of a part of a typical temporary steel grandstand under dynamic loads. The peak values of accelerations of a steel scaffolding grandstand under human-induced excitation have been determined and compared with the limit values concerning the perception of vibrations by people. The results of the study indicate that the human-induced excitation may induce structural vibrations which substantially exceed the allowable limits. Coraz bardziej powszechne staje się stosowanie trybun stalowych podczas różnego rodzaju koncertów i imprez sportowych, podczas których konstrukcje te są narażone na oddziaływania dynamiczne wywołane przez przebywających na nich ludzi. Lekkie i smukłe elementy, z jakich wykonane są trybuny stalowe przyczyniają się do niskich wartości częstotliwości drgań własnych konstrukcji, przez co łatwiej wzbudzić je do drgań. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych i analiz numerycznych dotyczące zachowania się przykładowej tymczasowej trybuny stalowej poddanej oddziaływaniom dynamicznym wywołanym przez ludzi. Podczas eksperymentalnych badań polowych, analizowany fragment konstrukcji wzbudzano do drgań poprzez poziome wychylenie górnej części konstrukcji celem wyznaczenia wartości dominującej częstotliwości drgań własnych. Z kolei, przeprowadzone analizy numeryczne obejmowały analizę modalną oraz analizę dynamiczną trybuny stalowej obciążonej tłumem skaczących widzów. Maksymalne wartości przyspieszeń konstrukcji poddanej dynamicznym oddziaływaniom ludzi porównano z wartościami granicznymi określonymi w literaturze. Na tej podstawie przeanalizowano wpływ drgań konstrukcji

 13. Charging of the Electric Vehicles in Private Sector: Technical and Economic Aspects

  Science.gov (United States)

  Grackova, L.; Oleinikova, I.; Klavs, G.

  2014-12-01

  The economic aspect considered in the work is related to the charging of an electric vehicle (EV) at a single private house when this is done every day. To perform the relevant cost estimation it was necessary to determine: the average annual electricity consumption under the condition of everyday charging an EV and the average electricity consumption off the mains for covering a distance of 100 km by an EV and the time in hours for its charging. Comparison is made for the day-time intervals from which it is possible to choose the preferable for proper loading the electric line and the most beneficial for the consumer. Under analysis are two EV connection scenarios for 100 individual households from which 10%, 20% and 30% have EVs, with 8-h duration of each charging at the current of 13A. The authors consider the consumption and electric energy payment packages which - with planned opening of the electric energy market on January 1, 2015 - will offer the clients the enterprises rendering services on the electric energy sale. Šajā rakstā tiek analizēts vidējais diennakts elektroenerģijas patēriņš un diennakts slodzes grafiki privātmājās apstākļos, kad privātmājas īpašnieki lādē elektroautomobili katru dienu vidējam brauciena attālumam 100 km. Elektroautomobiļa uzlādes režīmi tiek analizēti, ņemot vērā patēriņa elektriskās slodzes grafika kvalitāti raksturojošos rādītājus un patērētāja ekonomiskos ieguvumus. Lai novērtētu ekonomiski stimulētu patērētāju elektroautomobiļa uzlādes laika izvēles ietekmi uz diennakts elektriskās slodzes aizpildījuma koeficientu, tika izveidoti un analizēti 2 scenāriji, kas apraksta 100 privātmāju ar dažādu elektroautomobiļu piederības īpatsvaru divas atšķirīgas automobiļu uzlādes gadījumus.

 14. Prevalencia de parasitosis intestinal en niños de la comunidad de Los Cuadros, Goicoechea, Costa Rica 2003-2004

  OpenAIRE

  Arévalo, María; Cortés-Bratti, Ximena; Barrantes-Jiménez, Kenia; Achí-Araya, Rosario

  2007-01-01

  Artículo científico -- Universidad de Costa Rica. Instituto de Investigaciones en Salud, 2007 Se analizó la presencia de parásitos intestinales en muestras de heces de 350 niños, de una población de 1.563 niños de hasta cinco años de edad, de la comunidad urbano marginal de Los Cuadros de Goicoechea, San José, Costa Rica, durante los años 2003 y 2004. El diseño del muestreo fue aleatorio simple, para un tamaño de muestra de 350 y nivel de confianza del 95%. Las muestras se recolectaron med...

 15. La escuela rural en la sociedad globalizada: nuevos caminos para una realidad silenciada

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mª del Pilar Sepúlveda Ruiz

  2011-01-01

  Full Text Available En el presente artículo, las autoras tratan de profundizar en las condiciones socio-culturales y educativas de la escuela de contexto rural en el siglo XXI, reflexionando sobre las bases de su supervivencia en nuestra actual sociedad globalizada. En este sentido, se analizan nuevas alternativas de desarrollo sostenible para estos contextos y, por ende, para sus escuelas, basadas en proyectos de desarrollo globales. Asimismo, se enfatiza el importante papel que las escuelas de contexto rural cumplen en estos entornos, analizándose en profundidad sus funciones sociales y educativas en los mismos. El artículo finaliza con el planteamiento de algunas propuestas de mejora para la escuela rural.

 16. Diferenciación residencial de los aglomerados mayores de la región centro de Argentina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gómez Néstor Javier

  2012-06-01

  Full Text Available Investigaciones sobre la heterogeneidad intraurbana han dado lugar al estudio de las dimensiones intervinientes en ella y del análisis de la estructura urbana. En este contexto, el artículo identifica y analiza la distribución espacial de los factores comunes subyacentes a la diferenciación socioespacial de los aglomerados mayores de la región centro de Argentina a partir de aspectos demográficos, económicosy sociales. Empleando técnicas de análisis multivariante se discriminaron diecinueve variables, con base en estas se identificaron cuatro factores subyacentes a la diferenciación residencial de la población residente en los aglomerados, asimismo, se analizó la adecuación de la estructura de los aglomerados a los modelos de ciudad latinoamericana a partir de la representación espacial de laspuntuaciones de dichos factores.

 17. Diferenciación residencial de los aglomerados mayores de la región centro de Argentina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Néstor Javier Gómez

  2012-01-01

  Full Text Available Investigaciones sobre la heterogeneidad intraurbana han dado lugar al estudio de las dimensiones intervinientes en ella y del análisis de la estructura urbana. En este contexto, el artículo identifica y analiza la distribución espacial de los factores comunes subyacentes a la diferenciación socioespacial de los aglomerados mayores de la región centro de Argentina a partir de aspectos demográficos, económicos y sociales. Empleando técnicas de análisis multivariante se discriminaron diecinueve variables, con base en estas se identificaron cuatro factores subyacentes a la diferenciación residencial de la población residente en los aglomerados, asimismo, se analizó la adecuación de la estructura de los aglomerados a los modelos de ciudad latinoamericana a partir de la representación espacial de las puntuaciones de dichos factores.

 18. Participación social y deliberación pública en los proyectos del acueducto de El Novillo y de la planta desaladora de Hermosillo, 1994-2001

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicolás Pineda Pablos

  2007-01-01

  Full Text Available La participación social y la deliberación pública son cruciales para la factibilidad de proyectos de obra pública, y para alcanzar la gobernabilidad en un entorno de transición democrática. Aquí se revisan dos proyectos: un acueducto hacia Hermosillo, en 1995 y una planta desaladora en 1999. El primero se analizó de manera cerrada, sin la participación efectiva de actores sociales, tampoco hubo deliberación pública. En cambio, en el segundo éstos sí participaron y el debate fue mayor; gracias a ello se modificó el diseño. En ambos casos, sin embargo, la cancelación final de los proyectos tuvo que ver con cambios en el entorno económico y político del país.

 19. Control del flujo catabólico de aminoácidos en Lactococcus lactis y evaluación de la formación de compuestos volátiles

  OpenAIRE

  Pérez Gómez de Cadiñanos, Mª Luz

  2012-01-01

  Para profundizar en el conocimiento del catabolismo de aminoácidos en L. lactis, estudiamos la expresión de los genes que codifican enzimas clave en el catabolismo de aminoácidos en condiciones de crecimiento variando el contenido de aminoácidos ramificados (BCAAs) y simulando condiciones de maduración del queso. Para ello, el estudio se centró en la expresión de los genes araT, bcaT, gdh, kivD, ytjE y panE y se analizó mediante transcripción inversa y PCR a tiempo real. Además, se establecie...

 20. Decision Making on Train Movement Sequense for Co - Modal Transport Logistic Systems

  OpenAIRE

  Balckars, P; Kuņicina, N; Vinogradova, B

  2008-01-01

  Patreiz transporta sistēmu darbība nenotiek saskaņoti, nav definēti kritēriji un saskaņoti dažādu transportu veidu maršruti (īpaši tas ir aktuāli lielās pilsētās ar augstu transporta kustības intensitāti). Rakstā decision making of train movement secuenses for co - modal transport logistics systems tiek analizētas šādas problēmas: maršrutu sastādīšana; kustības saraksta sastādīšana; pasažieru prioritāšu noteikšana; dzelzceļa transporta kustības saraksta integrācija pilsētas sabiedriskā transp...

 1. LA FORMACIÓN DE LOS ENTRENADORES DE JÓVENES FUTBOLISTAS [The training of young footballers’ coaches

  OpenAIRE

  Manuel Tomás Abad Robles; Francisco Javier Giménez Fuentes-Guerra; José Robles Rodríguez; Estefania Castillo viera

  2013-01-01

  Este estudio analizó la formación inicial y permanente, así como las necesidades de formación de los entrenadores de jóvenes futbolistas de Andalucía. Con este propósito, fueron entrevistados 10 expertos en el fútbol base y en la formación de entrenadores de fútbol. La mayoría de los entrevistados consideró que el hecho de tener estudios relacionados con la educación física y el deporte era muy positivo a la hora de ejercer la enseñanza del fútbol. Los expertos destacaron, en la formación del...

 2. LA FORMACIÓN DE LOS ENTRENADORES DE JÓVENES FUTBOLISTAS [The training of young footballers’ coaches] The training of young footballers’ coaches

  OpenAIRE

  Estefania Castillo viera; José Robles Rodríguez; Francisco Javier Giménez Fuentes-Guerra; Manuel Tomás Abad Robles

  2013-01-01

  Este estudio analizó la formación inicial y permanente, así como las necesidades de formación de los entrenadores de jóvenes futbolistas de Andalucía. Con este propósito, fueron entrevistados 10 expertos en el fútbol base y en la formación de entrenadores de fútbol. La mayoría de los entrevistados consideró que el hecho de tener estudios relacionados con la educación física y el deporte era muy positivo a la hora de ejercer la enseñanza del fútbol. Los expertos destacaron, en la formación del...

 3. Business model innovations: typologies and dimensions in management theory

  OpenAIRE

  Kinderis, Remigijus; Jucevičius, Giedrius

  2013-01-01

  Žvelgdami į tai, kas vyksta aplinkui, jūs klausiat: „Kodėl?“ O aš svajoju apie nebū­tus dalykus ir klausiu: „Kodėl gi ne? (Georg Bernard Shaw (1856–1950)). Straipsnyje teoriniu aspektu analizuojamas verslo modelio apibrėžimas, konstruktas, išskiriami verslo modelio lygiai, pateikiama verslo modelio tyrinėjimų sričių apžvalgos analizė. Atskleidžiami verslo modelio inovacijos motyvai, nauda verslui, nemažai dėmesio skiriama el. verslo modelio komponentams, tipologijai. Pabrėžiamos pagrindinės t...

 4. STOKASTİK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERMEDE İKİ YENİ YÖNTEM: SMAA- GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ ve SMAA-DEMATEL-GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ

  OpenAIRE

  Özmen, Mihrimah; Kızılkaya Aydoğan, Emel

  2015-01-01

  Karar vermede bazı durumlarda karar vericiler tercihlerini kesin değerlerle belirtemez veya belirtmek istemezler. Bu gibi stokastik verilerle karar verebilmek için Stokastik çok kriterli kabul edilebilirlik analizi (SMAA) etkili bir şekilde uygulanan bir karar destek aracıdır. Gri ilişkisel analiz (GİA) ise ancak deterministik veri ile çalışan çok amaçlı karar verme problemlerinin çözümünde alternatif ve popüler bir yöntemdir. Bu çalışmada SMAA-2 ile GİA ve SMAA-2 ile DEMATEL-GİA metotlarını ...

 5. PSYCHOLOGY EDUCATION Investigation contributions to improve the psychology contents at theoretical and practical teaching

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  JESÚS CARLOS GUZMÁN

  2008-07-01

  Full Text Available Fragmento.En un intento por aportar estrategias para mejorar la enseñanza de contenidospsicológicos, el libro convocó a diferentes especialistas en el tema con la finalidad deanalizar sus diferentes rostros y sobre todo difundir los resultados de investigacionesrealizadas con profesores eficaces de la Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM.La obra está divida en tres grandes apartados: el primero referido a la docencia tanto desde la perspectiva curricular como de la docencia teórica; el segundo se centró en los problemas de la formación práctica de la disciplina y el tercero analizó a los estudiantes de psicología.

 6. Cryptococcus neoformans en excretas de palomas del perímetro urbano de Cali.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luz Dary Caicedo B

  2009-10-01

  Full Text Available En el perímetro urbano de Santiago de Cali, Colombia, se realizó un estudio con excretas de palomas, con el fin de establecer la presencia de Cryptococcus neoformans; para aislar el hongo se utilizó agar semilla de girasol. Se analizó si la presencia del hongo se relacionaba con factores como la cantidad de excretas, el tipo de nido, el número de palomas y el pH. De 119 muestras, 59 (49.6% presentaron la levadura. Todos los aislamientos correspondieron a C. neoformans var neoformans. Se estableció que la levadura tiene una amplia distribución en la ciudad y que hay mayor probabilidad de encontrarla en excretas acumuladas (p

 7. Comportamiento de las capas superficiales deformadas plásticamente por el desgaste en elementos circulares

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dayanis Alcántara Borges

  2008-01-01

  Full Text Available Se analizó que el desgaste por deslizamiento tiene una gran influencia en los sistemas pasador/casquillo, por el deslizamiento del casquillo sobre el pasador sobre la parte externa del mismo en una pista curva y en él se estudia el comportamiento microestructural del acero AISI 1045 empleado en los equipos de laboreo minero de la industria cubana del níquel. Para las pruebas se utilizaron probetas de pasadores antes de su puesta en funcionamiento y pasadores retirados después de su vida útil. Se empleó el método de microcospía óptica para analizar el efecto del endurecimiento por deformación.

 8. Obtención de tonalidad marrón en pigmentos cerámicos fabricados mediante síntesis hidrotermal en comparación con el método tradicional

  OpenAIRE

  Jaramillo Nieves, Leidy J.; Montoya Carvajal, Juan F.; RESTREPO BAENA, OSCAR JAIME

  2010-01-01

  En este estudio se hace un análisis de la tonalidad marrón de un pigmento cerámico obtenido por síntesis hidrotermal y se compara con el pigmento marrón obtenido por el método tradicional. Se realizaron experimentos donde se hicieron variaciones al pH, la concentración de las sales precursoras y el tipo de sal de hierro empleada. La variable de respuesta que se analizó fue el color y el comportamiento de éste con respecto al que se obtuvo por vía tradicional. El método utilizado para caracter...

 9. Política de precios de garantía contra apoyos directos: análisis del bienestar del productor

  OpenAIRE

  Eligio Jiménez García; Miguel A. Martínez Damián; Antonio Kido Cruz

  2008-01-01

  Hasta el año 1993 el gobierno Mexicano intervino en el mercado de granos básicos mediante precios de garantía. En 1994 el gobierno crea el Programa de Apoyos al Campo (PROCAMPO) que aplica apoyos directos al ingreso monetario de los productores y evita la distorsión en precios inherente a otros esquemas de subsidio o apoyos a la producción. En esta investigación se analizó el efecto de estos dos tipos de política sobre el bienestar del productor a través de la medición y la comparación del ex...

 10. E-mārketinga pielietojuma efektivitāte uzņēmējdarbībai Latvijā.

  OpenAIRE

  Šalkovska, Līga

  2012-01-01

  Maģistra darbā autors pēta E-mārketinga pielietojuma efektivitāti uzņēmējdarbībai Latvijā. Definēts e-mārketings, analizēta motivācijas teorija, apskatīts e-mārketinga pielietojums e-biznesā, veikts e–mārketinga kompleksa elementu raksturojums – prece, cena, sadale, virzīšana tirgū, apskatītas klientu piesaistes metodes e-mārketingā, veikts pētījums par iepirkšanos interneta veikalos, veikts otrs pētījums par e-mārketinga pielietojumu interneta veikalos, piedāvātas metodes kā efektīvi pieliet...

 11. MODERANDO ENTRE GÉNEROS: UNA EVALUACIÓN DE ACEPTACIÓN Y USO DE INTERNET EN SMARTPHONES POR MEDIO DEL MODELO UTAUT2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luis Enrique Lima Faria

  2016-01-01

  Full Text Available El presente estudio, utilizando el modelo UTAUT2, analizó una muestra de usuarios de internet en smartphones con el fin de probar la posibilidad de utilizar el factor género como variable moderadora. Así, se buscó ampliar la comprensión sobre la aceptación y uso individual de tecnología en el contexto de consumo, validando una moderación en el modelo UTAUT2 en Brasil. Los resultados de esta investigación revelaron la posibilidad del uso del género como moderador solamente en la relación entre hábito e intención de comportamiento de consumo. Fueron sugeridas futuras líneas de investigación que incluyan el análisis de otras tecnologías y variables moderadoras.

 12. Estrategia educativa sobre lactancia materna. Policlínico "Joaquín de Agüero". Marzo 2007 a Marzo 2008

  OpenAIRE

  Yoycet Ruiz de Villa Martínez; Ramón de Jesús Medina Arango; Frank Ernesto Medina Alí; Cecilia Guerrero Soler

  2011-01-01

  Se analizó que no todas las madres conocen la necesidad de lactar a sus hijos en los primeros meses de vida, lo cual obstaculiza el éxito de la lactancia materna exclusiva (al sexto mes), por lo que se realizó una estrategia de intervención educativa con el objetivo de incrementar el nivel de conocimientos en las madres del Grupo Básico de Trabajo No.2 del Policlínico "Joaquín de Agüero y Agüero". El universo estuvo constituido por 149 madres de niños de 0 a 6 meses de edad, aplicando una enc...

 13. Protocolo de atención de enfermería en fracturas de miembros inferiores utilizando la taxonomía Nanda-Nic-Noc en el área de emergencias del HSFQ-IESS, en el período de junio 2012 al 2013.

  OpenAIRE

  Morejón Dávila, Lourdes del Rocío

  2014-01-01

  En Julio del año 2011 se realizó una publicación en la revista enfermería global por González Sara y Moreno Pérez, sobre Instrumentos para la enseñanza del proceso enfermero en la práctica clínica docente con enfoque de autocuidado utilizando NANDA-NIC-NOC, el objetivo fue; desarrollar habilidades en la implementación desarrollo y evaluación de un diseño de enfermería con enfoque de Autocuidado, en la utilización de las taxonomías NANDA, NIC NOC. La metodología, se analizó la Teoría del Défic...

 14. Gobernanza del agua en México 1984-2014: derecho humano al agua, relaciones intergubernamentales y la construcción de ciudadanía

  OpenAIRE

  Vega López, Obdulia María del Socorro

  2016-01-01

  El propósito de ésta disertación es contribuir a la literatura de ciencias sociales sobre gobierno y administración pública utilizando un caso de suministro de agua urbana como un modelo de entrega de servicios públicos y analizándolo desde varias perspectivas teóricas. Esto ilumina los procesos sociopolíticos que son de interés a teóricos y practicantes de la investigación en administración pública. El caso del agua y del suministro del vital líquido en contextos urbanos es extremadamente in...

 15. Parámetros hemáticos en tres especies de peces (Ictalurus punctatus, Morone saxatilis y Micropterus salmoides en condiciones de desnutrición

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francisco Javier Alvarez Mendoza

  2013-02-01

  Full Text Available Se evaluó el efecto de la desnutrición sobre los parámetros hemáticos en tres especies de peces de agua dulce, Ictalurus punctatus, Morone saxatilis y Micropterus salmoides. Los parámetros hemáticos analizados fueron: Microhematocrito (Ht, Hemoglobina (Hb, Proteína Total del Plasma (PTP, y Recuento diferencial de leucocitos. Además se analizó el comportamiento del polígono de frecuencia de la longitud mayor de los eritrocitos. Se consideraron dos niveles de desnutrición: moderada (15 días y severa (100 días. Para el Ht y el Recuento diferencial de leucocitos se realizó por el método estándar

 16. Modelo explicativo de violencia en el noviazgo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karla Pérez Mendiola

  2014-12-01

  Full Text Available El propósito de este estudio fue realizar un análisis acerca de la violencia en el noviazgo incluyendo características de género antecedentes de violencia familiar, tipos de violencia (física, psicológica, sexual y económica. Los análisis estadísticos corroboran las diferencias significativas por sexo. Se analizó si los antecedentes de violencia familiar influyeron en la presencia de este fenómeno, la forma en que las características y diferenciación de género se relacionaron con la violencia en el noviazgo.

 17. La calidad de las aguas del canal de desagüe de «El Reguerón» (Río Guadalentín: Cuenca del Segura)

  OpenAIRE

  Suárez Alonso, María Luisa; Vidal-Abarca Gutiérrez, María Rosario; Montes, C.; Soler, A. G.

  1983-01-01

  Se ha estudiado el estado físico-químico y biológico actual de la calidad de las aguas del tramo final, canalizado, de uno de los afluentes más importantes del río Segura, el río Guadalentín. A partir de 11 estaciones de muestreo, se han medido una serie de parámetros físico-químicos y biológicos del agua, analizándose su distribución estacional y, de algunos de ellos, sus curvas de variación diaria. Se ha examinado la distribución longitudinal de las poblaciones m...

 18. Análisis de la alteración del asfalto colombiano en inmersión bajo agua

  OpenAIRE

  Atencia, Olga Luz; Estudiante de Maestría en Ingenieria; Figueroa, Ana Sofía; Estudiante de Doctorado Departamento de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería, Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá D.C; Fernández Gómez, Wilmar Darío; Estudiante de Doctorado Departamento de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería, Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá D.C; Daza Velázquez, Carlos Enriqueda; Profesor Asistente del Departamento de Química, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá D. C; Reyes Lizcano, Fredy Alberto; Director Maestría en Ingeniería, Pontificia Universidad Javeriana. Investigador Grupo Cecata, Pontificia Universidad Javeriana

  2013-01-01

  Esta investigación estudia el efecto de la oxidación  inducida por la acción del agua sobre el ligante asfaltico en condición sumergida. Con el objeto de evaluar la modificación del bitumen bajo la acción del agua, se analizó el desempeño reológico, a través de ensayos en el reómetro de corte dinámico; el físico, mediante los ensayos empíricos convencionales; y el químico, con ensayos de cromatografía líquida (fraccionamiento SARA) y espectroscopia infrarroja (IR). Los resultados demostraron ...

 19. Calidad de vida y ciudad: análisis del nivel de desarrollo en Bogotá a través del método de necesidades básicas insatisfechas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrés Torres

  2013-01-01

  Full Text Available Este trabajo evalúa qué variables caracterizan el nivel de desarrollo y calidad de vida de las comunida- des que habitan las localidades de Bogotá. Para lograr este objetivo se recolectó información de 19 de ellas, dentro de las cuales se analizó el indicador compuesto de necesidades básicas insatisfechas (NBI y todos sus indicadores simples. Con la información recolectada se realizaron pruebas de correlación y análisis de componentes principales para evaluar el indicador Condiciones sanitarias deficientes y NBI. Se concluye que para realizar caracterizaciones gruesas en poblaciones como las de Bogotá, el indicador sim- ple Condiciones sanitarias deficientes es suficiente para clasificar la población. Sin embargo, si se quieren realizar caracterizaciones más finas es recomendable obtener también el NBI compuesto.

 20. Micosis en el Hospital Universitario del Valle, 1980-1992

  OpenAIRE

  Luz Angela Castro; Luz Angela González de Polanía

  2014-01-01

  Se analizó la experiencia de 13 años (1980-1992) en el diagnóstico de las distintas micosis en el Laboratorio de Micología del Hospital Universitario del Valle, Cali, Colombia. Se consideraron la frecuencia de las diversas micosis, los agentes etiológicos más comunes, los factores predisponentes y los métodos de diagnóstico por el laboratorio. El aumento en el número de especímenes clínicos procesados en los últimos l3 años, evidencia la concientización médica acerca de la importancia y frecu...

 1. Varas un seksualitātes mijiedarbe: nepilngadīgo grūtnieču gadījums

  OpenAIRE

  Mileiko, Ilze

  2009-01-01

  Darba nosaukums - Varas un seksualitātes mijiedarbe: nepilngadīgo grūtnieču gadījums. Darbā analizēts, kādos veidos diskursīvā vara saistīta ar seksualitātes politiku un skatīts, kā varas attiecības sabiedrībā ietekmē politiku, kas orientēta uz pusaudzēm grūtniecēm. Pētījuma metode – mediju rakstu, komentāru un normatīvo aktu diskursīva analīze. Secinājumi. Diskursu pusaudžu grūtniecību veido seši diskursīvie ietvari, kas katrs pozicionē to no atšķirīga skata punkta. Katra ietvara satu...

 2. Tenisa bumbas dinamikas modelēšana atlēciena brīdī

  OpenAIRE

  Lokmanis, Viesturs

  2011-01-01

  Bakalaura darbā „Tenisa bumbas dinamikas modelēšana atlēciena brīdī” apskatīti un definēti tenisa bumbas vertikālais un horizontālais elastības koeficients un to noteikšanas metodes, vertikālā elastības koeficienta atkarība no bumbas ātruma. Analizēti virsmas reakcijas spēks un berzes spēks, to saistība un bumbas mijiedarbība ar atlēciena virsmu. Darbā iztirzāti matemātiskie atlēciena modeļi un ar modeļiem prognozētie rezultāti salīdzināti ar eksperimentālajiem. H. Brodija bumbas atlēciena mo...

 3. El liderazgo de los gerentes de las pymes de tamaulipas, México, mediante el inventario de las prácticas de liderazgo

  OpenAIRE

  Víctor Hugo Robles Francia; María Isabel de la Garza Ramos; José Melchor Medina Quintero

  2008-01-01

  Un desafío de la gestión de los recursos humanos en las pequeñas y medianas empresas (pymes) es analizar las prácticas de liderazgo. Esta investigación indagó por la frecuencia del uso del liderazgo por parte de los gerentes de las pymes del estado de Tamaulipas, México. El estudio analizó cinco comportamientos del Inventario de las Prácticas de Liderazgo (IPL). A los resultados de un cuestionario, adaptado al idioma español de su versión original en inglés del IPL y aplicado a una muestra de...

 4. Feminización de la escuela básica chilena. Metáforas de la identidad docente

  OpenAIRE

  Claudia González Castro

  2015-01-01

  Este artículo invita a reflexionar sobre los cuestionamientos a la calidad de la educación básica en Chile, desde una perspectiva de género. Para ello, se analizó la praxis discursiva de un grupo de estudiantes de Pedagogía, a través de una entrevista grupal, identificando las metáforas que conforman su discurso y que, en su interpretación, contienen la caracterización de su propia identidad docente. Concluimos que, por encima de los atributos profesionales, la educación es una profesión alta...

 5. Las políticas lingüísticas y las actitudes hacia las lenguas indígenas en las escuelas de México

  OpenAIRE

  Skrobot, Kristina

  2014-01-01

  Esta tesis se enmarca en los trabajos de estudios de sociolingüística, particularmente los estudios de políticas lingüísticas. La investigación se realizó para conocer las actitudes lingüísticas que tienen los migrantes indígenas hacía las lenguas originarias y el español. Se analizó el caso de dos escuelas primarias de la Ciudad de México y se realizaron entrevistas a profundidad con cuatro alumnos universitarios de origen indígena. Además se discutió ampliamente la bibliografía especializad...

 6. La representación del alumno violento en el discurso mediático

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Virginia Saez

  2016-12-01

  Full Text Available El presente trabajo se focaliza en los discursos mediáticos del fenómeno de las violencias en las escuelas en Argentina. Dadas las características del objeto de indagación, el abordaje metodológico fue cualitativo y la información se analizó en el marco del análisis socioeducativo del discurso. Entre los resultados obtenidos, observamos que en las formas de designar al alumno violento se destacan dos dimensiones para caracterizar a los jóvenes: la dimensión emotiva y la dimensión estética. Por su originalidad, este estudio constituye un antecedente para futuras indagaciones sobre las caracterizaciones de los jóvenes vinculados con la violencia en el espacio escolar

 7. Análisis molecular de los genes TAP1 y TAP2 en enfermedades autoinmunes reumatológicas (EAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Manuel Anaya

  2001-04-01

  Full Text Available

  Las EAR como la artritis reumatoidea (AR, el síndrome de Sjögren (SS y el lupus eritematoso sistémico (LES son enfermedades crónicas frecuentes. A pesar de que su origen es desconocido, existe una susceptibilidad genética (1. Los genes TAP, ubicados en el complejo mayor de histocompatibilidad clase II, codifican un dímero asociado al procesamiento antigénico, encargado de transportar péptidos hasta el retículo endoplásmico para las moléculas HLA, en particular de Clase I (2. En trabajos anteriores hemos sugerido una asociación de alelos TAP con EAR. En este estudio se analizó, en nuevos grupos de pacientes, la asociación del polimorfismo de los genes TAP a EAR.

 8. Influencia de características socio-demográficas maternas en las concepciones y prácticas sobre el desarrollo del bebé

  OpenAIRE

  Marasca, Roxana; Nanzer, Carolina; Herrero, María Inés; Esquivel, Silvana

  2015-01-01

  El trabajo apunta a conocer las relaciones existentes entre algunas variables socio-demográficas como edad, nivel educativo y situación laboral materna en las concepciones y prácticas en torno a la crianza y desarrollo del niño en madres adolecentes y jóvenes. Se analizó una muestra de 112 díadas mamá-bebé de la ciudad de Córdoba, teniendo las madres entre 16 y 25 años y los bebés entre 0 y 6 meses. Las madres fueron entrevistadas durante la consulta a control de niño sano en el Servicio de N...

 9. El acceso a la justicia a partir del mecanismo de solución de controversias previsto en el TLC COL-USA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silvana Insignares Cera

  2015-01-01

  Full Text Available Este artículo es el resultado de una investigación cuyo principal objetivo fue analizar el acceso a la justicia en el mecanismo de solución de contro versia previsto en el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Colombia y Estados Unidos ( TLC COLUSA y su impacto en los sectores económicos colombianos. De esta forma, se analizó la temática a partir de la conceptua lización teórica del acceso a la justicia construida a partir de la doctrina y de la jurisprudencia tanto colombiana como estadounidense, así como del análisis del Sistema de Solución de Controversias consagrado en el TLC y su relación con un agente del sector productivo colombiano especifico como son los microempresarios.

 10. Habilidades visuales en niños y niñas de educación primaria con problemas de lectura e influencia de un filtro amarillo en la visión y la lectura

  OpenAIRE

  Palomo Álvarez, Catalina

  2009-01-01

  El presente estudio evaluó la función binocular, acomodativa, movimientos oculares, percepción visual, síntomas y nivel lector de una población no clínica de niños/as de educación primaria con problemas de lectura, sin dislexia y con un nivel cognitivo dentro de la normalidad y analizó la influencia del uso de un filtro amarillo durante tres meses en una lente con antirreflejante en gafa y con la mejor corrección óptica del niño/a en la visión y la lectura. Las habilidades visuales y lectora...

 11. Three dimensional objects: visualization and deformation algorithms

  OpenAIRE

  Žukas, Andrius

  2008-01-01

  Magistro baigiamajam darbui pasirinkta tema yra Trimačiai objektai: atvaizdavimo ir deformacijos algoritmai. Ši tema nagrinėja paviršiaus rekonstrukciją iš taškų debesies ir galimybes pritaikyti paviršiaus deformacijos algoritmus. Analizės etapo metu išsiaiškinta, kad pagrindinė paviršiaus atstatymo iš taškų debesies problema yra lėtas algoritmų veikimas. Šiame darbe siūlomas atvirkštinės inžinerijos metodas, veikiantis 2D Delaunay trianguliacijos pagrindu. Pateikiami algoritmai padalina ...

 12. Relación entre Inteligencias Múltiples y rendimiento académico en las asignaturas de Lenguaje y Matemáticas en un grupo de estudiantes de educación secundaria

  OpenAIRE

  Torres-Flórez, Bertina Maria

  2014-01-01

  El presente trabajo analizó la relación existente entre la inteligencia lingüística y lógico-matemática y el rendimiento académico en las asignaturas de Lenguaje y Matemáticas, respectivamente; así como la relación entre la inteligencia lingüística y lógico-matemática con el rendimiento académico general de un grupo de estudiantes. Para ello, se seleccionó una muestra de 75 alumnos entre 10 y 16 años, que cursan los grados 6, 7 y 8 de Educación Secundaria. Se utilizó como instrumento de medid...

 13. Cronotopo de las ciudades en Travesuras de la niña mala, de Mario Vargas Llosa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claudia Saraí Fernández-López

  2016-01-01

  Full Text Available Se realizó una lectura cronotópica de la novela Travesuras de la niña mala, de Mario Vargas Llosa. Se hizo énfasis en el funcionamiento de las distintas ciudades en las que se desarrolla la trama como partes esenciales de la estructura argumentativa, la carga emotiva de estas urbes, las ideologías y las éticas implicadas, así como la evolución de los personajes según la metró- poli en la que van residiendo. También se analizó la relación entre la acción de los personajes, el contexto del autor y los acontecimientos representados, necesarios para conocer el sentido y la intención del texto.

 14. Uso de drenajes tubulares abdominales en pacientes con obesidad mórbida sometidos a bypass gástrico con gastrectomía

  OpenAIRE

  2006-01-01

  Introducción: El uso de drenajes abdominales en cirugía gástrica ha sido una práctica habitual desde hace mucho tiempo. Objetivos: Determinar el débito diario de los drenajes colocados alrededor del sitio quirúrgico en pacientes con obesidad mórbida sometidos a cirugía laparotómica. Material y Método: Estudio prospectivo, descriptivo que analizó a 359 pacientes con obesidad mórbida sometidos a bypass gástrico con resección del segmento gástrico distal. Se midió el débito diario en ml/24 a tra...

 15. Starpkaru Latvijas zemes reformas tiesiskās īaptnības

  OpenAIRE

  Stabulniece, Zane

  2014-01-01

  Darbā analizēta zemes reformu vēsture starpkaru periodā Latvijā. Šajā laikā zemes reformas sakarā pastāvēja divi projekti. Autore bakalaura darbā izvirza tēzes, ka: 1. īstenotā zemes reforma nelabvēlīgi ietekmēja Latvijas ekonomisko attīstību, jo, tā kā iedzīvotājiem tika liegts veidot lielsaimniecības, bija atņemta arī iespēja veidot konkurētspējīgu tirgus ekonomiku. 2. Andrieva Niedras tā arī nerealizētais projekts, paredzēja saglabāt lielsaimniecības un atteikties no lielgruntnieku zeme...

 16. EL TRABAJO COLABORATIVO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: UNA COMPETENCIA PROFESIONAL PARA LOS FUTUROS DOCENTES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Javier Fombona Cadavieco

  2016-06-01

  Full Text Available RESUMEN: El trabajo colaborativo es un proceso con especial potencial innovador basado en las comunidades profesionales de aprendizaje, por lo tanto resulta importante conocer si las ideas del alumnado se corresponden con las características específicas de esta estrategia. En el presente artículo, se describió y analizó la valoración del trabajo colaborativo desarrollado por un grupo de maestros españoles. Los resultados muestran que los participantes tienen una concepción óptima del trabajo colaborativo, pero no se detecta que el alumnado lo perciba como una competencia profesional docente. Estas aportaciones tienen especial repercusión en el escenario internacional y más específicamente en la comunidad educativa latino americana, donde se exploran las oportunidades para la renovación de la práctica educativa en los niveles formativos iniciales.

 17. Ventajas de la fermentación sólida con Pleurotus sapidus en ensilajes de caña de azúcar

  OpenAIRE

  L.A. Miranda Romero; M.D. Megías Rivas; A. Peláez Acero; M. Meneses Mayo; R. Barcena Gama; O. Loera

  2008-01-01

  En este estudio se determinó el efecto de un fermentado sólido de caña de azúcar integral con el hongo Pleurotus sapidus en la calidad nutritiva, fermentación y digestibilidad ruminal tras 24 días de ensilaje. Se empleó caña de azúcar integral (CAI), prefermentada aeróbicamente por 48 h (CIF), e inoculada posteriormente con una cepa de Pleurotus sapidus y se fermentó durante 15 d (FSP15). Posteriormente se procedió a ensilar las siguientes mezclas: CAI, CAI+10%FSP15 y CAI+20%FSP15. Se analiz...

 18. Hacia una nueva cultura del agua en México: organización indígena y campesina. El caso de la presa Villa Victoria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Estela Orozco Hernández

  2010-01-01

  Full Text Available El objetivo del presente artículo es describir la insostenibilidad en la gestión del agua en México y la respuesta de los movimientos sociales indígenas en defensa del agua y los recursos naturales. La conciencia de estos grupos indígenas, sus reivindicaciones y sus propuestas de cambio mediante planes de desarrollo rural sostenibles realizados y gestionados por ellos mismos, suponen un acercamiento a la visión de futuro de La Nueva Cultura del Agua. El estudio de caso se ha realizado en la Presa Villa Victoria y en la Región Mazahua colindante a dicho cuerpo de agua. Se analizó información cartográfica, estadística y documental, así como la obtenida a través del diálogo con informantes de la zona en estudio.

 19. Los niños rompen el silencio. Estudio exploratorio de conductas agresivas en la escuela costarricense

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hannia Cabezas Pizarro

  2011-01-01

  Full Text Available En esta investigación se pretende explorar el grado de violencia que existe entre los niños y niñas que cursan estudios en la educación primaria de las escuelas costarricenses. Para efectuar este trabajo, se seleccionó una muestra intencional de 916 estudiantes que cursaban los niveles de tercero a sexto grado, los cuales provenían de diversas zonas del país. Se halló que el 29% de los alumnos(as ha sido víctima de maltrato por parte de sus iguales de diferentes formas en una o más ocasiones. La información que aquí se analizó se obtuvo mediante una encuesta piloto adaptada para el estudio previamente administrada a grupos de adolescentes, la que contiene los criterios establecidos por Olweus (1998 para identificar el acoso escolar.

 20. Vartotojų nuomonės apie pasukų produktus bei rinkoje esančių produktų pasiūlos tyrimai

  OpenAIRE

  Vainovskienė, Rimvyda

  2014-01-01

  Literatūros analizė parodė, kad pasukose esančios bioaktyvios medžiagos turi daug teigiamų savybių sveikatai. Pasukose esantis lecitinas dalyvauja žmogaus organizmo riebalų apykaitoje, skatina ląstelių vystymąsi ir augimą, fosfolipidai teigiamai įtakoja smegenų ir nervų sistemos veiklą, sfingomielinas mažina vėžinius susirgimus. Pasukų produktų asortimentas esantis rinkoje labai gausus, gausi pasukų produktų skonių įvairovė. Vartotojai turi galimybę išsirinkti norimą pasukų produktą pagal ...

 1. Las imágenes inducidas de Tierra del Fuego (Argentina. Cambios y permanencias en el contenido de la promoción turística oficial (1990-2012

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patricia Andrea Mosti

  2016-01-01

  Full Text Available La imagen turística es una construcción mental y social que guarda relación con los atributos tangibles e intangibles del destino. La promoción turística contribuye a conformar la imagen del destino atendiendo a los imaginarios de los posibles consumidores y a los atributos del territorio que se deciden poner en valor y promocionar. El objetivo general de esta investigación es indagar sobre las continuidades y los cambios en el contenido del discurso promocional oficial de Tierra del Fuego y su vinculación con el imaginario de la región austral. Se analizó el contenido visual y textual del discurso promocional que se difunde en los folletos turísticos elaborados desde la década del 90’ hasta el presente.

 2. PATRÓN ELECTROFORÉTICO DE PROTEÍNAS DEL VENENO DE ESCORPIÓN Hadruroides charcasus

  OpenAIRE

  Pérez Delgado, Orlando;

  2015-01-01

  Se realizó el presente trabajo de investigación, con el objetivo de determinar el patrón electroforético de las proteínas totales del veneno de la especie Hadruroides charcasus perteneciente al distrito de Chongoyape, provincia de Chiclayo. Se recolectaron 21 especímenes, a los que se reconoció el sexo e identificó la especie. Se les extrajo el veneno y  se analizó mediante la técnica de electroforesis en gel de poliacrilamida en dodecil sulfato de sodio (PAGE – SDS) el patrón de bandas y usan...

 3. Magnitud y tendencia del suicidio en las provincias de Costa Rica: 1980 - 1994

  OpenAIRE

  Damaris Granados Bloise

  1998-01-01

  En el primer artículo de la serie, publicado en el número anterior de esta Revista (1), se analizó, para Costa Rica como un todo, la magnitud, estructura por edad y sexo y tendencia del suicidio en el período 1980 - 1994. En esta segunda entrega se amplía el estudio a nivel de provincia. (2) (3) (4) (5) de las 2.015 muertes por suicidio registradas entre 1980 - 1994, el 39% correspondió a residentes de la provincia de San José, el 17% de Alajuela y el 11% de Limón. La más alta tasa promedio a...

 4. " ...Y el ojo que los mira”: los poemas del Duero

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Matías Escalera Cordero

  1993-12-01

  Full Text Available Con regular insistencia, al tiempo que se constata la tardía incorporación del poeta sevillano al "noventayochismo" se ha dado por supuesta la relación de una parte de Ia obra machadiana con las tesis irracionalistas del filósofo francés Henri Bergson (1859-1941. Fue el profesor Niegel Glendinning, hace ya treinta años, en su The Philosophy of Bergson in the Poetry of A. Machado quien con más sistemática agudeza analizó y estableció los límites formales y literarios de tal relación.

 5. Diseño de un manual de seguridad para el almacenamiento de municiones y explosivos en el Comando Aéreo de Combate No.1 de la Fuerza Aérea Colombiana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Byron Adames Pachón

  2008-01-01

  Full Text Available Se consultó al grupo de expertos en explosivos de las Naciones Unidas, los estándares de la USAF y las reglamentaciones de la Fuerza Aérea Colombiana. Se analizó toda la reglamentación y con base en los resultados se estructuró el Manual de Seguridad para el Almacenamiento de Municiones y Explosivos, donde se presentan los parámetros de las normas de seguridad para manipular y almacenar el material bélico con base en las regulaciones internacionales con relación al manejo de los explosivos y municiones

 6. Flotabilidad y similitud del nado de Manta birostris(Elasmobranchii: Myliobatidae con el ciclo de vuelo de Columba livia(Aves: Columbidae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iván Meza Vélez

  2013-12-01

  Full Text Available Se analizó la física de la flotación en la mantarraya Manta birostrisy se comparó el nado con el ciclo de vuelo de la paloma doméstica Columba livia, con la finalidad de encontrar similitudes y diferencias en las locomociones y las leyes físicas que intervienen. Se demostró que uno de los dos ciclos de nado estudiados de esta especie posee tres de las cuatro fases principales del ciclo de vuelo de la paloma doméstica. También se demostró un “efecto paracaídas” en M. birostris, el cual le ofrece una ventaja en su locomoción. Adicionalmente, se describió cómo el concepto físico de torque se aplica al giro de esta especie.

 7. X sujetos: pornografía y masculinidades

  OpenAIRE

  Romero Bonilla, Diego Germán

  2014-01-01

  Teniendo en cuenta que la pornografía, en tanto tecnología de género, produce formas de subjetividad sexual, así como imaginarios y representaciones del sexo, del género y la corporalidad, se aplicó y analizó una entrevista con enfoque biográfico y un taller de collage a un grupo de diez sujetos varones heterosexuales, entre los 20 y 30 años, de clase media de la ciudad de Bogotá, con el objetivo de indagar en sus procesos de subjetivación masculina y de significación del género. De esta mane...

 8. Dažu azartspēļu matemātiskā analīze

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Bakalaura darbs ir veltīts dažu azartspēļu analīzei izmantojot klasiskās varbūtības metodes. Tiek analizētas spēles „Vārti” (Monty Hall problēma), kā arī Ševaljē de Merē un Semjuela Pepaisa uzdevumi, kā arī loterijas „5 no 35” un „6 no 49”. Tika veikta loteriju salīdzināšana ar mērķi uzzināt, kurā loterijā ir izdevīgāk ieguldīt līdzekļus, lai uzvarētu naudas summas.

 9. EL COMPORTAMIENTO DE LAS CATEGORÍAS GRAMATICALES Y LA PRECISIÓN LÉXICA EN TEXTOS ORALES NARRATIVOS Y EXPLICATIVOS PRODUCIDOS POR ESCOLARES EN COSTA RICA

  OpenAIRE

  Jessica Araya Ramírez

  2011-01-01

  Este es un artículo que parte de una investigación realizada en una escuela pública de la Dirección Regional de San José, circuito 10, en el año 2010, en la cual se analizó el comportamiento de las categorías gramaticales; sustantivos, adjetivos y verbos, se utilizó la Prueba de diversidad léxica en textos de cincuenta enunciados Pd50, así como la precisión léxica presente en los textos orales narrativos y explicativos de treinta y seis escolares. Los resultados arrojados reflejan el poco uso...

 10. El material didáctico para la construcción de aprendizajes significativos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anyela Milena Manrique Orozco

  2013-01-01

  Full Text Available En el presente trabajo se analizó el uso que dan los docentes de una institución educativa de la ciudad de Medellín al material didáctico y la intencionalidad en la ejecución de sus estrategias educativas para que los estudiantes aprendan significativamente. La investigación se fundamentó en un paradigma cualitativo, con el uso de técnicas como la observación estructurada y la entrevista. Se concluyó que los docentes conocen la importancia del material didáctico; sin embargo, carecen de elementos para llevarlo a la práctica y el uso de material didáctico es fundamental en el proceso de aprendizaje significativo de los niños.

 11. La protección del menor por parte de la Entidad Pública. La figura del acogimiento.

  OpenAIRE

  Sández Sáez, Alicia

  2015-01-01

  En el presente trabajo se pretende analizar la intervención de la Entidad Pública en aquellos casos en los que se constata que existe una desprotección de menores. Así, se empieza el estudio con el concepto de interés superior del menor, toda vez que el mismo es la base de toda la actuación que en relación a los mismos se lleva a cabo. Una vez analizado el mismo se procede a examinar la declaración de desamparo como posible vía previa a la constitución de un acogimiento. Por último, se analiz...

 12. LOS GRUPOS DE INTERÉS EN LAS ENTIDADES DE CRÉDITO ESPAÑOLAS

  OpenAIRE

  2012-01-01

  Se plantean los orígenes, evolución y clasificación de los grupos de interés (stakeholders). Se pone de relieve la relación que se entabla entre la entidad de crédito como organización social y sus diferentes grupos de interés, analizándose la importancia que se asigna a estos. El trabajo de campo se realizó a través de una encuesta contestada por 57 entidades de crédito españolas. Los resultados del estudio muestran la sensibilidad de las entidades de crédito hacia la RSE (Responsabilidad So...

 13. LOS GRUPOS DE INTERÉS EN LAS ENTIDADES DE CRÉDITO ESPAÑOLAS / STAKEHOLDERS IN SPANISH CREDIT INSTITUTIONS

  OpenAIRE

  2012-01-01

  Se plantean los orígenes, evolución y clasificación de los grupos de interés (stakeholders). Se pone de relieve la relación que se entabla entre la entidad de crédito como organización social y sus diferentes grupos de interés, analizándose la importancia que se asigna a estos. El trabajo de campo se realizó a través de una encuesta contestada por 57 entidades de crédito españolas. Los resultados del estudio muestran la sensibilidad de las entidades de crédito hacia la RSE (Responsabilidad So...

 14. Implicación de diferentes genes reguladores y funcionales en respuesta a estrés hídrico en diferentes híbridos de Prunus

  OpenAIRE

  2014-01-01

  Los recursos hídricos del suelo se verán reducidos como consecuencia del cambio climático, por tanto se hace indispensable entender la respuesta fisiológica de las raíces a condiciones de sequía. Los genotipos ‘Garnem’ almendro x melocotonero (P. amygdalus x P. persica) y sus descendientes, el trihíbrido ‘P.2175’ x ‘Garnem’-3 y el trihíbrido ‘P.2175’ x ‘Garnem’-9 (P. cerasifera x [P. amygdalus x P. persica]) se sometieron a un periodo de déficit hídrico. Se analizó conductancia...

 15. Zonificación del Municipio Gibara, útil de trabajo para el comienzo de las actividades extensión agrícola.

  OpenAIRE

  Raciel Ojeda Fernández; Severo Aranda Aranda; Daimarelis Rodríguez Leyva

  2003-01-01

  Se expone la zonificación del municipio Gibara fundamentado en un análisis sistémico del medio donde se desarrolla la producción agropecuaria. Para conseguir este resultado se comenzó con la búsqueda de informaciones del medio físico, socioeconómico y agrícola del municipio. Posteriormente se confeccionaron mapas de hidrología, suelos, temperatura, vías de comunicación terrestres, pluviometría y prácticas agrícolas; a continuación se analizó la información contenida en cada mapa superponiéndo...

 16. Komunikācijas studentu interneta un televīzijas lietošanas paradumi un izvēles motīvi Latvijā no 2005. līdz 2007.gadam

  OpenAIRE

  Koscinkevičs, Ilvars

  2007-01-01

  Bakalaura darbs “Komunikācijas studentu interneta un televīzijas lietošanas paradumi un izvēles motīvi Latvijā no 2005. līdz 2007.gadam” mērķis ir noskaidrot, ko, kā un kāpēc medijos – televīzija un internets - saistošu atrod komunikācijas students un vai to lietošana rada apmierinājumu un spēj aizstāt interpersonālo komunikāciju. Pētījuma teorētiskā daļā analizēta lietojuma un apmierinājuma teorija, ietverot mediju lietošanas strukturālo un ekspektāciju-vērtību modeli. Teorija par jaunieš...

 17. Bailes vēlīnajā Viktorijas laika sabiedrībā: gotika un Britu impērija

  OpenAIRE

  Ignatenko, Viktors

  2009-01-01

  Bakalaura darbs „ Bailes vēlīnajā Viktorijas laika sabiedrībā: gotika un Britu impērija” pievēršas 19-tā gadsimta britu sabiedrībā bailu atspoguĜojumam Viktorijas laika gotiskajā literatūrā. Lai īstenotu darba mērėi, analizēti vairāki ievērojami vēlīnās Viktorijas laika gotikas piemēri, proti: Brema Stokera „ Drakula”, Roberta Luissa Stīvensona „ Savādais notikums ar doktoru Džekilu un misteru Haidu” un Oskara Vailda „ Doriana Greja ăīmetne”. Pētījums atklāj, ka bailes tiek izm...

 18. Innovación Pedagógica para la integración de los niños y niñas con discapacidad auditiva a la educación regular

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sonia Freyle Pérez

  2002-05-01

  Full Text Available Se analizó la integración de niños (as con discapacidad auditiva a escuelas regulares y la utilización de innovaciones pedagógicas que faciliten el aprendizaje de dichos niños. Se utilizó la obserrvación y entrevista validadas con la triangulación de fuentes. Metodología cualitativa. Se constató que la integración del discapacitado auditivo presentó debilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por falta de acompañamiento, carencia de estrategias que coadyuven en la participación de los representates del niños discapacitado, tampoco existe actualización del docente. Se requiere un instructor-traductor en el lenguaje de señas. Se necesitan adecuaciones curriculares según las necesidades del discapacitado auditivo.

 19. Grūdų ir rapsų sėklų auginimo piginimas - svarbus jų konkurencingumo veiksnys

  OpenAIRE

  Bradūnas, Vidmantas

  2011-01-01

  Straipsnyje nagrinėjamos Lietuvos grūdų ir rapsų sėklų supirkimo kainų ir jų išauginimo santykinių sąnaudų tarpusavio priklausomybės tendencijos, koreliacinės ir determinacinės analizės būdu nustatyta tų pokyčių galima įtaka grūdų bei rapsų sėklų konkurencingumo stiprinimui tarptautinėse rinkose. 2003-2009 metai, išskyrus 2006-uosius, augalininkystės sektoriui buvo gana palankūs - didėjo javų derlingumas bei derlius, o vidutinės produkcijos vieneto išauginimo sąnaudos augo palyginti nežymiai....

 20. Energetiniai žolynai ir jų auginimo bei ruošimo kurui sąnaudos

  OpenAIRE

  Jasinskas, Algirdas; Kryževičienė, Aldona

  2006-01-01

  Lietuvos žemdirbystės institute nuo 1997 metų tiriami energetiniai žolynai, kurių biomasė naudojama bioenergijai gaminti. Pateikta literatūrinė duomenų analizė įrodanti žolynų pranašumą prieš vienmečius augalus. Specialūs žolynai biokurui, esant palankioms agroklimatinėms sąlygoms, kasmet gali užauginti nuo 6 iki 15 t ha-1 SM biomasės, kuri tinka naudoti kurui. Biomasės derliaus svyravimus apsprendžia meteorologinės sąlygos, ypač drėgmė ir žolyno sudėtis. Esant dideliam drėgmės stygiui, kaip ...

 1. Išlaidų viešojoje įstaigoje apskaitos modelis

  OpenAIRE

  Jefimovas, Egidijus

  2014-01-01

  SANTRAUKA Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą (2004) viešoji įstaiga − tai pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas − tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą. Kad sėkmingai vykdyti veiklą, reikia materialinių ir finansinių išteklių. Išlaidų apskaita įgalina rasti būdų taupiai naudoti išteklius. Todėl tyrimai šioje srityje yra aktualūs. Magistro darbas susideda iš keturių dalių: problemos analizės, teorini...

 2. Relación entre la interacción del preescolar con el personal educativo y su desarrollo psicomotor: Un estudio longitudinal chileno

  OpenAIRE

  Santelices Alvarez, María Pía; Pontificia Universidad Católica de Chile; Greve, Carmen Gloria; Universidad de Chile; Pereira, Ximena; Universidad de Chile

  2014-01-01

  El desarrollo psicomotor se asociaría con la calidad de las interacciones entre el niño(a) y los adultos significativos, siendo un importante predictor de su salud física y mental. El estudio analizó el desarrollo psicomotor y el cambio en la interacción de los niños(as) con el personal educativo en la sala cuna, evaluado en cuatro mediciones durante quince meses. Se estudió a 97 niños(as) entre 8 y 24 meses de edad (primera medición) con los instrumentos E.E.D.P y TEPSI y al personal educati...

 3. SECCIÓN ABIERTA - 2. INFLUENCIA DE LA ESPIRITUALIDAD EN LOS ESTILOS DE AFRONTAMIENTO DE PACIENTES CON BULIMIA Y ANOREXIA NERVIOSA // INFLUENCE OF SPIRITUALITY IN COPING STYLES OF PATIENTS WITH BULIMIA AND ANOREXIA NERVOSA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marisa Edith Oviedo Romero

  2012-06-01

  Full Text Available Basándose en el supuesto de que la espiritualidad es un factor que podría influir sobre los estilos de afrontamiento de las personas ante situaciones problemáticas, se analizó la influencia de la espiritualidad en el estilo de afrontamiento de pacientes diagnosticadas de anorexia y/o bulimia nerviosa.39 mujeres de Buenos Aires, Entre Ríos, San Luis y Mendoza (Argentina, fueron evaluadas mediante el Cuestionario de Modos de Afrontamiento (WCCL y el Inventario de Sistema de Creencias (SBI–15R.Los resultados mostraron una influencia moderada de la dimensión soporte social religioso (F(1;24= 2,094; p=0,054 en el uso y/o desarrollo del estilo de afrontamiento centrado en la evaluación, no así en los demás estilos, por parte de pacientes diagnosticadas de bulimia y/o anorexia nerviosa.

 4. Elaboración y aplicación de una guía de estrategias de expresión corporal “La Batalla del movimiento” para desarrollar la motricidad gruesa en las niñas y niños de tres a cuatro años de edad del centro de educación inicial municipal nº 4 de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. período 2013-2014.

  OpenAIRE

  Conde Chávez, Jaifa Adalguisa

  2015-01-01

  Se analizó la elaboración y aplicación de una guía de estrategias de expresión corporal “LA BATALLA DEL MOVIMIENTO”, para desarrollar la motricidad gruesa en los niños y niñas de tres a cuatro años de edad del centro de educación inicial municipal No.4 de la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo. Periodo 2013-2014, y se ha observado el escaso desarrollo de sus capacidades motrices, constatando que la mayoría de los niños y niñas tienen dificultades en los desplazamientos, saltos, giros,...

 5. Soğuk Savaş sonrasında Fransa’nın dış politikası (French foreign policy after the Cold War)

  OpenAIRE

  SANCAK, İrem Gül; ÖZGENCİL, F. Eser; SANCAK, A. Arda

  2009-01-01

  Çalışmada üriner sistem şikâyeti ile gelen farklı ırk yaş ve cinsiyette 4 kedi ve 11 köpek olmak üzere 15 hayvankullanıldı. Ürolitiazis tanısı, idrar analizi, direkt radyografi, pozitif kontrast sistografi ve ultrasonografik inceleme ile konuldu.Hidropropulsiyon, sistotomi ve/veya üretrotomi ile alınan ürolitlerin, biyokimyasal ve X-ışını Difraksiyon yöntemleri ile analizleriyapıldı. Ürolitin tipine göre diyet ve medikal tedavi uygulanan olguların 15. gün, 1. ay, 2. ayda alınan idrar analiz b...

 6. Kultūrinis turizmas ir reprezentacinė kultūra Lietuvoje

  OpenAIRE

  Marcinkevičiūtė, Lina

  2009-01-01

  Magistro darbe analizuojama kultūrinio turizmo formuojamos reprezentacinės kultūros problematika Lietuvoje. Kultūrinis turizmas yra kanalas, kuriuo Lietuva, nauja ES ir pasaulyje mažai žinoma valstybė, gali prisistatyti pasaulio bendruomenei ir atskleisti savo kultūrinį unikalumą. Darbo tikslas - ištirti, ar Lietuvos reprezentacinė kultūra kultūrinio turizmo kontekste atitinka autentišką šalies kultūrą, o jei neatitinka, tai kokios yra šio reiškinio priežastys. Naudojantis dokumentų analizės,...

 7. Kultūrinis turizmas kaip kultūrų suartėjimo veiksnys

  OpenAIRE

  Gražulis, Vladimiras; Ostik, Jelena

  2010-01-01

  Straipsnyje aptariama kultūrinio turizmo mokslinė problematika, apžvelgiami šios turizmo rūšies Lietuvoje resursai, pristatyti užsienio turistams patraukliausi materialiojo ir nematerialiojo kultūrinio paveldo objektai. Remiantis ispanų turistų nuomonės empiriniu tyrimu atlikta kultūrinio turizmo Lietuvoje būklės analizė. Ji atskleidė, kad lankomos vietovės bei kultūros paveldo objektai domina užsienio turistus, tačiau dėl teikiamų paslaugų trūkumų ne visi turistai lieka patenkinti kelionėmis...

 8. Mega-deslizamientos de la pared sur del cerro Aconcagua y su relación con depósitos asignados a la glaciación pleistocena Mega-landslide in the southern wall of the Aconcagua and its relationship with deposits assigned to Pleistocene glaciations

  OpenAIRE

  Luis Fauqué; Reginald Hermanns; Kenneth Hewitt; Mario Rosas; Carlos Wilson; Valerie Baumann; Silvia Lagorio; Inés Di Tommaso

  2009-01-01

  Con motivo de la confección de un mapa de susceptibilidad a los procesos de remoción en masa que afectan a la localidad de Puente del Inca, se procedió a revisar la controvertida génesis del depósito Horcones. Se analizó la morfología del depósito y del paisaje circundante, la mineralogía y textura de sus materiales y finalmente se realizaron dataciones radimétricas. Sobre la base de estos estudios se concluye que el depósito de Horcones es el resultado de un flujo saturado derivado de una av...

 9. Situación ambiental del recurso hídrico en la cuenca baja del río Chillón y su factibilidad de recuperación para el desarrollo sostenible

  OpenAIRE

  2010-01-01

  El presente trabajo de investigación permitió el estudio de las variables ambientales, económicas, sociales, culturales de la cuenca baja del río Chillón y como estas han influenciado sobre la calidad de vida del poblador ribereño. Se analizó que uno de los mayores problemas sociales es la pobreza y donde se demuestra que la contaminación ambiental se agudiza más por la poca gestión e intervención del estado, débil participación de los gobiernos locales por no insertar estas zonas en sus plan...

 10. ESTUDIO EXPLORATORIO DE LAS CARACTERÍSTICAS PSICOMÉTRICAS DEL PORTRAIT VALUES QUESTIONNAIRE EN EL CONTEXTO DE CÓRDOBA – ARGENTINA/ EXPLORATORY STUDY OF THE PSYCHOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE PORTRAIT VALUES QUESTIONNAIRE IN CORDOBA, ARGENTINA/ ESTUDO EXPLORATÓRIO DAS CARACTERÍSTICAS PSICOMÉTRICAS DO PORTRAIT VALUES QUESTIONNAIRE NO CONTEXTO DE CÓRDOBA – ARGENTINA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Débora Imhoff

  2013-06-01

  Full Text Available El estudio analizó algunas propiedades psicométricas del Portrait Values Questionnaire, instrumento de medición de valores humanos en su versión de 21 ítems (Schwartz & Rubel-Lifschitz, 2009, en una muestra no aleatoria de 419 ciudadanos cordobeses (Argentina, con una media de edad de 34.81 y una desviación típica de 10.16. Para evaluar la evidencia de estructura y de consistencia interna se realizó un análisis factorial exploratorio y se estimó el coeficiente alfa de Cronbach, respectivamente. Los resultados indican que el instrumento presenta buenos niveles de confiabilidad en las tres dimensiones: conservación, apertura al cambio y autopromoción (α=.68 a α=.71. Sin embargo, la estructura teórica propuesta por el autor se ratifica parcialmente.

 11. Estudio Exploratorio de las Características Psicométricas del Portrait Values Questionnaire en el Contexto de Córdoba - Argentina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Débora Imhoff

  2013-01-01

  Full Text Available El estudio analizó algunas propiedades psicométricas del Portrait Values Questionnaire, instrumento de medición de valores humanos en su versión de 21 ítems (Schwartz & Rubel-Lifschitz, 2009, en una muestra no aleatoria de 419 ciudadanos cordobeses (Argentina, con una media de edad de 34.81 y una desviación típica de 10.16. Para evaluar la evidencia de estructura y de consistencia interna se realizó un análisis factorial exploratorio y se estimó el coeficiente alfa de Cronbach, respectivamente. Los resultados indican que el instrumento presenta buenos niveles de confiabilidad en las tres dimensiones: conservación, apertura al cambio y autopromoción (α=.68 a α=.71. Sin embargo, la estructura teórica propuesta por el autor se ratifica parcialmente.

 12. Karštai rūkytų saliami dešrų kokybė

  OpenAIRE

  Kaminskaitė, Donata

  2015-01-01

  Tyrimų objektu pasirinktos skirtingų Lietuvos mėsos įmonių, pagamintos karštai rūkytos aukščiausios rūšies saliami dešros. Atliktas juslinis tyrimas, kurio vertinimui taikytas „Juslinių savybių profilio testas ISO 13299:2003 Methodology – general guidance for establishing a sensory profile. Mėginių juslinių tyrimų intensyvumas vertintas, taikant nepertraukiamą tiesinę 150 mm skalę. (LST ISO 4121: 2004 Juslinė analizė. Metodika. Kiekybinių atsakų skalių taikymo nurodymai. Atliktas histomorfolo...

 13. [Human Capital and Growth, Beşeri Sermaye ve Büyüme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Robert J. BARRO

  2014-12-01

  Full Text Available 1980’lerin sonundan beri makro-ekonomistler, dikkatlerinin büyük kısmını uzun vadeli ekonomik büyümenin belirleyicilerine odaklandırmış durumdadırlar. Bu makale eğitimin rolünü vurgulamaktadır. Çalışmada yapılan analiz ile eğitimin okula devam edilen yıllarla ölçülen niceliği ile uluslararası düzeyde birbirleri ile karşılaştırılabilecek sınavlarda alınan notlar kanalıyla ölçülen niteliği arasında ayrım yapılmaktadır.

 14. Uso de suero fermentado para reducir el tiempo de acidificación del queso oaxaca

  OpenAIRE

  2006-01-01

  El proceso de acidificación de la cuajada representa la etapa más larga durante la elaboración del queso Oaxaca. Se realizaron dos experimentos: a) se adicionó suero fermentado (10, 20 y 30%, v/v) a la leche; b) se reemplazó el suero formado después del corte y reposo de la cuajada por suero fermentado (10, 20, 30, 40 y 50%, v/v). Se determinó el efecto que produce la adición de suero fermentado en rendimiento, tiempo de manufactura, composición química y propiedades sensoriales. Se analizó l...

 15. Autoconcepto en jóvenes practicantes de danza y no practicantes: Análisis factorial confirmatorio de la escala AF5

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sergio Murgui

  2012-01-01

  Full Text Available Este trabajo analizó la estructura pentafactorial del Cuestionario de Autoconcepto AF5 en practicantes de danza y no practicantes. Se analizaron las respuestas de 1630 participantes (490, de la modalidad de danza clásica y contemporánea y 1240 no practicantes mediante modelos de ecuaciones estructurales. Los resultados indicaron que el modelo pentadimensional oblicuo, propuesto por los autores, se ajustaba mejor que los alternativos unifactorial y ortogonal, y que esta estructura penta-factorial fue invariante entre ambos grupos, si bien el grupo de practicantes relacionaba en mayor grado el ámbito físico-deportivo con el profesional y familiar, y presentó medias superiores en todas las dimensiones del autoconcepto. En ambos grupos, se obtuvieron valores aceptables de fiabilidad.

 16. Symulacja komputerowa procesu redukcji ciekłego żużla

  OpenAIRE

  D. Kalisz; S. Rzadkosz; M. Piękoś

  2012-01-01

  Praca zajmuje się termodynamiczną analizą elementarnych procesów chemicznych zachodzących podczas redukcji żużlazawierającego tlenek miedzi. Redukcja żużla zachodzi przez zastosowanie reduktora w postaci stałej - węgla, gazowej - tlenek węgla lub węgla rozpuszczonego w ciekłym żużlu. Obecna praca rozpatruje dwa procesy chemiczne: reakcję ciekłego żużla z węglem oraz z tlenkiem węgla. Korzystając z komercyjnego oprogramowania FATSage obliczono w warunkach równowagi termodynamicznej składyfaz d...

 17. Comprensión de los procesos de inclusión, educativa de estudiantes sordos desde una perspectiva organizacional

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pablo Alejandro Salazar Restrepo

  2011-12-01

  Full Text Available Este artículo parte de la investigación señalada con el mismo nombre en donde se analizan procesos de inclusión de estudiantes sordos del colegio Federico García Lorca desde una perspectiva organizacional. El estudio recurrió a una encuesta que analizó dos variables: estructuras y prácticas organizacionales. Los análisis se contrastaron en grupos focales con la percepción de directivos, docentes, estudiantes, padres de familia y personal administrativo. La inclusión cuenta con un compromiso importante entre miembros de la comunidad educativa, aunque se hace necesario fortalecer el trabajo cooperativo entre los docentes.

 18. "La escuadra, el compás y la lira. Poemas publicados en la prensa masónica puertorriqueña, 1883-1887"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miguel A. Pereira Rivera

  2013-01-01

  Full Text Available El autor analizó los poemas publicados en varios periódicos masónicos puertorriqueños publicados durante losaños 1883-1887, para evaluar como éstos pudieron promover una “lectura dominante” de los principiosasociados a la modernidad en el Puerto Rico del Siglo XIX. Se presenta información sobre los periódicos,incluyendo su historial y datos biográficos de sus editores.Para este esfuerzo investigativo se utilizaron, ademásde los periódicos de la época citada, fuentes documentales primarias de laGran Logia Soberana de Libres yAceptados Masones de Puerto Rico.

 19. Epidemiologia dos transtornos do desenvolvimento psicológico em adolescentes: uso de álcool e outras drogas

  OpenAIRE

  Fábio Vinícius Rocha; Roberto Lazzarini de Oliveira; Daniella Almeida Silva Brum; Ricardo Bezerra Cavalcante; Richardson Miranda Machado

  2015-01-01

  identificar las características personales y clínicas de adolescentes con Trastornos del Desarrollo Psicológico, usuarios de alcohol y otras drogas. Método: estudio retrospectivo que analizó la atención en un Centro de Atención Psicosocial III. Resultados: de 415 adolescentes tratados, 52,3% eran mujeres; 89,9% con 12 a 14 años; 51,6% asistidos por orden judicial; 28,2% tenían “Trastorno del Desarrollo Psicológico no Especificado”; 32,3% utilizaban múltiples drogas. Tener entre 12 y 14 años p...

 20. Bazı Simpatomimetik Aminlerin 2,4-Dinitrobenzensülfenil Türevleri I: Türevlerin hazırlanması ve karakter ize edilmesi

  OpenAIRE

  ., Rasim TULUS ve Lale ZEYTİNOĞLU

  2013-01-01

  Serbest bazı eterli çözeltide 2,4-dinitrobenzensülfenil klorürle re­aksiyona sokmak suretiyle 6 simpatomimetik aminin (amfetamin, me-tamfetamin, efedrin, metoksifenamin, mefentermin ve siklopentamin) N-2,4-dinitrobenzensülfenil türevi (Si-Sg) hazırlandı. Sarı renkli olan bu türevler elementel analiz, Rast usulü ile molekül vezni tayini, tita-nometrik titrasyonla ekivalan vezni tayini, erime noktası, çözünürlük­lerinin tayini suretiyle karakterize edildi. Efedrin türevinde 2,4-dinit­robenzensü...

 1. Trasplante hepático experimental en el cerdo con donante a corazón parado. Efecto de diversas modificaciones de la bomba de derivación cardiopulmonar durante la recirculación sobre la viabilidad del injerto hepático.

  OpenAIRE

  Santos Cidón, Pilar

  2009-01-01

  Los donantes a corazón parado (DCP) tratados con recirculación normotérmica (RN) para revertir la lesión por isquemia caliente (IC) se han mostrado como una alternativa válida para paliar el déficit de órganos para el trasplante a nivel clínico y experimental.DISEÑO Y SUJETOS: Se analizó la acción por separado de diversas modificaciones durante la recirculación (RC) en hígados de donantes porcinos (Large-White, 25-35 Kg) respecto a un grupo control (GC=G30V; n=10) sometido a 60 min de IC, RC ...

 2. Diseño de un manual de seguridad para el almacenamiento de municiones y explosivos en el Comando Aéreo de Combate No.1 de la Fuerza Aérea Colombiana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Byron Adames Pachón

  2004-01-01

  Full Text Available Se consultó al grupo de expertos en explosivos de las Naciones Unidas, los estándares de la USAF y las reglamentaciones de la Fuerza Aérea Colombiana. Se analizó toda la reglamentación y con base en los resultados se estructuró el Manual de Seguridad para el Almacenamiento de Municiones y Explosivos, donde se presentan los parámetros de las normas de seguridad para manipular y almacenar el material bélico con base en las regulaciones internacionales con relación al manejo de los explosivos y municiones

 3. Análisis bibliométrico de la revista Journal of Sex and Marital Therapy (1980-2001)

  OpenAIRE

  Juan Carlos Sierra; Ihab Zubeidat

  2002-01-01

  En este artículo se presentan los datos obtenidos en un análisis bibliométrico de los artículos publicados durante el periodo 1980-2001 en la revista Journal of Sex and Marital Therapy. Se analizó el número de artículos, los autores y los contenidos a partir de las bases de datos PsycINFO y Journal Citation Reports (Science y Social Sciences ). El número de artículos publicados fue de 627, siendo Estados Unidos el país más productivo con un 68,42% de los trabajos publicados. La...

 4. Análisis bibliométrico de las revistas multidisciplinares de psicología recientemente incorporadas en la Web of Science (2008-2009)

  OpenAIRE

  Quevedo-Blasco, Raúl; López-López, Wilson

  2010-01-01

  Se realiza un análisis bibliométrico de las revistas multidisciplinares de psicología recientemente incorporadas en la Web of Science (WoS) en los años 2008 y 2009. Se analizó un total de 448 "artículos" y "revisiones", donde se examinaron la nacionalidad de los autores, el índice de autoría y los contenidos de los trabajos. Los resultados muestran que Psicologia: Reflexão e Crítica es la revista que más artículos posee publicados. Existen diferencias en la diversidad y número de países colab...

 5. Uzņēmuma SIA "Intra Serviss" tirdzniecības paplašināšana izmantojot internetu

  OpenAIRE

  Nikolajevs, Artūrs

  2013-01-01

  Diplomdarba tēmas nosaukums ir „Uzņēmuma Intra Serviss tirdzniecības paplašināšana izmantojot internetu”. Uzņēmumi, kas nodarbojas ar preču tirdzniecību arvien biežāk sāk izmantot internetu, lai reklamētu un izplatītu savu produkciju, jo tas sniedz daudz priekšrocību un ļauj ietaupīt līdzekļus. Diplomdarba izpētes daļā tiek analizētas produktu reklamēšanas metodes internetā un internetveikalu darbības principi, ar mērķi praktiskajā daļa izstrādāt uzņēmuma internetveikala projektu. Darba i...

 6. Psicopatología institucional y minusvalía física.

  OpenAIRE

  1993-01-01

  Desde un enfoque psicoanalítico, se observa y describe lo que acontece en una Institución. La que el autor analiza se halla dedicada a prestar ayudas, entre ellas incluye la psicoterapia al minusválido físico. Se parte de dos parámetros, personal directivo y Psicólogos clínicos, que desempeñan su labor en dicha Institución, analizándose lo que acontece en cada uno de éstos, su psicopatología, así como la que se manifiesta en su interacción. Se señalan algunas ideas de José Bleger en torno a l...

 7. Procesu vadības sistēmas papildinājums - mobilā aplikācija klientu pieprasījumu apstrādei

  OpenAIRE

  Armuševics, Artūrs

  2013-01-01

  Diplomdarba ietvaros, izstrādājot Android mobilo lietojumprogrammu ar alternatīvu autentifikācijas mehānismu, tika risināta Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra vajadzībām izmantotās IT procesu vadības sistēmas trūkstošo lietotāju licenču problēma. Darbā autors analizē esošo procesu vadības sistēmu, nosaka prasības sistēmas papildinājuma izstrādei, kā arī veic jaunas lietojumprogrammas izstrādi. Rezultātā ir izstrādāta Android mobilā lietojumprogramma ar tīmekļa vietni kā satura ...

 8. Ordenamiento de la minería de materiales de construcción en las Islas de Providencia y Santa Catalina, Colombia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hernández Almanza Primitivo

  2011-11-01

  Full Text Available El objeto de este trabajo radica en brindar soluciones a la problemática de abastecimiento de materiales de construcción (grava, gravilla, arenas en las islas de Providencia y Santa Catalina. Para ello, exploró soluciones de plan de cierres de minas abandonadas antitécnicamente y analizó alternativas de abastecimiento con el modelo de impacto-aptitud del territorio. Consideró como alternativas de ordenamiento minero-ambiental, la importación de materiales de construcción a la extracción ordenada en la misma isla de Providencia. Valoró cuatro zonas y, con la participación de los actores involucrados, variables físicas, antrópicas; considerando matrices de impacto-aptitud, propuso una zona para el desarrollo minero sostenible para abastecer parte de la demanda de dichos materiales en el Archipiélago.

 9. FUNCION DEL SUPERVISOR EDUCATIVO EN LA SEGURIDAD SOCIAL DEL DOCENTE EN LAS ESCUELAS BÁSICAS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Margareth Genesi

  2012-04-01

  Full Text Available El propósito del estudio fue determinar la función del supervisor educativo en la seguridad social del docente en las Escuelas Básicas del Municipio Jesús Enrique Lossada y San Francisco del estado Zulia. Las teorías fueron: Genio (2000, Pozner (2000 y Lares (2005 entre otros. La investigación fue descriptiva, de campo, no experimental y transeccional-descriptiva. La población fue de1.975 sujetos. Recolectándoselos datos mediante la encuesta, analizándose los datos por la estadística descriptiva. Concluyéndose, que las variables pueden mejorarse para lograr la calidad educativa, de vida y estabilidad de los docentes, recomendándose implementar estrategias de control y seguimiento dentro de la función supervisora.

 10. Generación eléctrica por gasificación por arco de plasma de residuos urbanos

  OpenAIRE

  Sosa, María Isabel; Bussolini, Ignacio

  2015-01-01

  La presente temática surgió de la realización del trabajo final de I. Bussolini, presentado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata para optar por el grado de Ingeniero Industrial. Interesado en la problemática de la generación energética en conjunción con protección del medio ambiente analizó la factibilidad de la instalación de una planta generadora de electricidad conectada al Mercado Eléctrico Mayorista MEM argentino, utilizando la tecnología de gasificación de...

 11. Espectroscopia de hidrógeno por resonancia magnética en resonadores clínicos y químicos de alto campo. Estudio de caracterización y seguimiento de tumores cerebrales

  OpenAIRE

  Calvar,Jorge Andrés

  2013-01-01

  La espectroscopia por resonancia magnética (ERM) es una técnica que utiliza las propiedades magnéticas de los núcleos y moléculas para estudiar estructuras químicas. Una de sus aplicaciones es brindar información metabolómica de tejidos y soluciones. En particular, la ERM clínica permite analizar el metabolismo de los tejidos “in-vivo”, sin interferir con los procesos bioquímicos de los mismos. En este trabajo de tesis, se analizó la utilidad de la ERM de alto campo en la clasificación y cara...

 12. El derecho a la propia imagen y libertades de información y de expresión

  OpenAIRE

  Verda y Beamonte, José Ramón de

  2013-01-01

  En el trabajo se expone la posición constitucional del derecho a la propia imagen en la Constitución española, analizándose los supuestos en que es posible una injerencia en la misma, no consentida por el titular del derecho, con el fin de proteger el interés general a la libertad de información y de expresión. Se analiza, así, la posibilidad de captar o publicar imágenes de personajes con proyección social en lugares públicos o imágenes de personas carentes de notoriedad, cuando sean accesor...

 13. Sutuoktinių turimų klaidingų įsitikinimų apie bendravimą poroje ir pasitenkinimo santuoka ryšys

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Menkas pasitenkinimas santuokiniu gyvenimu – viena iš priežasčių, sąlygojančių didesnį ištuokų skaičių. Todėl sutuoktinių psichologinių charakteristikų analizė padėtų geriau suprasti pasitenkinimą santuoka, o tai pagerintų psichologinės pagalbos šeimai teikimo galimybes. Tyrimo tikslas – nustatyti sutuoktinių turimų klaidingų įsitikinimų apie bendravimą poroje sąsajas su jų pasitenkinimu santuoka. Tiriamieji. Tyrime dalyvavo 85 (170 tiriamieji) santuokoje gyvenančios poros. Tiriamųjų amžius –...

 14. municipio de Calakmul, Campeche

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elia M. S. Chablé Can

  2007-01-01

  Full Text Available Se analizó la relación entre fuente de ingreso y gasto, asociando las decisiones que tomaron 92 mujeres campesinas de Calakmul, Campeche, sobre qué hacer con el dinero que obtuvieron de cada fuente. Se encontró que el dinero que obtuvieron las mujeres de trabajo, ventas y subsidios propios se gastó en bienes de capital, gasto de lujo y educación de los hijos en mayor proporción que el dinero proveniente de transferencias hechas por sus maridos y otros familiares, que se gastó en bienes de consumo. Esta relación nos permitió discutir la importancia de la fuente de ingreso de las mujeres y su empoderamiento.

 15. Los presupuestos del Concurso

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Línea de Investigación “De la Crisis Empresarial

  2006-01-01

  Full Text Available Este escrito es el resultado de uno de los proyectos de investigación adelantados por el Departamento de Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia. En el se hace una aproximación histórica a los presupuestos para acceder a los trámites concursales en Perú, Argentina y España, analizándolos desde los puntos doctrinal, académico y legal.Así mismo, es parte integrante de un trabajo más amplio que pretende elaborar un documento contentivo del tratamiento que se da a los presupuestos concursales a nivel mundial.En este orden de ideas, nos permitimos presentar un análisis minucioso de la legislación de los citados países iberoamericanos.

 16. Los presupuestos del Concurso

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Línea de Investigación “De la Crisis Empresarial

  2006-12-01

  Full Text Available Este escrito es el resultado de uno de los proyectos de investigación adelantados por el Departamento de Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia. En el se hace una aproximación histórica a los presupuestos para acceder a los trámites concursales en Perú, Argentina y España, analizándolos desde los puntos doctrinal, académico y legal.Así mismo, es parte integrante de un trabajo más amplio que pretende elaborar un documento contentivo del tratamiento que se da a los presupuestos concursales a nivel mundial. En este orden de ideas, nos permitimos presentar un análisis minucioso de la legislación de los citados países iberoamericanos.

 17. Kompleksinės pagalbos vaikams su įgimtais gomurio nesuaugimais vertinimas tėvų požiūriu

  OpenAIRE

  Zdanavičienė, Lina

  2014-01-01

  Darbe nagrinėjamas kompleksinės pagalbos vaikams su įgimtais lūpos ir / ar gomurio nesuaugimais vertinimas tėvų požiūriu. Atlikta teorinė vaikų, turinčių įgimtą lūpos, alveolinės ataugos, gomurio nesuaugimus pagrindinių aspektų analizė. Tyrimo tikslas - ištirti tėvų požiūrį apie medicininės ir logopedinės pagalbos teikimą vaikams, turintiems įgimtų lūpos, alveolinės ataugos ir/ar gomurio nesuaugimų. Darbe aprašytos kompleksinės pagalbos vaikams su įgimtais lūpos ir / ar gomurio...

 18. Genominių veiksnių įtaka daugiaveiksnės etiologijos lūpos ir (arba) gomurio nesuaugimams Lietuvos pacientų grupėje

  OpenAIRE

  Ambrozaitytė, Laima

  2011-01-01

  Kaukolės veidinės dalies anomalijos, ypač lūpos ir (arba) gomurio nesuaugimai (L/GN), yra vienos dažniausių žmogaus įgimtų ydų. Įvairių autorių duomenimis jų dažnumas svyruoja nuo 0,4 iki 2,0 1000 gimusiųjų. Sparčiai tobulėjant molekulinės genetikos metodams ir statistinės analizės įrankiams vis daugiau kandidatinių L/GN genetinių sričių identifikuojama plataus masto viso genomo tyrimais. Šio darbo tikslas buvo nustatyti genų kandidatų alelius, lemiančius polinkį (nesindrominiam) lūpos nes...

 19. Ezine Peyniri. I. Aroma Karakterizasyonu

  OpenAIRE

  Yüceer, Yonca Karagül; İşleten, Müge; Mehmet MENDEŞ

  2009-01-01

  Bu çalışmanın amacı, bir yıllık depolama sonucu Ezine peynirinin aroma-aktif bileşenlerinde ve duyusal özelliklerinde meydana gelen değişimi belirleyerek enstrümental ve duyusal analizler sonucu elde edilen bulgular arasındaki ilişkiyi göstermektir. Peynir örneklerindeki aroma-aktif bileşenler Termal Desorpsiyon-Gaz Kromatografisi Olfaktometri sistemi (TD-GCO) kullanılarak saptanmıştır. Ayrıca tarife dayalı duyusal analiz tekniği kullanılarak lezzet özellikleri dokuz uzman panelist tarafından...

 20. The use of NRCS synthetic unit hydrograph and Wackermann conceptual model in the simulation of a flood wave in an uncontrolled catchment/ Zastosowanie syntetycznego hydrogramu jednostkowego NRCS oraz konceptualnego modelu Wackermana do symulacji fali wezbraniowej w zlewni niekontrolowanej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pietrusiewicz Izabela

  2014-12-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono wyniki analiz z wykorzystaniem dwóch modeli - konceptualnego modelu Wackermana oraz syntetycznego hydrogramu jednostkowego NRCS-UH - do określenia przepływów w zlewni rzeki Słonka, znajdującej się na obszarze Polski. Wybrane modele charakteryzują się łatwością określenia danych wejściowych do modelu, co jest istotne w aspekcie obliczeń inżynierskich. Obliczenia wykonano dla przepływów o prawdopodobieństwie wystąpienia przekroczenia wynoszącym: 0,5%, 1%, 2%, 5%, 10%, 20% i 50 dla różnych poziomów uwilgotnienia zlewni.

 1. Análisis de una encuesta poblacional para determinar los factores asociados al control de la diabetes mellitus en México Analysis of population survey for determining the factors associated with the control diabetes mellitus in Mexico

  OpenAIRE

  2011-01-01

  OBJETIVO: Explorar la asociación entre recomendaciones dietéticas, ejercicio, acceso a seguridad social y medicamentos, y calidad de la atención médica con el grado de control glucémico en pacientes diabéticos. MATERIAL Y MÉTODOS: La información y muestras sanguíneas se obtuvieron en 2005. Se analizó la proporción de pacientes que se encontraban en buen control (9.5%), de acuerdo con su HbA1c. Fueron empleados modelos de regresión logística binaria para determinar la asociación entre los fact...

 2. La protección jurídica a la propiedad literaria y artística en Internet: Modelo francés, Leyes Hadopi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edwin Yessid Bernal

  2012-11-01

  Full Text Available El artículo analiza el procedimiento implementado por las autoridades administrativas francesas conocido como “Hadopi”, para la tutela de las obras protegidas por el derecho de autor y derechos conexos en internet, y de igual manera estudia el procedimiento penal que sanciona con la suspensión del acceso a internet al infractor; por último, describe de forma somera los problemas constitucionales que analizó el Consejo Constitucional francés en la implementación de las leyes n° 2009-669 del 12 de junio de 2009 y n° 2009-1311 del 28 octubre de 2009.

 3. La búsqueda de lo primigenio en el poema “12”, de Oliverio Girondo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raisacruz Huertas-Ner

  2016-01-01

  Full Text Available Con base en los postulados de María Zambrano, Giorgio Agamben y Wilhelm Dilthey se analizó la interacción entre filosofía y poesía presente en el poema “12” de Espantapájaros (al alcance de todos, de Oliverio Girondo. Se hizo énfasis en la labor emprendida por la literatura para notar, afrontar y transformar la decadencia del orden instaurado bajo leyes obsoletas. Finalmente, se dio cuenta de la necesidad del sujeto lírico que busca la experiencia primigenia y el encuentro con el otro, búsqueda efectuada gracias a la palabra poética y al delirio del amor, estableciendo una analogía entre el éxtasis de la experiencia amorosa y el placer estético de la poesía.

 4. ¿Cómo informa la prensa sobre las emergencias nucleares? El caso de Fukushima. Algunas recomendaciones

  OpenAIRE

  2015-01-01

  Dentro del proyecto europeo PREPARE se han analizado los artículos publicados por los doce periódicos más difundidos de seis países (Bélgica, Italia, Noruega, Eslovenia, Rusia y España) en los dos meses posteriores al accidente nuclear de Fukushima. Los periódicos españoles incluidos fueron "El País" y "El Mundo". Una de las cuestiones analizadas fue la relativa a las medidas de protección en la emergencia así como en el más largo plazo. El estudio analizó de forma cuantitativa una serie de ...

 5. Regulación epigenética de la familia de genes Asr en tomate (Solanum lycopersicum)

  OpenAIRE

  González, Rodrigo Matías

  2012-01-01

  En el presente trabajo, se estudió la epigenética asociada al estrés por falta de agua en dos genes de tomate (Asr1 y Asr2), que pertenecen a una familia génica involucrada en la tolerancia a distintos estreses abióticos. Se analizó la región codificante del gen Asr1 en hojas y se detectó la presencia de metilación en todos los contextos: CG, CNG y CNN. Al someter las plantas a estrés hídrico, se observó un ligero aumento de la metilación en contexto CG y una marcada disminución en la metilac...

 6. LAS HABILIDADES DEL PENSAMIENTO Y EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN MATEMÁTICA DE ESCOLARES DE QUINTO GRADO EN COSTA RICA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lucía Arroyo Chinchilla

  2014-01-01

  Full Text Available En este artículo se analiza cómo la persona adolescente se identifica con lo que conoce como las características fundamentales del ser costarricense, con el fin de determinar si ha habido algún cambio generacional en la construcción del imaginario nacional. Para obtener estos datos, se trabajó con un grupo focal, compuesto por 13 hombres y 4 mujeres, con edades entre 14 y 18 años, del Centro Internacional de Avivamiento, en San Diego de Tres Ríos. La información se sistematizó y analizó cualitativamente mediante categorías. Se demostró que los adolescentes no están exentos del contacto con la “cultura nacional”, pero consideran necesario redefinir los símbolos patrios, puesto que no representan la multiculturalidad que evidencia la realidad del país.

 7. Ateities įžvalgos kaip e. valdžios plėtros strateginio planavimo sudedamoji dalis: siūlomas įžvalgų tyrimo proceso modelis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rokas Grincevičius

  2013-01-01

  Full Text Available Tikslas – įvertinti įžvalgų poveikį e. valdžios strateginio planavimo procesui, atliekant šią temą nagrinėjančios literatūros bei skirtingų įžvalgų projektų metodikų analizę ir, sintezavus analizės rezultatus, parengti e. valdžios įžvalgų proceso modelį. Metodologija – tyrime taikyti metodai: literatūros apžvalga bei sisteminės analizės metodas. Rezultatai – išnagrinėtas įžvalgų poveikis e. valdžios plėtros procesams, nagrinėjant jį įvairių strateginio planavimo, politinių sprendimų priėmimo dimensijų kontekste, atlikta skirtingų įžvalgų metodikų analizė, remiantis ja, parengtas e. valdžios ateities įžvalgų tyrimo proceso modelis. Tyrimo ribotumas – nepaisant to, kad egzistuoja nemažai bandymų analizuoti e. valdžios strateginį planavimą ir ateities įžvalgas kaip du atskirus fenomenus, tvirtos teorijos, kompleksiškai apimančios abu reiškinius ir atskleidžiančios galimas jų sąveikos ribas, nėra, taigi nėra ir aiškios tyrimo metodologijos. Todėl egzistuoja tam tikra tikimybė, kad, nagrinėjant skirtingas įžvalgų metodikas, galėjo būti parinkti ne visi kintamieji, būtini tiksliam įžvalgų proceso įvertinimui. Praktinė reikšmė – tyrimo rezultatai gali būti taikomi kaip pagrindas organizuojamam įžvalgų proceso projektavimui, jau atlikto tyrimo proceso vertinimui ar siekiant geriau suprasti įžvalgų procesą sudarančius elementus bei jų tarpusavio ryšius. Vertingumas – nepaisant to, kad pasaulinėje prognozavimo praktikoje jau ne pirmus metus egzistuoja priemonės, leidžiančios tinkamai įvertinti ir padėti pasiruošti įvairaus pobūdžio ilgalaikiams iššūkiams, Lietuvoje bei daugelyje kitų Rytų Europos šalių planavimo procesas vis dar vyksta centralizuoto, penkmečiu paremto, planavimo tradicijomis. Dėl šios priežasties buvusio socialistinio bloko valstybės nuo kitų regionų atsilieka e. valdžios ir kitos tematikos ateities

 8. Ciclo del epitelio seminífero en ratones Rockland : Efecto de una dosis aguda de radiación Gamma

  OpenAIRE

  Pedrazzini, Estela; Hurtado de Catalfo, Graciela E.

  1988-01-01

  El ciclo del epitelio seminífero se analizó en secciones de testículo de ratones adultos teñidas con PAS-Hematoxilina. En un grupo no tratado y en otro sacrificado 52 h después de la irradiación con 40 rad de rayos Gamma se halló una particular distribución de las frecuencias relativas en túbulos en los 12 estadios en los ratones Rockland. El análisis estadístico demostró la existencia de variaciones individuales en ambos grupos. Como el ciclo espermatogénico ha sido determinado en diversas c...

 9. Infecciones concurrentes por dos serotipos del virus dengue durante un brote en el noroeste de Perú, 2008 Concurrent infections by two dengue virus serotypes during an outbreak in northwestern Peru, 2008

  OpenAIRE

  Enrique Mamani; Dana Figueroa; María Paquita García; María del Carmen Garaycochea; Pozo, Edwar J.

  2010-01-01

  Objetivo. Describir la existencia de infecciones concurrentes por diferentes serotipos del virus dengue (DENV) en un brote ocurrido en el noroeste de Perú durante el 2008. Materiales y métodos. Se analizó 73 muestras séricas de pacientes con dengue en un brote en el noroeste de Perú entre mayo y junio de 2008. Para la serotipificación del DENV se utilizó técnicas de biología molecular; así, primero se realizó la extracción del ARN con el kit QIAamp viral RNA Mini, luego se realizó la transcri...

 10. Comparación de métodos de extracción de ADN en tejidos parafinados y utilidad para amplificación por PCR

  OpenAIRE

  Javier Alonso Baena Del Valle; Alvaro José Ramos Moreno; Claudio Jaime Gómez Alegria; Doris Esther Gómez-Camargo

  2013-01-01

  ResumenLos tejidos fijados en formol e incluidos en parafina son una fuente de material para hallazgos moleculares en el ámbito clínico y científico, demostrándose que el ADN extraído de éstos,  es adecuado para amplificación a través de la reacción en cadena de la polimerasa (RCP). En este estudio, se ensayaron tres métodos de extracción de ADN en tejidos incluidos en parafina, con el objetivo de comparar la eficiencia de estos para obtener ADN adecuado, además se analizó su utilidad en ampl...

 11. Análisis socioepistemológico de los procesos de matematización de la predicción en la economía

  OpenAIRE

  Ramos, Saúl Ezequiel

  2005-01-01

  En esta investigación se analizó los objetivos de una Licenciatura en Economía y el papel que tienen las matemáticas en la curricula de ésta. Estos planes y programas de estudio afirman que las matemáticas son una herramienta para resolver problemas diversos de la teoría económica, sin embargo, el discurso matemático de los libros de economía y cálculo no cumplen con dicho objetivo. Por lo anterior nos preguntamos ¿Cómo el cálculo infinitesimal originado en la práctica social de predecir se i...

 12. Estimación de la productividad primaria durante otoño-invierno en la Bahía de La Paz, B.C.S., México

  OpenAIRE

  Verdugo Díaz, Gerardo; Albañez Lucero, Mirtha Oralia; Cervantes Duarte, Rafael

  2008-01-01

  Se analizó la variabilidad de la productividad primaria en Bahía de La Paz, durante noviembre de 1997 y 2000, enero de 1998 y febrero de 2001. Se identificó Agua del Golfo de California en mayor proporción; Agua Superficial Ecuatorial y Agua Subsuperficial Subtropical. En noviembre de 1997 se registró el valor promedio máximo de temperatura (~27.62 °C) y en febrero el valor mínimo (~19.16 °C). El índice de Simpson (Ö) indicó que durante noviembre de 1997 (~286.6 J m-3) la columna de agua pres...

 13. Mediadores psicológicos y motivación deportiva en judocas españoles. Psychological mediators and sport motivation in Spanish judokas.

  OpenAIRE

  Guzmán Luján, José Francisco; Carratalá Deval, Vicente

  2006-01-01

  ResumenEl presente trabajo analizó las diferencias de la motivación en situación precompetitiva de judocas en función de los mediadores psicológicos (percepciones de competencia, apoyo a la autonomía y relaciones sociales), tal y como postula el Modelo Jerárquico de la Motivación Intrínseca, Extrínseca y Amotivación (Vallerand, 1997,2001; Vallerand y Losier, 1999). Se empleó una muestra de 181 judocas de edades comprendidas entre los 14 y 16 años. Utilizamos una metodología selectiva, condise...

 14. Mediadores psicológicos y motivación deportiva en judocas españoles.

  OpenAIRE

  Guzmán Luján, José Francisco; Carratalá Deval, Vicente

  2006-01-01

  El presente trabajo analizó las diferencias de la motivación en situación precompetitiva de judocas en función de los mediadores psicológicos (percepciones de competencia, apoyo a la autonomía y relaciones sociales), tal y como postula el Modelo Jerárquico de la Motivación Intrínseca, Extrínseca y Amotivación (Vallerand, 1997, 2001; Vallerand y Losier, 1999). Se empleó una muestra de 181 judocas de edades comprendidas entre los 14 y 16 años. Utilizamos una metodología selectiva, con diseño pr...

 15. Los derechos humanos en las normas sobre el VIH/SIDA en México y Centroamérica. 1993-2000

  OpenAIRE

  Cuadra-Hernández Silvia Magali; Leyva-Flores René; Hernández-Rosete Daniel; Bronfman-Pertzovsky Mario N

  2002-01-01

  Objetivo. Analizar la situación de los derechos humanos en las normas sobre el VIH/SIDA de México y Centroamérica en el periodo de 1993 a 2000. Material y métodos. Se analizó el contenido de las leyes y normas de la Región relacionadas con la prevención y control del VIH/SIDA. Se tomó como referencia una visión constructivista de los subsistemas jurídicos y de los derechos humanos. Se elaboraron categorías de análisis basadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a cada una se...

 16. LA VIOLENCIA PSICOSOCIAL Y LA INSEGURIDAD EN COAHUILA: AFRONTAMIENTO, EMOCIONES Y REDES DE APOYO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana Petrzelová Mazacová

  2015-01-01

  Full Text Available El objetivo de este trabajo es presentar los efectos psicológicos reflejados en la salud mentalderivados de la violencia e inseguridad psicosocial y la inseguridad entre la población juvenil yadulta del estado mexicano de Coahuila. Se empleó la batería Evaluación Psicosocial de la Vi-vencia de Sucesos Vitales para diagnosticar la percepción subjetiva de la violencia en las ciuda-des de dicha entidad con mayor incidencia de eventos violentos. Se analizó la correlación entrelas variables sociodemográficas con sus particularidades estatales, las variables psicológicas vin-culadas a la vivencia de la violencia psicosocial desde el modelo de las representaciones sociales,y las implicaciones y efectos que tuvieron tales eventos violentos en las vidas de las personas.

 17. Influencia de la configuración del medio filtrante sobre el proceso de filtración a tasa constante del agua clarificada del río Cauca

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lina M. Perea-Torres

  2013-08-01

  Full Text Available Se evaluó a escala piloto el efecto de la configuración del medio filtrante sobre el proceso de filtración del agua clarificada de la planta de potabilización Puerto Mallarino, Cali – Colombia. Se analizaron cuatro configuraciones, una con características similares a los filtros existentes y las restantes con diferente tamaño efectivo y espesor de antracita. Se analizó turbiedad, duración de carrera, producción de agua y pérdida de carga. La filtración fue más eficaz al reducir el tamaño efectivo e incrementar el espesor. La configuración que mostró un mejor desempeño incluso operando con turbiedades de agua clarificada mayores a 10,0 UTN, fue la del filtro con un espesor de 700 mm.

 18. Niveles y Patrones de variación química en resinas de las hojas del género Abies del norte de México

  OpenAIRE

  Yolanda Nava Cruz; Francisco J. Espinosa García; Glenn R. Furnier Whitelaw

  2006-01-01

  El género Abies se caracteriza por dificultades en su taxonomía, pues la hibridación interespecífica es frecuente y presenta alta variación morfológica intraespecífica. Así, las propuestas para clasificar a las especies de Abies son discordantes. En este estudio se analizó por cromatografía de gases la composición de la fracción volátil de las resinas foliares de 11 poblaciones de cuatro especies de Abies del norte de México (dos A. concolor, tres A. durangensis, dos A. coahuilensis y cuatro ...

 19. Propuesta de estrategias didácticas para la formación en investigación mediante el uso de herramientas tecnológicas

  OpenAIRE

  Ávalos Dávila, Carolina

  2016-01-01

  En este artículo se presentan parte de los resultados de un proceso de investigación realizado en el Posgrado de Innovación e Investigación Educativa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, por medio de la cual se analizó las estrategias didácticas empleadas en la asignatura de Métodos Mixtos de Investigación de la Cátedra de Investigación Educativa de la Universidad Estatal a Distancia, entre el tercer cuatrimestre del año 2014 y el primer cuatrimestre del año 2015, pa...

 20. RASGOS DE PERSONALIDAD EN PACIENTES CON OBESIDAD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alejandra Bravo Del Toro

  2011-01-01

  Full Text Available El presente estudio analizó los rasgos de personalidad con mayor incidencia en una población mexicana con obesidad. Se distinguieron los rasgos que intervienen en el funcionamiento diario de los sujetos. La muestra estuvo conformada por 60 pacientes: 31 hombres y 29 mujeres, con edades de 30 a 40 años, casados, con nivel educativo básico y que acudían a consulta médica en un centro de diagnóstico clínico, con antecedentes de obesidad. Se utilizó el perfil-inventario de la personalidad de Gordon, según el cual se comprobó que los pacientes con obesidad tienden a mostrar rasgos de personalidad por debajo de la norma. Los análisis demostraron relaciones significativas entre la gente obesa y cada uno de los rasgos de personalidad con menor prevalencia que mide la escala.