WorldWideScience

Sample records for af forskellige faktorers

 1. Bedre trafikuheldsdata: Danske erfaringer med brug af forskellige typer trafikuheldsdata

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Mette; Clemmensen, Mikkel Bøg; Janstrup, Kira Hyldekær

  bidraget til kvalitetssikring af projektets forskellige dele, og seniorforsker Mette Møller har været overordnet projektansvarlig. Stud. BEng Lars Finn Jensen og stud. BEng Niels Klindt Andersen har varetaget dataindsamling i forbindelse med rundspørgen blandt kommunerne. Vi vil gerne udtrykke en stor tak...

 2. Vurdering af økologisk og kemisk påvirkning fra forskellige stressfaktorer på oplandsskala

  DEFF Research Database (Denmark)

  McKnight, Ursula S.; Bjerg, Poul Løgstrup; Thomsen, Nanna Isbak

  2011-01-01

  Der er gennemført en større undersøgelser af forskellige stressfaktorers påvirkning af den kemiske og økologiske vandkvalitet i et grundvandsopland ved Hove på Sjælland. Der er i området udvalgt vandløbslokaliteter, som er undersøgt for en lang række fysiske, kemiske og økologiske parametre og...

 3. Betydningen af en række faktorer for døvfødte børn med CI

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bengtsson, Steen; Larsen, Lena Bech

  2014-01-01

  Formålet med dette notat er ved hjælp af data fra SFI's undersøgelse af levevilkår for døvfødte børn med CI at belyse spørgsmålet om, hvad forskellige faktorer betyder for deres situation. Spørgsmålet er belyst ved at se på syv forhold, som repræsenterer forskellige sider af det resultat, som...... barnet har fået af CI-behandlingen. Vi belyser resultatet af behandlingen med spørgsmål, der giver vurderinger af: 1) barnets handicap, 2) barnets skolepræstationer, 3) barnets emotionelle forstyrrelser, 4) om barnet er en enspænder, 5) omfang af barnets besøg hos kammerater, 6) forældrenes bekymring...

 4. Intelligent design af fokusgrupper - om metodisk design af fokusgrupper og menneskets forskellige intelligenser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lene Heiselberg

  2008-09-01

  Full Text Available Når man arbejder professionelt med at gennemføre kvalitative mini- og fokusgruppeanalyser, kan det ikke undgås, at man som moderator indimellem tænker: Hvorfor deltager hun ikke? Hvad kan jeg gøre for at inkludere hende i diskussionen? Ofte skyldes nogle deltageres manglende engagement, at mini- eller fokusgruppens metodiske design favoriserer de deltagere, som har en fremtrædende verbalsproglig intelligens, og samtidig ekskluderes de, der har andre fremtrædende intelligenser, fra at yde det maksimale. En sådan situation er meget uheldig og kan i værste fald give en undersøgelse bias. Derfor har vi i DR Medieforskning arbejdet med en pragmatisk tilgang til problemet, hvor vi har afprøvet et metodisk design, som inkluderer kvalitative interviewteknikker og procesværktøjer, som appellerer til samtlige intelligenser. Som et resultat af en målrettet indsats for at inkludere flere intelligenser i det metodiske design, oplever vi, at deltagerne har mere lyst til at engagere sig og gør det med større selvsikkerhed. Desuden oplever vi i mindre grad fænomenet “cognitive tuning” , og derfor kan vi arbejde med flere og bedre data i analyse- og fortolkningsfasen. Intelligent design of focus groups - article about methodological design of focus groups and the different intelligences When you work professionally with the conducting and moderating of qualitative mini- and focus groups, you can't avoid sometimes thinking: Why isn’t she participating? What can I do to include her in the discussion? A participant's apparent lack of enthusiasm is often caused by the methodological design of the focus group giving preference to participants who have an explicit verbal intelligence, and as a consequence excludes participants with other explicit intelligences from contributing. A situation like the one described above is very undesirable and in a worst-case scenario it can cause a study to be biased. In order to try to solve this problem DR

 5. Analytiske potentialer ved forskellige tilgange til studiet af pædagogisk teori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Christian Sandbjerg; Øland, Trine

  2014-01-01

  Pædagogisk teori indgår som obligatoriske og selvfølgelige elementer i professionsuddannelser og universitetsuddannelser indenfor det pædagogiske område, ofte relateret til ’handlescenarier’ og ’problemstillinger’ i pædagogisk praksis. Men hvad der til stadighed lades ude af synsfeltet, er hvordan...

 6. Fiktionaliseringens forskellige former

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søndergaard, Leif

  2013-01-01

  til en anden. Fiktionaliseringen kan antage forskellige former: 1) non-fiktionalisering, 2) non-fiction fiktionalisering, 3) minumal fiktionalisering, 4) medium fiktionalisering, 5) ekstra fiktionalisering, 6) total fiktionalisering, 7 superfiktionalisering og 8) metafiktionalisering. I alle tilfælde...

 7. Udvikling af systemleverancer, parametri og BIM

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kortegaard, Per

  2016-01-01

  Seminaret rummede indlæg fra både nogle af projektets tidligere ph.d.-studerende og forskellige kompetente professionelle personer fra forskellige grene af praksis. Seminaret gav samlet et fint billede af status indenfor udviklingen af systemleverancer og deres anvendelse i relation til BIM...

 8. Ledelse af forandringer i folkeskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjer, Mikkel; Rosdahl, Anders

  2016-01-01

  Dette notat bygger på kvalitative interview på seks folkeskoler i efteråret 2015. Skolerne ligger i forskellige egne af landet og i landområder, mindre og store byer. Skolerne er af forskellig størrelse, og deres elevgrundlag, dvs. forældrenes sociale baggrund, varierer også. Notatet bygger primæ...

 9. Definition af et landdistrikt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søgaard, Villy

  2008-01-01

  Forskellige lande arbejder med meget forskellige definitioner af begrebet landdistrikt. Arbejdspapiret diskuterer først en række generelle krav til definitioner og anbefaler på den baggrund konkrete justeringer i forhold til den hidtidige danske praksis på området. Arbejdspapiret er blevet til i...

 10. Forskellige cannabis typer virker modsat på hjerne, kognition og adfærd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Kristine Rømer; Callesen, Mette Buhl; Feldstein Ewing, Sarah W.

  Vi ved overraskende lidt om, hvordan cannabis påvirker vores hjerne og kognitive funktioner. Det skyldes bl.a., at de fleste videnskabelige undersøgelser af cannabis ikke tager højde for, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige typer påvirker os.......Vi ved overraskende lidt om, hvordan cannabis påvirker vores hjerne og kognitive funktioner. Det skyldes bl.a., at de fleste videnskabelige undersøgelser af cannabis ikke tager højde for, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige typer påvirker os....

 11. Der er forskellige modeller for hospitalers anvendelse af farmaceutisk medicingennemgang

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bülow, Cille; Winther, Majken; Schjerling, Lisbeth

  2014-01-01

  The objective of the article is to characterize the models used by pharmacists to obtain medication history and medication review in Danish hospitals. The models are characterized based on the sources used to create an overview of the patient's medication as well as the time spent per patient....... Currently pharmacists perform medication review at 16 departments. The sources frequently used are the patient journal (81%) and clinical data (81%). The patient contributes to the medication review in 25%....

 12. Trofiske skift og fysiske faktorer i væksten hos Færøske torsk (Gadus morhua) undersøgt ved brug af stabile isotoper

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk-Nielsen, Jens; Christensen, Jens Tang; Grønkjær, P.

  Projektets formål er at forstå variationen i vækst hos torsk (Gadus Morhua) ved brug af otolither (øresten), og sammenhængen med fysiske faktorer, såsom havstrømme, hav temperatur, osv på den Færøske shelf. Dette undersøges ved hjælp af, 1) en otolith vækst kronologi som dækker mere end 60 år (1948...... en mindre amplitude i variationen af ringbredde end direkte vækst målinger. Over hele vækstkronologien ses en negativ udvikling i væksten hos torsk, dog afbrudt af kortere perioder med positiv vækst. De stabile isotop prøver udtages fra hele otolitter fra 5 år gamle torsk. Fra protein delen af...... omgivelser torsken har oplevet, især den omgivende temperatur. Karbon signalet fra den uorganiske del af otolitten vil blive sammenlignet med værdierne i protein delen. De stabile isotop-værdier, samt vækst data vil blive analyseret for at se sammenhængen mellem klimaet og væksten hos torsk. Både lokalt, med...

 13. Mikroplastik i sediment fra de danske farvande - og betydningen af de biogeokemiske sedimentkarakterer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strand, Jakob; Lassen, Pia; Shashoua, Yvonne

  mm), og biogeokemiske faktorer som indholdet af organisk carbon (TOC) og indholdet af fine partikler (... phthalater og nonylphenol. Dette skyldes nok mest co-variationer i forhold til kildeeksponering og biogeokemiske faktorer som TOC....

 14. Fluorerede stoffer i mademballage af pap og papir

  DEFF Research Database (Denmark)

  Trier, Xenia; Cederberg, Tommy Licht; Jensen, Lisbeth Krüger

  andre typer af madbokse. Prøverne er blevet analyseret for flere forskellige typer af fluorerede stoffer, der anvendes til at imprægnere disse typer af emballager, så de ikke suger fedt eller vand. I ingen af prøverne er der fundet indhold af fluorerede stoffer, der overstiger analysemetodens...

 15. Styring af kommunal digitalisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jæger, Birgit

  2017-01-01

  Digitalisering af både interne arbejdsprocesser og kommunikation med borgere og virksomheder har længe været en vigtig faktor i moderniseringen af den offentlige sektor. Derfor er der stort fokus på styring af digitaliseringen. Denne artikel undersøger, dels hvordan digitaliseringen i den kommunale...... sektor styres, og dels hvilke styringsparadigmer der kan identificeres. Med udgangspunkt i en konkret kommune analyseres styringen af digitalisering gennem et hierarki af offentlige digitaliseringsstrategier. Gennem udvikling af en helt ny form for organisering, en såkaldt Digitaliseringsforening...

 16. En skygge af modernitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov, Christian Egander

  2015-01-01

  Artiklen vil kort skitsere forskellige, samtidige konservative reaktioner på teknikken, hvis destruktive potentiale var blevet åbenbart i og med Første Verdenskrig, og derefter gennem en læsning af Drachmanns politiske og skønlitterære forfatterskab identificere nøgleelementer og begreber i Drach...

 17. Prøvetagning af grundvand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Inga

  Bogen fokuserer på prøveatgning af grundvand og drikkevand til forskellige formål såsom undersøgelse af forurenede grunde, grundvandsmonitering samt produktion af drikkevand. Da grundvand i sagens natur findes under jordoverfladen, beskriver bogen også væsentlige forhold om hydrogeologi og...

 18. Skolelivskvalitet - en multivariat analyse af faktorer med betydning for trivslen i Københavnske folkeskoleanalyse baseret på Københavnerbarometeret 2009 pdf 2010

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Mads

  2010-01-01

  En multivariat analyse af svar på Københavnerbarometret 2009, hvor sammenhæng mellem sundhed og fagligt fremskridt undersøges......En multivariat analyse af svar på Københavnerbarometret 2009, hvor sammenhæng mellem sundhed og fagligt fremskridt undersøges...

 19. Energiforbrug til opvarmning af bygninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Budde, J.; Pedersen, D.O.

  Rapporten giver oplysninger om enhedsforbrug til varme og varmt brugsvand i forskellige typer af bygninger baseret på en analyse af et omfattende datamateriale. Formålet med undersøgelsen har været at ajourføre denne del af grundlaget for både landsdækkende og lokal varmeplanlægning i Danmark....

 20. Kommentarer til love og ændringer af love

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møgelvang-Hansen, Peter

  2002-01-01

  folkeoplysende foreningsarbejde og Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) og ophævelse af lov om daghøjskoler m.v. og lov om den fri ungdomduddannelse samt ændring af lov om refusion af udgifter til uddannelse i forbindelse med aktivering m.m. samt ændring af forskellige love (Reform for daghøjskolerne...

 1. Evaluering af afdeling H

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjær Minke, Linda; Birkmose, Sofie Meldal

  2016-01-01

  Som led i Kriminalforsorgens flerårsaftale 2013-2016 blev det åbne statsfængsel Søbysøgård i januar 2015 udvidet med 42 lukkede pladser i den nybyggede afdeling H. Nærværende evaluering kortlægger de erfaringer personalet og indsatte har gjort sig i løbet af det første år. Etableringen af den...... lukkede fængselsafdeling H giver en unik mulighed for at følge henholdsvis hvilke faktorer, der bidrager til udvikling af fængselskultur, og hvordan de respektive faktorer influerer på udvikling af fængselskulturen. Evalueringens metoder består af kvalitative og kvantitative metoder såsom dokumentanalyse...

 2. Sammenligning af kvaliteten af kommunernes sagsbehandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Martin

  flere forskellige spørgsmål fra praksis¬undersøgelser i samme sammenligning. Vi foreslår også, at metoder til såkaldte ’multi¬ple sammenligninger’ bruges til dele af undersøgelserne. Det er en ældre og ikke særlig kendt metode, men den er særdeles relevant både i den konkrete anvendelse og i andre...

 3. Ledelse af ledelse i udviklingssamtaler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ryberg, Birgit

  2012-01-01

  Hvem sætter dagsorden for udvikling? Udviklingssamtaler er præget af forskellige ledende interessser, der ikke blot konkurrerer om at vinde indflydelse, men også skaber tvetydigheder og doublebind, som ledere og medarbejdere må forholde sig til....

 4. På sporet af fremtidens konkurrenceevne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boje Rasmussen, Martin Møller

  2013-01-01

  Michael Porter og Harvard Business School står bag nyt banebrydende initiativ, Social Progress Index, som måler et samfunds evne til at skabe livskvalitet for borgerne. Dette aktualiserer debatten om udviklingen af helt nye konkurrencemodeller. Der er tale om et valg mellem tre forskellige typer...

 5. Eksperimentel bakteriofagterapi til behandling af kronisk Pseudomonas aeruginosaotitis hos hund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moodley, Arshnee; Mølgaard, Jesper

  2016-01-01

  Vi beskriver en case med anvendelsen af bakteriofager til behandling af kronisk otitis forårsaget af multiresistente Pseudomonas aeruginosa som en sidste behandlingsmulighed før aflivning. Trods gentagne behandlinger, både topikalt og systemisk, med op til seks forskellige antibiotika over en...

 6. Måling af lydisolation og efterklangstid i praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, J.

  Meddelelsen omhandler undersøgelser af mulighederne for at forbedre reproducerbarheden ved måling af luftlydisolation, trinlydniveau og efterklangstid under betingelser, der svarer til måling i den indflytningsfærdige bygning. Der omtales resultater fra måling med to forskellige udformninger af h...

 7. Sammenligning af laboratorieforsøg med kemiske, biologiske og termiske metoder til oprensning af residual fri fase under grundvandsspejlet i Kærgård Plantage

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christophersen, Mette; Christensen, Jørgen Fjeldsø; Jørgensen, Torben H.

  , sulfonamider, barbiturater, anilin, cyanid og kviksølv, og det har resulteret i en meget kompleks forurening. Efter afgravning af 4000 tons meget forurenet jord ned til grundvandsspejlet i to af de seks gruber er næste skridt afprøvning af forskellige metoder til fjernelse af den kraftige grundvandsforurening...

 8. International fragmentation af produktionen og vertikal disintegration af styringsformer i produktionskæderne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Refslund, Bjarke

  Stigende international økonomisk integration har betydet en stigende fragmentering af produktionen, hvor store dele udføres i forskellige lande. Dertil kommer en stigende disintegration af vertikale styringsformer i produktions-værdikæder (Global Value Chains). Dette konferencepaper diskutere...

 9. Kategoriseringsmodeller, typer af kriterier og gyldighedsområder - de tre niveauer i tekstgenrerforskningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frandsen, Finn

  1995-01-01

  Artiklen forsøger at vise, hvordan de metodologiske problemstillinger i studiet af tekstgenrer kan fordeles på tre forskellige forskningsniveauer, som bør holdes ude fra hinanden, uanset hvilke tekstgenrer man studerer: a) valg af kategoriseringsmodel, b) valg af typer af kriterier og c) kriterie...

 10. Supervision af psykoterapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  SUPERVISION AF PSYKOTERAPI indtager en central position i uddannelsen og udviklingen af psykoterapeuter. Trods flere lighedspunkter med psykoterapi, undervisning og konsultation er psykoterapisupervision et selvstændigt virksomhedsområde. Supervisor må foruden at være en trænet psykoterapeut kende...... supervisionens rammer og indplacering i forhold til organisation og samfund. En række kapitler drejer sig om supervisors opgaver, roller og kontrolfunktion, supervision set fra supervisandens perspektiv samt betragtninger over relationer og processer i supervision. Der drøftes fordele og ulemper ved de...... forskellige måder, hvorpå en sag kan fremlægges. Bogens første del afsluttes med refleksioner over de etiske aspekter ved psykoterapisupervision. Bogens anden del handler om de særlige forhold, der gør sig gældende ved supervision af en række specialiserede behandlingsformer eller af psykoterapi med bestemte...

 11. Retsbeskyttelsen af fostre og befrugtede æg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Herrmann, Janne Rothmar

  tydeliggøres og analyseres forskellige problemstillinger: -Abort og fosterreduktion - Fosterdiagnostik - Fosteret som patient og forsøgsperson - Anvendelse af føtale celler og væv - Fosterets status som afdød - Fertilitetsbehandling og sortering af befrugtede æg - Fertilitetsturisme - Stamcelleforskning...

 12. Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjær, Christopher; Christensen, Inger-Marie F.; Blok, Rasmus

  2009-01-01

  Artiklen videregiver en række praktiske erfaringer med anvendelse af webkonferencesystemet Adobe Connect Pro i forbindelse med undervisning på Syddansk Universitet (SDU). Via tre pilotprojekter fra forskellige fagområder præsenteres de første konkrete og indledende erfaringer med anvendelsen af det...

 13. Fastholdelse af erhvervsskoleelever i det danske erhvervsuddannelsessystem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Klaus; Jørgensen, Christian Helms; Koudahl, Peter

  2013-01-01

  Forskningsprojektet ”Retention of Vocational Students in the Danish VET System” undersøger de påvirkelige faktorer, der kan bidrage til at mindske frafaldet på de erhvervsfaglige uddannelser (EUD). For etablering af en sådan viden er dannet et konsortium bestående af såvel forskere med stor...

 14. Undersøgelse af mulighederne for anvendelse af open source Integrated Library Systems (ILS) i universitetsbiblioteket

  DEFF Research Database (Denmark)

  Greve, Eli; Bøgh Pedersen, Kasper

  Dette projekt har til formål, at to biblioteker med meget forskellige profiler gennemfører test af konkrete open source baserede ILS systemer, formidler resultaterne til FFU-bibliotekerne og deres interessenter, og herved bidrager til en nuancering af beslutningsprocesserne i de kommende år omkring...

 15. Social praksisteoretiske analyser af unge i partnerskaber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mørck, Line Lerche; Munkholm, Merete

  Denne bog analyserer lokale partnerskaber mellem produktionsskoler og virksomheder, institutioner og civilsamfund. Bogen illustrerer, hvordan vi med social praksis teori kan forstå partnerskaber som grænsefællesskaber, hvor partnerskaber arrangeres i og på tværs af forskellige fællesskaber og han...

 16. Vaccination af slagtekalve mod BRSV

  DEFF Research Database (Denmark)

  Graumann, Anne Mette; Larsen, Lars Erik

  2009-01-01

  Rspiratory Suncytial Virus) blev fundet til at være den typisk fundne virus, der forårsager lungebetændelse. Vacciner imod BRSV er tilgængelige på markedet, men de er aldrig blevt afprøvet systematisk under danske forhold. Formålet med dette forsøg er at undersøge effekten af to forskellige...

 17. Sorter af afgræsningslucerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søegaard, Karen

  2011-01-01

  – to nye sorter Verbena og Camboregio og en ældre sort Luzelle. Sorterne blev dyrket i renbestand og to forskellige blandinger med alm. rajgræs. Parcellerne blev afgræsset af kvier, med en forholdsvis hård afgræsning, i to forskellige slæt/afgræsnings systemer. Generelt klarede Verbena sig bedst og...... afgørende forskelle mellem denne ældre og de to nye sorter. Resultaterne for Luzelle lå generelt mellem Verbena og Camporegio....

 18. To forskellige forløb af forgiftning med grøn fluesvamp

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agerlund Petersen, Marianne; Kjær, Mette Skalshøi

  2013-01-01

  Death Cap is one of the most lethal mushrooms in Denmark and may be mistaken for a non-toxic Asian mushroom. We report on two accidental cases admitted 12 and 17 hours after ingestion presenting with gastroenteritis and decline in liver function. The patient who arrived after 12 hours responded w...... well to intensive treatment of liver failure and was discharged after 18 days. The other patient deteriorated in spite of intensive treatment and underwent liver transplantation. She was later discharged. Early diagnosis and treatment is essential....

 19. To forskellige forløb af forgiftning med grøn fluesvamp

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agerlund Petersen, Marianne; Kjær, Mette Skalshøi

  2013-01-01

  Death Cap is one of the most lethal mushrooms in Denmark and may be mistaken for a non-toxic Asian mushroom. We report on two accidental cases admitted 12 and 17 hours after ingestion presenting with gastroenteritis and decline in liver function. The patient who arrived after 12 hours responded...

 20. Blended Learning Analytics Model for Evaluation (BLAME). Et case-studie af universitetsunderviseres brug af Blackboard

  DEFF Research Database (Denmark)

  Musaeus, Peter; Bennedsen, Andreas Brændstrup; Hansen, Janne Saltoft

  2015-01-01

  I denne artikel vil vi præsentere en strategi til inddragelse af læringsanalytik (learning analytics) ved evaluering af universitetsunderviseres brug af et nyt LMS på Aarhus Universitet: Blackboard. Vi diskuterer en model (BLAME: Blended Learning Analytics Model of Evaluation) for, hvordan...... kategorisering af kurser og data om læringsanalytik indsamlet på Blackboard kan integreres. Endvidere belyser vi, hvilke implikationer en sådan læringsanalytik kan have for blended learning ved at analysere to forskellige uddannelses-cases/illustrationer. Dernæst diskuterer vi pædagogisk udvikling i forbindelse...

 1. PEMBENTUKAN ISOMORFISMA DARI GELANGGANG FAKTOR KE GELANGGANG FAKTOR LOKAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Amir Kamal Amir

  2012-02-01

  Full Text Available Suatu gelanggang lokal adalah gelanggang yang hanya mempunyai  satu ideal maksimal.  Ideal prim suatu gelanggang dapat dipakai untuk mencari gelanggang local dan dapat juga dipakai untuk membentuk gelanggang faktor. Sedangkan ideal maksimal dari gelanggang lokal dapat dipakai untuk membentuk gelanggang faktor lokal. Tulisan ini akan  memaparkan secara lebih terperinci dan jelas, sehingga akan lebih mudah dimengerti, mengenai gelanggang faktor dan pembentukan isomorfisma antara gelanggang faktor dengan gelanggang faktor lokal.  Keywords: faktor ,  gelanggang  lokal, maksimal, multiplikatif,  ideal prim.

 2. Måling af stress hos mink

  DEFF Research Database (Denmark)

  Malmkvist, Jens

  2010-01-01

  Sammendrag Stress indgår som et element ved vurdering af dyrevelfærd. Endvidere kan stress mål anvendes i undersøgelser, hvor forskellige typer af avl, burmiljø og pasning af mink sammenlignes. Men hvad er stress egentlig og hvordan måles det? Er unormal adfærd koblet til stress hos mink? På...... temadagen præsenteres nye resultater og metoder til at vurdere stress hos mink. I en metode måles koncentrationen af nedbrydningsprodukter af hormonet cortisol i gødning fra mink. Der er en række fordele ved denne metode, frem for blodprøvetagning. Forsøg viste, at hovedparten af cortisol udskilles i fæces...... (83 %) frem for i urin (17 %), samt at omsætningen af radioaktivt mærket cortisol ikke er forskellig mellem mink med hhv. lav og høj forekomst af stereotypi. Denne viden kan bruges til bedre at forstå koblingen f.eks. unormal adfærd og stress hos mink....

 3. Velkommen udenfor! Den offentlige kunst og iscensættelse af mødesteder i byen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Marie Bruun Jespersen, Line

  2017-01-01

  Denne artikel fokuserer på de sociale kunstformer i det offentlige rum som henvender sig til et kropsligt aktivt publikum. Værkerne fremstår ofte som legende, sjove og spektakulære og udtrykker sjældent en eksplicit kritik af forholdene i offentlige rum, men den situerede æstetik rummer et potent....../Topotek1/Superflex: Superkilen (2009), Rafael Lozano Hemmer: Under Scan (2005) og Karoline H. Larsen: Jungle Strings (2008), der i forskellig skala og i forskellige medier tematiserer livet i byen ligesom forskellige strategier anvendes i inddragelsen af publikum....

 4. Produktudvikling af fødevarer med Quality Function Deployment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech, Anne C.

  1998-01-01

  Produktudvikling af fødevarer stiller stadig større krav til virksomhedernes kompetencer. QFD filosofien kan bidrage til at skabe en fælles forståelse af grundlaget for udvikling af nye produkter. Udgangspunktet er en forståelse af forbrugernes behov i relation til virksomhedens muligheder...... konkurrentprodukter. Efterfølgende faser handler om at generere forskellige mulige løsninger, inden der træffes valg af løsningsalternativ. Anvendelse af QFD modellen for produktudvikling betyder, at forbrugernes behov er centrale i hele produktudviklingsforløbet, samt at det udviklede produkt sigter mod at opfylde...... væsentlige identificerede behov set fra forbrugernes synspunkt. At virksomheden ser implementering af QFD som en investering, medarbejdernes commitment og målrettet projekt, er væsentlig for en succesfuld implementering af QFD til produktudvikling. QFD tankegangen illustreres med et eksempel på udvikling af...

 5. Evaluation of the consequences of introduction of different types of environmental zones in Copenhagen; Vurdering af konsekvenserne af indfoerelse af forskellige typer af miljoezoner i Koebenhavn

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jensen, F.P.; Berkowicz, R.; Fogh, C.L.

  2005-07-01

  Calculations for three alternative environmental zone scenarios in Copenhagen, Denmark, have been made. Scenario 1 implies filters on all heavy vehicles with EURO III motors or older. Scenario 2 implies filters on all heavy vehicles with EURO II motors or older. Scenario 3 implies filters on heavy vehicles with EURO I motors or older. The reduction of the particle pollution resulting from filters on heavy vehicles has been calculated by means of meteorological air quality models. The positive health effects have been calculated and valued according to general socio-economic calculation methods.(BA)

 6. Det moderne projekt – og portfolioen som en af mange succesteknologier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helms, Niels Henrik

  2010-01-01

  I artiklen diskuteres portfolioen i lyset af den canadiske fi losof Taylors begreber om rationel selvkontrol og ekspressiv artikulering som forskellige udtryk for det moderne. En række pædagogiske succesteknologier problematiseres og afsluttende foreslås en kommunitarisk forståelse af det...

 7. Emissioner af SO2 og NOX fra kraftværker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Illerup, J. B.; Bruun, H. G.

  Rapporten indeholder beregninger af SO2- og NOx- emissioner fra kraftværker, der er reguleret af kvoteloven. Emissionerne er for tre forskellige produktionsscenarier beregnet ud fra emissionsfaktorer baseret på EU-direktivet om store forbrændingsanlæg og emissionsfaktorer beregnet ud fra en...

 8. Teamcoaching som kvalificering af Cooperative Learning på læreruddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Henrik

  2008-01-01

  Projektet tager med et systemisk udgangspunkt et blik på coachingens muligheder som kvalificerende redskab for de studerendes tilegnelse af teoretiske og praktiske færdigheder i udviklingen af Cooperative Learning. Der er et teoretisk udgangspunkt i Luhmann og Vygotsky ligesom forskellige stadier i...... udviklingen fra gruppe til team skildres....

 9. Involvering af medarbejdere med henblik på kompetenceudvikling i relation til elforbrug og bæredygtig udvikling på hotel- og restaurantområdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Læssøe, J.; Carlsson, Monica; Jensen, B. B.

  2005-01-01

  Modellen præsenterer resultaterne af det forskningsbaserede udviklingsprojekt "Elforbrug, medarbejderinvolvering og kompetenceudvikling" Oversigtsmodellen giver dels en mulighed for at differentiere mellem forskellige kulturer og involveringsstrategier, dels en mulighed for at differentiere melle...

 10. Udvikling af praksisfællesskaber i spring- og redskabsgymnastik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Henrik Taarsted

  2012-01-01

  praksisfællesskab(-er), hvor alle kan og gerne vil bidrage. I mindre heterogene grupper, hvor elever/studerende/gymnaster på skift har forskellige roller, som springer, modtager og observatør, er det målet at opbygge praksisfælleskaber præget af gensidigt engagement, tillid og ansvarlighed. For at fremme oplevelsen...

 11. En kvantitativ analyse af danskernes huskesedler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Marcus

  2005-01-01

  .Samlet rummede de 871 sedler 8047 vareemner. Skønsvist drejer det sig om mellem 600 og 800 forskellige produkter. Det præcise tal lader sig ikke helt fastlægge, idet visse vareemner ("grønt", "pålæg" og "tøj" osv. i modsætning til agurker, hamburgerryg og Adidas T-shirt XL) ikke tillader identifikation af et...

 12. Rekruttering og fastholdelse af seniorer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Luccat, Dorte

  Denne undersøgelse har til formål at afdække holdninger, praksis, barrierer og muligheder i forhold til rekruttering og fastholdelse af seniorer. Undersøgelsen er baseret på 19 kvalitative interviews med henholdsvis tillidsrepræsentanter og personaleledere på 13 forskellige arbejdspladser. De...... udvalgte arbejdspladser repræsenterer såvel den offentlige som den private sektor samt større (mindst 50 ansatte) og mindre (under 50 ansatte) arbejdspladser. Vi har endvidere besøgt virksomheder, der henholdsvis har og ikke har seniorer ansat, for at indsamle information om holdninger og praksis fra flere...

 13. Dilemmaer i musikterapeutisk behandling af en traumatiseret flygtning med musikerbaggrund

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bolette Daniels Beck

  2016-12-01

  Full Text Available Denne artikel præsenterer et single case-studie af et receptivt musikterapiforløb med en 55-årig syrisk flygtning, som har været udsat for fængsling og tortur på grund af sine aktiviteter som protestsanger og musiker. Der beskrives problemstillinger og dilemmaer relateret til at anvende musik, der både kan trigge traumer, men også vække indre ressourcer. Kortlægning af patientens forskellige personlighedsdele og musikkens evne til integration af dem vil blive belyst gennem teorien om strukturel dissociation.

 14. Vidensledelse og den sociale dimension i deling af viden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauring, Jakob

  2004-01-01

  imidlertid et alternativt syn på viden som i højere grad inddrager den sociale dimension ved vidensdeling - den socialkonstruktivistiske opfattelse. I denne artikel vil jeg beskæftige mig med den socialkonstruktivistiske opfattelse af viden og beskrive, hvorledes denne synsvinkel kan rette fokus mod nogle...... meget væsentlige problemstillinger ved organisatorisk adfærd, som man ofte kommer til at ignorere, hvis man i for høj grad baserer ledelsen på en funktionalistisk opfattelse af viden. Delingen af viden er en aktuel udfordring for anvendelse af viden i forretningssammenhæng. Det er hovedsageligt det, som...... gør vidensbegrebet interessant i forhold til ledelse af virksomheder. - Fokus på de sociale barrierer for deling af viden Jeg vil i det kommende illustrere, hvilke betydninger den sociale dimension i deling af viden kan have for videnledelse. Det vil jeg gøre gennem beskrivelser af to forskellige...

 15. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KINERJA DOSEN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rino

  2014-09-01

  Full Text Available Abstract: Factors Affecting Lecturers’ Performance. This study aims to find out the effects of smart campus information technology, implementation of ISO 9001:2008 quality management system, and leadership skills on lecturers’ knowledge management, work motivation, and performance. Using a ran­dom-proportional-sampling technique, the study involved 175 lecturers, a number required in SEM analysis. Data were analyzed using a structural equation modeling of AMOS19 software. The findings indicate that smart campus information technology and leadership skills significantly affect lecturers’ knowledge management, and that leadership skills as well as motivation influence lecturers’ performance significantly. Keywords: information technology, quality management, leadership skill, performance, knowledge management, work motivation Abstrak: Faktor-faktor yang Memengaruhi Kinerja Dosen. Penelitian ini bertujuan menganalisis penga­ruh teknologi informasi smart kampus, implementasi sistem manajemen mutu ISO9001: 2008, dan kete­rampilan kepemimpinan terhadap knowledge managemen,t motivasi kerja dan kinerja dosen UNP. Populasi penelitian adalah dosen Universitas Negeri Padang. Ukuran sampel ditentukan berdasarkan persyaratan analisis SEM menggunakan model estimasi maximum likelihood sehingga diperoleh 175 responden dengan teknik proportional randome sampling. Data dianalisis dengan structural equation modelling mengguna­kan software AMOS19. Hasil penelitian ini adalah teknologi informasi smart kampus berpengaruh signi­fikan terhadap knowledge management, skill kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap knowledge manajement, skill kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja dosen, dan motivasi kerja ber­pengaruh signifikan terhadap kinerja dosen. Kata kunci: informasi & teknologi, manajemen mutu, keterampilan kepemimpinan, kinerja, manajemen pengetahuan, motivasi kerja

 16. Implementering af MultifunC

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henze-Pedersen, Sofie; Kohl, Katrine Syppli; Oldrup, Helene

  (MultifunC), som allerede havde vist lovende resultater i Norge og Sverige. I 2011 og 2012 åbnede to danske MultifunC-institutioner derfor i henholdsvis København og Aarhus. Denne rapport undersøger, hvordan implementeringen af MultifunC-programmet er forløbet i Danmark. Undersøgelsen viser, at ingen af de...... to danske institutioner lykkedes med at implementere MultifunC tilfredsstillende i løbet af implementeringsperioden. Det har fx været vanskeligt at implementere det tætte tværfaglige samarbejde mellem medarbejdere med forskellige fagprofessionelle baggrunde, som behandlingsprogrammet indebærer. Det har...... desuden været særdeles vanskeligt for de danske MultifunC-institutioner at få etableret det eksterne samarbejde med de sociale myndigheder i kommunerne, politiet, skoler og praktiksteder samt fritidstilbud i nærområdet, som også er en væsentlig del af behandlingsprogrammet. Undersøgelsen af finansieret af...

 17. Musiklyttepuder, lyd-bøjler og spillelister i behandlingen af psykiatriske patienter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niels Hannibal

  2013-12-01

  Full Text Available Personaleerfaringer med at anvende musiklyttepuder til forskellige grupper af patienter i psykiatrien i Aalborg. Denne artikel omhandler anvendelse af receptiv musikmedicin i psykiatrien. Artiklen har specielt fokus på interventioner, hvor ikke-musikterapeutisk personale administrerer musikken til patienter, med henblik på at mindske uro, agitation og anvendelse af PN-medicin samt aflede fra tankerforstyrrelse og forbedre indsovning. Artiklen indeholder en interviewundersøgelse, hvor fem personaler fra forskellige afdelinger informerer om erfaringer med implementering af musikken i form af musiklytteudstyr. Undersøgelsen dokumenterer bl.a.: At interventionen kan virke efter hensigten. At det er vigtigt, at der er musikterapeut tilknyttet som konsulent. At der er nogle tekniske barrierer og behov for en forenkling af musikprogrammer/spillelister. Endelig konkluderes det, at der er behov for dokumentation for effekten gennem en systematisk undersøgelsen.

 18. Didaktisk design af et pervasive learning game

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oldenskov, Joakim; Westergren, Jens; Frank, Anders Bredahl

  2010-01-01

  Projektet er et studie i det teoretiske grundlag for, og en empirisk undersøgelse, af en prototype for et didaktisk design af et pervasive learning game. Der arbejdes overordnet med udviklingen af et didaktisk design af et læringsspil som kombinerer mobile teknologier, det fysiske rum og eleverne...... game med en analyse af legen og motivationen iboende spillet. I det læringsteoretiske felt inddrages og diskuteres forskellige tilgange til læring og pervasive games, som alle repræsenterer et socialkonstruktivistisk syn på læring. Det didaktiske design danner grundlag for et prototypedesign af et...... funktionalitet som en del af undervisningen. Det er afgørende at teknologien er pålidelig og er let at gå til, da det er kernefunktionen i denne type af spil. Legens rolle er vigtig for motivationen, men må ikke overtage de formelle krav til den undervisning, som spillet er del af. Det var entydigt omkring...

 19. Didaktisk design af IKT og medier til fysioterapeutuddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kim

  2012-01-01

  eksisterer i den reale verden som love og regler for materielle/fysiske forhold ved fænomener, objekter, kultur, natur og vores krop, eller brug af objekter og fænomener som kan repræsentere teorier, modeller, love og regler fysisk frem for artikulation af den reale verden. Et valg som antager at viden er...... regler. Især æstetisk design, men også kirurgi, spilplatforme og nogle få IKT- og medieeksempler til uddannelsesområdet, bidrager med forskellige forslag til udvikling af didaktiske design som kunne matche undervisningens centrale menneskesyn, viden- og læringsopfattelse. Samtidigt peger ny neurologisk...

 20. Brugen af personas hos danske virksomheder - 2012/13

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Lene; Nielsen, Kira Storgaard

  2013-01-01

  Denne rapport er skrevet på baggrund af et projekt initieret og finansieret af InfinIT – Innovationsnetværket for IT. Formålet med projektet er at undersøge hvorledes personas i dag etableres, kommunikeres, anvendes og vedligeholdes i forskellige typer af virksomheder samt etablere et opdateret sæt...... af anbefalinger for deres anvendelse. Virksomheders erfaringer med personas vil blive adresseret fra to forskellige vinkler:. Fokus vil bl.a. være på hvordan personas udvikles og vedligeholdes, om og hvordan de bruges, og hvad de bruges til. Personas er beskrivelser af fiktive brugere og bruges i...... designprocesser. Beskrivelserne er skabt på baggrund af data indsamlet om slutbrugerne. En samling af personas, som regel mellem 2 og 6 beskrivelser, vil i denne rapport benævnes et personasæt. Når personabeskrivelserne indgår i designprocessen bruges de til at få ideer til og beskrive, hvordan brugerne vil...

 1. Faktor-Faktor Brand Loyalty Smartphone pada Generasi Y

  OpenAIRE

  Tirta Angela; Nurlaila Effendi

  2015-01-01

  Brand loyalty terhadap smartphone merupakan bentuk perilaku pembelian berulang yang dilakukan konsumen terhadap suatu merek smartphone yang sama. Brand loyalty merupakan suatu fenomena penting bagi industri. Generasi Y merupakan sasaran penelitian ini karena berkarakteristik sebagai techno-generation yang akan menjadi pimpinan pasar pada masa depan. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi brand loyalty terhadap smartphone, pada generasi Y. Teknik sampling...

 2. Typebestemmelse af de danske M. bovis stammer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kokotovic, Branko

  Mycoplasma bovis er en af de mest betydningsfulde mykoplasma i kvægbruget på verdensplan. Bakterien findes oftest i forbindelse med mastitis, lunge- og ledbetændelse, men andre kliniske manifestationer kan også forekomme. Der findes ikke præcise, nyere beregninger over konsekvenser af M. bovis...... relateret sygdomme, men det anses, at infektionen hvert år globalt set pålægger en økonomisk byrde til kvægbruget i en multimillion skala. M. bovis blev for første gang påvist i Danmark i 1981 og gennem 1980’erne har bakterien forårsaget store udbrud af mastitis. I de følgende årtier blev bakterien isoleret...... sporadisk fra mange forskellige kvægbesætninger, men på trods af en tilsyneladende stigende forekomst i 1990’erne, blev der ikke registret omfattende sundhedsmæssige problemer som følge af M. bovis smitte. Siden 2011 er M. bovis dog kommet i fokus igen på grund af alvorlige udbrud af især ledbetændelse, men...

 3. Status og nye udfordringer: Biologisk bekæmpelse af skadedyr

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eilenberg, Jørgen; Jespersen, Jørgen B.

  2008-01-01

  Biologisk bekæmpelse var en succes, da det blev introduceret første gang i 1880'erne i Californien. I artiklen defineres forskellige strategier og vi gør status over den faktiske brug af biologisk bekæmpelse, både i Danmark og globalt. Der er fortsat et stort potentiale for biologisk bekæmpelse, ...

 4. Metoder til miljøkonsekvensvurdering af økonomisk politik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, F.

  I rapporten gøres der rede for, hvilke forhold der skal beskrives for at miljøkonse-kvensvurdere forskellige former for økonomisk politik. Endvidere beskrives mulig-hederne for at gennemføre miljøkonsekvensvurderingen gennem brug af national-regnskabets input-output tabeller samt ved brug...

 5. Relevansen af nyere psykodynamisk teori for det klinisk musikterapeutiske arbejde med psykiatriske patienter med personlighedsforstyrrelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hannibal, Niels

  2007-01-01

  Denne artikel beskriver et rationale for anvendelse af musik i en psykoterapeutisk kontekst. Det eksplicitte og implicitte forandringsniveau i psykoterapi med patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse (BPF) diskuteres herpå med henvisning til to forskellige syn på terapeutisk forandring:...

 6. Metoder til indsamling af internetmateriale og deres effekt på senere analyser - med Facebook som eksempel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Ditte; Brügger, Niels; Sandvik, Kjetil

  2017-01-01

  enhver forsker og studerende vil møde, når Facebook i dets dynamiske online form bliver gjort til analyseobjekt gennem arkivering. Konkret illustreres det, hvordan fire specifikke arkiveringsmetoder af webmateriale på hver deres måde giver både begrænset og privilegeret adgang til de originale data og......I dette kapitel undersøges og diskuteres der, hvordan forskellige former for arkivering af digitalt materiale har forskellige implikationer for, hvilke analyser der kan foretages. Dette eksemplificeres med udgangspunkt i webstedet Facebook, og kapitlet diskuterer de metodologiske udfordringer, som...

 7. Slaget om havet. Den nye tilgang til anvendelsen af søterritoriet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storm Henriksen, Laura; Piontkowitz, Thorsten; Villadsgaard, Anne

  2015-01-01

  Kystdirektoratet har i de senere år kunne konstatere en stadig stigning i mange forskellige aktiviteter på søterritoriet, som f.eks. ansøgninger om søfly, tanganlæg, hoppepuder og kabelparker. Disse nye interesser stiller nye krav til forvaltningen af søterritoriet i form af en mere klar og målre...

 8. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Insomnia di Poliklinik Saraf RS DR. M. Djamil Padang

  OpenAIRE

  Lydia Susanti

  2015-01-01

  Abstrak Faktor risiko seperti usia lanjut, jenis kelamin wanita, penyakit penyerta (depresi dan penyakit lain), status sosial ekonomi rendah menyebabkan insomnia. Penelitian mengenai prevalensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian insomnia di Poliklinik Saraf RS DR. M. Djamil Padang belum pernah dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya insomnia di poliklinik saraf RS DR. M. Djamil Padang. Penelitian ini merupakan penelitian cross se...

 9. En kvantitativ metode til analyse af radio

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christine Lejre

  2014-06-01

  Full Text Available I den danske såvel som den internationale radiolitteratur er bud på metoder til analyse af radiomediet sparsomme. Det skyldes formentlig, at radiomediet er svært at analysere, fordi det er et medie, der ikke er visualiseret i form af billeder eller understøttet af printet tekst. Denne artikel har til formål at beskrive en ny kvantitativ metode til analyse af radio, der tager særligt hensyn til radiomediets modalitet – lyd struktureret som et lineært forløb i tid. Metoden understøtter dermed både radiomediet som et medie i tid og som et blindt medie. Metoden er udviklet i forbindelse med en komparativ analyse af kulturprogrammer på P1 og Radio24syv lavet for Danmarks Radio. Artiklen peger på, at metoden er velegnet til analyse af ikke kun radio, men også andre medieplatforme samt forskellige journalistiske stofområder.

 10. PERANAN FAKTOR LINGKUNGAN DALAM PEMULIAAN IKAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anang Hari Kristanto

  2007-06-01

  Full Text Available Kegiatan pemuliaan ikan selain dipengaruhi oleh genetik, juga sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Walaupun faktor ini tidak diwariskan kepada generasi berikutnya, tetapi mempengaruhi fenotif suatu individu atau populasi ikan yang akan dibudidayakan, karena faktor lingkungan yang buruk akan menutup potensi genetik dari individu atau populasi tersebut. Aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap pemuliaan tersebut adalah padat tebar dan mortalitas; umur, suhu, dan kualitas air; sifat biologi dan fisiologi; maternal efek; kecondongan, dan cara pemberian pakan; kompensasi pertumbuhan; dan pemeliharaan komunal (bersama. Usaha pemuliaan dan budi daya perlu memperhatikan faktor-faktor ling-kungan.

 11. Distribution af video – lige meget hvordan?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diba Markus

  2009-04-01

  Full Text Available Artiklen omhandler løsninger til distribution af video og de faktorer, der kan være udslagsgivende, når man som underviser eller universitet skal vælge, hvilken man vil gøre brug af. De kommercielle løsninger såsom YouTube m.fl. er kendt af de fleste. Hvad færre måske ved er, at der eksisterer alternativer. På europæisk plan har en række institutioner og forskningsnet, herunder det danske, således valgt at lave deres egne løsninger. Der er afgørende forskelle i disse hhv. kommercielle og ikke-kommercielle videodistributionstjenesters tilgange til problemstillinger vedrørende adgangsbegrænsning, ophavsret, metadatering og bevaring samt kvalitetssikring af indhold - forskelle, der for en stor del udspringer af deres respektive opdrag og muligheder for brugerautentificering. Kun de færreste af alternativerne kan bruges af danske studerende og universitetsansatte. Som der argumenteres for i artiklen, er disse problemstillinger imidlertid vigtig baggrundsinformation, når der skal tages stilling til, hvordan man bedst distribuerer videoressourcer. I artiklen beskrives overordnede fællestræk ved hhv. de kommercielle og de ikke-kommercielle distributionsløsninger, og de helt grundliggende forskelle mellem dem diskuteres.

 12. Optisk scanning af spørgeskemaer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paulsen, Aksel

  / 1000 felter= 0.370 (95% CI: 0.160-0.729), (p= 0.020)). Der var ingen statistisk forskel mellem optisk scanning (fejl/ 1000 felter= 0.046 (95% CI: 0.001-0.258)) og manuel dobbelt indtastning (p=1.000). Konklusioner: Optisk scanning er et godt alternativ til manuel dobbelt indtastning for spørgeskema med......Formål og baggrund: Patient rapporterede outcomes i form af spørgeskemaer bruges i øgende grad i sundhedssektoren både i klinisk praksis og forskning. Ofte bruges spørgeskemaer i papirformat. Manuel dobbelt indtastning er defineret som guld standard for overføring af data til et elektronisk format......, men processen er tidkrævende. Optisk scanning af spørgeskemaer med automatisk registrering af svar kan være et alternativ, men videre validering af metoden er nødvendig. Design: 200 patienter blev tilfældigt udvalgt fra en kohorte på 5777 patienter der tidligere havde svaret på to forskellige...

 13. Faktor-faktor yang Memengaruhi Perilaku Konsumen dalam Bertransaksi di Media Sosial

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irfan Aulia Syaiful

  2017-01-01

  Abstrak: Banyak faktor yang membingungkan perusahaan dalam memetakan perilaku konsumen yang menjadi targetnya. Penelitian ini berupaya menggambarkan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku transaksi konsumen di media sosial. Metode yang digunakan adalah kualitatif yang melibatkan sebanyak 5 orang dengan karakter telah sering melakukan transaksi belanja lewat media sosial. Teknik pengambilan data dilakukan dengan observasi dan wawancara terstruktur. Hasil penelitian menunjuk­kan, ada tiga faktor yang me­me­ngaruhi perilaku konsumen di media sosial. Pertama, faktor budaya seperti antara kesesuaian bahasa antara konsumen dan penjual, faktor sosial seperti testimonial, tawaran dari teman, cara penjual mendeskripsikan produk. Kedua, faktor pribadi seperti kemudahan berbelanja. Ketiga, faktor psikologis seperti diskon, waktu pengiriman, dan pengemasan produk.

 14. Fremtidssikring af kloaknet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2008-01-01

  Beskrivelse af hvordan man ved udbygning af eksisterende kloaknet og ved nytænkning af planlægning af nye bydele kan sikre sig langsigtet mod konsekvenserne af klimaændinger og kraftigere nedbør...

 15. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen Dalam Memutuskan Untuk Menginap Di Green Hotel Di Surabaya

  OpenAIRE

  Loppies, Alfredo Karsten; Nugroho, Steven Adi; Jokom, Regina

  2016-01-01

  Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktorfaktor yang mempengaruhi konsumen dalam memutuskan untuk menginap di green hotel di Surabaya. Populasi adalah seluruh konsumen yang pernah menginap di hotel yang tergolong green hotel di Surabaya minimal sekali dalam kurun waktu 6 bulan terakhir dengan sampel penelitian berjumlah 168 responden. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa faktor untuk mereduksi sejumlah faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi per...

 16. Hjertestop uden for hospital. Prospektiv undersøgelse af forskellige typer af udvidet præhospital behandling i Odense

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, J R; Lybecker, H; Andersen, C

  1990-01-01

  During the period 1.2.1988-31.1.1989, a prospective investigation was undertaken of the intensive prehospital treatment in Odense. Comparison was undertaken between a medically staffed ambulance (2 months), a motorized doctor (rendez-vous, model 4 months) and the heart ambulance (recommended......%) was discharged alive. The results of this investigation reveal that the prehospital treatment of cardiac arrest in Odense can be improved by participation of a doctor in the treatment, (particularly the rendezvous model). Suggested improvements consist of 1) improved alarm system, 2) intensification of training...

 17. Implementering af e-læring ved danske universiteter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgitte Heiberg

  2005-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 6: Organisering af e-læring, oktober - december 2005, red. Jørgen Gomme, Birgitte heiberg, Jens Dørup og Ambrosia Hansen. ISSN 1603-5518.

  Lige siden de første computere kom til landet har der været projekter, som tilsigtede at understøtte undervisning og læring ved hjælp af IKT. Understøttelsen har varieret som en bred vifte af forskellige former for medieanvendelse og grader af interaktion. Tilsvarende er diverse former for IKT-støttet undervisning og læring med forskellige betegnelser dukket op: Computer-Based Training (CBT, Computer Assisted Learning (CAL, Computer Supported Collaborative Learning (CSCL, Web-based Learning (WBL, blended learning, online læring, fleksibel læring, fjernundervisning, distribueret og åben uddannelse, m. fl.

 18. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEPENDENSI PENAMPILAN AKUNTAN PUBLIK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ardiani Ika S.

  2012-03-01

  Full Text Available Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi independensi penampilan akuntan publik baik secara parsial dan simultan. Faktor-faktor tersebut adalah financial interests, hubungan bisnis dengan klien, pelayanan asuransi dan audit, hubungan antara klien atau yg diaudit dengan auditor, kompetisi antara Kantor Akuntan Publik (KAP, ukuran KAP dan audit fee. Populasi dalam penelitian ini adalah para auditor di akuntan publik di Semarang tahun 2009. Metode penyeleksian sampel yang digunakan adalah convenience sampling dan jumlah respondennya 35. Alat analisis yang digunakan adalah multiple regression analysis. Dimulai dengan analisis kuantitatif untuk mengetes validitas dan reabilitas. Kemudian dilanjutkan uji asumsi klasik termasuk normality, multicollinearity, and heteroscedastisity. Hasil menunjukkan bahwa 6 variabel yang sudah dikaji secara simultan dan partial tersebut mempunyai efek yang signifikan terhadap independensi penampilan akuntan publik dengan R square 0.749. The objective of this study is to test empirically the factors that influence the independence of public accountant appearance both partially and simultaneously. The factors cover financial interests, business relationships with clients, assurance services and audit services, the length of relationship between client or auditee and auditor, the competition between Public Accountan Offices (KAPs, the size of KAP, and audit fee. The population in this study was the auditors who worked in the public accountant’s office in Semarang in 2009. The sample selection method is a convenience sampling and the  number of  respondents are 35. The Analysis tools used is multiple regression analysis. It starts by applying quantitative analysis to test the validity and reliability. Then, it is continued by testing the classical assumptions which include normality, multicollinearity, and heteroscedastisity. The result shows that the six

 19. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PRODUKSI GULA PTPN VII (PERSERO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rizky Savitri

  2014-09-01

  rendemen, tenaga kerja, jumlah penggunaan bahan pembantu, dan lama giling berpengaruh terhadap produksi gula PTPN VII (persero PG. Cinta Manis. Elastisitas produksi dari masing-masing faktor produksi menunjukkan penggunaan faktor-faktor produksi belum optimal. Skala usaha dari perusahaan yang berada pada daerah increasing return to scale dimana proporsi penambahan input akan menghasilkan penambahan output dengan proporsi yang lebih besar. Sehubungan dengan itu, perusahaan perlu pemanfaatan faktor-faktor produksi secara optimal, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga diperlukan dengan berbagai kegiatan peningkatan skill, meningkatkan produktifitas lahan dengan intensifikasi lahan, dan mengoptimalkan lama giling dengan meningkatkan kualitas mesin.Kata kunci: PG. Cinta Manis, increasing return to scale, fungsi cobb douglas, PTPN VII

 20. Model Lokasi Menara BTS ditinjau dari Faktorfaktor penentu lokasi Menara BTS di Surabaya

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dynastya Dynastya

  2013-03-01

  Full Text Available Perkembangan tower Base Transceiver Station (BTS di Kota Surabaya berlangsung sangat pesat. Keberadaan tower BTS yang mulai menjamur di kawasan permukiman mengakibatkan protes dari masyarakat yang takut akan dampak negatif tower BTS. Perkembangan jumlah penggunaan telepon genggam di kota Surabaya dapat diasumsikan bahwa kebutuhan jaringan komunikasi nirkabel bertambah. Untuk mengatur hal tersebut diperlukan adanya suatu pengendalian tower BTS di Kota Surabaya untuk meminimalisasi gangguan terhadap estetika kota. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan hubungan faktor penentu lokasi menara BTS terhadap lokasi menara BTS di Surabaya dengan menggunakan kajian teoritis dari berbagai pustaka.  Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran lokasi tower BTS tersebut kemudian diiterasi menurut pendapat pakar dengan menggunakan analisa delphi. Yang kemudian digunakan untuk menyusun hubungannya dengan lokasi tower BTS dengan analisa regresi logistik. Hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang menjadi penentu lokasi tower BTS, yang menurut konsensus pakar adalah faktor faktor kepadatan penduduk, biaya sewa lahan, ketinggian menara, jenis lokasi menara, faktor pola ruang, faktor keamanan, dan faktor coverage service area. Hasil konsensus tersebut kemudian dianalisis dengan analisa regresi logistik sehingga menghasilkan model regresi yang menunjukkan peluang faktor yang berpengaruh dan seberapa besar pengaruhnya terhadap lokasi menara BTS.

 1. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPUASAN WISATAWAN DALAM PENGGUNAAN MASKAPAI PENERBANGAN AIRASIA DI DENPASAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erl Vania Paulalengan

  2017-01-01

  Full Text Available Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya isu yang mencuat terkait dengan pesawat low cost carrier yang dikatakan bahwa pesawat low cost carrier tidak aman dan hanya disukai oleh para wisatawan karena murah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepuasan wisatawan dalam menggunakan maskapai penerbangan Airasia. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling dimana sampel yang digunakan adalah para wisatawan yang pernah berpergian menggunakan Airasia untuk tujuan berlibur. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 155 responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis faktor. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa responden yang mengisi kuesioner terdiri dari 81 orang wisatawan Indonesia dan 74 orang wisatawan Asing dengan komposisi 85 orang pria dan 70 orang wanita dan diantaranya sebanyak 111 orang berusia 18-28 tahun, 23 orang berusia 29-39 tahun dan 21 orang berusia diatas 39 tahun. Faktor yang didapatkan dari penelitian ini ada 9 yaitu faktor harga dan pelayanan, faktor layanan khusus dan tambahan, faktor asuransi, kebersihan dan ketangkasan petugas darat, faktor model pesawat dan layanan check-in, faktor jaminan dan keramahan petugas darat, faktor keramahan selama terbang, faktor kebersihan dan penampilan faktor layanan selama terbang dan faktor penampilan pilot. Faktor dominan yang mempengaruhi tingkat kepuasan wisatawan dalam menggunakan maskapai penerbangan Airasia adalah faktor pelayanan. Diharapkan Airasia dapat terus memperbaiki hal-hal yang dinilai kurang memuaskan bagi wisatawan seperti kebersihan di atas pesawat, penampilan pramugari, keandalan pilot menerbangkan pesawat, pelayanan pramugari selama penerbangan serta penampilan pilot.

 2. AF Sites

  Science.gov (United States)

  AF Bands Air Force Band Recordings Air National Guard Band of the Midwest Air National Guard Band of U.S. Air Force Bands U.S. Air Force Heartland of America Band U.S. Air Force Heritage of America Band U.S. Air Forces in Europe Band US Air Forces Central Command Band Medical 42d Medical Group 59th

 3. FAKTOR LINGKUNGAN BIOTIK PADA KEJADIAN LEPTOSPIROSIS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Asyhar Tunissea

  2012-11-01

  Full Text Available Beberapa penelitian tentang kejadian leptospirosis menunjukkan bahwa kejadian leptospirosis berkaitan dengan faktor lingkungan, baik lingkungan abiotik maupun biotik. Komponen lingkungan biotik yang diduga merupakan faktor risiko kejadian leptospirosis di Indonesia antara lain adalah vegetasi, keberhasilan penangkapan tikus (trap succes dan prevalensi leptospirosis pada tikus.

 4. Faktor Risiko Non Viral Pada Karsinoma Nasofaring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sukri Rahman

  2015-09-01

  Full Text Available Abstrak           Latar belakang: Karsinoma nasofaring adalah tumor ganas epitel nasofaring yang sampai saat ini penyebabnya belum diketahui, infeksi virus Epstein Barr dilaporkan sebagai faktor dominan terjadinya karsinoma nasofaring tetapi faktor non viral juga berperan untuk timbulnya keganasan nasofaring. Tujuan: Untuk mengetahui faktor non viral  yang dapat meningkatkan kejadian karsinoma nasofaring sehingga dapat mencegah dan menghindari faktor-faktor non viral tersebut. Tinjauan Pustaka: Karsinoma nasofaring merupakan tumor ganas epitel nasofaring yang penyebabnya berhubungan dengan faktor viral dan non viral diantaranya asap rokok, ikan asin, formaldehid, genetik, asap kayu bakar , debu kayu, infeksi kronik telinga hidung tenggorok, alkohol dan obat tradisional. Kesimpulan: Pembuktian secara klinis dan ilmiah terhadap faktor non viral sebagai penyebab timbulnya karsinoma nasofaring masih belum dapat dijelaskan secara pasti. Faktor non viral merupakan salah satu faktor risiko yang dapat meningkatkan angka kejadian timbulnya keganasan nasofaring Kata kunci: karsinoma nasofaring, faktor risiko, non viral AbstractBackground: Nasopharyngeal carcinoma is a malignant epithelial nasopharyngeal tumor that until now the cause still unknown, Epstein barr virus infection had reported as predominant occurance of nasopharyngeal carcinoma but non viral factors may also contribute to the onset of the incidence of nasopharyngeal malignancy. Purpose: To find non viral factors that may increase the incidence of nasopharyngel carcinoma in order to prevent and avoid non-viral factors Literature: Nasopharyngeal carcinoma is a malignant tumor that causes nasopharyngeal epithelium associated with viral and non-viral factors such as cigarette smoke, salt fish, formaldehyde, genetic, wood smoke ,wood dust, ear nose throat chronic infections, alcohol, and traditional medicine. Conclusion: Clinically and scientifically proving the non-viral factors as

 5. Analisa Faktor Pembentuk Kualitas Layanan Di Starbucks the Square Surabaya

  OpenAIRE

  Tanujaya, Jimmy

  2013-01-01

  — Starbucks merupakan salah satu Perusahaan yang bergerak dibidang kedai kopi. Disini peneliti ingin meneliti faktor-faktor apa saja yang membentuk kualitas layanan di Starbucks The Square.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang membentuk kualitas layanan di Starbucks. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang membentuk kualitas layanan di Starbucks The Square dengan menggunakan kuesion...

 6. Energirenovering af parcelhuse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aggerholm, Søren

  af de tre huse består i efterisolering af lofter op til 300 mm, udskiftning af almindelige termoruder til energiruder, og installation af solvarmeanlæg til produktion af varmt brugsvand. I de tre huse er der ved energirenoveringen opnået en reduktion af energiforbruget på 16-22 procent. Rapporten...

 7. Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2003-01-01

  Resume af By og Byg Anvisning 207 om anvendelse af alternative isoleringsmaterialer, udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut under udviklingsprogrammet "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"......Resume af By og Byg Anvisning 207 om anvendelse af alternative isoleringsmaterialer, udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut under udviklingsprogrammet "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 8. Da ordet blev til handling. Maj 1968-Maj 2018 - 50 år med kritik. Refleksioner i anledning af 50- året for 1968

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duelund, Peter

  Hvis vi definerer kulturpolitik bredt, som de idehistoriske, værdipolitiske og institutionelle kampe om produktion og distribution af symbolsk mening i samfundet et det muligt at anskue de mange forskellige, men sammenhængende kulturelle, politiske og kunstneriske begivenheder og initiativer i 19...

 9. USA og Kina lægger med forskellig strategi an til forhandlinger med Nordkorea

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørup Sørensen, Camilla Tenna

  2017-01-01

  Der har de seneste uger været en massiv dækning i danske medier af Nordkorea og det lukkede lands bestræbelser på at udvikle langtrækkende missiler og atomvåben. Der har ikke været mangel på dommedagsscenarier og fremstillinger af den nordkoreanske leder Kim Jong-Un som en irrationel og uberegnel......, er også gået lige ind hjulpet ekstra på vej af USA’s angreb i Syrien, som foregik, mens Trump havde den kinesiske præsident Xi Jinping til middag i Florida. Men er der egentlig så meget nyt?...

 10. INTEGRATIV GESTALT PRAKSIS - IGP : EN RAMME FOR FORSTÅELSE AF FORHOLDET MELLEM TERAPI OG COACHING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mikael Sonne

  2017-01-01

  Full Text Available Jeg vil i denne artikel præsentere gestalttilgangens teoretiske og praktiske grundstruktur. Der vil endvidere blive redegjort for, hvordan gestalttilgangens feltteori, med inspiration fra Ken Wilber’s integrale perspektivisme (Wilber 1995; 2000; 2006, kan danne grundlag for en integrativ rammesætning for forskellige psykologiske og psykoterapeutiske tilgange, samt for en forståelse af forholdet mellem terapi og coaching.

 11. Forbedring af GIS data til trafikmodeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Stephen; Landex, Alex; Nielsen, Otto Anker

  2005-01-01

  indbyggere og arbejdspladser er meget inhomogen. Dette er især tilfældet for zonerne i Frederiksborg og Roskilde Amter. For at opnå mere detaljerede resultater er det nødvendigt at opdele disse zoner. I artiklen præsenteres forskellige GIS-baserede metoder, der er blevet benyttet til at forbedre og kombinere...... eksisterende GIS-baserede datakilder, så der er opnået en hidtil uset nøjagtighed i trafikmodellernes geografiske data. Herefter beskrives, hvordan der med udgangspunkt i disse forbedrede data er foretaget analyser af zonerne i modellen, og hvordan zoner som ikke lever op til den ønske detaljegrad, er splittet...

 12. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pemanfaatan Pelayanan Posyandu Lansia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nurvi Susanti

  2011-11-01

  Full Text Available Laporan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Tahun 2011 menunjukkan bahwa dari 19 Puskesmas yang ada di Pekanbaru, jumlah lansia terbanyak berada di wilayah kerja Puskesmas Garuda Pekanbaru (7360 orang, sedangkan jumlah kunjungan lansia (cakupan hanya 14% dari total lansia yang ada. Cakupan ini masih jauh dari target yang diharapkan yaitu 70%. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanaan posyandu lansia. Desain penelitian adalah cross sectional study dengan sampel sebanyak 199 orang lansia. Cara pengambilan sampel adalah Systematic Random Sampling. Analisis bivariat menggunakan uji chi square, dan analisis multivariat menggunakan uji regresi logistik ganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel yang berhubungan signifikan dengan pemanfaatan pelayanaan posyandu lansia adalah sikap (POR: 6,08 95%CI:1,57-23,51, jarak (POR:0,26 95%CI:0,12-0,56, kader (POR:5,06 95%CI: 2,36-10,86, dan pendidikan (POR:2,52 95%CI:1,24-5,14. Variabel dukungan keluarga merupakan variabel konfounding (POR:2,00 95%CI:0,87-4,59. Disarankan pada instansi terkait perlunya dilakukan upaya untuk meningkatkan pemanfaatan pelayanan posyandu lansia melalui promosi dan penyuluhan tentang pemanfaatan posyandu lansia serta meningkatkan pelayanan di posyandu sehingga lansia termotivasi untuk mengunjungi posyandu lansia. 

 13. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Pengelola Zakat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sugiyarti Fatma Laela

  2014-03-01

  Full Text Available Penelitian ini menguji faktor-faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja efisiensi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ. Efisiensi dalam penelitian ini difokuskan pada rasio program spending terhadap total spending. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan data primer dan sekunder dengan metode cross section dari dua puluh tiga sampel OPZ. dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa komposisi Dewan Pembina tidak memiliki pengruh yng signifikan terhdp efisiensi OPZ. Namun rasio jumlah Dewan Pengawas terhadap Direktur Pelaksana memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik dengan efisiensi OPZ. Semakin tinggi rasio jumlah Dewan Pengawas terhadap Direktur Pelaksana, semakin efisien suatu OPZ. Demikian juga keberadaan laporan auditor independen akan meningkatkan efisiensi OPZ. Empat variabel independen lainnya yaitu, perubahan kompensasi yang dibayarkan kepada pegawai, penerapan program manajemen dan system budaya yang efficiency emphasis, struktur kelembagaan OPZ dan ukuran (size OPZ tidak terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi. Variabel ekplanatori dalam model penelitian ini mampu menjelaskan 64.4 persen variasi pergerakan efisiensi OPZ.JEL Classification : I30, L23, L25, L30Keywords : OPZ, Kinerja Efisiensi, Program spending

 14. FAKTOR-FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN KAIN DONGGALA DI KOTAMADYA PALU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Benyamin - Parubak

  2012-05-01

  Full Text Available ABSTRAK Kain Donggala merupakan kain tradisional hasil kerajinan masyarakat Kaili yang mencerminkan ciri khas daerah Sulawesi Tengah. Kain ini selain digunakan untuk upacara-upacara adat, juga untuk pakaian sehari-hari. Industri Kain Donggala ini terus dikembangkan untuk mempertahankan ciri khas daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari upaya melestarikan seni budaya daerah sebagai asset nasional. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang dipertimbangkan konsumen didalam melakukan pembelian Kain Donggala di Kotamadya Palu. Penelitian ini juga bermaksud untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang dipertimbangkan tersebut juga berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Tehnik yang digunakan untuk menentukan sampel adalah metode Purposive Sampling dan Accidental Sampling. Purposive dalam menentukan toko dan sentra industri Kain Donggala, karena di Kotamadya Palu terdapat banyak toko dan sentra industri yang menjual produk tersebut. Dan Accidental sampling digunakan untuk menentukan responden yang dijadikan sampel. Jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 153 orang. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Faktor dan Analisis Regresi Linier Berganda. Dengan analisis faktor diperoleh hasil bahwa terdapat 7 faktor yang dipertimbangkan oleh konsumen didalam melakukan pembelian Kain Donggala. Ketujuh faktor tersebut adalah : (1 faktor budaya, ekonomi, dan psikologis, (2 faktor gaya hidup, (3 faktor mutu, (4 faktor promosi, (5 faktor reperensi, (6 faktor harga, dan (7 faktor produk. Dari tujuh faktor yang dipertimbangkan tersebut, dengan menggunakan alat analisis regresi berganda diperoleh hasil bahwa terdapat satu faktor yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada a = 1%. Faktor tersebut adalah faktor 1 (budaya, ekonomi dan psikologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang signifikan berpengaruh secara positif terhadap keputusan pembelian merupakan faktor

 15. Faktor-faktor yang Memengaruhi Perilaku Penggunaan Internet Masyarakat Desa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anton Susanto

  2016-03-01

  Full Text Available Abstrak Penyediaan akses dan sarana TIK (internet bagi masyarakat desa bertujuan tidak hanya mengurangi kesenjangan digital tetapi juga untuk dapat mendorong aktivitas dan produktivitas masyarakat (pemberdayaan. Kehadiran internet di masyarakat desa belum tentu menjadi sebuah kebutuhan, baik karena rendahnya kesadaran akan manfaatnya ataupun tidak terhubungnya internet dengan sistem nafkah yang ada di masyarakat pedesaan. Upaya mendekatkan ketersediaan internet dengan kebutuhan riil masyarakat dapat dilakukan dengan pendekatan psychological empowerment, yaitu TIK harus dikaitkan dengan faktor intrapersonal, interaksional dan faktor perilaku masyarakat. Perilaku penggunaan internet dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan variabel Niat Menggunakan (behavioral intention sebagai penentu langsung dari tindakan atau perilaku seseorang. Konstruk-konstruk dalam model the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT: performance expectancy, effort expectancy, social influences dan facilitating condition digunakan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi Niat Menggunakan. Penelitian ini dilakukan di Desa Pasar VI Kualanamu, desa yang telah mendapatkan fasilitas dan sarana TIK melalui Desa Informasi. Analisis dilakukan secara deskriptif dan Confirmatory Factor Analysis (CFA serta analisis model struktural Structural Equation Model - Partial Least Square (SEM-PLS. Hasil pengujian SEM-PLS menunjukkan nilai R-Square 0,752. Kemudian dengan menggunakan metode boot-strapping dalam smartPLS, didapatkan bahwa faktor effort expectancy dan social influences berpengaruh secara signifikan terhadap Niat Menggunakan internet.     Abstract Provision of access of ICT (internet for rural communities aimed not only for reducing the digital divide but also to encourage the meaningful activity and productivity. The internet may be not needed by the rural community, due to low awareness of the benefits and also there is not interrelated with living

 16. Prognostiske faktorer af betydning for den recidivfrie overlevelse efter kirurgisk behandling af hoved-hals-melanom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersson, A P; Gottlieb, J; Søndergaard, K

  1993-01-01

  The clinico-pathological and therapeutic data of 512 patients with clinical stage I invasive head and neck melanoma of the skin were re-evaluated. There were 287 females and 225 males. The median age at primary surgery was 65 years, range 18 to 96 years. The median observation period was 5 years,...

 17. Prognostiske faktorer af betydning for den recidivfrie overlevelse efter kirurgisk behandling af hoved-hals-melanom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersson, A P; Gottlieb, J; Søndergaard, K

  1993-01-01

  The clinico-pathological and therapeutic data of 512 patients with clinical stage I invasive head and neck melanoma of the skin were re-evaluated. There were 287 females and 225 males. The median age at primary surgery was 65 years, range 18 to 96 years. The median observation period was 5 years,...... adjusting for the independent risk factors......., range 1 month to 25 years. Sex, age, ulcerated tumor and tumor thickness were found by Cox multivariate regression analysis to act as independent prognostic factors for recurrence-free survival. In addition, size of the excision margin was found of no significance for survival without relapse when...

 18. Faktorer af betydning for tidlig og sen indlaeggelse af patienter med apopleksi og transitorisk cerebral iskaemi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Berit H; Germer, Ulla; Kammersgaard, Lars Peter

  2003-01-01

  predictors of early admission. DISCUSSION: Patients with stroke or TIA in a Danish metropolitan area arrive at hospital a median of 2.6 hours after the stroke. Admission by ambulance after calling emergency was associated with the shortest onset to admission time. Udgivelsesdato: 2003-Jan-13...

 19. Markedsføring af probiotiske fødevarer: Kan vi lære noget af Gaio og ProViva

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech-Larsen, Tino; Andersen, Lone Merete Schreiber

  2004-01-01

  Erfaringerne fra Gaio yoghurt (fra Arla) og ProViva frugtdrik/suppe (fra Skånemejerierne) viser, at der kan være vanskeligt at overbevise forbrugerne om probiotiske fødevarers fortrin. Både Gaio og ProViva har haft succes på deres respektive hjemmemarkeder, men ingen af produkterne har kunnet klare...... den korte tur over øresund. Med afsæt i Gaio og ProViva har MAPP og SIK undersøgt, hvordan forskellige reklame- og mediestrategier påvirker forbrugernes accept af probiotiske fødevarer. Undersøgelsen Undersøgelsen omfattede for det første en analyse af reklamer og nyhedsartikler om de to produkter...

 20. Ingeniørens rolle ved skabelse af innovative koncepter

  DEFF Research Database (Denmark)

  McAloone, Tim C.

  2007-01-01

  sågar også konkurrencer for skolebørn. En af årsagerne til konkurrencerne, er, at mange virksomheder anser konceptudviklingsaktiviteten for værende af stigende vigtighed. Det er interessant at bemærke, når man studerer disse forskellige konkurrencers rammer, regler og mål, at fællesnævneren for alle...... "innovative koncepter"? Først vedrørende en forståelse af "innovation" i den industrielle kontekst. Udover den relativt sikre og simplistiske definition af: innovation = opfindelse + markedsmæssig succes, er der kun ganske få forsøg i den danske industrikontekst på at definere målene for, eller aktiviteterne...... skabt (kerne produktindhold). Indtil videre er der ikke blevet leveret nogle af disse pc?er, så den kan stadig betragtes som et koncept. Men man har i hvert fald gjort sit bedste for at overveje alle teknologiske, sociale og design-aspekter af konceptet. Moralen her er, at vi ingeniører skal skærpe...

 1. Flexicurity - afklaring af et begreb i bevægelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Flemming; Madsen, Per Kongshøj; Bredgaard, Thomas

  2007-01-01

  Flexicurity er et begreb på vandring. Det blev opfundet i Holland i midten af 1990erne, og er siden blevet en samlebetegnelse for det danske arbejdsmarkedssystem. Aktuelt er opnåelse af flexicurity blevet til topprioriteten for EU-kommissionens forsøg på reformer af arbejdsmarkedsområdet. Dermed...... bliver det et begreb som alle medlemslande er tvunget til at forholde sig til. Flexicurity er med andre ord en retorisk succes. I denne artikel søger vi at dokumentere begrebets sejrsvandring. Den politiske og akademiske omfavnelse af flexicurity indebærer imidlertid en risiko for at begrebet udvandes......, og bliver meningsløst. Vi diskuterer derfor forskellige definitioner af flexicurity for at opnå en større klarhed over, hvad der bør og kan forstås ved flexicurity, og giver til slut et bud på en ny forståelse af flexicurity som analytisk begreb....

 2. PENGGUNAAN METODE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS DALAM MENGANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN MODA KE KAMPUS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kardi Teknomo

  1999-01-01

  Full Text Available Limitation of parking spaces in Petra Christian University need to be solved by deterring private cars usage. However, the factors that affect students to choose their mode to campus are unknown. Determination of factors that influence mode choices may support alternatives and policy that could be proposed. Analytic Hierarchy Process was used to analyze the factors. Trips characteristics data of the students was collected by questionnaires interview. The results of the analysis show that the main factors that influence student to choose their mode to campus is security (49,3% and time (27,3%. Walking from student dormitory was the best alternative (33.2%, while carpool (16% is slightly lower than private cars usage (18%. Vanpool (12.4% is lower than carpool. Abstract in Bahasa Indonesia : Lahan parkir di Universitas Kristen Petra yang terbatas, memerlukan solusi alternatif yang mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi. Permasalahannya, faktor-faktor apa yang menyebabkan mahasiswa memilih menggunakan mobil pribadi daripada alternatif moda yang lain belum diketahui. Dengan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan moda, serta besar pengaruhnya, berbagai alternatif dan kebijakan untuk menurunkan kebutuhan akan lahan parkir, dapat diusulkan dengan lebih efektif. Metoda Analytic Hierarchy Process (AHP dapat dipergunakan untuk menentukan faktor-faktor pemilihan moda. Data karakteristik perjalanan dilakukan dengan wawancara berkuisioner kepada mahasiswa Universitas Kristen Petra yang mempunyai kemungkinan untuk melakukan pilihan terhadap alternatif-alternatif moda yang ada. Hasil analisa menunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi pemilihan moda untuk berangkat kuliah adalah faktor keamanan (49,3% dan faktor waktu (27,3%. Ditinjau dari berbagai faktor, alternatif jalan kaki dari pondokan merupakan alternatif yang terbaik (33,2%, sedangkan carpool (16%, sedikit lebih rendah daripada penggunaan mobil pribadi (18%. Angkutan kampus (antar

 3. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPOR BAJA DI INDONESIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jhonson Agustinus Pasaribu

  2017-06-01

  Full Text Available Impor baja terus mengalami peningkatan dari tahun 1980-2012, hal ini disebabkan karena tingkat produksi baja tidak mampu mengimbangi dan memenuhi tingkat konsumsi baja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi impor baja di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah Error Corection Model (ECM. Pengujian secara parsial digunakan uji t-statistik dan pengujian secara serempak digunakan uji F-statistik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Produksi baja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap impor baja dalam jangka panjang dan jangka pendek. Konsumsi baja menunjukan pengaruh positif dan signifikan terhadap impor baja dalam jangka panjang dan jangka pendek. Gross Domestic Product (GDP menunjukan pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap impor baja dalam jangka panjang dan jangka pendek. Nilai tukar rupiah (Kurs menunjukan pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap impor baja dalam jangka panjang dan jangka pendek.  The steel import keep having enhancement from 1980 to 2012, it’s because of steel production level can’t fulfill the steel consumption level. If the high level of the steel import volume continues, domestic steel industries will run into a low impact for Indonesian’s economy. The goal of this research analize the affecting factors of steel import in Indonesia. The analytical method use the Error Correction Model (ECM. The partial test use t-statistic and the simultan test use F-statistic. The results showed that the steel production has negative and significant effect on steel import in the long term and short term. The steel consumption has positive and significant effect on steel import in the long term and short term. The Gross Domestic Product (GDP has negative and not significant effect on steel import in the long term and short term. The exchange rate indicates positive and not significant effect on steel import in the long term and short term.

 4. Analisis Faktor-faktor yang Memepengaruhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (Ppap) pada Perbankan Syariah di Indonesia

  OpenAIRE

  Shintya, Nita; Darmawan, Akhmad

  2015-01-01

  Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) pada perbankan syariah di Indonesia. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP), sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Total pembiayaan (TotalFinancing/TF), Risiko pembiayaan (Non Performing Financing/NPF), Profitabilitas (Earnings Before Taxes and Provisions/E...

 5. Mod nye frugtmarkeder. Forarbejdning af naturressourcer i kulturanalyse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Frida Hastrup

  2014-11-01

  Full Text Available Gennem en dialog med botanikere udsendt fra England til Britisk Indien for at udvikle handel med frugt i begyndelsen af det 20. århundrede udforsker denne artikel, hvad naturressourcer kan være i et kulturanalytisk perspektiv. Artiklen introducerer ideerne i forskningsprojektet Natural Goods? og tilbyder et radikalt etnografisk greb om naturressourcer, hvor disse anses for genereret og løbende kvalificeret i felten gennem en serie af møder mellem forskellige parter – mennesker, frugter eller andet. Den bærende idé i artiklen såvel som i forskningsprojektet som helhed er, at naturressourcer bliver til det, de er, gennem en detaljemættet og omhyggelig kollektiv forarbejdningsproces, som er praktisk og analytisk i en og samme bevægelse, hvilket har stor betydning for, hvad etnografi og feltarbejde kan være.

 6. Økologisk Risikovurdering af Genmodificerede Planter i 2008

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gösta; Damgaard, Christian; Strandberg, Morten

  Rapporten giver en oversigt over DMU’s arbejde med økologisk risikovurdering af genmodificerede planter (GMP) i 2008, der understøtter Miljøstyrelsens myndighedsopgave vedrørende økologiske effekter og konsekvenser af GMP. Der var 87 nye forsøgsudsætninger med 15 forskellige plantearter i EU i 2008...... fruktan-rajgræs, mens et forsøg med GM-Gåsemad blev afsluttet. Der var 27 nye markedsføringsansøgninger i EU i 2008: Tre insekt- og herbicidtolerante bomuld, fem herbicidtolerante bomuld, en insektresistent bomuld, otte insekt- og herbicidtolerante majs, tre insektresistente majs, en herbicidtolerant majs...... EU blev der atter dyrket Bt-majs MON810 på 107.725 ha i syv lande med de største arealer i Spanien men ingen i Frankrig....

 7. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKTIVITAS KEWIRAUSAHAAN DI KOTA SURABAYA DAN KOTA DENPASAR HASIL GEM 2013

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yogo Aryo Jatmiko

  2018-01-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas kewirausahaan di kota Surabaya dan kota Denpasar berdasarkan faktor-faktor: knowledge of other entrepeneurs, perception of opportunities, perception of self-capabilities dan fear failure dengan variabel jenis kelamin (gender sebagai variabel kontrol. Data yang digunakan adalah data dari global entrepeneurship monitor (GEM. Dalam studi ini, data yang digunakan adalah data cross-sectional untuk survei tahun 2013, baik untuk kota Surabaya maupun kota Denpasar. Model yang digunakan adalah analisis regresi logistik sequential untuk memprediksi keterlibatan faktor dengan aktivitas kewirausahaan. Kota Surabaya tidak signifikan dipengaruhi oleh knowledge of other entrepeneurs. Untuk kota Denpasar, variabel perception of self-capabilities dan fear to fail tidak signifikan mempengaruhi aktivitas kewirausahaan di kota Denpasar. Variabel gender berpengaruh secara signifikan di kota Surabaya, tetapi tidak di kota Denpasar.

 8. Restaurering af Skjern Å

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jessen, K.; Boysen Larsen, B.; Bundgaard, P.

  Denne rapport indeholder resultaterne af den natur- og miljøovervågning, der blev iværksat som en del af naturgenopretningen af Skjern Å 1999-2002. Ved projektet ophørte den kunstige afvanding af den vestlige del af Skjern Å dalen. Størstedelen af de dyrkede arealer ændredes til ekstensive græsni...

 9. FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN PERILAKU PEMBELIAN MI INSTAN MEREK SEDAAP (STUDI PADA KONSUMEN KECAMATAN PAKIS KABUPATAN MALANG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Madziatul Churiyah

  2007-10-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memaparkan pengaruh faktor budaya, kelas sosial, kelompok acuan, motivasi, persepsi, dan pengetahuan konsumen secara parsial dan simultan terhadap keputusan pembelian, serta untuk mengetahui faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan pembelian mi instan merek Sedaap di Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.Populasi di dalam penelitian ini adalah ibu rumah tangga yang pernah atau sedang menggunakan mi instan merek Sedaap di wilayah Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dengan jumlah sampel sebanyak 120 responden. Penentuan sampel di dalam penelitian ini menggunakan rumus infinite population dari Daniel dan Terrel dikarenakan peneliti belum mengetahui jumlah pasti pengguna mi instan merek Sedaap pada wilayah yang ditelitinya. Sedangkan teknik yang digunakan untuk pengambilan data primer dilakukan dengan cara Accidental sampling, yaitu memberikan angket atau kuesioner kepada sampel yang menggunakan mi instan merek Sedaap yang secara kebetulan dijumpai, dimana kuesioner sebelumnya telah diuji melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk menguji faktor-faktor yang diteliti menggunakan software SPSS 13 for windows.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa diantara faktor budaya, faktor kelas sosial, faktor kelompok acuan, faktor motivasi, faktor perspsi, dan faktor kelompok acuan, faktor budaya adalah faktor yang paling dominan di dalam mempengaruhi keputusan pembelian mi instan merek Sedaap. Karena memiliki nilai eigen value tertinggi sebesar 5.337 dibanding faktor lainnya

 10. Mindfulness – en religionssociologisk analyse af et moderne fænomen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gottfredsen, Rikke

  2013-01-01

  Mindfulness er et fænomen i vækst. Den udbydes af mange forskellige typer af udbydere. Denne undersøgelse kategoriserer i et komplet sample af mindfulness-udbydere i Aarhus måden hvorpå disse udbydere kommunikerer deres tilhørsforhold til mindfulness som henholdsvis buddhisme, spiritualitet eller a......-religiøs teknik. Dette gøres ved hjælp af kriterier indenfor autorisation, tekst- og visuelle referencer. Artiklens undersøgelse viser, at mindfulness udbydes som a-religiøs teknik, men hævder samtidigt med udgangspunkt i Hornborg og Durkheim, at selv denne påståede a-religiøsitet kan kaldes religiøs....

 11. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPOR KAPAS DI INDONESIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ari Budi Basuki

  2017-06-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh produksi kapas domestik, konsumsi kapas, GDP riil dan kurs rupiah ke dollar AS terhadap impor kapas. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data time series berdasarkan tahun 1980-2013. Data diperoleh dari Indexmundi, International Monetary Fund dan United Nations Conference on Trade and Development (UNSCAD. Hasil analisis Error Correction Model (ECM menunjukkan bahwa variabel produksi kapas domestik dalam jangka pendek dan jangka panjang tidak berpengaruh terhadap impor kapas, variabel konsumsi kapas dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh positif terhadap impor kapas, variabel GDP riil dalam jangka pendek dan jangka panjang tidak berpengaruh terhadap impor kapas, dan variabel kurs rupiah terhadap dollar dalam jangka pendek dan jangka panjang tidak berpengaruh terhadap impor kapas. Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor produksi kapas, GDP riil dan kurs dalam jangka pendek dan jangka panjang tidak berpengaruh terhadap impor kapas, namun dalam jangka pendek dan jangka panjang faktor konsumsi kapas mempengaruhi impor kapas. Saran yang berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah Pemerintah perlu meningkatkan total produksi kapas dalam negeri dengan cara mengembangkan penelitian dan pembenihan kapas dalam negeri termasuk jenis transgenic. Pemerintah perlu mengurangi penggunaan kapas terutama dengan cara mensubtitusi kapas tersebut dengan kapas sintetis This study aimed to analyze the influence of domestic cotton production, cotton consumption, real GDP and the exchange rate rupiah to the US dollar against the import of cotton. This research is a quantitative study with time series data based on years of 1980-2013. Data obtained from Indexmundi, International Monetary Fund and the United Nations Conference on Trade and Development (UNSCAD. Results of analysis Error Correction Model (ECM shows that domestic cotton production variables in the short term and the

 12. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen dalam Pembelian Produk Kerajinan Rotan Nuriah di Kota Pontianak

  OpenAIRE

  Diansyah, Wahyu; Dolorosa, Eva; Maswadi, Maswadi

  2013-01-01

  Perilaku konsumen menyangkut masalah keputusan yang diambil seseorang dalam penentuan untuk mendapatkan dan mempergunakan barang dan jasa, termasuk konsumen yang membeli kerajinan rotan Nuriah. Perilaku konsumen merupakan hal yang kompleks, karena hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor dominan yang biasanya terdapat pada setiap perilaku konsumen di dalam keputusan pembelian. Oleh karena itu perlu bagi pengusaha atau pengrajin untuk menganalisis faktor-faktor perilaku konsumen dalam pembe...

 13. FAKTOR-FAKTOR PERILAKU PRO-LINGKUNGAN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN IMPLEMENTASI CAMPUS SUSTAINABILITY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Asri Rachmawati

  2014-09-01

  Full Text Available Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam melindungi lingkungan di masa depan. Untuk mengembangkan Program keberlanjutan kampus memerlukan pemahaman tentang faktor-faktor penentu yang mempengaruhi perilaku pro-lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi karakteristik perilaku pro-lingkungan. Penelitian menggunakan analisis faktor ini untuk mengurangi faktor penentu dan dilakukan survei untuk pengumpulan data. Alat survei menggunakan theory of planned behaviour (TPB di seluruh kuesioner yang telah dibagikan kepada 400 mahasiswa. Hasil penelitian ini menyimpulkan perilaku pro-lingkungan dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, persepsi kendali perilaku, persepsi konsekuensi, faktor-faktor situasional, dan niat perilaku.   Kata Kunci : analisis faktor, campus sustainability, perilaku pro-lingkungan Abstract Universitieshave an important role in protecting the environment in the future. To develop campus sustainability programrequire an understanding about the determinant factors that influence pro-environmental behaviours. The purpose of this paper is identify characteristic pro-environmental behaviours. This study use factor analysis to reduce factor determinant and survei to collect the data. The survey tool used the theory of planned behaviour (TPB throughout the questionnaire which had shared to 400 college students.Result of this study conclude pro-environmental behaviours is influenced by attitudes, subjective norms, perceived control, perceived consequences, and situational factors, behaviour intention.   Keyword: pro-environmental behaviours; campus sustainability; factor analysis

 14. FaktorFaktor Penyabab Pekerjaan Ulang (Rework) Pada Proyek Gedung Di Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Persepsi Kontraktor

  OpenAIRE

  SARTIKA, YUNI; HIDAYAT, ARIFAL; SIBARANI, ARIE S

  2013-01-01

  Rework atau pekerjaan ulang sudah tidak asing dalam dunia konstruksi. Pada setiap pelaksanaan proyekberkemungkinan munculnya rework yang dapat menyebabkan terhambatnya pekerjaan dan pembengkakan biaya proyek. Faktor rework dari aspek desain dan dokumentasi merupakan faktor yang besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan proyek konstruksi karena faktor desain merupakan langkah pertama sebelum pelaksanaan suatu proyekkonstruksi gedung

 15. 6 belysninger af vejledning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft, Helle Mary; Jessing, Carla Tønder; Nymann, Anette

  Artiklerne belyser vejledning af unge og vejledning af voksne. I relation til unge drejer det sig om: 1. vejledning af unge med vanskeligheder i forhold til uddannelse - her unge med særlige vejledningsbehov, og mentorordninger for unge, og 2. vejledning af unge i ungdomsuddannelser og i erhvervs...

 16. Undervisning af tosprogede elever

  DEFF Research Database (Denmark)

  Horst, Christian

  2003-01-01

  Artiklen fremdrager hovedresultaterne fra Virginia P. Collier's og Wayne P. Thomas's længdeundersøgelser af tosprogede elever i USA, som formentlig er de mest omfattende undersøgelser af undervisningen af tosprogede elever overhovedet. Resultaterne diskuteres i relation til udviklingen af en...

 17. Lyden-af-Leg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft, Herdis

  Præsentation af seniorforsker-projekt Lyden-af-Leg i et traderingsperspektiv og med indledende fokus på YouTube som traderings-platform.......Præsentation af seniorforsker-projekt Lyden-af-Leg i et traderingsperspektiv og med indledende fokus på YouTube som traderings-platform....

 18. Energirenovering af Sems Have

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Søren Østergaard; Rose, Jørgen; Mørck, Ove

  Nærværende rapport udgør en del af afrapporteringen af PSO ELFORSK projektet Vejledning for energirenovering af boligblokke til lavenergiklasse 2015 og 2020. Arbejdet har været finansieret af PSO midler via ELFORSK, projekt: 347-023. Formålet med projektet er at udvikle en vejledning for dybtgående...

 19. Energirenovering af Traneparken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rose, Jørgen; Thomsen, Kirsten Engelund; Mørck, Ove

  Nærværende rapport udgør en del af afrapporteringen af PSO ELFORSK projektet Vejledning for energirenovering af boligblokke til lavenergiklasse 2015 og 2020. Arbejdet har været finansieret af PSO midler via ELFORSK, projekt: 347-023. Formålet med projektet er at udvikle en vejledning for dybtgående...

 20. Beregning af nitratudvaskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Jens; Petersen, Bjørn Molt; Blicher-Mathiesen, Gitte

  2006-01-01

  I forbindelse med kommunalreformen ønskes en ensartet forvaltning af reglerne for vurdering af virkninger på miljøet (VVM) ved ansøgninger om udvidelse af husdyrbrug, herunder beregning af nitratudvaskningen. Rapporten foreslår et beregningskoncept, der bygger på den ansøgende bedrifts samlede kv...

 1. FAKTOR KEBUDAYAAN DALAM PENENTUAN POSITIONING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lesie Yuliadewi

  1999-01-01

  Full Text Available The culture is the important part to influent people s attitudes like the way they have seen or thinked. Usually%2C people will learn some thing faster than the other%2C because it has been related with their past experience. That is why%2C the culture become one of the most important thing in advertising and it have great influence for the brand image of the consumers. So the consumers can be easily remember the products that have been advertising. Last%2C all of it%2C will change the sales of the products goes up and hopefully%2C it will increase the revenue/profit of the firm. Abstract in Bahasa Indonesia : Kebudayaan akan mempengaruhi sudut pandang seseorang terhadap sesuatu yang dilihat atau diterima oleh otaknya. Seseorang akan lebih cepat menerima sesuatu apabila ciri-ciri hal yang baru diterimanya berhubungan dengan masa lampaunya. Oleh karena itu%2C kebudayaan merupakan faktor yang penting diperhitungkan agar pesan yang termuat dalam iklan cepat diterima dan diingat di benak calon konsumen%2C sehingga angka penjualan dapat meningkat.

 2. Lyden af musik - er lyden af idealisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eigtved, Michael

  2015-01-01

  Programartiklen til Det Ny Teaters opsætning af Rodgers & Hammersteins The Sound of Music, undersøger musicalgenrens - og især de konkrete ophavsmænds- affinitet til fremstillingen af såvel idealistiske som ideologiske universer.......Programartiklen til Det Ny Teaters opsætning af Rodgers & Hammersteins The Sound of Music, undersøger musicalgenrens - og især de konkrete ophavsmænds- affinitet til fremstillingen af såvel idealistiske som ideologiske universer....

 3. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI POLA KONSUMSI MAHASISWA INDEKOS DI KOTA MAKASSAR

  OpenAIRE

  KAROMA, AGUSTINA RESI

  2013-01-01

  2013 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi mahasiswa indekos di Kota Makassar. Data penelitian ini diperoleh dari kuisioner (primer) dan beberapa observasi serta wawancara langsung dengan pihak yang terkait yaitu kepada mahasiswa yang tinggal di rumah kos di wilayah Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai R square adalah sebesar 0,827 yang berarti bahwa 82,7 % konsumsi mahasis...

 4. Økologisk risikovurdering af genmodificerede planter i 2009

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Damgaard, Christian; Strandberg, Morten Tune

  Rapporten giver en oversigt over DMU’s arbejde med økologisk risikovurdering af genmodificerede planter (GMP) i 2009. Arbejdet understøtter Miljøstyrelsens myndighedsopgave vedrørende økologiske effekter og konsekvenser af GMP. Der var 121 nye forsøgsudsætninger i EU med kun 9 forskellige...... to fortsatte forsøg med glyfosattolerant GA21-majs. Der var kun syv nye markedsføringsansøgninger i EU i 2009: To herbicidtolerante majs, fire insekt- og herbicidtolerante majs samt en herbicidtolerant sukkerroe. Tre af majssagerne og én sukkerroe inkluderede dyrkning, hvor DMU foreslog konkrete....... Desuden kommentarer bl.a. vedr. antibiotika-resistensmarkører, nye afrapporteringsformater og ændret praksis vedr. registrering i databaser. På verdensplan blev der i 2009 dyrket ca. 134 mil. ha GM-afgrøder af Bt- og HT-majs, HT-sojabønne, Bt/HT-bomuld og HT-raps. I EU blev der kun dyrket Bt-majs MON810...

 5. Overnatningsbranchen - en analyse af Airbnb, hoteller og vandrerhjem i Danmark

  OpenAIRE

  Ilhan, Mustafa; Saeed, Haider; Keller, Jesper Mikkel; Behrsin, Lasse Alexander

  2016-01-01

  I denne projektrapport arbejdes der med overnatningsbranchen, med fokus på hoteller og vandrerhjems påvirkning af internet platformen Airbnb, i Danmark. Dette projekt basere sig på to kvantitative undersøgelser, som har til formål at skabe en dybere viden omkring markedet og dets kunder. Dette projekt vil gennem en markedsanalyse, undersøge hvilke faktorer for markedet som spiller til fordel for både overnatningsbranchen og Airbnb. Der vil med udgangspunkt i analyseværktøjerne Porters Five Fo...

 6. Various forms of dyring apparatus and criteria for the choice of drying methods. [Industry]. Forskellige toerringsapparater samt kriterier ved valg af toerringsmetode

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Soininen, M. (Aabo Akademi (FI))

  1989-01-01

  Various forms of dewatering apparatus are described and richly illustrated with the help of diagrams. A model is presented on the basis of which decisions can be made in relation to the utilization of natural gas for direct drying process. Natural gas has for some time been used within the food industry for drying milk, serum, malt, coffee powder, potato starch, for baking and for roasting coffe and flakes. (AB).

 7. INSULATION RESISTANCE OF PRINTED CIRCUIT BOARDS. BEHAVIOR OF CERTAIN TYPES AND MAKES UNDER DIFFERENT CLIMATIC CONDITIONS. En undersoegelse af en raekke typer og fabrikater under forskellige klimatiske forhold

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Olesen, S. T.

  1971-11-15

  The present study embraces measurements of insulation resistance on a number of types and makes of printed-circuit boards. The insulation measurements were performed on boards just received from the manufacturer, as well as on boards exposed to humidity or to elevated temperatures. A total of 33 types from five different material categories were obtained. The test material used thus originated from a variety of independent sources. The purpose of the project was to investigate the frequency with which batches with insufficiently baked material - and consequently having a poor insulation resistance - were encountered in practice. No such batches were in fact found, and it is likely that they do not occur as often as had previously been assumed.

 8. Sammenbrud i anbringelser af unge: Erfaringer, forklaringer og årsagerne bag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Egelund, Tine; Jakobsen, Turf Böcker; Cecilie Norn Hammen, Ida

  ”Det er altså langt fra et liv, det her,” fortæller 20-årige Anja om en af sine anbringelser, der endte i et sammenbrud. Anja blev første gang anbragt som 9-årig og har siden været anbragt 11 forskellige steder. Anjas historie viser, hvordan anbringelser af unge langt fra altid er succesfulde. Næ...... for hjemmet. Den bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 227 unge, der blev anbragt i alderen 13-17 år, og på interview med nogle af disse unge, deres forældre, sagsbehandlere, pædagoger, kontaktpersoner m.fl....

 9. Skoling af lyst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerg, Helle

  2011-01-01

  På baggrund af interview med tre elevgenerationer fremanalyseres skolens virkningsfuldhed i skoling af lyst i et historisk perspektiv. I afhandlingen udvikles to teoretisk-analytiske optikker: Skolen som ideologisk rum - med inspiration fra Slavoj Zizeks ideologikritik, samt Skolen som affektivt...

 10. Om distributionen af hvidhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frello, Birgitta

  2007-01-01

  Med udgangspunkt i John Fords Western, Forfølgeren fra 1956, præsenteres en analyse af repræsentationer af race og overskridelse af raceskel, særligt i relation til konstitueringen af subjektpositioner, hvorfra spørgsmål om hvidhed og ikke-hvidhed kan afgøres.......Med udgangspunkt i John Fords Western, Forfølgeren fra 1956, præsenteres en analyse af repræsentationer af race og overskridelse af raceskel, særligt i relation til konstitueringen af subjektpositioner, hvorfra spørgsmål om hvidhed og ikke-hvidhed kan afgøres....

 11. Udforskning af journalistiske moralnormer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Kirsten

  2010-01-01

  Kirsten Mogensen beskriver professionelle journalistiske normer. Med udgangspunkt i amerikansk tv's dækning af begivenhederne 11. september kombinerer Kirsten Mogensen kvalitative interviews og tekstanalyse for på den måde at beskrive professionelle journalistiske normer. Metoden er en kombinatio...... af halvstrukturerede, udforskende interviews med både kvantitative og kvalitative analyser af den faktiske dækning, og er primært udledt af Alf Ross' essay om normer og direktiver....

 12. En verden af medier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper

  2009-01-01

  Bogen: 'En verden af medier – Medialiseringen af politik, sprog, religion og leg' anmeldes. Anmeldelsen kan læses på: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/1370/1499 Udgivelsesdato: 2009......Bogen: 'En verden af medier – Medialiseringen af politik, sprog, religion og leg' anmeldes. Anmeldelsen kan læses på: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/1370/1499 Udgivelsesdato: 2009...

 13. Ensretning af historieundervisningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rønhede, Søren

  2008-01-01

  "Det er ikke kun i Putins Rusland, at statsmagten vil dirigere historieundervisningen." (Politiken havde fokuseret på "ensretning af historieundervisningen" i Rusland) "Kanonen fra 2006 er undfanget af Udvalget til Styrkelse af Historie i Folkeskolen. Dette udvalg havde regeringen nedsat; men bid...... bidrager kanonen til faglig styrkelse?" spørges der. Det vises, at flere kanonpunkter ikke er fagligt funderede, men af mytologisk art....

 14. Behandling af elmesyge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Iben Margrete; Kristoffersen, Palle

  2004-01-01

  Ingen midler er p.t. godkendt og dermed lovlige til bekæmpelse af elmesyge i Danmark. Lovprisning af nye behandlinger ses f.eks. på internettet, men dokumentation mangler. Økonomien og nytten ved en kemisk bekæmpelse frem for sanering af syge træer skal afvejes nøje....

 15. Globalisering af uddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Henning Høgh

  2005-01-01

  Det globale marked for uddannelse er i voldsom vækst og er ved at blive et af Danmarks vigtigste vareområder. Hvorledes kan KVL agere i globaliseringen af uddannelse for at sikre en høj kvalitet af egne kandidater med gode jobmuligheder?...

 16. Livscyklusvurdering af basiskemikalier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Stig Irving

  1998-01-01

  Dette resumé af metoder og væsentlige erfaringer fra erhvervsforskerprojektet Livscyklusvurdering af basiskemikalier er skrevet i erkendelse af, at hovedrapporten er for omfattende til en hurtig introduktion i problemstillingerne. Formålet med denne rapport er derfor at give et kort overblik over...

 17. Digital formidling af kulturarv

  DEFF Research Database (Denmark)

  En af tidens store kulturelle dagsordner drejer sig om digital tilgængeliggørelse af kulturarv. Fortidens spor dukker op i nye former på nettet - næsten alle kulturinstitutioner arbejder med, og befolkningen har fået helt nye muligheder for at se med og deltage. Digital formidling af kulturarv...

 18. Af Upraktiske Grunde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vaaben, Nana Katrine

  2001-01-01

  som både Claude Levi-Strauss lægger op til i sine klassiske studier af "den vilde tanke", og som Jean Baudrillard siden har lagt op til i sine analyser af samlere som en slags ekstreme forbrugere, der er i færd med at komplettere deres identitet gennem besiddelser af genstande. Imidlertid tillægger...

 19. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI NIAT MEMBELI MAKANAN KEMASAN BERLABEL HALAL LPPOM-MUI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maghfiroh Maghfiroh

  2015-10-01

  Full Text Available Abstrak: Faktor-faktor yang Memengaruhi Niat Membeli Makanan Kemasan Berlabel Halal LPPOM-MUI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor personal, faktor sosial, faktor informasi dan sikap terhadap niat membeli produk makanan kemasan berlabel halal LPPOM-MUI pada mahasiswa nonmuslim UNY baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini termasuk penelitian kausal asosiatif yang meneliti pengaruh hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Populasi penelitian adalah mahasiswa S-1 nonmuslim di UNY tahun 2011-2014. Sampel penelitian berjumlah 92 mahasiswa dengan menggunakan metode purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan angket, analisis data mengunakan metode regresi probit. Hasil penelitian menunjukkan dari 4 variabel bebas terdapat 3 variabel yang tidak berpengaruh. Variabel yang tidak berpengaruh tersebut yaitu variabel faktor personal, sosial, informasi sedangkan variabel yang berpengaruh yaitu variabel sikap. Secara simultan terdapat pengaruh faktor personal, sosial, informasi dan sikap terhadap niat membeli makanan kemasan berlabel halal LPPOM-MUI pada mahasiswa nonmuslim UNY. Kata kunci: niat membeli, personal, sosial, informasi, sikap Abstract: The Determinants of Intention to Buy Labeled Halal Foods By LPPOM-MUI. This study aims to investigate the effect of personal, social, information factors and attitudes on the intention to buy packed labeled halal food products by LPPOM-MUI among non-Muslim students of Yogyakarta State University. This was an associate causal study investigating the effects of independent variables on a dependent variable. The sample, consisting of 92 students was selected by means of the purposive sampling technique. The data were collected through a questionnaire and were analyzed using the probit regression method. The results showed of four independent variables, three of them had no effect on independent variable. Those three variables were personal, social, and information

 20. Beskrivelse af næringsstofomsætning med metabolomics

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedemann, Mette Skou

  2010-01-01

  I et forsøg med mink med lav eller høj foderkonvertering er der blevet taget blodprøver på tre tidspunkter. Blodprøverne er blevet taget i en periode, hvor minkene er blevet fodret restriktivt (en prøve) og i en periode med ad libitum fodring (to prøver). Blodprøverne blev analyseret ved hjælp af...... fra restriktivt fodrede mink end i plasma fra ad libitum fodrede mink - betain og carnitin. Derudover er der en lang række andre metabolitter, som også findes i forskellig koncentration som endnu ikke er identificeret....

 1. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG WISATAWAN MELAKUKAN KEPUTUSAN PEMBELIAN TIKET PESAWAT MELALUI MOBILE BOOKING PADA SITUS TRAVELOKA.COM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erni Muliana

  2016-07-01

  Full Text Available Pembelian kebutuhan perjalanan wisata secara online merupakan bagian dari transaksi business to-customer (B2C. Produk yang ditawarkan biasanya terdiri dari: pemesanan paket wisata, penjualan tiket pesawat dan kereta api, kamar hotel dan penyewaan transportasi. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong wisatawan melakukan keputusan pembelian tiket pesawat melalui mobile booking pada situs Traveloka.com serta faktor yang paling banyak berkontribusi dalam menentukan keputusan pembelian tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner online dan kuesioner yang disebarkan secara langsung (offline kepada 250 responden, penentuan responden ditetapaka menggunakn metode purposive sampling, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis faktor. Hasil analisis faktor yang didapatakan menjelaskan 67,066% dari keseluruhan total variance, dan hasil analisis data menunjukkan empat faktor terbentuk yang mendorong wisatawan melakukan keputusan pembelian tiket pesawat melalui mobile booking pada situs Traveloka.com, yaitu: kemudahan dan sistem informasi website (24,396 %, pelayanan konsumen/customer service (15,211%, citra perusahaan (14,681 %, dan motivasi pembelian (12,779%, adapun faktor yang paling berkontribusi dalam mendorong wisatawan melakukan keputusan pembelian tiket pesawat melalui mobile booking pada situs Traveloka.com adalah faktor terbentuk yang memiliki faktor laoding tertinggi dari keseluruhan faktor yang terbentuk, yaitu faktor “Kemudahan dan Sistem Informasi Website”, faktor ini terdiri dari 13 variabel yakni: (1 Kemudahan pencarian situs web, (2 kecepatan waktu mengakses (load time, (3 nama domain perusahaan, (4 kemudahan pemesanan, (5 Informasi yang lengkap, (6 Informasi yang akurat, (7 Informasi yang menarik, (8 Pemaparan informasi yang tepat, (9 Ketersediaan dan aksesibilitas, (10 Harga yang kompetitif, (11 Pengalaman secara keseluruhan, (12 Keamanan data

 2. En referenceramme til analyse af en detailkæde og strukturen i dens branche

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skytte, Hans

  2001-01-01

  identitet, dens opfattelser og fortolkning af mar-kedet og konkurrencesituationen, samt relationer over til dens strukturer, sortiment og salgsadfærd. Analysen vil kunne gennemføres på et bestemt tidspunkt og således give et øjebliksbillede af en detailkæde, eller den kan gennemføres flere på hinanden...... følgende gange, hvorved man kan opnå en analyse af sammenhænge i udviklingen i de faktorer, der indgår i analysen. Ved udviklingen af analyserammen er der tænkt på en europæisk fødevaredetailkæde, men rammen kan lige så godt anvendes på en detailkæde, der distribuerer modetøj eller møbler. Analyserammen...

 3. Optimering af model for spredning af luftforurening

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2008-01-01

  De nuværende luftforureningsmodeller har problemer med at bevare massen af diverse kemiske stoffer og med at der ind i mellem optræder negative værdier. Derfor arbejder specialestuderende Ayoe Buus Hansen på om at forbedre den model DMU bruger til at beskrive transport og spredning af luftforuren...... luftforurening på alle skalaer på den nordlige halvkugle ved at sammenligne tre alternative beregningsmodeller. ...

 4. Faktor-Faktor Hambatan Profesionalisasi Guru BK di SMA Negeri se- Kota Purwokerto

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cahya Dewi Rizkiwati

  2014-10-01

  Full Text Available Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan tentang faktor-faktor hambatan yang terjadi dalam profesionalisasi guru BK. Jenis penelitian ini merupakan penelitian survey. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri se-Kota Purwokerto. Penelitian ini adalah penelitian populasi atau sensus karena populasi guru BK berjumlah 25 orang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  inventori dalam bentuk daftar cek masalah. Instrumen tersebut telah diuji validitasnya menggunakan rumus point biserial, sedangkan reliabilitas instrumen digunakan rumus KR-20. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif prosentase. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hambatan yang berasal dari faktor internal mendapat prosentase lebih tinggi daripada faktor eksternal. Faktor internal yang paling mempengaruhi profesionalisasi guru BK antara lain latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, motivasi kerja, kompetensi guru BK. Sedangkan faktor eksternal yang paling mempengaruhi profesionalisasi guru BK adalah sarana dan prasarana. The purpose of this research is to describe problems  occur in the professionalization of guidance and counseling teachers. The type of the research is survey research . This research was conducted in all of Senior High School in Purwokerto. Population research or census were used as sampling method, since  the population of guidance and counseling teachers were 25 people. Data collection technique was  using inventory with list of issues. The instrument validity has been tested using point biserial formula, whilst its reliability was tested using KR-20 formula. The data was analyzed using descriptive percentage techniques. The results of this research indicate that internal factors get higher percentage than external factors. Internal factors that have the most influence in the professionalization of guidance and counseling teachers include educational background, working experience , motivation, teacher

 5. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ADOPSI APLIKASI UBER SEBAGAI PENYEDIA JASA TRANSPORTASI DI SURABAYA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edwin Hendrani

  2017-01-01

  Full Text Available Seiring berjalannya waktu, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK di dunia ini semakin berkembang dengan pesat. Permintaan masyarakat akan kebutuhan jasa transportasi semakin tinggi. Kemajuan internet dan canggihnya telepon genggam semakin lama semakin canggih, yang membuat lebih nyaman dan efisiensi untuk memanjakan masyarakat. Dari fenomena tersebut lahirlah Uber. Penelitian ini menggunakan teori Technology Acceptance Model (TAM dengan populasi user Uber Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi aplikasi Uber sebagai penyedia jasa Transportasi di Surabaya. Hasil yang diperoleh setelah di analisis oleh peneliti adalah kepercayaan pengguna dalam mengadopsi aplikasi Uber yang sangat berpengaruh signifikan terhadap keinginan seseorang untuk menggunakan aplikasi Uber.

 6. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPUTUSAN MAHASISWA DALAM MEMILIH RUMAH KOST

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  SITTI HAJAR

  2012-09-01

  Full Text Available Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui  faktor-faktor apa  saja yang  memengaruhi  keputusan mahasiswa  dalam  memilih  rumah kost.  Data  yang  digunakan  adalah  data  primer, yang diperoleh dari hasil  penyebaran  kuesioner  yang  merupakan  data  persepsi mahasiswa dalam memilih rumah kost. Teknik  pengambilan  sampel yang  digunakan adalah metode purposive  sampling, dengan sampel  penelitian adalah  mahasiswa Universitas Udayana yang  tinggal di rumah kost di daerah Bukit Jimbaran dan Denpasar  yang masih aktif kuliah yaitu angkatan 2008-2011.  Dimensi  faktor  yang  digunakan pada  penelitian  ini  yaitu:  faktor  referensi,  citra/reputasi, keamanan, harga, lingkungan, pelayanan, fasilitas, dan lokasi. Metode analisis yand digunakan adalah analisis faktor. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa  faktor  paling dominan yang memengaruhi keputusan mahasiswa dalam memilih  kost  adalah faktor lingkungan  kost  dengan nilai  eigen  yaitu 4,119 dan keragaman varian sebesar 19,613%. Nilai loading  factor  paling besar dalam faktor ini dimiliki oleh variabel lingkungan kost yang bersih yaitu sebesar 0,797.  /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}  

 7. ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGEMBANGAN KREATIVITAS INDUSTRI KERAJINAN BATIK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arfan Bakhtiar

  2012-02-01

  Full Text Available Industri kreatif merupakan salah satu industri yang saat ini menjadi strategi pembangunan industri di Indonesia. Industri batik merupakan salah satu industri kreatif  yang termasuk dalam sektor kerajinan. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kreativitas dan perbedaan faktor dominan pengembangan kreativitas di industri batik berskala kecil, menengah, dan besar, sehingga dari ketiga skala industri ini dapat dilakukan upaya-upaya pengembangan kreativitas. Penelitian dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan angket pada ketiga kelompok industri batik. Obyek penelitian adalah PT. Tri Ratna Batik (industri kecil, CV. Tobal Batik (industri menengah, dan PT. Batik Danar Hadi (industri besar. Variabel yang diteliti pada ketiga industri yaitu SDM kreatif, pekerjaan kreatif, konteks organisasi, lingkungan, dan inovasi produk. Berdasarkan data observasi dan penilaian angket yang telah valid dan teruji keandalannya, ketiga industri sama-sama kreatif, karena total nilai mean dan modus secara keseluruhan berada pada rentang 3.01 sampai 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kreativitas pada: (1 variabel SDM kreatif yaitu motivasi, bakat/minat, komunikasi, dan kompetensi; (2 variabel pekerjaan kreatif yaitu pekerjaan, kepemimpinan, dan kewirausahaan; (3 variabel konteks organisasi yaitu kinerja perusahaan, kebijakan, struktur dan budaya organisasi, serta sistem komunikasi; (4 variabel lingkungan yaitu pemberdayaan sumberdaya eksternal, teknologi, persaingan, dan peraturan pemerintah; (5 variabel inovasi produk yaitu desain, bahan, alat, dan pemanfaatan limbah batik. Secara keseluruhan, pada semua variabel terdapat faktor-faktor yang mendukung pengembangan kreativitas. Faktor dominan pada variabel SDM kreatif terletak pada komunikasi (IK, IB, dan motivasi (IB. Faktor dominan pada variabel pekerjaan kreatif adalah pekerjaan (IK dan kepemimpinan (IM, IB.  Faktor dominan variabel inovasi produk

 8. Video mediering i programmeringsundervisningen - brug af videoer til at udfolde programmeringsprocessen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jens Bennedsen

  2004-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 3: Internet Video: Teknik og pædagogik mødes på nettet, april - juni 2004, red. Jens Dørup. ISSN 1603-5518.

  Denne artikel belyser hvorledes video mediering har givet en værdifuld ekstra dimension i undervisningen i introducerende programmeringsfærdigheder. I forbindelse med programmering er et af de vigtigste mål at lære de studerende en systematisk tilgang til udviklingen af programmer. Det vil sige at understøtte de studerendes læring af programmeringsprocessen. Traditionelle medier som lærerbøger er meget lidt velegnede til at illustrere denne proces; de fokuserer på produkterne (de færdige programmer i stedet for at fokusere på produktionsprocessen. De videomedierede materialer er i denne sammenhæng optagelser af hvorledes underviseren løser praktiske programmeringsopgaver. Disse videoer kommunikerer vigtige pointer ved programmeringsprocessen såsom at der ikke en lige vej til det færdige produkt, at man anvender forskellige værktøjer, at man ændrer sit program, at man tester sit program undervejs mm. Jeg har identificeret fem forskellige kategorier af videomedierede undervisningsmaterialer og evalueret hvorledes de studerende har anvendt dem i et konkret kursusforløb. Evalueringen viser dels at de studerende anvender de fleste typer meget og finder dem meget anvendelige dels at videoer der blot dokumenterer forelæsninger ikke er ret benyttede.

 9. ARCgame - gamification af undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Camilla Gyldendahl

  2014-01-01

  Gamification er et begreb, der anvendes til at beskrive brugen af spilelementer i andre miljøer for at forbedre brugernes oplevelse. Følgende tekst har til formål at behandle emnet i forhold til af opnå en forståelse for de elementer der indvirker på en ”gamification af et undervisningsforløb”, her...

 10. Hvad griner du af?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorenzen, Tobias Hiort

  2012-01-01

  latterliggørelse indenfor en sådan teori. Sociologiens begreb om ”un-laughter” angives som en mulig udvej af dette problem. I forlængelse af dette kritiseres den moderne humor-psykologis lære om populationers humor-patologi og til slut argumenteres der for at en moderne dannelse af humor må have en moralsk...

 11. Ledelse af projektmyldret

  DEFF Research Database (Denmark)

  større arbejdsgrupper, og det kan være selvorganiserede store udviklingsprogrammer. Et projekt kører sjældent alene, og derfor er der ikke kun tale om projektledelse, men i lige så høj grad om ledelse af projekter. Ledelse af virksomhedens mylder af projekter er ikke let, og forfatterne gennemgår derfor...

 12. Strategisk ledelse af evalueringskulturen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gitte Orlowitz

  2016-02-01

  Full Text Available Hvis evaluering skal anvendes til at udvikle uddannelser, er en af ledelsen vigtigste opgaver at udvikle en strategi for udvikling af evalueringskulturen – herunder strategier for udvikling af kommunikation og evalueringskapacitet. Den strategiske ledelse kan i den sammenhæng anvendes til at håndtere de ofte modsatte krav, som eksterne og interne interessenter stiller til evaluering.

 13. Ledelse af Organisationens Kreativitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedemann, Lars

  2008-01-01

  forskel, så er man som leder nødt til at arbejde mere målrettet med de medarbejdere som forventes at præstere et kreativt udbytte. Inspireret af analyseværktøjet "KEYS, Assessing the Work Environment for Creativity" udviklet af den amerikanske psykolog og ledelsesforsker ved Harvard University, Teresa...... Amabile, blev en undersøgelse derfor gennemført i udviklingsafdelingerne, Idéland og Idélab hos Bang og Olufsen, for at få et indblik i anvendeligheden af KEYS som inspirationskilde for succesfuld ledelse af organisationens kreativitet....

 14. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERGANTIAN AUDITOR: STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andri Prastiwi

  2012-03-01

  Full Text Available Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian auditor perusahaan manufaktur di Indonesia setelah diberlakukannya peraturan mandatori. Hasil analisis menunjukkan bahwa tipe KAP dan pertumbuhan perusahan (yang diukur dengan total aset berpengaruh secara signifikan terhadap kemungkinan pergantian KAP. Perusahaan dengan KAP big 4 mempunyai kemungkinan yang lebih rendah untuk mengalami pergantian KAP dari pada non big 4. Perusahaan yang sedang mengalami pertumbuhan juga mempunyai kemungkinan pergantian KAP lebih tinggi dari pada yang tidak mengalami pertumbuhan. Sedangkan ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan (yang diukur dengan perubahan sales, perubahan MVE dan perubahan income dan masalah keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap faktor-faktor yang mempe-ngaruhi pergantian auditor di Indonesia. AbstractThe purpose of this study to determine the factors that affect the auditor turnover manufacturing company in Indonesia after the enactment of mandatory regulations. The analysis showed that the type of KAP and growth companies (as measured by total assets significantly influence the possibility of change of KAP. Companies with KAP big 4 have a lower chance to experience changing of KAP than the company with the KAP non big 4. Companies that are experiencing growth also has the possibility of change of KAP is higher than the companies that are not experiencing growth. While firm size, firm growth (as measured by changes in sales, MVE changes and changes in income and financial problems did not significantly influence the factors that influence the change of auditor in Indonesia.Keywords: auditor turnover; agency theory; signaling theory

 15. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK ASURANSI SYARI'AH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kuat Ismanto

  2016-06-01

  Full Text Available Penelitian ini ingin membuktikan pengaruh religiusitas terhadap keputusan pembelian asuransi syariah, dengan marketing mix sebagai variabel moderator. Aspek marketing mix yang diambil meliputi lokasi, harga, promosi, dan produk. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 76 peserta dengan skala likert. Hasil penelitian menujukkan bahwa faktor religiusitas, dengan menempatkan marketing mix sebagai variabel moderator, semakin menguatkan keputusan pembelian dibanding tanpa marketing mix.

 16. FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENGERJAAN TUGAS AKHIR SKRIPSI MAHASISWA PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF FT UNY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ibnu Siswanto

  2015-06-01

  Full Text Available Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah mengetahui dan mendeskripsikan secara faktual, akurat dan sistematis tentang 1 Implementasi pedoman penulisan tugas akhir skripsi mahasiswa FT UNY di Jurusan PT. Otomotif dan 2 Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengerjaan tugas akhir skripsi mahasiswa PT. Otomotif FT UNY Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Objek penelitian ialah Koordinator tugas akhir skripsi, dosen pembimbing, dan mahasiswa PT. Otomotif FT UNY. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dipergunakan ialah metode analisis deskriptif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1 Implementasi pedoman penulisan tugas akhir skripsi di jurusan PT. Otomotif FT UNY dilakukan dengan pembentukan koordinator tugas akhir skripsi, pembagian tahapan-tahapan pengerjaan skripsi yang terdiri dari pengajuan judul, bimbingan, pengambilan data penelitian, dan ujian TAS sampai dengan pengeluaran nilai TAS. Semua dosen PT. Otomotif FT UNY melaksanakan bimbingan tugas akhir skripsi sesuai dengan pedoman penulisan tugas akhir skripsi. Jurusan PT. Otomotif FT UNY juga melakukan bimbingan klasikal bagi mahasiswa yang akan/sedang mengerjakan tugas akhir skripsi, 2 Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengerjaan tugas akhir skripsi yaitu kesulitan dalam menemukan permasalahan yang akan diangkat menjadi judul penelitian, mahasiswa fokus mengerjakan proyek akhir (mahasiswa angkatan 2008 ke bawah, fokus laporan KKN PPL, mengulang banyak mata kuliah, tidak rutin bimbingan dengan dosen, kesulitan dalam menulis karya tulis ilmiah.

 17. Coaching af dit studieliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Rasmus Thorning

  2008-01-01

  En generel beskrivelse af de problemer specialestuderende sidder med og hvorledes coaching kan hjælpe med at (gen)skabe motivation og fokus......En generel beskrivelse af de problemer specialestuderende sidder med og hvorledes coaching kan hjælpe med at (gen)skabe motivation og fokus...

 18. Dialektisk billede af Benjamin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bøggild, Jacob

  2004-01-01

  Anmeldelse af Lars Brückner: "Løse blade. Læseren, kritikeren og fortælleren Walter Benjamin"......Anmeldelse af Lars Brückner: "Løse blade. Læseren, kritikeren og fortælleren Walter Benjamin"...

 19. Administration af informationsmodeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hundebøl, Jesper

  2013-01-01

  En informationsmodel er i denne sammenhæng en digital repræsentation af et givent byggeri. Både offentlige og private bygherrer anvender informationsmodeller, når der 'bygges digitalt'. I denne artikel undersøges det, hvilke konkrete udfordringer der følger af digitaliseringen, hvor gennemgribend...

 20. Raman af hvide pigmenter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reeler, Nini Elisabeth Abildgaard; Nielsen, Ole Faurskov; Sauer, Stephan P. A.

  2013-01-01

  Et samspil mellem kunst og kemi. I et samarbejde mellem Statens Museum for Kunst og Kemisk Institut på KU er Ramanspek-troskopi brugt til at definere sammensætningen af blandinger af blyhvidt og calcit i maleriers hvide pigmenter....

 1. Midtvejsevaluering af EGA handlingsplanen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Niels; Hasle, Peter; Christiansen, Jørgen Møller

  Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) og Institut for Teknologi og Samfund ved Danmarks Tekniske Universitet har gennemført denne midtvejsevaluering af arbejdsmarkedets parters handlingsplan mod reduktion af ensidigt gentaget arbejde. Undersøgelsen viser, at der er sket en betydelig...

 2. Anvendelse af genmodificerede planter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, F.

  I rapporten vurderes mulighederne for at gennemføre velfærdsøkonomiske analyser af anvendelsen af genmodificerede planter. Der gøres rede for kravene til konse-kvensbeskrivelsen og for mulighederne for at prissætte såvel de markedsrelaterede som de ikke-markedsrelaterede konsekvenser. Mulighederne...

 3. Kvalitetsvurdering af sundhedsoplysende materiale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Osler, Merete; Bech, Lars; Sybille, Bojlén

  1990-01-01

  Lægeforeningens Hygiejnekomités arbejdsgruppe vedrørende sundhedsoplysning har udarbejdet en "huskeliste" til brug for en kvalitetsvurdering af skriftligt sundhedsoplysende materiale......Lægeforeningens Hygiejnekomités arbejdsgruppe vedrørende sundhedsoplysning har udarbejdet en "huskeliste" til brug for en kvalitetsvurdering af skriftligt sundhedsoplysende materiale...

 4. Implementering af evidensbaseret praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheel, Linda Schumann; Tewes, Marianne; Petersen, Preben Ulrich

  2015-01-01

  Projektet omhandler implementering af den kliniske retningslinje om identifikation, forebyggelse og behandling af delirium – i denne sammenhæng relateret til hjertepatienter. Projektet foregår på to hospitaler i Hjertecentret på Rigshospitalet, et intensivt afsnit og et sengeafsnit, i tæt...

 5. Implementering af evidensbaseret praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheel, Linda Schumann; Hansen, Ida Rode

  2014-01-01

  Projektet omhandler implementering af den kliniske retningslinje om identifikation, forebyggelse og behandling af delirium – i denne sammenhæng relateret til hjertepatienter. Projektet foregår på to hospitaler i Hjertecentret på Rigshospitalet, et intensivt afsnit og et sengeafsnit, i tæt...

 6. Fundering af mindre bygninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, J.; Ballisager, C.C.

  Denne SBI-anvisning indeholder en gennemgang af de jordbunds- og grundvandsforhold, som er bestemmende for funderingen af en bygning. Specielt gennemgås de betingelser, der skal være opfyldt, for at man på forsvarlig måde kan fundere en mindre bygning i traditionel udformning. Publikationen...

 7. FAKTOR-FAKTOR PENTING YANG MEMPENGARUHI CPUE (Catch Per Unit Effort PERIKANAN HUHATE BERBASIS DI BITUNG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agus Setiyawan

  2016-09-01

  Full Text Available Bitung merupakan salah satu sentra pendaratan untuk perikanan huhate. Perikanan huhate bergantung terhadap ketersediaan umpan ikan hidup dan beberapa faktor teknis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor yang paling berpengaruh terhadap hasil tangkapan per upaya penangkapan (CPUE ikan cakalang (Katsuwonus pelamis - SKJ. Pengambilan data primer dilaksanakan di atas kapal huhate dari Januari – Mei 2013 yang berbasis di Pelabuhan Perikanan Bitung – Sulawesi Utara. Data logbook kapal serta data harian kapal diperoleh pada saat melakukan pemancingan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis Generalized Linear Models (GLM, uji korelasi dan regresi sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat faktor signifikan berpengaruh terhadap nilai CPUE cakalang (SKJ. Faktor pertama adalah jenis umpan hidup yang digunakan berpengaruh secara signifikan terhadap CPUE SKJ (P< 0,01. Jenis umpan hidup yang berpengaruh signifikan adalah jenis ikan layang dicampur dengan puri merah. Ketiga faktor lainya yaitu suhu permukaan laut (SPL, jumlah pemancing dan daerah penangkapan mempengaruhi CPUE SKJ dengan nilai P < 0.05.  Bitung is one of the main landing sites for pole and line fishing vessels. The pole and line fisheries depend on the availability of live fish bait and some technical factors. Objective of this study is to assess several factors that may influence catch per unit effort (CPUE of skipjack (Katsuwonus pelamis – SKJ. Logbook data and record of daily vessel activities during fishing from January – May 2013 were used in the analysis. The data were analyzed using generalized linear model (GLM, correlation and regression. The results showed that type of live bait was significantly affect the SKJ CPUE (P<0.01. Round scad (Decapterus spp mixed with anchovy (Stelophorus spp were giving higher SKJ CPUE as live bait. In addition, sea surface temperature, number of fishers, and fishing location also affect the SKJ CPUE

 8. Temperatur og næringssalte i kontrol af fytoplanktonsamfundets størrelsesstruktur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Richardson, K.; Hilligsøe, Karen Marie; Bendtsen, Jørgen

  data i to halvdele med henholdsvis de højeste og laveste DIN- og fosfatkoncentrationer, er hældningen i regressionerne mellem størrelse og temperatur dog ikke forskellige mellem de to datagrupper. Det tolker vi som evidens for, at næringssalt-koncentrationerne ikke er styrende for det observerede......, at næringssalttilgængeligheden bestemmer, om fytoplanktonsamfundet er domineret af små eller store celler. Resultater fra ”kulstofprojektet” på Galathea 3 viser dog at den opfattelse er en sandhed med modifikationer. Fraktionerede klorofylmålinger fra stationer med dybder > 400 m over hele togtruten viser et meget signifikant...... forhold (Ptemperatur. Når vandtemperaturen er > 20o C er der ingen stationer, hvor mere end ca. 30% af klorofylet tilbageholdes på et 10 μm filter. Men forholdet mellem samfundsstruktur og temperatur gælder...

 9. 'De digitale elever' som genstand for ledelse af læring i folkeskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stenbøg, Sofie

  2016-01-01

  Mange børn er i dag allerede fra en tidlig alder erfarne teknologibrugere. Denne omstændighed har fået flere folkeskoler til at medtænke elevernes digitale erfaringer og kompetencer fra fritidslivet som centrale ressourcer i undervisningen. Kapitlet undersøger, hvordan ’de digitale elever’ på...... forskellige måder gøres til genstand for ledelse på en skole, der arbejder med at inddrage elevernes digitale erfaringer og kompetencer gennem digitalt projektarbejde. Kapitlet viser, at der knytter sig en lang række kausale antagelser og forhåbninger til de digitale elever, og at disse virker bestemmende...... for både lærerens ledelsesopgave og rollefordelingen mellem lærer og elever i det digitale projektarbejde. Disse antagelser og forhåbninger diskuteres kritisk i lyset af nyere studier af folkeskoleelevers digitale kompetencer....

 10. FAKTOR RISIKO FILARIASIS DI KABUPATEN MUARO JAMBI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Santoso Santoso

  2013-11-01

  . Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor risiko filariasis. Desain penelitian adalah cross sectional dengan melakukan wawancara terhadap 412 orang responden yang meliputi 128 kasus dan 248 bukan kasus. Analisis data dilakukan secara multivariat. Hasil analisis menunjukkan bahwa determinan faktor risiko kejadian filariasis di Kabupaten Muaro Jambi adalah adanya genangan air di sekitar rumah, waktu tempuh ke sarana kesehatan, perilaku pencegahan gigitan nyamuk di dalam rumah, lama tinggal, tingkat pendidikan dan jenis kelamin. Probabilitas orang dengan seluruh faktor risiko tersebut sebesar 95.9% untuk terinfeksi filariasis dengan OR 23,5 kali.Kata kunci: Filariasis, Faktor risiko, Muaro Jambi

 11. Sundhedseffekter af luftforurening-beregningspriser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, M. S.; Frohn, L. M.; Jensen, S. S.

  Denne rapport afrapporterer det fortsatte arbejde med udvikling af miljøøkonomiske beregningspriser. På grundlag af EcoSense 4.0 fra ExternE-projektet, er der foretaget nye beregninger af eksternaliteter ved luftforurening med sundhedseffekter. Samtidig giver rapporten en vurdering af luftspredni......Denne rapport afrapporterer det fortsatte arbejde med udvikling af miljøøkonomiske beregningspriser. På grundlag af EcoSense 4.0 fra ExternE-projektet, er der foretaget nye beregninger af eksternaliteter ved luftforurening med sundhedseffekter. Samtidig giver rapporten en vurdering af...

 12. Definition af primitiver

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Morten

  1997-01-01

  Når et elektrisk system skal opstilles på arrayform, er det vigtig først at lave en række fornuftige modeller for de primitiver, der indgår i netværket. Disse modeller skal muligvis revideres, når man begynder at sammensætte dem til et netværk, men laver man opstillingen grundigt på et tidligt...... tidspunkt, kan der spares meget tid senere, hvor det er besværligt at definerer primitiverne helt om.I denne rapport er de primitiver, der skal bruges til Sydkrafts net gennemgået. Der er taget stilling til hver enkelt tilstand for de forskellige primitiver. Dette er gjort for at få en definition, som er...

 13. Et litteraturstudie over tilgange til evaluering af økologi med fokus på økonomisk værdisætning og multikriterieanalyser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Tove; Olsen, Søren Bøye; Dubgaard, Alex

  komplekse begreber, og multikriteriemetoder er derfor strengt nødvendige for at gennemføre relevante analyser af området. Selv om der stadig er mange uløste problemer tilbage, så har økonomisk teori mange metoder, der kan bruges til sådanne analyser. En kombination af økonomisk værdisætning/cost-benefit...... opfordrer beslutningstagerne til eksplicit at tage stilling til hvilke vægte, de tillægger forskellige hensyn. Det forventes derfor, at anvendelse af multikriterietilgangen vil være et godt bidrag til at øge forståelsen af økologiens komplekse struktur. Der ligger dog samtidig betydelige udfordringer i...

 14. ANALISIS RESPON KONSUMEN TERHADAP FAKTOR-FAKTOR MARKETING MIX DALAM PEMBELIAN PRODUKLUWAK WHITE KOFFIE DI PASAR SWALAYAN KOTA SURAKARTA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yesi Krista Karnasih

  2014-10-01

  Full Text Available ABSTRAKPenelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor marketing mix dan variabel-variabel yang dominan dipertimbangkan konsumen dalam membeli produk Luwak White Koffie instan di pasar swalayan Kota Surakarta serta posisi produk Luwak White Koffie terhadap produk pesaing. Metode dasar dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan teknik survei. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah  judgment sampling. Metode analisis data yang digunakan antara lain analisis faktor dan perceptual map. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil analisis faktor menunjukkan bahwa ada 4 faktor yang menjadi pertimbangan konsumen dalam memutuskan pembelian luwak white koffie yaitu faktor produk, faktor aroma dan rasa, faktor tempat, dan faktor promosi. Variabel-variabel yang dominan dipertimbangkan konsumen adalah variabel merek pada faktor produk, variabel rasa pada faktor aroma dan rasa, variabel penataan di swalayan pada faktor tempat dan variabel tampilan iklan pada faktor promosi. Posisi produk Luwak White Koffie instan dibandingkan dengan produk pesaing melalui perceptual map menempati posisi unggul untuk atribut merek, rasa, kecepatan alir, isi pesan iklan, dan tampilan iklan. ABSTRACTThis research aims to determine the marketing mix factors and dominant variables which considered by consumers into buying  instant Luwak White Koffie at supermarket in Surakarta City and Luwak White Koffie product position against competitor products. The basic method in this study was analytical descriptive with survey techniques. Location research determined purposively. The sampling method used was judgment sampling. Data analysis methods used include factor analysis and perceptual map. The data used is primary data and secondary data. The results of factor analysis showed that there are four factors that are considered by consumers to buy products Luwak White Koffie instant

 15. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TRANSFORMASI KAPABILITAS ORGANISASI DAN PERAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agus Joko Pramono

  2017-01-01

  Full Text Available ABSTRACT This study is aimed to study the influencing factors of the Audit Board of Republic Indonesia’s roles and capabilities transformation to meet the national development goals. This study use a qualitative approach with Analytic Network Process (ANP method, to map out the interrelated factors of nodes within 3 clusters, which are the external, internal, and supporting factors. Focus Group Discussion (FGD was conducted to design a Framework Analysis. The participants of the FGD were BPK RI officials and its stakeholders including relevant external experts. The FGD has made a quantification framework as an ideal approach to use for data processing on software superdecisions. This process has brought about the priorities as follows: external stakeholder engagement, leadership and governance system, communication and the management of information system. The research has found out that the most significant and urgent factor is the concern of, and support from, the external stakeholders for BPK RI. Therefore, BPK RI has to design a strategy and communication program that can effectively improve the external support and concern. Keywords: Transformation, organizational capability, organizational roles, The Audit  Board of Indonesia, Analytic Network Process. ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap transformasi kapabilitas dan peran Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Analytic Network Process (ANP untuk mendapatkan hubungan antar node dalam 3 cluster (faktor eksternal, internal dan penunjang yang bersifat network. Framework analysis disusun melalui FGD para pakar dari eksternal dan internal BPK RI. Kuantifikasi framework dihasilkan dari FGD para pakar internal BPK RI. Olah data pada software superdecisions menghasilkan prioritas-prioritas sebagai berikut: faktor eksternal prioritasnya Stakeholders Engagement; faktor internal

 16. FaktorFaktor Penyebab Prokrastinasi Akademik pada Siswa Kelas XI SMA Negeri Kabupaten Temanggung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ujang Candra

  2014-10-01

  Full Text Available Prokrastinasi akademik adalah jenis penundaan yang dilakukan pada jenis tugas formal yang berhubungan dengan tugas akademik. Salah satunya yang sering menjadi prokrastinator adalah siswa. Jika prokrastinasi ini tidak segera dibenahi, akan merugikan siswa itu sendiri. Perkembangan siswa dalam meraih prestasi akademik menjadi terganggu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab prokrastinasi akademik pada siswa kelas XI SMA Negeri Kabupaten Temanggung. Angket diberikan kepada 221 siswa SMA Negeri Kabupaten Temanggung, serta 6 orang responden untuk diwawancara. Analisis data menggunakan analisis kuantitatif yang mencakup deskriptif presentase, dan analisis kulitatif hasil wawancara. Hasil penelitian menemukan bahwa faktor internal penyebab prokrastinasi akademik dilihat dari kondisi fisik (69%, kondisi psikologis (73%. Kemudian faktor eksternal penyebab prokrastinasi akademik dilihat dari kondisi keluarga (75%, lingkungan sekolah (67%, lingkungan masyarakat (66%. Simpulan penelitian ini bahwa faktor internal utama penyebab prokrastinasi akademik pada siswa adalah kondisi fisik dan faktor eksternal yang paling utama penyebab prokrastinasi akademik pada siswa adalah lingkungan sekolah. Bagi konselor sekolah, dapat memberikan layanan prnguasaan konten mengenai manajemen waktu sebagai upaya mencegah munculnya perilaku prokrastinasi akademik. Academic procrastination is the kind of delay that made the tasks associated with the assignment of formal academic. One of them is that often a student prokrastinator. If procrastination is not immediately addressed, it would be detrimental to the students themselves. The development of students academic achievement become impaired. The purpose of this study is to determine the internal factors and external factors that cause students academic procrastination.. Questionnaire given to 221 students of High School in Temanggung, and 6 respondents to be interviewed. Data analysis using

 17. Bedre ældrepleje - ved hjælp af Marte Meo metoden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Helle; Schjoldager, Helle Højbo

  Projektet (forløb efteråret 2008 - foråret 2009) havde til formål at give personalet ved boformer for borgere med demens indsigt i og redskaber til at kommunikere med borgeren på en for begge parter anerkendende måde - ved hjælp af Marte Meo metoden. Det konkluderes at implementering af Marte Meo...... metoden har medført, at personalet har udviklet deres samspil og kommunikation med borgerne på en måde, der synes at fremme borgerens trivsel, værdighed og livsglæde og dermed bidrage til en øget livskvalitet. En række faktorer der henholdsvis fremmer og hæmmer implementeringen af Marte Meo metoden...

 18. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA SAHAM (Kasus Perusahaan Jasa Perhotelan yang Terdaftar di Pasar Modal Indonesia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edi Subiyantoro

  2003-01-01

  Full Text Available The study of testing the impact of several factors on stock price of hotel industry listed in Indonesia stock exchange is based on an approach to the constant growth of dividend discount model. By using regression analysis, this study provides evidence that stock price is influenced by book value equity per share and return on equity. The other factors of the research model such as return on asset (ROA, debt to equity ratio, stock return, market risk and return on the market index have no impact to the stock price. In general, it's discovered that all of the factors have weak influence in explaining stock price variation which means that mostly it is determined by other various things. Abstract in Bahasa Indonesia : Penelitian terhadap pengaruh beberapa faktor yang mempengaruhi harga saham perusahaan jasa perhotelan yang terdaftar di pasar modal Indonesia didasarkan atas suatu pendekatan terhadap pertumbuhan tetap dari devidend discount model. Dengan menggunakan analisa regresi maka diketahui bahwa harga saham dipengaruhi oleh book value equity per share dan return on equity. Faktor-faktor lain seperti return on asset (ROA, debt to equity ratio, stock return, market risk dan return on the market index ternyata tidak berpengaruh terhadap harga saham. Secara umum, dapat dikatakan bahwa faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh yang relatif lemah terhadap variasi harga saham. Ini berarti bahwa variasi harga saham ditentukan oleh faktor-faktor lainnya. Kata kunci: harga saham, equity, return on asset (ROA

 19. ANALISIS FAKTOR KEHADIRAN DOSEN DI UNIVERSITAS X

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Annisa Mulia Rani

  2016-10-01

  Full Text Available Aspek kualitas pekerjaan berkaitan langsung dengan waktu yang khusus digunakan dosen untuk mengembangkan kemampuan. Maka untuk merealisasikan kualitas dosen yang terbaik , pihak manajemen khusunya dekan membuat peraturan untuk kehadiran dosen adalah minimal 25 jam/minggu. Dengan peraturan ini diharapkan dosen dapat melaksanakan beban kerja dosen sebaik-baiknya. Peraturan ini tertulis dan tertuang pada SK Dekan No 20/2006 pada kampus X. Dengan Menggunakan Analisis faktor mencoba menemukan hubungan atar sejumlah variable-variabel yang awalnya saling independen satu dengan yang lain dimana variable penyebab kekurangan jam dosen datang/minggu adalah keluaraga, manajemen, hubungan social, fasilitas pengajaran, jarak/lokasi, kompensasi transport. Berdasarkan uji Bartley test dan Measure sample of adequate yang pertama maka dengan nilai sig 0.04 dan msa 0.540 . Dengan menggunakan metode principal component analysis maka pembentukan factor hanya ada 1 componen karena nilai eigen value yang mempunyai nilai diatas 1. Faktor pembentuk baru yaitu manajemen, kompensasi dan jarak menjadi satu component.

 20. Faktorer af betydning for antallet af publikationer fra ph.d.-graduerede i perioden 1993-2000

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hauge, Ellen M; Grønbaek, Henning

  2009-01-01

  INTRODUCTION: Scientific production by Ph.D. students is a matter of ongoing debate. The key issues for the number of publications during and after the Ph.D. study are not sufficiently described. MATERIAL AND METHODS: Based on the Registry of Ph.D. students and data from the Central Office of Civil...... number of publications was associated with men, with having been a Ph.D. supervisor, with research groups described as having a good atmosphere and sufficient financial funding. CONCLUSION: The medical and pharmaceutical Ph.D. programmes display an inherent strength concerning the process. Although our...

 1. FAKTOR RISIKO KEGEMUKAN PADA WANITA DEWASA INDONESIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rian Diana

  2013-11-01

  Full Text Available ABSTRACTThis study was aimed to analyze risk factors of overweight women aged 19—55 years in Indonesia. This study used electronic files data of the National Basic Health Research 2010 from Ministry of Health, which was designed as a cross sectional survey. A total of 57,167 women aged 19—55 years were selected for the analysis. A logistic regression was applied to analyze risk factors of overweight. The result showed that 29.4% of subjects were overweight (including obese. The significant risk factors (p<0.05 of overweight among subjects were marital status (OR for married=2.712; 95%CI:2.559—2.875, household income (OR for high income=1.566; 95%CI:1.504—1.631, living settlement (OR for urban=1.358; 95%CI:1.304—1.413, physical activity (OR for sedentary=1.213; 95%CI:1.153—1.275, energy from carbohydrate (EAC (OR for EAC≥55%=1.119; 95%CI:1.067—1.173, and energy from sugary sweetened foods (ESF (OR for ESF≥10%=1.100; 95%CI:1.037—1.166. Education level (OR for higher education=0.817; 95%CI:0.782—0.853 was a protective factors for overweight. This implies the importance of promoting physical activity and healthy diet, especially with sugary sweetened foods and adequate energy from carbohydrate, for preventing and controlling overweight among Indonesian adults especially women.Keywords: overweight, risk factors, sugary foods, womenABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor risiko kegemukan pada perempuan usia 19—55 tahun di Indonesia. Analisis ini menggunakan data elektronik dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas tahun 2010, Balitbangkes, Kementerian Kesehatan dengan desain cross-sectional. Total subjek sebanyak 57 167 perempuan usia 19—55 tahun. Regresi logistik digunakan untuk menganalisis faktor risiko kegemukan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebanyak 29.4% subjek mengalami kegemukan (termasuk obes. Faktor risiko (p<0.05 kegemukan pada subjek yaitu status perkawinan (OR untuk kawin=2.712; 95%CI:2.559—2

 2. Udvikling af antistoffer efter vaccination mod og podning med PRRSV

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sonne Kristensen, Charlotte; Qvist Pawlowski, Mia; Thoning, Henrik

  konkludere, at det er muligt at vaccinere med begge PRRS vacciner på samme tid og opnå antistofsvar for begge typer PRRSV. Husk dog altid at give forskellige vacciner i hver sin side af nakken. Blodprøver fra grisene viste, at de havde dannet antistoffer og blev positive i ELISA-testen for PRRSV Type 1 21......-US samt IPT testene. Disse tests kan dog ikke skelne ”eksotiske” PRRSV subtyper fra de almindelige cirkulerende PRRSV subtyper i Danmark. Forsøget blev gennemført på Lindholm. Der indgik 66 grise fra en Blå SPF+Ap6+Ap12 besætning. Grisene blev ved ankomst fordelt i 4 grupper (VAC-T1, VAC-T2, VAC-T1T2 og...... NON-VAC): VAC-T1 blev vaccineret med Porcilis ® PRRS VET VAC-T2 blev vaccineret med Ingelvac ® PRRS VET VAC-T1T2 fik begge vacciner samtidig i hver sin side af nakken NON-VAC blev ikke vaccineret. Grisene blev gennem hele forsøget observeret dagligt. De fik taget temperatur den første uge efter...

 3. På sporet af innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strandgaard, Lone Bak

  organisationen blandt ledere og medarbejdere samt eksternt, uden for organisationen, hos dens kunder. Ph.d.-afhandlingen På sporet af innovation har som formål at bidrage til forståelse af, hvordan organisationers arbejde med digital selvbetjening kan fremmes, set i et innovationsteoretisk perspektiv. Foruden en...... indføring i innovationsteorien og dens udvikling belyser afhandlingens resultater hvordan at innovationspotentialet kan styrkes gennem organisatorisk åbenhed og samarbejde i alle dele af den innovative proces. Dette gælder ved både idéudvikling, realisering og spredning af nye digitale løsninger.......Flere og flere private og offentlige servicer digitaliseres, så kunder, borgere og virksomheder, i øget grad betjener sig selv. Digital selvbetjening kan potentielt effektivisere driften og skabe bedre kundeservice. Men processen har udfordringer, da den kan kræve omfattende omstilling internt i...

 4. Test af Software

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dette dokument udgør slutrapporten for netværkssamarbejdet ”Testnet”, som er udført i perioden 1.4.2006 til 31.12.2008. Netværket beskæftiger sig navnlig med emner inden for test af indlejret og teknisk software, men et antal eksempler på problemstillinger og løsninger forbundet med test af...... administrativ software indgår også. Rapporten er opdelt i følgende 3 dele: Overblik. Her giver vi et resumé af netværkets formål, aktiviteter og resultater. State of the art af software test ridses op. Vi omtaler, at CISS og netværket tager nye tiltag. Netværket. Formål, deltagere og behandlede emner på ti...

 5. Maturitas Enterprise Risk Management Kontraktor Besar di Indonesia dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andreas Kurniawan

  2017-12-01

  Full Text Available Enterprise Risk Management (ERM adalah salah satu pendekatan holistik dalam mengidentifikasi risiko perusahaan yang mungkin dihadapi dan menentukan respon yang tepat dan sesuai dengan risk appetite perusahaan tersebut. Penelitian terkait ERM sudah banyak dilakukan di banyak bidang di berbagai negara, namun penelitian terkait ERM kontraktor besar di Indonesia belum pernah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat maturitas ERM kontraktor besar di Indonesia dan mengidentifikasi faktor faktor yang memengaruhi tingkat maturitas ERM. Penelitian ini melibatkan 31 kontraktor besar Indonesia dengan klasifikasi B1 dan B2. Metode perhitungan tingkat maturitas adalah fuzzy set theory karena memiliki keunggulan dalam menangani ambiguitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat maturitas ERM kontraktor Indonesia berada pada “mediumhigh”. Analisis lebih lanjut menemukan adanya hubungan positif antara tingkat maturitas ERM terhadap pengalaman perusahaan, klasifikasi perusahaan, dan adopsi SNI ISO 31000:2011. Analisis juga menemukan tidak ada korelasi antara kepemilikan badan usaha dan adopsi edisi ISO 9000 yang berbeda dengan maturitas ERM.

 6. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI PADI Studi Kasus di Kecamatan Nogosari, Boyolali, Jawa Tengah

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MAHANANTO - -

  2012-05-01

  was not optimum either so that its use needed to be increased.   Keywords: Rice production, production factor ABSTRAK Tujuan penelitian antara lain untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan produksi padi sawah, dan menganalisis tingkat optimasi penggunaan faktor-faktor produksi pada usahatani padi sawah. Penelitian dilakukan terhadap 120 petani sampel di empat desa sampel di wilayah Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Penarikan sampel dilakukan dalam dua tahap, yang pertama menentukan sampel desa yang dilakukan dengan metode stratified random sampling dan yang kedua menentukan petani sampel yang dilakukan dengan metode simpel random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dengan menggunakan instrumen kuesioner. Alat analisis yang digunakan adalah model Fungsi produksi Transendental. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: model yang digunaka secara simultan faktor-faktor luas lahan garapan, jumlah tenaga kerja efektif, jumlah pupuk, jumlah pestisida, pengalaman petani dalam berusahatani, jarak rumah petani dengan lahan garapan, dan sistem irigasi berpengaruh sangat nyata terhadap peningkatan produksi padi sawah. Selain itu model yang digunakan menunjukkan bahwa: secara parsial luas lahan garapan, jumlah tenaga kerja efektif, jumlah pupuk, jumlah pestisida (obat-obatan, jarak lahan garapan dengan rumah petani, dan sistem irigasi berpengaruh terhadap peningkatan produksi padi sawah, sedangkan, pengalaman petani tidak berpengaruh (non significant terhadap peningkatan produksi padi sawah. Sedangkan hasil analisis optimasi (efisiensi ekonomis penggunaan faktor produksi menunjukkan bahwa: luas lahan garapan belum optimum (efisien sehingga penggunaannya perlu ditambah, jumlah tenaga kerja efektif tidak optimum sehingga penggunaannya perlu dikurangi terutama pada MT. I dan MT. II sedangkan pada MT. III sudah optimum (efisien, jumlah pupuk tidak optimum sehingga penggunaannya perlu dikurangi, jumlah pestisida (obat

 7. Effekten af absolut kumulation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kyvsgaard, Britta; Klement, Christian

  2012-01-01

  Som led i finansloven for 2011 blev regeringen og forligspartierne enige om at undersøge reglerne om strafudmåling ved samtidig pådømmelse af flere kriminelle forhold og i forbindelse hermed vurdere konsekvenserne af at ændre de gældende regler i forhold til kapacitetsbehovet i Kriminalforsorgens...... samlet bødesum ved en absolut kumulation i forhold til en modereret kumulation, som nu er gældende....

 8. Genlyden af et nej

  DEFF Research Database (Denmark)

  Östman, Lars

  2011-01-01

  Europa og den vestlige verden er ramt af en økonomisk krise. Det er en krise, der er anderledes, end den vi har været vant til fx fra 1980'erne.......Europa og den vestlige verden er ramt af en økonomisk krise. Det er en krise, der er anderledes, end den vi har været vant til fx fra 1980'erne....

 9. Evaluering af kollegial supervision

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Anne Line Bjerre Folsgaard; Bager, Lene Tortzen; Jørgensen, Mette Eg

  2015-01-01

  Videoen er en evaluering af arbejdet med en metodisk tilgang til kollegial supervision på VIA Ergoterapeutuddannelsen gennem et par år. Evalueringen sætter fokus på selve metoden, der er anvendt til kollegial supervision. Derudover er der fokus på erfaringer og udbytte af at arbejde systematisk med...... kollegial supervision blandt undervisere på VIA Ergoterapeutuddannelsen....

 10. Valg af afværge med inddragelse af livscyklusvurdering (LCA)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lemming, Gitte; Chambon, Julie Claire Claudia; Binning, Philip John

  2012-01-01

  Livscyklusvurdering (LCA) er anvendt til at sammenligne miljøeffekterne ved forskellige alternativer til at rense op på to forskellige TCE-forurenede grunde. De sammenlignede afværgealternativer for Lokalitet 1 er (i) in situ stimuleret reduktiv deklorering, (ii) in situ termisk desorption og (iii...

 11. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FRAUD PADA SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Retno Wulandari

  2017-05-01

  Full Text Available Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali persepsi pegawai di instansi pemerintahan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi fraud. Faktor-faktor tersebut antara lain sistem pengendalian internal, asimetri informasi, keadilan distributif, keadilan prosedural, kultur organisasi, penegakan hukum dan moralitas individu.Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS yang bekerja pada bagian keuangan di SKPD Kabupaten Temanggung sebanyak 95 responden. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner dengan skala likert 1-5. Penelitian ini menggunakan alat analisis data regresi berganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif sistem pengendalian internal terhadap fraud, terdapat pengaruh positif asimetri informasi terhadap fraud, tidak terdapat pengaruh keadilan distributif terhadap fraud, tidak terdapat pengaruh keadilan prosedural terhadap fraud, tidak terdapat pengaruh kultur organisasi terhadap fraud, tidak terdapat pengaruh penegakan hukum terhadap fraud, terdapat pengaruh negatif moralitas individu terhadap fraud. The purpose of this study was to explore the perceptions of employees in government agencies about the factors that influence fraud. These factors include the internal control system, the asymmetry of information, distributive justice, procedural justice, organizational culture, law enforcement and individual morality. The population in this study is were employees of SKPD in Temanggung Regencyas many as 95 respondents. Methods of data collection is done by using questionnaires with Likert scale 1-5. This study uses multiple regression data analysis tools. The results showed that there was a negative effect of the internal control system against fraud, there is a positive effect of information asymmetry against fraud, there is no influence of distributive justice against fraud, there is no influence procedural justice against fraud, there is no influence of organizational

 12. POSISI DAYA SAING DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI EKSPOR BUAH-BUAHAN INDONESIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Amalia Pradipta

  2015-02-01

  Full Text Available The success of competitiveness of Indonesian fruits export in the destination countries is determined by comparative and competitive advantage and other factors. Revealed Comparative Advantage (RCA and Export Product Dynamic (EPD are used in this research to analyze the position of competitiveness of Indonesian fruits export. This research also uses panel gravity model to analyze the factors which affect the export volume of Indonesia fruits (mango, mangosteen, rambutan, banana, and melon. The results from EPD and RCA method show that fruits which have the highest comparative and competitive advantage in destination countries and the world are mangoesteen, mango, and guava. Indonesian fruit which lost its opportunity to compete in the destination countries is strawberry. The results of this research shows that the factors which influence the export of Indonesian fruits to the destination countries are export price, population, economic distance, real GDP and GDP per capita, real exchange rate, Indonesian consumer price index, and dummy variable of crisis which happened in Europe.Keywords: competitiveness, EPD, gravity model, RCAABSTRAKKeberhasilan daya saing ekspor buah Indonesia di negara tujuan ditentukan oleh keunggulan komparatif dan kompetitif serta faktor lainnya. Revealed Comparative Advantage (RCA dan Export Product Dynamic (EPD digunakan untuk menganalisis posisi daya saing ekspor buah-buahan Indonesia. Pada penelitian ini digunakan analisis data panel gravity model untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi aliran volume ekspor buah-buahan Indonesia (mangga, manggis, rambutan, pisang, dan melon. Pada metode Export Product Dynamic (EPD dan Revealed Comparative Advantage (RCA menunjukkan bahwa buah yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif tertinggi di negara tujuan dan dunia adalah buah manggis, mangga, dan jambu. Ekspor buah Indonesia yang kehilangan kesempatan dalam bersaing di negara tujuan adalah stroberi. Hasil

 13. Del af eller uden for fællesskabet? – Rummet som medskaber af uformelle læreprocesser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tina Bering Keiding

  2012-09-01

  Full Text Available Artiklen undersøger studerendes læringsoplevelser i projektorganiseret undervisning i individuelle grupperum og i åbent kontorlandskab. Den konkluderer, at de to studiemiljøer skaber vidt forskellige lærings-oplevelser. Det åbne rum tilbyder rige muligheder for inspiration og feedback og bidrager til fagligt og socialt tilhørsforhold. Endvidere synes det åbne rum at skabe bedre rammer for udvikling af lærings- og samarbejdskompetencer. De lukkede rum vanskeliggør både formel og uformel kontakt og giver mange studerende en oplevelse af at stå uden for fællesskabet. The paper examines students’ experiences with project organized teaching in two different spatial conditions: separate rooms and an open space office. It concludes that students experience the two types of spatiality to provide very different learning contexts. The advantages of multiple rooms arise from their affordance of spontaneous inspiration, feedback, and social inclusion. Further the findings suggest that the multiple group room assists in the development of competencies in the areas of collaboration and learning. In contrast the separate room challenge on both professional and informal social interaction.

 14. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN INDEKS HARGA SAHAM DI JAKARTA ISLAMIC INDEX SELAMA TAHUN 2011

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lely Fera Triani

  2014-03-01

  Indeks harga saham gabungan merupakan cerminan dari kegiatan pasar modal secara umum. Pergerakan indeks harga saham gabungan yang meningkat menunjukkan kondisi pasar modal sedang bullish, sebaliknya jika menurun menunjukkan kondisi pasar modal sedang bearish. Kejadian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor makroekonomi, seperti: volume perdagangan saham, nilai tukar, dan Suku Bunga Indonesia. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: pengaruh faktor makro ekonomi melalui volume perdagngan saham, nilai tukar, dan suku bunga Indonesia terhadap Indeks harga saham gabungan di Jakarta Islamic Index. Sampel dari penelitian ini adalah: volume perdagangan saham, nilai tukar, suku bunga Indonesia, dan Indeks harga saham gabungan di Jakarta Islamic Index dengan menggunakan data harian selama tahun 2011, sehingga data pada observasi (n = 247. Ada pengaruh faktor ekonomi makro yang diwakili oleh volume transaksi, dan tingkat suku bunga terhadap indeks harga saham gabungan. Variabelnilai tukar tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks harga saham gabungan. Hasil perhitungan yang diperoleh nilai F = 27,416; menjadi jelas bahwa perubahan dalam volume transaksi, nilai tukar, dan nilai suku bunga berpengaruh signifikan secara bersama-sama Indeks Harga Saham Gabungan.

 15. Kas "Hirmu faktor" paneb võistleja surmaohtu? / Selene Rebane

  Index Scriptorium Estoniae

  Rebane, Selene

  2004-01-01

  Rahvusvaheline teleprojekt, mille võtted toimuvad Lõuna-Aafrikas. Eesti ainus kaskadöör Enar Tarmo hindab USAs tehtud seriaali pealtnäha kõige eluohtlikumaid trikke turvalisuse seisukohalt. Lisaks tutvustus "Tõsieluseriaal "Hirmu faktor""

 16. Erkendelsesmæssig differentiering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zeuner, Lilli

  2017-01-01

  Kapitlet belyser forskellige sociologiske forståelser af kultur. Det giver en historisk gennemgang og peger bl.a. på, at der kan anlægges to tilgange til at forstå og begribe kultur inden for sociologien. På den ene side er der den tilgang, som ser kulturen som en differentierende faktor, og på d...

 17. Faktor yang Memengaruhi Kualitas Hidup Pasien dengan Penyakit Jantung Koroner

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aan Nuraenii

  2017-09-01

  Full Text Available Prevalensi Penyakit Jantung Koroner (PJK terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan menjadi masalah kesehatan utama di masyarakat saat ini. PJK berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan penderitanya baik fisik, psikososial maupun spiritual yang berpengaruh terhadap kualitas hidup pasien. Isu kualitas hidup dan faktor-faktor yang berhubungan didalamnya belum tergambar jelas di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor yang memengaruhi kualitas hidup pada pasien PJK yang sedang menjalani rawat jalan. Faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, tingkat penghasilan, revaskularisasi jantung, rehabilitasi jantung, kecemasan, depresi dan kesejahteraan spiritual. Kecemasan diukur dengan Zung Self-rating Anxiety Scale, depresi diukur dengan Beck Depression Inventory II, kesejahteraan spiritual diukur dengan kuesioner Spirituality Index of Well-Beingdan kualitas hidup diukur menggunakan Seattle Angina Questionnaire. Penelitian ini menggunakan rancangan kuantitatif deskriptif dan analitik multivariatedengan regresi logistic. Diteliti pada 100 responden yang diambil secara randomdalam kurun waktu 1 bulan di Poli Jantung. Hasil penelitian menunjukkan faktor yang memengaruhi kualitas hidup pada pasien PJK adalah cemas (p 0,002; Odd Ratio(OR 4,736 (95% confidence interval(CI, 1,749 – 12,827; depresi (p 0,003; OR 5,450 ( 95% CI, 1,794 – 16,562; dan revaskularisasi (p 0,033; OR 3,232 (95% CI, 1,096 – 9,528. Depresi menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap kualitas hidup pasien PJK. Faktor yang memengaruhi kualitas hidup pada pasien PJK meliputi depresi, cemas dan revaskularisasi. Dari ketiga variabel tersebut depresi merupakan variabel yang paling signifikan berpengaruh, sehingga manajemen untuk mencegah depresi perlu mendapatkan perhatian lebih baik lagi dalam discharge planningataupun rehabilitasi jantung.

 18. Eksperimentelt design og dets konsekvenser for fortolkningen af stimuli

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Marie Herget

  2015-01-01

  Ved hjælp af text change-¬paradigmet kan man teste hvorvidt læsere bemærker ændringer i allerede processeret tekst når de præsenteres for den igen (Sturt et al. 2004). Som udgangspunkt har vi tilbøjelighed til at overse mindre ændringer i tekststimuli, men sproglige faktorer så som fokus og...... de udfordringer der er ved konstruering af relevante items til sådan et forsøg. Jeg vil koncentrere mig om de strukturelle forhold i dansk der giver udfordringer når man vil undersøge hvilken rolle artikler spiller i processering af tekster. I særdeleshed giver det udfordringer at forsøge......teori om grammatisk status. Master, Københavns Universitet. HANSEN, E. & HELTOFT, L. 2011. Grammatik over det danske sprog. Bind 2 : Syntaktiske og semantiske helheder, København: Det danske Sprog- og Litteraturselskab. HARDER, P. 2008. Determiners and definiteness. Essays on Nominal Determination: From...

 19. FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN ASCARIASIS PADA MURID SEKOLAH DASAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Atikah Mardhika Ihsan

  2015-09-01

  Full Text Available AbstrakKejadian Ascariasis masih tinggi di Kota Padang, terutama pada anak usia sekolah dasar. Banyak faktor yang mempengaruhi tingginya kejadian Ascariasis ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian Ascariasis pada murid Sekolah Dasar. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan metode cross sectional study yang dilakukan pada 122 murid SDN 25 dan 28 Purus, Kota Padang pada bulan Desember 2013. Faktor-faktor yang diteliti antara lain higienitas perorangan, tingkat pengetahuan ibu, sanitasi lingkungan, tempat tinggal, dan tingkat penghasilan orang tua. Hubungan antar variabel dianalisis dengan uji chi-square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa murid yang positif Ascariasis sebesar 34,4%. Kejadian Ascariasis ditemukan pada murid yang higienitas perorangan kurang baik sebesar 52%, tingkat pengetahuan ibu yang rendah sebesar 34,9%, sanitasi lingkungan yang kurang baik sebesar 29,3%, dan tingkat penghasilan orang tua yang rendah sebesar 37%. Analisis statistik menunjukkan tidak terdapat hubungan bermakna antara higienitas perorangan (p=0.06, pengetahuan ibu (p=1, sanitasi lingkungan (p=0,35, dan tingkat penghasilan orang tua (p=0,59 dengan kejadian Ascariasis. Kesimpulan: Kejadian Ascariasis pada pada murid SDN 25 dan 28 Purus, Kota Padang tahun 2013 tidak berkaitan dengan higienitas perorangan, pengetahuan ibu, sanitasi lingkungan, dan tingkat penghasilan orang tua.AbstractThe prevalence of Ascariasis is still high in Padang, especially at primary school age children. There are many factors contribute to the high incidence of this Ascariasis. The purpose of this study was to know the factors that associated with the incidence of Ascariasis in primary school. This study uses an analytical design method of cross -sectional study on 122 students in 25 and 28 primary school Purus, Padang in December 2013. The factors studied include personal hygiene, level of maternal knowledge, sanitary

 20. FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB MUNCULNYA ACTIVITY SUPPORT DI KAWASAN RUANG PUBLIK BUNDARAN HOTEL INDONESIA JAKARTA PUSAT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Endah Mustikowati

  2015-12-01

  Full Text Available Area Bundaran Hotel Indonesia menjadi salah satu ruang publik di mana banyak pengunjung datang untuk melakukan berbagai kegiatan. Kondisi ini menyebabkan munculnya activity support misalnya PKL, penyewa peralatan olahraga, dan beberapa hiburan jalanan. Di puncak intensitas kegiatan, activity support tersebut tersebar di beberapa tempat ini seperti di koridor utama, jalur pejalan kaki dan air plaza mancur. Melihat fenomena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor-faktor penyebab munculnya activity support tersebut. Dalam menjawab tujuan penelitian, digunakan penelitian rasionalistik kuantitatif sebagai paradigma untuk membangun variabel faktor berdasarkan teori Activity Support dan Ruang Publik. Variabel yang dioperasionalkan dalam kuesioner dianalisis dengan menggunakan analisis faktor uji statistik. Jumlah faktor variabel yang memiliki korelasi yang kuat dalam analisis tereduksi menjadi beberapa factor yang signifikan sebagai penyebab dari munculnya activity support di ruang publik, yaitu, area pedesrian, jalan masuk, sirkulasi dan parkir, keragaman kegiatan, karakteristik ruang publik, jenis kegiatan, bentuk-makna-arti ruang publik, aksesibilitas dan visual, budaya, fungsi dan bentuk ruang publik dan area lansekap, batasan kawasan dan ciri khas dari ruang publik. [Title: The Factors Causing Appearance of Activity Support in The Public Area Around Bundaran Hotel Indonesia in Central Jakarta] Bundaran Hotel Indonesia area becomes one of public space where many of people have coming to do some activities here. This condition causes the occurrences of activity support for instance the street vendors, sport equipments tenants, and some of street entertaintment. In the peak of intensity of activities, the activity supports crowded around this area such as in the main corridor, pedestrian pathways and fountain plaza. Seeing those phenomena, it could be concluded that there are causal factors of the occurrences of the activity support. In

 1. ANALISIS FAKTOR- FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS DI KOTA MAGELANG PERIODE TAHUN 2001-2010)

  OpenAIRE

  Priyono, Nuwun

  2016-01-01

  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor- faktor yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang Periode Tahun 2001-2010. Penelitian berlokasi di Kota Magelang Propinsi Jawa Tengah. Data yang dipakai adalah data sekunder, yang diperoleh melalui website Direktorat jenderal perimbangan keuangan dan Kantor Litbang Kota Magelang, serta datang langsung ke Kantor Badan Pusat Statistik Kota Magelang.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kausalitas dibant...

 2. Faktor-faktor Penyebab Instrumen Biola Jadi Bagian Integral Kebudayaan Musik Etnik Melayu Pesisir Timur Sumatera Utara

  OpenAIRE

  Zulfahmi, Muhammad

  2013-01-01

  Biola menjadi bagian integral dalam kebudayaan musik etnik Melayu Pesisir Timur Sumatera Utara. Bunyi (sound)-nya telah mewakili maenstream budaya Melayu. Unsur-unsur bunyi menjadi pilar utama pembentukan struktur musiknya. “Proses-integrasinya” disebabkan oleh hubungan masyarakat Melayu Pesisir Timur Sumatera Utara dengan bangsa-bangsa lain pada masa lampau. Melalui faktor-faktor transformasi sosio budaya, teknik estetika khas biola Melayu merupakan paduan antara konsep-konsep bermain biola ...

 3. Elevers produktion af multimodale tekster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Vibeke

  2016-01-01

  I Danmark er der med de nye Fælles Mål fra 2014 indført et krav om, at eleverne skal kunne lave større multimodale produktioner. Også i de øvrige skandinaviske lande indgår arbejde med multimodale tekster med forskellig betegnelse i læreplanen for modersmålsfaget. Det er således relevant at under...

 4. Anvendeligheden af GIS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Winstrup, Mie; Levin, Gregor

  2011-01-01

  Fragmentering af naturen er en trussel mod biodiversiteten, og etablering af økologiske forbindelser/korridorer mellem naturområderne er én måde hvorved nedgangen i biodiversitet kan stoppes. Med Næstved Kommune som case-område har jeg undersøgt, hvordan analyser i GIS kan bruges til at udvælge...... omdannet til reelle korridorer, hvor bredden afhænger af arealdækket som forbindelserne krydser. I implementerings øjemed er det anvendeligt at vide om nogle forbindelser er særlig vigtige for at skabe mere sammenhængende natur. GIS er anvendeligt hertil, idet GIS kan bruges til at bestemme den enkelte...

 5. Videoanalyse af social interaktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Igennem de sidste 40 år er videooptagelser af praksis blevet anvendt som et redskab i forskning af social interaktion inden for f.eks. læring, design, mediering, kommunikationstræning og i sundhedsvæsenet. Videoanalyse af social interaktion giver et stærkt metodisk, teoretisk og praktisk blik ind i...... videoanalyse og viser, hvordan man som forsker og studerende kan bruge videoanalyse til at undersøge social interaktion. Bogens temaer og spørgsmål udgør således en grundsten i arbejdet med videoanalyse på professions-, universitets- og forskeruddannelser såvel som i forskning mere generelt og omfatter: - de...

 6. Realisering af Vision 2020

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Niels Haldor; Hansen, Ernst Jan de Place

  Repræsentanter for byggesektoren har på 11 dialogmøder drøftet Erhvervs- og Byggestyrelsens "Vision 2020 - Byggeri med mening". Drøftelserne førte til formulering af en lang række initiativforslag til realisering af visionen. Den mest centrale udfordring bliver at reducere fejl og mangler i...... byggeriet. Branchen lægger også vægt på, at styringen af Vision 2020s reaisering sker i byggesektoren. Initiativforslagene er i rapporten samlet under 3 hovedområder. Det første hovedområde lægger vægt på bygningerne, brugerbehov og det globale samfund. Det andet omhandler processen og leverancesystemet...

 7. Giver kvinder og mænd forskellige karakterer? Køn og karaktergivning på universitetet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lotte Bøgh Andersen

  2014-09-01

  Full Text Available Er kvindelige universitetsansatte mere orienteret mod at hjælpe den enkelte studerende end deres mandlige kolleger, og giver de derfor bedre karakterer? Artiklen undersøger dette i en panelundersøgelse af bedømmelsesadfærd på to danske universitetsinstitutter mellem 2004 og 2010. På baggrund af spørgeskemaer fra 78 universitetslærere kombineret med registerdata fra 381 eksaminationer er svarene ”ja” og ”nej”. Selvom kvindelige bedømmere faktisk er mere orienteret mod den enkelte studerende, og selvom dette generelt er forbundet med at give højere karakter, giver kvinderne ikke signifikant anderledes karakterer end deres mandlige kolleger. Det tyder på, at kvinder aktivt modvirker kønsstereotyper, hvilket er betryggende i den forstand, at studerende ikke bliver behandlet forskelligt alt efter, om de bliver bedømt af en mand eller en kvinde.Are female university teachers more motivated to helping individual students than their male colleagues, and if so, does this mean that students with female teachers achieve higher grades than those taught by men? This article investigates this question using a panel study of examination behavior at two Danish university departments between 2004 and 2010 (381 examinations relating to courses given by 78 university teachers. The analyses show that even though female teachers are more likely to be motivated to support students individually, and this is associated with high grades, in this study there was no difference between the grade distributions given by the female and the male teachers. These apparently inconsistent results might be due to the female teachers actively counteracting the perceived gender stereotypes when marking the papers they set. Alternatively, it may show that professional norms are more important than gender. In either instance it is reassuring in the sense that students are not treated differently, depending on whether the teacher who marks the examination papers is

 8. Mere undervisning, større studieintensitet? En multilevelanalyse af 7.917 studerendes tidsforbrug

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kim Jesper Herrmann

  2015-03-01

  Full Text Available Der har de seneste år været betydelig interesse for danske universitetsstuderendes studieintensitet, og der er blevet givet forskellige anbefalinger i forhold til, hvordan de studerende kan motiveres til at studere mere. Det empiriske grundlag for sådanne anbefalinger er imidlertid sparsomt. Formålet med dette studie er dels at beskrive den gennemsnitlige studieaktivitet blandt studerende på Aarhus Universitet, dels at analysere det indbyrdes forhold mellem undervisning og forberedelse. En multilevelanalyse af 7.917 studerendes selvrapporterede tidsforbrug viser overraskende en negativ sammenhæng mellem antallet af timer brugt på undervisning og antallet af timer brugt på forberedelse. Yderligere analyser tyder på, at sammenhængen mellem undervisningstid og forberedelsestid varierer på tværs af uddannelser.   In recent years, the study habits of Danish university students have been a cause for concern, and various initiatives to improve motivation and encourage students to study harder have been introduced. However, the empirical support for such initiatives is limited. This article aims to describe the average student’s study habits and analyse the interrelationship between teaching and independent study time. A multilevel analysis of 7,917 students self-reported time budgets surprisingly reveals negative correlation between hours spent studying and hours spent participating in classes. Further analyses suggest that this correlation varies across study programmes.

 9. Centralisering af FM organisationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Susanne Balslev

  2016-01-01

  Centralisering af FM organisationer kan let føre til mange frustrerende arbejds- dage for medarbejdere og deres ledere. Denne artikel giver et bud på hvad kom- muner og andre kan gøre for at komme bedre igennem en omorganisering.......Centralisering af FM organisationer kan let føre til mange frustrerende arbejds- dage for medarbejdere og deres ledere. Denne artikel giver et bud på hvad kom- muner og andre kan gøre for at komme bedre igennem en omorganisering....

 10. Kuratering af Samtidskunst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kuratering af Samtidskunst er den første bogudgivelse i Danmark, der fokuserer på kuratering som fag og praksis. Kuratering spiller en stadig større rolle i samtidskunsten. Bogen er en introduktion til skiftende forståelser af udstillings- og kuratorpraksisser og deres udfordringer, indkredset ge...... Kofod Olsen, Teresa Gleadowe, Helle Ryberg, Kirse Junge-Stevnsborg, Malene Natascha Ratcliffe, Pelin Uran, Jacob Fabricius, Lotte Juul Petersen, Jacob Lillemose, Solvej Helweg Ovesen, Frederikke Hansen & Tone Olaf Nielsen (kuratorisk aktion) og Temporary Services....

 11. Sorg som relation og emotion – konturerne af en kritik af den tiltagende patologisering af sorgen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Michael Hviid

  2017-01-01

  Vi oplever i disse år en stadig større interesse for sorgen som genstandsfelt for forskellige forskningsmæssige initiativer og satsninger samt en stadig mere intensiveret kamp for de ressourcer, der følger med denne udvikling. Selvom vi altid skal byde ny viden velkommen, så bør vi også være vars...

 12. Virkeligheden på spil. Iscenesættelse af virkeligheden i tv-programmer - fra journalistik til underholdning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Harms Larsen

  2002-09-01

  Full Text Available Artiklen beskriver og kortlægger en karakteristisk udviklingstendens i moderne tv-programmer – fra nyheder til reality-shows. Det gennem- gående træk er at den fremstillede virkelighed i stadig større omfang konstrueres og iscenesættes af tilrettelæggerne; for at skabe eller øge fremdriften i de historier der fortælles; og for at øge de fascinations- og identifikationsmuligheder som programmerne tilbyder seerne. Til karak- teristik af denne udvikling bruges en række nydefinerede begreber og kategoriseringer: visual proof, visual storytelling, sandhedens øjeblik, fortællerplot, journalistisk plot, underholdningsplot – og der gøres brug af en genresystematik hvori der skelnes mellem 5 faktagenrer: de demonstrerende, de illustrerende, de afslørende, de afdækkende, de afprøvende. Disse genrer inviterer til forskellige former for »plotning« for skabe nye underholdningsformater. De nye hybridformater analy- seres derefter som en af de 5 basale faktagenrer »tilsat« et eller flere underholdningsplot. Udviklingen ses som udtryk for radikale ændringer af det indbyrdes forhold mellem virkelighed og medier, der modsvares af nedbrydning af de professionelle normer hos tilrettelæggerne og af opbygning af nye bevidsthedsformer hos publikum. Artiklen bygger på det research- og udviklingsarbejde som forfatteren har foretaget for »TV-Udvikling« i DR i samarbejde med Pia Marquard og Nikolaj Christensen – som grundlag for tv-dramaturgikurset »Power TV« – beregnet for alle tv-medarbejdere i Danmarks Radio.

 13. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Insomnia di Poliklinik Saraf RS DR. M. Djamil Padang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lydia Susanti

  2015-09-01

  Full Text Available Abstrak Faktor risiko seperti usia lanjut, jenis kelamin wanita, penyakit penyerta (depresi dan penyakit lain, status sosial ekonomi rendah menyebabkan insomnia. Penelitian mengenai prevalensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian insomnia di Poliklinik Saraf RS DR. M. Djamil Padang belum pernah dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya insomnia di poliklinik saraf RS DR. M. Djamil Padang. Penelitian ini merupakan penelitian cross sectional. Jumlah sampel dihitung menggunakan rumus yang dikembangkan oleh Snedecor & Cochran dan didapatkan jumlah sampel 100 orang. Pengambilan sampel dilakukan secara acakdimana pasien yang memenuhi kriteria inklusi langsung menjadi sampel penelitian. Pengambilan data menggunakan kuesioner dan beberapa skala, Insomnia Severity Index, dan Beck depression inventory scale. Data dikumpulkan dari t 1 Juli sampai 31 Agustus 2013. Data ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan dilakukan analisis bivariatdan multivariat.  Kejadian Insomnia dialami oleh 38% (38 orang pasien yang berkunjung ke poliklinik saraf RS DR. M.Djamil Padang dengan jenis kelamin terbanyak pada wanita 24(45,3% dan pada kelompok umur  61-70 tahun (3,3%. Insomnia berhubungan dengan depresi (p= 0,00 dan tidak berhubungan dengan umur (p=0,472, jenis kelamin (p=0,111, status ekonomi (p=0,075, riwayat insomnia di keluarga (p=0,197. Depresi (p=0,00; OR=9,20 dan nyeri  kronik (p=0,031; OR=4.253 merupakan faktor yang dominan berhubungan dengan kejadian Insomnia. Kata Kunci: insomnia, tidur, insomnia severity index, beck depression inventory scaleAbstract A number of risk factors such as advanced age, female gender, co-morbidities (such as depression and other diseases, low socioeconomic status causes insomnia. Research on the frequency of insomnia in DR. M. Djamil hospital Padang has never been done. The objective of this study was to determine the factors that influence the incidence

 14. Faktor-faktor yang Memengaruhi Insiden Miopia Pada Siswa Sekolah Menengah Atas di Kota Padang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martga Bella Rahimi

  2015-09-01

  Full Text Available Abstrak Miopia merupakan kelainan refraktif yang paling banyak ditemukan di dunia. Hampir 90% miopia terjadi di negara berkembang. Berbagai faktor diduga berhubungan dengan insiden miopia seperti jenis kelamin, indeks masa tubuh (IMT, aktivitas dekat (dengan atau tanpa layar, aktivitas jauh (dengan atau tanpa layar, sosioekonomi, orangtua menderita miopia, serta riwayat kelahiran prematur atau berat badan lahir rendah (BBLR. Tujuan penelitian ini adalah menentukan hubungan antara faktor-faktor tersebut dan insiden miopia pada siswa Sekolah Menengah Atas(SMA di Kota Padang. Penelitian dilakukan pada siswa SMA di Kota Padang yang berusia 15-17 tahun, dengan desain case-control study, population based dengan jumlah sampel 140 orang, yang terdiri dari 70 orang untuk kelompok kontrol dan 70 orang untuk kelompok kasus. Dikelompokkan setelah menguji ketajaman visus. Kemudian dilanjutkan dengan pengukuran tinggi badan, berat badan, serta pengisian kuesioner. Selanjutnya, data diolah dengan uji statistik chi-square. Aktivitas dekat dengan layar, IMT dan aktivitas jauh dengan layar merupakan faktor dominan yang memengaruhi insiden miopia pada siswa SMA di Kota Padang. Dibuktikan juga bahwa jenis kelamin, sosioekonomi, orangtua menderita miopia, riwayat lahir prematur ataupun BBLR tidak  memengaruhi insiden miopia. Kesimpulan penelitian ini adalah ada hubungan positif antara faktor risiko dengan insiden miopia.Kata kunci: miopia, faktor risiko, pelajar SMAAbstract Myopia is the most common refractive error in the world. Almost 90% of myopia patients are found in the developing countries. There are several factors suspected to be related to the incidence of myopia, such as gender, body mass index, close-range activities (with or without screen, distance activities (with or without screen, socioeconomic state, history of myopia in parents, and history of prematurity or low birth weight. The objective of this study was to determine the relation of those

 15. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Hipertensi di Puskesmas Makrayu Kecamatan Ilir Barat II Palembang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M Hasan Azhari

  2017-06-01

  Full Text Available Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi. Metode penelitian yang di gunakan deskriptif analitik dengan pendekatan study Cross Sectional. Populasi penelitian ini adalah 2816 pasien yang terdiagnosa Hipertensi di Puskesmas Makrayu dari bulan Januari - Desember 2010 dengan sampel penelitian sebanyak 112 responden. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara umur (p value = 0,010, jenis kelamin p value = 0,026, keturunan (p value = 0,002, pekerjaan (p value = 0,006, olahraga (p value = 0,019 dengan kejadian hipertensi di Puskesmas Makrayu Kecamatan Ilir Barat II Palembang. Petugas kesehatan di Puskesmas Makrayu diharapkan dapat lebih meningkatkan promosi kesehatan atau penyuluhan kesehatan khususnya pada penderita hipertensi yang datang berobat. Kata kunci : Hipertensi, Faktor Resiko   Abstract: This study aims to determine the factors associated with the incidence of hypertension. This research method used descriptive analytic with Cross Sectional study approach. The population of this study were 2816 patients diagnosed with hypertension at Makrayu Community Health Center from January to December 2010 with a sample of 112 respondents. The result showed that there was a relationship between age (p value = 0,010, gender (p value = 0,026, heredity (p value = 0,002, occupation (p value = 0,006, physical exercise (p value = 0,019 with hypertension At the Makrayu Community Health Center, District Ilir Barat II Palembang. Medical team are expected to increase health promotion or health counseling especially in hypertension patients who come for treatment at Makrayu Community Health Center.  Keywords: Hipertension, Risk Factor

 16. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESIAPAN KERJA SISWA KELAS XI ADMINISTRASI PERKANTORAN SMK N 1 PEMALANG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karina Ajeng Softi,

  2012-10-01

  Full Text Available Tujuan Sekolah Menengah Kejuruan ialah menghasilkan lulusan yang siap kerja dan dapat mengembangkan sikap profesional. Namun, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan belum seluruhnya dapat terjun dalam dunia kerja. Pemasalahan dalam skripsi ini yaitu faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kesiapan kerja (studi kasus pada siswa kelas XI program keahlian administrasi perkantoran di SMK Negeri 1 Pemalang dan faktor apa yang paling dominan pada siswa kelas XI program keahlian administrasi perkantoran di SMK Negeri 1 Pemalang. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis faktor-faktor kesiapan kerja dan untuk mengetahui faktor-faktor kesiapan kerja yang dominan. yang dialami siswa kelas XI program keahlian administrasi perkantoran di SMK Negeri 1 Pemalang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 18 variabel mereduksi menjadi 17 variabel yang mengelompok menjadi 3 (tiga faktor yaitu : 1 Potensi yang dimiliki oleh anak/siswa memberikan kontribusi sebesar 45,621% terhadap kesiapan kerja, variabel pembentuk antara lain: variabel Motivasi Belajar, Kondisi Ekonomi Keluarga, Ekspektasi Masuk Dunia Kerja, Pengetahuan dan Wawasan, Kecerdasan, Sikap, Sifat-sifat Pribadi. 2 Faktor Kepribadian Siswa memberikan kontribusi sebesar 13,654% terhadap kesiapan kerja, variabel pembentuk antara lain: variabel Kondisi Fisik, mental, dan emosional, Kebutuhan, motif dan tujuan, Kecakapan, Bakat, Minat, Nilai-nilai Kehidupan. 3 Faktor Sekolah dan On The Job Trainning (OJT memberikan kontribusi sebesar 8,419% terhadap kesiapan kerja, variabel pembentuk antara lain: variabel Pengalaman Praktik Luar/Magang, Bimbingan Vokasional, Prestasi Belajar sebelumnya, Informasi Perkerjaan. Ketiga faktor tersebut memberikan kontribusi sebesar 67,69% terhadap kesiapan kerja dan selebihnya sebesar 32.31% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Faktor kesiapan kerja yang dominan yaitu Faktor Potensi yang dimiliki oleh siswa dilihat dari besarnya kontribusi yang

 17. PENENTUAN FAKTOR DAN TARAF FAKTOR DALAM PENGENDALIAN KUALITAS PRODUKSI BENANG PCM DI PT APAC INTI CORPORA DENGAN METODE DESAIN EKSPERIMEN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Darminto Pujotomo

  2012-02-01

  Full Text Available PT. APAC Inti Corpora merupakan salah satu perusahaan tekstil yang terbesar di Asia Tenggara dimana salah satu jenis produknya adalah benang PCM yang dihasilkan oleh departemen spinning 4. Permasalahan yang muncul adalah produk akhir yang cacat melebihi target perusahaan sebesar 0,8% dari total produksi, sedangkan perusahaan dituntut untuk menghasilkan produk cacat seminimal mungkin. Masalah ini muncul karena masih banyaknya cacat yang timbul pada benang PCM yang didominan oleh cacat crossing (24,67%,  cacat ring cone (21,98%, cacat tanpa ekor (16,02% dan kontaminasi (12,50%. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan penilaian terhadap proses yang terjadi dan apabila ternyata memang terjadi proses yang tidak terkendali maka selanjutnya akan dilakukan identifikasi dan analisa faktor-faktor yang mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap ttimbulnya cacat crossing pada benang PCM. Metode yang digunakan untuk menilai proses operasi adalah metode pengendalian proses statistik (statistical process control, sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya cacat benang PCM adalah metode desain eksperimen faktorial.  Dari grafik pengendali dan penentuan kemampuan proses dapat diketahui bahwa proses operasi yang terjadi berada di luar kontrol karena menghasilkan cukup banyak produk cacat. Faktor-faktor yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah faktor ukuran benang, umur mesin dan kecepatan mesin yang masing-masing faktor terdiri dari 2 taraf faktor. Faktor ukuran benang terdiri dari tipis dan tebal. Faktor umur mesin terdiri dari mesin lama dan mesin baru.Faktor kecepatan mesin terdiri dari 900 MPM dan 1000 MPM. Berdasarkaan perhitungan analisa variansi (ANAVA dan test hipotesa, faktor yang signifikan menyebabkan timbulnya cacat crossing adalah faktor ukuran benang  dan umur mesin.   Kata kunci : cacat crossing, pengendalian kualitas, ANAVA   PT.APAC Inti Corpora is the largest textile

 18. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Burnout pada Wanita Bekerja di Kabupaten Banyumas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Keksi Girindra Swasti

  2018-01-01

  Full Text Available ABSTRACTThe globalization era has given many changes in some aspects of life such as women participation in work field. There are women can perform their potential ability in doing their work. The effects of doing their role, women oftentimes feel weary not only physical but also mental and emotional therefore it can influence their work performance and personal life. This condition is called by “burnout”. Burnout is influenced by individual, environment and cultural factor. Based on that problem, the researcher is interested to find out some factors that influence burnout for working women in Banyumas Regency. This research is quantitative by descriptive analysis design and the sample is chosen by simple random sampling. The relationship between characteristic of respondent demography and burn out was analyzed by Chi-Square and Sommers d test. The result of analysis are 55% respond are mild burnout and 42,5% are moderate burnout. Level of education, kind of work, amount of income and work duration are some factors that influence burnout for working women in Banyumas Regency. Based on that fact, it is needed some efforts to prevent sustainable burnout.   ABSTRAKEra globalisasi telah memberikan banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk  partisipasi wanita dalam lapangan pekerjaan. Tidak sedikit  wanita yang mampu menunjukkan potensinya dalam menjalankan peran diberbagai bidang keahliannya. Dalam menjalankan perannya, seringkali wanita merasakan kelelahan yang berlebihan,  tidak hanya fisik namun juga mental dan emosional yang kemudian berimbas pada performa kerja dan kehidupan personalnya. Kondisi ini dikenal dengan istilah burnout. Burnout dipengaruhi oleh faktor individu, lingkungan, dan budaya.  Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi burnout pada wanita bekerja di Kabupaten  Banyumas. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain analisis deskriptif

 19. Evaluering af naturfaglige kompetencer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dolin, Jens; Nielsen, Jan Alexis; Tidemand, Sofie

  2017-01-01

  Artiklen skitserer kort de sidste 40-50 års udvikling i naturfagene op til det nuværende fokus på undersøgelsesbaseret undervisning og udvikling af kompetencer. Den påpeger hvorledes mange traditionelle evalueringsformer, især brugt ved eksamen, ikke er i stand til at indfange de ønskede kompeten...

 20. Opfindelsen af naturen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Torsten Bøgh

  2016-01-01

  Kritisk omtale og kontekstualisering af Andrea Wulfs, "The Invention of Nature: Alexander von Humboldt’s New World". Der er en direkte forbindelse imellem oplysningstidens naturforståelse og den nuværende klimakrisevirkelighed. Alexander von Humboldt opfandt ikke bare naturen, han påpegede også det...

 1. Digitalisering af undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, René B.; Hansen, Søren; Rossen, Svend

  2010-01-01

  Rapporten er et bestillingsarbejde fra FU (Forskning og Udvikling) og viser en række eksempler på hvorledes undervisningsforløb kan konstrueres online. Herunder ved brug af både LMS-systemer og web 2.0-værktøjer...

 2. En verden af medier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjarvard, Stig

  selvstændig institution, der forvalter samfundets fælles kommunikation, sætter de spillereglerne for andre aktører, og de er samtidig en selvfølgelig del af hverdagslivets kommunikation mellem familie, venner og kolleger. I samspillet mellem de gamle massemedier og nye interaktive medier opstår forandringer...

 3. Anmeldelse af: Gruppepsykologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Bodil

  2009-01-01

  , kreativitet og nytænkning. Det er her, videnskabens virkelige fremskridt sker.” Sådan lyder et citat af Albert Einstein, som Lars Svedberg bruger for at sætte sin faglige fremstilling om gruppepsykologi i perspektiv. Gruppeorganisationen er nemlig ofte rum for/ eller kan være rum for denne synergieffekt, der...

 4. Benchmarking af kommunernes sagsbehandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Amilon, Anna

  Fra 2007 skal Ankestyrelsen gennemføre benchmarking af kommuernes sagsbehandlingskvalitet. Formålet med benchmarkingen er at udvikle praksisundersøgelsernes design med henblik på en bedre opfølgning og at forbedre kommunernes sagsbehandling. Dette arbejdspapir diskuterer metoder for benchmarking...

 5. Konsekvensanalyse af Kulturby 96

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fridberg, Torben; Koch-Nielsen, Inger

  1997-01-01

  Rapporten om Kulturby 96 indeholder en beskrivelse af kulturbyårets aktiviteter og responsen herpå fra publikum, turister, presse og samarbejdspartnere i øvrigt. Der redegøres for projektets organisatoriske struktur, herunder Kulturbysekretariatets organisation og rolle. Rapporten indeholder...

 6. På kanten af ungdomslivet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Niels Ulrik; Pless, Mette

  2015-01-01

  ). Parallelt hermed fortælles moderne ungdomsliv (i ungdomssociologien) frem gennem ”…theoretical frameworks based on urban experiences which capture neither the lives of rural young people nor the spatial dimensions of the structures and cultures that make up contemporary youth.” (Farrugia 2013......, at yderområder er hårdt ramt af ungdomsarbejdsløshed (Bjørnsted & Andersen 2013), at områderne er præget af høj koncentration af unge med arbejderklassebaggrund (Ottosen et a 2010), mens de uddannelsesorienterede og ressourcestærke unge er tilbøjelige til at flytte væk og ind til byerne (Helve 2003). Og ser man...... stedstilknytning og stedbundne ressourcer. Teoretiske perspektiver, der peger på vigtigheden af en mere ”..spatialised youth sociology that is sensitive to macro-level processes producing different spaces, as well as the local, emplaced ways in which young people are responding to social changest hat shape...

 7. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESULITAN BELAJAR PADA MATA PELAJARAN OTOMATISASI PERKANTORAN KELAS X PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PERKANTORAN DI SMK NEGERI 1 KENDAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Moh Lutfi Fadil

  2015-06-01

  Full Text Available Kesulitan belajar siswa perlu diketahui penyebabnya, agar dapat membantu memaksimalkan belajar siswa. Penelitian ini bertujuan untuk (1 mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa kelas X program studi administrasi perkantoran di SMK Negeri 1 Kendal.(2 berapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa kelas X program studi administrasi perkantoran di SMK Negeri 1 Kendal.Teknik pengumpulan data menggunakan angket, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis faktor dan deskriptif persentase.Hasil analisis faktor menunjukan bahwa dari 17 variabel direduksi menjadi 16 variabel yang mengelompok menjadi 6 faktor baru yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa antara lain yaitu (1 Faktor Pembelajaran sebesar 26,958%, (2 Faktor keadaan sekolah dan keluarga sebesar 12,168%, (3 Faktor kondisi jasmani dan rohani sebesar 10,048%, (4 Faktor lingkungan masyarakat sebesar 7,069%, (5 Faktor pergaulan sebesar 6,578% dan (6 Faktor kecerdasan sebesar 6,276%. Learning difficulties students need to know the cause, in order to help maximize student learning. This study aims to (1 determine the factors that influence the difficulty of class X student office administration courses at SMK Negeri 1 Kendal. (2 how much contribution the influence exerted by factors that affect students' learning difficulties in class X office administration courses at SMK Negeri 1 Kendal. The technique of collecting data using questionnaires, documentation and interviews. Data were analyzed using factor analysis and descriptive percentages. Results of factor analysis showed that of the 17 variables reduced to 16 variables grouped into 6 new factor affecting students' learning difficulties, among others: (1 Learning factor of 26.958%, (2 factors of school and family circumstances amounting to 12.168%, (3 physical and spiritual condition factor of 10.048%, (4 environmental

 8. Boligboblen pustes op af bankerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn, Ib

  2017-01-01

  Den aktuelle boligboble blæses i vejret af bankerne, der gennem opkøb af realkreditobligationer skaber nye penge og dermed presser boligpriserne i vejret - en kreditfinansieret bolig- eller finansboble....

 9. Snylteren Gyrodactylus salaris og laksen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buchmann, Kurt; Jørgensen, Louise von Gersdorff; Heinecke, Rasmus Demuth

  2007-01-01

  Der gives en gennemgang af baggrunden for forskellige modstandskraft i forskellige laksestammer mod snylteren Gyrodactylus salaris......Der gives en gennemgang af baggrunden for forskellige modstandskraft i forskellige laksestammer mod snylteren Gyrodactylus salaris...

 10. Dannelsen af den ansvarlige elev

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Jesper

  2010-01-01

  Denne artikel handler om den del af lærergerningen, der har at gøre med udarbejdelse af elevplaner. Der tages udgangspunkt i en foucaultsk forståelse, hvor beskrivelsen af den enkelte elev udtrykker et særligt normativt ideal om, hvilke former for elevhed der er de ønskværdige i den danske...

 11. Udlejers godkendelse af ny erhvervslejer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk-Hansen, Carsten

  2009-01-01

  I artiklen er taget udgangspunkt i den »klassiske« afståelsessituation, hvor en lejer vil afhænde den i de lejede lokaler drevne virksomhed, og lejeren har afståelsesret til en af udlejer godkendt lejer, uden at kravene til den ny lejer er specificeret. På baggrund af Vestre Landsrets dom af 9/2 ...

 12. Anmeldelse af Evolution, Literature and Film

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grodal, Torben Kragh

  2011-01-01

  Diskussion af basisproblemer i evolutionær fiktionsteori med udgangspunkt i en anmeldelse af Evolution, Literature and Film......Diskussion af basisproblemer i evolutionær fiktionsteori med udgangspunkt i en anmeldelse af Evolution, Literature and Film...

 13. En genlæsning af John Rawls i lyset af hans diskussion af forholdet til fremtidige generationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lübcke, Poul

  2009-01-01

  På grundlag af en konsekventialistisk rekonstruktion af Rawls' politiske position gøres der rede for Rawls eksplicitte og implicitte vurdering af vores ansvar over for fremtidige generationer......På grundlag af en konsekventialistisk rekonstruktion af Rawls' politiske position gøres der rede for Rawls eksplicitte og implicitte vurdering af vores ansvar over for fremtidige generationer...

 14. DTU’s undersøgelser af lav adhæsion / glatte skinner for Transportministeriet og DSB

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stockmarr, Anders; Ersbøll, Bjarne Kjær; Kotwa, Ewelina Katarzyna

  Nærværende undersøgelse af forekomsten af lav adhæsion / ”glatte skinner” er en opfølgning på DTU’s undersøgelser af IC4 togenes bremseadfærd ved Marslev den 7. november 2011, som blev gennemført for Transportministeriet og DSB i perioden april - juni 2012, og som konkluderede at den helt...... overvejende årsag til IC4 togets lange standselængde ved Marslev-hændelsen var lav adhæsion, det vil sige ”glathed” mellem hjul og skinner. Afledt af dette resultat er der opstået en interesse og et behov for en bredere analyse af sikkerhedskritiske faktorer i forbindelse med togdrift, som belyser fænomenet...... at gennemføre nedenstående tre udredningsopgaver, som DTU har gennemført i perioden oktober 2012 – oktober 2013: •En erfaringsindsamling med henblik på, hvordan andre lande i Nord- og Mellemeuropa håndterer lav adhæsion / ”glatte skinner”. •En systematisk kortlægning af hyppighed og omfang af lav adhæsion...

 15. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENIMBULKAN KECENDERUNGAN MINAT BELI KONSUMEN SARUNG (Studi Perilaku Konsumen Sarung di Jawa Timur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ujianto Ujianto

  2004-01-01

  Full Text Available Focusing the problem on the research factors that cause buying interest of sarong is how large the total variance explaining the preference of buying interest of sarong. This research was purposed to identify the preferent and dominant factors of buying interest. Decision making process of buying is begun by marketing stimulant (product, price, promotion, place and other stimulants (economic, technology, politic culture, which build buyer characteristics. Those aspects above build customer perception about the clothes dressing and customer will recognize what's characteristic of cloth they need. The research was in Pasuruan and Gresik, in order to get non probability purpossive sample, by questionaring to 120 respondents. Each respondent was asked to judge his preference by choosing from fully agree till fully disagree gradually of six alternatives of Likert scale. Primary data were collected and analyzed by using the technics of Factor Analysis and Descriptive Analysis. To make the analysis running well used SPSS Program. The result of this research conclude that the preferent factors of buying interest of customer are Quality, Reference, Brand and Colour, Packaging and Price, Discount and Gift, and Supplies Factors. And the dominant factors are Quality and Reference Factors. Abstract in Bahasa Indonesia : Fokus penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang menimbulkan kecenderungan minat beli konsumen terhadap produk sarung. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh konsumen untuk membeli produk sarung. Secara teoritik dapat dijelaskan bahwa proses pengambilan keputusan pembelian didahului oleh stimuli pemasaran dan stimuli lainnya yang dapat mempengaruhi minat beli sarung calon konsumen. Penelitian dilakukan di Gresik dan Pasuruan dan pengambilan sampel dilakukan secara purposive dan data dikumpulkan melalui kuesioner kepada sebanyak 120 responden. Kuesioner disusun dalam bentuk Skala Likert dan data

 16. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kinerja Petani Jagung di Lahan Gambut

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Malta Malta

  2011-06-01

  Full Text Available Agricultural development is consisted of efforts to increase farmer’s income, which in turn, will encourage regional economic development. In West Kalimantan, peatland was chosen as an alternative to achieve that goals. This study was aimed to evaluate corn farmers’ performance in peatlands, and to identify factors related to farmer’s performance. Located at Limbung Village, Pontianak district, this research based on quantitative survey, employing correlational statistical procedure. The research resulted in several conclusions: (1 farmer’s performance is still relatively low; and (2 factors related to performance are level of competence, production support, and farmer’s interaction with facilitators team. Pembangunan pertanian terdiri dari serangkaian upaya untuk meningkatkan pendapatan petani, yang pada gilirannya, akan mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Di Kalimantan Barat, lahan gambut dipilih sebagai alternatif untuk mencapai tujuan tersebut. Kajian ini berupaya mengevaluasi kinerja petani jagung di lahan gambut. Berlokasi di Kampung Limbung, Pontianak, riset ini didasarkan pada survei kuantitatif menggunakan prosedur statistik korelasional. Penelitian ini menghasilkan sejumlah kesimpulan, yaitu: (1 kinerja petani masih tergolong rendah, (2 faktor-faktor yang berkaitan dengan kinerja adalah level kompetensi, dukungan produksi, dan intensitas interaksi petani dengan tim fasilitator.

 17. Model Sukses Faktor Wirausaha Wanita The Model Of Women Entrepeneurs Success Factors

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nur Achmad

  2017-11-01

  Full Text Available Wirausaha wanita merupakan salah satu faktor penting yang mendukung ekonomi dan hasil riset menegaskan ada banyak faktor yang menjadi penyebab fenomena ini sehingga sukses faktor wirausaha wanita menarik dicermati. Tujuan penelitian ini melakukan eksplorasi dari tiga sukses faktor kewirausahaan yaitu: kredit perbankan, pelatihan motivator dan inspirasi sukses yang dilakukan dengan survei. Hasil analisis menunjukan ketiga kunci sukses faktor tersebut berpengaruh terhadap jumlah aset, tingkat produksi, produktivitas, dan juga jumlah profit sedangkan pengaruhnya terhadap peningkatan jumlah pekerja tidak terjadi. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam bentuk homogenitas responden sehingga generalisasinya menjadi acuan untuk riset lanjutan dan sekaligus menjadi celah adanya research gap.

 18. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LOYALITAS PELANGGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUNGGULAN BERSAING (STUDI PADA BMT AMANAH UMMAH SUKOHARJO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  meyta pritandhari

  2015-05-01

  Full Text Available Abstrak   Baitul Maal Wat Tamwil merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang saat ini banyak muncul di Indonesia. BMT Amanah Ummah memiliki 9.142 anggota dan 45 % anggotanya tidak loyal kepada BMT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan dan dampaknya terhadap keunggulan bersaing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif dengan model analisis interaktif. Teknik sampling yang digunakan adalan insidental sampling untuk anggota BMT dan purposive sampling  untuk  pimpinan, manajer dan  marketing.  Teknik  pengumpulan  data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari beberapa faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan yaitu reputasi merek, kepuasan angggota, kualitas pelayanan, kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan anggota, dan kualitas pelayanan. Dari beberapa faktor tersebut faktor kualitas pelayanan yang paling dominan dalam mempengaruhi loyalitas anggota.Dampak loyalitas terhadap keunggulan bersaing dapat dilihat dari seberapa banyak anggota BMT yang tidak pindah ke lembaga keuangan lain. Semakin bagus kualitas pelayanan maka semakin tinggi tingkat loyalitas dan keunggulan bersaing antar lembaga keuangan juga semakin tinggi.

 19. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL (EQUITY FINANCING PADA BANK SYARIAH X

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Toni Priyanto

  2016-09-01

  Full Text Available This study aims to determine the factors that affect the equity financing at the Islamic Banking which covers quantitative financing profit and loss sharing and to formulate policies to be performed by the management in maintaining the financing growth. The study was conducted by utilizing Autoregressive Distributed Lag (ARDL model with variables including BI rate and inflation as the external factor. The test results of both external factors indicated a negative impact on both financing. BI rate as an indicator of the government's policy becomes the fastest variable affecting the equity financing i.e. at lag 1. Inflation comes as the macroeconomic indicator at lags 2, 9 and 10. All internal factors have a negative impact on both financing types except for the cost of education and training, and autoregressive variables. The fund of the third party influences the sharing of profit and loss (mudharabah at lag 1 and at 9, meanwhile the capital adequacy ratio affects the profit sharing (mudharabah at lag 8, and it affects the loss sharing (musyarakah at lag 6. The cost of education and training has an effect on loss sharing at lag 5, and Islamic banking basic education affects profit financing at lag 2 whereas the trend of financing profit sharing is at lag 8 and loss sharing at lags 1 and 2 and since it autoregressive, it affects each financing of the current period.Keywords: autoregressive, dynamic, mudaraba, musharaka, profit and loss sharing financingABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Syariah yang meliputi pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara kuantitatif dan merumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat dilakukan manajemen dalam menjaga pertumbuhan pembiayaannya. Penelitian dilakukan menggunakan Autoregressive Distributed Lag (ARDL Model dengan variabel yang digunakan meliputi BI Rate dan inflasi sebagai faktor eksternal. Hasil pengujian kedua faktor eksternal

 20. Pengaruh Faktor-faktor Marketing Mix (Product, Place, Promotion, Price) Terhadap Keputusan Untuk Masuk STIE Semarang Yang Dimediasi Word of Mouth

  OpenAIRE

  Abdul Azez, Siti Rochmah Diah Yuliana

  2017-01-01

  Perkembangan Perguruan Tinggi semakin pesat, mendorong Instansi harus semakin aktif dalam merealisasikan strategi marketing yang efektif dan efisien. strategi pemasaran dari mulut ke mulut (WOM) sering disebut dengan strategi word of mouth. Rumusan masalah adalah bagaimana pengaruh faktor faktor marketing mix (place, product, promotion, price) terhadap Keputusan Masuk STIE Semarang yang dimediasi Word of Mouth”, Hipotesis : ada pengaruh faktor marketing mix (product, place, promotion, price) ...

 1. Når tælleriet løber af med os

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Gritt B.; Sarauw, Laura Louise

  2014-01-01

  Studiefremdriftsreformen kan ses som en slags omvendt motorvejslogik, hvor de studerende belønnes for at køre (for) stærkt. Samtidig er den anvendte kilometerenhed, det såkaldte ECTS-system (European Credit Transfer System), en rent kvantitativ logik. Den måler med andre ord ikke det faglige niveau...... eller sværhedsgrad, men den tid, de studerende (teoretisk set) forventes at bruge på et forløb. Kravet om en minimumakkumulation af 60 ECTS-point årligt betyder således, at studerende på tværs af fag vil skulle bevæge sig igennem uddannelsessystemet i samme tempo og takt. Tid bliver hermed en faktor...

 2. På sporet af sprogpsykologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  2005-01-01

  Sprogpsykologi beskæftiger sig med, hvordan sprog og mennesker hænger sammen, og hvilke følger sammenhængen får for vore forståelser af verden og os selv. Denne antologi henvender sig til den sproginteresserede, der ønsker at gå et lag dybere end sprogets grammatiske sider. Sprog er ikke kun et l...

 3. Tilbagebetaling af sociale ydelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hielmcrone, Nina Elisabeth von

  konstateres, at der foreligger fejl og forsømmelser hos både modtager og myndighed. Dermed stilles der også spørgsmålstegn ved de såkaldt "objektive" tilbagebetalingsbestemmelser som f.x. i boligstøttelovens § 47 stk. 1 og 2.       Bogen behandler desuden de mange og vanskelige fortolkningsproblemer, der...... knytter sig til anvendelsen af tilbagebetalingsbestemmelserne i de sociale love....

 4. Hvordan integration af it?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft, Herdis

  2008-01-01

  Fokus i artiklen er den måde, hvorpå børn positionerer sig på i skolerummet, og på, hvordan børn gennem brug af it opbygger og integrerer digital kompetence forstået som færdigheder, kundskaber og holdninger, der skal sætte dem i stand til at agere i det lærende samfund. Med udgangspunkt i et Bou...

 5. For eller imod vaccination? Om forældres beslutningstagen I forbindelse med Calmette-vaccination af deres nyfødte barn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thybo Pihl, Gitte

  Sygehus, Rigshospitalet og Hvidovre Hospital, fra oktober 2012 til november 2013. I alt 4184 familier blev randomiseret i Calmette-studiet. Ad formål 1: Før Calmette-studiets begyndelse blev fem fokusgrupper gennemført med formålet at undersøge forældres overvejelser, når de skal tage stilling til, om...... Kolding blev efterfølgende telefon-interviewet med en dansk valideret udgave af "The Decisional Conflict Scale" med det formål at undersøge, hvor trygge de var ved beslutningen og om socio-demografiske faktorer havde betydning for deres oplevelse af tvivl. Ad formål 3: Spørgsmål om forældres...... kvantitativ metode, idet der anvendes statistiske tests af socio-demografiske faktorers betydning for The Decisional Conflict Score, ligesom selve scoren opgøres statistisk. Formål 3 er undersøgt i et miks af statistiske opgørelser af svarene fra telefon-interview kombineret med uddybende perspektiver fra...

 6. Die oorsake van en bydraende faktore tot eensaamheid: 'n literatuuroorsig

  OpenAIRE

  Doman, LCH; le Roux, A

  2010-01-01

  'n Groot deel van die bevolking ervaar gereeld eensaamheid en dit word as 'n algemene verskynsel in die menslike bestaan beskou. Verskeie studies dui daarop dat jong mense veral vatbaar is vir eensaamheid. Eensaamheid word ook beskou as 'n risiko-faktor vir 'n wye verskeidenheid probleme wat 'n potensiële gevaar vir die mens se gesondheid inhou. Verskeie faktore wat 'n invloed op die mate van eensaamheid het, is ook kenmerkend van die Suid-Afrikaanse konteks. Rokach se model van eensaamheidsv...

 7. Innovation af innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harste, Gorm

  2009-01-01

  , at innovation af innovationen forsøges gennemført på en måde, hvor tiden kræves at forholde sig til sin egen tidslighed i form af fremtid, nutid, fortid og ikke mindst i form af samtidighed. I tiden skal vi iagttage, hvordan vi iagttager tiden. Vi dobbelt-koder tiden på samme måde, som forskning forsker i...... organisationssystemerne. De to typer systemer kan noget helt bestemt med fænomenet tid. De kan synkronisere. Analyseres organisationssystemer ser vi, imidlertid at innovation kræver ro. Stærkt innovative systemer er militærsystemet og kunstsystemet, der også inddrages, og hvor vi ser paradokset mellem innovation og...... involution. Tid er med et medium og ikke et lufttomt rum. Tid er end ikke en gasart, men udgør et solidt fluidum, som samfundet bader i og flyder i, konstant i bevægelse. Reformer forudsætter former, og innovation forudsætter involution. Kun sådan muliggøres evolution....

 8. En vurdering af Arbejdsskadestyrelsens Fastholdelsescenter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nilsson, Klara; Holt, Helle

  , hvordan fire centrale aktører – kommuner, forsikringsselskaber, fagforeninger og arbejdsgivere – vurderer centrets indsats. Rapporten bygger på interviews med i alt 20 personer fra de fire aktører, som alle har samarbejdet med Fastholdelsescentret om konkrete arbejdsskadesager. De interviewedes vurdering...... er overvejende positiv. Fastholdelsescentret bidrager til at bygge bro mellem de forskellige interessenter og den skadelidte og kan fx træffe midlertidige afgørelser om erstatning, der kan sikre, at den skadelidte ikke havner i et økonomisk tomrum. De fire aktører påpeger dog også, at centret ikke...

 9. Økologisk Risikovurdering af Genmodificerede Planter i 2010

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Sørensen, Jesper Givskov; Strandberg, Morten Tune

  nye forsøgsudsætninger i EU med 12 forskellige plantearter i 2010. De fleste var herbicidtolerante (74 %) eller insektresistente (40 %). Antibiotikaresistensmarkører indgik kun i 11 % af forsøgsplanterne mod 16 % i 2009. I Danmark var der ni fortsatte forsøgsudsætninger med dem glyfosattolerante NK603......-majs samt et fortsat forsøg med den glyfosattolerante GA21-majs. Der var ni nye markedsføringsansøgninger i EU i 2010: To insekt- og herbicidtolerante majs, en insektresistent majs, en tørketolerant majs, to insektresistente sojabønner, en insektresistent og herbicid-tolerant sojabønne samt......-majs, HT-sojabønne, Bt/HT-bomuld og HT-raps. I EU blev der kun dyrket Bt-majs MON810 på 81.098 i seks lande hvor de største arealer fandtes i Spanien mens der ikke var nogen GM-dyrkning i Frankrig og Tyskland....

 10. FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT KINERJA PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Riko Riyanda

  2017-03-01

  Full Text Available Abstract Reforms will be able to meet the demands of the public, especially related to the improvement of the quality of public services, but it is still far from reality. Including services are provided by the Department of Population and Civil Registration Batam still not yet optimal. It is characterized by the many complaints from people who are not satisfied with the service that is given by the Department of Population and Civil Registration Batam.The approach used in this study is a qualitative approach. Type of research is descriptive.Methods of data collection is done by observation and documentation, informant selection technique is done by purposive sampling, data analysis performed by data reduction, data presentation and conclusion.The research found that investigators found the constraints of service in terms of Batam City Disdukcapil tangible, asurance and reability still not optimal. The cause is a factor of human resources and infrastructure, and systems that are not transparency. While the factors supporting online data base nationally integrated very helpful in order to avoid double data residence documents.Keywords: Public Service, Dimension Satisfaction Services AbstrakReformasi akan dapat memenuhi tuntutan masyarakat terutama berkaitan dengan perbaikan kualitas layanan publik, namun harapan itu dianggap masih jauh dari kenyataan. Termasuk pelayanan yang di berikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam masih belumlah optimal. Hal ini ditandai dengan masih banyak keluhan dari masyarakat yang merasa tidak puas dengan pelayanan yang di berikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam. Tujuan dalam penerlitian ini adalah untuk mengetahui faktor penghambat dan penumjang proses pelayanan publik yang dilayani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif.Metode pengambilan

 11. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI RESISTENSI PEMBELIAN PANGAN ORGANIK DAN PROSES PENDIDIKAN KONSUMEN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fety Nurlia Muzayanah

  2015-11-01

  Full Text Available Organic food market share in Indonesian only 0,5–2% from all agricultural products. There are problems in organic food marketing in Indonesia such as consumer confidence and limited information about organics food. This research aimed to analyze correlation of gender, occupation, age and education in intention to purchase organic foods, factors influencing purchase resistance of organic foods, and the pendidikan konsumen process. This research was involved 150 respondents. Data was collected using questionnaire survey. The result showed that gender, occupation, age and education not correlate with purchase intention of organic foods. Result from Structural Equation Modeling (SEM showed that factors caused purchase resistance was negative attitude toward organic foods, unaffordability of organic foods, and lack of awareness in organic foods but subjective norm don’t have significant correlation with purchase intention. Market Education process that can do is educate consumers about health benefits of organic food, organics certification and economics value of organic food.Keywords: consumer behavior, market education, organic foods,  SEMABSTRAKPangsa pasar pangan organik di Indonesia baru mencapai 0,5-2 persen dari keseluruhan produk pertanian. Beberapa kendala pemasaran pangan organik di Indonesia seperti consumer confidence dan terbatasnya informasi mengenai produk organik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan gender, pekerjaan, usia, dan pendidikan terakhir terhadap minat beli pangan organik, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi resistensi pembelian pangan organik, dan mengidentifikasi proses pendidikan konsumen. Penelitian ini melibatkan 150 responden. Responden terdiri dari dosen, staf kependidikan, dan mahasiswa yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Hasil analisis menunjukkan tidak ada hubungan antara gender, pekerjaan, usia, dan pendidikan

 12. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Seksual Remaja di Kota Padang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mahmudah .

  2016-08-01

  Full Text Available  AbstrakRendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan kontrol dari orangtua dapat membuat remaja berperilaku seksual berisiko. Banyak factor yang dapat mempengaruhi perilaku seksual remaja. Di Sumatera Barat, Padang menduduki urutan ke 3 terbanyak remaja berperilaku seksual berisiko setelah Payakumbuh dan Bukit Tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku seksual remaja di Kota Padang. Jenis penelitian ini adalah analitik dengan desain cross sectional. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 158 orang yang diambil dengan cara multistage random sampling. Analisis data dilakukan dengan uji chi-square dengan tingkat kemaknaan 95%. Hasil analisis menunjukkan responden yang berperilaku seksual berisiko (20,9%, jenis kelamin laki-laki (38,6%, pubertas di usia <11 tahun (6,3%, tingkat pengetahuan kurang ((1,9%, mendapat paparan tinggi dengan sumber informasi seksual (19,6% dan yang memiliki sikap negatif (34,8%. Variabel yang memiliki nilai p<0,05 adalah jenis kelamin, paparan dengan sumber informasi seksual dan sikap terhadap berbagai perilaku seksual. Dapat disimpulkan bahwa perilaku seksual remaja di Kota Padang dipengaruhi oleh jenis kelamin laki-laki, paparan tinggi dengan sumber informasi seksual dan sikap negatif terhadap berbagai perilaku seksual.Kata kunci: perilaku seksual, remaja, faktor yang mempengaruhi AbstractLack of knowledge about reproduction health and parents control can make adolescent have risky sexual behavior. Many factors that can related sexual behavior in adolescent. In West Sumatera, Padang city is on rank 3rd after Payakumbuh and Bukit Tinggi who have most adolescent with risky sexual behavior. The objective of this study was to observe the factors that can be related to adolescent sexual behavior in Padang. Type of this research was analytic with cross sectional study.  Total samples in this research were 158 respondents which are taken by multistage random

 13. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Pitalebar Bergerak

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kasmad Ariansyah

  2017-08-01

  Full Text Available Laju pertumbuhan jumlah pelanggan seluler diprediksi akan mengalami perlambatan. Para penyedia layanan dituntut untuk dapat melakukan inovasi dan menyusun strategi yang tepat agar dapat tetap bertahan. Layanan data saat ini menjadi andalan para penyedia layanan untuk menjaring pelanggan baru sekaligus mempertahankan pelanggan lama. Studi ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan pelanggan terhadap layanan pitalebar pada jaringan bergerak seluler di Indonesia. Temuan dari studi ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun strategi untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Pengumpulan data dilakukan melalui survei. Analisis data yang digunakan terdiri dari statistika deskriptif, Chi-Square, dan Regresi Logistik Multinomial. Hasil analisis menunjukkan dua faktor demografi (pekerjaan dan pendapatan, dua atribut perangkat (jenis dan merk, pemilihan penyedia layanan, dan aktivitas penggunaan layanan data secara signifikan mempengaruhi kepuasan pelanggan.  Kaitannya dengan kinerja teknis dan non-teknis, diperoleh hasil bahwa kesesuaian kuota,  kemampuan petugas dalam menyelesaikan masalah, dan pemberitahuan sisa kuota, memengaruhi kepuasan pelanggan pada taraf signifikansi 0,05. Disamping itu, terdapat dua parameter yang memiliki taraf signifikansi sebesar 0,1, yaitu kecepatan koneksi dan kemudahan menghubungi pusat layanan pelanggan.*****The growth rate of cellular subscribers is predicted to slow down. Service providers are required to be able to innovate and develop appropriate strategies to survive. Data services nowadays have become the mainstay of service providers to capture new customers as well as to retain the old ones. This study aims to explore related factors affecting consumer satisfaction of broadband services on mobile cellular networks in Indonesia. The findings of this study are expected to be used as a consideration in devising strategies to improve customer loyalty. Data

 14. Kontrolstrategi til frigørelse af kraftværkers reguleringsevne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, J. H.

  . Styrbare input er valgt til fødevandsmængden og brændselsmængden, hvilke kobler kraftigt til HT-damptrykket, hvorfor denne er medtaget i regulerings-strategien for ikke at forværre reguleringen af HT-damptrykket. Yderligere er der indført feedforward-kompensering fra lasten. Dette er tydeligvist et...... reguleringssystem. En i forhold til lasten scheduleret multivariabel LQG-regulator er blevet anvendt. Schedulering er anvendt da det har vist sig at de dominerende ulineariteter er lastafhængige. To forskellige metoder til indføring af feedforward-kompensering er blevet behandlet. I den ene metode er feedforward...... multivariabelt reguleringsproblem. Afprøvninger af en LQG-regulator med integreret feedforward-kompensator på SVS2-simulato*ren viser at udsvingene i damptemperaturen før 1. sprøjte kan reduceres betragteligt un*der lastændringer samtidig med at en mindre reduktion i udsving i HT-damptrykket er op*nået. Sta...

 15. Relevansen af Aristoteles' etik for konceptionen af eksistentiel terapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dræby, Anders

  Siden sin undfangelse i begyndelsen af det 20. århundrede har den eksistentielle terapi repræsenteret et filosofisk funderet alternativ til de former for terapeutisk praksis, der er funderet i den funktionalistiske medicinske metafysik. Anvendelse af elementer fra Aristoteles' etik muliggør en...... fremhævelse af den eksistentielle terapi som en praktisk eksistensfænomenologisk livskunst, hvis anliggende er en frembringelse af det enkelte menneskes muligheder fra det skjulte og ind i det uskjulte, så mennesket viser sig som det er ved sig selv...

 16. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan: Model Pengujian dengan Variabel Mediasi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kusjainah Kusjainah

  2016-06-01

  Full Text Available Abstract This study discusses faktors influencing employees performance. The independent variabels Motivation and Leadership Styles, while the independence variabel is employees performance.The job satisfaction variabels considered as a variabel mediating the realtion between dependent and independent variabel. Motivation is predicted influencing employees performance directly or indirectly through the variabel job satisfaction. Motivation and leadership style predicted to have a direct effect and an indirect effect through job satisfaction on employee performance. The research subject is the employees who work in profit-oriented organizations around Yogyakarta. Research data are collected through distributing questionnaires toresearch subject. Mediating regression analysis is applied with stepwise regression methods. The result show that motivation and leadership style influence significantly the employee performance. Job Satisfaction Variabels not proved to mediate the relationship Motivation and Leadership Style to Performance. Thus, motivation dan leadership style directly influence the employees performance.

 17. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Status Gizi Anak Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Nanggalo Padang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rona Firmana Putri

  2015-01-01

  Full Text Available AbstrakStatus gizi anak balita salah satunya dipengaruhi oleh faktor kondisi sosial ekonomi, antara lain pendidikan ibu, pekerjaan ibu, jumlah anak, pengetahuan dan pola asuh ibu serta kondisi ekonomi orang tua secara keseluruhan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan kondisi sosial ekonomi keluarga terhadap status gizi anak balita. Penelitian ini adalah survei analitik menggunakan desain cross sectional study dengan jumlah sampel 227 orang yang terdiri dari anak balita dan ibu balita di Wilayah Kerja Puskesmas Nanggalo Padang. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang telah diisi oleh ibu balita yang kemudian di analisis secara bivariat dan multivariat. Berdasarkan analisis bivariat didapatkan pendidikan ibu (p=0,022, pekerjaan ibu (p=0,000, pendapatan keluarga (p=0,012, jumlah anak (p=0,008 dan pola asuh ibu (p=0,000. Sementara dari analisis multivariat didapatkan pendidikan ibu (p=0,004; OR=2,594; CI95%=1,356-4,963, pekerjaan ibu (p=0,000; OR=74,769; CI95%=24,141-231,577, pendapatan keluarga (p=0,013; OR=3,058; CI95%=1,246-7,4 dan pola asuh ibu (p=0,000; OR=15,862; CI95%=5,973-42,128. Analisis bivariat menunjukan bahwa terdapat hubungan antara pendidikan ibu, pekerjaan ibu, pendapatan keluarga, jumlah anak dan pola asuh ibu dengan status gizi anak balita. Berdasarkan hasil analisis multivariat faktor pekerjaan ibu merupakan faktor yang paling berhubungan dengan status gizi anak balita.Kata kunci: status gizi, anak balita, faktor sosial ekonomiAbstractNutritional status of children under five years has affected by a political and socio-economic condition factors, among others, maternal education, maternal occupation, number of children, maternal knowledge and parenting also parents' economic conditions as a whole. This research is conduct to determine whether there is a relationship between the socio-economic conditions of families on the nutritional status of children under five.This research is a analytic survey using a

 18. Faktor - Faktor Keberhasilan Proses Virtualisasi Dalam Perspektif E-Commerce Di Indonesia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohammad Rustam Sandegi

  2017-05-01

  Full Text Available Perkembangan dunia IT di Indonesia yang semakin pesat sehingga semakin menggantikan berbagai kegiatan yang dilakukan secara tradisional mulai perlahan berpindah ke arah virtual, termasuk salah satunya adalah di bidang perdagangan yang sekarang dikenal dengan e-commerce, perkembangan dan animo masyarakat dalam menggunakan e-commerce bisa dilihat dari mulai banyaknya perusahaan besar baik lokal maupun internasional berusaha masuk dan menguasai pasar online di Indonesia, kucuran dana yang tidak sedikit kerap kali diberitakan oleh media nasional untuk perusahaan-perusahaan e-commerce tanah air. Tentu dengan harapan dapat menguasai atau minimal bertahan di persaingan bisnis e-commerce di Indonesia, untuk itu harus memperhatikan beberapa faktor apa saja mengapa orang memiliki minat untuk melakukan transaksi online. Hasil dari penelitian ini memberikan model keberhasilan proses virtualisasi dilihat dari perspektif e-commerce dengan memperhatikan minat belanja online.

 19. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian DBD di RSUD Kabupaten Rokan Hulu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Herlina Susmaneli

  2010-11-01

  Full Text Available Di Rokan Hulu terjadi peningkatan kasus DBD tiga tahun terakhir. Pada tahun 2008 tercatat 61 kasus (insiden 15,95 per 100.000 penduduk, tahun 2009 sebanyak 77 kasus (insiden 20,13 per 100.000 penduduk, dan tahun 2010 naik menjadi 79 kasus (insiden 20,65 per 100.000 penduduk. Angka insiden ini lebih besar dari angka insiden nasional yaitu 20 per 100.000 penduduk. Penelitian ini untuk mengetahui faktror-faktor yang berhubungan dengan kejadian DBD di RSUD Rokan Hulu tahun 2011. Jenis penelitian Kuantitatif Analitik Observasional dengan disain Kasus Kontrol. Jumlah sampel 400 responden terdiri dari 200 Kasus (penderita DBD dan 200 Kontrol (bukan penderita DBD. Hasil analisis bivariat menunjukkan variabel berhubungan dengan kejadian DBD adalah tempat penampungan air OR=3,768 (95% CI:2,492-5,699, Ketersediaan tutup penampung air OR=2,452 (95% CI:1,640-3,668, Frekuensi pengurasan penampung air OR=2,452 (95% CI:1,778-3,989, kepadatan rumah OR=3,331 (95% CI:2,207-5,027 dan umur OR=2,824 (95% CI:1,877-4,251. Hasil analisis multivariat menunjukkan variabel berhubungan bermakna adalah tempat penampung air OR=3,849 (95% CI:2,399-6,175, ketersediaan tutup penampung air OR=2,248 (95% CI:1,403-3,603, frekuensi pengurasan penampung air OR=2,238 (95% CI:1,399-3,579, kepadatan rumah OR=4,049 (95% CI:2,486-6,596, umur OR=2,845 (95% CI:1,768-4,577, jenis kelamin OR=0,613 (95% CI:0,379-0,992. Faktor risiko paling dominan terjadinya DBD adalah kepadatan rumah. Diharapkan masyarakat untuk lebih memperhatikan kegiatan 3M plus dan pelaksanaan PSN–DBD secara mandiri

 20. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RISIKO KREDIT MODAL KERJA BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Novita Saragih

  2017-06-01

  Full Text Available Penyaluran kredit BPD masih didominasi kredit konsumsi dibandingkan kredit modal  kerja. Risiko kredit modal kerja BPD yang dikur dalam Non Performing Loan mengalami peningkatan selama penerapan BRC. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respon NPL kredit modal kerja BPD akibat perubahan faktor internal bank dan besarnya kontribusi faktor tersebut terhadap perubahan NPL. Data yang digunakan adalah time series berdasarkan bulanan tahun 2011-2014 yang   diperoleh   dari   Bank   Indonesia.   Metode   analisis   yang   digunakan   adalah       Vector Autoregression dengan analisis Impulse Response Function dan Variance Decomposition. Hasil impulse response function menunjukan NPL merespon positif terhadap perubahan LDR dan bank size tetapi merespon negatif terhadap perubahan tingkat bunga kredit modal kerja. Hasil Variance decomposition menunjukan bahwa variabel yang paling berkontribusi pada perubahan NPL  adalah bank size.  BPD loan portofolio is still dominated by consumer loans than working capital loans. BPD working capital loans risk which measured by non performing loans is increased during implementation of the BRC. This study aimed to analyze the NPL response of BPD working capital loans due to changes of bank internal factors and the amount of factors contributing to NPL change. The data used is based on monthly time series in 2011 to 2014 that obtained from Bank of Indonesia. The analytical method used is Vector Autoregression with Impulse Response Function and Variance Decomposition analysis. The results of impulse response function indicate that NPL respond positively to LDR and bank size change but respond negatively to interest rates change. Variance decomposition results showed that the variables that most contribute to the change of NPL of BPD working capital loans is bank size.

 1. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MINAT BELI PANGAN ORGANIK MELALUI SITUS ONLINE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hasrini Sari

  2017-03-01

  Full Text Available This study is aimed to explore the factors that can increase the intention to buy and their implications in the design of marketing sites. Theoretical background used in the study is mainly adopted from the Technology Acceptance Model. Five variables are included in this research including Online Buying Intention, Ease of Use, Perceived Usefulness, Trust and Information on the Site. Data of 426 respondents were collected and analyzed using statistical methods of structural equation modeling to test the research model. The results show that the Information on the Site significantly influences Trust, and Perceived Usefulness and Trust significantly influence Online Buying Intention. Ease of Use does not significantly influence Online Buying Intention. The results of this study later become the basis for designing the information presented on a site of organic processed foods in a form of recommendations on information that should be presented on its website.Keywords:  technology acceptance model, online marketing, websites, organic products, structural equation modellingAbstrakPenelitian ini bertujuan menggali faktor-faktor yang dapat meningkatkan minat beli dari pengunjung situs, serta implikasinya dalam perancangan situs pemasaran, Model utama mengadopsi Technology Acceptance Model. Empat variabel digunakan dalam penelitian ini, yaitu kemudahan penggunaan, persepsi terhadap kegunaan, rasa percaya dan informasi pada situs. Data untuk menguji model penelitian dikumpulkan dari 426 responden, dan dianalisis menggunakan metode statistik structural equation modelling. Hasilnya menunjukkan bahwa informasi pada situs berpengaruh signifikan terhadap rasa percaya. Persepsi terhadap kegunaan dan rasa percaya berpengaruh signifikan terhadap minat beli online. Kemudahan penggunaan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli online. Hasil penelitian ini kemudian menjadi dasar dalam merancang informasi yang disajikan pada sebuah situs makanan olahan

 2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESULITAN BELAJAR IPS TERPADU KELAS VII DI SMP NEGERI 1 PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lina Maftukhah,

  2012-10-01

  Full Text Available Kesulitan belajar dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, baik faktor intern maupun faktor ekstern. Berdasarkan hasil observasi dari data nilai UAS IPS Terpadu sebagian besar siswa kelas VII SMP Negeri 1 Plantungan mendapat nilai rendah dan menyebabkan tidak lulus KKM. Hal ini dapat dijadikan indikasi bahwa siswa mengalami kesulitan belajar IPS Terpadu. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar mata pelajaran IPS Terpadu Siswa Kelas VII dan faktor apakah yang lebih dominan mempengaruhi kesulitan belajar mata pelajaran IPS Terpadu Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Plantungan Kabupaten Kendal Tahun Ajaran 2011/2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesulitan belajar mata pelajaran IPS Terpadu dan faktor apakah yang lebih dominan mempengaruhi kesulitan belajar mata pelajaran IPS Terpadu. Penelitian ini dilakukan di SMP N egeri 1 Plantungan Kabupaten Kendal. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VII sebanyak 131 siswa. Pengambilan sampel dilakukan secara proposional claster random sampling dan didapat sampel sebanyak 100 siswa. Variabel dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar IPS Terpadu kelas VII SMP Negeri 1 Plantungan Kabupaten Kendal. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuesioner dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisis data yang digunakan adalah analisis faktor dan deskriptif persentase. Berdasarkan analisis faktor terdapat 5 komponen yang akan membentuk 5 faktor baru. Adapun tingkat kesulitan belajar siswa dari 5 faktor baru berdasarkan uji Deskripsi Persentase sebagai berikut : (a kemampuan siswa 61,55%, (b kemampuan guru 66,75%, (c sarana penunjang 77,00%, (d dukungan sekolah 72,67%, (e dukungan keluarga 62,00%. Dari kelima faktor yang ada, faktor kemampuan siswa merupakan pengaruh yang paling dominan dengan koefisien varian sebesar 61,55% dengan kategori menghambat

 3. Faktore wat lamvrektes by die Elsenburg Dormer- en SA ...

  African Journals Online (AJOL)

  Faktore wat lamvrektes by die Elsenburg Dormer- en SA Vleismerinokuddes beïnvloed. AA Brand, SWP Cloete, TT de Villiers. Abstract. No Abstract. Full Text: EMAIL FREE FULL TEXT EMAIL FREE FULL TEXT · DOWNLOAD FULL TEXT DOWNLOAD FULL TEXT · AJOL African Journals Online. HOW TO USE AJOL.

 4. 9 ikke-narkotikapolitiske faktorer med beskyttende indflydelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jourdan, Michael

  2007-01-01

  Sverige er verdensmester i lav prævalens. Det kan skyldes den førte narkotikapolitik. Men det kan i følge Tim Boekhut van Solinge også skyldes ikke narkotikapolitiske faktorer med beskyttende indflydelse. 9 sådanne præsenteres byggende på bogen: 'The Swedish System - an in-depth review and analysis...

 5. Penelitian Awal: Faktor Risiko pada Sepsis Neonatorum Awitan Dini

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosalina D Roeslani

  2016-11-01

  Kesimpulan.Pada neonatus yang lahir di RSCM Jakarta apabila terdapat faktor risiko prematur (usia gestasi <37 minggu, dan atau nilai APGAR rendah maka harus dilakukan skrining sepsis, pemantauan ketat terhadap timbulnya SNAD, bila melakukan tindakan intervensif maka harus dengan tindakan septik-antiseptik yang ideal,serta pemberian antibiotik empiris dapat dipertimbangkan.

 6. Hvad er et godt virtuelt læringsmiljø? Betydningen af klimaet i det medierede læringsrum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Hvid Stenalt

  2008-05-01

  Full Text Available Vi vil i denne artikel pege på vigtigheden af at forholde sig til det virtuelle læringsklima i forbindelse med brug af virtuelle læringsmiljøer på universiteterne. I »Teaching for QualityLearning at University« (2003 inkluderer Biggs classroom climate som en vigtig faktor til at skabe sammenhæng i undervisningen og bruger graden af trustworthiness som en måde at beskrive et klima på. I artiklen anvender vi Biggs’ begreber i relation til et medieret læringsklima og undersøger, hvad der kan motivere og demotivere studerende til at engagere sig i et virtuelt læringsrum. Som centrale områder, der med fordel kan inddrages for at skabe et bedre virtuelt læringsklima for studerende, peger vi på faktorer såsom at udnytte den generelle udvikling hen imod web 2.0 samt en øget opmærksomhed på design og kommunikation.

 7. Anvendelse af MIP ved kildekarakterisering og vurdering af nedbrydning af chlorerede opløsningsmidler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broholm, Mette Martina; Janniche, Gry Sander; Damgaard, Ida

  2014-01-01

  Membrane Interface Probing (MIP) er et 'direct push' screeningsværktøj, som kan anvendes ved karakterisering af forurenede grunde. Karakterisering af kildeområder med chlorerede opløsningsmidler (som DNAPL) udgør et vigtigt led i udviklingen af den konceptuelle forståelse, som er essentiel...... for risikovurdering og valg af afværgestrategi. Integreret karakterisering med en række metoder for direkte såvel som indirekte dokumentation af DNAPL i moræneler, herunder MIP, er beskrevet i Kerrn-Jespersen et al. (2013). Det samlede DNAPL-karakteriseringsprojekt er beskrevet i detaljer i Janniche et al. (2013). En...... vurdering af anvendte detektorer for MIP er foretaget af Olsson (2013). Ved karakterisering af forurening med bl.a. chlorerede opløsningsmidler er der behov for en vurdering af forureningssammensætning og nedbrydning. Tilsvarende vurdering er nødvendig, når udviklingen af stimuleret reduktiv dechlorering...

 8. Brugerinvolvering i design af læreprocesser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heilesen, Simon; Helms, Niels Henrik

  2012-01-01

  quadruple helix model. Begrebet "didaktisk design" problematiseres ud fra betragtningen, at der i design-aktiviteter er behov for at medtænke og involvere forskellige tilgange samt forskellige kompetencer hos aktørerne. "Design thinking" inddrages for at pointere, at design er en eksplorativ, dialogisk og...

 9. ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPERCAYAAN DAN PENGARUH KEPERCAYAAN TERHADAP LOYALITAS PENGGUNA INTERNET BANKING DI SURABAYA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sri Maharsi

  2006-01-01

  Full Text Available This research intends to know the factors that influence the trust and the influence of the trust of the users' loyalty to internet banking in Surabaya. The sample of this research is 106 users of internet banking at BCA, Lippo, Mandiri, Niaga, BII, Permata, Bukopin and Mega Bank. The statistical tool used in this research was Structural Equation Modelling (SEM. Data were analyzed using statistical software LISREL 8.30. The results of this research indicated that opportunistic behaviour control was the greatest factor that influencing I-Banking customers' trust, followed by shared value and communication, moreover this research also proved that trust act as the factor that influence the internet banking users' loyalty. Abstract in Bahasa Indonesia : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan dan apakah kepercayaan mempengaruhi loyalitas pengguna terhadap internet banking di Surabaya. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 106, yang merupakan pengguna internet banking dari bank BCA, Lippo, Mandiri, Niaga, BII, Permata, Bukopin dan Mega. Alat statistik yang digunakan adalah Structural Equation Modelling (SEM. Data dianalisis dengan menggunakan software statistik LISREL 8.30. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa opportunistic behaviour control merupakan faktor utama yang mempengaruhi kepercayaan nasabah terhadap internet banking, diikuti oleh shared value dan komunikasi, penelitian ini juga membuktikan bahwa kepercayaan berperan sebagai faktor yang mempengaruhi loyalitas pengguna internet banking. Kata kunci: internet banking, kepercayaan, loyalitas.

 10. Coaching af sygedagpengemodtagere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Coop Henriksen, Annemette

  SFI gennemførte i foråret 2008 til foråret 2009 en pilotundersøgelse om coaching. Undersøgelsen var designet som et lodtrækningsforsøg og omfattede 42 kvindelige sygedagpengemodtagere fra Rødovre Jobcenter, der var sygemeldt med psykiske lidelser i form af stress, depression eller udbrændthed eller...... med lidelser i bevægeapparatet. Undersøgelsen er bestilt og finansieret af Rødovre Jobcenter. I rapporten undersøges, om coaching kan bidrage til at bringe sygedagpengemodtagere i arbejde eller tættere på arbejdsmarkedet målt ved, om deltagerne får fx øget motivation, mere selvtillid, øget afklaring...... og færre symptomer på sygdom. Undersøgelsen viser, at gruppen, der har modtaget coaching, oplever en positiv udvikling i forhold til stress, depression og udbrændthed. Gruppen, der modtog coaching, har den tydeligste positive udvikling, men begge grupper har oplevet en helbredsmæssig fremgang i...

 11. Overførsel af viden ved flytning af produktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Erik Skov; Riis, Jens Ove; Wæhrens, Brian Vejrum

  2010-01-01

  Empiriske studier i tre industrielle virksomheder har afsløret, at selv virksomheder med mange års erfaring i at overføre produktion til andre lande hovedsagelig fokuserer på planlægning af den fysiske overflytning af produktionsudstyr og fokuserer på den eksplicitte viden, der er tilknyttet prod...

 12. Virkelighedsflugt og masser af sex

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Rasmus Fink

  2011-01-01

  I artiklen laves en læsning af ungdomsromanen "6" (2010) af Ronni Andersen. Dernæst udfoldes en række litteraturpædagogiske forslag tilen undervisning i romanen i skolens ældste klasser. Arbejdsforslagene er baseret på en kompetencetilgang til danskfaget og rummer fire værksteder hvor eleverne sk...

 13. I Frans af Assisis fodspor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lisbeth

  2015-01-01

  En fodrejse fra Assisi til Rom i Frans af Assisis fodspor sætter gang i tankerne og giver anledning til nye ideer......En fodrejse fra Assisi til Rom i Frans af Assisis fodspor sætter gang i tankerne og giver anledning til nye ideer...

 14. Forhastet regulering af de store

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Steen

  2013-01-01

  Christiansborg gennemfører sandsynligvis en markant skærpet regulering af de store finansielle virksomheder. Det vil virke kontraktivt og medvirke til erhvervslivets kredittørke.......Christiansborg gennemfører sandsynligvis en markant skærpet regulering af de store finansielle virksomheder. Det vil virke kontraktivt og medvirke til erhvervslivets kredittørke....

 15. Masser af information uden betydning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brier, Søren

  en diskussion af informationsteorien i Tor Nørretranders "Mærk verden" og en skitse til et alternativ baseret på anden ordens kybernetik og semiotik......en diskussion af informationsteorien i Tor Nørretranders "Mærk verden" og en skitse til et alternativ baseret på anden ordens kybernetik og semiotik...

 16. Anbefalinger til organisering af uddannelserne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Lars; Andersen, Lars Døvling; Hornemann, Birte C.

  2009-01-01

  Notatet sammenfatter de diskussioner, som det af fakulteterne nedsatte udvalg vedrørende nye undervisnings- og eksamensformer har haft, og de anbefalinger til en omlægning af vores uddannelsessystem, som udvalget har valgt at give. Notatet er samtidig en begyndelse på en erfaringsudveksling om ny...

 17. Modeller af komplicerede systemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, J.

  emphasizes their use in relation to technical systems. All the presented models, with the exception of the types presented in chapter 2, are non-theoretical non-formal conceptual network models. Two new model types are presented: 1) The System-Environment model, which describes the environments interaction...... with conceptual modeling in relation to process control. It´s purpose is to present classify and exemplify the use of a set of qualitative model types. Such model types are useful in the early phase of modeling, where no structured methods are at hand. Although the models are general in character, this thesis......This thesis, "Modeller af komplicerede systemer", represents part of the requirements for the Danish Ph.D.degree. Assisting professor John Nørgaard-Nielsen, M.Sc.E.E.Ph.D. has been principal supervisor and professor Morten Lind, M.Sc.E.E.Ph.D. has been assisting supervisor. The thesis is concerned...

 18. Health Information in Somali (Af-Soomaali )

  Science.gov (United States)

  ... and Wound Healing - Af-Soomaali (Somali) Bilingual PDF Health Information Translations Fasting Blood Sugar Test - Af-Soomaali (Somali) Bilingual PDF Health Information Translations GTT (Glucose Tolerance Test) - Af-Soomaali ( ...

 19. INVESTASI ASING LANGSUNG DI INDONESIA DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sarwedi Sarwedi

  2002-01-01

  Full Text Available There have been many studies on the determinants of foreign direct investment or FDI. Howerer, they are different both in the methodologies and the results. Although the influence of many factors that are assumed to be fixed (ceteris paribus are very strong-such as macroeconomic variables GDP, economic growth and inflation, they left various conclusions and debates. FDI can be one of the important sources of capital in developing countries, and contribute, the national development by transfer of asset, management, and technology to stimulate the economy of the country. The research model uses some domestic characteristics, that will be combined in a short and long run period by using OLS. The Error Correction Model (ECM and Granger Causality Test, are applied to the determine the factors that influence the foreign direct investment (FDI in Indonesia within 1978 -2001. The result shows that economic variables such as GDP, growth, wage and export have positive effect to FDI. While non-economic variables such as Political Stability (SP shows a negative effect. This conclusion is in a harmony with the empirical study done by Schneider and Frey (1986 that politicaal stability has a negative relations ship with FDI. Abstract in Bahasa Indonesia : Saat ini sudah terdapat banyak studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi investasi asing langsung (foreign direct investment atau FDI. Namun demikian metodologi yang digunakan dan hasil studi masih sangat bervariasi. Meskipun faktor-faktor yang dianggap tetap (ceteris paribus pengaruhnya sangat kuat, seperti variabel makro ekonomi yaitu pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi dan inflasi, tetapi masih juga terdapat kesimpulan yang berbeda dan menimbulkan berbagai perdebatan. FDI menjadi salah satu sumber pembiayaan (modal yang penting bagi negara berkembang, dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan melalui transfer asset dan manajemen, serta transfer teknologi guna mendorong

 20. FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PDRB KABUPATEN / KOTA JAWA TENGAH TAHUN 2008-2012

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yozi Aulia Rahman

  2015-03-01

  Full Text Available Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi daerah. Untuk mengukur kemajuan perekonomian daerah dengan mengamati seberapa besar laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai daerah tersebut yang tercermin dari kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB. PDRBKabupaten/Kota di Jawa Tengah selama tahun 2008- 2012 mengalami pertumbuhan karena banyak yang mempengaruhinya, seperti: Tabungan, Kredit, PAD dan Belanja Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar faktor-faktor tersebut mempengaruhi tingkat PDRB kabupaten/Kota di Jawa Tengah selama tahun 2008-2012. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB, sedangkan variabel-variabel independen yaitu Tabungan, Kredit, Pendapatan Asli Daerah (PAD dan Belanja Daerah. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda melalui metode OLS dengan menggunakan data    time series 2008  –2012 dan data crosssection 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah atau yang dimaksud dengan data panel. Pengujian model dalam penelitian ini menggunakan metode FixedEffect. Hasil estimasi menunjukkan bahwa hasil analisis regresi pada α=5%menunjukkan bahwa secara parsial  variabel tabungan   dan kredit berpengaruh signifikan, sedangkan variabel PAD, dan Belanja Daerah tidak signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008–2012. High economic growth is the main condition for the continuation of regional economic development. To measure the progress of the regional economy, observation on the economyc growth rate in each area can be conducted. It is reflected in the increase of Gross Regional Domestic Product (GDP. The increase of GDP of regency/city in Central Java during the year of 2008- 2012 was influenced by several factors such as savings, credit, local generated revenue (PAD, and Expenditure. This study intends to analyze the affect of these factors to the level of GDP on districts

 1. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN MIGRASI COMMUTER DI KABUPATEN DEMAK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmad Shidiq

  2017-06-01

  Full Text Available Fenomena migrasi sangat mewarnai di beberapa negara berkembang, termasuk di berbagai daerah di Indonesia. Di Indonesia terutama banyak tenaga kerja yang berasal dari daerah pedesaan mengalir ke daerah perkotaan, Salah satunya dari Kabupaten Demak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan migrasi commuter di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak antara lain adalah pendapatan pendidikan, pekerjaan daerah asal, jumlah tanggungan serta status perkawinan. Dalam penelitian ini menggunakan data primer melalui instrumen kuesioner terhadap sampel yaitu sebanyak 89 responden, dan menggunakan data sekunder yaitu data dari instansi-instansi terkait serta literatur buku. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. Analisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah binary logistic regression. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan migrasi commuter, pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan migrasi commuter, pekerjaan di daerah asal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan migrasi commuter, jumlah tanggungan daerah asal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keputusan migrasi commuter, status perkawinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan migrasi commuter. The phenomenon of migration is very coloring in some developing countries , including in the various regions in Indonesia . In Indonesia especially many workers coming from rural regions flowed into the urban area, One of Demak District. This study aims to determine the factors that influence the decision of commuter migration in Sub Karangtengah Demak district include the earnings of education, employment areas of origin, number of dependents and marital status. In this research, using primary data through a questionnaire on the sample of 89 respondents, and using secondary data is data from relevant

 2. Faktor-Faktor Internal Penghambat Keefektifan Pelaksanaan Supervisi Bimbingan dan Konseling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muhammad Khoiru Reza

  2015-12-01

  Full Text Available Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan penelitian terdahulu disertai data hasil wawancara yang menunjukkan supervisi bimbingan dan konseling di SMA belum efektif. Tujuan penelitian ini adalah Memperoleh informasi secara objektif, mendalam, dan menyeluruh mengenai pengelolaan dan faktor internal penghambat keefektifan pelaksanaan supervisi bimbingan dan konseling di SMA Kesatrian 1 Semarang tahun 2014/2015.  Penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif, dengan lokasi penelitian adalah SMA Kesatrian 1 Semarang. Subjek penelitian dan informan dalam penelitian ini adalah pengawas, guru bimbingan dan konseling, kepala sekolah SMA Kesatrian 1 Semarang, serta koordinator pengawas Kota Semarang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif oleh Miles dan Huberman. Pengujian kebasahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Hasil analisis data penelitian menunjukkan pengelolaan supervisi bimbingan dan konseling di SMA Kesatrian 1 Semarang pada bagian perencanaan, sekolah tidak terlibat sebagai sumber data penyusunan program, pada bagian pelaksanaan supervisi bersifat insidental, dan bagian evaluasi dan tindak lanjut belum terlaksana. Faktor internal penghambat pelaksanaan supervisi bimbingan dan konseling di SMA Kesatrian 1 Semarang adalah motivasi dan komitmen yang relatif rendah. This study is based on the previous study and interview result that shows ineffectiveness of guidance and counseling sepervision in high school. The purpose of this study is to collect information objectively, profoundly, and thoroughly about the management of guidance and counseling supervision at SMA Kesatrian 1 Semarang and the internal factors that obstruct it. This study belongs to descriptive qualitative study that took place in SMA Kesatrian 1 Semarang. The subject and informants of this study were the supervisor, the guidance and

 3. FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU SEKS PRANIKAH PADA MAHASISWA UNNES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ika Ayu Lestari

  2014-10-01

  Full Text Available Survei pendahuluan terhadap 300 mahasiswa UNNES, menunjukkan bahwa 59% mahasiswa telah melakukan perilaku seks yang berisiko tinggi dan 41% melakukan perilaku seks yang berisiko rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku seks pranikah pada mahasiswa UNNES yaitu pengetahuan, sikap, pemahaman tentang agama, pemahaman tentang norma, status ekonomi, status tempat tinggal, paparan pornografi, peran orang tua, peran teman sebaya, lingkungan tempat tinggal, dan kegiatan pengisi waktu luang. Jenis penelitian ini adalah penelitian explanatory research dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa UNNES. Teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling, dengan jumlah sampel 320 orang. Teknik analisa data yang digunakan adalah uji Chi-Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 3 variabel yang berhubungan dengan perilaku seks pranikah mahasiswa,yaitu status tempat tinggal (p=0,040,paparan pornografi (p=0,019, dan peran teman sebaya (p=0,001. Kesimpulan bahwa ada hubungan antara status tempat tinggal, paparan pornografi, dan peran teman sebaya. Disarankan kepada pihak UNNES untuk memblokir akses internet yang menjerumus pada pornografi di area kampus. Kepada mahasiswa harus pandai mencari teman sebaya agar tidak terjerumus untuk melakukan perilaku seks pranikah.   Preliminary survey of 300 students of UNNES showed that 59 % of students did high-risk sexual behavior and 41 % did low-risk sexual behavior.The purpose of this study was to determine the factors related to the premarital sexual behavior of UNNES students such as knowledge, attitude, religion comprehension, norm comprehension, economic status, residence status, exposure to pornography, role of parents, role of peers, residence area, and spare time activity. This research was explanatory research with cross sectional approach. The population in this study were UNNES students. Sampling

 4. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Usia Menarche Siswi SMP Adabiah

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fitrah Umi Mutasya

  2016-01-01

  Full Text Available AbstrakMenarche (menars adalah haid pertama dari uterus yang merupakan awal dari fungsi menstruasi dan tanda telah terjadinya pubertas pada remaja putri. Pada dekade terakhir menunjukkan kecenderungan pergeseran usia menars ke arah umur yang lebih muda. Tujuan penelitian ini adalah menentukan faktor-faktor yang berhubungan dengan usia menars. Jenis penelitian ini adalah analitik observasional dalam bentuk rancangan cross sectional study. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswi SMP Adabiah kelas VII dan VIII tahun ajaran 2012/2013. Jumlah sampel sebanyak 72 siswi yang diambil secara Simple Random Sampling. Data dikumpulkan dengan angket dan pengukuran tinggi dan berat badan responden. Pengolahan data dilakukan secara komputerisasi dan analisis dengan uji chi-square pada α = 0,05. Hasil penelitian didapatkan bahwa usia menars rata-rata siswi SMP Adabiah adalah 12,29 ± 0,49 tahun. Uji statistik menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pendapatan per kapita dan status gizi dengan usia menars sedangkan tingkan pendidikan orang tua dan paparan media massa tidak terdapat hubungan yang bermakna dengan usia menars.Kata kunci: usia menars, pendapatan per kapita, status gizi AbstractMenarche is the first menstruation or bleeding of the uterus that is the beginning of the menstrual function and mark the occurrence of puberty in young girls. In the past decade shows a shift in the age of menarche trend toward younger age. The objective of this study was to determine the associated factors to age of menarche. This type of research is observational analytic with cross sectional study design. The population in this study were all junior high school students of class VII and VIII academic year 2012/2013. The total sample of 72 student were taken by simple random sampling. Data were collected by questionnaire and measurement of height and weight. Data was analyzed  by chi-square test at α = 0,005. The result showed that the

 5. Fokus på fremme af livskvalitet og trivsel hos personer med demens gennem læringsmodel med musikterapi og Dementia Care Mapping som det fælles omdrejningspunkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ottesen, Aase Marie

  . Beskrivelse af den metode som er anvendt Metodisk er projektet tilrettelagt som et casestudie af et musikterapiforløb. I læringsmodellen tages afsæt i Tom Kitwoods teori og værdigrundlag om en personorienteret omsorg. Dementia Care Mapping (DCM) anvendes i læringsforløbet til at belyse de relationelle møder......, der opstår i musikterapien. Samtidig anvendes DCM som pædagogisk metode i feedbackprocessen med omsorgsgiverne, hvor der arbejdes på at give omsorgsgiverne redskaber til at bruge musik aktivt i deres interaktion med personer med demens i forskellige samværssituationer. Projektets teoretiske...

 6. Effektiv kompetenceudvikling i et kor af stemmer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Molly, Asbjørn; Jensen, Dorthe

  2015-01-01

  Udgangspunktet for artiklen er, at der på alle faglige områder og i enhver praksissituation i stigende grad bliver behov for refleksive praktikere, som kan afveje forskellige interesser (etiske, økonomiske, politiske, professionsmæssige) og vidensformer (evidens/forskning, erfaring, borgerens/kun...

 7. Anmeldelse af World Drug Report 2005

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Kim

  2005-01-01

  Internationale udfordringer i spændingsfeltet mellem organiseret kriminalitet og narkotika. Værdien af det illegale narkotikamarked. Skabelsen af et Illicit Drug Index. Ny organisationsstruktur bag udgivelsen af denne WDR. Udgivelsesdato: December......Internationale udfordringer i spændingsfeltet mellem organiseret kriminalitet og narkotika. Værdien af det illegale narkotikamarked. Skabelsen af et Illicit Drug Index. Ny organisationsstruktur bag udgivelsen af denne WDR. Udgivelsesdato: December...

 8. Intelligent styring af dynamisk LED belysning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorseth, Anders; Corell, Dennis Dan; Hansen, Søren Stentoft

  Denne slutrapport giver en kort beskrivelse af arbejdet, der er udført af DTU Fotonik i projektet ”Intelligent styring af dynamisk LED belysning” støttet af EUDP. Arbejdet er udført i perioden 2011‐2012 i samarbejde med Lighten.......Denne slutrapport giver en kort beskrivelse af arbejdet, der er udført af DTU Fotonik i projektet ”Intelligent styring af dynamisk LED belysning” støttet af EUDP. Arbejdet er udført i perioden 2011‐2012 i samarbejde med Lighten....

 9. Nyttigt bidrag til professionalisering af revisionsudvalg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Steen

  2009-01-01

  Anmeldelse af: KPMG. 2009, Audit Committee Institute. Revisionsudvalg i Praksis. 2. reviderede udgave.......Anmeldelse af: KPMG. 2009, Audit Committee Institute. Revisionsudvalg i Praksis. 2. reviderede udgave....

 10. PENGARUH FAKTOR-FAKTOR MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG JAKARTA BARAT DAN BOGOR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Atika Dyah Perwita

  2017-01-01

  Full Text Available BNI Syariah as a shariah public bank is committed to fulfill and complete the plan in developing the human resource from time to time to support the performance and provide the best service for the stakeholder and also to create world class human capital.  The organization’s effort to increase the productivity both in financial and non financial aspect has experienced various constraints; one of them is the declining of the employee’s performance due to the declination of the motivation.  The objective of the research is to study the most influential motivation factors to the employee’s performance.  The data is collected using the annual report of the company, conducted interviews and questionnaire with differential semantic scale.  The data is analyzed with Partial Least Square (PLS.  The result shows that both motivation and hygiene factor influence the employee’s performance.  The most influenced factor in both offices is hygiene.  The most dominant indicator in hygiene factor reflection in developing the performance of the employee is the working condition and interpersonal relationship.    Keywords:   hygiene factor, performance, extrinsic motivation, intrinsic motivation motivator AbstrakBNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah berkomitmen untuk memenuhi dan menyempurnakan rencana pengembangan SDM dari waktu ke waktu untuk menunjang kinerja dan layanan yang terbaik kepada para stakeholder serta mewujudkan world class human capital. Usaha organisasi untuk meningkatkan produktivitasnya baik dalam aspek finansial maupun non finansial mengalami berbagai hambatan, salah satunya adalah penurunan kinerja karyawan yang disebabkan oleh penurunan tingkat motivasi karyawan. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji faktor-faktor motivasi yang paling berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Teknik pengumpulan data menggunakan data laporan tahunan perusahaan, wawancara dan Kuesioner dengan skala semantic differential. Analisis data

 11. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TINGKAT KOLEKTIBILITAS PEMBIAYAAN SEKTOR UMKM (STUDI KASUS : BANK SYARIAH XYZ KANTOR CABANG JAKARTA BARAT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raden Yogi Arieffiandi

  2016-09-01

  Full Text Available The objectives of this study are to analyze the factors that affect the financing collectability in XYZ Sharia Bank branch office in West Jakarta, to formulate and recommend a strategic planning of the bank to reduce the level of Non-Performing Loans (NPF in the future. Logistic regression and SWOT matrix were utilized as the methods of this study. Thus, the results showed that the factors influencing the financing collectability of XYZ Sharia Bank customers are financing agreement types, margin/profit sharing equivalent rate, economic sectors, and value of the company Altman Z-Score. From the analyses of both external and internal factors, it reveals that strategic factors are identified to reduce the value of NPF in XYZ Sharia Bank West Jakarta i.e. by performing defensive actions. The assessment results of the strategy in XYZ Islamic Bank, West Jakarta, in terms of SWOT in tightening the cost analysis of SME sector, are as follow: carrying out the process of cost analysis more carefully and thoroughly, and conducting HR personnel training, or sharing with other branches in the neighboring areas, anticipating over assessment by adopting an independent assessor, performing more detailed screening in doing financing disbursement, and maximizing the existing internal regulations related to the financing facility.Keywords: Collectable financing, logistic regression, SWOT, Altman Z-Score, SMEABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kolektibilitas pembiayaan pada Bank Syariah XYZ kantor cabang Jakarta Barat dan merumuskan dan merekomendasikan perencanaan strategis Bank Syariah XYZ dalam rangka menekan tingkat Non Performing Loans (NPF di masa yang akan datang. Metode penelitian ini menggunakan regresi logistik dan matriks SWOT. Hasil dari penelitian ini diperoleh faktor-faktor yang memengaruhi kolektibilitas pembiayaan oleh nasabah Bank Syariah XYZ adalah Jenis akad pembiayaan, tingkat equivalent

 12. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KREATIVITAS BELAJAR SISWA KELAS XII PEMASARAN PADA PEMBELAJARAN PRODUKTIF PEMASARAN DI SMK NEGERI 1 PURBALINGGA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Widiyaningrum Widiyaningrum

  2016-11-01

  Full Text Available Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang bertujuan untuk meningkatkan keaktifan, kreativitas, inovasi dan produktivitas.SMK N 1 Purbalingga merupakan SMK yang sudah menerapkan Kurikulum 2013, akan tetapi kreativitas siswa kelas XII Pemasaran masih rendah. Siswa masih memiliki kreativitas yang rendah pada materi penataan produk dan promosi produk. Kreativitas dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruh kreativitas yaitu situasi yang mengadirkan ketidaklengkapan serta keterbukaan, situasi yang memungkinkan dan mendorong banyak pertanyaan, situasi yang mendorong dalam rangka menghasilkan sesuatu, situasi yang mendorong tanggung jawab dan kemandirian, situasi yang menekankan inisiatif diri, kedwibahasaan. perhatian dari orang tuastimulasi dari lingkungan sekolah, motivasi diri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jumlah responden 38 siswa. metode pengumpulan datamenggunakan angket, dan metode analisis data menggunakan analisis faktor untuk mengetahui faktor dominan yang mempengaruhi kreativitas. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua faktor dominan yang mempengaruhi kreativitas, yaitu keadaan saat pembelajaran dan rangsangan dari lingkungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kreativitas belajar siswa dipengaruhi oleh keadaan saat pembelajaran dan rangsangan dari lingkungan. Curriculum 2013 is a curriculum that aims to enhance the activity, creativity, innovation and productivity. SMK N 1 Purbalingga is already implementing vocational curriculum in 2013, but the creativity of students of class XII Marketing is still low. Students still have the creativity that is low on product structuring materials and promotional products. Creativity can be affected by factors affecting. Factors that influence the creativity that is the situation that presents the incompleteness and openness, a situation that enables and encourages a lot of questions, the situation is encouraging in order to produce

 13. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN KONSUMEN BERBELANJA ONLINE DI PROVINSI PULAU JAWA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Januar Israhmawan Putra

  2017-11-01

  Full Text Available Penggunaan internet di Indonesia yang tumbuh dengan pesat diikuti dengan banyak ber - munculan situs e-commerce yang merubah budaya dan gaya berbelanja masyarakat menjadi serba online. Pertumbuhan pasar e-commerce ini harus dibarengi dengan pelayanan yang akan diberikan kepada konsumennya secara baik agar konsumen merasa puas ketika bertran - saksi kepada perusahaan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan konsumen berbelanja online pada situs jual beli Lazada, Zalora, dan Mataharimall. Variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Website Design, Security, Information Quality, Payment Method, E-service Quality, Product Quality, Product Variety, Delivery Service dan variebel dependent adalah Customer Satisfaction. �e- �e- �e - sponden dalam penelitian ini adalah konsumen Lazada, Zalora, dan Mataharimall yang be - rada di wilayah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan jumlah responden sebanyak 400 orang. Teknik sampling yang digunakan adalah nonprobability sampling yaitu porposive sampling. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis data regresi berganda dan teknik analisis deskriptif. Hasil peneltian ini menunjukan bahwa website design, information quality, product vaiety, delivery service berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen dalam berbelanja online.

 14. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TURNOVER INTENTIONS PADA STAF KANTOR AKUNTAN PUBLIK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agus Arianto Toly

  2001-01-01

  Full Text Available The high level of turnover intentions by accountant staffs had raised the potential cost for public accountant firms. The prior research done by Suwandi and Indriantoro (1999 had succesfully identified the process of turnover intentions, which related to the antecedents and consequences of job insecurity. The responses of 30 accountant staffs from some public accountant firms to a questionnaire designed to measure variables were analyzed using a Pearson's correlation coefficient. The result of this study was not generally consistent with Suwandi and Indriantoro (1999 because some hypotheses were rejected. This study identified that public accountant firm must be noticed organizational factors, such as organizational commitment, role conflict, role ambiguity, and organizational change. Abstract in Bahasa Indonesia : Tingkat keinginan berpindah yang tinggi para staf akuntan telah menimbulkan biaya potensial untuk Kantor Akuntan Publik (KAP. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suwandi dan Indriantoro (1999 telah berhasil mengidentifikasi proses keinginan berpindah, yang berhubungan dengan anteseden dan konsekuensi dari ketidakamanan kerja. Respon 30 staf akuntan dari beberapa KAP terhadap kuesioner yang dibuat untuk mengukur berbagai variabel, dianalisis menggunakan kofisien korelasi Pearson. Hasil dari studi ini secara umum tidak konsisten dengan Suwandi dan Indriantoro (1999 karena ditolaknya beberapa hipotesis. Studi ini mengidentifikasi bahwa KAP harus memberi perhatian terhadap beberapa faktor organisasional, seperti komitmen organisasional, konflik peran, ketidakjelasan peran, dan perubahan organisasional. Kata kunci: konflik peran; ketidakjelasan peran; perubahan organisasional; ketidakamanan kerja; komitmen organisasional; keinginan berpindah.

 15. Græsensilage med forskellig snitlængde til drægtige og diegivende moderfår

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eilersen, Rie Jasmund; Arnesson, Annika; Nadeau, Elisabet

  2009-01-01

  Forsøget viste, at får med tvilling lam der gives 0,8 kg kraftfoder pr dag, under diegivningen æder 1,5 gange mere ensilage end under drægtigheden. Snitning af ensilagen til en partikellængde på 1,3 cm medførte ikke højere optagelse af ensilage ved separat fodring. Når ensilage med denne snitlængde...... indgik i fuldfoder havde fårene en 12% større daglig foderoptagelse efter læmning sammenlignet med separat fodertildeling....

 16. Modellering af elforbrug til netanalyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Jacob

  I denne rapport undersøges mulighederne for at etablere en model for elforbruget, der kan anvendes ved analyser af det østdanske transmissionsnet. Rapporten henvender sig til ingeniører og beslutningstagere, der ønsker viden om betydningen af en nøjagtig elforbrugsmodel og om mulighederne for i p...... simuleringsresultater med mindre usikkerhed, og der opnås en integration mellem eksisterende systemer, idet data fra en række systemer bl.a. Panda, elforbrugsprognoser, elforbrugspaneler og stationsprognoser kan udnyttes til etableringen af en model....

 17. Faktor Resiko yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Diet Hipertensi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Santi Miyusliani

  2011-11-01

  Full Text Available Data Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru tahun 2010, menunjukkan bahwa dari sepuluh penyakit terbesar di Puskesmas, hipertensi merupakan penyakit nomor tiga terbesar yaitu 15,6%. Di Puskesmas Sidomulyo sendiri pada tahun 2010 hipertensi merupakan penyakit peringkat pertama dari sepuluh penyakit terbesar yaitu 13,29%. Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan penderita terhadap diet hipertensi di Puskesmas Sidomulyo Pekanbaru tahun 2011. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain Cross Sectional dengan jumlah sampel 177 orang dan alat ukur yang digunakan adalah kuesioner. Analisa yang digunakan adalah analisa bivariat dengan uji Chi square dan analisa multivariat dengan uji Regresi Logistik Ganda. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh antara pengetahuan, usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi dan motivasi terhadap kepatuhan diet hipertensi. Faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan diet hipertensi adalah usia. Diharapkan kepada tenaga kesehatan Puskesmas Sidomulyo supaya lebih sering mengingatkan dan mengulang kembali informasi bahwa pentingnya mematuhi diet, seperti memberikan konseling yang mendalam tentang hipertensi. 

 18. FAKTOR PENDORONG DAN PENARIK ORANG BALI BERWISATA KE LUAR NEGERI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ni Wayan Ana Pradnya Dewi

  2017-02-01

  Full Text Available Berwisata saat ini sudah menjadi gaya hidup bagi masyarakat, tak terkecuali orang Bali. Beberapa tahun terakhir tercatat banyak orang Bali yang berlibur, bahkan hingga ke luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil demografis orang Bali dan negara yang dikunjungi, faktor pendorong dan penarik, menganalisis tingkat motivasi dan perbedaan motivasi orang Bali yang pertama kali dan yang sering berwisata ke luar negeri. Teori Motivasi dan Teori Hirarki Kebutuhan Maslow digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan kuesioner dengan teknik Quota Sampling. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif dan analisis statistik Diskriminan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi orang Bali sangat beragam, responden dapat memiliki motivasi lebih dari satu. Faktor pendorong yang paling dominan adalah educational opportunity disamping motif lain seperti relaxation dan play, sedangkan faktor penarik yang dominan adalah cultural factors, diikuti oleh natural environment dan recreation and attraction services. Ditemukan pula adanya perbedaan motivasi di antara orang Bali yang pertama kali dan yang sering melakukan perjalanan wisata ke luar negeri.

 19. Analisis Pengaruh Faktor Organisasi, Individu, Dan Lingkungan Terhadap Kinerja Karyawan Departemen Front Office Hotel Shangri-la Surabaya

  OpenAIRE

  Yonggara, Natalia; Gresia, Neria

  2014-01-01

  Penelitian ini dilakukan di Hotel Shangri-La Surabaya, terhadap populasi sebanyak 50 responden. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor organisasi, individu, dan lingkungan terhadap kinerja karyawan departemen Front Office. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh pengaruh yang signifikan secara serempak pada faktor organisasi, individu, dan lingkungan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan pengaruh yang signifikan secara parsial pada faktor individu dan lingkungan. Fa...

 20. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Kontrol Gula Darah Penderita Diabetes Melitus di RSUD Kelet Jepara

  OpenAIRE

  Faidah, Noor; Handayani, Nur

  2014-01-01

  Latar Belakang : Diabetes melitus memiliki prevalensi yang meningkat, di RSUD Kelet Jepara penyakit diabetes melitus selalu masuk dalam peringkat peyakit 10 besar selama 3 tahun yaitu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Kepatuhan kontrol gula darah merupakan salah satu bentuk perilaku dalam pencegahan keparahan penyakit diabetes melitus. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kepatuhan penderita diabetes melitus dalam melakukan kontrol gula darah M...

 1. Lithium treatment of manio-depressive disorder. Two examples of treatment regimes with varying serum lithium concentration curves; Litiumbehandling af manio-depressiv sygdom. To eksempler paa behandlingsregimer med forskellig serum lithiumkoncentrationskurve

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Veimer Jensen, H

  1998-07-01

  The importance of serum lithium profile in lithium maintenance treatment of manic-depressive disorder was studied by comparing pro-phylactic efficacy, side-effects and brain lithium level in patients on daily or alternate-day lithium dosing schedules. The aim of the study was to determine firstly, whether it is only necessary for the serum lithium concentration to periodically reach a certain level in order to ensure good prophylactic efficacy, and secondly, whether periodical lowering of the serum lithium level diminishes lithium-related side-effects. This was examined by extending the interval between lithium doses from 1 to 2 days, while maintaining the 12-h serum lithium concentration unchanged so as to achieve an unchanged serum lithium profile during the first 24-h period after lithium intake. The 12-h brain lithium concentration measured by {sup 7}Li-magnetic resonance spectroscopy seemed to be independent of lithium dosing schedule, but correlated significantly with the 12-h serum lithium concentration, suggesting that at identical 12-h serum lithium concentrations, the 12-h brain lithium concentration is similar with both treatment regimens. (EG) 97 refs.

 2. Rating af banker og banksystemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grosen, Anders

  2010-01-01

  Banksystemer over hele verdenen er med nød og næppe blevet reddet af diverse statslige hjælpepakker. Derfor er der i disse år øget fokus på banker og banksystemers rating. Denne interesse bliver ikke mindre af, at de statslige garantier til bankerne i mange lande udløber i de kommende år. Rating ...

 3. Analyse og design af produktionssystemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, John; Riis, Jens Ove; Arlbjørn, Jan Stentoft

  lys, men til vores store glæde og overraskelse har vi erfaret, at dele af materialet stadigvæk er anvendt på en del ingeniør- og økonomiuddannelser i Danmark. Nogle af de tanker og metoder som blev udviklet i ViPSprogrammet har overlevet og opfattes fortsat som relevante og anvendelige også til...

 4. FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN IBU MENGONSUMSI TABLET BESI-FOLAT SELAMA KEHAMILAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luh Ade Ari Wiradnyani

  2013-11-01

  Full Text Available ABSTRACTThis review aims at compiling and summarizing findings of published studies that assessed factors associated with compliance of women to take recommended iron tablets during pregnancy. The review is done in 10 published studies (8 are 2002—2010 publications and 2 are 1993—1994 publications indexed in Pubmed with the above objective. Low utilization of antenatal care/ANC services is found to be associated with low compliance as it prevents the women to receive recommended number of the iron tablets as well as decrease the opportunity of women to have encouragement from health staff to take the tablets. Supply of tablets becomes the issue since not all women receiving 30 tablets/ANC visits as recommended. Studies on influence of side-effects of taking the tablets to compliance show inconclusive findings. Some studies found the effect is very minimal, and can be managed appropriately especially among more educated women and among women with adequate counseling. Studies also indicated that support from family is important to reduce possibility of pregnant women forgot to take the tablets, the other major factor of the low compliance. Quality of counseling, e.g. clarity of the messages, is associated with compliance. In conclusion, improving support from ANC provider (such as sufficient tablet supply, clear message on the tablets benefits and support from family may contribute to better compliance of women towards maternal iron supplementation.Keywords: compliance, iron supplementation, pregnancyABSTRAKReview ini bertujuan mengumpulkan temuan studi yang mengukur faktor yang berhubungan dengan kepatuhan ibu dalam mengonsumsi tablet besi selama kehamilan. Review dilakukan pada 10 studi (8 publikasi tahun 2002—2010, 2 publikasi tahun 1993—1994 yang terdaftar di Pubmed. Rendahnya partisipasi ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya/ANC berhubungan dengan rendahnya kepatuhan konsumsi tablet besi. Rendahnya kunjungan ANC membuat ibu tidak

 5. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN VIA INTERNET PADA TOKO ONLINE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mujiyana Mujiyana

  2013-09-01

  Full Text Available Penelitian ini menganalisis pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian via internet pada Toko Online. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat termasuk internet membawa dampak yang besar bagi segala aspek, tidak terkecuali perkembangan dunia bisnis dan pemasaran. Hal ini tidak aneh mengingat jumlah pengguna internet yang terus tumbuh pesat dapat menjadi sebuah pasar yang potensial untuk dimasuki para pebisnis. Di lain pihak, praktik e-commerce dan e-bisnis ternyata mempunyai banyak keuntungan baik bagi perusahaan atau pun konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya program periklanan, pemasaran melaui E-mail dan Kepercayaan konsumen terhadap pemrosesan informasi serta pengaruhnya terhadap Keputusan Pembelian produk-produk yang dijual di Toko Online. Penulisan ini menggunakan metode uji validitas dan relibilitas, uji normalitas, uji penyimpangan asumsi klasik seperti uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas dan uji regresi linier berganda seperti uji t, uji f dan uji korelasi berganda dan determinasi, Analisis model persamaan struktural (structural equestion metode. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah variabel program periklanan menunjukkan bahwa pengaruh yang besar terhadap variabel pemprosesan informasi dengan nilai 0,001 dan variabel pemprosesan informasi mempunyai pengaruh langsung terhadap keputusan pembelian dengan nilai 0,001. Mengindikasikan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan secara positif pada tingkat signifikansi sebesar 5%. Kata Kunci : periklanan di Internet, keputusan pembelian, E-commerce   Abstract This study analyzes the influence of factors that affect the purchasing decision via the internet at Online stores. The development of rapid information technologies including the internet brings great impact for all aspects, no exception to business and marketing world. This is no surprise given the number of internet users continues to grow by

 6. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Filariasis di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2013

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dhia Afra

  2016-01-01

  Full Text Available AbstrakFilariasis adalah penyakit menular menahun yang disebabkan oleh cacing filaria dan ditularkan oleh nyamuk Mansonia, Anopheles, Culex, Armigeres. Banyak faktor risiko yang mampu memicu timbulnya kejadian filariasis. Beberapa diantaranya adalah jenis kelamin, usia, pekerjaan, faktor lingkungan, perilaku. Kabupaten Padang Pariaman bukan salah satu 5 kabupaten daerah endemis filariasis namun merupakan kabupaten yang banyak ditemukan kasus baru filariasis di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode studi case control yang merupakan penelitian epidemiologis analitik observasional yang bersifat retrospektif. Jumlah sampel sebanyak 63 responden, terdiri dari 21 kasus dan 42 kontrol. Analisis data yang digunakan yaitu analisis univariat dan bivariat dengan menggunakan uji chi-square. Hasil uji statistik chi-square menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara umur dengan kejadian filariasis dengan nilai p= 0,013,tetapi tidak terdapat hubungan yang bermakna antara jenis kelamin, pekerjaan(nilai p= 0,071, OR=3,800, 95% CI=0,938-15,398, tempat perindukan, pengetahuan (nilai p= 1,000, OR=1,135, 95% CI=0,336-3,835, sikap dan tindakan. Mengingat umur sangat erat hubungannya dengan pekerjaan, maka perlu ada penyuluhan dari petugas kesehatan bagaimana melindungi diri saat bekerja seperti menggunakan baju berlengan panjang dan celana panjang, serta menggunakan obat anti nyamuk.Kata kunci: filariasis, umur, pekerjaan, tempat perindukan, perilaku AbstractFilariasis is a chronic communicable disease caused by filarial worms and transmitted by mosquitoes Mansonia, Anopheles, Culex, Armigeres. Many risk factors are able to prevalence of filariasis. Some of them are gender, age, occupation, environmental factors and behavioral. Pariaman District is not one of the 5 districts of filariasis endemic areas but a lot of new case have been identify in West Sumatra. This was a case control study which is an analytic observational epidemiological studies. The

 7. Kants Kritik af dømmekraften

  DEFF Research Database (Denmark)

  Introduktion til Kants Kritik af dømmekraften bestående af otte artikler, der følger værkets egen tematiske opbygning......Introduktion til Kants Kritik af dømmekraften bestående af otte artikler, der følger værkets egen tematiske opbygning...

 8. Bilag til forskningsoversigt - Effekterne af Cooperative Learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Lea Lund

  Ved en opsamling af de empiriske studier vedrørende effekten af CL inden for voksenundervisningsfeltet ses en overvægt af studier, som rapporterer en positiv effekt af CL i forhold til de voksne lærendes faglige udbytte. En meta-analyse over 168 amerikanske undersøgelser på universitetsniveau vis...

 9. Beregning af luftlydisolation mellem to rum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Donovan, A.

  Meddelelsen bringer resultaterne af en forundersøgelse af to beregningsmetoder. Den ene metode belyses nærmere gennem nogle forenklede eksempler, der viser omfanget af regnearbejdet og peger på nogle af de vanskeligheder det vil indebære at opstille en praktisk anvendelig beregningsmetode....

 10. På sporet af de gyldne opskrifter?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulfelt, Flemming

  2015-01-01

  Børsen Ledelse. Markedet for kogebøger er stort. For der produceres hvert år et hav nye af slagsen. Nogle udgives af kendte kokke, nogle af særlige eksperter inden for kost og motion, og andre af personer, der har en ægte interesse inden for gastronomi og mad. På ledelsesområdet findes en...

 11. Test af spørgeskema

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Jonathan

  2017-01-01

  Denne bog gennemgår alle surveyarbejdets faser og giver en praktisk indføring i •design af undersøgelsen og udvælgelse af stikprøver, •formulering af spørgeskemaer samt indsamling og kodning af data, •metoder til at analysere resultaterne....

 12. Professor: Lær af Canada

  DEFF Research Database (Denmark)

  Greve, Carsten

  2013-01-01

  Transportdebatten: En mulig finansiering af fremtidige infrastrukturprojekter kunne være OPP. Danmark bør tage ved lære af erfaringer fra Canada.......Transportdebatten: En mulig finansiering af fremtidige infrastrukturprojekter kunne være OPP. Danmark bør tage ved lære af erfaringer fra Canada....

 13. Fremtidens biblioteksbetjening af børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høyrup, Helene

  2008-01-01

  Rapporten er resultatet af et tværministerielt udvalgsarbejde nedsat af Kulturministeriet.  Kommissoriet har været at nytænke biblioteksbetjeningen af børn, så den passer til vidensamfundet.  Udvalgsarbejdet munder ud i ti bud for fremtidens biblioteksbetjening af børn....

 14. Regulering af det psykiske arbejdsmiljø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Klaus T.

  nationale informationer om reguleringen af det psykiske arbejdsmiljø. Rapport er bygget op med ◊ et internationalt overblik over regulering af psykisk arbejdsmiljø ◊ en bredere diskussion af reguleringens dilemmaer ◊ en gennemgang af den aktuelle danske udvikling ◊ udfordringerne på området...

 15. PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI MENGENAI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN KARIR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ardiani Ika Sulistyawati

  2014-07-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis perbedaan persepsi para mahasiswa akuntansi dalam memilih karir baik sebagai akuntan publik, akuntan perusahaan, akuntan pendidk yang bekerja di institusi pemerintah secara empiris. Penelitian ini juga menguji apakah gaji, pelatihan profesional, keprofesionalan, nilai sosial, tempat kerja, pasar tenaga kerja dan kepribadian adalah hal-hal yang dipertimbangkan mahasiswa dalam memilih karir. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Diponegoro dan mahasiswa universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 76 responden yang digunakan sebagai sampel didapatkan dengan menggunakan accidental purposive sampling. Sedangkan data didapatkan melalui questionaire dan hypotesis diuji dengan metode Kruskal-Wallis. Hasil pengujian telah membuktikan bahwa ada perbedaan persepsi mahasiswa dalam pemilihan karir gaji, pelatihan profesional, pengakuan keprofesionalan, linkungan kerja dan pertimbangan pasar tenaga kerja merupakan hal-hal yang bisa menyebabkan perbedaan persepsi dalam pemilihan karir. Sedangkan nilai sosial dan kepribadian bukanlah faktor yang menyebabkan perbedaan persepsi mahasiswa. This study aims to empirically examine and analyze the different perceptions of accounting students in choosing their careers that are as a public accountant, a firm accountant, an accountant or accounting educator who work in government institutions. Then, this study also examine whether financial rewards, professional training, professional recognition, social values, workplace, labor market, and personality become the students’ consideration in choosing their careers. The population in this study is accounting students at Diponegoro University and Semarang Soegijapranata Catholic University. The sample of 76 respondents are taken by using accidental purposive sampling. The data are collected through questionnaires and the hypothesis is tested by using the Kruskal-Wallis method. The test result has

 16. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP EARNINGS MANAGEMENT PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC DI INDONESIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnes Utari Widyaningdyah

  2001-01-01

  Full Text Available Earnings management is a management act in financial statement preparing process in order to obtain whether his personality welfare or his company's value. This research is a replication from Dechow et.al (1996 who had tested causes and consequences of earnings manipulation in firms subject to AAER (Accounting and Auditing Enforcement Release by SEC (Securities Exchange Commission. Purpose of this research is to give empirically evidence the influence of auditor reputation, board of directors, leverage, and public offering stock percentage at IPO time to the earnings management in initial public offering's firms which was listed in Jakarta Stock Exchange at 1994 until 1997.Statistical analysis method used is multiple regression. This research's result shows that leverage has significant influence to earnings management. It is mean that earnings management has a relation with external financing, especially debt. Abstract in Bahasa Indonesia : Earnings management merupakan tindakan manajemen yang berupa campur tangan dalam proses penyusunan laporan keuangan dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraannya secara personel maupun untuk meningkatkan nilai perusahaan. Penelitian ini merupakan hasil replikasi dari penelitian Dechow et.al (1996 yang menguji sebab dan konsekuensi earnings management pada perusahaan yang menjadi subjek diberlakukannya AAER(Accounting and Auditing Enforcement Release oleh SEC (Securities Exchange Commision. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh reputasi auditor, jumlah dewan direksi, leverage, dan persentase saham yang ditawarkan kepada publik saat IPO terhadap earnings management pada perusahaan yang melakukan IPO (Initial Public Offerring di Bursa Efek Jakarta pada tahun 1994 sampai dengan 1997. Metode analisis statistik yang digunakan adalah multiple regression. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya faktor leverage yang berpengaruh signifikan terhadap earnings management. Hal ini

 17. FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN PENGOBATAN PADA PENDERITA HIPERTENSI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KEDUNGMUNDU KOTA SEMARANG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Qorry Putri Rasajati

  2015-07-01

  Full Text Available Hipertensi di Puskesmas Kedungmundu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 dari 1.179 penderita hipertensi yang patuh melakukan pengobatan 33% dan yang tidak patuh 67%. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pengobatan pada penderita hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Kedungmundu Kota Semarang. Jenis penelitian ini adalah survei analitik dengan pendekatan cross sectional. Sampel berjumlah 90 responden yang diambil dengan teknik accidental sampling. Analisis data menggunakan uji chi square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pengobatan hipertensi adalah status pekerjaan (p value=0,035, jarak rumah terhadap pelayanan kesehatan (p value=0014, tingkat pengetahuan tentang tatalaksana hipertensi (p value=0,000, motivasi untuk berobat (p value=0,000, dan dukungan keluarga (p value=0,000. Variabel yang tidak berhubungan adalah jenis kelamin (p value=0,444, tingkat pendidikan (p value=0,232, pendapatan keluarga (p value=1,000. Saran bagi Puskesmas untuk meningkatkan program pengobatan hipertensi. Bagi peneliti lain untuk menambah faktor lain yang berhubungan dengan kepatuhan pengobatan hipertensi. Hypertension at Kedungmundu Puskesmas was ascending from year to year. In 2013, of 1,179 hypertensive patients adherent to treatment 33% and 67% were non-adherent. The purpose of this study is to determine the factors associated with medication adherence in hypertensive patients in Puskesmas Kedungmundu Semarang. This is a research of analytical survey with cross sectional approach. Sample of 90 respondents who were taken using accidental sampling technique. Data analysis using chi square. The study results show that factors related to hypertension treatment adherence is employment status (p value=0.035, the distance to health services (p value=0.014, the level of knowledge about the management of hypertension (p value=0.000, motivation for

 18. Kritisk forskning og forskellige forandringsperspektiver

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krøjer, Jo

  2006-01-01

  Forandringsperspektivet er selvsagt det bærende i kritisk forskning, det være sig aktionsforskning, interaktiv forskning, interventionsforskning eller hvordan vi nu betegner det, vi laver. Samtidigt er det indlysende, at al videnskab rummer et forandringsperspektiv i den simple forstand, at når v...

 19. ANALISIS FAKTOR–FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN KONSUMEN KOSMETIKA DALAM KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK PEMUTIH WAJAH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Indarti - -

  2012-05-01

  Full Text Available ABSTRAK   Penelitian ini dilatar belakangi oleh keinginan wanita tampil lebih cantik dengan kulit yang putih dan bersih, sehingga muncul produk kosmetika pemutih wajah. Dengan munculnya banyak produk pemutih wajah ini maka konsumen dihadapkan pada berbagai faktor untuk pengambilan keputusan pembelian produk kosmetika pemutih wajah. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: Tujuan pertama adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan konsumen dalam mengambil keputusan pembelian produk kosmetik pemutih wajah. Tujuan Kedua adalah untuk mengetahui pengaruh faktor kelas sosial, kelompok referensi, keluarga, sikap, motivasi, dan persepsi terhadap keputusan pembelian kosmetik pemutih wajah. Tujuan Ketiga adalah untuk mengetahui faktor dominan yang mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan pembelian kosmetik pemutih wajah. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 02 Agustus 2002 sampai dengan 15 Oktober 2002. Responden yang diambil dari penelitian ini adalah mahasiswi yang sudah menggunakan produk kosmetik pemutih wajah sampai dengan saat ini. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik purposive sampling dan accidental sampling. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisa Faktor dan Analisis Regresi Berganda. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada 18 variabel yaitu tingkat sosial, tingkat pendapatan, tingkat selera, pengalaman teman kampus, pengalaman tetangga, pengalaman sahabat karib, peran ibu, saudara kandung, famili, merek baru, merek sama, keamanan, trend atau mode, kepercayaan, kecantikan, kemasan, kualitas dan harga. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1 Terdapat 6 faktor yang dipertimbangkan oleh mahasiswi dalam memutuskan membeli kosmetik wajah. Keenam faktor yang dipertimbangkan adalah faktor keluarga dan sikap yang meliputi keamanan, merek baru, peran ibu dan saudara kandung;  faktor motivasi meliputi kemasan

 20. FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN MP-ASI PADA BAYI USIA 0-6 BULAN DI BPM NURTILA PALEMBANG

  OpenAIRE

  Rahmalia Afriyani; Shintya Halisa; Hetty Rolina

  2016-01-01

  WHO dan UNICEFmerekomendasikan standar emas pemberian makan pada bayi  yaitu  menyusui bayi secara eksklusif sejak lahir sampai dengan umur 6 bulan didahului dengan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) segera setelah lahir, mulai umur 6 bulan berikan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI). Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberian MP-ASI pada bayi usia 0-6 bulan di BPM Nurtila Palembang tahun 2016.Desain penelitian kuantitatif bersifat survei analitik dengan pe...

 1. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMEN DALAM MEMILIH MOBIL MERK TOYOTA RUSH PADA PT. HADJI KALLA CABANG URIP SUMIHARJO MAKASSAR

  OpenAIRE

  PRABUANA H.P, MOCH.

  2013-01-01

  2012 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Faktor bauran Bauran pemasaran (marketing mix) terhadap keputusan pembelian mobil merek Toyota Rush pada PT. Hadji Kalla cabang Urip Sumiharjo Makassar. Data penelitian ini diperoleh dari kuisioner (primer) dan beberapa observasi serta wawancara langsung dengan pihak terkait dengan produk mobil Toyota Rush. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel bauran pemasaran yang terdiri dari faktor Produk (kualitas), Harga, promosi, d...

 2. Brug af alternativ isolering i forbindelse med renovering af ældre etageejendomme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2003-01-01

  Resume af rapport om praktiske erfaringer med brug af alternative isoleringsmaterialer i en renoveringsopgave, udarbejdet af Byfornyelse København m.fl. under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 3. Gangguan Mental pada Anak dan Remaja dengan HIV serta Faktor-faktor yang Mempengaruhinya

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shiely T. Hartadi

  2018-01-01

  Full Text Available Abstrak Masalah HIV/AIDS mampengaruhi kodisi fisik dan mental termasuk anak dan remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan besaran gangguan mental pada anak dan remaja dengan HIV, serta berbagai faktor yang mempengaruhinya. Penelitian potong lintang ini dilakukan bulan Agustus sampai November 2014 dengan jumlah sampel 92 anak dan remaja yang berobat ke Poliklinik Divisi Alergi Imunologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara, kuesioner SDQ dan instrumen MINI KID.Terdapat 18,5% subyek yang memiliki masalah emosi dan 25% memiliki masalah perilaku. Sebanyak 23,9% subyek memiliki gangguan mental, dengan jenis gangguan berupa gangguan cemas perpisahan (7,6%,gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas/ GPPH (7,6%, gangguan penyesuaian (1,1%, gangguan depresi mayor (4,3% dan gangguan menentang oposisional (3,3%. Subyek yang saat ini bersekolah dan yang tidak mengetahui status HIV-nya lebih terlindung, walaupun tidak bermakna secara statistik. Prevalensi gangguan mental pada anak dan remaja dengan HIV lebih besar dibandingkan populasi umum. Adanya masalah hiperaktivitas, emosi, perilaku berhubungan dengan gangguan mental.   Mental Disorders in Children and Adolescents with HIV and Various Factors Related Abstract HIV/AIDS may affect all ages, including children and adolescent. HIV may lead to various physical and mental problems. This study aims to measure the prevalence of mental disorder in children and adolescent infected with HIV and various other factors related. This cross sectional study was done during August until November 2014, included 92 patients in Allergic-Immunology outpatient clinic in Pediatric Department of Cipto Mangunkusumo Hospital. Samples were interviewed to collect personal data, examined using SDQ and MINI KID questionnaires.The results showed 18.5% and 25% of the samples have emotional and behavioral problem. Approximately 23.9% have mental disorders

 4. Faktor Determinan Pemilihan Makanan Jajanan pada Siswa Sekolah Dasar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yohanes Kristianto

  2013-06-01

  Full Text Available Makanan jajanan pada siswa sekolah masih banyak yang bermutu rendah sehingga keterampilan anak dalam memilih memegang peran penting dalam mendapatkan jajanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Penelitian ini bertujuan untuk menilai mutu jajanan siswa sekolah dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan pemilihan jajanan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan desain cross sectional pada 120 siswa sekolah dasar di Kota Batu yang dipilih secara purposif pada bulan September hingga Desember 2009. Mutu jajanan sekolah diperiksa di laboratorium. Siswa diminta untuk menjawab 28 pertanyaan tentang pemilihan jajanan. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan uji analisis faktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya jajanan pada siswa seko-lah mengandung energi di bawah standar (300 Kkal/ orsi. Komposisi bahan penyusun jajanan kurang bervariasi. Sebagian besar jajanan (71,4% mengandung formalin. Faktor utama yang menentukan pemilihan jajanan di sekolah mencakup variabel harga, hadiah, ukuran porsi, aroma, dan kebebasan menentukan pilihan sendiri. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kandungan gizi dan keamanan jajanan anak sekolah perlu ditingkatkan. Determinan utama pemilihan jajanan didominasi aspek harga, hadiah, dan cita rasa. Untuk membuat jajanan yang bergizi dan aman disarankan pembuatan dilakukan dengan menggunakan bahan pangan dan teknologi lokal. Selain itu, juga diperlukan penegakan hukum terkait dengan penggunaan bahan berbahaya dalam jajanan siswa sekolah. Snacks of poor qualities which still predominate foods sold in school high-lights the importance of skill in choosing healthy foods. This research was aimed to examine the quality of snack and determine factors that contribute to children’s food choice. The study was conducted using cross sectional design on purposefully selected 120 school children from four elementary schools in Kota Batu in September to December 2009. School snacks were collected for

 5. Organic acid production by Aspergillus niger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jongh, Wian de

  2006-01-01

  . Specielt Aspergillus niger er interessant i forbindelse med produktion af organiske syrer, idet denne organisme tolerer lavt pH, kan give høje produktudbytter, og kan give høje produktiviteter som allerede illustreret i anvendelsen af denne organisme i produktionen af citronsyre. Disse faktorer gør A....... niger til en ideel kandidat for metabolic engineering, men anvendelsen af metabolic engineering til at udvikle en A. niger cellefabrik der producerer forskellige organiske syrer har været begrænset af vores kendskab til metabolismen og dens regulering i denne organisme. Formålet med dette Ph.D. stadium...... intracellulære metabolitter samt kontinuert fermentering af A. niger. Ved anvendelse af metabolic engieering lykkedes det at udvikle nogle stammer af A. niger der havde forbedret produktion af citrat. Mekanismerne bag de forbedrede produktiviteter blev undersøgt og resultaterne heraf er diskuteret i afhandlingen...

 6. Børn af veteraner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Signe; Lausten, Mette

  Siden starten af 1990’erne har Danmark sendt over 30.000 soldater og andet personel på internationale missioner – langt de fleste til Eks-Jugoslavien, Afghanistan og Irak. Denne undersøgelse handler om de børn, hvis fædre har været udsendt på militære missioner i udlandet. For hvordan håndterer...... spørgsmål er fokus for undersøgelsen. Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt børn af veteraner på henholdsvis 7, 11 og 15 år. Undersøgelsen er gennemført for og i samarbejde med Veterancentrets Videncenter, som er en del af Forsvarsministeriets Personalestyrelse....

 7. Styring af international transfer pricing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reuther, Peter; Rossing, Christian Plesner

  2011-01-01

  Nærværende artikel introducerer international transfer pricing, dels som et skatteretligt fænomen og dels som et værktøj til planlægning og økonomisk styring af koncernforbundne selskaber i en multinational virksomhed (MNV). Med udgangspunkt i en case-analyse af MNV’en gives der et konkret eksempel...... på hvordan transfer pricing håndteres i praksis. Artiklens formål er at give et praktisk eksempel på at transfer pricing handler om at efterleve regler, ikke omgå dem. På baggrund af case-analysen argumenteres der for, at såvel akademikere som praktikere bør tage virksomhedens tilgang til...... international transfer pricing i betragtning, når økonomiske styringssystemer i en MNV skal anvendes til planlægning og opfølgning....

 8. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT SISWA KELAS XI IPS MENGIKUTI EKSTRAKURIKULER EKONOMI AKUNTANSI DI SMA N 4 MAGELANG TAHUN 2015/2016

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laeli Ismiati

  2017-06-01

  Full Text Available Ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan diluar jam tatap muka, baik didalam ataupun diluar sekolah dengan tujuan menambah wawasan siswa. Dengan adanya ekstrakurikuler ekonomi akuntansi dalam program sekolah harapannya siswa mempunyai tempat untuk berlatih akuntansi diluar jam mata pelajaran yang terbatas. Namun kenyataannya minat siswa terhadap ekstrakurikuler ekonomi akuntansi di SMA N 4 Magelang masih rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat siswa mengikuti ekstrakurikuler ekonomi akuntansi . Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS SMA N 4 Magelang tahun 2015/2016 yang berjumlah 126. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan, proportionate random sampling. Perhitungan jumlah sampel menggunakan rumus slovin dan diketahui jumlah sampel sebesar 96 orang.Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan metode analisis data menggunakan analisis faktor dengan menggunakan bantuan SPSS v16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi siswa mengikuti ekstrakurikuler, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang merupakan faktor internal antara lain jasmani, intelegensi, bakat, dan motivasi. Yang merupakan faktor eksternal antara lain pemusatan perhatian, kematangan, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Variabel yang mempunyai korelasi paling kuat dalam faktor internal adalah intelegensi dengan factor loading sebesar 0,811. Sedangkan dalam faktor eksternal variabel yang mempunyai korelasi paling kuat adalah variabel lingkungan sekolah dengan factor loading sebesar 0,783. Extracurricular is activiti that carried out outside of the classroom, which purpose to improve the student’s knowledge. Economic-Accounting extracurricular in school programs hopes students to get a place to practice accounting outside of the classroom. In fact student’s interest on to Economic-Accounting extracurricular

 9. FAKTOR DETERMINAN KEMAMPUAN PERENCANAAN KARIER SISWA SMA NEGERI SE-KABUPATEN TEGAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lu'luatun Miskiya

  2014-06-01

  Full Text Available Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor determinan kemampuan perencanaan karier siswa. Jenis penelitian adalah penelitian survey. Populasi penelitian ini yaitu siswa kelas XI SMA Negeri se-Kabupaten Tegal. Teknik sampling yang digunakan Cluster Sampling Proporsional. Metode pengumpulan data menggunakan angket tertutup. Analisis datanya menggunakan deskriptif persentase. Hasil penelitian menunjukkan faktor keluarga menjadi faktor determinan terhadap kemampuan perencanaan karier siswa dengan perolehan persentase sebesar 80% yang berada dalam kategori tinggi. Sedangkan faktor belajar menjadi faktor yang kurang determinan terhadap kemampuan perencanaan karier siswa dengan perolehan persentase sebesar 67% yang berada dalam kategori sedang. Simpulan dari penelitian ini, faktor keluarga menjadi faktor determinan terhadap kemampuan perencanaan karier siswa. The purpose of the study was to find out the determinant  factor of students career planning ability. This research was using survey research with XI grades students of State Senior High Schools in Tegal regency as the population. Proportionate cluster sampling technique was used  in this study. Method for collecting data was used close questionnaire. The data analysis used descriptive percentages.The results showed family factor become the determinant factor of students career planning ability with the percentage of 80 % which is in the high category while learning factor become less determinant factor of the ability of students career planning with a percentage of 67%  in the medium category . It can concluded that family factor become  determinant factor in the ability of students career planning.

 10. Evaluering af 'Tankerne på plads og hverdagen tilbage' - et kursusforløb for modermærkekræftramte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haslam, Trine Lolk

  af modermærkekræft til at genvinde trygheden og kontrollen i deres liv, ved at gøre dem bedre i stand til at forstå, acceptere og håndtere deres sygdom og behandling, samt at reducere de modermærkekræftramtes brug af sundhedsvæsenet til det nødvendige. Således ønskes det at påvirke adfærd på kort og...... behandlingen samt give en tilbagemelding på operationsforløbet. På kurset underviser desuden en psykolog, der behandler de psykologiske aspekter ved det at få en livstruende sygdom, hvilket ligeledes er af stor betydning for kursisterne. Desk study underbygger dette ved at pointere, at patientskole med...... formidling af viden via forskellige metoder, giver positiv effekt. Analysen i forbindelse med programteori 2 underbygger at kurset er tilrettelagt og gennemført som gruppebaseret undervisning, hvilket jf. desk study bidrager til øget egenomsorg. Den procesorienterede dialogiske tilrettelæggelse og...

 11. Strategi til udbredelse og udvikling af aquaponik

  OpenAIRE

  Bartholin, Aline; Nielsen, Per

  2014-01-01

  Denne rapport omhandler, hvorledes aquaponik i fremtiden skal udbredes med henblik på at produktionsmetoden bliver en del af den etablerede fødevaresektor. Ud fra et interview med PlanteLaboratoriet som er en del af foreningen Akvaponisk Selskab, samt observationer af en workshop afholdt af PlanteLaboratoriet forsøger vi at kortlægge den førte strategi til udbredelse og udvikling af aquaponik, samt undersøge hvorledes aquaponik som innovation bliver taget imod af mulige adoptere. Empirien sam...

 12. Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skovhus, Randi Boelskifte; thomsen, rie

  2013-01-01

  Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi 2004-2013. Et arbejdspapir......Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi 2004-2013. Et arbejdspapir...

 13. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM di Kota Jambi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siti Syuhada

  2014-12-01

  Full Text Available Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja dan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada usaha mikro dan kecil menengah (UMKM di Kota Jambi. Metode analisis data adalah model regresi linier berganda (OLS, dengan menggunakan data sekunder time series dari tahun 1993-2010 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS dan Kota Jambi Bank Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa upah riil memiliki efek negatif yang signifikan terhadap kesempatan kerja dan pembentukan modal tetap bruto dan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja pada usaha mikro di kota Jambi. Tingkat bunga riil memiliki efek signifikan negatif dan upah regional riil memiliki pengaruh positif yang signifikan. Variabel upah riil lebih dominan dalam mempengaruhi kesempatan kerja pada UMKM di kota Jambi.. Kata kunci : Upah riil, Tingkat bunga riil, Pembentukan Modal Tetap Bruto,.     Abstract The purpose of this study was to analyze the factors that affect employment and the most dominant factor in influencing the labor absorption in the small micro and medium enterprises in the city of Jambi. Methods of data analysis used in this research is the model of multiple linear regression (OLS, by using data from the years 1993-2010 time series derived from the Central Statistics Agency (BPS and Bank Indonesia Jambi. The results of data analysis showed that real wages and a significant negative effect on employment in micro and gross fixed capital formation has positive and significant impact on employment in micro businesses in the town of Jambi. The real interest rate significant negatif and the regional real wages in small and medium enterprises in the city of Jambi has positive and significant. Variable the real wage is more dominant in affecting employment in micro, small and medium enterprises in the town of Jambi. Keywords: real wages, real interest rates, and

 14. Logning af teledata i lyset af Tele2-dommen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lentz, Lene Wacher

  2017-01-01

  De danske teleudbydere har siden 2007 været underlagt en pligt efter logningsbekendtgørelsen til at registrere data om al telekommunikation for at sikre at data er tilgængelige ved en eventuel senere efterforskning. Logningspligten må nu revideres og i vidt omfang afvikles som følge af EU-domstol...

 15. Undersøgelse af kommunernes administration af bygningsreglementets elevatorkrav

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grangaard, Sidse

  Denne rapport undersøger kommunernes praksis omkring administrationen af bygningsreglementets krav om elevator ved nybyggeri og ombygning. Blandt de 26 kommuner, der har deltaget i undersøgelsen, var der generelt konsensus om at stille krav om elevator ved nybyggeri. Kommunerne modtager kun meget...

 16. Betydningen af pesticider for forekomsten af vilde bier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bruus, Marianne; Dupont, Yoko Luise; Grant, Ruth

  Både i Danmark og andre steder er der observeret en nedgang i de insekter, der bestøver landmandens afgrøder og de vilde planter. Tilbagegangen falder sammen med, at landbrugsdriften er blevet mere intensiv, og anvendelsen af pesticider er øget. Vi ved imidlertid ikke, hvilken rolle pesticiderne ...

 17. Forekomst af resistente bakterier og forbrug af antibiotika til hunde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Karl; Pedersen, Kristina; Jensen, Helene

  2007-01-01

  ), Pasteurella multocida (n=25), Bordetella bronchiseptica (n=14), Proteus spp. (n=29), og E. coli (n=449). I undersøgelsen anvendtes data fra VetStat databasen. Størstedelen af de antibiotika, der bruges til hunde er bredspektrede. Penicilliner med udvidet spektrum, cephalosporiner samt sulphonamider...

 18. Transkateterlukning af venstre atriums aurikel til forebyggelse af apoplexia cerebri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Loupis, Anastasia M; De Backer, Ole; Ihlemann, Nikolaj

  2014-01-01

  In patients with atrial fibrillation (AF) and increased risk of stroke, oral anticoagulation (OAC) is the standard treatment for stroke prevention - however, this therapy also carries a high risk of bleeding. Percutaneous closure of the left atrial appendage (LAA) has been suggested to be an alte...

 19. KONSEP, IMPLEMENTASI, DAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN PROGRAM KONSOLIDASI USAHATANI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sri Wahyuni

  2015-03-01

  mengemukakan: 1 konsep konsolidasi usaha tani; 2 menganalisis implementasi program berbasis konsolidasi usaha tani dan 3 Menganalisis faktor-faktor berpengaruh terhadap keberhasilan program. Metode yang digunakan adalah melakukan penelusuran referensi  terhadap: 1 Konsep konsolidasi agar diperoleh konsep yang relevan untuk menganalisis program konsolidasi usaha tani serta dinamika yang ada. 2 Program-program pemerintah  yang berbasis konsolidasi untuk dicermati dan dianalisis implementasinya. 3 Menganalisis program yang telah diimplementasi untuk dikaji kemudian diintisarikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan program. Hasil penelusuran dan analisa yang dilakukan terhadap 40 pustaka disimpulkan bahwa konsolidasi lahan adalah program penggabungan individu yang terlibat dalam usaha tani dalam memfokuskan aset dan manajemen yang dimiliki ke dalam kelompok yang lebih besar untuk mencapai margin dan kesejahteraan lebih tinggi.  Fokus aset manajemen ditujukan dalam delapan hal, yaitu 1 lahan sebagai basis konsolidasi; 2 komoditas; 3 menegemen on-farm/hulu; 4 manajemen off-farm/hilir; 5 manajemen vertikal; 6 manajemen horizontal;7 manajemen lingkungan dan 8 manajemen terpusat.  Faktor yang memengaruhi keberhasilan program adalah aspek manajemen yang mencapai enam dari delapan aspek yang menunjukkan pentingnya manajemen atau tatalaksana dalam program konsolidasi.  Implikasinya, program konsolidasi memerlukan tindakan nyata dalam pelaksanaan atau operasional menyangkut kejelasan apa yang dilakukan dan siapa mengerjakan apa untuk mencapai tujuan yang telah disepakati yang harus dilengkapi dengan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Kata kunci:  konsep, konsolidasi, usaha tani, kesejahteraan petani

 20. Kvalifikation af skattesubjekter og traktatbeskyttelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bolander, Jane

  2014-01-01

  Artiklen er baseret på generalrapporten og den danske nationalrapport om emnet “Qualification of taxable entities and treaty protection”, der er udarbejdet til IFA-kongressen 2014 i Mumbai. Artiklen opsummerer konklusionerne fra generalrapportens komparative studier, og forhold af særlig dansk...

 1. Afgivelse af formue til trusts

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feldthusen, Rasmus Kristian

  2009-01-01

  Kravet om at en stifter skal have foretaget en "uigenkaldelig og effektiv udskillelse" for at dansk skatteret vil anerkende at der foreligger en trust vurderes. Kravet er senest lagt til grund i SKM 2009.249 SR. Forfatteren opfordrer til, at SKAT i stedet foretager en konkret vurdering af selve...

 2. Digitalisering af det eksisterende byggeri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Nils Lykke; Øien, Turid Borgestrand

  2010-01-01

  Digitalisering af det eksisterende byggeri er en vanskelig og uendelig opgave. Det giver kun mening at digitalisere eksisterende byggeri, når man har et konkret behov, og da kun at indhente og lagre de informationer, som man strategisk eller konkret har behov for. Erhvervs og Byggestyrelsen har i...

 3. Evaluering af Animationsbaseret Sketching Workshop

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vistisen, Peter; Hautopp, Heidi

  2017-01-01

  Formålet med workshoppen var at styrke forskere fra Ild-Lab i at anvende animationsbaseret sketching og prototyping i deres undervisning således, at undervisningen understøtter designbaserede tilgange, der er mere produkt- og teknologiorienteret. På denne led kan vi styrke materialiseringen af hu...

 4. Udredning af xerostomi og hyposalivation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anne Marie Lynge; Dynesen, Anja Weirsøe; Jensen, Siri Beier

  2011-01-01

  Mundtørhed kræver grundig undersøgelse Xerostomi er ofte associeret til betydelig nedsat spytsekretion, men kan forekomme, uden at der objektivt kan påvises nedsat spytsekretion. Udredning af patienter, som klager over mundtørhed, bør således altid inkludere en omhyggelig anamnese, en detaljeret ...

 5. Danskernes brug af nyhedsmedier 2018

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schrøder, Kim Christian; Ørsten, Mark; Eberholst, Mads Kæmsgaard

  Hvis der er ét begreb, der i 2018 er blevet slået fast med syvtommersøm i den offentlige debat verden over, så er det ’fake news’! Bekymringen over fænomenet er vokset eksplosivt, samtidig med at det er blevet mere og mere uklart, hvad ’fake news’ egentlig dækker over. I dette års analyse af...... brugen af nyhedsmedier sætter Reuters Institute Digital News Report, og også denne specialrapport om Danmark, analytisk fokus på ’fake news’ og kaster lys over borgernes opfattelse af fænomenet på en måde, så vi får nuancerne i det komplekse begreb med. Et andet emne, der er blevet diskuteret...... for fake news og egne oplevelser af fake news, og danskernes viden om, hvordan nyheder bliver lavet (nyheds-literacy)....

 6. Overholdelse af kravene i bygningsreglementet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Toke Haunstrup; Jensen, Jesper Ole; Gram-Hanssen, Kirsten

  Denne rapport undersøger, hvorvidt bestemmelserne i bygningsreglementet BR10 omkring energieffektivisering ved renoveringen af bygninger bliver overholdt. Der fokuseres især på parcelhuse, da problemet med manglende overholdelse menes at være størst her, ligesom potentialet for energibesparelser...

 7. Ledelsesroller i globalisering af cleantech

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Poul Frøjk; Tambo, Torben

  2011-01-01

  nyeste teknologier, globalisering af salg, installation og produktion, og at vækstdagsordenen er blevet fastholdt. Den globale satsning på cleantech sætter disse ledelsesmæssige kvaliteter under pres. Dette studie ser på en mellemstor komponentleverandør til vindindustrien, og dennes kamp...

 8. Virksomhedernes opfattelse af arbejdsmarkedets "restgrupper"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Christian Albrekt

  2010-01-01

  Artiklen beskriver, hvorledes danske arbejdsgivere opfatter ældre ledige, ledige indvandrere og ledige med lang forudgående ledighed. Det teoretiske udgangspunkt er, at arbejdsmarkedets fundamentale informationsproblemer fører til brug af statistisk diskrimination og frygt for «lemons». Analyserne...

 9. Sygeplejestuderendes brug af portfolio i klinisk undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjorth, Anne Charlotte Overgaard; Bruhn, Helle

  2014-01-01

  Brugen af portfolio var mangelfuld, men et udviklingsprojekt i samarbejde med den kommunale sygepleje motiverede både sygeplejestuderende og kliniske vejledere til at anvende læringsdelen af portfolio aktivt.......Brugen af portfolio var mangelfuld, men et udviklingsprojekt i samarbejde med den kommunale sygepleje motiverede både sygeplejestuderende og kliniske vejledere til at anvende læringsdelen af portfolio aktivt....

 10. Udviklingen af rumopfattelsen 1600-2000

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brock, Steen

  2010-01-01

  Hovedtræk af rumopfattelsens idehistorie fra Descartes til Wittgenstein med speciel vægt på Kant, værkbegrebet, modelbegrebet og den fænomenologiske opfattelse af rummet som handlingens sted......Hovedtræk af rumopfattelsens idehistorie fra Descartes til Wittgenstein med speciel vægt på Kant, værkbegrebet, modelbegrebet og den fænomenologiske opfattelse af rummet som handlingens sted...

 11. Implementering af motion og bevægelse i skolen - Et review af hæmmende og fremmende faktorer set i et lærerperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Henrik Taarsted; Troelsen, Jens

  2017-01-01

  The implementation of the new school reform includes 45 minutes of physical activity for all students each day. The aim of the paper is to establish the current state of evidence related to factors, which influence teachers’ perception and willingness to implement physical activity. We searched 6...... databases (2000-2016) and included 24 studies. We used a socio-ecological model in presentation of the results and Rogers’ (2003) diffusion of innovations theory in the discussion of perceived facilitators and barriers. Lack of time due to academic pressure, and lack of knowledge, competence and support...... are some of the perceived barriers....

 12. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Sosial Dalam Laporan Tahunan Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erna Agustin Roziani

  2014-03-01

  Full Text Available Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial bank-bank di Indonesia yang meliputi bank konvensional dan bank syariah periode 2004- 2007. Sebanyak 17 bank telah dianalisis sebagai sampel bank konvensional dan 3 bank sebagai sampel bank syariah. Penelitian ini mengamati dua kategori dari tiga kategori pengungkapan social perusahaan yang didasarkan pada Global Reporting Initiative versi 3.0. Kategori tersebut mencakup kinerja ekonomi dan kinerja sosial. Penelitian ini mengidentifikasi empat faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan social bank, yaitu ukuran perusahaan, rasio likuiditas, rasio leverage, dan net profit margin. Hasil pengujian berdasarkan tes individu menunjukkan bahwa hanya ukuran perusahaan yang berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan social bank konvensional. Sementara itu, hasil pengujian individu pada bank syariah menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, likuiditas, dan leverage berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sosial. Uji simultan (F-Statistik antara bank konvensional dan bank syariah menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, likuiditas, leverage, dan net profit margin berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sosial bank.JEL Classifications : G20, G21, M14Keywords : Corporate Social Responsibility Disclosure, Company Size,Liquidity, Leverage, Net Profit Margin, Global Reporting Initiative 3.0.

 13. Identifikation af referencevandløb til implementering af vandrammedirektivet i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Esben Astrup; Baattrup-Pedersen, Annette; Skriver, Jens

  Definition og beskrivelse af referencetilstanden er centralt for implementering af vandrammedirektivet, da bedømmelse af den økologiske tilstand sker som afvigelsen fra den upåvirkede referencetilstand. I denne rapport præsenteres analyser af danske, udenlandske og historiske data med det formål...

 14. Aspekter af integrationsindsatsen i 6 kommuner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rosdahl, Anders

  Dette arbejdspapir præsenterer resultaterne af en mindre kvalitativ undersøgelse af kommuners indsats for at bringe nyankomne flygtninge og indvandrere i beskæftigelse. Undersøgelsen er en opfølgning på en kvantitativ benchmarkanalyse, som er gennemført af Amternes og Kommunernes Forskningsinstit...

 15. Registrering af biometriske og biologiske personoplysninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blume, Peter Erik; Herrmann, Janne Rothmar

  2009-01-01

  Med udgangspunkt i menneskeretsdomstolens Marper dom drøftes i artiklen indretningen af dansk rets regler om registrering af fingeraftryk og dna-profil med tilhørende biologisk materiale, og om dommen nødvendiggør ændringer af disse regler....

 16. Delegation af lovgivningsmagt: risiko for ringere regulering?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Morten Jarlbæk; Christensen, Geert Laier; Ravn, Jacob

  2016-01-01

  kortsigtetede, politiske incitamenter. Samtidig underlægges delegation ikke samme grad af kvalitetskontrolmekanismer som almindelig lovgivning; dette kunne ellers kompensere for den mere politiserede delegation. En øget brug af bekendtgørelser kan derfor betyde en stigende risiko for regulering af lavere...

 17. Registrering og Benchmarking af Modus 2 Forskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duus, Henrik Johannsen; Jørgensen, Jens E.

  2004-01-01

  Fremvæksten af modus 2 forskning stiller krav om en revurdering af højere læreanstalters evaluerings- og meriteringspraksis. Den endimensionale prioritering af modus 1 forskning såvel som dennes ligeså endimensionale evaluering via publikationer må afvises som utidssvarende. Som en konsekvens her...

 18. Energioptimering af bæredygtighedscertificeringsprocesserne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Dorthe Holmberg; Carlsen, Mads; Alon, Shlomo Nevo

  2014-01-01

  Større fokus på bæredygtighedscertificeringer som DGNB har yderligere øget kompleksiteten af designet af bygninger. Introduktionen af teknologier som building information modelling (BIM) og proces metoder som integreret design proces (IDP) kan hjælpe med at reducere kompleksiteten og bedre...

 19. Regulering af jødiske kroppe

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schleicher, Marianne

  2014-01-01

  på teori dels af Michel Foucault om, hvordan kultur sikrer sin egen overlevelse ved at indsamle viden om bl.a. kroppe med henblik på at regulere brugen af dem, dels af Judith Butler, der bl.a. forklarer, hvordan kultur trods alt er åben for såkaldt subversion, idet det bidrager til at udvide og...

 20. Magtens repræsentation af danskhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Carsten

  2016-01-01

  Med udgangspunkt i Maurice Charlands begreb om konstitutiv retorik og Jacques Derridas dekonstruktion af repræsentationslogik foretager artiklen en kritisk analyse og fortolkning af repræsentationen af dansk nationalidentitet, sådan som den kommer til udtryk i Dronning Margrethes nytårstaler...

 1. Modelanalyser af mobilitet og miljø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Linda; Gudmundsson, Henrik

  Begrebet bæredygtig transport diskuteres og ved hjælp af persontrafikmodellen ALTRANS belyses mulighederne for at fremme bæredygtig udvikling gennem en række scenarier. Desuden præsenteres en mere detaljeret analyse af ændringer i CO2-belastningen ved forbedring af den kollektive trafiks servicen...

 2. Hærdeteknologi og Holdbarhed af Betonkonstruktioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Eigil V.

  Kurset Hærdeteknologi og Holdbarhed af Betonkonstruktioner afholdes i 1. og 2. periode af forårssemesteret 2006. Kurset sigter på at give de studerende en grundlæggende forståelse af, hvorledes man designer og udfører holdbare betonkonstruktioner....

 3. Påvisning af PCV2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Neumann, Katrine; Buse, Katja Strøm; Hjulsager, Charlotte Kristiane

  2018-01-01

  Mængden af PCV2-virus i poolede serumprøver kan anvendes til at finde grise med meget PCV2-virus, hvorimod mængden af PCV2-virus i spyt og fæces er velegnede til at vurdere tilstedeværelsen af eller tidspunktet for en begyndende PCV2-infektion...

 4. Påvisning af PCV2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Neumann, Katrine; Buse, Katja Strøm; Hjulsager, Charlotte Kristiane

  Mængden af PCV2-virus i poolede serumprøver kan anvendes til at finde grise med meget PCV2-virus, hvorimod mængden af PCV2-virus i spyt og fæces er velegnede til at vurdere tilstedeværelsen af eller tidspunktet for en begyndende PCV2-infektion...

 5. Produktion og afsætning af nicheprodukter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jonas Baungaard; Hansen, Henning Otte

  2016-01-01

  . Egnsmærker opnår generelt en merpris på 20-30 pct. Det er dog bemærkelsesværdigt, at landmanden “kun” har omkring 13 pct. af forbrugerkronen på Lammefjords-kartofler. Her er der tale om unikke produkter, hvor det i praksis udelukkende er landmanden og landmandens placering og produktion, som skaber de unikke...

 6. Barrierer for ibrugtagning af videooptaget universitetsundervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rattleff, Pernille

  2009-01-01

  tilgængelige for studerende og andre interesserede. Der kan således iagttages nogle barrierer i forhold til ibrugtagning af videooptaget undervisning på universitetsniveau, idet underviserne for en umiddelbar betragtning tilsyneladende for det første har nogle forbehold af psykologisk, for det andet af...... begrebsafklaring, præsenterer forfatterne i denne artikel erfaringerne med tilbud af videostreamet og podcastet universitetsundervisning til studerende på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole med henblik på en diskussion af de potentialer og især de barrierer, der kan iagttages i forhold til en mere systematisk...

 7. KEBERHASILAN HOTEL BERWAWASAN RAMAH LINGKUNGAN DI ASIA-PASIFIK: FAKTOR PENDORONG APAKAH YANG DOMINAN?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cut Irna Setiawati

  2016-01-01

  Full Text Available Saat ini bidang operasional hotel ditekankan untuk lebih memperhatikan isu lingkungan karena dampak kerusakan yang ditimbulkan dari aktivitas perhotelan meningkat dan penggunaan jumlah sumber daya alam yang besar. Namun dalam penerapannya tergantung faktor pendorong antara lain government, customer demand, level of competition, greenness at the organizational level dan attitude toward change. Tujuan dari penelitian ini: (1 mendeskripsikan faktor pendorong dalam penerapan operasional hotel berwawasan ramah lingkungan; dan (2 menemukan faktor dominan penerapan operasional hotel ramah lingkungan pada kawasan Asia dan Pasifik secara spesifik. Berdasarkan tujuan, jenis penelitian ini adalah eksploratif. Teknik analisis dilakukan secara analisis isi (content analysis, analisis-sintesis serta model data reduction, data display dan conclusion drawing/verification. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima faktor pendorong terdapat pada seluruh objek hotel ramah lingkungan dengan tingkat kekuatan mendorong yang berbeda. Selain itu, diperoleh faktor dominan holistic environmental practices-driven, resort-driven dan government-driven pada kawasan Asia dan Pasifik.Kata kunci: Operasional, Faktor Pendorong, Kinerja Lingkungan.

 8. Analisis Faktor Relationship Satisfaction Pada Kerjasama Antar UMKM Berbasis Logam di Waru, Sidoarjo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ary Tri Wibowo

  2012-09-01

  Full Text Available Industri berskala mikro, kecil, dan menengah memiliki peranan yang penting di dalam perekonomian Indonesia. Jawa Timur sebagai penyumbang Produk Regional Domestik Bruto terbesar kedua pada tahun 2010 memiliki andil di dalam perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM di Indonesia. Salah satu industri berskala UMKM di Jawa Timur yang sedang berkembang adalah industri berbasis logam di Waru, Sidoarjo. Seiring dengan berjalannya waktu agar dapat bersaing dengan UMKM sejenis dari daerah lain dan produk impor, maka industri berbasis logam harus menguatkan kerjasama di dalam kegiatan industrinya. Untuk menguatkan kerjasama antar UMKM, maka tiap UMKM harus memperhatikan kepuasan di dalam hubungan kerjasamanya (relationship satisfaction. Hasil studi literatur dan observasi awal menunjukkan bahwa faktor benevolence, credibility, opportunism, relationship commitment, dan mutual cooperation berpengaruh terhadap relationship satisfaction. Sehingga pada penelitian ini akan dianalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap relationship satisfaction pada kerjasama antar UMKM di Waru, Sidoarjo dengan menggunakan metode Structural Equation Modelling. Faktor relationship satisfaction sebagai konstruk endogen dan faktor benevolence, credibility, opportunism, relationship commitment, dan mutual cooperation sebagai konstruk endogen. Masing-masing konstruk tersebut kemudian dilakukan uji confirmatory factor analysis (CFA untuk mengetahui bahwa faktor tersebut berada pada kondisi unidimensionalitas.

 9. Bidrag til automatisering af ortofotomosaikfremstilling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, Jacob Schack; Andersen, Simon G.; Nielsen, Allan Aasbjerg

  Mosaikker af nabo-ortofotos, der udgør et vigtigt element i dagens automatiske kortfremstilling og -opdatering, laves i dag ved håndkraft. Her vil vi vise en vigtig byggeklods til automatisering af denne proces. Der findes metoder, der baserer sig på den såkaldte “bidirectional reflectance...... bestemt ortofoto typisk vil skulle kalibreres til flere nabo-ortofotos. Disse flere kalibreringer vil iblandt være i modstrid med hinanden. For eksempel kan en kalibrering til et ortofoto mod nord udsige, at pixels i ortofotoet skal have en højere værdi samtidigt med, at ortofotoet mod vest kræver en...

 10. Domesticeringen af Ford i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wagner, Michael

  2011-01-01

  Det amerikanske automobilfirma Ford Motor Company (1903) med hovedkvarter i Detroit begyndte at drive forretning i Danmark omkring 1906. Dermed havde Ford tidligt fået et stærkt fodfæste i Nordeuropa, som udviklingen i salget af Ford automobiler de næste årtier til fulde skulle demonstrere....... Artiklen har fokus på Ford Motor Companys aktiviteter som agent for fordismen i en dansk kulturel kontekst. Hvordan reagerede de danske forretningsforbindelser, politikere, arbejdere og deres fagforeninger, samt forbrugerne på fordismen og de amerikanske forretningsmetoder. På hvilken måde blev forbrugeren...... defineret og inklineret af Ford Motor Company og de danske forhandlere gennem annoncer og andre marketingstiltag, og hvordan blev Ford automobilet kulturelt iscenesat som en ’dansk’ bil....

 11. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEINGINAN BERPINDAH AUDITOR (STUDI EMPIRIS PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Devi Permatasari

  2014-07-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan berpindah auditor dari Kantor Akuntan Publik, yaitu faktor-faktor gaya kepemimpinan, konflik peran, ambiguitas peran, kesempatan promosi, kepuasan gaji, kebutuhan untuk berkembang, komitmen organisasi, dan kepuasan kerja. Populasi dalam penelitian ini adalah semua auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 127 responden yang bekerja sebagai auditor di Kantor Akuntan Publik yang tersebar di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu kota Semarang, Surakarta, Purwokerto, dan Yogyakarta. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi menggunakan teknik multivariat Structural Equation Modeling (SEM. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh kesimpulan bahwa keinginan berpindah auditor dari Kantor Akuntan Publik banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor, seperti gaya kepemimpinan, konflik peran, ambiguitas peran, kesempatan promosi, kepuasan gaji, dan kebutuhan untuk berkembang yang dimediasi oleh variabel komitmen organisasi dan kepuasan kerja The objective of this research is to investigate the factors of auditor’s turnover intention at public accountant firms, there are leadership style, role conflict, role ambiguity, promotion opportunities, pay satisfaction, personal growth needs, organizational commitment, and job satisfaction. Population of the research is all of auditors who have been working at public accountant firms in Central Java and DIY. Whereas the sample is 127 respondents who have been working as an auditor at public accountant firms, spread in Central Java and DIY, there are Semarang, Surakarta, Purwokerto, and Yogyakarta. The hypothesis test was done by regression analysis using multivariate techniques Structural Equation Modeling (SEM. Based on the results of hypothesis test, then the conclusions are auditor’s turnover

 12. Domesticeringen af Ford i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wagner, Michael

  forstand voksede sig stor og stærk i den selv samme periode som Ford Motor Company gennem udbredelse af bilismen. Det var især FDM's medlemsblad MOTOR, som løbende bragte en stor mængde artikler om Ford Motor Company og reklamer for firmaets produkter i hele perioden 1906-1940. De to store aktører...

 13. Model Pengendalian Faktor Risiko Stunting pada Anak Bawah Tiga Tahun

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erna Kusumawati

  2015-04-01

  Full Text Available Stunting merupakan masalah gizi, terbukti data pemantauan status gizi Kabupaten Banyumas 2012 prevalensi stunting sebesar 28,37% dan prevalensi tertinggi (41,6% di Puskesmas Kedungbanteng. Tujuan penelitian untuk menganalisis faktor risiko terkait faktor anak, ibu, lingkungan terhadap stunting bawah tiga tahun (batita agar dapat dikembangkan model pengendaliannya. Penelitian menggunakan desain kasus kontrol, populasi adalah seluruh anak usia 6 sampai 36 bulan di Puskesmas Kedungbanteng Kabupaten Banyumas selama enam bulan tahun 2013. Sampel kasus adalah 50 batita stunting, sampel kontrol adalah 50 batita status normal. Teknik pengambilan sampel kasus diambil dari tujuh desa yang terbanyak stuntingnya, sedangkan kontrol adalah batita normal tetangga terdekat kasus dengan usia yang disamakan. Pengumpulan data dengan wawancara dan pengukuran. Analisis data univariat, bivariat (uji kai kuadrat, dan multivariat (uji regresi logistik ganda. Hasil penelitian menemukan karakteristik batita stunting terkena penyakit infeksi (82%, riwayat panjang badan lahir < 48 centimeter (66%, riwayat pemberian ASI dan makanan pendamping ASI kurang baik (66%, riwayat berat badan lahir rendah (8%. Pada penelitian ini, faktor risiko stunting adalah penyakit infeksi, pelayanan kesehatan, immunisasi, pengetahuan ibu, pendapatan keluarga, ketersediaan pangan keluarga, dan sanitasi lingkungan. Faktor yang paling dominan adalah penyakit infeksi. Model pengendalian stunting melalui peningkatan pemberdayaan keluarga terkait pencegahan penyakit infeksi, memanfaatkan pekarangan sebagai sumber gizi keluarga dan perbaikan sanitasi lingkungan. Model of Stunting Risk Factor Control among Children under Three Years Old Stunting is a nutritional problem, proved by the evidence of nutritional status monitoring at Banyumas District in 2012, the prevalence of stunting was 28.37% and the highest prevalence 41.6% at Kedungbanteng Primary Health Care. This study aimed to analyze risk factors

 14. STRESS PADA LANSIA MENJADI FAKTOR PENYEBAB DAN AKIBAT TERJADINYA PENYAKIT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nur Hidaayah

  2015-11-01

  Full Text Available Stress conditions in the elderly means an imbalance condition of biological, psychological, and social are closely related to the response to the threats and dangers faced by the elderly. Pressure or interference that is not fun is usually created when the elderly see a mismatch between the state and the 3 systems available resources. Maintenance actions that need to be done there are 2 types, namely : prevention of exposure to a stressor (precipitation factor and serious treatment of the imbalance condition/ illness (precipitation factor. Prevention includes: sports, hobbies, friendship, avoid eating foods high in free radicals and harmful substances, sex and setting arrangements adequate rest. Habits of the above if done at a young age to avoid exposure to stress in the elderly. Treatment of the imbalance condition / illness, include : drinking water, meditation, eating fresh fruit, and adequate rest.Abstrak : Kondisi stres pada lansia berarti ketidakseimbangan kondisi biologis, psikologis, dan sosial yang erat kaitannya dengan respons terhadap ancaman dan bahaya yang dihadapi pada lanjut usia. Adanya tekanan atau gangguan yang tidak menyenangkan yang biasanya tercipta ketika lansia tersebut melihat ketidaksepadanan antara keadaan dan 3 sistem sumber daya yang dimiliki. Tindakan perawatan yang perlu dilakukan ada 2 jenis yaitu pencegahan dari paparan stressor (faktor presipitasi dan penanganan serius terhadap ketidakseimbangan kondisi/ sakit (faktor presipitasi. Pencegahannya meliputi: olah raga, penyaluran hobi, persahabatan, menghindari makan makanan tinggi radikal bebas dan zat berbahaya, pengaturan kegiatan seks dan pengaturan istirahat yang cukup. Kebiasaan tersebut diatas jika dilakukan sejak usia muda dapat menghindarkan paparan stres di lanjut usia. Penanganan terhadap ketidakseimbangan kondisi/ sakit, meliputi : minum air putih, meditasi, makan buah segar, dan istirahat yang cukup. 

 15. Fermentering af korn øger fordøjeligheden af næringsstoffer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anni Øyan; Jørgensen, Henry Johs. Høgh; Knudsen, Knud Erik Bach

  2010-01-01

  Et fordøjelighedsforsøg har vist, at energiværdien af byg og hvede steg ved fermentering. Effekten var størst ved fermentering af byg, hvor fordøjeligheden af organisk stof for enden af tyndtarmen steg statistisk sikkert med 9 %. Ved fermentering af hvede steg fordøjeligheden af organisk stof...... af vand og dels CO2-produktion og dermed tørstoftab. Anbefaling om beregning af energiværdi i fermenteret korn vil blive foretaget ud fra resultaterne af et produktionsforsøg med slagtesvin, som er under publicering. Fosforudnyttelse i fermenteret korn undersøges yderligere i et produktionsforsøg med...

 16. FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PERPINDAHAN AUDITOR (AUDITOR SWITCH PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DI SURABAYA DAN SIDOARJO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juniarti Juniarti

  2002-01-01

  Full Text Available This research intends to predict factors that drive client to switch their existing auditor based on prior research undertaken by Chow and Rice (1982. The main independent variable used in this research is qualified audit opinion. In addition, this study also include merger, management changes and expansion as the control variables. The analysis unit for the four independent variables are some companies in East Java especially Surabaya and Sidoarjo area which have been audited by Audit Firm. The data collection is conducted by using mail survey. The multivariate techniques, i.e binary logistic is used to test the hypothesis. Overall, the finding showed that there is no significant evidence that qualified audit opinion and the other three control variables as the predicted variable for auditor switch by some companies in Surabaya and Sidoarjo. Abstract in Bahasa Indonesia : Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi faktor-faktor yang mendorong klien untuk mengganti auditor yang ada, berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chow dan Rice (1982. Variabel utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah qualified audit opinion. Disamping itu penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yang terdiri dari merger, management changes dan expansion. Unit analisis yang diteliti adalah perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Surabaya dan Sidoarjo yang pernah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Data diperoleh dengan cara mengirimkan kuesioner kepada responden yang dituju. Secara keseluruhan, temuan yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan tidak terdapat bukti yang signifikan bahwa qualified audit opinion dan ketiga variabel kontrol yang lain merupakan variabel yang memprediksi perpindahan auditor yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Kata kunci: audit, pergantian auditor, qualified audit opinion.

 17. Elevers produktion af multimodale tekster. Hvad ved vi og hvad mangler vi?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vibeke Christensen

  2016-09-01

  Full Text Available I Danmark er der med de nye Fælles Mål fra 2014 indført et krav om, at eleverne skal kunne lave større multimodale produktioner. Også i de øvrige skandinaviske lande indgår arbejde med multimodale tekster med forskellig betegnelse i læreplanen for modersmålsfaget. Det er således relevant at undersøge, hvad man ved om elevers produktion af multimodale tekster. Denne artikel bidrager med en gennemgang af nordisk forskning inden for området og med udblik til den øvrige vestlige verden. Teoretisk beskrives multimodalitet med udgangspunkt i New London Groups programartikel fra 1996 og den udvikling af multimodalitet, som gruppen omkring Kress og van Leeuwen har bidraget med. Resultaterne af forskningsgennemgangen præsenteres i fem temaer: terminologi, didaktik, undervisning, elevudbytte og vurdering. Diskussion pågår løbende inden for hvert tema, og der peges på didaktiske perspektiver.Nøgleord: multimodale tekster, tekstkompetence, elevpræstation, skrive-pædagogik, produktion, vurderingAbstractIn the new curriculum for the subject Danish from 2014, it is a requirement that students should be able to create major multimodal productions. Working with multimodal texts in the mother tongue subject is included in the curricula for all three Scandinavian countries. Therefore, it is relevant to consider what is already recognized as students’ production of multi-modal texts. This article offers a brief review based on the Nordic research together with a brief look towards the rest of the Western world’s research on multimodality. This paper’s theoretical foundation is based on the New London Group’s article from 1996, “Pedagogy of Multiliteracies: Designing Social Futures”, and the development of multimodality that re-searchers and scholars surrounding Kress and van Leeuwen have contributed with. The results of the research will be presented in the following five themes: terminology, education, teaching, pupil performance

 18. Udbredelse af den invasive polychaete Marenzelleria spp. i danske farvande samt effekten på sedimentmiljøet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christoffersen, Kenn L; Banta, Gary Thomas

  De europæiske arter af børsteormen Marenzelleria består af tre siblingearter (M. viridis, M. neglecta og M. arctia). De stammer oprindeligt fra den Nord Amerikanske østkyst og Arktis og har været i den sydlige Østersø siden de tidlige 1980’ere. De har stor tolerance over for svingende salinitet...... genetisk analyse efter metoden beskrevet i Blank et al. 2007 [1]. De genetiske metoder er baseret på PCR/RFLP og bruges i dette projekt til at bestemme udbredelsen af de tre sibling arter i danske farvande. Den quantitative fauna opgørelse, samt de forskellige sediment parametre, såsom organisk indhold og...... Sjælland mangler stadig, men forventes foretaget før mødet. På mødet præsenteres foreløbig data om Marenzellerias udbredelse og sedimentkarakteristika.. [1] Blank M., Laine A.O., Jürss K. and Bastrop R. 2007. Molecular identification key based on PCR/RFLP for three polychaete sibling species of the genus...

 19. Effekter af koordineret hjerneskaderehabilitering. Et systematisk litteraturreview

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glintborg, Chalotte; Hansen, Tia G. B.

  beskrevet. Der er ingen klar dansk definition af koordination. Begrebet bliver ofte brugt inkonsistent, og koordination er meget forskelligt tilrettelagt. Derfor kan man ikke generelt dokumentere, om koordinatorfunktioner er en sikker vej til forbedring af komplekse rehabiliteringsforløb. Sundhedsstyrelsen......Forskningsprojekt udvikler ny definition af begrebet koordination Som et led i forskningsprojektet ”Bio-psyko-sociale effekter af koordineret hjerneskaderehabilitering” er der udviklet en ny definition af koordinationsbegrebet. Forskningsprojektet ”Bio-psyko-sociale effekter af koordineret...... senhjerneskadeområdet – initiativer, der skal fremme en sammenhængende og helhedsorienteret rehabiliteringsindsats. Men hvad dækker begrebet koordination egentlig over? Det har et nyt forskningsprojekt set på og kommer med et bud på en ny definition. Dansk definition mangler Indholdet i koordination har været upræcist...

 20. Depressive patienters oplevelse af at modtage ECT

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Christine Damsbo

  Dette studie handler om, hvordan det opleves for den voksne depressive patient at gennemgå et ECT-behandlingsforløb (electroconvulsive therapy). Formålet med projektet er dels at undersøge, hvordan processen omkring ECT-behandlingen udspiller sig og dels at undersøge patienternes oplevelse......, reaktioner og tanker omkring ECT-behandlingen. Studiet bygger på den eksisterende viden om patienters oplevelse af ECT. Metoden er feltforskning med deltagende observation og etnografisk interview. Dette suppleres af to spørgeskemaer. Der blev inkluderet 8 patienter i undersøgelsen. Analysen udspringer af...... konstruktivistisk epistemiologisk vinkel. Ved en teoristyret analyse fremkom 2 overordnede temaer: Anspændthed og tryghed. Disse temaer blev behandlet i en procesorienteret forståelse af ECT-forløbet. Denne proces bestod af: Betingelser, interaktion og konsekvenser. Diskussionen er en kritisk diskussion af fund og...

 1. Gennemgang af den danske samfundsregulering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Falch, Morten

  investeringer hos en bred række af markedsaktører’1. Midlet til at opnå dette mål har været at skabe et regelsæt der gør det lettere for nye virksomheder at komme ind på det nye telemarked, og konkurrere på lige fod med TDC. Herudover, har man hjulpet de nye operatører på vej gennem en såkaldt asymmetrisk...

 2. Bekæmpelse af elmesyge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Iben Margrete; Kristoffersen, Palle; Ravn, Hans Peter

  2004-01-01

  Elmesygen kom til Danmark i 1970’erne. Efter 1985 er udbredelsen gået stærkt, og elmesygen har været katastrofal for bestanden af bytræer og træer i landskabet. Bekæmpelse består fortrinsvis af sanering, dvs. fjernelse af syge og billeangrebne træer inden 1. maj....

 3. Offentliggørelse af kursrelevante oplysninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik; Schaumburg-Müller, Peer

  2013-01-01

  Artiklen analyserer, særligt på baggrund af EU-Domstolens dom af 28. juni 2012 i C-19/11, Daimler AG, hvilken betydning en række mellemliggende trin, der fører frem til en kursrelevant og offentliggørelsespligtig begivenhed, har for tidspunktet for indtrædelsen af pligten til offentliggørelse. De...

 4. Konceptuelt design og udvikling af Intergomus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ellebæk, P.; Pedersen, T.; Stendal, Karsten

  1999-01-01

  Denne rapport gennemgår udviklingsforløbet af et træningsapparat til genoptræning af læderede fingre. Rapporten omhandler kun den mekaniske del af udstyret. Opgaven er blevet løst i samarbejde med Ergoterapien på Køge Amtssygehus, Procare, Centret forAvanceret Teknologi og flere afdelinger på RIS...

 5. Forsegling af okklusal dentincaries i permanente molarer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Qvist, Vibeke; Borum, Mette Kit; Dynes Møller, Kirsten

  2017-01-01

  Der findes ingen eksakte tal for forekomsten af fødevareallergi i den danske befolkning. Den kumulerede forekomst af fødevareallergi hos børn i de første tre leveår skønnes at være på 7-8 %, hvoraf hovedparten vokser sig fra det. Punktprævalensen af diagnosticeret fødevareallergi hos voksne er 3 ...

 6. Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham Leverage Faktor Intern Dan Faktor Ekstern Terhadap Nilai Perusahaan (Studi empirik pada perusahaan manufaktur dan non manufaktur di Bursa Efek Jakarta

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sujoko

  2007-01-01

  Full Text Available The main objective of the study is to examine the impact of ownership structure%2C leverage%2C external factor%2C internal factor on the value of the firms in Jakarta Stock Exchange. It is argued that unlike the agency problem advanced stock market%2C the agency problem in the Jakarta Stock Exchange is the divergence of interest between the minority holders and majority holders. This is because the Jakarta Stock Exchange is characterized%2C among other things%2C by the domination of large shareholders. It is hypotheses that :(1 there are the impact ownership structure %2C external factor%2C internal factor%2C on leverage%2C (2 there are the impact of ownership structure %2C external factor%2C internal factor%2C leverage on value of the firm . This study is to examine Agency Theory%2C Jensen and Meckling (1976%2C Pecking Order Theory%2C Myers (1984%2C Trade Off Model and Signaling Theory (1979. Population in this study are public company listed in Jakarta Stock Exchange during 2000 – 2004. As much as 134 firms listed in Jakarta Stock Exchange were taken as a sample using a purposive sampling method.The data were then analyzed by the structural equation modeling ( SEM analysis%2C using the AMOS Program version 4.01.The results of this study show that (1 there are the impact of ownership structure %2C external factor%2C internal factor on leverage%2C(2there are the impact of ownership structure%2C external factor%2C internal factor%2C leverage%2C on valueof the firm . The result of the study is not support the Agency Theory%2C Jensen and Meckling (1976%2C but the result of the study is support Pecking Order Theory%2C Myers (1984%2C Trade off model and Signaling Theory%2C Battacharya (1979. Abstract in Bahasa Indonesia : Tujuan utama dari studi ini adalah untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan%2C leverage%2C faktor ekstern%2C dan faktor intern terhadap nilai perusahaan di Bursa Efek Jakarta. Tidak seperti pada permasalahan keagenan di pasar

 7. NIR: optimerer produktionen af gammeldags modnede sild

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svensson, T.; Bro, Rasmus; Nielsen, Henrik Hauch

  2005-01-01

  Måling med nærinfrarødt (NIR) lys er et godt supplement til de nuværende metoder til at følge modningen af sild saltede i tønder. Det viser resultaterne af et forskningsprojekt udført i samarbejde mellem Lykkeberg A/S, Danmarks Fiskeriundersøgelser og Den Kgl Veterinær- og Landbohøjskole. Ved hjælp...... af avanceret matematik er det nemt og hurtigt at bestemme modningsgraden af sild direkte fra en NIR måling....

 8. Evaluering af FIU`s akademiuddannelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Agnete Meldgaard; Nielsen, Kurt Aagaard

  I rapporten præsenteres en empirisk evaluerinf af to nye uddannelser i FIUs regi. I forlængelse af evalueringen præsenteres en forskningsmæssig analyse a uddannelsernes rolle i fagbevægelsens modernisering......I rapporten præsenteres en empirisk evaluerinf af to nye uddannelser i FIUs regi. I forlængelse af evalueringen præsenteres en forskningsmæssig analyse a uddannelsernes rolle i fagbevægelsens modernisering...

 9. Omsætning af fast ejendom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Edlund, Hans Henrik

  Bogen er en systematisk gennemgang af lov om omsætning af fast ejendom, der regulerer ejendomsmægleres virke. Følgende emner er bl.a. behandlet: Hvem kan drive ejendomsmæglervirksomhed og ejendomsmæglernes pligter og ansvar.......Bogen er en systematisk gennemgang af lov om omsætning af fast ejendom, der regulerer ejendomsmægleres virke. Følgende emner er bl.a. behandlet: Hvem kan drive ejendomsmæglervirksomhed og ejendomsmæglernes pligter og ansvar....

 10. Snit af målinger: VK afhængig af DF og NA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Søren Risbjerg

  2007-01-01

  ANALYSE: Ekstra Risbjerg-snit af meningsmålinger grundet fortsat valgrummel - VK-regeringen vil blive afhængig af både DF og NA. Udgivelsesdato: 21. august 2007......ANALYSE: Ekstra Risbjerg-snit af meningsmålinger grundet fortsat valgrummel - VK-regeringen vil blive afhængig af både DF og NA. Udgivelsesdato: 21. august 2007...

 11. FAKTOR RISIKO KEJADIAN PREEKLAMPSIA PADA IBU HAMIL DI RSUP DR. M. DJAMIL PADANG TAHUN 2014

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dien Gusta Anggraini Nursal

  2017-08-01

  Full Text Available Preeklampsia merupakan penyakit yang disebabkan kehamilan dan penyebab kematian maternal. Angka kejadian preeklampsia di RSUP. DR. M. Djamil Padang Tahun 2014 adalah 20,14%. Tujuan penelitian ini mengetahui faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian preeklampsia pada ibu hamil di RSUP DR. M. Djamil Padang tahun 2014. Jenis penelitian observasional analitik dengan rancangan kasus kontrol. Jumlah sampel 34 kasus dan 34 kontrol, perbandingan 1:1. Pengambilan sampel menggunakan teknik systematic random sampling. Pengolahan data menggunakan analisis univariat, bivariat dengan uji Chi-Square dan multivariat dengan analisis Regresi Logistik Ganda. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan umur (p=0,006, dan obesitas (p=0,031 berisiko secara bermakna, sedangkan status gravida, riwayat diabetes mellitus dan tingkat pendidikan tidak terdapat hubungan yang bermakna dan bukan faktor risiko preeklampsia pada ibu hamil di RSUP DR. M. Djamil Padang tahun 2014. Hasil analisis multivariat menunjukkan faktor paling dominan terhadap kejadian preeklampsia adalah umur (p=0,001. Umur dan obesitas merupakan faktor risiko kejadian preeklampsia. Disarankan kepada petugas kesehatan untuk meningkatkan promotif dan preventif dengan penyuluhan dan sosialisasi mengenai umur beresiko preeklampsia dan mengurangi berat badan. Kata Kunci: Preeklampsia, Ibu Hamil, Faktor Risiko, RSUP M Djamil Padang

 12. ANALISIS FAKTOR FUNDAMENTAL DAN RISIKO SISTEMATIK TERHADAP HARGA SAHAM PROPERTI DI BEJ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Imelda Wijiyanti

  2003-01-01

  Full Text Available Property was one of sectors that suffer very much during economic crisis. This caused the securities property price decrease on stock exchange. The objective of this research is to understand fundamental factors and systematic risk that influence securities price on property sector. The sample method uses purposive sampling method. From thirty three companies, only thirteen companies are selected, because the financial statement from each company are complete since 1996-2001. This research shows that only book value brings influence on the security price partially, but not the other variable. Abstract in Bahasa Indonesia : Properti merupakan salah satu sektor yang terpuruk sejak krisis ekonomi. Hal ini mengakibatkan harga saham properti di bursa efek juga terpuruk. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor fundamental dan risiko sistematik yang mempengaruhi harga saham di sektor properti. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling method. Dari tiga puluh tiga perusahaan, hanya diambil tiga belas perusahaan, karena memiliki laporan keuangan secara lengkap tahun 1996-2001. Hasil penelitian menunjukkan hanya faktor fundamental Book Value (BV yang mempengaruhi harga saham secara parsial, sedangkan faktor fundamental yang lainnya tidak berpengaruh. Kata kunci: faktor fundamental, risiko sistematik, harga saham sektor properti.

 13. Forskningsoversigt - Effekterne af Cooperative Learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Lea Lund

  Kan Cooperative Learning - en undervisningsform hvor lærerens tid ved tavlen mindskes og hvor de lærende samarbejder om stoffet - maksimere de lærendes indlæring og medvirke til en forbedring af deres interpersonelle og kommunikative kompetencer, samt øge deres motivation for læring? Den megen...... forskning fra USA viser, at Cooperative Learning øger lærerens bevidsthed om, hvilken adfærd, han er medvirkende til at skabe blandt de lærende. Og den øger lærerens bevidsthed omkring interaktioner i klasserummet, og giver god plads og taletid til hver enkelt lærende. Set i lyset heraf kan Cooperative......, at Cooperative Learning har lige så høj grad af positiv effekt, som den viser sig at have på grundskoleområdet. Det er sigtet med denne oversigt over den empiriske forskning. Til start præsenteres Cooperative Learning som metode, dens rødder og udvikling, dernæst skitseres den omfattende forskning omkring...

 14. Hvad er ledelse af brugerinddragelse?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm-Petersen, Christina; Navne, Laura Emdal

  2015-01-01

  Brugerinddragelse i det danske sundhedsvæsen står højt på den politiske dagsorden, men det er stadig en udfordring at implementere visionen i klinisk praksis. Ledelse af brugerinddragelse bliver aktuelt udpeget som en central nøgle til at føre visionen ud i livet. Samtidig er der kun relativt lidt......, at brugerinddragelse skal implementeres i en verden, hvor der allerede er en række andre mål tilstede. En central ledelsesudfordring er derfor, at nogle af målene med brugerinddragelse forudsætter nye måder at organisere ikke bare arbejdet og kompetencer på, men også relationer til patienter og pårørende. En væsentlig...... that organize relations Patient involvement in the health services in Denmark is high on the political agenda, though continues to be a challenge to implement. It is increasingly said that leadership is crucial to the implementation process. However, research into the role of leaders in patient involvement...

 15. FAKTOR PENYEBAB KECELAKAAN KERJA DI UNIT INSTALASI PABRIK GULA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Prilia Nor Afini

  2012-07-01

  Full Text Available Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja yang berakibat terganggunya proses produksi, sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan. Penelitian ini merupakan penelitian deskripstif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Populasi dalam penelitian ini adalah pekerja Pabrik Gula Pangka yang mengalami kecelakaan kerja pada tahun 2010 sebanyak 8 orang. Sampel berjumlah 8 orang. Perolehan data langsung dari responden dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner dan dokumen perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umumnya kecelakaan terjadi dua bulan sekali pada masa giling tebu yaitu antara bulan Mei September. Subyek paling sering mengalami kecelakaan pada Stasiun Puteran. Penanganan kecelakaan sudah cukup baik karena langsung diberikan pertolongan pertama dan dilakukan penyidikan untuk mengetahui penyebab kecelakaannya agar tidak terulang kembali.Sebagian besar kecelakaan kerja terjadi pada subyek penelitian yang berumur di atas 50 tahun, tingkat pendidikan terbanyak SMP, dan masa kerja di atas 30 tahun. Kesimpulan yang diperoleh adalah faktor penyebab kecelakaan kerja di Pabrik Gula Pangka adalah umur, tingkat pendidikan, masa kerja, penggunaan APD, karakteristik kepribadian, pelatihan K3, dan suhu ruangan. The purpose of this study was to determine the causes of work accidents that result in disruption of the production process, so it can be done preventatively. This research was deskripstif qualitative case study approach. The population in this study were Pangka Sugar Factory workers who suffered occupational accidents in 2010 as many as 8 people. Sample of 8 people. Acquisition of data directly from respondents by using a research instrument in the form of a questionnaire and company documents. The results showed that most accidents occurred during the two months between the months of the cane milled from May to September. The subjects most frequently injured at Puteran Station

 16. Pilotprojekt - In situ test af stimuleret aerob nedbrydning til oprensning af pesticidpunktkilder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tsitonaki, Katerina; Roost, Sandra; Larsen, Lars

  Denne rapport omhandler et pilotforsøg i felten, hvor det er undersøgt, hvorvidt aerob nedbrydning af phenoxysyre-pesticider kan stimuleres ved tilsætning af ilt suppleret med tilsætning af specifikke pesticidnedbrydende bakterier. Forsøget er udført på en forurenet lokalitet, Skelstofte, hvor der...

 17. Midler til lindring af mundtørhed og stimulation af spytsekretion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dynesen, Anja Weirsøe; Pedersen, Anne Marie Lynge; Jensen, Allan Bardow

  2013-01-01

  effekt. I relation til risikoen for at udvikle caries, der er forhøjet hos den mundtørre patient, er det dog væsentligt at anbefale produkter uden sukker. Ligesom produktets indhold af syre og dermed det erosive potentiale er af betydning i forhold til udviklingen af dentale erosioner. Systemisk...

 18. HUBUNGAN FAKTOR PERILAKU PENCEGAHAN TERHADAP KEJADIAN MALARIA PADA IBU HAMIL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rensat Bastian Tino

  2016-10-01

  Full Text Available Infeksi malaria pada kehamilan merugikan ibu dan janin yang dikandungnya karena dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas ibu maupun janin. Data kematian ibu di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014, menunjukkan bahwa kematian ibu berdasarkan penyebab malaria berada pada urutan ke tiga. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh faktor perilaku pencegahan (pemakaian kelambu, pemasangan kawat kasa, penggunaan obat anti nyamuk dan kebiasaan berada di luar rumah pada malam hari terhadap kejadian malaria pada ibu hamil di Kabupaten TTS. Penelitian dilakukan menggunakan rancangan penelitian case control. Teknik pengambilan sampel menggunakan Multi Stage Sampling dengan besar sampel sebanyak 90 orang. Analisis data menggunakan analisis bivariabel. Hasil penelitian menunjukkan ibu hamil yang tidak menggunakan kelambu dan atau memiliki kebiasaan berada di luar rumah pada malam hari memiliki risiko yang lebih besar untuk terinfeksi malaria di Kabupaten TTS p=0,000 (OR 8,389, 95% CI : 3,152-22,292 dan p : 0,010 (OR : 3,143, 95% CI : 1,300-7,599. Dengan demikian maka perlu adanya pemerataan, monitoring pemanfaatan dan pemeliharaan kelambu berinsektisida dan perlu mengidentifikasi potensi-potensi lokal yang dapat dijadikan sebagai media pengusir nyamuk dan dapat juga memanfaatkan tanaman-tanaman pengusir nyamuk, seperti zodia, selasih, geranium, suren, lavender, serai dan mimba. Kata Kunci: Malaria, Ibu Hamil, Perilaku, Pencegahan

 19. Kualitas Air Hujan dan Faktor Lingkungan yang Mempengaruhinya

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S Sudarmadji

  2016-07-01

  Full Text Available Hujan merupakan masukan dalam sistem hidrologi. Ditinjau dari kualitasnya dibandingkan dengan air aami lainnya, air hujan merupakan air paling murni dalam arti komposisinya hampir mendekati H2O. Namun demikian, pada hakekatnya tidak pernah dijumpai air hujan yang betul-betul hanya tersusun atas H2O saja, berbagai faktor lingkungan telah mempengaruhi kualitas air hujan tersebut. Pencemaran udara yang terjadi di kota-kota besar, baik yang berupa buangan gas maupun emisi dari kendaraan bermotor. Serta buangan gas dari pabrik telah mempengaruhi kualitas air hujan yang jatuh di daerah kota. Air hujan di daerah pantai juga terpengaruh oleh laut dengan segala aktifitas dan komposisi airnya. Di daerah gunung api yang masih aktif air hujan juga dipengaruhi oleh aktifitas tersebut. Masing-masing lingkungan tersebut di atas mempengaruhi komposisi air hujan. Kajian kualitas air hujan dilakukan dengan mengambil hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya di daerah pulau Jawa, namun demikian hasil penelitian yang dilakukan di luar negeri juga digunakan sebagai pembanding.

 20. Peran Faktor Demografi Dalam Pengembangan Hutan Kota Di Sumatera Bagian Selatan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edwin Martin

  2015-05-01

  Full Text Available Fokus utama peranan hutan kota adalah pada jasa-jasa lingkungan. Sayangnya, kota-kota di negara- negara berkembang menghadapi banyak tantangan dalam mengembangkan hutan kota ini. Faktor demografi bertambahnya jumlah penduduk dipahami sebagai masalah bagi kota dalam mengintegrasikan hutan kota ke dalam perencanaan kota dan pengembangannya. Hasil penelitian di negara maju menyebutkan bahwa justru kepadatan penduduk merupakan potensi dalam pengembangan hutan kota. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang peran faktor demografi dalam hubungannya dengan pengembangan hutan kota. Penelitian menggunakan pendekatan makro dan mikro. Cara makro membandingkan kinerja hutan kota antarkota yang berbeda secara demografi, sementara cara mikro mencari tahu perbedaan kinerja hutan kota antarwilayah yang berbeda kepadatan penduduknya dalam satu kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepadatan penduduk sebagai faktor demografi berperan sebagai penghambat dan pendukung pengembangan hutan kota. Kebutuhan luas minimal hutan kota suatu kota sebaiknya dihitung berdasarkan keadaan demografi kota.

 1. Opfattelser af integration blandt unge med migrantbaggrund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skytte, Marianne; Bryderup, Inge

  2014-01-01

  I artiklen formidles analyser af otte interview med unge med migrantbaggrund. Der er fokus på de unges oplevelser og opfattelser af integration. Der er tale om komplekse processer og vekselvirkninger i forholdet mellem de samfundsmæssige kategoriseringer og individernes selvopfattelser. De unge o...

 2. Optimalt design af fødevarer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech, Anne C.; Engelund, Erling; Juhl, Hans Jørn

  1993-01-01

  Udformningen af fødevarer opfattes som et designproblem, det består i at omsætte markedskrav, belyst gennem markedsanalyser, til egenskaber ved de fremstillede produkter under hensyntagen til de dermed forbundne omkostninger. Denne oversættelse af forbrugerønsker antages at kunne ske effektivt ge...

 3. Prioriteringer af efterretninger i kampen mod terror

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Thomas Galasz

  2015-01-01

  Efterretningstjenesterne indsamler stadig flere informationer i forsøget på at opdage og imødegå terrorister. Men mængden af informationer gør det ikke nødvendigvis lettere at forudsige terrorhandlinger. Efterretningstjenesterne bør derfor prioritere bearbejdning af oplysningerne højere, end de g...

 4. En bid af ældres hverdagsliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundgaard, Karen Marie; Top Christensen, Boye

  2000-01-01

  Undersøgelsen har udforsket hjemmeboende ældres egen forståelse og oplevelse af måltiddsaktiviteters betydning, og hvilke behov aktiviteterne dækker hos de ældre. Aktiviteterne har betydninger der knytter sig til maden men aktiviteterne har også betydninger i sig selv. Undersøgelsen er en af fler...

 5. Lokal integration af førtidspensionister

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Joannes; Lindstrøm, Maia

  Denne rapport kortlægger livsvilkårene for en bred gruppe af førtidspensionister med fokus på deres hverdag og de vilkår, som omgiver dem. Derudover identificerer rapporten en gruppe af førtidspensionister, der selv ønsker mere social interaktion og indhold i hverdagen. Undersøgelsen viser, at de...

 6. Udforskning af dialoger om et regnehul

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindenskov, Lena

  2007-01-01

  Med introduktionen af det danske begreb 'regnehuller' om matematikvanskeligheder bliver det muligt at udforske dialoger i klasserummet med brug af værktøjer fra Augusto Boals Forumteater. Principperne i Boals tre faser præsenteres som værktøjer for læreres refleksive praksis. Ud fra datamateriale...

 7. Udvikling af pille-doserings teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brændgaard, Rikke; Churchill, Inge-Lise; Bolvig Poulsen, Søren

  2015-01-01

  Lab. X har i samarbejde med Brønderslev Kommune og Firmaet LT Automation i et idegenereringsforløb omhandlende viden om "pillens vej", indhentet viden om udfordringer og barrierer i forbindelse med udlevering af medicin fra apoteket til den afslutningsvis indtages af borgeren. Formålet med unders...

 8. Revisionsklienters anvendelse af serviceleverandører

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjersgaard, Lisbeth; Kiertzner, Lars

  2011-01-01

  Artiklen præsenterer det overordnede indhold af den ajourførte ISA 402 om revisionsmæssige overvejelser ved revision af regnskaber for virk somheder, der anvender service-leverandører. Artiklen er opbygget efter de tre grundlæggende elementer i revisionsprocessen - planlægning, udførelse og rappo...

 9. Forført af hjernen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lieberoth, Andreas

  2013-01-01

  Blandingen af offentlig interesse, gode mediehistorier og smarte sælgere har ført til sejlivede neuromyter, der ikke bare distraherer almindelige mennesker, men også fører til udbredte misforståelser blandt professionelle som lærere og plejepersonale. I bedste fald leder neuromyter til spild af t...

 10. Økonomisk vurdering af energibesparende foranstaltninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johnsen, Kjeld; Andersen, Hans Skifter

  Anvisningen gennemgår detaljeret hvordan man gennemfører analyser af lønsomhed og likviditetsvirkninger som led i udarbejdelsen af det teknisk-økonomiske grundlag for beslutninger om energibesparende investeringer. Anvisningen indeholder blandt andet en række enkle skemaer, der kan lette og syste...

 11. Tema 1: Programmering af robotenheder i grundskolen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stine Ejsing-Duun

  2016-01-01

  Full Text Available I denne artikel undersøger vi potentialerne for at lære matematik gennem programmering af robotter. Vi foreslår en model med tre indbyrdes afhængige læringspotentialer, som programmering fordrer. Det omfatter elevens evne til at; (1 tænke i algoritmer, (2 producere viden og artefakter gennem brug af matematik og (3 foretage abstraktion og indkapsling. Programmering er blevet en del af grundskolens læringsmål i flere lande. I Danmark er programmering et læringsmål i forenklede fælles mål for Fysik/Kemi og desuden en del af den nationale undervisningsvejledning for matematik. En analyse af potentialerne i at anvende programmering i forbindelse med disse fag er derfor væsentlig. I denne artikel fokuserer vi på samspillet mellem matematik og programmering gennem litteraturstudier og analyse af empiriske situationer fra undervisning i programmering af LEGO Mindstorms. Teoretisk anvendes den instrumentelle tilgang til teknologi i matematikundervisning. Analysen viser en række måder, hvorpå didaktisk opmærksomhed på epistemisk forhandling kan understøtte læring af matematik gennem programmering.

 12. Professionel udvikling af naturfagslærere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogh, Lars Brian

  2016-01-01

  & Hollingsworth, 2002) som model for tænkning omkring TPD, samt anvende en mange-lags evalueringsoptik i overensstemmelse med Guskey (2002). Den eksisterende viden om, hvad der skal til for at professionelle udviklingsaktiviteter får virkning opsummeres som afsæt for en drøftelse af TPD-design. Endelig...

 13. Sproget afhænger af stedet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Monka, Malene

  2014-01-01

  I artiklen præsenteres resultaterne af et ph.d.-projekt ved Nordisk Forskningsinstitut ved Københavns Universitetet, der undersøger sammenhænge mellem sted og sprogforandring. Projektet er en undersøgelse af sprogforandring i virkelig tid, hvor gamle og nye optagelser med 23 informanter fra tre j...

 14. Måling af virksomheders administrative byrder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langsted, Lars Bo

  2004-01-01

  Selskabsstyrelsen har offentliggjort rapporten: "Rapport om måling af virksomhedernes administrative byrder ved årsregnskabsloven og rapport om revisionshonorar for B-virksomheder."......Selskabsstyrelsen har offentliggjort rapporten: "Rapport om måling af virksomhedernes administrative byrder ved årsregnskabsloven og rapport om revisionshonorar for B-virksomheder."...

 15. Beskrivelse og modellering af produktionssystemer, Tulip

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Peter

  1997-01-01

  produktionssystemer til brug ved optimering af drift og planlægning/udvikling af nye produktionssystemer. For at opnå et nødvendigt informationsgrundlag udføres projektet i samarbejde med udvalgte virksomheder.Rapporten er udført i samarbejde med Tulip International A/S i Vejle, hvor den del, der omfatter...

 16. Digital visualisering i udbygning af Roskilde Universitetscenter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Nils Lykke

  Rapporten beskriver tre forsøg med 3D-visualisering i forbindelse med konkurrencer vedrørende udbygning af Roskilde Universitetscenter. Første forsøg var en metode til hurtigt at skabe en række digitale modeller i højt abstraktionsniveau. Forsøget resulterede i 15 små animationer, der blev benyttet...... af dommerkomiteen til volumenstudier af bygningskonkurrencens indsendte forslag. Andet forsøg var afprøvning af et modelleringsarbejde i lavere abstraktionsniveau, som resulterede i en animation af vinderprojektet. I sidste forsøg blev de praktiske erfaringer fra de to første forsøg implementeret hos...

 17. Evaluering af en sygeplejestyret hjertesvigtsklinik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Streym, Súsanna við

  2008-01-01

  den helbredsrelaterede livskvalitet målt ved hjælp af Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHF) ved baseline og efter der minimum var gået 10 uger. Genindlæggelseshyppigheden og gennemsnitsindlæggelsestiden, blev målt ved at sammenligne alle førstegangsindlæggelser fra 1. marts 2006 til...... tilbuddet om fysisk træning, ville have taget imod det (n=18). Konklusion: Den helbredsrelaterede livskvalitet var signifikant forbedret efter opfølgende undersøgelse. Dog kan dette studie ikke påvise, eksakt hvilke interventioner der har haft indflydelse på forbedringen. Der er ingen forskel på...

 18. Om Hegels opfattelse af Gorgias, set på baggrund af tidligere filosofihistorikeres fremstilling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Huggler, Jørgen

  2010-01-01

  En undersøgelse af Hegels tolkning af sofisten Gorgias giver anledning til at se på receptionen af sofisterne hos notable filosofihistorikere i det 18. århundrede. En sådan undersøgelse viser, at Hegel har en original og velvillig tolkning af sofisterne koncentreret omkring begrebet Bildung og det...... at give grunde for noget. Hegels udlægning af Gorgias bygger på hans tolkning af eleaterne, især af Zenon. Når Hegel har en særlig tolkning af eleaterne, skyldes det hans egne mangeårige filosofiske bestræbelser, og en identificering af en særlig, immanent objektiv dialektik hos Zenon, som han finder......, at Gorgias fører videre. Hegels filosofiske forståelse er tilstrækkelig udviklet til at kunne knytte positive kommentarer til alle dele af diskussionen i Gorgias' ræsonnement Om det ikkeværende, eller Om naturen. Det lykkes dog bedst i forhold til de to første af Gorgias' tre underteser. I hegelsk perspektiv...

 19. Populariseringen af Sjostakovitjs “Vals nr. 2”

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Anders

  2008-01-01

  komposition, og på den anden side den betydning, der realiseres via musikkens interaktion med andre semiotiske ressourcer, nonverbale og verbale, visuelle og auditive. Jeg har valgt tre genremæssigt forskellige eksempler, hvori valsen indgår; nemlig spillefilmen Eyes Wide Shut (Kubrick, 1999), en reklamefilm...

 20. Anvendelse af koldpresset rapsolie på varebiler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Claus Suldrup; Ivarsson, Anders; Schramm, Jesper

  Denne rapport sammenfatter resultaterne af undersøgelserne omkring anvendelse af koldpresset rapsolie på varebiler. Undersøgelsen, som er udført af Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Mekanisk Teknologi, er en del af et større projekt, som er finansieret af Trafikstyrelsens (tidligere Fær...... Færdselsstyrelsen) tilskudsordning til forsøg med biodiesel. Projektet har været administreret af Odense Kommune....

 1. Faktor Risiko Asma Pada Murid Sekolah Dasar Usia 6-7 Tahun di Kota Padang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Afdal .

  2012-11-01

  Full Text Available Abstrak Latar belakang : Asma merupakan penyakit kronik yang sering dijumpai pada anak. Dilaporkan bahwa prevalens asma meningkat pada anak maupun dewasa. Usia 6-7 tahun merupakan periode dimana prevalens asma dan angka kunjungan ke rumah sakit karena asma lebih tinggi. Terjadinya asma dianggap sebagai interaksi yang kompleks antara faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik sudah dibuktikan dari penelitian-penelitian sebelumnya, tetapi karakteristik faktor risiko lingkungan pada asma belum jelas. Apabila melihat derajat peningkatan kejadian asma, tidak mungkin hanya faktor genetik yang berperan, tetapi peran faktor lingkungan justru yang lebih besar. Tujuan : Untuk mengetahui prevalens dan faktor risiko asma pada anak SD usia 6-7 tahun di Kota Padang.Metoda : Suatu penelitian cross sectional di 20 SD di Kota Padang pada bulan Juni – November 2009 dengan jumlah sampel 879 orang. Terhadap setiap subjek dilakukan penelitian yaitu pembagian kuisioner ISAAC (international study of asthma and allergies in childhood untuk orang tua. Analisis data dilakukan dengan uji chi-square untuk variabel katagorik dan analisis multivariat dengan regresi logistik. Data dianalisis menggunakan peranti lunak komputer.Hasil : Prevalens asma pada murid SD usia 6-7 tahun di Kota Padang berdasarkan kuisioner ISAAC sebesar 8%. Faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap kejadian asma adalah atopi ayah atau ibu, diikuti faktor berat badan lahir dan kebiasaan merokok pada ibu serta pemberian obat parasetamol. Sedangkan pemberian ASI dan kontak dengan unggas merupakan faktor protektif terhadap kejadian asma. Kata kunci: faktor risiko, asma, sekolah dasar Abstract Background: Background Asthma is a common chronic disease in children. It had been reported that the prevalence of asthma in children and adults was increasing. The age of 6-7 years is the period where the prevalence and the number of visits to the hospital because of asthma are higher. The

 2. HUBUNGAN FAKTOR LINGKUNGAN FISIK DENGAN KEJADIAN FILARIASIS DI INDONESIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Santoso Santoso

  2016-07-01

  Full Text Available ABSTRACTFilariasis is still a public health problem in Indonesia. Over 10 years (2000-2009 the spread of filariasis inIndonesia are increasing in all over Indonesia. The numbers of clinical cases found were 6,233 cases in 2000 and increased in 2009 to 11,914 cases scattered throughout 33 provinces. Some factors that led to thehigher number of filariasis cases in Indonesia were poor sanitation and limited access to health carefacilities. The data for this analysis was derived from Basic Health Research 2007. The results showedthere were statistically significant relationship between the characteristics of respondents, the type andcondition of the waste water reservoirs, sewerage conditions, the presence of medium and large livestock, classification of areas and the incidence of filariasis.Keywords: Filariasis, characteristics, waste water disposal ABSTRAKFilariasis masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Selama 10 tahun (2000-2009 penyebaranfilariasis di Indonesia terus meningkat yang meliputi hampir seluruh wilayah Indonesia. Jumlah kasusklinis yang ditemukan tahun 2000 sebanyak 6.233 kasus dan meningkat pada tahun 2009 menjadi 11.914kasus yang tersebar di 33 provinsi. Beberapa faktor yang menyebabkan masih tingginya kasus filariasis diIndonesia diantaranya kondisi sanitasi lingkungan yang kurang baik dan sulitnya akses ke sarana pelayanankesehatan. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data hasil Riskesdas tahun 2007. Hasil analisismenunjukkan adanya hubungan yang bermakna secara statistik antara karekateristik responden, jenis dankondisi penampungan air limbah, kondisi saluran air limbah, keberadaan ternak sedang dan besar, dan klasifikasi daerah dengan kejadian filariasis.Kata kunci: Filariasis, karakteristik, pembuangan air limbah

 3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PREMATURE SIGN-OFF DENGAN TURNOVER INTENTION SEBAGAI VARIABEL INTERVENING: Suatu tinjauan dari Goal Setting Theory

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ceacilia Srimindarti

  2013-11-01

  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh faktor internal individu (seperti komitmen organisasional auditor dan turnover intention pada penerimaan prematur sign-off. Sumber data penelitian ini adalah auditor yang bekerja di perusahaan audit di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei dengan mengirimkan kuesioner kepada responden melalui pos. Ada 236 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi dan turnover intention mempunyai pengaruh terhadap penerimaan prematur sign-off. Komitmen organisasi berpengaruh pada turn over.

 4. Vurdering af omfang og konsekvenser af sprøjtning og gødskning af § 3-beskyttede naturarealer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strandberg, Morten Tune; Bak, Jesper Leth; Bladt, Jesper Stentoft

  2012-01-01

  Det er overvejende de ferske enge, der gødskes og sprøjtes, hvorimod dette kun undtagelsesvist er konstateret på andre naturtyper som overdrev og heder m.m. De ferske enge er samtidig den mest udbredte § 3-naturtype. Behandling i form af gødskning og sprøjtning foregår anslået på op til 20 % af a...

 5. 'n Lied moet klink om gehoor te word ... : Faktore wat die resepsie ...

  African Journals Online (AJOL)

  17 Apr 2013 ... The Authors. Licensee: AOSIS. OpenJournals. This work is licensed under the. Creative Commons. Attribution License. 'n Lied moet klink om gehoor te word ... : Faktore wat die resepsie van kerkliedere kan beïnvloed. A hymn must be sung to be heard ... : Aspects that could influence the reception of hymns.

 6. Die faktore gemeenskaplik aan die selfondersoekvraelys van Holland en die nuwe Suid-Afrikaanse beroepsbelangstellingsvraelys

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. Swanevelder

  1992-06-01

  Full Text Available The factors common to the Self Directed Search of Holland (SDS and the new South African Vocational Interest Inventory (SAVII. The new South African Vocational Interest Inventory was locally developed with the purpose to create a single vocational interest inventory for all population groups in the RSA. In this study the common factors underlying the SDS and the SAVII were determined with the aid of interbattery factor analysis. The results indicate that there are six common factors underlying the two instruments for both the standard nine boys and girls, and that these factors agree with the six factors built into the SDS by Holland. Opsomming Die nuwe Suid-Afrikaanse Beroepsbelangstellingsvraelys (SABBV is plaaslik ontwikkel met die doel om 'n enkele beroepsbelangstellingsvraelys vir alle bevolkingsgroepe binne die RSA, daar te stel. In hierdie studie is daar ondersoek ingestel na die gemeenskaplike faktore onderliggend aan die SABBV en die Selfondersoekvraelys (SOV van Holland met behulp van 'n interbatteryfaktorontleding. Daar is bevind dat daar ses gemeenskaplike faktore onderliggend aan die twee instrumente is vir sowel standerd nege seuns as dogters, en dat hierdie faktore ooreenstem met die ses faktore wat deur Holland in die SOV ingebou is.

 7. PENENTUAN FAKTOR YANG BERPENGARUH DALAM FAULTY BEHAVIOR RISK MELALUI PENDEKATAN METODE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rizal Irfan Fuadi

  2015-06-01

  Full Text Available Manajemen keselamatan merupakan pengorganisasian, sumber daya manusia, kebijakan dan prosedur interaktif yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan kerusakan dan kerugian di tempat kerja. Salah satu cara untuk memperbaiki manajemen keselamatan di perusahaan adalah dengan melakukan penelitian mengenai faktor yang berpengaruh dalam risiko kesalahan perilaku. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja tidak memiliki struktur fisik. Untuk itu, maka masalah pada kondisi nyata dapat direpresentasikan dengan cara yang lebih baik menggunakan angka fuzzy untuk mengevaluasi faktor-faktor ini. Pada penelitian ini, pendekatan Fuzzy AHP bertujuan untuk menentukan tingkat Faulty Behavior Risk (FBR pada sistem kerja.Penentuan faktor yang berpengaruh dalam Faulty Behavior Risk (FBR/risiko dari perilaku yang salah dimulai dengan menentukan responden, penyusunan kuesioner, uji validitas dan reliabilitas, hasil dari kuesioner dijadikan inputan dalam pengolahan data dengan metode FuzzyAnalytic Hierachy Process (FAHP. Kuesioner ini dibuat berdasarkan konsep safety management yang terdiri dari 4 faktor, yaitu faktor organisasi, faktor pribadi, faktor pekerjaan dan faktor lingkungan. Penelitian ini dilakukan pada Bay 2.1 yang memproduksi panel dan bay 7.1 yang memproduksi finning. Berdasarkan perhitungan FBR pada bay 2.1 menunjukkan nilai 0,4793 yang berarti risiko kesalahan perilaku di antara batas bawah (0,25 dan batas atas (0,50. Sedangkan pada bay 7.1 sebesar 0,5317 yang berarti risiko kesalahan perilaku memiliki potensi tinggi karena berada di atas batas atas. Dari hasil penentuan FBR didapatkan nilai  pada bay 2.1 yang memiliki risiko penyebab tertinggi terdapat pada sub faktor kurang persiapan (0,0788 sedangkan pada bay 7.1 dengan nilai FBR sebesar 0,5317 yang memiliki risiko tertinggi terdapat pada sub faktor kelelahan kerja (0,0970. Melalui penelitian ini, faktor penyebab kesalahan perilaku kerja dapat diketahui dan diberikan

 8. Angka Kejadian Delirium dan Faktor Risiko di Intensive Care Unit Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rakhman Adiwinata

  2016-04-01

  Full Text Available Delirium ditandai dengan perubahan status mental, tingkat kesadaran, serta perhatian yang akut dan fluktuatif. Keadaan ini merupakan kelainan yang serius berhubungan dengan pemanjangan lama perawatan di Intensive Care Unit (ICU, biaya yang lebih tinggi, memperlambat pemulihan fungsional, serta peningkatan morbiditas dan mortalitas. Tujuan penelitian adalah mengetahui angka kejadian delirium dan faktor risiko terjadinya delirium di ICU Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin (RSHS Bandung. Pengambilan sampel dilakukan selama tiga bulan (Januari–Maret 2015 di ICU RSHS Bandung. Metode penelitian ini deskriptif observasional secara kohort prospektif, menggunakan alat ukur Confusion Assessment Method-Intensive Care Unit (CAM-ICU, sebelumnya dilakukan penilaian dengan Richmond agitation-sedation scale (RASS pada pasien yang tersedasi. Hasil penelitian ini dari 105 pasien, 22 pasien dieksklusikan, dari 83 pasien didapatkan 31 pasien positif delirium, angka kejadian 37%. Faktor-faktor risiko pada pasien positif delirium terdiri atas geriatri 15 dari 31, pemakaian ventilator 12 dari 31, pemberian analgesik morfin 9 dari 31, sepsis atau infeksi 9 dari 31, kelainan jantung 8 dari 31, acute physiology and chronic health evaluation (APACHE II skor tinggi 8 dari 31, kelainan ginjal 7 dari 31 laboratorium abnormal 7 dari 31, pemberian sedasi midazolam 6 dari 31 kelainan endokrin 5 dari 31, pemberian analgesik fentanil 2 dari 31, dan strok 1 dari 31. Simpulan, angka kejadian delirium di ICU RSHS Bandung cukup tinggi sebesar 37% dengan faktor risiko terbesar adalah pasien geriatrik.

 9. Optimering af byggeprocessen via bedre/forøget brug af digitale modeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carlsen, Mads; Grøn, Dorte Marie Frilund; Alon, Nevo

  2013-01-01

  Projektet klarlægger nødvendigheden for, og muligheder i, en struktureret og konsekvent planlægning ved anvendelsen af BIM i relation til projektering, udførelse og drift af byggeri. Der er udarbejdet et planlægningsværktøj, der muliggør en sådan planlægning. Samtidig kortlægges de nødvendige data......, der kan udtrækkes af en BIM model ved gennemførelsen af en LCA simulering. Projektet afsluttes med en præsentation af en udviklet demonstratorapplikation til gennemførelse af LCA simuleringer koblet med BIM modellen....

 10. Air Emissions/IGD: EF_AFS

  Data.gov (United States)

  U.S. Environmental Protection Agency — EF_AFS is a subset of facilities from FRS_INTEREST and FRS_FACILITY_SITE which are updated on a monthly basis as part of the Locational Reference Tables (LRT)...

 11. Crowdings betydning for antallet af tvangsfikseringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bak, Jesper; Nielsen, Lea Marie; Hæssum, Birte

  2017-01-01

  I denne artikel vil vi beskrive et par af resultaterne fra forskningsprojektet ”Mechanical restraint. Preventive Factors in Theory and Practice” samt et eksempel fra praksis om crowdings betydning for hvor meget der bliver tvangsfikseret....

 12. Kortlægning af Hadforbrydelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Drud Jensen, Mads Ted; Kromand, Rolf; Birgit, Lindsnæs

  Kortlægning af hadforbrydelser baserer sig på selvrapporteret udsathed for kriminalitet samt e-survey gennemført blandt minoritetsgrupper, der antages at være særlig udsat for hadforbrydelser....

 13. Eliten und Elitenbildung in der Mykenologie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nosch, Marie-Louise Bech

  2007-01-01

  Historiografisk undersøgelse af begrebet eite i mykenologien og dets anvendelse i behandlingen af udvalgte dele af den græske bronzealder, af forskellige mykenologer......Historiografisk undersøgelse af begrebet eite i mykenologien og dets anvendelse i behandlingen af udvalgte dele af den græske bronzealder, af forskellige mykenologer...

 14. Danskernes brug af business case og gevinstrealisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ernst, Martin

  2013-01-01

  Business case og gevinstrealisering har længe været faste begreber, når man taler effektivisering, implementering af strategi etc. Mange bruger det, flere brugere det delvist, og nogle bruger det slet ikke.......Business case og gevinstrealisering har længe været faste begreber, når man taler effektivisering, implementering af strategi etc. Mange bruger det, flere brugere det delvist, og nogle bruger det slet ikke....

 15. Selskaberne er en del af staten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hein Jessen, Mathias

  2016-01-01

  Lækket af Panama Papers fremhæver endnu engang den paradoksale rolle, ikke mindst multinationale selskaber spiller i politik og økonomi: De er både skabt af staten, og fremstår stadig som uden for og i opposition til staten. Hvis vi vil gøre noget ved problemet, må vi forstå, hvordan stat og...

 16. Arbejdsmiljø ved udbud af busdrift

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wiegmann, Inger-Marie; Mathiesen, Karin; Hasle, Peter

  En undersøgelse af sammenhængen mellem arbejdsmiljø og udbud af busdrift i tre trafikselskabet. Resultaterne peger på at arbejdsmiljøet går fra udelukkende til at være et anliggende mellem arbejdsgiver og arbejdstager til et trepartsforhold hvor også udbyder (trafikselskabet) får et ansvar og har...

 17. Omrids af en trækultur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rauff Greisen, Johannes

  2007-01-01

  høje prioritering af de fysiske rammer kan aflæses i de store linjer såvel som i de redelige detaljer. Artiklens spørgsmål er, hvorledes håndværkstraditionens kvaliteter og kerne kan overleveres til det moderne byggeri, der også i Vorarlberg i stigende grad præges af industrialiseringen, samt i hvilke...

 18. Forekomst af parodontitis og FORL hos perserkatte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Flørnæs, Maria L. Topholm; Lund, Mette; Kortegaard, Hanne Ellen

  2007-01-01

  I dette studie er omfanget af tandrelaterede sygdomme heriblandt parodontitis og feline odontoklastiske resorptions læsioner (FORL) blandt 19 perserkatte (heraf 2 exotics) på 3 til 9 år undersøgt både klinisk og radiografisk. Ingen af kattene havde tidligere fået renset tænder i anæstesi. Alle ka...

 19. Kontrol af konventionelle våben i Europa

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hoffmann, Rune; Kierulf, John; Pradhan-Blach, Flemming

  Rapporten indledes med en historisk gennemgang af tilblivelsen og udviklingen af Traktat om Konventionelle Væbnede Styrker i Europa (CFE), som blev iværksat af NATO og det tidligere Warszawapagten i 1973. Traktaten fastsætter et loft for antallet af kampvogne, pansrede kampkøretøjer, artilleripje...

 20. Tællinger af vandfugle i Danmark 1998-99

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pihl, S.; Laubek, B.

  1999-01-01

  Denne rapport præsenterer Miljø- og Energiministeriets seks feltstationer med beskrivelse af deres historie, naturforhold og overvågningsprogram. Resultaterne af fugleobservationer i 1997 beskrives i sammenhæng med tidligere års udvikling. Desuden præsenteres resultater af tre undersøgelser af he...

 1. Erfaringer fra nedrivning af boligblok i Rødbyhavn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Søren Skibstrup; Hansen, Klaus; Krogh, Hanne

  Denne meddelelse indeholder en beskrivelse af nedrivningen af et betonelementbyggeri. Der er foretaget en registrering af energiforbrug i forbindelse med nedrivningen og bortskaffelsen samt en registrering af de miljøbelastende stoffer i bygningsaffaldet. Inden bebyggelsen blev revet ned, blev de...

 2. DVD anmeldelse - En Verden af Lyd og Musik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2006-01-01

  Anmeldelse af DVD-udgivelse af Claus Bang (2005): En Verden af Lyd og Musik. Musikterapi for døve, hørehæmmede og multihandicappede børn og unge. Al tale med undertekst eller tegnsprogstolkning. DVD-boks med 3 stk. dobbeltlag DVD beregnet til afspilning på PC. Udgivet af Musikterapi-foreningen En...

 3. Læring som improviseret udvikling af praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brinck, Lars

  2010-01-01

  Med afsæt i forfatterens fænomenografiske studie af amerikanske musikeres oplevelse af det at jamme diskuterer artiklen, hvorvidt jam-bandets spontant improviserende praksis kan give ny forståelse af rytmiske musikeres læring som et overordnet socialt fænomen. Ved at betragte jam-bandets praksis i...

 4. Om den sociale og symbolske funktion af uddannelsesevalueringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørholm, Morten

  Ph.d.-afhandlingen handler om evalueringer, om evalueringer af uddannelse med et fokus og perspektiv som er begrænset til en afdækning af forhold om evalueringer, til en formulering af en teori om evalueringer. I afhandlingens analyser og diskussioner anvendes teorier af Émile Durkheim, Pierre...

 5. Miljørigtig ombygning af Mallinggård

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2002-01-01

  Resume af rapport om den byggetekniske anvendelse af alternativ isolering ved en ombygning af Mallinggårds lade til undervisningslokaler, udarbejdet af Bent Møller fra Rudolf Steiner Skolen i Skanderborg under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 6. Selektiv avl af racehunde og -katte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandøe, Peter; Meyer, Iben Helene Coakley; Fredholm, Merete

  2014-01-01

  Dette kapitel ser nærmere på de velfærdsmæssige problemstillinger, der opstår som følge af måden, hvorpå racehunde og -katte påvirkes gennem selektiv avl. Først beskrives, hvordan avlen af racehunde og -katte er organiseret. Dernæst gøres der rede for de dyrevelfærdsmæssige konsekvenser heraf....... Selektiv avl af hunde og katte tjener til at vedligeholde en stor racemæssig diversitet. De racemæssige forskelle gør det muligt for mennesker at vælge især hunde, der har nogle egenskaber, som passer til individuelle behov og ønsker. Desværre er der også en række bivirkninger for de pågældende dyrs...... problemer, som knytter sig til selektiv avl af racehunde og -katte, gennemgås og diskuteres mulige praktiske tiltag, som kan trække udviklingen i retning af at reducere forekomsten af disse problemer....

 7. Pædagogisk brug af test

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordenbo, Sven Erik; Allerup, Peter; Andersen, Hanne Leth

  Publikationen er resultatet af et systematisk review foretaget i regi af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Reviewets grundspørgsmål er: Hvordan kan grundskolelæreres individ- og klassecentrerede brug af data fra test forbedre læreres didaktiske og/eller fagdidaktiske tiltag i klasser...... med almindelige elever? Spørgsmålet vedrører alene testtyper, som indgår i nationale test i de nordiske lande. Og hvordan indvirker indførelsen af testning på læreres didaktiske beslutninger og elevers læringsadfærd? Vi fandt frem til at grundskolelæreres individ- og klassecentrerede brug af testdata...... i klasser med almindelige elever forbedres, når de didaktiske og/eller fagdidaktiske tiltag bygger på test, som lærerne oplever et medejerskab for. Vi fandt fremtil, at introduktion af test fra instanser over klasseniveau med det formål at indvirke på undervisning og elevers læringsadfærd har...

 8. Enzymatisk omestring til produktion af biodiesel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fjerbæk, Lene

  2007-01-01

    Biodiesel er i dag sammen med bioethanol et bud på, hvordan transportsektoren kan nedbringe sin netto CO2-emission til atmosfæren og lagrene af fossilt brændstof kan strækkes. På verdensplan forventes der en produktion af biodiesel på 7,9 mio. tons i 2007. Ved den industrielle fremstilling af...... biodiesel benyttes i dag kemiske katalysatorer såsom H2SO4, NaOH, MeONa eller KOH, der efterfølgende fjernes fra den producerede biodiesel med store mængder vand og derved produceres store mængder spildevand. Ved at benytte enzymer i processen kan man reducere mængden af spildevand, der skal renses. Enzymer...... benyttes ikke i de eksisterende processer, men det forventes, at udviklingen af processerne vil øge deres anvendelse i biodieselproduktion. I artiklen præsenteres fordele og ulemper ved anvendelse af enzymer til biodiesel produktion....

 9. Biotransformering af pyren i havbørsteormen Nereis virens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Anne; Giessing, Anders; Juul Rasmussen, Lene

  føden og ved overførsel over epithelet. Graden af systemisk akkumulering af PAHer afhænger af optaget men ligeledes af effektiviteten af biotransformering i den pågældende organisme. N. virens er kendt for effektivt at biotransformere PAHer. I nærværende undersøgelse blev biotransformering undersøgt med......-glucuronid er den fase II metabolit der primært produceres ved biotransformering af pyren. Dette indikerer at de vigtigste enzymer i biotransformering af pyren i N. virens er CYP enzymer og glucuronosyl transferase enzymer....

 10. Digital innovation af folkeskolernes åbenhed og sammenlignelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Kim Normann; Henriksen, Helle Zinner; Agger Nielsen, Jeppe

  2013-01-01

  Denne artikel præsenterer en normativ model (Public Sector Process Rebuilding, PPR), som kan indfange, hvor innovativt offentlige organisationer anvender digitale løsninger. Optag af digital innovation anskues ofte i litteraturen binært – enten er innovationen anskaffet eller ikke anskaffet. Vores...... argument er imidlertid, at optag af digitale innovationer kan gradbøjes. Vores sigte er derfor at få fokus væk fra anskaffelse og mere i retning af udnyttelse af digitaliseringen med henblik på at skabe forbedring af kerneydelserne og gavne slutbrugerne. Med empirisk afsæt i danske folkeskolers tolkning af...

 11. Kualitas Hidup Anak Epilepsi dan Faktor–Faktor yang Mempengaruhi di Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI/RSCM Jakarta

  OpenAIRE

  Winny N Wishwadewa; Irawan Mangunatmadja; Mardjanis Said; Agus Firmansyah; Soedjatmiko, Soedjatmiko,; Bambang Tridjaja

  2016-01-01

  Latar belakang. Epilepsi merupakan penyakit kronik yang dapat mempengaruhi kualitas hidup anak di masa depan. Saat ini penelitian untuk menilai kualitas hidup anak epilepsi masih terbatas. Tujuan. Melakukan penilaian faktor-faktor klinis, demografi, psikososial dan obat anti epilepsi (OAE) yang mempengaruhi kualitas hidup anak epilepsi dengan menggunakan instrumen Quality of life in childhood epilepsy questionnaire-parent form (QOLCE). Metode. Penelitian dilaksanakan di Poliklinik Neuro...

 12. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DERAJAT MIOPIA PADA REMAJA (STUDI DI SMA NEGERI 2 TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anisa Sofiani

  2016-04-01

  Full Text Available Miopia sebagai kelainan refraksi menjadi penyebab terbanyak gangguan penglihatan di dunia hingga diestimasikan separuh dari penduduk dunia menderita miopia pada tahun 2020. Segala golongan usia dapat mengalami miopia, terutama pada remaja. Jawa tengah menduduki peringkat ke 6 untuk masalah miopia, dan remaja yang menderita miopia di kabupaten Temanggung khususnya SMA N 2 Temanggung diperkirakan meningkat tiap tahunnya. Penelitian ini termasuk dalam penelitian explanatory research dengan pendekatan cross sectional. Populasi berjumlah 720 siswa, sampel 92 siswa SMA N 2 Temanggung. Hasil penelitian ini adalah terdapat hubungan antara jarak baca (p=0,042, intensitas gadget (p=0,049, intensitas jalan kaki outdoor (0,004, dan intensitas olahraga outdoor (p=0,017 dengan derajat miopia remaja. Dan tidak ada hubungan dengan jenis kelamin, asupan vitamin A, lama membaca, penerangan, posisi membaca, penggunaan gadget /hari, pekerjaan, pendapatan orang tua, keturunan, intensitas rekreasi dan hobi. Faktor terkuat adalah olahraga outdoor (p=0,005 dan OR=17,468. Anjuran untuk penelitian selanjutnya adalah dalam penghitungan asupan Vitamin A apakah mempengaruhi peningkatan dioptri miopia agar memperhatikan cara pengolahan makanan. Kategori untuk variabel penggunaan gadget juga perlu ditambahkan. Myopia as refractive error will be the most common cause of visual impairment over the world until half of the world's populations are suffer from myopia in 2020. All of age groups can get it, especially in adolescents. Central Java’s ranked is sixth for the problems of myopia, and adolescents who suffer the myopia in Temanggung regency in particular SMA N 2 Temanggung is expected to increase each year. This study was explanatory research with cross sectional approach. The population were 720 students, with 92 samples students of SMA N 2 Temanggung. The Results, there were a relationship between reading distance (p=0.042, the intensity of the gadget (p=0.049, the

 13. DESKRIPSI KESULITAN BELAJAR PESERTA DIDIK DAN FAKTOR PENYEBABNYA DALAM MEMAHAMI MATERI LISTRIK DINAMIS KELAS X SMA NEGERI 2 BENGKAYANG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ira Nofitasari

  2017-06-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan kesulitan belajar peserta didik dan faktor penyebabnya dalam memahami materi listrik dinamis kelas X SMA Negeri 2 Bengkayang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Teknik pengumpul data yang digunakan adalah teknik pengukuran dengan soal tes, dan teknik komunikasi tidak langsung dengan angket respon. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis data disimpulkan bahwa: (1 Kesulitan yang dialami peserta didik dengan kriteria tinggi yaitu pada sub pokok bahasan Hukum Kirchoff dengan persentase sebesar 71,42 % dan energi serta daya hantar listrik dengan persentase sebesar 63,68 %, sedangkan untuk sub pokok bahasan dengan kriteria cukup tinggi yaitu pada sub pokok bahasan Hukum Ohm dan hambatan suatu konduktor dengan persentase sebesar 58,03 %, arus, tegangan, dan hambatan listrik dengan persentase sebesar 53,35 %, rangkaian resistor seri dan paralel dengan persentase sebesar 53,57 %.;(2 Faktor-faktor yang menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern yaitu kurangnya minat dan motivasi belajar peserta didik, sedangkan faktor ekstern yaitu kurangnya variasi media dan metode pembelajaran.

 14. For bestemmelse af drivhusgasudledning ved udtagning/Ekstensivering af landbrugsjorder på kulstofrige lavbundsjorder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gyldenkærne, Steen; Greve, Mogens Humlekrog

  Sammenfatning: Rapporten beskriver hvordan man kan beregne ændringen i drivhusgasemissionen ved omlægning af landbrugsjord til naturarealer. Rapporten er primært rettet mod tilskudsordningen vedr. udtagning af organiske lavbundsjorde, men kan også anvendes i andre sammenhænge. Rapporten anvender de...

 15. Identifikation af forkullet lig ved hjælp af ganeaftryk og koralnyresten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leth, Peter Mygind; Bindslev, Dorthe Arenholt; Kristensen, Ingrid Bayer

  1997-01-01

  En retstodontologisk undersøgelse af en dødfunden, uidentificeret person, bygger almindeligvis på en undersøgelse af tandsættet. Hvis personen er tandløs må andre identifikationsmetoder tages i anvendelse. Fingeraftryk er et almindelig kendt eksempel på en alternativ metode, som bygger på, at cri...

 16. Evaluering af ordning med psykologbehandling af personer med let til moderat depression

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fjeldsted, Rita; Christensen, Kaj Sparle

  Herværende rapport evaluerer den pr. 1.4.2008 indførte ordning med mulighed for henvisning til psykologbehandling med 60 % tilskud for patienter med let til moderat depression. Evalueringen har betjent sig af flere gensidigt supplerende metoder: spørgeskemaundersøgelser overfor patienter, psykolo......Herværende rapport evaluerer den pr. 1.4.2008 indførte ordning med mulighed for henvisning til psykologbehandling med 60 % tilskud for patienter med let til moderat depression. Evalueringen har betjent sig af flere gensidigt supplerende metoder: spørgeskemaundersøgelser overfor patienter...... tidligere evaluering af forsøgsordning af psykologbehandling af depression i perioden 2005-06. 18.419 personer i alderen 18-37 år blev henvist til psykolog i den undersøgte ordning i perioden 1.2.2009 – 31.1.2010, svarende til en henvisningshyppighed på 1,6 % af baggrundsbefolkningen i samme aldersgruppe....... Ordningen giver mulighed for én rehenvisning, og 9 % blev rehenvist i perioden. Spørgeskemaresultater viser, at kun 33 % af de henviste falder ind under henvisningskriteriet ” let til moderat depression” på tidspunktet for opstart af psykologbehandling, 39 % har ingen tegn på depression, og 28 % har svær...

 17. Fermentering af korn øger fordøjeligheden af næringsstoffer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anni Øyan; Jørgensen, Henry; Bach Knudsen, Knud Erik

  2010-01-01

  foderblandingerne med ikke-fermentet korn var dog lavere end normalt, hvilket kan have påvirket resultaterne, så effekten af fermentering er større i dette forsøg, end hvad der normalt kan forventes. Kornet var groft formalet (ca. 30 % under 1 mm), hvilket kan have påvirket resultaterne. Ved finere formaling af...

 18. Does an interdisciplinary outpatient atrial fibrillation (AF) clinic affect the number of acute AF admissions?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frydensberg, Vivi Skibdal; Brandes, Axel

  2018-01-01

  AIMS AND OBJECTIVES: To investigate the impact of a multidisciplinary outpatient clinic for patients with atrial fibrillation (AF-clinic) on the number of acute hospitalizations for atrial fibrillation compared with usual outpatient care for this condition before the establishment of the AF-clinic....... BACKGROUND: Guidelines recommend a structured outpatient clinic follow-up in multidisciplinary teams for patients with atrial fibrillation due to fewer hospitalizations and death. However the evidence base is weak. DESIGN: The study is a retrospective cohort study including a total of 129 patients from...... the cardiac outpatient clinic at a large Danish University Hospital. The study population consisted of two groups: a usual care group before a dedicated AF-clinic was established (n=73) and the AF-clinic group (n=56). The primary endpoint was acute hospitalization for AF. METHODS: Cox regression was used...

 19. ANALISA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KENYAMANAN BERKENDARA PADA PENUMPANG KERETA API TAWANG JAYA MENGGUNAKAN STRUCTURAL EQUATION MODELLING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diana Puspita Sari

  2015-11-01

  Full Text Available Kereta api merupakan salah satu moda transportasi dengan jumlah penumpang yang besar. Pengoperasian kereta api Tawang Jaya merupakan salah satu upaya untuk mengakomodir rute perjalanan Semarang – Jakarta dan sebaliknya. Studi pendahuluan mencatat bahwa telah terjadi ketidaknyamanan pada kereta api Tawang Jaya yang diiringi dengan penurunan jumlah penumpang. Penurunan jumlah penumpang mungkin disebabkan karena ketidaknyamanan, sehingga banyak penumpang yang beraliih menggunakan moda transportasi lain atau kereta jenis lain. Hal ini dibuktikan dengan kenaikan jumlah penumpang kereta kelas bisnis dan eksekutif pada waktu yang bersamaan. Studi ini bertujuan untuk mengetahui persepsi kenyamanan pada perjalanan kereta api Tawang Jaya dengan menggunakan Structural Equation Modelling (SEM menggunakan software AMOS versi 21.0. Pendekatan Structural Equation Modelling (SEM digunakan untuk menjelaskan secara sistematis kenyamanan pelanggan kereta api melalui beberapa faktor (suasana kabin, tempat duduk, gejala mabuk perjalanan, faktor terowongan, keletihan dan kenyamanan berkendara serta menghitung pengaruh dari faktor-faktor tersebut terhadap kenyamanan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor yang secara langsung berpengaruh signifikan terhadap kenyamanan berkendara adalah suasana kabin dengan bobot sebesar 0.60. Sementara itu faktor yang secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap kenyamanan berkendara melalui mediasi keletihan adalah tempat duduk dengan bobot sebesar 0.5394.   Kata kunci: kenyamanan; kereta api; structural equation modelling (SEM   Abstract   Railway is one of the transportation vehicle with a large number of passenger. The operation of Tawang Jaya Train is one way to accomodate the route of Semarang – Jakarta and reversed. The pilot study notes that discomfort problem has occured in Tawang Jaya Train and caused decreasing the number of passenger. Decrease in the number of passengers may be caused because of

 20. Forord til den danske udgave af bogen rådgivning og terapi med børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kragh-Müller, Grethe

  2007-01-01

  En bog om rådgivning og terapi med børn med en integrativ indfaldsvinkel. Der tages udgangspunkt i forskellige teorier og metoder.......En bog om rådgivning og terapi med børn med en integrativ indfaldsvinkel. Der tages udgangspunkt i forskellige teorier og metoder....

 1. Brugerinvolvering i design af læreprocesser – refleksioner over et større forsknings- og udviklingsprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helms, Niels Henrik; Heilesen, Simon

  2012-01-01

  quadruple helix model. Begrebet "didaktisk design" problematiseres ud fra betragtningen, at der i design-aktiviteter er behov for at medtænke og involvere forskellige tilgange samt forskellige kompetencer hos aktørerne. "Design thinking" inddrages for at pointere, at design er en eksplorativ, dialogisk og...

 2. Evaluering af metoder til risikovurdering af kombinationseffekter og etablering af PBTK/TD modeller for pesticider - et ph.d.-projekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reffstrup, Trine Klein

  2012-01-01

  I dette ph.d.-projekt ved DTU Fødevareinstituttet er den nuværende viden om metoder til risikovurdering af kombinationseffekter af kemiske stoffer med fokus på pesticider gennemgået. Endvidere undersøgtes, hvordan man kan implementere matematiske computermodeller som et værktøj i vurderingen af...

 3. E1AF degradation by a ubiquitin-proteasome pathway

  International Nuclear Information System (INIS)

  Takahashi, Akiko; Higashino, Fumihiro; Aoyagi, Mariko; Yoshida, Koichi; Itoh, Miyuki; Kobayashi, Masanobu; Totsuka, Yasunori; Kohgo, Takao; Shindoh, Masanobu

  2005-01-01

  E1AF is a member of the ETS family of transcription factors. In mammary tumors, overexpression of E1AF is associated with tumorigenesis, but E1AF protein has hardly been detected and its degradation mechanism is not yet clear. Here we show that E1AF protein is stabilized by treatment with the 26S protease inhibitor MG132. We found that E1AF was modified by ubiquitin through the C-terminal region and ubiquitinated E1AF aggregated in nuclear dots, and that the inhibition of proteasome-activated transcription from E1AF target promoters. These results suggest that E1AF is degraded via the ubiquitin-proteasome pathway, which has some effect on E1AF function

 4. Lejere der bliver sat ud af deres bolig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Gunvor; Nielsen, Torben Heien

  Antallet af lejere, der bliver sat ud af deres bolig, er steget i perioden 2002-06. I 2006 blev 2600 husstande, svarende til 0,1 pct. af samtlige husstande i Danmark, sat ud af deres bolig. Stigningen er især sket i de fem største byer: København, Århus, Odense, Ålborg og Esbjerg. I dette...... skal give viden om, hvilke årsager der er til, at nogle lejere bliver sat ud af deres bolig, og hvorfor der er sket en stigning i antallet af udsættelser. Den endelige afrapportering af undersøgelsen af udsættelser i Danmark vil ske i foråret 2008. Undersøgelsen er finansieret af Socialministeriet....

 5. Angka Kejadian serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi GangguanTidur (InsomniaPada Lansia di Panti Sosial Tresna Werda Wana Seraya Denpasar Bali Tahun 2013

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Putu Arysta Dewi

  2014-10-01

  Full Text Available Latar belakang: Angka   kejadian insomnia akan meningkat seiringbertambahnya usia. Dengan kata lain, gejala insomnia sering terjadi pada oranglanjut usia (lansia, bahkan hampir setengah dari jumlah lansia dilaporkanmengalami kesulitan memulai tidur dan mempertahankan tidurnya.Tujuan: Untuk mengetahui angka  kejadian gangguan tidur  (insomnia padalansia serta faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan tidur (Insomniapadalansia di Panti Sosial Tresna Werda Wana Seraya Denpasar.Materi dan metode: Metode penelitian ini menggunakan rancangan penelitiandeskriftif cross-sectional non-eksperimental, dengan menggunakan sampelsebanyak 15 orang setelah di inklusi dan eksklusi. Melalui wawancara langsungdengan menggunakan sarana kuesioner, di lingkungan Panti Sosial Tresna WerdaWana Seraya Denpasar Bali.Hasil: Terdapat 6 orang lansia (40%yang menderita insomnia dengan beberapafaktor yang mempengaruhi seperti berdasarkan usia, usia 60-70 tahun terdapat 4orang (66,6%, usia 71-80 tahun, terdapat 2 orang lansia (22,2%. Berdasarkanjenis kelamin terdapat 1 orang lansia laki-laki (25%dan terdapat 5 orang lansiaperempuan (45,5%.Berdasarkan kebiasaan tidur yang buruk, hanya terdapat 1orang lansia (16.6%yang memiliki kebiasaan atau pola tidur yang buruk.Berdasarkan penyakit yang mendasari terdapat 4 orang lansia (66,6%.Berdasarkan adanya penyakit gangguan jiwa seperti depresi mayor atau punkecemasan hanya  terdapat 3 orang atau hanya sekitar 50% yang mengalamidepresi maupun kecemasan.Simpulan : Berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya insomnia pada lansia,seperti usia, jenis kelamin, Kebiasaan tidur / pola tidur, penyakit lainnya yangmendasari, serta gangguan jiwa yang menyertai. Insomnia pada panti werdha inicenderung terjadi pada usia yang lebih muda dan jenis kelamin perempuan.

 6. Undersøgelsen af brugernes evaluering af kontorpakker på Århus Sygehus og i Psykiatrien i Århus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hørlück, Jens

  En analyse af brugernes opfattelse af kvaliteten af tre office pakker: MS Office 2003 / 2007 og OpenOffice.  ......En analyse af brugernes opfattelse af kvaliteten af tre office pakker: MS Office 2003 / 2007 og OpenOffice.  ...

 7. Svingningsundersøgelse af betonskorsten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalgaard, Lars-Bo; Kristensen, Peter

  Dette projekt omhandler en teoretisk og en eksperimentel undersøgelse af svingningsforholdene for en 110 meter høj betonskorsten. Skorstenen tilhører I/S Nordjyllands elektricitetsforsyning(NEFO) og er opført i forbindelse med en udbygning af Vendsysselværket med en sektion II med en turbine effe...... på 300 MW. Vendsysselværkets sektion I og II er afbilledet i figur 1.1.1, hvor værket er set fra nordøst med den undersøgte skorsten til højre i billedet. Skorstenen er projekteret af firmaet Rambøll og Hannemann og taget i brug i foråret 1977....

 8. Bestemmelse af spormetaller i organisk materiale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tjell, Jens Christian; Palfeldt, Kirsten

  Behovet for pålidelige analysemetoder til bestemmelse af spormetalindhold i organiske materialer, f.eks. planter, slam og dyrevæv er stigende på grund af den stigende erkendelse af disse stoffers betydning for organismers fysiologi, både hvor disse stoffer optræder i uønskede koncentrationer som...... der over de sidste år udviklet en analyseprocedure hvorefter det er muligt at analysere for metallerne Mn, Cu, Ni, Co, Cr, Zn, Cd og Pb i planter, dyrevæv, jord, slam og andre materialer med standardafvigelser på mellem 5 og 10%. Der gøres rede for denne metode....

 9. Faktor Penentu Pengembangan Industri Pengolahan Perikanan Di Kabupaten Sidoarjo melalui Pengembangan Ekonomi Lokal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sayyidatu Ulish Shofa

  2015-12-01

  Full Text Available Wilayah bagian timur Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi pengembangan sub sektor perikanan, khususnya Kecamatan Candi, Sedati, Sidoarjo, Buduran, Jabon, dan Waru. Potensi tersebut belum didukung pengembangan industri pengolahan perikanan secara optimal sehingga belum dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Industri pengolahan perikanan masih bersifat sederhana, marketshare terbatas, dan belum ada kemitraan usaha. Pendekatan pengembangan ekonomi lokal menjadi bentuk pengembangan yang cocok dalam permasalahan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan arahan pengembangan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Sidoarjo melalui pengembangan ekonomi lokal. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai faktor penentu pengembangan industri melalui teknik analisis konten dan CFA (Confirmatory Factor Analysis. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 6 faktor penentu pengembangan industri pengolahan perikanan, yaitu sumberdaya, kelembagaan, ekonomi, pasar dan pemasaran, transportasi, serta sarana dan prasarana pendukung pengolahan perikanan.

 10. MR-AFS: a global hierarchical file-system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Reuter, H.

  2000-01-01

  The next generation of fusion experiments will use object-oriented technology creating the need for world wide sharing of an underlying hierarchical file-system. The Andrew file system (AFS) is a well known and widely spread global distributed file-system. Multiple-resident-AFS (MR-AFS) combines the features of AFS with hierarchical storage management systems. Files in MR-AFS therefore may be migrated on secondary storage, such as roboted tape libraries. MR-AFS is in use at IPP for the current experiments and data originating from super-computer applications. Experiences and scalability issues are discussed

 11. Fra inaktiv til regelmæssig motionsløber - en kvalitativ interviewundersøgelse af succesfuld adfærdsændring blandt motionsløbere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Løite, Vibeke Brinkmann; Lund-Cramer, Pernille

  2014-01-01

  er baseret på filosofisk-hermeneutisk fortolkning af individuelle, semi-strukturerede interviews. Ti informanter blev selekteret strategisk blandt deltagere i forskningsprojektet DANO-RUN (7 mænd, 3 kvinder, gennemsnitsalder 41,5 år). Interviewguiden blev udarbejdet med afsæt i Theory of Planned...... Behavior (TPB) og The Transtheoretical Model (TTM). Efterfølgende kodning og analyse af interviewene blev udført i analysesoftwaren NVivo 10. Resultater: TPB: Informanterne oplevede en erfaringsbaseret ændring i affective beliefs knyttet til løbeadfærden, som medvirkede til, at intentionen for at løbe...... of change anvendtes i størst omfang på action stage, hvorimod behavioral processes of change primært anvendtes på maintenance stage. Informanterne tillagde alle forpligtigelsen overfor DANO-RUN at have afgørende motiverende betydning. Konklusion: Denne undersøgelse viste, at individuelle faktorer i form af...

 12. Leagile Manufacturing - implementering af modulariserede produktplatforme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjarnø, Ole-Christian

  2003-01-01

  Lean og Agile (Leagile) Manufacturing indebærer ikke blot den rette balance (dekobling) mellem lean producerede komponenter og agile konfigurerede færdigvarer, og dermed til levering af individualiserede produkter til konkurrencedygtige priser og høj kvalitet, men også til effektivitet og...... fleksibilitet i produktudvikling og produktion. For at opnå integrationen mellem agile og lean kan der arbejdes med en vifte af integrationsmekanismer inden for organisatoriske og teknologiske virkemidler. Projektet har til formål at identificere, strukturere og modellere de centrale analyse- og...

 13. Medicinsk teknologivurdering af akupunktur til gravide

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feenstra, Maria Monberg; Johansen, Marianne; Sørensen, Lisbeth Falborg

  -, organisatorisk- og økonomisk perspektiv. Metode: Der blev udarbejdet en medicinsk teknologivurdering (MTV). En alsidig og systematisk litteraturgennemgang af akupunkturbehandling til gravide med emesis/hyperemesis gravidarum, bækkenrelaterede smerter eller depression/angst blev udført. Den udvalgte litteratur...... behandlingen udføres korrekt af TCM-uddannet sundhedspersonale. Undersøgelser har vist høj patienttilfredshed blandt gravide ved akupunkturbehandling. Økonomiske beregninger dokumenterer, at akupunktur er et billigt behandlingstilbud. Konsekvenser for praksis: Det anbefales, at tilbyde gravide med emesis...

 14. Supervision af psykologkandidater i privat praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Birgitte

  et litteratur review over relevante temaer i supervisionslitteraturen samt overvejelser om læring i supervision. Afhandlingens empiriske resultater vil blive belyst og diskuteret med udgangspunkt i tilsvarende fænomener i supervisionslitteraturen. Resultaterne af undersøgelsen viser, at der er en...... række vigtige elementer ved supervision, der skal være opfyldt, hvis den skal opleves som udviklende og lærerig af praksiskandidaterne. Det er elementer som kontraktetablering, rådgivning og teoretisk refleksion, en tydelig teoretisk referenceramme samt støtte og anerkendelse fra supervisor. Det...

 15. Design og analyse af eksperimenter i R

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Malte Rokkjær

  2017-01-01

  eksperimentelle studier med afsæt i statistikprogrammet R. Det er håbet, at notatet vil være en hjælp til at reflektere over, designe, og analysere eksperimenter i forbindelse med bachelorprojekter eller specialer - og forhåbentligt også i arbejde med eksperimenter uden for instituttets mure. Notatet berører......, herunder balancetest, hypotesetest med og uden kovariatjustering, interaktioner samt udledning af konfidensintervaller. Det antages, at læseren har et grundlæggende kendskab til R samt til *potentiel outcomes*-frameworket. De indledende kapitler i Gerber & Green (2012) eller Imbens & Athey (2017) er gode...

 16. Epichlorhydrin og bisphenol A i mat-kontaktmaterialer af epoxylakeret metal og/eller af plast

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Jens Højslev; Pedersen, Gitte Alsing; Foverskov, Annie

  Det er ikke længere tilladt af bruge bisphenol A baseret polycarbonatplast til fremstilling af tåteflasker. Mattilsynet udtog i vinteren 2012/2013 7 typer af sutteflasker som blev kontrolleret for om de indeholdt polycarbonatbaserede plastdele. I alt 28 enkeltdele blev kontrolleret ved infrarød...... spektrometri. Herudover blev 6 tutekopper, bestående af 38 enkeltdele, analyseret med samme teknik. Der blev ikke påvist bisphenol A baseret plast ved analyserne. Dåser, bægre, tuber og skruelåg kan være lakeret på matkontaktsiden med epoxylakker fremstillet af monomererne epichlorhydrin og bisphenol A. Alle...... 50 enkeltdele fra disse prøver blev undersøgt ved infrarød spektrometri og 9 af prøverne viste tegn på at indeholde epoxylak. Disse prøver blev undersøgt ved en ”worst case” ekstraktionstest hvor der kunne påvises små indhold af bisphenol A i ekstrakterne mens der ikke kunne påvises epichlorhydrin...

 17. Test af to versioner af Modflow-LGR til simulering af grundvandsstrømninger i områder med begravede dale – syntetisk studie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vilhelmsen, Troels Norvin; Christensen, Steen

  .eks. findes i begravede dale. Manglende opløsning af geologiske aflejringer på lokal skala kan potentielt resultere i fejlagtige prædiktioner af konsekvensen af grundvandsindvinding på kildeplads niveau. For i højere grad at kunne forvalte disse grundvandsressourcerne skal nye metoder undersøges. Dette er...... specielt gældende for komplekse begravede dalsystemer, som interagerer med omkringliggende regionale grundvandsystemer. I dette syntetiske studie er to versioner af MODFLOW - Local Grid Refinment (LGR) testet til simulering af grundvandsstrømninger i områder med begravede dale. Forsøgene er gennemført som...

 18. Faktor Ibu yang Mempengaruhi Partus Abnormal di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nurlisis Nurlisis

  2012-11-01

  Full Text Available Partus Abnormal menunjukkan adanya faktor penyulit atau komplikasi persalinan. Data di RSUD Arifin Achmad jumlah persalinan 2981 kasus, dimana jumlah persalinan dengan vakum ekstrasi sebanyak 96 kasus (9,17%, SC sebanyak 407 kasus (8,8% dan letak sungsang 82 kasus (12,97%, kasus partus abnormal menepati urutan terbanyak. Penelitian ini bertujuan untuk diketahuinya hubungan faktor-faktor dari Kondisi kehamilan, Jarak kelahiran sebelumnya, Kadar Hb, Kondisi Ketuban, Tekanan Darah, Tempat tinggal, Cara Datang ke RS, Umur, Paritas , Pekerjaan dan Pendidikan dengan partus Abnormal. Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional. Jenis desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus kontrol (Case Control. Populasi penelitian ini adalah seluruh ibu yang melahirkan di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru. Besarnya sampel penelitian ditentukan dengan memperhatikan Odds Ratio (OR hasil beberapa penelitian terdahulu tentang beberapa faktor yang mempengaruhi persalinan abnormal. Analisis data dilakukan secara univariat, bivariat dan multivariat dengan metode regresi logistic dengan program komputerisasi. Hasil penelitian ini adalah, Kondisi Kehamilan (OR : 2,77 ; 95% Cl : 1,66 – 4,60, Kadar Hb (OR : 9,59 ; 95% Cl : 4,26 – 21,59, Tekanan Darah (95% Cl : 0,09 – 0,31, Tempat Tinggal ( 95% Cl : 3,1711,18, Cara Datang ke RS (95% Cl : 1,78 – 4,6, Umur (95% Cl : 1,2 – 3,32, Pekerjaan (95% Cl : 1,88 – 4,78, Pendidikan (95% Cl : 1,07 – 2,68. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa variabel dominan yang berhubungan dengan partus abnormal adalah Kadar Hemoglobin (Hb dan tidak ada data yang coufonding. Saran bagi perempuan yang sudah tidak menginginkan hamil lagi, disarankan untuk menggunakan alat kontrasepsi yang efektifitasnya tinggi (alat kontrasepsi mantap.

 19. FAKTOR RISIKO KEJADIAN PREEKLAMPSIA PADA IBU HAMIL DI RSUP DR. M. DJAMIL PADANG TAHUN 2014

  OpenAIRE

  Dien Gusta Anggraini Nursal; Pratiwi Tamela; Fitrayeni Fitrayeni

  2017-01-01

  Preeklampsia merupakan penyakit yang disebabkan kehamilan dan penyebab kematian maternal. Angka kejadian preeklampsia di RSUP. DR. M. Djamil Padang Tahun 2014 adalah 20,14%. Tujuan penelitian ini mengetahui faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian preeklampsia pada ibu hamil di RSUP DR. M. Djamil Padang tahun 2014. Jenis penelitian observasional analitik dengan rancangan kasus kontrol. Jumlah sampel 34 kasus dan 34 kontrol, perbandingan 1:1. Pengambilan sampel menggunakan teknik systema...

 20. Faktor Risiko Kejadian Preeklampsia pada Ibu Hamil di Rsup Dr. M. Djamil Padang Tahun 2014

  OpenAIRE

  Nursal, Dien Gusta Anggraini; Tamela, Pratiwi; Fitrayeni, Fitrayeni

  2015-01-01

  Preeklampsia merupakan penyakit yang disebabkan kehamilan dan penyebab kematian maternal. Angka kejadian preeklampsia di RSUP. DR. M. Djamil Padang Tahun 2014 adalah 20,14%. Tujuan penelitian ini mengetahui faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian preeklampsia pada ibu hamil di RSUP DR. M. Djamil Padang tahun 2014. Jenis penelitian observasional analitik dengan rancangan kasus kontrol. Jumlah sampel 34 kasus dan 34 kontrol, perbandingan 1:1. Pengambilan sampel menggunakan teknik systema...

 1. Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan Terhadap Audit Delay dan Timeliness

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sistya Rachmawati

  2008-01-01

  Full Text Available The objective of this research is to investigate the influence of the firm size, the profitability, the solvability, the public accountant size and the existence of internal auditor division toward the Audit Delay and Timeliness on manufacture companies that listed in Jakarta Stock Exchange.The Research sample was taken from Fifty-nine listed companies in Jakarta Stock Exchange. These samples were selected by using Purposive sampling method. Analysis hypothesis is using Multiple Regression, before hypothesis test, normality data test using P-Plot test.The result of Multiple Regression model shows that Audit Delay influenced by firm size and public accountant size, and Timeliness influenced by firm size and solvability. This result is recommended for auditor to increase effectiveness and efficiency of his audit performance and for all existing studies to contribute towards the current literature on Auditing. Abstract in Bahasa Indonesia: Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh faktor internal yaitu: profitabilitas, solva¬bili¬tas, internal auditor dan size perusahaan dan faktor eksternal, yaitu ukuran KAP terhadap audit delay dan Timeliness pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Jakarta Stock Exchange. Pemilihan sampel menggunakan metode Purposive Sampling. Dari hasil pengolahan Regresi Berganda pada Audit Delay diketahui bahwa koefisien determi¬nasi Adjusted R2 = 0,123. Artinya seluruh variabel independen (Profitabilitas, Solvabilitas, Internal Auditor, Size Perusahaan, dan KAP hanya mampu menjelaskan variasi dari variabel depen¬den (Audit Delay adalah sebesar 12,3%. Sedang¬kan pada Timeliness, seluruh variabel independen (Profitabilitas, Solvabilitas, Internal Auditor, Size Perusahaan, dan KAP dapat men¬jelaskan variasi pada variabel dependennya (Timeliness adalah sebesar 7,9%. Hasil dari penelitian ini dapat membantu profesi akuntan publik dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses audit dengan

 2. ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN STATUS GIZI ANAK USIA 6-59 BULAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Suzanna Suzanna

  2017-01-01

  Abstrak: Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Status Gizi Anak Usia 6-59 Bulan. Masalah gizi masih merupakan masalah kesehatan terutama anak balita, karena balita merupakan kelompok rawan. Penelitian bertujuan mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi anak usia 6-59 bulan di Puskesmas Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang. Penelitian menggunakan desain cross sectional dengan jumlah sampel 96 balita usia 6-59 bulan yang dilaksanakan bulan Maret sampai dengan Mei 2014. Teknik pengambilan sampel proporsional random sampling. Pengolahan dan analisa data menggunakan komputerisasi. Uji statistik yang digunakan uji chi square.Ha sil penelitian menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara pendidikan ibu (p value=0,000, pengetahuan gizi ibu (p value=0,022, pola asuh (p value=0,000, penyakit infeksi (p value=0,000, asupan energi (p value=0,000 dan asupan protein (p value=0,000 dengan status gizi balita di Puskesmas Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang dan tidak ada hubungan yang bermakna antara umur ibu saat hamil (p value=0,877, jumlah anak (p value=0,938 dan pola makan (p value=0,668 dengan status gizi balita.Disarankan pada ibu yang memiliki balita untuk bisa lebih meningkatkan pengetahuan melalui membaca buku menu seimbang dan media informasi seperti televisi, majalah, internet dll. Serta meningkatkan konsumsi Energi sebanyak 1600 gr/hr, Protein sebanyak 35 gr/hr (AKG, 2013.

 3. Global opvarmning neutraliserer effekten af parasitisme på strandsnegles konsumption af makroalger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Martin H.; Mouritsen, Kim Nørgaard

  Det er veldokumenteret, at parasitter kan påvirke værternes adfærd, overlevelse, reproduktion, fysiologi og evolution. Disse parasit-vært interaktioner kan føre til radikale ændringer af naturlige samfunds struktur og diversitet. Eksperimenter har eksempelvis vist, at trematoder indirekte kan ændre...... strukturen af makroalgesamfund ved at reducere konsumptionsraten hos den herbivore strandsnegl Littorina littorea. Det er endvidere vist, at produktionen af trematode-larver (cercarier) i sneglens fordøjelseskanal og gonade kompleks øges kraftigt når vandtemperaturen stiger. Man kan derfor forvente...

 4. Domesticeringen af Ford i Danmark:Den kulturelle tilegnelse af Ford og fordismen, 1920-1940

  OpenAIRE

  Wagner, Michael

  2009-01-01

  Det amerikanske automobilfirma Ford Motor Company med hovedkvarter i Detroit begyndte at drive forretning i Danmark omkring 1906. De første aktiviteter blev konsolideret samme år ved udnævnelsen af motorforhandleren F. Bülow & Co. til salgsagent i Danmark og importør af Ford automobiler til det skandinaviske marked. Dermed havde Ford tidligt fået et stærkt fodfæste i Nordeuropa, som udviklingen i salget af Ford autobiler de næste årtier til fulde skulle demonstrere. Ford Motor Company er ...

 5. Degradation of AF1Q by chaperone-mediated autophagy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Li, Peng; Ji, Min; Lu, Fei; Zhang, Jingru; Li, Huanjie; Cui, Taixing; Li Wang, Xing; Tang, Dongqi; Ji, Chunyan

  2014-01-01

  AF1Q, a mixed lineage leukemia gene fusion partner, is identified as a poor prognostic biomarker for pediatric acute myeloid leukemia (AML), adult AML with normal cytogenetic and adult myelodysplastic syndrome. AF1Q is highly regulated during hematopoietic progenitor differentiation and development but its regulatory mechanism has not been defined clearly. In the present study, we used pharmacological and genetic approaches to influence chaperone-mediated autophagy (CMA) and explored the degradation mechanism of AF1Q. Pharmacological inhibitors of lysosomal degradation, such as chloroquine, increased AF1Q levels, whereas activators of CMA, including 6-aminonicotinamide and nutrient starvation, decreased AF1Q levels. AF1Q interacts with HSPA8 and LAMP-2A, which are core components of the CMA machinery. Knockdown of HSPA8 or LAMP-2A increased AF1Q protein levels, whereas overexpression showed the opposite effect. Using an amino acid deletion AF1Q mutation plasmid, we identified that AF1Q had a KFERQ-like motif which was recognized by HSPA8 for CMA-dependent proteolysis. In conclusion, we demonstrate for the first time that AF1Q can be degraded in lysosomes by CMA. - Highlights: • Chaperone-mediated autophagy (CMA) is involved in the degradation of AF1Q. • Macroautophagy does not contribute to the AF1Q degradation. • AF1Q has a KFERQ-like motif that is recognized by CMA core components

 6. Degradation of AF1Q by chaperone-mediated autophagy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Li, Peng; Ji, Min; Lu, Fei; Zhang, Jingru [Department of Hematology, Key Laboratory of Cardiovascular Remodeling and Function Research, Qilu Hospital, Shandong University, Jinan 250012 (China); Li, Huanjie; Cui, Taixing; Li Wang, Xing [Research Center for Cell Therapy, Key Laboratory of Cardiovascular Remodeling and Function Research, Qilu Hospital, Shandong University, Jinan 250012 (China); Tang, Dongqi, E-mail: tangdq@sdu.edu.cn [Research Center for Cell Therapy, Key Laboratory of Cardiovascular Remodeling and Function Research, Qilu Hospital, Shandong University, Jinan 250012 (China); Center for Stem Cell and Regenerative Medicine, The Second Hospital of Shandong University, Jinan 250033 (China); Ji, Chunyan, E-mail: jichunyan@sdu.edu.cn [Department of Hematology, Key Laboratory of Cardiovascular Remodeling and Function Research, Qilu Hospital, Shandong University, Jinan 250012 (China)

  2014-09-10

  AF1Q, a mixed lineage leukemia gene fusion partner, is identified as a poor prognostic biomarker for pediatric acute myeloid leukemia (AML), adult AML with normal cytogenetic and adult myelodysplastic syndrome. AF1Q is highly regulated during hematopoietic progenitor differentiation and development but its regulatory mechanism has not been defined clearly. In the present study, we used pharmacological and genetic approaches to influence chaperone-mediated autophagy (CMA) and explored the degradation mechanism of AF1Q. Pharmacological inhibitors of lysosomal degradation, such as chloroquine, increased AF1Q levels, whereas activators of CMA, including 6-aminonicotinamide and nutrient starvation, decreased AF1Q levels. AF1Q interacts with HSPA8 and LAMP-2A, which are core components of the CMA machinery. Knockdown of HSPA8 or LAMP-2A increased AF1Q protein levels, whereas overexpression showed the opposite effect. Using an amino acid deletion AF1Q mutation plasmid, we identified that AF1Q had a KFERQ-like motif which was recognized by HSPA8 for CMA-dependent proteolysis. In conclusion, we demonstrate for the first time that AF1Q can be degraded in lysosomes by CMA. - Highlights: • Chaperone-mediated autophagy (CMA) is involved in the degradation of AF1Q. • Macroautophagy does not contribute to the AF1Q degradation. • AF1Q has a KFERQ-like motif that is recognized by CMA core components.

 7. Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Unmet Need KB Pasca-Salin IUD post-placenta di Kamar Rawat Pasca-bersalin RSUP DR. M. Djamil periode Januari-Maret 2013

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sari Handayani Utami

  2013-09-01

  Full Text Available AbstrakWanita pada periode post-partum memiliki angka unmet need terhadap kontrasepsi, padahal ini waktu yang tepat untuk mulai memakai kontrasepsi. Salah satu kontrasepsi pasca-salin terkini yang mulai disosialisasikan adalah IUD post-placenta. Namun demikian, masih belum banyak wanita pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi ini bahkan mengetahuinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan unmet need KB pasca-salin IUD post-placenta. Jenis penelitian survey dengan desain cross sectional study. Waktu pengambilan data dari 12 Januari sampai dengan 12 Maret 2013. Sampel adalah wanita pasangan usia subur yang melahirkan pervaginam dan dipilih secara accidental sampling. Penelitian dilakukan pada 88 orang responden dengan 50 orang bukan akseptor KB IUD post-placenta dan 38 orang akseptor KB IUD Post-placenta. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner melalui wawancara terpimpin. Data dianalisis secara univariat dan bivariat. Hasil penelitian menunjukkan faktor yang memiliki hubungan signifikan dengan unmet need IUD post-placenta adalah faktor pengetahuan (p value = 0,001, sedangkan faktor lain yang tidak memiliki hubungan signifikan adalah faktor pendidikan (p value = 0,222, faktor status ekonomi (p value = 1,000, dan faktor konseling KB (p value = 0,583.Kata kunci: faktor yang berhubungan, unmet need, KB pasca-salin, IUD post-placentaAbstractThe women in post-partum period have unmet need rate to contraception, whereas it’s approriate time to start using contraception. One of recent post-partum contraception method is IUD post-placenta. But, only a few women of fertile age couple use this contraception even has known it. The purpose of this study was to determine the factors associated to unmet need of post-partum contraception IUD post-placenta. This survey study with cross sectional design study. The data was collected from January 12 until March 12 2013. The subject were

 8. FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN MP-ASI PADA BAYI USIA 0-6 BULAN DI BPM NURTILA PALEMBANG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rahmalia Afriyani

  2016-09-01

  Full Text Available WHO dan UNICEFmerekomendasikan standar emas pemberian makan pada bayi  yaitu  menyusui bayi secara eksklusif sejak lahir sampai dengan umur 6 bulan didahului dengan Inisiasi Menyusu Dini (IMD segera setelah lahir, mulai umur 6 bulan berikan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI. Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberian MP-ASI pada bayi usia 0-6 bulan di BPM Nurtila Palembang tahun 2016.Desain penelitian kuantitatif bersifat survei analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu yang memiliki bayi usia >6 bulan yang datang ke BPM Nurtila Palembang pada tanggal 17 Mei-11 Juni 2016, pengambilan sampel dilakukan secara accidental sampling dengan jumlah sampel sebanyak 30 orang dan alat ukur yang digunakan adalah kuesioner. Analisis data meliputi univariat dan bivariat dengan menggunakan uji chi-square. Hasil uji statistik didapatkan bahwa terdapat hubungan antara pendidikan ibu (p-value=0,034 dan OR=8,000, pendapatan keluarga (p-value=0,018 dan OR=13,750, dukungan keluarga (p-value=0,003; OR=3,500 dan tradisi (p-value=0,004 dan OR=16,000 dengan pemberian MP-ASI pada bayi usia 0-6 bulan di BPM Nurtila Palembang tahun 2016.

 9. Faktor-faktor yang BerhubungandenganKetepatan Diagnosis Bidan Dalam Merujuk Pasien Kasus Kehamilan dan Persalinan Risiko Tinggi Ke RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Tahun 2014

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Desmariyanti .

  2015-11-01

  Full Text Available Ketepatan diagnosis merupakan ketepatan pendiagnosaan suatu kasus yang ditegakkan oleh petugas kesehatan dan telah memenuhi standar nomenklatur diagnosis. Bidan yang melakukan rujukan kehamilan dan persalinan risiko tinggi ke RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau pada tahun 2014 sebanyak 210 kasus, dan yang tidak tepat mendiagnosis sebanyak 35 kasus (17%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan ketepatan diagnosis bidan dalam merujuk pasien kasus kehamilan dan persalinan risiko tinggi yaitu pengetahuan, sikap, kompetensi, masa kerja dan bidan delima. Penelitian yang digunakan bersifat kuantitatif analitik observasional dengan studi penampang analitik (analitic crosssectional study. Analisis data dilakukan secara univariat, bivariat dengan uji chi square, dan multivariat dengan uji regresi logistik ganda dengan jumlah sampel sebanyak 120 orang yang diambil secara total populasi.Hasil penelitian diperoleh variabel yang berhubungan dengan ketepatan diagnosis bidan dalam merujuk pasien kasus kehamilan dan persalinan risiko tinggi adalah pengetahuan (OR:4,656; 95%CI: 1,200-18,064, kompetensi (OR:11,834; 95%CI: 1,371-102,141, dan masa kerja (OR:10,887; 95%CI: 2,657-44,602. Disarankan sebaiknya bidan mengikuti pelatihan APN, memiliki masa kerja yang optimal dan keterampilan dalam mengolah kasus kehamilan dan persalinan risiko tinggi, dan mengikuti seminar, workshop, pelatihan ataupun kegiatan yang dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya ketepatan diagnosis kehamilan dan persalinan risiko tinggi

 10. Gymnasie ikke absolut fravalg af EUD

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juul, Tilde Mette; Pless, Mette

  2015-01-01

  Den faldende søgning til erhvervsuddannelserne har i medierne og den politiske debat ofte været begrundet med, at de unge ikke ser erhvervsuddannelserne som prestigefyldte. Nyt forskningsprojekt fra Center for Ungdomsforskning viser, at de unges opfattelser af erhvervsuddannelserne er mere nuance...

 11. Coaching af ph.d.-studerende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Godskesen, Mirjam Irene

  Rapporten danner grundlag for at etablere et koncept for ph.d.-coaching. Erfaringerne fra et 2-årigt projekt om ph.d.-coaching i SCKK regi beskrives. De centrale temaer er tilrettelæggelse af den individuelle coaching, typiske temaer i coachingen og arbejdsdeling mellem coach og vejleder. Der er...

 12. Indeklimamærkning af byggevarer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, P.A.; Wolkoff, P.

  I denne rapport beskrives på prototypeniveau en frivillig indeklimamærkningsordning for byggevarer. Ordningen er baseret på bestemmelse af byggevarernes afgasningsprofil, fastlagt ud fra laboratoriemålinger. Ved modelberegning bestemmes dernæst koncentrationsprofilen i et standardrum, og der udfø...

 13. Retsplejelovens regulering af politiets adgang til teledata

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lentz, Lene Wacher

  2017-01-01

  Politiet kan som led i en strafferetlig efterforskning få adgang til en række data om telekommunikation efter retsplejeloven, hvis regulering nu må revideres i lyset af ”Tele2-sagen”, hvor EU-domstolen fandt, at en generel logningspligt for teleudbyderne til at sikre teledata til brug for eventue...

 14. Brands som brikker i konstruktionen af identitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2008-01-01

  Forbrug spiller en vigtig rolle i produktionen af mening og værdier, som kan skabe og vedligeholde både forbrugerens personlige og sociale verden - og derfor er reklame også en vigtig kilde til disse symbolske betydninger. Udgivelsesdato: juni...

 15. Topological ferrimagnetic behaviours of coordination polymers containing manganese(II) chains with mixed azide and carboxylate bridges and alternating F/AF/AF'/AF'/AF interactions.

  Science.gov (United States)

  Wang, Yan-Qin; Liu, Hou-Ting; Qi, Yan; Gao, En-Qing

  2014-08-21

  Two Mn(ii) complexes with azide and a new zwitterionic tetracarboxylate ligand 1,2,4,5-tetrakis(4-carboxylatopyridinium-1-methylene)benzene (L(1)), {[Mn5(L(1))2(N3)8(OH)2]·12H2O}n () and {[Mn5(L(1))2(N3)8(H2O)2](ClO4)2·6H2O}n (), have been synthesized and characterized crystallographically and magnetically. and contain similar alternating chains constructed by azide and carboxylate bridges. The independent sets of bridges alternate in an ABCCB sequence between adjacent Mn(ii) ions: (EO-N3)2 double bridges (EO = end-on) (denoted as A), [(EO-N3)(OCO)2] triple bridges (denoted as B) and [(EO-N3)(OCO)] double bridges (denoted as C). The alternating chains are interlinked into 2D coordination networks by the tetrapyridinium spacers. Magnetic studies demonstrate that the magnetic coupling through the double EO azide bridges is ferromagnetic and that through mixed azide/carboxylate bridges is antiferromagnetic. The unprecedented F/AF/AF'/AF'/AF coupling sequence along the chain dictates an uncompensated ground spin state (S = 5/2 per Mn5 unit) and leads to one-dimensional topological ferrimagnetism, which features a minimum in the χT versus T plot.

 16. Digitalisering af ældre menneskers hverdag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Borchorst, Ditte Stilling; Sillesen, Agnete; Sommer, Finn M.

  2016-01-01

  Mange kommuner har inddraget frivillige som led i implementeringen af den offentlige digitaliseringsstrategi, der forpligter alle borgere til at kommunikere digitalt med offentlige myndigheder. Artiklen diskuterer erfaringer med at inddrage frivillige til at vejlede ældre mennesker i at anvende d...

 17. Karakterisering af Materialer fra atom til makro

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brøndsted, Povl; Somers, Marcel A.J.

  2002-01-01

  Denne årbog er udgivet i forbindelse med Dansk Metallurgisk Selskabs Vintermøde, der fandt sted på Hotel Koldingfjord, Kolding i dagene 2. til 4. januar 2002. Bogen indeholder de foredrag, der blev præsenteret på Vintermødet. Emnet for mødet var " Karakterisering af Materialer - fra atom til makro...

 18. Den teoretiske udvikling af Supply Chain Strategimodeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arvad Johansen, Jens

  2011-01-01

  segmentering via postponement-princippet, har givet mærkbare forbedringer. Det beskrives endvidere, hvordan produkternes livscyklus påvirker valget af supply chain design. Begrebet Demand Chain Management( DCM), hvormed strategimodeller bruger klassiske marketingelementer sammen med Supply Chain Management...... (SCM), bliver behandlet og der udvikles en DCM-strategimodel....

 19. Så lyt dog til kritikken af Sundhedsplatformen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bansler, Jørgen P.; Søgaard, Jes

  2017-01-01

  Det er på tide, at Region Hovedstaden tager klinikernes bekymringer og kritik af Sundhedsplatformen alvorligt. Tiden er ikke inde til 'gevinstrealisering', men til at løse de alvorlige problemer, man kæmper med ude på hospitalerne...

 20. Konsolidering af læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkegaard, Preben Olund; Geisnæs, Dorthe

  2016-01-01

  . Opbyggelse af konsolideringsstrategier er en langvarig proces. Processen er lang, fordi vidensabstraktion tager tid. Vidensopbyggelsen skal være så velkendt for eleven, at det er muligt for eleverne at genkende og hermed anvende viden til at kunne analysere fremtidige opgaver. https://www.youtube...