WorldWideScience

Sample records for als gevolg van

 1. Teeltomstandigheden en Fusarium als oorzaak van uitval bij komkommer

  NARCIS (Netherlands)

  Paternotte, Pim; Janse, Jan

  2006-01-01

  Fusarium in komkommer is al vele jaren een probleem in de glastuinbouw. In 2006 was de aantasting op sommige bedrijven binnen een aantal maanden na het planten al zeer ernstig. Het leek er op dat de belangrijkste oorzaak gezocht moest worden in een mindere plantconditie als gevolg van minder

 2. Eerste inschatting van vrijkomen van plastics als gevolg van slijtage van Mosselzaad-Invagsystemen (MZI's)

  NARCIS (Netherlands)

  Hartog, E.; Brink, van den A.M.; Kamermans, P.

  2014-01-01

  IMARES heeft onderzoek uitgevoerd naar het ontstaan en de aanwezigheid van microplastic zwerfvuil afkomstig van mosselzaad invangsystemen (hierna MZI’s genoemd). Deze studie is onderdeel van een opdracht van het ministerie van EL&I, om de ecologische effecten van opschaling van MZI’s in de

 3. Numerieke simulatie van de blastbelasting op vlucht MH17 van Malaysia Airlines als gevolg van de detonatie van een gevechtslading (U)

  NARCIS (Netherlands)

  2015-01-01

  De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoekt de crash van vlucht MH17 van Malaysia Airlines die plaatsvond op donderdag 17 juli 2014 in de regio Donetsk (Oekraïne). De OVV wil een duidelijk beeld geven van de oorzaak van de crash. Een mogelijke oorzaak is fatale schade aan het vliegtuig als

 4. Verzuring van bodem en grondwater als gevolg van atmosferische depositie

  NARCIS (Netherlands)

  Hoeks, J.

  1983-01-01

  In het kader van de Tweede-Kamer-rapportage over verzuring door atmosferische depositie heeft het ICW een bijdrage geleverd aan het deelrapport over effecten op bodem en grondwater. Deze ICW-notitie is hier nu nader uitgewerkt, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de methode om effecten van

 5. Karakterisering van het "Etimologiewoordeboek van Afrikaans" (EWA)

  African Journals Online (AJOL)

  Als etymologisch woordenboek bezit EWA een aantal bijzondere, eigen kenmerken. De selectie van de woorden is bepaald door het beoogde gebruikerspubliek. Als gevolg daarvan bevat EWA verscheidene typen woorden die in traditionele etymologische woordenboeken doorgaans veronachtzaamd worden, zoals ...

 6. De polders van Nederland: een geologisch succesverhaal?

  NARCIS (Netherlands)

  Cohen, K.M.

  Overal in Nederland is de gesteldheid van de ondergrond het gevolg van landschapsvorming door de natuur, en van bedoelde en onbedoelde acties door de mens. Dat is nog eens extra waar in de poldergebieden van de kustvlakte en het rivierengebied. Al in de Romeinse tijd lagen daar lokaal de nodige

 7. Tussen liberalisme en conservatisme: de verkiezingscampagnes van Jimmy Carter (1962-1980)

  NARCIS (Netherlands)

  van Nijnatten, F.J.C.M.

  2012-01-01

  De overwinning van de zuidelijke Democraat Jimmy Carter bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 1976 geldt voornamelijk als een gevolg van de Vietnamoorlog en het Watergateschandaal, crises die het vertrouwen van de bevolking in de regering hadden aangetast. Jimmy Carters campagnearchieven

 8. Onderzoek naar invloed van lichtschema op titers bij vleeskuikens

  NARCIS (Netherlands)

  Middelkoop, van J.H.; Harn, van J.; Voorst, van S.

  1998-01-01

  Het is bekend dat het toepassen van een lichtschema van invloed is op de uitval als gevolg van infectieziektes. Dit was aanleiding voor het PP om onderzoek te doen naar de antilichaamtiters tegen NCD, IB en Gumboro bij vleeskuikens die bij verschillende lichtschema's gehouden werden.

 9. Risico's van imidacloprid in oppervlaktewater voor de mens

  NARCIS (Netherlands)

  Smit CE; Bodar CWM; te Biesebeek JD; Wolterink G; SEC; SIR; mev; vgc

  2011-01-01

  Het RIVM heeft de risico's voor de mens beoordeeld als gevolg van de aanwezigheid van imidacloprid in oppervlaktewater. Imidacloprid is een insecticide dat in Nederlands oppervlaktewater is aangetroffen in concentraties die hoger zijn dan de geldende waterkwaliteitsnormen. Mensen kunnen met

 10. Het rendement van de detectiemethode voor Cryptosporidium en Giardia in water

  NARCIS (Netherlands)

  Schets FM; Medema GJ; Schijven JF; MGB

  2004-01-01

  Nederlandse waterleidingbedrijven zijn verplicht om te berekenen of als gevolg van consumptie van drinkwater infectie met Cryptosporidium of Giardia kan optreden. De kans hierop moet kleiner dan een infectie per 10000 personen per jaar zijn. De berekening (risicoanalyse) wordt gebaseerd op de

 11. Uit de bodem- en natuurprogramma's : Effecten van zware metalen op de Das. Interactie tussen versnippering en vergiftiging

  NARCIS (Netherlands)

  Klok, T.C.

  2004-01-01

  In dit infoblad wordt de invloed van bodemvervuiling door cadmium en koper op de Das besproken. Deze effecten worden gerelateerd aan de effecten van versnippering. Uit deze studie komt naar voren dat in leefgebieden met een lage kwaliteit als gevolg van vervuiling het aannemelijk is dat dassen

 12. "Krakende kaken"; psychiatrische beschouwingen over het syndroom van het pijnlijke, slecht functionerende kaakgewricht (Arthrosis deformans van het kaakgewricht of het syndroom van Costen)

  NARCIS (Netherlands)

  Schuler, Jacques

  1966-01-01

  Naar aanleiding van klinische indrukken en mede op grond van literatuurgegevens werd een psychiatrisch onderzoek verricht naar het aandeel van psychogene factoren bij het tot stand komen van kaakgewrichtsklachten. Het klachtencomplex dat van stoornissen in de functie van het kaakgewricht het gevolg

 13. Stuurlicht bij anjer - Consultancy: Vergelijking van LED lampen en gloeilampen

  NARCIS (Netherlands)

  Helm, van der F.P.M.

  2013-01-01

  Als gevolg van nieuwe wetgeving zullen gloeilampen vervangen moeten worden. De kwekers moeten nu kiezen tussen de alternatieven; LED lampen of spaarlampen. In een onderzoek in de praktijk in 2012 zijn op twee bedrijven proeven aangelegd. Op 1 bedrijf bij 2 rassen en op een ander bedrijf met 2

 14. Deeltjesemissie door wegverkeer: emissiefactoren, deeltjesgrootteverdeling en chemische samenstelling

  NARCIS (Netherlands)

  Brink RMM van den; LAE

  1996-01-01

  In deze literatuurstudie werden zowel gegevens over uitlaatgas-deeltjesemissie alsook over deeltjesemissie als gevolg van slijtage van banden, remvoering en wegdek ge-inventariseerd. Daarnaast werd aandacht besteed aan deeltjesemissie als gevolg van, door rijdend verkeer, opgewerveld stof. Naast

 15. Siektes van peroksisome - 'n oorsig

  African Journals Online (AJOL)

  (x 14 SOO). Peroksisoomsiektes2. ,3,5.6. Ongeveer 12 genetiese siektes wat as gevolg van foute in die ontwikkeling of in die samestelling van peroksisome antstaan, is reeds beskryf. Volgens die omvang van die biogenetiese fout en die graad van verlies aan peroksisoomfunksies word hierdie sindrome in 3 groepe.

 16. Beoordeling van de gevoeligheid van soorten en habitattypes van Europees belang bij verstoringingrepen

  OpenAIRE

  Wouters, Jan

  2011-01-01

  Om ecologische schade te vermijden, moeten activiteiten of plannen met mogelijk schadelijke effecten doorgelicht worden. Het instrument ‘effectenindicator’ licht activiteiten in algemene termen door op mogelijke natuureffecten. De in dit advies weergegeven gevoeligheidstabellen geven de gevoeligheid op van soorten en biotopen voor effecten ten gevolge van menselijke activiteiten. De tabellen bevatten deze gegevens voor de soorten waarvoor gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen zijn opgest...

 17. Het effect van calciumperoxide op de opbrengst van consumptie-aardappelen en het optreden van bacterieziekten bij pootaardappelen = Effect of calcium peroxide on the yield of ware potatoes and on the control of bacterial diseases in seed potatoes

  NARCIS (Netherlands)

  Ridder, J.K.; Loon, van C.D.

  1992-01-01

  Zuurstofgebrek in de grond kan optreden na een lange natte periode. Dit kan vermindering van wortelactiviteit en afsterving van het wortelstelsel tot gevolg heben. Bij de teelt van pootaardappelen zou zuurstofgebrek aanleiding kunnen geven tot uitbreiding van bacterieziekten. Door een bemesting met

 18. Een kennisintensief proces van waarnemen, beslissen en actie ondernemen. Met nieuwe detectietechnieken minder middelen spuiten

  NARCIS (Netherlands)

  Os, van E.A.; Hemming, J.; Zande, van de J.C.; Snel, J.F.H.

  2007-01-01

  In het verleden werd op een vast moment in de week een cocktail van middelen gespoten om het gewas gezond te houden. Dit veranderde toen duidelijk werd dat chemische middelen ook nadelen hadden. Later kwam daar ook het milieu bij met als gevolg dat de emissie naar de lucht en het oppervlaktewater

 19. Die Subjektiewe en Objektiewe doelwitte van Arbeid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T. H. Veldsman

  1982-11-01

  Die artikel gee aandag aan die subjektiewe en objektiewe doelwitte van arbeid. Hul plek en funksie binne 'n voorgestelde geïntegreerde motiveringsmodel word eerstens aangedui. Vervolgens word die verwantskap tussen die twee doelwitte uitgelig, gevolg deur 'n bespreking van die aard van die objektiewe doel. Laastens word die invloed van moderne arbeid op hierdie doelwitte uitgestippel.

 20. The price of air pollution; De prijs van luchtverontreiniging

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hiemstra-Holtkamp, I.V.L. [Astma Fonds, Leusden (Netherlands)

  2006-04-15

  The mortality in the Netherlands as a result of exposure to particulates is 18,000 per year. Less known is the high number of cases of sickness cased by air pollution and related cost for the Dutch society. [Dutch] Het sterftecijfer in Nederland als gevolg van blootstelling aan fijn stof is jaarlijks circa 18.000. Minder bekend is de verhoogde ziektelast die luchtverontreiniging veroorzaakt en de kosten die daarmee gepaard gaan voor de Nederlandse samenleving.

 1. DIE GESKIEDENIS VAN AFDELING LOGISTIEK

  African Journals Online (AJOL)

  1 Aug 1978 ... dan ook aangebied, Agv die probleem wat ont- staan het met die gebrek aan goedgekeurde poste vir die Afdeling en as gevolg van die ver- wagte vertraging met die ondersoek van die. DOS-span, het die Afdeling Logistiek en Afde- ling Personeel oorleg gepleeg en laasgenoemde het ingestem dat die ...

 2. Invloed van intravaginale progestagene op estrusaktiwiteit by ...

  African Journals Online (AJOL)

  geneem: Een maal per dag vanaf 2 dae voor tot 4 dae na sponsinplasing, gevolg deur een maal per dag tot die aanvang van estrus en daarna sesuurliks tot aan die einde van die estrusperiode. Progesteroon- en LH- konsentrasie is bepaal volgens radio-immunologiese tegnieke soos onderskeidelik beskryf is deur Faure.

 3. Quality of Expert Systems: Methods and Techniques (Kwaliteit van Expertsystemen: Methoden en Technieken)

  Science.gov (United States)

  1989-12-01

  8217 van R op Q betekent in concreto dat verhoging van R verboging van Q tot gevolg kan hebben en verlaging van R verlaging van Q. ’Remmende invloed’ is...domeinen die (nog) niet op enigszins overzicbtelijke wijze van een expliciete theorie zijn voorzien. In concreto kan men hierbij denken aan sociaal

 4. Voorkomen en verspreiding van Rabbit Haemorrhagic Disease en Myxomatose in Nederlandse konijnenpopulaties

  NARCIS (Netherlands)

  Drees, J.M.; Dekker, J.J.A.; Lavazza, A.; Cappucci, L.

  2007-01-01

  De sterke achteruitgang van het konijn in Nederland sinds 1990 is waarschijnlijk vooral een gevolg van (meer)jaarlijks terugkerende epidemieën van Rabbit Hemorrhagic Disease (RHD, in het Nederlands VHS genoemd) een dodelijke konijnenziekte, waaraan het dier heel plots sterft. Doordat het merendeel

 5. Soekenjindekking van Suid-Arikaanse en Afrikaanse Webruimtes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johan Breytenbach

  2010-01-01

  Full Text Available Soekenjins is webgebaseerde stelsels wat gebruik word om inligting vanaf die Web te verkry. As gevolg van hul posisie tussen inligtingsoekers en inligtingverskaffers beskik soekenjins oor ekonomiese mag. Soekenjins beïnvloed die vloei van inligting – moontlike besigheidstransaksies – deur die manier waarop inligting gedek, geïndekseer, gestoor en as soekresultate verskaf word. Indien ’n soekenjin goeie dekking verskaf aan ’n sekere groep (lande of tale ten koste van ’n ander groep, sal dit ekonomiese gevolge vir beide groepe inhou. Inligtingsoekers, moontlike kliënte, word (meestal onwetend gelei na die inligtingverskaffers wie se webinhoud die beste gedek word, deurdat hierdie webinhoud meer gereeld as relevante soekresultate aangedui word. Dit is bekend dat sekere ontwikkelde lande en hierdie lande se tale beter dekking geniet as ander ontwikkelde lande. Hierdie studie ondersoek vir die eerste keer die dekking van ’n ontwikkelende land, Suid-Afrika, en een van sy inheemse tale, Afrikaans. Daar is bevind dat Westerse (.com webinhoud beter gedek word as Suid-Afrikaanse webinhoud en dat Engelse webinhoud beter dekking geniet as webinhoud in Afrikaans. Daar is gevolglik ’n sydigheid van soekenjins tot voordeel van Westerse (.com ontwikkelde lande en die Engelse taal. Die sigbaarheid van webtuistes word ook bestudeer as ’n moontlike oorsaak van soekenjins se sydigheid.

 6. Update of the external cost for environmental damage (for Flanders) with regard to air pollution and climatic change; Actualisering van de externe milieuschadekosten (algemeen voor Vlaanderen) met betrekking tot luchtverontreiniging en klimaatverandering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Nocker, L.; Michiels, H.; Deutsch, F.; Lefebvre, W.; Buekers, J.; Torfs, R. [Unit Ruimtelijke Milieuaspecten, VITO, Mol (Belgium)

  2010-12-15

  This report contains a set of indicators for calculating external costs of air-polluting substances and greenhouse gases. The external costs of environmental damage relate to the damage to human health, eco systems, buildings and economy as a result of an activity. This leads to loss of welfare for inhabitants in Flanders and abroad for the current and future generations. The magnitude and evolution of the external or environmental damage cost resulting from air pollution is one of the indicators for the MIRA report that translates the state of the environment into consequences for man and economy. [Dutch] Dit rapport bevat een set van kengetallen voor de berekening van de externe kosten van luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen. De externe kosten of milieuschadekosten hebben betrekking op de schade aan menselijke gezondheid, ecosystemen, gebouwen en economie als gevolg van een activiteit. Dit leidt tot een verlies aan welvaart voor inwoners in Vlaanderen en het buitenland, voor deze en toekomstige generaties. De omvang en evolutie van de externe of milieuschadekosten ten gevolge van luchtverontreiniging ia 1 van de indicatoren voor het MIRA rapport die de toestand van het milieu vertaalt naar gevolgen voor mens en economie.

 7. pastorale begeleiding van die emosioneel verwonde tiener

  African Journals Online (AJOL)

  1 Met emosionele verwonding word verwys na die gevolge van aspekte soos verwerping ..... gevind dat getraumatiseerde kinders geneig is om hul onverwerkte trauma ..... The changing face of the South African family: single moms now the.

 8. Verlaagd ruw eiwit als alternatief voor AMGB's bij gespeende biggen

  NARCIS (Netherlands)

  Krimpen, van M.M.; Lierop, van A.H.A.A.M.; Binnendijk, G.P.

  2003-01-01

  In de veehouderij maakt men op dit moment veelvuldig gebruik gemaakt van antimicrobiële groeibevorderaars (AMGB's) in voeders voor landbouwhuisdieren. Het gebruik van AMGB's wordt vanaf 2006 wellicht volledig verboden, omdat het gebruik van antibiotica resistentie van bacteriepopulaties tot gevolg

 9. Bevordering van transformerende leer: Die skryf van ’n reflektiewe joernaal in die Natuurwetenskappe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erna R. du Toit

  2012-03-01

  Full Text Available Die doel van die artikel is om aan te toon hoe die skryf van ’n reflektiewe joernaal in die Natuurwetenskappe die perspektiewe en denke van onderwysstudente kan transformeer en/of leer kan bevorder. Die studie maak voorspraak vir die gebruik van ’n reflektiewe joernaal as ’n instrument vir studente om betekenis te gee aan die leeromgewing vanuit verskillende perspektiewe deur te leer in praktyk. ’n Kwalitatiewe navorsingsmetode is gevolg om die inskrywings in ’n joernaal te analiseer aan die hand van bepaalde indikatore. Die bevindinge toon dat die meeste studente na die praktykervaring positief was en sommiges het tot ander perspektiewe vanweë hul ervaring gekom.

 10. Studentopinie als onderdeel van Cursuskwaliteit : Quickscan

  NARCIS (Netherlands)

  Elzinga, Hanny; Groenewoud, Jan; Ike, Paul; Loth, Betram; Reitsma, Sieuwke; Schotanus, Janke; Schuurman, Mieke; Steur, Jessica

  2015-01-01

  In het kader van dit onderzoek is een quickscan (15 vragen) opgesteld met als doel die informatie te verzamelen die nodig is om een eerste indicatie te krijgen van de kwaliteit van een cursus (vak). De quickscan is gebaseerd op literatuuronderzoek en best practices van de faculteiten van de

 11. Crowdsourcing

  NARCIS (Netherlands)

  Dick Swart; Drs Erik Hekman; Dr. H.M.M. van Vliet; Rogier Brussee; Michiel Rovers

  2013-01-01

  In dit boekje over crowdsourcing worden een aantal relevante aspecten van crowdsourcing behandeld. Allereerst beschrijven we een aantal historische voorbeelden om duidelijk te maken dat crowdsourcing niet ontstaan is als gevolg van de opkomst van internet maar als fenomeen al bestond voor het

 12. die geskiedenis van die saw gedenkteken te fort klapperkop militere ...

  African Journals Online (AJOL)

  As gevolg van enige optrede, op enige plek, te enige tyd, deur enige vyand van die RSA of deur enige terroris(te), insurgent(e) of ander persoon of persone wat die RSA en sy volkere kwaadgesind is. h. Binne twee jaar (vyfhondred-en-dertig dae) nadat hy/sy met 'n ongeskiktheids- pensioen uit diens getree het agv siekte,.

 13. Praktijkkennis van leerkrachten als ontwerpers van een ICT rijke leeromgeving

  NARCIS (Netherlands)

  Boschman, Ferry; McKenney, Susan; Voogt, Joke

  2011-01-01

  Ormel, B., Pareja, N., & McKenney, S. (2011, 8-10 June). Praktijkkennis van leerkrachten als ontwerpers van een ICT rijke leeromgeving. Presentation at the ORD annual meeting, Maastricht, The Netherlands.

 14. Electromagnetic calorimeter studies for charmonium physics

  NARCIS (Netherlands)

  Tambave, Ganesh Jagannath

  2013-01-01

  Deeltjesfysici hebben met succes de fundamentele structuur van de materie ontsluierd met quarks en leptonen als elementaire bestanddelen. Er ontbreekt echter een verklaring voor hoe protonen en neutronen, de bouwstenen van atoomkernen, hun massa krijgen als gevolg van de interactie tussen hun bijna

 15. Die belangrikheid van antropometrie, fisiese en motoriese vaardighede, sport spesifieke toetsing en sport visie tegnieke in die evaluering van rugbyspelers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. Gray

  2012-03-01

  Full Text Available Sport is ‘n toenemend mededingende gebied van kundigheid, dus is dit noodsaaklik dat ‘natleet te alle tye op die hoogste moontlike vlak kan presteer. Baie afrigters en atlete is onder dievalse indruk dat prestasie uitsluitlik bepaal word deur fisiese vermoëns en as gevolg daarvanhet hulle versuim om in ag te neem faktore soos: fiksheidsvlakke, visuele vaardighede, liggaam samestelling, voedingstatus en die lewenstyl van die atlete.

 16. Risk assessment for scented products: a pre-study

  NARCIS (Netherlands)

  van der Zee Park M; Janssen PJCM; van Raaij MTM; SIR

  2007-01-01

  Er is weinig bekend over de risico's als gevolg van de blootstelling van consumenten aan geurstoffen uit consumentenproducten. Toevoeging van deze stoffen vindt plaats aan tal van consumentenproducten, varierend van wasmiddelen tot speelgoed. Passieve huiskamerparfums en spuitbusparfums zijn twee

 17. Aanzet tot een risk analysis m.b.t. introductie van bluetongue virus en West Nile virus in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Elbers, A.R.W.; Rijn, van P.A.; Rooij, van E.M.A.

  2003-01-01

  Door het CIDC-Lelystad is een risicoanalyse m.b.t. de mogelijke introductie in Nederland opgesteld. De conclusie was dat er een zeker risico is voor introductie van bluetongue in Nederland. De introductie kan het gevolg zijn van steeds uitgebreidere verspreiding van geïnfecteerde insecten, maar ook

 18. Later zaaien kost opbrengst

  NARCIS (Netherlands)

  Alblas, J.

  2000-01-01

  Onderzoek naar de gevolgen van het uitstellen van het zaaitijdstip op de gewasproductie en op opbrengstderving, bijvoorbeeld doordat de grond later bewerkt kan worden door een hogere grondwaterstand als gevolg van peilverhoging

 19. Actiegrenswaarden voor may contain-vermelding [Action levels for 'may contain' labelling

  NARCIS (Netherlands)

  Blom, W.M.; Knulst, A.; Houben, G.F.

  2014-01-01

  Patiënten met een voedselallergie hebben gemiddeld één keer per jaar een onverwachte allergische ¡eactie. Een belangrijke bron van problemen is de onbedoelde aanwezigheid van allergenen in levensmiddelen als gevolg van kruiscontaminatie. De huidige wijze van waarschuwen, bijvoorbeeld door

 20. Immune responses in hepatitis B and C virus infection

  NARCIS (Netherlands)

  Stelma, F.

  2017-01-01

  Het hepatitis B en C virus zijn virussen die chronische infectie van de lever kunnen veroorzaken. Zulke langdurige ontsteking van de lever kan leiden tot leverschade, met als gevolg het ontstaan van cirrose en hepatocellulair carcinoom. Naar de behandeling van deze chronische virus infecties wordt

 1. Door de ogen van de ander kijken: kunst als veranderkracht

  NARCIS (Netherlands)

  Smilde, Rineke

  2015-01-01

  Presentie gehouden bij een besloten expert meeting van de KNAW en de Boekmanstichting in Amsterdam. Door de ogen van de ander kijken: kunst als veranderkracht. Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om iets te vertellen vanuit mijn werk als lector aan het PCC van de Hanzehogeschool Groningen.

 2. Decrease of concentrations after 2000 is mainly the result of economic recessions; Daling van concentraties deze eeuw vooral het gevolg van recessies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cats, G.

  2011-08-15

  The decrease in background concentrations of particulate matter after 2000 is mainly caused by three years of strong decrease, two of which coincided with decreased economic growth. Recessions are an effective source measure and may be necessary for timely compliance with the European standards. [Dutch] De daling in de achtergrondconcentraties van fijn stof na 2000 blijkt vooral terug te voeren tot drie jaren met sterke daling, waarvan er twee samenvielen met verminderde economische groei. Recessies zijn effectief als bronmaatregel en zijn misschien noodzakelijk om tijdig aan de Europese normen te kunnen voldoen.

 3. The knight shift in liquid alkali and gallium alloys

  NARCIS (Netherlands)

  Molen, Sjitze Bernhard van der

  1971-01-01

  In dit proefschrift wordt de Knight-verschuiving van de componenten in vloeibare alkali- en galliumlegeringen beschreven als functie van de samenstelling. De Knight-verschuiving in een metaal is een gevolg van de magnetische wisselwerking tussen de gepolariseerde geleidingselectronen en de

 4. Peri-implantitis in de algemene kaakchirurgische praktijk: een pilotonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Frank, M.H.; Baas, E.M.; de Lange, J.

  2012-01-01

  Een peri-implantaire infectie is een aandoening waarvan de prevalentie en de incidentie jaarlijks hoger zullen worden als gevolg van de toegenomen hoeveelheden implantaten die worden geplaatst. Aan de hand van bestaande literatuur is als pilot een patiënt-controleonderzoek uitgevoerd onder de

 5. Deltaplan Erwinia C : praktijkgericht (C-) onderzoek aan Erwinia-problemen in bloembolgewassen 2009-2013

  NARCIS (Netherlands)

  Doorn, van J.; Vreeburg, P.J.M.; Leeuwen, van P.J.; Martin, W.S.; Dees, R.H.L.

  2013-01-01

  Erwinia vormt een groot probleem in bloembolgewassen als hyacint, iris, Dahlia en Zantedeschia. Geschat wordt (precieze cijfers ontbreken) dat de economische schade door o.a. uitval van aangetaste bollen en kosten als gevolg van extra uitzoeken ongeveer 5- 8 miljoen euro op jaarbasis bedraagt. Daar

 6. Eerste kwartaal 2009 vleesvarkens: saldo negatief door hogere biggenprijs

  NARCIS (Netherlands)

  Bolhuis, J.; Wisman, J.H.

  2009-01-01

  De gestegen export en verminderde import van levende varkens hebben geleid tot minder slachtingen in 2008 ten opzichte van 2007. Als gevolg hiervan is er minder varkensvlees uitgevoerd. De prijzen voor vleesvarkens zijn in het eerste kwartaal van 2009 iets lager dan in dezelfde periode van vorig

 7. Twee afdelings van een fakulteit 1934−1940

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.P. Oberholzer

  2010-09-01

  Full Text Available Die Universiteit benoem op voordrag van die Nederduitsch Hervormde of Gereformeerde Kerk vir dominee G.M. Pellisier in die pos Godsdienswetenskap wat deur die bedanking van professor Macmillan vakant gelaat is. Dit word die begin van ‘n ontwikkeling van twee feitlik selfstandige afdelings binne die Fakulteit Teologie. Die toetrede van H.P. Wolmarans as vierde dosent vanweë die Nederduitsch Hervormde Kerk bring nuwe teologiese aksente. Die verhouding tussen die Nederduitsch Hervormde Kerk en die Universiteit kry beslag in ‘n skriftelike kontrak. In 1937 word dit gevolg deur ‘n tweede kontrak waarin die ruimte geskep word vir die bestaan van twee fakulteitsafdelings. Vanaf 1938 funksioneer die twee afdelings naas mekaar met gelykluidende kontrakte. Hierdie kroniek volg dan verder die gang van Afdeling A, die afdeling beman deur ampsdraers van die Nederduitsch Hervormde Kerk. Die benoeming as lektore van A. van Selms in 1938 en C.H. Rautenbach in 1939 verhoog die akademiese kwaliteit van die afdeling verder.

 8. Karakterisering van het Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fons Moerdijk

  2011-10-01

  Full Text Available

  Samenvatting: Zesendertig jaar na Afrikaanse etimologieë van Boshoff en Nienaber verscheener in 2003 een nieuw etymologisch woordenboek van het Afrikaans: het Etimologiewoordeboek vanAfrikaans (EWA. Tussen die twee woordenboeken bestaat een wezenlijk verschil. Het werk vanBoshoff en Nienaber is vrijwel alleen toegankelijk voor specialisten en niet specifiek bedoeld vooreen breed publiek. EWA is juist allereerst bestemd voor de leek die zich interesseert voor de oorsprongen de geschiedenis van de eigen taal. Daarnaast biedt het ook de etymoloog en historischtaalkundige een hoop gegevens en inspiratie voor nader onderzoek. Als etymologisch woordenboekbezit EWA een aantal bijzondere, eigen kenmerken. De selectie van de woorden is bepaalddoor het beoogde gebruikerspubliek. Als gevolg daarvan bevat EWA verscheidene typen woordendie in traditionele etymologische woordenboeken doorgaans veronachtzaamd worden, zoals afleidingen,samenstellingen, neologismen en gemeenzame spreektaalwoorden. De artikelstructuurwordt gekenmerkt door een hoge graad van uniformiteit en consistentie. Het accent ligt op dezogenaamde etymologia proxima, de etymologie waarbij men één stap teruggaat en de meestdirecte herkomst van het woord biedt. Voorts is speciale aandacht besteed aan polysemie: nietalleen de herkomst van de dominante betekenis van een woord wordt gegeven, maar ook die vanzijn eventuele andere betekenis(sen. Benoemingsmotieven komen ook veelvuldig aan bod. In eeneventuele tweede druk zouden opvallende verschillen in vorm of betekenis altijd verklaard of inieder geval besproken moeten worden. Dat blijft nu nogal eens achterwege. Ook zou voorafgaandaan zo'n volgende editie meer onderzoek naar woordhistorisch materiaal uit primaire bronnenvoor met name de 17de–19de eeuw verricht moeten worden. Het zou mooi zijn als deze eersteuitgave van EWA de aanleiding tot een dergelijk onderzoek zou vormen.

  Sleutelwoorden: BENOEMINGSMOTIEF, ETYMOLOGIA PROXIMA

 9. 'n voorgestelde raamwerk vir die skryf van 'n akademiese publikasie

  African Journals Online (AJOL)

  Die skryf van 'n akademiese publikasie. 145. Paradigma. Inhoud. Slagkreet. Probleem. Behaviourisme Mense word gekon- disioneer hoe om op te tree. Ek kan myself nie help nie. Alles word tot oor- saak en gevolg gere- duseer. Utilitarianisme Moraliteit is nuttig as dit die gewenste resultaat kan bring. Die grootste geluk.

 10. Resistentie tegen grassenbestrijders

  NARCIS (Netherlands)

  Timmer, R.D.

  2006-01-01

  Sinds 1996 vindt er bij PPO onderzoek plaats naar resistentieontwikkeling bij grassen als gevolg van het veelvuldig gebruik van bepaalde herbiciden. Tot 2001 heeft dit onderzoek zich gericht op de ontwikkeling en bestrijding van immune duist. Hierbij is komen vast te staan dat er op grote schaal

 11. Slechtnieuwsbrieven als genre: leren via observaties van experts

  NARCIS (Netherlands)

  Leijten, Marielle; De Smet, Milou; Van Waes, Luuk

  2011-01-01

  Leijten, M., De Smet, M. J. R., & Van Waes, L. (2011, June). Slechtnieuwsbrieven als genre: leren via observaties van experts. Presentation at the Onderwijs Research Dagen (ORD), Maastricht, The Netherlands.

 12. Identiteitskapitaal als werkkapitaal van sociale stijgers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mick Matthys

  2013-02-01

  Uit onderzoek blijkt dat arbeiderskinderen met een universitaire opleiding vaak langdurig kampen met beperkingen in “well-being”, met name vanwege ervaren uitsluiting door de nieuwe klasse en vanwege de inadequate verwachtingen waarmee zij de arbeidsmarkt betreden. Zij krijgen daardoor te maken met professionele identiteitsproblemen, maar de onderlinge verschillen zijn groot. In dit artikel staat de vraag centraal welke factoren verantwoordelijk zijn voor deze verschillen. Centraal in de exploratie staat de betekenis van identiteitskapitaal (Coté, 1996. Om dit begrip te concretiseren zijn data verkregen uit eerder onderzoek naar sociale stijgers (Matthys, 2010 geanalyseerd. Uit deze analyse zijn drie aspecten van identiteitskapitaal naar voren gekomen als mogelijke theoretische assumptie voor de verklaring van verschillen in de well-being van sociale stijgers: sociaal interactievermogen, cognitieve reflexiviteit en sterke gerichtheid op professioneel vakmanschap. Eén en ander impliceert een theoretisch model waarin de invloed van sociale stijging op well-being wordt gemodereerd door voornoemde drie aspecten van identiteitskapitaal.

 13. Die benutting van bestuurstalent met verwysing na die invloed van leierskapstyl en tydspan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. C. D. Augustyn

  1975-11-01

  Full Text Available A field and Laboratory study were conducted to determine the relationship between Leadership style, time-span of discretion and group performance. The results of this research support the prediction that situational variables such as time-span of discretion tend to moderate the relationship between Leadership style and group performance. Implications for future theory development, research and applications are discussed. Opsomming In 'n gekontroleerde laboratorium- en kontrolestudie is die verband tussen leierskapstyl en bestuursdoeltreffendheid onder verskillende tydspantoestande bepaal. Resultate toon aan dat beide leierskapstyl en tydspan 'n invloed uitoefen op bestuursdoeltreffendheid. Doeltreffendheid kan beskou word as 'n funksie van die aanpassing van basiese leierskapstyl by die betrokke situasie. Die gevolge wat hierdie bevindings vir verdere navorsing en bestuursontwikkeling mag inhou, word bespreek.

 14. Changing Quality Controls: The Effects of Increasing Product Variety and Shortening Product Life Cycles

  NARCIS (Netherlands)

  J.D. van Iwaarden (Jos)

  2006-01-01

  textabstractIn veel bedrijfstakken (bijv. auto’s, elektronica, kleding) is de complexiteit en onvoorspelbaarheid van productieprocessen in de afgelopen jaren toegenomen als gevolg van de voortdurend toenemende variëteit aan producten en de steeds korterwordende product levenscycli. Tegelijkertijd

 15. ’n Etiek van liefde: Die etiese perspektiewe van die Heidelbergse Kategismus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Koos Vorster

  2013-06-01

  Full Text Available Hierdie artikel behandel die etiese perspektiewe van die Heidelbergse Kategismus – een van die prominente belydenisskrifte in die gereformeerde tradisie. Die etiese relevansie is ingebed in die konfessie se verklaring van die tien gebooie. Die artikel verduidelik dat die etiek van die Heidelbergse Kategismus ten diepste ’n karakteretiek is en dat dit gelowiges oproep tot ’n etiek van liefde. Hierdie liefde sluit in liefde vir die verbondsgemeenskap, die bediening van die Woord, die heiligheid van God en die waardigheid van mense, die gemeenskap van die gelowiges, gesag, die lewe, die huwelik, privaatbesit en arbeid asook waarheid en geregtigheid. As gevolg van die sinekdogeekarakter van die wet is hierdie etiek van liefde vandag baie relevant. This article deals with the ethical relevance of one of the prominent confessions in the reformed tradition, namely the Heidelberg Cathechism. The ethical relevance lies in the confession’s elucidation of the ten commandments and its application to moral conduct. The article explains that the ethics of the Heidelberg Catechism is essentially a virtue ethics calling for an ethics of love. This love should include love for the covenantal communion, ministry of the Word, the holiness of God and the dignity of people, the communion of the saints, authority, life, marriage, private property and labour, and truth and justice. Due to the synecdochical character of the ten commandments this ethics of love is highy relevant in the present times.

 16. Verlies van (thuis en haard. Het belang van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding binnen het Vluchtelingenwerk, regio Utrecht

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgit Hoogenberk

  2014-06-01

  Full Text Available Loss of home and house. The importance of loss counseling as a part of refugee social supportIn this article it is advocated that it is important that the implementation of loss counseling is part of social support for refugees, also called integrative eclectic working. Social support from VluchtelingenWerk, also known as Refugee Council, is about supporting the client in an effective manner with their personal problems which can hinder their integration. Because the target group of VluchtelingenWerk is a group of people whom have suffered many losses, attention should be brought to this subject. Unfortunately in current work methods there is no room for loss counseling, partly due to the lack of methodological tools. The losses associated with this group have a lot of impact on their daily lives and often are the source of functional limitations. By offering loss counseling and multi-method grief counseling, volunteers and employees are offered tools to make loss more negotiable. In this article different examples will be discussed and the new loss model of Stroebe and Schut will be explained. What will be clarified is the importance of the implementation of loss counseling, for the well-being and the integration process of clients as well as achieving organizational goals.Verlies van (thuis en haard. Het belang van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding binnen het VluchtelingenWerk, regio UtrechtIn dit artikel wordt gepleit voor het implementeren van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding, er is sprake van integratief eclectisch werken. De maatschappelijke begeleiding van het VluchtelingenWerk heeft als taak de cliënt zo goed mogelijk te begeleiden bij persoonlijke problemen die de inburgering kunnen belemmeren. Aangezien de doelgroep van het VluchtelingenWerk bestaat uit mensen die ontzettend veel verliezen hebben geleden dient hier aandacht voor te zijn. Helaas is in de huidige

 17. die ontstaan van vrouelugverenigings in suid-afrika voor die tweede

  African Journals Online (AJOL)

  aangestel. Ander eenhede het later gevolg. Drle van die Vrouehulplugmag se lelersflgure staan voor die VHLM se kleure wat gewy Is In Durban op 18 Mei 1940. Die vroue Is vlnr mal (meil E. Percival-Hart, It-kol (mev) D. Dunning en mal (mel) M. Egerton-Bird. 24. Scientia Militaria, South African Journal of Military Studies, ...

 18. Clinical and patient reported outcomes in vitiligo

  NARCIS (Netherlands)

  Linthorst Homan, M.W.

  2012-01-01

  Vitiligo is een stoornis die tot gevolg heeft dat door pigmentverlies de aangedane huid wit wordt. Hoewel in westerse landen de ziekte als onschuldig wordt gezien, is de kwaliteit van leven van een patiënt met vitiligo minder in vergelijking met de algemene bevolking. Bovendien heeft een vijfde van

 19. Die koste van vrywillige, beheerbare arbeidomset

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. Roodt

  1997-06-01

  na die periode 1980-1991 geprojekteer word waarin daar 60 284 vrywillige verlaters was, kan die totale arbeidsomsetkoste vir die organisasie astronomies wees. Hieruit blyk dit duidelik dat voorkomende strategiee deur bestuur die negatiewe gevolge van arbeidomset kan verminder en die vooruitsigte van positiewe gevolge kan verbeter.

 20. Air quality in the Netherlands. Health effects and societal cost. A brief overview for the year 2005; Luchtkwaliteit in Nederland. Gezondheidseffecten en hun maatschappelijke kosten. Een beknopt overzicht van de stand van zaken in 2005

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Singels, M.; Klooster, J.P.G.N. [CE, Delft (Netherlands); Hoek, G. [Environmental and Occupational Health Division, Institute for Risk Assessment Sciences IRAS, Utrecht (Netherlands)

  2005-09-15

  An overview is given of the socio-economic effects of air pollution in the Netherlands in the year 2004. The most important conclusion is that air pollution causes between 4 and 40 billion euro damage. The damage concerns mainly respiratory diseases and mortality as a result of continued exposure to particulates and ozone. [Dutch] Een actueel overzicht wordt gegeven van de stand van de wetenschap rond de gezondheidseffecten van luchtvervuiling en de maatschappelijke die deze met zich meebrengen. De belangrijkste conclusie is dat de effecten van luchtvervuiling de maatschappij per jaar minimaal 4 miljard euro (en maximaal 40 miljard) kosten. Het grootste deel daarvan is het gevolg van vroegtijdige sterfte door langdurende blootstelling aan fijn stof. Ongeveer een kwart van dit bedrag wordt bepaald door het ontstaan of de toename van ziekten en klachten als COPD (met name chronische bronchitis), ontstekingsreacties in de luchtwegen, vermindering van longfunctie en verergering van bestaande longklachten (waaronder astma-aanvallen). Ook kortdurende blootstelling kan tot vroegtijdige sterfte en ziekte leiden. In het rapport wordt een overzicht gegeven van de meest recente onderzoeken over de gezondheidseffecten van met name fijn stof en ozon, en wordt in beeld gebracht welke stoffen en emissiebronnen van betekenis zijn voor voor de luchtkwaliteit. Met name verbrandingsprocessen (o.a. in wegverkeer en scheepvaart) zijn schadelijk voor de gezondheid. Tenslotte wordt toegelicht hoe de maatschappelijke kosten van de gezondheidseffecten berekend zijn. Essentie hierin is het uitdrukken van een verloren levensjaar (ofwel de vermindering van een gezonde levensduurverwachting) in termen van geld.

 1. Hergebruik van thermoharde composieten : onderzoek naar verwerking van vlokken als grondstof voor VVK-OSB

  NARCIS (Netherlands)

  J. Bouwmeester

  Het onderhavige rapport geeft de inhoudelijke eindrapportage van de uitgevoerde werkzaamheden binnen het KIEM-VANG project met de titel ‘Hergebruik van thermoharde composieten. Onderzoek naar verwerking tot vlokken als grondstof voor VVK-OSB.’ Het project is bij het Nationaal Regieorgaan

 2. Asset information for FMEA-based maintenance

  NARCIS (Netherlands)

  Braaksma, Anne Johannes Jan

  2012-01-01

  FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) is een methode die het gevolg van mogelijk falen op een product of een proces onderzoekt en analyseert. Het doel is preventieve constructie- of procesmaatregelen te treffen. Het promotieonderzoek van Jan Braaksma heeft als doel bij te dragen aan het

 3. Recht en vrede bij Hans Kelsen : een herwaardering van Kelsens rechtsfilosofie : juridisch pacifisme als stilzwijgende betekenis van zijn Zuivere Rechtsleer

  NARCIS (Netherlands)

  Notermans, Mathijs Eugène

  2016-01-01

  Hans Kelsen staat in de wereld van de rechtsfilosofie en –theorie bekend als één van de belangrijkste rechtsgeleerden van de 20ste eeuw en zijn belangrijkste werk dat hem die bekendheid heeft opgeleverd, de Reine Rechtslehre, is dan ook ‘wereldberoemd’. Minder bekendheid geniet hij als juridisch

 4. Betaalde arbeid als verdringer van vrijwilligerswerk? Overbelasting als mogelijke verklaring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Angela Kok-Van Meer

  2014-06-01

  Full Text Available Do paid work activities displace volunteering? A potential explanation from role overload theoryRecent changes in Dutch society might lead to a shortage of volunteers. On the one hand, the demand for volunteers is increasing: in the social welfare domain because of governmental austerity policies and in other domains such as sports because of the higher supervision intensity of activities. On the other hand, the supply of volunteers is likely to decrease as more and more women and older workers are active in the labor market, which reduces the time that is available for volunteering. Role overload theory would suggest that the increasing labor participation rate of certain categories of workers goes along with a decline of participation in voluntary work. The secondary data analysis shows that various role loads (work, care for children living at home are associated with differences in participation in voluntary work. However, while a higher number of contractual work hours and hours spent on work-related training are negatively associated with volunteer work, care for children living at home is positively associated with volunteering. These results provide only limited support for role overload theory.Betaalde arbeid als verdringer van vrijwilligerswerk? Overbelasting als mogelijke verklaringDe afgelopen jaren hebben zich enkele maatschappelijke veranderingen voorgedaan, die wellicht tot schaarste op de Nederlandse vrijwilligersmarkt zouden kunnen leiden. Enerzijds neemt de vraag naar vrijwilligers toe doordat subsidieregelingen versoberen (bijvoorbeeld in zorg en welzijn en de begeleidingsintensiteit in bepaalde organisaties stijgt (bijvoorbeeld in sport. Anderzijds neemt het aanbod van vrijwilligers af doordat vrouwen en ouderen meer en langer op de arbeidsmarkt actief zijn, waardoor minder tijd beschikbaar is voor vrijwilligerswerk. In dit artikel wordt aan de hand van de role overload theorie nagegaan of het al dan niet deelnemen aan

 5. Travel and migration: HIV and STIs among ethnic groups in the Netherlands

  OpenAIRE

  Kramer, M.A.

  2011-01-01

  Kramer beschrijft de rol van reizen en migratie in de transmissie van hiv en seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s). Slechts een klein deel van de migranten in het onderzoek van Merlijn Kramer gaf aan onveilige seks in Nederland en in het land van herkomst te hebben. Het risico om hiv of andere soa op te lopen als gevolg van reizen naar het land van herkomst is dan ook klein. Transmissie van hiv vindt plaats binnen etnische groepen, omdat sekspartners waarmee men onveilige seks heeft uit...

 6. ICES adviseert sluiting visserij op blauwe wijting: overbevissing afgelopen jaren

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, van F.A.

  2001-01-01

  Het International Council for the Exploiration of the Sea adviseert de visserij op blauwe wijting in 2002 te staken totdat een herstelplan is vastgesteld. Aanleiding is de sterk afgenomen paaistand als gevolg van een ongereguleerde visserij

 7. Mobiele apparaten en apps als versnellers van Open Educational Resources

  NARCIS (Netherlands)

  De Vries, Fred; Thuss, Frank

  2013-01-01

  De Vries, F., & Thuss, F. (2013). Mobiele apparaten en apps als versnellers van Open Educational Resources? In R. Jacobi, H. Jelgerhuis, & N. van der Woert (Eds.), Trendrapport Open Educational Resources 2013 (pp. 51-54). Utrecht: SURF Foundation - Special Interest Group Open Educational Resources

 8. De risico's voor consumenten en werknemers als gevolg van gassing van importcontainers met bestrijdingsmiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  Knol T; Schols E; Bloemen HJT; Raaij MTM van; Knol T; Schols E; IMD; LVM; SIR

  2006-01-01

  Many of the goods destined for the Dutch market are transported in containers over the sea. A substantial number of these containers are treated with pesticides such as methyl bromide to protect cargos against pests and to prevent transportation of exotic insects. The Inspectorate of the Dutch

 9. Mobiele apparaten en apps als versnellers van Open Educational Resources

  OpenAIRE

  De Vries, Fred; Thuss, Frank

  2013-01-01

  De Vries, F., & Thuss, F. (2013). Mobiele apparaten en apps als versnellers van Open Educational Resources? In R. Jacobi, H. Jelgerhuis, & N. van der Woert (Eds.), Trendrapport Open Educational Resources 2013 (pp. 51-54). Utrecht: SURF Foundation - Special Interest Group Open Educational Resources SURF.

 10. De ontwikkeling van het Japanse pacifisme en defensiebeleid als informele constitutionele verandering

  NARCIS (Netherlands)

  Passchier, Reijer

  2017-01-01

  Dutch Abstract: Samenvatting – In dit artikel bekijk ik in hoeverre de ontwikkeling van het Japanse constitutionele pacifisme en defensiebeleid kan worden gezien als ‘informele constitutionele verandering’: een betekenisverandering in de tekst van een grondwet die plaatsvindt zonder dat de tekst van

 11. The regulation of smart grids. Towards smarter, more functional or in particular more complex regulations?; De regulering van smart grids. Naar slimmere, functionelere of vooral complexere regelgeving?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vedder, H.H.B. [Groningen Centre of Energy Law, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen (Netherlands)

  2011-08-15

  In current energy regulation, legal aspects of smart grids and smart meters seemed to be limited to the protection of the privacy of the energy users in the mandatory rollout of the smart meter. The current status of the implementation is that the small-scale rollout will start on 1 January 2012. According to the author, the current regulatory framework is insufficient for actual implementation of a smart grid. According to him it is possible to mark a testing ground smart grid as a closed distribution system as is to be implemented according to the Electricity Directive 2009/72. [Dutch] Binnen de huidige energieregulering leken de juridische aspecten van smart grids en slimme meters geruime tijd beperkt tot de bescherming van de privacy van de energiegebruikers bij de verplichte uitrol van de slimme meter. De huidige stand van de implementatie is dat de kleinschalige uitrol start per 1 januari 2012. Er zijn echter meer juridische aspecten dan dat. Volgens de auteur is het huidige regulerende kader ontoereikend voor een daadwerkelijke implementatie van een smart grid. Volgens hem is het mogelijk een proeftuin smart grid aan te merken als gesloten distributiesysteem, zoals dat in gevolge de Elektriciteitsrichtlijn 2009/72 zal worden geimplementeerd.

 12. Als ze maar van me afblijven : Een onderzoek naar antihomoseksueel geweld in Amsterdam

  NARCIS (Netherlands)

  Buijs, Laurens; Duyvendak, Jan Willem; Hekma, Gert

  2008-01-01

  Geweld tegen homo's is een veelvoorkomend en structureel verschijnsel in Nederlands gay capital. Ondanks de liberale reputatie van Amsterdam zijn vooroordelen over mannelijkheid en (homo)seksualiteit wijdverspreid. Dat leidt, voornamelijk bij jonge mannen, tot het plegen van geweld. Als ze maar van

 13. Bioactive lipids as key regulators in atherosclerosis

  NARCIS (Netherlands)

  Bot, Martine

  2009-01-01

  Scheuring van een vaatwandvernauwing (plaque) kan ertoe leiden dat materiaal vanuit deze plaques in direct contact komt met de bloedsomloop wat de bloedstolling kan activeren met als mogelijk gevolg bloedvatafsluiting en hartinfarct. Vooral vetten zoals het lysofosfatidaat (LPA) in deze plaques zijn

 14. Mentale Inzetbaarheid van Teams: Ontwikkeling van een Moden van Teamfunctioneren als Module voor SCOPE (Mental Readiness of Teams - Development of a Team Model as Module for SCOPE)

  Science.gov (United States)

  2007-04-01

  inzetbaarheid van teams: ontwikkeling van een model van teamfunctioneren als module voor SCOPE Datumn april 2007 Auteur (s) R. de B~ruin C’. Vervvijs A.J...Datum april 2007 Programmaleider Projectleider Auteur (s) dr. W.A. Lotens, TNO Defensie en A.]. van Vijet, TNO Defensie en R. de Bruin Veiligheid...Deelnemers verwachten wel, in lijn met de theorie , dat een lage cohesie samenhangt met een lage effectiviteit. Een hoge cohesie, daarentegen, zou

 15. Zelfregulering als een vernieuwend concept van professionaliteit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerard Donkers

  2014-03-01

  Full Text Available Self-regulation as an innovative concept of professionalismThis contribution opens with a discussion of three sources of knowledge that form a foundation for the concept of “selfregulation” as developed by Donkers. It starts with a historical enquiry on the Western European ideas about change and changeability of people and society. Three paradigms of change appear which in every period of modern history conflicted with each other and thereby became refined and differentiated. A second source relates to practice research to a number of methods for social intervention. The third source is a critical reflection on contemporary societal developments. Central in that reflection are all kinds of expropriation of self-direction – in – dialogue with others and processes of fragmentation of the complex societal reality. From these three sources a plea is given for a new concept of professionalism marked by strong attention for the reinforcement of the selfregulating possibilities of persons, organizations and society.In the second part Geertsema focusses on the relation between change and intervention and values that are part of these processes. As the Dutch society seems to be in a third order transition, without a clear view of the new situation, the urgency of value debates is high. But the late modernity seems to be imprisoned in notions of individuality that puts strong pressure upon more relational ontologies and mutual responsibilities. Besides that growing anonymous and invisible systems influence the formation of daily life deeply. If there will be a situation of relational ontology which make use of the powers of diversity and multiplicity of our existence, then change agents should take a moral stance by themselves to create space for numerous narratives. The concept of “selfregulation” makes it possible to relate these value debates with debates about the design of society in this transition situation.Zelfregulering als een

 16. Health effects of wood smoke. A literature review; Gezondheidseffecten van houtrook. Een literatuurstudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hagens, W.I.; Van Overveld, A.J.P.; Fischer, P.H.; Gerlofs-Nijland, M.E.; Cassee, F.R.

  2012-02-15

  geraadpleegde studies zijn vooral uitgevoerd in gebieden waar haarden en houtkachels de enige verwarmingsbron zijn. Deze situatie komt in Nederland nagenoeg niet voor. Daardoor is het lastig de resultaten te vertalen naar de Nederlandse situatie. Een uitgebreide verkenning van de lokale blootstelling aan schadelijke stoffen als gevolg van houtverbranding in Nederland is nodig om meer inzicht te krijgen in de lokale bijdrage van houtverbranding aan luchtverontreiniging, zeker op locaties waar bronnen en bewoning dicht bij elkaar liggen. Algemene stookadviezen voor stokers kan de overlast vaak al verminderen, maar deze adviezen alleen zorgen doorgaans niet voor een bevredigende oplossing van de klacht. Dit komt mede omdat de mogelijkheden om ongewenste situaties aan te pakken gering zijn en zich vooral beperken tot vrijwillige maatregelen. Bij GGD'en wordt dan ook geregeld melding gemaakt van overlast als gevolg van houtverbranding.

 17. Die vroeë kommunikasieontwikkeling van ’n groep babas met pediatriese MIV/VIGS in sorgsentrums

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Isabel Bam

  2003-11-01

  Full Text Available The high prevalence and serious sequelae of the pediatric human immunodeficiency virus (HIV/AIDS in South Africa pose great challenges for clinicians involved in early intervention to develop appropriate interdisciplinary programmes for primary prevention of transmission of the virus as well as secondary interventions directed at the early management of the unique combination of serious health problems, neuro-developmental needs and caregiving circumstances of the infants. Opsomming Die hoë prevalensie en ernstige gevolge van die pediatriese menslike immuniteitsgebrek-virus (MIV/VIGS in Suid-Afrika stel groot uitdagings aan klinici betrokke by vroeë intervensie om toepaslike interdissiplinêre programme te ontwikkel vir primêre voorkoming van oordrag van die virus asook sekondêre intervensies gerig op die vroeë hantering van die babas se unieke kombinasie van ernstige Gesondheids-probleme, neuro-ontwikkelingsbehoeftes en versorgingsomstandighede. *Please note: This is a reduced version of the abstract. Please refer to PDF for full text.

 18. From Moscow to Copenhagen. Russian views on climate change; Van Moskou naar Kopenhagen. Russische vergezichten op klimaatverandering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Agt, C.

  2009-11-15

  To fuel economic recovery and growth Russia will increase oil and gas supplies to the industrialized market economies of the Euro Atlantic in the West and the Asian Pacific growth economies in the East. Despite the post-Soviet economic collapse, Russia is still among the largest emitters of greenhouse gases, after the United States, China and the European Union. Moscow's foreign economic policies are spearheaded by natural gas, a clean burning fossil fuel pivotal to world economic transition to a less carbon intensive 'green' model. Despite the adoption of a new climate-change strategy and Russia's acknowledgement that it must play a responsible role in the run up to the Climate Change Summit in Copenhagen, Moscow's policy position is still aloof, due to geopolitical undercurrents and Russia's particular position in debates on the nature and cost of mitigation measures between industrialized countries and the emerging economies of the developing world. [Dutch] Door het economisch herstel en de economische groei zal Rusland leveringen van olie en gas aan de geindustrialiseerde markt economieen verhogen. Ondanks de economische achteruitgang van de voormalige Sovjet Unie is Rusland, na de Verenigde Staten, China en de Europese Unie, nog steeds een van de grootste uitstoters van broeikasgassen. Het buitenlandse economische beleid van Moskou wordt sterk bepaald door aardgas, dat een belangrijke rol speelt in de mondiale economische overgang naar een minder koolstofintensief 'groen' model. Ondanks de goedkeuring van een nieuw klimaat-verandering-strategie en de Russische erkenning dat het een verantwoordelijke rol moet spelen in de aanloop naar de klimaatveranderingtop in Kopenhagen, is het Russische beleid nog steeds afstandelijk, als gevolg van geopolitieke onderstromen en de bijzondere positie die Rusland inneemt in de debatten over de aard en de kosten van mitigerende maatregelen tussen de geindustrialiseerde landen en de

 19. Die meting van sielkundige diepte-orientasie: 'n Verdere verfyning en omlyning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. C. De Jager

  1987-04-01

  Full Text Available The measurement of psychological depth orientation: a further refinement. As a result of the psychometric weaknesses of the RD-Depth Questionnaire (de Jager, 1979 for measuring psychological depth orientation an effort was made to develop a new instrument. In the present study a new instrument with outstanding psychometric properties (the DJ-Behaviour Questionnaire was successfully developed and evaluated. As a further step in construct validation the instrument was also successfully correlated with other variables. Reccomendations for future research are made. Opsomming As gevolg van die psigometriese tekortkominge van die RD- iepte Vraelys (de Jager, 1979 vir die meting van sielkundige diepte-orientasie, is 'n poging aangewend om 'n nuwe instrument te ontwikkel. In hierdie ondersoek is daar dan ook daarin geslaag om 'n instrument met besonder bevredigende psigometriese eienskappe (die DJ-Ge- dragsvraelys te ontwikkel. As 'n verdere stap in konstrukvalidering is die instrument ook suksesvol met ander veranderlikes gekorreleer. Aanbevelings vir toekomstige navorsing word gemaak.

 20. Alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen in de DSM-5

  NARCIS (Netherlands)

  Walvoort, S.J.W.; Wester, A.J.; Doorakkers, M.C.; Kessels, R.P.C.; Egger, J.I.M.

  2016-01-01

  Achtergrond: Binnen de dsm-iv-tr zijn alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen moeilijk onder te brengen, met als gevolg dat deze neurocognitieve stoornissen vaak over het hoofd worden gezien. De komst van de dsm-5 zou hierin uitkomst kunnen bieden. Doel: De dsm-5 vergelijken met de dsm-iv-tr

 1. Biological therapy in Sjögren’s syndrome : outcomes and evaluation

  NARCIS (Netherlands)

  Meiners, Petra

  2014-01-01

  Het syndroom van Sjögren is een chronische ziekte waarbij klieren ontstoken raken, vooral de speeksel- en traanklieren, met een droge mond en droge ogen als gevolg. Daarnaast kunnen de ontstekingen zich ook uiten in andere organen zoals de longen, nieren of bloedvaten. Bijna alle patiënten zijn

 2. Causes of construction cost and time overruns: The 2010 FIFA World ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die toekenning van die 2010 FIFA Wêreldbekertoernooi aan Suid-Afrika het tot gevolg gehad dat tien stadions opgegradeer of nuut gebou moes word. Hoewel die tien stadions gereed was vir die toernooi het feitlik al die stadionprojekte skedulevertragings en oorspandering beleef. Hierdie studie het ten doel om die redes ...

 3. Leerteoretiese basis van die andragogie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. J. A. Simpson

  1991-06-01

  Full Text Available Learning theory basis of andragogy. A cursory glance at andragogy creates the impression that humanistic learning theory plays an all encompassing role in the learner centered approach andragogy espouses. A closer look, however, reveals that Knowles (1973, after having made an intensive study of learning theory, created an extensive framework within which human resource development can take place. The fact that Knowles attracted critique from different areas, led to a need to ascertain the role different learning theories, if any, played in the emergence of andragogy. Having looked at the assumptions displayed by the andragogical approach, as well as a comparison of different learning theories and their connection with andragogy, it became clear that andragogy contains elements of various learning theories in an adapted way. These adaptations resulted in an approach to adult education in which learners are given the opportunity to be part of the learning process in such a way that they themselves contribute to the development which takes place. Opsomming Met 'n eerste oogopslag wil dit voorkom asof humanistiese leerteorie 'n oorheersende rol in die leerdergesentreerde benadering van andragogie speel. By nadere ondersoek blyk dit egter dat Knowles (1973, na 'n deeglike studie van verskillende leerteoretiese beginsels, 'n omvangryke raamwerk geskep het waarbinne, aan die hand van verskeie aangepaste leerteoretiese beginsels, menslike hulpbronontwikkeling kan plaasvind. As gevolg van die feit dat Knowles vanuit verskillende oorde kritiek op die lyf geloop het, is besluit om die rol wat verskillende leerteorieë in andragogie speel, te bestudeer. Dit blyk dat andragogie nie net elemente van verskillende leerteorieë bevat nie, maar dat toepaslike aspekte van die teoriee wat ondersoek is, benut en aangepas is om 'n geintegreerde benadering te bewerkstellig waarin veral volwassene-leerders by leergeleenthede en hulle selfontwikkeling betrek word.

 4. Met fictieve peers op zoek naar de waarheid. Fictie als didactisch instrument in Verlicht-religieuze catechismussen van Samuel van Emdre

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. Dietz

  2016-09-01

  Full Text Available Searching for Truth with Fictional Peers: Fiction as a Didactic Instrument in the Enlightenment Religious Catechisms of Samuel van Emdre (1781-1798. Following the recent trend in scholarship that considers the Enlightenment as a dynamicprocess of Christian civilisation rather than secularisation, this article analyses how the Reformed minister Samuel van Emdre used catechisms to create an Enlightened religion. As a late eighteenth century catechist Van Emdre faced an intriguing didactic paradox: while the genre of the catechism served to teach religious knowledge unambiguously, new Enlightened ideals of learning emphasised the value of curiosity and an active, searching learning style. This article shows how he resolved this paradox by introducing fictional strategies: increasingly he used fictional peers, interactive dialogue techniques and stylistic diversity. By these means, Van Emdres’ catechisms invited youngsters to model themselves upon their young peers in the texts and to absorb religious knowledge acquired and investigated independently. Aanhakend bij de recente historiografische tendens om de Nederlandse Verlichting te zien als een dynamisch beschavingsproces in plaats van een seculariseringsbeweging, analyseer ik in dit artikel hoe de predikant Samuel van Emdre een Verlichte religie creëerden in catechismussen. Als laatachttiende-eeuwse catecheet werd Van Emdre geconfronteerd met een didactische paradox: aan de ene kant was het catechismusgenre erop gericht om onwankelbare religieuze kennis over te dragen, maar aan de andere kant werd – in lijn met nieuwe Verlichte pedagogische idealen – belang gehecht aan nieuwsgierigheid en onderzoekende leerstijlen. Dit artikel laat zien hoe Van Emdre die paradox oploste door fictionele strategieën in zijn catechismussen te introduceren: hij gebruikte steeds meer fictieve peers, interactieve dialoogtechnieken en genrecombinaties. Daarmee nodigde hij jongeren uit om zichzelf te spiegelen

 5. De zin van het economische opnieuw beschouwd

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T. P. van der Kooy

  1964-03-01

  Full Text Available In 1950 heb ik het hoogleraarschap in de economie aan de juridische faculteit der Vrije Universiteit te Amsterdam aanvaard m et een rede over de zin van het economische. Sinds- dien heeft dit centiaal m elhodologisch vraagstuk van de we- tenschap der economie mij ook verder bezig gehouden. Het is voor een economist een m oeilijk vraagstuk, om dat het tevens een wijsgerig vraagstuk is. Over het algemeen vindt de econo­ m ist daarover weinig in de filosofische liLeratuur. Dit is zeer begrijpelijk, w ant wijsgeren kunnen op zijn best m aar heel sum m ier kennis nem en van wat er in de vakw etenschappen omgaat, terw ijl zij, voor zover mij bekend, in den regel slechts weinig belangstelling voor de economie aan den dag leggen. Omgekeerd zijn econom islen m eestal niet bijzonder filosofisch aangelegd, en hebben zij de handen vol om de storm achtige ontwikkeling van liun eigen literatuur enigzins bij te houden afgezien nog van het l'eit dat zij in den regel vele praktischc beslom m eringen hebben, ten gevolge waarvan zij zich niet ongestoord aan de studie kunnen wijden. Van een behoorlijk sam enspel tussen filosolen en economislen komt over het ge- heel ook niet veel terecht. Wat de wijsgerige kant van m ijn overpeizingen betreft, ben ik dus door de nood gedwongen slechts am ateur. Ik kom daar gaarne voor uit, en ik ben steeds bereid te zwichten voor het beter oordeel der wijsgeren, m its ik dat kan vatten, en in m ijn eigen w erk daar iets mee uit kan richten. Men behoeft nog geen door de wol geverfd prag­ m atist of operationalist te zijn om te weten dat ieder werk zijn eigen eisen stelt.

 6. n by- kans tradisionele insinking gevolg. Daarna het

  African Journals Online (AJOL)

  Op 3 Julie 1942 het die DAF 770 krygsvlugte uitgevoer, waarvan 155 of rekening van no 3. (SA) Vleuel gekom het. Op 4 November 1942 het Rommel se terugtog begin: Eers van EI. Alamein na Agheila, daarna na Tripoli en ver- volgens na Tunisie en in Mei 1943 die ont- ruiming van Afrika. Sedert April 1941 het die SALM ...

 7. Monitoring of the natural gas exploitation in the Wadden Sea from the locations Moddergat, Lauwersoog and Vierhuizen, Netherlands. Advice of the Audit Committee on method for monitoring and null-measurement; Monitoring van de aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. Advies van de Auditcommissie over de opzet van de monitoring en de nulmeting

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2007-12-21

  The Dutch governmental decree ('Rijksprojectenbesluit') on the project for natural gas exploitation in the Wadden Sea for the locations Moddergat, Lauwersoog Vierhuizen gives the Dutch Petroleum Company (NAM) the possibility to produce natural gas under specific conditions in the Wadden Sea area from the six fields Moddergat, Nes, Lauwersoog C, Lauwersoog West, Lauwersoog East and Vierhuizen East. The precondition is that the (dynamic) nature in and around the Wadden Sea is not affected by subsidence as a result of the gas exploitation. For this, the NAM must monitor the subsidence and the nature values and report annually to the Dutch government. Also in the Rijksprojectbesluit it is determined that the Commission for Environmental Impact Assessment (EIA), as the independent auditor, will annually advise the responsible ministers on the EIA-report. This is the first recommendation of the Audit Committee for exploitation of natural gas in the Wadden Sea which in particular deals with the method for the monitoring and baseline measurement. [Dutch] Het Rijksprojectbesluit Gaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen geeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de mogelijkheid om onder randvoorwaarden aardgas te produceren in het Waddenzeegebied uit de zes velden Moddergat, Nes, Lauwersoog C, Lauwersoog West, Lauwersoog Oost en Vierhuizen Oost. De randvoorwaarde is dat de (dynamische) natuur in en rondom de Waddenzee niet wordt aangetast door bodemdaling als gevolg van de gaswinning. Daarvoor moet de NAM de bodemdaling en de natuurwaarden monitoren en jaarlijks rapporteren aan de Nederlandse overheid. Ook is in het Rijksprojectbesluit bepaald dat de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) als onafhankelijke auditor de verantwoordelijke ministers jaarlijks zal adviseren over deze Rapportage. Dit is het eerste advies van de Auditcommissie gaswinning onder de Waddenzee waarin specifiek wordt ingegaan op de

 8. Selectie van Italiaanse werkwoordsvormen op basis van frequentieonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2009-01-01

  SAMENVATTING Dit artikel is een vroege recensie (mei 1972) van het LIF, de frequentielijst van IBM Italia uit 1971. De auteur concentreert zich op de verschillen met het project van Juilland, dat als uitgangspunt voor het LIF heeft gefungeerd. Op grond van de gegevens van het LIF is een basislijst

 9. Omkering van de bewijslast: knelpunten in de regeling en bij de toepassing van de omkering van de sanctie (deel I)

  NARCIS (Netherlands)

  Okhuizen, E.C.G.

  2013-01-01

  De omkering van de bewijslast als processuele sanctie op het niet nakomen van de aangifteplicht en de daaraan verbonden bijkomende verplichtingen lijken niet weg te denken uit ons belastingrecht. De sanctie kwam al voor in de fiscale wetgeving die dateert van vóór de invoering van de Algemene wet

 10. Betekenis van Legionella-soorten voor preventiebeleid van leidingwaterinstallaties

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh JFM; Brandsema PS; Lodder WJ; de Roda Husman AM; Schalk JAC; van der Aa NGFM; IMG; LZO; EPI

  2009-01-01

  Het RIVM adviseert om de huidige normstelling voor het preventiebeleid van Legionella te handhaven en niet uitsluitend op Legionella pneumophila te richten. Als andere Legionella-soorten worden aangetroffen kan er ook groei van Legionella pneumophila optreden. Als er dan geen maatregelen worden

 11. Samenstelling van de vluchtige olie van Origanum vulgare L. ssp. vulgare gedurende de ontwikkeling van de plant

  NARCIS (Netherlands)

  Maarse, Henk

  1971-01-01

  INLEIDING EN DOEL VAN HET ONDERZOEK Vele onderzoekers hebben de laatste jaren de vorming van de verbindingen in vluchtige olien van planten bestudeerd door het bepalen van de verandering in de samenstelling van de vluchtige olie tijdens de groei van de plant. Lemli (68) wees als eerste op de

 12. Autonomy and heteronomy. Integration and sustainability of essential flows in the built environment; Autonomie en heteronomie. Integratie en verduurzaming van essentiele stromen in de gebouwde omgeving

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Timmeren, A.

  2006-06-23

  specifieke kenmerken van de traditionele paradigmas, lijkt bij een grote groep van de relevante actoren nog te ontbreken. Dit onderzoek benadrukt het belang voor volhoudbaarheid van een wederkerige relatie tussen centrale en decentrale systemen, en de integratie (interconnectie) van oplossingen voor de energie, afval en afvalwatervoorziening. Gesteld kan worden dat differentiatie en flexibiliteit op het gebied van ruimtelijke ordening voorwaardelijk zijn om te kunnen inspelen op de onzekerheden op de lange termijn. Voorkomen moet worden dat het proces van verstedelijking en de uitleg van infrastructurele netwerken, gebaseerd op het op afstand transporteren en oplossen van de essenti stromen, zich los van elkaar ontwikkelen. Een nauwkeurige, integrale (Eu)regionale planning gebaseerd op een combinatie van conventionele (centrale) systemen en toegevoegde decentrale systemen vermindert de risicos van mogelijke impasse als gevolg van onvolhoudbaarheid van de bestaande netwerken en systemen, met alle bijkomende gezondheidsrisicos. De cultuurfilosoof Ton Lemaire stelde hieromtrent waar het op aan komt, is de juiste verhouding te vinden tussen het globale en het lokale. Het lokale zou door de globalisering niet teniet moeten worden gedaan maar opnieuw een plaats moeten krijgen. Een uitwerking van volhoudbaarheid, voorzieningszekerheid en onafhankelijkheid lijkt zowel in geval van verdere ontwikkeling op grond van het toekomstpad van schaalvergroting (economies of scale) als van decentralisatie (scale economy) noodzakelijk, zo niet essentieel. Het komt neer op het beter combineren van voordelen van autonomie en heteronomie.

 13. De toekomst van flex : een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Verbiest, S.E.; Goudswaard, A.; Wijk, E.B. van

  2014-01-01

  In 2020 zal het personeelsbestand van organisaties voor 30% uit flexkrachten bestaan. Op dit moment is dat 25%. Dit blijkt uit een onderzoek van TNO onder 900 ondernemingen in opdracht van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen). Het blijkt dat met name organisaties die al gebruikmaken van

 14. De trek van kruiden van volgroeid wortelmateriaal : handleiding van A tot Z in beknopte vorm

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.

  2005-01-01

  Deze teelthandleiding richt zich op de trek van vooral dragon, krulpeterselie, rucola en munt, uitgaande van wortelmateriaal dat in de vollegrond wordt geteeld. Deze forcering richt zich zowel op aanbod van kruiden in potjes als de meermalige oogst van het gesneden product in een kas of een

 15. Beoordeling van het gedrag van bestrijdingsmiddelen in de verzadigde zone van de bodem

  NARCIS (Netherlands)

  Linden AMA van der; Beek CGEM van; Boesten JJTI; Leistra M; Meinardi CR; Puijker LM; LBG

  1994-01-01

  In het MeerJarenPlan-Gewasbescherming van 1991 is de mogelijkheid gegeven om door middel van onderzoek in de verzadigde fase van de bodem aan te tonen dat bestrijdingsmiddelen, die kunnen uitspoelen naar de verzadigde zone, alsnog voor toelating in aanmerking kunnen komen als de

 16. Het beslissingsproces van de huisarts bij de keuze van een geneesmiddel

  NARCIS (Netherlands)

  B. Wierenga (Berend); S.J.T. Jong; A. Mantel

  1989-01-01

  textabstractHet beslissingsproces van de huisarts bij de keuze van een geneesmiddel, zoals het uit dit empirisch onderzoek naar voren kwam, kan als volgt worden getypeerd. In het merendeel van de gevallen (ca. 90%) beperkt de arts zich tot de informatie die hij al in zijn geheugen heeft. Vaak wordt

 17. Fieldlab als aanjager van het innovatie ecosysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Stolwijk, C.; Seiffert, L.

  2016-01-01

  Recente ontwikkelingen op het gebied van innovatiebeleid tonen een hernieuwde aandacht voor de rol van fieldlabs in het aanjagen van het omliggende innovatie ecosysteem1. Voorbeelden van deze trend zijn o.a. de Europese ’Innovation Hubs’, de Duitse ‘Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren’, en de

 18. Beoordeling van het gedrag van bestrijdingsmiddelen in de verzadigde zone van de bodem

  NARCIS (Netherlands)

  Linden, van der A.M.A.; Beek, van C.G.E.M.; Boesten, J.J.T.I.; Leistra, M.; Meinardi, C.R.; Puijker, L.M.

  1999-01-01

  In het MeerJarenPlan-Gewasbescherming van 1991 is de mogelijkheid gegeven om door middel van onderzoek in de verzadigde fase van de bodem aan te tonen dat bestrijdingsmiddelen, die kunnen uitspoelen naar de verzadigde zone, alsnog voor toelating in aanmerking kunnen komen als de omzettingssnelheid

 19. Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van de kernenergiecentrale Borssele. Periode 2008

  NARCIS (Netherlands)

  Kwakman PJM; Overwater RMW; LSO

  2012-01-01

  Dit rapport is eerder vertrouwelijk uitgebracht als briefrapport 610330093. Dit is besproken met de VROM-opdrachtgever en vertegenwoordigers van de betreffende nucleaire installatie: het commentaar op het rapport is verwerkt, voorzien van een Rapport in het Kort, en mag openbaar worden als RIVM

 20. Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van de kernenergiecentrale Borssele. Periode 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Kwakman PJM; Overwater RMW; LSO

  2012-01-01

  Dit rapport is eerder vertrouwelijk uitgebracht als briefrapport 610330103. Dit is besproken met de VROM-opdrachtgever en vertegenwoordigers van de betreffende nucleaire installatie: het commentaar op het rapport is verwerkt, voorzien van een Rapport in het Kort, en mag openbaar worden als RIVM

 1. Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van de kernenergiecentrale Borssele. Periode 2007

  NARCIS (Netherlands)

  Kwakman PJM; Overwater RMW; LSO

  2012-01-01

  Dit rapport is eerder vertrouwelijk uitgebracht als briefrapport 610330076. Dit is besproken met de VROM-opdrachtgever en vertegenwoordigers van de betreffende nucleaire installatie: het commentaar op het rapport is verwerkt, voorzien van een Rapport in het Kort, en mag openbaar worden als RIVM

 2. 2012, 11/01807, (Vrijstellingsmethode niet van toepassing op Amerikaans deel van bestuurdersbeloning)

  NARCIS (Netherlands)

  D. Molenaar (Dick)

  2012-01-01

  textabstractSamenvatting: Belanghebbende is met ingang van 1 februari 2004 werkzaam als CEO bij C en vanaf 31 december 2003 als statutair bestuurder van de Amerikaanse werkmaatschappij van C. Eind 2004 heeft belanghebbende een additioneel belang in C verworven. Het verschil tussen de waarde in het

 3. Proeven van tekstkritiek. Een onderzoek betreffende de tekstgeschiedenis van de Renout van Montalbaen en de Perceval

  NARCIS (Netherlands)

  Hogenhout-Mulder, Maaike Janna

  1984-01-01

  In dit proefschrift wordt een poging gedaan de tekstgeschiedenis te achterhalen van twee Middelnederlandse tekstfragmenten: een gedeelte uit de RENOUT VAN MONTALBAEN en een gedeelte uit de PERCEVAL. ... Zie: Twee tekstfragmenten als object van onderzoek

 4. Het beste van beide werelden: Succesfactoren van Turks-Nederlandse innovatieve ondernemers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gürkan Çelik

  2013-09-01

  Full Text Available The Best of Both Worlds: Success factors of Turkish-Dutch innovative entrepreneurs In recent years, a number of countries, among them the Netherlands, attach great importance to stimulating the economic development in the country, by promoting entrepreneurship in general and within the ethnic and cultural entrepreneurial groups in particular. Innovation is generally the result of an interactive process involving synergy between the diverse backgrounds and characteristics. Based on a qualitative research, this article provides an overview of insights in the critical success factors of Turkish-Dutch innovative entrepreneurs in the Netherlands. The success factors of ethnic entrepreneurs are approached in this study from three different dimensions: individual factors, social factors, and environmental factors. The individual factors are presented as personality traits and personal motivations. The social factors are discussed from the perspective of social networks, socio-cultural and socio-economic characteristics. As for environmental factors, they are divided into regional characteristics as well as the availability of resources and the presence of opportunities. Turkish-Dutch entrepreneurs, also called “ethnic entrepreneurs”, appear proficient in linking different innovation opportunities to their own strengths. They are operating better in both worlds, and are successfully navigating between the two cultures. This article also formulates several suggestions for the Dutch government, business world and educational institutions to stimulate innovation. Het beste van beide werelden: Succesfactoren van Turks-Nederlandse innovatieve ondernemers De laatste jaren hechten vele landen, onder andere Nederland, er groot belang aan om de economische ontwikkelingen op een hoger niveau te tillen door ondernemerschap in het algemeen, en binnen de etnische en culturele groepen in het bijzonder, te stimuleren. Innovatie is een gevolg van een interactief

 5. Medicine, a threat to health: limitations of drug, non drug treatments and protocolized medicine

  NARCIS (Netherlands)

  Atiqi, R.

  2011-01-01

  Een behoorlijk aantal ziekenhuisopnamen is niet het gevolg van een acute aandoening, maar van ernstige bijwerkingen van medicijnen. Roya Atiqi onderzocht onder meer opnamen op de afdelingen Inwendige Geneeskunde, Cardiologie en Longziekten van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht. Bijna

 6. Het effect van creatief schrijven op het lezen van korte verhalen

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen, T.; van den Bergh, H.

  2010-01-01

  Schrijven en lezen zijn complementaire vaardigheden, niet alleen bij referentiële teksten, maar ook bij fictionele. Janssen en Van den Bergh doen verslag van een onderzoek naar de invloed van creatief schrijven op het lezen van verhalen. Als leerlingen, voorafgaand aan het lezen van een verhaal, een

 7. Factors affecting mothers’ choice of breastfeeding vs. formula feeding in the lower Umfolozi district war memorial hospital, KwaZulu-Natal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Susan Swarts

  2010-11-01

  Opsomming Die doel van die studie was om te bepaal watter faktore vroue in hulle keuse van bors- of bottelvoeding beïnvloed. Dit sal help om te verstaan op watter faktore gesondheidswerkers moet fokus wanneer borsvoeding bevorder word. ’n Gestruktureerde vraelys is voltooi deur 100 vroue en fokusgroepbesprekings is met 22 vroue wat by die Laer-Umfolozi Distrik Gedenk-hospitaal(LUDWM geboorte geskenk het gehou. Die meerderheid vroue (72% het borsvoeding gekies,58% het voorgeneem om vir 6 maande te borsvoed. ’n Groot aantal vroue (97% het inligting oor babavoedingskeuses by gesondheidswerkers ontvang. Een derde van die vroue (33% is deur die gesondheiswerkers beïnvloed en 44% van die deelnemers het aangedui dat niemand hulle beïnvloed het nie. Beduidend meer MIV-geïnfekteerde as ongeïnfekteerde moeders het kunsvoeding bo borsvoeding verkies. Net een moeder het gerapporteer dat sy kunsvoeding gekies het as gevolg van haar MIV-positiewe status, maar in die fokusgroepbespreking is die mening gelug dat die vrees van MIV oordrag deur borsmelk grootliks bygedra het dat MIV geïnfekteerde moeders kunsvoeding gekies het. Die moeders wat borsvoeding gekies het was beduidend ouer en het die voedingsmetode beduidend vroeër gekies as die wat kunsvoeding gekies het. Die resultate dui aan dat kunsvoeding nie aanvaarbaar, uitvoerbaar, bekostigbaar, volhoubaar en veilig is in die studie-area nie, as gevolg van swak sanitasie en die swak sosio-ekonomiese toestande. Gesondheidswerkers behoort dus eksklusiewe borsvoeding vir die eerste ses maande te bevorder, al is die prevalensie van MIVinfeksie.

 8. Seat belt control : semi-active belt force actuator

  NARCIS (Netherlands)

  Deen, I.J.; Jager, de A.G.; Steinbuch, M.

  2013-01-01

  Letsel aan de borstkas ten gevolge van de autogordel bij (frontale) botsingen komt erg vaak voor. Promotieonderzoek van E.P. van der Laan heeft een continu krachtgeregeld gordelsysteem opgeleverd waarmee dergelijk letsel verminderd zou moeten worden. De praktische uitvoering van dit model bestaat

 9. The health- and addictive effectes due to exposure to aldehydes of cigarette smoke. Part 1; Acetaldehyde, Formaldehyde, Acrolein and Propionaldehyde

  NARCIS (Netherlands)

  van Andel I; Schenk E; Rambali B; Wolterink G; van de Werken G; Stevenson H; van Aerts LAGJM; Vleeming W; LEO; LGM; LOC; CRV

  2003-01-01

  In deze literatuurstudie worden de gezondheids- en mogelijke verslavende effecten van blootstelling aan aldehyden ten gevolge van het roken van sigaretten beschreven. Dit literatuuronderzoek richt zich met name op acetaldehyde, formaldehyde, acrolein, en propionaldehyde. Alle aldehyden veroorzaken

 10. Fluorescentievingerafdruk van Aardappel, Melganzenvoet en Mais : Eerste resultaten van plantonderscheid met behulp van fluorescentie

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, T.T.; Nieuwenhuizen, A.T.

  2012-01-01

  Als het spectrum van één “soort” (gewas) vergeleken wordt met de rest (onkruid) neemt het onderscheid van het “gewas” af tot 70%. Het lijkt dus nodig ook de spectra van alle soorten onkruid in het veld te kennen om een goed onderscheid mogelijk te maken. De doelstelling voor deze metingen is een

 11. De mislukte missie van mr. Maarten van Naarden als luitenant-stadhouder van Stad en Lande 1541-1557

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. Postma

  2005-01-01

  Full Text Available Maarten van Naarden’s failed mission  as lieutenant-stadholder of the province of Groningen, 1541-1557In November 1557, Maarten van Naarden resigned from his post as lieutenant-stadholder of the province of Groningen and left the province after staying there for sixteen years. Van Naarden’s resignation was preceded by a number of conflicts with the Groningen town council and the States of the province. However, these conflicts were neither confined to Van Naarden nor the province of Groningen. They had also taken place  in other provinces in the Northeast of the Netherlands. What makes Van Naarden’s clash with the Groningen provincial authorities in the 1550s so important is that it clarifies the principles that were at stake. These principles were less apparent in the conflicts between the representatives of the central government in Friesland, Overijssel and Gelderland. It was a struggle in which Van Naarden tried, as his opponents rightly saw it, to introduce the ‘constitution’ of Utrecht in the town and county of Groningen. In Utrecht, which had been annexed by Charles V in 1528, the autonomy of the province had been reduced to next to nothing. The only authority still resting with the States was the surveillance of the provincial dikes and waterways. All their other areas of authority had been taken over by the provincial court of which Van Naarden had been president between 1537 and 1541. To avoid the same thing happening to them, Van Naarden was ordered to appear before the Groningen States assembly in January 1556. At this meeting, the weakness of his position became crystal clear. None of the members took his side. Because the government lacked the means to keep Van Naarden in office, his withdrawal from Groningen was inevitable. What we see behind the story of Van Naarden more clearly than in the conflicts in the neighbouring provinces is the outline of the absolute state that Van Naarden’s superiors had in mind for the

 12. Het handwerk van de theorie in de praktijk van het Sociaal Werk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Oostrik

  2010-06-01

  Sociaal werk is een narratieve praktijk. Vanuit een sociaal-constructivistische invalshoek, reflecteert de auteur in dit artikel op de vraag hoe vanuit deze narratieve praktijk tot theoretische handelingsmodellen kan worden gekomen. Drie elementen spelen daarbij een rol, welke door de auteur worden behandeld. Ten eerste zijn dat de vaardigheden van de professional, die bijdragen aan conceptualisering, zoals daar zijn: het signaleren van kwesties, het analyseren en vormen van begrippen en het ontwerpen van conceptuele modellen. Ten tweede kunnen theoretische modellen in de praktijk van het sociaal werk gebruikt worden als instrumenten om die praktijk als het ware te theoretiseren of reflectief te maken. De praktijk wordt met behulp van modellen zoals scenario’s en stappenplannen, verbeterd en verder ontwikkeld. Ten derde bestaat het handwerk van de theorie in het innemen van een theoretische houding of praktische verstandigheid waardoor sociaal werkers beter om kunnen gaan met de complexiteit van hun praktijk.

 13. Onderzoek naar een geschikte combinatie toetsmethoden ter bepaling van de aquatische toxiciteit van milieugevaarlijke stoffen. Bijl.2: Onderzoek naar de bruikbaarheid van Lemna minor (eendekroos) voor routine toxiciteitsonderzoek en vergelijking van deze waterplant met eencellige groenalgen

  NARCIS (Netherlands)

  Adema DMM; de Zwart D

  1984-01-01

  Als aanvulling op het project "Onderzoek naar een geschikte combinatie toetsmethoden ter bepaling van de aquatische toxiciteit van milieugevaarlijke stoffen" werd vergelijkend onderzoek verricht naar de bruikbaarheid en gevoeligheid van eendekroos (Lemna minor) als toetsorganisme. Deze

 14. Kansen voor conflictbemiddeling : Verslag van een onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van conflictbemiddeling

  NARCIS (Netherlands)

  Geveke, Henk; Plant, Ernelies; Thieme, Marianneke; Verberk, Marielle

  1998-01-01

  In opdracht van het Platform ADR, een klankbordgroep en denktank op het gebied van alternatieve geschilbeslechting, is onderzoek verricht naar de toepasbaarheid van een specifieke vorm van Alternative Dispute Resolution (ADR): conflictbemiddeling (mediation). De onderzoeksopdracht was als volgt: het

 15. The management of hyperbilirubinemia in preterm infants

  NARCIS (Netherlands)

  Vader-van Imhoff, Deirdre Elisabeth

  2013-01-01

  Alle intensive care units in Nederland waar te vroeg geboren baby’s worden behandeld, gebruiken vanaf nu dezelfde richtlijn en behandelgrenzen voor de behandeling van geelzien. Hiermee is gevolg gegeven aan een van de aanbevelingen uit het promotieonderzoek van Deirdre Vader-Van Imhoff. Het stellen

 16. De mislukte missie van mr. Maarten van Naarden als luitenant-stadhouder van Stad en Lande 1541-1557

  NARCIS (Netherlands)

  Postma, F.

  2005-01-01

  Maarten van Naarden’s failed mission as lieutenant-stadholder of the province of Groningen, 1541-1557 In November 1557, Maarten van Naarden resigned from his post as lieutenant-stadholder of the province of Groningen and left the province after staying there for sixteen years. Van Naarden’s

 17. Effecten van wintergewassen op verliezen en benutting van stikstof bij de teelt van snijmaos; verslag van onderzoek op ROC Aver-Heino tussen voorjaar 1991 en najaar 1994

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk, van W.; Schröder, J.J.; Holte, ten L.; Groot, de W.J.M.

  1995-01-01

  Tussen 1988 en 1994 is onderzoek verricht naar de effecten van wintergewassen (winterrogge en onderzaai van gras) op de verliezen en benutting van stikstof bij continuteelt van snijmaos op zandgrond. Gemiddeld over de gehele onderzoeksperiode nam zowel rogge als gras 30-40 kg/ha op in de

 18. Die tema van God se spraak in Hebreërs se inleidingsformules

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Albert J. Coetsee

  2015-03-01

  Full Text Available Alhoewel die voorkoms en gebruik van die Ou Testament in die meeste navorsing oor Hebreërs besonder baie aandag geniet, is dit nie die geval met die Hebreërskrywer se gebruik van inleidingsformules vir sy Ou-Testamentiese aanhalings nie. Die gevolg is dat daar tot op hede betreklik min selfstandige navorsing oor die Hebreërskrywer se tema van God se spraak by sy inleidingsformules gedoen is. In hierdie artikel word Hebreërs se inleidingsformules in besonderhede nagegaan om te bepaal wat die aard en inhoud van die Hebreërskrywer se verwysings na die tema van God se spraak in sy inleidingsformules is. Daar word onder andere bepaal dat Hebreërs 38 direkte aanhalings vanuit die Ou Testament bevat, dat die Hebreërskrywer, met slegs een uitsondering, elke inleidingsformule met ’n werkwoord van sêinlei, dat ’n Persoon van die Drie-eenheid in 34 van die 38 direkte aanhalings (± 89% die onderwerp en gevolglike Spreker van die Ou-Testamentiese woorde is, dat die Hebreërskrywer al drie Persone van die Drie-eenheid as God beskou, en dat die Hebreërskrywer oortuig is dat die Ou Testament geïnspireer is en God se geldige en relevante openbaring bly. The theme of God’s speech in Hebrews’ introduction formulae. Whilst the occurance and function of the Old Testament in research on Hebrews enjoys a lot of attention, this is not the case for the writer of Hebrews’ use of introduction formulae for his Old Testament quotations. The result is that up to date relatively few independent studies have been made on the writer of Hebrews’ theme of God’s speech in his introduction formulae. In this article the introduction formulae in Hebrews are researched in detail to determine the nature and content of the writer of Hebrews’ reference to the theme of God’s speech in his introduction formulae. Amongst other things it is determined that Hebrews has 38 direct quotations from the Old Testament, that with the exception of one

 19. The Postmodern Condition and the Meaning of Secularity. A Study on the Religious Dynamics of Postmodernity

  NARCIS (Netherlands)

  Henk-Jan, Prosman

  2011-01-01

  De postmoderniteit kent een terugkeer van de religie. Ten gevolge van de kritiek op het rationalisme van de moderniteit, is er in het postmoderne denken sprake van een hernieuwde aandacht voor de religie, traditie en de mythe. Deze ontwikkeling gaat gepaard met een onzekerheid over de meest

 20. Vergelijking van vangsten van een 12 m pulskor met een conventionele wekkerboomkor

  NARCIS (Netherlands)

  Marlen, van B.; Ybema, M.S.; Kraayenoord, A.; Vries, de M.; Rink, G.J.

  2005-01-01

  In het kader van de ontwikkeling van een pulskor als alternatief voor de conventionele boomkor met wekkerkettingen werd in nov-dec 2004 en jan 2005 onderzoek uitgevoerd op het visserij-onderzoekingsvaartuig “Tridens” naar de vangstverschillen van beide visserijtechnieken en de overleving van door

 1. Open Access in Nederland: de volgende stap

  NARCIS (Netherlands)

  Savenije, B.; Daalmans, P.; Heijden, van der E.; Krekels, H.G.M.; Woutersen-Windhouwer, S.; Franken, S.

  2008-01-01

  Ten gevolge van de invloed van ICT-ontwikkelingen op onderzoek en wetenschappelijke communicatie zien we een fundamentele verandering ten opzichte van het ‘papieren tijdperk’. Toegang tot wetenschappelijke kennis, informatie en data, essentieel voor hoger onderwijs en onderzoek, kan door deze

 2. Risicogrenzen voor MTBE (Methyl tertiair-Butyl Ether) in bodem, sediment, grondwater, oppervlaktewater en voor drinkwaterbereiding

  NARCIS (Netherlands)

  Swartjes FA; Baars AJ; Fleuren RHLJ; Otte PF; LER

  2004-01-01

  Recentelijk is politieke commotie ontstaan ten gevolge van de mogelijke schadelijke gezondheidseffecten van Methyl tertiair-Butyl Ether (MTBE). Dit was reden voor het ministerie van VROM om het RIVM te verzoeken risicogrenzen voor MTBE in bodem, sediment, grondwater, oppervlaktewater, drinkwater en

 3. The perception of midwives regarding psychosocial risk assessment during antenatal care

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johanna M. Mathibe-Neke

  2014-05-01

  Doelwit: Die doelwit van hierdie studie was om die persepsies van vroedvroue, wat voorgeboortesorg aan swanger vrouens bied, te ondersoek en te beskryf sover dit hulle persepsies oor psigososiale risiko-assessering en psigososiale aangaan. Metode: ’n Interpretatiewe en beskrywende kwalitatiewe benadering is gevolg. Drie fokusgroep-onderhoude is deur middel van ‘n gestruktureerde onderhoudsgids gevoer met verloskundiges wat in drie voorgeboorteklinieke in die Gauteng Provinsie werksaam is. ’n Benadering tot data-analise wat van voortdurende vergelyking gebruik maak, is gevolg. Resultate: Die studie het aan die lig gebring dat verloskundiges bewus is van psigososiale probleme onder swanger vroue en dat die prevalensie van sulke probleme onder swanger vroue hoog is. Vroedvroue erken die belang van psigososiale sorg aan swanger vroue alhoewel hulle nie toereikend toegerus is om psigososiale assessering en -sorg te verleen nie. Gevolgtrekking: Die bevindinge stel ’n basis daar vir die insluiting van psigososiale sorg in roetine voorgeboortesorg.

 4. Monitoring of the natural gas exploitation in the Wadden Sea from the locations Moddergat, Lauwersoog and Vierhuizen, Netherlands. Advice of the Audit Committee 2011; Monitoring van de aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. Advies 2011 van de Auditcommissie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-04-15

  The Dutch governmental decree ('Rijksprojectenbesluit') on the project for natural gas exploitation in the Wadden Sea for the locations Moddergat, Lauwersoog and Vierhuizen gives the Dutch Petroleum Company (NAM) the possibility to produce natural gas under specific conditions in the Wadden Sea area from the six fields Moddergat, Nes, Lauwersoog C, Lauwersoog West, Lauwersoog East and Vierhuizen East. The precondition is that the (dynamic) nature in and around the Wadden Sea is not affected by subsidence as a result of the gas exploitation. For this, the NAM must monitor the subsidence and the nature values and report annually to the Dutch government. Also in the Rijksprojectbesluit it is determined that the Commission for Environmental Impact Assessment (EIA), as the independent auditor, will annually advise the responsible ministers on the EIA-report. This is the 2011 recommendation of the Audit Committee for exploitation of natural gas in the Wadden Sea [Dutch] Het Rijksprojectbesluit Gaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen geeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de mogelijkheid om onder randvoorwaarden aardgas te produceren in het Waddenzeegebied uit de zes velden Moddergat, Nes, Lauwersoog C, Lauwersoog West, Lauwersoog Oost en Vierhuizen Oost. De randvoorwaarde is dat de (dynamische) natuur in en rondom de Waddenzee niet wordt aangetast door bodemdaling als gevolg van de gaswinning. Daarvoor moet de NAM de bodemdaling en de natuurwaarden monitoren en jaarlijks rapporteren aan de Nederlandse overheid. Ook is in het Rijksprojectbesluit bepaald dat de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) als onafhankelijke auditor de verantwoordelijke ministers jaarlijks zal adviseren over deze Rapportage. Dit is het 2011 advies van de Auditcommissie gaswinning onder de Waddenzee.

 5. Monitoring of the natural gas exploitation in the Wadden Sea from the locations Moddergat, Lauwersoog and Vierhuizen, Netherlands. Advice of the Audit Committee 2009; Monitoring van de aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. Advies 2009 van de Auditcommissie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2010-05-07

  The Dutch governmental decree ('Rijksprojectenbesluit') on the project for natural gas exploitation in the Wadden Sea for the locations Moddergat, Lauwersoog Vierhuizen gives the Dutch Petroleum Company (NAM) the possibility to produce natural gas under specific conditions in the Wadden Sea area from the six fields Moddergat, Nes, Lauwersoog C, Lauwersoog West, Lauwersoog East and Vierhuizen East. The precondition is that the (dynamic) nature in and around the Wadden Sea is not affected by subsidence as a result of the gas exploitation. For this, the NAM must monitor the subsidence and the nature values and report annually to the Dutch government. Also in the Rijksprojectbesluit it is determined that the Commission for Environmental Impact Assessment (EIA), as the independent auditor, will annually advise the responsible ministers on the EIA-report. This is the 2009 recommendation of the Audit Committee for exploitation of natural gas in the Wadden Sea. [Dutch] Het Rijksprojectbesluit Gaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen geeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de mogelijkheid om onder randvoorwaarden aardgas te produceren in het Waddenzeegebied uit de zes velden Moddergat, Nes, Lauwersoog C, Lauwersoog West, Lauwersoog Oost en Vierhuizen Oost. De randvoorwaarde is dat de (dynamische) natuur in en rondom de Waddenzee niet wordt aangetast door bodemdaling als gevolg van de gaswinning. Daarvoor moet de NAM de bodemdaling en de natuurwaarden monitoren en jaarlijks rapporteren aan de Nederlandse overheid. Ook is in het Rijksprojectbesluit bepaald dat de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) als onafhankelijke auditor de verantwoordelijke ministers jaarlijks zal adviseren over deze Rapportage. Dit is het 2009 advies van de Auditcommissie gaswinning onder de Waddenzee.

 6. Monitoring of the natural gas exploitation in the Wadden Sea from the locations Moddergat, Lauwersoog and Vierhuizen, Netherlands. Advice of the Audit Committee 2010; Monitoring van de aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. Advies 2010 van de Auditcommissie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2010-10-15

  The Dutch governmental decree ('Rijksprojectenbesluit') on the project for natural gas exploitation in the Wadden Sea for the locations Moddergat, Lauwersoog and Vierhuizen gives the Dutch Petroleum Company (NAM) the possibility to produce natural gas under specific conditions in the Wadden Sea area from the six fields Moddergat, Nes, Lauwersoog C, Lauwersoog West, Lauwersoog East and Vierhuizen East. The precondition is that the (dynamic) nature in and around the Wadden Sea is not affected by subsidence as a result of the gas exploitation. For this, the NAM must monitor the subsidence and the nature values and report annually to the Dutch government. Also in the Rijksprojectbesluit it is determined that the Commission for Environmental Impact Assessment (EIA), as the independent auditor, will annually advise the responsible ministers on the EIA-report. This is the 2010 recommendation of the Audit Committee for exploitation of natural gas in the Wadden Sea. [Dutch] Het Rijksprojectbesluit Gaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen geeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de mogelijkheid om onder randvoorwaarden aardgas te produceren in het Waddenzeegebied uit de zes velden Moddergat, Nes, Lauwersoog C, Lauwersoog West, Lauwersoog Oost en Vierhuizen Oost. De randvoorwaarde is dat de (dynamische) natuur in en rondom de Waddenzee niet wordt aangetast door bodemdaling als gevolg van de gaswinning. Daarvoor moet de NAM de bodemdaling en de natuurwaarden monitoren en jaarlijks rapporteren aan de Nederlandse overheid. Ook is in het Rijksprojectbesluit bepaald dat de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) als onafhankelijke auditor de verantwoordelijke ministers jaarlijks zal adviseren over deze Rapportage. Dit is het 2010 advies van de Auditcommissie gaswinning onder de Waddenzee.

 7. The experiences of private somatology therapists on their self-management in a private practice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karien Richter

  2013-07-01

  Somatologie terapeute het ‘n veeleisende werk hetsy fisies en emosioneel. Lang werksure, gekoppel met die hantering van kliënte op ‘n daaglikse basis, asook die stremming om te alle tye ‘n hoë gehalte kliëntesorg te verseker, is als faktore wat spanning op die terapeut plaas. Die gebrek aan selfbestuur van ’n terapeut – in die agtergrond van die bogenoemde bydraende faktore − kan tot ’n swak oordeelsvermoë en dienooreenkomstige substandaard optrede in die werkplek lei. Die doel van hierdie studie was onder andere om die ervarings van privaat somatologie-terapeute te ondersoek en te omskryf, waarvolgens aanbevelings vir verbeterde selfbestuur in privaat somatologie-praktyke beskryf was. Vir die doeleindes van hierdie study, word selfbestuur gedefinieër as ‘n metode om nie alleenik die interaksies met die kliënte en die werkstressors te bestuur nie, maar ook om die gevoelens van die terapeute te bestuur, deur middel van die uitoefening van ‘n verskeidenheid tegnieke, onder andere, self-dissipline. ’n Beskrywende, ondersoekende en kontekstuele kwalitatiewe ontwerp is gevolg. Die toeganklike populasie het uit terapeute (n = 15 in ses private somatologie-praktyke in die Pretoria-Noordstreek bestaan. ’n Doelgerigte steekproef is gevolglik geneem. Tien individuele ongestruktureerde onderhoude, asook ‘n loodstudie is uitgevoer en veldnotas is geneem. Oop kodering het vier temas met subtemas geïdentifiseer. Die model van Lincolin en Guba is gebruik om betroubaarheid te verseker en etiese oorwegings is tydens die navorsingsproses gevolg. Ingeligte toestemming is deur die privaat kliniekpraktyke en deelnemers verleen. Een tema het inderdaad aangedui dat selfbestuurstrategieë gedemonstreer behoort te word om sodoende ’n gevoel van beheer te bekom. Hierdie studie het geidentifiseer dat daar ‘n definitiewe behoefte is om die terapeut binne die veeleisende werksomgewing te koester wat ons die somatologiepraktyk noem.

 8. Leven en werken van Geert Reinders. De grondlegger van de immunologie.

  NARCIS (Netherlands)

  Bruins, Luitje Hendrik

  1951-01-01

  De levensgeschiedenis van Geert Reinders is het relaas van de vele prestaties, waartoe deze man ondanks een zeer gebrekkige schoolopleiding in staat was. Hij was werkzaam als molenaar, boer, koopman, redger, gemeentesecretaris, secretaris en ontvanger van een groot zijlvest, veeartsenijdeskundige;

 9. Bekalking en toevoegen van nutriënten; evaluatie van de effecten op de vitaliteit van het bos; een veldonderzoek naar boomgroei

  NARCIS (Netherlands)

  Wolf, R.J.A.M.; Engels, M.E.; Knotters, M.; Schraven, R.; Boertjes, M.

  2006-01-01

  Dit rapport doet verslag van een deelonderzoek uit de Evaluatie van effectgerichte maatregelen in multifunctionele bossen 2004-2005 en is gericht op de effecten van de maatregelen bemes-ting en bekalking in bossen als overbruggingsmaatregel in het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN).

 10. High Tech Campus Eindhoven, Netwerk van ontmoetingsmogelijkheden

  NARCIS (Netherlands)

  Doevendans, C.H.

  2005-01-01

  Eindhoven wil zichzelf als brainport op de kaart zetten, als centrum van de Nederlandse kenniseconomie. Stond Eindhoven van oudsher vooral bekend als de Philips company town, in het postindustriële tijdperk moet het een innovatieve netwerkstad worden. Een brandpunt van innovatieve cultuur en

 11. Witte vlekken in het bereik van NME? : raamwerk voor het meten van gebruik en de effecten van NME in het primair onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Vreke, J.; Langers, F.; Berg, van den A.E.

  2011-01-01

  In het NME-beleid wordt het geven van NME ingezet als instrument om bij te dragen aan het reduceren van de achteruitgang, in omvang en kwaliteit, van natuur en milieu. Het bereik van NME moet aangeven in hoeverre NME de bevolking heeft bereikt en aan dit doel heeft bijgedragen. Het identificeren van

 12. Vloeistof-vloeistof verdeling als onderzoekmethode bij de vergelijking van enige rassen van digitalis purpurea L.

  NARCIS (Netherlands)

  Henning, Gerardus Johannes

  1962-01-01

  De samenstelling van het glycosidenmengsel van drie rassen van Digitalis purpura L. werd in verschillende groeistadia onderzocht. Door extractie met chloroform van een waterige oplossing der in het gefermenteerde blad voorkomende glycosiden werden deze in twee groepen verdeeld, een in chloroform

 13. Advies voor de toepassing van ground-penetrating radar bij de inventarisatie van de grondwaterdynamiek

  NARCIS (Netherlands)

  Knotters, M.

  2001-01-01

  Ground-penetrating radar (GPR) biedt mogelijk een nauwkeurig alternatief voor arbeidsintensieve metingen van de grondwaterstand in boorgaten. De GPR-metingen kunnen als hulpinformatie dienen bij geostatistische interpolatie van grondwaterstanden. Op basis van literatuurstudie en verkenning van het

 14. Health beliefs and stress among non-insulin dependent diabetes out ...

  African Journals Online (AJOL)

  Daarnaas was fisieke komplikasies as gevolg van die siekte en die invloed van die siekte op die verhouding van die pasiënte met hul lewensmaats ook redes vir stres. Die meeste pasiënte het die belangrikheid van die gebruik van medikasie beklemtoon en het alternatiewe medisyne slegs as sekondêre strategie gebruik.

 15. Evaluatie van bemesting en bekalking in bossen en de ontwikkeling van onbehandelde bossen

  NARCIS (Netherlands)

  Olsthoorn, A.F.M.; Berg, van den C.A.; Gruijter, de J.J.

  2006-01-01

  Dit rapport doet verslag van een deelonderzoek uit de Evaluatie van effectgerichte maatregelen in multifunctionele bossen 2004-2005 en is gericht op de effecten van de maatregelen bemesting en bekalking in bossen als overbruggingsmaatregel in het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN). Na

 16. ‘n Kritiese bespreking van roskam se seining van apartheid as grondslag van die Suid-afrikaanse samelewing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N. van Loggerenberg

  1963-03-01

  Full Text Available Segregasie is al deur vele ondersoekers histories tot ’n tradisie uit die stigtingsjaar 1652 met die aankoms van Jan van Riebeeck herlei. Roskam sion dit egter as 'n beleid wat veel later aanvaar is. Hy sien dit as beleid wat bepaalde groepe van die bevolking as 'n politieke eenheid, kragtens ’n sosiale hiërargie, van mekaar wil afskei, isoleer. Dit is vir  hom duidelik dat die politieke eenheid van Ordinansie 50 van 1828 nooit werklikheid geword het nie, en die tradisie van blanke heerskappy pas vir liom as heleid beter in die huidige situasic as segregasie. Roskam is dan van oordeel dat ..white supremacy” daarom die juiste en omskrywende betekenis van segregasie is.

 17. Naar meer bruto nationaal sportgeluk? Verkenning van de rol van sport in geluk

  NARCIS (Netherlands)

  Dool, R. van den; Breedveld, K.

  2017-01-01

  Op verzoek van NOC*NSF heeft het Mulier Instituut, met financiële steun van het ministerie van VWS, een verkenning uitgevoerd naar de relatie tussen sport en geluk. NOC*NSF en de Nederlandse sportbonden streven, als onderdeel van het 'transitietraject', ernaar om duidelijker voor het

 18. Gegevens voor aanmelding van mariene Habitatrichtlijngebieden: Doggerssbank, Klaverbank, Noordzeekustzone, Vlakte van de Raan

  NARCIS (Netherlands)

  Bos, O.G.; Dijkman, E.M.; Cremer, J.S.M.

  2008-01-01

  Nederland kent een aantal gebieden met bijzondere natuurwaarden op zee, die beschreven zijn in het Alterra/RIKZ rapport van Lindeboom et al. (2005). In het Integraal Beheerplan Noordzee 2015 (IBN 2015) (Anonymus 2005) is aangekondigd dat vier van deze gebieden aangemeld zullen worden als

 19. Exploring the perceptions of psychiatric patients regarding marijuana use

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leepile A. Sehularo

  2012-03-01

  Opsomming Insig in die gebruik van marijuana deur psigiatriese pasiënte is beperk, spesifiek met betrekking tot hulle redes vir voortgesette marijuana verbruik ten spyte van die negatiewe gevolge daarvan, byvoorbeeld hertoelating tot psigiatriese hospitale na marijuanageïnduseerde psigotiese episodes. Dit is dus belangrik om te verstaan waarom psigiatriese pasiënte voortgaan om marijuana te gebruik ten spyte van die negatiewe uitwerking daarvan. Hierdie navorsing was ten doel om die persepsies van psigiatriese pasiënte in verband met die gebruik van marijuana in Potchefstroom in die Noordwesprovinsie te verken en te beskryf. So kan aanbevelings gemaak word vir verpleegonderrig, verpleegnavorsing en verpleegpraktyk om meer toepaslike versorging en behandeling te verseker en uiteindelik die heropname van psigiatriese pasiënte as gevolg van marijuana-geïnduseerde psigose te verminder. ‘n Kwalitatiewe, verkennende, beskrywende en kontekstuele navorsingsontwerp is gevolg om ‘n ‘stem’ te gee aan die persepsies van psigiatriese pasiënte aangaande die gebruik van marijuana. Doelgerigte steekproefneming is gebruik om deelnemers te identifiseer wat sou voldoen aan seleksiekriteria. Die steekproefgrootte is bepaal deur dataversadiging, wat bereik is na 10 individuele onderhoude met psigiatriese pasiënte. Ongestruktureerde individuele onderhoude is gebruik om data te versamel ná geskrewe toestemming van die Etiekkomitee van die Noordwes-Universiteit (Potchefstroom Kampus, van die Noordwes Provinsiale Departement van Gesondheid, die Kliniese bestuurder van die psigiatriese hospitaal waar die data versamel is, sowel as van die psigiatriese pasiënte. Die medekodeerder en die navorser het die data onafhanklik van mekaar geanaliseer. Die bevindings van hierdie studie het die persepsies wat psigiatriese pasiënte het oor die gebruik van marijuana, die negatiewe effekte van die gebruik van marijuana, die gebruik van marijuana en psigiatriese toestande, en die

 20. Liberia : van vrijheidsideaal naar verloren paradijs

  NARCIS (Netherlands)

  Kraaij, van der F.

  2013-01-01

  Als enthousiaste twintiger vertrekt de schrijver in de jaren zeventig van de vorige eeuw naar het West-Afrikaanse land Liberia. Hij gaat er les geven aan de Universiteit van Liberia. Onder zijn studenten bevinden zich latere ministers; een van zijn studenten ontpopt zich als een gevreesde warlord.

 1. Tranen van bloed : Het beleg van 's-Hertogenbosch en de oorlog in de Nederlanden, 1629

  NARCIS (Netherlands)

  Cauwer, de Peter

  2008-01-01

  Het beleg van 's-Hertogenbosch en de veldtocht van 1629 staat in de Nederlandse geschiedschrijving te boek als een van de meest roemruchte gebeurtenissen van de Tachtigjarige Oorlog. Het beeld en de interpretaties van deze gebeurtenis zijn de afgelopen decennia nauwelijks veranderd. Toch bleven de

 2. Taal als gebrek. Bréal, Van Eeden en het misverstand.

  OpenAIRE

  Noordegraaf, J.

  2006-01-01

  The year 1897 saw the publication of both Michel Bréal’s Essai de sémantique: science des significations and Frederik van Eeden’s Redekunstige grondslag van verstandhouding (‘Logical basis of mutual understanding’). Bréal’s work was based on the ideas concerning general linguistics and language in use he had been propounding from the late 1860's onwards. Van Eeden’s ‘Tractatus logico-psychologicus’ was an ‘anti-rationalistic essay’ which is considered to be an early study in ‘significs’. As s...

 3. Katholieken en de Vrede van Munster

  NARCIS (Netherlands)

  Spaans, J.W.

  1997-01-01

  De tweede helft van de zeventiende eeuw geldt als een periode waarin de katholieken het in de Republiek wat makkelijker kregen. Van vervolgingen was al langer geen sprake meer. De vergaand anti-katholieke wetgeving zoals die in de plakkaten was vervat, was en bleef formeel van kracht. Zij werd

 4. OLED : de opvolger van LED staat al te trappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Zeiler, W.

  2009-01-01

  Waren de laatste decennia van de vorige eeuw het ''silicon' tijdperk, nu is het tijdperk van de plastic elektronica aangebroken. De vierde internationale editie van de Plastic Electronics Conference 2008 in Berlijn gaf een recent overzicht van het onderzoek, en waar de wetenschappers mee bezig zijn

 5. Attenuating fibrosis : Modulation of myofibroblast formation and extracellular matrix synthesis

  NARCIS (Netherlands)

  Mia, Md Masum

  2016-01-01

  Fibrose behelst het verlittekenen van weefsels en organen. Daardoor kunnen vitale functies uitvallen, met de dood tot gevolg. Fibrose is in veel gevallen dan ook een zeer ernstige aandoening. Toch bestaat er geen enkel effectief medicijn tegen. Hét kenmerk van fibrose is de excessieve productie van

 6. Apolipoproteine E en familiale dysbetalipoproteinemie

  NARCIS (Netherlands)

  Havekes, L.M.

  1989-01-01

  Familiale dysbèta-lipoproteïnemie (F.D.; type III hyperlipoproteïnemie volgens Frederickson) wordt gekenmerkt door een verhoogd plasmacholesterol- en triglyceridegehalte ten gevolge van een gestoorde opneming door de lever van de atherogene chylomicron- en V.L.D.L.-remnants. Voor de opneming van

 7. Het geluid van de Beatles. Een muzieksociologische studie

  NARCIS (Netherlands)

  Tillekens, Gerardus Jacobus

  1998-01-01

  Het geluid van de Beatles. Er valt niet veel meer aan te doen. Met een soort emotionele superlijm zit het geluid van de Beatles en al die andere groepen van de Britse beatexplosie voor altijd verkleefd aan het beeld van de jaren zestig. Voor velen, zowel jong als oud kwam dat moment van culturele

 8. Van graf tot wieg ; de rol van fintech door de generaties heen

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, A. de; Bakas, A.

  2015-01-01

  Als financiële dienstverlener moet je rekening houden met mensen van alle leeftijden en uit alle lagen van de bevolking. Van de hulpbehoevende senior tot de nieuwsgierige kleuter. We vroegen 2 experts wat verschillende levensfasen typeert, hoe deze persona’s tegen technologie aankijken en hoe

 9. IMHOTEP: ERP-software als kern van precisielandbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Rip, F.I.

  2010-01-01

  De wereld om ons heen verandert. Om de complexe uitdagingen aan te gaan is samenwerking over grenzen heen noodzakelijk. We moeten de kracht van netwerken inzetten voor snelle en intelligente innovaties. Niet alleen met geld, maar vooral met aanwezige kennis en talenten. Samenwerking over grenzen van

 10. ’n Retoriese analise van Romeine 9:1–10:4

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A.H. (Andries Snyman

  2015-06-01

  Full Text Available Die artikel is ’n poging om Paulus se retoriese strategie uit die teks self te rekonstrueer, eerder as om ’n klassieke of moderne retoriese model op die teks toe te pas. ’n Voorstel virso ’n teksgesentreerde benadering word kortliks opgesom, gevolg deur ’n beskrywing van die retoriese situasie wat Paulus in die brief wil ondersoek. Daar word geargumenteer dat Romeine 9:1–10:4 ’n integrale deel van Paulus se retoriese strategie vorm met die doel om sy gehoor te oortuig om sy siening van God se verlossingsplan, asook sy beoogde sending na Spanje te steun. In die proses van oorreding gebruik hy verskillende soorte argumente en retoriese tegnieke om die trefkrag van sy kommunikasie te verhoog. Die gevolgtrekkingis dat ’n teksgesentreerde benadering (met fokus op die funksionele aspekte van die teks ’n beter alternatief as die bestaande benaderings (met fokus op die formele aspekte van die teks bied. A rhetorical analysis of Romans 9:1-10:4. This article is an attempt to reconstruct Paul’s rhetorical strategy from the text itself, rather than applying ancient or modern rhetorical models to his letters. A proposal for such a text-centred approach is briefly summarised, followed by a discussion of the rhetorical situation that Paul wants to address in this letter. It is argued that Romans 9:1–10:4 forms an integral part of his rhetorical strategy, aimed at persuading his audience in Rome to support his view on God’s plan of salvationas well as his forthcoming mission to Spain. In the process of persuasion Paul uses various types of argument and rhetorical techniques to enhance the impact of his communication.The conclusion is that a text-centred approach (with its focus on the functional aspects of the text provides a better alternative to existing approaches (which focus on the formal aspects of the text.

 11. The social costs and benefits of Smart Grids; Maatschappelijke kosten en baten van Intelligente Netten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blom, M.J.; Bles, M.; Leguijt, C.; Rooijers, F.J. [CE Delft, Delft (Netherlands); Van Gerwen, R.; Van Hameren, D.; Verheij, F. [KEMA, Arnhem (Netherlands)

  2012-01-15

  Although a reliable social cost-benefit analysis (SCBA) of large-scale introduction of Smart Grids is currently lacking, the rough-and-ready estimates available give the impression that the results of such an exercise would be positive. In the latter half of 2011 and in early 2012 a number of large-scale trials to explore Smart Grids were initiated in the Netherlands: the so-called 'Pilots Smart Grids'. To identify and quantify the social costs and benefits associated with Smart Grids and to assess whether large-scale introduction is indeed desirable, an SCBA needed to be conducted. An additional question concerned the issue to be considered when rolling out large-scale trials aimed at improving the economic impact of Smart Grids in the Netherlands. The key question posed by the commissioning party, the Dutch Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation, was to identify and quantify the costs and benefits, both direct and indirect, of a national roll-out of Smart Grids. The present report deals with Phase 1 of the SCBA. [Dutch] De aanleg van intelligente elektriciteitsnetten - ook wel smart grids genoemd - levert een positieve bijdrage aan de toekomstige energievoorziening. Het leidt tot lagere prijzen voor consumenten en bedrijfsleven. Dit wordt geconcludeerd uit een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) die door CE Delft en KEMA is verricht in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. In de analyse zijn verschillende energiescenario's tot 2050 doorgerekend. In vrijwel elk toekomstscenario leveren smart grids een positieve bijdrage; of het nu gaat om wel of geen klimaatbeleid, een groot of klein aandeel decentrale energieproductie en andere variaties. Dat komt vooral door de te verwachten gedragsverandering van gebruikers als gevolg van variabele energietarieven en kostenbesparing in de netaanleg en elektriciteitsproductie. Uit de recent gestarte proeftuinen voor Intelligente Netten zal duidelijk

 12. Technostress

  NARCIS (Netherlands)

  2017-01-01

  Steeds meer werknemers kunnen onafhankelijk van plaats en tijd werken. Dit is het gevolg van (onder andere) technologische ontwikkelingen. Dit betekent dat vergaderingen onder het genot van een broodje en koffie in dat hippe tentje op de hoek plaatsvinden en dat die ene e-mail ook wel even kan

 13. De praktijk van Lean Six Sigma

  NARCIS (Netherlands)

  Does, R.J.M.M.; de Koning, H.

  2008-01-01

  Zowel Lean als Six Sigma zijn benaderingen van kwaliteits- en efficiëntieverbetering die op dit moment sterk in de belangstelling staan van zowel de industrie als de dienstverlening. Lean Six Sigma integreert beide benaderingen. Ze wordt door sommigen gezien als panacee voor alle mogelijke

 14. Mercury from bioenergy. Environmental problem or phobia?; Kwik uit bio-energie. Milieuprobleem of fobie?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kok, W.C. [KEMA, Arnhem (Netherlands)

  2003-06-01

  An overview is given of the consequences of mercury emission from bioenergy projects, based on several environmental effect reports (so-called Mer or 'Milieueffectrapportages' in Dutch). It is concluded that in the Netherlands there is no atmospheric mercury problem. [Dutch] De gevolgen van de kwikemissies bij bioenergieprojecten worden beschreven op basis van diverse uitgevoerde Milieu-effectrapportages. Daarbij wordt ingegaan op de bezwaren ten aanzien van deze emissies die onder andere door milieugroepen worden ingebracht en de verpande emissie-eisen die vergunningverleners menen te moeten opleggen. De auteur beargumenteert dat er geen atmosferisch kwikprobleem is in Nederland en ten gevolge van de bio-energieprojecten ook niet is te verwachten. Alleen een Europese aanpak van grootschalige luchtverontreiniging is effectief. De Nederlandse kwikemissie is verhoudingsgewijs al zeer laag. Op basis hiervan zijn er volgens de auteur geen goede redenen om in Nederland strengere kwikeisen op te leggen dan elders in Europa.

 15. Taal als gebrek. Bréal, Van Eeden en het misverstand.

  NARCIS (Netherlands)

  Noordegraaf, J.

  2006-01-01

  The year 1897 saw the publication of both Michel Bréal’s Essai de sémantique: science des significations and Frederik van Eeden’s Redekunstige grondslag van verstandhouding (‘Logical basis of mutual understanding’). Bréal’s work was based on the ideas concerning general linguistics and language in

 16. Van wie zijn zij? De ambtenaren

  NARCIS (Netherlands)

  Peters, Jit

  2011-01-01

  Aan de hand van actuele voorbeelden gaat Jit Peters tijdens zijn afscheidscollege in op de toegenomen macht van ambtenaren. De loyaliteit van de ambtenaar is volgens hem nu te veel gericht op het ondersteunen van de eigen minister. Als tegenwichten van de macht van de ambtenaar staat Peters stil bij

 17. WP3: wettelijke regelingen over gebruik van kruiden bij landbouwhuisdieren

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, M.J.; Noordam, M.Y.; Kleter, G.A.

  2007-01-01

  Dit rapport is geschreven in het kader van het LNV onderzoeksproject FYTO-V (www.fytov.nl) en beschrijft de wettelijke regelingen voor het gebruik van kruiden bij landbouwhuisdieren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen gebruik van kruiden als onderdeel van diervoeder, als aanvullend diervoeder, als

 18. Ontwikkeling en validatie van computer vision technologie ten behoeve van een broccoli oogstrobot

  NARCIS (Netherlands)

  Blok, Pieter M.; Tielen, Antonius P.M.

  2018-01-01

  De selectieve en handmatige oogst van broccoli is arbeidsintensief en omvat ongeveer 35% van de totale productiekosten. Dit onderzoek is uitgevoerd om te bepalen of computer vision kan worden gebruikt om broccoli kronen te detecteren, als eerste stap in de ontwikkeling van een autonome selectieve

 19. De invloed van bodemreiniging op de biologische beschikbaarheid van metalen

  NARCIS (Netherlands)

  Adema DMM*; Boer JLM de; Gestel CAM van; Jong P de*

  1987-01-01

  Er werd onderzoek uitgevoerd met als doel het uitlooggedrag en de biologische beschikbaarheid van metalen in verontreinigde gronden voor en na reiniging te bepalen. Dit (deel)rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de biologische beschikbaarheid. Op zes locaties in Nederland

 20. De vluchtige olie van enkele chemotypen van mentha suaveolens EHRH. en van hybriden met mentha longifolia (L.) HUDSON

  NARCIS (Netherlands)

  Hendriks, Hindrik

  1974-01-01

  De opvatting dat Mentha x piperita L. een bastaard zou zijn van Mentha spicata L. en Mentha aquatica L. werd nader besproken. Hierbij werd Mentha spicata beschouwd als een bastaard van Mentha longifolia (L.) HUDSON en Mentha suaveolens EHRH. ... Zie: Samenvatting.

 1. Afbouw van het Wsw-bestand: update 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Berden, C.; Tempelman, C.

  2012-01-01

  In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft SEO Economisch Onderzoek recent onderzoek gedaan naar bouwstenen voor verdeelsleutels van het ongebundelde participatiebudget (Tempelman et al., 2012). Een onderdeel van dit onderzoek vormde het voorspellen van de afbouw van

 2. Barcode van DNA. Democratisering van de taxonomie door digitaal identificatiesysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, F.T.

  2011-01-01

  Het herkennen van biologische soorten aan de hand van een gestandaardiseerde DNA-barcode heeft de laatste tijd een enorme vlucht genomen. Gedreven door aan de ene kant de biodiversiteitscrises en de mogelijke global change, en aan de andere kant zowel razendsnelle technologische vooruitgang als ook

 3. De democratische kwaliteit van gemeenteraadsverkiezingen’

  NARCIS (Netherlands)

  Boogers, Marcel; Reynaert, Herwig

  2018-01-01

  Gemeenteraadsverkiezingen horen ertoe bij te dragen dat het lokale beleid overeenkomt met de beleidsvoorkeuren van inwoners. Dat is immers de democratische functie van verkiezingen. De gedachte hierachter is dat als kiezers zich uitspreken over de beleidsprestaties en verkiezingsbeloften van

 4. http://spilplus.journals.ac.za/

  African Journals Online (AJOL)

  hy paradigmas vir die verbuiging van Nederlandse naamwoorde met die ses. Latynse naamvalle opgestel. Die heersende opvatting in die tyd was dat. Latyn die norm was van 'n perfekte taal en dat die gebrek aan buigingsvorms in Nederlands die gevolg was van taalverarming en -verwiIdering. Gevolglik was dit die taak ...

 5. Als de kat van huis is ... : zwerfkatten in Nederland: een inventarisatie

  NARCIS (Netherlands)

  Neijenhuis, F.; Niekerk, van T.G.C.M.

  2015-01-01

  Het doel van dit Wageningen UR Wetenschapswinkel-project is het inventariseren van de omvang van het zwerfkattenprobleem in Nederland, de karakteristieken van de problematiek, de betrokken stakeholders en de mogelijkheden voor aanpak van het zwerfkattenprobleem. Dit onderzoek is in opdracht van

 6. Informatiestroomversnelling. Arbo digitaal: van arpa naar app (2)

  OpenAIRE

  Gallis, R.; Noort, A.

  2012-01-01

  De nieuwe media van vandaag kunnen morgen al achterhaald zijn. Kun je als arboprofessional wel een goede keuze maken uit al die media? In deze serie van drie artikelen geven we een schets van enkele ontwikkelingen rond nieuwe media en arbeidsomstandigheden. In deel twee bekijken we wat er tegenwoordig aan digitale hulpmiddelen is en welke effecten die hebben op de arbowereld. Vakmedianet.

 7. Plaatsen van beschaafd vertier

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  James Kennedy

  2014-09-01

  Full Text Available Plaatsen van beschaafd vertier [Places of civilised amusement] by Jan Hein Furnée, which appeared as a PhD thesis in 2007 and was adapted and extended into a book in 2012, is regarded by historians of the Low Countries as an impressive tour de force. In a stimulating manner Furnée demonstrates with this profound urban history that for the elite of The Hague leisure activities played an important role in acquiring status and maintaining their position. His study is based on extensive and systematic research into a great variety of sources, from census registers, membership lists of clubs and societies to address books. This gives the reader an extraordinarily detailed picture of the changing social relations in the upper echelons of society in The Hague in the latter half of the nineteenth century. The sophisticated use of both qualitative and quantitative methods can serve as a model for other historians in the field of urban history. In a lively fashion Furnée shows that the inhabitants of The Hague grasped at all kinds of pastimes in order to distinguish themselves from others, and when possible to increase their own status through their participation in elegant societies, theatre visits or supporting the proposed zoo: but the book also makes statements about status and class, the history of gender and of politics at the end of the nineteenth century. Plaatsen van beschaafd vertier van Jan Hein Furnée dat in 2007 als proefschrift en in 2012 bewerkt en uitgebreid als boek verscheen, staat onder historici van de Lage Landen bekend als een imponerende tour de force. Op prikkelende wijze laat Furnée in deze diepgravende stadsgeschiedenis zien dat vrijetijdsbesteding voor Haagse elites een belangrijke rol speelde in standsvorming en handhaving van hun positie. Zijn studie is gebaseerd op uitgebreid en systematisch onderzoek van veelsoortige bronnen, van volkstellingsregisters, ledenlijsten van verenigingen en sociëteiten tot adresboeken

 8. Transmission of avian influenza (H7N7) in vaccinated pheasants (Chrysolophus pictus) and ducks (Callonetta leycophrys)

  NARCIS (Netherlands)

  Goot, van der J.; Katsma, W.E.A.; Koch, G.; Jong, de M.C.M.; Boven, van R.M.

  2005-01-01

  In 2003 heeft in Nederland een grote uitbraak plaatsgevonden van een hoogpathogeen aviair influenzavirus (subtype H7N7). De epidemie heeft aanzienlijke economische verliezen tot gevolg gehad, en de praktijk van grootschalige ruimingen heeft geleid tot fundamentele ethische vragen. Naast de

 9. Inzetbaarheid van RF en ICP-MS voor de vaststelling van metaalgehalten in verpakkingsmateriaal : Regeling Verpakking en Verpakkingsafval

  NARCIS (Netherlands)

  van Dijk J; van de Beek A; Ritsema R; LAC

  2003-01-01

  In het kader van de "Regeling Verpakking en Verpakkingsafval" worden eisen gesteld aan de gehalten van cadmium, lood, kwik en zeswaardige chroom. De som van de gehalten mag de grens van 100 ug/g niet overschrijden. Wegens analytische beperkingen wordt chroom als totaal chroom (Cr)

 10. Jong wonen: de gewoonste zaak van de wereld?

  NARCIS (Netherlands)

  Schnabel, P.; Kullberg, J.

  2006-01-01

  Als het om wonen gaat, denken we vaak in stereotype beelden. Ook bij het plannen en ontwikkelen van wijken lijken we weinig rekening to houden met de belevingswereld van de individuele mens. We gaan uit van concrete parameters als programma's, doelgroepen, budgetten en dichtheden. We spreken over

 11. Prevalence of zinc deficiency among primary school children in a poor peri-urban informal settlement in South Africa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Folake O. Samuel

  2010-05-01

  Opsomming Die doel van hierdie dwarsdeursnitstudie was die bepaling van die risiko van ’n sinktekort in ’n ewekansige steekproef van 7 tot 11 jaar-oue kinders, woonagtig in ’n arm, voorstedelike informele woonbuurt in Suid Afrika. Dieetinnames van 149 respondente is geëvalueer deur 24-uur herroep en kwantitatiewe voedselfrekwensie vraelyste. Antropometriese en biochemiese indikatore van ’n kleiner steekproef van 113 is ook bepaal. Beskrywende statistiek, analise van variansie en Pearsonkorrelasies is bepaal deur die Statistical Package for Social Sciences, uitgawe 14.0. Antropometriese data is geanaliseer deur die statistiese program, Anthro plus, uitgawe 1.0.2, van die Wêreld Gesondheid Organisasie. Dieetdata is met behulp van FoodFinder® uitgawe 3 geanaliseer. Die gemiddelde ouderdom van die kinders was 9.0±1.1 jaar. Min sinkryke voedselbronne is in die hoofsaaklik plantryke dieet waargeneem. Die gemiddelde sinkinname was 4.6±2.2 mg/dag en die gemiddelde serumsinkwaarde was 66.4±21.5 µg/dL, met 46% van die kinders se waardes onder die 70 µg/dL afsnypunt. Die bevindings dui op ’n hoë risiko vir sinktekort en suboptimale sinkstatus vir die meerderheid van hierdie kinders, moontlik as gevolg van die swak inname van voedselbronne met hoë biobeskikbare sink, wat gewoonlik ’n direkte gevolg van armoede en huishoudelike voedsel insekuriteit is.

 12. Eindrapport UNETO-VNI / Webinars

  OpenAIRE

  Stubbé-Alberts, H.E.; Schaik, M.G. van; Burgt, J.M.J. van de

  2009-01-01

  Voor de bedrijven, verenigd in de brancheorganisatie UNETO-VNI, is het realiseren van een effectieve wijze van opleiden, trainen, en het delen van informatie essentieel voor een optimale inzetbaarheid van (nieuw) personeel en een goede benutting van kennis en ervaring binnen en buiten het eigen bedrijf. De context waarin deze bedrijven zich bevinden, kenmerkt zich door een aantal factoren. Enerzijds is er sprake van een zeer snelle ontwikkeling van producten. Dit heeft tot gevolg dat continu ...

 13. The Jaap Eden ice skating rink was ahead of its time; Jubilerende Jaap Eden kunstijsbaan was tijd ver vooruit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Berends, E. [GEA Grenco, Den Bosch (Netherlands); Knipscheer, H.J.M. [Ingenieursbureau Knipscheer, Soest (Netherlands)

  2012-01-15

  In 1959, interest in a 400 meter track arose in the Netherlands as a result of the success of the Dutch skaters. The design and realization of the ice rink in Amsterdam was conducted by Grasso. On 22 December 2011, it was fifty years ago that the Jaap Eden ice skating rink was officially opened. A short overview is given of the construction, the cooling installation, safety and other special aspects and the renovation that took place in 1994. [Dutch] In 1959 ontstond er in Nederland als gevolg van de successen van de Nederlandse schaatsers interesse in een 400-meterbaan. Het ontwerp en de realisatie van een ijsbaan in Amsterdam werden uitgevoerd door Grasso. Op 22 december 2011 was het vijftig jaar geleden dat de Jaap Edenbaan officieel geopend werd. Een kort overzicht van de bouw, koelinstallatie, veiligheid, andere bijzondere aspecten en de renovatie in 1994.

 14. Financial implications for built environment consultants working at ...

  African Journals Online (AJOL)

  Konsultante in die boubedryf van Suid-Afrika loop finansiële risiko's as gevolg van kliënte se verwagtinge om sekere fases van werk te voltooi teen 'n risiko. Konsultante voltooi dus projekte teen 'n risiko met die hoop op vergoeding in die lang duur. 'n Beskrywende opname is gedoen onder 'n verskeidenheid professionele ...

 15. Lifetime meat production from six different F1 crossbred ewes ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die FL x M was die doeltreffendste kruising gevolg deur die T x M, BL x M, C x M, BdM x M en ML x M. Die resultate dui aan dat grootte en individuele komponente van produktiwiteit nie 'n getroue weergawe van totale produksie of doeltreffendheid van produksie is nie. Keywords: Crossbreeding, growth, reproduction, sheep ...

 16. [)IE SUI[).AFRIKAA~SE LEERKOLLEGE

  African Journals Online (AJOL)

  van die gebou waarin die skool gehuisves is ondersoek word. Net na die verowering van Pretoria in 1900 het die Britse besettingsmagte. 'n soldate- kantien op die ou Markplein aan die Kerk- straatkant in Pretoria opgerig. In die twee jaar wat daarop gevolg het, is 'n wins van. £20000 gemaak en het lord Kitchener besluit.

 17. Onderzoek toepasbaarheid van mest (gier) als reagens voor SNCR, fase 1

  NARCIS (Netherlands)

  Rijpkema, L.P.M.

  1993-01-01

  Bij de verbranding van huishoudelijk afval worden stikstofoxyden gevormd in concentraties die groter zijn dan toegestaan door de wettelijke eisen aan de emissies van afvalverbrandingsinstallaties. Een van de technieken om deze emissies te verlagen is reductie van NOx middels injectie van een NH3,

 18. Effectiviteit van markting management support systemen

  OpenAIRE

  Bruggen, Gerrit; Smidts, Ale; Wierenga, Berend

  1994-01-01

  textabstractVerhoogt het gebruik van marketing management support systemen de kwaliteit van marketingbeslissingen? En zo ja, onder welke omstandigheden? Aan de hand van een experimenteel laboratoriumonderzoek met het simulatiespel MARKSTRATonder 80 marketing managers en 160 studenten, kan de eerste vraag positief worden beantwoord. Omstandigheden als tijdsdruk, ervaring in het nemen van marketingbeslissingen en de analytische capaciteiten van de gebruikers vormen een belangrijk aandachtspunt ...

 19. Gebruik van elektriciteit: Domotica: Huis van de toekomst: Klas 4 havo

  NARCIS (Netherlands)

  van Buuren, O.; van der Lee, M.

  2008-01-01

  Deze module behandelt elektriciteit en automatisering in huis. We richten ons daarbij ook op het huis van de toekomst. Bij de elektriciteitsleer ligt de nadruk op het gebruik van elektriciteit in huis, bij de automatisering op intelligente systemen in huis. Er komt een vervolg module domotica 2 als

 20. Ouers se konstruering van hul rol by insluitende onderwys van hulle ...

  African Journals Online (AJOL)

  Erna Kinsey

  die onderhoude verskaf, 'n mate van kongruensie openbaar a.g.v. die feit dat hierdie veranderlike konstant gehou is. Plek van navorsing. Die onderhoudvoering het by die Downsindroomvereniging se bera- dingslokaal te Pretoria plaasvind. 'n Belangrike kriterium is dat al die ouers by 'n gemeenskaplike plek gekonsulteer ...

 1. De mythe van de PDCA cyclus : ACCRA(c) als alternatief in tijden van transformatie

  NARCIS (Netherlands)

  PhD Everard van Kemenade

  2013-01-01

  De PDCA- of Demingcyclus is het hart van de kwaliteitskunde en heeft haar nut bewezen. Het is echter geen panacee, datin alle culturen en op alle tijden even bruikbaar is. Met nanme in andere dan westerse culturen in tijden van snelle veranderingen voldoet Plan-Do-Check-Act niet.

 2. Technologieverkenning Nationale Veiligheid : Een verkenning van kansen en dreigingen van technologische ontwikkelingen voor de nationale veiligheid

  NARCIS (Netherlands)

  Vliet, P.J. van; Mennen, M.G.

  2014-01-01

  In opdracht van de NCTV als voorzitter van de Stuurgroep Nationale Veiligheid heeft TNO, partner in het Analistennetwerk Nationale Veiligheid, een verkenning uitgevoerd naar de kansen en dreigingen van technologische ontwikkelingen voor de nationale veiligheid in de komende vijf jaar. Deze studie is

 3. 'De 'lijmwaarde' van merken

  NARCIS (Netherlands)

  Mossinkoff, Marco

  2013-01-01

  Marketingwetenschap en -praktijk lijken in een crisis te verkeren: de consument en haar koopgedrag lijken steeds minder voorspelbaar, met alle nadelige gevolgen van dien voor het aanzien van marketing als vakgebied. Bij nadere beschouwing blijkt die onvoorspelbaarheid echter vooral betrekking te

 4. Kroniek van het mededingingsrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Wesseling, R.; Truijens Martinez, J.

  2015-01-01

  Waar liggen de grenzen van het bereik van het mededingingsrecht? Die vraag komt steeds vaker op. Buiten het mededingingsrecht heeft de Europese Commissie beperkte handhavingsbevoegdheden. Voor de Commissie is een probleem dus al snel een mededingingsrechtelijke kwestie. De Libor-affaire en

 5. De verborgen hand van culturele sturing

  NARCIS (Netherlands)

  Becker, H.M.

  2003-01-01

  Deze dissertatie bestaat uit een uitvoerige beschrijving van ‘good practice’, een casestudy dus. Humanitas Rotterdam als leverancier van zorg, welzijn en wonen is daarbij met een aantal theoretische instrumenten doorgelicht en ook uitvoerig empirisch onderzocht. Humanitas heeft een traditie van

 6. De metafoor van het washandje. Column

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yolan Koster-Dreese

  2007-03-01

  Full Text Available In hun artikel ‘Kwaliteit en Zorg’ van ruim tien jaar geleden stellen Van Houten en Prins (1995 dat de thans vigerende zorgtaal in meer algemene zin kan worden aangeduid als ‘zorg-Taylorisme’: een scientific management-benadering van zorg. Met de introductie van de ‘zorgmarkt’ is een benadering ontstaan die grote overeenkomsten vertoont met die scientific management-benadering uit het begin van de vorige eeuw, zo menen Van Houten en Prins.

 7. Is die ortodoksie se verstaan van die sondeval belemmerend vir die gesprek tussen teologie en natuurwetenskap?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johan Buitendag

  2012-11-01

  Full Text Available In hierdie artikel is betoog dat die Gereformeerde Ortodoksie se begrip van die sondeval ’n  belemmering  was  vir  die  gesprek  tussen  teologie  en  natuurwetenskap.  Die  rede hiervoor was dat dit ten eerste ’n bepaalde verstaan van liniêre tyd nahou en ten tweede dat dit ’n bonatuurlike ingryp veronderstel het. Albei hierdie aspekte het die debat onnodig problematiseer. Die argument is ontwikkel deur eerstens die probleem te definieer, gevolg deur ’n uiteensetting van die standpunte van Augustinus en Calvyn onderskeidelik oor die sondeval. As ’n heuristiese sleutel is die konsepte van infralapsarisme en supralapsarisme aangewend om die tema te ontleed. Die artikel is afgesluit met die oortuiging dat die imago Dei ’n beliggaamde menslike persoon is wat biologies in die geskiedenis in terme van selfbewussyn en morele verantwoordelikheid ontluik het. Is the Orthodoxy’s notion of the Fall inhibitory for the dialogue between theology and science? In this article it was argued that the Reformed Orthodoxy’s interpretation of the Fall had become an impediment in the dialogue between theology and science. The reason was that it assumed firstly a specific understanding of linear time and secondly a metaphysical intervention. Both events were unnecessarily problematising the debate. The argument was deployed by stating the problem, followed by an exposition of the views of Augustine and Calvin on the Fall. As a heuristic key, the concepts of infralapsarism and supralapsarism were applied respectively to analyse the topic. The article concluded with the conviction that the imago Dei is an embodied human person that had biologically emerged in history as a center of self-awareness, and moral responsibility.

 8. Die verhouding tussen vertroue en diversiteitsklimaat by 'n Suid-Afrikaanse universiteit

  OpenAIRE

  McCallaghan, Sean; Heyns, Marita

  2016-01-01

  Hierdie studie stel ondersoek in na die verwantskap tussen vertroue en die diversiteitsklimaat binne 'n Suid-Afrikaanse tersiêre inrigting. 'n Kwantitatiewe benadering met behulp van 'n nie-waarskynlikheidsgerieflikheidsteekproef (N=350) is gevolg. Die vraelys wat in die studie gebruik is, maak gebruik van 'n kombinasie van drie vooraf-gevalideerde instrumente. Die resultate dui aan dat die werknemers saamstem dat die instelling bereid is tot diversiteitsbestuur en die uitskakeling van diskri...

 9. Alles is al uitgevonden

  NARCIS (Netherlands)

  J.G.M. van Marrewijk (Charles)

  1996-01-01

  textabstractDe voordelen van vrijhandel zijn zeer beperkt, al-thans als we de empirische schattingen van vooraanstaande economen en internationale organisaties mogen geloven. Zo worden de voordelen van liberalisatie voor de Europese Unie geraamd op ongeveer 0,5% van het bnp 1. De door het IMF

 10. Aardverwarming en Klimaatsverandering met spesi- fieke verwysing na Suid-Afrika: Enkele perspektiewe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gawie de Villiers

  2008-09-01

  Full Text Available Nagaan van die geologiese geskiedenis van die aarde toon dat klimaatsverandering ’n integrale deel is van omgewingsveranderinge wat met verloop van tyd plaasvind. Voldoende bewyse kom voor dat tydperke van natter en droër en kouer en warmer toestande mekaar met verloop van tyd, as gevolg van natuurlike gebeure, opgevolg het. Sedert die industriële revolusie het menslike aktiwiteite toenemend lugbesoedeling veroorsaak, soveel so dat dit tans algemeen aanvaar word dat toename in aardverwarming die afgelope dekades direk aan menslike aktiwiteite, wat groot volumes koolsuur en ander gasse aan die atmosfeer vrystel, gekoppel kan word. Waarneembare tekens van mens geïnduseerde klimaatsverandering sluit in styging in gemiddelde temperature op baie plekke, smelting van ysbedekking in poolgebiede, verhoging van seevlakke op globale skaal en kuslyn versteurings en skades as gevolg van hewige see-aanslag op kusgebiede in verskeie lande, ook in Suid-Afrika. Konsensus uit ’n aantal algemene hidrologiese-weerkundige sirkulasie modelle, toon vir Suid-Afrika dat die gemiddelde jaarlikse temperatuur met ongeveer 1.5 tot 3.0 grade Celsius in beide die somer en winter oor die volgende paar dekades gaan verhoog en dat daar ’n sterk moontlikheid van ’n toename in reënval in die oostelike dele en afname in reënval in die westelike dele bestaan.

 11. Filosofiese tendense in die wordinggeskiedenis van ons verstaan van die fisiese natuur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. F. M. Strauss

  2006-09-01

  Full Text Available Die ontstaan van ’n lang tradisie van natuurwetenskaplike denke is in antieke Griekeland te vind – die bakermat van die Westerse beskawing en die bron van geartikuleerde rasionele besinning. Die vroegste fases van die Griekse kultuur het reeds geboorte geskenk aan ’n teoretiese nadenke oor die heelal. Die Pythagoreërs is veral bekend vir hul klem op die verklaringskrag van getalsverhoudinge. In hul tese dat “alles getal is” het hulle egter slegs rasionale getalle (breuke erken en gevolglik uiteindelik vasgeloop in die ontdekking van irrasionale getalle wat tot die geometrisering van die Griekse wiskunde gelei het en tegelyk die bedding gevorm het van waaruit ’n magtige tradisie van ruimte-metafisika gegroei het wat die hele middeleeuse tydperk omspan het. Die vermeende statiese syn is in die mees ekstreme geval – die skool van Parmenides en die argumente van Zeno teen veelheid en beweging – tot in die uiteindelike antinomiese konsekwensies daarvan deurdink. Dit was egter eers die vroeg-moderne tyd – die voorgangers en nakomelinge van Galilei – wat naas getal en ruimte ’n waardering ontwikkel het vir die verklaringskrag van beweging (vergelyk die klassieke meganistiese wêreldbeeld van die heelal as ’n meganisme van stofdeeltjies in beweging. Maar ook hierdie meganistiese reduksie (waardeur alle fisiese verskynsels herlei is tot die beweging van al of niegelade massapunte sou uiteindelik misluk omdat dit nie van die onomkeerbaarheid van fisiese prosesse rekenskap kon gee nie. Gevolglik beliggaam eers die fisika van die 20ste eeu ’n erkenning van die deurslaggewend-stempelende rol van energie-werking (dus van die fisiese aspek in die aard van stoflike dinge en prosesse. Die artikel word afgesluit met ’n vlugtige verduideliking van die implikasies van die voorafgaande argumentasie vir ’n benadering van die misterie van die bestaan van materie.

 12. Nederlands pensioenstelsel verre van af

  NARCIS (Netherlands)

  Boot, A.

  2008-01-01

  Het Nederlandse pensioenstelsel wordt verblijd met een nieuw type pensioeninstelling, de API (Algemene Pensioeninstelling). In optimale vrijheid moet deze kunnen functioneren met een toezichtregime dat aansluit op zowel dat van verzekeraars als dat van pensioenfondsen. Het pensioenstelsel is daarmee

 13. Antimony in sewage sludge

  OpenAIRE

  Duvoort-van Engers LE

  1988-01-01

  De grensconcentratie voor antimoon (Sb) genoemd in het Stoffen- en Procesbesluit van de Wet Chemische Afvalstoffen is 50 mg/kg. Ten gevolge van de aanrijkingsfactor voor metalen uit afvalwater naar zuiveringsslib zou een kleine hoeveelheid Sb in het afvalwater snel tot overschrijding van deze grens leiden, waardoor zuiveringsslib tot chemisch afval gerekend moet worden. De studie geeft naast een korte beschouwing over de toxiciteit en het gedrag van Sb in het milieu inzicht in praktijkgegeven...

 14. A Child in Need of Care - Guillain Barré Syndrome

  OpenAIRE

  L Acres

  1985-01-01

  Guillian Barré-sindroom is die mees algemene polineuritis. Motoriese funksies word tot ’n groter mate as sensoriese funksies aangetal en die diagnose berus gewoonlik op simmetriese, distale en perifere spierswakheid. Sterftes aan die sindroom is gewoonlik die gevolg van respiratoriese arres en dus is vroeë diagnose en respiratoriese ondersteuning noodsaaklik. Terapeutiese sowel as verpleegsorg berus veral op goeie waarneming van die omvang van verlamming en die voorkoming van komplikasies. In...

 15. Een kwestie van vertrouwen

  NARCIS (Netherlands)

  Bastiaansen, H.J.M.; Wijk, Y.W. van; Wortmann, H.; Bakkers, J.P.

  2013-01-01

  Generieke Logius-producten en diensten zoals DigiD en Digipoort zijn onderdeel van een ICT-keten waarin veel organisaties samenwerken. Deze diensten moeten continu in de lucht zijn om bijvoorbeeld een uitkering bij UWV te kunnen aanvragen of goederen bij de Douane in te voeren. Als er bij een van de

 16. De predictieve validiteit van de Recidive Inschattingsschalen (RISc)

  NARCIS (Netherlands)

  Knaap, L.M. van der; Alberda, D.L.

  2009-01-01

  Om inzichten te krijgen in criminogene factoren van delinquenten is het screeningsinstrument 'Recidive Inschattingsschalen' (RISc) ontwikkeld. De betrouwbaarheid en validiteit van dit instrument zijn al onderzocht en positief bevonden. Dit onderzoek gaat na of de RISc geschikt is als

 17. Patroonalopecia ten gevolge van cysteuze ovaria bij een bouvier

  OpenAIRE

  Vandenabeele, Sophie; Van Goethem, Bart; De Rooster, Hilde

  2010-01-01

  A 9-year-old spayed female Flemish cattle dog was presented with a history of vaginal discharge and a slowly progressive bilateral symmetrical alopecia on the neck, shoulders and flanks, ventral abdomen and the perinea! area. Clinical examination revealed pattern alopecia with the presence of macular melanosis on the ventral abdomen and in the perineal area The dog also had a swollen vulva and gynecomasty. Abdominal ultrasonography revealed the presence of two intact ovaria (with cystic folli...

 18. DIE HEDENDAAGSE SIENING VAN DIE NORMERING VAN DUITS ...

  African Journals Online (AJOL)

  v a k t a a l k w a l i £ i k a s i e s ) neem d i e I n s t i t u t t a l l e take waar ter u i t b r e i d i n g van kennis van die Duitse taal in die buiteland. Sedert 1964 publiseer die. Institut die tydskrif Deutsch als Fremdsprache met die bylae Sprachpraxis, asook 'n handboek met die titel Deutsch - eln Lehrbuch Eur Auslander (Duits.

 19. The development and evaluation of Vusha (a culture friendly psychoeducational programme for the prevention of teenage pregnancy in rural Venda.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gertie Pretorius

  1997-12-01

  In Venda ontlok tradisionele leiers en gemeenskapsleiers nie meer dieselfde soort respek van hulle onderdane nie. Die gevolg hiervan is dat daar swak bywoning is van sosiale seremoniele rituele wat altyd sosiale integrasie instand gehou het. *Please note: This is a reduced version of the abstract. Please refer to PDF for full text.

 20. 1 dae vol spanning in 1895-1896: die jameson-inval. pretoria bedreig

  African Journals Online (AJOL)

  by Ottoshoop, gevolg deur 'n telegram dat 800 man onder dr. L. S. Jameson ver- moedelik na Johannesburg opruk, ~nsy besit gekry. Daarna is, van militere kant, teenmaatreels getref wat, op 2 Januarie 1896, tot die oorgawe van die invallers op die plaas Vlakfontein, naby Doornkop, gelei het. Na die oorgawe het dr.

 1. 77 FR 66493 - Van Eck Funds, et al.; Notice of Application

  Science.gov (United States)

  2012-11-05

  ...-175 Strategies Master Fund Ltd., Van Eck Veda Emerging Markets Long/Short Fund LP, Van Eck Veda Emerging Markets Long/Short Fund Ltd., Van Eck Veda Emerging Markets Long/Short Master Fund Ltd. (each, an...

 2. New jobs in the building sector. Employment effects of energy conservation in the built environment; Bouwen en banen. Werkgelegenheidseffecten van energiebesparing in de gebouwde omgeving

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Volkerink, M.; Rougoor, W.; Tieben, B.; Blom, M.; Schepers, B.

  2012-12-15

  sprake is van een aanzienlijke vraaguitval. Op dit moment loopt de werkloosheid in de bouw snel op en bedraagt ongeveer 40.000 werkzoekenden. Een energiebesparing van 2 procent per jaar tot 2020 vraagt extra investeringen van in totaal circa 20 miljard euro. Bij een hoger tempo van energiebesparing (2-procent-plus) moeten alle koopwoningen naar energielabel C en alle huurwoningen naar energielabel B verbouwd worden. Voor die opwaardering is in totaal 33 miljard euro aan extra investeringen nodig. Tegenover de investeringskosten staan extra jaarlijkse besparingen op de energierekening van Nederlandse huishoudens. Deze kostenbesparingen bedragen euro 1 en euro 1,5 miljard (in respectievelijk 2% en 2%plus). Afhankelijk van de wijze van financiering kunnen huishoudens als gevolg van de investering in energiebesparing maandelijks geld overhouden.

 3. Kwelders en schorren in de Kaderrichtlijn Water; ontwikkeling van potentiële referenties en van potentiële goede ecologische toestanden

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkema, K.S.; Jong, de D.J.; Vreeken-Buijs, M.J.; Duin, van W.E.

  2005-01-01

  Ten behoeve van maatlatontwikkeling worden in dit document twee parameters ontwikkeld voor de Nederlandse kwelders. En wel: een areaal-referentie (deze studie gaat uit van historische referenties over bedijkingen; soms is het huidige areaal als referentie of als goede ecologische toestand gebruikt)

 4. De toekomst van Real Time Intelligence

  NARCIS (Netherlands)

  Broek, J. van den; Berg, C.H. van den

  2013-01-01

  Al direct vanaf de start van de Nationale Politie is gewerkt aan het opzetten van tien real-time intelligence centra in Nederland. Van daaruit worden 24 uur per dag en zeven dagen in de week agenten op straat actief ondersteund met real-time informatie bij de melding waar ze op af gaan. In de visie

 5. 'De God van de vrede' in het Nieuwe Testament

  African Journals Online (AJOL)

  13 juli 2015 ... Wat heeft God met vrede te maken? Die vraag lijkt veel gemakkelijker te beantwoorden dan de vraag wat de God van de Bijbel te maken heeft met geweld of met macht. We willen maar al te graag geloven in een God van de vrede. Toch komt die uitdrukking, 'de God van de vrede', als zodanig niet vaak ...

 6. Extra price of climate-neutral consumer products; Meerprijs klimaatneutrale consumentenproducten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Swigchem, J.; De Haan, F.

  2001-04-01

  Climate-neutral production of consumer products means (1) prevent the emission of CO2 (e.g. by saving energy and using renewable energy), and/or (2) compensate CO2 emission by afforestation. The extra price to realize this was calculated for three different products: paper diapers, coffee and deepfrozen green beans. [Dutch] In de titel studie is berekend tegen welke meerprijs producenten hun producten klimaatneutraal kunnen produceren. De meerprijs is berekend van drie producten: papieren luiers, koffie en diepvriessperciebonen. Deze zijn uitsluitend gekozen als voorbeeld, en zijn (binnen de gestelde criteria) willekeurig. Klimaatneutraal produceren houdt in: (1) voorkomen dat CO2-emissies vrijkomen (bijvoorbeeld door energie te besparen en duurzame energie in te zetten), en/of (2) de CO2-emissies die vrijkomen compenseren door bijvoorbeeld bosaanplant. Uit de studie blijkt dat circa 90% van de CO2-emissies die een gevolg zijn van de productie van de onderzochte producten, tegen geringe meerkosten kunnen worden gereduceerd of gecompenseerd. Een combinatie van energie-efficiency maatregelen en compensatie door bosaanplant levert de laagste meerkosten op.

 7. Vruchtzetting paprika spel van vraag en aanbod

  NARCIS (Netherlands)

  Marcelis, L.F.M.; Heuvelink, E.

  2005-01-01

  Voor een goede productie bij paprika is niet het aantal bloemen, maar het aantal gezette vruchten de beperkende factor. De zetting wordt vooral bepaald door de beschikbaarheid van assimilaten. Die beschikbaarheid wordt bepaald door de aanmaak van deze suikers en de vraag ernaar van al gezette

 8. Botrytis cinerea als parasiet van vlas

  NARCIS (Netherlands)

  Spek, van der J.

  1965-01-01

  After some introductory words on flax, different forms of the parasite Botrytis cinerea Pers. ex Fr. were compared. Use of differences in production of organic acids as done by van Beyma Thoe Kingma were not a satisfactory distinction between formae lini of Botrytis. The M, Sc and Sp growth forms,

 9. Psigologiese benadering van pastorale arbeid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. J. Strümpfer

  1969-03-01

  Full Text Available In die spreektaal van ons Afrikaanse kerke is ons lief om die bedienaar van die Woord aan te dui as „die predikant”, „die leraar” of „die dominee”. Miskien plaas ons met hierdie semantiese gebruik van terme wat lering en proklamering impliseer, ’n ongelukkige klem op die preekamp. Daarteenoor, het ons semanties miskien iets te leer van die Pinkstersektes wat die benaming „pastoor” verkies, of die Amerikaanse ge­ bruik van die term „the pastor”. Ons is wel lief om te praat van „ons herder en leraar”. Veelal word die herderlike, of pastorale, deel van die taak van die bedienaar van die Woord egter in sy eie gedagtes, asook in die gedagtes van sy gemeentelede, deur die leraarskap op die agtergrond gedwing. Al te dikwels word hy deur gemeentelede beskou as iemand wat op Sondag op die kansel gesien moet word en wat niks met die res van hul lewens te doen het nie. Herstel van die pastoraat sal deel moet wees van die proses om die ontkerstening van die hedendaagse lewe teen te gaan.

 10. De receptie van de Franse literatuur in de Nederlandse literaire tijdschriften van het interbellum: een pleidooi voor een meer synchrone literatuurgeschiedschrijving

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sabine van Wesemael

  2003-12-01

  Full Text Available Tijdens het interbellum was de Franse literatuur een belangrijk referentiepunt voor met name de katholieke en de vrijzinnige, niet zuilgebonden pers in Nederland. Men nam een voorbeeld aan grote katholieke schrijvers als Mauriac en Bernanos of men spiegelde zich aan de romans van vroeg-twintigste-eeuwse modernisten als Gide en Proust. Onderzoek naar de receptie van de Franse literatuur laat zien dat de beeldvorming hieromtrent in de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving aanpassing behoeft. Nederlandse literatuurhistorici als Ruiter en Smulders, en Van Bork en Laan, zijn vaak te zeer gericht op het beschrijven van een diachrone ontwikkeling en hebben te weinig oog voor de synchrone diversiteit aan opvattingen. In welke zin, zo vraag ik me hier af, kan een internationaal georiënteerd tijdschriftenonderzoek een bijdrage leveren aan de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving?

 11. Acid Volatile Sulfide (AVS) als instrument bij de risicobeoordeling van waterbodems

  NARCIS (Netherlands)

  van den Hoop MAGT; Peijnenburg WJGM; Sijm DTHM; van den Berg GA; van der Heijdt LM; Zwolsman JJG; LAC; ECO; CSR

  2000-01-01

  Een analyse van de huidige en de in de toekomst te verwachten kwaliteit van Nederlandse sedimenten laat zien dat vooral Zn, Cu and Ni de stoffen zullen zijn die in belangrijke mate de verontreinigingsgraad zullen gaan bepalen. De mobiliteit van deze elementen wordt sterk gereduceerd door de

 12. Heterotopia als sociaal-ruimtelijke constructie

  NARCIS (Netherlands)

  Lengkeek, J.

  2003-01-01

  Uitleg van het begrip heterotopia, waar het gaat om het gebruik van de ruimte. Volgens de auteur wordt heterotopia als persoonlijke ruimte en als vrijetijdsruimte op tal van manieren tot stand gebracht; het is een georganiseerde wereld

 13. De inzet van Facebook in het hoger onderwijs : Het gebruik van Facebook als communicatiemiddel binnen een onderwijsmodule op NHL Hogeschool

  NARCIS (Netherlands)

  Geert Jan van Dam; Renny Poelstra

  2013-01-01

  Traditionele digitale leeromgevingen in het hoger onderwijs sluiten niet meer goed aan bij de wensen van studenten en docenten. Twee onderzoekers van Sowijs deden in hun eigen onderwijspraktijk onderzoek naar het gebruik van Facebook in de klas. Hoe reageren studenten en docenten op het gebruik van

 14. De crisis van de staat in Afrika

  NARCIS (Netherlands)

  Ellis, S.

  1994-01-01

  Thans, vijf jaar na de val van de Berlijnse Muur, is het duidelijk dat in het grootste deel van Afrika meerpartijendemocratie als zodanig niet geschikt of voldoende is om het politieke gezag te herstellen dat regeringen ten tijde van de onafhankelijkheid genoten en dat sinds die tijd gestaag is

 15. Effect van PCB's op de energiekosten van migratie en bloedparameters van Europese aal

  NARCIS (Netherlands)

  Ginneken, van V.J.T.; Palstra, A.P.; Nieveen, M.; Berg, van den J.H.J.; Murk, A.J.

  2005-01-01

  Er zijn nog steeds PCB's aanwezig in het ecosysteem (water en land). Als palingen 6000 km migreren, zullen ze hun vetreserves aanspreken en komen er giftige PCB's vrij in het lichaam. Daarnaast kan de embryonale ontwikkeling nadelig beïnvloed worden door ophoping van PCB's in dooiermateriaal.

 16. Van Bahrein tot Bitcoin

  NARCIS (Netherlands)

  Lodder, A.R.

  2014-01-01

  Door het internet kan de burger rechtstreeks contact krijgen met zijn publiek zonder hulp van derden als omroepen, kranten, uitgevers, muziekindustrie, etc. Bij al deze communicaties is prominent (Youtube) of minder prominent (Wordpress) een derde partij betrokken die de communicatie faciliteert.

 17. Het beperkte recht : een analyse van zijn theoretische constructie, zijn plaats in het systeem van het vermogensrecht en zijn mogelijke inhoud

  NARCIS (Netherlands)

  Mollema, Anne Fleur

  2013-01-01

  Het beperkte recht moet niet worden voorgesteld als een afsplitsing van een deel van de eigendom. Het beperkte recht moet veeleer als een last worden beschouwd die de eigenaar op de eigendom legt en voor de beperkte gerechtigde een nieuw, eigensoortig recht schept dat daarvoor nog niet bestond. Deze

 18. Bitcoin: Informational Money en het Einde van Gewoon Geld

  NARCIS (Netherlands)

  Bergstra, J.A.

  2014-01-01

  Deze paper bevat een verkorte beschrijving van de Nakamoto architectuur voor informational money, een positionering van Bitcoin, een "money-like informational commodity", als een verschijningsvorm van iGoud, en een bespiegeling over de vraag hoe hoe informational money het einde van Gewoon Geld in

 19. LinkedIn communities als recruitment instrument : De rol van ‘community’ identificatie en betrokkenheid voor loyaal gedrag van kandidaten

  NARCIS (Netherlands)

  Kroon, B.; Klijs, D.

  2017-01-01

  Het internet en vooral de opkomst van sociale netwerksites hebben het speelveld van recruiters ingrijpend veranderd. Kandidaten zijn actieve spelers geworden die hun loopbaan in eigen hand nemen. Loyale kandidaten, die de voorkeur hebben om diensten van een organisatie opnieuw te gebruiken, kunnen

 20. Samenwerking en het delen van data in de AEC-industrie. De toekomst van uitwisseling volgens autodesk

  NARCIS (Netherlands)

  Berlo, L.A.H.M.

  2012-01-01

  Net als alle ontwikkelaars van BIM software, houdt Autodesk zich bezig met de vraag hoe de verschillende partijen in de bouwketen het beste bouwgegevens kunnen uitwisselen. De softwareproducent ondersteunt hiervoor niet alleen IFC, maar werkt ook aan andere methoden voor uitwisseling van

 1. Vertrouwenswerk in de groei : de praktijk van de politie

  NARCIS (Netherlands)

  Nuyens, M.; Vries, S. de; Bossche, S.N.J. van den

  2002-01-01

  Het tegengaan van ongewenste omgangsvormen op het werk is al jaren een aandachtspunt binnen de Nederlandse politie. Het aanstellen van vertrouwenspersonen is één van de instrumenten die worden ingezet om ongewenste omgangsvormen tegen te gaan. Het NISSO stelde, op basis van een door hen uitgevoerd

 2. Voorkoming en beheersing van gebreksverschijnselen in de bloembollenteelt : teelt en afbroeiproeven met als doel het voorkomen van ijzergebrek bij tulpen, hyacinten en narcissen van mangaangebrek bij tulpen en van vervroegde afsterving bij lelies

  NARCIS (Netherlands)

  Dam, van A.M.; Dam, van M.F.N.; Bruin, P.N.A.

  2004-01-01

  Door veranderingen in de teelten en de aanscherping van het overheidsbeleid t.a.v. het gebruik van met name dierlijke mest kunnen zich bij de teelt van bloembollen verschijnselen voordoen die mogelijk samenhangen met een gebreksituatie. PPO heeft in dit project een aantal van deze verschijnselen

 3. The health care needs of the physically disabled patient in a home-based care environment: Implications for the training of ancillary health care workers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karien Jooste

  2010-11-01

  Opsomming Volgens die literatuur kan assistentgesondheidsorgwerkers (AGWs, as gevolg van ontoereikende opleiding, nie altyd aan die behoeftes van fisies gestremde pasiënte in 'n tuisopset voldoen nie.Die doel van hierdie navorsingstudie was om die gesondheidsorgbehoeftes van langtermyn,tuisgebaseerde fisies gestremde pasiënte in die noordelike voorstede van Johannesburg te verken en te beskryf, en om hieruit aanbevelings vir die opleiding van AGWs voor te stel. Kwalitatiewe,verkennende, beskrywende en kontekstuele metodes is gebruik om die data in te samel en die analise te doen. Die studiepopulasie het uit agt fisies gestremde deelnemers bestaan wat 'n AGW aangestel het om hulle met hul langtermyntuisversorging by te staan. Doelbewuste steekproefneming met die daaropvolgendesneeubalmetode is gebruik om verdere deelnemers vir die studie te identifiseer.Individuele onderhoude is gevoer waartydens deelnemers die volgende vrae moes beantwoord (1‘Wat is jou gesondheidsorgbehoeftes?’ en (2 ‘Hoe behoort hieraan voldoen te word?’ Datasaturasie is verseker, waarna Tesch se data-analisemetode gevolg is. Drie kategorieë van gesondheidsorgbehoeftes is geïdentifiseer (1 fisiese gesondheidsorgbehoeftes, (2 interpersoonlike verhoudingsbehoeftes en (3sosiale behoeftes, en 12 temas is van hierdie kategorieë afgelei. Hierdie gesondheidsorgkategorieë behoort aandag tydens die opleiding van AGWs te kry. Aan die hand van die temas is aanbevelings gemaak vir die opleiding van AGWs in tuisgebaseerde sorg van fisies gestremde pasiënte. AGWs behoort ondersteuning te bied om die omgewing by die individuele behoeftes van die pasiënt aan te pas, en moet hul kennis en kritiese denkvaardighede kan toepas om ʼn pasiëntgesentreerde omgewing te verseker.

 4. Visie bijenhouderij en insectenbestuiving : analyse van bedreigingen en knelpunten

  NARCIS (Netherlands)

  Blacquière, T.; Steen, van der J.J.M.; Cornelissen, B.

  2009-01-01

  Al enkele jaren duiken in de pers berichten op over massale bijensterfte. Het sterven van honingbijenvolken wordt dan gelijk gezien aan het uitsterven van de soort. Juist ná beantwoording van vragen uit de Tweede Kamer komt LNV met een inventarisatie van de actuele situatie, om te weten of

 5. Case-mix classificatie als basis voor bekostiging van wijkverpleging : Een verkennend onderzoek in opdracht van MeanderGroep Zuid-Limburg

  NARCIS (Netherlands)

  Elissen, Arianne; Metzelthin, Silke; van den Bulck, Anne; Verbeek, Hilde; Ruwaard, Dirk

  2017-01-01

  n opdracht van MeanderGroep Zuid‐Limburg is tussen mei 2016 en april 2017 door de Universiteit Maastricht een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen cliëntkenmerken en het gebruik en de kosten van wijkverpleging. Doel is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een nieuwe

 6. De drang naar Duitsland: of het einde van een zwaar bewaakte illusie

  NARCIS (Netherlands)

  H.J.G. Beunders (Henri)

  1990-01-01

  textabstractDe historicus Henri Beunders maakte als correspondent van NRC-Handelsblad de dramatische 'Wende' mee die zich in 1989-1990 afspeelde in Duitsland. Wat begon als een massale vluchtbeweging van DDR-burgers, mondde spoedig uit in de zelf-liquidatie van de 'eerste arbeiders- en boerenstaat

 7. Tijdstip van MH-bespuiting in uien en effect van stikstof op kale uien; proeven 2009/2010 en eindrapportage 2007-2010

  NARCIS (Netherlands)

  Brink, van den L.

  2011-01-01

  In 2009 is zowel het onderzoek naar het optimale moment van MH(maleïnehydrazide)-bespuiting als het onderzoek naar het effect van stikstofbemesting op het optreden van kale uien voorgezet. Evenals in 2008 zijn in 2009 twee proeven in Lelystad uitgevoerd. Een proef waarin bij zes rassen op

 8. CO2 niet meer dan genoeg: Teelt van Tomaat in 2012 bij Improvement Centre met lichtafhankelijk doseren van CO2

  NARCIS (Netherlands)

  Gelder, de A.; Warmenhoven, M.G.; Dieleman, J.A.; Klapwijk, P.; Baar, van P.H.

  2014-01-01

  Wageningen UR Glastuinbouw heeft met financiering van Kas als Energiebron en Samenwerken aan Vaardigheden onderzoek gedaan naar efficienter gebruik van CO2. In een kasproef bij GreenQ/Improvement Centre is een CO2 doseerstrategie getest, waarbij iets meer CO2 wordt gegeven dan er op basis van de

 9. Oude graslanden, bron van genetische diversiteit

  NARCIS (Netherlands)

  Treuren, van R.; Soest, van L.J.M.

  2002-01-01

  Het Centrum voor Genetische Bronnen onderzoekt, aan de hand van Engels raaigras en witte klaver, de genetische diversiteit in oude, extensief beheerde graslanden in Nederland. De aanwezige diversiteit kan dienen als basis voor de ontwikkeling van nieuwe rassen voor duurzame landbouw. De eerste

 10. De stijl van gewoon proza

  NARCIS (Netherlands)

  Fagel-de Werd, Suzanne

  2015-01-01

  Ook gewóón proza heeft stijl. Dat is de argumentatieve stelling die in de titel van dit proefschrift verborgen zit. Vaak wordt stijl gelijkgesteld met het gebruik van stijlfiguren en wordt daarnaast aangenomen dat er dus ook zoiets bestaat als proza zonder stijl. Dat ook ‘gewoon’ proza stijl heeft

 11. Stand van zaken LD50/LC50 testen : Verfijning, vermindering en vervanging van dierproeven en mogelijkheden tot interventies

  OpenAIRE

  van der Ven L; Ezendam J; VTS; V&Z

  2014-01-01

  Het RIVM heeft geïnventariseerd hoeveel proefdieren worden gebruikt voor testen die uitzoeken bij welke dosering of concentratie van een stof 50 procent van de dieren sterft (zogeheten LD50/LC50-testen). Deze testen zijn in principe verboden en worden alleen met ontheffing toegepast als er geen alternatieve methoden mogelijk zijn. De inventarisatie is op verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken gemaakt. Hieruit blijkt dat in Nederland jaarlijks voor dit type testen tussen de 570 ...

 12. Van de grond : verkenning mogelijkheden voor het inzetten van publieke grond voor maatschappelijke doelen in Eemland

  NARCIS (Netherlands)

  Westerink - Petersen, J.; Straalen, van F.M.; Schrijver, R.A.M.; Schaap, B.F.; Nijhoff, J.; Have, ten P.; Brummelhuis, A.; Brink, M.; Egas, E.

  2010-01-01

  Eemland is één van de beste weidevogelgebieden van Nederland. Veel boeren doen al aan agrarisch natuurbeheer, maar de groei is eruit. Agrarische natuur- en landschapsvereniging Ark & Eemlandschap zou graag meer in handen hebben dan de subsidieregeling SNL om boeren te stimuleren om mee te doen.

 13. Een moslim als gemeentelijk bruggenbouwer? Het ontslag van Tariq Ramadan

  NARCIS (Netherlands)

  Wiegers, G.; van Zessen, N.

  2009-01-01

  Het ontslag van Tariq Ramadan heeft veel ophef veroorzaakt. De doorslag gaf zijn werk voor Press TV. Gerard Wiegers en Nelleke van Zessen stellen, net zoals Ramadan zelf, dat de controverse rond zijn opvattingen over homoseksualiteit het kernprobleem vormde. Ramadan bleek niet de vrijzinnige moslim

 14. Het ontwikkelen van een web performance en security analyse applicatie

  NARCIS (Netherlands)

  O. Hawker

  2017-01-01

  Doelstelling van de opdracht is om vier security en performance aspecten van een website te meten of bepalen. Dit wordt gedaan met behulp van een site crawler. De resultaten van de metingen inclusief de trends van vorige scans worden aan de gebruiker gepresenteerd. Als laatst moet er rekening met de

 15. Natuurlijke immobilisatie van zware metalen in de Roeventerpeel

  NARCIS (Netherlands)

  Harmsen, J.; Toorn, van den A.; Zweers, A.J.

  2005-01-01

  De waterbodem in Roeventerpeel is verontreinigd met cadmium en zink. Het is een voor de natuur potenteel belangrijk vengebied. Voor de ontwikkeling van dit gebied is verwijdering van de waterbodem van belang. De zware metalen in de waterbodem zijn via het grondwater aangevoerd en vastgelegd als

 16. Op het raakvlak van historische disciplines

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dick E.H. de Boer

  2015-12-01

  Full Text Available At the Meeting Point of Historical DisciplinesThis contribution introduces the way in which the interaction between history and archaeology is examined, taking the case of the identification of a tomb and remains of Count William II of Holland, King of the Holy Roman Empire (†1256, in the former abbey church of Middelburg. It stresses the necessity of strict source criticism, which should be self-evident, but is at risk of receiving less attention. This is even truer when one of the disciplines is used as an auxiliary argument to support the other instead of a balanced approach. Wishful interpretation in such a case is a clear risk. The contribution gives some examples, before sketching the advance made thanks to the reapprochement of history and archaeology, and the consequent need for a registration system of archaeological data that can facilitate multi-disciplinary analysis. It ends with an introduction to the different stands in the dossier.Deze bijdrage biedt een inleiding op de wijze waarop de interactie tussen geschiedenis en archeologie wordt bekeken aan de hand van een casus betreffende het graf en de overblijfselen van de in 1256 gesneuvelde graaf Willem II van Holland, koning van het Heilige Roomse Rijk, in de voormalige abdijkerk van Middelburg. Hij benadrukt de noodzaak van een nauwgezette bronnenkritiek. Hoewel deze als vanzelfsprekend moet worden beschouwd, is er een zeker risico van verminderde zorgvuldigheid. Dit speelt vooral wanneer één van de disciplines wordt gebruikt als een hulp-argument, dat de uitkomsten van de andere moet ondersteunen, in plaats van een benadering waarbij beide disciplines in evenwicht zijn. Bij een onbalans is het risico van interpreteren in het licht van de gewenste uitkomst duidelijk aanwezig. De bijdrage geeft hiervan enkele voorbeelden, alvorens de vooruitgang te schetsen die is geboekt juist dankzij de toenadering tussen geschiedenis en archeologie, en aan te geven dat er behoefte is aan een

 17. New boundary values for PM2.5. What is the situation in the Rijnmond area, Netherlands?; Nieuwe grenswaarden voor PM2,5. Wat is de situatie in De Rijnmond?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rodink, R.; Weijers, E. [ECN Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek, Petten (Netherlands); Schaap, M. [TNO, Delft (Netherlands); De Gier, C. [DCMR Milieudienst Rijnmond, Rotterdam (Netherlands)

  2010-08-15

  As of 2008 the guideline for air quality was expanded with the limits and indicative values for PM2.5. These standards were added to the existing standards for PM10. PM2.5 constitutes a significant part of PM10. The fine particles must meet demands due to new insights in the health risks of fine particles but also for pragmatic reasons: more than PM10, PM2.5 results from human activities and can therefore be more successfully influenced. [Dutch] Sinds 2008 is de richtlijn voor luchtkwaliteit uitgebreid met grens- en streefwaarden voor PM2,5. Deze staan nu naast de normen die al gelden voor PM10. PM2,5 is een substantieel deel van PM10. Aan het 'fijnere stof' worden eisen gesteld vanwege nieuwe inzichten in de gezondheidsrisico's van het fijnere stof maar ook om een pragmatische reden: PM2,5 is meer dan PM10 het gevolg van menselijk handelen en is daardoor ook beter beinvloedbaar.

 18. Buitendienst of buiten dienst: over maatschappelijke kosten en baten van economische diplomatie

  NARCIS (Netherlands)

  Baarsma, B.; Compernolle, P.

  2014-01-01

  Economische diplomatie: alle landen doen het en het bestaat al erg lang. Het is bij uitstek van belang voor een land op de handel gericht land als Nederland. De verwachtingen over de rol van de overheid bij het bevorderen van internationale handel en investeringen zijn hooggespannen. Tegelijk wordt

 19. DIE PREDIKANT: DIENAAR VAN GOD OF NET 'N GEWONE ...

  African Journals Online (AJOL)

  admin

  Ons Howe het tot dusver gemeentes van verskillende denominasies konsekwent as ... VGKSA11 het die Hoogste Hof van Appèl bevind dat die howe al meermale ...... STRAUSS, P.J.. 1999. Die goedkeuring van kerkrade vir 'n nuwe verband in die NG Kerkfamilie. Acta Theologica 19(2):32-54. VAN JAARSVELD, S.R.. 2006.

 20. 'Media-aandacht is cruciaal': Arnold van Vliet : wetenschapper voor het publiek

  NARCIS (Netherlands)

  Kleis, R.; Vliet, van A.J.H.

  2014-01-01

  Van Vliet ontdekte de kracht van citizen science al in zijn studententijd in Wageningen. ‘Voor een afstudeervak bij het IBN, nu Alterra, kwam ik in contact met de archieven van het Nederlands Fenologisch Waarnemingsnetwerk. Stapels ordners met waarnemingen van mensen sinds 1868. Bij analyse van die

 1. 'n Voordrag van Adrianus van Seims oor hermeneutiek

  African Journals Online (AJOL)

  Differen-en ignoriert werden sollten, sondern so, dass, indem man sie fest im Blick behalt, die Einheit als eine lebendige und spannungsreiche zur Erscheinung kommt'. (Bultmann 1929:196). Sover ek weet, was Van Seims se lesing oor hermeneutiek die eerste geleent- heid waar hy, nadat hy die Hervormde Kerk verlaat ...

 2. Emissie van Chloor-IPC uit aardappelbewaarplaatsen

  NARCIS (Netherlands)

  Bos, D.; Schans, van der D.A.; Mosquera Losada, J.

  2005-01-01

  Per jaar wordt naar schatting 40.000 kg actieve stof Chloor-IPC toegepast als kiemremmingsmiddel van aardappelen. Chloor-IPC is een stof die makkelijk verdampt en weer christalliseert. Waar deze stof na toediening blijft is niet bekend. Het doel van het onderzoek was na te gaan of puntemissies

 3. Freewheelers, solo- en social competers: een driewegsclassificatie van heavy gamers op basis van een vijfdimensionele gameflow-schaal

  OpenAIRE

  Van Looy, Jan; Schuurman, Dimitri; De Moor, Katrien; De Marez, Lieven; Courtois, Cédric

  2010-01-01

  De voorbije decennia is videogaming uitgegroeid van een niche tot een mainstream entertainmentvorm. Het gamerpubliek is daarbij in toenemende mate gediversifieerd (De Pauw et al., 2008). Desondanks staat het wetenschappelijke onderzoek hiernaar nog in zijn kinderschoenen. Bartles classificatie van gebruikers van Multi-User Dungeons (2001) in ‘achievers’, ‘explorers’, ‘socializers’ en ‘killers’ was in dit verband baanbrekend. Utz (2000) en Bekhtina (2002) werkten verder op dit gegeven en Cole ...

 4. Op het spoor van een 'multifunctionele' test: Over de geschiedenis van de Trail Making Test

  NARCIS (Netherlands)

  Eling, P.A.T.M.

  2013-01-01

  De Trail Making Test is een van de meest gebruikte tests in de neuropsychologische praktijk. Hij ziet er gemakkelijk uit en al snel scoren patiënten slechter dan gezonden, het lijkt dus ook een gevoelig instrument. Net als andere populaire tests is de Trail Making al behoorlijk oud en heeft hij in

 5. Certification of sustainability of import of green basic materials. On the necessity and possibilities; Certificering van duurzaamheid van import van groene grondstoffen. Over noodzaak en mogelijkheden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bergsma, G.C. [CE, Delft (Netherlands); Hamelynck, B.G. [Eostra, Sibrandabuorren (Netherlands)

  2005-03-15

  It is expected that in the Netherlands in the near future large quantities of biomass are required to produce electricity, automotive fuels and for the chemical industry. Import of biomass will be inevitable. A working group on this subject studied the criteria for the import of different types of biomass. [Dutch] Voor de toekomst wordt een grootschalige inzet van biomassa voorzien als bron voor elektriciteit, voertuigbrandstoffen en de chemie. De visie die is geformuleerd in de transitie biomassa spreekt zelfs over 30% biomassa in de nationale energie-voorziening in 2040. Import is daarbij onvermijdelijk. Maar hoe kan dit op een duurzame wijze? Inzet van biomassa als duurzame bron, terwijl in het land van herkomst de voedselproductie in het gedrang komt of de biodiversiteit wordt aangetast, is uiteraard niet wenselijk. De vraag is dan ook aan welke criteria de import van verschillende typen biomassa moet voldoen. Hierover is het afgelopen jaar in een werkgroep binnen de energietransitie nagedacht. Dat heeft een algemene lijst opgeleverd met relevante thema's.

 6. Pleidooi voor een handelingsgerichte benadering van burgerschap.Over waardenontwikkeling en betekenisvolle communicatie in burgerschapspraktijken

  OpenAIRE

  Waal, de, Vincent

  2015-01-01

  In dit artikel wordt de literatuur verkend op het terrein van een meer sociaalparticipatieve benadering van actief burgerschap. In deze literatuur wordt de ontwikkeling van burgerschap verbonden met de noodzaak zicht te ontwikkelen op handelingscontexten die voor zowel burgers als sociale professionals van belang zijn. We verkennen relevante literatuur van onder andere De Tocqueville, Dewey, Putnam, Lichterman en Biesta. Door aandacht te besteden aan burgerschap als praktijk beogen we dichter...

 7. Onderzoek naar de invloed van diëten met stuifmeel en stuifmeelvervangingsmiddelen op de ontwikkeling van hommelvolken en individuele hommels (Bombus terrestris L)

  NARCIS (Netherlands)

  Steen, van der J.J.M.

  2003-01-01

  Het, door honigbijen verzameld, stuifmeel dat in de hommelteelt gebruikt als eiwit, vet en mineralen voeding heeft een duidelijke invloed op de fysiologie van individuele hommels en op de ontwikkeling van hommelvolken. In de hommelteelt bestaat behoefte aan voedsel van een meer constante kwaliteit

 8. Guided reflection as a tool to deal with the theory– practice gap in critical care nursing students

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hester Cathrina de Swardt

  2012-04-01

  Opsomming Kritiekesorgverpleegstudente ervaar teenstrydighede ten opsigte van dit wat hul geleer word en wat van hul in die praktyk verwag word wat weer die leerproses vertraag. Dit word as die teorie–praktykgaping beskryf. Daar blyk geen enkelvoudige oplossing te wees vir die integrasie van teorie en praktyk nie. In ’n poging om die gaping te oorbrug, is ’n studie oor die invloed van begeleide refleksie op kritiekesorgverpleegkundige studente se teoretiese en praktiese ervaringe gedoen. ’n Kwalitatiewe, verkennende, beskrywende en kontekstuele navorsingsontwerp is gevolg. ‘n Instrument vir begeleide refleksie is ontwerp wat gebruik is tydens semi-gestruktureerde onderhoude in die data-insamelingsproses. Veldnotas en narratiewe beskrywings was ook middele ten einde data in te samel. Tema’s wat uit die data na vore gekom het was ‘n beskrywing van ervaringe, kritiese analise van data, kritiese analise van gevoelens en ‘n veranderde perspektief met betrekking tot ervaringe. Teorie–praktyk integrasie het tot ‘n mate in sommige kategorieë plaasgevind het. Daarinteen het die onvermoë om die teorie in die praktyk toe te pas response tot gevolg gehad, soos skuldgevoelens en gevoelens van onbevoegdheid. Dit wil voorkom asof begeleide refleksie die deelnemers gehelp het om duidelikheid en ’n veranderde perspektief ten opsigte van hul teoretiese en praktiese ervaringe te verkry. Begeleide refleksie behoort reeds vanaf basiese opleiding in verpleegkundiges se teoretiese en praktiese opleiding geïnkorporeer te word sodat verpleegkundiges bewus sal wees van hulle eie vaardighede om sodoende optimale pasiëntsorg te kan lewer.

 9. Orienterend onderzoek naar de rol van bodemverzuring bij bosschade in Friesland

  NARCIS (Netherlands)

  Breemen, van N.; Peek, G.J.W.C.; Poortinga, G.; Westeringh, van de W.

  1984-01-01

  Rapportage van een onderzoek in twee Friese bossen betreffende de relatie tussen waargenomen schade aan bossen en bodemverzuring. Dit rapport dient, naast een onderzoek van Staatsbosbeheer naar de vitaliteit van de Nederlandse bossen, als basis voor een inventarisatie van de in Nederland aanwezige

 10. Refugees’ perceptions regarding HIV and AIDS in Ba-Phalaborwa Municipality in Limpopo Province

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elizabeth Nkwinika

  2014-10-01

  Doelwitte: Die navorsing het ten doel gehad om vlugtelinge te Humulani dorpie in Ba-Phalaborwa munisipaliteit, Limpopo provinsie, se persepsies oor MIV en vigs te ondersoek en beskryf. Die doelwitte het die bepaling van geslagspersepsies oor MIV en vigs ingesluit, asook om aanbevelings te bied vir maniere om die vlugtelinge ’n beter begrip van MIV en vigs te gee. Metode: ’n Kwantitatiewe benadering tot hierdie navorsing is gevolg. Die teikenpopulasie van die studie was al die vlugtelinge te Humulani dorpie. Die steekproef het uit beide manlike (n = 78 en vroulike (n = 122 deelnemers bestaan wat vraelyste voltooi het. Die steekproef vlugtelinge was van verskillende etniese groepe afkomstig: Mosambiek, Nigerië, Ghana en Zimbabwe. Die vraelys het twee afdelings gehad: Afdeling A het die biografiese data bevat en Afdeling B het die vlugtelinge se kennis van MIV ondersoek. Resultate: Die bevindinge van die studie het onthul dat die deelnemers oor lae kennisvlakke rakende MIV beskik – dit kan toegeskryf word aan hul geloof in die mites aangaande MIV en vigs. Gevolgtrekking: Die populasie van MIV-besmette vlugtelinge in Limpopo mag steeds groei indien daar nie aandag geskenk word aan die unieke behoeftes van die vlugtelinge nie, soos die versterking van voortplantingsgesondheidsdienste, gesinsbeplanning, en moeder- en kindersorg, asook die verbetering van hul opvoedkundige en sosio-ekonomiese welstand.

 11. Zorg voor natuur in de eeuw van de consument

  NARCIS (Netherlands)

  Koppen, van C.S.A.

  2005-01-01

  Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Natuur- en milieueducatie aan de Universiteit Utrecht op 24 februari 2005. Het doel van deze oratie is om op een andere, meer sociologische wijze verband te leggen tussen NME en consumptie. Consumptie geldt dan als een

 12. Belasting en inactivatie van de protozoa Cryptosporidium en Giardia van pompstation Weerseloseweg van N.V. Waterleidingbedrijf Oost-Twente

  NARCIS (Netherlands)

  Kruidenier L; Medema GJ; MLG

  1996-01-01

  N.V. Waterleidingbedrijf Oost-Twente (WOT) te Enschede gebruikt water uit het Twentekanaal als grondstof voor de drinkwater-bereiding. Het RIVM is gevraagd onderzoek te verrichten naar de microbiologische betrouwbaarheid van het huidige en nieuwe zuiveringsschema, in het bijzonder met betrekking

 13. Invoegen, uitvoegen en ritsen : over de dynamiek van biologische membranen

  NARCIS (Netherlands)

  Helms, J.B.

  2003-01-01

  De titel 'INVOEGEN, UITVOEGEN EN RITSEN' duidt op dynamische processen, die zich alleen kunnen afspelen door middel van samenwerkingsverbanden. Er valt niets in te voegen, uit te voegen of te ritsen als er geen medespelers zijn. Als deze titel ergens op van toepassing is, dan is het wel de

 14. Interview met Leon Deben: van tegenstellingen leer je het meeste

  NARCIS (Netherlands)

  van Diepen, A.; Huisman, C.

  2008-01-01

  Wat in de jaren zeventig begonnen is als Sociologie van bouwen en wonen is uitgegroeid tot Stadssociologie. Leon Deben heeft het medeopgebouwd. Hij nam onlangs afscheid van de universiteit met een rede over de openbare ruimte. "Het centrale bestuur van de stad is druk met de waan van de dag en dan

 15. Jongerenwerk als werkplaats voor professionalisering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Judith Metz

  2012-03-01

  met wetenschappelijke experimentele kennis als norm, is dat zij niet altijd goed aansluiten bij de complexiteit en flexibiliteit van de uitvoeringspraktijk. Vraag is: wat dan wel? In Amsterdam richten opleidingen en werkveld in 2008 Youth Spot op, het onderzoek- en praktijkcentrum voor jongerenwerk, met als doel om gezamenlijk te werken aan de profilering, professionalisering en praktijkontwikkeling van het jongerenwerk. Dit artikel belicht de aanleiding voor het ontstaan van Youth Spot, de structuur van de samenwerking, de ervaringen met de wijze van samen werken en de meerwaarde voor de professionalisering van het grootstedelijk jongerenwerk. Daarmee biedt dit artikel enerzijds een kijkje in de keuken van het (grootstedelijke jongerenwerk en anderzijds biedt zij inzicht in ervaringen met alternatieve professionalisering strategieën.

 16. Black Carbon as an Additional Indicator of the Adverse Health Effects of Airborn Particles; Roet als additionele indicator voor de gezondheidseffecten van fijn stof

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Janssen, N.; Fischer, P.; Cassee, F. [Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, Bilthoven (Netherlands); Van Bree, L. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Keuken, M. [TNO Gebouwde Omgeving, Utrecht (Netherlands); Hoek, G.; Brunekreef, B. [Institute for Risk Assessment Sciences IRAS, Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands)

  2011-12-15

  The current standards for particulate matter are based on the mass concentration of particulates. In the study 'Black Carbon as an Additional Indicator of the Adverse Health Effects of Airborn Particles Compared to PM{sub 10} and PM{sub 2.5}' the authors investigated the value of carbon as an indicator of the public health effects of particulates in comparison with the mass concentration of particulates. [Dutch] De huidige normen voor fijn stof zijn gebaseerd op de massaconcentratie van fijnstofdeeltjes. In de studie 'Black Carbon as an Additional Indicator of the Adverse Health Effects of Airborn Particles Compared to PM{sub 10} and PM{sub 2.5}' onderzoeken de auteurs de toegevoegde waarde van roet als indicator voor de gezondheidseffecten van fijn stof in vergelijking met de massaconcentratie van fijn stof.

 17. Talent voor taal: gecontextualiseerd en opleidingsspecifiek taalondersteuningsmateriaal als voorbeeld van taalontwikkelend lesgeven

  OpenAIRE

  Peters, Elke; Van Houtven, Tine

  2010-01-01

  Het OOF-project “Taalvaardig in het hoger onderwijs: doorstroom en taalbeleid" ontwikkelde opleidingsspecifiek taalondersteuningsmateriaal voor vier opleidingsonderdelen. Het materiaal wordt ‘inclusief’ ingezet en beoogt aldus de verbetering van taalvaardigheid van álle studenten Het materiaal wordt dus niet beperkt tot remediërende sessies voor taalzwakkere studenten. We lichten de gehanteerde methode, het materiaal en de effecten van deze aanpak toe.

 18. Zwaar in verwachting (column)

  NARCIS (Netherlands)

  MD E.J.M. Wouters

  2007-01-01

  Overgewicht is een veel voorkomend gezondheidsprobleem, ook in de vruchtbare levensfase. Het gevolg van overgewicht is, behalve de bekende risico's, dat de kans op zwangerschap is afgenomen. Nog belangrijker echter is het verhoogde risico op zwangerschapscomplicaties, en complicaties rondom de

 19. Lievelingsrollen : Ontwikkeling van de dramatherapiemethode Lievelingsrollen 1988-2008

  NARCIS (Netherlands)

  Gerdi Tuender

  2013-01-01

  De methode Lievelingsrollen is geschikt voor zowel kort- als langdurende therapieprocessen. En tevens geschikt voor allerlei doelgroepen. Ook de accenten van de attitude kunnen verschillen van enerzijds steunend-structurerend en orthopedagogisch werken binnen dito instellingen naar

 20. Ontwerpen van productkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Boxtel, van A.J.B.; Stigter, J.D.; Entius, S.D.J.

  2004-01-01

  Bij het ontwerpen van productie- en voedselbereidingsapparatuur worden fysische grootheden als uitgangspunt genomen. Het ligt echter meer voor de hand om de berekeningen op de beoogde producteigenschappen te baseren. Tot nu toe zijn de rekenmethoden voor complexere producten ontoereikend. Wageningen

 1. Op weg naar een integrale aanpak van verslavingsproblematiek en huiselijk geweld?

  NARCIS (Netherlands)

  Prevoo, N.; Bulten, B.H.

  2016-01-01

  Huiselijk geweld is de meestvoorkomende vorm van geweld in Nederland. In dit artikel wordt de praktijk van de behandeling van cliënten met middelenmisbuik en/of afhankelijkheid beschreven, als er daarnaast ook sprake is van huiselijk geweld. Huiselijk geweld en, meer specifiek, partnergeweld is in

 2. Nauwkeurige gasanalyse-systemen voor kwaliteitsbewaking tijdens fruitopslag : Effecten van ethyleen en ethanol tijdens bewaring van appelen en peren189953 / RAPPORT

  NARCIS (Netherlands)

  Schaik, van A.C.R.; Reuler, van H.

  2015-01-01

  Met een consortium van bedrijven en kennisinstellingen is onderzoek uitgevoerd naar grenswaarden voor de gasvormige componenten ethyleen en ethanol welke geproduceerd worden voor en tijdens de opslag van hardfruit. De ethyleen productie na de oogst kan mogelijk gebruikt worden als een

 3. Van business model canvas naar een lerende en intregrale aanpak van ondernemen door middel van business modelling

  NARCIS (Netherlands)

  Kraaijenbrink, Jeroen; de Graaf, Frank Jan

  2016-01-01

  Het business model canvas is het afgelopen decennium populair geworden voor de ontwikkeling van organisaties en om ondernemerschap te faciliteren. Het model is ook in het hoger onderwijs populair als methode om te leren ondernemen. De populariteit neemt niet weg dat er vragen zijn over de

 4. MBA-monitor 2004 : kwaliteitsvergelijking van parttime opleidingen van Nederlandse Business Schools

  NARCIS (Netherlands)

  Fred Verbeek; SCO-Kohnstamminstituut UVA

  2004-01-01

  In september 2002 publiceerde het weekblad Intermediair het derde onderzoek naar de kwaliteit van parttime Nederlandse opleidingen die voorbereiden op het diploma (Executive) Master of Business Administration. Het was de bedoeling dit onderzoek, dat als doel heeft aankomende studenten die overwegen

 5. Ontwikkeling van enkele mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee; situatie 2007

  NARCIS (Netherlands)

  Fey-Hofstede, F.E.; Dankers, N.M.J.A.; Meijboom, A.; Leeuwen, van P.W.; Verdaat, J.P.; Jong, de M.L.; Heusinkveld, J.H.T.

  2008-01-01

  In het kader van naar de lange termijn ontwikkeling van mosselbanken en de factoren die het al dan niet het overleven van mosselbanken bepalen, worden door IMARES enkele individuele mosselbanken in detail bestudeerd. De inventarisaties worden ingebracht in het trilaterale monitoring programma (TMAP)

 6. Endoveneuze lasertherapie: een nieuwe behandeling van varices.

  NARCIS (Netherlands)

  van den Bremer, J; Hedeman Joosten, P.P.H.A.; Moll, F.L.

  2007-01-01

  – Varicositas is een veelvoorkomende aandoening. De meest toegepaste behandeling van een insufficiënte V. saphena magna (VSM) bestaat al jaren uit het chirurgisch verwijderen van de vene en een crossectomie. – Sinds een aantal jaren zijn de minimaal-invasieve technieken sterk in opkomst, onder

 7. Fossiel en uranium : bronnen van (on)gemak

  NARCIS (Netherlands)

  Ganzevles, J.; Est, van R.; Ganzevles, J.; Est, van R.

  2011-01-01

  Aardolie, aardgas, steenkool en uranium leveren al meer dan een eeuw het overgrote deel van de energie in Nederland. Nog decennialang zullen ze het merendeel van ons energieverbruik voor hun rekening zullen nemen. Maar er zijn zorgen over hun beschikbaarheid, de veiligheidsrisico's en de milieu- en

 8. Allemaal digitaal : Een overzicht van digitale spelvormen voor mensen met een licht verstandelijke beperking

  NARCIS (Netherlands)

  Alyssa de Kruif; Carly Kuijper; Josje Louisse

  Voor u ligt een overzicht van vrij toegankelijke digitale spelvormen ter bevordering van de zelfredzaamheid van mensen met een licht verstandelijke beperking. In dit overzicht vindt u digitale spelvormen die beschikbaar zijn als website en/of als applicatie voor op de smartphone of tablet. Voor de

 9. Wat is de basis? Geschiedenis van een internationalisme

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In dit hoofdstuk wordt het woord base ‘basis’ behandeld als voorbeeld van een internationalisme. Het woord is gemotiveerd in het Grieks; daarna wordt het overgenomen in alle talen van Europa in verschillende betekenissen, behorende tot verschillende vaktalige domeinen. Een

 10. Stressoren om rekening mee te houden (deel 1) : vissen en hun gevoeligheden

  NARCIS (Netherlands)

  Leenstra, S.H.; Scheerboom, J.

  2014-01-01

  Stress verlaagt bij vissen de immunologische weerstand. Men mag daarom verwachten dat na stress ziektes uitbreken, met lagere visproductie, langere groeitijd en hogere voederconversie tot gevolg. Dit is tegen de wens van een viskweker, die streeft naar continue groei, optimale voederconversie en een

 11. Problems encountered by teenage mothers in the Southern Hho-Hho region of Swaziland

  OpenAIRE

  Lovegirl S Dlamini; Martie M van der Merwe; Valerie J Ehlers

  2003-01-01

  A qualitative, explorative, descriptive and contextual research approach was followed to study the problems experiencedby teenage mothers in the southern Hho-Hho region of Swaziland. Opsomming ’n Kwalitatiewe, eksploratiewe, beskrywende en kontekstuele navorsingsbenadering is gevolg tydens die studie van probleme wat deur tienermoeders in die suidelike Hho-Hho gebied van Swaziland ondervind is. *Please note: This is a reduced version of the abstract. Please refer to PDF for full t...

 12. Enkele kanttekeningen bij de strafbaarstelling van stalking

  NARCIS (Netherlands)

  van Klink, B.M.J.; Royakkers, L.M.M.

  1998-01-01

  In dit artikel gaan wij nader in op het fenomeen stalking in het algemeen en het wetsvoorstel dienaangaande in het bijzonder. §2 biedt een conceptuele analyse van het begrip ¿belaging', dat door ons wordt opgevat als een vorm van geestelijke mishandeling. Beseft dient te worden dat het hierbij niet

 13. Die noodsaaklikheid van ’n veelsydige persoon- likheidsontwikkeling en in waiter mate die lees van keurleesstof daartoe kan hydra

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. L. du Plooy

  1962-03-01

  Full Text Available Dit is vleieiu] om te verneem dat u of ’11 I>ekciulc oor ’n sterk en innemende persoonliklieid beskik. In die meeste gevalle voel u aan wat daarmee bedoel word en dit prikkel 11 trots. Dit streel u Ego. Diep-in is u van die waarlieid van die bewering oortuig, al is u taamlik onl>cwus van wat alles tot u persoonlikbeidsvorming bygedra liet. So ’n opmerking laat u vir die eerste maal ervaar watter invloed u op u medemens uitoefen en die krag wat van u uitstraal. U liet u medemens sodanig beïndriik dat liy nie kon nalaat om die nawerking van u ]ersooidiklieid op horn kenbaar te maak nie.

 14. Het belang van groot dood beukenhout voor paddestoelen

  NARCIS (Netherlands)

  Veerkamp, M.T.

  2003-01-01

  Derde artikel in een serie van drie over de rol van dood beukenhout voor de biodiversiteit. In Nederlandse beukenbossen op zowel zand- als kleigrond is onderzoek gedaan naar de paddestoelenflora op dode beukenstammen. Belangrijke factoren voor de soortensamenstelling blijken het verteringsstadium en

 15. Homo economicus: van positief naar normatief

  NARCIS (Netherlands)

  Grol, R.F.; Sent, E.-M.

  2016-01-01

  Homo economicus werd in de interpretatie van neoklassieke economen zoals Milton Friedman als basis voor ‘positieve’ voorspellingen gepositioneerd. Dat zijn voorspellingen over wat is. Gedragseconomen zoals Amos Tversky en Daniel Kahneman zetten de homo economicus juist weg als zijnde ‘normatief’.

 16. Akkerranden en recreatie : effecten van wandelen op de functies van akkerranden

  NARCIS (Netherlands)

  Klieverik, M.J.M.

  2005-01-01

  Akkerranden worden steeds vaker aangelegd, onder andere om drift en vermesting van het slootwater tegen te gaan. De akkerrand doet hierbij dienst als buffer tussen akker en sloot. In alle gevallen ligt er op de rand een milieufunctie, natuur- en landschapsfunctie, agro-ecologische functie of

 17. Sustainable enterprise integration in the management information system. The case Gasunie; Duurzaam ondernemen integreren in het managementinformatiesysteem. De case Gasunie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roek, N.

  2004-04-01

  The main question of the study on the title subject is to determine and asses the intrinsic and structural aspects of the management information system of the section Gastransport Services of the Dutch natural gas trading company, Gasunie, to stimulate and improve the integration and communication with regard to sustainable enterprise. [Dutch] Gastransport Services, onderdeel van N.V. Nederlandse Gasunie, beschikt sinds enige tijd over een Platform Duurzaamheid. Het Platform Duurzaamheid wil duurzaam ondernemen meer dan voorheen structureel integreren in alle bedrijfsprocessen en bedrijfsactiviteiten van Gastransport Services. Een instrument dat hier mogelijkheden toe biedt is een managementinformatiesysteem. De centrale vraag van dit onderzoek was: Welke inhoudelijke en structurele aanpassingen moet het management-informatiesysteem (MIS) van Gastransport Services ondergaan, ter verbetering van de integratie en communicatie van duurzaam ondernemen? Hierbij is de aandacht vooral gericht op de sub-unit infrastructuurbeheer, een afdeling die zonder twijfel behoort tot de absolute kern van het bedrijf. Conclusie: Duurzaam ondernemen vraagt meer oorzaak-gevolg relaties in het management-informatiesysteem en een beperkte uitbreiding van de milieuprestatieindicatoren. Bevindingen uit het literatuur- en praktijkonderzoek wijzen op enkele problemen bij de integratie van duurzaam ondernemen in het bestaande management-informatiesysteem: het dashboard. De problemen hebben betrekking op de structuur en inhoud van het dashboard van infrastructuurbeheer. De structuur van het dashboard dient zodanig te worden aangepast dat oorzaak-gevolg relaties helder worden, dat er een logische hierarchische opbouw ontstaat en dat het huidige 'Strategie en toekomst' perspectief de rol van het leer- en groeiperspectief inneemt (zoals gebruikelijk in een zogenaamde balanced scorecard). De inhoud dient te worden verbeterd door de prestatie-indicator 'aardgasemissies' op te

 18. Maïs beperkt nitraatverlies van gras

  NARCIS (Netherlands)

  Verloop, J.; Boumans, L.

  2006-01-01

  Maïs staat bekend als een gewas dat veel nitraat naar het grondwater lekt. Maar maïs heeft ook goeie kanten. Nieuw in dit rijtje is dat maïs, in vruchtwisseling met gras, ook het nitraatverlies van grasland beperkt. Dit blijkt uit de metingen van het RIVM op De Marke.

 19. Het integraal ontwerpen van gevel en installatie, slimbouwen

  NARCIS (Netherlands)

  Lichtenberg, J.J.N.; van Dartel, H.A.J.; Zeiler, W.; Panhuys, van O.T.H.

  2005-01-01

  Binnen het bouwproces zijn veel verschillende partijen en disciplines betrokken. Het langs elkaar heen werken van diverse disciplines leidt tot faalkosten. Bovendien wordt dan het vereiste kwaliteitsniveau niet behaald. Voor het wel slagen van het bouwen is de architect in zijn rol als bouwmeester

 20. Het bepalen van het gehalte aan polychloorbifenylen in vetbiopten afkomstig uit menselijk weefsel

  NARCIS (Netherlands)

  Driessen, J.J.M.; Traag, W.A.; Tuinstra, L.G.M.Th.

  1982-01-01

  Inventariserend onderzoek naar het voorkomen, zowel kwalitatief als kwantitatief, van polychloorbifenylen in vetbiopten. De vetbiopten zijn genomen bij studenten van de vakgroep voeding van de Landbouwhogeschool te Wageningen. In het kader van een samenwerkingsverband tussen het RIKILT en de LH te

 1. De EMU is niet af

  NARCIS (Netherlands)

  Arnold, I.J.M.

  2009-01-01

  In tegenstelling tot de Federal Reserve Bank heeft de Europese Centrale Bank de huizenmarkt niet doelbewust aangejaagd met een ruim monetair beleid. De macro-economische instabiliteit binnen de eurozone is vooral het gevolg van een onderschatte interne dynamiek, waarop de ECB weinig invloed had. De

 2. Health effects of moped emissions. Letter report; Gezondheidseffecten van brommeremissies. Briefrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gerlofs-Nijland, M.E.; Mathijssen, E.A.M.; Jongeneel, W.P.; Cassee, F.R.

  2011-12-15

  For some time now it has been known that emissions from mopeds, similar to other motor vehicles, can cause respiratory inflammation and hypersensitivity of the respiratory tract for example to allergens. Moped emissions can also damage the reproductive system and hereditary material (DNA). However, the severity and extent of the moped emission-related health effects are not clear for road users like cyclists. It is also not clear how these effects relate to negative health effects caused by other motorized vehicles. One reason for this is the lack of knowledge on the relationship between actual exposure and a whole range of possible health effects. This exploratory study has been executed to analyse the health effects of moped emissions. The reason for requesting this study stems from an investigation in 2008 by the Dutch Cyclists' Union into the exposure of road users to fine particles (PM2.5) and ultra fine particles (PM0.1) emitted by motor vehicles and which includes mopeds. Whether or not actual damage to health occurs through inhaling these emissions, was not clear from the present study [Dutch] Al langer is bekend dat emissies van brommers, net als van andere gemotoriseerde voertuigen, longontsteking kunnen veroorzaken en de luchtwegen overgevoelig kunnen maken voor bijvoorbeeld allergenen. Bovendien kunnen ze de voortplanting schaden en het erfelijke materiaal (DNA) beschadigen. De ernst en omvang van de aan brommeremissie gerelateerde gezondheidseffecten zijn voor verkeersdeelnemers als fietsers echter nietduidelijk. Daardoor is ook niet duidelijk hoe deze effecten zich verhouden tot de effecten die overig gemotoriseerd wegverkeer veroorzaken. Een belangrijke reden hiervoor is het ontbreken van kennis over de relatie tussen feitelijke blootstelling en een scala van mogelijke gezondheidseffecten. Deze orienterende studie naar de gezondheidseffecten van brommeremissies is in opdracht van het ministerie van I+M uitgevoerd. Aanleiding hiervoor is een

 3. Sturen op een gastvrij Albert Schweitzer ziekenhuis : Invloed van de gebouwde omgeving

  NARCIS (Netherlands)

  Prevosth, J.M.; van der Voordt, D.J.M.

  2011-01-01

  De beleving van gastvrijheid door patiënten en bezoekers van ziekenhuizen wordt door veel aspecten beïnvloed: de bejegening door het personeel, de kwaliteit en keuzevrijheid in eten en drinken, de kwaliteit van het gebouw als geheel, de indeling en inrichting van de afzonderlijke ruimten, en de

 4. Van der Waals stacks of few-layer h-AlN with graphene: an ab initio study of structural, interaction and electronic properties

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dos Santos, Renato B; Mota, F de Brito; Rivelino, R; Kakanakova-Georgieva, A; Gueorguiev, G K

  2016-01-01

  Graphite-like hexagonal AlN (h-AlN) multilayers have been experimentally manifested and theoretically modeled. The development of any functional electronics applications of h-AlN would most certainly require its integration with other layered materials, particularly graphene. Here, by employing vdW-corrected density functional theory calculations, we investigate structure, interaction energy, and electronic properties of van der Waals stacking sequences of few-layer h-AlN with graphene. We find that the presence of a template such as graphene induces enough interlayer charge separation in h-AlN, favoring a graphite-like stacking formation. We also find that the interface dipole, calculated per unit cell of the stacks, tends to increase with the number of stacked layers of h-AlN and graphene. (paper)

 5. Over regulering internettelefonie: nut en noodaak van de regulering van VoIP

  NARCIS (Netherlands)

  Poort, J.P.; Baarsma, B.E.; Teulings, C.N.

  2006-01-01

  Internettelefonie wordt door velen gezien als een ontwikkeling die de telefoniemarkt op zijn grondvesten doet schudden: ‘It is probably the most significant paradigm shift in the entire history of modern telecommunications, since the invention of the telephone’, aldus Michael Powell, voorzitter van

 6. Ervaringen van straatagenten met het Criminaliteits Anticipatie Systeem

  NARCIS (Netherlands)

  Anthonie Drenth; Ronald van Steden

  2017-01-01

  Predictive policing mag een veelbelovende ontwikkeling lijken, het is nog te vroeg om te spreken van een effectief middel. De wetenschap uit zich nogal eens kritisch over de effectiviteit en negatieve neveneffecten. Ook agenten die als eindgebruiker van CAS zijn geobserveerd en geïnterviewd in

 7. De microbemens : Het belang van het onzichtbare leven

  NARCIS (Netherlands)

  Kort, R.

  2017-01-01

  De mens is een wandelend ecosysteem. Ons leven lang verschaffen we de juiste omstandigheden aan een gigantische gemeenschap van micro-organismen in ons lichaam. Toch zien we microben voornamelijk als veroorzakers van ziekte en bederf en proberen we ze juist uit alle macht te verdelgen met

 8. Tussen secularisering en religiositeit: De dynamiek van protestantse ...

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  25 jan 2007 ... praktijk. Als Schleiermacher het bij het rechte eind heeft, is onze positie vrij eenvoudig. Zolang er protestantse geloofsgemeenschappen zijn, en zolang deze een academische opleiding van hun predikanten vereisen (gelukkig ziet de synode van de Protestantse Kerk in Nederland de noodzaak hiervan in),.

 9. Pepino overdraagbaar via zaad (interview met René van der Vlugt)

  NARCIS (Netherlands)

  Boonekamp, G.; Vlugt, van der R.A.A.

  2008-01-01

  Zaad geoogst van planten met pepinomozaïekvirus vormt een risico voor de overdracht van het virus naar teeltbedrijven. Dit blijkt uit resultaten van het Europees onderzoeksproject Pereira. Al langer bestonden er vermoedens dat pepino met zaad wordt overgebracht. Nu blijkt inderdaad dat het virus,

 10. ’n Eeu van Gereformeerde jeugbeweging (1888–1988: ’n Histories-evaluerende verkenning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bennie J. van der Walt

  2015-08-01

  Full Text Available Vir ’n eeu (1888–1988 het daar ’n groeiende en florerende Gereformeerde jeugbeweging, die Jongeliedeverenigings op Gereformeerde grondslag (afgekort as JV, in Suid-Afrika bestaan. Hierdie min of meer onafhanklike beweging het ’n belangrike rol gespeel om by jongmense ’n Christelike lewensvisie tuis te bring en hulle daardeur te inspireer. Hierdie artikel beginmet ’n motivering, waarna dit ’n kort historiese skets oor die ontstaan en ontwikkeling van die beweging bied gevolg deur ’n oorsig oor die bronne wat nog beskikbaar is en hieroor geraadpleeg kan word. Die volgende gedeelte van die artikel bevat twee gevallestudies. Die eerste bied ’n oorsig oor die breë spektrum van aktiwiteite van ’n spesifieke JV (nl. JV Gideon. Die spesifieke aktiwiteite van hierdie JV het dit in staat gestel om sy lede met ’n wye koninkryksperspektief toe te rus. In die tweede geval toon die bedrywighede van die Transvaalse Bond van JV’s (bv. deur sy leierskampe en verdere publikasies dieselfde omvattende formatiewe waarde. In die lig van die voorafgaande gegewens, kan die besluit van die sinode (1988 van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA om finaal die jeugwerk van die JV’s te termineer en met kerklike jeugsorg te vervang, bevraagteken word. Die skrywer van hierdie artikel is van mening dat sowel kerklike jeugsorg as selfstandige jeugwerk elkeen ’n eie, unieke bydrae tot die vorming van Christelike jongmense kan maak en dus langs mekaar mag bestaan. In die lig van die steeds groeiende sekularisasie in die land word ten slotte die dringende noodsaaklikheid van iets soortgelyks aan die destydse JV’s vir vandag beklemtoon. A century of Reformed youth movement (1888–1988: A historical-evaluative reconnaissance. For a century (1888–1988 a growing and flourishing Reformed youth movement, called the ‘Jongeliedeverenigings op Gereformeerde grondslag’ (abbreviated as JV existed in South Africa. This more or less independent

 11. Concentrated Solar Power as part of the European energy supply. The realization of large-scale solar power plants. Options, constraints and recommendations; Concentrated Solar Power als onderdeel van de Europese energievoorziening. De realisatie van grootschalige zonnecentrales. Mogelijkheden, obstakels en advies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bouwmans, I.; Carton, L.J.; Dijkema, G.P.J.; Stikkelman, R.M.; De Vries, L.J. [Energy and Industry Group, Faculty of Technology, Policy and Management, Delft University of Technology, Delft (Netherlands)

  2006-07-01

  Next to solar cells and solar collectors for decentralized power generation Concentrated Solar Power (CSP) technology is available and proven for large-scale application of solar energy. However, after 20 years of demonstration projects and semi-commercial installations, CSP is still not widely used. In this quick-scan an overview is given of strong and weak points of CSP, as well as its' options and constraints with regard to a sustainable energy supply, focusing on technical, economical and administrative constraints and chances in Europe and European Union member states. [Dutch] Naast zonnecellen en zonnecollectoren voor decentrale opwekking is er een technologie die geschikt is voor grootschalige ontsluiting van de zon: Concentrated Solar Power, kortweg CSP. Bewezen in een aantal demonstratie- en pre-commerciele installaties blijft toepassing van deze technologie ook na 20 jaar beperkt. Daarom staat in deze notitie, die het resultaat is van een quickscan, de volgende vraag centraal: Wat zijn de sterktes, zwaktes, mogelijkheden en barrieres van CSP-technologie als onderdeel van een duurzame energievoorziening en welke technisch-economische en bestuurlijke barrieres en kansen zijn er voor Europa en de lidstaten van de EU?.

 12. Pleidooi voor een handelingsgerichte benadering van burgerschap

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vincent de Waal

  2015-06-01

  zicht te ontwikkelen op handelingscontexten die voor zowel burgers als sociale professionals van belang zijn. We verkennen relevante literatuur van onder andere De Tocqueville, Dewey, Putnam, Lichterman en Biesta. Door aandacht te besteden aan burgerschap als praktijk beogen we dichter op de huid van het werk van sociale professionals te kruipen, waardoor de huidige ontwikkelingen rondom de bevordering van actief burgerschap bevraagd kunnen worden.We zoomen nader in op het belang van georganiseerde verbanden die deel uitmaken van de “civil society” en op de ontwikkeling en instandhouding van informele sociale netwerken. Vertrekpunt is hier de sociaal kapitaaltheorie van Putnam en de kritiek, die met name van de kant van Lichterman (mede gefundeerd op De Tocqueville, op zijn onderzoek is gekomen. Lichterman schetst in zijn onderzoek een beeld van burgers die instrumenteel worden ingezet in allerlei lokale projecten, meer als “helpers” dan als “partners”. Hij legt de nadruk op het proces van betekenisverlening, dat wil zeggen de dagelijkse gesprekken over politieke en morele kwesties die binnen deze groepen plaatsvinden en de wijze waarop relaties tussen burgers zich ontwikkelen. Lichterman stelt dat binnen de ontwikkeling van deze “social spiral” met name professionals een taak hebben om op dit terrein hun bijdrage te leveren. Burgerschapspraktijken zijn niet op voorhand wenselijk of goed, zo geeft hij aan, maar verdienen aangelegd te worden tegen kwalitatieve criteria.Ook binnen burgerschapsvorming in het onderwijs is de discussie aanwezig over het belang van het opdoen van ervaring binnen levensechte praktijken. Hierbij wordt teruggegrepen op Dewey. Dewey stelt de burgerschapspraktijken van burgers zelf centraal, waarin het gemeenschappelijke “doen” voorop staat als basis voor de ontwikkeling van burgerschapswaarden. Democratie is niet alleen een formele regeringsvorm of een staatsordening gebaseerd op representatieve democratie, maar strekt zich

 13. De sterktebepaling van drie monocomponent insulines ten opzichte van het Europese Referentie Preparaat

  NARCIS (Netherlands)

  Hillen; F.C.; Jong; Y. de; Weick; G.

  1986-01-01

  Drie monocomponent insulines werden geijkt tegen de Europese Referentie Standaar. Van iedere insuline-soort (humaan-, varken-, en runderinsulines) werden drie ijkingen uitgevoerd als 2 x 2 punts- kuisijking bij konijnen met de bloedglucose-verlaging methode. De gecombineerde sterktes waren

 14. Effect van toepassing effectieve micro-organismen in zomertarwe 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Slabbekoorn, J.J.; Dekker, P.H.M.

  2009-01-01

  Drie opeenvolgende jaren is de toepassing van Bokashi en EMA-gewasbespuitingen beproefd op het PPO proefbedrijf Westmaas. De objecten met Bokashi en EMA hadden dezelfde opbrengstniveau als objecten met alleen kunstmeststikstof. Er kon geen meerwaarde worden vastgesteld ten aanzien van

 15. Digital natives vereisen een herontwerp van het onderwijs: Studenten van morgen hanteren andere strategieën in kennisconstructie

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. Jos Fransen

  2007-01-01

  Er is al veel geschreven over de generatie die is opgegroeid met de vanzelfsprekende aanwezigheid van de moderne informatie- en communicatietechnologie en het internet als virtuele wereld, maar de consequenties voor het onderwijs worden nog onvoldoende onderkend. Het belangrijkste probleem is dat de

 16. Problems encountered by teenage mothers in the Southern Hho-Hho region of Swaziland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lovegirl S Dlamini

  2003-11-01

  Full Text Available A qualitative, explorative, descriptive and contextual research approach was followed to study the problems experiencedby teenage mothers in the southern Hho-Hho region of Swaziland. Opsomming ’n Kwalitatiewe, eksploratiewe, beskrywende en kontekstuele navorsingsbenadering is gevolg tydens die studie van probleme wat deur tienermoeders in die suidelike Hho-Hho gebied van Swaziland ondervind is. *Please note: This is a reduced version of the abstract. Please refer to PDF for full text.

 17. Certificering in het Hoger Onderwijs: De medewerking van professionals aan kwaliteitscontrole

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Everard van Kemenade

  2010-06-01

  Dit artikel presenteert de resultaten van een onderzoek naar de bereidheid van professionals in Hogescholen in Nederland en Vlaanderen om mee te werken aan het accreditatieproces. Betoogd wordt dat accreditatie eigenlijk een vorm van certificering is. Conclusies zijn dat professionals loyaal zijn naar hun organisatie en bereid zijn verantwoording af te leggen. De nadruk in de certificering zou dan echter moeten liggen op de inhoud van het werk en de beoordeling zou moeten worden gedaan door vakgenoten (peer review. Er treden meer problemen op bij het certificeringproces, als het management de certificering onvoldoende ondersteunt of als de interne kwaliteitszorg onvoldoende op orde is. Er is een risico dat er window dressing optreedt. Uiteindelijk leidt dat tot de conclusie dat controle (door middel van bijvoorbeeld ISO of HKZcertificering gescheiden zou moeten worden van verbetering. Er zijn voldoende overeenkomsten tussen hoger onderwijs en maatschappelijk werk om te bezien of de resultaten ook gelden voor maatschappelijk werk.

 18. ondersoek na besmetlike aandoenings met stremmende invloed op ...

  African Journals Online (AJOL)

  Alhoewel probleme wat deur enterovirusse ont- keten word, wel bekend is, is derrnsteurnisse a.g.v.. Corona- en Reovirusse minder bekend. Ernstige diarree gedurende die neonatale periode as gevolg van Reo- virusinfeksies is slegs maar onlangs hier plaaslik aange- teken. In die praktyk word hierdie gevalle heelwaar-.

 19. Fish larval composition, abundance and seasonality in a southern ...

  African Journals Online (AJOL)

  abundance was relatively low (38 larvae 100 m-3 ), possibly as a result of the extremely low phytoplankton productivity and poor ... hoveelheid visplankton is laag (38 larwes 100 m-3), heelwaarskynlik as gevolg van die baie lae fitoplankton- opbrengs en lae ..... depressed ichthyoplankton food resources. According to.

 20. Unveiling the face of diversity: interlegality and legal pluralism in the Mayan area of the Yucatan Peninsula

  NARCIS (Netherlands)

  Herrera, J.I.

  2011-01-01

  José Israel Herrera bestudeerde het eigen recht en de eigen rechtstoepassing door Maya-gemeenschappen in Mexico. Worden deze eigen normen in het officiële Mexicaanse recht serieus genomen? Geeft Mexico gevolg aan de internationale verplichting om de eigen cultuur en leefwijzen van inheemse volken

 1. An exploration of synthetic biology: A preliminary Christian ethical assessment of the advantages and disadvantages of synthetic biology

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Riaan A.L. Rheeder

  2014-10-01

  ’n Verkenning van sintetiese biologie: ’n Voorlopige Christelik-etiese beoordeling van die voor- en nadele van sintetiese biologie. Op 20 Mei 2010 het die Venter-instituut (in Amerika aangekondig dat hulle die genoom van die organisme Mycoplasma mycoides ten volle in vitro gesintetiseer het (deur middel van ’n rekenaar, gekoppel aan ’n masjien wat gene sintetiseer. Die berig het verder gelei dat die genoom daarna teruggeplaas is in die omhulsel van ’n ander organisme (Mycoplasma capricolum − en dat die gesintetiseerde genoom en organisme normaal gefunksioneer het. Hierdie gesintetiseerde organisme word gerekonstrueer om as minuskule fabriek te funksioneer met die doel om brandstof en medisyne te produseer en te sekreer − wat nie die natuurlike funksie van die organisme is nie. Aan hierdie tegnologie is daar ook bepaalde potensiële gevare verbonde. Wetenskaplikes is bang dat hierdie tegnologie mens, dier en omgewing kan kontamineer of infekteer en op dié wyse groot skade kan aanrig − en selfs tot mense se dood kan lei. Ander wetenskaplikes is weer bekommerd dat hierdie tegnologie deur terroriste gebruik kan word om onskuldige burgers dood te maak. Sommige etici is oortuig dat die gevolge van sintetiese biologie tans onvoorspelbaar, en daarom riskant is. Teenoor die potensiële gevare moet gestel word dat sintetiese biologie inderdaad omvangryke positiewe uitkomste soos die vervaardiging van biobrandstof en medisyne tot gevolg kan hê. Meeste wetenskaplikes en etici is van mening dat die potensiële gevare verbonde aan sintetiese biologie beoordeel moet word in die lig van die feit dat genetiese manipulasie in die afgelope 30 jaar geen biologiese ramp veroorsaak het nie. Uit ’n Christelike oogpunt word voorlopig geoordeel dat sintetiese biologie nie ’n onverantwoordelike wetenskap en tegnologie is nie.

 2. Evolution of alkaline lakes - Lake Van case study

  Science.gov (United States)

  Tillman Meyer, Felix; Viehberg, Finn; Bahroun, Sonya; Wolf, Annabel; Immenhauser, Adrian; Kwiecien, Ola

  2017-04-01

  Lake Van in Eastern Anatolia (Turkey) is the largest terminal soda lake on Earth. The lake sedimentary profile covers ca. 600 ka (Stockhecke et al. 2014) Based on lithological changes, the presence of freshwater microfossils and close-to-freshwater pH value in the pore water, members of ICDP PALEOVAN concluded that Lake Van might have started as an open lake. Here we show paleontological and geochemical evidence in favour of this idea and constrain the time, when Lake Van likely transformed into a closed lake. Additionally we provide the first conceptual model of how this closure may have happened. Our archives of choice are inorganic and biogenic carbonates, separated by wet sieving. We identified microfossil assemblages (fraction > 125 µm) and performed high-resolution oxygen isotope (delta18O) and elemental (Mg/Ca, Sr/Ca) analyses of the fraction plants growing in the photic zone as food supply. These two aspects point to an increasing salinity in a shallowing lake. The delta18O values of inorganic carbonates are relatively low during the initial phase of Lake Van and increase abruptly (ca. 7‰) after 530 ka BP. At approximately the same time combination of Sr/Ca and Mg/Ca data suggest first occurrence of aragonite. Again, these findings suggest geochemical changes of the lake water concurrent with transition documented by microfossils. Comparison between Lake Van and Lake Ohrid (Lacey et al. 2016) delta18O data, precludes regional climate change (e.g.: increased evaporation) as the main driver of observed changes. With no evidence for increased volcanic or tectonic activity (e.g.: tephra layers, deformation structures, slumping) in the Lake Van sedimentary profile around 530 ka, it seems unlikely that a pyroclastic flow blocked the outflow of the lake. Alternatively, a portion of inflow has been diverged which might have caused a change in the hydrological balance and lake level falling below its outlet. However, as no geomorphological data confirming this

 3. Hetzelfde en toch anders: Een psychometrische analyse naar samengestelde maten van lesobservaties en leerlingenvragenlijsten

  NARCIS (Netherlands)

  van der Lans, Rikkert; van de Grift, Wim; van Veen, Klaas

  2017-01-01

  Om de kwaliteit van pedagogisch-didactisch handelen van docenten te evalueren wordt doorgaans gebruik gemaakt van leerlingenvragenlijsten en/of van lesobservatie. Toch is bekend dat leerlingenbeoordelingen lage tot middelgrootte correlaties hebben met lesobservaties. Deze studie heeft als doel om

 4. Augustinus' geschrift 'De stad van God' (De ciuitate Dei): Een ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  7 juni 2011 ... als doctor litterarum sacrae scripturae. Twee mooie titels, maar voor wie goed leest en hoort zeggen ze in feite hetzelfde. Graag wil ik daarom van beide leraren nog veel leren. Inleiding. In het enorme œuvre van Augustinus wordt zijn geschrift De ciuitate Dei ofwel De stad van God, gewoonlijk samen met ...

 5. Health promotion needs of Hammanskraal families with adolescents orphaned by HIV/AIDS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M D Peu

  2008-11-01

  Full Text Available Health promotion is regarded as the cornerstone of good health. It is the action expected from individuals and families in order to better their own health situation. Health promotion is an art and science (Edelman & Mandle, 2002:16 that is integrated into the primary health care to reduce existing health problems. The purpose of the research on which this article is reporting, was to explore and describe the health promotion needs of families with adolescents orphaned by human immunodeficiency virus or acquired immune deficiency syndrome (HIV/AIDS. The research was located within a qualitative paradigm that is both exploratory and descriptive. Eight families who were purposely selected participated in the research process. Qualitative methods, such as group interviews and field notes were utilised to collect data. The health promotion needs of the families with adolescents orphaned by HIV/AIDS were explored and described. Tesch’s analysis process, which entails a series of steps, was followed (Creswell, 2003:192. Themes, categories and subcategories that form the central focus of health promotion needs emerged during the data analysis. These themes,categories and subcategories are used to develop guidelines for health promotion. Opsomming Die bevordering van gesondheid is die hoeksteen van gesondheid. Dit is die aksie wat van individue en familie verwag word, sodat hulle hul eie gesondheidstoestand kan verbeter. Die bevordering van gesondheid is ‘n kuns en ‘n wetenskap, wat geïntegreer is in primêre gesondheidsorg, om bestaande gesondheidsprobleme te verminder (Edelman & Mandle, 2002:16. Die doel van die navorsing, waarna in hierdie artikel verwys word, was om uit te vind wat die gesondheidsorgbehoeftes van families, met adolessente wat wees gelaat is as gevolg van menslike immunogebrek virus of verworve immuungebrek sindroom (MIV/VIGS, is, en dit te beskryf. Die navorsing was binne die raamwerk van ‘n kwalitatiewe paradigma, wat

 6. Islam en politiek in de Hoorn van Afrika

  NARCIS (Netherlands)

  Abbink, J.

  1991-01-01

  In de Hoorn van Afrika - Ethiopië, Djibouti, Somalië - heerst een relatieve staat van interreligieuze harmonie. Voor Somalië en Djibouti is dit makkelijk te begrijpen, omdat hier bijna de gehele bevolking al vele eeuwen islamitisch is en bovendien tot één richting behoort, de soennitische. Maar ook

 7. Bodemverontreiniging en de opname van lood in moestuingewassen : Risico's van lood door bodemverontreiniging

  NARCIS (Netherlands)

  Otte PF; Romkens PFAM; Rietra RPJJ; Lijzen JPA; LER; mev

  2012-01-01

  Lood uit bodemverontreinigingen wordt opgenomen door moestuingewassen die daarop worden geteeld. Deze gewassen kunnen een gezondheidsrisico vormen als zij worden geconsumeerd. Uit onderzoek van RIVM en Alterra blijkt nu dat bij hoge concentraties lood in de bodem de opname minder wordt. Hierdoor

 8. Philipp van den Bossche – Sac. Caes. Mai. Phrygiarius

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bukovinská, Beket

  -, č. 0130 (2015), s. 1-18 ISSN 2190-3328 Institutional support: RVO:68378033 Keywords : Philipp van den Bossche * Prague court * Rudolph II * Kunstkammer Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage http://www.riha-journal.org/articles/2015/2015-oct-dec/bukovinska-philipp-van-den-bossche

 9. Het importeren van honingbijen

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen, B.

  2007-01-01

  Er wordt in de wereld volop gehandeld in bijen en bijenproducten. De globalisering is niet aan de bijenteelt voorbij gegaan. Producten als honing en propolis, maar ook raszuivere koninginnen worden over heel de wereld gemaakt en verspreid. Met deze wereldwijde verplaatsing van bijen kunnen ook

 10. Kaderrichtlijn water: strengere spuinormen staan voor de deur (interview met Ellen Beerling)

  NARCIS (Netherlands)

  Kierkels, T.; Beerling, E.A.M.

  2012-01-01

  Geen teler loost voor de lol. Spui kost geld aan water en meststoffen. Maar het gebeurt wel zeer regelmatig, om problemen op te lossen of voor de zekerheid. Gevolg: veel meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in de wateren rond kassengebieden. In 2027 moet dat afgelopen zijn, op grond van de

 11. LA()YS~IT"

  African Journals Online (AJOL)

  1()()()men under General Cronje and British forces under General French in October,. 1899, the writer traces the course of events ... man, gesteun deur dertien kanonne en 'n aantal maxims, bestaan. n Hewige geveg het ontstaan waarin ..... geforseerde mars Ladysmith binne. Die gevolg onder die Boeremagte was een van.

 12. “Treu Deutsch alle Wege!” – Cultural identity and the “German ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die redes vir hierdie Duitse nasionalistiese identiteit word bespreek. Die artikel toon ook die onvermydelike invloed aan wat die Tweede Wêreldoorlog op die gemeenskap gehad het, en, as 'n gevolg, hoe die “grens”-identiteit van terselfdertyd Duits- en. Suid-Afrikaans-wees, selfs versterk is. Keywords: afstammelinge ...

 13. Het bevel 'persoonlijk verschijnen' en de last 'medebrenging' voor het aanhoren van een uitspraak in strafzaken. Naar aanleiding van Mohammed B

  NARCIS (Netherlands)

  van Laanen, F.

  2005-01-01

  Op 21 juli 2005 werd in de media bericht dat de Rechtbank Amsterdam de verdachte Mohammed B. zou dwingen tot het aanhoren van de uitspraak in de strafzaak die tegen hem werd gevoerd, onder meer betreffende de moord op Theo van Gogh. De verdachte was al eerder verplicht om te verschijnen bij het

 14. Never waste a good crisis. Van klantgericht naar klantgedreven

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. Gerrita van der Veen; Tom De Ruyck

  2011-01-01

  Never waste a good crisis’, aldus Hillary Clinton, ofwel wat hebben we geleerd van deze crisis? Uit onderzoek van Boer & Croon onder 1000 bedrijven bleek dat ruim 80% klantenbinding als primaire strategische focus ziet. Niet voor niets wordt de huidige crisis ook wel een waarden- of

 15. Dendrobates ventrimaculatus: voortplanting in het water van een bladoksel.

  NARCIS (Netherlands)

  Poelman, E.H.

  2007-01-01

  Vanaf het Guyanaschild tot de oostkant van de Andes van Colombia tot zuidelijk in Peru komt Dendrobates ventrimaculatus of een sterk daaraan verwante soort voor. De kikkertjes zijn gebonden aan planten die kleine poeltjes in hun bladoksels hebben. Zowel de eieren als de kikkervissen worden in deze

 16. Duurzame Landbouw in Beeld 2010 : resultaten van de Nederlandse land- en tuinbouw op het gebied van People, Planet en Profit

  NARCIS (Netherlands)

  Boone, J.A.; Dolman, M.A.

  2010-01-01

  Duurzame Landbouw in Beeld 2010 geeft de resultaten weer van de Nederlandse land- en tuinbouw op alle relevante duurzaamheidsaspecten. Zowel de meest recente cijfers als de langetermijnontwikkelingen worden gepresenteerd. Naast de resultaten voor de sector als geheel worden de sectoren akkerbouw,

 17. Activity patterns of brown bears (Ursus arctos on the Deosai Plateau, northern Pakistan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. A. Nawaz

  2004-09-01

  Full Text Available Ondersoek is ingestel na die daaglikse aktiwiteite van Himalaja-bruinbere (Ursus arctos in die Deosai Nasionale Park, noordelike Pakistan, oor ’n tydperk van vier jaar (1993 – 1995 en 1999. Bere spandeer die grootste gedeelte van die dag aan voeding, gevolg deur beweging. Rus en ander aktiwiteite gekombineerd vorm ’n wesentlike gedeelte van die daaglikse program. Geen betekenisvolle verskil in die daaglikse tydsbegroting kon tussen manlike en vroulike individue aangetoon word nie, maar onvolwassenes beweeg beduidend meer rond as beide volwassenes of jong beertjies en eenjariges. Afwykende aktiwiteitspatrone wat gedurende die somer van 1999 opgemerk is, kan aan menslike versteuring wat deur die Kargil-oorlog tussen Indië en Pakistan teweeggebring is, toegeskryf word.

 18. P rof. D r . J. H. K roeze, Paraphrase van het boek Hooglied. Franeker,

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  twyfeld word „het onderwerp van het Hooglied in Oud en Nieuw. Testament gebezigd als beeld van Christus en Zijn gemeente" (bl. 30), ja, die onderwerp van die Hooglied, nl. die liefde tussen man en vrou, maar nie die nadere inhoud van die Hooglied nie en geen enkele van sy tiperende vorme of beelde of toneeltjies nie.

 19. Ontwikkeling van mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee : Situatie 2004

  NARCIS (Netherlands)

  Dankers, N.M.J.A.; Meijboom, A.; Jong, de M.L.; Dijkman, E.M.; Cremer, J.S.M.

  2005-01-01

  In het voorjaar zijn door RIVO weer de standaard inventarisaties gedaan (Steenbergen et al. 2004). Daarbij worden de litorale mosselbanken in kaart gebracht en wordt globaal aangegeven welke dichtheden mosselen zich op de bank(delen) bevinden. Van de 2250 ha was 666 ha zaadbank uit de broedval van

 20. De zomerexcursie-1961 van de Kon. Ned. Botanische Vereniging naar de Langstraat

  NARCIS (Netherlands)

  Reichgelt, Th.J.

  1962-01-01

  De jaarlijkse zomerexcursie van de Commissie voor het Floristisch Onderzoek van Nederland werd gehouden van 17 tot 22 juli 1961, met als standplaats Vlijmen. Het aantal deelnemers bedroeg 17, en doordat er een voldoend aantal auto’s ter beschikking was en de excursie enige malen gesplitst werd, was

 1. Die verband tussen voeding en die leesprestasie van graad 4-leerders in Suid-Afrika: Bevindinge van prePIRLS 2011

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Surette van Staden

  2013-02-01

  Full Text Available Die effek van voeding op leerderprestasie was al die onderwerp van menige studie. Bewyse wat die oorsaaklike verhouding tussen voeding en prestasie staaf, bestaan egter nie. Op nasionale vlak belê die Departement van Basiese Onderwys tyd, moeite en geldelike hulpbronne in ’n Nasionale Skoolvoedingsprogram in ’n poging om die gesondheid van SuidAfrika se armste leerders te beskerm en om ’n bydrae tot hul opvoeding te maak. Teen hierdie agtergrond ondersoek die huidige studie patrone in die leesgeletterd van graad 4-leerlinge, wat geassosieer word met die response van onderwysers oor leerdervoeding, deur gebruik te maak van die Suid-Afrikaanse data van die Pre-Progress in International Reading Literacy Study (prePIRLS 2011. Volledige verslae van onderwysers oor die mate waartoe onderrig beϊnvloed word deur leerders se gebrek aan basiese voeding word aangebied, terwyl verslae van onderwysers volgens taalgroep ook oorweeg word in ’n poging om beter insig te verkry in patrone van prestasie op ’n gedisaggregeerde vlak. Resultate vir die huidige studie bevestig bestaande literatuur, naamlik dat ’n oorsaaklike verband tussen voeding en leesprestasie nie sonder twyfel vasgestel kan word nie. Nieteenstaande die gebrek aan oorsaaklike bewyse, behoort nasionale skoolvoedingsprogramme egter nie gediskrediteer of gestaak te word nie. Sulke programme kan moontlik juis van waarde wees wanneer realistiese doelwitte gestel word met die oog op verbeterde ondersteuning vir leerders.

 2. Are industries resonding differently to the employment equity challenge?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helena Smith

  2003-11-01

  Full Text Available The primary objective of the study was to determine whether the Employment Equity Questionnaire detects significant differences between employment equity practices of companies from different industries in order to assess the discriminant validity of the scale. Samples of convenience from nine different companies representing different industries, constituted a larger sample of 4729. First and second level factor analyses on 41 common items across all nine companies yielded a single scale with an acceptable Alpha coefficient of 0,959. Analysis of variance, followed by post hoc contrast tests, indicated significant differences between some organisations. The discriminant validity of the scale could be established and recommendations for further improvement of the scale were made. Opsomming Die doel van die studie was om te bepaal of die “Employment Equity Questionnaire" betekenisvolle verskille kan uitwys tussen die werkgelykheidspraktyke van maatskappye vanuit verskeie industrieë ten einde die diskriminante geldigheid van die instrument te bepaal. Gerieflikheidsteekproewe van nege verskillende maatskappye, verteenwoordigend van verskillende industrieë, het ’n totale steekproef van 4729 daargestel. Eerste en tweede vlak faktorontledings is op 41 gemeenskaplike items oor al nege maatksappye gedoen en dit het ’n aanvaarbare Alfa koëffisiënt van 0,959 opgelewer. ’n Variansie-ontleding, gevolg deur post hoc kontrastoetse, het op betekenisvolle verskille tussen die onderskeie organisasies gedui. Die diskriminante geldigheid van die instrument kon vasgestel word en aanbevelings ter verbetering daarvan is aan die hand gedoen.

 3. Experiences of being a therapy radiographer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heather Lawrence

  2011-11-01

  Opsomming Die hoofdoel van hierdie navorsing is om te verken en beskryf hoe radioterapeute hulle beroep beleef. ‘n Kwalitatiewe, verkennende, beskrywende en kontekstuele navorsingsontwerp is gebruik. Die doelgerigte steekproef het bestaan uit 14 radioterapeute werksaam by ‘n akademiese hospitaal in Gauteng, Suid Afrika. Data is met behulp van fokusgroep onderhoude ingesamel totdat dataversadiging bereik is. ‘n ‘Appreciative inquiry’ onderhoudstegniek is gebruik met die stel van vrae, en data analise is met behulp van oop kodering gedoen om temas te identifiseer. Die temas wat geidentifiseer was is lewensgewende magte wat persoonlike en professionele betrokkenheid bevorder wat ‘n singewing tot gevolg het; professionele stagnering; en fasilitering van verandering deur die gebruikmaking van positiewe energie en toewyding vir verandering.

 4. Phonology in aphasia : syllables and segments in level-specific deficits

  NARCIS (Netherlands)

  Ouden, Dirk Barend den

  2002-01-01

  Afasie is een verworven taalstoornis, ten gevolge van hersenletsel, bij volwassenen. Veel sprekers met afasie produceren afwijkende woordvormen die fonologisch verwant zijn aan het doelwoord (scrabble/strempel). Dat wil echter nog niet zeggen dat deze literale parafasieën ook bij alle afasiepatiënten

 5. 13- :K 3 =SJR.:K ~ ;Sj13 ~~K

  African Journals Online (AJOL)

  Brink vir fondse gepleit om die werksaamhede te kan voortsit. Finansiele hulp uit die han- dels- en nywerheidswereld, van oud-stryders- organisasies, die SA Weermag, die landsower- hede, die RGN en die publiek e.a. het gevolg. In Johannesburg het die Adviserende Komitee in verband met die Suid-Afrikaanse oorlogs-.

 6. Ulocladium atrum 385: Een veelbelovende kandidaat voor de biologische bestrijding van Botrytis cinerea

  NARCIS (Netherlands)

  Köhl, J.; Molhoek, W.M.L.

  2002-01-01

  De schimmel Ulocladium atrum is geselecteerd als een antagonist van Botrytis cinerea. De ecologische eigenschappen van deze antagonist en de toepassingen op bovengrondse plantendelen worden in dit artikel beschreven. Gegevens bij de bijgaande figuren: 1) Effect van Ucladium atrum op de grauwe

 7. Teeltvervroeging bij consumptieaardappel en snijmaïs op zand ten behoeve van vanggewassen

  NARCIS (Netherlands)

  Verhoeven, J.T.W.; Bus, C.B.; Dijk, van W.; Geel, van W.C.A.; Schooten, van H.A.; Schroder, J.J.; Wustman, R.

  2011-01-01

  Een na-oogstmaatregel om het verlies van stikstof (N) naar het grond- en oppervlaktewater te beperken, is het telen van een onbemeste groenbemester als stikstofvanggewas na de hoofdteelt. Belangrijke factoren die de effectiviteit van een vanggewas bepalen, zijn een voldoende gewasontwikkeling en

 8. Eindrapportage gele rozeluis in de teelt van aardbei onder glas

  NARCIS (Netherlands)

  Bloemhard, C.M.J.; Linden, van der A.

  2008-01-01

  Van de vele soorten bladluizen die op aardbei kunnen voorkomen is de gele rozeluis Rhodobium porosum het moeilijkst chemisch te bestrijden. Dit onderzoek richt zich op de biologische bestrijding van de luis met natuurlijke vijanden als de sluipwespen, gaas en zweefvliegen en insectpathogene

 9. Een helpende hand? De rol van discriminatie bij het hulpgedrag van kinderen

  NARCIS (Netherlands)

  Sierksma, J.

  2016-01-01

  Kinderen zijn heel prosociaal ingesteld en vinden het belangrijk om anderen te helpen. Zo zijn kinderen op de jonge leeftijd van 14 maanden al gemotiveerd om anderen te hulp te schieten, bijvoorbeeld door gevallen pennen op te rapen of door een kastje voor iemand open te doen die zijn of haar handen

 10. Barrières in marktadoptie van domotica: onderzoeksrapportage, slimme technologie voor zorg, veiligheid, energiebesparing en comfort

  NARCIS (Netherlands)

  Ehrenhard, Michel Léon; Kijl, Björn; Nieuwenhuis, Lambertus Johannes Maria

  2014-01-01

  Domotica draagt al vele jaren de belofte van een betere kwaliteit van leven door „in-house‟ apparatuur te verbinden en het gebruik te monitoren. Zulke geïntegreerde platformtechnologie heeft al laten zien dat het zowel thuis als op kantoor de potentie heeft om comfort, gezondheidszorg, veiligheid en

 11. Handleiding voor natuurondernemen : het ontwikkelen van verdienmodellen voor natuurbehoud en natuurontwikkeling : product van het WURKS project Natuurondernemerschap en Toerisme binnen het Groene Onderwijs (NatureToGo)

  NARCIS (Netherlands)

  Felder, M.; Pellis, A.

  2013-01-01

  Natuurbeschermingsorganisaties kijken naar nieuwe vormen van ondernemerschap om natuurbehoud ook in de toekomst te kunnen blijven financieren. Natuur wordt daarnaast meer naar voren geschoven als economische drager van gebieden die kampen met drastische economische en demografische veranderingen. De

 12. The Social Company: Architectuur van een verandering

  NARCIS (Netherlands)

  drs. Frans van den Reep

  2011-01-01

  1e alinea column: Internet, social media, en al dan niet location based mobiele data hebben impact op de zichtbaarheid van de burger als consument, op business logica modellen en op hoe organisaties eruit gaan zien qua inrichting om in deze veranderende markt te overleven. In deze column de

 13. Voeding online: een kwestie van medium én mentaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Dagevos, H.

  2014-01-01

  In Nederland kopen we nog betrekkelijk weinig voeding online. De verwachting is dat dit gaat veranderen de komende tijd. De voorlopers bedienen zich niet alleen van moderne media als verkoopkanaal, maar houden er ook een andere mentaliteit op na over ‘het goede eten’. De vlucht die het aanbieden van

 14. Quality control and biophysical characterisation data of VanSA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C.S. Hughes

  2017-10-01

  Full Text Available This data article presents the results from quality control experiments including N-terminal sequencing, SEC-MALS and Mass Spectrometry for purified VanSA used in experiments described in (Hughes et al., 2017 [1]; in addition to ligand interaction measurements and thermal melting curves of VanSA in the presence of screened ligands from circular dichroism measurements as well as UV–vis absorbance spectra for the binding interaction of VanSA in the presence of screened ligands.

 15. Dood hout in het beukenbos: een bron van water en nutriënten

  NARCIS (Netherlands)

  Hees, van A.F.M.

  2003-01-01

  Eerste artikel in een serie van drie over de rol van dood beukenhout voor de biodiversiteit, waarin aandacht wordt besteed aan de fysisch-chemische karakteristieken van het dode beukenhout. In een aantal Nederlandse beukenbossen op zowel zand- als kleigrond werd de aanwezige hoeveelhoud dood hout

 16. Geo-DBMS als standaard bouwsteen voor Rijkswaterstaat

  NARCIS (Netherlands)

  Tijssen, T.P.M.; Quak, C.W.; Van Oosterom, P.J.M.

  2012-01-01

  Oracle Spatial fungeert binnen Rijkswaterstaat als standaard bouwsteen voor ruimtelijke toepassingen. Doel van dit onderzoek is vast te stellen of andere DBMS'en op een zodanig niveau zijn dat deze ook als standaard bouwsteen zouden kunnen fungeren. De ontwikkeling van open source software biedt

 17. Ondernemerschap in de rechtspleging : Over de kansen van een Netherlands Commercial Court

  OpenAIRE

  Bauw, E.

  2016-01-01

  De beslechting van internationale handelsgeschillen wordt steeds meer een onderdeel van ‘The Global Marketplace’. De laatste jaren snoepen in deze zaken gespecialiseerde ‘commercial courts’ marktaandeel af van de ‘gewone’ civiele rechter. Met het initiatief tot de oprichting van een Netherlands Commercial Court, met gespecialiseerde rechters en Engels als procestaal, tracht de Nederlandse rechtspraak aan deze ontwikkeling enig tegenspel te bieden. Zal dit initiatief stand kunnen houden in het...

 18. Beheersing intrinsieke kwaliteit potplanten met als pilot Ficus en Anthurium : deelproject 3

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, P.; Verberkt, H.; Snel, J.F.H.

  2008-01-01

  Ontwikkelen van een meettechniek waarmee de intrinsieke kwaliteit van potplanten tijdens de teelt gemeten kan worden. Uit deelproject 2 blijkt dat symptomen van lichtstress in een vroeg stadium met MIPS gemeten kunnen worden bij zowel Ficus als Anthurium. Van belang is om na te gaan of al voordat

 19. Systematisch implementeren van vernieuwingen. Waar kies je voor?

  NARCIS (Netherlands)

  Guus Munten; Miranda Snoeren; Shaun Cardiff

  2011-01-01

  Het invoeren of implementeren van vernieuwingen in de gezondheidszorg is ingewikkeld. Iedere verpleegkundige die al eens iets heeft willen veranderen heeft dat waarschijnlijk aan den lijve ondervonden. Ondanks deze moeilijkheden hebben we als professional de uitdagende taak om bij te dragen aan het

 20. Voedsel en recht in de jagersverzamelaarssamenleving van de Inuit

  NARCIS (Netherlands)

  Bastmeijer, Kees; Rasing, Willem

  2014-01-01

  Als één van de laatste artikelen van de Rode draad ‘Voedsel en recht’ maken wij een uitstap naar een samenleving waarin jacht en voedsel nog in sterke mate het dagelijks leven bepaalden: de traditionele Inuit (Eskimo’s). Welke regels over voedsel kenden zij? En kunnen deze normen ons iets vertellen

 1. Versterking van de loopbaanladder van leraren : wat kunnen we leren van Singapore?

  NARCIS (Netherlands)

  Elffers, L.

  2015-01-01

  In de Lerarenagenda 2013-2020 is een aantal doelstellingen geformuleerd ten aanzien van de bevordering van de loopbaan en professionele ontwikkeling van leraren. Enerzijds wordt ingezet op het stimuleren van professionalisering van leraren na hun initiële opleiding, anderzijds op het versterken van

 2. Gevoeligheidsonderzoek Alarmmodel Rijn : De invloed van near-field processen op een far-field dispersie beschrijving

  NARCIS (Netherlands)

  Noppeney, R.M.

  1988-01-01

  Dispersie in rivieren wordt meestal beschouwd als een proces dat voldoet aan de één-dimensionale vergelijking van Taylor. Toepassing van het één-dimensionale Taylor-model als beschrijving voor dispersie in rivieren is formeel slechts geoorloofd op (grote) afstand vanaf een lozingspunt.

 3. Een nieuwe toetsdiepte voor nitraat in grondwater? Eindrapport van het onderzoek naar de mogelijkheden voor een toetsdieptemeetnet

  NARCIS (Netherlands)

  Fraters, B.; Boumans, L.J.M.; Elzakker, van B.G.; Gast, F.L.F.; Griffioen, J.; Klaver, G.T.; Nelemans, J.A.; Velthof, G.L.; Veld, H.

  2006-01-01

  Het verlagen van de toetsdiepte voor nitraat in het grondwater in zandgebieden van de bovenste meter van het grondwater naar de bovenste vijf meter, blijkt niet opportuun. Het verlagen van de toetsdiepte wordt gezien als mogelijkheid om aan de doelstellingen van de Nitraatrichtlijn en de

 4. Rioolwateronderzoek op locaties met een verhoogde kans op import van wild poliovirus ; een pilot in drie asielzoekerscentra

  NARCIS (Netherlands)

  van der Avoort HGAM; Bijen M; Ras A; Koopmans MPG; van Loon AM; LIO; LIS

  1997-01-01

  Watermonsters, verkregen uit het riool op of nabij een drietal asielzoekerscentra werden onderzocht op de aanwezigheid van wild poliovirus, als experiment voor de surveillance van import van wild poliovirus in Nederland. In geen van de 73 monsters, die waren verkregen in een periode van vier

 5. Penseelkrab - Hemigrapsus takanoi. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria

  OpenAIRE

  VLIZ Alien Species Consortium

  2011-01-01

  De penseelkrab Hemigrapsus takanoi kwam oorspronkelijk enkel voor in de Noordwest-Pacifische regio, maar werd via transportschepen - als larven in het ballastwater of in de aangroeilaag op de romp - naar Europa gebracht. Het kleine krabbetje werd voor het eerst gevestigd waargenomen in Europa in maart 1994 nabij La Rochelle, in Frankrijk. De eerste waarnemingen in België dateren van 19 augustus 2003 in de haven van Oostende. De penseelkrab en de nauw verwante blaasjeskrab Hemigrapsus sanguine...

 6. Evaluatie prenatale huisbezoeken JGZ ZonMw-project in het kader van programma ’Vernieuwing uitvoeringspraktijk jeugdgezondheidszorg’

  NARCIS (Netherlands)

  Vink, R.; Sleuwen, B. van; Boere-Boonekamp, M.

  2013-01-01

  Deze rapportage geeft de resultaten weer van de evaluatie van het aanbod van prenatale huisbezoeken door de jeugdverpleegkundige (PHB-JGZ). In een aantal regio’s bestaat de mogelijkheid om al tijdens de zwangerschap,meestal op indicatie van de verloskundige zorgverlener, prenatale huisbezoeken bij

 7. Een capabilities-benadering van minimaal rechtvaardig contractenrecht: sweatshops en contractuele immoraliteit

  OpenAIRE

  Tjon Soei Len, L.

  2014-01-01

  Sweatshops - fabrieken gekenmerkt door lage lonen, lange werkdagen, onvoorspelbare werktijden, onbetaalde overuren en een ongezonde en gevaarlijke werkomgeving - zijn onderwerp van morele verontwaardiging. Bedrijven die producten in sweatshops laten produceren, worden scherp bekritiseerd. Winst maken ten koste van anderen die al slecht af zijn is onacceptabel, zo is de gedachte. Maar is een consumentenaankoop van een sweatshop-product eigenlijk wel normaal, acceptabel marktgedrag? En hoe zou ...

 8. Protocollering van toetsen op Erwinia

  NARCIS (Netherlands)

  Dees, R.H.L.; Martin, W.S.; Doorn, van J.

  2009-01-01

  De problemen in de bloembollenteelt zijn de laatste tien jaar sterk toegenomen. Voorheen was de aanwezigheid van Erwinia carotovora subsp. carotovora (Ecc, nu Pectobacterium caotovorum) als witsnot in vooral hyacint bekend, maar gaf vrijwel nooit grote uitval in de teelt. Er zijn momenteel geen

 9. Impacts of climate change in the Netherlands; Effecten van klimaatverandering in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bresser, A.H.M.; Berk, M.M.; Van den Born, G.J.; Van Bree, L.; Van Gaalen, F.W.; Ligtvoet, W.; Van Minnen, J.G.; Witmer, M.C.H. (eds.)

  2005-10-01

  The main conclusion of the study on the title subject is that the impacts of climatic change in the Netherlands are still limited. However, the impacts will be stronger in the next decades and will be even problematic at the end of this century. In this book an overview is given of probable changes in the climate for the Netherlands, danger for flooding in specific areas of the Netherlands, changes of the nature, impacts for agriculture, tourism and recreation, and industry and businesses, and risks for public health. [Dutch] De effecten van klimaatverandering in Nederland zijn nu nog beperkt. Ze zullen echter de komende decennia toenemen, maar pas tegen het eind van deze eeuw problematisch worden. Dat is de hoofdboodschap van de titelstudie. De studie is opgesteld in samenwerking met een reeks instellingen, die zijn verenigd in het Platform Communicatie Klimaatverandering (PCCC). Het klimaat verandert: de zeespiegel stijgt, de afvoeren van de rivieren nemen toe. De natuur reageert al op de opgetreden temperatuurveranderingen. De waarneembare effecten in Nederland zijn nu nog beperkt van omvang, maar de komende tientallen jaren zullen de ontwikkelingen naar verwachting sneller gaan. Extreem warme en droge zomers zullen vaker voorkomen maar er zijn ook meer en heviger buien met wateroverlast te verwachten. Piekafvoeren van de rivieren nemen toe. Als stroomopwaarts gelegen landen maatregelen nemen om daar overstromingen te beperken, dan nemen de risico's in Nederland toe. De temperatuur stijgt snel, waardoor klimaatzones met 400 km per eeuw naar het noorden veschuiven. Dat is waarschijnlijk te hoog voor veel organismen om zich te kunnen aanpassen of te kunnen verhuizen. Verschillende soorten planten en dieren dreigen te verdwijnen uit Nederland. Nieuwe soorten vestigen zich, als ze zich snel genoeg kunnen verplaatsen. Netto resulteert dit waarschijnlijk in een afnemende soortenrijkdom in Nederland. De landbouw en het toerisme staan voor veranderingen die

 10. Het zelfreinigend vermogen van de wetenschap: parapsychologie en peer review 2.0

  NARCIS (Netherlands)

  Kievit, R.A.

  2011-01-01

  Onlangs werd opnieuw het bestaan van parapsychologische fenomenen geclaimd. Al vóór publicatie leidde dit tot discussies op wetenschappelijke weblogs. Rogier A. Kievit illustreert met deze casus het zelfcorrigerende vermogen van het vak.

 11. e-Security en ICT infrastructuur als maatschappelijke basisvoorziening

  NARCIS (Netherlands)

  drs. Frans van den Reep

  2013-01-01

  1e alinea column: Op 3 december j.l. berichtte Nu.nl naar aanleiding van een gehouden onderzoek dat cyberaanvallen binnen twee jaar van nu als het grootste bedrijfsrisico in Nederland gezien moeten worden en als een groter risico dan economische onzekerheid.

 12. Ontwikkelingen in de wetenschappelijke benadering van strategie en omgevingsvraagstukken: History matters!

  NARCIS (Netherlands)

  F.A.J. van den Bosch (Frans)

  1993-01-01

  textabstractInleiding. In mijn bijdrage wil ik zowel ingaan op de ontwikkelingen in de wetenschappelijke benadering van strategie- en omgevingsvraagstukken als een eerste analyse daarvan geven. Bij die analyse heb ik gekozen voor het perspectief van de longitudinale benadering. De in beschouwing

 13. Samen naar een registratie van groene en blauwe landschapselementen : een haalbaarheidsstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Doorn, van Anne; Nieuwenhuizen, Wim; Meijer, Marcel; Snepvangers, Judith; Herwaarden, van Gerrit Jan; Kamerling, Annemarie

  2016-01-01

  Landschapselementen zijn zeer waardevol in het landelijk gebied, toch ontbreekt een consistente registratie ervan. Door de vergroening van het GLB wordt een goede registratie extra relevant. Er zijn verschillende manieren om hiertoe te komen, al dan niet met inzet van reeds bestaande

 14. Effecten van geluid door wegverkeer op de slaap. Een systematische review van studies in de woonomgeving

  NARCIS (Netherlands)

  Franssen AEM; Kwekkeboom JMI; MGO

  2003-01-01

  Als achtergrond bij een op korte termijn te starten veldstudie naar slaapverstoring en wegverkeer heeft het RIVM de beschikbare literatuur op het gebied van wegverkeersgeluid en slaapverstoring op een systematische wijze verzameld, beoordeeld en samengevat. Voor twee effecten 'ervaren

 15. Duurzame inzetbaarheid van ouderen: resultaten van de eerste twee metingen van STREAM

  NARCIS (Netherlands)

  Heuvel, S. van den; Ybema, J.F; Leijten, F.; Wind, A. de

  2013-01-01

  In deze notitie richten we ons op voorspellers van duurzame inzetbaarheid, waarbij we gebruik maken van de resultaten van de eerste twee metingen van STREAM en van een interviewstudie bij deelnemers aan STREAM. Meer specifiek gaan we na hoe personen met gezondheidsproblemen toch productief kunnen

 16. Van autonomie terug naar natuurlijk­heid? Een reactie op prof.dr. H.M. Dupuis

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, Th.A.

  Wie de inleidingen van Prof. Dupuis en Mgr. Eijk leest, kan zich moeilijk aan de indruk onttrekken dat zij het onderling behoorlijk eens zijn. Dat verbaast, want Eijk staat bekend als een aanhanger van het natuurrecht zoals geïnterpreteerd in de rooms-katholieke traditie en Dupuis als een

 17. Hartbewaking in de pre-hospitale fase : onderzoek naar de activiteiten van de ambulanceverpleegkundigen van de G. G. en G.D. Rotterdam voor en tijdens het vervoer van patiënten met een vermoedelijk acuut ischaemisch hartlijden

  NARCIS (Netherlands)

  H.N. Hart

  1978-01-01

  textabstractHet feit, dat 50-60% van alle sterfgevallen tengevolge van een acuut myocardinfarct buiten het ziekenhuis plaatsvond, werd voor het eerst door Pantridge et al. (1967, 1971) in Belfast vastgelegd. Op grond daarvan veranderden zij enkele ambulances in rijdende coronary care units en

 18. Simulatie van de communicatie op landbouwwerktuigen.

  NARCIS (Netherlands)

  Hofstee, J.W.; Goense, D.

  1997-01-01

  Door de landbouwwerktuigenindustrie is CAN gekozen als veldbus voor communicatie op landbouwwerktuigen. In het artikel zal eerst de structuur van de communicatie uiteengezet worden. Vervolgens wordt ingegaan op een simulatieprogramma dat geschreven is om verschillende netwerk configuraties en

 19. Afremming van de methemoglobinevorming in "Hemolysaat"

  NARCIS (Netherlands)

  de la Fonteyne-Blankestijn LJJ; Helleman PW

  1987-01-01

  Hemolysaat is een hemoglobineoplossing die gebruikt kan worden als juistheidscontrolepreparaat bij de bepaling van de hemoglobineconcentratie in bloed volgens de HiCN-methode. Bij andere methoden, toegepast in bloedcel analyse-apparaten, kan de hemoglobinebepaling worden gestoord door het

 20. Schone Handen: als de ene hand de andere wast

  NARCIS (Netherlands)

  C.H.J. van Eijck (Casper)

  2010-01-01

  textabstractRede, in verkorte vorm uitgesproken ter gelegenheid van het aanvaarden van het ambt van bijzonder hoogleraar met als leeropdracht Chirurgie met specifieke aandacht voor het pancreas, aan het Erasmus MC, faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam op 25 juni 2010

 1. De status van Uber – Wie betaalt er aan het eind van de rit?

  NARCIS (Netherlands)

  de Vries, Anne

  2016-01-01

  Taxi-app Uber biedt consumenten een snelle en makkelijke manier om taxi’s te bestellen. Er kleven voor de consument echter ook juridische risico’s aan het gebruik van deze app. Dit artikel bespreekt de vraag wie de consument kan aanspreken als de taxidienst niet naar behoren wordt uitgevoerd: Uber

 2. Tijdstip van MH-bespuiting in uien en effect van stikstof op kale uien : proeven 2007/2008

  NARCIS (Netherlands)

  Brink, van den L.

  2008-01-01

  In 2007 zijn in Lelystad, als vervolg op de literatuurstudie “Het optreden van spruitvorming en kale uien tijdens de bewaring” twee veldproeven uitgevoerd: 1) een proef waarin bij twee rassen en bij twee verschillende stikstofbemestingsniveaus op verschillende momenten met MH is gespoten.

 3. Bepaling van de kwaliteit van reinigingsprocessen.

  NARCIS (Netherlands)

  Terpstra, P.M.J.

  1993-01-01

  Ingegaan wordt op de operationalisering van het begrip schoon voor verschillende toepassingen. Daarna worden twee recent ontwikkelde onderzoekmethoden gepresenteerd voor de meting van respectievelijk het reinigingseffect van textiel reinigen en het reinigen van harde vloeroppervlakken en enkele met

 4. Effecten van het verzuringsbeleid in de provincie Limburg; evaluatie en prognose voor de realisatie van de gewenste natuurkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Smits, N.A.C.; Bleeker, A.; Huiskes, H.P.J.

  2004-01-01

  Effecten van verzurende depositie op de natuur. Alterra en MEP TNO hebben gekeken naar huidige en toekomstige effecten, zowel op provinciaal niveau als voor een 16 tal natuurgebieden. Vervolgens is het verzuringsbeleid geëvalueerd

 5. Verbeteren van functionele fitheid van brandweermensen

  NARCIS (Netherlands)

  van Orden, Claudia Y.D.

  Posterpresentatie over IAG4-project 'Functional Fitness Monitor', een methodiek voor het verbeteren van functionele fitheid van brandweermensen door een combinatie van meten, presenteren van feedback en coaching. Gepresenteerd op Symposium Healthy Work: Good for Business, gehouden op 29 april 2016

 6. 14 Van Krevelen 02.pmd

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  23 juni 2009 ... teiten en experimenten benadrukt, maar de publieke en kritische perceptie van zijn werk lijkt de fundamentele samenhang daarvan te miskennen, en reduceert het tot gefragmenteerde, op zichzelf staande aspecten. Poëzie is levenskunst. Als Breyten Breytenbach alleen maar poëzie had geschreven was ...

 7. De ecologische achtergrond van de crisis

  NARCIS (Netherlands)

  Lyklema, J.

  2013-01-01

  Het recente gebeuren met de Fyra illustreert weer eens dat het progressief moeilijker wordt significante verbeteringen op infrastructureel niveau te realiseren. Deze talrijke dagelijks waarneembare afgeleide symptomen van het ecologische probleem worden door de politiek vaak als het probleem gezien,

 8. MATE (Mentale Aspecten van Team Effectiviteit) (MATE (Mental Aspects of Team Effectiveness))

  Science.gov (United States)

  2008-05-01

  0 Auteur (s) drs. J.P. van Meer drs. MI. 1 ’ IIart0 drs. 1. van der 16. Rubricering rapport Ongerubriceerd Vastgesteld door Ikol drs. L.A. de Vos...team Auteur (s) Teamntraining drs. J.P. van Meer drs. M.H.E. I Hart Programmanummer Projectnummer drs. 1. van der Beijl V406 015.34095 Rubricering...Murphy & Cleveland (1995) geven inzicht in de tearngedragingen die meetbaar zijn en de theorie over Shared Mental Models (Espevik et al, 2006) laat zien

 9. Over het belang van Temminck's „Discours préliminaire" voor de zoologische Nomenclatuur

  NARCIS (Netherlands)

  Mees, G.F.

  1957-01-01

  Het gewoonlijk als „Discours préliminaire" aangeduide artikel van Temminck heeft nimmer die aandacht van dierkundigen getrokken, die het, wegens zijn systematisch belang, verdient. Ten dele vindt dit stellig zijn oorzaak in de betrekkelijke zeldzaamheid van het werk, ten dele ook in het feit dat het

 10. Ervaringen met een solid phase enzyme immunoassay voor het aantonen van gonorroe bij promiscue vrouwen

  NARCIS (Netherlands)

  Ulsen; J.van*; Michel; M.F.*; Strik; R.van*; Joost; T.H.van*; Stolz; E.*; Eijk; R.V.W.van

  1985-01-01

  De Gonozyme test (Abbott Laboratories), een nieuwe enzyme immunoassay (EIA) voor het aantonen van Neisseria gonorrhoeae werd geevalueerd in een grote groep promiscue vrouwen. Als de EIA werd uitgevoerd met materiaal afkomstig van de cervix, bedroeg de prevalentie van gonorroe 8,2%. Vergeleken

 11. Veiligheid in verbondenheid : een christelijk-sociale visie op burgerparticipatie bij het tegengaan van overlast en criminaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  van Steden, R.

  2017-01-01

  Doe meer voor je buurt en je medeburger! Dat is het credo van onze participatiesamenleving. Maar geldt dat ook als het gaat om het waarborgen van veiligheid in de buurt? Whatsapp-preventiegroepen schieten als paddenstoelen uit de grond. In diverse Nederlandse gemeenten lopen buurwachten rond. Is dat

 12. De werkhouding bevorderen aan de hand van een growth mindset: Hoe kan je als leerkracht van groep acht op PCB de Oranje Nassau in Zwammerdam de growth mindset van leerlingen bevorderen zodat leerlingen in de werkhouding laten zien dat zij het proces van eigen doelen belangrijker vinden dan cijfers?

  OpenAIRE

  Vis, Wieke

  2017-01-01

  In dit onderzoek staat de verbinding tussen het leren zichtbaar maken van Hattie (2008) en de theorie van de mindsets van Dweck (2007) centraal. Het doel van dit onderzoek is om de werkhouding van leerlingen ten opzichte van eigen doelen te bevorderen aan de hand van een growth mindset. Het onderzoek wordt uitgevoerd op PCB de Oranje Nassau in Zwammerdam. Dit is een voorbeeldschool wat betreft wetenschap en techniek, en leren zichtbaar maken (Boer & Graaff, 2016). De school streeft naar onder...

 13. Energy Plan Greenport Greenhouse II. Outline of the conservation options of the greenhouse concept; Energieplan Greenportkas II. Verkenning van de besparingsmogelijkheden van het kasconcept

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kempkes, F.; Verkerke, W.; Poot, E. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands)

  2012-02-15

  op het gebied van de vocht en minimumbuisregeling. Dit bleek een besparing ten opzichte van de Greenportkas I van 28% op te leveren. Deze uitkomst is bediscussieerd met de ondernemer en met de energie coördinatoren van Kas als Energiebron. Dit leidde tot geleidelijke aanpassingen in de bouwplannen, die vervolgens door het onderzoek opnieuw werden doorgerekend. Vervolgens is in diverse feed back loops de in dit onderzoek gegenereerde kennis besproken met de ondernemer, waarna nieuwe rekensessies volgden. De uiteindelijke configuratie voor Greenportkas II is een combinatie van elementen uit Het Nieuwe Belichten en Het Nieuwe Telen, een dubbeldek met 4 x AR coating, zonder koeling en een verschuiving in de teeltperiode. De besparing op elektriciteit bedraagt 70% ten opzichte van Greenportkas I. Op de benodigde aanvullende warmte wordt in termen van primaire energie niet bespaard, omdat er geen warmte (als restproduct van de koudeproductie) en minder overschot van lampwarmte beschikbaar komt. In absolute termen wordt er in het Greenportkas II concept wel ca. 25% minder warmte gebruikt dan in de Greenportkas I.

 14. Risicoprofielen en het opsporen van fraude bij een Wwb-uitkering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N.F. Reelick

  2010-03-01

  De laatste jaren is er binnen sociale diensten in Nederland veel aandacht geweest voor een strikt handhavingsbeleid ten aanzien van bijstandsuitkering. Het hanteren van een risicoprofiel is hierbij een veel gebruikte methode. Een risicoprofiel is opgebouwd uit factoren waarvan wordt verwacht dat zij voorspellen of een uitkeringsgerechtigde zich in zal laten met fraude. Bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe in Rotterdam is onderzoek gedaan in hoeverre gegevens die zijn opgeslagen in de bestanden van de dienst in relatie staan met fraude. Daarnaast is een onderzoek gedaan in hoeverre factoren die vanuit een theoretisch standpunt in relatie met fraude zouden kunnen staan tot een verbetering van een risicoprofiel kunnen leiden. Uit de beide onderzoeken blijkt dat de gegevens uit de bestanden van SoZaWe een geringe voorspellende waarde hebben. Deze kan iets verbeterd worden door er factoren aan toe te voegen als de attitude van de klant tegenover fraude en beoordeling van de kansen om gecontroleerd te worden en gepakt te worden voor fraude. Het gebruik van risicoprofielen, waarbij alleen van gegevens uit de bestanden van de Sociale Diensten wordt uitgegegaan moet met de grootst mogelijke terughoudendheid gebeuren.

 15. LED licht van de toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Zeiler, W.

  2009-01-01

  De gloeilamp is verleden tijd, na ongeveer 125 jaar na de ontdekking door Thomas Edison valt langzaam maar zeker binnen een decennium het doek. Australië heeft de klassieke gloeilamp al in de ban gedaan en vele landen volgen deze trend. De rol van de klassieke gloeilamp wordt overgenomen door LED.

 16. De implementatie van snoezelen als zorgmodel in de 24-uurszorg.

  NARCIS (Netherlands)

  Weert, J.C.M. van; Dulmen, A.M. van

  2005-01-01

  In de periode 2000-2004 hebben wij een onderzoek uitgevoerd op twaalf Nederlandse, psychogeriatrische verpleegafdelingen dat tot doel had de effecten van snoezelen, ook wel zintuigactivering genoemd, in de dagelijkse 24-uurszorg aan demente ouderen vast te stellen. Tijdens een veldexperiment werd

 17. DE VERWOESTINGEN VAN BABYLON DOOR DARIUS I EN ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Het is alles behalve gemakkelijk deze bedreigingen in hun historisch verband te rangschikken. Bij een profetie als Jes. 21: „Gevallen, gevallen is Babel en al haar afgodsbeelden heeft. Hij ter aarde verbrijzeld”—zou men nog aan de eerste berichten kunnen denken, die Jeruzalem omtrent de verwoesting van Babylon door ...

 18. De blinde vlek van Le Corbusier

  NARCIS (Netherlands)

  Wallis De Vries, J.G.; Spaan, M.; Verstegen, T.

  2004-01-01

  Het programma van 'Tastenderwijs' formuleert een kritiek op de moderne architectuur. Het stelt vast dat de huidige architectonische cultuur wordt gedomineerd door theorieën en ideologieën die de gebouwde omgeving reduceren tot een technologisch universum. Dit wordt drievoudig omschreven als

 19. Leren van ver weg

  NARCIS (Netherlands)

  Switzer, Andrew

  2016-01-01

  Van de week kreeg ik in mijn klushuis in de Bijlmer bezoek over de vloer: een onderzoekster uit het verre São Paulo die samen met collega’s aan een project over zel ouw werkt. Wie aan zel ouw in Brazilië denkt, komt al snel uit op de favela’s en het valt te betwijfelen of er vraag is naar dit soort

 20. Salanova, biologische teelt : de teelt van A tot Z in beknopte vorm

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.

  2005-01-01

  Korte teeltbeschrijving als onderdeel van het project Screening nieuwe gewassen/productinnovatie waarin van relatief onbekende gewassen of innovaties de teeltkansen voor vollegrond in Nederland in kaart worden gebracht. Salanova is een merk dat staat voor een reeks nieuwe slatypen die door hun

 1. Assessing behavioural intention of small and medium enterprises in implementing an HIV/AIDS policy and programme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Parsadh

  2005-10-01

  Full Text Available Small and Medium Enterprises (SMEs are likely to feel the impact of an HIV/AIDS epidemic through reduced productivity and an increased percentage of absenteeism; staff turnover; recruitment and training costs; cost of employee benefits; and poor staff morale. One of the interventions is to implement an HIV/AIDS policy and programme, yet a literature search showed that psychological studies of SMEs in implementing an HIV/AIDS policy and programme are limited. The present study utilised the model of the theory of planned behaviour (Ajzen, 1988, 1991, which is an extension of the theory of reasoned action (Fishbein & Ajzen, 1975; Ajzen & Fishbein, 1980. The intention to implement an HIV/AIDS policy and programme was predicted by the theory of planned behaviour constructs such as attitude, subjective norm and perceived behavioural control. The theory of planned behaviour was found to have limited use in assessing behavioural intention of SMEs in implementing an HIV/AIDS policy and programme. Opsomming Die uitwerking van die MIV/VIGS pandemie op Klein en Medium Sake-ondernemings sal tot gevolg hê ’n afname in produktiwiteit; ’n toename in personeelafwesigheid, personeelomset, personeelwerwing en –opleidingskoste, personeelvoordele; en swak personeel moraal tot gevolg hê. Een manier om die probleem aan te spreek is om ’n MIV/VIGS beleid en program te implimenteer. Navorsing toon dat psigologiese studies van klein en medium sakeondernemings om ’n HIV/VIGS beleid en program te implimenteer, beperk is. Hierdie navorsing steun op die teorie van planmatige gedrag (Ajzen, 1988; 1991, wat ’n verlenging is van die teorie van beredeneerde optrede (Fishbein & Ajzen, 1975; Ajzen & Fishbein, 1980. Die oogmerk met die implimentering van ’n MIV/VIGS beleid en program is bepaal deur die teorie van planmagtige gedrag soos waargeneem in houding, subjektiewe norme en waargenome gedragskontrole. Die resultate toon dat die teorie van planmagtige gedrag

 2. Grondwatereffecten aan de oppervlakte (gebracht) : Onderzoek naar effecten van stopzetting grondwaterontrekking DSM Delft - Technisch rapport

  NARCIS (Netherlands)

  Buma, J.; Van Gessel, S.; Goes, B.; De Lange, G.; Van Meerten, H.; Van Oostrom, N.; Oude Essink, G.; Weiland, F.S.; Veldkamp, H.; Vergroesen, T.; Verkaik, J.; Gehrels, H.; Roelofsen, F.; Goorden, N.

  2008-01-01

  Deze rapportage bevat de beschrijving van de afzonderlijke modellen en is om die reden opgebouwd uit 5 delen. Deel I beschrijft de totstandkoming van de geo(hydro)logie van de ondergrond. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen Pleistoceen en Holoceen waarbij het Holoceen zowel regionaal als ook in

 3. Filosofie van het kijken: Tevreden koe maalt niet om haar psyche.

  NARCIS (Netherlands)

  Boon, Mieke; Steenhuis, Peter Henk

  2008-01-01

  Museumbezoekers blijven negen seconden voor een schilderij staan. Veel te kort om er recht aan te doen. Maar als je langer wilt kijken, hoe moet je dat doen? In samenspraak met Peter Henk Steenhuis onderricht filosofe Mieke Boon over de filosofie van het kijken. Vandaag: de koeien van Willem Maris

 4. Plastic raakt zoek in de oceaan (interview met Jan Andries van Franeker)

  NARCIS (Netherlands)

  Kleis, R.; Franeker, van J.A.

  2015-01-01

  De plastic eilanden op de oceanen verliezen in hoog tempo .....plastic. Jan Andries van Franeker toont dat aan door plastic vangsten in die eilanden te vergelijken met de maaginhoud van Noordse stormvogels op de Noordzee. Waar al dat plastic blijft, is vooralsnog een raadsel.

 5. Erasmus Computing Grid : Het Bouwen van een 20 TeraFLOP Virtuelle Supercomputer

  NARCIS (Netherlands)

  T.A. Knoch (Tobias); L.V. de Zeeuw (Luc)

  2007-01-01

  textabstractHet Erasmus Medische Centrum (Erasmus MC) en Hogeschool Rotterdam (HR) zijn in 2005 een unieke samenwerking begonnen om 95% van de capaciteit op al haar computers en die van anderen beschikbaar te maken voor onderzoek en onderwijs. Deze samenwerking heeft geleid tot het Erasmus

 6. Over den invloed van insuline op de permeabiliteit der weefsels voor glucose

  NARCIS (Netherlands)

  Hamburger, Rudolf Jacobus

  1930-01-01

  In het voorafgaande overzicht van de literatuur, hebben wij gezien, dat vooral vele proeven in vivo, erop wijzen, dat bij diabetes, zoowel van den mensch als bij door pancreasextirpatie diabetisch gemaakte proefdieren minder glucose in de weefsels voorkomt en eveneens minder glucose daarin wordt

 7. The Discriminant Validity Of The Culture Assessment Instrument: A Comparison Of Company Cultures

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Willie Du Toit

  2003-11-01

  Die doel van die studie was om die diskriminante geldigheid van die ‘Culture Assessment Instrument’ (CAI te beoordeel; dit is om tussen gemiddelde kultuurtellings van verskillende ondernemings te onderskei. Die geleentheidsteekproef het bestaan uit 4066 respondente uit vyf verskillende ondernemings afkomstig uit verskeie industrieë. CAI-tellings van 56 items is op twee vlakke gefaktoranaliseer, gevolg deur iteratiewe itemontledings. Beduidende verskille tussen ondernemings se gemiddelde kultuurtellings is gevind, maar slegs ’n klein proporsie van die variansie in die tellings kon aan kultuurverskille toegeskryf word. Gebaseer op hierdie bevindinge, is daar tot die slotsom gekom dat die CAI in sy huidige vorm nie oor diskriminante geldigheid beskik nie. Daar is aanbeveel dat items gerig op dieper kultuurvlakke, gebaseer op Schein se drievlaktipologie, tot die instrument gevoeg word.

 8. Mission, migration and human development: A new approach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Akinyemi O. Alawode

  2015-07-01

  Full Text Available Migration has been a fact of Judaeo-Christian life since the days when Abram left Ur of the Chaldeans to find God’s promised land. It has become a far greater reality since the late 20th century, mainly as a result of wars, intranational conflicts, and natural disasters. As a result we have to deal with a larger number of internally or externally displaced persons (migrants in Africa at the beginning of the 21st century than ever before. At the same time Africa reports on record numbers in terms of church growth. It is therefore clear that migration and Christian mission to migrants are serious items on the agenda of Christian mission in Africa. The article argues that migration is largely a result of a growing phenomenon of dehumanisation in Africa and worldwide: people tend to regard other people no longer as fellow human beings, created in the image of God. For this reason a very important missionary responsibility is topromote humanisation according to the gospel proclaimed by the new human being, Jesus of Nazareth. This calls for human development of migrants as well as indigenous Christians. It is my contention that the Christian community in Africa has not yet grasped this missionary vocation as it should have. Therefore, the article argues that Christian mission in Africa faces the task of humanising relationships between indigenous Christians and other migrants, and that this can be done through a well-developed programme of human development in which both migrants and indigenous Christians should participate.   Sending, migrasie en menslike ontwikkeling: ’n Nuwe benadering. Migrasie is ’n realiteit van die Judese-Christelike lewe sedert Abram Ur van die Galdeërs verlaat het om God se beloofde land te vind. Dit het egter ’n groter realiteit geword sedert die laat twintigste eeu hoofsaaklik as gevolg van oorloë, intranasionale konflik en natuurrampe. As gevolg hiervan moes daar na ’n groter getal migrante in Afrika omgesien

 9. The development of a statistical procedure to correct the effects of restriction of range on validity coefficients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. M. Scheepers

  1996-06-01

  Full Text Available In the validation of tests used for selection purposes, the obtained validity coefficients are invariably underestimates of the true validities, due to explicit and implicit selection in respect of the relevant variables. Both explicit and implicit selection leads to restriction of range of the relevant variables, and this in turn reduces the obtained validites. A formal proof for this is given. A number of researchers have developed formulae for correcting sample validities in order to get better estimates of the true validities (Pearson/ 1903; Thorndike, 1949; Gulliksen, 1950; Rydberg, 1962 and Lord & Novick, 1968. It is, however, virtually impossible to obtain a complete view of the problem of restriction of range in this way. In the present paper a different approach has been followed: Population correlations have been computed for various degrees of truncation of the explicit selection variable. This has been done for population correlations ranging from 0,10 to 0,99. A graphical display, indicating the shrinkage of the population correlations for various truncation ratios, has been prepared. Opsomming In die geldigheidsbepaling van toetse wat vir keuringsdoeleindes gebruik word, is die verkree geldigheidskoeffisiente sender uitsondering onderskattings van die ware geldighede as gevolg van eksplisiete en implisiete keuring ten opsigte van die tersaaklike veranderlikes. Sowel eksplisiete as implisiete keuring lei tot inperking van die variasiewydte van die relevante veranderiikes, en dit reduseer om die beurt weer die verkree geldighede. 'n Formele bewys hiervoor word in die referaat gegee. 'n Aantal navorsers het formules ontwikkel om steekproefgeldighede te korrigeer ten einde beter beramings van die ware geldighede te verkry (Pearson/ 1903; horndike, 1949: Gulliksen, 1950; Rygberg, 1962 en Lord & Novick, 1968. Dit is egter bykans onmoontlik om op hierdie wyse 'n geheelbeeld van die probleem van inperking van variasiewydte te vorm. In die

 10. Energiezuinige teeltsturing bij paprika : proof of principle : testen van dynamische optimalisatie als methode om doelgerichte sturing van de teelt te combineren met energiebesparing

  NARCIS (Netherlands)

  Buwalda, F.; Zwart, de H.F.; Henten, van E.J.; Gelder, de A.; Hemming, J.; Bontsema, J.; Lagas, P.; Mark, van der C.

  2009-01-01

  De noodzaak om efficiënt met energie om te gaan en de uitstoot van CO2 te beperken, wordt niet alleen door de maatschappij aan de sector opgelegd, maar komt ook voort uit economische noodzaak. In verschillende proeven is aangetoond dat winst valt te behalen door af te wijken van de gangbare

 11. Applied Behavior Analysis: Het ABC van ABA

  NARCIS (Netherlands)

  Huskens, B.E.B.M.; Palmen, A.M.J.W.

  2016-01-01

  Gedragsinterventies staan internationaal volop in de belangstelling en worden ook door de Nederlandse Gezondheidsraad beschouwd als 'het best bewezen effectief' in de behandeling van mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Deze gedragsinterventies zijn gebaseerd op de wetenschappelijke

 12. Verdeling van oxytetraxycline (afkomstig van versleping) in diervoeders

  NARCIS (Netherlands)

  Stolker, A.A.M.; Zuidema, T.; Egmond, van H.J.; Jong, de J.; Haelermans, P.J.M.; Hooglugt, J.H.

  2012-01-01

  De laatste jaren is er een toenemende aandacht voor de mogelijke bijdrage van therapeutisch gebruik van antibiotica in de dierhouderij op de ontwikkeling van antimicrobiële resistentie. Een additionele bron van blootstelling van landbouwhuisdieren aan antibiotica is versleping via diervoeders. In

 13. Economic feasibility of gasification of sewage sludge for the Dutch situation; Economische haalbaarheid van vergassing van zuiveringsslib voor de Nederlandse situatie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reitsma, B.; Van den Bulk, J. [Tauw, Deventer (Netherlands); Van der Giessen, M.; Elizen, M. [HoSt, Enschede (Netherlands)

  2013-05-15

  As part of the agreements within the framework of the Dutch Green Deal between Water Boards and the Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation (ELI) a research program has been set up which addresses the implementation of new developments that can improve energy efficiency in the treatment of waste water. Attention is paid to supercritical gasification, supercritical oxidation and conventional gasification. The study on conventional gasification is split into two phases: research into the economic feasibility in combination with TDH (thermal pressure hydrolysis) and drying, and next to that a pilot plant. This report concerns phase 1: economic feasibility [Dutch] Als onderdeel van de afspraken in het kader van de Green Deal tussen Waterschappen en het ministerie van ELI is een onderzoeksprogramma opgesteld gericht op het implementeren van nieuwe ontwikkelingen die de energie efficientie bij de verwerking van afvalwater kunnen verbeteren. Daarbij wordt gekeken naar superkritische vergassing en oxidatie en naar conventionele vergassing. De studie naar conventionele vergassing is gesplitst in 2 fasen: onderzoek naar de economische haalbaarheid in combinatie met TDH (thermische druk hydrolyse), en drogen en daarnaast een onderzoek op pilot plant/praktijkschaal. In de onderhavige rapportage wordt fase 1, vaststellen van de economische haalbaarheid omschreven.

 14. Oogst, opslag en voedering van snijmais in Noord-Italie : verslag van een studiereis in september 1972

  NARCIS (Netherlands)

  Boonman, D.C.M.; Dijk, van H.; Jong, de S.; vab Loo, L.

  1973-01-01

  Door de stormachtige ontwikkeling van snijmais komen veel vragen naar voren. Het is daarom nuttig zich te orienteren in landen waar de snijmaisteelt al jaren lang een grote omvang heeft. In dit artikel wordt een korte studiereis naar Italië beschreven. Deze reis werd gemaakt met het doel zich op de

 15. Bestuurlijke turbulentie in het sociaal werk: de uitdaging van meervoudige coalitievorming

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marc Hoijtink

  2011-08-01

  Net als elders in Europa wordt het sociaal werk in Nederland geconfronteerd met indringende bestuurlijke veranderingen. In dit artikel analyseren wij met welke bestuurlijke veranderingen instellingen in het lokaal sociaal werk te maken hebben en hoe representanten van deze instellingen op deze veranderingen reageren. Het artikel bestaat uit drie delen. In het eerste deel beschrijven we vier in het oog springende bestuurlijke veranderingen waarmee organisaties in dit veld geconfronteerd worden. In het tweede deel analyseren we op basis van verschillende onderzoeken in het lokaal sociaal werk hoe representanten van deze organisaties – sociaal werkers en managers – deze veranderingen ervaren en hoe zij hiermee omgaan. We onderscheiden vier clusters reacties: de verwarde reactie, de introverte reactie, de extraverte reactie en de verbindende reactie. In het derde deel zoomen we in op de ons inziens meest vruchtbare reactiewijze: de verbindende reactie. We betogen dat deze turbulente tijd vraagt om organisaties die erin slagen om zowel sterke interne als krachtige externe coalities te creëren, nodig om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen en betekenisvol te innoveren.

 16. Sustainable protein from biogas. The perspective of susteine; Duurzaam eiwit uit biogas. Verkenning van het perspectief van susteine

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oosterhuis, N. [Easthouse Business Solutions, Rolde (Netherlands); Hooijer, H. [We-Do Interim Management and Consultancy, Culemborg (Netherlands)

  2007-12-15

  aanvullend onderzoekstraject vraagt. Binnen de Europese markt behoeft een afzet van 10.000 ton/jaar geen probleem te vormen. De meest hoogwaardige toepassing is in biggenvoeders. Technisch is productie van Susteine op basis van biogas in principe mogelijk. Voorwaarde is wel dat het methaan uit biogas zodanig wordt gezuiverd dat het voldoet als grondstof voor eiwitproductie. Hiervoor zijn technologieen beschikbaar. De kwaliteitseisen aan de grondstof zouden moeten worden vastgelegd; hier is uiteraard nader onderzoek voor nodig. Een belangrijk knelpunt voor de financieel-economische haalbaarheid is de schaalgrootte van de biogasinstallatie. Voor productie van 10.000 t eiwit/jaar is globaal 30-35 miljoen m{sup 3} biogas nodig, oftewel 2 miljoen ton mest. Dit leidt tot een ongewenst aantal transportbewegingen, ook mede gezien het feit dat een vergelijkbare hoeveelheid digestaat (rest van de biogasproductie) moet worden afgevoerd. Een unieke kans in Nederland is het gebruik van het aardgasnet voor het 'transport' van het (bio)gas. Hierdoor zou de mestvergisting lokaal kunnen gebeuren, terwijl de eiwitproductie centraal kan plaatsvinden. Deze oplossing is echter vooralsnog niet toegelaten. Een aanbeveling is om deze optie nader te onderzoeken. Een tweede knelpunt in de financieel-economische haalbaarheid vormt de afzet van digestaat. Dit is een algemeen probleem bij de mestvergisting. In omringende landen wordt gewerkt aan het drogen van digestaat, en toepassing als brandstof. De vrijkomende mineralenstroom kan worden ingezet als kunstmestvervanging. Ook dit zal onderhevig zijn aan wet- en regelgeving (Minas), hetgeen de invoering bemoeilijkt. Als alternatief kan worden gedacht aan het isoleren van de mineralen uit digestaat en het zover zuiveren van deze stroom dat lozing mogelijk wordt. De kosten van een dergelijk proces zullen aanzienlijk zijn, maar de mineralen kunnen tegelijkertijd een toegevoegde waarde opleveren. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat eerder

 17. Die invloed van grootgroeponderrig op die selfgereguleerde leer van tersiêre wiskundeleerders

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Annalie

  2013-04-01

  Full Text Available elfregulering is belangrik in die ontwikkeling van lewenslange leerders, veral by voordiensonderwysers wat op hul beurt modelleerders van selfregulering in hul eie klaskamers gaan wees. Onderrig op tersiêre vlak word grootliks gekenmerk deur tradisionele onderrigmetodes vanweë die groot groepe leerders betrokke. In hierdie studie is vasgestel of ’n bepaalde grootgroeponderrigstrategie ’n invloed het op lede van groot klasgroepe se selfregulering, al dan nie. ’n Kwantitatiewe voortoets-natoets-ontwerp is gebruik waarin die studiegewoontesveld van die Studie-Oriëntasievraelys in Wiskunde aan die begin en einde van die semester ingesluit is. In ’n tweede vraelys het leerders hul belewenis van die grootgroeponderrigstrategie volgens ’n vyfpunt-Likertskaal beoordeel en ’n oopeindevraag voltooi wat ingesluit is om moontlike addisionele verklarings te bied vir die resultate wat verkry is uit die geslote vrae van die vraelys oor grootgroeponderrig. Beskrywende statistiek is gebruik om die data te interpreteer. Uit die resultate blyk dit dat daar nie ’n verbetering in leerders se selfregulering was nie. By ontleding van die oopeindevraag het dit aan die lig gekom dat verskeie aspekte van selfregulering by leerders ontbreek, soos tydsbestuur en goeie studiegewoontes, asook die bereidwilligheid om meer as net die voorgeskrewe probleme te doen.The influence of a large group teaching strategy on the self-regulated learning of tertiary mathematics learners. Self-regulation is important in developing lifelong learners, especially in the case of pre-service teachers who will soon be models of self-regulation in their own classrooms. In many instances, teaching at tertiary level is characterised by traditional teaching methods in large classes. In this study a particular large group instructional strategy was examined to determine whether it had an influence on learners’ self-regulation. A quantitative pre-test post-test design was used which

 18. Bestrijding van cyberstalking : overheids- of zelfregulering?

  NARCIS (Netherlands)

  van Klink, B.M.J.; Royakkers, L.M.M.

  1999-01-01

  In dit artikel wordt ingegaan op de vraag wat stalking, en in het bijzonder cyberstalking, is en met welke (al dan niet juridische) middelen dit zou kunnen worden aangepakt. De auteurs zijn van mening dat stalking in het algemeen het beste kan worden aangepakt door bemiddeling tussen belager en

 19. Innovatiescan Nederlandse zorg: Een inventarisatie van innovatiemanagement in de Nederlandse zorgsector

  OpenAIRE

  Nauta, Frans; Crombach, Marica

  2011-01-01

  Het moet slimmer en beter in de zorg. Alleen op die manier blijft hoogwaardige zorg betaalbaar in een vergrijzend Nederland. In dit onderzoek is gekeken hoe professioneel Nederlandse zorgorganisaties innoveren. Er zijn 100 interviews in 37 zorgorganisaties gehouden, variërend van jeugdzorg tot thuiszorg en van verslavingszorg tot eerstelijnszorg. Al deze interviews zijn op locatie uitgevoerd.

 20. 'Mercator Sapiens' (De Wijze Koopman). Het wereldwijde onderzoek van Nicolaes Witsen (1641-1717), burgemeester en VOC-bewindhebber van Amsterdam

  NARCIS (Netherlands)

  Peters, Marion Hélène

  2008-01-01

  De waardigheid van een regent omvatte de verplichting om als magistraat voor het publieke welzijn verantwoordelijk te zijn. De Amsterdamse burgemeester Nicolaes Witsen (16411717) heeft deze opdracht serieus genomen. Vrijwel alle tijd die hem naast zijn bestuursfuncties restte, besteedde hij aan

 1. Die invloed van gesondheidsopvoeding op die prevalensie van skistosoombesmettings by leerders in ’n skistosoom - endemiese gebied in die Limpopoprovinsie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Corrie Wolmarans

  2008-09-01

  Full Text Available In hierdie studie is geselekteerde direkte en indirekte onderrigmetodes geëvalueer ten opsigte vanhulle potensiaal om die prevalensie van skistosoombesmettings by skoolgaande kinders, woonagtigin ’n landelike omgewing in ’n skistosoom-endemiese gebied, te verlaag. Twee direkte (poppekas enblaaibord en drie indirekte (plakkaat, kennisgewingbord en onderrig via ouers of voogdeonderrigmetodes is geëvalueer.Skistosoombesmette leerders is met behulp van parasitologiese metodes geïdentifiseer en aan ’nvraelys in hul moerdertaal onderwerp om onder andere op hoogte van hulle kennis ten opsigte vanskistosomose te kom en te bepaal hoe die infrastruktuur tot hulle beskikking wat water en sanitasiebetref, daar uitsien. Leerders is met behulp van plaaslike gesondheidspersoneel vir die siekte behandelen daarna op verskeie geleenthede in samewerking met plaaslike onderwysers aan die verskillendeonderrigmetodes blootgestel.’n Aansienlike toename in die leerders se kennis aangaande skistosomose is reeds na die tweedeonderrigsessie waargeneem. Ten spyte van die feit dat die leerders in ’n skistosoom-endemiesegebied woonagtig was, het slegs 2% die siekte met ’n natuurlike waterhabitat soos ’n rivier geassosieer.Daar is verder gevind dat relevante amptelike strukture soos klinieke, geneeshere en skole byna geenrol speel in die verskaffing van inligting van wat die siekte behels en hoe dit oorgedra word nie.Betekenisvolle afnames in die kumulatiewe prevalensie van besmetting het by al die groepe, wat aandie onderskeie onderrigmetodes blootgestel was gedurende die ondersoek, voorgekom, wanneer ditmet die kontrolewaarde waar die leerders geen onderrig ontvang het nie, vergelyk is. Statistiesevergelykings tussen die verskillende onderrigmetodes het getoon dat die poppekas, blaaibord enplakkaat die effektiefste was om die prevalensie te verlaag, terwyl die gebruik van ouers of voogdedie minste effektief was. Alhoewel die kumulatiewe prevalensie van

 2. Climate change and the urban area. The contribution of soil; Klimaatverandering en het stedelijk gebied. De bodemfactor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Claessens, J.W.; Dirven, E.M.

  2010-05-15

  het zogeheten waterbergend vermogen van het stedelijk gebied te vergroten, waarvoor het ondergronds bergen van water een goede oplossing is. Ook moet een stedelijke omgeving beschikken over voldoende onafgedekte bodem, zoals parken, tuinen en wegbermen, zodat overtollig water gemakkelijker kan wegstromen. Een ander voordeel van openbaar groen is dat het schaduw biedt en daarmee verkoeling bij extreme hitte, een ander gevolg van klimaatverandering. Het thema afdekking komt echter niet terug in klimaatprogramma's waarmee provincies en gemeenten steden bestendiger kunnen maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Steden zouden daarom hieraan explicieter aandacht moeten besteden. Dit blijkt uit een inventarisatie van het RIVM van de klimaatprogramma's van twee grote steden in Nederland. Voor de inventarisatie is gekeken welke bodemthema's, zoals warmte-koudeopslag, de vruchtbaarheid van de bodem en de diversiteit aan organismen erin, in de klimaatprogramma's terugkomen. Maatregelen vanuit bepaalde thema's (warmte-koudeopslag, ondergronds ruimtegebruik en wateropslag) blijken al veel te worden toegepast. Bij dergelijke maatregelen is direct te merken wat het oplevert, de zogenoemde harde thema's. De softere bodemthema's, zoals bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit (ecosysteemdiensten), worden minder ingezet. Zo lijkt investeren in een goede bodemvruchtbaarheid geen financieel voordeel te hebben. Hierdoor gaan marktpartijen hier niet mee aan de slag en zal de overheid deze thema's moeten stimuleren.

 3. Tijdstip van MH-bespuiting in uien en het effect van stikstof en oogsttijdstip op kale uien

  NARCIS (Netherlands)

  Brink, van den L.; Broek, van den R.C.F.M.

  2011-01-01

  In de praktijk zijn er in de bewaring regelmatig problemen met spruitlustige en kale uien. In 2007 heeft PPO-agv in Lelystad twee proeven uitgevoerd: een proef waarin op verschillende tijdstippen MH is gespoten met als doel om na te gaan wat het optimale moment van MH-toediening is; een proef waarin

 4. 'Welzijnsvloer verdient zich op den duur terug'; van den Berg beproeft de groene vlag roostervloer

  NARCIS (Netherlands)

  Anoniem,

  2010-01-01

  Het onderzoek van Wageningen UR naar de welzijnsvloeren is nog in volle gang. Maar vleeskalverhouder Wijnand van den Berg uit Kootwijkerbroek heeft op eigen initiatief al een welzijnsrooster in zijn stal op proef

 5. ’n Oorsig van die bepaling van die vroeë bakterisidiese aktiwiteit van verskeie antituberkulosemiddels

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. R. Donald

  2003-06-01

  Full Text Available Die vroeë bakterisidiese aktiwiteit (VBA van ’n antituberkulosemiddel is die daaglikse afname van M tuberculosis in log10 kolonievormende eenhede per ml sputum, tydens die eerste twee dae van behandeling met die middel. Dit weerspieël die vermoë van ’n middel om aktief metaboliserende organismes in tuberkulose-longholtes te dood. Dit is ’n relatief goedkoop metode om in ’n klein groep pasiënte die antituberkulose-aktiwiteit van ’n middel, binne maande, in vivo te evalueer. Hierdie artikel som ons ondervinding op tydens sewe gepubliseerde VBA-studies, en die bronne van variasie in die prosedure word identifiseer. Die pasiënte in hierdie studies was gemiddeld 33 jaar oud, met ’n gemiddelde gewig van 50 kg en 55% het ekstensiewe of massiewe longaantasting gehad. Die hoogste VBA-waardes (0,50-0,66 is gevind in pasiënte wat isoniasied ontvang het, en die laagste waardes (0,05 en 0,09 respektiewelik was gevind in pasiënte wat die aminoglikosiede amikasien en paromomisien, albei in doserings van 15 mg/kg liggaamsgewig, ontvang het. Die algehele variasie in die VBA van 248 pasiënte was 0,0312, en die variasie toegeskryf aan die proses van sputumproduksie en -versameling was 0,0223. Dit blyk dat die verskillende aspekte van sputumproduksie en -versameling, betrokke by die lewering van ’n verteenwoordigende sputummonster, ’n groter bydrae maak tot variasie tydens die prosedure as die laboratoriumaspekte van die tegniek. Die keuring van pasiënte vir insluiting in VBA-studies, en hulle vermoë om saam te werk om ’n verteenwoordigende sputummonster te produseer, is van deurslaggewende belang in die suksesvolle voltooiing van VBA-studies.

 6. Signs of Transition; Tekens van Transitie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Leenders, C.; Baidenmann, J.

  2010-05-15

  This book contains 14 inspiring experiences with making the energy system more sustainable that make clear that the energy transition is progressing. Two examples are provided for each of the seven themes: (1) Sustainable electricity (Agriport A7, Wind park Prinses Amalia); (2) Energy in the built environment (passive houses, conceptual building); (3) Chain efficiency (searching for CO2, process intensification); (4) New gas (biogas from manure, High efficiency boiler); (5) Sustainable mobility (electric driving, bus on biogas); (6) greenhouse as source of energy (closing the greenhouses, tomatoes on geothermal heat); and (7) green resources (biorefinery of grass, pyrolisis of biomass) [Dutch] Dit boek bevat veertien inspirerende ervaringen met verduurzaming van de energiehuishouding die duidelijk maken dat er voortgang zit in energietransitie. Er worden twee voorbeelden gegeven voor elk van de zeven thema's: (1) Duurzame Elektriciteit (Agriport A7, Windpark Prinses Amalia); (2) Energie in de Gebouwde Omgeving (Passiefhuizen, Conceptueel Bouwen); (3) Keten-Efficiency (Op zoek naar CO2, Procesintensificatie); (4) Nieuw Gas (Biogas uit mest, HR-e ketel); (5) Duurzame Mobiliteit (Elektrisch rijden, Bus op biogas); (6) Kas als Energiebron (De kassen sluiten, Tomaten op aardwarmte); en (7) Groene Grondstoffen (Bioraffinage van gras, Pyrolyse van biomassa)

 7. Toxische effecten van zink op de worm Eisenia andrei; resultaten proefveldexperimenten Amsterdam 1995 en 1996

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker J; Posthuma L; Baerselman R; ECO/EEB

  1997-01-01

  De toxische effecten van zink voor de compostworm Eisenia andrei werden bestudeerd in twee proefveldexperimenten, om de veldrelevantie van laboratorium-toxiciteitsgegevens te onderzoeken indien blootstellingscondities op natuurlijke wijze fluctueren. Coconproductie werd hierbij gebruikt als

 8. Sustainable transition by HTU. An outline of the score of the HTU-process for sustainability aspects; Duurzame transitie met HTU. Een verkenning van de score van het HTU-proces op duurzaamheidsaspecten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Croezen, H.J.; Kampman, B.E.

  2005-04-15

  Insight is given in the sustainable aspects of the HTU-process (hydrothermal upgrading) for the production of biofuels from wet biomass and organic residues. By means of the HTU-process a reduction of 2.5 - 4.5 Mton CO2 emission can be realized in 2020. For the year 2040 a reduction of 15-30 Mton can be expected. [Dutch] Biofuel BV werkt aan de ontwikkeling van het HTU-proces (hydrothermal upgrading), met als doel om in de toekomst een biobrandstof uit natte biomassa te produceren. In het HTU-proces wordt biomassa bij hoger temperatuur en druk omgezet in 'biocrude', waaruit vervolgens een transportbrandstof kan worden geproduceerd. CE heeft, in opdracht van Biofuel, een duurzaamheidsanalyse van dit proces uitgevoerd. Uitgangspunt daarvoor was het gebruik van natte organische reststromen als grondstof. Deze stromen kunnen met het HTU-proces worden verwerkt, terwijl ze in de huidige praktijk van weinig waarde zijn. De berekeningen laten zien dat met deze technologie ca. 2,5 - 4,5 Mton CO2-reductie per jaar kan worden bereikt in 2020, indien de verdere ontwikkeling van het proces en de marktintroductie verloopt zoals Biofuel op dit moment verwacht. In de jaren erna kan de productiecapaciteit vervolgens verder worden uitgebreid, zodat voor 2040 een CO2-reductie van 15-30 Mton per jaar wordt verwacht. Het proces maakt optimalisatie van afvalverwerking en reststoffen verwijdering mogelijk. Bij verwerking van reststromen zullen de ecologische aspecten beperkt zijn. Er vindt geen ruimtebeslag plaats, waardoor ook geen sprake is van invloed op biodiversiteit of van concurrentie met voedselgewassen. Wat betreft de sociaal economische invloeden biedt het HTU-proces in principe het voordeel dat het proces landen zonder eigen olievoorraden in staat stelt om voertuig brandstoffen uit reststromen - tegen relatief lage kosten - te maken.

 9. Autonomie & heteronomie : Integratie en verduurzaming van essentiële stromen in de gebouwde omgeving

  NARCIS (Netherlands)

  Van Timmeren, A.

  2006-01-01

  De methoden en technieken die worden toegepast bij de huidige essenti infrastructuren voor de energie- en sanitatievoorziening zijn te duiden als traditioneel en centralisatie- paradigma volgend. Er is sprake van schaalvergroting. Door de globalisering in combinatie met de liberalisatie van de

 10. Chloroplast DNA haplotype samenstelling van eikenopstanden (categorie "van bekende origine") van de Rassenlijst van Bomen; een aanvullende methode voor identificatie van autochtoniteit

  NARCIS (Netherlands)

  Buiteveld, J.; Boerwinkel, M.C.; Bovenschen, J.; Kranenborg, K.G.; Vries, de S.M.G.

  2005-01-01

  Tegenwoordig kan autochtoon materiaal op de Rassenlijst van Bomen geplaatst worden in de categorie `van bekende origine¿ en heeft daardoor een `officiële¿ status. Identificatie van autochtone opstanden blijft echter nog een lastige zaak. Momenteel worden autochtone opstanden geïdentificeerd met de

 11. Biologische effectiviteit van bespuitingen: effecten van druppelgrootte en waterkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Zande, van de J.C.; Schans, van der D.A.; Koster, A.T.J.

  2004-01-01

  Deze rapportage beschrijft de invloed van watervolume, druppelgrootte en kwaliteit van het tankmengsel op de biologische effectiviteit van bespuitingen. Onder kwaliteit van het tankmengsel wordt in dit verband verstaan: temperatuur, hardheid, pH en zoutgehalte (chloor en ijzerzouten) van de

 12. Tinnitus en arbeid. Een onderzoek naar de invloed van stressoren op tinnitus en de mogelijkheid tot werken

  NARCIS (Netherlands)

  Nienke Riemersma, [No Value

  2010-01-01

  Het al dan niet kunnen werken heeft te maken met stressoren die de tinnitus en/of de mogelijkheid tot werken negatief beïnvloeden. Welke stressoren van invloed zijn is in opdracht van de commissie Tinnitus en Hyperacusis van de Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden (NVVS) door de

 13. Hoge resolutie typering van Coxiella burnetii : Definitieve versie

  NARCIS (Netherlands)

  Janse I; Bossers A; Roest HJ; van Rotterdam B; LZO; cib

  2011-01-01

  Coxiella burnetii is een intracellulaire bacterie die Q-koorts veroorzaakt. De genoomsequenties van een aantal isolaten die verkregen werden tijdens de Nederlandse Q-koorts uitbraak werden opgehelderd. Deze genoomsequenties dienen als basis voor verbeterde typeringsmethodes die nauwkeurigere

 14. EEG- ringstudie van lasalocid-natrium in voeders

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, W.M.J.; Herben, P.J.; Buizer, F.G.; Broex, N.; Worp, van de H.

  1983-01-01

  Lasalocid-natrium is een coccidiostaticum dat gebruikt wordt bij kippen op een doseringsniveau tussen 75 en 125 mg/kg. De analyse van het produc in voeder kan zowel microbiologisch als analytisch chemisch geschieden. Door de Belgische EEG-delegatie werden twee monsters mengvoeder gezonden om de

 15. Preservation of food by cold chains. Part 4. Brief history of the industrial food preservation; Conservering van voedingsmiddelen door koudeketens. Deel 4. Korte historie van de industriele voedingsmiddelenconservering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van den Berg, C.; Berends, E.

  2011-10-01

  This is the fourth article in the series on cold chain food preservation, which describes the use of refrigeration in the food industry. Milestones were the building of cold chains for food distribution and new processes such as margarine and lager beer, and the scaling up of existing processes (e.g. for dairy, meat and fish products). By quick freezing, introduced by Clarence Birdseye in 1925, refrigeration can also be used for long term preservation of food products, as a powerful alternative for canning food. [Dutch] Dit vierde artikel in de reeks 'voedingsmiddelenconservering door koudeketens' completeert de beknopte historie van de voedingsmiddelenindustrie met een overzicht van het in gebruik nemen van de koelmachine. Mijlpalen zijn het ontstaan van koudeketens voor voedseldistributie en de nu mogelijk geworden nieuwe processen, de bereiding van pilsbier en margarine, de opschaling van bereidingsprocessen en het lange-afstandtransport van bederfelijke producten zoals zuivelproducten, vlees en vis. Door diepvriezen als methode aan te wenden, uitgevonden door Clarence Birdseye in 1925, kan koude ook worden gebruikt om voedingsmiddelen lang houdbaar te maken, een superieur alternatief voor inblikken van voedsel.

 16. Verwerking en rapportage van meetgegevens verkregen met een Cobas-Bio centrifugaal-analysator m.b.v. de RIVM-computer

  NARCIS (Netherlands)

  Steentjes; G.M.; Koedam; J.C.

  1985-01-01

  Voor de verwerking van grote hoeveelheden meetgegevens is o.a. voor de Cobas-Bio centrifugaal analysator m.b.v. de RIVM computer een systeem ontwikkeld dat zowel monster (patient) identificatie, als rapportage van alle analyseresultaten verzorgt, zodat door het automatisch uitvoeren van een

 17. Mest en urine: van afval naar waardevol product

  NARCIS (Netherlands)

  Bos, A.P.; Cornelissen, J.M.R.; Groot Koerkamp, P.W.G.

  2010-01-01

  Het gescheiden houden van mest en urine in de veehouderij belooft een reeks positieve effecten te geven, waarmee de veehouderij én de akkerbouw een duurzaamheidssprong kunnen maken. Maar dat lukt alleen als er veel praktijken tegelijkertijd veranderen.

 18. Bevorderen van natuurlijke vijanden in de boomkwekerij : demonstratie van natuurlijk en biologische bestrijding op kwekerijen, 2006 t/m 2008

  NARCIS (Netherlands)

  Blok, de J.J.; Helsen, H.H.M.; Nouwens, F.H.C.; Linden, van der A.

  2009-01-01

  Met het project ‘Bevorderen van natuurlijke vijanden in de boomkwekerij 2003-2005’ was een begin gemaakt om natuurlijke vijanden te bevorderen met als doel plagen te onderdrukken. Dat project heeft informatie opgeleverd over de natuurlijke vijanden die spontaan optreden en de mogelijkheid om

 19. Verslag van de voorstudie: Paddenstoelen bedrijf van de toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Tuijl, van B.A.J.; Bos, A.P.; Sonnenberg, A.S.M.

  2013-01-01

  Het rapport ‘Paddenstoelenbedrijf van de toekomst’ is het resultaat van een uitgebreid vooronderzoek en geeft de eerste aanzet tot het creëren van gemeenschappelijke visie van de sector op een betere toekomst voor paddenstoelenkwekerijen. Het rapport doet verslag van een reeks interviews en een

 20. Doelmatigheid van TENS-therapie bij subacute lumbosacrale radiculaire pijn (≤ 6 maanden) in vergelijking met een transforaminale epidurale injectie

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. J.H. Groenewoud; E.E. Vegt; K.D. Meijers-Verhoeven

  2015-01-01

  Introductie Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie (TENS) kan een bijdrage leveren aan de behandeling van lumbosacrale radiculaire pijn (LRP) maar wordt wegens onvoldoende evidence niet als standaard geadviseerd. Doel Vergelijken van het effect van TENS-behandeling met een transforaminale

 1. Onderzoek naar vermindering van de bijvangst van een boomkortuig

  NARCIS (Netherlands)

  Marlen, van B.; Ybema, M.S.; Duijn, van J.B.

  2005-01-01

  In het kader van EU-project RECOVERY werden vergelijkende visserij- en selectiviteitsproeven uitgevoerd in 2002 en 2003 aan boord van MS “Tridens” aan 12 m boomkortuigen. De resultaten van een negental vistuigproeven zijn hier gegeven, gericht op het bepalen van het effect van een grote mazen kap

 2. Uitstellen : vaak een kwestie van slecht time management

  NARCIS (Netherlands)

  Eerde, van W.

  1999-01-01

  ‘Onpiezierige’ werkzaamheden die hoge prioriteit hebben telkens weer vooruitschuiven. Veel mensen hebben deze hinderlijke gewoonte, maar kunnen er niet op eigen kracht vanafkomen. Onderzoek leert dat uitstelgedrag afneemt als een timemanagementtraining is gevolgd. ‘Ordenen van werkzaamheden’ en

 3. Koeling van bloemkool en broccoli op de veiling "De Tuinbouw" te Grootebroek

  NARCIS (Netherlands)

  Damen, P.M.M.; Hendriks, A.G.M.

  1980-01-01

  In een proef op de veiling "De Tuinbouw" in Grootebroek is zowel bloemkool als broccoli opgeslagen gedurende respectievelijk een en drie dagen bij 2 graden C en 95% r.v. Na koeling zijn de kolen geplaatst in een donkere ruimte met een temperatuur van 18 graden C en een r.v. van 90%. Beoordeeld is op

 4. Groenbemesters in biologische teeltsystemen: Wat dragen zij bij aan een ecologisch beheer van onkruiden?

  NARCIS (Netherlands)

  Kruidhof, H.M.; Bastiaans, L.; Molema, G.J.

  2005-01-01

  In 2003 is een vierjarig project gestart met als doel de optimalisatie van de bijdrage van groenbemesters aan het onkruidbeheer in biologische teeltsystemen. Groenbemesters kunnen een belangrijke rol spelen in de vruchtwisseling en een hoge toegevoegde waarde hebben. In het najaar kan een goed

 5. In beweging! Over de ontwikkeling en handhaving van de identiteit van een kennisorganisatie in een veranderende context

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marian ter Haar

  2010-09-01

  verschillende partijen vanuit uiteenlopende achtergronden en belangen betrokken zijn. Daar komt bij dat voortdurende veranderingen in de omgeving steeds vragen om een reactie van organisaties, dit met het oog op het behoud van haar positie. In de confrontatie met veranderingen stuiten organisaties op dilemma’s. Deze dilemma’s maken waardetegenstellingen zichtbaar, waar organisaties niet omheen kunnen en die vervolgens leiden tot een vrijwel permanente heroverweging van de identiteit van de organisatie. Dilemma’s en besluitvorming zijn gekozen als aangrijpingspunt voor de dataverzameling in het onderzoek. De resultaten laten zien hoe NISB, met behoud van haar missie, voortdurend haar identiteit aanpast aan haar omgeving. Met andere woorden, er is steeds sprake van interactieve identiteitsvorming die mogelijk gemaakt wordt door een robuuste werkwijze en een stabiele missie.

 6. Die Romeinse nastrewing van onsterflikheid deur middel van memoria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. R. Fouché

  1985-05-01

  Full Text Available Benewens die omvangryke en nasionale manifestasies van die oorspronklike onsterflikheidsgedagte in die Romeinse gemeenskap, vind ons by die Romein op kleiner skaal in groepe of indiwidueel ’n strewe na onsterflikheid langs die weg van memoria. Soos aangetoon sal word, verskil die pogings van die verskillende groepe radikaal van mekaar, hoewel die strewe en einddoel dieselfde bly, naamlik om deur die daarstelling van memoria op die gebied van woord of daad onsterflikheid te bekom.

 7. Het planetarium van Hartog van Laun

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Hooijmaaijers

  2009-12-01

  Full Text Available The instrument maker Hartog van Laun devised a special table for an orrery, a lunarium and a tellurium. Van Laun made these instruments for educational purposes, but what makes his planetariums so interesting is the great variety and accuracy of demonstrations one can perform with them. In this paper I will deal with Van Laun and his instrument makers business. I will outline the design of the planetarium and some of the firm’s other instruments. Furthermore I will demonstrate that the detailed description of the planetarium made by Professor Jan Hendrik van Swinden boosted the spread of the instrument.

 8. Detectie van ziektesymptomen met behulp van fluorescentiebeelden

  NARCIS (Netherlands)

  Loon, van P.C.C.

  2004-01-01

  Rapport over de positie van de biologische paddestoelenteelt op intersectoraal en (inter)-regionaal niveau. Het overzicht in tabel- en schemavorm van de stromen grondstoffen en producten verduidelijkt de intersectorale positie van de champignonteelt. Dit kan een aanzet zijn bij het signaleren en

 9. Een revisie van de taxonomie van gifkikkers

  NARCIS (Netherlands)

  Poelman, E.H.

  2007-01-01

  Recent kwam het lang verwachte ruim tweehonderdvijftig pagina`s tellende manuscript uit met daarin een revisie van de taxonomie van gifkikkers. De auteurs onder leiding van Taran Grant stellen een nieuwe taxonomie voor, die de familie Dendrobatidae met haar tien algemener geaccepteerde genera

 10. De jacht op het geheim van cacao

  NARCIS (Netherlands)

  Hollman, P.C.H.

  2008-01-01

  Je kans op een dodelijke hartaanval halveert als je elke dag een groot paaseitje pure chocolade eet, blijkt uit een recente Nederlandse epidemiologische studie. En ook andere studies laten zien dat consumptie van cacao beschermt tegen hart- en vaatziekten. Maar het is nog een raadsel hoe dat precies

 11. Higher-accuracy van der Waals density functional

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lee, Kyuho; Murray, Éamonn D.; Kong, Lingzhu

  2010-01-01

  We propose a second version of the van der Waals density functional of Dion et al. [Phys. Rev. Lett. 92, 246401 (2004)], employing a more accurate semilocal exchange functional and the use of a large-N asymptote gradient correction in determining the vdW kernel. The predicted binding energy...

 12. Bolwerk van de oude adel? Een kwantitatieve benadering van de adellijke vertegenwoordiging in het Belgische diplomatieke korps (1840-1940

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gertjan Leenders

  2016-06-01

  Full Text Available European diplomatic services in the nineteenth-century have often been characterised as strongholds of the old nobility. This article challenges this hypothesis by proposing a quantitative approach to the representation of the noble class in the Belgian diplomatic corps between 1840 and 1940. It is argued that, in comparison to the situation in the major European countries at that time, the Belgian nobility did not constitute a dominant factor in the diplomatic service, although it was better represented in the higher echelons. Throughout the nineteenth century, the number of aristocrats in the diplomatic service surprisingly rose simultaneously with the democratisation of politics. This re-aristocratisation of the diplomatic career is attributed mainly to the conferment of noble titles to diplomats with a middle-class background. Furthermore, this article will show that the democratisation of the diplomatic corps was a slow and gradual process, spread over the first half of the twentieth century.  De negentiende-eeuwse Europese diplomatieke diensten zijn vaak getypeerd als een bolwerk van oude adellijke families. Dit artikel bestudeert deze hypothese door de adellijke vertegenwoordiging in de Belgische diplomatie tussen 1840 en 1940 op een kwantitatieve manier te benaderen. In vergelijking met de Europese grootmachten van deze periode, vormde de Belgische adel geen dominante factor binnen de Belgische diplomatie, hoewel edelen wel beter vertegenwoordigd waren in de hoogste rangen van de hiërarchie. Verrassend genoeg steeg het aantal edelen aan het einde van de negentiende eeuw, op het moment dat de politiek meer en meer op een democratische basis georganiseerd werd. Deze re-aristocratisering van de diplomatieke carrière is voornamelijk toe te schrijven aan het verlenen van titels aan diplomaten met een burgerlijke achtergrond. Verder toont dit artikel aan dat de democratisering van het diplomatieke korps in de eerste helft van de twintigste

 13. Outline for the Rotterdam Climate Initiative. CO2 emissions up to 2030; Verkenning voor Rotterdam Climate Initiative. CO2-emissies tot 2030

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Plomp, A.J.; Wetzels, W.; Seebregts, A.J.; Kroon, P [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2013-04-15

  -emissie opnieuw verkend voor de zichtjaren 2015, 2020, 2025 en 2030 onder aanname van een vaststaand beleidskader en rekening houdend met autonome ontwikkelingen. Deze studie is alleen uitgevoerd voor de sectoren Energie en Industrie en Vrachtvervoer binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam. De resultaten laten zien dat: (a) De CO2-emissie uit de sector Energie en Industrie stijgt van 26,5 Mton CO2 in 2011 naar 33,8 Mton CO2 in 2020, om vervolgens weer af te nemen naar 29,4 Mton CO2 in 2025 en 2030; en (b) de CO2-emissie ten gevolge van Vrachttransport stijgt van 1,0 Mton CO2 in 2011 naar 1,4 Mton CO2 in 2025 en stijgt vervolgens door naar 1,6 Mton in 2030. Dit betekent dat alleen al de sectoren Energie en Industrie en Vrachttransport onder vaststaand beleid naar verwachting de doelstelling met een factor 2,5 zullen overschrijden. De aanvullende beleidsinspanning om de doelstelling te realiseren, dient dus met een benodigde reductie van ongeveer 19 Mton CO2 voor deze sectoren rekening te houden. De verwachte CO2-emissies in deze Verkenning zijn lager dan die in een eerder uitgevoerde studie uit 2010. Dit wordt veroorzaakt door met name lagere CO2-emissies uit de elektriciteitscentrales, ten opzichte van de toenmalige studie, ten gevolge van diverse ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt. De berekende CO2-emissies zijn gebaseerd op een vaststaand beleidskader en autonome ontwikkelingen. Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een bottom-up analyse van de diverse sectoren; zo nodig zijn berekeningen met behulp van sectorale modellen uitgevoerd. De realisatie van de Maasvlakte 2 betekent meer ruimte voor chemie en meer ruimte voor op- en overslag van vracht; de effecten hiervan zijn eveneens meegenomen in deze berekeningen.

 14. Godsspraak als drijfveer, standaard en model voor gebed bij Clemens van Rome aan de Corinthieërs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Benno A. Zuiddam

  2015-11-01

  Full Text Available Die eerste brief van Clemens Romanus aan die Korintiërs vertoon ‘n afhankelikheid van heilige Skrif en gebed. In die konteks van hierdie vroegchristelike brief is dit die Skrif wat gebed bevorder en vorm gee. Clemens het vir sy kennis van God staatgemaak op God se skriftelike openbaring, aangesien hy die Skrif beskou as Godsspraak in terme van inhoud en gesag. Die kerkvader nader God daarvolgens in sy gebedsantwoord op die Skrif. Die doel van gebed by die kerkvader is onder meer gerig daarop dat menslike gedrag gehoorsaamheid moet vertoon aan God se geopenbaarde Woord. Die vorm van gebed in Clemens se eerste brief aan die Korintiërs is dan ook grootliks aan die Skrif ontleen, beid ein die woorde en uitdrukkings wat hy hanteer. Die agenda en die inhoudspunte van gebede in hierdie vroegchristelike brief word ook deur die heilige Skrifte bepaal. Op hierdie wyse is Godsspraak dryfveer, standaard en model vir gebed by dié kerkvader. Clement of Rome’s letter to the Corinthians shows an interdependence of holy Scripture and prayer. In the context of this early Christian epistle, Divine revelation, primarily through Scripture, takes on an initiatory role for prayer. Clement considers the Scriptures as oracles of God in terms of their contents and authority. In his prayer-response to Scripture, both for contents and words, Clement shows himself inspired by holy Scripture. Consequently, Clement’s prayer is aimed at conformity of human behaviour to what he considers God’s revealed standards. As to the format of prayer in Clement to the Corinthians, words and expressions are largely borrowed from the sacred Scriptures. The agenda and themes of prayer in this letter are set by holy Writ as well, reinforcing the role of Scripture as initiator, standard and prototype for prayer, as the early church father reaches out to God.

 15. Metamorphosis of the coal sector. From dirty to clean?; Metamorfose van de kolensector. Van vies naar schoon?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van den Heuvel, S.

  2008-05-15

  The author surveys the extreme make-over of the coal industry: from dirty to clean. To many of us, coal might seem the energy source of the past. In many countries of Western Europe, coal mines were closed decades ago and in most cases gas has replaced coal for heating. However, the worldwide use of coal has never been as high as it is today and coal consumption is expected to increase by 70% until 2030. This increase has mainly to do with the rapid growth of energy consumption in China and India. There are, however, environmental problems related to coal, the most prominent being the very high CO2 emissions, causing climate change. Capturing CO2 and burying it in geological formation underground, a technology called Carbon Capture and Storage (CCS), could potentially alleviate the CO2 burden that is inevitably related to coal. However, CCS is not yet a proven method and there are many uncertainties to be taken away. This leaves a gap between the international and European policy goals of decreasing global CO2 emissions and the emissions caused by coal. In fact, it shows the necessity of reaching an international climate agreement (post Kyoto) and of creating a fair efforts sharing balance between the industrialized and developing countries. [Dutch] De auteur geeft een overzicht van de extreme veranderingen in de steenkoolindustrie om deze schoner te laten produceren. Voor velen van ons lijken kolen misschien de energiebron van het verleden. In veel landen van West-Europa, werden kolenmijnen tientallen jaren geleden gesloten en in de meeste gevallen heeft aardgas steenkool vervangen voor verwarming. Echter, het wereldwijde gebruik van steenkool is nog nooit zo hoog geweest als nu en het verbruik van steenkool zal naar verwachting met 70% stijgen tot 2030. Deze stijging heeft vooral te maken met de snelle groei van het energieverbruik in China en India. Er zijn echter milieuproblemen in verband met steenkool, waarvan de meest prominente de zeer hoge CO2-uitstoot

 16. Sordera, tragedia y muerte de Ludwig van Beethoven

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Darío Morón Díaz

  2008-07-01

  Full Text Available

  La sordera de Ludwig van Beethoven fue atribuida a distintas enfermedades: a una neuritis
  acústica debido a la fiebre tifoidea, a la sífilis, a la hepatitis, a una colitis, al reumatismo, a abscesos,
  a una criopatia debida al frío y a la osificación del tejido cartilaginoso que conduce al oído ínterno,
  también mencionaron la sarcoidosis.
  Dos hechos fueron fundamentales para desechar tales especulaciones: el primero, la decisión del
  joven Ferdinand Hiller, que el 27 de marzo de 1827 cortó un mechón de cabello del cadáver de Ludwig
  van Beethoven. El segundo, el avance científico de la medicina moderna. Ambos acontecimientos han
  permitido profundizar con certeza en la etiología u origen de la sordera de Beethoven y la variada síntomatología que sufrió el genio musical.

  Esbozo biográfico
  EL 16 de diciembre de 1770, en Bonn, nació Ludwig van Beethoven, hijo de Johann Beethoven y
  Maria Magdalena Keverich; el matrimonio tuvo siete hijos, cuatro fallecieron siendo niños y tres sobrevivieron: Ludwig, Kaspar Antón Karl y Nicolás Johann.
  El padre de Beethoven fue dipsómano, debido a los excesos alcohólicos y en medio de los escándalos el
  padre agredía al niño. Deambulaba entre la Iglesia y la taberna. María Magdalena por el contrario era tierna y afectuosa con su hijo, situación que por contraste servía de refugio a Ludwig.

 17. Onderzoek naar de effecten van snoezelen op het gedrag van demente verpleeghuisbewoners en de werkbeleving van verzorgenden.

  NARCIS (Netherlands)

  Weert, J. van; Peter, J.; Dulmen, S. van; Ribbe, M.; Bensing, J.

  2004-01-01

  Het effect van snoezelen in de 24-uurszorg op de stemming en het gedrag van demente ouderen is nooit eerder onderzocht. Ook is in geen van de eerdere studies het effect onderzocht van snoezelen op de werkbeleving van verzorgenden. Uit onderzoek is bekend dat in verpleeghuizen waar geen

 18. Polyurethaan en polycarbonaat produceren zonder fosgeen. Huidige en toekomstige mogelijkheid voor chloorvrije industriële productie van de kunststoffen PUR en polycarbonaat zonder gebruik van het schadelijke fosgeen als grondstof

  NARCIS (Netherlands)

  Van der Sluis, P.

  1997-01-01

  In de productie van de kunststoffen polyurethaan (PUR) en polycarbonaat (PC) wordt fosgeen toegepast. Gezien de risico's van het gebruik van fosgeen voor veiligheid en milieu is de omschakeling naar fosgeenvrije processen gewenst. Dit rapport behandelt een literatuur-onderzoek naar alternatieve

 19. Energy monitor of the Dutch mushroom sector 2011; Energiemonitor van de Nederlandse Paddestoelensector 2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wildschut, J.; Promes, E. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse (Netherlands)

  2012-09-15

  The targets of the long-term agreement on energy efficiency between 2007-2011 between the mushroom sector and several ministries in the Netherlands are: 14.5% energy efficiency improvement compared to 2005; and increased use of sustainable energy. For the annual monitoring of the energy use of the mushroom sector in 2011 108 businesses were approached. 53 businesses sent back filled in questionnaires [Dutch] De doelstellingen van de Meerjarenafspraak energie voor 2007 t/m 2011 (de MJA-e 2007-2011), gemaakt tussen het ministerie van LNV (het tegenwoordige ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI)) en de Paddenstoelensector (Vakgroep Paddenstoelen van de LTO, het Productschap Tuinbouw, en de deelnemende bedrijven) zijn: Een verbetering van de Energie-Efficientie (EE) van 14,5% t.o.v. 2005, d.w.z. een reductie van 2% in het energieverbruik per eenheid product in 2006 en van 2007 t/m 2011 van 2,5 % per jaar. Daarnaast wordt het toepassen van duurzame energie als speerpunt gesteld. Volgens deze afspraak worden de vorderingen op dit gebied jaarlijks gemonitord. Voor de monitoring van het energieverbruik door de paddenstoelensector in 2011 zijn 108 bedrijven aangeschreven. Van 53 bedrijven zijn volledig ingevulde vragenlijsten ontvangen.

 20. Preventie van problematisch genotmiddelengebruik onder jongeren in risicosettingen : Een systematische literatuurstudie naar de effectiviteit van interventies in justitiële jeugdinrichtingen, residentiële jeugdzorg en speciaal onderwijs en het aanbod van interventies in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeulen-Smit, Evelien; Kepper, Annelies|info:eu-repo/dai/nl/313935157; Monshouwer, Karin|info:eu-repo/dai/nl/202651967

  2014-01-01

  Het gebruik van tabak, alcohol, cannabis en harddrugs onder Nederlandse adolescenten wordt al jarenlang onderzocht in verschillende grote landelijke studies onder scholieren in het regulier onderwijs. Recentelijk is het middelengebruik ook nagegaan in groepen die (deels) buiten deze studies vallen,

 1. Bepaling van de optredende temperaturen bij tunnelcompostering van geitenmest

  NARCIS (Netherlands)

  Melse, R.W.; Sauvage, de G.J.; Roest, H.I.J.

  2010-01-01

  Het doel van het project is om inzicht te krijgen in de composteerbaarheid van geitenmest en het hiermee samenhangende temperatuursverloop . Bepaald dient te worden welke temperaturen tijdens het composteren van geitenmest worden bereikt om op basis daarvan een inschatting te kunnen maken van de

 2. Kleinschalige raffinage van bietenblad : eerste verkenning van de moglijkheden

  NARCIS (Netherlands)

  Wolf, de P.L.; Visser, de C.L.M.; Keijsers, E.R.P.; Meesters, K.P.H.; Heesakkers, J.W.M.; Aerts, M.

  2013-01-01

  Doelstelling van de eerste fase van het onderzoek was ‘het verkennen van kleinschalige keten(s) voor de raffinage van bietenblad’, met aandacht voor de technologische en economische haalbaarheid. Deze verkenning vormt de basis voor de volgende fase, waarin kansrijke opties verder worden uitgewerkt

 3. Presence of the vancomycin resistance gene cluster vanC1, vanXYc, and vanT in Enterococcus casseliflavus.

  Science.gov (United States)

  Hölzel, Christina; Bauer, Johann; Stegherr, Eva-Maria; Schwaiger, Karin

  2014-04-01

  The three chromosomally located clustered genes vanC1, vanXYc, and vanT confer intrinsic resistance to vancomycin and are used for species identification of Enterococcus gallinarum. In this study, 28 strains belonging to the E. gallinarum/casseliflavus group isolated from cloacal swabs from laying hens were screened for the presence of vanC1. As confirmed by species-specific multiplex PCR, 11 vanC1-positive strains were identified as E. gallinarum. Surprisingly, one yellow pigmented strain, verified as E. casseliflavus by species-specific multiplex PCR, was also vanC1 positive; vanXYc and vanT were additionally detectable in this strain. To our knowledge, this is the first report of vanC1, vanXYc, and vanT in E. casseliflavus. The minimum inhibitory concentration of vancomycin was 4 mg/L. Real-time reverse transcription-PCR revealed that none of the clustered genes was expressed in this strain. Even if the genes seem not to be active, there is a certain risk that they will be transferred to other bacteria where they might be functionally expressed. Therefore, it may be advisable to expand the search for vanC1, vanXYc, and vanT from E. gallinarum to other (enterococcal) species. This study confirms that enterococci live up to their name as being reservoir bacteria and should therefore always be closely monitored.

 4. Die gebruik van parallelplaatreologie vir die bepaling van die intrinsieke viskositeit van poli-etileentereftalaat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  O. C. Vorster

  2005-09-01

  Full Text Available Die bepaling van die intrinsieke viskositeit van poli-etileentereftalaat word bemoeilik deur die feit dat daar tans slegs twee metodes in gebruik is. In die eerste metode word die bepaling deur middel van oplossingsviskometrie gedoen, maar die toksisiteit van die oplosmiddel, asook die tydperk wat dit neem om die bepaling te doen, is ’n probleem. Die tweede metode word beperk deur die kompleksiteit en beskikbaarheid van die apparatuur in Suid-Afrika. In hierdie studie word ’n alternatiewe metode, gebaseer op parallelplaatreologie, voorgestel wat albei hierdie probleme oorkom en die resultate sodoende verkry, word vergelyk met dié wat met bestaande metodes verkry is.

 5. Onderzoek naar voorkomen van zachte vruchten bij courgette in de afzetketen door optimale watergift

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.; Wilms, J.A.M.

  2008-01-01

  Vochttekort tijdens de teelt werd door de telers als mogelijke oorzaak gezien. Het ‘weer’ is geen groeifactor waarop de tuinder kan sturen. Vochttekort is wel bij te sturen door water geven. Ter toetsing van de invloed van vochttekort is in 2006 in een late zomer/herfstteelt een proef aangelegd in

 6. "Al mijn werk is het resultaat van wat ik heb meegemaakt"

  NARCIS (Netherlands)

  Verhoogt, G.W.; Dijkhuis, A.; Engels, J.G.A.; Verhoogt, G.W.

  2009-01-01

  7 december is een belangrijke dag in het leven van Shinkichi Tajiri. In 1923 wordt hij op die dag geboren in Los Angeles; in 1941 op die dag valt het Japanse leger Pearl Harbor aan en op die dag wordt hij, in 2008, officieel Nederlands staatsburger. In de tussenliggende 85 jaar maakt Tajiri veel

 7. Effects of accelerated closing of the five oldest coal-fired power plants [in the Netherlands]; Effecten van versneld sluiten van de vijf oudste kolencentrales

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Seebregts, A.J. [ECN Beleidsstudies, Amsterdam (Netherlands)

  2013-09-15

  This memo outlines the possible effects of the early closing of the five oldest coal-fired power plants in the Netherlands, as part of the Dutch Energy Agreement, still to be concluded at this time. It concerns plants from four power producers: RWE/Essent, E.ON, GDF Suez Netherlands and EPZ. The decision or the agreement to reduce coal capacity is likely to affect prices in the Dutch electricity market. The Authority for Consumers and Markets (ACM) must make a judgment about the possible adverse effect within the framework of the (European) cartel legislation. By order of ACM the author has carried out several calculations of which the results and starting points of the calculations are summarized in this paper [Dutch] Deze notitie schetst de mogelijke effecten van het vervroegd sluiten van de vijf oudste kolencentrales in Nederland, als onderdeel van het nog te sluiten Energieakkoord. Het betreft centrales van vier producenten: RWE/Essent, E.ON, GDF Suez Nederland en EPZ. Het besluit c.q. de afspraak om kolenvermogen uit de markt te halen heeft mogelijk invloed op de prijzen op de Nederlandse elektriciteitsmarkt. De ACM moet een oordeel vellen over de mogelijke ongewenstheid van dat effect in het kader van de (Europese) kartelwetgeving. Om een indicatie te krijgen van de effecten, heeft de ACM aan ECN gevraagd een aantal berekeningen uit te voeren. De resultaten en de uitgangspunten van deze berekeningen staan in deze notitie samengevat.

 8. Die identifisering van maatstawwe vir die navorsingsprestasie van akademici

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. A. Labuschagne

  1990-06-01

  Full Text Available Identification of criteria for academic research performance. At South African universities, the achievement of objectives is usually measured in terms of so-called "process criteria" (e.g. pass rates, instead of performance criteria which reflect the quality of academic personnel. Stimulated by the need to identify valid indices of research performance, as a component of academic performance, this study investigated the dimensionality of several criteria, identified from empirical and literature studies. It was found that various valid criteria could be represented by six constructs, viz.: the stature of the researcher as scientist; scientific contributions; enhancement of own profession; community development; participation in research projects; and giving advice to persons or institutions outside the university. Opsomming By Suid-Afrikaanse universiteite word doelwitbereiking gewoonlik aan die hand van sogenaamde "prosesmaat-stawwe" (bv. slaagsyfers in plaas van prestasiemaatstawwe wat die gehalte van akademiese personeel weerspieel, gemeet. Na aanleiding van 'n behoefte aan die identifisering van geldige rigtingwysers vir navorsingsprestasie as 'n komponent van akademiese prestasie, is daar ondersoek ingestel na die dimensionaliteit van verskillende maatstawwe wat vooraf deur middel van empiriese- en literatuurstudies geidentifiseer is. Daar is gevind dat verskeie geldige maatstawwe deur ses konstrukte verteenwoordig word, te wete: die statuur van die navorser as wetenskaplike, wetenskaplike bydraes, uitbouing van eie professie, gemeenskapsontwikkeling, deelname aan navorsingsprojekte en advieslewering aan persone of instellings buite die Universiteit.

 9. Knowledge creation for practical solutions appropriate to a changing world of work

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wayne F. Cascio

  2001-12-01

  Full Text Available Only one, long-term sustainable source of competitive advantage exist: the intellectual capital that resides in the minds of people. The ongoing development of people as strategic assets is essential because of three defining forces of our time: globalisation, the information revolution, and the speed of change. Each of these forces is examined in the article against the backdrop of some important changes in the psychological contract. The challenge is to create knowledge for practical solutions, appropriate to a changing world of work. Opsomming Slegs een, lang termyn, standhoudende bron van mededingendheid bestaan: die intellektuele kapitaal wat in mense weggelê is. Die deurlopende ontwikkeling van mense as strategiese bate is noodsaaklik as gevolg van drie deurslaggewende, teenswoordige kragte: globalisering, die inligtingsrevolusie, en die spoed van verandering. Elk van hierdie kragte word bespreek in die artikel teen die agtergrond van beduidende verskuiwings in die sielkundige kontrak. Die uitdaging is om kennis vir praktiese oplossings te skep wat op ’n veranderende wêreld van werk van toepassing sal wees.

 10. 'n Begronde bedieningsmodel vir die diakonia van die gemeente

  African Journals Online (AJOL)

  15 Feb 2012 ... At first, various angles of approach to the research on ministry in ... Lingenfelter 2005; Armour & Browning 2000) en daarmee saam die ...... Grobler, A.B. & Van der Walt, A.L., 2008, 'An assessment of the management skills.

 11. Kenmerken en recidivecijfers van ex-terbeschikkinggestelden met een zedendelict

  NARCIS (Netherlands)

  Schönberger, H.J.M.; Kogel, C.H. de; Bregman, I.M.

  2012-01-01

  Dit rapport beschrijft de omvang, achtergrondkenmerken en recidivegegevens van tbs-gestelden met een zedendelict als indexdelict. Het indexdelict is het delict waarvoor de tbs-maatregel is opgelegd. Twee populaties zedendelinquenten komen aan de orde. De eerste populatie, de 'uitstroompopulatie',

 12. Leren van games? Educatieve online games met EMERGO

  NARCIS (Netherlands)

  Nadolski, Rob

  2015-01-01

  Veel kinderen en volwassenen spelen regelmatig spellen (games) ter ontspanning en in toenemende mate zijn dit digitale games. Hoewel de mensheid al heel lang zulke entertainment games speelt is het pas relatief recent (ongeveer sinds de eerste helft van de vorige eeuw ) dat er aandacht is gekomen

 13. Balans van 25 jaar arbeids- en organisatiepsychologie : nieuwe thema's en methoden, maar praktische relevantie onder druk

  NARCIS (Netherlands)

  Smulders, P.; Schouteten, R.

  2009-01-01

  Op basis van reviewartikelen, trend- en inhoudsanalyses poogt dit artikel een overzicht te geven van 25 jaar A&O-psychologie. Daarbij gaat de aandacht uit naar zowel nationale als internationale ontwikkelingen. Geconcludeerd wordt dat er grote verschillen bestaan tussen de Verenigde Staten, het

 14. Invloed van minerale olie op de bestrijding van Phytophthora infestans in pootaardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Spits, H.G.; Bus, C.B.

  2003-01-01

  De invloed van toevoeging van olie aan een fungicide op de werking van het fungicide is afhankelijk van het gebruikte fungicide. Gezamenlijk spuiten van olie en Aviso DF, Curzate M en mogelijk ook Acrobat, verhoogt de curatieve werking van deze fungiciden. Gezamenlijk spuiten van olie en Aviso DF,

 15. Energy conservation. Concerted action between dwelling and occupant. Analysis of the module WoON 2012; Energiebesparing. Een samenspel van woning en bewoner. Analyse van de module Energie WoON 2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tigchelaar, C. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Leidelmeijer, K. [RIGO research en Advies, Amsterdam (Netherlands)

  2013-08-15

  Results are presented of the analysis on the WoON energy module, which they performed on behalf of the Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Relations (BZK). Since 1995, BZK has been performing an elaborate study on the energy performance of the Dutch housing stock. This energy module is part of the WoON survey, which collects data on a wide range of topics related to housing and living. In 2012, this survey was carried out again. The data of 4,800 audits and questionnaires have been collected in a dataset that is linked to external data. The combined datasets offer unique and detailed insight in the fundamentals of energy consumption in dwellings. Due to the survey's long history, trends are now becoming visible in technical characteristics of dwellings as well as in behaviour. Among other things, the report describes trends in energy labels, energy measures, energy behaviour, energy consumption, living expenses, investments and saving potentials. Based on this information, general conclusions and policy recommendations are drawn [Dutch] Sinds 1995 wordt door het ministerie van BZK elke 5 tot 6 jaar een uitgebreid onderzoek naar de energetische kwaliteit van de Nederlandse woningvoorraad uitgevoerd als onderdeel van de kwalitatieve Woning Registratie (KWR) en later het Woon Onderzoek Nederland (WoON). Het ministerie heeft in 2012 veldwerk laten uitvoeren voor de module Energie 2012. De gegevens van 4.800 woningopnames en daaraan gekoppelde enquêtes zijn vastgelegd in een analysebestand en gekoppeld aan andere gegevensbronnen. De opname en de enquête samen geven een unieke, gedetailleerde inkijk in de achtergronden van het energiegebruik in woningen. Door de lange historie zijn trends in zowel technische eigenschappen van de woning als ook in gedrag goed zichtbaar. In deze publicatie geven ECN en RIGO een weergave van de analyses die zij in opdracht van het ministerie van BZK hebben uitgevoerd op de energiemodule. Hierbij komen alle facetten van het Wo

 16. B. J. van der Merwe . Pentateugtradisies in die prediking van ...

  African Journals Online (AJOL)

  B. J. van der Merwe . Pentateugtradisies in die prediking van Deuterojesaja. Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijkuniversiteit te Groningen. Uitg. J. B. Wolters, Groningen, Djakarta. 1955. 280 bls.

 17. n Oorsig van die huidige stand van navorsing oor die

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  7 Jun 2011 ... Die eerste maal wat dit as deel van die teks van 1 Johannes aangehaal word, is in die. 4de eeu in 'n Latynse teks, Liber Apologeticus (hf 4). Eers aan die einde van die 16de eeu is dit in 'n amptelike Katolieke uitgawe van die Vulgaat ingesluit. Die doel van die Johannesbriewe. Waarom is die Briewe ...

 18. Analyses van 35 jaar durende proef naar kruip en reststerkte in houtkop: Hoe meer vocht in hout, des te minder de vervorming. Marion de Boo chapeau spreekt met ir. J.-W. van de Kuilen

  NARCIS (Netherlands)

  Boo, M. de; Kuilen, J.W.G. van de

  1999-01-01

  Hout is waarschijnlijk het oudste constructiemateriaal dat mens en dier kennen, als mag worden aangenomen dat ook vogels uit de pre-historie hun nestjes van takken bouwden. Nog steeds speelt hout een belangrijke rol bij de bouw van hulzen en niet alleen bij houtskeletbouw. Wie dacht dat in een tijd

 19. Detectie van Meloidogyne spp. in grondmonsters - een vergelijking van twee technieken

  NARCIS (Netherlands)

  Veenhuizen, P.T.M.; Schoemakers, N.; Vos, J.; Versteegen, F.; Landeweert, R.; Karssen, G.

  2007-01-01

  Hier volgen de samenvattingen van de bijeenkomst van 20 maart 2007 van de KNPV-werkgroep Meloidogyne. 1) Kwantitatieve multiplexdetectie van aaltjes; 2). Meloidogyne chitwoodi en M. fallax: vergelijking visuele beoordeling en Taqman-PCR aan pootaardappelen; 3) Detectie van Meloidogyne spp. in

 20. Stroming en samenstelling van de sprengen en het grondwater van de Veluwe in 1996; een vergelijking met de toestand van 1986

  NARCIS (Netherlands)

  Meinardi CR; LBG

  1999-01-01

  Monsters water uit sprengen en grondwater van de Veluwe zijn onderzocht op concentraties van hoofdcomponenten en van microcomponenten (bepalingen door NITG). Onderzoek is gedaan ter bepaling van verblijftijden in de bodem van grondwater en van het water in sprengen. De intrekgebieden van de

 1. A. VAN SELMS. LUKAS SE SEGSMAN VIR DIE GESKIEDENIS VAN ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  oordele aan die eerste drie hoofstukke van sy Evangelie, het Lukas onder „van ..... Simon te onderskei van Simon Petrus, hoef ons nie erns te maak nie. .... op hulle beurt vereenselwig met Mosa van Jos. .... i&) Lukas der Arzt. Leipzig, 1906.

 2. Beschrijving Nederlandse visserij in de Noordzee, EEZ en het Nederlandse kustgebied ten behoeve van Natuurbalans 2003

  NARCIS (Netherlands)

  Verver, S.W.; Grift, R.E.; Quirijns, F.J.

  2003-01-01

  De Nederlandse demersale visserij richt zich met name op schol, tong, kabeljauw en wijting en heeft als belangrijke bijvangstsoorten tarbot en griet. Het aandeel van de Nederlandse visserij in de totale aanlandingen van de Noordzee bedraagt voor schol gemiddeld 52% op jaarbasis. Nederland heeft een

 3. Het constitutioneel familie-beeld bij de schizophrenie : een onderzoek naar de psychotische en karakterologische belasting en naar de wijze van overerven

  NARCIS (Netherlands)

  Hutter, Antonie

  1925-01-01

  In de voorafgaande hoofdstukken werd mededeeling gedaan, van hetgeen het materiaal deed zien, over de geaardheid van de praepsychotische persoonlijkheid, het gezin en de verdere familie. Het ging om de opvallende karaktertrekken van de gezinsleden, om psychiatrisch lijden bij de familie als geheel.

 4. Interview Vincent de Waal over zijn proefschrift: De vooruitgeschoven middenvelder. De innovatiekracht van middenmanagers van welzijnsorganisaties met het oog op actief burgerschap

  NARCIS (Netherlands)

  Vincent de Waal; Eveline Bolt

  2015-01-01

  Vincent de Waal (1951) promoveerde in 2014 aan de Universiteit voor Humanistiek. Hij is werkzaam als docent- onderzoeker bij Hogeschool Utrecht (HU), Instituut Social Work. Sinds 2002 is hij onderzoeker binnen het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de HU en vanaf 2012 betrokken bij de

 5. Digitale incunabelen : Over het belang van het archiveren van websites

  NARCIS (Netherlands)

  Voerman, Gerrit; Keyzer, Andreas; den Hollander, Franciscus

  'Het geheugen van Nederland verpulvert'. Zo luidde de noodkreet van ruim twintig grote bibliotheken in het voorjaar van 1998. In een advertentie in enkele landelijke dagbladen vroegen deze bibliotheken om honderden miljoenen guldens voor het restaureren, fotograferen en digitaliseren van boeken en

 6. Digitale incunabelen : Over het belang van het archiveren van websites

  NARCIS (Netherlands)

  Voerman, Gerrit; Keyzer, Andreas; den Hollander, Franciscus

  2000-01-01

  'Het geheugen van Nederland verpulvert'. Zo luidde de noodkreet van ruim twintig grote bibliotheken in het voorjaar van 1998. In een advertentie in enkele landelijke dagbladen vroegen deze bibliotheken om honderden miljoenen guldens voor het restaureren, fotograferen en digitaliseren van boeken en

 7. Inclusie door interprofessionele samenwerking. : Resultaten van de proeftuinen van PACT.

  NARCIS (Netherlands)

  Doornenbal, Jeannette; Fukkink, Ruben; van Yperen, Tom; Balledux, Mariëlle; Spoelstra, Jolanda; Verseveld, Marloes

  2017-01-01

  Deze rapportage gaat over de resultaten van de PACT-proeftuinen waaraan in opdracht van Het Kinderopvangfonds van 2015 tot 2017 is gewerkt. PACT-proeftuinen zijn innovatieve praktijken waarin door middel van interprofessionele samenwerking tussen de kinderopvang, het basisonderwijs en de zorg wordt

 8. Die opleiding van bedryfsielkundiges aan die universiteit van Fort Hare

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. Botha

  1977-11-01

  Full Text Available Die Departement Bedryfsielkunde aan die Universiteit van Fort Hare is 'n relatiewe jong departement en het eers in 1965 tot stand gekom. Voor hierdie datum is Bedryfsielkunde as 'n kort kursus deur die departement van suiwer Sielkunde aangebied en een van die destydse dosente, Dr. W. Backer, het die inisiatief geneem om 'n selfstandige departement van Bedryfsielkunde in die Fakulteit van Ekonomiese Wetenskappe op die been te bring.

 9. Hoe roofmijten hun prooi vinden met behulp van plantengeuren

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, de J.G.; Dicke, M.

  2005-01-01

  Plantengeuren die de planten afgeven na vraat door een herbivoor insect worden door hun natuurlijke vijanden gebruikt om hun prooi te vinden. Hierover is al meer dan 25 jaar onderzoek gedaan. Recent onderzoek in het tritrofe systeem van limaboonplanten (Phaseolus lunatus), spintmijten (Tetranychus

 10. De Haagse aanpak gezond gewicht in de wijk Bouwlust/Vrederust: Een evaluatieonderzoek naar de beginfase van de "Haagse Aanpak Gezond Gewicht (HAGG)"

  OpenAIRE

  Kloek, Gitta; Oudkerk, Rob

  2012-01-01

  Het schooljaar 2011-2012 wordt gezien als de beginfase van de Haagse Aanpak Gezond Gewicht (HAGG) in de wijk Bouwlust/Vrederust. Tijdens deze fase is onderzoek verricht naar het bereik, adoptie en effect van de activiteiten van de HAGG. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een activiteitenmonitor, interviews met kinderen, ouders en scholen en observatiegegevens van de consumptie van eten/drinken tijdens de ochtendpauze. In totaal zijn twaalf activiteiten georganiseerd gericht op het eten...

 11. Databank van de lithografische opbouw en morfologische ontwikkeling van de uiterwaarden van de Midden-Waal

  NARCIS (Netherlands)

  Hebinck, K.A.

  2008-01-01

  In de uiterwaarden zijn de komende decennia veel ingrepen gepland. Een goede kennis van de sedimentatiedynamiek en morfologische ontwikkeling van de uiterwaarden is daarbij een vereiste. Daartoe is een digitale databank (op CD bij dit rapport) opgesteld van de opbouw en geomorfologische ontwikkeling

 12. Quality assurance of underground energy storage. The development of a quality mark by Kiwa and IF Technology; Kwaliteitsborging ondergrondse energieopslag. Kiwa en IF Technology ontwikkelen een kwaliteitskeur

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bakema, G. [IF Technology, Arnhem (Netherlands); Veldhuizen, A.G. [KIWA Inspectie, Rijswijk (Netherlands)

  2005-12-01

  In the last few years the market for energy storage showed a strong development from an innovative technology to a demonstrated technology. In the coming years the number of energy storage systems will increase. Therefore, quality control and assurance will be necessary and the development of a quality mark is required. [Dutch] De markt voor energieopslag heeft de laatste jaren een sterke ontwikkeling doorgemaakt. De opslag van energie is doorgegroeid van een innovatieve technologie naar een bewezen techniek. De verwachting is dat het aantal systemen zich de komende jaren nog sterk zal gaan uitbreiden. Kwaliteitsborging is een logisch gevolg, en een kwaliteitskeur een eerste aanzet.

 13. Adolf Mayer (1843-1942) en zijn betekenis voor de Virologie als wetenschap

  NARCIS (Netherlands)

  Vlak, J.M.

  2007-01-01

  In 2007 is het 125 jaar geleden dat Adolf Mayer voor het eerst zijn baanbrekend werk over het besmettelijk karakter van mozaiekziekte van tabak publiceerde (Mayer, 1882). Deze publicatie, in het Nederlands, in het Groningse Tijdschrift voor Landbouwkunde, markeert het begin van de virologie als

 14. COP of heat pumps. From definition to sales promotion; Warmtepomp COP. Van definitie tot verkoopargument

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bartholomeus, T.M.C. [Grasso Products, Den Bosch (Netherlands)

  2006-10-15

  Due to new EU-regulations heat pumps are once more very much in demand. A negative side effect of this popularity is the incomplete and defective information overrunning the market. The COP (coefficient of performance) of a heat pump degenerates from a definition into a sales promotion. This article brings clearness in these COP matters. [Dutch] Het blijkt dat de markt voor warmtepompen wordt overspoeld met onvolledige informatie ten gunste van hogere verkoopcijfers. Het rendement van een warmtepomp, verpakt in het Engelse COP (coefficient of performance) verwordt van definitie tot verkoopargument. In principe is daar niets mis mee, maar weI als het te pas en onpas gebruikt wordt, zonder enige relatie met het gebruiksdoel, de toepassing en bedrijfsvoering. Dit artikel heeft als doel om appels en peren in de COP-communicatie te scheiden.

 15. Thirteenth CRL-Salmonella interlaboratory comparison study on typing of Salmonella spp. : Dertiende CRL-Salmonella ringonderzoek voor de typering van Salmonella spp.

  NARCIS (Netherlands)

  Berk PA; Maas HME; de Pinna E; Mooijman KA; LZO; cib

  2010-01-01

  De Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) van de 27 Europese lidstaten scoorden goed bij de kwaliteitscontrole op Salmonella-typering in 2008. Vier laboratoria hadden hiervoor een herkansing nodig. Daarnaast is een analyse van alle NRL's als groep uitgevoerd, waaruit bleek dat zij 97 % van de

 16. Elke stap is een volgende : een narratief-biografisch onderzoek naar levenslang en levensbreed leren in de gevorderde beroepspraktijk van beeldend kunstenaars

  NARCIS (Netherlands)

  Delfgaauw, Leo

  2017-01-01

  Samenvatting Dit onderzoek komt voort uit mijn interesse voor de beroepspraktijk van oudere beeldend kunstenaars. Kan deze beroepspraktijk ook als een vorm van levenslang en levensbreed leren beschouwd worden? Aangezien in de artistieke praktijk en in het leerproces van de kunstenaar het ‘zelf’ een

 17. Exploring the bio-psychosocial effects of renal replacement therapy amongst patients in a state hospital in South Africa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Madhubala Kasiram

  2011-05-01

  Opsomming Hierdie artikel beskryf ‘n kwalitatiewe studie wat die bio-psigososiale effekte van niervervangingsterapie op pasiënte in ‘n staatshospitaal in Suid-Afrika ondersoek het. Die studie is gemotiveer deur die mate van debiliteit van pasiënte wat hemodialise (HD en kontinue ambulatoriese peritoneale dialise (KAPD ondergaan en wat oënskynlik verder strek as bloot die fisieke aspekte van die siekte en die behandeling daarvan. Respondente het bestaan uit ‘n klein groep HD- en KAPD-pasiënte. Deur ‘n onderhoudskedule as die navorsingsinstrument te gebruik, is ryk data onthul. Inhoudanalise en die redusering van data tot temas het die data-analise gefasiliteer. Alhoewel die studie nie kwantitatief was nie en vergelykende analise dus nie moontlik was nie, het temas van spanning onder die respondente voorgekom. Dit was duidelik uit die onderhoude met albei pasiëntgroepe en inhoudanalise dat die HD-groep meer bekommernis oor die graad van debiliteit en psigososiale stres getoon het as die KAPD-groep.Regeringsondersteuning vir holistiese nierbehandeling en versigtige samestelling van ‘n span sleutelrolspelers vir die vermindering van die erns en verreikende gevolge van HD en KAPD word voorgestel.

 18. 1001 Vrouwen in perspectief. Traditie en verandering van het biografische woordenboek in Nederland en elders

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mineke Bosch

  2014-03-01

  echter niet meer vandeze tijd. Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn daar dan ook correcties op uitgevoerd. In Amerika verscheen bijvoorbeeld als aanvulling op de Dictionary of American Biography een biografisch woordenboek van vrouwen, de Notable American Women. De Britse Dictionary of National Biography daarentegen, besloot tot een aanvulling én algehele herschrijving van alle lemma’s, om opnieuw te verschijnen als Oxford Dictionary of National Biography. In dit werk is sprake vaneen paradigmawisseling omdat de basisvraag voor opname niet meer is wie in het verleden kwam bovendrijven, maar wie volgens hedendaagse normen van geschiedschrijving een lemma verdient. Tegen deze historische achtergrond beantwoordt Bosch vragen over hoe de relatie is tussen 1001 Vrouwen en het Biografisch Woordenboek van Nederland. Was het de bedoeling om bestaande gegenderde canoniseringsprocessen tegen te gaan? Is het werk te beschouwen als ‘herstory’ of als een ‘herschrijving’ van de geschiedenis?

 19. Computers, gezondheid, ergonomie en arbeid : verslag van een discussiebijeenkomst, 18 en 19 oktober, University of Surrey (UK)

  NARCIS (Netherlands)

  Thé, K.; Looze, M.P. de

  2000-01-01

  Een groep Europese onderzoekers kwam half oktober bij elkaar in Guildford (Engeland) op uitnodiging van Peter Buckle. Deze naam al velen bekend in de oren klinken, want hij is onderzoeker van wereldformaat op het gebied 'arbeidsgebonden klachten aan het bewegingsapparaat'. De bijeenkomst werd

 20. Cloud computing: Grijs of Groen? over energie-efficiëntie en duurzaamheid van Infrastructure as a Service

  NARCIS (Netherlands)

  Spitzer, A.M.; Worm, D.T.H.; Bomhof, F.W.; Bastiaans, M.

  2012-01-01

  Cloud computing is het op afroep, dynamisch ontsluiten van een verzameling ICT-middelen (zoals netwerken, opslag, verwerking, applicaties en diensten) over een netwerk. In dit rapport is uitgegaan van “Infrastructure as a Service”-clouds: opslag- en verwerkingscapaciteit wordt als dienst ter

 1. Invoering van algemene vaardigheden: mogelijkheden van een vakoverstijgende aanpak

  NARCIS (Netherlands)

  Leenders, F.J.

  2003-01-01

  Centrale vraag: Het onderzoek richtte zich op de implementatie van vakoverstijgend vaardighedenonderwijs in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs. Belangrijkste conclusies: De brochure bevat onder meer een beschrijving van vijf scholen waar op verschillende wijze vaardighedenonderwijs

 2. Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2009 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  OpenAIRE

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van, M.; Barneveld, van, E.

  2010-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden zijn in 2009 door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot (visziekten). De benodigde monsters bot werden verzameld door IMARES. Tevens werd materiaal van bot verzameld voor chemisch onderzoek en geanalyseerd.

 3. Privacy na Babel : de vermeende ongrijpbaarheid van het privacybegrip

  NARCIS (Netherlands)

  Vedder, A.H.

  1998-01-01

  De veel voorkomende en onlangs weer door Serge Gutwirth naar voren gebrachte opvatting dat privacy principieel ondefinieerbaar is, is onjuist. Voor de verdediging van privacy als waarde moet men aannemen dat privacy weliswaar een vaag complex begrip is, dat voor een deel contextueel bepaald wordt,

 4. Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2008 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  NARCIS (Netherlands)

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.; Barneveld, van E.

  2009-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden zijn door Wageningen IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot. De benodigde monsters

 5. Afbouw van het Wsw-bestand: actualisatie op basis van Wsw-gegevens ultimo 2013

  NARCIS (Netherlands)

  Berden, C.; Tempelman, C.

  2014-01-01

  In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft SEO Economisch Onderzoek onderzoek gedaan naar de verdeling van het Participatiebudget over gemeenten. Een onderdeel van dit onderzoek vormde het voorspellen van de afbouw van het huidige zittend bestand in de Wsw op basis van

 6. Landschapsbiografie van de Drentsche Aa & Landschapsvisie 2.0 Drentsche Aa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Renes

  2017-09-01

  Vergelijking van de oude met de nieuwe Landschapsvisie toont enerzijds veel overeenkomsten, maar laat anderzijds ook de verbeterde kennisstand zien. De nadruk ligt, net als in de oude Landschapsvisie, op de drie belangrijkste landschapseenheden: beekdalen, essen en velden. De visie biedt aanknopingspunten om die gebieden, die elk hun eigen kenmerken hebben, beter herkenbaar en beleefbaar te maken. Daar naast worden historische objecten beter ingepast en bevat de visie een groot aantal ideeën voor afzonderlijke plekken, soms ook voor rehabilitatie van plekken die aan eigen karakter hebben ingeboet.

 7. Hendrik-Jan de tuinman moet eruit! : mobbing, een zaak van het hele bedrijf?

  NARCIS (Netherlands)

  Kooijman, H.; Nossent, S.; Hark, T. ter

  2005-01-01

  Wat begint als een geintje met een persoon ontaardt in pesten, intimideren of 'mobbing' door een groep collega's. Hoe voorkom je dat het zover komt? In dit artikel geven deskundigen hier, naar aanleiding van een rollenspel, hun mening over. Als belangrijkste tips komen naar voren: snel ingrijpen,

 8. Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2009 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  NARCIS (Netherlands)

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.; Barneveld, van E.

  2010-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden zijn in 2009 door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot (visziekten). De benodigde

 9. Die beskerming van biologiese diversiteit deur gebruik te maak van die gevoeligheidsvariasie van spesies vir toksiese stowwe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. J. Reinecke

  2003-09-01

  Full Text Available Pogings om algemeen geldende standaarde of maatstawwe vir omgewingskwaliteit op te stel vir die beskerming van Suid-Afrika se ryk biodiversiteit word bemoeilik deur die feit dat spesies baie kan verskil  ten opsigte van hulle gevoeligheid vir toksiese stowwe. Daar kan dus nie sonder meer vanaf een spesie na ’n ander geëkstrapoleer word nie. Deur egter juis gebruik te maak van hierdie variasie in gevoeligheid van spesies, kan die assessering van die risiko wat besoedelingstowwe vir organismes inhou wel op ’n meer wetenskaplike grondslag bedryf word. Hierdie konsep gaan uit van die standpunt dat indien kwaliteitskriteriums opgestel word wat die sensitiefste spesies beskerm, alle ander spesies outomaties beskerm word. Hierdie bydrae fokus op die gebruik van sensitiwiteitsverspreidings van spesies as metode en kyk oorsigtelik en krities na die aard en toepassings van die ekstrapolasiemodelle wat op hierdie verspreidings gebaseer is. Die moontlike aanwending daarvan en die argumente ten gunste daarvan en daarteen word bespreek. Die gevolgtrekking word gemaak dat spesie-sensitiwiteitsverspreidings wel nuttige aanwending kan vind, maar dat  gegewens oor die gevoeligheid van plaaslike spesies  baie skaars is. Hoewel dit reeds bruikbaar is, kan die algemene aanwending daarvan  in Suid-Afrika aansienlik uitgebrei word indien meer navorsing gedoen word om betroubare toksisiteitsgegewens vir verskillende spesies in te win, sodat die model meer verfyn kan word. Daarvoor moet gestandaardiseerde toksisiteitstoetse vir plaaslike spesies eers ontwikkel word.

 10. Freud kon ook geestig zijn [Boekbespreking van: Lütkehaus, L. (Hrsg.), Freud zum Vergnügen

  NARCIS (Netherlands)

  Thoomes, D.T.

  2006-01-01

  Humor is niet het eerste waar men aan denkt bij de psychoanalyse. Een serieuze wetenschappeljke benadering van psychische aandoeningen en patiënten met vaak zware klachten. Toch stelde Freud zich aan het begin van zijn loopbaan als therapeut ten doel om hysterische mensen te veranderen in 'gewone

 11. Energy Monitor of the Dutch horticulture 2011; Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Velden, N.J.A.; Smit, P.X.

  2012-12-15

  The Energy Monitor for Greenhouse Horticulture charts the energy efficiency, CO2 emissions, the share of sustainable energy and the transition paths of the Greenhouse as Energy Source programme up to and including 2011 [Dutch] Om het energieverbruik in de glastuinbouw in beeld te krijgen en te volgen, is al in 1990 de Energiemonitor in het leven geroepen. Deze monitor publiceert jaarlijks het energieverbruik van de glastuinbouw en de voortgang van de energie-indicatoren energie-efficientie, de CO2-emissie en het aandeel duurzame energie. Voor de monitor wordt gebruik gemaakt van een reeks verschillende databronnen.

 12. Energy Monitor of the Dutch horticulture 2012; Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Velden, N.J.A.; Smit, P.X.

  2013-12-15

  The Energy Monitor for Greenhouse Horticulture charts the energy efficiency, CO2 emissions, the share of sustainable energy and the transition paths of the Greenhouse as Energy Source programme up to and including 2012 [Dutch] Om het energieverbruik in de glastuinbouw in beeld te krijgen en te volgen, is al in 1990 de Energiemonitor in het leven geroepen. Deze monitor publiceert jaarlijks het energieverbruik van de glastuinbouw en de voortgang van de energie-indicatoren energie-efficientie, de CO2-emissie en het aandeel duurzame energie. Voor de monitor wordt gebruik gemaakt van een reeks verschillende databronnen.

 13. Gevolgen van hydrocephalus

  NARCIS (Netherlands)

  Tromp, Cornelis Nicolaas

  1984-01-01

  Hydrocephalus is een aandoening van het centrale zenuwstelsel die de clinicus vrij lang voor grote problemen ten aanzien van de behandeling heeft qesteld. Door de toepassing van de ventriculo-atriale shunttechniek zijn de behandelingsmogelijkheden van hydrocephalus sterk verbeterd. Deze studie

 14. Overzicht van de onderzoekresultaten van kroketten, bitterballen en frikandellen van 1986

  NARCIS (Netherlands)

  Cazemier, G.; Veen, van der N.G.

  1987-01-01

  In 1986 werden in opdracht van de AID 54 monsters frikandellen en 237 monsters kroketten en bitterballen door het RIKILT onderzocht op de eisen, zoals die zijn vastgelegd in de Kwaliteitsverordening Kroketten, Bitterballen en Frika(n)dellen. In dit verslag zijn de analyseresultaten van deze monsters

 15. Basis for the update of BEES B. Costs and effects of the planned adjustment of the Decree on Emission Limits for Combustion Plants B; Onderbouwing actualisatie BEES B. Kosten en effecten van de voorgenomen wijziging van het besluit emissie-eisen stookinstallaties B

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kroon, P.; Wetzels, W. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2009-01-15

  For the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM) calculations were made on the effects of an update of the Dutch Emission Limits Combustion Plants Decree (BEES B). BEES B sets NOx emission limits for combustion installations between 0.9 MWth (boilers on gas and oil) and 50 MWth (total on one location). For coal boilers and gas engines, there is no lower capacity limit in BEES B. For gas turbines it is 1 MWe. Although Directive 96/61/EC, concerning integrated pollution prevention and control (the IPPC Directive), is designed for bigger installations, VROM wants to include the emission levels of the Best Available Techniques (BAT) for smaller installations as well. Other changes are the inclusion of wood boilers and new CxHy emission limits for gas engines. Furthermore, emission levels on SO2 and fine particulates (PM10), which currently only exist for coal, are extended to gas, oil and wood combustion. VROM intends to set the lowest level for BEES B at 1 MWth for all installations. Smaller installations will be addressed in other legislation. In the project a separation was made with other policies like BEES A, the Dutch Emissions Guidelines (NER) but not with NOx emission trading (for process emissions and locations with over 20 or 30 MWth on active installations). The trading level for combustion is 40 g NOx/GJ in 2010, but this will be decreased after 2010. [Dutch] Het ministerie van VROM werkt aan een actualisatie van het Besluit Emissie Eisen Stookinstallaties B (BEES B). In het kader hiervan is de afdeling Beleidsstudies van het ECN gevraagd om de te verwachten kosten en effecten van de actualisatie in kaart te brengen. In de berekeningen is er vanuit gegaan dat de wijzigingen van de eisen voor nieuwe installaties ingaan per 1 januari 2009 en voor bestaande installaties zes jaar later op 1 januari 2015. Als basis voor de berekening van de effecten is uitgegaan van het veelgebruikte WLO GE-scenario met bijstellingen voor de sterkere

 16. Ringonderzoek m.b.t. de Nuchar clean-up in gebruik bij de bepaling van elektroncaptieve verbindingen in plantaardige extracten

  NARCIS (Netherlands)

  Goewie; C.E.; Greve; P.A.; Janssen; G.E.

  1984-01-01

  Door de Werkgroep Ontwikkeling en Verbetering van Residu- analysemethoden (OVR) werd tezamen met de Keuringsdiensten van Waren een ringonderzoek uitgevoerd met betrekking tot de als "Multimethode 1, submethode 1" beschreven bepalingsmethode voor elektroncaptieve bestrijdingsmiddelen in

 17. Reply to “Statistical evaluation of the VAN Method using the historic earthquake catalog in Greece,” by Richard L. Aceves, Stephen K. Park and David J. Strauss

  Science.gov (United States)

  Varotsos, P.; Lazaridou, M.

  The pioneering calculation by Aceves et al. [1996] shed light on the main question of this debate, i.e., on whether “VAN predictions can be ascribed to chance.” Aceves et al. [1996] conclude that “the VAN method has resulted in a significantly higher prediction rate than randomly sampling a PDF (probability density function) map generated from a 25 year history of earthquakes.” After investigating the totality of VAN predictions issued during the period 1987-1989, Aceves et al. [1996] found: “The prediction rate for the VAN method clearly exceeds that from the random model at all time lags between 5-22 days. At a 5 day time lag, the VAN prediction rate of 35.7% has a P-value of less than 0.06%. This means that a random model does as well as does the VAN method less than 0.06% of the time. At 22 days, the prediction rate of 67.9% has a P-value of less than 0.07%.” These conclusions basically coincide with those of Hamada [1993] although Aceves et al. [1996] followed different procedures. They are also in fundamental agreement with the results of Honkura and Tanaka [1996]. Another important conclusion of Aceves et al. [1996] is that, after declustering the earthquake catalog and prediction list from aftershocks, “VAN method is still formally significant.”

 18. ʼn Kritiese evaluering van wetgewing wat die gesondheid van ...

  African Journals Online (AJOL)

  User

  gereguleer wat "basiese watervoorsiening" omskryf as "die voorgeskrewe minimum standaard van watervoorsieningsdienste wat nodig is vir die betroubare voorsiening van ʼn toereikende hoeveelheid en gehalte water aan huishoudings, met inbegrip van informele huishoudings, om lewe en persoonlike higiëne te steun".

 19. Literaire strategieën: de drie satellieten van La Nouvelle Revue Française (1910-1914

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maaike Koffeman

  2000-12-01

  Full Text Available La Nouvelle Revue Française, opgericht in 1908 door een groep schrijvers rond André Gide, is het belangrijkste Franse literaire maandblad van het interbellum geweest. In de jaren voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog is de reputatie van het tijdschrift nog relatief bescheiden, maar er is al wel een duidelijke progressie te constateren. Deze is niet alleen toe te schrijven aan de inhoudelijke kwaliteit van de bijdragen, maar vooral ook aan de manier waaorp de redactie het tijdschrift promoot. De oprichters bedienen zich van een 'mutimedia-strategie': zij ontwikkelen rond de NRF verschillende nevenactiviteiten om de naamsbekendheid van het tijdschrift te vergroten en zijn literatuuropvattingen onder een breder publiek te verspreiden. 

 20. Benzene leaks in sight; Benzeenlekken in het vizier

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Okkerse, W.J.; Van Doorn, R.; Bison, H. [DCMR Milieudienst Rijnmond, Rotterdam (Netherlands)

  2013-02-15

  About five years ago, elevated concentrations of benzene were detected at air measuring stations of the DCMR Environmental Protection Agency in the Botlek area, the Netherlands. Extensive research of potential sources in industry followed. A wide range of advanced techniques were deployed. A smart combination of techniques has ultimately resulted in the identification and clean-up of the benzene sources. A bright future is anticipated for these techniques [Dutch] Ongeveer vijf jaar geleden werden rond het Botlekgebied verhoogde benzeenconcentraties geconstateerd op luchtmeetstations van de DCMR Milieudienst Rijnmond. Een uitgebreid onderzoek naar de potentiele bronnen in de industrie was het gevolg. Daarbij is een scala aan geavanceerde technieken ingezet. Toepassing van een slimme combinatie van technieken heeft er uiteindelijk toe geleid dat benzeenbronnen werden opgespoord en gesaneerd. Een grote toekomst wordt voorzien voor deze technieken.