WorldWideScience

Sample records for accumulators nakopiteli energii

 1. LABORATORYJNA INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA Z MAGAZYNEM ENERGII

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam MROZIŃSKI

  Full Text Available W artykule przedstawiono zagadnienie wykorzystania w Polsce i w Europie instalacji fotowoltaicznych (PV z magazynami energii elektrycznej. Systemy PV będą miały w niedalekiej przyszłości znaczny udział w globalnej produkcji energii elektrycznej. Będzie to istotnie wpływało na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz na poprawę stanu środowiska naturalnego. W pracy przedstawiono budowę laboratoryjnej instalacji PV zlokalizowanej na WIM UTP w Bydgoszczy. Przedstawiono również wybrane wyniki pomiarów rozkładu produkcji i dystrybucji energii elektrycznej w czasie (produkcja przez układ PV, zużycie własne, magazynowanie w akum, przesył do sieci zewn. z wykorzystaniem systemu monitoringu. W instalacjach PV coraz większe znaczenie mają systemy zarządzania energią oraz układy magazynujące energię elektryczną. Dzięki tym systemom energia elektryczna produkowana w ciągu dnia będzie zużywana na bieżąco. Nadmiar energii trafi do przydomowego akumulatora. Zgromadzona energia efektywnie zostanie wykorzystana wieczorem, kiedy zapotrzebowanie na prąd jest najwyższe. Ewentualne niedobory pokryje energia z sieci - kupiona nocą lub wczesnym rankiem, kiedy cena energii jest najniższa. Inteligentne sieci przesyłowe współpracujące z przydomowymi instalacjami PV z magazynami energii umożliwią skuteczniejsze zarządzanie popytem i podażą energii w całym systemie energetycznym.

 2. Analiza procesowa wytwarzania energii jako potencjalne źródło informacji środowiskowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksandra Ferens

  2017-09-01

  Full Text Available Analiza procesowa wytwarzania energii jako potencjalne źródło informacji środowiskowej The growing importance of Corporate Social Responsibility (CSR reports and the need to present nonfinancial information in accordance with the amended Accounting Act require that managers introduce appropriate adoption measures to deepen and refine the information they need. This has led to the assumption in corporate strategy of the idea of sustainable and balanced development, which encompasses economic, social, and environmental aspects. The aim of the paper is to analyze the process of energy production in an enterprise, based on the Porter model, with an indication of the scope of connections with the natural environment. Against this background, the author proposes building an ecological value chain. An authoritative solution to the construction of this chain can be used to create a model for collecting environmental information by these entities. It is also believed that this solution could be a model for other industries.

 3. ZUŻYCIE NOŚNIKÓW ENERGII W BUDYNKU JEDNORODZINNYM NA CELE OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I POTRZEB BYTOWYCH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksander STARAKIEWICZ

  Full Text Available W artykule, przedstawiono faktyczne zużycie energii w istniejącym budynku jednorodzinnym w latach 2009 – 2015. Podstawą analizy są dane rzeczywistego zużycia nośników energii elektrycznej, węgla kamiennego, drewna przez instalację c.w.u. i c.o., ciepłej wody użytkowej, energii z kolektorów słonecznych oraz czasu pracy instalacji słonecznej. Przedstawiono również miesięczne zużycie rodzajów energii w systemie ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w 2010 r. Omówiono wyposażenie budynku w instalacje wewnętrzne i sprzęt AGD oraz ich wpływ na ilość zużywanych nośników energii.

 4. Wiedza studentów na temat odnawialnych źródeł energii = Knowledge of students about renewable energy sources

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mateusz Babula

  2016-08-01

  2Uniwersytet Medyczny w Lublinie     Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, energia odnawialna. Key words: renewable sources of energy, renewable energy.     Streszczenie   Wstęp: W dzisiejszych czasach do pracy wielu urządzeń potrzebna jest energia elektryczna. Obecnie około 90% energii elektrycznej powstaje w elektrowniach cieplnych, których paliwem jest węgiel kamienny lub brunatny. Poprzez produkcję energii elektrycznej w sposób konwencjonalny wzrasta zawartość w powietrzu dwutlenku węgla. Przyczynia się to do zwiększenia efektu cieplarnianego oraz do rosnącego zagrożenia związanego ze zmianami klimatycznymi. Dlatego ważne jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Cel pracy: Celem naszej pracy jest przedstawienie wiedzy studentów na temat OŹE. Badanie to ma na celu sprawdzenie znajomości definicji i podziału odnawialnych źródeł energii, korzyści oraz wad jakie wynikają z ich użytkowania oraz podstaw prawnych funkcjonowania OŹE w Polsce. Prowadzone badanie ma na celu przedstawienie wiedzy studentów na temat udziału OŹE w produkcji energii elektrycznej w Polsce. Materiał i metody badawcze: W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety własnego autorstwa złożony z 10 pytań. Dotyczą one wiedzy na temat Odnawialnych Źródeł Energii, znajomości definicji i podziału odnawialnych źródeł energii, korzyści oraz wad jakie wynikają z ich użytkowania oraz podstaw prawnych funkcjonowania OŹE w Polsce. Badania odbywały się na zasadzie anonimowości. Ankiety zostały wysyłane do respondentów za pomocą Internetu. Wyniki  i wnioski: Większość studentów określa swoją wiedzę na temat Odnawialnych Źródeł Energii na poziomie dostatecznym. Zaś po przeprowadzeniu badań wykazano, że studenci potrafią zdefiniować pojęcie odnawialnych źródeł energii oraz poprawnie wymieniają jej źródła.  Natomiast stwierdzono znaczne trudności w

 5. ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA OZE ORAZ ENERGII ODPADOWEJ NA PRZYKŁADZIE ROZWIĄZAŃ OBIEKTU PRZEMYSŁOWO-BIUROWEGO W SCHWABACH/ NIEMCY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ada KOWALSKA

  Full Text Available Zastosowanie źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych na cele zaspokojenia potrzeb energetycznych pozwala na ograniczenie kosztów zakupu energii oraz opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego w przypadku obiektów przemysłowych. W artykule omówiono rozwiązania służące redukcji zużycia energii i wykorzystaniu energii odpadowej generowanej w procesach produkcyjnych, zastosowane w nowej siedzibie producenta maszyn w przemyśle kablowym, firmie NIEHOFF. Zastosowane technologie pozwoliły na ograniczenie kosztów zakupu energii, opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego oraz sprawiło, że firma NIEHOFF stała się jednym z największych użytkowników geotermii w Niemczech. Zastosowane nowatorskie rozwiązania, wymagały użycia materiałów i izolacji termicznej o możliwie najniższych współczynnikach przewodzenia ciepła. Dopiero tak zaprojektowany budynek mógł spełnić warunki wysokiej efektywności energetycznej nowobudowanych obiektów. Głównym źródłem ciepła w budynku jest energia geotermalna, która zasila zarówno układ ogrzewania jak i chłodzenia. Takie podejście pozwoliło na oszczędności rzędu 75% w porównaniu do rozwiązań konwencjonalnych. Technologia wykorzystana do kontroli obiektów dostosowuje temperatury w pomieszczeniach z uwagi na warunki wewnętrzne oraz zewnętrzne, co zostało osiągnięte dzięki stałemu wglądowi do danych pogodowych. Zaopatrzenie w ciepło/chłód technologiczny zachodzi przez radiacyjne panele sufitowe, sufitowe panele grzewcze i wentylację oraz tradycyjną instalację c.o. co znacznie podniosło efektywność grzewczą oraz podniosło komfort pracowników. Obiekty firmy NIEHOFF w Schwabach są przykładem dobrych praktyk pro-ekologicznych i zrównoważonego wykorzystywania energii.

 6. The Modernization of the Energy Sector in Poland vs. Poland's Energy Security / Modernizacja sektora energii w polsce a bezpieczeństwo energetyczne Polski

  Science.gov (United States)

  Frączek, Paweł; Kaliski, Maciej; Siemek, Paweł

  2013-06-01

  The paper discusses the essence of Poland's energy security, decisive factors for its attainment and the structure of primary energy sources of the country. It describes the main problem areas in functioning of the energy sector in Poland, as well as the conditions for its modernization. The issues of increasing the natural gas share in the country's structure of primary energy sources and a construction of the first nuclear power plant in Poland have been particularly emphasised. The paper stresses that without modernizing actions it will be impossible for Poland to fulfil international obligations concerning changes in the functioning of the energy sector. The study, analysing the conditions for increasing the role of natural gas in Poland, points at the necessity to expand the gas infrastructure, to increase a scale of gas production from domestic deposits and to complete liberalization of the energy industry. It also emphasises that a potential delay in the construction of the country's first nuclear power plant may limit competitiveness of the economy. W artykule omówiono istotę bezpieczeństwa energetycznego Polski, czynniki decydujące o jego osiągnięciu oraz strukturę źródeł energii pierwotnej w kraju. Przedstawiono główne problemy funkcjonowania sektora energii w Polsce oraz uwarunkowania jego modernizacji. Szczególny nacisk położono na kwestie zwiększenia udziału gazu ziemnego w krajowej strukturze źródeł energii pierwotnej oraz budowy pierwszej elektrownii atomowej w Polsce. Podkreślono, że bez podjęcia działań modernizacyjnych niemożliwe będzie wypełnienie zobowiązań międzynarodowych Polski dotyczących zmian w sposobie funkcjonowania sektora energii. Analizując uwarunkowania zwiększenia znaczenia gazu ziemnego w Polsce, wskazano na konieczność rozbudowy infrastruktury gazowniczej, zwiększenia skali wydobycia gazu ziemnego z krajowych złóż oraz na kwestię dokończenia liberalizacji branży. Podkreślono, że dla zwi

 7. Metoda szacunku potencjalnych efektów ekologicznych pozyskania energii biomasy drewna wierzby energetycznej na przykładzie Polski

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gawrońska Grażyna

  2016-04-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono metodę szacunku potencjalnych efektów ekologicznych rozumianych jako zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, które wynikają z zastosowania biomasy wierzby energetycznej jako paliwa alternatywnego dla węgla kamiennego. Praca ma charakter metodyczny, a bazę badawczą stanowią grunty ugorowane w Polsce w ujęciu województw pozyskane z Głównego Urzędu Statystycznego. W wyniku badań określono potencjalne efekty ekologiczne wyrażone niewyemitowaniem do powietrza atmosferycznego dwutlenku węgla w ilości 13 828 553 ton w ciągu roku oraz dwutlenku siarki w ilości 103 714 ton w ciągu roku oraz istotnym zmniejszeniem emisji tlenków azotu o ok. 26 274 ton w ciągu roku. Uzyskane efekty ekologiczne są szczególnie istotne na analizowanym obszarze, ze względu na poprawę jakości powietrza oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w strukturze zużycia pierwotnych nośników w bilansie paliwowo – energetycznym Polski.

 8. Advanced accumulator for PWR

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ichimura, Taiki; Chikahata, Hideyuki

  1997-01-01

  Advanced accumulators have been incorporated into the APWR design in order to simplify the safety system configuration and to improve reliability. The advanced accumulators refill the reactor vessel with a large discharge flow rate in a large LOCA, then switch to a small flow rate to continue safety injection for core reflooding. The functions of the conventional accumulator and the low head safety injection pump are integrated into this advanced accumulator. Injection performance tests simulating LOCA conditions and visualization tests for new designs have been carried out. This paper describes the APWR ECCS configuration, the advanced accumulator design and some of the injection performance and visualization test results. It was verified that the flow resistance of the advanced accumulator is independent of the model scale. The similarity law and performance data of the advanced accumulator for applying APWR was established. (author)

 9. Microbial accumulation of uranium

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhang Wei; Dong Faqin; Dai Qunwei

  2005-01-01

  The mechanism of microbial accumulation of uranium and the effects of some factors (including pH, initial uranium concentration, pretreatment of bacteria, and so on) on microbial accumulation of uranium are discussed briefly. The research direction and application prospect are presented. (authors)

 10. Plastids and Carotenoid Accumulation.

  Science.gov (United States)

  Li, Li; Yuan, Hui; Zeng, Yunliu; Xu, Qiang

  Plastids are ubiquitously present in plants and are the organelles for carotenoid biosynthesis and storage. Based on their morphology and function, plastids are classified into various types, i.e. proplastids, etioplasts, chloroplasts, amyloplasts, and chromoplasts. All plastids, except proplastids, can synthesize carotenoids. However, plastid types have a profound effect on carotenoid accumulation and stability. In this chapter, we discuss carotenoid biosynthesis and regulation in various plastids with a focus on carotenoids in chromoplasts. Plastid transition related to carotenoid biosynthesis and the different capacity of various plastids to sequester carotenoids and the associated effect on carotenoid stability are described in light of carotenoid accumulation in plants.

 11. Accumulation by Conservation

  NARCIS (Netherlands)

  Büscher, Bram; Fletcher, Robert

  2015-01-01

  Following the financial crisis and its aftermath, it is clear that the inherent contradictions of capitalist accumulation have become even more intense and plunged the global economy into unprecedented turmoil and urgency. Governments, business leaders and other elite agents are frantically

 12. Accumulation by Conservation

  NARCIS (Netherlands)

  Büscher, Bram; Fletcher, Robert

  2014-01-01

  Following the financial crisis and its aftermath, it is clear that the inherent contradictions of capitalist accumulation have become even more intense and plunged the global economy into unprecedented turmoil and urgency. Governments, business leaders and other elite agents are frantically

 13. Creation / accumulation city

  NARCIS (Netherlands)

  Doevendans, C.H.; Schram, A.L.

  2005-01-01

  A distinction between basic archetypes of urban form was made by Bruno Fortier: the accumulation city as opposed to the creation city. These archetypes derive from archaeology - being based on the Roman and the Egyptian city - but are interpreted as morphological paradigms, as a set of assumptions

 14. Selenium accumulation by plants

  Science.gov (United States)

  White, Philip J.

  2016-01-01

  Background Selenium (Se) is an essential mineral element for animals and humans, which they acquire largely from plants. The Se concentration in edible plants is determined by the Se phytoavailability in soils. Selenium is not an essential element for plants, but excessive Se can be toxic. Thus, soil Se phytoavailability determines the ecology of plants. Most plants cannot grow on seleniferous soils. Most plants that grow on seleniferous soils accumulate 100 mg Se kg–1 dry matter. These plants are considered to be Se accumulators. Some species can even accumulate Se concentrations of 1000–15 000 mg Se kg–1 dry matter and are called Se hyperaccumulators. Scope This article provides an overview of Se uptake, translocation and metabolism in plants and highlights the possible genetic basis of differences in these between and within plant species. The review focuses initially on adaptations allowing plants to tolerate large Se concentrations in their tissues and the evolutionary origin of species that hyperaccumulate Se. It then describes the variation in tissue Se concentrations between and within angiosperm species and identifies genes encoding enzymes limiting the rates of incorporation of Se into organic compounds and chromosomal loci that might enable the development of crops with greater Se concentrations in their edible portions. Finally, it discusses transgenic approaches enabling plants to tolerate greater Se concentrations in the rhizosphere and in their tissues. Conclusions The trait of Se hyperaccumulation has evolved several times in separate angiosperm clades. The ability to tolerate large tissue Se concentrations is primarily related to the ability to divert Se away from the accumulation of selenocysteine and selenomethionine, which might be incorporated into non-functional proteins, through the synthesis of less toxic Se metabilites. There is potential to breed or select crops with greater Se concentrations in their edible tissues, which

 15. Accumulation of satellites

  International Nuclear Information System (INIS)

  Safronov, V.S.; Ruskol, E.L.

  1977-01-01

  Formation and evolution of circumplanetary satellite swarms are investigated. Characteristic times of various processes are estimated. The characteristic time for the accumulation of the bodies in the swarm was several orders of magnitude shorter than that of the planet, i.e. than the time of the replenishment of the material by the swarm (10 8 yr). The model of the accumulation of the swarm is constructed taking into account the increase of its mass due to trapping of heliocentrically moving particles and its decrease due to outfall of the inner part of the swarm onto the growing planet. The accumulation of circumplanetary bodies is also considered. The main features of the evolution of the swarm essentially depend on the size distribution of bodies in the swarm and in the zone of the planet and also on the degree of the concentration of the swarm mass toward the planet. If the sum of the exponents of the inverse power laws of these distributions is less than 7, the model of the transparent swarm developed in this paper should be preferred. When this sum is greater than 7, the model of opaque swarm suggested by A. Harris and W.M. Kaula is better. There is predominant trapping of small particles into the swarm due to their more frequent collisions. Optical thickness of the protoplanetary cloud in radial direction is estimated. It is shown that at the final stage of the planetary accumulation, the cloud was semitransparent in the region of terrestrial planets and volatile substances evaporated at collisions could be swept out from the outer parts of the satellite swarm by the solar wind

 16. Antiproton Accumulator (AA)

  CERN Multimedia

  Photographic Service

  1980-01-01

  The AA in its final stage of construction, before it disappeared from view under concrete shielding. Antiprotons were first injected, stochastically cooled and accumulated in July 1980. From 1981 on, the AA provided antiprotons for collisions with protons, first in the ISR, then in the SPS Collider. From 1983 on, it also sent antiprotons, via the PS, to the Low-Energy Antiproton Ring (LEAR). The AA was dismantled in 1997 and shipped to Japan.

 17. Selenium accumulation by plants.

  Science.gov (United States)

  White, Philip J

  2016-02-01

  Selenium (Se) is an essential mineral element for animals and humans, which they acquire largely from plants. The Se concentration in edible plants is determined by the Se phytoavailability in soils. Selenium is not an essential element for plants, but excessive Se can be toxic. Thus, soil Se phytoavailability determines the ecology of plants. Most plants cannot grow on seleniferous soils. Most plants that grow on seleniferous soils accumulate plant species have evolved tolerance to Se, and commonly accumulate tissue Se concentrations >100 mg Se kg(-1) dry matter. These plants are considered to be Se accumulators. Some species can even accumulate Se concentrations of 1000-15 000 mg Se kg(-1 )dry matter and are called Se hyperaccumulators. This article provides an overview of Se uptake, translocation and metabolism in plants and highlights the possible genetic basis of differences in these between and within plant species. The review focuses initially on adaptations allowing plants to tolerate large Se concentrations in their tissues and the evolutionary origin of species that hyperaccumulate Se. It then describes the variation in tissue Se concentrations between and within angiosperm species and identifies genes encoding enzymes limiting the rates of incorporation of Se into organic compounds and chromosomal loci that might enable the development of crops with greater Se concentrations in their edible portions. Finally, it discusses transgenic approaches enabling plants to tolerate greater Se concentrations in the rhizosphere and in their tissues. The trait of Se hyperaccumulation has evolved several times in separate angiosperm clades. The ability to tolerate large tissue Se concentrations is primarily related to the ability to divert Se away from the accumulation of selenocysteine and selenomethionine, which might be incorporated into non-functional proteins, through the synthesis of less toxic Se metabilites. There is potential to breed or select crops

 18. The Antiproton Accumulator (AA)

  CERN Multimedia

  1980-01-01

  Section 06 - 08*) of the AA where the dispersion (and hence the horizontal beam size) is large. One can distinguish (left to right): A vacuum-tank, two bending magnets (BST06 and BST07 in blue) with a quadrupole (QDN07, in red) in between, another vacuum-tank, a wide quadrupole (QFW08) and a further tank . The tanks are covered with heating tape for bake-out. The tank left of BST06 contained the stack core pickup for stochastic cooling (see 7906193, 7906190, 8005051), the two other tanks served mainly as vacuum chambers in the region where the beam was large. Peter Zettwoch works on BST06. *) see: H. Koziol, Antiproton Accumulator Parameter List, PS/AA/Note 84-2 (1984)

 19. Solids Accumulation Scouting Studies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Duignan, M. R.; Steeper, T. J.; Steimke, J. L.

  2012-09-26

  The objective of Solids Accumulation activities was to perform scaled testing to understand the behavior of remaining solids in a Double Shell Tank (DST), specifically AW-105, at Hanford during multiple fill, mix, and transfer operations. It is important to know if fissionable materials can concentrate when waste is transferred from staging tanks prior to feeding waste treatment plants. Specifically, there is a concern that large, dense particles containing plutonium could accumulate in poorly mixed regions of a blend tank heel for tanks that employ mixing jet pumps. At the request of the DOE Hanford Tank Operations Contractor, Washington River Protection Solutions, the Engineering Development Laboratory of the Savannah River National Laboratory performed a scouting study in a 1/22-scale model of a waste staging tank to investigate this concern and to develop measurement techniques that could be applied in a more extensive study at a larger scale. Simulated waste tank solids: Gibbsite, Zirconia, Sand, and Stainless Steel, with stainless steel particles representing the heavier particles, e.g., plutonium, and supernatant were charged to the test tank and rotating liquid jets were used to mix most of the solids while the simulant was pumped out. Subsequently, the volume and shape of the mounds of residual solids and the spatial concentration profiles for the surrogate for heavier particles were measured. Several techniques were developed and equipment designed to accomplish the measurements needed and they included: 1. Magnetic particle separator to remove simulant stainless steel solids. A device was designed and built to capture these solids, which represent the heavier solids during a waste transfer from a staging tank. 2. Photographic equipment to determine the volume of the solids mounds. The mounds were photographed as they were exposed at different tank waste levels to develop a composite of topographical areas. 3. Laser rangefinders to determine the volume of

 20. The Antiproton Accumulator (AA)

  CERN Multimedia

  1980-01-01

  A section of the AA where the dispersion (and hence the horizontal beam size) is large. One can distinguish (left to right): A large vacuum-tank, a quadrupole (QDN09*), a bending magnet (BST08), another vacuum-tank, a wide quadrupole (QFW08) and (in the background) a further bending magnet (BST08). The tanks are covered with heating tape for bake-out. The tank left of QDN09 contained the kickers for stochastic pre-cooling (see 790621, 8002234, 8002637X), the other one served mainly as vacuum chamber in the region where the beam was large. Peter Zettwoch works on QFW08. * see: H. Koziol, Antiproton Accumulator Parameter List, PS/AA/Note 84-2 (1984) See under 7911303, 7911597X, 8004261 and 8202324. For photos of the AA in different phases of completion (between 1979 and 1982) see: 7911303, 7911597X, 8004261, 8004608X, 8005563X, 8005565X, 8006716X, 8006722X, 8010939X, 8010941X, 8202324, 8202658X, 8203628X .

 1. Batteries and accumulators in France

  International Nuclear Information System (INIS)

  2012-12-01

  The present report gives an overview of the batteries and accumulators market in France in 2011 based on the data reported through ADEME's Register of Batteries and accumulators. In 2001, the French Environmental Agency, known as ADEME, implemented a follow-up of the batteries and accumulators market, creating the Observatory of batteries and accumulators (B and A). In 2010, ADEME created the National Register of producers of Batteries and Accumulators in the context of the implementation of the order issued on November 18, 2009. This is one of the four enforcement orders for the decree 2009-1139 issued on September 22, 2009, concerning batteries and accumulators put on the market and the disposal of waste batteries and accumulators, and which transposes the EU-Directive 2006/66/CE into French law. This Register follows the former Observatory for batteries and accumulators. This Register aims to record the producers on French territory and to collect the B and A producers and recycling companies' annual reporting: the regulation indeed requires that all B and A producers and recycling companies report annually on the Register the quantities of batteries and accumulators they put on the market, collect and treat. Based on this data analysis, ADEME issues an annual report allowing both the follow-up of the batteries and accumulators market in France and communication regarding the achievement of the collection and recovery objectives set by EU regulation. This booklet presents the situation in France in 2011

 2. Bladder-type hydropneumatic accumulators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anigas, F.

  1985-01-01

  Hydropneumatic pressure accumulators allow liquids to be stored under pressure, their operating principle being based on the inherent compressibility of elements in a liquid and gaseous state. A wide range of fluids can be covered by means of the appropriate choice of the material for the body and bladder. Their main applications are: energy accumulation, safety reserve, suspension. (author)

 3. Strain accumulation in quasicrystalline solids

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nori, F.; Ronchetti, M.; Elser, V.

  1988-01-01

  We study the relaxation of 2D quasicrystalline elastic networks when their constituent bonds are perturbed homogeneously. Whereas ideal, quasiperiodic networks are stable against such perturbations, we find significant accumulations of strain in a class of disordered networks generated by a growth process. The grown networks are characterized by root mean square phason fluctuations which grow linearly with system size. The strain accumulation we observe in these networks also grows linearly with system size. Finally, we find a dependence of strain accumulation on cooling rate

 4. Gypsum accumulation on carbonate stone

  Science.gov (United States)

  McGee, E.S.; Mossotti, V.G.

  1992-01-01

  The accumulation of gypsum on carbonate stone has been investigated through exposure of fresh samples of limestone and marble at monitored sites, through examination of alteration crusts from old buildings and through laboratory experiments. Several factors contribute to gypsum accumulation on carbonate stone. Marble or limestone that is sheltered from direct washing by rain in an urban environment with elevated pollution levels is likely to accumulate a gypsum crust. Crust development may be enhanced if the stone is porous or has an irregular surface area. Gypsum crusts are a surficial alteration feature; gypsum crystals form at the pore opening-air interface, where evaporation is greatest.

 5. Choice Rules and Accumulator Networks

  Science.gov (United States)

  2015-01-01

  This article presents a preference accumulation model that can be used to implement a number of different multi-attribute heuristic choice rules, including the lexicographic rule, the majority of confirming dimensions (tallying) rule and the equal weights rule. The proposed model differs from existing accumulators in terms of attribute representation: Leakage and competition, typically applied only to preference accumulation, are also assumed to be involved in processing attribute values. This allows the model to perform a range of sophisticated attribute-wise comparisons, including comparisons that compute relative rank. The ability of a preference accumulation model composed of leaky competitive networks to mimic symbolic models of heuristic choice suggests that these 2 approaches are not incompatible, and that a unitary cognitive model of preferential choice, based on insights from both these approaches, may be feasible. PMID:28670592

 6. Induced Plant Accumulation of Lithium

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laurence Kavanagh

  2018-02-01

  Full Text Available Lithium’s (Li value has grown exponentially since the development of Li-ion batteries. It is usually accessed in one of two ways: hard rock mineral mining or extraction from mineral-rich brines. Both methods are expensive and require a rich source of Li. This paper examines the potential of agro-mining as an environmentally friendly, economically viable process for extracting Li from low grade ore. Agro-mining exploits an ability found in few plant species, to accumulate substantial amounts of metals in the above ground parts of the plant. Phyto-mined metals are then retrieved from the incinerated plants. Although the actual amount of metal collected from a crop may be low, the process has been shown to be profitable. We have investigated the suitability of several plant species including: Brassica napus and Helianthus annuus, as Li-accumulators under controlled conditions. Large plant trials were carried out with/without chelating agents to encourage Li accumulation. The question we sought to answer was, can any of the plant species investigated accumulate Li at levels high enough to justify using them to agro-mine Li. Results show maximum accumulated levels of >4000 mg/kg Li in some species. Our data suggests that agro-mining of Li is a potentially viable process.

 7. Corporate taxation and capital accumulation

  OpenAIRE

  Stephen Bond; Jing Xing

  2010-01-01

  We present new empirical evidence that aggregate capital accumulation is strongly influenced by the user cost of capital and, in particular, by corporate tax incentives summarised in the tax-adjusted user cost. We use sectoral panel data for the USA, Japan, Australia and ten EU countries over the period 1982-2007. Our panel combines data on capital stocks, value-added and relative prices from the EU KLEMS database with measures of effective corporate tax rates from the Oxford University Centr...

 8. WEALTH TAXATION AND WEALTH ACCUMULATION

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Katrine Marie Tofthøj; Jakobsen, Kristian Thor; Kleven, Henrik

  Using administrative wealth records from Denmark, we study the effects of wealth taxes on wealth accumulation. Denmark used to impose one of the world's highest marginal tax rates on wealth, but this tax was drastically reduced and ultimately abolished between 1989 and 1997. Due to the specific d...... on wealth accumulation. Our simulations show that the long-run elasticity of wealth with respect to the net-of-tax return is sizeable at the top of distribution. Our paper provides the type of evidence needed to assess optimal capital taxation.......Using administrative wealth records from Denmark, we study the effects of wealth taxes on wealth accumulation. Denmark used to impose one of the world's highest marginal tax rates on wealth, but this tax was drastically reduced and ultimately abolished between 1989 and 1997. Due to the specific...... design of the wealth tax, these changes provide a compelling quasi-experiment for understanding behavioral responses among the wealthiest segments of the population. We find clear reduced-form effects of wealth taxes in the short and medium run, with larger effects on the very wealthy than...

 9. Mechanisms of intrahepatic triglyceride accumulation

  Science.gov (United States)

  Ress, Claudia; Kaser, Susanne

  2016-01-01

  Hepatic steatosis defined as lipid accumulation in hepatocytes is very frequently found in adults and obese adolescents in the Western World. Etiologically, obesity and associated insulin resistance or excess alcohol intake are the most frequent causes of hepatic steatosis. However, steatosis also often occurs with chronic hepatitis C virus (HCV) infection and is also found in rare but potentially life-threatening liver diseases of pregnancy. Clinical significance and outcome of hepatic triglyceride accumulation are highly dependent on etiology and histological pattern of steatosis. This review summarizes current concepts of pathophysiology of common causes of hepatic steatosis, including non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), alcoholic fatty liver disease, chronic HCV infections, drug-induced forms of hepatic steatosis, and acute fatty liver of pregnancy. Regarding the pathophysiology of NAFLD, this work focuses on the close correlation between insulin resistance and hepatic triglyceride accumulation, highlighting the potential harmful effects of systemic insulin resistance on hepatic metabolism of fatty acids on the one side and the role of lipid intermediates on insulin signalling on the other side. Current studies on lipid droplet morphogenesis have identified novel candidate proteins and enzymes in NAFLD. PMID:26819531

 10. Accumulation of cobalt by cephalopods

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nakahara, Motokazu

  1981-01-01

  Accumulation of cobalt by cephalopod mollusca was investigated by radiotracer experiments and elemental analysis. In the radiotracer experiments, Octopus vulgaris took up cobalt-60 from seawater fairly well and the concentration of the nuclide in whole body attained about 150 times the level of seawater at 25th day at 20 0 C. Among the tissues and organs measured, branchial heart which is the specific organ of cephalopods showed the highest affinity for the nuclide. The organ accumulated about 50% of the radioactivity in whole body in spite of its little mass as 0.2% of total body weight. On the other hand, more than 90% of the radioactivity taken up from food (soft parts of Gomphina melanaegis labelled with cobalt-60 previously in an aquarium) was accumulated in liver at 3rd day after the single administration and then the radioactivity in the liver seemed to be distributed to other organs and tissues. The characteristic elution profiles of cobalt-60 was observed for each of the organs and tissues in Sephadex gel-filtration experiment. It was confirmed by the gel-filtration that most of cobalt-60 in the branchial heart was combined with the constituents of low molecular weights. The average concentration of stable cobalt in muscle of several species of cephalopods was 5.3 +- 3.0 μg/kg wet and it was almost comparable to the fish muscle. On the basis of soft parts, concentration of the nuclide closed association among bivalve, gastropod and cephalopod except squid that gave lower values than the others. (author)

 11. Biota-Sediment Accumulation Factor Data

  Data.gov (United States)

  U.S. Environmental Protection Agency — The Biota-Sediment Accumulation Factor contains approximately 20,000 biota-sediment accumulation factors (BSAFs) from 20 locations (mostly Superfund sites) for...

 12. Charge accumulation in lossy dielectrics: a review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Jørgen Knøster; McAllister, Iain Wilson; Crichton, George C

  1999-01-01

  At present, the phenomenon of charge accumulation in solid dielectrics is under intense experimental study. Using a field theoretical approach, we review the basis for charge accumulation in lossy dielectrics. Thereafter, this macroscopic approach is applied to planar geometries such that the mat......At present, the phenomenon of charge accumulation in solid dielectrics is under intense experimental study. Using a field theoretical approach, we review the basis for charge accumulation in lossy dielectrics. Thereafter, this macroscopic approach is applied to planar geometries...

 13. Radiocaesium accumulation by different plant species

  International Nuclear Information System (INIS)

  Filiptsova, G.G.

  2000-01-01

  Using the model object influence of mineral nutritions level on radiocaesium accumulation by different plant species has been studied. It was shown the wheat roots accumulation the minimal value on radiocaesium on normal potassium level, the rye roots accumulation maximal level radiocaesium. (authors)

 14. 47 CFR 32.3100 - Accumulated depreciation.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 47 Telecommunication 2 2010-10-01 2010-10-01 false Accumulated depreciation. 32.3100 Section 32... Accumulated depreciation. (a) This account shall include the accumulated depreciation associated with the... with depreciation amounts concurrently charged to Account 6561, Depreciation expense—telecommunications...

 15. Nickel-accumulating plant from Western Australia

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Severne, B C; Brooks, R R

  1972-01-01

  A small shrub Hybanthus floribundus (Lindl.) F. Muell. Violaceae growing in Western Australia accumulates nickel and cobalt to a very high degree. Values of up to 23% nickel in leaf ash may represent the highest relative accumulation of a metal on record. The high accumulation of nickel poses interesting problems in plant physiology and plant biochemistry. 9 references, 2 figures, 1 table.

 16. Energy Accumulation by Hydrogen Technologies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jiřina Čermáková

  2012-01-01

  Full Text Available Photovoltaic power plants as a renewable energy source have been receiving rapidly growing attention in the Czech Republic and in the other EU countries. This rapid development of photovoltaic sources is having a negative effect on the electricity power system control, because they depend on the weather conditions and provide a variable and unreliable supply of electric power. One way to reduce this effect is by accumulating electricity in hydrogen. The aim of this paper is to introduce hydrogen as a tool for regulating photovoltaic energy in island mode. A configuration has been designed for connecting households with the photovoltaic hybrid system, and a simulation model has been made in order to check the validity of this system. The simulation results provide energy flows and have been used for optimal sizing of real devices. An appropriate system can deliver energy in a stand-alone installation.

 17. Electron-Positron Accumulator (EPA)

  CERN Multimedia

  Photographic Service

  1986-01-01

  After acceleration in the low-current linac LIL-W, the electrons and positrons are accumulated in EPA to obtain a sufficient intensity and a suitable time-structure, before being passed on to the PS for further acceleration to 3.5 GeV. Electrons circulate from right to left, positrons in the other direction. Dipole bending magnets are red, focusing quadrupoles blue, sextupoles for chromaticity-control orange. The vertical tube at the left of the picture belongs to an optical transport system carrying the synchrotron radiation to detectors for beam size measurement. Construction of EPA was completed in spring 1986. LIL-W and EPA were conceived for an energy of 600 MeV, but operation was limited to 500 MeV.

 18. Nickel accumulation by Hybanthus floribundus

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Severne, B C

  1974-04-26

  Several ecotypes of Hybanthus floribundus are found across the southern part of Australia. However, the three nickel accumulating ecotypes are restricted to a broad belt in Western Australia. Nickel concentrations in this shrub were observed to decrease southwards (from 8000 to 1000 p.p.m.) as the annual rainfall increased from 7 inches to more than 30 inches. Studies have shown that nickel concentrations increase from the roots through the rootstock, into the stems and reach maximum towards the leaf tips. High nickel concentrations are also seen in seed capsules (1500 p.p.m.), seeds (2000 p.p.m.) and flowers. The maximum nickel concentration recorded is 1.6% (26% nickel in ash) in mature leaf tissue. 16 references, 2 tables.

 19. Radionuclide accumulation peculiarities demonstrated by vegetable varieties

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kruk, A.V.; Goncharenko, G.G.; Kilchevsky, A.V.

  2004-01-01

  This study focused on ecological and genetic aspects of radionuclide accumulation demonstrated by a number of vegetable varieties. The researches resulted in determining the cabbage varieties which were characterised by the minimal level of radionuclide accumulation. It was shown that the above varieties manifested the relation between radionuclide accumulation and morphobiological characteristics such as vegetation period duration and yield criteria. The study specified the genotypes with high ecological stability as regards to radionuclide accumulation: 'Beloruskaya 85' cabbage and 'Dokhodny' tomato showed the best response to Cs 137, while 'Beloruskaya 85', 'Rusinovka', 'Amager 611' cabbage varieties and 'Sprint' tomato showed the minimal level of Sr 90 accumulation. (authors)

 20. Guidelines for Waste Accumulation Areas (WAAs)

  International Nuclear Information System (INIS)

  1991-07-01

  The purpose of this document is to set conditions for establishing and maintaining areas for the accumulation of hazardous waste at LBL. Areas designed for accumulation of these wastes in quantities greater than 100 kg (220 lb) per month of solid waste or 55 gallons per month of liquid waste are called Waste Accumulation Areas (WAAs). Areas designed for accumulation of wastes in smaller amounts are called Satellite Accumulation Areas (SAAs). This document provides guidelines for employee and organizational responsibilities for WAAs; constructing a WAA; storing waste in a WAA; operating and maintaining a WAA, and responding to spills in a WAA. 4 figs

 1. ACCUMULATION AND CONSUMPTION IN MICROECONOMIC SYSTEM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Serghey A. Amelkin

  2004-12-01

  Full Text Available Two main processes are common for an economic system. They are consumption and accumulation. The first one is described by utility function, either cardinal or ordinal one. The mathematical model for accumulation process can be constructed using wealth function introduced within the frame of irreversible microeconomics. Characteristics of utility and wealth functions are compared and a problem of extreme performance of resources exchange process is solved for a case when both the consumption and accumulation exist.

 2. Rate of ice accumulation during ice storms

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Feknous, N. [SNC-Lavalin, Montreal, PQ (Canada); Chouinard, L. [McGill Univ., Montreal, PQ (Canada); Sabourin, G. [Hydro-Quebec, Montreal, PQ (Canada)

  2005-07-01

  The rate of glaze ice accumulation is the result of a complex process dependent on numerous meteorological and physical factors. The aim of this paper was to estimate the distribution rate of glaze ice accumulation on conductors in southern Quebec for use in the design of mechanical and electrical de-icing devices. The analysis was based on direct observations of ice accumulation collected on passive ice meters. The historical database of Hydro-Quebec, which contains observations at over 140 stations over period of 25 years, was used to compute accumulation rates. Data was processed so that each glaze ice event was numbered in a chronological sequence. Each event consisted of the time series of ice accumulations on each of the 8 cylinders of the ice meters, as well as on 5 of its surfaces. Observed rates were converted to represent the average ice on a 30 mm diameter conductor at 30 m above ground with a span of 300 m. Observations were corrected to account for the water content of the glaze ice as evidenced by the presence of icicles. Results indicated that despite significant spatial variations in the expected severity of ice storms as a function of location, the distribution function for rates of accumulation were fairly similar and could be assumed to be independent of location. It was concluded that the observations from several sites could be combined in order to obtain better estimates of the distribution of hourly rates of ice accumulation. However, the rates were highly variable. For de-icing strategies, it was suggested that average accumulation rates over 12 hour periods were preferable, and that analyses should be performed for other time intervals to account for the variability in ice accumulation rates over time. In addition, accumulation rates did not appear to be highly correlated with average wind speed for maximum hourly accumulation rates. 3 refs., 2 tabs., 10 figs.

 3. The positron accumulator ring for the APS

  International Nuclear Information System (INIS)

  Crosbie, E.A.

  1989-01-01

  The Positron Accumulator Ring (PAR) is designed to accumulate and damp positrons from the 450-MeV linac during the 0.5-s cycle time of the injector synchrotron for the APS 7-GeV storage ring. During 0.4 s of each synchrotron cycle, up to 24 linac pulses are injected into the horizontal phase space of the PAR at a 60-Hz rate. Each injected pulse occupies about 1.3 of the circumference of the accumulator ring. After 0.1 s for longitudinal damping, the single accumulated bunch is transferred to one of the 353-MHz buckets of the injector synchrotron RF system. The bunch is accelerated to 7 GeV and transferred to the storage ring, while the PAR accumulates the next bunch of positrons. 2 refs., 3 figs., 2 tabs

 4. The positron accumulator ring for the APS

  International Nuclear Information System (INIS)

  Crosbie, E.A.

  1989-01-01

  The Positron Accumulator Ring (PAR) is designed to accumulate and damp positrons from the 450-MeV linac during the 0.5-s cycle time of the injector synchrotron for the APS 7-GeV storage ring. During 0.4 s of each synchrotron cycle, up to 24 linac pulses are injected into the horizontal phase space of the PAR at a 60-Hz rate. Each injected pulse occupies about 1/3 of the circumference of the accumulator ring. After 0.1 s for longitudinal damping, the single accumulated bunch is transferred to one of the 353-MHz buckets of the injector synchrotron RF system. The bunch is accelerated to 7 GeV and transferred to the storage ring, while the PAR accumulates the next bunch of positrons. 2 refs., 3 figs., 2 tabs

 5. Aflatoxin Accumulation in a Maize Diallel Cross

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. Paul Williams

  2015-06-01

  Full Text Available Aflatoxins, produced by the fungus Aspergillus flavus, occur naturally in maize. Contamination of maize grain with aflatoxin is a major food and feed safety problem and greatly reduces the value of the grain. Plant resistance is generally considered a highly desirable approach to reduction or elimination of aflatoxin in maize grain. In this investigation, a diallel cross was produced by crossing 10 inbred lines with varying degrees of resistance to aflatoxin accumulation in all possible combinations. Three lines that previously developed and released as sources of resistance to aflatoxin accumulation were included as parents. The 10 parental inbred lines and the 45 single crosses making up the diallel cross were evaluated for aflatoxin accumulation in field tests conducted in 2013 and 2014. Plants were inoculated with an A. flavus spore suspension seven days after silk emergence. Ears were harvested approximately 60 days later and concentration of aflatoxin in the grain determined. Parental inbred lines Mp717, Mp313E, and Mp719 exhibited low levels (3–12 ng/g of aflatoxin accumulation. In the diallel analysis, both general and specific combining ability were significant sources of variation in the inheritance of resistance to aflatoxin accumulation. General combining ability effects for reduced aflatoxin accumulation were greatest for Mp494, Mp719, and Mp717. These lines should be especially useful in breeding for resistance to aflatoxin accumulation. Breeding strategies, such as reciprocal recurrent selection, would be appropriate.

 6. Uranium accumulation by aquatic macrophyte, Pistia stratiotes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bhainsa, K.C.; D'Souza, S.F.

  2012-01-01

  Uranium accumulation by aquatic macrophyte, Pistia stratiotes from aqueous solution was investigated in laboratory condition. The objective was to evaluate the uranium accumulation potential and adopt the plant in uranium containing medium to improve its uptake capacity. The plant was found to tolerate and grow in the pH range of 3-7. Accumulation of uranium improved with increasing pH and the plant could remove 70% uranium from the medium (20 mg/L) within 24 hours of incubation at pH 5-6. Uptake of uranium on either side of this pH range decreased

 7. Geochemistry Model Validation Report: External Accumulation Model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zarrabi, K.

  2001-01-01

  The purpose of this Analysis and Modeling Report (AMR) is to validate the External Accumulation Model that predicts accumulation of fissile materials in fractures and lithophysae in the rock beneath a degrading waste package (WP) in the potential monitored geologic repository at Yucca Mountain. (Lithophysae are voids in the rock having concentric shells of finely crystalline alkali feldspar, quartz, and other materials that were formed due to entrapped gas that later escaped, DOE 1998, p. A-25.) The intended use of this model is to estimate the quantities of external accumulation of fissile material for use in external criticality risk assessments for different types of degrading WPs: U.S. Department of Energy (DOE) Spent Nuclear Fuel (SNF) codisposed with High Level Waste (HLW) glass, commercial SNF, and Immobilized Plutonium Ceramic (Pu-ceramic) codisposed with HLW glass. The scope of the model validation is to (1) describe the model and the parameters used to develop the model, (2) provide rationale for selection of the parameters by comparisons with measured values, and (3) demonstrate that the parameters chosen are the most conservative selection for external criticality risk calculations. To demonstrate the applicability of the model, a Pu-ceramic WP is used as an example. The model begins with a source term from separately documented EQ6 calculations; where the source term is defined as the composition versus time of the water flowing out of a breached waste package (WP). Next, PHREEQC, is used to simulate the transport and interaction of the source term with the resident water and fractured tuff below the repository. In these simulations the primary mechanism for accumulation is mixing of the high pH, actinide-laden source term with resident water; thus lowering the pH values sufficiently for fissile minerals to become insoluble and precipitate. In the final section of the model, the outputs from PHREEQC, are processed to produce mass of accumulation

 8. Microbial accumulation of uranium, radium, and cesium

  International Nuclear Information System (INIS)

  Strandberg, G.W.; Shumate, S.E. II; Parrott, J.R. Jr.; North, S.E.

  1981-05-01

  Diverse microbial species varied considerably in their ability to accumulate uranium, cesium, and radium. Mechanistic differences in uranium uptake by Saccharomyces cerevisiae and Pseudomonas aeruginosa were indicated. S. serevisiae exhibited a slow (hours) surface accumulation of uranium which was subject to environmental factors, while P. aeruginosa accumulated uranium rapidly (minutes) as dense intracellular deposits and did not appear to be affected by environmental parameters. Metabolism was not required for uranium uptake by either organism. Cesium and radium were concentrated to a considerably lesser extent than uranium by the several species tested

 9. Manganese accumulation in the brain: MR imaging

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Uchino, A.; Nomiyama, K.; Takase, Y.; Nakazono, T.; Nojiri, J.; Kudo, S. [Saga Medical School, Department of Radiology, Saga (Japan); Noguchi, T. [Kyushu University, Department of Clinical Radiology, Graduate School of Medicine, Fukuoka (Japan)

  2007-09-15

  Manganese (Mn) accumulation in the brain is detected as symmetrical high signal intensity in the globus pallidi on T1-weighted MR images without an abnormal signal on T2-weighted images. In this review, we present several cases of Mn accumulation in the brain due to acquired or congenital diseases of the abdomen including hepatic cirrhosis with a portosystemic shunt, congenital biliary atresia, primary biliary cirrhosis, congenital intrahepatic portosystemic shunt without liver dysfunction, Rendu-Osler-Weber syndrome with a diffuse intrahepatic portosystemic shunt, and patent ductus venosus. Other causes of Mn accumulation in the brain are Mn overload from total parenteral nutrition and welding-related Mn intoxication. (orig.)

 10. Heat and cold accumulators in vehicles

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kauranen, P.; Wikstroem, L. (VTT Technical Research Centre of Finland, Advanced Materials, Tampere (Finland)); Heikkinen, J. (VTT Technical Research Centre of Finland, Building Services and Indoor Environment, Espoo (Finland)); Laurikko, J.; Elonen, T. (VTT Technical Research Centre of Finland, Emission Control, Espoo (Finland)); Seppaelae, A. (Helsinki Univ. of Technology, Applied Thermodynamics, Espoo (Finland)). Email: ari.seppala@tkk.fi

  2009-07-01

  Phase Change Material (PCM) based heat and cold accumulators have been tailored for transport applications including a mail delivery van as well as the cold chains of foodstuff and blood products. The PCMs can store relative large amount of thermal energy in a narrow temperature interval as latent heat of fusion of their melting and crystallization processes. Compact heat and cold accumulators can be designed using PCMs. The aim of the project has been to reduce the exhaust gas and noise emissions and improve the fuel economy of the transport systems and to improve the reliability of the cold chains studied by storing thermal energy in PCM accumulators. (orig.)

 11. Factors influencing the cardiac MIBG accumulation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Takatsu, Hisato; Fujiwara, Hisayoshi

  1997-01-01

  Following factors possibly influencing the cardiac MIBG accumulation were examined mainly in mice. 1. The specific activity of the MIBG (meta-iodo-benzyl guanidine) on the neuronal and non-neuronal fractions. 2. Motor restriction stress on MIBG accumulation and washout. 3. Loading and restriction of sodium chloride on the accumulation and effect of suppression of renin-angiotensin system. 4. Examinations in Dahl rats. 125I- or 131I-MIBG was intravenously administered to mice at 74 kBq. At 30 min or 4 hr after administration, mice were sacrificed and their left ventricles were dissected out for measurement of radioactivity in a liquid scintillation counter. Salt-sensitive and -resistant Dahl rats were given with 37 MBq of 123I-MIBG and cardiac radioactivity was measured externally for calculation of washout. Factors examined were found highly correlated with the accumulation of MIBG and measurement of its washout was considered useful for evaluating sympathetic activity. (K.H.)

 12. Rock bed heat accumulators. Final report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Riaz, M.

  1977-12-01

  The principal objectives of the research program on rock bed heat accumulators (or RBHA) are: (1) to investigate the technical and economic feasibility of storing large amounts of thermal energy (in the tens of MWt range) at high temperature (up to 500/sup 0/C) over extended periods of time (up to 6 months) using native earth or rock materials; (2) to conduct studies to establish the performance characteristics of large rock bed heat accumulators at various power and temperature levels compatible with thermal conversion systems; and (3) to assess the materials and environmental problems associated with the operation of such large heat accumulators. Results of the study indicate that rock bed heat accumulators for seasonal storage are both technically and economically feasible, and hence could be exploited in various applications in which storage plays an essential role such as solar power and total energy systems, district and cogeneration heating systems.

 13. HORMONAL REGULATION OF SELENIUM ACCUMULATION BY PLANTS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N. A. Golubkina

  2015-01-01

  Full Text Available Hormonal regulation is considered to be a unique mechanism controlling growth and development of living organism. The review discusses the correlations between pant hormonal status of non-accumulators and hyper-accumulators of Se with the accumulation levels of this microelement. The phenomenon of stimulation and redistribution of selenium as a result of phytohormone treatment, the peculiarities of phytohormones effect among different species and cultivars, and influence of plant sexualization on selenium accumulation are described in article. Data of hormonal regulation of selenium level for spinach, garlic, perennial onion, Brassica chinenesis and Valeriana officialis are presented in the review.

 14. Root transcripts associated with arsenic accumulation in ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  Rasika M Potdukhe

  2018-02-06

  Feb 6, 2018 ... an option for development of a sustainable phytoremediation process for As mitigation. Accumulation of ... People living in areas contaminated with. As suffer .... RNA was used to enrich mRNA and cDNA library construc- tion.

 15. Accumulation of nickel in transgenic tobacco

  Science.gov (United States)

  Sidik, Nik Marzuki; Othman, Noor Farhan

  2013-11-01

  The accumulation of heavy metal Ni in the roots and leaves of four T1 transgenic lines of tobacco (T(1)20E, T(1)24C, T(1)18B1 and T(1)20B) expressing eiMT1 from E.indica was assessed. The aim of the study was to investigate the level of Ni accumulation in the leaves and roots of each transgenic lines and to evaluate the eligibility of the plants to be classified as a phytoremediation agent. All of the transgenic lines showed different ability in accumulating different metals and has translocation factor (TF) less than 1 (TFtransgenic lines, transgenic line T(1)24C showed the highest accumulation of Ni (251.9 ± 0.014 mg/kg) and the lowest TF value (TFT(1)24C=0.0875) at 60 ppm Ni.

 16. Plastic Accumulation in the Mediterranean Sea

  OpenAIRE

  C?zar, Andr?s; Sanz-Mart?n, Marina; Mart?, Elisa; Gonz?lez-Gordillo, J. Ignacio; Ubeda, B?rbara; G?lvez, Jos? ?.; Irigoien, Xabier; Duarte, Carlos M.

  2015-01-01

  Copyright: © 2015 Cózar et al. Concentrations of floating plastic were measured throughout the Mediterranean Sea to assess whether this basin can be regarded as a great accumulation region of plastic debris. We found that the average density of plastic (1 item per 4 m2), as well as its frequency of occurrence (100% of the sites sampled), are comparable to the accumulation zones described for the five subtropical ocean gyres. Plastic debris in the Mediterranean surface waters was dominated by ...

 17. Credit Constraints, Political Instability, and Capital Accumulation

  OpenAIRE

  Risto Herrala; Rima Turk-Ariss

  2013-01-01

  We investigate the complex interactions between credit constraints, political instability, and capital accumulation using a novel approach based on Kiyotaki and Moore’s (1997) theoretical framework. Drawing on a unique firm-level data set from Middle-East and North Africa (MENA), empirical findings point to a large and significant effect of credit conditions on capital accumulation and suggest that continued political unrest worsens credit constraints. The results support the view that financ...

 18. Renewable Resources, Capital Accumulation, and Economic Growth

  OpenAIRE

  Wei-Bin Zhang

  2011-01-01

  This paper proposes a dynamic economic model with physical capital and renewable resources. Different from most of the neoclassical growth models with renewable resources which are based on microeconomic foundation and neglect physical capital accumulation, this study proposes a growth model with dynamics of renewable resources and physical capital accumulation. The model is a synthesis of the neoclassical growth theory and the traditional dynamic models of renewable resources with an alterna...

 19. Accumulation of radionuclides by lichen symbionts

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nifontova, M G; Kulikov, N V [AN SSSR, Sverdlovsk. Inst. Ehkologii Rastenij i Zhivotnykh

  1983-01-01

  The aim of investigation is the quantitative estimation of ability and role of separate symbionts in the accumulation of radionuclides. As investigation volumes, durably cultivated green lichen alga Trebouxia erici and lichen fungi extracted from Cladonia rangiferina, Parmelia caperata and Acarospora fuscata are used. The accumulation of radioactive isotopes with fungi and seaweeds is estimated according to accumulation coefficients (AC) which are the ratio of radiation concentration in plants and agarized medium. Radionuclide content (/sup 90/Sr and /sup 137/Cs) is determined radiometrically. A special series of experiments is done to investigate radionuclide accumulation dependences with lichen seaweed and fungi on light conditions. It is shown that both symbionts of lichen-seaweed and fungus take part in the accumulation of radionuclide from outer medium (atmospheric fall-out and soil). However fungus component constituting the base of structural organization of thallus provides the greater part of radionuclides accumulated by the plant. Along with this the violation of viability of seaweed symbionts particularly in the case of light deficiency brings about the reduction of /sup 137/Cs sorption by seaweeds and tells on the total content of radiocesium in plant thallus.

 20. Nickel accumulation and storage in bradyrhizobium japonicum

  International Nuclear Information System (INIS)

  Maier, R.J.; Pihl, T.D.; Stults, L.; Sray, W.

  1990-01-01

  Hydrogenase-depressed (chemolithotrophic growth conditions) and heterotrophically grown cultures of Bradyrhizobium japonicum accumulated nickel about equally over a 3-h period. Both types of cultures accumulated nickel primarily in a form that was not exchangeable with NiCl 2 , and they accumulated much more Ni than would be needed for the Ni-containing hydrogenase. The nickel accumulated by heterotrophically incubated cultures could later be mobilized to allow active hydrogenase synthesis during derepression in the absence of nickel, while cells both grown with Ni and the derepressed without nickel had low hydrogenase activities. The level of activity in cells grown with Ni and then derepressed without nickel was about the same as that in cultures derepressed in the presence of nickel. The Ni accumulated by heterotrophically grown cultures was associated principally with soluble proteins rather than particulate material, and this Ni was not lost upon dialyzing an extract containing the soluble proteins against either Ni-containing or EDTA-containing buffer. However, this Ni was lost upon pronase or low pH treatments. The soluble Ni-binding proteins were partially purified by gel filtration and DEAE chromatography. They were not antigenically related to hydrogenase peptides. Much of the 63 Ni eluted as a single peak of 48 kilodaltons. Experiments involving immunuprecipitation of 63 Ni-containing hydrogenase suggested that the stored source of Ni in heterotrophic cultures that could later be mobilized into hydrogenase resided in the nonexchangeable Ni-containing fraction rather than in loosely bound or ionic forms

 1. Ordinary differential equation for local accumulation time.

  Science.gov (United States)

  Berezhkovskii, Alexander M

  2011-08-21

  Cell differentiation in a developing tissue is controlled by the concentration fields of signaling molecules called morphogens. Formation of these concentration fields can be described by the reaction-diffusion mechanism in which locally produced molecules diffuse through the patterned tissue and are degraded. The formation kinetics at a given point of the patterned tissue can be characterized by the local accumulation time, defined in terms of the local relaxation function. Here, we show that this time satisfies an ordinary differential equation. Using this equation one can straightforwardly determine the local accumulation time, i.e., without preliminary calculation of the relaxation function by solving the partial differential equation, as was done in previous studies. We derive this ordinary differential equation together with the accompanying boundary conditions and demonstrate that the earlier obtained results for the local accumulation time can be recovered by solving this equation. © 2011 American Institute of Physics

 2. Selenium accumulation in the cockle Anadara trapezia

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jolley, Dianne F.; Maher, William A.; Kyd, Jennelle

  2004-01-01

  An extensive study on Se accumulation in a population of Anadara trapezia from a marine lake is reported. The effects of organism mass, gender, reproductive cycle, and season on Se accumulation and tissue distribution were investigated. Analyses showed that gender and reproductive cycle had no significant effect on Se accumulation. A. trapezia showed a strong positive correlation between Se burden and tissue mass. Constant Se concentrations were observed within individual populations but varied spatially with sediment Se concentrations. Se concentrations in tissues decreased from gills > gonad/intestine > mantle > muscle > foot, which remained constant over 12 months, however, significantly lower concentrations were observed in the summer compared to winter. A. trapezia is a good biomonitor for Se, as gender and size do not effect concentration, however, season of collection must be reported if changes in Se bioavailability are to be identified in short term studies, or during intersite comparisons. - Capsule: The marine bivalve Anadara trapezia is a good bioindicator for marine selenium contamination

 3. Accumulation of fluoride by plants and vegetables

  International Nuclear Information System (INIS)

  Njenga, L.W.; Kariuki, D.N.

  1994-01-01

  Fluoride in plant and vegetable samples has been determined using ion selective electrode. The analysis was carried out after ashing the sample on an open flame, adding perchloric acid and allowing the hydrogen fluoride to diffuse into sodium hydroxide layer.The results obtained show that kale and pumpkins can accumulate more than ten times their normal values of fluoride while plants were found to accumulate upto 100μg/g fluoride when exposed to highlevels of fluoride in water or soil. (author)

 4. Carbon accumulation in pristine and drained mires

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Maekilae, M.

  2011-07-01

  The carbon accumulation of 73 peat columns from 48 pristine and drained mires was investigated using a total of 367 dates and age-depth models derived from bulk density measurements. Peat columns were collected from mires of varying depth, age, degree of natural state and nutrient conditions in aapa mire and raised bog regions and coastal mires from southern and central Finland and Russian Karelia. Particular attention was paid to the accumulation of carbon over the last 300 years, as this period encompasses the best estimates of the oxic layer (acrotelm) age across the range of sites investigated. In general, drained mires are initially more nutrient-rich than pristine mires. Organic matter decomposes more rapidly at drained sites than at pristine sites, resulting in thinner peat layers and carbon accumulation but a higher dry bulk density and carbon content. The average carbon accumulation was calculated as 24.0 g m-2 yr-1 at pristine sites and 19.4 g m-2 yr-1 at drained sites, while for peat layers younger than 300 years the respective figures were 45.3 and 34.5 g m-2 yr-1 at pristine and drained sites. For the <300-year-old peat layers studied here, the average thickness was 19 cm less and the carbon accumulation rate 10.8 g m-2 yr-1 lower in drained areas than in pristine areas. The amount carbon accumulation of surface peat layers depends upon the mire site type, vegetation and natural state; variations reflect differences in plant communities as well as factors that affect biomass production and decay rates. The highest accumulation rates and thus carbon binding for layers younger than 300 years were measured in the ombrotrophic mire site types (Sphagnum fuscum bog and Sphagnum fuscum pine bog), and the second highest rates in wet, treeless oligotrophic and minerotrophic mire site types. The lowest values of carbon accumulation over the last 300 years were obtained for the most transformed, sparsely forested and forested mire site types, where the water

 5. Thermal energy accumulators. A bibliographical study

  International Nuclear Information System (INIS)

  Charlety, Paul

  1971-01-01

  Energy storage is a challenge, notably for spacecraft, submarines and non-polluting automotive vehicles. After a comparison of mass energies of different principles of energy accumulation (magnetic, electrostatic, solid elasticity, kinetic energy, gaseous elasticity, electro-chemistry, sensitive heat, freezing heat, fuels, radioactivity, nuclear fission or fusion, mass energy), the author discusses the choice of thermal storage, presents the main bodies used for thermal energy accumulation (molten salts such as lithium hydride or lithium salt eutectics, or other compounds such as alumina, paraffins), and gives an overview of the main theoretical problems [fr

 6. Implications of metal accumulation mechanisms to phytoremediation.

  Science.gov (United States)

  Memon, Abdul R; Schröder, Peter

  2009-03-01

  Trace elements (heavy metals and metalloids) are important environmental pollutants, and many of them are toxic even at very low concentrations. Pollution of the biosphere with trace elements has accelerated dramatically since the Industrial Revolution. Primary sources are the burning of fossil fuels, mining and smelting of metalliferous ores, municipal wastes, agrochemicals, and sewage. In addition, natural mineral deposits containing particularly large quantities of heavy metals are found in many regions. These areas often support characteristic plant species thriving in metal-enriched environments. Whereas many species avoid the uptake of heavy metals from these soils, some of them can accumulate significantly high concentrations of toxic metals, to levels which by far exceed the soil levels. The natural phenomenon of heavy metal tolerance has enhanced the interest of plant ecologists, plant physiologists, and plant biologists to investigate the physiology and genetics of metal tolerance in specialized hyperaccumulator plants such as Arabidopsis halleri and Thlaspi caerulescens. In this review, we describe recent advances in understanding the genetic and molecular basis of metal tolerance in plants with special reference to transcriptomics of heavy metal accumulator plants and the identification of functional genes implied in tolerance and detoxification. Plants are susceptible to heavy metal toxicity and respond to avoid detrimental effects in a variety of different ways. The toxic dose depends on the type of ion, ion concentration, plant species, and stage of plant growth. Tolerance to metals is based on multiple mechanisms such as cell wall binding, active transport of ions into the vacuole, and formation of complexes with organic acids or peptides. One of the most important mechanisms for metal detoxification in plants appears to be chelation of metals by low-molecular-weight proteins such as metallothioneins and peptide ligands, the phytochelatins. For

 7. Accumulative pollution, "clean technology," and policy design

  NARCIS (Netherlands)

  Toman, M.A.; Withagen, C.A.A.M.

  2000-01-01

  This paper addresses the optimal long-term management of an accumulative but assimilable pollutant through economic incentive policies that restrict more damaging production processes and induce more benign alternatives. Using a simple general equilibrium approach, we consider the possibility that

 8. Uptake, accumulation and some biochemical responses in ...

  African Journals Online (AJOL)

  Under the conditions of these increasing zinc concentrations, the highest zinc accumulation was obtained in the roots of the plants treated with 10 mM applications. The zinc concentration in the vegetative parts, was highest in the root and was lowest in the cotyledons. The highest bioconcentration factor (BCF) value was ...

 9. Accumulation pattern of total nonstructural carbohydrate in ...

  African Journals Online (AJOL)

  Umukoro

  1977-09-09

  Sep 9, 1977 ... 1Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), EEA Famaillá, Argentina. 2Department of Plant Sciences, University of California Davis, CA, USA. Accepted 17 October, 2012. The pattern of total nonstructural carbohydrate (TNC) accumulation in strawberry (Fragaria ananassa. Duch.) nursery ...

 10. Capital accumulation and embodied technological progress

  NARCIS (Netherlands)

  Grass, D.; Hartl, R.F.; Kort, P.M.

  This paper combines technology adoption with capital accumulation taking into account technological progress. We model this as a multi-stage optimal control problem and solve it using the corresponding maximum principle. The model with linear revenue can be solved analytically, while the model with

 11. Plastic Accumulation in the Mediterranean Sea

  KAUST Repository

  Có zar, André s; Sanz-Martí n, Marina; Martí , Elisa; Gonzá lez-Gordillo, J. Ignacio; Ubeda, Bá rbara; Gá lvez, José Á .; Irigoien, Xabier; Duarte, Carlos M.

  2015-01-01

  Concentrations of floating plastic were measured throughout the Mediterranean Sea to assess whether this basin can be regarded as a great accumulation region of plastic debris. We found that the average density of plastic (1 item per 4 m2), as well as its frequency of occurrence (100% of the sites sampled), are comparable to the accumulation zones described for the five subtropical ocean gyres. Plastic debris in the Mediterranean surface waters was dominated by millimeter-sized fragments, but showed a higher proportion of large plastic objects than that present in oceanic gyres, reflecting the closer connection with pollution sources. The accumulation of floating plastic in the Mediterranean Sea (between 1,000 and 3,000 tons) is likely related to the high human pressure together with the hydrodynamics of this semi-enclosed basin, with outflow mainly occurring through a deep water layer. Given the biological richness and concentration of economic activities in the Mediterranean Sea, the affects of plastic pollution on marine and human life are expected to be particularly frequent in this plastic accumulation region.

 12. Organic carbon accumulation in Brazilian mangal sediments

  Science.gov (United States)

  Sanders, Christian J.; Smoak, Joseph M.; Sanders, Luciana M.; Sathy Naidu, A.; Patchineelam, Sambasiva R.

  2010-12-01

  This study reviews the organic carbon (OC) accumulation rates in mangrove forests, margins and intertidal mudflats in geographically distinct areas along the Brazilian coastline (Northeastern to Southern). Our initial results indicate that the mangrove forests in the Northeastern region of Brazil are accumulating more OC (353 g/m 2/y) than in the Southeastern areas (192 g/m 2/y) being that the sediment accumulation rates, 2.8 and 2.5 mm/y, and OC content ˜7.1% and ˜5.8% (dry sediment weight) were contributing factors to the discrepancies between the forests. The intertidal mudflats on the other hand showed substantially greater OC accumulation rates, sedimentation rates and content 1129 g/m 2/y and 234 g/m 2/y; 7.3 and 3.4 mm/y; 10.3% and ˜2.7% (OC of dry sediment weight content), respectively, in the Northeastern compared to the Southeastern region. Mangrove forests in the South-Southeastern regions of Brazil may be more susceptible to the rising sea level, as they are geographically constricted by the vast mountain ranges along the coastline.

 13. Plastic accumulation in the Mediterranean sea.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrés Cózar

  Full Text Available Concentrations of floating plastic were measured throughout the Mediterranean Sea to assess whether this basin can be regarded as a great accumulation region of plastic debris. We found that the average density of plastic (1 item per 4 m2, as well as its frequency of occurrence (100% of the sites sampled, are comparable to the accumulation zones described for the five subtropical ocean gyres. Plastic debris in the Mediterranean surface waters was dominated by millimeter-sized fragments, but showed a higher proportion of large plastic objects than that present in oceanic gyres, reflecting the closer connection with pollution sources. The accumulation of floating plastic in the Mediterranean Sea (between 1,000 and 3,000 tons is likely related to the high human pressure together with the hydrodynamics of this semi-enclosed basin, with outflow mainly occurring through a deep water layer. Given the biological richness and concentration of economic activities in the Mediterranean Sea, the affects of plastic pollution on marine and human life are expected to be particularly frequent in this plastic accumulation region.

 14. Curriculum Development through YTS Modular Credit Accumulation.

  Science.gov (United States)

  Further Education Unit, London (England).

  This document reports the evaluation of the collaborately developed Modular Training Framework (MainFrame), a British curriculum development project, built around a commitment to a competency-based, modular credit accumulation program. The collaborators were three local education authorities (LEAs), those of Bedfordshire, Haringey, and Sheffield,…

 15. Immunohistochemical evaluation of iron accumulation in term ...

  African Journals Online (AJOL)

  Classical immunohistochemical studies on placenta have shown that there is a linear increase in iron storage in the placenta in the first half of a normal pregnancy, however, these stocks are decreased in normal 3rd trimester placenta. Iron accumulation in term placentas of preeclamptic and normal pregnancies were ...

 16. NUTRIENTS ACCUMULATION IN FRUITS OF BERRY SPECIES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sava Parascovia

  2015-12-01

  Full Text Available As a result of observations and biochemical analysis of the berries made during the years 2013-2014 in Republic of Moldova, it was found that bacciferous species included in the study had a wide spectrum of colors, from white, orange, red to blue and black. The possibility to extend the consumption of fresh berries is because these species ripen in series starting with honeysuckle in May, then one by one until September: strawberry, raspberry, currant, gooseberry, barberry, jostaberry, blueberry, sea buckthorn, blackberry, chokeberry, guilder rose. Chokeberries accumulated the highest average amount of soluble solids - 18.02%, jostaberries highlighted with the highest average amount of accumulated sugars - 9.56%. Red currant highlighted with the highest acidity - 5.22%, while blueberries with low acidity - 1.43%. Rosehip has accumulated the highest average amount of tannins and coloring substances - 546.65 mg%. Rosehip berries accumulated the highest amount of vitamin C average - 292.38 mg%, the black currant - 179.69 mg%, jostaberry - 112.86 mg%, and sea buckthorn - 96.7 mg%. The highest average values of the coefficient sugar / acid certifying good qualities were found in: blueberries - 4.39, guelder rose - 3.93, gooseberry - 3.55.

 17. Accumulation pattern of total nonstructural carbohydrate in ...

  African Journals Online (AJOL)

  The pattern of total nonstructural carbohydrate (TNC) accumulation in strawberry (Fragaria ananassa Duch.) nursery runner plants, cv. eCamarosaf, was determined for three growing seasons. Plant growth and fruit production patterns were also evaluated. The experiments were carried out on plants propagated in high ...

 18. RF SYSTEM FOR THE SNS ACCUMULATOR RING

  International Nuclear Information System (INIS)

  BLASKIEWICZ, M.; BRENNAN, J.M.; BRODOWSKI, J.; DELONG, J.; METH, M.; SMITH, K.; ZALTSMAN, A.

  2001-01-01

  During accumulation the RF beam current in the spallation neutron source ring rises from 0 to 50 amperes. A clean, 250 nanosecond gap is needed for the extraction kicker risetime. Large momentum spread and small peak current are needed to prevent instabilities and stopband related losses. A robust RF system meeting these requirements has been designed

 19. Reduced collagen accumulation after major surgery

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jorgensen, L N; Kallehave, F; Karlsmark, T

  1996-01-01

  .01)). This decline was significantly higher in the six patients who had a postoperative infection (median 3.02 (range -0.06 to 6.14) versus 0.36 (range -1.56 to 12.60) micrograms/cm, P = 0.02). This study shows that major surgery is associated with impairment of subcutaneous collagen accumulation in a test wound...

 20. Plastic Accumulation in the Mediterranean Sea

  Science.gov (United States)

  Cózar, Andrés; Sanz-Martín, Marina; Martí, Elisa; González-Gordillo, J. Ignacio; Ubeda, Bárbara; Gálvez, José Á.; Irigoien, Xabier; Duarte, Carlos M.

  2015-01-01

  Concentrations of floating plastic were measured throughout the Mediterranean Sea to assess whether this basin can be regarded as a great accumulation region of plastic debris. We found that the average density of plastic (1 item per 4 m2), as well as its frequency of occurrence (100% of the sites sampled), are comparable to the accumulation zones described for the five subtropical ocean gyres. Plastic debris in the Mediterranean surface waters was dominated by millimeter-sized fragments, but showed a higher proportion of large plastic objects than that present in oceanic gyres, reflecting the closer connection with pollution sources. The accumulation of floating plastic in the Mediterranean Sea (between 1,000 and 3,000 tons) is likely related to the high human pressure together with the hydrodynamics of this semi-enclosed basin, with outflow mainly occurring through a deep water layer. Given the biological richness and concentration of economic activities in the Mediterranean Sea, the affects of plastic pollution on marine and human life are expected to be particularly frequent in this plastic accumulation region. PMID:25831129

 1. Capital accumulation in private information economies

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Boháček, Radim

  2005-01-01

  Roč. 5, č. 1 (2005), s. 1-22 ISSN 1534-5998 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70850503 Keywords : moral hazard * capital accumulation Subject RIV: AH - Economics http://www.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1172&context=bejm

 2. Accumulating Project Management Knowledge Using Process Theory

  NARCIS (Netherlands)

  Niederman, Fred; March, Salvatore T.; Mueller, Benjamin

  2016-01-01

  Process theory has become an important mechanism for the accumulation of knowledge in a number of disciplines. In contrast with variance theory, which focuses on co-variation of dependent and independent variables, process theory focuses on sequences of activities, their duration and the intervals

 3. Contextual investigation of factors affecting sludge accumulation ...

  African Journals Online (AJOL)

  Pit latrines in slums areas of Uganda fill up faster than might be expected from some estimates owing to inappropriate use and failure to consider critical factors affecting sludge accumulation rates at the planning, design and construction stages. This study sought to investigate factors affecting filling rates of lined pit latrines ...

 4. Temporal accumulation of oriented visual features

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pugeault, Nicolas; Krüger, Norbert

  2011-01-01

  In this paper we present a framework for accumulating on-line a model of a moving object (e.g., when manipulated by a robot). The proposed scheme is based on Bayesian filtering of local features, filtering jointly position, orientation and appearance information. The work presented here is novel ...

 5. Plastic Accumulation in the Mediterranean Sea

  KAUST Repository

  Cózar, Andrés

  2015-04-01

  Concentrations of floating plastic were measured throughout the Mediterranean Sea to assess whether this basin can be regarded as a great accumulation region of plastic debris. We found that the average density of plastic (1 item per 4 m2), as well as its frequency of occurrence (100% of the sites sampled), are comparable to the accumulation zones described for the five subtropical ocean gyres. Plastic debris in the Mediterranean surface waters was dominated by millimeter-sized fragments, but showed a higher proportion of large plastic objects than that present in oceanic gyres, reflecting the closer connection with pollution sources. The accumulation of floating plastic in the Mediterranean Sea (between 1,000 and 3,000 tons) is likely related to the high human pressure together with the hydrodynamics of this semi-enclosed basin, with outflow mainly occurring through a deep water layer. Given the biological richness and concentration of economic activities in the Mediterranean Sea, the affects of plastic pollution on marine and human life are expected to be particularly frequent in this plastic accumulation region.

 6. Accumulation of nanocarriers in the ovary

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schädlich, Andreas; Hoffmann, Stefan; Mueller, Thomas

  2012-01-01

  Several nanocarrier systems are frequently used in modern pharmaceutical therapies. Within this study a potential toxicity risk of all nanoscaled drug delivery systems was found. An accumulation of several structurally different nanocarriers but not of soluble polymers was detected in rodent ovar...... but the results might as well open a new field of targeted ovarian therapies....

 7. Phytochelatin and cadmium accumulation in wheat.

  NARCIS (Netherlands)

  Stolt, J.P.; Sneller, F.E.C.; Bryngelson, T.; Lundborg, T.; Schat, H.

  2003-01-01

  Cadmium (Cd) is a nonessential heavy metal that can be harmful at low concentrations in organisms. Therefore, it is necessary to decrease Cd accumulation in the grains of wheats aimed for human consumption. In response to Cd, higher plants synthesize sulphur-rich peptides, phytochelatins (PCs).

 8. Plastic accumulation in the Mediterranean sea.

  Science.gov (United States)

  Cózar, Andrés; Sanz-Martín, Marina; Martí, Elisa; González-Gordillo, J Ignacio; Ubeda, Bárbara; Gálvez, José Á; Irigoien, Xabier; Duarte, Carlos M

  2015-01-01

  Concentrations of floating plastic were measured throughout the Mediterranean Sea to assess whether this basin can be regarded as a great accumulation region of plastic debris. We found that the average density of plastic (1 item per 4 m2), as well as its frequency of occurrence (100% of the sites sampled), are comparable to the accumulation zones described for the five subtropical ocean gyres. Plastic debris in the Mediterranean surface waters was dominated by millimeter-sized fragments, but showed a higher proportion of large plastic objects than that present in oceanic gyres, reflecting the closer connection with pollution sources. The accumulation of floating plastic in the Mediterranean Sea (between 1,000 and 3,000 tons) is likely related to the high human pressure together with the hydrodynamics of this semi-enclosed basin, with outflow mainly occurring through a deep water layer. Given the biological richness and concentration of economic activities in the Mediterranean Sea, the affects of plastic pollution on marine and human life are expected to be particularly frequent in this plastic accumulation region.

 9. Snow as an accumulator of air pollutants

  Science.gov (United States)

  Robert T. Brown

  1976-01-01

  Using simple analytical techniques, the amounts of air pollutants accumulated in winter snow were determined and the results correlated with lichen survival on trees. Pollutants measured were particulate matter, sulfate, and chloride. An inverse relationship was found between amounts of each of these pollutants and the abundance of various lichens.

 10. Electric charger for an accumulator or battery

  NARCIS (Netherlands)

  Robers, E.W.J.; Molenaar, B.A.M.; Smit, W.; Bech, L.P.; Bouman, C.

  2009-01-01

  The invention relates to an electric charger for an accumulator or a battery or the like, which is adapted for rapid charging during an on-period and comprises for this purpose control means for starting and ending the on-period. The charger is provided with a circuit for converting a supply voltage

 11. Mitochondrial accumulation of APP and Abeta

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pavlov, Pavel F; Petersen, Anna Camilla Hansson; Glaser, Elzbieta

  2009-01-01

  Accumulating evidence suggest that alterations in energy metabolism are among the earliest events that occur in the Alzheimer disease (AD) affected brain. Energy consumption is drastically decreased in the AD-affected regions of cerebral cortex and hippocampus pointing towards compromised mitocho...

 12. Accumulation of Radiocesium in Eleutherococcus sciadophylloides

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sugiura, Y.; Takenaka, C.; Kanasashi, T. [Graduate School of Bioagricultural Sciences, Nagoya University, 464-8601, Nagoya City, Aichi Prefecture (Japan); Deguchi, S. [School of Agricultural Sciences, Nagoya University, Nagoya City, Aichi Prefecture, 464-8601 (Japan); Matsuda, Y. [Graduate School of Bioresources, Mie University, Tsu City, Mie Prefecture, 514-0102 (Japan); Ozawa, H. [Fukushima Prefectural Forestry Research Centre, Koriyama City Fukushima Prefecture, 963-0112 (Japan)

  2014-07-01

  1. Introduction: After Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant accident, radiocesium ({sup 137}Cs) had deposited on forests in Fukushima Prefecture. In order to comprehend radiocesium circulation in forest ecosystem, it is important to understand about properties of {sup 137}Cs accumulation of each plant species. In addition, {sup 137}Cs accumulator plants would be candidates of phyto-remediation, which is a remediation method using plants to remove pollutants from environment. We aimed to find {sup 137}Cs accumulator plants and to clarify the accumulate mechanisms. 2. Materials and Methods: We collected soil and plant samples at 22 points in Fukushima Prefecture more than once a year from May 2011 to October 2013. Surface (0-5 cm) soils were collected at the same site as the plant sampling. The soil samples were air-dried for 2-3 weeks and then passed through a 2 mm sieve. Foliar samples were washed with tap water to remove soil particles and rinsed with deionized water for {sup 137}Cs and other elements analysis. The samples were dried at 80 deg. C for 48 hr and ground with a mill mixer. {sup 137}Cs activities in soil and plant samples were determined by means of high-purity Ge detector (HPGe). The elements concentrations of the plant samples were determined by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) after wet digestion with HNO{sub 3}. 3. Results and Discussion: As a whole trend, evergreen tree species such as Camellia japonica and Cryptomeria japonica contained {sup 137}Cs at high concentration due to the deposited {sup 137}Cs on old leaves and foliar absorption. The activities in leaves of deciduous tree species were lower than those in evergreen trees. However, we confirmed that a deciduous tree species, Eleutherococcus sciadophylloides, collected in 2012 and 2013 accumulated {sup 137}Cs, whereas that collected in 2011 did not accumulate {sup 137}Cs. The {sup 137}Cs concentration of E. sciadophylloides in 2012 and 2013 were higher than those of

 13. Accumulation of carbon in northern mire ecosystems

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tolonen, K.; Turunen, J.; Alm, J. [Joensuu Univ. (Finland). Dept. of Biology; Korhola, A. [Helsinki Univ. (Finland). Lab. of Physical Geography; Jungner, H. [Helsinki Univ. (Finland). Dating Lab.; Vasander, H. [Helsinki Univ. (Finland). Dept. of Forest Ecology

  1996-12-31

  The basic feature in the functional ecology of any mire ecosystem is retardation of the effective decay of organic material resulting in a conspicuous accumulation of plant debris as peat overtime. The carbon accumulation process is slow, and climatic change may have an impact on the carbon cycle of peatlands, therefore, it has been of interest to study the rate of carbon accumulation by geological methods from dated peat strata. The approach is hampered by several facts. First, the mires vary enormously as to their vegetation and hydrology and hence their production and decay properties. It follows that a great number of study sites are needed. Second, the peat in mires expands both vertically and laterally, and this requires a spatial reconstruction of carbon accumulation within a mire basin. Third, simple geological methods cannot account for the actual rate of carbon accumulation in peat, and finally, an additional carbon sink in the mire ecosystems can be the mineral subsoil beneath peat. The proposed warming will perhaps shift northwards the existing climatic mire regimes and, thus, the northern aapa fens will change to Sphagnum bogs that are more effective in sequestering carbon, but distinctly less effective in their CH{sub 4} and N{sub 2}O emanation. The role of mire fires in more remote northern areas may then become another important factor. The answer to the important question of future total sequestration of carbon to peatlands depends on the precipitation and its seasonal distribution pattern. Most climatic scenarios predict a decrease in the evaporation surplus during the summer at northern regions. Presumably, the consequent lowering of the water table would improve growth of forest on mires and simultaneously decrease the methane fluxes from peat. The combined net effect could be a clear restraining of the radiative forcing

 14. Accumulation of carbon in northern mire ecosystems

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tolonen, K; Turunen, J; Alm, J [Joensuu Univ. (Finland). Dept. of Biology; Korhola, A [Helsinki Univ. (Finland). Lab. of Physical Geography; Jungner, H [Helsinki Univ. (Finland). Dating Lab.; Vasander, H [Helsinki Univ. (Finland). Dept. of Forest Ecology

  1997-12-31

  The basic feature in the functional ecology of any mire ecosystem is retardation of the effective decay of organic material resulting in a conspicuous accumulation of plant debris as peat overtime. The carbon accumulation process is slow, and climatic change may have an impact on the carbon cycle of peatlands, therefore, it has been of interest to study the rate of carbon accumulation by geological methods from dated peat strata. The approach is hampered by several facts. First, the mires vary enormously as to their vegetation and hydrology and hence their production and decay properties. It follows that a great number of study sites are needed. Second, the peat in mires expands both vertically and laterally, and this requires a spatial reconstruction of carbon accumulation within a mire basin. Third, simple geological methods cannot account for the actual rate of carbon accumulation in peat, and finally, an additional carbon sink in the mire ecosystems can be the mineral subsoil beneath peat. The proposed warming will perhaps shift northwards the existing climatic mire regimes and, thus, the northern aapa fens will change to Sphagnum bogs that are more effective in sequestering carbon, but distinctly less effective in their CH{sub 4} and N{sub 2}O emanation. The role of mire fires in more remote northern areas may then become another important factor. The answer to the important question of future total sequestration of carbon to peatlands depends on the precipitation and its seasonal distribution pattern. Most climatic scenarios predict a decrease in the evaporation surplus during the summer at northern regions. Presumably, the consequent lowering of the water table would improve growth of forest on mires and simultaneously decrease the methane fluxes from peat. The combined net effect could be a clear restraining of the radiative forcing

 15. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na przykładzie firmy Ikea

  OpenAIRE

  Szewczyk, Monika

  2016-01-01

  The article aims to show the importance of renewable energy sources in the modern economy and demonstrates that investment in unconventional energy may become an integral part of the business. Shows also the main benefits but also the costs of the use of renewable energy sources. The article presents the amount of energy produced from renewable sources in the European Union and selected countries. It shows also the use of renewable energy sources in the example of IKEA. It can become part of ...

 16. Coal utilization technologies in the production of electric energy; Technologie wykorzystania wegla do produkcji energii elektrycznej

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Golec, T.; Rakowski, J. [Power Institute, Warsaw (Poland)

  2004-07-01

  The paper presents an assessment of the various technologies for power generation from coal and discusses the development prospects for each. The technologies are: pulverized fuel fired boilers for supercritical steam parameters; atmospheric fluidized bed boilers; pressurised fluidized-bed combustion boilers; gas and steam units integrated with gasification of solid fuels; and co-firing of solid fuels. It addresses, briefly, CO{sub 2} reduction technologies. 26 refs., 3 figs., 8 tabs.

 17. Unknown and abnormal accumulation in the chest in bone scintigraphy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Maruyama, Toshiaki; Takeuchi, Masashi; Tokunaga, Koji; Maeda, Yoichi; Hasegawa, Kazuhiko.

  1979-01-01

  In scintigraphies of forty patients with hemiplegia following appoplexia, focal abnormal accumulations in the chest region were seen in bone scintigraphies of four patients. These hot accumulations could be neither rib fracture, rib metastases, nor abnormal calcium accumulation. A mechanism of these accumulation remains to undicided. We believe that this phenomena is related to abnormal bone metabolism in hemiplegial condition. (author)

 18. Accumulation of sucrose in irradiated agricultural products

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hayashi, T.

  1986-01-01

  Irradiation of agricultural products with ionizing radiation causes various physiological changes and one of the interesting phenomena is the increase of sucrose in irradiated potatoes. The relationship, however, between sucrose content and irradiation dose was not clarified. The author has made the relationship clear and found out that the sucrose content once enhanced by a high dose of irradiation does not lower during storage for a long period. It has been found that the sucrose accumulation caused by irradiation occurred in sweet potatoes and chestnuts as well as potatoes. In this article the effect of gamma-irradiation on the sucrose content of potato tubers, sweet potato roots and chestnuts will be reviewed and the mechanism of this sucrose accumulation will be discussed

 19. The future of the antiproton accumulator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Autin, B.

  1983-01-01

  When the Antiproton Accumulator was designed in 1977, it was considered as an element of the high energy proton-antiproton collision experiments in the CERN Super Proton Synchrotron. Since that time, antiproton physics has become more and more popular: a second experimental area was built in the SPS, the Intersecting Storage Rings started a special antiproton programme and a considerable interest has bloomed in the energy range of nuclear physics with the LEAR machine. Moreover, any projection on hadron physics in the coming years shows an insatiable appetite of experimentalists for more antiprotons. Therefore, basic studies have been pursued since the beginning of last year to transform the accumulator into an abundant source of antiprotons

 20. Bromine accumulation in acidic black colluvial soils

  Science.gov (United States)

  Martínez Cortizas, Antonio; Ferro Vázquez, Cruz; Kaal, Joeri; Biester, Harald; Costa Casais, Manuela; Taboada Rodríguez, Teresa; Rodríguez Lado, Luis

  2016-02-01

  Recent investigations showed that bromine is incorporated to soil organic matter (SOM), its content increasing with humification. But few research was done on its long-term accumulation and the role played by pedogenetic processes, as those involved in organic matter stabilization. We investigated bromine content and distribution in four deep, acidic, organic-rich, Holocene soils from an oceanic area of Western Europe. Bromine concentrations (93-778 μg g-1) in the silt + clay (stabilized as aluminium-OM associations, and to a lesser extent on soil acidity (pH) and iron-OM associations. Thus, at scales of thousands of years, bromine accumulation in acidic soils is linked to the pool of metal-clay-stabilized organic matter.

 1. Accumulation of sucrose in irradiated agricultural products

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hayashi, T. [National Food Research Inst., Tsukuba, Ibaraki (Japan)

  1986-03-15

  Irradiation of agricultural products with ionizing radiation causes various physiological changes and one of the interesting phenomena is the increase of sucrose in irradiated potatoes. The relationship, however, between sucrose content and irradiation dose was not clarified. The author has made the relationship clear and found out that the sucrose content once enhanced by a high dose of irradiation does not lower during storage for a long period. It has been found that the sucrose accumulation caused by irradiation occurred in sweet potatoes and chestnuts as well as potatoes. In this article the effect of gamma-irradiation on the sucrose content of potato tubers, sweet potato roots and chestnuts will be reviewed and the mechanism of this sucrose accumulation will be discussed.

 2. Solar-Panel Dust Accumulation and Cleanings

  Science.gov (United States)

  2005-01-01

  Air-fall dust accumulates on the solar panels of NASA's Mars Exploration Rovers, reducing the amount of sunlight reaching the solar arrays. Pre-launch models predicted steady dust accumulation. However, the rovers have been blessed with occasional wind events that clear significant amounts of dust from the solar panels. This graph shows the effects of those panel-cleaning events on the amount of electricity generated by Spirit's solar panels. The horizontal scale is the number of Martian days (sols) after Spirit's Jan. 4, 2005, (Universal Time) landing on Mars. The vertical scale indicates output from the rover's solar panels as a fraction of the amount produced when the clean panels first opened. Note that the gradual declines are interrupted by occasional sharp increases, such as a dust-cleaning event on sol 420.

 3. The Antiproton Accumulator becomes Antiproton Decelerator

  CERN Multimedia

  1980-01-01

  The photos show the Antiproton Accumulator (AA) transformed into Antiproton Decelerator. The AA was used at CERN between 1981 and 1999 before being replaced by the Antiproton Decelerator (AD). The AA was used to collect and stochastically cool antiprotons used in proton-antiproton collisions in the SPS collider. This lead to the discovery of the W and Z bosons in 1983 and the Nobel Prize for Carlo Rubbia and Simon van der Meer in 1984.

 4. The accumulation of nickel in human lungs.

  OpenAIRE

  Edelman, D A; Roggli, V L

  1989-01-01

  Using data from published studies, lung concentrations of nickel were compare for persons with and without occupational exposure to nickel. As expected, the concentrations were much higher for persons with occupational exposure. To estimate the effects of nickel-containing tobacco smoke and nickel in the ambient air on the amount of nickel accumulated in lungs over time, a model was derived that took into account various variables related to the deposition of nickel in lungs. The model predic...

 5. Arsenic accumulation by edible aquatic macrophytes.

  Science.gov (United States)

  Falinski, K A; Yost, R S; Sampaga, E; Peard, J

  2014-01-01

  Edible aquatic macrophytes grown in arsenic (As)-contaminated soil and sediment were investigated to determine the extent of As accumulation and potential risk to humans when consumed. Nasturtium officinale (watercress) and Diplazium esculentum (warabi) are two aquatic macrophytes grown and consumed in Hawaii. Neither has been assessed for potential to accumulate As when grown in As-contaminated soil. Some former sugarcane plantation soils in eastern Hawaii have been shown to have concentrations of total As over 500 mg kg(-1). It was hypothesized that both species will accumulate more As in contaminated soils than in non-contaminated soils. N. officinale and D. esculentum were collected in areas with and without As-contaminated soil and sediment. High soil As concentrations averaged 356 mg kg(-1), while low soil As concentrations were 0.75 mg kg(-1). Average N. officinale and D. esculentum total As concentrations were 0.572 mg kg(-1) and 0.075 mg kg(-1), respectively, corresponding to hazard indices of 0.12 and 0.03 for adults. Unlike previous studies where watercress was grown in As-contaminated water, N. officinale did not show properties of a hyperaccumulator, yet plant concentrations in high As areas were more than double those in low As areas. There was a slight correlation between high total As in sediment and soil and total As concentrations in watercress leaves and stems, resulting in a plant uptake factor of 0.010, an order of magnitude higher than previous studies. D. esculentum did not show signs of accumulating As in the edible fiddleheads. Hawaii is unique in having volcanic ash soils with extremely high sorption characteristics of As and P that limit release into groundwater. This study presents a case where soils and sediments were significantly enriched in total As concentration, but the water As concentration was below detection limits. © 2013 Published by Elsevier Inc.

 6. Multiple anatomy optimization of accumulated dose

  International Nuclear Information System (INIS)

  Watkins, W. Tyler; Siebers, Jeffrey V.; Moore, Joseph A.; Gordon, James; Hugo, Geoffrey D.

  2014-01-01

  Purpose: To investigate the potential advantages of multiple anatomy optimization (MAO) for lung cancer radiation therapy compared to the internal target volume (ITV) approach. Methods: MAO aims to optimize a single fluence to be delivered under free-breathing conditions such that the accumulated dose meets the plan objectives, where accumulated dose is defined as the sum of deformably mapped doses computed on each phase of a single four dimensional computed tomography (4DCT) dataset. Phantom and patient simulation studies were carried out to investigate potential advantages of MAO compared to ITV planning. Through simulated delivery of the ITV- and MAO-plans, target dose variations were also investigated. Results: By optimizing the accumulated dose, MAO shows the potential to ensure dose to the moving target meets plan objectives while simultaneously reducing dose to organs at risk (OARs) compared with ITV planning. While consistently superior to the ITV approach, MAO resulted in equivalent OAR dosimetry at planning objective dose levels to within 2% volume in 14/30 plans and to within 3% volume in 19/30 plans for each lung V20, esophagus V25, and heart V30. Despite large variations in per-fraction respiratory phase weights in simulated deliveries at high dose rates (e.g., treating 4/10 phases during single fraction beams) the cumulative clinical target volume (CTV) dose after 30 fractions and per-fraction dose were constant independent of planning technique. In one case considered, however, per-phase CTV dose varied from 74% to 117% of prescription implying the level of ITV-dose heterogeneity may not be appropriate with conventional, free-breathing delivery. Conclusions: MAO incorporates 4DCT information in an optimized dose distribution and can achieve a superior plan in terms of accumulated dose to the moving target and OAR sparing compared to ITV-plans. An appropriate level of dose heterogeneity in MAO plans must be further investigated

 7. Child Benefit Payments and Household Wealth Accumulation

  OpenAIRE

  Melvin Stephens Jr.; Takashi Unayama

  2014-01-01

  Using the life-cycle/permanent income hypothesis, we theoretically and empirically assess the impact of child benefit payments on household wealth accumulation. Consistent with the predictions of the model, we find that higher cumulative benefits received increase current assets, higher future benefit payments lower asset holding, and that these effects systematically vary over the life-cycle. We find different wealth responses to child benefit payments for liquidity constrained and unconstra...

 8. Multiple anatomy optimization of accumulated dose

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Watkins, W. Tyler, E-mail: watkinswt@virginia.edu; Siebers, Jeffrey V. [Department of Radiation Oncology, University of Virginia, Charlottesville, Virginia 22908 and Department of Radiation Oncology, Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia 23298 (United States); Moore, Joseph A. [Department of Radiation Oncology and Molecular Radiation Sciences, Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland 21231 and Department of Radiation Oncology, Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia 23298 (United States); Gordon, James [Henry Ford Health System, Detroit, Michigan 48202 and Department of Radiation Oncology, Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia 23298 (United States); Hugo, Geoffrey D. [Department of Radiation Oncology, Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia 23298 (United States)

  2014-11-01

  Purpose: To investigate the potential advantages of multiple anatomy optimization (MAO) for lung cancer radiation therapy compared to the internal target volume (ITV) approach. Methods: MAO aims to optimize a single fluence to be delivered under free-breathing conditions such that the accumulated dose meets the plan objectives, where accumulated dose is defined as the sum of deformably mapped doses computed on each phase of a single four dimensional computed tomography (4DCT) dataset. Phantom and patient simulation studies were carried out to investigate potential advantages of MAO compared to ITV planning. Through simulated delivery of the ITV- and MAO-plans, target dose variations were also investigated. Results: By optimizing the accumulated dose, MAO shows the potential to ensure dose to the moving target meets plan objectives while simultaneously reducing dose to organs at risk (OARs) compared with ITV planning. While consistently superior to the ITV approach, MAO resulted in equivalent OAR dosimetry at planning objective dose levels to within 2% volume in 14/30 plans and to within 3% volume in 19/30 plans for each lung V20, esophagus V25, and heart V30. Despite large variations in per-fraction respiratory phase weights in simulated deliveries at high dose rates (e.g., treating 4/10 phases during single fraction beams) the cumulative clinical target volume (CTV) dose after 30 fractions and per-fraction dose were constant independent of planning technique. In one case considered, however, per-phase CTV dose varied from 74% to 117% of prescription implying the level of ITV-dose heterogeneity may not be appropriate with conventional, free-breathing delivery. Conclusions: MAO incorporates 4DCT information in an optimized dose distribution and can achieve a superior plan in terms of accumulated dose to the moving target and OAR sparing compared to ITV-plans. An appropriate level of dose heterogeneity in MAO plans must be further investigated.

 9. Multiple anatomy optimization of accumulated dose.

  Science.gov (United States)

  Watkins, W Tyler; Moore, Joseph A; Gordon, James; Hugo, Geoffrey D; Siebers, Jeffrey V

  2014-11-01

  To investigate the potential advantages of multiple anatomy optimization (MAO) for lung cancer radiation therapy compared to the internal target volume (ITV) approach. MAO aims to optimize a single fluence to be delivered under free-breathing conditions such that the accumulated dose meets the plan objectives, where accumulated dose is defined as the sum of deformably mapped doses computed on each phase of a single four dimensional computed tomography (4DCT) dataset. Phantom and patient simulation studies were carried out to investigate potential advantages of MAO compared to ITV planning. Through simulated delivery of the ITV- and MAO-plans, target dose variations were also investigated. By optimizing the accumulated dose, MAO shows the potential to ensure dose to the moving target meets plan objectives while simultaneously reducing dose to organs at risk (OARs) compared with ITV planning. While consistently superior to the ITV approach, MAO resulted in equivalent OAR dosimetry at planning objective dose levels to within 2% volume in 14/30 plans and to within 3% volume in 19/30 plans for each lung V20, esophagus V25, and heart V30. Despite large variations in per-fraction respiratory phase weights in simulated deliveries at high dose rates (e.g., treating 4/10 phases during single fraction beams) the cumulative clinical target volume (CTV) dose after 30 fractions and per-fraction dose were constant independent of planning technique. In one case considered, however, per-phase CTV dose varied from 74% to 117% of prescription implying the level of ITV-dose heterogeneity may not be appropriate with conventional, free-breathing delivery. MAO incorporates 4DCT information in an optimized dose distribution and can achieve a superior plan in terms of accumulated dose to the moving target and OAR sparing compared to ITV-plans. An appropriate level of dose heterogeneity in MAO plans must be further investigated.

 10. Credit Market Development and Human Capital Accumulation

  OpenAIRE

  Ho, Wai-Hong

  2008-01-01

  In a two period overlapping generations economy with asymmetric information, we investigate the interaction between credit market development and human capital accumulation. As is typical, young borrowers supply their endowed unit of labor time to earn wage income which is used as internal funds. In contrast to conventional setups, young lenders distribute theirs between acquiring education and working for earnings. Through identifying the risk types of borrowers by a costly screening tech...

 11. The accumulation of metals in lichens

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Smaranda Mâșu

  2017-05-01

  Full Text Available The capacity to accumulate metal in the lichen communities has been used to identify the level of air pollution due road traffic. Several analyses have been conducted in the study, on tissue from lichens collected from six areas: the park of a town, various sites on the town’s freeway and on a county road segment with moderate traffic. The analyzed lichens were from the Parmelia spp. species which grow naturally on trees found in borderline lanes of motorways. Based on the degree of heavy metal accumulation such as Cd, Cr, Cu, Fe Mn, Pb, Ni and Zn in the Parmelia spp. lichens, a correlation has been made, with the road traffic. According to the metal bioaccumulation degree in lichens tissue, it has been established that the sources such as traffic from the outskirts of cities, from the perimeter of gas stations and of county roads continuously spread products which contain these elements, into the atmosphere. The fast information regarding the quality of the air in the environment allows the use of lichens as organism which can indicate environmental conditions and their modification by accumulating substances.

 12. Plume residence and toxic material accumulation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Spigarelli, S.A.; Holpuch, R.

  1975-01-01

  Increased growth rates and 137 Cs concentrations in plume resident trout are thought to be the result of increased metabolism, food consumption, and activity caused by exposure to increased water temperature and flow in thermal discharges. These exposure conditions could contribute to increased accumulation of biologically active, toxic substances by primary forage and predator fish species in the Great Lakes. Uptake and retention of various toxic substances by predators depend on concentrations in forage species (trophic transfer), ambient water, and point source effluents (direct uptake). Contaminants of immediate concern in Great Lakes systems (e.g., chlorinated hydrocarbons) accumulate in adipose tissue, and body concentrations have been correlated with total lipid content in fish. In addition to direct toxic effects on fish, many lipophilic contaminants are known to cause severe human health problems when ingested at concentrations commonly found in Lake Michigan salmonids. Although power plants may or may not be the direct source of a toxic substance, the thermal discharge environment may contribute to the accumulation of toxic substances in fish and the transfer of these materials to man

 13. Renewable Resources, Capital Accumulation, and Economic Growth

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wei-Bin Zhang

  2011-01-01

  Full Text Available This paper proposes a dynamic economic model with physical capital and renewable resources. Different from most of the neoclassical growth models with renewable resources which are based on microeconomic foundation and neglect physical capital accumulation, this study proposes a growth model with dynamics of renewable resources and physical capital accumulation. The model is a synthesis of the neoclassical growth theory and the traditional dynamic models of renewable resources with an alternative approach to household behavior. The model describes a dynamic interdependence among physical accumulation, resource change, and division of labor under perfect competition. Because of its refined economic structure, our study enables some interactions among economic variables which are not found in the existing literature on economic growth with renewable resources. We simulate the model to demonstrate the existence of equilibrium points and motion of the dynamic system. Our comparative dynamic analysis shows, for instance, that a rise in the propensity to consume the renewable resource increases the interest rate and reduces the national and production sector’s capital stocks, wage rate and level of the consumption good. Moreover, it initially reduces and then increases the capital stocks of the resource sector and the consumption and price of the renewable resource. The stock of the renewable resource is initially increased and then reduced. Finally, labor is redistributed from the production to the resource sector.

 14. Heat accumulation during sequential cortical bone drilling.

  Science.gov (United States)

  Palmisano, Andrew C; Tai, Bruce L; Belmont, Barry; Irwin, Todd A; Shih, Albert; Holmes, James R

  2016-03-01

  Significant research exists regarding heat production during single-hole bone drilling. No published data exist regarding repetitive sequential drilling. This study elucidates the phenomenon of heat accumulation for sequential drilling with both Kirschner wires (K wires) and standard two-flute twist drills. It was hypothesized that cumulative heat would result in a higher temperature with each subsequent drill pass. Nine holes in a 3 × 3 array were drilled sequentially on moistened cadaveric tibia bone kept at body temperature (about 37 °C). Four thermocouples were placed at the center of four adjacent holes and 2 mm below the surface. A battery-driven hand drill guided by a servo-controlled motion system was used. Six samples were drilled with each tool (2.0 mm K wire and 2.0 and 2.5 mm standard drills). K wire drilling increased temperature from 5 °C at the first hole to 20 °C at holes 6 through 9. A similar trend was found in standard drills with less significant increments. The maximum temperatures of both tools increased from drill sizes was found to be insignificant (P > 0.05). In conclusion, heat accumulated during sequential drilling, with size difference being insignificant. K wire produced more heat than its twist-drill counterparts. This study has demonstrated the heat accumulation phenomenon and its significant effect on temperature. Maximizing the drilling field and reducing the number of drill passes may decrease bone injury. © 2015 Orthopaedic Research Society. Published by Wiley Periodicals, Inc.

 15. Moisture accumulation in a building envelope

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Forest, T.W.; Checkwitch, K.

  1988-09-01

  In a large number of cases, the failure of a building envelope can be traced to the accumulation of moisture. In a cold winter climate, characteristic of the Canadian prairies, moisture is deposited in the structure by the movement of warm, moist air through the envelope. Tests on the moisture accumulation in a building envelope were initiated in a test house at an Alberta research facility during the 1987/88 heating season. The indoor moisture generation rate was measured and compared with the value inferred from the measured air infiltration rate. With the flue open, the moisture generation rate was approximately 5.5 kg/d of which 0.7 kg/d entered the building envelope; the remainder was exhausted through the flue. With the flue blocked, the moisture generation rate decreased to 3.4 kg/d, while the amount of moisture migrating through the envelope increased to 4.0 kg/d. The moisture accumulation in wall panels located on the north and south face of the test house was also monitored. Moisture was allowed to enter the wall cavity via a hole in the drywall. The fiberglass insulation remained dry throughout the test period. The moisture content of the exterior sheathing of the north panel increased to a maximum of 18% wt in the vicinity of the hole, but quickly dried when the ambient temperatures increased towards the end of the season. The south panel showed very little moisture accumlation due to the effects of solar radiation. 14 refs., 9 figs.

 16. Electrochemical accumulators batteries; Accumulateurs electrochimiques batteries

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ansart, F; Castillo, S; Laberty- Robert, C; Pellizon-Birelli, M [Universite Paul Sabatier, Lab. de Chimie des Materiaux Inorganiques et Energetiques, CIRIMAT, UMR CNRS 5085, 31 - Toulouse (France); and others

  2000-07-01

  It is necessary to storage the electric power in batteries to join the production and the utilization. In this domain progresses are done every days in the technics and also in the available materials. These technical days present the state of the art in this domain. Many papers were presented during these two days giving the research programs and recent results on the following subjects: the lithium batteries, the electrolytes performances and behaviour, lead accumulators, economic analysis of the electrochemical storage market, the batteries applied to the transportation sector and the telephones. (A.L.B.)

 17. External accumulation of radionuclide in hepatic hydrothorax

  International Nuclear Information System (INIS)

  Albin, R.J.; Johnston, G.S.

  1989-01-01

  Hepatic hydrothorax is a complication in approximately 5% of patients with cirrhosis. Ascites is almost always present and helps to suggest the correct diagnosis. However, when ascites is absent, radionuclide imaging has proven to be helpful in establishing that the pleural effusion originated from ascitic fluid. When pleural fluid is rapidly removed, such as by thoracostomy tube drainage, the radioisotope may accumulate outside the thorax and produce a negative scan of the chest. When the radionuclide scan is nondiagnostic and the pleural space is being rapidly drained, the pleural fluid collecting system should always be imaged before rejecting a diagnosis of hepatic hydrothorax

 18. How Financial Literacy Affects Household Wealth Accumulation.

  Science.gov (United States)

  Behrman, Jere R; Mitchell, Olivia S; Soo, Cindy K; Bravo, David

  2012-05-01

  This study isolates the causal effects of financial literacy and schooling on wealth accumulation using a new household dataset and an instrumental variables (IV) approach. Financial literacy and schooling attainment are both strongly positively associated with wealth outcomes in linear regression models, whereas the IV estimates reveal even more potent effects of financial literacy. They also indicate that the schooling effect only becomes positive when interacted with financial literacy. Estimated impacts are substantial enough to imply that investments in financial literacy could have large wealth payoffs.

 19. Radionuclide accumulations in Clinch River fish

  International Nuclear Information System (INIS)

  Oakes, T.W.; Easterly, C.E.; Shank, K.E.

  1976-01-01

  Fish samples were collected from several locations above Melton Hill Dam, which is upstream from the liquid effluent release point of the Oak Ridge National Laboratory. The sampling locations were chosen to determine the accumulation of natural and man-made radionuclides in fish from areas in the Clinch River not influenced by the Laboratory's liquid effluents. Bass, carp, crappie, shad, bluegill, and other sunfish were collected; ten fish per species were composited to form a single sample for each location. The gamma-emitting radionuclide concentrations were determined by gamma-ray spectroscopy. Estimates of radiological dose to man subsequent to ingestion of these fish are made

 20. Rapid charging of nickel-cadmium accumulators

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bruck, F

  1972-01-01

  Four types of charging of gas-tight Ni-Cd accumulators (a) normal; (b) accelerated; (c) rapid; and (d) ultra-rapid are described. For rapid charging, a built-in temperature sensor cuts off charging current at a prescribed point. In ultra-rapid charging, 50% charge can be attained in 3.5 min. and 25% charge within 50 sec. In the second phase of ultra-rapid charging, a surplus of oxygen is released at the positive electrode and a safety valve is provided for pressure reduction. Characteristic curves are given for various rates of charging and some data on discharge rates is also given.

 1. Accumulator ring design for the NSNS project

  International Nuclear Information System (INIS)

  Weng, W.T.; Alessi, J.; Beebe-Wang, J.

  1997-01-01

  The goal of the proposed National Spallation Neutron Source (NSNS) is to provide a short pulse proton beam of about 0.5 μs with average beam power of 1 MW. To achieve such purpose, a proton storage ring operated at 60 Hz with 1 x 10 14 protons per pulse at 1 GeV is required. The Accumulator Ring (AR) receives 1 msec long H - beam bunches of 28 mA from a 1 GeV linac. Scope and design performance goals of the AR are presented, other possible technological choices and design options considered, but not adopted, are also briefly reviewed

 2. Evaluation of two models for predicting elemental accumulation by arthropods

  International Nuclear Information System (INIS)

  Webster, J.R.; Crossley, D.A. Jr.

  1978-01-01

  Two different models have been proposed for predicting elemental accumulation by arthropods. Parameters of both models can be quantified from radioisotope elimination experiments. Our analysis of the 2 models shows that both predict identical elemental accumulation for a whole organism, though differing in the accumulation in body and gut. We quantified both models with experimental data from 134 Cs and 85 Sr elimination by crickets. Computer simulations of radioisotope accumulation were then compared with actual accumulation experiments. Neither model showed exact fit to the experimental data, though both showed the general pattern of elemental accumulation

 3. Accumulation and metabolism of radioactive nuclides

  International Nuclear Information System (INIS)

  Koyanagi, Taku

  1981-01-01

  After the injection of RI into the mantle cavity of Iidako (Octopus ocellatus), changes of whole body radioactivity were examined. Both the inorganic and organic forms of cobalt were most heavily distributed in the branchial heart. Cyanocobalamin was distributed in an extremely small amount in the liver, but was more distributed in the arms, or gonad. Mn and Zn were almost equally distributed in most portions, but were scarcely accumulated in the branchial heart. Like Co, Fe was ubiquitous in the branchial heart. In relation to the gel filtration pattern of the branchial heart extract, Co-chloride mostly flowed out into the small molecular zone, and cyano-cobalamin into the heavy molecular zone. Mn, Zn and Fe flowed out into similar portions, and the outflux of protein in absorption spectrum was also similar. Only Co and Fe were concentrated in the branchial heart, suggesting not only that their forms of accumulation were similar, but also that Mn and Zn were present in similar forms. (Chiba, N.)

 4. Selenium accumulation and metabolism in algae.

  Science.gov (United States)

  Schiavon, Michela; Ertani, Andrea; Parrasia, Sofia; Vecchia, Francesca Dalla

  2017-08-01

  Selenium (Se) is an intriguing element because it is metabolically required by a variety of organisms, but it may induce toxicity at high doses. Algae primarily absorb selenium in the form of selenate or selenite using mechanisms similar to those reported in plants. However, while Se is needed by several species of microalgae, the essentiality of this element for plants has not been established yet. The study of Se uptake and accumulation strategies in micro- and macro-algae is of pivotal importance, as they represent potential vectors for Se movement in aquatic environments and Se at high levels may affect their growth causing a reduction in primary production. Some microalgae exhibit the capacity of efficiently converting Se to less harmful volatile compounds as a strategy to cope with Se toxicity. Therefore, they play a crucial role in Se-cycling through the ecosystem. On the other side, micro- or macro-algae enriched in Se may be used in Se biofortification programs aimed to improve Se content in human diet via supplementation of valuable food. Indeed, some organic forms of selenium (selenomethionine and methylselenocysteine) are known to act as anticarcinogenic compounds and exert a broad spectrum of beneficial effects in humans and other mammals. Here, we want to give an overview of the developments in the current understanding of Se uptake, accumulation and metabolism in algae, discussing potential ecotoxicological implications and nutritional aspects. Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 5. Primitive Accumulation and Temporalities of Capitalism

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Bednarek

  2015-04-01

  Full Text Available The main thesis of the article is the statement that capitalism is composed of many different, incoherent temporalities, as well as that apprehension of capitalism from the angle of primitive accumulation enables the more accurate grasp of the modes of its functioning, including the complexity created by the interactions of the temporalities mentionned. The problem of primitive accumulation is, as Sandro Mezzadra proves, a good starting point for analysing this issue. It allows us to pose two questions: first, the question of the relation between the historical dimension and the structural logic of capitalism; second, the question of hierarchical relation between the center and the periphery of the capitalist system.Dipesh Chakrabarty’s project of ‘provincializing Europe’ proves helpful here, as it’s goal is deconstruction of the categories of progress, modernization and the capital with its abstract structure. The aim is not to negate the fact that capitalist abstraction is a real force, but to show that this force develops by means of constant assimiliation of the other – redefined as ‘backward’ or archaic. The linear scheme is in force, because it is the main mechanism of imposing the power of capital; as such, it is not politically neutral.

 6. Beam accumulation with the SIS electron cooler

  International Nuclear Information System (INIS)

  Steck, M.; Groening, L.; Blasche, K.; Franczak, B.; Franzke, B.; Winkler, T.; Parkhomchuk, V.V.

  2000-01-01

  An electron cooling system has started operation in the heavy ion synchrotron SIS which is used to increase the intensity for highly charged ions. Fast transverse cooling of the hot ion beam after horizontal multiturn injection allows beam accumulation at the injection energy. After optimization of the accumulation process an intensity increase in a synchrotron pulse by more than one order of magnitude has been achieved. For highly charged ions the maximum number of particles has been increased from 1x10 8 to 1x10 9 . For lighter ions intensity limitations have been encountered which are caused by the high phase space density of the cooled ion beam. Momentum spreads in the 10 -4 range and emittances well below 10 π mm mrad have been demonstrated. Recombination losses both in the residual gas and with the free cooler electrons determine the maximum intensity for highly charged ions. Systematic measurements of the recombination rates have been performed providing data for an optimum choice of the charge state. Strong enhancement of the recombination rate with free electrons compared to theoretical calculations of radiative electron capture have been observed

 7. Injection and accumulation method in the TARN

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yamada, S.; Katayama, T.

  1979-03-01

  The test accumulation ring for NUMATRON (TARN) is being constructed at INS, University of Tokyo. The main purpose of the TARN is to establish some techniques related to beam injection and RF stacking, ultrahigh vacuum, and beam monitoring and handling. In this paper, the injection and accumulation methods in the TARN are described. The combination of multiturn injection and RF stacking is applied to the TARN. Heavy ions from the INS sector focusing (SF) cyclotron are injection through a magnetic and an electrostatic inflectors. Two pulse magnets and a bump field excited by square wave current are used for the multiturn injection method. The procedure of the RF stacking is as follows. The beam from the cyclotron is transported to the ring, and is injected by a multiturn method. Then, the RF accelerating voltage is put on, and the beam is captured in the stable region of the RF acceleration. The RF voltage and the frequency are adiabatically changed, and the beam is moved to the stacking orbit. The RF voltage is put off, and the beam remains on the stacking orbit. In the present system, a repetitive stacking scheme is applied for the RF stacking. The momentum spread after the RF stacking is approximately proportional to the stacking number in synchrotron phase space. The stacking number is chosen so that the total aperture required for the combined method may not exceed the available aperture in the ring doughnut. (Kato, T.)

 8. Technetium accumulation, fate, and behavior in plants

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cataldo, D.A.; Wildung, R.E.; Garland, T.R.

  1978-01-01

  Technetium, a product of the nuclear fuel cycle, is highly soluble in water and mobile in soils as the pertechnetate ion (TcO - 4 ). Soluble ions in soil have the potential for competing with nutrient ions for membrane carrier sites involved in ion uptake by plants. A study was, therefore, undertaken to determine the availability, toxicity, and mechanism of pertechnetate uptake by soybean (Glycine max cv. Williams). Technetium was effectively accumulated by plants at soil concentrations of 0.01 to 0.1 μg/g and in nutrient culture at levels as low as 0.02 pg/ml. Plants grown on soils containing technetium at levels below 0.1 μg/g effectively removed up to 90% of the technetium from soil. Minimal mobilization of technetium from vegetative tissues to the seed occurred during senescence. Chemical analyses indicated that the xylem-mobile form of technetium was TcO 4 - . The uptake rate of technetium by intact plants was multiphasic over the concentration range of 0.01 to 10μM; this suggests active uptake and a specificity for technetium in the root absorption process. Because of the efficiency of technetium accumulation and the probability of its chemical toxicity, competition kinetic studies were undertaken to identify possible nutrient analogs. Nutrients effective in reducing technetium uptake included the Mn 2+ , SO 4 2- , H 2 PO 4 - , and MoO 4 2- ions

 9. Deleterious mutation accumulation in organelle genomes.

  Science.gov (United States)

  Lynch, M; Blanchard, J L

  1998-01-01

  It is well established on theoretical grounds that the accumulation of mildly deleterious mutations in nonrecombining genomes is a major extinction risk in obligately asexual populations. Sexual populations can also incur mutational deterioration in genomic regions that experience little or no recombination, i.e., autosomal regions near centromeres, Y chromosomes, and organelle genomes. Our results suggest, for a wide array of genes (transfer RNAs, ribosomal RNAs, and proteins) in a diverse collection of species (animals, plants, and fungi), an almost universal increase in the fixation probabilities of mildly deleterious mutations arising in mitochondrial and chloroplast genomes relative to those arising in the recombining nuclear genome. This enhanced width of the selective sieve in organelle genomes does not appear to be a consequence of relaxed selection, but can be explained by the decline in the efficiency of selection that results from the reduction of effective population size induced by uniparental inheritance. Because of the very low mutation rates of organelle genomes (on the order of 10(-4) per genome per year), the reduction in fitness resulting from mutation accumulation in such genomes is a very long-term process, not likely to imperil many species on time scales of less than a million years, but perhaps playing some role in phylogenetic lineage sorting on time scales of 10 to 100 million years.

 10. Performance Comparisons of Improved Regular Repeat Accumulate (RA and Irregular Repeat Accumulate (IRA Turbo Decoding

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmed Abdulkadhim Hamad

  2017-08-01

  Full Text Available In this paper, different techniques are used to improve the turbo decoding of regular repeat accumulate (RA and irregular repeat accumulate (IRA codes. The adaptive scaling of a-posteriori information produced by Soft-output Viterbi decoder (SOVA is proposed. The encoded pilots are another scheme that applied for short length RA codes. This work also suggests a simple and a fast method to generate a random interleaver having a free 4 cycle Tanner graph. Progressive edge growth algorithm (PEG is also studied and simulated to create the Tanner graphs which have a great girth.

 11. Accumulation of sunscreen in human skin after daily applications

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bodekær, Mette; Akerström, Ulf; Wulf, Hans Christian

  2012-01-01

  Sunscreen applied to the skin provides a considerable sun protection factor (SPF) even after 8 h. Sunscreen use for consecutive days may therefore result in an accumulation of the product. This study investigated the consequences of accumulation for SPF....

 12. Changing Patterns of Publication Productivity: Accumulative Advantage or Institutional Isomorphism?

  Science.gov (United States)

  Dey, Eric L.; Milem, Jeffrey F.; Berger, Joseph B.

  1997-01-01

  Investigates two competing perspectives, accumulated advantage and institutional isomorphism, on the relationship between publication productivity and institutional hierarchy. Accumulated advantage refers to the continuing attraction of students, faculty, and research dollars to prestige universities. Institutional isomorphism denotes the tendency…

 13. Uncertainty on Fatigue Damage Accumulation for Composite Materials

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft, Henrik Stensgaard; Sørensen, John Dalsgaard

  2009-01-01

  In the present paper stochastic models for fatigue damage accumulation for composite materials are presented based on public available constant and variable amplitude fatigue tests. The methods used for estimating the SN-curve and accumulated fatigue damage are presented.......In the present paper stochastic models for fatigue damage accumulation for composite materials are presented based on public available constant and variable amplitude fatigue tests. The methods used for estimating the SN-curve and accumulated fatigue damage are presented....

 14. 26 CFR 1.1368-2 - Accumulated adjustments account (AAA).

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 26 Internal Revenue 11 2010-04-01 2010-04-01 true Accumulated adjustments account (AAA). 1.1368-2... adjustments account (AAA). (a) Accumulated adjustments account—(1) In general. The accumulated adjustments account is an account of the S corporation and is not apportioned among shareholders. The AAA is relevant...

 15. 47 CFR 32.3300 - Accumulated depreciation-nonoperating.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 47 Telecommunication 2 2010-10-01 2010-10-01 false Accumulated depreciation-nonoperating. 32.3300....3300 Accumulated depreciation—nonoperating. (a) This account shall include the accumulated amortization and depreciation associated with the investment contained in Account 2006, Nonoperating Plant. (b...

 16. Human accumulation of mercury in Greenland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Poul; Mulvad, Gert; Pedersen, Henning Sloth

  2007-01-01

  In the Arctic, the traditional diet exposes its people to a high intake of mercury especially from marine mammals. To determine whether the mercury is accumulated in humans, we analyzed autopsy samples of liver, kidney and spleen from adult ethnic Greenlanders who died between 1990 and 1994 from...... a wide range of causes, natural and violent. Liver, kidney and spleen samples from between 33 and 71 case subjects were analyzed for total mercury and methylmercury, and liver samples also for selenium. Metal levels in men and women did not differ and were not related to age except in one case, i.......e. for total mercury in liver, where a significant declining concentration with age was observed. The highest total mercury levels were found in kidney followed by liver and spleen. Methylmercury followed the same pattern, but levels were much lower, constituting only 19% of the total mercury concentration...

 17. Measuring Social Capital Accumulation in Rural Development

  DEFF Research Database (Denmark)

  Teilmann, Kasper

  2012-01-01

  Using a theoretical framework, the study proposes an index that can measure the social capital of local action group (LAG) projects. The index is founded on four indicators: number of ties, bridging social capital, recognition, and diversity, which are aggregated into one social capital index....... The index has been tested in LAG-Djursland, Denmark, and the study further investigates whether the organisational affiliation, project financing, and LAG co-financing can explain the degree of social capital accumulation. Furthermore, the author has tested if there are connections between motivation...... for pursuing development projects similar to those implemented previously and the degree of social capital. The paper concludes that there are indications that projects hosted by municipalities tend to show the most social capital, there is no connection between the amount of project financing and social...

 18. 10Be accumulation in a soil chronosequence

  Science.gov (United States)

  Pavich, M.J.; Brown, L.; Klein, J.; Middleton, R.

  1984-01-01

  We have measured the concentration of the cosmogenic isotope 10Be in soil samples from various horizons at six sites, including three independently dated Rappahannock River terraces and a previously undated Piedmont soil to which we have assigned an age. All of the incident 10Be can be accounted for in one of these soils and a second is within a factor of two. In three soils, whose concentrations vary widely with depth, a significant fraction of the incident 10Be cannot be accounted for. Incomplete sampling, and enhanced Be mobility caused by organic components, are the probable reasons for the low inventory of Be from these three soils. Overall, the data from these six sites indicate that 10Be accumulation could be used to assign ages to soils if Be is not mobilized and lost from the soil profile. ?? 1984.

 19. Defect accumulation under cascade damage conditions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Trinkaus, H.; Singh, B.N.; Woo, C.H.

  1994-01-01

  in terms of this reaction kinetics taking into account cluster production, dissociation, migration and annihilation at extended sinks. Microstructural features which are characteristic of cascade damage and cannot be explained in terms of the conventional single defect reaction kinetics are emphasized......There is now ample evidence from both experimental and computer simulation studies that in displacement cascades not only intense recombination takes place but also efficient clustering of both self-interstitial atoms (SIAs) and vacancies. The size distributions of the two types of defects produced...... reactions kinetics associated with the specific features of cascade damage is described, with emphasis on asymmetries between SIA and vacancy type defects concerning their production, stability, mobility and interactions with other defects. Defect accumulation under cascade damage conditions is discussed...

 20. Net accumulation of the Greenland ice sheet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kiilsholm, Sissi; Christensen, Jens Hesselbjerg; Dethloff, Klaus

  2003-01-01

  High-resolution (50 km) climate change simulations for an area covering the entire Arctic have been conducted with the regional climate model (RCM) HIRHAM. The experiments were forced at the lateral boundary by large-scale atmospheric conditions from transient climate change scenario simulations...... with HIRHAM for periods representing present-day (1961-1990) and the future (2071-2100) in the two scenarios. We find that due to a much better representation of the surface topography in the RCM, the geographical distribution of present-day accumulation rates simulated by the RCM represents a substantial...... improvement compared to the driving OAGCM. Estimates of the regional net balance are also better represented by the RCM. In the future climate the net balance for the Greenland Ice Sheet is reduced in all the simulation, but discrepancies between the amounts when based on ECHAM4/OPYC3 and HIRHAM are found...

 1. Human accumulation of mercury in Greenland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, P.; Mulvad, G.; Pedersen, H. S.

  2007-01-01

  a wide range of causes, natural and violent. Liver, kidney and spleen samples from between 33 and 71 case subjects were analyzed for total mercury and methylmercury, and liver samples also for selenium. Metal levels in men and women did not differ and were not related to age except in one case, i......In the Arctic, the traditional diet exposes its people to a high intake of mercury especially from marine mammals. To determine whether the mercury is accumulated in humans, we analyzed autopsy samples of liver, kidney and spleen from adult ethnic Greenlanders who died between 1990 and 1994 from.......e. for total mercury in liver, where a significant declining concentration with age was observed. The highest total mercury levels were found in kidney followed by liver and spleen. Methylmercury followed the same pattern, but levels were much lower, constituting only 19% of the total mercury concentration...

 2. Scalar Similarity for Relaxed Eddy Accumulation Methods

  Science.gov (United States)

  Ruppert, Johannes; Thomas, Christoph; Foken, Thomas

  2006-07-01

  The relaxed eddy accumulation (REA) method allows the measurement of trace gas fluxes when no fast sensors are available for eddy covariance measurements. The flux parameterisation used in REA is based on the assumption of scalar similarity, i.e., similarity of the turbulent exchange of two scalar quantities. In this study changes in scalar similarity between carbon dioxide, sonic temperature and water vapour were assessed using scalar correlation coefficients and spectral analysis. The influence on REA measurements was assessed by simulation. The evaluation is based on observations over grassland, irrigated cotton plantation and spruce forest. Scalar similarity between carbon dioxide, sonic temperature and water vapour showed a distinct diurnal pattern and change within the day. Poor scalar similarity was found to be linked to dissimilarities in the energy contained in the low frequency part of the turbulent spectra ( definition.

 3. BPA and BSH accumulation in experimental tumors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Patel, H.; Sedgwick, E.M.

  2000-01-01

  The accumulation of boronated compounds into tumors is a critical component to the success of BNCT. To date, great variability has been demonstrated in the tumor:blood ratio achieved in samples both from different patients and within samples taken from the same patient. The factors that probably influence the level of uptake include the vascular perfusion within the tumor, the permeability of these vessels and the viability of the tumor cells themselves. These experiments were designed to measure these various factors in different experimental tumor models and to relate these measurements to the uptake of both BPA (Boronophenylalanine) and BSH (Sodiumborocaptate). They demonstrate that within different tumors there can be wide variations in the vascular parameters. In addition, the viability of the tumor cells may also be an important determinant of tumor uptake. (author)

 4. Accumulation of Co by abalone, 1

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ueda, Taiji; Suzuki, Yuzuru; Nakamura, Ryoichi; Nakahara, Motokazu; Shimizu, Chiaki.

  1982-01-01

  The appearance of radioactive Co in the liver of abalone from sea water was examined to consider the effect of chemical forms of Co(CoCl 2 and cyanocobalamin; vitamin B 12 ) in sea water upon the metabolisms in marine organisms. Organic 57 Co(cyanocobalamin) from sea water appeared in the liver of abalone combining with a constituent with a molecular weight of 4 x 10 4 . The constituent had the activity of vitamin B 12 , while inorganic 60 Co(CoCl 2 ) appeared combining with three constituents with molecular weights more than or equal to 1.5 x 10 6 , 7 x 10 3 and less than or equal to 1.5 x 10 3 which did not show the activities of vitamin B 12 . The effect of chemical forms of Co in sea water is significant in its accumulation by some species of marine organisms. (author)

 5. Himalayan Strain Accumulation 100 ka Timescales

  Science.gov (United States)

  Cannon, J. M.; Murphy, M. A.; Liu, Y.

  2015-12-01

  Crustal scale fault systems and tectonostratigraphic units in the Himalaya can be traced for 2500 km along strike. However regional studies have shown that there is variability in the location and rate of strain accumulation which appears to be driven by Main Himalayan Thrust (MHT) geometry and convergence obliquity. GPS illuminates the modern interseismic strain rate and the historical record of great earthquakes elucidates variations in strain accumulation over 103 years. To connect these patterns with the 106 year structural and thermochronometric geologic record we examine normalized river channel steepness (ksn), a proxy for rock uplift rate, which develops over 104 - 105 years. Here we present a ksn map of the Himalaya and compare it with bedrock geology, precipitation, the historic earthquake record, GPS, seismicity, and seismotectonic models. Our map shows significant along strike changes in the magnitude of channel steepness, the areal extent of swaths of high ksn channels, and their location with respect to the range front. Differences include the juxtaposition of two narrow (30 - 40 km) range parallel belts of high ksn in west Nepal and Bhutan coincident with MHT duplexes and belts of microseismcity, with a single broad (70 km) swath of high ksn and microseismicity in central and eastern Nepal. Separating west and central Nepal a band of low ksn crosses the range coincident with the West Nepal Fault (WNF) and the lowest rate of microseismicity in Nepal. To the west the orogen is obliquely convergent and has less high ksn channels, while the orthogonally convergent region to the east contains the highest concentration of oversteepened channels in the Himalaya supporting the idea that the WNF is a strain partitioning boundary. The syntaxes are characterized by locally high channel steepness surrounded by low to moderate ksn channels consistent with the hypothesis that rapid exhumation within the syntaxes is sustained by an influx of lower crust.

 6. Copper accumulation by stickleback nests containing spiggin.

  Science.gov (United States)

  Pinho, G L L; Martins, C M G; Barber, I

  2016-07-01

  The three-spined stickleback is a ubiquitous fish of marine, brackish and freshwater ecosystems across the Northern hemisphere that presents intermediate sensitivity to copper. Male sticklebacks display a range of elaborate reproductive behaviours that include nest construction. To build the nests, each male binds nesting material together using an endogenous glycoprotein nesting glue, known as 'spiggin'. Spiggin is a cysteine-rich protein and, therefore, potentially binds heavy metals present in the environment. The aim of this study was to investigate the capacity of stickleback nests to accumulate copper from environmental sources. Newly built nests, constructed by male fish from polyester threads in laboratory aquaria, were immersed in copper solutions ranging in concentration from 21.1-626.6 μg Cu L(-1). Bundles of polyester threads from aquaria without male fish were also immersed in the same copper solutions. After immersion, nests presented higher amounts of copper than the thread bundles, indicating a higher capacity of nests to bind this metal. A significant, positive correlation between the concentration of copper in the exposure solution and in the exposed nests was identified, but there was no such relationship for thread bundles. Since both spiggin synthesis and male courtship behaviour are under the control of circulating androgens, we predicted that males with high courtship scores would produce and secrete high levels of the spiggin protein. In the present study, nests built by high courtship score males accumulated more copper than those built by low courtship score males. Considering the potential of spiggin to bind metals, the positive relationship between fish courtship and spiggin secretion seems to explain the higher amount of copper on the nests from the fish showing high behaviour scores. Further work is now needed to determine the consequences of the copper binding potential of spiggin in stickleback nests for the health and survival of

 7. Tipping news in information accumulation system

  Science.gov (United States)

  Shin, J. K.

  2010-05-01

  As a continuous opinion dynamics model, the information accumulation system (IAS) includes three basic mechanisms of the news, the inheritance and the diffusion as contributing to the information accumulation process of a system. A system is composed of agents who diffuse information through internal interaction, while each of them has incomplete memory or inheritance rate. The news comes from external sources of information, such as mass media. Previously the model IAS was studied only for the small news problems. In this study, a tipping news problem is considered. A key question of the problem is: what is the minimum strength of advertisement that can tip the minority opinion to a majority one? Dynamics of the IAS is briefly revisited with a special interest on nonlinear behavior of the model. In particular, it is shown that a discrete map of the IAS for a single color problem can be transformed into a logistic map, from which the dynamics of the IAS can be better understood. To show the applicability of the IAS model, the result is applied to explain the concept of the critical population size, which claims that there is a minimum population size for a social knowledge system to be continuously inherited without being lost. And critical size of the tipping news is found analytically in terms of IAS parameters. Some of the key results from the present study are compared in detail with the results from the Brownian particle model, which is believed to be the most similar model to the IAS. The concept of tipping news is used to show that a traditional society can tip at an exceptionally low inter-community exposure. Finally, the result was applied to the language competition problem.

 8. Accumulation of metal ions by pectinates

  Science.gov (United States)

  Deiana, S.; Deiana, L.; Palma, A.; Premoli, A.; Senette, C.

  2009-04-01

  The knowledge of the mechanisms which regulate the interactions of metal ions with partially methyl esterified linear polymers of α-1,4 linked D-galacturonic acid units (pectinates), well represented in the root inner and outer apoplasm, is of great relevance to understand the processes which control their accumulation at the soil-root interface as well as their mobilization by plant metabolites. Accumulation of a metal by pectinates can be affected by the presence of other metals so that competition or distribution could be expected depending on the similar or different affinity of the metal ions towards the binding sites, mainly represented by the carboxylate groups. In order to better understand the mechanism of accumulation in the apoplasm of several metal ions, the sorption of Cd(II), Zn(II), Cu(II), Pb(II) and Cr(III) by a Ca-polygalacturonate gel, used as model of the soil-root interface, with a degree of esterification of 18% (PGAE1) and 65% (PGAE2) was studied at pH 3.0, 4.0, 5.0 and 6.0 in the presence of CaCl2 2.5 mM.. The results show that sorption increases with increasing both the initial metal concentration and pH. A similar sorption trend was evidenced for Cu(II) and Pb(II) and for Zn(II) and Cd(II), indicating that the mechanism of sorption for these two ionic couples is quite different. As an example, at pH 6.0 and an initial metal concentration equal to 2.0 mM, the amount of Cu(II) and Pb(II) sorbed was about 1.98 mg-1 of PGAE1 while that of Cd(II) and Zn(II) was about 1.2 mg-1. Cr(III) showed a rather different sorption trend and a much higher amount (2.8 mg-1of PGAE1 at pH 6.0) was recorded. The higher affinity of Cr(III) for the polysaccharidic matrix is attributable to the formation of Cr(III) polynuclear species in solution, as shown by the distribution diagrams obtained through the MEDUSA software. On the basis of these findings, the following affinity towards the PGAE1 can be assessed: Cr(III) > Cu(II) ? Pb(II) > Zn (II) ? Cd

 9. Accumulation of radioactive iron in marine organisms

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tateda, Yuzuru

  1985-01-01

  The accumulation and excretion of radioactive iron in some marine organisms was investigated by radio-tracer experiments. The concentration factor, biological half-life, distribution in body, and combining form in some organs, are compared and discussed between mollusks and fishes. The results obtained are: 1) The concentration factor of seaweed was higher than those of worm and fish in uptake from seawater. Abalone showed a higher concentration factor than fish. 2) The first component of excretion curve was small in case of a longer period of uptake from seawater. 3) Abalone and octopus showed a higher radioactivity retention than flounder and black-fish. 4) The fish fed labelled seaweed showed a lower radioactivity retention than fish fed labelled worm. 5) The fish fed radioisotopes with prey showed a higher radioactivity retention than fish fed labelled prey. 6) Biological half-lives were longer in abalone and octopus than in fishes. The biological half-lives of radioactive iron in fishes varied according to the uptake modes. 7) The distribution ratio of radioactive iron in organisms were large in the liver and degestive tract. 8) The GFC profile of 59 Fe in some organs of organisms showed combining form of same molecular weight of proteinous matter. (author)

 10. Vinpocetine attenuates lipid accumulation and atherosclerosis formation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cai, Yujun; Li, Jian-Dong; Yan, Chen

  2013-01-01

  Highlights: •Vinpocetine attenuates hyperlipidemia-induced atherosclerosis in a mouse model. •Vinpocetine antagonizes ox-LDL uptake and accumulation in macrophages. •Vinpocetine blocks the induction of ox-LDL receptor LOX-1 in vitro and in vivo. -- Abstract: Atherosclerosis, the major cause of myocardial infarction and stroke, is a chronic arterial disease characterized by lipid deposition and inflammation in the vessel wall. Cholesterol, in low-density lipoprotein (LDL), plays a critical role in the pathogenesis of atherosclerosis. Vinpocetine, a derivative of the alkaloid vincamine, has long been used as a cerebral blood flow enhancer for treating cognitive impairment. Recent study indicated that vinpocetine is a potent anti-inflammatory agent. However, its role in the pathogenesis of atherosclerosis remains unexplored. In the present study, we show that vinpocetine significantly reduced atherosclerotic lesion formation in ApoE knockout mice fed with a high-fat diet. In cultured murine macrophage RAW264.7 cells, vinpocetine markedly attenuated oxidized LDL (ox-LDL) uptake and foam cell formation. Moreover, vinpocetine greatly blocked the induction of ox-LDL receptor 1 (LOX-1) in cultured macrophages as well as in the LOX-1 level in atherosclerotic lesions. Taken together, our data reveal a novel role of vinpocetine in reduction of pathogenesis of atherosclerosis, at least partially through suppressing LOX-1 signaling pathway. Given the excellent safety profile of vinpocetine, this study suggests vinpocetine may be a therapeutic candidate for treating atherosclerosis

 11. ISABELLE, accumulators, bunched beams and cosmictrons

  International Nuclear Information System (INIS)

  Month, M.

  1977-01-01

  An elaboration of the ISABELLE concept as the model for a high energy, high luminosity proton-proton facility is given. Its place in the total high energy physics program is discussed. Certain features of the ISABELLE design which have not been consolidated, in particular injection and modes of beam operation, are considered. A new scheme is reviewed, one which could provide quick beam turn-on after construction, one in which there is a high probability of reaching and perhaps even exceeding the design objectives, one which should provide comparatively more flexible and reliable operation for physics, and finally one whose presence opens up a window to a much higher energy region. The new system involves the use of a physically separate current accumulator, allowing, therefore, the optimal utilization of the superconducting structures. The fact that an obvious addition to the complex will permit pp collisions in the 4 TeV center-of-mass energy region, which corresponds to an equivalent lab energy of approximately 10 16 eV, i.e., cosmic ray energies, prompts the added structure to be referred to as the COSMICTRON. The facility operated in the ''new'' manner proposed is considered to be ''the best ISABELLE that can be built.''

 12. Radionuclide accumulation in fruit bodies of macromycetes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fedorov, V.N.; Eliashevich, N.V.

  2000-01-01

  By materials of the observation net within the limits of the Byelorussian sector of the ChNPP 30-rm zone (contamination up to 16.65 MBq/m 2 ) the radioactivity was considered at the territories with the background contamination (up to 37 kBq/m 2 ), at the South-Bobrujsk (up to 185 kBq/m 2 ) and Volozhinsk (up to 555 kBq/m 2 ) fallout spots. The accumulation and proportionality coefficients of 137 Cs in 36 species and 90 Sr in 19 species of macromycetes of various tropic groups under the drought y year conditions, their changeability by forest formations and in the time within the range of 1992-1998 are determined. The average two-fold increase in the species contamination a year with increased atmospheric humidity (1998) is indicated. The closer contamination correlation of the Boletus edulis with photosynthetically active part of the Betula pendula and Pinus sylvestris, as compared to the soil pollution, shows the possibility of indicating the pollution of short-living fruit bodies of fungi by the pollution of the plants-symbiotrophs [ru

 13. Novel method of charging an accumulator ring

  International Nuclear Information System (INIS)

  Maschke, A.W.

  1977-01-01

  For high power fusion applications, a circular accelerator for heavy ions is not likely to be competitive with a linear accelerator. This is principally because one requires rather high accelerator efficiencies, and quite large average power. Efficiencies greater than or equal to 10 percent, and perhaps 30 and 50 MW of average beam power are needed. On the other hand, the linear accelerator can be built to satisfy these constraints, and in addition, it is ideally suited for multi-turn injection. A difficulty with multi-turn injection is that in typical application it is rather lossy. With care, and sufficient phase space dilution, one might hope to obtain greater than or equal to 90 percent injection efficiency, but even at these levels the large amount of beam power lost in the accumulator might have serious consequences for the machine operation. Therefore, it is desirable to be able to use ''box car'' stacking, which is essentially 100 percent without particle loss. A method of operating the linear accelerator so that the output beam is of suitable instantaneous current to permit box-car stacking with the linac output is proposed

 14. Bilirubin Binding to PPARα Inhibits Lipid Accumulation

  Science.gov (United States)

  Stec, David E.; John, Kezia; Trabbic, Christopher J.; Luniwal, Amarjit; Hankins, Michael W.; Baum, Justin

  2016-01-01

  Numerous clinical and population studies have demonstrated that increased serum bilirubin levels protect against cardiovascular and metabolic diseases such as obesity and diabetes. Bilirubin is a potent antioxidant, and the beneficial actions of moderate increases in plasma bilirubin have been thought to be due to the antioxidant effects of this bile pigment. In the present study, we found that bilirubin has a new function as a ligand for PPARα. We show that bilirubin can bind directly to PPARα and increase transcriptional activity. When we compared biliverdin, the precursor to bilirubin, on PPARα transcriptional activation to known PPARα ligands, WY 14,643 and fenofibrate, it showed that fenofibrate and biliverdin have similar activation properties. Treatment of 3T3-L1 adipocytes with biliverdin suppressed lipid accumulation and upregulated PPARα target genes. We treated wild-type and PPARα KO mice on a high fat diet with fenofibrate or bilirubin for seven days and found that both signal through PPARα dependent mechanisms. Furthermore, the effect of bilirubin on lowering glucose and reducing body fat percentage was blunted in PPARα KO mice. These data demonstrate a new function for bilirubin as an agonist of PPARα, which mediates the protection from adiposity afforded by moderate increases in bilirubin. PMID:27071062

 15. Real-Time Accumulative Computation Motion Detectors

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Saturnino Maldonado-Bascón

  2009-12-01

  Full Text Available The neurally inspired accumulative computation (AC method and its application to motion detection have been introduced in the past years. This paper revisits the fact that many researchers have explored the relationship between neural networks and finite state machines. Indeed, finite state machines constitute the best characterized computational model, whereas artificial neural networks have become a very successful tool for modeling and problem solving. The article shows how to reach real-time performance after using a model described as a finite state machine. This paper introduces two steps towards that direction: (a A simplification of the general AC method is performed by formally transforming it into a finite state machine. (b A hardware implementation in FPGA of such a designed AC module, as well as an 8-AC motion detector, providing promising performance results. We also offer two case studies of the use of AC motion detectors in surveillance applications, namely infrared-based people segmentation and color-based people tracking, respectively.

 16. Vinpocetine attenuates lipid accumulation and atherosclerosis formation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cai, Yujun [Aab Cardiovascular Research Institute, Department of Medicine, University of Rochester, 601 Elmwood Ave, Rochester, NY 14642 (United States); Li, Jian-Dong [Center for Inflammation, Immunity and Infection, and Department of Biology, Georgia State University, Atlanta, GA 30303 (United States); Yan, Chen, E-mail: Chen_Yan@urmc.rochester.edu [Aab Cardiovascular Research Institute, Department of Medicine, University of Rochester, 601 Elmwood Ave, Rochester, NY 14642 (United States)

  2013-05-10

  Highlights: •Vinpocetine attenuates hyperlipidemia-induced atherosclerosis in a mouse model. •Vinpocetine antagonizes ox-LDL uptake and accumulation in macrophages. •Vinpocetine blocks the induction of ox-LDL receptor LOX-1 in vitro and in vivo. -- Abstract: Atherosclerosis, the major cause of myocardial infarction and stroke, is a chronic arterial disease characterized by lipid deposition and inflammation in the vessel wall. Cholesterol, in low-density lipoprotein (LDL), plays a critical role in the pathogenesis of atherosclerosis. Vinpocetine, a derivative of the alkaloid vincamine, has long been used as a cerebral blood flow enhancer for treating cognitive impairment. Recent study indicated that vinpocetine is a potent anti-inflammatory agent. However, its role in the pathogenesis of atherosclerosis remains unexplored. In the present study, we show that vinpocetine significantly reduced atherosclerotic lesion formation in ApoE knockout mice fed with a high-fat diet. In cultured murine macrophage RAW264.7 cells, vinpocetine markedly attenuated oxidized LDL (ox-LDL) uptake and foam cell formation. Moreover, vinpocetine greatly blocked the induction of ox-LDL receptor 1 (LOX-1) in cultured macrophages as well as in the LOX-1 level in atherosclerotic lesions. Taken together, our data reveal a novel role of vinpocetine in reduction of pathogenesis of atherosclerosis, at least partially through suppressing LOX-1 signaling pathway. Given the excellent safety profile of vinpocetine, this study suggests vinpocetine may be a therapeutic candidate for treating atherosclerosis.

 17. Earthworms accumulate alanine in response to drought.

  Science.gov (United States)

  Holmstrup, Martin; Slotsbo, Stine; Henriksen, Per G; Bayley, Mark

  2016-09-01

  Earthworms have ecologically significant functions in tropical and temperate ecosystems and it is therefore important to understand how these animals survive during drought. In order to explore the physiological responses to dry conditions, we simulated a natural drought incident in a laboratory trial exposing worms in slowly drying soil for about one month, and then analyzed the whole-body contents of free amino acids (FAAs). We investigated three species forming estivation chambers when soils dry out (Aporrectodea tuberculata, Aporrectodea icterica and Aporrectodea longa) and one species that does not estivate during drought (Lumbricus rubellus). Worms subjected to drought conditions (alanine that was significantly upregulated in all tested species. Alanine was the most important FAA reaching 250-650μmolg(-1) dry weight in dehydrated Aporrectodea species and 300μmolg(-1) dry weight in L. rubellus. Proline was only weakly upregulated in some species as were a few other FAAs. Species forming estivation chambers (Aporrectodea spp.) did not show a better ability to conserve body water than the non-estivating species (L. rubellus) at the same drought level. These results suggest that the accumulation of alanine is an important adaptive trait in drought tolerance of earthworms in general. Copyright © 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.

 18. Cobalt accumulation and circulation by blackgum trees

  International Nuclear Information System (INIS)

  Thomas, W.A.

  1975-01-01

  Blackgum (Nyssa sylvatica Marsh.) trees accumulate far greater concentrations of cobalt in mature foliage than do other species on the same site (363 ppM in ash of blackgum, compared with about 3 ppM by mockernut hickory and about 1 ppM by red maple, tulip tree, and white oak). Cobalt concentrations in dormant woody tissues of blackgum also significantly exceed those in the other four species. Inoculation of six blackgums with 60 Co revealed that cobalt remains mobile in the trees for at least 3 years. Foliar concentrations of stable cobalt increase uniformly until senescence. In late August, foliage accounts for only 9 percent of total tree weight but 57 percent of total tree cobalt. Losses of cobalt from trees occur almost entirely by leaf abscission, and the loss rates of weight and cobalt from decomposing litter are similar. Retention of cobalt in the biologically active soil layers perpetuates zones of cobalt concentration created by this species in woodlands

 19. Accumulation Characteristics of Pb by Zea Mays of Different Genotyoes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  QIN Rong-lin

  2016-05-01

  Full Text Available To determine the characteristics of lead(Pb accumulation by different maize genotypes, two low accumulation genotypes(Quchen 11, Quchen 3 and two high accumulation maize genotypes(Jingfeng 8, Xuyu 1446 were used in a field experiment under Pb stress(2 000 mg·kg-1. The following parameters were measured including the change of plant biomass , Pb contents in different plant parts, total Pb uptake,Pb accumulation and translocation of different maize varieties,soil pH value and available Pb contents in soils. The results showed that: (1Compared with the control, the Pb stress caused a decrease at differnet levels on the biomass of roots, stems, leaves and grains of the four maize genotypes. The plant biomass decreased by 9.65%~20.46%. And the decrease level on the plant biomass of the low accumulation maize genotypes was less than the high accumulation maize genotypes. (2The Pb contents were found highest in the roots(95.39~121.02 mg·kg-1, followed by the leaves(25.56~43.21 mg·kg-1 and stems(14.06~25.41 mg·kg-1, and lest in the grains(2.52~5.38 mg·kg-1. Moreover, the Pb contents in roots were higher of low accumulation maize genotypes than high accumulation maize genotypes. In contrast, the Pb contents in the stems, leaves and grains were less of the low accumulation maize genotypes than the high accumulation maize genotypes. The total Pb accumulation of maize was 4.46~7.94 mg per plant, and which was significant less of the low accumulation maize genotypes than the high accumulation maize genotypes. (3For the four maize genotypes, both the accumulation factor and translocation factor of Pb were less than 1, and were smaller of the low accumulation maize genotypes than the high accumulation maize genotypes. (4The pH values in soils were 6.60~6.82, which were significant higher of the low accumulation maize genotypes than the high accumulation maize genotypes, the available Pb contents in soils were 969.86~1 116.15 mg·kg-1。

 20. Accumulation and hyperaccumulation of copper in plants

  Science.gov (United States)

  Adam, V.; Trnkova, L.; Huska, D.; Babula, P.; Kizek, R.

  2009-04-01

  Copper is natural component of our environment. Flow of copper(II) ions in the environment depends on solubility of compounds containing this metal. Mobile ion coming from soil and rocks due to volcanic activity, rains and others are then distributed to water. Bio-availability of copper is substantially lower than its concentration in the aquatic environment. Copper present in the water reacts with other compounds and creates a complex, not available for organisms. The availability of copper varies depending on the environment, but moving around within the range from 5 to 25 % of total copper. Thus copper is stored in the sediments and the rest is transported to the seas and oceans. It is common knowledge that copper is essential element for most living organisms. For this reason this element is actively accumulated in the tissues. The total quantity of copper in soil ranges from 2 to 250 mg / kg, the average concentration is 30 mg / kg. Certain activities related to agriculture (the use of fungicides), possibly with the metallurgical industry and mining, tend to increase the total quantity of copper in the soil. This amount of copper in the soil is a problem particularly for agricultural production of food. The lack of copper causes a decrease in revenue and reduction in quality of production. In Europe, shows the low level of copper in total 18 million hectares of farmland. To remedy this adverse situation is the increasing use of copper fertilizers in agricultural soils. It is known that copper compounds are used in plant protection against various illnesses and pests. Mining of minerals is for the development of human society a key economic activity. An important site where the copper is mined in the Slovakia is nearby Smolníka. Due to long time mining in his area (more than 700 years) there are places with extremely high concentrations of various metals including copper. Besides copper, there are also detected iron, zinc and arsenic. Various plant species

 1. Metal accumulation in wild-caught opossum.

  Science.gov (United States)

  Lockhart, J Mitchell; Siddiqui, Samreen; Loughry, W J; Bielmyer-Fraser, Gretchen K

  2016-06-01

  The Virginia opossum (Didelphis virginiana) is widespread in the USA, ranging south through Latin America. The ecology of opossums is such that they are in frequent contact with soils, suggesting that they may function as a valuable bioindicator for chemical contamination in terrestrial environments. Surprisingly, there have been virtually no toxicology studies on opossums. Here, we provide the first analysis of metal contaminants in opossum liver tissues. Liver samples were obtained from 471 opossums, collected from 2003 to 2006, at four sites in North Florida and South Georgia, USA, and concentrations of copper, lead, nickel, selenium, and zinc were measured. We found little evidence of age differences in the concentration of any of the metals. However, there were at least some significant differences between years, males and females, and between sites for each metal, although the pattern of these differences was not always consistent across metals. Concentrations of metals in liver tissue were positively correlated with one another, primarily of each metal (except Pb) with zinc. Reference levels of metal contaminants are not available for opossums, but concentrations of Cu, Ni, Pb, and Zn in our samples were for the most part significantly higher than those reported from liver tissues of nine-banded armadillos (Dasypus novemcinctus) collected at the same sites and in the same years. Data from other small mammals studied elsewhere further indicate that metal concentrations in opossums were high, but at this time, it is not possible to determine if these elevated levels generated toxicity. The substantial temporal and spatial variation we found in metal concentrations suggests that determination of baseline levels for opossums may not be straightforward. Nonetheless, this is the first study quantifying metal accumulation in the livers of Didelphis virginiana and, as such, provides an important starting point for future research.

 2. Positron Accumulator Ring (PAR) power supply

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fathizadeh, M.

  1995-01-01

  The Positron Accumulator Ring (PAR) consists of 8 dipole magnets connected in series. These magnets are energized via one 12-pulse dc power supply. The power supply consists of four phase controlled half-wave wye group converters. Each of the two half-wave converters are connected through an interphase transformer to obtain a full-wave converter with 120 degrees conduction. The input voltage for these two half-wave converters are 180 degrees apart. The two full-wave converters are connected in parallel through a third interphase transformer. This type of connection of the converters not only provides the required output current, it also improves the input power factor of the power supply. The output of the wye group converters is filtered through a passive L-R-C filter to reduce the ripple content of the output current. At low current values of the power supply the current ripple is high, thus a large filter is needed, which adds to the cost of the power supply, however at high output current levels, the current ripple is less severe. The large size of the filter can be reduced by adding an anti-parallel rectifier diode(D1) to the output of the power supply. A freewheeling diode(D2) is connected before the choke to circulate the current once the power supply is turned off. In order to measure the current in the magnet a high precision, low drift, zero flux current transductor is used. This transductor senses the magnet current which provides a feedback signal to control the gating of the converter's thyristors. A true 14 bit Digital to Analog Converter (DAC) is programmed by the control computer for the required current value, providing a reference for the current regulator. Fast correction of the line transients is provided by a relatively fast voltage loop controlled by a high gain slow response current loop

 3. Evidence accumulation in the magnitude system.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Lambrechts

  Full Text Available Perceptual interferences in the estimation of quantities (time, space and numbers have been interpreted as evidence for a common magnitude system. However, if duration estimation has appears sensitive to spatial and numerical interferences, space and number estimation tend to be resilient to temporal manipulations. These observations question the relative contribution of each quantity in the elaboration of a representation in a common mental metric. Here, we elaborated a task in which perceptual evidence accumulated over time for all tested quantities (space, time and number in order to match the natural requirement for building a duration percept. For this, we used a bisection task. Experimental trials consisted of dynamic dots of different sizes appearing progressively on the screen. Participants were asked to judge the duration, the cumulative surface or the number of dots in the display while the two non-target dimensions varied independently. In a prospective experiment, participants were informed before the trial which dimension was the target; in a retrospective experiment, participants had to attend to all dimensions and were informed only after a given trial which dimension was the target. Surprisingly, we found that duration was resilient to spatial and numerical interferences whereas space and number estimation were affected by time. Specifically, and counter-intuitively, results revealed that longer durations lead to smaller number and space estimates whether participants knew before (prospectively or after (retrospectively a given trial which quantity they had to estimate. Altogether, our results support a magnitude system in which perceptual evidence for time, space and numbers integrate following Bayesian cue-combination rules.

 4. Accumulation of chlorinated benzenes in earthworms

  Science.gov (United States)

  Beyer, W.N.

  1996-01-01

  Chlorinated benzenes are widespread in the environment. Hexachlorobenzene, pentachlorobenzene and all isomers of dichlorobenzenes, trichlorobenzenes, and tetrachlorobenzenes, have been detected in fish, water, and sediments from the Great Lakes. This paper describes a long-term (26 week) experiment relating the concentrations of chlorinated benzenes in earthworms to 1) the length of exposure, and it describes three 8-week experiments relating concentrations of chlorinated benzenes in earthworms to 2) their concentration in soil 3) the soil organic matter content and, 4) the degree of chlorination. In the 26-week experiment, the concentration of 1,2,4 - trichlorobenzene in earthworms fluctuated only slightly about a mean of 0.63 ppm (Fig. 1). Although a statistically significant decrease can be demonstrated over the test (Pearson correlation coefficient, r = -0.62 p earthworms showed a cyclical trend that coincided with replacement of the media, and a slight but statistically significant tendency to increase from about 2 to 3 ppm over the 26 weeks (r = 0.55, p earthworms increased as the concentrations in the soil increased (Fig. 2), but leveled off at the highest soil concentrations. The most surprising result of this study was the relatively low concentrations in earthworms compared to those in soils. The average concentration of each of the six isomers of trichlorobenzene and tetrachlorobenzene in earthworms was only about 1 ppm (Table 2); the isomeric structure did not affect accumulation. The concentration of organic matter in soil had a prominent effect on hexachlorobenzene concentrations in earthworms (Fig. 3). Hexachlorobenzene concentrations decreased steadily from 9.3 ppm in earthworms kept in soil without any peat moss added to about 1 ppm in soil containing 16 or 32% organic matter.

 5. Diatom. A potential bio-accumulator of gold

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chakraborty, N.; Pal, R.; Ramaswami, A.; Nayak, D.; Lahiri, S.

  2006-01-01

  The bioaccumulation of gold in trace concentration by Nitzschia obtusa and Navicula minima, two members of bacillariophyceae, has been studied. It has been observed that Nitzschia obtusa showed better accumulation of gold in acidic pH in comparison to neutral and basic pH. Maximum accumulation was observed with 1 mg x kg -1 or less gold concentration. However, the accumulation by the living cells was reduced when the matrix concentration was higher. Navicula minima, on the other hand, found to be a better accumulator of gold in wide ranges of pH and substrate concentration of the media. It was also inferred that the gold accumulation by diatom was mainly due to adsorption by biosilica (siliceous frustules of dead diatom cells). Accumulated gold was recovered with conc. HNO 3 . (author)

 6. Bicarbonate trigger for inducing lipid accumulation in algal systems

  Science.gov (United States)

  Gardner, Robert; Peyton, Brent; Cooksey, Keith E.

  2015-08-04

  The present invention provides bicarbonate containing and/or bicarbonate-producing compositions and methods to induce lipid accumulation in an algae growth system, wherein the algae growth system is under light-dark cycling condition. By adding said compositions at a specific growth stage, said methods lead to much higher lipid accumulation and/or significantly reduced total time required for accumulating lipid in the algae growth system.

 7. Arsenic accumulation and speciation in plants from different habitats

  OpenAIRE

  Bergqvist, Claes; Greger, Maria

  2012-01-01

  This is the postprint version of the article. The published version of the article can be located here: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883292711004914 Understanding As accumulation in plants is necessary in order to alleviate problems with As in the environment and to improve sustainable As phytotechnologies. To find suitable candidates for phytoremediation purposes and to investigate specific accumulation patterns due to growth habitat and plant groups, As accumulation...

 8. Drug accumulation in the presence of the multidrug resistance pump

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ayesh, S; Litman, Thomas; Stein, W D

  1997-01-01

  We studied the interaction between the multidrug transporter, P-glycoprotein, and two compounds that interact with it: vinblastine, a classical substrate of the pump, and verapamil, a classical reverser. Steady-state levels of accumulation of these two drugs were determined in a multidrug resistant...... P388 leukemia cell line, P388/ADR. The time course of accumulation of these drugs, and the effect of energy starvation and the presence of chloroquine on the level of their steady-state accumulation were quite disparate. Vinblastine inhibited the accumulation of verapamil whereas it enhanced...

 9. Dynamically accumulated dose and 4D accumulated dose for moving tumors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Li Heng; Li Yupeng; Zhang Xiaodong; Li Xiaoqiang; Liu Wei; Gillin, Michael T.; Zhu, X. Ronald

  2012-01-01

  Purpose: The purpose of this work was to investigate the relationship between dynamically accumulated dose (dynamic dose) and 4D accumulated dose (4D dose) for irradiation of moving tumors, and to quantify the dose uncertainty induced by tumor motion. Methods: The authors established that regardless of treatment modality and delivery properties, the dynamic dose will converge to the 4D dose, instead of the 3D static dose, after multiple deliveries. The bounds of dynamic dose, or the maximum estimation error using 4D or static dose, were established for the 4D and static doses, respectively. Numerical simulations were performed (1) to prove the principle that for each phase, after multiple deliveries, the average number of deliveries for any given time converges to the total number of fractions (K) over the number of phases (N); (2) to investigate the dose difference between the 4D and dynamic doses as a function of the number of deliveries for deliveries of a “pulsed beam”; and (3) to investigate the dose difference between 4D dose and dynamic doses as a function of delivery time for deliveries of a “continuous beam.” A Poisson model was developed to estimate the mean dose error as a function of number of deliveries or delivered time for both pulsed beam and continuous beam. Results: The numerical simulations confirmed that the number of deliveries for each phase converges to K/N, assuming a random starting phase. Simulations for the pulsed beam and continuous beam also suggested that the dose error is a strong function of the number of deliveries and/or total deliver time and could be a function of the breathing cycle, depending on the mode of delivery. The Poisson model agrees well with the simulation. Conclusions: Dynamically accumulated dose will converge to the 4D accumulated dose after multiple deliveries, regardless of treatment modality. Bounds of the dynamic dose could be determined using quantities derived from 4D doses, and the mean dose

 10. Total lipid accumulation and fatty acid profiles of microalga Spirulina ...

  African Journals Online (AJOL)

  Nutrient limitation in terms of nitrogen and phosphorus increased lipid accumulation under depleted growth in Spirulina strains. Nitrogen limitation was found more effective than phosphorus in accumulating lipid. The fatty acid profile was variable: palmitic (48%), linolenic (21%) and linoleic acids (15%) were the most ...

 11. Simple non-invasive assessment of advanced glycation endproduct accumulation

  NARCIS (Netherlands)

  Meerwaldt, R; Graaff, R; Links, TP; Jager, JJ; Alderson, NL; Thorpe, [No Value; Baynes, JW; Gans, ROB; Smit, AJ

  Aims/hypothesis. The accumulation of AGE is thought to play a role in the pathogenesis of chronic complications of diabetes mellitus and renal failure. All current measurements of AGE accumulation require invasive sampling. We exploited the fact that several AGE exhibit autofluorescence to develop a

 12. Salt stress induced ion accumulation, ion homeostasis, membrane ...

  African Journals Online (AJOL)

  Salt stress induced ion accumulation, ion homeostasis, membrane injury and sugar contents in salt-sensitive rice ( Oryza sativa L. spp. indica ) roots under isoosmotic conditions. ... The accumulation of sugars in PT1 roots may be a primary salt-defense mechanism and may function as an osmotic control. Key words: ...

 13. Ammonium and hydroxylamine uptake and accumulation in Nitrosomonas

  NARCIS (Netherlands)

  Schmidt, I.; Look, C.; Bock, E.; Jetten, M.S.M.

  2004-01-01

  Starved cells of Nitrosomonas europaea and further ammonia oxidizers were able to rapidly accumulate ammonium and hydroxylamine to an internal concentration of about 1 and 0.8 M, respectively. In kinetic studies, the uptake/accumulation rates for ammonium [3.1 mmol (g protein)(-1) min(-1)] and

 14. Heavy metal accumulation by carrageenan and agar producing algae

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Burdin, K.S. [Moscow State Univ. (Russian Federation). Faculty of Biology; Bird, K.T. [North Carolina Univ., Wilmington, NC (United States). Center for Marine Science Research

  1994-09-01

  The accumulation of six heavy metals Cu, Cd, Ni, Zn, Mn and Pb was measured in living and lzophilized algal thalli. The agar producing algae were Gracilaria tikvahiae and Gelidium pusillum. The carrageenan producing macroalgae were Agardhiella subulata and the gametophyte and tetrasporophyte phases of Chondrus crispus. These produce primarily iota, kappa and lambda carrageenans, respectively. At heavy metal concentrations of 0.5 mg L{sup -1}, living thalli of Gracilaria tikvahiae generally showed the greatest amount of accumulation of the 6 heavy metals tested. The accumulation of Pb was greater in the living thalli of all four species than in the lyophilized thalli. Except for Agardhiella subulata, lyophilized thalli showed greater accumulation of Ni, Cu and Zn. There was no difference in heavy metal accumulation between living and lyophilized thalli in the accumulation of Cd. Manganese showed no accumulation at the tested concentration. There did not appear to be a relationship between algal hydrocolloid characteristics and the amounts of heavy metals accumulated. (orig.)

 15. Characterization of distinct Arctic aerosol accumulation modes and their sources

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lange, R.; Dall'Osto, M.; Skov, H.

  2018-01-01

  -August). By association to chemical composition, cloud condensation nuclei properties, and meteorological variables, three typical accumulation mode aerosol clusters were identified: Haze (32% of the time), Bimodal (14%) and Aged (6%). In brief: (1) Haze accumulation mode aerosol shows a single mode at 150 nm, peaking...

 16. Accumulation and management in global historical perspective: An introduction

  NARCIS (Netherlands)

  Roberts, Lissa L.

  2014-01-01

  This essay introduces a special issue dedicated to the theme ‘accumulation and management in global historical perspective’. The concepts and practices of accumulation and management are explored in ways that work to de-center the history of science and empire. Particular attention is paid to four

 17. Thallium-201 accumulation in cerebral candidiasis: Unexpected finding on SPECT

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tonami, N.; Matsuda, H.; Ooba, H.; Yokoyama, K.; Hisada, K.; Ikeda, K.; Yamashita, J.

  1990-01-01

  The authors present an unexpected finding of Tl-201 uptake in the intracerebral lesions due to candidiasis. SPECT demonstrated the extent of the lesions and a high target-to-background ratio. The regions where abnormal Tl-201 accumulation was seen were nearly consistent with CT scans of those enhanced by a contrast agent. After treatment, most of the abnormal Tl-201 accumulation disappeared

 18. Thallium-201 accumulation in cerebral candidiasis: Unexpected finding on SPECT

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tonami, N.; Matsuda, H.; Ooba, H.; Yokoyama, K.; Hisada, K.; Ikeda, K.; Yamashita, J. (Kanazawa Univ. (Japan))

  1990-06-01

  The authors present an unexpected finding of Tl-201 uptake in the intracerebral lesions due to candidiasis. SPECT demonstrated the extent of the lesions and a high target-to-background ratio. The regions where abnormal Tl-201 accumulation was seen were nearly consistent with CT scans of those enhanced by a contrast agent. After treatment, most of the abnormal Tl-201 accumulation disappeared.

 19. Chronology of p53 protein accumulation in gastric carcinogenesis

  NARCIS (Netherlands)

  Craanen, M. E.; Blok, P.; Dekker, W.; Offerhaus, G. J.; Tytgat, G. N.

  1995-01-01

  p53 Protein accumulation in early gastric carcinoma was studied in relation to the histological type (Lauren classification) and the type of growth pattern, including the chronology of p53 protein accumulation during carcinogenesis. Forty five, paraffin embedded gastrectomy specimens from early

 20. 47 CFR 36.503 - Accumulated depreciation-Account 3100.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 47 Telecommunication 2 2010-10-01 2010-10-01 false Accumulated depreciation-Account 3100. 36.503 Section 36.503 Telecommunication FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (CONTINUED) COMMON CARRIER SERVICES... Accumulated depreciation—Account 3100. (a) Amounts recorded in this account shall be separated on the basis of...

 1. The study of accumulation of Sr 90 by plant cells

  International Nuclear Information System (INIS)

  Matusov, G.D.; Kudryashova, N.N.

  2002-01-01

  In this work the absorption and desorption of ions Sr 90 by plant cells and influence of different physical and chemical factors of environment on that processes were investigated. The kinetics of strontium accumulation have been obtained and the factors of accumulation of Sr 90 have been determined for a plant cell itself and its separate compartments

 2. In Vivo Inhibition of Lipid Accumulation in Caenorhabditis elegans

  Science.gov (United States)

  Sulistiyani; Purwakusumah, E. P.; Andrianto, D.

  2017-03-01

  This is a preliminary research report on the use of Caenorhabditis elegans as a model to establish anti-obesity screening assay of the natural plant resources. Nematode C. elegans has been used as experimental animal model for understanding lipid accumulation. The objective of this research was to investigate the effect of selected plant extracts on lipid accumulation in C. elegans. Currently no report could be found regarding lipid accumulation in C.elegans treated with ethanolic leaf extracts of jabon merah (Anthocephalus macrophyllus), jati belanda (Guazuma ulmifolia), and Mindi (Melia Azedarach) plants. Lipid accumulation was determined qualitatively using lipid staining method and quantitatively by colorimetry using sulpho-phospho-vanillin reagent. Data showed that lipid accumulation was inhibited up to 72% by extract of M. azedarach, about 35% by both of A. macrophyllus and G. ulmifolia extracts, and up to 25% by orlistat (a synthetic slimming drug). Ethanolic extract of A. macrophyllus, G. ulmifolia, and M. azedarach leaves were shown to inhibit lipid accumulation in C. elegans and M. azedarach leaves extracts was the most effective inhibitor. C.elegans were shown to be an effective model for in vivo lipid accumulation mechanism and potential to be used as a rapid screening assay for bioactive compounds with lipid accumulation inhibitory activity.

 3. Influence of land use on phytomass accumulation in Highland ...

  African Journals Online (AJOL)

  Transformation of indigenous vegetation for production purposes impacts negatively on biodiversity but does this necessarily equate with a decrease in phytomass accumulation, which may influence carbon sequestration? Phytomass accumulation was studied for common land covers of beef ranching or dairy farming ...

 4. Guidelines for Waste Accumulation Areas (WAAs) at LBL. Revision 1

  International Nuclear Information System (INIS)

  1994-01-01

  The purpose of this document is to set conditions for establishing and containing areas for the accumulation of hazardous waste at LBL. Areas designed for accumulation of these wastes for up to 90 days in quantities greater than 55 gallons (208 liters) of hazardous waste, one quart (0.946 liter) of extremely hazardous waste, or one quart (0.946 liter) of acutely hazardous waste are called Waste Accumulation Areas (WAAs). Areas designed for accumulation of wastes in smaller amounts are called Satellite Accumulation Areas (SAAs). This document provides guidelines for employee and organizational responsibilities for WAAs, constructing a WAA, storing waste in a WAA, operating and maintaining a WAA, and responding to spills in a WAA

 5. Investigation of the gallium-67 citrate hilar accumulation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Suto, Yuji

  1987-01-01

  To study the 67 Ga hilar accumulation, author quantitatively analyzed 67 Ga scintigrams of patients having no chest disease and normal chest roentgenograms. Relationship between hilar accumulation and smoking was quantitatively and experimentally studied. The conclusions were as follows: 1. There was significant relationship between smoking and 67 Ga hilar accumulation but there was no significant relationship between aging and the hilar accumulation. 2. The 67 Ga uptake of the hilar lymph node of smoked rat was higher than that of control group on microautoradiogram. The histological finding of the hilar lymph node of smoked rat was sinus histiocytosis. 3. Activated histiocytosis of hilar lymphatic sinus by some factors including smoking seemed to be responsible for 67 Ga hilar accumulation, of which mechanism was unknown. (author)

 6. Flow field induced particle accumulation inside droplets in rectangular channels.

  Science.gov (United States)

  Hein, Michael; Moskopp, Michael; Seemann, Ralf

  2015-07-07

  Particle concentration is a basic operation needed to perform washing steps or to improve subsequent analysis in many (bio)-chemical assays. In this article we present field free, hydrodynamic accumulation of particles and cells in droplets flowing within rectangular micro-channels. Depending on droplet velocity, particles either accumulate at the rear of the droplet or are dispersed over the entire droplet cross-section. We show that the observed particle accumulation behavior can be understood by a coupling of particle sedimentation to the internal flow field of the droplet. The changing accumulation patterns are explained by a qualitative change of the internal flow field. The topological change of the internal flow field, however, is explained by the evolution of the droplet shape with increasing droplet velocity altering the friction with the channel walls. In addition, we demonstrate that accumulated particles can be concentrated, removing excess dispersed phase by splitting the droplet at a simple channel junction.

 7. Sucrose accumulation in watermelon fruits: genetic variation and biochemical analysis.

  Science.gov (United States)

  Yativ, Merav; Harary, Idan; Wolf, Shmuel

  2010-05-15

  Sugar accumulation, the key process determining fruit quality, is controlled by both the translocation of sugars and their metabolism in developing fruits. Sugar composition in watermelon, as in all cucurbit fruits, includes sucrose, fructose and glucose. The proportions of these three sugars are determined primarily by three enzyme families: invertases, sucrose synthases (SuSys) and sucrose phosphate synthases (SPSs). The goal of the present research was to explore the process of sugar metabolism in watermelon fruits. Crosses between the domestic watermelon (Citrullus lanatus) and three wild species provided a wide germplasm to explore genetic variability in sugar composition and metabolism. This survey demonstrated great genetic variability in sugar content and in the proportions of sucrose, glucose and fructose in mature fruits. Genotypes accumulating high and low percentage of sucrose provided an experimental system to study sugar metabolism in developing fruits. Insoluble invertase activity was high and constant throughout fruit development in control lines and in genotypes accumulating low levels of sucrose, while in genotypes accumulating high levels of sucrose, activity declined sharply 4 weeks after pollination. Soluble acid invertase activity was significantly lower in genotypes accumulating high levels of sucrose than in low-sucrose-accumulating genotypes. Conversely, activities of SuSy and SPS were higher in the high-sucrose-accumulating genotypes. The present results establish that, within the genus Citrullus, there are genotypes that accumulate a high percentage of sucrose in the fruit, while others accumulate high percentages of glucose and fructose. The significant negative correlation between insoluble invertase activity and fruit sucrose level suggests that sucrose accumulation is affected by both phloem unloading and sugar metabolism. (c) 2009 Elsevier GmbH. All rights reserved.

 8. Ecological strategies of Al-accumulating and non-accumulating functional groups from the cerrado sensu stricto

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcelo C. de Souza

  2015-06-01

  Full Text Available The cerrado's flora comprises aluminum-(Al accumulating and non-accumulating plants, which coexist on acidic and Al-rich soils with low fertility. Despite their existence, the ecological importance or biological strategies of these functional groups have been little explored. We evaluated the leaf flushing patterns of both groups throughout a year; leaf concentrations of N, P, K, Ca, Mg, S, Al, total flavonoids and polyphenols; as well as the specific leaf area (SLA on young and mature leaves within and between the groups. In Al-accumulating plants, leaf flushed throughout the year, mainly in May and September; for non-accumulating plants, leaf flushing peaked at the dry-wet seasons transition. However, these behaviors could not be associated with strategies for building up concentrations of defense compounds in leaves of any functional groups. Al-accumulating plants showed low leaf nutrient concentrations, while non-accumulating plants accumulated more macronutrients and produced leaves with high SLA since the juvenile leaf phase. This demonstrates that the increase in SLA is slower in Al-accumulating plants that are likely to achieve SLA values comparable to the rest of the plant community only in the wet season, when sunlight capture is important for the growth of new branches.

 9. Ecological strategies of Al-accumulating and non-accumulating functional groups from the cerrado sensu stricto.

  Science.gov (United States)

  Souza, Marcelo C de; Bueno, Paula C P; Morellato, Leonor P C; Habermann, Gustavo

  2015-01-01

  The cerrado's flora comprises aluminum-(Al) accumulating and non-accumulating plants, which coexist on acidic and Al-rich soils with low fertility. Despite their existence, the ecological importance or biological strategies of these functional groups have been little explored. We evaluated the leaf flushing patterns of both groups throughout a year; leaf concentrations of N, P, K, Ca, Mg, S, Al, total flavonoids and polyphenols; as well as the specific leaf area (SLA) on young and mature leaves within and between the groups. In Al-accumulating plants, leaf flushed throughout the year, mainly in May and September; for non-accumulating plants, leaf flushing peaked at the dry-wet seasons transition. However, these behaviors could not be associated with strategies for building up concentrations of defense compounds in leaves of any functional groups. Al-accumulating plants showed low leaf nutrient concentrations, while non-accumulating plants accumulated more macronutrients and produced leaves with high SLA since the juvenile leaf phase. This demonstrates that the increase in SLA is slower in Al-accumulating plants that are likely to achieve SLA values comparable to the rest of the plant community only in the wet season, when sunlight capture is important for the growth of new branches.

 10. Flavonoid accumulation patterns of transparent testa mutants of arabidopsis

  Science.gov (United States)

  Peer, W. A.; Brown, D. E.; Tague, B. W.; Muday, G. K.; Taiz, L.; Murphy, A. S.

  2001-01-01

  Flavonoids have been implicated in the regulation of auxin movements in Arabidopsis. To understand when and where flavonoids may be acting to control auxin movement, the flavonoid accumulation pattern was examined in young seedlings and mature tissues of wild-type Arabidopsis. Using a variety of biochemical and visualization techniques, flavonoid accumulation in mature plants was localized in cauline leaves, pollen, stigmata, and floral primordia, and in the stems of young, actively growing inflorescences. In young Landsberg erecta seedlings, aglycone flavonols accumulated developmentally in three regions, the cotyledonary node, the hypocotyl-root transition zone, and the root tip. Aglycone flavonols accumulated at the hypocotyl-root transition zone in a developmental and tissue-specific manner with kaempferol in the epidermis and quercetin in the cortex. Quercetin localized subcellularly in the nuclear region, plasma membrane, and endomembrane system, whereas kaempferol localized in the nuclear region and plasma membrane. The flavonoid accumulation pattern was also examined in transparent testa mutants blocked at different steps in the flavonoid biosynthesis pathway. The transparent testa mutants were shown to have precursor accumulation patterns similar to those of end product flavonoids in wild-type Landsberg erecta, suggesting that synthesis and end product accumulation occur in the same cells.

 11. Apparently normal accumulation in the patellae on bone scintigraphy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kato, Katsuhiko; Ikeda, Mitsuru; Tadokoro, Masanori; Yoshida, Kiyo; Kobayashi, Hidetoshi; Ishigaki, Takeo

  1997-01-01

  In the present study, we examined the influences of gender and ages on accumulation in the patellae on scintigram. The subjects were 828 patients who underwent bone scintigraphy during the past one and half years at the Department of Radiology, Nagoya University Hospital. Patients younger than 20 years old and those with abnormality of the patellae were excluded. The degree of accumulation in the patellae was evaluated using the A-P whole body scintigraphy in comparison with accumulation at the diaphysis of the femur and classified to two categories, ''Positive'' (higher accumulation than that of the diaphysis of the femur) and ''Negative'' (equal or lower than that of the diaphysis of the femur). In general, the degree of accumulation was higher in females than in males. In both males and females, the degree of accumulation increased with age. A difference between the two sides in the degree of accumulation in the patellae was observed in 32% of subjects. The results of this study may serve as basic data for the interpretation of bone scintigrams. (author)

 12. Noncondensable gas accumulation phenomena in nuclear power plant piping

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yamamoto, Yasushi; Aoki, Kazuyoshi; Sato, Teruaki; Shida, Akira; Ichikawa, Nagayoshi; Nishikawa, Akira; Inagaki, Tetsuhiko

  2011-01-01

  In the case of the boiling water reactor, hydrogen and oxygen slightly exist in the main steam, because these noncondensable gases are generated by the radiolytic decomposition of the reactor water. BWR plants have taken measures to prevent noncondensable gas accumulation. However, in 2001, the detonation of noncondensable gases occurred at Hamaoka-1 and Brunsbuttel, resulting in ruptured piping. The accumulation phenomena of noncondensable gases in BWR closed piping must be investigated and understood in order to prevent similar events from occurring in the future. Therefore, an experimental study on noncondensable gas accumulation was carried out. The piping geometries for testing were classified and modeled after the piping of actual BWR plants. The test results showed that 1) noncondensable gases accumulate in vertical piping, 2) it is hard for noncondensable gases to accumulate in horizontal piping, and 3) noncondensable gases accumulate under low-pressure conditions. A simple accumulation analysis method was proposed. To evaluate noncondensable gas accumulation phenomena, the three component gases were treated as a mixture. It was assumed that the condensation amount of the vapor is small, because the piping is certainly wrapped with heat insulation material. Moreover, local thermal equilibrium was assumed. This analysis method was verified using the noncondensable gas accumulation test data on branch piping with a closed top. Moreover, an experimental study on drain trap piping was carried out. The test results showed that the noncondensable gases dissolved in the drain water were discharged from the drain trap, and Henry's law could be applied to evaluate the amount of dissolved noncondensable gases in the drain water. (author)

 13. Microbial accumulation of uranium from nuclear liquid waste

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mahmood, A.H.

  1986-01-01

  This investigation includes the isolation, identification and the fluctuations of the population densities of microorganisms in the nuclear liquid waste released by some laboratories of Iraqi Atomic Energy Commission. The efficiency of uranium accumulation on isolates (22 bacterial strains, 24 fungal strains and 6 yeast strains) was assessed in aqueous solution using fluorometric techniques. Two of the isolated microoganisms namely Bacillus sp. -15B and Mucor sp.16F showed exceptionally high attitude towards uranium accumulation. Optimal conditions required for efficient accumulation and recovery of uranium was then studied using the two selected isolates. 10 figs.; 162 refs.; 16 tabs

 14. Cesium accumulation in native trees from the Brazilian Cerrado

  International Nuclear Information System (INIS)

  Franca, E.J.D.; Miranda, M.V.F.E.S.; Santos, T.O.; Cantinha, R.S.; Fernandes, E.A.D.N.

  2016-01-01

  Even considered not essential for plants, cesium may cycle within forest ecosystems. Taking into account the lack of knowledge on the distribution of this chemical element in Brazilian ecosystems, this work encompasses the unexpected cesium accumulation in native plant leaves from Cerradao, a Brazilian hotspot of world biodiversity. Some trees were Cs accumulators, achieving mass fractions in leaves 700 times higher (up to 12.7 mg kg -1 ) when compared to other Brazilian native tree leaves from the Atlantic Forest. In fact, such trace element accumulation in leaves was not previously noticed for Brazilian ecosystems despite the intra- and inter-species variability observed in Cerrado tree leaves. (author)

 15. Cadmium uptake and speciation changes in the rhizosphere of cadmium accumulator and non-accumulator oilseed rape varieties

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  SU Dechun; XING Jianping; JIAO Weiping; WONG Woonchung

  2009-01-01

  Characteristics of cadmium (Cd) uptake kinetics and distribution of Cd speciation in the rhizosphere for Cd accumulator and non-accumulator oilseed rape varieties were investigated under nutrient solution and rhizobox soil culture conditions.The results showed that the maximal influx (Vmax) for Cd2+ and Km were significantly different for the two oilseed rape varieties.The value of Vmax for Cd accumulator oilseed rape Zhucang Huazi was two-fold greater than that for oilseed rape Chuangyou II-93.The exchangeable Cd concentration in the rhizosphere was significantly lower than in non-rhizospheric soils supplemented with Cd as CdSO4 for both the varieties.Carbonate-bound Cd in the rhizosphere of Cd accumulator oilseed rape was significantly higher than that in the rhizosphere of non-accumulator oilseed rape and non-rhizospheric soil.Cd accumulator oilseed rape had a higher Cd2+ affinity and more ability to uptake insoluble Cd in the soil than the non-accumulator oilseed rape.

 16. Accumulation of different visual feature descriptors in a coherent framework

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jessen, J.B.; Pilz, F.; Kraft, Dirk

  2011-01-01

  We present a temporal accumulation scheme which disambiguates different kinds of visual 3D descriptors within one coherent framework. The accumulation consists of a twofold process: First, by means of a Bayesian filtering outliers become eliminated and second, the precision of the extracted infor...... information becomes enhanced by means of an unscented Kalman filtering process. It is a particular property of our algorithm to be able to deal with different kinds of visual descriptors by the very same mechanism. We show quantitative and qualitative results.......We present a temporal accumulation scheme which disambiguates different kinds of visual 3D descriptors within one coherent framework. The accumulation consists of a twofold process: First, by means of a Bayesian filtering outliers become eliminated and second, the precision of the extracted...

 17. SELENIUM ACCUMULATION BY BASIL PLANTS (OCINUM BASILICUM L.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N. A. Golubkina

  2014-01-01

  Full Text Available Selenium accumulation level in basil plants is investigated. A direct correlation between selenium concentration and essential oil content is demonstrated for basil and other aroma plants. No correlation is found between selenium and flavonoids.

 18. LIPID ACCUMULATION OF CHLORELLA VULGARIS UNDER DIFFERENT PHOSPHATE CONCENTRATIONS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Karolina Rokicka

  2017-04-01

  Full Text Available The cultivation and utilization of microalgae is now a intensively developing area of research. Some species of microalgae, under appropriate conditions, accumulate large amounts of lipids in the cells. This lipids have a suitable profile of fatty acids for biodiesel production. The culture of microalgae for lipids accumulation should be performed in certain physicochemical conditions. The aim of the study was to determine the effect of variable ortophophates concentrations in the culture medium for lipids accumulation of microalgae Chlorella vulgaris and to determine of parameters of the phosphoric shock in the medium. The study confirmed the possibility of the use of the phosphoric shock in the medium to maximize lipids accumulation by the microalgae Chlorella vulgaris. In the study, 45.23% of the oil was obtained from the biomass from the culture with phosphoric shock in the medium and 18% less of the oil was obtained from the biomass from the standard culture.

 19. Effects of zinc exposure on the accumulation, haematology and ...

  African Journals Online (AJOL)

  Effects of zinc exposure on the accumulation, haematology and immunology of Mozambique tilapia, Oreochromis mossambicus. Ekrem Şanver Çelik, Hasan Kaya, Sevdan Yilmaz, Mehmet Akbulut, Arınç Tulgar ...

 20. 17 CFR 256.190 - Accumulated deferred income taxes.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  .... proprietary capital ... (CONTINUED) UNIFORM SYSTEM OF ACCOUNTS FOR MUTUAL SERVICE COMPANIES AND SUBSIDIARY SERVICE COMPANIES, PUBLIC UTILITY HOLDING COMPANY ACT OF 1935 4. Deferred Debits § 256.190 Accumulated deferred income taxes. (a...

 1. Seasonal dynamics of Co60 accumulation by Elodea canadensis Rich

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bochenin, V.F.; Chebotina, M.Ya.

  1975-01-01

  The seasonal dynamics of Co 60 accumulation by one of the most widely distributed fresh-water plants, elodea (Elodea canadensis Rich), were studied. Accumulation was shown to vary with the season. A very low coefficient of accumulation (500-700 units) was typical for the summer period (June to August). It increased in the fall, reached its highest values (3500-4000) in mid-winter (January), and dropped sharply in the spring. Radioisotope concentrations in the plant varied similarly. The cumulative capacity of plants for Co 60 may vary by a factor of 6 to 7 during the year. It is suggested that the seasonal changes in Co 60 accumulation may be caused by both differences in the physiological state of the plants at different times of the year, and by seasonal variations in the hydrochemical regime of the water reservoir. Experiments were done to clarify which of these mechanisms is the determining factor. (V.A.P.)

 2. Relationship Between Accumulation and Influx of Pollutants in Highway Ponds

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bentzen, Thomas Ruby; Larsen, Torben; Rasmussen, Michael R.

  The paper discusses the long term mass balance of pollutants in highway ponds. The accumulations of five polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and six heavy metals have been measured in eight Danish detention ponds, which receive runoff from highways only. For each pollutant the accumulation has...... been compared to the long-term influx, estimated from short-term measurements of concentrations in highway runoff. The results show that a large proportion of the incoming heavy metals in short-term runoff events has accumulated in the ponds. This is not the case for the toxic organic compounds....... The results also show that the accumulation rates for the heavy metals depend significantly on the relative pond area (pond area divided by catchment area). The conclusion is that the mass balances of heavy metals and PAHs in highway ponds can be estimated with acceptable accuracy from a combination of short...

 3. A Transformational Approach to Parametric Accumulated-Cost Static Profiling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haemmerlé, Rémy; López García, Pedro; Liqat, Umer

  2016-01-01

  Traditional static resource analyses estimate the total resource usage of a program, without executing it. In this paper we present a novel resource analysis whose aim is instead the static profiling of accumulated cost, i.e., to discover, for selected parts of the program, an estimate or bound...... of the resource usage accumulated in each of those parts. Traditional resource analyses are parametric in the sense that the results can be functions on input data sizes. Our static profiling is also parametric, i.e., our accumulated cost estimates are also parameterized by input data sizes. Our proposal is based...... on the concept of cost centers and a program transformation that allows the static inference of functions that return bounds on these accumulated costs depending on input data sizes, for each cost center of interest. Such information is much more useful to the software developer than the traditional resource...

 4. Factors associated with pentosidine accumulation in the human vitreous

  NARCIS (Netherlands)

  Van Deemter, Marielle; Bank, Ruud A.; Vehof, Jelle; Hooymans, Johanna M. M.; Los, Leonoor I.

  Purpose: To explore factors associated with pentosidine accumulation in the human vitreous. Methods: Vitreous samples were obtained during trans pars plana vitrectomy for macular hole or rhegmatogenous retinal detachment. Patient characteristics included age, gender, and diabetes mellitus. Ocular

 5. Simulation and experiemntal study on damper by accumulator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wang Xiaobin; Zhou Yong; Chen Wuxing; Hu Junhua

  2010-01-01

  In order to prevent stressing penstocks broken by earthquake or other shock waves, dampers are used widely in nuclear power plant or pipelines transporting radioactive material. A new-style damper by accumulator is introduced. Inside the damper an accumulator is installed, the outward corrugated tubes are added outside the piston rod. So it has advantages of small volume, no oil leakage. The simulation and experimental research show that if the clearance between the piston and cylinder, the spring stiffness of accumulator or the throttle valve size is varied, the dynamic performance of the impact displacement, resistance in low velocity and lock-up velocity of dampe would be influenced. The support of nuclear classified pipelines can be satisfied by using this new-style accumulator damper. (authors)

 6. PIXE study on arsenic accumulation by a fern. Pteris vittata

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yamazaki, H.; Ishii, K.; Matsuyama, S.

  2010-01-01

  Pteris vittata is a fern reported to be an arsenic hyper-accumulator. To develop the practical application of the fern to a phytoremediation technique, it is necessary to explicate the effective accumulation mechanism. In this study, the arsenic distribution and the elemental correlation in the cellular level were examined in the fronds supplied with arsenate and arsenite separately via xylem vessel using an in-air micro-PIXE system at Tohoku University. The difference in transportation rate between arsenate and arsenite as well as the translocation of elements necessary for plant metabolism was revealed in different tissues of the fronds accumulating arsenic in high concentration. Hence, the in-air micro-PIXE analysis is an effective measure for undertaking phytoremediation research of hyper-accumulator plants. (author)

 7. Accumulation of Proline under Salinity and Heavy metal stress in ...

  African Journals Online (AJOL)

  Michael Horsfall

  Seed germination and growth parameters of seedlings of cauliflower were observed after 5, 10 and 15 ... Keywords: Abiotic stress, salinity, proline and heavy metals. The responses of ..... induced accumulation of free proline in a metal-tolerant.

 8. Dynamical spin accumulation in large-spin magnetic molecules

  Science.gov (United States)

  Płomińska, Anna; Weymann, Ireneusz; Misiorny, Maciej

  2018-01-01

  The frequency-dependent transport through a nanodevice containing a large-spin magnetic molecule is studied theoretically in the Kondo regime. Specifically, the effect of magnetic anisotropy on dynamical spin accumulation is of primary interest. Such accumulation arises due to finite components of frequency-dependent conductance that are off diagonal in spin. Here, employing the Kubo formalism and the numerical renormalization group method, we demonstrate that the dynamical transport properties strongly depend on the relative orientation of spin moments in electrodes of the device, as well as on intrinsic parameters of the molecule. In particular, the effect of dynamical spin accumulation is found to be greatly affected by the type of magnetic anisotropy exhibited by the molecule, and it develops for frequencies corresponding to the Kondo temperature. For the parallel magnetic configuration of the device, the presence of dynamical spin accumulation is conditioned by the interplay of ferromagnetic-lead-induced exchange field and the Kondo correlations.

 9. Skeletal muscle apolipoprotein B expression reduces muscular triglyceride accumulation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bartels, Emil D; Ploug, Thorkil; Størling, Joachim

  2014-01-01

  Abstract Background. Lipid accumulation in skeletal muscle is associated with impaired insulin sensitivity in type 2 diabetes. In cardiac myocytes, lipoprotein secretion controlled by apolipoproteinB (apoB) and microsomal triglyceride transfer protein (MTP) affects lipid homeostasis. Design. In t...... accumulation and attenuates peripheral insulin resistance in obese mice........ In this study, we investigated whether expression of a human apoB transgene affects triglyceride accumulation and insulin sensitivity in skeletal muscle in fat fed obese mice. Results. Expression of apoB and MTP mRNA and the human apoB transgene was seen in skeletal muscle of the transgene mice. Human apo......Abstract Background. Lipid accumulation in skeletal muscle is associated with impaired insulin sensitivity in type 2 diabetes. In cardiac myocytes, lipoprotein secretion controlled by apolipoproteinB (apoB) and microsomal triglyceride transfer protein (MTP) affects lipid homeostasis. Design...

 10. Enhancement of uranium-accumulating ability of microorganisms by irradiation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sakaguchi, Takashi; Nakajima, Akira; Tsuruta, Takehiko [Miyazaki Medical Coll., Kiyotake (Japan)

  1998-01-01

  Some microorganisms having excellent ability to accumulate uranium were isolated, from soil and water systems in and around the Ningyo-toge Station of Power Reactor and Nuclear Fuel Development Corporation. The enhancement of uranium-accumulating ability of microorganisms by electron-beam irradiation was examined, and the ability of JW-046 was increased 3-5% by the irradiation. The irradiation affect the growth of some of microorganisms tested. (author)

 11. MODELING OF TEMPERATURE FIELDS IN A SOLID HEAT ACCUMULLATORS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. S. Belimenko

  2016-10-01

  Full Text Available Purpose. Currently, one of the priorities of energy conservation is a cost savings for heating in commercial and residential buildings by the stored thermal energy during the night and its return in the daytime. Economic effect is achieved due to the difference in tariffs for the cost of electricity in the daytime and at night. One of the most common types of devices that allow accumulating and giving the resulting heat are solid heat accumulators. The main purpose of the work: 1 software development for the calculation of the temperature field of a flat solid heat accumulator, working due to the heat energy accumulation in the volume of thermal storage material without phase transition; 2 determination the temperature distribution in its volumes at convective heat transfer. Methodology. To achieve the study objectives a heat transfer theory and Laplace integral transform were used. On its base the problems of determining the temperature fields in the channels of heat accumulators, having different cross-sectional shapes were solved. Findings. Authors have developed the method of calculation and obtained solutions for the determination of temperature fields in channels of the solid heat accumulator in conditions of convective heat transfer. Temperature fields over length and thickness of channels were investigated. Experimental studies on physical models and industrial equipment were conducted. Originality. For the first time the technique of calculating the temperature field in the channels of different cross-section for the solid heat accumulator in the charging and discharging modes was proposed. The calculation results are confirmed by experimental research. Practical value. The proposed technique is used in the design of solid heat accumulators of different power as well as full-scale production of them was organized.

 12. [Lorenz was right, or does aggressive energy accumulate?].

  Science.gov (United States)

  Kudriavtseva, N N

  2004-06-01

  Evidence supporting the fact that inherited mechanisms of regulation of aggressive behavior as a result of a repeated experience of aggression ending in victories are transformed into pathological mechanisms based on accumulation of neurochemical shifts in the brain, enhancing aggressiveness, and forming aggressive motivation in aggressive winners. This confirms the concept by Lorenz on the existence of a mechanism (but not instinct) of a spontaneous accumulation of aggressive energy that needs a discharge and formation of permanent attraction to manifestation of aggression.

 13. Perlite as a carrier of phosphate-accumulating bacteria

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ivankovic, T.; Hrenovic, J.; Sekovanic, L.; Tofant, A.

  2009-01-01

  The phosphate (P)-accumulating bacteria are important for biological P removal from wastewater. Currently, attention is being drawn to the immobilisation of desired bacteria on different carriers in order to achieve a better efficiency of the wastewater treatment. In this study, two size fractions (0.1-1 and 0.1-2 mm) of different forms of expanded perlite (original, autoclaved and magnesium-exchanged) were investigates as possible carriers of P accumulating bacterium. (Author)

 14. Mechanisms of thallium-201 accumulation to thyroid gland

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kishida, Toshihiro

  1987-01-01

  In this study 91 patients with goiter were scintigraphed for the duration of 84 minutes after intravenous administration of thallium-201 by digital γ camera lined to computer data system. Regions of interest (ROIs) were assigned for thyroid tumor, normal thyroid and back ground, and time-activity curves (TACs) were generated from these ROIs. Na + , K + -ATPase activity of microsome fraction from thyroid tumor and the normal thyroid glands was determined. The first 15 minutes accumulation of each ROI was determined as the early accumulation of thallium-201 for tumor and the normal thyroid glands. Papillary and follicular carcinomas, showing the high accumulation of thallium-201, had high activity of Na + , K + -ATPase. Microfollicular adenomas had high activity of Na + , K + -ATPase and demonstrated intense accumulation of thallium-201. However, colloid adenoma had a similar level of Na + , K + -ATPase activity to that of the normal thyroid glands and did not demonstrate radionuclide accumulation. Consequently, radionuclide accumulation in thallium-201 thyroid scintigraphy was closely correlated to Na + , K + -ATPase activity of thyroid tumor. Thyroid blood flow was measured by hydrogen gas clearance method. Thyroid blood flow of papillary carcinoma was smaller, as compared with normal thyroid blood flow. TAC of papillary carcinoma showed flattening. Thallium-201 accumulation in early image was also found to correspond to thyroid blood flow. From this study we can conclude that mechanisms of thallium-201 accumulation in a thyroid tumor depends on Na + , K + -ATPase activity and thyroid blood flow. Washout of TAC in thallium-201 scintigraphy appears dependent on blood flow of a thyroid nodule. (author)

 15. Evaluation of Maize Germplasm for Resistance to Aflatoxin Accumulation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael H. Blanco

  2012-03-01

  Full Text Available Aflatoxin contamination of maize grain threatens human food and animal feed safety. Breeding for reduced grain aflatoxin accumulation is one of the best strategies presently available to lower grain aflatoxin accumulation. Previously identified sources of germplasm with reduced grain aflatoxin accumulation are excessively tall and late maturing. The objective of this research was to screen germplasm and identify potential sources of aflatoxin resistance. KO679Y and CUBA117:S15-101-001-B-B-B-B inbreds were evaluated for aflatoxin accumulation alongside resistant and susceptible checks with both performing well. These two lines were also evaluated in various crosses. KO679Y performed especially well in crosses with Mp494 and Mp717, resulting in low ear rot and very low aflatoxin levels, but not well in other crosses. A breeding cross including CUBA117:S15-101-001-B-B-B-B as a parent accumulated low levels of aflatoxin both years it was evaluated. Lines resulting from these crosses are being advanced for further evaluation and improvement. KO679Y and CUBA117:S15-101-001-B-B-B-B may prove useful for breeders seeking germplasm sources for ear rot and mycotoxin reduction, especially KO679Y which matures a week earlier and is approximately 25% shorter than current lines resistant to grain aflatoxin accumulation.

 16. Association of postfire peat accumulation and microtopography in boreal bogs

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Benscoter, B.W.; Vitt, D.H. [Southern Illinois Univ., Carbondale, IL (United States). Dept. of Plant Biology; Wieder, R.K. [Villanova Univ., Villanova, PA (United States). Dept. of Biology

  2005-09-01

  Fire impacts peatland species composition by differentially removing vegetation and resetting succession, which results in peat accumulation changes. A study of peat accumulation and microtopography in 2 burned bogs in Alberta was presented in this paper. Measurements of current and historic microtopography were made, and cores were collected along the gradient to identify the depth of peat accumulated since fires, as well as to assess its properties. It was observed that current microtopography was significant and correlated with the immediate post-fire surface relief. Differences in the magnitude of variability between sites suggested that differential rates of growth between features were exacerbated between sites and reflected in bog microtopography. Rates of organic matter accumulation ranged from 156 to 257 g/m{sup 2} per year, and were elevated but comparable to recent published rates. It was noted that organic matter content and accumulation rates were greater for hummocks than hollows at the Athabasca bog, but the difference between features diminished at Sinkhole Lake. It was concluded that the pattern and properties of peat accumulation and microtopography post-fire is topographical, and hence species dependent. Rates of change are dependent on fire severity and its effect on vegetation composition and succession. 33 refs., 4 figs.

 17. Selenium accumulation in plants--phytotechnological applications and ecological implications.

  Science.gov (United States)

  Valdez Barillas, José Rodolfo; Quinn, Colin F; Pilon-Smits, Elizabeth A H

  2011-01-01

  Selenium (Se) is an essential trace element for many organisms including humans, yet toxic at higher levels. Both Se deficiency and toxicity are problems worldwide. Since plants readily accumulate and volatilize Se, they may be used both as a source of dietary Se and for removing excess Se from the environment. Plant species differ in their capacity to metabolize and accumulate Se, from non-Se accumulators ( 1,000 mg Se/kg DW). Here we review plant mechanisms of Se metabolism in these various plant types. We also summarize results from genetic engineering that have led to enhanced plant Se accumulation, volatilization, and/or tolerance, including field studies. Before using Se-accumulating plants at a large scale we need to evaluate the ecological implications. Research so far indicates that plant Se accumulation significantly affects the plant's ecological interactions below and above ground. Selenium canprotect plants from fungal pathogens and from a variety of invertebrate and vertebrate herbivores, due to both deterrence and toxicity. However, specialist (Se-tolerant herbivores), detritivores and endophytes appear to utilize Se hyperaccumulator plants as a resource. These findings are relevant for managing phytoremediation of Se and similar elements.

 18. Phytomass production and nutrient accumulation by green manure species

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Carlos Soares Mangaravite

  2014-10-01

  Full Text Available Green manuring is recognized as a viable alternative to improve nutrient cycling in soils. The aim of this study was to evaluate the phytomass production and nutrient accumulation in shoots of the summer green manures jack bean [Canavalia ensiformis (L. DC.], dwarf pigeon pea (Cajanus cajanvar var. Flavus DC., dwarf mucuna [Mucuna deeringiana (Bort Merr] and sunn hemp (Crotalaria juncea L., under nitrogen fertilization and/or inoculation with N-fixing bacteria. A split plot design was arranged with the four Fabaceae species as main plots and nitrogen fertilization (with and without and inoculation with diazotrophic bacteria (with and without as the subplots, in a 2² factorial. The experiment was arranged as a randomized complete block design with four replications. In the conditions of this trial, the sunn hemp had the highest production of shoot phytomass (12.4 Mg ha-1 and nutrient accumulation, while the dwarf mucuna had the lowest production of shoot phytomass (3.9 Mg ha-1 and nutrient accumulation. The results showed no effect of nitrogen fertilization or inoculation with N-fixing bacteria on the production of shoot phytomass and nutrient accumulation, except for inoculation without nitrogen fertilization, resulting in greater P accumulation (p <0.05 in the sunn hemp and greater Zn and Mn accumulation in the dwarf mucuna. These findings indicate that N fertilization or inoculation with N2-fixing bacteria for Fabaceae are low efficiency practices in the edaphoclimatic conditions of this study.

 19. Discriminating evidence accumulation from urgency signals in speeded decision making.

  Science.gov (United States)

  Hawkins, Guy E; Wagenmakers, Eric-Jan; Ratcliff, Roger; Brown, Scott D

  2015-07-01

  The dominant theoretical paradigm in explaining decision making throughout both neuroscience and cognitive science is known as “evidence accumulation”--The core idea being that decisions are reached by a gradual accumulation of noisy information. Although this notion has been supported by hundreds of experiments over decades of study, a recent theory proposes that the fundamental assumption of evidence accumulation requires revision. The "urgency gating" model assumes decisions are made without accumulating evidence, using only moment-by-moment information. Under this assumption, the successful history of evidence accumulation models is explained by asserting that the two models are mathematically identical in standard experimental procedures. We demonstrate that this proof of equivalence is incorrect, and that the models are not identical, even when both models are augmented with realistic extra assumptions. We also demonstrate that the two models can be perfectly distinguished in realistic simulated experimental designs, and in two real data sets; the evidence accumulation model provided the best account for one data set, and the urgency gating model for the other. A positive outcome is that the opposing modeling approaches can be fruitfully investigated without wholesale change to the standard experimental paradigms. We conclude that future research must establish whether the urgency gating model enjoys the same empirical support in the standard experimental paradigms that evidence accumulation models have gathered over decades of study. Copyright © 2015 the American Physiological Society.

 20. Rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce w świetle unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii

  OpenAIRE

  Ciepielewska, Magdalena

  2016-01-01

  The article attempted to assess the Polish legislation relating to the use of energy from renewable sources, especially as it relates to the development of renewable energy in the light of the documents imposed on Poland by the EU. It is worth noting that Poland has a very large potential for the development of renewable sources of energy, but it is little used. Forecasts carried out by various research institutes show that the greatest potential for energy had biomass and biogas, as well as ...

 1. Lead Tolerance and Accumulation in White Poplar Cultivated In Vitro

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Branislav Kovačević

  2013-06-01

  Full Text Available Background and Purpose: This paper analyses the lead tolerance and accumulation in white poplar genotypes in vitro, in order to optimize genotype evaluation and other procedures in their implementation in phytoremediation projects and landscaping in areas endangered by lead accumulation. Material and Methods: The lead tolerance and accumulation of five white poplar genotypes after 35 days in vitro cultivation on media supplemented with lead was examined. The following Pb(NO32 concentrations were used: 0, 10-6, 10-5, 10-4 and 10-3 M. Tolerance analysis (described by tolerance indices was based on morphological parameters, biomass accumulation and the content of photosynthetic pigments, while lead accumulation was described by shoot lead accumulation and shoot lead content. Results and Conclusions: The chosen lead concentrations appeared not to be lethal. Moreover, the obtained results showed that the tested lead concentrations had a positive effect on: number of formed roots, shoot moisture content and shoot height. The best differentiation among the examined genotypes was gained by the tolerance index based on the shoot height on 10-4 M Pb(NO32. The shoot lead accumulation and shoot lead content significantly increased on 10-4 and 10-3 M Pb(NO32 media. Thus, the concentration of 10-4 M Pb(NO32 is recommended for further research. Two examined genotypes of horticultural value (LCM and LBM achieved a significantly higher lead shoot content compared to the wide spread genotype “Villafranca” (almost 200% and 125% higher, respectively.

 2. Shifts in Summertime Precipitation Accumulation Distributions over the US

  Science.gov (United States)

  Martinez-Villalobos, C.; Neelin, J. D.

  2017-12-01

  Precipitation accumulations, i.e., the amount of precipitation integrated over the course of an event, is a variable with both important physical and societal implications. Previous observational studies show that accumulation distributions have a characteristic shape, with an approximately power law decrease at first, followed by a sharp decrease at a characteristic large event cutoff scale. This cutoff scale is important as it limits the biggest accumulation events. Stochastic prototypes show that the resulting distributions, and importantly the large event cutoff scale, can be understood as a result of the interplay between moisture loss by precipitation and changes in moisture sinks/sources due to fluctuations in moisture divergence over the course of a precipitation event. The strength of this fluctuating moisture sink/source term is expected to increase under global warming, with both theory and climate model simulations predicting a concomitant increase in the large event cutoff scale. This cutoff scale increase has important consequences as it implies an approximately exponential increase for the largest accumulation events. Given its importance, in this study we characterize and track changes in the distribution of precipitation events accumulations over the contiguous US. Accumulation distributions are calculated using hourly precipitation data from 1700 stations, covering the 1974-2013 period over May-October. The resulting distributions largely follow the aforementioned shape, with individual cutoff scales depending on the local climate. An increase in the large event cutoff scale over this period is observed over several regions over the US, most notably over the eastern third of the US. In agreement with the increase in the cutoff, almost exponential increases in the highest accumulation percentiles occur over these regions, with increases in the 99.9 percentile in the Northeast of 70% for example. The relationship to changes in daily precipitation

 3. Apolipoprotein E promotes lipid accumulation and differentiation in human adipocytes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lasrich, Dorothee; Bartelt, Alexander [Department of Biochemistry and Molecular Cell Biology, University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Martinistr. 52, 20246 Hamburg (Germany); Grewal, Thomas, E-mail: thomas.grewal@sydney.edu.au [Faculty of Pharmacy A15, The University of Sydney, Sydney, NSW 2006 (Australia); Heeren, Joerg, E-mail: heeren@uke.de [Department of Biochemistry and Molecular Cell Biology, University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Martinistr. 52, 20246 Hamburg (Germany)

  2015-09-10

  Several studies in mice indicate a role for apolipoprotein E (APOE) in lipid accumulation and adipogenic differentiation in adipose tissue. However, little is yet known if APOE functions in a similar manner in human adipocytes. This prompted us to compare lipid loading and expression of adipocyte differentiation markers in APOE-deficient and control adipocytes using the differentiated human mesenchymal stem cell line hMSC-Tert as well as primary human and mouse adipocytes as model systems. Differentiated hMSC-Tert were stably transduced with or without siRNA targeting APOE while murine adipocytes were isolated from wild type and Apoe knockout mice. Human APOE knockdown hMSC-Tert adipocytes accumulated markedly less triglycerides compared to control cells. This correlated with strongly decreased gene expression levels of adipocyte markers such as adiponectin (ADIPOQ) and fatty acid binding protein 4 (FABP4) as well as the key transcription factor driving adipocyte differentiation, peroxisome proliferator activator receptor gamma (PPARG), in particular the PPARG2 isoform. Similarly, differentiation of murine Apoe-deficient adipocytes was characterized by reduced gene expression of Adipoq, Fabp4 and Pparg. Interestingly, incubation of APOE-deficient hMSC-Tert adipocytes with conditioned media from APOE3-overexpressing adipocytes or APOE-containing Very Low Density Lipoprotein (VLDL) partially restored triglyceride accumulation, but were unable to induce adipocyte differentiation, as judged by expression of adipocyte markers. Taken together, depletion of endogenous APOE in human adipocytes severely impairs lipid accumulation, which is associated with an inability to initiate differentiation. - Highlights: • Immortalized human mesenchymal stem cells were used to study adipocyte development. • Knockdown of endogenous APOE lead to impaired lipid accumulation and adipogenesis. • APOE supplementation partially restored lipid accumulation but not differentiation.

 4. Wpływ kryzysu finansowego strefy euro na rozwój sektora energii odnawialnej UE

  OpenAIRE

  Motowidlak, Tomasz

  2012-01-01

  The development of renewable energetics is consistent with fundamental purposes of EU energy policy. It contributes to EU energy safety and improvement of natural environment’s condition. However, from the point of view of high investment costs the generation costs of renewable energy are high. Therefore the development of renewable energetics must be financial supported. To the most often systems of support used by EU member states belong: Feed in Tariffs, Quota Obligation,...

 5. Šetří letní čas energii?: Meta analýza

  OpenAIRE

  Herman, Dominik

  2015-01-01

  Daylight saving time energy savings have always represented a contentious topic requiring empirical evidence for, or against. Unfortunately, as the conclusions are miscellaneous-without an evident pattern of heterogeneity occurrence-insisting on particular case studies and narrative literature reviews seems to be insufficient. In this thesis, set of various studies concerning the effect of daylight saving time on energy savings is examined through meta-regression analysis to provide an accura...

 6. Long-term security in energy supplies - the contribution of coal; Dlugofalowe bezpieczenstwo w dostawach energii - udzial wegla

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schiffer, W. [RWE Power AG, Essen (Germany)

  2004-07-01

  The paper presents the case for coal as an important pillar in a wide and balanced mix of energy sources. Both domestic lignite and hard coal can be made available at relatively low cost. With coal powering power plants it is possible to achieve all energy policy goals of economic efficiency, security of supply and environmental compatibility. The paper includes much information on the global coal trade, particularly seaborne trade. 4 refs., 26 figs.

 7. Hard coal as a source of clean energy in Poland; Wegiel kamienny jako zrodlo czystej energii w Polsce

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ney, R.; Blaschke, W.; Lorenz, U.; Gawlik, L. [Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences (Poland)

  2004-07-01

  The paper addresses the issues and problems related to hard coal usage for energy production in Poland. These include coal quality, coal reserves, coal preparation, coal pricing, pollution regulations, and organisation and modernisation of the Polish power industry. 11 refs., 12 tabs.

 8. Accumulation of organic carbon in northwestern Arabian sea sediments

  International Nuclear Information System (INIS)

  Khan, A.A.

  1999-01-01

  In this study accumulation of organic carbon in marine sediments of northwestern Arabian sea has been discussed. This paper presents the geochemical analysis of Organic carbon content and accumulation, delta 13 stable carbon isotope and Ba/Al. The primary objective was to investigate the high resolution information about the variations in paleoproductivity and source of organic matter in sediments below an upwelling area. Undisturbed sediments (Piston core NIOP-486) of late Pleistocene time were collected during Netherlands Indian Ocean Program (NIOP-1992-93). The core NIOP-486 was raised from a depth of 2077 meters near the Owen Ridge. This core records deposition history of last 200,000 years and includes 4 warm and 3 cold periods. The distribution of organic carbon content in studied core shows a pronounced cyclicity during glacial and interglacial stages. Organic carbon accumulation trends show that high sedimentation rates in glacial stages results in rapid burial and hence increase organic carbon accumulation. Paleoproductivity indicator Ba/Al has been used to compare with the organic carbon content and is correlated with the warm and cold periods variations in monsoons upwelling intensity. Generally, low paleoproductivity is found in glacial stages. The organic carbon content and accumulation, in sediments however seems to differ from the paleoproductivity trends shown by Ba/Al in glacial sediments of stage 6. Delta 13 C.org isotope results of the core NIOP-486 confirm that organic matter in sediments is predominantly marine (-20 to -23% ). (author)

 9. Surface-atmosphere decoupling limits accumulation at Summit, Greenland.

  Science.gov (United States)

  Berkelhammer, Max; Noone, David C; Steen-Larsen, Hans Christian; Bailey, Adriana; Cox, Christopher J; O'Neill, Michael S; Schneider, David; Steffen, Konrad; White, James W C

  2016-04-01

  Despite rapid melting in the coastal regions of the Greenland Ice Sheet, a significant area (~40%) of the ice sheet rarely experiences surface melting. In these regions, the controls on annual accumulation are poorly constrained owing to surface conditions (for example, surface clouds, blowing snow, and surface inversions), which render moisture flux estimates from myriad approaches (that is, eddy covariance, remote sensing, and direct observations) highly uncertain. Accumulation is partially determined by the temperature dependence of saturation vapor pressure, which influences the maximum humidity of air parcels reaching the ice sheet interior. However, independent proxies for surface temperature and accumulation from ice cores show that the response of accumulation to temperature is variable and not generally consistent with a purely thermodynamic control. Using three years of stable water vapor isotope profiles from a high altitude site on the Greenland Ice Sheet, we show that as the boundary layer becomes increasingly stable, a decoupling between the ice sheet and atmosphere occurs. The limited interaction between the ice sheet surface and free tropospheric air reduces the capacity for surface condensation to achieve the rate set by the humidity of the air parcels reaching interior Greenland. The isolation of the surface also acts to recycle sublimated moisture by recondensing it onto fog particles, which returns the moisture back to the surface through gravitational settling. The observations highlight a unique mechanism by which ice sheet mass is conserved, which has implications for understanding both past and future changes in accumulation rate and the isotopic signal in ice cores from Greenland.

 10. Accumulation of heavy metals by vegetables grown in mine wastes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cobb, G.P.; Sands, K.; Waters, M.; Wixson, B.G.; Dorward-King, E.

  2000-03-01

  Lead, cadmium, arsenic, and zinc were quantified in mine wastes and in soils mixed with mine wastes. Metal concentrations were found to be heterogeneous in the wastes. Iceberg lettuce, Cherry Belle radishes, Roma bush beans, and Better Boy tomatoes were cultivated in mine wastes and in waste-amended soils. Lettuce and radishes had 100% survival in the 100% mine waste treatments compared to 0% and 25% survival for tomatoes and beans, respectively. Metal concentrations were determined in plant tissues to determine uptake and distribution of metals in the edible plant parts. Individual soil samples were collected beneath each plant to assess metal content in the immediate plant environment. This analysis verified heterogeneous metal content of the mine wastes. The four plant species effectively accumulated and translocated lead, cadmium, arsenic, and zinc. Tomato and bean plants contained the four metals mainly in the roots and little was translocated to the fruits. Radish roots accumulated less metals compared to the leaves, whereas lettuce roots and leaves accumulated similar concentrations of the four metals. Lettuce leaves and radish roots accumulated significantly more metals than bean and tomato fruits. This accumulation pattern suggests that consumption of lettuce leaves or radish roots from plants grown in mine wastes would pose greater risks to humans and wildlife than would consumption of beans or tomatoes grown in the same area. The potential risk may be mitigated somewhat in humans, as vegetables grown in mine wastes exhibited stunted growth and chlorosis.

 11. Effects of Aluminium Sulfate on Cadmium Accumulation in Rice

  International Nuclear Information System (INIS)

  Khamvarn, Vararas; Boontanon, Narin; Prapagdee, Benjaphorn; Kumsopa, Acharaporn; Boonsirichai, Kanokporn

  2011-06-01

  Full text: Cadmium accumulation in Pathum Thani 1 and Suphan Buri 60 rice cultivars was investigated upon treatment with aluminium sulfate as a precipitant. Rice was grown hydroponically in a medium containing 4 ppm cadmium nitrate with or without 4 ppm aluminium sulfate. Root, stem with leaves and grain samples were collected and analyzed for cadmium content using atomic absorption spectroscopy and inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy. Without the addition of aluminium sulfate, Pathum Thani 1 and Suphan Buri 60 accumulated 24.71∫ 3.14 ppm and 34.43 ∫ 4.51 ppm (dry weight of whole plant) of cadmium, respectively. With aluminium sulfate, cadmium accumulation increased to 40.66 ∫ 2.47 ppm and 62.94 ∫ 10.69 ppm, respectively. The addition of aluminium sulfate to the planting medium did not reduce cadmium accumulation but caused the rice to accumulate more cadmium especially in the shoots and grains. This observation might serve as the basis for future research on the management of agricultural areas that are contaminated with cadmium and aluminium

 12. Simulation of peat accumulation: an aid in carbon cycling research

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dierendonck, M.C. van (Amsterdam Univ. (Netherlands). Hugo de Vries Laboratory)

  1992-01-01

  Some preliminary results of a technique used to compare primary production and peat accumulation data mainly from published sources and the results of a peat accumulation simulation model are presented. Emphasis is on differences among micro-sites (hummock, lawn, hollow and pool) and among various Sphagnum species (S. fuscum, S. magellanicum, S. cuspidatum and S. balticum) associated with raised bogs. The primary production of lawns and pools were significantly greater than those of hummocks and hollows. Sphagnum balticum had the highest primary production (mean=339 g/m[sup -]2a[sup -1]) Over 90 % of the primary production of Sphagnum fuscum is accumulated while for the other Sphagnum species, the value is <50 %. The data are used in a simulation model to show the influence of doubling of rainfall on primary production over a 50 year period

 13. LOFT reflood as a function of accumulator initial gas volume

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rhodes, H.F.

  1978-01-01

  The effect of the initial gas volume in the LOFT accumulators on the time to start of core reflood, after a LOCA, has been studied. The bases of the calculations are the data used and results presented in the Safety Analysis Report, Rev.1, August 1977, and the data in the RELAP and TOODEE2 program input and output listings. The results of this study show that an initial nitrogen volume of 12 cu ft, or more (at 600 psig initial pressure), would cause start of core reflood in time to prevent the cladding temperature from reaching 2200 0 F. The 12 cu ft initial volume will expand from 600 psig, initial pressure, to about 10 psig (containment pressure shortly after start of LOCA is approximately 8 psig) when all ECC liquid has been expelled from the accumulator. This pressure margin is considered too small; the ECC flowrate will be zero before the accumulator is empty

 14. Dental wax decreases calculus accumulation in small dogs.

  Science.gov (United States)

  Smith, Mark M; Smithson, Christopher W

  2014-01-01

  A dental wax was evaluated after unilateral application in 20 client-owned, mixed and purebred small dogs using a clean, split-mouth study model. All dogs had clinical signs of periodontal disease including plaque, calculus, and/or gingivitis. The wax was randomly applied to the teeth of one side of the mouth daily for 30-days while the contralateral side received no treatment. Owner parameters evaluated included compliance and a subjective assessment of ease of wax application. Gingivitis, plaque and calculus accumulation were scored at the end of the study period. Owners considered the wax easy to apply in all dogs. Compliance with no missed application days was achieved in 8 dogs. The number of missed application days had no effect on wax efficacy. There was no significant difference in gingivitis or plaque accumulation scores when comparing treated and untreated sides. Calculus accumulation scores were significantly less (22.1 %) for teeth receiving the dental wax.

 15. Evidence accumulation as a model for lexical selection.

  Science.gov (United States)

  Anders, R; Riès, S; van Maanen, L; Alario, F X

  2015-11-01

  We propose and demonstrate evidence accumulation as a plausible theoretical and/or empirical model for the lexical selection process of lexical retrieval. A number of current psycholinguistic theories consider lexical selection as a process related to selecting a lexical target from a number of alternatives, which each have varying activations (or signal supports), that are largely resultant of an initial stimulus recognition. We thoroughly present a case for how such a process may be theoretically explained by the evidence accumulation paradigm, and we demonstrate how this paradigm can be directly related or combined with conventional psycholinguistic theory and their simulatory instantiations (generally, neural network models). Then with a demonstrative application on a large new real data set, we establish how the empirical evidence accumulation approach is able to provide parameter results that are informative to leading psycholinguistic theory, and that motivate future theoretical development. Copyright © 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.

 16. Antimony Accumulation Risk in Lettuce Grown in Brazilian Urban Gardens

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silvia Mancarella

  2016-08-01

  Full Text Available More than 80% of the Brazilian population inhabits urban areas. Diffused poverty and the lack of fresh vegetables have generated malnutrition and unbalanced diets. Thus, the interest in growing food locally, in urban allotments and community gardens, has increased. However, urban agriculture may present some risks caused by the urban pollution. Road traffic is considered the biggest source of heavy metals in urban areas. Hence, the objective of the study was the assessment of the accumulation of heavy metals in an urban garden in the city of Recife, at different distances from a road with high traffic burden. The results showed that the distance from the street decreased the accumulation of many potentially toxic elements. Furthermore, the human health risk was estimated, revealing that greater danger was associated with the accumulation of antimony. Concentration of other elements in the leaf tissues were within previously reported thresholds.

 17. Dynamics of International Reserve Accumulation in Turkish Economy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Duygu Ayhan

  2015-05-01

  Full Text Available Many of the emerging market economies embody macroeconomic and structural vulnerabilities due to large deficits, high inflation, slowing growth and heavy reliance on short-term capital inflows. Therefore, accumulation of international reserve holdings has been frequently used by authorities to serve as an insurance against the volatility of the capital flows and strengthen the fragile nature of these economies. Turkish economy, classified as one of the most fragile of the emerging economies, has been experiencing a similar process of international reserve accumulation. The chronically high current account deficit and low savings rate boost the importance of international reserves. Thus, the aim of this paper is to investigate the determinants of international reserves in Turkey. The dataset covers the 2000-2013 period. Consequently, we find that the international reserve accumulation is mainly explained by current account balance, per capita income and past crisis experience.

 18. Simulation of peat accumulation: an aid in carbon cycling research

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dierendonck, M.C. van

  1992-01-01

  Some preliminary results of a technique used to compare primary production and peat accumulation data mainly from published sources and the results of a peat accumulation simulation model are presented. Emphasis is on differences among micro-sites (hummock, lawn, hollow and pool) and among various Sphagnum species (S. fuscum, S. magellanicum, S. cuspidatum and S. balticum) associated with raised bogs. The primary production of lawns and pools were significantly greater than those of hummocks and hollows. Sphagnum balticum had the highest primary production (mean=339 g/m - 2a -1 ) Over 90 % of the primary production of Sphagnum fuscum is accumulated while for the other Sphagnum species, the value is <50 %. The data are used in a simulation model to show the influence of doubling of rainfall on primary production over a 50 year period

 19. Accumulation of some metal ions on Bacillus licheniformis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hafez, M.B.; El-Desouky, W.; Fouad, A.

  2001-01-01

  Pure species of Bacillus licheniformis was used to remove ions from aqueous and simulated waste solutions. Metal ion accumulation on B. licheniformis was fast. Maximum uptake occurred at pH 4± 0.5 and at 25 ± 3 deg C. One gram of dry B. licheniformis was found to accumulate 115 mg cerium, 34 mg copper and 11 mg cobalt from aqueous solutions. The presence of certain foreign ions such as calcium, sodium and potassium decreased the uptake of ions by B. licheniformis, while citrate and EDTA prevent the uptake. Electron microscopic investigations showed that cerium (III), copper (II) and cobalt (II) accumulated extracellulary around the surface wall of B. licheniformis cells. A bio-adsorption mechanism between the metal ions and B. licheniformis cell wall was proposed. (author)

 20. Reliabitity study of the accumulator system for Angra-1 reactor

  International Nuclear Information System (INIS)

  Santos Maciel, C.C.R.

  1980-01-01

  The realibility of the Accumulator System of Angra 1 reactor is studied. The fault tree techniques is use for identification and evaluation of the probability of occurrence of the possible failure modes of the system. The study has as a guide the report WASH 1400 in which the analysis of the reliability of a Tipical PWR reactor of USA. Comparisons between results obtained for Accumulator System of Angra 1 and that published in the report WASH 1400 for the Accumulator System of the Typical Reactor are done. Critiques to the methodology used in the reportd WASH 1400 and an analysis of the sensitivity of the system in relation with its components are also done. (author) [pt

 1. Arbuscular mycorrhizal fungi decrease radiocesium accumulation in Medicago truncatula

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gyuricza, Veronika; Declerck, Stephane; Dupre de Boulois, Herve

  2010-01-01

  The role of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) in plant radiocesium uptake and accumulation remains ambiguous. This is probably due to the presence of other soil microorganisms, the variability of soil characteristics and plant nutritional status or the availability of its chemical analogue, potassium (K). Here, we used an in vitro culture system to study the impact of increased concentration of K on radiocesium accumulation in non K-starved mycorrhizal and non-mycorrhizal Medicago truncatula plants. In the presence of AMF radiocesium uptake decreased regardless of the concentration of K, and its translocation from root to shoot was also significantly lower. Potassium also reduced the accumulation of radiocesium in plants but to a lesser extent than mycorrhization, and without any effect on translocation. These results suggest that AMF in combination with K can play a key role in reducing radiocesium uptake and its subsequent translocation to plant shoots, thereby representing good potential for improved phytomanagement of contaminated areas.

 2. Extraosseous accumulation of sup(99m)Tc-methylene diphosphonate

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ota, A; Mayumi, K; Shinozuka, A; Sunada, E; Takahashi, Y [Showa Univ., Tokyo (Japan). School of Medicine

  1980-10-01

  The sup(99m)Tc-phosphates have been used as bone scanning agents. Abnormal extraosseous accumulation of sup(99m)Tc-phosphates was noted in 10 cases. The lesions associated with extraosseous accumulation are as follows; 1 breast cancer, 2 neuroblastomas, 1 Wilms' tumor, 1 Hodgkin's disease, 1 rectum carcinoma, 1 pulmonary fibrosis, 1 abdominal wall metastasis of gastric cancer, 1 operation scar and 1 hepatoblastoma. In other several author's reports of abnormal extraosseous accumulation in malignant tumor, it is suggested that sup(99m)Tc-phosphate is concentrated in the region where Ca-P metabolism is accelerated. However, it is known as a fact that positive or negative findings are pointed out even in pathologically same diseases. For interpretation of this mechanism, several opinions have been suggested, but it remains as an unsolved problem.

 3. Boron accumulation by Lemna minor L. under salt stress.

  Science.gov (United States)

  Liu, Chunguang; Gu, Wancong; Dai, Zheng; Li, Jia; Jiang, Hongru; Zhang, Qian

  2018-06-12

  Excess boron (B) is toxic to aquatic organisms and humans. Boron is often present in water with high salinity. To evaluate the potential of duckweed (Lemna minor L.) for removing B from water under salt stress, we cultured duckweed in water with 2 mg/L of B and sodium chloride (NaCl) concentrations ranging from 0 to 200 mM for 4 days. The results show that with increasing salinity, the capacity of L. minor to accumulate B initially decreased and then increased. L. minor used different mechanisms to accumulate boron at lower and higher levels of salt stress. The growth and chlorophyll synthesis of L. minor were significantly inhibited when the concentration of NaCl reached 100 mM. Our results suggest that L. minor is suitable for the accumulation of B when NaCl salinity is below 100 mM.

 4. Arbuscular mycorrhizal fungi decrease radiocesium accumulation in Medicago truncatula

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gyuricza, Veronika; Declerck, Stephane [Universite catholique de Louvain, Earth and Life Institute (ELI), Laboratoire de Mycologie, Croix du Sud 3, 1348 Louvain-la-Neuve (Belgium); Dupre de Boulois, Herve, E-mail: herve.dupre@uclouvain.b [Universite catholique de Louvain, Earth and Life Institute (ELI), Laboratoire de Mycologie, Croix du Sud 3, 1348 Louvain-la-Neuve (Belgium)

  2010-08-15

  The role of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) in plant radiocesium uptake and accumulation remains ambiguous. This is probably due to the presence of other soil microorganisms, the variability of soil characteristics and plant nutritional status or the availability of its chemical analogue, potassium (K). Here, we used an in vitro culture system to study the impact of increased concentration of K on radiocesium accumulation in non K-starved mycorrhizal and non-mycorrhizal Medicago truncatula plants. In the presence of AMF radiocesium uptake decreased regardless of the concentration of K, and its translocation from root to shoot was also significantly lower. Potassium also reduced the accumulation of radiocesium in plants but to a lesser extent than mycorrhization, and without any effect on translocation. These results suggest that AMF in combination with K can play a key role in reducing radiocesium uptake and its subsequent translocation to plant shoots, thereby representing good potential for improved phytomanagement of contaminated areas.

 5. Ethambutol neutralizes lysosomes and causes lysosomal zinc accumulation.

  Science.gov (United States)

  Yamada, Daisuke; Saiki, Shinji; Furuya, Norihiko; Ishikawa, Kei-Ichi; Imamichi, Yoko; Kambe, Taiho; Fujimura, Tsutomu; Ueno, Takashi; Koike, Masato; Sumiyoshi, Katsuhiko; Hattori, Nobutaka

  2016-02-26

  Ethambutol is a common medicine used for the treatment of tuberculosis, which can have serious side effects, such as retinal and liver dysfunction. Although ethambutol has been reported to impair autophagic flux in rat retinal cells, the precise molecular mechanism remains unclear. Using various mammalian cell lines, we showed that ethambutol accumulated in autophagosomes and vacuolated lysosomes, with marked Zn(2+) accumulation. The enlarged lysosomes were neutralized and were infiltrated with Zn(2+) accumulations in the lysosomes, with simultaneous loss of acidification. These results suggest that EB neutralizes lysosomes leading to insufficient autophagy, implying that some of the adverse effects associated with EB in various organs may be of this mechanism. Copyright © 2016 The Authors. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 6. Chemistry of plants which accumulate metals. [Hybanthus floribundus; Polycarpia glabra

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Farago, M E; Clark, A J; Pitt, M J

  1975-01-01

  Information on the accumulation of metals in plants is reviewed. The authors report some of their investigations of the metal accumulating plants Hybanthus floribundus and Polycarpia glabra. In general, nickel levels in the aerial parts of plants are quite low, however a number of plants have been cited as nickel tolerant. The leaves of the Hybanthus plant have large epidermal cells and ridges of large cells which continue along the leaf stem and on to the main stem of the bush. It was found that nickel could be located in these large cells. The presence of nickel in the ridge cells was confirmed by an electron probe technique using a scanning electron microscope. These same areas showed high concentration of pectins. In studying the Polycarpia species, two zinc complexes were found to accumulate in the flowers and stems. 22 references.

 7. Magnets for the national spallation neutron source accumulator ring

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tuozzolo, J.; Brodowski, J.; Danby, G.

  1997-01-01

  The National Spallation Neutron Source Accumulator Ring will require large aperture dipole magnets, strong focusing quadrupole magnets, and smaller low field dipole, quadrupole, and sextupole correcting magnets. All of the magnets will provide a fixed magnetic field throughout the accumulator's fill/storage/extraction cycle. Similar fixed field magnets will also be provided for the beam transport systems. Because of the high intensity in the accumulator, the magnets must be designed with high tolerances for optimum field quality and for the high radiation environment which may be present at the injection/extraction areas, near the collimators, and near the target area. Field specifications and field plots are presented as well as planned fabrication methods and procedures, cooling system design, support, and installation

 8. Intestinal mucus accumulation in a child with acutemyeloblastic leukemia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Namık Özbek

  2009-12-01

  Full Text Available Intestinal mucus accumulation is a very rare situation observed in some solid tumors, intestinal inflammation, mucosal hyperplasia, elevated intestinal pressure, and various other diseases. However, it has never been described in acute myeloblastic leukemia. The pathogenesis of intestinal mucus accumulation is still not clear. Here, we report a 14-year-old girl with acute myeloblastic leukemia and febrile neutropenia in addition to typhlitis. She was also immobilized due to joint contractures of the lower extremities and had intestinal mucus accumulation, which was, at first, misdiagnosed as intestinal parasitosis. We speculate that typhlitis, immobilization and decreased intestinal motility due to usage of antiemetic drugs might have been the potential etiologic factors in this case. However, its impact on prognosis of the primary disease is unknown.

 9. Accumulation of BSA in Packed-bed Microfluidics

  Science.gov (United States)

  Summers, Samantha; Hu, Chuntian; Hartman, Ryan

  2012-11-01

  Alzheimers and Parkinsons are two diseases that are associated with protein deposition in the brain, causing loss of either cognitive or muscle functioning. Protein deposition diseases are considered progressive diseases since the continual aggregation of protein causes the patient's symptoms to slowly worsen over time. There are currently no known means of treatment for protein deposition diseases. Our goal is to understand the potential for packed-bed microfluidics to study protein accumulation. Measurement of the resistance to flow through micro-scale packed-beds is critical to understanding the process of protein accumulation. Aggregation in bulk is fundamentally different from accumulation on surfaces. Our study attempts to distinguish between either mechanism. The results from our experiments involving protein injection through a microfluidic system will be presented and discussed. Funding received by NSF REU Grant 1062611.

 10. Accumulation and loss of technetium by macrophytic algae

  International Nuclear Information System (INIS)

  Benco, C.; Cannarsa, S.; Ceppodomo, I.; Zattera, A.

  1986-01-01

  Preliminary results are presented of a study of the accumulation of Tc by four species of brown algae (Sargassum vulgare, Cystoseira complexa, Dictyopteris membranacea, Dictyota dichotama implexa) and one species of green algae (Chlorophyta, Ulva rigida). With the exception of Cystoseira complexa, the accumulation was very rapid, and concentration factors decreased from Sargassum vulgare to Ulva rigida. Young stipes of Cystoseira complexa concentrated twice as much more Tc than cylindrical main axes. Attempts were made to understand the mechanism of Tc accumulation by brown seaweed. Fucoidan, a pool of high molecular weight polysaccharides extracted from Fucus sp. was put with sup(95m)Tc in seawater for 48 h and then dialysed, but no activity was retained by Fucoidan. (UK)

 11. Comparison of accumulation of four metalloids in Allium sativum.

  Science.gov (United States)

  Ogra, Yasumitsu; Awaya, Yumi; Anan, Yasumi

  2015-05-01

  In this study, we evaluated the accumulation and metabolism of four metalloids: arsenic (As), selenium (Se), antimony (Sb), and tellurium (Te) in garlic to determine whether garlic can be used for the phytoremediation of those metalloids. Garlic was able to efficiently accumulate As and Se, the two-fourth-period metalloids. However, it was not able to accumulate Sb and Te, the two-fifth-period metalloids, because their bioaccumulation factors were below one. Speciation analyses revealed that four metalloids could be metabolized in garlic, although their metabolites could not be identified yet. Results also suggested that garlic was able to distinguish the metalloids in groups 15 and 16 and the fourth and fifth periods, i.e., As, Se, Sb, and Te. Therefore, garlic is one of the potential plants for the phytoremediation of the fourth-period metalloids.

 12. Susceptibility of riparian wetland plants to perfluorooctanoic acid (PFOA) accumulation.

  Science.gov (United States)

  Mudumbi, J B N; Ntwampe, S K O; Muganza, M; Okonkwo, J O

  2014-01-01

  As plants have been shown to accumulate organic compounds from contaminated sediments, there is a potential for long-lasting ecological impact as a result of contaminant accumulation in riparian areas of wetlands, particularly the accumulation of non-biodegradable contaminants such as perfluorooctanoic acid (PFOA). In this study, commonly found riparian wetland plants including reeds, i.e., Xanthium strumarium, Phragmites australis, Schoenoplectus corymbosus, Ruppia maritime; Populus canescens, Polygonum salicifolium, Cyperus congestus; Persicaria amphibian, Ficus carica, Artemisia schmidtiana, Eichhornia crassipes, were studied to determine their susceptibility to PFOA accumulation from PFOA contaminated riparian sediment with a known PFOA concentration, using liquid chromatography/tandem mass spectrometry (LC/MS/MS). The bioconcentration factor (BCF) indicated that the plants affinity to PFOA accumulation was; E. crassipes, > P. sali-cifolium, > C. congestus, > P. x canescens, > P. amphibian, > F. carica, > A. schmidtiana, > X. strumarium,> P. australis, > R. maritime, > S. corymbosus. The concentration of PFOA in the plants and/or reeds was in the range 11.7 to 38 ng/g, with a BCF range of 0.05 to 0.37. The highest BCF was observed in sediment for which its core water had a high salinity, total organic carbon and a pH which was near neutral. As the studied plants had a higher affinity for PFOA, the resultant effect is that riparian plants such as E. crassipes, X. strumarium, and P. salicifolium, typified by a fibrous rooting system, which grow closer to the water edge, exacerbate the accumulation of PFOA in riparian wetlands.

 13. Regional Antarctic snow accumulation over the past 1000 years

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. R. Thomas

  2017-11-01

  Full Text Available Here we present Antarctic snow accumulation variability at the regional scale over the past 1000 years. A total of 79 ice core snow accumulation records were gathered and assigned to seven geographical regions, separating the high-accumulation coastal zones below 2000 m of elevation from the dry central Antarctic Plateau. The regional composites of annual snow accumulation were evaluated against modelled surface mass balance (SMB from RACMO2.3p2 and precipitation from ERA-Interim reanalysis. With the exception of the Weddell Sea coast, the low-elevation composites capture the regional precipitation and SMB variability as defined by the models. The central Antarctic sites lack coherency and either do not represent regional precipitation or indicate the model inability to capture relevant precipitation processes in the cold, dry central plateau. Our results show that SMB for the total Antarctic Ice Sheet (including ice shelves has increased at a rate of 7 ± 0.13 Gt decade−1 since 1800 AD, representing a net reduction in sea level of ∼ 0.02 mm decade−1 since 1800 and ∼ 0.04 mm decade−1 since 1900 AD. The largest contribution is from the Antarctic Peninsula (∼ 75 % where the annual average SMB during the most recent decade (2001–2010 is 123 ± 44 Gt yr−1 higher than the annual average during the first decade of the 19th century. Only four ice core records cover the full 1000 years, and they suggest a decrease in snow accumulation during this period. However, our study emphasizes the importance of low-elevation coastal zones, which have been under-represented in previous investigations of temporal snow accumulation.

 14. Carbon dioxide gas hydrates accumulation in freezing and frozen sediments

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chuvilin, E.; Guryeva, O. [Moscow State Univ., Moscow (Russian Federation). Dept. of Geology

  2008-07-01

  Carbon dioxide (CO{sub 2}) hydrates and methane hydrates can be formed, and exist under natural conditions. The permafrost area has been considered as an environment for the potential disposal of CO{sub 2}. The favorable factors for preserving CO{sub 2} in liquid and gas hydrate states in frozen sediments and under permafrost horizons are great thickness of frozen sediments; low permeability in comparison with thawed sediments; and favourable conditions for hydrates formation. Therefore, research on the formation and existence conditions of CO{sub 2} gas hydrates in permafrost and under permafrost sediments are of great importance for estimation of CO{sub 2} disposal conditions in permafrost, and for working out specific sequestration schemes. This paper presented the results of an experimental study on the process of carbon dioxide (CO{sub 2}) gas hydrates formation in the porous media of sediments under positive and negative temperatures. Sediment samples of various compositions including those selected in the permafrost area were used. The research was conducted in a special pressure chamber, which allowed to monitor pressure and temperature. The study used the monitoring results in order to make quantitative estimation of the kinetics of CO{sub 2} hydrates accumulation in the model sediments. Results were presented in terms of kinetics of CO{sub 2} hydrates accumulation in the porous media at positive and negative temperatures; kinetics of CO{sub 2} hydrates accumulation in various porous media; gas hydrate-former influence on kinetics of hydrates accumulation in frozen sediments; and influence of freezing on CO{sub 2} hydrates accumulation in porous media. It was concluded that hydrate accumulation took an active place in porous media not only under positive, but also under high negative temperatures, when the water was mainly in the form of ice in porous media. 27 refs., 3 tabs., 5 figs.

 15. Rabbit blastocysts accumulate [3H]prostaglandins in vitro

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jones, M.A.; Harper, M.J.

  1984-01-01

  Rabbit blastocysts obtained on days 5, 6, and 6.8 of pregnancy were incubated in vitro in Tyrode's buffer with 3 H-labeled prostaglandins (PGs). Accumulation of PGs was studied, using Whatman GF/F filters to separate bound and free ligands. The uptake and efflux of [ 3 H]PGs were studied as a function of PG type, incubation time, temperature, and effect of metabolic inhibitors as well as age and number of blastocysts. Blastocysts of the same age accumulated approximately the same amount of [ 3 H]PGE2 and [ 3 H]PGF2 alpha from their environment; however, there was no apparent saturation over a PG concentration range of 1-1000 nM. Both the uptake and efflux of PG were age dependent, with older blastocysts accumulating more PGs. Approximately 90% of the [ 3 H]PGs appear to be transported into the blastocoelic fluid, with little PG remaining in the blastomeres. PG accumulation was relatively insensitive to azide, ouabain, cyanide, or bromcresol green, but was affected by incubation at 0 C or the addition of indomethacin (10 micrograms/ml). No catabolism of the accumulated PGs was observed. The release of PGE2 in general did not differ from that of PGF2 alpha, except on day 6.8 of pregnancy when PGE2 was released more rapidly than on day 6. The authors conclude that rabbit blastocysts can accumulate PGs from their environment, which may imply a storage potential in the blastocyst and release before implantation

 16. The distribution and phylogeny of aluminium accumulating plants in the Ericales

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, S.; Watanabe, T.; Caris, P.; Geuten, K.; Lens, F.; Pyck, N.; Smets, E.

  2004-01-01

  The distribution of aluminium (Al) accumulation in the Ericales is surveyed, based on semi-quantitative tests of 114 species and literature data. Al accumulation mainly characterises the families Diapensiaceae, Pentaphylacaceae, Symplocaceae, Ternstroemiaceae, and Theaceae. Al accumulation is

 17. Understanding Accumulation: The Relevance of Marx’s Theory of Primitive Accumulation in Media and Communication Studies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mattias Ekman

  2012-05-01

  Full Text Available The aim of this article is to discuss and use Marx’s theory on primitive accumulation, outlined in the first volume of Capital, in relation to media and communication research. In order to develop Marx’s argument the discussion is revitalized through Harvey’s concept of accumulation by dispossession. The article focuses on two different fields within media and communication research where the concept of accumulation by dispossession is applicable. First, the role of news media content, news flows and news media systems are discussed in relation to social mobilization against capitalism, privatizations, and the financial sector. Second, Marx’s theory is used to examine how communication in Web 2.0 and the development of ICTs could advance the processes of capital accumulation by appropriating the work performed by users of Web 2.0 and by increasing the corporate surveillance of Internet users. In conclusion, by analyzing how primitive accumulation is intertwined with contemporary expanded reproduction of capital, the article shows that Marx’s theory can contribute to critical media and communication research in several ways.

 18. Nonlocal effects on dynamic damage accumulation in brittle solids

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chen, E.P.

  1995-12-01

  This paper presents a nonlocal analysis of the dynamic damage accumulation processes in brittle solids. A nonlocal formulation of a microcrack based continuum damage model is developed and implemented into a transient dynamic finite element computer code. The code is then applied to the study of the damage accumulation process in a concrete plate with a central hole and subjected to the action of a step tensile pulse applied at opposite edges of the plate. Several finite element discretizations are used to examine the mesh size effect. Comparisons between calculated results based on local and nonlocal formulations are made and nonlocal effects are discussed.

 19. Dynamic stochastic accumulation model with application to pension savings management

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Melicherčik Igor

  2010-01-01

  Full Text Available We propose a dynamic stochastic accumulation model for determining optimal decision between stock and bond investments during accumulation of pension savings. Stock prices are assumed to be driven by the geometric Brownian motion. Interest rates are modeled by means of the Cox-Ingersoll-Ross model. The optimal decision as a solution to the corresponding dynamic stochastic program is a function of the duration of saving, the level of savings and the short rate. Qualitative and quantitative properties of the optimal solution are analyzed. The model is tested on the funded pillar of the Slovak pension system. The results are calculated for various risk preferences of a saver.

 20. Hyperforin accumulates in the translucent glands of Hypericum perforatum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Soelberg, Jens; Jørgensen, Lise Bolt; Jäger, Anna K

  2007-01-01

  BACKGROUND AND AIMS: Hypericum perforatum contains the therapeutically important compounds hypericin and hyperforin. Hypericin is known to accumulate in the dark glands. This investigation aimed to determine the accumulation site of hyperforin. METHODS: Dark and translucent glands as well as non......-secretory tissue in leaves were manually isolated under the microscope. Hyperforin content was quantified by UV HPLC. Secretory structures were surveyed anatomically. KEY RESULTS: The hyperforin content of intact leaves was found to be about 3 mg g(-1) fresh tissue, whereas a content of about 7 mg g(-1) fresh...

 1. Cadmium stress in wheat seedlings: growth, cadmium accumulation and photosynthesis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ci, Dunwei; Jiang, Dong; Wollenweber, Bernd

  2010-01-01

  parameters were generally depressed by Cd stress, especially under the high Cd concentrations. Cd concentration and accumulation in both shoots and roots increased with increasing external Cd concentrations. Relationships between corrected parameters of growth, photosynthesis and fluorescence and corrected......Seedlings of wheat (Triticum aestivum L.) cultivars Jing 411, Jinmai 30 and Yangmai 10 were exposed to 0, 10, 20, 30, 40 or 50 μM of CdCl2 in a solution culture experiment. The effects of cadmium (Cd) stress on wheat growth, leaf photon energy conversion, gas exchange, and Cd accumulation in wheat...

 2. Accumulation, elimination and retention of 99Tc by duckweed

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hattink, J.; Weltje, L.; Wolterbeek, H.Th.; Goeij, J.J.M. de

  2004-01-01

  Accumulation dynamics of the long-lived fission product technetium ( 99 Tc) in duckweed is studied. Duckweed serves as model for aquatic plants, because of its representative foliar uptake for 99 Tc. 99 Tc is irreversibly accumulated and distributed over cytoplasm, chloroplasts and mitochondria. Autoradiography showed that 99 Tc was not transported to new biomass. Irreversible storage of 99 Tc in plant biomass means that steady-state situations cannot be interpreted as a balance between uptake and elimination of 99 Tc, but that 99 Tc continuously builds up in each single duckweed plant and overall Tc concentrations are averaged over new biomass. (author)

 3. ION EFFECTS IN THE APS PARTICLE ACCUMULATOR RING

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Calvey, J.; Harkay, K.; Yao, CY.

  2017-06-25

  Trapped ions in the APS Particle Accumulator Ring (PAR) lead to a positive coherent tune shift in both planes, which increases along the PAR cycle as more ions accumulate. This effect has been studied using an ion simulation code developed at SLAC. After modifying the code to include a realistic vacuum profile, multiple ionization, and the effect of shaking the beam to measure the tune, the simulation agrees well with our measurements. This code has also been used to evaluate the possibility of ion instabilities at the high bunch charge needed for the APS-Upgrade.

 4. Cadmium accumulation by the marine red alga Porphyra umbilicalis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  McLean, M.W.; Williamson, F.B.

  1977-01-01

  The characteristics of cadmium accumulation by the marine red alga Porphyra umbilicalis L. in culture are reported. The time course of uptake under various light conditions shows that cadmium is concentrated as the result of an on-going anabolic process and not as a consequence of a pH gradient as provided by photosynthesis. The effect of cycloheximide is in agreement with de novo protein synthesis being a prerequisite for cadmium accumulation. Autoradiography suggests a specific intracellular location for bound cadmium--apparently the nucleus.

 5. /sup 60/Co accumulation by freshwater plants under natural conditions

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Trapeznikov, A V; Trapeznikova, V N [AN SSSR, Sverdlovsk. Inst. Ehkologii Rastenij i Zhivotnykh

  1979-03-01

  In search for effective bioindicators of radioactive contamination of cooler-reservoirs in atomic power plants the accumulation of /sup 60/Co by four species of higher aquatic plants most widely distributed in the Urals was studied, namely by Elodea canadensis, Ceratophyllum demersum, Lemna minor and Potamogeton pectinatus. It is shown that such plants as Ceratophyllum demersum and Elodea canadensis having the accumulation coefficients of /sup 60/Co 33,500 and 21,500, respectively, can be recommended as bioindicators of this radionuclide in reservoirs contaminated with radioactive cobalt.

 6. On 60Co accumulation by freshwater plants under natural conditions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Trapeznikov, A.V.; Trapeznikova, V.N.

  1979-01-01

  In search for effective bioindicators of radioactive contamination of cooler-reservoirs in atomic power plants the accumulation of 60 Co by four species of higher aquatic plants most widely distributed in the Urals was studied, namely by Elodea canadensis, Ceratophyllum demersum, Lemna minor and Potamogeton pectinatus. It is shown that such plants as Ceratophyllum demersum and Elodea canadensis having the accumulation coefficients of 60 Co 33,500 and 21,500, respectively, can be recommended as bioindicators of this radionuclide in reservoirs contaminated with radioactive cobalt

 7. Spin-accumulation effect in magnetic nano-bridge

  International Nuclear Information System (INIS)

  Khvalkovskii, A.V.; Zvezdin, A.A.; Zvezdin, K.A.; Pullini, D.; Perlo, P.

  2004-01-01

  Large values of magnetoresistance experimentally observed in magnetic nano-contacts and nano-wires are explained in terms of spin accumulation. The investigation of the spin-accumulation effect in magnetic nano-contacts (Phys. Rev. Lett. 82 (1999) 2923) and nano-bridges (JETP Lett. 75 (10) (2002) 613), which are considered to be very promising for various spintronic applications, is presented. The two-dimensional spin-diffusion problem in a magnetic nano-bridge is solved. Dependences of the specific resistance of the domain wall and of the distribution of non-equilibrium spin density on the nano-bridge geometry and the material parameters are obtained

 8. SR-XRF imaging of Cs highly accumulated in vegetables

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nakai, Izumi; Oda, Nahoko; Terada, Yasuko

  2011-01-01

  Accumulation of Cs in vegetables was studied with regard to the remediation of radioactive Cs from a nuclear plant accident in Fukushima. It was found that Brassica oleracea var. capitata, Brassica campestris var. perviridis, and Lactuca sativa accumulated Cs to a level of more than 10000 ppm (dry weight) when they were cultivated in 1 mM Cs solution. Two-dimensional distributions of Cs were revealed by SR-XRF imaging showing a homogeneous distribution of Cs in the plant bodies. (author)

 9. TRANSVERSE PHASE SPACE PAINTING FOR SNS ACCUMULATOR RING INJECTION.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  BEEBE-WANG,J.; LEE,Y.Y.; RAPARIA,D.; WEI,J.

  1999-03-29

  The result of investigation and comparison of a series of transverse phase space painting schemes for the injection of SNS accumulator ring [1] is reported. In this computer simulation study, the focus is on the creation of closed orbit bumps that give desired distributions at the target. Space charge effects such as tune shift, emittance growth and beam losses are considered. The results of pseudo end-to-end simulations from the injection to the target through the accumulator ring and Ring to Target Beam Transfer (RTBT) system [2] are presented and discussed.

 10. Characterization of accumulated precipitates during subsurface iron removal

  International Nuclear Information System (INIS)

  Halem, Doris van; Vet, Weren de; Verberk, Jasper; Amy, Gary; Dijk, Hans van

  2011-01-01

  Research highlights: → Accumulated iron was not found to clog the well or aquifer after 12 years of subsurface iron removal. → 56-100% of accumulated iron hydroxides were found to be crystalline. → Subsurface iron removal favoured certain soil layers, either due to hydraulics or mineralogy. → Other groundwater constituents, such as manganese and arsenic were found to co-accumulate with iron. - Abstract: The principle of subsurface iron removal for drinking water supply is that aerated water is periodically injected into the aquifer through a tube well. On its way into the aquifer, the injected O 2 -rich water oxidizes adsorbed Fe 2+ , creating a subsurface oxidation zone. When groundwater abstraction is resumed, the soluble Fe 2+ is adsorbed and water with reduced Fe concentrations is abstracted for multiple volumes of the injection water. In this article, Fe accumulation deposits in the aquifer near subsurface treatment wells were identified and characterized to assess the sustainability of subsurface iron removal regarding clogging of the aquifer and the potential co-accumulation of other groundwater constituents, such as As. Chemical extraction of soil samples, with Acid-Oxalate and HNO 3 , showed that Fe had accumulated at specific depths near subsurface iron removal wells after 12 years of operation. Whether it was due to preferred flow paths or geochemical mineralogy conditions; subsurface iron removal clearly favoured certain soil layers. The total Fe content increased between 11.5 and 390.8 mmol/kg ds in the affected soil layers, and the accumulated Fe was found to be 56-100% crystalline. These results suggest that precipitated amorphous Fe hydroxides have transformed to Fe hydroxides of higher crystallinity. These crystalline, compact Fe hydroxides have not noticeably clogged the investigated well and/or aquifer between 1996 and 2008. The subsurface iron removal wells even need less frequent rehabilitation, as drawdown increases more slowly than in

 11. Accumulated dose calculations in Indian PHWRs under DBA

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nesaraj, David; Pradhan, A.S.; Bhardwaj, S.A.

  1996-01-01

  Accumulated gamma dose inside reactor building due to release of fission products from equilibrium core of Indian PHWR under accident condition has been assessed. The assessment has been done for the radiation tolerance limit of the critical equipment inside reactor building. The basic source data has been generated using computer code ORIGEN2 written and developed by Oak Ridge National Laboratory, USA (ORNL). This paper discusses the details of the calculations done on the basis of certain assumption which are mentioned at relevant places. The results indicate accumulated gamma dose at a few typical locations inside reactor building under accident condition. (author). 1 ref., 1 tab., 1 fig

 12. Study on accumulation mechanism for heavy metal in hyper-accumulating plants by synchrotron radiation x-ray analysis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hokura, Akiko; Kitajima, Nobuyuki; Terada, Yasuko; Nakai, Izumi

  2010-01-01

  Some plants accumulate heavy metal elements such as As, Cd, and Pb, etc., and these plants have been focused on from the perspective of their application to phytoremediation. In order to understand the accumulation mechanism, the distribution and the chemical form of heavy metal should be revealed at cellular level. Here, we have introduced the recent works regarding arsenic hyperaccumulating fern (Pteris vittata L.) and cadmium hyperaccumulating plant (Arabidopsis halleri ssp. gemmifera). A combination of μ-XRF and μ-XANES techniques excited by high-energy X-ray microbeam with 1 μm resolution has proved to be an indispensable tool for the study of Cd accumulation in biological samples on a cellular scale. The sample-preparation techniques were also summarized. (author)

 13. Effect of phytohormones on growth and ion accumulation of wheat ...

  African Journals Online (AJOL)

  ABA), benzyladenine (BA) and cycocel (CCC) on growth and ion accumulation of three spring wheat cultivars, cv. Wafaq-2001, cv. Inqulab-91, and cv. SAARC-1 under salinity stress. Seeds of all the cultivars were treated prior to sowing with ABA ...

 14. Biomass cycles, accumulation rates and nutritional characteristics of ...

  African Journals Online (AJOL)

  Annual biomass cycles, accumulation rates and nutritional characteristics of forage and non-forage species groups were determined in the canopied and open, uncanopied subhabitats of the herbaceous layer in Burkea africana savanna. The total amount of biomass of all species over the season was significantly greater in ...

 15. Accumulation of strontium 90 and cesium 137 in some hydrobionts

  International Nuclear Information System (INIS)

  Boyadzhiev, A.; Keslev, D.; Kerteva, A.; Novakova, E.

  1974-01-01

  Factors responsible for the accumulation of strontium 90 and cesium 137 in some plant organisms, characteristic for fishes in Bulgarian fresh-water reservoirs and in Black Seawater, were examined. The investigated samples were taken during spring, summer and autumn-winter seasons 1967/1968. Each sample burnt to ashes at 450 0 C was examined for strontium 90 and cesium 137 content as well as stable isotopes of calcuim and potassium. Accumulation factors for strontium 90 and cesium 137 were significantly higher in freshwater hydrobionts than in seawater hydrobionts. This could be explained by variations in the concentration of stable isotopes of calcium and potassium from freshwater reservoirs and from seawater. Potassium and calcium concentrations were relatively constant in seawater while in freshwater they were significantly variable. Accumulation factors for these radionuclides increased according to the amount of rain and the altitude above sea level. Strontium 90 was deposited mostly in fins, less in scales and least in the meat of fishes; cesium 137 was mainly deposited in the meat and less in the other parts of fishes. The highest accumulation factors for strontium 90 were determined in fishes and for cesium 137 in plant organisms. The most convenient plant and fish species for tracing radioactive contamination of freshwater reservoirs and in the Black Sea were indicated. (A.B.)

 16. Observation of impurity accumulation and concurrent impurity influx in PBX

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sesnic, S.S.; Fonck, R.J.; Ida, K.; Couture, P.; Kaita, R.; Kaye, S.; Kugel, H.; LeBlanc, B.; Okabayashi, M.; Paul, S.; Powell, E.T.; Reusch, M.; Takahashi, H.; Gammel, G.; Morris, W.

  1987-01-01

  Impurity studies in L- and H-mode discharges in PBX have shown that both types of discharges can evolve into either an impurity accumulative or nonaccumulative case. In a typical accumulative discharge, Z eff peaks in the center to values of about 5. The central metallic densities can be high, n met /n e ≅ 0.01, resulting in central radiated power densities in excess of 1 W/cm 3 , consistent with bolometric estimates. The radial profiles of metals obtained independently from the line radiation in the soft X-ray and the VUV regions are very peaked. Concurrent with the peaking, an increase in the impurity influx coming from the edge of the plasma is observed. At the beginning of the accumulation phase the inward particle flux for titanium has values of 6x10 10 and 10x10 10 particles/cm 2 s at minor radii of 6 and 17 cm. At the end of the accumulation phase, this particle flux is strongly increased to values of 3x10 12 and 1x10 12 particles/cm 2 s. This increased flux is mainly due to influx from the edge of the plasma and to a lesser extent due to increased convective transport. Using the measured particle flux, an estimate of the diffusion coefficient D and the convective velocity v is obtained. (orig.)

 17. Effects of salinity on growth and organic solutes accumulation of ...

  African Journals Online (AJOL)

  2013-03-27

  Mar 27, 2013 ... accumulation on the leaves and stem, and free amino acids in the roots, leaves and stems. Plants showed a ... with soil salinity, which has increased due to excessive fertilization ... The salts effects in plants has been studied, and its must be of ... To adapt and survive in these adverse conditions, the plants ...

 18. Effects of Clinoptilolite on Copper Accumulation of Oreochromis niloticus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nuray Çiftçi

  2018-05-01

  Full Text Available The copper accumulation in liver and gill tissues of Oreochromis niloticus, exposed to 2 ppm Cu and 1g/L clinoptilolite singly and to the same concentrations of their mixture over 24, 48, 72 and 96 hours was studied. ICP-AES spectrophotometer techniques were applied in determining tissue copper levels. Statistical evaluation of the experimental data was carried out by Student Newman Keul’s procedure. No mortality was observed during the experiments. Copper accumulation was lower in metal-clinoptilolite mixture group than metal singly group in gill tissue while no accumulation in both experimental groups in liver tissue (P<0.05. In addition, the copper level in the liver was lower in all experimental groups than in the control (P<0.05. Low Cu accumulation in gill tissue exposed in mixture groups can be explained by copper adsorption with chelating agent. The decrease of Cu reserves in the liver can be expressed by increase of copper-containing enzyme and protein synthesis.

 19. Letters of Gold: Enabling Primitive Accumulation through Neoliberal Conservation

  NARCIS (Netherlands)

  B.E. Büscher (Bram)

  2009-01-01

  textabstractAbstract: In Capital I, Marx wrote that the history of the separation of the producers from the means of production “is written in the annals of mankind in letters of blood and fire” (Marx, 1976: 875). This ‘so-called primitive accumulation’, or ‘accumulation by dispossession’ in David

 20. Accumulation of 65Zn by octopus Octopus vulgaris

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ueda, Taiji; Nakahara, Motokazu; Nakamura, Ryoichi; Suzuki, Yuzuru; Shimizu, Chiaki.

  1985-01-01

  In order to aim the prevention of the radiation hazard to human beings through sea food, the accumulation and excretion of 65 Zn by octopus Octopus vulgaris was examined by the radioisotope tracer experiment. The concentration factor of 65 Zn for whole body of the octopus that take up the nuclide from sea water and food was estimated as 9,900, by assuming that the octopus feeds on clams alone. In that case the contribution of food was about twenty times greater than that of sea water on the accumulation of the nuclide. The biological half-life of 65 Zn accumulated through sea water was 74 days. High accumulation of 65 Zn in the branchial heart of the octopus, as in the case of Co, was not observed. In the liver, 65 Zn combined with three constituents which have a molecular weight of more than 80,000, 7,000 - 8,000 and less than 5,000. In the kidney, 65 Zn combined with three constituents of a molecular weight of more than 80,000, 10,000 - 20,000 and less than 5,000. (author)

 1. Determination of the accumulator plants in Kucukcekmece Lake ...

  African Journals Online (AJOL)

  For remediation or cleaning of the soils polluted with heavy metals, the ideal plant species are the ones which can produce high amounts of biomass, and can accumulate and tolerate the pollutants. In this study, the Cd and Zn contents obtained from Kucukcekmece Lake border were monitored on monthly basis and it was ...

 2. Growth and dry matter accumulation in drought resistant maize ( Zea ...

  African Journals Online (AJOL)

  growth, dry matter accumulation and yield characters of maize planted under the same environmental conditions. The trial was conducted during the 2010 wet season at Bagauda the Kano University of Technology (KUST) temporary research farm (11° 39° N, 08° 20° E).The treatments consisted of three sowing dates ...

 3. Metal accumulation in marine bivalves under various tributyltin burdens.

  Science.gov (United States)

  Tang, Chuan-Ho; Lin, Chan-Shing; Wang, Wei-Hsien

  2009-11-01

  In the present study, a field survey was conducted to measure the accumulation of butyltin, Cu, Zn, and Cd in green mussels (Perna viridis) and Pacific oysters (Crassostrea gigas) at the regions along a tributyltin pollution gradient. A negative correlation was found between the tributyltin/total butyltin ratio (0.87-0.31) and tributyltin content (114-5,817 ng/g as tin dry wt) in oysters, while the Cu content (44.2-381 mg/kg dry wt) was positively correlated with the logarithm of tributyltin content during the summer and winter. This suggests that as the tributyltin burden increases, the rates of tributyltin metabolism may be elevated, leading to enhanced Cu accumulation. A similar accumulation pattern for Zn was also found in oysters. In mussels, however, the tributyltin/total butyltin ratio and the Cu and Zn contents remained relatively constant (~ 0.7, 12, and 100 mg/kg dry wt, respectively) regardless of the tributyltin burden. Clearly, the butyltin and Cu/Zn accumulation processes in oysters differ from those in mussels under tributyltin pollution. These observations provide valuable information for those who evaluate or compare tributyltin and/or Cu/Zn pollution using oysters and mussels as bioindicators.

 4. Effect of montmorillonite on arsenic accumulation in common carp

  African Journals Online (AJOL)

  Yomi

  2012-02-01

  Feb 1, 2012 ... The effect of montmorillonite (MMT) on dietary arsenic (As(III)) accumulation in tissues of common carp ..... by clay minerals has been primarily attributed to the .... Trace elements (Cu or Zn) concentration in sampled tissues of common carp after .... interactions among mixtures of lead, cadmium and arsenic.

 5. Accumulation of hepatic Hsp70 and plasma cortisol in Oreochromis ...

  African Journals Online (AJOL)

  The hepatic isoforms Hsp70, Hsp74 and Hsp76 were identified and quantified from copper exposures. Long-term DDT exposure did not result in significant induction of hepatic Hsp70. An increase in plasma cortisol concentration was associated with a decrease in heat shock protein accumulation after cadmium exposure, ...

 6. Searching for antiproton decay at the Fermilab Antiproton Accumulator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Geer, S.

  1995-09-01

  This paper describes an experimental search for antiproton decay at the Fermilab Antiproton Accumulator. The E868 (APEX) experimental setup is described. The APEX data is expected to be sensitive to antiproton decay if the antiproton lifetimes is less than a few times 100,000 years

 7. Key mediators modulating TAG synthesis and accumulation in ...

  African Journals Online (AJOL)

  STORAGESEVER

  2008-12-29

  Dec 29, 2008 ... TAG complex process of synthesis and accumulation. ... these fatty acids modification by enzymes located in the ... Woody oils plants are utilized for many food and industrial ... dients for the food industry and feedstocks for chemicals ..... economic and energetic costs and benefits of biodiesel and ethanol.

 8. Accumulation and distribution 137Сs in predators’ organism

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. V. Gulakov

  2007-10-01

  Full Text Available Data of the long-term research of accumulation and distribution 137Cs radionuclide in organisms of predatory wild animals from the alienation zone of the Chernobyl nuclear power station are presented. Essential fluctuations of the 137Cs contents in muscular tissue are noted. The results have large practical value for management of the hunting facilities on the radioactively polluted territories.

 9. Heavy metals accumulation in edible part of vegetables irrigated ...

  African Journals Online (AJOL)

  Heavy metals accumulation in edible part of vegetables irrigated with untreated municipal wastewater in tropical savannah zone, Nigeria. HI Mustapha, OB Adeboye. Abstract. No Abstract. Full Text: EMAIL FREE FULL TEXT EMAIL FREE FULL TEXT · DOWNLOAD FULL TEXT DOWNLOAD FULL TEXT.

 10. recent trends in accumulation rate, elemental and isotopic ...

  African Journals Online (AJOL)

  Furthermore, the mean accumulation rates of organic carbon and nitrogen for the bay, range from 6.92 to 57.25 gC/m2/yr and 0.51 to 4.37 gN/m2/yr, respectively, and show that ... organic compounds (biomarkers) in ... Sampling and analysis.

 11. Macro and Trace Element Accumulation in Edible Crabs and Frogs ...

  African Journals Online (AJOL)

  The tissue accumulation of five macroelements (Na, Mg, K, Ca, Fe) and twelve trace elements (Vd, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Ag, Cd, Pb) were assessed in the organs of the edible frogs; Xenopus laevis and Rana esculentus, and whole body of the crab, Callinestes caught from Alaro Stream Floodplain (Ibadan, ...

 12. Accumulation of silver nanoparticles by cultured primary brain astrocytes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Luther, Eva M; Koehler, Yvonne; Dringen, Ralf [Center for Biomolecular Interactions Bremen, University of Bremen, PO Box 330440, D-28334 Bremen (Germany); Diendorf, Joerg; Epple, Matthias, E-mail: ralf.dringen@uni-bremen.de [Inorganic Chemistry and Center for Nanointegration Duisburg-Essen, University of Duisburg-Essen, Universitaetsstrasse 5-7, D-45117 Essen (Germany)

  2011-09-16

  Silver nanoparticles (AgNP) are components of various food industry products and are frequently used for medical equipment and materials. Although such particles enter the vertebrate brain, little is known on their biocompatibility for brain cells. To study the consequences of an AgNP exposure of brain cells we have treated astrocyte-rich primary cultures with polyvinylpyrrolidone (PVP)-coated AgNP. The incubation of cultured astrocytes with micromolar concentrations of AgNP for up to 24 h resulted in a time- and concentration-dependent accumulation of silver, but did not compromise the cell viability nor lower the cellular glutathione content. In contrast, the incubation of astrocytes for 4 h with identical amounts of silver as AgNO{sub 3} already severely compromised the cell viability and completely deprived the cells of glutathione. The accumulation of AgNP by astrocytes was proportional to the concentration of AgNP applied and significantly lowered by about 30% in the presence of the endocytosis inhibitors chloroquine or amiloride. Incubation at 4 {sup 0}C reduced the accumulation of AgNP by 80% compared to the values obtained for cells that had been exposed to AgNP at 37 {sup 0}C. These data demonstrate that viable cultured brain astrocytes efficiently accumulate PVP-coated AgNP in a temperature-dependent process that most likely involves endocytotic pathways.

 13. 47 CFR 32.3400 - Accumulated amortization-tangible.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... UNIFORM SYSTEM OF ACCOUNTS FOR TELECOMMUNICATIONS COMPANIES Instructions for Balance Sheet Accounts § 32.3400 Accumulated amortization—tangible. (a) This account shall be used by Class B companies and shall... leases and leasehold improvements concurrently charged to Account 6563, Amortization expense—tangible...

 14. Reliability of accumulators systems for Angra-I: a reavaluation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Oliveira, L.F.S. de; Fleming, P.V.; Frutuoso e Melo, P.F.F.; Tayt-Sohn, L.C.

  1983-01-01

  A new evaluation of reliability analysis for accumulators systems of Angra-1, based on a study done in 1979/80 is done the methodology used is the same (WASH-1400). An additional point, a computer program was used to obtain the minimum cuts. (author) [pt

 15. Phosphorus accumulation and spatial distribution in agricultural soils in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rubæk, Gitte Holton; Kristensen, Kristian; Olesen, S E

  2013-01-01

  Over the past century, phosphorus (P) has accumulated in Danish agricultural soils. We examined the soil P content and the degree of P saturation in acid oxalate (DPS) in 337 agricultural soil profiles and 32 soil profiles from deciduous forests sampled at 0–0.25, 0.25–0.50, 0.50–0.75 and 0...

 16. The regulation of starch accumulation in Panicum maximum Jacq ...

  African Journals Online (AJOL)

  ... decrease the starch level. These observations are discussed in relation to the photosynthetic characteristics of P. maximum. Keywords: accumulation; botany; carbon assimilation; co2 fixation; growth conditions; mesophyll; metabolites; nitrogen; nitrogen levels; nitrogen supply; panicum maximum; plant physiology; starch; ...

 17. A newly found cadmium accumulator-Taraxacum mongolicum

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wei Shuhe; Zhou Qixing; Mathews, Shiny

  2008-01-01

  Identification of hyperaccumulator and accumulator is still key step of phytoextracting-contaminated soils by heavy metals. In a former published experiment, Taraxacum mongolicum showed basic characteristics of hyperaccumulators. In order to confirm if this plant was a Cd-hyperaccumulator, concentration gradient experiment and sample-analyzing experiments were designed and performed. The results showed that Cd enrichment factor and Cd transformation factor of T. mongolicum were all higher than 1 in concentration gradient experiment. The shoot biomasses did not reduced significantly (p -1 Cd spiked into soil. However, Cd concentration in shoot of T. mongolicum was not higher than 100 mg kg -1 the minimum a Cd-hyperaccumulator should have under the conditions of any concentration level of Cd spiked. Thus, T. mongolicum should be a Cd-accumulator. In the sample-analyzing experiments settled in a Pb-Zn mine area and Shenyang wastewater irrigation region, T. mongolicum also showed that Cd-accumulator characteristics. Based on these results, T. mongolicum could be identified as a Cd-accumulator, which may have important implication in plant physiology and gene engineering

 18. Spin Heat Accumulation Induced by Tunneling from a Ferromagnet

  NARCIS (Netherlands)

  Vera-Marun, I.J.; Wees, B.J. van; Jansen, R.

  2014-01-01

  An electric current from a ferromagnet into a nonmagnetic material can induce a spin-dependent electron temperature. Here, it is shown that this spin heat accumulation, when created by tunneling from a ferromagnet, produces a non-negligible voltage signal that is comparable to that due to the

 19. Probabilistic assessment methodology for continuous-type petroleum accumulations

  Science.gov (United States)

  Crovelli, R.A.

  2003-01-01

  The analytic resource assessment method, called ACCESS (Analytic Cell-based Continuous Energy Spreadsheet System), was developed to calculate estimates of petroleum resources for the geologic assessment model, called FORSPAN, in continuous-type petroleum accumulations. The ACCESS method is based upon mathematical equations derived from probability theory in the form of a computer spreadsheet system. ?? 2003 Elsevier B.V. All rights reserved.

 20. Selective accumulation may account for shellfish-associated viral illness.

  Science.gov (United States)

  Burkhardt, W; Calci, K R

  2000-04-01

  From 1991 through 1998, 1,266 cases of shellfish-related illnesses were attributed to Norwalk-like viruses. Seventy-eight percent of these illnesses occurred following consumption of oysters harvested from the Gulf Coast during the months of November through January. This study investigated the ability of eastern oysters (Crassostrea virginica) to accumulate indicator microorganisms (i.e., fecal coliforms, Escherichia coli, Clostridium perfringens, and F(+) coliphage) from estuarine water. One-week trials over a 1-year period were used to determine if these indicator organisms could provide insight into the seasonal occurrence of these gastrointestinal illnesses. The results demonstrate that oysters preferentially accumulated F(+) coliphage, an enteric viral surrogate, to their greatest levels from late November through January, with a concentration factor of up to 99-fold. However, similar increases in accumulation of the other indicator microorganisms were not observed. These findings suggest that the seasonal occurrence of shellfish-related illnesses by enteric viruses is, in part, the result of seasonal physiological changes undergone by the oysters that affect their ability to accumulate viral particles from estuarine waters.

 1. Effect of temperature on accumulation of chlorophylls and leaf ...

  African Journals Online (AJOL)

  White young shoots from albino tea cultivars have high level of amino acids and are rare and valuable materials for processing green tea. The effects of temperature on leaf colour, accumulation of chlorophylls and leaf ultrastructures of an albino tea cultivar 'Xiaxueya' were investigated. The study showed that the shoot ...

 2. Nitrogen accumulation and residual effects of nitrogen catch crops

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, E.S.

  1991-01-01

  The nitrogen accumulation in Italian ryegrass (Lolium multiflorum Lam.), perennial ryegrass (Lolium perenne L.), white mustard (Sinapis alba L.) and tansy phacelia (Phacelia tanacetifolia L.), under- or aftersown as nitrogen catch crops to spring barley (Hordeum vulgare L.) and field pea (Pisum s...

 3. Experimental Investigation and Analysis of an Annular Pogo Accumulator

  Science.gov (United States)

  Peugeot, John; Schwarz, Jordan; Yang, H. Q.; Zoladz, Tom

  2011-01-01

  An experimental investigation was conducted on a scaled annular pogo accumulator for the Ares I Upper Stage. The test article was representative of the LO2 feedline and preliminary accumulator design, and included multiple designs of a perforated ring connecting the accumulator to the core feedline flow. The system was pulse tested in water over a range of pulse frequency and flow rates. Time dependent measurements of pressure at various locations in the test article were used to extract system compliance, inertance, and resistance. Preliminary results indicated a significant deviation from standard orifice flow theory and suggest a strong dependence on feedline average velocity. In addition, several CFD analyses were conducted to investigate the details of the time variant flow field. Both two-dimensional and three-dimensional simulations were performed with time varying boundary conditions used to represent system pulsing. The CFD results compared well with the sub-scale results and demonstrated the influence of feedline average velocity on the flow into and out of the accumulator. This paper presents updated results of the investigation including a parametric design space for determining resistance characteristics. Using the updated experimental results a new scaling relationship has been defined for shear flow over a cavity. A comparison of sub-scale and full scale CFD simulations provided early verification of the scaling of the fluid flowfield and resistance characteristics.

 4. Accumulation of uranium in plant roots absorbed from aqueous solutions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dohi, Terumi; Haga, Nobuhiko; Nakashima, Satoru; Tagai, Tokuhei

  2007-01-01

  In order to study accumulation mechanisms of uranium (U) in terrestrial plants, uptake experiments for U have been carried out by using Indian mustard (Brassica juncea). This plant is edible and known as a heavy metal accumulator, especially for cadmium (Cd). About 30 rootsstocks of Indian mustard grown hydroponically in laboratory dishes were kept in uranyl (UO 2 2+ ) nitrate solutions (initially 0.5 mmol/l) at 25degC for 24, 48 and 72 hours (h). The average U concentrations in leaves increased until 48 h up to about 0.6 mg/g and then decreased slightly. Those in roots showed similar trends, but with much higher maximum U concentrations of about 30 mg/g. Backscattered electron images under SEM of the roots showed that U was accumulated on the cell edges. EPMA elemental mapping indicated that phosphorus (P) distribution had a very strong correlation with that of U. The distribution of sulfur (S) appeared to be somewhat different form these U and P distributions. These results suggest that U can be absorbed into plant roots as uranyl (UO 2 2+ ) and might be fixed at the phospholipid rich cell membranes. This U accumulation mechanism appeared to be different from that for Cd which has a close association with S. (author)

 5. Key mediators modulating TAG synthesis and accumulation in ...

  African Journals Online (AJOL)

  the key mediators on TAG synthesis and accumulation, among which diacylglycerol acyltransferases (DGATs) is discussed for its clear role in TAG amount and composition. Furthermore TAG-accosiated proteins called oleosins are also discussed in depth due to their determination on the amount and size of oil bodies.

 6. Does dental biofilm accumulation differ between night and day?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dige, Irene; Nyvad, Bente

  scanning microscopy. Quantification of bacteria was done by stereological tools. Results: The study showed a statistically significant difference between the number of bacteria in the two 12-h groups (Wilcoxon signed rank test, p=0.012) with the highest accumulation of bacteria during day time...

 7. Accumulative capabilities of essential nutrient elements in organs of ...

  African Journals Online (AJOL)

  use

  2011-11-23

  Nov 23, 2011 ... Cu > Mn > Zn > B. In conclusion, the ACs for essential nutrient elements differed, with the ... and Fe were quantified using Perkin Elmer Atomic Absorption .... vitamin C, protein and fat ranging from 249.6 to 266 .... Boron determination in plant tissues by ... Accumulation of cadmium and selected elements.

 8. Mutation Accumulation, Soft Selection and the Middle-Class Neighborhood

  Science.gov (United States)

  Moorad, Jacob A.; Hall, David W.

  2009-01-01

  The “middle-class neighborhood” is a breeding design intended to allow new mutations to accumulate by lessening the effects of purifying selection through the elimination of among-line fitness variation. We show that this design effectively applies soft selection to the experimental population, potentially causing biased estimates of mutational effects if social effects contribute to fitness. PMID:19448272

 9. Antibiotic and surfactant effects on lysine accumulation by Bacillus ...

  African Journals Online (AJOL)

  The effects of antibiotics and surfactants on lysine accumulation in the culture broth of three strains of Bacillus megaterium (B. megaterium SP 86, B. megaterium SP 76 and B. megaterium SP 14) were investigated. Lincomycin, neomycin and tetracycline stimulated lysine increase in B. megaterium SP 76 and B. megaterium ...

 10. Does Accumulated Knowledge Impact Academic Performance in Cost Accounting?

  Science.gov (United States)

  Alanzi, Khalid A.; Alfraih, Mishari M.

  2017-01-01

  Purpose: This quantitative study aims to examine the impact of accumulated knowledge of accounting on the academic performance of Cost Accounting students. Design/methodology/approach The sample consisted of 89 students enrolled in the Accounting program run by a business college in Kuwait during 2015. Correlation and linear least squares…

 11. Accumulation of brevetoxins by passive sampling devices | Shea ...

  African Journals Online (AJOL)

  We report on initial investigations into the use of polymer-based passive sampling devices for the chronic time-integrated measure of brevetoxins in natural waters. Polyethylene membranes readily accumulated brevetoxins, but reached steady state within a few days, likely owing to surface saturation on the polyethylene ...

 12. 75 FR 7551 - Transfer of Accumulated Benefit Payments

  Science.gov (United States)

  2010-02-22

  ...-1213 or TTY 1-800-325-0778, or visit our Internet site, Social Security Online, at http://www... SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION 20 CFR Parts 404 and 416 [Docket No. SSA-2009-0067] RIN 0960-AH08 Transfer of Accumulated Benefit Payments AGENCY: Social Security Administration (SSA). ACTION: Final rule...

 13. Modeling sludge accumulation rates in lined pit latrines in slum ...

  African Journals Online (AJOL)

  Yvonne

  should include geo-physical characterization of soil and drainage of pit latrine sites so as ... Key words: Faecal, sludge accumulation rates, slum areas, lined pit latrines. .... Value and its unit Source .... overall quality of the models had to be assessed by validation on ..... Sanitation partnership series: Bringing pit emptying out.

 14. Accumulative capabilities of essential nutrient elements in organs of ...

  African Journals Online (AJOL)

  Monsonia burkeana is widely used as herbal tea in South Africa. However, the accumulative capabilities (ACs) of its organs for essential nutrient elements are not documented. A study was conducted to determine the ACs for nutrient elements in fruit, leaf, stem and root of M. burkeana. Ten plants per plot, with three ...

 15. Accumulation and bioaccessibility of trace elements in wetland ...

  African Journals Online (AJOL)

  Accumulation of trace metals in sediment can cause severe ecological impacts. In this study, determination of elemental concentrations in water and sediment was done. Shadegan wetland is one of the most important wetlands in southwest of Iran and is among the Ramsar-listed wetlands. Wastewaters from industries ...

 16. Accumulation mechanism of 67Ga-citrate into malignant tumor

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yamada, Norihisa

  1988-01-01

  In an attempt to explore the accumulation mechanism of Ga-67 in malignant tumors, the role of lysosomes was examined in tumor-bearing mice. Both Ga-67 and Sc-46 radioactivities in the lysosomal fraction were measured by the well type scintilation counter. The disruption of lysosome did not occur in the process of the fractionation procedures because Sc-46 was readily taken up by the lysosome of tumor cells. A large quantity of Ga-67 was taken up by the tumor cytosol and a small quantity was taken up by the tumor lysosome. Both of the nuclides were readily taken up by the liver, with almost the same accumulation rates. Ga-67 was bound to acid mucopolysaccharide with a molecular weight of 10,000 dalton, while Sc-46 was bound to acid mucopolysaccharide whose molecular weight exceeds 40,000 dalton. Lysosomal accumulation in tumor tissues depended on binding substances of these nuclides in tissues. Lysosome did not play an important role in the tumor accumulation of Ga-67. Ga-67 is taken up by tumor tissues and connective tissues, and is bound to acid mucopolysaccharide in these tissues. (Namekawa, K)

 17. Reducing arsenic accumulation in rice grain through iron oxide amendment

  Science.gov (United States)

  In this research, we investigated the accumulation of arsenic (As), selenium (Se), molybdenum (Mo), and cadmium (Cd) in rice grain under different soil conditions in standard straighthead-resistant and straighthead-susceptible cultivars, Zhe 733 and Cocodrie, respectively. Results demonstrated that,...

 18. Ammonia loss, ammonium and nitrate accumulation from mixing ...

  African Journals Online (AJOL)

  Ammonia loss from urea significantly hinders efficient use of urea in agriculture. In order to reduce ammonia loss and, at the same time, improve beneficial accumulation of soil exchangeable ammonium and nitrate for efficient utilization by plants, this laboratory study was conducted to determine the effect of mixing urea with ...

 19. Response of salt-marsh carbon accumulation to climate change.

  Science.gov (United States)

  Kirwan, Matthew L; Mudd, Simon M

  2012-09-27

  About half of annual marine carbon burial takes place in shallow water ecosystems where geomorphic and ecological stability is driven by interactions between the flow of water, vegetation growth and sediment transport. Although the sensitivity of terrestrial and deep marine carbon pools to climate change has been studied for decades, there is little understanding of how coastal carbon accumulation rates will change and potentially feed back on climate. Here we develop a numerical model of salt marsh evolution, informed by recent measurements of productivity and decomposition, and demonstrate that competition between mineral sediment deposition and organic-matter accumulation determines the net impact of climate change on carbon accumulation in intertidal wetlands. We find that the direct impact of warming on soil carbon accumulation rates is more subtle than the impact of warming-driven sea level rise, although the impact of warming increases with increasing rates of sea level rise. Our simulations suggest that the net impact of climate change will be to increase carbon burial rates in the first half of the twenty-first century, but that carbon-climate feedbacks are likely to diminish over time.

 20. Discriminating evidence accumulation from urgency signals in speeded decision making

  NARCIS (Netherlands)

  Hawkins, G.E.; Wagenmakers, E.-J.; Ratcliff, R.; Brown, S.D.

  2015-01-01

  The dominant theoretical paradigm in explaining decision making throughout both neuroscience and cognitive science is known as “evidence accumulation”—the core idea being that decisions are reached by a gradual accumulation of noisy information. Although this notion has been supported by hundreds of

 1. Effect of progressive water deficit stress on proline accumulation and ...

  African Journals Online (AJOL)

  Water deficit stress is one of the important factors limiting chickpea production in arid and semi-arid regions of West Asia and North Africa. When water deficit stress is imposed, different molecular and biochemical responses take place. This study was carried out to investigate proline accumulation and protein profiles of ...

 2. Trace element accumulation and human health risk assessment of ...

  African Journals Online (AJOL)

  2016-04-02

  Apr 2, 2016 ... their toxic characteristics and capability to bio-accumulate within aquatic ... a source of nutrition (Vieira et al., 2011; Authman et al., 2012). Interest in the ... plying water to the largest growing and most industrially active population in ...... Certain Food Additives and Contaminants (Forty-first report of the joint ...

 3. Accumulation of diarrhetic shellfish poisoning toxins in the oyster ...

  African Journals Online (AJOL)

  Diarrhetic shellfish poisoning (DSP) poses a significant threat to the safe consumption of shellfish in the southern Benguela ecosystem. The accumulation of DSP toxins was investigated in two cultivated bivalve species, the Pacific oyster Crassostrea gigas and the mussel Choromytilus meridionalis, suspended from a ...

 4. Accumulation of metabolites during bacterial degradation of PAH-mixtures

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vila, J.; Lopez, Z.; Bauza, J.I. [Universitat de Barcelona (Spain). Department de Microbiologia; Minguillon, C. [Parc Cientific de Barcelona (ES). Institut de Recerca de Barcelona (IRB-PCB); Grifoll, M.

  2003-07-01

  In a previous work we identified a number of metabolites accumulated during growth in pyrene by Mycobacterium sp. AP1, and proposed a metabolic pathway for pyrene utilization. In order to confirm and complete this pathway we have isolated and identified the pyrene-degrading strains Mycobacterium sp. PGP2, CP1 and CP2. During growth on pyrene, strains AP1, PGP2, CP1 and CP2 accumulated 4,5-cis-pyrene-dihydrodiol, 4,5-phenanthrene dicarboxylic acid, 4-phenanthrene carboxylic acid, 3,4-dihydroxy-3-hydrophenanthrene-4-carboxylic acid, phthalic acid, and 6,6'-dihydroxy-2,2'-biphenyl dicarboxylic acid. Strains AP1, PGP2, CP1 and CP2 also grew on fluoranthene accumulating acenaphthenone, naphthalene-1,8-dicarboxylic acid, 9-fluorenone-1-carboxylic acid, Z-9-carboxymethylenefluorene-1-carboxylic acid and benzene-1,2,3-tricarboxylic acid. Similar metabolites were produced during growth onf fluoranthene by the Gram-positive strains CFt2 and CFt6, isolated by their capability of using this PAH as a sole source of carbon and energy. These fluoranthene-degrading strains also accumulated cis-1,9a-dihydroxy-1-hydrofluorene-9-one-8-carboxylic acid. In addition to pyrene and fluoranthene, all pyrene-degrading utilized phenanthrene as a sole source of carbon and energy, while the fluoranthene-degrading strains were unable to utilize pyrene or phenanthrene. Mycobacterium sp. AP1 acted on a wide range of PAHs, accumulating aromatic dicarboxylic acids, hydroxyacids, and ketones resulting from dioxygenation and ortho-cleavage, dioxygenation and meta-cleavage, and monooxygenation reactions. In cultures of strains AP1 and CP1 with a defined PAH-mixture only 20% removal of the parent compounds was observed. Analysis of acidic extracts showed the accumulation of the anticipated aromatic acids, suggesting that accumulation of acidic compounds could prevent further degradation of the mixture. Those results led us to isolation of strains DF11 and OH3, able to grow on the selected

 5. Assessment of gas accumulation and retention -- Tank 241-SY-101

  International Nuclear Information System (INIS)

  Alleman, R.T.; Burke, T.M.; Reynolds, D.A.; Simpson, D.E.

  1993-03-01

  An approximate analysis has been carried out to assess and estimate the maximum quantity of gas that is likely to be accumulated within waste tank 241-SY-101, and the maximum quantity which is likely to be retained after gas release events (GRE). According to the phenomenological models used for this assessment, based on interpretation of current and recent operational data, the estimated gas generation rate in the tank is approximately 4 m 3 /day (147 ft 3 /day). About half of this gas is released as it is generated, which is (essentially) continuously. The remainder is accumulated within the slurry layer of settled solids at the bottom of the tank, and released episodically in GREs, known as ''burps,'' that are induced by unstable buoyant conditions which develop when sufficient gas accumulates in the slurry. Calculations based on gas volumes to cause neutral buoyancy in the slurry predict the following: the maximum gas accumulation (at 1 atm pressure) that can occur without triggering a GRE is in the range of 606 to 1,039 m 3 (21,400 to 36,700 ft 3 ); and the maximum gas retention immediately after a GRE is equal to the maximum accumulation minus the gas released in the GRE. GREs do not necessarily involve all of the slurry. In the largest GREs, which are assumed to involve all of the slurry, the minimum gas release (at 1 atm pressure) is calculated to be in the range of 193 to 328 m 3 (6,800 to 11,600 ft 3 ). The corresponding maximum gas retention would be 413 to 711 m 3 (14,600 to 25,100 ft 3 )

 6. Metallothionein expression in chloroplasts enhances mercury accumulation and phytoremediation capability.

  Science.gov (United States)

  Ruiz, Oscar N; Alvarez, Derry; Torres, Cesar; Roman, Laura; Daniell, Henry

  2011-06-01

  Genetic engineering to enhance mercury phytoremediation has been accomplished by expression of the merAB genes that protects the cell by converting Hg[II] into Hg[0] which volatilizes from the cell. A drawback of this approach is that toxic Hg is released back into the environment. A better phytoremediation strategy would be to accumulate mercury inside plants for subsequent retrieval. We report here the development of a transplastomic approach to express the mouse metallothionein gene (mt1) and accumulate mercury in high concentrations within plant cells. Real-time PCR analysis showed that up to 1284 copies of the mt1 gene were found per cell when compared with 1326 copies of the 16S rrn gene, thereby attaining homoplasmy. Past studies in chloroplast transformation used qualitative Southern blots to evaluate indirectly transgene copy number, whereas we used real-time PCR for the first time to establish homoplasmy and estimate transgene copy number and transcript levels. The mt1 transcript levels were very high with 183,000 copies per ng of RNA or 41% the abundance of the 16S rrn transcripts. The transplastomic lines were resistant up to 20 μm mercury and maintained high chlorophyll content and biomass. Although the transgenic plants accumulated high concentrations of mercury in all tissues, leaves accumulated up to 106 ng, indicating active phytoremediation and translocation of mercury. Such accumulation of mercury in plant tissues facilitates proper disposal or recycling. This study reports, for the first time, the use of metallothioneins in plants for mercury phytoremediation. Chloroplast genetic engineering approach is useful to express metal-scavenging proteins for phytoremediation. © 2011 The Authors. Plant Biotechnology Journal © 2011 Society for Experimental Biology, Association of Applied Biologists and Blackwell Publishing Ltd.

 7. Characterization of distinct Arctic aerosol accumulation modes and their sources

  Science.gov (United States)

  Lange, R.; Dall'Osto, M.; Skov, H.; Nøjgaard, J. K.; Nielsen, I. E.; Beddows, D. C. S.; Simo, R.; Harrison, R. M.; Massling, A.

  2018-06-01

  In this work we use cluster analysis of long term particle size distribution data to expand an array of different shorter term atmospheric measurements, thereby gaining insights into longer term patterns and properties of Arctic aerosol. Measurements of aerosol number size distributions (9-915 nm) were conducted at Villum Research Station (VRS), Station Nord in North Greenland during a 5 year record (2012-2016). Alongside this, measurements of aerosol composition, meteorological parameters, gaseous compounds and cloud condensation nuclei (CCN) activity were performed during different shorter occasions. K-means clustering analysis of particle number size distributions on daily basis identified several clusters. Clusters of accumulation mode aerosols (main size modes > 100 nm) accounted for 56% of the total aerosol during the sampling period (89-91% during February-April, 1-3% during June-August). By association to chemical composition, cloud condensation nuclei properties, and meteorological variables, three typical accumulation mode aerosol clusters were identified: Haze (32% of the time), Bimodal (14%) and Aged (6%). In brief: (1) Haze accumulation mode aerosol shows a single mode at 150 nm, peaking in February-April, with highest loadings of sulfate and black carbon concentrations. (2) Accumulation mode Bimodal aerosol shows two modes, at 38 nm and 150 nm, peaking in June-August, with the highest ratio of organics to sulfate concentrations. (3) Aged accumulation mode aerosol shows a single mode at 213 nm, peaking in September-October and is associated with cloudy and humid weather conditions during autumn. The three aerosol clusters were considered alongside CCN concentrations. We suggest that organic compounds, that are likely marine biogenic in nature, greatly influence the Bimodal cluster and contribute significantly to its CCN activity. This stresses the importance of better characterizing the marine ecosystem and the aerosol-mediated climate effects in the

 8. Metal accumulation in Nitellopsis obtusa cells from the laboratory solution

  International Nuclear Information System (INIS)

  Marciulioniene, D.; Montvydiene, D.; Ceburnis, D.

  2001-01-01

  The ability of Nitellopsis obtusa to accumulate heavy metals from the laboratory solution containing ions of Cd2+, Cr6+, Cu2+, Mn2+, Ni2+, Pb2+ and Zn2+ was investigated. Concentrations of heavy metals in the algae cells were determined, and the accumulation coefficient (AC) of heavy metals in the live cells (in the wall and the protoplast), in the dead cells (in the wall), and in the cells which have lost turgor were estimated. It was found that, according to the accumulation coefficient values in the cell wall of N. obtusa, the studied metals followed the order: Cr6+ < Pb2+ < Ni2+ < Cd2+ < Cu2+ < Zn2+ < Mn2+, while according to the accumulation coefficient values in the protoplast, the order was: Pb2+ < Cr6+ < Ni2+ < Zn2+ < Cd2+ < Cu2+ < Mn2+ . It was demonstrated that in both media metals were accumulated very similarly. The difference between AC in the cell walls of the live and dead cells was negligible. The obtained data allowed to conclude that all investigated metals were not only absorbed in the algae cell wall but they were intensively up taken into the cell. Data showed that among all investigated metals Cr6+ was the least absorbed in the cell wall, while Pb was predominantly absorbed in the cell wall, as well as Cd2+ and Cu2+ were more intensively up taken into the cell than other metals It was established that Mn2+ was Intensively adsorbed in the cell wall, and its uptake into the cell was intensive, too. (author)

 9. Drug accumulation by means of noninvasive magnetic drug delivery system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chuzawa, M.; Mishima, F.; Akiyama, Y.; Nishijima, S.

  2011-01-01

  The medication is one of the most general treatment methods, but drugs diffuse in the normal tissues other than the target part by the blood circulation. Therefore, side effect in the medication, particularly for a drug with strong effect such as anti-cancer drug, are a serious issue. Drug Delivery System (DDS) which accumulates the drug locally in the human body is one of the techniques to solve the side-effects. Magnetic Drug Delivery System (MDDS) is one of the active DDSs, which uses the magnetic force. The objective of this study is to accumulate the ferromagnetic drugs noninvasively in the deep part of the body by using MDDS. It is necessary to generate high magnetic field and magnetic gradient at the target part to reduce the side-effects to the tissues with no diseases. The biomimetic model was composed, which consists of multiple model organs connected with diverged blood vessel model. The arrangement of magnetic field was examined to accumulate ferromagnetic drug particles in the target model organ by using a superconducting bulk magnet which can generate high magnetic fields. The arrangement of magnet was designed to generate high and stable magnetic field at the target model organ. The accumulation experiment of ferromagnetic particles has been conducted. In this study, rotating HTS bulk magnet around the axis of blood vessels by centering on the target part was suggested, and the model experiment for magnet rotation was conducted. As a result, the accumulation of the ferromagnetic particles to the target model organ in the deep part was confirmed.

 10. Characterization of accumulated precipitates during subsurface iron removal

  KAUST Repository

  Van Halem, Doris

  2011-01-01

  The principle of subsurface iron removal for drinking water supply is that aerated water is periodically injected into the aquifer through a tube well. On its way into the aquifer, the injected O2-rich water oxidizes adsorbed Fe 2+, creating a subsurface oxidation zone. When groundwater abstraction is resumed, the soluble Fe 2+ is adsorbed and water with reduced Fe concentrations is abstracted for multiple volumes of the injection water. In this article, Fe accumulation deposits in the aquifer near subsurface treatment wells were identified and characterized to assess the sustainability of subsurface iron removal regarding clogging of the aquifer and the potential co-accumulation of other groundwater constituents, such as As. Chemical extraction of soil samples, with Acid-Oxalate and HNO3, showed that Fe had accumulated at specific depths near subsurface iron removal wells after 12 years of operation. Whether it was due to preferred flow paths or geochemical mineralogy conditions; subsurface iron removal clearly favoured certain soil layers. The total Fe content increased between 11.5 and 390.8 mmol/kg ds in the affected soil layers, and the accumulated Fe was found to be 56-100% crystalline. These results suggest that precipitated amorphous Fe hydroxides have transformed to Fe hydroxides of higher crystallinity. These crystalline, compact Fe hydroxides have not noticeably clogged the investigated well and/or aquifer between 1996 and 2008. The subsurface iron removal wells even need less frequent rehabilitation, as drawdown increases more slowly than in normal production wells. Other groundwater constituents, such as Mn, As and Sr were found to co-accumulate with Fe. Acid extraction and ESEM-EDX showed that Ca occurred together with Fe and by X-ray Powder Diffraction it was identified as calcite. © 2010 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 11. A Dextral Primary Progressive Aphasia Patient with Right Dominant Hypometabolism and Tau Accumulation and Left Dominant Amyloid Accumulation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Young Kyoung Jang

  2016-04-01

  Full Text Available Background: Primary progressive aphasia (PPA is a degenerative disease that presents as progressive decline of language ability with preservation of other cognitive functions in the early stages. Three subtypes of PPA are known: progressive nonfluent aphasia, semantic dementia, and logopenic aphasia (LPA. Patients and Methods: We report the case of a 77-year-old patient with PPA whose clinical findings did not correspond to the three subtypes but mainly fit LPA. Unlike other LPA patients, however, this patient showed a right hemisphere predominant glucose hypometabolism and tau accumulation and a left hemisphere predominant amyloid deposition. The right-handed patient presented with comprehension difficulty followed by problems naming familiar objects. This isolated language problem had deteriorated rapidly for 2 years, followed by memory difficulties and impairment of daily activities. Using a Korean version of the Western Aphasia Battery, aphasia was consistent with a severe form of Wernicke's aphasia. According to the brain magnetic resonance imaging and 18F-fludeoxyglucose positron emission tomography results, right hemisphere atrophy and hypometabolism, more predominant on the right hemisphere than the left, were apparent despite the fact that Edinburgh Handedness Questionnaire scores indicated strong right-handedness. On Pittsburgh compound B-PET, amyloid accumulation was asymmetrical with the left hemisphere being more predominant than the right, whereas 18F-T807-PET showed a right dominant tau accumulation. Conclusions: This is the first report of atypical PPA, in which the patient exhibited crossed aphasia and asymmetrical amyloid accumulation.

 12. Comparative enzymology of the adenosine triphosphate sulfurylases from leaf tissue of selenium-accumulator and non-accumulator plants

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shaw, W H; Anderson, J W

  1974-01-01

  ATP sulfurylases were partially purified (20-40-fold) from leaf tissue of Astragalus bisulcatus, Astragalus racemosus (selenium-accumulator species) and Astragalus hamosus and Astragalus sinicus (non-accumulator species). Activity was measured by sulfate-dependent PP/sub 1/-ATP exchange. The enzymes were separated from pyrophosphatase and adenosine triphosphatase activities. The properties of the Astragalus ATP sulfurylases were similar to the spinach enzyme. The ATP sulfurylases from both selenium-accumulator and non-accumulator species catalyzed selenate-dependent PP/sub 1/-ATP exchange; selenate competed with sulfate. The ratio of V(selenate)/V(sulfate) and K/sub m/ (selenate)/K/sub m/(sulfate) was approximately the same for the enzyme from each species. Sulfate-dependent PP/sub 1/-ATP exchange was inhibited by ADP, chlorate and nitrate. The kinetics of the inhibition for each enzyme were consistent with an ordered reaction mechanisms, in which ATP is the first substrate to react with the enzyme and PP/sub 1/ is the first product released. Synthesis of adenosine 5'-(/sup 35/S)sulfatophosphate from (/sup 35/S)sulfate was demonstrated by coupling the Astrgalus ATP sulfurylases with Mg/sup 2 +/-dependent pyrophosphatase; the reaction was inhibited by selenate. An analogous reaction using (/sup 75/Se)selenate as substrate could not be demonstrated.

 13. New design of an RSFQ parallel multiply-accumulate unit

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kataeva, Irina; Engseth, Henrik; Kidiyarova-Shevchenko, Anna

  2006-01-01

  The multiply-accumulate unit (MAC) is a central component of a successive interference canceller, an advanced receiver for W-CDMA base stations. A 4 x 4 two's complement fixed point RSFQ MAC with rounding to 5 bits has been simulated using VHDL, and maximum performance is equal to 24 GMACS (giga-multiply-accumulates per second). The clock distribution network has been re-designed from a linear ripple to a binary tree network in order to eliminate the data dependence of the clock propagation speed and reduce the number of Josephson junctions in clock lines. The 4 x 4 bit MAC has been designed for the HYPRES 4.5 kA cm -2 process and its components have been experimentally tested at low frequency: the 5-bit combiner, using an exhaustive test pattern, had margins on DC bias voltage of ± 18%, and the 4 x 4 parallel multiplier had margins equal to ± 2%

 14. Relationship between Protein Accumulation Regulation and Yield Formation in Soybean

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  CHEN Lihua; LI Jie; LIU Lijun; ZU Wei

  2006-01-01

  Three different genotypes soybeans were adopted in this experiment under three fertilizer levels.The object of this study was to investigate protein accumulation regulation of soybean cultivars under the condition of different nutrient levels, and their effects on soybean yield and quality, and to provide theoretical evidence for breed, cultivation and agricultural production, also man-powered controllable locations. The concentration of N in the leaves declined after seedling stage, then increased again at stage of early flowering, and started to decrease up to leaf senescence, declined rapidly from seed-filling season to stage of yellow ripeness. The concentration of N in the stems and pod walls declined with growth stage. High seed protein genotypes exhibited higher N assimilating and partitioning during whole growth stages. Pod walls were media of N partitioning. Protein was accumulated mainly during the later period of reproductive growth stage up to harvest, so plant growth after stage of yellow ripeness could not be neglected.

 15. Accumulation of GC donor splice signals in mammals

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Koonin Eugene V

  2008-07-01

  Full Text Available Abstract The GT dinucleotide in the first two intron positions is the most conserved element of the U2 donor splice signals. However, in a small fraction of donor sites, GT is replaced by GC. A substantial enrichment of GC in donor sites of alternatively spliced genes has been observed previously in human, nematode and Arabidopsis, suggesting that GC signals are important for regulation of alternative splicing. We used parsimony analysis to reconstruct evolution of donor splice sites and inferred 298 GT > GC conversion events compared to 40 GC > GT conversion events in primate and rodent genomes. Thus, there was substantive accumulation of GC donor splice sites during the evolution of mammals. Accumulation of GC sites might have been driven by selection for alternative splicing. Reviewers This article was reviewed by Jerzy Jurka and Anton Nekrutenko. For the full reviews, please go to the Reviewers' Reports section.

 16. Defect accumulation behaviour in hcp metals and alloys

  International Nuclear Information System (INIS)

  Woo, C.H.

  2000-01-01

  The effects of displacement damage on the physical and mechanical properties of metals and alloys, caused by the bombardment of energetic particles, have been investigated for several decades. Besides the obvious technical and industrial implications, an important motive of such investigations is to understand the factors that differentiate the response of different metals under different irradiation conditions. Recently, much interest is shown in the possible effects of the crystal lattice structure on variations in the damage accumulation behaviour of metals and alloys. In this paper we focus on the case of metals and alloys that crystallize in the hexagonal close pack (hcp) structure, and describe recent understanding of the damage production, accumulation and its consequences in these metals

 17. Dietary Niacin Supplementation Suppressed Hepatic Lipid Accumulation in Rabbits

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lei Liu

  2016-12-01

  Full Text Available An experiment was conducted to investigate the effect of niacin supplementation on hepatic lipid metabolism in rabbits. Rex Rabbits (90 d, n = 32 were allocated to two equal treatment groups: Fed basal diet (control or fed basal diet with additional 200 mg/kg niacin supplementation (niacin. The results show that niacin significantly increased the levels of plasma adiponectin, hepatic apoprotein B and hepatic leptin receptors mRNA (p0.05. However, niacin treatment significantly inhibited the hepatocytes lipid accumulation compared with the control group (p<0.05. In conclusion, niacin treatment can decrease hepatic fatty acids synthesis, but does not alter fatty acids oxidation and triacylglycerol export. And this whole process attenuates lipid accumulation in liver. Besides, the hormones of insulin, leptin and adiponectin are associated with the regulation of niacin in hepatic lipid metabolism in rabbits.

 18. Local financial development and capital accumulations: Evidence from Turkey

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eryiğit Sibel Balı

  2015-01-01

  Full Text Available Despite the unquestionable importance of financial markets in the economy, the factors promoting financial development have just recently begun to be researched intensively. In this context, the aim of the study is to explain the reasons for the financial development gaps among provinces in Turkey on the basis of capital accumulations. According to the results of the spatial panel data model estimates based on indices of 81 provinces in Turkey for the period 2005-2009, it was found that the level of social capital best explained the level of financial development, followed by physical capital and human capital. Additionally, it was found that capital accumulations contributed above average not only to the financial development of that province, but also to that of the surrounding provinces.

 19. Cardiac lipid accumulation associated with diastolic dysfunction in obese mice

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christoffersen, Christina; Bollano, Entela; Lindegaard, Marie L S

  2003-01-01

  Obesity may confer cardiac dysfunction due to lipid accumulation in cardiomyocytes. To test this idea, we examined whether obese ob/ob mice display heart lipid accumulation and cardiac dysfunction. Ob/ob mouse hearts had increased expression of genes mediating extracellular generation, transport....../ob mice and 2.5 +/- 0.1 in ob/+ mice (P = 0.0001). In contrast, the indexes of systolic function and heart brain natriuretic peptide mRNA expression were only marginally affected and unaffected, respectively, in ob/ob compared with ob/+ mice. The results suggest that ob/ob mouse hearts have increased...... across the myocyte cell membrane, intracellular transport, mitochondrial uptake, and beta-oxidation of fatty acids compared with ob/+ mice. Accordingly, ob/ob mouse hearts contained more triglyceride (6.8 +/- 0.4 vs. 2.3 +/- 0.4 microg/mg; P hearts. Histological examinations...

 20. Migration of planetesimals during last stages of giant planet accumulation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ipatov, S.I.

  1989-01-01

  The migration and accumulation of bodies from the giant planet's feeding zones are investigated after the main part of mass of these planets had been formed. These investigations are based on the computer simulation results for the evolving spatial disks which initially consisted of a few almost formed planets and hundreds of identical bodies in Uranus and Neptune zone. It is shown that the total mass of bodies penetrated in the asteroid zone from the giant planet zones could be ten times as large as the Earth mass. The beyond-Neptune belt could form during accumulation of the giant planets. Evolution of the planet orbits under encounters of planets with planetesimals is investigated

 1. Dose rate effects during damage accumulation in silicon

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Caturla, M.J.; Diaz de la Rubia, T.

  1997-01-01

  We combine molecular dynamics and Monte Carlo simulations to study damage accumulation and dose rate effects during irradiation of Silicon. We obtain the initial stage of the damage produced by heavy and light ions using classical molecular dynamics simulations. While heavy ions like As or Pt induce amorphization by single ion impact, light ions like B only produce point defects or small clusters of defects. The amorphous pockets generated by heavy ions are stable below room temperature and recrystallize at temperatures below the threshold for recrystallization of a planar amorphous-crystalline interface. The damage accumulation during light ion irradiation is simulated using a Monte Carlo model for defect diffusion. In this approach, we study the damage in the lattice as a function of dose and dose rate. A strong reduction in the total number of defects left in the lattice is observed for lower dose rates.

 2. APS-U LATTICE DESIGN FOR OFF-AXIS ACCUMULATION

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sun, Yipeng; Borland, M.; Lindberg, R.; Sajaev, V.

  2017-06-25

  A 67-pm hybrid-seven-bend achromat (H7BA) lattice is being proposed for a future Advanced Photon Source (APS) multi-bend-achromat (MBA) upgrade project. This lattice design pushes for smaller emittance and requires use of a swap-out (on-axis) injection scheme due to limited dynamic acceptance. Alternate lattice design work has also been performed for the APS upgrade to achieve better beam dynamics performance than the nominal APS MBA lattice, in order to allow off-axis accumulation. Two such alternate H7BA lattice designs, which target a still-low emittance of 90 pm, are discussed in detail in this paper. Although the single-particle-dynamics performance is good, simulations of collective effects indicate that surprising difficulty would be expected accumulating high single-bunch charge in this lattice. The brightness of the 90-pm lattice is also a factor of two lower than the 67-pm H7BA lattice.

 3. Appendix D-12A Building 332C Waste Accumulation Area

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chase, D

  2005-01-01

  This appendix is designed to provide information specific to the Building 332C Waste Accumulation Area (B-332C WAA), a waste storage area. This appendix is not designed to be used as a sole source of information. All general information that is not specific to the B-332C WAA is included in the Contingency Plan for Waste Accumulation Areas, dated July 2004, and should be referenced. The B-332C WAA is located in the southwest quadrant of the LLNL Main Site in Building 332, Room 1330. Hazardous and mixed wastes may be stored at the B-332C WAA for 90 days or less, until transferred to the appropriate Radioactive and Hazardous Waste Management (RHWM) facility or other permitted treatment, storage or disposal facility (TSDF). Radioactive waste may also be stored at the WAA. The design storage capacity of this WAA is 2,200 gallons

 4. Spin heat accumulation induced by tunneling from a ferromagnet.

  Science.gov (United States)

  Vera-Marun, I J; van Wees, B J; Jansen, R

  2014-02-07

  An electric current from a ferromagnet into a nonmagnetic material can induce a spin-dependent electron temperature. Here, it is shown that this spin heat accumulation, when created by tunneling from a ferromagnet, produces a non-negligible voltage signal that is comparable to that due to the coexisting electrical spin accumulation and can give a different Hanle spin precession signature. The effect is governed by the spin polarization of the Peltier coefficient of the tunnel contact, its Seebeck coefficient, and the spin heat resistance of the nonmagnetic material, which is related to the electrical spin resistance by a spin-Wiedemann-Franz law. Moreover, spin heat injection is subject to a heat conductivity mismatch that is overcome if the tunnel interface has a sufficiently large resistance.

 5. Nanomodified heat-accumulating materials controlled by a magnetic field

  Science.gov (United States)

  Shchegolkov, Alexander; Shchegolkov, Alexey; Dyachkova, Tatyana; Bodin, Nikolay; Semenov, Alexander

  2017-11-01

  The paper presents studies of nanomodified heat-accumulating materials controlled by a magnetic field. In order to obtain controlled heat-accumulating materials, synthetic motor oil CASTROL 0W30, ferromagnetic particles, CNTs and paraffin were used. Mechanically activated carbon nanotubes with ferromagnetic particles were used for the nanomodification of paraffin. Mechanoactivation ensured the production of ferromagnetic particles with an average particle size of 5 µm. Using an extrusion plant, a mixture of CNTs and ferromagnetic particles was introduced into the paraffin. Further, the nanomodified paraffin in a granular form was introduced into synthetic oil. To conduct experimental studies, a contactless method for measuring temperature was used. The thermal contact control with the help of the obtained nanomodified material is possible with a magnetic induction of 1250 mT, and a heat flux of about 74 kW/m2 is provided at the same time.

 6. On kinetics of paramagnetic radiation defects accumulation in beryllium ceramics

  International Nuclear Information System (INIS)

  Polyakov, A.I.; Ryabikin, Yu.A.; Zashkvara, O.V.; Bitenbaev, M.I.; Petykhov, Yu.V.

  1999-01-01

  Results of paramagnetic radiation defects concentration dependence study in beryllium ceramics from gamma-irradiation dose ( 60 Co) within interval 0-100 Mrem are cited. Obtained dose dependence has form of accumulation curve with saturation typical of for majority of solids (crystals, different polymers, organic substances and others) , in which under irradiation occur not only formation of paramagnetic radiation defects, but its destruction due to recombination and interaction with radiation fields. Analysis of accumulation curve by the method of distant asymptotics allows to determine that observed in gamma-irradiated beryllium ceramics double line of electron spin resonance is forming of two types of paramagnetic radiation defects. It was defined, that sum paramagnetic characteristics of beryllium ceramics within 1-100 Mrad gamma- irradiation dose field change insignificantly and define from first type of paramagnetic radiation defects

 7. Dose rate effects during damage accumulation in silicon

  International Nuclear Information System (INIS)

  Caturla, M.J.; Diaz de la Rubia, T.

  1997-01-01

  The authors combine molecular dynamics and Monte Carlo simulations to study damage accumulation and dose rate effects during irradiation of silicon. They obtain the initial stage of the damage produced by heavy and light ions using classical molecular dynamics simulations. While heavy ions like As or Pt induce amorphization by single ion impact, light ions like B only produce point defects or small clusters of defects. The amorphous pockets generated by heavy ions are stable below room temperature and recrystallize at temperatures below the threshold for recrystallization of a planar amorphous-crystalline interface. The damage accumulation during light ion irradiation is simulated using a Monte Carlo model for defect diffusion. In this approach, the authors study the damage in the lattice as a function of dose and dose rate. A strong reduction in the total number of defects left in the lattice is observed for lower dose rates

 8. SNS accumulator ring design and space charge considerations

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weng, W.T.

  1998-08-01

  The goal of the proposed Spallation Neutron Source (SNS) is to provide a short pulse proton beam of about 0.5 {micro}s with average beam power of 1 MW. To achieve such purpose, a proton storage ring operated at 60 Hz with 1 {times} 10{sup 14} protons per pulse at 1 GeV is required. The Accumulator Ring (AR) receives 1 msec long H{sup {minus}} beam bunches of 28 mA from a 1 GeV linac. Scope and design performance goals of the AR are presented. About 1,200 turns of charge exchange injection is needed to accumulate 1 mA in the ring. After a brief description of the lattice design and machine performance parameters, space charge related issues, such as: tune shifts, stopband corrections, halo generatino and beam collimation etc. is discussed.

 9. SNS ACCUMULATOR RING DESIGN AND SPACE CHARGE CONSIDERATIONS

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  WENG,W.T.

  1998-05-04

  The goal of the proposed Spallation Neutron Source (SNS) is to provide a short pulse proton beam of about 0.5{micro}s with average beam power of 1MW. To achieve such purpose, a proton storage ring operated at 60Hz with 1 x 10{sup 14} protons per pulse at 1GeV is required. The Accumulator Ring (AR) receives 1msec long H{sup {minus}} beam bunches of 28mA from a 1GeV linac. Scope and design performance goals of the AR are presented. About 1,200 turns of charge exchange injection is needed to accumulate 1mA in the ring. After a brief description of the lattice design and machine performance parameters, space charge related issues, such as: tune shifts, stopband corrections, halo generation and beam collimation etc. is discussed.

 10. Radon in houses utilizing stone magazines for heat accumulation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Stranden, E.

  1981-01-01

  Measurements of 222 Rn and its daughters in three solar energy houses utilizing stone magazines for heat accumulation are reported. Theoretical calculations of the radon contribution from the stone magazines seem to be in good agreement with the measured values. The survey indicated that this method for heat accumulation could give a significant increase in the indoor radon concentration if the radium concentration of the stone material is high. The theoretical considerations suggest that a radium concentration of 1 pCi/g of the stone material could give an increment of the radon concentration in the indoor air of about 1 pCi/l. during the heating season in a house with air volume of 250 m 3 and a 10 5 -kg stone magazine. (author)

 11. Difference in initial dental biofilm accumulation between night and day

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dige, Irene; Schlafer, Sebastian; Nyvad, Bente

  2012-01-01

  formed during day and night. We hypothesised that there is a diurnal variation in the rate of accumulation of bacteria on solid surfaces in the oral cavity. Material and methods. In situ biofilm from healthy individuals was collected for 12 h during day and night, respectively, subjected to fluorescent......Objective. The study of initial microbial colonization on dental surfaces is a field of intensive research because of the aetiological role of biofilms in oral diseases. Most previous studies of de novo accumulation and composition of dental biofilms in vivo do not differentiate between biofilms...... in situ hybridization, and visualized using confocal laser scanning microscopy. Results. Analysis of the biofilms using stereological methods and digital image analysis revealed a consistent statistically significant difference between both the total number of bacteria and the biovolume in the two 12-h...

 12. Accumulator ring lattice for the national spallation neutron source

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gardner, C.J.; Lee, Y.Y.; Luccio, A.U.

  1997-01-01

  The Accumulator Ring for the proposed National Spallation Neutron Source (NSNS) is to accept a 1.03 millisecond beam pulse from a 1 GeV Proton Linac at a repetition rate of 60 Hz. For each beam pulse, 10 14 protons are to be accumulated via charge-exchange injection. A 295 nanosecond gap in the beam, maintained by an rf system, will allow for extraction to an external target for the production of neutrons by spallation. This paper describes the four-fold symmetric lattice that has been chosen for the ring. The lattice contains four long dispersion-free straight sections to accomodate injection, extraction, rf cavities, and beam scraping respectively. The four-fold symmetry allows for easy adjustment of the tunes and flexibility in the placement of correction elements, and ensures that potentially dangerous betatron structure resonances are avoided

 13. Low energy current accumulator for high-energy proton rings

  International Nuclear Information System (INIS)

  Month, M.

  1977-01-01

  Building current in high-energy p-p colliding beam machines is most appropriately done in a low-energy (small circumference) current accumulator. Three significant factors favor such a procedure: First, large rings tend to be susceptible to unstable longitudinal density oscillations. These can be avoided by pumping up the beam in the accumulator. When the current stack is injected into the storage ring, potentially harmful instability is essentially neutralized. Second, high-field magnets characteristic of future high energy proton rings are designed with superconducting coils within the iron magnetic shield. This means coil construction and placement errors propagate rapidly within the beam aperture. An intermediate ''stacking ring'' allows the minimum use of the superconducting ring aperture. Finally, the coils are vulnerable to radiation heating and possible magnet quenching. By minimizing beam manipulaion in the superconducting environment and using only the central portion of the beam aperture, coil vulnerability can be put at a minimum

 14. Lack of Glycogenin Causes Glycogen Accumulation and Muscle Function Impairment.

  Science.gov (United States)

  Testoni, Giorgia; Duran, Jordi; García-Rocha, Mar; Vilaplana, Francisco; Serrano, Antonio L; Sebastián, David; López-Soldado, Iliana; Sullivan, Mitchell A; Slebe, Felipe; Vilaseca, Marta; Muñoz-Cánoves, Pura; Guinovart, Joan J

  2017-07-05

  Glycogenin is considered essential for glycogen synthesis, as it acts as a primer for the initiation of the polysaccharide chain. Against expectations, glycogenin-deficient mice (Gyg KO) accumulate high amounts of glycogen in striated muscle. Furthermore, this glycogen contains no covalently bound protein, thereby demonstrating that a protein primer is not strictly necessary for the synthesis of the polysaccharide in vivo. Strikingly, in spite of the higher glycogen content, Gyg KO mice showed lower resting energy expenditure and less resistance than control animals when subjected to endurance exercise. These observations can be attributed to a switch of oxidative myofibers toward glycolytic metabolism. Mice overexpressing glycogen synthase in the muscle showed similar alterations, thus indicating that this switch is caused by the excess of glycogen. These results may explain the muscular defects of GSD XV patients, who lack glycogenin-1 and show high glycogen accumulation in muscle. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 15. SNS accumulator ring design and space charge considerations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Weng, W.T.

  1998-01-01

  The goal of the proposed Spallation Neutron Source (SNS) is to provide a short pulse proton beam of about 0.5micros with average beam power of 1MW. To achieve such purpose, a proton storage ring operated at 60Hz with 1 x 10 14 protons per pulse at 1GeV is required. The Accumulator Ring (AR) receives 1msec long H - beam bunches of 28mA from a 1GeV linac. Scope and design performance goals of the AR are presented. About 1,200 turns of charge exchange injection is needed to accumulate 1mA in the ring. After a brief description of the lattice design and machine performance parameters, space charge related issues, such as: tune shifts, stopband corrections, halo generation and beam collimation etc. is discussed

 16. The Dynamics of Market Insurance, Insurable Assets, and Wealth Accumulation

  OpenAIRE

  Koeniger, Winfried

  2002-01-01

  We analyze dynamic interactions between market insurance, the stock of insurable assets and liquid wealth accumulation in a model with non-durable and durable consumption. The stock of the durable is exposed to risk against which households can insure. Since the model does not have a closed form solution we first provide an analytical approximation for the case in which households own abundant liquid wealth. It turns out that precautionary motives still matter because of fluctuations of the p...

 17. Arsenic accumulation in irrigated agricultural soils in Northern Greece.

  Science.gov (United States)

  Casentini, B; Hug, S J; Nikolaidis, N P

  2011-10-15

  The accumulation of arsenic in soils and food crops due to the use of arsenic contaminated groundwater for irrigation has created worldwide concern. In the Chalkidiki prefecture in Northern Greece, groundwater As reach levels above 1000μg/L within the Nea Triglia geothermal area. While this groundwater is no longer used for drinking, it represents the sole source for irrigation. This paper provides a first assessment of the spatial extent of As accumulation and of As mobility during rainfall and irrigation periods. Arsenic content in sampled soils ranged from 20 to 513mg/kg inside to 5-66mg/kg outside the geothermal area. Around irrigation sprinklers, high As concentrations extended horizontally to distances of at least 1.5m, and to 50cm in depth. During simulated rain events in soil columns (pH=5, 0μg As/L), accumulated As was quite mobile, resulting in porewater As concentrations of 500-1500μg/L and exposing plant roots to high As(V) concentrations. In experiments with irrigation water (pH=7.5, 1500μg As/L), As was strongly retained (50.5-99.5%) by the majority of the soils. Uncontaminated soils (500mg/kg) could not retain any of the added As. Invoked mechanisms affecting As mobility in those soils were adsorption on solid phases such as Fe/Mn-phases and As co-precipitation with Ca. Low As accumulation was found in collected olives (0.3-25μg/kg in flesh and 0.3-5.6μg/kg in pits). However, soil arsenic concentrations are frequently elevated to far above recommended levels and arsenic uptake in faster growing plants has to be assessed. Copyright © 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.

 18. Integrated approach to gas accumulation identification in Field M

  International Nuclear Information System (INIS)

  Malyshevskaya, K; Rukavishnikov, V; Belozerov, B; Podnebesnikh, A

  2015-01-01

  The given paper describes how the integration of different methods, such as core data, well logs, production logging, seismic data and well test analysis, was used to solve the problem of determining gas accumulation boundaries in sediment complex PK1-3 of Field M. This paper is devoted to the block with wells 2, 36, 49, 85, 127, 148 of the field, since it is characterized by high uncertainty, sc. recently drilled wells 1V, 2V and 120 have produced oil, although according to the present-day geological concept they were considered to be gas saturated in the intervals investigated with production logging. Besides, well 127 that was presumably oil saturated has produced gas. By accounting mismatching production data and the geological concept, the authors have supposed that PK1-3 gas accumulation is characterized by a more complex structure than it was supposed by the predecessors and it is represented by reservoir compartmentalization and high heterogeneity. Therefore, the main goal of the work was to revise the distribution of gas saturated reservoir within the PK1-3 sediment complex. To achieve this goal, the authors have set the following tasks: to revise the geological correlation and gas oil contact; to carry out fault interpretation by means of seismic and well test data; to determine areal facies distribution on the basis of integrated core, perform a log motifs and seismic facies analysis. Thus, the estimation of the gas saturated reservoir portion was implemented in two stages: defining the boundary of gas accumulation in depth on the basis of well logs, production data and fault interpretation; reservoir distribution determination on the basis of the seismic facies analysis within the derived gas accumulation boundary

 19. Accumulating trade costs and competitiveness in global value chains

  OpenAIRE

  Diakantoni, Antonia; Escaith, Hubert; Roberts, Michael; Verbeet, Thomas

  2017-01-01

  Trade costs such as applied tariffs, transportation and insurance costs are amplified as they pass through the multiple production steps associated with modern supply chains. This so-called "cascade effect" arises since trade costs accumulate as intermediate goods are imported and then re-exported further downstream, going through different processing nodes before reaching the final consumer. Moreover, the financial impact of these trade costs is magnified in the "trade in tasks" rationale wh...

 20. Worker remittances, migration, accumulation and growth in poor developing countries

  OpenAIRE

  Ziesemer, T.H.W.

  2008-01-01

  The impact of migration and worker remittances on literacy, accumulation of capital and growth is analyzed for a panel of countries with per capita income below $1200 (2000). We estimate regressions for dynamic equations of migration, worker remittances, savings, investment, tax revenues, public expenditure on education, interest rates, literacy, labour force growth, development aid and GDP per capita growth, using dynamic panel data methods. The estimated equations are then integrated to a d...

 1. User's manual for the radioactive decay and accumulation code RADAC

  International Nuclear Information System (INIS)

  Salmon, R.; Loghry, S.L.; Ashline, R.C.

  1995-11-01

  The RADAC computer code calculates radioactive decay and accumulation of decayed products using an algorithm based on the direct use of the Bateman equations and referred to here as the yield factor method. This report explains the yield factor method, gives an overview of the various modules in the RADAC code system, and describes the decay and accumulation code in detail. The RADAC code has capacity for two waste types and can accommodate up to 60 years of annual waste inputs. Decay times as high as 1 million years can be calculated. The user supplies the undecayed composition and radioactivity of the waste placed in storage each year. The code calculates the decayed composition, radioactivity, and thermal power of the accumulated waste at the end of each year and gives the results in terms of grams and curies of individual radionuclides. Calculations can be made for up to 19 waste storage sites in a single run. For each site and each waste type, calculations can be made by 1-year steps up to 60 years, by 10-year steps to 160 years, and by 6 discrete steps to 1 million years. Detailed outputs can be printed for each waste site and each time step by individual radionuclides. Summarized outputs are also available. Excluding data-preparation time, RADAC requires about 2 min to run 19 waste sites with two types of transuranic waste at each site, using a 486 DX computer with a clock speed of 33 MHz. Because RADAC uses a preselected set of decay times and does not make in-reactor calculations, it should not be viewed as a substitute for ORIGEN2. RADAC is intended for use in applications in which accumulations at the decay times provided by the code are sufficient for the user's purposes

 2. Soil and biomass carbon re-accumulation after landslide disturbances

  Science.gov (United States)

  Schomakers, Jasmin; Jien, Shih-Hao; Lee, Tsung-Yu; Huang-Chuan, Jr.; Hseu, Zeng-Yei; Lin, Zan Liang; Lee, Li-Chin; Hein, Thomas; Mentler, Axel; Zehetner, Franz

  2017-07-01

  In high-standing islands of the Western Pacific, typhoon-triggered landslides occasionally strip parts of the landscape of its vegetative cover and soil layer and export large amounts of biomass and soil organic carbon (OC) from land to the ocean. After such disturbances, new vegetation colonizes the landslide scars and OC starts to re-accumulate. In the subtropical mountains of Taiwan and in other parts of the world, bamboo (Bambusoideae) species may invade at a certain point in the succession of recovering landslide scars. Bamboo has a high potential for carbon sequestration because of its fast growth and dense rooting system. However, it is still largely unknown how these properties translate into soil OC re-accumulation rates after landslide disturbance. In this study, a chronosequence was established on four former landslide scars in the Central Mountain Range of Taiwan, ranging in age from 6 to 41 years post disturbance as determined by landslide mapping from remote sensing. The younger landslide scars were colonized by Miscanthus floridulus, while after approx. 15 to 20 years of succession, bamboo species (Phyllostachys) were dominating. Biomass and soil OC stocks were measured on the recovering landslide scars and compared to an undisturbed Cryptomeria japonica forest stand in the area. After initially slow re-vegetation, biomass carbon accumulated in Miscanthus stands with mean annual accretion rates of 2 ± 0.5 Mg C ha- 1 yr- 1. Biomass carbon continued to increase after bamboo invasion and reached 40% of that in the reference forest site after 41 years of landslide recovery. Soil OC accumulation rates were 2.0 Mg C ha- 1 yr- 1, 6 to 41 years post disturbance reaching 64% of the level in the reference forest. Our results from this in-situ study suggest that recovering landslide scars are strong carbon sinks once an initial lag period of vegetation re-establishment is overcome.

 3. germination et accumulation des metabolites chez les plantules

  African Journals Online (AJOL)

  AISA

  semaines, trois séries de 7 plantes ont été prélevées dans chaque milieu de culture en vue d'évaluer les teneurs en lipides, protéines et proline. ... Mots clés : Stress salin, légumineuses, NaCl, accumulation des métabolites, Cameroun. ABSTRACT .... quotidiennement, l'émergence de la radicule étant l'indicateur de la ...

 4. Accumulation of Heavy Metals by Wild Mushrooms in Ibadan, Nigeria

  OpenAIRE

  Chinatu Charity Ndimele; Prince Emeka Ndimele; Kanayo Stephen Chukwuka

  2017-01-01

  Background. Many companies in Nigeria generate industrial effluents, including heavy metals. These metals can be accumulated by biota such as mushrooms, which are then eaten by the populace. Objectives. The present study investigates the metal content of wild mushrooms in order to educate the local population on the safety of their consumption. Methods. Seven different species of wild mushrooms (Cortinarius melliolens, Chlorophyllum brunneum, Pleurotus florida, Volvariella speciosa, Can...

 5. Heavy metals accumulation affects bone microarchitecture in osteoporotic patients.

  Science.gov (United States)

  Scimeca, Manuel; Feola, Maurizio; Romano, Lorenzo; Rao, Cecilia; Gasbarra, Elena; Bonanno, Elena; Brandi, Maria Luisa; Tarantino, Umberto

  2017-04-01

  Bone metabolism is affected by mechanical, genetic, and environmental factors and plays a major role in osteoporosis. Nevertheless, the influence of environmental pollution on the occurrence of osteoporosis is still unclear and controversial. In this context, heavy metals are the most important pollutants capable to affect bone mass. The aim of this study was to investigate whether heavy metals accumulation in bone tissues could be related to the altered bone metabolism and architecture of osteoporotic patients. To this end, we analyzed 25 bone head biopsies osteoporotic patients and 25 bone head biopsies of osteoarthritic patients. Moreover we enrolled 15 patients underwent hip arthroplasty for high-energy hip fracture or osteonecrosis of the femoral head as a control group. Bone head biopsies were studied by BioQuant-osteo software, scanning electron microscopy and Energy Dispersive X-ray microanalysis. We found a prevalence of lead, cadmium and chromium accumulation in osteoporotic patients. Noteworthy, high levels of sclerostin, detected by immunohistochemistry, correlate with the accumulation of heavy metal found in the bone of osteoporotic patients, suggesting a molecular link between heavy metal accumulation and bone metabolism impairment. In conclusion, the presence of heavy metals into bone shed new light on the comprehension of the pathogenesis of osteoporosis since these elements could play a non redundant role in the development of osteoporosis at cellular/molecular and epigenetic level. Nevertheless, in vivo and in vitro studies need to better elucidate the molecular mechanism in which heavy metals can participate to osteoporosis. © 2016 Wiley Periodicals, Inc. Environ Toxicol 32: 1333-1342, 2017. © 2016 Wiley Periodicals, Inc.

 6. Ash accumulation effects using bench marked 0-D model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hu, S.C.; Guo, J.P.; Miley, G.H.

  1990-01-01

  Ash accumulation is a key issue relative to our ability to achieve D- 3 He ARIES III burn conditions. 1-1/2-d transport simulations using the BALDUR code have been used to examine the correlation between the global ash particle confinement time and the edge exhaust (or recycling) efficiency. This provides a way to benchmark the widely used 0-D model. The burn conditions for an ARIES-III plasma with various ash edge recycling coefficients are examined

 7. Passive accumulation of Au nanoparticles in tumours in mice

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kempson, I.M.; Wang, C.H.; Lai, S.F.; Cai, X.; Hwu, Y.; Yang, C.S.; Margaritondo, G.

  2011-01-01

  Full text: Enhance biocompatibility and passive accumulation of gold nanoparticles into tumours in vivo. Improved biocompatible nanoparticles synthesized by radical synthesis in solution by X-ray irradiation (5,000 Gy/sec). As an alternative to the use of chemical reducing agents, irradiation solutions can cause the reduction of dissolved ions to form nuclei form in sub-second times and growth is easily controlled by physically the X-ray intensity. The intensity can be used to manipulate growth rates for different applications and in the information of spherical and rod-structures. Size is easily controlled by exposure time and capping agents and provides high reproducibility with small size distributions. Resulting body burden in subcutaneous tumour mouse models was determined in various organs with ICP-MS. Cellular distributions were analysed with transmission x-ray Microscopy and conventional histology. The resulting nanoparticle sols were highly concentrated. naturally sterile, have high temperature stability and synthesised with fewer chemical reactants; providing greater chemical and biological adaptability. The results demonstrated that a passivated biocompatible surface, minimizing physiological clearance from the animal allows non-specific accumulation of large concentrations of nanoparticles into tumour tissues and significant penetration and circumnavigation of the binding site barrier effect. Concentrations of gold reached ∼ 25 times greater than surrounding muscle tissue and were retained for many hours. Physicochemical properties of nanoparticles impart significant influence on their ability to penetrate and accumulate in tumour tissues. Effective synthesis enables high concentrations of gold nanoparticles to accumulate in tumour tissues which could be applied to development in radiation oncology applications.

 8. Accumulation and effects of metal mixtures in two seaweed species.

  Science.gov (United States)

  Jarvis, Tayler A; Bielmyer-Fraser, Gretchen K

  2015-05-01

  Metal pollution, due to various anthropogenic sources, may pose a threat to marine ecosystems. Metals can be introduced into food chains via bioaccumulation in primary producers, and may potentially lead to toxic effects. Macroalgae are used as food by a wide variety of organisms, and are therefore extremely important in aquatic systems. This study investigated the accumulation and effects of metals in two macroalgae species. The green seaweed, Ulva lactuca and the red seaweed, Agardhiella subulata were each concurrently exposed to five metals (Cu, Ni, Pb, Cd, and Zn) and U. lactuca was also exposed to each metal individually for 48 h. Metal accumulation in the seaweed was measured, and various photosynthetic parameters were assessed, using imaging pulse amplitude modulated (PAM) fluorometry. Increased metal accumulation occurred in both seaweed species after 48 h exposure to metal mixtures and each metal individually. The distribution of metals in both seaweed species changed with increasing metal exposure concentrations, resulting in higher proportions of Cu and Zn in the metal-exposed groups, as compared to respective controls. Further, U. lactuca accumulated higher concentrations of metals when exposed to each metal individually rather than in metal mixtures, suggesting interactions among metals for uptake and/or bioaccumulation. Significant impairment of photosynthetic parameters in U. lactuca was observed after exposure to 100 and 1000 μg/L metal mixtures, as well as 100 μg/L of either Cd or Cu. These results demonstrate metal bioaccumulation and toxic effects in important primary producers, and may have implications for higher trophic levels. Published by Elsevier Inc.

 9. Metallothionein expression in chloroplasts enhances mercury accumulation and phytoremediation capability

  OpenAIRE

  Ruiz, Oscar N.; Alvarez, Derry; Torres, Cesar; Roman, Laura; Daniell, Henry

  2011-01-01

  Genetic engineering to enhance mercury phytoremediation has been accomplished by expression of the merAB genes that protects the cell by converting Hg[II] into Hg[0] which volatilizes from the cell. A drawback of this approach is that toxic Hg is released back into the environment. A better phytoremediation strategy would be to accumulate mercury inside plants for subsequent retrieval. We report here the development of a transplastomic approach to express the mouse metallothionein gene (mt1) ...

 10. Bridging the Barriers: Knowledge Connections, Productivity, and Capital Accumulation

  OpenAIRE

  R. Quentin Grafton; Tom Kompas; P. Dorian Owen

  2004-01-01

  The paper explains the large differences in cross-country productivity performance by modeling and testing the effects of social barriers to communication on productivity and capital accumulation. In an optimal growth model, social barriers to communication that impede the formation of knowledge connections are shown to reduce both transitory and steady-state levels of total factor productivity (TFP), per capita consumption, and reproducible capital. A ‘bridging’ parameter in the growth model...

 11. Asset Stock Accumulation and Sustainability of Competitive Advantage

  OpenAIRE

  Ingemar Dierickx; Karel Cool

  1989-01-01

  Given incomplete factor markets, appropriate time paths of flow variables must be chosen to build required stocks of assets. That is, critical resources are accumulated rather than acquired in "strategic factor markets" (Barney [Barney, J. 1986. Strategic factor markets: Expectations, luck, and business strategy. Management Sci. (October) 1231--1241.]). Sustainability of a firm's asset position hinges on how easily assets can be substituted or imitated. Imitability is linked to the characteri...

 12. Uranium accumulation in CTF and ETF-II rotors

  International Nuclear Information System (INIS)

  1987-06-01

  In the expanding technology of uranium enrichment by gas centrifuge, efforts are being made to become more and more familar with the reactions taking place inside the rotor tube while the machine is operational. Inspection of the rotor after shutdown shows where uranium containing compounds are deposited. A study of these deposits from several ETF, CTF and CPL rotors has provided insight as to accumulation amounts, its composition and deposition parameters involved

 13. Iron accumulation with age, oxidative stress and functional decline.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jinze Xu

  2008-08-01

  Full Text Available Identification of biological mediators in sarcopenia is pertinent to the development of targeted interventions to alleviate this condition. Iron is recognized as a potent pro-oxidant and a catalyst for the formation of reactive oxygen species in biological systems. It is well accepted that iron accumulates with senescence in several organs, but little is known about iron accumulation in muscle and how it may affect muscle function. In addition, it is unclear if interventions which reduced age-related loss of muscle quality, such as calorie restriction, impact iron accumulation. We investigated non-heme iron concentration, oxidative stress to nucleic acids in gastrocnemius muscle and key indices of sarcopenia (muscle mass and grip strength in male Fischer 344 X Brown Norway rats fed ad libitum (AL or a calorie restricted diet (60% of ad libitum food intake starting at 4 months of age at 8, 18, 29 and 37 months of age. Total non-heme iron levels in the gastrocnemius muscle of AL rats increased progressively with age. Between 29 and 37 months of age, the non-heme iron concentration increased by approximately 200% in AL-fed rats. Most importantly, the levels of oxidized RNA in gastrocnemius muscle of AL rats were significantly increased as well. The striking age-associated increase in non-heme iron and oxidized RNA levels and decrease in sarcopenia indices were all attenuated in the calorie restriction (CR rats. These findings strongly suggest that the age-related iron accumulation in muscle contributes to increased oxidative damage and sarcopenia, and that CR effectively attenuates these negative effects.

 14. Spin Accumulation of Spinor Atoms in Optical Lattices

  International Nuclear Information System (INIS)

  Li Hong; Jiang Zhanfeng

  2007-01-01

  We obtain an effective spin correlation Hamiltonian describing the interaction of light with a two-level atom, then we investigate the classical trajectory of the two-level atom system by numerical integration of the Heisenberg equation of motion. Our results show that the spin accumulation is a very popular phenomenon as long as the spin character cannot be ignored in the Hamiltonian. We propose experimental protocol to observe this new phenomenon in further experiments.

 15. [Secondary metabolites accumulating and geoherbs formation under enviromental stress].

  Science.gov (United States)

  Huang, Lu-Qi; Guo, Lan-Ping

  2007-02-01

  This paper analyzed how habitat affected the formation of geoherbs after summarizing the influences of environmental stress on plants growth, especially on theirs secondary metabolites accumulating, and introducing 4 kinds hypothesis about environmental stress affects plants. It was then pointed out that environmental stress may have advantage on the formation of geoherbs. The stress effect hypothesis on forming geoherbs was brought forward, and the ways and methods on study the geoherbs under environmental stress was discussed.

 16. Cadmium accumulation in sunflower plants influenced by arbuscular mycorrhiza.

  Science.gov (United States)

  de Andrade, Sara Adrián López; da Silveira, Adriana Parada Dias; Jorge, Renato Atílio; de Abreu, Mônica Ferreira

  2008-01-01

  In order to investigate the cadmium (Cd) accumulation patterns and possible alleviation of Cd stress by mycorrhization, sunflower plants (Helianthus annuus L.) were grown in the presence or absence of Cd (20 micromol L(-1)) and inoculated or not inoculated with the arbuscular mycorrhizal fungus (AMF) Glomus intraradices. No visual symptoms of Cd phytotoxicity were observed; nevertheless, in non-mycorrhizal plants the presence of Cd decreased plant growth. The addition of Cd had no significant effect on either mycorrhizal colonization or the amount of extra-radical mycelia that was produced by the AMF. Cd accumulated mainly in roots; only 22% of the total Cd absorbed was translocated to the shoots, where it accumulated to an average of 228 mg Cd kg(-1). Although the shoot-to-root ratio of Cd was similar in both the AMF inoculated and non-inoculated plants, the total absorbed Cd was 23% higher in mycorrhizal plants. Cd concentration in AMF extra-radical mycelium was 728 microg g(-1) dry weight. Despite the greater absorption of Cd, mycorrhizal plants showed higher photosynthetic pigment concentrations and shoot P contents. Cd also influenced mineral nutrition, leading to decreased Ca and Cu shoot concentrations; N, Fe and Cu shoot contents; and increased S and K shoot concentrations. Cd induced guaiacol peroxidase activity in roots in both mycorrhizal and non-mycorrhizal plants, but this increase was much more accentuated in non-mycorrhizal roots. In conclusion, sunflower plants associated with G. intraradices were less sensitive to Cd stress than non-mycorrhizal plants. Mycorrhizal sunflowers showed enhanced Cd accumulation and some tolerance to excessive Cd concentrations in plant tissues.

 17. The competence accumulation process in the technology transference strategy

  OpenAIRE

  Souza, André Silva de; Segatto-Mendes, Andréa Paula

  2008-01-01

  The present article evaluates and measures the technological competence accumulation in an automation area enterprise to distribution centers, Knapp Sudamérica Logistic and Automation Ltd, in the interval of the technology transference process previous period (1998-2001) and during the technology transference process (2002-2005). Therefore, based on an individual case study, the study identified the technology transference strategy and mechanism accorded between the head office and the branch...

 18. Tolerance and accumulation characteristics of cadmium in Amaranthus hybridus L

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhang Xiaochuan; Zhang Shirong; Xu Xiaoxun; Li Ting; Gong Guoshu; Jia Yongxia; Li Yun; Deng Liangji

  2010-01-01

  Because of its toxicity to animals and humans, cadmium (Cd) is an environmentally important heavy metal. Consequently, researchers are interested in using hyperaccumulator and accumulator plants to decontaminate Cd polluted soils. To investigate Cd tolerance, uptake and accumulation by Amaranthus hybridus L., Cd concentration gradients were applied to a soil (at rates of 0, 30, 60, 90, 120, 150 and 180 mg kg -1 ) and hydroponics solutions (at rates of 0, 5, 10, 15, 20, 30, and 40 mg L -1 ) following a field survey. A. hybridus grew normally at added Cd concentrations ≤ 90 mg kg -1 and ≤ 20 mg L -1 in the soil culture and in the hydroponics solutions, respectively. In the hydroponics solutions, peroxidase activity showed a quadratic relationship and catalase activity changed irregularly with increasing Cd concentrations. The highest Cd concentration and accumulation in shoots were 241.56 mg kg -1 and 1006.95 μg pot -1 in the soil culture, and 354.56 mg kg -1 and 668.42 μg pot -1 in the hydroponics experiment. Bioconcentration factors in soil culture and hydroponics solutions were 0.58-1.22 and 5.18-17.55, and translocation factors were 0.64-1.50 and 0.33-0.92, respectively. A. hybridus has potential phytoremediation capability in Cd polluted soils.

 19. Accumulation and phytotoxicity of engineered nanoparticles to Cucurbita pepo.

  Science.gov (United States)

  Hawthorne, Joseph; Musante, Craig; Sinha, Saion K; White, Jason C

  2012-04-01

  The effect of bulk and engineered nanoparticle (NP) Ag, Au, Cu, Si, and C at 250 and 750 mg/L on zucchini biomass, transpiration, and element content was determined. The pH of bulk and NP solutions prior to plant growth frequently differed. Nanoparticle Cu solution pH was significantly higher than bulk Cu, whereas for Ag and C, the NPs had significantly lower pH. Plants were unaffected by Au, regardless of particle size or concentration. NP Ag reduced plant biomass and transpiration by 49-91% compared to equivalent bulk Ag. NP Si at 750 mg/L reduced plant growth and transpiration by 30-51% relative to bulk Si. Bulk and NP Cu were phytotoxic but much of the effect was alleviated by humic acid. The shoot Ag and Cu content did not differ based on particle size or concentration. The accumulation of bulk Au was greater than the NP, but humic acid increased the accumulation of NP and bulk Au by 5.6-fold and 80%, respectively. The uptake of NP Si was 5.6-6.5-fold greater than observed with the bulk element. These findings show that the NPs may have unique phytotoxicity or accumulation patterns and that solution properties can significantly impact particle fate and effects.

 20. Coulomb Stress Accumulation along the San Andreas Fault System

  Science.gov (United States)

  Smith, Bridget; Sandwell, David

  2003-01-01

  Stress accumulation rates along the primary segments of the San Andreas Fault system are computed using a three-dimensional (3-D) elastic half-space model with realistic fault geometry. The model is developed in the Fourier domain by solving for the response of an elastic half-space due to a point vector body force and analytically integrating the force from a locking depth to infinite depth. This approach is then applied to the San Andreas Fault system using published slip rates along 18 major fault strands of the fault zone. GPS-derived horizontal velocity measurements spanning the entire 1700 x 200 km region are then used to solve for apparent locking depth along each primary fault segment. This simple model fits remarkably well (2.43 mm/yr RMS misfit), although some discrepancies occur in the Eastern California Shear Zone. The model also predicts vertical uplift and subsidence rates that are in agreement with independent geologic and geodetic estimates. In addition, shear and normal stresses along the major fault strands are used to compute Coulomb stress accumulation rate. As a result, we find earthquake recurrence intervals along the San Andreas Fault system to be inversely proportional to Coulomb stress accumulation rate, in agreement with typical coseismic stress drops of 1 - 10 MPa. This 3-D deformation model can ultimately be extended to include both time-dependent forcing and viscoelastic response.

 1. Visual accumulation tube for size analysis of sands

  Science.gov (United States)

  Colby, B.C.; Christensen, R.P.

  1956-01-01

  The visual-accumulation-tube method was developed primarily for making size analyses of the sand fractions of suspended-sediment and bed-material samples. Because the fundamental property governing the motion of a sediment particle in a fluid is believed to be its fall velocity. the analysis is designed to determine the fall-velocity-frequency distribution of the individual particles of the sample. The analysis is based on a stratified sedimentation system in which the sample is introduced at the top of a transparent settling tube containing distilled water. The procedure involves the direct visual tracing of the height of sediment accumulation in a contracted section at the bottom of the tube. A pen records the height on a moving chart. The method is simple and fast, provides a continuous and permanent record, gives highly reproducible results, and accurately determines the fall-velocity characteristics of the sample. The apparatus, procedure, results, and accuracy of the visual-accumulation-tube method for determining the sedimentation-size distribution of sands are presented in this paper.

 2. Endothelial biocompatibility and accumulation of SPION under flow conditions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Matuszak, Jasmin; Zaloga, Jan; Friedrich, Ralf P.; Lyer, Stefan; Nowak, Johannes; Odenbach, Stefan; Alexiou, Christoph; Cicha, Iwona

  2015-01-01

  Magnetic targeting is considered a promising method to accumulate the nanoparticles at the sites of atherosclerotic lesions, but little is known about the biological effects of magnetic nanoparticles on the vascular wall. Here, we investigated endothelial cell growth and vitality upon treatment with SPION (0–60 µg/mL) using two complementing methods: real-time cell analysis and live-cell microscopy. Moreover, the uptake of circulating superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs) was assessed in an in vitro model of arterial bifurcations. At the tested concentrations, SPIONs were well tolerated and had no major influence on endothelial cell growth. Our results further showed a uniform distribution of endothelial SPION uptake independent of channel geometry or hemodynamic conditions: In the absence of magnetic force, no increase in accumulation of SPIONs at non-uniform shear stress region at the outer walls of bifurcation was observed. Application of external magnet allowed enhanced accumulation of SPIONs at the regions of non-uniform shear stress. Increased uptake of SPIONs at non-uniform shear stress region was well tolerated by endothelial cells (ECs) and did not affect endothelial cell viability or attachment. These findings indicate that magnetic targeting can constitute a promising and safe technique for the delivery of imaging and therapeutic nanoparticles to atherosclerotic lesions

 3. Endothelial biocompatibility and accumulation of SPION under flow conditions

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Matuszak, Jasmin; Zaloga, Jan; Friedrich, Ralf P.; Lyer, Stefan [Section of Experimental Oncology and Nanomedicine (SEON), Else Kröner-Fresenius Stiftungsprofessur for Nanomedicine, University Hospital Erlangen, Erlangen (Germany); Nowak, Johannes; Odenbach, Stefan [Chair of Magnetofluiddynamics, Measuring and Automation Technology, Technische Universität Dresden, Dresden (Germany); Alexiou, Christoph [Section of Experimental Oncology and Nanomedicine (SEON), Else Kröner-Fresenius Stiftungsprofessur for Nanomedicine, University Hospital Erlangen, Erlangen (Germany); Cicha, Iwona, E-mail: Iwona_Cicha@yahoo.com [Section of Experimental Oncology and Nanomedicine (SEON), Else Kröner-Fresenius Stiftungsprofessur for Nanomedicine, University Hospital Erlangen, Erlangen (Germany)

  2015-04-15

  Magnetic targeting is considered a promising method to accumulate the nanoparticles at the sites of atherosclerotic lesions, but little is known about the biological effects of magnetic nanoparticles on the vascular wall. Here, we investigated endothelial cell growth and vitality upon treatment with SPION (0–60 µg/mL) using two complementing methods: real-time cell analysis and live-cell microscopy. Moreover, the uptake of circulating superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs) was assessed in an in vitro model of arterial bifurcations. At the tested concentrations, SPIONs were well tolerated and had no major influence on endothelial cell growth. Our results further showed a uniform distribution of endothelial SPION uptake independent of channel geometry or hemodynamic conditions: In the absence of magnetic force, no increase in accumulation of SPIONs at non-uniform shear stress region at the outer walls of bifurcation was observed. Application of external magnet allowed enhanced accumulation of SPIONs at the regions of non-uniform shear stress. Increased uptake of SPIONs at non-uniform shear stress region was well tolerated by endothelial cells (ECs) and did not affect endothelial cell viability or attachment. These findings indicate that magnetic targeting can constitute a promising and safe technique for the delivery of imaging and therapeutic nanoparticles to atherosclerotic lesions.

 4. Difference in initial dental biofilm accumulation between night and day.

  Science.gov (United States)

  Dige, Irene; Schlafer, Sebastian; Nyvad, Bente

  2012-12-01

  The study of initial microbial colonization on dental surfaces is a field of intensive research because of the aetiological role of biofilms in oral diseases. Most previous studies of de novo accumulation and composition of dental biofilms in vivo do not differentiate between biofilms formed during day and night. This study hypothesized that there is a diurnal variation in the rate of accumulation of bacteria on solid surfaces in the oral cavity. In situ biofilm from healthy individuals was collected for 12 h during day and night, respectively, subjected to fluorescent in situ hybridization and visualized using confocal laser scanning microscopy. Analysis of the biofilms using stereological methods and digital image analysis revealed a consistent statistically significant difference between both the total number of bacteria and the biovolume in the two 12-h groups (p = 0.012), with the highest accumulation of bacteria during daytime (a factor of 8.8 and 6.1 higher, respectively). Hybridization with probes specific for streptococci and Actinomyces naeslundii indicated a higher proportion of streptococci in biofilms grown during daytime as compared to night-time. No differences could be observed for A. naeslundii. The degree of microbial coverage and the bacterial composition varied considerably between different individuals. The data provide firm evidence that initial biofilm formation decreases during the night, which may reflect differences in the availability of salivary nutrients. This finding is of significant importance when studying population dynamics during experimental dental biofilm formation.

 5. Yield accumulation in irrigated sugarcane. II. Utilization of intercepted radiation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Muchow, R.C.; Evensen, C.I.; Osgood, R.V.; Robertson, M.J.

  1997-01-01

  Intercepted radiation is a major driving variable of crop production under high-input irrigated conditions. Quantitative information on the utilization of radiation in yield accumulation allows extrapolation beyond the current season and location, and when this information is incorporated into crop growth simulation models, the effect of crop age on the productivity of different cultivars can be examined under different climatic conditions. This paper examines the differential performance of high-yielding sugarcane (Saccharum spp. hybrids) crops in terms of the amount of short-wave solar radiation intercepted (Si) and the efficiency of use of intercepted radiation (RUE) in biomass production. Biomass accumulation during the 12- to 24-mo crop cycle was examined for two experiments conducted in Hawaii, and three experiments conducted in tropical Australia from 1991 to 1993. The analysis showed that (i) RUE was much less for growth after 12 mo than in the first 12 mo; (ii) maximum RUE of sugarcane approaches 2.0 g MJ(-1); (iii) biomass accumulation beyond 12 mo was not related directly to radiation utilization; and (iv) cultivars differed in Si, but differences in RUE could not be unequivocally assessed due to the confounding effect of variable recovery of trash in biomass estimates. It is concluded that stalk death and consequent biomass loss are important factors contributing to yield variation in sugarcane crops growing for 12 to 24 mo, with a yield plateau occurring at variable crop ages during the second year of growth

 6. Early postischemic 45Ca accumulation in rat dentate hilus

  International Nuclear Information System (INIS)

  Benveniste, H.; Diemer, N.H.

  1988-01-01

  Several studies have found postischemic regional accumulation of calcium to be time-dependent and coincident with the progression of ischemic cell change. In the most vulnerable cells in the hippocampus one would therefore expect to find a primary and specific early uptake of calcium after ischemia. Autoradiograms of 45 Ca and 3 H-inulin distribution were investigated before and 1 h after 20 min ischemia in the rat hippocampus. Two different methodological approaches were used for administration of 45 Ca: (a) administration via microdialysis probes, (b) intraventricular injection. During control conditions the 45 Ca autoradiograms showed variations in distribution volume in accordance with 3 H-inulin determination of extracellular space size. One hour after ischemia a massive accumulation of 45 Ca was found in the dentate hilus. No change in the distribution pattern of 3 H-inulin could be demonstrated 1 h after ischemia. We suggest that 45 Ca accumulation in dentate hilus 1 h after ischemia is a result of increased Ca 2+ uptake before irreversible cell damage occurs and is not due to passive influx of calcium across a leaky plasma membrane

 7. Kalimeris integrifolia Turcz. ex DC.: An accumulator of Cd

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wei Shuhe; Zhou Qixing; Srivastava, Mrittunjai; Xiao Hong; Yang Chuanjie; Zhang Qianru

  2009-01-01

  Phytoremediation is a traditional technique that uses vegetation to remediate contaminants from water, soil and sediments. This is a solar-driven, aesthetically pleasing, and cost effective technology. In a former published article, Kalimeris integrifolia Turcz. ex DC. indicated some basic properties of hyperaccumulators for cadmium (Cd). In this study, concentration gradient experiment and sample-analyzing experiments were used to assess whether this plant is a Cd-hyperaccumulator. The results showed the Cd enrichment factor (concentration in plant/soil) and Cd translocation factor (concentration in shoot/root) of K. integrifolia was basically >1 in concentration gradient experiment. Shoot biomass was not reduced significantly (p -1 , the threshold concentration for a Cd-hyperaccumulator. Thus, K. integrifolia should only be considered as a Cd-accumulator. In the sample-analyzing experiments conducted in a Pb-Zn mine area and a wastewater irrigation region, K. integrifolia also showed Cd-accumulator properties. Based on these results, K. integrifolia could be identified as a Cd-accumulator

 8. A newly found cadmium accumulator-Malva sinensis Cavan

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhang Shirong; Chen Mingying; Li Ting; Xu Xiaoxun; Deng Liangji

  2010-01-01

  Screening hyperaccumulators and accumulators is a key step in the phytoremediation of soils contaminated by heavy metals. A pot experiment was conducted involving a soil Cd concentration gradient (0, 50, 75, 100, 125, 150, 175, and 200 mg kg -1 ) to determine if Malva sinensis Cavan. from two lead-zinc mines in Kangding and Yajiang in western Sichuan, China, is a Cd-hyperaccumulator. The highest Cd concentrations in plant shoots from Kangding and Yajiang were 154.30 and 122.77 mg kg -1 , respectively, at a soil Cd concentration of 200 mg kg -1 . The largest amounts of accumulation in plant shoots from Kangding and Yajiang were 700.5 and 1403.2 μg pot -1 , respectively. The bioconcentration factors in shoots were 0.53-1.03 for Kangding and 0.69-1.25 for Yajiang. Moreover, all translocation factors of plants from the two sites were over 1.0. Therefore, M. sinensis can be classified as a Cd-accumulator or non-standard Cd-hyperaccumulator.

 9. Accumulation of anthocyanins in tomato skin extends shelf life.

  Science.gov (United States)

  Bassolino, Laura; Zhang, Yang; Schoonbeek, Henk-Jan; Kiferle, Claudia; Perata, Pierdomenico; Martin, Cathie

  2013-11-01

  Shelf life is one of the most important traits for the tomato (Solanum lycopersicum) industry. Two key factors, post-harvest over-ripening and susceptibility to post-harvest pathogen infection, determine tomato shelf life. Anthocyanins accumulate in the skin of Aft/Aft atv/atv tomatoes, the result of introgressing alleles affecting anthocyanin biosynthesis in fruit from two wild relatives of tomato, which results in extended fruit shelf life. Compared with ordinary, anthocyanin-less tomatoes, the fruits of Aft/Aft atv/atv keep longer during storage and are less susceptible to Botrytis cinerea, a major tomato pathogen, post-harvest. Using genetically modified tomatoes over-producing anthocyanins, we confirmed that skin-specific accumulation of anthocyanins in tomato is sufficient to reduce the susceptibility of fruit to Botrytis cinerea. Our data indicate that accumulation of anthocyanins in tomato fruit, achieved either by traditional breeding or genetic engineering can be an effective way to extend tomato shelf life. © 2013 The Authors. New Phytologist © 2013 New Phytologist Trust.

 10. Nutrient uptake and biomass accumulation for eleven different field crops

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K. HAKALA

  2008-12-01

  Full Text Available Oil hemp (Cannabis sativa L., quinoa (Chenopodium quinoa Willd., false flax (Camelina sativa (L. Crantz, caraway (Carum carvi L., dyer’s woad (Isatis tinctoria L., nettle (Urtica dioica L., reed canary grass (RCG (Phalaris arundinacea L., buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench, linseed (Linum usitatissimum L., timothy (Phleum pratense L. and barley (Hordeum vulgare L. were grown under uniform conditions in pots containing well fertilised loam soil. Dry matter (DM accumulation was measured repeatedly, and contents of minerals N, P, K, Ca and Mg at maturity. Annual crops accumulated above-ground biomass faster than perennials, while perennials had higher DM accumulation rates below ground. Seeds had high concentrations of N and P, while green biomass had high concentrations of K and Ca. Stems and roots had low concentrations of minerals. Concentrations of K and P were high in quinoa and caraway, and that of P in buckwheat. Hemp and nettle had high Ca concentrations, and quinoa had high Mg concentration. N and P were efficiently harvested with seed, Ca and K with the whole biomass. Perennials could prevent soil erosion and add carbon to the soil in the long term, while annuals compete better with weeds and prevent erosion during early growth. Nutrient balances in a field could be modified and nutrient leaching reduced by careful selection of the crop and management practices.;

 11. Sheath-accumulating Propagation of Interplanetary Coronal Mass Ejection

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Takahashi, Takuya; Shibata, Kazunari, E-mail: takahasi@kusastro.kyoto-u.ac.jp [Kwasan and Hida Observatories, Kyoto University, Yamashina, Kyoto 607–8471 (Japan)

  2017-03-10

  Fast interplanetary coronal mass ejections (ICMEs) are the drivers of strong space weather storms such as solar energetic particle events and geomagnetic storms. The connection between the space-weather-impacting solar wind disturbances associated with fast ICMEs at Earth and the characteristics of causative energetic CMEs observed near the Sun is a key question in the study of space weather storms, as well as in the development of practical space weather prediction. Such shock-driving fast ICMEs usually expand at supersonic speeds during the propagation, resulting in the continuous accumulation of shocked sheath plasma ahead. In this paper, we propose a “sheath-accumulating propagation” (SAP) model that describes the coevolution of the interplanetary sheath and decelerating ICME ejecta by taking into account the process of upstream solar wind plasma accumulation within the sheath region. Based on the SAP model, we discuss (1) ICME deceleration characteristics; (2) the fundamental condition for fast ICMEs at Earth; (3) the thickness of interplanetary sheaths; (4) arrival time prediction; and (5) the super-intense geomagnetic storms associated with huge solar flares. We quantitatively show that not only the speed but also the mass of the CME are crucial for discussing the above five points. The similarities and differences between the SAP model, the drag-based model, and the“snow-plow” model proposed by Tappin are also discussed.

 12. Spin accumulation in disordered topological insulator ultrathin films

  Science.gov (United States)

  Siu, Zhuo Bin; Ho, Cong Son; Tan, Seng Ghee; Jalil, Mansoor B. A.

  2017-08-01

  Topological insulator (TI) ultrathin films differ from the more commonly studied semi-infinite bulk TIs in that the former possess both top and bottom surfaces where the surface states localized at different surfaces can couple to one another across the finite thickness of the film. In the presence of an in-plane magnetization, the TI thin films display two distinct phases depending on which of the inter-surface coupling or the magnetization is stronger. In this work, we consider a Bi2Se3 TI thin film system with an in-plane magnetization and numerically calculate the resulting spin accumulation on both surfaces of the film due to an in-plane electric field to linear order. We describe a numerical scheme for performing the Kubo formula calculation in which we include impurity scattering and vertex corrections. We find that the sums of the spin accumulation over the two surfaces in the in-plane direction perpendicular to the magnetization and in the out of plane direction are antisymmetric in Fermi energy around the charge neutrality point and are non-vanishing only when the symmetry between the top and bottom TI surfaces is broken. The impurity scattering, in general, diminishes the magnitude of the spin accumulation.

 13. [Job crisis and transformations in the new model of accumulation].

  Science.gov (United States)

  Zerda-Sarmiento, Alvaro

  2012-06-01

  The general and structural crisis capitalism is going through is the token of the difficulties accumulation model has been dealing with since 70's in developed countries. This model has been trying to settle down again on the basis of neoliberal principle and a new technical-economical paradigm. The new accumulation pattern has had a effect in employment sphere which have been made evident at all the elements that constitute work relationships. In Colombia, this model implementation has been partial and segmented. However, its consequences (and the long-term current crisis) have been evident in unemployment, precarious work, segmentation, informal work and restricted and private health insurance. Besides, financial accumulation makes labour profits flow at different levels. The economic model current government has aimed to implement leads to strengthening exports, so making population life conditions more difficult. In order to overcome the current state of affairs, the work sphere needs to become more creative. This creative approach should look for new schemes for expression and mobilization of work sphere's claims. This is supposed to be done by establishing a different economic model aimed to build a more inclusive future, with social justice.

 14. Studies of gallium accumulation in inflammatory lesions. Pt. 4

  International Nuclear Information System (INIS)

  Camargo, E.E.; Wagner, H.N. Jr.; Tsan, Min-Fu

  1979-01-01

  The kinetics of 67 Ga accumulation in experimental inflammatory exudates were studied. In six rabbits with S. aureus induced abscesses, serial samples of exudate and blood were obtained at 1, 2, 4, 24 and 48 hrs after intravenous injection of 67 Ga. The accumulation of 67 Ga in the inflammatory exudate was slow with an accumulation half-time of 5.5 hrs. The concentration of 67 Ga in the abscesses approached that of blood 48 hrs after injection. Analysis of the distribution of 67 Ga in the inflammatory exudate revealed that the portion of 67 Ga in the cellular fraction (1,600 xg pellet) correlated best with the number of non-viable polymorphonuclear leukocytes (PMN) (r = 0.81). Its correlation with total number of PMN and bacteria was r = 0.69 and r = 0.35, respectively. Autoradiographie studies confirmed that the majority of 67 Ga in the cellular fraction of the exudate was associated with non-viable PMN's. (orig.) [de

 15. Ultrastructural and flow cytometric analyses of lipid accumulation in microalgae

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Solomon, J.A.; Hand, R.E. Jr.; Mann, R.C.

  1986-12-01

  Lipid accumulation in three species of microalgae was investigated with flow cytometry (FCM) and transmission electron microscopy (TEM). Previous studies using batch cultures of a algae have led to the assumption that lipid accumulation in microalgae is a gradual process requiring at least several days for completion. However, FCM reveals, through changes in the chlorophyll:lipid ratio, that the time span required for individual cells to change metabolic state is short. Simultaneous FCM measurements of chlorophyll and nile red (neutral lipid) fluorescence in individual cells of nitrogen-deficient Isochrysis populations revealed a bimodal population distribution as one stage in the lipid accumulation process. The fact that two discrete populations exist, with few cells in an intermediate stage, suggests rapid response to a liqid trigger. Interpretations of light and electron microscopic observations are consistent with this hypothesis. The time required for an entire population to achieve maximum lipid content is considerably longer than that required for a single cell, due to the variation in response time among cells. In this study high lipid cultures were sometimes obtained by using FCM to separate high lipid cells from the remainder of the population. FCM holds much promise for strain enhancement but considerable developmental work, directed at providing more consistent results, remains to be done. 8 refs., 35 figs.

 16. Hepatic accumulation of sup(99m)Tc-Sn-diphosphonate

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hayashi, Sanshin; Oyama, Kazuyuki; Hirakawa, Ken; Akaike, Akira; Kogure, Takashi

  1977-01-01

  Six cases of hepatic accumulation of sup(99m)Tc-Sn-EHDP (ethane-1-hydroxy-1,1-diphosphonate) were encountered among 31 cases of bone scintigram. There were no uniformly common factors in sex, age, disease, liver function, or other laboratory data in these six patients. Colloidal formation was suspected since sup(99m)Tc-Sn-EHDP accumulated in the liver and spleen. EHDP vials from the same kit were analyzed and nothing abnormal was detected. EHDP vials of the same lot number were used in all of 31 cases. Samples of sup(99m)Tc eluate obtained from the same generator used to prepare EHDP and saline eluent from the same stock material used to elute the generator were analyzed. A small amount of aluminum ion and other oxidizer were found but they were thought to be insufficient as factors in the high liver uptake of EHDP because of too small a quantity. pH of sup(99m)Tc eluate was not unusual. Colloidal formation at the time of preparation of sup(99m)Tc-Sn-EHDP is not conceivable since most of the patients undergo bone scintigram without hepatic accumulation. It was assumed that somatic metallic ion substance, serum protein, or other endogeneous matter was responsible for the high liver uptake of EHDP. (auth.)

 17. Bayesian inference method for stochastic damage accumulation modeling

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jiang, Xiaomo; Yuan, Yong; Liu, Xian

  2013-01-01

  Damage accumulation based reliability model plays an increasingly important role in successful realization of condition based maintenance for complicated engineering systems. This paper developed a Bayesian framework to establish stochastic damage accumulation model from historical inspection data, considering data uncertainty. Proportional hazards modeling technique is developed to model the nonlinear effect of multiple influencing factors on system reliability. Different from other hazard modeling techniques such as normal linear regression model, the approach does not require any distribution assumption for the hazard model, and can be applied for a wide variety of distribution models. A Bayesian network is created to represent the nonlinear proportional hazards models and to estimate model parameters by Bayesian inference with Markov Chain Monte Carlo simulation. Both qualitative and quantitative approaches are developed to assess the validity of the established damage accumulation model. Anderson–Darling goodness-of-fit test is employed to perform the normality test, and Box–Cox transformation approach is utilized to convert the non-normality data into normal distribution for hypothesis testing in quantitative model validation. The methodology is illustrated with the seepage data collected from real-world subway tunnels.

 18. Ascorbic acid transport and accumulation in human neutrophils

  International Nuclear Information System (INIS)

  Washko, P.; Rotrosen, D.; Levine, M.

  1989-01-01

  The transport, accumulation, and distribution of ascorbic acid were investigated in isolated human neutrophils utilizing a new ascorbic acid assay, which combined the techniques of high performance liquid chromatography and coulometric electrochemical detection. Freshly isolated human neutrophils contained 1.0-1.4 mM ascorbic acid, which was localized greater than or equal to 94% to the cytosol, was not protein bound, and was present only as ascorbic acid and not as dehydroascorbic acid. Upon addition of ascorbic acid to the extracellular medium in physiologic amounts, ascorbic acid was accumulated in neutrophils in millimolar concentrations. Accumulation was mediated by a high affinity and a low affinity transporter; both transporters were responsible for maintenance of concentration gradients as large as 50-fold. The high affinity transporter had an apparent Km of 2-5 microns by Lineweaver-Burk and Eadie-Hofstee analyses, and the low affinity transporter had an apparent Km of 6-7 mM by similar analyses. Each transporter was saturable and temperature dependent. In normal human blood the high affinity transporter should be saturated, whereas the low affinity transporter should be in its linear phase of uptake

 19. Sheath-accumulating Propagation of Interplanetary Coronal Mass Ejection

  International Nuclear Information System (INIS)

  Takahashi, Takuya; Shibata, Kazunari

  2017-01-01

  Fast interplanetary coronal mass ejections (ICMEs) are the drivers of strong space weather storms such as solar energetic particle events and geomagnetic storms. The connection between the space-weather-impacting solar wind disturbances associated with fast ICMEs at Earth and the characteristics of causative energetic CMEs observed near the Sun is a key question in the study of space weather storms, as well as in the development of practical space weather prediction. Such shock-driving fast ICMEs usually expand at supersonic speeds during the propagation, resulting in the continuous accumulation of shocked sheath plasma ahead. In this paper, we propose a “sheath-accumulating propagation” (SAP) model that describes the coevolution of the interplanetary sheath and decelerating ICME ejecta by taking into account the process of upstream solar wind plasma accumulation within the sheath region. Based on the SAP model, we discuss (1) ICME deceleration characteristics; (2) the fundamental condition for fast ICMEs at Earth; (3) the thickness of interplanetary sheaths; (4) arrival time prediction; and (5) the super-intense geomagnetic storms associated with huge solar flares. We quantitatively show that not only the speed but also the mass of the CME are crucial for discussing the above five points. The similarities and differences between the SAP model, the drag-based model, and the“snow-plow” model proposed by Tappin are also discussed.

 20. Asthma and gender impact accumulation of T cell subtypes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peters Stephen P

  2010-07-01

  Full Text Available Abstract Background The "Th2 hypothesis for asthma" asserts that an increased ratio of Th2:Th1 cytokine production plays an important pathogenic role in asthma. Although widely embraced, the hypothesis has been challenged by various empirical observations and has been described as overly simplistic. We sought to establish whether CD3+CD28-mediated and antigen-independent accumulation of type 1 and type 2 T cells differs significantly between nonasthmatic and asthmatic populations. Methods An ex vivo system was used to characterize the regulation of IFN-γ-producing (type 1 and IL-13-producing (type 2 T cell accumulation in response to CD3+CD28 and IL-2 stimulation by flow cytometry. Results IL-13-producing T cells increased in greater numbers in response to antigen-independent stimulation in peripheral blood lymphocytes from female atopic asthmatic subjects compared with male asthmatics and both male and female atopic non-asthmatic subjects. IFN-γ+ T cells increased in greater numbers in response to either antigen-independent or CD3+CD28-mediated stimulation in peripheral blood lymphocytes from atopic asthmatic subjects compared to non-asthmatic subjects, regardless of gender. Conclusions We demonstrate that T cells from asthmatics are programmed for increased accumulation of both type 2 and type 1 T cells. Gender had a profound effect on the regulation of type 2 T cells, thus providing a mechanism for the higher frequency of adult asthma in females.

 1. The Competence Accumulation Process in the Technology Transference Strategy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  André Silva de Souza

  2008-04-01

  Full Text Available The present article evaluates and measures the technological competence accumulation in an automation area enterprise to distribution centers, Knapp Sudamérica Logistic and Automation Ltd, in the interval of the technology transference process previous period (1998-2001 and during the technology transference process(2002-2005. Therefore, based on an individual case study, the study identified the technology transference strategy and mechanism accorded between the head office and the branch office, the technological functions and activities developed by the receiver and, at last, the critical factors present in this process. The echnological competences accumulation exam was accomplished based on an analytical structure existent in the literature that was adapted to the researched segment analysis. The obtained results showed that the planed, organized, controlled and continuous effort to generating and disseminating knowledge allowed the enterprise to speed up the accumulation process of technological competences promoting the converting of this process from individual level to the organizational one: besides, it also allowed the identification of barriers and facilitators involved in this process.

 2. Surface charge accumulation of particles containing radionuclides in open air.

  Science.gov (United States)

  Kim, Yong-Ha; Yiacoumi, Sotira; Tsouris, Costas

  2015-05-01

  Radioactivity can induce charge accumulation on radioactive particles. However, electrostatic interactions caused by radioactivity are typically neglected in transport modeling of radioactive plumes because it is assumed that ionizing radiation leads to charge neutralization. The assumption that electrostatic interactions caused by radioactivity are negligible is evaluated here by examining charge accumulation and neutralization on particles containing radionuclides in open air. A charge-balance model is employed to predict charge accumulation on radioactive particles. It is shown that particles containing short-lived radionuclides can be charged with multiple elementary charges through radioactive decay. The presence of radioactive particles can significantly modify the particle charge distribution in open air and yield an asymmetric bimodal charge distribution, suggesting that strong electrostatic particle interactions may occur during short- and long-range transport of radioactive particles. Possible effects of transported radioactive particles on electrical properties of the local atmosphere are reported. The study offers insight into transport characteristics of airborne radionuclides. Results are useful in atmospheric transport modeling of radioactive plumes. Copyright © 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 3. A newly found cadmium accumulator-Malva sinensis Cavan

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zhang Shirong, E-mail: rsz01@163.com [College of Resources and Environment, Sichuan Agricultural University, 46 Xinkang Road, Yaan 625014 (China); Chen Mingying; Li Ting; Xu Xiaoxun; Deng Liangji [College of Resources and Environment, Sichuan Agricultural University, 46 Xinkang Road, Yaan 625014 (China)

  2010-01-15

  Screening hyperaccumulators and accumulators is a key step in the phytoremediation of soils contaminated by heavy metals. A pot experiment was conducted involving a soil Cd concentration gradient (0, 50, 75, 100, 125, 150, 175, and 200 mg kg{sup -1}) to determine if Malva sinensis Cavan. from two lead-zinc mines in Kangding and Yajiang in western Sichuan, China, is a Cd-hyperaccumulator. The highest Cd concentrations in plant shoots from Kangding and Yajiang were 154.30 and 122.77 mg kg{sup -1}, respectively, at a soil Cd concentration of 200 mg kg{sup -1}. The largest amounts of accumulation in plant shoots from Kangding and Yajiang were 700.5 and 1403.2 {mu}g pot{sup -1}, respectively. The bioconcentration factors in shoots were 0.53-1.03 for Kangding and 0.69-1.25 for Yajiang. Moreover, all translocation factors of plants from the two sites were over 1.0. Therefore, M. sinensis can be classified as a Cd-accumulator or non-standard Cd-hyperaccumulator.

 4. Tolerance and accumulation characteristics of cadmium in Amaranthus hybridus L

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zhang Xiaochuan [College of Resources and Environment, Sichuan Agricultural University, 46 Xinkang Road, Yaan 625014 (China); Zhang Shirong, E-mail: rsz01@163.com [College of Resources and Environment, Sichuan Agricultural University, 46 Xinkang Road, Yaan 625014 (China); Xu Xiaoxun; Li Ting [College of Resources and Environment, Sichuan Agricultural University, 46 Xinkang Road, Yaan 625014 (China); Gong Guoshu [Agricultural College, Sichuan Agricultural University, Yaan 625014 (China); Jia Yongxia; Li Yun; Deng Liangji [College of Resources and Environment, Sichuan Agricultural University, 46 Xinkang Road, Yaan 625014 (China)

  2010-08-15

  Because of its toxicity to animals and humans, cadmium (Cd) is an environmentally important heavy metal. Consequently, researchers are interested in using hyperaccumulator and accumulator plants to decontaminate Cd polluted soils. To investigate Cd tolerance, uptake and accumulation by Amaranthus hybridus L., Cd concentration gradients were applied to a soil (at rates of 0, 30, 60, 90, 120, 150 and 180 mg kg{sup -1}) and hydroponics solutions (at rates of 0, 5, 10, 15, 20, 30, and 40 mg L{sup -1}) following a field survey. A. hybridus grew normally at added Cd concentrations {<=} 90 mg kg{sup -1} and {<=} 20 mg L{sup -1} in the soil culture and in the hydroponics solutions, respectively. In the hydroponics solutions, peroxidase activity showed a quadratic relationship and catalase activity changed irregularly with increasing Cd concentrations. The highest Cd concentration and accumulation in shoots were 241.56 mg kg{sup -1} and 1006.95 {mu}g pot{sup -1} in the soil culture, and 354.56 mg kg{sup -1} and 668.42 {mu}g pot{sup -1} in the hydroponics experiment. Bioconcentration factors in soil culture and hydroponics solutions were 0.58-1.22 and 5.18-17.55, and translocation factors were 0.64-1.50 and 0.33-0.92, respectively. A. hybridus has potential phytoremediation capability in Cd polluted soils.

 5. Features of accumulation of radiation defects in metal with impurity

  International Nuclear Information System (INIS)

  Iskakov, B.M.

  2002-01-01

  The processes of accumulation and annealing of radiation defects in solids are being studied for the last fifty years quite intensively. Many regularities of these processes are fixed, but there are more unsolved problems. The computer simulation is one of the effective tools in finding the mechanisms of accumulation and annealing of radiation defects in solids. The numerical solution of the system of the differential equations by means of computers describing kinetics of accumulation of radiation point defects in metals with impurity, has allowed to receive a number of new outcomes. It was revealed, that a determinative factor influential in concentration of point defects (vacancies and interstitial atoms), formed during an exposure of metal, is the correlation a speed of Frenkel twins recombination, the capture of defects by impurity atoms and absorption of defects by other drainage, for example by dislocations. If the speed of capture of interstitial atoms by impurity atoms for two - three order is lower than the recombination speed of Frenkel twins and on two - three order exceeds the speed of capture of vacancies by impurity atoms, the concentration of interstitial atoms within the first seconds of an exposure passes through a maximum, then quickly decreases in some times and after that starts slowly to grow. The change of concentration of interstitial atoms in an initial period of an exposure does not influence on the change of a vacancy concentration. Within the whole period of an exposure, during which the concentration of interstitial atoms achieves a maximum and then is reduced, the vacancy concentration is steadily enlarged. However subsequent sluggish rise of concentration of interstitial atoms during an exposure is followed by the decrease of the vacancy concentration. The most remarkable feature of the kinetics of accumulation of interstitial atoms in metals with impurity is the presence of two extremum on curve dependence of interstitial atoms on a

 6. Screening for new accumulator plants in Andes Range mines

  Science.gov (United States)

  Bech, Jaume; Roca, Núria

  2016-04-01

  Toxic metal pollution of waters and soils is a major environmental problem, and most conventional remediation approaches do not provide acceptable solutions. The use of plants or plant products to restore or stabilize contaminated sites, collectively known as phytoremediation, takes advantage of the natural abilities of plants to take up, accumulate, store, or degrade organic and inorganic substances. Although not a new concept, phytoremediation is currently being re-examined as an environmentally friendly, cost-effective means of reducing metal contaminated soil. Plants growing on naturally metal-enriched soils are of particular interest in this regard, since they are genetically tolerant to high metal concentrations and have an excellent adaptation to this multi-stress environment. Processes include using plants that tolerate and accumulate metals at high levels (phytoextraction) and using plants that can grow under conditions that are toxic to other plants while preventing, for example, soil erosion (phytostabilization). Soil and plant samples were taken at polymetallic mines in Peru, Ecuador and Chile. It is suggested that Plantago orbignyana Steinheil is a Pb hyperaccumulator. Moreover, unusually elevated concentrations of Pb (over 1000 mg kg-1) and Translocation Factor (TF) greater than one were also detected in shoots of 6 different plants species (Ageratina sp., Achirodine alata, Cortaderia apalothica, Epilobium denticulatum, Taraxacum officinalis and Trifolium repens) of a Caroline mine in Perú. Among the grass species (Poaceae), the highest shoot As concentration were found in Paspalum sp. (>1000 μg g-1) and Eriochola ramose (460 μg g-1) from the Cu mine in Peru and in Holcus lanatus and Pennisetum clandestinum (>200 μg g-1) from the silver mine in Ecuador. The shoot accumulation of Zn was highest in Baccharis amdatensis (>1900 μg g-1) and in Rumex crispus (1300 μg g-1) from the Ag mine in Ecuador (Bech et al., 2002). Paspalum racemosum also

 7. Accumulation of catechins in tea in relation to accumulation of mRNA from genes involved in catechin biosynthesis.

  Science.gov (United States)

  Eungwanichayapant, P D; Popluechai, S

  2009-02-01

  Catechins are a group of polyphenols found in tea (Camellia sinensis var. sinensis) at high levels. They are beneficial for health. From the study on accumulation of catechins in shoots and mature leaves of a tea cultivar, Oolong No. 17, using high-performance liquid chromatography (HPLC), it was found that the amounts of most catechins in the shoots were higher than those in the mature leaves, with an exception of catechins gallate (CG) that was found in trace amounts in both the shoots and mature leaves. mRNA accumulation of genes involved in catechin synthesis was studied using reverse transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR). The results showed that the mRNA accumulation of the genes were higher in the shoots than in the mature leaves. These genes included genes of phenylalanine ammonia-lyase 1 (PAL1; EC 4.3.1.5), chalcone synthase (CHS; EC 2.3.1.74), dihydroflavonol 4-reductase (DFR; EC 1.1.1.219), leucoanthocyanidin reductase (LCR; EC 1.17.1.3), and flavanone 3-hydroxylase (F3H; EC 1.14.11.9).

 8. Long-term carbon accumulation in Andes peatlands

  Science.gov (United States)

  Huaman, Yizet; Moreira-turq, Patricia; Willems, Bram; Espinoza, Raul; Turq, Bruno; Apaéstegui, James; Llanos, Romina

  2017-04-01

  High-altitude peatlands of the Andes still remain relatively unexplored since most of the studies on carbon capture in tropical soils have focused on peatlands in low altitude areas, leaving aside the importance of the study of high mountain wetlands, currently called "bofedales" located between 3000 and 5000 masl, covering most of the Andes mountains in South America. These peatlands in turn may also represent important paleoclimatic records. In this study, we investigated three peatland cores (APA-01, APA2-01, and APA2-02) at different altitudes (4210 m, 4420 m and 4432 m, respectively) in high Andean Peatlands of southern Peru. The peatland studied is located at the headwater basin Cachi River, in the town of Ayacucho, Peru. The aim of this study was to evaluate the role played by past climatic changes on the peatlands carbon accumulation. Each core was sectioned centimeter by centimeter and sub samples (n = 31) were collected for radiocarbon dating by AMS (acceleration mass spectrometer) and were used to create a sedimentological model based on the program Clam2.2R. The concentrations of carbon and nitrogen were determined from a C / H / N elemental analyzer and the stable carbon and nitrogen isotopes (δ13C and δ15N) were also analyzed. The bulk density was determined based on the volume occupied by the sediment (g /cm3). Finally, the carbon accumulation rate (gC m-2año-1) was determined. The three cores were characterized by two sedimentary units, the results present in the first sedimentary unit of APA01 an average long-term carbon accumulation rate of 59 gC m-2año-1, APA2-01 with 32 gC m-2año-1 and finally APA2-02 with 24 gC m-2año-1; for the second sedimentary unit we have: APA01 on average 17 gC m-2año-1, APA2-01 with 33 gC m-2año-1 and finally APA2-02 with 49 gC m-2año-1. In conclusion, we can say that the carbon accumulation rate for the first sedimentary unit of the three cores decreases as the altitude increases; on the other hand, we have the

 9. Ectopic fat accumulation in patients with COPD: an ECLIPSE substudy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin M

  2017-01-01

  Full Text Available Mickaël Martin,1 Natalie Almeras,1 Jean-Pierre Després,1 Harvey O Coxson,2 George R Washko,3 Isabelle Vivodtzev,4 Emiel FM Wouters,5 Erica Rutten,6 Michelle C Williams,7 John T Murchison,8 William MacNee,7 Don D Sin,2 François Maltais1 On behalf of the Evaluation of COPD Longitudinally to Identify Predictive Surrogate Endpoints (ECLIPSE Study Group 1Research Centre, Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Université Laval, Québec, QC, 2Department of Radiology, University of British Columbia, Vancouver, BC, Canada; 3Department of Medicine, Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA, USA; 4Hypoxia Pathophysiology Laboratory, Grenoble University Hospital, Grenoble, France; 5Department of Respiratory Medicine, Maastricht University Medical Center, Maastricht, 6Research and Development, CIRO, Horn, the Netherlands; 7Department of Respiratory Medicine, University of Edinburgh, 8Department of Radiology, Royal Infirmary of Edinburgh, Edinburgh, UK Background: Obesity is increasingly associated with COPD, but little is known about the prevalence of ectopic fat accumulation in COPD and whether this can possibly be associated with poor clinical outcomes and comorbidities. The Evaluation of COPD Longitudinally to Identify Predictive Surrogate Endpoints (ECLIPSE substudy tested the hypothesis that COPD is associated with increased ectopic fat accumulation and that this would be associated with COPD-related outcomes and comorbidities.Methods: Computed tomography (CT images of the thorax obtained in ECLIPSE were used to quantify ectopic fat accumulation at L2–L3 (eg, cross-sectional area [CSA] of visceral adipose tissue [VAT] and muscle tissue [MT] attenuation, a reflection of muscle fat infiltration and CSA of MT. A dose–response relationship between CSA of VAT, MT attenuation and CSA of MT and COPD-related outcomes (6-minute walking distance [6MWD], exacerbation rate, quality of life, and forced

 10. Complement drives glucosylceramide accumulation and tissue inflammation in Gaucher disease.

  Science.gov (United States)

  Pandey, Manoj K; Burrow, Thomas A; Rani, Reena; Martin, Lisa J; Witte, David; Setchell, Kenneth D; Mckay, Mary A; Magnusen, Albert F; Zhang, Wujuan; Liou, Benjamin; Köhl, Jörg; Grabowski, Gregory A

  2017-03-02

  Gaucher disease is caused by mutations in GBA1, which encodes the lysosomal enzyme glucocerebrosidase (GCase). GBA1 mutations drive extensive accumulation of glucosylceramide (GC) in multiple innate and adaptive immune cells in the spleen, liver, lung and bone marrow, often leading to chronic inflammation. The mechanisms that connect excess GC to tissue inflammation remain unknown. Here we show that activation of complement C5a and C5a receptor 1 (C5aR1) controls GC accumulation and the inflammatory response in experimental and clinical Gaucher disease. Marked local and systemic complement activation occurred in GCase-deficient mice or after pharmacological inhibition of GCase and was associated with GC storage, tissue inflammation and proinflammatory cytokine production. Whereas all GCase-inhibited mice died within 4-5 weeks, mice deficient in both GCase and C5aR1, and wild-type mice in which GCase and C5aR were pharmacologically inhibited, were protected from these adverse effects and consequently survived. In mice and humans, GCase deficiency was associated with strong formation of complement-activating GC-specific IgG autoantibodies, leading to complement activation and C5a generation. Subsequent C5aR1 activation controlled UDP-glucose ceramide glucosyltransferase production, thereby tipping the balance between GC formation and degradation. Thus, extensive GC storage induces complement-activating IgG autoantibodies that drive a pathway of C5a generation and C5aR1 activation that fuels a cycle of cellular GC accumulation, innate and adaptive immune cell recruitment and activation in Gaucher disease. As enzyme replacement and substrate reduction therapies are expensive and still associated with inflammation, increased risk of cancer and Parkinson disease, targeting C5aR1 may serve as a treatment option for patients with Gaucher disease and, possibly, other lysosomal storage diseases.

 11. Predicting plant biomass accumulation from image-derived parameters

  Science.gov (United States)

  Chen, Dijun; Shi, Rongli; Pape, Jean-Michel; Neumann, Kerstin; Graner, Andreas; Chen, Ming; Klukas, Christian

  2018-01-01

  Abstract Background Image-based high-throughput phenotyping technologies have been rapidly developed in plant science recently, and they provide a great potential to gain more valuable information than traditionally destructive methods. Predicting plant biomass is regarded as a key purpose for plant breeders and ecologists. However, it is a great challenge to find a predictive biomass model across experiments. Results In the present study, we constructed 4 predictive models to examine the quantitative relationship between image-based features and plant biomass accumulation. Our methodology has been applied to 3 consecutive barley (Hordeum vulgare) experiments with control and stress treatments. The results proved that plant biomass can be accurately predicted from image-based parameters using a random forest model. The high prediction accuracy based on this model will contribute to relieving the phenotyping bottleneck in biomass measurement in breeding applications. The prediction performance is still relatively high across experiments under similar conditions. The relative contribution of individual features for predicting biomass was further quantified, revealing new insights into the phenotypic determinants of the plant biomass outcome. Furthermore, methods could also be used to determine the most important image-based features related to plant biomass accumulation, which would be promising for subsequent genetic mapping to uncover the genetic basis of biomass. Conclusions We have developed quantitative models to accurately predict plant biomass accumulation from image data. We anticipate that the analysis results will be useful to advance our views of the phenotypic determinants of plant biomass outcome, and the statistical methods can be broadly used for other plant species. PMID:29346559

 12. Identification of Genes Associated with Chlorophyll Accumulation in Flower Petals

  Science.gov (United States)

  Ohmiya, Akemi; Hirashima, Masumi; Yagi, Masafumi; Tanase, Koji; Yamamizo, Chihiro

  2014-01-01

  Plants have an ability to prevent chlorophyll accumulation, which would mask the bright flower color, in their petals. In contrast, leaves contain substantial amounts of chlorophyll, as it is essential for photosynthesis. The mechanisms of organ-specific chlorophyll accumulation are unknown. To identify factors that determine the chlorophyll content in petals, we compared the expression of genes related to chlorophyll metabolism in different stages of non-green (red and white) petals (very low chlorophyll content), pale-green petals (low chlorophyll content), and leaves (high chlorophyll content) of carnation (Dianthus caryophyllus L.). The expression of many genes encoding chlorophyll biosynthesis enzymes, in particular Mg-chelatase, was lower in non-green petals than in leaves. Non-green petals also showed higher expression of genes involved in chlorophyll degradation, including STAY-GREEN gene and pheophytinase. These data suggest that the absence of chlorophylls in carnation petals may be caused by the low rate of chlorophyll biosynthesis and high rate of degradation. Similar results were obtained by the analysis of Arabidopsis microarray data. In carnation, most genes related to chlorophyll biosynthesis were expressed at similar levels in pale-green petals and leaves, whereas the expression of chlorophyll catabolic genes was higher in pale-green petals than in leaves. Therefore, we hypothesize that the difference in chlorophyll content between non-green and pale-green petals is due to different levels of chlorophyll biosynthesis. Our study provides a basis for future molecular and genetic studies on organ-specific chlorophyll accumulation. PMID:25470367

 13. Pedogenic silica accumulation in chronosequence soils, southern California

  Science.gov (United States)

  Kendrick, K.J.; Graham, R.C.

  2004-01-01

  Chronosequential analysis of soil properties has proven to be a valuable approach for estimating ages of geomorphic surfaces where no independent age control exists. In this study we examined pedogenic silica as an indicator of relative ages of soils and geomorphic surfaces, and assessed potential sources of the silica. Pedogenic opaline silica was quantified by tiron (4,5-dihydroxy-1,3-benzene-disulfonic acid [disodium salt], C6H 4Na2O8S2) extraction for pedons in two different chromosequences in southern California, one in the San Timoteo Badlands and one in Cajon Pass. The soils of hoth of these chronosequences are developed in arkosic sediments and span 11.5 to 500 ka. The amount of pedogenic silica increases with increasing duration of pedogenesis, and the depth of the maximum silica accumulation generally coincides with the maximum expression of the argillic horizon. Pedogenic silica has accumulated in all of the soils, ranging from 1.2% tiron-extractable Si (Sitn) in the youngest soil to 4.6% in the oldest. Primary Si decreases with increasing duration of weathering, particularly in the upper horizons, where weathering conditions are most intense. The loss of Si coincides with the loss of Na and K, implicating the weathering of feld-spars as the likely source of Si loss. The quantity of Si lost in the upper horizons is adequate to account for the pedogenic silica accumulation in the subsoil. Pedogenic silica was equally effective as pedogenic Fe oxides as an indicator of relative soil age in these soils.

 14. Metabolic Memory Phenomenon and Accumulation of Peroxynitrite in Retinal Capillaries

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renu A. Kowluru

  2007-01-01

  Full Text Available Aim. Diabetic retinopathy resists reversal after good glycemic control (GC is reinitiated, and preexisting damage at the time of intervention is considered as the major factor in determining the outcome of the GC. This study is to investigate the role of peroxynitrite accumulation in the retinal capillaries in the failure of retinopathy to reverse after reestablishment of GC, and to determine the effect of this reversal on the activity of the enzyme responsible for scavenging mitochondrial superoxide, MnSOD. Methods. In streptozotocin-diabetic rats, 6 months of poor glycemic control (PC, glycated hemoglobin, GHb>12.0% was followed by 6 additional months of GC (GHb about 6%. The trypsin-digested retinal microvessels were prepared for immunostaining of nitrotyrosine (a measure of peroxynitrite and for counting the number of acellular capillaries (a measure of histopathology. The retina from the other eye was used to quantify nitrotyrosine concentration, MnSOD activity and the total antioxidant capacity. Results. Reversal of hyperglycemia after 6 months of PC had no significant effect on nitrotyrosine concentration in the retina, on the nitrotyrosine-positive retinal capillary cells and on the number of acellular capillaries; the values were similar in PC-GC and PC groups. In the same rats retinal MnSOD activity remained inhibited and the total antioxidant capacity was subnormal 6 months after cessation of PC. Conclusions. Peroxynitrite accumulation in the retinal microvasculature, the site of histopathology, fails to normalize after reversal of hyperglycemia, and superoxide remains inadequately scavenged. This failure of reversal of peroxynitrite accumulation could be, in part, responsible for the resistance of diabetic retinopathy to reverse after termination of PC.

 15. Determinants of iron accumulation in the normal aging brain.

  Science.gov (United States)

  Pirpamer, Lukas; Hofer, Edith; Gesierich, Benno; De Guio, François; Freudenberger, Paul; Seiler, Stephan; Duering, Marco; Jouvent, Eric; Duchesnay, Edouard; Dichgans, Martin; Ropele, Stefan; Schmidt, Reinhold

  2016-07-01

  In a recent postmortem study, R2* relaxometry in gray matter (GM) of the brain has been validated as a noninvasive measure for iron content in brain tissue. Iron accumulation in the normal aging brain is a common finding and relates to brain maturation and degeneration. The goal of this study was to assess the determinants of iron accumulation during brain aging. The study cohort consisted of 314 healthy community-dwelling participants of the Austrian Stroke Prevention Study. Their age ranged from 38-82 years. Quantitative magnetic resonance imaging was performed on 3T and included R2* mapping, based on a 3D multi-echo gradient echo sequence. The median of R2* values was measured in all GM regions, which were segmented automatically using FreeSurfer. We investigated 25 possible determinants for cerebral iron deposition. These included demographics, brain volume, lifestyle factors, cerebrovascular risk factors, serum levels of iron, and single nucleotide polymorphisms related to iron regulating genes (rs1800562, rs3811647, rs1799945, and rs1049296). The body mass index (BMI) was significantly related to R2* in 15/32 analyzed brain regions with the strongest correlations found in the amygdala (p = 0.0091), medial temporal lobe (p = 0.0002), and hippocampus (p ≤ 0.0001). Further associations to R2* values were found in deep GM for age and smoking. No significant associations were found for gender, GM volume, serum levels of iron, or iron-associated genetic polymorphisms. In conclusion, besides age, the BMI and smoking are the only significant determinants of brain iron accumulation in normally aging subjects. Smoking relates to iron deposition in the basal ganglia, whereas higher BMI is associated with iron content in the neocortex following an Alzheimer-like distribution. Copyright © 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.

 16. Full-length Ebola glycoprotein accumulates in the endoplasmic reticulum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bhattacharyya Suchita

  2011-01-01

  Full Text Available Abstract The Filoviridae family comprises of Ebola and Marburg viruses, which are known to cause lethal hemorrhagic fever. However, there is no effective anti-viral therapy or licensed vaccines currently available for these human pathogens. The envelope glycoprotein (GP of Ebola virus, which mediates entry into target cells, is cytotoxic and this effect maps to a highly glycosylated mucin-like region in the surface subunit of GP (GP1. However, the mechanism underlying this cytotoxic property of GP is unknown. To gain insight into the basis of this GP-induced cytotoxicity, HEK293T cells were transiently transfected with full-length and mucin-deleted (Δmucin Ebola GP plasmids and GP localization was examined relative to the nucleus, endoplasmic reticulum (ER, Golgi, early and late endosomes using deconvolution fluorescent microscopy. Full-length Ebola GP was observed to accumulate in the ER. In contrast, GPΔmucin was uniformly expressed throughout the cell and did not localize in the ER. The Ebola major matrix protein VP40 was also co-expressed with GP to investigate its influence on GP localization. GP and VP40 co-expression did not alter GP localization to the ER. Also, when VP40 was co-expressed with the nucleoprotein (NP, it localized to the plasma membrane while NP accumulated in distinct cytoplasmic structures lined with vimentin. These latter structures are consistent with aggresomes and may serve as assembly sites for filoviral nucleocapsids. Collectively, these data suggest that full-length GP, but not GPΔmucin, accumulates in the ER in close proximity to the nuclear membrane, which may underscore its cytotoxic property.

 17. Auditory Streaming as an Online Classification Process with Evidence Accumulation

  Science.gov (United States)

  Barniv, Dana; Nelken, Israel

  2015-01-01

  When human subjects hear a sequence of two alternating pure tones, they often perceive it in one of two ways: as one integrated sequence (a single "stream" consisting of the two tones), or as two segregated sequences, one sequence of low tones perceived separately from another sequence of high tones (two "streams"). Perception of this stimulus is thus bistable. Moreover, subjects report on-going switching between the two percepts: unless the frequency separation is large, initial perception tends to be of integration, followed by toggling between integration and segregation phases. The process of stream formation is loosely named “auditory streaming”. Auditory streaming is believed to be a manifestation of human ability to analyze an auditory scene, i.e. to attribute portions of the incoming sound sequence to distinct sound generating entities. Previous studies suggested that the durations of the successive integration and segregation phases are statistically independent. This independence plays an important role in current models of bistability. Contrary to this, we show here, by analyzing a large set of data, that subsequent phase durations are positively correlated. To account together for bistability and positive correlation between subsequent durations, we suggest that streaming is a consequence of an evidence accumulation process. Evidence for segregation is accumulated during the integration phase and vice versa; a switch to the opposite percept occurs stochastically based on this evidence. During a long phase, a large amount of evidence for the opposite percept is accumulated, resulting in a long subsequent phase. In contrast, a short phase is followed by another short phase. We implement these concepts using a probabilistic model that shows both bistability and correlations similar to those observed experimentally. PMID:26671774

 18. Accumulation of neutral mutations in growing cell colonies with competition.

  Science.gov (United States)

  Sorace, Ron; Komarova, Natalia L

  2012-12-07

  Neutral mutations play an important role in many biological processes including cancer initiation and progression, the generation of drug resistance in bacterial and viral diseases as well as cancers, and the development of organs in multicellular organisms. In this paper we study how neutral mutants are accumulated in nonlinearly growing colonies of cells subject to growth constraints such as crowding or lack of resources. We investigate different types of growth control which range from "division-controlled" to "death-controlled" growth (and various mixtures of both). In division-controlled growth, the burden of handling overcrowding lies with the process of cell-divisions, the divisions slow down as the carrying capacity is approached. In death-controlled growth, it is death rate that increases to slow down expansion. We show that division-controlled growth minimizes the number of accumulated mutations, and death-controlled growth corresponds to the maximum number of mutants. We check that these results hold in both deterministic and stochastic settings. We further develop a general (deterministic) theory of neutral mutations and achieve an analytical understanding of the mutant accumulation in colonies of a given size in the absence of back-mutations. The long-term dynamics of mutants in the presence of back-mutations is also addressed. In particular, with equal forward- and back-mutation rates, if division-controlled and a death-controlled types are competing for space and nutrients, cells obeying division-controlled growth will dominate the population. Copyright © 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 19. Photosynthesis Activates Plasma Membrane H+-ATPase via Sugar Accumulation.

  Science.gov (United States)

  Okumura, Masaki; Inoue, Shin-Ichiro; Kuwata, Keiko; Kinoshita, Toshinori

  2016-05-01

  Plant plasma membrane H(+)-ATPase acts as a primary transporter via proton pumping and regulates diverse physiological responses by controlling secondary solute transport, pH homeostasis, and membrane potential. Phosphorylation of the penultimate threonine and the subsequent binding of 14-3-3 proteins in the carboxyl terminus of the enzyme are required for H(+)-ATPase activation. We showed previously that photosynthesis induces phosphorylation of the penultimate threonine in the nonvascular bryophyte Marchantia polymorpha However, (1) whether this response is conserved in vascular plants and (2) the process by which photosynthesis regulates H(+)-ATPase phosphorylation at the plasma membrane remain unresolved issues. Here, we report that photosynthesis induced the phosphorylation and activation of H(+)-ATPase in Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) leaves via sugar accumulation. Light reversibly phosphorylated leaf H(+)-ATPase, and this process was inhibited by pharmacological and genetic suppression of photosynthesis. Immunohistochemical and biochemical analyses indicated that light-induced phosphorylation of H(+)-ATPase occurred autonomously in mesophyll cells. We also show that the phosphorylation status of H(+)-ATPase and photosynthetic sugar accumulation in leaves were positively correlated and that sugar treatment promoted phosphorylation. Furthermore, light-induced phosphorylation of H(+)-ATPase was strongly suppressed in a double mutant defective in ADP-glucose pyrophosphorylase and triose phosphate/phosphate translocator (adg1-1 tpt-2); these mutations strongly inhibited endogenous sugar accumulation. Overall, we show that photosynthesis activated H(+)-ATPase via sugar production in the mesophyll cells of vascular plants. Our work provides new insight into signaling from chloroplasts to the plasma membrane ion transport mechanism. © 2016 American Society of Plant Biologists. All Rights Reserved.

 20. ACCUMULATED DEFORMATION MODELING OF PERMANENT WAY BASED ON ENTROPY SYSTEM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. M. Kurhan

  2015-07-01

  Full Text Available Purpose. The work provides a theoretical research about the possibility of using methods that determine the lifetime of a railway track not only in terms of total stresses, and accounting its structure and dynamic characteristics. The aim of these studies is creation the model of deformations accumulation for assessment of service life of a railway track taking into account these features. Methodology. To simulate a gradual change state during the operation (accumulation of deformations the railway track is presented as a system that consists of many particles of different materials collected in a coherent design. It is appropriate to speak not about the appearance of deformations of a certain size in a certain section of the track, and the probability of such event on the site. If to operate the probability of occurrence of deviations, comfortable state of the system is characterized by the number of breaks of the conditional internal connections. The same state of the system may correspond to different combinations of breaks. The more breaks, the more the number of options changes in the structure of the system appropriate to its current state. Such a process can be represented as a gradual transition from an ordered state to a chaotic one. To describe the characteristics of the system used the numerical value of the entropy. Findings. Its entropy is constantly increasing at system aging. The growth of entropy is expressed by changes in the internal energy of the system, which can be determined using mechanical work forces, which leads to deformation. This gives the opportunity to show quantitative indication of breaking the bonds in the system as a consequence of performing mechanical work. According to the results of theoretical research methods for estimation of the timing of life cycles of railway operation considering such factors as the structure of the flow of trains, construction of the permanent way, the movement of trains at high

 1. Search for antiproton decay at the Fermilab antiproton accumulator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Geer, S.; Marriner, J.; Ray, R.; Streets, J.; Lindgren, M.; Muller, T.; Quackenbush, J.; Armstrong, T.

  1994-01-01

  A search for antiproton decay has been made at the Fermilab antiproton accumulator. Limits are placed on five antiproton decay modes. At the 95% C.L. we find that τ bar p /B(bar p→e - γ)>1848 yr, τ bar p /B(bar p→e 0 π 0 )>554 yr, τ bar p /B(bar p→e - η)>171 yr,τ bar p /B(bar p→e - K S 0 )>29 yr, and τ bar p /B(bar p→e - K L 0 )>9 yr

 2. Upgraded cavities for the positron accumulator ring of the APS

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kang, Y.W.; Jiang, X.; Mangra, D.

  1997-01-01

  Upgraded versions of cavities for the APS positron accumulator ring (PAR) have been built and are being tested. Two cavities are in the PAR: a fundamental 9.8-MHz cavity and a twelfth harmonic 117.3-MHz cavity. Both cavities have been manufactured for higher voltage operation with improved Q-factors, reliability, and tuning capability. Both cavities employ current-controlled ferrite tuners for control of the resonant frequency. The harmonic cavity can be operated in either a pulsed mode or a CW mode. The rf properties of the cavities are presented

 3. The Effects of Gouge Accumulation on High Speed Rock Friction

  Science.gov (United States)

  Barbery, M. R.; Chester, F. M.; Chester, J. S.; Saber, O.

  2016-12-01

  Previous experiments demonstrate that a significant reduction in the coefficient of sliding friction typically occurs as sliding velocity approaches seismic slip rates and that weakening may reflect flash heating of surface contacts. Experiments also show differences in the weakening behavior of bare rock and gouge-lined surfaces across different rock types. We conducted high-speed velocity-step (VS) experiments on ground surfaces of granite (Westerly) and quartzite (Sioux) using a double-direct shear (DDS) configuration, with a sliding area of 75cm2, to investigate the effects of gouge generation and accumulation on frictional weakening behavior. Sliding surface temperatures were measured using a high-speed infrared camera. Experiments were conducted at 7-9 MPa normal stress and achieved VS from 1 mm/s up to 1 m/s at high acceleration (100g) over a small distance ( 2 mm), and with sustained high-speed sliding for 30 mm. Successive experiments were run without disassembling the blocks or disturbing the sliding surfaces to generate and accumulate gouge for cumulative displacements up to 0.5 m. Locally high temperatures were observed correlating to corrugated structures within the gouge. For VS tests on bare granite, we observed an abrupt decrease in the coefficient of friction from 0.7 at quasi-static slip rates to 0.5 at m/s slip rates, and a typical weakening distance, dc, of 3 mm. This observation is consistent with rotary shear experiments conducted at similar displacements, accelerations, and sliding velocities. With the accumulation of gouge along the sliding surface, dc progressively increases to 2 cm. In contrast, VS tests on bare quartzite produce an abrupt increase in friction, from 0.65 to 0.7 within 1 mm of slip, followed by gradual weakening for the duration of high-speed sliding. With the accumulation of quartz gouge, similar behavior is observed, but with a slightly greater magnitude of strengthening. The results for quartzite are unlike those

 4. INJECTION CARBON STRIPPING FOIL ISSUES IN THE SNS ACCUMULATOR RING

  International Nuclear Information System (INIS)

  BEEBE-WANG, J.; LEE, Y.Y.; RAPARIA, D.; WEI, J.

  2001-01-01

  We are reporting the results of studies on issues related to the injection stripping foil in the Spallation Neutron Source (SNS) accumulator ring. The problems related to foil heating and foil lifetime, such as current density distribution and temperature distribution in the foil, are investigated. The impact of injection errors on the beam losses at the foil is studied. The particle traversal rate and the beam losses due to scattering in the foil are summarized. Finally, SNS end-to-end simulation results of the foil-missing rate, the foil-hitting rate and the maximum foil temperature are presented

 5. Accumulation of 210Po by benthic marine algae

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gouvea, R.C.; Branco, M.E.C.; Santos, P.L.

  1988-01-01

  The accumulation of polonium 210 Po by various species of benthic marine seaweeds collected from 4 different points on the coast of Rio de Janeiro, showed variations by species and algal groups. The highest value found was in red alga, Plocamium brasiliensis followed by other organisms of the same group. In the group of the brown alga, the specie Sargassum stenophylum was outstanding. The Chlorophyta presented the lowest content of 210 Po. The algae collected in open sea, revealed greater concentration factors of 210 Po than the same species living in bays. The siliceous residue remaining after mineralization of the algae did not interfere with the detection of polonium. (author)

 6. UV irradiation promotes the accumulation of triglyceride in Lipomyces lipofer

  International Nuclear Information System (INIS)

  Konno, A.; Suzuki, Y.; Ogawa, T.; Taniuchi, T.

  2009-01-01

  Yeasts of the genus Lipomyces are known as fat yeasts, and they store large amounts of lipids. Because the major lipid produced by Lipomyces is triglyceride, which can be used as a food and energy resource, the control of lipid production by Lipomyces sp. is an important issue. Here we report the effects of UV irradiation on lipid production in Lipomyces lipofer cells. UV irradiation (315-400 nm) led to a 4-fold increase in the amount of triglyceride per cell. We discovered a novel phenomenon, that UV irradiation promotes triglyceride accumulation in L. lipofer. (author)

 7. Technological capability accumulation in the 'maquila industry' in Mexico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriela Dutrénit

  Full Text Available From the mid-1960s, 'maquila' plants were established in the Mexican Northern border. The Mexican model was based on foreign firms establishing their own assembly plants. Even though this model was less successful than that of East and South East Asian in terms of several techno-economic indicators, it has largely contributed to employment generation. However, as a result of internal learning process and changes in the global firms strategies, several 'maquilas' operating in Mexico have undergone important qualitative changes. During the 1990s there was a change in the nature of their productive and technological activities towards more complex products and more innovative technological activities. In contrast, other dimensions have evolved slowly, such as the engagement of Mexican suppliers in global supply chains. The aim of this paper is to discuss an analytical framework to help study the technological capability accumulation in the 'maquila' industry in Mexico. Based on that the paper seeks to examine levels of technological capability accumulation of three maquilas, and to bring to light some stylized facts of the accumulation process in this industry. The analytical framework proposed draws on the taxonomy of technological capabilities proposed by Bell & Pavitt (1995 for the manufacturing industry in developing countries and its further adaptations and applications carried in Figueiredo (2001 and Ariffin & Figueiredo (2003, 2004. This paper adapts it to the particularities of the 'maquila' industry in Mexico. The new taxonomy includes technical functions that are relevant to this industry and redefines activities that correspond to various levels of accumulation. This paper is based on a case study methodology. The cases are the business lines of three maquilas in Ciudad Juarez: Thomson Multimedia, Philips Corp. and Delphi Corp. Two business lines correspond to the consumer electronics industry and the third is specialized on electronic

 8. Mosses accumulate heavy metals from the substrata of coal ash

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vukojević Vanja

  2005-01-01

  Full Text Available Plants that are able to accumulate and tolerate extraordinarily high concentrations of heavy metals (hyperaccumulators can be used for phytoremediation (removal of contaminants from soils or phytomining (growing a crop of plants to harvest the metals. Two moss species, Bryum capillare Hedw. and Ceratodon purpureus Hedw., were tested as potential phytoremedies under in vivo conditions on a coal ash disposal site in the surroundings of Obrenovac (NW Serbia. The content of various heavy metals (iron, manganese zinc, lead, nickel, cadmium, and copper in the mosses and substrata were investigated over a period of three years. Iron and zinc were found to have the highest concentration in the mosses.

 9. A new strain of Claviceps purpurea accumulating tetracyclic clavine alkaloids.

  Science.gov (United States)

  Schumann, B; Erge, D; Maier, W; Gröger, D

  1982-05-01

  A new strain of Claviceps was isolated from a blokked mutant of Claviceps purpurea. This strain accumulates substantial amounts of clavine alkaloids (2 g/l). The alkaloid fraction is composed of chanoclavine-I ( approximately 10%) and a mixture of agroclavine/elymoclavine (90%). Most suitable for alkaloid production in submerged culture is an ammoncitrate/sucrose medium. The genealogy of the new strain, designated Pepty 695/ch-I is the following one: Pepty 695/S (ergotoxine producer) --> Pepty 695/ch (secoergoline producer) --> Pepty 695/ch-I (tetracyclic clavine producer).

 10. Accumulation of humic acid in DET/DGT gels

  Digital Repository Service at National Institute of Oceanography (India)

  Van der Veeken, P.L.R.; Chakraborty, P.; Van Leeuwen, H.P.

  , but it is practically negligible above an ionic strength of 10 mM (22, 33). The SRFA is expected to be negatively charged at pH 6.1, which would explain the lower FA concentrations in the gel in the presence of a negative Donnan potential, although this effect... thickness in solution κ -1 m, Debye length τ s, elementary diffusion time constant τ acc s, time scale for DET accumulation Literature Cited (1) Morel, F. M. M. Principles of Aquatic Chemistry; John Wiley: New York, 1983. (2) Wilkinson, K. J.; Slaveykova, V...

 11. Reactivity of Trapped and Accumulated Electrons in Titanium Dioxide Photocatalysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shigeru Kohtani

  2017-10-01

  Full Text Available Electrons, photogenerated in conduction bands (CB and trapped in electron trap defects (Tids in titanium dioxide (TiO2, play crucial roles in characteristic reductive reactions. This review summarizes the recent progress in the research on electron transfer in photo-excited TiO2. Particularly, the reactivity of electrons accumulated in CB and trapped at Tids on TiO2 is highlighted in the reduction of molecular oxygen and molecular nitrogen, and the hydrogenation and dehalogenation of organic substrates. Finally, the prospects for developing highly active TiO2 photocatalysts are discussed.

 12. Stability, accumulation and cytotoxicity of an albumin-cisplatin adduct

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Charlotte; Tastesen, Hanne Sørup; Gammelgaard, Bente

  2010-01-01

  The accumulation and cytotoxicity of a 10 µmol L¿¹ equimolar human serum albumin-cisplatin adduct (HSA-Pt) was investigated in suspension Ehrlich Ascites Tumor Cells (EATC) and adherent Ehrlich Lettré Ascites Cells (Lettré). HSA-Pt did not induce apoptosis nor was it taken up by the cells to any......-Pt and cisplatin were not stable in RPMI-1640 with 10% serum. The stability was determined using size exclusion chromatography-inductively coupled plasma-mass spectrometry (SEC-ICP-MS) and after 4 h new platinum peaks were observed. These findings indicate that before conducting cell experiments, the stability...

 13. H- charge exchange injection for the NSNS accumulator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Blumberg, L.N.; Lee, Y.Y.

  1997-01-01

  A scheme for injection into the FODO cell of the National Spallation Neutron Source (NSNS) Accumulator ring is discussed. A 400 μg/cm 2 carbon foil is chosen for a high stripping efficiency and for heating of the foil consideration. Additional schemes to reduce losses due to nuclear and Coulomb scattering at the foil are discussed. Subsequent loss from magnetic field ionization of the residual H 0 component is estimated to be small comparable to nuclear loss. A method for sweeping and collecting the stripped electrons from the foil is presented

 14. Cerebral ammonia uptake and accumulation during prolonged exercise in humans

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nybo, Lars; Dalsgaard, Mads K.; Steensberg, Adam

  2005-01-01

  We evaluated whether peripheral ammonia production during prolonged exercise enhances the uptake and subsequent accumulation of ammonia within the brain. Two studies determined the cerebral uptake of ammonia (arterial and jugular venous blood sampling combined with Kety-Schmidt-determined cerebral...... blood flow; n = 5) and the ammonia concentration in the cerebrospinal fluid (CSF; n = 8) at rest and immediately following prolonged exercise either with or without glucose supplementation. There was a net balance of ammonia across the brain at rest and at 30 min of exercise, whereas 3 h of exercise...... exercise with glucose, and further to 16.1 ± 3.3 µM after the placebo trial (P

 15. Money, Interest, and Capital Accumulation in Karl Marx’s

  OpenAIRE

  Eckhard Hein

  2005-01-01

  Starting from Schumpeter’s important distinction between „real analysis“ and „monetary analysis“, in this paper it is shown that major elements of Marx’s economic theory fall in the camp of monetary analysis and the implications for Marx’s theory of capital accumulation are derived. First, Marx’s theory of labour value has to be considered a „monetary theory of value“ because „abstract labour“ as the social substance of value cannot be measured without a social standard of value. Money as a s...

 16. Nosology in investigation of iodine accumulation ability of thyroid

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ishchenko, V.P.; Krupka, I.N.; Romanenko, V.A.; Kalinnik, L.N.; Borodyanskij, N.I.; Petrunin, Yu.I.

  1987-01-01

  The paper is concerned with the construction of algorithms for differential diagnosis of transition nosologic groups (norm, neurosis, hyperthyroidism) using linear discriminant Fisher functions and confidence limits, obtained by the rule 3 S. The calculated procedures for optimal separating hyperplane coefficients are realized by means of modyfying B.I.Kozints algorithms. Diagnostic significance of these classification algorithms is tested on a verified material. Confidence intervals for the values of 131 I accumulation in thyroid gland, constructed with the age account (3 groups), are presented

 17. Satellite gravimetry observation of Antarctic snow accumulation related to ENSO

  OpenAIRE

  Ingo Sasgen; Henryk Dobslaw; Z. Martinec; Maik Thomas

  2010-01-01

  Interannual ice-mass variations along the Antarctic Peninsula (AP) and in the Amundsen Sea Sector (AS) are obtained for the years 2002 until 2009 using satellite data of the Gravity Recovery and Climate Experiment, that correlate well (r ≈ 0.7) with accumulation variations based on the net precipitation from the European Centre for Medium Range Weather Forecasts. Moreover, mass signals for AP and AS are anti-correlated in time (r ≈ − 0.4) and contain El Niño Southern Oscillation signatures re...

 18. Gamma amino butyric acid accumulation in medicinal plants without stress

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P Anju

  2014-01-01

  Results and Conclusion: Among the screened medicinal plants, Zingiber officinale and Solanum torvum were found to have GABA. The percentage of GABA present in Z. officinale and S. torvum were found to be 0.0114% and 0.0119%, respectively. The present work confirmed that among the selected CNS active medicinal plants, only two plants contain GABA. We found a negative correlation with plant having CNS activity and accumulation of GABA. The GABA shunt is a conserved pathway in eukaryotes and prokaryotes but, although the role of GABA as a neurotransmitter in mammals is clearly established, its role in plants is still vague.

 19. Cadmium translocation and accumulation in developing barley grains

  DEFF Research Database (Denmark)

  Chen, Fei; Wu, Feibo; Dong, Jing

  2007-01-01

   Soil cadmium (Cd) contamination has posed a serious problem for safe food production and become a potential agricultural and environmental hazard worldwide. In order to study the transport of Cd into the developing grains, detached ears of two-rowed barley cv. ZAU 3 were cultured in Cd stressed...... of detached spike showed increase Cd accumulation for 5 days, followed by sharp decrease till day 10 and increase again after 12.5 days. Awn-removal and stem-girdling markedly decreased Cd concentration in grains, and sucrose or zinc (Zn) addition to the medium and higher relative humidity (RH) also induced...

 20. Accuracy of helium accumulation fluence monitor for fast reactor dosimetry

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ito, Chikara; Aoyama, Takafumi [Power Reactor and Nuclear Fuel Development Corp., Oarai, Ibaraki (Japan). Oarai Engineering Center

  1998-03-01

  A helium (He) accumulation fluence monitor (HAFM) has been developed for fast reactor dosimetry. In order to evaluate the measurement accuracy of neutron fluence by the HAFM method, the HAFMs of enriched boron (B) and beryllium (Be) were irradiated in the Fast Neutron Source Reactor `YAYOI`. The number of He atoms produced in the HAFMs were measured and compared with the calculated values. As a result of this study, it was confirmed that the neutron fluence could be measured within 5 % by the HAFM method, and that met the required accuracy for fast reactor dosimetry. (author)

 1. Anandamide, but not 2-arachidonoylglycerol, accumulates during in vivo neurodegeneration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, H.H.; Lastres-Becker, I.; Berrendero, F.

  2001-01-01

  intracerebral NMDA injection, while less severe insults triggered by mild concussive head trauma or NMDA receptor blockade produced a less pronounced NAE accumulation. By contrast, levels of 2-AG and other 2-MAGs were virtually unaffected by the insults employed, rendering it likely that key enzymes...... following mild concussive head trauma and exposure to NMDA receptor blockade. This may suggest that mild to moderate brain injury may trigger elevated endocannabinoid activity via concomitant increase of anandamide levels, but not 2-AG, and CB receptor density....

 2. The kicker magnet system for TRISTAN Accumulation Ring injection

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sakamoto, Y.; Satoh, K.; Nakayama, H.

  1994-12-01

  The injection of electron beams to TRISTAN Accumulation Ring (AR) was started in November 1983 and the positron injection started in November 1985. For the injection of electron and positron beams to AR, the unique kicker system was developed. In the kicker power supply the charging to the main capacitor was done with the resonant charge system together with the auxiliary charging unit. The impedance matching circuit was added to the kicker magnet for getting the required current form with least reflecting oscillation. In this paper we report the performance of this kicker system. (author)

 3. Modeling snow accumulation and ablation processes in forested environments

  Science.gov (United States)

  Andreadis, Konstantinos M.; Storck, Pascal; Lettenmaier, Dennis P.

  2009-05-01

  The effects of forest canopies on snow accumulation and ablation processes can be very important for the hydrology of midlatitude and high-latitude areas. A mass and energy balance model for snow accumulation and ablation processes in forested environments was developed utilizing extensive measurements of snow interception and release in a maritime mountainous site in Oregon. The model was evaluated using 2 years of weighing lysimeter data and was able to reproduce the snow water equivalent (SWE) evolution throughout winters both beneath the canopy and in the nearby clearing, with correlations to observations ranging from 0.81 to 0.99. Additionally, the model was evaluated using measurements from a Boreal Ecosystem-Atmosphere Study (BOREAS) field site in Canada to test the robustness of the canopy snow interception algorithm in a much different climate. Simulated SWE was relatively close to the observations for the forested sites, with discrepancies evident in some cases. Although the model formulation appeared robust for both types of climates, sensitivity to parameters such as snow roughness length and maximum interception capacity suggested the magnitude of improvements of SWE simulations that might be achieved by calibration.

 4. Ion accumulation in an electron plasma confined on magnetic surfaces

  International Nuclear Information System (INIS)

  Berkery, John W.; Marksteiner, Quinn R.; Pedersen, Thomas Sunn; Kremer, Jason P.

  2007-01-01

  Accumulation of ions can alter and may destabilize the equilibrium of an electron plasma confined on magnetic surfaces. An analysis of ion sources and ion content in the Columbia Non-neutral Torus (CNT) [T.S. Pedersen, J.P. Kremer, R.G. Lefrancois, Q. Marksteiner, N. Pomphrey, W. Reiersen, F. Dahlgreen, and X. Sarasola, Fusion Sci. Technol. 50, 372 (2006)] is presented. In CNT ions are created preferentially at locations of high electron temperature, near the outer magnetic surfaces. A volumetric integral of n e ν iz gives an ion creation rate of 2.8x10 11 ions/s. This rate of accumulation would cause neutralization of a plasma with 10 11 electrons in about half a second. This is not observed experimentally, however, because currently in CNT ions are lost through recombination on insulated rods. From a steady-state balance between the calculated ion creation and loss rates, the equilibrium ion density in a 2x10 -8 Torr neutral pressure, 7.5x10 11 m -3 electron density plasma in CNT is calculated to be n i =6.2x10 9 m -3 , or 0.8%. The ion density is experimentally measured through the measurement of the ion saturation current on a large area probe to be about 6.0x10 9 m -3 for these plasmas, which is in good agreement with the predicted value

 5. Accumulation of senescent cells in mitotic tissue of aging primates.

  Science.gov (United States)

  Jeyapalan, Jessie C; Ferreira, Mark; Sedivy, John M; Herbig, Utz

  2007-01-01

  Cellular senescence, a stress induced growth arrest of somatic cells, was first documented in cell cultures over 40 years ago, however its physiological significance has only recently been demonstrated. Using novel biomarkers of cellular senescence we examined whether senescent cells accumulate in tissues from baboons of ages encompassing the entire lifespan of this species. We show that dermal fibroblasts, displaying markers of senescence such as telomere damage, active checkpoint kinase ATM, high levels of heterochromatin proteins and elevated levels of p16, accumulate in skin biopsies from baboons with advancing age. The number of dermal fibroblasts containing damaged telomeres reaches a value of over 15% of total fibroblasts, whereas 80% of cells contain high levels of the heterochromatin protein HIRA. In skeletal muscle, a postmitotic tissue, only a small percentage of myonuclei containing damaged telomeres were detected regardless of animal age. The presence of senescent cells in mitotic tissues might therefore be a contributing factor to aging and age related pathology and provides further evidence that cellular senescence is a physiological event.

 6. Factors Influencing Biogenic Amines Accumulation in Dairy Products

  Science.gov (United States)

  Linares, Daniel M.; del Río, Beatriz; Ladero, Victor; Martínez, Noelia; Fernández, María; Martín, María Cruz; Álvarez, Miguel A.

  2012-01-01

  Fermented foods are among the food products more often complained of having caused episodes of biogenic amines (BA) poisoning. Concerning milk-based fermented foods, cheese is the main product likely to contain potentially harmful levels of BA, specially tyramine, histamine, and putrescine. Prompted by the increasing awareness of the risks related to dietary uptake of high biogenic amine loads, in this review we report all those elaboration and processing technological aspects affecting BA biosynthesis and accumulation in dairy foods. Improved knowledge of the factors involved in the synthesis and accumulation of BA should lead to a reduction in their incidence in milk products. Synthesis of BA is possible only when three conditions converge: (i) availability of the substrate amino acids; (ii) presence of microorganisms with the appropriate catabolic pathway activated; and (iii) environmental conditions favorable to the decarboxylation activity. These conditions depend on several factors such as milk treatment (pasteurization), use of starter cultures, NaCl concentration, time, and temperature of ripening and preservation, pH, temperature, or post-ripening technological processes, which will be discussed in this chapter. PMID:22783233

 7. [Evaluation of the mercury accumulating capacity of pepper (Capsicum annuum)].

  Science.gov (United States)

  Pérez-Vargas, Híver M; Vidal-Durango, Jhon V; Marrugo-Negrete, José L

  2014-01-01

  To assess the mercury accumulating capacity in contaminated soils from the community of Mina Santa Cruz, in the south of the department of Bolívar, Colombia, of the pepper plant (Capsicum annuum), in order to establish the risk to the health of the consuming population. Samples were taken from tissues (roots, stems, and leaves) of pepper plants grown in two soils contaminated with mercury and a control soil during the first five months of growth to determine total mercury through cold vapor atomic absorption spectrometry. Total mercury was determined in the samples of pepper plant fruits consumed in Mina Santa Cruz. The mean concentrations of total mercury in the roots were higher than in stems and leaves. Accumulation in tissues was influenced by mercury levels in soil and the growth time of the plants. Mercury concentrations in fruits of pepper plant were lower than tolerable weekly intake provided by WHO. Percent of translocation of mercury to aerial parts of the plant were low in both control and contaminated soils. Despite low levels of mercury in this food, it is necessary to minimize the consumption of food contaminated with this metal.

 8. Mercury accumulation in bats near hydroelectric reservoirs in Peninsular Malaysia.

  Science.gov (United States)

  Syaripuddin, Khairunnisa; Kumar, Anjali; Sing, Kong-Wah; Halim, Muhammad-Rasul Abdullah; Nursyereen, Muhammad-Nasir; Wilson, John-James

  2014-09-01

  In large man-made reservoirs such as those resulting from hydroelectric dam construction, bacteria transform the relatively harmless inorganic mercury naturally present in soil and the submerged plant matter into toxic methylmercury. Methylmercury then enters food webs and can accumulate in organisms at higher trophic levels. Bats feeding on insects emerging from aquatic systems can show accumulation of mercury consumed through their insect prey. In this study, we investigated whether the concentration of mercury in the fur of insectivorous bat species was significantly higher than that in the fur of frugivorous bat species, sampled near hydroelectric reservoirs in Peninsular Malaysia. Bats were sampled at Temenggor Lake and Kenyir Lake and fur samples from the most abundant genera of the two feeding guilds-insectivorous (Hipposideros and Rhinolophus) and frugivorous (Cynopterus and Megaerops) were collected for mercury analysis. We found significantly higher concentrations of total mercury in the fur of insectivorous bats. Mercury concentrations also differed significantly between insectivorous bats sampled at the two sites, with bats from Kenyir Lake, the younger reservoir, showing higher mercury concentrations, and between the insectivorous genera, with Hipposideros bats showing higher mercury concentrations. Ten bats (H. cf. larvatus) sampled at Kenyir Lake had mercury concentrations approaching or exceeding 10 mg/kg, which is the threshold at which detrimental effects occur in humans, bats and mice.

 9. Mechanism of liver lipid accumulation in X-irradiated rat

  International Nuclear Information System (INIS)

  Aiyar, A.S.; De, A.K.

  1978-01-01

  The incorporation, both in vivo and in vitro, of 14 C-acetate into hepatic lipids, notably the triglyceride and free fatty acid fractions, is greatly reduced following whole-body irradiation and is indicative of significantly reduced lipogenesis. Irradiation results in a several-fold increase in fatty acid oxidation, by the liver in vitro as well as in the whole animal, during the phase of active hepatic lipid accumulation. Small increases in lipoprotein lipase activity of adipose, immediately following irradiation and up to 24 hours, and the attendant marked fall in adipose lipids are suggestive of increased mobilization of peripheral lipids during the early period. However, in view of the fact that maximum lipid accumulations occurs very much later, inflow of extra-hepatic lipid into liver does not appear to be of major etiological significance. There is three-fold experimental evidence in support of an impairment of trigylceride transport from liver being primarily responsible for the build-up of liver lipids: (I) Triton WR-1339 induced hypertriglyceridemia is totally absent in the irradiated rat during the period when liver lipids increase significantly; (II) the rate of disappearance of radioactivity from pre-labeled hepatic lipids is considerably lower in the irradiated rats; and (III) the irradiated rats show decrease in lipoproteins of liver cell-sap and of serum, the latter being more marked and a lowered synthesis of the lipoproteins, as assessed by labeling of the protein moiety. (orig.) [de

 10. Molecular dynamics simulations of radon accumulation in water and oil

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pafong, Elvira; Drossel, Barbara [Institut fuer Festkoerperphysik, Technische Universitaet Darmstadt (Germany)

  2016-07-01

  Radon is a radioactive gas that can enter the human body from air or from ground water. Radon can accumulate to levels that considerably rise the risk of lung cancer while it is also known as a a treatment of various ailments, most notably rheumatoid arthritis. The accumulation of radon differs between tissues, with particularly high concentrations in fatty cells. In order to understand the mechanisms responsible for the different solubility of radon in water and fat, we perform molecular dynamics simulations of radon gas at ambient conditions in contact with a bulk material consisting either of water or oil. We evaluate the diffusion coefficient of radon in both media as well as the equilibrium concentration. The crucial point here is to understand the hydrophobic interaction between water and radon as compared to the dispersive interaction between radon and oil. Therefore, we artificially vary the water charges (i.e., the hydrophobicity) as well as the parameters of the van-der-Waals interaction.

 11. Damage accumulation of bovine bone under variable amplitude loads

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abbey M. Campbell

  2016-12-01

  Full Text Available Stress fractures, a painful injury, are caused by excessive fatigue in bone. This study on damage accumulation in bone sought to determine if the Palmgren-Miner rule (PMR, a well-known linear damage accumulation hypothesis, is predictive of fatigue failure in bone. An electromagnetic shaker apparatus was constructed to conduct cyclic and variable amplitude tests on bovine bone specimens. Three distinct damage regimes were observed following fracture. Fractures due to a low cyclic amplitude loading appeared ductile (4000 μϵ, brittle due to high cyclic amplitude loading (>9000 μϵ, and a combination of ductile and brittle from mid-range cyclic amplitude loading (6500 –6750 μϵ. Brittle and ductile fracture mechanisms were isolated and mixed, in a controlled way, into variable amplitude loading tests. PMR predictions of cycles to failure consistently over-predicted fatigue life when mixing isolated fracture mechanisms. However, PMR was not proven ineffective when used with a single damage mechanism. Keywords: Bone fatigue, Bone fracture, Health system monitoring, Failure prediction

 12. Iron deficiency stimulates anthocyanin accumulation in grapevine apical leaves.

  Science.gov (United States)

  Caramanico, Leila; Rustioni, Laura; De Lorenzis, Gabriella

  2017-10-01

  Iron chlorosis is a diffuse disorder affecting Mediterranean vineyards. Beside the commonly described symptom of chlorophyll decrease, an apex reddening was recently observed. Secondary metabolites, such as anthocyanins, are often synthetized to cope with stresses in plants. The present work aimed to evaluate grapevine responses to iron deficiency, in terms of anthocyanin metabolism (reflectance spectrum, total anthocyanin content, HPLC profile and gene expression) in apical leaves of Cabernet sauvignon and Sangiovese grown in hydroponic conditions. Iron supply interruption produced after one month an increasing of anthocyanin content associated to a more stable profile in both cultivars. In Cabernet sauvignon, the higher red pigment accumulation was associated to a lower intensity of chlorotic symptoms, while in Sangiovese, despite the activation of the metabolism, the lower anthocyanin accumulation was associated to a stronger decrease in chlorophyll concentration. Gene expression data showed a significant increase of anthocyanin biosynthesis. The effects on the expression of structural and transcription factor genes of phenylpropanoid pathway were cultivar dependent. F3H, F3'H, F3'5'H and LDOX genes, in Cabernet sauvignon, and AOMT1 and AOMT genes, in Sangiovese, were positively affected by the treatment in response to iron deficiency. All data support the hypothesis of an anthocyanin biosynthesis stimulation rather than a decreased degradation of them due to iron chlorosis. Copyright © 2017 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

 13. Phosphorus in soil treatment systems: accumulation and mobility.

  Science.gov (United States)

  Eveborn, David; Gustafsson, Jon Petter; Elmefors, Elin; Yu, Lin; Eriksson, Ann-Kristin; Ljung, Emelie; Renman, Gunno

  2014-11-01

  Septic tanks with subsequent soil treatment systems (STS) are a common treatment technique for domestic wastewater in rural areas. Phosphorus (P) leakage from such systems may pose a risk to water quality (especially if they are located relatively close to surface waters). In this study, six STS in Sweden (11-28 years old) were examined. Samples taken from the unsaturated subsoil beneath the distribution pipes were investigated by means of batch and column experiments, and accumulated phosphorus were characterized through X-ray absorption near edge structure (XANES) analysis. At all sites the wastewater had clearly influenced the soil. This was observed through decreased pH, increased amounts of oxalate extractable metals and at some sites altered P sorption properties. The amount of accumulated P in the STS were found to be between 0.32 and 0.87 kg m(-3), which in most cases was just a fraction of the estimated P load (<30%). Column studies revealed that high P concentrations (up to 6 mg L(-1)) were leached from the material when deionized water was applied. However, the response to deionized water varied between the sites. As evidenced by XANES analysis, aluminium phosphates or P adsorbed to aluminium (hydr)oxides, as well as organically bound P, were important sinks for P. Generally soils with a high content of oxalate-extractable Al were also less vulnerable to P leakage. Copyright © 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 14. Lichen ecology of the Scunthorpe heathlands. I. Mineral accumulation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Seaward, M R.D.

  1973-01-01

  An investigation into the distributional and ecological characteristics of the terricolous lichen flora of the Scunthorpe heathlands is described. The Risby Warren area was especially studied, because there is a noticeable terricolous lichen desert and distinctive zonation of lichen communities, each of which incorporates Peltigera rufescens. Peltigera rufescens appeared to be quite tolerant of air pollution in this region, and occurred in sufficient quantities for periodic sampling; this proved valuable for determination of the sulfur, chromium, copper, iron, lead, manganese, and nickel content of the thalli along a 780 m transect. Frequency assessments, together with these element determinations, revealed sharp qualitative and quantitative improvements in the lichen flora with increasing distance from the pollution sources. The stable lichen pattern, together with the mineral accumulation measurements, was indicative of a pollution dome effect operating to a distance of approximately 3 km. Within 100 to 200 m of this critical distance, lichen material had a pronounced metallic accumulation; the latter was compared with urban and herbarium material. The possible use of lichens for the sampling of ambient environmental conditions is discussed.

 15. A split accumulation gate architecture for silicon MOS quantum dots

  Science.gov (United States)

  Rochette, Sophie; Rudolph, Martin; Roy, Anne-Marie; Curry, Matthew; Ten Eyck, Gregory; Dominguez, Jason; Manginell, Ronald; Pluym, Tammy; King Gamble, John; Lilly, Michael; Bureau-Oxton, Chloé; Carroll, Malcolm S.; Pioro-Ladrière, Michel

  We investigate tunnel barrier modulation without barrier electrodes in a split accumulation gate architecture for silicon metal-oxide-semiconductor quantum dots (QD). The layout consists of two independent accumulation gates, one gate forming a reservoir and the other the QD. The devices are fabricated with a foundry-compatible, etched, poly-silicon gate stack. We demonstrate 4 orders of magnitude of tunnel-rate control between the QD and the reservoir by modulating the reservoir gate voltage. Last electron charging energies of app. 10 meV and tuning of the ST splitting in the range 100-200 ueV are observed in two different split gate layouts and labs. This work was performed, in part, at the Center for Integrated Nanotechnologies, an Office of Science User Facility operated for the U.S. Department of Energy (DOE) Office of Science. Sandia National Laboratories is a multi-program laboratory operated by Sandia Corporation, a Lockheed-Martin Company, for the U. S. Department of Energy under Contract No. DE-AC04-94AL85000.

 16. The Global Economic Crisis and the Global Accumulation of Capital

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wojciech Błasiak

  2010-06-01

  Full Text Available The article presents a thesis that the current global economic crisis is the Second Great Depression, after the First Great Depression of the 30s. This is a global crisis of capital accumulation, which is caused by insufficient global demand. The author analy - ses the theoretical output of John Maynard Keynes, Michał Kalecki, Paul Baran and Paul Sweezy. The post-war „Golden Age” of the capitalist economy ended in 1973 with a de - ep stag flation of the 70s and 80s. Capitals searching for profitable investment, started to be invested in financial speculation, growing since the 80s. This speculation was enabled on a global scale by the Washington Consensus in the 90s. The explosion of financializa - tion of the global economy began. The author presents the analyses of Paul Sweezy and Harry Magdoff, who argued that this was financialization of global accumulation of ca - pital in a form of world financial speculation. This process was completed by the finan - cial crash in 2008, which was the implosion of global speculative balloons. Economics and global economic policy faced challenges of creating new world economic order.

 17. Toxicity, distribution, and accumulation of silver nanoparticles in Wistar rats

  International Nuclear Information System (INIS)

  Espinosa-Cristobal, L. F.; Martinez-Castañon, G. A.; Loyola-Rodriguez, J. P.; Patiño-Marin, N.; Reyes-Macías, J. F.; Vargas-Morales, J. M.; Ruiz, Facundo

  2013-01-01

  The bactericidal effect of silver nanoparticles (SNP) has lead to their application in several products mainly in the medicine field. This study analyzed the distribution, accumulation, and toxicity in principal organs of Wistar rats exposed to SNP suspensions by oral administration. Two sizes of washed SNP (14 and 36 nm) were prepared, characterized, and redispersed in deionized water. Each suspension was administrated to Wistar rats by oral way for 55 days; after finishing this treatment time, rats were sacrificed by anesthesia overdose. Organs were collected, processed, and prepared; then, accumulation and concentrations of SNP were obtained using inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). Toxicity was determined by clinical chemistry and hematology from blood samples in three different periods; light microscopy (LM) and scanning electron microscopy (SEM) were applied to evaluate histopathology in tissues. Silver concentrations were higher in small intestine, followed by kidney, liver, and brain. Clinical chemistry and hematology showed altered values in blood urea nitrogen, total proteins, and mean corpuscular hemoglobin, concentration values had statistical difference in both groups (14 and 36 nm) (p < 0.05). LM, SEM, ICP-MS, clinical chemistry, and hematology tests suggest that the administration way, concentration, shape, size, presentation, administration time of SNP used in this study, do not change significantly these values.

 18. Re-accumulation of Asteroids to Equilibrium Figures

  Science.gov (United States)

  Hestroffer, D.; Tanga, P.; Richardson, D. C.; Berthier, J.; Cellino, A.; Durech, J.; Michel, P.

  2008-09-01

  Since their formation, asteroids since their formation have experienced little physical, geological or thermal evolution. Like comets they are thought to be among the most pristine remnants of the early solar system. One physical process, however, has played a major role since the ancient times: collisions. Dynamical families were produced by catastrophic collisions involving large enough energy to break the parent body. Other lines of evidence suggest that catastrophic collisions can also produce rubble-piles, i.e., loosely bound of post-collisional aggregates that re-accumulate to form a single body, and are kept together by gravity. The main objective of this work is to understand if—and under what conditions—Jacobi ellipsoids or other equilibrium figures can be obtained naturally by this way. This is done by performing numerical experiments simulating the re-accumulation process, and by performing high-angular resolution observations in order to better constrain the shape and density of the targets. It is shown that the outcomes of reaccumulation events tend to produce a rather narrow variety of possible shapes, and in some cases also binary systems.

 19. Recrystallization texture in nickel heavily deformed by accumulative roll bonding

  Science.gov (United States)

  Mishin, O. V.; Zhang, Y. B.; Godfrey, A.

  2017-07-01

  The recrystallization behavior of Ni processed by accumulative roll bonding to a total accumulated von Mises strain of 4.8 has been examined, and analyzed with respect to heterogeneity in the deformation microstructure. The regions near the bonding interface are found to be more refined and contain particle deformation zones around fragments of the steel wire brush used to prepare the surface for bonding. Sample-scale gradients are also observed, manifested as differences between the subsurface, intermediate and central layers, where the distributions of texture components are different. These heterogeneities affect the progress of recrystallization. While the subsurface and near-interface regions typically contain lower frequencies of cube-oriented grains than anywhere else in the sample, a strong cube texture forms in the sample during recrystallization, attributed to both a high nucleation rate and fast growth rate of cube-oriented grains. The observations highlight the sensitivity of recrystallization to heterogeneity in the deformation microstructure and demonstrate the importance of characterizing this heterogeneity over several length scales.

 20. Metal accumulation and evaluation of effects in a freshwater turtle.

  Science.gov (United States)

  Yu, Shuangying; Halbrook, Richard S; Sparling, Donald W; Colombo, Robert

  2011-11-01

  A variety of contaminants have been detected in aquatic and terrestrial environments around the Paducah Gaseous Diffusion Plant (PGDP), Kentucky. The presence of these contaminants at the PGDP may pose a risk to biota, yet little is known about the bioaccumulation of contaminants and associated effects in wildlife, especially in aquatic turtles. The current study was initiated to evaluate: (1) the accumulation of heavy metals (Cd, Cr, Cu, Pb, and Hg) in aquatic ecosystems associated with the PGDP using red-eared slider turtle (Trachemys scripta elegans) as biomonitors; (2) maternal transfer of heavy metals; and (3) potential hematological and immunological effects resulting from metal accumulation. A total of 26 turtles were collected from 7 ponds located south, adjacent, and north of the PGDP. Liver Cu concentrations were significantly different among ponds and Cu concentrations in eggs were positively correlated with female Cu concentrations in kidney. The concentrations of heavy metals measured in turtle tissues and eggs were low and, based on previous studies of reptiles and established avian threshold levels of heavy metals, did not appear to have adverse effects on aquatic turtles inhabiting ponds near the PGDP. However, total white blood cell counts, heterophil to lymphocyte ratio, and phytohemagglutinin stimulation index were correlated with metal concentrations. Because other factors may affect the hematological and immunological indices, further investigation is needed to determine if these effects are associated with metal exposure, other contaminants, or disease.

 1. Estimation of Bio-Accumulation by a Group Contribution Method

  International Nuclear Information System (INIS)

  Belhachem, B.; Canselier, J. P.

  2009-01-01

  The majority of organic pollutants, after their dispersion in water then their ingestion, have a strong tendency to accumulate in greases. That is due to the hydrophobic character of these molecules. To have an idea on the capacity of a substance to accumulate in the alive beings according to their lipidic mass, the modeling of the pollutant behaviour was made by considering its partition coefficient between n-octanol (representing the lipidic mass) and water. Its knowledge represents a very significant information for the petrochemical and the pharmaceutical industries. To dissipate any doubt about confidence concerning the obtained results, it is considered useful to check the effectiveness of UNIFAC method on the monomethylbenzoic acid such as, for example, the 3-methylbenzoic acid whose n-octanol-water partition coefficient is already listed in the literature.The small deviations observed between the n-octanol-water partition coefficients listed in the literature and the one calculated according UNIFAC method encouraged us to apply it in order to predict the n-octanol-water partition coefficient of the dimethylbenzoic acid. (author)

 2. Mechanism of liver lipid accumulation in X-irradiated rat

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aiyar, A S; De, A K [Bhabha Atomic Research Centre, Bombay (India). Biochemistry and Food Technology Div.

  1978-03-01

  The incorporation, both in vivo and in vitro, of /sup 14/C-acetate into hepatic lipids, notably the triglyceride and free fatty acid fractions, is greatly reduced following whole-body irradiation and is indicative of significantly reduced lipogenesis. Irradiation results in a several-fold increase in fatty acid oxidation, by the liver in vitro as well as in the whole animal, during the phase of active hepatic lipid accumulation. Small increases in lipoprotein lipase activity of adipose, immediately following irradiation and up to 24 hours, and the attendant marked fall in adipose lipids are suggestive of increased mobilization of peripheral lipids during the early period. However, in view of the fact that maximum lipid accumulations occurs very much later, inflow of extra-hepatic lipid into liver does not appear to be of major etiological significance. There is three-fold experimental evidence in support of an impairment of trigylceride transport from liver being primarily responsible for the build-up of liver lipids: (I) Triton WR-1339 induced hypertriglyceridemia is totally absent in the irradiated rat during the period when liver lipids increase significantly; (II) the rate of disappearance of radioactivity from pre-labeled hepatic lipids is considerably lower in the irradiated rats; and (III) the irradiated rats show decrease in lipoproteins of liver cell-sap and of serum, the latter being more marked and a lowered synthesis of the lipoproteins, as assessed by labeling of the protein moiety.

 3. Potential factors affecting accumulation of unsupported 210Pb in soil

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mihailović, Aleksandra; Vučinić Vasić, Milica; Todorović, Nataša; Hansman, Jan; Vasin, Jovica; Krmar, Miodrag

  2014-01-01

  Airborne 210 Pb, daughter of 222 Rn, is frequently used as a tracer in different studies concerning atmospheric transport, sedimentation, soil erosion, dating, etc. Concentration of 210 Pb was measured in 40 soil samples collected in urban and industrial areas in order to get evidence of possible influence of some factors on accumulation of airborne 210 Pb in soil. Different soil properties such as the content of organic matter, free CaCO 3 , and available phosphorus (P 2 O 5 ) were measured to explore their possible correlation with the amount of 210 Pb. Special attention was given to the correlation between 210 Pb and stable lead accumulated in the soil. Several samples were taken near a battery manufacturer to check if extremely high concentrations of lead can affect the uptake of the airborne 210 Pb in soil. Soil samples were also taken at different depths to investigate the penetration of lead through the soil. - Highlights: • 210 Pb and 137 Cs were measured in samples of urban soil. • Organic matter, free CaCO 3 content, available phosphorus, and lead were measured in soil samples. • There is no statistically significant correlation between 210 Pb and lead, CaCO 3 and phosphorus. • A strong positive correlation between 210 Pb and organic matter was observed

 4. Human Action Recognition Using Ordinal Measure of Accumulated Motion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kim Wonjun

  2010-01-01

  Full Text Available This paper presents a method for recognizing human actions from a single query action video. We propose an action recognition scheme based on the ordinal measure of accumulated motion, which is robust to variations of appearances. To this end, we first define the accumulated motion image (AMI using image differences. Then the AMI of the query action video is resized to a subimage by intensity averaging and a rank matrix is generated by ordering the sample values in the sub-image. By computing the distances from the rank matrix of the query action video to the rank matrices of all local windows in the target video, local windows close to the query action are detected as candidates. To find the best match among the candidates, their energy histograms, which are obtained by projecting AMI values in horizontal and vertical directions, respectively, are compared with those of the query action video. The proposed method does not require any preprocessing task such as learning and segmentation. To justify the efficiency and robustness of our approach, the experiments are conducted on various datasets.

 5. Heavy Metals Accumulation Characteristics of Vegetables in Hangzhou City, China

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  GU Yan-qing

  2015-08-01

  Full Text Available A field survey of heavy metal concentrations in soils and vegetables grown in 30 vegetable farmlands of Hangzhou City were carried out. Through calculating the bioconcentration factor(BCFand transfer factor(TFfor different heavy metals(Cu, Zn, Cd, Cr and Pbin 27 kinds of different vegetables which belong to leafy vegetables, root vegetables or eggplant fruit vegetables, assessing their accumulation characteristics of heavy metals according to the differences of the bio-concentration factor, the reasonable proposals were put forward to optimize the planting structure of vegetables in mild and middle-level heavy metal contamination soils. The experimental results were as follows: In soils with mild and middle-level heavy metal contamination, leafy vegetables, such as crown daisy, cabbage, celery and Chinese long cabbage, had relatively low enrichment ability of heavy metals, so as the root and fruit vegetables like white radish, carrot, tomatoes, hence these vegetables could be planted preferentially. In contrast, some kinds of vegetables, including white amaranth, red amaranth, tatsoi, broccoli, gynura, brassica juncea and lettuce of leafy vegetables, lactuca sativa, taro, red radish and cherry radish of rhizome vegetables and sweet pepper of fruit vegetables, had relatively high accumulation ability of heavy metal, which should be avoided to be planted in soils with mild and middle-level heavy metal contamination.

 6. Accumulation of cadmium in livers and kidneys in Greenlanders

  International Nuclear Information System (INIS)

  Johansen, Poul; Mulvad, Gert; Pedersen, Henning Sloth; Hansen, Jens C.; Riget, Frank

  2006-01-01

  In the Arctic, the traditional diet exposes its people to a very high intake of cadmium because it is highly concentrated in the liver and kidneys of commonly eaten marine mammals. In one study in Greenland, the cadmium intake was estimated to 182 μg/day/person in the fall and 346 in the spring. To determine whether the cadmium is accumulated in humans, we analyzed autopsy samples of liver and kidneys from 95 ethnic Greenlanders (aged 19-89) who died from a wide range of causes. The cadmium concentration in liver (overall mean 1.97 μg/g wet wt) appeared to be unrelated to any particular age group, whereas the concentrations in the kidneys peaked in Greenlanders between 40 and 50 years of age (peak concentration 22.3 μg/g wet wt). Despite the high cadmium levels in the typical Greenlander diet, we found that the cadmium concentrations in livers and kidneys were comparable to those reported from Denmark, Sweden, Australia and Great Britain. Furthermore, even though the mean cadmium intake from the diet was estimated to be 13-25 times higher in Greenlanders than in Danes, we found similar cadmium levels in the kidneys of both. Seal livers and kidneys are the main source of cadmium in the diet of Greenlanders, but these tissues are not eaten in Denmark. Thus, our results suggest that the accumulation of cadmium from Greenlander's marine diet is very low

 7. Accumulation of cadmium in livers and kidneys in Greenlanders

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Johansen, Poul [National Environmental Research Institute, Frederiksborgvej 399, DK-4000 Roskilde (Denmark)]. E-mail: poj@dmu.dk; Mulvad, Gert [Primary Health Care Center, DK-3900 Nuuk, Greenland (Denmark); Centre for Arctic Environmental Medicine, University of Aarhus, Universitetsparken, DK-8000 Aarhus C (Denmark); Pedersen, Henning Sloth [Primary Health Care Center, DK-3900 Nuuk, Greenland (Denmark); Centre for Arctic Environmental Medicine, University of Aarhus, Universitetsparken, DK-8000 Aarhus C (Denmark); Hansen, Jens C. [Centre for Arctic Environmental Medicine, University of Aarhus, Universitetsparken, DK-8000 Aarhus C (Denmark); Riget, Frank [National Environmental Research Institute, Frederiksborgvej 399, DK-4000 Roskilde (Denmark)

  2006-12-15

  In the Arctic, the traditional diet exposes its people to a very high intake of cadmium because it is highly concentrated in the liver and kidneys of commonly eaten marine mammals. In one study in Greenland, the cadmium intake was estimated to 182 {mu}g/day/person in the fall and 346 in the spring. To determine whether the cadmium is accumulated in humans, we analyzed autopsy samples of liver and kidneys from 95 ethnic Greenlanders (aged 19-89) who died from a wide range of causes. The cadmium concentration in liver (overall mean 1.97 {mu}g/g wet wt) appeared to be unrelated to any particular age group, whereas the concentrations in the kidneys peaked in Greenlanders between 40 and 50 years of age (peak concentration 22.3 {mu}g/g wet wt). Despite the high cadmium levels in the typical Greenlander diet, we found that the cadmium concentrations in livers and kidneys were comparable to those reported from Denmark, Sweden, Australia and Great Britain. Furthermore, even though the mean cadmium intake from the diet was estimated to be 13-25 times higher in Greenlanders than in Danes, we found similar cadmium levels in the kidneys of both. Seal livers and kidneys are the main source of cadmium in the diet of Greenlanders, but these tissues are not eaten in Denmark. Thus, our results suggest that the accumulation of cadmium from Greenlander's marine diet is very low.

 8. Extreme accumulations of natural polonium-210 in certain marine organisms

  International Nuclear Information System (INIS)

  Folsom, T.R.; Wong, K.M.; Hodge, V.F.

  1972-01-01

  Concentration levels of polonium-210 reported for sea water are reviewed, and activities accumulated by various marine plant and animal species are discussed. Special mention is made of detailed studies of one giant algae upon whose outer surfaces intense accumulations of polonium have been discovered recently. Some concentrations found in two organisms intimate with algae, the abalones and the sea hares, are reported. Concentrations are listed pertaining to organisms selected from the open ocean in order to show that intense polonium concentrations are not restricted to organisms living near the continents where precursors of polonium originate. A brief discussion of conditions on one of the marine mammals, the dolphin, next is made. Then comments are made upon a benthic species (the sable fish) that prefers to live close to the deep sea floor, presumably so as to eat detritus. They also eat many of the smaller organisms that compete for the natural deep sea fallout of food, and many of these live in close contact with the muds and clays of the sea floor that are rich in radium. Some of the behavior and anatomical features and polonium-210 distribution in one of the most interesting and valuable of fishes, the North Pacific albacore (Thunnus alalunga) is described. This species has been used previously to tell us something about nuclear fallout distributions in the North Pacific Ocean during the past decade and repeatedly has directed attention to features of this ocean that might hardly be detected otherwise. (U.S.)

 9. Metal accumulation by stream bryophytes, related to chemical speciation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tipping, E. [Centre for Ecology and Hydrology, Lancaster Environment Centre, Library Avenue, Bailrigg, Lancaster LA1 4AP (United Kingdom)], E-mail: et@ceh.ac.uk; Vincent, C.D.; Lawlor, A.J.; Lofts, S. [Centre for Ecology and Hydrology, Lancaster Environment Centre, Library Avenue, Bailrigg, Lancaster LA1 4AP (United Kingdom)

  2008-12-15

  Metal accumulation by aquatic bryophytes was investigated using data for headwater streams of differing chemistry. The Windermere Humic Aqueous Model (WHAM) was applied to calculate chemical speciation, including competitive proton and metal interactions with external binding sites on the plants. The speciation modelling approach gives smaller deviations between observed and predicted bryophyte contents of Cu, Zn, Cd and Pb than regressions based on total filtered metal concentrations. If all four metals, and Ni, are considered together, the WHAM predictions are superior at the 1% level. Optimised constants for bryophyte binding by the trace metals are similar to those for humic substances and simple carboxylate ligands. Bryophyte contents of Na, Mg and Ca are approximately explained by binding at external sites, while most of the K is intracellular. Oxide phases account for some of the Al, and most of the Mn, Fe and Co. - Speciation modelling can be used to interpret the accumulation of Ni, Cu, Zn, Cd and Pb by bryophytes, supporting its use to quantify trace metal bioavailability in the field.

 10. Defective proviruses rapidly accumulate during acute HIV-1 infection

  Science.gov (United States)

  Bruner, Katherine M.; Murray, Alexandra J.; Pollack, Ross A.; Soliman, Mary G.; Laskey, Sarah B.; Capoferri, Adam A.; Lai, Jun; Strain, Matthew C.; Lada, Steven M.; Hoh, Rebecca; Ho, Ya-Chi; Richman, Douglas D.; Deeks, Steven G.; Siliciano, Janet D.; Siliciano, Robert F.

  2016-01-01

  Although antiretroviral therapy (ART) suppresses viral replication to clinically undetectable levels, HIV-1 persists in CD4+ T cells in a latent form not targeted by the immune system or ART1–5. This latent reservoir is a major barrier to cure. Many individuals initiate ART during chronic infection, and in this setting, most proviruses are defective6. However, the dynamics of the accumulation and persistence of defective proviruses during acute HIV-1 infection are largely unknown. Here we show that defective proviruses accumulate rapidly within the first few weeks of infection to make up over 93% of all proviruses, regardless of how early ART is initiated. Using an unbiased method to amplify near full-length proviral genomes from HIV-1 infected adults treated at different stages of infection, we demonstrate that early ART initiation limits the size of the reservoir but does not profoundly impact the proviral landscape. This analysis allows us to revise our understanding of the composition of proviral populations and estimate the true reservoir size in individuals treated early vs. late in infection. Additionally, we demonstrate that common assays for measuring the reservoir do not correlate with reservoir size. These findings reveal hurdles that must be overcome to successfully analyze future HIV-1 cure strategies. PMID:27500724

 11. Accumulation of mercury in Typha domingensis under field conditions.

  Science.gov (United States)

  Lominchar, M A; Sierra, M J; Millán, R

  2015-01-01

  Typha species is a common wetland plant used in the treatment of urban and industrial effluents. But, despite their widespread implementation, there are not many studies based on the behaviour of this plant growing in an areas affected by mercury. The present work investigates the ability of Typha domingensis to accumulate mercury under field conditions. The study area was along the Valdeazogues river which flows through the Almadén mining district (Ciudad Real, Spain) that is considered the largest mercury reservoir in the world. The mercury concentration in different plant fractions was measured as well as the available and total concentration in the bottom sediments. The results showed that the highest mercury concentrations were found in the belowground organs. T. domingensis had a high efficiency to accumulate mercury in their organs although available metal concentrations in the environment did not exceed 0.16 mg kg(-1). Bioaccumulation factors (BAF) ranged between 121 and 3168 in roots. Furthermore, significant correlations were found between mercury concentration in all plant organs and Hg in sediments (both total and available). These results demonstrated that T. domingensis could be used as a biomonitor as well as in phytoextraction technology in areas affected by mercury. Copyright © 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 12. Cytokine accumulation in osteitis fibrosa of renal osteodystrophy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Duarte M.E.L.

  2002-01-01

  Full Text Available Bone marrow fibrosis occurs in association with a number of pathological states. Despite the extensive fibrosis that sometimes characterizes renal osteodystrophy, little is known about the factors that contribute to marrow accumulation of fibrous tissue. Because circulating cytokines are elevated in uremia, possibly in response to elevated parathyroid hormone levels, we have examined bone biopsies from 21 patients with end-stage renal disease and secondary hyperparathyroidism. Bone sections were stained with antibodies to human interleukin-1alpha (IL-1alpha, IL-6, IL-11, tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha and transforming growth factor-ß (TGF-ß using an undecalcified plastic embedding method. Intense staining for IL-1alpha, IL-6, TNF-alpha and TGF-ß was evident within the fibrotic tissue of the bone marrow while minimal IL-11 was detected. The extent of cytokine deposition corresponded to the severity of fibrosis, suggesting their possible involvement in the local regulation of the fibrotic response. Because immunoreactive TGF-ß and IL-6 were also detected in osteoblasts and osteocytes, we conclude that selective cytokine accumulation may have a role in modulating bone and marrow cell function in parathyroid-mediated uremic bone disease.

 13. Toxicity, distribution, and accumulation of silver nanoparticles in Wistar rats

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Espinosa-Cristobal, L. F.; Martinez-Castanon, G. A., E-mail: mtzcastanon@fciencias.uaslp.mx; Loyola-Rodriguez, J. P.; Patino-Marin, N. [UASLP, Doctorado Institucional en Ingenieria y Ciencia de los Materiales (Mexico); Reyes-Macias, J. F. [Facultad de Estomatologia de la Universidad Autonoma de San Luis Potosi, Maestria y Doctorado en Ciencias Odontologicas en el Area de Odontologia Integral Avanzada (Mexico); Vargas-Morales, J. M. [Av. Salvador Nava s/n, Zona Universitaria, Facultad de Ciencias Quimicas de la Universidad Autonoma de San Luis Potosi (Mexico); Ruiz, Facundo [Facultad de Ciencias de la Universidad Autonoma de San Luis Potosi (Mexico)

  2013-06-15

  The bactericidal effect of silver nanoparticles (SNP) has lead to their application in several products mainly in the medicine field. This study analyzed the distribution, accumulation, and toxicity in principal organs of Wistar rats exposed to SNP suspensions by oral administration. Two sizes of washed SNP (14 and 36 nm) were prepared, characterized, and redispersed in deionized water. Each suspension was administrated to Wistar rats by oral way for 55 days; after finishing this treatment time, rats were sacrificed by anesthesia overdose. Organs were collected, processed, and prepared; then, accumulation and concentrations of SNP were obtained using inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). Toxicity was determined by clinical chemistry and hematology from blood samples in three different periods; light microscopy (LM) and scanning electron microscopy (SEM) were applied to evaluate histopathology in tissues. Silver concentrations were higher in small intestine, followed by kidney, liver, and brain. Clinical chemistry and hematology showed altered values in blood urea nitrogen, total proteins, and mean corpuscular hemoglobin, concentration values had statistical difference in both groups (14 and 36 nm) (p < 0.05). LM, SEM, ICP-MS, clinical chemistry, and hematology tests suggest that the administration way, concentration, shape, size, presentation, administration time of SNP used in this study, do not change significantly these values.

 14. ACCUMULATION OF PERCHLORATE IN TOBACCO PLANTS: DEVELOPMENT OF A PLANT KINETIC MODEL

  Science.gov (United States)

  Previous studies have shown that tobacco plants are tolerant of perchlorate and will accumulate perchlorate in plant tissues. This research determined the uptake, translocation, and accumulation of perchlorate in tobacco plants. Three hydroponics growth studies were completed u...

 15. Dystonia in neurodegeneration with brain iron accumulation : outcome of bilateral pallidal stimulation

  NARCIS (Netherlands)

  Timmermann, L.; Pauls, K. A. M.; Wieland, K.; Jech, R.; Kurlemann, G.; Sharma, N.; Gill, S. S.; Haenggeli, C. A.; Hayflick, S. J.; Hogarth, P.; Leenders, K. L.; Limousin, P.; Malanga, C. J.; Moro, E.; Ostrem, J. L.; Revilla, F. J.; Santens, P.; Schnitzler, A.; Tisch, S.; Valldeoriola, F.; Vesper, J.; Volkmann, J.; Woitalla, D.; Peker, S.

  Neurodegeneration with brain iron accumulation encompasses a heterogeneous group of rare neurodegenerative disorders that are characterized by iron accumulation in the brain. Severe generalized dystonia is frequently a prominent symptom and can be very disabling, causing gait impairment, difficulty

 16. Cholic acid is accumulated spontaneously, driven by membrane Delta pH, in many lactobacilli

  NARCIS (Netherlands)

  Kurdi, P; van Veen, HW; Tanaka, H; Mierau, [No Value; Konings, WN; Tannock, GW; Tomita, F; Yokota, A

  2000-01-01

  Many lactobacilli from various origins were found to apparently lack cholic acid extrusion activity. Cholic acid was accumulated spontaneously, driven by the transmembrane proton gradient. Accumulation is a newly identified kind of interaction between intestinal microbes and unconjugated bile acids

 17. Kinetic and energetic analysis of lipid accumulation in batch culture of Rhodotorula glutinis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pan, J.G.; Rhee, J.S.

  1986-01-01

  Kinetic and energetic analyses were made to describe the accumulation of lipid Rhodotorula glutinis more quantitatively. Accumulation of lipid in yeast was controlled by kinetic factors. The energetic efficiency of lipid formation was higher than that of growth. 18 references.

 18. The contribution of bnnrt1 and bnnrt2 to nitrate accumulation varied ...

  African Journals Online (AJOL)

  USER

  2010-08-02

  Aug 2, 2010 ... stronger ability to assimilate absorbed nitrate in SYM than the low accumulator, HGQGC. Key words: ... studied the mechanism of nitrate accumulation in plant ..... Elevated carbon dioxide increases nitrate uptake and nitrate.

 19. Accumulation of thorium and uranium by microbes. The effect of pH, concentration of metals, and time course on the accumulation of both elements using streptomyces levoris

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tsuruta, Takehiko

  2006-01-01

  The accumulation of thorium and uranium by various microorganisms from a solution containing both metals at pH 3.5 was examined. Among the tested species, a high accumulation ability for thorium was exhibited by strains of gram-positive bacteria, such as Arthrobacter nicotianae, Bacillus megaterium, B. subtilis, Micrococcus luteus, Rhodococcus erythropolis, and Streptomyces levoris. Though uranium was accumulated in small amounts by most of microorganisms. A. nicotianae, S. flavoviridis, and S. levoris had relatively high uranium accumulation abilities. In these high performance thorium- and uranium-accumulating microorganisms, S. levoris, which accumulated the largest amount of uranium from the solution containing only uranium at pH 3.5, accumulated about 300 μmol thorium and 133 μmol uranium per gram dry weight of microbial cells from a solution containing both thorium and uranium at pH 3.5. The amount and time course of the thorium accumulation were almost unaffected by the co-existing uranium, while those of uranium were strongly affected by the co-existing thorium. The effects of pH, the thorium and uranium concentrations, and time course on both metal accumulations were also evaluated by numerical formulas. (author)

 20. Low acetate concentrations favor polyphosphate-accumulating organisms over glycogen-accumulating organisms in enhanced biological phosphorus removal from wastewater.

  Science.gov (United States)

  Tu, Yunjie; Schuler, Andrew J

  2013-04-16

  Glycogen-accumulating organisms (GAOs) are thought to compete with polyphosphate-accumulating organisms (PAOs) in enhanced biological phosphorus removal (EBPR) wastewater treatment systems. A laboratory sequencing batch reactor (SBR) was operated for one year to test the hypothesis that PAOs have a competitive advantage at low acetate concentrations, with a focus on low pH conditions previously shown to favor GAOs. PAOs dominated the system under conventional SBR operation with rapid acetate addition (producing high in-reactor concentrations) and pH values of 7.4-8.4. GAOs dominated when the pH was decreased (6.4-7.0). Decreasing the acetate addition rate led to very low reactor acetate concentrations, and PAOs recovered, supporting the study hypothesis. When the acetate feed rate was increased, EBPR failed again. Dominant PAOs and GAOs were Candidatus Accumulibacter phosphatis and Defluviicoccus Cluster 2, respectively, according to fluorescent in situ hybridization and 454 pyrosequencing. Surprisingly, GAOs were not the immediate causes of PAO failures, based on functional and population measurements. Pyrosequencing results suggested Dechloromonas and Tetrasphaera spp. may have also been PAOs, and additional potential GAOs were also identified. Full-scale systems typically have lower in-reactor acetate concentrations than laboratory SBRs, and so, previous laboratory studies may have overestimated the practical importance of GAOs as causes of EBPR failure.

 1. Massive accumulation of highly polluted sedimentary deposits by river damming

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Palanques, Albert, E-mail: albertp@icm.csic.es [Institute of Marine Sciences (CSIC), Passeig Maritim de la Barceloneta, 37-49, Barcelona 08003 (Spain); Grimalt, Joan [Institute of Environmental Assessment and Water Research (CSIC), Jordi Girona, 18, Barcelona 08034 (Spain); Belzunces, Marc; Estrada, Ferran; Puig, Pere; Guillén, Jorge [Institute of Marine Sciences (CSIC), Passeig Maritim de la Barceloneta, 37-49, Barcelona 08003 (Spain)

  2014-11-01

  Uncontrolled dumping of anthropogenic waste in rivers regulated by dams has created contaminated deposits in reservoirs that have remained unidentified for decades. The Flix Reservoir is located in the Ebro River, the second largest river flowing into the NW Mediterranean, has been affected by residue dumping from a chlor-alkali electrochemical plant for decades. High-resolution seismic profiles, bathymetric data, surficial sediment samples and sediment cores were obtained in the Flix Reservoir to study the characteristics of the deposit accumulated by this dumping. These data were used to reconstruct the waste deposit history. Since the construction of the Flix Dam in 1948, more than 3.6 × 10{sup 5} t of industrial waste has accumulated in the reservoir generating a delta-like deposit formed by three sediment lobes of fine-grained material highly contaminated by Hg, Cd, Zn and Cr (max: 640, 26, 420 and 750 mg kg{sup −1}, respectively). This contamination was associated with the Hg that was used for the cathode in the electrochemical plant from 1949 and with the production of phosphorite derivatives from 1973. After the construction of two large dams only a few kilometres upstream during the 1960s, the solids discharged from the industrial complex became the main sediment source to the Flix Reservoir. The deposit has remained in the reservoir forming a delta that obstructs about 50% of the river water section. Its stability only depended on the flow retention by the Flix Dam. At present, this contaminated waste deposit is being removed from the water reservoir as it is a cause of concern for the environment and for human health downriver. - Highlights: • A delta-like anthropogenic deposit prograded into the reservoir behind the Flix dam. • More than 3.6 × 10{sup 5} t of anthropogenic waste was accumulated in less than 4 decades. • A waste deposit with extreme levels of Hg and Cd was trapped in the Flix Reservoir. • The main pollution was related to

 2. Outstanding accumulation of Sphagnum palustre in central-southern Italy

  Science.gov (United States)

  Casella, Laura; Zaccone, Claudio

  2017-04-01

  Lake Fibreno is a site where some outstanding anomalies for the flora and vegetation of the wetlands of peninsular Italy are concentrated. Here one the southernmost European population of Sphagnum palustre occurs, and is restricted on the surface of a free-floating island, i.e., a round-shaped portion of fen (with a core of Sphagnum), erratically floating on the surface of a submerged sinkhole. Geological evidences point out the existence in the area of a large lacustrine basin since Late Pleistocene. The progressive filling of the lake, caused by changing in climatic conditions and neotectonic events, resulted in the formation of peat deposits in the area, following different depositional cycles in a swampy environment. So that, the studied free-floating island, probably originated around lake margins in the waterlogged area, was somehow isolated from the bank and started to float. Once the separation occurred, sedge peat stopped to accumulate, thus enhancing the role of S. palustre as the main peat-forming plant. The vegetation occurring at the moment of the isolation of the island was a coverage of Salix cinerea/Populus tremula stands below which cushions of moss and, in a lower extent, Thelypteris palustris/Equisetum palustre accumulated resulting in the formation of 2-3 meters of peat dominated by reeds and sedges. This vegetation has been partially degraded by grazing until 1970s, while in 1980s the lake became a nature reserve. Since then, the succession could resume in a spontaneous and natural way and it was possible for the vegetation to recover to natural dynamics and growing rate. The Sphagnum tussocks were measured in an empirical way at a distance of about 60 years after the last signaling and the result was a measurement of an accretion open to about 70 cm thick. Moreover, in a recent study, a 4-m deep peat core was collected from the centre of the island and results were surprising. In fact, 14C age dating, confirmed using 210Pb and 137Cs, showed

 3. The impact of shrubbification on soil organic matter accumulation

  Science.gov (United States)

  Street, L.; Wookey, P. A.; Subke, J. A.; Baxter, R.; Garnett, M.

  2017-12-01

  The degree to which increasing vegetation productivity in the Arctic can offset permafrost carbon emissions under a warming climate is highly uncertain. Most ecosystem or earth system models predict that plant C inputs to permafrost soils will balance or exceed losses with warming, at least until about mid-century. Observations on the ground however, question whether vegetation change in Arctic ecosystems will result in even a transient net C sink. In the European Arctic, for example, rhizosphere processes associated with ectomycorrhizal (ECM) fungi have been implicated in driving rapid cycling - and thus lower storage - of soil organic C (SOC) under deciduous shrubs. Short-term incubation studies also show that decomposition of SOC can be stimulated or "primed" by new inputs of labile plant C. The implication is that as Arctic vegetation shifts towards a greater abundance of productive, and mostly ECM, deciduous trees and shrubs, net C losses from soils may result. Over decadal timescales however, the impact of changing vegetation and associated rhizosphere processes on C stock trajectories is complex - shifts in productivity and mycorrhizal status will be accompanied by other biological and physical changes that can impact decomposition. Encroachment of shrubs will likely influence both litter quality and quantity, as well as soil temperature and moisture regimes due to altered transpiration rates, shading and snow accumulation. Short-term studies, and those based on instantaneous flux measurements, can provide only limited information as to what the impact of shrubbification on SOC stocks will be. Here we use radiocarbon data, in combination with a vertically-resolved isotopic model, to examine how and why SOC accumulation in tundra soils differs between vegetation types over decades to centuries. We compare soil profiles under ECM birch, N-fixing alder, and ericaceous/lichen heath tundra in the Canadian Arctic. Early model results suggest that under alder

 4. Accumulation of weathered p,p'-DDTs in grafted watermelon.

  Science.gov (United States)

  Isleyen, Mehmet; Sevim, Pinar; White, Jason C

  2012-02-01

  The grafting of melon plants onto cucurbit rootstocks is a common commercial practice in many parts of the world. However, certain cucurbits have been shown to accumulate large quantities of weathered persistent organic pollutants from the soil, and the potential contamination of grafted produce has not been thoroughly evaluated. Large pot and field experiments were conducted to assess the effect of grafting on accumulation of weathered DDX (the sum of p,p'-DDT, p,p'-DDD, and p,p'-DDE) from soils. Intact squash (Cucurbita maxima × moschata) and watermelon (Citrullus lanatus), their homografts, and compatible heterografts were grown in pots containing soil with weathered DDX at 1480-1760 ng/g soil or under field conditions in soil at 150-300 ng/g DDX. Movement of DDX through the soil-plant system was investigated by determining contaminant levels in the bulk soil and in the xylem sap, roots, stems, leaves, and fruit of the grafted and nongrafted plants. In all plants, the highest DDX concentrations were detected in the roots, followed by decreasing amounts in the stems, leaves, and fruit. Dry weight concentrations of DDX in the roots ranged from 7900 ng/g (intact watermelon) to 30100 ng/g (heterografted watermelon) in the pot study and from 650 ng/g (intact watermelon) to 2430 ng/g (homografted squash) in the field experiment. Grafting watermelon onto squash rootstock significantly increased contaminant uptake into the melon shoot system. In the pot and field studies, the highest stem DDX content was measured in heterografted watermelon at 1220 and 244 ng/g, respectively; these values are 140 and 19 times greater than contaminant concentrations in the intact watermelon, respectively. The xylem sap DDX concentrations of pot-grown plants were greatest in the heterografted watermelon (6.10 μg/L). The DDX contents of the leaves and fruit of watermelon heterografts were 3-12 and 0.53-8.25 ng/g, respectively, indicating that although the heterografted watermelon

 5. 46 CFR 109.575 - Accumulation of liquids on helicopter decks.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 46 Shipping 4 2010-10-01 2010-10-01 false Accumulation of liquids on helicopter decks. 109.575... DRILLING UNITS OPERATIONS Miscellaneous § 109.575 Accumulation of liquids on helicopter decks. The master or person in charge shall ensure that no liquids are allowed to accumulate on the helicopter decks. ...

 6. 40 CFR 86.000-26 - Mileage and service accumulation; emission measurements.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... accumulated the mileage the manufacturer chose to accumulate on the test vehicle. Fuel economy data generated... determines. Unless the Administrator approves a manufacturer's request to develop specific deterioration... accumulation method is developed by the manufacturer to be consistent with good engineering practice and to...

 7. 5 CFR 630.304 - Accumulation limitation for part-time employees.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 5 Administrative Personnel 1 2010-01-01 2010-01-01 false Accumulation limitation for part-time... REGULATIONS ABSENCE AND LEAVE Annual Leave § 630.304 Accumulation limitation for part-time employees. A part-time employee may accumulate not more than 240 or 360 hours' annual leave on the same basis that a full...

 8. Effect of ultraviolet B irradiation on accumulation of catechins in tea ...

  African Journals Online (AJOL)

  Effect of UV-B irradiation time on accumulation of foliar catechins in two tea cultivars was investigated. Low influence rate and short term irradiation of UV-B stimulated accumulation of major tea catechins, resulting in an increase in level of total catechins. Excessive irradiation of UV-B supressed the accumulation of tea ...

 9. 47 CFR 32.3200 - Accumulated depreciation-held for future telecommunications use.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 47 Telecommunication 2 2010-10-01 2010-10-01 false Accumulated depreciation-held for future... Balance Sheet Accounts § 32.3200 Accumulated depreciation—held for future telecommunications use. (a) This account shall include the accumulated depreciation associated with the investment contained in Account...

 10. Cultivar variation in silicon accumulation and distribution in Petunia ×hybrida

  Science.gov (United States)

  Silicon (Si) is a plant-beneficial element that can alleviate the effects of abiotic and biotic stress. Plants are typically classified as Si accumulators or non-accumulators based on foliar Si concentrations (= 1% Si on a dry weight basis for accumulators). Based on this definition, most greenhou...

 11. The accumulation and elimination of 89Sr in tea leaves

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhang Yongxi; Wang Shouxiang; Chen Chuanqun; Sun Zhiming; Hu Bingmin; Huang Dan

  1995-01-01

  The 89 Sr was added to the tea tree-soil system by different ways. The 89 Sr in the system through the over-ground part of tea tree, was much more than that through soil. The 89 Sr concentration in older leaves was higher than in shoot for a definite treatment. The accumulation elimination law of 89 Sr in leaves varied with the treatments. For the treatment through the over-ground part, the 89 Sr concentration in older leaves and shoot was monotonously decreased with time increasing. But for the treatment through soil the 89 Sr concentration in shoot was increased to reach a peak value, and then decreased slowly; while the 89 Sr concentration in older leaves increased quickly in a period, then increased slowly to attain a saturated value. In addition, the concentration factor of 89 Sr in older leaves and shoot were determined

 12. User instructions for the DESCARTES environmental accumulation code

  International Nuclear Information System (INIS)

  Miley, T.B.; Eslinger, P.W.; Nichols, W.E.; Lessor, K.S.; Ouderkirk, S.J.

  1994-05-01

  The purpose of the Hanford Environmental Dose Reconstruction (HEDR) Project is to estimate the radiation dose that individuals could have received as a result of emissions since 1944 from the Hanford Site near Richland, Washington. The HEDR Project work is conducted under several technical and administrative tasks, among which is the Environmental Pathways and Dose Estimates task. The staff on this task have developed a suite of computer codes which are used to estimate doses to individuals in the public. This document contains the user instructions for the DESCARTES (Dynamic estimates of concentrations and Accumulated Radionuclides in Terrestrial Environments) suite of codes. In addition to the DESCARTES code, this includes two air data preprocessors, a database postprocessor, and several utility routines that are used to format input data needed for DESCARTES

 13. Energy and energy width measurement in the FNAL antiproton accumulator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Church, M.; Hsueh, S.; Rapidis, P.; Werkema, S.

  1991-10-01

  The Fermilab Antiproton Accumulator has recently been used to produce Charmonium resonances (charm quark, anti-charm quark bound states) in proton-antiproton annihilations using an internal H 2 gas jet target. A measurement of the resonance mass and width may be obtained from a precise knowledge of the antiproton beam energy and energy spread. The beam energy is measured to an accuracy of 1 part in 10 4 in the range 6.3 Gev to 4.1 Gev by measuring the orbit length and revolution frequency of the beam. The beam momentum spread is measured to an accuracy of 10% by measuring the beam frequency spread and the parameter η = (P beam /F rev )·(dF rev /dP beam ). These two measurement techniques are described in this report

 14. Energy and energy width measurement in the FNAL antiproton accumulator

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Church, M.; Hsueh, S.; Rapidis, P.; Werkema, S.

  1991-10-01

  The Fermilab Antiproton Accumulator has recently been used to produce Charmonium resonances (charm quark, anti-charm quark bound states) in proton-antiproton annihilations using an internal H{sub 2} gas jet target. A measurement of the resonance mass and width may be obtained from a precise knowledge of the antiproton beam energy and energy spread. The beam energy is measured to an accuracy of 1 part in 10{sup 4} in the range 6.3 Gev to 4.1 Gev by measuring the orbit length and revolution frequency of the beam. The beam momentum spread is measured to an accuracy of 10% by measuring the beam frequency spread and the parameter {eta} = (P{sub beam}/F{sub rev}){center_dot}(dF{sub rev}/dP{sub beam}). These two measurement techniques are described in this report.

 15. Mercury uptake and accumulation by four species of aquatic plants

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Skinner, Kathleen [Department of Biology, Russell Sage College, 45 Ferry Street, Troy, NY 12180 (United States)]. E-mail: skinnk@sage.edu; Wright, Nicole [NEIWPCC-NYSDEC, 625 Broadway, 4th Floor, Albany, NY 12233-3502 (United States)]. E-mail: ndwright@gw.dec.state.ny.us; Porter-Goff, Emily [Department of Biology, Russell Sage College, 45 Ferry Street, Troy, NY 12180 (United States)

  2007-01-15

  The effectiveness of four aquatic plants including water hyacinth (Eichornia crassipes), water lettuce (Pistia stratiotes), zebra rush (Scirpus tabernaemontani) and taro (Colocasia esculenta) were evaluated for their capabilities in removing mercury from water. The plants were exposed to concentrations of 0 mg/L, 0.5 mg/L or 2 mg/L of mercury for 30 days. Assays were conducted using both Microtox[reg] (water) and cold vapor Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) (roots and water). The Microtox[reg] results indicated that the mercury induced acute toxicity had been removed from the water. AAS confirmed an increase of mercury within the plant root tissue and a corresponding decrease of mercury in the water. All species of plants appeared to reduce mercury concentrations in the water via root uptake and accumulation. Water lettuce and water hyacinth appeared to be the most effective, followed by taro and zebra rush, respectively. - Four species of aquatic plants reduced mercury in water.

 16. Mercury uptake and accumulation by four species of aquatic plants.

  Science.gov (United States)

  Skinner, Kathleen; Wright, Nicole; Porter-Goff, Emily

  2007-01-01

  The effectiveness of four aquatic plants including water hyacinth (Eichornia crassipes), water lettuce (Pistia stratiotes), zebra rush (Scirpus tabernaemontani) and taro (Colocasia esculenta) were evaluated for their capabilities in removing mercury from water. The plants were exposed to concentrations of 0 mg/L, 0.5 mg/L or 2 mg/L of mercury for 30 days. Assays were conducted using both Microtox (water) and cold vapor Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) (roots and water). The Microtox results indicated that the mercury induced acute toxicity had been removed from the water. AAS confirmed an increase of mercury within the plant root tissue and a corresponding decrease of mercury in the water. All species of plants appeared to reduce mercury concentrations in the water via root uptake and accumulation. Water lettuce and water hyacinth appeared to be the most effective, followed by taro and zebra rush, respectively.

 17. Old-growth forests can accumulate carbon in soils

  Science.gov (United States)

  Zhou, G.; Liu, S.; Li, Z.; Zhang, Dongxiao; Tang, X.; Zhou, C.; Yan, J.; Mo, J.

  2006-01-01

  Old-growth forests have traditionally been considered negligible as carbon sinks because carbon uptake has been thought to be balanced by respiration. We show that the top 20-centimeter soil layer in preserved old-growth forests in southern China accumulated atmospheric carbon at an unexpectedly high average rate of 0.61 megagrams of carbon hectare-1 year-1 from 1979 to 2003. This study suggests that the carbon cycle processes in the belowground system of these forests are changing in response to the changing environment. The result directly challenges the prevailing belief in ecosystem ecology regarding carbon budget in old-growth forests and supports the establishment of a new, nonequilibrium conceptual framework to study soil carbon dynamics.

 18. Intermittent cold exposure enhances fat accumulation in mice.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hyung Sun Yoo

  Full Text Available Due to its high energy consuming characteristics, brown adipose tissue (BAT has been suggested as a key player in energy metabolism. Cold exposure is a physiological activator of BAT. Intermittent cold exposure (ICE, unlike persistent exposure, is clinically feasible. The main objective of this study was to investigate whether ICE reduces adiposity in C57BL/6 mice. Surprisingly, we found that ICE actually increased adiposity despite enhancing Ucp1 expression in BAT and inducing beige adipocytes in subcutaneous white adipose tissue. ICE did not alter basal systemic insulin sensitivity, but it increased liver triglyceride content and secretion rate as well as blood triglyceride levels. Gene profiling further demonstrated that ICE, despite suppressing lipogenic gene expression in white adipose tissue and liver during cold exposure, enhanced lipogenesis between the exposure periods. Together, our results indicate that despite enhancing BAT recruitment, ICE in mice increases fat accumulation by stimulating de novo lipogenesis.

 19. Mercury uptake and accumulation by four species of aquatic plants

  International Nuclear Information System (INIS)

  Skinner, Kathleen; Wright, Nicole; Porter-Goff, Emily

  2007-01-01

  The effectiveness of four aquatic plants including water hyacinth (Eichornia crassipes), water lettuce (Pistia stratiotes), zebra rush (Scirpus tabernaemontani) and taro (Colocasia esculenta) were evaluated for their capabilities in removing mercury from water. The plants were exposed to concentrations of 0 mg/L, 0.5 mg/L or 2 mg/L of mercury for 30 days. Assays were conducted using both Microtox[reg] (water) and cold vapor Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) (roots and water). The Microtox[reg] results indicated that the mercury induced acute toxicity had been removed from the water. AAS confirmed an increase of mercury within the plant root tissue and a corresponding decrease of mercury in the water. All species of plants appeared to reduce mercury concentrations in the water via root uptake and accumulation. Water lettuce and water hyacinth appeared to be the most effective, followed by taro and zebra rush, respectively. - Four species of aquatic plants reduced mercury in water

 20. Hydrological characteristics and problems of Calma hydro accumulation system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dolinaj Dragan

  2008-01-01

  Full Text Available Srem, as traditional farming, orchard and wine-growing region, faces the problem of shortage of water needed for agriculture. During the seventies of the last century brook valleys in the southern part of Fruska Gora loess plateau were intended to be dammed. Thus, artificial lakes could have been formed. It took long period of time to put these projects into practice and numerous projects have not started yet. After the dams had been built and lakes filled with water, planners faced hydro-geological problems at many locations. Nevertheless, these accumulations fulfill their primary function, i.e. they ensure water for irrigation and protect agricultural land from floods. There is a hydroaccumulation system, Calma lakes, near the village of Calma. Its primary function was to ensure water supplies for agriculture, but eventually it got new significance which can be noticed in fish raising and sport fishing development.