WorldWideScience

Sample records for accumulators nakopiteli energii

 1. LABORATORYJNA INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA Z MAGAZYNEM ENERGII

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam MROZIŃSKI

  Full Text Available W artykule przedstawiono zagadnienie wykorzystania w Polsce i w Europie instalacji fotowoltaicznych (PV z magazynami energii elektrycznej. Systemy PV będą miały w niedalekiej przyszłości znaczny udział w globalnej produkcji energii elektrycznej. Będzie to istotnie wpływało na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz na poprawę stanu środowiska naturalnego. W pracy przedstawiono budowę laboratoryjnej instalacji PV zlokalizowanej na WIM UTP w Bydgoszczy. Przedstawiono również wybrane wyniki pomiarów rozkładu produkcji i dystrybucji energii elektrycznej w czasie (produkcja przez układ PV, zużycie własne, magazynowanie w akum, przesył do sieci zewn. z wykorzystaniem systemu monitoringu. W instalacjach PV coraz większe znaczenie mają systemy zarządzania energią oraz układy magazynujące energię elektryczną. Dzięki tym systemom energia elektryczna produkowana w ciągu dnia będzie zużywana na bieżąco. Nadmiar energii trafi do przydomowego akumulatora. Zgromadzona energia efektywnie zostanie wykorzystana wieczorem, kiedy zapotrzebowanie na prąd jest najwyższe. Ewentualne niedobory pokryje energia z sieci - kupiona nocą lub wczesnym rankiem, kiedy cena energii jest najniższa. Inteligentne sieci przesyłowe współpracujące z przydomowymi instalacjami PV z magazynami energii umożliwią skuteczniejsze zarządzanie popytem i podażą energii w całym systemie energetycznym.

 2. ZUŻYCIE NOŚNIKÓW ENERGII W BUDYNKU JEDNORODZINNYM NA CELE OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I POTRZEB BYTOWYCH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksander STARAKIEWICZ

  Full Text Available W artykule, przedstawiono faktyczne zużycie energii w istniejącym budynku jednorodzinnym w latach 2009 – 2015. Podstawą analizy są dane rzeczywistego zużycia nośników energii elektrycznej, węgla kamiennego, drewna przez instalację c.w.u. i c.o., ciepłej wody użytkowej, energii z kolektorów słonecznych oraz czasu pracy instalacji słonecznej. Przedstawiono również miesięczne zużycie rodzajów energii w systemie ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w 2010 r. Omówiono wyposażenie budynku w instalacje wewnętrzne i sprzęt AGD oraz ich wpływ na ilość zużywanych nośników energii.

 3. Wiedza studentów na temat odnawialnych źródeł energii = Knowledge of students about renewable energy sources

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mateusz Babula

  2016-08-01

  2Uniwersytet Medyczny w Lublinie     Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, energia odnawialna. Key words: renewable sources of energy, renewable energy.     Streszczenie   Wstęp: W dzisiejszych czasach do pracy wielu urządzeń potrzebna jest energia elektryczna. Obecnie około 90% energii elektrycznej powstaje w elektrowniach cieplnych, których paliwem jest węgiel kamienny lub brunatny. Poprzez produkcję energii elektrycznej w sposób konwencjonalny wzrasta zawartość w powietrzu dwutlenku węgla. Przyczynia się to do zwiększenia efektu cieplarnianego oraz do rosnącego zagrożenia związanego ze zmianami klimatycznymi. Dlatego ważne jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Cel pracy: Celem naszej pracy jest przedstawienie wiedzy studentów na temat OŹE. Badanie to ma na celu sprawdzenie znajomości definicji i podziału odnawialnych źródeł energii, korzyści oraz wad jakie wynikają z ich użytkowania oraz podstaw prawnych funkcjonowania OŹE w Polsce. Prowadzone badanie ma na celu przedstawienie wiedzy studentów na temat udziału OŹE w produkcji energii elektrycznej w Polsce. Materiał i metody badawcze: W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety własnego autorstwa złożony z 10 pytań. Dotyczą one wiedzy na temat Odnawialnych Źródeł Energii, znajomości definicji i podziału odnawialnych źródeł energii, korzyści oraz wad jakie wynikają z ich użytkowania oraz podstaw prawnych funkcjonowania OŹE w Polsce. Badania odbywały się na zasadzie anonimowości. Ankiety zostały wysyłane do respondentów za pomocą Internetu. Wyniki  i wnioski: Większość studentów określa swoją wiedzę na temat Odnawialnych Źródeł Energii na poziomie dostatecznym. Zaś po przeprowadzeniu badań wykazano, że studenci potrafią zdefiniować pojęcie odnawialnych źródeł energii oraz poprawnie wymieniają jej źródła.  Natomiast stwierdzono znaczne trudności w

 4. The Modernization of the Energy Sector in Poland vs. Poland's Energy Security / Modernizacja sektora energii w polsce a bezpieczeństwo energetyczne Polski

  Science.gov (United States)

  Frączek, Paweł; Kaliski, Maciej; Siemek, Paweł

  2013-06-01

  The paper discusses the essence of Poland's energy security, decisive factors for its attainment and the structure of primary energy sources of the country. It describes the main problem areas in functioning of the energy sector in Poland, as well as the conditions for its modernization. The issues of increasing the natural gas share in the country's structure of primary energy sources and a construction of the first nuclear power plant in Poland have been particularly emphasised. The paper stresses that without modernizing actions it will be impossible for Poland to fulfil international obligations concerning changes in the functioning of the energy sector. The study, analysing the conditions for increasing the role of natural gas in Poland, points at the necessity to expand the gas infrastructure, to increase a scale of gas production from domestic deposits and to complete liberalization of the energy industry. It also emphasises that a potential delay in the construction of the country's first nuclear power plant may limit competitiveness of the economy. W artykule omówiono istotę bezpieczeństwa energetycznego Polski, czynniki decydujące o jego osiągnięciu oraz strukturę źródeł energii pierwotnej w kraju. Przedstawiono główne problemy funkcjonowania sektora energii w Polsce oraz uwarunkowania jego modernizacji. Szczególny nacisk położono na kwestie zwiększenia udziału gazu ziemnego w krajowej strukturze źródeł energii pierwotnej oraz budowy pierwszej elektrownii atomowej w Polsce. Podkreślono, że bez podjęcia działań modernizacyjnych niemożliwe będzie wypełnienie zobowiązań międzynarodowych Polski dotyczących zmian w sposobie funkcjonowania sektora energii. Analizując uwarunkowania zwiększenia znaczenia gazu ziemnego w Polsce, wskazano na konieczność rozbudowy infrastruktury gazowniczej, zwiększenia skali wydobycia gazu ziemnego z krajowych złóż oraz na kwestię dokończenia liberalizacji branży. Podkreślono, że dla zwi

 5. ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA OZE ORAZ ENERGII ODPADOWEJ NA PRZYKŁADZIE ROZWIĄZAŃ OBIEKTU PRZEMYSŁOWO-BIUROWEGO W SCHWABACH/ NIEMCY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ada KOWALSKA

  Full Text Available Zastosowanie źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych na cele zaspokojenia potrzeb energetycznych pozwala na ograniczenie kosztów zakupu energii oraz opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego w przypadku obiektów przemysłowych. W artykule omówiono rozwiązania służące redukcji zużycia energii i wykorzystaniu energii odpadowej generowanej w procesach produkcyjnych, zastosowane w nowej siedzibie producenta maszyn w przemyśle kablowym, firmie NIEHOFF. Zastosowane technologie pozwoliły na ograniczenie kosztów zakupu energii, opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego oraz sprawiło, że firma NIEHOFF stała się jednym z największych użytkowników geotermii w Niemczech. Zastosowane nowatorskie rozwiązania, wymagały użycia materiałów i izolacji termicznej o możliwie najniższych współczynnikach przewodzenia ciepła. Dopiero tak zaprojektowany budynek mógł spełnić warunki wysokiej efektywności energetycznej nowobudowanych obiektów. Głównym źródłem ciepła w budynku jest energia geotermalna, która zasila zarówno układ ogrzewania jak i chłodzenia. Takie podejście pozwoliło na oszczędności rzędu 75% w porównaniu do rozwiązań konwencjonalnych. Technologia wykorzystana do kontroli obiektów dostosowuje temperatury w pomieszczeniach z uwagi na warunki wewnętrzne oraz zewnętrzne, co zostało osiągnięte dzięki stałemu wglądowi do danych pogodowych. Zaopatrzenie w ciepło/chłód technologiczny zachodzi przez radiacyjne panele sufitowe, sufitowe panele grzewcze i wentylację oraz tradycyjną instalację c.o. co znacznie podniosło efektywność grzewczą oraz podniosło komfort pracowników. Obiekty firmy NIEHOFF w Schwabach są przykładem dobrych praktyk pro-ekologicznych i zrównoważonego wykorzystywania energii.

 6. Analiza procesowa wytwarzania energii jako potencjalne źródło informacji środowiskowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksandra Ferens

  2017-09-01

  Full Text Available Analiza procesowa wytwarzania energii jako potencjalne źródło informacji środowiskowej The growing importance of Corporate Social Responsibility (CSR reports and the need to present nonfinancial information in accordance with the amended Accounting Act require that managers introduce appropriate adoption measures to deepen and refine the information they need. This has led to the assumption in corporate strategy of the idea of sustainable and balanced development, which encompasses economic, social, and environmental aspects. The aim of the paper is to analyze the process of energy production in an enterprise, based on the Porter model, with an indication of the scope of connections with the natural environment. Against this background, the author proposes building an ecological value chain. An authoritative solution to the construction of this chain can be used to create a model for collecting environmental information by these entities. It is also believed that this solution could be a model for other industries.

 7. Metoda szacunku potencjalnych efektów ekologicznych pozyskania energii biomasy drewna wierzby energetycznej na przykładzie Polski

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gawrońska Grażyna

  2016-04-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono metodę szacunku potencjalnych efektów ekologicznych rozumianych jako zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, które wynikają z zastosowania biomasy wierzby energetycznej jako paliwa alternatywnego dla węgla kamiennego. Praca ma charakter metodyczny, a bazę badawczą stanowią grunty ugorowane w Polsce w ujęciu województw pozyskane z Głównego Urzędu Statystycznego. W wyniku badań określono potencjalne efekty ekologiczne wyrażone niewyemitowaniem do powietrza atmosferycznego dwutlenku węgla w ilości 13 828 553 ton w ciągu roku oraz dwutlenku siarki w ilości 103 714 ton w ciągu roku oraz istotnym zmniejszeniem emisji tlenków azotu o ok. 26 274 ton w ciągu roku. Uzyskane efekty ekologiczne są szczególnie istotne na analizowanym obszarze, ze względu na poprawę jakości powietrza oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w strukturze zużycia pierwotnych nośników w bilansie paliwowo – energetycznym Polski.

 8. ANALIZA PRACY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W ZALEŻNOŚCI OD ORIENTACJI GEOGRAFICZNEJ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewelina KRAWCZAK

  Full Text Available Rynek odnawialnych źródeł energii z każdym dniem coraz bardziej się rozwija. Zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrasta, przy czym zasoby konwencjonalnych i zarazem nieodnawialnych źródeł energii (paliw kopalnych ulegają zubożeniu. Alternatywą dla nich są odnawialne źródła energii (OZE, których rezerwy uzupełniane są w naturalnych procesach ekosystemu, co stanowi o ich niewyczerpalności. Zmiany legislacyjne w Polsce dotyczące OZE spowodowały duże zainteresowanie małymi instalacjami fotowoltaicznymi w wyniku czego dotychczasowy konsument zmienia się w prosumenta energii elektrycznej. Rozwój rynku odnawialnych źródeł energii stawia przed projektantami ciągłe wyzwania, ponieważ projektowanie instalacji fotowoltaicznych o wysokiej wydajności dla istniejących budynków, przy uwzględnieniu występujących lokalnych warunków oraz architektury budowli, jest niezwykle trudne. Uzysk energetyczny systemu słonecznego zależy od wielu czynników, jednym z najważniejszych jest wartość nasłonecznienia zależna od lokalizacji (szerokości geograficznej, a także orientacja projektowanego systemu względem kierunku azymutu. Narzędziem wspomagającym i usprawniającym projektowanie instalacji PV (Photovoltaics jest oprogramowanie DDS-CAD, pozwalające przeprowadzić symulację uzysków energii elektrycznej. Wyniki otrzymanych symulacji umożliwiają w krótkim czasie porównanie wielu wirtualnych modeli instalacji pod kątem wydajności, a co za tym idzie wybranie najkorzystniejszego wariantu dla istniejącej orientacji geograficznej. W niniejszej pracy poddane zostały analizie rezultaty symulacji wirtualnych modeli instalacji fotowoltaicznych pod względem liczby generatorów fotowoltaicznych oraz wielkości uzysku energii elektrycznej przy założeniu wykorzystania całej powierzchni dachu oraz uwzględnieniu zmiany kąta usytuowania modułów PV względem okapu połaci dachowej i kierunku azymutu.

 9. WYBRANE PROBLEMY STEROWANIA POKŁADOWYMI SYSTEMAMI PRĄDU STAŁEGO I PRZEMIENNEGO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gębura Andrzej

  2015-08-01

  Full Text Available Artykuł ujmuje kompleksowo problem współpracy pokładowych źródeł energii elektrycznej statku powietrznego z elektryczną siecią pokładową. Szczególną uwagę autorzy przywiązali do uwarunkowań związanych z poprawnym załączaniem pokładowych źródeł energii elektrycznej. Omówiono strukturalne zabezpieczenia źródeł energii elektrycznej przed szkodliwym oddziaływaniem odbiorników, jak i niepoprawnie działających źródeł na odbiorniki oraz niektóre sposoby przeciwdziałania tym zjawiskom. Poznanie tych relacji umożliwi podjęcie przez użytkownika działań, które mogą wpłynąć na zmniejszanie awaryjności pokładowej sieci elektroenergetycznej i zapewnienie zasilania odbiorników energii elektrycznej we wszystkich warunkach lotu. Od poprawności ich działania zależy poprawność funkcjonowania pokładowej sieci elektroenergetycznej. Autorzy starali się ujmować wszystkie problemy w sposób możliwie uniwersalny, aby rozważania tu zawarte mogły służyć pomocą podczas analizy defektów na różnych statkach powietrznych.

 10. Response of the EU Member States to Climate Change in the Context of EU Policy and Strategy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wysokińska Zofia

  2014-09-01

  Full Text Available Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy odnoszącej się do krajów członkowskich UE w kontekście założeń strategii globalnych i europejskich w zakresie osiągania wskaźników zwiększenia udziału energii odnawialnych w ogólnym zużyciu energii elektrycznej do co najmniej 20%. Jak wynika z przeprowadzonych badań już do roku 2012 niektóre kraje wskaźniki te znacząco przekroczyły, co wymaga poświęcenia im szczególnej uwagi.

 11. Advanced accumulator for PWR

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ichimura, Taiki; Chikahata, Hideyuki

  1997-01-01

  Advanced accumulators have been incorporated into the APWR design in order to simplify the safety system configuration and to improve reliability. The advanced accumulators refill the reactor vessel with a large discharge flow rate in a large LOCA, then switch to a small flow rate to continue safety injection for core reflooding. The functions of the conventional accumulator and the low head safety injection pump are integrated into this advanced accumulator. Injection performance tests simulating LOCA conditions and visualization tests for new designs have been carried out. This paper describes the APWR ECCS configuration, the advanced accumulator design and some of the injection performance and visualization test results. It was verified that the flow resistance of the advanced accumulator is independent of the model scale. The similarity law and performance data of the advanced accumulator for applying APWR was established. (author)

 12. ANALIZA EKSPLOATACYJNA INSTALACJI SŁONECZNEJ PRACUJĄCEJ NA POTRZEBY PRZYGOTOWANIA C.W.U. DLA BUDYNKU WIELORODZINNEGO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bożena BABIARZ

  Full Text Available Celem niniejszej pracy jest przeprowadzenie analizy instalacji słonecznych pod kątem eksploatacyjnym. Zasadniczą część opracowania stanowi analiza istniejącej od 2005 r. instalacji słonecznej pracującej dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców budynku wielorodzinnego. W pracy wykorzystano rzeczywiste dane eksploatacyjne z dziesięciu lat działania instalacji, udostępnione przez Spółdzielnię Mieszkaniową „ZODIAK” w Rzeszowie. Przeanalizowano koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz koszty serwisowe instalacji. Na koszty eksploatacyjne instalacji słonecznych składają się m.in.: koszty zużycia i przygotowania c.w.u., koszty zużycia energii elektrycznej przez pompy obiegowe instalacji słonecznych, oraz koszty serwisowania instalacji. Na podstawie niniejszej analizy można wysnuć szereg wniosków możliwych do wykorzystania w analizach techniczno-finansowych na etapie projektowania inwestycji w odnawialne źródła energii. Przeprowadzona analiza wykazała, iż instalacja słoneczna w znacznym stopniu obniża koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej. Koszt przygotowania 1 m3 ciepłej wody użytkowej w analizowanym budynku wielorodzinnym w 2015 r. przy udziale instalacji słonecznej stanowił 67% kosztów podgrzewu ciepłej wody w budynku o podobnej kubaturze wykorzystującym ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej. Pompy obiegowe zastosowane w instalacjach słonecznych charakteryzują się stosunkowo małym zużyciem energii elektrycznej. Koszty serwisowe instalacji są niewielkie i zależą od wielkości instalacji, jej lokalizacji oraz budowy.

 13. Batteries and accumulators in France

  International Nuclear Information System (INIS)

  2012-12-01

  The present report gives an overview of the batteries and accumulators market in France in 2011 based on the data reported through ADEME's Register of Batteries and accumulators. In 2001, the French Environmental Agency, known as ADEME, implemented a follow-up of the batteries and accumulators market, creating the Observatory of batteries and accumulators (B and A). In 2010, ADEME created the National Register of producers of Batteries and Accumulators in the context of the implementation of the order issued on November 18, 2009. This is one of the four enforcement orders for the decree 2009-1139 issued on September 22, 2009, concerning batteries and accumulators put on the market and the disposal of waste batteries and accumulators, and which transposes the EU-Directive 2006/66/CE into French law. This Register follows the former Observatory for batteries and accumulators. This Register aims to record the producers on French territory and to collect the B and A producers and recycling companies' annual reporting: the regulation indeed requires that all B and A producers and recycling companies report annually on the Register the quantities of batteries and accumulators they put on the market, collect and treat. Based on this data analysis, ADEME issues an annual report allowing both the follow-up of the batteries and accumulators market in France and communication regarding the achievement of the collection and recovery objectives set by EU regulation. This booklet presents the situation in France in 2011

 14. Ecological strategies of Al-accumulating and non-accumulating functional groups from the cerrado sensu stricto

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcelo C. de Souza

  2015-06-01

  Full Text Available The cerrado's flora comprises aluminum-(Al accumulating and non-accumulating plants, which coexist on acidic and Al-rich soils with low fertility. Despite their existence, the ecological importance or biological strategies of these functional groups have been little explored. We evaluated the leaf flushing patterns of both groups throughout a year; leaf concentrations of N, P, K, Ca, Mg, S, Al, total flavonoids and polyphenols; as well as the specific leaf area (SLA on young and mature leaves within and between the groups. In Al-accumulating plants, leaf flushed throughout the year, mainly in May and September; for non-accumulating plants, leaf flushing peaked at the dry-wet seasons transition. However, these behaviors could not be associated with strategies for building up concentrations of defense compounds in leaves of any functional groups. Al-accumulating plants showed low leaf nutrient concentrations, while non-accumulating plants accumulated more macronutrients and produced leaves with high SLA since the juvenile leaf phase. This demonstrates that the increase in SLA is slower in Al-accumulating plants that are likely to achieve SLA values comparable to the rest of the plant community only in the wet season, when sunlight capture is important for the growth of new branches.

 15. Ecological strategies of Al-accumulating and non-accumulating functional groups from the cerrado sensu stricto.

  Science.gov (United States)

  Souza, Marcelo C de; Bueno, Paula C P; Morellato, Leonor P C; Habermann, Gustavo

  2015-01-01

  The cerrado's flora comprises aluminum-(Al) accumulating and non-accumulating plants, which coexist on acidic and Al-rich soils with low fertility. Despite their existence, the ecological importance or biological strategies of these functional groups have been little explored. We evaluated the leaf flushing patterns of both groups throughout a year; leaf concentrations of N, P, K, Ca, Mg, S, Al, total flavonoids and polyphenols; as well as the specific leaf area (SLA) on young and mature leaves within and between the groups. In Al-accumulating plants, leaf flushed throughout the year, mainly in May and September; for non-accumulating plants, leaf flushing peaked at the dry-wet seasons transition. However, these behaviors could not be associated with strategies for building up concentrations of defense compounds in leaves of any functional groups. Al-accumulating plants showed low leaf nutrient concentrations, while non-accumulating plants accumulated more macronutrients and produced leaves with high SLA since the juvenile leaf phase. This demonstrates that the increase in SLA is slower in Al-accumulating plants that are likely to achieve SLA values comparable to the rest of the plant community only in the wet season, when sunlight capture is important for the growth of new branches.

 16. Microbial accumulation of uranium

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhang Wei; Dong Faqin; Dai Qunwei

  2005-01-01

  The mechanism of microbial accumulation of uranium and the effects of some factors (including pH, initial uranium concentration, pretreatment of bacteria, and so on) on microbial accumulation of uranium are discussed briefly. The research direction and application prospect are presented. (authors)

 17. Cadmium uptake and speciation changes in the rhizosphere of cadmium accumulator and non-accumulator oilseed rape varieties

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  SU Dechun; XING Jianping; JIAO Weiping; WONG Woonchung

  2009-01-01

  Characteristics of cadmium (Cd) uptake kinetics and distribution of Cd speciation in the rhizosphere for Cd accumulator and non-accumulator oilseed rape varieties were investigated under nutrient solution and rhizobox soil culture conditions.The results showed that the maximal influx (Vmax) for Cd2+ and Km were significantly different for the two oilseed rape varieties.The value of Vmax for Cd accumulator oilseed rape Zhucang Huazi was two-fold greater than that for oilseed rape Chuangyou II-93.The exchangeable Cd concentration in the rhizosphere was significantly lower than in non-rhizospheric soils supplemented with Cd as CdSO4 for both the varieties.Carbonate-bound Cd in the rhizosphere of Cd accumulator oilseed rape was significantly higher than that in the rhizosphere of non-accumulator oilseed rape and non-rhizospheric soil.Cd accumulator oilseed rape had a higher Cd2+ affinity and more ability to uptake insoluble Cd in the soil than the non-accumulator oilseed rape.

 18. Guidelines for Waste Accumulation Areas (WAAs)

  International Nuclear Information System (INIS)

  1991-07-01

  The purpose of this document is to set conditions for establishing and maintaining areas for the accumulation of hazardous waste at LBL. Areas designed for accumulation of these wastes in quantities greater than 100 kg (220 lb) per month of solid waste or 55 gallons per month of liquid waste are called Waste Accumulation Areas (WAAs). Areas designed for accumulation of wastes in smaller amounts are called Satellite Accumulation Areas (SAAs). This document provides guidelines for employee and organizational responsibilities for WAAs; constructing a WAA; storing waste in a WAA; operating and maintaining a WAA, and responding to spills in a WAA. 4 figs

 19. Biota-Sediment Accumulation Factor Data

  Data.gov (United States)

  U.S. Environmental Protection Agency — The Biota-Sediment Accumulation Factor contains approximately 20,000 biota-sediment accumulation factors (BSAFs) from 20 locations (mostly Superfund sites) for...

 20. 47 CFR 32.3100 - Accumulated depreciation.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 47 Telecommunication 2 2010-10-01 2010-10-01 false Accumulated depreciation. 32.3100 Section 32... Accumulated depreciation. (a) This account shall include the accumulated depreciation associated with the... with depreciation amounts concurrently charged to Account 6561, Depreciation expense—telecommunications...

 1. Radiocaesium accumulation by different plant species

  International Nuclear Information System (INIS)

  Filiptsova, G.G.

  2000-01-01

  Using the model object influence of mineral nutritions level on radiocaesium accumulation by different plant species has been studied. It was shown the wheat roots accumulation the minimal value on radiocaesium on normal potassium level, the rye roots accumulation maximal level radiocaesium. (authors)

 2. Bladder-type hydropneumatic accumulators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anigas, F.

  1985-01-01

  Hydropneumatic pressure accumulators allow liquids to be stored under pressure, their operating principle being based on the inherent compressibility of elements in a liquid and gaseous state. A wide range of fluids can be covered by means of the appropriate choice of the material for the body and bladder. Their main applications are: energy accumulation, safety reserve, suspension. (author)

 3. Strain accumulation in quasicrystalline solids

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nori, F.; Ronchetti, M.; Elser, V.

  1988-01-01

  We study the relaxation of 2D quasicrystalline elastic networks when their constituent bonds are perturbed homogeneously. Whereas ideal, quasiperiodic networks are stable against such perturbations, we find significant accumulations of strain in a class of disordered networks generated by a growth process. The grown networks are characterized by root mean square phason fluctuations which grow linearly with system size. The strain accumulation we observe in these networks also grows linearly with system size. Finally, we find a dependence of strain accumulation on cooling rate

 4. Choice Rules and Accumulator Networks

  Science.gov (United States)

  2015-01-01

  This article presents a preference accumulation model that can be used to implement a number of different multi-attribute heuristic choice rules, including the lexicographic rule, the majority of confirming dimensions (tallying) rule and the equal weights rule. The proposed model differs from existing accumulators in terms of attribute representation: Leakage and competition, typically applied only to preference accumulation, are also assumed to be involved in processing attribute values. This allows the model to perform a range of sophisticated attribute-wise comparisons, including comparisons that compute relative rank. The ability of a preference accumulation model composed of leaky competitive networks to mimic symbolic models of heuristic choice suggests that these 2 approaches are not incompatible, and that a unitary cognitive model of preferential choice, based on insights from both these approaches, may be feasible. PMID:28670592

 5. Nickel-accumulating plant from Western Australia

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Severne, B C; Brooks, R R

  1972-01-01

  A small shrub Hybanthus floribundus (Lindl.) F. Muell. Violaceae growing in Western Australia accumulates nickel and cobalt to a very high degree. Values of up to 23% nickel in leaf ash may represent the highest relative accumulation of a metal on record. The high accumulation of nickel poses interesting problems in plant physiology and plant biochemistry. 9 references, 2 figures, 1 table.

 6. Accumulation of satellites

  International Nuclear Information System (INIS)

  Safronov, V.S.; Ruskol, E.L.

  1977-01-01

  Formation and evolution of circumplanetary satellite swarms are investigated. Characteristic times of various processes are estimated. The characteristic time for the accumulation of the bodies in the swarm was several orders of magnitude shorter than that of the planet, i.e. than the time of the replenishment of the material by the swarm (10 8 yr). The model of the accumulation of the swarm is constructed taking into account the increase of its mass due to trapping of heliocentrically moving particles and its decrease due to outfall of the inner part of the swarm onto the growing planet. The accumulation of circumplanetary bodies is also considered. The main features of the evolution of the swarm essentially depend on the size distribution of bodies in the swarm and in the zone of the planet and also on the degree of the concentration of the swarm mass toward the planet. If the sum of the exponents of the inverse power laws of these distributions is less than 7, the model of the transparent swarm developed in this paper should be preferred. When this sum is greater than 7, the model of opaque swarm suggested by A. Harris and W.M. Kaula is better. There is predominant trapping of small particles into the swarm due to their more frequent collisions. Optical thickness of the protoplanetary cloud in radial direction is estimated. It is shown that at the final stage of the planetary accumulation, the cloud was semitransparent in the region of terrestrial planets and volatile substances evaporated at collisions could be swept out from the outer parts of the satellite swarm by the solar wind

 7. Accumulation of radionuclides by lichen symbionts

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nifontova, M G; Kulikov, N V [AN SSSR, Sverdlovsk. Inst. Ehkologii Rastenij i Zhivotnykh

  1983-01-01

  The aim of investigation is the quantitative estimation of ability and role of separate symbionts in the accumulation of radionuclides. As investigation volumes, durably cultivated green lichen alga Trebouxia erici and lichen fungi extracted from Cladonia rangiferina, Parmelia caperata and Acarospora fuscata are used. The accumulation of radioactive isotopes with fungi and seaweeds is estimated according to accumulation coefficients (AC) which are the ratio of radiation concentration in plants and agarized medium. Radionuclide content (/sup 90/Sr and /sup 137/Cs) is determined radiometrically. A special series of experiments is done to investigate radionuclide accumulation dependences with lichen seaweed and fungi on light conditions. It is shown that both symbionts of lichen-seaweed and fungus take part in the accumulation of radionuclide from outer medium (atmospheric fall-out and soil). However fungus component constituting the base of structural organization of thallus provides the greater part of radionuclides accumulated by the plant. Along with this the violation of viability of seaweed symbionts particularly in the case of light deficiency brings about the reduction of /sup 137/Cs sorption by seaweeds and tells on the total content of radiocesium in plant thallus.

 8. Induced Plant Accumulation of Lithium

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laurence Kavanagh

  2018-02-01

  Full Text Available Lithium’s (Li value has grown exponentially since the development of Li-ion batteries. It is usually accessed in one of two ways: hard rock mineral mining or extraction from mineral-rich brines. Both methods are expensive and require a rich source of Li. This paper examines the potential of agro-mining as an environmentally friendly, economically viable process for extracting Li from low grade ore. Agro-mining exploits an ability found in few plant species, to accumulate substantial amounts of metals in the above ground parts of the plant. Phyto-mined metals are then retrieved from the incinerated plants. Although the actual amount of metal collected from a crop may be low, the process has been shown to be profitable. We have investigated the suitability of several plant species including: Brassica napus and Helianthus annuus, as Li-accumulators under controlled conditions. Large plant trials were carried out with/without chelating agents to encourage Li accumulation. The question we sought to answer was, can any of the plant species investigated accumulate Li at levels high enough to justify using them to agro-mine Li. Results show maximum accumulated levels of >4000 mg/kg Li in some species. Our data suggests that agro-mining of Li is a potentially viable process.

 9. Diatom. A potential bio-accumulator of gold

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chakraborty, N.; Pal, R.; Ramaswami, A.; Nayak, D.; Lahiri, S.

  2006-01-01

  The bioaccumulation of gold in trace concentration by Nitzschia obtusa and Navicula minima, two members of bacillariophyceae, has been studied. It has been observed that Nitzschia obtusa showed better accumulation of gold in acidic pH in comparison to neutral and basic pH. Maximum accumulation was observed with 1 mg x kg -1 or less gold concentration. However, the accumulation by the living cells was reduced when the matrix concentration was higher. Navicula minima, on the other hand, found to be a better accumulator of gold in wide ranges of pH and substrate concentration of the media. It was also inferred that the gold accumulation by diatom was mainly due to adsorption by biosilica (siliceous frustules of dead diatom cells). Accumulated gold was recovered with conc. HNO 3 . (author)

 10. Understanding Accumulation: The Relevance of Marx’s Theory of Primitive Accumulation in Media and Communication Studies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mattias Ekman

  2012-05-01

  Full Text Available The aim of this article is to discuss and use Marx’s theory on primitive accumulation, outlined in the first volume of Capital, in relation to media and communication research. In order to develop Marx’s argument the discussion is revitalized through Harvey’s concept of accumulation by dispossession. The article focuses on two different fields within media and communication research where the concept of accumulation by dispossession is applicable. First, the role of news media content, news flows and news media systems are discussed in relation to social mobilization against capitalism, privatizations, and the financial sector. Second, Marx’s theory is used to examine how communication in Web 2.0 and the development of ICTs could advance the processes of capital accumulation by appropriating the work performed by users of Web 2.0 and by increasing the corporate surveillance of Internet users. In conclusion, by analyzing how primitive accumulation is intertwined with contemporary expanded reproduction of capital, the article shows that Marx’s theory can contribute to critical media and communication research in several ways.

 11. Radionuclide accumulation peculiarities demonstrated by vegetable varieties

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kruk, A.V.; Goncharenko, G.G.; Kilchevsky, A.V.

  2004-01-01

  This study focused on ecological and genetic aspects of radionuclide accumulation demonstrated by a number of vegetable varieties. The researches resulted in determining the cabbage varieties which were characterised by the minimal level of radionuclide accumulation. It was shown that the above varieties manifested the relation between radionuclide accumulation and morphobiological characteristics such as vegetation period duration and yield criteria. The study specified the genotypes with high ecological stability as regards to radionuclide accumulation: 'Beloruskaya 85' cabbage and 'Dokhodny' tomato showed the best response to Cs 137, while 'Beloruskaya 85', 'Rusinovka', 'Amager 611' cabbage varieties and 'Sprint' tomato showed the minimal level of Sr 90 accumulation. (authors)

 12. 47 CFR 32.3300 - Accumulated depreciation-nonoperating.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 47 Telecommunication 2 2010-10-01 2010-10-01 false Accumulated depreciation-nonoperating. 32.3300....3300 Accumulated depreciation—nonoperating. (a) This account shall include the accumulated amortization and depreciation associated with the investment contained in Account 2006, Nonoperating Plant. (b...

 13. Gypsum accumulation on carbonate stone

  Science.gov (United States)

  McGee, E.S.; Mossotti, V.G.

  1992-01-01

  The accumulation of gypsum on carbonate stone has been investigated through exposure of fresh samples of limestone and marble at monitored sites, through examination of alteration crusts from old buildings and through laboratory experiments. Several factors contribute to gypsum accumulation on carbonate stone. Marble or limestone that is sheltered from direct washing by rain in an urban environment with elevated pollution levels is likely to accumulate a gypsum crust. Crust development may be enhanced if the stone is porous or has an irregular surface area. Gypsum crusts are a surficial alteration feature; gypsum crystals form at the pore opening-air interface, where evaporation is greatest.

 14. Rate of ice accumulation during ice storms

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Feknous, N. [SNC-Lavalin, Montreal, PQ (Canada); Chouinard, L. [McGill Univ., Montreal, PQ (Canada); Sabourin, G. [Hydro-Quebec, Montreal, PQ (Canada)

  2005-07-01

  The rate of glaze ice accumulation is the result of a complex process dependent on numerous meteorological and physical factors. The aim of this paper was to estimate the distribution rate of glaze ice accumulation on conductors in southern Quebec for use in the design of mechanical and electrical de-icing devices. The analysis was based on direct observations of ice accumulation collected on passive ice meters. The historical database of Hydro-Quebec, which contains observations at over 140 stations over period of 25 years, was used to compute accumulation rates. Data was processed so that each glaze ice event was numbered in a chronological sequence. Each event consisted of the time series of ice accumulations on each of the 8 cylinders of the ice meters, as well as on 5 of its surfaces. Observed rates were converted to represent the average ice on a 30 mm diameter conductor at 30 m above ground with a span of 300 m. Observations were corrected to account for the water content of the glaze ice as evidenced by the presence of icicles. Results indicated that despite significant spatial variations in the expected severity of ice storms as a function of location, the distribution function for rates of accumulation were fairly similar and could be assumed to be independent of location. It was concluded that the observations from several sites could be combined in order to obtain better estimates of the distribution of hourly rates of ice accumulation. However, the rates were highly variable. For de-icing strategies, it was suggested that average accumulation rates over 12 hour periods were preferable, and that analyses should be performed for other time intervals to account for the variability in ice accumulation rates over time. In addition, accumulation rates did not appear to be highly correlated with average wind speed for maximum hourly accumulation rates. 3 refs., 2 tabs., 10 figs.

 15. Charge accumulation in lossy dielectrics: a review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Jørgen Knøster; McAllister, Iain Wilson; Crichton, George C

  1999-01-01

  At present, the phenomenon of charge accumulation in solid dielectrics is under intense experimental study. Using a field theoretical approach, we review the basis for charge accumulation in lossy dielectrics. Thereafter, this macroscopic approach is applied to planar geometries such that the mat......At present, the phenomenon of charge accumulation in solid dielectrics is under intense experimental study. Using a field theoretical approach, we review the basis for charge accumulation in lossy dielectrics. Thereafter, this macroscopic approach is applied to planar geometries...

 16. ACCUMULATION AND CONSUMPTION IN MICROECONOMIC SYSTEM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Serghey A. Amelkin

  2004-12-01

  Full Text Available Two main processes are common for an economic system. They are consumption and accumulation. The first one is described by utility function, either cardinal or ordinal one. The mathematical model for accumulation process can be constructed using wealth function introduced within the frame of irreversible microeconomics. Characteristics of utility and wealth functions are compared and a problem of extreme performance of resources exchange process is solved for a case when both the consumption and accumulation exist.

 17. The positron accumulator ring for the APS

  International Nuclear Information System (INIS)

  Crosbie, E.A.

  1989-01-01

  The Positron Accumulator Ring (PAR) is designed to accumulate and damp positrons from the 450-MeV linac during the 0.5-s cycle time of the injector synchrotron for the APS 7-GeV storage ring. During 0.4 s of each synchrotron cycle, up to 24 linac pulses are injected into the horizontal phase space of the PAR at a 60-Hz rate. Each injected pulse occupies about 1.3 of the circumference of the accumulator ring. After 0.1 s for longitudinal damping, the single accumulated bunch is transferred to one of the 353-MHz buckets of the injector synchrotron RF system. The bunch is accelerated to 7 GeV and transferred to the storage ring, while the PAR accumulates the next bunch of positrons. 2 refs., 3 figs., 2 tabs

 18. The positron accumulator ring for the APS

  International Nuclear Information System (INIS)

  Crosbie, E.A.

  1989-01-01

  The Positron Accumulator Ring (PAR) is designed to accumulate and damp positrons from the 450-MeV linac during the 0.5-s cycle time of the injector synchrotron for the APS 7-GeV storage ring. During 0.4 s of each synchrotron cycle, up to 24 linac pulses are injected into the horizontal phase space of the PAR at a 60-Hz rate. Each injected pulse occupies about 1/3 of the circumference of the accumulator ring. After 0.1 s for longitudinal damping, the single accumulated bunch is transferred to one of the 353-MHz buckets of the injector synchrotron RF system. The bunch is accelerated to 7 GeV and transferred to the storage ring, while the PAR accumulates the next bunch of positrons. 2 refs., 3 figs., 2 tabs

 19. Accumulation of nickel in transgenic tobacco

  Science.gov (United States)

  Sidik, Nik Marzuki; Othman, Noor Farhan

  2013-11-01

  The accumulation of heavy metal Ni in the roots and leaves of four T1 transgenic lines of tobacco (T(1)20E, T(1)24C, T(1)18B1 and T(1)20B) expressing eiMT1 from E.indica was assessed. The aim of the study was to investigate the level of Ni accumulation in the leaves and roots of each transgenic lines and to evaluate the eligibility of the plants to be classified as a phytoremediation agent. All of the transgenic lines showed different ability in accumulating different metals and has translocation factor (TF) less than 1 (TFtransgenic lines, transgenic line T(1)24C showed the highest accumulation of Ni (251.9 ± 0.014 mg/kg) and the lowest TF value (TFT(1)24C=0.0875) at 60 ppm Ni.

 20. Geochemistry Model Validation Report: External Accumulation Model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zarrabi, K.

  2001-01-01

  The purpose of this Analysis and Modeling Report (AMR) is to validate the External Accumulation Model that predicts accumulation of fissile materials in fractures and lithophysae in the rock beneath a degrading waste package (WP) in the potential monitored geologic repository at Yucca Mountain. (Lithophysae are voids in the rock having concentric shells of finely crystalline alkali feldspar, quartz, and other materials that were formed due to entrapped gas that later escaped, DOE 1998, p. A-25.) The intended use of this model is to estimate the quantities of external accumulation of fissile material for use in external criticality risk assessments for different types of degrading WPs: U.S. Department of Energy (DOE) Spent Nuclear Fuel (SNF) codisposed with High Level Waste (HLW) glass, commercial SNF, and Immobilized Plutonium Ceramic (Pu-ceramic) codisposed with HLW glass. The scope of the model validation is to (1) describe the model and the parameters used to develop the model, (2) provide rationale for selection of the parameters by comparisons with measured values, and (3) demonstrate that the parameters chosen are the most conservative selection for external criticality risk calculations. To demonstrate the applicability of the model, a Pu-ceramic WP is used as an example. The model begins with a source term from separately documented EQ6 calculations; where the source term is defined as the composition versus time of the water flowing out of a breached waste package (WP). Next, PHREEQC, is used to simulate the transport and interaction of the source term with the resident water and fractured tuff below the repository. In these simulations the primary mechanism for accumulation is mixing of the high pH, actinide-laden source term with resident water; thus lowering the pH values sufficiently for fissile minerals to become insoluble and precipitate. In the final section of the model, the outputs from PHREEQC, are processed to produce mass of accumulation

 1. Accumulation of Radiocesium in Eleutherococcus sciadophylloides

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sugiura, Y.; Takenaka, C.; Kanasashi, T. [Graduate School of Bioagricultural Sciences, Nagoya University, 464-8601, Nagoya City, Aichi Prefecture (Japan); Deguchi, S. [School of Agricultural Sciences, Nagoya University, Nagoya City, Aichi Prefecture, 464-8601 (Japan); Matsuda, Y. [Graduate School of Bioresources, Mie University, Tsu City, Mie Prefecture, 514-0102 (Japan); Ozawa, H. [Fukushima Prefectural Forestry Research Centre, Koriyama City Fukushima Prefecture, 963-0112 (Japan)

  2014-07-01

  1. Introduction: After Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant accident, radiocesium ({sup 137}Cs) had deposited on forests in Fukushima Prefecture. In order to comprehend radiocesium circulation in forest ecosystem, it is important to understand about properties of {sup 137}Cs accumulation of each plant species. In addition, {sup 137}Cs accumulator plants would be candidates of phyto-remediation, which is a remediation method using plants to remove pollutants from environment. We aimed to find {sup 137}Cs accumulator plants and to clarify the accumulate mechanisms. 2. Materials and Methods: We collected soil and plant samples at 22 points in Fukushima Prefecture more than once a year from May 2011 to October 2013. Surface (0-5 cm) soils were collected at the same site as the plant sampling. The soil samples were air-dried for 2-3 weeks and then passed through a 2 mm sieve. Foliar samples were washed with tap water to remove soil particles and rinsed with deionized water for {sup 137}Cs and other elements analysis. The samples were dried at 80 deg. C for 48 hr and ground with a mill mixer. {sup 137}Cs activities in soil and plant samples were determined by means of high-purity Ge detector (HPGe). The elements concentrations of the plant samples were determined by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) after wet digestion with HNO{sub 3}. 3. Results and Discussion: As a whole trend, evergreen tree species such as Camellia japonica and Cryptomeria japonica contained {sup 137}Cs at high concentration due to the deposited {sup 137}Cs on old leaves and foliar absorption. The activities in leaves of deciduous tree species were lower than those in evergreen trees. However, we confirmed that a deciduous tree species, Eleutherococcus sciadophylloides, collected in 2012 and 2013 accumulated {sup 137}Cs, whereas that collected in 2011 did not accumulate {sup 137}Cs. The {sup 137}Cs concentration of E. sciadophylloides in 2012 and 2013 were higher than those of

 2. Rock bed heat accumulators. Final report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Riaz, M.

  1977-12-01

  The principal objectives of the research program on rock bed heat accumulators (or RBHA) are: (1) to investigate the technical and economic feasibility of storing large amounts of thermal energy (in the tens of MWt range) at high temperature (up to 500/sup 0/C) over extended periods of time (up to 6 months) using native earth or rock materials; (2) to conduct studies to establish the performance characteristics of large rock bed heat accumulators at various power and temperature levels compatible with thermal conversion systems; and (3) to assess the materials and environmental problems associated with the operation of such large heat accumulators. Results of the study indicate that rock bed heat accumulators for seasonal storage are both technically and economically feasible, and hence could be exploited in various applications in which storage plays an essential role such as solar power and total energy systems, district and cogeneration heating systems.

 3. Aflatoxin Accumulation in a Maize Diallel Cross

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. Paul Williams

  2015-06-01

  Full Text Available Aflatoxins, produced by the fungus Aspergillus flavus, occur naturally in maize. Contamination of maize grain with aflatoxin is a major food and feed safety problem and greatly reduces the value of the grain. Plant resistance is generally considered a highly desirable approach to reduction or elimination of aflatoxin in maize grain. In this investigation, a diallel cross was produced by crossing 10 inbred lines with varying degrees of resistance to aflatoxin accumulation in all possible combinations. Three lines that previously developed and released as sources of resistance to aflatoxin accumulation were included as parents. The 10 parental inbred lines and the 45 single crosses making up the diallel cross were evaluated for aflatoxin accumulation in field tests conducted in 2013 and 2014. Plants were inoculated with an A. flavus spore suspension seven days after silk emergence. Ears were harvested approximately 60 days later and concentration of aflatoxin in the grain determined. Parental inbred lines Mp717, Mp313E, and Mp719 exhibited low levels (3–12 ng/g of aflatoxin accumulation. In the diallel analysis, both general and specific combining ability were significant sources of variation in the inheritance of resistance to aflatoxin accumulation. General combining ability effects for reduced aflatoxin accumulation were greatest for Mp494, Mp719, and Mp717. These lines should be especially useful in breeding for resistance to aflatoxin accumulation. Breeding strategies, such as reciprocal recurrent selection, would be appropriate.

 4. Factors influencing the cardiac MIBG accumulation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Takatsu, Hisato; Fujiwara, Hisayoshi

  1997-01-01

  Following factors possibly influencing the cardiac MIBG accumulation were examined mainly in mice. 1. The specific activity of the MIBG (meta-iodo-benzyl guanidine) on the neuronal and non-neuronal fractions. 2. Motor restriction stress on MIBG accumulation and washout. 3. Loading and restriction of sodium chloride on the accumulation and effect of suppression of renin-angiotensin system. 4. Examinations in Dahl rats. 125I- or 131I-MIBG was intravenously administered to mice at 74 kBq. At 30 min or 4 hr after administration, mice were sacrificed and their left ventricles were dissected out for measurement of radioactivity in a liquid scintillation counter. Salt-sensitive and -resistant Dahl rats were given with 37 MBq of 123I-MIBG and cardiac radioactivity was measured externally for calculation of washout. Factors examined were found highly correlated with the accumulation of MIBG and measurement of its washout was considered useful for evaluating sympathetic activity. (K.H.)

 5. Selenium accumulation by plants.

  Science.gov (United States)

  White, Philip J

  2016-02-01

  Selenium (Se) is an essential mineral element for animals and humans, which they acquire largely from plants. The Se concentration in edible plants is determined by the Se phytoavailability in soils. Selenium is not an essential element for plants, but excessive Se can be toxic. Thus, soil Se phytoavailability determines the ecology of plants. Most plants cannot grow on seleniferous soils. Most plants that grow on seleniferous soils accumulate plant species have evolved tolerance to Se, and commonly accumulate tissue Se concentrations >100 mg Se kg(-1) dry matter. These plants are considered to be Se accumulators. Some species can even accumulate Se concentrations of 1000-15 000 mg Se kg(-1 )dry matter and are called Se hyperaccumulators. This article provides an overview of Se uptake, translocation and metabolism in plants and highlights the possible genetic basis of differences in these between and within plant species. The review focuses initially on adaptations allowing plants to tolerate large Se concentrations in their tissues and the evolutionary origin of species that hyperaccumulate Se. It then describes the variation in tissue Se concentrations between and within angiosperm species and identifies genes encoding enzymes limiting the rates of incorporation of Se into organic compounds and chromosomal loci that might enable the development of crops with greater Se concentrations in their edible portions. Finally, it discusses transgenic approaches enabling plants to tolerate greater Se concentrations in the rhizosphere and in their tissues. The trait of Se hyperaccumulation has evolved several times in separate angiosperm clades. The ability to tolerate large tissue Se concentrations is primarily related to the ability to divert Se away from the accumulation of selenocysteine and selenomethionine, which might be incorporated into non-functional proteins, through the synthesis of less toxic Se metabilites. There is potential to breed or select crops

 6. HORMONAL REGULATION OF SELENIUM ACCUMULATION BY PLANTS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N. A. Golubkina

  2015-01-01

  Full Text Available Hormonal regulation is considered to be a unique mechanism controlling growth and development of living organism. The review discusses the correlations between pant hormonal status of non-accumulators and hyper-accumulators of Se with the accumulation levels of this microelement. The phenomenon of stimulation and redistribution of selenium as a result of phytohormone treatment, the peculiarities of phytohormones effect among different species and cultivars, and influence of plant sexualization on selenium accumulation are described in article. Data of hormonal regulation of selenium level for spinach, garlic, perennial onion, Brassica chinenesis and Valeriana officialis are presented in the review.

 7. Uncertainty on Fatigue Damage Accumulation for Composite Materials

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft, Henrik Stensgaard; Sørensen, John Dalsgaard

  2009-01-01

  In the present paper stochastic models for fatigue damage accumulation for composite materials are presented based on public available constant and variable amplitude fatigue tests. The methods used for estimating the SN-curve and accumulated fatigue damage are presented.......In the present paper stochastic models for fatigue damage accumulation for composite materials are presented based on public available constant and variable amplitude fatigue tests. The methods used for estimating the SN-curve and accumulated fatigue damage are presented....

 8. Accumulation by Conservation

  NARCIS (Netherlands)

  Büscher, Bram; Fletcher, Robert

  2015-01-01

  Following the financial crisis and its aftermath, it is clear that the inherent contradictions of capitalist accumulation have become even more intense and plunged the global economy into unprecedented turmoil and urgency. Governments, business leaders and other elite agents are frantically

 9. Accumulation by Conservation

  NARCIS (Netherlands)

  Büscher, Bram; Fletcher, Robert

  2014-01-01

  Following the financial crisis and its aftermath, it is clear that the inherent contradictions of capitalist accumulation have become even more intense and plunged the global economy into unprecedented turmoil and urgency. Governments, business leaders and other elite agents are frantically

 10. Heavy metal accumulation by carrageenan and agar producing algae

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Burdin, K.S. [Moscow State Univ. (Russian Federation). Faculty of Biology; Bird, K.T. [North Carolina Univ., Wilmington, NC (United States). Center for Marine Science Research

  1994-09-01

  The accumulation of six heavy metals Cu, Cd, Ni, Zn, Mn and Pb was measured in living and lzophilized algal thalli. The agar producing algae were Gracilaria tikvahiae and Gelidium pusillum. The carrageenan producing macroalgae were Agardhiella subulata and the gametophyte and tetrasporophyte phases of Chondrus crispus. These produce primarily iota, kappa and lambda carrageenans, respectively. At heavy metal concentrations of 0.5 mg L{sup -1}, living thalli of Gracilaria tikvahiae generally showed the greatest amount of accumulation of the 6 heavy metals tested. The accumulation of Pb was greater in the living thalli of all four species than in the lyophilized thalli. Except for Agardhiella subulata, lyophilized thalli showed greater accumulation of Ni, Cu and Zn. There was no difference in heavy metal accumulation between living and lyophilized thalli in the accumulation of Cd. Manganese showed no accumulation at the tested concentration. There did not appear to be a relationship between algal hydrocolloid characteristics and the amounts of heavy metals accumulated. (orig.)

 11. Plastids and Carotenoid Accumulation.

  Science.gov (United States)

  Li, Li; Yuan, Hui; Zeng, Yunliu; Xu, Qiang

  Plastids are ubiquitously present in plants and are the organelles for carotenoid biosynthesis and storage. Based on their morphology and function, plastids are classified into various types, i.e. proplastids, etioplasts, chloroplasts, amyloplasts, and chromoplasts. All plastids, except proplastids, can synthesize carotenoids. However, plastid types have a profound effect on carotenoid accumulation and stability. In this chapter, we discuss carotenoid biosynthesis and regulation in various plastids with a focus on carotenoids in chromoplasts. Plastid transition related to carotenoid biosynthesis and the different capacity of various plastids to sequester carotenoids and the associated effect on carotenoid stability are described in light of carotenoid accumulation in plants.

 12. Heat and cold accumulators in vehicles

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kauranen, P.; Wikstroem, L. (VTT Technical Research Centre of Finland, Advanced Materials, Tampere (Finland)); Heikkinen, J. (VTT Technical Research Centre of Finland, Building Services and Indoor Environment, Espoo (Finland)); Laurikko, J.; Elonen, T. (VTT Technical Research Centre of Finland, Emission Control, Espoo (Finland)); Seppaelae, A. (Helsinki Univ. of Technology, Applied Thermodynamics, Espoo (Finland)). Email: ari.seppala@tkk.fi

  2009-07-01

  Phase Change Material (PCM) based heat and cold accumulators have been tailored for transport applications including a mail delivery van as well as the cold chains of foodstuff and blood products. The PCMs can store relative large amount of thermal energy in a narrow temperature interval as latent heat of fusion of their melting and crystallization processes. Compact heat and cold accumulators can be designed using PCMs. The aim of the project has been to reduce the exhaust gas and noise emissions and improve the fuel economy of the transport systems and to improve the reliability of the cold chains studied by storing thermal energy in PCM accumulators. (orig.)

 13. Investigation of the gallium-67 citrate hilar accumulation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Suto, Yuji

  1987-01-01

  To study the 67 Ga hilar accumulation, author quantitatively analyzed 67 Ga scintigrams of patients having no chest disease and normal chest roentgenograms. Relationship between hilar accumulation and smoking was quantitatively and experimentally studied. The conclusions were as follows: 1. There was significant relationship between smoking and 67 Ga hilar accumulation but there was no significant relationship between aging and the hilar accumulation. 2. The 67 Ga uptake of the hilar lymph node of smoked rat was higher than that of control group on microautoradiogram. The histological finding of the hilar lymph node of smoked rat was sinus histiocytosis. 3. Activated histiocytosis of hilar lymphatic sinus by some factors including smoking seemed to be responsible for 67 Ga hilar accumulation, of which mechanism was unknown. (author)

 14. Dynamically accumulated dose and 4D accumulated dose for moving tumors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Li Heng; Li Yupeng; Zhang Xiaodong; Li Xiaoqiang; Liu Wei; Gillin, Michael T.; Zhu, X. Ronald

  2012-01-01

  Purpose: The purpose of this work was to investigate the relationship between dynamically accumulated dose (dynamic dose) and 4D accumulated dose (4D dose) for irradiation of moving tumors, and to quantify the dose uncertainty induced by tumor motion. Methods: The authors established that regardless of treatment modality and delivery properties, the dynamic dose will converge to the 4D dose, instead of the 3D static dose, after multiple deliveries. The bounds of dynamic dose, or the maximum estimation error using 4D or static dose, were established for the 4D and static doses, respectively. Numerical simulations were performed (1) to prove the principle that for each phase, after multiple deliveries, the average number of deliveries for any given time converges to the total number of fractions (K) over the number of phases (N); (2) to investigate the dose difference between the 4D and dynamic doses as a function of the number of deliveries for deliveries of a “pulsed beam”; and (3) to investigate the dose difference between 4D dose and dynamic doses as a function of delivery time for deliveries of a “continuous beam.” A Poisson model was developed to estimate the mean dose error as a function of number of deliveries or delivered time for both pulsed beam and continuous beam. Results: The numerical simulations confirmed that the number of deliveries for each phase converges to K/N, assuming a random starting phase. Simulations for the pulsed beam and continuous beam also suggested that the dose error is a strong function of the number of deliveries and/or total deliver time and could be a function of the breathing cycle, depending on the mode of delivery. The Poisson model agrees well with the simulation. Conclusions: Dynamically accumulated dose will converge to the 4D accumulated dose after multiple deliveries, regardless of treatment modality. Bounds of the dynamic dose could be determined using quantities derived from 4D doses, and the mean dose

 15. Plastic accumulation in the Mediterranean sea.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrés Cózar

  Full Text Available Concentrations of floating plastic were measured throughout the Mediterranean Sea to assess whether this basin can be regarded as a great accumulation region of plastic debris. We found that the average density of plastic (1 item per 4 m2, as well as its frequency of occurrence (100% of the sites sampled, are comparable to the accumulation zones described for the five subtropical ocean gyres. Plastic debris in the Mediterranean surface waters was dominated by millimeter-sized fragments, but showed a higher proportion of large plastic objects than that present in oceanic gyres, reflecting the closer connection with pollution sources. The accumulation of floating plastic in the Mediterranean Sea (between 1,000 and 3,000 tons is likely related to the high human pressure together with the hydrodynamics of this semi-enclosed basin, with outflow mainly occurring through a deep water layer. Given the biological richness and concentration of economic activities in the Mediterranean Sea, the affects of plastic pollution on marine and human life are expected to be particularly frequent in this plastic accumulation region.

 16. Plastic Accumulation in the Mediterranean Sea

  KAUST Repository

  Có zar, André s; Sanz-Martí n, Marina; Martí , Elisa; Gonzá lez-Gordillo, J. Ignacio; Ubeda, Bá rbara; Gá lvez, José Á .; Irigoien, Xabier; Duarte, Carlos M.

  2015-01-01

  Concentrations of floating plastic were measured throughout the Mediterranean Sea to assess whether this basin can be regarded as a great accumulation region of plastic debris. We found that the average density of plastic (1 item per 4 m2), as well as its frequency of occurrence (100% of the sites sampled), are comparable to the accumulation zones described for the five subtropical ocean gyres. Plastic debris in the Mediterranean surface waters was dominated by millimeter-sized fragments, but showed a higher proportion of large plastic objects than that present in oceanic gyres, reflecting the closer connection with pollution sources. The accumulation of floating plastic in the Mediterranean Sea (between 1,000 and 3,000 tons) is likely related to the high human pressure together with the hydrodynamics of this semi-enclosed basin, with outflow mainly occurring through a deep water layer. Given the biological richness and concentration of economic activities in the Mediterranean Sea, the affects of plastic pollution on marine and human life are expected to be particularly frequent in this plastic accumulation region.

 17. Plastic Accumulation in the Mediterranean Sea

  KAUST Repository

  Cózar, Andrés

  2015-04-01

  Concentrations of floating plastic were measured throughout the Mediterranean Sea to assess whether this basin can be regarded as a great accumulation region of plastic debris. We found that the average density of plastic (1 item per 4 m2), as well as its frequency of occurrence (100% of the sites sampled), are comparable to the accumulation zones described for the five subtropical ocean gyres. Plastic debris in the Mediterranean surface waters was dominated by millimeter-sized fragments, but showed a higher proportion of large plastic objects than that present in oceanic gyres, reflecting the closer connection with pollution sources. The accumulation of floating plastic in the Mediterranean Sea (between 1,000 and 3,000 tons) is likely related to the high human pressure together with the hydrodynamics of this semi-enclosed basin, with outflow mainly occurring through a deep water layer. Given the biological richness and concentration of economic activities in the Mediterranean Sea, the affects of plastic pollution on marine and human life are expected to be particularly frequent in this plastic accumulation region.

 18. Plastic accumulation in the Mediterranean sea.

  Science.gov (United States)

  Cózar, Andrés; Sanz-Martín, Marina; Martí, Elisa; González-Gordillo, J Ignacio; Ubeda, Bárbara; Gálvez, José Á; Irigoien, Xabier; Duarte, Carlos M

  2015-01-01

  Concentrations of floating plastic were measured throughout the Mediterranean Sea to assess whether this basin can be regarded as a great accumulation region of plastic debris. We found that the average density of plastic (1 item per 4 m2), as well as its frequency of occurrence (100% of the sites sampled), are comparable to the accumulation zones described for the five subtropical ocean gyres. Plastic debris in the Mediterranean surface waters was dominated by millimeter-sized fragments, but showed a higher proportion of large plastic objects than that present in oceanic gyres, reflecting the closer connection with pollution sources. The accumulation of floating plastic in the Mediterranean Sea (between 1,000 and 3,000 tons) is likely related to the high human pressure together with the hydrodynamics of this semi-enclosed basin, with outflow mainly occurring through a deep water layer. Given the biological richness and concentration of economic activities in the Mediterranean Sea, the affects of plastic pollution on marine and human life are expected to be particularly frequent in this plastic accumulation region.

 19. Plastic Accumulation in the Mediterranean Sea

  Science.gov (United States)

  Cózar, Andrés; Sanz-Martín, Marina; Martí, Elisa; González-Gordillo, J. Ignacio; Ubeda, Bárbara; Gálvez, José Á.; Irigoien, Xabier; Duarte, Carlos M.

  2015-01-01

  Concentrations of floating plastic were measured throughout the Mediterranean Sea to assess whether this basin can be regarded as a great accumulation region of plastic debris. We found that the average density of plastic (1 item per 4 m2), as well as its frequency of occurrence (100% of the sites sampled), are comparable to the accumulation zones described for the five subtropical ocean gyres. Plastic debris in the Mediterranean surface waters was dominated by millimeter-sized fragments, but showed a higher proportion of large plastic objects than that present in oceanic gyres, reflecting the closer connection with pollution sources. The accumulation of floating plastic in the Mediterranean Sea (between 1,000 and 3,000 tons) is likely related to the high human pressure together with the hydrodynamics of this semi-enclosed basin, with outflow mainly occurring through a deep water layer. Given the biological richness and concentration of economic activities in the Mediterranean Sea, the affects of plastic pollution on marine and human life are expected to be particularly frequent in this plastic accumulation region. PMID:25831129

 20. Accumulation Characteristics of Pb by Zea Mays of Different Genotyoes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  QIN Rong-lin

  2016-05-01

  Full Text Available To determine the characteristics of lead(Pb accumulation by different maize genotypes, two low accumulation genotypes(Quchen 11, Quchen 3 and two high accumulation maize genotypes(Jingfeng 8, Xuyu 1446 were used in a field experiment under Pb stress(2 000 mg·kg-1. The following parameters were measured including the change of plant biomass , Pb contents in different plant parts, total Pb uptake,Pb accumulation and translocation of different maize varieties,soil pH value and available Pb contents in soils. The results showed that: (1Compared with the control, the Pb stress caused a decrease at differnet levels on the biomass of roots, stems, leaves and grains of the four maize genotypes. The plant biomass decreased by 9.65%~20.46%. And the decrease level on the plant biomass of the low accumulation maize genotypes was less than the high accumulation maize genotypes. (2The Pb contents were found highest in the roots(95.39~121.02 mg·kg-1, followed by the leaves(25.56~43.21 mg·kg-1 and stems(14.06~25.41 mg·kg-1, and lest in the grains(2.52~5.38 mg·kg-1. Moreover, the Pb contents in roots were higher of low accumulation maize genotypes than high accumulation maize genotypes. In contrast, the Pb contents in the stems, leaves and grains were less of the low accumulation maize genotypes than the high accumulation maize genotypes. The total Pb accumulation of maize was 4.46~7.94 mg per plant, and which was significant less of the low accumulation maize genotypes than the high accumulation maize genotypes. (3For the four maize genotypes, both the accumulation factor and translocation factor of Pb were less than 1, and were smaller of the low accumulation maize genotypes than the high accumulation maize genotypes. (4The pH values in soils were 6.60~6.82, which were significant higher of the low accumulation maize genotypes than the high accumulation maize genotypes, the available Pb contents in soils were 969.86~1 116.15 mg·kg-1。

 1. Creation / accumulation city

  NARCIS (Netherlands)

  Doevendans, C.H.; Schram, A.L.

  2005-01-01

  A distinction between basic archetypes of urban form was made by Bruno Fortier: the accumulation city as opposed to the creation city. These archetypes derive from archaeology - being based on the Roman and the Egyptian city - but are interpreted as morphological paradigms, as a set of assumptions

 2. Mechanisms of thallium-201 accumulation to thyroid gland

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kishida, Toshihiro

  1987-01-01

  In this study 91 patients with goiter were scintigraphed for the duration of 84 minutes after intravenous administration of thallium-201 by digital γ camera lined to computer data system. Regions of interest (ROIs) were assigned for thyroid tumor, normal thyroid and back ground, and time-activity curves (TACs) were generated from these ROIs. Na + , K + -ATPase activity of microsome fraction from thyroid tumor and the normal thyroid glands was determined. The first 15 minutes accumulation of each ROI was determined as the early accumulation of thallium-201 for tumor and the normal thyroid glands. Papillary and follicular carcinomas, showing the high accumulation of thallium-201, had high activity of Na + , K + -ATPase. Microfollicular adenomas had high activity of Na + , K + -ATPase and demonstrated intense accumulation of thallium-201. However, colloid adenoma had a similar level of Na + , K + -ATPase activity to that of the normal thyroid glands and did not demonstrate radionuclide accumulation. Consequently, radionuclide accumulation in thallium-201 thyroid scintigraphy was closely correlated to Na + , K + -ATPase activity of thyroid tumor. Thyroid blood flow was measured by hydrogen gas clearance method. Thyroid blood flow of papillary carcinoma was smaller, as compared with normal thyroid blood flow. TAC of papillary carcinoma showed flattening. Thallium-201 accumulation in early image was also found to correspond to thyroid blood flow. From this study we can conclude that mechanisms of thallium-201 accumulation in a thyroid tumor depends on Na + , K + -ATPase activity and thyroid blood flow. Washout of TAC in thallium-201 scintigraphy appears dependent on blood flow of a thyroid nodule. (author)

 3. Microbial accumulation of uranium, radium, and cesium

  International Nuclear Information System (INIS)

  Strandberg, G.W.; Shumate, S.E. II; Parrott, J.R. Jr.; North, S.E.

  1981-05-01

  Diverse microbial species varied considerably in their ability to accumulate uranium, cesium, and radium. Mechanistic differences in uranium uptake by Saccharomyces cerevisiae and Pseudomonas aeruginosa were indicated. S. serevisiae exhibited a slow (hours) surface accumulation of uranium which was subject to environmental factors, while P. aeruginosa accumulated uranium rapidly (minutes) as dense intracellular deposits and did not appear to be affected by environmental parameters. Metabolism was not required for uranium uptake by either organism. Cesium and radium were concentrated to a considerably lesser extent than uranium by the several species tested

 4. Evaluation of two models for predicting elemental accumulation by arthropods

  International Nuclear Information System (INIS)

  Webster, J.R.; Crossley, D.A. Jr.

  1978-01-01

  Two different models have been proposed for predicting elemental accumulation by arthropods. Parameters of both models can be quantified from radioisotope elimination experiments. Our analysis of the 2 models shows that both predict identical elemental accumulation for a whole organism, though differing in the accumulation in body and gut. We quantified both models with experimental data from 134 Cs and 85 Sr elimination by crickets. Computer simulations of radioisotope accumulation were then compared with actual accumulation experiments. Neither model showed exact fit to the experimental data, though both showed the general pattern of elemental accumulation

 5. Study on accumulation mechanism for heavy metal in hyper-accumulating plants by synchrotron radiation x-ray analysis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hokura, Akiko; Kitajima, Nobuyuki; Terada, Yasuko; Nakai, Izumi

  2010-01-01

  Some plants accumulate heavy metal elements such as As, Cd, and Pb, etc., and these plants have been focused on from the perspective of their application to phytoremediation. In order to understand the accumulation mechanism, the distribution and the chemical form of heavy metal should be revealed at cellular level. Here, we have introduced the recent works regarding arsenic hyperaccumulating fern (Pteris vittata L.) and cadmium hyperaccumulating plant (Arabidopsis halleri ssp. gemmifera). A combination of μ-XRF and μ-XANES techniques excited by high-energy X-ray microbeam with 1 μm resolution has proved to be an indispensable tool for the study of Cd accumulation in biological samples on a cellular scale. The sample-preparation techniques were also summarized. (author)

 6. In Vivo Inhibition of Lipid Accumulation in Caenorhabditis elegans

  Science.gov (United States)

  Sulistiyani; Purwakusumah, E. P.; Andrianto, D.

  2017-03-01

  This is a preliminary research report on the use of Caenorhabditis elegans as a model to establish anti-obesity screening assay of the natural plant resources. Nematode C. elegans has been used as experimental animal model for understanding lipid accumulation. The objective of this research was to investigate the effect of selected plant extracts on lipid accumulation in C. elegans. Currently no report could be found regarding lipid accumulation in C.elegans treated with ethanolic leaf extracts of jabon merah (Anthocephalus macrophyllus), jati belanda (Guazuma ulmifolia), and Mindi (Melia Azedarach) plants. Lipid accumulation was determined qualitatively using lipid staining method and quantitatively by colorimetry using sulpho-phospho-vanillin reagent. Data showed that lipid accumulation was inhibited up to 72% by extract of M. azedarach, about 35% by both of A. macrophyllus and G. ulmifolia extracts, and up to 25% by orlistat (a synthetic slimming drug). Ethanolic extract of A. macrophyllus, G. ulmifolia, and M. azedarach leaves were shown to inhibit lipid accumulation in C. elegans and M. azedarach leaves extracts was the most effective inhibitor. C.elegans were shown to be an effective model for in vivo lipid accumulation mechanism and potential to be used as a rapid screening assay for bioactive compounds with lipid accumulation inhibitory activity.

 7. Apparently normal accumulation in the patellae on bone scintigraphy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kato, Katsuhiko; Ikeda, Mitsuru; Tadokoro, Masanori; Yoshida, Kiyo; Kobayashi, Hidetoshi; Ishigaki, Takeo

  1997-01-01

  In the present study, we examined the influences of gender and ages on accumulation in the patellae on scintigram. The subjects were 828 patients who underwent bone scintigraphy during the past one and half years at the Department of Radiology, Nagoya University Hospital. Patients younger than 20 years old and those with abnormality of the patellae were excluded. The degree of accumulation in the patellae was evaluated using the A-P whole body scintigraphy in comparison with accumulation at the diaphysis of the femur and classified to two categories, ''Positive'' (higher accumulation than that of the diaphysis of the femur) and ''Negative'' (equal or lower than that of the diaphysis of the femur). In general, the degree of accumulation was higher in females than in males. In both males and females, the degree of accumulation increased with age. A difference between the two sides in the degree of accumulation in the patellae was observed in 32% of subjects. The results of this study may serve as basic data for the interpretation of bone scintigrams. (author)

 8. Carbon accumulation in pristine and drained mires

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Maekilae, M.

  2011-07-01

  The carbon accumulation of 73 peat columns from 48 pristine and drained mires was investigated using a total of 367 dates and age-depth models derived from bulk density measurements. Peat columns were collected from mires of varying depth, age, degree of natural state and nutrient conditions in aapa mire and raised bog regions and coastal mires from southern and central Finland and Russian Karelia. Particular attention was paid to the accumulation of carbon over the last 300 years, as this period encompasses the best estimates of the oxic layer (acrotelm) age across the range of sites investigated. In general, drained mires are initially more nutrient-rich than pristine mires. Organic matter decomposes more rapidly at drained sites than at pristine sites, resulting in thinner peat layers and carbon accumulation but a higher dry bulk density and carbon content. The average carbon accumulation was calculated as 24.0 g m-2 yr-1 at pristine sites and 19.4 g m-2 yr-1 at drained sites, while for peat layers younger than 300 years the respective figures were 45.3 and 34.5 g m-2 yr-1 at pristine and drained sites. For the <300-year-old peat layers studied here, the average thickness was 19 cm less and the carbon accumulation rate 10.8 g m-2 yr-1 lower in drained areas than in pristine areas. The amount carbon accumulation of surface peat layers depends upon the mire site type, vegetation and natural state; variations reflect differences in plant communities as well as factors that affect biomass production and decay rates. The highest accumulation rates and thus carbon binding for layers younger than 300 years were measured in the ombrotrophic mire site types (Sphagnum fuscum bog and Sphagnum fuscum pine bog), and the second highest rates in wet, treeless oligotrophic and minerotrophic mire site types. The lowest values of carbon accumulation over the last 300 years were obtained for the most transformed, sparsely forested and forested mire site types, where the water

 9. WEALTH TAXATION AND WEALTH ACCUMULATION

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Katrine Marie Tofthøj; Jakobsen, Kristian Thor; Kleven, Henrik

  Using administrative wealth records from Denmark, we study the effects of wealth taxes on wealth accumulation. Denmark used to impose one of the world's highest marginal tax rates on wealth, but this tax was drastically reduced and ultimately abolished between 1989 and 1997. Due to the specific d...... on wealth accumulation. Our simulations show that the long-run elasticity of wealth with respect to the net-of-tax return is sizeable at the top of distribution. Our paper provides the type of evidence needed to assess optimal capital taxation.......Using administrative wealth records from Denmark, we study the effects of wealth taxes on wealth accumulation. Denmark used to impose one of the world's highest marginal tax rates on wealth, but this tax was drastically reduced and ultimately abolished between 1989 and 1997. Due to the specific...... design of the wealth tax, these changes provide a compelling quasi-experiment for understanding behavioral responses among the wealthiest segments of the population. We find clear reduced-form effects of wealth taxes in the short and medium run, with larger effects on the very wealthy than...

 10. Uranium accumulation by aquatic macrophyte, Pistia stratiotes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bhainsa, K.C.; D'Souza, S.F.

  2012-01-01

  Uranium accumulation by aquatic macrophyte, Pistia stratiotes from aqueous solution was investigated in laboratory condition. The objective was to evaluate the uranium accumulation potential and adopt the plant in uranium containing medium to improve its uptake capacity. The plant was found to tolerate and grow in the pH range of 3-7. Accumulation of uranium improved with increasing pH and the plant could remove 70% uranium from the medium (20 mg/L) within 24 hours of incubation at pH 5-6. Uptake of uranium on either side of this pH range decreased

 11. Selenium accumulation by plants

  Science.gov (United States)

  White, Philip J.

  2016-01-01

  Background Selenium (Se) is an essential mineral element for animals and humans, which they acquire largely from plants. The Se concentration in edible plants is determined by the Se phytoavailability in soils. Selenium is not an essential element for plants, but excessive Se can be toxic. Thus, soil Se phytoavailability determines the ecology of plants. Most plants cannot grow on seleniferous soils. Most plants that grow on seleniferous soils accumulate 100 mg Se kg–1 dry matter. These plants are considered to be Se accumulators. Some species can even accumulate Se concentrations of 1000–15 000 mg Se kg–1 dry matter and are called Se hyperaccumulators. Scope This article provides an overview of Se uptake, translocation and metabolism in plants and highlights the possible genetic basis of differences in these between and within plant species. The review focuses initially on adaptations allowing plants to tolerate large Se concentrations in their tissues and the evolutionary origin of species that hyperaccumulate Se. It then describes the variation in tissue Se concentrations between and within angiosperm species and identifies genes encoding enzymes limiting the rates of incorporation of Se into organic compounds and chromosomal loci that might enable the development of crops with greater Se concentrations in their edible portions. Finally, it discusses transgenic approaches enabling plants to tolerate greater Se concentrations in the rhizosphere and in their tissues. Conclusions The trait of Se hyperaccumulation has evolved several times in separate angiosperm clades. The ability to tolerate large tissue Se concentrations is primarily related to the ability to divert Se away from the accumulation of selenocysteine and selenomethionine, which might be incorporated into non-functional proteins, through the synthesis of less toxic Se metabilites. There is potential to breed or select crops with greater Se concentrations in their edible tissues, which

 12. Noncondensable gas accumulation phenomena in nuclear power plant piping

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yamamoto, Yasushi; Aoki, Kazuyoshi; Sato, Teruaki; Shida, Akira; Ichikawa, Nagayoshi; Nishikawa, Akira; Inagaki, Tetsuhiko

  2011-01-01

  In the case of the boiling water reactor, hydrogen and oxygen slightly exist in the main steam, because these noncondensable gases are generated by the radiolytic decomposition of the reactor water. BWR plants have taken measures to prevent noncondensable gas accumulation. However, in 2001, the detonation of noncondensable gases occurred at Hamaoka-1 and Brunsbuttel, resulting in ruptured piping. The accumulation phenomena of noncondensable gases in BWR closed piping must be investigated and understood in order to prevent similar events from occurring in the future. Therefore, an experimental study on noncondensable gas accumulation was carried out. The piping geometries for testing were classified and modeled after the piping of actual BWR plants. The test results showed that 1) noncondensable gases accumulate in vertical piping, 2) it is hard for noncondensable gases to accumulate in horizontal piping, and 3) noncondensable gases accumulate under low-pressure conditions. A simple accumulation analysis method was proposed. To evaluate noncondensable gas accumulation phenomena, the three component gases were treated as a mixture. It was assumed that the condensation amount of the vapor is small, because the piping is certainly wrapped with heat insulation material. Moreover, local thermal equilibrium was assumed. This analysis method was verified using the noncondensable gas accumulation test data on branch piping with a closed top. Moreover, an experimental study on drain trap piping was carried out. The test results showed that the noncondensable gases dissolved in the drain water were discharged from the drain trap, and Henry's law could be applied to evaluate the amount of dissolved noncondensable gases in the drain water. (author)

 13. 26 CFR 1.1368-2 - Accumulated adjustments account (AAA).

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 26 Internal Revenue 11 2010-04-01 2010-04-01 true Accumulated adjustments account (AAA). 1.1368-2... adjustments account (AAA). (a) Accumulated adjustments account—(1) In general. The accumulated adjustments account is an account of the S corporation and is not apportioned among shareholders. The AAA is relevant...

 14. Performance Comparisons of Improved Regular Repeat Accumulate (RA and Irregular Repeat Accumulate (IRA Turbo Decoding

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmed Abdulkadhim Hamad

  2017-08-01

  Full Text Available In this paper, different techniques are used to improve the turbo decoding of regular repeat accumulate (RA and irregular repeat accumulate (IRA codes. The adaptive scaling of a-posteriori information produced by Soft-output Viterbi decoder (SOVA is proposed. The encoded pilots are another scheme that applied for short length RA codes. This work also suggests a simple and a fast method to generate a random interleaver having a free 4 cycle Tanner graph. Progressive edge growth algorithm (PEG is also studied and simulated to create the Tanner graphs which have a great girth.

 15. Manganese accumulation in the brain: MR imaging

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Uchino, A.; Nomiyama, K.; Takase, Y.; Nakazono, T.; Nojiri, J.; Kudo, S. [Saga Medical School, Department of Radiology, Saga (Japan); Noguchi, T. [Kyushu University, Department of Clinical Radiology, Graduate School of Medicine, Fukuoka (Japan)

  2007-09-15

  Manganese (Mn) accumulation in the brain is detected as symmetrical high signal intensity in the globus pallidi on T1-weighted MR images without an abnormal signal on T2-weighted images. In this review, we present several cases of Mn accumulation in the brain due to acquired or congenital diseases of the abdomen including hepatic cirrhosis with a portosystemic shunt, congenital biliary atresia, primary biliary cirrhosis, congenital intrahepatic portosystemic shunt without liver dysfunction, Rendu-Osler-Weber syndrome with a diffuse intrahepatic portosystemic shunt, and patent ductus venosus. Other causes of Mn accumulation in the brain are Mn overload from total parenteral nutrition and welding-related Mn intoxication. (orig.)

 16. Simulation and experiemntal study on damper by accumulator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wang Xiaobin; Zhou Yong; Chen Wuxing; Hu Junhua

  2010-01-01

  In order to prevent stressing penstocks broken by earthquake or other shock waves, dampers are used widely in nuclear power plant or pipelines transporting radioactive material. A new-style damper by accumulator is introduced. Inside the damper an accumulator is installed, the outward corrugated tubes are added outside the piston rod. So it has advantages of small volume, no oil leakage. The simulation and experimental research show that if the clearance between the piston and cylinder, the spring stiffness of accumulator or the throttle valve size is varied, the dynamic performance of the impact displacement, resistance in low velocity and lock-up velocity of dampe would be influenced. The support of nuclear classified pipelines can be satisfied by using this new-style accumulator damper. (authors)

 17. Comparative enzymology of the adenosine triphosphate sulfurylases from leaf tissue of selenium-accumulator and non-accumulator plants

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shaw, W H; Anderson, J W

  1974-01-01

  ATP sulfurylases were partially purified (20-40-fold) from leaf tissue of Astragalus bisulcatus, Astragalus racemosus (selenium-accumulator species) and Astragalus hamosus and Astragalus sinicus (non-accumulator species). Activity was measured by sulfate-dependent PP/sub 1/-ATP exchange. The enzymes were separated from pyrophosphatase and adenosine triphosphatase activities. The properties of the Astragalus ATP sulfurylases were similar to the spinach enzyme. The ATP sulfurylases from both selenium-accumulator and non-accumulator species catalyzed selenate-dependent PP/sub 1/-ATP exchange; selenate competed with sulfate. The ratio of V(selenate)/V(sulfate) and K/sub m/ (selenate)/K/sub m/(sulfate) was approximately the same for the enzyme from each species. Sulfate-dependent PP/sub 1/-ATP exchange was inhibited by ADP, chlorate and nitrate. The kinetics of the inhibition for each enzyme were consistent with an ordered reaction mechanisms, in which ATP is the first substrate to react with the enzyme and PP/sub 1/ is the first product released. Synthesis of adenosine 5'-(/sup 35/S)sulfatophosphate from (/sup 35/S)sulfate was demonstrated by coupling the Astrgalus ATP sulfurylases with Mg/sup 2 +/-dependent pyrophosphatase; the reaction was inhibited by selenate. An analogous reaction using (/sup 75/Se)selenate as substrate could not be demonstrated.

 18. Mechanisms of intrahepatic triglyceride accumulation

  Science.gov (United States)

  Ress, Claudia; Kaser, Susanne

  2016-01-01

  Hepatic steatosis defined as lipid accumulation in hepatocytes is very frequently found in adults and obese adolescents in the Western World. Etiologically, obesity and associated insulin resistance or excess alcohol intake are the most frequent causes of hepatic steatosis. However, steatosis also often occurs with chronic hepatitis C virus (HCV) infection and is also found in rare but potentially life-threatening liver diseases of pregnancy. Clinical significance and outcome of hepatic triglyceride accumulation are highly dependent on etiology and histological pattern of steatosis. This review summarizes current concepts of pathophysiology of common causes of hepatic steatosis, including non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), alcoholic fatty liver disease, chronic HCV infections, drug-induced forms of hepatic steatosis, and acute fatty liver of pregnancy. Regarding the pathophysiology of NAFLD, this work focuses on the close correlation between insulin resistance and hepatic triglyceride accumulation, highlighting the potential harmful effects of systemic insulin resistance on hepatic metabolism of fatty acids on the one side and the role of lipid intermediates on insulin signalling on the other side. Current studies on lipid droplet morphogenesis have identified novel candidate proteins and enzymes in NAFLD. PMID:26819531

 19. Studies on bio-accumulation of 51Cr by Piper Nigrum

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ghosh, Kalpita; Nayak, Dalia; Lahiri, Susanta

  2007-01-01

  The present study is performed to accumulate 51 Cr(III) and 51 Cr(VI) using the alkaloid piperine, derived from the fruits of Piper nigrum (Family Piperaceae) as well as by the fruit commonly known as black pepper by radiometric technique. The pH dependence and the effect of concentration of chromium on the accumulation have also been examined. The maximum accumulation (52%) of Cr(III) is found by black pepper at pH 4 whereas piperine shows slight accumulation at this condition. Accumulation of Cr(VI) by black pepper is negligible. (author)

 20. Flavonoid accumulation patterns of transparent testa mutants of arabidopsis

  Science.gov (United States)

  Peer, W. A.; Brown, D. E.; Tague, B. W.; Muday, G. K.; Taiz, L.; Murphy, A. S.

  2001-01-01

  Flavonoids have been implicated in the regulation of auxin movements in Arabidopsis. To understand when and where flavonoids may be acting to control auxin movement, the flavonoid accumulation pattern was examined in young seedlings and mature tissues of wild-type Arabidopsis. Using a variety of biochemical and visualization techniques, flavonoid accumulation in mature plants was localized in cauline leaves, pollen, stigmata, and floral primordia, and in the stems of young, actively growing inflorescences. In young Landsberg erecta seedlings, aglycone flavonols accumulated developmentally in three regions, the cotyledonary node, the hypocotyl-root transition zone, and the root tip. Aglycone flavonols accumulated at the hypocotyl-root transition zone in a developmental and tissue-specific manner with kaempferol in the epidermis and quercetin in the cortex. Quercetin localized subcellularly in the nuclear region, plasma membrane, and endomembrane system, whereas kaempferol localized in the nuclear region and plasma membrane. The flavonoid accumulation pattern was also examined in transparent testa mutants blocked at different steps in the flavonoid biosynthesis pathway. The transparent testa mutants were shown to have precursor accumulation patterns similar to those of end product flavonoids in wild-type Landsberg erecta, suggesting that synthesis and end product accumulation occur in the same cells.

 1. WSPÓŁCZYNNIK REDUKCJI TEMPERATURY W OBLICZENIACH STRAT CIEPŁA DO PRZESTRZENI NIEOGRZEWANYCH PIWNIC

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karolina KURTZ-ORECKA

  Full Text Available Sukcesywne podnoszenie wymagań oszczędności energii, a także zróżnicowanie warunków otoczenia budynku charakterystyczne dla lokalizacji, wymagają szczegółowego podejścia do obliczeń potrzeb cieplnych budynków nowoprojektowanych, jak i istniejących. Zastosowanie w obliczeniach bilansu zapotrzebowania na energię na potrzeby ogrzewania i wentylacji, stałej zryczałtowanej wartości współczynnika redukcji temperatury wydaje się być podejściem niewłaściwym, z uwagi na brak szczegółowych danych krajowych. W artykule, na przykładzie wyników uzyskanych dla trzech obiektów, przedstawiono zmienność współczynnika redukcji temperatury stropów nad nieogrzewanymi piwnicami, w zależności od izolacyjności termicznej przegród zamykających przestrzeni ogrzewaną i nieogrzewaną oraz warunków środowiska zewnętrznego. Wykazano, że zastosowanie do obliczeń potrzeb cieplnych budynku stałej wartości współczynnika redukcji temperatury wiąże się z przeszacowaniem start ciepła z powierzchni stropu nad nieogrzewanymi piwnicami, co prowadzi do istotnego niedostosowania modelu obliczeniowego budynku w odniesieniu do jego rzeczywistego stanu. Przy projektowaniu budynków przeszacowanie zużycia energii często wiąże się z koniecznością wprowadzania kosztownych rozwiązań pozwalających na dotrzymanie wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną, stąd poprawność przyjętego modelu obliczeniowego nabiera istotnej wagi. W przypadku budynków istniejących poddawanych procesowi termomodernizacji, szczegółowo wyznaczony współczynnik redukcji temperatury, a za tym straty ciepła, pozwalają na wskazanie oszczędności energii związanej z ociepleniem ścian nieogrzewanych piwnic. Dokładny opis modelu budynku jest również istotny przy rozliczaniu wsparcia finansowego udzielonego na poprawę efektywności energetycznej budynku i raportowaniu z osiągniętego efektu

 2. Unknown and abnormal accumulation in the chest in bone scintigraphy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Maruyama, Toshiaki; Takeuchi, Masashi; Tokunaga, Koji; Maeda, Yoichi; Hasegawa, Kazuhiko.

  1979-01-01

  In scintigraphies of forty patients with hemiplegia following appoplexia, focal abnormal accumulations in the chest region were seen in bone scintigraphies of four patients. These hot accumulations could be neither rib fracture, rib metastases, nor abnormal calcium accumulation. A mechanism of these accumulation remains to undicided. We believe that this phenomena is related to abnormal bone metabolism in hemiplegial condition. (author)

 3. Organic carbon accumulation in Brazilian mangal sediments

  Science.gov (United States)

  Sanders, Christian J.; Smoak, Joseph M.; Sanders, Luciana M.; Sathy Naidu, A.; Patchineelam, Sambasiva R.

  2010-12-01

  This study reviews the organic carbon (OC) accumulation rates in mangrove forests, margins and intertidal mudflats in geographically distinct areas along the Brazilian coastline (Northeastern to Southern). Our initial results indicate that the mangrove forests in the Northeastern region of Brazil are accumulating more OC (353 g/m 2/y) than in the Southeastern areas (192 g/m 2/y) being that the sediment accumulation rates, 2.8 and 2.5 mm/y, and OC content ˜7.1% and ˜5.8% (dry sediment weight) were contributing factors to the discrepancies between the forests. The intertidal mudflats on the other hand showed substantially greater OC accumulation rates, sedimentation rates and content 1129 g/m 2/y and 234 g/m 2/y; 7.3 and 3.4 mm/y; 10.3% and ˜2.7% (OC of dry sediment weight content), respectively, in the Northeastern compared to the Southeastern region. Mangrove forests in the South-Southeastern regions of Brazil may be more susceptible to the rising sea level, as they are geographically constricted by the vast mountain ranges along the coastline.

 4. A newly found cadmium accumulator-Taraxacum mongolicum

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wei Shuhe; Zhou Qixing; Mathews, Shiny

  2008-01-01

  Identification of hyperaccumulator and accumulator is still key step of phytoextracting-contaminated soils by heavy metals. In a former published experiment, Taraxacum mongolicum showed basic characteristics of hyperaccumulators. In order to confirm if this plant was a Cd-hyperaccumulator, concentration gradient experiment and sample-analyzing experiments were designed and performed. The results showed that Cd enrichment factor and Cd transformation factor of T. mongolicum were all higher than 1 in concentration gradient experiment. The shoot biomasses did not reduced significantly (p -1 Cd spiked into soil. However, Cd concentration in shoot of T. mongolicum was not higher than 100 mg kg -1 the minimum a Cd-hyperaccumulator should have under the conditions of any concentration level of Cd spiked. Thus, T. mongolicum should be a Cd-accumulator. In the sample-analyzing experiments settled in a Pb-Zn mine area and Shenyang wastewater irrigation region, T. mongolicum also showed that Cd-accumulator characteristics. Based on these results, T. mongolicum could be identified as a Cd-accumulator, which may have important implication in plant physiology and gene engineering

 5. Plastic Accumulation in the Mediterranean Sea

  OpenAIRE

  C?zar, Andr?s; Sanz-Mart?n, Marina; Mart?, Elisa; Gonz?lez-Gordillo, J. Ignacio; Ubeda, B?rbara; G?lvez, Jos? ?.; Irigoien, Xabier; Duarte, Carlos M.

  2015-01-01

  Copyright: © 2015 Cózar et al. Concentrations of floating plastic were measured throughout the Mediterranean Sea to assess whether this basin can be regarded as a great accumulation region of plastic debris. We found that the average density of plastic (1 item per 4 m2), as well as its frequency of occurrence (100% of the sites sampled), are comparable to the accumulation zones described for the five subtropical ocean gyres. Plastic debris in the Mediterranean surface waters was dominated by ...

 6. Nickel accumulation and storage in bradyrhizobium japonicum

  International Nuclear Information System (INIS)

  Maier, R.J.; Pihl, T.D.; Stults, L.; Sray, W.

  1990-01-01

  Hydrogenase-depressed (chemolithotrophic growth conditions) and heterotrophically grown cultures of Bradyrhizobium japonicum accumulated nickel about equally over a 3-h period. Both types of cultures accumulated nickel primarily in a form that was not exchangeable with NiCl 2 , and they accumulated much more Ni than would be needed for the Ni-containing hydrogenase. The nickel accumulated by heterotrophically incubated cultures could later be mobilized to allow active hydrogenase synthesis during derepression in the absence of nickel, while cells both grown with Ni and the derepressed without nickel had low hydrogenase activities. The level of activity in cells grown with Ni and then derepressed without nickel was about the same as that in cultures derepressed in the presence of nickel. The Ni accumulated by heterotrophically grown cultures was associated principally with soluble proteins rather than particulate material, and this Ni was not lost upon dialyzing an extract containing the soluble proteins against either Ni-containing or EDTA-containing buffer. However, this Ni was lost upon pronase or low pH treatments. The soluble Ni-binding proteins were partially purified by gel filtration and DEAE chromatography. They were not antigenically related to hydrogenase peptides. Much of the 63 Ni eluted as a single peak of 48 kilodaltons. Experiments involving immunuprecipitation of 63 Ni-containing hydrogenase suggested that the stored source of Ni in heterotrophic cultures that could later be mobilized into hydrogenase resided in the nonexchangeable Ni-containing fraction rather than in loosely bound or ionic forms

 7. Rabbit blastocysts accumulate [3H]prostaglandins in vitro

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jones, M.A.; Harper, M.J.

  1984-01-01

  Rabbit blastocysts obtained on days 5, 6, and 6.8 of pregnancy were incubated in vitro in Tyrode's buffer with 3 H-labeled prostaglandins (PGs). Accumulation of PGs was studied, using Whatman GF/F filters to separate bound and free ligands. The uptake and efflux of [ 3 H]PGs were studied as a function of PG type, incubation time, temperature, and effect of metabolic inhibitors as well as age and number of blastocysts. Blastocysts of the same age accumulated approximately the same amount of [ 3 H]PGE2 and [ 3 H]PGF2 alpha from their environment; however, there was no apparent saturation over a PG concentration range of 1-1000 nM. Both the uptake and efflux of PG were age dependent, with older blastocysts accumulating more PGs. Approximately 90% of the [ 3 H]PGs appear to be transported into the blastocoelic fluid, with little PG remaining in the blastomeres. PG accumulation was relatively insensitive to azide, ouabain, cyanide, or bromcresol green, but was affected by incubation at 0 C or the addition of indomethacin (10 micrograms/ml). No catabolism of the accumulated PGs was observed. The release of PGE2 in general did not differ from that of PGF2 alpha, except on day 6.8 of pregnancy when PGE2 was released more rapidly than on day 6. The authors conclude that rabbit blastocysts can accumulate PGs from their environment, which may imply a storage potential in the blastocyst and release before implantation

 8. Sucrose accumulation in watermelon fruits: genetic variation and biochemical analysis.

  Science.gov (United States)

  Yativ, Merav; Harary, Idan; Wolf, Shmuel

  2010-05-15

  Sugar accumulation, the key process determining fruit quality, is controlled by both the translocation of sugars and their metabolism in developing fruits. Sugar composition in watermelon, as in all cucurbit fruits, includes sucrose, fructose and glucose. The proportions of these three sugars are determined primarily by three enzyme families: invertases, sucrose synthases (SuSys) and sucrose phosphate synthases (SPSs). The goal of the present research was to explore the process of sugar metabolism in watermelon fruits. Crosses between the domestic watermelon (Citrullus lanatus) and three wild species provided a wide germplasm to explore genetic variability in sugar composition and metabolism. This survey demonstrated great genetic variability in sugar content and in the proportions of sucrose, glucose and fructose in mature fruits. Genotypes accumulating high and low percentage of sucrose provided an experimental system to study sugar metabolism in developing fruits. Insoluble invertase activity was high and constant throughout fruit development in control lines and in genotypes accumulating low levels of sucrose, while in genotypes accumulating high levels of sucrose, activity declined sharply 4 weeks after pollination. Soluble acid invertase activity was significantly lower in genotypes accumulating high levels of sucrose than in low-sucrose-accumulating genotypes. Conversely, activities of SuSy and SPS were higher in the high-sucrose-accumulating genotypes. The present results establish that, within the genus Citrullus, there are genotypes that accumulate a high percentage of sucrose in the fruit, while others accumulate high percentages of glucose and fructose. The significant negative correlation between insoluble invertase activity and fruit sucrose level suggests that sucrose accumulation is affected by both phloem unloading and sugar metabolism. (c) 2009 Elsevier GmbH. All rights reserved.

 9. Selenium accumulation in plants--phytotechnological applications and ecological implications.

  Science.gov (United States)

  Valdez Barillas, José Rodolfo; Quinn, Colin F; Pilon-Smits, Elizabeth A H

  2011-01-01

  Selenium (Se) is an essential trace element for many organisms including humans, yet toxic at higher levels. Both Se deficiency and toxicity are problems worldwide. Since plants readily accumulate and volatilize Se, they may be used both as a source of dietary Se and for removing excess Se from the environment. Plant species differ in their capacity to metabolize and accumulate Se, from non-Se accumulators ( 1,000 mg Se/kg DW). Here we review plant mechanisms of Se metabolism in these various plant types. We also summarize results from genetic engineering that have led to enhanced plant Se accumulation, volatilization, and/or tolerance, including field studies. Before using Se-accumulating plants at a large scale we need to evaluate the ecological implications. Research so far indicates that plant Se accumulation significantly affects the plant's ecological interactions below and above ground. Selenium canprotect plants from fungal pathogens and from a variety of invertebrate and vertebrate herbivores, due to both deterrence and toxicity. However, specialist (Se-tolerant herbivores), detritivores and endophytes appear to utilize Se hyperaccumulator plants as a resource. These findings are relevant for managing phytoremediation of Se and similar elements.

 10. Implications of metal accumulation mechanisms to phytoremediation.

  Science.gov (United States)

  Memon, Abdul R; Schröder, Peter

  2009-03-01

  Trace elements (heavy metals and metalloids) are important environmental pollutants, and many of them are toxic even at very low concentrations. Pollution of the biosphere with trace elements has accelerated dramatically since the Industrial Revolution. Primary sources are the burning of fossil fuels, mining and smelting of metalliferous ores, municipal wastes, agrochemicals, and sewage. In addition, natural mineral deposits containing particularly large quantities of heavy metals are found in many regions. These areas often support characteristic plant species thriving in metal-enriched environments. Whereas many species avoid the uptake of heavy metals from these soils, some of them can accumulate significantly high concentrations of toxic metals, to levels which by far exceed the soil levels. The natural phenomenon of heavy metal tolerance has enhanced the interest of plant ecologists, plant physiologists, and plant biologists to investigate the physiology and genetics of metal tolerance in specialized hyperaccumulator plants such as Arabidopsis halleri and Thlaspi caerulescens. In this review, we describe recent advances in understanding the genetic and molecular basis of metal tolerance in plants with special reference to transcriptomics of heavy metal accumulator plants and the identification of functional genes implied in tolerance and detoxification. Plants are susceptible to heavy metal toxicity and respond to avoid detrimental effects in a variety of different ways. The toxic dose depends on the type of ion, ion concentration, plant species, and stage of plant growth. Tolerance to metals is based on multiple mechanisms such as cell wall binding, active transport of ions into the vacuole, and formation of complexes with organic acids or peptides. One of the most important mechanisms for metal detoxification in plants appears to be chelation of metals by low-molecular-weight proteins such as metallothioneins and peptide ligands, the phytochelatins. For

 11. Bicarbonate trigger for inducing lipid accumulation in algal systems

  Science.gov (United States)

  Gardner, Robert; Peyton, Brent; Cooksey, Keith E.

  2015-08-04

  The present invention provides bicarbonate containing and/or bicarbonate-producing compositions and methods to induce lipid accumulation in an algae growth system, wherein the algae growth system is under light-dark cycling condition. By adding said compositions at a specific growth stage, said methods lead to much higher lipid accumulation and/or significantly reduced total time required for accumulating lipid in the algae growth system.

 12. NUTRIENTS ACCUMULATION IN FRUITS OF BERRY SPECIES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sava Parascovia

  2015-12-01

  Full Text Available As a result of observations and biochemical analysis of the berries made during the years 2013-2014 in Republic of Moldova, it was found that bacciferous species included in the study had a wide spectrum of colors, from white, orange, red to blue and black. The possibility to extend the consumption of fresh berries is because these species ripen in series starting with honeysuckle in May, then one by one until September: strawberry, raspberry, currant, gooseberry, barberry, jostaberry, blueberry, sea buckthorn, blackberry, chokeberry, guilder rose. Chokeberries accumulated the highest average amount of soluble solids - 18.02%, jostaberries highlighted with the highest average amount of accumulated sugars - 9.56%. Red currant highlighted with the highest acidity - 5.22%, while blueberries with low acidity - 1.43%. Rosehip has accumulated the highest average amount of tannins and coloring substances - 546.65 mg%. Rosehip berries accumulated the highest amount of vitamin C average - 292.38 mg%, the black currant - 179.69 mg%, jostaberry - 112.86 mg%, and sea buckthorn - 96.7 mg%. The highest average values of the coefficient sugar / acid certifying good qualities were found in: blueberries - 4.39, guelder rose - 3.93, gooseberry - 3.55.

 13. Characterization of accumulated precipitates during subsurface iron removal

  International Nuclear Information System (INIS)

  Halem, Doris van; Vet, Weren de; Verberk, Jasper; Amy, Gary; Dijk, Hans van

  2011-01-01

  Research highlights: → Accumulated iron was not found to clog the well or aquifer after 12 years of subsurface iron removal. → 56-100% of accumulated iron hydroxides were found to be crystalline. → Subsurface iron removal favoured certain soil layers, either due to hydraulics or mineralogy. → Other groundwater constituents, such as manganese and arsenic were found to co-accumulate with iron. - Abstract: The principle of subsurface iron removal for drinking water supply is that aerated water is periodically injected into the aquifer through a tube well. On its way into the aquifer, the injected O 2 -rich water oxidizes adsorbed Fe 2+ , creating a subsurface oxidation zone. When groundwater abstraction is resumed, the soluble Fe 2+ is adsorbed and water with reduced Fe concentrations is abstracted for multiple volumes of the injection water. In this article, Fe accumulation deposits in the aquifer near subsurface treatment wells were identified and characterized to assess the sustainability of subsurface iron removal regarding clogging of the aquifer and the potential co-accumulation of other groundwater constituents, such as As. Chemical extraction of soil samples, with Acid-Oxalate and HNO 3 , showed that Fe had accumulated at specific depths near subsurface iron removal wells after 12 years of operation. Whether it was due to preferred flow paths or geochemical mineralogy conditions; subsurface iron removal clearly favoured certain soil layers. The total Fe content increased between 11.5 and 390.8 mmol/kg ds in the affected soil layers, and the accumulated Fe was found to be 56-100% crystalline. These results suggest that precipitated amorphous Fe hydroxides have transformed to Fe hydroxides of higher crystallinity. These crystalline, compact Fe hydroxides have not noticeably clogged the investigated well and/or aquifer between 1996 and 2008. The subsurface iron removal wells even need less frequent rehabilitation, as drawdown increases more slowly than in

 14. Asynchronous accumulation of lettuce infectious yellows virus RNAs 1 and 2 and identification of an RNA 1 trans enhancer of RNA 2 accumulation.

  Science.gov (United States)

  Yeh, H H; Tian, T; Rubio, L; Crawford, B; Falk, B W

  2000-07-01

  Time course and mutational analyses were used to examine the accumulation in protoplasts of progeny RNAs of the bipartite Crinivirus, Lettuce infectious yellow virus (LIYV; family Closteroviridae). Hybridization analyses showed that simultaneous inoculation of LIYV RNAs 1 and 2 resulted in asynchronous accumulation of progeny LIYV RNAs. LIYV RNA 1 progeny genomic and subgenomic RNAs could be detected in protoplasts as early as 12 h postinoculation (p.i.) and accumulated to high levels by 24 h p.i. The LIYV RNA 1 open reading frame 2 (ORF 2) subgenomic RNA was the most abundant of all LIYV RNAs detected. In contrast, RNA 2 progeny were not readily detected until ca. 36 h p.i. Mutational analyses showed that in-frame stop codons introduced into five of seven RNA 2 ORFs did not affect accumulation of progeny LIYV RNA 1 or RNA 2, confirming that RNA 2 does not encode proteins necessary for LIYV RNA replication. Mutational analyses also supported that LIYV RNA 1 encodes proteins necessary for replication of LIYV RNAs 1 and 2. A mutation introduced into the LIYV RNA 1 region encoding the overlapping ORF 1B and ORF 2 was lethal. However, mutations introduced into only LIYV RNA 1 ORF 2 resulted in accumulation of progeny RNA 1 near or equal to wild-type RNA 1. In contrast, the RNA 1 ORF 2 mutants did not efficiently support the trans accumulation of LIYV RNA 2. Three distinct RNA 1 ORF 2 mutants were analyzed and all exhibited a similar phenotype for progeny LIYV RNA accumulation. These data suggest that the LIYV RNA 1 ORF 2 encodes a trans enhancer for RNA 2 accumulation.

 15. Evidence accumulator or decision threshold - which cortical mechanism are we observing?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrick eSimen

  2012-06-01

  Full Text Available Most psychological models of perceptual decision making are of the accumulation-to-threshold variety. The neural basis of accumulation in parietal and prefrontal cortex is therefore a topic of great interest in neuroscience. In contrast, threshold mechanisms have received less attention, and their neural basis has usually been sought in subcortical structures. Here I analyze a model of a decision threshold that can be implemented in the same cortical areas as evidence accumulators, and whose behavior bears on two open questions in decision neuroscience: 1 When ramping activity is observed in a brain region during decision making, does it reflect evidence accumulation? 2 Are changes in speed-accuracy tradeoffs and response biases more likely to be achieved by changes in thresholds, or in accumulation rates and starting points? The analysis suggests that task-modulated ramping activity, by itself, is weak evidence that a brain area mediates evidence accumulation as opposed to threshold readout; and that signs of modulated accumulation are as likely to indicate threshold adaptation as adaptation of starting points and accumulation rates. These conclusions imply that how thresholds are modeled can dramatically impact accumulator-based interpretations of this data.

 16. Thermal energy accumulators. A bibliographical study

  International Nuclear Information System (INIS)

  Charlety, Paul

  1971-01-01

  Energy storage is a challenge, notably for spacecraft, submarines and non-polluting automotive vehicles. After a comparison of mass energies of different principles of energy accumulation (magnetic, electrostatic, solid elasticity, kinetic energy, gaseous elasticity, electro-chemistry, sensitive heat, freezing heat, fuels, radioactivity, nuclear fission or fusion, mass energy), the author discusses the choice of thermal storage, presents the main bodies used for thermal energy accumulation (molten salts such as lithium hydride or lithium salt eutectics, or other compounds such as alumina, paraffins), and gives an overview of the main theoretical problems [fr

 17. Guidelines for Waste Accumulation Areas (WAAs) at LBL. Revision 1

  International Nuclear Information System (INIS)

  1994-01-01

  The purpose of this document is to set conditions for establishing and containing areas for the accumulation of hazardous waste at LBL. Areas designed for accumulation of these wastes for up to 90 days in quantities greater than 55 gallons (208 liters) of hazardous waste, one quart (0.946 liter) of extremely hazardous waste, or one quart (0.946 liter) of acutely hazardous waste are called Waste Accumulation Areas (WAAs). Areas designed for accumulation of wastes in smaller amounts are called Satellite Accumulation Areas (SAAs). This document provides guidelines for employee and organizational responsibilities for WAAs, constructing a WAA, storing waste in a WAA, operating and maintaining a WAA, and responding to spills in a WAA

 18. Annual Greenland Accumulation Rates (2009-2012) from Airborne Snow Radar

  Science.gov (United States)

  Koenig, Lora S.; Ivanoff, Alvaro; Alexander, Patrick M.; MacGregor, Joseph A.; Fettweis, Xavier; Panzer, Ben; Paden, John D.; Forster, Richard R.; Das, Indrani; McConnell, Joseph R.; hide

  2016-01-01

  Contemporary climate warming over the Arctic is accelerating mass loss from the Greenland Ice Sheet through increasing surface melt, emphasizing the need to closely monitor its surface mass balance in order to improve sea-level rise predictions. Snow accumulation is the largest component of the ice sheet's surface mass balance, but in situ observations thereof are inherently sparse and models are difficult to evaluate at large scales. Here, we quantify recent Greenland accumulation rates using ultra-wideband (2-6.5 gigahertz) airborne snow radar data collected as part of NASA's Operation IceBridge between 2009 and 2012. We use a semi-automated method to trace the observed radiostratigraphy and then derive annual net accumulation rates for 2009-2012. The uncertainty in these radar-derived accumulation rates is on average 14 percent. A comparison of the radarderived accumulation rates and contemporaneous ice cores shows that snow radar captures both the annual and longterm mean accumulation rate accurately. A comparison with outputs from a regional climate model (MAR - Modele Atmospherique Regional for Greenland and vicinity) shows that this model matches radar-derived accumulation rates in the ice sheet interior but produces higher values over southeastern Greenland. Our results demonstrate that snow radar can efficiently and accurately map patterns of snow accumulation across an ice sheet and that it is valuable for evaluating the accuracy of surface mass balance models.

 19. MODELING OF TEMPERATURE FIELDS IN A SOLID HEAT ACCUMULLATORS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. S. Belimenko

  2016-10-01

  Full Text Available Purpose. Currently, one of the priorities of energy conservation is a cost savings for heating in commercial and residential buildings by the stored thermal energy during the night and its return in the daytime. Economic effect is achieved due to the difference in tariffs for the cost of electricity in the daytime and at night. One of the most common types of devices that allow accumulating and giving the resulting heat are solid heat accumulators. The main purpose of the work: 1 software development for the calculation of the temperature field of a flat solid heat accumulator, working due to the heat energy accumulation in the volume of thermal storage material without phase transition; 2 determination the temperature distribution in its volumes at convective heat transfer. Methodology. To achieve the study objectives a heat transfer theory and Laplace integral transform were used. On its base the problems of determining the temperature fields in the channels of heat accumulators, having different cross-sectional shapes were solved. Findings. Authors have developed the method of calculation and obtained solutions for the determination of temperature fields in channels of the solid heat accumulator in conditions of convective heat transfer. Temperature fields over length and thickness of channels were investigated. Experimental studies on physical models and industrial equipment were conducted. Originality. For the first time the technique of calculating the temperature field in the channels of different cross-section for the solid heat accumulator in the charging and discharging modes was proposed. The calculation results are confirmed by experimental research. Practical value. The proposed technique is used in the design of solid heat accumulators of different power as well as full-scale production of them was organized.

 20. 47 CFR 36.503 - Accumulated depreciation-Account 3100.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 47 Telecommunication 2 2010-10-01 2010-10-01 false Accumulated depreciation-Account 3100. 36.503 Section 36.503 Telecommunication FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (CONTINUED) COMMON CARRIER SERVICES... Accumulated depreciation—Account 3100. (a) Amounts recorded in this account shall be separated on the basis of...

 1. Microbial accumulation of uranium from nuclear liquid waste

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mahmood, A.H.

  1986-01-01

  This investigation includes the isolation, identification and the fluctuations of the population densities of microorganisms in the nuclear liquid waste released by some laboratories of Iraqi Atomic Energy Commission. The efficiency of uranium accumulation on isolates (22 bacterial strains, 24 fungal strains and 6 yeast strains) was assessed in aqueous solution using fluorometric techniques. Two of the isolated microoganisms namely Bacillus sp. -15B and Mucor sp.16F showed exceptionally high attitude towards uranium accumulation. Optimal conditions required for efficient accumulation and recovery of uranium was then studied using the two selected isolates. 10 figs.; 162 refs.; 16 tabs

 2. Accumulation of thorium and uranium by microbes. The effect of pH, concentration of metals, and time course on the accumulation of both elements using streptomyces levoris

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tsuruta, Takehiko

  2006-01-01

  The accumulation of thorium and uranium by various microorganisms from a solution containing both metals at pH 3.5 was examined. Among the tested species, a high accumulation ability for thorium was exhibited by strains of gram-positive bacteria, such as Arthrobacter nicotianae, Bacillus megaterium, B. subtilis, Micrococcus luteus, Rhodococcus erythropolis, and Streptomyces levoris. Though uranium was accumulated in small amounts by most of microorganisms. A. nicotianae, S. flavoviridis, and S. levoris had relatively high uranium accumulation abilities. In these high performance thorium- and uranium-accumulating microorganisms, S. levoris, which accumulated the largest amount of uranium from the solution containing only uranium at pH 3.5, accumulated about 300 μmol thorium and 133 μmol uranium per gram dry weight of microbial cells from a solution containing both thorium and uranium at pH 3.5. The amount and time course of the thorium accumulation were almost unaffected by the co-existing uranium, while those of uranium were strongly affected by the co-existing thorium. The effects of pH, the thorium and uranium concentrations, and time course on both metal accumulations were also evaluated by numerical formulas. (author)

 3. Accumulation of BSA in Packed-bed Microfluidics

  Science.gov (United States)

  Summers, Samantha; Hu, Chuntian; Hartman, Ryan

  2012-11-01

  Alzheimers and Parkinsons are two diseases that are associated with protein deposition in the brain, causing loss of either cognitive or muscle functioning. Protein deposition diseases are considered progressive diseases since the continual aggregation of protein causes the patient's symptoms to slowly worsen over time. There are currently no known means of treatment for protein deposition diseases. Our goal is to understand the potential for packed-bed microfluidics to study protein accumulation. Measurement of the resistance to flow through micro-scale packed-beds is critical to understanding the process of protein accumulation. Aggregation in bulk is fundamentally different from accumulation on surfaces. Our study attempts to distinguish between either mechanism. The results from our experiments involving protein injection through a microfluidic system will be presented and discussed. Funding received by NSF REU Grant 1062611.

 4. Ammonium and hydroxylamine uptake and accumulation in Nitrosomonas

  NARCIS (Netherlands)

  Schmidt, I.; Look, C.; Bock, E.; Jetten, M.S.M.

  2004-01-01

  Starved cells of Nitrosomonas europaea and further ammonia oxidizers were able to rapidly accumulate ammonium and hydroxylamine to an internal concentration of about 1 and 0.8 M, respectively. In kinetic studies, the uptake/accumulation rates for ammonium [3.1 mmol (g protein)(-1) min(-1)] and

 5. Plume residence and toxic material accumulation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Spigarelli, S.A.; Holpuch, R.

  1975-01-01

  Increased growth rates and 137 Cs concentrations in plume resident trout are thought to be the result of increased metabolism, food consumption, and activity caused by exposure to increased water temperature and flow in thermal discharges. These exposure conditions could contribute to increased accumulation of biologically active, toxic substances by primary forage and predator fish species in the Great Lakes. Uptake and retention of various toxic substances by predators depend on concentrations in forage species (trophic transfer), ambient water, and point source effluents (direct uptake). Contaminants of immediate concern in Great Lakes systems (e.g., chlorinated hydrocarbons) accumulate in adipose tissue, and body concentrations have been correlated with total lipid content in fish. In addition to direct toxic effects on fish, many lipophilic contaminants are known to cause severe human health problems when ingested at concentrations commonly found in Lake Michigan salmonids. Although power plants may or may not be the direct source of a toxic substance, the thermal discharge environment may contribute to the accumulation of toxic substances in fish and the transfer of these materials to man

 6. Dynamical spin accumulation in large-spin magnetic molecules

  Science.gov (United States)

  Płomińska, Anna; Weymann, Ireneusz; Misiorny, Maciej

  2018-01-01

  The frequency-dependent transport through a nanodevice containing a large-spin magnetic molecule is studied theoretically in the Kondo regime. Specifically, the effect of magnetic anisotropy on dynamical spin accumulation is of primary interest. Such accumulation arises due to finite components of frequency-dependent conductance that are off diagonal in spin. Here, employing the Kubo formalism and the numerical renormalization group method, we demonstrate that the dynamical transport properties strongly depend on the relative orientation of spin moments in electrodes of the device, as well as on intrinsic parameters of the molecule. In particular, the effect of dynamical spin accumulation is found to be greatly affected by the type of magnetic anisotropy exhibited by the molecule, and it develops for frequencies corresponding to the Kondo temperature. For the parallel magnetic configuration of the device, the presence of dynamical spin accumulation is conditioned by the interplay of ferromagnetic-lead-induced exchange field and the Kondo correlations.

 7. Arsenic accumulation and speciation in plants from different habitats

  OpenAIRE

  Bergqvist, Claes; Greger, Maria

  2012-01-01

  This is the postprint version of the article. The published version of the article can be located here: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883292711004914 Understanding As accumulation in plants is necessary in order to alleviate problems with As in the environment and to improve sustainable As phytotechnologies. To find suitable candidates for phytoremediation purposes and to investigate specific accumulation patterns due to growth habitat and plant groups, As accumulation...

 8. Accumulation of platinum group elements by the marine gastropod Littorina littorea

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mulholland, Rachel [School of Geography, Earth and Environmental Sciences, University of Plymouth, Drake Circus, Plymouth PL4 8AA (United Kingdom); Turner, Andrew, E-mail: aturner@plymouth.ac.uk [School of Geography, Earth and Environmental Sciences, University of Plymouth, Drake Circus, Plymouth PL4 8AA (United Kingdom)

  2011-04-15

  The accumulation and trophic transfer of the platinum group elements (PGE): Rh, Pd and Pt; have been studied in short-term (5 day) exposures conducted in aquaria containing the marine macroalga, Ulva lactuca, and/or the grazing mollusc, Littorina littorea. Metals added to sea water (to concentrations of 20 {mu}g L{sup -1}) were taken up by U. lactuca in the order Rh, Pt > Pd and by L. littorea in the order Pd {>=} Pt {>=} Rh, with greatest metal accumulation in the latter generally occurring in the visceral complex and kidney. When fed contaminated alga, accumulation of Rh and Pd by L. littorea, relative to total available metal, increased by an order of magnitude, while accumulation of Pt was not readily detected. We conclude that the diet is the most important vector for accumulation of Rh and Pd, while accumulation of Pt appears to proceed mainly from the aqueous phase. - Research highlights: > Platinum group elements are accumulated by, Littorina littorea. > The aqueous phase and diet are important vehicles for Rh and Pd accumulation by the snail. > Grazing molluscs may serve as biomonitors of coastal PGE contamination. - Platinum group elements are accumulated by the marine snail, Littorina littorea, from both the aqueous phase and the diet.

 9. Antiproton Accumulator (AA)

  CERN Multimedia

  Photographic Service

  1980-01-01

  The AA in its final stage of construction, before it disappeared from view under concrete shielding. Antiprotons were first injected, stochastically cooled and accumulated in July 1980. From 1981 on, the AA provided antiprotons for collisions with protons, first in the ISR, then in the SPS Collider. From 1983 on, it also sent antiprotons, via the PS, to the Low-Energy Antiproton Ring (LEAR). The AA was dismantled in 1997 and shipped to Japan.

 10. Renewable Resources, Capital Accumulation, and Economic Growth

  OpenAIRE

  Wei-Bin Zhang

  2011-01-01

  This paper proposes a dynamic economic model with physical capital and renewable resources. Different from most of the neoclassical growth models with renewable resources which are based on microeconomic foundation and neglect physical capital accumulation, this study proposes a growth model with dynamics of renewable resources and physical capital accumulation. The model is a synthesis of the neoclassical growth theory and the traditional dynamic models of renewable resources with an alterna...

 11. Structure and dynamics of particle-accumulation in thermocapillary liquid bridges

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kuhlmann, Hendrik C; Mukin, Roman V; Sano, Tomoaki; Ueno, Ichiro

  2014-01-01

  The accumulation of small mono-disperse heavy particles in thermocapillary liquid bridges is investigated experimentally and numerically. We consider particle accumulation near the center of the toroidal vortex, the so-called toroidal core of particles (COP), and the particle-depletion zone near the axis of the liquid bridge. Based on the acceleration and deceleration of the tangential flow along the thermocapillary free surface it is argued that the interaction of the particles with the free surface is of key importance for the fast particle accumulation within a few characteristic momentum diffusion times. The experimentally determined particle-accumulation times are compared with time-scale estimates for accumulation due to either particle free-surface interaction or due to inertia of particles which are heavier than the liquid. We show that the experimental accumulation times are compatible with the accumulation times predicted by the particle–free-surface interaction (PSI) while the time-scale estimates based on the inertia of the particles are too large to explain the fast de-mixing observed in experiments. The shape of the COP resembles certain KAM tori of the incompressible flow of a hydrothermal wave. Two scenarios are proposed to explain the structure and the dynamics of the COP depending on the existence or non-existence of suitable KAM structures. The shape of the experimental particle-depletion zone agrees well with the release surface which is defined by the particle–free-surface interaction process. The favorable comparison of the dynamics and structure of experimental and numerical accumulation patterns provides strong evidence for the existence and relevance of the PSI as the most rapid physical accumulation mechanism. (paper)

 12. 46 CFR 109.575 - Accumulation of liquids on helicopter decks.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 46 Shipping 4 2010-10-01 2010-10-01 false Accumulation of liquids on helicopter decks. 109.575... DRILLING UNITS OPERATIONS Miscellaneous § 109.575 Accumulation of liquids on helicopter decks. The master or person in charge shall ensure that no liquids are allowed to accumulate on the helicopter decks. ...

 13. Drug accumulation in the presence of the multidrug resistance pump

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ayesh, S; Litman, Thomas; Stein, W D

  1997-01-01

  We studied the interaction between the multidrug transporter, P-glycoprotein, and two compounds that interact with it: vinblastine, a classical substrate of the pump, and verapamil, a classical reverser. Steady-state levels of accumulation of these two drugs were determined in a multidrug resistant...... P388 leukemia cell line, P388/ADR. The time course of accumulation of these drugs, and the effect of energy starvation and the presence of chloroquine on the level of their steady-state accumulation were quite disparate. Vinblastine inhibited the accumulation of verapamil whereas it enhanced...

 14. 5 CFR 630.304 - Accumulation limitation for part-time employees.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 5 Administrative Personnel 1 2010-01-01 2010-01-01 false Accumulation limitation for part-time... REGULATIONS ABSENCE AND LEAVE Annual Leave § 630.304 Accumulation limitation for part-time employees. A part-time employee may accumulate not more than 240 or 360 hours' annual leave on the same basis that a full...

 15. Salt stress induced ion accumulation, ion homeostasis, membrane ...

  African Journals Online (AJOL)

  Salt stress induced ion accumulation, ion homeostasis, membrane injury and sugar contents in salt-sensitive rice ( Oryza sativa L. spp. indica ) roots under isoosmotic conditions. ... The accumulation of sugars in PT1 roots may be a primary salt-defense mechanism and may function as an osmotic control. Key words: ...

 16. Effects of Aluminium Sulfate on Cadmium Accumulation in Rice

  International Nuclear Information System (INIS)

  Khamvarn, Vararas; Boontanon, Narin; Prapagdee, Benjaphorn; Kumsopa, Acharaporn; Boonsirichai, Kanokporn

  2011-06-01

  Full text: Cadmium accumulation in Pathum Thani 1 and Suphan Buri 60 rice cultivars was investigated upon treatment with aluminium sulfate as a precipitant. Rice was grown hydroponically in a medium containing 4 ppm cadmium nitrate with or without 4 ppm aluminium sulfate. Root, stem with leaves and grain samples were collected and analyzed for cadmium content using atomic absorption spectroscopy and inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy. Without the addition of aluminium sulfate, Pathum Thani 1 and Suphan Buri 60 accumulated 24.71∫ 3.14 ppm and 34.43 ∫ 4.51 ppm (dry weight of whole plant) of cadmium, respectively. With aluminium sulfate, cadmium accumulation increased to 40.66 ∫ 2.47 ppm and 62.94 ∫ 10.69 ppm, respectively. The addition of aluminium sulfate to the planting medium did not reduce cadmium accumulation but caused the rice to accumulate more cadmium especially in the shoots and grains. This observation might serve as the basis for future research on the management of agricultural areas that are contaminated with cadmium and aluminium

 17. Credit Constraints, Political Instability, and Capital Accumulation

  OpenAIRE

  Risto Herrala; Rima Turk-Ariss

  2013-01-01

  We investigate the complex interactions between credit constraints, political instability, and capital accumulation using a novel approach based on Kiyotaki and Moore’s (1997) theoretical framework. Drawing on a unique firm-level data set from Middle-East and North Africa (MENA), empirical findings point to a large and significant effect of credit conditions on capital accumulation and suggest that continued political unrest worsens credit constraints. The results support the view that financ...

 18. Evaluation of Maize Germplasm for Resistance to Aflatoxin Accumulation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael H. Blanco

  2012-03-01

  Full Text Available Aflatoxin contamination of maize grain threatens human food and animal feed safety. Breeding for reduced grain aflatoxin accumulation is one of the best strategies presently available to lower grain aflatoxin accumulation. Previously identified sources of germplasm with reduced grain aflatoxin accumulation are excessively tall and late maturing. The objective of this research was to screen germplasm and identify potential sources of aflatoxin resistance. KO679Y and CUBA117:S15-101-001-B-B-B-B inbreds were evaluated for aflatoxin accumulation alongside resistant and susceptible checks with both performing well. These two lines were also evaluated in various crosses. KO679Y performed especially well in crosses with Mp494 and Mp717, resulting in low ear rot and very low aflatoxin levels, but not well in other crosses. A breeding cross including CUBA117:S15-101-001-B-B-B-B as a parent accumulated low levels of aflatoxin both years it was evaluated. Lines resulting from these crosses are being advanced for further evaluation and improvement. KO679Y and CUBA117:S15-101-001-B-B-B-B may prove useful for breeders seeking germplasm sources for ear rot and mycotoxin reduction, especially KO679Y which matures a week earlier and is approximately 25% shorter than current lines resistant to grain aflatoxin accumulation.

 19. Effect of minerals on accumulation of Cs by fungus Saccaromyces cerevisiae

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ohnuki, Toshihiko; Sakamoto, Fuminori; Yamasaki, Shinya; Kozai, Naofumi; Shiotsu, Hiroyuki; Utsunomiya, Satoshi; Watanabe, Naoko; Kozaki, Tamotsu

  2015-01-01

  The accumulation of Cs by unicellular fungus of Saccharomyces cerevisiae in the presence of minerals has been studied to elucidate the role of microorganisms in the migration of radioactive Cs in the environment. Two different types of experiments were employed: experiments using stable Cs to examine the effect of a carbon source on the accumulation of Cs, and accumulation experiments of radioactive Cs from agar medium containing 137 Cs and zeolite, vermiculite, phlogopite, smectite, mica, or illite as mineral supplements. In the former type of experiments, the Cs-accumulated cells were analyzed by scanning electron microscopy equipped with energy dispersive X-ray analysis (SEM-EDS). In the latter type, the radioactivity in the yeast cells was measured by an autoradiography technique. When a carbon source was present, higher amounts of Cs accumulated in the cells than in the resting condition without a carbon source. Analyses with SEM-EDS showed that no mineral formed on the cell surface. These results indicate that the yeast cells accumulate Cs by adsorption on the cell surface and intracellular accumulation. In the presence of minerals in the agar medium, the radioactivity in the yeast cells was in the order of mica > smectite, illite >> vermiculite, phlogopite, zeolite. This order is inversely correlated to the ratio of the concentration of radioactive Cs between the minerals and the medium solution. These results strongly suggest that the yeast accumulates radioactive Cs competitively with minerals. - Graphical abstract: Autoradiography analysis showed that presence of larger amounts of mineral of vermiculite collected in South Africa induced less accumulation of radioactive Cs in yeast cells from the medium. - Highlights: • Effect of minerals on the accumulation of radioactive Cs by yeast was studied. • Presence of minerals reduced accumulation of radioactive Cs by yeast. • The order of reduction is mica>smectite, illite>>vermiculite, phlogopite

 20. Ordinary differential equation for local accumulation time.

  Science.gov (United States)

  Berezhkovskii, Alexander M

  2011-08-21

  Cell differentiation in a developing tissue is controlled by the concentration fields of signaling molecules called morphogens. Formation of these concentration fields can be described by the reaction-diffusion mechanism in which locally produced molecules diffuse through the patterned tissue and are degraded. The formation kinetics at a given point of the patterned tissue can be characterized by the local accumulation time, defined in terms of the local relaxation function. Here, we show that this time satisfies an ordinary differential equation. Using this equation one can straightforwardly determine the local accumulation time, i.e., without preliminary calculation of the relaxation function by solving the partial differential equation, as was done in previous studies. We derive this ordinary differential equation together with the accompanying boundary conditions and demonstrate that the earlier obtained results for the local accumulation time can be recovered by solving this equation. © 2011 American Institute of Physics

 1. Accumulation of carbon in northern mire ecosystems

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tolonen, K; Turunen, J; Alm, J [Joensuu Univ. (Finland). Dept. of Biology; Korhola, A [Helsinki Univ. (Finland). Lab. of Physical Geography; Jungner, H [Helsinki Univ. (Finland). Dating Lab.; Vasander, H [Helsinki Univ. (Finland). Dept. of Forest Ecology

  1997-12-31

  The basic feature in the functional ecology of any mire ecosystem is retardation of the effective decay of organic material resulting in a conspicuous accumulation of plant debris as peat overtime. The carbon accumulation process is slow, and climatic change may have an impact on the carbon cycle of peatlands, therefore, it has been of interest to study the rate of carbon accumulation by geological methods from dated peat strata. The approach is hampered by several facts. First, the mires vary enormously as to their vegetation and hydrology and hence their production and decay properties. It follows that a great number of study sites are needed. Second, the peat in mires expands both vertically and laterally, and this requires a spatial reconstruction of carbon accumulation within a mire basin. Third, simple geological methods cannot account for the actual rate of carbon accumulation in peat, and finally, an additional carbon sink in the mire ecosystems can be the mineral subsoil beneath peat. The proposed warming will perhaps shift northwards the existing climatic mire regimes and, thus, the northern aapa fens will change to Sphagnum bogs that are more effective in sequestering carbon, but distinctly less effective in their CH{sub 4} and N{sub 2}O emanation. The role of mire fires in more remote northern areas may then become another important factor. The answer to the important question of future total sequestration of carbon to peatlands depends on the precipitation and its seasonal distribution pattern. Most climatic scenarios predict a decrease in the evaporation surplus during the summer at northern regions. Presumably, the consequent lowering of the water table would improve growth of forest on mires and simultaneously decrease the methane fluxes from peat. The combined net effect could be a clear restraining of the radiative forcing

 2. Accumulation of carbon in northern mire ecosystems

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tolonen, K.; Turunen, J.; Alm, J. [Joensuu Univ. (Finland). Dept. of Biology; Korhola, A. [Helsinki Univ. (Finland). Lab. of Physical Geography; Jungner, H. [Helsinki Univ. (Finland). Dating Lab.; Vasander, H. [Helsinki Univ. (Finland). Dept. of Forest Ecology

  1996-12-31

  The basic feature in the functional ecology of any mire ecosystem is retardation of the effective decay of organic material resulting in a conspicuous accumulation of plant debris as peat overtime. The carbon accumulation process is slow, and climatic change may have an impact on the carbon cycle of peatlands, therefore, it has been of interest to study the rate of carbon accumulation by geological methods from dated peat strata. The approach is hampered by several facts. First, the mires vary enormously as to their vegetation and hydrology and hence their production and decay properties. It follows that a great number of study sites are needed. Second, the peat in mires expands both vertically and laterally, and this requires a spatial reconstruction of carbon accumulation within a mire basin. Third, simple geological methods cannot account for the actual rate of carbon accumulation in peat, and finally, an additional carbon sink in the mire ecosystems can be the mineral subsoil beneath peat. The proposed warming will perhaps shift northwards the existing climatic mire regimes and, thus, the northern aapa fens will change to Sphagnum bogs that are more effective in sequestering carbon, but distinctly less effective in their CH{sub 4} and N{sub 2}O emanation. The role of mire fires in more remote northern areas may then become another important factor. The answer to the important question of future total sequestration of carbon to peatlands depends on the precipitation and its seasonal distribution pattern. Most climatic scenarios predict a decrease in the evaporation surplus during the summer at northern regions. Presumably, the consequent lowering of the water table would improve growth of forest on mires and simultaneously decrease the methane fluxes from peat. The combined net effect could be a clear restraining of the radiative forcing

 3. The distribution and phylogeny of aluminium accumulating plants in the Ericales

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, S.; Watanabe, T.; Caris, P.; Geuten, K.; Lens, F.; Pyck, N.; Smets, E.

  2004-01-01

  The distribution of aluminium (Al) accumulation in the Ericales is surveyed, based on semi-quantitative tests of 114 species and literature data. Al accumulation mainly characterises the families Diapensiaceae, Pentaphylacaceae, Symplocaceae, Ternstroemiaceae, and Theaceae. Al accumulation is

 4. The accumulation of metals in lichens

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Smaranda Mâșu

  2017-05-01

  Full Text Available The capacity to accumulate metal in the lichen communities has been used to identify the level of air pollution due road traffic. Several analyses have been conducted in the study, on tissue from lichens collected from six areas: the park of a town, various sites on the town’s freeway and on a county road segment with moderate traffic. The analyzed lichens were from the Parmelia spp. species which grow naturally on trees found in borderline lanes of motorways. Based on the degree of heavy metal accumulation such as Cd, Cr, Cu, Fe Mn, Pb, Ni and Zn in the Parmelia spp. lichens, a correlation has been made, with the road traffic. According to the metal bioaccumulation degree in lichens tissue, it has been established that the sources such as traffic from the outskirts of cities, from the perimeter of gas stations and of county roads continuously spread products which contain these elements, into the atmosphere. The fast information regarding the quality of the air in the environment allows the use of lichens as organism which can indicate environmental conditions and their modification by accumulating substances.

 5. A Dextral Primary Progressive Aphasia Patient with Right Dominant Hypometabolism and Tau Accumulation and Left Dominant Amyloid Accumulation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Young Kyoung Jang

  2016-04-01

  Full Text Available Background: Primary progressive aphasia (PPA is a degenerative disease that presents as progressive decline of language ability with preservation of other cognitive functions in the early stages. Three subtypes of PPA are known: progressive nonfluent aphasia, semantic dementia, and logopenic aphasia (LPA. Patients and Methods: We report the case of a 77-year-old patient with PPA whose clinical findings did not correspond to the three subtypes but mainly fit LPA. Unlike other LPA patients, however, this patient showed a right hemisphere predominant glucose hypometabolism and tau accumulation and a left hemisphere predominant amyloid deposition. The right-handed patient presented with comprehension difficulty followed by problems naming familiar objects. This isolated language problem had deteriorated rapidly for 2 years, followed by memory difficulties and impairment of daily activities. Using a Korean version of the Western Aphasia Battery, aphasia was consistent with a severe form of Wernicke's aphasia. According to the brain magnetic resonance imaging and 18F-fludeoxyglucose positron emission tomography results, right hemisphere atrophy and hypometabolism, more predominant on the right hemisphere than the left, were apparent despite the fact that Edinburgh Handedness Questionnaire scores indicated strong right-handedness. On Pittsburgh compound B-PET, amyloid accumulation was asymmetrical with the left hemisphere being more predominant than the right, whereas 18F-T807-PET showed a right dominant tau accumulation. Conclusions: This is the first report of atypical PPA, in which the patient exhibited crossed aphasia and asymmetrical amyloid accumulation.

 6. Effect of transpiration on plant accumulation and translocation of PPCP/EDCs

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dodgen, Laurel K.; Ueda, Aiko; Wu, Xiaoqin; Parker, David R.; Gan, Jay

  2015-01-01

  The reuse of treated wastewater for agricultural irrigation in arid and hot climates where plant transpiration is high may affect plant accumulation of pharmaceutical and personal care products (PPCPs) and endocrine disrupting chemicals (EDCs). In this study, carrot, lettuce, and tomato plants were grown in solution containing 16 PPCP/EDCs in either a cool-humid or a warm-dry environment. Leaf bioconcentration factors (BCF) were positively correlated with transpiration for chemical groups of different ionized states (p < 0.05). However, root BCFs were correlated with transpiration only for neutral PPCP/EDCs (p < 0.05). Neutral and cationic PPCP/EDCs showed similar accumulation, while anionic PPCP/EDCs had significantly higher accumulation in roots and significantly lower accumulation in leaves (p < 0.05). Results show that plant transpiration may play a significant role in the uptake and translocation of PPCP/EDCs, which may have a pronounced effect in arid and hot climates where irrigation with treated wastewater is common. - Highlights: • Leaf accumulation of PPCP/EDCs is related on plant transpiration. • Cationic and neutral PPCP/EDCs have similar leaf and root accumulation. • Anionic PPCP/EDCs have greater root accumulation and lesser leaf accumulation. • PPCP/EDCs are extensively metabolized in plant tissue and hydroponic solution. - High plant transpiration in arid and hot areas may lead to increased foliar accumulation of PPCP/EDCs from treated wastewater irrigation

 7. Global warming precipitation accumulation increases above the current-climate cutoff scale.

  Science.gov (United States)

  Neelin, J David; Sahany, Sandeep; Stechmann, Samuel N; Bernstein, Diana N

  2017-02-07

  Precipitation accumulations, integrated over rainfall events, can be affected by both intensity and duration of the storm event. Thus, although precipitation intensity is widely projected to increase under global warming, a clear framework for predicting accumulation changes has been lacking, despite the importance of accumulations for societal impacts. Theory for changes in the probability density function (pdf) of precipitation accumulations is presented with an evaluation of these changes in global climate model simulations. We show that a simple set of conditions implies roughly exponential increases in the frequency of the very largest accumulations above a physical cutoff scale, increasing with event size. The pdf exhibits an approximately power-law range where probability density drops slowly with each order of magnitude size increase, up to a cutoff at large accumulations that limits the largest events experienced in current climate. The theory predicts that the cutoff scale, controlled by the interplay of moisture convergence variance and precipitation loss, tends to increase under global warming. Thus, precisely the large accumulations above the cutoff that are currently rare will exhibit increases in the warmer climate as this cutoff is extended. This indeed occurs in the full climate model, with a 3 °C end-of-century global-average warming yielding regional increases of hundreds of percent to >1,000% in the probability density of the largest accumulations that have historical precedents. The probabilities of unprecedented accumulations are also consistent with the extension of the cutoff.

 8. Global warming precipitation accumulation increases above the current-climate cutoff scale

  Science.gov (United States)

  Sahany, Sandeep; Stechmann, Samuel N.; Bernstein, Diana N.

  2017-01-01

  Precipitation accumulations, integrated over rainfall events, can be affected by both intensity and duration of the storm event. Thus, although precipitation intensity is widely projected to increase under global warming, a clear framework for predicting accumulation changes has been lacking, despite the importance of accumulations for societal impacts. Theory for changes in the probability density function (pdf) of precipitation accumulations is presented with an evaluation of these changes in global climate model simulations. We show that a simple set of conditions implies roughly exponential increases in the frequency of the very largest accumulations above a physical cutoff scale, increasing with event size. The pdf exhibits an approximately power-law range where probability density drops slowly with each order of magnitude size increase, up to a cutoff at large accumulations that limits the largest events experienced in current climate. The theory predicts that the cutoff scale, controlled by the interplay of moisture convergence variance and precipitation loss, tends to increase under global warming. Thus, precisely the large accumulations above the cutoff that are currently rare will exhibit increases in the warmer climate as this cutoff is extended. This indeed occurs in the full climate model, with a 3 °C end-of-century global-average warming yielding regional increases of hundreds of percent to >1,000% in the probability density of the largest accumulations that have historical precedents. The probabilities of unprecedented accumulations are also consistent with the extension of the cutoff. PMID:28115693

 9. Carbon accumulation in peatlands of West Siberia over the last 2000 years

  Science.gov (United States)

  Beilman, David W.; MacDonald, Glen M.; Smith, Laurence C.; Reimer, Paula J.

  2009-03-01

  We use a network of cores from 77 peatland sites to determine controls on peat C content and peat C accumulation over the last 2000 years (since 2 ka) across Russia's West Siberian Lowland (WSL), the world's largest wetland region. Our results show a significant influence of fossil plant composition on peat C content, with peats dominated by Sphagnum having a lower C content. Radiocarbon-derived C accumulation since 2 ka at 23 sites is highly variable from site to site, but displays a significant N-S trend of decreasing accumulation at higher latitudes. Northern WSL peatlands show relatively small C accumulation of 7 to 35 kg C m-2 since 2 ka. In contrast, peatlands south of 60°N show larger accumulation of 42 to 88 kg C m-2. Carbon accumulation since 2 ka varies significantly with modern mean annual air temperature, with maximum C accumulation found between -1 and 0°C. Rates of apparent C accumulation since 2 ka show no significant relationship to long-term Holocene averages based on total C accumulation. A GIS-based extrapolation of our site data suggests that a substantial amount (˜40%) of total WSL peat C has accumulated since 2 ka, with much of this accumulation south of 60°N. The large peatlands in the southern WSL may be an important component of the Eurasian terrestrial C sink, and future warming could result in a shift northward in long-term WSL C sequestration.

 10. Shifts in Summertime Precipitation Accumulation Distributions over the US

  Science.gov (United States)

  Martinez-Villalobos, C.; Neelin, J. D.

  2017-12-01

  Precipitation accumulations, i.e., the amount of precipitation integrated over the course of an event, is a variable with both important physical and societal implications. Previous observational studies show that accumulation distributions have a characteristic shape, with an approximately power law decrease at first, followed by a sharp decrease at a characteristic large event cutoff scale. This cutoff scale is important as it limits the biggest accumulation events. Stochastic prototypes show that the resulting distributions, and importantly the large event cutoff scale, can be understood as a result of the interplay between moisture loss by precipitation and changes in moisture sinks/sources due to fluctuations in moisture divergence over the course of a precipitation event. The strength of this fluctuating moisture sink/source term is expected to increase under global warming, with both theory and climate model simulations predicting a concomitant increase in the large event cutoff scale. This cutoff scale increase has important consequences as it implies an approximately exponential increase for the largest accumulation events. Given its importance, in this study we characterize and track changes in the distribution of precipitation events accumulations over the contiguous US. Accumulation distributions are calculated using hourly precipitation data from 1700 stations, covering the 1974-2013 period over May-October. The resulting distributions largely follow the aforementioned shape, with individual cutoff scales depending on the local climate. An increase in the large event cutoff scale over this period is observed over several regions over the US, most notably over the eastern third of the US. In agreement with the increase in the cutoff, almost exponential increases in the highest accumulation percentiles occur over these regions, with increases in the 99.9 percentile in the Northeast of 70% for example. The relationship to changes in daily precipitation

 11. Phytomass production and nutrient accumulation by green manure species

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Carlos Soares Mangaravite

  2014-10-01

  Full Text Available Green manuring is recognized as a viable alternative to improve nutrient cycling in soils. The aim of this study was to evaluate the phytomass production and nutrient accumulation in shoots of the summer green manures jack bean [Canavalia ensiformis (L. DC.], dwarf pigeon pea (Cajanus cajanvar var. Flavus DC., dwarf mucuna [Mucuna deeringiana (Bort Merr] and sunn hemp (Crotalaria juncea L., under nitrogen fertilization and/or inoculation with N-fixing bacteria. A split plot design was arranged with the four Fabaceae species as main plots and nitrogen fertilization (with and without and inoculation with diazotrophic bacteria (with and without as the subplots, in a 2² factorial. The experiment was arranged as a randomized complete block design with four replications. In the conditions of this trial, the sunn hemp had the highest production of shoot phytomass (12.4 Mg ha-1 and nutrient accumulation, while the dwarf mucuna had the lowest production of shoot phytomass (3.9 Mg ha-1 and nutrient accumulation. The results showed no effect of nitrogen fertilization or inoculation with N-fixing bacteria on the production of shoot phytomass and nutrient accumulation, except for inoculation without nitrogen fertilization, resulting in greater P accumulation (p <0.05 in the sunn hemp and greater Zn and Mn accumulation in the dwarf mucuna. These findings indicate that N fertilization or inoculation with N2-fixing bacteria for Fabaceae are low efficiency practices in the edaphoclimatic conditions of this study.

 12. Skeletal muscle apolipoprotein B expression reduces muscular triglyceride accumulation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bartels, Emil D; Ploug, Thorkil; Størling, Joachim

  2014-01-01

  Abstract Background. Lipid accumulation in skeletal muscle is associated with impaired insulin sensitivity in type 2 diabetes. In cardiac myocytes, lipoprotein secretion controlled by apolipoproteinB (apoB) and microsomal triglyceride transfer protein (MTP) affects lipid homeostasis. Design. In t...... accumulation and attenuates peripheral insulin resistance in obese mice........ In this study, we investigated whether expression of a human apoB transgene affects triglyceride accumulation and insulin sensitivity in skeletal muscle in fat fed obese mice. Results. Expression of apoB and MTP mRNA and the human apoB transgene was seen in skeletal muscle of the transgene mice. Human apo......Abstract Background. Lipid accumulation in skeletal muscle is associated with impaired insulin sensitivity in type 2 diabetes. In cardiac myocytes, lipoprotein secretion controlled by apolipoproteinB (apoB) and microsomal triglyceride transfer protein (MTP) affects lipid homeostasis. Design...

 13. Accumulation of fluoride by plants and vegetables

  International Nuclear Information System (INIS)

  Njenga, L.W.; Kariuki, D.N.

  1994-01-01

  Fluoride in plant and vegetable samples has been determined using ion selective electrode. The analysis was carried out after ashing the sample on an open flame, adding perchloric acid and allowing the hydrogen fluoride to diffuse into sodium hydroxide layer.The results obtained show that kale and pumpkins can accumulate more than ten times their normal values of fluoride while plants were found to accumulate upto 100μg/g fluoride when exposed to highlevels of fluoride in water or soil. (author)

 14. Accumulation of sunscreen in human skin after daily applications

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bodekær, Mette; Akerström, Ulf; Wulf, Hans Christian

  2012-01-01

  Sunscreen applied to the skin provides a considerable sun protection factor (SPF) even after 8 h. Sunscreen use for consecutive days may therefore result in an accumulation of the product. This study investigated the consequences of accumulation for SPF....

 15. 47 CFR 32.3200 - Accumulated depreciation-held for future telecommunications use.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 47 Telecommunication 2 2010-10-01 2010-10-01 false Accumulated depreciation-held for future... Balance Sheet Accounts § 32.3200 Accumulated depreciation—held for future telecommunications use. (a) This account shall include the accumulated depreciation associated with the investment contained in Account...

 16. Theoretical-probability evaluation of the fire hazard of coal accumulations

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sikora, F F

  1978-01-01

  An evaluation is suggested for the fire hazard of coal accumulations, based on determining the probability of an endogenic fire. This probability is computed by using the statistical characteristics of the temperature distribution of spontaneous heating in large accumulations, and the criteria of Gluzberg's fire hazard that is determined by the coal's physico-chemical properties, oxygen concentration, and the size of the accumulations. 4 references.

 17. Selenium accumulation in the cockle Anadara trapezia

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jolley, Dianne F.; Maher, William A.; Kyd, Jennelle

  2004-01-01

  An extensive study on Se accumulation in a population of Anadara trapezia from a marine lake is reported. The effects of organism mass, gender, reproductive cycle, and season on Se accumulation and tissue distribution were investigated. Analyses showed that gender and reproductive cycle had no significant effect on Se accumulation. A. trapezia showed a strong positive correlation between Se burden and tissue mass. Constant Se concentrations were observed within individual populations but varied spatially with sediment Se concentrations. Se concentrations in tissues decreased from gills > gonad/intestine > mantle > muscle > foot, which remained constant over 12 months, however, significantly lower concentrations were observed in the summer compared to winter. A. trapezia is a good biomonitor for Se, as gender and size do not effect concentration, however, season of collection must be reported if changes in Se bioavailability are to be identified in short term studies, or during intersite comparisons. - Capsule: The marine bivalve Anadara trapezia is a good bioindicator for marine selenium contamination

 18. Ethambutol neutralizes lysosomes and causes lysosomal zinc accumulation.

  Science.gov (United States)

  Yamada, Daisuke; Saiki, Shinji; Furuya, Norihiko; Ishikawa, Kei-Ichi; Imamichi, Yoko; Kambe, Taiho; Fujimura, Tsutomu; Ueno, Takashi; Koike, Masato; Sumiyoshi, Katsuhiko; Hattori, Nobutaka

  2016-02-26

  Ethambutol is a common medicine used for the treatment of tuberculosis, which can have serious side effects, such as retinal and liver dysfunction. Although ethambutol has been reported to impair autophagic flux in rat retinal cells, the precise molecular mechanism remains unclear. Using various mammalian cell lines, we showed that ethambutol accumulated in autophagosomes and vacuolated lysosomes, with marked Zn(2+) accumulation. The enlarged lysosomes were neutralized and were infiltrated with Zn(2+) accumulations in the lysosomes, with simultaneous loss of acidification. These results suggest that EB neutralizes lysosomes leading to insufficient autophagy, implying that some of the adverse effects associated with EB in various organs may be of this mechanism. Copyright © 2016 The Authors. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 19. Accumulation and loss of technetium by macrophytic algae

  International Nuclear Information System (INIS)

  Benco, C.; Cannarsa, S.; Ceppodomo, I.; Zattera, A.

  1986-01-01

  Preliminary results are presented of a study of the accumulation of Tc by four species of brown algae (Sargassum vulgare, Cystoseira complexa, Dictyopteris membranacea, Dictyota dichotama implexa) and one species of green algae (Chlorophyta, Ulva rigida). With the exception of Cystoseira complexa, the accumulation was very rapid, and concentration factors decreased from Sargassum vulgare to Ulva rigida. Young stipes of Cystoseira complexa concentrated twice as much more Tc than cylindrical main axes. Attempts were made to understand the mechanism of Tc accumulation by brown seaweed. Fucoidan, a pool of high molecular weight polysaccharides extracted from Fucus sp. was put with sup(95m)Tc in seawater for 48 h and then dialysed, but no activity was retained by Fucoidan. (UK)

 20. 40 CFR 86.000-26 - Mileage and service accumulation; emission measurements.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... accumulated the mileage the manufacturer chose to accumulate on the test vehicle. Fuel economy data generated... determines. Unless the Administrator approves a manufacturer's request to develop specific deterioration... accumulation method is developed by the manufacturer to be consistent with good engineering practice and to...

 1. Accumulation of catechins in tea in relation to accumulation of mRNA from genes involved in catechin biosynthesis.

  Science.gov (United States)

  Eungwanichayapant, P D; Popluechai, S

  2009-02-01

  Catechins are a group of polyphenols found in tea (Camellia sinensis var. sinensis) at high levels. They are beneficial for health. From the study on accumulation of catechins in shoots and mature leaves of a tea cultivar, Oolong No. 17, using high-performance liquid chromatography (HPLC), it was found that the amounts of most catechins in the shoots were higher than those in the mature leaves, with an exception of catechins gallate (CG) that was found in trace amounts in both the shoots and mature leaves. mRNA accumulation of genes involved in catechin synthesis was studied using reverse transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR). The results showed that the mRNA accumulation of the genes were higher in the shoots than in the mature leaves. These genes included genes of phenylalanine ammonia-lyase 1 (PAL1; EC 4.3.1.5), chalcone synthase (CHS; EC 2.3.1.74), dihydroflavonol 4-reductase (DFR; EC 1.1.1.219), leucoanthocyanidin reductase (LCR; EC 1.17.1.3), and flavanone 3-hydroxylase (F3H; EC 1.14.11.9).

 2. Arsenic accumulation by edible aquatic macrophytes.

  Science.gov (United States)

  Falinski, K A; Yost, R S; Sampaga, E; Peard, J

  2014-01-01

  Edible aquatic macrophytes grown in arsenic (As)-contaminated soil and sediment were investigated to determine the extent of As accumulation and potential risk to humans when consumed. Nasturtium officinale (watercress) and Diplazium esculentum (warabi) are two aquatic macrophytes grown and consumed in Hawaii. Neither has been assessed for potential to accumulate As when grown in As-contaminated soil. Some former sugarcane plantation soils in eastern Hawaii have been shown to have concentrations of total As over 500 mg kg(-1). It was hypothesized that both species will accumulate more As in contaminated soils than in non-contaminated soils. N. officinale and D. esculentum were collected in areas with and without As-contaminated soil and sediment. High soil As concentrations averaged 356 mg kg(-1), while low soil As concentrations were 0.75 mg kg(-1). Average N. officinale and D. esculentum total As concentrations were 0.572 mg kg(-1) and 0.075 mg kg(-1), respectively, corresponding to hazard indices of 0.12 and 0.03 for adults. Unlike previous studies where watercress was grown in As-contaminated water, N. officinale did not show properties of a hyperaccumulator, yet plant concentrations in high As areas were more than double those in low As areas. There was a slight correlation between high total As in sediment and soil and total As concentrations in watercress leaves and stems, resulting in a plant uptake factor of 0.010, an order of magnitude higher than previous studies. D. esculentum did not show signs of accumulating As in the edible fiddleheads. Hawaii is unique in having volcanic ash soils with extremely high sorption characteristics of As and P that limit release into groundwater. This study presents a case where soils and sediments were significantly enriched in total As concentration, but the water As concentration was below detection limits. © 2013 Published by Elsevier Inc.

 3. Multiple anatomy optimization of accumulated dose

  International Nuclear Information System (INIS)

  Watkins, W. Tyler; Siebers, Jeffrey V.; Moore, Joseph A.; Gordon, James; Hugo, Geoffrey D.

  2014-01-01

  Purpose: To investigate the potential advantages of multiple anatomy optimization (MAO) for lung cancer radiation therapy compared to the internal target volume (ITV) approach. Methods: MAO aims to optimize a single fluence to be delivered under free-breathing conditions such that the accumulated dose meets the plan objectives, where accumulated dose is defined as the sum of deformably mapped doses computed on each phase of a single four dimensional computed tomography (4DCT) dataset. Phantom and patient simulation studies were carried out to investigate potential advantages of MAO compared to ITV planning. Through simulated delivery of the ITV- and MAO-plans, target dose variations were also investigated. Results: By optimizing the accumulated dose, MAO shows the potential to ensure dose to the moving target meets plan objectives while simultaneously reducing dose to organs at risk (OARs) compared with ITV planning. While consistently superior to the ITV approach, MAO resulted in equivalent OAR dosimetry at planning objective dose levels to within 2% volume in 14/30 plans and to within 3% volume in 19/30 plans for each lung V20, esophagus V25, and heart V30. Despite large variations in per-fraction respiratory phase weights in simulated deliveries at high dose rates (e.g., treating 4/10 phases during single fraction beams) the cumulative clinical target volume (CTV) dose after 30 fractions and per-fraction dose were constant independent of planning technique. In one case considered, however, per-phase CTV dose varied from 74% to 117% of prescription implying the level of ITV-dose heterogeneity may not be appropriate with conventional, free-breathing delivery. Conclusions: MAO incorporates 4DCT information in an optimized dose distribution and can achieve a superior plan in terms of accumulated dose to the moving target and OAR sparing compared to ITV-plans. An appropriate level of dose heterogeneity in MAO plans must be further investigated

 4. Multiple anatomy optimization of accumulated dose

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Watkins, W. Tyler, E-mail: watkinswt@virginia.edu; Siebers, Jeffrey V. [Department of Radiation Oncology, University of Virginia, Charlottesville, Virginia 22908 and Department of Radiation Oncology, Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia 23298 (United States); Moore, Joseph A. [Department of Radiation Oncology and Molecular Radiation Sciences, Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland 21231 and Department of Radiation Oncology, Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia 23298 (United States); Gordon, James [Henry Ford Health System, Detroit, Michigan 48202 and Department of Radiation Oncology, Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia 23298 (United States); Hugo, Geoffrey D. [Department of Radiation Oncology, Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia 23298 (United States)

  2014-11-01

  Purpose: To investigate the potential advantages of multiple anatomy optimization (MAO) for lung cancer radiation therapy compared to the internal target volume (ITV) approach. Methods: MAO aims to optimize a single fluence to be delivered under free-breathing conditions such that the accumulated dose meets the plan objectives, where accumulated dose is defined as the sum of deformably mapped doses computed on each phase of a single four dimensional computed tomography (4DCT) dataset. Phantom and patient simulation studies were carried out to investigate potential advantages of MAO compared to ITV planning. Through simulated delivery of the ITV- and MAO-plans, target dose variations were also investigated. Results: By optimizing the accumulated dose, MAO shows the potential to ensure dose to the moving target meets plan objectives while simultaneously reducing dose to organs at risk (OARs) compared with ITV planning. While consistently superior to the ITV approach, MAO resulted in equivalent OAR dosimetry at planning objective dose levels to within 2% volume in 14/30 plans and to within 3% volume in 19/30 plans for each lung V20, esophagus V25, and heart V30. Despite large variations in per-fraction respiratory phase weights in simulated deliveries at high dose rates (e.g., treating 4/10 phases during single fraction beams) the cumulative clinical target volume (CTV) dose after 30 fractions and per-fraction dose were constant independent of planning technique. In one case considered, however, per-phase CTV dose varied from 74% to 117% of prescription implying the level of ITV-dose heterogeneity may not be appropriate with conventional, free-breathing delivery. Conclusions: MAO incorporates 4DCT information in an optimized dose distribution and can achieve a superior plan in terms of accumulated dose to the moving target and OAR sparing compared to ITV-plans. An appropriate level of dose heterogeneity in MAO plans must be further investigated.

 5. Multiple anatomy optimization of accumulated dose.

  Science.gov (United States)

  Watkins, W Tyler; Moore, Joseph A; Gordon, James; Hugo, Geoffrey D; Siebers, Jeffrey V

  2014-11-01

  To investigate the potential advantages of multiple anatomy optimization (MAO) for lung cancer radiation therapy compared to the internal target volume (ITV) approach. MAO aims to optimize a single fluence to be delivered under free-breathing conditions such that the accumulated dose meets the plan objectives, where accumulated dose is defined as the sum of deformably mapped doses computed on each phase of a single four dimensional computed tomography (4DCT) dataset. Phantom and patient simulation studies were carried out to investigate potential advantages of MAO compared to ITV planning. Through simulated delivery of the ITV- and MAO-plans, target dose variations were also investigated. By optimizing the accumulated dose, MAO shows the potential to ensure dose to the moving target meets plan objectives while simultaneously reducing dose to organs at risk (OARs) compared with ITV planning. While consistently superior to the ITV approach, MAO resulted in equivalent OAR dosimetry at planning objective dose levels to within 2% volume in 14/30 plans and to within 3% volume in 19/30 plans for each lung V20, esophagus V25, and heart V30. Despite large variations in per-fraction respiratory phase weights in simulated deliveries at high dose rates (e.g., treating 4/10 phases during single fraction beams) the cumulative clinical target volume (CTV) dose after 30 fractions and per-fraction dose were constant independent of planning technique. In one case considered, however, per-phase CTV dose varied from 74% to 117% of prescription implying the level of ITV-dose heterogeneity may not be appropriate with conventional, free-breathing delivery. MAO incorporates 4DCT information in an optimized dose distribution and can achieve a superior plan in terms of accumulated dose to the moving target and OAR sparing compared to ITV-plans. An appropriate level of dose heterogeneity in MAO plans must be further investigated.

 6. Chronology of p53 protein accumulation in gastric carcinogenesis

  NARCIS (Netherlands)

  Craanen, M. E.; Blok, P.; Dekker, W.; Offerhaus, G. J.; Tytgat, G. N.

  1995-01-01

  p53 Protein accumulation in early gastric carcinoma was studied in relation to the histological type (Lauren classification) and the type of growth pattern, including the chronology of p53 protein accumulation during carcinogenesis. Forty five, paraffin embedded gastrectomy specimens from early

 7. Influence of land use on phytomass accumulation in Highland ...

  African Journals Online (AJOL)

  Transformation of indigenous vegetation for production purposes impacts negatively on biodiversity but does this necessarily equate with a decrease in phytomass accumulation, which may influence carbon sequestration? Phytomass accumulation was studied for common land covers of beef ranching or dairy farming ...

 8. Flow field induced particle accumulation inside droplets in rectangular channels.

  Science.gov (United States)

  Hein, Michael; Moskopp, Michael; Seemann, Ralf

  2015-07-07

  Particle concentration is a basic operation needed to perform washing steps or to improve subsequent analysis in many (bio)-chemical assays. In this article we present field free, hydrodynamic accumulation of particles and cells in droplets flowing within rectangular micro-channels. Depending on droplet velocity, particles either accumulate at the rear of the droplet or are dispersed over the entire droplet cross-section. We show that the observed particle accumulation behavior can be understood by a coupling of particle sedimentation to the internal flow field of the droplet. The changing accumulation patterns are explained by a qualitative change of the internal flow field. The topological change of the internal flow field, however, is explained by the evolution of the droplet shape with increasing droplet velocity altering the friction with the channel walls. In addition, we demonstrate that accumulated particles can be concentrated, removing excess dispersed phase by splitting the droplet at a simple channel junction.

 9. A Transformational Approach to Parametric Accumulated-Cost Static Profiling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haemmerlé, Rémy; López García, Pedro; Liqat, Umer

  2016-01-01

  Traditional static resource analyses estimate the total resource usage of a program, without executing it. In this paper we present a novel resource analysis whose aim is instead the static profiling of accumulated cost, i.e., to discover, for selected parts of the program, an estimate or bound...... of the resource usage accumulated in each of those parts. Traditional resource analyses are parametric in the sense that the results can be functions on input data sizes. Our static profiling is also parametric, i.e., our accumulated cost estimates are also parameterized by input data sizes. Our proposal is based...... on the concept of cost centers and a program transformation that allows the static inference of functions that return bounds on these accumulated costs depending on input data sizes, for each cost center of interest. Such information is much more useful to the software developer than the traditional resource...

 10. Cultivar variation in silicon accumulation and distribution in Petunia ×hybrida

  Science.gov (United States)

  Silicon (Si) is a plant-beneficial element that can alleviate the effects of abiotic and biotic stress. Plants are typically classified as Si accumulators or non-accumulators based on foliar Si concentrations (= 1% Si on a dry weight basis for accumulators). Based on this definition, most greenhou...

 11. Accumulation of 65Zn by octopus Octopus vulgaris

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ueda, Taiji; Nakahara, Motokazu; Nakamura, Ryoichi; Suzuki, Yuzuru; Shimizu, Chiaki.

  1985-01-01

  In order to aim the prevention of the radiation hazard to human beings through sea food, the accumulation and excretion of 65 Zn by octopus Octopus vulgaris was examined by the radioisotope tracer experiment. The concentration factor of 65 Zn for whole body of the octopus that take up the nuclide from sea water and food was estimated as 9,900, by assuming that the octopus feeds on clams alone. In that case the contribution of food was about twenty times greater than that of sea water on the accumulation of the nuclide. The biological half-life of 65 Zn accumulated through sea water was 74 days. High accumulation of 65 Zn in the branchial heart of the octopus, as in the case of Co, was not observed. In the liver, 65 Zn combined with three constituents which have a molecular weight of more than 80,000, 7,000 - 8,000 and less than 5,000. In the kidney, 65 Zn combined with three constituents of a molecular weight of more than 80,000, 10,000 - 20,000 and less than 5,000. (author)

 12. The future of the antiproton accumulator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Autin, B.

  1983-01-01

  When the Antiproton Accumulator was designed in 1977, it was considered as an element of the high energy proton-antiproton collision experiments in the CERN Super Proton Synchrotron. Since that time, antiproton physics has become more and more popular: a second experimental area was built in the SPS, the Intersecting Storage Rings started a special antiproton programme and a considerable interest has bloomed in the energy range of nuclear physics with the LEAR machine. Moreover, any projection on hadron physics in the coming years shows an insatiable appetite of experimentalists for more antiprotons. Therefore, basic studies have been pursued since the beginning of last year to transform the accumulator into an abundant source of antiprotons

 13. Simple non-invasive assessment of advanced glycation endproduct accumulation

  NARCIS (Netherlands)

  Meerwaldt, R; Graaff, R; Links, TP; Jager, JJ; Alderson, NL; Thorpe, [No Value; Baynes, JW; Gans, ROB; Smit, AJ

  Aims/hypothesis. The accumulation of AGE is thought to play a role in the pathogenesis of chronic complications of diabetes mellitus and renal failure. All current measurements of AGE accumulation require invasive sampling. We exploited the fact that several AGE exhibit autofluorescence to develop a

 14. Surface-atmosphere decoupling limits accumulation at Summit, Greenland.

  Science.gov (United States)

  Berkelhammer, Max; Noone, David C; Steen-Larsen, Hans Christian; Bailey, Adriana; Cox, Christopher J; O'Neill, Michael S; Schneider, David; Steffen, Konrad; White, James W C

  2016-04-01

  Despite rapid melting in the coastal regions of the Greenland Ice Sheet, a significant area (~40%) of the ice sheet rarely experiences surface melting. In these regions, the controls on annual accumulation are poorly constrained owing to surface conditions (for example, surface clouds, blowing snow, and surface inversions), which render moisture flux estimates from myriad approaches (that is, eddy covariance, remote sensing, and direct observations) highly uncertain. Accumulation is partially determined by the temperature dependence of saturation vapor pressure, which influences the maximum humidity of air parcels reaching the ice sheet interior. However, independent proxies for surface temperature and accumulation from ice cores show that the response of accumulation to temperature is variable and not generally consistent with a purely thermodynamic control. Using three years of stable water vapor isotope profiles from a high altitude site on the Greenland Ice Sheet, we show that as the boundary layer becomes increasingly stable, a decoupling between the ice sheet and atmosphere occurs. The limited interaction between the ice sheet surface and free tropospheric air reduces the capacity for surface condensation to achieve the rate set by the humidity of the air parcels reaching interior Greenland. The isolation of the surface also acts to recycle sublimated moisture by recondensing it onto fog particles, which returns the moisture back to the surface through gravitational settling. The observations highlight a unique mechanism by which ice sheet mass is conserved, which has implications for understanding both past and future changes in accumulation rate and the isotopic signal in ice cores from Greenland.

 15. Association of postfire peat accumulation and microtopography in boreal bogs

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Benscoter, B.W.; Vitt, D.H. [Southern Illinois Univ., Carbondale, IL (United States). Dept. of Plant Biology; Wieder, R.K. [Villanova Univ., Villanova, PA (United States). Dept. of Biology

  2005-09-01

  Fire impacts peatland species composition by differentially removing vegetation and resetting succession, which results in peat accumulation changes. A study of peat accumulation and microtopography in 2 burned bogs in Alberta was presented in this paper. Measurements of current and historic microtopography were made, and cores were collected along the gradient to identify the depth of peat accumulated since fires, as well as to assess its properties. It was observed that current microtopography was significant and correlated with the immediate post-fire surface relief. Differences in the magnitude of variability between sites suggested that differential rates of growth between features were exacerbated between sites and reflected in bog microtopography. Rates of organic matter accumulation ranged from 156 to 257 g/m{sup 2} per year, and were elevated but comparable to recent published rates. It was noted that organic matter content and accumulation rates were greater for hummocks than hollows at the Athabasca bog, but the difference between features diminished at Sinkhole Lake. It was concluded that the pattern and properties of peat accumulation and microtopography post-fire is topographical, and hence species dependent. Rates of change are dependent on fire severity and its effect on vegetation composition and succession. 33 refs., 4 figs.

 16. Od przekonywania do współdecydowania : zarządzanie konfliktami wokół ryzyka i technologii

  OpenAIRE

  Stankiewicz, Piotr

  2011-01-01

  Nowe technologie mogą wywoływać kontrowersje społeczne: po pierwsze, ich rozwój i stosowanie mogą bezpośrednio skutkować oporem społecznym i konfliktami, jak dzieje się na przykład w przypadku biotechnologii, energii atomowej, technologii in vitro, nanotechnologii; po drugie, mogą one wywoływać niepożądane skutki, takie jak zanieczyszczenie środowiska, globalne ocieplenie klimatu, rozpowszechnienie się nowych epidemii (BSE, świńska i ptasia grypa). U źródeł konfliktów społecznych powstając...

 17. Współczesna architektura drewniana w poszukiwaniu formy swobodnej

  OpenAIRE

  Michał Golański

  2017-01-01

  Kształtowanie nowoczesnej architektury zgodnej z założeniami zrównoważonego rozwoju wymaga zintegrowanego i synergicznego projektowania zarówno w przypadku noworealizowanych budynków jak i w modernizacji istniejących. Obiekty budowlane powinny wykazywać się nie tylko estetyką, funkcjonalnością i trwałością, lecz również w sposób nieszkodliwy oddziaływać na środowisko, być ekonomicznymi w zużyciu materiałów i energii oraz uwzględniać wszelkie ryzyka z punktu widzenia życia ...

 18. Deleterious effects of neuronal accumulation of glycogen in flies and mice.

  Science.gov (United States)

  Duran, Jordi; Tevy, María Florencia; Garcia-Rocha, Mar; Calbó, Joaquim; Milán, Marco; Guinovart, Joan J

  2012-08-01

  Under physiological conditions, most neurons keep glycogen synthase (GS) in an inactive form and do not show detectable levels of glycogen. Nevertheless, aberrant glycogen accumulation in neurons is a hallmark of patients suffering from Lafora disease or other polyglucosan disorders. Although these diseases are associated with mutations in genes involved in glycogen metabolism, the role of glycogen accumulation remains elusive. Here, we generated mouse and fly models expressing an active form of GS to force neuronal accumulation of glycogen. We present evidence that the progressive accumulation of glycogen in mouse and Drosophila neurons leads to neuronal loss, locomotion defects and reduced lifespan. Our results highlight glycogen accumulation in neurons as a direct cause of neurodegeneration. Copyright © 2012 EMBO Molecular Medicine.

 19. Accumulation of cobalt by cephalopods

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nakahara, Motokazu

  1981-01-01

  Accumulation of cobalt by cephalopod mollusca was investigated by radiotracer experiments and elemental analysis. In the radiotracer experiments, Octopus vulgaris took up cobalt-60 from seawater fairly well and the concentration of the nuclide in whole body attained about 150 times the level of seawater at 25th day at 20 0 C. Among the tissues and organs measured, branchial heart which is the specific organ of cephalopods showed the highest affinity for the nuclide. The organ accumulated about 50% of the radioactivity in whole body in spite of its little mass as 0.2% of total body weight. On the other hand, more than 90% of the radioactivity taken up from food (soft parts of Gomphina melanaegis labelled with cobalt-60 previously in an aquarium) was accumulated in liver at 3rd day after the single administration and then the radioactivity in the liver seemed to be distributed to other organs and tissues. The characteristic elution profiles of cobalt-60 was observed for each of the organs and tissues in Sephadex gel-filtration experiment. It was confirmed by the gel-filtration that most of cobalt-60 in the branchial heart was combined with the constituents of low molecular weights. The average concentration of stable cobalt in muscle of several species of cephalopods was 5.3 +- 3.0 μg/kg wet and it was almost comparable to the fish muscle. On the basis of soft parts, concentration of the nuclide closed association among bivalve, gastropod and cephalopod except squid that gave lower values than the others. (author)

 20. [Evaluation of soil heavy metals accumulation in the fast economy development region].

  Science.gov (United States)

  Zhong, Xian-Lan; Zhou, Sheng-Lu; Li, Jiang-Tao; Zhao, Qi-Guo

  2010-06-01

  Evaluation of soil heavy metals accumulation was studied in Kunshan City, a typical region of the fast economy development region in China. 126 soil samples were collected and analyzed, and evaluation indexes of soil heavy metal accumulation, which including total concentration of soil heavy metal index (THMI), soil available heavy metal index (AHMI) and fractionation of soil heavy metal index (FHMI), were established, and the heavy metal accumulation conditions of soil in this region were also discussed. Results showed as follows: the spatial variability of THMI was relative lower, with a mean value of 42.57%, whereas strong variability was found in AHMI and FHMI (especially active fraction of soil heavy metals), with the average value of 82.75% and 77.83%, respectively. Judging by each index reference standard of C Horizon, THMI was low-grade with a mean value of 1.01, while the AHMI and FHMI reached to medium accumulation and serious accumulation, with the average values of 2.46 and 4.32, respectively. The synthetic accumulation index of soil heavy metals (SHMI) was 2.56, reaching to medium grade level and with strong variability. 21.54% land area was in low-grade accumulation and 54.70% land area was in medium grade accumulation, while 23.76% land area was in serious accumulation under SHMI evaluation system. All the accumulation evaluation indexes in livestock breeding zone were the lowest, while the indexes in the smelting and plating zone were the highest, but the indexes difference between two zones were unobvious. There were markedly differences in soil types, which the accumulation indexes in Wushan soil were significantly higher than those in Huangni soil and Qingni soil.

 1. Effect of minerals on accumulation of Cs by fungus Saccaromyces cerevisiae.

  Science.gov (United States)

  Ohnuki, Toshihiko; Sakamoto, Fuminori; Yamasaki, Shinya; Kozai, Naofumi; Shiotsu, Hiroyuki; Utsunomiya, Satoshi; Watanabe, Naoko; Kozaki, Tamotsu

  2015-06-01

  The accumulation of Cs by unicellular fungus of Saccharomyces cerevisiae in the presence of minerals has been studied to elucidate the role of microorganisms in the migration of radioactive Cs in the environment. Two different types of experiments were employed: experiments using stable Cs to examine the effect of a carbon source on the accumulation of Cs, and accumulation experiments of radioactive Cs from agar medium containing (137)Cs and zeolite, vermiculite, phlogopite, smectite, mica, or illite as mineral supplements. In the former type of experiments, the Cs-accumulated cells were analyzed by scanning electron microscopy equipped with energy dispersive X-ray analysis (SEM-EDS). In the latter type, the radioactivity in the yeast cells was measured by an autoradiography technique. When a carbon source was present, higher amounts of Cs accumulated in the cells than in the resting condition without a carbon source. Analyses with SEM-EDS showed that no mineral formed on the cell surface. These results indicate that the yeast cells accumulate Cs by adsorption on the cell surface and intracellular accumulation. In the presence of minerals in the agar medium, the radioactivity in the yeast cells was in the order of mica > smectite, illite > vermiculite, phlogopite, zeolite. This order is inversely correlated to the ratio of the concentration of radioactive Cs between the minerals and the medium solution. These results strongly suggest that the yeast accumulates radioactive Cs competitively with minerals. Copyright © 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 2. Lead Tolerance and Accumulation in White Poplar Cultivated In Vitro

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Branislav Kovačević

  2013-06-01

  Full Text Available Background and Purpose: This paper analyses the lead tolerance and accumulation in white poplar genotypes in vitro, in order to optimize genotype evaluation and other procedures in their implementation in phytoremediation projects and landscaping in areas endangered by lead accumulation. Material and Methods: The lead tolerance and accumulation of five white poplar genotypes after 35 days in vitro cultivation on media supplemented with lead was examined. The following Pb(NO32 concentrations were used: 0, 10-6, 10-5, 10-4 and 10-3 M. Tolerance analysis (described by tolerance indices was based on morphological parameters, biomass accumulation and the content of photosynthetic pigments, while lead accumulation was described by shoot lead accumulation and shoot lead content. Results and Conclusions: The chosen lead concentrations appeared not to be lethal. Moreover, the obtained results showed that the tested lead concentrations had a positive effect on: number of formed roots, shoot moisture content and shoot height. The best differentiation among the examined genotypes was gained by the tolerance index based on the shoot height on 10-4 M Pb(NO32. The shoot lead accumulation and shoot lead content significantly increased on 10-4 and 10-3 M Pb(NO32 media. Thus, the concentration of 10-4 M Pb(NO32 is recommended for further research. Two examined genotypes of horticultural value (LCM and LBM achieved a significantly higher lead shoot content compared to the wide spread genotype “Villafranca” (almost 200% and 125% higher, respectively.

 3. PELET CZY WĘGIEL? EKONOMICZNE ASPEKTY WYBORU PALIWA DO OGRZANIA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danuta PROSZAK

  2016-03-01

  Full Text Available W Polsce coraz więcej użytkowników decyduje się na wspomaganie lub całkowitą zamianę paliw tradycyjnych na alternatywne do ogrzewania budynków. Wybierane są paliwa, które nie szkodzą środowisku i są tańsze w zakupie. Mowa tu o energii odnawialnej: słońce, woda, wiatr jak i przetworzonej energii słonecznej pobieranej przez rośliny czyli biomasie. Jest to nie tylko związane z wymogami dotyczącymi emisji gazów oraz pyłów, które są coraz bardziej zaostrzane, ale również ma na celu zastąpienie kopalnych źródeł energii pierwotnej, energią z niskoemisyjnych źródeł odnawialnych. Wśród najważniejszych czynników, które sprawiły, że sektor energetyczny w co raz większym stopniu interesuję się wykorzystaniem biomasy, jest możliwość szybkiego przystosowania technicznego i technologicznego instalacji węglowych do spalania i współspalania biomasy [9]. Ponadto z peletu uzyskuje się energię porównywalną z tą otrzymaną z gorszej jakości węgla, otrzymuje się zerowy bilans ditlenku węgla, oraz niższą emisję zanieczyszczeń w porównaniu z węglem [8]. Jednak ciągle pozostaje duża grupa osób paląca wyłącznie węglem. Nowoczesne automatyczne piece węglowe mogą osiągać sprawność spalania 80-90%, co sprawia, że przy relatywnie niskich cenach węgla w stosunku do innych paliw koszt ogrzewania tym rodzajem opału jest najniższy. Jednak osiągnięcie wysokiej sprawności wytwarzania ciepła jest możliwe tylko wtedy, gdy stosuje się węgiel dobrej jakości. Minusem spalania węgla jest ciemny, zanieczyszczający nasze środowisko dym, emisja pyłu i ditlenku siarki oraz powstawanie stałych produktów spalania tj. popiołu i żużla. Niniejszej publikacji porównano roczne koszty za zużyty pelet i węgiel w przypadku instalacji centralnego ogrzewania w budynku jednorodzinnym.

 4. RODZAJE METOD SEKWESTRACJI CO2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zofia LUBAŃSKA

  Full Text Available Z pojęciem ochrony środowiska wiąże się bardzo szeroko w ostatnim czasie omawiane zagadnienie dotyczące ograniczenia emisji CO2. Konsekwencją globalnych zmian klimatu wywołanego przez ludzi jest wzrost stężenia atmosferycznego gazów cieplarnianych, które powodują nasilający się efekt cieplarniany. Wzrasta na świecie liczba ludności, a co za tym idzie wzrasta konsumpcja na jednego mieszkańca, szczególnie w krajach szeroko rozwiniętych gospodarczo. Protokół z Kioto ściśle określa działania jakie należy podjąć w celu zmniejszenia stężenia dwutlenku węgla w atmosferze. Pomimo maksymalnej optymalizacji procesu spalania paliw kopalnianych wykorzystywanych do produkcji energii, zastosowania odnawialnych źródeł energii zmiana klimatu jest nieunikniona i konsekwentnie będzie postępować przez kolejne dekady. Prognozuje się, że duże znaczenie odegra nowoczesna technologia, która ma za zadanie wychwycenie CO2 a następnie składowanie go w odpowiednio wybranych formacjach geologicznych (CCS- Carbon Capture and Storage. Eksperci są zgodni, że ta technologia w niedalekiej przyszłości stanie się rozwiązaniem pozwalającym ograniczyć ogromną ilość emisji CO2 pochodzącą z procesów wytwarzania energii z paliw kopalnych. Z analiz Raportu IPCC wynika, iż technologia CSS może się przyczynić do ok. 20% redukcji emisji dwutlenku węgla przewidzianej do 2050 roku [3]. Zastosowanie jej napotyka na wiele barier, nie tylko technologicznych i ekonomicznych, ale także społecznych. Inną metodą dającą ujemne źródło emisji CO2 jest możliwość wykorzystania obszarów leśnych o odpowiedniej strukturze drzewostanu. Środkiem do tego celu, oprócz ograniczenia zużycia emisjogennych paliw kopalnych (przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju może być intensyfikacja zalesień. Zwiększanie lesistości i prawidłowa gospodarka leśna należy do najbardziej efektywnych sposobów kompensowania

 5. Accumulation of some metal ions on Bacillus licheniformis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hafez, M.B.; El-Desouky, W.; Fouad, A.

  2001-01-01

  Pure species of Bacillus licheniformis was used to remove ions from aqueous and simulated waste solutions. Metal ion accumulation on B. licheniformis was fast. Maximum uptake occurred at pH 4± 0.5 and at 25 ± 3 deg C. One gram of dry B. licheniformis was found to accumulate 115 mg cerium, 34 mg copper and 11 mg cobalt from aqueous solutions. The presence of certain foreign ions such as calcium, sodium and potassium decreased the uptake of ions by B. licheniformis, while citrate and EDTA prevent the uptake. Electron microscopic investigations showed that cerium (III), copper (II) and cobalt (II) accumulated extracellulary around the surface wall of B. licheniformis cells. A bio-adsorption mechanism between the metal ions and B. licheniformis cell wall was proposed. (author)

 6. Accumulation and management in global historical perspective: An introduction

  NARCIS (Netherlands)

  Roberts, Lissa L.

  2014-01-01

  This essay introduces a special issue dedicated to the theme ‘accumulation and management in global historical perspective’. The concepts and practices of accumulation and management are explored in ways that work to de-center the history of science and empire. Particular attention is paid to four

 7. LIPID ACCUMULATION OF CHLORELLA VULGARIS UNDER DIFFERENT PHOSPHATE CONCENTRATIONS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Karolina Rokicka

  2017-04-01

  Full Text Available The cultivation and utilization of microalgae is now a intensively developing area of research. Some species of microalgae, under appropriate conditions, accumulate large amounts of lipids in the cells. This lipids have a suitable profile of fatty acids for biodiesel production. The culture of microalgae for lipids accumulation should be performed in certain physicochemical conditions. The aim of the study was to determine the effect of variable ortophophates concentrations in the culture medium for lipids accumulation of microalgae Chlorella vulgaris and to determine of parameters of the phosphoric shock in the medium. The study confirmed the possibility of the use of the phosphoric shock in the medium to maximize lipids accumulation by the microalgae Chlorella vulgaris. In the study, 45.23% of the oil was obtained from the biomass from the culture with phosphoric shock in the medium and 18% less of the oil was obtained from the biomass from the standard culture.

 8. Effects of Clinoptilolite on Copper Accumulation of Oreochromis niloticus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nuray Çiftçi

  2018-05-01

  Full Text Available The copper accumulation in liver and gill tissues of Oreochromis niloticus, exposed to 2 ppm Cu and 1g/L clinoptilolite singly and to the same concentrations of their mixture over 24, 48, 72 and 96 hours was studied. ICP-AES spectrophotometer techniques were applied in determining tissue copper levels. Statistical evaluation of the experimental data was carried out by Student Newman Keul’s procedure. No mortality was observed during the experiments. Copper accumulation was lower in metal-clinoptilolite mixture group than metal singly group in gill tissue while no accumulation in both experimental groups in liver tissue (P<0.05. In addition, the copper level in the liver was lower in all experimental groups than in the control (P<0.05. Low Cu accumulation in gill tissue exposed in mixture groups can be explained by copper adsorption with chelating agent. The decrease of Cu reserves in the liver can be expressed by increase of copper-containing enzyme and protein synthesis.

 9. A summary of data on accumulated occupational radiation doses among Canadian workers

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sont, W.N.

  1994-01-01

  This paper is based on work done on accumulated career doses. The data are taken from the National Dose Registry and consist of accumulated doses to the monitored workforce from the years 1970, 1975, 1980, 1985, and 1990. Four broad occupational categories are analyzed: medicine, nuclear power, uranium processing (including mining, milling, refining, and fuel fabrication), and industry. Two- and three-dimensional bar charts are used to display workforce sizes, collective accumulated doses, and average accumulated doses over time, broken down by career start. Lognormal plots are used to show the distribution of accumulated doses. Many trends are as could be expected, and some of those may be used for construction of statistical models for career-dose accumulation. The size and accumulated career doses in the workforces of the uranium processing category do not vary regularly with time, and in this case modeling is likely to be difficult. 5 refs., 16 figs., 1 tab

 10. Accumulation of metabolites during bacterial degradation of PAH-mixtures

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vila, J.; Lopez, Z.; Bauza, J.I. [Universitat de Barcelona (Spain). Department de Microbiologia; Minguillon, C. [Parc Cientific de Barcelona (ES). Institut de Recerca de Barcelona (IRB-PCB); Grifoll, M.

  2003-07-01

  In a previous work we identified a number of metabolites accumulated during growth in pyrene by Mycobacterium sp. AP1, and proposed a metabolic pathway for pyrene utilization. In order to confirm and complete this pathway we have isolated and identified the pyrene-degrading strains Mycobacterium sp. PGP2, CP1 and CP2. During growth on pyrene, strains AP1, PGP2, CP1 and CP2 accumulated 4,5-cis-pyrene-dihydrodiol, 4,5-phenanthrene dicarboxylic acid, 4-phenanthrene carboxylic acid, 3,4-dihydroxy-3-hydrophenanthrene-4-carboxylic acid, phthalic acid, and 6,6'-dihydroxy-2,2'-biphenyl dicarboxylic acid. Strains AP1, PGP2, CP1 and CP2 also grew on fluoranthene accumulating acenaphthenone, naphthalene-1,8-dicarboxylic acid, 9-fluorenone-1-carboxylic acid, Z-9-carboxymethylenefluorene-1-carboxylic acid and benzene-1,2,3-tricarboxylic acid. Similar metabolites were produced during growth onf fluoranthene by the Gram-positive strains CFt2 and CFt6, isolated by their capability of using this PAH as a sole source of carbon and energy. These fluoranthene-degrading strains also accumulated cis-1,9a-dihydroxy-1-hydrofluorene-9-one-8-carboxylic acid. In addition to pyrene and fluoranthene, all pyrene-degrading utilized phenanthrene as a sole source of carbon and energy, while the fluoranthene-degrading strains were unable to utilize pyrene or phenanthrene. Mycobacterium sp. AP1 acted on a wide range of PAHs, accumulating aromatic dicarboxylic acids, hydroxyacids, and ketones resulting from dioxygenation and ortho-cleavage, dioxygenation and meta-cleavage, and monooxygenation reactions. In cultures of strains AP1 and CP1 with a defined PAH-mixture only 20% removal of the parent compounds was observed. Analysis of acidic extracts showed the accumulation of the anticipated aromatic acids, suggesting that accumulation of acidic compounds could prevent further degradation of the mixture. Those results led us to isolation of strains DF11 and OH3, able to grow on the selected

 11. Effect of Hydraulic Accumulator on Pressure Surge of a Hydrostatic Transmission System

  Science.gov (United States)

  Kumar, Ajit; Das, Jayanta; Dasgupta, Kabir; Barnwal, Manish Kumar

  2018-04-01

  Hydraulic power system is generally used in off-road vehicles for power transmission such as Heavy Earth Moving Machineries (HEMM). Their energy efficiency and unsubstantial failure becomes an extensive subject of analysis. Various arrangements in the system are compassed along with the utilization of some appropriate components. Application of a hydraulic accumulator is one among them. Benefits of accumulator is its multi-purpose usages like energy saving and pressure surge damping. This paper deals with the control of pressure surges in the hydraulic system and energy saving from the surges by using accumulator. For this purpose, the simulation of the hydraulic system is done in MATLAB/SimulinkR environment and an external disturbance is introduced to generate the pressure surge. The surge absorptivity of the accumulator is studied for different sizes at different pre-charged conditions of the accumulator. The discharge characteristics of different sized accumulators are also analyzed in this paper. It is observed that the ability to absorb the surge and stabilize the system is high in the smaller capacity accumulator. However the energy delivery time of larger sized accumulator is high.

 12. Effect of ultraviolet B irradiation on accumulation of catechins in tea ...

  African Journals Online (AJOL)

  Effect of UV-B irradiation time on accumulation of foliar catechins in two tea cultivars was investigated. Low influence rate and short term irradiation of UV-B stimulated accumulation of major tea catechins, resulting in an increase in level of total catechins. Excessive irradiation of UV-B supressed the accumulation of tea ...

 13. Relationship between accumulation of rare earth element in tumor and ionic radius

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kataoka, N [Kanazawa Univ. (Japan). School of Medicine

  1975-02-01

  The accumulation of rare earth elements in the different organs of Ehrlich's tumor-bearing mice at 48 hours after intraperitoneal administration was measured by a Ge(Li) semiconductor detector. Accumulation of all the rare earth elements was the highest in the pancreas. Accumulation of /sup 152/Eu in the different organs of Ehrlich's tumor-bearing mice was very high. The accumulation of rare earth elements in Ehrlich's tumor was lower than the accumulation of /sup 67/Ga and /sup 46/Sc. The tumor-organ concentration ratio of rare earth elements was remarkably lower than the accumulation of /sup 67/Ga and /sup 46/Sc. However, the accumulation of /sup 152/Eu in Ehrlich's tumor was somewhat higher than that of /sup 67/Ga. The relationship between the accumulation and the carrier content was examined. The lower the carrier content was, the higher was the accumulation in different organs. However, the carrier effect of rare earth on the uptake in different organs elements was slight. The author postulated that the elements in which the ionic radius is similar to that of Mg(0.62 A) or Ca(0.99 A) are abundant in the tumor cell membrane, and they might pass through the tumor cell membrane much more easily than would the other elements. However, the result was negative.

 14. PIXE study on arsenic accumulation by a fern. Pteris vittata

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yamazaki, H.; Ishii, K.; Matsuyama, S.

  2010-01-01

  Pteris vittata is a fern reported to be an arsenic hyper-accumulator. To develop the practical application of the fern to a phytoremediation technique, it is necessary to explicate the effective accumulation mechanism. In this study, the arsenic distribution and the elemental correlation in the cellular level were examined in the fronds supplied with arsenate and arsenite separately via xylem vessel using an in-air micro-PIXE system at Tohoku University. The difference in transportation rate between arsenate and arsenite as well as the translocation of elements necessary for plant metabolism was revealed in different tissues of the fronds accumulating arsenic in high concentration. Hence, the in-air micro-PIXE analysis is an effective measure for undertaking phytoremediation research of hyper-accumulator plants. (author)

 15. Simulation of advanced accumulator and its application in CPR1000 LBLOCA analysis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hu, Hongwei; Shan, Jianqiang; Gou, Junli; Cao, Jianhua; Shen, Yonggang; Fu, Xiangang

  2014-01-01

  Highlights: • The analysis model was developed for advanced accumulator. • The sensitivity analysis of each key parameter was performed. • The LBLOCA was analyzed for the CPR1000 with advanced accumulator. • The analysis shows that advanced accumulator can improve CPR1000 safety performance. - Abstract: The advanced accumulator is designed to improve the safety and reliability of CPR1000 by providing a small injection flow to keep the reactor core in flooded condition. Thus, the core still stays in a cooling state without the intervention of low pressure safety injection and the startup grace time of the low pressure safety injection pump can be greatly extended. A new model for the advanced accumulator, which is based on the basic conservation equations, is developed and incorporated into RELAP5/MOD 3.3. The simulation of the advanced accumulator can be carried out and results show that the behavior of the advanced accumulator satisfied its primary design target. There is a large flow in the advanced accumulator at the initial stage. When the accumulator water level is lower than the stand pipe, a vortex appears in the damper, which results in a large pressure drop and a small flow. And then the sensitivity analysis is performed and the major factors which affected the flow rate of the advanced accumulator were obtained, including the damper diameter, the initial volume ratio of the water and the nitrogen and the diameter ratio of the standpipe and the small pipe. Additionally, the primary coolant loop cold leg double-ended guillotine break LBLOCA in CPR1000 with advanced accumulator is analyzed. The results show that the criterion for maximum cladding temperature limit (1477 K) (NRC, 1992) can be met ever with 200 s after the startup of the low pressure safety injection. From this point of view, passive advanced accumulator can strive a longer grace time for LPSI. Thus the reliability, safety and economy of the reactor system can be improved

 16. Hilar accumulation of gallium-67 in patients with normal chest radiographs

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hoshi, Hiroaki; Yamada, Hiroki; Kawahira, Kozaburo; Watanabe, Katsushi

  1982-01-01

  Gallium-67 scintigraphy is a useful screening test to detect malignant or inflammatory lesions. However, the accumulations of Gallium-67 in the normal pulmonary hilum are found in some cases. So, 277 cases with Gallium-67 scintigraphy were discussed. The hilar accumulation of Gallium-67 was classified into four grades, namely Grade 0: no Gallium-67 uptake, Grade I: low Gallium-67 uptake, Grade II: moderate Gallium-67 uptake, and Grade III: high Gallium-67 uptake. Gallium-67 uptake was found in 38 of 277 cases (14%). Thirty cases of these were estimated as Grade I (79%). Cases with Grade II were 20.3%, and only two cases were Grade III (0.7%). Gallium-67 accumulation, was bilateral in 28 cases out of 38 and cases with Gallium-67 accumulation increased with age. Twenty five of the 38 cases with Gallium-67 accumulation had such findings as suggesting old pulmonary inflammation though they had no symptoms of respiratory diseases. This study suggests that hilar Gallium-67 accumulation has no correlation with the active inflammation of the lymphnodes. (author)

 17. Cesium accumulation in native trees from the Brazilian Cerrado

  International Nuclear Information System (INIS)

  Franca, E.J.D.; Miranda, M.V.F.E.S.; Santos, T.O.; Cantinha, R.S.; Fernandes, E.A.D.N.

  2016-01-01

  Even considered not essential for plants, cesium may cycle within forest ecosystems. Taking into account the lack of knowledge on the distribution of this chemical element in Brazilian ecosystems, this work encompasses the unexpected cesium accumulation in native plant leaves from Cerradao, a Brazilian hotspot of world biodiversity. Some trees were Cs accumulators, achieving mass fractions in leaves 700 times higher (up to 12.7 mg kg -1 ) when compared to other Brazilian native tree leaves from the Atlantic Forest. In fact, such trace element accumulation in leaves was not previously noticed for Brazilian ecosystems despite the intra- and inter-species variability observed in Cerrado tree leaves. (author)

 18. Recent increases in sediment and nutrient accumulation in Bear Lake, Utah/Idaho, USA

  Science.gov (United States)

  Smoak, J.M.; Swarzenski, P.W.

  2004-01-01

  This study examines historical changes in sediment and nutrient accumulation rates in Bear Lake along the northeastern Utah/Idaho border, USA. Two sediment cores were dated by measuring excess 210Pb activities and applying the constant rate of supply (CRS) dating model. Historical rates of bulk sediment accumulation were calculated based on the ages within the sediment cores. Bulk sediment accumulation rates increased throughout the last 100 years. According to the CRS model, bulk sediment accumulation rates were TOC) were calculated by multiplying bulk sediment accumulation rates times the concentrations of these nutrients in the sediment. Accumulation rates of TP, TN, TIC, and TOC increased as a consequence of increased bulk sediment accumulation rates after the re-connection of Bear River with Bear Lake.

 19. Perlite as a carrier of phosphate-accumulating bacteria

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ivankovic, T.; Hrenovic, J.; Sekovanic, L.; Tofant, A.

  2009-01-01

  The phosphate (P)-accumulating bacteria are important for biological P removal from wastewater. Currently, attention is being drawn to the immobilisation of desired bacteria on different carriers in order to achieve a better efficiency of the wastewater treatment. In this study, two size fractions (0.1-1 and 0.1-2 mm) of different forms of expanded perlite (original, autoclaved and magnesium-exchanged) were investigates as possible carriers of P accumulating bacterium. (Author)

 20. Accumulation of different visual feature descriptors in a coherent framework

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jessen, J.B.; Pilz, F.; Kraft, Dirk

  2011-01-01

  We present a temporal accumulation scheme which disambiguates different kinds of visual 3D descriptors within one coherent framework. The accumulation consists of a twofold process: First, by means of a Bayesian filtering outliers become eliminated and second, the precision of the extracted infor...... information becomes enhanced by means of an unscented Kalman filtering process. It is a particular property of our algorithm to be able to deal with different kinds of visual descriptors by the very same mechanism. We show quantitative and qualitative results.......We present a temporal accumulation scheme which disambiguates different kinds of visual 3D descriptors within one coherent framework. The accumulation consists of a twofold process: First, by means of a Bayesian filtering outliers become eliminated and second, the precision of the extracted...

 1. Carbon Accumulation during Photosynthesis in Leaves of Nitrogen- and Phosphorus-Stressed Cotton.

  Science.gov (United States)

  Radin, J W; Eidenbock, M P

  1986-11-01

  Leaves of cotton (Gossypium hirsutum L.) accumulate considerable dry mass per unit area during photosynthesis. The percentage of C in that accumulated dry mass was estimated as the regression coefficient (slope) of a linear regression relating C per unit area to total dry mass per unit area. Plants were grown on full nutrients or on N- or P-deficient nutrient solutions. In the fully nourished controls, the mass that accumulated over a 9-hour interval beginning at dawn contained 38.6% C. N and P stress increased the C concentration of accumulated mass to 49.7% and 45.1%, respectively. Nutrient stress also increased the starch concentration of accumulated mass, but starch alone could not account for the differences in C concentration. P stress decreased the estimated rate of C export from source leaves, calculated as the difference between C assimilation and C accumulation. The effect of P stress on apparent export was very sensitive to the C concentration used in the calculation, and would not have been revealed with an assumption of unchanged C concentration in the accumulated mass.

 2. Spin-accumulation effect in magnetic nano-bridge

  International Nuclear Information System (INIS)

  Khvalkovskii, A.V.; Zvezdin, A.A.; Zvezdin, K.A.; Pullini, D.; Perlo, P.

  2004-01-01

  Large values of magnetoresistance experimentally observed in magnetic nano-contacts and nano-wires are explained in terms of spin accumulation. The investigation of the spin-accumulation effect in magnetic nano-contacts (Phys. Rev. Lett. 82 (1999) 2923) and nano-bridges (JETP Lett. 75 (10) (2002) 613), which are considered to be very promising for various spintronic applications, is presented. The two-dimensional spin-diffusion problem in a magnetic nano-bridge is solved. Dependences of the specific resistance of the domain wall and of the distribution of non-equilibrium spin density on the nano-bridge geometry and the material parameters are obtained

 3. Regional Antarctic snow accumulation over the past 1000 years

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. R. Thomas

  2017-11-01

  Full Text Available Here we present Antarctic snow accumulation variability at the regional scale over the past 1000 years. A total of 79 ice core snow accumulation records were gathered and assigned to seven geographical regions, separating the high-accumulation coastal zones below 2000 m of elevation from the dry central Antarctic Plateau. The regional composites of annual snow accumulation were evaluated against modelled surface mass balance (SMB from RACMO2.3p2 and precipitation from ERA-Interim reanalysis. With the exception of the Weddell Sea coast, the low-elevation composites capture the regional precipitation and SMB variability as defined by the models. The central Antarctic sites lack coherency and either do not represent regional precipitation or indicate the model inability to capture relevant precipitation processes in the cold, dry central plateau. Our results show that SMB for the total Antarctic Ice Sheet (including ice shelves has increased at a rate of 7 ± 0.13 Gt decade−1 since 1800 AD, representing a net reduction in sea level of ∼ 0.02 mm decade−1 since 1800 and ∼ 0.04 mm decade−1 since 1900 AD. The largest contribution is from the Antarctic Peninsula (∼ 75 % where the annual average SMB during the most recent decade (2001–2010 is 123 ± 44 Gt yr−1 higher than the annual average during the first decade of the 19th century. Only four ice core records cover the full 1000 years, and they suggest a decrease in snow accumulation during this period. However, our study emphasizes the importance of low-elevation coastal zones, which have been under-represented in previous investigations of temporal snow accumulation.

 4. Selective accumulation may account for shellfish-associated viral illness.

  Science.gov (United States)

  Burkhardt, W; Calci, K R

  2000-04-01

  From 1991 through 1998, 1,266 cases of shellfish-related illnesses were attributed to Norwalk-like viruses. Seventy-eight percent of these illnesses occurred following consumption of oysters harvested from the Gulf Coast during the months of November through January. This study investigated the ability of eastern oysters (Crassostrea virginica) to accumulate indicator microorganisms (i.e., fecal coliforms, Escherichia coli, Clostridium perfringens, and F(+) coliphage) from estuarine water. One-week trials over a 1-year period were used to determine if these indicator organisms could provide insight into the seasonal occurrence of these gastrointestinal illnesses. The results demonstrate that oysters preferentially accumulated F(+) coliphage, an enteric viral surrogate, to their greatest levels from late November through January, with a concentration factor of up to 99-fold. However, similar increases in accumulation of the other indicator microorganisms were not observed. These findings suggest that the seasonal occurrence of shellfish-related illnesses by enteric viruses is, in part, the result of seasonal physiological changes undergone by the oysters that affect their ability to accumulate viral particles from estuarine waters.

 5. Apolipoprotein E promotes lipid accumulation and differentiation in human adipocytes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lasrich, Dorothee; Bartelt, Alexander [Department of Biochemistry and Molecular Cell Biology, University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Martinistr. 52, 20246 Hamburg (Germany); Grewal, Thomas, E-mail: thomas.grewal@sydney.edu.au [Faculty of Pharmacy A15, The University of Sydney, Sydney, NSW 2006 (Australia); Heeren, Joerg, E-mail: heeren@uke.de [Department of Biochemistry and Molecular Cell Biology, University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Martinistr. 52, 20246 Hamburg (Germany)

  2015-09-10

  Several studies in mice indicate a role for apolipoprotein E (APOE) in lipid accumulation and adipogenic differentiation in adipose tissue. However, little is yet known if APOE functions in a similar manner in human adipocytes. This prompted us to compare lipid loading and expression of adipocyte differentiation markers in APOE-deficient and control adipocytes using the differentiated human mesenchymal stem cell line hMSC-Tert as well as primary human and mouse adipocytes as model systems. Differentiated hMSC-Tert were stably transduced with or without siRNA targeting APOE while murine adipocytes were isolated from wild type and Apoe knockout mice. Human APOE knockdown hMSC-Tert adipocytes accumulated markedly less triglycerides compared to control cells. This correlated with strongly decreased gene expression levels of adipocyte markers such as adiponectin (ADIPOQ) and fatty acid binding protein 4 (FABP4) as well as the key transcription factor driving adipocyte differentiation, peroxisome proliferator activator receptor gamma (PPARG), in particular the PPARG2 isoform. Similarly, differentiation of murine Apoe-deficient adipocytes was characterized by reduced gene expression of Adipoq, Fabp4 and Pparg. Interestingly, incubation of APOE-deficient hMSC-Tert adipocytes with conditioned media from APOE3-overexpressing adipocytes or APOE-containing Very Low Density Lipoprotein (VLDL) partially restored triglyceride accumulation, but were unable to induce adipocyte differentiation, as judged by expression of adipocyte markers. Taken together, depletion of endogenous APOE in human adipocytes severely impairs lipid accumulation, which is associated with an inability to initiate differentiation. - Highlights: • Immortalized human mesenchymal stem cells were used to study adipocyte development. • Knockdown of endogenous APOE lead to impaired lipid accumulation and adipogenesis. • APOE supplementation partially restored lipid accumulation but not differentiation.

 6. Solar-Panel Dust Accumulation and Cleanings

  Science.gov (United States)

  2005-01-01

  Air-fall dust accumulates on the solar panels of NASA's Mars Exploration Rovers, reducing the amount of sunlight reaching the solar arrays. Pre-launch models predicted steady dust accumulation. However, the rovers have been blessed with occasional wind events that clear significant amounts of dust from the solar panels. This graph shows the effects of those panel-cleaning events on the amount of electricity generated by Spirit's solar panels. The horizontal scale is the number of Martian days (sols) after Spirit's Jan. 4, 2005, (Universal Time) landing on Mars. The vertical scale indicates output from the rover's solar panels as a fraction of the amount produced when the clean panels first opened. Note that the gradual declines are interrupted by occasional sharp increases, such as a dust-cleaning event on sol 420.

 7. Susceptibility of riparian wetland plants to perfluorooctanoic acid (PFOA) accumulation.

  Science.gov (United States)

  Mudumbi, J B N; Ntwampe, S K O; Muganza, M; Okonkwo, J O

  2014-01-01

  As plants have been shown to accumulate organic compounds from contaminated sediments, there is a potential for long-lasting ecological impact as a result of contaminant accumulation in riparian areas of wetlands, particularly the accumulation of non-biodegradable contaminants such as perfluorooctanoic acid (PFOA). In this study, commonly found riparian wetland plants including reeds, i.e., Xanthium strumarium, Phragmites australis, Schoenoplectus corymbosus, Ruppia maritime; Populus canescens, Polygonum salicifolium, Cyperus congestus; Persicaria amphibian, Ficus carica, Artemisia schmidtiana, Eichhornia crassipes, were studied to determine their susceptibility to PFOA accumulation from PFOA contaminated riparian sediment with a known PFOA concentration, using liquid chromatography/tandem mass spectrometry (LC/MS/MS). The bioconcentration factor (BCF) indicated that the plants affinity to PFOA accumulation was; E. crassipes, > P. sali-cifolium, > C. congestus, > P. x canescens, > P. amphibian, > F. carica, > A. schmidtiana, > X. strumarium,> P. australis, > R. maritime, > S. corymbosus. The concentration of PFOA in the plants and/or reeds was in the range 11.7 to 38 ng/g, with a BCF range of 0.05 to 0.37. The highest BCF was observed in sediment for which its core water had a high salinity, total organic carbon and a pH which was near neutral. As the studied plants had a higher affinity for PFOA, the resultant effect is that riparian plants such as E. crassipes, X. strumarium, and P. salicifolium, typified by a fibrous rooting system, which grow closer to the water edge, exacerbate the accumulation of PFOA in riparian wetlands.

 8. Discriminating evidence accumulation from urgency signals in speeded decision making.

  Science.gov (United States)

  Hawkins, Guy E; Wagenmakers, Eric-Jan; Ratcliff, Roger; Brown, Scott D

  2015-07-01

  The dominant theoretical paradigm in explaining decision making throughout both neuroscience and cognitive science is known as “evidence accumulation”--The core idea being that decisions are reached by a gradual accumulation of noisy information. Although this notion has been supported by hundreds of experiments over decades of study, a recent theory proposes that the fundamental assumption of evidence accumulation requires revision. The "urgency gating" model assumes decisions are made without accumulating evidence, using only moment-by-moment information. Under this assumption, the successful history of evidence accumulation models is explained by asserting that the two models are mathematically identical in standard experimental procedures. We demonstrate that this proof of equivalence is incorrect, and that the models are not identical, even when both models are augmented with realistic extra assumptions. We also demonstrate that the two models can be perfectly distinguished in realistic simulated experimental designs, and in two real data sets; the evidence accumulation model provided the best account for one data set, and the urgency gating model for the other. A positive outcome is that the opposing modeling approaches can be fruitfully investigated without wholesale change to the standard experimental paradigms. We conclude that future research must establish whether the urgency gating model enjoys the same empirical support in the standard experimental paradigms that evidence accumulation models have gathered over decades of study. Copyright © 2015 the American Physiological Society.

 9. Clinical evaluation of 67Ga gut accumulation in 67Ga scintigraphy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kobayashi, Hidetoshi; Ohno, Akiko; Watanabe, Youichi; Ishigaki, Takeo.

  1994-01-01

  Accumulation of 67 Ga in gut was evaluated in 67 Ga scintigraphy retrospectively in 30 patients (32 examinations). TIBC and UIBC were examined in all patients on the day when their scintigraphies were performed. Blood transfusion or Fe administration 2 months before 67 Ga scintigraphies were not carried out in any patient. Fifty percents (6/12) of male, and 40% (8/20) of female patients showed 67 Ga accumulation in gut. There was significant correlation between 67 Ga accumulation in gut and low ion-saturation ratio for transferrin. Excretion of 67 Ga bound with transferrin from liver was thought to be an important factor of 67 ga accumulation in gut. (author)

 10. Dynamics of International Reserve Accumulation in Turkish Economy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Duygu Ayhan

  2015-05-01

  Full Text Available Many of the emerging market economies embody macroeconomic and structural vulnerabilities due to large deficits, high inflation, slowing growth and heavy reliance on short-term capital inflows. Therefore, accumulation of international reserve holdings has been frequently used by authorities to serve as an insurance against the volatility of the capital flows and strengthen the fragile nature of these economies. Turkish economy, classified as one of the most fragile of the emerging economies, has been experiencing a similar process of international reserve accumulation. The chronically high current account deficit and low savings rate boost the importance of international reserves. Thus, the aim of this paper is to investigate the determinants of international reserves in Turkey. The dataset covers the 2000-2013 period. Consequently, we find that the international reserve accumulation is mainly explained by current account balance, per capita income and past crisis experience.

 11. Characterization of accumulated precipitates during subsurface iron removal

  KAUST Repository

  Van Halem, Doris

  2011-01-01

  The principle of subsurface iron removal for drinking water supply is that aerated water is periodically injected into the aquifer through a tube well. On its way into the aquifer, the injected O2-rich water oxidizes adsorbed Fe 2+, creating a subsurface oxidation zone. When groundwater abstraction is resumed, the soluble Fe 2+ is adsorbed and water with reduced Fe concentrations is abstracted for multiple volumes of the injection water. In this article, Fe accumulation deposits in the aquifer near subsurface treatment wells were identified and characterized to assess the sustainability of subsurface iron removal regarding clogging of the aquifer and the potential co-accumulation of other groundwater constituents, such as As. Chemical extraction of soil samples, with Acid-Oxalate and HNO3, showed that Fe had accumulated at specific depths near subsurface iron removal wells after 12 years of operation. Whether it was due to preferred flow paths or geochemical mineralogy conditions; subsurface iron removal clearly favoured certain soil layers. The total Fe content increased between 11.5 and 390.8 mmol/kg ds in the affected soil layers, and the accumulated Fe was found to be 56-100% crystalline. These results suggest that precipitated amorphous Fe hydroxides have transformed to Fe hydroxides of higher crystallinity. These crystalline, compact Fe hydroxides have not noticeably clogged the investigated well and/or aquifer between 1996 and 2008. The subsurface iron removal wells even need less frequent rehabilitation, as drawdown increases more slowly than in normal production wells. Other groundwater constituents, such as Mn, As and Sr were found to co-accumulate with Fe. Acid extraction and ESEM-EDX showed that Ca occurred together with Fe and by X-ray Powder Diffraction it was identified as calcite. © 2010 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 12. Changing Patterns of Publication Productivity: Accumulative Advantage or Institutional Isomorphism?

  Science.gov (United States)

  Dey, Eric L.; Milem, Jeffrey F.; Berger, Joseph B.

  1997-01-01

  Investigates two competing perspectives, accumulated advantage and institutional isomorphism, on the relationship between publication productivity and institutional hierarchy. Accumulated advantage refers to the continuing attraction of students, faculty, and research dollars to prestige universities. Institutional isomorphism denotes the tendency…

 13. Accumulation of organic carbon in northwestern Arabian sea sediments

  International Nuclear Information System (INIS)

  Khan, A.A.

  1999-01-01

  In this study accumulation of organic carbon in marine sediments of northwestern Arabian sea has been discussed. This paper presents the geochemical analysis of Organic carbon content and accumulation, delta 13 stable carbon isotope and Ba/Al. The primary objective was to investigate the high resolution information about the variations in paleoproductivity and source of organic matter in sediments below an upwelling area. Undisturbed sediments (Piston core NIOP-486) of late Pleistocene time were collected during Netherlands Indian Ocean Program (NIOP-1992-93). The core NIOP-486 was raised from a depth of 2077 meters near the Owen Ridge. This core records deposition history of last 200,000 years and includes 4 warm and 3 cold periods. The distribution of organic carbon content in studied core shows a pronounced cyclicity during glacial and interglacial stages. Organic carbon accumulation trends show that high sedimentation rates in glacial stages results in rapid burial and hence increase organic carbon accumulation. Paleoproductivity indicator Ba/Al has been used to compare with the organic carbon content and is correlated with the warm and cold periods variations in monsoons upwelling intensity. Generally, low paleoproductivity is found in glacial stages. The organic carbon content and accumulation, in sediments however seems to differ from the paleoproductivity trends shown by Ba/Al in glacial sediments of stage 6. Delta 13 C.org isotope results of the core NIOP-486 confirm that organic matter in sediments is predominantly marine (-20 to -23% ). (author)

 14. Uptake and accumulation of four PPCP/EDCs in two leafy vegetables

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dodgen, L.K.; Li, J.; Parker, D.; Gan, J.J.

  2013-01-01

  Many pharmaceutical and personal care products (PPCPs) and endocrine-disrupting chemicals (EDCs) are present in reclaimed water, leading to concerns of human health risks from the consumption of food crops irrigated with reclaimed water. This study evaluated the potential for plant uptake and accumulation of four commonly occurring PPCP/EDCs, i.e., bisphenol A (BPA), diclofenac sodium (DCL), naproxen (NPX), and 4-nonylphenol (NP), by lettuce (Lactuca sativa) and collards (Brassica oleracea) in hydroponic culture, using 14 C-labeled compounds. In both plant species, plant accumulation followed the order of BPA > NP > DCL > NPX and accumulation in roots was much greater than in leaves and stems. Concentrations of 14 C-PPCP/EDCs in plant tissues ranged from 0.22 ± 0.03 to 927 ± 213 ng/g, but nearly all 14 C-residue was non-extractable. PPCP/EDCs, particularly BPA and NP, were also extensively transformed in the nutrient solution. Dietary uptake of these PPCP/EDCs by humans was predicted to be negligible. -- Highlights: •Accumulation of bisphenol A, diclofenac, naproxen, and 4-nonylphenol by lettuce and collards was examined. •Plant accumulation had the order of BPA > NP > DCL > NPX. •Accumulation in roots was greater than in new leaves, original leaves, and stems. •Nearly all accumulated analyte was non-extractable. -- Four commonly occurring PPCP/EDCs were taken up into roots of lettuce and collards, but translocation into edible leaves was limited and nearly all residue was non-extractable

 15. Shape memory alloy actuated accumulator for ultra-deepwater oil and gas exploration

  Science.gov (United States)

  Patil, Devendra; Song, Gangbing

  2016-04-01

  As offshore oil and gas exploration moves further offshore and into deeper waters to reach hydrocarbon reserves, it is becoming essential for the industry to develop more reliable and efficient hydraulic accumulators to supply pressured hydraulic fluid for various control and actuation operations, such as closing rams of blowout preventers and controlling subsea valves on the seafloor. By utilizing the shape memory effect property of nitinol, which is a type of shape memory alloy (SMA), an innovative SMA actuated hydraulic accumulator prototype has been developed and successfully tested at Smart Materials and Structure Laboratory at the University of Houston. Absence of gas in the developed SMA accumulator prototype makes it immune to hydrostatic head loss caused by water depth and thus reduces the number of accumulators required in deep water operations. Experiments with a feedback control have demonstrated that the proposed SMA actuated accumulator can provide precisely regulated pressurized fluids. Furthermore the potential use of ultracapacitors along with an embedded system to control the electric power supplied to SMA allows this accumulator to be an autonomous device for deployment. The developed SMA accumulator will make deepwater oil extraction systems more compact and cost effective.

 16. Excessive sulfur supply reduces cadmium accumulation in brown rice (Oryza sativa L.)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fan Jianling; Hu Zhengyi; Ziadi, Noura; Xia Xu; Wu Congyanghui

  2010-01-01

  Human activities have resulted in cadmium (Cd) and sulfur (S) accumulation in paddy soils in parts of southern China. A combined soil-sand pot experiment was conducted to investigate the influence of excessive S supply on iron plaque formation and Cd accumulation in rice plants, using two Cd levels (0, 1.5 mg kg -1 ) combined with three S concentrations (0, 60, 120 mg kg -1 ). The results showed that excessive S supply significantly decreased Cd accumulation in brown rice due to the decrease of Cd availability and the increase of glutathione in rice leaves. But excessive S supply obviously increased Cd accumulation in roots due to the decrease of iron plaque formation on the root surface of rice. Therefore, excessive S supply may result in loss of rice yield, but it could effectively reduce Cd accumulation in brown rice exposed to Cd contaminated soils. - Excessive sulfur reduces cadmium accumulation in brown rice.

 17. Evidence Accumulation and Choice Maintenance Are Dissociated in Human Perceptual Decision Making.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mads Lund Pedersen

  Full Text Available Perceptual decision making in monkeys relies on decision neurons, which accumulate evidence and maintain choices until a response is given. In humans, several brain regions have been proposed to accumulate evidence, but it is unknown if these regions also maintain choices. To test if accumulator regions in humans also maintain decisions we compared delayed and self-paced responses during a face/house discrimination decision making task. Computational modeling and fMRI results revealed dissociated processes of evidence accumulation and decision maintenance, with potential accumulator activations found in the dorsomedial prefrontal cortex, right inferior frontal gyrus and bilateral insula. Potential maintenance activation spanned the frontal pole, temporal gyri, precuneus and the lateral occipital and frontal orbital cortices. Results of a quantitative reverse inference meta-analysis performed to differentiate the functions associated with the identified regions did not narrow down potential accumulation regions, but suggested that response-maintenance might rely on a verbalization of the response.

 18. From the clouds to the ground - snow precipitation patterns vs. snow accumulation patterns

  Science.gov (United States)

  Gerber, Franziska; Besic, Nikola; Mott, Rebecca; Gabella, Marco; Germann, Urs; Bühler, Yves; Marty, Mauro; Berne, Alexis; Lehning, Michael

  2017-04-01

  Knowledge about snow distribution and snow accumulation patterns is important and valuable for different applications such as the prediction of seasonal water resources or avalanche forecasting. Furthermore, accumulated snow on the ground is an important ground truth for validating meteorological and climatological model predictions of precipitation in high mountains and polar regions. Snow accumulation patterns are determined by many different processes from ice crystal nucleation in clouds to snow redistribution by wind and avalanches. In between, snow precipitation undergoes different dynamical and microphysical processes, such as ice crystal growth, aggregation and riming, which determine the growth of individual particles and thereby influence the intensity and structure of the snowfall event. In alpine terrain the interaction of different processes and the topography (e.g. lifting condensation and low level cloud formation, which may result in a seeder-feeder effect) may lead to orographic enhancement of precipitation. Furthermore, the redistribution of snow particles in the air by wind results in preferential deposition of precipitation. Even though orographic enhancement is addressed in numerous studies, the relative importance of micro-physical and dynamically induced mechanisms on local snowfall amounts and especially snow accumulation patterns is hardly known. To better understand the relative importance of different processes on snow precipitation and accumulation we analyze snowfall and snow accumulation between January and March 2016 in Davos (Switzerland). We compare MeteoSwiss operational weather radar measurements on Weissfluhgipfel to a spatially continuous snow accumulation map derived from airborne digital sensing (ADS) snow height for the area of Dischma valley in the vicinity of the weather radar. Additionally, we include snow height measurements from automatic snow stations close to the weather radar. Large-scale radar snow accumulation

 19. [Lorenz was right, or does aggressive energy accumulate?].

  Science.gov (United States)

  Kudriavtseva, N N

  2004-06-01

  Evidence supporting the fact that inherited mechanisms of regulation of aggressive behavior as a result of a repeated experience of aggression ending in victories are transformed into pathological mechanisms based on accumulation of neurochemical shifts in the brain, enhancing aggressiveness, and forming aggressive motivation in aggressive winners. This confirms the concept by Lorenz on the existence of a mechanism (but not instinct) of a spontaneous accumulation of aggressive energy that needs a discharge and formation of permanent attraction to manifestation of aggression.

 20. Abscisic Acid accumulates at positive turgor potential in excised soybean seedling growing zones.

  Science.gov (United States)

  Creelman, R A; Mullet, J E

  1991-04-01

  Abscisic acid (ABA) accumulated in soybean (Glycine max [L.] Merr. cv Williams) hypocotyl elongating regions when seedlings were transferred to low water potential vermiculite (Psi = -0.3 megapascals) even though positive turgor is retained in this tissue. Accumulation of ABA in growing zones could occur from de novo biosynthesis within this tissue or transport from adjacent nongrowing zones. Both growing and nongrowing hypocotyl and root tissues accumulated significant levels of ABA when excised and dehydrated to reduce turgor. Surprisingly, excised growing zones (which experienced no water loss) also accumulated ABA when incubated in darkness for 4 hours at 100% relative humidity and 29 degrees C. Induction of ABA accumulation in the excised elongating region of the hypocotyl was not caused by disruption of root pressure or wounding. While excision of hypocotyl elongating regions induced ABA accumulation, no change in either extensin or p33 mRNA levels was observed. Accumulation of extensin or p33 mRNA required more severe wounding. This suggests that ABA is not involved in the response of these genes in wounded tissue and that wound signals are not causing ABA accumulation in excised tissue. Accumulation of ABA in excised elongating regions was correlated with growth inhibition and a decline in turgor to the yield threshold (Psi;(p) = 0.37 megapascals; R Matyssek, S Maruyama, JS Boyer [1988] Plant Physiol 86: 1163-1167). Inhibiting hypocotyl growth by transferring seedlings to lower temperatures or light did not cause ABA accumulation. We conclude that induction of ABA accumulation in growing zones is more sensitive to changes in turgor than the induction which occurs in mature tissues.

 1. Intestinal mucus accumulation in a child with acutemyeloblastic leukemia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Namık Özbek

  2009-12-01

  Full Text Available Intestinal mucus accumulation is a very rare situation observed in some solid tumors, intestinal inflammation, mucosal hyperplasia, elevated intestinal pressure, and various other diseases. However, it has never been described in acute myeloblastic leukemia. The pathogenesis of intestinal mucus accumulation is still not clear. Here, we report a 14-year-old girl with acute myeloblastic leukemia and febrile neutropenia in addition to typhlitis. She was also immobilized due to joint contractures of the lower extremities and had intestinal mucus accumulation, which was, at first, misdiagnosed as intestinal parasitosis. We speculate that typhlitis, immobilization and decreased intestinal motility due to usage of antiemetic drugs might have been the potential etiologic factors in this case. However, its impact on prognosis of the primary disease is unknown.

 2. Magnets for the national spallation neutron source accumulator ring

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tuozzolo, J.; Brodowski, J.; Danby, G.

  1997-01-01

  The National Spallation Neutron Source Accumulator Ring will require large aperture dipole magnets, strong focusing quadrupole magnets, and smaller low field dipole, quadrupole, and sextupole correcting magnets. All of the magnets will provide a fixed magnetic field throughout the accumulator's fill/storage/extraction cycle. Similar fixed field magnets will also be provided for the beam transport systems. Because of the high intensity in the accumulator, the magnets must be designed with high tolerances for optimum field quality and for the high radiation environment which may be present at the injection/extraction areas, near the collimators, and near the target area. Field specifications and field plots are presented as well as planned fabrication methods and procedures, cooling system design, support, and installation

 3. Relationship Between Accumulation and Influx of Pollutants in Highway Ponds

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bentzen, Thomas Ruby; Larsen, Torben; Rasmussen, Michael R.

  The paper discusses the long term mass balance of pollutants in highway ponds. The accumulations of five polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and six heavy metals have been measured in eight Danish detention ponds, which receive runoff from highways only. For each pollutant the accumulation has...... been compared to the long-term influx, estimated from short-term measurements of concentrations in highway runoff. The results show that a large proportion of the incoming heavy metals in short-term runoff events has accumulated in the ponds. This is not the case for the toxic organic compounds....... The results also show that the accumulation rates for the heavy metals depend significantly on the relative pond area (pond area divided by catchment area). The conclusion is that the mass balances of heavy metals and PAHs in highway ponds can be estimated with acceptable accuracy from a combination of short...

 4. Evidence accumulation as a model for lexical selection.

  Science.gov (United States)

  Anders, R; Riès, S; van Maanen, L; Alario, F X

  2015-11-01

  We propose and demonstrate evidence accumulation as a plausible theoretical and/or empirical model for the lexical selection process of lexical retrieval. A number of current psycholinguistic theories consider lexical selection as a process related to selecting a lexical target from a number of alternatives, which each have varying activations (or signal supports), that are largely resultant of an initial stimulus recognition. We thoroughly present a case for how such a process may be theoretically explained by the evidence accumulation paradigm, and we demonstrate how this paradigm can be directly related or combined with conventional psycholinguistic theory and their simulatory instantiations (generally, neural network models). Then with a demonstrative application on a large new real data set, we establish how the empirical evidence accumulation approach is able to provide parameter results that are informative to leading psycholinguistic theory, and that motivate future theoretical development. Copyright © 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.

 5. Dental wax decreases calculus accumulation in small dogs.

  Science.gov (United States)

  Smith, Mark M; Smithson, Christopher W

  2014-01-01

  A dental wax was evaluated after unilateral application in 20 client-owned, mixed and purebred small dogs using a clean, split-mouth study model. All dogs had clinical signs of periodontal disease including plaque, calculus, and/or gingivitis. The wax was randomly applied to the teeth of one side of the mouth daily for 30-days while the contralateral side received no treatment. Owner parameters evaluated included compliance and a subjective assessment of ease of wax application. Gingivitis, plaque and calculus accumulation were scored at the end of the study period. Owners considered the wax easy to apply in all dogs. Compliance with no missed application days was achieved in 8 dogs. The number of missed application days had no effect on wax efficacy. There was no significant difference in gingivitis or plaque accumulation scores when comparing treated and untreated sides. Calculus accumulation scores were significantly less (22.1 %) for teeth receiving the dental wax.

 6. A newly found cadmium accumulator-Malva sinensis Cavan

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhang Shirong; Chen Mingying; Li Ting; Xu Xiaoxun; Deng Liangji

  2010-01-01

  Screening hyperaccumulators and accumulators is a key step in the phytoremediation of soils contaminated by heavy metals. A pot experiment was conducted involving a soil Cd concentration gradient (0, 50, 75, 100, 125, 150, 175, and 200 mg kg -1 ) to determine if Malva sinensis Cavan. from two lead-zinc mines in Kangding and Yajiang in western Sichuan, China, is a Cd-hyperaccumulator. The highest Cd concentrations in plant shoots from Kangding and Yajiang were 154.30 and 122.77 mg kg -1 , respectively, at a soil Cd concentration of 200 mg kg -1 . The largest amounts of accumulation in plant shoots from Kangding and Yajiang were 700.5 and 1403.2 μg pot -1 , respectively. The bioconcentration factors in shoots were 0.53-1.03 for Kangding and 0.69-1.25 for Yajiang. Moreover, all translocation factors of plants from the two sites were over 1.0. Therefore, M. sinensis can be classified as a Cd-accumulator or non-standard Cd-hyperaccumulator.

 7. TOR (target of rapamycin) is a key regulator of triacylglycerol accumulation in microalgae.

  Science.gov (United States)

  Imamura, Sousuke; Kawase, Yasuko; Kobayashi, Ikki; Shimojima, Mie; Ohta, Hiroyuki; Tanaka, Kan

  2016-01-01

  Most microalgae abundantly accumulate lipid droplets (LDs) containing triacylglycerols (TAGs) under several stress conditions, but the underlying molecular mechanism of this accumulation remains unclear. In a recent study, we found that inhibition of TOR (target of rapamycin), a highly conserved protein kinase of eukaryotes, by rapamycin resulted in TAG accumulation in microalgae, indicating that TOR negatively regulates TAG accumulation. Here, we show that formation of intracellular LDs and TAG accumulation were also induced in the unicellular green alga Chlamydomonas reinhardtii after exposure to Torin1 or AZD8055, which are novel TOR inhibitors that inhibit TOR activity in a manner different from rapamycin. These results supported quite well our previous conclusion that TOR is a central regulator of TAG accumulation in microalgae.

 8. Zinc accumulation potential and toxicity threshold determined for a metal-accumulating Populus canescens clone in a dose-response study

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Langer, Ingrid [Institute of Soil Science, University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Peter Jordan-Strasse 82, A-1190 Vienna (Austria); Krpata, Doris [Institute of Microbiology, Innsbruck University, Technikerstrasse 25, A-6020 Innsbruck (Austria); Fitz, Walter J.; Wenzel, Walter W. [Institute of Soil Science, University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Peter Jordan-Strasse 82, A-1190 Vienna (Austria); Schweiger, Peter F., E-mail: peter.schweiger@boku.ac.a [Institute of Soil Science, University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Peter Jordan-Strasse 82, A-1190 Vienna (Austria)

  2009-10-15

  The effect of increasing soil Zn concentrations on growth and Zn tissue concentrations of a metal-accumulating aspen clone was examined in a dose-response study. Plants were grown in a soil with a low native Zn content which was spiked with Zn salt solutions and subsequently aged. Plant growth was not affected by NH{sub 4}NO{sub 3}-extractable soil Zn concentrations up to 60 mug Zn g{sup -1} soil, but it was completely inhibited at extractable concentrations above 90 mug Zn g{sup -1} soil. From these data an effective concentration of 68.5 mug extractable Zn g{sup -1} soil was calculated at which plant growth was reduced by 50%. The obtained information on toxicity threshold concentrations, and the relation between plant Zn accumulation and extractable soil Zn concentrations may be used to assess the suitability of the investigated Populus canescens clone for various phytoremediation strategies. The potential risk of metal transfer into food webs associated with P. canescens stands on Zn-polluted sites may also be estimated. - Quantitative information about the concentration-dependent Zn accumulation of Populus canescens contributes to assess its suitability for phytoremediation.

 9. The evaluation of the bone marrow accumulation of Ga-67 citrate

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ohnishi, Takashi; Jinnouchi, Seishi; Hoshi, Hiroaki; Yoshimura, Hiroshi; Nagamachi, Shigeki; Watanabe, Katsushi (Miyazaki Medical Coll., Kiyotake (Japan))

  1989-11-01

  The bone marrow distribution of Ga-67 citrate may be influenced by various elements in serum. In order to make these points clear, 1,955 whole body images were reviewed on the relationship between the accumulation of bone marrow and laboratory examination data of each patients. Increasing accumulation in the bone marrow was determined as positive when the bones of lower extremities were deposited on the images, because these bones was not visualized in normal gallium image. Laboratory data of 20 patients without having bone marrow accumulation was used as control. The positive findings of bone marrow accumulation was observed in 38 patients (2%) including 23 malignancies and 15 benign disease. The malignant tumor infiltration to the bone marrow was demonstrated by bone marrow aspiration biopsy in 2 out of 7 patients with bone marrow accumulation of Ga-67. Seven out of 15 patients with benign disease were collagen disease such as aortitis syndrome or SLE. The values of hemoglobin, hematocrit, serum iron and creatinine clearance were significantly lower in the patients with positive findings in comparison with control. These results suggest that the lower level of serum iron and anemia may cause increasing bone marrow accumulation of Ga-67 citrate. (author).

 10. Effects of nitrogen applocation on yield and nitrogen accumulation in soybean

  International Nuclear Information System (INIS)

  Di Wei; Jin Xijun; Ma Chunmei; Dong Shoukun; Gong Zhenping; Zhang Lei

  2010-01-01

  Methods of sand cultre and 15 N tracing were used to study the effects of nitrogen application on yield and nitrogen accumulation in soybean variety SN 14 . The results showed as follows: accumulated nitrogen in the whole plant, petiole, pod shell and seed increased at the beginning and then decreased with the increase of nitrogen levels; Nitrogen accumulation in leaf and stem increased in 3 and 5 times for N 150 than that of N 0 , which indicated that high nitrogen levels promoted the nitrogen accumulation in leaf and stem, however compared with N 0 , nitrogen accumulation in root, Nodulation-N accumulated in the whole plant and seed of N 150 decreased by 60.3%, 74. 9% and 85.7% respectively, and Fertilizer-N harvest index of N 150 decreased, which was 19.8% lower than that of N 50 , as well as Nodulation-N harvest index 25.5% lower than that of N 50 . The nitrogen levels of soybean yield also firstly increased and then decreased; Compared with N 0 , plant height, pod height and lowest pod nodes of soybean treated with N 150 increased by 55.2%, 199.7% and 142.9% respectively, while no effects were found on node number. (authors)

 11. The evaluation of the bone marrow accumulation of Ga-67 citrate

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ohnishi, Takashi; Jinnouchi, Seishi; Hoshi, Hiroaki; Yoshimura, Hiroshi; Nagamachi, Shigeki; Watanabe, Katsushi

  1989-01-01

  The bone marrow distribution of Ga-67 citrate may be influenced by various elements in serum. In order to make these points clear, 1,955 whole body images were reviewed on the relationship between the accumulation of bone marrow and laboratory examination data of each patients. Increasing accumulation in the bone marrow was determined as positive when the bones of lower extremities were deposited on the images, because these bones was not visualized in normal gallium image. Laboratory data of 20 patients without having bone marrow accumulation was used as control. The positive findings of bone marrow accumulation was observed in 38 patients (2%) including 23 malignancies and 15 benign disease. The malignant tumor infiltration to the bone marrow was demonstrated by bone marrow aspiration biopsy in 2 out of 7 patients with bone marrow accumulation of Ga-67. Seven out of 15 patients with benign disease were collagen disease such as aortitis syndrome or SLE. The values of hemoglobin, hematocrit, serum iron and creatinine clearance were significantly lower in the patients with positive findings in comparison with control. These results suggest that the lower level of serum iron and anemia may cause increasing bone marrow accumulation of Ga-67 citrate. (author)

 12. Long-term carbon accumulation in Andes peatlands

  Science.gov (United States)

  Huaman, Yizet; Moreira-turq, Patricia; Willems, Bram; Espinoza, Raul; Turq, Bruno; Apaéstegui, James; Llanos, Romina

  2017-04-01

  High-altitude peatlands of the Andes still remain relatively unexplored since most of the studies on carbon capture in tropical soils have focused on peatlands in low altitude areas, leaving aside the importance of the study of high mountain wetlands, currently called "bofedales" located between 3000 and 5000 masl, covering most of the Andes mountains in South America. These peatlands in turn may also represent important paleoclimatic records. In this study, we investigated three peatland cores (APA-01, APA2-01, and APA2-02) at different altitudes (4210 m, 4420 m and 4432 m, respectively) in high Andean Peatlands of southern Peru. The peatland studied is located at the headwater basin Cachi River, in the town of Ayacucho, Peru. The aim of this study was to evaluate the role played by past climatic changes on the peatlands carbon accumulation. Each core was sectioned centimeter by centimeter and sub samples (n = 31) were collected for radiocarbon dating by AMS (acceleration mass spectrometer) and were used to create a sedimentological model based on the program Clam2.2R. The concentrations of carbon and nitrogen were determined from a C / H / N elemental analyzer and the stable carbon and nitrogen isotopes (δ13C and δ15N) were also analyzed. The bulk density was determined based on the volume occupied by the sediment (g /cm3). Finally, the carbon accumulation rate (gC m-2año-1) was determined. The three cores were characterized by two sedimentary units, the results present in the first sedimentary unit of APA01 an average long-term carbon accumulation rate of 59 gC m-2año-1, APA2-01 with 32 gC m-2año-1 and finally APA2-02 with 24 gC m-2año-1; for the second sedimentary unit we have: APA01 on average 17 gC m-2año-1, APA2-01 with 33 gC m-2año-1 and finally APA2-02 with 49 gC m-2año-1. In conclusion, we can say that the carbon accumulation rate for the first sedimentary unit of the three cores decreases as the altitude increases; on the other hand, we have the

 13. Metal accumulation in marine bivalves under various tributyltin burdens.

  Science.gov (United States)

  Tang, Chuan-Ho; Lin, Chan-Shing; Wang, Wei-Hsien

  2009-11-01

  In the present study, a field survey was conducted to measure the accumulation of butyltin, Cu, Zn, and Cd in green mussels (Perna viridis) and Pacific oysters (Crassostrea gigas) at the regions along a tributyltin pollution gradient. A negative correlation was found between the tributyltin/total butyltin ratio (0.87-0.31) and tributyltin content (114-5,817 ng/g as tin dry wt) in oysters, while the Cu content (44.2-381 mg/kg dry wt) was positively correlated with the logarithm of tributyltin content during the summer and winter. This suggests that as the tributyltin burden increases, the rates of tributyltin metabolism may be elevated, leading to enhanced Cu accumulation. A similar accumulation pattern for Zn was also found in oysters. In mussels, however, the tributyltin/total butyltin ratio and the Cu and Zn contents remained relatively constant (~ 0.7, 12, and 100 mg/kg dry wt, respectively) regardless of the tributyltin burden. Clearly, the butyltin and Cu/Zn accumulation processes in oysters differ from those in mussels under tributyltin pollution. These observations provide valuable information for those who evaluate or compare tributyltin and/or Cu/Zn pollution using oysters and mussels as bioindicators.

 14. Accumulation mechanism of 67Ga-citrate into malignant tumor

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yamada, Norihisa

  1988-01-01

  In an attempt to explore the accumulation mechanism of Ga-67 in malignant tumors, the role of lysosomes was examined in tumor-bearing mice. Both Ga-67 and Sc-46 radioactivities in the lysosomal fraction were measured by the well type scintilation counter. The disruption of lysosome did not occur in the process of the fractionation procedures because Sc-46 was readily taken up by the lysosome of tumor cells. A large quantity of Ga-67 was taken up by the tumor cytosol and a small quantity was taken up by the tumor lysosome. Both of the nuclides were readily taken up by the liver, with almost the same accumulation rates. Ga-67 was bound to acid mucopolysaccharide with a molecular weight of 10,000 dalton, while Sc-46 was bound to acid mucopolysaccharide whose molecular weight exceeds 40,000 dalton. Lysosomal accumulation in tumor tissues depended on binding substances of these nuclides in tissues. Lysosome did not play an important role in the tumor accumulation of Ga-67. Ga-67 is taken up by tumor tissues and connective tissues, and is bound to acid mucopolysaccharide in these tissues. (Namekawa, K)

 15. Response of salt-marsh carbon accumulation to climate change.

  Science.gov (United States)

  Kirwan, Matthew L; Mudd, Simon M

  2012-09-27

  About half of annual marine carbon burial takes place in shallow water ecosystems where geomorphic and ecological stability is driven by interactions between the flow of water, vegetation growth and sediment transport. Although the sensitivity of terrestrial and deep marine carbon pools to climate change has been studied for decades, there is little understanding of how coastal carbon accumulation rates will change and potentially feed back on climate. Here we develop a numerical model of salt marsh evolution, informed by recent measurements of productivity and decomposition, and demonstrate that competition between mineral sediment deposition and organic-matter accumulation determines the net impact of climate change on carbon accumulation in intertidal wetlands. We find that the direct impact of warming on soil carbon accumulation rates is more subtle than the impact of warming-driven sea level rise, although the impact of warming increases with increasing rates of sea level rise. Our simulations suggest that the net impact of climate change will be to increase carbon burial rates in the first half of the twenty-first century, but that carbon-climate feedbacks are likely to diminish over time.

 16. BIOBUTANOL ACCUMULATION USING ALTERNATIVE SUBSTRATES BY CULTIVATION OF Clostridium acetobutylicum STRAINS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  О. О. Тigunova

  2017-10-01

  Full Text Available The aim of the research was to investigate the accumulation of biobutanol by strains Clostridium acetobutylicum using alternative substrates (Jerusalem artichoke juice, technical glycerol, crude glycerol, shredded biomass of soy, rape, wheat and switchgrass. In order to increase the accumulation of butanol in the process of cultivation, the cells of C. acetobutylicum were statically immobilized on carriers (belting strips, ferrite rings and Raschig rings by the method of adsorption immobilization. The cells were precipitated by centrifugation, the supernatant was distilled and then fermentation products were determined. Gas chromatography was used to determine the presence of solvents in the culture fluid. The biggest accumulation of butanol (2 g/dm3 was at concentration of crude glycerol 16 g/dm3 in the medium, and complete inhibition of culture development — at glycerol concentration 25 g/dm3. The accumulation of butanol by the strain C. acetobutylicum ІМВ В-7407 using fill and draw method depended on the amount of sequestered and infused medium. Immobilization of the culture using the Raschig rings allowed increasing the bioconversion to butanol twice. So it is shown the possibility to use non-traditional substrates for the production of biobutanol. The most accumulation of butanol was achieved using glycerol (11 g/dm3 as water-soluble substrate, and using switchgrass as lignocelluloses substrate (2,6 g/dm3. Immobilization of C. acetobutylicum culture cells on carriers increased the accumulation of butanol. The use of Raschig rings, as carriers for immobilization, allowed increasing the accumulation of butanol twice.

 17. Accumulation of /sup 90/Sr and /sup 137/Cs in lichens under experimental conditions

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nifontova, M G [AN SSSR, Sverdlovsk. Inst. Ehkologii Rastenij i Zhivotnykh

  1976-01-01

  A study was made of the accumulation from aqueous media of two long-lived radionuclides---/sup 90/Sr and /sup 137/Cs---by the thalluses of eight species of lichens of different ecological and morphological groups (soil bushy lichens and foliated forms; epiphytic bushy and foliated; epilytic foliated). Fhe efficiency of accumulation of radionuclides by the thalluses was determined from the accumulation coefficient (KN) (koehfitsient nakopleniya). There was a distinct difference in the radionuclide accumulation by the different species of lichens. Based on their radionuclide accumulation, the lichens were divided into three groups. It was shown that not only do different species of lichens differ in their accumulation of the same radionuclide, but also the thalluses of the same species are not the same in the sorption of different radionuclides. However, on an average, the bushy forms of lichens accumulated /sup 90/Sr and /sup 137/Cs more than the leafy types. The lichens studied may be arrangd according to their accumulation of /sup 90/Sr: epiphytes > soil types > epilytes, or their /sup 137/Cs accumulation: soil types > epilytes > epiphytes.

 18. Capital accumulation in private information economies

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Boháček, Radim

  2005-01-01

  Roč. 5, č. 1 (2005), s. 1-22 ISSN 1534-5998 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70850503 Keywords : moral hazard * capital accumulation Subject RIV: AH - Economics http://www.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1172&context=bejm

 19. Mitochondrial accumulation of APP and Abeta

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pavlov, Pavel F; Petersen, Anna Camilla Hansson; Glaser, Elzbieta

  2009-01-01

  Accumulating evidence suggest that alterations in energy metabolism are among the earliest events that occur in the Alzheimer disease (AD) affected brain. Energy consumption is drastically decreased in the AD-affected regions of cerebral cortex and hippocampus pointing towards compromised mitocho...

 20. Characterization of distinct Arctic aerosol accumulation modes and their sources

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lange, R.; Dall'Osto, M.; Skov, H.

  2018-01-01

  -August). By association to chemical composition, cloud condensation nuclei properties, and meteorological variables, three typical accumulation mode aerosol clusters were identified: Haze (32% of the time), Bimodal (14%) and Aged (6%). In brief: (1) Haze accumulation mode aerosol shows a single mode at 150 nm, peaking...

 1. Total lipid accumulation and fatty acid profiles of microalga Spirulina ...

  African Journals Online (AJOL)

  Nutrient limitation in terms of nitrogen and phosphorus increased lipid accumulation under depleted growth in Spirulina strains. Nitrogen limitation was found more effective than phosphorus in accumulating lipid. The fatty acid profile was variable: palmitic (48%), linolenic (21%) and linoleic acids (15%) were the most ...

 2. Seasonal dynamics of Co60 accumulation by Elodea canadensis Rich

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bochenin, V.F.; Chebotina, M.Ya.

  1975-01-01

  The seasonal dynamics of Co 60 accumulation by one of the most widely distributed fresh-water plants, elodea (Elodea canadensis Rich), were studied. Accumulation was shown to vary with the season. A very low coefficient of accumulation (500-700 units) was typical for the summer period (June to August). It increased in the fall, reached its highest values (3500-4000) in mid-winter (January), and dropped sharply in the spring. Radioisotope concentrations in the plant varied similarly. The cumulative capacity of plants for Co 60 may vary by a factor of 6 to 7 during the year. It is suggested that the seasonal changes in Co 60 accumulation may be caused by both differences in the physiological state of the plants at different times of the year, and by seasonal variations in the hydrochemical regime of the water reservoir. Experiments were done to clarify which of these mechanisms is the determining factor. (V.A.P.)

 3. Late endosomal cholesterol accumulation leads to impaired intra-endosomal trafficking.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Komla Sobo

  Full Text Available BACKGROUND: Pathological accumulation of cholesterol in late endosomes is observed in lysosomal storage diseases such as Niemann-Pick type C. We here analyzed the effects of cholesterol accumulation in NPC cells, or as phenocopied by the drug U18666A, on late endosomes membrane organization and dynamics. METHODOLOGY/PRINCIPAL FINDINGS: Cholesterol accumulation did not lead to an increase in the raft to non-raft membrane ratio as anticipated. Strikingly, we observed a 2-3 fold increase in the size of the compartment. Most importantly, properties and dynamics of late endosomal intralumenal vesicles were altered as revealed by reduced late endosomal vacuolation induced by the mutant pore-forming toxin ASSP, reduced intoxication by the anthrax lethal toxin and inhibition of infection by the Vesicular Stomatitis Virus. CONCLUSIONS/SIGNIFICANCE: These results suggest that back fusion of intralumenal vesicles with the limiting membrane of late endosomes is dramatically perturbed upon cholesterol accumulation.

 4. [Accumulative effects and long-term persistence of subliminal mere exposure].

  Science.gov (United States)

  Kawakami, Naoaki; Yoshida, Fujio

  2011-10-01

  We examined the accumulative effects and long-term persistence of subliminal mere exposure. An accumulative exposure condition (100 exposures distributed over five days) and a massed exposure condition (100 exposures in one day) were used in a Go/No-go Association Task (GNAT), with assessments of likability from Time 1 (just after) to Time 6 (after three months). First, a single stimulus was shown subliminally for a total of 100 times. The results indicated that mere exposure effects occurred equally often at Time 1. However, after Time 2, likability gradually decreased under the massed exposure condition, while it did not decrease under the accumulative exposure condition until Time 6. Second, in order to investigate the effect of multiple exposure, five stimuli belonging to a common category were shown 20 times each, for a total of 100 times. An ANOVA suggested that massed exposure had an instantaneous effect on likability, whereas accumulative exposure had a long-term persistence effect. Also, multiple exposures strengthened the mere exposure effect.

 5. Extraosseous accumulation of sup(99m)Tc-methylene diphosphonate

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ota, A; Mayumi, K; Shinozuka, A; Sunada, E; Takahashi, Y [Showa Univ., Tokyo (Japan). School of Medicine

  1980-10-01

  The sup(99m)Tc-phosphates have been used as bone scanning agents. Abnormal extraosseous accumulation of sup(99m)Tc-phosphates was noted in 10 cases. The lesions associated with extraosseous accumulation are as follows; 1 breast cancer, 2 neuroblastomas, 1 Wilms' tumor, 1 Hodgkin's disease, 1 rectum carcinoma, 1 pulmonary fibrosis, 1 abdominal wall metastasis of gastric cancer, 1 operation scar and 1 hepatoblastoma. In other several author's reports of abnormal extraosseous accumulation in malignant tumor, it is suggested that sup(99m)Tc-phosphate is concentrated in the region where Ca-P metabolism is accelerated. However, it is known as a fact that positive or negative findings are pointed out even in pathologically same diseases. For interpretation of this mechanism, several opinions have been suggested, but it remains as an unsolved problem.

 6. Bromine accumulation in acidic black colluvial soils

  Science.gov (United States)

  Martínez Cortizas, Antonio; Ferro Vázquez, Cruz; Kaal, Joeri; Biester, Harald; Costa Casais, Manuela; Taboada Rodríguez, Teresa; Rodríguez Lado, Luis

  2016-02-01

  Recent investigations showed that bromine is incorporated to soil organic matter (SOM), its content increasing with humification. But few research was done on its long-term accumulation and the role played by pedogenetic processes, as those involved in organic matter stabilization. We investigated bromine content and distribution in four deep, acidic, organic-rich, Holocene soils from an oceanic area of Western Europe. Bromine concentrations (93-778 μg g-1) in the silt + clay (stabilized as aluminium-OM associations, and to a lesser extent on soil acidity (pH) and iron-OM associations. Thus, at scales of thousands of years, bromine accumulation in acidic soils is linked to the pool of metal-clay-stabilized organic matter.

 7. Zinc and cadmium accumulation and tolerance in populations of Sedum alfredii

  International Nuclear Information System (INIS)

  Deng, D.M.; Shu, W.S.; Zhang, J.; Zou, H.L.; Lin, Z.; Ye, Z.H.; Wong, M.H.

  2007-01-01

  To investigate the variation of Zn and Cd accumulation and tolerance of Sedum alfredii (a newly reported Zn/Cd hyperaccumulator), field surveys and hydroponic experiments were conducted among three populations of this species: two originating from old Pb/Zn mines in Zhejiang (ZJ) and Hunan (HN) Provinces and one from a 'clean' site in Guangdong (GD) Province, China. Under field conditions, up to 12,524 and 12,253 mg kg -1 Zn, and 1400 and 97 mg kg -1 Cd in shoots of ZJ and HN plants were recorded respectively. Under hydroponic conditions, ZJ and HN plants accumulated significantly higher Zn and Cd in their leaves and stems, and possessed significantly higher Zn and Cd tolerance than GD plants. Among the two contaminated populations, ZJ plants showed higher Cd tolerance and accumulation (in leaves) than HN plants. The present results indicate that significant differences in Zn and Cd accumulation and tolerance exist in populations of S. alfredii. - Marked variation of Zn and Cd tolerance and accumulation exist in populations of Sedum alfredii, a Zn/Cd hyperaccumulator

 8. ION EFFECTS IN THE APS PARTICLE ACCUMULATOR RING

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Calvey, J.; Harkay, K.; Yao, CY.

  2017-06-25

  Trapped ions in the APS Particle Accumulator Ring (PAR) lead to a positive coherent tune shift in both planes, which increases along the PAR cycle as more ions accumulate. This effect has been studied using an ion simulation code developed at SLAC. After modifying the code to include a realistic vacuum profile, multiple ionization, and the effect of shaking the beam to measure the tune, the simulation agrees well with our measurements. This code has also been used to evaluate the possibility of ion instabilities at the high bunch charge needed for the APS-Upgrade.

 9. Enhancement of uranium-accumulating ability of microorganisms by irradiation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sakaguchi, Takashi; Nakajima, Akira; Tsuruta, Takehiko [Miyazaki Medical Coll., Kiyotake (Japan)

  1998-01-01

  Some microorganisms having excellent ability to accumulate uranium were isolated, from soil and water systems in and around the Ningyo-toge Station of Power Reactor and Nuclear Fuel Development Corporation. The enhancement of uranium-accumulating ability of microorganisms by electron-beam irradiation was examined, and the ability of JW-046 was increased 3-5% by the irradiation. The irradiation affect the growth of some of microorganisms tested. (author)

 10. The effect on dose accumulation accuracy of inverse-consistency and transitivity error reduced deformation maps

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hardcastle, Nicholas; Bender, Edward T.; Tomé, Wolfgang A.

  2014-01-01

  It has previously been shown that deformable image registrations (DIRs) often result in deformation maps that are neither inverse-consistent nor transitive, and that the dose accumulation based on these deformation maps can be inconsistent if different image pathways are used for dose accumulation. A method presented to reduce inverse consistency and transitivity errors has been shown to result in more consistent dose accumulation, regardless of the image pathway selected for dose accumulation. The present study investigates the effect on the dose accumulation accuracy of deformation maps processed to reduce inverse consistency and transitivity errors. A set of lung 4DCT phases were analysed, consisting of four images on which a dose grid was created. Dose to 75 corresponding anatomical locations was manually tracked. Dose accumulation was performed between all image sets with Demons derived deformation maps as well as deformation maps processed to reduce inverse consistency and transitivity errors. The ground truth accumulated dose was then compared with the accumulated dose derived from DIR. Two dose accumulation image pathways were considered. The post-processing method to reduce inverse consistency and transitivity errors had minimal effect on the dose accumulation accuracy. There was a statistically significant improvement in dose accumulation accuracy for one pathway, but for the other pathway there was no statistically significant difference. A post-processing technique to reduce inverse consistency and transitivity errors has a positive, yet minimal effect on the dose accumulation accuracy. Thus the post-processing technique improves consistency of dose accumulation with minimal effect on dose accumulation accuracy.

 11. Moisture accumulation in a building envelope

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Forest, T.W.; Checkwitch, K.

  1988-09-01

  In a large number of cases, the failure of a building envelope can be traced to the accumulation of moisture. In a cold winter climate, characteristic of the Canadian prairies, moisture is deposited in the structure by the movement of warm, moist air through the envelope. Tests on the moisture accumulation in a building envelope were initiated in a test house at an Alberta research facility during the 1987/88 heating season. The indoor moisture generation rate was measured and compared with the value inferred from the measured air infiltration rate. With the flue open, the moisture generation rate was approximately 5.5 kg/d of which 0.7 kg/d entered the building envelope; the remainder was exhausted through the flue. With the flue blocked, the moisture generation rate decreased to 3.4 kg/d, while the amount of moisture migrating through the envelope increased to 4.0 kg/d. The moisture accumulation in wall panels located on the north and south face of the test house was also monitored. Moisture was allowed to enter the wall cavity via a hole in the drywall. The fiberglass insulation remained dry throughout the test period. The moisture content of the exterior sheathing of the north panel increased to a maximum of 18% wt in the vicinity of the hole, but quickly dried when the ambient temperatures increased towards the end of the season. The south panel showed very little moisture accumlation due to the effects of solar radiation. 14 refs., 9 figs.

 12. Long-term observations on calcium accumulation in postischemic gerbil brain

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Araki, T.; Kato, H.; Inoue, T.; Kogure, K. (Department of Neurology, Institute of Brain Diseases, Tohoku University School of Medicine, Sendai (Japan))

  1991-01-01

  We studied delayed postischemic calcium accumulation and neuronal damage in the gerbil brain, using {sup 45}Ca autoradiography as a marker for detection of injured tissue and light microscopy. Transient cerebral ischemia was induced for 15 min. Sham-operated gerbils showed no abnormal calcium accumulation and neuronal damage throughout the brain. At 2 and 7 days following 15 min of ischemia, marked calcium accumulation and mild to severe neuronal damage were found in the selectively vulnerable areas such as neocortex, striatum, hippocampus and thalamus, and brainstem such as medial geniculate body, substantia nigra and inferior colliculus. After 1-2 months of recirculation, the calcium accumulation was not recognized in the brainstem. But, the accumulation was still detectable in the striatum, the hippocampus and the thalamus. Morphological study showed that marked proliferation of glia cells was rapid in the inferior colliculus and was relatively slow in the striatum and the hippocampus, although these structures were severely damaged after ischemia. The result suggests that the speed of restoration of injured tissue and the mechanisms for the damage after cerebral ischemia may be different between the selectively vulnerable areas and the brainstem. Furthermore, they suggest that {sup 45}Ca autoradiographic technique may provide a useful approach for diagnosis of the restoration of injured tissue at chronic stage following cerebral ischemia. (author).

 13. Capital accumulation and embodied technological progress

  NARCIS (Netherlands)

  Grass, D.; Hartl, R.F.; Kort, P.M.

  This paper combines technology adoption with capital accumulation taking into account technological progress. We model this as a multi-stage optimal control problem and solve it using the corresponding maximum principle. The model with linear revenue can be solved analytically, while the model with

 14. Phytochelatin and cadmium accumulation in wheat.

  NARCIS (Netherlands)

  Stolt, J.P.; Sneller, F.E.C.; Bryngelson, T.; Lundborg, T.; Schat, H.

  2003-01-01

  Cadmium (Cd) is a nonessential heavy metal that can be harmful at low concentrations in organisms. Therefore, it is necessary to decrease Cd accumulation in the grains of wheats aimed for human consumption. In response to Cd, higher plants synthesize sulphur-rich peptides, phytochelatins (PCs).

 15. Visual accumulation tube for size analysis of sands

  Science.gov (United States)

  Colby, B.C.; Christensen, R.P.

  1956-01-01

  The visual-accumulation-tube method was developed primarily for making size analyses of the sand fractions of suspended-sediment and bed-material samples. Because the fundamental property governing the motion of a sediment particle in a fluid is believed to be its fall velocity. the analysis is designed to determine the fall-velocity-frequency distribution of the individual particles of the sample. The analysis is based on a stratified sedimentation system in which the sample is introduced at the top of a transparent settling tube containing distilled water. The procedure involves the direct visual tracing of the height of sediment accumulation in a contracted section at the bottom of the tube. A pen records the height on a moving chart. The method is simple and fast, provides a continuous and permanent record, gives highly reproducible results, and accurately determines the fall-velocity characteristics of the sample. The apparatus, procedure, results, and accuracy of the visual-accumulation-tube method for determining the sedimentation-size distribution of sands are presented in this paper.

 16. A newly found cadmium accumulator-Malva sinensis Cavan

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zhang Shirong, E-mail: rsz01@163.com [College of Resources and Environment, Sichuan Agricultural University, 46 Xinkang Road, Yaan 625014 (China); Chen Mingying; Li Ting; Xu Xiaoxun; Deng Liangji [College of Resources and Environment, Sichuan Agricultural University, 46 Xinkang Road, Yaan 625014 (China)

  2010-01-15

  Screening hyperaccumulators and accumulators is a key step in the phytoremediation of soils contaminated by heavy metals. A pot experiment was conducted involving a soil Cd concentration gradient (0, 50, 75, 100, 125, 150, 175, and 200 mg kg{sup -1}) to determine if Malva sinensis Cavan. from two lead-zinc mines in Kangding and Yajiang in western Sichuan, China, is a Cd-hyperaccumulator. The highest Cd concentrations in plant shoots from Kangding and Yajiang were 154.30 and 122.77 mg kg{sup -1}, respectively, at a soil Cd concentration of 200 mg kg{sup -1}. The largest amounts of accumulation in plant shoots from Kangding and Yajiang were 700.5 and 1403.2 {mu}g pot{sup -1}, respectively. The bioconcentration factors in shoots were 0.53-1.03 for Kangding and 0.69-1.25 for Yajiang. Moreover, all translocation factors of plants from the two sites were over 1.0. Therefore, M. sinensis can be classified as a Cd-accumulator or non-standard Cd-hyperaccumulator.

 17. Ablative fractional laser enhances MAL-induced PpIX accumulation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haak, C S; Christiansen, K; Erlendsson, Andrés M

  2016-01-01

  BACKGROUND AND OBJECTIVES: Pretreatment of skin with ablative fractional laser enhances accumulation of topical provided photosensitizer, but essential information is lacking on the interaction between laser channel densities and pharmacokinetics. Hence our objectives were to investigate how...... (range 46-133min) induced fluorescence levels similar to curettage and 180min incubation. Furthermore, MAL 80 and 160mg/g induced similar fluorescence intensities in skin exposed to laser densities of 1, 2 and 5% (p>0.0537, 30-180min). CONCLUSION: MAL-induced protoporphyrin accumulation is augmented...... protoporphyrin accumulation was affected by laser densities, incubation time and drug concentration. METHODS: We conducted the study on the back of healthy male volunteers (n=11). Test areas were pretreated with 2940nm ablative fractional Er:YAG laser, 11.2mJ per laser channel using densities of 1, 2, 5, 10...

 18. Comparison of accumulation of four metalloids in Allium sativum.

  Science.gov (United States)

  Ogra, Yasumitsu; Awaya, Yumi; Anan, Yasumi

  2015-05-01

  In this study, we evaluated the accumulation and metabolism of four metalloids: arsenic (As), selenium (Se), antimony (Sb), and tellurium (Te) in garlic to determine whether garlic can be used for the phytoremediation of those metalloids. Garlic was able to efficiently accumulate As and Se, the two-fourth-period metalloids. However, it was not able to accumulate Sb and Te, the two-fifth-period metalloids, because their bioaccumulation factors were below one. Speciation analyses revealed that four metalloids could be metabolized in garlic, although their metabolites could not be identified yet. Results also suggested that garlic was able to distinguish the metalloids in groups 15 and 16 and the fourth and fifth periods, i.e., As, Se, Sb, and Te. Therefore, garlic is one of the potential plants for the phytoremediation of the fourth-period metalloids.

 19. Incorporation of radiometric tracers in peat and implications for estimating accumulation rates

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hansson, Sophia V., E-mail: sophia.hansson@emg.umu.se [Department of Ecology and Environmental Science, Umeå University, SE-901 87 Umeå (Sweden); Kaste, James M. [Geology Department, The College of William and Mary, Williamsburg, VA 23187 (United States); Olid, Carolina; Bindler, Richard [Department of Ecology and Environmental Science, Umeå University, SE-901 87 Umeå (Sweden)

  2014-09-15

  Accurate dating of peat accumulation is essential for quantitatively reconstructing past changes in atmospheric metal deposition and carbon burial. By analyzing fallout radionuclides {sup 210}Pb, {sup 137}Cs, {sup 241}Am, and {sup 7}Be, and total Pb and Hg in 5 cores from two Swedish peatlands we addressed the consequence of estimating accumulation rates due to downwashing of atmospherically supplied elements within peat. The detection of {sup 7}Be down to 18–20 cm for some cores, and the broad vertical distribution of {sup 241}Am without a well-defined peak, suggest some downward transport by percolating rainwater and smearing of atmospherically deposited elements in the uppermost peat layers. Application of the CRS age–depth model leads to unrealistic peat mass accumulation rates (400–600 g m{sup −2} yr{sup −1}), and inaccurate estimates of past Pb and Hg deposition rates and trends, based on comparisons to deposition monitoring data (forest moss biomonitoring and wet deposition). After applying a newly proposed IP-CRS model that assumes a potential downward transport of {sup 210}Pb through the uppermost peat layers, recent peat accumulation rates (200–300 g m{sup −2} yr{sup −1}) comparable to published values were obtained. Furthermore, the rates and temporal trends in Pb and Hg accumulation correspond more closely to monitoring data, although some off-set is still evident. We suggest that downwashing can be successfully traced using {sup 7}Be, and if this information is incorporated into age–depth models, better calibration of peat records with monitoring data and better quantitative estimates of peat accumulation and past deposition are possible, although more work is needed to characterize how downwashing may vary between seasons or years. - Highlights: • {sup 210}Pb, {sup 137}Cs, {sup 241}Am and {sup 7}Be, and tot-Pb and tot Hg were measured in 5 peat cores. • Two age–depth models were applied resulting in different accumulation rates

 20. Accumulation of sucrose in irradiated agricultural products

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hayashi, T.

  1986-01-01

  Irradiation of agricultural products with ionizing radiation causes various physiological changes and one of the interesting phenomena is the increase of sucrose in irradiated potatoes. The relationship, however, between sucrose content and irradiation dose was not clarified. The author has made the relationship clear and found out that the sucrose content once enhanced by a high dose of irradiation does not lower during storage for a long period. It has been found that the sucrose accumulation caused by irradiation occurred in sweet potatoes and chestnuts as well as potatoes. In this article the effect of gamma-irradiation on the sucrose content of potato tubers, sweet potato roots and chestnuts will be reviewed and the mechanism of this sucrose accumulation will be discussed

 1. Accumulation of sucrose in irradiated agricultural products

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hayashi, T. [National Food Research Inst., Tsukuba, Ibaraki (Japan)

  1986-03-15

  Irradiation of agricultural products with ionizing radiation causes various physiological changes and one of the interesting phenomena is the increase of sucrose in irradiated potatoes. The relationship, however, between sucrose content and irradiation dose was not clarified. The author has made the relationship clear and found out that the sucrose content once enhanced by a high dose of irradiation does not lower during storage for a long period. It has been found that the sucrose accumulation caused by irradiation occurred in sweet potatoes and chestnuts as well as potatoes. In this article the effect of gamma-irradiation on the sucrose content of potato tubers, sweet potato roots and chestnuts will be reviewed and the mechanism of this sucrose accumulation will be discussed.

 2. Retrieving a common accumulation record from Greenland ice cores for the past 1800 years

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Katrine K.; Ditlevsen, Peter D.; Rasmussen, Sune Olander

  2006-01-01

  In the accumulation zone of the Greenland ice sheet the annual accumulation rate may be determined through identification of the annual cycle in the isotopic climate signal and other parameters that exhibit seasonal variations. On an annual basis the accumulation rate in different Greenland ice...... cores is highly variable, and the degree of correlation between accumulation series from different ice cores is low. However, when using multiyear averages of the different accumulation records, the correlation increases significantly. A statistical model has been developed to estimate the common...

 3. Carbon dioxide gas hydrates accumulation in freezing and frozen sediments

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chuvilin, E.; Guryeva, O. [Moscow State Univ., Moscow (Russian Federation). Dept. of Geology

  2008-07-01

  Carbon dioxide (CO{sub 2}) hydrates and methane hydrates can be formed, and exist under natural conditions. The permafrost area has been considered as an environment for the potential disposal of CO{sub 2}. The favorable factors for preserving CO{sub 2} in liquid and gas hydrate states in frozen sediments and under permafrost horizons are great thickness of frozen sediments; low permeability in comparison with thawed sediments; and favourable conditions for hydrates formation. Therefore, research on the formation and existence conditions of CO{sub 2} gas hydrates in permafrost and under permafrost sediments are of great importance for estimation of CO{sub 2} disposal conditions in permafrost, and for working out specific sequestration schemes. This paper presented the results of an experimental study on the process of carbon dioxide (CO{sub 2}) gas hydrates formation in the porous media of sediments under positive and negative temperatures. Sediment samples of various compositions including those selected in the permafrost area were used. The research was conducted in a special pressure chamber, which allowed to monitor pressure and temperature. The study used the monitoring results in order to make quantitative estimation of the kinetics of CO{sub 2} hydrates accumulation in the model sediments. Results were presented in terms of kinetics of CO{sub 2} hydrates accumulation in the porous media at positive and negative temperatures; kinetics of CO{sub 2} hydrates accumulation in various porous media; gas hydrate-former influence on kinetics of hydrates accumulation in frozen sediments; and influence of freezing on CO{sub 2} hydrates accumulation in porous media. It was concluded that hydrate accumulation took an active place in porous media not only under positive, but also under high negative temperatures, when the water was mainly in the form of ice in porous media. 27 refs., 3 tabs., 5 figs.

 4. Accumulation of 95mTc by marine algae and sea urchin

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nakamura, Ryoichi; Nakahara, Motokazu; Matsuba, Mitsue; Suzuki, Yuzuru

  1994-01-01

  It is necessary to investigate the accumulation of technetium by marine algae popular in Japan and it is also important to examine the contribution of food to the accumulation of the nuclide by sea urchin which grazes algae. In the laboratory tracer experiment, some species of algae and sea urchin were kept separately for 7 days in sea water containing 95m Tc (uptake experiment) and then transferred into non-radioactive sea water to be held for 28 days with the frequent renewal of the sea water (excretion experiment). No food was given during the uptake experiment to prevent the urchins from accumulating 95m Tc through food. Another experiment was done by feeding urchins with 95m Tc labeled algae in the non-radioactive sea water. Five species of brown algae showed CFs in the range of 900 and 35000 but CFs of green and red algae were 1-4. Sea urchin accumulated more 95m Tc through food (brown algae) than directly from sea water, so that the main pathway of technetium accumulation by sea urchin was estimated to be brown algae which were the most favorite food of the organism. (author)

 5. Accumulation and metabolism of radioactive nuclides

  International Nuclear Information System (INIS)

  Koyanagi, Taku

  1981-01-01

  After the injection of RI into the mantle cavity of Iidako (Octopus ocellatus), changes of whole body radioactivity were examined. Both the inorganic and organic forms of cobalt were most heavily distributed in the branchial heart. Cyanocobalamin was distributed in an extremely small amount in the liver, but was more distributed in the arms, or gonad. Mn and Zn were almost equally distributed in most portions, but were scarcely accumulated in the branchial heart. Like Co, Fe was ubiquitous in the branchial heart. In relation to the gel filtration pattern of the branchial heart extract, Co-chloride mostly flowed out into the small molecular zone, and cyano-cobalamin into the heavy molecular zone. Mn, Zn and Fe flowed out into similar portions, and the outflux of protein in absorption spectrum was also similar. Only Co and Fe were concentrated in the branchial heart, suggesting not only that their forms of accumulation were similar, but also that Mn and Zn were present in similar forms. (Chiba, N.)

 6. Reliabitity study of the accumulator system for Angra-1 reactor

  International Nuclear Information System (INIS)

  Santos Maciel, C.C.R.

  1980-01-01

  The realibility of the Accumulator System of Angra 1 reactor is studied. The fault tree techniques is use for identification and evaluation of the probability of occurrence of the possible failure modes of the system. The study has as a guide the report WASH 1400 in which the analysis of the reliability of a Tipical PWR reactor of USA. Comparisons between results obtained for Accumulator System of Angra 1 and that published in the report WASH 1400 for the Accumulator System of the Typical Reactor are done. Critiques to the methodology used in the reportd WASH 1400 and an analysis of the sensitivity of the system in relation with its components are also done. (author) [pt

 7. Effect of phosphorus level on nitrogen accumulation and yield in soybean

  International Nuclear Information System (INIS)

  You Yubo; Wu Dongmei; Gong Zhenping; Ma Chunmei

  2012-01-01

  In this paper, the 15 N labeling with sand culture was conducted to study effects of phosphorus level on nitrogen accumulation, nodule nitrogen fixation and yield of soybean plants. Results showed that nitrogen accumulation, fixation and yield of soybean plants all presented a single peak curve with improvement of phosphorus nutrition level, with the peak value of phosphorus concentration in nutrient solution of 31 mg/L. When phosphorus concentration of nutrient solution was 11 mg/L, no obvious promotion was found on the ratio of nodule nitrogen fixation when increasing phosphorus concentration again, However, when phosphorus concentration of nutrient solution was 21 mg/L, increasing phosphorus concentration again had no obvious promotion on soybean plant nitrogen accumulation, nodule nitrogen fixation accumulation and yield, indicating that effect of phosphorus nutrition level on nitrogen fixation was lower than that on yield formation level. (authors)

 8. Role and influence of mycorrhizal fungi on radiocesium accumulation by plants

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dupre de Boulois, H.; Joner, E.J.; Leyval, C.; Jakobsen, I.; Chen, B.D.; Roos, P.; Thiry, Y.; Rufyikiri, G.; Delvaux, B.; Declerck, S.

  2008-01-01

  This review summarizes current knowledge on the contribution of mycorrhizal fungi to radiocesium immobilization and plant accumulation. These root symbionts develop extended hyphae in soils and readily contribute to the soil-to-plant transfer of some nutrients. Available data show that ecto-mycorrhizal (ECM) fungi can accumulate high concentration of radiocesium in their extraradical phase while radiocesium uptake and accumulation by arbuscular mycorrhizal (AM) fungi is limited. Yet, both ECM and AM fungi can transport radiocesium to their host plants, but this transport is low. In addition, mycorrhizal fungi could thus either store radiocesium in their intraradical phase or limit its root-to-shoot translocation. The review discusses the impact of soil characteristics, and fungal and plant transporters on radiocesium uptake and accumulation in plants, as well as the potential role of mycorrhizal fungi in phytoremediation strategies

 9. Role and influence of mycorrhizal fungi on radiocesium accumulation by plants

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dupre de Boulois, H. [Universite catholique de Louvain, Unite de Microbiologie, Croix du Sud 3, 1348 Louvain-la-Neuve (Belgium); Joner, E.J. [Bioforsk Soil and Environment, FredrikA Dahls vei 20, N-1432 As (Norway); Leyval, C. [LIMOS, Nancy University, CNRS, Faculte des Sciences, BP239, 54506 Vandoeuvre-les-Nancy, Cedex (France); Jakobsen, I. [Biosystems Department, Riso National Laboratory, Technical University of Denmark, DK-4000 Roskilde (Denmark); Chen, B.D. [Research Centre for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100085 (China); Roos, P. [Radiation Research Department, Riso National Laboratory, Technical University of Denmark, DK-4000 Roskilde (Denmark); Thiry, Y.; Rufyikiri, G. [Biosphere Impact Assessment, SCK.CEN, Foundation of Public Utility, 200 Boeretang, 2400 Mol (Belgium); Delvaux, B. [Universite catholique de Louvain, Unite des Sciences du Sol, Croix du Sud 2/10, 1348 Louvain-la-Neuve (Belgium); Declerck, S. [Universite catholique de Louvain, Unite de Microbiologie, Croix du Sud 3, 1348 Louvain-la-Neuve (Belgium)], E-mail: declerck@mbla.ucl.ac.be

  2008-05-15

  This review summarizes current knowledge on the contribution of mycorrhizal fungi to radiocesium immobilization and plant accumulation. These root symbionts develop extended hyphae in soils and readily contribute to the soil-to-plant transfer of some nutrients. Available data show that ecto-mycorrhizal (ECM) fungi can accumulate high concentration of radiocesium in their extraradical phase while radiocesium uptake and accumulation by arbuscular mycorrhizal (AM) fungi is limited. Yet, both ECM and AM fungi can transport radiocesium to their host plants, but this transport is low. In addition, mycorrhizal fungi could thus either store radiocesium in their intraradical phase or limit its root-to-shoot translocation. The review discusses the impact of soil characteristics, and fungal and plant transporters on radiocesium uptake and accumulation in plants, as well as the potential role of mycorrhizal fungi in phytoremediation strategies.

 10. Peat growth and carbon accumulation rates during the holocene in boreal mires

  International Nuclear Information System (INIS)

  Klarqvist, M.

  2001-01-01

  This thesis is based on accumulation processes in northern mires. In the first study, problems concerning carbon 14 dating of peat were examined by fractionation of bulk peat samples and 14 C AMS dating of the separate fractions. In the following studies, peat cores from twelve Swedish mire sites were investigated. Macrofossil analysis was performed on the sampled cores to describe and classify the plant communities during mire development. Between 6 to 18 14 C AMS datings were performed on one core from each mire in order to estimate the peat growth and carbon accumulation rates for the identified plant communities. Different fractions within single peat bulk samples gave considerably differing 14 C ages. The range in age differed between mire types and depth. For accurate 14 C dating, moss-stems, preferably of Sphagnum spp. are recommended. Both autogenic and allogenic factors, e.g. climate and developmental stage, respectively, were identified as important influences on carbon accumulation. Both peat growth and carbon accumulation rates differed between plant communities. The major factors explaining the variations in accumulation rates of the different plant communities were the amount of Carex and Sphagnum remains and the geographical position of the mire. Carbon accumulation rates decrease along with development in most mires. The results indicate that some mires may have alternated between being carbon sinks and sources, at least over the last several hundred years. The inter-annual variation in carbon accumulation is probably explained by climatic variations

 11. Abscisic Acid Accumulates at Positive Turgor Potential in Excised Soybean Seedling Growing Zones 1

  Science.gov (United States)

  Creelman, Robert A.; Mullet, John E.

  1991-01-01

  Abscisic acid (ABA) accumulated in soybean (Glycine max [L.] Merr. cv Williams) hypocotyl elongating regions when seedlings were transferred to low water potential vermiculite (Ψ = −0.3 megapascals) even though positive turgor is retained in this tissue. Accumulation of ABA in growing zones could occur from de novo biosynthesis within this tissue or transport from adjacent nongrowing zones. Both growing and nongrowing hypocotyl and root tissues accumulated significant levels of ABA when excised and dehydrated to reduce turgor. Surprisingly, excised growing zones (which experienced no water loss) also accumulated ABA when incubated in darkness for 4 hours at 100% relative humidity and 29°C. Induction of ABA accumulation in the excised elongating region of the hypocotyl was not caused by disruption of root pressure or wounding. While excision of hypocotyl elongating regions induced ABA accumulation, no change in either extensin or p33 mRNA levels was observed. Accumulation of extensin or p33 mRNA required more severe wounding. This suggests that ABA is not involved in the response of these genes in wounded tissue and that wound signals are not causing ABA accumulation in excised tissue. Accumulation of ABA in excised elongating regions was correlated with growth inhibition and a decline in turgor to the yield threshold (Ψ;p = 0.37 megapascals; R Matyssek, S Maruyama, JS Boyer [1988] Plant Physiol 86: 1163-1167). Inhibiting hypocotyl growth by transferring seedlings to lower temperatures or light did not cause ABA accumulation. We conclude that induction of ABA accumulation in growing zones is more sensitive to changes in turgor than the induction which occurs in mature tissues. Images Figure 2 PMID:16668113

 12. The study of accumulation of Sr 90 by plant cells

  International Nuclear Information System (INIS)

  Matusov, G.D.; Kudryashova, N.N.

  2002-01-01

  In this work the absorption and desorption of ions Sr 90 by plant cells and influence of different physical and chemical factors of environment on that processes were investigated. The kinetics of strontium accumulation have been obtained and the factors of accumulation of Sr 90 have been determined for a plant cell itself and its separate compartments

 13. Do depressive episodes lead to accumulation of vulnerability in the elderly?

  NARCIS (Netherlands)

  Oldehinkel, AJ; van den Berg, MD; Bouhuys, AL; Ormel, J

  2003-01-01

  The vulnerability-accumulation (or scarring) hypothesis postulates that the experience of depression induces a lasting increase in vulnerability, and through this raises the risk of recurrence. We examined the validity of the vulnerability-accumulation model for depressive episodes in later life.

 14. Predicting the distribution of bed material accumulation using river network sediment budgets

  Science.gov (United States)

  Wilkinson, Scott N.; Prosser, Ian P.; Hughes, Andrew O.

  2006-10-01

  Assessing the spatial distribution of bed material accumulation in river networks is important for determining the impacts of erosion on downstream channel form and habitat and for planning erosion and sediment management. A model that constructs spatially distributed budgets of bed material sediment is developed to predict the locations of accumulation following land use change. For each link in the river network, GIS algorithms are used to predict bed material supply from gullies, river banks, and upstream tributaries and to compare total supply with transport capacity. The model is tested in the 29,000 km2 Murrumbidgee River catchment in southeast Australia. It correctly predicts the presence or absence of accumulation in 71% of river links, which is significantly better performance than previous models, which do not account for spatial variability in sediment supply and transport capacity. Representing transient sediment storage is important for predicting smaller accumulations. Bed material accumulation is predicted in 25% of the river network, indicating its importance as an environmental problem in Australia.

 15. Excessive sulfur supply reduces cadmium accumulation in brown rice (Oryza sativa L.).

  Science.gov (United States)

  Fan, Jian-Ling; Hu, Zheng-Yi; Ziadi, Noura; Xia, Xu; Wu, Cong-Yang-Hui

  2010-02-01

  Human activities have resulted in cadmium (Cd) and sulfur (S) accumulation in paddy soils in parts of southern China. A combined soil-sand pot experiment was conducted to investigate the influence of excessive S supply on iron plaque formation and Cd accumulation in rice plants, using two Cd levels (0, 1.5 mg kg(-1)) combined with three S concentrations (0, 60, 120 mg kg(-1)). The results showed that excessive S supply significantly decreased Cd accumulation in brown rice due to the decrease of Cd availability and the increase of glutathione in rice leaves. But excessive S supply obviously increased Cd accumulation in roots due to the decrease of iron plaque formation on the root surface of rice. Therefore, excessive S supply may result in loss of rice yield, but it could effectively reduce Cd accumulation in brown rice exposed to Cd contaminated soils. Copyright (c) 2009 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 16. Bidens tripartite L.: A Cd-accumulator confirmed by pot culture and site sampling experiment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wei Shuhe; Niu Rongcheng; Srivastava, Mrittunjai; Zhou Qixing; Wu Zhijie; Sun Tieheng; Hu Yahu; Li Yunmeng

  2009-01-01

  Characteristics of accumulation and tolerance of cadmium (Cd) in Bidens tripartite L. were investigated to identify Cd-accumulating properties. In this study, pot culture experiment and site sampling experiments were conducted to assess whether this plant is a heavy metal hyperaccumulator or accumulator. The results indicated that the Cd enrichment factor (concentration in plant/soil) and Cd translocation factor (concentration in shoot/root) of B. tripartite was principally >1 in pot culture and concentration gradient experiments. Shoot biomass was not reduced significantly (p -1 , the threshold concentration for a Cd-hyperaccumulator. In the site sampling experiment, B. tripartite also showed Cd-accumulator properties. Based on these results, B. tripartite could be identified as a Cd-accumulator. Thus, B. tripartite should only be considered as a Cd-accumulator.

 17. Renewable Resources, Capital Accumulation, and Economic Growth

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wei-Bin Zhang

  2011-01-01

  Full Text Available This paper proposes a dynamic economic model with physical capital and renewable resources. Different from most of the neoclassical growth models with renewable resources which are based on microeconomic foundation and neglect physical capital accumulation, this study proposes a growth model with dynamics of renewable resources and physical capital accumulation. The model is a synthesis of the neoclassical growth theory and the traditional dynamic models of renewable resources with an alternative approach to household behavior. The model describes a dynamic interdependence among physical accumulation, resource change, and division of labor under perfect competition. Because of its refined economic structure, our study enables some interactions among economic variables which are not found in the existing literature on economic growth with renewable resources. We simulate the model to demonstrate the existence of equilibrium points and motion of the dynamic system. Our comparative dynamic analysis shows, for instance, that a rise in the propensity to consume the renewable resource increases the interest rate and reduces the national and production sector’s capital stocks, wage rate and level of the consumption good. Moreover, it initially reduces and then increases the capital stocks of the resource sector and the consumption and price of the renewable resource. The stock of the renewable resource is initially increased and then reduced. Finally, labor is redistributed from the production to the resource sector.

 18. Temporal accumulation of oriented visual features

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pugeault, Nicolas; Krüger, Norbert

  2011-01-01

  In this paper we present a framework for accumulating on-line a model of a moving object (e.g., when manipulated by a robot). The proposed scheme is based on Bayesian filtering of local features, filtering jointly position, orientation and appearance information. The work presented here is novel ...

 19. Boron accumulation by Lemna minor L. under salt stress.

  Science.gov (United States)

  Liu, Chunguang; Gu, Wancong; Dai, Zheng; Li, Jia; Jiang, Hongru; Zhang, Qian

  2018-06-12

  Excess boron (B) is toxic to aquatic organisms and humans. Boron is often present in water with high salinity. To evaluate the potential of duckweed (Lemna minor L.) for removing B from water under salt stress, we cultured duckweed in water with 2 mg/L of B and sodium chloride (NaCl) concentrations ranging from 0 to 200 mM for 4 days. The results show that with increasing salinity, the capacity of L. minor to accumulate B initially decreased and then increased. L. minor used different mechanisms to accumulate boron at lower and higher levels of salt stress. The growth and chlorophyll synthesis of L. minor were significantly inhibited when the concentration of NaCl reached 100 mM. Our results suggest that L. minor is suitable for the accumulation of B when NaCl salinity is below 100 mM.

 20. Modeling and control of a hybrid wind-tidal turbine with hydraulic accumulator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fan, YaJun; Mu, AnLe; Ma, Tao

  2016-01-01

  This paper presents the modeling and control of a hybrid wind-tidal turbine with hydraulic accumulator. The hybrid turbine captures the offshore wind energy and tidal current energy simultaneously and stores the excess energy in hydraulic accumulator prior to electricity generation. Two hydraulic pumps installed respectively in wind and tidal turbine nacelles are used to transform the captured mechanical energy into hydraulic energy. To extract the maximal power from wind and tidal current, standard torque controls are achieved by regulating the displacements of the hydraulic pumps. To meet the output power demand, a Proportion Integration Differentiation (PID) controller is designed to distribute the hydraulic energy between the accumulator and the Pelton turbine. A simulation case study based on combining a 5 MW offshore wind turbine and a 1 MW tidal current turbine is undertaken. Case study demonstrates that the hybrid generation system not only captures all the available wind and tidal energy and also delivers the desired generator power precisely through the accumulator damping out all the power fluctuations from the wind and tidal speed disturbances. Energy and exergy analyses show that the energy efficiency can exceed 100% as the small input speeds are considered, and the exergy efficiency has the consistent change trends with demand power. Further more parametric sensitivity study on hydraulic accumulator shows that there is an inversely proportional relationship between accumulator and hydraulic equipments including the pump and nozzle in terms of dimensions. - Highlights: • A hybrid wind-tidal turbine is presented. • Hydraulic accumulator stores/releases the surplus energy. • Standard torque controls extract the maximal power from wind and tidal. • Generator outputs meet the electricity demand precisely. • Parametric sensitivity study on accumulator is implemented.

 1. Accumulation of heavy metals by vegetables grown in mine wastes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cobb, G.P.; Sands, K.; Waters, M.; Wixson, B.G.; Dorward-King, E.

  2000-03-01

  Lead, cadmium, arsenic, and zinc were quantified in mine wastes and in soils mixed with mine wastes. Metal concentrations were found to be heterogeneous in the wastes. Iceberg lettuce, Cherry Belle radishes, Roma bush beans, and Better Boy tomatoes were cultivated in mine wastes and in waste-amended soils. Lettuce and radishes had 100% survival in the 100% mine waste treatments compared to 0% and 25% survival for tomatoes and beans, respectively. Metal concentrations were determined in plant tissues to determine uptake and distribution of metals in the edible plant parts. Individual soil samples were collected beneath each plant to assess metal content in the immediate plant environment. This analysis verified heterogeneous metal content of the mine wastes. The four plant species effectively accumulated and translocated lead, cadmium, arsenic, and zinc. Tomato and bean plants contained the four metals mainly in the roots and little was translocated to the fruits. Radish roots accumulated less metals compared to the leaves, whereas lettuce roots and leaves accumulated similar concentrations of the four metals. Lettuce leaves and radish roots accumulated significantly more metals than bean and tomato fruits. This accumulation pattern suggests that consumption of lettuce leaves or radish roots from plants grown in mine wastes would pose greater risks to humans and wildlife than would consumption of beans or tomatoes grown in the same area. The potential risk may be mitigated somewhat in humans, as vegetables grown in mine wastes exhibited stunted growth and chlorosis.

 2. Solids Accumulation Scouting Studies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Duignan, M. R.; Steeper, T. J.; Steimke, J. L.

  2012-09-26

  The objective of Solids Accumulation activities was to perform scaled testing to understand the behavior of remaining solids in a Double Shell Tank (DST), specifically AW-105, at Hanford during multiple fill, mix, and transfer operations. It is important to know if fissionable materials can concentrate when waste is transferred from staging tanks prior to feeding waste treatment plants. Specifically, there is a concern that large, dense particles containing plutonium could accumulate in poorly mixed regions of a blend tank heel for tanks that employ mixing jet pumps. At the request of the DOE Hanford Tank Operations Contractor, Washington River Protection Solutions, the Engineering Development Laboratory of the Savannah River National Laboratory performed a scouting study in a 1/22-scale model of a waste staging tank to investigate this concern and to develop measurement techniques that could be applied in a more extensive study at a larger scale. Simulated waste tank solids: Gibbsite, Zirconia, Sand, and Stainless Steel, with stainless steel particles representing the heavier particles, e.g., plutonium, and supernatant were charged to the test tank and rotating liquid jets were used to mix most of the solids while the simulant was pumped out. Subsequently, the volume and shape of the mounds of residual solids and the spatial concentration profiles for the surrogate for heavier particles were measured. Several techniques were developed and equipment designed to accomplish the measurements needed and they included: 1. Magnetic particle separator to remove simulant stainless steel solids. A device was designed and built to capture these solids, which represent the heavier solids during a waste transfer from a staging tank. 2. Photographic equipment to determine the volume of the solids mounds. The mounds were photographed as they were exposed at different tank waste levels to develop a composite of topographical areas. 3. Laser rangefinders to determine the volume of

 3. Accumulation of 90Sr and 137Cs by fruit bodies of mushrooms

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kozhevnikova, T.L.; Mishenkov, N.N.; Martyushova, L.N.; Krivolutskii, D.A.

  1994-01-01

  The dimensions of accumulation of 90 Sr and 137 Cs by mushrooms depends on the stores of forest litter: The greater they are, the higher the concentration. As the nuclides migrate from the forest litter, the dimensions of their accumulation decrease: In the tenth year of the investigation the concentration of 90 Sr in mushrooms had diminished by 1.5-3 times; and 137 Cs, by as much as 30 times. The fruit bodies of mushrooms accumulate 2.5-5 times more 137 Cs, and in individual cases up to 40 times more, than 90 Sr. The maximum amount of 90 Sr and 137 Cs is accumulated by annulated boletus; the minimum amount, by rough boletus

 4. Accumulation of evidence during sequential decision making: the importance of top-down factors.

  Science.gov (United States)

  de Lange, Floris P; Jensen, Ole; Dehaene, Stanislas

  2010-01-13

  In the last decade, great progress has been made in characterizing the accumulation of neural information during simple unitary perceptual decisions. However, much less is known about how sequentially presented evidence is integrated over time for successful decision making. The aim of this study was to study the mechanisms of sequential decision making in humans. In a magnetoencephalography (MEG) study, we presented healthy volunteers with sequences of centrally presented arrows. Sequence length varied between one and five arrows, and the accumulated directions of the arrows informed the subject about which hand to use for a button press at the end of the sequence (e.g., LRLRR should result in a right-hand press). Mathematical modeling suggested that nonlinear accumulation was the rational strategy for performing this task in the presence of no or little noise, whereas quasilinear accumulation was optimal in the presence of substantial noise. MEG recordings showed a correlate of evidence integration over parietal and central cortex that was inversely related to the amount of accumulated evidence (i.e., when more evidence was accumulated, neural activity for new stimuli was attenuated). This modulation of activity likely reflects a top-down influence on sensory processing, effectively constraining the influence of sensory information on the decision variable over time. The results indicate that, when making decisions on the basis of sequential information, the human nervous system integrates evidence in a nonlinear manner, using the amount of previously accumulated information to constrain the accumulation of additional evidence.

 5. Melanin-independent accumulation of turgor pressure in appressoria of Phakopsora pachyrhizi

  Science.gov (United States)

  In some plant pathogenic fungi, turgor pressure accumulation in appressoria produces a mechanical force enabling the direct penetration of hyphae through the plant cell epidermis. Melanin has been reported to function as an impermeable barrier to osmolytes, which allow appressoria to accumulate high...

 6. Bone marrow accumulation in gallium scintigraphy in patients with adult still's disease

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kanegae, Futoshi; Tada, Yoshifumi; Ohta, Akihide; Ushiyama, Osamu; Suzuki; Noriaki; Koarada, Syuichi; Haruta, Yoshio; Yoshikai, Tomonori; Nagasawa, Kohei

  2002-01-01

  We investigated the features and the usefulness of gallium scintigraphy in the diagnosis and the assessment of Adult Still's disease (ASD) by retrospective case review. Gallium scintigraphy have been done for 11 cases of ASD (3 males and 8 females) and 4 females were positive. Among these, 67 Ga-citrate was accumulated to the bone marrow in all 4 cases and to the major joints in 2 cases. Positive cases were rather serious and administered more immunosuppressants than negative cases. In order to characterize gallium scintigraphy findings of ASD, i.e. bone marrow accumulation, we analyzed 130 cases of collagen vascular disease. Although 101 cases (77.7%) were positive, only 7 cases (5.4%) showed the accumulation of 67 Ga-citrate to the bone marrow. These include 3 cases with ASD, and 1 case with systemic lupus erythematosus, polyarteritis nodosa, Wegener's granulomatosis and Sjogren's syndrome. We also accumulated 18 patients who exhibited bone marrow accumulation of 69 Ga-citrate, and found that 7 patients had collagen vascular and their related diseases. In conclusion, bone marrow accumulation in gallium scintigraphy is a specific feature of collagen vascular diseases, especially ASD, and it is suggested that cases with positive gallium scintigraphy in ASD can be serious and resistant to treatment. (author)

 7. Field controlled experiments of mercury accumulation in crops from air and soil

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Niu Zhenchuan [Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences, P.O. Box 2871, Beijing 100085 (China); Zhang Xiaoshan, E-mail: zhangxsh@rcees.ac.cn [Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences, P.O. Box 2871, Beijing 100085 (China); Wang Zhangwei, E-mail: wangzhw@rcees.ac.cn [Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences, P.O. Box 2871, Beijing 100085 (China); Ci Zhijia [Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences, P.O. Box 2871, Beijing 100085 (China)

  2011-10-15

  Field open top chambers (OTCs) and soil mercury (Hg) enriched experiments were employed to study the influence of Hg concentrations in air and soil on the Hg accumulation in the organs of maize (Zea mays L.) and wheat (Triticum aestivum L.). Results showed that Hg concentrations in foliages were correlated significantly (p < 0.05) with air Hg concentrations but insignificantly correlated with soil Hg concentrations, indicating that Hg in crop foliages was mainly from air. Hg concentrations in roots were generally correlated with soil Hg concentrations (p < 0.05) but insignificantly correlated with air Hg concentrations, indicating that Hg in crop roots was mainly from soil. No significant correlations were found between Hg concentrations in stems and those in air and soil. However, Hg concentrations in upper stems were usually higher than those in bottom stems, implying air Hg might have stronger influence than soil Hg on stem Hg accumulation. - Highlights: > Hg accumulation in crop organs was studied by OTCs and soil Hg enriched experiments. > Hg accumulation in foliages and roots was mainly from air and soil, respectively. > Air Hg had stronger influence than soil Hg on stem Hg accumulation. > Foliar Hg concentrations showed the trend of increase over growth stages. - Capsule Mercury accumulated in the aboveground organs of crop was mainly from the air.

 8. Experimental Investigation and Analysis of an Annular Pogo Accumulator

  Science.gov (United States)

  Peugeot, John; Schwarz, Jordan; Yang, H. Q.; Zoladz, Tom

  2011-01-01

  An experimental investigation was conducted on a scaled annular pogo accumulator for the Ares I Upper Stage. The test article was representative of the LO2 feedline and preliminary accumulator design, and included multiple designs of a perforated ring connecting the accumulator to the core feedline flow. The system was pulse tested in water over a range of pulse frequency and flow rates. Time dependent measurements of pressure at various locations in the test article were used to extract system compliance, inertance, and resistance. Preliminary results indicated a significant deviation from standard orifice flow theory and suggest a strong dependence on feedline average velocity. In addition, several CFD analyses were conducted to investigate the details of the time variant flow field. Both two-dimensional and three-dimensional simulations were performed with time varying boundary conditions used to represent system pulsing. The CFD results compared well with the sub-scale results and demonstrated the influence of feedline average velocity on the flow into and out of the accumulator. This paper presents updated results of the investigation including a parametric design space for determining resistance characteristics. Using the updated experimental results a new scaling relationship has been defined for shear flow over a cavity. A comparison of sub-scale and full scale CFD simulations provided early verification of the scaling of the fluid flowfield and resistance characteristics.

 9. Accumulation of silver nanoparticles by cultured primary brain astrocytes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Luther, Eva M; Koehler, Yvonne; Dringen, Ralf [Center for Biomolecular Interactions Bremen, University of Bremen, PO Box 330440, D-28334 Bremen (Germany); Diendorf, Joerg; Epple, Matthias, E-mail: ralf.dringen@uni-bremen.de [Inorganic Chemistry and Center for Nanointegration Duisburg-Essen, University of Duisburg-Essen, Universitaetsstrasse 5-7, D-45117 Essen (Germany)

  2011-09-16

  Silver nanoparticles (AgNP) are components of various food industry products and are frequently used for medical equipment and materials. Although such particles enter the vertebrate brain, little is known on their biocompatibility for brain cells. To study the consequences of an AgNP exposure of brain cells we have treated astrocyte-rich primary cultures with polyvinylpyrrolidone (PVP)-coated AgNP. The incubation of cultured astrocytes with micromolar concentrations of AgNP for up to 24 h resulted in a time- and concentration-dependent accumulation of silver, but did not compromise the cell viability nor lower the cellular glutathione content. In contrast, the incubation of astrocytes for 4 h with identical amounts of silver as AgNO{sub 3} already severely compromised the cell viability and completely deprived the cells of glutathione. The accumulation of AgNP by astrocytes was proportional to the concentration of AgNP applied and significantly lowered by about 30% in the presence of the endocytosis inhibitors chloroquine or amiloride. Incubation at 4 {sup 0}C reduced the accumulation of AgNP by 80% compared to the values obtained for cells that had been exposed to AgNP at 37 {sup 0}C. These data demonstrate that viable cultured brain astrocytes efficiently accumulate PVP-coated AgNP in a temperature-dependent process that most likely involves endocytotic pathways.

 10. Ultra-wide-band accumulation of coherent undulator synchrotron radiation in a resonating cavity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Y. H. Seo

  2011-06-01

  Full Text Available Cavity accumulation of coherent undulator synchrotron radiation emitted by a train of periodic electron bunches is investigated. Phase-matching conditions for accumulation of radiation emitted by successive bunches are analyzed and numerically confirmed. While the coherent emission of a single bunch is optimal at grazing resonance, the accumulated radiation targeted at the upper resonant frequency of the waveguide mode is found to have much broader bandwidth and higher efficiency as the resonance steps away from the grazing condition. Numerical results confirm that stimulated superradiance is responsible for the accumulated radiation.

 11. Early polymorphonuclear leukocyte accumulation correlates with the development of posttraumatic cerebral edema in rats

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schoettle, R.J.; Kochanek, P.M.; Magargee, M.J.; Uhl, M.W.; Nemoto, E.M.

  1990-01-01

  To evaluate the role of polymorphonuclear leukocytes (PMNs) in the development of posttraumatic cerebral edema, we quantitatively assessed the time course and magnitude of PMN accumulation and its relationship to cerebral edema formation after cerebral trauma in 78 rats. 111 In-labeled PMN accumulation was measured in 26 rats in the first 8 h after right hemispheric percussive cerebral trauma or a sham control condition. 51 Cr-labeled erythrocyte accumulation was measured simultaneously in 22 rats to assess the contribution of expansion of blood volume to early posttraumatic PMN accumulation. Edema formation [right-left (R-L) hemispheric difference in percent brain water], R-L hemispheric labeled-PMN accumulation, and blood volume index-adjusted PMN accumulation were measured between 0-2 h and 4-8 h posttrauma. PMN accumulation was elevated markedly in the first 2 h posttrauma compared with values in sham controls (13.45 +/- 2.53 vs -0.03 +/- 0.31, p less than 0.01) but not when adjusted for blood volume index (BVI), suggesting that PMN accumulation in the first 2 h posttrauma was due to expansion of blood volume. Between 4 and 8 h posttrauma, however, both total (2.56 +/- 0.82 vs -0.29 +/- 0.52) and BVI-adjusted (8.78 +/- 3.97 vs -0.48 +/- 0.79) PMN accumulation were elevated (p less than 0.05) compared with sham. Brain edema and total PMN accumulation were significantly correlated at both 2 h and 8 h posttrauma (r2 = 0.77, p less than 0.001, and r2 = 0.69, p less than 0.002, respectively), but a significant correlation between edema and BVI-adjusted PMN accumulation was observed only at 8 h posttrauma (r2 = 0.96, p less than 0.001). These data show that PMN accumulation after traumatic brain injury occurs with an initial phase explained by an increase in blood volume in the first 2 h posttrauma followed by a subsequent acute inflammatory phase

 12. Norepinephrine accumulation by the rat caudal artery in the presence of hypertensive plasma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Freas, W.; Thompson, D.A.; Hart, J.L.; Muldoon, S.M.

  1986-01-01

  We have partially isolated endogenous factors from canine plasma which inhibit 3 H-norepinephrine (NE) accumulation by the canine saphenous vein. The purpose of this study is to determine if these circulating factors may account for the observed differences in 3 H-NE uptake by hypertensive and normotensive blood vessels. Three models of hypertension were examined in this study. Blood vessels were compared from SHR and WKY rats, deoxycorticosterone acetate (DOCA) and control rats, and reduced renal mass (RRM) and control rats. There was no significant difference in 3 H-NE accumulation between blood vessels obtained from RRM and paired control rats. However, both the SHR and DOCA hypertensive caudal arteries and aorta accumulated significantly more 3 H-NE than their corresponding control tissues. There was not a significant change in 3 H-NE accumulation between hypertensive and control vena cava and mesenteric arteries. Normotensive and hypertensive plasma inhibited 3 H-NE accumulation by the rat caudal artery. However, there was not a correlation between blood pressure of plasma donor rats and accumulation of 3 H-NE. Therefore, although there are differences in 3 H-NE accumulation between hypertensive and normotensive blood vessels, plasma does not contain a factor responsible for this observed difference

 13. Thallium-201 accumulation in cerebral candidiasis: Unexpected finding on SPECT

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tonami, N.; Matsuda, H.; Ooba, H.; Yokoyama, K.; Hisada, K.; Ikeda, K.; Yamashita, J.

  1990-01-01

  The authors present an unexpected finding of Tl-201 uptake in the intracerebral lesions due to candidiasis. SPECT demonstrated the extent of the lesions and a high target-to-background ratio. The regions where abnormal Tl-201 accumulation was seen were nearly consistent with CT scans of those enhanced by a contrast agent. After treatment, most of the abnormal Tl-201 accumulation disappeared

 14. Thallium-201 accumulation in cerebral candidiasis: Unexpected finding on SPECT

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tonami, N.; Matsuda, H.; Ooba, H.; Yokoyama, K.; Hisada, K.; Ikeda, K.; Yamashita, J. (Kanazawa Univ. (Japan))

  1990-06-01

  The authors present an unexpected finding of Tl-201 uptake in the intracerebral lesions due to candidiasis. SPECT demonstrated the extent of the lesions and a high target-to-background ratio. The regions where abnormal Tl-201 accumulation was seen were nearly consistent with CT scans of those enhanced by a contrast agent. After treatment, most of the abnormal Tl-201 accumulation disappeared.

 15. Colchicine induced intraneuronal free zinc accumulation and dentate granule cell degeneration.

  Science.gov (United States)

  Choi, Bo Young; Lee, Bo Eun; Kim, Jin Hee; Kim, Hyun Jung; Sohn, Min; Song, Hong Ki; Chung, Tae Nyoung; Suh, Sang Won

  2014-08-01

  Colchicine has been discovered to inhibit many inflammatory processes such as gout, familial Mediterranean fever, pericarditis and Behcet disease. Other than these beneficial anti-inflammatory effects, colchicine blocks microtubule-assisted axonal transport, which results in the selective loss of dentate granule cells of the hippocampus. The mechanism of the colchicine-induced dentate granule cell death and depletion of mossy fiber terminals still remains unclear. In the present study, we hypothesized that colchicine-induced dentate granule cell death may be caused by accumulation of labile intracellular zinc. 10 μg kg(-1) of colchicine was injected into the adult rat hippocampus and then brain sections were evaluated at 1 day or 1 week later. Neuronal cell death was evaluated by H&E staining or Fluoro-Jade B. Zinc accumulation and vesicular zinc were detected by N-(6-methoxy-8-quinolyl)-para-toluene sulfonamide (TSQ) staining. To test whether an extracellular zinc chelator can prevent this process, CaEDTA was injected into the hippocampus over a 5 min period with colchicine. To test whether other microtubule toxins also produce similar effects as colchicine, vincristine was injected into the hippocampus. The present study found that colchicine injection induced intracellular zinc accumulation in the dentate granule cells and depleted vesicular zinc from mossy fiber terminals. Injection of a zinc chelator, CaEDTA, did not block the zinc accumulation and neuronal death. Vincristine also produced intracellular zinc accumulation and neuronal death. These results suggest that colchicine-induced dentate granule cell death is caused by blocking axonal zinc flow and accumulation of intracellular labile zinc.

 16. Proline accumulation in lemongrass (Cymbopogon flexuosus Stapf.) due to heavy metal stress.

  Science.gov (United States)

  Handique, G K; Handique, A K

  2009-03-01

  Toxic heavy metals viz. lead, mercury and cadmium induced differential accumulation of proline in lemongrass (Cymbopogon flexuosus Stapf.) grown in soil amended with 50, 100, 200, 350 and 500 mg kg(-1) of the metals have been studied. Proline accumulation was found to be metal specific, organ specific and linear dose dependant. Further, proline accumulation following short term exposure (two months after transplantation) was higher than long term exposure (nine months after transplantation). Proline accumulation following short term exposure was 2.032 to 3.839 micro moles g(-1) for cadmium (50-200 mg kg(-1)); the corresponding range for mercury was 1.968 to 5.670 micro moles g(-1) and 0.830 to 4.567 micro moles g(-1) for lead (50-500 mg kg(-1) for mercury and lead). Proline accumulation was consistently higher in young tender leaf than old leaf, irrespective of the metal or duration of exposure. For cadmium treatment proline level was 2.032 to 3.839 micro moles g(-1) for young leaves while the corresponding value for old leaf was 1.728 to 2.396 micro moles g(-1) following short term exposure. The same trend was observed for the other two metals and duration of exposure. For control set proline accumulation in root was 0.425 micro moles g(-1) as against 0.805 and 0.533 micro moles g(-1) in young and old leaves respectively indicating that proline accumulation in root are lower than leaves, under both normal and stressed condition.

 17. SR-XRF imaging of Cs highly accumulated in vegetables

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nakai, Izumi; Oda, Nahoko; Terada, Yasuko

  2011-01-01

  Accumulation of Cs in vegetables was studied with regard to the remediation of radioactive Cs from a nuclear plant accident in Fukushima. It was found that Brassica oleracea var. capitata, Brassica campestris var. perviridis, and Lactuca sativa accumulated Cs to a level of more than 10000 ppm (dry weight) when they were cultivated in 1 mM Cs solution. Two-dimensional distributions of Cs were revealed by SR-XRF imaging showing a homogeneous distribution of Cs in the plant bodies. (author)

 18. Bayesian inference method for stochastic damage accumulation modeling

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jiang, Xiaomo; Yuan, Yong; Liu, Xian

  2013-01-01

  Damage accumulation based reliability model plays an increasingly important role in successful realization of condition based maintenance for complicated engineering systems. This paper developed a Bayesian framework to establish stochastic damage accumulation model from historical inspection data, considering data uncertainty. Proportional hazards modeling technique is developed to model the nonlinear effect of multiple influencing factors on system reliability. Different from other hazard modeling techniques such as normal linear regression model, the approach does not require any distribution assumption for the hazard model, and can be applied for a wide variety of distribution models. A Bayesian network is created to represent the nonlinear proportional hazards models and to estimate model parameters by Bayesian inference with Markov Chain Monte Carlo simulation. Both qualitative and quantitative approaches are developed to assess the validity of the established damage accumulation model. Anderson–Darling goodness-of-fit test is employed to perform the normality test, and Box–Cox transformation approach is utilized to convert the non-normality data into normal distribution for hypothesis testing in quantitative model validation. The methodology is illustrated with the seepage data collected from real-world subway tunnels.

 19. Ascorbic acid transport and accumulation in human neutrophils

  International Nuclear Information System (INIS)

  Washko, P.; Rotrosen, D.; Levine, M.

  1989-01-01

  The transport, accumulation, and distribution of ascorbic acid were investigated in isolated human neutrophils utilizing a new ascorbic acid assay, which combined the techniques of high performance liquid chromatography and coulometric electrochemical detection. Freshly isolated human neutrophils contained 1.0-1.4 mM ascorbic acid, which was localized greater than or equal to 94% to the cytosol, was not protein bound, and was present only as ascorbic acid and not as dehydroascorbic acid. Upon addition of ascorbic acid to the extracellular medium in physiologic amounts, ascorbic acid was accumulated in neutrophils in millimolar concentrations. Accumulation was mediated by a high affinity and a low affinity transporter; both transporters were responsible for maintenance of concentration gradients as large as 50-fold. The high affinity transporter had an apparent Km of 2-5 microns by Lineweaver-Burk and Eadie-Hofstee analyses, and the low affinity transporter had an apparent Km of 6-7 mM by similar analyses. Each transporter was saturable and temperature dependent. In normal human blood the high affinity transporter should be saturated, whereas the low affinity transporter should be in its linear phase of uptake

 20. Influence of irradiation parameters on damage accumulation in metals and alloys

  DEFF Research Database (Denmark)

  Singh, B.N.; Zinkle, S.J.

  1994-01-01

  , helium production rate and the production rate of transmutant impurities may affect the rate and the magnitude of the damage accumulation. Possible mechanisms by which these parameters may affect the damage accumulation are described. Specific examples are given to illustrate the fact that the recoil...

 1. 18 CFR 367.2550 - Account 255, Accumulated deferred investment tax credits.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ..., Accumulated deferred investment tax credits. 367.2550 Section 367.2550 Conservation of Power and Water... 255, Accumulated deferred investment tax credits. This account must be credited with all investment tax credits deferred by companies that have elected to follow deferral accounting, partial or full...

 2. The clinical relevance of assessing advanced glycation endproducts accumulation in diabetes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hillebrands Jan-Luuk

  2008-10-01

  Full Text Available Abstract Cardiovascular disease is the major cause of morbidity and mortality associated with diabetes. There is increasing evidence that advanced glycation endproducts (AGEs play a pivotal role in atherosclerosis, in particular in diabetes. AGE accumulation is a measure of cumulative metabolic and oxidative stress, and may so represent the "metabolic memory". Furthermore, increased AGE accumulation is closely related to the development of cardiovascular complications in diabetes. This review article will focus on the clinical relevance of measuring AGE accumulation in diabetic patients by focusing on AGE formation, AGEs as predictors of long-term complications, and interventions against AGEs.

 3. Accumulated dose calculations in Indian PHWRs under DBA

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nesaraj, David; Pradhan, A.S.; Bhardwaj, S.A.

  1996-01-01

  Accumulated gamma dose inside reactor building due to release of fission products from equilibrium core of Indian PHWR under accident condition has been assessed. The assessment has been done for the radiation tolerance limit of the critical equipment inside reactor building. The basic source data has been generated using computer code ORIGEN2 written and developed by Oak Ridge National Laboratory, USA (ORNL). This paper discusses the details of the calculations done on the basis of certain assumption which are mentioned at relevant places. The results indicate accumulated gamma dose at a few typical locations inside reactor building under accident condition. (author). 1 ref., 1 tab., 1 fig

 4. Peculiarities of 137Cs accumulation by macromycetes in dry bors of Ukrainian Polessye

  International Nuclear Information System (INIS)

  Orlov, O.O.; Kurbet, T.B.; Kalyish, O.B.; Prishchepa, O.L.

  2001-01-01

  The main ecological peculiarities of dry bor in Ukrainian Polessye were given. Research were carried out in Central Polessie of Ukraine during 1997 - 1999. Results were obtained due to spectrometric measurement of specific activity of 137 Cs in fruit bodies of mushrooms and in the soil. Species composition of macromycetes was divided on homogeneous groups on intensity of 13 7Cs accumulation. Amanita porphyria, A. muscaria and Tricholoma portentosum belong to the group of weak 137 Cs accumulation from the soil (TF = 15 - 20); Amanita pantherina, A. phalloides, Cantharellus cibarius, Boletus edulis, Tricholoma flavovirens and Laccaria laccata - to the group of moderate radionuclide accumulation (TF = 30 - 55). The group of strong 137 Cs accumulation (TF = 100 - 180) consists of Suillus variegates, S. bovines and Hydnum imbricatum; and group of very strong accumulation (TF 200 - 280) - of Xerocomus badius, Lactarius rufus, Russula xerampelina, Cortinarius varius and Paxillus involutus. Cortinarius sanguineus (with TF 400) is an accumulator of 137 Cs. Comparative evaluation of dry bor was given from the point of view of purchase of edible macromycetes in it

 5. Kalimeris integrifolia Turcz. ex DC.: An accumulator of Cd

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wei Shuhe; Zhou Qixing; Srivastava, Mrittunjai; Xiao Hong; Yang Chuanjie; Zhang Qianru

  2009-01-01

  Phytoremediation is a traditional technique that uses vegetation to remediate contaminants from water, soil and sediments. This is a solar-driven, aesthetically pleasing, and cost effective technology. In a former published article, Kalimeris integrifolia Turcz. ex DC. indicated some basic properties of hyperaccumulators for cadmium (Cd). In this study, concentration gradient experiment and sample-analyzing experiments were used to assess whether this plant is a Cd-hyperaccumulator. The results showed the Cd enrichment factor (concentration in plant/soil) and Cd translocation factor (concentration in shoot/root) of K. integrifolia was basically >1 in concentration gradient experiment. Shoot biomass was not reduced significantly (p -1 , the threshold concentration for a Cd-hyperaccumulator. Thus, K. integrifolia should only be considered as a Cd-accumulator. In the sample-analyzing experiments conducted in a Pb-Zn mine area and a wastewater irrigation region, K. integrifolia also showed Cd-accumulator properties. Based on these results, K. integrifolia could be identified as a Cd-accumulator

 6. Accumulation of anthocyanins in tomato skin extends shelf life.

  Science.gov (United States)

  Bassolino, Laura; Zhang, Yang; Schoonbeek, Henk-Jan; Kiferle, Claudia; Perata, Pierdomenico; Martin, Cathie

  2013-11-01

  Shelf life is one of the most important traits for the tomato (Solanum lycopersicum) industry. Two key factors, post-harvest over-ripening and susceptibility to post-harvest pathogen infection, determine tomato shelf life. Anthocyanins accumulate in the skin of Aft/Aft atv/atv tomatoes, the result of introgressing alleles affecting anthocyanin biosynthesis in fruit from two wild relatives of tomato, which results in extended fruit shelf life. Compared with ordinary, anthocyanin-less tomatoes, the fruits of Aft/Aft atv/atv keep longer during storage and are less susceptible to Botrytis cinerea, a major tomato pathogen, post-harvest. Using genetically modified tomatoes over-producing anthocyanins, we confirmed that skin-specific accumulation of anthocyanins in tomato is sufficient to reduce the susceptibility of fruit to Botrytis cinerea. Our data indicate that accumulation of anthocyanins in tomato fruit, achieved either by traditional breeding or genetic engineering can be an effective way to extend tomato shelf life. © 2013 The Authors. New Phytologist © 2013 New Phytologist Trust.

 7. Arbuscular mycorrhizal fungi decrease radiocesium accumulation in Medicago truncatula

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gyuricza, Veronika; Declerck, Stephane; Dupre de Boulois, Herve

  2010-01-01

  The role of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) in plant radiocesium uptake and accumulation remains ambiguous. This is probably due to the presence of other soil microorganisms, the variability of soil characteristics and plant nutritional status or the availability of its chemical analogue, potassium (K). Here, we used an in vitro culture system to study the impact of increased concentration of K on radiocesium accumulation in non K-starved mycorrhizal and non-mycorrhizal Medicago truncatula plants. In the presence of AMF radiocesium uptake decreased regardless of the concentration of K, and its translocation from root to shoot was also significantly lower. Potassium also reduced the accumulation of radiocesium in plants but to a lesser extent than mycorrhization, and without any effect on translocation. These results suggest that AMF in combination with K can play a key role in reducing radiocesium uptake and its subsequent translocation to plant shoots, thereby representing good potential for improved phytomanagement of contaminated areas.

 8. Studies of gallium accumulation in inflammatory lesions. Pt. 4

  International Nuclear Information System (INIS)

  Camargo, E.E.; Wagner, H.N. Jr.; Tsan, Min-Fu

  1979-01-01

  The kinetics of 67 Ga accumulation in experimental inflammatory exudates were studied. In six rabbits with S. aureus induced abscesses, serial samples of exudate and blood were obtained at 1, 2, 4, 24 and 48 hrs after intravenous injection of 67 Ga. The accumulation of 67 Ga in the inflammatory exudate was slow with an accumulation half-time of 5.5 hrs. The concentration of 67 Ga in the abscesses approached that of blood 48 hrs after injection. Analysis of the distribution of 67 Ga in the inflammatory exudate revealed that the portion of 67 Ga in the cellular fraction (1,600 xg pellet) correlated best with the number of non-viable polymorphonuclear leukocytes (PMN) (r = 0.81). Its correlation with total number of PMN and bacteria was r = 0.69 and r = 0.35, respectively. Autoradiographie studies confirmed that the majority of 67 Ga in the cellular fraction of the exudate was associated with non-viable PMN's. (orig.) [de

 9. Arbuscular mycorrhizal fungi decrease radiocesium accumulation in Medicago truncatula

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gyuricza, Veronika; Declerck, Stephane [Universite catholique de Louvain, Earth and Life Institute (ELI), Laboratoire de Mycologie, Croix du Sud 3, 1348 Louvain-la-Neuve (Belgium); Dupre de Boulois, Herve, E-mail: herve.dupre@uclouvain.b [Universite catholique de Louvain, Earth and Life Institute (ELI), Laboratoire de Mycologie, Croix du Sud 3, 1348 Louvain-la-Neuve (Belgium)

  2010-08-15

  The role of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) in plant radiocesium uptake and accumulation remains ambiguous. This is probably due to the presence of other soil microorganisms, the variability of soil characteristics and plant nutritional status or the availability of its chemical analogue, potassium (K). Here, we used an in vitro culture system to study the impact of increased concentration of K on radiocesium accumulation in non K-starved mycorrhizal and non-mycorrhizal Medicago truncatula plants. In the presence of AMF radiocesium uptake decreased regardless of the concentration of K, and its translocation from root to shoot was also significantly lower. Potassium also reduced the accumulation of radiocesium in plants but to a lesser extent than mycorrhization, and without any effect on translocation. These results suggest that AMF in combination with K can play a key role in reducing radiocesium uptake and its subsequent translocation to plant shoots, thereby representing good potential for improved phytomanagement of contaminated areas.

 10. Cadmium accumulation by jack-bean and sorghum in hydroponic culture.

  Science.gov (United States)

  Francato Zancheta, Ariana Carramaschi; De Abreu, Cleide Aparecida; Zambrosi, Fernando César Bachiega; de Magalhães Erismann, Norma; Andrade Lagôa, Ana Maria Magalhães

  2015-01-01

  Among the technologies used to recuperate cadmium (Cd) contaminated soils, phytoextraction are particularly important, where the selection of suitable plants is critical to the success of the soil remediation. Thus, the objectives of this study were to evaluate the responses of jack-bean and sorghum to Cd supply and to quantify Cd accumulation by these species grown in hydroponic culture. The plants were subjected to 0, 15, 30, or 60 μmol Cd L(-1) in the nutrient solution, and gas exchange, plant growth and Cd accumulation were measured at 25 days after starting Cd treatments. The Cd supply severely reduced growth of shoots and roots in both species. In jack-bean, Cd decreased photosynthesis by 56-86%, stomatal conductance by 59-85% and transpiration by 48-80%. The concentrations and amounts of Cd accumulated in the plant tissues were proportional to the metal supply in the nutrient solution. Sorghum was more tolerant than jack-bean to Cd toxicity, but the latter showed a greater metal concentration and accumulation in the shoot. Therefore, jack-bean would be more suitable than sorghum for use in Cd phytoremediation programs based on phytoextraction.

 11. Spin injection, accumulation, and precession in a mesoscopic nonmagnetic metal island

  NARCIS (Netherlands)

  Zaffalon, M; van Wees, BJ

  We experimentally study spin accumulation in an aluminum island with all dimensions smaller than the spin-relaxation length, so that the spin imbalance throughout the island is uniform. Electrical injection and detection of the spin accumulation are carried out in a four-terminal geometry by means

 12. Accumulation of sup(99m)Tc-MDP in pleural effusions and ascites

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yokomizo, Yu; Ichiya, Yuichi; Kuwabara, Yasuo; Wada, Makoto; Shiozaki, Hiroshi

  1983-01-01

  In 1500 cases bone scintigraphy was performed. sup(99m)Tc-MDP accumulation were revealed on bone scintigraphy in pleural effusion in 5 cases and that in ascitic effusion in 2 cases. The sensitivity of sup(99m)Tc-MDP accumulation was 5.5% for pleural effusion and 10.0% for ascites. It was noticed that the sup(99m)Tc-MDP accumulation was often associated with retention of a large amount of pleural effusion. (Ueda, J.)

 13. A Lactobacillus mutant capable of accumulating long-chain polyphosphates that enhance intestinal barrier function.

  Science.gov (United States)

  Saiki, Asako; Ishida, Yasuaki; Segawa, Shuichi; Hirota, Ryuichi; Nakamura, Takeshi; Kuroda, Akio

  2016-05-01

  Inorganic polyphosphate (polyP) was previously identified as a probiotic-derived substance that enhances intestinal barrier function. PolyP-accumulating bacteria are expected to have beneficial effects on the human gastrointestinal tract. In this study, we selected Lactobacillus paracasei JCM 1163 as a strain with the potential to accumulate polyP, because among the probiotic bacteria stored in our laboratory, it had the largest amount of polyP. The chain length of polyP accumulated in L. paracasei JCM 1163 was approximately 700 phosphate (Pi) residues. L. paracasei JCM 1163 accumulated polyP when Pi was added to Pi-starved cells. We further improved the ability of L. paracasei JCM 1163 to accumulate polyP by nitrosoguanidine mutagenesis. The mutant accumulated polyP at a level of 1500 nmol/mg protein-approximately 190 times that of the wild-type strain. PolyP extracted from the L. paracasei JCM 1163 significantly suppressed the oxidant-induced intestinal permeability in mouse small intestine. In conclusion, we have succeeded in breeding the polyP-accumulating Lactobacillus mutant that is expected to enhance intestinal barrier function.

 14. Evolution of the Theoretical Approaches to Disclosing the Economic Substance of Accumulation of Capital

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yemets Vadym V.

  2016-05-01

  Full Text Available The article proposes a classification for periods of evolution of theoretical approaches to disclosing the economic substance of accumulation of capital, taking into account the civilizational approach to the development of society. The author has proposed five stages in the evolution of theoretical approaches, which are closely related to the development of economy and stipulate dominance of a certain form of accumulation of capital. So, the first stage (time period B.C. – the 5th Century is referred to as Individual-social significance of accumulation of capital; the second stage (from the 6th century to the 16th century – Accumulation of monetary capitals; the third stage (from the mid-17th century until the end of the 18th century – Industrialproduction accumulation of capital; the fourth stage (from the mid-19th century until the 70s of the 20th century – Investment-oriented accumulation of capital; the fifth stage (from the 70s of the 20th century up to the current period – Globally-intensive accumulation of capital.

 15. ACCUMULATION OF RADIOCESIUM BY MUSHROOMS IN THE ENVIRONMENT: A LITERATURE REVIEW

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Duff, M

  2007-05-28

  During the last 50 years, a large amount of information on radionuclide accumulators or ''sentinel-type'' organisms in the environment has been published. Much of this work focused on the risks of food-chain transfer of radionuclides to higher organisms such as reindeer and man. However, until the 1980's and 1990's, there has been little published data on the radiocesium ({sup 134}Cs and {sup 137}Cs) accumulation by mushrooms. This presentation will consist of a review of the published data for {sup 134,137}Cs accumulation by mushrooms in nature. This review will discuss the aspects that promote {sup 134,137}Cs uptake by mushrooms and focus on mushrooms that demonstrate a large propensity for use in the environmental biomonitoring of radiocesium contamination. It will also provide descriptions of habitats for many of these mushrooms and discuss on how growth media and other conditions relate to Cs accumulation.

 16. Effect of Transpiration on Plant Accumulation and Translocation of PPCP/EDCs

  Science.gov (United States)

  Dodgen, Laurel K; Ueda, Aiko; Wu, Xiaoqin; Parker, David R; Gan, Jay

  2015-01-01

  The reuse of treated wastewater for agricultural irrigation in arid and hot climates where plant transpiration is high may affect plant accumulation of pharmaceutical and personal care products (PPCPs) and endocrine disrupting chemicals (EDCs). In this study, carrot, lettuce, and tomato plants were grown in solution containing 16 PPCP/EDCs in either a cool-humid or a warm-dry environment. Leaf bioconcentration factors (BCF) were positively correlated with transpiration for chemical groups of different ionized states (p < 0.05). However, root BCFs were correlated with transpiration only for neutral PPCP/EDCs (p < 0.05). Neutral and cationic PPCP/EDCs showed similar accumulation, while anionic PPCP/EDCs had significantly higher accumulation in roots and significantly lower accumulation in leaves (p < 0.05). Results show that plant transpiration may play a significant role in the uptake and translocation of PPCP/EDCs, which may have a pronounced effect in arid and hot climates where irrigation with treated wastewater is common. PMID:25594843

 17. Drug accumulation by means of noninvasive magnetic drug delivery system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chuzawa, M.; Mishima, F.; Akiyama, Y.; Nishijima, S.

  2011-01-01

  The medication is one of the most general treatment methods, but drugs diffuse in the normal tissues other than the target part by the blood circulation. Therefore, side effect in the medication, particularly for a drug with strong effect such as anti-cancer drug, are a serious issue. Drug Delivery System (DDS) which accumulates the drug locally in the human body is one of the techniques to solve the side-effects. Magnetic Drug Delivery System (MDDS) is one of the active DDSs, which uses the magnetic force. The objective of this study is to accumulate the ferromagnetic drugs noninvasively in the deep part of the body by using MDDS. It is necessary to generate high magnetic field and magnetic gradient at the target part to reduce the side-effects to the tissues with no diseases. The biomimetic model was composed, which consists of multiple model organs connected with diverged blood vessel model. The arrangement of magnetic field was examined to accumulate ferromagnetic drug particles in the target model organ by using a superconducting bulk magnet which can generate high magnetic fields. The arrangement of magnet was designed to generate high and stable magnetic field at the target model organ. The accumulation experiment of ferromagnetic particles has been conducted. In this study, rotating HTS bulk magnet around the axis of blood vessels by centering on the target part was suggested, and the model experiment for magnet rotation was conducted. As a result, the accumulation of the ferromagnetic particles to the target model organ in the deep part was confirmed.

 18. Screening for new accumulator plants in Andes Range mines

  Science.gov (United States)

  Bech, Jaume; Roca, Núria

  2016-04-01

  Toxic metal pollution of waters and soils is a major environmental problem, and most conventional remediation approaches do not provide acceptable solutions. The use of plants or plant products to restore or stabilize contaminated sites, collectively known as phytoremediation, takes advantage of the natural abilities of plants to take up, accumulate, store, or degrade organic and inorganic substances. Although not a new concept, phytoremediation is currently being re-examined as an environmentally friendly, cost-effective means of reducing metal contaminated soil. Plants growing on naturally metal-enriched soils are of particular interest in this regard, since they are genetically tolerant to high metal concentrations and have an excellent adaptation to this multi-stress environment. Processes include using plants that tolerate and accumulate metals at high levels (phytoextraction) and using plants that can grow under conditions that are toxic to other plants while preventing, for example, soil erosion (phytostabilization). Soil and plant samples were taken at polymetallic mines in Peru, Ecuador and Chile. It is suggested that Plantago orbignyana Steinheil is a Pb hyperaccumulator. Moreover, unusually elevated concentrations of Pb (over 1000 mg kg-1) and Translocation Factor (TF) greater than one were also detected in shoots of 6 different plants species (Ageratina sp., Achirodine alata, Cortaderia apalothica, Epilobium denticulatum, Taraxacum officinalis and Trifolium repens) of a Caroline mine in Perú. Among the grass species (Poaceae), the highest shoot As concentration were found in Paspalum sp. (>1000 μg g-1) and Eriochola ramose (460 μg g-1) from the Cu mine in Peru and in Holcus lanatus and Pennisetum clandestinum (>200 μg g-1) from the silver mine in Ecuador. The shoot accumulation of Zn was highest in Baccharis amdatensis (>1900 μg g-1) and in Rumex crispus (1300 μg g-1) from the Ag mine in Ecuador (Bech et al., 2002). Paspalum racemosum also

 19. Multi-element accumulation near Rumex crispus roots under wetland and dryland conditions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kissoon, La Toya T.; Jacob, Donna L.; Otte, Marinus L.

  2010-01-01

  Rumex crispus was grown under wet and dry conditions in two-chamber columns such that the roots were confined to one chamber by a 21 μm nylon mesh, thus creating a soil-root interface ('rhizoplane'). Element concentrations at 3 mm intervals below the 'rhizoplane' were measured. The hypothesis was that metals accumulate near plant roots more under wetland than dryland conditions. Patterns in element distribution were different between the treatments. Under dryland conditions Al, Ba, Cu, Cr, Fe, K, La, Mg, Na, Sr, V, Y and Zn accumulated in soil closest to the roots, above the 'rhizoplane' only. Under wetland conditions Al, Fe, Cr, K, V and Zn accumulated above as well as 3 mm below the 'rhizoplane' whereas La, Sr and Y accumulated 3 mm below the 'rhizoplane' only. Plants on average produced 1.5 times more biomass and element uptake was 2.5 times greater under wetland compared to dryland conditions. - Patterns of element accumulation near the roots of plants differ between dryland and wetland conditions.

 20. Accumulation of radium in relation to some chemical analogues in Dicranopteris linearis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chao, J.H.; Chuang, C.Y.

  2011-01-01

  This study elucidates the uptake and accumulation of radium in the field-growing fern Dicranopteris linearis by relating the radium concentration to some potential chemical analogues, including alkaline earth metals, rare earth elements, and some important heavy metals. Time-dependent accumulation of radium and these chemical analogues for D. linearis were described by the 228 Th/ 228 Ra activity ratio, an index for inferring plant age. The correlation between radium and these elements was assessed by statistical analysis and used as a reference to elucidate the uptake and accumulation of radium in relation to the chemical analogues. Analytical and statistical results showed that the concentrations of alkaline earth metals (except for Mg) rare earth elements and some heavy metals in D. linearis increased linearly with plant age. These elements, exhibiting a similar accumulation pattern to radium and significant correlation coefficients with radium, were considered as the chemical analogues to radium. Additionally, the plant/soil concentration ratios (CRs) for radium and most of these analogues in D. linearis exceeded 1, consistent with the definition of hyper-accumulator plants.

 1. Cadmium accumulation by the marine red alga Porphyra umbilicalis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  McLean, M.W.; Williamson, F.B.

  1977-01-01

  The characteristics of cadmium accumulation by the marine red alga Porphyra umbilicalis L. in culture are reported. The time course of uptake under various light conditions shows that cadmium is concentrated as the result of an on-going anabolic process and not as a consequence of a pH gradient as provided by photosynthesis. The effect of cycloheximide is in agreement with de novo protein synthesis being a prerequisite for cadmium accumulation. Autoradiography suggests a specific intracellular location for bound cadmium--apparently the nucleus.

 2. SU-F-BRCD-06: Multiple Anatomy Optimization of Accumulated Dose.

  Science.gov (United States)

  Watkins, W T; Moore, J A; Sharma, M; Dial, C; Xu, H; Hugo, G D; Gordon, J J; Siebers, J V

  2012-06-01

  Multiple anatomy optimization (MAO) utilizing deformable dose accumulation on entire 4DCT data sets is implemented to overcome ambiguity between optimal dose defined on a single anatomy and optimal accumulated dose resulting from dose delivery to moving and deforming anatomy. Six lung cancer patients are planned using two methods of radiotherapy optimization: the internal target volume (ITV) envelope method and MAO, which simultaneously optimizes a single fluence for delivery to all 10 breathing phases such that the accumulated dose satisfies the plan objectives. Target dose is constrained to 70 Gy. The ITV-plan is optimized on a single breathing phase with the planning target volume defined as the ITV; the MAO target is the moving CTV. MAO is compared to single image ITV optimization based on the accumulated dose assuming equal monitor-units to each phase. Dose-volume differences between single image estimations and 10-image accumulation are examined. Single image optimal dose distributions overestimate target V70 by 4.2%±3.1% (average, one standard deviation) and in five of six cases ipsilateral lung V20 is underestimated (1.4%±0.9%). For these five cases, MAO increases V70 by 2.8%±2.5% (maximum of 6% increase in V70) and reduces ipsilateral lung V20 by up to 3% (average decrease of 1.2%±1.3%). Contralateral lung V20, esophagus V25, and heart V30 are also reduced by up to 5%, 3%, and 3%. For the sixth case, lung tumor motion is on the order of the dose voxel size (3mm), and MAO did not improve upon the ITV plan. Dose-volume optimization on a stationary image does not ensure accumulated dose coverage to the moving CTV. Multiple anatomy optimization can remove dose ambiguity and improve plan quality. P01CA11602 and Philips Medical Systems. © 2012 American Association of Physicists in Medicine.

 3. Is oxidative stress related to cadmium accumulation in the Mollusc Crassostrea angulata?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Macías-Mayorga, Dayanara, E-mail: dayanara.macias@uleam.edu.ec [Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (CSIC), Campus Río San Pedro, S/N, 11510 Puerto Real, Cádiz (Spain); Departamento Central De Investigación (DCI), Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Vía San Mateo, Manta (Ecuador); Laiz, Irene [Departamento de Física Aplicada, Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales, Universidad de Cádiz, Campus Río San Pedro, S/N, 11510 Puerto Real, Cádiz (Spain); Moreno-Garrido, Ignacio; Blasco, Julián [Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (CSIC), Campus Río San Pedro, S/N, 11510 Puerto Real, Cádiz (Spain)

  2015-04-15

  Highlights: • The cadmium accumulation in C. angulata tended toward a stationary state. • Metallothionein-like protein (MTLP) is clearly induced by Cd accumulation. • The MTLP detoxification mechanism is affected at high Cd concentrations. • Cadmium toxicity causes GSH levels to decrease and inhibits antioxidant enzymes. - Abstract: The kinetics of cadmium (Cd) accumulation in the gills and digestive gland of Crassotrea angulata at three concentrations of cadmium (0.088 μM, 0.44 μM and 2.22 μM) was monitored for 28 days. The relationship between accumulation and toxicity was studied using metallothionein-like protein (MTLP) concentration and reduced glutathione levels (GSH) as biochemical endpoints. The activity of enzymes which form part of the antioxidant defense system, in particular glutathione reductase (GR), total glutathione peroxidase (GPx), superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT), as enzymatic endpoints, was also assessed. A first order kinetic model demonstrated that the accumulation process does not take place linearly, as the Cd concentration in gills and digestive gland tended toward a stationary state. Metallothionein-like protein is clearly induced by Cd accumulation; however, at high Cd concentrations the detoxification mechanism of this protein is affected. High Cd concentrations (2.22 μM) lead to a decrease in GSH levels, and also inhibit antioxidant enzyme activities, demonstrating the adverse effect of this metal on the antioxidant balance system.

 4. Is oxidative stress related to cadmium accumulation in the Mollusc Crassostrea angulata?

  International Nuclear Information System (INIS)

  Macías-Mayorga, Dayanara; Laiz, Irene; Moreno-Garrido, Ignacio; Blasco, Julián

  2015-01-01

  Highlights: • The cadmium accumulation in C. angulata tended toward a stationary state. • Metallothionein-like protein (MTLP) is clearly induced by Cd accumulation. • The MTLP detoxification mechanism is affected at high Cd concentrations. • Cadmium toxicity causes GSH levels to decrease and inhibits antioxidant enzymes. - Abstract: The kinetics of cadmium (Cd) accumulation in the gills and digestive gland of Crassotrea angulata at three concentrations of cadmium (0.088 μM, 0.44 μM and 2.22 μM) was monitored for 28 days. The relationship between accumulation and toxicity was studied using metallothionein-like protein (MTLP) concentration and reduced glutathione levels (GSH) as biochemical endpoints. The activity of enzymes which form part of the antioxidant defense system, in particular glutathione reductase (GR), total glutathione peroxidase (GPx), superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT), as enzymatic endpoints, was also assessed. A first order kinetic model demonstrated that the accumulation process does not take place linearly, as the Cd concentration in gills and digestive gland tended toward a stationary state. Metallothionein-like protein is clearly induced by Cd accumulation; however, at high Cd concentrations the detoxification mechanism of this protein is affected. High Cd concentrations (2.22 μM) lead to a decrease in GSH levels, and also inhibit antioxidant enzyme activities, demonstrating the adverse effect of this metal on the antioxidant balance system

 5. Field controlled experiments of mercury accumulation in crops from air and soil

  International Nuclear Information System (INIS)

  Niu Zhenchuan; Zhang Xiaoshan; Wang Zhangwei; Ci Zhijia

  2011-01-01

  Field open top chambers (OTCs) and soil mercury (Hg) enriched experiments were employed to study the influence of Hg concentrations in air and soil on the Hg accumulation in the organs of maize (Zea mays L.) and wheat (Triticum aestivum L.). Results showed that Hg concentrations in foliages were correlated significantly (p < 0.05) with air Hg concentrations but insignificantly correlated with soil Hg concentrations, indicating that Hg in crop foliages was mainly from air. Hg concentrations in roots were generally correlated with soil Hg concentrations (p < 0.05) but insignificantly correlated with air Hg concentrations, indicating that Hg in crop roots was mainly from soil. No significant correlations were found between Hg concentrations in stems and those in air and soil. However, Hg concentrations in upper stems were usually higher than those in bottom stems, implying air Hg might have stronger influence than soil Hg on stem Hg accumulation. - Highlights: → Hg accumulation in crop organs was studied by OTCs and soil Hg enriched experiments. → Hg accumulation in foliages and roots was mainly from air and soil, respectively. → Air Hg had stronger influence than soil Hg on stem Hg accumulation. → Foliar Hg concentrations showed the trend of increase over growth stages. - Capsule Mercury accumulated in the aboveground organs of crop was mainly from the air.

 6. Antagonistic effects of cadmium on lead accumulation in pregnant and non-pregnant mice

  International Nuclear Information System (INIS)

  Smith, Euan; Gancarz, Dorota; Rofe, Allan; Kempson, Ivan M.; Weber, John; Juhasz, Albert L.

  2012-01-01

  Highlights: ► We investigate the exposure of pregnant and non-pregnant mice to cadmium (Cd) on lead (Pb) contaminated soil. ► We examine the changes in lead accumulation in mice due to the presence of cadmium in soil. ► Lead accumulation is higher in pregnant compared to non-pregnant mice. ► Cadmium decreases lead accumulation in all mice irrespective of status. - Abstract: People are frequently exposed to combinations of contaminants but there is a paucity of data on the effects of mixed contaminants at low doses. This study investigated the influence of cadmium (Cd) on lead (Pb) accumulation in pregnant and non-pregnant mice following exposure to contaminated soil. Exposure to Pb from contaminated soils increased Pb accumulation in both pregnant and non-pregnant mice compared to unexposed control animals (pregnant and non-pregnant). Lead accumulation in the liver and kidneys of exposure pregnant mice (40 ± 15 mg Pb kg −1 ) was significantly higher (P −1 ). The presence of Cd in contaminated soil had a major effect on the Pb and Fe accumulation in the kidneys and liver, respectively. This study shows that Pb uptake is mediated by the presence of Cd in the co-contaminated soil and demonstrates that further research is required to investigate the influence of co-contaminants on human exposure at sub-chronic concentrations.

 7. Characteristics of retinol accumulation from serum retinol-binding protein by cultured sertoli cells

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shingleton, J.L.; Skinner, M.K.; Ong, D.E.

  1989-01-01

  The uptake of retinol was examined in cultured Sertoli cells when retinol was provided as a complex with the transport protein retinol-binding protein (RBP). Sertoil cells accumulated [ 3 H]retinol in a time- and temperature-dependent manner. The change in rate of retinol accumulation occurred when the cells had accumulated approximately 0.53 pmol of retinol/μg of cellular DNA. Extraction and HPLC analysis of the cell-associated radioactivity yielded retinol and retinyl esters, indicating that a significant proportion of the accumulated retinol was esterified. Excess unlabeled retinol-RBP competed with [ 3 H]retinol-RBP for [ 3 H]retinol delivery to the cells, indicating that RBP delivery of retinol was a saturable and competable process. However, free [ 3 H]retinol associated with Sertoli cells in a noncompetable manner. The transport constant for specific retinol accumulation from RBP was 3.0 μM. Neither iodinated nor reductively methylated RBP was accumulated by or tightly bound to Sertoli cells. Competition studies indicated, however, that protein recognition is important in the retinol uptake process. RBP, CRBP, and CRBP(II) competed with [ 3 H]retinol-RBP for [ 3 H]retinol accumulation, but free retinol, retinol-bovine serum albumin, and retinol-β-lactoglobulin did not. These studies indicated that Sertoli cell uptake of retinol involved recognition of the retinol-RBP complex at the cell surface with subsequent internalization of retinol, but not RBP

 8. Maturation of Rb+ and PAH accumulation by rabbit anterior uvea and choroid plexus

  International Nuclear Information System (INIS)

  Krupin, T.; Fritz, C.; Becker, B.

  1985-01-01

  In vitro accumulation of radioactive para-aminohippuric acid ( 3 H-PAH) and rubidium ( 86 Rb+) by the anterior uvea, ciliary processes, and the choroid plexus was evaluated in tissues from newborn and various aged rabbits. Accumulation of PAH was present in the anterior uvea at 1 day of age (tissue to media ratio, T/M, of 2.1 +/- 0.2) and remained at this level for the first 14 days of life. Accumulation did not rise to adult levels until 21 days of age (T/M 5.5 +/- 0.6). Rubidium accumulation in the anterior uvea, a measure of Na+, K+-pump activity, was higher than adult values 6 hr after birth (T/M25.2 +/- 0.9). Activity remained elevated through day 28 and did not fall to adult levels until day 60 (T/M 13.4 +/- 0.6). Accumulation studies on isolated ciliary processes were similar to those obtained from anterior uveal tissue. Daily subcutaneous injections of penicillin (300,000 units/kg/day) for 1 week had no effect on anterior uvea PAH accumulation (penicillin T/M was 1.7 +/- 0.1 and saline control T/M was 2.0 +/- 0.2). Accumulation of either 3 H-PAH or 86 Rb+ by the choroid plexus was present 1 day after birth in amounts that were similar to adult values and did not change during the 90 days of testing

 9. Root transcripts associated with arsenic accumulation in ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  Rasika M Potdukhe

  2018-02-06

  Feb 6, 2018 ... an option for development of a sustainable phytoremediation process for As mitigation. Accumulation of ... People living in areas contaminated with. As suffer .... RNA was used to enrich mRNA and cDNA library construc- tion.

 10. Simulation of peat accumulation: an aid in carbon cycling research

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dierendonck, M.C. van

  1992-01-01

  Some preliminary results of a technique used to compare primary production and peat accumulation data mainly from published sources and the results of a peat accumulation simulation model are presented. Emphasis is on differences among micro-sites (hummock, lawn, hollow and pool) and among various Sphagnum species (S. fuscum, S. magellanicum, S. cuspidatum and S. balticum) associated with raised bogs. The primary production of lawns and pools were significantly greater than those of hummocks and hollows. Sphagnum balticum had the highest primary production (mean=339 g/m - 2a -1 ) Over 90 % of the primary production of Sphagnum fuscum is accumulated while for the other Sphagnum species, the value is <50 %. The data are used in a simulation model to show the influence of doubling of rainfall on primary production over a 50 year period

 11. Carbon accumulation and sequestration of lakes in China during the Holocene.

  Science.gov (United States)

  Wang, Mei; Chen, Huai; Yu, Zicheng; Wu, Jianghua; Zhu, Qiu'an; Peng, Changhui; Wang, Yanfen; Qin, Boqiang

  2015-12-01

  Understanding the responses of lake systems to past climate change and human activity is critical for assessing and predicting the fate of lake carbon (C) in the future. In this study, we synthesized records of the sediment accumulation from 82 lakes and of C sequestration from 58 lakes with direct organic C measurements throughout China. We also identified the controlling factors of the long-term sediment and C accumulation dynamics in these lakes during the past 12 ka (1 ka = 1000 cal yr BP). Our results indicated an overall increasing trend of sediment and C accumulation since 12 ka, with an accumulation peak in the last couple of millennia for lakes in China, corresponding to terrestrial organic matter input due to land-use change. The Holocene lake sediment accumulation rate (SAR) and C accumulation rate (CAR) averaged (mean ± SE) 0.47 ± 0.05 mm yr(-1) and 7.7 ± 1.4 g C m(-2)  yr(-1) in China, respectively, comparable to the previous estimates for boreal and temperate regions. The SAR for lakes in the East Plain of subtropical China (1.05 ± 0.28 mm yr(-1) ) was higher than those in other regions (P sequestration for lakes in China. We estimated the total amount of C burial in lakes of China as 8.0 ± 1.0 Pg C. This first estimation of total C storage and dynamics in lakes of China confirms the importance of lakes in land C budget in monsoon-influenced regions. © 2015 John Wiley & Sons Ltd.

 12. Effect of taurine on calcium accumulation in resting and depolarised insect synaptosomes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Whitton, P.S.; Nicholson, R.A.; Strang, R.H.

  1988-06-01

  The effect of taurine (2-aminoethanesulphonic acid) on /sup 45/Ca/sup 2 +/ accumulation in resting and depolarised synaptosomes obtained from the locust Schistocerca americana gregaria was studied. Taurine reduced /sup 45/Ca/sup 2 +/ accumulation in resting synaptosomes, and this effect was more pronounced when synaptosomes were depolarized with either high (K+) or veratridine. Veratridine-induced /sup 45/Ca/sup 2 +/ accumulation was not affected by either gamma-aminobutyric acid or leucine, but was reduced by both verapamil and tetrodotoxin.

 13. Formation and accumulation of acetaldehyde and Strecker aldehydes during red wine oxidation

  Science.gov (United States)

  Bueno, Mónica; Marrufo-Curtido, Almudena; Carrascón, Vanesa; Fernández-Zurbano, Purificación; Escudero, Ana; Ferreira, Vicente

  2018-02-01

  The main aim of the present work is to study the accumulation of acetaldehyde and Strecker aldehydes (isobutyraldehyde, 2-methylbutanal, isovaleraldehyde, methional, phenylacetaldehyde) during the oxidation of red wines, and to relate the patterns of accumulation to the wine chemical composition. For that, eight different wines, extensively chemically characterized, were subjected at 25°C to three different controlled O2 exposure conditions: low (10 mg L-1) and medium or high (the stoichiometrically required amount to oxidize all wine total SO2 plus 18 or 32 mg L-1, respectively). Levels of volatile aldehydes and carbonyls were then determined and processed by different statistical techniques. Results showed that young wines (wines) hardly accumulate any acetaldehyde regardless of the O2 consumed. In contrast, aged wines (>3 years-old bottled wines) accumulated acetaldehyde while their content in SO2 was not null, and the aged wine containing lowest polyphenols accumulated it throughout the whole process. Models suggest that the ability of a wine to accumulate acetaldehyde is positively related to its content in combined SO2, in epigallocatechin and to the mean degree of polymerization, and negatively to its content in Aldehyde Reactive Polyphenols (ARPs) which, attending to our models, are anthocyanins and small tannins. The accumulation of Strecker aldehydes is directly proportional to the wine content in the amino acid precursor, being the proportionality factor much higher for aged wines, except for phenylacetaldehyde, for which the opposite pattern was observed. Models suggest that non-aromatic Strecker aldehydes share with acetaldehyde a strong affinity towards ARPs and that the specific pattern of phenylacetaldehyde is likely due to a much reduced reactivity towards ARPs, to the possibility that diacetyl induces Strecker degradation of phenyl alanine and to the potential higher reactivity of this amino acid to some quinones derived from catechin. All this

 14. Formation and Accumulation of Acetaldehyde and Strecker Aldehydes during Red Wine Oxidation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mónica Bueno

  2018-02-01

  Full Text Available The main aim of the present work is to study the accumulation of acetaldehyde and Strecker aldehydes (isobutyraldehyde, 2-methylbutanal, isovaleraldehyde, methional, phenylacetaldehyde during the oxidation of red wines, and to relate the patterns of accumulation to the wine chemical composition. For that, eight different wines, extensively chemically characterized, were subjected at 25°C to three different controlled O2 exposure conditions: low (10 mg L−1 and medium or high (the stoichiometrically required amount to oxidize all wine total SO2 plus 18 or 32 mg L−1, respectively. Levels of volatile aldehydes and carbonyls were then determined and processed by different statistical techniques. Results showed that young wines (<2 years-old bottled wines hardly accumulate any acetaldehyde regardless of the O2 consumed. In contrast, aged wines (>3 years-old bottled wines accumulated acetaldehyde while their content in SO2 was not null, and the aged wine containing lowest polyphenols accumulated it throughout the whole process. Models suggest that the ability of a wine to accumulate acetaldehyde is positively related to its content in combined SO2, in epigallocatechin and to the mean degree of polymerization, and negatively to its content in Aldehyde Reactive Polyphenols (ARPs which, attending to our models, are anthocyanins and small tannins. The accumulation of Strecker aldehydes is directly proportional to the wine content in the amino acid precursor, being the proportionality factor much higher for aged wines, except for phenylacetaldehyde, for which the opposite pattern was observed. Models suggest that non-aromatic Strecker aldehydes share with acetaldehyde a strong affinity toward ARPs and that the specific pattern of phenylacetaldehyde is likely due to a much reduced reactivity toward ARPs, to the possibility that diacetyl induces Strecker degradation of phenyl alanine and to the potential higher reactivity of this amino acid to some

 15. The contribution of bnnrt1 and bnnrt2 to nitrate accumulation varied ...

  African Journals Online (AJOL)

  USER

  2010-08-02

  Aug 2, 2010 ... stronger ability to assimilate absorbed nitrate in SYM than the low accumulator, HGQGC. Key words: ... studied the mechanism of nitrate accumulation in plant ..... Elevated carbon dioxide increases nitrate uptake and nitrate.

 16. INFLUENCE OF THERMOHALINE CONVECTION ON DIFFUSION-INDUCED IRON ACCUMULATION IN A STARS

  International Nuclear Information System (INIS)

  Theado, S.; Vauclair, S.; Alecian, G.; LeBlanc, F.

  2009-01-01

  Atomic diffusion may lead to heavy-element accumulation inside stars in certain specific layers. Iron accumulation in the Z-bump opacity region has been invoked by several authors to quantitatively account for abundance anomalies observed in some stars, or to account for stellar oscillations through the induced κ-mechanism. These authors, however, never took into account the fact that such an accumulation creates an inverse μ-gradient, unstable for thermohaline convection. Here, we present results for A-F stars, where abundance variations are computed with and without this process. We show that iron accumulation is still present when thermohaline convection is taken into account, but much reduced compared to when this physical process is neglected. The consequences of thermohaline convection for A-type stars as well as for other types of stars are presented.

 17. Historical Accumulation of Nonindigenous Forest Pests in the Continental United States

  Science.gov (United States)

  J.E. Aukema; D.G. McCullough; B.V. Holle; A.M. Liebhold; S.J. Frankel

  2010-01-01

  Nonindigenous forest insects and pathogens affect a range of ecosystems, industries, and property owners in the United States. Evaluating temporal patterns in the accumulation of these nonindigenous forest pests can inform regulatory and policy decisions. We compiled a comprehensive species list to assess the accumulation rates of nonindigenous forest insects and...

 18. Clinical significance of /sup 99m/technetium sulfur colloid accumulation in renal transplant patients

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kim, Y.C.; Massari, P.U.; Brown, M.L.; Thrall, J.H.; Chang, B.; Keyes, J.W. Jr.

  1977-01-01

  The accumulation of /sup 99m/technetium sulfur colloid (/sup 99m/TcSC) was evaluated in 47 studies performed on 19 renal transplant patients by comparing its transplant activity to its bone marrow accumulation. There was a diagnosis of rejection in 21 of 22 studies (96.5 percent) in which marked transplant accumulation was noted. In 11 studies of patients with a clinical diagnosis of post-transplant acute tubular necrosis (ATN), the transplant activity varied from none to moderate. Rejection developed in 5 of 6 studies with minimal to moderate accumulation. Normally functioning renal transplant patients, or those with ATN and no superimposed rejection, do not show evidence of /sup 99m/TcSC accumulation

 19. Hyperforin accumulates in the translucent glands of Hypericum perforatum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Soelberg, Jens; Jørgensen, Lise Bolt; Jäger, Anna K

  2007-01-01

  BACKGROUND AND AIMS: Hypericum perforatum contains the therapeutically important compounds hypericin and hyperforin. Hypericin is known to accumulate in the dark glands. This investigation aimed to determine the accumulation site of hyperforin. METHODS: Dark and translucent glands as well as non......-secretory tissue in leaves were manually isolated under the microscope. Hyperforin content was quantified by UV HPLC. Secretory structures were surveyed anatomically. KEY RESULTS: The hyperforin content of intact leaves was found to be about 3 mg g(-1) fresh tissue, whereas a content of about 7 mg g(-1) fresh...

 20. TRANSVERSE PHASE SPACE PAINTING FOR SNS ACCUMULATOR RING INJECTION.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  BEEBE-WANG,J.; LEE,Y.Y.; RAPARIA,D.; WEI,J.

  1999-03-29

  The result of investigation and comparison of a series of transverse phase space painting schemes for the injection of SNS accumulator ring [1] is reported. In this computer simulation study, the focus is on the creation of closed orbit bumps that give desired distributions at the target. Space charge effects such as tune shift, emittance growth and beam losses are considered. The results of pseudo end-to-end simulations from the injection to the target through the accumulator ring and Ring to Target Beam Transfer (RTBT) system [2] are presented and discussed.

 1. Reduced collagen accumulation after major surgery

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jorgensen, L N; Kallehave, F; Karlsmark, T

  1996-01-01

  .01)). This decline was significantly higher in the six patients who had a postoperative infection (median 3.02 (range -0.06 to 6.14) versus 0.36 (range -1.56 to 12.60) micrograms/cm, P = 0.02). This study shows that major surgery is associated with impairment of subcutaneous collagen accumulation in a test wound...

 2. Accumulation of nanocarriers in the ovary

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schädlich, Andreas; Hoffmann, Stefan; Mueller, Thomas

  2012-01-01

  Several nanocarrier systems are frequently used in modern pharmaceutical therapies. Within this study a potential toxicity risk of all nanoscaled drug delivery systems was found. An accumulation of several structurally different nanocarriers but not of soluble polymers was detected in rodent ovar...... but the results might as well open a new field of targeted ovarian therapies....

 3. WPŁYW WYKORZYSTANIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ ZASILAJĄCEJ POMPĘ CIEPŁA W OKRESIE OGRZEWCZYM NA WSKAŹNIK EK I EP CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bartosz CHWIEDUK

  Full Text Available W artykule przeanalizowano wpływ działania instalacji fotowoltaicznej zasilającej pompę ciepła na zapotrzebowanie budynku na energię końcową i pierwotną do ogrzewania. W pierwszym kroku na podstawie znanego zapotrzebowania na energię elektryczną w rozpatrywanym budynku zwymiarowano system fotowoltaiczny. Na podstawie danych meteorologicznych zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz danych technicznych modułów fotowoltaicznych wyznaczono zyski energetyczne w kolejnych godzinach roku wynikające z pracy systemu fotowoltaicznego. Określono również czas trwania okresu grzewczego oraz ilość energii jaka musi zostać dostarczona do pompy ciepła w kolejnych dniach roku, aby utrzymać temperaturę wewnętrzną na stałym wymaganym poziomie. Uwzględniając moc pompy ciepła obliczono czas jej działania w kolejnych dniach roku. Porównując zyski energetyczne z instalacji fotowoltaicznej i zapotrzebowanie na energię do ogrzewania wyznaczono jaka część energii zasilającej pompę ciepła pochodzić będzie z systemu fotowoltaicznego, a jaka będzie pobrana z sieci elektroenergetycznej. Wyróżniono dwa przypadki. W pierwszym założono, że cała wyprodukowana przez system fotowoltaiczny energia może zostać wykorzystana do zasilania pompy ciepła. Jest to możliwe gdy w skład instalacji fotowoltaicznej wchodzą akumulatory. W drugim przypadku energia elektryczna wyprodukowana przez generator fotowoltaiczny nie jest magazynowana, a pompa ciepła działa w godzinach pracy systemu fotowoltaicznego. Posiadając wyniki tych obliczeń określono jaki wpływ na wskaźniki EK i EP obliczane w świadectwach charakterystyki energetycznej budynku ma wykorzystanie instalacji fotowoltaicznej.

 4. Vegetative cover and PAHs accumulation in soils of urban green space

  International Nuclear Information System (INIS)

  Peng Chi; Ouyang Zhiyun; Wang Meie; Chen Weiping; Jiao Wentao

  2012-01-01

  We investigated how urban land uses influence soil accumulation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in the urban green spaces composed of different vegetative cover. How did soil properties, urbanization history, and population density affect the outcomes were also considered. Soils examined were obtained at 97 green spaces inside the Beijing metropolis. PAH contents of the soils were influenced most significantly by their proximity to point source of industries such as the coal combustion installations. Beyond the influence circle of industrial emissions, land use classifications had no significant effect on the extent of PAH accumulation in soils. Instead, the nature of vegetative covers affected PAH contents of the soils. Tree–shrub–herb and woodland settings trapped more airborne PAH and soils under these vegetative patterns accumulated more PAHs than those of the grassland. Urbanization history, population density and soil properties had no apparent impact on PAHs accumulations in soils of urban green space. - Highlights: ► Land use did not affect PAHs in soils except for areas adjacent to industrial sources. ► Tree–shrub–herb and woodland cover amass more PAHs in soils than grassland cover. ► Urban development and soil property factors had little effect on PAHs in soils. - Industrial emissions aside, vegetative cover is the dominant factor controlling accumulation of PAHs in urban green space soils.

 5. Accumulative pollution, "clean technology," and policy design

  NARCIS (Netherlands)

  Toman, M.A.; Withagen, C.A.A.M.

  2000-01-01

  This paper addresses the optimal long-term management of an accumulative but assimilable pollutant through economic incentive policies that restrict more damaging production processes and induce more benign alternatives. Using a simple general equilibrium approach, we consider the possibility that

 6. Defect accumulation behaviour in hcp metals and alloys

  International Nuclear Information System (INIS)

  Woo, C.H.

  2000-01-01

  The effects of displacement damage on the physical and mechanical properties of metals and alloys, caused by the bombardment of energetic particles, have been investigated for several decades. Besides the obvious technical and industrial implications, an important motive of such investigations is to understand the factors that differentiate the response of different metals under different irradiation conditions. Recently, much interest is shown in the possible effects of the crystal lattice structure on variations in the damage accumulation behaviour of metals and alloys. In this paper we focus on the case of metals and alloys that crystallize in the hexagonal close pack (hcp) structure, and describe recent understanding of the damage production, accumulation and its consequences in these metals

 7. Neutral lipid accumulation at elevated temperature in conditional mutants of two microalgae species

  DEFF Research Database (Denmark)

  Yao, Shuo; Brandt, Anders Bøving; Egsgaard, Helge

  2012-01-01

  Triacylglycerols, an energy storage compound in microalgae, are known to be accumulated after nitrogen starvation of microalgae cells. Microalgae could be of importance for future biodiesel production due to their fast growth rate and high oil content. In collections of temperature sensitive...... accumulation in microalgae and suggest possibilities for biodiesel production by specific induction of lipid accumulation in miroalgal cultures by cell-cycle inhibition....

 8. Spin accumulation in disordered topological insulator ultrathin films

  Science.gov (United States)

  Siu, Zhuo Bin; Ho, Cong Son; Tan, Seng Ghee; Jalil, Mansoor B. A.

  2017-08-01

  Topological insulator (TI) ultrathin films differ from the more commonly studied semi-infinite bulk TIs in that the former possess both top and bottom surfaces where the surface states localized at different surfaces can couple to one another across the finite thickness of the film. In the presence of an in-plane magnetization, the TI thin films display two distinct phases depending on which of the inter-surface coupling or the magnetization is stronger. In this work, we consider a Bi2Se3 TI thin film system with an in-plane magnetization and numerically calculate the resulting spin accumulation on both surfaces of the film due to an in-plane electric field to linear order. We describe a numerical scheme for performing the Kubo formula calculation in which we include impurity scattering and vertex corrections. We find that the sums of the spin accumulation over the two surfaces in the in-plane direction perpendicular to the magnetization and in the out of plane direction are antisymmetric in Fermi energy around the charge neutrality point and are non-vanishing only when the symmetry between the top and bottom TI surfaces is broken. The impurity scattering, in general, diminishes the magnitude of the spin accumulation.

 9. Assessment of gas accumulation and retention -- Tank 241-SY-101

  International Nuclear Information System (INIS)

  Alleman, R.T.; Burke, T.M.; Reynolds, D.A.; Simpson, D.E.

  1993-03-01

  An approximate analysis has been carried out to assess and estimate the maximum quantity of gas that is likely to be accumulated within waste tank 241-SY-101, and the maximum quantity which is likely to be retained after gas release events (GRE). According to the phenomenological models used for this assessment, based on interpretation of current and recent operational data, the estimated gas generation rate in the tank is approximately 4 m 3 /day (147 ft 3 /day). About half of this gas is released as it is generated, which is (essentially) continuously. The remainder is accumulated within the slurry layer of settled solids at the bottom of the tank, and released episodically in GREs, known as ''burps,'' that are induced by unstable buoyant conditions which develop when sufficient gas accumulates in the slurry. Calculations based on gas volumes to cause neutral buoyancy in the slurry predict the following: the maximum gas accumulation (at 1 atm pressure) that can occur without triggering a GRE is in the range of 606 to 1,039 m 3 (21,400 to 36,700 ft 3 ); and the maximum gas retention immediately after a GRE is equal to the maximum accumulation minus the gas released in the GRE. GREs do not necessarily involve all of the slurry. In the largest GREs, which are assumed to involve all of the slurry, the minimum gas release (at 1 atm pressure) is calculated to be in the range of 193 to 328 m 3 (6,800 to 11,600 ft 3 ). The corresponding maximum gas retention would be 413 to 711 m 3 (14,600 to 25,100 ft 3 )

 10. Metal accumulation in Nitellopsis obtusa cells from the laboratory solution

  International Nuclear Information System (INIS)

  Marciulioniene, D.; Montvydiene, D.; Ceburnis, D.

  2001-01-01

  The ability of Nitellopsis obtusa to accumulate heavy metals from the laboratory solution containing ions of Cd2+, Cr6+, Cu2+, Mn2+, Ni2+, Pb2+ and Zn2+ was investigated. Concentrations of heavy metals in the algae cells were determined, and the accumulation coefficient (AC) of heavy metals in the live cells (in the wall and the protoplast), in the dead cells (in the wall), and in the cells which have lost turgor were estimated. It was found that, according to the accumulation coefficient values in the cell wall of N. obtusa, the studied metals followed the order: Cr6+ < Pb2+ < Ni2+ < Cd2+ < Cu2+ < Zn2+ < Mn2+, while according to the accumulation coefficient values in the protoplast, the order was: Pb2+ < Cr6+ < Ni2+ < Zn2+ < Cd2+ < Cu2+ < Mn2+ . It was demonstrated that in both media metals were accumulated very similarly. The difference between AC in the cell walls of the live and dead cells was negligible. The obtained data allowed to conclude that all investigated metals were not only absorbed in the algae cell wall but they were intensively up taken into the cell. Data showed that among all investigated metals Cr6+ was the least absorbed in the cell wall, while Pb was predominantly absorbed in the cell wall, as well as Cd2+ and Cu2+ were more intensively up taken into the cell than other metals It was established that Mn2+ was Intensively adsorbed in the cell wall, and its uptake into the cell was intensive, too. (author)

 11. Predictive modeling of crystal accumulation in high-level waste glass melters processing radioactive waste

  Science.gov (United States)

  Matyáš, Josef; Gervasio, Vivianaluxa; Sannoh, Sulaiman E.; Kruger, Albert A.

  2017-11-01

  The effectiveness of high-level waste vitrification at Hanford's Waste Treatment and Immobilization Plant may be limited by precipitation/accumulation of spinel crystals [(Fe, Ni, Mn, Zn)(Fe, Cr)2O4] in the glass discharge riser of Joule-heated ceramic melters during idling. These crystals do not affect glass durability; however, if accumulated in thick layers, they can clog the melter and prevent discharge of molten glass into canisters. To address this problem, an empirical model was developed that can predict thicknesses of accumulated layers as a function of glass composition. This model predicts well the accumulation of single crystals and/or small-scale agglomerates, but excessive agglomeration observed in high-Ni-Fe glass resulted in an underprediction of accumulated layers, which gradually worsened over time as an increased number of agglomerates formed. The accumulation rate of ∼53.8 ± 3.7 μm/h determined for this glass will result in a ∼26 mm-thick layer after 20 days of melter idling.

 12. Predictive modeling of crystal accumulation in high-level waste glass melters processing radioactive waste

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Matyáš, Josef; Gervasio, Vivianaluxa; Sannoh, Sulaiman E.; Kruger, Albert A.

  2017-11-01

  The effectiveness of HLW vitrification is limited by precipitation/accumulation of spinel crystals [(Fe, Ni, Mn, Zn)(Fe, Cr)2O4] in the glass discharge riser of Joule-heated ceramic melters during idling. These crystals do not affect glass durability; however, if accumulated in thick layer, they can clog the melter and prevent discharge of molten glass into canisters. To address this problem, an empirical model was developed that can predict thicknesses of accumulated layers as a function of glass composition. This model predicts well the accumulation of single crystals and/or small-scale agglomerates, but, excessive agglomeration observed in high-Ni-Fe glass resulted in an under-prediction of accumulated layers, which gradually worsen over time as an increased number of agglomerates formed. Accumulation rate of ~53.8 ± 3.7 µm/h determined for this glass will result in ~26 mm thick layer in 20 days of melter idling.

 13. Accumulation of uranium in plant roots absorbed from aqueous solutions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dohi, Terumi; Haga, Nobuhiko; Nakashima, Satoru; Tagai, Tokuhei

  2007-01-01

  In order to study accumulation mechanisms of uranium (U) in terrestrial plants, uptake experiments for U have been carried out by using Indian mustard (Brassica juncea). This plant is edible and known as a heavy metal accumulator, especially for cadmium (Cd). About 30 rootsstocks of Indian mustard grown hydroponically in laboratory dishes were kept in uranyl (UO 2 2+ ) nitrate solutions (initially 0.5 mmol/l) at 25degC for 24, 48 and 72 hours (h). The average U concentrations in leaves increased until 48 h up to about 0.6 mg/g and then decreased slightly. Those in roots showed similar trends, but with much higher maximum U concentrations of about 30 mg/g. Backscattered electron images under SEM of the roots showed that U was accumulated on the cell edges. EPMA elemental mapping indicated that phosphorus (P) distribution had a very strong correlation with that of U. The distribution of sulfur (S) appeared to be somewhat different form these U and P distributions. These results suggest that U can be absorbed into plant roots as uranyl (UO 2 2+ ) and might be fixed at the phospholipid rich cell membranes. This U accumulation mechanism appeared to be different from that for Cd which has a close association with S. (author)

 14. Accumulation of different metals in apple trees organs from an unfertilized orchard

  International Nuclear Information System (INIS)

  Stanica, F.

  1999-01-01

  Working in an unfertilized apple orchard, planted on brown-reddish soil in Baneasa - Bucuresti, the accumulation of different metals in trees organs was studied: leaves, vegetative branches, fruit branches and fruits. The samples were taken from 'Golden delicious' variety, planted at 10 meters, 'Idared' variety, planted at 100 meters and 'Akane' variety, planted at 200 meters from the Bucuresti-Ploiesti motorway. Lead accumulation depended on the distance to the pollution source and organ type. In leaves, lead was found even at 100 m from the road border (11.7 ppm in 'Idared' variety). At 10 m the leaves content was much higher (306 ppm, 'Golden delicious'). Because of the specific metabolism selectivity apple trees didn't accumulate lead into fruit branches and fruits. Copper leaves content varied between 5.85 ppm ('Golden delicious') and 16.2 ppm ('Akane') being lower than the fruits content (8.36 ppm 'Idared' - 23.0 ppm 'Golden delicious'). In apple tree fruit branches the Cu accumulation was 2-3 times higher than in the vegetative branches. The same fruit branches accumulated the highest quantity of zinc (between 67.5 and 83.9 ppm). Fruit contents in zinc (10.0-16.9 ppm) were close to the normal value: 15 ppm, but leave contents (43.3-48.7 ppm) were more than doubled compared to the normal range: 15-20 ppm. The 'Idared' variety accumulated the lowest quantity of nickel in all analyzed organs. Iron accumulation was different in function of the analyzed organ, variety and ion type (Fe 2+ , Fe 3+ ). The highest Fe 3+ content was found in 'Golden delicious' leaves: 547 ppm and the highest Fe 2+ content in 'Idared' leaves: 96.0 ppm. The lowest iron content was found in fruits. The manganese content of the analyzed organs varied from 8.32 to 130 ppm. Refs. 4 (author)

 15. Simulation of peat accumulation: an aid in carbon cycling research

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dierendonck, M.C. van (Amsterdam Univ. (Netherlands). Hugo de Vries Laboratory)

  1992-01-01

  Some preliminary results of a technique used to compare primary production and peat accumulation data mainly from published sources and the results of a peat accumulation simulation model are presented. Emphasis is on differences among micro-sites (hummock, lawn, hollow and pool) and among various Sphagnum species (S. fuscum, S. magellanicum, S. cuspidatum and S. balticum) associated with raised bogs. The primary production of lawns and pools were significantly greater than those of hummocks and hollows. Sphagnum balticum had the highest primary production (mean=339 g/m[sup -]2a[sup -1]) Over 90 % of the primary production of Sphagnum fuscum is accumulated while for the other Sphagnum species, the value is <50 %. The data are used in a simulation model to show the influence of doubling of rainfall on primary production over a 50 year period

 16. Chemistry of plants which accumulate metals. [Hybanthus floribundus; Polycarpia glabra

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Farago, M E; Clark, A J; Pitt, M J

  1975-01-01

  Information on the accumulation of metals in plants is reviewed. The authors report some of their investigations of the metal accumulating plants Hybanthus floribundus and Polycarpia glabra. In general, nickel levels in the aerial parts of plants are quite low, however a number of plants have been cited as nickel tolerant. The leaves of the Hybanthus plant have large epidermal cells and ridges of large cells which continue along the leaf stem and on to the main stem of the bush. It was found that nickel could be located in these large cells. The presence of nickel in the ridge cells was confirmed by an electron probe technique using a scanning electron microscope. These same areas showed high concentration of pectins. In studying the Polycarpia species, two zinc complexes were found to accumulate in the flowers and stems. 22 references.

 17. Antagonistic effects of cadmium on lead accumulation in pregnant and non-pregnant mice

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Smith, Euan, E-mail: euan.smith@unisa.edu.au [Centre for Environmental Risk Assessment and Remediation, University of South Australia, Mawson Lakes, SA 5095 (Australia); Gancarz, Dorota; Rofe, Allan [Veterinary Services Division, Institute of Medical and Veterinary Science, Gilles Plains, SA 5086 (Australia); Kempson, Ivan M. [Institute of Physics, Academia Sinica, 128 Academia Road, Section 2, Nankang, Taipei 11529, Taiwan (China); Weber, John; Juhasz, Albert L. [Centre for Environmental Risk Assessment and Remediation, University of South Australia, Mawson Lakes, SA 5095 (Australia)

  2012-01-15

  Highlights: Black-Right-Pointing-Pointer We investigate the exposure of pregnant and non-pregnant mice to cadmium (Cd) on lead (Pb) contaminated soil. Black-Right-Pointing-Pointer We examine the changes in lead accumulation in mice due to the presence of cadmium in soil. Black-Right-Pointing-Pointer Lead accumulation is higher in pregnant compared to non-pregnant mice. Black-Right-Pointing-Pointer Cadmium decreases lead accumulation in all mice irrespective of status. - Abstract: People are frequently exposed to combinations of contaminants but there is a paucity of data on the effects of mixed contaminants at low doses. This study investigated the influence of cadmium (Cd) on lead (Pb) accumulation in pregnant and non-pregnant mice following exposure to contaminated soil. Exposure to Pb from contaminated soils increased Pb accumulation in both pregnant and non-pregnant mice compared to unexposed control animals (pregnant and non-pregnant). Lead accumulation in the liver and kidneys of exposure pregnant mice (40 {+-} 15 mg Pb kg{sup -1}) was significantly higher (P < 0.05) than concentrations detected in control pregnant mice (<1 mg Pb kg{sup -1}). The presence of Cd in contaminated soil had a major effect on the Pb and Fe accumulation in the kidneys and liver, respectively. This study shows that Pb uptake is mediated by the presence of Cd in the co-contaminated soil and demonstrates that further research is required to investigate the influence of co-contaminants on human exposure at sub-chronic concentrations.

 18. High-Affinity Accumulation of Chloroquine by Mouse Erythrocytes Infected with Plasmodium berghei

  Science.gov (United States)

  Fitch, Coy D.; Yunis, Norman G.; Chevli, Rekha; Gonzalez, Yolanda

  1974-01-01

  Washed erythrocytes infected with chloroquine-susceptible (CS) or with chloroquine-resistant (CR) P. berghei were used in model systems in vitro to study the accumulation of chloroquine with high affinity. The CS model could achieve distribution ratios (chloroquine in cells: chloroquine in medium) of 100 in the absence of substrate. 200—300 in the presence of 10 mM pyruvate or lactate, and over 600 in the presence of 1 mM glucose or glycerol. In comparable studies of the CR model, the distribution ratios were 100 in the absence of substrate and 300 or less in the presence of glucose or glycerol. The presence of lactate stimulated chloroquine accumulation in the CR model, whereas the presence of pyruvate did not. Lactate production from glucose and glycerol was undiminished in the CR model, and ATP concentrations were higher than in the CS model. Cold, iodoacetate, 2,4-dinitrophenol, or decreasing pH inhibited chloroquine accumulation in both models. These findings demonstrate substrate involvement in the accumulation of chloroquine with high affinity. In studies of the CS model, certain compounds competitively inhibited chloroquine accumulation, while others did not. This finding is attributable to a specific receptor that imposes structural constraints on the process of accumulation. For chloroquine analogues, the position and length of the side chain, the terminal nitrogen atom of the side chain, and the nitrogen atom in the quinoline ring are important determinants of binding to this receptor. PMID:4600044

 19. ACCUMULATION OF PERCHLORATE IN TOBACCO PLANTS: DEVELOPMENT OF A PLANT KINETIC MODEL

  Science.gov (United States)

  Previous studies have shown that tobacco plants are tolerant of perchlorate and will accumulate perchlorate in plant tissues. This research determined the uptake, translocation, and accumulation of perchlorate in tobacco plants. Three hydroponics growth studies were completed u...

 20. Heavy metal accumulation in trees growing on contaminated sites in Central Europe

  International Nuclear Information System (INIS)

  Unterbrunner, R.; Puschenreiter, M.; Sommer, P.; Wieshammer, G.; Tlustos, P.; Zupan, M.; Wenzel, W.W.

  2007-01-01

  Metal-accumulating woody species have been considered for phytoextraction of metal-contaminated sites. We investigated Zn and Cd accumulation in tissues of adult trees and associated herbaceous species collected from contaminated areas in Central Europe. We found considerable Cd and Zn accumulation in various willow, poplar and birch species with up to 116 mg Cd kg -1 and 4680 mg Zn kg -1 in leaves of Salix caprea. Annual variation of Cd and Zn concentrations in leaves of Salix caprea were small, indicating that data obtained in different years can be compared. Metal concentrations in leaves were not related to total (aqua regia) or labile (1 M NH 4 NO 3 extract) concentrations in soil but the accumulation factors (leaf concentration: soil concentration) for Cd and Zn followed an inverse log type function. Metal partitioning between tissues showed a minimum in the wood, with increasing concentrations of Cd and Zn towards the leaves and fine roots. - Adult field-grown Salix caprea, Populus tremula and other tree species accumulate up to 4680 mg Zn kg -1 and 116 mg Cd kg -1 in their leaves

 1. Heavy metal accumulation in trees growing on contaminated sites in Central Europe

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Unterbrunner, R. [University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna - BOKU, Department of Forest and Soil Sciences, Peter Jordan Strasse 82, A-1190 Vienna (Austria); Puschenreiter, M. [University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna - BOKU, Department of Forest and Soil Sciences, Peter Jordan Strasse 82, A-1190 Vienna (Austria)]. E-mail: markus.puschenreiter@boku.ac.at; Sommer, P. [University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna - BOKU, Department of Forest and Soil Sciences, Peter Jordan Strasse 82, A-1190 Vienna (Austria); Wieshammer, G. [University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna - BOKU, Department of Forest and Soil Sciences, Peter Jordan Strasse 82, A-1190 Vienna (Austria); Tlustos, P. [Czech University of Agriculture Prague, 165 21 Praha 6-Suchdol (Czech Republic); Zupan, M. [University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Agronomy department, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana (Slovenia); Wenzel, W.W. [University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna - BOKU, Department of Forest and Soil Sciences, Peter Jordan Strasse 82, A-1190 Vienna (Austria)

  2007-07-15

  Metal-accumulating woody species have been considered for phytoextraction of metal-contaminated sites. We investigated Zn and Cd accumulation in tissues of adult trees and associated herbaceous species collected from contaminated areas in Central Europe. We found considerable Cd and Zn accumulation in various willow, poplar and birch species with up to 116 mg Cd kg{sup -1} and 4680 mg Zn kg{sup -1} in leaves of Salix caprea. Annual variation of Cd and Zn concentrations in leaves of Salix caprea were small, indicating that data obtained in different years can be compared. Metal concentrations in leaves were not related to total (aqua regia) or labile (1 M NH{sub 4}NO{sub 3} extract) concentrations in soil but the accumulation factors (leaf concentration: soil concentration) for Cd and Zn followed an inverse log type function. Metal partitioning between tissues showed a minimum in the wood, with increasing concentrations of Cd and Zn towards the leaves and fine roots. - Adult field-grown Salix caprea, Populus tremula and other tree species accumulate up to 4680 mg Zn kg{sup -1} and 116 mg Cd kg{sup -1} in their leaves.

 2. Air bubbles induce a critical continuous stress to prevent marine biofouling accumulation

  Science.gov (United States)

  Belden, Jesse; Menesses, Mark; Dickenson, Natasha; Bird, James

  2017-11-01

  Significant shear stresses are needed to remove established hard fouling organisms from a ship hull. Given that there is a link between the amount of time that fouling accumulates and the stress required to remove it, it is not surprising that more frequent grooming requires less shear stress. One approach to mitigate marine biofouling is to continuously introduce a curtain of air bubbles under a submerged surface; it is believed that this aeration exploits the small stresses induced by rising bubbles to continuously prevent accumulation. Although curtains of rising bubbles have successfully prevented biofouling accumulation, it is unclear if a single stream of bubbles could maintain a clean surface. In this talk, we show that single bubble stream aeration can prevent biofouling accumulation in regions for which the average wall stress exceeds approximately 0.01 Pa. This value is arrived at by comparing observations of biofouling growth and prevention from field studies with laboratory measurements that probe the associated flow fields. We also relate the spatial and temporal characteristics of the flow to the size and frequency of the rising bubbles, which informs the basic operating conditions required for aeration to continuously prevent biofouling accumulation.

 3. Unrecorded capital flows and accumulation of foreign assets: the case of Croatia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Goran Vukšić

  2010-03-01

  Full Text Available This paper evaluates the magnitude of unrecorded capital flows and the resulting unrecorded accumulation of foreign assets for Croatia, over the period between 2000 and 2007. The problem of unrecorded capital outflows, often labeled as capital flight, has gained significance in the present global financial and economic crises, because of increasing capital scarcity in many emerging markets and transition economies including Croatia. The findings reveal relatively large amounts of unrecorded foreign asset accumulation over the observed period. A large portion of this accumulation relates to cumulative amounts of net errors and omissions term, which is interpreted as unrecorded capital flow. There are reasons to believe that this net errors and omissions item in Croatia possibly partly represents the unrecorded accumulation of foreign cash from foreign tourist spending, and/or partly results from overstated tourism income in the official statistics.However, even after excluding this item from the calculation of capital flight, the remaining unrecorded accumulation of foreign assets over the period is still substantial. Consequently, if these unrecorded flows are taken into account, Croatia’s net international investment position is improved.

 4. Polychlorinated biphenyls in alfalfa: Accumulation, sorption and speciation in different plant parts.

  Science.gov (United States)

  Teng, Ying; Sun, Xianghui; Zhu, Lingjia; Christie, Peter; Luo, Yongming

  2017-08-03

  The accumulation, chemical speciation and distribution of polychlorinated biphenyls (PCBs) were investigated in various parts of alfalfa. Moreover, the adsorption characteristics for PCB 28 by alfalfa and the influencing factors of the adsorption characteristics were studied. There were different degrees of PCB accumulation in alfalfa roots, root nodules and shoots. The decreasing order of the accumulation of PCBs in plant tissues was root nodules > roots > shoots, and the decreasing order of the total PCB contents was roots > shoots > root nodules, indicating that the roots were the main sink for PCB accumulation. There were three modes of PCB speciation in alfalfa roots and root nodules, comprising strong sorption (78%) and weak sorption (19%) on tissue surfaces and absorption within tissues (2%). The adsorption isotherms of PCB 28 indicate that the adsorption capacities of root nodules and shoots were both significantly higher than that of the roots. Both lipids and carbohydrates, and especially lipids, affected the PCB adsorption capacities of the tissues. These results may help in the elucidation of the mechanisms of sorption and accumulation of PCBs in the plants and their main influencing factors and thus contribute to the development of phytoremediation technologies for PCB-contaminated soils.

 5. Competitive accumulation of betaines by Escherichia coli K-12 and derivative strains lacking betaine porters.

  Science.gov (United States)

  Randall, K; Lever, M; Peddie, B A; Chambers, S T

  1995-08-17

  Escherichia coli was grown in hyperosmotic media containing both glycine betaine and one other betaine. E. coli K-12 derivative WG439 (putP- proP- proU-) did not accumulate any of 15 betaines. Strains WG445 (putP- proP- proU+), WG443 (putP- proP+ proU-) and the control strains all accumulated less betaine, (CH3)3N(+)-(CH2)n-COO-, when n was greater than 1. Accumulation was not detectable when n = 5. Both L- and D-isomers of alpha-substituted betaines were accumulated by both strains WG443 and WG445, the D-isomers more slowly. Hydroxylated alpha-substituted betaines were accumulated relatively more through the osmoregulated transport protein ProU than through ProP. In actively growing cultures glycine betaine appeared to be the preferred substrate for accumulation, but the proportion of the second accumulated betaine increased as cultures approached stationary phase.

 6. Annual accumulation over the Greenland ice sheet interpolated from historical and newly compiled observation data

  Science.gov (United States)

  Shen, Dayong; Liu, Yuling; Huang, Shengli

  2012-01-01

  The estimation of ice/snow accumulation is of great significance in quantifying the mass balance of ice sheets and variation in water resources. Improving the accuracy and reducing uncertainty has been a challenge for the estimation of annual accumulation over the Greenland ice sheet. In this study, we kriged and analyzed the spatial pattern of accumulation based on an observation data series including 315 points used in a recent research, plus 101 ice cores and snow pits and newly compiled 23 coastal weather station data. The estimated annual accumulation over the Greenland ice sheet is 31.2 g cm−2 yr−1, with a standard error of 0.9 g cm−2 yr−1. The main differences between the improved map developed in this study and the recently published accumulation maps are in the coastal areas, especially southeast and southwest regions. The analysis of accumulations versus elevation reveals the distribution patterns of accumulation over the Greenland ice sheet.

 7. Glucose-6-phosphate reduces calcium accumulation in rat brain endoplasmic reticulum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jeffrey Thomas Cole

  2012-04-01

  Full Text Available Brain cells expend large amounts of energy sequestering calcium (Ca2+, while loss of Ca2+ compartmentalization leads to cell damage or death. Upon cell entry, glucose is converted to glucose-6-phosphate (G6P, a parent substrate to several metabolic major pathways, including glycolysis. In several tissues, G6P alters the ability of the endoplasmic reticulum to sequester Ca2+. This led to the hypothesis that G6P regulates Ca2+ accumulation by acting as an endogenous ligand for sarco-endoplasmic reticulum calcium ATPase (SERCA. Whole brain ER microsomes were pooled from adult male Sprague-Dawley rats. Using radio-isotopic assays, 45Ca2+ accumulation was quantified following incubation with increasing amounts of G6P, in the presence or absence of thapsigargin, a potent SERCA inhibitor. To qualitatively assess SERCA activity, the simultaneous release of inorganic phosphate (Pi coupled with Ca2+ accumulation was quantified. Addition of G6P significantly and decreased Ca2+ accumulation in a dose-dependent fashion (1-10 mM. The reduction in Ca2+ accumulation was not significantly different that seen with addition of thapsigargin. Addition of glucose-1-phosphate or fructose-6-phosphate, or other glucose metabolic pathway intermediates, had no effect on Ca2+ accumulation. Further, the release of Pi was markedly decreased, indicating G6P-mediated SERCA inhibition as the responsible mechanism for reduced Ca2+ uptake. Simultaneous addition of thapsigargin and G6P did decrease inorganic phosphate in comparison to either treatment alone, which suggests that the two treatments have different mechanisms of action. Therefore, G6P may be a novel, endogenous regulator of SERCA activity. Additionally, pathological conditions observed during disease states that disrupt glucose homeostasis, may be attributable to Ca2+ dystasis caused by altered G6P regulation of SERCA activity

 8. 47 CFR 32.3400 - Accumulated amortization-tangible.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... UNIFORM SYSTEM OF ACCOUNTS FOR TELECOMMUNICATIONS COMPANIES Instructions for Balance Sheet Accounts § 32.3400 Accumulated amortization—tangible. (a) This account shall be used by Class B companies and shall... leases and leasehold improvements concurrently charged to Account 6563, Amortization expense—tangible...

 9. Daunomycin accumulation and induction of programmed cell death in rat hair follicles

  DEFF Research Database (Denmark)

  Shin, Masashi; Larsson, Lars-Inge; Hougaard, David M.

  2009-01-01

  The anthracycline antibiotic daunomycin (DM) is useful for the treatment of leukemia but has side-effects such as alopecia. Using immunocytochemistry, we show that, after a single i.v. injection, DM accumulates in the nuclei of matrix cells and in the outer root sheath of hair follicles. DM......-positive matrix cells are detectable up to 48 h after injection and exhibit a characteristic granular morphology, which is not observed in saline-injected controls. TUNEL-staining has revealed that DM injection induces programmed cell death (PCD) in rat hair follicles. Cells undergoing PCD are detectable as late...... (PCD type 2). Interestingly, little, if any, DM accumulation or apoptosis has been detected in the dermal hair papillae. This may have a bearing on potential regeneration of the hair follicles. Thus, DM accumulates in a characteristic pattern in hair follicles. This accumulation is associated...

 10. The Competence Accumulation Process in the Technology Transference Strategy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  André Silva de Souza

  2008-04-01

  Full Text Available The present article evaluates and measures the technological competence accumulation in an automation area enterprise to distribution centers, Knapp Sudamérica Logistic and Automation Ltd, in the interval of the technology transference process previous period (1998-2001 and during the technology transference process(2002-2005. Therefore, based on an individual case study, the study identified the technology transference strategy and mechanism accorded between the head office and the branch office, the technological functions and activities developed by the receiver and, at last, the critical factors present in this process. The echnological competences accumulation exam was accomplished based on an analytical structure existent in the literature that was adapted to the researched segment analysis. The obtained results showed that the planed, organized, controlled and continuous effort to generating and disseminating knowledge allowed the enterprise to speed up the accumulation process of technological competences promoting the converting of this process from individual level to the organizational one: besides, it also allowed the identification of barriers and facilitators involved in this process.

 11. Iodine-131 metaiodobenzylguanidine intra- and extravesicular accumulation in the rat heart

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nakajo, M.; Shimabukuro, K.; Yoshimura, H.; Yonekura, R.; Nakabeppu, Y.; Tanoue, P.; Shinohara, S.

  1986-01-01

  In order to establish the appropriate time for [ 123 I]MIBG human myocardial imaging to assess the adrenergic nerve activity, the time courses of metaiodobenzylguanidine (MIBG) intra- and extravesicular accumulation in the rat heart were estimated by using [ 131 I]MIBG and reserpine. In the heart, the intravesicular accumulation was relatively constant, while the extravesicular accumulation decreased rapidly from 5 min to 6 hr. The intravesicular percentage of the total cardiac tissue concentration reached a plateau value of 50% at 4 hr after i.v. injection of [ 131 I]MIBG. In the spleen, similar time courses were observed as those in the heart, both of these organs being richly innervated by adrenergic nerves. Along with the time activity difference previously observed in the human hearts, these results suggest that at 4 hr post i.v. injection, [ 123 I]MIBG myocardial imaging will best express the neuronal accumulation of the tracer and may be useful for the assessment of adrenergic function in various pathological conditions of the human heart

 12. Propionate induces cell swelling and K+ accumulation in shark rectal gland

  International Nuclear Information System (INIS)

  Feldman, G.M.; Ziyadeh, F.N.; Mills, J.W.; Booz, G.W.; Kleinzeller, A.

  1989-01-01

  Small organic anions have been reported to induce cell solute accumulation and swelling. To investigate the mechanism of swelling, we utilized preparations of rectal gland cells from Squalus acanthias incubated in medium containing propionate. Propionate causes cells to swell by diffusing across membranes in its nonionic form, acidifying cell contents, and activating the Na+-H+ antiporter. The Na+-H+ exchange process tends to correct intracellular pH (pHi), and thus it maintains a favorable gradient for propionic acid diffusion and allows propionate to accumulate. Activation of the Na+-H+ antiport also facilitates Na+ entry into the cell and Nai accumulation. At the same time Na+-K+-ATPase activity, unaffected by propionate, replaces Nai with Ki, whereas the K+ leak rate, decreased by propionate, allows Ki to accumulate. As judged by 86 Rb+ efflux, the reduction in K+ leak was not due to propionate-induced cell acidification or reduction in Cli concentration. Despite inducing cell swelling, propionate did not disrupt cell structural elements and F actin distribution along cell membranes

 13. Propionate induces cell swelling and K+ accumulation in shark rectal gland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Feldman, G.M.; Ziyadeh, F.N.; Mills, J.W.; Booz, G.W.; Kleinzeller, A. (Mount Desert Island Biological Laboratory, Salsbury Cove, ME (USA))

  1989-08-01

  Small organic anions have been reported to induce cell solute accumulation and swelling. To investigate the mechanism of swelling, we utilized preparations of rectal gland cells from Squalus acanthias incubated in medium containing propionate. Propionate causes cells to swell by diffusing across membranes in its nonionic form, acidifying cell contents, and activating the Na+-H+ antiporter. The Na+-H+ exchange process tends to correct intracellular pH (pHi), and thus it maintains a favorable gradient for propionic acid diffusion and allows propionate to accumulate. Activation of the Na+-H+ antiport also facilitates Na+ entry into the cell and Nai accumulation. At the same time Na+-K+-ATPase activity, unaffected by propionate, replaces Nai with Ki, whereas the K+ leak rate, decreased by propionate, allows Ki to accumulate. As judged by {sup 86}Rb+ efflux, the reduction in K+ leak was not due to propionate-induced cell acidification or reduction in Cli concentration. Despite inducing cell swelling, propionate did not disrupt cell structural elements and F actin distribution along cell membranes.

 14. SUMO-2 and PIAS1 Modulate Insoluble Mutant Huntingtin Protein Accumulation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jacqueline Gire O’Rourke

  2013-07-01

  Full Text Available A key feature in Huntington disease (HD is the accumulation of mutant Huntingtin (HTT protein, which may be regulated by posttranslational modifications. Here, we define the primary sites of SUMO modification in the amino-terminal domain of HTT, show modification downstream of this domain, and demonstrate that HTT is modified by the stress-inducible SUMO-2. A systematic study of E3 SUMO ligases demonstrates that PIAS1 is an E3 SUMO ligase for both HTT SUMO-1 and SUMO-2 modification and that reduction of dPIAS in a mutant HTT Drosophila model is protective. SUMO-2 modification regulates accumulation of insoluble HTT in HeLa cells in a manner that mimics proteasome inhibition and can be modulated by overexpression and acute knockdown of PIAS1. Finally, the accumulation of SUMO-2-modified proteins in the insoluble fraction of HD postmortem striata implicates SUMO-2 modification in the age-related pathogenic accumulation of mutant HTT and other cellular proteins that occurs during HD progression.

 15. Dystonia in neurodegeneration with brain iron accumulation : outcome of bilateral pallidal stimulation

  NARCIS (Netherlands)

  Timmermann, L.; Pauls, K. A. M.; Wieland, K.; Jech, R.; Kurlemann, G.; Sharma, N.; Gill, S. S.; Haenggeli, C. A.; Hayflick, S. J.; Hogarth, P.; Leenders, K. L.; Limousin, P.; Malanga, C. J.; Moro, E.; Ostrem, J. L.; Revilla, F. J.; Santens, P.; Schnitzler, A.; Tisch, S.; Valldeoriola, F.; Vesper, J.; Volkmann, J.; Woitalla, D.; Peker, S.

  Neurodegeneration with brain iron accumulation encompasses a heterogeneous group of rare neurodegenerative disorders that are characterized by iron accumulation in the brain. Severe generalized dystonia is frequently a prominent symptom and can be very disabling, causing gait impairment, difficulty

 16. A 40-year accumulation dataset for Adelie Land, Antarctica and its application for model validation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Agosta, Cecile; Favier, Vincent [UJF-Grenoble 1 / CNRS, Laboratoire de Glaciologie et de Geophysique de l' Environnement UMR 5183, Saint Martin d' Heres (France); Genthon, Christophe; Gallee, Hubert; Krinner, Gerhard [CNRS / UJF-Grenoble 1, Laboratoire de Glaciologie et de Geophysique de l' Environnement UMR 5183, Saint Martin d' Heres (France); Lenaerts, Jan T.M.; Broeke, Michiel R. van den [Utrecht University, Institute for Marine and Atmospheric Research Utrecht (Netherlands)

  2012-01-15

  The GLACIOCLIM-SAMBA (GS) Antarctic accumulation monitoring network, which extends from the coast of Adelie Land to the Antarctic plateau, has been surveyed annually since 2004. The network includes a 156-km stake-line from the coast inland, along which accumulation shows high spatial and interannual variability with a mean value of 362 mm water equivalent a{sup -1}. In this paper, this accumulation is compared with older accumulation reports from between 1971 and 1991. The mean and annual standard deviation and the km-scale spatial pattern of accumulation were seen to be very similar in the older and more recent data. The data did not reveal any significant accumulation trend over the last 40 years. The ECMWF analysis-based forecasts (ERA-40 and ERA-Interim), a stretched-grid global general circulation model (LMDZ4) and three regional circulation models (PMM5, MAR and RACMO2), all with high resolution over Antarctica (27-125 km), were tested against the GS reports. They qualitatively reproduced the meso-scale spatial pattern of the annual-mean accumulation except MAR. MAR significantly underestimated mean accumulation, while LMDZ4 and RACMO2 overestimated it. ERA-40 and the regional models that use ERA-40 as lateral boundary condition qualitatively reproduced the chronology of interannual variability but underestimated the magnitude of interannual variations. Two widely used climatologies for Antarctic accumulation agreed well with the mean GS data. The model-based climatology was also able to reproduce the observed spatial pattern. These data thus provide new stringent constraints on models and other large-scale evaluations of the Antarctic accumulation. (orig.)

 17. Heat accumulation during sequential cortical bone drilling.

  Science.gov (United States)

  Palmisano, Andrew C; Tai, Bruce L; Belmont, Barry; Irwin, Todd A; Shih, Albert; Holmes, James R

  2016-03-01

  Significant research exists regarding heat production during single-hole bone drilling. No published data exist regarding repetitive sequential drilling. This study elucidates the phenomenon of heat accumulation for sequential drilling with both Kirschner wires (K wires) and standard two-flute twist drills. It was hypothesized that cumulative heat would result in a higher temperature with each subsequent drill pass. Nine holes in a 3 × 3 array were drilled sequentially on moistened cadaveric tibia bone kept at body temperature (about 37 °C). Four thermocouples were placed at the center of four adjacent holes and 2 mm below the surface. A battery-driven hand drill guided by a servo-controlled motion system was used. Six samples were drilled with each tool (2.0 mm K wire and 2.0 and 2.5 mm standard drills). K wire drilling increased temperature from 5 °C at the first hole to 20 °C at holes 6 through 9. A similar trend was found in standard drills with less significant increments. The maximum temperatures of both tools increased from drill sizes was found to be insignificant (P > 0.05). In conclusion, heat accumulated during sequential drilling, with size difference being insignificant. K wire produced more heat than its twist-drill counterparts. This study has demonstrated the heat accumulation phenomenon and its significant effect on temperature. Maximizing the drilling field and reducing the number of drill passes may decrease bone injury. © 2015 Orthopaedic Research Society. Published by Wiley Periodicals, Inc.

 18. Corporate taxation and capital accumulation

  OpenAIRE

  Stephen Bond; Jing Xing

  2010-01-01

  We present new empirical evidence that aggregate capital accumulation is strongly influenced by the user cost of capital and, in particular, by corporate tax incentives summarised in the tax-adjusted user cost. We use sectoral panel data for the USA, Japan, Australia and ten EU countries over the period 1982-2007. Our panel combines data on capital stocks, value-added and relative prices from the EU KLEMS database with measures of effective corporate tax rates from the Oxford University Centr...

 19. Passive accumulation of Au nanoparticles in tumours in mice

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kempson, I.M.; Wang, C.H.; Lai, S.F.; Cai, X.; Hwu, Y.; Yang, C.S.; Margaritondo, G.

  2011-01-01

  Full text: Enhance biocompatibility and passive accumulation of gold nanoparticles into tumours in vivo. Improved biocompatible nanoparticles synthesized by radical synthesis in solution by X-ray irradiation (5,000 Gy/sec). As an alternative to the use of chemical reducing agents, irradiation solutions can cause the reduction of dissolved ions to form nuclei form in sub-second times and growth is easily controlled by physically the X-ray intensity. The intensity can be used to manipulate growth rates for different applications and in the information of spherical and rod-structures. Size is easily controlled by exposure time and capping agents and provides high reproducibility with small size distributions. Resulting body burden in subcutaneous tumour mouse models was determined in various organs with ICP-MS. Cellular distributions were analysed with transmission x-ray Microscopy and conventional histology. The resulting nanoparticle sols were highly concentrated. naturally sterile, have high temperature stability and synthesised with fewer chemical reactants; providing greater chemical and biological adaptability. The results demonstrated that a passivated biocompatible surface, minimizing physiological clearance from the animal allows non-specific accumulation of large concentrations of nanoparticles into tumour tissues and significant penetration and circumnavigation of the binding site barrier effect. Concentrations of gold reached ∼ 25 times greater than surrounding muscle tissue and were retained for many hours. Physicochemical properties of nanoparticles impart significant influence on their ability to penetrate and accumulate in tumour tissues. Effective synthesis enables high concentrations of gold nanoparticles to accumulate in tumour tissues which could be applied to development in radiation oncology applications.

 20. Heavy metals accumulation affects bone microarchitecture in osteoporotic patients.

  Science.gov (United States)

  Scimeca, Manuel; Feola, Maurizio; Romano, Lorenzo; Rao, Cecilia; Gasbarra, Elena; Bonanno, Elena; Brandi, Maria Luisa; Tarantino, Umberto

  2017-04-01

  Bone metabolism is affected by mechanical, genetic, and environmental factors and plays a major role in osteoporosis. Nevertheless, the influence of environmental pollution on the occurrence of osteoporosis is still unclear and controversial. In this context, heavy metals are the most important pollutants capable to affect bone mass. The aim of this study was to investigate whether heavy metals accumulation in bone tissues could be related to the altered bone metabolism and architecture of osteoporotic patients. To this end, we analyzed 25 bone head biopsies osteoporotic patients and 25 bone head biopsies of osteoarthritic patients. Moreover we enrolled 15 patients underwent hip arthroplasty for high-energy hip fracture or osteonecrosis of the femoral head as a control group. Bone head biopsies were studied by BioQuant-osteo software, scanning electron microscopy and Energy Dispersive X-ray microanalysis. We found a prevalence of lead, cadmium and chromium accumulation in osteoporotic patients. Noteworthy, high levels of sclerostin, detected by immunohistochemistry, correlate with the accumulation of heavy metal found in the bone of osteoporotic patients, suggesting a molecular link between heavy metal accumulation and bone metabolism impairment. In conclusion, the presence of heavy metals into bone shed new light on the comprehension of the pathogenesis of osteoporosis since these elements could play a non redundant role in the development of osteoporosis at cellular/molecular and epigenetic level. Nevertheless, in vivo and in vitro studies need to better elucidate the molecular mechanism in which heavy metals can participate to osteoporosis. © 2016 Wiley Periodicals, Inc. Environ Toxicol 32: 1333-1342, 2017. © 2016 Wiley Periodicals, Inc.

 1. Iron accumulation with age, oxidative stress and functional decline.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jinze Xu

  2008-08-01

  Full Text Available Identification of biological mediators in sarcopenia is pertinent to the development of targeted interventions to alleviate this condition. Iron is recognized as a potent pro-oxidant and a catalyst for the formation of reactive oxygen species in biological systems. It is well accepted that iron accumulates with senescence in several organs, but little is known about iron accumulation in muscle and how it may affect muscle function. In addition, it is unclear if interventions which reduced age-related loss of muscle quality, such as calorie restriction, impact iron accumulation. We investigated non-heme iron concentration, oxidative stress to nucleic acids in gastrocnemius muscle and key indices of sarcopenia (muscle mass and grip strength in male Fischer 344 X Brown Norway rats fed ad libitum (AL or a calorie restricted diet (60% of ad libitum food intake starting at 4 months of age at 8, 18, 29 and 37 months of age. Total non-heme iron levels in the gastrocnemius muscle of AL rats increased progressively with age. Between 29 and 37 months of age, the non-heme iron concentration increased by approximately 200% in AL-fed rats. Most importantly, the levels of oxidized RNA in gastrocnemius muscle of AL rats were significantly increased as well. The striking age-associated increase in non-heme iron and oxidized RNA levels and decrease in sarcopenia indices were all attenuated in the calorie restriction (CR rats. These findings strongly suggest that the age-related iron accumulation in muscle contributes to increased oxidative damage and sarcopenia, and that CR effectively attenuates these negative effects.

 2. Accumulating Project Management Knowledge Using Process Theory

  NARCIS (Netherlands)

  Niederman, Fred; March, Salvatore T.; Mueller, Benjamin

  2016-01-01

  Process theory has become an important mechanism for the accumulation of knowledge in a number of disciplines. In contrast with variance theory, which focuses on co-variation of dependent and independent variables, process theory focuses on sequences of activities, their duration and the intervals

 3. Accumulation pattern of total nonstructural carbohydrate in ...

  African Journals Online (AJOL)

  The pattern of total nonstructural carbohydrate (TNC) accumulation in strawberry (Fragaria ananassa Duch.) nursery runner plants, cv. eCamarosaf, was determined for three growing seasons. Plant growth and fruit production patterns were also evaluated. The experiments were carried out on plants propagated in high ...

 4. Sugar versus fat: elimination of glycogen storage improves lipid accumulation in Yarrowia lipolytica.

  Science.gov (United States)

  Bhutada, Govindprasad; Kavšcek, Martin; Ledesma-Amaro, Rodrigo; Thomas, Stéphane; Rechberger, Gerald N; Nicaud, Jean-Marc; Natter, Klaus

  2017-05-01

  Triacylglycerol (TAG) and glycogen are the two major metabolites for carbon storage in most eukaryotic organisms. We investigated the glycogen metabolism of the oleaginous Yarrowia lipolytica and found that this yeast accumulates up to 16% glycogen in its biomass. Assuming that elimination of glycogen synthesis would result in an improvement of lipid accumulation, we characterized and deleted the single gene coding for glycogen synthase, YlGSY1. The mutant was grown under lipogenic conditions with glucose and glycerol as substrates and we obtained up to 60% improvement in TAG accumulation compared to the wild-type strain. Additionally, YlGSY1 was deleted in a background that was already engineered for high lipid accumulation. In this obese background, TAG accumulation was also further increased. The highest lipid content of 52% was found after 3 days of cultivation in nitrogen-limited glycerol medium. Furthermore, we constructed mutants of Y. lipolytica and Saccharomyces cerevisiae that are deleted for both glycogen and TAG synthesis, demonstrating that the ability to store carbon is not essential. Overall, this work showed that glycogen synthesis is a competing pathway for TAG accumulation in oleaginous yeasts and that deletion of the glycogen synthase has beneficial effects on neutral lipid storage. © FEMS 2017.

 5. Cadmium accumulation in zebrafish (Danio rerio) eggs is modulated by dissolved organic matter (DOM)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Burnison, B. Kent; Meinelt, Thomas; Playle, Richard; Pietrock, Michael; Wienke, Andreas; Steinberg, Christian E.W.

  2006-01-01

  Experiments were conducted to investigate factors influencing the accumulation of cadmium (Cd 2+ ) into zebrafish (Danio rerio) eggs. The accumulation of 109 Cd was affected by: (1) concentration, (2) time, (3) presence of dissolved organic material (DOM), (4) different origin of DOM and (5) different parts of fish eggs. Over a 5-h exposure, zebrafish eggs showed a steady increase in Cd-accumulation. DOM-concentrations over 15 ppm carbon (C) decreased Cd-uptake significantly. Both samples of DOM, brown water marsh (LM) and a eutrophic pond (SP), at 16.9 ppm C, reduced the Cd-accumulation in the chorion, perivitelline liquid and the embryo. Cd was mainly accumulated in the egg's outer shell chorion (61%) and only small amounts passed through the chorion into the perivitelline liquid (38%) and embryo (1%). In the presence of LM-DOM, the accumulation of Cd into the egg components was decreased by 43% (chorion), 52% (perivitelline liquid) and 52% (embryo), respectively, compared with the control group. Similarly, the presence of SP-DOM reduced the Cd-accumulation by 29% (chorion), 61% (perivitelline liquid) and 60% (embryo), respectively, compared with the controls. DOM-concentration should be taken into consideration when determining ecotoxicological effects of Cd on fish populations

 6. Accumulation, elimination and retention of 99Tc by duckweed

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hattink, J.; Weltje, L.; Wolterbeek, H.Th.; Goeij, J.J.M. de

  2004-01-01

  Accumulation dynamics of the long-lived fission product technetium ( 99 Tc) in duckweed is studied. Duckweed serves as model for aquatic plants, because of its representative foliar uptake for 99 Tc. 99 Tc is irreversibly accumulated and distributed over cytoplasm, chloroplasts and mitochondria. Autoradiography showed that 99 Tc was not transported to new biomass. Irreversible storage of 99 Tc in plant biomass means that steady-state situations cannot be interpreted as a balance between uptake and elimination of 99 Tc, but that 99 Tc continuously builds up in each single duckweed plant and overall Tc concentrations are averaged over new biomass. (author)

 7. Liposome accumulation in irradiated tumors display important tumor and dose dependent differences

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Anders Elias; Fliedner, Frederikke Petrine; Henriksen, Jonas Rosager

  2018-01-01

  Radiation therapy may affect several important parameters in the tumor microenvironment and thereby influence the accumulation of liposomes by the enhanced permeability and retention (EPR)-effect. Here we investigate the effect of single dose radiation therapy on liposome tumor accumulation by PET...

 8. Is There Neural Evidence for an Evidence Accumulation Process in Memory Decisions?

  NARCIS (Netherlands)

  van Vugt, Marieke K; Beulen, Marijke A; Taatgen, Niels A

  2016-01-01

  Models of evidence accumulation have been very successful at describing human decision making behavior. Recent years have also seen the first reports of neural correlates of this accumulation process. However, these studies have mostly focused on perceptual decision making tasks, ignoring the role

 9. Age dependent accumulation of N-acyl-ethanolamine phospholipids in ischemic rat brain

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moesgaard, B.; Petersen, G.; Hansen, Harald S.

  2000-01-01

  N-acyl-ethanolamine phospholipids (NAPE) can be formed as a stress response during neuronal injury, and they are precursors for N-acyl- ethanolamines (NAE), some of which are endocannabinoids. The levels of NAPE accumulated during post-decapitative ischemia (6 h at 37°C) were studied in rat brains...... of various age (1, 6, 12, 19, 30, and ~70 days) by the use of P NMR spectroscopy of lipid extracts. This ability to accumulate NAPE was compared with the activity of N-acyltransferase and of NAPE-hydrolyzing phospholipase D (NAPE-PLD) in brain microsomes. These two enzymes are involved in the formation...... brains NAPE accumulation could not be detected (detection limit 0.09 %)]; and 2) this age pattern of accumulation can be explained by a combination of the decreased activity of N- acyltransferase and the increased activity of NAPE-PLD during development. These results point out that it would...

 10. Antimony Accumulation Risk in Lettuce Grown in Brazilian Urban Gardens

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silvia Mancarella

  2016-08-01

  Full Text Available More than 80% of the Brazilian population inhabits urban areas. Diffused poverty and the lack of fresh vegetables have generated malnutrition and unbalanced diets. Thus, the interest in growing food locally, in urban allotments and community gardens, has increased. However, urban agriculture may present some risks caused by the urban pollution. Road traffic is considered the biggest source of heavy metals in urban areas. Hence, the objective of the study was the assessment of the accumulation of heavy metals in an urban garden in the city of Recife, at different distances from a road with high traffic burden. The results showed that the distance from the street decreased the accumulation of many potentially toxic elements. Furthermore, the human health risk was estimated, revealing that greater danger was associated with the accumulation of antimony. Concentration of other elements in the leaf tissues were within previously reported thresholds.

 11. Peat accretion and phosphorus accumulation along a eutrophication gradient in the northern Everglades

  International Nuclear Information System (INIS)

  Craft, C.B.; Richardson, C.J.

  1993-01-01

  Recent rates of peat accretion (as determined by Cs-137) and N, P, organic C, Ca and Na accumulation were measured along a 10 km eutrophication gradient in the northern Everglades area of Water Conservation Area 2A (WCA 2A) that has received agricultural drainage from the Hillsboro canal for the past 25-30 yrs. Rates of peat accretion were highest at sampling locations closest to the Hillsboro canal. Phosphorus and Na accumulation were a function of both peat accretion and soil P and Na concentrations. Although sodium enrichment of the peat was limited to 1.6 km downstream of the Hillsboro canal, increased rates of Na accumulation penetrated 5.2 km downstream of the Hillsboro canal, the extent of the area of enhanced peat accretion. In contrast to P and Na, there was no difference in the concentration of soil organic C, N and Ca along the eutrophication gradient. However, there was a gradient of organic C, N and Ca accumulation corresponding to the area of enhanced peat accretion. The areal extent of enhanced peat accretion and organic C, N, Ca and Na accumulation encompasses approximately 7700 ha of the northern part of WCA 2A. The area of enhanced P accumulation is larger, covering 11,500 ha or 26% of the total area of WCA 2A. The findings suggest that P accumulation is dependent on the P concentration in the water column and that decreasing P loadings per unit area result in less P storage per unit area

 12. Environmentally responsive genome-wide accumulation of de novo Arabidopsis thaliana mutations and epimutations

  KAUST Repository

  Jiang, Caifu; Mithani, Aziz; Belfield, Eric J.; Mott, Richard; Hurst, Laurence D.; Harberd, Nicholas P.

  2014-01-01

  Evolution is fueled by phenotypic diversity, which is in turn due to underlying heritable genetic (and potentially epigenetic) variation. While environmental factors are well known to influence the accumulation of novel variation in microorganisms and human cancer cells, the extent to which the natural environment influences the accumulation of novel variation in plants is relatively unknown. Here we use whole-genome and whole-methylome sequencing to test if a specific environmental stress (high-salinity soil) changes the frequency and molecular profile of accumulated mutations and epimutations (changes in cytosine methylation status) in mutation accumulation (MA) lineages of Arabidopsis thaliana. We first show that stressed lineages accumulate ∼100% more mutations, and that these mutations exhibit a distinctive molecular mutational spectrum (specific increases in relative frequency of transversion and insertion/deletion [indel] mutations). We next show that stressed lineages accumulate ∼45% more differentially methylated cytosine positions (DMPs) at CG sites (CG-DMPs) than controls, and also show that while many (∼75%) of these CG-DMPs are inherited, some can be lost in subsequent generations. Finally, we show that stress-associated CG-DMPs arise more frequently in genic than in nongenic regions of the genome. We suggest that commonly encountered natural environmental stresses can accelerate the accumulation and change the profiles of novel inherited variants in plants. Our findings are significant because stress exposure is common among plants in the wild, and they suggest that environmental factors may significantly alter the rates and patterns of incidence of the inherited novel variants that fuel plant evolution.

 13. Environmentally responsive genome-wide accumulation of de novo Arabidopsis thaliana mutations and epimutations

  KAUST Repository

  Jiang, Caifu

  2014-10-14

  Evolution is fueled by phenotypic diversity, which is in turn due to underlying heritable genetic (and potentially epigenetic) variation. While environmental factors are well known to influence the accumulation of novel variation in microorganisms and human cancer cells, the extent to which the natural environment influences the accumulation of novel variation in plants is relatively unknown. Here we use whole-genome and whole-methylome sequencing to test if a specific environmental stress (high-salinity soil) changes the frequency and molecular profile of accumulated mutations and epimutations (changes in cytosine methylation status) in mutation accumulation (MA) lineages of Arabidopsis thaliana. We first show that stressed lineages accumulate ∼100% more mutations, and that these mutations exhibit a distinctive molecular mutational spectrum (specific increases in relative frequency of transversion and insertion/deletion [indel] mutations). We next show that stressed lineages accumulate ∼45% more differentially methylated cytosine positions (DMPs) at CG sites (CG-DMPs) than controls, and also show that while many (∼75%) of these CG-DMPs are inherited, some can be lost in subsequent generations. Finally, we show that stress-associated CG-DMPs arise more frequently in genic than in nongenic regions of the genome. We suggest that commonly encountered natural environmental stresses can accelerate the accumulation and change the profiles of novel inherited variants in plants. Our findings are significant because stress exposure is common among plants in the wild, and they suggest that environmental factors may significantly alter the rates and patterns of incidence of the inherited novel variants that fuel plant evolution.

 14. Cadmium accumulation in the rootless macrophyte Wolffia globosa and its potential for phytoremediation.

  Science.gov (United States)

  Xie, Wan-Ying; Huang, Qing; Li, Gang; Rensing, Christopher; Zhu, Yong-Guan

  2013-01-01

  Cadmium (Cd) pollution around the world is a serious issue demanding acceptable solutions, one of which is phytoremediation that is both cost-effective and eco-friendly. Removal of Cd from contaminated water using plants with high growth rates and sufficient Cd accumulation abilities could be an appropriate choice. Here, we investigated a potential Cd accumulator, Wolffia, a rootless duckweed with high growth rate. Cd uptake, accumulation, tolerance, and phytofiltration ability by Wolffia globosa were examined. Furthermore, the effects of arsenic (As) on Cd uptake and phytofiltration by W. globosa were also studied. Cd uptake kinetics showed a linear pattern and a hyperbolic pattern without a plateau in lower (0-2 microM) and higher (0-200 microM) Cd concentration ranges, respectively, suggesting rapid Cd uptake by W. globosa Cd accumulation ability by W. globosa was higher at Cd concentrations 10 microM. All the five species of Wolffia exposed to I microM Cd for 5 days accumulated > 500 mg Cd kg(-1) DW. Ten gram fresh W. globosa could diminish almost all the Cd (2 microM) in a 200 mL solution. This enormous accumulation ability was mostly due to passive adsorption of Cd by the apoplast. Arsenic had no significant effect on Cd uptake and phytofiltration. The fresh fronds also showed a great As extracting ability. The results indicated that Wolffia is a strong Cd accumulator and has great Cd phytoremediation potential. Therefore, this plant can be used in fresh aquatic environments co-contaminated by low-levels of Cd and As.

 15. Metallothionein expression in chloroplasts enhances mercury accumulation and phytoremediation capability.

  Science.gov (United States)

  Ruiz, Oscar N; Alvarez, Derry; Torres, Cesar; Roman, Laura; Daniell, Henry

  2011-06-01

  Genetic engineering to enhance mercury phytoremediation has been accomplished by expression of the merAB genes that protects the cell by converting Hg[II] into Hg[0] which volatilizes from the cell. A drawback of this approach is that toxic Hg is released back into the environment. A better phytoremediation strategy would be to accumulate mercury inside plants for subsequent retrieval. We report here the development of a transplastomic approach to express the mouse metallothionein gene (mt1) and accumulate mercury in high concentrations within plant cells. Real-time PCR analysis showed that up to 1284 copies of the mt1 gene were found per cell when compared with 1326 copies of the 16S rrn gene, thereby attaining homoplasmy. Past studies in chloroplast transformation used qualitative Southern blots to evaluate indirectly transgene copy number, whereas we used real-time PCR for the first time to establish homoplasmy and estimate transgene copy number and transcript levels. The mt1 transcript levels were very high with 183,000 copies per ng of RNA or 41% the abundance of the 16S rrn transcripts. The transplastomic lines were resistant up to 20 μm mercury and maintained high chlorophyll content and biomass. Although the transgenic plants accumulated high concentrations of mercury in all tissues, leaves accumulated up to 106 ng, indicating active phytoremediation and translocation of mercury. Such accumulation of mercury in plant tissues facilitates proper disposal or recycling. This study reports, for the first time, the use of metallothioneins in plants for mercury phytoremediation. Chloroplast genetic engineering approach is useful to express metal-scavenging proteins for phytoremediation. © 2011 The Authors. Plant Biotechnology Journal © 2011 Society for Experimental Biology, Association of Applied Biologists and Blackwell Publishing Ltd.

 16. Characterization of distinct Arctic aerosol accumulation modes and their sources

  Science.gov (United States)

  Lange, R.; Dall'Osto, M.; Skov, H.; Nøjgaard, J. K.; Nielsen, I. E.; Beddows, D. C. S.; Simo, R.; Harrison, R. M.; Massling, A.

  2018-06-01

  In this work we use cluster analysis of long term particle size distribution data to expand an array of different shorter term atmospheric measurements, thereby gaining insights into longer term patterns and properties of Arctic aerosol. Measurements of aerosol number size distributions (9-915 nm) were conducted at Villum Research Station (VRS), Station Nord in North Greenland during a 5 year record (2012-2016). Alongside this, measurements of aerosol composition, meteorological parameters, gaseous compounds and cloud condensation nuclei (CCN) activity were performed during different shorter occasions. K-means clustering analysis of particle number size distributions on daily basis identified several clusters. Clusters of accumulation mode aerosols (main size modes > 100 nm) accounted for 56% of the total aerosol during the sampling period (89-91% during February-April, 1-3% during June-August). By association to chemical composition, cloud condensation nuclei properties, and meteorological variables, three typical accumulation mode aerosol clusters were identified: Haze (32% of the time), Bimodal (14%) and Aged (6%). In brief: (1) Haze accumulation mode aerosol shows a single mode at 150 nm, peaking in February-April, with highest loadings of sulfate and black carbon concentrations. (2) Accumulation mode Bimodal aerosol shows two modes, at 38 nm and 150 nm, peaking in June-August, with the highest ratio of organics to sulfate concentrations. (3) Aged accumulation mode aerosol shows a single mode at 213 nm, peaking in September-October and is associated with cloudy and humid weather conditions during autumn. The three aerosol clusters were considered alongside CCN concentrations. We suggest that organic compounds, that are likely marine biogenic in nature, greatly influence the Bimodal cluster and contribute significantly to its CCN activity. This stresses the importance of better characterizing the marine ecosystem and the aerosol-mediated climate effects in the

 17. Metal toxicity in a sediment-dwelling polychaete: Threshold body concentrations or overwhelming accumulation rates?

  International Nuclear Information System (INIS)

  Carmen Casado-Martinez, M.; Smith, Brian D.; Luoma, Samuel N.; Rainbow, Philip S.

  2010-01-01

  We followed the net accumulation of As, Cu and Zn in the deposit-feeding polychaete Arenicola marina exposed in the laboratory to natural metal-contaminated sediments, one exposure leading to mass mortality between day 10 and 20, and the other not causing lethality over a period of 60 days of exposure. The worms showed lower total accumulated metal concentrations just before mortality occurred (<20 days) at the lethal exposure, than after 30 days of exposure to sediments not causing mortality. Moreover rates of accumulation of As, Cu and Zn were significantly higher in the lethal exposure than in the sublethal exposure. Our results show that it is not possible to link mortality to a critical total body concentration, and we add to a growing body of literature indicating that metal toxicity occurs when organisms cannot cope with overwhelming influx and subsequent accumulation rates. - Laboratory exposures with the deposit-feeding polychaete Arenicola marina suggest that toxicity is not caused by the accumulated concentration of toxic metals in the body of the animal, but by the rate at which the toxic metal is accumulated.

 18. Study of Cycling Air-Cooling System with a Cold Accumulator for Micro Gas-Turbine Installations

  Science.gov (United States)

  Ochkov, V. F.; Stepanova, T. A.; Katenev, G. M.; Tumanovskii, V. A.; Borisova, P. N.

  2018-05-01

  Using the cycling air-cooling systems of the CTIC type (Combustion Turbine Inlet Cooling) with a cold accumulator in a micro gas-turbine installation (micro-GTI) to preserve its capacity under the seasonal temperature rise of outside air is described. Water ice is used as the body-storage in the accumulators, and ice water (water at 0.5-1.0°C) is used as the body that cools air. The ice water circulates between the accumulator and the air-water heat exchanger. The cold accumulator model with renewable ice resources is considered. The model contains the heat-exchanging tube lattice-evaporator covered with ice. The lattice is cross-flowed with water. The criterion heat exchange equation that describes the process in the cold accumulator under consideration is presented. The calculations of duration of its active operation were performed. The dependence of cold accumulator service life on water circulation rate was evaluated. The adequacy of the design model was confirmed experimentally in the mock-up of the cold accumulator with a refrigerating machine periodically creating a 200 kg ice reserve in the reservoir-storage. The design model makes it possible to determine the weight of ice reserve of the discharged cold accumulator for cooling the cycle air in the operation of a C-30 type micro- GTI produced by the Capstone Company or micro-GTIs of other capacities. Recommendations for increasing the working capacity of cold accumulators of CTIC-systems of a micro-GTI were made.

 19. Accumulation pattern of total nonstructural carbohydrate in ...

  African Journals Online (AJOL)

  Umukoro

  1977-09-09

  Sep 9, 1977 ... 1Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), EEA Famaillá, Argentina. 2Department of Plant Sciences, University of California Davis, CA, USA. Accepted 17 October, 2012. The pattern of total nonstructural carbohydrate (TNC) accumulation in strawberry (Fragaria ananassa. Duch.) nursery ...

 20. Curriculum Development through YTS Modular Credit Accumulation.

  Science.gov (United States)

  Further Education Unit, London (England).

  This document reports the evaluation of the collaborately developed Modular Training Framework (MainFrame), a British curriculum development project, built around a commitment to a competency-based, modular credit accumulation program. The collaborators were three local education authorities (LEAs), those of Bedfordshire, Haringey, and Sheffield,…

 1. Biochemical diagnosis of mucopolysaccharidoses by estimation of intracellular 35S-sulfate accumulation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Petruschka, L.; Machill, G.; Wehnert, M.

  1985-01-01

  The investigation of 35 S-sulfate accumulation and of 35 SO 4 -labelled glycosaminoglucane molecules (chase-experiments) in cultured cells was used in post- and prenatal diagnosis of mucopolysaccharidosis (MPS). Cell lines which accumulate 35 S-sulfate can be differentiated by means of cross correction or measurement of enzyme activity. 34 patients with the MPS type I, II, III A, III B and VI, respectively, were diagnosed in this way. Four pregnancies at risk for MPS were prenatally monitored by the sulfate accumulation in cultured amniotic fluid cells. One fetus suffering from MPS II was found. (author)

 2. Accumulation of strontium 90 and cesium 137 in some hydrobionts

  International Nuclear Information System (INIS)

  Boyadzhiev, A.; Keslev, D.; Kerteva, A.; Novakova, E.

  1974-01-01

  Factors responsible for the accumulation of strontium 90 and cesium 137 in some plant organisms, characteristic for fishes in Bulgarian fresh-water reservoirs and in Black Seawater, were examined. The investigated samples were taken during spring, summer and autumn-winter seasons 1967/1968. Each sample burnt to ashes at 450 0 C was examined for strontium 90 and cesium 137 content as well as stable isotopes of calcuim and potassium. Accumulation factors for strontium 90 and cesium 137 were significantly higher in freshwater hydrobionts than in seawater hydrobionts. This could be explained by variations in the concentration of stable isotopes of calcium and potassium from freshwater reservoirs and from seawater. Potassium and calcium concentrations were relatively constant in seawater while in freshwater they were significantly variable. Accumulation factors for these radionuclides increased according to the amount of rain and the altitude above sea level. Strontium 90 was deposited mostly in fins, less in scales and least in the meat of fishes; cesium 137 was mainly deposited in the meat and less in the other parts of fishes. The highest accumulation factors for strontium 90 were determined in fishes and for cesium 137 in plant organisms. The most convenient plant and fish species for tracing radioactive contamination of freshwater reservoirs and in the Black Sea were indicated. (A.B.)

 3. Observation of impurity accumulation and concurrent impurity influx in PBX

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sesnic, S.S.; Fonck, R.J.; Ida, K.; Couture, P.; Kaita, R.; Kaye, S.; Kugel, H.; LeBlanc, B.; Okabayashi, M.; Paul, S.; Powell, E.T.; Reusch, M.; Takahashi, H.; Gammel, G.; Morris, W.

  1987-01-01

  Impurity studies in L- and H-mode discharges in PBX have shown that both types of discharges can evolve into either an impurity accumulative or nonaccumulative case. In a typical accumulative discharge, Z eff peaks in the center to values of about 5. The central metallic densities can be high, n met /n e ≅ 0.01, resulting in central radiated power densities in excess of 1 W/cm 3 , consistent with bolometric estimates. The radial profiles of metals obtained independently from the line radiation in the soft X-ray and the VUV regions are very peaked. Concurrent with the peaking, an increase in the impurity influx coming from the edge of the plasma is observed. At the beginning of the accumulation phase the inward particle flux for titanium has values of 6x10 10 and 10x10 10 particles/cm 2 s at minor radii of 6 and 17 cm. At the end of the accumulation phase, this particle flux is strongly increased to values of 3x10 12 and 1x10 12 particles/cm 2 s. This increased flux is mainly due to influx from the edge of the plasma and to a lesser extent due to increased convective transport. Using the measured particle flux, an estimate of the diffusion coefficient D and the convective velocity v is obtained. (orig.)

 4. Amiodarone increases the accumulation of DEA in a human alveolar epithelium-derived cell line.

  Science.gov (United States)

  Seki, Satoru; Itagaki, Shirou; Kobayashi, Masaki; Hirano, Takeshi; Iseki, Ken

  2008-07-01

  Amiodarone (AMD)-induced pulmonary toxicity (AIPT) is the most life-threatening side-effect of AMD treatment. N-Monodesethylamiodarone (DEA), an active metabolite of AMD, also exhibits cytotoxicity and tends to accumulate in the lung more intensively than AMD. In this study, we characterized the mechanism of DEA accumulation using A549 cells as a model of the alveolar epithelium. Typical ATP-depletion compounds caused an approximately 30% increase in the accumulation of DEA in A549 cells, although these effects were less than those in Caco-2 cells. Triiodothyronine (T(3)), which exhibited an inhibitory effect on DEA efflux in Caco-2 cells, did not affect the accumulation of DEA in A549 cells. On the other hand, 100 microM AMD caused an approximately 200% increase in DEA content in A549 cells, although AMD accumulation was not affected by 100 microM DEA. Since the reducing effect of AMD on cellular ATP levels and that of FCCP were similar, the mechanism by which DEA accumulation is increased by AMD might be different from the ATP-dependent DEA efflux mechanism. The decrease in cell viability by DEA in the presence of AMD (IC(50) value of DEA for A549 cell viability: 25.4+/-2.4 microM) was more pronounced than that by DEA alone (IC(50) value: 11.5+/-3.0 microM). This further DEA accumulation by AMD might be a factor responsible for the greater accumulation of DEA than that of AMD in the lung in long-term AMD-treated patients.

 5. Accumulation of Heavy Metals in Crayfish and Fish from Selected Czech Reservoirs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iryna Kuklina

  2014-01-01

  Full Text Available To evaluate the accumulation of aluminium, cadmium, chromium, copper, lead, mercury, nickel, and zinc in crayfish and fish organ tissues, specimens from three drinking water reservoirs (Boskovice, Landštejn, and Nová Říše and one contaminated site (Darkovské moře in the Czech Republic were examined. Crayfish hepatopancreas was confirmed to be the primary accumulating site for the majority of metals (Cu > Zn > Ni > Cd > Cr, while Hg and Cr were concentrated in abdominal muscle, and Al and Pb were concentrated in gill. Metals found in Nová Říše specimens included Cu > Zn > Ni and those found in Boskovice included Zn > Hg > Cr. Cd concentrations were observed only in Landštejn specimens, while contaminated Darkovské moře specimens showed the highest levels of accumulation (Cu > Al > Zn > Pb. The majority of evaluated metals were found in higher concentrations in crayfish: Cu > Al > Zn > Ni > Cr > Cd > Pb, with Hg being the only metal accumulating higher in fish. Due to accumulation similarities of Al in crayfish and fish gill, differences of Hg in muscle, and features noted for the remaining metals in examined tissues, biomonitoring should incorporate both crayfish and fish to produce more relevant water quality surveys.

 6. Radiation characteristics of spent nuclear fuel at accumulation in long-term storage

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bergelson, Boris R.; Gerasimov, Aleksander S.

  1999-01-01

  Time dependence of a decay heat power and radiotoxicity of a single spent nuclear fuel unloading of VVER-1000 reactors at its storage or the same characteristics in accumulation mode with annual addition of spent nuclear fuel in long-term storage are investigated. At calculations of decay heat power, the contributions of alpha-, beta-, and gamma- irradiations were taken into account, at calculations of a radiotoxicity - maximum permissible activity of nuclides in air and in water were taken into account. It is determined that at accumulation less than 100 years, the main contribution to decay heat power is given by fission products, at further storage the power is determined in greater degree by actinides. The radiotoxicity of actinides by air is rich greater than that of fission products - more than 50 times in beginning of a storage and by 2-3 orders of magnitude after 100 and more years. A radiotoxicity of fission products by water at accumulation less than 20 years is a little bit more than actinides, at further accumulation the contribution of fission products decreases. At time of accumulation 100 years, the fission products give the contribution in total radiotoxicity about 40%, at time 1000 years - about 7%. (author)

 7. Research on accumulating the harmful elements in geothermal water with aquatic plants

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Xing, Bingbing; Guo, Licong; Peng, Yongqing [Institute of Energy Sources (China); The Institute of Biology (China))

  1988-11-10

  As a result of component analyses for geothermal water, environmental pollution potentialities with use of geothermal water were generally recognized with high mineral material and high content of F{sup -}in North China. Although injection methods are effective to eliminate the environment pollution of geothermal fluid, the technique and cost of injection are not practical at present yet for the technical level and financial capacity of China and other developing countries. Through the comparison of physical, chemical and biological methods, the biological method possesses low cost and great disposed quantity. After making the test for accumulating harmful elements in geothermal water with aquatic plants to find suitable one, nine kinds of aquatic plants, which can accumulate elements of Cl{sup -}, Na{sup +} and F{sup -}, were selected for further tests. As a test result, the aquatic plants which could comprehensively accumulate Na{sup +}, Cl{sup -} and F{sup -} were Ceratophyllum demersum, Mymphoides pettatum and Spirodela polyrrhiza, the aquatic plant which could comprehensively accumulate Na{sup +} and Cl{sup -} was Alternanthera philoxenoids, and the aquatic plant which could accumulate F{sup -} was Lemna minor. These aquatic plants were considered as the optimized plants for purifying geothermal water. 4 refs., 5 tabs.

 8. Sheath-accumulating Propagation of Interplanetary Coronal Mass Ejection

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Takahashi, Takuya; Shibata, Kazunari, E-mail: takahasi@kusastro.kyoto-u.ac.jp [Kwasan and Hida Observatories, Kyoto University, Yamashina, Kyoto 607–8471 (Japan)

  2017-03-10

  Fast interplanetary coronal mass ejections (ICMEs) are the drivers of strong space weather storms such as solar energetic particle events and geomagnetic storms. The connection between the space-weather-impacting solar wind disturbances associated with fast ICMEs at Earth and the characteristics of causative energetic CMEs observed near the Sun is a key question in the study of space weather storms, as well as in the development of practical space weather prediction. Such shock-driving fast ICMEs usually expand at supersonic speeds during the propagation, resulting in the continuous accumulation of shocked sheath plasma ahead. In this paper, we propose a “sheath-accumulating propagation” (SAP) model that describes the coevolution of the interplanetary sheath and decelerating ICME ejecta by taking into account the process of upstream solar wind plasma accumulation within the sheath region. Based on the SAP model, we discuss (1) ICME deceleration characteristics; (2) the fundamental condition for fast ICMEs at Earth; (3) the thickness of interplanetary sheaths; (4) arrival time prediction; and (5) the super-intense geomagnetic storms associated with huge solar flares. We quantitatively show that not only the speed but also the mass of the CME are crucial for discussing the above five points. The similarities and differences between the SAP model, the drag-based model, and the“snow-plow” model proposed by Tappin are also discussed.

 9. Sheath-accumulating Propagation of Interplanetary Coronal Mass Ejection

  International Nuclear Information System (INIS)

  Takahashi, Takuya; Shibata, Kazunari

  2017-01-01

  Fast interplanetary coronal mass ejections (ICMEs) are the drivers of strong space weather storms such as solar energetic particle events and geomagnetic storms. The connection between the space-weather-impacting solar wind disturbances associated with fast ICMEs at Earth and the characteristics of causative energetic CMEs observed near the Sun is a key question in the study of space weather storms, as well as in the development of practical space weather prediction. Such shock-driving fast ICMEs usually expand at supersonic speeds during the propagation, resulting in the continuous accumulation of shocked sheath plasma ahead. In this paper, we propose a “sheath-accumulating propagation” (SAP) model that describes the coevolution of the interplanetary sheath and decelerating ICME ejecta by taking into account the process of upstream solar wind plasma accumulation within the sheath region. Based on the SAP model, we discuss (1) ICME deceleration characteristics; (2) the fundamental condition for fast ICMEs at Earth; (3) the thickness of interplanetary sheaths; (4) arrival time prediction; and (5) the super-intense geomagnetic storms associated with huge solar flares. We quantitatively show that not only the speed but also the mass of the CME are crucial for discussing the above five points. The similarities and differences between the SAP model, the drag-based model, and the“snow-plow” model proposed by Tappin are also discussed.

 10. 17 CFR 256.190 - Accumulated deferred income taxes.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  .... proprietary capital ... (CONTINUED) UNIFORM SYSTEM OF ACCOUNTS FOR MUTUAL SERVICE COMPANIES AND SUBSIDIARY SERVICE COMPANIES, PUBLIC UTILITY HOLDING COMPANY ACT OF 1935 4. Deferred Debits § 256.190 Accumulated deferred income taxes. (a...

 11. Accumulation of copper and zinc by balanus amphitrite in a tropical estuary

  Digital Repository Service at National Institute of Oceanography (India)

  Anil, A.C.; Wagh, A.B.

  @iBalanus amphitrite@@ (Cirripedia: Thoracica) a dominant fouling organism was analysed to assess the accumulation potentialities of copper and zinc. It was observed that it could accumulate Cu to 864.77 mu g g-1 dry wt. and Zn to 1937.50 mu g g-1...

 12. MOLECULAR-GENETIC BASIS OF HIGHER PLANTS TOLERANCE TO, AND ACCUMULATION OF, CADMIUM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olga A Kulaeva

  2010-09-01

  Full Text Available Cadmium (Cd is one of the most wide-ranged and dangerous pollutants for all living organisms, including plants. At present time the intensive studies of mechanisms of Cd accumulation in plant tissues and plant tolerance to its toxic influence are performed. Data about variation of Cd tolerance and accumulation traits in natural populations of hyperaccumulators species as well as important crops were obtained. A series of mutants with changed sensitivity to Cd was obtained. In recent decade several classes of proteins involving in cell responses to Cd ions were revealed. An important role of microRNA in plant adaptation to Cd was recently demonstrated. Studies of molecular-genetic mechanisms of Cd accumulation and plant tolerance to it are theoretical basis for development of phytoremediation technologies of soil contaminated with heavy metals and breeding of crop varieties with decreased Cd accumulation.

 13. Constant strain accumulation rate between major earthquakes on the North Anatolian Fault.

  Science.gov (United States)

  Hussain, Ekbal; Wright, Tim J; Walters, Richard J; Bekaert, David P S; Lloyd, Ryan; Hooper, Andrew

  2018-04-11

  Earthquakes are caused by the release of tectonic strain accumulated between events. Recent advances in satellite geodesy mean we can now measure this interseismic strain accumulation with a high degree of accuracy. But it remains unclear how to interpret short-term geodetic observations, measured over decades, when estimating the seismic hazard of faults accumulating strain over centuries. Here, we show that strain accumulation rates calculated from geodetic measurements around a major transform fault are constant for its entire 250-year interseismic period, except in the ~10 years following an earthquake. The shear strain rate history requires a weak fault zone embedded within a strong lower crust with viscosity greater than ~10 20  Pa s. The results support the notion that short-term geodetic observations can directly contribute to long-term seismic hazard assessment and suggest that lower-crustal viscosities derived from postseismic studies are not representative of the lower crust at all spatial and temporal scales.

 14. Accumulation patterns around Dome C, East Antarctica, in the last 73 kyr

  Science.gov (United States)

  Cavitte, Marie G. P.; Parrenin, Frédéric; Ritz, Catherine; Young, Duncan A.; Van Liefferinge, Brice; Blankenship, Donald D.; Frezzotti, Massimo; Roberts, Jason L.

  2018-04-01

  We reconstruct the pattern of surface accumulation in the region around Dome C, East Antarctica, since the last glacial. We use a set of 18 isochrones spanning all observable depths of the ice column, interpreted from various ice-penetrating radar surveys and a 1-D ice flow model to invert for accumulation rates in the region. The shallowest four isochrones are then used to calculate paleoaccumulation rates between isochrone pairs using a 1-D assumption where horizontal advection is negligible in the time interval of each layer. We observe that the large-scale (100s km) surface accumulation gradient is spatially stable through the last 73 kyr, which reflects current modeled and observed precipitation gradients in the region. We also observe small-scale (10 s km) accumulation variations linked to snow redistribution at the surface, due to changes in its slope and curvature in the prevailing wind direction that remain spatially stationary since the last glacial.

 15. Temporal variability in sediment PAHs accumulation in the northern Gulf of Mexico Shelf

  Science.gov (United States)

  Bam, W.; Maiti, K.; Adhikari, P. L.

  2017-12-01

  Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are ubiquitous group of organic pollutants, some of which are known to be toxic, and/or carcinogenic to humans. The major source of these PAHs into the northern Gulf of Mexico (NGOM) are Mississippi River discharge, coastal erosion, atmospheric deposition, and numerous natural oil seeps and spills. In addition to these background source of PAHs, the Deepwater Horizon (DWH) oil spill in 2010 added 21,000 tons of PAHs into the NGOM water. In this study, we measured PAHs distribution and accumulation rates in coastal sediments near the Mississippi River mouth in 2011 and 2015 to understand the effect of DWH oil spill in PAHs accumulation in coastal sediments. Sediment cores were collected and sliced at 1 cm interval to measure PAHs concentration, and to estimate 210Pb-based sedimentation and the PAHs' accumulation rates. The results showed that the sediment deposition rates in this region varied between 0.5 to 0.9 cm/yr. The results also showed that the concentration of total PAHs (ΣPAH43) and their accumulation rates vary between 68 - 100 ng g-1 and 7 - 160 ng cm-2 yr-1, respectively. While the PAHs accumulation rate in coastal sediment varied over the years, there is no significant variation in PAHs accumulation rate before and after the DWH oil spill.

 16. Cadmium accumulation in sunflower plants influenced by arbuscular mycorrhiza.

  Science.gov (United States)

  de Andrade, Sara Adrián López; da Silveira, Adriana Parada Dias; Jorge, Renato Atílio; de Abreu, Mônica Ferreira

  2008-01-01

  In order to investigate the cadmium (Cd) accumulation patterns and possible alleviation of Cd stress by mycorrhization, sunflower plants (Helianthus annuus L.) were grown in the presence or absence of Cd (20 micromol L(-1)) and inoculated or not inoculated with the arbuscular mycorrhizal fungus (AMF) Glomus intraradices. No visual symptoms of Cd phytotoxicity were observed; nevertheless, in non-mycorrhizal plants the presence of Cd decreased plant growth. The addition of Cd had no significant effect on either mycorrhizal colonization or the amount of extra-radical mycelia that was produced by the AMF. Cd accumulated mainly in roots; only 22% of the total Cd absorbed was translocated to the shoots, where it accumulated to an average of 228 mg Cd kg(-1). Although the shoot-to-root ratio of Cd was similar in both the AMF inoculated and non-inoculated plants, the total absorbed Cd was 23% higher in mycorrhizal plants. Cd concentration in AMF extra-radical mycelium was 728 microg g(-1) dry weight. Despite the greater absorption of Cd, mycorrhizal plants showed higher photosynthetic pigment concentrations and shoot P contents. Cd also influenced mineral nutrition, leading to decreased Ca and Cu shoot concentrations; N, Fe and Cu shoot contents; and increased S and K shoot concentrations. Cd induced guaiacol peroxidase activity in roots in both mycorrhizal and non-mycorrhizal plants, but this increase was much more accentuated in non-mycorrhizal roots. In conclusion, sunflower plants associated with G. intraradices were less sensitive to Cd stress than non-mycorrhizal plants. Mycorrhizal sunflowers showed enhanced Cd accumulation and some tolerance to excessive Cd concentrations in plant tissues.

 17. LOFT reflood as a function of accumulator initial gas volume

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rhodes, H.F.

  1978-01-01

  The effect of the initial gas volume in the LOFT accumulators on the time to start of core reflood, after a LOCA, has been studied. The bases of the calculations are the data used and results presented in the Safety Analysis Report, Rev.1, August 1977, and the data in the RELAP and TOODEE2 program input and output listings. The results of this study show that an initial nitrogen volume of 12 cu ft, or more (at 600 psig initial pressure), would cause start of core reflood in time to prevent the cladding temperature from reaching 2200 0 F. The 12 cu ft initial volume will expand from 600 psig, initial pressure, to about 10 psig (containment pressure shortly after start of LOCA is approximately 8 psig) when all ECC liquid has been expelled from the accumulator. This pressure margin is considered too small; the ECC flowrate will be zero before the accumulator is empty

 18. Early postischemic 45Ca accumulation in rat dentate hilus

  International Nuclear Information System (INIS)

  Benveniste, H.; Diemer, N.H.

  1988-01-01

  Several studies have found postischemic regional accumulation of calcium to be time-dependent and coincident with the progression of ischemic cell change. In the most vulnerable cells in the hippocampus one would therefore expect to find a primary and specific early uptake of calcium after ischemia. Autoradiograms of 45 Ca and 3 H-inulin distribution were investigated before and 1 h after 20 min ischemia in the rat hippocampus. Two different methodological approaches were used for administration of 45 Ca: (a) administration via microdialysis probes, (b) intraventricular injection. During control conditions the 45 Ca autoradiograms showed variations in distribution volume in accordance with 3 H-inulin determination of extracellular space size. One hour after ischemia a massive accumulation of 45 Ca was found in the dentate hilus. No change in the distribution pattern of 3 H-inulin could be demonstrated 1 h after ischemia. We suggest that 45 Ca accumulation in dentate hilus 1 h after ischemia is a result of increased Ca 2+ uptake before irreversible cell damage occurs and is not due to passive influx of calcium across a leaky plasma membrane

 19. Mercury accumulation in marine bivalves: Influences of biodynamics and feeding niche

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pan Ke [Division of Life Science, Hong Kong University of Science and Technology (HKUST), Clear Water Bay, Kowloon (Hong Kong); Wang Wenxiong, E-mail: wwang@ust.hk [Division of Life Science, Hong Kong University of Science and Technology (HKUST), Clear Water Bay, Kowloon (Hong Kong)

  2011-10-15

  Differences in the accumulation of mercury (Hg) in five species of marine bivalves, including scallops Chlamys nobilis, clams Ruditapes philippinarum, oysters Saccostrea cucullata, green mussels Perna viridis, and black mussels Septifer virgatus, were investigated. The bivalves displayed different patterns of Hg accumulation in terms of the body concentrations of methylmercury (MeHg) and total Hg (THg), as well as the ratio of MeHg to THg. Parameters of the biodynamics of the accumulation of Hg(II) and MeHg could reflect the species-dependent Hg concentrations in the bivalves. With the exception of black mussels, we found a significant relationship between the efflux rates of Hg(II) and the THg concentrations in the bivalves. The interspecific variations in the MeHg to THg ratio were largely controlled by the relative difference between the elimination rates of Hg(II) and MeHg. Stable isotope ({delta}{sup 13}C) analysis indicated that the five bivalve species had contrasting feeding niches, which may also affect the Hg accumulation. - Highlights: > Significant difference in Hg accumulation and MeHg:THg ratio in different bivalves. > THg concentrations in the bivalves were generally related to the efflux rates of Hg(II). > Elimination of Hg(II) and MeHg controlled the interspecific variation in MeHg:THg ratio. > MeHg and THg concentrations reflect the interaction of Hg biodynamics and food. - The species-specific body concentrations of MeHg and THg in bivalves reflect the complicated interaction between the biodynamics of Hg(II) and MeHg and the different food sources.

 20. SNS accumulator ring design and space charge considerations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Weng, W.T.

  1998-01-01

  The goal of the proposed Spallation Neutron Source (SNS) is to provide a short pulse proton beam of about 0.5micros with average beam power of 1MW. To achieve such purpose, a proton storage ring operated at 60Hz with 1 x 10 14 protons per pulse at 1GeV is required. The Accumulator Ring (AR) receives 1msec long H - beam bunches of 28mA from a 1GeV linac. Scope and design performance goals of the AR are presented. About 1,200 turns of charge exchange injection is needed to accumulate 1mA in the ring. After a brief description of the lattice design and machine performance parameters, space charge related issues, such as: tune shifts, stopband corrections, halo generation and beam collimation etc. is discussed

 1. Nonlocal effects on dynamic damage accumulation in brittle solids

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chen, E.P.

  1995-12-01

  This paper presents a nonlocal analysis of the dynamic damage accumulation processes in brittle solids. A nonlocal formulation of a microcrack based continuum damage model is developed and implemented into a transient dynamic finite element computer code. The code is then applied to the study of the damage accumulation process in a concrete plate with a central hole and subjected to the action of a step tensile pulse applied at opposite edges of the plate. Several finite element discretizations are used to examine the mesh size effect. Comparisons between calculated results based on local and nonlocal formulations are made and nonlocal effects are discussed.

 2. Rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce w świetle unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii

  OpenAIRE

  Ciepielewska, Magdalena

  2016-01-01

  The article attempted to assess the Polish legislation relating to the use of energy from renewable sources, especially as it relates to the development of renewable energy in the light of the documents imposed on Poland by the EU. It is worth noting that Poland has a very large potential for the development of renewable sources of energy, but it is little used. Forecasts carried out by various research institutes show that the greatest potential for energy had biomass and biogas, as well as ...

 3. ACCUMULATION OF POLYHYDROXYALKANOIC ACIDS BY AZOTOBACTER CHROOCOCCUM MAL-201 FROM ORGANIC WASTE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Soma Pal Saha

  2013-08-01

  Full Text Available Azotobacter chroococcum MAL-201 (MTCC 3853, a free-living nitrogen-fixing bacterium accumulated intracellular poly(3-hydroxybutyric acid [P(3HB] accounting 69% of cell dry weight (CDW when grown in nitrogrn-free Stockdale medium containing 2% (w/v glucose. It also produced copolymer of poly(3-hydroxybutyrate co-3-hydroxyvalerate [P(3HB-co-3HV] using glucose as primary carbon source and valerate cas cosubstrate. To make the polymer production cost effective four types of waste material of different origin were tested for growth and polymer production. Stockdale medium supplemented with 1% (w/v waste materials failed to yield good growth and polymer accumulation. Two–step cultivation was adopted for better growth and enhanced polymer accumulation. The candy factory waste was most suitable for synthesis of P(3HB accounting 17.8 and 40.58% using single and two-step cultivation conditions respectively. Wastes of domestic and poultry origin produced P(3HB-co-3HV with 3HV content 28.8 and 21.5 mol% respectively in two-step cultivation. Increase concentration of these wastes resulted in further upliftment of 3HV content of polymer with reduced growth and polymer accumulation. However, at optimum incubation the strain MAL-201 cells accumulated P(3HB 48.5% of CDW (at 40h from candy factory waste and P(3HB-co-3HV 24.75 % of CDW with 3HV 34.65 mol % from domestic waste. Intrinsic viscosity, molecular weight and thermal degradation of the polymers accumulated in the cells grown in glucose, glucose with valerate and glucose with waste were compared.

 4. Identifying change in spatial accumulation of soil salinity in an inland river watershed, China.

  Science.gov (United States)

  Wang, Yugang; Deng, Caiyun; Liu, Yan; Niu, Ziru; Li, Yan

  2018-04-15

  Soil salinity accumulation is strong in arid areas and it has become a serious environmental problem. Knowledge of the process and spatial changes of accumulated salinity in soil can provide an insight into the spatial patterns of soil salinity accumulation. This is especially useful for estimating the spatial transport of soil salinity at the watershed scale. This study aimed to identify spatial patterns of salt accumulation in the top 20cm soils in a typical inland watershed, the Sangong River watershed in arid northwest China, using geostatistics, spatial analysis technology and the Lorenz curve. The results showed that: (1) soil salt content had great spatial variability (coefficient variation >1.0) in both in 1982 and 2015, and about 56% of the studied area experienced transition the degree of soil salt content from one class to another during 1982-2015. (2) Lorenz curves describing the proportions of soil salinity accumulation (SSA) identified that the boundary between soil salinity migration and accumulation regions was 24.3m lower in 2015 than in 1982, suggesting a spatio-temporal inequality in loading of the soil salinity transport region, indicating significant migration of soil salinity from the upstream to the downstream watershed. (3) Regardless of migration or accumulation region, the mean value of SSA per unit area was 0.17kg/m 2 higher in 2015 than 1982 (pwatershed during the studied period in the arid northwest of China. This study demonstrates the spatial patterns of soil salinity accumulation, which is particularly useful for estimating the spatial transport of soil salinity at the watershed scale. Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 5. Accumulation of cesium-137 and strontium-90 in ponderosa pine and monterey pine seedlings

  International Nuclear Information System (INIS)

  Entry, J.A.; Rygiewicz, P.T.; Emmingham, W.H.

  1993-01-01

  Because ponderosa pine Pinus ponderosa and Monterey pone (P. radiata D Don) have exceptionally fast growth rates and their abscised needles are not readily dispersed by wind, these species may be valuable for removing radioisotopes from contaminated soils. Ponderosa and Monterey pine seedlings were tested for their ability to accumulate 137 Cs and 90 Sr-characteristic radioisotopes of nuclear fallout-from contaminated soil. Seedlings were grown for 3 mo in 165 cm 3 sphagnum peat moss/perlite (1:1 V/V) in a growth chamber. In Exp. 1, seedling accumulation of 137 Cs and 90 Sr after 1 mo of exposure was measured. In Exp. 2, seedling accumulation of the radioisotopes during different-length exposures was measured. Seedling accumulation of 137 CS and 90 Sr at different concentrations of the radioisotopes in the growth medium was measured in Exp. 3. Ponderosa pine accumulated 6.3% of the 137 Cs and I.5% of the 90 Sr present in the growth medium after 1 mo; Monterey pine accumulated 8.3% of the 137 Cs and 4.5% of the 90 Sr. Accumulation of 137 Cs and 90 Sr by both coniferous species was curvilinearly related to duration of exposure. Accumulation of 137 Cs and 90 Sr by both species increased with increasing concentration in the growth medium and correlated curvilinearly with radioisotope concentration in the growth medium. Large areas throughout the world are contaminated with 137 Cs and 90 Sr as a result of nuclear weapons testing or atomic reactor accidents. The ability of trees to sequester and store 137 Cs and 90 Sr introduces the possibility of using reforestation to remediate contaminated soils

 6. /sup 60/Co accumulation by freshwater plants under natural conditions

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Trapeznikov, A V; Trapeznikova, V N [AN SSSR, Sverdlovsk. Inst. Ehkologii Rastenij i Zhivotnykh

  1979-03-01

  In search for effective bioindicators of radioactive contamination of cooler-reservoirs in atomic power plants the accumulation of /sup 60/Co by four species of higher aquatic plants most widely distributed in the Urals was studied, namely by Elodea canadensis, Ceratophyllum demersum, Lemna minor and Potamogeton pectinatus. It is shown that such plants as Ceratophyllum demersum and Elodea canadensis having the accumulation coefficients of /sup 60/Co 33,500 and 21,500, respectively, can be recommended as bioindicators of this radionuclide in reservoirs contaminated with radioactive cobalt.

 7. On 60Co accumulation by freshwater plants under natural conditions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Trapeznikov, A.V.; Trapeznikova, V.N.

  1979-01-01

  In search for effective bioindicators of radioactive contamination of cooler-reservoirs in atomic power plants the accumulation of 60 Co by four species of higher aquatic plants most widely distributed in the Urals was studied, namely by Elodea canadensis, Ceratophyllum demersum, Lemna minor and Potamogeton pectinatus. It is shown that such plants as Ceratophyllum demersum and Elodea canadensis having the accumulation coefficients of 60 Co 33,500 and 21,500, respectively, can be recommended as bioindicators of this radionuclide in reservoirs contaminated with radioactive cobalt

 8. Immunohistochemical evaluation of iron accumulation in term ...

  African Journals Online (AJOL)

  Classical immunohistochemical studies on placenta have shown that there is a linear increase in iron storage in the placenta in the first half of a normal pregnancy, however, these stocks are decreased in normal 3rd trimester placenta. Iron accumulation in term placentas of preeclamptic and normal pregnancies were ...

 9. Snow as an accumulator of air pollutants

  Science.gov (United States)

  Robert T. Brown

  1976-01-01

  Using simple analytical techniques, the amounts of air pollutants accumulated in winter snow were determined and the results correlated with lichen survival on trees. Pollutants measured were particulate matter, sulfate, and chloride. An inverse relationship was found between amounts of each of these pollutants and the abundance of various lichens.

 10. Phosphate transporter mediated lipid accumulation in Saccharomyces cerevisiae under phosphate starvation conditions.

  Science.gov (United States)

  James, Antoni W; Nachiappan, Vasanthi

  2014-01-01

  In the current study, when phosphate transporters pho88 and pho86 were knocked out they resulted in significant accumulation (84% and 43%) of triacylglycerol (TAG) during phosphate starvation. However in the presence of phosphate, TAG accumulation was only around 45% in both pho88 and pho86 mutant cells. These observations were confirmed by radio-labeling, fluorescent microscope and RT-PCR studies. The TAG synthesizing genes encoding for acyltransferases namely LRO1 and DGA1 were up regulated. This is the first report for accumulation of TAG in pho88Δ and pho86Δ cells under phosphate starvation conditions. Copyright © 2013. Published by Elsevier Ltd.

 11. Study of effect of in-line hydropneumatic accumulators on output characteristics of hydraulic hammer

  Science.gov (United States)

  Redelin, R. A.; Kravchenko, V. A.; Kamanin, Y. N.; Panichkin, A. V.; Bozhanov, A. A.

  2017-10-01

  The article presents the results of studies of the effect of in-line hydropneumatic accumulators on the output parameters of a hydraulic hammer during their joint operation. Based on mathematical modeling, computational experiments were performed and the output characteristics of the hammer, depending on the design and operating parameters of the in-line hydropneumatic accumulators, were obtained. It was established that for the most effective operation of the hammer, the precharge pressure of the pressure line hydropneumatic accumulator should be 70-80% of the working pressure of the hydraulic system. The utilization of a hydropneumatic accumulator without special additional devices in the discharge line is impractical.

 12. Metal accumulation and performance of nestlings of passerine bird species at an urban brownfield site

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hofer, Charles; Gallagher, Frank J. [Department of Ecology, Evolution and Natural Resources, Rutgers, the State University of New Jersey, 14 College Farm Rd., New Brunswick, NJ 08901-8551 (United States); Holzapfel, Claus, E-mail: holzapfe@andromeda.rutgers.ed [Department of Biological Sciences, Rutgers, the State University of New Jersey, Newark, 195 University Ave., Newark, NJ 07102-1811 (United States)

  2010-05-15

  The use of passerine species as bioindicators of metal bioaccumulation is often underutilized when examining the wildlife habitat value of polluted sites. In this study we tested feathers of nestlings of two common bird species (house wren and American robin) for accumulation of Pb, Zn, As, Cr, Cu, Fe in comparison of a polluted, urban brownfield with a rural, unpolluted site. House wren nestlings at the study site accumulated significantly greater concentrations of all target metals except Zn. At the polluted site we found significant species differences of metal concentrations in feathers, with house wrens accumulating greater concentrations of Pb, Fe, and Zn but slightly lesser accumulations of Cr and Cu than American robins. Although house wren nestlings demonstrated significant accumulation of metals, these concentrations showed little effect on size metrics or fledge rates during the breeding season compared to nestlings from the control site. - Nestlings of birds in an urban brownfield accumulated soil contaminants but did not show signs of reduced breeding success or growth.

 13. Metal accumulation and performance of nestlings of passerine bird species at an urban brownfield site

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hofer, Charles; Gallagher, Frank J.; Holzapfel, Claus

  2010-01-01

  The use of passerine species as bioindicators of metal bioaccumulation is often underutilized when examining the wildlife habitat value of polluted sites. In this study we tested feathers of nestlings of two common bird species (house wren and American robin) for accumulation of Pb, Zn, As, Cr, Cu, Fe in comparison of a polluted, urban brownfield with a rural, unpolluted site. House wren nestlings at the study site accumulated significantly greater concentrations of all target metals except Zn. At the polluted site we found significant species differences of metal concentrations in feathers, with house wrens accumulating greater concentrations of Pb, Fe, and Zn but slightly lesser accumulations of Cr and Cu than American robins. Although house wren nestlings demonstrated significant accumulation of metals, these concentrations showed little effect on size metrics or fledge rates during the breeding season compared to nestlings from the control site. - Nestlings of birds in an urban brownfield accumulated soil contaminants but did not show signs of reduced breeding success or growth.

 14. Soil Organic Matter Accumulation and Carbon Fractions along a Moisture Gradient of Forest Soils

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Błońska

  2017-11-01

  Full Text Available The aim of the study was to present effects of soil properties, especially moisture, on the quantity and quality of soil organic matter. The investigation was performed in the Czarna Rózga Reserve in Central Poland. Forty circular test areas were located in a regular grid of points (100 × 300 m. Each plot was represented by one soil profile located at the plot’s center. Sample plots were located in the area with Gleysols, Cambisols and Podzols with the water table from 0 to 100 cm. In each soil sample, particle size, total carbon and nitrogen content, acidity, base cations content and fractions of soil organic matter were determined. The organic carbon stock (SOCs was calculated based on its total content at particular genetic soil horizons. A Carbon Distribution Index (CDI was calculated from the ratio of the carbon accumulation in organic horizons and the amount of organic carbon accumulation in the mineral horizons, up to 60 cm. In the soils under study, in the temperate zone, moisture is an important factor in the accumulation of organic carbon in the soil. The highest accumulation of carbon was observed in soils of swampy variant, while the lowest was in the soils of moist variant. Large accumulation of C in the soils with water table 80–100 cm results from the thick organic horizons that are characterized by lower organic matter decomposition and higher acidity. The proportion of carbon accumulation in the organic horizons to the total accumulation in the mineral horizons expresses the distribution of carbon accumulated in the soil profile, and is a measure of quality of the organic matter accumulated. Studies have confirmed the importance of moisture content in the formation of the fractional organic matter. With greater soil moisture, the ratio of humic to fulvic acids (HA/FA decreases, which may suggest an increase in carbon mobility in soils.

 15. Influence of EDTA on lead transportation and accumulation by Sedum alfredii Hance

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Liu Dan [Zhejiang Univ., Hangzhou (China). Key Lab. of Environmental Remediation and Ecosystem Health, Ministry of Education; Zhejiang Forestry College, Lin' an (China). School of Tourism and Health; Li Ting-Qiang; Yang Xiao-E; Islam, E.; Jin Xiao-Fen; Mahmood, Q. [Zhejiang Univ., Hangzhou (China). Key Lab. of Environmental Remediation and Ecosystem Health, Ministry of Education

  2007-09-15

  Hydroponics and pot experiments were conducted to study the effects of ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) on Pb transportation and accumulation by two contrasting ecotypes of Sedum alfredii Hance. In hydroponics experiments, the accumulating ecotype (AE) showed more ability to tolerate Pb toxicitycompared with the non-accumulating ecotype (NAE). When treated with equimolar mixtures of EDTA and Pb, maximum Pb accumulation occurred without any phytotoxicity symptoms. Pot experiments with Pb contents of 400 mg kg{sup -1} showed that 5 mm EDTA is the optimum dose for the phytoextraction of soils contaminated with relatively low Pb levels; in contrast, increasing EDTA addition resulted in increased Pb accumulation in the shoots of AE in soils with high Pb content (1200 mg kg{sup -1}). The post-harvest effects of EDTA on available Pb were strong compared with those without addition of EDTA (CK). Within the initial 7 days almost no differences of water-soluble Pb were noted in soils contaminated with both levels of Pb but after 2 weeks, water-soluble Pb started to decrease significantlycompared with before. Considering the toxicity and biodegradability of synthetic chelators, it can be concluded that the chelate-assisted technique is more suitable for soils contaminated with low Pb levels and to avoid environment risks; a suitable dose of chelators must be considered before application. (orig.)

 16. Tumor-Selective Cytotoxicity of Nitidine Results from Its Rapid Accumulation into Mitochondria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hironori Iwasaki

  2017-01-01

  Full Text Available We identified a nitidine- (NTD- accumulating organelle and evaluated the net cytotoxicity of accumulated NTD. To evaluate tumor cell selectivity of the drug, we evaluated its selective cytotoxicity against 39 human cancer cell lines (JFCR39 panel, and the profile was compared with those of known anticancer drugs. Organelle specificity of NTD was visualized using organelle-targeted fluorescent proteins. Real-time analysis of cell growth, proliferation, and cytotoxicity was performed using the xCELLigence system. Selectivity of NTD in the JFCR39 panel was evaluated. Mitochondria-specific accumulation of NTD was observed. Real-time cytotoxicity analysis suggested that the mechanism of NTD-induced cell death is independent of the cell cycle. Short-term treatment indicated that this cytotoxicity only resulted from the accumulation of NTD into the mitochondria. The results from the JFCR39 panel indicated that NTD-mediated cytotoxicity resulted from unique mechanisms compared with those of other known anticancer drugs. These results suggested that the cytotoxicity of NTD is only induced by its accumulation in mitochondria. The drug triggered mitochondrial dysfunction in less than 2 h. Similarity analysis of the selectivity of NTD in 39 tumor cell lines strongly supported the unique tumor cell specificity of NTD. Thus, these features indicate that NTD may be a promising antitumor drug for new combination chemotherapies.

 17. Solanum nigrum grown in contaminated soil: Effect of arbuscular mycorrhizal fungi on zinc accumulation and histolocalisation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marques, Ana P.G.C. [Escola Superior de Biotecnologia, Universidade Catolica Portuguesa, Rua Dr. Antonio Bernardino de Almeida, 4200-072 Porto (Portugal)]. E-mail: amarques@mail.esb.ucp.pt; Oliveira, Rui S. [Escola Superior de Biotecnologia, Universidade Catolica Portuguesa, Rua Dr. Antonio Bernardino de Almeida, 4200-072 Porto (Portugal)]. E-mail: rsoliveira@mail.esb.ucp.pt; Samardjieva, Kalina A. [Instituto de Biologia Molecular e Celular, Universidade do Porto, Rua do Campo Alegre 823, 4150-180 Porto (Portugal)]. E-mail: kas@ibmc.up.pt; Pissarra, Jose [Faculdade de Ciencias da Universidade do Porto, Departamento de Botanica, Rua do Campo Alegre, 1191, 4150-181 Porto (Portugal)]. E-mail: jpissarr@fc.up.pt; Rangel, Antonio O.S.S. [Escola Superior de Biotecnologia, Universidade Catolica Portuguesa, Rua Dr. Antonio Bernardino de Almeida, 4200-072 Porto (Portugal)]. E-mail: arangel@esb.ucp.pt; Castro, Paula M.L. [Escola Superior de Biotecnologia, Universidade Catolica Portuguesa, Rua Dr. Antonio Bernardino de Almeida, 4200-072 Porto (Portugal)]. E-mail: plcastro@esb.ucp.pt

  2007-02-15

  Zn tissue accumulation in Solanum nigrum grown in a non-contaminated and a naturally contaminated Zn matrix and the effect of inoculation with different arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) on metal uptake were assessed. S. nigrum grown in the contaminated soil always presented higher Zn accumulation in the tissues, accumulating up to 1622 mg Zn kg{sup -1}. The presence of both Glomus claroideum and Glomus intraradices enhanced the uptake and accumulation of Zn by S. nigrum (up to 83 and 49% higher Zn accumulation, respectively). The main deposits of the metal were found in the intercellular spaces and in the cell walls of the root tissues, as revealed by autometallography, with the inoculation with different AMF species causing no differences in the location of Zn accumulation. These findings indicate that S. nigrum inoculated with selected heavy metal tolerant AMF presents extracting and accumulating capacities, constituting a potentially suitable remediation method for Zn polluted soils. - Zn accumulation by S. nigrum is enhanced by AMF and the metal storage in the tissues at the root level occurs mainly in the cell walls and in the intercellular spaces.

 18. Solanum nigrum grown in contaminated soil: Effect of arbuscular mycorrhizal fungi on zinc accumulation and histolocalisation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Marques, Ana P.G.C.; Oliveira, Rui S.; Samardjieva, Kalina A.; Pissarra, Jose; Rangel, Antonio O.S.S.; Castro, Paula M.L.

  2007-01-01

  Zn tissue accumulation in Solanum nigrum grown in a non-contaminated and a naturally contaminated Zn matrix and the effect of inoculation with different arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) on metal uptake were assessed. S. nigrum grown in the contaminated soil always presented higher Zn accumulation in the tissues, accumulating up to 1622 mg Zn kg -1 . The presence of both Glomus claroideum and Glomus intraradices enhanced the uptake and accumulation of Zn by S. nigrum (up to 83 and 49% higher Zn accumulation, respectively). The main deposits of the metal were found in the intercellular spaces and in the cell walls of the root tissues, as revealed by autometallography, with the inoculation with different AMF species causing no differences in the location of Zn accumulation. These findings indicate that S. nigrum inoculated with selected heavy metal tolerant AMF presents extracting and accumulating capacities, constituting a potentially suitable remediation method for Zn polluted soils. - Zn accumulation by S. nigrum is enhanced by AMF and the metal storage in the tissues at the root level occurs mainly in the cell walls and in the intercellular spaces

 19. SELENIUM ACCUMULATION BY BASIL PLANTS (OCINUM BASILICUM L.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N. A. Golubkina

  2014-01-01

  Full Text Available Selenium accumulation level in basil plants is investigated. A direct correlation between selenium concentration and essential oil content is demonstrated for basil and other aroma plants. No correlation is found between selenium and flavonoids.

 20. Deleterious effects of neuronal accumulation of glycogen in flies and mice

  OpenAIRE

  Duran, Jordi; Tevy, María Florencia; Garcia-Rocha, Mar; Calbó, Joaquim; Milán, Marco; Guinovart, Joan J

  2012-01-01

  Under physiological conditions, most neurons keep glycogen synthase (GS) in an inactive form and do not show detectable levels of glycogen. Nevertheless, aberrant glycogen accumulation in neurons is a hallmark of patients suffering from Lafora disease or other polyglucosan disorders. Although these diseases are associated with mutations in genes involved in glycogen metabolism, the role of glycogen accumulation remains elusive. Here, we generated mouse and fly models expressing an active form...

 1. Uptake, accumulation and some biochemical responses in ...

  African Journals Online (AJOL)

  Under the conditions of these increasing zinc concentrations, the highest zinc accumulation was obtained in the roots of the plants treated with 10 mM applications. The zinc concentration in the vegetative parts, was highest in the root and was lowest in the cotyledons. The highest bioconcentration factor (BCF) value was ...

 2. Contextual investigation of factors affecting sludge accumulation ...

  African Journals Online (AJOL)

  Pit latrines in slums areas of Uganda fill up faster than might be expected from some estimates owing to inappropriate use and failure to consider critical factors affecting sludge accumulation rates at the planning, design and construction stages. This study sought to investigate factors affecting filling rates of lined pit latrines ...

 3. Electric charger for an accumulator or battery

  NARCIS (Netherlands)

  Robers, E.W.J.; Molenaar, B.A.M.; Smit, W.; Bech, L.P.; Bouman, C.

  2009-01-01

  The invention relates to an electric charger for an accumulator or a battery or the like, which is adapted for rapid charging during an on-period and comprises for this purpose control means for starting and ending the on-period. The charger is provided with a circuit for converting a supply voltage

 4. Electric Charge Accumulation in Polar and Non-Polar Polymers under Electron Beam Irradiation

  Science.gov (United States)

  Nagasawa, Kenichiro; Honjoh, Masato; Takada, Tatsuo; Miyake, Hiroaki; Tanaka, Yasuhiro

  The electric charge accumulation under an electron beam irradiation (40 keV and 60 keV) was measured by using the pressure wave propagation (PWP) method in the dielectric insulation materials, such as polar polymeric films (polycarbonate (PC), polyethylene-naphthalate (PEN), polyimide (PI), and polyethylene-terephthalate (PET)) and non-polar polymeric films (polystyrene (PS), polypropylene (PP), polyethylene (PE) and polytetrafluoroethylene (PTFE)). The PE and PTFE (non-polar polymers) showed the properties of large amount of electric charge accumulation over 50 C/m3 and long saturation time over 80 minutes. The PP and PS (non-polar polymer) showed the properties of middle amount of charge accumulation about 20 C/m3 and middle saturation time about 1 to 20 minutes. The PC, PEN, PI and PET (polar polymers) showed the properties of small amount of charge accumulation about 5 to 20 C/m3 and within short saturation time about 1.0 minutes. This paper summarizes the relationship between the properties of charge accumulation and chemical structural formula, and compares between the electro static potential distribution with negative charged polymer and its chemical structural formula.

 5. Electric charge accumulation in polar and non-polar polymers under electron beam irradiation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nagasawa, Kenichiro; Honjoh, Masato; Takada, Tatsuo; Miyake, Hiroaki; Tanaka, Yasuhiro

  2010-01-01

  The electric charge accumulation under an electron beam irradiation (40 keV and 60 keV) was measured by using the pressure wave propagation (PWP) method in the dielectric insulation materials, such as polar polymeric films (polycarbonate (PC), polyethylene-naphthalate (PEN), polyimide (PI), and polyethylene-terephthalate (PET)) and non-polar polymeric films (polystyrene (PS), polypropylene (PP), polyethylene (PE) and polytetrafluoroethylene (PTFE)). The PE and PTFE (non-polar polymers) showed the properties of large amount of electric charge accumulation over 50 C/m 3 and long saturation time over 80 minutes. The PP and PS (non-polar polymer) showed the properties of middle amount of charge accumulation about 20 C/m 3 and middle saturation time about 1 to 20 minutes. The PC, PEN, PI and PET (polar polymers) showed the properties of small amount of charge accumulation about 5 to 20 C/m 3 and within short saturation time about 1.0 minutes. This paper summarizes the relationship between the properties of charge accumulation and chemical structural formula, and compares between the electro static potential distribution with negative charged polymer and its chemical structural formula. (author)

 6. Cadmium stress in wheat seedlings: growth, cadmium accumulation and photosynthesis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ci, Dunwei; Jiang, Dong; Wollenweber, Bernd

  2010-01-01

  parameters were generally depressed by Cd stress, especially under the high Cd concentrations. Cd concentration and accumulation in both shoots and roots increased with increasing external Cd concentrations. Relationships between corrected parameters of growth, photosynthesis and fluorescence and corrected......Seedlings of wheat (Triticum aestivum L.) cultivars Jing 411, Jinmai 30 and Yangmai 10 were exposed to 0, 10, 20, 30, 40 or 50 μM of CdCl2 in a solution culture experiment. The effects of cadmium (Cd) stress on wheat growth, leaf photon energy conversion, gas exchange, and Cd accumulation in wheat...

 7. Primitive Accumulation and Temporalities of Capitalism

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Bednarek

  2015-04-01

  Full Text Available The main thesis of the article is the statement that capitalism is composed of many different, incoherent temporalities, as well as that apprehension of capitalism from the angle of primitive accumulation enables the more accurate grasp of the modes of its functioning, including the complexity created by the interactions of the temporalities mentionned. The problem of primitive accumulation is, as Sandro Mezzadra proves, a good starting point for analysing this issue. It allows us to pose two questions: first, the question of the relation between the historical dimension and the structural logic of capitalism; second, the question of hierarchical relation between the center and the periphery of the capitalist system.Dipesh Chakrabarty’s project of ‘provincializing Europe’ proves helpful here, as it’s goal is deconstruction of the categories of progress, modernization and the capital with its abstract structure. The aim is not to negate the fact that capitalist abstraction is a real force, but to show that this force develops by means of constant assimiliation of the other – redefined as ‘backward’ or archaic. The linear scheme is in force, because it is the main mechanism of imposing the power of capital; as such, it is not politically neutral.

 8. Marine debris accumulation in the Northwestern Hawaiian Islands: an examination of rates and processes.

  Science.gov (United States)

  Dameron, Oliver J; Parke, Michael; Albins, Mark A; Brainard, Russell

  2007-04-01

  Large amounts of derelict fishing gear accumulate and cause damage to shallow coral reefs of the Northwestern Hawaiian Islands (NWHI). To facilitate maintenance of reefs cleaned during 1996-2005 removal efforts, we identify likely high-density debris areas by assessing reef characteristics (depth, benthic habitat type, and energy regime) that influence sub-regional debris accumulation. Previously cleaned backreef and lagoonal reefs at two NWHI locations were resurveyed for accumulated debris using two survey methods. Accumulated debris densities and weights were found to be greater in lagoonal reef areas. Sample weight-based debris densities are extrapolated to similar habitats throughout the NWHI using a spatial 'net habitat' dataset created by generalizing IKONOS satellite derivatives for depth and habitat classification. Prediction accuracy for this dataset is tested using historical debris point data. Annual NWHI debris accumulation is estimated to be 52.0 metric tonnes. For planning purposes, individual NWHI atolls/reefs are allotted a proportion of this total.

 9. Integrated approach to gas accumulation identification in Field M

  International Nuclear Information System (INIS)

  Malyshevskaya, K; Rukavishnikov, V; Belozerov, B; Podnebesnikh, A

  2015-01-01

  The given paper describes how the integration of different methods, such as core data, well logs, production logging, seismic data and well test analysis, was used to solve the problem of determining gas accumulation boundaries in sediment complex PK1-3 of Field M. This paper is devoted to the block with wells 2, 36, 49, 85, 127, 148 of the field, since it is characterized by high uncertainty, sc. recently drilled wells 1V, 2V and 120 have produced oil, although according to the present-day geological concept they were considered to be gas saturated in the intervals investigated with production logging. Besides, well 127 that was presumably oil saturated has produced gas. By accounting mismatching production data and the geological concept, the authors have supposed that PK1-3 gas accumulation is characterized by a more complex structure than it was supposed by the predecessors and it is represented by reservoir compartmentalization and high heterogeneity. Therefore, the main goal of the work was to revise the distribution of gas saturated reservoir within the PK1-3 sediment complex. To achieve this goal, the authors have set the following tasks: to revise the geological correlation and gas oil contact; to carry out fault interpretation by means of seismic and well test data; to determine areal facies distribution on the basis of integrated core, perform a log motifs and seismic facies analysis. Thus, the estimation of the gas saturated reservoir portion was implemented in two stages: defining the boundary of gas accumulation in depth on the basis of well logs, production data and fault interpretation; reservoir distribution determination on the basis of the seismic facies analysis within the derived gas accumulation boundary

 10. Arsenic accumulation in irrigated agricultural soils in Northern Greece.

  Science.gov (United States)

  Casentini, B; Hug, S J; Nikolaidis, N P

  2011-10-15

  The accumulation of arsenic in soils and food crops due to the use of arsenic contaminated groundwater for irrigation has created worldwide concern. In the Chalkidiki prefecture in Northern Greece, groundwater As reach levels above 1000μg/L within the Nea Triglia geothermal area. While this groundwater is no longer used for drinking, it represents the sole source for irrigation. This paper provides a first assessment of the spatial extent of As accumulation and of As mobility during rainfall and irrigation periods. Arsenic content in sampled soils ranged from 20 to 513mg/kg inside to 5-66mg/kg outside the geothermal area. Around irrigation sprinklers, high As concentrations extended horizontally to distances of at least 1.5m, and to 50cm in depth. During simulated rain events in soil columns (pH=5, 0μg As/L), accumulated As was quite mobile, resulting in porewater As concentrations of 500-1500μg/L and exposing plant roots to high As(V) concentrations. In experiments with irrigation water (pH=7.5, 1500μg As/L), As was strongly retained (50.5-99.5%) by the majority of the soils. Uncontaminated soils (500mg/kg) could not retain any of the added As. Invoked mechanisms affecting As mobility in those soils were adsorption on solid phases such as Fe/Mn-phases and As co-precipitation with Ca. Low As accumulation was found in collected olives (0.3-25μg/kg in flesh and 0.3-5.6μg/kg in pits). However, soil arsenic concentrations are frequently elevated to far above recommended levels and arsenic uptake in faster growing plants has to be assessed. Copyright © 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.

 11. Soil and biomass carbon re-accumulation after landslide disturbances

  Science.gov (United States)

  Schomakers, Jasmin; Jien, Shih-Hao; Lee, Tsung-Yu; Huang-Chuan, Jr.; Hseu, Zeng-Yei; Lin, Zan Liang; Lee, Li-Chin; Hein, Thomas; Mentler, Axel; Zehetner, Franz

  2017-07-01

  In high-standing islands of the Western Pacific, typhoon-triggered landslides occasionally strip parts of the landscape of its vegetative cover and soil layer and export large amounts of biomass and soil organic carbon (OC) from land to the ocean. After such disturbances, new vegetation colonizes the landslide scars and OC starts to re-accumulate. In the subtropical mountains of Taiwan and in other parts of the world, bamboo (Bambusoideae) species may invade at a certain point in the succession of recovering landslide scars. Bamboo has a high potential for carbon sequestration because of its fast growth and dense rooting system. However, it is still largely unknown how these properties translate into soil OC re-accumulation rates after landslide disturbance. In this study, a chronosequence was established on four former landslide scars in the Central Mountain Range of Taiwan, ranging in age from 6 to 41 years post disturbance as determined by landslide mapping from remote sensing. The younger landslide scars were colonized by Miscanthus floridulus, while after approx. 15 to 20 years of succession, bamboo species (Phyllostachys) were dominating. Biomass and soil OC stocks were measured on the recovering landslide scars and compared to an undisturbed Cryptomeria japonica forest stand in the area. After initially slow re-vegetation, biomass carbon accumulated in Miscanthus stands with mean annual accretion rates of 2 ± 0.5 Mg C ha- 1 yr- 1. Biomass carbon continued to increase after bamboo invasion and reached 40% of that in the reference forest site after 41 years of landslide recovery. Soil OC accumulation rates were 2.0 Mg C ha- 1 yr- 1, 6 to 41 years post disturbance reaching 64% of the level in the reference forest. Our results from this in-situ study suggest that recovering landslide scars are strong carbon sinks once an initial lag period of vegetation re-establishment is overcome.

 12. EFFICIENCY ANALYSIS OF ENERGY ACCUMULATING MECHANISM FOR TRACTOR WITH ELECTROMECHANICAL TRANSMISSION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ch. I. Zhdanovich

  2017-01-01

  Full Text Available Dependence of tractor wheel torque on theoretical tractor motion speed has been used for comparison of tractor operation with electromechanical transmission with installation of energy accumulating mechanism and without its installation. In this case a traction asynchronous electric motor is operating under nominal and limit conditions. The paper also considers dependence diagrams of actual input power for the traction asynchronous electric motor and its losses due to theoretical tractor motion speed. Tractor wheel torque is limited during the operation of the traction asynchronous electric motor with energy accumulating mechanisms by the following factors: maximum electric motor torque at the given frequency of supply voltage; maximum value of internal combustion motor output which can be transferred to the traction asynchronous electric motor; grip of the wheels. During the operation of the traction asynchronous electric motor with energy accumulating mechanisms there is a possibility for short power consumption without regard to the second limitation because it is possible to use power not only of internal combustion motor but also the power which is stored in the energy accumulating mechanisms. Comparison of characteristics has been made when a tractor is operating at high gear and when it is operating at all gears (that is two gears. Operation of the 5th class tractors has been analyzed for all possible cases (operation with energy accumulating mechanisms and without the mechanisms while being operated at all gears and various types of work: tilling, sowing, cultivation, bulldozing work, transport mode. In this case equipment has been used which is aggregated with the 5th class tractor. 

 13. SNS accumulator ring design and space charge considerations

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weng, W.T.

  1998-08-01

  The goal of the proposed Spallation Neutron Source (SNS) is to provide a short pulse proton beam of about 0.5 {micro}s with average beam power of 1 MW. To achieve such purpose, a proton storage ring operated at 60 Hz with 1 {times} 10{sup 14} protons per pulse at 1 GeV is required. The Accumulator Ring (AR) receives 1 msec long H{sup {minus}} beam bunches of 28 mA from a 1 GeV linac. Scope and design performance goals of the AR are presented. About 1,200 turns of charge exchange injection is needed to accumulate 1 mA in the ring. After a brief description of the lattice design and machine performance parameters, space charge related issues, such as: tune shifts, stopband corrections, halo generatino and beam collimation etc. is discussed.

 14. SNS ACCUMULATOR RING DESIGN AND SPACE CHARGE CONSIDERATIONS

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  WENG,W.T.

  1998-05-04

  The goal of the proposed Spallation Neutron Source (SNS) is to provide a short pulse proton beam of about 0.5{micro}s with average beam power of 1MW. To achieve such purpose, a proton storage ring operated at 60Hz with 1 x 10{sup 14} protons per pulse at 1GeV is required. The Accumulator Ring (AR) receives 1msec long H{sup {minus}} beam bunches of 28mA from a 1GeV linac. Scope and design performance goals of the AR are presented. About 1,200 turns of charge exchange injection is needed to accumulate 1mA in the ring. After a brief description of the lattice design and machine performance parameters, space charge related issues, such as: tune shifts, stopband corrections, halo generation and beam collimation etc. is discussed.

 15. Synthesis on accumulation of putative neurotransmitters by cultured neural crest cells

  International Nuclear Information System (INIS)

  Maxwell, G.D.; Sietz, P.D.; Rafford, C.E.

  1982-01-01

  The events mediating the differentiation of embryonic neural crest cells into several types of neurons are incompletely understood. In order to probe one aspect of this differentiation, we have examined the capacity of cultured quail trunk neural crest cells to synthesize, from radioactive precursors, and store several putative neurotransmitter compounds. These neural crest cultures develop the capacity to synthesize and accumulate acetylcholine and the catecholamines norepinephrine and dopamine. In contrast, detectable but relatively little synthesis and accumulation of 5-hydroxytryptamine gamma-aminobutyric acid, or octopamine from the appropriate radiolabeled precursors were observed. The capacity for synthesis and accumulation of radiolabeled acetylcholine and catecholamines is very low or absent at 2 days in vitro. Between 3 and 7 days in vitro, there is a marked rise in both catecholamine and acetylcholine accumulation in the cultures. These findings suggest that, under the particular conditions used in these experiments, the development of neurotransmitter biosynthesis in trunk neural crest cells ijs restricted and resembles, at least partially, the pattern observed in vivo. The development of this capacity to synthesize and store radiolabeled acetylcholine and catecholamines from the appropriate radioactive precursors coincides closely with the development of the activities of the synthetic enzymes choline acetyltransferase and dopamine beta-hydroxylase reported by others

 16. Accumulation of copper by the aquatic macrophyte Salvinia biloba Raddi (Salviniaceae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. Freitas

  2017-07-01

  Full Text Available Abstract Aquatic macrophytes have properties and mechanisms which are useful for the removal of substances in solution, commonly used in phytoremediation processes in aquatic environments. This study evaluated the performance of copper (Cu accumulation by Salvinia biloba Raddi (Salviniaceae in different metal concentrations (1, 3 and 5 µg mL-1, as well as the control treatment, measured at intervals of 0, 7 and 14 days under laboratory conditions, with control as to pH and luminosity. After the experiment, the S. biloba biomass was washed, kiln dried, crushed and subjected to the process of digestion, and subsequently the accumulated copper content was determined by atomic absorption spectroscopy. The results showed that S. biloba is apt at accumulating copper, varying significantly between different treatments and days of exposure to the contaminant, as well as its interaction (treatment × days. The highest accumulation values were observed in treatment with 5 µg mL-1, which at 14 days, with 11,861 µg g-1 of copper. We observed symptoms of toxicity and mortality in plants, probably indicating the effect of copper on the species when at high levels. Salvinia biloba is an efficient species in the removal of copper in solution, its recommendation as a remediating agent in aquatic ecosystems being possible.

 17. Macronutrients accumulation and growth of pineapple cultivars submitted to aluminum stress

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mauro F. C. Mota

  Full Text Available ABSTRACT The objective was to determine the growth and accumulation of macronutrients of two pineapple cultivars submitted to different concentrations of aluminum (Al. For this, a study was conducted in plastic pots containing 4 L of nutrient solution, in a randomized block design, in a 2 x 5 factorial scheme, corresponding to two pineapple cultivars (‘IAC Fantástico’ and ‘Vitória’ and five Al concentrations (0, 21.6, 43.2, 64.8 and 86.4 mg of Al plant-1, with four replicates. The following variables were evaluated: root length, dry matter of root, stem and leaf, stem diameter, number of leaves, chlorophyll content and accumulation of macronutrients at 60 days after treatment. The cv. ‘Vitória’ showed a linear decrease in chlorophyll content, root dry matter, root length and accumulation of N, P, K, Ca and Mg in most plant components promoted by the increase of Al concentration in the nutrient solution. The cv. ‘IAC Fantástico’ had lower total dry matter, stem dry matter, stem diameter and accumulation of N, Ca and Mg. However, the evaluated characteristics were not influenced by the increase of Al concentration, showing greater tolerance of this cultivar to Al in nutrient solution.

 18. Capability of Catfish (Clarias gariepinus to Accumulate Hg2+ From Water

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heny Suseno

  2015-12-01

  Full Text Available Mercury is hazardous contaminant that can be accumulated by aquatic organisms such as fishes, mussels etc. Catfish is one of source of animal protein but it also can accumulate Hg2+ from water that used in aquaculture. Due to less information about capability of catfish to accumulate Hg2+, therefore we studied bioaccumulation of Hg2+ that used biokinetic approach (aqueous uptake-rate, and elimination-rate.  Nuclear application technique was applied in this study by using radiotracer of 203Hg.  A simple kinetic model was then constructed to predict the bioaccumulation capability of   by catfish. The result of experiments were shown that the uptake rate of difference Hg2+ concentration were 79.90 to 101.22 ml.g-1.d-1. Strong correlation between uptake rates with increasing Hg2+concentration. In addition, the elimination rates were range 0.080 – 0.081 day-1. The biology half time (t1/2b of Hg2+ in whole body catfish were 8.50 – 8.63 days.  However, no clear correlation  between elimination rate with increasing concentration of Hg2+. The calculation of Bio Concentration Factor (BCF shown catfish have capability to accumulated Hg maximum 1242.69 time than its concentration in water

 19. Statistical analysis and modeling of pelletized cultivation of Mucor circinelloides for microbial lipid accumulation.

  Science.gov (United States)

  Xia, Chunjie; Wei, Wei; Hu, Bo

  2014-04-01

  Microbial oil accumulation via oleaginous fungi has some potential benefits because filamentous fungi can form pellets during cell growth and these pellets are easier to harvest from the culture broth than individual cells. This research studied the effect of various culture conditions on the pelletized cell growth of Mucor circinelloides and its lipid accumulation. The results showed that cell pelletization was positively correlated to biomass accumulation; however, pellet size was negatively correlated to the oil content of the fungal biomass, possibly due to the mass transfer barriers generated by the pellet structure. How to control the size of the pellet is the key to the success of the pelletized microbial oil accumulation process.

 20. Electron-Positron Accumulator (EPA)

  CERN Multimedia

  Photographic Service

  1986-01-01

  After acceleration in the low-current linac LIL-W, the electrons and positrons are accumulated in EPA to obtain a sufficient intensity and a suitable time-structure, before being passed on to the PS for further acceleration to 3.5 GeV. Electrons circulate from right to left, positrons in the other direction. Dipole bending magnets are red, focusing quadrupoles blue, sextupoles for chromaticity-control orange. The vertical tube at the left of the picture belongs to an optical transport system carrying the synchrotron radiation to detectors for beam size measurement. Construction of EPA was completed in spring 1986. LIL-W and EPA were conceived for an energy of 600 MeV, but operation was limited to 500 MeV.

 1. The Antiproton Accumulator (AA)

  CERN Multimedia

  1980-01-01

  Section 06 - 08*) of the AA where the dispersion (and hence the horizontal beam size) is large. One can distinguish (left to right): A vacuum-tank, two bending magnets (BST06 and BST07 in blue) with a quadrupole (QDN07, in red) in between, another vacuum-tank, a wide quadrupole (QFW08) and a further tank . The tanks are covered with heating tape for bake-out. The tank left of BST06 contained the stack core pickup for stochastic cooling (see 7906193, 7906190, 8005051), the two other tanks served mainly as vacuum chambers in the region where the beam was large. Peter Zettwoch works on BST06. *) see: H. Koziol, Antiproton Accumulator Parameter List, PS/AA/Note 84-2 (1984)

 2. Crystal-Tolerant Glass Approach For Mitigation Of Crystal Accumulation In Continuous Melters Processing Radioactive Waste

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kruger, Albert A.; Rodriguez, Carmen P.; Lang, Jesse B.; Huckleberry, Adam R.; Matyas, Josef; Owen, Antoinette T.

  2012-01-01

  High-level radioactive waste melters are projected to operate in an inefficient manner as they are subjected to artificial constraints, such as minimum liquidus temperature (T L ) or maximum equilibrium fraction of crystallinity at a given temperature. These constraints substantially limit waste loading, but were imposed to prevent clogging of the melter with spinel crystals [(Fe, Ni, Mn, Zn)(Fe, Cr) 2 O 4 ]. In the melter, the glass discharge riser is the most likely location for crystal accumulation during idling because of low glass temperatures, stagnant melts, and small diameter. To address this problem, a series of lab-scale crucible tests were performed with specially formulated glasses to simulate accumulation of spinel in the riser. Thicknesses of accumulated layers were incorporated into empirical model of spinel settling. In addition, T L of glasses was measured and impact of particle agglomeration on accumulation rate was evaluated. Empirical model predicted well the accumulation of single crystals and/or smallscale agglomerates, but, excessive agglomeration observed in high-Ni-Fe glass resulted in an under-prediction of accumulated layers, which gradually worsen over time as an increased number of agglomerates formed. Accumulation rate of ∼14.9 +- 1 nm/s determined for this glass will result in ∼26 mm thick layer in 20 days of melter idling

 3. Further comprehension of natural gas accumulation, distribution, and prediction prospects in China

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jun Li

  2017-06-01

  Full Text Available In-depth research reveals that the natural gas accumulation and distribution are characterized by cycle, sequence, equilibrium, traceability, and multi-stage. To be specific, every geotectonic cycle represents a gas reservoir forming system where natural gas is generated, migrated, accumulated, and formed into a reservoir in a certain play. Essentially, hydrocarbon accumulation occurs when migration force and resistance reach an equilibrium. In this situation, the closer to the source rock, the higher the accumulation efficiency is. Historically, reservoirs were formed in multiple phases. Moreover, zones in source rocks and adjacent to source rocks, unconformity belts, and faulted anticline belts are favorable areas to finding large gas fields. Apart from the common unconformity belts and faulted anticline belts, in-source and near-source zones should be considered as critical targets for future exploration. Subsequent exploration should focus on Upper Palaeozoic in the southeastern Ordos Basin, Triassic in southwestern Sichuan Basin, Jurassic in the northern section of the Kuqa Depression and other zones where no great breakthroughs have been made. Keywords: Large gas field, Distribution characteristics, Potential zone, Prospect

 4. Determination of Micronutrient Accumulation in Greenhouse Cucumber Crop Using a Modeling Approach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lino J. Ramírez-Pérez

  2017-11-01

  Full Text Available The control of micronutrient application in cucumber cultivation has great importance as they participate in many functions of metabolism. In addition, micronutrient application efficiency is fundamental to avoid periods of overconsumption or deficits in the crop. To determine micronutrient accumulation using a dynamic model, two cycles of Vitaly and Luxell cucumber crops were grown. During the development of the crop, micronutrient content (Fe, B, Mn, Cu, and Zn in the different organs of the cucumber plant was quantified. The model dynamically simulated the accumulation of biomass and micronutrients using climatic variables recorded inside the greenhouse as inputs. It was found that a decrease in photosynthetically active radiation and temperature significantly diminished the accumulation of biomass by the cucumber plants. On the other hand, the results demonstrated that the model efficiently simulated both the accumulation of biomass and micronutrients in a cucumber crop. The efficiency evaluation showed values higher than R2 > 0.95. This dynamic model can be useful to define adequate strategies for the management of cucumber cultivation in greenhouses as well as the application of micronutrients.

 5. Pulmonary Lipiodol Accumulation after Transarterial Chemoembolization: CT Findings and Its Radiologic Outcomes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Youn, In Young; Chong, Se Min; Kwak, Byung Kook; Shin, Hyung Jin; Seo, Gi Young; Seo, Jae Seung; Kim, Jae Kyun [Dept. of Radiology, Chung Ang University Medical Center, Chung Ang University College of Medicine, Seoul (Korea, Republic of)

  2011-12-15

  To evaluate CT findings and radiologic outcomes of pulmonary lipiodol accumulation (PLA) after transarterial chemoembolization (TACE). This retrospective study involved 488 TACEs for hepatocellular carcinoma (HCC) (n = 160) and hepatic metastasis for non-hepatic malignancies (n = 7) in 167 patients. We reviewed the patient clinicoradiologic findings before and after TACE and calculated the incidence of PLA and PLA resolution time after initial CT and after TACE. Lipiodol accumulation in the lungs was seen under CT after TACE in seven patients (M : F = 6 : 1, mean age 61 years). The incidence of PLA at CT was 4.1% (7/167 patients). In five patients, associated intrathoracic abnormalities including pleural effusion with (n 3) or without consolidation (n = 2) were revealed at CT scans. The CT resolution time and PLA recovery time were 56 {+-} 54 days and 66 {+-} 52 days, respectively. The recovery time for lipiodol accumulation was 66 days. It is believed that the clinical and radiologic outcome of PLA without respiratory failure is promising, and conservative treatment will suffice when lipiodol accumulation in the lungs is seen in CT images after TACE.

 6. Kinetic and energetic analysis of lipid accumulation in batch culture of Rhodotorula glutinis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pan, J.G.; Rhee, J.S.

  1986-01-01

  Kinetic and energetic analyses were made to describe the accumulation of lipid Rhodotorula glutinis more quantitatively. Accumulation of lipid in yeast was controlled by kinetic factors. The energetic efficiency of lipid formation was higher than that of growth. 18 references.

 7. The Antiproton Accumulator becomes Antiproton Decelerator

  CERN Multimedia

  1980-01-01

  The photos show the Antiproton Accumulator (AA) transformed into Antiproton Decelerator. The AA was used at CERN between 1981 and 1999 before being replaced by the Antiproton Decelerator (AD). The AA was used to collect and stochastically cool antiprotons used in proton-antiproton collisions in the SPS collider. This lead to the discovery of the W and Z bosons in 1983 and the Nobel Prize for Carlo Rubbia and Simon van der Meer in 1984.

 8. Oxyradical accumulation and rapid deterioration of soybean seeds due to field weathering.

  Science.gov (United States)

  Yadav, Sanjeev; Bhatia, V S; Guruprasad, K N

  2006-02-01

  The effect of field weathering on oxyradical accumulation and subsequent changes were studied in the seeds of soybean [Glycine max (L.) Merr.] cv. JS 71-05. Electron spin resonance (ESR) quantification of oxyradical revealed that field weathering plays an important role in acceleration of their accumulation. One week of weathering increased the accumulation of oxyradicals to almost 2-fold and triggered the deteriorative cascade, by enhancing the lipid peroxidation and membrane perturbation, leading to cell death in seed tissues and poor germinability and vigour of soybean seeds. Thus, the weather conditions at the time of physiological maturity to harvesting of crop are very crucial and the field weathering plays a critical role for the maintenance of seed quality.

 9. Effect of greenhouse vegetable farming duration on Zinc accumulation in Northeast China

  Science.gov (United States)

  Wang, Jun; Yu, Peiying; Cui, Shuang; Chen, Xin; Shi, Yi

  2018-02-01

  Greenhouse vegetable production (GVP) has rapidly expanded, and reqiures more attention due to its heavy metal contamination. In this study, different cultivation greenhouses of 1, 2, 3, 5 and 13 years were selected to investigate the effects of GVP duration on Zn accumulation. The results revealed high Zn (total Zn and available Zn) accumulation in GVP surface layers (0-20 cm), and Zn contents in 0-20 cm soil layers were positively correlated with GVP duration (P<0.01). Zn accumulation was mainly attributed to manure fertilizer application due to higher concentrations of Zn in manures. For greenhouse sustainability, reduction of manure application and reasonable use of passivation materials may alleviate metal phytoavailability and the health risk.

 10. The effect of energy substrates on PHB accumulation of Acidiphilium cryptum DX1-1.

  Science.gov (United States)

  Xu, Ai-ling; Xia, Jin-lan; Song, Zhi-wen; Jiang, Peng; Xia, Yan; Wan, Min-xi; Zhang, Rui-yong; Yang, Yi; Liu, Ke-ke

  2013-09-01

  The effect of glucose and elemental sulfur on the growth and PHB accumulation of Acidiphilium cryptum DX1-1 was investigated. Meanwhile, the differential expressions of 19 genes related with PHB accumulation, sulfur metabolism and carbon fixed in heterotrophy, phytotrophy and mixotrophy were studied by RT-qPCR. The results showed that strain DX1-1 could accumulate PHB with sulfur as the energy substance and atmospheric CO2 as carbon resource. Glucose could improve the growth of strain DX1-1 cultured in medium with sulfur as the energy substance, and almost all the key enzyme-encoding genes related with PHB, sulfur metabolism and carbon fixed were basically up-regulated. PHB polymerase (Arcy_3030), ribulose-bisphosphate carboxylase (Acry_0825), ribulose-phosphate-epimerase (Acry_0022), and cysteine synthase A (Acry_2560) played important role in PHB accumulation, the modified expression of which could influence the PHB yield. With CO2 as carbon resource, the main initial substance of PHB accumulation for strain DX1-1 was acetyl-CoA, instead of acetate with the glucose as the carbon resource. Because of accumulating PHB by fixed atmospheric CO2 while independent of light, A. cryptum DX1-1 may have specifically potential in production of PHB.

 11. Re-accumulation of Asteroids to Equilibrium Figures

  Science.gov (United States)

  Hestroffer, D.; Tanga, P.; Richardson, D. C.; Berthier, J.; Cellino, A.; Durech, J.; Michel, P.

  2008-09-01

  Since their formation, asteroids since their formation have experienced little physical, geological or thermal evolution. Like comets they are thought to be among the most pristine remnants of the early solar system. One physical process, however, has played a major role since the ancient times: collisions. Dynamical families were produced by catastrophic collisions involving large enough energy to break the parent body. Other lines of evidence suggest that catastrophic collisions can also produce rubble-piles, i.e., loosely bound of post-collisional aggregates that re-accumulate to form a single body, and are kept together by gravity. The main objective of this work is to understand if—and under what conditions—Jacobi ellipsoids or other equilibrium figures can be obtained naturally by this way. This is done by performing numerical experiments simulating the re-accumulation process, and by performing high-angular resolution observations in order to better constrain the shape and density of the targets. It is shown that the outcomes of reaccumulation events tend to produce a rather narrow variety of possible shapes, and in some cases also binary systems.

 12. Comparative Study of the Accumulation of Ni in Different Tissues of Mussels and Soft Clams

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chalkiadakis O.

  2013-04-01

  Full Text Available Two bivalves, the mussel Mytilus galloprovincialis, and the soft clam Callista chione were exposed to various Ni concentrations for a total period of 20 days, and then a depuration period of 10 days followed. Nickel accumulation in gills, mantle and the remaining body of the animals was measured after 5, 10, 15 and 20 days of exposure to Ni-contaminated seawater. The two organisms showed different behavior regarding Ni accumulation in all three tissues examined. In all concentrations, Ni accumulation increased with time in all three tissues of Mytilus galloprovincialis with gills being the most effective accumulator per dry mass. On the other hand, Callista chione showed an initial response to Ni contamination the first 5 days, followed by stabilization or even a slight decrease of Ni accumulation.

 13. Spatial pattern of heavy metals accumulation risk in urban soils of Beijing and its influencing factors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Liu, Rui; Wang, Meie; Chen, Weiping; Peng, Chi

  2016-01-01

  Accumulations of heavy metals in urban soils are highly spatial heterogeneity and affected by multiple factors including soil properties, land use and pattern, population and climatic conditions. We studied accumulation risks of Cd, Cu, Pb and Zn in unban soils of Beijing and their influencing based on the regression tree analysis and a GIS-based overlay model. Result shows that Zinc causes the most extensive soil pollution and Cu result in the most acute soil pollution. The soil's organic carbon content and CEC and population growth are the most significant factors affecting heavy metal accumulation. Other influence factors in land use pattern, urban landscape, and wind speed also contributed, but less pronounced. The soils in areas with higher degree of urbanization and surrounded by intense vehicular traffics have higher accumulation risk of Cd, Cu, Pb, and Zn. - Highlights: • Zn accumulations were the most extensive and Cu accumulations were the most acute. • Accumulations of Cd, Cu, Pb and Zn in urban soils were caused by different sets of influence factors. • Soil's organic carbon content and CEC and population growth were the most significant factors. • Accumulation risks were highly related with urbanization level and human activities. - A combined approach of employing geographical information systems and regression tree analyses identify the potential risks of accumulation Cd, Cu, Pb, and Zn in urban soils according to soil properties, urban land use patterns, urban landscape, demographics, and microclimatic conditions.

 14. Endothelial biocompatibility and accumulation of SPION under flow conditions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Matuszak, Jasmin; Zaloga, Jan; Friedrich, Ralf P.; Lyer, Stefan; Nowak, Johannes; Odenbach, Stefan; Alexiou, Christoph; Cicha, Iwona

  2015-01-01

  Magnetic targeting is considered a promising method to accumulate the nanoparticles at the sites of atherosclerotic lesions, but little is known about the biological effects of magnetic nanoparticles on the vascular wall. Here, we investigated endothelial cell growth and vitality upon treatment with SPION (0–60 µg/mL) using two complementing methods: real-time cell analysis and live-cell microscopy. Moreover, the uptake of circulating superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs) was assessed in an in vitro model of arterial bifurcations. At the tested concentrations, SPIONs were well tolerated and had no major influence on endothelial cell growth. Our results further showed a uniform distribution of endothelial SPION uptake independent of channel geometry or hemodynamic conditions: In the absence of magnetic force, no increase in accumulation of SPIONs at non-uniform shear stress region at the outer walls of bifurcation was observed. Application of external magnet allowed enhanced accumulation of SPIONs at the regions of non-uniform shear stress. Increased uptake of SPIONs at non-uniform shear stress region was well tolerated by endothelial cells (ECs) and did not affect endothelial cell viability or attachment. These findings indicate that magnetic targeting can constitute a promising and safe technique for the delivery of imaging and therapeutic nanoparticles to atherosclerotic lesions

 15. Endothelial biocompatibility and accumulation of SPION under flow conditions

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Matuszak, Jasmin; Zaloga, Jan; Friedrich, Ralf P.; Lyer, Stefan [Section of Experimental Oncology and Nanomedicine (SEON), Else Kröner-Fresenius Stiftungsprofessur for Nanomedicine, University Hospital Erlangen, Erlangen (Germany); Nowak, Johannes; Odenbach, Stefan [Chair of Magnetofluiddynamics, Measuring and Automation Technology, Technische Universität Dresden, Dresden (Germany); Alexiou, Christoph [Section of Experimental Oncology and Nanomedicine (SEON), Else Kröner-Fresenius Stiftungsprofessur for Nanomedicine, University Hospital Erlangen, Erlangen (Germany); Cicha, Iwona, E-mail: Iwona_Cicha@yahoo.com [Section of Experimental Oncology and Nanomedicine (SEON), Else Kröner-Fresenius Stiftungsprofessur for Nanomedicine, University Hospital Erlangen, Erlangen (Germany)

  2015-04-15

  Magnetic targeting is considered a promising method to accumulate the nanoparticles at the sites of atherosclerotic lesions, but little is known about the biological effects of magnetic nanoparticles on the vascular wall. Here, we investigated endothelial cell growth and vitality upon treatment with SPION (0–60 µg/mL) using two complementing methods: real-time cell analysis and live-cell microscopy. Moreover, the uptake of circulating superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs) was assessed in an in vitro model of arterial bifurcations. At the tested concentrations, SPIONs were well tolerated and had no major influence on endothelial cell growth. Our results further showed a uniform distribution of endothelial SPION uptake independent of channel geometry or hemodynamic conditions: In the absence of magnetic force, no increase in accumulation of SPIONs at non-uniform shear stress region at the outer walls of bifurcation was observed. Application of external magnet allowed enhanced accumulation of SPIONs at the regions of non-uniform shear stress. Increased uptake of SPIONs at non-uniform shear stress region was well tolerated by endothelial cells (ECs) and did not affect endothelial cell viability or attachment. These findings indicate that magnetic targeting can constitute a promising and safe technique for the delivery of imaging and therapeutic nanoparticles to atherosclerotic lesions.

 16. Accumulation and phytotoxicity of engineered nanoparticles to Cucurbita pepo.

  Science.gov (United States)

  Hawthorne, Joseph; Musante, Craig; Sinha, Saion K; White, Jason C

  2012-04-01

  The effect of bulk and engineered nanoparticle (NP) Ag, Au, Cu, Si, and C at 250 and 750 mg/L on zucchini biomass, transpiration, and element content was determined. The pH of bulk and NP solutions prior to plant growth frequently differed. Nanoparticle Cu solution pH was significantly higher than bulk Cu, whereas for Ag and C, the NPs had significantly lower pH. Plants were unaffected by Au, regardless of particle size or concentration. NP Ag reduced plant biomass and transpiration by 49-91% compared to equivalent bulk Ag. NP Si at 750 mg/L reduced plant growth and transpiration by 30-51% relative to bulk Si. Bulk and NP Cu were phytotoxic but much of the effect was alleviated by humic acid. The shoot Ag and Cu content did not differ based on particle size or concentration. The accumulation of bulk Au was greater than the NP, but humic acid increased the accumulation of NP and bulk Au by 5.6-fold and 80%, respectively. The uptake of NP Si was 5.6-6.5-fold greater than observed with the bulk element. These findings show that the NPs may have unique phytotoxicity or accumulation patterns and that solution properties can significantly impact particle fate and effects.

 17. Simulation of dynamic magnetic particle capture and accumulation around a ferromagnetic wire

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Choomphon-anomakhun, Natthaphon [Department of Physics, Faculty of Science, Chulalongkorn University, 254 Phayathai Road, Bangkok 10330 (Thailand); Ebner, Armin D. [Department of Chemical Engineering, University of South Carolina, Columbia, SC 29208 (United States); Natenapit, Mayuree [Department of Physics, Faculty of Science, Chulalongkorn University, 254 Phayathai Road, Bangkok 10330 (Thailand); Ritter, James A. [Department of Chemical Engineering, University of South Carolina, Columbia, SC 29208 (United States)

  2017-04-15

  A new approach for modeling high gradient magnetic separation (HGMS)-type systems during the time-dependent capture and accumulation of magnetic particles by a ferromagnetic wire was developed. This new approach assumes the fluid (slurry) viscosity, comprised of water and magnetic particles, is a function of the magnetic particle concentration in the fluid, with imposed maxima on both the particle concentration and fluid viscosity to avoid unrealistic limits. In 2-D, the unsteady-state Navier-Stokes equations for compressible fluid flow and the unsteady-state continuity equations applied separately to the water and magnetic particle phases in the slurry were solved simultaneously, along with the Laplace equations for the magnetic potential applied separately to the slurry and wire, to evaluate the velocities and concentrations around the wire in a narrow channel using COMSOL Multiphysics. The results from this model revealed very realistic magnetically attractive and repulsive zones forming in time around the wire. These collection zones formed their own impermeable viscous phase during accumulation that was also magnetic with its area and magnetism impacting locally both the fluid flow and magnetic fields around the wire. These collection zones increased with an increase in the applied magnetic field. For a given set of conditions, the capture ability peaked and then decreased to zero at infinite time during magnetic particle accumulation in the collection zones. Predictions of the collection efficiency from a steady-state, clean collector, trajectory model could not show this behavior; it also agreed only qualitatively with the dynamic model and then only at the early stages of collection and more so at a higher applied magnetic field. Also, the collection zones decreased in size when the accumulation regions included magnetic particle magnetization (realistic) compared to when they excluded it (unrealistic). Overall, this might be the first time a mathematical

 18. Specific 137Cs and 90Sr accumulation in living soil cover plants of forest cenoses

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ermakova, O.O.; Kuz'mich, O.T.; Kazej, A.P.

  2000-01-01

  Observations of the radionuclide content in 38 species of living soil cover plants were carried out in Pinetum myrtillosum, pleuroziosum; Quercetum pteridiosum; Betuletum myrtillosum; Glutinoso-Alnetum filipendulosum, Glutinoso-Alnetum. Radiological monitoring for the 137 Cs and 90 Sr content in living cover plants of forest cenosis in Belarus allows 137 Cs and 90 Sr accumulation to be predicted for the plants of lower circles of forest cenosis. a obtained one can notice that the radionuclide accumulation intensity depends on the contamination density of the accumulation soil layer, forest growing conditions, species and first of all on the weather conditions of the year of observation. Unfavourable conditions (drought) lead to an increase in 137 Cs accumulation by a factor of 3-5 depending on the plant species. The maximum values was obtained in ferns which grow under all the controlled forest growing conditions. The species specific character of 137 Cs and 90 Sr accumulation is due to their ecological-physiological peculiarities. The relationship was found between the caesium-137 accumulation and macro element quantity in overground organs of living soil cover plants. (authors)

 19. Surface charge accumulation of particles containing radionuclides in open air.

  Science.gov (United States)

  Kim, Yong-Ha; Yiacoumi, Sotira; Tsouris, Costas

  2015-05-01

  Radioactivity can induce charge accumulation on radioactive particles. However, electrostatic interactions caused by radioactivity are typically neglected in transport modeling of radioactive plumes because it is assumed that ionizing radiation leads to charge neutralization. The assumption that electrostatic interactions caused by radioactivity are negligible is evaluated here by examining charge accumulation and neutralization on particles containing radionuclides in open air. A charge-balance model is employed to predict charge accumulation on radioactive particles. It is shown that particles containing short-lived radionuclides can be charged with multiple elementary charges through radioactive decay. The presence of radioactive particles can significantly modify the particle charge distribution in open air and yield an asymmetric bimodal charge distribution, suggesting that strong electrostatic particle interactions may occur during short- and long-range transport of radioactive particles. Possible effects of transported radioactive particles on electrical properties of the local atmosphere are reported. The study offers insight into transport characteristics of airborne radionuclides. Results are useful in atmospheric transport modeling of radioactive plumes. Copyright © 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 20. Cholic acid accumulation and its diminution by short-chain fatty acids in bifidobacteria

  NARCIS (Netherlands)

  Kurdi, P; Tanaka, H; van Veen, HW; Asano, K; Tomita, F; Yokota, A

  Cholic acid (CA) transport was investigated in nine intestinal Bifidobacterium strains. Upon energization with glucose, all of the bificlobacteria accumulated CA. The driving force behind CA accumulation was found to be the transmembrane proton gradient (DeltapH, alkaline interior). The levels of

 1. RF SYSTEM FOR THE SNS ACCUMULATOR RING

  International Nuclear Information System (INIS)

  BLASKIEWICZ, M.; BRENNAN, J.M.; BRODOWSKI, J.; DELONG, J.; METH, M.; SMITH, K.; ZALTSMAN, A.

  2001-01-01

  During accumulation the RF beam current in the spallation neutron source ring rises from 0 to 50 amperes. A clean, 250 nanosecond gap is needed for the extraction kicker risetime. Large momentum spread and small peak current are needed to prevent instabilities and stopband related losses. A robust RF system meeting these requirements has been designed

 2. Dynamics of forage accumulation in Elephant grass subjected to rotational grazing intensities

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Braulio Maia de Lana Sousa

  2013-09-01

  Full Text Available We assessed the accumulation dynamics of forage and its components in Elephant grass cv. Napier (Pennisetum purpureum Schum. that were subjected to three post-grazing height treatments (30, 50, and 70 cm from February through May 2009 (experiment one and December 2009 through May 2010 (experiment two. In experiment one, the grazing events started when the light interception by the canopy reached 95%. The same was adopted for experiment two, except for the first grazing event, which was based on the height of the apical meristems of basal tillers. The experimental design for both experiments was a randomized complete block with three replications. The pastures that were managed at a post-grazing height of 30 cm exhibited lower rates of leaf and stem growth, total growth and forage accumulation than those that were managed at 50 or 70 cm, indicating that post-grazing height affects Elephant grass. The pastures that were managed at 50 cm exhibited relatively stable accumulation rates and less stem accumulation. Pastures managed at 70 cm of pos-grazing height presented more leaf and stem accumulation. Most apical meristems of Elephant grass should be removed in the first grazing when they reach the post-grazing target height of 50 cm. The elevation in the residual post-grazing height, especially in the summer, raises the regrowth vigor in the Elephant grass cv. Napier pasture. The post-grazing height of 30 cm reduces the growth of the Elephant grass cv. Napier.

 3. Accumulation and effects of metal mixtures in two seaweed species.

  Science.gov (United States)

  Jarvis, Tayler A; Bielmyer-Fraser, Gretchen K

  2015-05-01

  Metal pollution, due to various anthropogenic sources, may pose a threat to marine ecosystems. Metals can be introduced into food chains via bioaccumulation in primary producers, and may potentially lead to toxic effects. Macroalgae are used as food by a wide variety of organisms, and are therefore extremely important in aquatic systems. This study investigated the accumulation and effects of metals in two macroalgae species. The green seaweed, Ulva lactuca and the red seaweed, Agardhiella subulata were each concurrently exposed to five metals (Cu, Ni, Pb, Cd, and Zn) and U. lactuca was also exposed to each metal individually for 48 h. Metal accumulation in the seaweed was measured, and various photosynthetic parameters were assessed, using imaging pulse amplitude modulated (PAM) fluorometry. Increased metal accumulation occurred in both seaweed species after 48 h exposure to metal mixtures and each metal individually. The distribution of metals in both seaweed species changed with increasing metal exposure concentrations, resulting in higher proportions of Cu and Zn in the metal-exposed groups, as compared to respective controls. Further, U. lactuca accumulated higher concentrations of metals when exposed to each metal individually rather than in metal mixtures, suggesting interactions among metals for uptake and/or bioaccumulation. Significant impairment of photosynthetic parameters in U. lactuca was observed after exposure to 100 and 1000 μg/L metal mixtures, as well as 100 μg/L of either Cd or Cu. These results demonstrate metal bioaccumulation and toxic effects in important primary producers, and may have implications for higher trophic levels. Published by Elsevier Inc.

 4. Effects of ischemic-like insult on myocardial 201Tl accumulation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Goldhaber, S.Z.; Newell, J.B.; Alpert, N.M.; Andrews, E.; Pohost, G.M.; Ingwall, J.S.

  1983-01-01

  Despite extensive clinical use of thallium-201 ( 201 Tl) for myocardial imaging, the effect of ischemia on myocardial accumulation and release of 201 Tl independent of flow has not been fully defined. Therefore, myocardial accumulation of 201 Tl in response to ischemic-like myocardial injury was assessed in vitro using the cultured fetal mouse heart preparation. Cultured fetal mouse hearts (n . 311) were subjected to injury simulating ischemia by deprivation of oxygen and oxidizable substrates for periods ranging from 15 minutes to 10 hours. The extent of irreversible injury was determined by the percentage of lactic dehydrogenase (LDH) lost from the hearts to the culture medium during recovery from injury. Injury was essentially reversible at 1 hour of insult. The fraction of 201 Tl content in injured compared with control hearts was not significantly lower after 1 hour of insult. By 3 hours of insult, irreversible injury as assessed by loss of LDH was detectable and the extent of injury increased progressively through 10 hours. During the 3-10-hour period of irreversible injury, 201 Tl accumulation within injured hearts compared with controls was related in a monotonically decreasing fashion to the loss of LDH as described by a mathematical kinetic model that fit the observations closely (R2 greater than 0.99). These results indicate that in this organ culture preparation, in which there is effectively an unlimited reservoir of 201 Tl and no confounding effects of perfusion, the time-dependent 201 Tl accumulation is determined by the extent of irreversible injury

 5. Significance of 18F-2-deoxy-2-fluoro-glucose accumulation in the stomach on positron emission tomography

  International Nuclear Information System (INIS)

  Takahashi, Hiroshi; Ukawa, Kunio; Ohkawa, Nobuhiko

  2009-01-01

  To explain the accumulation of 18 F-2-deoxy-2-fluoro-glucose ( 18 FDG) on positron emission tomography (PET) in the stomach and differences in its pattern, we focus on the accumulation pattern in association with endoscopic findings of the gastric mucosa and Helicobacter pylori (Hp) infection. Of 599 cases undergoing 18 FDG-PET examinations, we retrospectively analyzed the pattern of 18 FDG accumulation in the stomach, findings of upper gastrointestinal endoscopy, and Hp infection. The pattern of 18 FDG accumulation was classified into three groups: localized accumulation only in the fornix (Group A, 32 patients), diffuse accumulation throughout the entire stomach (Group B, 49 patients), and no accumulation (Group C, 191 patients). Regarding the relation between Hp infection and 18 FDG accumulation, Hp infection was positive in 56.3% of Group A, 73.5% of Group B, and 24.1% of Group C, with significant differences (p 18 FDG accumulation and gastric mucosal inflammation, when Groups A and B were compared with Group C, nearly half of the cases in the former groups had papular redness with a significantly higher frequency of redness and erosion. Three cases found to have malignant tumor were limited to the former groups. One mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) lymphoma case was also found in the same group. Accumulation of 18 FDG largely corresponded to mucosal inflammation including superficial gastritis and erosive gastritis, and therefore the main cause of non-specific 18 FDG accumulation was considered to be inflammatory mucosa (mainly redness). The accumulation pattern was not associated with atrophic changes of the gastric mucosa or with Hp infection, but with mucosal inflammatory changes, including redness and erosion localized to the fornix. Accumulation of 18 FDG in the stomach suggests a high probability of the presence of inflammatory change in the gastric mucosa forming a background for the development of cancer or malignant lymphoma, and thus requires

 6. Accumulation of slowly activating delayed rectifier potassium current (IKs) in canine ventricular myocytes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stengl, Milan; Volders, Paul G A; Thomsen, Morten Bækgaard

  2003-01-01

  In guinea-pig ventricular myocytes, in which the deactivation of slowly activating delayed rectifier potassium current (IKs) is slow, IKs can be increased by rapid pacing as a result of incomplete deactivation and subsequent current accumulation. Whether accumulation of IKs occurs in dogs, in which...

 7. Response of stored potato seed tubers from contrasting cultivars to accumulated day-degrees

  NARCIS (Netherlands)

  Struik, P.C.; Putten, van der P.E.L.; Caldiz, D.O.; Scholte, K.

  2006-01-01

  In potato (Solanum tuberosum L.), the accumulated day-degrees (temperature sum, calculated by accumulating the daily temperatures) from dormancy break until seed tuber use has been suggested as an indicator of the physiological status of the seed. We tested whether similar temperature sums differing

 8. Vitamin D mediated changes in the calcium accumulation in rat osteogenic sarcoma cells

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kim, Y.S.; Birge, S.J.; Miller, R.; Avioli, L.V.

  1986-01-01

  Rat osteogenic sarcoma cells (ROS 17/2) have long served as a model system for studying osteoblastic cell function and regulation. To delineate the action of 1,25(OH) 2 D 3 on ROS cell function, 45 Ca accumulation in response to the vitamin was studied. Cells were grown in the presence and absence of 1,25(OH) 2 D 3 for 48 hours and then incubated for 4 min. in media containing 45 Ca. In cultures at 100% confluency, 0.25-1.0 pg/ml of 1,25 (OH) 2 D 3 stimulated 45 Ca accumulation per mg of cell proteins, while 80 pg/ml or higher dosages inhibited accumulation. In cultures at 50% confluency, doses less than 80 pg/ml were without effect while 80-120 pg/ml dosages stimulated accumulation, and as much as 1000 pg/ml had no effect. These results indicate that the ROS cell response to 1,25(OH) 2 D 3 is biphasic with low doses stimulating, higher doses inhibiting 45 Ca accumulation. Furthermore, the sensitivity of the cells to 1,25(OH) 2 D 3 increases as the cell population approaches confluence. Thus, in characterizing ROS cell function, it is important to carefully define the dose-response relationship and the cell culture density

 9. Dose rate effects during damage accumulation in silicon

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Caturla, M.J.; Diaz de la Rubia, T.

  1997-01-01

  We combine molecular dynamics and Monte Carlo simulations to study damage accumulation and dose rate effects during irradiation of Silicon. We obtain the initial stage of the damage produced by heavy and light ions using classical molecular dynamics simulations. While heavy ions like As or Pt induce amorphization by single ion impact, light ions like B only produce point defects or small clusters of defects. The amorphous pockets generated by heavy ions are stable below room temperature and recrystallize at temperatures below the threshold for recrystallization of a planar amorphous-crystalline interface. The damage accumulation during light ion irradiation is simulated using a Monte Carlo model for defect diffusion. In this approach, we study the damage in the lattice as a function of dose and dose rate. A strong reduction in the total number of defects left in the lattice is observed for lower dose rates.

 10. Accumulation of GC donor splice signals in mammals

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Koonin Eugene V

  2008-07-01

  Full Text Available Abstract The GT dinucleotide in the first two intron positions is the most conserved element of the U2 donor splice signals. However, in a small fraction of donor sites, GT is replaced by GC. A substantial enrichment of GC in donor sites of alternatively spliced genes has been observed previously in human, nematode and Arabidopsis, suggesting that GC signals are important for regulation of alternative splicing. We used parsimony analysis to reconstruct evolution of donor splice sites and inferred 298 GT > GC conversion events compared to 40 GC > GT conversion events in primate and rodent genomes. Thus, there was substantive accumulation of GC donor splice sites during the evolution of mammals. Accumulation of GC sites might have been driven by selection for alternative splicing. Reviewers This article was reviewed by Jerzy Jurka and Anton Nekrutenko. For the full reviews, please go to the Reviewers' Reports section.

 11. Dose rate effects during damage accumulation in silicon

  International Nuclear Information System (INIS)

  Caturla, M.J.; Diaz de la Rubia, T.

  1997-01-01

  The authors combine molecular dynamics and Monte Carlo simulations to study damage accumulation and dose rate effects during irradiation of silicon. They obtain the initial stage of the damage produced by heavy and light ions using classical molecular dynamics simulations. While heavy ions like As or Pt induce amorphization by single ion impact, light ions like B only produce point defects or small clusters of defects. The amorphous pockets generated by heavy ions are stable below room temperature and recrystallize at temperatures below the threshold for recrystallization of a planar amorphous-crystalline interface. The damage accumulation during light ion irradiation is simulated using a Monte Carlo model for defect diffusion. In this approach, the authors study the damage in the lattice as a function of dose and dose rate. A strong reduction in the total number of defects left in the lattice is observed for lower dose rates

 12. Accumulation of hydroxyproline-rich glycoprotein mRNAs in response to fungal elicitor and infection.

  Science.gov (United States)

  Showalter, A M; Bell, J N; Cramer, C L; Bailey, J A; Varner, J E; Lamb, C J

  1985-10-01

  Hydroxyproline-rich glycoproteins (HRGPs) are important structural components of plant cell walls and also accumulate in response to infection as an apparent defense mechanism. Accumulation of HRGP mRNA in biologically stressed bean (Phaseolus vulgaris L.) cells was monitored by blot hybridization with (32)P-labeled tomato genomic HRGP sequences. Elicitor treatment of suspension-cultured cells caused a marked increase in hybridizable HRGP mRNA. The response was less rapid but more prolonged than that observed for mRNAs encoding enzymes of phytoalexin biosynthesis. HRGP mRNA also accumulated during race:cultivar-specific interactions between bean hypocotyls and the partially biotrophic fungus Colletotrichum lindemuthianum, the causal agent of anthracnose. In an incompatible interaction (host resistant) there was an early increase in HRGP mRNA correlated with expression of hypersensitive resistance; whereas, in a compatible interaction (host susceptible), marked accumulation of HRGP mRNA occurred as a delayed response at the onset of lesion formation. In both interactions, mRNA accumulation was observed in uninfected cells distant from the site of fungal inoculation, indicating intercellular transmission of an elicitation signal.

 13. [Experimental investigations of 211Am accumulation by macrophytes of the Yenisei River].

  Science.gov (United States)

  Bolsunovskiĭ, A Ia; Zotina, T A

  2002-01-01

  Experiments were carried out in which 241Am was added to water samples containing macrophytes of the Yenisei River, and the radionuclide absorption rates and concentration factors were determined for the plants. It has been shown that the water moss (Fontinalis antipyretica) has a higher capacity to accumulate 241Am than the Canadian pondweed (Elodea canadensis) does. The laboratory experiments revealed that the capacity of dead biomass of the Canadian pondweed to accumulate 241Am is twice higher than that of living biomass. In contrast, no significant increase in 241Am accumulation by dead biomass of the water moss has been recorded. The transuranic element 241Am was firmly fixed by the plant biomass and was not released into water in the course of long-duration experiments.

 14. Pedogenic silica accumulation in chronosequence soils, southern California

  Science.gov (United States)

  Kendrick, K.J.; Graham, R.C.

  2004-01-01

  Chronosequential analysis of soil properties has proven to be a valuable approach for estimating ages of geomorphic surfaces where no independent age control exists. In this study we examined pedogenic silica as an indicator of relative ages of soils and geomorphic surfaces, and assessed potential sources of the silica. Pedogenic opaline silica was quantified by tiron (4,5-dihydroxy-1,3-benzene-disulfonic acid [disodium salt], C6H 4Na2O8S2) extraction for pedons in two different chromosequences in southern California, one in the San Timoteo Badlands and one in Cajon Pass. The soils of hoth of these chronosequences are developed in arkosic sediments and span 11.5 to 500 ka. The amount of pedogenic silica increases with increasing duration of pedogenesis, and the depth of the maximum silica accumulation generally coincides with the maximum expression of the argillic horizon. Pedogenic silica has accumulated in all of the soils, ranging from 1.2% tiron-extractable Si (Sitn) in the youngest soil to 4.6% in the oldest. Primary Si decreases with increasing duration of weathering, particularly in the upper horizons, where weathering conditions are most intense. The loss of Si coincides with the loss of Na and K, implicating the weathering of feld-spars as the likely source of Si loss. The quantity of Si lost in the upper horizons is adequate to account for the pedogenic silica accumulation in the subsoil. Pedogenic silica was equally effective as pedogenic Fe oxides as an indicator of relative soil age in these soils.

 15. Predicting plant biomass accumulation from image-derived parameters

  Science.gov (United States)

  Chen, Dijun; Shi, Rongli; Pape, Jean-Michel; Neumann, Kerstin; Graner, Andreas; Chen, Ming; Klukas, Christian

  2018-01-01

  Abstract Background Image-based high-throughput phenotyping technologies have been rapidly developed in plant science recently, and they provide a great potential to gain more valuable information than traditionally destructive methods. Predicting plant biomass is regarded as a key purpose for plant breeders and ecologists. However, it is a great challenge to find a predictive biomass model across experiments. Results In the present study, we constructed 4 predictive models to examine the quantitative relationship between image-based features and plant biomass accumulation. Our methodology has been applied to 3 consecutive barley (Hordeum vulgare) experiments with control and stress treatments. The results proved that plant biomass can be accurately predicted from image-based parameters using a random forest model. The high prediction accuracy based on this model will contribute to relieving the phenotyping bottleneck in biomass measurement in breeding applications. The prediction performance is still relatively high across experiments under similar conditions. The relative contribution of individual features for predicting biomass was further quantified, revealing new insights into the phenotypic determinants of the plant biomass outcome. Furthermore, methods could also be used to determine the most important image-based features related to plant biomass accumulation, which would be promising for subsequent genetic mapping to uncover the genetic basis of biomass. Conclusions We have developed quantitative models to accurately predict plant biomass accumulation from image data. We anticipate that the analysis results will be useful to advance our views of the phenotypic determinants of plant biomass outcome, and the statistical methods can be broadly used for other plant species. PMID:29346559

 16. Bone marrow accumulation in gallium scintigraphy in patients with adult still's disease

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kanegae, Futoshi; Tada, Yoshifumi; Ohta, Akihide; Ushiyama, Osamu; Suzuki; Noriaki; Koarada, Syuichi; Haruta, Yoshio; Yoshikai, Tomonori; Nagasawa, Kohei [Saga Medical School (Japan)

  2002-12-01

  We investigated the features and the usefulness of gallium scintigraphy in the diagnosis and the assessment of Adult Still's disease (ASD) by retrospective case review. Gallium scintigraphy have been done for 11 cases of ASD (3 males and 8 females) and 4 females were positive. Among these, 67 Ga-citrate was accumulated to the bone marrow in all 4 cases and to the major joints in 2 cases. Positive cases were rather serious and administered more immunosuppressants than negative cases. In order to characterize gallium scintigraphy findings of ASD, i.e. bone marrow accumulation, we analyzed 130 cases of collagen vascular disease. Although 101 cases (77.7%) were positive, only 7 cases (5.4%) showed the accumulation of {sup 67}Ga-citrate to the bone marrow. These include 3 cases with ASD, and 1 case with systemic lupus erythematosus, polyarteritis nodosa, Wegener's granulomatosis and Sjogren's syndrome. We also accumulated 18 patients who exhibited bone marrow accumulation of {sup 69}Ga-citrate, and found that 7 patients had collagen vascular and their related diseases. In conclusion, bone marrow accumulation in gallium scintigraphy is a specific feature of collagen vascular diseases, especially ASD, and it is suggested that cases with positive gallium scintigraphy in ASD can be serious and resistant to treatment. (author)

 17. Mercury accumulation plant Cyrtomium macrophyllum and its potential for phytoremediation of mercury polluted sites.

  Science.gov (United States)

  Xun, Yu; Feng, Liu; Li, Youdan; Dong, Haochen

  2017-12-01

  Cyrtomium macrophyllum naturally grown in 225.73 mg kg -1 of soil mercury in mining area was found to be a potential mercury accumulator plant with the translocation factor of 2.62 and the high mercury concentration of 36.44 mg kg -1 accumulated in its aerial parts. Pot experiments indicated that Cyrtomium macrophyllum could even grow in 500 mg kg -1 of soil mercury with observed inhibition on growth but no obvious toxic effects, and showed excellent mercury accumulation and translocation abilities with both translocation and bioconcentration factors greater than 1 when exposed to 200 mg kg -1 and lower soil mercury, indicating that it could be considered as a great mercury accumulating species. Furthermore, the leaf tissue of Cyrtomium macrophyllum showed high resistance to mercury stress because of both the increased superoxide dismutase activity and the accumulation of glutathione and proline induced by mercury stress, which favorited mercury translocation from the roots to the aerial parts, revealing the possible reason for Cyrtomium macrophyllum to tolerate high concentration of soil mercury. In sum, due to its excellent mercury accumulation and translocation abilities as well as its high resistance to mercury stress, the use of Cyrtomium macrophyllum should be a promising approach to remediating mercury polluted soils. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 18. Spin heat accumulation induced by tunneling from a ferromagnet.

  Science.gov (United States)

  Vera-Marun, I J; van Wees, B J; Jansen, R

  2014-02-07

  An electric current from a ferromagnet into a nonmagnetic material can induce a spin-dependent electron temperature. Here, it is shown that this spin heat accumulation, when created by tunneling from a ferromagnet, produces a non-negligible voltage signal that is comparable to that due to the coexisting electrical spin accumulation and can give a different Hanle spin precession signature. The effect is governed by the spin polarization of the Peltier coefficient of the tunnel contact, its Seebeck coefficient, and the spin heat resistance of the nonmagnetic material, which is related to the electrical spin resistance by a spin-Wiedemann-Franz law. Moreover, spin heat injection is subject to a heat conductivity mismatch that is overcome if the tunnel interface has a sufficiently large resistance.

 19. Radon in houses utilizing stone magazines for heat accumulation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Stranden, E.

  1981-01-01

  Measurements of 222 Rn and its daughters in three solar energy houses utilizing stone magazines for heat accumulation are reported. Theoretical calculations of the radon contribution from the stone magazines seem to be in good agreement with the measured values. The survey indicated that this method for heat accumulation could give a significant increase in the indoor radon concentration if the radium concentration of the stone material is high. The theoretical considerations suggest that a radium concentration of 1 pCi/g of the stone material could give an increment of the radon concentration in the indoor air of about 1 pCi/l. during the heating season in a house with air volume of 250 m 3 and a 10 5 -kg stone magazine. (author)

 20. Seasonal arsenic accumulation in stream sediments at a groundwater discharge zone.

  Science.gov (United States)

  MacKay, Allison A; Gan, Ping; Yu, Ran; Smets, Barth F

  2014-01-21

  Seasonal changes in arsenic and iron accumulation rates were examined in the sediments of a brook that receives groundwater discharges of arsenic and reduced iron. Clean glass bead columns were deployed in sediments for known periods over the annual hydrologic cycle to monitor changes in arsenic and iron concentrations in bead coatings. The highest accumulation rates occurred during the dry summer period (July-October) when groundwater discharges were likely greatest at the sample locations. The intermediate flow period (October-March), with higher surface water levels, was associated with losses of arsenic and iron from bead column coatings at depths below 2-6 cm. Batch incubations indicated iron releases from solids to be induced by biological reduction of iron (oxy)hydroxide solids. Congruent arsenic releases during incubation were limited by the high arsenic sorption capacity (0.536 mg(As)/mg(Fe)) of unreacted iron oxide solids. The flooded spring (March-June) with high surface water flows showed the lowest arsenic and iron accumulation rates in the sediments. Comparisons of accumulation rates across a shoreline transect were consistent with greater rates at regions exposed above surface water levels for longer times and greater losses at locations submerged below surface water. Iron (oxy)hydroxide solids in the shallowest sediments likely serve as a passive barrier to sorb arsenic released to pore water at depth by biological iron reduction.

 1. Accumulation of Arsenic and Mercury in Different Bio-bed Padding Materials

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  LIU Tian-yu

  2016-07-01

  Full Text Available In order to study the accumulation and distribution of As, Hg in different bio-bed padding materials while implementing bio-bed raising method, three kinds of bio-bed padding materials were well designed, which consisted of sawdust(S, sawdust + rice husk(SR and sawdust + rice husk + straw(SRS. For a year and a half, the contents of As, Hg at different depth were measured when four groups of fattening pig breeding had finished to analyze the accumulation and distribution of As, Hg in different bio-bed padding materials, which could provide a theoretical basis for follow-up application of bio-bed padding materials in agriculture. The results showed that, the accumulation of As and Hg, at different levels, occurred during four pig-raising cycles. When 4 groups of fattening pig breeding finished, the largest accumulation of As and Hg occurred in SRS bio-beds, respectively reached 1921.7 mg per sty and 21.1 mg per sty. The As and Hg contents of S, SR,SRS were 2.921, 2.190, 2.621 mg·kg-1 and 0.048, 0.036, 0.042 mg·kg-1, respectively, which met the China's Organic Fertilizer Agriculture Standards(NY 525-2012, and Farmland Environmental Quality Evaluation Standards For Edible Agricultural Products(HJ/T 332-2006.

 2. Differential effects of citric acid on cadmium uptake and accumulation between tall fescue and Kentucky bluegrass.

  Science.gov (United States)

  Wang, ShuTing; Dong, Qin; Wang, ZhaoLong

  2017-11-01

  Organic acids play an important role in cadmium availability, uptake, translocation, and detoxification. A sand culture experiment was designed to investigate the effects of citric acid on Cd uptake, translocation, and accumulation in tall fescue and Kentucky bluegrass. The results showed that two grass species presented different Cd chemical forms, organic acid components and amount in roots. The dormant Cd accumulated in roots of tall fescue was the pectate- and protein- integrated form, which contributed by 84.85%. However, in Kentucky bluegrass, the pectate- and protein- integrated Cd was only contributed by 35.78%, and the higher proportion of Cd form was the water soluble Cd-organic acid complexes. In tall fescue, citric acid dramatically enhanced 2.8 fold of Cd uptake, 3 fold of root Cd accumulation, and 2.3 fold of shoot Cd accumulation. In Kentucky bluegrass, citric acid promoted Cd accumulation in roots, but significantly decreased Cd accumulation in shoots. These results suggested that the enhancements of citric acid on Cd uptake, translocation, and accumulation in tall fescue was associated with its promotion of organic acids and the water soluble Cd-organic acid complexes in roots. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 3. DspA/E contributes to apoplastic accumulation of ROS in nonhost A. thaliana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alban eLaunay

  2016-04-01

  Full Text Available The bacterium Erwinia amylovora is responsible for the fire blight disease of Maleae, which provokes necrotic symptoms on aerial parts. The pathogenicity of this bacterium in hosts relies on its type three-secretion system (T3SS, a molecular syringe that allows the bacterium to inject effectors into the plant cell. E. amylovora-triggered disease in host plants is associated with the T3SS-dependent production of reactive oxygen species (ROS, although ROS are generally associated with resistance in other pathosystems. We showed previously that E. amylovora can multiply transiently in the nonhost plant Arabidopsis thaliana and that a T3SS-dependent production of intracellular ROS occurs during this interaction. In the present work we characterize the localization and source of hydrogen peroxide accumulation following E. amylovora infection. Transmission electron microscope (TEM analysis of infected tissues showed that hydrogen peroxide accumulation occurs in the cytosol, plastids, peroxisomes, and mitochondria as well as in the apoplast. Furthermore, TEM analysis showed that an E. amylovora dspA/E-deficient strain does not induce hydrogen peroxide accumulation in the apoplast. Consistently, a transgenic line expressing DspA/E accumulated ROS in the apoplast. The NADPH oxidase-deficient rbohD mutant showed a very strong reduction in hydrogen peroxide accumulation in response to E. amylovora inoculation. However, we did not find an increase in bacterial titers of E. amylovora in the rbohD mutant and the rbohD mutation did not suppress the toxicity of DspA/E when introgressed into a DspA/E-expressing transgenic line. Co-inoculation of E. amylovora with cycloheximide (CHX, which we found previously to suppress callose deposition and allow strong multiplication of E. amylovora in A. thaliana leaves, led to a strong reduction of apoplastic ROS accumulation but did not affect intracellular ROS. Our data strongly suggest that apoplastic ROS accumulation is

 4. Heavy metal accumulation potential and medicinal property of Bacopa monnieri - a paradox

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nabeesa Salim

  2011-12-01

  Full Text Available Bioaccumulation of Mercury and Cadmium in Bacopa monnieri (L. Pennell, cultivated in Hoagland medium artificially contaminated with micro quantities of HgCl2 and CdCl2 is investigated. Bioaccumulation potential of B. monnieri is more towards Cd than Hg. Absorption and translocation of Hg and Cd are proportional to the availability of the metal in the growth media and period of growth. Effect of acidic pH showed enhanced accumulation while basic pH resulted in significant reduction in the accumulation of Hg and exorbitant reduction of Cd. As a result of combined treatment of HgCl2 and CdCl2, accumulation was very low in both acidic and basic pH. In addition to pH, antagonistic effect of Ca2+ present in lime water which was added to raise the pH of the growth medium also controls the accumulation and absorption of Hg and Cd ions. Bioaccumulation of Hg and Cd in B. monnieri reveals the phytoremediation potential while the bioaccumulation is hazards to health since the plant is highly medicinal and one important ingredient of many Ayurvedic preparations.

 5. Extensive Variation in Cadmium Tolerance and Accumulation among Populations of Chamaecrista fasciculata

  Science.gov (United States)

  Henson, Tessa M.; Cory, Wendy; Rutter, Matthew T.

  2013-01-01

  Plant populations may vary substantially in their tolerance for and accumulation of heavy metals, and assessment of this variability is important when selecting species to use in restoration or phytoremediation projects. We examined the population variation in cadmium tolerance and accumulation in a leguminous pioneer species native to the eastern United States, the partridge pea (Chamaecrista fasciculata). We assayed growth, reproduction and patterns of cadmium accumulation in six populations of C. fasciculata grown on a range of cadmium-contaminated soils. In general, C. fasciculata exhibited tolerance in low to moderate soil cadmium concentrations. Both tolerance and accumulation patterns varied across populations. C. fasciculata exhibited many characteristics of a hyperaccumulator species, with high cadmium uptake in shoots and roots. However, cadmium was excluded from extrafloral nectar. As a legume with tolerance for moderate cadmium contamination, C. fasciculata has potential for phytoremediation. However, our findings also indicate the importance of considering the effects of genetic variation on plant performance when screening plant populations for utilization in remediation and restoration activities. Also, there is potential for cadmium contamination to affect other species through contamination of leaves, fruits, flowers, pollen and root nodules. PMID:23667586

 6. A simple algorithm for identifying periods of snow accumulation on a radiometer

  Science.gov (United States)

  Lapo, Karl E.; Hinkelman, Laura M.; Landry, Christopher C.; Massmann, Adam K.; Lundquist, Jessica D.

  2015-09-01

  Downwelling solar, Qsi, and longwave, Qli, irradiances at the earth's surface are the primary energy inputs for many hydrologic processes, and uncertainties in measurements of these two terms confound evaluations of estimated irradiances and negatively impact hydrologic modeling. Observations of Qsi and Qli in cold environments are subject to conditions that create additional uncertainties not encountered in other climates, specifically the accumulation of snow on uplooking radiometers. To address this issue, we present an automated method for estimating these periods of snow accumulation. Our method is based on forest interception of snow and uses common meteorological observations. In this algorithm, snow accumulation must exceed a threshold to obscure the sensor and is only removed through scouring by wind or melting. The algorithm is evaluated at two sites representing different mountain climates: (1) Snoqualmie Pass, Washington (maritime) and (2) the Senator Beck Basin Study Area, Colorado (continental). The algorithm agrees well with time-lapse camera observations at the Washington site and with multiple measurements at the Colorado site, with 70-80% of observed snow accumulation events correctly identified. We suggest using the method for quality controlling irradiance observations in snow-dominated climates where regular, daily maintenance is not possible.

 7. Is oxidative stress related to cadmium accumulation in the Mollusc Crassostrea angulata?

  Science.gov (United States)

  Macías-Mayorga, Dayanara; Laiz, Irene; Moreno-Garrido, Ignacio; Blasco, Julián

  2015-04-01

  The kinetics of cadmium (Cd) accumulation in the gills and digestive gland of Crassotrea angulata at three concentrations of cadmium (0.088 μM, 0.44 μM and 2.22 μM) was monitored for 28 days. The relationship between accumulation and toxicity was studied using metallothionein-like protein (MTLP) concentration and reduced glutathione levels (GSH) as biochemical endpoints. The activity of enzymes which form part of the antioxidant defense system, in particular glutathione reductase (GR), total glutathione peroxidase (GPx), superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT), as enzymatic endpoints, was also assessed. A first order kinetic model demonstrated that the accumulation process does not take place linearly, as the Cd concentration in gills and digestive gland tended toward a stationary state. Metallothionein-like protein is clearly induced by Cd accumulation; however, at high Cd concentrations the detoxification mechanism of this protein is affected. High Cd concentrations (2.22 μM) lead to a decrease in GSH levels, and also inhibit antioxidant enzyme activities, demonstrating the adverse effect of this metal on the antioxidant balance system. Copyright © 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

 8. Extensive variation in cadmium tolerance and accumulation among populations of Chamaecrista fasciculata.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tessa M Henson

  Full Text Available Plant populations may vary substantially in their tolerance for and accumulation of heavy metals, and assessment of this variability is important when selecting species to use in restoration or phytoremediation projects. We examined the population variation in cadmium tolerance and accumulation in a leguminous pioneer species native to the eastern United States, the partridge pea (Chamaecrista fasciculata. We assayed growth, reproduction and patterns of cadmium accumulation in six populations of C. fasciculata grown on a range of cadmium-contaminated soils. In general, C. fasciculata exhibited tolerance in low to moderate soil cadmium concentrations. Both tolerance and accumulation patterns varied across populations. C. fasciculata exhibited many characteristics of a hyperaccumulator species, with high cadmium uptake in shoots and roots. However, cadmium was excluded from extrafloral nectar. As a legume with tolerance for moderate cadmium contamination, C. fasciculata has potential for phytoremediation. However, our findings also indicate the importance of considering the effects of genetic variation on plant performance when screening plant populations for utilization in remediation and restoration activities. Also, there is potential for cadmium contamination to affect other species through contamination of leaves, fruits, flowers, pollen and root nodules.

 9. Mineral transformation and biomass accumulation associated with uranium bioremediation at Rifle, Colorado.

  Science.gov (United States)

  Li, Li; Steefel, Carl I; Williams, Kenneth H; Wilkins, Michael J; Hubbard, Susan S

  2009-07-15

  Injection of organic carbon into the subsurface as an electron donor for bioremediation of redox-sensitive contaminants like uranium often leads to mineral transformation and biomass accumulation, both of which can alter the flow field and potentially bioremediation efficacy. This work combines reactive transport modeling with a column experiment and field measurements to understand the biogeochemical processes and to quantify the biomass and mineral transformation/accumulation during a bioremediation experiment at a uranium contaminated site near Rifle, Colorado. We use the reactive transport model CrunchFlow to explicitly simulate microbial community dynamics of iron and sulfate reducers, and their impacts on reaction rates. The column experiment shows clear evidence of mineral precipitation, primarily in the form of calcite and iron monosulfide. At the field scale, reactive transport simulations suggest that the biogeochemical reactions occur mostly close to the injection wells where acetate concentrations are highest, with mineral precipitate and biomass accumulation reaching as high as 1.5% of the pore space. This work shows that reactive transport modeling coupled with field data can bean effective tool for quantitative estimation of mineral transformation and biomass accumulation, thus improving the design of bioremediation strategies.

 10. Deleterious mutation accumulation in organelle genomes.

  Science.gov (United States)

  Lynch, M; Blanchard, J L

  1998-01-01

  It is well established on theoretical grounds that the accumulation of mildly deleterious mutations in nonrecombining genomes is a major extinction risk in obligately asexual populations. Sexual populations can also incur mutational deterioration in genomic regions that experience little or no recombination, i.e., autosomal regions near centromeres, Y chromosomes, and organelle genomes. Our results suggest, for a wide array of genes (transfer RNAs, ribosomal RNAs, and proteins) in a diverse collection of species (animals, plants, and fungi), an almost universal increase in the fixation probabilities of mildly deleterious mutations arising in mitochondrial and chloroplast genomes relative to those arising in the recombining nuclear genome. This enhanced width of the selective sieve in organelle genomes does not appear to be a consequence of relaxed selection, but can be explained by the decline in the efficiency of selection that results from the reduction of effective population size induced by uniparental inheritance. Because of the very low mutation rates of organelle genomes (on the order of 10(-4) per genome per year), the reduction in fitness resulting from mutation accumulation in such genomes is a very long-term process, not likely to imperil many species on time scales of less than a million years, but perhaps playing some role in phylogenetic lineage sorting on time scales of 10 to 100 million years.

 11. Impact Of Particle Agglomeration On Accumulation Rates In The Glass Discharge Riser Of HLW Melter

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kruger, A. A.; Rodriguez, C. A.; Matyas, J.; Owen, A. T.; Jansik, D. P.; Lang, J. B.

  2012-01-01

  The major factor limiting waste loading in continuous high-level radioactive waste (HLW) melters is an accumulation of particles in the glass discharge riser during a frequent and periodic idling of more than 20 days. An excessive accumulation can produce robust layers a few centimeters thick, which may clog the riser, preventing molten glass from being poured into canisters. Since the accumulation rate is driven by the size of particles we investigated with x-ray microtomography, scanning electron microscopy, and image analysis the impact of spinel forming components, noble metals, and alumina on the size, concentration, and spatial distribution of particles, and on the accumulation rate. Increased concentrations of Fe and Ni in the baseline glass resulted in the formation of large agglomerates that grew over the time to an average size of ∼185+-155 μm, and produced >3 mm thick layer after 120 h at 850 deg C. The noble metals decreased the particle size, and therefore significantly slowed down the accumulation rate. Addition of alumina resulted in the formation of a network of spinel dendrites which prevented accumulation of particles into compact layers

 12. Water Management Practices Affect Arsenic and Cadmium Accumulation in Rice Grains

  OpenAIRE

  Sun, Liming; Zheng, Manman; Liu, Hongyan; Peng, Shaobing; Huang, Jianliang; Cui, Kehui; Nie, Lixiao

  2014-01-01

  Cadmium (Cd) and arsenic (As) accumulation in rice grains is a great threat to its productivity, grain quality, and thus human health. Pot and field studies were carried out to unravel the effect of different water management practices (aerobic, aerobic-flooded, and flooded) on Cd and As accumulation in rice grains of two different varieties. In pot experiment, Cd or As was also added into the soil as treatment. Pots without Cd or As addition were maintained as control. Results indicated that...

 13. [Dynamic accumulation regulation of curcumin, demethoxycurcumin and bisdemethoxyeurcumin in three strains of curcuma longae rhizome].

  Science.gov (United States)

  Li, Qing-Miao; Yang, Wen-Yu; Tang, Xue-Mei; Zhang, Mei; Zhou, Xian-Jian; Shu, Guang-Ming; Zhao, Jun-Ning; Fang, Qing-Mao

  2014-06-01

  The paper is aimed to study the dynamic accumulation regulation of curcumin (Cur), demethoxycurcumin (DMC) and bisdemethoxyeurcumin (BDMC) in three strains of Curcuma longa, and provide scientific references for formalized cultivation, timely harvesting, quality control and breeding cultivation of C. longa. The accumulation regulation of the three curcumin derivatives was basically the same in rhizome of three strains. The relative contents decreased along with plant development growing, while the accumulation per hectare increased with plant development growing. The accumulation of curcuminoids per hectare could be taken as the assessment standard for the best harvest time of C. longa. A3 was the best strain in terms of Cur and BDMC content.

 14. Effects of zinc exposure on the accumulation, haematology and ...

  African Journals Online (AJOL)

  Effects of zinc exposure on the accumulation, haematology and immunology of Mozambique tilapia, Oreochromis mossambicus. Ekrem Şanver Çelik, Hasan Kaya, Sevdan Yilmaz, Mehmet Akbulut, Arınç Tulgar ...

 15. Spatiotemporal patterns of mercury accumulation in lake sediments of western North America

  Science.gov (United States)

  Drevnick, Paul; Cooke, Colin A.; Barraza, Daniella; Blais, Jules M.; Coale, Kenneth; Cumming, Brian F.; Curtis, Chris; Das, Biplob; Donahue, William F.; Eagles-Smith, Collin A.; Engstrom, Daniel R.; Fitzgerald, William F.; Furl, Chad V.; Gray, John R.; Hall, Roland I.; Jackson, Togwell A.; Laird, Kathleen R.; Lockhart, W. Lyle; Macdonald, Robie W.; Mast, M. Alisa; Mathieu, Callie; Muir, Derek C.G.; Outridge, Peter; Reinemann, Scott; Rothenberg, Sarah E.; Ruiz-Fernandex, Ana Carolina; St. Louis, V.L.; Sanders, Rhea; Sanei, Hamed; Skierszkan, Elliott; Van Metre, Peter C.; Veverica, Timothy; Wiklund, Johan A.; Wolfe, Brent B.

  2016-01-01

  For the Western North America Mercury Synthesis, we compiled mercury records from 165 dated sediment cores from 138 natural lakes across western North America. Lake sediments are accepted as faithful recorders of historical mercury accumulation rates, and regional and sub-regional temporal and spatial trends were analyzed with descriptive and inferential statistics. Mercury accumulation rates in sediments have increased, on average, four times (4×) from 1850 to 2000 and continue to increase by approximately 0.2 μg/m2 per year. Lakes with the greatest increases were influenced by the Flin Flon smelter, followed by lakes directly affected by mining and wastewater discharges. Of lakes not directly affected by point sources, there is a clear separation in mercury accumulation rates between lakes with no/little watershed development and lakes with extensive watershed development for agricultural and/or residential purposes. Lakes in the latter group exhibited a sharp increase in mercury accumulation rates with human settlement, stabilizing after 1950 at five times (5×) 1850 rates. Mercury accumulation rates in lakes with no/little watershed development were controlled primarily by relative watershed size prior to 1850, and since have exhibited modest increases (in absolute terms and compared to that described above) associated with (regional and global) industrialization. A sub-regional analysis highlighted that in the ecoregion Northwestern Forest Mountains, mercury deposited to watersheds is delivered to lakes. Research is warranted to understand whether mountainous watersheds act as permanent sinks for mercury or if export of “legacy” mercury (deposited in years past) will delay recovery when/if emissions reductions are achieved.

 16. Adipocyte differentiation-related protein promotes lipid accumulation in goat mammary epithelial cells.

  Science.gov (United States)

  Shi, H B; Yu, K; Luo, J; Li, J; Tian, H B; Zhu, J J; Sun, Y T; Yao, D W; Xu, H F; Shi, H P; Loor, J J

  2015-10-01

  Milk fat originates from the secretion of cytosolic lipid droplets (CLD) synthesized within mammary epithelial cells. Adipocyte differentiation-related protein (ADRP; gene symbol PLIN2) is a CLD-binding protein that is crucial for synthesis of mature CLD. Our hypothesis was that ADRP regulates CLD production and metabolism in goat mammary epithelial cells (GMEC) and thus plays a role in determining milk fat content. To understand the role of ADRP in ruminant milk fat metabolism, ADRP (PLIN2) was overexpressed or knocked down in GMEC using an adenovirus system. Immunocytochemical staining revealed that ADRP localized to the surface of CLD. Supplementation with oleic acid (OA) enhanced its colocalization with CLD surface and enhanced lipid accumulation. Overexpression of ADRP increased lipid accumulation and the concentration of triacylglycerol in GMEC. In contrast, morphological examination revealed that knockdown of ADRP decreased lipid accumulation even when OA was supplemented. This response was confirmed by the reduction in mass of cellular TG when ADRP was knocked down. The fact that knockdown of ADRP did not completely eliminate lipid accumulation at a morphological level in GMEC without OA suggests that some other compensatory factors may also aid in the process of CLD formation. The ADRP reversed the decrease of CLD accumulation induced by adipose triglyceride lipase. This is highly suggestive of ADRP promoting triacylglycerol stability within CLD by preventing access to adipose triglyceride lipase. Collectively, these data provide direct in vitro evidence that ADRP plays a key role in CLD formation and stability in GMEC. Copyright © 2015 American Dairy Science Association. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 17. Atmospheric Pb and Ti accumulation rates from Sphagnum moss: dependence upon plant productivity.

  Science.gov (United States)

  Kempter, H; Krachler, M; Shotyk, W

  2010-07-15

  The accumulation rates of atmospheric Pb and Ti were obtained using the production rates of Sphagnum mosses collected in four ombrotrophic bogs from two regions of southern Germany: Upper Bavaria (Oberbayern, OB) and the Northern Black Forest (Nordschwarzwald, NBF). Surfaces of Sphagnum carpets were marked with plastic mesh and one year later the production of plant matter was harvested. Metal concentrations were determined in acid digests using sector field ICP-MS employing well established analytical procedures. Up to 12 samples (40 x 40 cm) were collected per site, and 6-10 sites were investigated per bog. Variations within a given sampling site were in the range 2.3-4x for Pb concentrations, 1.8-2.5x for Ti concentrations, 3-8.3x for Pb/Ti, 5.6-7.8x for Pb accumulation rates, and 2.3-6.4x for Ti accumulation rates. However, the median values of these parameters for the sites (6-10 per bog) were quite consistent. The mosses from the bogs in NBF exhibited significantly greater productivity (187-202 g m(-2) a(-1)) compared to the OB peat bogs (71-91 g m(-2) a(-1)), and these differences had a pronounced effect on the Pb and Ti accumulation rates. Highly productive mosses showed no indication of a "dilution effect" of Pb or Ti concentrations, suggesting that more productive plants were simply able to accumulate more particles from the air. The median rates of net Pb accumulation by the mosses are in excellent agreement with the fluxes obtained by direct atmospheric measurements at nearby monitoring stations in both regions (EMEP and MAPESI data).

 18. Comparison Of Cd And Zn Accumulation In Tissues Of Different Vascular Plants: A Radiometric Study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dürešová Zuzana

  2015-12-01

  Full Text Available The aim of the present work was to compare the accumulation and translocation of Cd and Zn in plants of tobacco (Nicotiana tabacum L., celery (Apium graveolens L., maize (Zea mays L., giant reed (Arundo donax L., and alpine pennycress (Noccaea caerulescens L. under conditions of short-term hydroponic experiments using nutrient solutions spiked with radionuclides 109Cd or 65Zn, and direct gamma-spectrometry. It was found that the time-course of metals accumulation in studied plants was not different in terms of target metal, but it was significantly different on the level of plant species. The highest values of Cd accumulation showed plants of giant reed, whereby the accumulation decreased in the order: giant reed > tobacco > alpine pennycress >> maize and celery. On the basis of concentration ratios (CR [Me]shoot / [Me]root calculation for both metals, it was found that Cd and Zn were in prevailing part accumulated in the root tissues and only partially accumulated in the shoots, where the amount of accumulated Cd and Zn increased from the oldest developed leaves to the youngest developed leaves. The CR values corresponding to these facts were calculated in the range 0.06 – 0.27 for Cd and for Zn 0.06 – 0.48. In terms of plant species, the CR values obtained for Cd decreased in the order: maize > celery > tobacco and giant reed > alpine pennycress. The similarity between studied objects – individual plant species on the basis of the obtained variables defining Cd or Zn accumulation at different conditions of the experiments as well as the relationships between obtained variables and conditions of the experiments were subjected to multivariate analysis method – cluster analysis (CA. According to the findings and this analysis, it can be expected that plants of tobacco and giant reed will dispose with similar characteristics as plants of alpine pennycress, which are classified as Zn/Cd hyperaccumulators, in terms of Cd or Zn accumulation

 19. Tau hyperphosphorylation induces oligomeric insulin accumulation and insulin resistance in neurons.

  Science.gov (United States)

  Rodriguez-Rodriguez, Patricia; Sandebring-Matton, Anna; Merino-Serrais, Paula; Parrado-Fernandez, Cristina; Rabano, Alberto; Winblad, Bengt; Ávila, Jesús; Ferrer, Isidre; Cedazo-Minguez, Angel

  2017-12-01

  Insulin signalling deficiencies and insulin resistance have been directly linked to the progression of neurodegenerative disorders like Alzheimer's disease. However, to date little is known about the underlying molecular mechanisms or insulin state and distribution in the brain under pathological conditions. Here, we report that insulin is accumulated and retained as oligomers in hyperphosphorylated tau-bearing neurons in Alzheimer's disease and in several of the most prevalent human tauopathies. The intraneuronal accumulation of insulin is directly dependent on tau hyperphosphorylation, and follows the tauopathy progression. Furthermore, cells accumulating insulin show signs of insulin resistance and decreased insulin receptor levels. These results suggest that insulin retention in hyperphosphorylated tau-bearing neurons is a causative factor for the insulin resistance observed in tauopathies, and describe a novel neuropathological concept with important therapeutic implications. © The Author (2017). Published by Oxford University Press on behalf of the Guarantors of Brain. All rights reserved. For Permissions, please email: journals.permissions@oup.com.

 20. Investigation of interaction between silver oxide electrode and separator hydrated cellulose film in silver-cadmium accumulators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Molotkova, E.N.; Yarochkina, E.N.

  1975-01-01

  Oxidation-reduction interaction of the oxysilver electrode with hydrocellulose film during storing charged silver-cadmium accumulators. It was demonstrated that accumulator electric characteristics durinq storing are linearly depending on the capacity of this hydrocellulose film to interact with silver oxide: the more silver is absorbed by film the quicker is the decreasing of the electromotive force and capacity of the accumulators. Preservation of the silver electrode capacity in the silver-cadmium accumulators is determined first of all by hydrocellulose separation film properties and especially by film layer adjacent to positive electrode. The more inert film layer is, regarding to silver oxide in the electrolite, the slower is dissolution of the electrode and also decompousing speed of AgO, the longer is the accumulator preservation time