WorldWideScience

Sample records for analiz metodiki kontrolya

 1. Implementace procesní metodiky ITIL

  OpenAIRE

  Vozdecký, Martin

  2013-01-01

  Procesní řízení se stává stále více diskutovanou otázkou v každé společnosti. Výzvou pro manažery IT je dodávka služeb IT ve vysoké kvalitě za koordinace a partnerství s businessem. Diplomová práce Implementace procesní metodiky ITIL se zabývá identifikací a analýzou stávajících nedostatků na konkrétním příkladu vybraného podniku z hlediska procesní metodiky ITIL a navržením doporučení a změn, které povedou ke zlepšení stávajícího stavu.

 2. Aplikace agilní metodiky v podniku

  OpenAIRE

  Bednařík, Jaroslav

  2013-01-01

  Tato bakalářská práce se věnuje agilnímu projektovému řízení, konkrétně metodice Scrum. Teoretická část popisuje jednotlivé aktivní i pasivní části této metodiky a jejich přínos při řízení projektu. Praktická část prezentuje využití Scrum metody v praxi na reálném softwarovém projektu, zadaným jazykovou školou. This bachelor thesis is aimed at agile project management, primarily at using Scrum as one of the agile practices. The theoretical part describes each and every active and passive p...

 3. NÁVRH METODIKY KOMPETENČNÍHO CENTRA ICT PROVOZNÍCH PROJEKTŮ

  OpenAIRE

  Marounek, Petr

  2007-01-01

  Cílem této disertační práce je navrhnout metodiku, která podpoří realizaci několika vzájemně provázaných ICT provozních projektů. Na základě tzv. dobrých praktik v odvětví, principů projektového a programového řízení, vlastních znalostí a zkušeností, vytvořil autor návrh metodiky kompetenčního centra ICT provozních projektů jako virtuálního útvaru společnosti, které má za cíl dodat takový typ projektů.

 4. Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu v podniku

  OpenAIRE

  Reková, Eliška

  2014-01-01

  Diplomová práce se zabývá návrhem projektu pro společnost XXX a aplikací metodiky projektového managementu. Teoretická část je věnována projektovému managementu, způsobu vedení projektů, zaměřuje se na rozhodování, plánování a následnou kontrolu. Praktická část je věnována konkrétnímu projektu na výstavbu školicího centra, analýze podnikatelských rizik a financování projektu.

 5. Inovace metodiky řízení projektů společnosti Pontech

  OpenAIRE

  Beránek, Jan

  2015-01-01

  Předložená diplomová práce se zabývá projektovým řízením. V této práci jsou detailně popsány metody využívané pro projektové řízení a je zde popsán životní cyklus řízení projektů. Cílem práce je inovace metodiky řízení projektů společnosti Pontech s.r.o. Ve zpracované metodice jsou popsány procesy všech fází řízení projektů, které jsou důležité pro efektivní řízení projektů.

 6. Kriminalistinė nusikalstamos veikos analizė

  OpenAIRE

  Stasiuvienė, Skaidrė

  2011-01-01

  SANTRAUKA Šiame magistro darbe kriminalistiniu požiūriu analizuojama nusikalstama veika, pateikiami pasiūlymai, kokios analizės rūšys yra svarbiausios, siekiant sudaryti kuo išsamesnę kriminalistinės nusikalstamos veikos charakteristiką, kuri yra kriminalistinės nusikalstamos veikos analizės rezultatas. Nusikalstama veika nagrinėjama panaudojant struktūrinės, sisteminės bei statistinės analizės rūšis. Lyginamasis metodas pasitelkiamas siekiant apibendrinti įvairių mokslininkų pateikiamas krim...

 7. Patikimumo, saugumo ir rizikos analizės metodai

  OpenAIRE

  Krikštolaitis, Ričardas

  2012-01-01

  Straipsnyje pateikiama klasterio mokslininkų vykdyto Nacionalinės mokslo programos „Ateities energetika“ projekto „Energetinio saugumo analizės ir integruoto saugumo lygio vertinimo metodikos sukūrimas ir tyrimas“ gautų rezultatų apžvalga. Pagrindiniai projekto pasiekimai – sudaryta energetinių sistemų grėsmių analizės ir vertinimo metodika bei energetinio saugumo lygio vertinimo metodika. In the article review of received results of the project “Development of methodology for Energy secur...

 8. Aplikace agilní metodiky Scrum a využití podpůrných softwarových nástrojů

  OpenAIRE

  Tošner, Jiří

  2015-01-01

  Agilní metodiky vývoje software jsou velmi populární pro jejich efektivitu a flexibilitu. Tato diplomová práce je zaměřena na agilní metodiku vývoje software nazvanou Scrum. Nejprve je uvedena základní charakteristika a srovnání tradičních a agilních metodik. Pozornost je věnována zejména zmíněné metodice Scrum, která je v praktické části znázorněna na příkladu využití konkrétní firmou. K organizaci metodiky Scrum je vhodné využít některý ze softwarových nástrojů. Proto je uveden také přehled...

 9. Ignalinos AE tikimybinio saugos vertinimo modelio neapibrėžtumo ir jautrumo analizė

  OpenAIRE

  Bucevičius, Nerijus

  2008-01-01

  Neapibrėžtumo analizė techninių sistemų modeliavimo rezultatams yra ypač aktuali, kai modeliuojamas pavojingų sistemų darbas, saugą užtikrinančių sistemų funkcionavimas, nagrinėjami avarijų scenarijai ar kiti, su rizika susiję klausimai. Tokiais atvejais, ypatingai reaktorių saugos analizės srityje, yra labai svarbu, kad gauti modeliavimo rezultatais būtų robastiški. Šiame darbe yra atliekama Ignalinos AE tikimybinio saugos vertinimo modelio neapibrėžtumo ir jautrumo analizė. Neapibrėžtumo ir...

 10. Investicijų Forex rinkoje ekonominė analizė ir pagrindimas

  OpenAIRE

  Giačienė, Dovilė

  2013-01-01

  Magistro darbe yra analizuojama: techninės analizės praktinis pritaikymas Forex rinkoje, rizikos įvertinimas ir portfelio sudarymas. Pagrindinis darbo tikslas ištirti investicijas Forex rinkoje ir jas pagrįsti naudojant investicijų ekonominę analizę. Darbe išnagrinėti pagrindiniai indikatoriai: slankiųjų vidurkių divergencija konvergencija, Bolingerio ribos, santykinis stiprumas, stochastikas. Šiais indikarotiais nustatyti pagrindiniai signalai ir apskaičiuotas pelnas punktais. Taip pat apska...

 11. Investavimo strategijų Forex rinkoje formavimas ir vertinimas taikant techninę analizę

  OpenAIRE

  Mockus, Dovydas

  2013-01-01

  Šiame baigiamajame bakalauro darbe tiriamas strategijų, paremtų technine analize, taikymas prekyboje Forex rinkoje. Pirmiausia teorinėje dalyje nagrinėjama pasaulinės valiutų rinkos sistema, aptariami privataus asmens dalyvavimo šioje rinkoje aspektai. Po to atskleidžiama techninės analizės specifika, pateikiant jos sampratą, pagrindines priemones bei teorinius, techninės analizės pagrindu sudarytos, strategijos formavimo principus. Praktinėje dalyje vertinamos, pagal teorinėje dalyje atsklei...

 12. Freebsd analizė ir palyginimas su kitomis operacinėmis sistemomis

  OpenAIRE

  Nemak, Laura; Paliulis, Egidijus

  2010-01-01

  Pagrindinis šio darbo tikslas yra išanalizuoti FreeBSD operacinę sistemą, jos kilmę, struktūrą ir ypač branduolį, pateikti FreeBSD diegimo aspektus, jos privalumus, savybės ir panaudojimo galimybes. Atliekant šį darbą FreeBSD buvo lyginama su kitomis populiariomis operacinėmis sistemomis pagal specifinius kriterijus, pateikti analizės rezultatai ir tolesnės rekomendacijos. Ši analizė yra svarbi, nes FreeBSD operacinė sistema yra viena iš saugiausių ir stabiliausių sistemų, tačiau ji vis dar n...

 13. Fundamentalios ir techninės analizės taikymo tikslinis tyrimas

  OpenAIRE

  Kubilius, Gytis

  2008-01-01

  Tiriamajame darbe nagrinėjama techninės analizės metodų pelningumas bei patikimumas, jų praktinė nauda ir veikimo principai mažesnėse akcijų biržose (Vilniaus, Rygos, Talino). Gautų rezultatų palyginimui į tyrimą įtraukiama S&P500 akcijų indeksas. Pagrindinis tyrimo tikslas išnagrinėti du techninės analizės metodus - Santykinio stiprumo indeksą ir Slankiųjų vidurkių metodą, praktiškai juos panaudojant aukščiau paminėtose akcijų biržose, ištirti generuojamų pirkimo – pardavimo signalų patikimu...

 14. Konstrukcinių mazgų analizė ir pritaikymas kuprinės gamyboje

  OpenAIRE

  Juškaitė, Sandra

  2012-01-01

  Bakalauro darbo tikslas – išanalizuoti kuprinės konstrukcinius mazgus ir pritaikyti juos jos gamyboje. Darbo pradžioje aprašoma baigiamojo darbo techninė užduotis. Pateikiama konstrukcinių mazgų analizė, kurioje aprašomi pagrindiniai kuprinės konstrukciniai mazgai, tokie kaip: užtrauktuko įsiuvimas, uždėtinių kišenių prisiuvimas, petnešų susiuvimas. Antrame skyriuje atliekama mados krypties analizė, kurioje aprašomi kuprinių tipai, madingi jų akcentai, medžiagos, spalvos. Aprašomas projektuoj...

 15. Microsoft operacinių sistemų sąsajų lyginamoji analizė

  OpenAIRE

  Mudurytė, Edita

  2010-01-01

  Užsibrėžtam tikslui pasiekti, buvo įdiegtos populiariausios „Windows“ operacinės sistemos. Nagrinėjant atskiras sistemų versijas, susipažinta su jų istorija. Palyginus skirtingu laikmečiu sukurtas operacines sistemas įvertinti sąsajos elementai, remiantis vieninga vartotojo aplinka, prieinamumu, natūralia vartotojo sąsaja ir papildyta tikrove. Analizės metu buvo nustatyta, kad keičiantis operacinių sistemų versijoms, išlikdavo tie patys valdymo elementai, buvo įdiegiami pakeitimai, nedarantys...

 16. AB DnB NORD Banko kreditavimo paslaugų analizė ir perspektyvos

  OpenAIRE

  Paulauskienė, Sandra; Jašmontaitė, Giedrė

  2009-01-01

  Magistro darbe yra suformuluoti Lietuvoje veikiančių bankų fizinių ir juridinių asmenų kreditavimo principai ir būdai, išanalizuoti ir susisteminti įvairių Lietuvos ir užsienio autorių teoriniai ir praktiniai bankų kredito valdymo metodai, pateikti populiariausi kredito rizikos valdymo metodai, įvertinti kreditavimo paslaugų analizei taikytini metodai. Išsamiai atlikta AB DnB NORD banko kreditavimo paslaugų analizė, bei numatytos kreditavimo prognozės. Patvirtinama autorių suformuluota moksli...

 17. Sporto ugdymo įstaigų darbuotojų motyvacijos lyginamoji analizė

  OpenAIRE

  Lesnickas, Saulius

  2014-01-01

  Magistro baigiamajame darbe atliekama darbuotojų motyvacijos viešojoje įstaigoje futbolo klube ,,Šiauliai“ ir biudžetinėje įstaigoje ,,Šiaulių futbolo akademija“ lyginamoji analizė. Tyrimui atlikti pasirinkta neatsitiktinė, netikimybinė tikslinė respondentų – viešosios įstaigos futbolo klubo ,,Šiauliai“ ir biudžetinės įstaigos ,,Šiaulių futbolo akademija“ darbuotojų – imtis. Darbuotojų veiklos motyvacijos tyrimas grindžiamas respondentų savanoriškumo ir perduodamos informacijos objektyvumo p...

 18. Programinių agentų kūrimo technologijų analizė

  OpenAIRE

  Stravinskas, Ernestas; Paliulis, Egidijus

  2012-01-01

  Programiniai agentai leidžia automatizuoti užduočių atlikimą, supaprastina sudėtingos sistemos valdymą ir suteikia sistemai intelektualių savybių. Iš agentų sudarytos sistemos tapo nauja ir perspektyvia programų inžinerijos ir dirbtinio intelekto šaka. Šio darbo tikslas – atlikti programinių agentų kūrimo technologijų analizę ir nustatyti tinkamiausias priemones programiniams agentams integruoti į informacines sistemas kaip virtualius asistentus.

 19. Hisse Senedi Piyasasında Teknik Analiz Yönteminin Güvenilirliğinin Test Edilmesi

  OpenAIRE

  Akça, Önder

  2005-01-01

  Çalışmada teknik analiz yöntemiyle hisse senedi getirilerinin analizi teorik olarak incelenmiş ve konular İMKB uygulamaları ile açıklanmaya çalışılmıştır. Teknik analizin tanımı,doğuşu, tarihsel gelişimi, temel prensipleri ve varsayımları açıklanmıştır. Teknik analiz yönteminde kullanımı, anlaşılabilirliği kolay, en çok kullanılan ve bilinen teknik analiz araç ve yöntemleri açıklanmış, İMKB uygulamaları ile konu incelenmiştir. Çalışmada farklı yöntemler ve uygulamalar ile oluşturulan sisteml...

 20. Serverio rinkmenų paieškos ir analizės sistema

  OpenAIRE

  Gargasas, Vaidas

  2010-01-01

  Šio darbo tikslas – išanalizuoti pasirinktas rinkmenų paieškos sistemas bei pasirinkta optimaliausia metodika sukurti elektroninių dokumentų paieškos sistemą, kuri leistų sumažinti laiko sanaudas ieškant rinkmenų vietinio tinklo serveryje ir vietiniame tinkle sujungtuose kompiuteriuose. Darbe aprašytos elektroninių dokumentų savybės, paieškos metodikos teoriniai ir praktiniai aspektai. Atlikta pasirinktų rinkmenų paieškos sistemų lyginamoji analizė. Šio tyrimo problema: vidutinio dydžio įmonė...

 1. Vitamino E preparatų analizė efektyviosios skysčių chromatografijos metodu

  OpenAIRE

  Kirjanovas, Mindaugas

  2014-01-01

  Nuolatos plečiantis maisto papildų rinkai ir augant naujai sukuriamų papildų kiekiui būtina sukurti greitas, tikslias ir efektyvias papildų analizės metodikas, norint užtikrinti į rinką tiekiamų farmacinių prepartų kokybę. Vitamino E nustatymui efektyviosios skysčių chromatografijos būdu yra sukurta nemažai įvairių metodikų, tačiau svarbu žinoti, kuri metodika yra efektyviausia būtent vitamino E preparatams. Tyrimo tikslas - atlikti kokybinį ir kiekybinį tokoferolio acetato nustatymą prita...

 2. Išvestinis ieškinys: lyginamoji analizė

  OpenAIRE

  Maknevičius, Nerijus

  2014-01-01

  Šio magistro darbo tema – išvestinio ieškinio lyginamoji analizė. Taigi šio darbo objektą sudaro įvairūs su išvestiniu ieškiniu susiję klausimai, kurie analizuojami remiantis užsienio valstybių – daugiausia Vokietijos, Prancūzijos, JAV, Anglijos – patirtimi. Apžvelgus teismų praktiką, matyti, jog Lietuvoje ir kitose valstybėse išvestinis ieškinys yra naudojamas labai retai. Todėl kyla klausimas, kokios yra išvestinio ieškinio nepopuliarumo priežastys. Be to, Lietuvos teisės aktuose išvestinia...

 3. Functional Analysis in Public Sector Funkcinė analizė viešajame sektoriuje

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Živilė Tunčikienė

  2011-02-01

  š privataus sektoriaus „pasiskolintų“ ir viešajam sektoriui pritaikytų efektyvaus valdymo priemonių yra strateginis planavimas. Rengiant viešojo sektoriaus institucijų strateginius veiklos planus ir jų įgyvendinimo priemones, būtina vadovautis valstybės plėtros prioriteto, rinkos kaip institucijų veiklos reguliatoriaus pagrįstumo ir kitais principais. Siekiant įgyvendinti tokius principus, tikslinga taikyti funkcinės analizės metodą. Tyrimo tikslas – atskleisti funkcinės analizės esmę viešajame sektoriuje. Tokio tikslo pasirinkimą lėmė aktuali viešojo sektoriaus veiklos neefektyvumo problema. Tikslui pasiekti straipsnyje nagrinėjami įvairių mokslininkų bei praktikų pateikti funkcinės analizės tikslai ir uždaviniai, funkcinės analizės technologija, siūloma taikyti viešajam sektoriui. Naudojamas kokybinis tyrimo metodas – mokslinės literatūros analizė, vertinimas ir apibendrinimas.

  Raktiniai žodžiai: viešasis sektorius, viešojo administravimo reforma, viešosios institucijos, funkcinė analizė, efektyvumas.

 4. Specialistų komandos bendroji pasidalyta kompetencija tenkinant vaikų specialiuosius poreikius: koncepto analizė

  OpenAIRE

  Čegytė, Daiva; Ališauskienė, Stefanija

  2009-01-01

  Šiame straipsnyje pateikiama bendrosios pasidalytos komandos kompetencijos koncepto analizė, grindžiama komandinio darbo kompetencijų lygmenimis ir komandinio darbo tobulinimo kryptimis, taip pat bendru pasidalytu komandos narių supratimu, kai specialieji vaiko ir šeimos poreikiai tenkinami komandoje. Straipsnyje analizuojami tokie probleminiai klausimai: Kokiais kriterijais remiantis turėtų būti apibrėžiamas kompetencijos konceptas? Kokia komandinio darbo kompetencijos samprata pateikiama mo...

 5. Mažumos akcininkų teisių apsaugos ir gynimo Lietuvoje probleminė analizė

  OpenAIRE

  Stankus, Kęstutis

  2009-01-01

  Magistro darbo “Mažumos akcininkų teisių apsaugos ir gynimo Lietuvoje probleminė analizė” pagrindinis tikslas ir uždavinys yra atskleisti smulkiojo akcininko sampratą, aptarti jam priskirtas teises bei išanalizuoti pagrindinius teisių pažeidimus bei gynybos metodus, kuriais gali pasinaudoti ši akcininkų grupė. Lietuvos Respublikoje nėra įtvirtinti specialieji norminiai aktai, skirti mažumos akcininkų apsaugai bei gynybai. Smulkieji akcininkai naudojasi visomis teisėmis, kurios yra suteiktos a...

 6. Programų sistemų judriųjų (AGILE) kūrimo metodų analizė ir tyrimas

  OpenAIRE

  Paražinskas, Audrius

  2014-01-01

  Paskutiniu metu vis daugiau įmonių naudoja Agile metodologiją kuriant programinę įrangą. Darbe aš analizuoju sistemos kūrimo modelius bei Agile metodologiją. Pagrindinis objektas ir yra Agile metodų analizė ir jų pritaikymas kuriant informacines sistemas. Pirmoje dalyje buvo analizuojami sistemos kūrimo metodų analizė. Buvo surašyti privalumai bei trūkumai klasikinių kūrimo metodų bei Agile metodų. Tolimesnei analizei buvo pasirinkta Agile metodologija. Antroje dalyje buvo sukurtas naujas met...

 7. Elektros įrenginių gedimų įvertinimo ištirpusių dujų analizės metodu efektyvumo tyrimas

  OpenAIRE

  Linkevičiūtė, Birutė; Navickas, Algimantas

  2006-01-01

  Darbe apžvelgti elektros įrenginių gedimų įvertinimui taikomi ištirpusių dujų analizės (IDA) metodai bei papildomi rodikliai, nusakantys elektros įrenginių būklę. Remiantis tradiciniais IDA metodais įvertintos galios transformatorių galimo gedimo prognozavimo galimybės, IDA metodų efektyvumas. Nustatyta, jog elektros įrenginių gedimų analizė yra efektyvesnė ir tikslesnė naudojant keletą IDA metodų kompleksiškai arba intelektinius metodus. In the present study, dissolved gas analysis (DGA) ...

 8. ÖĞRETMEN ADAYLARININ TARIHI GÖRSELLERI ANALIZ DÜZEYLERİ / TEACHER CANDIDATES’ ANALYSIS LEVELS of HISTORICAL IMAGES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Turan, I.

  2015-10-01

  Full Text Available Görsel kaynaklar tarih araştırmalarında ve öğretiminde büyük bir öneme sahiptir. Tarih eğitiminde görsel kaynaklar doğası gereği soyut olan tarihi bilgiyi somutlaştırarak onu yeni kuşaklar için daha anlaşılır bir hale getirmekte aynı zamanda öğrencilerin yaratıcı düşünce ve hayal gücünün gelişmesinde yardımcı olmaktadır (Smirnova ve Romanov, 2007: 1. Öğrencilerin görsel analiz becerilerini geliştirmek sadece tarih derslerindeki kavrama ve başarı düzeyleri açısından değil aynı zamanda yaşam boyu öğrenme becerilerinin gelişimi açısından da önemlidir. Çünkü bu alanda iyi olan bir kişi, çevresinde gördüğü eylemlerin, objelerin ve sembollerin farklılığını anlayabilmekte ve onları daha doğru yorumlayabilmektedir (Alpan, 2008: 76-77. Öğrencilerin görsel analiz becerilerinin gelişiminde en önemli unsur tabi öğretmenlerdir. Görsellerin öğretmenler tarafından tarih derslerinde doğru kullanımı öğrencilerin görsel analiz ve görsel okuryazarlık becerilerini olumlu yönde etkileyecektir. Bu araştırmanın amacı tarih ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görsel analiz düzeylerini tespit etmektir. Çalışmada nitel durum araştırması yöntemi ve iç içe geçmiş tek durum deseni kullanılmıştır. Çalışma grubuna Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Eğitimi son sınıf öğrencileri dâhil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanmış “Görsel Analiz Düzeyi” çalışma kâğıdı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun tarihsel görselleri analiz ederken tanımlama düzeyindeki görevlerde dahi zorlandıkları, görseller hakkında derinlemesine ve detaylı analizler yapamadıkları, genellikle kısa ifadeler ve açıklamalar kullandıkları, akademik bir tavır sergileyemeyerek kaynağa duygusal bir bak

 9. Differentiation of Electronic and Mobile Business Aspects Elektroninio ir mobiliojo verslo lyginamoji analizė

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giedrius Čyras

  2011-02-01

  -size: 10pt; mso-bidi-font-family: TimesNewRomanPSMT; mso-fareast-language: EN-US;">Informacinės technologijos daro vis didesnę įtaką ekonominių santykių kaitai. Tai matoma pasaulyje, Europoje ir Lietuvoje. Atsiranda tokios sąvokos ir reiškiniai kaip skaitmeninė ekonomika, elektroninė prekyba, darbas virtualiame kolektyve. Auga elektroninėje erdvėje aktyviai dirbančių asmenų ir įmonių skaičius. Visuotinai pripažįstama, kad elektroninio verslo plėtra šalies ekonomikai yra labai svarbi – elektroninis verslas padeda pasiekti platesnes rinkas ir platesnį vartotojų ratą. Todėl kiekvienos šalies ekonomikos augimas siejamas su tuo, kiek efektyviai verslas įvaldys elektroninę erdvę. Taip pat sparčiai tobulėjant informacinėms technologijoms ir telekomunikacijoms itin svarbūs globalūs informacinių technologijų iššūkiai – mobilumas ir saugumas. Vartotojų gyvenimo būdas tampa vis labiau mobilus. Visa tai lemia naujų poreikių formavimąsi – turėti galimybę gauti ir perduoti informaciją, vykdyti verslo funkcijas ne tik iš stacionarių darbo vietų ar namų, bet ir kelionėje, esant toli nuo darbo ar gyvenamosios vietos. Tai paskatino mobiliųjų informacinių technologijų ir telekomunikacijų (MITT atsiradimą. Vis labiau greitėjantys pasaulio pokyčiai lemia, kad jau neužtenka tik mobilaus garso žinios perdavimo, yra poreikis atlikti ir verslo funkcijas iš bet kurios vietos. Tai lėmė mobiliojo verslo kaip atskiros elektroninio verslo krypties atsiradimą ir plėtrą. Straipsnio tikslas – atlikti elektroninio ir mobiliojo verslo lyginamąją analizę.


  Raktiniai žodžiai:
  Vadovų vadybiniai gebėjimai: galimybių ir apribojimų analizė

  OpenAIRE

  Pacevičius, Jonas; Kekytė, Jolanta

  2008-01-01

  Straipsnyje pateikiami empirinio tyrimo duomenys, atskleidžiantys vadovų vadybinių kompetencijų struktūrą, grupinius ir individualius skirtumus. Įvertinami ir analizuojami vadovų vadybinių kompetencijų privalumai ir trūkumai. Analizuojama vadybinių kompetencijų priklausomybė nuo lyties, darbo stažo, išsilavinimo pobūdžio ir lygio. Duodama lyginamoji vadovų savęs vertinimo ir jų pavaldinių įvertinimų analizė ir aptariamos galimos skirtingo vertinimo priežastys. Parodomos naudoto testo galimybė...

 10. Organizacijos kultūros svarba įvaizdžiui formuoti: UAB „Aliarmas“ atvejo analizė

  OpenAIRE

  Kulbeckienė, Gintarė

  2012-01-01

  Straipsnyje atlikta organizacijos kultūros svarbos, formuojant įvaizdį, teorinė analizė, aiškinantis organizacijos kultūros sampratą, išskiriant organizacijos kultūros ir organizacijos įvaizdžio sąsajas, organizacijos kultūros formavimąsi, diagnozavimą ir kaitą. Keliami šie probleminiai klausimai: Kokia turi būti organizacijos kultūra, kad išskirtų įmonę iš kitų ir padėtų laimėti konkurencinę kovą rinkos ekonomikos sąlygomis? Kokios galėtų būti organizacijos kultūros tobulinimo galimybės? Str...

 11. Samsun ve Çevresinde 2000-2005 Yılları Arasında Amniyosentez Sitogenetik Analiz

  OpenAIRE

  N. Kara; ÖKTEN, G.; GÜNEŞ, S.Ö.; KOÇAK, İ.; YİĞİT, S.; TURAL, Ş.; Taşkin, E.; PINARLI, F.A.

  2009-01-01

  Bu çalışmada, Samsun ve çevresinde 2000-2005 yılları arasında amniyosentez endikasyon-ları ve endikasyon tespit edilen gebe kadınlardaki sitogenetik analiz sonuçlarının sunulması amaçlanmıştır. Amniyosentez endikasyonu olan, biyokimyasal risk yüksekliği (>1/250), ileri anne yaşı (>35 yaş), aile öyküsünde genetik hastalık, anormal ultrasonografi bulguları ve bunların kombinasyonları nedeniyle gelen 530 gebe kadından, gebeliğin 16-20. haftaları arasında alınan amniyon sıvısı örnekleri konvan...

 12. Lietuvos valstybės skolos valdymo priemonių analizė 2004 – 2012 metų laikotarpiu

  OpenAIRE

  Norvaišaitė, Sandra

  2013-01-01

  Bakalauro baigiamajame darbe nagrinėjamos Lietuvos valstybės skolos valdymo priemonės atliekant jų analizę 2004 – 2012 metų laikotarpiu. Teorinėje darbo dalyje apibūdinta valstybės skolos sąvoka, jos sandara. Aptariama valstybės skolos valdymo reikšmė šaliai bei susistemintos ir apibūdintos skolos valdymo priemonės. Praktinėje dalyje detalizuota Lietuvos ekonominė padėtis 2004 – 2012 metų laikotarpiu. Pagal teorinėje dalyje apibūdintas skolos valdymo priemones, atsižvelgus į Lietuvos 2004 – 2...

 13. Elektros srovės, geometrinės optikos, atomo branduolio fizikos mokomieji bandymai ir jų loginė analizė

  OpenAIRE

  Labanauskaitė, Lina

  2011-01-01

  Bakalauro dabą „Elektros srovės, geometrinės optikos, atomo branduolio fizikos mokomieji bandymai ir jų loginė analizė“ susideda iš įvado, 3 skyrių, išvadų ir 28 literatūros šaltinių. Darbo apimtis 66 puslapiai. Pirmoje ir antroje dalyje apžvelgiama pedagogikos ir psichologijos literatūros šaltinių analizė. Trečioje dalyje yra aprašomi XII klasės fizikos kurso mokomieji bandymai ir jų loginės samprotavimo schemos iš: • Elektros srovės (9 eksperimentai). • Geometrinės optikos (8 eksperimentai)...

 14. Gıda Ürünlerinde Pazarlama Marjı ve Cebirsel Analiz / Marketing Margins and Algebraic Analysis in Food Products

  OpenAIRE

  Topcu, Yavuz

  2011-01-01

  ÖZET: Gıda sektöründe pazarlama marjı ve cebirsel analiz; sabit ve değişken faktörlerin bir bileşimini dikkate alarak ölçümsel araştırmalar ve çeşitli alternetif hipotezler ile pazarlama marjı modellerini açıklamaya çalışan analiz şeklidir. Bu modeller gıda sektöründe, ana ve yan ürünler olduğu zaman marjın nasıl hesaplandığını gösterir. Pazarlama kanallarında dolaşıma tabii ürünlerin miktar ve değerl...

 15. Analiz i osobennosti

  OpenAIRE

  Arnol´d, Vladimir Igorevič

  2015-01-01

  This volume is the first part of a two-volume issue of the Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics dedicated to Academician Vladimir Igorevich Arnold, an outstanding mathematician of modern times, on the occasion of his 70th birthday. The papers presented in this issue are devoted to quite diverse problems in algebraic geometry, singularity theory, topology, differential equations, and celestial mechanics. Even such a wide spectrum does not completely display the breadth of Arnold...

 16. Įmonių socialinės atsakomybės koncepcijų ir jų praktinio taikymo analizė

  OpenAIRE

  Vaičiulis, Martynas

  2014-01-01

  Šiame magistro baigiamajame darbe analizuojamos įmonių socialinės atsakomybės koncepcijos bei galimybė jas pritaikyti praktikoje vertinant verslo subjektų socialinio atsakingumo apimtį. Pirmojoje darbo dalyje orientuojamasi į ĮSA teorinę dimensiją, kurios analizė patvirtino egzistuojantį aukštą ĮSA neapibrėžtumo lygį, kuris buvo sumažintas pateikus socialiai atsakingos veiklos vykdymo sampratą. Antroji dalis skirta ĮSA koncepcijų pritaikomumo praktikoje analizei, kurios pagrindu išskirti pagr...

 17. Laiko įverčių analizė ir vizualizavimas tiriamajį darbą organizuojant remiantis "Agile" praktikomis

  OpenAIRE

  Zubova, Jelena

  2014-01-01

  Magistro baigiamajame darbe „Laiko įverčių analizė ir vizualizavimas tiriamąjį darbą organizuojant remiantis „Agile“ praktikomis“ yra išanalizuota darbo organizavimo procesų ir projektų valdymo metodų mokslinė ir metodinė literatūra, palyginti dažniausiai naudojami darbo organizavimo metodai su klasikiniais metodais, ištirti bei susisteminti darbo organizavimo procesų ir projektų valdymo metodai. Darbe pateiktas darbo proceso užbaigimo laikotarpio prognozių sudarymo metodas, leidžiantis apska...

 18. Įmonės pelną lemiančių veiksnių analizė ir įvertinimas

  OpenAIRE

  Žukauskaitė, Vitalija

  2009-01-01

  Magistro darbe yra išanalizuoti ir susisteminti įvairių Lietuvos ir užsienio autorių teoriniai pelno sampratos ekonomikoje aspektai. Pateiktos pelno ir pelningumo rodiklių apskaičiavimo ypatumai, apibendrinti vidiniai ir išoriniai veiksniai, įtakojantys įmonės pelną. Aptartos finansinių rodiklių analizės rūšys. Atlikta įmonės UAB „SWEDLIT AB BALTIJA“ finansinių rodiklių horizontalioji, vertikalioji, santykinių rodiklių, finansų struktūros, turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) bei mokumo ...

 19. Kombinuotų mechaninio nuotekų valymo įrenginių privalumų ir trūkumų analizė

  OpenAIRE

  Stonkus, Audrius

  2012-01-01

  Tyrimo objektas: kombinuoti mechaninio nuotekų valymo įrenginiai esantys Balbieriškio, Kaišiadorių, Pasvalio ir Kuršėnų nuotekų valyklose. Tyrimo tikslas: išanalizuoti kombinuotų mechaninio nuotekų valymo įrenginių taikymo galimybes, atsižvelgiant į nuotekų charakteristikas, atlikti šių įrenginių privalumų ir trūkumų analizę. Tyrimo uždaviniai: 1. Identifikuoti nuotekų valyklose esamus kombinuotus nuotekų valymo įrenginius. 2. Atrinkti nuotekų valyklas su skirtingais kombinuotais ...

 1. Lytinio švietimo programų analizė krikščioniškosios moralės kontekste

  OpenAIRE

  Danilevičius, Eugenijus; Uzdila, Juozas Vytautas

  2006-01-01

  Pristatoma detali analizė, skirta dorinio ugdymo realybės ir šios srities teorijos aktualijų tyrimui. Analizuojama suaktualėjusi problema – kitose šalyse taikomų visa apimančių lytinio švietimo („Comprehensive Sex Education“) programų vertinimas. Remiantis kritine analize skelbiamos kitos moralinės ir pedagoginės įžvalgos jaunimo lytinio švietimo kontekste. Teigiama, kad šioje srityje reikalinga didesnė socialinė kontrolė iš vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų pusės, būtinas kitokių...

 2. Genetinių veiksnių, lemiančių organizmo fizinį pajėgumą, analizė

  OpenAIRE

  Pranculis, Aidas

  2014-01-01

  Genetinių veiksnių, lemiančių žmogaus fizinį pajėgumą, analizė Tapimas didelio meistriškumo sportininku yra sudėtingas procesas, kuriam įtakos turi ne tik aplinkos ar psichologiniai veiksniai, tačiau ir genetiškai nulemtos fizinio pajėgumo savybės. Fizinis pajėgumas- sudėtinė kiekybinė paveldima savybė, kurios fenotipus įtakoja daug genų bei aplinkos veiksnių. Daugeliu atvejų morfologinės ir funkcinės sportininko savybės yra siejamos su vieno nukleotido polimorfizmais tam tikrame gene. Skirti...

 3. Valstybinio miško sektoriaus išlaidų visuomeniniams interesams užtikrinti ekonominė analizė

  OpenAIRE

  Kašelionis, Dainius

  2011-01-01

  Darbo objektas – Miškų urėdijų veiklos finansiniai ir socialiniai rezultatai. Darbo tikslas – atlikti visuomeninio intereso užtikrinimui skiriamų miškų urėdijų išlaidų ekonominę analizę. Darbo metodai – skaičiuojami pagrindiniai finansiniai rodikliai. Visi šie rodikliai skaičiuojami dviem variantais – pagal faktinius finansinius įmonių rezultatus bei atsižvelgiant į miškų urėdijų daromas išlaidas visuomeniniam interesui tenkinti. Darbo rezultatai. Vidutinis miškų urėdijų grynasis pelningumas ...

 4. Knygos viršelio tekstas ir anotacija paskutiniame knygos puslapyje gretinamuoju teksto žanrų analizės požiūriu

  OpenAIRE

  Kontutytė, Eglė

  2012-01-01

  Teksto žanrų tyrimai – vienas iš svarbiausių teksto lingvistikos uždavinių. Naujausiu teksto lingvistikos požiūriu žanrus tirti ir įvertinti galima tik kitų teksto žanrų apsuptyje. Knygos atveju galima kalbėti apie su knyga susijusių teksto žanrų „šeimą“, apie keletą skirtingo turinio tekstų, atliekančių panašią funkciją. Tyrimo objektu pasirinkti kalbotyros knygų viršelio tekstai ir anotacijos paskutiniame puslapyje. Tyrimo tikslas, remiantis visuminiais žanrų analizės modeliais, nustatyti š...

 5. Komunikacijos kampanijos viešojoje erdvėje. Atvejo analizė - ,,Lietuvos“ kino teatro išsaugojimo akcijos

  OpenAIRE

  Driukaitė, Eglė

  2011-01-01

  Darbe didžiausias dėmesys skiriamas J. Habermaso ir kitų tyrinėtojų viešosios erdvės koncepcijai ir komunikacijos procesams joje. Naudojantis žiniasklaidos turinio (angl. content analysis) analizės metodu bei tiriant pasirinkto objekto – „Lietuvos“ kino teatro, kaip miesto viešosios kultūrinės erdvės – situaciją, analizuojant šio objekto teritorinę ir kultūrinę vertę, bei vykdytas komunikacijos kampanijas, prieita prie išvados, kad viešoji erdvė Lietuvoje kol kas yra labiau suvokiama kaip dar...

 6. Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo analizė

  OpenAIRE

  Jomantaitė, Reda

  2008-01-01

  Darbe atlikta bendrojo lavinimo mokyklų mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo analizė. Iškeltos hipotezės:  tikėtina, jog SUP turintys mokiniai gyvena šeimose, turinčiose mažiau galimybių padėti vaikui ugdytis. Tėvai ir patys SUP turintys vaikai menkai dalyvauja sprendžiant ugdymosi procese kylančias problemas;  tikėtina, kad SUP turintys mokiniai mokykloje jaučia psichologinį diskomfortą ir dalinę atskirtį;  tikėtina, kad mokytojams trūksta teorinių žinių apie speci...

 7. Mobiliosios komercijos paslaugų pripažinimą Lietuvoje įtakojančių veiksnių analizė

  OpenAIRE

  Bartoševič, Jana

  2012-01-01

  Nors Lietuvoje mobilioji komercija yra kylančioje savo vystymosi bangoje, daugelis įmonių ir vartotojų vis dar skeptiškai į ją žiūri, o jos potencialios galimybės daugelyje rinkų vis dar nėra išanalizuotos. Todėl šio darbo tikslas – atlikti teorinę m. komercijos pripažinimą įtakojančių veiksnių analizę, parengti šių veiksnių struktūrinį modelį ir jį empiriškai patikrinti. Iki šiol nėra mokslinės literatūros šaltinių, išsamiai nagrinėjančių mobiliosios komercijos tematiką lietuvių kalba. Ši...

 8. Geriausių šaulių rezultatų pasaulio čempionatuose ir olimpinėse žaidynėse analizė

  OpenAIRE

  Bulotienė, Daiva; Venclovaitė, Laimutė; Papievienė, Vilma; Alekrinskis, Aleksandras

  2007-01-01

  Tyrimo tikslas – išanalizuoti geriausių šaulių rezultatus pasaulio čempionatuose ir olimpinėse žaidynėse. Buvo atlikta 1996–2004 metų pasaulio čempionatų ir olimpinių žaidynių vyrų ir moterų šaudymo pistoletu rezultatų analizė. Nustatyti skirtingas vietas užėmusių šaulių šių pratimų: moterų šaudymo pistoletu iš 10 m ir iš 25 m atstumo, vyrų šaudymo pistoletu iš 10 m ir iš 50 m atstumo bei vyrų greitašaudos iš 25 m atstumo, rezultatų pokyčiai. Palyginti skirtingas vietas užėmusių šaulių šaudym...

 9. Analiz vmesto emotsii / Josef Kats

  Index Scriptorium Estoniae

  Kats, Josef, 1977-

  2007-01-01

  Peaminister Andrus Ansipi ja välisminister Urmas Paeti sõnul on valitsus küsinud Vene-Saksa gaasijuhtme ehitamiseks vajalike teadusuuringute läbiviimiseks nõu enam kui 20 asutuselt, nende alusel tuleb teha kaalutletud otsus

 10. SEO taikymo analizė

  OpenAIRE

  Veikutis, Donatas

  2012-01-01

  Visuomenė, internetas ir jame esanti informacija dabar turi vieną didžiausių įtakų mūsų asmeniniame gyvenime. Be interneto daugelis dabar, net nebeįsivaizduotų savo kasdienybės, nes jis mums ir padeda atlikti daugelį darbų. Tačiau vis augant duomenų kiekiams internete, informacijos paieška tampa vienu svarbiausių internete naudojamų funkcijų.Paieškos sistemos – tai sistemos, ieškančios dokumentų žiniatinklyje, naujienų grupių archyvuose, FTP saugyklose, kuriuos rado paieškos serveris ir įtrau...

 11. Analysis of the Methods of Water Systems State Estimation Vandens sistemų būsenos įvertinimo metodų analizė

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marius Šileika

  2010-04-01

  be unsuitable for fast determination of the water system state. To estimate the water system state reliably, authors of this paper recommend adapting the method based on the parameters of thermodynamic nature.Vandens sistemų būsenos įvertinimo metodų analizė

 12. Tėvų, įveikiančių vaikų elgesio ir emocijų sunkumus, patirtis: anketinės apklausos rezultatų analizė

  OpenAIRE

  Biliūnienė, Jovita; Miltenienė, Lina

  2013-01-01

  Straipsnyje pristatomas tyrimas, kurio rezultatai atskleidė tėvų, auklėjančių elgesio ir emocijų sunkumų patiriančius ikimokyklinio amžiaus vaikus, patirtį. Analizuojami stebimi EES, taikomos vaikų elgesio valdymo strategijos bei poreikis pagalbai ir pageidaujamos pagalbos kryptingumas. Tyrime dalyvavo 70 ikimokyklinio elgesio ir emocijų sunkumų patiriančių vaikų tėvai iš įvairių vietovių. Duomenims apdoroti taikyti kokybiniai-interpretaciniai ir statistiniai duomenų analizės metodai: aprašom...

 13. Meta-analysis application process in nursing: A guide intended for methodologyHemşirelikte meta-analiz uygulama süreci: Metodolojiye yönelik bir rehber

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ayşe Deliktaş

  2016-04-01

  provide information on the basic principles of meta-analysis, be guidance on the application process and promote the use of the method in the nursing field.   Özet Son yıllarda sağlık alanında bilimsel gelişmelerin var olması ve iyi bakım uygulamalarına olan ilginin artması gibi nedenlerle kanıta dayalı uygulamaya olan ilgi artmıştır. Kanıta dayalı uygulamalar bakımın kalitesini iyileştirir iken hemşireliğin profesyonelleşmesine de katkı sağlayacaktır. Ancak, bilimselleşme yolunda yapılmış çalışma sonuçlarına bakıldığında; sonuçlar arasında çelişkilerin olduğu, her bir çalışmanın farklı kalitelerde olduğu görülmektedir. Çalışmalar arasındaki çelişkilerin eleştirel değerlendirilmesi ve farklılıkların nedenlerinin istatistiksel olarak analiz edilmesi için meta-analiz yöntemi geliştirilmiştir. Aynı konu ile ilgili birbirinden bağımsız farklı yer ve zamanda yapılan çalışma sonuçlarının istatistiksel analizine meta-analiz denilmektedir. Meta-analiz; bir etkinin varlığını ve büyüklüğünü ortaya koyan, çalışmalar arasında var olan tutarsızlıkları ve nedenlerini inceleyen, araştırma sonuçlarını daha önce incelenmemiş olan yeni parametreler ile inceleyebilen, böylece olası yeni ilişkilileri ortaya çıkartabilen ve daha sonraki yapılacak çalışmalara yeni yaklaşımlar getirebilen bir analiz yöntemidir. Meta-analiz uygulama süreci ise zaman alıcı ve sabır isteyen bir süreçtir. Meta-analiz uygulama basamakları; araştırma konusunun ve sorularının belirlenmesi, literatür araştırmasının yapılması, ölçütlerin belirlenmesi, bulunan makalelerin sınıflanması ve elenmesi, verilerin kodlanması, çalışmaların kalitesinin değerlendirilmesi, istatistiksel analizlerin yapılması ve çalışma sonuçlarının raporlanmasını içermektedir. Birçok yararının olmasına rağmen, uygun çalışmaların belirlenmesinin zor ve zaman alıcı olması, ilgili

 14. Psichologinės pagalbos galimybės vaikams, turintiems emocijų bei elgesio problemų: dialektinės elgesio terapijos efektyvumo analizė

  OpenAIRE

  Gervytė, Justina

  2010-01-01

  TEMA: Psichologinės pagalbos galimybės vaikams, turintiems emocijų bei elgesio problemų: dialektinės elgesio terapijos efektyvumo analizė. TIKSLAS: nustatyti dialektinės elgesio terapijos efektyvumą koreguojant 8 – 11 metų vaikų elgesio ir emocijų problemas. TIRIAMIEJI: 54 vaikai, apibūdinami kaip turintys emocijų ir elgesio problemų bei linkę nusižengti taisyklėms ar nusikalsti. 59% imties sudaro berniukai, 41% - mergaitės. Tiriamųjų amžiaus vidurkis 9,6±0,2. METODIKOS: ASEBA klausimyno prob...

 15. Videoprogram metodiky nácviku techniky hodů

  OpenAIRE

  JAHODA, Milan

  2008-01-01

  This submitted bachelor thesis deals with a methodology of a training of a correct technique related to an athletic event of throwing of cricket ball, training grenade and javelin. This thesis describes history and developement of these athletic events, their definition in athletic rules and also necessary equipment on a professional level. It analyses motoric abilities which a person interested in this sort of sport should have and, of course, in what way one should begin to develop them. An...

 16. Aplikace metodiky ITIL pro řízení informatiky

  OpenAIRE

  Koliš, Karel

  2010-01-01

  The Diploma thesis Implementation of ITIL methodology for IT Governance describes the importance of IT Governance in an organization, ways of using several methodologies, the differences between those methodologies and preferred methodology ITIL. The ITIL methodology is described in all stages of the Service lifecycle. In the second part, the methodology is applied on a real organization: Faculty of Business Administration. On the real IT services, provided by the faculty IT unit in all 5 sta...

 17. Vývoj a optimalizace metodiky pro detekci GMO brambor

  OpenAIRE

  ČERMÁKOVÁ, Jitka

  2008-01-01

  Genetically modified (GM) or transgenic crops, now more often called "Biotech crops" they are commercially cultivated since 1996. And also since 1996, the first year of commercialization of biotech crops, GM potatoes were cultivated in USA, Mexico, Canada and later in South Africa, China and India. The global area of approved biotech crops in 2006 was 102 million hectares and 22 countries grew biotech crops, 11 developing countries and 11 industrial countries. The Czech Republic is on of the ...

 18. Lietuvos darbo rinkos politikos analizė

  OpenAIRE

  Labonaitė, Asta

  2007-01-01

  Šiame darbe analizuojama Lietuvos darbo rinkos politika. Darbo rinka yra viena pagrindinių ekonominės sistemos rinkų. Tuo pačiu ji yra ir socialinis reiškinys įtakojantis pagrindinius socialinės raidos veiksnius – gyvenimo lygį, užimtumą, išsilavinimą, įsidarbinimo galimybes, darbo užmokestį. 2004 metai Lietuvai ir jos įgyvendinamai darbo rinkos politikai buvo labai svarbūs ir reikšmingi. Lietuva įstojusi į Europos Sąjungą tapo realiu Europos užimtumo strategijos įgyvendinimo ir atviro jos ko...

 19. Analizator elektromagnitnych voln «ELMAVAN»

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Santolík, Ondřej; Kolmašová, Ivana; Uhlíř, Luděk; Baše, Jiří; Macúšová, Eva; Hrbáčková, Zuzana; Chum, Jaroslav; Hruška, František; Chugunin, D.

  Moskva: Rossijskaja akademija nauk : Institut kosmičeskich issledovanij, 2012 - (Mogilevskij, M.; Moisejenko, I.), s. 40-48 ISSN 2075-6836. [Project RESONANCE. Kyjev (UA), 09.09.2012-21.09.2012] Institutional support: RVO:68378289 Keywords : ELMAVAN * Electromagnetic wave analyzer Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics

 20. Analiz roslinnosti g. Pop Ivan (Maramarossky gory)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Gleb, R.; Hédl, Radim

  Uzhgorod: Uzhgorod National University, 2008 - (Andrik, E.; Kish, R.), s. 46-48 ISBN 978-966-2195-17-0. [Fitoriznomanittja Karpat: sutschasnyj stan, ochorona, vidtvorennja. Uzhgorod (UA), 11.09.2008-13.09.2008] R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA600050812 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60050516 Keywords : alpine vegetation * environmental conditions * the Ukrainian Carpathians Subject RIV: EF - Botanics

 1. Besinsel Lif Analiz Yöntemleri

  OpenAIRE

  Köksel, Hamit; Özboy, Özen

  1993-01-01

  The protective effects of dietary fiber (DF) against certain diseases which are covered by a large number of scientific publications are well accepted in recent years. This fact brought about questions such as which kinds of foods contain DF and how can the amount of DF be determined. In addition numerous suggestions for analysis methods to determine the amount of DF made the selection of the suitable method and the comparison of the results difficult. In this article in order to help these p...

 2. Letter to the editor in response to “Türkiye örnekleminde meta analiz çalışmalarının içerik analizi ve metodolojik değerlendirilmesi”

  “Türkiye örnekleminde meta analiz çalışmalarının içerik analizi ve metodolojik değerlendirilmesi” çalışmasına yanıt: Editöre mektup

  OpenAIRE

  Serkan Dinçer

  2016-01-01

  This letter was written in response to the paper by Başol, Doğuyurt and Demir (2016) to the section of model selection on International Journal of Human Sciences. The first part of letter includes model selection for meta-analysis, the second part of letter includes rule of ethics. Özet Bu mektup, International Journal of Human Sciences süreli yayınında yayımlanan Başol, Doğuyurt ve Demir’e (2016) ait çalışmanın, meta-analiz çalışmalarında model seçimi bölümüne cevap niteliğinde yazıl...

 3. Meta Analiz Yaklaşımı ile Laktasyon Sırası ve Buzağılama Mevsiminin 305 Günlük Laktasyon Süt Verimi Üzerindeki Etki Büyüklüğünün Tahmini

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hande Küçükönder

  2014-08-01

  Full Text Available Bu çalışmada, Siyah Alaca ırkı ineklerde süt verimini etkileyen faktörlerden laktasyon sırası ve buzağılama mevsimin etkisi meta analiz yöntemi ile incelenmiştir. Meta analiz aynı amaca yönelik olarak başka araştırıcılar tarafından yapılmış olan çalışmaların bir araya getirilerek yeniden değerlendirilmesini sağlayan istatistiksel bir tekniktir. Bu yöntem, çeşitli alanlarda yapılmış olan çalışmaların sonuçlarını birleştirir, özetler ve araştırıcılar arasında ortak bir yargının oluşturulmasında katkı sağlar. Bu sebeplerden ötürü, bu çalışmada 7 farklı araştırıcının çalışmaları meta analiz ile birleştirilmiş ve incelenen parametreler hakkında ortak bir bakış açısının yaratılması hedeflenmiştir. Ayrıca araştırmada etki büyüklüklerinin heterojenlik durumu Ki kare ve I2 test istatistikleri ile araştırılmış ve bu değerler sırasıyla ×^2=50,205 ve I2=%88 olarak bulunmuştur. Bundan dolayı çalışmaların birleştirilmesi için sabit etki modeli kullanılmamıştır. Araştırmada, söz konusu konuya ilişkin olarak araştırıcıların bulmuş oldukları çalışma sonuçları meta analitik tarama yöntemi ile taranmış meta analizde etki büyüklüğü ölçütü olan odds oranının (OR kullanılması ile birleştirilmiştir. Meta analiz sonucunda Odds oranı değeri 0,759 bulunmuş olup, bulunan etki düzeyi orta olarak tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışmayla Siyah Alaca sığırlarda 305 günlük laktasyon süt verimi üzerinde, laktasyon sırasının yüksek süt verimi elde edilmesinde Yapmış olduğu katkı payının buzağılama mevsimine nazaran 0,759 kat daha fazla olduğu belirlenmiştir.

 4. Vývoj metodiky oceňování bytů

  OpenAIRE

  KALINOVÁ, Regina

  2013-01-01

  The theme of this thesis is ?The development of metodology valuation of flats?. Its aim is to monitor and evaluating the development of prices by regulations. The first part of this thesis describes basic definitions relating to the valuation of flats explain the concepts of price and value and the methods that are used in the valuation of flats. In a separate chapter I focused on the wording of the laws and regulations in the valuation. In practical part I appraised flat using program Delta-...

 5. Implementace metodiky budování IS v IT společnosti

  OpenAIRE

  Kolář, Vít

  2009-01-01

  The theme of this thesis is how to implement an existing software development methodology in small company. The main aim of the thesis is to choose and adapt one of existing methodology and implement it in the real enterprise environment, therefore the first step is analyze existing (current) state in this environment and consequently propose the best way of implementing and establishing the chosen methodology. The first chapter of the thesis deals with theoretical background devoted to histo...

 6. Využití metodiky ITIL v organizaci

  OpenAIRE

  Jungwirth, Lubomír

  2010-01-01

  The aim of this paper is to introduce the possibility of using the ITIL framework in the organization and the management of services, or IT Service Management. The work is divided into two parts. The theoretical part focuses on the general presentation of the ITIL framework. In this part the reader will be familiar with the history and origin of the ITIL framework itself, its general operating principles, characteristics, and ultimately there will also be presented comparing the various versi...

 7. Problematika výběru agilní metodiky vývoje software

  OpenAIRE

  Fujdiar, Robert

  2013-01-01

  Theme of this thesis is how to choose between agile methodologies of software development. Several agile methodologies, such as SCRUM, Kanban and eXtreme programming are described and also methods of choosing between methodologies or management techniques are discussed. New method of multi-criteria decision process on how to choose between Agile methodologies based on multi-dimensionality is presented with option of improving agile experience by adopting additional techniques. Diploma thesis ...

 8. Návrh metodiky pro analýzu smartphonů

  OpenAIRE

  Kostka, Lukáš

  2015-01-01

  In my thesis, I proposed a methodology for testing smartphones, which consists of four parts: design, facilities, special features and availability with the price. Part further includes sub-criteria for testing. Using the methodology I tested selected phones, namely three smartphones: Apple iPhone 6 Plus, Samsung Galaxy S6 and Sony Xperia Z3. After evaluating the test results, I pointed out the deficiencies of the tested smartphones and I suggested improvements. Subsequently, using a user sur...

 9. Trendy a metodiky v oblasti lidských zdrojů

  OpenAIRE

  Skalická, Adéla

  2015-01-01

  The Master thesis is focused on the analysis of trends and methodologies in human resources in terms of personal agency Dream Job, which deals with staffing services in tourism. The first part deals mainly with modern trends in human resources, which affect the labor market situation. The second part deals with methods of recruitment of internal and external labor market. It focuses more detailed on the method of personal interview , psychometric testing and assessment center. The third chapt...

 10. Tvorba metodiky kurzu Komunikace mezi rodiči a MŠ

  OpenAIRE

  Bobková, Anežka

  2014-01-01

  This thesis was created for the purpose of processing methodology course named "Communication between the parents and the kindergarten" for employees of nursery schools. Participants after finishing the course should be able to respond more appropriately to often difficult situations that may arise. A higher level of communication skills should increase the competibility of the kindergarten and create a friendly atmosphere. The work is aimed at kindergartens with personalized education which ...

 11. Návrh agilní metodiky pro Business Intelligence projekty

  OpenAIRE

  Huňáček, Tomáš

  2015-01-01

  This master's thesis deals with the topic of designing an agile methodology for Business Intelligence projects. The thesis presents the topic of Business Intelligence, methodologies for managing projects and methodologies for data warehouse development. It presents Scrum, BEAM* and Data Vault methodologies as well as approaches like pomodoro, Action Centered Leadership and a 40-hour work week. Based on synthesis of presented methodologies and approaches this thesis defines the methodology for...

 12. MPSV podporuje tvorbu metodiky řízení diverzity na pracovišti

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Křížková, Alena; Čermáková, Marie; Formánková, Lenka; Maříková, Hana

  Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.. Roč. 15, č. 1 (2014), s. 85-90 ISSN 1213-0028 R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TD020134 Institutional support: RVO:68378025 Keywords : diversity management * gender * age Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://www.genderonline.cz/cs/issue/36-rocnik-15-cislo-1-2014/407

 13. Analiz global’nogo «zelenogo» perehoda

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Niels I

  2015-01-01

  Mitigation of global warming and transitioning to a green and sustainable world are counteracted by a number of barriers and dilemmas. The paper analyzes a number of these barriers and dilemmas in order to highlight efficient strategies and solutions for a sustainable development. The dilemmas...... increase in global temperature should stay below two degrees centigrade in order to avoid irreversible consequences, but the present path points to four degrees or more. • At least 50% of known reserves of fossil fuels must remain underground in order to avoid a temperature increase higher than two degrees......, but a number of industrial countries are now promoting exploitation of new fossil sources like shale gas and oil from tar sand. • Reversing population growth facilitates sustainable development, but most governments of industrial nations appear to be more concerned about decreases in their population....

 14. JEE API technologijų analizė

  OpenAIRE

  Pocius, Mindaugas

  2012-01-01

  Tikslas: Išanalizuoti Java Enterprise Edition technologiją. Ją taikant, realizuoti aukcionų sistemą.Užduoties pagrindimas: šiai dienai Java programavimo kalba yra pritaikoma vis platesnio masto aplikacijoms kurti. Java EE technologija ateityje tik tobulės, todėl yra naudinga suprasti internetinių aplikacijų kūrimą naudojant Java programavimo kalbą. Word “Internet” is widely used in our days. Many people can not imagine their lives without it. Companies are looking for technologies which wo...

 15. Energinio naudingumo kvalifikacinio rodiklio administraciniame pastate analizė

  OpenAIRE

  Kaušylaitė, Rūta

  2007-01-01

  Baigiamajame magistro darbe nagrinėjama Lietuvos pastatų energinio naudingumo sertifikavimo metodika pagal STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“. Ši metodika lyginama su STR 2.09.04:2002 „Pastato šildymo sistemos galia. Energijos sąnaudos šildymui“ šilumos nuostolių skaičiavimo metodika ir su faktiniu šilumos suvartojimu. Nagrinėjamos suminės energijos sąnaudos ir energinio naudingumo kvalifikacinis rodiklis esant skirtingo aukštingumo pastatams...

 16. Atleidimas dvasinio gijimo kontekste: subjektyvaus patyrimo analizė

  OpenAIRE

  Kiesaitė, Dalia

  2014-01-01

  Šio darbo tikslas yra aprašyti atleidimo išgyvenimą dvasinio gijimo kontekste. Darbe pristatoma religinė bei psichologinė atleidimo sampratos, apžvelgiami įvairūs atleidimą įtakojantys veiksniai, pristatomi atleidimo proceso modeliai bei juos grindžiančių tyrimų duomenys. Aptariamos atleidimo ir dvasinio gijimo sąsajos. Tyrimo metu buvo surinkti aštuonių vidutinio amžiaus (M = 40,25) moterų, turinčių dvasinio gijimo patirtį, atleidimo patyrimo tekstai, kurie buvo analizuojami remiantis A.Gior...

 17. Ne gyvybės draudimo analizė Lietuvoje

  OpenAIRE

  Rinkevičiūtė, Laima

  2006-01-01

  Insurance market in Lithuania is evolving yet, but this process is quite rapid. The destination of this work – analysis of non life insurance in Lithuania, which we will dispense, when we will interpret statistical information of insurance, also we will analyze paying capacity of non life insurance companies. Insurance companies calculate future’s contribution using data of past period. It would be better to correct contribution according to predictive future’s number of contracts and los...

 18. Analiz istorii razvitiya menegmenta vo vremya 20 veka .

  OpenAIRE

  Shchupakov, Anton

  2016-01-01

  In the first part of the work will be considered theoretical bases of formation of the major management schools in the twentieth century. As will be disclosed such topics as: the classical school of scientific management, the school of "human relations" and behavioral sciences and features modern approaches to management. In the second part touched upon the practical application of theoretical approaches to management, as well as the influence of the theoretical approaches to the development ...

 19. Prepozicinė ir postpozicinė modifikacija: trižodžių angliškų ir lietuviškų terminų gretinamoji analizė. Pre- and Post-Nominal Modification: A Contrastive Investigation of English and Lithuanian Three-Word Terms

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Judita Džežulskienė

  2010-01-01

  einančių modifikatorių pozicija, pobūdžiu, sudaromųjų elementų ryšiais ir raiška, telekomunikaciniai terminai klasifikuojami į tris grupes, kurių kiekviena turi įvairių konfigūracijų. Abiejų kalbų trikomponentėse struktūrose modifikatoriai dažniausiai išsirikiuoja prieš pagrindinį dėmenį, t. y. prepozicijoje. Tokią modifikacijos realizavimo raišką sąlygoja mokslo kalboje vartojamų terminų loginis apibrėžtumas, informacijos koncentracija ir kalbos išteklių ekonomija. Nors specialiojoje telekomunikacijų srityje vartojamos panašių struktūrų angliškos ir lietuviškos daiktavardinės konfigūracijos, gretinamoji analizė rodo, kad didžioji dauguma trižodžių angliškų telekomunikacijų terminų turi dėmenų kiekiu nesutampančius lietuviškus atitikmenis, pakitusią žodžių tvarką struktūrose ar žodžių klasių neatitikimų.

 20. Effects of instruction based on realistic mathematics education on mathematics achievement: A meta-analysis studyGerçekçi matematik eğitimi destekli öğretimin matematik başarısına etkisi: Bir meta-analiz çalışması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abdullah Kaplan

  2015-07-01

  Full Text Available The purpose of this research is to determine the overall effect of instruction based on realistic mathematics education on mathematics achievement. The Meta-Analysis method recently increased in popularity in the field of educational science is used to accomplish this goal. Some criterions have been put in the determination of the study included in the survey and 12 national thesis in accordance with these criterions constituted the sample of this study. Process effectiveness method of meta-analysis is used in the analysis of data and Hedges’s g is used in the calculation of effect size of the study. At the end of the study, realistic mathematics education has an overall, positive and moderate effect on the mathematics achievement (Q = 16.406; p = 0.127. Howewer, the distribution of the effect sizes of the studies included in the survey are found to be homogeneous. At the end of the Z test carried out for the purpose of statistical significance, the value of effect size is observed statistically significant (Z = 7.966; p <0.05. The number of error protection is calculated 91 study to determine the publication bias of the study according to Orwin’s method. According to Orwin’s Fail Safe-N, the research could not have publication bias.   Özet Bu araştırmanın amacı gerçekçi matematik eğitiminin matematik başarısı üzerindeki genel etkisini belirlemektir. Bu amacı gerçekleştirmek için eğitim bilimleri alanında yakın zamanda popülerliği artan meta-analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya dâhil edilecek çalışmaların belirlenmesinde bazı kriterler belirlenmiş ve bu kriterlere uygun olan 12 ulusal tez bu araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Verilerin analizinde işlem etkililiği meta analizi yöntemi kullanılmış olup araştırmaların etki büyüklüklerinin hesaplanmasında Hedges’s g kullanılmıştır. Araştırma sonucunda gerçekçi matematik eğitiminin matematik başarısı üzerinde genel

 1. Využití arteterapeutické metodiky v dětském cetru Arpida

  OpenAIRE

  STRASSOVÁ, Kristýna

  2007-01-01

  The usage of arteterapeutic metodics in child centre Aripa in Ceske budejovice Child centre Arpida in Ceske Budejovice provides complex care for children and youth with body and combined disability in spirit of so called comprehensive rehabilitation. Provides care on field of social affairs, education and health. There is a detection, diagnostic, therapeutic, rehabilitation, educational, special interest, respective, consultant, methodical, assessment and prevent care secured. My work is focu...

 2. Návrh generické agilní metodiky řízení projektů

  OpenAIRE

  Bazala, Jan

  2013-01-01

  The present work is focused on project management and the relationship of this discipline to agile approaches. The aim was to design a generic agile project management methodolo-gy, which is based on Agile values and attitudes. Although the proposed methodology is mainly based on agile software development methodologies, it is also applicable to any type of project. The secondary objective was to propose possible ways of using this generic agile project management methodology in teaching 4IT4...

 3. Návrh metodiky zisťovania požiadaviek praxe na tvorbu technických noriem

  OpenAIRE

  Chudovská, Veronika

  2009-01-01

  The aim of diploma thesis is to suggest a methodology how can praxis detect their requests for technical standards. In the thesis is also used questionare. The purpose is to find out why organizations use or do not use technical standards, if they use also supportive technical standards. Which ares would organization prefere for supportive technical standards and how much are the able to pay for them.

 4. Vyhodnocení změny projektové metodiky v obchodní organizaci

  OpenAIRE

  Boháčková, Klára

  2010-01-01

  The thesis is focused on analysis and comparison of the company's internal project methodology and official project methodology PRINCE2. This thesis aims to evaluate which of the methodologies is more suitable for management of projects in Ahold. A comparative qualitative analysis is used for the comparison of the project methodologies. The analysis is mainly focused on comparison of project phases, processes and documents. Furthermore concrete project is used to substantiate how each of thes...

 5. Implementace metodiky řízení projektů PRINCE2 do služby Unicorn Universe

  OpenAIRE

  Mikloš, Jiří

  2010-01-01

  The goal of Master's thesis is analysis of suitability of Unicorn Universe service, which is operated by Unicorn Company, for implementation of PRINCE2 project management methodology. Theoretical and Methodological part of Master's thesis includes description of PRINCE2 methodology and description of methods, which are used for requirements analysis and analysis of Unicorn Universe service. The analysis of Unicorn Universe service confirmed that this service is suitable for implementation of ...

 6. Moderní metodiky vedení projektů (pro implementace zakázkového SW)

  OpenAIRE

  Zatloukal, Filip

  2013-01-01

  This thesis deals with the issue of project management in the development of custom software, particularly PRINCE2 methodology and agile approaches to software development. The work is divided into two parts. The first part is theoretical. It describes the basic concepts of project management, project history and characterizes the selected software development methodologies. The classical methods are represented by waterfall and spiral models. In the context of the agile methods are described...

 7. Návrh úpravy metodiky ICE pro řízení malých projektů

  OpenAIRE

  Šinágl, Roman

  2013-01-01

  The main aim of this piece of work is to propose an adjustment to the ICE methodology with an increased applicability for small projects. The emphasis is especially given to the most important areas of the methodology that can be easily adjusted or simplified. The theoretical part of this paper consists of four main chapters. The first chapter is called "Project and Project Management". This chapter holistically explains the meaning of project and project management terms. It describes a proj...

 8. Istorinis paminklas: sampratos analizė ir aktualizavimo galimybės

  OpenAIRE

  Rožankevičiūtė, Aušra

  2009-01-01

  Pasak prancūzų etnologo Daniel Fabre, istorinis paminklas yra viena akivaizdžiausių manifestacijų, kuria Vakarų Europa per pastaruosius šimtmečius teigė savo istoriškumą . Šiandien ši idėja tampa teorinės polemikos objektu. Šio darbo pagrindinis tikslas – ištirti ir įvertinti naujausius teorinius debatus, skirtus istorinio paminklo idėjos genezei, raidai, bei krizei, visuotinai įsigalėjus heterogeninei sąvokai „paveldas“, taip pat pasiginti į aktualizavimo galimybes ir naujas alternatyvas. Is...

 9. Branduolinio tipo ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir parengties analizė

  OpenAIRE

  Gaidamavičiūtė, Alina

  2014-01-01

  Magistro baigiamajame darbe išanalizuotos ir įvertintos branduolinio tipo ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir parengties priemonės. Pirmoje darbo dalyje teoriniu aspektu tiriama branduolinės saugos bei ekstremaliųjų situacijų valdymo ciklo prevencijos ir parengties fazių samprata. Taip pat išanalizuojamas technologinio pobūdžio rizikos suvokimas, jos valdymo ypatumai bei branduolinių tipo ekstremaliųjų situacijų klasifikavimas pagal tarptautinę branduolinių ir radiologinių įvykių skalę. An...

 10. Oradea oraş frontalier - o analiză istorică

  OpenAIRE

  Toca, Constantin Vasile

  2010-01-01

  The paper aims at pursuing the development of the city of Oradea throughout history and the main phases it has undergone as a military city with important religious institutions, as a cultural centre, the diversity of architectural styles, as a multiethnic city with the personalities that have influenced the harmonious and sustainable development of Oradea.

 11. Kamieninių ląstelių reglamentavimo lyginamoji analizė teisiniu aspektu

  OpenAIRE

  Ramanauskas, Paulius

  2007-01-01

  Stem cell research is one of the promising areas of biotechnology, which offers the prospect of developing new methods to repair or replace tissues or cells damaged by injuries or diseases and to treat serious chronic diseases, such as diabetes, Parkinson’s, chronic heart failure as well as stroke and spinal cord injuries. Stem cell research is expected to be equally important for basic science to understand cell differentiation and growth as well as for other specific medical applications su...

 12. Rekonstrukcijos metodų analizė modernizuojant informacinę sistemą

  OpenAIRE

  Malinauskienė, Eglė

  2004-01-01

  This master thesis covers re-engineering methods of legacy systems. Legacy system is an old system, which is hardly compliant with modern technologies and used only because it has become an integral part of organization business process support during the long period of its maintenance. These systems are large, monolithic and difficult to modify, and cost and risk of their replacement are difficult to predict. The science of software engineering offers an incremental modernization of informat...

 13. Medicininių dokumentų automatizuotos analizės metodikos tyrimas

  OpenAIRE

  Kazla, Algirdas

  2005-01-01

  Automatic data extraction from medical legacy systems into archetype-based systems is analyzed, developed and tested in this work. Electronic health record system (EHRS) is a must in today’s healthcare environment. Lots of up-to-date medical systems are still built with classic development approaches, with semantics hard coded into systems. Modern EHRS standards propose new “two-level” methodology, which is based on separation of knowledge and information levels. This work suggests a methodol...

 14. Paauglių saugumo mokykloje ypatumai: veiksnių analizė

  OpenAIRE

  Lazdauskaitė, Simona

  2011-01-01

  Saugumo jausmas yra vienas iš pagrindinių individo poreikių, kuris stipriai įtakoja asmenybės raidą, santykius su aplinkiniais, ir, apskritai, socializaciją. Tik užtikrinus saugumą, mokykla gali tikėtis, jog jų moksleiviai sieks aukštesnių akademinių rezultatų. Paauglių saugumas mokykloje dažniausiai suprantamas kaip smurto ir patyčių nebuvimas, tačiau saugumo jausmą įtakoja žymiai daugiau veiksnių, kurie plačiau analizuojami šiame darbe. Tyrimo objektas – paauglių saugumas mokykloje. Tyrimo ...

 15. Informacinių sistemų analizės ir įvertinimo metodika

  OpenAIRE

  Bručaitė, Justina; Ragėnas, Aldas

  2008-01-01

  Darbo tyrimo sritis yra informacinių technologijų vertinimo metodologijos ir jų praktinis taikymas, detaliau nagrinėjamos COBIT (angl. Control Objectives for Information and related Technology) ir CMM (angl. Capability Maturity Model). Tyrimo objektas - vertinimo proceso kompiuterizavimas, problema - informacinių technologijų atitikimo įmonių veiklos poreikiams nustatymas. Tikslas yra suteikti galimybes įvertinti įmonių informacinių technologijų atitikimą jų veiklos poreikiams, sukuriant komp...

 16. Prostitucija ir sąvadavimas. Kiminologinė analizė Vilniaus mieste

  OpenAIRE

  Kibilda, Saulius

  2006-01-01

  Prostitution is considered to be systematic sexual relations with various partners for a certain payment, which is the only or one of the basic sources and means of subsistence. It is also the usage of facilities given by procurers or people providing the room for prostitution activities. Besides it is a tollage for prostitution to criminal structures. The main reasons determining prostitution: social-economical, cultural- valuables, educational, influence made by negative means of informatio...

 17. Ekstremumų asimptotinė analizė, kai imties didumo skirstinys yra neigiamas binominis

  OpenAIRE

  Sidekerskienė, Tatjana

  2006-01-01

  In this work were considered the maxima and minima structures. Where number of value is random and is distributed by negative binomial distribution. There were theorems that were improved in this work, that helped to find the limit distribute function of this standard structures. These theorems generalize propositions, when set size is geometric random number. Also, there was the concrete distribution analysis done and such distributions were chosen: exponential, general logistic and uniform.

 18. Konstitucinė kontrolė Lietuvoje ir Lenkijoje: lyginamoji analizė

  OpenAIRE

  Miškelevičiūtė, Rasa

  2009-01-01

  Kiekvienos demokratinės valstybės teisinės sistemos pagrindas yra konstitucija, todėl svarbus jos viršenybės užtikrinimas. Neginčytinai svarbią vietą konstitucingumo užtikrinimui valstybėje užima konstitucinės kontrolės institucijos. Šiame darbe yra analizuojama glaudžiais ryšiais susijusiose kaimyninėse Lietuvos ir Lenkijos valstybėse vykdoma konstitucinė kontrolė. Perėjimas prie demokratijos, naujų konstitucijų priėmimas, teisinė reforma neatskiriama nuo konstitucinės kontrolės į...

 19. Pinigų plovimo sudėties analizė

  OpenAIRE

  Jatužytė, Renata

  2009-01-01

  Pinigų plovimas – tai sudėtingas procesas, kurio esminis tikslas – iš pažiūros teisėtos kilmės nusikalstamu būdu įgytam turtui suteikimas arba turto kilmės nuslėpimas. Bet kokios pinigų plovimo operacijos pagrindinis tikslas yra dvilypis: pirmiausia, yra siekiama paslėpti nusikaltimus, iš kurių yra gaunamos pajamos, t.y. predikatinius nusikaltimus, o kai tai pavyksta padaryti, nusikaltėliai siekia užsitikrinti, jog bus galima naudotis tomis pajamomis savo nuožiūra. Lietuvoje baudžiamoji atsak...

 20. Internetinės telefonijos (VOIP) kanalais perduotos kalbos kokybės analizė

  OpenAIRE

  Narvydas, Marius

  2014-01-01

  Internetas bei jo paslaugos – neatskiriama šiuolaikinės visuomenės dalis. Šiuo metu sunkiai įsivaizduojamas yra kompanijų darbas – be elektroninės bankininkystės, deklaracijų, prekybos sistemų ir pan. Viena iš tokių paslaugų yra sparčiai besivystanti internetinė telefonija (IP telefonija) arba VoIP (Voice Over IP – angl.). Esminis ir pagrindinis šios komunikavimo paslaugos pranašumas prieš tradicines priemones – kaina. Tarptautiniai IP telefonijos pokalbių tarifai jau senokai pigumu viršija t...

 1. Srauto greičių matuoklių apžvalgos analizė

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vaidas Jozonis

  2011-06-01

  Full Text Available Kuriant naują srauto greičio matavimo metodą, pirmiausia ištiriame alternatyvių matavimo būdų privalumus, trūkumus ir veikimo principus. Straipsnyje nagrinėjami srautų greičio matuokliai. Jie klasifikuojami pagal veikimo principą, aptariami privalumai, trūkumai, atlikta palyginamoji apžvalga. Išnagrinėjus visus galimus srauto matavimo metodus, juos galima skirstyti į penkias stambias grupes.Straipsnis lietuvių kalba

 2. Bulevskij faktornyj analiz na osnove attraktornoj nejronnoj seti i nekotoryje ego priloženija

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Frolov, A. A.; Húsek, Dušan; Polyakov, P.Y.

  -, č. 1 (2011), s. 25-46. ISSN 1999-8554 R&D Projects: GA ČR GAP202/10/0262; GA ČR GA205/09/1079 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : Boolean factor analysis * recurrent neural network * Hopfield-like neural network * associative memory * unsupervised learning Subject RIV: IN - Informatics, Computer Science http://www.radiotec.ru/catalog.php?cat=jr7&art=8576

 3. Kreatino apykaitos metabolitų analizė dujų chromatografu - masių spektrometru

  OpenAIRE

  Banytė, Milda

  2014-01-01

  Paveldimi kreatino biosintezės bei pernašos į ląstelę sutrikimai sukelia psichomotorinį atsilikimą, kalbos sutrikimus bei epilepsiją, nes nerviniame audinyje trūksta kreatino. Kreatinas yra azoto turintis organinis junginys, kuris natūraliai susidaro organizme ir yra naudojamas energijai išgauti audiniuose, ypač raumeniniame, nes skatina adenozintrifosfato (ATP) susidarymą. Organizme kreatinas visuomet yra pusiausvyroje su kreatininu. Yra išskiriami trys genetiškai paveldimi kreatino biosinte...

 4. Asfaltbetonio sudėties nustatymo metodų analizė

  OpenAIRE

  Vorobjovas, Viktoras

  2006-01-01

  The quality of asphalt depends on quality and type of components. The e main characteristic of asphalt is the composition – binder content and aggregate graduation. There are developed many methods for the evaluation of asphalt content. This work analyzes the methods of asphalt content determination. Also there are compared to methods: solvent extraction and ignition method. For the evaluation of these methods the researches of 50 samples have been made. The samples were taken from the asphal...

 5. Valdybos narių atsakomybė: ypatumai ir teismų praktikos analizė

  OpenAIRE

  Kakurinas, Olegas

  2014-01-01

  Teisės doktrinoje teigiama, kad juridinis asmuo yra išvestinis civilinės teisės subjektas, įgyjantis civilines teises, prisiimantis civilines pareigas ir jas įgyvendinantis per savo organus, kurie sudaromi ir veikia pagal įstatymus ir juridinių asmenų steigimo dokumentus. Atsižvelgiant į ribotą darbo apimtį, darbe nagrinėjami valdybos, kaip kolegialaus valdymo organo, narių civilinės atsakomybės labiausiai Lietuvos Respublikoje paplitusiai privačiųjų juridinių asmenų rūšiai – bendrovei taikym...

 6. Pieno ir kefyro mikrobiologinių rodiklių analizė

  OpenAIRE

  Adamavičiūtė, Deimantė

  2006-01-01

  The aim of this work is to research milk and kefir microbiological indicators according to microbiological risk factors in the milk processing company A. Work tasks: to analyze drinking milk, ultra high temperature pasteurized milk and kefir descriptions and factors of the risk in technological process schemes; microbiological factors of the risk control schemes; samples of these products microbiological indicators according to company’s self-control plan. Conclusion: The main microbiol...

 7. Būsto modernizavimo priemonių atsipirkimo analizė

  OpenAIRE

  Zabarauskas, Ignas

  2014-01-01

  Pastarąjį dešimtmetį daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) efektyvumas tampa vis aktualesne problema. Apie efektyvumą dažnai kalbama neobjektyviai, atsižvelgiant tik į sumažėjusias šildymo sąskaitas. Taigi visuomenės požiūriu natūraliai kyla klausimas, ar visi atnaujinimo projektai yra ekonomiškai efektyvūs. Šio darbo tikslas – išsamiai susipažinti su daugiabučių namų atnaujinimo procesu Lietuvoje ir, išnagrinėjus jau įgyvendintų atnaujinimo projektų stebėsenos analizių duomenis, nusta...

 8. Statybos projektų valdymo modelių analizė

  OpenAIRE

  Jaškauskas, Vidas; Kisielienė, Gailutė

  2012-01-01

  Statybos projektų valdymas (SPV) apima žinių, įgūdžių, naujausių priemonių ir technologijų taikymą, įgyvendinant projektą. Skiriamosa trys veiklos sritys: projektavimas, planavimas ir statybos darbai, kurios dažnai vykdomos kartu, todėl kad įgyvendinami per trumpą laiką. Viduramžiais Vakarų Europoje visos trys projekto sudedamosios dalys buvo valdomos vieno asmens – statybos meistro (angl. master builder). Jis planuodavo ir realizuodavo projektą pats. Jo funkcijos išsiplėtojo į architekto vai...

 9. Web browsers forensic analysis reviewWeb tarayıcılarda adli analiz incelemesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erkan Baran

  2015-09-01

  Full Text Available Nowadays, web browser tools are seen ıntensıvely durıng the usage of web applıcatıons. Because of that, browsers provıdes ınfrastructure of a largo majorıty of crımes. Because guılty or suspect can use the browsers to collect ınformatıons, to hıde hıs crıme, learn new crımınal methods or to apply they have learned. In thıs study, ıt ıs also seeked answers of how a process can be monıtored on the computers whıch are used on browsers, ın whıch fıles whıch datas are looked and when and whıch sıtes are accessed. Accordıng to research of W3counter web stats tool, Chrome Web browser, whıch has %43 persentage of across the world ın usage, ıs proses as the most demanded browser ın thıs study by users, and ıt ıs scented out ın thıs browser's related fıles. In these days, ''hıdden mode'' whıch take part ın vast majorıty of browsers ıs also examıned. Thıs feature of the browser, whıch ıs receıved reference, ıs tracked by testıng and ıs sought data ın RAM memory and fıle systems. Thus, '' hıdden mode'' effects are dıscussed ın provıdıng studıes about suspect or crımınal posıtıon people, what kınd of data can be obtaıned ın usıng '' hıdden mode” ıs revealed.   Özet Günümüzde internet uygulamalarının kullanımı sırasında web tarayıcı araçlarının yoğun bir şekilde kullanımı görülmektedir. Bu nedenle tarayıcılar, işlenen suçların büyük bir çoğunluğuna altyapı sağlar. Çünkü suçlu ya da şüpheli, tarayıcıları bilgi toplamak, suçunu gizlemek, yeni suç metotları öğrenmek ya da öğrendiklerini uygulamak için kullanabilir.  Bu çalışmada da tarayıcıların kullanıldığı bilgisayarlar üzerinde bırakılan izlerin tespitinde nasıl bir süreç izlenebileceği, hangi dosyalarda hangi verilere bakılabileceği ve ne zaman hangi sitelere erişim sağlandığı gibi çeşitli sorulara cevaplar aranmaktadır. w3counter adlı internet istatistik aracının yaptığı araştırmaya göre, dünya genelinde %43'lük bir kullanım alanına sahip olan Chrome web tarayıcısı, kullanıcılar tarafından en çok talep gören tarayıcı olarak bu araştırma içinde referans alınmaktadır ve bu tarayıcıya ait ilgili dosyalarda izler sürülmektedir. Ayrıca günümüz tarayıcıların büyük bir çoğunluğunda yer alan “gizli mod” özelliği incelenmektedir.  Referans alınan tarayıcının bu özelliği test edilerek iz sürülmekte, dosya  sistemlerinde ve RAM bellekte veri aranmaktadır.Böylelikle “gizli mod” kullanımında ne tür veriler elde edilebileceği ortaya konarak şüpheli ya da suçlu konumundaki kişilere ait delillendirme çalışmalarında “gizli mod” kullanımının etkileri tartışılmaktadır.

 10. Pieno produktų juslinė analizė: jos taikymas Lietuvoje

  OpenAIRE

  Jasiukaitytė, Vaida

  2007-01-01

  Aim of study: to analyse the sensory analyses using to dairy products rating in Lithuania (law acts, assessors training, practical using in Lithuania). Tasks of study: to select and instruct assessors group to work by LST ISO 8586 – 1:1997. Sensory analysis. General guidance of the selection, training and monitoring of assessors. Part 1 : Selected assessors. To do descriptive analysis of dairy product (cheese) by LST ISO 4121:2004. Sensory analysis. Methodology. Evaluation of food products...

 11. Jaunų žmonių poreikių Lietuvos darbo rinkoje analizė

  OpenAIRE

  Bakanauskienė, Irena; Brazaitytė, Greta

  2014-01-01

  Straipsnyje pateikiami rezultatai tyrimo, siekiančio nustatyti jaunų žmonių, potencialių darbo rinkos dalyvių, poreikius bei juos lemiančius veiksnius Lietuvoje. Straipsnyje metodologiškai pagrindžiamos pagrindinės teorinės nuostatos ir tyrimo metodologija. Taip pat analizuojami gauti tyrimo rezultatai, kurie, pasitelkiant A. Maslow teorijos poreikių grupes ir juos lemiančius veiksnius, atskleidžia jaunų žmonių lūkesčius Lietuvos darbo rinkoje; pateikiamas šių poreikių rangavimas pagal svarbą...

 12. Sutartis trečio asmens naudai: lyginamoji analizė

  OpenAIRE

  Tarvainytė, Agnė

  2006-01-01

  Magistro baigiamajame darbe, remiantis Lietuvos bei užsienio valstybių teisės aktais bei teisine literatūra, apžvelgiamas sutarčių trečiojo asmens naudai istorinis vystymasis Lietuvoje bei kitų valstybių praktikoje, sutarties trečiojo asmens naudai samprata bei elementai, kurie atskleidžia šios sutarties ypatumus bei sutartis, kurios savo prigimtimi yra pripažįstamos sutartimis trečiojo asmens naudai.

 13. Nepilnamečių nusikalstamumo kriminologinė analizė Utenos apskrityje

  OpenAIRE

  Bučelė, Aistė

  2012-01-01

  Nepilnamečių nusikalstamumas Utenos apskrityje yra aktualus tuo, kad moksliškai nepilnamečių nusikalstamumas Utenos apskrityje nebuvo nagrinėtas, taip pat nėra atskirų darbų, kuriuose būtų ištirtas šio teritorinio vieneto nepilnamečių nusikalstamumo paplitimas, priežastingumas, prevencija ir kiti kriminologiniai aspektai. Tyrimo objektas - nepilnamečių nusikalstamumas Utenos apskrityje. Problema – kiekvieno šalies teritorinio vieneto nusikalstamumo lygis, jo kriminologinė sudėtis – aktualus i...

 14. Nepotizmo modelių lyginamoji analizė: pritaikomumo sąlygos

  OpenAIRE

  Vveinhardt, Jolita; Petrauskaitė, Loreta

  2013-01-01

  Daugelis nepotizmo modelių atskleidžia tik konkrečią situaciją, tačiau pasigendama sisteminio požiūrio į analizuojamą reiškinį. Tyrimo objektas: nepotizmo modelių pritaikomumas. Tyrimo tikslas – įvertinti nepotizmo modelių pritaikomumo sąlygas praktikoje. Straipsnyje keliamas probleminis klausimas: kokios yra nepotizmo modelių pritaikomumo sąlygos ir kaip suformuoti kompleksinį modelį, įvertinantį socialinį-kultūrinį mechanizmą, pritaikomą praktikoje? Išanalizavus įvairių autorių suformuotus ...

 15. Izvajanje prostorskih analiz s pomočjo Python skript v Linux OS

  OpenAIRE

  Mangafić, Alen

  2015-01-01

  Strojna in programska oprema sta temeljni orodji za izvajanje različnih del na vseh področjih inženirstva. Tehnologije, ki jih lahko srečamo na trgu, danes še posebej ponujajo veliko več kot so včasih. Ko govorimo o komercialni tehnologiji GIS in inženirski strojni opremi, govorimo o zelo dragih izdelkih, ki ponujajo odličen zagon in podporo vsakemu podjetju, ki jih zna uporabljati. Poleg komercialnih izdelkov obstaja širok spekter odprtokodnih rešitev, ki ponujajo enako dobre ...

 16. Nuotolinis mokymas(is) bendrojo lavinimo mokykloje: situacijos ir poreikio analizė

  OpenAIRE

  Barabanova, Irina

  2010-01-01

  Nacionalinės ir pasaulinės mokymo(si) sistemos išgyvena krizę: didėja atotrūkis tarp piliečių, turinčių galimybes įgyti kokybišką išsilavinimą ir jų neturinčių. Šiai problemai spręsti aktuali mokymo(si) visą gyvenimą sistemos plėtra. Lietuvoje sukurta valstybės švietimo strategija 2003–2012 metams, jos esmė – išplėtoti socialiai teisingą, visiems prieinamą švietimo sistemą, sudarančią sąlygas visuomenei mokytis visą gyvenimą. Viena tokio mokymo(si) formų – nuotolinis mokymas(is), grindžiamas...

 17. Zpracování vybraných částí techniky a metodiky paralelních oblouků formou DVD \\\\

  OpenAIRE

  PAZDÍRKOVÁ, Petra

  2009-01-01

  The aim of this diploma thesis is to facilitate better knowledge both in a written form and by an instructional video record to those who have not become familiar with this popular winter sport with a long tradition yet. The thesis includes a brief history introduction and explains equipment and safety rules. It provides general ski exercises for beginners and thus prepares them for learning of basic ski skills. Games are included as a mean of better acquirements and enjoyment. They are follo...

 18. Analýza rizik bezpečnosti informačních systémů – volba metodiky

  OpenAIRE

  Pokorný, David

  2011-01-01

  The bachelor thesis focuses on information systems security risk analysis, which is for better comprehension of the relations linked with organisations management systems, and introduces theoretical base of the risk analysis. Main part of the thesis is the description of three methodologies used in practice by smaller organizations, including description of standards, which are bases for the methodologies. Procedures and software tools are then compared by specified criterions. Based on resul...

 19. Výběr metodiky řízení vývoje softwaru pro prostředí mikropodniku

  OpenAIRE

  KULHÁNKOVÁ, Barbora

  2013-01-01

  Software development methodologies may be useful tool to coordinace software development. There are manymethodologies. They vary in many ways, but mostly in the size of enterprise and projects they are developed for. However, most of them targets to medium and large enterprises despite the fact that in department of software development, there is high rate of micro-enterprises. The goal of this work is to choose a methodology for software development in micro-enterprise. Furthermore, the meth...

 20. Projektové metodiky a psychologické aspekty řízení lidských zdrojů

  OpenAIRE

  Svoboda, Jiří

  2006-01-01

  Although there is a growing influence of psychology and human resources in modern management, this area is being often neglected in theory and particularly in praxis of project management. This area offers a big potential for improvement of performance of project teams and increase of teamwork efficiency. Therefore this thesis is focused on human factor in project management and the opportunity for using psychology, especially the theory of motivation and teamwork. There were set more main go...

 1. Audit bezpečnosti procesů a informačních technologií podle open source metodiky

  OpenAIRE

  Zrcek, Tomáš

  2013-01-01

  This thesis is focused on a process and technological security audit. First, the concept of this audit is described and then various approaches that deal with such issues are summarised. Furthermore, some criteria, that each process and technological security audit should meet, are set so that the result of an audit is of sufficient quality. Part of this thesis contains a procedure that states activities that are done before, during and after such audit. The main benefit of this thesis is an ...

 2. Porovnání metodiky chovu tropických a subtropických fytofágních plazů

  OpenAIRE

  Mollerová, Petra

  2013-01-01

  This work is a compilation processing literature review on the breeding of selected species of phytophagous two lizards, as representatives of the tropical and subtropical zones podnebného. Compares methodology breeding green iguana Iguana iguana (Linnaeus, 1758) and the African lizard Uromastyx acanthinura BELL, 1825 and seeks to highlight the main differences that stem from different conditions in their habitat. The introductory chapter begins taxonomic classification of selected species...

 3. Metodiky řízení informatických procesů, srovnání, vliv na efektivitu podnikového IS/ICT

  OpenAIRE

  Novák, Tomáš

  2009-01-01

  This diploma thesis engages with methodologies of managing processes in informatics. This thesis takes into account ITIL, COBIT and ITGPM frameworks considering primarily aspects of setting-up and ensuring SLAs of the services provided by informatics. The author of this thesis has chosen this topic with regards to his profession where as project manager has met typical problems related to the development as well as to the operation of information systems. The goal of this work is to find out ...

 4. Tvorba reportu CSR s využitím metodiky GRI: případová studie Siemens ČR

  OpenAIRE

  Cacková, Silvie

  2015-01-01

  This Master´s Thesis is focused on reporting of Corporate Social Responsibility (CSR reporting). The purpose of this thesis is to create CSR report for company Siemens Czech Republic for the year 2014. Theoretical part is dedicated to introduce the concept of Corporate Social Responsibility and Stakeholder concept. The next part is focused on relation between CSR concept and CSR reporting, its benefits and trends. The last theoretical part introduces applicable standards regarding CSR reporti...

 5. Aplikace metodiky Kepner-Tregoe pro řízení rizik ve vybrané svatební agentuře

  OpenAIRE

  Štědrová, Zlata

  2010-01-01

  This diploma thesis is about Kepner-Tregoe methodics which is targeting on Potential Problem (Opportunity) Analysis and its usage for organizing weddings. The goal of this diploma thesis is to apply this analysis in chosen wedding agency and to determine needed process of operative risk management. The output of this thesis is printed list of risks and opportunities including corrections for their elimination or decreasing/increasing if we talk about opportunities, how to proceed if potential...

 6. Návrh metodiky projektového řízení v reklamní agentuře

  OpenAIRE

  Nedomlel, Jiří

  2012-01-01

  The thesis deals with project management in an advertising agency. It analyzes the current methodology of the agency project management, defines its weak points, and proposes a set of improvements to this methodology. This goal is achieved through analysis of the project management of the agency using the Theory of Constraints methodology and comparison with the methodologies and best practices of the project management in the industry. The first part describes the common project management m...

 7. Řízení IT projektů v praxi a obecně uznávané metodiky

  OpenAIRE

  Matoušková, Soňa

  2013-01-01

  The objective of this diploma thesis is to design a proposal for managing projects in small and mid-sized companies that will be part of reference Model of Business Informatics MBI. MBI is a reference model for business IT, which is being developed by Department of Information Technologies at the University of Economics in Prague. MBI contains best practices in combination with theoretical background. The proposal includes prepared document templates ready to use in project management. This t...

 8. Features of method of employments on aerobics with the use of exercises of sporting orientation. [Osobennosti metodiki zaniatij po aerobike s ispol'zovaniem uprazhnenij sportivnoj napravlennosti

  OpenAIRE

  Lulina N.V.; Zaharova L.V.

  2011-01-01

  The features of method of leadthrough of employments are considered on aerobics. 24 girls of the first course took part in an experiment. Directions are offered perfection of outside the time limit forms of employments. A basic orientation of employments is a capture from the different types of sport and increase of level of physical preparedness of girls motive actions. Is proposed method of employments on aerobics with the use of imitation exercises from the different types of sport. It is ...

 9. Features of method of employments on aerobics with the use of exercises of sporting orientation. [Osobennosti metodiki zaniatij po aerobike s ispol'zovaniem uprazhnenij sportivnoj napravlennosti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lulina N.V.

  2011-11-01

  Full Text Available The features of method of leadthrough of employments are considered on aerobics. 24 girls of the first course took part in an experiment. Directions are offered perfection of outside the time limit forms of employments. A basic orientation of employments is a capture from the different types of sport and increase of level of physical preparedness of girls motive actions. Is proposed method of employments on aerobics with the use of imitation exercises from the different types of sport. It is rotined that with imaginary objects in hands it is possible to execute different exercises: javelin-throwing or kernel, throws of ball etc. It is set that during a slow imitation individuality of loading is regulated the volitional capabilities of man. In this case protective reflexes do not allow to overstrain a muscle.

 10. O analiză a statisticilor utilizate în comunicările ştiintifice psihologice

  OpenAIRE

  Marian Popa

  2009-01-01

  This article analyses the statistical procedures used in the proceedings of the one of the psychology conferences regularly organized in Romania. 111 papers in six branches of applied psychology were scrutinized. The analysis was structured on descriptive statistics (numerical and graphical), and inferential statistics (parametric and nonparametric). Was also pursued the extent to which papers complied with APA recommendations on the reporting of confidence limits and size effect. Results: 64...

 11. O analiză a statisticilor utilizate în comunicările ştiintifice psihologice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marian Popa

  2009-01-01

  Full Text Available This article analyses the statistical procedures used in the proceedings of the one of the psychology conferences regularly organized in Romania. 111 papers in six branches of applied psychology were scrutinized. The analysis was structured on descriptive statistics (numerical and graphical, and inferential statistics (parametric and nonparametric. Was also pursued the extent to which papers complied with APA recommendations on the reporting of confidence limits and size effect. Results: 64.9% of the papers reported statistical results. The sections with more statistical based papers are military psychology (85.7% and industrial-organizational psychology (84%. On the other hand, only 52.4% papers on educational psychology reported statistics procedures. The average of the reported samples was 190 subjects (minimum 10, maximum 1519. A percentage of 26.4% of works includes at least one statistical descriptive indicator, while 31.9% of works containing statistics, have no descriptive indicators. The graphics used are mostly bar and pie. Regarding inferential statistics, 47.2% of work contains at least one statistical test, and 36.1% have none statistical test. The most frequent utilized tests are Pearson r and t tests. It was recorded no single case of reporting effect sizes and confidence limits. Conclusions: The results allow us to appreciate that the papers presented at scientific events, most of them by young psychologists, contain a relative insufficiently matured statistical analysis, and often insufficient connected to the problem studied. We must appreciate, however, as positive the interest in empirical research and statistical analysis of results.

 12. Socialinė pagalba moksleiviams sprendžiant mokyklos lankomumo problemas: Lietuvos ir Lenkijos lankomumo lyginamoji analizė

  OpenAIRE

  Savickaja, Aleksandra

  2007-01-01

  Kiekvienos tautos gyvenime be galo svarbi vieta tenka mokyklai, žmonių išsilavinimo lygiui. Išsilavinimas reikalingas ne tik asmenybės ugdymui, bet ir valstybės gerovei užtikrinti. Švietimas - tai veikla, kuria siekiama suteikti asmeniui visaverčio savarankiško gyvenimo pagrindus ir padėti jam nuolat tobulinti savo gebėjimus. Sėkmingam vaikų mokymuisi didelę įtaką daro teisingas auklėjimas, visapusis tėvų bei visuomenės rūpinamasis vaikais. Dažniausia tėvai nori, kad jų vaikai sėkmingai mokyt...

 13. Eglynų ir beržynų inventorizacijų rezultatų patikimumo analizė

  OpenAIRE

  Memgaudas, Romas

  2006-01-01

  Research report on the reliability of results of Lithuanian forest inventories is given in the thesis. Aim of research – to estimate the reliability of the results of National forest inventory, Stand-wise forest inventory and forest inventory before cutting. Object of research – spruce and birch stands of Lithuanian forests. Methods of research – sampling, verification of statistical hypotheses and comparison of averages. Results of research – the reliability analysis of the results of Nation...

 14. E-agroverslo reiškinio analizė e-verslo transakcijų modelių pagrindu

  OpenAIRE

  Tamulevičius, Mindaugas

  2014-01-01

  Tyrimo objektas: e-agroverslo reiškinys. Tyrimo tikslas: išnagrinėti e-agroverslo reiškinį teoriniu ir praktiniu aspektu. Uždaviniai: 1. Atskleisti e-verslo ir e-agroverslo teorinius aspektus. 2. Išanalizuoti e-agroverslo reiškinį empiriniu tyrimų metodu t.y. atlikti apklausą ir nustatyti faktinę e-agroverslo padėtį Lietuvoje. 3. Išnagrinėti e-agroverslo reiškinį kiekvieno iš transakcijų modelių pagrindu ir pagrįsti internetinių technologijų taikymo transakcijose privalumus...

 15. Maisto grandinės valstybinės kontrolės efektyvumo analizė

  OpenAIRE

  Narijauskienė, Inesa

  2008-01-01

  Baigiamojo darbo tikslas buvo išanalizuoti Vilkaviškio rajono maisto tvarkymo subjektų (toliau – Įmonės) valstybinės kontrolės efektyvumą ir nustatyti jų tikrinimo dažnumą atsižvelgiant į rizikos laipsnį, maisto saugos ir kokybės sąvokas bei jas kuriančių veiksnių visumą. Supažindinti su Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos veikla, užtikrinant maisto saugą ir kokybę teisiniais reglamentais, maisto produktų saugos valdymo ir maisto technologijos ypatumais. Šiame darbe sieki...

 16. Naujų darbuotojų socializacijos proceso tobulinimo poreikis (2 organizacijų lyginamoji analizė)

  OpenAIRE

  Zemleckienė, Eivyda

  2014-01-01

  Magistro baigiamajame darbe išanalizuotas naujų darbuotojų socializacijos procesas privačioje ir viešojo sektoriaus organizacijose. Darbe nagrinėjama socializacijos samprata, vertinami socializacijos procesai organizacijoje ir socializacijos etapai bei aplinkos veiksniai, turinys įtakos naujų darbuotojų socializacijos procesui: kolektyvinio valdymo ir organizacinės kultūros formavimo svarba, mentoriaus įtaka, valdymo stiliaus reikšmė. Aptariamos socializacijos taktikų organizacijoje naudojimo...

 17. Europos Sąjungos piliečių pasitikėjimo Europos Parlamentu ir Komisija analizė

  OpenAIRE

  Dulevičiūtė Kavaliauskienė, Aušra

  2007-01-01

  The study aims to analyze the reliance in different EU institutions - the Parliament and the Commission - of 25 member countries citizens. The reliance in institutions can be defined as a belief found in society, that institution answers citizens’ expectations. The reliance in the Community and policy it implements differs from the desirable. Citizens expect active, public, transparent Community, in which could be felt tangible results of policy, based on cooperation, compromises and t...

 18. Kvartalo/objekto aprūpinimo šilumine energija variantų analizė

  OpenAIRE

  Pladas, Karolis

  2014-01-01

  Magistro baigiamajame darbe aptariamas Lietuvos ir Europos Sąjungos šalių energetikos sektorius. Apžvelgiamos direktyvos, strategijos, plėtros planai bei teisės aktai skirti energetikos plėtojimui šalyje. Tiriamuoju objektu pasirenkama Trakų Vokės katilinė, kuri aprūpina šiluma kvartalą degindama gamtines dujas vandens šildymo katiluose. Šiame darbe yra nagrinėjamos penkios alternatyvos: kogeneratorius ir dujiniai katilai, kogeneratorius su akumuliacine talpa ir dujiniais katilais, kogenerato...

 19. Radviliškio miesto aprūpinimo šiluma galimybių analizė

  OpenAIRE

  Tamošiūnaitė, Jurgita

  2006-01-01

  Nowadays the majority of the companies stocking services of central heats face to the necessity to modernize the sources of the heat generation. In this Master’s Work there are analysing “Radviliškio šiluma” companies feeding the heat, boiler – houses in Radviliškis, the opportunities of the investments in order to reduce the prime cost of feeding the heat in their heat system. There are analyzing these alternatives: the basic variant, the peat burning, the cogeneration installing, and the op...

 20. Darbuotojo ir savarankiškai dirbančio asmens teisinio statuso lyginamoji analizė

  OpenAIRE

  Kačinskas, Silvijus

  2014-01-01

  Šiame magistriniame darbe yra lyginamas darbuotojo ir savarankiškai dirbančio asmens teisinis statusas. Darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys yra užimti gyventojai. Darbuotojams yra artimi valstybės tarnautojai (tiek plačiąja, tiek ir siaurąją prasme), nes visa ši grupė asmenų priskiriami prie samdomų asmenų. Prie savarankiškai dirbančių asmenų priskiriami individualių įmonių savininkai, tikrųjų ūkinių bendrijų bei komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai, stambesnių ūkių ūkinink...

 1. Genetiškai modifikuotų maisto produktų ženklinimo tvarkos analizė

  OpenAIRE

  Jonaitienė, Reda

  2008-01-01

  Šiandieniniame globalizacijos amžiuje mokslo pasiekimai tiesiogine ar netiesiogine prasme paliečia kiekvieną iš mūsų. Vis sparčiau besiplečianti genetiškai modifikuotų maisto produktų rinka kelia naujus iššūkius tokių maisto produktų gamintojams, pardavėjams ir vartotojams. Kol nėra vieningos nuomonės, ar tokius produktus saugu vartoti, kiekvienas pirkėjas turi teisę gauti aiškią, lengvai prieinamą informaciją apie maisto produktų sudėtyje esančius GMO. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas...

 2. Požiūris į žmogų su proto negalia: lyginamoji analizė

  OpenAIRE

  Jašinauskaitė, Kristina

  2007-01-01

  Summary After its Independence, Lithuania has witnessed to a considerable number of positive changes in the sphere of integration of the disabled. Still, the current situation of the disabled in Lithuania could be called paradoxical. It has reached a critical point and demands radical solutions. On the one hand, the attention and tolerance of the society towards the disabled have been augmenting; on the other hand, the care for the disabled is becoming declaratory. The main and the greates...

 3. E.Veličkos ir V.Krakauskaitės muzikos vadovelių lyginamoji analizė

  OpenAIRE

  Naujikaitė, Elinga

  2006-01-01

  Music – one of universal lessons, because includes rational, emotional, logic and intuition. Music subject elementary education main goals: nurture kids musicality, form creativity and emotional personality. Of course musical education in elementary school is not possible without appropriate music course book. Music course book matter forms main music culture, forms aesthetic taste, harmony sense, induces art creativity and expression. Together gives knowledge about own and worlds nations ...

 4. Internetinio marketingo elementų analizė Lietuvos turizmo info rmacijos centrų pavyzdžiu

  OpenAIRE

  Bivainienė, Lina; Dauginaitė, Živilė

  2008-01-01

  Straipsnyje aktualizuojama internetinio marketingo sąvoka, aptariami internetinio marketingo elementai. Mokslininkai (Kotler, Keller, 2007 ir kt.) pabrėžia, kad internetas marketingo specialistams suteikia didesnes dialogo ir individualizacijos galimybes. Įmonėms tai reiškia santykių pradžią ir bendravimą su dar didesnėmis vartotojų grupėmis. Straipsnio tikslas – išanalizuoti internetinio marketingo elementus Lietuvos (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio) turizmo informacijos centr...

 5. Ryšių su visuomene ir socialinės žiniasklaidos santykio analizė

  OpenAIRE

  Mackevičiūtė, Miglė

  2014-01-01

  Magistro darbo objektas – ryšių su visuomene ir socialinės žiniasklaidos santykis. Darbo tikslas – išanalizuoti ryšių su visuomene ir socialinės žiniasklaidos santykį bei aptarti ryšių su visuomene veiklos perspektyvas. Remiantis keturių metų patirtimi ryšių su visuomene srityje, analizuojant mokslinę literatūrą ir tyrimo rezultatus prieita prie išvados, jog socialinė žiniasklaida atveria naujas galimybes ryšių su visuomene veiklai ir pretenduoja tapti dominuojančia ryšių su visuomene veikla....

 6. Komunikacijos priemonių analizė tarptautinių verslo partnerysčių efektyvumo vertinime

  OpenAIRE

  Raubaitė, Asta

  2009-01-01

  Darbo objektas – komunikacijos priemonės, galinčios turėti įtakos tarptautinių verslo partnerysčių efektyvumui. Darbo tikslas yra išanalizuoti organizacijų naudojamas komunikacijos priemones ir tai, kaip šios priemonės įtakoja tarptautinių verslo partnerysčių efektyvumą. Darbo uždaviniai: aprašyti tarptautinių verslo partnerysčių formas; įvertinti komunikacijos procesus, jų svarbą kiekvienoje iš partnerystės formų; išanalizuoti galimas komunikacijos priemones, kurios skatintų efektyvų organiz...

 7. Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais apskaita ir analizė

  OpenAIRE

  Šuliauskaitė, Eglė

  2005-01-01

  Research subject: the accounting and analysis of suppliers and customers payments. Research aim: to analyse theory and practice of suppliers and customers payments accounting and analysis and to adduce some suggestions for the accounting of payments edification with the customers and suppliers. Research objectives: 1) to explore and evaluate the method of suppliers and customers payments accounting and analysis; 2) to colect information about the orde of suppliers and customers payments accou...

 8. Pasitenkinimas darbu ir jį įtakojančių veiksnių analizė

  OpenAIRE

  Wolyniec, Dala

  2009-01-01

  Norint pagerinti turizmo industrijos žmogiškuosius išteklius, būtina didinti darbuotojų lojalumą, motyvaciją, įsipareigojimą ir tuo pačiu pasitenkinimą darbu, nes vis labiau pripažįstama, kad entuziastingi ir atsidavę darbuotojai prisideda ne tik prie organizacijos produktyvumo didinimo, bet taip pat klientų pasitenkinimo ir išlaikymo, pelningumo ir ilgalaikės suinteresuotųjų vertės gerinimo. Todėl labai svarbu žinoti, kokie veiksniai įtakoja darbuotojų lojalumą, motyvaciją ir pasitenkinimą d...

 9. Laikinojoje globoje gyvenusių jaunuolių socialinių ryšių analizė

  OpenAIRE

  Milkauskaitė, Janina

  2009-01-01

  Jaunuoliams netekusiems tėvų globos turimi socialiniai santykiai ir jų kokybė yra svarbus išorinės paramos šaltinis. Pozityvūs ir konstruktyvūs bendravimo įgūdžiai, gebėjimas užmegzti ir palaikyti ilgalaikius socialinius ryšius yra viena iš sėkmingos adaptacijos visuomenėje prielaidų. Daug vaikų, patenkančių į globos institucijas, stokoja konstruktyvių socialinių įgūdžių. Prieraišumo sutrikimai vaikystėje bei kitos emocinės problemos sąlygoja nesugebėjimą užmegzti ilgalaikių, emocinį pasitenk...

 10. Management și leadership în sectorul public. O analiză comparativă a conceptelor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Călin HINŢEA

  2010-10-01

  Full Text Available Public administration in Romania has come a long way compared to the beginning of the 90’s and important reforms have significantly changed the administrative system. Although at formal level concepts like management and leadership have been taken into account in the reform process they still have problems in being implemented as functioning elements of everyday administrative life. The current paper is focused on these two major concepts used both in theory and in practice in the field of public administration: management and leadership. Both of them are analyzed, but with a focus on leadership, especially on what differentiates leadership from management and respectively leaders from managers. The aim is to create a clear picture regarding the relation between the two, with common elements and specific differences that will help understanding their importance for a modern administrative system.

 11. Klaipėdos senamiesčio erdvių percepcinės analizės tyrimas

  OpenAIRE

  Baumilaitė, Ieva

  2010-01-01

  KLAIPĖDOS SENAMIESČIO ERDVIŲ PERCEPCINĖS ANALIZĖS TYRIMAS IEVA BAUMILAITĖ SANTRAUKA Percepcija [lot. perceptio – suvokimas] – “visuma psichinių procesų, kurių dėka, daiktams ar reiškiniams veikiant jutimo organus, susidaro suvokinys (perceptas) – adekvatus ir kartu subjektyvus dirgiklių vaizdas” (LTE, 1983). Darbo tikslas – nustatyti Klaipėdos senamiesčio erdvių potencialą senamiesčio regeneracijos, revalorizacijos darbams. Darbo uždaviniai: 1) išaiškinti erdvės sampratą, klasifikaciją; 2) iš...

 12. Aukštosios mokyklos akademinės etikos principų ir vertybių analizė

  OpenAIRE

  Benetienė, Inga; Paužuolienė, Jurgita

  2012-01-01

  Straipsnyje analizuojami akademinės etikos principai ir vertybės, reguliuojantys profesinę dėstytojų ir studentų mokymosi veiklą. Aptariamos ne tik bendrosios etikos normos, bet ir tokios akademinės vertybės, kaip sąžiningumas, akademinė atsakomybė, teisingumas ir pagarba. Remiantis moksline literatūra, išanalizuoti etikos principai, grįsti vertybėmis. Akcentuojama tai, kad realią etinę situaciją formuoja kolegų tarpusavio santykiai, ir tai, kad dėstytojų bei studentų veikloje turi būti svarb...

 13. Pagyvenusių ir senų žmonių gerovės analizė ir perpekektyvos

  OpenAIRE

  Žiurkelytė, Jurgita

  2006-01-01

  Magistrinio darbo problema – ne tik Lietuvai, bet ir visam pasauliui būdingas demografinis gyventojų senėjimas. Senstanti visuomenė susiduria su tokiomis problemomis, kaip pagyvenusių ir senų žmonių sveikatos apsauga, pagalbos teikimas, jų išstūmimo iš darbo rinkos didėjimas bei pačios visuomenės neigiamas požiūris. Magistriniame darbe siekiama įvertinti individualius žmonių poreikius senatvėje, išsiaiškinti gerovės senatvėje sąlygas bei nustatyti šių sąlygų tendencijas ir kryp...

 14. Vaistinės juozažolės (Hyssopus officinalis L.) eterinio aliejaus analizė

  OpenAIRE

  Bimbiraitė, Kristina

  2008-01-01

  Vaistinėje juozažolėje kaupiasi eterinis aliejus (iki 1,0 %), kurio pagrindiniai junginiai – pinokamfonas (30,0-45,0 %), pinenas, cineolis, kamfenas ir kt.; raugai, kartumynai, flavonoidai, dervos, pigmentai [1]. Tiriamo objekto vaistinė žaliava: vaistinės juozažolės žolė – Hyssopi herba – paruošta VDU Kauno Botanikos sode, 2007 metais. Išdžiovinta skirtingo intensyvumo ventiliacija 2007 metų vasarą, Lietuvos Žemės Ūkio Universiteto šilumos ir biotechnologijų inžinerijos katedroje, žemės ...

 15. Lietuvos ikimokyklinių įstaigų sistemos plėtros politikos analizė

  OpenAIRE

  Stašionytė, Agnė

  2010-01-01

  „Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas“. Daug valstybių greitai reaguoja į pakitusią šeimos padėtį, dėl to kylančias demografines, socialines ir ūkines problemas. Ilgą laiką visuomenėje vyravo konservatyvusis požiūris į moteris, buvo laikomasi patriarchalinio šeimos modelio, kada moters pagrindinė pareiga buvo auginti vaikus, tuomet dar nebuvo plėtojami darbo ir šeimos derinimo modeliai. Vėliau tobulėjant visuomenei, buvo pradėti modernizuoti šeimos politikos principai, atsirado šeimos ...

 16. Otaku Kultūros Tapatumo Formavimas: Šiaulių Klubo "Yorokonde" Atvejo Analizė

  OpenAIRE

  Visockis, Edvinas

  2014-01-01

  Bakalauro baigiamajame darbe nagrinėjamas otaku kultūros tapatumo formavimas Šiaulių Japonijos kultūros entuziastų klube „Yorokonde“. Darbą sudaro dvi dalys: teorinė ir praktinė. Teorinėje dalyje analizuojamos įvairių autorių tapatumo teorijos, kalbančios apie savikonstrukciją ar socialiai sukonstruojamą asmenį. Taip pat nagrinėjami skirtingi požiūriai į popkultūrą. Empirinėje dalyje rekonstruojama Japonijos kultūros plitimo chronologija, aiškinamasi otaku sąvokos problematika ir reikšmė. Ana...

 17. Mezhdunarodnoe nauchnoe sotrudnichestvo v Baltijskom regione: naukometricheskij analiz [International research cooperation in the Baltic region: a scientometric analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kuznetsova Tatyana

  2012-01-01

  Full Text Available This article examines the processes of international research cooperation in the Baltic Sea region. It focuses on research works published in the leading periodicals in 1993—2012. The empirical material is collected from the world’s largest abstract and citation database, SciVerse Scopus, which makes it possible to evaluate macroindicators at the national and global levels as well as the contribution of scholars to the global progress. The article also offers an assessment of the efficiency of research activities in the Baltic Sea region countries. It is based on a number of scientometric indicators that reflect the performance of universities in terms of research journal publications and the development of research cooperation in the field of Baltic studies. The authors consider the dynamics of research contribution and academic cooperation in the Baltic Sea countries in four leading fields — i. e. agricultural and biological sciences, Earth sciences, ecology and social sciences presented in the SciVerse Scopus scientometric database. The article provides a map of research cooperation in the Baltic Sea region.

 18. Thermodynamic analysis of cycles with thermo-chemical regeneration of heat. Termodinamicheskiy analiz tsiklov s termodinamicheskoy vegeneratsiyey tepla

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nosach, V.G.; Danilov, L.L.; Krivokon' , A.A.

  1981-01-01

  The theoretical studies of the possibility of using thermal chemical regeneration of heat to reduce irreversible losses in the thermodynamic cycle during combustion of organic fuels are presented. By using exergetic analysis we determined the value of the decrease of irreversible losses. The thermo-chemical mixed conversion of fuels was examined for which combustion products in special converters enter into endothermic reactions with the starting fuel. The heat energy required for conversion is drawn off directly during the cycle. For all types of organic fuels the temperature level for completing the reactions of conversion corresponds to the low-potential heat, which is irreversibly lost during the cycle without conversion. Results of the tests are of interest for projects related to increasing efficiency of MHD electric generating plants using the open cycle with solid fuel.

 19. Veiksniai, lemiantys paauglių muzikos mokymosi motyvaciją miesto ir rajono muzikos mokyklose: lyginamoji analizė

  OpenAIRE

  Dobrovolskis, Andrius

  2011-01-01

  Darbe aptariami paauglių muzikos mokymosi motyvaciją lemiantys veiksniai, jų įtaka miesto ir rajono muzikos mokyklose. Baigiamojo darbo tikslas - atskleisti veiksnius, lemiančius muzikos mokymosi motyvaciją miesto ir rajono muzikos mokyklose. Darbo tikslui pasiekti buvo iškelti šie uždaviniai: 1) pristatyti ir apžvelgti muzikos mokymosi motyvacijos sampratą; 2) apibūdinti paauglių muzikinio ugdymo problemas; 3) išskirti muzikos mokymosi veiksnius, turinčius įtakos miesto ir rajono mokinių ...

 20. Socialinių paslaugų vadybininkų gebėjimų analizė

  OpenAIRE

  Motužytė, Irma; Ruškus, Jonas

  2008-01-01

  Straipsnyje analizuojami ir apibendrinami vadybiniai gebėjimai, reikalingi socialinių paslaugų vadybininkams. Tyrimo problema akcentuoja, jog neretai socialiniams darbuotojams tenka dirbti ne tiesioginį socialinį darbą, o vadovauti socialines paslaugas teikiančioms organizacijoms. Kad galėtų efektyviai atlikti šį vaidmenį, jiems reikalingos vadybinės kompetencijos. Kokybinio tyrimo rezultatai atskleidė, kad viena gebėjimų grupių, reikalingų socialinių paslaugų vadybininkams – žmogiškųjų ištekli...

 1. Talep Şokları: Türk Turizm Sektörü İçin Bir Analiz

  OpenAIRE

  BOZKURT, Kurtuluş; Ozan BAHAR

  2015-01-01

  The aim of the study is to analyze the effects of demand shocks in Turkish tourism sector. In this context, a panel data set has been executed of the time period including from 1991 to 2010 which has been gathered from the tourism statistics database of the ministry of Culture and Tourism of The Republic of Turkey and panel unit root analysis established. By determining the panel unit root analysis; the effects of demand shocks have been taken into investigation whether they are permanent or ...

 2. Nepilnamečių nusikalstamumo kriminologinė analizė Telšių rajone

  OpenAIRE

  Popovič, Diana

  2011-01-01

  Nepilnamečių nusikalstamumas Telšių rajone yra aktualus tuo, kad moksliškai nepilnamečių nusikalstamumas Telšių rajone nebuvo nagrinėtas, taip pat, nėra atskirų darbų, kuriuose būtų ištirtas šio geografinio regiono nepilnamečių nusikalstamumo priežastingumas, paplitimas ir kiti kriminologiniai aspektai. Tyrimo objektas – nepilnamečių nusikalstamumas Telšių rajone. Problema - kiekvieno šalies rajono nusikalstamumo lygis, jo kriminologinė sudėtis, aktualus ir opus klausimas. Nepilnamečių nusika...

 3. Informacijos valdymo metodų analizė ir sprendimas informacijos paieškai naudojant ontologijas

  OpenAIRE

  Nekroševičius, Marijonas

  2009-01-01

  Šiuo metu informacija yra sukaupta paskirstytuose šaltiniuose, kurie kaip saugojimo priemonę naudoja duomenų bazes. Šios bazės yra skirtingų tipų. Vartotojo tikslas yra naudoti keletą nepriklausomų informacijos šaltinių kaip vieną. Dėl savo nepriklausomumo nuo DBVS ir platformos tipo, XML tapo ypatingai naudingas atviroms susisiekiančioms sistemoms, kuomet duomenys apsikeičiami tarp paskirstytų duomenų šaltinių. Šiame darbe pateikiamas ontologijų, kaip dalykinės srities apibrėžimo informacijo...

 4. Monitoring a ověření metodiky hodnocení nekrózy jasanů způsobené patogenem Chalara fraxinea na vybraných územích

  OpenAIRE

  Prouza, Michal

  2015-01-01

  Bachelor thesis deals with ash dieback, caused by fungus pathogen Hymenoscyphus fraxineus. This is a summary of the available knowledge in literature concerning the problematic of the disease. Research activities were focused on editing and verification of methodology to assess the extent of damage of ash trees health status. Creation of application part of the methodology, in terms of forest management measures, which should contribute to a more efficient cultivation of ash. Trees were the a...

 5. Výběr a návrh použití metodiky řízení projektů v malé IT společnosti

  OpenAIRE

  Strnad, Marek

  2013-01-01

  The thesis focuses on the selection and design of using project management methodology in a small IT company. The company develops enterprise software and deals with many problems that lead to frequent failure to comply with deadlines and cost overruns on projects. The theoretical part deals with the analysis of a range of approaches and "best practices" for implementation of the project management methodology into the organization. The analysis of these materials is then the basis for creati...

 6. Optimalizace metodiky a nástrojů pro řízení a koordinaci projektů v malé IT společnosti

  OpenAIRE

  Weigel, Tomáš

  2010-01-01

  The thesis focuses on optimisation of project management methodology and tools in a small company, engaged in development of enterprise software. The company is facing major challenges, resulting in frequent failure to comply with projects deadlines and costs. The introductory theoretical part presents some possible approaches to solving these problems. These are based primarily on the most popular methodologies and research of various authors. There are three objectives in the practical part...

 7. Návrh metodiky pro zavedení systému správy mobilních zařízení v prostředí BYOD

  OpenAIRE

  Andraščík, Jan

  2012-01-01

  This master thesis is focused on topic of using mobile devices in work environment of enterprises, specifically on using mobile devices owned by employees. The thesis is divided into two parts. First part of the thesis describes benefits and risks of using mobile devices in enterprises while allowing usage of mobile devices owned by employees and compares individual mobile platforms in terms of security. Also there is a comparison of individual mobile devices management solutions in terms of ...

 8. Analýza ekonomických přínosů greenways a dálkových tras na základě metodiky EU

  OpenAIRE

  Libusová, Anna

  2010-01-01

  Cycle tourism presents for the Czech Republic an opportunity to address new touristic segment of relative higher purchasing power and attract tourists to regions. Cycle tourism presents also opportunity for economic growth in rural, often less developed, areas. It is one of the most popular sorte of sustainable tourism, which doesn't harm the enviroment. However, there are still reservers in the cycling infrastructure of the Czech Republic. The obstacles of getting investments for its develop...

 9. Videoprogram metodiky nácviku techniky běhu s důrazem na speciální běžecká cvičení

  OpenAIRE

  PEJCHAR, Jaroslav

  2008-01-01

  The bachelor thesis deals with the methodology of training of running skill whereas the theoretic part desribes mainly the correct running skill during endurance runs or short sprints, the detailed process of a crouch start and also special running excercises leading to an improvement of running skill and strenghtening of legs and other methods for a development of speed and endurance. Further the thesis defines general issues concerning running, basic terms and runner equipment. Integral par...

 10. Návrh metodiky projektového řízení pro činnost Studentského klubu projektového řízení na VŠE v Praze

  OpenAIRE

  Borský, Jan

  2012-01-01

  The goal of this master's thesis is to design a concept of a project management methodology for Student club of project management at the University of Economics, Prague. The theoretical part introduces project management and its principles. The methodological part focuses on methodologies and activities in project management. In the practical part, the author proposes a methodology for the use of Student club of project management. The proposal makes use of kanban board principles. This meth...

 11. Gyventojų senėjimo socialinės ekonominės pasekmės: Lietuvos atvejo analizė

  OpenAIRE

  Alicka, Joana

  2008-01-01

  Gyventojų senėjimas yra laikomas svarbiu žmonijos laimėjimu. Nors, gyventojų senėjimas yra sveikintinas reiškinys, tuo pat metu jis yra ir sudėtingas, sukeliantis įvairių socialinių ir ekonominių pasekmių. Lietuvoje gyventojų amžiaus ilgėjimas fiksuotas kartu su gimstamumo mažėjimu, praeitame dešimtmetyje. Šie pokyčiai lėmė pagyvenusių žmonių dalies didėjimą, t.y. visuomenės demografinį senėjimą. Dėl ko, būtina peržiūrėti ir naujiems poreikiams pritaikyti turimus visuomenės išteklius, pirmiau...

 12. Lietuvos ir Europos Sąjungos socialinių – ekonominių modelių lyginamoji analizė: darbo rinkos reguliavimas

  OpenAIRE

  Gliosaitė, Kristina

  2007-01-01

  Pastarąjį dešimtmetį dėl vis didėjančio globalizacijos tempo vienu iš aktualiausių debatų ekonomikos srityje tapo konkurencingumas. Jis dažnai siejamas su valstybių ekonominio potencialo vystymu, kurį įtakoja ne tik atskiros ekonomikos šakos ar įmonės, tačiau ir valstybinis sektorius, pasitelkdamas reguliacinę politiką. Ji sukuria tam tikrą veikimo rėmą – nustato privačių veikėjų elgesio taisykles, ir tokiu būdu įtakoja atskirų rinkų, tokių kaip prekių, kapitalo, darbo jėgos funkcionavimą bei...

 13. Duomenų analizės metodų taikymas klientų ir darbuotojų ryšių valdymui

  OpenAIRE

  Butkienė, Orinta

  2007-01-01

  Data mining algorithms allow to analyze large amount of information and the results of analysis help to make efficient decisions. The application of data mining algorithms in the system of client and employee relationship management (CRM) is under consideration. Decision trees and association rules algorithms are included into the processes of existing system; they are used to generate the proposals and to apply discounts for clients, also to add supplements to salary and to assign the tasks ...

 14. Duomenų bazių reinžinerijos procesų analizė ir plėtra

  OpenAIRE

  Putinas, Saulius

  2004-01-01

  In this work current database reengineering methods (automatic schema matching, iterative reengineering, butterfly, Chicken Little) are evaluated. Rules and principles of these methods were generalized and represented via algorithmic structures. Also it highlights main advantages and disadvantages of these reengineering techniques. New database reengineering method is proposed describing specific actions for each step during this process. Evaluation has shown that proposed method ensures the ...

 15. Vaistų reklamos taisyklių pažeidimų 2003 – 2005m. Lietuvos spaudoje analizė

  OpenAIRE

  Didžiokaitė, Danutė

  2006-01-01

  In the Republic of Lithuania laws and Medicines advertising instructions regulate advertising of medicines. State medicines control agency (SMCA) Drug information and monitoring division is responsible for the control of medicines promotion. More attention is paid for the control of advertising of medicinal products, which are available on medical prescription only, and announced in the publications for the health specialists. Register of publications for health specialists is compiled by SMC...

 16. Kineziterapijos poveikis išsėtine skleroze sergančiųjų pusiausvyrai ir eisenai: klinikinių tyrimų analizė

  OpenAIRE

  Stunžinaitė, Eglė

  2013-01-01

  Tyrimo aktualumas: Daugumai sergančiųjų išsėtinė sklerozė diagnozuojama nuo 20 iki 50 metų ir moterys susega dažniau negu vyrai (National Multiple Sclerosis Society, 2005). Pusiausvyros sutrikimai ir griuvimai yra dažni ir negalią sukeliantys simptomai, sergantiems išsėtine skleroze (Prosperini et al., 2010). Hipotezė: Kineziterapijos procedūros gali pagerinti sergančiųjų išsėtine skleroze pusiausvyrą ir eiseną bei sumažinti griuvimų ir susižalojimų riziką. Tyrimo objektas: Kineziterapi...

 17. Aklųjų ir silpnaregių mokinių integruotas ugdymas: raidos ypatumų analizė

  OpenAIRE

  Manukian, Daiva

  2007-01-01

  Aklųjų ir silpnaregių vaikų integruotas ugdymas yra, pirmiausia, barjerų tarp sveikų ir neįgalių vaikų laužymas, vienodų ugdimosi ir karjeros siekimo galimybių sudarymas. Iškelta hipotezė, kad Lietuvos Respublikoje yra pakankamai priimtų įstatymų bei poįstatyminių aktų kurie reglamentuoja sutrikusio regėjimo vaikų inkliuzyvųjį ugdymą ir sudaro teorines prielaidas sutrikusio regėjimo vaikų inkliuziviam ugdymui LR bendrojo lavinimo mokyklose, tačiau praktiškai daugelis mokyklų dar yra pr...

 18. Moterų vienuolynų reformos LDK XVIII a. II p.: dviejų atvejų analizė

  OpenAIRE

  Janulevičiūtė, Justė

  2010-01-01

  Darbe analizuojamos Gardino brigičių ir Vilniaus Šv. Mykolo bernardinių vienuolynų reformos, kurios laikytinos ryškiausiais bandymais atnaujinti moterų vienuolinį gyvenimą LDK XVIII amžiuje. Gardino brigičių reforma kilo pačių vienuolių iniciatyva. Šia reforma buvo siekiama grįžti prie pirminės regulos ir ordino įkūrėjos dvasios. Vienuolyno abatė siekė reformuoti visų pirma dvasinį vienuolyno gyvenimą. Ji taip pat reikalavo griežtai laikytis neturto įžado, vienuolinės disciplinos ir klauzūros...

 19. Vyresniųjų klasių (9-12 kl.) mokinių karjeros valdymo kompetencijos ugdymas neformaliajame švietime (atvejo analizė)

  OpenAIRE

  Marcinkutė, Aurelija

  2012-01-01

  Karjeros pasirinkimo ir valdymo temą nagrinėjo daug Lietuvos ir pasaulio mokslininkų, tačiau karjeros valdymo kompetencijos ugdymo prielaidos mokykliniame amžiuje nagrinėtos mažai. Pasaulis, kuriame formuojasi žmogaus profesinis kelias, nuolat keičiasi, o teorijos, idėjos ir pasirenkami būdai, kaip pasiekti sėkmingą karjerą, nuolat kinta. Todėl karjeros valdymo kompetencijų plėtojimas tampa aktualia tema. Šiandieninis darbo rinkos pasaulis ir darbo rinkos kaita bei socialiniai, technologiniai...

 20. Žemės sklypų kadastrinių matavimų analizė Panevėžio rajone

  OpenAIRE

  Pilsudskytė, Laura

  2009-01-01

  Kadastriniai (geodeziniai) matavimai – veiksmai, kuriais identifikuojamas nekilnojamasis daiktas, atliekamas tikslus suformuotų žemės sklypų plotų nustatymas, parengiamas žemės sklypo planas, bei suformuojama ir parengiama nustatytos formos nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla. Straipsnyje analizuojami Panevėžio rajono sodininkų bendrijų sodų ir asmeninio ūkio žemės sklypų kadastro duomenų pokyčiai tarp Nekilnojamojo turto registre įregistruotų sklypų kadastro duomenų ir geodezinių mata...

 1. Krašto apsaugos sistemos personalo duomenų analizės ir kontrolės posistemė

  OpenAIRE

  Gavėnavičius, Vytautas

  2006-01-01

  Successful factor of the performance of each company or organisation is a well and adequately organised management and record keeping of personnel. At present, the staff administrating the personnel records of the National defence system of Lithuania (hereinafter - NDS) for recording and analysis of personnel data users Baltpers information system for personnel account for NDS. The analysis carried out in the Master‘s paper proved that the data controls and functions implemented in Baltpers s...

 2. Įvairių dirvožemio drėgmės reguliavimo metodų analizė

  OpenAIRE

  Garbačiauskas, Aurimas

  2006-01-01

  This biological preparation is not still investigated in Lithuania. That is why the purpose is to find out the influence of the biological preparation Agricol to fir seedings taken effect and for the distance of their development. Besides, to find out that influence this preparation has for regulation of dampness regime in soil. The article analyses damps regulation of soil using biologic preparation Agricol and it's influence for simple fir's seedings naturalization in the future development...

 3. Viešojo administravimo institucijų vykdomos socialinės reklamos pavyzdžių analizė

  OpenAIRE

  Toleikienė, Rita; Karpinaitė, Kristina

  2008-01-01

  Šiame darbe siekiama socialinę reklamą pristatyti kaip vieną iš Lietuvos viešojo administravimo institucijų komunikacijos su visuomene priemonių, naudojamą socialinėms problemoms Lietuvoje spręsti. „Viešojo administravimo institucijų vykdomos socialinės reklamos misija – atkreipti visuomenės dėmesį į pamirštas problemas. Socialinė reklama apeliuoja į žmogiškumą, ja stengiamasi paveikti žmonių jausmus taip stipriai, kad priverstų susimąstyti“ (Jokubauskas, 2003, 141). Socialinė reklama ne tik ...

 4. Soluționarea conflictelor prin mediere - Scurtă analiză a situației din România

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christian Radu CHEREJI

  2005-10-01

  Full Text Available Alternative dispute resolution methods (ADR, although more than two decades old in northern-american and westerneuropean legal systems, are almost unknown in Romania. Only arbitration in comercial matters and mediation of labor conflicts are regulated by law and practice. The present article describes the efforts made by lawmakers to pass a bill of mediation as a non -judiciary method of conflict resolution, and offers an insight view on main aspects contained in the last project discussed these days in the Parliament.

 5. Geobacillus lituanicus DSM 15325T kolagenolizinės peptidazės U32.002 geno transkripcijos analizė bei klonavimas

  OpenAIRE

  Jasilionis, Andrius

  2014-01-01

  Bendrąja prasme kolagenolizė - dalinė arba visiška konkretaus kolageno tipo molekulės proteolizė, vykstanti in vivo (fiziologinių ar patologinių procesų metu) ar in vitro. Vandens molekulė, kaip įprasta hidrolizės reakcijoms, būtinas antrasis kolagenolizės proceso substratas. Kolagenolizę katalizuoja kolagenoliziniu specifiškumu pasižyminčios peptidazės. Kolagenai -vieni svarbiausių baltymų tiek atliekamų funkcijų, tiek biotechnologinio panaudojimo atžvilgiais. Jų panaudojimas neįmanomas be k...

 6. Lygių galimybių neįgaliesiems studijuoti Lietuvos ir Anglijos aukštosiose mokyklose lyginamoji analizė

  OpenAIRE

  Ruolytė, Rūta

  2014-01-01

  Lietuvoje pastaruoju metu daugėja neįgaliųjų studentų aukštosiose mokyklose. Nors įstatyminėje bazėje yra deklaruojamas aukštojo mokslo prieinamumas, studijuodami aukštojoje mokykloje neįgalieji studentai susiduria su tokiomis problemomis, kaip fizinės, būsto (bendrabučių), informacinės aplinkos (literatūra Brailio raštu, įgarsintos knygos ir t.t.) nepritaikymas, specialiųjų paslaugų nebuvimas, asistentų poreikis, neigiamas kai kurių akademinės bendruomenės narių požiūris ir kt. Anglijoje šio...

 7. Paslaugas teikiančių įmonių rėmimo priemonių veiksmingumo analizė

  OpenAIRE

  Martinkienė, Jurgita; Župerkienė, Erika; Kneitaitė, Raimonda

  2008-01-01

  Straipsnyje analizuojamas viešbučio reklamos priemonių veiksmingumas, siekiama išsiaiškinti kokios viešbučių reklamos priemonės yra veiksmingiausios. Nustatytos analizuojamojo reklamos veiksmingumo priemonės: kaip kaina, asortimentas, geografinė vieta; orientacija į tikslinį segmentą. There is analyzed the efficiency of the hotel advertisement types with the purpose to clear which of advertisement types are most efficient for the hotels. The authors Engel, Warshaw, Kinnear, (1991) recommen...

 8. Tehnici de analiză privind influenţa utilizării armăturii zincate termic asupra durabilităţii betonului armat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carmen Dico

  2010-12-01

  Full Text Available The paper briefly presents the results of experimental research on the influence of using zinc hot dip galvanized rebar on the durability of reinforced concrete. For this purpose, the loss of adherence between the rebar and the concrete matrix was determined, as well as the reduction of resistance to splitting due to accelerated corrosion of samples of hot dip galvanized rebar vs. steel not protected against corrosion. Using electrochemical analysis techniques (chrono-amperometry, linear polarization, electrochemical impedance spectroscopy the kinetics and mechanism of the corrosion of the rebar in the reinforced concrete due to the action of chlorine ions was studied. The results prove a lower speed and better resistance to corrosion of yinc hot dip galvanized rebar, leading to an increased lifetime of reinforced concrete structures.

 9. Kauno miesto moksleivių burnos būklės ir odontologinės pagalbos analizė

  OpenAIRE

  Milčiuvienė, Simona; Matulaitienė, Živilė; Narbutaitė, Julija; Vaitkevičienė, Vilija; Bendoraitienė, Eglė; Timofejeva, Iraida

  2006-01-01

  Dantų ėduonis plačiai paplitęs tarp Lietuvos vaikų (iki 98 proc.). Naudojant profilaktikos priemones, laiku tikrinant burnos būklę, kad būtų diagnozuota ir tinkamai gydoma ši liga, būtų galima išsaugoti burnos sveikatą, užtikrinti visavertę kramtymo funkciją. Tyrimo tikslas. Įvertinti Kauno miesto 7, 12 ir 15 metų moksleivių burnos būklę, teikiamos odontologinės pagalbos pobūdį, dantų plombų kokybę, sužinoti gydymo įstaigų vadovų požiūrį į teikiamas odontologines paslaugas vaikams. Tyrime...

 10. Papildai, kuriais prekiaujama Lietuvoje - atitiktis teisės aktų nuostatoms, vartotojų nuomonės analizė

  OpenAIRE

  Prazarkevičiūtė, Virginija

  2014-01-01

  Darbo tikslas – įvertinti Lietuvos rinkoje parduodamų maisto papildų ženklinimo atitiktį teisės aktams bei vartotojų nuomonę apie maisto papildus. Rengiant darbą buvo iškelti uždaviniai: 1. Apibendrinti NMVRVI atliekamus maisto papildų tyrimus. 2. Išanalizuoti vartotojų žinias apie maisto papildus. Per darbo rašymo laikotarpį buvo vykdoma anoniminė, internetinė apklausa, kurios pagalba buvo norėta išsiaiškinti vartotojų žinias apie maisto papildus, bei kokią įtaką jų pasirinkimui turi sveikat...

 11. Analysis of Internal Audit Functioning in Poland – Empirical Research Findings Vidaus audito analizė ir būklė Lenkijoje – empirinio tyrimo rezultatai

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edita Bielińska-Dusza

  2011-11-01

  Full Text Available The purpose of the article was to present the research conducted in com­panies, concerning the functioning of internal audit in Poland. During the research, the author identified a number of barriers reducing the efficiency of the cells of internal audit and audit as an instrument for company improvement. One also indi­cated areas which, from the point of view of internal audit efficiency as well as of the company functioning, should be improved.

  Straipsnio tikslas – pristatyti Lenkijos vidaus audito įmonių tyrimų rezultatus. Tyrimo metu buvo nus­tatytos pagrindinės vidaus audito kliūtys ir numatytos priemonės didinti vidaus audito įmonių bei vi­daus audito skyrių veiklos efektyvumą. Taip pat buvo nustatytos tobulintinos įmonių valdymo sritys, atsižvelgiant į vidaus audito rezultatus ir įmonių tikslus.

  Straipsnis anglų kalba

 12. Fizinių ir juridinių asmenų apmokestinimo netiesioginiais mokesčiais teisinė analizė

  OpenAIRE

  Adomaitytė, Renata

  2007-01-01

  Indirect taxes are value added tax, excise and customs. Taxation on these taxes is different than on the other taxes, because indirect taxes are paid by the person who pays the cost of the good or service, but collected form the real taxpayers – natural and legal persons, which are determined in the legal acts. The taxation of natural and legal persons begins from the principles of taxation, which are the basis of taxation. The principles of taxation are distributed into two groups: theoretic...

 13. Cultură organizațională în România. O analiză a cercetărilor în domeniu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adrian HUDREA

  2015-12-01

  Full Text Available Organizational culture is a very important topic for both the organization management and the academic research. This paper tries to analyze the existing literature on organizational culture in Romania. The objective is to see how popular the topic is among Romanian researchers, which theoretical approaches and methodology they use and how similar the conclusions they reached are.

 14. Sosyal Ağlar ve E-Paylaşım: Kalitatif Bir Analiz / Social Media and Word of Mouse: A Qualitative Research

  OpenAIRE

  OZTURK, Eda

  2015-01-01

  Word of mouth is one of the oldest form of advertising. The emergence of word of mouth advertising is fueled by the rise of internet. Internet is created a new channel for word of mouth advertising and social networks are one of them. But it’s stil a new phenomen and there are not much study done in this field. Therefore this study starts from the development of the practice and go through the features, components and types of word of mouth advertising focused on internet. In this research co...

 15. Teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo procesinė tvarka: lyginamoji analizė Lietuvos ir Vokietijos civilinio proceso įstatymuose

  OpenAIRE

  Mitrulevičiūtė, Vaida

  2008-01-01

  Teisės kreiptis į teismą teisminės gynybos užtikrinimas yra vienas iš pagrindinių teisinės valstybės statusą patvirtinančių siekiamų tikslų. Magistro darbe teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos procesine teisine prasme, t. y. teisė pareikšti ieškinį (pareiškimą), analizuojama pasitelkiant lyginamąjį tyrimo metodą, įgalinantį palyginti atskirų valstybių - Lietuvos Respublikos (toliau – Lietuvos) ir Vokietijos Federacinės Respublikos (toliau –Vokietijos) - teisės kreiptis į teismą įgyvendin...

 16. Biologiškai aktyvių junginių chromatografinė analizė paprastojo rapontiko (Rhaponticum carthamoides (DC.)Iljin) ekstraktuose

  OpenAIRE

  Frolova, Ana

  2009-01-01

  Paprastasis rapontikas (Rhaponticum carthamoides (DC.) Iljin) priklauso graižažiedžių šeimai, savaime augantis pietų Sibire [1]. Daugiametis žolinis augalas. Sinonimai: Leuzea carthamoides, Stemmacantha carthamoides, maralinė šaknis [2]. Paprastojo rapontiko ekstraktai pasižymi plačiu spektru teigiamo poveikio: pagerina miegą, apetitą, nuotaiką, fizinę ir psichinę būklę [3], druskų apytaką, virškinimą, stabdomas navikų vystymasis [4], stimuliuoja centrinę nervų, širdies ir kraujagyslių si...

 17. Eğitimde Özelleştirme Tartışmaları: Kavramsal Bir Analiz Disscussions on Privatization in Education: A conceptual Analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ramazan YİRCİ

  2013-09-01

  Full Text Available In 1980s, there were significant thought shifts in cultural, economical, social and political areas. These changes have raised the question if different applications can be used in education system. In addition to this, by transferring the state's commercial activities to the private sector, people started to discuss if it is possible to transfer educational activities to private sector. The purpose of this study is to handle the concept of privatization which has been widely used in various countries, to examine the relationship between privatization and financing education, to look through the examples of privatization of education in different countries. Education, whose input and output is human, is an important branch of service. Training well-equipped individuals will raise the welfare of society. Better training of individuals depends on effective performance of the schools within the education system. This study includes a general framework about the application of privatization in education in different countires, the place of state and private sector in financing education. Also it has opinions from supporters and opponents of privatization. Increasing the participation of private sector in education, which is one of the key issues in the society, may ease the burden on the state. The important point here is that operation of the private sector should not harm the social justice in the society and quality in the education sysytem. A great number of universities from America, United Kingdom, Japan, where private sector is very active in education, took place in the top 100 universities in the world. In the same top 100 universities list there is no university from Turkey. This fact shows the necessity of new reforms in Turkish education system. Privatization in education can be considered as an alternative way to solve the quality problems of our schools. 1980’li yıllar pek çok ülkede kültürel, ekonomik, sosyal yaşam ile politika alanında önemli düşünce değişimlerin meydana geldiği bir dönem olmuştur. Bu değişimler toplumun hayatında önemli bir yere sahip olan eğitim sisteminde de değişik uygulamaların uygulanıp uygulanamayacağı sorusunu gündeme getirmiştir. Bu çalışma ile ekonomi alanında pek çok ülkede yaygın bir şekilde kullanılan özelleştirme kavramını ele almak, eğitimde özelleştirme ve finansman ilişkisini incelemek, eğitimde özelleştirmenin dünyadaki örneklerine göz atmak amaçlanmıştır. Eğitim insana yatırım yapan ve çıktısı yine insan olan önemli bir hizmet koludur. Devletin iyi eğitimli bireyler yetiştirmesi toplumun kalkınmasını sağlayacaktır. Bireylerin iyi yetiştirilmesi işi eğitim sistemi içinde faaliyet gösteren okulların etkili performanslarına bağlıdır. Bu çalışmada eğitimde özelleştirme uygulamalarının değişik ülkelerde gerçekleşme biçimine, eğitimin finansmanında devletin ve özel sektörün konumuna, eğitimde özelleştirmeyi destekleyenlerin ve karşı çıkanların görüşlerine yer verilmiştir. Eğitim gibi önemli bir konuda özel sektörün etkinliğini artırması devletin yükünü hafifletebilir. Burada dikkat edilecek husus özel kesimin daha fazla eğitim alanında faaliyet göstermesini sağlarken, eğitim kalitesinden ödün vermeden, toplumdaki sosyal adalet duygusunu incitmeden adımlar atabilmektir. Dünyadaki en iyi yüz üniversite sıralamasında özelleştirme uygulamalarının büyük ölçüde uygulandığı Amerika, İngiltere, Japonya gibi ülkelerden pek çok üniversitenin bulunması dikkat çekici bir durumdur. Aynı listeye Türkiye’den hiçbir üniversitenin girememiş olması da eğitim sisteminin yapısında yeniden yapılanmanın ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda özelleştirme eğitimde ülkemiz okullarının yaşadığı nitelik sorununa alternatif bir çözüm yolu geliştirmeye yardımcı olabilir.

 18. Türkiye’de Cari Açığın Nedenleri, Finansman Kalitesi ve Sürdürülebilirliği: Ekonometrik Bir Analiz

  OpenAIRE

  İsmet GÖÇER

  2013-01-01

  In recent years, Turkey's most important economic problem is high current account deficit. Current account deficit must be brought under control so as to maintain the macroeconomic balances and to ensure the sustainable economic growth. In this context, the analysis of the reasons, financing quality and sustainability of the current account deficit is of great importance. In this study, the reasons and financing quality of current account deficit in Turkey have been investigated via VAR metho...

 19. Gniuždomųjų gelžbetoninių konstrukcijų stiprinimo gelžbetoniniais apvalkalais analizė

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Saulius Pilkavičius

  2011-06-01

  Full Text Available Šiame straipsnyje analizuojamos dvi pasirinktos gniuždomųjų gelžbetoninių elementų, sustiprintų gelžbetoniniais apvalkalais, laikomosios galios skaičiavimo metodikos. Trumpai aprašomi laikomosios galios skaičiavimo metodikų algoritmai. Pateikiamos elementų laikomosios galios pagrindinės lygtys ir priklausomybės. Siekiant palyginti ir patikslinti laikomosios galios skaičiavimo metodikas, atlikti gniuždomųjų dispersiškai armuotų elementų, sustiprintų gelžbetoniniais apvalkalais, laikomosios galios eksperimentiniai tyrimai. Atliktas teorinių skaičiavimo rezultatų palyginimas su eksperimentinių tyrimų rezultatais. Trumpai aprašomi analizuotų skaičiavimo metodikų bei eksperimentinių tyrimų privalumai ir trūkumai. Remiantis gautomis skaičiavimo metodikų palyginimo ir eksperimentinių tyrimų išvadomis, pateikiama patobulinta laikomosios galios skaičiavimo metodika.Straipsnis lietuvių kalba

 20. Analiză critică a legii spitalelor din perspectiva calității de medic a directorului general

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Răzvan CHERECHEŞ

  2005-06-01

  Full Text Available This study is a critical analysis of some parts of the hospitals law - the 270 law from 18.06.2002, mainly the freedom of the general manager of hospitals to practice medicine in the same time. The case study, a questionaire applied in the Satu Mare County Hospital, shows clearly that the staff of the hospital ackowledges this double status of the general manager as damaging to the efficiency and competency of the services offered by the hospital.

 1. AB DnB Nord banko teikiamų paslaugų analizė ir plėtros galimybės

  OpenAIRE

  Šliautarienė, Jurgita

  2008-01-01

  Magistro darbe nagrinėjamos AB DnB Nord banko teikiamos paslaugos, nustatomos banko plėtros galimybės. Remiantis Lietuvos ir užsienio autorių moksline literatūra, apžvelgiama bankininkystės raida, apibendrinama bankų veikla, išanalizuojamas pagrindinių bankų paslaugų organizavimas. Atliktas banko teikiamų paslaugų paklausos bei kokybės tyrimas, pasinaudojus anketine apklausa. Remiantis tyrimu, įvertinta AB DnB Nord banko teikiamų paslaugų kokybė, numatytos banko plėtros galimybės. Pasitvirtin...

 2. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo bendrojo lavinimo ir specialiojoje mokykloje lyginamoji analizė

  OpenAIRE

  Grigorjevienė, Virginija

  2012-01-01

  Baigiamojo magistro darbo teorinėje dalyje buvo atskleisti SUP turinčių mokinių ugdymo integracijos procesai, ugdymo specialiojoje mokykloje ir integruoto ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje bruožai bei individualizuotų programų taikymo specialiųjų poreikių vaikams taikymo teoriniai aspektai.Empirinėje darbo dalyje pateikiamas kiekybinis tyrimas, kuriuo metu respondentai įvertino įvairių SUP turinčių mokinių ugdymo formų (integruoto/inkliuzinio, bendrojo lavinimo mokykloje specialiojoje klasėj...

 3. Moksleivių destruktyvaus elgesio apraiškos pagrindinėje mokykloje: situacijos analizė ir sprendimo gairės

  OpenAIRE

  Survilienė, Milda

  2005-01-01

  Destructive behavior is recurrent intentional, unprovoked, rude behavior, used by one child or a group of children in order to cause pain or torture to another child. It is common among school children and is a problem in today’s school. According to this research and some others, we think that school must seek to protect children from destructive behavior of their contemporaries, which may later grow into criminal nature and violence at home, and it may cause long term harm fo...

 4. Šiuolaikinių procesorių architektūrų tyrimas, našumo lyginamoji analizė

  OpenAIRE

  Kislauskas, Nerijus

  2005-01-01

  The work deals with main aspects of computer efficiency increase. Object of investigation is a system consisting of processor, memory, other components and connecting links called buses. Rather different systems are used in modern world of information, so an interest arises to compare architectures of several producers. Comparison of systems is quite possible as the same architectural features bind them together: processor‘s clock speed, cache, memory, dual channel technology and others. To p...

 5. Matematinės analizės elementų dėstymas Lietuvos vidurinėje mokykloje po 1991 metų

  OpenAIRE

  Martynova, Svetlana

  2005-01-01

  Minestery of Education of Lithuania, besides “Programme”, in 1994 offered for all schools methodical recommendations for educational process, named “General Educational Standards”. The process has influenced on citizens’ educational of Independent Lithuania. The Standards have allowed looking at subject in a new way. The topic of the given MA work “Teaching of mathematics analysis of elements in Lithuania since 1991”. Work goal is to clarify peculiarities of teaching of mathematics analysis o...

 6. Atvirojo kodo duomenų bazių serverių analizė aptarnavimo paslaugų teikimo valdymo sistemos pagrindu

  OpenAIRE

  Jankevičius, Vytautas

  2006-01-01

  Jankevičius, Vytautas (2006). “Analysis of open source database servers using service management system”. MA Graduation Paper. Kaunas: Faculty of informatics, University of Kaunas Technology . 49 p. The graduation work object is to analyse the popular open source databases servers and determine which is the optimal for service management system. To complete the goal there were made such tasks: • Perform theoretical analysis of open source database servers • To determine similarities and diffe...

 7. Medicinos internetinių paslaugų ,realizuotų ASP.NET 2.0 terpėje, saugumo analizė

  OpenAIRE

  Banaitis, Giedrius

  2005-01-01

  Today's healthcare computer systems rely upon a disparate collection of legacy services, all developed separately and independently for patient records, radiological images, scheduling, billing, and administration. The Web is based on a client-server model. It consists of a set of servers, known as Web servers, which receive one request at a time and respond to that request without preserving state information, and a set of clients, known as Web browsers, which make requests based on user inp...

 8. Lingvostilističnijat analiz v obučenieto na čuždestrannite studenti-bălgaristi

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Nisheva, Bozhana

  Brno: Jan Sojnek - Galium, 2015 - (Krejčí, P.), s. 129-136 ISBN 978-80-905336-6-0 Institutional support: RVO:68378017 Keywords : stylistics * linguistic-stylistical analysis * teaching of foreign language s * Bulgarian language Subject RIV: AI - Linguistics

 9. Ūkinės veiklos apribojimų II – III grupių miškuose ekonominė analizė

  OpenAIRE

  Paliulienė, Sima

  2010-01-01

  Magistro darbe tiriama ūkinės veiklos apribojimų II – III grupių miškuose įtaka ekonominiams ūkinės veiklos rezultatams. Darbo objektas – II ir III grupių miškai bei juose taikomi ūkinės veiklos apribojimai. II miškų grupei priskiriami specialios paskirties miškai (ekosistemų apsaugos miškai ir rekreaciniai miškai), o III miškų grupei priklauso apsauginiai miškai. Darbo tikslas – atlikti ūkinės veiklos apribojimų II – III grupių miškuose įtakos ekonominiams ūkinės veiklos rezultatams a...

 10. Galvijų spongiforminės encefalopatijos ir virusinių ligų paplitimo, diagnostikos ir prevencijos retrospektyvi analizė Lietuvoje

  OpenAIRE

  Milius, Jonas

  2006-01-01

  Assessment of occurrence and diagnostic methods of viral diseases in cattle – viral diarrhoea (BVD), infectious bovine rhinotracheitis (IBR), rabies, enzootic bovine leukosis (EBL), and spongiform encephalopathy (BSE) – was carried out for the first time in Lithuania. It was established that viruses of rabies, infectious rhinotraheitis and viral diarrhoea are most widespread in the country. It was determined that occurrence of rabies in cattle is parallel with the infection of wildlife with r...

 11. UAB "Rimi Lietuva" vartotojų lojalumas ir jį formuojančių veiksnių analizė

  OpenAIRE

  Andrišiūnienė, Agnė

  2011-01-01

  Bakalauro baigiamajame darbe nagrinėjamas UAB „RIMI Lietuva“ vartotojų lojalumas ir jį formuojantys veiksniai. Darbe susikoncentruota į tokius probleminius klausimus: kas skatina vartotojus būti lojaliais, kas formuoja jų lojalumą, ką prekybos tinklas gali padaryti, siekdamas pritraukti vartotojus. Teorinėje darbo dalyje apibrėžiama vartotojų lojalumo samprata, analizuojami jo matavimo metodai, išskiriamos vartotojų lojalumo stadijos, pagrindiniai vartotojų lojalumą sąlygojantys veiksniai, įv...

 12. Audit informačního systému společnosti Terms a.s.

  OpenAIRE

  Eremiáš, Karel

  2008-01-01

  Práce shrnuje problematiku auditu informačního systému a tyto poznatky následně využívá při provedení auditu informačního systému v reálné společnosti. Audit je prováděn pomocí metodiky COBIT a respektuje nejen požadavky metodiky kladené na audit ale i speciální požadavky, které stanovila organizace. Práce zároveň ověřuje použitelnost metodiky COBIT při provádění auditu v podmínkách středně velké české společnosti.

 13. Analýza procesu testování bezpečnostních prvků s airbagy v automobilech

  OpenAIRE

  Uher, Daniel

  2012-01-01

  Práce se zabývá analýzou a návrhem metodiky procesu testování bezpečnostních prvků v automobilech. Work deal with analysis plus proposal methodists of the process testing safety components in cars. B

 14. Analýza potenciálních problémů a příležitostí ve vybrané eventové agentuře dle metodiky Kepner-Tregoe

  OpenAIRE

  Kunčíková, Barbora

  2014-01-01

  This Bachelor Thesis deals with application of potential problem (opportunity) analysis during managing events. The methodology of two American sociologist -- Charles H. Kepner and Benjamin B. Tregoe- is being used for this purpose. The thesis is divided into two separate parts -- theoretical and practical one. The theory is focused on risk management, Kepner-Tregoe methodology and Event management. In the second part we apply this methodology inside the real events agency. The output of this...

 15. Vliv metodiky účtování a sestavování účetní závěrky na věcnou a formální adekvaci ukazatelů finanční analýzy

  OpenAIRE

  KOMÁRKOVÁ, Ivana

  2007-01-01

  The target of my thesis is the examination of influence of accounting entries on formulation of financial analysis indicators, bond between indicators and evaluation of company financial situation. Financial situation is reviewed by means of ratio indicators, financial health indicators and pyramidal analysis. On the basis of results it is a rushing business. It is very sound business. Only in the year 2004 it records financial loss in an amount 357 million CZK due to extraordinary costs of c...

 16. Overcrowding in Italian Jails. A Quantitative Analysis of Foreigners (Supraaglomerarea în închisorile italiene. O analiză cantitativă asupra străinilor)

  OpenAIRE

  Stefania GIRONE; Francesca De PALMA

  2013-01-01

  Victims of prison-overcrowding in Italy are part of a structural and systemic problem which is still struggling to find plausible solutions. When natives and foreigners are separately considered, the overcrowding phenomenon assumes a perspective that goes beyond the mere Italian attribute and, therefore, better focalises on the ones who, having the status of foreigner, are somehow in a weaker position in comparison with the native ones. As a matter of fact, the combination foreign prisoner...

 17. Genetiškai modifikuotus organizmus ir jų produktus reglamentuojančių teisinių aktų apžvalga ir analizė

  OpenAIRE

  Mikšytė, Aušrinė

  2009-01-01

  SANTRAUKA Paskutiniais dešimtmečiais sparčiai vystantis naujiems progresyviems mokslams - genų inžinerijai ir biotechnologijai - atsivėrė galimybės bandyti spręsti žmonijos problemas įvairiose srityse(medicinoje, farmacijoje, maisto pramonėje, žemdirbystėje ir kt.). Genų inžinerijos dėka buvo pradėti kurti anksčiau gamtoje neegzistavę transgeniniai organizmai - šiandien vadinami genetiškai modifikuotais organizmais( GMO). Šiuolaikinės biotechnologijos pagalba žmogus gali keisti natūralias aug...

 18. Türkiye’de Girişimcilik ve Türk Girişimci Profili Üzerine Bir Analiz(Entrepreneurship in Turkey and An Analysis on Turkish Entrepreneur Profile)

  OpenAIRE

  Sönmez, Asuman; Andaç TOKSOY

  2014-01-01

  Entrepreneurship and entrepreneurs are described as an exit from economic turmoil for the economies in whole world in respect of development of economies and decreasing unemployment problems. Increase in production and employment thanks to new entrepreneurs has great importance in respect of Turkish economy as well. Therefore in order to develop entrepreneurship culture and activities and creating new entrepreneurs for different sectors, both state and private institutions in Turkey have been...

 19. Genetiškai modifikuotų augalų paplitimo ir poveikio aplinkai analizė ir Lietuvos gyventojų požiūrio apžvalga

  OpenAIRE

  Dževečkaitė, Neringa

  2009-01-01

  Genetiškai modifikuoti augalai kuriami siekiant sukurti naujas veisles, t.y pagerinti augalų technologines ir maistines savybes. Genų inžinerijos metodais sukurta tūkstančiai naujų veislių. Tai augalai atsparūs herbicidams ir insekticidams. Nors pirmieji komerciniai GM pasėliai užauginti 1994 metais (pomidorai), 1996 metai laikomi metais, kuomet GM pasėliai pradėti auginti plačiu mastu (1,66 milijono hektarų). Nuo tada GM pasėlių auginimas augo labai staigiai ir 2005 metais tokie pasėliai užė...

 20. Didelio ir mažo meistriškumo krepšininkių ir lengvaatlečių (moterų) sportinės veiklos motyvacijos lyginamoji analizė

  OpenAIRE

  Akelaitytė, Kristina

  2005-01-01

  Motives are the stimuli of activity, related with meeting individual’s requirements. Sphere of motives for each sportsman varies considerably: their composition, hierarchy, intensity and stability are different. Many factors have influence for the stability and intensity of motivation: social life, purposeful upbringing of the maturating sportsman’s personality. Motivation is the specific state of sportsman’s personality, which shapes itself as an outcome of intercourse between one’s needs ...

 1. The Effectiveness of Multiple Intelligence Applications on Academic Achievement: A Meta-Analysis=Çoklu Zekâ Ögretim Uygulamalarinin Akademik Basari Üzerindeki Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalismasi

  Science.gov (United States)

  Yurt, Eyüp; Polat, Seyat

  2015-01-01

  The purpose of this study was to examine the effectiveness of multiple intelligence applications on academic achievement in Turkey. Accordingly, findings of independent research studies aimed to find out effectiveness of multiple intelligence applications are gathered in a meta-analysis. Total of 71 studies, 66 dissertations and 7 articles were…

 2. Veiksnių, lemiančių naftos stokojančių šalių įsitraukimą į bioetanolio gamybą, analizė

  OpenAIRE

  Kniūkšta, Bernardas

  2013-01-01

  Straipsnyje analizuojami įsitraukimo į bioetanolio gamybą veiksniai naftos stokojančiose šalyse. Dalis šių veiksnių, tokių kaip naftos importas, gausūs žemės ūkio gamybos ištekliai arba dalyvavimas tarptautiniuose susitarimuose dėl klimato kaitos mažinimo, atspindi priežastį, dėl kurios šalims kyla poreikis įsitraukti į biodegalų gamybą. Galima teigti, kad minėtais veiksniais nusakomi šalių įsitraukimo į biodegalų gamybą interesai. Straipsnyje pateiktos teorinės įžvalgos apie įsitraukimo į bi...

 3. Kadınların İşgücüne Katılımının Belirleyicileri: Ekonometrik bir Analiz = The Determinants of Female Participation to the Labour Force: an Econometric Analysis

  OpenAIRE

  KIZILGÖL, Özlem AYVAZ

  2012-01-01

  The goal of this study is to determine the reasons of why the single and married women living in Turkey, in urban and rural areas do participate the labour force through the 2002-2008 period. In other words, this study aims to search the reasons affecting the women’s decision of working. To this end, the study is conducted via a pooled data set merged by putting together the data gathered from Household Budget Surveys of the years 2002-2008. Logit model analysis is conducted for application. ...

 4. Kadınların İşgücüne Katılımının Belirleyicileri: Ekonometrik bir Analiz = The Determinants of Female Participation to the Labour Force: an Econometric Analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Özlem Ayvaz KIZILGÖL

  2012-03-01

  Full Text Available The goal of this study is to determine the reasons of why the single and married women living in Turkey, in urban and rural areas do participate the labour force through the 2002-2008 period. In other words, this study aims to search the reasons affecting the women’s decision of working. To this end, the study is conducted via a pooled data set merged by putting together the data gathered from Household Budget Surveys of the years 2002-2008. Logit model analysis is conducted for application. The results of the analysis illustrated that, education level, household income, dependency ratio, ownership of the property and women’s age are the most important factors as to the women’s decision of participating to labour force regarding the married and single women. Furthermore, the number of children reduces the labour force participation in urban areas while increases in rural areas.

 5. XX a.pabaigoje -XXI a. pradžioje Lietuvos sakralinių pastatų architektūrinių ir konstrukcinių sprendinių analizė

  OpenAIRE

  Stasiūnaitė, Neringa

  2008-01-01

  Darbe nagirnėjami XX a. pabaigos – XXI a. pradžios Lietuvoje pastatytų sakralinių pastatų - katalikų bažnyčių architektūriniai ir konstrukciniai sprendiniai. Aptariama bažnyčių erdvinės - tūrinės kompozicijos, planinės struktūros, urbanistinis kontekstas ir konstrukcinės sistemos.

 6. Lietuvos ir Norvegijos vyresniųjų paauglių požiūris į netradicinę lytinę orientaciją. Lyginamoji analizė

  OpenAIRE

  Mazur, Eglė

  2013-01-01

  Homoseksualizmas yra traktuojamas kaip lytinis potraukis tos pačios lyties asmeniui. Lietuvos ir Norvegijos visuomenėje vyrauja heteroseksualizmas, todėl netradicinės lytinės orientacijos asmenys yra mažuma. Tačiau pačių valstybių požiūriai į homoseksualius asmenys skiriasi. Norvegija yra tolerantiškesnė šalis. Šioje šalyje yra priimtas įstatymas, kurio dėka homoseksualios orientacijos asmuo gali įsivaikinti vaikus, bei turi teisę į santuoką su tos pačios lyties asmeniu. Lietuva yra homofobiš...

 7. Laimo boreliozės paplitimo Lietuvoje ir ligos sukėlėjo Borrelia burgdorferi s. l. ospA geno sekų analizė

  OpenAIRE

  Juodišiūtė, Indrė

  2014-01-01

  Laimo boreliozė (LB) yra labiausiai paplitusi erkių platinama liga. Ligos sukėlėjus perneša Ixodes rūšies erkės. Didelį borelijų paplitimą lemia platus rezervuarinių šeimininkų ratas. Šį susirgimą gali sukelti kelios B. burgdorferi s. l. komplekso bakterijų rūšys: B. afzelii, B. garinii, B. burgdorferi sensu stricto. Šiame darbe buvo tirtos 134 Ixodes ricinus erkės nuo 8 elninių gyvūnų (4 stirnų ir 4 elnių) ir 73 erkės nuo žolės (elninių teritorijoje). Naudojant dauginės polimerazės gra...

 8. Derin Yapı Yüzey Yapı İlişkisi Bağlamında Temel Dil Becerileri Üzerine Bir Analiz Çalışması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bilginer ONAN

  2015-07-01

  Full Text Available This study examines the concepts of speaking, writing, reading and listening called as basic language skills in mother tongue education in regard to the relationship of deep structure and surface structure. The first chapter provides information on the concepts of deep structure and surface structure originally developed by Port Royal Grammar School and brought to the agenda by the theory of Transformational Generative Grammar put forward by Noam Chomsky in 1960s. The second chapter analysed the skills of speaking, writing, reading and listening in the context of the relationship of deep structure and surface structure. The purpose of the study is to determine the decisive elements in the process of the training of basic language skills within the context of meaning and form relationships, which are two fundamental dimensions of the language, and to develop proposals for scheduling the process. In the analyses of the study, it has been revealed that the concepts of articulation, prosody phenomena, body language, productive vocabulary, receptive vocabulary, fluency, text type, spelling and punctuation, coherence, consistency, prior knowledge, word recognition, word discrimination ability, acquired knowledge, presupposition, implication are the elements that have an impact on the development of basic language skills within the context of deep structure and surface structure relationships. The concepts of articulation, prosody phenomena, body language, fluency, coherence, text type, word recognition, word discrimination ability, spelling and punctuation are directly linked to surface structure. On the other hand, the concepts of productive vocabulary, receptive vocabulary, consistency, prior knowledge, acquired knowledge, presupposition and implication are related to deep structure. It has been determined that the concept of fluency is related to all language skills

 9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovų apskrityse įgaliojimų įgyvendinant savivaldybių administracinę priežiūrą analizė: 2008–2012 metai

  OpenAIRE

  Kiurienė, Violeta; Zajančkauskaitė, Roberta

  2013-01-01

  Šiame straipsnyje analizuojama savivaldybių administracinės priežiūros samprata ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovų apskrityse įgaliojimai įgyvendinant savivaldybių administracinę priežiūrą 2008–2012 metais. Nustatyta, kad savivaldybių administracinė priežiūra – tai valstybės vykdomosios valdžios funkcija, kurią vykdo Vyriausybės skiriami atstovai. Jų esminis veiklos principas – kontroliuoti savivaldybių institucijų veiklos teisėtumą. Straipsnyje analizuojama Ministro Pirmininko tarny...

 10. Doğal dilde yazılmış yazılım gereksinimlerinin kalitelerinin dilbilimsel analiz teknikleriyle arttırılması

  OpenAIRE

  YILMAZ, İbrahim Berk

  2010-01-01

  Günümüzde geliştirilen yazılım ürünlerindeki hataların %85’i başlangıçta yanlış tanımlanmış gereksinimlerden kaynaklanmaktadır. Bu kapsamda, Yazılım Gereksinim Mühendisliği faaliyetlerinde, tanımlanan isterlerin belirli bir kaliteye, doğruluğa ve tutarlılığa sahip olması, neticede ortaya çıkacak yazılım ürününün olgunluğu için vazgeçilmezdir. Bu bağlamda, bütün bu faaliyetleri yerine getirmeyi amaçlayan bir  Gereksinim Kalite Yönetimi, daha etkin sonuçlar elde edebilmek için...

 11. UAB „Raseinių žuvininkystė″ ūkinės veiklos ir hidrotechnikos statinių būklės analizė

  OpenAIRE

  Grigalavičius, Antanas

  2009-01-01

  UAB ,,Raseinių žuvininkystės“ tvenkiniai suformuoti 1967-1979 m. Jie išsidėstę trijose vietose: šalia Gabšių gyvenvietės – Raseinių tvenkinių kompleksas, maitinamas Prabaudos upės vandeniu; Upės upelio slėnyje įrengtas Paupio tvenkinių kompleksas aukščiau apie 1 km nuo Paupio gyvenvietės ir tarp Šešuvio ir jo intako Alsos esančioje teritorijoje. Bendras tvenkinių plotas 1042 ha. Tvenkininė žuvininkystė vis labiau pradeda įsitvirtinti tarp kaimo verslų, nors sovietmečiu pastatytuose žuvininkys...

 12. Investigation of Segregated Business Ethics Elements Influence on Results of Service Enterprises Activity Verslo etikos elementų įtakos paslaugų įmonės veiklos rezultatams analizė

  OpenAIRE

  Kristina Luebcke

  2011-01-01

  The article deals with interaction of segregated business ethics elements with service enterprises activity. To discover the interaction, business ethics has been differentiated to segregated elements and the influence of the segregated elements for main indexes of enterprises competitiveness discovered by corr...

 13. Overcrowding in Italian Jails. A Quantitative Analysis of Foreigners (Supraaglomerarea în închisorile italiene. O analiză cantitativă asupra străinilor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stefania GIRONE

  2013-11-01

  Full Text Available Victims of prison-overcrowding in Italy are part of a structural and systemic problem which is still struggling to find plausible solutions. When natives and foreigners are separately considered, the overcrowding phenomenon assumes a perspective that goes beyond the mere Italian attribute and, therefore, better focalises on the ones who, having the status of foreigner, are somehow in a weaker position in comparison with the native ones. As a matter of fact, the combination foreign prisoner-overcrowding has allowed to address the prison issue in accordance with a more specific approach that compares the Italian native component and the foreign one. This highlights that the overcrowding phenomenon in Italy is not an aspect suffered mainly by foreign prisoners, but it is equally endured by most of the native ones. Additionally, this analysis takes into account, on the one hand, the most outstanding foreign nationalities housed in Italian prisons and, on the other hand, the Regions having the highest rates of overcrowding, foreign inmates, and prison capacities. The outcomes reveal that Moroccans, Romanians, Tunisians and Albanians are the ones at increased risk of prison overcrowding since, in fact, they represent 60.0% of the total foreign presence in the Italian jails. However, there is a sort of “equal overcrowding distress” that comes out of this context: actually, the four major foreign presences are housed at the same percentage by the six selected Regions (the most overcrowded by foreigners, circumstance that generates a kind of homogeneity of the unlivable conditions in prisons.

 14. Žmogaus danties pulpos mielininių nervo skaidulų morfometrinė analizė sergant lėtiniu periodontitu ir esant padidėjusiam dantų šaknų jautrumui

  OpenAIRE

  Vaitkevičienė, Inga; Vaitkevičius, Raimundas; Paipalienė, Pajauta; žekonis, Gediminas

  2006-01-01

  Background. The reasons why root sensitivity occurs in some periodontally diseased teeth are still unknown. It is possible that root sensitivity may be related to changes of intradental myelinated nerve fibers, which are responsible for dentine sensitivity. Objective. The aim of this study was to define the pattern of myelinated nerve fiber changes in the pulps of teeth with and without root sensitivity in the presence of chronic periodontitis. Materials and methods. A total of 33 cros...

 15. Agactache foeniculum L. eterinių aliejų ekstrakcija superkritiniu CO2 ir jų dujų chromatografinė – masių spektrometrinė analizė

  OpenAIRE

  Vanagaitė, Margarita

  2012-01-01

  Anyžinis lofantas (Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze) – tai vaistinis, prieskoninis daugiametis augalas. Vienas iš notrelinių šeimos dekoratyvus, daugiametis žolinis augalas, kilęs iš Šiaurės Amerikos. Lietuvoje kol kas dar mažai paplitęs. Auginamas botanikos soduose ir darželiuose, vertinamas kaip labai kvapnus, medingas ir vaistinis augalas. Anyžinis lofantas dirvai mažai reiklus, turi gerai išvystytą šaknų sistemą, todėl nebijo sausros. Geriau auga derlingesnėje žemėje, nepiktžolėtose pr...

 16. Duygusal Zeka ve Liderlik İlişkisi Bağlamındaki Çalışmaların Bibliyometrik Analiz ile İncelenmesi

  OpenAIRE

  HOTAMIŞLI, Mustafa; EFE, Dilek

  2015-01-01

  In this research, 25 studies, in which emotional intelligence and leadershipvariables were dealed with together and the relationship of these two variables were studied and done in the years of 2001 and 2013, has been examined. In the study conducted in the type of research using thebibliometric analysis techniques, one of the qualitative research techniques, the bibliometric profile of 2 phd thesis, 17 masters degree thesis, two of which haven’t been published yet, and 6 articles has been ex...

 17. 2;0-4;0 Yaş Aralığındaki Çocuklar Tarafından Üretilen Rica Sözceleri Üzerine Bir Analiz Çalışması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N Tayyibe Eken

  2014-10-01

  Full Text Available The first communicative acts with purpose used by children are requests mostly including their various primitive needs or requirements. Requests can be produced in different ways influenced by the communicative roles of participants. The aim of this study is to identify requests uttered by Turkish speaking children ranging from two to four years of age to confirm the existence of age-specific characteristics. There are a total 32 subjects in this study consisting of children aged 2;0-4;0. Conversational data was transcribed and all conversations were analysed/categorised according to Dore’s classification (1978. According to Dore (1978 requests have three subcategories: requests for information, requests for action and requests for acknowledgement or permission. The study was mainly based on participant observation, cluster sampling, content analysis and frequency analysis. To conclude, in this study, children from different age groups request for different intents and by different ways because their requirements and language competence are different.

 18. Satın alma fonksiyonunun değişen rolu ve stratejik önemi: Üç orta ölcekli işletmede karşılaştırmalı analiz

  OpenAIRE

  DALYAN, Figen

  2010-01-01

  On account of fierce competition, the companies has increasingly been forced to focus on strategic management. The prosperity of strategic management which sees the company as a system depends on the formation of each component in the system in a way as to accomplish certain objectives. The function of purchasing which is mostly seen as a secondary function and which is taken into consideration more seriously in recent years has been as significant as the other functions of the company in ter...

 19. Utilization possibilities for methane gas in mines on the basis of experiences and analyses at the Krupinski black coal mine. Mozliwosci wykorzystania gazu metanowego na kopalniach na podstawie doswiadczen i analiz KWK Krupinski

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zimny, J. (KWK Krupinski (Poland))

  1992-03-01

  Reviews practical possibilities and profitability of methane use at coal mines. Refitting boiler burners from natural gas to low-methane coalbed gas at the Krupinski mine is described. Successful technological start-up of gas installations and flotation concentrate dryers is presented. Production of electric power is considered to be expensive and the payback period is over 4-5 years. Advantages and drawbacks of the use of gas engines and turbines are analyzed. The conclusion is drawn that application of gas turbines for power generation at coal mines is preferable. The Krupinski mine considered application of combined gas and steam turbines but the cost involved proved to be too high. The Krupinski mine is negotiating combined power and heat generation based on gas turbines, with concentration or desalination of mine water.

 20. Maliyet Liderliği Stratejisi Kapsamında Değer Mühendisliği Tekniğinin Uygulanmasının Bir Model Vasıtasıyla Analiz Edilmesi

  OpenAIRE

  Altan AYAN

  2013-01-01

  In this study conducted, firstly, cost leadership strategy is examined. Then, in the second section, value engineering technique is explained in extensive detail. In the third section, the implementation of value engineering technique in company production process examined through a model under the cost leadership strategy. Thus, value engineering technique is seen appropriate and advantageous for cost leader company. In addition to, the cost leader company can be more effective and competiti...

 1. Šunų babeziozės sukėlėjo Babesia canis 18S rRNR geno sekų palyginamoji analizė

  OpenAIRE

  Frolovienė, Jurga

  2014-01-01

  Šunų babeziozė – tai liga, greitai plintanti visame pasaulyje, kurią sukelia pirmuonys, priklausantys Babesia genčiai. Ligos sukėlėjus platina Dermocentor, Rhipicephalus, Haemaphysalis genties erkės. Lietuvoje paplitę Dermacentor reticulatus erkės - pagrindiniai Babesia canis vektoriai. B. canis patenka į raudonąsias kraujo ląsteles (eritrocitus) ir jas suardo. Kasmet sergamumas šunų babezioze visoje Europoje bei Lietuvoje stipriai auga. Darbo tikslas buvo įvertinti šunų užsikrėtimą Babesia c...

 2. Investigation of Segregated Business Ethics Elements Influence on Results of Service Enterprises Activity Verslo etikos elementų įtakos paslaugų įmonės veiklos rezultatams analizė

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kristina Luebcke

  2011-02-01

  Full Text Available

  The article deals with interaction of segregated business ethics elements with service enterprises activity. To discover the interaction, business ethics has been differentiated to segregated elements and the influence of the segregated elements for main indexes of enterprises competitiveness discovered by correlation coefficients. Effective mana-gement is inseparable from ethics. The organization of ethical training in the company cannot just “wake” ethical awareness, and also of targeted individuals to shape their activities on matter-of-fact ethical justification, as modern ethics code object principles can be implemented not only for ethical training for staff, but also involving them in the company’s code of ethics for development. The study showed that in Lithuania, so far, very few companies have their own ethic codes and employees not only do not participate in the production, but also little wise twig about their purpose. Calculations showed, that business ethics have direct impact on the corporate profits, it is clear that ethics is only an aid in order to achieve its goal. Although the overall company’s revenue per year has increased substantially, ethical behavior may in itself be evocative. The strongest influence discovered was: commitment compliance with sales results, profit growth, and installation rates of innovations; guarantee of the reliable service information about earnings; infor-mation security assurance and leadership style for company’s image. Also, some problems of implementation of business ethics at service enterprises were discovered.

  Keywords: business ethics, business ethics elements, profit, the service company.

  Verslo ir rinkodaros etikos problemas Lietuvoje nagrinėjo įvairūs autoriai. Nepaisant to, nėra vienos nuomonės dėl atskirų etikos elementų įtakos įmonės veiklos rezultatams. Šis tyrimas yra skirtas nustatyti, ar atskiri verslo etikos elementai daro įtaką paslaugų įmonės veiklos rezultatams. Buvo tikrinama prielaida, kad yra galimybė įvertinti atskirų etikos elementų įtakos dydį. Tyrimo metu nustatyta kad, verslo etikos normų laikymasis daro didelę įtaką įmonės veiklos rezultatams. Nustačius atskirų verslo etikos ir paslaugų įmonės veiklos rezultatų tarpusavio koreliacinį priklausomumą, išryškėjo didžiausia atskirų verslo etikos elementų įtaka atskiriems įmonės konkurencingumo elementams. Išanalizavus metinės paslaugų įmonių veiklos rezultatus, atspindėtus verslo masinėse informacijos priemonėse, nustatyta tiesioginė verslo etikos įtaka įmonės pelnui ir pardavimų rezultatams. Straipsnyje pateikiamas svarbiausių verslo etikos elementų įtakos paslaugų įmonės veiklos rezultatams modelis, kuris tinka visoms paslaugų sektoriaus įmonėms. Temos naujumas pasireiškia tuo, kad iki šiol nebuvo nustatyta tiesioginė verslo etikos įtaka įmonės pelnui ir pardavimų rezultatams.

  Raktiniai žodžiai: verslo etika, verslo etikos elementai, pelnas, paslaugų įmonės.

 3. Türkiye’de Girişimcilik ve Türk Girişimci Profili Üzerine Bir Analiz(Entrepreneurship in Turkey and An Analysis on Turkish Entrepreneur Profile

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Asuman SÖNMEZ

  2014-12-01

  Full Text Available Entrepreneurship and entrepreneurs are described as an exit from economic turmoil for the economies in whole world in respect of development of economies and decreasing unemployment problems. Increase in production and employment thanks to new entrepreneurs has great importance in respect of Turkish economy as well. Therefore in order to develop entrepreneurship culture and activities and creating new entrepreneurs for different sectors, both state and private institutions in Turkey have been begun to increase their operations rapidly for the recent years. Works on entrepreneurship which also contribute inter-sectoral relations becomes popular country-wide in Turkey. This study which stated entrepreneurship activities in Turkey for recent years and explored Turkish entrepreneur profile aims to analyze to the subjects such as their demographic features, sectors, capital needs. The mentioned analysis performed with data of 400 people attended to “Applied Entrepreneurship Training” of Republic of Turkey Small and Medium Enterprises Development Organization’s (KOSGEB between May and August 2013 by using frequency analysis technique.

 4. Türkiye’de Banka Kredileri Kanalının İşleyişi Üzerine Ampirik Bir Analiz = Empirical Analysis of the Bank Lending Channel in Turkey

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sinem Gözde BEŞBALLI

  2010-01-01

  Full Text Available The effect of a change in monetary policy on output operates through monetary transmission channels. The transmission channels of monetary policy may be gathered in five main titles: interest rates channel, asset prices channel, exchange rate channel, credit channel (bank lending channel, balance sheet channel and expectation channel. Findings obtained from the analysis of the transmission channels can be used in policy determination.This paper empirically analyzes the bank lending channel, one of the transmission mechanisms of monetary policy in Turkey. In this paper, data between 1996:06-2006:09 are examined using VAR methodology. According to the findings, the credit channel in Turkey operates partially.

 5. Dezvoltarea diplomației publice. O analiză comparată între NATO și UE* (The development of public diplomacy: A comparative analysis between NATO and the EU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cristina-Georgiana IVAN

  2016-03-01

  Full Text Available Considering that NATO, EU and other organizations tend to include public diplomacy elements in their official documents and strategies, we can say that states are no longer the exclusive actors in this field. Through this paper, I seek to identify some similarities and differences between NATO and EU’s public diplomacy. In this research I will also study how much of their soft power capabilities these organizations use, if they are used in order to influence rather internal than external audiences and if we can talk about elements of public diplomacy with involvements for development. Beyond these aspects, I will take into account the fact that Philip Seib claims that NATO should focus on using soft power in order to justify its hard power and try to see if there are differences in the goals that NATO and the EU target to reach through the implementation of some public diplomacy strategies.

 6. Tapatybės išgyvenimas: Julijono Lindės-Dobilo Blūdo analizė | The lived identity: analysis of the novel Blūdas by Julijonas Lindė Dobilas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giedrė Šmitienė

  2006-01-01

  Full Text Available The model of the exchangeable identity is widely spread out in the academic discourse as well as in the common thought. On the contrary this paper deals with the passive identity as the sameness that functions in the corporeality of senses or acts. The passive identity anchored in a flesh in question here is treated as a generator of the declared identity.The following considerations in the paper are based on the novel Blūdas by Julijonas Lindė-Dobilas. The considerations begin with the identity set from the outside; then they cross over to specific experiential fields in which the own incorporated identity is recognized and elucidated for self awareness. The novel Blūdas is interpreted as the text where the national self-consciousness unfolds.

 7. Firma Başarısızlığının Dinamiklerinin Belirlenmesinde Makina Öğrenmesi Teknikleri: Ampirik Uygulamalar ve Karşılaştırmalı Analiz

  OpenAIRE

  Cakir, Murat

  2005-01-01

  Recent financial crises and especially large corporate bankruptcies, have led bank managements and financial authorities to follow and monitor both financial and real sector risks, and to focus on firm failures. Bank of International Settlements, has therefore, taken the decision to include the necessity for banks to employ internal rating systems among BASEL II criteria. Thus, risk assessment and internal rating systems criteria would be made operational by the individual European Union bank...

 8. Studentų fizinės sveikatos tausojimo, gerinimo, pulso bei kraujospūdžio kontrolės ir mankštinimosi laisvalaikiu sąsajos analizė

  OpenAIRE

  Muliarčikas, Algirdas; Veršinskas, Robertas; Stanislovaitis, Aleksas

  2006-01-01

  Tyrimo tikslas — nustatyti Kauno universitetinio tipo aukštųjų mokyklų studentų fizinės sveikatos vertinimo, gerinimo, pulso ir kraujospūdžio kontrolės, populiariausių sveikatinimo priemonių pasirinkimo sąsają su mankštinimusi laisvalaikiu. Straipsnyje pateikiami Kauno aukštųjų mokyklų pirmakursių anketinės apklausos duomenys, nusakantys studentų fizinės sveikatos būklę, vertinimą, paprasčiausius jos būsenos kontrolės būdus ir mankštinimosi laisvalaikiu reikšmę sveikatinimo procese. Anonim...

 9. Besivystančių europos šalių skolos vertybinių popierių pajamingumų pokyčių analizė bei prognozavimas

  OpenAIRE

  Safonov, Dmitrij

  2010-01-01

  Darbe atlikta detali aktualių straipsnių, nagrinėjančių įvairių veiksnių įtaka skolos vertybinių popierių pajamingumui, apžvalga. Išskirti keli pagrindiniai pajamingumo pokyčius lemiantys veiksniai: likvidumas, kredito rizika bei bendra makroekonominė padėtis. Siekiant įvertinti nagrinėjamų veiksnių įtaką skolos vertybinių popierių pajamingumo pokyčiams, sukurti vektorinės autoregresijos modeliai skolos vertybinių popierių portfeliams, apibendrinantiems skirtingas skolos vertybinių popierių k...

 10. Analýza rizik projektu

  OpenAIRE

  Kunc, Aleš

  2014-01-01

  Diplomová práce je zaměřena na proces řízení projektových rizik ve společnosti ČKD Blansko Holding, a. s. Na základě analýzy průběhu realizace obchodního případu je doporučen vhodný rozsah metodiky managementu rizik. Návrh metodiky je zčásti názorně aplikován na vybraném projektu. Je provedena analýza rizik a nalezeny způsoby k jejich ošetření. Práce rovněž popisuje základní principy a pojmy z oblasti rizikového a projektové managementu.

 11. Návrh řízení procesů při implementaci norem HACCP

  OpenAIRE

  Staněk, Michal

  2010-01-01

  Dilpomová práce se zaměřuje na aplikaci norem HACCP do zemědělské výroby. Vychází z teoretických poznatků o moderních normách a směrnicích. Obsahuje návrh metodiky pro řízení a regulaci výrobních procesů.

 12. Statistická analýza dat v Excelu

  OpenAIRE

  Hudec, Radek

  2011-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá statistikou v programu Excel. Cílem této práce je vypracování metodiky pro řešení statistických funkcí v software Excel. Popsat možnosti a omezení modulu a funkcí.

 13. ITIL v prostředí agilního vývoje software metodikou Scrum

  OpenAIRE

  Kubalcová, Monika

  2014-01-01

  Tato práce se zabývá problematikou integrace procesní knihovny ITIL a agilní metodiky Scrum ve společnosti vyvíjející IT služby. Po teoretickém popisu obou přístupů a analýzy procesů ve vybrané společnosti následuje navržení metodiky, která zajistí provázání obou procesních přístupů a jejich bezproblémové fungování. Jako podpora metodiky je implementována webová aplikace, pomocí které lze vyhodnotit efektivitu navržených procesů vykreslením důležitých informací do grafů. Navržená metodika byl...

 14. Reel ve Finansal Göstergeler Açısından 1929 Ekonomik Buhranı ve 2008 Küresel Krizi: Karşılaştırmalı Bir Analiz(1929 Economic Depression and 2008 Global Crisis in Terms of Real and Financial Indicators: A Comparative Analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nihat IŞIK

  2012-01-01

  Full Text Available There have been lots of debates about differences and similarities between 1929 depression that had deep impacts on the world economy; and 2008 global crisis known as the deepest crisis since 1929; in terms of their occurrence reasons and progress trends. One of those similarities is about the crises global dimension. For instance, both of the crises formed in the United States (US economy first and spread fast and afterwards affected the European and other economies. Other similarity is, both of the crisis started at finance sector firstly and expanded to real sector because of interdependence among countries. Normally effects of both crisis caused huge shrinkages in growth rates and huge increases in unemployment rates. Some of the differences are; nowadays there is much more knowledge and experience compared to past years to overcome economic crises, differences among external trade policies following the crisis and common behaviors of countries etc. This study aims to present the effects of 1929 Depression and 2008 Global Crisis on real and financial sector comparatively.

 15. Structural and Thermal Analysis of Different Piston Materials with Cooling (Due to Combustion Pressure) Using Finite Element Analysis / Sonlu Elemanlar Analizi (nedeniyle yanma Basıncı) Soğutma ile farklı Piston Malzemelerin Yapısal ve Termal Analiz

  OpenAIRE

  Pramanik, Dr. Debashis; Singh, Puran

  2015-01-01

  Piston is a cylindrical component fitted into the cylinder forming the moving boundary of the combustion system. It fits perfectly into the cylinder providing gas tight space with the piston rings and the lubricant. It forms the first link in transmitting the gas forces to the output shaft. Piston is a simple machine element which forms the combustion chamber as well as it is the one which receives the combustion thrust which is to be transferred to the crankshaft via connecting rod. Piston t...

 16. Kaip studijuoja būsimieji pagrindinės mokyklos muzikos ir kitų mokomųjų dalykų mokytojai Švedijoje? Dviejų mokytojo specialybės studentų grupių Švedijoje lyginamoji analizė

  OpenAIRE

  Boström, Lena

  2011-01-01

  Mokytojo profesija nuolat susiduria su iššūkiu įrodyti įvairių mokymo ir mokymosi metodų taikymo efektyvumą. Mokytojų rengimo sistemos Švedijoje šiuo metu reformuojamos, todėl švietimo įstaigoms itin svarbu žinoti, kaip studijuoja mokytojo specialybės studentai. Taip pat svarbu, kad ir patys būsimieji mokytojai gerai pažintų savo studijavimo stilius. Šio tyrimo tikslas – remiantis tarptautiniais studijavimo stilių tyrimais, nustatyti studijavimo stilių skirtumus tarp dviejų pagrindinių mokykl...

 17. The comparison of self image before and after the psychotic crisis – the analysis of schizophrenic patients’ narration [Porównanie obrazu siebie przed i po wystąpieniu kryzysu psychotycznego poprzez analizę narracji osób chorych na schizofrenię

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chądzyńska, Małgorzata

  2012-12-01

  Full Text Available Aim. The aim of this study was to show the influence of schizophrenia on the individual system of meanings – the way in which the persons describe themselves and their life story. In order to achieve this goal, the analysis of narration of patients suffering from schizophrenia was conducted. Method. We examined 20 patients suffering from schizophrenia. We interviewed the patients with a structured narrative questionnaire. The persons described their life and themselves - in the time before and after the psychotic crisis. The interviews were analysed according to different literary methods and the knowledge of formal linguistics. The demographic variables and the clinical state of patients were also controlled. Results. Persons suffering from schizophrenia used more positive attributes and less negative attributes while describing themselves before illness. They reported more positive episodes from their life, before the psychotic crisis. Conclusions. The psychotic crisis causes the dramatic decrease of self esteem and breakdown of the life story. The patients described themselves and their life in negative, pessimistic optics. The trauma of mental illness is reflected in narration by breakdown of “good story” about the person and her/his life. This change of self image concerns the persons who both cooperate in psychotherapy and are critical to illness.

 18. Skirtingų veislių aliejinio moliūgo (Cucurbita pepo L. var. styriaca) vaisų minkštimos, sėklų, aliejaus ir išspaudų kokybės analizė

  OpenAIRE

  Černiauskienė, Judita

  2012-01-01

  Novelty of the research. The investigation focused on five oil pumpkin varieties. Biochemical composition, sensory characteristics and nutritious value of oil pumpkin seeds as well as of oil, seed cake and fruit cake were established and compared in in the course of this investigation. This work established differencies among the genotype of varieties and correlative dependencies between chemical composition indices of pulp, seeds and oil of some pumpkins and meteorological conditions (durati...

 19. Loginių schemų struktūros analizė. VHDL loginių schemų kelių skaičiavimas. Kelių pasiskirstymas schemos realizacijose. Fiktyvių kelių ieškojimas

  OpenAIRE

  Lukošius, Tomas

  2004-01-01

  The combinational logic circuits, which are performing some kind of logic function, can have several realizations. Realizations differ from each other, because of the elements of the database used in circuit. The test of one scheme realization do not necessarily fully verify mistakes of the other realization. The number of pathways in different realizations may also differ. The determination of dependence between test's propriety and the number of pathways for different circuits is the main t...

 20. Magistrantų tarpkultūrinės patirties refleksijos: edukacinės aplinkos bei ugdymo ir vertinimo strategijų ir metodų Lietuvos ir užsienio aukštojo mokslo institucijose lyginamoji analizė

  OpenAIRE

  Gerulaitienė, Eglė; Mažeikienė, Natalija

  2012-01-01

  Tarpkultūrinės kompetencijos ugdymas tampa vis aktualesne tyrimų tema atsižvelgiant į globalizacijos procesus. Sėkmingas mokymosi procesas siejasi su palankia edukacine aplinka, kuri pasižymi tuo, kad akcentuojamas aukštas atsakomybės lygis, galimybė išreikšti autonomiją, bet kada naudotis reikalingais ištekliais, nesėkmių toleravimas ir kokybiškas grįžtamasis ryšys, stiprinantis studento tikėjimą savo gebėjimais, skatinantis studento motyvaci¬ją. Edukacinė studentą įgalinanti studijuoti apli...

 1. Zur semantischen Vielfalt von Präsens im Gegenwartsdeutschen und im Mittelhochdeutschen. Viduriniosios vokiečių aukštaičių (Mittelhochdeutsch ir šiuolaikinės vokiečių kalbos esamojo laiko semantinės įvairovės analizė

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksej Burov

  2009-01-01

  Full Text Available Šiame straipsnyje analizuojama vokiečių kalbos esamojo laiko (Präsens semantinė įvairovė. Straipsnio autorius bando atsakyti į klausimą, ar analitinių laiko formų (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur susiformavimas viduriniojoje vokiečių aukštaičių kalboje (Mittelhochdeutsch neturėjo neigiamos įtakos šiuolaikinės vokiečių kalbos esamojo laiko semantinei įvairovei.Tyrimo metu buvo nustatyta, kad nepaisant analitinių formų atsiradimo, esamasis laikas išsaugojo savo semantinę įvairovę ir gali būti vartojamas kalbant apie praeitį, dabartį, ateitį, o taip pat reiškiant atemporalinius veiksmus.

 2. Laboratorinės diagnostikos metodų, nustatančių Enterobacteriaceae šeimos plataus veikimo β-laktamazių fenotipą, palyginimas bei šių fermentų paplitimo analizė Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose 2008 - 2010 metais

  OpenAIRE

  Kareivienė, Sandra

  2014-01-01

  Šio tyrimo tikslas palyginti diskų difuzijos ir automatizuotą metodus, nustatančius Enterobacteriaceae šeimos bakterijų plataus veikimo β-laktamazių (PVBLazių) fenotipą ir įvertinti PVBLazių paplitimą Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose 2008-2010 metais. Tyrimų analizei buvo pasirinkta 58 Enterobacteriaceae šeimos bakterijos, išskirtos 2009-2011 metais ligoniams, besigydžiusiems Vilniaus Universiteto ligoninės Santariškių klinikose. Bakterijos ištirtos naudojant fenotip...

 3. Automatic determination of trunk diameter, crown base and height of scots pine (Pinus Sylvestris L.) Based on analysis of 3D point clouds gathered from multi-station terrestrial laser scanning. (Polish Title: Automatyczne okreslanie srednicy pnia, podstawy korony oraz wysokosci sosny zwyczajnej (Pinus Silvestris L.) Na podstawie analiz chmur punktow 3D pochodzacych z wielostanowiskowego naziemnego skanowania laserowego)

  Science.gov (United States)

  Ratajczak, M.; Wężyk, P.

  2015-12-01

  Rapid development of terrestrial laser scanning (TLS) in recent years resulted in its recognition and implementation in many industries, including forestry and nature conservation. The use of the 3D TLS point clouds in the process of inventory of trees and stands, as well as in the determination of their biometric features (trunk diameter, tree height, crown base, number of trunk shapes), trees and lumber size (volume of trees) is slowly becoming a practice. In addition to the measurement precision, the primary added value of TLS is the ability to automate the processing of the clouds of points 3D in the direction of the extraction of selected features of trees and stands. The paper presents the original software (GNOM) for the automatic measurement of selected features of trees, based on the cloud of points obtained by the ground laser scanner FARO. With the developed algorithms (GNOM), the location of tree trunks on the circular research surface was specified and the measurement was performed; the measurement covered the DBH (l: 1.3m), further diameters of tree trunks at different heights of the tree trunk, base of the tree crown and volume of the tree trunk (the selection measurement method), as well as the tree crown. Research works were performed in the territory of the Niepolomice Forest in an unmixed pine stand (Pinussylvestris L.) on the circular surface with a radius of 18 m, within which there were 16 pine trees (14 of them were cut down). It was characterized by a two-storey and even-aged construction (147 years old) and was devoid of undergrowth. Ground scanning was performed just before harvesting. The DBH of 16 pine trees was specified in a fully automatic way, using the algorithm GNOM with an accuracy of +2.1%, as compared to the reference measurement by the DBH measurement device. The medium, absolute measurement error in the cloud of points - using semi-automatic methods "PIXEL" (between points) and PIPE (fitting the cylinder) in the FARO Scene 5.x., showed the error, 3.5% and 5.0%,.respectively The reference height was assumed as the measurement performed by the tape on the cut tree. The average error of automatic determination of the tree height by the algorithm GNOM based on the TLS point clouds amounted to 6.3% and was slightly higher than when using the manual method of measurements on profiles in the TerraScan (Terrasolid; the error of 5.6%). The relatively high value of the error may be mainly related to the small number of points TLS in the upper parts of crowns. The crown height measurement showed the error of +9.5%. The reference in this case was the tape measurement performed already on the trunks of cut pine trees. Processing the clouds of points by the algorithms GNOM for 16 analyzed trees took no longer than 10 min. (37 sec. /tree). The paper mainly showed the TLS measurement innovation and its high precision in acquiring biometric data in forestry, and at the same time also the further need to increase the degree of automation of processing the clouds of points 3D from terrestrial laser scanning.

 4. Biomechanical analysis of skilled female gymnasts' motor actions in vaulting «rondat fllick» with the new table [Biomekhanicheskij analiz dvigatel'nykh dejstvij kvalificirovannykh gimnastok v opornom pryzhke tipa «rondat-fliak» na snariade «pryzhkovyj stol»

  OpenAIRE

  Khmelnitska I.V.; Krupenya S.V.

  2011-01-01

  Biomechanics descriptions of technique of motive actions of gymnasts are presented. 20 gymnasts took part in an experiment. The analysis of 72 appearances of gymnasts and 144 supporting jumps is conducted. Errors are considered in the technique of motive actions of gymnasts at implementation of supporting jumps. It is marked that frequency of the use of supporting jump «Rondat Fllick» among all of supporting jumps is 40 %. It is set that the leading elements of motive structure of technique a...

 5. Biomechanical analysis of skilled female gymnasts' motor actions in vaulting «rondat fllick» with the new table [Biomekhanicheskij analiz dvigatel'nykh dejstvij kvalificirovannykh gimnastok v opornom pryzhke tipa «rondat-fliak» na snariade «pryzhkovyj stol»

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Khmelnitska I.V.

  2011-11-01

  Full Text Available Biomechanics descriptions of technique of motive actions of gymnasts are presented. 20 gymnasts took part in an experiment. The analysis of 72 appearances of gymnasts and 144 supporting jumps is conducted. Errors are considered in the technique of motive actions of gymnasts at implementation of supporting jumps. It is marked that frequency of the use of supporting jump «Rondat Fllick» among all of supporting jumps is 40 %. It is set that the leading elements of motive structure of technique are biomechanics descriptions of the second phase of flight (duration, height of flight and landing distance.

 6. Türk Edebiyatının Klasik Eserlerinin Günümüz Televizyon İzleyicisine Sunumu ve İzleyici Algısının Analiz Edilmesi The Presentation Of The Canonical Texts In Turkish Literature To The Contemporary Tv Audience And The Analysis Of The Audience Perception

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Murat KORKMAZ

  2013-07-01

  Full Text Available Literary texts are the most invaluable sources in various culturesand societies. Though these texts have been concerned with history,culture and art, this concern has changed recently for all the traditionalvalues have been slaves to economic prospects. Among the mostsignificant reasons of this issue are the fulfilment of social expectations,and several institutions’ desire to earn a great deal of money. This caseis considered to be a symbol of disregarding the importance of historyand art. Pecuniary advantage is placed on the top in most fields,including art and literary texts as well. The problems, which have arisendue to changing social and cultural perspectives, have led lots ofdifferent institutions to act strategically. The objective of this research isto study the presentation of the canonical texts in Turkish literature tothe contemporary TV audience, and to analyse the perception of theaudience, concerning the TV series, and to discuss the advantages gotfrom the audience. Furthermore, such matters as loss anddegeneration, related to the national values, caused by making changes,and mistakes in the literary texts just for the sake of attracting theaudience’s attention, have been studied in the paper. This research isan applied one which dwells on such “NOVELS” as Aşk-ı Memnu,Hanımın Çiftliği and Yaprak Dökümü. Prior to the evaluation of therepresentation of these texts on television, and perceptions of theaudience as to the texts, a literature review has been conducted. Thequestionnaire used in the study consists of two different sections. Thefirst part includes the questions on the demographical characteristicsof the participants, and the second part includes the questions,prepared in 5 point likert scale. The population of the study iscomposed of the TV viewers, living in İstanbul and Ankara. (N=300women and men have participated in the study. Data obtained from theresearch have been analysed by SPSS 20 statistical programme. Data have been analysed in terms of reliability, and Cronbach’s Alfa value has been 0.920. This value shows that the study is highly reliable. Data have been analysed with different analysis methods and finally it has been detected that the participants have pointed to the significant differences between the original literary texts and the TV adaptations. Birçok kültür ve toplumun en önemli değerleri arasında edebiyat eserleri yer alır. Bunlar geçmişten günümüze yansıyan başta yaşanmışlıklar, tarih, kültür ve sanata yönelik yapıtlardır. Oysaki günümüzde bunun tam tersi olarak geçmişteki bu değerler ekonomik bir takım rant ve beklentilerin esiri olmuştur. Bunun da en önemli nedenleri arasında toplumsal beklentilerin karşılanması ve buna paralel olarak bir takım kurum ve kuruluşların bunu bir rant haline dönüştürme düşüncesidir. Bu durumu yine tarih ve sanata verilmeyen önem olarak gösterebiliriz. Birçok alanda olduğu gibi sanat ve edebi eserler noktasında da artık ekonomik beklenti en ön plandadır. Değişen toplum ve kültür anlayışına paralel olarak ortaya çıkan sorunlar yine birçok farklı kurumun stratejik olarak hareket etmesine neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, geçmişten günümüze yansıyan klasik Türk edebiyatı içerisinde değerlendirilen eserlerin günümüz televizyon izleyicisine sunulması ve izleyici üzerinde oluşturduğu algının belirlenmesidir. Çalışmamız, son yıllarda bir dizi furyası şeklinde ortaya çıkan televizyon yapıtlarının izleyiciye sunulması ve izleyiciden sağlanan avantajların neler olduğunun belirlenmesidir. Ayrıca seyircinin ilgi ve beğenisini kazanmak amacıyla eserlerde meydana getirilen erozyon ve değişiklikler nedeniyle ortaya çıkan milli değer kayıpları başta olmak üzere yapılan yanlışlıklar ve olumsuzluklar yazıda gösterilmeye çalışılmıştır. Araştırma uygulamalı bir araştırmadır. Araştırmada üç edebi eser “ROMAN” ele alınmıştır. Bunlar; Aşk-ı Memnu, Hamının Çiftliği ve Yapra

 7. A content analysis and methodological evaluation of meta-analyses on Turkish samples

  Türkiye örnekleminde meta analiz çalışmalarının içerik analizi ve metodolojik değerlendirilmesi

  OpenAIRE

  Gülşah Başol; Mehmet Fatih Doguyurt; Seda Demir

  2016-01-01

  This content analysis study aims to methodologically evaluate the appropriateness of meta-analyses, conducted on Turkish samples on a variety of topics. Through an exhausting literature review, 80 meta-analyses were gathered together and coded into a detailed Meta-Analysis Evaluation Form.  The form consisted of 59 items (1 = Not Present, 2 = Present and 3 = Not Mentioned) both regarding the study and substantial characteristics. Two researchers coded the studies and the reliability of the co...

 8. Asmens psichosocialinis funkcionavimas ir psichologinės jo gerinimo galimybės organizacijose, ugdymo ir sveikatos institucijose : žmogiškųjų išteklių valdymo psichologinė analizė bei ekonominės gerovės psichologinių prielaidų tyrimai

  OpenAIRE

  Perminas, Aidas

  2013-01-01

  Findings of research implemented within the cluster “Psychosocial functioning of an individual and opportunities of its psychological development in organizational, educational and health care settings” during the year of 2012 are presented in the present paper. More specifically, the paper address the results of research implemented under the theme of “Psychological analysis of human resource management and investigation into psychological incentives of economical well-being”. Under the latt...

 9. Řízení komunikace v projektech IS/ICT

  OpenAIRE

  Macháčková, Lenka

  2008-01-01

  Práce upozorňuje na problematiku komunikace v projektovém řízení, poukazuje na hlavní principy jejího řízení v projektech, představuje reálný přístup projektových manažerů k projektové komunikaci a navrhuje rozšíření metodiky MMDIS ŘÍP o oblast řízení komunikace.

 10. Elektrokardiogramų kompiuteriniai tyrimai

  OpenAIRE

  Borkovskaja, Ana

  2008-01-01

  Darbe pirmiausia aprašoma EKG prasmė ir kompiuterinės analizės raida. Apžvelgiami pagrindiniai EKG kompiuterinės analizės uždaviniai – EKG įvedimas, saugojimas, parametrų nustatymas, klasifikacija ir interpretacija. Ištirta prieinama EKG analizės programinė įranga, kuri yra arba atviro kodo, arba komercinė (Demo versijos). Nustatyta, kad EKG analizės programinė įranga pagal paskirtį yra trijų tipų: EKG modeliavimo, mokymo ir analizės. Literatūros analizė parodė, kad atviros EKG kompiuterinės ...

 11. Bezpečnostní audit firewallu

  OpenAIRE

  Krajíček, Jiří

  2010-01-01

  Cílem této diplomové práce je bezpečnostní audit firewallu. Základními úkoly je seznámit s principy nástrojů umožňující audit, vytvořit metodiku auditu a poté podle vytvořené metodiky provést bezpečnostní audit vybraných firewallů. Teoretická část dokumentu pojednává obecně o firewallech a možnostech zapojení do síťové infrastruktury. Dále o auditu a principech nástrojů k provedení auditu. Následující praktická část se pak zabývá vytvořením metodiky včetně penetračního testování. Pomocí vytvo...

 12. Implmentační strategie ERP

  OpenAIRE

  Smetánka, Pavel

  2006-01-01

  V práci jsou popsány jednotlivé varianty implementace nového IS, je vymezena oblast jejich použití a stručně charakterizovány jejich nevýhody a výhody. Dále je zmíněno o metodikách používaných při implmentaci a poté podrobněji analyzována metodika MMDIS. V poslední části je provedena analýza IS konkrétní firmy pomocí metodiky MMDIS. Byly použity jednotlivé fáze metodiky. Dále byl proveden výběr nového IS a byl navržen postup implementace. V závěru byl popsán přínos nového IS pro firmu....

 13. Semiotinė Nikolajaus Karamzino „Laiško leidėjui“ analizė | Семиотический анализ «Письма к издателю» Н. Карамзина | Semiotical analysis of Nikolay Karamzin’s “Letter to editor”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julija Snežko

  2008-01-01

  Full Text Available Depending on the goal set forth by different researchers one can find different methodological approaches to the heritage of Nikolay Karamzin, including his publicistic-critical works, which mainly were studied from the point of view of the history of ideas, social-cultural models and cultural semiotics.This article aims at showing the structure of meanings or, in other words, the organization of content in Nikolay Karamzin‘s “Letter to Editor“ (the introductory article to “Vestnik Evropy“, the very influential first Russian journal with political position independent from official circles with the use of semiotical methodology worked out by A.-J. Greimas, focusing on the text itself and leaving the extratextual elements outside investigation.By analyzing of discursive and narrative levels of the text and the situation of énonciación the following conclusion was made: in comparison to Europe Russia appears to be young, powerful, gifted but lacking important spiritual/cultural competence (general name for this competence “taste“ is still in the stage of development in order to become equal to elder Europe and to become consolidated/united/Russian subject on the level of feelings or spirituality, in other words to become nation. Literature and publishing of the journal serve as very important means in this process: the journal in which it was refused from the section of critique is prescribed to bring into effect paternalistic, gentil, regardful function, becouse the opposite function – severe critique – could be harmful to Russian subject.

 14. Ugdymas ir švietimo pagalba selektyviojo mutizmo atveju

  OpenAIRE

  Žutautaitė, Odeta

  2012-01-01

  Darbe atlikta teorinė selektyvųjį mutizmo sindromą turinčių asmenų ugdymo ypatumų analizė. Siekiant išryškinti ugdymosi ir švietimo pagalbos ypatumus selektyvųjį mutizmą turinčiam asmeniui Lietuvos švietimo kontekste pasirinktas atvejo analizės metodas. Atvejo analizei atlikti pasitelkti kokybiniai empiriniai metodai (pusiau struktūruotas interviu, pusiau struktūruota anketinė apklausa, pusiau struktūruotas stebėjimas, dokumentų analizė). Tyrimo duomenys apdoroti atliekant turinio (content) a...

 15. Organizacijos aprūpinimu personalu veiklų tobulinimas ŽŪB „Nematekas“ pavyzdžiu

  OpenAIRE

  Matelytė, Giedrė

  2013-01-01

  Baigiamojo darbo tikslas – atlikti ŽŪB „Nematekas“ aprūpinimo personalu veiklų analizę ir pateikti projektinius sprendimus darbuotojų planavimo, verbavimo, atrankos ir adaptavimo procesams. Baigiamajame darbe atlikta personalo veiklų sampratos teorinė analizė. Atliekama personalo valdymo informacinio aprūpinimo veiklų, organizacijos aprūpinimo darbuotojais ir darbuotojų efektyvaus panaudojimo ir išlaikymo veiklų analizė. Analitinė darbo dalyje naudojami keturi tyrimo metodai: mokslinės litera...

 16. Smulkios įmonės vadovo darbo gerinimas odontologijos klinikos pavyzdžiu

  OpenAIRE

  Pociūtė, Inesa

  2008-01-01

  Vadybos literatūros analizė pateikia daugybę požiūrių į vadovo darbą. Teisingas vadovavimo kelias būtų efektyvių valdymo metodų taikymas kasdienėse darbo situacijose bei problemų sprendime. Darbo tikslas pateikti projektinius sprendimus smulkios įmonės - odontologijos klinikos - vadovo darbui gerinti. Šis darbas apima nedidelės odontologijos klinikos vadovo darbo analizę. Pirmoje darbo dalyje yra pateikta vadovo darbo požiūrių įvairovės analizė. Antra darbo dalis apima smulkios odontologijos ...

 17. Výpočet korozních přídavků na mostních konstrukcích z patinujících ocelí

  OpenAIRE

  Křivý, Vít

  2011-01-01

  V předkládaném článku je uvedena nově vyvinutá metodika výpočtu korozních přídavků, které je potřeba uvažovat při návrhu mostních konstrukcí z patinujících ocelí (oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi). Aplikace metodiky výpočtu korozních přídavků je v článku vysvětlena na modelovém příkladu mostní konstrukce.

 18. Vizualizace rizik v managementu projektů

  OpenAIRE

  Hřib, Dalibor

  2012-01-01

  Cílem této diplomové práce je seznámení s managementem rizik a s metodami používanými v managementu rizik. Práce vychází z metodiky ATOM, určené k praktickému managementu rizik. Zaměřuje se především na metody vizualizace, které by měly intuitivní a snadno pochopitelnou formou prezentovat rizika v projektech IT. Dále hledá různé možnosti vizualizace a jejich uplatnění v managementu rizik. Vizualizace mohou být ve formě tabulky, grafu, či v jiné podobě. Práce také obsa...

 19. Systém pro správu bezpečnostního procesu ve firmě

  OpenAIRE

  Roubal, Petr

  2007-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním metodiky pro správu bezpečnostního procesu ve firmě. Tato metodika bude používána jako podklad pro softwarový produkt. Jsou zde popsaná i témeta s bezpečnostním procesem uzce související. Těmito tématy jsou: změna a změnové řízení, riziko a řízení rizik, procesy, modelování procesů a řízení procesů. Metodika je popsána pomoci popsani procesů.

 20. Hodnota pro zákazníka v návaznosti na CRM a jeho význam pro konkurenceschopnost podniku

  OpenAIRE

  Keřt, Radim

  2007-01-01

  V předložené disertační práci se zabývám hodnotou pro zákazníka v rámci CRM (Customer Relationship Management) s důrazem na význam pro konkurenceschopnost podniku. Obsahem práce je jednak vypracování metodiky pro úspěšnou implementaci, inovaci celkového konceptu řízení vztahů se zákazníky (tj. metody CRM), ale také stanovení kritérií k měření úspěšnosti implementace, inovace celkového konceptu řízení vztahů se zákazníky (tj. metody CRM) ve vztahu ke zvyšování konkurenceschopnosti podniku....

 1. Trimatės vartotojo sąsajos, kuriamos atkuriamosios grafikos priemonėmis

  OpenAIRE

  Vižinienė, Asta

  2007-01-01

  Atkuriamosios grafikos priemonės leidžia sukurti trimatę vartotojo sąsają, panaudojant įvarius trimačius modelius. Darbo tikslas: Trimačių modelių aprašymo kalbų analizė ir trimatės vartotojo sąsajos modelio sukūrimas. Darbo uždaviniai: išnagrinėti literatūrą apie trimatės vartotojo sąsajos kūrimą, atlikti atkuriamosios grafikos priemonių, skirtų kurti trimačius objektus, analizę bei pagrindinių virtualios realybės aprašymo kalbų analizę, pasinaudojant atkuriamosios grafikos priemonėmis sukur...

 2. Pirminės odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų vertinimas

  OpenAIRE

  Kapčiuvienė, Laimutė

  2008-01-01

  Darbo tikslas. Įvertinti viešosios įstaigos Kauno Dainavos poliklinika teikiamų odontologinių paslaugų kokybę pacientų požiūriu. Tyrimo metodika. Lietuvių ir užsienio autorių mokslinės literatūros šaltinių, teisinių dokumentų analizė, anketinės apklausos analizė. Taikyti įvairūs statistinės analizės metodai. Anketinė apklausa buvo vykdoma 2008 m. vasario mėn. Dainavos poliklinikos odontologiniame skyriuje. Apklausta 200 respondentų, kurie apklausos vykdymo metu gydėsi odontologijos skyriu...

 3. ČIŠČENJE PITNE VODE IZ ČRPALIŠČA SKORBA

  OpenAIRE

  Jakol, Katja

  2012-01-01

  V diplomski nalogi smo želeli preveriti učinkovitost filtrnega sistema eSpringTM za čiščenje pitne vode. Po pregledu monitoringov pitne vode iz črpališča Skorba smo ugotovili, da so občasno presežene koncentracije pesticidov in neskladje mikrobioloških analiz z zakonodajnimi vrednostmi. Opravili smo fizikalno-kemijske in mikrobiološke analize vzorcev pitne vode iz Skorbe pred filtriranjem in po njem. Rezultati analiz so pokazali, da so bili pesticidi (atrazin, desetil-atrazin) v pitni vodi po...

 4. Integruota marketingo komunikacija elektroninėje komercijoje

  OpenAIRE

  Žukauskaitė, Dovilė

  2009-01-01

  Magistro darbas yra skirtas integruotos marketingo komunikacijos elektroninėje komercijoje problemai spręsti. Tyrime remtasi naujausia mokslinė užsienio autorių literatūros lyginamosios analizės, statistinės lyginamosios analizės ir strateginio projektavimo metodais. Magistriniame darbe teigiama, kad informacijos visuomenėje pasikeitė marketingo komunikacijos modelis, kurio pagrindas – integracija, kad marketingo komunikacijos mikso elementai lengvai adaptuojami elektroninėje terpėje ir kad i...

 5. Lietuvos policijos personalo kaita reformų laikotarpiu

  OpenAIRE

  Korobeinikovaitė, Laura

  2011-01-01

  Darbe teoriniu ir praktiniu aspektais nagrinėjamos policijos personalo kaitos ir valdymo problemos. Darbą sudaro trys skyriai. Pirmajame skyriuje nagrinėjami teoriniai policijos personalo kaitos problemos aspektai, skyriuje atlikta analizė apibendrinama sudarant policijos personalo kaitos vertinimo teorinį modelį. Antrajame darbe skyriuje pateikiama policijos personalo kaitos problemos tyrimo metodologija. Trečiojoje darbo dalyje atliekama teisės aktų, statistinė analizė, nagrinėjant Lietuvo...

 6. Análisis de la variabilidad de la temperatura del aire en regiones de Colombia bajo la influencia de la oscilación Madden - Julian durante los años 1978 - 2008

  OpenAIRE

  Cuadros Rubio, Nicolás

  2011-01-01

  En el presente trabajo se analizó la relación entre la variabilidad de la Oscilación de Madden-Julian (MJO) y las variaciones de las temperaturas extremas durante los años 1978-2008 en las regiones de Colombia. Inicialmente se estudió el comportamiento de las temperaturas superficiales máximas y mínimas pentadales relativas en 59 estaciones meteorológicas distribuidas a lo largo de la superficie colombiana, seleccionadas a partir de las 23 regiones climaticas establecidas. Así mismo se analiz...

 7. Vartotojų impulsyvaus pirkimo ypatumai ekonomikos nuosmukio laikotarpiu

  OpenAIRE

  Adamonytė, Dovilė

  2014-01-01

  Dittmar, Drury (2000), Hausman (2000), Giraud (2001), Kacen, Lee (2002), Zhou, Wong (2003), Luo (2004), Parboteeah (2005) teorinių ir empirinių tyrimų rezultatai parodė, kad impulsyvus pirkimas yra viena iš sudėtingiausių vartotojų elgsenos sričių. Literatūros analizė atskleidžia skirtingus mokslininkų impulsyvaus pirkimo aiškinimus ir rodo, koks sudėtingas ir įdomus yra impulsyvaus pirkimo fenomenas. Mokslinės literatūros analizė parodė, kad impulsyvus pirkimas dažnai tapatinamas su kitomis ...

 8. Vaikų knygų leidyba Lietuvoje 2000-2005 m

  OpenAIRE

  Mataitytė, Romualda

  2009-01-01

  Magistro darbo objektas – vaikų knygų leidyba Lietuvoje 2000–2005 metais. Darbo tikslas – atskleisti 2000–2005 m. laikotarpio Lietuvos vaikų knygų leidybos visumos vaizdą, aptarti pagrindinius leidėjus, nustatyti vaikų knygos leidybos tendencijas, atlikti leidinių statistinę analizę. Pagrindiniai darbo uždaviniai: išanalizuoti 2000–2005 m. išleistų vaikų knygų srauto temas, jų kiekybines charakteristikas, atlikti išsamią vaikų knygų platinimo sistemos analizę. Naudojantis bendramoksliniu doku...

 9. Modelo de balance hídrico para la estimación de los caudales de lixiviados generados en la operación del relleno sanitario del Centro Industrial del Sur - El Guacal, Heliconia-Antíoquia.

  OpenAIRE

  Vargas Guerrero, Marinella

  2009-01-01

  Se revisó y analizó los modelos desarrollados para estimar los caudales de lixiviados que se generan en un relleno sanitario identificando sus limitaciones y desventajas. Se selecciono los modelos de mayor aplicación y aceptación para modelar las condiciones operativas del relleno sanitario El Guacal (Heliconia-Antioquia, Colombia). Se analizó la influencia del método de operación del relleno sanitario y de las variables climáticas del sitio de localización sobre la producción de lixiviado...

 10. Marketingo komplekso internete formavimas

  OpenAIRE

  Jakutis, Vytautas

  2014-01-01

  Magistro darbo objektas – marketingo kompleksas internete. Darbo tikslas – atlikus teorines marketingo komplekso internete studijas, parengti įmonei „Venipak“ marketingo kompleksą internete. Pagrindiniai darbo uždaviniai: atskleisti marketingo ir internetinio marketingo reikšmes įmonės veikloje; išnagrinėti marketingo komplekso formavimo internete teorinę prielaidą; atlikti įmonės veiklos analizę; pasiūlyti įmonės marketingo komplekso internete sprendimus. Naudojantis dokumentų analizės, bibl...

 11. Komandinio darbo efektyvinimas: Šiaulių regiono pataisos inspekcijos atvejis

  OpenAIRE

  Banevičienė, Vilma

  2012-01-01

  Bakalauro baigiamajame darbe nagrinėjamas Komandinio darbo efektyvinimas: Šiaulių regiono pataisos inspekcijos atvejis. Darbe atlikta mokslinės literatūros analizė. Pirmame darbo skyriuje atlikta komandinio darbo sampratos, komandinio darbo efektyvinimo viešajame sektoriuje, viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo, Naujojo viešojo valdymo ir Gero valdymo principų analizė. Darbe panaudotas kiekybinis tyrimas, buvo parengtos anoniminės anketos ir kokybinis tyrimas, buvo parengtas pusia...

 12. Požeminių inžinerinių tinklų svetainės BIOVALIS modernizavimas

  OpenAIRE

  Asočiakov, Sergej

  2011-01-01

  Darbo tikslas – sukurti patogią kompiuterizuotą sistemą, kurį leistų klientui, pagal savo parametrus, sudaryti jam tinkančią nuotekų valymo schemą. Uždaviniai: atlikti pasirinktos firmos UAB „Biovalis“ veiklos analizę ir suprasti kaip pateikiama pirminė informacija klientui apie nuotekų valymo sistemas ir jų sudedamąsias dalis; rasti sprendimą kaip galima patobulinti informacijos pateikimo sistemą; atlikti nuotekų valymo schemos sudarymo principų analizę; suprojektuoti ir realizuoti kompiuter...

 13. Prekybos įmonių internetinės rinkodaros strategijos rengimo modelis

  OpenAIRE

  Derenkaitė, Inga

  2013-01-01

  Baigiamajame magistro darbe nagrinėjamos elektroninės rinkodaros strategijos rengimo problemos. Išnagrinėtos pagrindinės autorių siūlomos rinkodaros strategijos, pateikti tradicinės ir elektroninės rinkodaros skirtumai ir esminiai bruožai. Taip pat pristatoma elektroninės rinkodaros strategijos modeliui parengti reikalingų priemonių kompleksas, apimantis mokslinės literatūros analizę, apklausos metu surinktos vartotojų nuomonės analizę ir vertinimus, stebėjimo metu surinktos medžiagos apie Li...

 14. Pedagogų teikiama pagalba mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų

  OpenAIRE

  Saročkienė, Aurelija

  2014-01-01

  Bakalauro darbe analizuojama pedagogų teikiama pagalba mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. Darbe atlikta teorinė pedagoginės pagalbos teikimo, mokiniams, turintiems, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, analizė. Teorinė darbo analizė atskleidė, kad ugdant kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčius mokinius, pedagogams labai svarbus yra profesinis pasirengimas, nuostatos ir asmeninės savybės, tenkinant mokinių bendruosius ir specialiuosius ugdymosi poreikius, o plėtodami bendradarbi...

 15. Sociolinio darbuotojo vaidmuo ikimokyklinėje ugdymo institucijoje modeliuojant socialinių paslaugų teikimą

  OpenAIRE

  Paukštienė, Genoefa

  2007-01-01

  ĮVADAS I. Socialinių paslaugų teikimas Lietuvoje 1. Socialinių paslaugų ugdymo institucijose būtinumas 2. Socialinių paslaugų realizavimo būklė ir perspektyvos 3. Socialinių paslaugų teikimo ikimokyklinėje ugdymo institucijose tradicinis modelis II. Empirinio tyrimo metodika ir organizavimas 1. Tyrimo metodologinės nuostatos 2. Tyrimo instrumentai 3. Tyrimo imtis ir procedūra 4. Tyrimo duomenų analizės metodai III. Empirinio tyrimo analizė ir apibendrinimas 1. Socialinių paslaugų teikimo ikim...

 16. Ilgalaikio konkurencinio pranašumo formavimas, vystant darbuotojų kompetencijas

  OpenAIRE

  Jazdauskienė, Rasa

  2014-01-01

  Šiame darbe nagrinėjamas ilgalaikio konkurencinio pranašumo formavimas vystant darbuotojų kompetencijas. Darbo tikslas - išsiaiškinti ilgalaikio konkurencinio pranašumo formavimo, vystant darbuotojų kompetencijas, ypatumus. Darbo objektas – darbuotojų kompetencijų ir įmonės ilgalaikio konkurencinio pranašumo ryšys. Darbą sudaro trys dalys. Pirmoje darbo dalyje „Ilgalaikio konkurencinio pranašumo formavimo vystant darbuotojų kompetencijas teorinė analizė“, atlikus mokslinės literatūros analizę...

 17. Verslumo ugdymo/si galimybės universitetinėse studijose

  OpenAIRE

  Masiulionytė, Živilė

  2014-01-01

  Tyrimo tikslas: atskleisti studentų verslumo ugdymo/si galimybes universitete. Tiriamieji: MRU, VU, VGTU ir LEU studentai. Tyrimo metodai: 1. Teorinis - ES ir Lietuvos dokumentų, reglamentuojančių verslumą analizė; MRU, VU, VGTU ir LEU studijų programų aprašų bei strateginių planų analizė; 2. Empirinis tyrimas - anketinė studentų apklausa apie verslumo ugdymo/si galimybes universitetinėse studijose; 3. Statistinis metodas - anketinės apklausos duomenų apdorojimas SPPS 15.0 kompiuterine progra...

 18. Analizy rastrowo-wektorowe w wolnym oprogramowaniu GRASS GIS w połączeniu z QGIS

  OpenAIRE

  Ilba, Mateusz

  2014-01-01

  W przedstawionym skrypcie przedstawiony został problem wyszukania terenów nadających się pod budowę winnicy. Przy selekcji terenu brano pod uwagę jego odpowiednią ekspozycję, nachylenie oraz wysokość położenia. Przedstawiono sposób postępowania przy wykonywaniu poszczególnych analiz przestrzennych. Całość analiz została przeprowadzona w darmowej aplikacji GRASS GIS wraz z wsparciem programu QGIS. Mateusz Ilba

 19. Discursive approaches to energy policy research

  OpenAIRE

  Pilibaitytė, Vaida

  2012-01-01

  Šalių energetikos transformacijos tvaraus vystymosi kryptimi vis dažniau tampa diskurso analizės tema. Šiame straipsnyje apžvelgiama mokslinė literatūra, kurioje diskurso analizė naudojama kaip energetikos politikos krypčių tyrimų teorinė prieiga. Straipsnyje apžvelgiama literatūra, kurioje analizuojamos energetikos politikos diskurso sąsajos su demokratija, žiniasklaida ir kova dėl diskurso hegemonijos viešojoje erdvėje, ypač kai pagrindinis šio diskurso objektas yra branduolinė energetika e...

 20. Kirčio vieta kaip morfologinė priemonė bendrinėje lietuvių kalboje

  OpenAIRE

  Teresevičiūtė, Kristina

  2009-01-01

  Darbe aptariami teoriniai morfonologijos dalykai sinchroninės analizės metodu, kur buvo išskirtos šios opozicijos: kirčio vieta pagal leksines, gramatines, leksines - gramatines opozicijas. Buvo nustatyti rastų opozicijų skaičiai, aprašytos tos pačios poros, pasižyminčios skirtingu intensyvumu. Pateikta žodžių skiemenų struktūra, priegaidžių ir kirčio vietos analizė.

 1. Dolování dat

  OpenAIRE

  Stehno, David

  2013-01-01

  Cílem diplomové práce bylo nastudovat a popsat metodologii dolování dat CRISP-DM. Ze získané databáze byla prováděna predikce počtu hovorů na call centrum, přičemž bylo postupováno podle metodiky CRISP-DM. Ve fázi modelování byly použity 4 druhy modelů a to K-NN, neuronová síť, lineární regrese a model využívající metodu podpůrných vektorů. Pomocí různých druhů selekcí bylo zhodnoceno, které vstupní atributy mají důležitou roli pro výslednou predikci. Získané výsledky a poznatky mohou v budou...

 2. Analýza obtokového kanálu turbodmychadla

  OpenAIRE

  Ondrejka, Adam

  2015-01-01

  Cílem diplomové práce bylo navrhnout metodiku výpočtu výtokového koeficientu obtokového kanálu wastegate turbodmychadla. Metodika se navrhla na základě analýzy chování výtokového koeficientu provedené pomocí CFD simulací parametrického modelu turbínové části turbodmychadla. Podařilo se navrhnout výpočet, který se odlišuje od CFD dat relativně v průměru o 1,4%. Použití nové metodiky umožní zpřesnit návrh obtokového kanálu a pomůže zvolit vhodnější aktuátor pro ovládání ventilu obtokového kanál...

 3. Systém pro podporu managementu rizik

  OpenAIRE

  Hošták, Martin

  2009-01-01

  Tato práce sa věnuje znalostním oblastem managementu projektů se zaměřením na znalostní oblast managementu rizik. Vysvětluje důležitost řízení rizik v projektech vývoje softwaru. Popisuje fáze řízení rizik a používané metodiky. V druhé části je pak uvedena analýza požadavků na systém pro řízení rizik, návrh pomocí UML diagramů a zajímavé části implementace programu, který byl vytvořen ve vývojovém prostředí NetBeans IDE 6.5 v jazyku Java. V závěru je uvedeno zhodnocení a diskuze nad možným ro...

 4. Využití účetních výkazů k posouzení vývoje stavebního podniku

  OpenAIRE

  Talaš, Libor

  2013-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití účetních dat pro zjištění aktuální situace v podniku na základě metod finanční analýzy. Teoretická část je zaměřena na základní představu o stavebním podniku a strukturu účetních výkazů. Dále se zabývá jednotlivými metodami finanční analýzy, zejména horizontální a vertikální analýzou a metodou poměrových ukazatelů. Praktická část pak provádí analýzu konkrétní stavební společnosti pomocí metodiky zpracované v teoretické části. V závěru jsou zji...

 5. Balanced Scorecard

  OpenAIRE

  Kytka, Roman

  2008-01-01

  V současnosti se podniky setkávají s řadou přístupů k řízení společností a velmi častými pojícími prvky bývají zejména náklady, efektivita a výkonnost. Z nepřeberné řady nástrojů k řízení společností určených tato práce blíže seznamuje s metodikou Balanced Scorecard (BSC), koncepčním rámcem ITIL a metodikou Cobit. Jednotlivě zde jsou představeny dílčí metodiky a rámce. Míra tohoto seznámení je úměrná potřebám práce, tzn. není cílem představit ITIL či Cobit úplně detailně. Naopak zde jsou podc...

 6. METRIKY IS/IT

  OpenAIRE

  Smrček, Martin

  2006-01-01

  Cílem této práce je vytvořit ucelený přehled metod používaných k měření IS/IT. Protože jsou tyto metriky často zabudované do komplexních metodik řízení, věnuji se částečně i jim. Konkrétně přibližuji metodiky ITIL, COBIT a Balanced Scorecard. Sestrojil jsem tabulku, ve které tyto manažerské návody srovnávám z mnoha různých pohledů. Hlavní přínos této práce spatřuji v komplexním zpracováním tématu. Jsou v ní použity moderní názory tuzemských i zahraničních odborníků. Proto by zejména těm, kteř...

 7. Elektrická vodivost pájeného spoje a vliv na spolehlivost

  OpenAIRE

  Lačný, Radek

  2010-01-01

  Tato práce se zabývá problematikou změn elektrické vodivosti bezolovnatých pájených spojů vlivem proudové zátěže a izotermálního stárnutí. V teoretické části jsou popsány faktory ovlivňující elektrickou vodivost pájených spojů, jejich spolehlivost a životnost. Stěžejním úkolem praktické části je návrh metodiky sledování elektrické vodivosti pájených spojů. Cílem měření je pozorování změn elektrické vodivosti po proudové zátěži a izotermálním stárnutí pájených spojů v různých materiálových a p...

 8. Kardiostimulátory a zdroje rušení

  OpenAIRE

  Lojková, Lea

  2009-01-01

  Tématem této semestrální práce jsou kardiostimulátory a zdroje rušení. Projekt částečně navazuje na starší diplomovou práci na dané téma (Ing. Kulík, Ústav automatizace a měřicí techniky FEKT, VUT Brno) a z hlediska metodiky měření rozvíjí dané téma podobným směrem. Teoretická část práce stručně vysvětluje principy nukleární magnetické rezonance a magnetické tomografie, popisuje nejběžnější metody používané při magnetické tomografii, definuje kardiostimulátor, uvádí hlavní milníky v jeho vývo...

 9. Indikace tlaku ve válcích modelu Stirlingova motoru

  OpenAIRE

  Kovář, Michal

  2009-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá návrhem měřícího řetězce pro indikaci tlaku ve válcích Stirlingova motoru. Popisuje problematiku praktické metodiky měření a upozorňuje na možná úskalí daného měřícího řetězce. Pro měření byl využit již existující model Stirlingova motoru v gama modifikaci. Bylo provedeno systematické měření a vyhodnocení naměřených dat. Jako matematický model pro porovnání s naměřenými daty byl použit ideální cyklus a Schmidtova teorie....

 10. Dielektrické vlastnosti termoplastů plněných mletou slídou

  OpenAIRE

  Fiala, Ivo

  2008-01-01

  Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou kompozitních materiálů, měřením jejich dielektrických vlastností, konkrétně polyamidu a polyamidu plněného různým hmotnostním procentem mleté slídy. Základním zaměřením práce je určení metodiky měření a vlastní měření základních dielektrických veličin materiálů, jako jsou ztrátový činitel a složky komplexní permitivity. Měření mají probíhat pro různé kombinace teplot a vlhkostí. V práci je uvedeno fyzikální objasnění naměřených závislostí. ...

 11. Vnější a vnitřní faktory fungování univerzit

  OpenAIRE

  Zlatuška Jiří

  2012-01-01

  Rozpočtování a hospodaření na základě metodiky zohledňující skutečné náklady (“full cost”) přichází na univerzity a vědecké instituce především s vnějšími změnami. Z obecných zásad článku 107 Smlouvy o fungování Evropské unie vyplývá nutnost jasného odlišení aktivit ve-řejně financovaných, bez přímého ekonomického dopadu na fungování trhu, a činností eko-nomických, poskytovaných za tržní cenu nebo za skutečný náklad s přiměřenou marží zisku. Určení přímých nákladů (mzdy, cestovné, spotřební m...

 12. Výroba přírub s využitím postupu PPAP a normy ISO 9001

  OpenAIRE

  Prokeš, Tomáš

  2016-01-01

  První část diplomové práce se zabývá problematikou zavedení systému managementu jakosti v malém podniku dle normy ISO 9001, následně procesem schvalování součásti do sériové výroby dle metodiky PPAP. V této části jsou řešeny především požadavky normy ISO 9001, statistická kontrola výroby a samotná certifikace podniku dle normy ISO 9001. Druhá část je zaměřena na problematiku sériové výroby příruby, za využití technologického zázemí společnosti Kovosobotka. V závěru práce jsou zohledněny i ned...

 13. 2-D externí aerodynamika tělesa nestandardního tvaru

  OpenAIRE

  Mohyla, Daniel

  2016-01-01

  Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu jevu proudění kapaliny kolem válcové tyče v 2-D prostoru za využití metodiky výpočtové dynamiky tekutin (CFD) s populárními modely turbulence k-ω SST and k-ω SSTSAS. První část této práce je úvodem do problematiky o obtékání těles proudem kapaliny a uvedení pojmu CFD. V této části jsou popsané jevy jako odtržení mezní vrstvy od tělesa, modelování turbulence a popis různých modelů turbulence. Druhá část pojednává o nastavení výpočetní domény simulac...

 14. Integratsiooni mõiste ja mida teab elanikkond integratsiooniprogrammist / Aleksandr Plotkin

  Index Scriptorium Estoniae

  Plotkin, Aleksandr

  2001-01-01

  Ilmunud ka: Integratsioon Tallinnas 2001 : sotsioloogilise uuringu andmete analüüs. - Tallinn, 2002, lk. 6-25; Otshjot issledovanija "Problemõ samoidentifikatsii i integratsii nasselenija g. Tallinna". - Tallinn, 2001, lk. 9-42; Integratsija v Tallinne 2001 : analiz dannõhh sotsiologitsheskogo issledovanija. - Tallinn, 2002, lk. 6-27

 15. Verslo valdymo sistemų funkcionalumo specifikavimo metodika

  OpenAIRE

  Gaižiūnas, Darius

  2008-01-01

  Atlikus kritinių sėkmės faktorių, taip pat charakteristikų, naudojamų pasirenkant verslo valdymo sistemą, analizę siūlomas verslo valdymo sistemų pasirinkimo procesas. Aptariami reikalavimų nustatymo žingsniai, taip pat išskiriami pagrindiniai kriterijai sistemoms specifikuoti ir atrinkti.

 16. Análisisde"sí"y"no"

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2014-01-01

  Este artículo analizó dos palabras ordinarias(sí y no) , aunque estas palabras usamos normalemente enla vida diaria.La autora se percató de la diferencia del uso de estas dos palabras entre diferentes países,y investigó lacausa desde la perspeciva lingüística.

 17. ZONGULDAK BüKSITININ TERMAL OZELLIKIJERINE TANE BOYUTUNUN ETKISI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. ALP

  1999-12-01

  Full Text Available Türkiye şu anda değerl endi rilerneyen diasporitik boksit cevherlerinin büyük bir potansiyeline sahiptir. Gelecekte alurnina üretiminde bu cevherlerin önem kazanacağı � açıktır. Zonguldak-Kokaksu bölgesi bo ksi tl erinin termal özelliklerinin ve tane boyutunun bu özelliklere etkisinin incelenmesi çalı şmarun ana amacıdır. Çalışmalarda kullanılan diasporitik baksit numuneleri -20+65, 65+ 100 ve -1 00+ 200 me sh boyutlannda olacak şekilde öğütülüp d enmişt ir. Tennal analiz çalışmalan dinamik metod ile gerçekleştirilıniştir. Üç numunenin kızduına kayıplan sırasıyla % 12.,3 6, o/o ll �63 ve %1 1,46 olarak bulun­n1uşıı.ır. D in amik metotla yapılan çal ı şm a la r da dife­ransiyel t er nı a l analiz (DT A, tennogravi metrik analiz (TG ve derivatogr afik t e nnogravil netr i k analiz (DTG e ğr i le ri aynı anda elde edilmiştir. Yapılan X-ışını analiz neticesi sonuc unda Zongul dak bak si ti nin bileşenleri kalitatif o l arak te spit edilmiştir.

 18. Kriminālsoda- piespiedu darbs- izpildes organizēšanas prakses analīze un ieteikumu izstrāde tās uzlabošanai

  OpenAIRE

  Lukinskis, Severīns

  2016-01-01

  Maģistra darba temats „Kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildes organizēšanas prakses analīze un ieteikumu izstrāde tās uzlabošanai”. Darba mērķis - noskaidrot sabiedrībā pastāvošos viedokļus par piespiedu darba efektivitāti, salīdzinot ar citiem kriminālsodu veidiem, pētīt, analizēt statistikas datus un piespiedu darba piemērošanas praksi. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi: •analizēt juridisko literatūru, kas saistīta ar piespiedu darbu; •noskaidrot piespiedu darba jēdzienu, ...

 19. Naujos neįgaliųjų profesinės reabilitacijos ir integracijos galimybės: nuotolinio darbo organizavimo modelis

  OpenAIRE

  Bilevičienė, Tatjana

  2009-01-01

  Darbe atlikta užimtumo vaidmens neįgaliųjų socialinės integracijos procese analizė ir neįgaliųjų integracijos į darbo rinką naudojantis informacinėmis ir ryšių technologijomis galimybių analizė, apibūdintos pagrindinės neįgaliųjų profesinės reabilitacijos ir įdarbinimo problemos, nurodoma ypatinga užimtumo kokybės reikšmė neįgaliesiems. Neįgaliųjų užimtumas susietas su šalies socialinių ir užimtumo kokybės modeliu. Darbo tikslas – išnagrinėjus neįgaliųjų užimtumo bei nuotolinio darbo būklę ir...

 20. Dokumentų valdymo tobulinimo ypatumai: Šiaulių teritorinės ligonių kasos atvejis

  OpenAIRE

  Tamošiūnas, Teodoras; Paulauskienė, Indrė

  2013-01-01

  Dokumentų srautai Šiaulių teritorinėje ligonių kasoje sparčiai auga, vien 2012 m. dokumentų skaičius viršijo šimtą tūkstančių. Todėl yra būtina šios įstaigos dokumentų valdymo analizė ir valdymo procesų tobulinimas bei optimizavimas. Remiantis Upward (1996, 1997) dokumentų valdymo modeliu, valstybinės ir teritorinių ligonių kasų ekspertų nuostatomis, dokumentų analizės rezultatais, sudaryta ir pagrįsta Šiaulių teritorinės ligonių kasos dokumentų valdymo tobulinimo sistema. Pagrindinės apibend...

 1. Kvapų naudojimas marketinge: problemos ir galimybės

  OpenAIRE

  Gajauskaitė, Laura

  2009-01-01

  Šiame darbe atskleidžiami jutiminio marketingo sampratos ir esmės teoriniai aspektai, analizuojama jutiminių elementų sąveika bei kvapų naudojimo įtaka marketinge. Kvapų naudojimo pardavimams didinti praktika Lietuvoje yra nežinoma, todėl nuspręsta atlikti užsienio mokslininkų tyrimų analizę, kvapo naudojimo pardavimams didinti įvykdytų kampanijų pavyzdžių analizę. Dėl iškeltos hipotezės patvirtinimo arba paneigimo, jog kvapo naudojimas gali padidinti pardavimus, atliekamas trijų etapų eksper...

 2. Pasakotojo vaidmuo ir jo kalbos funkcijos Romualdo Granausko romane „Rūkas virš slėnių “

  OpenAIRE

  Poškuvienė, Ina

  2012-01-01

  Straipsnyje, taikant aprašomąjį teorinės ir empirinės medžiagos analizės ir interpretacinį metodus, aptartas pasakotojo vaidmenys ir jo kalbos funkcijos Romualdo Granausko romane „Rūkas virš slėnių“. Pasakotojas – viena svarbiausių romano figūrų, todėl jo funkcijos apima ne tik išorinių detalių, įvykių vaizdavimą, bet ir kūrinio emocinio pasaulio analizę. Pagal pasakojimo turinį, pasakotojo santykį su adresatu – skaitytoju ir pasirinktus kalbos vienetus, minčių reiškimo formas skiriamos trys ...

 3. Tarih Öğretmen Adaylarının Tarih Öğretmenliğine İlişkin İnançlarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi

  OpenAIRE

  Çulha Özbaş, Banu; Aktekin, Semih

  2013-01-01

  Bu çalışmanın amacı; tarih öğretmen adaylarının, tarih öğretmenliğine ilişkin inançlarını metafor analizi yoluyla incelemektir. Araştırma verileri tarih öğretmenliği programına devam eden 72 (4. ve 5.sınıf) öğretmen adayından toplanmıştır. Katılımcılardan “Tarih öğretmeni …… gibidir. Çünkü…..” ifadesini metafor kullanarak doldurmaları istenmiştir. Öğretmen adaylarından elde edilen bu veriler nitel (içerik analizi ve betimsel analiz) veri çözümleme teknikleri kullanılarak analiz ed...

 4. Strateginio planavimo svarba ūkinės veiklos rezultatų optimizavimui kranų nuomos versle remiantis UAB „Mažeikių strėlė“ pavyzdžiu“

  OpenAIRE

  Slavinskas, Kęstutis

  2007-01-01

  Baigiamajame magistro darbe nagrinėjamas strateginis planavimas kranų nuomos versle ir jo finansinis pagrindimas. Pateikiamos su šia tema susijusios pagrindinės sąvokos, strateginio planavimo samprata, strateginio planavimo proceso etapai, išorinės ir vidinės aplinkų analizės metodai, strateginių alternatyvų pagal konkurencinę poziciją analizė, finansinio vertinimo metodai, jų pritaikymas praktikoje. UAB „Mažeikių strėlė“ yra tipinė kranų nuomos verslo įmonė. Ši verslo sritis Lietuvoje orient...

 5. Lietuvos turistų pasitenkinimo indekso modelis : teorinės įžvalgos

  OpenAIRE

  Pilelienė, Lina; Grigaliūnaitė, Viktorija

  2014-01-01

  Straipsnyje analizuojami turistų pasitenkinimą lemiančių veiksnių bei turistų pasitenkinimo pasekmių šalims teoriniai aspektai. Turizmas tapo viena greičiausiai besivystančių paslaugų sektoriaus sričių ir tai lėmė mokslinės analizės apie turistų pasitenkinimą ir lojalumą poreikį. Kadangi turizmo sektoriaus vystymasis neaplenkė ir Lietuvos, straipsnio tikslu tapo teorinio turistų pasitenkinimo indekso modelio, taikytino Lietuvos gyventojams, sukūrimas. Atlikta mokslinės literatūros analizė lei...

 6. Visuomenės simbolinių sistemų socialinio struktūravimo ir hierarchizacijos išraiškos

  OpenAIRE

  Jurevičiūtė, Asta

  2010-01-01

  Šiuo straipsniu siekiama pateikti struktūrinės antropologijos ir struktūrinio funkcionalizmo paradigmoje (Mary Douglas, Victor Turner, Edward Evans-Pritchard, Louis Dumont) analizuojamą visuomenės simbolinės „tvarkos–nešvaros“ sistemą kaip socialinio struktūravimo ir hierarchizacijos išraišką. Antropologų pasitelkiama funkcinė analizė leidžia aiškinti socialinius diskursus ir praktikas, susijusias su būtiniausių psichologinių ir fiziologinių poreikių patenkinimu, o struktūrinė analizė nurodo ...

 7. Funkcijų savybių atvaizdavimo kompiuterizuota mokymo priemonė

  OpenAIRE

  Sutkaitienė, Edita

  2010-01-01

  Šiame darbe analizuojama funkcijų svarba matematikoje. Atlikta kompiuterinių programų skirtų funkcijoms braižyti analizė. Darbe supažindinama su sukurtos priemonės funkcijų savybių atvaizdavimui paskirtimi, struktūra ir turiniu. Pristatoma sukurta svetainė, kurioje bus talpinama kompiuterinė priemonė. Pateikiama mokinių apklausos rezultatų analizė po priemonės išbandymo. Atlikus darbą padarytos išvados, kad priemonė gali būti naudojama 9 klasės funkcijų savybių mokymui ir mokymuisi. Priemonė ...

 8. Pirmoji Petro kalba (APD 1, 16–22): ką išties išpranašavo Raštas ir kokią funkciją tekste atlieka 19 eilutė

  OpenAIRE

  Amilevičius, Darius

  2010-01-01

  Straipsnyje retorinės analizės metodu išanalizuota pirmoji Petro kalba (Apd 1, 16–22). Analizės tikslas – išspręsti nuo seno biblistus dominančias teksto struktūros problemas, nes tai hermeneutinis raktas į teksto interpretaciją. Dėl to visas dėmesys sutelkiamas į vidinę teksto organizaciją ir jo santykį su kontekstu. Nors buvo analizuotas tekstas originalo kalba, bet skaitytojų patogumui straipsnyje pateikiama šio straipsnio autoriaus atlikto originalų tekstą atspindinčio vertimo į lietuvių ...

 9. PREPARATŲ SU ROZMARINO RŪGŠTIMI PALYGINAMOJI ANALIZĖ

  OpenAIRE

  Savickaja, Eleonora

  2014-01-01

  Darbo tikslas: atlikti preparatų, turinčių augalinių žaliavų kaupiančių rozmarino rūgštį, sudėčių palyginamąją analizę, nustatyti bendrą fenolinių junginių kiekį, rozmarino rūgšties kiekį ir antioksidacinį aktyvumą. Darbo uždaviniai:  Išrinkti preparatus su rozmarino rūgštimi;  Atlikti šių preparatų sudėčių palyginamąją analizę;  Nustatyti ir palyginti bendrą fenolinių junginių kiekį preparatuose;  Nustatyti ir palyginti rozmarino rūgšties kiekį ESC metodu;  Nustatyt...

 10. Slaugytojų vilties išgyvenimo ir jų naudojamų vilties įkvėpimo ir palaikymo strategijų sąsajos

  OpenAIRE

  Katarskis, Andrius

  2011-01-01

  Straipsnyje analizuojamos slaugytojų vilties išgyvenimo ir jų naudojamų vilties įkvėpimo ir palaikymo strategijų sąsajos. Metodai. Atlikta literatūros analizė, empirinis tyrimas ir statistinė tyrimo rezultatų analizė. Rezultatai, išvados. Nustatyta, kad slaugytojų vilties išgyvenimo lygis yra susijęs su jų darbe naudojamomis vilties įkvėpimo ir palaikymo strategijomis. Taip pat paaiškėjo, jog keletą vilties įkvėpimo ir palaikymo strategijų savo darbe naudojančių slaugytojų vilties išgyvenimo ...

 11. Reklaminės kampanijos vykdymo užsienio rinkoje modelis

  OpenAIRE

  Dambrauskienė, Ingrida

  2008-01-01

  Šio magistrinio darbo tikslas įvertinus mokslinės literatūros šaltinius ir atlikus situacijos analizę, remiantis reklaminės kampanijos planavimo principais suprojektuoti racionalios tarptautinės reklaminės kampanijos modelį. Magistro diplominis darbas susideda iš trijų pagrindinių dalių, kurių pirmoje atliekama sisteminė literatūros analizė, nagrinėjama reklaminių kampanijų strategijų raida ir evoliucija, išskiriami pagrindiniai jų planavimo ir tikslų nustatymo principai. Šioje dalyje anal...

 12. Lietuvos turizmo plėtros galimybių vertinimas

  OpenAIRE

  Gražytė , Kristina

  2008-01-01

  Tarptautinis turizmas yra ne tik aktyvus turizmo produkto, bet ir įvairių kitų ūkio šakų gaminamų prekių tarptautinių mainų generatorius. Tarptautinio turizmo plėtra skatina infrastruktūros kūrimą, todėl tarptautinį turizmą reikėtų tirti siejant su atskirų šalių ekonominiais santykiais. Šiame darbe pateikiama Lietuvos turizmo plėtros galimybių teorinė samprata ir analizė, atliekama lyginamoji Lietuvos turizmo plėtros rodiklių analizė. Literatūros apžvalgoje aprašyta tarptautinio turizm...

 13. Komandinio darbo raiška organizacijų kaitos kontekste

  OpenAIRE

  Bublytė, Vitalija

  2014-01-01

  Magistro baigiamojo darbo tema labai aktuali šiandieninėje organizacijoje. Komandinis darbas vykstant pokyčiams svarbus veiksnys. Atlikus mokslinės literatūros analizę darbe pateikiama organizacijų kaitos apibrėžimas, taip pat nustatyta pokyčius sąlygojantys veiksniai, komandinio darbo efektyvumą įtakojantys veiksniai. Kadangi Lietuvoje nėra atlikta panašaus tipo tyrimų, todėl atliekant komandinio darbo raiškos pokyčių metu analizę Lietuvos įmonėse nustatyta, kad pokyčių sėkmę lemia komandini...

 14. Lyčių stereotipai socialiniame darbe su socialinės rizikos šeimomis

  OpenAIRE

  Rutkauskienė, Saulė; Gudliauskaitė, Jūratė

  2011-01-01

  Straipsnyje aptariama, kaip lyčių stereotipai pasireiškia socialiniame darbe su socialinės rizikos šeimomis. Taikant formalizuotą kiekybinį turinio analizės metodą buvo ištirti septyniose socialinės rizikos šeimų bylose sukaupti socialinio darbuotojo užpildyti dokumentai per 2007 metus. Dokumentų analizė atskleidė, kad apie du trečdalius išteklių skiriama socialiniam darbui su socialinės rizikos šeimų moterimis. The aim of this article is to investigate gender stereotypes in social work wi...

 15. Drabužių kolekcija raiteliams "Žirgų šokis"

  OpenAIRE

  Rečiūnaitė, Edita

  2010-01-01

  Bakalauro darbe analizuojama raitelio apranga – jos istorija, aprangos taisyklės šių dienų žirginiame sporte bei, kaip raiteliškumo bruožai atsispindi drabužių kolekcijose. Analizė buvo daroma siekiant geriau susipažinti su raitelio apranga ir suprojektuoti drabužių kolekciją raiteliams. Teorinės informacijos analizė atskleidė, kad žmogus ir žirgas neatsiejamas jau daugelį tūkstantmečių. Net ir pačiuose seniausiuose išlikusiuose istoriniuose šaltiniuose, praktiškai kiekvienos tautos mitolo...

 16. Hastahane Infüzyon Cihazlari Otomasyonu

  OpenAIRE

  Ersoy, Dr. Sezgin; Toptaş, Ersin

  2011-01-01

  Bu buluş kontrollü ilaç salınımı ile ilgili biyomedikal bir uygulamadır. Buluş ile ilaç salınımında insan mesaisini gerektirmeyen yüksek hassasiyet kabiliyetine sahip bir cihaz ortaya konmuştur. Buluş konusu yöntem, biyomedikal alanda kontrollü ilaç salınımı haricinde açık-kalp ameliyatlarında yapay kalp olarak çalışabilir veya diyabet cihazlarında kullanılabilir. Bunun dışında  sistem kolaylıkla gıda sektörü (süt analizörleri, su analizörleri) kimya sektörü, boya sektörü gibi başka sekt...

 17. KARAYOLU İLE TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI İÇİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ DESTEKLİ ÇEVRESEL RİSK ANALİZİ

  OpenAIRE

  KARABULUT, Serhan; ÖCALIR-AKÜNAL, Ebru Vesile

  2015-01-01

  Karayolu ile tehlikeli madde taşımacılığı hem birçok farklı aktörü içinde barındırması hem de her birinin farklı bir amacı bulunması sebebiyle özel bir taşıma türüdür. Bu çalışmada, akaryakıtların karayolu ile taşınması esnasında çevresel risklerin değerlendirilebilmesi için bir çevresel risk analiz modeli geliştirilmiştir. Geliştirilen model ile kaza durumunda olumsuz etkilenen çevresel öğeler (su ortamı, toprak ortamı ve özellikli alanlar) analiz edilebilmektedir. Modeli uygulama ve gelişti...

 18. Altı eksenli robot kolun hareketsel karakteristliğinin görsel programlanması ve gerçek zamanlı uygulamalar

  OpenAIRE

  Güzel, Mehmet Serdar

  2008-01-01

  Bu Tez çalışması kapsamında Beş ve Altı Eksenli Robot kolların matematiksel analizinin yapılması, görsel tabanlı yazılımlar geliştirerek; Robot kolların yönetilmesi ve gerçek zamanlı akıllı uygulamalarda kullanılması hedeflenmiştir. Uygulama ve Teorik kısımları için robot kol modeli olarak Lynx şirketinin Beş Serbestlik Derecesine sahip (5 DOF) Altı eklemli robot kolu kullanıldı. Matematik analiz kapsamında robot kolun hareket karakteristiği incelenmiştir. Bu analiz, Robot ko...

 19. Violence against children by children

  OpenAIRE

  Sniečkus, Vladas

  2013-01-01

  Išanalizvus Lietuvos ir užsienio šalių literatūrą apie vaikų smurtą prieš vaikus, buvo nustatyta, kad smurto paplitimas prieš vaikus yra didelis, tačiau stokojama duomenų apie vaikų patiriamą smurtą prieš vaikus. Remiantis oficialiai publikuotais Lietuvos institucijų statistiniais duomenimis, vaikų smurto prieš vaikus mastas yra nežinomas, nes stokojama duomenų apie smurtautoją. Atlikus oficialių, tačiau nepublikuojamų statistinių duomenų analizę, retrospektyvinę 1422 ligos istorijų analizę, ...

 20. Miško išteklių dinamikos tyrimas

  OpenAIRE

  Dubickas, Rytis

  2009-01-01

  Darbo objektas – Mažeikių miškų urėdijos Mažeikių girininkijos miškai. Darbo tikslas - įvertinti miškų kokybinius ir kiekybinius pokyčius ir jų priežastis Mažeikų miškų masyve 1982 – 2006 metais, panaudojant sklypinės inventorizacijos duomenis. Darbo metodai - panaudoti sklypinės miškų inventorizacijos, taksacinių rodiklių analizės metodai. Vertinant medynų našumą ir jo pasikeitimus, atlikta įvairiapusė medynų analizė, gauti duomenys palyginti su ankstesnių inventorizacijų duomenimis. Įvertin...

 1. Duración de la lactancia materna, erupción de los primeros dientes temporales y desarrollo antropométrico alcanzado a los dos años de vida

  OpenAIRE

  V. Martín Moreno; Mª R. Molina Cabrerizo; C. Gómez Gómez

  2006-01-01

  Fundamento: El desarrollo antropométrico en los dos primeros años de vida puede verse influido por diversos factores, analizándose en este estudio la implicación de la dentición temporal y la duración de la lactancia materna en dicho desarrollo. Métodos: Estudio longitudinal. Participaron 141 niños (67 varones y 74 mujeres) sanos, analizándose la asociación entre la duración de la lactancia materna, el número de dientes temporales presentes a los 6, 7, 9 y 12 meses, los parámetros antropométr...

 2. Antioksidacinio aktyvumo nustatymas preparatuose, turinčiuose omega – 3 riebalų rūgščių

  OpenAIRE

  Kiškytė, Karolina

  2014-01-01

  Darbo tikslas: nustatyti antioksidacinį preparatų, turinčių omega – 3 riebalų rūgščių, aktyvumą, palyginti jį su preparatų sudėtimis, atlikti vaistinės asortimento analizę. Darbo uždaviniai: Atlikti preparatų antioksidacinio aktyvumo tyrimą DPPH metodu. Atlikti preparatų palyginamąją analizę vertinant sudėtis. Išnagrinėti omega – 3 riebalų rūgščių turinčių preparatų pasiūlą vaistinėse. Metodai: antioksidacinis aliejų aktyvumas tirtas spektrofotometriškai naudojant 2,2-difenil...

 3. MĖLYNIŲ UOGŲ PREPARATŲ TYRIMAS IR VERTINIMAS

  OpenAIRE

  Baliūtytė, Eglė; Krivickienė, Eglė

  2014-01-01

  Darbo tikslas: atlikti Lietuvoje registruotų mėlynių uogų pasirinktų preparatų sudėčių ir technologijos palyginamąją analizę, įvertinti kiekybiškai ir nustatyti antioksidacinį aktyvumą. Darbo uždaviniai: Ištirti Lietuvoje registruotų mėlynių uogų preparatų pasiūlą. Atlikti šių preparatų palyginamąją analizę vertinant sudėtis. Pasirinktuose preparatuose nustatyti fenolinių junginių ir antocianinų kiekį spektrofotometriniu metodu. Nustatyti pasirinktų preparatų antioksidacinį aktyvumą DPPH meto...

 4. Kritična analiza elementov cenitvenih poročil v Republiki Sloveniji

  OpenAIRE

  Rogelj, Boštjan

  2016-01-01

  Namen diplomske naloge je predstaviti pravne predpise na področju dela cenilcev nepremičnin v Republiki Sloveniji, nato na podlagi lastnega ocenjevalnega obrazca analizirati vzorec javno dostopnih cenitvenih poročil in ugotoviti njihovo ustreznost ter primerjati dobljene rezultate z rezultati že izvedenih analiz. Najprej so predstavljeni pravni predpisi na obravnavanem področju, še posebej Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti ter Slovenski poslovnofinančni standard. Osrednji del diploms...

 5. Investigation of the Stress-Strain State of Seamless Pipe in the Initial State

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Malachowski Jerzy

  2014-12-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono wyniki badan własciwosci mechanicznych materiału z próbek wycietych z rury bezszwowej na kierunku obwodowym i osiowym. Zaproponowano metodyke modelowania i szacowania stanu naprezenia i odkształcenia. Jest ona zgodna z metodologia stosowana do analiz wytrzymałosciowych cienkosciennych cylindrycznych i sferycznych zbiorników poddanych cisnieniu wewnetrznemu. W weryfikacji wyników wykorzystano wyniki badan doswiadczalnych.

 6. Įmonės pagrindinės veiklos pinigų srautų prognozavimas

  OpenAIRE

  Kanapickienė, Rasa; Šlekienė, Vaida

  2008-01-01

  Pinigų srautų prognozavimui taikomi skirtingi matematiniai metodai. Literatūroje siūloma pagrindinės veiklos pinigų srautus prognozuoti pagal įmonių istorinius finansinius duomenis regresinės analizės būdu. Darbe analizuojamos galimybės šį metodą pritaikyti prognozuojant Lietuvos įmonių pagrindinės veiklos pinigų srautus.

 7. Krizių komunikacija šiuolaikinėje organizacijoje

  OpenAIRE

  Klenauskaitė, Kristina

  2009-01-01

  Komunikavimas krizės metu yra šio darbo esmė. Pagrindinis dėmesys skiriamas komunikacijos kaip proceso analizei. Panaudojant dokumentų analizės, fokuso grupės bei interviu metodus darbe pateikiami krizių komunikacijos funkcionavimo dėsningumai. Išskiriami esminiai krizių komunikacijos šiuolaikinėje organizacijoje planavimo ir valdymo etapai.

 8. Autoconcepto en jóvenes practicantes de danza y no practicantes : análisis factorial confirmatorio de la escala AF5

  OpenAIRE

  Sergio Murgui; Carmela Garc\\u00EDa; \\u00C1ngel Garc\\u00EDa; Fernando Garc\\u00EDa

  2012-01-01

  Este trabajo analizó la estructura pentafactorial del Cuestionario de Autoconcepto AF5 en practicantes de danza y no practicantes. Se analizaron las respuestas de 1630 participantes (490, de la modalidad de danza clásica y contemporánea y 1240 no practicantes) mediante modelos de ecuaciones estructurales. Los resultados indicaron que el modelo pentadimensional oblicuo, propuesto por los autores, se ajustaba mejor que los alternativos unifactorial y ortogonal, y que esta estructura penta-facto...

 9. Dieta y nicho de alimentación del coyote, zorra gris, mapache y jaguarundi en un bosque tropical caducifolio de la Costa Sur del Estado de Jalisco, México

  OpenAIRE

  Sergio Guerrero; Mohammad H. Badii; Silvia S. ZALAPA; Flores, Adriana E.

  2002-01-01

  Se analizó la dieta, amplitud y sobreposición de nicho de alimentación para el coyote (Canis latrans), zorra gris (Urocyon cinereaoargenteus), mapache (Procyon lotor) y jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi) en una zona de bosque tropical caducifolio de la costa sur de Jalisco, México. Para ello se recolectaron 430 excrementos de las cuatro especies: coyote (118), zorra gris (78), mapache (198) jaguarundi (36), fueron analizados y los contenidos determinados. Los resultados son reportados en f...

 10. Distribución regional y abundancia del lince (Linx rufus escuinape y el coyote (Canis latrans cagottis por medio de estaciones olfativas: un enfoque espacial

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Octavio Monroy

  2002-01-01

  Full Text Available Se analizó, a través de estaciones olfativas, la frecuencia de presencia de lince y coyote en seis unidades de vegetación en el sur de la cuenca de México. Se elaboraron modelos de distribución espacial para el lince y el coyote con el objetivo de formular acciones de conservación y manejo del área en estudio.

 11. Mobilios mokymo technologijos

  OpenAIRE

  Danikauskaitė, Aurelija

  2006-01-01

  Magistro darbe nagrinėjamos mobilios technologijos bei ju naudojimas mokyme. Šio darbo tikslas – aprašyti mobilias mokymui tinkamas technologijas, atlikti ju naudojimo mokyme analize. Pirmiausia aprašomos ir nagrinėjamos mokymui tinkamos mobiliosios technologijos, lyginamos šiu priemoniu galimybės pagal ju sudėtinguma, patoguma vartotojui ir funkciju ivairove. Pateikta praktinio mobiliuju technologiju naudojimo mokyme analizė – atlikta vykdomu Europoje ir pasaulyje mobiliuju technologiju taik...

 12. Los presupuestos del concurso en la legislación colombiana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Línea de Investigación de la crisis empresarial en el sector real, de Derecho Comercial, Universidad Externado de Colombia

  2005-01-01

  Full Text Available Este escrito es el resultado de uno de los proyectos de investigación adelantados por el Departamento de Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia. En el se hace una aproximación histórica a los presupuestos para acceder a los trámites concursales en nuestra legislación, analizándolos desde el punto doctrinal, académico y legal.

 13. Analiza panoge in SWOT analiza na primeru podjetja Golte

  OpenAIRE

  Kolar, Rebeka

  2012-01-01

  Za uspešnost podjetja je pomembno, da dobro poznamo svojo panogo, v kateri delujemo, dobro moramo poznati svojo konkurenco in biti vedno korak pred njo. Podrobno poznavanje panoge same pripomore k boljšemu in kvalitetnejšemu vrednotenju podjetja. SWOT analiza je pomembna za ugotavljanje konkurenčne prednosti podjetja in je ena najpogostejših in najpopularnejših analiz. Lahko jo izvajajo posamezniki ali skupina

 14. Primeros resultados de un ensayo de variedades en superintensivo

  OpenAIRE

  Guerrero, Nicolás; Rallo Romero, Luis; Rosa Navarro, Raúl de la; León Moreno, Lorenzo; Barranco Navero, Diego

  2006-01-01

  En el presente trabajo se detallan los resultados iniciales de un ensayo comparativo de variedades de olivo en marco superintensivo que es el primero de esta naturaleza realizado en Andalucía. Para el ensayo se han utilizado las variedades Arbequina IRTA-i18, Arbosana, Koroneiki y FS-17, analizándose los primeros seis años de vida de estas plantaciones.

 15. Hipertrofia Ventricular Izquierda y Variabilidad Circadiana de la Presión Arterial en una Cohorte de pacientes diagnosticados de Hipertensión Arterial

  OpenAIRE

  Cinza Sanjurjo, Sergio

  2012-01-01

  Objetivo. El objetivo principal fue conocer el valor pronóstico de la HVI en función de la variabilidad circadiana de la PA (VCPA). Como objetivo secundario se analizó la asociación existente entre HVI, lesión renal subclínica y PA ambulatoria, así como su valor pronóstico.

 16. Eventos adversos: instrumento de gerencia de la asistencia para la seguridad del paciente en el servicio de urgencias

  OpenAIRE

  Tanferri de Brito Paranaguá, Thatianny; De Pádua Braga, Queren; Queiroz Bezerra, Ana Lúcia; Bauer de Camargo e Silva, Ana Elisa; Machado de Azevedo Filho, Francino; Gomes de Sousa, Maiana Regina

  2014-01-01

  Este estudio objetivó caracterizar los incidentes derivados de los cuidados ocurridos en el servicio de urgencias de un hospital universitario perteneciente a la Red de Hospitales Centinela. Estudio descriptivo, retrospectivo, que analizó las notas registradas entre septiembre de 2007 hasta marzo de 2010, en los libros de anotaciones de enfermería. Los datos fueron recolectados entre enero y marzo de 2010, estructurados en hoja de cálculo y analizados descriptivamente, presentando las frecuen...

 17. PIXE analysis of Late La Tene scabbards with non-ferrous openwork plates (and associated swords) from Slovenia: Analize PIXE poznolatenskih nožnic s predrtimi okovi (in pripadajočih mečev) iz Slovenije:

  OpenAIRE

  Šmit, Žiga; Istenič, Janka; Perovšek, Sonja

  2010-01-01

  Z metodo protonsko vzbujenih rentgenskih žarkov (PIXE) smo analizirali meče iz 1. stoletja pr. n. št. in pripadajoče nožnice s predrtim okrasom iz Ljubljanice pri Bevkah, s Strmca nad Belo Cerkvijo in iz Verduna (grob 37 in grob 131). Rezultati analiz kažejo, da so pri izdelavi teh predmetov uporabljali železo in medenino.

 18. Ambiente y cultura en la agricultura tradicional de México: casos y perspectivas

  OpenAIRE

  Alba González-Jácome

  2004-01-01

  Se busca entender la importancia de los estudios diacrónicos con objeto de estudiar, analizar y comprender los mecanismos culturales que han desarrollado varias sociedades rurales en relación con el uso, manejo y cuidado de sus recursos naturales. Seres fantásticos inventados por estas sociedades se articulan al cuidado de los distintos ambientes naturales y coadyuvan con otros mecanismos sociales para controlar los recursos naturales y preservarlos. Se analiz...

 19. THE OPPORTUNITY OF APPLYING MODELS OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN PUBLIC CONSTRUCTION ENTERPRISES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Awny ZREKAT

  2015-12-01

  Full Text Available In this article was analyzed the history of standard ISO-9000 and ways of application in public construction enterprises. OPORTUNITATEA APLICĂRII MODELELOR DE SISTEM AL MANAGEMENTULUI CALITĂŢII ÎN ÎNTERPRINDERILE DE CONSTRUCŢII PUBLICEÎn articol sunt analizate istoria standardului ISO-9000 şi modalităţile de aplicare a lui în întreprinderile de construcţii publice.

 20. Komandinio darbo ypatumai tenkinant specialiuosius ugdymo(si) poreikius bendrojo lavinimo mokykloje

  OpenAIRE

  Mauricienė, Daiva

  2010-01-01

  Magistro darbe yra atlikta teorinė komandos ir komandinio darbo sampratos analizė, atskleistas komandinio darbo teisinis reglamentavimas, komandinio darbo organizavimo ypatumai, komandos ir komandinio darbo svarba tenkinant specialiuosius ugdymo(si) poreikius. Iškelta hipotezė, jog tikėtina, kad, tenkinant specialiuosius ugdymo(si) poreikius, formaliai reglamentuojamas darbas komandoje, tačiau realiai ugdymo proceso dalyviai dirba, orientuodamiesi į individualias veiklas. Tyrimo tikslas...

 1. Determinantes del empleo en la industria manufacturera en México

  OpenAIRE

  Aracely ESCOBAR-MÉNDEZ

  2011-01-01

  La dinámica productiva de un territorio es el resultado de las decisiones tomadas por individuos y empresas, ambos agentes responden a diferentes factores de localización. Se analizó el crecimiento del empleo manufacturero de las principales zonas metropolitanas y ciudades de México durante el periodo 1980-2003, observando particularmente los factores de localización industrial. Los resultados obtenidos mostraron que ambientes especializados tienen un efecto negativo en el crecimiento del emp...

 2. Positivismo y cultura nacional en la segunda mitad del siglo XIX cubano

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kenia Abreu-Cuenca

  2011-01-01

  Full Text Available Se realizó un análisis del impacto del pensamiento positivista en la cultura cubana, sus aportes y limitaciones en la segunda mitad del siglo XIX. Se analizó la labor educativa y de corte social que impulsó esta forma de pensamiento, así como un método en los estudios historiográficos en Cuba.

 3. Nuevos mecanismos protectores en la enfermedad inflamatoria intestinal sistema endocannabinoide y haptoglobina /

  OpenAIRE

  Márquez Mosquera, Lucía

  2012-01-01

  La Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) (enfermedad de Crohn (EC) y Colitis Ulcerosa (CU)), es una enfermedad crónica, poligénica y compleja, de curso recurrente, que afecta al tracto gastrointestinal. Estudios recientes in vitro y modelos experimentales en animales sugieren que el Sistema Endocannabinoide (SE) y la Haptoglobina (Hp) pueden tener un papel protector en la EII. Estudio 1: Sistema Endocannabinoide y EII Se analizó, mediante Western-Blot e inmunohistoquímica, la pre...

 4. Zaznavanje naravnih požarov s satelitskih posnetkov

  OpenAIRE

  Jaušovec, Aljaž

  2015-01-01

  V diplomski nalogi obravnavamo orodja in satelitske sisteme, namenjene spremljanju temperaturnih anomalij na površju Zemlje. Izbrali smo 5 požarov, na osnovi katerih predstavimo orodje MPEF FIRG (EUMETSAT) in orodje Nase, namenjeno podatkom senzorja MODIS. Predstavimo razlike med obema orodjema, ki imata skupni namen, vendar uporabljata povsem različen satelitski sistem. Rezultatom obeh globalnih orodij dodamo rezultate posameznih detajlnih analiz, izvedenih na osnovi podatkov geostacionarneg...

 5. ¡Cuídese, no meta la pata!: sexualidad juvenil en escolares de Medellín (Colombia)

  OpenAIRE

  Doris Elena Ospina Muñoz; Margarita María Gómez Gómez; Marcela Carrillo Pineda

  2013-01-01

  Objetivo: Discutir con escolares, mediante taller educativo, resultados de investigaciones sobre sexualidad juvenil e identificar ejes para la educación sexual y la formación de docentes. Metodología: Estudio cualitativo sobre sexualidad con escolares de grado 10º en Medellín, Colombia (2008-2011). Previo consentimiento se realizaron actividades educativas sobre imagen corporal, disonancia cognitiva, maternidad y paternidad adolescente, derechos de la comunidad LGBTI y ética sexual. Se analiz...

 6. Apskaitos tvarkymo kompiuteriais technologijos ir jų kokybės vertinimas

  OpenAIRE

  Mackevičiūtė, Asta

  2007-01-01

  Tyrimo objektas – apskaitos tvarkymo kompiuteriais technologijos. Tyrimo tikslas – išanalizavus teorinius ir praktinius apskaitos informacijos tvarkymo kompiuteriais technologijos aspektus bei nustačius svarbiausiuosius šios technologijos vertinimo kriterijus ir rodiklius ištirti ir įvertinti apskaitos informacijos tvarkymo technologijų, naudojančių tris skirtingas apskaitos informacines sistemas, kokybę. Tyrimo metodai: monografinis, palyginimo, loginės analizės ir apibendrinimo, graf...

 7. La cuestión judía en Hispania durante el paso de la antigüedad tardía al medioevo: semejanzas y diferencias de régimen jurídico con otros territorios europeos

  OpenAIRE

  Roca, María J.

  2015-01-01

  Se exponen en el trabajo las medidas antijudías adoptadas en la Hispania visigoda tanto de origen secular como de origen eclesiástico (especialmente las adoptadas en los Concilios de Toledo) y se compara con las medidas adoptadas por otros Concilios (Agde, Vannes, Epaona, Orleans) o en otros territorios (como Francia y el Imperio Bizantino), analizándosse las semejanzas y diferencias que se dan entre Hispania y esos otros territorios.

 8. Islamofobija Latvijā

  OpenAIRE

  Hausmane, Eva

  2016-01-01

  Maģistra darba tēma ir “Islamofobija Latvijā”. Pētījuma mērķis ir analizēt islamofobijas iezīmes un cēloņus Latvijas sabiedrībā. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīts islamofobijas jēdziens un definētas islamofobijas pazīmes, kā arī analizēti cēloņi un sekas. Savukārt pētījuma empīriskajā daļā, baltoties uz teorijas daļā definētajām pazīmēm, tiek analizēta islamofobija Latvijā. Pētījuma ietvaros veikta Latvijas iedzīvotāju aptauja internetā un veikta padziļinātā intervija. Rezultātā maģis...

 9. Sižeta struktūra Dž. K. Roulingas romānā “Harijs Poters un Jauktasiņu princis”

  OpenAIRE

  Vinovska, Dārta

  2016-01-01

  Bakalaura darbā veikta Dž. K. Roulingas romāna “Harijs Poters un Jauktasiņu Princis” sižeta struktūras analīze. Tā mērķis ir analizēt romāna “Harijs Poters un Jauktasiņu Princis” struktūras atbilstību Freitāga piramīdai. Pētījumā apskatīts katrs Freitāga piramīdas posms un analizēts Roulingas romāns, pielietojot Freitāga piramīdu. Darbā arī aprakstīti sarežģījumi, peripetijas, atpazīšanas skati un ciešanas, kā arī analizēta tēlu izvēļu nozīme sižeta attīstībai. Lai sasniegtu pētījuma mērķi, v...

 10. Diversidad haplotípica en el manatí Trichechus manatus en Cuba: Resultados preliminares

  OpenAIRE

  Hernández Martínez, D.; Álvarez-Alemán, A.; Bonde, R.K; Powell, J A; García-Machado, E.

  2013-01-01

  El objetivo del presente trabajo fue obtener información preliminar acerca de la composición de haplotipos del ADN mitocóndrico (ADNmt) del manatí (Trichechus manatus) que habita en el archipiélago cubano. Se analizó un total de 13 individuos, 12 de Cuba y uno procedente de la Florida, EU. Las secuencias de un fragmento de 410 pb de la región de control del ADNmt (D-loop) permitieron identificar dos haplotipos. El haplotipo A1, único encontrado en la Florida (incluida la mues...

 11. Fundamentos de un sistema de gestión humana por competencias para soportar la estrategia organizacional en una pyme del sector de la industria de las artes gráficas en Cali (Colombia)

  OpenAIRE

  AIDA FLORENCIA MEDINA LORZA; ANA MARÍA DELGADO ORTEGA; PAOLA ANDRE LAVADO ALVARADO

  2012-01-01

  La competitividad es un factor clave para mejorar la posición socioeconómica de las organizaciones, para lo cual es necesario alinear el recurso humano a la estrategia de la empresa. El objetivo de esta investigación es desarrollar los fundamentos de un sistema de gestión humana por competencias para soportar la estrategia organizacional en una empresa mediana del sector de las artes gráficas en Cali (Colombia), para lo cual se llevó a cabo un estudio descriptivo y cualitativo, se analizó la ...

 12. Parámetros hemáticos en tres especies de peces (Ictalurus punctatus, Morone saxatilis y Micropterus salmoides) en condiciones de desnutrición

  OpenAIRE

  Francisco Javier Alvarez Mendoza; Elsa María Tamez Cantú; Jesús Montemayor Leal

  2013-01-01

  Se evaluó el efecto de la desnutrición sobre los parámetros hemáticos en tres especies de peces de agua dulce, Ictalurus punctatus, Morone saxatilis y Micropterus salmoides. Los parámetros hemáticos analizados fueron: Microhematocrito (Ht), Hemoglobina (Hb), Proteína Total del Plasma (PTP), y Recuento diferencial de leucocitos. Además se analizó el comportamiento del polígono de frecuencia de la longitud mayor de los eritrocitos. Se consideraron dos niveles de desnutrición: moderada (15 dí...

 13. Prevalencia y factores asociados a desnutrición hospitalaria en un hospital general: Perú, 2012

  OpenAIRE

  L. E. Veramendi-Espinoza; J. H. Zafra-Tanaka; O. Salazar-Saavedra; J. E. Basilio-Flores; E. Millones-Sánchez; G. A. Pérez-Casquino; L. M. Quispe-Moore; M. E. Tapia-Vicente; D. I. Ticona-Rebagliati; N. B. Asato; L. Quispe-Calderón; H. J. Ruiz García; A. Chia-Gil; D. E. Rey-Rodríguez; B. T. Surichaqui

  2013-01-01

  Introducción: La desnutrición hospitalaria es un problema prevalente que genera mayor morbi-mortalidad, peor respuesta al tratamiento, mayor estancia y costo hospitalario. Objetivos: Determinar la prevalencia y factores asociados a desnutrición hospitalaria en un hospital general peruano. Métodos: Estudio analítico transversal de 211 pacientes en servicios de Medicina y Cirugía. Se analizó variables demográficas, clínicas e indicadores antropométricos. El análisis multivariado fue de regresió...

 14. Influencias del color de fondo sobre el procesamiento de patrones visuales jerárquicos en sujetos disléxicos, malos lectores y normolectores

  OpenAIRE

  Vidal, Joaquín; Elosúa de Juan, María Rosa; Luna Blanco, María Dolores

  2004-01-01

  El objetivo de este trabajo consistió en comprobar si los sujetos disléxicos muestran un déficit en el procesamiento de la información global en patrones organizados jerárquicamente, que está mediado por el sistema magnocelular. Además, se analizó si el color de fondo (rojo y verde) afecta de manera diferente al procesamiento de la información global en lectores normales, malos lectores y sujetos disléxicos. Los resultados muestran que el color de fondo parece deteriorar la precisión en el pr...

 15. Saugumo dinamika Pietų Azijos regioniniame saugumo komplekse

  OpenAIRE

  Karpavičiūtė, Ieva

  2006-01-01

  Straipsnyje analizuojant Pietų Azijos regioninę saugumo dinamiką, taikomos Regioninių saugumo kompleksų, saugumizacijos, naujojo regionalizmo teorijos bei saugumo bendrijos teorinės prielaidos. Pagrindžiama, jog jas derinant galima suformuoti pagrindus saugumo grėsmių dinamikos analizei regioniniame lygmenyje. Saugumo grėsmių analizės regioniniame lygmenyje galimybės konstruojamos, įtraukiant postmodernų diskursinį saugumo suvokimą, objektyvistinio suvokimo derinimą su subjektyvistiniu bei ba...

 16. Ikimokyklinio ugdymo mokyklos "Ežerėlis" valdymo įsivertinimas

  OpenAIRE

  Daubarienė, Rita

  2007-01-01

  Darbe remiamasi sisteminio požiūrio teorija, kuri padeda parodyti, nagrinėti, atskleisti ir įsivertinti ikimokyklinio ugdymo mokyklos vertinimo sritis ir jų visumą. Susiduriama su moksline problema, išreikšta vienu iš darbe nagrinėjamų klausim�� - kaip atlikti valdymo kokybės, veiklos pasiekimų sisteminį įsivertinimą, siekiant ikimokyklinio ugdymo mokyklos „Ežerėlis“ valdymo tobulinimo? Darbe keliamas tikslas - atlikti ikimokyklinio ugdymo mokyklos „Ežerėlis“ valdymo įsivertinimo analizę. Tai...

 17. UGOTAVLJANJE KAKOVOSTI PITNE VODE IZ ZASEBNEGA VIRA NA MUTI

  OpenAIRE

  Rašl, Danijela

  2012-01-01

  V diplomski nalogi smo preučevali kakovost vode iz zasebnega vira na Muti. V laboratoriju za tehnologijo vod smo opravili fizikalno-kemijske analize, da bi ugotovili, če se v vodi nahajajo onesnažila (kot posledica gnojenja). Pri opravljanju fizikalno-kemijskih analiz nismo zaznali povišanih vrednosti. S sodelovanjem Zavoda za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem smo opravili preliminarne mikrobiološke analize vode. Preverjala se je morebitna vsebnost koliformnih bakterij in Escherichie coli...

 18. Prekės pozicionavimo strategijos kūrimas

  OpenAIRE

  Raibikis, Jonas

  2014-01-01

  Darbo objektas - universali prekės pozicionavimo strategija. Darbo tikslas – naudojant teorinę pozicionavimo strategijos rengimo technologiją, parengti universalią prekės pozicionavimo strategiją, tinkamą naudoti tiek teorinėje analizėje, tiek ir praktikoje. Darbo uždaviniai. Darbo tikslui įgyvendinti keliami tokie uždaviniai: • Analizuoti užsienio ir Lietuvos autorių moksliniuose straipsniuose pateiktus strateginius prekės pozicionavimo modelius; • Naudojantis teorine užsienio ir Lietuvos au...

 19. Energetska in ekonomska ocena sanacije stanovanjske stavbe

  OpenAIRE

  Turk, Aleksandra

  2016-01-01

  V uvodnem delu so podana razmišljanja v smislu učinkovite rabe primarne energije naravnih virov in potrebe po naprednem tehnološkem razvoju postrojenj, s poudarkom na energetskih potrebah sveta danes in jutri. V kratkih obrisih so predstavljeni različni obnovljivi viri energije in njihov neizčrpen potencial, posebna gospodarnost izkoriščanja energije zraka. Opisan je razvoj toplotnih črpalk, njihova sestava, način delovanja in pomen grelnega števila. Na osnovi izračunov in analiz je dokazano,...

 20. Análisis de la integración de la bioética en la investigación de enfermería

  OpenAIRE

  Viriam Leiva Díaz; Beatriz Villalobos Núñez

  2014-01-01

  Introducción. El objetivo de este artículo es presentar los resultados del análisis de los Trabajos Finales de Graduación (TFG), desarrollados por el estudiantado como requisito para obtener el título de Licenciatura en Enfermería, los cuales son parte del plan de estudios del Programa de Licenciatura en Enfermería de la Universidad de Costa Rica.Método. La indagatoria se ejecutó por medio de una investigación bibliográfica, documental, archivista, de la que se analizó 158 Trabajos Finales de...

 1. Talla de madurez y época de desove de la reineta (Brama australis Valenciennes, 1836) en la costa central de Chile Maturity size and spawning time of the Pacific pomfret (Brama australis Valenciennes, 1836) in the central coast of Chile

  OpenAIRE

  Elson Leal; Ciro Oyarzún

  2003-01-01

  La reineta (Brama australis) adquiere cada vez mayor importancia en los desembarques de la pesca artesanal, no obstante, es escasa la información que existe acerca de su biología básica, particularmente sobre su dinámica reproductiva. En este trabajo se determina la época principal de desove de B. australis en la costa central de Chile y la talla de madurez (TM), para lo cual se analizó un total de 1061 individuos capturados frente a Lebu (37º37'S-73º40'W), entre enero y septiembre de 2001. E...

 2. Hábitos tróficos de la reineta Brama australis (Pisces: Bramidae) durante el periodo estival frente a Chile central

  OpenAIRE

  Francisco Santa Cruz; Ciro Oyarzún; Gustavo Aedo; Patricio Gálvez

  2014-01-01

  La reineta Brama australis es un importante recurso pesquero artesanal en la zona central chilena, incorporado en los programas de seguimiento biológico, pero con escasas evaluaciones de sus aspectos tróficos. Para actualizar el estado del conocimiento, se analizó su dieta durante el verano austral época de mayor disponibilidad de este recurso en la zona central de Chile, mediante el análisis del contenido gástrico de 300 ejemplares capturados entre noviembre 2011 y marzo 2012. Se identificó ...

 3. La formación de ingenieros de la edificación en empresas constructoras en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Su influencia en la satisfacción laboral

  OpenAIRE

  Fuentes-del-Burgo, Joaquín; Navarro-Astor, Elena

  2013-01-01

  Objeto: El objetivo de la investigación es indagar en las actividades formativas que desarrollan empresas constructoras en Castilla-La Mancha, con los ingenieros de edificación/arquitectos técnicos que trabajan como jefes de obra y su efecto sobre la satisfacción laboral. Diseño/metodología: Se realizaron 34 entrevistas semi-estructuradas. Mediante el empleo de metodología cualitativa, el contenido de las entrevistas se analizó utilizando el programa ATLAS.ti. Aportaciones y resultado...

 4. Building engineers' training in construction companies in the Castilla-La Mancha autonomous community. Its influence on job satisfaction

  OpenAIRE

  Elena Navarro-Astor; Joaquín Fuentes-del-Burgo

  2013-01-01

  Objeto: El objetivo de la investigación es indagar en las actividades formativas que desarrollan empresas constructoras en Castilla-La Mancha, con los ingenieros de edificación/arquitectos técnicos que trabajan como jefes de obra y su efecto sobre la satisfacción laboral. Diseño/metodología: Se realizaron 34 entrevistas semi-estructuradas. Mediante el empleo de metodología cualitativa, el contenido de las entrevistas se analizó utilizando el programa ATLAS.ti. Aportaciones y resultados: Salvo...

 5. Relación entre estados de ánimo y rendimiento en voleibol masculino de alto nivel

  OpenAIRE

  Ricardo de la Vega Marcos; Roberto Ruiz Barqu\\u00EDn; Carlos Tejero Gonz\\u00E1lez; Miguel Rivera Rodriguez

  2014-01-01

  El presente estudio, valiéndose de un diseño ex post facto retrospectivo, analizó la relación entre los estados de ánimo precompetitivos yel rendimiento deportivo de un equipo de doce jugadores de voleibol durante el campeonato del mundo de Brasil-2011, categoría masculina sub-20.Para la medición de los estados de ánimo se utilizó el instrumento Profile of Moods States(POMS). La medición del rendimiento deportivo se llevó acabo a partir de dos instrumentos: por una parte, una escala de valora...

 6. La Sustentabilidad de las Comunidades Mexicanas En El Ecotourismo

  OpenAIRE

  Rosa Maria Velazquez-Sanchez; Omar Raul Solana Vasquez; Jesus Gomez-Velazquez

  2010-01-01

  Con los elementos de Martínez (2003) y las categorías en Robles y Cardoso (2009) de la sustentabilidad de las comunidades indígenas y debido a la falta de investigación de la relación desarrollo-sustentabilidad en el ecoturismo. En esta investigación se analizó medio natural y sustentabilidad en los servicios y actividades de ecoturismo en 80 comunidades indígenas de México. Se entrevistó a profundidad (fenomenologia) a ochenta expositores durante el 1er. Encuentro Nacional de Ecoturismo Indí...

 7. Evaluación de combustibles y su disponibilidad en incendios forestales: un estudio en el Parque Nacional La Malinche

  OpenAIRE

  Julio César Wong González; María de Lourdes Villers Ruiz

  2007-01-01

  Estudios sobre peligro y combate de incendios forestales consideran la interacción entre los factores meteorológicos y las características de los combustibles. Por ello, se analizó la humedad de los combustibles muertos sobre el suelo, la cual depende de su diámetro y de la humedad relativa principalmente. Se analizaron combustibles de 0.6 a 2.5 y de 2.6 a 7.5 cm de diámetro en las comunidades donde predominan especies de los géneros: Quercus, Alnus, Abies y Pinus del Parque Nacio...

 8. Comportamiento metalúrgico de mini implantes de Ti-6Al-4V como anclaje temporal en aplicaciones de ortodoncia

  OpenAIRE

  Ivan Mendoza-Bravo; José Antonio Arias-González; Doris Ivette Villalobos-Vera; Héctor Ruiz-Reyes

  2014-01-01

  El uso de mini implantes como sistema de anclaje temporal en ortodoncia, es una técnica relativamente nueva que permite el movimiento de los dientes de una manera eficiente y predecible. A pesar de que se han empezado a utilizar en diversos países como Alemania, Japón y Corea del Sur, aún existe la necesidad de analizar y dar a conocer las ventajas de este procedimiento sobre los tratamientos tradicionales. En este trabajo se analizó la integridad de mini implantes fabricados de una aleación ...

 9. STUDI ASPEK KEBIASAAN MAKANAN IKAN NOMEI ((HARPODON NEHEREUS HAM BUCH, 1822) YANG TERTANGKAP DIPERAIRAN JUATA LAUT TARAKAN

  OpenAIRE

  Eka Astuti; Jabarsyah, Abdul; Irawati

  2013-01-01

  The study attempted to know food habits as one of the biology aspect of bombay duck (Harpodon nehereus Ham Buch, 1822) caught at sea adjacent to Juata Laut Tarakan. This study was conducted from june to july 2005 the samples were abtaned from the local fishermen. Sampling frequency has four times. Will to interval of fifteen days. Ten persen from the local yeeld of each trips the used as sample. The body length on body weight zone measured to analized the food habit. The food habit was analiz...

 10. TAPONAMIENTO DE GOTEROS Y DEL FILTRO DE DISCOS CON AGUA RESIDUAL SANITARIA DE UNA LAGUNA DE MADURACIÓN CLOGGING OF DRIPPERS AND DISC FILTERS BY SEWAGE FROM MATURATION POND

  OpenAIRE

  Rafael Oliveira Batista; Antonio Alves Soares; Olga Lucía Zapata Marin; José Antônio Rodrigues de Souza; Caio Vinícius Leite; Débora Astoni Moreira

  2009-01-01

  El método de riego localizado, ha sido usado para la aplicación de aguas residuales, debido a la elevada eficiencia en la aplicación del fluido y el bajo riesgo de contaminación del producto agrícola y de los operadores de campo. Sin embargo, los sistemas de riego localizado, poseen emisores que presentan alta susceptibilidad al taponamiento. En el presente trabajo, se analizó el potencial de taponamiento de distintos goteros y del filtro de discos con agua residual sanitaria proveniente de u...

 11. Visuomeninių pastatų atnaujinimaspagal darnos principus

  OpenAIRE

  Kaminski, Aistė

  2008-01-01

  Disertacijoje nagrinėjamas visuomeninių pastatų atnaujinimo procesas. Pagrindiniai tyrimo objektai yra visuomeninių pastatų atnaujinimo procesas, akcentuojant sprendimų priėmimo procesą pagal darnos principus, atnaujinimo procese dalyvaujančios sprendimus priimančios grupės, ir jų informavimas apie darnų pastatų atnaujinimą. Pagrindinis disertacijos tikslas yra visuomeninių pastatų atnaujinimo pagal darnos principus apimčių įtakojimas, pasitelkiant daugiakriterinės analizės metodus sprendimų ...

 12. Jardines Ornamentales Urbanos Contemporáneos: Transnacionalización, Paisajismo y Biodiversidad. Un Estudio Exploratorio en Medellín, Colombia / Contemporary Ornamental Gardens: Trans-Nationalisation, Landscaping and Biodiversity. An Exploratory Study i

  OpenAIRE

  Luis Anibal Vélez Restrepo; Mauricio Herrera Villa

  2014-01-01

  Resumen. La incorporación de especies vegetales ornamentalesen los espacios públicos verdes constituye un elementofundamental del paisaje urbano, en sus procesos de renovacióny expansión. En países en desarrollo, como Colombia, se carecede estudios orientados a analizar el conjunto de especiesutilizadas en la jardinería urbana, la procedencia de éstas y susposibles implicaciones ambientales. Se analizó la vegetaciónornamental no arbórea contenida en jardines públicos, asociadosa residencias, ...

 13. Desviación disociada. Estrabismo de origen cortical

  OpenAIRE

  Martín Gallegos-Duarte; Jorge Mendiola-Santibáñez; Juan José Ortiz-Retana; Bernardo Rubín de Celis-Monteverde; Rosana Vidal-Pineda; Arleth Sigala-Zamora

  2007-01-01

  Objetivos: Determinar las alteraciones corticales relacionadas con el origen de la desviación disociada. Material y métodos: Estudio prospectivo, descriptivo y observacional que incluyó a 10 niños con diagnóstico de desviación horizontal disociada, sin evidencia previa de daño neuronal. Se determinó la dominancia manual, cerebral y ocular, el estado sensorial y el perfil perceptual visual. Se analizó la respuesta cortical a diferentes estímulos: luminoso, hiperventilación, movimientos de segu...

 14. Estrategias memorísticas y aprendizaje de las expresiones idiomáticas en lengua extranjera: el papel cognitivo de la iconicidad fraseológica

  OpenAIRE

  Detry, Florence

  2010-01-01

  En este estudio, mostraremos principalmente la importancia que las imágenes formadas por los componentes fraseológicos pueden adquirir desde un punto de vista no sólo puramente lingüístico, sino también psicolingüístico si se contempla el posible carácter analizable y transparente de muchas EI. Explicaremos cómo se puede utilizar esta iconicidad para fomentar el desarrollo de estrategias de aprendizaje (especialmente vinculadas a la descodificación metafórica o a la asociación icónica con exp...

 15. Evolución de la incidencia de los cánceres de glándulas salivales mayores en España (1978-2002) Trends in the incidence of major salivary gland cancer in Spain (1978-2002)

  OpenAIRE

  Dyego Leandro Bezerra de Souza; María Milagros Bernal; María Paula Curado

  2012-01-01

  Objetivo: Analizar la evolución de las tasas de incidencia de los cánceres de glándulas salivales mayores en los Registros de Cáncer de Base Poblacional españoles. Métodos: Se seleccionaron los registros con un mínimo de 10 años de seguimiento: Albacete, Asturias, Granada, Murcia, Navarra, Tarragona y Zaragoza. Se calcularon las tasas de incidencia ajustadas a la población española a mitad del periodo. La tendencia de las tasas ajustadas se analizó con el programa joinpoint para 1991-2001. Re...

 16. La argumentación y las emociones en el debate televisivo Argumentation and emotions in debates on television

  OpenAIRE

  Ivonne Fuentes

  2009-01-01

  Este artículo tiene como propósito entregar los resultados de una investigación en la que se analizó el discurso argumentativo del programa televisivo de debate: El Termómetro. El objetivo de la investigación es determinar los tipos de emociones presentes en los discursos argumentativos, el lugar que ocupan en el esquema argumental y cómo se relacionan dichas emociones con la temática del programa. Los procedimientos metodológicos se inscriben dentro de la Teoría Crítica y el Análisis del Dis...

 17. Elevación de seno maxilar: Análisis clínico de nuestra experiencia en más de 100 casos Clinical analysis of our experience in over 100 cases of maxillary sinus lift

  OpenAIRE

  Gui-Youn Cho-Lee; L. Naval-Gías; M. Mancha de la Plata; J. Sastre-Pérez; A.L. Capote-Moreno; M.F. Muñoz-Guerra; F.J. Rodríguez-Campo

  2009-01-01

  Objetivos: La elevación de seno maxilar es uno de los procedimientos más versátiles en cirugía oral, de modo que hay descritos diversos abordajes, tipos de injertos, posibilidad de asociar otras técnicas preprotésicas y colocar implantes de manera simultánea o diferida, dependiendo de la altura ósea inicial. Nuestro propósito es comunicar nuestra experiencia después de intervenir 131 casos. Materiales y métodos: Se analizó una serie de 131 procedimientos llevados a cabo en 91 pacientes consec...

 18. Manufacturing of Ferritic Low-Silicon and Molybdenum Ductile Cast Iron with the Innovative 2PE- 9 Technique

  OpenAIRE

  Guzik E.; Kopyciński D.; Wierzchowski D.

  2014-01-01

  W pracy przedstawiono analizę wyników badań otrzymanych podczas produkcji żeliwa sferoidalnego typu SiMo, z zastosowaniem nowej metody sferoidyzacji metalu w kadzi bębnowej (technika 2PE- 9). Zaprezentowano wyniki badań w zakresie optymalizacji parametrów procesu, takich jak: długości przewodu sferoidyzującego. krytycznej zawartość magnezu, temperatur)' zabiegu i temperatury zalewania. Pokazano wpływ temperatur) i zabiegu, prędkości przemieszczania przewodu sferoidyzującego (czasu zabiegu sfe...

 19. Lietuvos sporto mokymo įstaigų veiklos auditas

  OpenAIRE

  Čingienė, Vilma; Gineikienė, Lina

  2013-01-01

  Veiklos auditas šiuolaikinio viešojo valdymo kontekste tampa vis reikšmingesnis dėl vykdomos politikos veiksmingumo ir kuriamos pridėtinės vertės poreikio. Lietuvos sporto sistemos sudedamoji dalis yra sporto mokymo įstaigos (SMĮ) – neformaliojo ugdymo įstaigos, teikiančios viešąsias paslaugas ir atsakingos už fizinio aktyvumo skatinimą. Straipsnyje pateikiama 2005–2010 m. SMĮ veiklos duomenų analizė pagal keturis veiklos rodiklius, vertinant viešųjų finansų panaudojimą. Tyrimo rezultatai par...

 20. Análisis biogeográfico de los peces characiformes de venezuela

  OpenAIRE

  Bonilla Rivero, Ana Leonor; López Rojas, Héctor

  2013-01-01

  Se realizó un análisis biogeográfico basado en los peces Characiformes de Venezuela con el objetivo de explorar la importancia relativa de los procesos que han contribuido con el establecimiento de los patrones de distribución actuales de la ictiofauna continental venezolana. La información geográfica y filogenética disponible se analizó siguiendo los métodos de Análisis de Parsimonia de Endemismos (PAE) y Análisis de Parsimonia de Brooks (BPA). El PAE señaló fundamentalmente a los Llanos Occ...

 1. ANÁLISIS BIOGEOGRÁFICO DE LOS PECES CHARACIFORMES DE VENEZUELA Biogeographic Analysis of the Characiformes Fishes of Venezuela

  OpenAIRE

  ANA BONILLA RIVERO; HÉCTOR LÓPEZ ROJAS

  2013-01-01

  Se realizó un análisis biogeográfico basado en los peces Characiformes de Venezuela con el objetivo de explorar la importancia relativa de los procesos que han contribuido con el establecimiento de los patrones de distribución actuales de la ictiofauna continental venezolana. La información geográfica y filogenética disponible se analizó siguiendo los métodos de Análisis de Parsimonia de Endemismos (PAE) y Análisis de Parsimonia de Brooks (BPA). El PAE señaló fundamentalmente a los Llanos Occ...

 2. Autoconcepto, estilos de afrontamiento y conducta del alumnado universitario

  OpenAIRE

  Luis Ballester Brage; Martí X. March Cerdà; Carmen Orte Socias

  2006-01-01

  La autoaceptación y una visión positiva de uno mismo y los demás favorecen el acercamiento y las relaciones interpersonales positivas y satisfactorias. El presente estudio explora las relaciones entre el autoconcepto y el estilo de afrontamiento, analizándolos en la relación educativa. Se estudió una muestra de 133 alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad de las Islas Baleares a lo largo del curso 2002-2003. Los resultados indican la relación entre el autoconcepto y el estilo de ...

 3. When Adolescents with High Self-Concept Lose their Engagement in School

  OpenAIRE

  Veiga, Feliciano; García, Fernando; Reeve, Johnmarshall; Wentzel, Kathryn; García, Óscar

  2015-01-01

  La motivación escolar y el autoconcepto son dos constructos claves del ajuste académico. Para entender cómo la motivación escolar cambia durante la adolescencia, se analizó la motivación académica de adolescentes tempranos y medios (cognitiva, afectiva, conductual e implicación personal) y su autoconcepto. La muestra fue de 685 adolescentes, 296 hombres (43,2%) y 389 mujeres de 11 a 17 años. Los adolescentes tempranos con alto autoconcepto siempre indicaron mayor motivación cognit...

 4. CONSTRUCŢIA EUROPEANĂ ÎNTRE OPTIMISM ŞI EUROSCEPTICISM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Neculai Bobica

  2008-05-01

  Full Text Available Comunicarea de faţă prezintă şi analizează fenomenul extinderii şi amplificării atitudinii euroscepticeîn spaţiul politic european, factorii ce alimentează o astfel de atitudine şi consecinţele sale asupra continuăriiprocesului de construcţie europeană. Sunt analizate, în context, diversele ipostaze ale euroscepticismulu şiimpactul lor asupra opiniei publice europene şi a factorilor de decizie politică.

 5. Vadovavimas bendrojo lavinimo mokyklai: optimizavimo aspektas

  OpenAIRE

  Melnikova, Julija

  2008-01-01

  Straipsnyje aptariami vadovavimo švietimo įstaigai aspektai: apibūdinamas vadovavimo reiškinys, išskiriami bei apibūdinami egzistuojantys vadovavimo modeliai. Vadovavimo modelių empiriniu tyrimu siekiama atskleisti vadovavimo būklę šiandienos bendrojo lavinimo mokykloje bei išskirti tokį vadovavimo modelį, kuris užtikrintų mokyklos veiklos sėkmę nuolatinės kaitos sąlygomis. Teorinės analizės bei empirinio tyrimo rezultatų pagrindu išvystytos vadovavimo bendrojo lavinimo mokyklai optimizavimo ...

 6. Análisis didáctico-matemático de un error algebraico en estudiantes y profesores

  OpenAIRE

  Catarina, Clara Cristina

  2010-01-01

  La investigación tiene dos fases: 1) Se plantea a los estudiantes de primer ingreso a la Universidad Panamericana, Guadalajara, México la simplificación de la expresión algebraica ; analizándose las respuestas equivocadas con su posible origen. 2) Se hace un estudio con 7 profesores de educación media básica y media superior, en el cual, se les presenta la simplificación errónea (a la izq.) con la consigna de mencionar el origen del error y cómo le ayudarían al alumno. Alumnos cometen e...

 7. Tapatybės konstravimas Britanijos ir Indijos kine: pokolonijinis aspektas

  OpenAIRE

  Valančiūnas, Deimantas

  2013-01-01

  Disertacijos objektas yra komercinis Britanijos ir Indijos kinas bei jame konstruojamos tapatybės. Tapatybės konstravimo problematika Indijos ir Britanijos filmuose yra tiriama remiantis trimis tapatybės analizės pokolonijinėje teorijoje pjūviais: kolonijinio diskurso kritika, antikolonijiniu nacionalizmu ir tautinės tapatybės konstravimu bei diasporinės tapatybės problematika. Lyginamasis dviejų, praeityje kolonijiniais saitais susietų valstybių kino filmų tyrimas leido pažvelgti į kompleksi...

 8. El problema de Rencontre

  OpenAIRE

  Barreras, Miguel

  2012-01-01

  A mediados del siglo XVIII el prolífico y genial matemático suizo leonhard Euler analizó y resolvió un juego de probabilidad con cartas llamado Rencontre. Como otros problemas probabilísticos, el enunciado es fácilmente comprensible, su análisis no es elemental y el resultado parece contrario a la intuición o, cuando menos, sorprendente. Euler utiliza, para la resolución del problema, la combinatoria y la suma de ciertas sucesiones. En este artículo se pretende llegar a la misma conclusión re...

 9. Función ejecutiva y uso de estrategias semánticas en niños

  OpenAIRE

  Isabel María Introzzi; Sebastián Urquijo; María Marta Richard´s; Lorena Canet-Juric; María Cristina Richaud

  2012-01-01

  El objetivo de este trabajo es analizar el uso de estrategias semánticas en población infantil y el efecto del funcionamiento ejecutivo sobre la frecuencia de uso de estas estrategias. Se trabajó con una muestra de 185 niños escolarizados de escuelas de gestión privada divididos en 4 grupos en función del curso. Los niños realizaron 4 ensayos de aprendizaje analizándose la cantidad de estrategias utilizadas a lo largo de los ensayos así como las diferencias de ensayo a ensayo. Además, se util...

 10. La memoria de trabajo como elemento diferencial para el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad

  OpenAIRE

  Sara San-Nicolás; Ioseba Iraurgi; Ana-Berta Jara; Miriam Azpiri; Maite Urizar

  2011-01-01

  Introducción: El creciente número de niños derivados a consultas especializadas bajo sospecha de presentar un Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) nos lleva buscar características comunes a todos ellos que ayuden a comprender esta sobredemanda. Objetivos: Analizar las diferencias y semejanzas en Memoria de Trabajo (MT), por ser esta la función ejecutiva más vulnerable a la distracción. Método: Se analizó una muestra de 48 niños y niñas derivados desde pediatría por pres...

 11. Función ejecutiva y uso de estrategias semánticas en pacientes con esclerosis múltiple

  OpenAIRE

  Introzzi, Isabel; Ledesma, Rubén Daniel

  2008-01-01

  En este trabajo analizamos el uso de estrategias semánticas en una tarea de aprendizaje de palabras en pacientes con Esclerosis Múltiple, y evaluamos la posible influencia del funcionamiento ejecutivo sobre esta tarea. Se trabaja con un grupo clínico (n=36) y un grupo control (n=36) equiparados por edad y nivel educativo. Se proporcionó a los sujetos 5 ensayos de aprendizaje y se analizó la cantidad de estrategias semánticas nuevas implementadas en cada uno de los ensayos; además, se utilizar...

 12. Marketingo komplekso modelis pramogų paslaugų įmonėse

  OpenAIRE

  Andruškaitė, Indrė

  2010-01-01

  Magistro darbe yra iškelta pramogų paslaugų marketingo komplekso atitikimo vartotojų poreikiams problema. Darbe išanalizuota ir susisteminta įvairių lietuvių ir užsienio autorių literatūra, publikuoti tyrimai bei apklausų rezultatai, susiję su paslaugų marketingu, marketingo kompleksu, vartotojų elgsena. Išanalizuota paslaugų specifika, klasifikavimas. Plačiau nagrinėtas paslaugų marketingo komplekso išskirtinumas, atlikta įvairių autorių pateikiamų marketingo komplekso modelių analizė. Tyrim...

 13. La cirugía periapical de los molares

  OpenAIRE

  Gay Escoda, Cosme; Paredes García, Jordi; Berini Aytés, Leonardo

  1993-01-01

  Se han estudiado 65 pacientes sometidos a intervención quirúrgica periapical en 72 molares ( 120 raíces y 155 conductos radiculares). Se analizó una serie de características preoperatorias (edad, antecedentes patológicos, patologías asociadas, distribución de dientes afectados, tamaño de la lesión periapical, tipo de endodoncia ortógrafa y calidad radiológica de la endodoncia previa), peroperatorias (tipo de incisión, existencia de comunicación oroantral, afectación cortical, tamaño de la res...

 14. Lietuvos Yamaha muzikos mokyklų valdymo ypatumai: franšizės metodas

  OpenAIRE

  Užkuraitienė, Fausta

  2007-01-01

  Franšizė yra viena iš tarptautinio verslo internacionalizavimo galimybių. Teoretikai ir praktikai pabrėžia šios verslo formos pranašumus prieš alternatyvas eksportą, investicijas ar bendrų kompanijų kūrimą. Tačiau Lietuvos mokslininkų darbuose randame tik fragmentinius šios kontraktinės tarptautinio verslo plėtros formos analizės elementus. Menkai analizuojami valdymo, kontrolės, kultūrinės adaptacijos klausimai. Tyrimo tikslas - įvertinti Lietuvos Yamaha muzikos mokyklų valdymo ypatumus, vei...

 15. La confluencia en la relación de pareja como limitante para el crecimiento personal: una visión gestáltica

  OpenAIRE

  Belem Medina Pacheco; Claudia Reyes García; Tamara M. Villar Zepeda

  2009-01-01

  El presente artículo es producto de una investigación que pretende dar a conocer la forma en que la confluencia afecta las relaciones de pareja, influyendo en el crecimiento personal de los miembros de la misma. Desde un punto de vista gestáltico, a través de una investigación cualitativa y el método fenomenológico, se analizó la experiencia personal de los participantes respecto al tema, y el significado que tiene para ellos esa experiencia. Las participantes en esta investigación son 4 m...

 16. El Nmin como herramienta para una fertilización nitrogenada eficiente en el cultivo de maíz (Zea mays) en la zona de la Ribera de Navarra

  OpenAIRE

  Igual Crespo, Francisco

  2010-01-01

  Este proyecto se encuadra en el marco de la protección de suelos y acuíferos donde la concentración por nitrato aumenta alarmantemente hasta el punto de clasificarse como Zona Vulnerable. Se pretende ajustar la dosis de nitrógeno óptima para el cultivo del maíz a partir del Nmin contenido en el suelo antes del cultivo. Para ello se analizó la evolución del contenido de Nmin en suelo a lo largo del cultivo para así conocer la fluctuación del N y poder aportarlo en el momento ...

 17. Ankara Çubuk yöresi turşularından izole edilen laktik asit bakterilerinin tanımlanmaları, teknolojik ve fonksiyonel özelliklerinin belirlenmesi ve starter olarak kullanılma olanaklarının değerlendirilmesi

  OpenAIRE

  TOKATLI, Mehmet

  2013-01-01

    Ankara Çubuk ilçesi turşularından izole edilen laktik asit bakterileri klasik ve moleküler tekniklerle tanımlanmış ve 117 suşun DNA dizi analiz sonucuna göre Lb. brevis (34),  P. ethanolidurans (33), Lb. plantarum (33), Lb. buchneri (9), P. parvulus (3), Lb. namurensis (4),  Lb. diolivarans (1) türlerine ait ol...

 18. Impacto de la ansiedad social, las habilidades sociales y la cibervictimización en la comunicación online

  OpenAIRE

  Navarro Olivas, Raul; Yubero Jimenez, Santiago

  2012-01-01

  El presente estudio fue diseñado para conocer las conductas de comunicación online en una muestra de preadolescentes (10-12 años, n=812). Se analizó el efecto de la ansiedad social, las habilidades sociales y las experiencias de cibervictimización sobre la comunicación online. La comunicación online comprendía ítems relacionados con el tiempo empleado, las plataformas utilizadas, las personas con las que interactúan y los motivos para conectarse a la red. La ansiedad social fu...

 19. Efectos de un programa de flexibilidad en el desarrollo de la fuerza muscular en jugadoras de futbol

  OpenAIRE

  José E. Del Río Valdivia; Pedro Julián Flores Moreno; Joel Bautista González; Lenin Tlamatini Barajas Pineda; Rossana Tamara Medina Valencia; Eduardo Gómez Gómez

  2015-01-01

  Se analizó el impacto de un programa de entrenamiento de flexibilidad sobre el desarrollo de la fuerza muscular en 16 jugadores de futbol con edad de 19.03±2.7 años. Se entrenó durante 30 días y 5 veces por semanas, donde el grupo “A” realizó  entrenamiento de flexibilidad, mientras que “B” el entrenamiento regular. Se midió la flexibilidad, 1RM, salto vertical, peso, talla, circunferencia de pantorrilla y muslo. Los resultados muestran  valores para A y B respectivamente, donde el IGF fue de...

 20. HERENCIA DE CAPSAICINOIDES EN CHILE MANZANO (Capsicum pubescens R. y P.)

  OpenAIRE

  Hermilo Sánchez-Sánchez; Víctor A González-Hernández; Ana B. Cruz-Pérez; Mario Pérez-Grajales; María A. Gutiérrez-Espinosa; Alfonso A. Gardea-Béjar; Miguel Á. Gómez-Lim

  2010-01-01

  Los capsaicinoides son alcaloides importantes en la salud humana, alimentaria y farmaceútica, y sólo son producidos por plantas del género Capsicum. En este estudio se analizó la herencia del contenido de los tres principales capsaicinoides causantes del picor (nordihidro-, dihidro- y capsaicina), en 25 materiales genéticos de chile manzano (Capsicum pubescens R. y P.), que incluyen a cinco poblaciones (Huatusco, Zongolica, Tacámbaro, Puebla y Perú) más sus 20 cruzas interpoblacionales posibl...

 1. Utilización del hormigón con árido reciclado en la ciudad de Barcelona

  OpenAIRE

  Etxeberria Larrañaga, Miren

  2011-01-01

  Debido a la necesidad de introducir áridos reciclados en el mercado y concretamente en Barcelona, se realizó un exhaustivo trabajo experimental en el laboratorio de Materiales de Construcción donde se determinaron las propiedades físico- químico mecánico de los áridos reciclados producidos de las dos plantas más importantes pertenecientes a Gestora de Runes de Catalunya s.a. (GRC) y se analizó el comportamiento de hormigones fabricados con áridos gruesos reciclados. A partir de los resulta...

 2. Baja concordancia entre la información clínica de atención primaria y hospital

  OpenAIRE

  Concha Revilla-López; Amaia Calderón-Larrañaga; Natalia Enríquez-Martín; Alexandra Prados-Torres

  2016-01-01

  Objetivos: Medir la concordancia respecto a las enfermedades crónicas registradas en atención primaria (AP) y hospitalaria, y valorar la utilidad de sus registros asistenciales con fines de investigación. Emplazamiento: Estudio transversal retrospectivo integrando información diagnóstica de AP y hospitalaria de la población de Aragón ingresada en 2010. Participantes: Se analizó a 75.176 pacientes Intervenciones: Se analizaron coincidencias, divergencias e índice kappa de los diagnóst...

 3. Petrología sedimentaria. Notas de teoría. 9. Rocas Carbónaticas: Diagénesis

  OpenAIRE

  Alonso-Zarza, Ana María; Martín Pérez, Andrea; Martín García, Rebeca

  2010-01-01

  Este tema se dedica al estudio de los procesos postsedimentarios o diagenéticos que sufren las rocas carbonáticas. Se presentan los distintos estadios y ambientes. Se parte del análisis de los factores que controlan los procesos diagenéticos y posteriormente se analiza cada uno de los procesos y los rasgos diagenéticos. Se hace especialmente hincapié en la dolomitización, como principal proceso de reemplezamiento. Otros procesos de reemplazamiento como silicificación o yesificación, se analiz...

 4. As práticas contábeis relativas à mensuração e evidenciação dos estoques em empresas industriais do mercosul e comunidade andina estão convergentes com a norma do IASB?

  OpenAIRE

  João Luis Peruchena Thomaz; Clóvis Antônio Kronbauer; Bianca Bigolin Liszbinski

  2013-01-01

  El estudio tuvo como objetivo analizar la convergencia de las prácticas contables en el tratamiento de los inventarios en el MERCOSUR y en la Comunidad Andina. Se analizó una muestra de treinta empresas industriales, seleccionadas por intencionalidad y accesibilidad. Los datos obtenidos en los sitios web de las comisiones de mercados de valores de cada país se resumen en las tablas que describen la medición y la publicación de los inventarios. Se constató una práctica muy heterogénea, ya que ...

 5. Cambios en la actividad antioxidante durante el desarrollo de frutos de psidium cattleianum sabine (myrtaceae) / changes in the antioxidant activity during the development in fruits of psidium cattleianum sabine (myrtaceae)

  OpenAIRE

  Villacorta Lozano Verónica; Osorio Vélez Luis Fernando

  2013-01-01

  Resumen. Psidium cattleianum Sabine, conocida como casdulce, guayaba japonesa, guayaba peruana y guayaba fresa, es un árbol originario de América del Sur. Estudios preliminares en esta especie han sugerido una elevada actividad antioxidante, un alto contenido fenólico y un gran potencial nutricional y funcional. En esta investigación se analizó la evolución de varios componentes del sistema de defensa antioxidante no enzimático, durante el crecimiento y maduración de los frutos de Psidium cat...

 6. Valstybės plėtros strategijos formavimas globalizacijos sąlygomis

  OpenAIRE

  Baubinaitė, Kristina

  2014-01-01

  Disertacijos objektas – valstybės plėtros strategijos (VPS) paradigminė kaita globalizacijos sąlygomis. Pristatytas kokybiškai naujas VPS analizės modelis, pagrįstas holistine paradigma. Šiuolaikinės VPS konstruojamos kaip kokybiškai nauja politines, ekonomines, socialines, kultūrines-tapatybines veiklas integruojanti priemonė, kuri išreiškia valstybės santykį su globalia konkurencine aplinka ir poindustrinės visuomenės raidos dinamika. Strategijų konkurencinio pranašumo svorio centras slenka...

 7. Equivalencia entre distintos sistemas de organización del conocimiento mediante una lista de autoridades

  OpenAIRE

  Martínez Tamayo, Ana M.; Valdez, Julia C.; Stubbs, Edgardo A.; Yanina González Teran; Inés Kessler

  2013-01-01

  Se analizó la equivalencia entre tres sistemas de organización del conocimiento (SOC), identificándose 235 epígrafes de la Lista de Encabezamientos de Materia para Bibliotecas (LEMB) y 174 descriptores del Tesauro de la Unesco (TU) referidos a Bibliotecología. Todos los epígrafes y los descriptores se tradujeron a notaciones de la Clasificación Decimal Universal (CDU), obteniéndose 286 notaciones simples y precoordinadas. Se registraron 199 equivalencias exactas entre LEMB y CDU (84,7%) y 116...

 8. Influencia de las patologías en los indicadores de edad adulta del coxal: estudio preliminar

  OpenAIRE

  Rissech, Carme; Schmitt, Aurore; Malgosa, Assumpció; Cunha, Eugénia

  2004-01-01

  Para valorar la incidencia de algunas patologías (artritis reumatoide, artritis crónica juvenil, espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, síndrome de Reiter, y tuberculosis ) en los indicadores de edad del coxal adulto, se realizó una revisión bibliográfica de los datos clínicos actuales. También se analizó la relación de la pérdida ósea de las variables de la superficie auricular y el acetábulo. Para ello fueron utilizados 43 individuos de la Colecção de Esqueletos I...

 9. Estabilidad y propiocepción en atletismo

  OpenAIRE

  Romero-Franco, Natalia

  2013-01-01

  [ES]El objetivo de esta Tesis fue analizar la influencia del tipo, la intensidad y el volumen de entrenamiento en la estabilometría y propiocepción de atletas a medio - largo plazo y a corto plazo. Al mismo tiempo, se analizó la influencia de la estabilidad postura! en la aparición de lesiones y se diseñó un programa de entrenamiento para mejorar la estabilometría y otras habilidades motoras, teniendo en cuenta los efectos inmediatos de ese entrenamiento. Los resultados mostraron que la...

 10. Aplicación del modelo de “Comunidades Listas para el Cambio”, para realizar el diagnóstico del estado de preparación de una comunidad urbana en el tema de prevención de la obesidad infantil

  OpenAIRE

  Diana Alcócer Alfaro; Karolina Sánchez Alán; Marcela Soto Prats; Xinia Fernández Rojas; Marianela Zúñiga Escobar

  2013-01-01

  RESUMENObjetivo del estudio: Se analizó el estado de preparación en el que se encuentra la comunidad costarricense de Concepción de La Unión de Cartago para prevenir la obesidad infantil por medio de la aplicación del modelo “Comunidades Listas para el Cambio”. Métodos y datos: La presente investigación utiliza un modelo mixto, en donde se emplea una entrevista estructurada aplicada a 15 informantes claves de la comunidad en estudio. Los resultados de las entrevistas se procesaron mediante el...

 11. LA VIOLENCIA PSICOSOCIAL Y LA INSEGURIDAD EN COAHUILA: AFRONTAMIENTO, EMOCIONES Y REDES DE APOYO

  OpenAIRE

  Jana Petrzelová Mazacová; Mayra Aracely Chávez Martínez; Joel Zapata Salazar; Mariana Eliza Rodríguez Herrera

  2015-01-01

  El objetivo de este trabajo es presentar los efectos psicológicos reflejados en la salud mentalderivados de la violencia e inseguridad psicosocial y la inseguridad entre la población juvenil yadulta del estado mexicano de Coahuila. Se empleó la batería Evaluación Psicosocial de la Vi-vencia de Sucesos Vitales para diagnosticar la percepción subjetiva de la violencia en las ciuda-des de dicha entidad con mayor incidencia de eventos violentos. Se analizó la correlación entrelas variables sociod...

 12. Composición y estructura de las comunidades vegetales del rancho El Durangueño, en la Sierra Madre Occidental, Durango, México Structure and composition of the vegetation communities of El Durangueño Ranch, in the Sierra Madre Occidental, Durango, Mexico

  OpenAIRE

  Elizabeth E. Aragón-Piña; Alfredo Garza-Herrera; M. Socorro González-Elizondo; Isolda Luna-Vega

  2010-01-01

  Se analizó la estructura y la composición florística de un bosque templado de la Sierra Madre Occidental (SMO) en el estado de Durango. El área de estudio se ubica en el rancho El Durangueño, cuya vegetación es representativa de la vertiente oriental de la SMO. El muestreo fue al azar, en puntos establecidos en 3 tipos de vegetación dominantes: bosque de encino-pino, bosque de pino-encino y pastizal. Las características estructurales de la vegetación indican que los sitios de muestreo present...

 13. Usos del suelo en la zona inundable del rio San Carlos, Colombia

  OpenAIRE

  Arbeláez Arboleda, Ana Cecilia; Posada García, Lilian; Vélez Otálvaro, María Victoria

  2002-01-01

  Se analiza la aptitud de usos del suelo desde el punto de vista geomorfológico y se analizó los niveles de inundación para diferentes períodos de retorno y, aplicando los conceptos de riesgo y vulnerabilidad hidrogeomorfológica, se determinó el uso más apropiado de la planicie de inundación del río San Carlos al nororiente del departamento de Antioquia (Colombia). Las zonas más atractivas para un desarrollo urbanístico se encuentra en el tramo aluvial ubicado en la zona media de la cuenca;...

 14. Visión de las madres en el cuidado del hijo prematuro en el hogar

  OpenAIRE

  Castiblanco López, Nubia; Muñoz de Rodríguez, Lucy

  2012-01-01

  Objetivo: describir el significado que tiene para las madres cuidar el recién nacido prematuro en el hogar, desde su contexto cultural.Diseño: estudio de tipo cualitativo etnográfico basado en la teoría de Madeleine Leininger.Muestra: la información, obtenida de observación y 23 entrevistas a las madres en su hogar, se recolectó y se analizó según la entrevista y análisis etnográficos de James Spradley.Participantes: ocho madres de recién nacidos prematuros que asistieron a control al Program...

 15. Herpetofauna en relictos de Bosque Chaqueño de la región de Mar Chiquita, Córdoba

  OpenAIRE

  Briguera, Verónica; Tamburini, Daniela; Kufner, Maura Beatriz; Gavier, Gregorio; Giraudo, Liliana; Torres, Ricardo; Bechara, Verónica

  2006-01-01

  Remanentes significativos de Bosque Chaqueño y de su biodiversidad se encuentran en la Reserva Bañados del Río Dulce y Laguna de Mar Chiquita y su zona de influencia. En dos localidades dentro y fuera de la misma se estudió la herpetofauna en el hábitat chaqueño. La estructura del hábitat se analizó a partir de la cobertura vegetal por estratos y la altura del dosel. La composición y diversidad específicas de la herpetofauna se estudió mediante captura muerta y búsqueda activa. La estructura ...

 16. Desarrollo de alimentos tipo snack de bajo contenido graso a partir de discos de manzana verde

  OpenAIRE

  Tavera Quiroz, María José

  2015-01-01

  Esta investigación se basó en el desarrollo de productos tipo snack bajos en grasa a partir de manzana verde Granny Smith (Malus domestica). Se desarrollaron snacks a partir de manzanas verdes estudiando diferentes alternativas de cocción (fritado, horneado o su combinación) con el objetivo de obtener productos con menor contenido graso que los tradicionales pero con las propiedades que los consumidores valoran en los mismos, como el color y la textura crocante. Para ello se analizó el efe...

 17. Fiscalidad del deporte

  OpenAIRE

  Gamazo Rubio, Isabel

  2015-01-01

  En el presente trabajo se aborda la fiscalidad deportiva analizándola sobre todo en el mundo del fútbol debido a que constituye un auténtico fenómeno de masas en España y prácticamente en todo el mundo. Ello no quiere decir que no se pueda extrapolar al resto de modalidades deportivas. Normalmente conocemos, unos más y otros menos, cómo funciona el ámbito fiscal entorno a nuestra vida, a los ingresos que percibimos por nuestro trabajo, por nuestro pequeño negocio. Pero con el deporte no oc...

 18. Inhibidores de la bomba de protones por vía intravenosa en la hemorragia por úlcera péptica: ¿es necesaria la supresión ácida máxima para disminuir el resangrado? Intravenous proton-pump for acute peptic ulcer bleeding: is profound acid supression beneficial to reduce the risk of rebleeding?

  OpenAIRE

  A. Garrido; A. Giráldez; Trigo, C; Leo, E.; A. Guil; Márquez, J.L.

  2008-01-01

  Objetivo: comparar dos pautas de pantoprazol por vía intravenosa en pacientes con hemorragia digestiva alta (HDA) ulcerosa de alto riesgo para presentar persistencia o recidiva hemorrágica. Material y método: se randomizaron los pacientes en dos grupos: grupo 0: tratamiento con bolo de 80 mg i.v. de pantoprazol y perfusión continua a 8 mg/h durante 72 horas; grupo 1: tratamiento con 40 mg i.v. de pantoprazol diarios. Se analizó el porcentaje de persistencia/recidiva hemorrágica entre ambos gr...

 19. Inhibidores de la bomba de protones por vía intravenosa en la hemorragia por úlcera péptica: ¿es necesaria la supresión ácida máxima para disminuir el resangrado?

  OpenAIRE

  A. Garrido; A. Giráldez; Trigo, C; Leo, E.; A. Guil; Márquez, J.L.

  2008-01-01

  Objetivo: comparar dos pautas de pantoprazol por vía intravenosa en pacientes con hemorragia digestiva alta (HDA) ulcerosa de alto riesgo para presentar persistencia o recidiva hemorrágica. Material y método: se randomizaron los pacientes en dos grupos: grupo 0: tratamiento con bolo de 80 mg i.v. de pantoprazol y perfusión continua a 8 mg/h durante 72 horas; grupo 1: tratamiento con 40 mg i.v. de pantoprazol diarios. Se analizó el porcentaje de persistencia/recidiva hemorrágica entre ambos gr...

 20. The semiological model in the teaching of literature: discussing the title of Austen’s Mansfield Park. Semiologinio modelio taikymas literatūros dėstymui: J. Austen romano pavadinimas Mansfield Park

  OpenAIRE

  Leona Toker

  2008-01-01

  Straipsniu iliustruojama, kaip semiologinį modelį galima būtų pritaikyti dėstant literatūrą universitete. Trys semiologinio modelio aspektai: semantika, sintaktika ir pragmatika – padeda suderinti detalią teksto analizę ir jo meninių, istorinių ir sociologinių kontekstų apibrėžimą. Straipsnyje apžvelgiamos kryptys, kuriomis galima plėtoti diskusiją apie Jane Austen romano Mansfield Park pavadinimą. Jos remiasi intertekstine toponimo reikšme, sociologine ir istorine abiejų pavadinimo dalių re...

 1. Review Of Theories And Models Of Economic Growth

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piętak Łukasz

  2014-03-01

  Full Text Available Celem artykułu jest przegląd teorii oraz modeli wzrostu gospodarzcego. W pierwszej części autor dokonuje analizy teorii wzrostu gospodarczego autorstwa: Schummpetera, Lewisa oraz Rostowa. W drugiej części opracowania zawarty jest przegląd modeli wzrostu gospodarczego. Autor analizowane modele dzieli na dwie grupy; modele egzogeniczne oraz modele endogeniczne. Artykuł kończy lista wniosków dotyczących przeprowadzonych analiz. Autor przygotowując artykuł wykorzystał metodę analizy literatury angielskiej i polskiej.

 2. Rosyjski nihilizm lat sześćdziesiątych XIX wieku (Czernyszewski, Dobrolubow, Pisariew) i jego krytyczna recepcja u Dostojewskiego i w „Drogowskazach”.

  OpenAIRE

  Kacprzak, Michał

  2013-01-01

  STRESZCZENIE W pierwszej części pracy staram się ustalić charakterystyczne dla rosyjskiego nihilizmu elementy. Czynię to poprzez systematyczną analizę poglądów trzech przedstawicieli tego nurtu: Mikołaja Czernyszewskiego, Mikołaja Dobrolubowa oraz Dymitra Pisariewa. Jedną z istotniejszych właściwości nihilizmu, na którą wskazuję, był negatywny stosunek do religii, cerkwi, a szerzej w ogóle ateizm. Chociaż rosyjscy radykałowie nie mogli otwarcie krytykować instytucji religijnych, to jedna...

 3. Socioekonominių ir sociokultūrinių naujovių diegimas Lietuvos kaime

  OpenAIRE

  Šeškauskaitė, Daiva

  2011-01-01

  Šis straipsnis skirtas naujovių diegimo kaime, sprendžiant ekonomines problemas, analizei. Jame aptariama, kaip žinių vadybos principai gali būti panaudoti kooperatinėje veikloje. Loginės analizės tyrimo metodas naudojamas vertinant kaimo plėtros politikos tikslus ir gyventojų reakciją, juos įgyvendinant. Aptariama informacijos paieška, sklaida, jos įsisavinimas, vidiniai ir išoriniai veiksniai. Šis metodas padeda įvertinti dabartines naujovių įsisavinimo bei pritaikymo kaime problemas bei pa...

 4. Usporedba vrijednosti vlastitih frekvencija lista kružne pile određenih različitim metodama

  OpenAIRE

  Svoreň, Ján; Javorek, Ľubomír; Droba, Adam; Paulíny, Dušan

  2015-01-01

  Tijekom rezanja drva kružnim pilama vrlo se često primijenjuje velika brzina rezanja, što uzrokuje oscilacije lista kružne pila te katkad može rezultirati uništavanjem alata odnosno stroja ili dovesti do ozljede radnika. Cilj je ovoga rada prikazati mogućnosti primjene različitih metoda za određivanje vrijednosti vlastitih frekvencija lista kružne pile. U članku se prikazuje primjena triju metoda za određivanje vrijednosti vlastitih frekvencija lista kružne pile. Prva je metoda modalna analiz...

 5. Aporte calórico y macronutrimental de los menús infantiles de la comida rápida y convencional Caloric and macronutrient contribution of the children's menu of fast and conventional food

  OpenAIRE

  Esteban Gilberto Ramos P; Ana Elisa Castro-Sánchez; Adriana Zambrano M; Georgina Mayela Núñez R; Sylvia Osorio de D

  2012-01-01

  Se analizó el aporte calórico y de macronutrientes de me-nús infantiles en restaurantes de comida rápida y restaurantes convencionales según tiempos de comidas e ingesta recomendada para niños de 4 a 8 años en una ciudad del noreste mexicano que presenta una prevalencia de obesidad infantil de las más altas del mundo. Es un estudio observacional, descriptivo y transversal. El muestreo fue por conveniencia y dirigido al ser seleccionados casos típicos de menús infantiles de cadenas de restaura...

 6. Adecuación de la dieta servida a escolares en albergues indigenistas de la Sierra Tarahumara, México

  OpenAIRE

  Joel Monárrez-Espino; Graciela Ivette Béjar-Lío; Guillermo Vázquez-Mendoza

  2010-01-01

  OBJETIVO: Evaluar la adecuación y variación de la dieta servida a escolares de albergues indigenistas. MATERIAL Y MÉTODOS: Durante diez semanas se evaluó la dieta servida en dos albergues documentando el tipo/cantidad de ingredientes empleados para preparar alimentos/bebidas y registrando la ración ofrecida mediante la técnica de pesos y medidas; se analizó la dieta servida los martes-miércoles-jueves de las semanas 3-5-7. RESULTADOS: Se utilizaron 33-46 ingredientes/semana; los más frecuente...

 7. Inteligencia emocional y personalidad en las diferentes áreas de conocimiento de los estudiantes universitarios

  OpenAIRE

  Fortes Vilaltella, Marta; Oriol Granado, Xavier; Filella Guiu, Gemma; Arco Bravo, Isabel del; Soldevila Benet, Anna

  2013-01-01

  El motivo de este estudio fue poner de manifiesto el estado de la competencia socioemocional, considerada competencia transversal en el nuevo marco universitario, y su relación con personalidad. Se analizó la competencia emocional (EQ-­‐i) y la personalidad (NEO-­‐FFi) de 640 alumnos de 1er curso de diferentes áreas de conocimiento de la UdL (231 hombres, 409 mujeres, M = 18.7 y DT = 1.9). Se realizaron pruebas Turkey, correlaciones entre los resultados y un análisis de regresión múltiple ...

 8. Uso tradicional de vertebrados silvestres en la Sierra Nanchititla, México

  OpenAIRE

  Monroy Vilchis, Octavio; Cabrera García, Leonardo; Suárez, Pedro; Zarco González, Martha Mariela; Rodríguez Soto, Clarita; Urios, Vicente

  2008-01-01

  Los pobladores nativos de México se han caracterizado por poseer conocimiento tradicional sobre las especies de flora y fauna de los ambientes donde habitan, así como por sus prácticas de aprovechamiento. En este estudio se documentó el uso tradicional de vertebrados silvestres por parte de los habitantes de las trece comunidades de mayor influencia de la Reserva Natural Sierra Nanchititla (RNSN), se examinó su disponibilidad como recurso en esta área protegida y se analizó la correlación ent...

 9. USO TRADICIONAL DE VERTEBRADOS SILVESTRES EN LA SIERRA NANCHITITLA, MÉXICO

  OpenAIRE

  Octavio Monroy-Vilchis; Leonardo Cabrera; Pedro Suárez; Martha Mariela Zarco-González; Clarita Rodríguez-Soto; Vicente Urios

  2008-01-01

  Los pobladores nativos de México se han caracterizado por poseer conocimiento tradicional sobre las especies de flora y fauna de los ambientes donde habitan, así como por sus prácticas de aprovechamiento. En este estudio se documentó el uso tradicional de vertebrados silvestres por parte de los habitantes de las trece comunidades de mayor influencia de la Reserva Natural Sierra Nanchititla (RNSN), se examinó su disponibilidad como recurso en esta área protegida y se analizó la correlación ent...

 10. Efecto de la liberación de los precios en el mercado de combustibles de Ecopetrol S.A.

  OpenAIRE

  Muñoz Morales, Yamili

  2014-01-01

  Este trabajo analizó el mercado de los combustibles (Diesel y Gasolina) en Colombia que se caracteriza por ser altamente regulado, y se centró en particular en el impacto de la fijación de precios para Ecopetrol S.A que es la compañía estatal de Petróleo y Gas del país. La regulación de los precios de los combustibles emitida en los últimos años muestra una tendencia hacia la liberación de precios y hacia la apertura del mercado de combustibles a terceros diferentes a Ecopet...

 11. La anticoncepción en adolescentes de Plaza de la Revolución: 1996-2011. The contraception in adolescents of Revolution Square: 1996-2011

  OpenAIRE

  Aida Gisela González Aguiar; Livia Quintana Llanio

  2015-01-01

  Este estudio descriptivo y retrospectivo se desarrolló en el servicio de Ginecología Infanto Juvenil de Plaza de la Revolución para caracterizar el uso de anticonceptivos en adolescentes que demandaron esta prestación desde julio de 1996 hasta diciembre de 2011. Incluyó el universo de usuarias que declararon mantener relaciones sexuales coitales (1008). A partir de la revisión de la historia clínica individual se analizó el anticonceptivo utilizado en la primera relación sexual coital (PRS...

 12. Evaluación de la contaminación atmosférica en el aire ambiente de Manizales por COPs y PM10

  OpenAIRE

  Cortés Araújo, Johana De La Paz

  2013-01-01

  Este trabajo presenta un estudio de la calidad del aire realizado en cuatro puntos de la ciudad de Manizales, en el cual se analizó la dinámica de dispersión de las dioxinas (PCDD), furanos (PCDFs), dioxin-like PCBs (dl-PCBs) y el Material Particulado inferior a 10 micrómetros de diámetro (PM10) en el aire ambiente de la ciudad. Las PCDD/PCDFs fueron evaluadas en la fase gaseosa y en la fase particulada, utilizando equipos de monitoreo de aire pasivo (PAS) y equipos de alto volumen (HiVol), r...

 13. Bahía de Cartagena (Colombia): distribución de sedimentos superficiales y ambientes sedimentarios

  OpenAIRE

  Juan C Restrepo; Diana Franco; Jaime Escobar; Iván Darío Correa; Luis Otero; Julio Gutiérrez

  2013-01-01

  Se analizó la distribución espacial y las principales características texturales de 234 muestras de sedimentos superficiales de la bahía de Cartagena. Para caracterizar los ambientes de depósito en el fondo de la bahía se aplicaron tres funciones discriminantes para diferenciar entre: (i) depósitos de playa y marino somero agitado, (ii) depósitos fluviales y marino someros, y (iii) depósitos fluviales influenciados por corrientes de turbidez. Los sedimentos predominantes fueron lodos medios (...

 14. Aislamiento de Staphylococcus aureus meticilino resistente en abscesos de mama en una Maternidad Pública

  OpenAIRE

  Cristina Boccaccio; Virginia Verdaguer Babic; Liliana Botto; María M Cervetto; Silvia Cetani; Silvina Paladino; Roxana Conti; Antonio Lanzillota; Rosa Herrera; Dora Amarante

  2014-01-01

  La mastitis y los abscesos de mama representan un factor de riesgo para el abandono de la lactancia. Se incluyen dentro de las infecciones de piel y partes blandas y comparten los cambios epidemiológicos que llevan a replantear el tratamiento empírico inicial. Se estudiaron 137 casos de abscesos de mama desde enero de 2007 a diciembre de 2011. Se analizó incidencia, días postparto, factores de riesgo, datos microbiológicos y tratamiento antibiótico. Desde 2007a 2011 se observó un constante au...

 15. Enteroparasitosis infantil en un área urbana del nordeste argentino Children enteroparasitosis in North East Argentine urban area

  OpenAIRE

  Alicia M F Milano; Elena B. Oscherov; Alberto C. Palladino; Aníbal R. Bar

  2007-01-01

  El objetivo del presente trabajo fue evaluar las enteroparasitosis en una población infantil urbana y establecer su relación con factores biológicos y condiciones ambientales. Se investigaron 113 niños entre 0 y 14 años de edad. En cada niño se realizaron exámenes coproparasitológicos y test de Graham y se valoró el estado nutricional. Para el registro de datos ambientales se aplicaron encuestas semiestructuradas. Se analizó la contaminación del suelo. Se identificó Blastocystis hominis, Ente...

 16. Logopedinė pagalba kleteringu pasižymintiems vaikams: Lietuvos logopedų apklausos rezultatai

  OpenAIRE

  Ivoškuvienė, Regina; Gerulaitis, Darius; Kairienė, Daiva; Makauskienė, Vilma

  2010-01-01

  Straipsnyje pateikiama požymių, būdingų sklandaus kalbėjimo sutrikimų turintiems vaikams, teorinė bei empirinė analizė, remiantis Lietuvos logopedų apklausos duomenimis (N = 96). Šiame tyrime taip pat atskleisti ir straipsnyje pateikiami mikčiojimo ir kleteringo (greitakalbystės) skiriamieji bruožai. Taikant interviu su logopedais (N = 4), turinčiais eksperto kvalifikacinę kategoriją, atskleisti veiksmingi logopedinės pagalbos būdai dirbant su kleteringu ir / ar mikčiojimu pasižyminčiais vaik...

 17. Relationship between aggressive behavior and academic goals: study with a Spanish compulsory Secondary Education sample of students

  OpenAIRE

  María S. Torregrosa; Cándido J. Inglés; José M. García-Fernández; Antonio Valle; Núñez, José C.

  2012-01-01

  Este estudio analizó la relación entre la conducta agresiva y las metas académicas en una muestra de 2.022 estudiantes españoles de Educación Secundaria Obligatoria (ESO ). La conducta agresiva fue evaluada con el Teenage Inventory of Social Skills (TISS) y las metas académicas mediante el Achievement Goal Tendencies Questionnaire (AGTQ). Los resultados revelaron que los estudiantes con alta conducta agresiva, de ambos sexos y de todos los cursos académicos de ESO , presentaron puntuaciones s...

 18. LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO SISTEMOS OPTIMIZAVIMO PROBLEMOS: ŠIAULIŲ MIESTO ATVEJIS

  OpenAIRE

  Ramažauskaitė, Monika

  2009-01-01

  SANTRAUKA Monika Ramažauskaitė Lietuvos Respublikos Švietimo sistemos optimizavimo problemos: Šiaulių miesto atvejis. Magistro darbas. Magistro darbo tikslas – ištirti Šiaulių miesto vidurinėse mokyklose kylančias Lietuvos Respublikos Švietimo sistemos problemas, susijusias su diferencijuoto mokymo metodu, profiliuotu mokymu ir Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikros bei brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos nuolatine kaita. Atlikus tyrimo rezultatų analizę buvo nustatyti diferenciju...

 19. Distribuci??n postmortem del acetato y etanol en cad??veres humanos tras el consumo de etanol y drogas de abuso

  OpenAIRE

  Girela L??pez, Eloy; Irigoyen Reyes, Pilar; Hern??ndez Cueto, Claudio; Luna Del Castillo, Juan De Dios; Beltr??n Aroca, Cristina; Villanueva Ca??adas, Enrique

  2012-01-01

  Introducci??n: Este art??culo eval??a el valor del acetato como marcador del consumo de etanol en muestras postmortem. Material y m??todos: Se analiz?? la concentraci??n y distribuci??n de etanol y acetato en diversos fluidos (sangre perif??rica, humor v??treo, l??quido peric??rdico y orina) y tejidos (cerebro, pulmones, h??gado y ri??ones) en 98 cad??veres procedentes de autopsias judiciales. Resultados: La presencia de etanol fue la variable m??s significativa en relaci??n al au...

 20. Politinių partijų finansavimas Lietuvoje

  OpenAIRE

  Vitkūnaitė, Eglė

  2009-01-01

  Šiame magistro darbe atskleidžiama diskutuotina ir nemažai problemų kelianti politinių partijų finansavimo teisinio reglamentavimo pusė bei tiriamas tokio reguliavimo efektyvumas. Magistro darbo tikslas pateikti objektyvią politinių partijų finansavimo Lietuvoje analizę, kas galbūt pasitarnautų kuriant ir priimant naujus teisės aktus politinio finansavimo srityje. Autorė, aptardama Lietuvoje ir užsienio šalyse susiklosčiusią praktiką, pateikia konkrečių aplinkybių, susijusių su politiniu fina...

 1. Detección de radiación no ionizante

  OpenAIRE

  GUSTAVO NAVAS; JAIRO TARAZONA; RODRIGO CORREA

  2010-01-01

  Se diseñó y construyó una red de sensores para detección de radiación no ionizante en la banda comprendida entre 800MHz y 2.5GHz. El sistema se basa en el sensor que muestra a la salida una tensión DC proporcional a la potencia de la señal RF a su entrada, sin importar el tipo de modulación. Esta red comprende cuatro antenas banda ancha, cuatro tarjetas sensoras, una tarjeta central y un software de visualización de datos. El comportamiento del sistema se analizó con diferentes configuracione...

 2. Rengimo(si) gyvenimui santuokinėje šeimoje edukologinis modeliavimas

  OpenAIRE

  Norkutė, Odeta

  2008-01-01

  Rengimo(si) šeimos kūrimui galimybių analizė tampa svarbi, kadangi jauni žmonės privalo žvelgti į būsimąją šeimą atsakingai, jie turi žinoti apie santuokos kūrimo teisinius aspektus, visuomeninius ir individualius gyvenimo šeimoje momentus. Lietuvoje rengimo(si) santuokai bei paramos šeimyniniam gyvenimui veikla kol kas negali būti įvardijama, kaip sistema. Švietimo ir ugdymo programos šeimyninio gyvenimo klausimais bendrojo lavinimo mokyklose dar tik pradedamos įgyvendinti. Ikisantuokinio re...

 3. FUNDAMENTELE SOCIALE ALE ANTREPRENORIATULUI

  OpenAIRE

  Adriana Prodan; Irina Teodora Manolescu; Angelica-Nicoleta Neculăesei

  2012-01-01

  Conceptul de antreprenoriat are multiple faţete. Factorii de influenţă, formele sale de manifestare, obiectivele urmărite pe parcursul demersului antreprenorial nu pot fi încadraţi îngust doar în sfera economicului. Lucrarea de faţă îşi propune reliefarea rădăcinilor social - culturale ale antreprenoriatului şi nuanţarea conceptului de antreprenoriat social, prin evidenţierea conceptelor de graniţă. Literatura utilizată ca sursă bibliografică este cea de analiză interdisciplinară pentru domen...

 4. Spanish Version of the Sport Satisfaction Instrument (SSI) Adapted to Physical Education

  OpenAIRE

  Antonio Baena-Extremera; Antonio Granero-Gallegos; Clara Bracho- Amador; Francisco Javier Pérez-Quero

  2012-01-01

  El objetivo de esta investigación ha sido analizar las propiedades psicométricas del Sport SatisfactionInstrument adaptado a Educación Física en una muestra española. Con ello se pretendió determinar si constituye un instrumento válido y fiable para su utilización en futuras investigaciones. Se administró a un total de 2002 estudiantes de secundaria de 12 a 19 años, analizándose la estructura del instrumento mediante procedimientos confirmatorios. Este análisis apoya el modelo teórico hipotet...

 5. EGRİSEL KİRiŞLERDE GERİLME ANALİZ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  FARUK ASLAN

  2002-06-01

  Full Text Available Bu çalışmada farklı profilde, aynı kesit alanına sahip, aynı yük ve sınır şartları içerisindeki eğrisel kirişlerde analitik ve bilgisayar destekli nümerik analiz yöntemiyle gerilme analizi yapılarak sonuçları değerlendirecektir. Yapılacak gerilme analizi için aynı malzeme özellikleri ve mühendislik sabitleri kulla nılacaktır.

 6. EGRİSEL KİRiŞLERDE GERİLME ANALİZ

  OpenAIRE

  ASLAN, FARUK; ÖZSERT, İBRAHİM

  2002-01-01

  Bu çalışmada farklı profilde, aynı kesit alanına sahip, aynı yük ve sınır şartları içerisindeki eğrisel kirişlerde analitik ve bilgisayar destekli nümerik analiz yöntemiyle gerilme analizi yapılarak sonuçları değerlendirecektir. Yapılacak gerilme analizi için aynı malzeme özellikleri ve mühendislik sabitleri kulla nılacaktır.

 7. Efecto de la práctica deportiva en la relación entre las habilidades motoras, el autoconcepto físico y el autoconcepto multidimensional

  OpenAIRE

  Murgui, Sergio; García, Carmela; García, Ángel

  2016-01-01

  Partiendo de una modificación del EXSEM (Exercise and Self-Esteem Model), el presente trabajo analiza el efecto de la práctica deportiva en la relación entre las habilidades motoras, el autoconcepto físico y el autoconcepto y multidimensional. Para ello, se administró a 698 adolescentes el Cuestionario de Autoconcepto AF5 y cinco pruebas físicas específicas. Mediante ecuaciones estructurales, se analizó la relación entre cinco habilidades motrices con el autoconcepto, considerado de forma glo...

 8. Estudio de índices de vegetación a partir de imágenes aéreas tomadas desde UAS/RPAS y aplicaciones de éstos a la agricultura de precisión.

  OpenAIRE

  Díaz García-Cervigón,, Juan José

  2015-01-01

  El presente trabajo pretende mostrar la utilidad de los UAS / RPAS, (Sistemas aéreos no pilotados / sistemas aéreos pilotados remotamente) para realizar trabajos de agricultura de precisión, además de ver la gran utilidad de los sistemas de información geográfica al tratar estas imágenes. Para ello realizaremos un estudio de diferentes índices de vegetación (NDVI, GNDVI, RVI, GVI, NGRDI, RG), a partir de las imágenes aéreas tomadas con cámaras multiespectrasles montadas sobre UAS/RPAS, analiz...

 9. Atsinaujinančių energetikos išteklių skatinimo priemonės Europos Sąjungos teisėje

  OpenAIRE

  Sedrisovaitė, Ieva

  2011-01-01

  Magistro baigiamajame darbe aptariama bendra ES energetikos politika, Energijos bendrijos santykis su AEI skatinimu ES, jos įtaka bendrų ES valstybių narių ir trečiųjų šalių projektų (pagal AEI skatinimo direktyvoje numatytas bendradarbiavimo priemones) patrauklumui. Taip pat aptariama naujoji ES atsinaujinančios energetikos politika. Analizuojamas AEI skatinimo santykis su ES aplinkos teise. Šio santykio analizė svarbi siekiant išsiaiškinti, koks yra AEI skatinimo teisinis pagrindas ES teisė...

 10. La formación del profesorado universitario orientada hacia la transformación de la identidad docente. Una propuesta basada en incidentes críticos

  OpenAIRE

  Contreras Contreras, Claudia

  2013-01-01

  El presente estudio exploró en la identidad del profesorado universitario de magisterio, y en su transformación como objeto último del desarrollo docente. Específicamente se analizó cómo se desarrolla la identidad docente de los profesores en sus escenarios institucionales y los incidentes críticos ocurridos en las aulas universitarias, ofreciendo un acercamiento y profundización que permitió desarrollar una propuesta de formación permanente, la cual fue diseñada, realizada y evaluada, con la...

 11. ANÁLISIS Y PROPUESTA DE MEJORA DE UNA FRUTERÍA EN MISLATA. FRUTERíA SALAS

  OpenAIRE

  SALAS RAMOS, JAVIER

  2014-01-01

  Mi trabajo consiste en el análisis y propuesta de mejora de una frutería en Mislata. En el comercio que me centro es en la Frutería Salas. Es el negocio familiar del cual se sustenta gran parte de la actividad económica de la familia. En primer lugar, se ha descrito la actividad a desarrollar por el negocio y la situación actual en la que se encuentra. Para ello, he realizado una aproximación al sector analizándolo desde un punto de vista general a nivel nacional hasta llegar a un ámbito l...

 12. Estudio del aprovechamiento de la energía eólica para la agricultura en España

  OpenAIRE

  Sánchez Tarifa, Carlos; Fraga, Enrique; Salvá Monfort, José Juan

  1980-01-01

  En el presente trabajo se lleva a cabo un estudio preliminar del posible aprovechamiento de la energía eólica para la Agricultura en España, centrándose fundamentalmente el estudio en el problema del riego. Se incluye en primer lugar en el trabajo un breve análisis de las particularidades que presenta la energía eólica en su aplicación a las diferentes tareas y demandas energéticas que se requieren en la Agricultura, analizándose el grado de aplicabilidad en cada caso.

 13. Vakarų šalių knygų produkcija Vilniaus knygynuose

  OpenAIRE

  Rudytė, Živilė

  2009-01-01

  Magistro darbo objektas – knygų iš Vakarų šalių pasiūla Vilniaus knygynuose. Darbo tikslas – nustatyti, ar Vakarų šalių produkcija (kiekybiniu ir kokybiniu aspektu) atitinka Lietuvos knygų paklausą ir prekybos tendencijas ateityje. Pagrindiniai darbo uždaviniai: išskirti tarptautines knygų prekybos tendencijas; atlikti importuojamų knygų rinkos analizę; išskirti knygynų prekybos ypatumus; pateikti patikimesnes importinių knygų realizavimo kanalų schemas; pateikti knygynams galimus sprendimus,...

 14. ¿Minería sostenible? Análisis del conflicto social en Bajo de la Alumbrera desde sus informes de sostenibilidad y actores locales críticos

  OpenAIRE

  Diego Murguia

  2013-01-01

  La relación entre la minería metalífera a gran escala y su impacto, es un tema de creciente discusión en Argentina. Con el fin de mostrar responsabilidad y contribuciones al desarrollo sostenible, las empresas mineras multinacionales publican informes de sostenibilidad. Éstos contribuyen a una mayor transparencia pero existen dudas sobre su utilidad para mejorar la relación con las comunidades. Mediante un método descriptivo-explicativo se analizó el Informe de Sostenibilidad 2009 de la mina ...

 15. Ordenamiento de la minería de materiales de construcción en las islas de providencia y santa catalina, colombia

  OpenAIRE

  Hernández Almanza Primitivo; Molina Escobar Jorge Martín

  2011-01-01

  El objeto de este trabajo radica en brindar soluciones a la problemática de abastecimiento de materiales de construcción (grava, gravilla, arenas) en las islas de Providencia y Santa Catalina. Para ello, exploró soluciones de plan de cierres de minas abandonadas antitécnicamente y analizó alternativas de abastecimiento con el modelo de impacto-aptitud del territorio. Consideró como alternativas de ordenamiento minero-ambiental, la importación de materiales de construcción a la extr...

 16. Validación histológica de los estadios de madurez gonádica de las hembras de calamar gigante (Dosidicus gigas) en el Golfo de California, México

  OpenAIRE

  JG Díaz-Uribe; A Hernández-Herrera; E Morales-Bojórquez; S Martínez-Aguilar; MC Suárez-Higuera; A Hernández-López

  2006-01-01

  Se analizó la estructura de ovocitos en las gónadas de hembras de calamar gigante (Dosidicus gigas), para validar los estadios morfocromáticos de madurez sexual, basados en una escala de seis etapas. Las muestras fueron obtenidas quincenalmente en el área de Santa Rosalía, Baja California Sur, entre junio del 2001 y noviembre del 2002. De cada gónada se obtuvieron cortes histológicos para contar el número de ovocitos en cada nivel de desarrollo. Con la frecuencia de ovocitos en cada nivel de ...

 17. Hábitos alimenticios del tiburón zorro Alopias superciliosus (Lowe, 1839), en el Pacífico ecuatoriano

  OpenAIRE

  Polo Silva, Carlos; Baigorri Santacruz, Álvaro; Galván Magaña, Felipe; Grijalba Benderick, Marcela; Sanjuan Muñoz, Adolfo

  2007-01-01

  Se analizó el espectro trófico de 122 tiburones zorro Alopias superciliosus capturados artesanalmente en playa Tarqui, Manta (Ecuador), entre julio y diciembre de 2003. Los individuos fueron categorizados por sexo y estados de madurez (maduro e inmaduro) y sus contenidos estomacales se fijaron y separaron por componentes. Se aplicaron índices tróficos cuantitativos (numérico, gravimétrico y frecuencia de ocurrencia) que se analizaron en la escala temporal. Se encontraron 27 componentes alimen...

 18. Cefalópodos de la costa pacífica mexicana: aspectos biológicos de las especies más abundantes

  OpenAIRE

  Sánchez, Pilar

  2003-01-01

  [ES] Se analizó la fauna de cefalópodos que se recogió en seis campañas oceanográficas realizadas en las costas mexicanas del Océano Pacífico nororiental entre marzo de 1990 y junio de 1992. Se encontraron un total de 11 especies de cefalópodos a profundidades entre 16 y 828 m. Todos los cefalópodos se conservaron a bordo y se identificaron en el laboratorio. Se analizaron los datos de frecuencia de tallas y distribución talla-peso de las especies más abundantes (Dosidicus gigas, Lolligunc...

 19. Hábitos alimentarios del tiburón martillo Sphyrna lewini (Griffith & Smith, 1834) (Chondrichthyes) en el Pacífico ecuatoriano

  OpenAIRE

  Colombo Estupiñán-Montaño; Luis G Cedeño-Figueroa; Felipe Galván-Magaña

  2009-01-01

  Este estudio analizó la dieta de 116 ejemplares del tiburón martillo Sphyrna lewini capturados por la flota tiburonera que pesca en el Pacífico ecuatoriano. Las muestras se recolectaron de enero a diciembre de 2004. De acuerdo al índice de importancia relativa, los cefalópodos Histioteuthis spp. (22,7%) y Dosidicus gigas (21,9%) fueron las presas principales. Con respecto al sexo y estado de madurez, las hembras juveniles consumieron principalmente D. gigas (58,5%); mientras que las adultas c...

 20. Hábitos alimentarios del tiburón zorro Alopias superciliosus (Lowe, 1839), en el Pacífico ecuatoriano

  OpenAIRE

  Carlos Polo-Silva; Álvaro Baigorrí-Santacruz; Felipe Galván-Magaña; Marcela Grijalba-Bendeck; Adolfo Sanjuan-Muñoz

  2007-01-01

  Se analizó el espectro trófico de 122 tiburones zorro Alopias superciliosus capturados artesanalmente en playa Tarqui, Manta (Ecuador), entre julio y diciembre de 2003. Los individuos fueron categorizados por sexo y estados de madurez (maduro e inmaduro) y sus contenidos estomacales se fijaron y separaron por componentes. Se aplicaron índices tróficos cuantitativos (numérico, gravimétrico y frecuencia de ocurrencia) que se analizaron en la escala temporal. Se encontraron 27 componentes alimen...

 1. Vigilancia farmacológica de la eritropoyetina cubana en pacientes oncológicos pediátricos portadores de anemia post-quimio y/o radioterapia

  OpenAIRE

  Pérez, Maykel; Águila, Adys; Martínez, Liliana; Cid, Miriam; Méndez, Rayza

  2005-01-01

  Con el objetivo de describir y evaluar los efectos adversos relacionados con la administración de la Eritropoyetina Recombinante Cubana; se revisaron las historias clínicas del total de pacientes incluidos en el ensayo clínico. Este estudio se llevo a cabo en el Servicio de Hematología del Hospital Infantil "José Luis Miranda" de Villa Clara donde se evalúa el impacto del producto. Se evaluó a los pacientes con reacciones adversas, tipo de reacción y grado de intensidad. Se analizó también...

 2. Adaptación y validación del cuestionario de susceptibilidad, beneficios y barreras ante el cribado con mamografía Adaptation and validation of a questionnaire on susceptibility, benefits and barriers in breast cancer screening with mammography

  OpenAIRE

  Cristian Tebé; Francisca Collado; Carmen Sánchez-Contador; Joana Ripoll; Magdalena Esteva; Eusebi Castaño; Matías Torrent

  2007-01-01

  Objetivos: Adaptar una «escala de creencias» sobre el cáncer de mama al castellano, evaluando su validez y reproducibilidad. Métodos: Validación de una escala de 3 dimensiones -susceptibilidad, beneficios y barreras- con respuestas tipo Likert, en un estudio de casos y controles, donde los casos eran las mujeres no participantes en un programa de cribado de cáncer de mama y los controles las participantes. Se realizó un proceso de traducción-retrotraducción y un comité técnico analizó las dis...

 3. Influencia del tempo de la música en las emociones / influence of music tempo on emotion

  OpenAIRE

  Caballero Meneses, Jonathan Azael; Ménez Díaz, Marina

  2010-01-01

  Se sabe que la música puede influir en dos componentes de las emociones: el arousal y la valencia. En particular, se ha reportado que el tempo o rapidez de la música está directamente relacionado con el arousal, aunque su relación con la valencia o medida de afecto no es aún clara. En este trabajo se analizó la influencia del tempo en ambos componentes mediante la exposición de 24 estudiantes de licenciatura a treinta extractos musicales de distinto tempo. Además se evaluó la posible modulaci...

 4. INFLUENCIA DEL TEMPO DE LA MÚSICA EN LAS EMOCIONES

  OpenAIRE

  Jonathan Azael Caballero-Meneses; Marina Menez

  2010-01-01

  Se sabe que la música puede influir en dos componentes de las emociones: el arousal y la valencia. En particular, se ha reportado que el tempo o rapidez de la música está directamente relacionado con el arousal, aunque su relación con la valencia o medida de afecto no es aún clara. En este trabajo se analizó la influencia del tempo en ambos componentes mediante la exposición de 24 estudiantes de licenciatura a treinta extractos musicales de distinto tempo. Además se evaluó la posible modulac...

 5. Metabolismo de carbohidratos en palmas de aceite (elaeis guineensis jacq.) afectadas por marchitez letal

  OpenAIRE

  Pèrez Angela Patricia; Cayòn Gerardo

  2010-01-01

  La enfermedad conocida como “marchitez letal” se presenta
  en plantaciones de la zona baja del río Upía, en palmas de siete
  años de sembradas. No se conoce el posible agente causal o
  factores que predisponen a las palmas a la enfermedad, y no se
  ha registrado hasta la fecha en otras zonas palmeras del país. Se
  analizó el metabolismo de carbohidratos en palmas de aceite
  con síntomas iniciales de la enfermedad, palmas sospechosas&...

 6. Perspectivas sobre educación en valores en tiempos de crisis

  OpenAIRE

  Merma Molina, Gladys; Peiró i Gregòri, Salvador; Gavilán Martín, Diego

  2013-01-01

  En medio de la actual crisis económica mundial, todas las instituciones de la sociedad están afectadas por la crisis moral, de manera que existe una evidente y preocupante contradicción entre ellas. Esta crisis moral implica la carencia de valores personales y ciudadanos, que afectan, significativamente, al desarrollo del individuo y a la convivencia social. Tratamos de verificar si hay indicios de ello en la realidad escolar con relación a la axiología curricular y su desarrollo. Para analiz...

 7. Necesidades hídricas de dos variedades de fríjol (Phaseolus vulgaris L.) en condiciones de invernadero

  OpenAIRE

  Marulanda V. Edgar; González Alfredo M.; Movilla D. Blas J.

  1986-01-01

  Se analizó el efecto de diferentes láminas de agua, determinados con base en la evaporación del tanque evaporímetro tipo A, colocado fuera del invernadero. Se presentaron diferencias significativas entre los tratamientos húmedos y secos, incrementándose el desarrollo vegetativo a medida que aumentaban las cantidades de agua presente en el suelo. Las mayores producciones de fríjol en las variedades Porrillo y Calima se obtuvieron con láminas de 229 mm y 199 mm respectivamente.The effect of dif...

 8. Necesidades hídricas de dos variedades de fríjol (phaseolus vulgaris l.) en condiciones de invernadero

  OpenAIRE

  Movilla D., Blas J.; González, Alfredo M.; Marulanda V., Edgar

  2010-01-01

  Se analizó el efecto de diferentes láminas de agua, determinados con base en la evaporación del tanque evaporímetro tipo A, colocado fuera del invernadero. Se presentaron diferencias significativas entre los tratamientos húmedos y secos, incrementándose el desarrollo vegetativo a medida que aumentaban las cantidades de agua presente en el suelo. Las mayores producciones de fríjol en las variedades Porrillo y Calima se obtuvieron con láminas de 229 mm y 199 mm respectivamente.

 9. Estimación de las tensiones naturales y su aplicación al diseño de túneles

  OpenAIRE

  Hijazo Ramiro, Teresa

  2009-01-01

  La presente Tesis Doctoral trata del estudio de las tensiones naturales desde el punto de vista de la ingeniería geológica y la mecánica de rocas. En la primera parte, se ha realizado una revisión del estado actual del conocimiento de las tensiones naturales, analizándose los distintos tipos de tensiones y su origen, así como su distribución geográfica en diferentes regiones del mundo. Se han estudiado las relaciones entre los modelos tectónicos y los esfuerzos, la variación de las tensiones ...

 10. Learning the deep approach: language teacher's voices

  OpenAIRE

  Karaman, Cendel; ??kten, Celile; Tochon, Fran??ois Victor

  2012-01-01

  Este estudio cualitativo analiz?? las experiencias de un grupo de instructores de lengua turca en cinco universidades en los Estados Unidos y una en Turqu??a basadas en el ??principio profundo?? y en el uso de m??dulos de aprendizaje del idioma turco como lengua extranjera. El enfoque del estudio fue la comprensi??n de las formas c??mo estos maestros negociaron la implementaci??n del principio profundo durante un proceso reflexivo sobre sus accionares pedag??gicos. Se identificaron tres temas...

 11. A multimedia material for effective transcultural learning

  OpenAIRE

  Jorge Mizuno; Diana Jánica; Lourdes Rey; Nayibe Rosado

  2006-01-01

  El objetivo de este artículo es presentar los resultados de una investigación que analizó las características de una material multimedia que pudiera relacionarse con el aprendizaje transcultural de los estudiantes de inglés, nivel 7, en el Instituto de Idiomas de la Universidad del Norte (Barranquilla, Colombia). Se utilizó un enfoque cualitativo con diseño de estudio de casos para lograr los objetivos del estudio, empleando técnicas como observaciones d...

 12. Incidencia de infección por hepatitis C en donantes de cabezas femorales para el banco de tejidos

  OpenAIRE

  Bonanad Boix Santiago; Mirabet Lis Vicente; Martí Martínez Victoria; Planelles Silvestre Dolores; Soler García Mª Angeles; Miguel García Alicia de

  1998-01-01

  Los donantes vivos de cabezas femorales constituyen un grupo de edad y características patológicas muy concreto, y forman el núcleo más importante que nutre de hueso esponjoso a muchos Bancos de Tejidos, para dar cobertura a las necesidades de diversas especialidades quirúrgicas reparadoras y correctoras. Dentro de los programas de control de calidad, se analizó la prevalencia de infección por virus de hepatitis C entre esta población, tomando como grupo de control poblacional a donantes de s...

 13. Prevalencia de anticuerpos contra Brucella sp. En donantes del banco de sangre de un hospital de Lima

  OpenAIRE

  Abel Ortega; José Paredes; Alfredo Guillén

  2007-01-01

  El Perú es un país endémico de Brucelosis, por lo que existe el riesgo de transmisión a través de sangre donada por no ser parte del tamizaje regular que realizan los bancos de sangre. Para conocer la prevalencia de anticuerpos contra Brucella en donantes del banco de sangre del Hospital Edgardo Rebagliati Martins, se analizó 1003 muestras de suero. La prueba tamiz fue Rosa de Bengala (RB); las muestras positivas fueron evaluadas por las pruebas de aglutinación en tubo (AT) y 2-Mercaptoetanol...

 14. Aporte aborigen y africano de diferentes regiones de la Argentina en Buenos Aires

  OpenAIRE

  Avena, Sergio Alejandro; Goicoechea, Alicia Susana; Clapsos, R.; Dugoujon, Jean Michel; Dejean, Cristina Beatriz; Perosino, María C.; Carnese, Francisco R.

  2003-01-01

  En trabajos anteriores realizados en muestras poblacionales de la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) hemos observado un 15,2 % de aporte indígena (AI) y un 3,8% de africano (AA). En el presente estudio se analizó una muestra de 169 individuos provenientes de las regiones del noroeste (NOA), del nordeste (NEA) y del centro del país (CP, se excluye la RMBA) que fueron donantes en el Banco de Sangre de la Provincia de Buenos Aires. Esta muestra se adicionó a las previamente obtenidas de...

 15. Análisis de la diversidad biológica y mestizaje en la ciudad de Puerto Madryn (Prov. de Chubut, Argentina)

  OpenAIRE

  Parolín, María Laura; Avena, Sergio Alejandro; Fleischer, Silvina; Pretell, Mariana; Di Fabio Rocca, Francisco; Rodríguez, Debora A.; Dejean, Cristina Beatriz; Postillone, María Bárbara; Dahinten, Silvia Lucrecia; Manera, Guillermo; Carnese, Francisco R.; Vaccaro, María S.

  2013-01-01

  En el marco del estudio de la composición genética de las poblaciones cosmopolitas de Argentina, se analizó una muestra poblacional de la localidad de Puerto Madryn (PM) con la finalidad de evaluar su diversidad biológica mediante la utilización de marcadores biparentales y uniparentales y comparar los resultados con los obtenidos previamente por nuestro equipo de investigación en seis poblaciones cosmopolitas de distintas regiones de la Argentina, aunque poniendo el énfasis en las correspond...

 16. La equidad de género en Educación Física: Influencia de los medios de comunicación

  OpenAIRE

  Castillo Andrés, Óscar del

  2012-01-01

  El objetivo de la presente investigación es valorar la información vinculada con la actividad físico- deportiva transmitida al alumnado por los medios de comunicación de masas y su influencia en la construcción equitativa del género, dentro de las sesiones prácticas de Educación Física en la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria. Para ello se aplicó un cuestionario ad hoc a una muestra de 198 estudiantes. La validez del instrumento se analizó por tres medios distintos: esta...

 17. El problema de la doble justificación según Carranza

  OpenAIRE

  Josep-Ignasi Saranyana

  2009-01-01

  Carranza estudió la hipótesis de la doble justificación en dos momentos diferentes: en 1546, cuando participaba en el Concilio de Trento, y durante su prisión romana, al final de su vida. Siempre analizó el tema desde la perspectiva católica, pues no ignoraba el sentido que la doble justificación tenía ya entonces para los luteranos. Esto significa que los teólogos tridentinos estudiaron a fondo la doctrina luterana e intentaronarmar una versión católica de los puntos de vista luteranos. No l...

 18. Religijno-filozoficzne konteksty narracji apokryficznych w kulturze współczesnej

  OpenAIRE

  Jankowska, Małgorzata

  2010-01-01

  Wydział Nauk Społecznych: Instytut Kulturoznawstwa Dysertacja stanowi analizę literackich i filozoficznych narracji apokryficznych. Bazę materiałową stanowią dwie powieści – Ostatnie kuszenie Chrystusa Nikosa Kazantzakisa i Ewangelia według Jezusa Chrystusa José Saramago oraz „apokryfy” Leszka Kołakowskiego i Andrzeja Grzegorczyka. Punktem wyjścia dla rozważań jest próba zdefiniowania pojęcia „narracji apokryficznych”, oparta na relacji zależności między tradycyjnym apokryfem a narracją ro...

 19. Autodeterminación y autismo: algunas claves para seguir avanzando

  OpenAIRE

  Palomo Seldas, Rubén

  2004-01-01

  El siguiente trabajo analiza la situación actual en el campo del autismo, profundizando especialmente en el ámbito de la autodeterminación en las personas con autismo. Se discute la importancia central de esta dimensión para la mejora de la calidad de vida de estas personas y, basándose en el Modelo Funcional de la Autodeterminación de Whemeyer (2002), se ofrecen diferentes ideas sobre cómo aumentar las capacidades de las personas con autismo, fomentar sus oportunidades de desarrollo y analiz...

 20. Studentų konfliktų sprendimo stilių ir saviveiksmingumo romantiniuose santykiuose sąsajos

  OpenAIRE

  Legkauskas, Visvaldas; Skučaitė, Rūta

  2013-01-01

  Mokslinė problema. Konfliktai – neišvengiamas romantinių santykių palydovas. Nuo jų sprendimo sėkmingumo priklauso pasitenkinimas santykiais, todėl svarbu identifikuoti veiksnius, susijusius su konstruktyvių konflikto sprendimo stilių pasirinkimu. Vienas jų – asmens saviveiksmingumas. Saviveiksmingumas romantiniuose santykiuose – itin mažai tyrinėtas psichologinis konstruktas, o saviveiksmingumo romantiniuose santykiuose ir konfliktų stilių sąsajų analizės nėra atlikta. Tikslas. Atskleisti st...