WorldWideScience

Sample records for akadmisk maistra studiju

 1. Vikipēdija un tās izmantošana studiju procesā

  OpenAIRE

  Kleinšmite, Ilze

  2015-01-01

  Vikipēdija ir daudzvalodu, bezmaksas tiešsaistes enciklopēdija, kura tika izveidota 2001. gadā, un tās popularitāte ir tikai augusi kopš tās pastāvēšanas brīža. Bakalaura darba „Vikipēdija un tās izmantošana studiju procesā” mērķis ir noskaidrot, vai Vikipēdija tiek izmantota pamatstudiju procesā. Bakalaura darbu veido piecas nodaļas. Šajā pētījumā izmantotas divas pētniecības metodes – anketēšana un intervēšana. Darbā raksturota Vikipēdijas vēsture, informācijas sabiedrība un tīmeklis 2.0. P...

 2. Mācīšanās motivācijas pilnveidošanās skolotāju studiju programmā

  OpenAIRE

  Onosova, Anna

  2016-01-01

  Maģistra darba „Mācīšanās motivācijas pilnveidošanās skolotāju studiju programmā” aktualitāti nosaka skolotājs kā galvenā 21. gadsimta atslēgas vārds. Autore aplūko pārmaiņas izglītībā, līdz ar kurām jāmainās arī mūsdienu skolai un skolotājam. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām un 6 pielikumiem. Darba izstrādē analizēti 49 literatūras un citi avoti par motivāciju, vajadzībām, mācīšanās motivāciju, pārmaiņām izglītības sistēmā un piedāvātajām skolotāju studiju programmām. Darba mērķis ir izpēt...

 3. Noteiktais integrālis un tā lietojumi Vidusskolas matemātikas skolotāju studiju programmas matemātiskās analīzes kursā

  OpenAIRE

  Isaka, Kristīne

  2013-01-01

  Bakalaura darbs „Noteiktais integrālis un tā lietojumi Vidusskolas matemātikas skolotāju studiju programmas matemātiskās analīzes kursā” ir izstrādāts kā mācību palīgmateriāls studentiem. 1. nodaļā ir veikts teorētiskais apraksts par noteikto integrāli. 12 piemēros parādītas noteikto integrāļu aprēķināšanas metodes. 2. nodaļā ir apkopots 31 uzdevums par noteiktā integrāļa lietojumiem. Pielikumā ir izstrādāti individuālie mājasdarbi 15 variantos un 4 variantos ieteicamie uzdevumi kontroldarbam...

 4. Organizational Culture of the Bosnian and Herzegovinian Military

  Science.gov (United States)

  2010-03-01

  standards. Unfortunately, poor communication exists between politicians in Sarajevo (the Federation of Bosnia and Herzegovina) and Banja Luka (Republic of...strategic leadership the 19 future soldier of Bosnia and Herzegovina from Banja Luka will not feel insecurity in Sarajevo, and his comrade from...Sarajevo will feel equally at home in Banja Luka . Endnotes 1 Europska komisija je odobrila Studiju o izvodljivosti za BiH - 2003-11-18 http

 5. Comparing the Current and Desired Situation of Midwifery Students' Clinical Evaluation from Tutors' and Students' Viewpoints of Mashhad School of Nursing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jafarnejad Farzaneh

  2014-12-01

  Full Text Available Evaluacija je najvažnije polje efikasnosti kliničke edukacije. Kako je poznavanje trenutne situacije jedan od najvažnijih zahteva za planiranje željene sutuacije i kako nam mišljenje asistenata i studenata pomaže u čitavom procesu, sproveli smo studiju da bi uporedili trenutnu i željenu situaciju sa stanovišta studenata i tutora na Mašhad Fakultetu za obrazovanje akušerskih i medicinskih sestara.

 6. Mākslinieku kreativitātes saistība ar emocionālās, uzvedības un saskarsmes sfēras raksturotājiem

  OpenAIRE

  2010-01-01

  Šī darba mērķis ir noskaidrot to, kāda ir saistība starp mākslinieku kreativitāti un viņu emocionālās, uzvedības un saskarsmes sfēras raksturotājiem. Pētījuma respondenti ir 30 Latvijas Mākslas Akadēmijas bakalaura un maģistra studiju programmu studenti, vecumā no 19 līdz 26 gadiem. No tiem 19 ir sievietes un 11 vīrieši. Pētījumā netika veidota izlase no kādas vienas mākslas studiju programmas studentiem, bet gan no vairākām dažādām programmām – vizuālo komunikāciju nodaļas, gleznošanas, ...

 7. Sekstūrisma un seksindustrijas rāmējums latviešu nacionālās preses publikācijās (2005─2007)

  OpenAIRE

  Ļisicina, Linda

  2007-01-01

  Komunikācijas zinātnes bakalaura studiju programmas studentes Lindas Ļisicinas bakalaura darba „Sekstūrisma un seksindustrijas rāmējums latviešu nacionālās preses publikācijās (2005–2007)” mērķis ir izpētīt latviešu nacionālās preses publikācijās lietotos sekstūrisma un seksindustrijas rāmējumus. Darba teorētiskajā daļā skaidroti sekstūrisma un seksindustrijas jēdzieni no patērniecības teorijas un starptautiskā tūrisma pozīcijām, apskatīts rāmējuma koncepts un sniegts ieskats attēlu semiotikā...

 8. Logopēda un ģimenes sadarbība skaņu izrunas traucējumu mazināšanā piecgadīgiem bērniem

  OpenAIRE

  Apšukrapša, Gunita

  2015-01-01

  Darba autore: Gunita Apšukrapša Darba tēma: LOGOPĒDA UN ĢIMENES SADARBĪBA SKAŅU IZRUNAS TRAUCĒJUMU MAZINĀŠANĀ PIECGADĪGIEM BĒRNIEM. Darba veids: Diplomdarbs. Studiju programma: Skolotājs – logopēds 204 CH. Darba zinātniskais vadītājs: Mg. paed. E. Laganovska. Darba apjoms: 38 lpp, ievads, 4 nodaļas, 1 nodaļa ar apakšnodaļām, empīriskā daļa, nobeigums, anotācija, literatūras saraksts, pielikumi. Atslēgas vārdi: logopēds, ģimene, sadarbība, piecgadnieks. Pētījuma mērķis: te...

 9. Tourist Affiliate Program while Using Online Booking System with Possibility of Entering B2B Code

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Slivar Iva

  2008-01-01

  Full Text Available Affiliate marketing programs are one of the most powerful tools for online marketing since the merchant presenting a product or a service decides on the commissioning model and the commission is granted only if the desired results have been reached. Affiliate marketing is based offline as much as tourism itself and it relies on the commission that tourist companies pay to their partners (affiliates who bring new guests. This paper will present the basics of how online affiliate programs work, benefits they bring and steps for their further implementation. It will explain in detail how to establish an affiliate program for dynamic web pages which use online booking system platforms that offer a possibility of entering a B2B code. Special attention will be paid to SEO (Search Engine Optimisation. It will also present results of a research on Croatian hotels web pages and the implementation of the online booking system and affiliate programs. Having in mind the insufficient deployment of online potentials, the aim of the paper is to stress the need for setting up an effective method of monitoring changes and updates in the online world as well as implementing new promotional possibilities, all aimed at increasing sales. The goal of the paper is to explore advantages and disadvantages of the affiliate program as a new sales channel and promote the possibility to implement it in one of the biggest Croatian hotel companies, Maistra d.d. Rovinj. Along with methods of data acquiring and different techniques of creative thinking, the following scientific research methods were also used: statistic, historic, descriptive, comparison, interview, analysis and synthesis, induction and deduction.

 10. Galda spēļu vizuālā noformējuma izstrādes principi

  OpenAIRE

  2015-01-01

  Latvijas Univeritātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības zinātņu nodaļas Mākslas profesionālā bakalaura studiju programmas 4. kursa studenta Eduarda Frolova (Stud. apl. Nr. Ef11008) diplomdarbā „Galda spēļu vizuālā noformējuma izstrādes principi” tiek izpētīta galda spēļu vizuālā un spēles dizaina vēsture, attīstība un izcelsmes avoti. Diplomdarbs sastāv no trim daļām. Teorētiskajā daļā tiek apkopota informācija par piecām pazīstamākajām galda spēlēm cilvēces vēs...

 11. Mācību un algota darba savienošana strādājošu studentu vidū

  OpenAIRE

  Poikāne, Līna

  2009-01-01

  Bakalaura darba galvenie mērķi ir: noskaidrot, kādas ir jauniešu stratēģijas, ikdienā savienojot studijas ar darbu; noskaidrot, cik nozīmīgi un cieši jauniešiem ir studiju biedru un kolēģu sociālie tīkli; noskaidrot, kā jauniešu vērtību sistēma saistīta ar izglītību un darbu, kā šajos sociālajos tīklos veidojas viņu identitāte. Darbā apskatīti teorētiskie materiāli par sociālajiem tīkliem, vērtībām un identitāti. Atbilstoši tēmas kritērijiem, atlasīti respondenti, ar viņiem veiktas daļ...

 12. Prikazi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Drahomira Gavranović

  2012-02-01

  Full Text Available Mirna Willer - Marijana Tomić, ur. Summer school in the study of old books: proceedings. Zadar: Sveučilište u Zadru, 2010.Zbornik radova s Ljetne škole o staroj knjizi koja se održavala od 28. rujna do 2. listopada 2009. prva je u nizu publikacija u nakladničkom nizu Studija iz knjižnične i informacijske znanosti koji je pokrenuo Odjel za knjižničarstvo Sveučilišta u Zadru. Zbornik je pisan na engleskom jeziku, a sadrži petnaest međunarodno recenziranih članaka, od kojih je trinaest bilo izloženo na spomenutoj ljetnoj školi, jedan je izložen dan prije njezina početka, a vezan je uz predavanja doktorskim studentima na Poslijediplomskom studiju Društvo znanja i prijenos informacija u sklopu kojeg je i održana Ljetna škola o staroj knjizi, a jedan je napisan od strane doktorske kandidatkinje, kao rezultat suradnje s jednim od predavača na Ljetnoj školi. Svaki je tekst opremljen sažetkom i ključnim riječima na hrvatskom jeziku te bibliografijom korištenih radova.Zbornik je podijeljen u pet tematskih cjelina, kao što je bio podijeljen i program Ljetne škole. Prva cjelina pod nazivom Nova kulturalna povijest (New cultural history sadrži ukupno tri članka. Prvi članak autora W. Browna pod naslovom Rukopisi i prošlost u ranosrednjovjekovnoj Europi na primjeru laika i dokumenata govori o rukopisima u franačkoj Europi, točnije, o zbirkama formula i tragovima koji upućuju na to koliko su se laici i svećenici u srednjem vijeku koristili tim dokumentima. S obzirom da su mnogi srednjovjekovni dokumenti objavljeni u redigiranoj verziji, Brown upozorava da se pomnijim čitanjem i proučavanjem mogu uočiti i neke pogrešne interpretacije i zaključci koji su doneseni zbog istraživanja na redigiranim, a ne na originalnim srednjovjekovnim rukopisnim dokumentima, tj. danas dobro poznatim zbirkama formula. Drugi rad autora M. Lončara pod naslovom Stari rukopisi u Zadru: vrlo kratak uvod u stanje i u nedoumice oko na

 13. Sintaksa i semantika u suprotan koordinacije i zamjene

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pavao Tekavčić

  1978-12-01

  Full Text Available U onome što se obično naziva adverzativnim rečenicama valja razlikovati dva tipa: adverzativne rečenice (u užem smislu, kojima se izriče kontrast (Laura è bella ma è antipatica, i supstitutivne rečenice, kojima se prvi član ukida i zamjenjuje drugim (Laura non è bella bensì ( è brutta. U studiju ovih dvaju tipova rečenica mogu se razlikovati neke sintaktičke i semantičke kategorije: 1 identitet/kontrast, 2 djelomičnost/potpunost, S afirmacija/ negacija svakoga od dvaju članova, 4 pozitivno/negativno (semantičko značenje članova. U članku se studira semantička prihvatljivost rečenica, restrikcije u upotrebi triju glavnih veznika (però, bensì, ma i mogućnost elipse drugoga pomoćnog glagola. Ako prvi član (A nije negiran, moguć je jedino veznik u značenju 'ali', ali samo onda ako se radi o djelomičnom identitetu i djelomičnom kontrastu, dok je isključen ako se izražava potpuni identitet (*Laura è bella pero è bella ili potpuni kontrast (*Laura è bella pero è brutta. Veznik pero u današnjem talijanskom jeziku ima samo značenje 'ali' Ako je prvi član negiran, uz 'ali' moguce je i 'nego' (tal.bensì, ali s razlikom u značenju (Laura non è bella pero è simpatica. I Laura non è bella bensi è simpatica. Veznik 'nego' isključen je samo onda kada se izražava potpuni identitet (jer nema smisla zamjenjivati jedan pojam drugim, ako su identični, dok je u drugim slučajevima - uz veće ili manje razlike, i ev u posebnim slučajevima - prihvatljiv. Dok però znači samo 'ali' a bensì samo 'nego', treći veznik, ma, koji je danas najčešći, pokriva oba ta značenja. Stoga, ako je prvi član negiran, može doći do dvoznačnosti: Laura non è bella, ma è simpatica može značiti da L. nije lijepa nego simpatična (supstitutivna reč. ili da nije lijepa ali  je simpatična (adverzativna reč.. U takvim rečenicama elipsa drugoga pomoćnog glagola postaje distinktivna: dok će se rečenica Laura non è bella

 14. Prikazi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Drahomira Gavranović

  2012-02-01

  Full Text Available Mirna Willer - Marijana Tomić, ur. Summer school in the study of old books: proceedings. Zadar: Sveučilište u Zadru, 2010.Zbornik radova s Ljetne škole o staroj knjizi koja se održavala od 28. rujna do 2. listopada 2009. prva je u nizu publikacija u nakladničkom nizu Studija iz knjižnične i informacijske znanosti koji je pokrenuo Odjel za knjižničarstvo Sveučilišta u Zadru. Zbornik je pisan na engleskom jeziku, a sadrži petnaest međunarodno recenziranih članaka, od kojih je trinaest bilo izloženo na spomenutoj ljetnoj školi, jedan je izložen dan prije njezina početka, a vezan je uz predavanja doktorskim studentima na Poslijediplomskom studiju Društvo znanja i prijenos informacija u sklopu kojeg je i održana Ljetna škola o staroj knjizi, a jedan je napisan od strane doktorske kandidatkinje, kao rezultat suradnje s jednim od predavača na Ljetnoj školi. Svaki je tekst opremljen sažetkom i ključnim riječima na hrvatskom jeziku te bibliografijom korištenih radova.Zbornik je podijeljen u pet tematskih cjelina, kao što je bio podijeljen i program Ljetne škole. Prva cjelina pod nazivom Nova kulturalna povijest (New cultural history sadrži ukupno tri članka. Prvi članak autora W. Browna pod naslovom Rukopisi i prošlost u ranosrednjovjekovnoj Europi na primjeru laika i dokumenata govori o rukopisima u franačkoj Europi, točnije, o zbirkama formula i tragovima koji upućuju na to koliko su se laici i svećenici u srednjem vijeku koristili tim dokumentima. S obzirom da su mnogi srednjovjekovni dokumenti objavljeni u redigiranoj verziji, Brown upozorava da se pomnijim čitanjem i proučavanjem mogu uočiti i neke pogrešne interpretacije i zaključci koji su doneseni zbog istraživanja na redigiranim, a ne na originalnim srednjovjekovnim rukopisnim dokumentima, tj. danas dobro poznatim zbirkama formula. Drugi rad autora M. Lončara pod naslovom Stari rukopisi u Zadru: vrlo kratak uvod u stanje i u nedoumice oko na