WorldWideScience

Sample records for analiz metodiki kontrolya

 1. Implementace procesní metodiky ITIL

  OpenAIRE

  Vozdecký, Martin

  2013-01-01

  Procesní řízení se stává stále více diskutovanou otázkou v každé společnosti. Výzvou pro manažery IT je dodávka služeb IT ve vysoké kvalitě za koordinace a partnerství s businessem. Diplomová práce Implementace procesní metodiky ITIL se zabývá identifikací a analýzou stávajících nedostatků na konkrétním příkladu vybraného podniku z hlediska procesní metodiky ITIL a navržením doporučení a změn, které povedou ke zlepšení stávajícího stavu.

 2. Aplikace agilní metodiky v podniku

  OpenAIRE

  Bednařík, Jaroslav

  2013-01-01

  Tato bakalářská práce se věnuje agilnímu projektovému řízení, konkrétně metodice Scrum. Teoretická část popisuje jednotlivé aktivní i pasivní části této metodiky a jejich přínos při řízení projektu. Praktická část prezentuje využití Scrum metody v praxi na reálném softwarovém projektu, zadaným jazykovou školou. This bachelor thesis is aimed at agile project management, primarily at using Scrum as one of the agile practices. The theoretical part describes each and every active and passive p...

 3. NÁVRH METODIKY KOMPETENČNÍHO CENTRA ICT PROVOZNÍCH PROJEKTŮ

  OpenAIRE

  Marounek, Petr

  2007-01-01

  Cílem této disertační práce je navrhnout metodiku, která podpoří realizaci několika vzájemně provázaných ICT provozních projektů. Na základě tzv. dobrých praktik v odvětví, principů projektového a programového řízení, vlastních znalostí a zkušeností, vytvořil autor návrh metodiky kompetenčního centra ICT provozních projektů jako virtuálního útvaru společnosti, které má za cíl dodat takový typ projektů.

 4. Kriminalistinė nusikalstamos veikos analizė

  OpenAIRE

  Stasiuvienė, Skaidrė

  2011-01-01

  SANTRAUKA Šiame magistro darbe kriminalistiniu požiūriu analizuojama nusikalstama veika, pateikiami pasiūlymai, kokios analizės rūšys yra svarbiausios, siekiant sudaryti kuo išsamesnę kriminalistinės nusikalstamos veikos charakteristiką, kuri yra kriminalistinės nusikalstamos veikos analizės rezultatas. Nusikalstama veika nagrinėjama panaudojant struktūrinės, sisteminės bei statistinės analizės rūšis. Lyginamasis metodas pasitelkiamas siekiant apibendrinti įvairių mokslininkų pateikiamas krim...

 5. Patikimumo, saugumo ir rizikos analizės metodai

  OpenAIRE

  Krikštolaitis, Ričardas

  2012-01-01

  Straipsnyje pateikiama klasterio mokslininkų vykdyto Nacionalinės mokslo programos „Ateities energetika“ projekto „Energetinio saugumo analizės ir integruoto saugumo lygio vertinimo metodikos sukūrimas ir tyrimas“ gautų rezultatų apžvalga. Pagrindiniai projekto pasiekimai – sudaryta energetinių sistemų grėsmių analizės ir vertinimo metodika bei energetinio saugumo lygio vertinimo metodika. In the article review of received results of the project “Development of methodology for Energy secur...

 6. Aplikace agilní metodiky Scrum a využití podpůrných softwarových nástrojů

  OpenAIRE

  Tošner, Jiří

  2015-01-01

  Agilní metodiky vývoje software jsou velmi populární pro jejich efektivitu a flexibilitu. Tato diplomová práce je zaměřena na agilní metodiku vývoje software nazvanou Scrum. Nejprve je uvedena základní charakteristika a srovnání tradičních a agilních metodik. Pozornost je věnována zejména zmíněné metodice Scrum, která je v praktické části znázorněna na příkladu využití konkrétní firmou. K organizaci metodiky Scrum je vhodné využít některý ze softwarových nástrojů. Proto je uveden také přehled...

 7. Ignalinos AE tikimybinio saugos vertinimo modelio neapibrėžtumo ir jautrumo analizė

  OpenAIRE

  Bucevičius, Nerijus

  2008-01-01

  Neapibrėžtumo analizė techninių sistemų modeliavimo rezultatams yra ypač aktuali, kai modeliuojamas pavojingų sistemų darbas, saugą užtikrinančių sistemų funkcionavimas, nagrinėjami avarijų scenarijai ar kiti, su rizika susiję klausimai. Tokiais atvejais, ypatingai reaktorių saugos analizės srityje, yra labai svarbu, kad gauti modeliavimo rezultatais būtų robastiški. Šiame darbe yra atliekama Ignalinos AE tikimybinio saugos vertinimo modelio neapibrėžtumo ir jautrumo analizė. Neapibrėžtumo ir...

 8. Investicijų Forex rinkoje ekonominė analizė ir pagrindimas

  OpenAIRE

  Giačienė, Dovilė

  2013-01-01

  Magistro darbe yra analizuojama: techninės analizės praktinis pritaikymas Forex rinkoje, rizikos įvertinimas ir portfelio sudarymas. Pagrindinis darbo tikslas ištirti investicijas Forex rinkoje ir jas pagrįsti naudojant investicijų ekonominę analizę. Darbe išnagrinėti pagrindiniai indikatoriai: slankiųjų vidurkių divergencija konvergencija, Bolingerio ribos, santykinis stiprumas, stochastikas. Šiais indikarotiais nustatyti pagrindiniai signalai ir apskaičiuotas pelnas punktais. Taip pat apska...

 9. Investavimo strategijų Forex rinkoje formavimas ir vertinimas taikant techninę analizę

  OpenAIRE

  Mockus, Dovydas

  2013-01-01

  Šiame baigiamajame bakalauro darbe tiriamas strategijų, paremtų technine analize, taikymas prekyboje Forex rinkoje. Pirmiausia teorinėje dalyje nagrinėjama pasaulinės valiutų rinkos sistema, aptariami privataus asmens dalyvavimo šioje rinkoje aspektai. Po to atskleidžiama techninės analizės specifika, pateikiant jos sampratą, pagrindines priemones bei teorinius, techninės analizės pagrindu sudarytos, strategijos formavimo principus. Praktinėje dalyje vertinamos, pagal teorinėje dalyje atsklei...

 10. Fundamentalios ir techninės analizės taikymo tikslinis tyrimas

  OpenAIRE

  Kubilius, Gytis

  2008-01-01

  Tiriamajame darbe nagrinėjama techninės analizės metodų pelningumas bei patikimumas, jų praktinė nauda ir veikimo principai mažesnėse akcijų biržose (Vilniaus, Rygos, Talino). Gautų rezultatų palyginimui į tyrimą įtraukiama S&P500 akcijų indeksas. Pagrindinis tyrimo tikslas išnagrinėti du techninės analizės metodus - Santykinio stiprumo indeksą ir Slankiųjų vidurkių metodą, praktiškai juos panaudojant aukščiau paminėtose akcijų biržose, ištirti generuojamų pirkimo – pardavimo signalų patikimu...

 11. Freebsd analizė ir palyginimas su kitomis operacinėmis sistemomis

  OpenAIRE

  Nemak, Laura; Paliulis, Egidijus

  2010-01-01

  Pagrindinis šio darbo tikslas yra išanalizuoti FreeBSD operacinę sistemą, jos kilmę, struktūrą ir ypač branduolį, pateikti FreeBSD diegimo aspektus, jos privalumus, savybės ir panaudojimo galimybes. Atliekant šį darbą FreeBSD buvo lyginama su kitomis populiariomis operacinėmis sistemomis pagal specifinius kriterijus, pateikti analizės rezultatai ir tolesnės rekomendacijos. Ši analizė yra svarbi, nes FreeBSD operacinė sistema yra viena iš saugiausių ir stabiliausių sistemų, tačiau ji vis dar n...

 12. Hisse Senedi Piyasasında Teknik Analiz Yönteminin Güvenilirliğinin Test Edilmesi

  OpenAIRE

  Akça, Önder

  2005-01-01

  Çalışmada teknik analiz yöntemiyle hisse senedi getirilerinin analizi teorik olarak incelenmiş ve konular İMKB uygulamaları ile açıklanmaya çalışılmıştır. Teknik analizin tanımı,doğuşu, tarihsel gelişimi, temel prensipleri ve varsayımları açıklanmıştır. Teknik analiz yönteminde kullanımı, anlaşılabilirliği kolay, en çok kullanılan ve bilinen teknik analiz araç ve yöntemleri açıklanmış, İMKB uygulamaları ile konu incelenmiştir. Çalışmada farklı yöntemler ve uygulamalar ile oluşturulan sisteml...

 13. Išvestinis ieškinys: lyginamoji analizė

  OpenAIRE

  Maknevičius, Nerijus

  2014-01-01

  Šio magistro darbo tema – išvestinio ieškinio lyginamoji analizė. Taigi šio darbo objektą sudaro įvairūs su išvestiniu ieškiniu susiję klausimai, kurie analizuojami remiantis užsienio valstybių – daugiausia Vokietijos, Prancūzijos, JAV, Anglijos – patirtimi. Apžvelgus teismų praktiką, matyti, jog Lietuvoje ir kitose valstybėse išvestinis ieškinys yra naudojamas labai retai. Todėl kyla klausimas, kokios yra išvestinio ieškinio nepopuliarumo priežastys. Be to, Lietuvos teisės aktuose išvestinia...

 14. Functional Analysis in Public Sector Funkcinė analizė viešajame sektoriuje

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Živilė Tunčikienė

  2011-02-01

  š privataus sektoriaus „pasiskolintų“ ir viešajam sektoriui pritaikytų efektyvaus valdymo priemonių yra strateginis planavimas. Rengiant viešojo sektoriaus institucijų strateginius veiklos planus ir jų įgyvendinimo priemones, būtina vadovautis valstybės plėtros prioriteto, rinkos kaip institucijų veiklos reguliatoriaus pagrįstumo ir kitais principais. Siekiant įgyvendinti tokius principus, tikslinga taikyti funkcinės analizės metodą. Tyrimo tikslas – atskleisti funkcinės analizės esmę viešajame sektoriuje. Tokio tikslo pasirinkimą lėmė aktuali viešojo sektoriaus veiklos neefektyvumo problema. Tikslui pasiekti straipsnyje nagrinėjami įvairių mokslininkų bei praktikų pateikti funkcinės analizės tikslai ir uždaviniai, funkcinės analizės technologija, siūloma taikyti viešajam sektoriui. Naudojamas kokybinis tyrimo metodas – mokslinės literatūros analizė, vertinimas ir apibendrinimas.

  Raktiniai žodžiai: viešasis sektorius, viešojo administravimo reforma, viešosios institucijos, funkcinė analizė, efektyvumas.

 15. Specialistų komandos bendroji pasidalyta kompetencija tenkinant vaikų specialiuosius poreikius: koncepto analizė

  OpenAIRE

  Čegytė, Daiva; Ališauskienė, Stefanija

  2009-01-01

  Šiame straipsnyje pateikiama bendrosios pasidalytos komandos kompetencijos koncepto analizė, grindžiama komandinio darbo kompetencijų lygmenimis ir komandinio darbo tobulinimo kryptimis, taip pat bendru pasidalytu komandos narių supratimu, kai specialieji vaiko ir šeimos poreikiai tenkinami komandoje. Straipsnyje analizuojami tokie probleminiai klausimai: Kokiais kriterijais remiantis turėtų būti apibrėžiamas kompetencijos konceptas? Kokia komandinio darbo kompetencijos samprata pateikiama mo...

 16. Mažumos akcininkų teisių apsaugos ir gynimo Lietuvoje probleminė analizė

  OpenAIRE

  Stankus, Kęstutis

  2009-01-01

  Magistro darbo “Mažumos akcininkų teisių apsaugos ir gynimo Lietuvoje probleminė analizė” pagrindinis tikslas ir uždavinys yra atskleisti smulkiojo akcininko sampratą, aptarti jam priskirtas teises bei išanalizuoti pagrindinius teisių pažeidimus bei gynybos metodus, kuriais gali pasinaudoti ši akcininkų grupė. Lietuvos Respublikoje nėra įtvirtinti specialieji norminiai aktai, skirti mažumos akcininkų apsaugai bei gynybai. Smulkieji akcininkai naudojasi visomis teisėmis, kurios yra suteiktos a...

 17. Differentiation of Electronic and Mobile Business Aspects Elektroninio ir mobiliojo verslo lyginamoji analizė

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giedrius Čyras

  2011-02-01

  -size: 10pt; mso-bidi-font-family: TimesNewRomanPSMT; mso-fareast-language: EN-US;">Informacinės technologijos daro vis didesnę įtaką ekonominių santykių kaitai. Tai matoma pasaulyje, Europoje ir Lietuvoje. Atsiranda tokios sąvokos ir reiškiniai kaip skaitmeninė ekonomika, elektroninė prekyba, darbas virtualiame kolektyve. Auga elektroninėje erdvėje aktyviai dirbančių asmenų ir įmonių skaičius. Visuotinai pripažįstama, kad elektroninio verslo plėtra šalies ekonomikai yra labai svarbi – elektroninis verslas padeda pasiekti platesnes rinkas ir platesnį vartotojų ratą. Todėl kiekvienos šalies ekonomikos augimas siejamas su tuo, kiek efektyviai verslas įvaldys elektroninę erdvę. Taip pat sparčiai tobulėjant informacinėms technologijoms ir telekomunikacijoms itin svarbūs globalūs informacinių technologijų iššūkiai – mobilumas ir saugumas. Vartotojų gyvenimo būdas tampa vis labiau mobilus. Visa tai lemia naujų poreikių formavimąsi – turėti galimybę gauti ir perduoti informaciją, vykdyti verslo funkcijas ne tik iš stacionarių darbo vietų ar namų, bet ir kelionėje, esant toli nuo darbo ar gyvenamosios vietos. Tai paskatino mobiliųjų informacinių technologijų ir telekomunikacijų (MITT atsiradimą. Vis labiau greitėjantys pasaulio pokyčiai lemia, kad jau neužtenka tik mobilaus garso žinios perdavimo, yra poreikis atlikti ir verslo funkcijas iš bet kurios vietos. Tai lėmė mobiliojo verslo kaip atskiros elektroninio verslo krypties atsiradimą ir plėtrą. Straipsnio tikslas – atlikti elektroninio ir mobiliojo verslo lyginamąją analizę.


  Raktiniai žodžiai:
  Elektros įrenginių gedimų įvertinimo ištirpusių dujų analizės metodu efektyvumo tyrimas

  OpenAIRE

  Linkevičiūtė, Birutė; Navickas, Algimantas

  2006-01-01

  Darbe apžvelgti elektros įrenginių gedimų įvertinimui taikomi ištirpusių dujų analizės (IDA) metodai bei papildomi rodikliai, nusakantys elektros įrenginių būklę. Remiantis tradiciniais IDA metodais įvertintos galios transformatorių galimo gedimo prognozavimo galimybės, IDA metodų efektyvumas. Nustatyta, jog elektros įrenginių gedimų analizė yra efektyvesnė ir tikslesnė naudojant keletą IDA metodų kompleksiškai arba intelektinius metodus. In the present study, dissolved gas analysis (DGA) ...

 18. Programų sistemų judriųjų (AGILE) kūrimo metodų analizė ir tyrimas

  OpenAIRE

  Paražinskas, Audrius

  2014-01-01

  Paskutiniu metu vis daugiau įmonių naudoja Agile metodologiją kuriant programinę įrangą. Darbe aš analizuoju sistemos kūrimo modelius bei Agile metodologiją. Pagrindinis objektas ir yra Agile metodų analizė ir jų pritaikymas kuriant informacines sistemas. Pirmoje dalyje buvo analizuojami sistemos kūrimo metodų analizė. Buvo surašyti privalumai bei trūkumai klasikinių kūrimo metodų bei Agile metodų. Tolimesnei analizei buvo pasirinkta Agile metodologija. Antroje dalyje buvo sukurtas naujas met...

 19. Organizacijos kultūros svarba įvaizdžiui formuoti: UAB „Aliarmas“ atvejo analizė

  OpenAIRE

  Kulbeckienė, Gintarė

  2012-01-01

  Straipsnyje atlikta organizacijos kultūros svarbos, formuojant įvaizdį, teorinė analizė, aiškinantis organizacijos kultūros sampratą, išskiriant organizacijos kultūros ir organizacijos įvaizdžio sąsajas, organizacijos kultūros formavimąsi, diagnozavimą ir kaitą. Keliami šie probleminiai klausimai: Kokia turi būti organizacijos kultūra, kad išskirtų įmonę iš kitų ir padėtų laimėti konkurencinę kovą rinkos ekonomikos sąlygomis? Kokios galėtų būti organizacijos kultūros tobulinimo galimybės? Str...

 1. Elektros srovės, geometrinės optikos, atomo branduolio fizikos mokomieji bandymai ir jų loginė analizė

  OpenAIRE

  Labanauskaitė, Lina

  2011-01-01

  Bakalauro dabą „Elektros srovės, geometrinės optikos, atomo branduolio fizikos mokomieji bandymai ir jų loginė analizė“ susideda iš įvado, 3 skyrių, išvadų ir 28 literatūros šaltinių. Darbo apimtis 66 puslapiai. Pirmoje ir antroje dalyje apžvelgiama pedagogikos ir psichologijos literatūros šaltinių analizė. Trečioje dalyje yra aprašomi XII klasės fizikos kurso mokomieji bandymai ir jų loginės samprotavimo schemos iš: • Elektros srovės (9 eksperimentai). • Geometrinės optikos (8 eksperimentai)...

 2. Analiz i osobennosti

  OpenAIRE

  Arnol´d, Vladimir Igorevič

  2015-01-01

  This volume is the first part of a two-volume issue of the Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics dedicated to Academician Vladimir Igorevich Arnold, an outstanding mathematician of modern times, on the occasion of his 70th birthday. The papers presented in this issue are devoted to quite diverse problems in algebraic geometry, singularity theory, topology, differential equations, and celestial mechanics. Even such a wide spectrum does not completely display the breadth of Arnold...

 3. Įmonių socialinės atsakomybės koncepcijų ir jų praktinio taikymo analizė

  OpenAIRE

  Vaičiulis, Martynas

  2014-01-01

  Šiame magistro baigiamajame darbe analizuojamos įmonių socialinės atsakomybės koncepcijos bei galimybė jas pritaikyti praktikoje vertinant verslo subjektų socialinio atsakingumo apimtį. Pirmojoje darbo dalyje orientuojamasi į ĮSA teorinę dimensiją, kurios analizė patvirtino egzistuojantį aukštą ĮSA neapibrėžtumo lygį, kuris buvo sumažintas pateikus socialiai atsakingos veiklos vykdymo sampratą. Antroji dalis skirta ĮSA koncepcijų pritaikomumo praktikoje analizei, kurios pagrindu išskirti pagr...

 4. Kombinuotų mechaninio nuotekų valymo įrenginių privalumų ir trūkumų analizė

  OpenAIRE

  Stonkus, Audrius

  2012-01-01

  Tyrimo objektas: kombinuoti mechaninio nuotekų valymo įrenginiai esantys Balbieriškio, Kaišiadorių, Pasvalio ir Kuršėnų nuotekų valyklose. Tyrimo tikslas: išanalizuoti kombinuotų mechaninio nuotekų valymo įrenginių taikymo galimybes, atsižvelgiant į nuotekų charakteristikas, atlikti šių įrenginių privalumų ir trūkumų analizę. Tyrimo uždaviniai: 1. Identifikuoti nuotekų valyklose esamus kombinuotus nuotekų valymo įrenginius. 2. Atrinkti nuotekų valyklas su skirtingais kombinuotais ...

 5. Laiko įverčių analizė ir vizualizavimas tiriamajį darbą organizuojant remiantis "Agile" praktikomis

  OpenAIRE

  Zubova, Jelena

  2014-01-01

  Magistro baigiamajame darbe „Laiko įverčių analizė ir vizualizavimas tiriamąjį darbą organizuojant remiantis „Agile“ praktikomis“ yra išanalizuota darbo organizavimo procesų ir projektų valdymo metodų mokslinė ir metodinė literatūra, palyginti dažniausiai naudojami darbo organizavimo metodai su klasikiniais metodais, ištirti bei susisteminti darbo organizavimo procesų ir projektų valdymo metodai. Darbe pateiktas darbo proceso užbaigimo laikotarpio prognozių sudarymo metodas, leidžiantis apska...

 6. Lytinio švietimo programų analizė krikščioniškosios moralės kontekste

  OpenAIRE

  Danilevičius, Eugenijus; Uzdila, Juozas Vytautas

  2006-01-01

  Pristatoma detali analizė, skirta dorinio ugdymo realybės ir šios srities teorijos aktualijų tyrimui. Analizuojama suaktualėjusi problema – kitose šalyse taikomų visa apimančių lytinio švietimo („Comprehensive Sex Education“) programų vertinimas. Remiantis kritine analize skelbiamos kitos moralinės ir pedagoginės įžvalgos jaunimo lytinio švietimo kontekste. Teigiama, kad šioje srityje reikalinga didesnė socialinė kontrolė iš vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų pusės, būtinas kitokių...

 7. Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo analizė

  OpenAIRE

  Jomantaitė, Reda

  2008-01-01

  Darbe atlikta bendrojo lavinimo mokyklų mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo analizė. Iškeltos hipotezės:  tikėtina, jog SUP turintys mokiniai gyvena šeimose, turinčiose mažiau galimybių padėti vaikui ugdytis. Tėvai ir patys SUP turintys vaikai menkai dalyvauja sprendžiant ugdymosi procese kylančias problemas;  tikėtina, kad SUP turintys mokiniai mokykloje jaučia psichologinį diskomfortą ir dalinę atskirtį;  tikėtina, kad mokytojams trūksta teorinių žinių apie speci...

 8. Komunikacijos kampanijos viešojoje erdvėje. Atvejo analizė - ,,Lietuvos“ kino teatro išsaugojimo akcijos

  OpenAIRE

  Driukaitė, Eglė

  2011-01-01

  Darbe didžiausias dėmesys skiriamas J. Habermaso ir kitų tyrinėtojų viešosios erdvės koncepcijai ir komunikacijos procesams joje. Naudojantis žiniasklaidos turinio (angl. content analysis) analizės metodu bei tiriant pasirinkto objekto – „Lietuvos“ kino teatro, kaip miesto viešosios kultūrinės erdvės – situaciją, analizuojant šio objekto teritorinę ir kultūrinę vertę, bei vykdytas komunikacijos kampanijas, prieita prie išvados, kad viešoji erdvė Lietuvoje kol kas yra labiau suvokiama kaip dar...

 9. Geriausių šaulių rezultatų pasaulio čempionatuose ir olimpinėse žaidynėse analizė

  OpenAIRE

  Bulotienė, Daiva; Venclovaitė, Laimutė; Papievienė, Vilma; Alekrinskis, Aleksandras

  2007-01-01

  Tyrimo tikslas – išanalizuoti geriausių šaulių rezultatus pasaulio čempionatuose ir olimpinėse žaidynėse. Buvo atlikta 1996–2004 metų pasaulio čempionatų ir olimpinių žaidynių vyrų ir moterų šaudymo pistoletu rezultatų analizė. Nustatyti skirtingas vietas užėmusių šaulių šių pratimų: moterų šaudymo pistoletu iš 10 m ir iš 25 m atstumo, vyrų šaudymo pistoletu iš 10 m ir iš 50 m atstumo bei vyrų greitašaudos iš 25 m atstumo, rezultatų pokyčiai. Palyginti skirtingas vietas užėmusių šaulių šaudym...

 10. British politics today: moral grounds as reflected in conceptual metaphor. Britų politikos vertinimas: konceptualiosios moralės metaforos analizė

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liudmila Arcimavičienė

  2007-01-01

  Full Text Available Šio straipsnio tikslas – atskleisti, kokia pagrindinė konceptualioji metafora vyrauja šiuolaikiniame britų politiniame diskurse ir kokie jos struktūriniai elementai sudaro bendro moralinio vertinimo pagrindą. Tyrimui buvo pasirinkta trisdešimt analitinių politinių straipsnių iš The Economist elektroninio archyvo. Straipsniai analizuojami remiantis kognityvinės lingvistikos principais bei kokybiniu analizės metodu, kurie leidžia atskleisti kalbiniuose pasakymuose (linguistic expressions glūdinčias konceptualiąsias metaforas. Nustatyta, kad Britų politikos moralinis vertinimas yra grindžiamas konceptualiąja metafora POLITINIS GYVENIMAS KAIP KELIONĖ. Išanalizavus šios metaforos kalbinę raišką, paaiškėjo, kad straipsniuose vyrauja neigiamas britų politikos vertinimas, atsispindintis konceptualiosios metaforos POLITINIS GYVENIMAS YRA KELIONĖelementų kalbinėje raiškoje, kai politikos veikėjai (1 vaizduojami kaip „dėmėtos reputacijos“ klajūnai, (2 keliaujantys be tikslo, (3 peržengiantys nustatytas ribas, (4 nesugebantys apeiti/įveikti kelyje pasitaikančių kliūčių ir t.t. ------ The present study aims at examining the moral grounds of today’s British political life as reflected in conceptual metaphors of political discourse. The method applied to analyze the moral grounds is that of hypothetical deduction combined with the theoretical framework of cognitive linguistics (qualitative analysis. The research findings reveal that the underlying conceptual metaphor of British critical political discourse is that of POLITICS AS JOURNEY. The use of this metaphorshows the moral unacceptability of today’s British political life due to the failed moral obligations of British politicians.

 11. Analiz vmesto emotsii / Josef Kats

  Index Scriptorium Estoniae

  Kats, Josef, 1977-

  2007-01-01

  Peaminister Andrus Ansipi ja välisminister Urmas Paeti sõnul on valitsus küsinud Vene-Saksa gaasijuhtme ehitamiseks vajalike teadusuuringute läbiviimiseks nõu enam kui 20 asutuselt, nende alusel tuleb teha kaalutletud otsus

 12. SEO taikymo analizė

  OpenAIRE

  Veikutis, Donatas

  2012-01-01

  Visuomenė, internetas ir jame esanti informacija dabar turi vieną didžiausių įtakų mūsų asmeniniame gyvenime. Be interneto daugelis dabar, net nebeįsivaizduotų savo kasdienybės, nes jis mums ir padeda atlikti daugelį darbų. Tačiau vis augant duomenų kiekiams internete, informacijos paieška tampa vienu svarbiausių internete naudojamų funkcijų.Paieškos sistemos – tai sistemos, ieškančios dokumentų žiniatinklyje, naujienų grupių archyvuose, FTP saugyklose, kuriuos rado paieškos serveris ir įtrau...

 13. Analysis of the Methods of Water Systems State Estimation Vandens sistemų būsenos įvertinimo metodų analizė

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marius Šileika

  2010-04-01

  be unsuitable for fast determination of the water system state. To estimate the water system state reliably, authors of this paper recommend adapting the method based on the parameters of thermodynamic nature.Vandens sistemų būsenos įvertinimo metodų analizė

 14. Meta-analysis application process in nursing: A guide intended for methodologyHemşirelikte meta-analiz uygulama süreci: Metodolojiye yönelik bir rehber

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ayşe Deliktaş

  2016-04-01

  provide information on the basic principles of meta-analysis, be guidance on the application process and promote the use of the method in the nursing field.   Özet Son yıllarda sağlık alanında bilimsel gelişmelerin var olması ve iyi bakım uygulamalarına olan ilginin artması gibi nedenlerle kanıta dayalı uygulamaya olan ilgi artmıştır. Kanıta dayalı uygulamalar bakımın kalitesini iyileştirir iken hemşireliğin profesyonelleşmesine de katkı sağlayacaktır. Ancak, bilimselleşme yolunda yapılmış çalışma sonuçlarına bakıldığında; sonuçlar arasında çelişkilerin olduğu, her bir çalışmanın farklı kalitelerde olduğu görülmektedir. Çalışmalar arasındaki çelişkilerin eleştirel değerlendirilmesi ve farklılıkların nedenlerinin istatistiksel olarak analiz edilmesi için meta-analiz yöntemi geliştirilmiştir. Aynı konu ile ilgili birbirinden bağımsız farklı yer ve zamanda yapılan çalışma sonuçlarının istatistiksel analizine meta-analiz denilmektedir. Meta-analiz; bir etkinin varlığını ve büyüklüğünü ortaya koyan, çalışmalar arasında var olan tutarsızlıkları ve nedenlerini inceleyen, araştırma sonuçlarını daha önce incelenmemiş olan yeni parametreler ile inceleyebilen, böylece olası yeni ilişkilileri ortaya çıkartabilen ve daha sonraki yapılacak çalışmalara yeni yaklaşımlar getirebilen bir analiz yöntemidir. Meta-analiz uygulama süreci ise zaman alıcı ve sabır isteyen bir süreçtir. Meta-analiz uygulama basamakları; araştırma konusunun ve sorularının belirlenmesi, literatür araştırmasının yapılması, ölçütlerin belirlenmesi, bulunan makalelerin sınıflanması ve elenmesi, verilerin kodlanması, çalışmaların kalitesinin değerlendirilmesi, istatistiksel analizlerin yapılması ve çalışma sonuçlarının raporlanmasını içermektedir. Birçok yararının olmasına rağmen, uygun çalışmaların belirlenmesinin zor ve zaman alıcı olması, ilgili

 15. Vývoj a optimalizace metodiky pro detekci GMO brambor

  OpenAIRE

  ČERMÁKOVÁ, Jitka

  2008-01-01

  Genetically modified (GM) or transgenic crops, now more often called "Biotech crops" they are commercially cultivated since 1996. And also since 1996, the first year of commercialization of biotech crops, GM potatoes were cultivated in USA, Mexico, Canada and later in South Africa, China and India. The global area of approved biotech crops in 2006 was 102 million hectares and 22 countries grew biotech crops, 11 developing countries and 11 industrial countries. The Czech Republic is on of the ...

 16. Aplikace metodiky ITIL pro řízení informatiky

  OpenAIRE

  Koliš, Karel

  2010-01-01

  The Diploma thesis Implementation of ITIL methodology for IT Governance describes the importance of IT Governance in an organization, ways of using several methodologies, the differences between those methodologies and preferred methodology ITIL. The ITIL methodology is described in all stages of the Service lifecycle. In the second part, the methodology is applied on a real organization: Faculty of Business Administration. On the real IT services, provided by the faculty IT unit in all 5 sta...

 17. Psichologinės pagalbos galimybės vaikams, turintiems emocijų bei elgesio problemų: dialektinės elgesio terapijos efektyvumo analizė

  OpenAIRE

  Gervytė, Justina

  2010-01-01

  TEMA: Psichologinės pagalbos galimybės vaikams, turintiems emocijų bei elgesio problemų: dialektinės elgesio terapijos efektyvumo analizė. TIKSLAS: nustatyti dialektinės elgesio terapijos efektyvumą koreguojant 8 – 11 metų vaikų elgesio ir emocijų problemas. TIRIAMIEJI: 54 vaikai, apibūdinami kaip turintys emocijų ir elgesio problemų bei linkę nusižengti taisyklėms ar nusikalsti. 59% imties sudaro berniukai, 41% - mergaitės. Tiriamųjų amžiaus vidurkis 9,6±0,2. METODIKOS: ASEBA klausimyno prob...

 18. Sillamjaeskii port : analiz riskov / Jevgeni Ashihmin

  Index Scriptorium Estoniae

  Ashihmin, Jevgeni

  2004-01-01

  Tallinna firma E-Konsult eksperdid hindasid Sillamäe sadama riske, esitati soovitused, millised peaksid olema vedelkütuseid vedavad tankerid, raudteesõlme ja raudteejaama ehitusel kasutatavad raudteerööpad. Sadama võimalikust mõjust keskkonnale

 19. Besinsel Lif Analiz Yöntemleri

  OpenAIRE

  Köksel, Hamit; Özboy, Özen

  1993-01-01

  The protective effects of dietary fiber (DF) against certain diseases which are covered by a large number of scientific publications are well accepted in recent years. This fact brought about questions such as which kinds of foods contain DF and how can the amount of DF be determined. In addition numerous suggestions for analysis methods to determine the amount of DF made the selection of the suitable method and the comparison of the results difficult. In this article in order to help these p...

 20. Letter to the editor in response to “Türkiye örnekleminde meta analiz çalışmalarının içerik analizi ve metodolojik değerlendirilmesi”

  “Türkiye örnekleminde meta analiz çalışmalarının içerik analizi ve metodolojik değerlendirilmesi” çalışmasına yanıt: Editöre mektup

  OpenAIRE

  Serkan Dinçer

  2016-01-01

  This letter was written in response to the paper by Başol, Doğuyurt and Demir (2016) to the section of model selection on International Journal of Human Sciences. The first part of letter includes model selection for meta-analysis, the second part of letter includes rule of ethics. Özet Bu mektup, International Journal of Human Sciences süreli yayınında yayımlanan Başol, Doğuyurt ve Demir’e (2016) ait çalışmanın, meta-analiz çalışmalarında model seçimi bölümüne cevap niteliğinde yazıl...

 1. Vývoj metodiky oceňování bytů

  OpenAIRE

  KALINOVÁ, Regina

  2013-01-01

  The theme of this thesis is ?The development of metodology valuation of flats?. Its aim is to monitor and evaluating the development of prices by regulations. The first part of this thesis describes basic definitions relating to the valuation of flats explain the concepts of price and value and the methods that are used in the valuation of flats. In a separate chapter I focused on the wording of the laws and regulations in the valuation. In practical part I appraised flat using program Delta-...

 2. Problematika výběru agilní metodiky vývoje software

  OpenAIRE

  Fujdiar, Robert

  2013-01-01

  Theme of this thesis is how to choose between agile methodologies of software development. Several agile methodologies, such as SCRUM, Kanban and eXtreme programming are described and also methods of choosing between methodologies or management techniques are discussed. New method of multi-criteria decision process on how to choose between Agile methodologies based on multi-dimensionality is presented with option of improving agile experience by adopting additional techniques. Diploma thesis ...

 3. Využití metodiky ITIL v organizaci

  OpenAIRE

  Jungwirth, Lubomír

  2010-01-01

  The aim of this paper is to introduce the possibility of using the ITIL framework in the organization and the management of services, or IT Service Management. The work is divided into two parts. The theoretical part focuses on the general presentation of the ITIL framework. In this part the reader will be familiar with the history and origin of the ITIL framework itself, its general operating principles, characteristics, and ultimately there will also be presented comparing the various versi...

 4. Návrh agilní metodiky pro Business Intelligence projekty

  OpenAIRE

  Huňáček, Tomáš

  2015-01-01

  This master's thesis deals with the topic of designing an agile methodology for Business Intelligence projects. The thesis presents the topic of Business Intelligence, methodologies for managing projects and methodologies for data warehouse development. It presents Scrum, BEAM* and Data Vault methodologies as well as approaches like pomodoro, Action Centered Leadership and a 40-hour work week. Based on synthesis of presented methodologies and approaches this thesis defines the methodology for...

 5. Návrh metodiky pro analýzu smartphonů

  OpenAIRE

  Kostka, Lukáš

  2015-01-01

  In my thesis, I proposed a methodology for testing smartphones, which consists of four parts: design, facilities, special features and availability with the price. Part further includes sub-criteria for testing. Using the methodology I tested selected phones, namely three smartphones: Apple iPhone 6 Plus, Samsung Galaxy S6 and Sony Xperia Z3. After evaluating the test results, I pointed out the deficiencies of the tested smartphones and I suggested improvements. Subsequently, using a user sur...

 6. JEE API technologijų analizė

  OpenAIRE

  Pocius, Mindaugas

  2012-01-01

  Tikslas: Išanalizuoti Java Enterprise Edition technologiją. Ją taikant, realizuoti aukcionų sistemą.Užduoties pagrindimas: šiai dienai Java programavimo kalba yra pritaikoma vis platesnio masto aplikacijoms kurti. Java EE technologija ateityje tik tobulės, todėl yra naudinga suprasti internetinių aplikacijų kūrimą naudojant Java programavimo kalbą. Word “Internet” is widely used in our days. Many people can not imagine their lives without it. Companies are looking for technologies which wo...

 7. Analiz istorii razvitiya menegmenta vo vremya 20 veka .

  OpenAIRE

  Shchupakov, Anton

  2016-01-01

  In the first part of the work will be considered theoretical bases of formation of the major management schools in the twentieth century. As will be disclosed such topics as: the classical school of scientific management, the school of "human relations" and behavioral sciences and features modern approaches to management. In the second part touched upon the practical application of theoretical approaches to management, as well as the influence of the theoretical approaches to the development ...

 8. Analiz global’nogo «zelenogo» perehoda

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Niels I

  2015-01-01

  include the following examples: • There are limits to economic and material growth in a finite globe, but most governments in industrial countries are calling for more growth in a period of financial crisis. • More equity is required to stem the desire for growth, but inequity is increasing......Mitigation of global warming and transitioning to a green and sustainable world are counteracted by a number of barriers and dilemmas. The paper analyzes a number of these barriers and dilemmas in order to highlight efficient strategies and solutions for a sustainable development. The dilemmas...

 9. Atleidimas dvasinio gijimo kontekste: subjektyvaus patyrimo analizė

  OpenAIRE

  Kiesaitė, Dalia

  2014-01-01

  Šio darbo tikslas yra aprašyti atleidimo išgyvenimą dvasinio gijimo kontekste. Darbe pristatoma religinė bei psichologinė atleidimo sampratos, apžvelgiami įvairūs atleidimą įtakojantys veiksniai, pristatomi atleidimo proceso modeliai bei juos grindžiančių tyrimų duomenys. Aptariamos atleidimo ir dvasinio gijimo sąsajos. Tyrimo metu buvo surinkti aštuonių vidutinio amžiaus (M = 40,25) moterų, turinčių dvasinio gijimo patirtį, atleidimo patyrimo tekstai, kurie buvo analizuojami remiantis A.Gior...

 10. Ne gyvybės draudimo analizė Lietuvoje

  OpenAIRE

  Rinkevičiūtė, Laima

  2006-01-01

  Insurance market in Lithuania is evolving yet, but this process is quite rapid. The destination of this work – analysis of non life insurance in Lithuania, which we will dispense, when we will interpret statistical information of insurance, also we will analyze paying capacity of non life insurance companies. Insurance companies calculate future’s contribution using data of past period. It would be better to correct contribution according to predictive future’s number of contracts and los...

 11. Energinio naudingumo kvalifikacinio rodiklio administraciniame pastate analizė

  OpenAIRE

  Kaušylaitė, Rūta

  2007-01-01

  Baigiamajame magistro darbe nagrinėjama Lietuvos pastatų energinio naudingumo sertifikavimo metodika pagal STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“. Ši metodika lyginama su STR 2.09.04:2002 „Pastato šildymo sistemos galia. Energijos sąnaudos šildymui“ šilumos nuostolių skaičiavimo metodika ir su faktiniu šilumos suvartojimu. Nagrinėjamos suminės energijos sąnaudos ir energinio naudingumo kvalifikacinis rodiklis esant skirtingo aukštingumo pastatams...

 12. The Contribution Of FDI Flows To Domestic Investment: An Econometric Analysis Of Developing Countries (Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Yurtiçi Yatırımlara Etkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Ekonometrik Bir Analiz

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Evren İPEK

  2015-12-01

  Full Text Available Foreign direct investment flows may affect domestic investment in different dimensions. The interests related to the impact of FDI on domestic investment focus on whether FDI is a complement or a substitute for domestic investment. The aim of this paper is to research for the effects of FDI on domestic investment for Turkey, Brazil, Russia, South Africa and Mexico by using time series analyses. For this purpose, we utilize GMM (Generalized Method of Moments methodology. The sample period is 1990:1-2012:3 for Turkey and Mexico; 1995:1-2012:3 for Brazil; 1995:1-2012:2 for Russia and 1990:1-2011:4 for South Africa. The empirical results put forth an evidence of crowding out effect for Turkey and South Africa. On the other hand, it is found that FDI creates crowding in effects for Russia. One other finding of the study is statistically insignificant coefficients for Brazil and Mexico. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları yurtiçi yatırımları çeşitli şekillerde etkileyebilmektedir. Bu türdeki sermaye akımlarının yurtiçi yatırımlar üzerindeki etkisine yönelik ilgi, DYSY'nın etkisinin tamamlayıcı mı yoksa ikame edici mi olduğu üzerine odaklanmıştır. Çalışmanın amacı zaman serileri analizini kullanarak Türkiye, Brezilya, Rusya, Güney Afrika ve Meksika için doğrudan yabancı yatırımların yurtiçi yatırımlar üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Bu amaç için GMM yöntemi kullanılmıştır. Örneklem dönemi Türkiye ve Meksika için 1990:1- 2012:3, Brezilya için 1995:1-2012:3, Rusya için 1995:1-2012:2 ve Güney Afrika için 1990:1- 2011:4 olarak belirlenmiştir. Analiz sonuçları Türkiye ve Güney Afrika için dışlama etkisinin geçerli olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan Rusya için doğrudan yabancı yatırımların artırma etkisi yarattığı bulunmuştur. Çalışmanın diğer bir bulgusu, Brezilya ve Meksika için istatistiksel olarak anlamsız katsayı tahminlerinin elde edilmesidir.

 13. Türk Edebiyatının Klasik Eserlerinin Günümüz Televizyon İzleyicisine Sunumu ve İzleyici Algısının Analiz Edilmesi The Presentation Of The Canonical Texts In Turkish Literature To The Contemporary Tv Audience And The Analysis Of The Audience Perception

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Murat KORKMAZ

  2013-07-01

  ç edebi eser “ROMAN” ele alınmıştır. Bunlar; Aşk-ı Memnu, Hamının Çiftliği ve Yaprak Dökümü’dür. Bu üç eser hakkında öncelikli olarak literatür değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir. Daha sonra ise bu eserlerin televizyona yansıması değerlendirilerek, eserler hakkında televizyon izleyicisinin düşünceleri ele alınmıştır. Araştırmada kullanılan anket iki farklı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular,ikinci bölümde ise 5’li likert ölçekten oluşan sorular yer almaktadır.Araştırmanın evrenini İstanbul, Ankara gibi iki büyük ilde yaşayanizleyici kitlesi oluşturmaktadır. Araştırmaya (N=300 kadın ve erkekkatılım gerçekleştirmiştir. Anket verileri SPSS 20 istatistik programı ileanaliz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler öncelikli olarakgüvenirlilik analizine tabi tutulmuş ve Cronbach’s Alfa kat sayısı olarak0.920 değeri elde edilmiştir. Bu değer çalışmanın oldukça güvenilirolduğunu göstermektedir. Yine veriler farklı analiz yöntemlerikullanılarak analiz edilmiş ve sonuç olarak katılımcıların eserlerinorijinal halleri ile televizyonda gösterilen halleri arasında ciddi bir farkolduğuna işaret ettiği saptanmıştır.

 14. Využití arteterapeutické metodiky v dětském cetru Arpida

  OpenAIRE

  STRASSOVÁ, Kristýna

  2007-01-01

  The usage of arteterapeutic metodics in child centre Aripa in Ceske budejovice Child centre Arpida in Ceske Budejovice provides complex care for children and youth with body and combined disability in spirit of so called comprehensive rehabilitation. Provides care on field of social affairs, education and health. There is a detection, diagnostic, therapeutic, rehabilitation, educational, special interest, respective, consultant, methodical, assessment and prevent care secured. My work is focu...

 15. Návrh generické agilní metodiky řízení projektů

  OpenAIRE

  Bazala, Jan

  2013-01-01

  The present work is focused on project management and the relationship of this discipline to agile approaches. The aim was to design a generic agile project management methodolo-gy, which is based on Agile values and attitudes. Although the proposed methodology is mainly based on agile software development methodologies, it is also applicable to any type of project. The secondary objective was to propose possible ways of using this generic agile project management methodology in teaching 4IT4...

 16. Effects of instruction based on realistic mathematics education on mathematics achievement: A meta-analysis studyGerçekçi matematik eğitimi destekli öğretimin matematik başarısına etkisi: Bir meta-analiz çalışması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abdullah Kaplan

  2015-07-01

  Full Text Available The purpose of this research is to determine the overall effect of instruction based on realistic mathematics education on mathematics achievement. The Meta-Analysis method recently increased in popularity in the field of educational science is used to accomplish this goal. Some criterions have been put in the determination of the study included in the survey and 12 national thesis in accordance with these criterions constituted the sample of this study. Process effectiveness method of meta-analysis is used in the analysis of data and Hedges’s g is used in the calculation of effect size of the study. At the end of the study, realistic mathematics education has an overall, positive and moderate effect on the mathematics achievement (Q = 16.406; p = 0.127. Howewer, the distribution of the effect sizes of the studies included in the survey are found to be homogeneous. At the end of the Z test carried out for the purpose of statistical significance, the value of effect size is observed statistically significant (Z = 7.966; p <0.05. The number of error protection is calculated 91 study to determine the publication bias of the study according to Orwin’s method. According to Orwin’s Fail Safe-N, the research could not have publication bias.   Özet Bu araştırmanın amacı gerçekçi matematik eğitiminin matematik başarısı üzerindeki genel etkisini belirlemektir. Bu amacı gerçekleştirmek için eğitim bilimleri alanında yakın zamanda popülerliği artan meta-analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya dâhil edilecek çalışmaların belirlenmesinde bazı kriterler belirlenmiş ve bu kriterlere uygun olan 12 ulusal tez bu araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Verilerin analizinde işlem etkililiği meta analizi yöntemi kullanılmış olup araştırmaların etki büyüklüklerinin hesaplanmasında Hedges’s g kullanılmıştır. Araştırma sonucunda gerçekçi matematik eğitiminin matematik başarısı üzerinde genel

 17. Analýza rizik bezpečnosti informačních systémů – volba metodiky

  OpenAIRE

  Pokorný, David

  2011-01-01

  The bachelor thesis focuses on information systems security risk analysis, which is for better comprehension of the relations linked with organisations management systems, and introduces theoretical base of the risk analysis. Main part of the thesis is the description of three methodologies used in practice by smaller organizations, including description of standards, which are bases for the methodologies. Procedures and software tools are then compared by specified criterions. Based on resul...

 18. Výběr metodiky řízení vývoje softwaru pro prostředí mikropodniku

  OpenAIRE

  KULHÁNKOVÁ, Barbora

  2013-01-01

  Software development methodologies may be useful tool to coordinace software development. There are manymethodologies. They vary in many ways, but mostly in the size of enterprise and projects they are developed for. However, most of them targets to medium and large enterprises despite the fact that in department of software development, there is high rate of micro-enterprises. The goal of this work is to choose a methodology for software development in micro-enterprise. Furthermore, the meth...

 19. Projektové metodiky a psychologické aspekty řízení lidských zdrojů

  OpenAIRE

  Svoboda, Jiří

  2006-01-01

  Although there is a growing influence of psychology and human resources in modern management, this area is being often neglected in theory and particularly in praxis of project management. This area offers a big potential for improvement of performance of project teams and increase of teamwork efficiency. Therefore this thesis is focused on human factor in project management and the opportunity for using psychology, especially the theory of motivation and teamwork. There were set more main go...

 20. Audit bezpečnosti procesů a informačních technologií podle open source metodiky

  OpenAIRE

  Zrcek, Tomáš

  2013-01-01

  This thesis is focused on a process and technological security audit. First, the concept of this audit is described and then various approaches that deal with such issues are summarised. Furthermore, some criteria, that each process and technological security audit should meet, are set so that the result of an audit is of sufficient quality. Part of this thesis contains a procedure that states activities that are done before, during and after such audit. The main benefit of this thesis is an ...

 1. Features of method of employments on aerobics with the use of exercises of sporting orientation. [Osobennosti metodiki zaniatij po aerobike s ispol'zovaniem uprazhnenij sportivnoj napravlennosti

  OpenAIRE

  Lulina N.V.; Zaharova L.V.

  2011-01-01

  The features of method of leadthrough of employments are considered on aerobics. 24 girls of the first course took part in an experiment. Directions are offered perfection of outside the time limit forms of employments. A basic orientation of employments is a capture from the different types of sport and increase of level of physical preparedness of girls motive actions. Is proposed method of employments on aerobics with the use of imitation exercises from the different types of sport. It is ...

 2. Features of method of employments on aerobics with the use of exercises of sporting orientation. [Osobennosti metodiki zaniatij po aerobike s ispol'zovaniem uprazhnenij sportivnoj napravlennosti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lulina N.V.

  2011-11-01

  Full Text Available The features of method of leadthrough of employments are considered on aerobics. 24 girls of the first course took part in an experiment. Directions are offered perfection of outside the time limit forms of employments. A basic orientation of employments is a capture from the different types of sport and increase of level of physical preparedness of girls motive actions. Is proposed method of employments on aerobics with the use of imitation exercises from the different types of sport. It is rotined that with imaginary objects in hands it is possible to execute different exercises: javelin-throwing or kernel, throws of ball etc. It is set that during a slow imitation individuality of loading is regulated the volitional capabilities of man. In this case protective reflexes do not allow to overstrain a muscle.

 3. Tvorba reportu CSR s využitím metodiky GRI: případová studie Siemens ČR

  OpenAIRE

  Cacková, Silvie

  2015-01-01

  This Master´s Thesis is focused on reporting of Corporate Social Responsibility (CSR reporting). The purpose of this thesis is to create CSR report for company Siemens Czech Republic for the year 2014. Theoretical part is dedicated to introduce the concept of Corporate Social Responsibility and Stakeholder concept. The next part is focused on relation between CSR concept and CSR reporting, its benefits and trends. The last theoretical part introduces applicable standards regarding CSR reporti...

 4. Branduolinio tipo ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir parengties analizė

  OpenAIRE

  Gaidamavičiūtė, Alina

  2014-01-01

  Magistro baigiamajame darbe išanalizuotos ir įvertintos branduolinio tipo ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir parengties priemonės. Pirmoje darbo dalyje teoriniu aspektu tiriama branduolinės saugos bei ekstremaliųjų situacijų valdymo ciklo prevencijos ir parengties fazių samprata. Taip pat išanalizuojamas technologinio pobūdžio rizikos suvokimas, jos valdymo ypatumai bei branduolinių tipo ekstremaliųjų situacijų klasifikavimas pagal tarptautinę branduolinių ir radiologinių įvykių skalę. An...

 5. Istorinis paminklas: sampratos analizė ir aktualizavimo galimybės

  OpenAIRE

  Rožankevičiūtė, Aušra

  2009-01-01

  Pasak prancūzų etnologo Daniel Fabre, istorinis paminklas yra viena akivaizdžiausių manifestacijų, kuria Vakarų Europa per pastaruosius šimtmečius teigė savo istoriškumą . Šiandien ši idėja tampa teorinės polemikos objektu. Šio darbo pagrindinis tikslas – ištirti ir įvertinti naujausius teorinius debatus, skirtus istorinio paminklo idėjos genezei, raidai, bei krizei, visuotinai įsigalėjus heterogeninei sąvokai „paveldas“, taip pat pasiginti į aktualizavimo galimybes ir naujas alternatyvas. Is...

 6. Informacinių sistemų analizės ir įvertinimo metodika

  OpenAIRE

  Bručaitė, Justina; Ragėnas, Aldas

  2008-01-01

  Darbo tyrimo sritis yra informacinių technologijų vertinimo metodologijos ir jų praktinis taikymas, detaliau nagrinėjamos COBIT (angl. Control Objectives for Information and related Technology) ir CMM (angl. Capability Maturity Model). Tyrimo objektas - vertinimo proceso kompiuterizavimas, problema - informacinių technologijų atitikimo įmonių veiklos poreikiams nustatymas. Tikslas yra suteikti galimybes įvertinti įmonių informacinių technologijų atitikimą jų veiklos poreikiams, sukuriant komp...

 7. Prostitucija ir sąvadavimas. Kiminologinė analizė Vilniaus mieste

  OpenAIRE

  Kibilda, Saulius

  2006-01-01

  Prostitution is considered to be systematic sexual relations with various partners for a certain payment, which is the only or one of the basic sources and means of subsistence. It is also the usage of facilities given by procurers or people providing the room for prostitution activities. Besides it is a tollage for prostitution to criminal structures. The main reasons determining prostitution: social-economical, cultural- valuables, educational, influence made by negative means of informatio...

 8. Kamieninių ląstelių reglamentavimo lyginamoji analizė teisiniu aspektu

  OpenAIRE

  Ramanauskas, Paulius

  2007-01-01

  Stem cell research is one of the promising areas of biotechnology, which offers the prospect of developing new methods to repair or replace tissues or cells damaged by injuries or diseases and to treat serious chronic diseases, such as diabetes, Parkinson’s, chronic heart failure as well as stroke and spinal cord injuries. Stem cell research is expected to be equally important for basic science to understand cell differentiation and growth as well as for other specific medical applications su...

 9. Nepotizmo modelių lyginamoji analizė: pritaikomumo sąlygos

  OpenAIRE

  Vveinhardt, Jolita; Petrauskaitė, Loreta

  2013-01-01

  Daugelis nepotizmo modelių atskleidžia tik konkrečią situaciją, tačiau pasigendama sisteminio požiūrio į analizuojamą reiškinį. Tyrimo objektas: nepotizmo modelių pritaikomumas. Tyrimo tikslas – įvertinti nepotizmo modelių pritaikomumo sąlygas praktikoje. Straipsnyje keliamas probleminis klausimas: kokios yra nepotizmo modelių pritaikomumo sąlygos ir kaip suformuoti kompleksinį modelį, įvertinantį socialinį-kultūrinį mechanizmą, pritaikomą praktikoje? Išanalizavus įvairių autorių suformuotus ...

 10. Srauto greičių matuoklių apžvalgos analizė

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vaidas Jozonis

  2011-06-01

  Full Text Available Kuriant naują srauto greičio matavimo metodą, pirmiausia ištiriame alternatyvių matavimo būdų privalumus, trūkumus ir veikimo principus. Straipsnyje nagrinėjami srautų greičio matuokliai. Jie klasifikuojami pagal veikimo principą, aptariami privalumai, trūkumai, atlikta palyginamoji apžvalga. Išnagrinėjus visus galimus srauto matavimo metodus, juos galima skirstyti į penkias stambias grupes.Straipsnis lietuvių kalba

 11. Izvajanje prostorskih analiz s pomočjo Python skript v Linux OS

  OpenAIRE

  Mangafić, Alen

  2015-01-01

  Strojna in programska oprema sta temeljni orodji za izvajanje različnih del na vseh področjih inženirstva. Tehnologije, ki jih lahko srečamo na trgu, danes še posebej ponujajo veliko več kot so včasih. Ko govorimo o komercialni tehnologiji GIS in inženirski strojni opremi, govorimo o zelo dragih izdelkih, ki ponujajo odličen zagon in podporo vsakemu podjetju, ki jih zna uporabljati. Poleg komercialnih izdelkov obstaja širok spekter odprtokodnih rešitev, ki ponujajo enako dobre ...

 12. Asfaltbetonio sudėties nustatymo metodų analizė

  OpenAIRE

  Vorobjovas, Viktoras

  2006-01-01

  The quality of asphalt depends on quality and type of components. The e main characteristic of asphalt is the composition – binder content and aggregate graduation. There are developed many methods for the evaluation of asphalt content. This work analyzes the methods of asphalt content determination. Also there are compared to methods: solvent extraction and ignition method. For the evaluation of these methods the researches of 50 samples have been made. The samples were taken from the asphal...

 13. Web browsers forensic analysis reviewWeb tarayıcılarda adli analiz incelemesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erkan Baran

  2015-09-01

  Full Text Available Nowadays, web browser tools are seen ıntensıvely durıng the usage of web applıcatıons. Because of that, browsers provıdes ınfrastructure of a largo majorıty of crımes. Because guılty or suspect can use the browsers to collect ınformatıons, to hıde hıs crıme, learn new crımınal methods or to apply they have learned. In thıs study, ıt ıs also seeked answers of how a process can be monıtored on the computers whıch are used on browsers, ın whıch fıles whıch datas are looked and when and whıch sıtes are accessed. Accordıng to research of W3counter web stats tool, Chrome Web browser, whıch has %43 persentage of across the world ın usage, ıs proses as the most demanded browser ın thıs study by users, and ıt ıs scented out ın thıs browser's related fıles. In these days, ''hıdden mode'' whıch take part ın vast majorıty of browsers ıs also examıned. Thıs feature of the browser, whıch ıs receıved reference, ıs tracked by testıng and ıs sought data ın RAM memory and fıle systems. Thus, '' hıdden mode'' effects are dıscussed ın provıdıng studıes about suspect or crımınal posıtıon people, what kınd of data can be obtaıned ın usıng '' hıdden mode” ıs revealed.   Özet Günümüzde internet uygulamalarının kullanımı sırasında web tarayıcı araçlarının yoğun bir şekilde kullanımı görülmektedir. Bu nedenle tarayıcılar, işlenen suçların büyük bir çoğunluğuna altyapı sağlar. Çünkü suçlu ya da şüpheli, tarayıcıları bilgi toplamak, suçunu gizlemek, yeni suç metotları öğrenmek ya da öğrendiklerini uygulamak için kullanabilir.  Bu çalışmada da tarayıcıların kullanıldığı bilgisayarlar üzerinde bırakılan izlerin tespitinde nasıl bir süreç izlenebileceği, hangi dosyalarda hangi verilere bakılabileceği ve ne zaman hangi sitelere erişim sağlandığı gibi çeşitli sorulara cevaplar aranmaktadır. w3counter adlı internet istatistik aracının yaptığı araştırmaya göre, dünya genelinde %43'lük bir kullanım alanına sahip olan Chrome web tarayıcısı, kullanıcılar tarafından en çok talep gören tarayıcı olarak bu araştırma içinde referans alınmaktadır ve bu tarayıcıya ait ilgili dosyalarda izler sürülmektedir. Ayrıca günümüz tarayıcıların büyük bir çoğunluğunda yer alan “gizli mod” özelliği incelenmektedir.  Referans alınan tarayıcının bu özelliği test edilerek iz sürülmekte, dosya  sistemlerinde ve RAM bellekte veri aranmaktadır.Böylelikle “gizli mod” kullanımında ne tür veriler elde edilebileceği ortaya konarak şüpheli ya da suçlu konumundaki kişilere ait delillendirme çalışmalarında “gizli mod” kullanımının etkileri tartışılmaktadır.

 14. Pieno produktų juslinė analizė: jos taikymas Lietuvoje

  OpenAIRE

  Jasiukaitytė, Vaida

  2007-01-01

  Aim of study: to analyse the sensory analyses using to dairy products rating in Lithuania (law acts, assessors training, practical using in Lithuania). Tasks of study: to select and instruct assessors group to work by LST ISO 8586 – 1:1997. Sensory analysis. General guidance of the selection, training and monitoring of assessors. Part 1 : Selected assessors. To do descriptive analysis of dairy product (cheese) by LST ISO 4121:2004. Sensory analysis. Methodology. Evaluation of food products...

 15. Pinigų plovimo sudėties analizė

  OpenAIRE

  Jatužytė, Renata

  2009-01-01

  Pinigų plovimas – tai sudėtingas procesas, kurio esminis tikslas – iš pažiūros teisėtos kilmės nusikalstamu būdu įgytam turtui suteikimas arba turto kilmės nuslėpimas. Bet kokios pinigų plovimo operacijos pagrindinis tikslas yra dvilypis: pirmiausia, yra siekiama paslėpti nusikaltimus, iš kurių yra gaunamos pajamos, t.y. predikatinius nusikaltimus, o kai tai pavyksta padaryti, nusikaltėliai siekia užsitikrinti, jog bus galima naudotis tomis pajamomis savo nuožiūra. Lietuvoje baudžiamoji atsak...

 16. Konstitucinė kontrolė Lietuvoje ir Lenkijoje: lyginamoji analizė

  OpenAIRE

  Miškelevičiūtė, Rasa

  2009-01-01

  Kiekvienos demokratinės valstybės teisinės sistemos pagrindas yra konstitucija, todėl svarbus jos viršenybės užtikrinimas. Neginčytinai svarbią vietą konstitucingumo užtikrinimui valstybėje užima konstitucinės kontrolės institucijos. Šiame darbe yra analizuojama glaudžiais ryšiais susijusiose kaimyninėse Lietuvos ir Lenkijos valstybėse vykdoma konstitucinė kontrolė. Perėjimas prie demokratijos, naujų konstitucijų priėmimas, teisinė reforma neatskiriama nuo konstitucinės kontrolės į...

 17. Ekstremumų asimptotinė analizė, kai imties didumo skirstinys yra neigiamas binominis

  OpenAIRE

  Sidekerskienė, Tatjana

  2006-01-01

  In this work were considered the maxima and minima structures. Where number of value is random and is distributed by negative binomial distribution. There were theorems that were improved in this work, that helped to find the limit distribute function of this standard structures. These theorems generalize propositions, when set size is geometric random number. Also, there was the concrete distribution analysis done and such distributions were chosen: exponential, general logistic and uniform.

 18. Paauglių saugumo mokykloje ypatumai: veiksnių analizė

  OpenAIRE

  Lazdauskaitė, Simona

  2011-01-01

  Saugumo jausmas yra vienas iš pagrindinių individo poreikių, kuris stipriai įtakoja asmenybės raidą, santykius su aplinkiniais, ir, apskritai, socializaciją. Tik užtikrinus saugumą, mokykla gali tikėtis, jog jų moksleiviai sieks aukštesnių akademinių rezultatų. Paauglių saugumas mokykloje dažniausiai suprantamas kaip smurto ir patyčių nebuvimas, tačiau saugumo jausmą įtakoja žymiai daugiau veiksnių, kurie plačiau analizuojami šiame darbe. Tyrimo objektas – paauglių saugumas mokykloje. Tyrimo ...

 19. POLiMER MALZEMELERiN MEKANiK ANALiZ Y0NTEMLERi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MUSTAFA KEMAL ARICIOĞLU

  2000-06-01

  Full Text Available Son otuz y1l i9erisinde, polimer rnalzen1elerin onen1i ar1n11~t1r ve arttnaya devarn etlnektedir. Ozeltiklc metallerin yerine ikatne edilen politnerler n1etallerden farkh ozelliklere sahip oldugundan bu tnalzen1elerin ozell iklerinin bel irlentnesi ve bu tze 11 iklerin belirlenmesinde kullantlan test teknikleri onetnli bir konu ha line geln1 i~tir. 8 u 9alt~n1ada po litner tnalzen1e I er in n1ekanik ozellikleri ve kullanllan test teknikleri incelenn1 i~ti r

 20. Medicininių dokumentų automatizuotos analizės metodikos tyrimas

  OpenAIRE

  Kazla, Algirdas

  2005-01-01

  Automatic data extraction from medical legacy systems into archetype-based systems is analyzed, developed and tested in this work. Electronic health record system (EHRS) is a must in today’s healthcare environment. Lots of up-to-date medical systems are still built with classic development approaches, with semantics hard coded into systems. Modern EHRS standards propose new “two-level” methodology, which is based on separation of knowledge and information levels. This work suggests a methodol...

 1. Būsto modernizavimo priemonių atsipirkimo analizė

  OpenAIRE

  Zabarauskas, Ignas

  2014-01-01

  Pastarąjį dešimtmetį daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) efektyvumas tampa vis aktualesne problema. Apie efektyvumą dažnai kalbama neobjektyviai, atsižvelgiant tik į sumažėjusias šildymo sąskaitas. Taigi visuomenės požiūriu natūraliai kyla klausimas, ar visi atnaujinimo projektai yra ekonomiškai efektyvūs. Šio darbo tikslas – išsamiai susipažinti su daugiabučių namų atnaujinimo procesu Lietuvoje ir, išnagrinėjus jau įgyvendintų atnaujinimo projektų stebėsenos analizių duomenis, nusta...

 2. Repere cu privire la o analiză a nevoilor în instituțiile publice locale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Veronica JUNJAN

  2004-10-01

  Full Text Available Needs assessment in local public institutions was not very present so far in a sistematic manner in Romanian specialised literature on administrative reform. Current study uses interviews with candidates for a public administration master program to investigate civil servants motivation of pursuing graduate-level studies and their perception on current needs of the work in local public institutions. Motivation for pursuing graduate studies is located mainly on the need to update and diversify their professional knowledge, and not as much on promotion-related reasons. The perceived needs are related to management of public institutions, structure of information system, legislation and European integration, human resource management and public relations.

 3. O analiză a statisticilor utilizate în comunicările ştiintifice psihologice

  OpenAIRE

  Marian Popa

  2009-01-01

  This article analyses the statistical procedures used in the proceedings of the one of the psychology conferences regularly organized in Romania. 111 papers in six branches of applied psychology were scrutinized. The analysis was structured on descriptive statistics (numerical and graphical), and inferential statistics (parametric and nonparametric). Was also pursued the extent to which papers complied with APA recommendations on the reporting of confidence limits and size effect. Results: 64...

 4. Internetinio marketingo elementų analizė Lietuvos turizmo info rmacijos centrų pavyzdžiu

  OpenAIRE

  Bivainienė, Lina; Dauginaitė, Živilė

  2008-01-01

  Straipsnyje aktualizuojama internetinio marketingo sąvoka, aptariami internetinio marketingo elementai. Mokslininkai (Kotler, Keller, 2007 ir kt.) pabrėžia, kad internetas marketingo specialistams suteikia didesnes dialogo ir individualizacijos galimybes. Įmonėms tai reiškia santykių pradžią ir bendravimą su dar didesnėmis vartotojų grupėmis. Straipsnio tikslas – išanalizuoti internetinio marketingo elementus Lietuvos (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio) turizmo informacijos centr...

 5. Komunikacijos priemonių analizė tarptautinių verslo partnerysčių efektyvumo vertinime

  OpenAIRE

  Raubaitė, Asta

  2009-01-01

  Darbo objektas – komunikacijos priemonės, galinčios turėti įtakos tarptautinių verslo partnerysčių efektyvumui. Darbo tikslas yra išanalizuoti organizacijų naudojamas komunikacijos priemones ir tai, kaip šios priemonės įtakoja tarptautinių verslo partnerysčių efektyvumą. Darbo uždaviniai: aprašyti tarptautinių verslo partnerysčių formas; įvertinti komunikacijos procesus, jų svarbą kiekvienoje iš partnerystės formų; išanalizuoti galimas komunikacijos priemones, kurios skatintų efektyvų organiz...

 6. Socialinė pagalba moksleiviams sprendžiant mokyklos lankomumo problemas: Lietuvos ir Lenkijos lankomumo lyginamoji analizė

  OpenAIRE

  Savickaja, Aleksandra

  2007-01-01

  Kiekvienos tautos gyvenime be galo svarbi vieta tenka mokyklai, žmonių išsilavinimo lygiui. Išsilavinimas reikalingas ne tik asmenybės ugdymui, bet ir valstybės gerovei užtikrinti. Švietimas - tai veikla, kuria siekiama suteikti asmeniui visaverčio savarankiško gyvenimo pagrindus ir padėti jam nuolat tobulinti savo gebėjimus. Sėkmingam vaikų mokymuisi didelę įtaką daro teisingas auklėjimas, visapusis tėvų bei visuomenės rūpinamasis vaikais. Dažniausia tėvai nori, kad jų vaikai sėkmingai mokyt...

 7. Eglynų ir beržynų inventorizacijų rezultatų patikimumo analizė

  OpenAIRE

  Memgaudas, Romas

  2006-01-01

  Research report on the reliability of results of Lithuanian forest inventories is given in the thesis. Aim of research – to estimate the reliability of the results of National forest inventory, Stand-wise forest inventory and forest inventory before cutting. Object of research – spruce and birch stands of Lithuanian forests. Methods of research – sampling, verification of statistical hypotheses and comparison of averages. Results of research – the reliability analysis of the results of Nation...

 8. E-agroverslo reiškinio analizė e-verslo transakcijų modelių pagrindu

  OpenAIRE

  Tamulevičius, Mindaugas

  2014-01-01

  Tyrimo objektas: e-agroverslo reiškinys. Tyrimo tikslas: išnagrinėti e-agroverslo reiškinį teoriniu ir praktiniu aspektu. Uždaviniai: 1. Atskleisti e-verslo ir e-agroverslo teorinius aspektus. 2. Išanalizuoti e-agroverslo reiškinį empiriniu tyrimų metodu t.y. atlikti apklausą ir nustatyti faktinę e-agroverslo padėtį Lietuvoje. 3. Išnagrinėti e-agroverslo reiškinį kiekvieno iš transakcijų modelių pagrindu ir pagrįsti internetinių technologijų taikymo transakcijose privalumus...

 9. Socialinių paslaugų vadybininkų gebėjimų analizė

  OpenAIRE

  Motužytė, Irma; Ruškus, Jonas

  2008-01-01

  Straipsnyje analizuojami ir apibendrinami vadybiniai gebėjimai, reikalingi socialinių paslaugų vadybininkams. Tyrimo problema akcentuoja, jog neretai socialiniams darbuotojams tenka dirbti ne tiesioginį socialinį darbą, o vadovauti socialines paslaugas teikiančioms organizacijoms. Kad galėtų efektyviai atlikti šį vaidmenį, jiems reikalingos vadybinės kompetencijos. Kokybinio tyrimo rezultatai atskleidė, kad viena gebėjimų grupių, reikalingų socialinių paslaugų vadybininkams – žmogiškųjų ištekli...

 10. Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais apskaita ir analizė

  OpenAIRE

  Šuliauskaitė, Eglė

  2005-01-01

  Research subject: the accounting and analysis of suppliers and customers payments. Research aim: to analyse theory and practice of suppliers and customers payments accounting and analysis and to adduce some suggestions for the accounting of payments edification with the customers and suppliers. Research objectives: 1) to explore and evaluate the method of suppliers and customers payments accounting and analysis; 2) to colect information about the orde of suppliers and customers payments accou...

 11. Pasitenkinimas darbu ir jį įtakojančių veiksnių analizė

  OpenAIRE

  Wolyniec, Dala

  2009-01-01

  Norint pagerinti turizmo industrijos žmogiškuosius išteklius, būtina didinti darbuotojų lojalumą, motyvaciją, įsipareigojimą ir tuo pačiu pasitenkinimą darbu, nes vis labiau pripažįstama, kad entuziastingi ir atsidavę darbuotojai prisideda ne tik prie organizacijos produktyvumo didinimo, bet taip pat klientų pasitenkinimo ir išlaikymo, pelningumo ir ilgalaikės suinteresuotųjų vertės gerinimo. Todėl labai svarbu žinoti, kokie veiksniai įtakoja darbuotojų lojalumą, motyvaciją ir pasitenkinimą d...

 12. Laikinojoje globoje gyvenusių jaunuolių socialinių ryšių analizė

  OpenAIRE

  Milkauskaitė, Janina

  2009-01-01

  Jaunuoliams netekusiems tėvų globos turimi socialiniai santykiai ir jų kokybė yra svarbus išorinės paramos šaltinis. Pozityvūs ir konstruktyvūs bendravimo įgūdžiai, gebėjimas užmegzti ir palaikyti ilgalaikius socialinius ryšius yra viena iš sėkmingos adaptacijos visuomenėje prielaidų. Daug vaikų, patenkančių į globos institucijas, stokoja konstruktyvių socialinių įgūdžių. Prieraišumo sutrikimai vaikystėje bei kitos emocinės problemos sąlygoja nesugebėjimą užmegzti ilgalaikių, emocinį pasitenk...

 13. Klaipėdos senamiesčio erdvių percepcinės analizės tyrimas

  OpenAIRE

  Baumilaitė, Ieva

  2010-01-01

  KLAIPĖDOS SENAMIESČIO ERDVIŲ PERCEPCINĖS ANALIZĖS TYRIMAS IEVA BAUMILAITĖ SANTRAUKA Percepcija [lot. perceptio – suvokimas] – “visuma psichinių procesų, kurių dėka, daiktams ar reiškiniams veikiant jutimo organus, susidaro suvokinys (perceptas) – adekvatus ir kartu subjektyvus dirgiklių vaizdas” (LTE, 1983). Darbo tikslas – nustatyti Klaipėdos senamiesčio erdvių potencialą senamiesčio regeneracijos, revalorizacijos darbams. Darbo uždaviniai: 1) išaiškinti erdvės sampratą, klasifikaciją; 2) iš...

 14. Aukštosios mokyklos akademinės etikos principų ir vertybių analizė

  OpenAIRE

  Benetienė, Inga; Paužuolienė, Jurgita

  2012-01-01

  Straipsnyje analizuojami akademinės etikos principai ir vertybės, reguliuojantys profesinę dėstytojų ir studentų mokymosi veiklą. Aptariamos ne tik bendrosios etikos normos, bet ir tokios akademinės vertybės, kaip sąžiningumas, akademinė atsakomybė, teisingumas ir pagarba. Remiantis moksline literatūra, išanalizuoti etikos principai, grįsti vertybėmis. Akcentuojama tai, kad realią etinę situaciją formuoja kolegų tarpusavio santykiai, ir tai, kad dėstytojų bei studentų veikloje turi būti svarb...

 15. Ryšių su visuomene ir socialinės žiniasklaidos santykio analizė

  OpenAIRE

  Mackevičiūtė, Miglė

  2014-01-01

  Magistro darbo objektas – ryšių su visuomene ir socialinės žiniasklaidos santykis. Darbo tikslas – išanalizuoti ryšių su visuomene ir socialinės žiniasklaidos santykį bei aptarti ryšių su visuomene veiklos perspektyvas. Remiantis keturių metų patirtimi ryšių su visuomene srityje, analizuojant mokslinę literatūrą ir tyrimo rezultatus prieita prie išvados, jog socialinė žiniasklaida atveria naujas galimybes ryšių su visuomene veiklai ir pretenduoja tapti dominuojančia ryšių su visuomene veikla....

 16. Darbuotojo ir savarankiškai dirbančio asmens teisinio statuso lyginamoji analizė

  OpenAIRE

  Kačinskas, Silvijus

  2014-01-01

  Šiame magistriniame darbe yra lyginamas darbuotojo ir savarankiškai dirbančio asmens teisinis statusas. Darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys yra užimti gyventojai. Darbuotojams yra artimi valstybės tarnautojai (tiek plačiąja, tiek ir siaurąją prasme), nes visa ši grupė asmenų priskiriami prie samdomų asmenų. Prie savarankiškai dirbančių asmenų priskiriami individualių įmonių savininkai, tikrųjų ūkinių bendrijų bei komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai, stambesnių ūkių ūkinink...

 17. E.Veličkos ir V.Krakauskaitės muzikos vadovelių lyginamoji analizė

  OpenAIRE

  Naujikaitė, Elinga

  2006-01-01

  Music – one of universal lessons, because includes rational, emotional, logic and intuition. Music subject elementary education main goals: nurture kids musicality, form creativity and emotional personality. Of course musical education in elementary school is not possible without appropriate music course book. Music course book matter forms main music culture, forms aesthetic taste, harmony sense, induces art creativity and expression. Together gives knowledge about own and worlds nations ...

 18. Požiūris į žmogų su proto negalia: lyginamoji analizė

  OpenAIRE

  Jašinauskaitė, Kristina

  2007-01-01

  Summary After its Independence, Lithuania has witnessed to a considerable number of positive changes in the sphere of integration of the disabled. Still, the current situation of the disabled in Lithuania could be called paradoxical. It has reached a critical point and demands radical solutions. On the one hand, the attention and tolerance of the society towards the disabled have been augmenting; on the other hand, the care for the disabled is becoming declaratory. The main and the greates...

 19. Maisto grandinės valstybinės kontrolės efektyvumo analizė

  OpenAIRE

  Narijauskienė, Inesa

  2008-01-01

  Baigiamojo darbo tikslas buvo išanalizuoti Vilkaviškio rajono maisto tvarkymo subjektų (toliau – Įmonės) valstybinės kontrolės efektyvumą ir nustatyti jų tikrinimo dažnumą atsižvelgiant į rizikos laipsnį, maisto saugos ir kokybės sąvokas bei jas kuriančių veiksnių visumą. Supažindinti su Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos veikla, užtikrinant maisto saugą ir kokybę teisiniais reglamentais, maisto produktų saugos valdymo ir maisto technologijos ypatumais. Šiame darbe sieki...

 20. Naujų darbuotojų socializacijos proceso tobulinimo poreikis (2 organizacijų lyginamoji analizė)

  OpenAIRE

  Zemleckienė, Eivyda

  2014-01-01

  Magistro baigiamajame darbe išanalizuotas naujų darbuotojų socializacijos procesas privačioje ir viešojo sektoriaus organizacijose. Darbe nagrinėjama socializacijos samprata, vertinami socializacijos procesai organizacijoje ir socializacijos etapai bei aplinkos veiksniai, turinys įtakos naujų darbuotojų socializacijos procesui: kolektyvinio valdymo ir organizacinės kultūros formavimo svarba, mentoriaus įtaka, valdymo stiliaus reikšmė. Aptariamos socializacijos taktikų organizacijoje naudojimo...

 1. Veiksniai, lemiantys paauglių muzikos mokymosi motyvaciją miesto ir rajono muzikos mokyklose: lyginamoji analizė

  OpenAIRE

  Dobrovolskis, Andrius

  2011-01-01

  Darbe aptariami paauglių muzikos mokymosi motyvaciją lemiantys veiksniai, jų įtaka miesto ir rajono muzikos mokyklose. Baigiamojo darbo tikslas - atskleisti veiksnius, lemiančius muzikos mokymosi motyvaciją miesto ir rajono muzikos mokyklose. Darbo tikslui pasiekti buvo iškelti šie uždaviniai: 1) pristatyti ir apžvelgti muzikos mokymosi motyvacijos sampratą; 2) apibūdinti paauglių muzikinio ugdymo problemas; 3) išskirti muzikos mokymosi veiksnius, turinčius įtakos miesto ir rajono mokinių ...

 2. Management și leadership în sectorul public. O analiză comparativă a conceptelor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Călin HINŢEA

  2010-10-01

  Full Text Available Public administration in Romania has come a long way compared to the beginning of the 90’s and important reforms have significantly changed the administrative system. Although at formal level concepts like management and leadership have been taken into account in the reform process they still have problems in being implemented as functioning elements of everyday administrative life. The current paper is focused on these two major concepts used both in theory and in practice in the field of public administration: management and leadership. Both of them are analyzed, but with a focus on leadership, especially on what differentiates leadership from management and respectively leaders from managers. The aim is to create a clear picture regarding the relation between the two, with common elements and specific differences that will help understanding their importance for a modern administrative system.

 3. Jaunimo tapatumo raiška: „kūno vaizdo“ sutrikimo atvejis (sociologinė analizė)

  OpenAIRE

  Paskačienė, Ineta

  2013-01-01

  Darbo tikslas – ištirti jaunimo vertinimą apie tapatumo ir „kūno vaizdo“ nuokrypį valgymo sutrikimų kontekste. Darbo uždaviniai: ištirti sociologinę tapatumo sampratą, jauno žmogaus tapatumo raidos ir raiškos bruožus; išnagrinėti vartotojiškos visuomenės iššūkius jauno žmogaus tapatumui ir vertybėms, įtaką „kūno vaizdo“ formavimui(si); išanalizuoti jauno žmogaus valgymo sutrikimų ypatumus bei atsiradimo priežastis ir pasekmes modernioje visuomenėje; atlikti sociologinį tyrimą, leidžiantį ...

 4. Otaku Kultūros Tapatumo Formavimas: Šiaulių Klubo "Yorokonde" Atvejo Analizė

  OpenAIRE

  Visockis, Edvinas

  2014-01-01

  Bakalauro baigiamajame darbe nagrinėjamas otaku kultūros tapatumo formavimas Šiaulių Japonijos kultūros entuziastų klube „Yorokonde“. Darbą sudaro dvi dalys: teorinė ir praktinė. Teorinėje dalyje analizuojamos įvairių autorių tapatumo teorijos, kalbančios apie savikonstrukciją ar socialiai sukonstruojamą asmenį. Taip pat nagrinėjami skirtingi požiūriai į popkultūrą. Empirinėje dalyje rekonstruojama Japonijos kultūros plitimo chronologija, aiškinamasi otaku sąvokos problematika ir reikšmė. Ana...

 5. Mezhdunarodnoe nauchnoe sotrudnichestvo v Baltijskom regione: naukometricheskij analiz [International research cooperation in the Baltic region: a scientometric analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kuznetsova Tatyana

  2012-01-01

  Full Text Available This article examines the processes of international research cooperation in the Baltic Sea region. It focuses on research works published in the leading periodicals in 1993—2012. The empirical material is collected from the world’s largest abstract and citation database, SciVerse Scopus, which makes it possible to evaluate macroindicators at the national and global levels as well as the contribution of scholars to the global progress. The article also offers an assessment of the efficiency of research activities in the Baltic Sea region countries. It is based on a number of scientometric indicators that reflect the performance of universities in terms of research journal publications and the development of research cooperation in the field of Baltic studies. The authors consider the dynamics of research contribution and academic cooperation in the Baltic Sea countries in four leading fields — i. e. agricultural and biological sciences, Earth sciences, ecology and social sciences presented in the SciVerse Scopus scientometric database. The article provides a map of research cooperation in the Baltic Sea region.

 6. Analýza ekonomických přínosů greenways a dálkových tras na základě metodiky EU

  OpenAIRE

  Libusová, Anna

  2010-01-01

  Cycle tourism presents for the Czech Republic an opportunity to address new touristic segment of relative higher purchasing power and attract tourists to regions. Cycle tourism presents also opportunity for economic growth in rural, often less developed, areas. It is one of the most popular sorte of sustainable tourism, which doesn't harm the enviroment. However, there are still reservers in the cycling infrastructure of the Czech Republic. The obstacles of getting investments for its develop...

 7. Gyventojų senėjimo socialinės ekonominės pasekmės: Lietuvos atvejo analizė

  OpenAIRE

  Alicka, Joana

  2008-01-01

  Gyventojų senėjimas yra laikomas svarbiu žmonijos laimėjimu. Nors, gyventojų senėjimas yra sveikintinas reiškinys, tuo pat metu jis yra ir sudėtingas, sukeliantis įvairių socialinių ir ekonominių pasekmių. Lietuvoje gyventojų amžiaus ilgėjimas fiksuotas kartu su gimstamumo mažėjimu, praeitame dešimtmetyje. Šie pokyčiai lėmė pagyvenusių žmonių dalies didėjimą, t.y. visuomenės demografinį senėjimą. Dėl ko, būtina peržiūrėti ir naujiems poreikiams pritaikyti turimus visuomenės išteklius, pirmiau...

 8. Lietuvos ir Europos Sąjungos socialinių – ekonominių modelių lyginamoji analizė: darbo rinkos reguliavimas

  OpenAIRE

  Gliosaitė, Kristina

  2007-01-01

  Pastarąjį dešimtmetį dėl vis didėjančio globalizacijos tempo vienu iš aktualiausių debatų ekonomikos srityje tapo konkurencingumas. Jis dažnai siejamas su valstybių ekonominio potencialo vystymu, kurį įtakoja ne tik atskiros ekonomikos šakos ar įmonės, tačiau ir valstybinis sektorius, pasitelkdamas reguliacinę politiką. Ji sukuria tam tikrą veikimo rėmą – nustato privačių veikėjų elgesio taisykles, ir tokiu būdu įtakoja atskirų rinkų, tokių kaip prekių, kapitalo, darbo jėgos funkcionavimą bei...

 9. Duomenų analizės metodų taikymas klientų ir darbuotojų ryšių valdymui

  OpenAIRE

  Butkienė, Orinta

  2007-01-01

  Data mining algorithms allow to analyze large amount of information and the results of analysis help to make efficient decisions. The application of data mining algorithms in the system of client and employee relationship management (CRM) is under consideration. Decision trees and association rules algorithms are included into the processes of existing system; they are used to generate the proposals and to apply discounts for clients, also to add supplements to salary and to assign the tasks ...

 10. Kineziterapijos poveikis išsėtine skleroze sergančiųjų pusiausvyrai ir eisenai: klinikinių tyrimų analizė

  OpenAIRE

  Stunžinaitė, Eglė

  2013-01-01

  Tyrimo aktualumas: Daugumai sergančiųjų išsėtinė sklerozė diagnozuojama nuo 20 iki 50 metų ir moterys susega dažniau negu vyrai (National Multiple Sclerosis Society, 2005). Pusiausvyros sutrikimai ir griuvimai yra dažni ir negalią sukeliantys simptomai, sergantiems išsėtine skleroze (Prosperini et al., 2010). Hipotezė: Kineziterapijos procedūros gali pagerinti sergančiųjų išsėtine skleroze pusiausvyrą ir eiseną bei sumažinti griuvimų ir susižalojimų riziką. Tyrimo objektas: Kineziterapi...

 11. Aklųjų ir silpnaregių mokinių integruotas ugdymas: raidos ypatumų analizė

  OpenAIRE

  Manukian, Daiva

  2007-01-01

  Aklųjų ir silpnaregių vaikų integruotas ugdymas yra, pirmiausia, barjerų tarp sveikų ir neįgalių vaikų laužymas, vienodų ugdimosi ir karjeros siekimo galimybių sudarymas. Iškelta hipotezė, kad Lietuvos Respublikoje yra pakankamai priimtų įstatymų bei poįstatyminių aktų kurie reglamentuoja sutrikusio regėjimo vaikų inkliuzyvųjį ugdymą ir sudaro teorines prielaidas sutrikusio regėjimo vaikų inkliuziviam ugdymui LR bendrojo lavinimo mokyklose, tačiau praktiškai daugelis mokyklų dar yra pr...

 12. Moterų vienuolynų reformos LDK XVIII a. II p.: dviejų atvejų analizė

  OpenAIRE

  Janulevičiūtė, Justė

  2010-01-01

  Darbe analizuojamos Gardino brigičių ir Vilniaus Šv. Mykolo bernardinių vienuolynų reformos, kurios laikytinos ryškiausiais bandymais atnaujinti moterų vienuolinį gyvenimą LDK XVIII amžiuje. Gardino brigičių reforma kilo pačių vienuolių iniciatyva. Šia reforma buvo siekiama grįžti prie pirminės regulos ir ordino įkūrėjos dvasios. Vienuolyno abatė siekė reformuoti visų pirma dvasinį vienuolyno gyvenimą. Ji taip pat reikalavo griežtai laikytis neturto įžado, vienuolinės disciplinos ir klauzūros...

 13. Cultură organizațională în România. O analiză a cercetărilor în domeniu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adrian HUDREA

  2015-12-01

  Full Text Available Organizational culture is a very important topic for both the organization management and the academic research. This paper tries to analyze the existing literature on organizational culture in Romania. The objective is to see how popular the topic is among Romanian researchers, which theoretical approaches and methodology they use and how similar the conclusions they reached are.

 14. Moksleivių destruktyvaus elgesio apraiškos pagrindinėje mokykloje: situacijos analizė ir sprendimo gairės

  OpenAIRE

  Survilienė, Milda

  2005-01-01

  Destructive behavior is recurrent intentional, unprovoked, rude behavior, used by one child or a group of children in order to cause pain or torture to another child. It is common among school children and is a problem in today’s school. According to this research and some others, we think that school must seek to protect children from destructive behavior of their contemporaries, which may later grow into criminal nature and violence at home, and it may cause long term harm fo...

 15. Papildai, kuriais prekiaujama Lietuvoje - atitiktis teisės aktų nuostatoms, vartotojų nuomonės analizė

  OpenAIRE

  Prazarkevičiūtė, Virginija

  2014-01-01

  Darbo tikslas – įvertinti Lietuvos rinkoje parduodamų maisto papildų ženklinimo atitiktį teisės aktams bei vartotojų nuomonę apie maisto papildus. Rengiant darbą buvo iškelti uždaviniai: 1. Apibendrinti NMVRVI atliekamus maisto papildų tyrimus. 2. Išanalizuoti vartotojų žinias apie maisto papildus. Per darbo rašymo laikotarpį buvo vykdoma anoniminė, internetinė apklausa, kurios pagalba buvo norėta išsiaiškinti vartotojų žinias apie maisto papildus, bei kokią įtaką jų pasirinkimui turi sveikat...

 16. Fizinių ir juridinių asmenų apmokestinimo netiesioginiais mokesčiais teisinė analizė

  OpenAIRE

  Adomaitytė, Renata

  2007-01-01

  Indirect taxes are value added tax, excise and customs. Taxation on these taxes is different than on the other taxes, because indirect taxes are paid by the person who pays the cost of the good or service, but collected form the real taxpayers – natural and legal persons, which are determined in the legal acts. The taxation of natural and legal persons begins from the principles of taxation, which are the basis of taxation. The principles of taxation are distributed into two groups: theoretic...

 17. Analysis of Internal Audit Functioning in Poland – Empirical Research Findings Vidaus audito analizė ir būklė Lenkijoje – empirinio tyrimo rezultatai

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edita Bielińska-Dusza

  2011-11-01

  Full Text Available The purpose of the article was to present the research conducted in com­panies, concerning the functioning of internal audit in Poland. During the research, the author identified a number of barriers reducing the efficiency of the cells of internal audit and audit as an instrument for company improvement. One also indi­cated areas which, from the point of view of internal audit efficiency as well as of the company functioning, should be improved.

  Straipsnio tikslas – pristatyti Lenkijos vidaus audito įmonių tyrimų rezultatus. Tyrimo metu buvo nus­tatytos pagrindinės vidaus audito kliūtys ir numatytos priemonės didinti vidaus audito įmonių bei vi­daus audito skyrių veiklos efektyvumą. Taip pat buvo nustatytos tobulintinos įmonių valdymo sritys, atsižvelgiant į vidaus audito rezultatus ir įmonių tikslus.

  Straipsnis anglų kalba

 18. Illegal immigration at sea: a social analysis (Imigraţia ilegală pe mare: o analiză socială

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martina Federica MANFREDI

  2014-09-01

  Full Text Available Illegal immigration could be defined as a pathology of migration (which is a much broader, positive and needed phenomenon. It is a phenomenon of relevant historical importance; in particular, European history has been marked by many waves of migration, sometimes of whole populations. Unfortunately, the problem of illegal immigration is still very much present in today’s society, touching certain countries in particular, such as Italy, which suffers immigration from sub-Saharan Africa and the Balkan area.

 19. Teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo procesinė tvarka: lyginamoji analizė Lietuvos ir Vokietijos civilinio proceso įstatymuose

  OpenAIRE

  Mitrulevičiūtė, Vaida

  2008-01-01

  Teisės kreiptis į teismą teisminės gynybos užtikrinimas yra vienas iš pagrindinių teisinės valstybės statusą patvirtinančių siekiamų tikslų. Magistro darbe teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos procesine teisine prasme, t. y. teisė pareikšti ieškinį (pareiškimą), analizuojama pasitelkiant lyginamąjį tyrimo metodą, įgalinantį palyginti atskirų valstybių - Lietuvos Respublikos (toliau – Lietuvos) ir Vokietijos Federacinės Respublikos (toliau –Vokietijos) - teisės kreiptis į teismą įgyvendin...

 20. Įvairių dirvožemio drėgmės reguliavimo metodų analizė

  OpenAIRE

  Garbačiauskas, Aurimas

  2006-01-01

  This biological preparation is not still investigated in Lithuania. That is why the purpose is to find out the influence of the biological preparation Agricol to fir seedings taken effect and for the distance of their development. Besides, to find out that influence this preparation has for regulation of dampness regime in soil. The article analyses damps regulation of soil using biologic preparation Agricol and it's influence for simple fir's seedings naturalization in the future development...

 1. Tiekimo proceso kontrolės metodų analizė ir taikymas kuriant informacinę sistemą

  OpenAIRE

  Žideckas, Egidijus

  2004-01-01

  An overall process of globalization influences major changes in companies’ bussiness strategy. Supply chain management (SCM) becomes one of the most prioritetical activities in company. Seeking to survive in hard competition, they must improve their distribution strategies. Spreading Net technology requires flexible company to work directly with suppliers and to be able to react quickly and reasonably to demanding environmental changes. The classic objective of SCM is to be able to have the r...

 2. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo bendrojo lavinimo ir specialiojoje mokykloje lyginamoji analizė

  OpenAIRE

  Grigorjevienė, Virginija

  2012-01-01

  Baigiamojo magistro darbo teorinėje dalyje buvo atskleisti SUP turinčių mokinių ugdymo integracijos procesai, ugdymo specialiojoje mokykloje ir integruoto ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje bruožai bei individualizuotų programų taikymo specialiųjų poreikių vaikams taikymo teoriniai aspektai.Empirinėje darbo dalyje pateikiamas kiekybinis tyrimas, kuriuo metu respondentai įvertino įvairių SUP turinčių mokinių ugdymo formų (integruoto/inkliuzinio, bendrojo lavinimo mokykloje specialiojoje klasėj...

 3. Paslaugas teikiančių įmonių rėmimo priemonių veiksmingumo analizė

  OpenAIRE

  Martinkienė, Jurgita; Župerkienė, Erika; Kneitaitė, Raimonda

  2008-01-01

  Straipsnyje analizuojamas viešbučio reklamos priemonių veiksmingumas, siekiama išsiaiškinti kokios viešbučių reklamos priemonės yra veiksmingiausios. Nustatytos analizuojamojo reklamos veiksmingumo priemonės: kaip kaina, asortimentas, geografinė vieta; orientacija į tikslinį segmentą. There is analyzed the efficiency of the hotel advertisement types with the purpose to clear which of advertisement types are most efficient for the hotels. The authors Engel, Warshaw, Kinnear, (1991) recommen...

 4. Vaistų reklamos taisyklių pažeidimų 2003 – 2005m. Lietuvos spaudoje analizė

  OpenAIRE

  Didžiokaitė, Danutė

  2006-01-01

  In the Republic of Lithuania laws and Medicines advertising instructions regulate advertising of medicines. State medicines control agency (SMCA) Drug information and monitoring division is responsible for the control of medicines promotion. More attention is paid for the control of advertising of medicinal products, which are available on medical prescription only, and announced in the publications for the health specialists. Register of publications for health specialists is compiled by SMC...

 5. Akademisyen Ücretlerine İlişkin Karşılaştırmalı Bir Analiz A Comparative Analysis Concerned With Academic Salaries

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hilmi SÜNGÜ

  2013-09-01

  Full Text Available It is proved fact through scientific studies that the pay has adirect influence on productivity and job satisfaction at the same time.The pay gained as a result of the performance is considered asinterrelated both with the increase in the productivity and improvementin the quality of the service. It is vital for the organizational justice thatpeople who have similar statues and who are performing similar tasksshould receive balanced payments. However, the diversity of the publicservices, redundancy of people and formal institutions providing publicservices make it hard to guarantee a fair payment policy. It is observedas a result of comparative studies that academicians are one of theseoccupational groups who are profoundly affected by the injustice in thepayments. In order to remove the injustice in the formal officers’incomes and attain the defined goals for the 100th anniversary of thefoundation of the Republic within the scope of 2023 vision, talentedindividuals must be encouraged to become academicians. When acomparison made between public officials on the national basis, it isrealized that academic staff working at public universities are not ableto benefit from yearly increases as much as the other public officers andit leads for the fresh academicians to move away from academicprofession. As for the international point of view, it is stated that thepayments that the Turkish academicians get are below the average incomparison to their colleagues. In this study, current situation ofmonthly income of the academicians working at public universities inTurkey and it’s the yearly increases in the payment in time arementioned, national comparisons are made between differentprofessions together with international comparisons betweenacademicians from different countries. Ücretin verimlilik ve iş doyumuna etkisi yapılan akademik çalışmalarda ortaya konulmuş bir gerçektir. Çalışanın verimliliğinin artırılması ve üretilen hizmetin kalitesinin geliştirilmesi ile emeğin karşılığında elde edilen kazanç doğrudan ilişkili olarak görülmektedir. Benzer statülere sahip ve birbirine eşit sayılabilecek görevlerde çalışan bireylere orantılı ücretler verilmesi örgütsel adaletin bir gereğidir. Ancak kamuda; hizmetlerin çeşitliliği, çalışan sayısının fazlalığı, kurum sayısının çok olması gibi nedenler ücret dengesinin sağlanmasını güçleştirmektedir. Karşılaştırmalı çalışmalarda ücret adaletsizliğinden en çok etkilenen gruplardan birinin akademisyenler olduğu görülmektedir. Gelir adaletsizliğini ortadan kaldırmak ve cumhuriyetin kuruluşunun 100 yılında, 2023 vizyonuna ilişkin belirlenen iddialı hedeflere ulaşabilmek için yetenekli bireyleri akademisyenliğe özendirmek gerekmektedir. Ancak ulusal bazda kamu çalışanları arasında bir karşılaştırma yapıldığında üniversitede görev yapmakta olan öğretim elemanlarının özellikle son yıllarda diğer çalışanlara oranla yıllık ücret artışlarından yeterince yararlanamadığı, bu durumun akademisyenlik mesleğinden uzaklaşmalara neden olduğu öne sürülmektedir. Uluslararası bazda yapılan karşılaştırma yapıldığında ise, Türkiye’deki kamu üniversitelerinde görev yapmakta olan akademisyenlerin aldıkları ücretin ortalamaların altında olduğuna işaret edilmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de kamu üniversitelerinde görev yapmakta olan akademisyenlerin aylık ücretlerinin mevcut durumuna ve yıllar içindeki değişimine yer verilecek, üniversite öğretim elemanlarının aylık ücretleri ve diğer kamu çalışanları arasında bu açıdan yapılan karşılaştırmalarla birlikte, Türkiye ile diğer ülkelerdeki üniversitelerde görev yapan akademisyenlerin aylık ücretleri mevcut durumu tartışılmaktadır.

 6. Žemės sklypų kadastrinių matavimų analizė Panevėžio rajone

  OpenAIRE

  Pilsudskytė, Laura

  2009-01-01

  Kadastriniai (geodeziniai) matavimai – veiksmai, kuriais identifikuojamas nekilnojamasis daiktas, atliekamas tikslus suformuotų žemės sklypų plotų nustatymas, parengiamas žemės sklypo planas, bei suformuojama ir parengiama nustatytos formos nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla. Straipsnyje analizuojami Panevėžio rajono sodininkų bendrijų sodų ir asmeninio ūkio žemės sklypų kadastro duomenų pokyčiai tarp Nekilnojamojo turto registre įregistruotų sklypų kadastro duomenų ir geodezinių mata...

 7. Daugiabučio namo aprūpinimo energija technologinių sprendinių daugiakriterė analizė

  OpenAIRE

  Matuzas, Martynas

  2013-01-01

  Baigiamajame magistro darbe nagrinėjamas tipinis daugiabutis pastatas ir jam pritaikytos energiją generuojančios sistemos. Darbo tikslas – daugiakriterio vertinimo metodu nustatyti optimalų energijos aprūpinimo technologinį sprendinį pagal energinį, ekologinį ir ekonominį kriterijus. Tyrime nagrinėjama centralizuoto šilumos tiekimo sistema, dujinis katilas, oras–vanduo ir gruntas–vanduo šilumos siurbliai, saulės kolektoriai, saulės elementų bei visų šių sistemų kombinacijos. Tyrimui naudojami...

 8. Analiză critică a legii spitalelor din perspectiva calității de medic a directorului general

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Răzvan CHERECHEŞ

  2005-06-01

  Full Text Available This study is a critical analysis of some parts of the hospitals law - the 270 law from 18.06.2002, mainly the freedom of the general manager of hospitals to practice medicine in the same time. The case study, a questionaire applied in the Satu Mare County Hospital, shows clearly that the staff of the hospital ackowledges this double status of the general manager as damaging to the efficiency and competency of the services offered by the hospital.

 9. Galvijų spongiforminės encefalopatijos ir virusinių ligų paplitimo, diagnostikos ir prevencijos retrospektyvi analizė Lietuvoje

  OpenAIRE

  Milius, Jonas

  2006-01-01

  Assessment of occurrence and diagnostic methods of viral diseases in cattle – viral diarrhoea (BVD), infectious bovine rhinotracheitis (IBR), rabies, enzootic bovine leukosis (EBL), and spongiform encephalopathy (BSE) – was carried out for the first time in Lithuania. It was established that viruses of rabies, infectious rhinotraheitis and viral diarrhoea are most widespread in the country. It was determined that occurrence of rabies in cattle is parallel with the infection of wildlife with r...

 10. Audit informačního systému společnosti Terms a.s.

  OpenAIRE

  Eremiáš, Karel

  2008-01-01

  Práce shrnuje problematiku auditu informačního systému a tyto poznatky následně využívá při provedení auditu informačního systému v reálné společnosti. Audit je prováděn pomocí metodiky COBIT a respektuje nejen požadavky metodiky kladené na audit ale i speciální požadavky, které stanovila organizace. Práce zároveň ověřuje použitelnost metodiky COBIT při provádění auditu v podmínkách středně velké české společnosti.

 11. Vliv metodiky účtování a sestavování účetní závěrky na věcnou a formální adekvaci ukazatelů finanční analýzy

  OpenAIRE

  KOMÁRKOVÁ, Ivana

  2007-01-01

  The target of my thesis is the examination of influence of accounting entries on formulation of financial analysis indicators, bond between indicators and evaluation of company financial situation. Financial situation is reviewed by means of ratio indicators, financial health indicators and pyramidal analysis. On the basis of results it is a rushing business. It is very sound business. Only in the year 2004 it records financial loss in an amount 357 million CZK due to extraordinary costs of c...

 12. Analýza procesu testování bezpečnostních prvků s airbagy v automobilech

  OpenAIRE

  Uher, Daniel

  2012-01-01

  Práce se zabývá analýzou a návrhem metodiky procesu testování bezpečnostních prvků v automobilech. Work deal with analysis plus proposal methodists of the process testing safety components in cars. B

 13. Overcrowding in Italian Jails. A Quantitative Analysis of Foreigners (Supraaglomerarea în închisorile italiene. O analiză cantitativă asupra străinilor)

  OpenAIRE

  Stefania GIRONE; Francesca De PALMA

  2013-01-01

  Victims of prison-overcrowding in Italy are part of a structural and systemic problem which is still struggling to find plausible solutions. When natives and foreigners are separately considered, the overcrowding phenomenon assumes a perspective that goes beyond the mere Italian attribute and, therefore, better focalises on the ones who, having the status of foreigner, are somehow in a weaker position in comparison with the native ones. As a matter of fact, the combination foreign prisoner...

 14. UAB „Raseinių žuvininkystė″ ūkinės veiklos ir hidrotechnikos statinių būklės analizė

  OpenAIRE

  Grigalavičius, Antanas

  2009-01-01

  UAB ,,Raseinių žuvininkystės“ tvenkiniai suformuoti 1967-1979 m. Jie išsidėstę trijose vietose: šalia Gabšių gyvenvietės – Raseinių tvenkinių kompleksas, maitinamas Prabaudos upės vandeniu; Upės upelio slėnyje įrengtas Paupio tvenkinių kompleksas aukščiau apie 1 km nuo Paupio gyvenvietės ir tarp Šešuvio ir jo intako Alsos esančioje teritorijoje. Bendras tvenkinių plotas 1042 ha. Tvenkininė žuvininkystė vis labiau pradeda įsitvirtinti tarp kaimo verslų, nors sovietmečiu pastatytuose žuvininkys...

 15. Genetiškai modifikuotus organizmus ir jų produktus reglamentuojančių teisinių aktų apžvalga ir analizė

  OpenAIRE

  Mikšytė, Aušrinė

  2009-01-01

  SANTRAUKA Paskutiniais dešimtmečiais sparčiai vystantis naujiems progresyviems mokslams - genų inžinerijai ir biotechnologijai - atsivėrė galimybės bandyti spręsti žmonijos problemas įvairiose srityse(medicinoje, farmacijoje, maisto pramonėje, žemdirbystėje ir kt.). Genų inžinerijos dėka buvo pradėti kurti anksčiau gamtoje neegzistavę transgeniniai organizmai - šiandien vadinami genetiškai modifikuotais organizmais( GMO). Šiuolaikinės biotechnologijos pagalba žmogus gali keisti natūralias aug...

 16. XX a.pabaigoje -XXI a. pradžioje Lietuvos sakralinių pastatų architektūrinių ir konstrukcinių sprendinių analizė

  OpenAIRE

  Stasiūnaitė, Neringa

  2008-01-01

  Darbe nagirnėjami XX a. pabaigos – XXI a. pradžios Lietuvoje pastatytų sakralinių pastatų - katalikų bažnyčių architektūriniai ir konstrukciniai sprendiniai. Aptariama bažnyčių erdvinės - tūrinės kompozicijos, planinės struktūros, urbanistinis kontekstas ir konstrukcinės sistemos.

 17. Genetiškai modifikuotų augalų paplitimo ir poveikio aplinkai analizė ir Lietuvos gyventojų požiūrio apžvalga

  OpenAIRE

  Dževečkaitė, Neringa

  2009-01-01

  Genetiškai modifikuoti augalai kuriami siekiant sukurti naujas veisles, t.y pagerinti augalų technologines ir maistines savybes. Genų inžinerijos metodais sukurta tūkstančiai naujų veislių. Tai augalai atsparūs herbicidams ir insekticidams. Nors pirmieji komerciniai GM pasėliai užauginti 1994 metais (pomidorai), 1996 metai laikomi metais, kuomet GM pasėliai pradėti auginti plačiu mastu (1,66 milijono hektarų). Nuo tada GM pasėlių auginimas augo labai staigiai ir 2005 metais tokie pasėliai užė...

 18. Kadınların İşgücüne Katılımının Belirleyicileri: Ekonometrik bir Analiz = The Determinants of Female Participation to the Labour Force: an Econometric Analysis

  OpenAIRE

  KIZILGÖL, Özlem AYVAZ

  2012-01-01

  The goal of this study is to determine the reasons of why the single and married women living in Turkey, in urban and rural areas do participate the labour force through the 2002-2008 period. In other words, this study aims to search the reasons affecting the women’s decision of working. To this end, the study is conducted via a pooled data set merged by putting together the data gathered from Household Budget Surveys of the years 2002-2008. Logit model analysis is conducted for application. ...

 19. Kadınların İşgücüne Katılımının Belirleyicileri: Ekonometrik bir Analiz = The Determinants of Female Participation to the Labour Force: an Econometric Analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Özlem Ayvaz KIZILGÖL

  2012-03-01

  Full Text Available The goal of this study is to determine the reasons of why the single and married women living in Turkey, in urban and rural areas do participate the labour force through the 2002-2008 period. In other words, this study aims to search the reasons affecting the women’s decision of working. To this end, the study is conducted via a pooled data set merged by putting together the data gathered from Household Budget Surveys of the years 2002-2008. Logit model analysis is conducted for application. The results of the analysis illustrated that, education level, household income, dependency ratio, ownership of the property and women’s age are the most important factors as to the women’s decision of participating to labour force regarding the married and single women. Furthermore, the number of children reduces the labour force participation in urban areas while increases in rural areas.

 20. Lietuvos ir Norvegijos vyresniųjų paauglių požiūris į netradicinę lytinę orientaciją. Lyginamoji analizė

  OpenAIRE

  Mazur, Eglė

  2013-01-01

  Homoseksualizmas yra traktuojamas kaip lytinis potraukis tos pačios lyties asmeniui. Lietuvos ir Norvegijos visuomenėje vyrauja heteroseksualizmas, todėl netradicinės lytinės orientacijos asmenys yra mažuma. Tačiau pačių valstybių požiūriai į homoseksualius asmenys skiriasi. Norvegija yra tolerantiškesnė šalis. Šioje šalyje yra priimtas įstatymas, kurio dėka homoseksualios orientacijos asmuo gali įsivaikinti vaikus, bei turi teisę į santuoką su tos pačios lyties asmeniu. Lietuva yra homofobiš...

 1. The Effectiveness of Multiple Intelligence Applications on Academic Achievement: A Meta-Analysis=Çoklu Zekâ Ögretim Uygulamalarinin Akademik Basari Üzerindeki Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalismasi

  Science.gov (United States)

  Yurt, Eyüp; Polat, Seyat

  2015-01-01

  The purpose of this study was to examine the effectiveness of multiple intelligence applications on academic achievement in Turkey. Accordingly, findings of independent research studies aimed to find out effectiveness of multiple intelligence applications are gathered in a meta-analysis. Total of 71 studies, 66 dissertations and 7 articles were…

 2. Derin Yapı Yüzey Yapı İlişkisi Bağlamında Temel Dil Becerileri Üzerine Bir Analiz Çalışması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bilginer ONAN

  2015-07-01

  Full Text Available This study examines the concepts of speaking, writing, reading and listening called as basic language skills in mother tongue education in regard to the relationship of deep structure and surface structure. The first chapter provides information on the concepts of deep structure and surface structure originally developed by Port Royal Grammar School and brought to the agenda by the theory of Transformational Generative Grammar put forward by Noam Chomsky in 1960s. The second chapter analysed the skills of speaking, writing, reading and listening in the context of the relationship of deep structure and surface structure. The purpose of the study is to determine the decisive elements in the process of the training of basic language skills within the context of meaning and form relationships, which are two fundamental dimensions of the language, and to develop proposals for scheduling the process. In the analyses of the study, it has been revealed that the concepts of articulation, prosody phenomena, body language, productive vocabulary, receptive vocabulary, fluency, text type, spelling and punctuation, coherence, consistency, prior knowledge, word recognition, word discrimination ability, acquired knowledge, presupposition, implication are the elements that have an impact on the development of basic language skills within the context of deep structure and surface structure relationships. The concepts of articulation, prosody phenomena, body language, fluency, coherence, text type, word recognition, word discrimination ability, spelling and punctuation are directly linked to surface structure. On the other hand, the concepts of productive vocabulary, receptive vocabulary, consistency, prior knowledge, acquired knowledge, presupposition and implication are related to deep structure. It has been determined that the concept of fluency is related to all language skills

 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovų apskrityse įgaliojimų įgyvendinant savivaldybių administracinę priežiūrą analizė: 2008–2012 metai

  OpenAIRE

  Kiurienė, Violeta; Zajančkauskaitė, Roberta

  2013-01-01

  Šiame straipsnyje analizuojama savivaldybių administracinės priežiūros samprata ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovų apskrityse įgaliojimai įgyvendinant savivaldybių administracinę priežiūrą 2008–2012 metais. Nustatyta, kad savivaldybių administracinė priežiūra – tai valstybės vykdomosios valdžios funkcija, kurią vykdo Vyriausybės skiriami atstovai. Jų esminis veiklos principas – kontroliuoti savivaldybių institucijų veiklos teisėtumą. Straipsnyje analizuojama Ministro Pirmininko tarny...

 4. Vidinės komunikacijos analizė ir efektyvinimas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (Šiaulių apskrities pavyzdžiu)

  OpenAIRE

  Daukantienė, Dovilė; Daukantas, Vytautas

  2009-01-01

  Magistro baigiamajame darbe nagrinėjama komunikacijos organizacijoje svarba, struktūra, vidinės komunikacijos efektyvumo reikšmė bei vidinės komunikacijos efektyvinimo būdai. Teorinėje dalyje analizuojami Lietuvos ir užsienio autorių teiginiai vidinės organizacijos komunikacijos klausimais, akcentuojami teigiamai ir neigiamai komunikacijos efektyvumą veikiantys veiksniai ir faktoriai. Praktinėje dalyje atliekamas vidinės komunikacijos Šiaulių apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje tyri...

 5. Investigation of Segregated Business Ethics Elements Influence on Results of Service Enterprises Activity Verslo etikos elementų įtakos paslaugų įmonės veiklos rezultatams analizė

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kristina Luebcke

  2011-02-01

  Full Text Available

  The article deals with interaction of segregated business ethics elements with service enterprises activity. To discover the interaction, business ethics has been differentiated to segregated elements and the influence of the segregated elements for main indexes of enterprises competitiveness discovered by correlation coefficients. Effective mana-gement is inseparable from ethics. The organization of ethical training in the company cannot just “wake” ethical awareness, and also of targeted individuals to shape their activities on matter-of-fact ethical justification, as modern ethics code object principles can be implemented not only for ethical training for staff, but also involving them in the company’s code of ethics for development. The study showed that in Lithuania, so far, very few companies have their own ethic codes and employees not only do not participate in the production, but also little wise twig about their purpose. Calculations showed, that business ethics have direct impact on the corporate profits, it is clear that ethics is only an aid in order to achieve its goal. Although the overall company’s revenue per year has increased substantially, ethical behavior may in itself be evocative. The strongest influence discovered was: commitment compliance with sales results, profit growth, and installation rates of innovations; guarantee of the reliable service information about earnings; infor-mation security assurance and leadership style for company’s image. Also, some problems of implementation of business ethics at service enterprises were discovered.

  Keywords: business ethics, business ethics elements, profit, the service company.

  Verslo ir rinkodaros etikos problemas Lietuvoje nagrinėjo įvairūs autoriai. Nepaisant to, nėra vienos nuomonės dėl atskirų etikos elementų įtakos įmonės veiklos rezultatams. Šis tyrimas yra skirtas nustatyti, ar atskiri verslo etikos elementai daro įtaką paslaugų įmonės veiklos rezultatams. Buvo tikrinama prielaida, kad yra galimybė įvertinti atskirų etikos elementų įtakos dydį. Tyrimo metu nustatyta kad, verslo etikos normų laikymasis daro didelę įtaką įmonės veiklos rezultatams. Nustačius atskirų verslo etikos ir paslaugų įmonės veiklos rezultatų tarpusavio koreliacinį priklausomumą, išryškėjo didžiausia atskirų verslo etikos elementų įtaka atskiriems įmonės konkurencingumo elementams. Išanalizavus metinės paslaugų įmonių veiklos rezultatus, atspindėtus verslo masinėse informacijos priemonėse, nustatyta tiesioginė verslo etikos įtaka įmonės pelnui ir pardavimų rezultatams. Straipsnyje pateikiamas svarbiausių verslo etikos elementų įtakos paslaugų įmonės veiklos rezultatams modelis, kuris tinka visoms paslaugų sektoriaus įmonėms. Temos naujumas pasireiškia tuo, kad iki šiol nebuvo nustatyta tiesioginė verslo etikos įtaka įmonės pelnui ir pardavimų rezultatams.

  Raktiniai žodžiai: verslo etika, verslo etikos elementai, pelnas, paslaugų įmonės.

 6. Özel Diplomatik Analiz Metodu: Sağlık Bakanlığı'nda üretilen İki Yazışma Üzerinde Uygulama

  OpenAIRE

  Çiçek, Niyazi

  2006-01-01

  Diplomatic analysis, which comprises the study on the authenticity of rather inactive records like those of the Ottomans, can also be applied to recent records, and among them the electronic type of records. The study aims at the discussion of principles of special diplomatic analysis, and an exemplification is brought by through a sample application out of the correspondence of Ministry of Health.

 7. Investigation of Segregated Business Ethics Elements Influence on Results of Service Enterprises Activity Verslo etikos elementų įtakos paslaugų įmonės veiklos rezultatams analizė

  OpenAIRE

  Kristina Luebcke

  2011-01-01

  The article deals with interaction of segregated business ethics elements with service enterprises activity. To discover the interaction, business ethics has been differentiated to segregated elements and the influence of the segregated elements for main indexes of enterprises competitiveness discovered by corr...

 8. Overcrowding in Italian Jails. A Quantitative Analysis of Foreigners (Supraaglomerarea în închisorile italiene. O analiză cantitativă asupra străinilor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stefania GIRONE

  2013-11-01

  Full Text Available Victims of prison-overcrowding in Italy are part of a structural and systemic problem which is still struggling to find plausible solutions. When natives and foreigners are separately considered, the overcrowding phenomenon assumes a perspective that goes beyond the mere Italian attribute and, therefore, better focalises on the ones who, having the status of foreigner, are somehow in a weaker position in comparison with the native ones. As a matter of fact, the combination foreign prisoner-overcrowding has allowed to address the prison issue in accordance with a more specific approach that compares the Italian native component and the foreign one. This highlights that the overcrowding phenomenon in Italy is not an aspect suffered mainly by foreign prisoners, but it is equally endured by most of the native ones. Additionally, this analysis takes into account, on the one hand, the most outstanding foreign nationalities housed in Italian prisons and, on the other hand, the Regions having the highest rates of overcrowding, foreign inmates, and prison capacities. The outcomes reveal that Moroccans, Romanians, Tunisians and Albanians are the ones at increased risk of prison overcrowding since, in fact, they represent 60.0% of the total foreign presence in the Italian jails. However, there is a sort of “equal overcrowding distress” that comes out of this context: actually, the four major foreign presences are housed at the same percentage by the six selected Regions (the most overcrowded by foreigners, circumstance that generates a kind of homogeneity of the unlivable conditions in prisons.

 9. Žmogaus danties pulpos mielininių nervo skaidulų morfometrinė analizė sergant lėtiniu periodontitu ir esant padidėjusiam dantų šaknų jautrumui

  OpenAIRE

  Vaitkevičienė, Inga; Vaitkevičius, Raimundas; Paipalienė, Pajauta; žekonis, Gediminas

  2006-01-01

  Background. The reasons why root sensitivity occurs in some periodontally diseased teeth are still unknown. It is possible that root sensitivity may be related to changes of intradental myelinated nerve fibers, which are responsible for dentine sensitivity. Objective. The aim of this study was to define the pattern of myelinated nerve fiber changes in the pulps of teeth with and without root sensitivity in the presence of chronic periodontitis. Materials and methods. A total of 33 cros...

 10. Instituţia autonomiei locale în constituţiile ţărilor comunităţii statelor independente (CSI: o analiză comparată

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sergiu CORNEA

  2016-06-01

  Full Text Available The theoretical and pragmatic potential of the constitutional regulations and the comparative analysis of the peculiarities related to the normative fixing and the ways of implementing the local public power in the CIS countries, which have a common historical past and similar trends on building national sovereign states, can serve as a confirmation of the institutionalization and the need for a specific form of public power called local power in a democratic society. The rationale for recognizing the local autonomy in the constitutions of the states is determined by the following circumstance, namely, the recognition of the local autonomy principle in the fundamental law of the states constitutes a guarantee that it will be developed and deepened into the national law. Without such a constitutional basis, the local autonomy cannot be successful. From this perspective, it is important to conduct a comparative study of the constitutional texts of the states because the national legislative systems governing this phenomenon are designed under the constitutional provisions. The modalities of placing the local power in the supreme laws differ from state to state. The comparative study of the constitutional texts was carried out based on the following criteria: a the inclusion and ensuring the local autonomy in the constitutional text; b the interpretation of the concept of local autonomy in the constitutional text; and c the approach and recognition of local autonomy.

 11. Satın alma fonksiyonunun değişen rolu ve stratejik önemi: Üç orta ölcekli işletmede karşılaştırmalı analiz

  OpenAIRE

  DALYAN, Figen

  2010-01-01

  On account of fierce competition, the companies has increasingly been forced to focus on strategic management. The prosperity of strategic management which sees the company as a system depends on the formation of each component in the system in a way as to accomplish certain objectives. The function of purchasing which is mostly seen as a secondary function and which is taken into consideration more seriously in recent years has been as significant as the other functions of the company in ter...

 12. Didelio ir mažo meistriškumo krepšininkių ir lengvaatlečių (moterų) sportinės veiklos motyvacijos lyginamoji analizė

  OpenAIRE

  Akelaitytė, Kristina

  2005-01-01

  Motives are the stimuli of activity, related with meeting individual’s requirements. Sphere of motives for each sportsman varies considerably: their composition, hierarchy, intensity and stability are different. Many factors have influence for the stability and intensity of motivation: social life, purposeful upbringing of the maturating sportsman’s personality. Motivation is the specific state of sportsman’s personality, which shapes itself as an outcome of intercourse between one’s needs ...

 13. Türkiye’de Banka Kredi Kanalının İşleyişi: Ampirik Bir Analiz(Processing of Bank Lending Channel in Turkey: An Empirical Analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Osman PEKER

  2011-01-01

  Full Text Available In this study, processing of bank lending channel in Turkey was tested with the help of vector auto regression (VAR method by using 1990:01-2008:11 period monthly data. Processing of bank lending channel was investigated on the basis of two different monetary policy variables. According to the empirical findings of the study, on the contrary overnight interest rate, money supply was found to be a more effective monetary policy variable. In case of controling money supply, Central Bank can operate effectively bank credit channels and therefore the amount of output and inflation is going to be directed more easily. In this context it can be said that the processing of the bank lending channel is effective in Turkey.

 14. Türkiye’de Banka Kredileri Kanalının İşleyişi Üzerine Ampirik Bir Analiz = Empirical Analysis of the Bank Lending Channel in Turkey

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sinem Gözde BEŞBALLI

  2010-01-01

  Full Text Available The effect of a change in monetary policy on output operates through monetary transmission channels. The transmission channels of monetary policy may be gathered in five main titles: interest rates channel, asset prices channel, exchange rate channel, credit channel (bank lending channel, balance sheet channel and expectation channel. Findings obtained from the analysis of the transmission channels can be used in policy determination.This paper empirically analyzes the bank lending channel, one of the transmission mechanisms of monetary policy in Turkey. In this paper, data between 1996:06-2006:09 are examined using VAR methodology. According to the findings, the credit channel in Turkey operates partially.

 15. Doğal dilde yazılmış yazılım gereksinimlerinin kalitelerinin dilbilimsel analiz teknikleriyle arttırılması

  OpenAIRE

  YILMAZ, İbrahim Berk

  2010-01-01

  Günümüzde geliştirilen yazılım ürünlerindeki hataların %85’i başlangıçta yanlış tanımlanmış gereksinimlerden kaynaklanmaktadır. Bu kapsamda, Yazılım Gereksinim Mühendisliği faaliyetlerinde, tanımlanan isterlerin belirli bir kaliteye, doğruluğa ve tutarlılığa sahip olması, neticede ortaya çıkacak yazılım ürününün olgunluğu için vazgeçilmezdir. Bu bağlamda, bütün bu faaliyetleri yerine getirmeyi amaçlayan bir  Gereksinim Kalite Yönetimi, daha etkin sonuçlar elde edebilmek için...

 16. Laimo boreliozės paplitimo Lietuvoje ir ligos sukėlėjo Borrelia burgdorferi s. l. ospA geno sekų analizė

  OpenAIRE

  Juodišiūtė, Indrė

  2014-01-01

  Laimo boreliozė (LB) yra labiausiai paplitusi erkių platinama liga. Ligos sukėlėjus perneša Ixodes rūšies erkės. Didelį borelijų paplitimą lemia platus rezervuarinių šeimininkų ratas. Šį susirgimą gali sukelti kelios B. burgdorferi s. l. komplekso bakterijų rūšys: B. afzelii, B. garinii, B. burgdorferi sensu stricto. Šiame darbe buvo tirtos 134 Ixodes ricinus erkės nuo 8 elninių gyvūnų (4 stirnų ir 4 elnių) ir 73 erkės nuo žolės (elninių teritorijoje). Naudojant dauginės polimerazės gra...

 17. Vaikų patyčių prevencijos bendrojo lavinimo mokykloje sistemos bruožų analizė: priemonės ir dalyviai (Šiaulių atvejis)

  OpenAIRE

  Pocevičienė, Rasa; Girdvainis, Giedrius

  2010-01-01

  Patyčios mokykloje yra plačiai paplitęs sudėtingas kompleksinis socialinis-kultūrinis reiškinys. Žiniasklaidoje vis dažniau aptinkama įvairių pranešimų, nušviečiančių žiaurius patyčių atvejus šalies ugdymo įstaigose. Įvairių apklausų (Povilaitis, Valiukevičiūtė, 2006 ir kt.) duomenys rodo, kad patyčios mokyklose tapo kasdienybė, tarsi tam tikra „gyvenimo norma“. Tai rodo, kad neatidėliotinai reikia imtis prevencinės veiklos. Šiame straipsnyje pateikiama patyčių prevencijos Šiaulių miesto bend...

 18. Dezvoltarea diplomației publice. O analiză comparată între NATO și UE* (The development of public diplomacy: A comparative analysis between NATO and the EU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cristina-Georgiana IVAN

  2016-03-01

  Full Text Available Considering that NATO, EU and other organizations tend to include public diplomacy elements in their official documents and strategies, we can say that states are no longer the exclusive actors in this field. Through this paper, I seek to identify some similarities and differences between NATO and EU’s public diplomacy. In this research I will also study how much of their soft power capabilities these organizations use, if they are used in order to influence rather internal than external audiences and if we can talk about elements of public diplomacy with involvements for development. Beyond these aspects, I will take into account the fact that Philip Seib claims that NATO should focus on using soft power in order to justify its hard power and try to see if there are differences in the goals that NATO and the EU target to reach through the implementation of some public diplomacy strategies.

 19. Utilization possibilities for methane gas in mines on the basis of experiences and analyses at the Krupinski black coal mine. Mozliwosci wykorzystania gazu metanowego na kopalniach na podstawie doswiadczen i analiz KWK Krupinski

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zimny, J. (KWK Krupinski (Poland))

  1992-03-01

  Reviews practical possibilities and profitability of methane use at coal mines. Refitting boiler burners from natural gas to low-methane coalbed gas at the Krupinski mine is described. Successful technological start-up of gas installations and flotation concentrate dryers is presented. Production of electric power is considered to be expensive and the payback period is over 4-5 years. Advantages and drawbacks of the use of gas engines and turbines are analyzed. The conclusion is drawn that application of gas turbines for power generation at coal mines is preferable. The Krupinski mine considered application of combined gas and steam turbines but the cost involved proved to be too high. The Krupinski mine is negotiating combined power and heat generation based on gas turbines, with concentration or desalination of mine water.

 20. Maliyet Liderliği Stratejisi Kapsamında Değer Mühendisliği Tekniğinin Uygulanmasının Bir Model Vasıtasıyla Analiz Edilmesi

  OpenAIRE

  Altan AYAN

  2013-01-01

  In this study conducted, firstly, cost leadership strategy is examined. Then, in the second section, value engineering technique is explained in extensive detail. In the third section, the implementation of value engineering technique in company production process examined through a model under the cost leadership strategy. Thus, value engineering technique is seen appropriate and advantageous for cost leader company. In addition to, the cost leader company can be more effective and competiti...

 1. ITIL v prostředí agilního vývoje software metodikou Scrum

  OpenAIRE

  Kubalcová, Monika

  2014-01-01

  Tato práce se zabývá problematikou integrace procesní knihovny ITIL a agilní metodiky Scrum ve společnosti vyvíjející IT služby. Po teoretickém popisu obou přístupů a analýzy procesů ve vybrané společnosti následuje navržení metodiky, která zajistí provázání obou procesních přístupů a jejich bezproblémové fungování. Jako podpora metodiky je implementována webová aplikace, pomocí které lze vyhodnotit efektivitu navržených procesů vykreslením důležitých informací do grafů. Navržená metodika byl...

 2. Asmens psichosocialinis funkcionavimas ir psichologinės jo gerinimo galimybės organizacijose, ugdymo ir sveikatos institucijose : žmogiškųjų išteklių valdymo psichologinė analizė bei ekonominės gerovės psichologinių prielaidų tyrimai

  OpenAIRE

  Perminas, Aidas

  2013-01-01

  Findings of research implemented within the cluster “Psychosocial functioning of an individual and opportunities of its psychological development in organizational, educational and health care settings” during the year of 2012 are presented in the present paper. More specifically, the paper address the results of research implemented under the theme of “Psychological analysis of human resource management and investigation into psychological incentives of economical well-being”. Under the latt...

 3. Reel ve Finansal Göstergeler Açısından 1929 Ekonomik Buhranı ve 2008 Küresel Krizi: Karşılaştırmalı Bir Analiz(1929 Economic Depression and 2008 Global Crisis in Terms of Real and Financial Indicators: A Comparative Analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nihat IŞIK

  2012-01-01

  Full Text Available There have been lots of debates about differences and similarities between 1929 depression that had deep impacts on the world economy; and 2008 global crisis known as the deepest crisis since 1929; in terms of their occurrence reasons and progress trends. One of those similarities is about the crises global dimension. For instance, both of the crises formed in the United States (US economy first and spread fast and afterwards affected the European and other economies. Other similarity is, both of the crisis started at finance sector firstly and expanded to real sector because of interdependence among countries. Normally effects of both crisis caused huge shrinkages in growth rates and huge increases in unemployment rates. Some of the differences are; nowadays there is much more knowledge and experience compared to past years to overcome economic crises, differences among external trade policies following the crisis and common behaviors of countries etc. This study aims to present the effects of 1929 Depression and 2008 Global Crisis on real and financial sector comparatively.

 4. Structural and Thermal Analysis of Different Piston Materials with Cooling (Due to Combustion Pressure) Using Finite Element Analysis / Sonlu Elemanlar Analizi (nedeniyle yanma Basıncı) Soğutma ile farklı Piston Malzemelerin Yapısal ve Termal Analiz

  OpenAIRE

  Pramanik, Dr. Debashis; Singh, Puran

  2015-01-01

  Piston is a cylindrical component fitted into the cylinder forming the moving boundary of the combustion system. It fits perfectly into the cylinder providing gas tight space with the piston rings and the lubricant. It forms the first link in transmitting the gas forces to the output shaft. Piston is a simple machine element which forms the combustion chamber as well as it is the one which receives the combustion thrust which is to be transferred to the crankshaft via connecting rod. Piston t...

 5. Kaip studijuoja būsimieji pagrindinės mokyklos muzikos ir kitų mokomųjų dalykų mokytojai Švedijoje? Dviejų mokytojo specialybės studentų grupių Švedijoje lyginamoji analizė

  OpenAIRE

  Boström, Lena

  2011-01-01

  Mokytojo profesija nuolat susiduria su iššūkiu įrodyti įvairių mokymo ir mokymosi metodų taikymo efektyvumą. Mokytojų rengimo sistemos Švedijoje šiuo metu reformuojamos, todėl švietimo įstaigoms itin svarbu žinoti, kaip studijuoja mokytojo specialybės studentai. Taip pat svarbu, kad ir patys būsimieji mokytojai gerai pažintų savo studijavimo stilius. Šio tyrimo tikslas – remiantis tarptautiniais studijavimo stilių tyrimais, nustatyti studijavimo stilių skirtumus tarp dviejų pagrindinių mokykl...

 6. The comparison of self image before and after the psychotic crisis – the analysis of schizophrenic patients’ narration [Porównanie obrazu siebie przed i po wystąpieniu kryzysu psychotycznego poprzez analizę narracji osób chorych na schizofrenię

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chądzyńska, Małgorzata

  2012-12-01

  Full Text Available Aim. The aim of this study was to show the influence of schizophrenia on the individual system of meanings – the way in which the persons describe themselves and their life story. In order to achieve this goal, the analysis of narration of patients suffering from schizophrenia was conducted. Method. We examined 20 patients suffering from schizophrenia. We interviewed the patients with a structured narrative questionnaire. The persons described their life and themselves - in the time before and after the psychotic crisis. The interviews were analysed according to different literary methods and the knowledge of formal linguistics. The demographic variables and the clinical state of patients were also controlled. Results. Persons suffering from schizophrenia used more positive attributes and less negative attributes while describing themselves before illness. They reported more positive episodes from their life, before the psychotic crisis. Conclusions. The psychotic crisis causes the dramatic decrease of self esteem and breakdown of the life story. The patients described themselves and their life in negative, pessimistic optics. The trauma of mental illness is reflected in narration by breakdown of “good story” about the person and her/his life. This change of self image concerns the persons who both cooperate in psychotherapy and are critical to illness.

 7. An Analysis of East-West Migration Following the 2004 and 2007 EU Enlargements: Effects on the Migration Policy Debate (O analiză a migraţiei Est-Vest după extinderile UE din 2004 şi 2007: efecta asupra dezbaterii politicii de migraţie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rada Cristina IRIMIE

  2013-11-01

  Full Text Available Of special interest to EU migration policy are the effects of the EU enlargements of May 2004 and January 2007, with the addition of the EU-8 (Czech Republic, Estonia, Hungary, Poland, Slovenia, Slovakia, Lithuania, and Latvia and EU-2 (Bulgaria and Romania respectively. After the fall of Eastern communist regimes, massive East-West migrations were predicted and were expected to have a significant negative impact on the original EU-15. However, neither mass migration nor significant negative effects for receiving countries materialized, though many policies were implemented relating to these concerns. This paper seeks to analyze the effects of the expansions and accompanying policy changes on the long-standing trend of East-West migration. Policies implemented prior to and during the enlargements are examined, followed by an analysis of the likely impact of migration trends on both current and future EU migration policy, using comparative case studies of both sending and receiving countries. A review of the literature on trends and policies surrounding the enlargements suggests that economic concerns continue to play a role and have increasingly become the primary determinant driving migration patterns, though contributing factors such as asylum migration, ethnic return, and undocumented migration, as well as important topics in labor migration, such as the effects of the recent economic downturn and remittance flows will also be examined. Results from the analysis indicate that though EU migration policy continues to be more and more centralized, further integration is required, and should include standardized data gathering and reporting to facilitate informed policy decisions.

 8. Loginių schemų struktūros analizė. VHDL loginių schemų kelių skaičiavimas. Kelių pasiskirstymas schemos realizacijose. Fiktyvių kelių ieškojimas

  OpenAIRE

  Lukošius, Tomas

  2004-01-01

  The combinational logic circuits, which are performing some kind of logic function, can have several realizations. Realizations differ from each other, because of the elements of the database used in circuit. The test of one scheme realization do not necessarily fully verify mistakes of the other realization. The number of pathways in different realizations may also differ. The determination of dependence between test's propriety and the number of pathways for different circuits is the main t...

 9. Magistrantų tarpkultūrinės patirties refleksijos: edukacinės aplinkos bei ugdymo ir vertinimo strategijų ir metodų Lietuvos ir užsienio aukštojo mokslo institucijose lyginamoji analizė

  OpenAIRE

  Gerulaitienė, Eglė; Mažeikienė, Natalija

  2012-01-01

  Tarpkultūrinės kompetencijos ugdymas tampa vis aktualesne tyrimų tema atsižvelgiant į globalizacijos procesus. Sėkmingas mokymosi procesas siejasi su palankia edukacine aplinka, kuri pasižymi tuo, kad akcentuojamas aukštas atsakomybės lygis, galimybė išreikšti autonomiją, bet kada naudotis reikalingais ištekliais, nesėkmių toleravimas ir kokybiškas grįžtamasis ryšys, stiprinantis studento tikėjimą savo gebėjimais, skatinantis studento motyvaci¬ją. Edukacinė studentą įgalinanti studijuoti apli...

 10. A content analysis and methodological evaluation of meta-analyses on Turkish samples

  Türkiye örnekleminde meta analiz çalışmalarının içerik analizi ve metodolojik değerlendirilmesi

  OpenAIRE

  Gülşah Başol; Mehmet Fatih Doguyurt; Seda Demir

  2016-01-01

  This content analysis study aims to methodologically evaluate the appropriateness of meta-analyses, conducted on Turkish samples on a variety of topics. Through an exhausting literature review, 80 meta-analyses were gathered together and coded into a detailed Meta-Analysis Evaluation Form.  The form consisted of 59 items (1 = Not Present, 2 = Present and 3 = Not Mentioned) both regarding the study and substantial characteristics. Two researchers coded the studies and the reliability of the co...

 11. Skirtingų veislių aliejinio moliūgo (Cucurbita pepo L. var. styriaca) vaisų minkštimos, sėklų, aliejaus ir išspaudų kokybės analizė

  OpenAIRE

  Černiauskienė, Judita

  2012-01-01

  Novelty of the research. The investigation focused on five oil pumpkin varieties. Biochemical composition, sensory characteristics and nutritious value of oil pumpkin seeds as well as of oil, seed cake and fruit cake were established and compared in in the course of this investigation. This work established differencies among the genotype of varieties and correlative dependencies between chemical composition indices of pulp, seeds and oil of some pumpkins and meteorological conditions (durati...

 12. Modificarea gradului de exercitare a funcțiilor ecoprotective: o analiză comparativă în păduri de stat și private [ Changes in the degree of ecoprotective functions effectiveness: a comparative study in state and private forests

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbu Cătălina

  2015-12-01

  Full Text Available The article uses the ecoprotective function effectiveness index (GEF to identify how far the changes in the management practices in the last 20 years had an impact on the capacity of forest ecosystem to provide optimal functions. The study was carried out in Forest District Vama (Production Unit I Deia, Suceava County and employs an integrated methodology based on forest management plans, remote sensing tools and field inventory. The structural patterns of state and private forests have been compared in two periods (1990, 2014. The private forests integrated in the analysis have been restituted according to the law 18/1991 and have been for more than 20 years managed by the new forest owners. For the state forests, GEF was computed using structural characteristics of the stands obtained from the management plans. In the restituted forests, due to the lack of management plans, all the characteristics were obtained from field inventory. The study successfully identifies how the components of the index have changed and how this influenced the overall effectiveness of the ecoprotective functions. The changes in GEF index values in the state forests were influenced by natural evolution of the stands while in private forests by the anthropic and natural disturbances. For the state forests, the GEF index values showed a slight increase in 2014 comparatively to 1990. In the private forests the GEF index value for 2014 decreased with more than 5 points for more than one half of the area compared to 1990 (prior to forest restitution. The study argues the possibility to adapt the index as an efficient tool to assess such changes at a broader scale, as a decisional support in forest policy processes.

 13. Automatic determination of trunk diameter, crown base and height of scots pine (Pinus Sylvestris L.) Based on analysis of 3D point clouds gathered from multi-station terrestrial laser scanning. (Polish Title: Automatyczne okreslanie srednicy pnia, podstawy korony oraz wysokosci sosny zwyczajnej (Pinus Silvestris L.) Na podstawie analiz chmur punktow 3D pochodzacych z wielostanowiskowego naziemnego skanowania laserowego)

  Science.gov (United States)

  Ratajczak, M.; Wężyk, P.

  2015-12-01

  Rapid development of terrestrial laser scanning (TLS) in recent years resulted in its recognition and implementation in many industries, including forestry and nature conservation. The use of the 3D TLS point clouds in the process of inventory of trees and stands, as well as in the determination of their biometric features (trunk diameter, tree height, crown base, number of trunk shapes), trees and lumber size (volume of trees) is slowly becoming a practice. In addition to the measurement precision, the primary added value of TLS is the ability to automate the processing of the clouds of points 3D in the direction of the extraction of selected features of trees and stands. The paper presents the original software (GNOM) for the automatic measurement of selected features of trees, based on the cloud of points obtained by the ground laser scanner FARO. With the developed algorithms (GNOM), the location of tree trunks on the circular research surface was specified and the measurement was performed; the measurement covered the DBH (l: 1.3m), further diameters of tree trunks at different heights of the tree trunk, base of the tree crown and volume of the tree trunk (the selection measurement method), as well as the tree crown. Research works were performed in the territory of the Niepolomice Forest in an unmixed pine stand (Pinussylvestris L.) on the circular surface with a radius of 18 m, within which there were 16 pine trees (14 of them were cut down). It was characterized by a two-storey and even-aged construction (147 years old) and was devoid of undergrowth. Ground scanning was performed just before harvesting. The DBH of 16 pine trees was specified in a fully automatic way, using the algorithm GNOM with an accuracy of +2.1%, as compared to the reference measurement by the DBH measurement device. The medium, absolute measurement error in the cloud of points - using semi-automatic methods "PIXEL" (between points) and PIPE (fitting the cylinder) in the FARO Scene 5.x., showed the error, 3.5% and 5.0%,.respectively The reference height was assumed as the measurement performed by the tape on the cut tree. The average error of automatic determination of the tree height by the algorithm GNOM based on the TLS point clouds amounted to 6.3% and was slightly higher than when using the manual method of measurements on profiles in the TerraScan (Terrasolid; the error of 5.6%). The relatively high value of the error may be mainly related to the small number of points TLS in the upper parts of crowns. The crown height measurement showed the error of +9.5%. The reference in this case was the tape measurement performed already on the trunks of cut pine trees. Processing the clouds of points by the algorithms GNOM for 16 analyzed trees took no longer than 10 min. (37 sec. /tree). The paper mainly showed the TLS measurement innovation and its high precision in acquiring biometric data in forestry, and at the same time also the further need to increase the degree of automation of processing the clouds of points 3D from terrestrial laser scanning.

 14. Řízení komunikace v projektech IS/ICT

  OpenAIRE

  Macháčková, Lenka

  2008-01-01

  Práce upozorňuje na problematiku komunikace v projektovém řízení, poukazuje na hlavní principy jejího řízení v projektech, představuje reálný přístup projektových manažerů k projektové komunikaci a navrhuje rozšíření metodiky MMDIS ŘÍP o oblast řízení komunikace.

 15. Elektrokardiogramų kompiuteriniai tyrimai

  OpenAIRE

  Borkovskaja, Ana

  2008-01-01

  Darbe pirmiausia aprašoma EKG prasmė ir kompiuterinės analizės raida. Apžvelgiami pagrindiniai EKG kompiuterinės analizės uždaviniai – EKG įvedimas, saugojimas, parametrų nustatymas, klasifikacija ir interpretacija. Ištirta prieinama EKG analizės programinė įranga, kuri yra arba atviro kodo, arba komercinė (Demo versijos). Nustatyta, kad EKG analizės programinė įranga pagal paskirtį yra trijų tipų: EKG modeliavimo, mokymo ir analizės. Literatūros analizė parodė, kad atviros EKG kompiuterinės ...

 16. Bezpečnostní audit firewallu

  OpenAIRE

  Krajíček, Jiří

  2010-01-01

  Cílem této diplomové práce je bezpečnostní audit firewallu. Základními úkoly je seznámit s principy nástrojů umožňující audit, vytvořit metodiku auditu a poté podle vytvořené metodiky provést bezpečnostní audit vybraných firewallů. Teoretická část dokumentu pojednává obecně o firewallech a možnostech zapojení do síťové infrastruktury. Dále o auditu a principech nástrojů k provedení auditu. Následující praktická část se pak zabývá vytvořením metodiky včetně penetračního testování. Pomocí vytvo...

 17. Semiotinė Nikolajaus Karamzino „Laiško leidėjui“ analizė | Семиотический анализ «Письма к издателю» Н. Карамзина | Semiotical analysis of Nikolay Karamzin’s “Letter to editor”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julija Snežko

  2008-01-01

  Full Text Available Depending on the goal set forth by different researchers one can find different methodological approaches to the heritage of Nikolay Karamzin, including his publicistic-critical works, which mainly were studied from the point of view of the history of ideas, social-cultural models and cultural semiotics.This article aims at showing the structure of meanings or, in other words, the organization of content in Nikolay Karamzin‘s “Letter to Editor“ (the introductory article to “Vestnik Evropy“, the very influential first Russian journal with political position independent from official circles with the use of semiotical methodology worked out by A.-J. Greimas, focusing on the text itself and leaving the extratextual elements outside investigation.By analyzing of discursive and narrative levels of the text and the situation of énonciación the following conclusion was made: in comparison to Europe Russia appears to be young, powerful, gifted but lacking important spiritual/cultural competence (general name for this competence “taste“ is still in the stage of development in order to become equal to elder Europe and to become consolidated/united/Russian subject on the level of feelings or spirituality, in other words to become nation. Literature and publishing of the journal serve as very important means in this process: the journal in which it was refused from the section of critique is prescribed to bring into effect paternalistic, gentil, regardful function, becouse the opposite function – severe critique – could be harmful to Russian subject.

 18. Systém pro správu bezpečnostního procesu ve firmě

  OpenAIRE

  Roubal, Petr

  2007-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním metodiky pro správu bezpečnostního procesu ve firmě. Tato metodika bude používána jako podklad pro softwarový produkt. Jsou zde popsaná i témeta s bezpečnostním procesem uzce související. Těmito tématy jsou: změna a změnové řízení, riziko a řízení rizik, procesy, modelování procesů a řízení procesů. Metodika je popsána pomoci popsani procesů. This bachelor`s thesis is concerned with methodology for Company Security Processes Administration System...

 19. Aplikace analytických metod využívajících RTG záření v oblasti analýz stavebních materiálů

  OpenAIRE

  Klekner, Martin

  2012-01-01

  Diplomová práce se zabývá zejména rentgenovou fluorescenční analýzou (tzn. XRF analýzou) stavebních materiálů. Komplexním způsobem analyzuje vlivy, které limitují přesnost získávaných dat, vytváří nové metodiky pro rychlou analýzu silikátových materiálů pomocí XRF přístroje a rozebírá vlivy determinující reprodukovatelnost výsledků XRF analýzy. Master’s thesis mainly deals with XRF analysis of building materials. Comprehensively analyzes the factors that limit the accuracy of the obtained ...

 20. Hodnota pro zákazníka v návaznosti na CRM a jeho význam pro konkurenceschopnost podniku

  OpenAIRE

  Keřt, Radim

  2007-01-01

  V předložené disertační práci se zabývám hodnotou pro zákazníka v rámci CRM (Customer Relationship Management) s důrazem na význam pro konkurenceschopnost podniku. Obsahem práce je jednak vypracování metodiky pro úspěšnou implementaci, inovaci celkového konceptu řízení vztahů se zákazníky (tj. metody CRM), ale také stanovení kritérií k měření úspěšnosti implementace, inovace celkového konceptu řízení vztahů se zákazníky (tj. metody CRM) ve vztahu ke zvyšování konkurenceschopnosti podniku....

 1. Vizualizace rizik v managementu projektů

  OpenAIRE

  Hřib, Dalibor

  2012-01-01

  Cílem této diplomové práce je seznámení s managementem rizik a s metodami používanými v managementu rizik. Práce vychází z metodiky ATOM, určené k praktickému managementu rizik. Zaměřuje se především na metody vizualizace, které by měly intuitivní a snadno pochopitelnou formou prezentovat rizika v projektech IT. Dále hledá různé možnosti vizualizace a jejich uplatnění v managementu rizik. Vizualizace mohou být ve formě tabulky, grafu, či v jiné podobě. Práce také obsa...

 2. Smulkios įmonės vadovo darbo gerinimas odontologijos klinikos pavyzdžiu

  OpenAIRE

  Pociūtė, Inesa

  2008-01-01

  Vadybos literatūros analizė pateikia daugybę požiūrių į vadovo darbą. Teisingas vadovavimo kelias būtų efektyvių valdymo metodų taikymas kasdienėse darbo situacijose bei problemų sprendime. Darbo tikslas pateikti projektinius sprendimus smulkios įmonės - odontologijos klinikos - vadovo darbui gerinti. Šis darbas apima nedidelės odontologijos klinikos vadovo darbo analizę. Pirmoje darbo dalyje yra pateikta vadovo darbo požiūrių įvairovės analizė. Antra darbo dalis apima smulkios odontologijos ...

 3. Trimatės vartotojo sąsajos, kuriamos atkuriamosios grafikos priemonėmis

  OpenAIRE

  Vižinienė, Asta

  2007-01-01

  Atkuriamosios grafikos priemonės leidžia sukurti trimatę vartotojo sąsają, panaudojant įvarius trimačius modelius. Darbo tikslas: Trimačių modelių aprašymo kalbų analizė ir trimatės vartotojo sąsajos modelio sukūrimas. Darbo uždaviniai: išnagrinėti literatūrą apie trimatės vartotojo sąsajos kūrimą, atlikti atkuriamosios grafikos priemonių, skirtų kurti trimačius objektus, analizę bei pagrindinių virtualios realybės aprašymo kalbų analizę, pasinaudojant atkuriamosios grafikos priemonėmis sukur...

 4. Pirminės odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų vertinimas

  OpenAIRE

  Kapčiuvienė, Laimutė

  2008-01-01

  Darbo tikslas. Įvertinti viešosios įstaigos Kauno Dainavos poliklinika teikiamų odontologinių paslaugų kokybę pacientų požiūriu. Tyrimo metodika. Lietuvių ir užsienio autorių mokslinės literatūros šaltinių, teisinių dokumentų analizė, anketinės apklausos analizė. Taikyti įvairūs statistinės analizės metodai. Anketinė apklausa buvo vykdoma 2008 m. vasario mėn. Dainavos poliklinikos odontologiniame skyriuje. Apklausta 200 respondentų, kurie apklausos vykdymo metu gydėsi odontologijos skyriu...

 5. Integruota marketingo komunikacija elektroninėje komercijoje

  OpenAIRE

  Žukauskaitė, Dovilė

  2009-01-01

  Magistro darbas yra skirtas integruotos marketingo komunikacijos elektroninėje komercijoje problemai spręsti. Tyrime remtasi naujausia mokslinė užsienio autorių literatūros lyginamosios analizės, statistinės lyginamosios analizės ir strateginio projektavimo metodais. Magistriniame darbe teigiama, kad informacijos visuomenėje pasikeitė marketingo komunikacijos modelis, kurio pagrindas – integracija, kad marketingo komunikacijos mikso elementai lengvai adaptuojami elektroninėje terpėje ir kad i...

 6. Modelo de balance hídrico para la estimación de los caudales de lixiviados generados en la operación del relleno sanitario del Centro Industrial del Sur - El Guacal, Heliconia-Antíoquia.

  OpenAIRE

  Vargas Guerrero, Marinella

  2009-01-01

  Se revisó y analizó los modelos desarrollados para estimar los caudales de lixiviados que se generan en un relleno sanitario identificando sus limitaciones y desventajas. Se selecciono los modelos de mayor aplicación y aceptación para modelar las condiciones operativas del relleno sanitario El Guacal (Heliconia-Antioquia, Colombia). Se analizó la influencia del método de operación del relleno sanitario y de las variables climáticas del sitio de localización sobre la producción de lixiviado...

 7. Marketingo komplekso internete formavimas

  OpenAIRE

  Jakutis, Vytautas

  2014-01-01

  Magistro darbo objektas – marketingo kompleksas internete. Darbo tikslas – atlikus teorines marketingo komplekso internete studijas, parengti įmonei „Venipak“ marketingo kompleksą internete. Pagrindiniai darbo uždaviniai: atskleisti marketingo ir internetinio marketingo reikšmes įmonės veikloje; išnagrinėti marketingo komplekso formavimo internete teorinę prielaidą; atlikti įmonės veiklos analizę; pasiūlyti įmonės marketingo komplekso internete sprendimus. Naudojantis dokumentų analizės, bibl...

 8. Discursive approaches to energy policy research

  OpenAIRE

  Pilibaitytė, Vaida

  2012-01-01

  Šalių energetikos transformacijos tvaraus vystymosi kryptimi vis dažniau tampa diskurso analizės tema. Šiame straipsnyje apžvelgiama mokslinė literatūra, kurioje diskurso analizė naudojama kaip energetikos politikos krypčių tyrimų teorinė prieiga. Straipsnyje apžvelgiama literatūra, kurioje analizuojamos energetikos politikos diskurso sąsajos su demokratija, žiniasklaida ir kova dėl diskurso hegemonijos viešojoje erdvėje, ypač kai pagrindinis šio diskurso objektas yra branduolinė energetika e...

 9. Analizy rastrowo-wektorowe w wolnym oprogramowaniu GRASS GIS w połączeniu z QGIS

  OpenAIRE

  Ilba, Mateusz

  2014-01-01

  W przedstawionym skrypcie przedstawiony został problem wyszukania terenów nadających się pod budowę winnicy. Przy selekcji terenu brano pod uwagę jego odpowiednią ekspozycję, nachylenie oraz wysokość położenia. Przedstawiono sposób postępowania przy wykonywaniu poszczególnych analiz przestrzennych. Całość analiz została przeprowadzona w darmowej aplikacji GRASS GIS wraz z wsparciem programu QGIS. Mateusz Ilba

 10. Požeminių inžinerinių tinklų svetainės BIOVALIS modernizavimas

  OpenAIRE

  Asočiakov, Sergej

  2011-01-01

  Darbo tikslas – sukurti patogią kompiuterizuotą sistemą, kurį leistų klientui, pagal savo parametrus, sudaryti jam tinkančią nuotekų valymo schemą. Uždaviniai: atlikti pasirinktos firmos UAB „Biovalis“ veiklos analizę ir suprasti kaip pateikiama pirminė informacija klientui apie nuotekų valymo sistemas ir jų sudedamąsias dalis; rasti sprendimą kaip galima patobulinti informacijos pateikimo sistemą; atlikti nuotekų valymo schemos sudarymo principų analizę; suprojektuoti ir realizuoti kompiuter...

 11. Análisis de la variabilidad de la temperatura del aire en regiones de Colombia bajo la influencia de la oscilación Madden - Julian durante los años 1978 - 2008

  OpenAIRE

  Cuadros Rubio, Nicolás

  2011-01-01

  En el presente trabajo se analizó la relación entre la variabilidad de la Oscilación de Madden-Julian (MJO) y las variaciones de las temperaturas extremas durante los años 1978-2008 en las regiones de Colombia. Inicialmente se estudió el comportamiento de las temperaturas superficiales máximas y mínimas pentadales relativas en 59 estaciones meteorológicas distribuidas a lo largo de la superficie colombiana, seleccionadas a partir de las 23 regiones climaticas establecidas. Así mismo se analiz...

 12. Komandinio darbo efektyvinimas: Šiaulių regiono pataisos inspekcijos atvejis

  OpenAIRE

  Banevičienė, Vilma

  2012-01-01

  Bakalauro baigiamajame darbe nagrinėjamas Komandinio darbo efektyvinimas: Šiaulių regiono pataisos inspekcijos atvejis. Darbe atlikta mokslinės literatūros analizė. Pirmame darbo skyriuje atlikta komandinio darbo sampratos, komandinio darbo efektyvinimo viešajame sektoriuje, viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo, Naujojo viešojo valdymo ir Gero valdymo principų analizė. Darbe panaudotas kiekybinis tyrimas, buvo parengtos anoniminės anketos ir kokybinis tyrimas, buvo parengtas pusia...

 13. Vartotojų impulsyvaus pirkimo ypatumai ekonomikos nuosmukio laikotarpiu

  OpenAIRE

  Adamonytė, Dovilė

  2014-01-01

  Dittmar, Drury (2000), Hausman (2000), Giraud (2001), Kacen, Lee (2002), Zhou, Wong (2003), Luo (2004), Parboteeah (2005) teorinių ir empirinių tyrimų rezultatai parodė, kad impulsyvus pirkimas yra viena iš sudėtingiausių vartotojų elgsenos sričių. Literatūros analizė atskleidžia skirtingus mokslininkų impulsyvaus pirkimo aiškinimus ir rodo, koks sudėtingas ir įdomus yra impulsyvaus pirkimo fenomenas. Mokslinės literatūros analizė parodė, kad impulsyvus pirkimas dažnai tapatinamas su kitomis ...

 14. Pasidalytos kompetencijos plėtojimo prielaidos ankstyvosios intervencijos komandoje

  OpenAIRE

  Ališauskienė, Stefanija; Kairienė, Daiva

  2011-01-01

  Šis straipsnis grindžiamas teorinių šaltinių bei empirinių duomenų analize. Teorinės analizės tikslas – pristatyti teorinį bendrosios pasidalytos komandos kompetencijos modelį bei atskleisti šios kompetencijos plėtojimo prielaidas. Pasidalytos kompetencijos analizė grindžiama komandinio darbo procesais specifiniame kontekste, t. y. tenkinant vaikų ankstyvuosius specialiuosius ugdymosi poreikius ir teikiant pagalbą šeimoms. Straipsnyje atskleidžiami skirtingi komandinio darbo kompetencijų lygm...

 15. Dolování dat

  OpenAIRE

  Stehno, David

  2013-01-01

  Cílem diplomové práce bylo nastudovat a popsat metodologii dolování dat CRISP-DM. Ze získané databáze byla prováděna predikce počtu hovorů na call centrum, přičemž bylo postupováno podle metodiky CRISP-DM. Ve fázi modelování byly použity 4 druhy modelů a to K-NN, neuronová síť, lineární regrese a model využívající metodu podpůrných vektorů. Pomocí různých druhů selekcí bylo zhodnoceno, které vstupní atributy mají důležitou roli pro výslednou predikci. Získané výsledky a poznatky mohou v budou...

 16. Systém pro podporu managementu rizik

  OpenAIRE

  Hošták, Martin

  2009-01-01

  Tato práce sa věnuje znalostním oblastem managementu projektů se zaměřením na znalostní oblast managementu rizik. Vysvětluje důležitost řízení rizik v projektech vývoje softwaru. Popisuje fáze řízení rizik a používané metodiky. V druhé části je pak uvedena analýza požadavků na systém pro řízení rizik, návrh pomocí UML diagramů a zajímavé části implementace programu, který byl vytvořen ve vývojovém prostředí NetBeans IDE 6.5 v jazyku Java. V závěru je uvedeno zhodnocení a diskuze nad možným ro...

 17. Využití účetních výkazů k posouzení vývoje stavebního podniku

  OpenAIRE

  Talaš, Libor

  2013-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití účetních dat pro zjištění aktuální situace v podniku na základě metod finanční analýzy. Teoretická část je zaměřena na základní představu o stavebním podniku a strukturu účetních výkazů. Dále se zabývá jednotlivými metodami finanční analýzy, zejména horizontální a vertikální analýzou a metodou poměrových ukazatelů. Praktická část pak provádí analýzu konkrétní stavební společnosti pomocí metodiky zpracované v teoretické části. V závěru jsou zji...

 18. Balanced Scorecard

  OpenAIRE

  Kytka, Roman

  2008-01-01

  V současnosti se podniky setkávají s řadou přístupů k řízení společností a velmi častými pojícími prvky bývají zejména náklady, efektivita a výkonnost. Z nepřeberné řady nástrojů k řízení společností určených tato práce blíže seznamuje s metodikou Balanced Scorecard (BSC), koncepčním rámcem ITIL a metodikou Cobit. Jednotlivě zde jsou představeny dílčí metodiky a rámce. Míra tohoto seznámení je úměrná potřebám práce, tzn. není cílem představit ITIL či Cobit úplně detailně. Naopak zde jsou podc...

 19. METRIKY IS/IT

  OpenAIRE

  Smrček, Martin

  2006-01-01

  Cílem této práce je vytvořit ucelený přehled metod používaných k měření IS/IT. Protože jsou tyto metriky často zabudované do komplexních metodik řízení, věnuji se částečně i jim. Konkrétně přibližuji metodiky ITIL, COBIT a Balanced Scorecard. Sestrojil jsem tabulku, ve které tyto manažerské návody srovnávám z mnoha různých pohledů. Hlavní přínos této práce spatřuji v komplexním zpracováním tématu. Jsou v ní použity moderní názory tuzemských i zahraničních odborníků. Proto by zejména těm, kteř...

 20. Vnější a vnitřní faktory fungování univerzit

  OpenAIRE

  Zlatuška Jiří

  2012-01-01

  Rozpočtování a hospodaření na základě metodiky zohledňující skutečné náklady (“full cost”) přichází na univerzity a vědecké instituce především s vnějšími změnami. Z obecných zásad článku 107 Smlouvy o fungování Evropské unie vyplývá nutnost jasného odlišení aktivit ve-řejně financovaných, bez přímého ekonomického dopadu na fungování trhu, a činností eko-nomických, poskytovaných za tržní cenu nebo za skutečný náklad s přiměřenou marží zisku. Určení přímých nákladů (mzdy, cestovné, spotřební m...

 1. Kardiostimulátory a zdroje rušení

  OpenAIRE

  Lojková, Lea

  2009-01-01

  Tématem této semestrální práce jsou kardiostimulátory a zdroje rušení. Projekt částečně navazuje na starší diplomovou práci na dané téma (Ing. Kulík, Ústav automatizace a měřicí techniky FEKT, VUT Brno) a z hlediska metodiky měření rozvíjí dané téma podobným směrem. Teoretická část práce stručně vysvětluje principy nukleární magnetické rezonance a magnetické tomografie, popisuje nejběžnější metody používané při magnetické tomografii, definuje kardiostimulátor, uvádí hlavní milníky v jeho vývo...

 2. 2-D externí aerodynamika tělesa nestandardního tvaru

  OpenAIRE

  Mohyla, Daniel

  2016-01-01

  Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu jevu proudění kapaliny kolem válcové tyče v 2-D prostoru za využití metodiky výpočtové dynamiky tekutin (CFD) s populárními modely turbulence k-ω SST and k-ω SSTSAS. První část této práce je úvodem do problematiky o obtékání těles proudem kapaliny a uvedení pojmu CFD. V této části jsou popsané jevy jako odtržení mezní vrstvy od tělesa, modelování turbulence a popis různých modelů turbulence. Druhá část pojednává o nastavení výpočetní domény simulac...

 3. Analýza obtokového kanálu turbodmychadla

  OpenAIRE

  Ondrejka, Adam

  2015-01-01

  Cílem diplomové práce bylo navrhnout metodiku výpočtu výtokového koeficientu obtokového kanálu wastegate turbodmychadla. Metodika se navrhla na základě analýzy chování výtokového koeficientu provedené pomocí CFD simulací parametrického modelu turbínové části turbodmychadla. Podařilo se navrhnout výpočet, který se odlišuje od CFD dat relativně v průměru o 1,4%. Použití nové metodiky umožní zpřesnit návrh obtokového kanálu a pomůže zvolit vhodnější aktuátor pro ovládání ventilu obtokového kanál...

 4. Dielektrické vlastnosti termoplastů plněných mletou slídou

  OpenAIRE

  Fiala, Ivo

  2008-01-01

  Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou kompozitních materiálů, měřením jejich dielektrických vlastností, konkrétně polyamidu a polyamidu plněného různým hmotnostním procentem mleté slídy. Základním zaměřením práce je určení metodiky měření a vlastní měření základních dielektrických veličin materiálů, jako jsou ztrátový činitel a složky komplexní permitivity. Měření mají probíhat pro různé kombinace teplot a vlhkostí. V práci je uvedeno fyzikální objasnění naměřených závislostí. ...

 5. Výroba přírub s využitím postupu PPAP a normy ISO 9001

  OpenAIRE

  Prokeš, Tomáš

  2016-01-01

  První část diplomové práce se zabývá problematikou zavedení systému managementu jakosti v malém podniku dle normy ISO 9001, následně procesem schvalování součásti do sériové výroby dle metodiky PPAP. V této části jsou řešeny především požadavky normy ISO 9001, statistická kontrola výroby a samotná certifikace podniku dle normy ISO 9001. Druhá část je zaměřena na problematiku sériové výroby příruby, za využití technologického zázemí společnosti Kovosobotka. V závěru práce jsou zohledněny i ned...

 6. Integratsiooni mõiste ja mida teab elanikkond integratsiooniprogrammist / Aleksandr Plotkin

  Index Scriptorium Estoniae

  Plotkin, Aleksandr

  2001-01-01

  Ilmunud ka: Integratsioon Tallinnas 2001 : sotsioloogilise uuringu andmete analüüs. - Tallinn, 2002, lk. 6-25; Otshjot issledovanija "Problemõ samoidentifikatsii i integratsii nasselenija g. Tallinna". - Tallinn, 2001, lk. 9-42; Integratsija v Tallinne 2001 : analiz dannõhh sotsiologitsheskogo issledovanija. - Tallinn, 2002, lk. 6-27

 7. Софиологическая парадигма в творчестве Т. Толстой (на материале рассказа «Cоня» | Sofiologijos paradigma T. Tolstajos kūryboje (apsakymas „Sonia“

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Наталья Ковтун

  2009-01-01

  Full Text Available Straipsnyje pateikiama Tatjanos Tolstajos apsaky­mo intertekstuali analizė. Apsakymas analizuojamas šiuolaikinio neorealizmo kontekste. Straipsnyje pa­teiktos centrinių modernistinių mitologemų (pir­miausia Amžinojo moteriškumo mito, kurį pasitelkus ir perskaitomi pagrindiniai personažai bei kolizijos travesti versijos.

 8. Análisisde"sí"y"no"

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2014-01-01

  Este artículo analizó dos palabras ordinarias(sí y no) , aunque estas palabras usamos normalemente enla vida diaria.La autora se percató de la diferencia del uso de estas dos palabras entre diferentes países,y investigó lacausa desde la perspeciva lingüística.

 9. ZONGULDAK BüKSITININ TERMAL OZELLIKIJERINE TANE BOYUTUNUN ETKISI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. ALP

  1999-12-01

  Full Text Available Türkiye şu anda değerl endi rilerneyen diasporitik boksit cevherlerinin büyük bir potansiyeline sahiptir. Gelecekte alurnina üretiminde bu cevherlerin önem kazanacağı � açıktır. Zonguldak-Kokaksu bölgesi bo ksi tl erinin termal özelliklerinin ve tane boyutunun bu özelliklere etkisinin incelenmesi çalı şmarun ana amacıdır. Çalışmalarda kullanılan diasporitik baksit numuneleri -20+65, 65+ 100 ve -1 00+ 200 me sh boyutlannda olacak şekilde öğütülüp d enmişt ir. Tennal analiz çalışmalan dinamik metod ile gerçekleştirilıniştir. Üç numunenin kızduına kayıplan sırasıyla % 12.,3 6, o/o ll �63 ve %1 1,46 olarak bulun­n1uşıı.ır. D in amik metotla yapılan çal ı şm a la r da dife­ransiyel t er nı a l analiz (DT A, tennogravi metrik analiz (TG ve derivatogr afik t e nnogravil netr i k analiz (DTG e ğr i le ri aynı anda elde edilmiştir. Yapılan X-ışını analiz neticesi sonuc unda Zongul dak bak si ti nin bileşenleri kalitatif o l arak te spit edilmiştir.

 10. Kriminālsoda- piespiedu darbs- izpildes organizēšanas prakses analīze un ieteikumu izstrāde tās uzlabošanai

  OpenAIRE

  Lukinskis, Severīns

  2016-01-01

  Maģistra darba temats „Kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildes organizēšanas prakses analīze un ieteikumu izstrāde tās uzlabošanai”. Darba mērķis - noskaidrot sabiedrībā pastāvošos viedokļus par piespiedu darba efektivitāti, salīdzinot ar citiem kriminālsodu veidiem, pētīt, analizēt statistikas datus un piespiedu darba piemērošanas praksi. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi: •analizēt juridisko literatūru, kas saistīta ar piespiedu darbu; •noskaidrot piespiedu darba jēdzienu, ...

 11. Dokumentų valdymo tobulinimo ypatumai: Šiaulių teritorinės ligonių kasos atvejis

  OpenAIRE

  Tamošiūnas, Teodoras; Paulauskienė, Indrė

  2013-01-01

  Dokumentų srautai Šiaulių teritorinėje ligonių kasoje sparčiai auga, vien 2012 m. dokumentų skaičius viršijo šimtą tūkstančių. Todėl yra būtina šios įstaigos dokumentų valdymo analizė ir valdymo procesų tobulinimas bei optimizavimas. Remiantis Upward (1996, 1997) dokumentų valdymo modeliu, valstybinės ir teritorinių ligonių kasų ekspertų nuostatomis, dokumentų analizės rezultatais, sudaryta ir pagrįsta Šiaulių teritorinės ligonių kasos dokumentų valdymo tobulinimo sistema. Pagrindinės apibend...

 12. Violence against children by children

  OpenAIRE

  Sniečkus, Vladas

  2013-01-01

  Išanalizvus Lietuvos ir užsienio šalių literatūrą apie vaikų smurtą prieš vaikus, buvo nustatyta, kad smurto paplitimas prieš vaikus yra didelis, tačiau stokojama duomenų apie vaikų patiriamą smurtą prieš vaikus. Remiantis oficialiai publikuotais Lietuvos institucijų statistiniais duomenimis, vaikų smurto prieš vaikus mastas yra nežinomas, nes stokojama duomenų apie smurtautoją. Atlikus oficialių, tačiau nepublikuojamų statistinių duomenų analizę, retrospektyvinę 1422 ligos istorijų analizę, ...

 13. Duración de la lactancia materna, erupción de los primeros dientes temporales y desarrollo antropométrico alcanzado a los dos años de vida

  OpenAIRE

  V. Martín Moreno; Mª R. Molina Cabrerizo; C. Gómez Gómez

  2006-01-01

  Fundamento: El desarrollo antropométrico en los dos primeros años de vida puede verse influido por diversos factores, analizándose en este estudio la implicación de la dentición temporal y la duración de la lactancia materna en dicho desarrollo. Métodos: Estudio longitudinal. Participaron 141 niños (67 varones y 74 mujeres) sanos, analizándose la asociación entre la duración de la lactancia materna, el número de dientes temporales presentes a los 6, 7, 9 y 12 meses, los parámetros antropométr...

 14. PREPARATŲ SU ROZMARINO RŪGŠTIMI PALYGINAMOJI ANALIZĖ

  OpenAIRE

  Savickaja, Eleonora

  2014-01-01

  Darbo tikslas: atlikti preparatų, turinčių augalinių žaliavų kaupiančių rozmarino rūgštį, sudėčių palyginamąją analizę, nustatyti bendrą fenolinių junginių kiekį, rozmarino rūgšties kiekį ir antioksidacinį aktyvumą. Darbo uždaviniai:  Išrinkti preparatus su rozmarino rūgštimi;  Atlikti šių preparatų sudėčių palyginamąją analizę;  Nustatyti ir palyginti bendrą fenolinių junginių kiekį preparatuose;  Nustatyti ir palyginti rozmarino rūgšties kiekį ESC metodu;  Nustatyt...

 15. Lyčių stereotipai socialiniame darbe su socialinės rizikos šeimomis

  OpenAIRE

  Rutkauskienė, Saulė; Gudliauskaitė, Jūratė

  2011-01-01

  Straipsnyje aptariama, kaip lyčių stereotipai pasireiškia socialiniame darbe su socialinės rizikos šeimomis. Taikant formalizuotą kiekybinį turinio analizės metodą buvo ištirti septyniose socialinės rizikos šeimų bylose sukaupti socialinio darbuotojo užpildyti dokumentai per 2007 metus. Dokumentų analizė atskleidė, kad apie du trečdalius išteklių skiriama socialiniam darbui su socialinės rizikos šeimų moterimis. The aim of this article is to investigate gender stereotypes in social work wi...

 16. Drabužių kolekcija raiteliams "Žirgų šokis"

  OpenAIRE

  Rečiūnaitė, Edita

  2010-01-01

  Bakalauro darbe analizuojama raitelio apranga – jos istorija, aprangos taisyklės šių dienų žirginiame sporte bei, kaip raiteliškumo bruožai atsispindi drabužių kolekcijose. Analizė buvo daroma siekiant geriau susipažinti su raitelio apranga ir suprojektuoti drabužių kolekciją raiteliams. Teorinės informacijos analizė atskleidė, kad žmogus ir žirgas neatsiejamas jau daugelį tūkstantmečių. Net ir pačiuose seniausiuose išlikusiuose istoriniuose šaltiniuose, praktiškai kiekvienos tautos mitolo...

 17. Visuomenės simbolinių sistemų socialinio struktūravimo ir hierarchizacijos išraiškos

  OpenAIRE

  Jurevičiūtė, Asta

  2010-01-01

  Šiuo straipsniu siekiama pateikti struktūrinės antropologijos ir struktūrinio funkcionalizmo paradigmoje (Mary Douglas, Victor Turner, Edward Evans-Pritchard, Louis Dumont) analizuojamą visuomenės simbolinės „tvarkos–nešvaros“ sistemą kaip socialinio struktūravimo ir hierarchizacijos išraišką. Antropologų pasitelkiama funkcinė analizė leidžia aiškinti socialinius diskursus ir praktikas, susijusias su būtiniausių psichologinių ir fiziologinių poreikių patenkinimu, o struktūrinė analizė nurodo ...

 18. Miško išteklių dinamikos tyrimas

  OpenAIRE

  Dubickas, Rytis

  2009-01-01

  Darbo objektas – Mažeikių miškų urėdijos Mažeikių girininkijos miškai. Darbo tikslas - įvertinti miškų kokybinius ir kiekybinius pokyčius ir jų priežastis Mažeikų miškų masyve 1982 – 2006 metais, panaudojant sklypinės inventorizacijos duomenis. Darbo metodai - panaudoti sklypinės miškų inventorizacijos, taksacinių rodiklių analizės metodai. Vertinant medynų našumą ir jo pasikeitimus, atlikta įvairiapusė medynų analizė, gauti duomenys palyginti su ankstesnių inventorizacijų duomenimis. Įvertin...

 19. Kvapų naudojimas marketinge: problemos ir galimybės

  OpenAIRE

  Gajauskaitė, Laura

  2009-01-01

  Šiame darbe atskleidžiami jutiminio marketingo sampratos ir esmės teoriniai aspektai, analizuojama jutiminių elementų sąveika bei kvapų naudojimo įtaka marketinge. Kvapų naudojimo pardavimams didinti praktika Lietuvoje yra nežinoma, todėl nuspręsta atlikti užsienio mokslininkų tyrimų analizę, kvapo naudojimo pardavimams didinti įvykdytų kampanijų pavyzdžių analizę. Dėl iškeltos hipotezės patvirtinimo arba paneigimo, jog kvapo naudojimas gali padidinti pardavimus, atliekamas trijų etapų eksper...

 20. Altı eksenli robot kolun hareketsel karakteristliğinin görsel programlanması ve gerçek zamanlı uygulamalar

  OpenAIRE

  Güzel, Mehmet Serdar

  2008-01-01

  Bu Tez çalışması kapsamında Beş ve Altı Eksenli Robot kolların matematiksel analizinin yapılması, görsel tabanlı yazılımlar geliştirerek; Robot kolların yönetilmesi ve gerçek zamanlı akıllı uygulamalarda kullanılması hedeflenmiştir. Uygulama ve Teorik kısımları için robot kol modeli olarak Lynx şirketinin Beş Serbestlik Derecesine sahip (5 DOF) Altı eklemli robot kolu kullanıldı. Matematik analiz kapsamında robot kolun hareket karakteristiği incelenmiştir. Bu analiz, Robot ko...

 1. Komandinio darbo raiška organizacijų kaitos kontekste

  OpenAIRE

  Bublytė, Vitalija

  2014-01-01

  Magistro baigiamojo darbo tema labai aktuali šiandieninėje organizacijoje. Komandinis darbas vykstant pokyčiams svarbus veiksnys. Atlikus mokslinės literatūros analizę darbe pateikiama organizacijų kaitos apibrėžimas, taip pat nustatyta pokyčius sąlygojantys veiksniai, komandinio darbo efektyvumą įtakojantys veiksniai. Kadangi Lietuvoje nėra atlikta panašaus tipo tyrimų, todėl atliekant komandinio darbo raiškos pokyčių metu analizę Lietuvos įmonėse nustatyta, kad pokyčių sėkmę lemia komandini...

 2. MĖLYNIŲ UOGŲ PREPARATŲ TYRIMAS IR VERTINIMAS

  OpenAIRE

  Baliūtytė, Eglė; Krivickienė, Eglė

  2014-01-01

  Darbo tikslas: atlikti Lietuvoje registruotų mėlynių uogų pasirinktų preparatų sudėčių ir technologijos palyginamąją analizę, įvertinti kiekybiškai ir nustatyti antioksidacinį aktyvumą. Darbo uždaviniai: Ištirti Lietuvoje registruotų mėlynių uogų preparatų pasiūlą. Atlikti šių preparatų palyginamąją analizę vertinant sudėtis. Pasirinktuose preparatuose nustatyti fenolinių junginių ir antocianinų kiekį spektrofotometriniu metodu. Nustatyti pasirinktų preparatų antioksidacinį aktyvumą DPPH meto...

 3. Įmonės pagrindinės veiklos pinigų srautų prognozavimas

  OpenAIRE

  Kanapickienė, Rasa; Šlekienė, Vaida

  2008-01-01

  Pinigų srautų prognozavimui taikomi skirtingi matematiniai metodai. Literatūroje siūloma pagrindinės veiklos pinigų srautus prognozuoti pagal įmonių istorinius finansinius duomenis regresinės analizės būdu. Darbe analizuojamos galimybės šį metodą pritaikyti prognozuojant Lietuvos įmonių pagrindinės veiklos pinigų srautus.

 4. tratamiento térmico final

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Józef Wójcik

  2007-01-01

  Full Text Available En esta investigación se analizó la influencia de diferentes estructuras obtenidas en el proceso de recocido para la vida útil de los elementos finales (baleros. Se observó, con base en los resultados, que existe una estrecha relación entre las estructuras (tamaño de carburos en estado recocido y las propiedades mecánicas de elementos finales después del temple y revenido.

 5. Dieta y nicho de alimentación del coyote, zorra gris, mapache y jaguarundi en un bosque tropical caducifolio de la Costa Sur del Estado de Jalisco, México

  OpenAIRE

  Sergio Guerrero; Mohammad H. Badii; Silvia S. ZALAPA; Flores, Adriana E.

  2002-01-01

  Se analizó la dieta, amplitud y sobreposición de nicho de alimentación para el coyote (Canis latrans), zorra gris (Urocyon cinereaoargenteus), mapache (Procyon lotor) y jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi) en una zona de bosque tropical caducifolio de la costa sur de Jalisco, México. Para ello se recolectaron 430 excrementos de las cuatro especies: coyote (118), zorra gris (78), mapache (198) jaguarundi (36), fueron analizados y los contenidos determinados. Los resultados son reportados en f...

 6. Distribución regional y abundancia del lince (Linx rufus escuinape y el coyote (Canis latrans cagottis por medio de estaciones olfativas: un enfoque espacial

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Octavio Monroy

  2002-01-01

  Full Text Available Se analizó, a través de estaciones olfativas, la frecuencia de presencia de lince y coyote en seis unidades de vegetación en el sur de la cuenca de México. Se elaboraron modelos de distribución espacial para el lince y el coyote con el objetivo de formular acciones de conservación y manejo del área en estudio.

 7. Nuevos mecanismos protectores en la enfermedad inflamatoria intestinal sistema endocannabinoide y haptoglobina /

  OpenAIRE

  Márquez Mosquera, Lucía

  2012-01-01

  La Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) (enfermedad de Crohn (EC) y Colitis Ulcerosa (CU)), es una enfermedad crónica, poligénica y compleja, de curso recurrente, que afecta al tracto gastrointestinal. Estudios recientes in vitro y modelos experimentales en animales sugieren que el Sistema Endocannabinoide (SE) y la Haptoglobina (Hp) pueden tener un papel protector en la EII. Estudio 1: Sistema Endocannabinoide y EII Se analizó, mediante Western-Blot e inmunohistoquímica, la pre...

 8. Zaznavanje naravnih požarov s satelitskih posnetkov

  OpenAIRE

  Jaušovec, Aljaž

  2015-01-01

  V diplomski nalogi obravnavamo orodja in satelitske sisteme, namenjene spremljanju temperaturnih anomalij na površju Zemlje. Izbrali smo 5 požarov, na osnovi katerih predstavimo orodje MPEF FIRG (EUMETSAT) in orodje Nase, namenjeno podatkom senzorja MODIS. Predstavimo razlike med obema orodjema, ki imata skupni namen, vendar uporabljata povsem različen satelitski sistem. Rezultatom obeh globalnih orodij dodamo rezultate posameznih detajlnih analiz, izvedenih na osnovi podatkov geostacionarneg...

 9. ¡Cuídese, no meta la pata!: sexualidad juvenil en escolares de Medellín (Colombia)

  OpenAIRE

  Doris Elena Ospina Muñoz; Margarita María Gómez Gómez; Marcela Carrillo Pineda

  2013-01-01

  Objetivo: Discutir con escolares, mediante taller educativo, resultados de investigaciones sobre sexualidad juvenil e identificar ejes para la educación sexual y la formación de docentes. Metodología: Estudio cualitativo sobre sexualidad con escolares de grado 10º en Medellín, Colombia (2008-2011). Previo consentimiento se realizaron actividades educativas sobre imagen corporal, disonancia cognitiva, maternidad y paternidad adolescente, derechos de la comunidad LGBTI y ética sexual. Se analiz...

 10. La cuestión judía en Hispania durante el paso de la antigüedad tardía al medioevo: semejanzas y diferencias de régimen jurídico con otros territorios europeos

  OpenAIRE

  Roca, María J.

  2015-01-01

  Se exponen en el trabajo las medidas antijudías adoptadas en la Hispania visigoda tanto de origen secular como de origen eclesiástico (especialmente las adoptadas en los Concilios de Toledo) y se compara con las medidas adoptadas por otros Concilios (Agde, Vannes, Epaona, Orleans) o en otros territorios (como Francia y el Imperio Bizantino), analizándosse las semejanzas y diferencias que se dan entre Hispania y esos otros territorios.

 11. THE OPPORTUNITY OF APPLYING MODELS OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN PUBLIC CONSTRUCTION ENTERPRISES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Awny ZREKAT

  2015-12-01

  Full Text Available In this article was analyzed the history of standard ISO-9000 and ways of application in public construction enterprises. OPORTUNITATEA APLICĂRII MODELELOR DE SISTEM AL MANAGEMENTULUI CALITĂŢII ÎN ÎNTERPRINDERILE DE CONSTRUCŢII PUBLICEÎn articol sunt analizate istoria standardului ISO-9000 şi modalităţile de aplicare a lui în întreprinderile de construcţii publice.

 12. Komandinio darbo ypatumai tenkinant specialiuosius ugdymo(si) poreikius bendrojo lavinimo mokykloje

  OpenAIRE

  Mauricienė, Daiva

  2010-01-01

  Magistro darbe yra atlikta teorinė komandos ir komandinio darbo sampratos analizė, atskleistas komandinio darbo teisinis reglamentavimas, komandinio darbo organizavimo ypatumai, komandos ir komandinio darbo svarba tenkinant specialiuosius ugdymo(si) poreikius. Iškelta hipotezė, jog tikėtina, kad, tenkinant specialiuosius ugdymo(si) poreikius, formaliai reglamentuojamas darbas komandoje, tačiau realiai ugdymo proceso dalyviai dirba, orientuodamiesi į individualias veiklas. Tyrimo tikslas...

 13. Analiza panoge in SWOT analiza na primeru podjetja Golte

  OpenAIRE

  Kolar, Rebeka

  2012-01-01

  Za uspešnost podjetja je pomembno, da dobro poznamo svojo panogo, v kateri delujemo, dobro moramo poznati svojo konkurenco in biti vedno korak pred njo. Podrobno poznavanje panoge same pripomore k boljšemu in kvalitetnejšemu vrednotenju podjetja. SWOT analiza je pomembna za ugotavljanje konkurenčne prednosti podjetja in je ena najpogostejših in najpopularnejših analiz. Lahko jo izvajajo posamezniki ali skupina

 14. Primeros resultados de un ensayo de variedades en superintensivo

  OpenAIRE

  Guerrero, Nicolás; Rallo Romero, Luis; Rosa Navarro, Raúl de la; León Moreno, Lorenzo; Barranco Navero, Diego

  2006-01-01

  En el presente trabajo se detallan los resultados iniciales de un ensayo comparativo de variedades de olivo en marco superintensivo que es el primero de esta naturaleza realizado en Andalucía. Para el ensayo se han utilizado las variedades Arbequina IRTA-i18, Arbosana, Koroneiki y FS-17, analizándose los primeros seis años de vida de estas plantaciones.

 15. Apskaitos tvarkymo kompiuteriais technologijos ir jų kokybės vertinimas

  OpenAIRE

  Mackevičiūtė, Asta

  2007-01-01

  Tyrimo objektas – apskaitos tvarkymo kompiuteriais technologijos. Tyrimo tikslas – išanalizavus teorinius ir praktinius apskaitos informacijos tvarkymo kompiuteriais technologijos aspektus bei nustačius svarbiausiuosius šios technologijos vertinimo kriterijus ir rodiklius ištirti ir įvertinti apskaitos informacijos tvarkymo technologijų, naudojančių tris skirtingas apskaitos informacines sistemas, kokybę. Tyrimo metodai: monografinis, palyginimo, loginės analizės ir apibendrinimo, graf...

 16. Los presupuestos del concurso en la legislación colombiana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Facultad Derecho Comercial

  2005-06-01

  Full Text Available Este escrito es el resultado de uno de los proyectos de investigación adelantados por el Departamento de Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia. En el se hace una aproximación histórica a los presupuestos para acceder a los trámites concursales en nuestra legislación, analizándolos desde el punto doctrinal, académico y legal.

 17. Los presupuestos del concurso en la legislación colombiana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Línea de Investigación de la crisis empresarial en el sector real, de Derecho Comercial, Universidad Externado de Colombia

  2005-01-01

  Full Text Available Este escrito es el resultado de uno de los proyectos de investigación adelantados por el Departamento de Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia. En el se hace una aproximación histórica a los presupuestos para acceder a los trámites concursales en nuestra legislación, analizándolos desde el punto doctrinal, académico y legal.

 18. Mobilios mokymo technologijos

  OpenAIRE

  Danikauskaitė, Aurelija

  2006-01-01

  Magistro darbe nagrinėjamos mobilios technologijos bei ju naudojimas mokyme. Šio darbo tikslas – aprašyti mobilias mokymui tinkamas technologijas, atlikti ju naudojimo mokyme analize. Pirmiausia aprašomos ir nagrinėjamos mokymui tinkamos mobiliosios technologijos, lyginamos šiu priemoniu galimybės pagal ju sudėtinguma, patoguma vartotojui ir funkciju ivairove. Pateikta praktinio mobiliuju technologiju naudojimo mokyme analizė – atlikta vykdomu Europoje ir pasaulyje mobiliuju technologiju taik...

 19. Positivismo y cultura nacional en la segunda mitad del siglo XIX cubano

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kenia Abreu-Cuenca

  2011-01-01

  Full Text Available Se realizó un análisis del impacto del pensamiento positivista en la cultura cubana, sus aportes y limitaciones en la segunda mitad del siglo XIX. Se analizó la labor educativa y de corte social que impulsó esta forma de pensamiento, así como un método en los estudios historiográficos en Cuba.

 20. Sižeta struktūra Dž. K. Roulingas romānā “Harijs Poters un Jauktasiņu princis”

  OpenAIRE

  Vinovska, Dārta

  2016-01-01

  Bakalaura darbā veikta Dž. K. Roulingas romāna “Harijs Poters un Jauktasiņu Princis” sižeta struktūras analīze. Tā mērķis ir analizēt romāna “Harijs Poters un Jauktasiņu Princis” struktūras atbilstību Freitāga piramīdai. Pētījumā apskatīts katrs Freitāga piramīdas posms un analizēts Roulingas romāns, pielietojot Freitāga piramīdu. Darbā arī aprakstīti sarežģījumi, peripetijas, atpazīšanas skati un ciešanas, kā arī analizēta tēlu izvēļu nozīme sižeta attīstībai. Lai sasniegtu pētījuma mērķi, v...

 1. Islamofobija Latvijā

  OpenAIRE

  Hausmane, Eva

  2016-01-01

  Maģistra darba tēma ir “Islamofobija Latvijā”. Pētījuma mērķis ir analizēt islamofobijas iezīmes un cēloņus Latvijas sabiedrībā. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīts islamofobijas jēdziens un definētas islamofobijas pazīmes, kā arī analizēti cēloņi un sekas. Savukārt pētījuma empīriskajā daļā, baltoties uz teorijas daļā definētajām pazīmēm, tiek analizēta islamofobija Latvijā. Pētījuma ietvaros veikta Latvijas iedzīvotāju aptauja internetā un veikta padziļinātā intervija. Rezultātā maģis...

 2. Evaluation Of Externalities In The Long-Time Influenced Mining Area In Orlová - Poruba / Oceňování Externalit V Území Dlouhodobě Ovlivněném Dobýváním Uhlí V Lokalitě Orlová - Poruba

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Polanská Jana

  2011-03-01

  Full Text Available Článek rozebírá základní problematiku metod postupů oceňování ţivotního prostředí postiţeného těţbou nerostných surovin. Příspěvek se zabývá územím, které bylo postiţeno dobýváním černého uhlí jiţ v minulém století a nachází se v lokalitě Orlová-Poruba. Tato problematika je řešena v rámci projektu Grantové agentury GA 105/08/1072. V první části rozebíráme základní pojmy problematiky obnovy krajiny, pohledy na metody hodnocení a oceňování ţivotního prostředí a s tímto souvisejícími vzniklými negativními a pozitivními externalitami. Další část tohoto příspěvku hodnotí postiţené území s vyuţitím tzv. Hessenské metody. V závěru hodnotíme moţnosti řešení ocenění převáţně vzniklých pozitivních externalit v podmínkách ČR a vhodností nově navrhované metodiky hodnocení ţivotního prostředí, včetně moţných východisek.

 3. As percepções dos estudantes mineiros sobre a incidência de comportamentos de indisciplina em sala de aula um estudo baseado nos dados do SIMAVE/PROEB 2007*

  OpenAIRE

  Luciano Campos da Silva; Daniel Abud Seabra Matos

  2014-01-01

  El artículo es fruto de una investigación que utiliza survey, la cual investigó las percepciones de los estudiantes de escuelas públicas de Minas Gerais respecto a las incidencias de los comportamientos disruptivos en el aula y analizó cómo ciertos factores se asocian con conductas disruptivas: el nivel de enseñanza, el sexo de los estudiantes, el nivel socioeconómico, la brecha educacional, la competencia en lengua portuguesa y en matemáticas y las prácticas pedagó - gicas de los maestros. U...

 4. El Inventario de Dimensiones de Disciplina (DDI), Versión niños y adolescentes: Estudio de las prácticas de disciplina parental desde una perspectiva de género

  OpenAIRE

  Calvete, Esther; Gámez Guadix, Manuel; Orue, Izaskun

  2010-01-01

  Este estudio analizó las propiedades psicométricas de la versión para niños y adolescentes del Inventario de Dimensiones de Disciplina (DDI-C; Straus y Fauchier, 2007) y evaluó diferencias en el uso de estrategias de disciplina en función del sexo de progenitores e hijos. La muestra estuvo compuesta por 1371 menores de edades comprendidas entre los 12 y 17 años. Los resultados confirmaron la estructura de nueve factores propuesta originalmente por los autores, agrupa...

 5. Efectos de una sesi??n de actividad f??sica sobre el estado de ??nimo

  OpenAIRE

  Reigal-Garrido, Rafael E.; Videra-Garc??a, Antonio

  2013-01-01

  Este trabajo analiza los efectos de una sesi??n de actividad f??sica sobre el estado de ??nimo en un grupo adolescentes de la ciudad de M??laga (Espa??a). Participaron en este estudio 67 personas con edades entre los 14 y 17 a??os (M=14,93; DT= 0,99). Para evaluar el estado ??nimo de la muestra se utiliz?? el cuestionario POMS (Profile of Mood States - McNair, Lorr y Droppleman, 1971), analiz??ndose los siguientes factores: tensi??n-ansiedad, depresi??n-melancol??a, angustia-hostilidad-c??ler...

 6. FACTORI DE NATURĂ STEREOTIPICĂ ÎN TURISM

  OpenAIRE

  Cristina-Elena ALBU

  2013-01-01

  La momentul actual putem constata faptul că turismul internaţional s-a dezvoltat rapid, contribuind la creşterea economiei la nivel global. Scopul acestui eseu este de a identifica și de a analiza factorii de natură stereotipică în elaborarea unei strategii privind oferta de primire în industria turismului: imaginea unei destinaţii turistice, brand-ul, efectul ţării de origine și comportamentul clientului. Ca metodă de cercetare a fost utilizat studiul documentar: au fost analizate articole r...

 7. Cuantificación de minerales K, Ca, Mg y P en pulpa y pergamino de café (Coffea arabica L. var. Typica)

  OpenAIRE

  Jorge Geovanny Figueroa Hurtado; Johanna Mendoza Abarca

  2010-01-01

  Se trabajó con muestras de café Coffea arabica L., variedad Typica de tres lugares en Ecuador: Palanda, Vilcabamba y El Pangui, seleccionados por su disponibilidad y condiciones geográficas. Se analizó potasio, calcio y magnesio por espectrofotometría de absorción atómica; y fósforo por espectrofotometría visible, utilizando en todos los casos la digestión ácida para la preparación de las muestras. Con el objetivo de mantener la trazabilidad de los residuos se realizó el beneficio húmedo del ...

 8. Capacidades físicas condicionales del éxito en lucha: diferencias entre libre olímpica y grecorromana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José María López Gullón

  2013-09-01

  Full Text Available Este estudio analizó los componentes del rendimiento físico, psicológico y antropométrico que diferenciaban los luchadores de las modalidades masculina (libre olímpica y grecorromana y femenina (libre femenina entre los niveles competitivos de élite y amateur, así como las diferencias en el perfil psicológico, fisiológico, neuromuscular, antropométrico, de velocidad y extensibilidad muscular que podían existir entre las diferentes categorías de peso en un total de 92 luchadores varones y 35 mujeres altamente entrenados.

 9. Prevalencia y factores asociados a desnutrición hospitalaria en un hospital general: Perú, 2012

  OpenAIRE

  L. E. Veramendi-Espinoza; J. H. Zafra-Tanaka; O. Salazar-Saavedra; J. E. Basilio-Flores; E. Millones-Sánchez; G. A. Pérez-Casquino; L. M. Quispe-Moore; M. E. Tapia-Vicente; D. I. Ticona-Rebagliati; N. B. Asato; L. Quispe-Calderón; H. J. Ruiz García; A. Chia-Gil; D. E. Rey-Rodríguez; B. T. Surichaqui

  2013-01-01

  Introducción: La desnutrición hospitalaria es un problema prevalente que genera mayor morbi-mortalidad, peor respuesta al tratamiento, mayor estancia y costo hospitalario. Objetivos: Determinar la prevalencia y factores asociados a desnutrición hospitalaria en un hospital general peruano. Métodos: Estudio analítico transversal de 211 pacientes en servicios de Medicina y Cirugía. Se analizó variables demográficas, clínicas e indicadores antropométricos. El análisis multivariado fue de regresió...

 10. Saugumo dinamika Pietų Azijos regioniniame saugumo komplekse

  OpenAIRE

  Karpavičiūtė, Ieva

  2006-01-01

  Straipsnyje analizuojant Pietų Azijos regioninę saugumo dinamiką, taikomos Regioninių saugumo kompleksų, saugumizacijos, naujojo regionalizmo teorijos bei saugumo bendrijos teorinės prielaidos. Pagrindžiama, jog jas derinant galima suformuoti pagrindus saugumo grėsmių dinamikos analizei regioniniame lygmenyje. Saugumo grėsmių analizės regioniniame lygmenyje galimybės konstruojamos, įtraukiant postmodernų diskursinį saugumo suvokimą, objektyvistinio suvokimo derinimą su subjektyvistiniu bei ba...

 11. Ikimokyklinio ugdymo mokyklos "Ežerėlis" valdymo įsivertinimas

  OpenAIRE

  Daubarienė, Rita

  2007-01-01

  Darbe remiamasi sisteminio požiūrio teorija, kuri padeda parodyti, nagrinėti, atskleisti ir įsivertinti ikimokyklinio ugdymo mokyklos vertinimo sritis ir jų visumą. Susiduriama su moksline problema, išreikšta vienu iš darbe nagrinėjamų klausim�� - kaip atlikti valdymo kokybės, veiklos pasiekimų sisteminį įsivertinimą, siekiant ikimokyklinio ugdymo mokyklos „Ežerėlis“ valdymo tobulinimo? Darbe keliamas tikslas - atlikti ikimokyklinio ugdymo mokyklos „Ežerėlis“ valdymo įsivertinimo analizę. Tai...

 12. Prekės pozicionavimo strategijos kūrimas

  OpenAIRE

  Raibikis, Jonas

  2014-01-01

  Darbo objektas - universali prekės pozicionavimo strategija. Darbo tikslas – naudojant teorinę pozicionavimo strategijos rengimo technologiją, parengti universalią prekės pozicionavimo strategiją, tinkamą naudoti tiek teorinėje analizėje, tiek ir praktikoje. Darbo uždaviniai. Darbo tikslui įgyvendinti keliami tokie uždaviniai: • Analizuoti užsienio ir Lietuvos autorių moksliniuose straipsniuose pateiktus strateginius prekės pozicionavimo modelius; • Naudojantis teorine užsienio ir Lietuvos au...

 13. ANÁLISIS Y PROPUESTA DE MEJORA DE UNA FRUTERÍA EN MISLATA. FRUTERíA SALAS

  OpenAIRE

  SALAS RAMOS, JAVIER

  2014-01-01

  Mi trabajo consiste en el análisis y propuesta de mejora de una frutería en Mislata. En el comercio que me centro es en la Frutería Salas. Es el negocio familiar del cual se sustenta gran parte de la actividad económica de la familia. En primer lugar, se ha descrito la actividad a desarrollar por el negocio y la situación actual en la que se encuentra. Para ello, he realizado una aproximación al sector analizándolo desde un punto de vista general a nivel nacional hasta llegar a un ámbito l...

 14. Estudio del aprovechamiento de la energía eólica para la agricultura en España

  OpenAIRE

  Sánchez Tarifa, Carlos; Fraga, Enrique; Salvá Monfort, José Juan

  1980-01-01

  En el presente trabajo se lleva a cabo un estudio preliminar del posible aprovechamiento de la energía eólica para la Agricultura en España, centrándose fundamentalmente el estudio en el problema del riego. Se incluye en primer lugar en el trabajo un breve análisis de las particularidades que presenta la energía eólica en su aplicación a las diferentes tareas y demandas energéticas que se requieren en la Agricultura, analizándose el grado de aplicabilidad en cada caso.

 15. Impactos de la inclusión laboral en el clima organizacional

  OpenAIRE

  Londoño Henao, Natalia

  2016-01-01

  En los últimos años, Alkosto ha implementado el programa de inclusión laboral, de la mano de la fundación Best Buddies, la cual tiene como finalidad generar empleo (directamente con la compañía), a jóvenes con discapacidad cognitiva para que desarrollen funciones en el punto de venta y se incluyan en la vida social y laboral -- Esta investigación tiene como objetivo analizar el efecto que tiene el plan de inclusión laboral en Alkosto, en términos de clima laboral -- Para esto, se busca analiz...

 16. Religijno-filozoficzne konteksty narracji apokryficznych w kulturze współczesnej

  OpenAIRE

  Jankowska, Małgorzata

  2010-01-01

  Wydział Nauk Społecznych: Instytut Kulturoznawstwa Dysertacja stanowi analizę literackich i filozoficznych narracji apokryficznych. Bazę materiałową stanowią dwie powieści – Ostatnie kuszenie Chrystusa Nikosa Kazantzakisa i Ewangelia według Jezusa Chrystusa José Saramago oraz „apokryfy” Leszka Kołakowskiego i Andrzeja Grzegorczyka. Punktem wyjścia dla rozważań jest próba zdefiniowania pojęcia „narracji apokryficznych”, oparta na relacji zależności między tradycyjnym apokryfem a narracją ro...

 17. Building engineers' training in construction companies in the Castilla-La Mancha autonomous community. Its influence on job satisfaction

  OpenAIRE

  Elena Navarro-Astor; Joaquín Fuentes-del-Burgo

  2013-01-01

  Objeto: El objetivo de la investigación es indagar en las actividades formativas que desarrollan empresas constructoras en Castilla-La Mancha, con los ingenieros de edificación/arquitectos técnicos que trabajan como jefes de obra y su efecto sobre la satisfacción laboral. Diseño/metodología: Se realizaron 34 entrevistas semi-estructuradas. Mediante el empleo de metodología cualitativa, el contenido de las entrevistas se analizó utilizando el programa ATLAS.ti. Aportaciones y resultados: Salvo...

 18. Relación entre estados de ánimo y rendimiento en voleibol masculino de alto nivel

  OpenAIRE

  Ricardo de la Vega Marcos; Roberto Ruiz Barqu\\u00EDn; Carlos Tejero Gonz\\u00E1lez; Miguel Rivera Rodriguez

  2014-01-01

  El presente estudio, valiéndose de un diseño ex post facto retrospectivo, analizó la relación entre los estados de ánimo precompetitivos yel rendimiento deportivo de un equipo de doce jugadores de voleibol durante el campeonato del mundo de Brasil-2011, categoría masculina sub-20.Para la medición de los estados de ánimo se utilizó el instrumento Profile of Moods States(POMS). La medición del rendimiento deportivo se llevó acabo a partir de dos instrumentos: por una parte, una escala de valora...

 19. La Sustentabilidad de las Comunidades Mexicanas En El Ecotourismo

  OpenAIRE

  Rosa Maria Velazquez-Sanchez; Omar Raul Solana Vasquez; Jesus Gomez-Velazquez

  2010-01-01

  Con los elementos de Martínez (2003) y las categorías en Robles y Cardoso (2009) de la sustentabilidad de las comunidades indígenas y debido a la falta de investigación de la relación desarrollo-sustentabilidad en el ecoturismo. En esta investigación se analizó medio natural y sustentabilidad en los servicios y actividades de ecoturismo en 80 comunidades indígenas de México. Se entrevistó a profundidad (fenomenologia) a ochenta expositores durante el 1er. Encuentro Nacional de Ecoturismo Indí...

 20. Evaluación de combustibles y su disponibilidad en incendios forestales: un estudio en el Parque Nacional La Malinche

  OpenAIRE

  Julio César Wong González; María de Lourdes Villers Ruiz

  2007-01-01

  Estudios sobre peligro y combate de incendios forestales consideran la interacción entre los factores meteorológicos y las características de los combustibles. Por ello, se analizó la humedad de los combustibles muertos sobre el suelo, la cual depende de su diámetro y de la humedad relativa principalmente. Se analizaron combustibles de 0.6 a 2.5 y de 2.6 a 7.5 cm de diámetro en las comunidades donde predominan especies de los géneros: Quercus, Alnus, Abies y Pinus del Parque Nacio...

 1. TAPONAMIENTO DE GOTEROS Y DEL FILTRO DE DISCOS CON AGUA RESIDUAL SANITARIA DE UNA LAGUNA DE MADURACIÓN CLOGGING OF DRIPPERS AND DISC FILTERS BY SEWAGE FROM MATURATION POND

  OpenAIRE

  Rafael Oliveira Batista; Antonio Alves Soares; Olga Lucía Zapata Marin; José Antônio Rodrigues de Souza; Caio Vinícius Leite; Débora Astoni Moreira

  2009-01-01

  El método de riego localizado, ha sido usado para la aplicación de aguas residuales, debido a la elevada eficiencia en la aplicación del fluido y el bajo riesgo de contaminación del producto agrícola y de los operadores de campo. Sin embargo, los sistemas de riego localizado, poseen emisores que presentan alta susceptibilidad al taponamiento. En el presente trabajo, se analizó el potencial de taponamiento de distintos goteros y del filtro de discos con agua residual sanitaria proveniente de u...

 2. Desviación disociada. Estrabismo de origen cortical

  OpenAIRE

  Martín Gallegos-Duarte; Jorge Mendiola-Santibáñez; Juan José Ortiz-Retana; Bernardo Rubín de Celis-Monteverde; Rosana Vidal-Pineda; Arleth Sigala-Zamora

  2007-01-01

  Objetivos: Determinar las alteraciones corticales relacionadas con el origen de la desviación disociada. Material y métodos: Estudio prospectivo, descriptivo y observacional que incluyó a 10 niños con diagnóstico de desviación horizontal disociada, sin evidencia previa de daño neuronal. Se determinó la dominancia manual, cerebral y ocular, el estado sensorial y el perfil perceptual visual. Se analizó la respuesta cortical a diferentes estímulos: luminoso, hiperventilación, movimientos de segu...

 3. Pobreza, desnutrición y aprovechamiento escolar: una relación causal conflictiva en dos localidades del municipio de Tepetlaoxtoc, Edo. de México.

  OpenAIRE

  Rucoba García, Armando

  2010-01-01

  En este estudio se analizó la relación causal que existe entre pobreza, desnutrición y aprovechamiento escolar de estudiantes de nivel primaria y secundaria en dos localidades de Tepetlaoxtoc, en el marco de las políticas públicas. Las familias se clasificaron en cuatro estratos, de acuerdo a las líneas de pobreza en México y después se comparó el grado de desnutrición y el aprovechamiento escolar de los estudiantes por estrato. De acuerdo a cada estrato, se observó el grado de correlación en...

 4. Aproximación a los estudios sobre la ciudad latinoamericana en la literatura científica española durante el periodo 1985-2002

  OpenAIRE

  Adelaida Román; Luis Rodríguez Yunta

  2003-01-01

  Los autores hacen una revisión de los trabajos publicados en España, a lo largo de los últimos diez y siete años, en torno a la ciudad latinoamericana. En la primera parte del artículo se analizan algunos aspectos de la producción cientí- fica, tales como la tipología documental utilizada por los autores, los temas estudiados, los lugares más presentes, las revistas con más artículos, etc. En la segunda parte del mismo, a partir de un estudio de los descriptores utilizados, los autores analiz...

 5. Jardines Ornamentales Urbanos Contemporáneos: Transnacionalización, Paisajismo y Biodiversidad. Un Estudio Exploratorio en Medellín, Colombia / Contemporary Ornamental Gardens: Trans-Nationalisation, Landscaping and Biodiversity. An Exploratory Study i

  OpenAIRE

  Luis Anibal Vélez Restrepo; Mauricio Herrera Villa

  2014-01-01

  Resumen. La incorporación de especies vegetales ornamentalesen los espacios públicos verdes constituye un elementofundamental del paisaje urbano, en sus procesos de renovacióny expansión. En países en desarrollo, como Colombia, se carecede estudios orientados a analizar el conjunto de especiesutilizadas en la jardinería urbana, la procedencia de éstas y susposibles implicaciones ambientales. Se analizó la vegetaciónornamental no arbórea contenida en jardines públicos, asociadosa residencias, ...

 6. Evolución de la incidencia de los cánceres de glándulas salivales mayores en España (1978-2002) Trends in the incidence of major salivary gland cancer in Spain (1978-2002)

  OpenAIRE

  Dyego Leandro Bezerra de Souza; María Milagros Bernal; María Paula Curado

  2012-01-01

  Objetivo: Analizar la evolución de las tasas de incidencia de los cánceres de glándulas salivales mayores en los Registros de Cáncer de Base Poblacional españoles. Métodos: Se seleccionaron los registros con un mínimo de 10 años de seguimiento: Albacete, Asturias, Granada, Murcia, Navarra, Tarragona y Zaragoza. Se calcularon las tasas de incidencia ajustadas a la población española a mitad del periodo. La tendencia de las tasas ajustadas se analizó con el programa joinpoint para 1991-2001. Re...

 7. Comportamiento metalúrgico de mini implantes de Ti-6Al-4V como anclaje temporal en aplicaciones de ortodoncia

  OpenAIRE

  Ivan Mendoza-Bravo; José Antonio Arias-González; Doris Ivette Villalobos-Vera; Héctor Ruiz-Reyes

  2014-01-01

  El uso de mini implantes como sistema de anclaje temporal en ortodoncia, es una técnica relativamente nueva que permite el movimiento de los dientes de una manera eficiente y predecible. A pesar de que se han empezado a utilizar en diversos países como Alemania, Japón y Corea del Sur, aún existe la necesidad de analizar y dar a conocer las ventajas de este procedimiento sobre los tratamientos tradicionales. En este trabajo se analizó la integridad de mini implantes fabricados de una aleación ...

 8. STUDI ASPEK KEBIASAAN MAKANAN IKAN NOMEI ((HARPODON NEHEREUS HAM BUCH, 1822) YANG TERTANGKAP DIPERAIRAN JUATA LAUT TARAKAN

  OpenAIRE

  Eka Astuti; Jabarsyah, Abdul; Irawati

  2013-01-01

  The study attempted to know food habits as one of the biology aspect of bombay duck (Harpodon nehereus Ham Buch, 1822) caught at sea adjacent to Juata Laut Tarakan. This study was conducted from june to july 2005 the samples were abtaned from the local fishermen. Sampling frequency has four times. Will to interval of fifteen days. Ten persen from the local yeeld of each trips the used as sample. The body length on body weight zone measured to analized the food habit. The food habit was analiz...

 9. La confluencia en la relación de pareja como limitante para el crecimiento personal: una visión gestáltica

  OpenAIRE

  Belem Medina Pacheco; Claudia Reyes García; Tamara M. Villar Zepeda

  2009-01-01

  El presente artículo es producto de una investigación que pretende dar a conocer la forma en que la confluencia afecta las relaciones de pareja, influyendo en el crecimiento personal de los miembros de la misma. Desde un punto de vista gestáltico, a través de una investigación cualitativa y el método fenomenológico, se analizó la experiencia personal de los participantes respecto al tema, y el significado que tiene para ellos esa experiencia. Las participantes en esta investigación son 4 muje...

 10. La confluencia en la relación de pareja como limitante para el crecimiento personal: una visión gestáltica

  OpenAIRE

  Belem Medina Pacheco; Claudia Reyes García; Tamara M. Villar Zepeda

  2009-01-01

  El presente artículo es producto de una investigación que pretende dar a conocer la forma en que la confluencia afecta las relaciones de pareja, influyendo en el crecimiento personal de los miembros de la misma. Desde un punto de vista gestáltico, a través de una investigación cualitativa y el método fenomenológico, se analizó la experiencia personal de los participantes respecto al tema, y el significado que tiene para ellos esa experiencia. Las participantes en esta investigación son 4 m...

 11. Análisis didáctico-matemático de un error algebraico en estudiantes y profesores

  OpenAIRE

  Catarina, Clara Cristina

  2010-01-01

  La investigación tiene dos fases: 1) Se plantea a los estudiantes de primer ingreso a la Universidad Panamericana, Guadalajara, México la simplificación de la expresión algebraica ; analizándose las respuestas equivocadas con su posible origen. 2) Se hace un estudio con 7 profesores de educación media básica y media superior, en el cual, se les presenta la simplificación errónea (a la izq.) con la consigna de mencionar el origen del error y cómo le ayudarían al alumno. Alumnos cometen e...

 12. Tapatybės konstravimas Britanijos ir Indijos kine: pokolonijinis aspektas

  OpenAIRE

  Valančiūnas, Deimantas

  2013-01-01

  Disertacijos objektas yra komercinis Britanijos ir Indijos kinas bei jame konstruojamos tapatybės. Tapatybės konstravimo problematika Indijos ir Britanijos filmuose yra tiriama remiantis trimis tapatybės analizės pokolonijinėje teorijoje pjūviais: kolonijinio diskurso kritika, antikolonijiniu nacionalizmu ir tautinės tapatybės konstravimu bei diasporinės tapatybės problematika. Lyginamasis dviejų, praeityje kolonijiniais saitais susietų valstybių kino filmų tyrimas leido pažvelgti į kompleksi...

 13. Función ejecutiva y uso de estrategias semánticas en niños

  OpenAIRE

  Isabel María Introzzi; Sebastián Urquijo; María Marta Richard´s; Lorena Canet-Juric; María Cristina Richaud

  2012-01-01

  El objetivo de este trabajo es analizar el uso de estrategias semánticas en población infantil y el efecto del funcionamiento ejecutivo sobre la frecuencia de uso de estas estrategias. Se trabajó con una muestra de 185 niños escolarizados de escuelas de gestión privada divididos en 4 grupos en función del curso. Los niños realizaron 4 ensayos de aprendizaje analizándose la cantidad de estrategias utilizadas a lo largo de los ensayos así como las diferencias de ensayo a ensayo. Además, se util...

 14. La memoria de trabajo como elemento diferencial para el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad

  OpenAIRE

  Sara San-Nicolás; Ioseba Iraurgi; Ana-Berta Jara; Miriam Azpiri; Maite Urizar

  2011-01-01

  Introducción: El creciente número de niños derivados a consultas especializadas bajo sospecha de presentar un Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) nos lleva buscar características comunes a todos ellos que ayuden a comprender esta sobredemanda. Objetivos: Analizar las diferencias y semejanzas en Memoria de Trabajo (MT), por ser esta la función ejecutiva más vulnerable a la distracción. Método: Se analizó una muestra de 48 niños y niñas derivados desde pediatría por pres...

 15. Función ejecutiva y uso de estrategias semánticas en pacientes con esclerosis múltiple

  OpenAIRE

  Introzzi, Isabel; Ledesma, Rubén Daniel

  2008-01-01

  En este trabajo analizamos el uso de estrategias semánticas en una tarea de aprendizaje de palabras en pacientes con Esclerosis Múltiple, y evaluamos la posible influencia del funcionamiento ejecutivo sobre esta tarea. Se trabaja con un grupo clínico (n=36) y un grupo control (n=36) equiparados por edad y nivel educativo. Se proporcionó a los sujetos 5 ensayos de aprendizaje y se analizó la cantidad de estrategias semánticas nuevas implementadas en cada uno de los ensayos; además, se utilizar...

 16. La formación de ingenieros de la edificación en empresas constructoras en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Su influencia en la satisfacción laboral

  OpenAIRE

  Fuentes-del-Burgo, Joaquín; Navarro-Astor, Elena

  2013-01-01

  Objeto: El objetivo de la investigación es indagar en las actividades formativas que desarrollan empresas constructoras en Castilla-La Mancha, con los ingenieros de edificación/arquitectos técnicos que trabajan como jefes de obra y su efecto sobre la satisfacción laboral. Diseño/metodología: Se realizaron 34 entrevistas semi-estructuradas. Mediante el empleo de metodología cualitativa, el contenido de las entrevistas se analizó utilizando el programa ATLAS.ti. Aportaciones y resultado...

 17. Marketingo komplekso modelis pramogų paslaugų įmonėse

  OpenAIRE

  Andruškaitė, Indrė

  2010-01-01

  Magistro darbe yra iškelta pramogų paslaugų marketingo komplekso atitikimo vartotojų poreikiams problema. Darbe išanalizuota ir susisteminta įvairių lietuvių ir užsienio autorių literatūra, publikuoti tyrimai bei apklausų rezultatai, susiję su paslaugų marketingu, marketingo kompleksu, vartotojų elgsena. Išanalizuota paslaugų specifika, klasifikavimas. Plačiau nagrinėtas paslaugų marketingo komplekso išskirtinumas, atlikta įvairių autorių pateikiamų marketingo komplekso modelių analizė. Tyrim...

 18. La cirugía periapical de los molares

  OpenAIRE

  Gay Escoda, Cosme; Paredes García, Jordi; Berini Aytés, Leonardo

  1993-01-01

  Se han estudiado 65 pacientes sometidos a intervención quirúrgica periapical en 72 molares ( 120 raíces y 155 conductos radiculares). Se analizó una serie de características preoperatorias (edad, antecedentes patológicos, patologías asociadas, distribución de dientes afectados, tamaño de la lesión periapical, tipo de endodoncia ortógrafa y calidad radiológica de la endodoncia previa), peroperatorias (tipo de incisión, existencia de comunicación oroantral, afectación cortical, tamaño de la res...

 19. Petrología sedimentaria. Notas de teoría. 9. Rocas Carbónaticas: Diagénesis

  OpenAIRE

  Alonso-Zarza, Ana María; Martín Pérez, Andrea; Martín García, Rebeca

  2010-01-01

  Este tema se dedica al estudio de los procesos postsedimentarios o diagenéticos que sufren las rocas carbonáticas. Se presentan los distintos estadios y ambientes. Se parte del análisis de los factores que controlan los procesos diagenéticos y posteriormente se analiza cada uno de los procesos y los rasgos diagenéticos. Se hace especialmente hincapié en la dolomitización, como principal proceso de reemplezamiento. Otros procesos de reemplazamiento como silicificación o yesificación, se analiz...

 20. Valstybės plėtros strategijos formavimas globalizacijos sąlygomis

  OpenAIRE

  Baubinaitė, Kristina

  2014-01-01

  Disertacijos objektas – valstybės plėtros strategijos (VPS) paradigminė kaita globalizacijos sąlygomis. Pristatytas kokybiškai naujas VPS analizės modelis, pagrįstas holistine paradigma. Šiuolaikinės VPS konstruojamos kaip kokybiškai nauja politines, ekonomines, socialines, kultūrines-tapatybines veiklas integruojanti priemonė, kuri išreiškia valstybės santykį su globalia konkurencine aplinka ir poindustrinės visuomenės raidos dinamika. Strategijų konkurencinio pranašumo svorio centras slenka...

 1. Cambios en la actividad antioxidante durante el desarrollo de frutos de psidium cattleianum sabine (myrtaceae) / changes in the antioxidant activity during the development in fruits of psidium cattleianum sabine (myrtaceae)

  OpenAIRE

  Villacorta Lozano Verónica; Osorio Vélez Luis Fernando

  2013-01-01

  Resumen. Psidium cattleianum Sabine, conocida como casdulce, guayaba japonesa, guayaba peruana y guayaba fresa, es un árbol originario de América del Sur. Estudios preliminares en esta especie han sugerido una elevada actividad antioxidante, un alto contenido fenólico y un gran potencial nutricional y funcional. En esta investigación se analizó la evolución de varios componentes del sistema de defensa antioxidante no enzimático, durante el crecimiento y maduración de los frutos de Psidium cat...

 2. Uso tradicional de vertebrados silvestres en la Sierra Nanchititla, México

  OpenAIRE

  Monroy Vilchis, Octavio; Cabrera García, Leonardo; Suárez, Pedro; Zarco González, Martha Mariela; Rodríguez Soto, Clarita; Urios, Vicente

  2008-01-01

  Los pobladores nativos de México se han caracterizado por poseer conocimiento tradicional sobre las especies de flora y fauna de los ambientes donde habitan, así como por sus prácticas de aprovechamiento. En este estudio se documentó el uso tradicional de vertebrados silvestres por parte de los habitantes de las trece comunidades de mayor influencia de la Reserva Natural Sierra Nanchititla (RNSN), se examinó su disponibilidad como recurso en esta área protegida y se analizó la correlación ent...

 3. USO TRADICIONAL DE VERTEBRADOS SILVESTRES EN LA SIERRA NANCHITITLA, MÉXICO

  OpenAIRE

  Octavio Monroy-Vilchis; Leonardo Cabrera; Pedro Suárez; Martha Mariela Zarco-González; Clarita Rodríguez-Soto; Vicente Urios

  2008-01-01

  Los pobladores nativos de México se han caracterizado por poseer conocimiento tradicional sobre las especies de flora y fauna de los ambientes donde habitan, así como por sus prácticas de aprovechamiento. En este estudio se documentó el uso tradicional de vertebrados silvestres por parte de los habitantes de las trece comunidades de mayor influencia de la Reserva Natural Sierra Nanchititla (RNSN), se examinó su disponibilidad como recurso en esta área protegida y se analizó la correlación ent...

 4. Equivalencia entre distintos sistemas de organización del conocimiento mediante una lista de autoridades

  OpenAIRE

  Martínez Tamayo, Ana M.; Valdez, Julia C.; Stubbs, Edgardo A.; Yanina González Teran; Inés Kessler

  2013-01-01

  Se analizó la equivalencia entre tres sistemas de organización del conocimiento (SOC), identificándose 235 epígrafes de la Lista de Encabezamientos de Materia para Bibliotecas (LEMB) y 174 descriptores del Tesauro de la Unesco (TU) referidos a Bibliotecología. Todos los epígrafes y los descriptores se tradujeron a notaciones de la Clasificación Decimal Universal (CDU), obteniéndose 286 notaciones simples y precoordinadas. Se registraron 199 equivalencias exactas entre LEMB y CDU (84,7%) y 116...

 5. Estabilidad y propiocepción en atletismo

  OpenAIRE

  Romero-Franco, Natalia

  2013-01-01

  [ES]El objetivo de esta Tesis fue analizar la influencia del tipo, la intensidad y el volumen de entrenamiento en la estabilometría y propiocepción de atletas a medio - largo plazo y a corto plazo. Al mismo tiempo, se analizó la influencia de la estabilidad postura! en la aparición de lesiones y se diseñó un programa de entrenamiento para mejorar la estabilometría y otras habilidades motoras, teniendo en cuenta los efectos inmediatos de ese entrenamiento. Los resultados mostraron que la...

 6. Inteligencia emocional y personalidad en las diferentes áreas de conocimiento de los estudiantes universitarios

  OpenAIRE

  Fortes Vilaltella, Marta; Oriol Granado, Xavier; Filella Guiu, Gemma; Arco Bravo, Isabel del; Soldevila Benet, Anna

  2013-01-01

  El motivo de este estudio fue poner de manifiesto el estado de la competencia socioemocional, considerada competencia transversal en el nuevo marco universitario, y su relación con personalidad. Se analizó la competencia emocional (EQ-­‐i) y la personalidad (NEO-­‐FFi) de 640 alumnos de 1er curso de diferentes áreas de conocimiento de la UdL (231 hombres, 409 mujeres, M = 18.7 y DT = 1.9). Se realizaron pruebas Turkey, correlaciones entre los resultados y un análisis de regresión múltiple ...

 7. Efecto de la liberación de los precios en el mercado de combustibles de Ecopetrol S.A.

  OpenAIRE

  Muñoz Morales, Yamili

  2014-01-01

  Este trabajo analizó el mercado de los combustibles (Diesel y Gasolina) en Colombia que se caracteriza por ser altamente regulado, y se centró en particular en el impacto de la fijación de precios para Ecopetrol S.A que es la compañía estatal de Petróleo y Gas del país. La regulación de los precios de los combustibles emitida en los últimos años muestra una tendencia hacia la liberación de precios y hacia la apertura del mercado de combustibles a terceros diferentes a Ecopet...

 8. Pedagogų požiūris į kompetencijas tenkinti aukštesniųjų klasių mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius

  OpenAIRE

  Ausmanienė, Stanislava

  2009-01-01

  Magistro darbo santrauka Magistro darbe atlikta teorinė pedagogų pasirengimo ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymo poreikių, analizė. Iškelta hipotezė, kad bendrojo lavinimo mokyklų pedagogai nuvertina savo kompetencijas tenkinti aukštesniųjų klasių mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir tai didele dalimi lemia nepakankamas pastangas ugdyti šiuos mokinius. Anketinės apklausos metodu buvo atliktas tyrimas, kurio tikslas – ištirti pedagogų poţiūrį į kompetencijas tenkinti aukšt...

 9. Blender aplinkos naudojimo garsinio signalo modeliavimui galimybių tyrimas

  OpenAIRE

  Ivanauskas, Ginas

  2010-01-01

  Šiame darbe tiriamos trimatės Blender aplinkos panaudojamumo garsinių signalų modeliavimui galimybės. Darbe aprašyta programos vartotojo sąsaja, vidinė architektūra, ištirtos vidinio programavimo galimybės ir pateikti tyrimų rezultatai. Naudojant Python programavimo kalbą buvo sukurta garsinių signalų analizės ir vizualizavimo programa SigBlender, veikianti Blender aplinkoje. Programa naudoja beveik periodinių garso signalų periodų išskyrimo algoritmą, kuris buvo sukurtas ir realizuotas darbo...

 10. Parámetros hemáticos en tres especies de peces (Ictalurus punctatus, Morone saxatilis y Micropterus salmoides) en condiciones de desnutrición

  OpenAIRE

  Francisco Javier Alvarez Mendoza; Elsa María Tamez Cantú; Jesús Montemayor Leal

  2013-01-01

  Se evaluó el efecto de la desnutrición sobre los parámetros hemáticos en tres especies de peces de agua dulce, Ictalurus punctatus, Morone saxatilis y Micropterus salmoides. Los parámetros hemáticos analizados fueron: Microhematocrito (Ht), Hemoglobina (Hb), Proteína Total del Plasma (PTP), y Recuento diferencial de leucocitos. Además se analizó el comportamiento del polígono de frecuencia de la longitud mayor de los eritrocitos. Se consideraron dos niveles de desnutrición: moderada (15 dí...

 11. La anticoncepción en adolescentes de Plaza de la Revolución: 1996-2011. The contraception in adolescents of Revolution Square: 1996-2011

  OpenAIRE

  Aida Gisela González Aguiar; Livia Quintana Llanio

  2015-01-01

  Este estudio descriptivo y retrospectivo se desarrolló en el servicio de Ginecología Infanto Juvenil de Plaza de la Revolución para caracterizar el uso de anticonceptivos en adolescentes que demandaron esta prestación desde julio de 1996 hasta diciembre de 2011. Incluyó el universo de usuarias que declararon mantener relaciones sexuales coitales (1008). A partir de la revisión de la historia clínica individual se analizó el anticonceptivo utilizado en la primera relación sexual coital (PRS...

 12. Factores ecofisiológicos relacionados con el crecimiento vegetativo, floración y desarrollo del fruto del aguacate.

  OpenAIRE

  GANDOLFO WIEDERHOLD, SANDRA PAOLA RAMONA

  2008-01-01

  En este estudio se analizó la respuesta y comportamiento estacional de diversos factores ecofisiológicos sobre la concentración de carbohidratos, fracciones nitrogenadas, proteínas y de indicadores de estrés (ácido abscísico, prolina, contenido en clorofilas y fluorescencia clorifílica), frente a la presencia del fruto, y la respuesta de la planta en relación a la brotación y floración siguiente. En los ensayos, fueron utilizados árboles de aguacate (Persea americana Mill.) cv. 'Hass' adultos...

 13. Las variables emocionales como factores de riesgo de los trastornos de la conducta alimentaria

  OpenAIRE

  Aitziber Pascual; Itziar Etxebarria; Enrique Echeburúa

  2011-01-01

  Este estudio ex post facto analizó si determinadas variables emocionales pueden considerarse factores de riesgo de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA). Se analizaron las siguientes variables: ansiedad-rasgo, dificultad para identificar y expresar las emociones (alexitimia), autoestima, actitud negativa hacia la expresión emocional, percepción negativa de las emociones, influuencia de la alimentación, el peso y la figura corporal en el estado de ánimo, necesidad de control y estrat...

 14. Exercise, eating disordered behaviors and psychological well-being: a study with Portuguese adolescents

  OpenAIRE

  Rui Gomes; Sónia Gonçalves; Joana Costa

  2015-01-01

  Este estudio se realizó en una muestra de 192 adolescentes portugueses. Se analizó la importancia de la frecuencia de la práctica en conductas alimentarias y en el bienestar psicológico. Además, se intenta explicar las conductas alimentarias tomando en consideración las características deportivas, individuales y psicológicas. Las variables evaluadas fueron: los trastornos de la conducta alimentaria, la tendencia a realizar dietas, las rutinas en la práctica de ejercicio, la orientación de o...

 15. Muestreo por conglomerados para manejo forestal en el ejido Noh Bec, México.

  OpenAIRE

  Tadeo Noble, Alfredo Esteban

  2013-01-01

  Se analizan y proponen los estimadores muestrales para el análisis del inventario forestal del ejido Noh Bec. El diseño de muestreo utilizado fue muestreo estratificado en conglomerados. Se analizó la información proveniente de 302 conglomerados establecidos en el 2009, distribuidos en 4 estratos de selva mediana subperennifolia. Se probaron los estimadores de razón de medias estratificado (RME), media de razón estratificado (MRE) y el muestreo aleatorio estratificado (MAE). El estimador de r...

 16. Evolución anual del contenido de taninos del brezo (Erica vagans) y relación con otros parámetros indicativos de su valor nutritivo

  OpenAIRE

  Hervás, Gonzalo; Mandaluniz, Nuria; Oregui, Luis María; Mantecón, Ángel R.; Frutos, Pilar

  2003-01-01

  Este trabajo se llevó a cabo con el objetivo de estudiar el contenido de taninos de Erica vagans, su variación a lo largo del año y su relación con otros parámetros indicativos del valor nutritivo de este arbusto. Para ello, se realizaron cinco muestreos en el Parque Natural de Gorbeia: mayo, julio, agosto y septiembre de 2001 y enero de 2002 y se analizó su composición química y las características de producción de gas in vitro, en presencia y ausencia de polietilenglicol (PEG...

 17. Estudio de la iniciativa de Turismo Rural Comunitario de la Asociación Gaia

  OpenAIRE

  Baldo, Romina Giselle

  2014-01-01

  La presente ponencia se enmarca en el proyecto de investigación: “Abordajes diferenciales en el desarrollo de iniciativas de turismo comunitario en la República Argentina” que se implementa desde el año 2010, en el ámbito de la Universidad de Morón, en el Instituto de Investigaciones Científicas Aplicadas al Turismo -INDICAT. En el mismo, se analizó la experiencia de la Asociación Gaia y en la localidad de Navarro, este Turismo Rural Comunitario implementado por pequeños emprendedores quie...

 18. Presencia de Diferentes Virus de Pimiento (Capsicum annuum L.) en Especies de Malezas Asociadas al Cultivo Presence of Different Sweet Pepper (Capsicum annuum L.) Viruses on Associated Weed Species

  OpenAIRE

  Juan Ormeño N.; Paulina Sepúlveda R

  2005-01-01

  En prospecciones de malezas realizadas durante dos temporadas agrícolas, 30 especies anuales y 13 perennes fueron determinadas en cultivos de pimientos (Capsicum annuum L.) de los Valles de Elqui y Limarí, Región de Coquimbo (29° a 30º lat. Sur). Los muestreos fueron aleatorios dentro y fuera de los potreros, con y sin cultivo presente, en invierno y primavera. Se recolectaron 676 plantas de malezas, analizándose un total de 379 muestras. Utilizando la prueba DAS-ELISA se determinó Virus del ...

 19. Estudio de alternativas para el drenaje de la playa Vieja en Tavernes de la Valldigna (Valencia)

  OpenAIRE

  LLORENS MANCLÙS, FRANCISCO

  2016-01-01

  [ES] Situada muy cerca del mar la playa de Tavernes de la Valldigna sufre de pequeñas inundaciones con episodios de lluvia de cierta intensidad aunque su duración sea muy corta .La zona cuenta con una red unitaria y con una red de pluviales a medio ejecutar que se encuentra paralizada desde hace años. En el siguiente estudio se pretende encontrar la solución óptima para dar continuidad hidráulica al colector ya ejecutado y recoger las escorrentías generadas en la zona, para ello se analiz...

 20. Caracterización de parámetros petrofísicos relacionados con la capacidad de almacenamiento de CO2 en el acuífero salino profundo de Hontomín (Burgos)

  OpenAIRE

  Valle Falcones, Laura Mª

  2015-01-01

  La conciencia de la crisis de la modernidad -que comienza ya a finales del siglo XIX- ha cobrado más experiencia debido al conocimiento de los límites del desarrollo económico, ya que como parecía razonable pensar, también los recursos naturales son finitos. En 1972, el Club de Roma analizó las distintas opciones disponibles para conseguir armonizar el desarrollo sostenible y las limitaciones medioambientales. Fue en 1987 cuando la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la...

 1. Liberación de cefalexina a partir de hidrogeles de poli(acrilamida-co-ácido metacrílico)

  OpenAIRE

  Aguero Luztonó, Lissette; Zaldivar Silva, Dionisio; Escobar Ivirico, Jorge Luis

  2000-01-01

  Se reporta la síntesis de algunos hidrogeles de Ácido metacrílico (AM) con Acrilamida (AA), mediante la copolimerización radicálica en solución acuosa utilizando persulfato de potasio como iniciador y N,N’-metilenbisacrilamida como entrecruzante. El proceso de hinchamiento de los hidrogeles sintetizados se estudió gravimétricamente. La difusión del buffer se analizó sobre la base del modelo de relajación de las tensiones de las cadenas poliméricas. Los resultados obtenidos se a...

 2. Procesos deductivos en estudiantes universitarios

  OpenAIRE

  D´Andrea, Rodolfo Eliseo; Curia, Lisandro; Lavalle, Andrea

  2013-01-01

  Este trabajo resume una investigación que se plasmó en una tesis de maestría cuyo objetivo principal fue el análisis cualitativo del proceso deductivo desarrollado por estudiantes universitarios de Ingeniería. Se analizó cómo el estudiante puede tener una adecuada disposición mental para acceder a procesos de validación. A tales efectos, se diseñaron una serie de actividades experimentales que junto con el marco teórico, desembocaron en un diagnóstico acerca de la actitud de este tipo de estu...

 3. Religinio turizmo plėtros galimybės Lietuvos turizmo rinkoje

  OpenAIRE

  Macijauskaitė, Indrė

  2010-01-01

  Darbo objektas – Religinis turizmas Lietuvoje. Probleminis (tiriamasis) klausimas: Kokios religinio turizmo plėtros galimybės Lietuvos turizmo rinkoje? Tyrimo tikslas: Ištirti religinio turizmo plėtros galimybes Lietuvos turizmo rinkoje. Rašant darbą buvo išsikelti keturi uždaviniai, kad išanalizuoti religinio turizmo sampratų kaitą ir religinio turizmo vietą Lietuvos turizmo rinkoje buvo atlikta mokslinė ir statistinių duomenų analizė. Išanalizuotos religinio turizmo galimybės Liet...

 4. VARIACIÓN DE LA ESTABILIDAD Y ALTURA DE LA CAPA DE MEZCLA EN LA CIUDAD DE PINAR DEL RÍO. SU RELACIÓN CON CONDICIONES SINÓPTICAS

  OpenAIRE

  DAGOBERTO RODRÍGUEZ VALDÉS; SILVERIO QUINTERO; JAIME YOSDANY GONZÁLEZ; OSVALDO CUESTA SANTOS; ALMARA SÁNCHEZ DÍAZ

  2015-01-01

  El estudio se realizó en la ciudad de Pinar del Río en Cuba durante el período 2006-2010, donde se analizó el comportamiento de la estabilidad atmosférica y altura de la capa de mezcla. Para obtener la categoría de estabilidad atmosférica se utilizó la clasificación de acuerdo a la longitud de Monin-Obukhov. La metodología para calcular la altura la capa de mezcla, estuvo basada en el procedimiento establecido en el preprocesador meteorológico AERMET, con algunas modificaciones por no dispone...

 5. Sveikatos priežiūros institucijų auditas Lietuvoje

  OpenAIRE

  Morkūnaitė, Diana

  2008-01-01

  Darbe analizuojamas auditas ir jo ypatybės sveikatos priežiūros institucijose. Pagrindinė analizė yra atliekama nagrinėjant SPI auditą atliekančių institucijų veiklą šioje srityje. Visų pirma pirmame darbo skyriuje yra pristatomos pagrindinės audito definicijos, audito bruožai, analizuojama kodėl pastaruoju metu išsaugo audito svarba. Taip pat nagrinėjamos pagrindinės audito klasifikacijos. Aptariami pagrindiniai audito procedūros etapai. Darbe taip pat skiriamas dėmesys pagrindinių audi...

 6. Perspectivas sobre educación en valores en tiempos de crisis

  OpenAIRE

  Merma Molina, Gladys; Peiró i Gregòri, Salvador; Gavilán Martín, Diego

  2013-01-01

  En medio de la actual crisis económica mundial, todas las instituciones de la sociedad están afectadas por la crisis moral, de manera que existe una evidente y preocupante contradicción entre ellas. Esta crisis moral implica la carencia de valores personales y ciudadanos, que afectan, significativamente, al desarrollo del individuo y a la convivencia social. Tratamos de verificar si hay indicios de ello en la realidad escolar con relación a la axiología curricular y su desarrollo. Para analiz...

 7. Pestisit Kalıntı Analizlerinde Kalite Sistemleri: ISO 17025 Ve OECD-GLP

  OpenAIRE

  Tiryaki, Osman; Temur, Cemile

  2012-01-01

  Ulusal tüketim ve uluslararası ticaret ile ilgili olarak kalıntı analiz verilerinin kalitesi çok önemlidir. Bu anlamda ISO 17025 gereklilikleri ve İyi Laboratuvar Pratikleri (Good Laboratory Practices, GLPs) düzenlemelerinin her ikisi de veri kalitesini sağlamak için tasarlanmışlardır. Verilerin güvenirliğinin ISO 17025 akreditasyonu ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Organizasyonu –İyi Laboratuvar Pratikleri (OECD-GLP) gibi üniversal kalite sistemleri tarafından onaylanmal...

 8. Necesidades hídricas de dos variedades de fríjol (Phaseolus vulgaris L.) en condiciones de invernadero

  OpenAIRE

  Marulanda V. Edgar; González Alfredo M.; Movilla D. Blas J.

  1986-01-01

  Se analizó el efecto de diferentes láminas de agua, determinados con base en la evaporación del tanque evaporímetro tipo A, colocado fuera del invernadero. Se presentaron diferencias significativas entre los tratamientos húmedos y secos, incrementándose el desarrollo vegetativo a medida que aumentaban las cantidades de agua presente en el suelo. Las mayores producciones de fríjol en las variedades Porrillo y Calima se obtuvieron con láminas de 229 mm y 199 mm respectivamente.The effect of dif...

 9. Necesidades hídricas de dos variedades de fríjol (phaseolus vulgaris l.) en condiciones de invernadero

  OpenAIRE

  Movilla D., Blas J.; González, Alfredo M.; Marulanda V., Edgar

  2010-01-01

  Se analizó el efecto de diferentes láminas de agua, determinados con base en la evaporación del tanque evaporímetro tipo A, colocado fuera del invernadero. Se presentaron diferencias significativas entre los tratamientos húmedos y secos, incrementándose el desarrollo vegetativo a medida que aumentaban las cantidades de agua presente en el suelo. Las mayores producciones de fríjol en las variedades Porrillo y Calima se obtuvieron con láminas de 229 mm y 199 mm respectivamente.

 10. Learning the deep approach: language teacher's voices

  OpenAIRE

  Karaman, Cendel; ??kten, Celile; Tochon, Fran??ois Victor

  2012-01-01

  Este estudio cualitativo analiz?? las experiencias de un grupo de instructores de lengua turca en cinco universidades en los Estados Unidos y una en Turqu??a basadas en el ??principio profundo?? y en el uso de m??dulos de aprendizaje del idioma turco como lengua extranjera. El enfoque del estudio fue la comprensi??n de las formas c??mo estos maestros negociaron la implementaci??n del principio profundo durante un proceso reflexivo sobre sus accionares pedag??gicos. Se identificaron tres temas...

 11. A multimedia material for effective transcultural learning

  OpenAIRE

  Jorge Mizuno; Diana Jánica; Lourdes Rey; Nayibe Rosado

  2006-01-01

  El objetivo de este artículo es presentar los resultados de una investigación que analizó las características de una material multimedia que pudiera relacionarse con el aprendizaje transcultural de los estudiantes de inglés, nivel 7, en el Instituto de Idiomas de la Universidad del Norte (Barranquilla, Colombia). Se utilizó un enfoque cualitativo con diseño de estudio de casos para lograr los objetivos del estudio, empleando técnicas como observaciones d...

 12. Reserva cognitiva y déficit en la planificación en pacientes con esclerosis múltiple.

  OpenAIRE

  Lilia Mestas; Judith Salvador; Fernando Gordillo

  2012-01-01

  La esclerosis múltiple afecta el sistema nervioso produciendo alteraciones cognitivas. La memoria es uno de los más afectados, no obstante la naturaleza ó factor primario de alteración aún no se clarifica. Objetivo: Estudia las diferencias en el procesamiento de la información verbal en un grupo de pacientes con esta patologíaa neurológica respecto a un grupo de control sano. Para ello se analizó el desempeño neuropsicológico de 16 pacientes con esclerosis múltiple de tipo remitente-...

 13. The relative age effect in school and federative sport in basketball

  OpenAIRE

  Nuno Leite; Jo\\u00E3o Borges; Sara Santos; Jaime Sampaio

  2013-01-01

  El objetivo de este estudio fue analizar la distribución de las fechas de nacimiento de los jugadores de baloncesto portugueses que participan en competiciones nacionales (escolar y federativo). La muestra del estudio consistió en 1.497 deportistas federados (744 femeninos y 753 masculinos), y 411 atletas (214 femeninos y 382 masculinos) quiénes participaron en las finales nacionales del deporte escolar. Se analizó la distribución de las fechas de nacimiento del federado y escolar por cuartil...

 14. FRECUENCIA DE HEMOPARÁSITOS EN BOVINOS DEL BAJO CAUCA Y ALTO SAN JORGE, 2000-2005

  OpenAIRE

  Mariana Herrera; Ángela Soto; Viviana Urrego; Gloria Rivera; Mario Zapata; Leonardo Rios

  2008-01-01

  Objetivo. Determinar la frecuencia de hemoparásitos en los bovinos evaluados por microscopía directa en el laboratorio Lavebac- ASOGAUCA. Materiales y métodos. Se aplicó un modelo epidemiológico cuyo diseño de investigación fue transeccional de tipo descriptivo retrospectivo transversal. Se analizó la totalidad de los datos de los últimos 5 años, proporcionados por el laboratorio Lavebac que presta su servicio a las regiones del Bajo Cauca Antioqueño y Córdoba. Se realizó un análisis de tende...

 15. Fitoplancton de embalses subtropicales del noroeste argentino.

  OpenAIRE

  María Mónica Salusso; Liliana Beatriz Moraña

  2014-01-01

  Los embalses Cabra Corral y El Tunal de la cuenca del Juramento (ACJ), constituyen los reservorios de mayor relevancia de la provincia de Salta (Argentina). Se analizó la composición y estructura del fitoplancton en ambas presas en febrero, mayo y octubre en el período 1998-2011, utilizando técnicas normalizadas. El inventario algal comprendió un total de 334 spp., siendo los grupos más diversos: Chlorophyta (116), Bacillariophyta (112) y Cianophyta (64). La abundancia y diversidad de especie...

 16. Neįgaliųjų integracijos į darbo rinką veiksniai: judėjimo negalę turinčių asmenų apklausa

  OpenAIRE

  Vinikaitytė, Jūratė

  2007-01-01

  Teorinė neįgaliųjų integracijos į darbo rinką veiksnių ir neįgaliųjų profesinio rengimo analizė parodė, kad profesinis rengimas mokslo šaltiniuose traktuojamas kaip nuolatinis, nenutrūkstamas žmonių ugdymo procesas, kurio metu – įgyjamos ir tobulinamos profesinės kompetencijos. Neįgalių asmenų profesinis rengi-mas ir profesinė adaptacija turi būti vientisas procesas, susidedantis iš profesinio orientavimo (konsultavimo), rengimo, integracijos ir profesinės adaptacijos. Remiantis teorine anali...

 17. Mokesčių įtaka smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai

  OpenAIRE

  Šidlauskienė, Danguolė

  2009-01-01

  Tyrimo objektas – verslo plėtrą įtakojantys Lietuvos Respublikos mokesčiai. Tyrimo dalykas – mokesčių įtaka verslo plėtrai. Tyrimo tikslas – nustatyti mokesčių įtaką smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai Lietuvoje. Uždaviniai: 1. Nustatyti smulkaus ir vidutinio verslo plėtros tendencijas apmokestinimo kontekste. 2. Identifikuoti pagrindines smulkaus ir vidutinio verslo apmokestinimo problemas. 3. Atlikus Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo apmokestinimo analizę,...

 18. Búsqueda retrospectiva del síndrome de rubéola congénita en niños menores de 1 año

  OpenAIRE

  Adriana Benavides-Lara; Kattia Camacho-Badilla; Ana Morice-Trejos

  2014-01-01

  Antecedentes: Costa Rica estableció la meta de eliminación del síndrome de rubéola congénita desde el año 2000. Datos oficiales de vigilancia reportan el último caso autóctono confirmado en el 2001. Para evaluar si se logró la meta de eliminación de la enfermedad se analizó, mediante una búsqueda retrospectiva, la calidad de la vigilancia del síndrome para determinar la existencia de casos que no fueron captados por el sistema vigente. Métodos: se utilizaron tres bases de datos aplicadas en e...

 19. Komandinio darbo organizavimas gamybinėje organizacijoje (AB “neaustinių medžiagų fabrikas”)

  OpenAIRE

  Račkauskaitė, Liuda

  2013-01-01

  Tyrimo darbo tikslas: išnagrinėjus teorinius komandinio darbo organizavimo aspektus, numatyti komandinio darbo tobulinimo galimybes AB “Neaustinių medžiagų fabrike”. Pirmojoje darbo dalyje apibrėžiama komandinio darbo sąvoka, apžvelgiamas komandinio darbo organizavimas ir jo principai, išskiriami efektyvaus komandinio darbo veiksniai bei pateikiama šiuolaikinių organizacijų tyrimų tendencijų analizė įgyvendinant komandinį darbą.Antroje dalyje pateikiama komandinio darbo organizavimo tyrimo me...

 20. Aprendizaje sin refuerzo explícito en discriminaciones condicionales con estímulos complejos

  OpenAIRE

  Vicente J. Pérez Fernández; Andrés García García

  2009-01-01

  El objetivo de este trabajo fue estudiar la posibilidad de que los sujetos mejorasen su ejecución a lo largo de una tarea de discriminación condicional en la que no se proporcionara retroalimentación de sus respuestas. Para ello se expuso a 188 sujetos a una prueba de evaluación de equivalencia-equivalencia, se dividió la misma en cuatro bloques de 9 ensayos y se analizó la diferencia de aciertos. Los resultados muestran que aquellos sujetos que cometieron entre 5 y 12 fallos presentan una me...

 1. Implante de progenitores neurales en un modelo de lesión del sistema oculomotor

  OpenAIRE

  Morado Díaz, Camilo José

  2015-01-01

  Falta palabras clave El implante de células progenitoras neurales en el sistema nervioso central lesionado es una poderosa herramienta reparadora. Sin embargo, aún no se han evaluado extensamente los efectos de dichos implantes sobre el patrón de disparo y la sinaptología de las neuronas lesionadas. En este estudio se analizó si los progenitores neurales implantados en el sitio de lesión son capaces de restaurar las características de disparo y las aferencias sinápticas alteradas en las ne...

 2. Spatial memory and -fos expression in supramammillary nucleus, anterior cingulated gyrus and entorhinal cortex

  OpenAIRE

  Santín Núñez, Luis Javier; Aguirre, José A.; Rubio Fernández, Sandra; Begega Losa, María Azucena; Miranda Cuevas, Rubén; Arias Pérez, Jorge Luis

  2001-01-01

  Este trabajo se aproxima al estudio de los substratos cerebrales de la memoria espacial en ratas, empleando la expresión celular de la proteína c-Fos. Para ello, se analizó la expresión de la proteína c-Fos después de la ejecución de una tarea de memoria de referencia y otra de trabajo espacial. De este modo, se cuantificó el número de núcleos neuronales c-Fos positivos en varias regiones cerebrales: corteza entorrinal, giro cingulado anterior y núcleo supramamilar. Los resultados mostraron q...

 3. Influencia de la capacitación en el liderazgo de supervisores para la motivación de su personal

  OpenAIRE

  Martínez Marín, María Enriqueta

  2003-01-01

  En la presente investigación se analizó la influencia de la capacitación en el liderazgo de supervisores para la motivación de logro de su personal a cargo. Participaron 30 supervisores y 160 de personal operativo, de ambos géneros, personal de una empresa de servicios. Mediante selección aleatoria se dividió en dos grupos a los supervisores y se determinó como grupo A al que recibió capacitación en liderazgo y como grupo B al que recibió capacitación en seguridad ...

 4. Skinhead subculture in Lithuania

  OpenAIRE

  Kavolis, Tadas

  2010-01-01

  Pagrindinis pristatomo tyrimo klausimas – Lietuvos skinhedų (angl. skinheads) tapatumo formavimas, jam būdingi bruožai. Tyrimo metu buvo intensyviai bendrauta su Kauno, Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų skinhedais: apklausti 39 respondentai, taikant giluminio interviu metodą ir ES 6 BP SAL projekto klausimyną (žr. priedą, p. 276). Dalyvaujant skinhedų renginiuose ir akcijose buvo taikytas filmavimo metodas, atlikta žiniasklaidos tekstų analizė. Prieita prie išvadų, jog nacionalistų skinhedų su...

 5. Satisfacción del paciente de cirugía mayor ambulatoria con los ciudadanos anestésicos perioperatorios en relación con el miedo

  OpenAIRE

  Baraza Saz, María Aurora

  2010-01-01

  Eliminadas las páginas en blanco del pdf Programa de doctorado: Avances en medicina interna. El objetivo principal de esta investigación es comprobar la relación entre ansiedad y miedo a la anestesia en pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica en régimen ambulatorio. Mediante un diseño prospectivo simple, se analizó el perfil de ansiedad y miedo a la anestesia en las fases pre- y post-anestésica, en 2 grupos de pacientes. Grupo experimental (n=148), pacientes quirúrgicos ...

 6. " ...Y el ojo que los mira”: los poemas del Duero

  OpenAIRE

  Matías Escalera Cordero

  1993-01-01

  Con regular insistencia, al tiempo que se constata la tardía incorporación del poeta sevillano al "noventayochismo" se ha dado por supuesta la relación de una parte de Ia obra machadiana con las tesis irracionalistas del filósofo francés Henri Bergson (1859-1941). Fue el profesor Niegel Glendinning, hace ya treinta años, en su The Philosophy of Bergson in the Poetry of A. Machado quien con más sistemática agudeza analizó y estableció los límites formales y literarios de tal relación.

 7. Influencia del consumo de sustancias psicoactivas en los patrones de comportamiento violento

  OpenAIRE

  Juárez Acosta, Fernando; Universidad de San Buenaventura; Galindo Sandoval, Bertha Cecilia; Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-Tunja; Santos Gamboa, Yaneth; Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-Tunja

  2013-01-01

  Se analizó la influencia del consumo de sustancias psicoactivas en los patrones de comportamiento violento en 373 participantes, para lo cual se utilizaron diversos cuestionarios, hallándose que la droga de inicio más frecuente y de mayor impacto fue el alcohol, a la que siguieron el tabaco y la marihuana, obteniéndose cuatro grupos según la severidad del consumo. Se obtuvieron tres patrones de comportamiento violento, ordenados por frecuencia, rachas y estabilidad de la conducta agresiva. La...

 8. Norma percibida de consumo de marihuana en los pares de estudiantes universitarios Norma percebida de consumo de maconha sobre os pares de estudantes universitários Perceived norm for marijuana use among university student peers

  OpenAIRE

  Angélica Cazenave; John Cunningham; Bruna Brands; Carol Strike; Maria da Gloria Miotto Wright

  2009-01-01

  En este estudio se describe la relación entre la norma percibida del consumo de marihuana en los pares y el consumo real informado por alumnos de una universidad chilena. Se trata de un estudio cuantitativo, multicéntrico y transversal. Participaron 449 estudiantes previa firma del consentimiento informado. La información se recolectó con un cuestionario autoaplicado y se analizó con el programa SPSS 15.0. Fue encontrado que la mayoría son mujeres solteras, entre 20 y 21 años de edad, estudia...

 9. Alicia Salomone, Alfonsina Storni: mujeres, modernidad y literatura, Buenos Aires, Corregidor, 2006, 380 p.

  OpenAIRE

  Queirolo, Graciela

  2007-01-01

  A lo largo del siglo XX, la crítica literaria analizó la obra de la escritora Alfonsina Storni (1892-1938) construyendo numerosos estereotipos. Dentro de ellos han sobresalido los de mujer excepcional que transgredió las normas sociales de su época, ya sea porque se destaca su condición de madre soltera o, en menor medida, su carácter de luchadora feminista; “maestrita cordial” –expresión del director de la revista Nosotros, Roberto Giusti-; poeta de mal gusto alejada de estilos vanguardistas...

 10. Kompetencje matematyczne dzieci kończących edukację przedszkolną w systemie tradycyjnym i systemie Montessori

  OpenAIRE

  Kaiser, Izabella

  2016-01-01

  Przedmiotem analiz teoretycznych i badań empirycznych przedstawionych w dysertacji są kompetencje matematyczne dzieci kończących edukację przedszkolną w systemie tradycyjnym i systemie Montessori oraz przebieg procesu ich rozwijania w obu typach placówek. Pierwsza część rozprawy doktorskiej ma charakter teoretyczno-metodologiczny. Omówiono w niej zagadnienie dojrzałości szkolnej, podstawy dziecięcej matematyki, kompetencje matematyczne zawarte w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkol...

 11. Ugotavljanje lažnega pričanja z opazovanjem besedne in nebesedne komunikacije : diplomsko delo univerzitetnega študija

  OpenAIRE

  Barle, Tanja

  2013-01-01

  Laž je zavestno neresnična izjava, katere namen je nekoga spraviti v zmoto, pri čemer pa niti ni bistveno, ali je ta poskus uspešen ali ne. Laganje lahko ugotavljamo na več načinov, od katerih je metoda z opazovanjem najbolj praktična zato, ker jo lahko izvajamo na mestu samem, takoj, brez uporabe dodatnih analiz in naprav, pa tudi časovno in ekonomsko je najbolj ugodna. Pri opazovanju moramo biti pozorni tako na besedne kot na nebesedne znake oz. predvsem na njihovo medsebojno ujemanje. Med ...

 12. Aproximaciones neuronales univariantes para la predicción de caudales diarios en cuencas portuguesas

  OpenAIRE

  Pulido-Calvo, I.; Manuela Portela, M.

  2007-01-01

  Desde hace unos años, las redes neuronales computacionales están siendo una de las herramientas más prometedoras para la estimación de caudales en cuencas. La mayoría de los trabajos de la literatura utilizan para las predicciones, junto con los datos registrados de caudales, otras variables de entrada de carácter hidro-metorológico. En este estudio se analizó el funcionamiento de redes neuronales de retropropagación para la estimación de caudales diarios en cuencas portuguesas, consideran...

 13. Componentes descriptivos y explicativos de la accidentalidad vial en Colombia: Incidencia del factor humano

  OpenAIRE

  Ervyn H. Norza Céspedes; Elba Lucía Granados León; Sergio Alejandro Useche Hernández; Mauricio Romero Hernández; Jesica Moreno Rodríguez

  2016-01-01

  Problema: Se analizó la incidencia del factor humano en la accidentalidad vial en el territorio colombiano, y se identificó evidencia empírica para la formulación de política pública del tránsito. Metodología: El diseño es descriptivo-correlacional. Instrumentos: cuestionario de comportamiento para conductores y motociclistas (D.B.Q.) y encuesta tipo Likert. Muestra no probabilística intencional: 16.322 personas (8.631 conductores de automotores, 5.133 motociclistas y 2.558 peatones, pasajero...

 14. Una mirada al tránsito de la comuna 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Diagnóstico y producción del Plan Integral para Peatones Solidarios y Conductores Responsables

  OpenAIRE

  Contartessi, Mariana; Forniciti, Florencia; Gonzalo, Diego; Pinto, Marcela

  2008-01-01

  A partir del análisis de la situación del tránsito en la Comuna 3 de la Capital Federal, el trabajo concluye con las propuestas para la elaboración y posterior presentación al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Plan de Desarrollo Comunal de Seguridad Vial para Peatones Solidarios y Conductores Responsables. En la primera parte, los dos primeros capítulos desarrollan los paquetes conceptuales a través de los cuales se analizó la temática y culminan con el trabajo de campo sobre...

 15. Evaluación in vitro de péptidos antimicrobianos contra mycosphaerella fijiensis morelet y su interacción con algunos fungicidas químicos.

  OpenAIRE

  Vásquez, Luz Estella; Guzmán, Fanny; Patarroyo, Manuel Elkin; Arango, Rafael de (1788-1850)

  2011-01-01

  El interés en el uso de péptidos antimicrobianos para el control de enfermedades de hongos en plantas de banano ha aumentado en los últimos años. En este trabajo se analizó la actividad antifúngica de diferentes péptidos sobre el desarrollo in vitro de Mycosphaerella fijiensis y se encontró que estos inhiben el crecimiento micelial del hongo y la germinación de sus ascosporas. Todos los péptidos evaluados mostraron actividad contra el hongo, aunque con marcadas diferencias en los valores de I...

 16. Metales pesados en tejido muscular del bagre Ariopsis felis en el sur del golfo de México (2001-2004) Heavy metals in muscular tissue of the catfish, Ariopsis felis, in the southern Gulfof México (2001-2004)

  OpenAIRE

  Felipe Vázquez; Tomás R Florville-Alejandre; Miguel Herrera; Luz María Díaz de León

  2008-01-01

  Se analizó el contenido de metales pesados en tejido muscular del bagre, Ariopsis felis en el sur del golfo de México durante el período 2001-2004. La investigación fue efectuada buscando establecer un marco de referencia ambiental para este organismo. La concentración metálica siguió el orden: Hg < Co < Pb < Ni < V < Cr. Fue observado un decremento en contenido de cobalto y vanadio, incremento en contenido de níquel, mercurio y cromo, y ausencia de estos comportamientos para contenido de plo...

 17. Medición del capital humano de la empresa: el caso Efigas

  OpenAIRE

  Cristhian Guillermo Naranjo Herrera; Érika Soledad Durán Pinzón; Claudia Marcela Escobar Bautista

  2013-01-01

  Objetivo. El presente documento tiene dos objetivos: presentar un instrumento mediante el cual las organizaciones puedan medir su capital humano y proporcionar evidencia empírica sobre el capital humano en la empresa Efigas S.A. E.S.P, en el marco conceptual del capital intelectual. Metodología. Se trata de un estudio cuantitativo y descriptivo, de corte empírico-analítico, desarrollado bajo la metodología del estudio de caso, mediante el cual se identificó, midió y analizó el capital humano ...

 18. Pobreza en Medellin a partir del capital humano: estratos I y II

  OpenAIRE

  Sergio Iván Restrepo; Mery Patricia Tamayo Plata; Germán Dario Valencia Agudelo

  2000-01-01

  El propósito de este artículo es presentar un análisis de la influencia del capital humano como un factor de disminución de pobreza en Medellín. Para este propósito se realizó una revisión de la literatura existente sobre capital humano, se analizó la situación educativa de la ciudad de Medellín y se realizó un modelo de discriminación logística con base en la Encuesta de Hogares del Dane de 1990.

 19. NAČRT TRŽENJA KOT ORODJE ZA USPEŠNO PLASIRANJE NOVEGA IZDELKA NA TRG V PODJETJU SITULA NOVA D.O.O.

  OpenAIRE

  Vede, Karmen

  2010-01-01

  V današnjem svetu se podjetja pogosto zaženejo na trg, ne da bi preverila ali za zamišljen produkt in storitev obstaja poslovna priložnost. V ta namen je potrebno najprej preveriti samo idejo, raziskati in analizirati trg, načrtovati, določiti cilje ter nenazadnje premisliti o pasteh. Le tista podjetja, ki se bodo hitro prilagodila novo nastalim tržnim razmeram in nove projekte uspešno načrtovala, ter se pri tem posluževala ustreznih raziskav in analiz trga, ki bodo pomagale določiti pravi pr...

 20. Calidad microbiológica de productos cárnicos analizados en el Laboratorio de Microbiología de Alimentos de la Fundación CIEPE, Venezuela. Período 2008-2012

  OpenAIRE

  José Ávila Ramírez; Ingrid Orozco

  2013-01-01

  El consumo de productos cárnicos en Venezuela en los últimos años ha fluctuado. Para garantizar la calidad e inocuidad de dicho rubro es necesario realizar análisis microbiológicos según las características específicas de cada producto. En el período comprendido entre enero 2008 y diciembre 2012 el Laboratorio de Microbiología de la Fundación CIEPE analizó 4.724 muestras de alimentos y agua, entre las cuales, 560 muestras correspondieron a carnes curadas no enlatadas y embutidos a las que se ...

 1. El efecto terapéutico de los grupos virtuales para pacientes con enfermedades crónicas

  OpenAIRE

  Suriá Martínez, Raquel; Beléndez Vázquez, Marina

  2009-01-01

  El objetivo de este trabajo se dirige a analizar el contenido de los mensajes de pacientes de diversas comunidades virtuales a través del tiempo para examinar si se producen cambios positivos en el estado de ánimo y en el uso de términos de carácter emocional. La muestra está compuesta por 29 participantes que han enviado 368 mensajes a foros relacionados con enfermedades específicas (anorexia, diabetes, fibromialgia, psoriasis y SIDA). Se recopilaron los mensajes durante 6 meses y se analizó...

 2. Aves acuáticas de la Laguna de Agua Dulce y el Estero El Ermitaño, Jalisco, México

  OpenAIRE

  Salvador Hernández Vázquez

  2005-01-01

  Se analizó la presencia y número de aves acuáticas, así como la distribución estacional y espacial de los diferentes grupos en la laguna de Agua Dulce y el estero El Ermitaño, Jalisco, México, entre diciembre de 1997 a noviembre de 1998. Considerando únicamente el mes de máxima abundancia de cada especie hubo 86 471 aves en ambos humedales (29 686 en Agua Dulce y 56 785 en El ermitaño), y una abundancia acumulada (suma de las abundancias mensuales) de 179 808 aves (66 976 en Agua Dulce y 112 ...

 3. Patrones de adherencia de cepas de Escherichia coli Difusamente adherente (DAEC) provenientes de niños con y sin diarrea Adhesion patterns in diffusely adherent Escherichia coli (DAEC) strains isolated from children With and without diarrhea

  OpenAIRE

  Maribel Riveros; Francesca Barletta; Martín Cabello; David Durand; Erik H. Mercado; Carmen Contreras; Fulton P. Rivera; Susan Mosquito; Ángela Lluque; Theresa J. Ochoa

  2011-01-01

  Introducción. Las E. coli de adherencia difusa (DAEC) son el sexto grupo de E. coli diarrogénicas reconocidas. Su asociación con diarrea es controversial. No se conoce la variabilidad en los patrones de adherencia de cepas clínicas. Objetivos. Comparar los patrones de adherencia entre cepas aisladas de niños con y sin diarrea. Materiales y métodos. Se analizó 31 cepas DAEC, 25 de diarrea y 6 de niños asintomáticos (control) aislados de un estudio de cohorte de niños menores de 12 meses en el ...

 4. Kauno X ligoninės anestezijos reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus medicinos darbuotojų darbo komandoje ypatumų vertinimas

  OpenAIRE

  Kristalnaja, Anastasija

  2011-01-01

  Darbo tikslas: Įvertinti Kauno X ligoninės anestezijos reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus medicinos darbuotojų darbo komandoje ypatumų vertinimas. Tyrimo metodika: Tyrimas atliktas 2010 m. spalio–gruodžio mėnesiais. Tyrimui buvo naudotas vienmomentinis anoniminės apklausos metodas. Apklausos metu iš viso buvo išdalintos visiems anestezijos reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje dirbantiems 74 medicinos darbuotojams. Gražintos atgal ir statistinėje analizėje buvo naudoto...

 5. Evaluación clínica de la capacidad de ejercicio en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica

  OpenAIRE

  Vilaró Casamitjana, Jordi

  2007-01-01

  La presente tesis doctoral aporta el primer estudio que analizó las respuestas fisiológicas durante la prueba de marcha de seis minutos en pacientes con EPOC. Los resultados indican que se trata de un protocolo de ejercicio submáximo de elevada intensidad que presenta, de forma consistente, una meseta en el consumo de oxígeno, ventilación y frecuencia cardíaca durante los últimos 3 minutos de la prueba. Este comportamiento generó la hipótesis de que la intensidad de ejercicio durante la 6MWT ...

 6. Estrés y afrontamiento en estudiantes de psicología

  OpenAIRE

  Mónica Cassaretto Bardales

  2013-01-01

  Se analizó la relación entre estrés, problemas más frecuentes y estilos de afrontamiento en 123 estudiantes universitarios de la especialidad de psicología de una universidad particular en Lima, mediante cuatro instrumentos: a) Ficha Demográfica (Cassaretto, Oblitas & Valdez, 2000), b) Cuestionario de la Respuesta de Estrés (Valdez, 1999), e) Inventario sobre Estilos y Estrategias de Afrontamiento (Carver, Scheier & Weintraub, 1989) y d) Cuestionario de Problemas  (Seiffge-Krenke, 199...

 7. Emocijos ir socioerdvinė segregacija Lietuvos didmiesčiuose : ar aš galiu ką nors pakeisti?

  OpenAIRE

  Tereškinas, Artūras; Žilys, Apolonijus

  2013-01-01

  Remiantis gyventojų apklausa, atlikta tyrimo „Socialinė atskirtis Lietuvos didmiesčiuose: erdvinės segregacijos ir poliarizacijos formos“ metu, šiame straipsnyje analizuojami socioerdvinės poliarizacijos ir segregacijos procesai „iš apačios“, t. y. tai, kaip patys žmonės, gyvenantys įvairiuose Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų rajonuose, suvokia savo galimybes prisidėti prie kaimynystės kaitos ir paveikti vietinės valdžios sprendimus. Analizė atskleidė, kad šiuose miestuose gyvenantys žmonė...

 8. Impacto mediático de los videojuegos infantiles de libre difusión

  OpenAIRE

  Rubio García, Sebastián; García Morís, Roberto; Martínez Medina, Ramón

  2013-01-01

  En este trabajo se analizó la potencia mediática de algunos juegos gratuitos disponibles en internet, en su versión infantil por considerar muy relevante el impacto que pueden ocasionar estos elementos en un sector de la población tan vulnerable. Se realizó una selección de páginas con juegos “infantiles”, y a su vez una selección de juegos. Se estudió el impacto recibido en estudiantes de la etapa infantil (5 años), analizando aspectos como el comercial (qué parte del mensaje publicitario in...

 9. Caracterización del sistema agrosilvopastoril en la Depresión Central de Chiapas

  OpenAIRE

  N. Ramírez-Marcial; M. L. Rueda-Pérez; Ferguson, B G; G. Jiménez-Ferrer

  2012-01-01

  A través de talleres participativos, se analizó la importancia de algunos árboles para el manejo de los sistemas productivos en una comunidad zoque, del municipio de Ocozocuautla de Espinosa, Chiapas (México). En cinco unidades de producción se establecieron al azar tres parcelas concéntricas de 10, 100 y 1,000 m2, para cuantificar, respectivamente, el número de plántulas (individuos menores de un m de altura), juveniles (individuos 10 cm DAP). De 59 especies de á...

 10. Fiscalidad del deporte

  OpenAIRE

  Gamazo Rubio, Isabel

  2015-01-01

  En el presente trabajo se aborda la fiscalidad deportiva analizándola sobre todo en el mundo del fútbol debido a que constituye un auténtico fenómeno de masas en España y prácticamente en todo el mundo. Ello no quiere decir que no se pueda extrapolar al resto de modalidades deportivas. Normalmente conocemos, unos más y otros menos, cómo funciona el ámbito fiscal entorno a nuestra vida, a los ingresos que percibimos por nuestro trabajo, por nuestro pequeño negocio. Pero con el deporte no oc...

 11. Rosyjski nihilizm lat sześćdziesiątych XIX wieku (Czernyszewski, Dobrolubow, Pisariew) i jego krytyczna recepcja u Dostojewskiego i w „Drogowskazach”.

  OpenAIRE

  Kacprzak, Michał

  2013-01-01

  STRESZCZENIE W pierwszej części pracy staram się ustalić charakterystyczne dla rosyjskiego nihilizmu elementy. Czynię to poprzez systematyczną analizę poglądów trzech przedstawicieli tego nurtu: Mikołaja Czernyszewskiego, Mikołaja Dobrolubowa oraz Dymitra Pisariewa. Jedną z istotniejszych właściwości nihilizmu, na którą wskazuję, był negatywny stosunek do religii, cerkwi, a szerzej w ogóle ateizm. Chociaż rosyjscy radykałowie nie mogli otwarcie krytykować instytucji religijnych, to jedna...

 12. Socioekonominių ir sociokultūrinių naujovių diegimas Lietuvos kaime

  OpenAIRE

  Šeškauskaitė, Daiva

  2011-01-01

  Šis straipsnis skirtas naujovių diegimo kaime, sprendžiant ekonomines problemas, analizei. Jame aptariama, kaip žinių vadybos principai gali būti panaudoti kooperatinėje veikloje. Loginės analizės tyrimo metodas naudojamas vertinant kaimo plėtros politikos tikslus ir gyventojų reakciją, juos įgyvendinant. Aptariama informacijos paieška, sklaida, jos įsisavinimas, vidiniai ir išoriniai veiksniai. Šis metodas padeda įvertinti dabartines naujovių įsisavinimo bei pritaikymo kaime problemas bei pa...

 13. Usporedba vrijednosti vlastitih frekvencija lista kružne pile određenih različitim metodama

  OpenAIRE

  Svoreň, Ján; Javorek, Ľubomír; Droba, Adam; Paulíny, Dušan

  2015-01-01

  Tijekom rezanja drva kružnim pilama vrlo se često primijenjuje velika brzina rezanja, što uzrokuje oscilacije lista kružne pila te katkad može rezultirati uništavanjem alata odnosno stroja ili dovesti do ozljede radnika. Cilj je ovoga rada prikazati mogućnosti primjene različitih metoda za određivanje vrijednosti vlastitih frekvencija lista kružne pile. U članku se prikazuje primjena triju metoda za određivanje vrijednosti vlastitih frekvencija lista kružne pile. Prva je metoda modalna analiz...

 14. Review Of Theories And Models Of Economic Growth

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piętak Łukasz

  2014-03-01

  Full Text Available Celem artykułu jest przegląd teorii oraz modeli wzrostu gospodarzcego. W pierwszej części autor dokonuje analizy teorii wzrostu gospodarczego autorstwa: Schummpetera, Lewisa oraz Rostowa. W drugiej części opracowania zawarty jest przegląd modeli wzrostu gospodarczego. Autor analizowane modele dzieli na dwie grupy; modele egzogeniczne oraz modele endogeniczne. Artykuł kończy lista wniosków dotyczących przeprowadzonych analiz. Autor przygotowując artykuł wykorzystał metodę analizy literatury angielskiej i polskiej.

 15. Análisis de la aplicación de las TIC para el desarrollo y despliegue del concepto de “Smart Energy”. Plan estratégico 2020 y Hoja de Ruta

  OpenAIRE

  Santos Quintana, Andrea

  2013-01-01

  El objetivo de este trabajo es estudiar el papel de las telecomunicaciones en la red eléctrica para realizar una planificación estratégica de su evolución para adaptarse a las nuevas necesidades de una forma eficaz, involucrando a los usuarios en ella para participar de forma activa. Primero, estudiaremos cómo es la transmisión de datos para el intercambio de información entre los distintos puntos de la red y con los consumidores. En este punto entran en juego tecnologías M2M y PLC que analiz...

 16. Vaikų dalyvavimas tenkinant specialiuosius ugdymosi poreikius

  OpenAIRE

  Zygmantaitė, Rūta

  2013-01-01

  Bakalauro darbe analizuojamas mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių vaidmuo tenkinant specialiuosius ugdymo(si) poreikius. Darbe atlikta teorinė mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių vaidmens tenkinant specialiuosius ugdymo(si) poreikius analizė. Suformuotas pagrindinis darbo tikslas yra įvertinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių dalyvavimo ypatumus tenkinant specialiuosius ugdymosi poreikius. Tyrime dalyvavo 70 Marijampolės bendrojo lavinimo mokyklų 4-10 kl...

 17. Informacinių komunikacinių technologijų naudojimas ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius bendrojo lavinimo mokykloje

  OpenAIRE

  Valentonienė, Inga

  2014-01-01

  Bakalauro darbe analizuojamas informacinių komunikacinių technologijų naudojimas ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus bendrojo lavinimo mokykloje. Darbe atlikta mokslinės ir metodinės literatūros analizė, anketinė apklausa. Tyrimo tikslas – išanalizuoti informacinių komunikacinių technologijų naudojimą, ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, bendrojo lavinimo mokykloje. Tyrimo uždaviniai: 1. Pristatyti specialiųjų ugd...

 18. Presencia de los géneros invasores Mus y Rattus en áreas naturales de Chile: un riesgo ambiental y epidemiológico Presence of the invasive genera Mus and Rattus in natural areas in Chile: an environmental and epidemiological risk

  OpenAIRE

  GABRIEL LOBOS; MARCELA FERRES; R. EDUARDO PALMA

  2005-01-01

  Realizamos un estudio que incluyó muestreos y prospecciones en un gradiente latitudinal en Chile continental para determinar la presencia y ausencia de roedores murinos introducidos, particularmente Mus musculus, Rattus rattus y R. norvegicus en áreas naturales o silvestres a lo largo de Chile. Además se analizó el riesgo epidemiológico que representan estas especies en el marco de un estudio sobre el virus Hanta. Los resultados mostraron que M. musculus rara vez es recolectado en áreas natur...

 19. Salud en la adolescencia: propiedades psicométricas del perfil de salud y enfermedad (CHIP-AE) en adolescentes chilenos Adolescent's health: psychometric properties of health and illness profile (CHIP-AE) in chileans youths

  OpenAIRE

  M. Alfonso Urzúa; C. Manuel Cárdenas

  2011-01-01

  Se evalúan las propiedades psicométricas de la versión adaptada para Chile del Child Health and Illness Profile - Adolescent Edition (CHIP-AE) en una muestra de 527 adolescentes escolarizados de instituciones públicas y privadas. Se analizó la consistencia interna como la estructura factorial de la escala, así como su capacidad para discriminar entre grupos. Los hallazgos confirman la estructura factorial de la versión original. La consistencia interna de las dimensiones osciló entre .83 y .8...

 20. Valoración de salud mental en formación de profesores en dos universidades chilenas

  OpenAIRE

  Carlos J. Ossa; Ingrid M. Quintana; Felipe F. Rodríguez

  2015-01-01

  El estudio analizó la valoración de docentes universitarios de pedagogía y directores de carrera respecto a la importancia de la salud mental en la formación profesional analizando, además, los factores que podrían influir en dicha valoración. Dentro de la metodología utilizada se consideró la participación de 17 académicos (docentes y directivos) formadores de profesores de dos instituciones universitarias del sur de Chile. Para la recolección de información se utilizó una encuesta con pregu...

 1. Przekład w popkulturze – popkultura w przekładzie, czyli polsko-hiszpańskie relacje interkulturowe na przykładzie tłumaczeń wybranych dzieł literatury popularnej

  OpenAIRE

  Koszarska, Maja

  2013-01-01

  Wydział Neofilologii: Instytut Filologii Romańskiej Popkultura staje się dziś kulturą pełnoprawną i dominującą, filtrem, przez który poznajemy rzeczywistość. Niniejsza rozprawa stanowi analizę wpływów popkultury na dzieła należące do literatury popularnej oraz przedstawia implikacje tego faktu dla praktyki przekładu i jego odbioru przez potencjalnego czytelnika kultury docelowej. Przeprowadzona w niniejszej rozprawie analiza przykładów zaczerpniętych z poczytnych dzieł literatury hiszpa...

 2. Empleo de múltiples representaciones para fortalecer el desarrollo de competencias matemáticas

  OpenAIRE

  Benítez, Alma

  2013-01-01

  El presente trabajo fue la culminación de dos investigaciones (20100459 y 20110397), en las cuales se analizó y discutió el Marco Teórico de las competencias matemáticas para el nivel medio superior (NMS), las ideas desarrolladas en los referentes teóricos, sirvieron como ejes para diseñar y aplicar estrategias didácticas que beneficiarán el fortalecimiento de habilidades y destrezas en el alumno, empleando la exploración de múltiples representaciones para impulsar el desarrollo de las compet...

 3. La convicción en las actitudes relacionadas con el dopaje : un estudio experimental con entrenadores de fútbol

  OpenAIRE

  Vega Marcos, Ricardo de la; Horcajo, Javier

  2016-01-01

  Este experimento analizó el efecto que el pensamiento deliberativo involucrado en el procesamiento de información relevante produjo sobre la convicción de los participantes en sus actitudes relacionadas con el dopaje. Los participantes fueron entrenadores de fútbol que recibieron por escrito una propuesta (i.e., un mensaje persuasivo) en contra (o a favor) de la legalización de algunas sustancias y conductas consideradas como dopaje en la actualidad. A su vez, la cantidad de pensamiento delib...

 4. Politinių partijų finansavimas Lietuvoje

  OpenAIRE

  Vitkūnaitė, Eglė

  2009-01-01

  Šiame magistro darbe atskleidžiama diskutuotina ir nemažai problemų kelianti politinių partijų finansavimo teisinio reglamentavimo pusė bei tiriamas tokio reguliavimo efektyvumas. Magistro darbo tikslas pateikti objektyvią politinių partijų finansavimo Lietuvoje analizę, kas galbūt pasitarnautų kuriant ir priimant naujus teisės aktus politinio finansavimo srityje. Autorė, aptardama Lietuvoje ir užsienio šalyse susiklosčiusią praktiką, pateikia konkrečių aplinkybių, susijusių su politiniu fina...

 5. Distribuci??n postmortem del acetato y etanol en cad??veres humanos tras el consumo de etanol y drogas de abuso

  OpenAIRE

  Girela L??pez, Eloy; Irigoyen Reyes, Pilar; Hern??ndez Cueto, Claudio; Luna Del Castillo, Juan De Dios; Beltr??n Aroca, Cristina; Villanueva Ca??adas, Enrique

  2012-01-01

  Introducci??n: Este art??culo eval??a el valor del acetato como marcador del consumo de etanol en muestras postmortem. Material y m??todos: Se analiz?? la concentraci??n y distribuci??n de etanol y acetato en diversos fluidos (sangre perif??rica, humor v??treo, l??quido peric??rdico y orina) y tejidos (cerebro, pulmones, h??gado y ri??ones) en 98 cad??veres procedentes de autopsias judiciales. Resultados: La presencia de etanol fue la variable m??s significativa en relaci??n al au...

 6. Rengimo(si) gyvenimui santuokinėje šeimoje edukologinis modeliavimas

  OpenAIRE

  Norkutė, Odeta

  2008-01-01

  Rengimo(si) šeimos kūrimui galimybių analizė tampa svarbi, kadangi jauni žmonės privalo žvelgti į būsimąją šeimą atsakingai, jie turi žinoti apie santuokos kūrimo teisinius aspektus, visuomeninius ir individualius gyvenimo šeimoje momentus. Lietuvoje rengimo(si) santuokai bei paramos šeimyniniam gyvenimui veikla kol kas negali būti įvardijama, kaip sistema. Švietimo ir ugdymo programos šeimyninio gyvenimo klausimais bendrojo lavinimo mokyklose dar tik pradedamos įgyvendinti. Ikisantuokinio re...

 7. Determinación de los factores que inciden en la captura incidental de aves marinas en la flota palangrera pelágica chilena Determination of factors affecting the bycatch of seabirds in Chilean pelagic longline fleet

  OpenAIRE

  Andrés González; Rodrigo Vega; María Ángela Barbieri; Eleuterio Yánez

  2012-01-01

  Se analizó la relación entre la variabilidad de la tasa de captura incidental de aves marinas en la pesquería palangrera pelágica de pez espada (Xiphias gladius) y diversos factores temporales, ambientales, espaciales y pesqueros, entre 2007 y 2009. Los resultados muestran que las operaciones de pesca de esta flota afectan principalmente a los albatros, grupo que concentra el 83,7% de la captura incidental de aves marinas registrada en el período. Esta captura incidental se debe en primera in...

 8. FUNDAMENTELE SOCIALE ALE ANTREPRENORIATULUI

  OpenAIRE

  Adriana Prodan; Irina Teodora Manolescu; Angelica-Nicoleta Neculăesei

  2012-01-01

  Conceptul de antreprenoriat are multiple faţete. Factorii de influenţă, formele sale de manifestare, obiectivele urmărite pe parcursul demersului antreprenorial nu pot fi încadraţi îngust doar în sfera economicului. Lucrarea de faţă îşi propune reliefarea rădăcinilor social - culturale ale antreprenoriatului şi nuanţarea conceptului de antreprenoriat social, prin evidenţierea conceptelor de graniţă. Literatura utilizată ca sursă bibliografică este cea de analiză interdisciplinară pentru domen...

 9. Estudio de la obtención de sustratos cerámicos para membranas inorgánicas

  OpenAIRE

  Camargo Vargas, Gabriel; Galindo V, Hugo Martín

  2010-01-01

  En este proyecto, primeramente, se elaboraron soportes para membranas inorgánicas usando a Al203 como componente base y empleando como aglutinantes pseudoboehmita y silica coloidal y como coadyuvante de sinterizado un óxido hidratado de magnesio; todas estas sustancias fueron sintetizadas mediante el empleo de procesos sol-gel. También se analizó el efecto que sobre las propiedades físicas y mecánicas de los soportes ejercen la presión de compactación y la temperatura de sinterización. Los ag...

 10. Violencia fotografiada y fotografías violentas. Acciones agresivas y coercitivas en las fotografías etnográficas de pueblos originarios fueguinos y patagónicos

  OpenAIRE

  Fiore, Dánae; Butto, Ana R.

  2014-01-01

  En este trabajo se analizan comparativamente dos corpus de fotos que documentan formas de violencia vividas por los pueblos originarios de Tierra del Fuego y Pampa-Patagonia en el contexto de la progresiva presencia de agentes occidentales (viajeros, militares, misioneros religiosos, etnógrafos) en sus territorios, entre 1880 y 1950. Hemos identificado una muestra de 112 tomas que ejemplifican estas situaciones (de un corpus de 1865 fotografías de Fuego-Patagonia), analizándolas desde dos con...

 11. Genomas y cromosomas. algunas certezas entre las tantas preguntas de los últimos 10 años.

  OpenAIRE

  Mudry Marta Dolores; Nieves Mariela

  2011-01-01

  En el año 2000 se presentó lo que se dio en llamar nuestro libro de la vida, el primer borrador del Genoma Humano. Aquello generó grandes expectativas por sus potenciales aplicaciones en beneficio de las ciencias biológicas. ¿Qué ha sucedido 10 años después? Se conoce cuántos genes tenemos en nuestro genoma y se analizó la función de algunos de ellos. Se conocen las secuencias de los genomas de unos 14 mamíferos y borradores o genomas completos de otros numerosos vertebrados, invertebrados, h...

 12. Aprendizaje significativo de Biología-Geología de 3º de la ESO a través de la herramienta Freemind de creación de mapas mentales

  OpenAIRE

  Iztueta-Múgica, Lander

  2014-01-01

  El mapa mental es una técnica para representar ideas en forma de diagrama en el cual el concepto a desarrollar se coloca en el centro y después las ideas se conectan radialmente en ramificaciones que parten de este concepto central. Ofrece la posibilidad de que la información escrita pueda ser acompañada por imágenes e incluso permite utilizar diferentes colores y formas para enfatizar o facilitar la organización. El presente Trabajo Fin de Máster analizó la conveniencia del...

 13. Informe final de investigación plan de negocios NTIC Solutions

  OpenAIRE

  Sánchez Manrique, Leonardo; Enciso Bernal, Alejandro

  2012-01-01

  La idea de negocio consta principalmente de la integración de la gestión de las TIC en todos los procesos principales de las MiPymes generando en este sector innovación y competitividad en las empresas. Para desarrollar la idea de negocio se planteo como eje central las TIC, seguidamente se analizó el mercado en las industrias de Bogotá, con un mercado potencial de 340 mil empresas, posteriormente un análisis de la empresa, su estructura y procesos muestran que la innovación y el desarroll...

 14. Relación del polimorfismo rs9939609 del gen FTO con factores de riesgo cardiovascular y niveles de adipocitoquinas en pacientes con obesidad mórbida Relation of the rs9939609 gene variant in FTO with cardiovascular risk factor and serum adipokine levels in morbid obese patients

  OpenAIRE

  D. A. De Luis; R. Aller; Conde, R.; O. Izaola; B. de la Fuente; M. González Sagrado; D. Primo; M. Ruiz Mambrilla

  2012-01-01

  Introducción: Algunos polimorfismos del gen asociado con la masa grasa y la obesidad (FTO) se han relacionado con la obesidad y parámetros bioquímicos. Nuestro objetivo fue analizar la relación del polimorfismo rs9939609 del gen FTO con el peso corporal, factores de riesgo cardiovascular y los niveles séricos de adipocitoquinas en una muestra de pacientes con obesidad mórbida. Material y métodos: Una muestra de 129 pacientes con obesidad mórbida (IMC > 40) se analizó en un diseño de corte tra...

 15. Efecto del aceite esencial de Eucalyptus citriodora sobre el metabolismo energético mitocondrial

  OpenAIRE

  Luis Carlos Vesga; Yenny Bueno; Elena Stashenko; Stelia C. Mendez Sánchez

  2015-01-01

  Con el fin de contribuir al conocimientode su actividad a nivel celular, se evaluó elmecanismo de acción del aceite esencialde Eucalyptus citriodora (Fam. Myrtaceae)sobre la bioenergética mitocondrial, su efectosobre la velocidad de consumo de oxígenode mitocondrias energizadas (estados 3 y4) y su coeficiente de control respiratorio(CCR). Además, se analizó la actividadde los complejos de la cadena respiratoriausando técnicas espectrofotométricas. Losresultados obtenidos indican que el aceite...

 16. Adecuación de la dieta servida a escolares en albergues indigenistas de la Sierra Tarahumara, México Adequacy of the diet served to Tarahumara children in indigenous boarding schools of northern Mexico

  OpenAIRE

  Joel Monárrez-Espino; Graciela Ivette Béjar-Lío; Guillermo Vázquez-Mendoza

  2010-01-01

  OBJETIVO: Evaluar la adecuación y variación de la dieta servida a escolares de albergues indigenistas. MATERIAL Y MÉTODOS: Durante diez semanas se evaluó la dieta servida en dos albergues documentando el tipo/cantidad de ingredientes empleados para preparar alimentos/bebidas y registrando la ración ofrecida mediante la técnica de pesos y medidas; se analizó la dieta servida los martes-miércoles-jueves de las semanas 3-5-7. RESULTADOS: Se utilizaron 33-46 ingredientes/semana; los más frecuente...

 17. Adecuación de la dieta servida a escolares en albergues indigenistas de la Sierra Tarahumara, México

  OpenAIRE

  Joel Monárrez-Espino; Graciela Ivette Béjar-Lío; Guillermo Vázquez-Mendoza

  2010-01-01

  OBJETIVO: Evaluar la adecuación y variación de la dieta servida a escolares de albergues indigenistas. MATERIAL Y MÉTODOS: Durante diez semanas se evaluó la dieta servida en dos albergues documentando el tipo/cantidad de ingredientes empleados para preparar alimentos/bebidas y registrando la ración ofrecida mediante la técnica de pesos y medidas; se analizó la dieta servida los martes-miércoles-jueves de las semanas 3-5-7. RESULTADOS: Se utilizaron 33-46 ingredientes/semana; los más frecuente...

 18. Uso eficiente del agua para el cultivo de rosa cv. Freedom bajo invernadero

  OpenAIRE

  John J. Arévalo-H; Javier E. Vélez; Jesús H. Camacho-Tamayo

  2013-01-01

  Determinar el requerimiento de agua y el momento adecuado de distribución, es un factor fundamental para el cultivo de flores. El objetivo del presente trabajo fue determinar el efecto de la aplicación de tres láminas de riego sobre el desarrollo y producción del cultivo de la Rosa cv. Freedom, bajo invernadero. El experimento se realizó con tres láminas de riego en un cultivo de rosa (Rosa spp.) cv. Freedom. Se analizó el crecimiento de los tallos florales, la vida en florero, la producción ...

 19. Educación popular y nutrición infantil: experiencia de trabajo con mujeres en una zona rural de México Popular education and child nutrition: experience of work with women in a rural area of Mexico

  OpenAIRE

  Luz Arenas-Monreal; Alfredo Paulo-Maya; Humberto E. López-González

  1999-01-01

  OBJETIVO: Se realizó una intervención comunitaria bajo la estrategia de promoción de la salud, con el objetivo de desarrollar un programa de educación para la salud con mujeres. MÉTODOS: Se analizó la metodología de educación popular; con la finalidad de generar procesos organizativos y de participación social que mejoren la nutrición y sobrevivencia infantil. RESULTADOS: Los principales resultados, se relacionan con la generación de procesos autogestivos, la conformación de un grupo de promo...

 20. ISKANJE NEPOKRITIH DELOV TERENA V PODATKIH LiDAR

  OpenAIRE

  Osojnik, Monika

  2013-01-01

  LiDAR je sodobna tehnologija daljinskega zaznavanja, ki s pomočjo laserske svetlobe omogoča hitro in natančno zajemanje podatkov o zemeljskem površju in objektih na njem. Zaradi slabe odbojnosti svetlobe na vodnih področjih in zaradi ovir, ki zakrivajo okolico, sistemi LiDAR pogosto ne zajamejo celovite slike površja. Zaradi kasnejših prostorskih analiz, temelječih na podatkih LiDAR, je smiselno takšne dele v podatkih LiDAR pravočasno odkriti in odpraviti. V tem diplomskem delu predstavlja...

 1. Estudio de índices de vegetación a partir de imágenes aéreas tomadas desde UAS/RPAS y aplicaciones de éstos a la agricultura de precisión.

  OpenAIRE

  Díaz García-Cervigón,, Juan José

  2015-01-01

  El presente trabajo pretende mostrar la utilidad de los UAS / RPAS, (Sistemas aéreos no pilotados / sistemas aéreos pilotados remotamente) para realizar trabajos de agricultura de precisión, además de ver la gran utilidad de los sistemas de información geográfica al tratar estas imágenes. Para ello realizaremos un estudio de diferentes índices de vegetación (NDVI, GNDVI, RVI, GVI, NGRDI, RG), a partir de las imágenes aéreas tomadas con cámaras multiespectrasles montadas sobre UAS/RPAS, analiz...

 2. Void arbitration agreement

  OpenAIRE

  Bareika, Arnas

  2014-01-01

  Magistro darbe „Arbitražinio susitarimo negaliojimas“, remiantis tarptautiniais ir nacionaliniais teisės aktais bei teismų praktika, pateikiama arbitražinio susitarimo pripažinimo negaliojančiu analizė. Magistro darbo tikslas – įvertinti galiojantį arbitražinio susitarimo pripažinimo negaliojančiu reglamentavimą, atkreipti dėmesį į pagrindines teorines ir praktines problemas ir pasiūlyti galimus jų sprendimo būdus. Nors Lietuvoje arbitražas dar nėra toks populiarus kaip Vakarų Europos valstyb...

 3. Užsienio arbitražų sprendimo pripažinimas ir santykis su apeliacija (revizija)

  OpenAIRE

  Pociūtė, Aušrinė

  2011-01-01

  Santrauka Šiame darbe analizuojami arbitražo teisinės prigimties, arbitražinio susitarimo bei sprendimo esmė bei probleminiai klausimai, pateikiama užsienio arbitražų sprendimo pripažinimo procedūros ir užsienio arbitražų sprendimo nepripažinimo pagrindų problematika, tiriami užsienio arbitražų sprendimo pripažinimo ir apeliacijos (revizijos) panašumai, skirtumai bei tarpusavio santykis. Remiantis darbo eigoje atliktos analizės rezultatais, atskleidžiami Lietuvos bei pasirinktų užsienio valst...

 4. Evaluación retrospectiva de la tasa de preñez obtenida por transferencia de embriones en diferentes cruces bovinos en el municipio de Puerto Araujo, Santander, Colombia (Retrospective analysis of pregnancy rate after embryo transfer on F1 cows.)

  OpenAIRE

  Ariza Luis Edgardo; Camacho Wilson; Serrano-Novoa César Augusto

  2006-01-01

  El presente trabajo analizó los datos obtenidos en los años 1999-2001 para evaluar el mejor cruce como receptora en un programa de Transferencia de Embriones (T.E.), donde se usan principalmente animales F1 como Limbrah, Simbrah, Brabon, Brangus y Girolando. Se contó con una población de 1166 receptoras transferidas, de los cruces anteriormente señalados, de las cuales 577 se realizaron con embriones en fresco y 589 con embriones congelados en glicerol o etilenglicol. Después de tran...

 5. Atsinaujinančių energetikos išteklių skatinimo priemonės Europos Sąjungos teisėje

  OpenAIRE

  Sedrisovaitė, Ieva

  2011-01-01

  Magistro baigiamajame darbe aptariama bendra ES energetikos politika, Energijos bendrijos santykis su AEI skatinimu ES, jos įtaka bendrų ES valstybių narių ir trečiųjų šalių projektų (pagal AEI skatinimo direktyvoje numatytas bendradarbiavimo priemones) patrauklumui. Taip pat aptariama naujoji ES atsinaujinančios energetikos politika. Analizuojamas AEI skatinimo santykis su ES aplinkos teise. Šio santykio analizė svarbi siekiant išsiaiškinti, koks yra AEI skatinimo teisinis pagrindas ES teisė...

 6. La formación del profesorado universitario orientada hacia la transformación de la identidad docente. Una propuesta basada en incidentes críticos

  OpenAIRE

  Contreras Contreras, Claudia

  2013-01-01

  El presente estudio exploró en la identidad del profesorado universitario de magisterio, y en su transformación como objeto último del desarrollo docente. Específicamente se analizó cómo se desarrolla la identidad docente de los profesores en sus escenarios institucionales y los incidentes críticos ocurridos en las aulas universitarias, ofreciendo un acercamiento y profundización que permitió desarrollar una propuesta de formación permanente, la cual fue diseñada, realizada y evaluada, con la...

 7. Validación histológica de los estadios de madurez gonádica de las hembras de calamar gigante (Dosidicus gigas) en el Golfo de California, México

  OpenAIRE

  JG Díaz-Uribe; A Hernández-Herrera; E Morales-Bojórquez; S Martínez-Aguilar; MC Suárez-Higuera; A Hernández-López

  2006-01-01

  Se analizó la estructura de ovocitos en las gónadas de hembras de calamar gigante (Dosidicus gigas), para validar los estadios morfocromáticos de madurez sexual, basados en una escala de seis etapas. Las muestras fueron obtenidas quincenalmente en el área de Santa Rosalía, Baja California Sur, entre junio del 2001 y noviembre del 2002. De cada gónada se obtuvieron cortes histológicos para contar el número de ovocitos en cada nivel de desarrollo. Con la frecuencia de ovocitos en cada nivel de ...

 8. Hábitos alimenticios del tiburón zorro Alopias superciliosus (Lowe, 1839), en el Pacífico ecuatoriano

  OpenAIRE

  Polo Silva, Carlos; Baigorri Santacruz, Álvaro; Galván Magaña, Felipe; Grijalba Benderick, Marcela; Sanjuan Muñoz, Adolfo

  2007-01-01

  Se analizó el espectro trófico de 122 tiburones zorro Alopias superciliosus capturados artesanalmente en playa Tarqui, Manta (Ecuador), entre julio y diciembre de 2003. Los individuos fueron categorizados por sexo y estados de madurez (maduro e inmaduro) y sus contenidos estomacales se fijaron y separaron por componentes. Se aplicaron índices tróficos cuantitativos (numérico, gravimétrico y frecuencia de ocurrencia) que se analizaron en la escala temporal. Se encontraron 27 componentes alimen...

 9. Cefalópodos de la costa pacífica mexicana: aspectos biológicos de las especies más abundantes

  OpenAIRE

  Sánchez, Pilar

  2003-01-01

  [ES] Se analizó la fauna de cefalópodos que se recogió en seis campañas oceanográficas realizadas en las costas mexicanas del Océano Pacífico nororiental entre marzo de 1990 y junio de 1992. Se encontraron un total de 11 especies de cefalópodos a profundidades entre 16 y 828 m. Todos los cefalópodos se conservaron a bordo y se identificaron en el laboratorio. Se analizaron los datos de frecuencia de tallas y distribución talla-peso de las especies más abundantes (Dosidicus gigas, Lolligunc...

 10. Hábitos alimentarios del tiburón martillo Sphyrna lewini (Griffith & Smith, 1834) (Chondrichthyes) en el Pacífico ecuatoriano

  OpenAIRE

  Colombo Estupiñán-Montaño; Luis G Cedeño-Figueroa; Felipe Galván-Magaña

  2009-01-01

  Este estudio analizó la dieta de 116 ejemplares del tiburón martillo Sphyrna lewini capturados por la flota tiburonera que pesca en el Pacífico ecuatoriano. Las muestras se recolectaron de enero a diciembre de 2004. De acuerdo al índice de importancia relativa, los cefalópodos Histioteuthis spp. (22,7%) y Dosidicus gigas (21,9%) fueron las presas principales. Con respecto al sexo y estado de madurez, las hembras juveniles consumieron principalmente D. gigas (58,5%); mientras que las adultas c...

 11. Hábitos alimentarios del tiburón zorro Alopias superciliosus (Lowe, 1839), en el Pacífico ecuatoriano

  OpenAIRE

  Carlos Polo-Silva; Álvaro Baigorrí-Santacruz; Felipe Galván-Magaña; Marcela Grijalba-Bendeck; Adolfo Sanjuan-Muñoz

  2007-01-01

  Se analizó el espectro trófico de 122 tiburones zorro Alopias superciliosus capturados artesanalmente en playa Tarqui, Manta (Ecuador), entre julio y diciembre de 2003. Los individuos fueron categorizados por sexo y estados de madurez (maduro e inmaduro) y sus contenidos estomacales se fijaron y separaron por componentes. Se aplicaron índices tróficos cuantitativos (numérico, gravimétrico y frecuencia de ocurrencia) que se analizaron en la escala temporal. Se encontraron 27 componentes alimen...

 12. Vigilancia farmacológica de la eritropoyetina cubana en pacientes oncológicos pediátricos portadores de anemia post-quimio y/o radioterapia

  OpenAIRE

  Pérez, Maykel; Águila, Adys; Martínez, Liliana; Cid, Miriam; Méndez, Rayza

  2005-01-01

  Con el objetivo de describir y evaluar los efectos adversos relacionados con la administración de la Eritropoyetina Recombinante Cubana; se revisaron las historias clínicas del total de pacientes incluidos en el ensayo clínico. Este estudio se llevo a cabo en el Servicio de Hematología del Hospital Infantil "José Luis Miranda" de Villa Clara donde se evalúa el impacto del producto. Se evaluó a los pacientes con reacciones adversas, tipo de reacción y grado de intensidad. Se analizó también...

 13. Influencia del tempo de la música en las emociones / influence of music tempo on emotion

  OpenAIRE

  Caballero Meneses, Jonathan Azael; Ménez Díaz, Marina

  2010-01-01

  Se sabe que la música puede influir en dos componentes de las emociones: el arousal y la valencia. En particular, se ha reportado que el tempo o rapidez de la música está directamente relacionado con el arousal, aunque su relación con la valencia o medida de afecto no es aún clara. En este trabajo se analizó la influencia del tempo en ambos componentes mediante la exposición de 24 estudiantes de licenciatura a treinta extractos musicales de distinto tempo. Además se evaluó la posible modulaci...

 14. INFLUENCIA DEL TEMPO DE LA MÚSICA EN LAS EMOCIONES

  OpenAIRE

  Jonathan Azael Caballero-Meneses; Marina Menez

  2010-01-01

  Se sabe que la música puede influir en dos componentes de las emociones: el arousal y la valencia. En particular, se ha reportado que el tempo o rapidez de la música está directamente relacionado con el arousal, aunque su relación con la valencia o medida de afecto no es aún clara. En este trabajo se analizó la influencia del tempo en ambos componentes mediante la exposición de 24 estudiantes de licenciatura a treinta extractos musicales de distinto tempo. Además se evaluó la posible modulac...

 15. La equidad de género en Educación Física: Influencia de los medios de comunicación

  OpenAIRE

  Castillo Andrés, Óscar del

  2012-01-01

  El objetivo de la presente investigación es valorar la información vinculada con la actividad físico- deportiva transmitida al alumnado por los medios de comunicación de masas y su influencia en la construcción equitativa del género, dentro de las sesiones prácticas de Educación Física en la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria. Para ello se aplicó un cuestionario ad hoc a una muestra de 198 estudiantes. La validez del instrumento se analizó por tres medios distintos: esta...

 16. EFECTO DEL PROPILENGLICOL SOBRE LA UREMIA, GLICEMIA Y LA PRODUCCIÓN DE COMPONENTES DE LA LECHE EFFECT OF PROPYLENEGLYCOL ON URAEMIA, GLYCAEMIA AND MILK COMPONENTS PRODUCTION

  OpenAIRE

  Sandra Guisela Durango Morales; José Ignacio Ruiz Diaz; Rubén Darío Galvis Góez

  2010-01-01

  Con el objetivo de determinar el efecto de la inclusión de propilenglicol (PG) sobre las concentraciones plasmáticas de urea y glucosa y sobre la cantidad de leche producida y su concentración de sólidos, se analizó un grupo de 10 vacas entre su segunda y quinta lactancia. Los animales recibieron al día 45 posparto PG y durante 3 días consecutivos, éste se suministró diariamente en dosis de 250 g durante cada ordeño con la ración de suplemento comercial. Los animales fueron muestreados antes ...

 17. Efecto del propilenglicol sobre la uremia, glicemia y la producción de componentes de la leche.

  OpenAIRE

  Durango Morales, Sandra Guisela; Ruiz Diaz, José Ignacio; Galvis Góez, Rubén Darío

  2011-01-01

  Con el objetivo de determinar el efecto de la inclusión de propilenglicol (PG) sobre las concentraciones plasmáticas de urea y glucosa y sobre la cantidad de leche producida y su concentración de sólidos, se analizó un grupo de 10 vacas entre su segunda y quinta lactancia. Los animales recibieron al día 45 posparto PG y durante 3 días consecutivos, éste se suministró diariamente en dosis de 250 g durante cada ordeño con la ración de suplemento comercial. Los animales fueron muestreados antes ...

 18. Fundamentos de un sistema de gestión humana por competencias para soportar la estrategia organizacional en una pyme del sector de la industria de las artes gráficas en Cali (Colombia)

  OpenAIRE

  AIDA FLORENCIA MEDINA LORZA; ANA MARÍA DELGADO ORTEGA; PAOLA ANDRE LAVADO ALVARADO

  2012-01-01

  La competitividad es un factor clave para mejorar la posición socioeconómica de las organizaciones, para lo cual es necesario alinear el recurso humano a la estrategia de la empresa. El objetivo de esta investigación es desarrollar los fundamentos de un sistema de gestión humana por competencias para soportar la estrategia organizacional en una empresa mediana del sector de las artes gráficas en Cali (Colombia), para lo cual se llevó a cabo un estudio descriptivo y cualitativo, se analizó la ...

 19. Consumo precoz de tabaco y alcohol como factores modificadores del riesgo de uso de marihuana Early tobacco and alcohol consumption as modifying risk factors on marijuana use

  OpenAIRE

  Verónica Iglesias; Gabriel Cavada; Claudio Silva; Dante Cáceres

  2007-01-01

  OBJETIVO: Evaluar la relación entre consumo precoz de tabaco y alcohol y el riesgo de consumir marihuana en escolares. MÉTODOS: Estudio transversal con datos del IV Estudio Nacional de Consumo de Drogas en Población Escolar, año 2001. Se analizó 54,001 escolares de ocho a 20 años de edad. Como variables predictoras se consideró el autoreporte de consumo de tabaco y alcohol, la edad de inicio de consumo de tabaco y/o alcohol, y la intensidad de uso del tabaco. Como variable resultado se utiliz...

 20. Desarrollo de un motor de paralelización especulativa con soporte para aritmética de punteros

  OpenAIRE

  Estébanez López, Álvaro

  2012-01-01

  La paralelización especulativa es una técnica que permite extraer paralelismo de bucles no analizables en tiempo de compilación. Esta técnica se basa en ejecutar de forma optimista el bucle en paralelo, mientras un sistema monitoriza la ejecución y corrige eventuales violaciones de dependencia. El grupo de investigación Trasgo utilizaba el motor SpecEngine, cuyo uso conlleva ciertas limitaciones, como por ejemplo la necesidad de especular sobre un solo tipo de datos y no utilizar ...

 1. El Nmin como herramienta para una fertilización nitrogenada eficiente en el cultivo de maíz (Zea mays) en la zona de la Ribera de Navarra

  OpenAIRE

  Igual Crespo, Francisco

  2010-01-01

  Este proyecto se encuadra en el marco de la protección de suelos y acuíferos donde la concentración por nitrato aumenta alarmantemente hasta el punto de clasificarse como Zona Vulnerable. Se pretende ajustar la dosis de nitrógeno óptima para el cultivo del maíz a partir del Nmin contenido en el suelo antes del cultivo. Para ello se analizó la evolución del contenido de Nmin en suelo a lo largo del cultivo para así conocer la fluctuación del N y poder aportarlo en el momento ...

 2. Incidencia de infección por hepatitis C en donantes de cabezas femorales para el banco de tejidos

  OpenAIRE

  Bonanad Boix Santiago; Mirabet Lis Vicente; Martí Martínez Victoria; Planelles Silvestre Dolores; Soler García Mª Angeles; Miguel García Alicia de

  1998-01-01

  Los donantes vivos de cabezas femorales constituyen un grupo de edad y características patológicas muy concreto, y forman el núcleo más importante que nutre de hueso esponjoso a muchos Bancos de Tejidos, para dar cobertura a las necesidades de diversas especialidades quirúrgicas reparadoras y correctoras. Dentro de los programas de control de calidad, se analizó la prevalencia de infección por virus de hepatitis C entre esta población, tomando como grupo de control poblacional a donantes de s...

 3. Prevalencia de anticuerpos contra Brucella sp. En donantes del banco de sangre de un hospital de Lima

  OpenAIRE

  Abel Ortega; José Paredes; Alfredo Guillén

  2007-01-01

  El Perú es un país endémico de Brucelosis, por lo que existe el riesgo de transmisión a través de sangre donada por no ser parte del tamizaje regular que realizan los bancos de sangre. Para conocer la prevalencia de anticuerpos contra Brucella en donantes del banco de sangre del Hospital Edgardo Rebagliati Martins, se analizó 1003 muestras de suero. La prueba tamiz fue Rosa de Bengala (RB); las muestras positivas fueron evaluadas por las pruebas de aglutinación en tubo (AT) y 2-Mercaptoetanol...

 4. Aporte aborigen y africano de diferentes regiones de la Argentina en Buenos Aires

  OpenAIRE

  Avena, Sergio Alejandro; Goicoechea, Alicia Susana; Clapsos, R.; Dugoujon, Jean Michel; Dejean, Cristina Beatriz; Perosino, María C.; Carnese, Francisco R.

  2003-01-01

  En trabajos anteriores realizados en muestras poblacionales de la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) hemos observado un 15,2 % de aporte indígena (AI) y un 3,8% de africano (AA). En el presente estudio se analizó una muestra de 169 individuos provenientes de las regiones del noroeste (NOA), del nordeste (NEA) y del centro del país (CP, se excluye la RMBA) que fueron donantes en el Banco de Sangre de la Provincia de Buenos Aires. Esta muestra se adicionó a las previamente obtenidas de...

 5. Análisis de la diversidad biológica y mestizaje en la ciudad de Puerto Madryn (Prov. de Chubut, Argentina)

  OpenAIRE

  Parolín, María Laura; Avena, Sergio Alejandro; Fleischer, Silvina; Pretell, Mariana; Di Fabio Rocca, Francisco; Rodríguez, Debora A.; Dejean, Cristina Beatriz; Postillone, María Bárbara; Dahinten, Silvia Lucrecia; Manera, Guillermo; Carnese, Francisco R.; Vaccaro, María S.

  2013-01-01

  En el marco del estudio de la composición genética de las poblaciones cosmopolitas de Argentina, se analizó una muestra poblacional de la localidad de Puerto Madryn (PM) con la finalidad de evaluar su diversidad biológica mediante la utilización de marcadores biparentales y uniparentales y comparar los resultados con los obtenidos previamente por nuestro equipo de investigación en seis poblaciones cosmopolitas de distintas regiones de la Argentina, aunque poniendo el énfasis en las correspond...

 6. Rendimiento de biomasa y aceite esencial de quimiotipos de Lippia alba (Mill.) N. E. Brown en respuesta a las prácticas agronómicas, y sus propiedades farmacológicas

  OpenAIRE

  Blanco, Marcos

  2014-01-01

  Esta tesis estudia experimentalmente la respuesta de plantas cultivadas pertenecientes a cuatro quimiotipos de Lippia alba (carvona, dihidrocarvona, citral y linalol) ante la implementación de distintas técnicas de manejo agronómico. Se analizó la incidencia de la distancia de plantación y época de corte de la planta sobre el rendimiento de biomasa, de droga cruda (hoja seca) y aceite esencial en los diferentes quimiotipos evaluados. El rendimiento de droga cruda no fue afectado por las difer...

 7. Validación española de la Escala de Evaluación de la Competencia Docente en Educación Física de secundaria

  OpenAIRE

  Baena Extremera, Antonio; Granero Gallegos, Antonio; Martínez-Molina, Marina

  2015-01-01

  El objetivo de esta investigación fue analizar las propiedades psicométricas del Evaluation of Teaching competencies Scale (ETCS) en una muestra española de Educación Física en educación secundaria. Se administró a un total de 758 estudiantes de secundaria de 12 a 18 años, analizándose la estructura del instrumento mediante procedimientos confirmatorios. Los análisis apoyan el modelo teórico hipotetizado de origen, presentando los ocho ítems medidas adecuadas de homogeneidad...

 8. HERENCIA DE CAPSAICINOIDES EN CHILE MANZANO (Capsicum pubescens R. y P.)

  OpenAIRE

  Hermilo Sánchez-Sánchez; Víctor A González-Hernández; Ana B. Cruz-Pérez; Mario Pérez-Grajales; María A. Gutiérrez-Espinosa; Alfonso A. Gardea-Béjar; Miguel Á. Gómez-Lim

  2010-01-01

  Los capsaicinoides son alcaloides importantes en la salud humana, alimentaria y farmaceútica, y sólo son producidos por plantas del género Capsicum. En este estudio se analizó la herencia del contenido de los tres principales capsaicinoides causantes del picor (nordihidro-, dihidro- y capsaicina), en 25 materiales genéticos de chile manzano (Capsicum pubescens R. y P.), que incluyen a cinco poblaciones (Huatusco, Zongolica, Tacámbaro, Puebla y Perú) más sus 20 cruzas interpoblacionales posibl...

 9. Impacto de la ansiedad social, las habilidades sociales y la cibervictimización en la comunicación online

  OpenAIRE

  Navarro Olivas, Raul; Yubero Jimenez, Santiago

  2012-01-01

  El presente estudio fue diseñado para conocer las conductas de comunicación online en una muestra de preadolescentes (10-12 años, n=812). Se analizó el efecto de la ansiedad social, las habilidades sociales y las experiencias de cibervictimización sobre la comunicación online. La comunicación online comprendía ítems relacionados con el tiempo empleado, las plataformas utilizadas, las personas con las que interactúan y los motivos para conectarse a la red. La ansiedad social fu...

 10. Efectos de un programa de flexibilidad en el desarrollo de la fuerza muscular en jugadoras de futbol

  OpenAIRE

  José E. Del Río Valdivia; Pedro Julián Flores Moreno; Joel Bautista González; Lenin Tlamatini Barajas Pineda; Rossana Tamara Medina Valencia; Eduardo Gómez Gómez

  2015-01-01

  Se analizó el impacto de un programa de entrenamiento de flexibilidad sobre el desarrollo de la fuerza muscular en 16 jugadores de futbol con edad de 19.03±2.7 años. Se entrenó durante 30 días y 5 veces por semanas, donde el grupo “A” realizó  entrenamiento de flexibilidad, mientras que “B” el entrenamiento regular. Se midió la flexibilidad, 1RM, salto vertical, peso, talla, circunferencia de pantorrilla y muslo. Los resultados muestran  valores para A y B respectivamente, donde el IGF fue de...

 11. Aplicación del modelo de “Comunidades Listas para el Cambio”, para realizar el diagnóstico del estado de preparación de una comunidad urbana en el tema de prevención de la obesidad infantil

  OpenAIRE

  Diana Alcócer Alfaro; Karolina Sánchez Alán; Marcela Soto Prats; Xinia Fernández Rojas; Marianela Zúñiga Escobar

  2013-01-01

  RESUMENObjetivo del estudio: Se analizó el estado de preparación en el que se encuentra la comunidad costarricense de Concepción de La Unión de Cartago para prevenir la obesidad infantil por medio de la aplicación del modelo “Comunidades Listas para el Cambio”. Métodos y datos: La presente investigación utiliza un modelo mixto, en donde se emplea una entrevista estructurada aplicada a 15 informantes claves de la comunidad en estudio. Los resultados de las entrevistas se procesaron mediante el...

 12. Utilización de Residuos Forestales Lignocelulósicos para Producción del Hongo Ostra (Pleurotus ostreatus) Use of Lignocellulosic Forest Residues for Oyster Mushroom Production (Pleurotus ostreatus)

  OpenAIRE

  María T Varnero; Madelaine S Quiroz; Cristian H Álvarez

  2010-01-01

  Se estudió el potencial de distintos residuos forestales como sustrato para el cultivo del hongo Pleurotus ostreatus. Para ello, se analizó la composición química de estos residuos, antes y después de la etapa de cosecha, y se midieron distintas variables fenológicas y morfológicas así como el rendimiento y la calidad de los cuerpos fructíferos de Pleurotus ostreatus tras la cosecha. Se fijaron cuatro tratamientos: astillas de álamo, astillas de eucalipto, mezcla de paja de trigo y eucalipto,...

 13. Exploring Medical Personnel’s Discourses on the Sexual Health of Lesbian and Bisexual Women in Greater Lisbon, PortugaL

  OpenAIRE

  JOÃO MANUEL DE OLIVEIRA; MARIA JOANA ALMEIDA; CONCEIÇÃO NOGUEIRA

  2014-01-01

  Este estudio cualitativo exploratorio analizó los discursos del personal médico sobre la salud sexual de mujeres lesbianas y bisexuales, con el fin de identificar las mejores prácticas para erradicar la heteronormatividad en este sector y contribuir a la mejora de la prestación de servicios sanitarios para esta población. Entrevistamos a 16 médicos/as del área metropolitana de Lisboa a través de entrevistas semiestructuradas. El análisis temático mostró que a pesar de tener un discurso consen...

 14. Dieta de Odocoileus virginianus (Artiodactyla: Cervidae) en un bosque templado del norte de Oaxaca, México

  OpenAIRE

  Graciela González; Miguel Briones-Salas

  2012-01-01

  La región de la Sierra Madre de Oaxaca, ubicada al norte del estado de Oaxaca, México, es una zona de ecosistemas con alta actividad forestal; en algunas áreas sus bosques templados son conservados por iniciativas de las comunidades indígenas que ahí habitan. Dentro de estos bosques, se analizó la dieta del venado cola blanca (Odocoileus virginianus) en San Miguel Amatlán y Santa Catarina Lachatao entre junio 1998 y agosto 1999. Se utilizó el análisis microhistológico de heces fecales, la obs...

 15. Composición y estructura de las comunidades vegetales del rancho El Durangueño, en la Sierra Madre Occidental, Durango, México Structure and composition of the vegetation communities of El Durangueño Ranch, in the Sierra Madre Occidental, Durango, Mexico

  OpenAIRE

  Elizabeth E. Aragón-Piña; Alfredo Garza-Herrera; M. Socorro González-Elizondo; Isolda Luna-Vega

  2010-01-01

  Se analizó la estructura y la composición florística de un bosque templado de la Sierra Madre Occidental (SMO) en el estado de Durango. El área de estudio se ubica en el rancho El Durangueño, cuya vegetación es representativa de la vertiente oriental de la SMO. El muestreo fue al azar, en puntos establecidos en 3 tipos de vegetación dominantes: bosque de encino-pino, bosque de pino-encino y pastizal. Las características estructurales de la vegetación indican que los sitios de muestreo present...

 16. Herpetofauna en relictos de Bosque Chaqueño de la región de Mar Chiquita, Córdoba

  OpenAIRE

  Briguera, Verónica; Tamburini, Daniela; Kufner, Maura Beatriz; Gavier, Gregorio; Giraudo, Liliana; Torres, Ricardo; Bechara, Verónica

  2006-01-01

  Remanentes significativos de Bosque Chaqueño y de su biodiversidad se encuentran en la Reserva Bañados del Río Dulce y Laguna de Mar Chiquita y su zona de influencia. En dos localidades dentro y fuera de la misma se estudió la herpetofauna en el hábitat chaqueño. La estructura del hábitat se analizó a partir de la cobertura vegetal por estratos y la altura del dosel. La composición y diversidad específicas de la herpetofauna se estudió mediante captura muerta y búsqueda activa. La estructura ...

 17. Logopedinė pagalba kleteringu pasižymintiems vaikams: Lietuvos logopedų apklausos rezultatai

  OpenAIRE

  Ivoškuvienė, Regina; Gerulaitis, Darius; Kairienė, Daiva; Makauskienė, Vilma

  2010-01-01

  Straipsnyje pateikiama požymių, būdingų sklandaus kalbėjimo sutrikimų turintiems vaikams, teorinė bei empirinė analizė, remiantis Lietuvos logopedų apklausos duomenimis (N = 96). Šiame tyrime taip pat atskleisti ir straipsnyje pateikiami mikčiojimo ir kleteringo (greitakalbystės) skiriamieji bruožai. Taikant interviu su logopedais (N = 4), turinčiais eksperto kvalifikacinę kategoriją, atskleisti veiksmingi logopedinės pagalbos būdai dirbant su kleteringu ir / ar mikčiojimu pasižyminčiais vaik...

 18. Bahía de Cartagena (Colombia): distribución de sedimentos superficiales y ambientes sedimentarios

  OpenAIRE

  Juan C Restrepo; Diana Franco; Jaime Escobar; Iván Darío Correa; Luis Otero; Julio Gutiérrez

  2013-01-01

  Se analizó la distribución espacial y las principales características texturales de 234 muestras de sedimentos superficiales de la bahía de Cartagena. Para caracterizar los ambientes de depósito en el fondo de la bahía se aplicaron tres funciones discriminantes para diferenciar entre: (i) depósitos de playa y marino somero agitado, (ii) depósitos fluviales y marino someros, y (iii) depósitos fluviales influenciados por corrientes de turbidez. Los sedimentos predominantes fueron lodos medios (...

 19. Organizacijos kultūros ir darbuotojų kūrybinio aktyvumo sąsaja ir įtaka įmonės veiklos efektyvumui

  OpenAIRE

  Cibulskaitė, Aistė

  2010-01-01

  Baigiamajame magistro darbe nagrinėjama organizacijos kultūra ir jos darbuotojų kūrybinio aktyvumo poreikis organizacijoje, siekiant organizacijos veiklos efektyvumo. Darbe parodyta darbuotojų kūrybingumo ir inovacijų svarba įmonei bei jos tikslų siekimui. Pateikiama teorinė organizacijos kultūros, darbuotojų kūrybingumo, marketingo kultūros ir struktūros bei vidinio marketingo veiksnių analizė. Naudojant anketinę apklausą atskleisti įvairių organizacijų darbuotojų norai, poreikiai ir požiūri...

 20. effective transcultural learning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jorge Mizuno

  2006-01-01

  Full Text Available El objetivo de este artículo es presentar los resultados de una investigación que analizó las características de una material multimedia que pudiera relacionarse con el aprendizaje transcultural de los estudiantes de inglés, nivel 7, en el Instituto de Idiomas de la Universidad del Norte (Barranquilla, Colombia. Se utilizó un enfoque cualitativo con diseño de estudio de casos para lograr los objetivos del estudio, empleando técnicas como observaciones de clases, entrevistas y encuestas a profesores y estudiantes y análisis de documentos.

 1. Relationship between aggressive behavior and academic goals: study with a Spanish compulsory Secondary Education sample of students

  OpenAIRE

  María S. Torregrosa; Cándido J. Inglés; José M. García-Fernández; Antonio Valle; Núñez, José C.

  2012-01-01

  Este estudio analizó la relación entre la conducta agresiva y las metas académicas en una muestra de 2.022 estudiantes españoles de Educación Secundaria Obligatoria (ESO ). La conducta agresiva fue evaluada con el Teenage Inventory of Social Skills (TISS) y las metas académicas mediante el Achievement Goal Tendencies Questionnaire (AGTQ). Los resultados revelaron que los estudiantes con alta conducta agresiva, de ambos sexos y de todos los cursos académicos de ESO , presentaron puntuaciones s...

 2. LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO SISTEMOS OPTIMIZAVIMO PROBLEMOS: ŠIAULIŲ MIESTO ATVEJIS

  OpenAIRE

  Ramažauskaitė, Monika

  2009-01-01

  SANTRAUKA Monika Ramažauskaitė Lietuvos Respublikos Švietimo sistemos optimizavimo problemos: Šiaulių miesto atvejis. Magistro darbas. Magistro darbo tikslas – ištirti Šiaulių miesto vidurinėse mokyklose kylančias Lietuvos Respublikos Švietimo sistemos problemas, susijusias su diferencijuoto mokymo metodu, profiliuotu mokymu ir Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikros bei brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos nuolatine kaita. Atlikus tyrimo rezultatų analizę buvo nustatyti diferenciju...

 3. ANALIZA NERAZTOPLJENIH SNOVI V PITNI VODI GOSPODINJSTEV

  OpenAIRE

  Čižić, Valerija

  2012-01-01

  V diplomski nalogi smo analizirali črne neraztopljene delce, ki so se izločili iz pitne vode. Glede na literaturne navedbe bi se v vodi lahko nahajale spojine z železom ali manganom, ki bi se izločale skupaj z vodnim kamnom. Druga možnost je tvorba biofilma. Opravili smo fizikalno-kemijske analize vode ter mikroskopske analize in posneli IR spektre izločenih delcev iz vode. Rezultati fizikalno-kemijskih analiz so pokazali, da je voda trda ter ne vsebuje železovih in manganovih snovi. Iz IR sp...

 4. Recursos virtuales que aplican los estilos de aprendizaje en la enseñanza-aprendizaje de ELE

  OpenAIRE

  Domínguez Pelegrín, Javier; Andión Herrero, M.ª Antonieta

  2012-01-01

  Desde el último cuarto del siglo XX, los estilos de aprendizaje se han convertido para muchos autores en un elemento fundamental en la adquisición de idiomas, principalmente en la enseñanza del inglés como lengua extranjera, disciplina en la que han proliferado multitud de teorías y cuestionarios gracias a las TIC. Sin embargo, en el ámbito ELE son escasos los recursos existentes a pesar de las numerosas voces que también señalan sus efectos beneficiosos. En este trabajo analiz...

 5. Matematinių paketų panaudojimas stochastinio programavimo uždaviniams spręsti

  OpenAIRE

  Žukauskas, Andrius

  2011-01-01

  Šio darbo tikslas išspręsti stochastinio programavimo uždavinį panaudojant matematinius paketu. Šiems sprendimams atlikti suprojektuojamas sprendimo algoritmas pagal analizuojama stochastinio programavimo matematinį modelį. Pagal sudarytą sprendimo algoritmą realizuojamas programinis kodas Mathcad, Maple ir MatLab matematiniuose paketuose. Gautų galutinių rezultatų analizė. Darbo metu išskiriamos atitinkamos funkcijos matematiniuose paketuose, kurios naudojamos realizuojant sprendimo algoritm...

 6. Crecimiento y caracterización de micro y nanoestructuras de óxidos de hierro y estaño (Growth and characterization of iron and tin oxides micro and nanostructures)

  OpenAIRE

  Jerez Delgado, Diana

  2012-01-01

  En este trabajo se han obtenido nanoestructuras monocristalinas de α-Fe_2O_3 (hematite)y SnO_2 por oxidación térmica del correspondiente elemento metálico, analizándose sus propiedades estructurales, composicionales y luminiscentes mediante un conjunto de técnicas de caracterización que incluye microscopía electrónica de barrido y transmisión, microanálisis de rayos X, espectroscopia Raman, difracción de rayos X y fotoluminiscencia. Además, se ha investigado la posibilidad de dopar las nanoes...

 7. Įmonių kredito rizikos vertinimo modelių taikymas Lietuvos kredito unijose

  OpenAIRE

  Špicas, Renatas; Nekrošiūtė, Gintarė

  2012-01-01

  Straipsnyje pateikiama kredito rizikos vertinimo modelių lyginamoji analizė, remiantis Lietuvoje veikiančių kredito unijų pavyzdžiu. Aptarti ir įvertinti pagrindiniai kredito riziką lemiantys veiksniai tiek populiariausiuose ir dažniausiai naudojamuose kredito rizikos vertinimo modeliuose, tiek modeliuose, kuriuos taiko kredito unijos. Nustatyti Lietuvoje veikiančių kredito unijų taikomų kredito rizikos vertinimo modelių trūkumai ir su tuo susijusios grėsmės, pateikiami pasiūlymai. Recentl...

 8. Diseño y análisis modal de una máquina despepitadora de jamaica

  OpenAIRE

  Salvador Barragán González; Sergio Llamas Zamorano; Gilberto Villalobos Llamas; Johann Mejías Brito

  2010-01-01

  Se analizó que debido a la demanda de jamaica (Hibiscus sabdariffa) y a la necesidad de obtener en mayor proporción el producto agrícola, fue necesario proyectar equipos que ayuden a hacer más eficiente el proceso de corte de la flor de jamaica. En la actualidad los métodos tradicionales para el corte de flor de jamaica, que se practican por agricultores de la región, han sido desarrollados e implementados por ellos mismos por lo que en el trabajo se identificó la problemática del proceso del...

 9. Asertividad y uso de sustancias en la adolescencia : resultados de un estudio transversal

  OpenAIRE

  Suelves i Joanxich, Josep Maria; Sánchez Turet, Miguel, 1942-2008

  2001-01-01

  Numerosos programas de prevención del abuso de sustancias en la adolescencia incluyen entre sus componentes el entrenamiento en asertividad. Este estudio transversal analizó la relación entre las puntuaciones de asertividad del cuestionario CABS (Michelson y Wood, 1980) y uso autoinformado de tabaco, alcohol, cannabis y drogas sintéticas en una muestra de 294 adolescentes (edad media= 13,06 años, rango 11-14). Un 51,4% y un 41,6% de los sujetos, respectivamente...

 10. Efectos socioeconómicos y ambientales de la expansión agropecuaria. Estudio de caso: Santiago del Estero, Argentina

  OpenAIRE

  A. Pérez-Carrera; C.H. Moscuzza; A. Fernández-Cirelli

  2008-01-01

  El objetivo del presente trabajo es analizar el efecto de la expansión agropecuaria sobre los ecosistemas, las actividades socioeconómicas y la calidad de vida de la población en la provincia de Santiago del Estero. Se realizó un exhaustivo relevamiento de la información disponibleacerca del desarrollo y evolución de las actividades agropecuarias en la región. Se analizó particularmente la zona noreste de la provincia por ser una de las regiones más afectadas por la expansión agropecuaria a e...

 11. Efectos socioeconómicos y ambientales de la expansión agropecuaria. Estudio de caso: Santiago del Estero, Argentina

  OpenAIRE

  Pérez Carrera, Alejo; Moscuzza, Carlos Hernán; Fernández Cirelli, Alicia

  2008-01-01

  El objetivo del presente trabajo es analizar el efecto de la expansión agropecuaria sobre los ecosistemas, las actividades socioeconómicas y la calidad de vida de la población en la provincia de Santiago del Estero. Se realizó un exhaustivo relevamiento de la información disponible acerca del desarrollo y evolución de las actividades agropecuarias en la región. Se analizó particularmente la zona noreste de la provincia por ser una de las regiones más afectadas por la expansión agr...

 12. Vivencias y anhelos en el contexto de la Guerra: Conceptualizaciones de salud-enfermedad en el Valle del Río Cimitarra (Colombia) Living experiences and whishes in the context in the war: Conceptualizing on health-disease in the Cimitarra River Valley (Colombia)

  OpenAIRE

  Celmira Laza Vásquez

  2010-01-01

  Estudio realizado en 2008 que describió las conceptualizaciones de salud y enfermedad de las comunidades rurales de la apartada región rural del Valle del río Cimitarra, Magdalena Medio colombiano. Estudio cualitativo descriptivo con triangulación de las técnicas de recolección de la información: discusión de grupo, representación gráfica, observación participante y entrevistas semi-estructuradas. La información brindada por campesinos de todas las edades se analizó bajo el método interpretat...

 13. Ideación suicida y características asociadas en mujeres adolescentes

  OpenAIRE

  González-Forteza Catalina; Berenzon-Gorn Shoshana; Tello-Granados Ana Ma.; Facio-Florez Dulce; Medina-Mora Icaza Ma. Elena

  1998-01-01

  Objetivo. Determinar la prevalencia de ideación suicida y el perfil sintomático e identificar las características sociodemográficas que distinguen a quienes tuvieron mayores puntajes de ideación suicida entre población adolescente del Distrito Federal: estudiantes y pacientes por intento suicida. Material y métodos. El estudio fue transversal y ex-post-facto. Se analizó la información de dos muestras: 1 712 mujeres, estudiantes de enseñanza media -secundaria- y media superior -bachillerato- (...

 14. Autodeterminación y autismo: algunas claves para seguir avanzando

  OpenAIRE

  Palomo Seldas, Rubén

  2004-01-01

  El siguiente trabajo analiza la situación actual en el campo del autismo, profundizando especialmente en el ámbito de la autodeterminación en las personas con autismo. Se discute la importancia central de esta dimensión para la mejora de la calidad de vida de estas personas y, basándose en el Modelo Funcional de la Autodeterminación de Whemeyer (2002), se ofrecen diferentes ideas sobre cómo aumentar las capacidades de las personas con autismo, fomentar sus oportunidades de desarrollo y analiz...

 15. Pirotechninio vamzdžio hidrodinaminių procesų tyrimai

  OpenAIRE

  Žitkovskis, Dmitrijus

  2014-01-01

  Baigiamajame magistro darbe teoriškai tiriami statybinio parakinio įrenginio vidinės balistikos hidrodinaminiai ir termodinaminiai procesai. Be to, modeliuojami garso slopintuvai ir teoriškai tiriamas jų efektyvumas. Darbe padarytos vidinės balistikos, kaip mokslo, statybinių viniašaudžių ir garso slopintuvų tipų apžvalgos. Atliktas skaitinis vidinės balistikos ir dujų plėtimosi procesų modeliavimas. Pateikti modeliavimo rezultatai ir jų analizė.

 16. ANÁLISIS QUÍMICO Y DE ALMIDONES EN LA DETERMINACIÓN DE USOS DE TINAJAS ARQUEOLÓGICAS EN EL SITIO GUACHIMONTONES (MÉXICO) (Starch and Chemical Analyses in Determining Uses of Archaeological Jars from the Guachimontones Site, Mexico)

  OpenAIRE

  Miguel Ángel Novillo Verdugo; Rodrigo Esparza López

  2016-01-01

  La cerámica, por sus características constitutivas, es resistente al paso del tiempo y, por ende, es un recurso propicio para la generación de datos que permiten conocer el uso que desempeñaban los objetos arqueológicos. Así, se analizó un conjunto cerámico correspondiente a ocho tinajas registradas en el sitio arqueológico Guachimontones, por medio de análisis químicos y de almidones. Las pruebas aplicadas estuvieron enfocadas a reconocer residuos orgánicos e inorgánicos. Dichos análisis, qu...

 17. Programación celular resolución eficiente de problemas numéricos NP-completos

  OpenAIRE

  Riscos Núñez, Agustín

  2004-01-01

  Esta memoria está estructurada en capítulos cuyos contenidos pasamos a describir sucintamente. En el Capítulo 1 se hace una breve introducción histórica de la Teoría de la Computabilidad, analizándose las limitaciones y potencia de los modelos que formalizan el concepto de procedimiento mecánico, así como de la Teoría de la Complejidad Computacional, justificándose la necesidad de estudiar nuevos modelos de computación a fin de mejorar la resolución cuantitativa de problemas matemáticos e...

 18. Functional strategies of root hairs and arbuscular mycorrhizae in an evergreen tropical forest, Sierra del Rosario, Cuba

  OpenAIRE

  Herrera-Peraza, Ricardo A.; Eduardo Furrazola; Ferrer, Roberto L.; Rigel Fernández Valle; Yamir Torres Arias

  2004-01-01

  Se analizó aquí el funcionamiento excluyente de los pelos radicales y las micorrizas arbusculares (MA) a nivel de ecosistema, y se demostró que la exclusión de ambas estructuras depende de los tipos biológicos que sean considerados en el análisis. Por otra parte, recientemente, han sido definidas las estrategias exuberante y austera para explicar el papel funcional de grupos sucesionales de especies y ecosistemas forestales tropicales. Para conocer el funcionamiento micorrízico arbuscular (MA...

 19. Espectro trófico del bagre Ictalurus punctatus (Silurifomes: Ictaluridae), en la presa Lázaro Cárdenas, Indé, Durango, México Trophic spectrum of the catfish Ictalurus punctatus (Siluriformes: Ictaluridae), in the Lázaro Cárdenas reservoir, Indé, Durango, Mexico

  OpenAIRE

  Gabriel Fernando Cardoza Martínez; José Luis Estrada Rodríguez; Fernando Alonzo Rojo; Carmen Leticia Mar Tovar; Frances Gelwick

  2011-01-01

  Se analizó el contenido de 240 estómagos de Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818), colectados de 2006 a 2007, con el objetivo de determinar su espectro trófico, su variación por talla y época climática. Los contenidos estomacales se analizaron en laboratorio y los organismos se determinaron hasta nivel de orden. Los datos obtenidos fueron analizados por métodos cuantitativos y cualitativos. Los órdenes más frecuentes fueron Perciformes y Atheriniformes que corresponden a peces forraje, así c...

 20. DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, BAJO LOS REQUISITOS DE LA NORMA NTCOHSAS 18001 VS 2007 EN EL PROCESO DE FABRICACION DE JOYAS PARA SOCIEDAD JOYERIA CARIBE S.A. EN CARTAGENA DE INDIAS

  OpenAIRE

  Villafañe-Ortega, Milena Sofia

  2013-01-01

  La presente investigación tuvo como propósito el diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, basada en la norma NTC-OHSAS 18001, para la empresa SOCIEDAD JOYERIA CARIBE S.A. En primera instancia se analizó detalladamente la situación actual en materia de seguridad industrial y salud ocupacional de la empresa, con el fin de conocer el nivel de cumplimiento de los requisitos de la norma NTC-OHSAS 18001. Una vez analizada dicha situación se procedió a iden...

 1. Infecciones por adenovirus en Cuba (2000-2008)

  OpenAIRE

  González Muñoz, Grehete

  2013-01-01

  Las infecciones por adenovirus causan un variado espectro clínico en el hombre, con un rango que incluye desde la infección asintomática hasta la enfermedad diseminada con peligro para la vida. En el presente estudio, se analizó el comportamiento de las infecciones por adenovirus en síndromes de etiología viral como la infección respiratoria aguda, la miocarditis viral, la conjuntivitis hemorrágica y el síndrome neurológico infeccioso. Además, se estudió la participación de estos agentes en l...

 2. Visión de las madres en el cuidado del hijo prematuro en el hogar Visão das mães no cuidado do filho prematuro em casa Vision of mothers in care of premature babies at home

  OpenAIRE

  Nubia Castiblanco López; Lucy Muñoz de Rodríguez

  2011-01-01

  Objetivo: describir el significado que tiene para las madres cuidar el recién nacido prematuro en el hogar, desde su contexto cultural. Diseño: estudio de tipo cualitativo etnográfico basado en la teoría de Madeleine Leininger. Muestra: la información, obtenida de observación y 23 entrevistas a las madres en su hogar, se recolectó y se analizó según la entrevista y análisis etnográficos de James Spradley. Participantes: ocho madres de recién nacidos prematuros que asistieron a control al Prog...

 3. Digestión en horno de microondas para determinación de contenido de hierro y zinc totales en alimentos Microwave digestion for determination of iron and zinc content of total food

  OpenAIRE

  Paulina Silva Trejos

  2012-01-01

  En el presente estudio se optimizó el procedimiento de digestión de alimentos por medio de un horno de microondas, para cuantificar el hierro y el zinc totales en diferentes matrices por espectroscopía de absorción atómica. Se analizó la cantidad óptima de HNO3 concentrado al 65% para digerir determinada masa de muestra por evaluación del porcentaje de recuperación obtenido con diferente cantidad de HNO3. Los resultados no difieren de los obtenidos por los métodos recomendados oficialmente de...

 4. ¿Minería sostenible? Análisis del conflicto social en Bajo de la Alumbrera desde sus informes de sostenibilidad y actores locales críticos

  OpenAIRE

  Diego Murguia

  2013-01-01

  La relación entre la minería metalífera a gran escala y su impacto, es un tema de creciente discusión en Argentina. Con el fin de mostrar responsabilidad y contribuciones al desarrollo sostenible, las empresas mineras multinacionales publican informes de sostenibilidad. Éstos contribuyen a una mayor transparencia pero existen dudas sobre su utilidad para mejorar la relación con las comunidades. Mediante un método descriptivo-explicativo se analizó el Informe de Sostenibilidad 2009 de la mina ...

 5. Lietuvos sporto mokymo įstaigų veiklos auditas

  OpenAIRE

  Čingienė, Vilma; Gineikienė, Lina

  2013-01-01

  Veiklos auditas šiuolaikinio viešojo valdymo kontekste tampa vis reikšmingesnis dėl vykdomos politikos veiksmingumo ir kuriamos pridėtinės vertės poreikio. Lietuvos sporto sistemos sudedamoji dalis yra sporto mokymo įstaigos (SMĮ) – neformaliojo ugdymo įstaigos, teikiančios viešąsias paslaugas ir atsakingos už fizinio aktyvumo skatinimą. Straipsnyje pateikiama 2005–2010 m. SMĮ veiklos duomenų analizė pagal keturis veiklos rodiklius, vertinant viešųjų finansų panaudojimą. Tyrimo rezultatai par...

 6. Papel de los genes P16 y survivina en la progresión de la leucemia mieloide crónica a la crisis blástica

  OpenAIRE

  Hernández Boluda, Juan Carlos

  2005-01-01

  Los mecanismos moleculares implicados en la progresión de la leucemia mieloide crónica (LMC) a la crisis blástica (CB) permanecen en gran medida por dilucidar. De cara a profundizar en el estudio de estos mecanismos, en la presente tesis se estudiaron las alteraciones de los genes p16 y survivina en esta enfermedad. Así, en el primer trabajo se analizó mediante la técnica de PCR cuantitativa a tiempo real y de PCR convencional semicuantitativa la presencia de deleciones de p16 en una serie de...

 7. Influencia de las tradiciones ancestrales en la alimentación de la población rural del departamento de Santa María, provincia de Catamarca Influence of Ancestral Traditions in Rural People's Food in the District of Santa María, Province of Catamarca, Argentina

  OpenAIRE

  María del Pilar Rebellato

  2010-01-01

  El objetivo del presente trabajo fue describir la obtención, preparación y consumo de alimentos de la población rural del departamento Santa María, provincia de Catamarca. Se analizó la influencia y persistencia de las costumbres ancestrales por medio de un estudio descriptivo transversal simple, correlacional, exploratorio e inferencial. La muestra consistió en 222 mujeres de la zona rural de dicha región. La unidad de muestreo fue cada hogar, donde se entrevistó a una mujer. El medio de obt...

 8. Kaimo turizmo paslaugų plėtros galimybės : Marijampolės apskrities atvejis

  OpenAIRE

  Gargasas, Audrius; Večerskas, Dainius

  2013-01-01

  Straipsnyje pateikiama Marijampolės apskrities kaimo turizmo paslaugų plėtros galimybių ir alternatyvų analizė, remiantis atliktu tyrimu, kurio metu buvo apklausti poilsiautojai bei kaimo turizmo sodybų savininkai. Tyrimo duomenys panaudoti sudarant kaimo turizmo paslaugų plėtros galimybių schemą bei išskiriant plėtros alternatyvas. Rural tourism is a growing and evolving process related to the natural, cultural, social and economic resources for business development. The satisfaction of t...

 9. Lietuvos įmonių socialinės atsakomybės ataskaitų taikymas verslo praktikoje

  OpenAIRE

  Juščius, Vytautas; Griauslytė, Julija

  2014-01-01

  Straipsnyje analizuojami verslo socialinės atsakomybės ataskaitų rengimo principai ir taikymas verslo praktikoje komunikuojant su suinteresuotosiomis grupėmis. Atliekama Lietuvoje veikiančių įmonių socialinės atsakomybės ataskaitų turinio analizė, jos rezultatai lyginami su tarptautinių tyrimų metu surinktais duomenimis. Tyrimo rezultatai rodo, kad Lietuvoje veikiančios įmonės pilnai neišnaudoja ĮSA atskaitomybės, kaip komunikacijos instrumento, privalumų, neskiria pakankamai dėmesio atskaito...

 10. Vadovo efektyvumo vertinimo pagrindimas : ar reikalinga teorinių požiūrių gausa?

  OpenAIRE

  Stelmokienė, Aurelija; Endriulaitienė, Auksė

  2013-01-01

  Straipsnyje siekiama atskleisti pagrindinių vadovavimo teorijų unikalumą, lyginant jų pateikiamus vadovo ir pavaldinio apibrėžimus, bei vadovavimo efektyvumo kriterijus. Mokslinės literatūros analizė leidžia teigti, jog vystant vadovo efektyvumo vertinimo sistemą, svarbi ne teorinių požiūrių, kurie pernelyg panašūs, kiekybė, bet pagrindinių vadovavimo aspektų integracija. Apibendrintas vadovavimo efektyvumo modelis apima vadovo bei pavaldinių vaidmenį, santykių tarp vadovo ir pavaldinių aspek...

 11. Sandėlių modeliavimas

  OpenAIRE

  Sungaila, Marius

  2008-01-01

  Šiame magistriniame darbe yra aptariama logistikos svarba prekybinėse įmonėse. Atliekamas sandėliavimo ir transportavimo, bei efektyvaus klientų užsakymų tenkinimo naudojant informacines technologijas optimizavimo tyrimas. Panašių programų analizė. Neformaliai ir formaliai Z kalba sandėlių sistemos aprašymas. Bendro prekybos centro ir sandėlio PLA modelio parengimas su agregacine schema ir koncepciniu modeliu, formalia specifikacija. Taip pat išskirtos perėjimų ir išėjimų operacijos. Vėliau b...

 12. Evaluación de propuestas de cambio conceptual hechas desde la psicología cognitiva. Reflexiones sobre el aprendizaje de ciencias

  OpenAIRE

  Marín Martínez, Nicolás

  2011-01-01

  La mayoría de los modelos de enseñanza del ámbito de la Didáctica de las Ciencias se han desarrollado en el marco de la analogía del alumno como científico. Con bastante menor incidencia, aunque significativa, se han abordado los problemas de la enseñanza de las ciencias desde propuestas de cambio conceptual con supuestos y constructos tomados de la psicología cognitiva. En este trabajo se revisan cinco propuestas que han tenido cierta incidencia significativa en el ámbito, analiz...

 13. Determinantes de la transmisión de dengue en Veracruz: un abordaje ecológico para su control

  OpenAIRE

  Escobar-Mesa Javier; Gómez-Dantés Héctor

  2003-01-01

  OBJETIVO: Identificar los factores ambientales, sociales y demográficos que contribuyen a explicar las diferencias en la transmisión de dengue en Veracruz, México, durante el periodo 1995-1998 y definir las áreas de riesgo para promover un mejor control del problema. MATERIAL Y MÉTODOS: Bajo un diseño ecológico se analizó una base de datos con el número de casos de dengue que se presentaron en 1 249 localidades en las 11 Jurisdicciones Sanitarias del estado de Veracruz durante el periodo 1995...

 14. Study of thermal comfort in the City of São Paulo using ENVI-met model

  OpenAIRE

  Ana Claudia Carfan; Emerson Galvani; Jonas Teixeira Nery

  2012-01-01

  En este estudio se analizó la comodidad termal en distintas áreas en la ciudad de São Paulo. Dos áreas diferentes fueron seleccionadas, densamente construido (Consolação) y el otro fue en el Parque de Estado de Ipiranga (FISP), un área con solo unos edificios e impermeabilidad reducida. Un microclimático ENVI - encontrado fue usado para simular la atmósfera superficial de interacción en el ambiente urbano. La resolución del modelo está entre 0.5 y 10 m. Este modelo fue desarrollado por Bruse...

 15. Pérdida de diversidad florística ante un gradiente de intensificación del sistema agrícola de roza-tumba-quema: un estudio de caso en la selva Lacandona, Chiapas, México

  OpenAIRE

  Susana Ochoa Gaona; Francisco Hernández Vázquez; Bernardus H. J. De Jong; Francisco D. Gurri García

  2007-01-01

  Se analizó la dinámica del sistema agrícola de roza-tumba-quema (r-t-q) bajo un proceso de alargamiento de los años de cultivo de la parcela y un incremento de los periodos de cultivo, y se determinó bajo qué intensidad y frecuencia de uso los acahuales conservan especies propias de la flora leñosa nativa en la Zona Norte de la Selva Lacandona. Se levantaron 39 inventarios en acahuales de diferentes edades (EA) e historias de uso. Se generó un índice de integridad (II) que combina la intensid...

 16. Construcci??n de identidad organizacional de los mandos medios como espacio liminal. Un estudio de caso

  OpenAIRE

  Gonz??les Miranda, Diego Ren??

  2014-01-01

  La tesis analiz?? el proceso de construcci??n de la identidad organizacional (IO) de los mandos medios (MM) en una organizaci??n colombiana -- La problem??tica se circunscribe en la desestabilizaci??n de la identidad como algo dado y relativamente seguro, y un creciente inter??s por considerarla como objeto y medio de los esfuerzos de regulaci??n por parte de la Administraci??n -- Como mecanismos culturales, las acciones de regulaci??n buscan fabricar o generar una IO en los MM que pueda salv...

 17. Perfil del comportamiento sexual en adolescentes mexicanos de 12 a 19 años de edad. Resultados de la ENSA 2000

  OpenAIRE

  Carlos González-Garza; María I Hernández-Serrato; Rosalba Rojas-Martínez; Gustavo Olaiz-Fernández

  2005-01-01

  Objetivo. Describir las características del comportamiento sexual de los adolescentes mexicanos, su grado de conocimiento sobre anticoncepción, las variables que se relacionan con la utilización de anticonceptivos en la primera relación sexual y las que se asocian con el embarazo. Material y métodos. Se analizó la base de datos de adolescentes de la Encuesta Nacional de Salud 2000, realizada en septiembre de 1999 a marzo de 2000, la cual tuvo un diseño complejo al ser probabilístico, polietáp...

 18. Perfil del comportamiento sexual en adolescentes mexicanos de 12 a 19 años de edad: resultados de la ENSA 2000 Profile of sexual behavior in 12 to 19 year-old Mexican adolescents: results of ENSA 2000

  OpenAIRE

  Carlos González-Garza; Rosalba Rojas-Martínez; María I Hernández-Serrato; Gustavo Olaiz-Fernández

  2005-01-01

  OBJETIVO: Describir las características del comportamiento sexual de los adolescentes mexicanos, su grado de conocimiento sobre anticoncepción, las variables que se relacionan con la utilización de anticonceptivos en la primera relación sexual y las que se asocian con el embarazo. MATERIAL Y MÉTODOS: Se analizó la base de datos de adolescentes de la Encuesta Nacional de Salud 2000, realizada en septiembre de 1999 a marzo de 2000, la cual tuvo un diseño complejo al ser probabilístico, polietáp...

 19. Evaluando el rendimiento académico

  OpenAIRE

  Correa, Adriana; Chahar, Berta; Nieva, María Esther; Figueroa, Gregorio; Gallo, Ricardo Raúl; Holgado, Lisa

  2009-01-01

  En las universidades la deserción estudiantil ha originado numerosos estudios y no pocos debates. El informe de la Comisión ad hoc (2005) de la UNT, revela excesiva permanencia y alta deserción. En una primera etapa, se analizó el rendimiento académico en el ciclo básico de la Facultad de Bioquímica de la UNT (Correa Zeballos, Chahar, Holgado, Figueroa, Sued, Nieva, 2006) identificándose factores asociados a esta problemática. En una segunda etapa se plantea como objetivo mostrar una metodolo...

 20. Calidad de vida percibida, depresión y ansiedad en pacientes con tratamiento sustitutivo de la función renal

  OpenAIRE

  García, Hecmy; Universidad Simón Bolívar; Calvanese, Nicolina; Universidad Simón Bolívar

  2013-01-01

  En este estudio, que responde a la necesidad de información confiable sobre calidad de vida de estos pacientes dada su carencia en la realidad venezolana, se analizó la calidad de vida de 60 pacientes en diálisis y trasplante, estableciéndose las asociaciones entre calidad de vida, depresión y ansiedad mediante la adaptación y validación del Cuestionario de Calidad de Vida y la medición de las dimensiones de funcionalidad física, psicoemocional, social y ocupacional. En el análisis descriptiv...

 1. Rachunkowość jako nauka – jej współdziałanie z dyscypliną finanse

  OpenAIRE

  Walińska, Ewa

  2014-01-01

  Cel – Celem artykułu jest prezentacja rachunkowości jako nauki oraz wskazanie jej miejsca i roli w naukach ekonomicznych, w szczególności jej relacji do dyscypliny „finanse”. Metodologia badania – W artykule zastosowano metodę studiów literaturowych (polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu), analizę materiałów źródłowych oraz metodę dedukcji i indukcji. Wynik – W rezultacie przeprowadzonych rozważań w artykule sformułowano postulat współdziałania dyscyplin w naukach ekono...

 2. Hierarchia wyrażeń metatekstowych

  OpenAIRE

  Żabowska, Magdalena

  2009-01-01

  Przedmiotem analiz jest hierarchia wyrażeń metatekstowych, opisywana przede wszystkim ze względu na możliwość ich współwystępowania. Ze względu na zakres odniesienia wyrażeń metatekstowych, najniższe piętro w tej hierarchii zajmują operatory metapredykatywne, wyższe - partykuły, a najwyższe - komentarze metatekstowe i spójniki. Każde piętro charakteryzuje się dodatkowo własną hierarchią.

 3. Actividad eléctrica atmosférica en Sudamérica

  OpenAIRE

  Nicora, María Gabriela

  2014-01-01

  La actividad eléctrica atmosférica (AEA), dada su relación con la microfísica y dinámica de las nubes de tormenta, es un parámetro relevante para el estudio del clima. El objetivo de la presente tesis consiste en realizar una caracterización de la AEA en América del Sur utilizando distintas escalas espaciales y temporales e investigar su relación con distintos eventos. Con miras de cumplir este objetivo se analizó la AEA detectada por dos sistemas independientes de detección, World Wide Light...

 4. Zastosowanie analizy SWOT w formułowaniu strategii rozwoju turystyki na obszarach recepcyjnych

  OpenAIRE

  Goranczewski, Bolesław; Puciato, Daniel

  2010-01-01

  tekst równol. pol., ang. - http://hdl.handle.net/11089/11440 Artykuły w wersji angielskiej publikowane są online od 2009 r. przez De Gruyter Open z e-ISSN 2080-6922. Celem autorów pracy jest określenie roli analizy SWOT w formułowaniu strategii rozwoju turystyki na obszarach recepcyjnych. Analiza SWOT pozwala na przeprowadzenie wiarygodnej diagnozy potencjału wewnętrznego oraz otoczenia obszaru recepcji turystycznej. W polskiej rzeczywistości gospodarczej analizę SWOT wykorzystuje się ...

 5. Metodología para la solución de un caso empresarial del sector manufacturero a través de la simulación

  OpenAIRE

  2013-01-01

  El trabajo se desarrolló en la empresa Brus Refrigeration del sector metalmecánico donde se realizó un diagnóstico estratégico y organizacional, se identificaron diferentes fortalezas y debilidades, se analizó los factores que generan problemas en la línea de producción de la sección condensadores y se formuló un problema para ser resuelto por medio de la simulación. Los resultados proponen mejoras para ampliar la capacidad de producción del condensador referencia 1107125 logrando crear una m...

 6. Evaluación del impacto ambiental por presencia de hidrocarburos en el fundo Los Clavelitos

  OpenAIRE

  Omer Vílchez-Fernández; Mayda Ulloa-Carcasés

  2015-01-01

  A través del método de los criterios relevantes integrados de Buroz se identificaron los elementos que generan el impacto ambiental en el fundo Los Clavelitos, Venezuela, debido a la presencia de hidrocarburos en forma de emanaciones naturales (menes). Los componentes que se afectan en el medio físico son: suelo, agua, aire, y en el biológico, la flora y la fauna. Se realizaron pruebas de laboratorio sobre las muestras de agua y suelo, las que indicaron en su mayoría que los parámetros analiz...

 7. PEPTIDE BIOACTIVE ALGALE ŞI PERSPECTIVA DE UTILIZARE A LOR ÎN CALITATE DE AGENŢI TERAPEUTICI

  OpenAIRE

  Valentina BULIMAGA; Maria PISOVA; Liliana ZOSIM; Angela RUDAKOVA; Natalia CLIMOVA; Veaceslav REVA

  2015-01-01

  Dezvoltarea şi aplicarea tehnologiilor de inginerie enzimatică, folosind enzimele pentru hidroliza ficocianinei şi producerea peptidelor bioactive, deschide noi perspective de utilizare a lor în calitate de agenţi anticancer, antimicro-bieni, antioxidativi, antihipertensivi etc. Lărgirea spectrului de peptide produse în baza enzimolizei ficocianinei poate fi efectuată prin utilizarea în acest scop a enzimelor proteolitice cu specificitate diferită. În lucrare sunt analizate spectrele UV ale h...

 8. Inducción y modificación genética de la carotenogénesis en cultivo in vitro de cempaxúchitl (Tagetes erecta)

  OpenAIRE

  Benítez García, Israel

  2015-01-01

  El cempaxúchil (Tagetes erecta) es una fuente importante de pigmentos para la industria alimentaria; sus principales pigmentos son carotenoides. A éstos, se les ha relacionado con la prevención de enfermedades crónicas degenerativas. En este trabajo se propuso la elicitación de cultivos in vitro de una variedad blanca de T. erecta. A partir de hojas de T. erecta se indujo callo en medio MS adicionado con BA y 2,4-D. Se analizó el efecto del ácido salicílico y metil jasmonato en cultivos en su...

 9. Significado psicológico que estudiantes de secundaria de la Ciudad de México atribuyen al concepto drogas

  OpenAIRE

  Patricia Bermúdez Lozano; María Elena Medina-Mora Icaza; Shoshana Berenzon Gorn; Benilde García Cabrero; Nancy Amador Buenabad; Cuitláhuac Pérez López

  2014-01-01

  Mediante el empleo de la técnica de redes semánticas naturales se analizó el significado psicológico que atri - buyeron adolescentes de secundaria al concepto drogas. Se comparó la representación y organización con - ceptual de las redes generadas por los educandos por grado escolar y sexo. En la investigación participaron 113 estudiantes de 10 a 15 años de edad, de 1º, 2º y 3º grados de se - cundaria. Los resultados mostraron diferencias en el tamaño de la red y densidad conceptual, pero sim...

 10. Ideación suicida y características asociadas en mujeres adolescentes Suicidal ideation and associated characteristics in adolescent women

  OpenAIRE

  Catalina González-Forteza; Shoshana Berenzon-Gorn; Ana Ma. Tello-Granados; Dulce Facio-Florez; Ma. Elena Medina-Mora Icaza

  1998-01-01

  Objetivo. Determinar la prevalencia de ideación suicida y el perfil sintomático e identificar las características sociodemográficas que distinguen a quienes tuvieron mayores puntajes de ideación suicida entre población adolescente del Distrito Federal: estudiantes y pacientes por intento suicida. Material y métodos. El estudio fue transversal y ex-post-facto. Se analizó la información de dos muestras: 1 712 mujeres, estudiantes de enseñanza media -secundaria- y media superior -bachillerato- (...

 11. BETALAÍNAS, COMPUESTOS FENÓLICOS Y ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE EN PITAYA DE MAYO (Stenocereus griseus H.)

  OpenAIRE

  Leticia García-Cruz; Yolanda Salinas-Moreno; Salvador Valle-Guadarrama

  2012-01-01

  La pitaya de mayo (Stenocereus griseus H.) es una cactácea columnar que se encuentra en zonas áridas y semiáridas de México. Sus frutos son jugosos y de coloraciones que van desde naranja hasta el púrpura. El color del fruto se debe a las betalaínas, que son compuestos nitrogenados hidrosolubles. En este estudio se analizó el fruto de dos variedades de pitaya: roja (PR) y naranja (PN), en cuanto al contenido de betalaínas totales (betacianinas + betaxantinas), fenoles solubles totales y ácido...

 12. Una revisión crítica del "Consentimiento Informado" en Telesalud

  OpenAIRE

  Maria Graciela De Ortuzar; Daniel Busdygan; Yesica Marquez; Estefanía Matus

  2014-01-01

  El tema que nos ocupa aquí es el análisis del “consentimiento informado” –CI- en el marco general de telesalud -TS- en zonas aisladas. El CI es un instrumento ético-legal que permite expresar la autonomía del paciente para elegir o rechazar un tratamiento, droga o protocolo de investigación. Por otra parte, la TS es el ejercicio de la medicina a distancia, analizándose en el proyecto general que da contexto al presente proyecto específico6 dos posibilidades de aplicación de TICs en salud: 1- ...

 13. Uluslararası rejim tartışmaları ve Karadeniz’de çevre yönetimi

  OpenAIRE

  ABAY, Tezcan Eralp

  2013-01-01

  Uluslararası işbirliği günümüz dünyasında küresel çevre sorunlarının çözümünde en önemli yöntemlerden biri olarak kabul edilmektedir. Buna paralel olarak, akademik yazında da bu işbirliklerinin analiz edildiği kuramsal yaklaşımlar yaygınlaşmıştır. Bu tezde Uluslararası İlişkiler disiplini içinde ‘uluslararası rejim’ kavramı etrafında yürütülen tartışmalar analiz edilmiştir. Disiplin içindeki temel yaklaşımların uluslararası rejimler konusundaki önermeleri...

 14. Datornoziegumi un to kvalifikācijas problēmas

  OpenAIRE

  Aleksejevs, Andris

  2016-01-01

  Maģistra darbā ir analizēta viena no mūsdienu digitālā informācijas laikmeta problēmām – datornoziegumi. Darbā ir apskatīti un definēti datornoziegumi, to atšķirība no citiem informācijas tehnoloģiju noziegumiem, automatizētu datu apstrādes sistēmu saturs, tā papildināšana. Kā arī ir analizētas problemātiskākās noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmes. Tiek dots ieskats tiesu praksē un juridiskajā literatūrā pausto viedokļu analīzē. Darbā ir piedāvāts risinājums ieskatam un priekšlikumiem esoš...

 15. Datu subjekta piekrišana personas datu apstrādei tiešsaistes sociālajos tīklos

  OpenAIRE

  Baumane, Sabīna

  2016-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Datu subjekta piekrišana personas datu apstrādei tiešsaistes sociālajos tīklos”, kurā autore analizē mūsdienu datu aizsardzības jautājumus, kas skar tiešsaistes sociālos tīklus un personas piekrišanu datu apstrādei. Darbā autore analizēt starptautiskā regulējuma aspektus, kā arī regulējumu Latvijā, veicot normu satura izvērtējumu, kā arī tiesību zinātnieku viedokļu un prakses materiālu izvērtēšana, tā vērtējot problēmjautājumus, kas skar datu aizsardzību tiešsaistes s...

 16. Safety Case as a Necessary Aspect of the Aviation Implementation of the Gnss / Safety Case Jako Niezbędny Aspekt Lotniczej Implementacji Systemu Gnss

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fellner Andrzej

  2014-12-01

  Full Text Available Artykuł przedstawia analizę ryzyka na potrzeby wdrożenia procedur podejścia precyzyjnego (Localizer Performance and Vertical Guidance - LPV z użyciem sensora GNSS dla lotnisk w Warszawie i Katowicach. Szczegóły zostały zawarte w opracowywanym w ramach międzynarodowego projektu SHERPA. Do analizy wykorzystano techniki identyfikacji zagrożeń (zderzenie z powierzchnią ziemi w locie sterowanym - CFIT, wypadek podczas lądowania - LA, kolizja w powietrzu - MAC, procedura po nieudanym podejściu - MA, bezpieczne lądowanie i oceny ich następstw oparte o metody analiz: Event Tree Analysis, zestawienie prawdopodobieństwa ryzyka bezpieczeństwa, macierz oceny ryzyka bezpieczeństwa oraz Functional Hazard Assesment. Następnie określono cele bezpieczeństwa. Przeprowadzone badania pozwoliły na wyznaczenie prawdopodobieństw występowania zagrożeń i celów bezpieczeństwa, a także porównanie ich względem wymagań systemu ILS

 17. İnanç turizminden kültür turizmine: Midilli Adası’nın Agiasos dağ köyü örneği

  OpenAIRE

  Usta, Nazlı

  2012-01-01

  Bu çalışmada, Midilli adasının Agiasos dağ köyünün inanç turizminden kültür turizmine geçişi incelenmektedir. Çalışmada, köyün dinî boyutu için önemli olan Panagia Kilisesi’nin kurulmasıyla köyde yerleşimin ve turizm aktivitelerinin başlamasından sonraki periyot analiz edilmiştir. Analiz sonunda, inanç turizmi kapsamında ziyaret edilen köyün, kültür merkezi Anagnostirio’nun faaliyetleri ile birlikte kültürel varlığının da geliştiği ve böylece kültürel turizm için de bugün çekici bir nokta hal...

 18. Japāņu e-komercijas tīmekļa lappušu dizaina īpatnības

  OpenAIRE

  Dreižis, Kārlis

  2016-01-01

  Darba pētnieciskais mērķis ir japāņu e-komercijas tīmekļa lappušu dizaina izstrādes ietekmējošo faktoru atklāšana. Darbā pētīta kultūras, estētiskas, tehnoloģijas un lingvistikas ietekme uz dizainu un analizētas e-komercijas tīmekļa lappuses saistībā ar šiem aspektiem. Analizējot literatūras avotus un tīmekļa lappušu saturu izmantota aprakstošā un analīzes metode, lai veiktu izvēlēto lappušu detalizētu apskatu un analīzi saistībā ar literatūras un avotu analīzes gaita iegūto informāciju. Da...

 19. Orientēšanās kā viena no ārpustelpu izglītības aktivitātēm Kuldīgā

  OpenAIRE

  Bērziņš, Kristaps

  2016-01-01

  Diplomdarba tēma: Orientēšanās kā viena no ārpustelpu izglītības aktivitātēm Kuldīgā. Diplomdarba autors: Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes students Kristaps Bērziņš. Diplomdarba vadītājs: lektore, Mg.paed. Aija Erta. Pētījuma mērķis: izvērtēt orientēšanās pulciņa izveides perspektīvas Kuldīgā. Īss satura izklāsts: Pirmajā nodaļā ir analizēta literatūra par orientēšanās sportu un sniegts orientēšanās sporta raksturojums. Otrajā nodaļā analizēta teorēt...

 20. Entre la fiction et la réalité: les voyages d’Oscar Milosz. Tarp fikcijos ir realybės: Oskaro Milašiaus kelionės

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Genovaitė Dručkutė

  2011-01-01

  Full Text Available Straipsnyje analizuojamas kelionės archetipas Os­karo Milašiaus poezijoje bei jo atitikmenys poeto išgyventoje tikrovėje. Konstatavus, kad kelionė yra pastovus Milašiaus poezijos dydis, pereinama prie keleivio figūros, erdvės, kuria keliaujama ir kelionės tikslo analizės. Fikcinė kelionė gretinama su tikro­vės patirtimi: poeto viešnage Lietuvoje 1922 metų rugpjūčio mėneį, kurios metu jis nesėkmingai bandė ieškoti savo protėvių gimtinės.Atlikus analizę daromos šios išvados:Milašiaus poezijoje ryškėjanti keliautojo figūra turi įprastinius riterio, piligrimo, klajūno požymius; profaniška erdvė ir kelionės tikslas įgyja sakralumo dimensiją. Poetinė ir reali kelionė viena kitą išplečia ir papildo, poetas kaip realus asmuo įgyja poetinės keleivio figūros bruožų.

 1. PEPTIDE BIOACTIVE ALGALE ŞI PERSPECTIVA DE UTILIZARE A LOR ÎN CALITATE DE AGENŢI TERAPEUTICI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valentina BULIMAGA

  2015-12-01

  Full Text Available Dezvoltarea şi aplicarea tehnologiilor de inginerie enzimatică, folosind enzimele pentru hidroliza ficocianinei şi producerea peptidelor bioactive, deschide noi perspective de utilizare a lor în calitate de agenţi anticancer, antimicro-bieni, antioxidativi, antihipertensivi etc. Lărgirea spectrului de peptide produse în baza enzimolizei ficocianinei poate fi efectuată prin utilizarea în acest scop a enzimelor proteolitice cu specificitate diferită. În lucrare sunt analizate spectrele UV ale hidrolizatelor triptice sumare ale ficocianinei şi descrise unele metode de separare şi analiză a fracţiilor peptidice din hidrolizat.ALGAL BIOACTIVE PEPTIDES AND THEIR PERSPECTIVE USE AS THERAPEUTIC AGENTSDevelopment and application of enzyme engineering technologies using enzymes for the hydrolysis of Phycocyanin and production of bioactive peptides opens up new prospects for their use as anticancer, antimicrobial, antioxidant, hypotensive agents. Diversification of the range of produced peptides can be performed by the enzymolysis and using of the proteolytic enzymes with diverse specificity for this purpose. The paper presents the UV spectra of summary tryptic phycocyanin hydrolysates and some methods of separation and analyzing of peptide fractions.

 2. Alternativa innovativa de un sistema de tratamiento de efluentes vinícolas: modelado matemático

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosa Ana Rodríguez

  2013-01-01

  Full Text Available Se presenta un tratamiento secundario alternativo para la depuración de efluentes líquidos de la industria vitivinícola. Para evaluar su eficiencia, se eligió como parámetro de referencia la Demanda Química de Oxígeno (DQO. El trabajo experimental se realizó en un reactor tubular constituido por un lecho fijo de grava, donde se analizó la influencia de emplear distintas granulometrías y caudales del efluente a tratar. Se observó una disminución entre el 16 y 54 % del valor de la DQO. La eficiencia del sistema mejoró al trabajar con caudales de efluentes a tratar menores y con un lecho constituido por partículas de menor tamaño. Se planteó un modelo analizándose distintas cinéticas del proceso de depuración de acuerdo a los valores experimentales obtenidos. Como resultado, se obtuvo una buena aproximación de los valores experimentales utilizando una cinética de reacción de orden seis.

 3. Validez de constructo de los trastornos de la personalidad del DSM-IV

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Luis Besteiro

  2004-01-01

  Full Text Available El objetivo de este estudio cuasi-experimental fue valorar la validez de constructo de los conglomerados de trastornos de la personalidad del DSM-IV y la posible existencia de alguna de las dimensiones propuestas por los modelos factorialesbiológicos de la personalidad. Para ello se analizó la estructura factorial que emerge de un conjunto de medidas clínicas (MCMI-II, de personalidad (BFQ, psicofisiológicas (tasa cardiaca y respuesta dermoeléctrica ante tareas de estrés experimental y neuropsicológicas (tareas informatizadas que evalúan funciones ejecutivas frontales de atención sostenida, flexibilidad mental y formación de conceptos: Stroop, CPT y WCST. Se analizó una muestra de 146 sujetos (68 varones y 78 mujeres de edades comprendidas entre 17 y 65 años, diagnosticados con algún trastorno de la personalidad según criterios del DSM-IV. No se ha encontrado ningún factor que responda a alguna de las dimensiones propuestas por los modelos factoriales-biológicos para explicar los trastornos de la personalidad ni a la estructura de conglomerados del DSM-IV. Los resultados no apoyan la validez de constructo de los trastornos de la personalidad del DSM-IV.

 4. STUDIU COMPARATIV AL CARACTERISTICILOR DE BAZĂ ALE LIMBAJELOR DE PROGRAMARE ORIENTATE PE OBIECTE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ala GASNAŞ

  2015-12-01

  Full Text Available În articol se face o analiză comparativă a limbajelor de programare C++, C#, Java, Object Pascal, PHP, JavaScript din punctul de vedere al caracteristicilor Programării Orientate pe Obiecte. Această analiză are un rol important în pro-iectarea curriculară a disciplinei Programarea Orientată pe Obiecte, fiind una din disciplinele fundamentale studiate în cadrul formării iniţiale a specialiştilor IT şi a cadrelor didactice în informatică.COMPARATIVE STUDY OF THE BASIC CHARACTERISTICS OF OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING LANGUAGESIn this article is reflected a comparative analysis of the programming languages C ++, C #, Java, Object Pascal, PHP, Javascript in terms of object-oriented programming features. This analysis has an important role in designing curricular discipline Object-oriented programming and is one of the fundamental disciplines covered in the initial training of IT specialists and teachers in computer science.

 5. CAPS!Mārketinga komunikāciju nozīme zīmola virzīšanā.

  OpenAIRE

  Penka, Artis

  2016-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “CAPS! mārketinga komunikāciju nozīme zīmola virzīšanā”. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt un analizēt SIA “Taste CAPS!”mārketinga komunikāciju sistēmu un kāda ir tās nozīme CAPS! zīmola virzīšanā, kā arī atklāt sistēmas trūkumus un piedāvāt priekšlikumus CAPS! mārketinga komunikāciju sistēmas pilnveidei un zīmola attīstībai. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām. Pirmajā nodaļa ir apkopota informācija, kas iegūta, analizējot Latvijas un ārvalstu mārketinga speciālistu...

 6. Google AdWords kampaņas realizācijas projekts uzņēmuma vietnē

  OpenAIRE

  Vilciņa, Ilze

  2016-01-01

  Mūsdienās lielu daļu sava laika cilvēki pavada internetā, tāpēc uzņēmumiem ir svarīgi piesaistīt pēc iespējas lielāku lietotāju plūsmu savai mājas lapai, kur lietotāji var uzzināt svarīgāko informāciju par uzņēmumu un iepazīties ar uzņēmuma piedāvātajiem pakalpojumiem vai produktiem. Diplomdarba mērķis ir analizēt uzņēmumā „Exitoria” izmantotos reklāmas rīkus un izveidot Google „AdWords” reklāmas kampaņu, analizēt tajā iegūtos rezultātus un izdarīt secinājumus, vai šāda veida reklāmas kampaņa...

 7. CONSTRUCCIÓN DE UN INSTRUMENTO PARA MEDIR LA UTILIDAD PERCIBIDA DE LAS TIC USADAS EN LA DOCENCIA POR ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA TÉCNICA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Victoria E. Garcia-Vera

  2016-01-01

  Full Text Available Se ha realizado una investigación acerca del uso del ordenador y de los objetos de aprendizaje que utilizan los estudiantes en una asignatura de Arquitectura Técnica de la Universidad de Alicante. Para ello, se ha creado un instrumento que analiza la utilidad percibida de los objetos de aprendizaje en la adquisición de las competencias y las actitudes de los estudiantes hacia el uso del ordenador. Los análisis realizados indican que el instrumento de medición elaborado es fiable y válido. La validez de contenido del instrumento se analizó a través del juicio de expertos (validez general del cuestionario = .912, p-valor = .000. La validez de constructo se estudió a través del análisis de su estructura interna, sometiendo a un análisis factorial los ítems de la versión definitiva del cuestionario (se identificaron cuatro factores que juntos explicaron el 45.65% de la varianza. La fiabilidad del instrumento se analizó calculando su consistencia interna por medio del coeficiente alpha de Cronbach (? para el total de la escala = .90.

 8. Zīmola KFC pozicionējums un auditorijas uztvere par zīmolu laika posmā no 2015. gada augusta līdz novembrim

  OpenAIRE

  Rasa, Marlēna

  2016-01-01

  Globālajam zīmolam KFC ienākot Latvijas tirgū, aktīvi norisinājās dažādas komunikācijas un reklāmas aktivitātes, kuras darba ietvaros tiks apskatītas un analizētas, lai noteiktu kāda ir zīmola komunicētā identitāte un kāds ir patērētāju viedoklis par zīmolu. Uzdevums ir iepazīties ar KFC zīmola ārējo komunikāciju, kas noris, jaunam zīmolam ienākot tirgū. Tiks apskatīta zīmola FaceBook lapā veidotā komunikācija ar patērētājiem, analizēti vizuālie reklāmas materiāli un noskaidrota zīmola komun...

 9. Pokus o charakterizaci vývoje moderní sportovní gymnastiky An attempt at the characterisation of the development of modern sports gymnastics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariusz Zasada

  2006-02-01

  Full Text Available Vědecké ověřování, syntéza a analýza různých praktických i teoretických informací poskytují základ pro hodnocení a formulaci četných faktorů ovlivňujících vývoj sportovní gymnastiky. Cílem článku je pokus o charakterizování vývoje moderní sportovní gymnastiky. Následující závěry vyplývají z teoretické analýzy literatury posledních několika let, z analýzy tréninkového procesu ukrajinských a ruských gymnastů, z vlastních zkušeností získaných ve funkci trenéra i soutěžícího a z dlouhodobého výzkumu předních polských gymnastů. Hlavními vývojovými tendencemi jsou individuální přístup k tréninkovému procesu, intenzifikace tréninku, rychlejší zvládání sportovních programů vzhledem k neustálému vývoji metodiky, důležitost tělesné přípravy sportovců, sjednocování tréninkového procesu gymnastů vrcholové úrovně, zlepšování prostředků zajišťujících bezpečnější tréninkovou práci a vědecký výzkum hlavních součástí tréninkové přípravy. The scientific verification, the synthesis and the analysis of practical as well as theoretical information provide us with a basis for assessing and formulating a number of factors which influence the development of sports gymnastics. The aim of the article is an attempt at characterising the development of modern sports gymnastics. The following conclusions result from theoretical analysis of the literature which has been available for the last few years, the analysis of the training process of Ukrainian and Russian gymnasts, as well as my own experience gained both as a trainer and a competitor and a long-term researcher interested in our leading Polish gymnasts. The main developmental tendencies concern: an individual's attitude towards the training process, the intensification of the training, a faster mastering of the sports programs owing to the constant development of the methodology, the

 10. THE PERSPECTIVES OF COMMERCIAL FISHERY USE OF THE KHADZHYBEY LAGOON

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. Snigirov

  2015-09-01

  Full Text Available Purpose. To provide recommendations on further optimum sustainable use of all water area of the Khadzhbey lagoon as a fisheries water body. Methodology. Hydrological and ichthyological samples have been collected according to standard methods. Fish were caught using gill net with mesh size from 25 to 110 mm and twin trawl with mesh size of 30–40 mm in cod-end. The methodical guidelines «Metodiki zboru і obrobki іhtіologіchnih і gіdrobіologіchnih materіalіv z metoju viznachennja lіmіtіv promislovogo viluchennja rib z velikih vodoshovishh і limanіv Ukrainy» (К., 1998 and «Metodicheskie ukazanija po ocenke chislennosti ryb v presnovodnyh vodoemah» (M.: VNIIPRH, 1990 were used for fish stock assessment. Findings. The paper presents the data on the state of food base of the Khadzhybei lagoon, the dynamics and current state of commercial fish fauna associated with water salinity changes. It was demonstrated that the annual commercial catch of fish in the Khadzhybey lagoon in 2007–2014 ranged from 302.4 to 1,119.0 tons. The catches were dominated by red lip mullet (haarder (149.7–905.1 tons, Chinese carps (56,5–282,3 tons and Prussian carp (10,1–171,7 tons. The stock of haarder and pikeperch in the Khadzhybey lagoon depends on the efficiency of their spawning as well as on the intensity of fish harvest. The stocks of freshwater fish — Prussian carp, silver carp, bighead carp, and common carp completely depend on artificial stocking with these species. It was shown that there is a tendency of the gradual increase in salinity of the water body in the condition of the regulated inflow of rivers, loss of the permanent connection of the lagoon with the sea, and climate change. Further increase in the salinity will result in significant reduction in fish productivity of the water body. A necessity for performing works aimed at improving the hydrological regimen of waters of the Khadzhybey lagoon and Paliev bay was shown

 11. Vibration Problems of an Example of Temporary Steel Grandstand under Human-Induced Excitation / Problemy Drgań Przykładowej Tymczasowej Trybuny Stalowej Poddanej Oddziaływaniom Dynamicznym Wywołanym Przez Ludzi

  Science.gov (United States)

  Lasowicz, Natalia; Jankowski, Robert

  2015-03-01

  Lighter and slender structural members of a typical grandstand leads to a significant reduction in the frequencies, that is why such structures are more easily induced to vibrations. The aim of the present paper is to show the results of the experimental tests and the numerical analyses focused on the behaviour of a part of a typical temporary steel grandstand under dynamic loads. The peak values of accelerations of a steel scaffolding grandstand under human-induced excitation have been determined and compared with the limit values concerning the perception of vibrations by people. The results of the study indicate that the human-induced excitation may induce structural vibrations which substantially exceed the allowable limits. Coraz bardziej powszechne staje się stosowanie trybun stalowych podczas różnego rodzaju koncertów i imprez sportowych, podczas których konstrukcje te są narażone na oddziaływania dynamiczne wywołane przez przebywających na nich ludzi. Lekkie i smukłe elementy, z jakich wykonane są trybuny stalowe przyczyniają się do niskich wartości częstotliwości drgań własnych konstrukcji, przez co łatwiej wzbudzić je do drgań. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych i analiz numerycznych dotyczące zachowania się przykładowej tymczasowej trybuny stalowej poddanej oddziaływaniom dynamicznym wywołanym przez ludzi. Podczas eksperymentalnych badań polowych, analizowany fragment konstrukcji wzbudzano do drgań poprzez poziome wychylenie górnej części konstrukcji celem wyznaczenia wartości dominującej częstotliwości drgań własnych. Z kolei, przeprowadzone analizy numeryczne obejmowały analizę modalną oraz analizę dynamiczną trybuny stalowej obciążonej tłumem skaczących widzów. Maksymalne wartości przyspieszeń konstrukcji poddanej dynamicznym oddziaływaniom ludzi porównano z wartościami granicznymi określonymi w literaturze. Na tej podstawie przeanalizowano wpływ drgań konstrukcji

 12. Fotografia rodzinna w pracy genealoga – perspektywa badacza zaangażowanego i niezaangażowanego/ Family photography in the work of a genealogist – perspectives of engaged and unengaged researchers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  EWA JURCZYK-ROMANOWSKA

  2013-06-01

  Full Text Available Artykuł, napisany przed dwoje badaczy, z których każdy reprezentuje inną perspektywę oraz odmienne zaangażowanie emocjonalne w materiał badawczy, jakim są fotografie rodzinne zebrane w Księdze Rodziny Ziemlińskich z Krobi 1867–1967, stanowi analizę funkcji fotografii rodzinnej. Katalog funkcji został zaczerpnięty z literatury, z publikacji Piotra Sztompki, Christophera Musselo oraz Pierre Bourdieu, a składały się nań: (1 umocnienie wspólnoty, (2 inicjowanie i podtrzymywanie interakcji między członkami rodziny, (3 prezentacj a samego siebie, (4 dokumentacja życia rodzinnego, (5 prestiż i (6 rozrywka. Funkcje te stanowiły punkt wyjścia do niezależnej analizy fotografii rodzinnych zamieszczonych w Księdze, dokonanej przez badacza zaangażowanego (genealoga, kronikarza rodu, potomka autora Księgi oraz badacza niezaangażowanego, który analizę materiałów wizualnych odnajduje w pryzmatach metodologicznych. Dodatkowo, rozważania obojga autorów bogato zilustrowane zostały analizowanymi materiałami – zdjęciami zamieszczonymi w Księdze, a także wykonanymi w związku z nią – przy okazji zjazdów rodzinnych czy wywiadów prasowych na ten temat. W części końcowej badacze stawiają wniosek, iż pomimo wzajemnego przenikania się interpretacji, stawiania tych samych fotografii w charakterze ilustracji różnych analizowanych funkcji, różnego stopnia zaangażowania emocjonalnego obu autorów, możliwe jest stworzenie spójnego obrazu zna czenia fotografii rodzinnej w genealogii. Dlatego też zarówno interpretacja, jak i autointerpretacja mają swoją zasadność w badaniach jakościowych opartych o analizę materiałów wizualnych.

 13. Argümantasyon ve Matematiksel Kanıt Süreçleri Arasındaki İlişkiler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ali BÜLBÜL

  2016-06-01

  Full Text Available Bu çalışmanın amacı, lise son sınıf öğrencilerinin argümantasyon ve matematiksel kanıt yapma süreçlerini Toulmin modeline göre analiz etmek ve karşılaştırmaktır. Çalışmaya Ankara’da bir özel okulda lise son sınıfa devam eden dört öğrenci katılmıştır. Nitel araştırma olarak tasarlanan bu çalışmada veri toplamak için literatürden alınan bir problem kullanılmış ve çiftler halinde çalışması sağlanan öğrencilerden problemin çözümü ile ilgili üretecekleri hipotezin kanıtını yapmaları istenmiştir. Analiz sonuçlarına göre, öğrencilerin abdüktif argümantasyon ile dedüktif kanıt arasındaki yapısal boşluğu tamamlayarak dedüktif kanıta geçebildikleri durumda, kanıt sürecini başarıyla tamamladıkları; yapısal boşluğu tamamlayamadıkları durumda ise argümantasyondaki abdüktif yapıyı devam ettirdikleri ve dedüktif kanıt yapamadıkları görülmüştür. Matematik eğitiminde argümantasyon ve matematiksel kanıt süreçlerinin karşılaştırmalı olarak analiz edilmesi ve aralarındaki ilişkilerin belirlenmesi, öğrenciler için kanıtlama sürecini kolaylaştırmak adına gerekli ve önemlidir.

 14. Organizacijos veiklos žodyno sinchronizacijos su veiklos procesais tyrimas

  OpenAIRE

  Bieliauskas, Marius

  2013-01-01

  Šių dienų verslo pasaulis yra konkurencingas kaip niekad. Naujos rinkos, sparčiai besiskverbiančios technologijos į verslo sektorių, internetas, tiesiog priverčia keisti nusistovėjusį požiūri į verslą ir organizavimą bei į visą tai pažvelgti kitu kampu. Šiame darbe pateikiama veiklos procesų, jų modeliavimo galimybių bei notacijų pritaikomumo šių dienų rinkai analizė. Analizuojamos modeliavimo notacijų galimybės ir pajėgumas, pritaikomumas bei efektyvumas projektuojant veiklos procesus. A...

 15. Orientaciones de Meta y Clima Motivacional Según Sexo y Edad en Educación Física

  OpenAIRE

  Antonio Baena-Extremera; Antonio Granero-Gallegos; Manuel Gómez-López; J. Arturo Abraldes

  2014-01-01

  Esta investigación analizó las diferencias en función del sexo y la edad en el clima motivacional percibido y las orientaciones de meta de estudiantes en sus clases de Educación Física. Para ello, se administró un cuestionario compuesto por el Cuestionario de Percepción de Éxito en el Deporte adaptado a la Educación Física y por el Cuestionario de Orientación al Aprendizaje y al Rendimiento en las Clases de Educación Física. La muestra estuvo compuesta por un total de 846 estudiantes de secun...

 16. Hábitos de uso y conductas de riesgo en Internet en la preadolescencia

  OpenAIRE

  Javier Fernández Montalvo; María Alicia Peñalva Vélez; Itziar Irazabal

  2015-01-01

  En los últimos años se ha producido un aumento espectacular del uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. En este estudio se analizaron las características y el patrón del uso de Internet en una muestra de preadolescentes de entre 10 y 13 años, que cursan 6º curso de Educación Primaria en Navarra (España). Asimismo, se analizó la existencia de un perfil diferencial en el uso de Internet en función del sexo y se detectó la existencia de conductas de riesgo....

 17. Mārketinga Mix elementu raksturojums kempingā "Siveri".

  OpenAIRE

  Indriksone, Annelaine

  2016-01-01

  Darba nosaukums ir "Mārketinga Mix elementu raksturojums kempingā „Siveri””, darba mērķis ir pamatojoties uz teorētiskajām atziņām, kā arī autores veiktās aptaujas un intervijas rezultātiem, izanalizēt mārketinga mikss elementu pielietojumu kempingā „Siveri”, atklāt to nepilnības un sniegt priekšlikumus to novēršanai un uzlabošanai. Darbā tiek aplūkoti gan teorētiskie, gan praktiskie mārketinga mikss elementu aspekti kempingā „Siveri”. Darba pirmajā nodaļā tiks analizēts vairāku autoru viedo...

 18. Algebriskās nevienādības 11. klases matemātikas mācību riekšmeta saturā

  OpenAIRE

  Atslēdziņa, Māra

  2016-01-01

  Bakalaura darba mērķis: Atbalsta materiālu izveide efektīvākai tēmas „Algebriskas nevienādības” apguvei. Lai sasniegtu darba mērķi, autore veica pētījumu, aptaujājot 13 matemātikas skolotājas no trīs novadu skolām. Analizējot aptauju, autore noskaidroja matemātikas skolotāju viedokli par tēmas „Algebriskas nevienādības” mācību procesu. Autore secināja, ka tēma „Algebriskas nevienādības” skolēniem ir saprotama, ja ir stabilas un labas pamatzināšanas no pamatskolas kursa. Visnozīmīgākais tēmas...

 19. К вопросу о когнитивной модели и схеме номинации шахматных фигур (на материале русс кого, английс кого, немецкого, французского и итальянского языков)

  OpenAIRE

  Chernyshov, Aleksej

  2011-01-01

  Šachmatų terminologiją ir jos kilmę yra tyrinėję įvairių mokslo sričių specialistai. Šiame straipsnyje šachmatų terminai analizuojami kognityviniu aspektu. Kognityvinis modelis ir kognityvinės schemos taikomos šachmatų figūrų pavadinimų rusų, anglų, vokiečių, prancūzų ir italų kalbose analizei. Kiekvienos šachmatų figūros pavadinimo lyginamoji analizė padeda atskleisti jos kognityvinį modelį, kuris reprezentuoja bendrą šachmatų figūrai būdingą konceptą, užfiksuotą tos figūros pavadinimuose įv...

 20. ESTUDIO EXPLORATORIO DE LAS CARACTERÍSTICAS PSICOMÉTRICAS DEL PORTRAIT VALUES QUESTIONNAIRE EN EL CONTEXTO DE CÓRDOBA – ARGENTINA/ EXPLORATORY STUDY OF THE PSYCHOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE PORTRAIT VALUES QUESTIONNAIRE IN CORDOBA, ARGENTINA/ ESTUDO EXPLORATÓRIO DAS CARACTERÍSTICAS PSICOMÉTRICAS DO PORTRAIT VALUES QUESTIONNAIRE NO CONTEXTO DE CÓRDOBA – ARGENTINA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Débora Imhoff

  2013-06-01

  Full Text Available El estudio analizó algunas propiedades psicométricas del Portrait Values Questionnaire, instrumento de medición de valores humanos en su versión de 21 ítems (Schwartz & Rubel-Lifschitz, 2009, en una muestra no aleatoria de 419 ciudadanos cordobeses (Argentina, con una media de edad de 34.81 y una desviación típica de 10.16. Para evaluar la evidencia de estructura y de consistencia interna se realizó un análisis factorial exploratorio y se estimó el coeficiente alfa de Cronbach, respectivamente. Los resultados indican que el instrumento presenta buenos niveles de confiabilidad en las tres dimensiones: conservación, apertura al cambio y autopromoción (α=.68 a α=.71. Sin embargo, la estructura teórica propuesta por el autor se ratifica parcialmente.