WorldWideScience

Sample records for accelerator analiza danych

 1. Struktura polskiego eksportu wyrobów czekoladowych: ujęcie wartościowe i przestrzenne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krystian Bigos

  2017-09-01

  Full Text Available Celem artykułu jest przedstawienie wyników przeprowadzonej analizy empirycznej struktury polskiego eksportu wyrobów czekoladowych. Problem badawczy podjęty w artykule wiąże się z identyfikacją wartości oraz struktury geograficznej polskiego eksportu wyrobów czekoladowych. Metodą badawczą jest analiza ilościowa w odniesieniu do danych uzyskanych ze źródeł Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz WTO. Przeprowadzono analizę danych opisujących rozwój światowego i polskiego eksportu wyrobów czekoladowych. W polskiej literaturze naukowej przedmiotu autor nie zna badań, które podejmowałyby analizę polskiego eksportu wyrobów czekoladowych, stąd jest ona zdecydowanie utrudniona. Analiza ta opiera się w głównej mierze na wyciąganiu wniosków z danych empirycznych uzyskanych z powszechnie dostępnych baz danych.

 2. Rola systemu edukacji w dostarczaniu kwalifikacji poszukiwanych przez pracodawców: analiza przypadku województwa pomorskiego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Gajderowicz

  2013-06-01

  Full Text Available Kwalifikacyjną strukturę popytu na pracę najczęściej opisuje się poprzez kategorie z klasyfikacji zawodów – powszechnie stosowane w publicznym pośrednictwie pracy. Nie mają one jednak bezpośredniego przełożenia na system edukacji, a jednocześnie są mało intuicyjne dla pracodawców. Celem artykułu jest opisanie popytu na pracę poprzez identyfikację profili kompetencyjnych pożądanych przez pracodawców. Ich analiza pozwala ustalić, które kompetencje stanowią ogólny, a które specyficzny kapitał ludzki, a także sformułować wnioski dla systemu kształcenia. W badaniu wykorzystano dane dotyczące pomorskiego rynku pracy i posłużono się analizą skupień oraz analizą współczynnika zmienności częstości zgłoszeń zapotrzebowania na zdefiniowane cechy osobowe, kompetencje kluczowe i kwalifikacje zawodowe. Wyniki wskazują m.in. na konieczność zwiększenia nacisku na kształtowanie cech osobowych we wczesnych latach edukacji szkolnej oraz w kształceniu zawodowym, a także na konieczność większego udziału kształcenia kompetencji kluczowych w szkolnictwie wyższym.

 3. ANALIZA OGLAŠEVALSKE KAMPANJE THE COG

  OpenAIRE

  Hojnik, Samo

  2016-01-01

  Diplomsko delo »Analiza oglaševalske kampanje The Cog« preko teoretičnih marketinških modelov in načrta oglaševalske kampanje analizira oglaševalsko kampanjo »The Cog«, naročnika Honda, ki je bila izbrana za najboljšo v avtomobilski industriji za britansko tržišče. Osredotoča se na pomen ustvarjalnosti v oglaševanju in njenem vplivu na uspeh in učinkovitost oglaševalske kampanje. Analiza kampanje pokaže, da je obravnavana kampanja zajela v teoretičnem delu predvidene elemente uspešne oglaševa...

 4. Potresna analiza in analiza ojačitvenih ukrepov za grad Golnik

  OpenAIRE

  Ošterbenk, Jure

  2015-01-01

  V diplomskem delu je narejena seizmična analiza gradu Golnik in primerjalna študija ojačitvenih ukrepov, s katerimi povečujemo potresno odpornost obravnavane konstrukcije. Po začetnem kronološkem opisu stavbe sledi opis zasnove objekta in opis stanja poškodovanosti nosilnih elementov, ki temelji zgolj na vizualnem pregledu konstrukcije. V teoretičnem delu naloge je sprva na kratko predstavljeno obnašanje zidanih stavb med delovanjem potresa in opis različnih porušnih mehanizmov zidovja. Sl...

 5. Analiza izmjere Keopsove piramide

  OpenAIRE

  Janjanin, Bojan; Beban-Brkić, Jelena

  2018-01-01

  Tema ovog rada jest analiza izmjere Keopsove piramide, najznačajnije od triju većih piramida Giza kompleksa, arheološkog nalazišta na visoravni Giza, na periferiji Kaira. Pretpostavlja se da je Keopsova, kao i Kefrenova i Mikerinova piramida građena u periodu 2686. - 2181. pr. Kr., u povijesti poznatom kao Staro egipatsko Kraljevstvo. Cilj nam je bio prikupiti podatke o geodetskoj izmjeri Keopsove piramide te ih analizirati. Uz to je opisano i što je prethodilo izgradnji takve monumentalne gr...

 6. Analiza izpustov dizelskih motorjev

  OpenAIRE

  MURN, GREGA

  2016-01-01

  V svojem diplomskem delu z naslovom »Analiza izpustov dizelskih motorjev«, sem bralcu skušal približati današnjo problematiko v zvezi z onesnaževanjem okolja, predvsem zaradi dizelskih izpuhov, ki jih prinaša industrija v vseh oblikah. Največji onesnaževalec okolja je absolutno promet, saj izpuhi avtomobilov vsebujejo obsežen skupek škodljivih snovi (ogljikovodiki HC, ogljikov monoksid CO, dušikovi oksidi NOx, žveplovi oksidi, trdni delci, itd.). Namen Evropskih in Ameriških standardov je ...

 7. Analiza poslovnega okolja lesnopredelovalnega podjetja Energoles Bohor d.o.o.

  OpenAIRE

  Slomšek, Urška

  2017-01-01

  Stanje lesnopredelovalne panoge v Sloveniji se po gospodarski krizi počasi izboljšuje, vendar pa njen potencial ni v celoti izkoriščen. Za podrobnejši vpogled v stanje lesnopredelovalne panoge smo opravili celovito analizo poslovnega okolja podjetja Energoles Bohor d.o.o. Analiza je bila izvedena z razširjeno PEST(LE) analizo ter Porterjevim modelom konkurence, ki analizirata zunanje poslovno okolje in SWOT analizo, za analizo notranjega poslovnega okolja podjetja. Analiza širšega zunanjega o...

 8. Tržna analiza in razvoj aluminijastih ohišij LED svetil

  OpenAIRE

  Gorišek, Krešimir

  2014-01-01

  V magistrskem delu je predstavljena tržna analiza oziroma natančneje analiza zunanjega okolja organizacije. Privlačnost panoge smo ocenjevali s Porterjevim modelom konkurence v panogi in ugotovitve predstavili. Analizo širšega zunanjega okolja oziroma analizo političnih, ekonomskih, socialnih, tehnoloških, okoljskih in pravnih elementov smo izvedli s PESTEL analizo in ugotovitve predstavili. Magistrsko delo obsega tudi razvoj aluminijastih ohišij LED (Light Emitting Diode) svetil. Podrobneje ...

 9. ANALIZA NIEZAWODNOŚCI STACJI UZDATNIANIA WODY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbara TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK

  Full Text Available Systemy zbiorowego zaopatrzenia w wodę składają się z połączonych ze sobą elementów (podsystemów stanowiących integralna całość, współpracujących ze sobą w sposób ciągły w celu zapewnienia dla konsumentów wody o odpowiedniej jakości. W przypadku gdy jakość wody w źródle nie odpowiada normatywom stawianym wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, woda musi być poddana procesom uzdatniania. Niezawodność funkcjonowania stacji uzdatniania wody jest jednym z podstawowych elementów szeroko rozumianej analizy niezawodności i bezpieczeństwa całego systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Niezawodność dostawy wody polega na zapewnieniu stabilnych warunków, umożliwiających pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania na wodę w odpowiedniej ilości i wymaganej jakości w dowolnym, dogodnym dla konsumentów wody czasie. W pracy przedstawiono podstawy analizy niezawodności, podano podstawowe miary oraz zasady wykorzystania struktur niezawodnościowych. Obliczenia wykonano dla stacji uzdatniania wody na podstawie schematu niezwodnościowego metodą jednoparametryczną. Na podstawie danych z eksploatacyjnych stacji uzdatniania wody (SUW wchodzącej w skład systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę miasta liczącego ok 80 tys. mieszkańców sporządzono schemat niewodności stacji oraz przeprowadzono obliczenia wskaźnika gotowości K. W metodzie wykorzystano podstawowe struktury niezawodnościowe. Wyznaczoną miarę niezawodności porównano z wartościami kryterialnymi.

 10. ZDRAVSTVENO-PROSVJETNE PUBLIKACIJE (1872.–1938.) – ANALIZA SADRŽAJA APLIKACIJOM SPAD-T

  OpenAIRE

  DUGAC, Željko; KERN, Josipa; MAJDANČIĆ, Željko

  2005-01-01

  U radu se prikazuje kratak pregled zdravstveno-prosvjetnih publikacija pisanih hrvatskim jezikom te se na uzorku od 12 izabranih zdravstveno-prosvjetnih djela objavljenih od 1872. do 1938. godine provodi kvalitativna i kvantitativna analiza računalnom aplikacijom SPAD-T. Navedena analiza provedena je s ciljem da se utvrdi pogodnost povijesnoga materijala za obradbu suvremenim računalnim programom te ustanovi koje su riječi, sintagme i veće skupine riječi najfrekventnij...

 11. Kontrastivna analiza oglasnih besedil v slovenskem in italijanskem jeziku

  OpenAIRE

  Brus, Mateja

  2017-01-01

  Namen magistrske naloge je analiza ter kontrastivna primerjava slovenskih in italijanskih oglasov za izdelke različnih področij. Naloga se osredotoča predvsem na uporabo izbranih jezikovnih sredstev, ki se pojavljajo v paralelnih besedilih za isti izdelek, in osvetli definicijo oglasa kot (jezikovnega in nejezikovnega) kontinuuma ter predstavi različne poglede na terminologijo, povezano z oglaševanjem. Dotakne se razvoja oglaševanja na slovenskih ter italijanskih tleh, kratko oriše razvoj dan...

 12. Ekonomičnost preventivnog zatvaranja fisura (cost - benefit analiza)

  OpenAIRE

  Maras, Angelina

  1989-01-01

  U radu su prikazana dvogodišnja istraživanja na ukupno 216 prvih trajnih kutnjaka poslije preventivnog postupka zatvaranja jamica i fisura radi provjere djelotvornosti te metode i njezine ekonomičnosti. Ekonomska analiza »korist-troškovi« (benefit-cost) pokazuje da je taj omjer (k /t = 1,87) skoro dvostruko skuplji kad se stavlja jednoplošni amalgamski ispun nego ako je izvršeno zatvaranje fisura na žvačnim plohama trajnih kutnjaka bilo da se radi o utrošku vremena ili novčanom izno...

 13. Analiza igre branilcev v conski obrambi 5:1 pri rokometu

  OpenAIRE

  Kozole, Rok

  2017-01-01

  V diplomski nalogi je predstavljena analiza igre branilcev v conski obrambi 5:1 pri rokometu. Obrambna formacija 5:1 je po obrambi 6:0 druga najpogosteje uporabljena obrambna formacija, katere se poslužujejo tako ekipe iz vrhunskega rokometa kot tudi ekipe, ki tekmujejo v ligah nižje kakovosti. V skladu s hitrim razvojem rokometne igre se je razvijala tudi obramba 5:1. Obrambna formacija 5:1 se pri mlajših rokometaših uporablja tudi kot prehodna obramba oz. temelj za prehod iz bolj globokih (...

 14. Visualization of Multidimensional Data in Purpose of Qualitative Classification of Various Types of Coal / Wizualizacja Wielowymiarowych Danych W Celu Klasyfikacji JAKOŚCIOWEJ RÓŻNYCH TYPÓW WĘGLA

  Science.gov (United States)

  Niedoba, Tomasz; Jamróz, Dariusz

  2013-12-01

  ędzy badanymi zmiennymi wektora X. Współczynniki korelacji liniowej są wyznaczane dla par zmiennych losowych całkowicie niezależnie od pozostałych zmiennych. Cząstkowe współczynniki korelacji liniowej wyznaczane są w oparciu o macierz współczynniki korelacji liniowej z uwzględnieniem roli pozostałych zmiennych w rozważanym równaniu regresji liniowej. W przypadku analizy trzech zmiennych losowych, z których jedna jest traktowana jako zmienna zależna a dwie pozostałe jako niezależne sprowadza się to do wyznaczania współczynników korelacji dla zrzutowanych punktów równolegle do płaszczyzny regresji na ściany układu współrzędnych. Pozwala to wyznaczyć hierarchię (siłę wpływu) zależności zmiennych w rozpatrywanym układzie. Na analizie macierzy współczynników korelacji liniowej oparta jest analiza czynnikowa, która pozwala pogrupować występujące zmienne w tzw. czynniki, które reprezentują połączone wpływy zmiennych na rezultaty rozpatrywanych procesów, czyli przeprowadzić pewną klasyfikację zmiennych. W klasyfikacji typów węgli wyróżnia się wiele typów, z umownym podziałem na węgle energetyczne i koksujące. Dane dotyczące węgla są traktowane zwykle jako niezależne wielkości, przy czym takie podejście nie zawsze jest właściwe. Autorzy zaproponowali nowe rozwiązania w tym zakresie i dokonali wielowymiarowej analizy trzech wybranych typów węgla o różnych właściwościach (węgle typu 31, 34.2 oraz 35), które pochodziły z trzech różnych kopalń zlokalizowanych w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Obiektem badań w każdej z tych kopalń był tzw. węgiel surowy, nie poddawany procesom przeróbczym. Dla każdego z węgli dokonano szczegółowej analizy wybranych siedmiu cech, opisujących jego właściwości, których przykładowe wyniki zostały zaprezentowane w tabelach 1-3. Aby dokonać adekwatnej i dokładnej analizy statystycznej zebranych danych konieczna jest wielowymiarowa analiza wybranych cech

 15. Primerjalna analiza mednarodnih marketinških strategij proizvajalcev mobilnih telekomunikacijskih naprav

  OpenAIRE

  Tisel, Andrej

  2017-01-01

  Brezžične telekomunikacije so v zadnjih štiridesetih letih postale del vsakdanjega življenja. Celotno obdobje štiridesetih let pa so v tej industriji zaznamovali številni preobrati na vrhu. Prav zaradi teh preobratov je tržišče postalo visoko intenzivno konkurenčno in na takšnem zasičenem tržišču je marketing pomembna komponenta razlikovanja med proizvajalci. To pa je osnovni razlog za raziskavo in analizo te tematike. Osrednja tematika magistrskega dela je analiza različnih proizvajalc...

 16. Recenzja monografii pt. Modele biznesu przedsiębiorstw. Analiza i raportowanie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monika Łada

  2017-06-01

  Full Text Available Recenzja monografii pt. Modele biznesu przedsiębiorstw. Analiza i raportowanie Pojęcie modelu biznesu przewija się przez współczesne publikacje naukowe i popularyzatorskie dotyczące bardzo wielu obszarów nauk ekonomicznych, w tym rachunkowości. Powszechność stosowania tego określenia oraz zróżnicowana interpretacja jego znaczenia stawia przed badaczami trudne wyzwanie powiązania swoich rozważań z określonym nurtem. Udanym przykładem zmierzenia się z tym wyzwaniem w dziedzinie badań nad rachunkowością jest recenzowana książka autorstwa Jana Michalaka pt. Modele biznesu przedsiębiorstw. Analiza i raportowanie. Autor zdecydował się na odważną próbę polegającą na znalezieniu równowagi różnych podejść do modeli biznesu. Przedstawione w opracowaniu rozważania teoretyczne, dotyczące znaczenia tej konstrukcji pojęciowej do odwzorowania działalności współczesnych przedsiębiorstw, zostały powiązane z bardzo ciekawymi badaniami empirycznymi dotyczącymi zakresu ujawnień informacji ekonomicznej. Rozważania zawarte w książce są efektem poszukiwań przez autora odpowiedzi na cztery pytania badawcze. W jaki sposób modele biznesu są przedstawiane w raportach rocznych, raportach zintegrowanych i prospektach emisyjnych (dokumentach informacyjnych? W jaki sposób modele biznesu wpływają na sposób prezentowania informacji w sprawozdaniach finansowych? W jaki sposób systemy rachunkowości finansowej i zarządczej są dostosowywane, aby umożliwiały prawidłowe odwzorowanie modeli biznesu? W jaki sposób można analizować modele biznesu?

 17. Narativna analiza diskursa o BDSM homoseksualnim porno isečcima Manhunt kategorije

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milica Vasić

  2016-02-01

  Full Text Available U ovom radu analiziram idealtipsku priču koja predstavlja okosnicu radnje porno klipova s interneta Manhunt kategorije, primenjujući analizu narativa Kloda Bremona. Rezultati pokazaju da je moguće pomenuti teorijski model primenjivati i kod sadržaja vizuelne i masovne kulture uz određene modifikacije i uvažavanje šireg konteksta samog narativa. Analiza narativa ukazuje je na značaj istraživanja pornografskih kategorija na internetu, jer nas rad vodi do dubinske analize distribucije moći na relaciji homoseksualno-heteroseksualno u virtuelnom okruženju.

 18. ANALIZA PODPORE KADROVSKIH PROCESOV S SISTEMOM SAP V PODJETJU AVTENTA.SI D.O.O.

  OpenAIRE

  Vehovec, David

  2011-01-01

  V okviru diplomskega dela so z metodo prenove poslovnih procesov predstavljeni procesi zaposlovanja in razporejanja, upravljanja kadrovskih podatkov in prenehanja delovnega razmerja v podjetju Avtenta.si d.o.o. Na podlagi popisanih procesov je narejena analiza njihove podprtosti s sistemom SAP in predlog prenove. Le-ta vključuje modele prenovljenih procesov in prilagoditev sistema SAP do nivoja delujočega prototipa. V teoretičnem delu so opisana področja prenove poslovnih procesov, upravl...

 19. Reliability Analysis of Drilling Operation in Open Pit Mines / Analiza niezawodności urządzeń wiertniczych wykorzystywanych w kopalniach odkrywkowych

  Science.gov (United States)

  Rahimdel, M. J.; Ataei, M.; Kakaei, R.; Hoseinie, S. H.

  2013-06-01

  Considering the high investment and operation costs, reliability analysis of mining machineries is essential to achieve a lean operation and to prevent the unwanted stoppages. In open pit mining, drilling, as the initial stage of the exploitation operations, has a significant role in the other stages. Failure of drilling machines causes total delay in blasting operation. In this paper, the reliability of drilling operation has been analyzed using the Markov method. The failure and operation data of four heavy rotary drilling machines in Sarcheshme copper mine in Iran have been used as a case study. Failure rate and repair rate of all machines have been calculated using available data. Then, 16 possible operation states have been defined and the probability of being of drilling fleet in each of the states was calculated using Markov theory. The results showed that there was 77.2% probability that all machines in fleet were in operational condition. It means that, considering 360 working days per year, drilling operation will be in a reliable condition in 277.92 days. Biorąc pod uwagę wysokość kosztów inwestycyjnych a także eksploatacyjnych, przeprowadzenie analizy niezawodności maszyn i urządzeń górniczych jest sprawą kluczową dla zapewnienia sprawnego działania i dla wyeliminowania niepożądanych przestojów. W kopalniach odkrywkowych prace wiertnicze prowadzone w początkowych etapach eksploatacji mają ogromne znaczenie również w późniejszych fazach działalności przedsięwzięcia. Awaria urządzeń wiertniczych powoduje opóźnienia przy pracach strzałowych. W pracy tej przeanalizowano niezawodność urządzeń wiertniczych w oparciu o metodę Markowa. Jako studium przypadku wykorzystano dane zebrane w trakcie eksploatacji i awarii czterech obrotowych urządzeń wiertniczych wykorzystywanych w kopalni rud miedzi Sarcheshme w Iranie. Awaryjność maszyn i zakres oraz częstość napraw obliczono na podstawie dostępnych danych. Zdefiniowano 16

 20. Prezentacja innych dochodów całkowitych w sprawozdaniach finansowych wybranych spółek publicznych w Polsce w latach 2009–2011

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bogusława Bek-Gaik

  2013-04-01

  Full Text Available Inne całkowite dochody to nowa kategoria ekonomiczna, dopiero testowana w praktyce gospodarczej. Oczywi-sty wydaje się fakt zapotrzebowania na badanie aspektów praktycznych dotyczących prezentacji innych całkowitych dochodów w sprawozdaniu z dochodów całkowitych. Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest zbadanie, jaką formę prezentacji innych całkowitych dochodów w sprawozdaniu z całkowitych dochodów wybrały polskie spółki giełdowe, jaka jest istotność wyniku całkowitego oraz średnia liczba pozycji ujawnia-nych w ramach innych zysków całkowitych przez badane spółki publiczne (struktura innych zysków całko-witych. Metodą badawczą zastosowaną w artykule były studia literaturowe, analiza regulacji dotyczących sprawozdania z całkowitych dochodów (głównie MSR 1 oraz analiza sprawozdań finansowych sporządzo-nych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej wybranych polskich spółek publicznych w latach 2009–2011. Wyniki badań wskazują, że w praktyce mamy do czynienia z indywidual-nym podejściem do zasad prezentacji informacji o innych całkowitych dochodach. Niewątpliwą wadą takie-go sposobu prezentacji jest brak możliwości porównywania poszczególnych kategorii sprawozdań między spółkami; analiza porównawcza jest pracochłonna i wymaga poszukiwania danych w wielu notach.

 1. Safety analysis of RA Reactor operation I-III; Analiza sigurnosti rada Reaktora RA I - III, IZ-213-0322-1963

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Raisic, N [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1963-02-15

  This safety analysis report covers the following three parts: Technical and operational characteristics of the RA reactor; Accidents analysis; and Environmental effects of the maximum possible accident. [Serbo-Croat] Ovaj izvestaj o analizi sigurnosti rada reaktora RA sastoji se od tri dela: Tehnicke i pogonske karakteristike reaktora RA; Analiza akcidenta; i Posledice maksimalno moguceg akcidenta na okolinu reaktora.

 2. Rec.: Anna Niepytalska-Osiecka, Socjolekt polskich alpinistów. Analiza leksykalno-semantyczna słownictwa, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2014, ss. 286

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beata Jarosz

  2017-12-01

  Full Text Available Review: Anna Niepytalska-Osiecka, Socjolekt polskich alpinistów. Analiza leksykalnosemantyczna słownictwa, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2014, 286 pp. The article is a review of Anna Niepytalska-Osiecka’s book Socjolekt polskich alpinistów. Analiza leksykalno-semantyczna słownictwa (The sociolect of Polish mountaineers. A lexical and semantic analysis of the vocabulary. First, the text summarizes the subject matter of this monograph, devoted to a hitherto undescribed variety of the Polish language. It then goes on to characterize the composition of the book and its methodology. Finally, some problematic points are indicated – concerning, among other things, the classification of the language variety analyzed or the development of its vocabulary – and alternative lexical and semantic solutions are suggested.   Rec.: Anna Niepytalska-Osiecka, Socjolekt polskich alpinistów. Analiza leksykalno-semantyczna słownictwa, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2014, ss. 286 Artykuł stanowi recenzję książki Anny Niepytalskiej-Osieckiej pt. Socjolekt polskich alpinistów. Analiza leksykalno-semantyczna słownictwa. W tekście przybliżono zawartą w monografii problematykę poświęconą nieopisanemu dotychczas wariantowi polszczyzny oraz scharakteryzowano zastosowane rozwiązania kompozycyjne i analityczne. Wskazano również punkty dyskusyjne dotyczące m.in. klasyfikacji opisywanego wariantu polszczyzny czy procesu kształtowania się jego zasobu słownego, a także zasugerowano alternatywne rozstrzygnięcia leksykalno-semantyczne.

 3. A Concept of a Ship Domain for the Use of Navigational Safety Assessment / Analiza Bezpieczeństwa Morskiego z Wykorzystaniem Domeny Wokół Statku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcjan Krzysztof

  2015-09-01

  Full Text Available Jedną z ważniejszych koncepcji dotyczącej bezpieczeństwa nawigacji jest domena statku. Koncepcja morskiej domeny jest jedną z najstarszych domen, albowiem poprzedziła domeny stosowane w lotnictwie, branży kolejowej, przemyśle chemicznym oraz medycznym. Poprzez pojęcie domeny statku należy rozumieć pewien obszar wokół statku, który nawigator chciałby utrzymać wolnym od innych obiektów stałych i ruchomych. Sytuację nawigacyjną można uznać za bezpieczną tak długo, jak żaden inny statek lub przeszkoda nawigacyjna nie przekroczy tego obszaru. W celu budowy i rozwinięcia metody oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego wyznaczono probabilistyczne domeny statku na podstawie danych z monitoringu AIS dla trzech typów sytuacji spotkaniowych między statkami. Celem pracy jest zaprezentowanie metody identyfikacji incydentów nawigacyjnych na podstawie domeny probabilistycznej, która może posłużyć do oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego oraz odnajdywania miejsc potencjalnie niebezpiecznych na wybranych obszarach Morza Bałtyckiego.

 4. Analysis of possible accidents on the heavy water system - Annex 4; Prilog 4 - Analiza mogucih akcidenata na sistemu teske vode

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Krstic, D [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1963-12-15

  Analysis of operation of the RA reactor heavy water system has shown that so far there were no failures that could cause reactor shutdown. Consequences of system failures and interruption of heavy water cooling of the core would be very serious. That is the reason for analyzing and estimating these type of failures of system components that could affect the tightness of the system or interrupt its function. The important elements of the heavy water system are: operating cylinder, heavy water pumps, heat exchanger, main and drainage pipes with distribution construction. Failure analysis of all the mentioned system components was done. [Serbo-Croat] Analiza dosadasnjeg rada sistema teske vode na reaktoru RA pokazala je da nije bilo ostecenja i kvarova takvog obima koji bi doveli do prestanka rada reaktora. Posledice ostecenja sistema i prestanak cirkulacije teske vode za potrebe hladjenja jezgra bile bi velike. Zato je potreno analizirati i predvideti takva ostecenja na elementima sistema zbog kojih bi doslo do narusavanja hermeticnosti sistema ili prestanak njegovog rada. Osnovni elementi sitema teske vode su: radni cilindar, pumpe teske vode, izmenjivac toplote, glavni i drenazni cevovodi sa razvodnom armaturom. Uradjena je analiza ostecenja na svim navedenim komponentama sistema.

 5. Analiza pracy wybranych stopni wodnych na odcinku Noteci Bystrej w warunkach zagrożenia powodziowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Justyna Płaczek

  2016-12-01

  Full Text Available Celem przestawionej publikacji jest analiza warunków przepływu oraz pracy budowli wodnych usytuowanych na odcinku Noteci Bystrej od stopnia Romanowo do jazu w Rosku. Obiekt badawczy zostały wybrany z dwóch powodów: (1 dla tego odcinka rzeki Noteć zostały opracowane mapy zagrożenia powodziowego jako wdrożenie Dyrektywy Powodziowej UE w ramach prac nad projektem ISOK, (2 na wymienionym odcinku znajduje się szereg budowli piętrzących posiadających zdolność retencjonowania wody i oddziaływania na falę wezbraniową. W ramach badań wykorzystano szeroko narzędzia GIS oraz modelowania matematycznego.

 6. The statistical geoportal and the ``cartographic added value'' - creation of the spatial knowledge infrastructure

  Science.gov (United States)

  Fiedukowicz, Anna; Gasiorowski, Jedrzej; Kowalski, Paweł; Olszewski, Robert; Pillich-Kolipinska, Agata

  2012-11-01

  The wide access to source data, published by numerous websites, results in situation, when information acquisition is not a problem any more. The real problem is how to transform information in the useful knowledge. Cartographic method of research, dealing with spatial data, has been serving this purpose for many years. Nowadays, it allows conducting analyses at the high complexity level, thanks to the intense development in IT technologies, The vast majority of analytic methods utilizing the so-called data mining and data enrichment techniques, however, concerns non-spatial data. According to the Authors, utilizing those techniques in spatial data analysis (including analysis based on statistical data with spatial reference), would allow the evolution of the Spatial Information Infrastructure (SII) into the Spatial Knowledge Infrastructure (SKI). The SKI development would benefit from the existence of statistical geoportal. Its proposed functionality, consisting of data analysis as well as visualization, is outlined in the article. The examples of geostatistical analyses (ANOVA and the regression model considering the spatial neighborhood), possible to implement in such portal and allowing to produce the “cartographic added value”, are also presented here. Szeroki dostep do danych zródłowych publikowanych w licznych serwisach internetowych sprawia, iz współczesnie problemem jest nie pozyskanie informacji, lecz umiejetne przekształcenie jej w uzyteczna wiedze. Kartograficzna metoda badan, która od wielu lat słuzy temu celowi w odniesieniu do danych przestrzennych, zyskuje dzis nowe oblicze - pozwala na wykonywanie złozonych analiz dzieki wykorzystaniu intensywnego rozwoju technologii informatycznych. Znaczaca wiekszosc zastosowan metod analitycznych tzw. eksploracyjnej analizy danych (data mining) i ich "wzbogacania” (data enrichment) dotyczy jednakze danych nieprzestrzennych. Wykorzystanie tych metod do analizy danych o charakterze przestrzennym, w

 7. ANALIZA EKSPLOATACYJNA INSTALACJI SŁONECZNEJ PRACUJĄCEJ NA POTRZEBY PRZYGOTOWANIA C.W.U. DLA BUDYNKU WIELORODZINNEGO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bożena BABIARZ

  Full Text Available Celem niniejszej pracy jest przeprowadzenie analizy instalacji słonecznych pod kątem eksploatacyjnym. Zasadniczą część opracowania stanowi analiza istniejącej od 2005 r. instalacji słonecznej pracującej dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców budynku wielorodzinnego. W pracy wykorzystano rzeczywiste dane eksploatacyjne z dziesięciu lat działania instalacji, udostępnione przez Spółdzielnię Mieszkaniową „ZODIAK” w Rzeszowie. Przeanalizowano koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz koszty serwisowe instalacji. Na koszty eksploatacyjne instalacji słonecznych składają się m.in.: koszty zużycia i przygotowania c.w.u., koszty zużycia energii elektrycznej przez pompy obiegowe instalacji słonecznych, oraz koszty serwisowania instalacji. Na podstawie niniejszej analizy można wysnuć szereg wniosków możliwych do wykorzystania w analizach techniczno-finansowych na etapie projektowania inwestycji w odnawialne źródła energii. Przeprowadzona analiza wykazała, iż instalacja słoneczna w znacznym stopniu obniża koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej. Koszt przygotowania 1 m3 ciepłej wody użytkowej w analizowanym budynku wielorodzinnym w 2015 r. przy udziale instalacji słonecznej stanowił 67% kosztów podgrzewu ciepłej wody w budynku o podobnej kubaturze wykorzystującym ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej. Pompy obiegowe zastosowane w instalacjach słonecznych charakteryzują się stosunkowo małym zużyciem energii elektrycznej. Koszty serwisowe instalacji są niewielkie i zależą od wielkości instalacji, jej lokalizacji oraz budowy.

 8. Analiza procesowa wytwarzania energii jako potencjalne źródło informacji środowiskowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksandra Ferens

  2017-09-01

  Full Text Available Analiza procesowa wytwarzania energii jako potencjalne źródło informacji środowiskowej The growing importance of Corporate Social Responsibility (CSR reports and the need to present nonfinancial information in accordance with the amended Accounting Act require that managers introduce appropriate adoption measures to deepen and refine the information they need. This has led to the assumption in corporate strategy of the idea of sustainable and balanced development, which encompasses economic, social, and environmental aspects. The aim of the paper is to analyze the process of energy production in an enterprise, based on the Porter model, with an indication of the scope of connections with the natural environment. Against this background, the author proposes building an ecological value chain. An authoritative solution to the construction of this chain can be used to create a model for collecting environmental information by these entities. It is also believed that this solution could be a model for other industries.

 9. Analiza funkcjonowania systemów ABCw przedsiębiorstwach działających w Polsce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Wnuk-Pel

  2009-06-01

  Full Text Available Celem niniejszego artykułu jest analiza stanu rozpowszechnienia rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce, w szczególności zaś analiza problemów pojawiających się w procesie wdrożenia, struktury systemów ABC oraz sposobów wykorzystania informacji z systemów rachunku kosztów działań. Wnioski z przeprowadzonych badań mają znaczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Z praktycznego punktu widzenia, przedsiębiorstwa rozważające implementację ABC w przyszłości powinny mieć świadomość czynników wpływających na implementację ABC, jak również problemów, które mogą się w procesie implementacji pojawić. Menedżerowie rozważający implementację ABC muszą zdawać sobie sprawę z poziomu szczegółowości i sposobów budowy systemu informacyjnego rachunku kosztów działań. Mogą oni również skorzystać z wiedzy o sposobach wykorzystania informacji z systemów rachunku kosztów działań. Wiedza ta może sprzyjać podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących implementacji systemów ABC, a jeżeli decyzja o implementacji zostanie podjęta, może się przyczynić do zwiększenia prawdopodobieństwa zakończenia procesu wdrożenia sukcesem. Z teoretycznego punktu widzenia, przeprowadzone badania mogą się przyczynić do określenia ogólnej tendencji: modyfikacje systemów rachunku kosztów w przedsiębiorstwach w Polsce oraz wdrażanie nowoczesnych metod rachunkowości zarządczej, takich jak ABC, zmierza w podobnym kierunku jak praktyka rachunkowości zarządczej na świecie.

 10. Zróżnicowanie umiejętności początkowych w klasie pierwszej a efekt względnego wieku w klasie trzeciej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krzysztof Konarzewski

  2015-06-01

  Full Text Available Celem artykułu jest weryfikacja dwóch hipotez. Pierwszą, według której zróżnicowanie umiejętności początkowych w klasie pierwszej jest ujemnie skorelowane z wiekiem startu szkolnego, sprawdzono na danych z Badania sześcio- i siedmiolatków na starcie szkolnym. Dyspersje wyników pomiaru umiejętności czytania i pisania (ale nie umiejętności matematycznych 1164 dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej istotnie malały w kolejnych kwartylach wieku. Drugą hipotezę, zgodnie z którą w oddziale szkolnym efekt względnego wieku w klasie trzeciej jest dodatnio skorelowany ze zróżnicowaniem początkowych umiejętności językowych i liczbowych w klasie pierwszej, sprawdzono na danych 4838 uczniów z 254 oddziałów trzeciej klasy szkoły podstawowej, zebranych w międzynarodowych badaniach osiągnięć szkolnych PIRLS i TIMSS 2011. Umiejętności początkowe oceniono na podstawie opinii rodziców. Hierarchiczna analiza regresji (przy kontroli płci i statusu społeczno-ekonomicznego rodziny ucznia oraz lokalizacji szkoły wykazała, że im większe było początkowe zróżnicowanie umiejętności językowych w oddziale (przy kontroli wieku uczniów, tym większa była różnica między osiągnięciami matematycznymi młodszych i starszych uczniów w klasie trzeciej. Wynik sugeruje, że pytanie o wiek, w jakim dzieci powinny rozpoczynać naukę w szkole, jest mniej ważne niż pytanie: Jak redukować zróżnicowanie umiejętności początkowych w oddziałach klasy pierwszej?

 11. Leczenie schizofrenii elektrowstrząsami oraz lekami przeciwpsychotycznymi, łącznie z elektrowstrząsami

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emilia Kołodziej‑Kowalska

  2011-12-01

  Full Text Available Elektrowstrząsy (EW były stosowane w leczeniu schizofrenii od czasu ich wynalezienia w 1938 roku. Wprowadzenie efektywnej farmakoterapii schizofrenii oraz zaburzeń nastroju doprowadziło do znacznego spadku ich wykonywania w latach 60. i 70. XX wieku. Stopniowe wykazanie ograniczeń skuteczności i występowanie objawów niepożądanych le‑ ków przeciwpsychotycznych doprowadziło w kolejnych dekadach do powrotu zainteresowania elektrowstrząsami jako metodą leczenia lekoopornej schizofrenii. Niestety, wskazania do zastosowania EW w schizofrenii i ich miejsce w algoryt‑ mach leczniczych są niejasne, głównie w związku z brakiem odpowiedniej jakości badań klinicznych. Kontrowersje zwią‑ zane z oceną efektywności EW w leczeniu schizofrenii, zwłaszcza opornej na farmakoterapię, znalazły odzwierciedlenie w różnicach w rekomendacjach wydawanych przez różne towarzystwa naukowe. Analiza danych z literatury (nieliczne badania randomizowane i otwarte, głównie badania retrospektywne i opisy kazuistyczne wykazuje, że strategia polegająca na leczeniu skojarzonym lekami przeciwpsychotycznymi i elektrowstrząsami jest efektywniejsza od każdej z tych metod z osobna. Badania sugerują także, że połączenie EW i klozapiny jest raczej bezpieczne i skuteczne; doniesienia oceniające połączenie z nowymi LPP drugiej generacji są nieliczne. Identyfikowano różne czynniki predykcyjne poprawy po leczeniu skojarzonym EW i LPP. Częsta jest konkluzja, że elektrowstrząsy w połączeniu z lekami przeciwpsychotyczny‑ mi mogą być rozważane jako opcja terapeutyczna u pacjentów, u których farmakoterapia wykazuje ograniczoną skutecz‑ ność. Profil objawów ubocznych terapii skojarzonej nie różni się od samych zabiegów EW, jest ona bezpieczna i dobrze tolerowana.

 12. PRZEBIEG SYMULACJI KOMPUTEROWEJ PROCESU OCZYSZCZANIA SCIEKÓW KOMUNALNYCH W REAKTORZE OSADU CZYNNEGO

  OpenAIRE

  Zbigniew KOWALEWSKI; Elena NEVEROVA-DZIOPAK

  2016-01-01

  Celem badań było ustalenie wpływu ilości i zakresu parametrów jakości ścieków surowych na wiarygodność wyników symulacji, co umożliwiłoby ustalenie optymalnej częstotliwości ich monitoringu, niezbędnego do pozyskiwania danych do modelowania w programach ASM. W artykule przedstawiono metodykę prowadzenia symulacji komputerowej procesu oczyszczania ścieków komunalnych w reaktorach biologicznych z osadem czynnym. Zaprezentowano sposób przygotowania i przetwarzania danych wejściowych do modelu or...

 13. Plasma accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bingham, R.; Angelis, U. de; Johnston, T.W.

  1991-01-01

  Recently attention has focused on charged particle acceleration in a plasma by a fast, large amplitude, longitudinal electron plasma wave. The plasma beat wave and plasma wakefield accelerators are two efficient ways of producing ultra-high accelerating gradients. Starting with the plasma beat wave accelerator (PBWA) and laser wakefield accelerator (LWFA) schemes and the plasma wakefield accelerator (PWFA) steady progress has been made in theory, simulations and experiments. Computations are presented for the study of LWFA. (author)

 14. Application of Relevance Maps in Multidimensional Classification of Coal Types / Zastosowanie Map Odniesienia W Wielowymiarowej Klasyfikacji Typów Węgla

  Science.gov (United States)

  Niedoba, Tomasz

  2015-03-01

  wielowymiarowego wektora X = [X1,..., Xn]. Zasadniczym problemem jest także wybór jednostki populacji generalnej (ziarno, jednostka objętości lub masy), co może decydować o kierunkach charakteryzowania wielowymiarowych powiązań cech wektora X. Takimi kierunkami charakteryzowania mogą być: - wielowymiarowe rozkłady wektora losowego X wraz ze wszystkimi konsekwencjami metody (Lyman, 1993; Niedoba, 2009; 2011; Olejnik et al., 2010; Niedoba i Surowiak, 2012); - wielowymiarowe równania regresji wraz z analizą macierzy współczynników korelacji liniowej oraz korelacji cząstkowej (Niedoba, 2013b); - analiza czynnikowa (Tumidajski, 1997; Tumidajski and Saramak, 2009); - metody wielowymiarowej wizualizacji danych. W artykule zastosowano nowoczesną metodę wizualizacji wielowymiarowych danych - metodę tzw. map odniesienia (z ang. relevance maps). Aby zastosować ww. metodę przeprowadzono doświadczenia na trzech typach węgla, pobranych z trzech kopalni węgla kamiennego, zlokalizowanych w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Były to węgle typu 31, 34.2 i 35, według polskiej klasyfikacji węgli. Każdą z pobranych prób poddano rozdziałowi na klasy ziarnowe a następnie każdą z klas ziarnowych rozdzielono na frakcje densymetryczne za pomocą rozdziału w roztworze chlorku cynku. Tak otrzymane klaso-frakcje przebadano chemiczne ze względu na wybrane parametry jakościowe węgla. Były to takie cechy jak: ciepło spalania, zawartość popiołu, zawartość siarki, zawartość substancji lotnych oraz miąższość materiału. Otrzymano w ten sposób zestaw siedmiu danych dla każdej klasy ziarnowej i każdego typu węgla. Stanowił on swoisty siedmiowymiarowy zbiór, który postanowiono zobrazować za pomocą techniki wizualizacji bazującej na tzw. mapach odniesienia. W metodzie map odniesienia na płaszczyźnie służącej do wizualizacji danych zostają rozmieszczone specjalne punkty zwane punktami odniesienia, reprezentujące poszczególne cechy. Do ka

 15. Kontrola kvalitete kliničkih i toksikoloških analiza - predloženi model jugoslavenskog programa kontrole kvalitete za olovo i kadmij u krvi

  OpenAIRE

  Telišman, S.

  1983-01-01

  Istaknuta je nužnost osiguranja kvalitete kliničkih i toksikoloških analiza bioloških uzoraka i prikazane su osnovne karakteristike različitih modela programa kontrole kvalitete. Na osnovi iskustva, stečenog sudjelovanjem u različitim međunarodnim programima kontrole kvalitete (britanskom nacionalnom programu i programu zemalja Evropske zajednice za olovo u krvi, programu za olovo i kadmij u krvi koji su zajednički organizirali Ekološki program Ujedinjenih naroda i Svjetska zdravstvena organi...

 16. First muon acceleration using a radio-frequency accelerator

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. Bae

  2018-05-01

  Full Text Available Muons have been accelerated by using a radio-frequency accelerator for the first time. Negative muonium atoms (Mu^{-}, which are bound states of positive muons (μ^{+} and two electrons, are generated from μ^{+}’s through the electron capture process in an aluminum degrader. The generated Mu^{-}’s are initially electrostatically accelerated and injected into a radio-frequency quadrupole linac (RFQ. In the RFQ, the Mu^{-}’s are accelerated to 89 keV. The accelerated Mu^{-}’s are identified by momentum measurement and time of flight. This compact muon linac opens the door to various muon accelerator applications including particle physics measurements and the construction of a transmission muon microscope.

 17. Acceleration Modes and Transitions in Pulsed Plasma Accelerators

  Science.gov (United States)

  Polzin, Kurt A.; Greve, Christine M.

  2018-01-01

  Pulsed plasma accelerators typically operate by storing energy in a capacitor bank and then discharging this energy through a gas, ionizing and accelerating it through the Lorentz body force. Two plasma accelerator types employing this general scheme have typically been studied: the gas-fed pulsed plasma thruster and the quasi-steady magnetoplasmadynamic (MPD) accelerator. The gas-fed pulsed plasma accelerator is generally represented as a completely transient device discharging in approximately 1-10 microseconds. When the capacitor bank is discharged through the gas, a current sheet forms at the breech of the thruster and propagates forward under a j (current density) by B (magnetic field) body force, entraining propellant it encounters. This process is sometimes referred to as detonation-mode acceleration because the current sheet representation approximates that of a strong shock propagating through the gas. Acceleration of the initial current sheet ceases when either the current sheet reaches the end of the device and is ejected or when the current in the circuit reverses, striking a new current sheet at the breech and depriving the initial sheet of additional acceleration. In the quasi-steady MPD accelerator, the pulse is lengthened to approximately 1 millisecond or longer and maintained at an approximately constant level during discharge. The time over which the transient phenomena experienced during startup typically occur is short relative to the overall discharge time, which is now long enough for the plasma to assume a relatively steady-state configuration. The ionized gas flows through a stationary current channel in a manner that is sometimes referred to as the deflagration-mode of operation. The plasma experiences electromagnetic acceleration as it flows through the current channel towards the exit of the device. A device that had a short pulse length but appeared to operate in a plasma acceleration regime different from the gas-fed pulsed plasma

 18. Accelerator development

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1975-01-01

  Because the use of accelerated heavy ions would provide many opportunities for new and important studies in nuclear physics and nuclear chemistry, as well as other disciplines, both the Chemistry and Physics Divisions are supporting the development of a heavy-ion accelerator. The design of greatest current interest includes a tandem accelerator with a terminal voltage of approximately 25 MV injecting into a linear accelerator with rf superconducting resonators. This combined accelerator facility would be capable of accelerating ions of masses ranging over the entire periodic table to an energy corresponding to approximately 10 MeV/nucleon. This approach, as compared to other concepts, has the advantages of lower construction costs, lower operating power, 100 percent duty factor, and high beam quality (good energy resolution, good timing resolution, small beam size, and small beam divergence). The included sections describe the concept of the proposed heavy-ion accelerator, and the development program aiming at: (1) investigation of the individual questions concerning the superconducting accelerating resonators; (2) construction and testing of prototype accelerator systems; and (3) search for economical solutions to engineering problems. (U.S.)

 19. Accelerator Technology: Geodesy and Alignment for Particle Accelerators

  CERN Document Server

  Missiaen, D

  2013-01-01

  This document is part of Subvolume C 'Accelerators and Colliders' of Volume 21 'Elementary Particles' of Landolt-Börnstein - Group I 'Elementary Particles, Nuclei and Atoms'. It contains the the Section '8.9 Geodesy and Alignment for Particle Accelerators' of the Chapter '8 Accelerator Technology' with the content: 8.9 Geodesy and Alignment for Particle Accelerators 8.9.1 Introduction 8.9.2 Reference and Co-ordinate Systems 8.9.3 Definition of the Beam Line on the Accelerator Site 8.9.4 Geodetic Network 8.9.5 Tunnel Preliminary Works 8.9.6 The Alignment References 8.9.7 Alignment of Accelerator Components 8.9.8 Permanent Monitoring and Remote Alignment of Low Beta Quadrupoles 8.9.9 Alignment of Detector Components

 20. 2014 CERN Accelerator Schools: Plasma Wake Acceleration

  CERN Multimedia

  2014-01-01

  A specialised school on Plasma Wake Acceleration will be held at CERN, Switzerland from 23-29 November, 2014.   This course will be of interest to staff and students in accelerator laboratories, university departments and companies working in or having an interest in the field of new acceleration techniques. Following introductory lectures on plasma and laser physics, the course will cover the different components of a plasma wake accelerator and plasma beam systems. An overview of the experimental studies, diagnostic tools and state of the art wake acceleration facilities, both present and planned, will complement the theoretical part. Topical seminars and a visit of CERN will complete the programme. Further information can be found at: http://cas.web.cern.ch/cas/PlasmaWake2014/CERN-advert.html http://indico.cern.ch/event/285444/

 1. Virtual Accelerator for Accelerator Optics Improvement

  CERN Document Server

  Yan Yi Ton; Decker, Franz Josef; Ecklund, Stanley; Irwin, John; Seeman, John; Sullivan, Michael K; Turner, J L; Wienands, Ulrich

  2005-01-01

  Through determination of all quadrupole strengths and sextupole feed-downs by fitting quantities derivable from precision orbit measurement, one can establish a virtual accelerator that matches the real accelerator optics. These quantities (the phase advances, the Green's functions, and the coupling eigen-plane ellipses tilt angles and axis ratios) are obtained by analyzing turn-by-turn Beam Position Monitor (BPM) data with a model-independent analysis (MIA). Instead of trying to identify magnet errors, a limited number of quadrupoles are chosen for optimized strength adjustment to improve the virtual accelerator optics and then applied to the real accelerator accordingly. These processes have been successfully applied to PEP-II rings for beta beating fixes, phase and working tune adjustments, and linear coupling reduction to improve PEP-II luminosity.

 2. Analyzing radial acceleration with a smartphone acceleration sensor

  Science.gov (United States)

  Vogt, Patrik; Kuhn, Jochen

  2013-03-01

  This paper continues the sequence of experiments using the acceleration sensor of smartphones (for description of the function and the use of the acceleration sensor, see Ref. 1) within this column, in this case for analyzing the radial acceleration.

 3. Community Petascale Project for Accelerator Science and Simulation: Advancing Computational Science for Future Accelerators and Accelerator Technologies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Spentzouris, P.; /Fermilab; Cary, J.; /Tech-X, Boulder; McInnes, L.C.; /Argonne; Mori, W.; /UCLA; Ng, C.; /SLAC; Ng, E.; Ryne, R.; /LBL, Berkeley

  2011-11-14

  The design and performance optimization of particle accelerators are essential for the success of the DOE scientific program in the next decade. Particle accelerators are very complex systems whose accurate description involves a large number of degrees of freedom and requires the inclusion of many physics processes. Building on the success of the SciDAC-1 Accelerator Science and Technology project, the SciDAC-2 Community Petascale Project for Accelerator Science and Simulation (ComPASS) is developing a comprehensive set of interoperable components for beam dynamics, electromagnetics, electron cooling, and laser/plasma acceleration modelling. ComPASS is providing accelerator scientists the tools required to enable the necessary accelerator simulation paradigm shift from high-fidelity single physics process modeling (covered under SciDAC1) to high-fidelity multiphysics modeling. Our computational frameworks have been used to model the behavior of a large number of accelerators and accelerator R&D experiments, assisting both their design and performance optimization. As parallel computational applications, the ComPASS codes have been shown to make effective use of thousands of processors. ComPASS is in the first year of executing its plan to develop the next-generation HPC accelerator modeling tools. ComPASS aims to develop an integrated simulation environment that will utilize existing and new accelerator physics modules with petascale capabilities, by employing modern computing and solver technologies. The ComPASS vision is to deliver to accelerator scientists a virtual accelerator and virtual prototyping modeling environment, with the necessary multiphysics, multiscale capabilities. The plan for this development includes delivering accelerator modeling applications appropriate for each stage of the ComPASS software evolution. Such applications are already being used to address challenging problems in accelerator design and optimization. The ComPASS organization

 4. Accelerator Service

  International Nuclear Information System (INIS)

  Champelovier, Y.; Ferrari, M.; Gardon, A.; Hadinger, G.; Martin, J.; Plantier, A.

  1998-01-01

  Since the cessation of the operation of hydrogen cluster accelerator in July 1996, four electrostatic accelerators were in operation and used by the peri-nuclear teams working in multidisciplinary collaborations. These are the 4 MV Van de Graaff accelerator, 2,5 MV Van de Graaff accelerator, 400 kV ion implanter as well as the 120 kV isotope separator

 5. Problemy przechowywania danych cyfrowych w bibliotekach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Witczak Dorota

  2014-06-01

  Full Text Available The paper presents problems with the storage of digital data in libraries, which are not only the data buyers nowadays, but data manufacturers as well. Selected Polish and international projects on secure long-term archiving are discussed. The authors emphasize the need of developing national strategies and procedures for the appropriate storage environment and digital asset management to ensure the long-term accessibility and usability for the spiraling amounts of digital data and to significantly reduce long-term archiving costs.

 6. Community petascale project for accelerator science and simulation: Advancing computational science for future accelerators and accelerator technologies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Spentzouris, P.; Cary, J.; McInnes, L.C.; Mori, W.; Ng, C.; Ng, E.; Ryne, R.

  2008-01-01

  The design and performance optimization of particle accelerators are essential for the success of the DOE scientific program in the next decade. Particle accelerators are very complex systems whose accurate description involves a large number of degrees of freedom and requires the inclusion of many physics processes. Building on the success of the SciDAC-1 Accelerator Science and Technology project, the SciDAC-2 Community Petascale Project for Accelerator Science and Simulation (ComPASS) is developing a comprehensive set of interoperable components for beam dynamics, electromagnetics, electron cooling, and laser/plasma acceleration modelling. ComPASS is providing accelerator scientists the tools required to enable the necessary accelerator simulation paradigm shift from high-fidelity single physics process modeling (covered under SciDAC1) to high-fidelity multiphysics modeling. Our computational frameworks have been used to model the behavior of a large number of accelerators and accelerator R and D experiments, assisting both their design and performance optimization. As parallel computational applications, the ComPASS codes have been shown to make effective use of thousands of processors.

 7. Advanced concepts for acceleration

  International Nuclear Information System (INIS)

  Keefe, D.

  1986-07-01

  Selected examples of advanced accelerator concepts are reviewed. Such plasma accelerators as plasma beat wave accelerator, plasma wake field accelerator, and plasma grating accelerator are discussed particularly as examples of concepts for accelerating relativistic electrons or positrons. Also covered are the pulsed electron-beam, pulsed laser accelerator, inverse Cherenkov accelerator, inverse free-electron laser, switched radial-line accelerators, and two-beam accelerator. Advanced concepts for ion acceleration discussed include the electron ring accelerator, excitation of waves on intense electron beams, and two-wave combinations

 8. Accelerating tube for the ''EG-1'' electrostatic accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Romanov, V.A.; Ivanov, V.V.; Krupnov, E.P.; Debin, V.K.; Dudkin, N.I.; Volodin, V.I.

  1980-01-01

  A design of an accelerating tube (AT) for an electrostatic accelerator of the EG-1 type is described. Primary consideration in the development of the AT has been given to increasing the electric strength of accelerating gaps, the vacuum conductivity and better insulator screening from charged particles. After AT vacuum and high-voltage ageing in the accelerator, a hydrogen ions beam of up to 80 μA has been produced. The beam was adequately shaped in the energy range from 1.8 to 5.0 MeV [ru

 9. CAS CERN Accelerator School superconductivity in particle accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Turner, S.

  1989-01-01

  One of the objectives of the CERN Accelerator School is to run courses on specialised topics in the particle accelerator field. The present volume contains the proceedings of one such course, this time organized in conjunction with the Deutsches Elektronen Synchrotron (DESY) on the subject of superconductivity in particle accelerators. This course reflects the very considerable progress made over the last few years in the use of the technology for the magnet and radio-frequency systems of many large and small accelerators already in use or nearing completion, while also taking account of the development work now going on for future machines. The lectures cover the theory of superconductivity, cryogenics and accelerator magnets and cavities, while the seminars include superfluidity, superconductors, special magnets and the prospects for high-temperature superconductors. (orig.)

 10. Study on the limiting acceleration rate in the VLEPP linear accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Balakin, V.E.; Brezhnev, O.N.; Zakhvatkin, M.N.

  1987-01-01

  To realize the design of colliding linear electron-positron beams it is necessary to solve the radical problem of production of accelerating structure with acceleration rate of approximately 100 MeV/m which can accelerate 10 12 particles in a bunch. Results of experimental studies of the limiting acceleration rate in the VLEPP accelerating structure are presented. Accelerating sections of different length were tested. When testing sections 29 cm long the acceleration rate of 55 MeV/m was attained, and for 1 m section the value reached 40 MeV/m. The maximum rate of acceleration (90 MeV/m) was attained when electric field intensity on the structure surface constituted more than 150 MV/m

 11. Particle-accelerator decommissioning

  International Nuclear Information System (INIS)

  Opelka, J.H.; Mundis, R.L.; Marmer, G.J.; Peterson, J.M.; Siskind, B.; Kikta, M.J.

  1979-12-01

  Generic considerations involved in decommissioning particle accelerators are examined. There are presently several hundred accelerators operating in the United States that can produce material containing nonnegligible residual radioactivity. Residual radioactivity after final shutdown is generally short-lived induced activity and is localized in hot spots around the beam line. The decommissioning options addressed are mothballing, entombment, dismantlement with interim storage, and dismantlement with disposal. The recycle of components or entire accelerators following dismantlement is a definite possibility and has occurred in the past. Accelerator components can be recycled either immediately at accelerator shutdown or following a period of storage, depending on the nature of induced activation. Considerations of cost, radioactive waste, and radiological health are presented for four prototypic accelerators. Prototypes considered range from small accelerators having minimal amounts of radioactive mmaterial to a very large accelerator having massive components containing nonnegligible amounts of induced activation. Archival information on past decommissionings is presented, and recommendations concerning regulations and accelerator design that will aid in the decommissioning of an accelerator are given

 12. A Method of the Wear Prognosis of Sliding Bearings

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miszczak Andrzej

  2014-12-01

  Full Text Available Rozwazania przedstawione w niniejszej pracy obejmuja komputerowa analize prognozy zuzycia łozyska slizgowego z wykorzystaniem rozwiazan równan rekurencyjnych oraz danych eksperymentalnych.

 13. Source-to-accelerator quadrupole matching section for a compact linear accelerator

  Science.gov (United States)

  Seidl, P. A.; Persaud, A.; Ghiorso, W.; Ji, Q.; Waldron, W. L.; Lal, A.; Vinayakumar, K. B.; Schenkel, T.

  2018-05-01

  Recently, we presented a new approach for a compact radio-frequency (RF) accelerator structure and demonstrated the functionality of the individual components: acceleration units and focusing elements. In this paper, we combine these units to form a working accelerator structure: a matching section between the ion source extraction grids and the RF-acceleration unit and electrostatic focusing quadrupoles between successive acceleration units. The matching section consists of six electrostatic quadrupoles (ESQs) fabricated using 3D-printing techniques. The matching section enables us to capture more beam current and to match the beam envelope to conditions for stable transport in an acceleration lattice. We present data from an integrated accelerator consisting of the source, matching section, and an ESQ doublet sandwiched between two RF-acceleration units.

 14. Electrostatic accelerators

  CERN Document Server

  Hinterberger, F

  2006-01-01

  The principle of electrostatic accelerators is presented. We consider Cockcroft– Walton, Van de Graaff and Tandem Van de Graaff accelerators. We resume high voltage generators such as cascade generators, Van de Graaff band generators, Pelletron generators, Laddertron generators and Dynamitron generators. The speci c features of accelerating tubes, ion optics and methods of voltage stabilization are described. We discuss the characteristic beam properties and the variety of possible beams. We sketch possible applications and the progress in the development of electrostatic accelerators.

 15. Acceleration of 14C beams in electrostatic accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rowton, L.J.; Tesmer, J.R.

  1981-01-01

  Operational problems in the production and acceleration of 14 C beams for nuclear structure research in Los Alamos National Laboratory's Van de Graaff accelerators are discussed. Methods for the control of contamination in ion sources, accelerators and personnel are described. Sputter source target fabrication techniques and the relative beam production efficiencies of various types of bound particulate carbon sputter source targets are presented

 16. Multiperiodic accelerator structures for linear particle accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tran, D.T.

  1975-01-01

  High efficiency linear accelerator structures, comprised of a succession of cylindrical resonant cavities for acceleration, are described. Coupling annular cavities are located at the periphery, each being coupled to two adjacent cylindrical cavities. (auth)

 17. Beam transport through electrostatic accelerators and matching into post accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Larson, J.D.

  1986-01-01

  Ion beam transport through electrostatic acceleration is briefly reviewed. Topics discussed include injection, matching into the low-energy acceleration stage, matching from the terminal stripper into the high-energy stage, transport to a post accelerator, space charge, bunching isochronism, dispersion and charge selection. Beam transport plans for the proposed Vivitron accelerator are described. (orig.)

 18. Can Accelerators Accelerate Learning?

  International Nuclear Information System (INIS)

  Santos, A. C. F.; Fonseca, P.; Coelho, L. F. S.

  2009-01-01

  The 'Young Talented' education program developed by the Brazilian State Funding Agency (FAPERJ)[1] makes it possible for high-schools students from public high schools to perform activities in scientific laboratories. In the Atomic and Molecular Physics Laboratory at Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ), the students are confronted with modern research tools like the 1.7 MV ion accelerator. Being a user-friendly machine, the accelerator is easily manageable by the students, who can perform simple hands-on activities, stimulating interest in physics, and getting the students close to modern laboratory techniques.

 19. Can Accelerators Accelerate Learning?

  Science.gov (United States)

  Santos, A. C. F.; Fonseca, P.; Coelho, L. F. S.

  2009-03-01

  The 'Young Talented' education program developed by the Brazilian State Funding Agency (FAPERJ) [1] makes it possible for high-schools students from public high schools to perform activities in scientific laboratories. In the Atomic and Molecular Physics Laboratory at Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ), the students are confronted with modern research tools like the 1.7 MV ion accelerator. Being a user-friendly machine, the accelerator is easily manageable by the students, who can perform simple hands-on activities, stimulating interest in physics, and getting the students close to modern laboratory techniques.

 20. Accelerations in Flight

  Science.gov (United States)

  Doolittle, J H

  1925-01-01

  This work on accelerometry was done at McCook Field for the purpose of continuing the work done by other investigators and obtaining the accelerations which occur when a high-speed pursuit airplane is subjected to the more common maneuvers. The accelerations obtained in suddenly pulling out of a dive with well-balanced elevators are shown to be within 3 or 4 per cent of the theoretically possible accelerations. The maximum acceleration which a pilot can withstand depends upon the length of time the acceleration is continued. It is shown that he experiences no difficulty under the instantaneous accelerations as high as 7.8 G., but when under accelerations in excess of 4.5 G., continued for several seconds, he quickly loses his faculties.

 1. Theoretical Investigations of Plasma-Based Accelerators and Other Advanced Accelerator Concepts

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shuets, G.

  2004-01-01

  Theoretical investigations of plasma-based accelerators and other advanced accelerator concepts. The focus of the work was on the development of plasma based and structure based accelerating concepts, including laser-plasma, plasma channel, and microwave driven plasma accelerators

 2. Large tandem accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jones, C.M.

  1976-01-01

  The increasing importance of energetic heavy ion beams in the study of atomic physics, nuclear physics, and materials science has partially or wholly motivated the construction of a new generation of tandem accelerators designed to operate at maximum terminal potentials in the range 14 to 30 MV. In addition, a number of older tandem accelerators are now being significantly upgraded to improve their heavy ion performance. Both of these developments have reemphasized the importance of negative heavy ion sources. The new large tandem accelerators are described, and the requirements placed on negative heavy ion source technology by these and other tandem accelerators used for the acceleration of heavy ions are discussed. First, a brief description is given of the large tandem accelerators which have been completed recently, are under construction, or are funded for construction, second, the motivation for construction of these accelerators is discussed, and last, criteria for negative ion sources for use with these accelerators are presented

 3. Plasma particle accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dawson, J.M.

  1988-01-01

  The Superconducting Supercollider (SSC) will require an 87-kilometer accelerator ring to boost particles to 40 TeV. The SSC's size is due in part to the fact that its operating principle is the same one that has dominated accelerator design for 50 years: it guides particles by means of magnetic fields and propels them by strong electric fields. If one were to build an equally powerful but smaller accelerator, one would need to increase the strength of the guiding and propelling fields. Actually, however, conventional technology may not be able to provide significant increases in field strength. There are two reasons. First, the forces from magnetic fields are becoming greater than the structural forces that hold a magnetic material together; the magnets that produce these fields would themselves be torn apart. Second, the energy from electric fields is reaching the energies that bind electrons to atoms; it would tear electrons from nuclei in the accelerator's support structures. It is the electric field problem that plasma accelerators can overcome. Plasma particle accelerators are based on the principle that particles can be accelerated by the electric fields generated within a plasma. Because the plasma has already been ionized, plasma particle accelerators are not susceptible to electron dissociation. They can in theory sustain accelerating fields thousands of times stronger that conventional technologies. So far two methods for creating plasma waves for accelerators have been proposed and tested: the wakefield and the beat wave. Although promising electric fields have been produced, more research is necessary to determine whether plasma particle accelerators can compete with the existing accelerators. 7 figs

 4. Molecular ion acceleration using tandem accelerator

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Saito, Yuichi; Mizuhashi, Kiyoshi; Tajima, Satoshi [Japan Atomic Energy Research Inst., Takasaki, Gunma (Japan). Takasaki Radiation Chemistry Research Establishment

  1996-12-01

  In TIARA compound beam radiation system, cluster beams have been produced using 3 MV tandem accelerator (9SDH-2) to supply them to various radiation on injection experiments. Till now, productions of C{sub 2-8}, Si{sub 2-4} and O{sub 2} and their accelerations up to 6 MeV have been succeeded. This study aimed at production and acceleration of B{sub 2-4} and LiF. Anion clusters were produced using the conventional ion source of cesium sputter type. The proportions of atoms, molecules and clusters elicited from the ion source were varied depending on the material`s properties and the operating conditions of ion source such as sample temperature, sputter voltage and the shape of sample. The anion clusters were accelerated toward the high voltage terminal in the center of tandem accelerator, leading to cations through losing their electrons by the collision to N{sub 2} gas in a charge conversion cell at the terminal. Positively charged cluster ions could be obtained by modulating the pressure of N{sub 2} gas. Thus, B{sub 2} (64 nA), B{sub 3} (4.4 nA) and B{sub 4} (2.7 nA) have been produced and their maximum survival probabilities were higher than those of carbon or silicon clusters. In addition, the relationship between beam current and gas pressure was investigated for Bn (n = 2-4) and LiF. (M.N.)

 5. TeV/m Nano-Accelerator: Current Status of CNT-Channeling Acceleration Experiment

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shin, Young Min [Northern Illinois U.; Lumpkin, Alex H. [Fermilab; Thangaraj, Jayakar Charles [Fermilab; Thurman-Keup, Randy Michael [Fermilab; Shiltsev, Vladimir D. [Fermilab

  2014-09-17

  Crystal channeling technology has offered various opportunities in the accelerator community with a viability of ultrahigh gradient (TV/m) acceleration for future HEP collider. The major challenge of channeling acceleration is that ultimate acceleration gradients might require a high power driver in the hard x-ray regime (~ 40 keV). This x-ray energy exceeds those for x-rays as of today, although x-ray lasers can efficiently excite solid plasma and accelerate particles inside a crystal channel. Moreover, only disposable crystal accelerators are possible at such high externally excited fields which would exceed the ionization thresholds destroying the atomic structure, so acceleration will take place only in a short time before full dissociation of the lattice. Carbon-based nanostructures have great potential with a wide range of flexibility and superior physical strength, which can be applied to channeling acceleration. This paper presents a beam- driven channeling acceleration concept with CNTs and discusses feasible experiments with the Advanced Superconducting Test Accelerator (ASTA) in Fermilab.

 6. Accelerator mass spectrometry at the Rossendorf 5 MV tandem accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Friedrich, M.; Buerger, W.; Curian, H.; Hartmann, B.; Hentschel, E.; Matthes, H.; Probst, W.; Seidel, M.; Turuc, S.; Hebert, D.; Rothe, T.; Stolz, W.

  1992-01-01

  The Rossendorf electrostatic accelerators (5 MV tandem accelerator and single ended 2 MV van de Graaff accelerator) are already used for ion beam analysis. The existing methods (RBS, PIXE, ERDA, NRA, nuclear microprobe and external beam) will be completed by introduction of Accelerator Mass Spectrometry (AMS). A short description of the Rossendorf AMS system is given and first experimental results are presented. (R.P.) 4 refs.; 6 figs

 7. Truck acceleration behavior study and acceleration lane length recommendations for metered on-ramps

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guangchuan Yang

  2016-10-01

  Full Text Available This paper investigated the actual truck acceleration capability at metered on-ramps. Truck acceleration performance data were collected through a video-based data collection method. A piecewise constant acceleration model was employed to capture truck acceleration characteristics. It was found that the existing acceleration length will affect truck drivers’ acceleration behavior. At the taper type ramp that has limited acceleration distance, acceleration profile indicated a decreasing trend with distance. While for the ramp with an auxiliary lane that has sufficient acceleration distance, it was found that the acceleration behavior is to have a high acceleration rate in the beginning, then acceleration rate decrease with speed increase, and high acceleration rate again as drivers approach the merging area. Field data show that the truck acceleration performance data documented in the ITE’s (Institute of Transportation Engineers “Traffic Engineering Handbook” are much lower than the field collected data. Also, based on the regression analysis of speed versus distance profiles, it was found that the AASHTO’s (American Association of State Highway and Transportation Officials Green Book acceleration length design guidance is insufficient to accommodate trucks at metered on-ramps. The required acceleration lengths for medium and heavy trucks are approximately 1.3 and 1.6 times of the Green Book design guideline, respectively.

 8. Probing electron acceleration and x-ray emission in laser-plasma accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Thaury, C.; Ta Phuoc, K.; Corde, S.; Brijesh, P.; Lambert, G.; Malka, V.; Mangles, S. P. D.; Bloom, M. S.; Kneip, S.

  2013-01-01

  While laser-plasma accelerators have demonstrated a strong potential in the acceleration of electrons up to giga-electronvolt energies, few experimental tools for studying the acceleration physics have been developed. In this paper, we demonstrate a method for probing the acceleration process. A second laser beam, propagating perpendicular to the main beam, is focused on the gas jet few nanosecond before the main beam creates the accelerating plasma wave. This second beam is intense enough to ionize the gas and form a density depletion, which will locally inhibit the acceleration. The position of the density depletion is scanned along the interaction length to probe the electron injection and acceleration, and the betatron X-ray emission. To illustrate the potential of the method, the variation of the injection position with the plasma density is studied

 9. Microelectromechanical acceleration-sensing apparatus

  Science.gov (United States)

  Lee, Robb M [Albuquerque, NM; Shul, Randy J [Albuquerque, NM; Polosky, Marc A [Albuquerque, NM; Hoke, Darren A [Albuquerque, NM; Vernon, George E [Rio Rancho, NM

  2006-12-12

  An acceleration-sensing apparatus is disclosed which includes a moveable shuttle (i.e. a suspended mass) and a latch for capturing and holding the shuttle when an acceleration event is sensed above a predetermined threshold level. The acceleration-sensing apparatus provides a switch closure upon sensing the acceleration event and remains latched in place thereafter. Examples of the acceleration-sensing apparatus are provided which are responsive to an acceleration component in a single direction (i.e. a single-sided device) or to two oppositely-directed acceleration components (i.e. a dual-sided device). A two-stage acceleration-sensing apparatus is also disclosed which can sense two acceleration events separated in time. The acceleration-sensing apparatus of the present invention has applications, for example, in an automotive airbag deployment system.

 10. Channel-accelerating gap interaction and beam acceleration and transport experiments with the recirculating linear accelerator (RLA)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mazarakis, M.G.; Smith, D.L.; Poukey, J.W.; Wagner, J.S.; Bennett, L.F.; Olson, W.R.; Turman, B.N.; Prestwich, K.R.; Wells, J.; Struve, K.

  1992-01-01

  The lifetime of the Ion Focusing Regime (IFR) channel following the pulsing of the post-accelerating gaps is critical for open-ended low energy devices. It dictates the number of allowable beam recirculations through the gaps. In the case of a closed racetrack configuration, it is significant but not as critical, since the presence of the electron beam focuses the ions and lengthens the lifetime of the ion channel. The authors have experimentally established that pulsing an accelerating gap perturbs the IFR channel. However for the parameters studied, the lifetime is long enough to allow at least four beam recirculations in a spiral device. In addition transparent grids of cusp fields positioned upstream and downstream from the gaps prevent them from perturbing the IFR channel. Experiments were performed with and without injected electron beams. For the experiments investigating the IFR channel interaction with the accelerating gap, the injector was removed and the beam line was extended downstream and upstream from the accelerating cavity. Only the first straight section of the RLA with one accelerating cavity (ET-2) was utilized. The acceleration and transport experiments were performed utilizing two injectors: first the low energy 1.3-MV Isolated Blumlein (IB) injector and most recently the new 4-MV 20-kA injector. Beams of 6--20 kA current were produced and successfully transported and accelerated through the ET-2 post-accelerating gap. For both injectors an apertured non-immersed ion-focused foilless diode was selected among various options. It is the simplest and easiest to operate and can be adjusted to provide variable beam impedance loads to the injector. The transport efficiencies were 90% for the low energy injector and 100% for the new 4-MV injector. The beam Gaussian profile and radius (5 mm) remain the same through acceleration. Experimental results will be presented and compared with numerical simulations

 11. Accelerator reliability workshop

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hardy, L.; Duru, Ph.; Koch, J.M.; Revol, J.L.; Van Vaerenbergh, P.; Volpe, A.M.; Clugnet, K.; Dely, A.; Goodhew, D.

  2002-01-01

  About 80 experts attended this workshop, which brought together all accelerator communities: accelerator driven systems, X-ray sources, medical and industrial accelerators, spallation sources projects (American and European), nuclear physics, etc. With newly proposed accelerator applications such as nuclear waste transmutation, replacement of nuclear power plants and others. Reliability has now become a number one priority for accelerator designers. Every part of an accelerator facility from cryogenic systems to data storage via RF systems are concerned by reliability. This aspect is now taken into account in the design/budget phase, especially for projects whose goal is to reach no more than 10 interruptions per year. This document gathers the slides but not the proceedings of the workshop

 12. Accelerator reliability workshop

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hardy, L; Duru, Ph; Koch, J M; Revol, J L; Van Vaerenbergh, P; Volpe, A M; Clugnet, K; Dely, A; Goodhew, D

  2002-07-01

  About 80 experts attended this workshop, which brought together all accelerator communities: accelerator driven systems, X-ray sources, medical and industrial accelerators, spallation sources projects (American and European), nuclear physics, etc. With newly proposed accelerator applications such as nuclear waste transmutation, replacement of nuclear power plants and others. Reliability has now become a number one priority for accelerator designers. Every part of an accelerator facility from cryogenic systems to data storage via RF systems are concerned by reliability. This aspect is now taken into account in the design/budget phase, especially for projects whose goal is to reach no more than 10 interruptions per year. This document gathers the slides but not the proceedings of the workshop.

 13. Future accelerator technology

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sessler, A.M.

  1986-05-01

  A general discussion is presented of the acceleration of particles. Upon this foundation is built a categorization scheme into which all accelerators can be placed. Special attention is devoted to accelerators which employ a wake-field mechanism and a restricting theorem is examined. It is shown how the theorem may be circumvented. Comments are made on various acceleration schemes

 14. Accelerating Inspire

  CERN Document Server

  AUTHOR|(CDS)2266999

  2017-01-01

  CERN has been involved in the dissemination of scientific results since its early days and has continuously updated the distribution channels. Currently, Inspire hosts catalogues of articles, authors, institutions, conferences, jobs, experiments, journals and more. Successful orientation among this amount of data requires comprehensive linking between the content. Inspire has lacked a system for linking experiments and articles together based on which accelerator they were conducted at. The purpose of this project has been to create such a system. Records for 156 accelerators were created and all 2913 experiments on Inspire were given corresponding MARC tags. Records of 18404 accelerator physics related bibliographic entries were also tagged with corresponding accelerator tags. Finally, as a part of the endeavour to broaden CERN's presence on Wikipedia, existing Wikipedia articles of accelerators were updated with short descriptions and links to Inspire. In total, 86 Wikipedia articles were updated. This repo...

 15. Requirements of a proton beam accelerator for an accelerator-driven reactor

  International Nuclear Information System (INIS)

  Takahashi, H.; Zhao, Y.; Tsoupas, N.; An, Y.; Yamazaki, Y.

  1997-01-01

  When the authors first proposed an accelerator-driven reactor, the concept was opposed by physicists who had earlier used the accelerator for their physics experiments. This opposition arose because they had nuisance experiences in that the accelerator was not reliable, and very often disrupted their work as the accelerator shut down due to electric tripping. This paper discusses the requirements for the proton beam accelerator. It addresses how to solve the tripping problem and how to shape the proton beam

 16. SALOME: An Accelerator for the Practical Course in Accelerator Physics

  OpenAIRE

  Miltchev, Velizar; Riebesehl, Daniel; Roßbach, Jörg; Trunk, Maximilian; Stein, Oliver

  2014-01-01

  SALOME (Simple Accelerator for Learning Optics and the Manipulation of Electrons) is a short low energy linear electron accelerator built by the University of Hamburg. The goal of this project is to give the students the possibility to obtain hands-on experience with the basics of accelerator physics. In this contribution the layout of the device will be presented. The most important components of the accelerator will be discussed and an overview of the planned demonstration experiments will ...

 17. Social-emotional characteristics of gifted accelerated and non-accelerated students in the Netherlands.

  Science.gov (United States)

  Hoogeveen, Lianne; van Hell, Janet G; Verhoeven, Ludo

  2012-12-01

  In the studies of acceleration conducted so far a multidimensional perspective has largely been neglected. No attempt has been made to relate social-emotional characteristics of accelerated versus non-accelerated students in perspective of environmental factors. In this study, social-emotional characteristics of accelerated gifted students in the Netherlands were examined in relation to personal and environmental factors. Self-concept and social contacts of accelerated (n = 148) and non-accelerated (n = 55) gifted students, aged 4 to 27 (M = 11.22, SD = 4.27) were measured. Self-concept and social contacts of accelerated and non-accelerated gifted students were measured using a questionnaire and a diary, and parents of these students evaluated their behavioural characteristics. Gender and birth order were studied as personal factors and grade, classroom, teachers' gender, teaching experience, and the quality of parent-school contact as environmental factors. The results showed minimal differences in the social-emotional characteristics of accelerated and non-accelerated gifted students. The few differences we found favoured the accelerated students. We also found that multiple grade skipping does not have negative effects on social-emotional characteristics, and that long-term effects of acceleration tend to be positive. As regards the possible modulation of personal and environmental factors, we merely found an impact of such factors in the non-accelerated group. The results of this study strongly suggest that social-emotional characteristics of accelerated gifted students and non-accelerated gifted students are largely similar. These results thus do not support worries expressed by teachers about the acceleration of gifted students. Our findings parallel the outcomes of earlier studies in the United States and Germany in that we observed that acceleration does not harm gifted students, not even in the case of multiple grade skipping. On the contrary, there is a

 18. The miniature accelerator

  CERN Multimedia

  Antonella Del Rosso

  2015-01-01

  The image that most people have of CERN is of its enormous accelerators and their capacity to accelerate particles to extremely high energies. But thanks to some cutting-edge studies on beam dynamics and radiofrequency technology, along with innovative construction techniques, teams at CERN have now created the first module of a brand-new accelerator, which will be just 2 metres long. The potential uses of this miniature accelerator will include deployment in hospitals for the production of medical isotopes and the treatment of cancer. It’s a real David-and-Goliath story.   Serge Mathot, in charge of the construction of the "mini-RFQ", pictured with the first of the four modules that will make up the miniature accelerator. The miniature accelerator consists of a radiofrequency quadrupole (RFQ), a component found at the start of all proton accelerator chains around the world, from the smallest to the largest. The LHC is designed to produce very high-intensity beams ...

 19. Accelerators for energy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Inoue, Makoto

  2000-01-01

  A particle accelerator is a device to consume energy but not to produce it. Then, the titled accelerator seems to mean an accelerator for using devices related to nuclear energy. For an accelerator combined to nuclear fissionable fuel, neutron sources are D-T type, (gamma, n) reaction using electron beam type spallation type, and so forth. At viewpoints of powers of incident beam and formed neutron, a spallation type source using high energy proton is told to be effective but others have some advantages by investigation on easy operability, easy construction, combustion with target, energy and directivity of neutron, and so forth. Here were discussed on an accelerator for research on accelerator driven energy system by dividing its researching steps, and on kind, energy, beam intensity, and so forth of an accelerator suitable for it. And, space electric charge effect at beam propagation direction controlled by beam intensity of cyclotron was also commented. (G.K.)

 20. Electrostatic accelerators

  OpenAIRE

  Hinterberger, F

  2006-01-01

  The principle of electrostatic accelerators is presented. We consider Cockcroft– Walton, Van de Graaff and Tandem Van de Graaff accelerators. We resume high voltage generators such as cascade generators, Van de Graaff band generators, Pelletron generators, Laddertron generators and Dynamitron generators. The speci c features of accelerating tubes, ion optics and methods of voltage stabilization are described. We discuss the characteristic beam properties and the variety of possible beams. We ...

 1. Superconducting accelerator technology

  International Nuclear Information System (INIS)

  Grunder, H.A.; Hartline, B.K.

  1986-01-01

  Modern and future accelerators for high energy and nuclear physics rely increasingly on superconducting components to achieve the required magnetic fields and accelerating fields. This paper presents a practical overview of the phenomenon of superconductivity, and describes the design issues and solutions associated with superconducting magnets and superconducting rf acceleration structures. Further development and application of superconducting components promises increased accelerator performance at reduced electric power cost

 2. Sector ring accelerator ''RESATRON''

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schwabe, E.

  1980-01-01

  Project of sector ring accelerator RESATRON is described. The curiosity of this accelerator is the second cycle of acceleration of the beam after stripping it on the foil. In such an accelerator heavy ions with a different ratio Z to A can be accelerated. (S.B.)

 3. 2014 Joint International Accelerator School: Beam Loss and Accelerator Protection

  CERN Document Server

  JAS - Joint US-CERN-Japan-Russia Accelerator School

  2016-01-01

  Many particle accelerators operate with very high beam power and very high energy stored in particle beams as well as in magnet systems. In the future, the beam power in high intensity accelerators will further increase. The protection of the accelerator equipment from the consequences of uncontrolled release of the energy is essential. This was the motivation for organizing a first school on beam losses and accelerator protection (in general referred to as machine protection). During the school the methods and technologies to identify, mitigate, monitor and manage the technical risks associated with the operation of accelerators with high-power beams or subsystems with large stored energy were presented. At the completion of the school the participants should have been able to understand the physical phenomena that can damage machine subsystems or interrupt operations and to analyze an accelerator facility to produce a register of technical risks and the corresponding risk mitigation and management strategie...

 4. Linear Accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Vretenar, M

  2014-01-01

  The main features of radio-frequency linear accelerators are introduced, reviewing the different types of accelerating structures and presenting the main characteristics aspects of linac beam dynamics

 5. Accelerator structure for a charged particle linear accelerator working in standing wave mode

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tran, D.T.; Tronc, Dominique.

  1977-01-01

  Charged particle accelerators generally include a pre-grouping or pre-accelerating structure associated with the accelerator structure itself. But pre-grouping or pre-accelerating structures of known type (Patent application No. 70 39261 for example) present electric and dimensional characteristics that rule them out for accelerators working at high frequencies (C or X bands for example), since the distance separating the interaction spaces becomes very small in this case. The accelerator structure mentioned in this invention can be used to advantage for such accelerators [fr

 6. Development of bipolar pulse accelerator for intense pulsed ion beam acceleration

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fujioka, Y.; Mitsui, C.; Kitamura, I.; Takahashi, T.; Masugata, K.; Tanoue, H.; Arai, K.

  2003-01-01

  To improve the purity of an intense pulsed ion beams a new type of pulsed ion beam accelerator named 'bipolar pulse accelerator (BPA)' was proposed. In the accelerator purity of the beam is expected. To confirm the principle of the accelerator experimental system was developed. The system utilizes B y type magnetically insulated acceleration gap and operated with single polar negative pulse. A coaxial gas puff plasma gun placed in the grounded anode was used as an ion source, and source plasma (nitrogen) of current density approx. = 25 A/cm 2 , duration approx. = 1.5 μs was injected into the acceleration gap. The ions are successfully accelerated from the grounded anode to the drift tube by applying negative pulse of voltage 180 kV, duration 60 ns to the drift tube. Pulsed ion beam of current density approx. = 40 A/cm 2 , duration approx. 60 ns was obtained at 42 mm downstream from the anode surface. (author)

 7. KEK digital accelerator

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T. Iwashita

  2011-07-01

  Full Text Available The High Energy Accelerator Research Organization KEK digital accelerator (KEK-DA is a renovation of the KEK 500 MeV booster proton synchrotron, which was shut down in 2006. The existing 40 MeV drift tube linac and rf cavities have been replaced by an electron cyclotron resonance (ECR ion source embedded in a 200 kV high-voltage terminal and induction acceleration cells, respectively. A DA is, in principle, capable of accelerating any species of ion in all possible charge states. The KEK-DA is characterized by specific accelerator components such as a permanent magnet X-band ECR ion source, a low-energy transport line, an electrostatic injection kicker, an extraction septum magnet operated in air, combined-function main magnets, and an induction acceleration system. The induction acceleration method, integrating modern pulse power technology and state-of-art digital control, is crucial for the rapid-cycle KEK-DA. The key issues of beam dynamics associated with low-energy injection of heavy ions are beam loss caused by electron capture and stripping as results of the interaction with residual gas molecules and the closed orbit distortion resulting from relatively high remanent fields in the bending magnets. Attractive applications of this accelerator in materials and biological sciences are discussed.

 8. Semiconductor acceleration sensor

  Science.gov (United States)

  Ueyanagi, Katsumichi; Kobayashi, Mitsuo; Goto, Tomoaki

  1996-09-01

  This paper reports a practical semiconductor acceleration sensor especially suited for automotive air bag systems. The acceleration sensor includes four beams arranged in a swastika structure. Two piezoresistors are formed on each beam. These eight piezoresistors constitute a Wheatstone bridge. The swastika structure of the sensing elements, an upper glass plate and a lower glass plate exhibit the squeeze film effect which enhances air dumping, by which the constituent silicon is prevented from breakdown. The present acceleration sensor has the following features. The acceleration force component perpendicular to the sensing direction can be cancelled. The cross-axis sensitivity is less than 3 percent. And, the erroneous offset caused by the differences between the thermal expansion coefficients of the constituent materials can be canceled. The high aspect ratio configuration realized by plasma etching facilitates reducing the dimensions and improving the sensitivity of the acceleration sensor. The present acceleration sensor is 3.9 mm by 3.9 mm in area and 1.2 mm in thickness. The present acceleration sensor can measure from -50 to +50 G with sensitivity of 0.275 mV/G and with non-linearity of less than 1 percent. The acceleration sensor withstands shock of 3000 G.

 9. Large electrostatic accelerators

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jones, C.M.

  1984-01-01

  The increasing importance of energetic heavy ion beams in the study of atomic physics, nuclear physics, and materials science has partially or wholly motivated the construction of a new generation of large electrostatic accelerators designed to operate at terminal potentials of 20 MV or above. In this paper, the author briefly discusses the status of these new accelerators and also discusses several recent technological advances which may be expected to further improve their performance. The paper is divided into four parts: (1) a discussion of the motivation for the construction of large electrostatic accelerators, (2) a description and discussion of several large electrostatic accelerators which have been recently completed or are under construction, (3) a description of several recent innovations which may be expected to improve the performance of large electrostatic accelerators in the future, and (4) a description of an innovative new large electrostatic accelerator whose construction is scheduled to begin next year. Due to time and space constraints, discussion is restricted to consideration of only tandem accelerators.

 10. Large electrostatic accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jones, C.M.

  1984-01-01

  The increasing importance of energetic heavy ion beams in the study of atomic physics, nuclear physics, and materials science has partially or wholly motivated the construction of a new generation of large electrostatic accelerators designed to operate at terminal potentials of 20 MV or above. In this paper, the author briefly discusses the status of these new accelerators and also discusses several recent technological advances which may be expected to further improve their performance. The paper is divided into four parts: (1) a discussion of the motivation for the construction of large electrostatic accelerators, (2) a description and discussion of several large electrostatic accelerators which have been recently completed or are under construction, (3) a description of several recent innovations which may be expected to improve the performance of large electrostatic accelerators in the future, and (4) a description of an innovative new large electrostatic accelerator whose construction is scheduled to begin next year. Due to time and space constraints, discussion is restricted to consideration of only tandem accelerators

 11. CERN Accelerator School: Registration open for Advanced Accelerator Physics course

  CERN Multimedia

  2015-01-01

  Registration is now open for the CERN Accelerator School’s Advanced Accelerator Physics course to be held in Warsaw, Poland from 27 September to 9 October 2015.   The course will be of interest to physicists and engineers who wish to extend their knowledge of accelerator physics. The programme offers core lectures on accelerator physics in the mornings and a practical course with hands-on tuition in the afternoons.  Further information can be found at: http://cas.web.cern.ch/cas/Poland2015/Warsaw-advert.html http://indico.cern.ch/event/361988/

 12. CERN Accelerator School: Registration open for Advanced Accelerator Physics course

  CERN Multimedia

  2015-01-01

  Registration is now open for the CERN Accelerator School’s Advanced Accelerator Physics course to be held in Warsaw, Poland from 27 September to 9 October 2015.   The course will be of interest to physicists and engineers who wish to extend their knowledge of Accelerator Physics. The programme offers core lectures on accelerator physics in the mornings and a practical course with hands-on tuition in the afternoons.  Further information can be found at: http://cas.web.cern.ch/cas/Poland2015/Warsaw-advert.html http://indico.cern.ch/event/361988/

 13. Heavy ion accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schmelzer, C.

  1974-01-01

  This review of the present state of work on heavy-ion accelerators pays particular attention to the requirements for nuclear research. It is divided into the following sections: single-particle versus collective acceleration, heavy-ion accelerators, beam quality, and a status report on the UNILAC facility. Among the topics considered are the recycling cyclotron, linacs with superconducting resonators, and acceleration to the GeV/nucleon range. (8 figures, 2 tables) (U.S.)

 14. Accelerators at school

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anon.

  1986-06-15

  Latest subject covered by the CERN Accelerator School was 'Applied Geodesy of Particle Accelerators', which attracted an impressive number of outside participants to CERN for a week in April. Since the forerunners of today's particle accelerators were demonstrated over 50 years ago, the positioning of accelerator components has progressed from the laboratory bench-top to tunnels tens of kilometres long. Despite this phenomenal growth in size, sub-millimetre accuracy is still required.

 15. Kvantitativna analiza utjecaja porasta razine Jadranskog mora na hrvatsku obalu: GIS pristup

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fran Domazetović

  2017-01-01

  Full Text Available Procjene za prosječan porast morske razine na globalnoj razini do kraja 21. stoljeća najčešće variraju od 0,18 m do ≥ 1 m u odnosu na današnju razinu. Ako se razmatraju procjene koje obuhvaćaju i otapanje grenlandskog i antarktičkog ledenog pokrova, tada se može očekivati porast morske razine od 5 i više m. Sukladno s globalnim promjenama, razina Jadranskog mora također je u porastu. Radi analize potencijalne ugroženosti hrvatske obale od porasta morske razine, izrađena su tri modela porasta razine Jadranskog mora (od 1 m, 3 m i 6 m. Na temelju modela analizira se utjecaj porasta morske razine na različite socioekonomske segmente obalnog prostora. Cilj je istraživanja definirati najugroženije dijelove hrvatske obale. Kako bi se mogli diferencirati najugroženiji dijelovi, izrađen je Indeks ugroženosti obalnih općina ( . U izradi Indeksa koristili su se analizom utjecaja dobiveni kvantitativni podaci o prostornom obuhvatu poplavnih zona te ugroženosti stanovništva i prometne infrastrukture obalne zone. Navedenim su varijablama s pomoću Analitičkog hijerarhijskog procesa (AHP pridruženi različiti težinski koeficijenti, ovisno o važnosti varijable. Pri analizi svih triju modela uočeno je kako se Zadar i njegova okolica ističu kao najugroženije područje hrvatske obale. Zbog toga je na primjeru Zadra izvršena znatno detaljnija analiza mikrolokacijskog utjecaja porasta morske razine. Podaci dobiveni analizom različitih modela pokazuju kako je gotovo cijela hrvatska obala ugrožena, ali i da postoji velik nerazmjer u razini ugroženosti pojedinih dijelova hrvatske obale. Važnost je ovog istraživanja u tome što ono predstavlja temelj za pravovremenu adaptaciju na negativne utjecaje budućeg porasta razine Jadranskog mora.

 16. Acceleration theorems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Palmer, R.

  1994-06-01

  Electromagnetic fields can be separated into near and far components. Near fields are extensions of static fields. They do not radiate, and they fall off more rapidly from a source than far fields. Near fields can accelerate particles, but the ratio of acceleration to source fields at a distance R, is always less than R/λ or 1, whichever is smaller. Far fields can be represented as sums of plane parallel, transversely polarized waves that travel at the velocity of light. A single such wave in a vacuum cannot give continuous acceleration, and it is shown that no sums of such waves can give net first order acceleration. This theorem is proven in three different ways; each method showing a different aspect of the situation

 17. Cosmic ray acceleration mechanisms

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cesarsky, C.J.

  1982-09-01

  We present a brief summary of some of the most popular theories of cosmic ray acceleration: Fermi acceleration, its application to acceleration by shocks in a scattering medium, and impulsive acceleration by relativistic shocks

 18. FERMILAB ACCELERATOR R&D PROGRAM TOWARDS INTENSITY FRONTIER ACCELERATORS : STATUS AND PROGRESS

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shiltsev, Vladimir [Fermilab

  2016-11-15

  The 2014 P5 report indicated the accelerator-based neutrino and rare decay physics research as a centrepiece of the US domestic HEP program at Fermilab. Operation, upgrade and development of the accelerators for the near- term and longer-term particle physics program at the Intensity Frontier face formidable challenges. Here we discuss key elements of the accelerator physics and technology R&D program toward future multi-MW proton accelerators and present its status and progress. INTENSITY FRONTIER ACCELERATORS

 19. Analiza socjometryczna w ocenie grupy społecznej i budowaniu zespołu sportowego = Sociometry in the assessment of social group and sport team building

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Ussorowska

  2016-08-01

      a Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk, Polska   b Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, Polska   c Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk, Polska           Key words: physical activity, sociometry, social relations development Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, socjometria, budowanie relacji społecznych   Streszczenie             Socjometria jako metoda badawcza jest powszechnie wykorzystywana zarówno w socjologii jak i psychologii społecznej, głównie do oceny i pomiaru struktur władzy, współpracy i komunikacji pomiędzy jednostkami danej populacji oraz spoistości określonych grup społecznych. Głównym celem takiego działania jest ocena kierunku i siły stosunków przyciągania i odrzucania, które występują między przedstawicielami danych grup. W sporcie, a zwłaszcza dyscyplinach drużynowych, które odpowiadają założeniom małych grup społecznych czynnik relacji międzyosobowych jest szczególnie istotny w budowaniu drużyny, a co za tym idzie w tworzeniu odpowiednich warunków do osiągania wysokich wyników sportowych.             Znajomość nieformalnej struktury społecznej zespołu sportowego może okazać się cennym źródłem informacji, które świadomy trener jest w stanie odpowiednio wykorzystać. Posiadając wiedzę na temat czynników kształtujących relacje interpersonalne, można na nie świadomie oddziaływać w celu korekty i eliminacji zachowań niepożądanych. Ponadto dzięki świadomemu kształtowaniu i monitorowaniu właściwych postaw w drużynie trener jest w stanie istotnie poprawić sytuację interpersonalną pojedynczego zawodnika, a co za tym idzie znacząco wpływać na ogólną atmosferę panująca wewnątrz drużyny, co jak dowodzą liczne badania naukowego bezpośrednio koreluje z efektywno

 20. Accelerators at school

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1986-01-01

  Latest subject covered by the CERN Accelerator School was 'Applied Geodesy of Particle Accelerators', which attracted an impressive number of outside participants to CERN for a week in April. Since the forerunners of today's particle accelerators were demonstrated over 50 years ago, the positioning of accelerator components has progressed from the laboratory bench-top to tunnels tens of kilometres long. Despite this phenomenal growth in size, sub-millimetre accuracy is still required

 1. Particle beam accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Turner, N.L.

  1982-01-01

  A particle beam accelerator is described which has several electrodes that are selectively short circuited together synchronously with changes in the magnitude of a DC voltage applied to the accelerator. By this method a substantially constant voltage gradient is maintained along the length of the unshortened electrodes despite variations in the energy applied to the beam by the accelerator. The invention has particular application to accelerating ion beams that are implanted into semiconductor wafers. (U.K.)

 2. Large electrostatic accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jones, C.M.

  1984-01-01

  The paper is divided into four parts: a discussion of the motivation for the construction of large electrostatic accelerators, a description and discussion of several large electrostatic accelerators which have been recently completed or are under construction, a description of several recent innovations which may be expected to improve the performance of large electrostatic accelerators in the future, and a description of an innovative new large electrostatic accelerator whose construction is scheduled to begin next year

 3. JAERI 20 MV tandem accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tsukada, Kineo; Harada, Kichinosuke

  1977-01-01

  Accelerators have been developed as the experimental apparatuses for the studies on nuclei and elementary particles. One direction of the development is the acceleration of protons and electrons to more and more high energy, and another direction is the acceleration of heavy ions up to uranium to several MeV up to several hundreds MeV. However recently, accelerators are used as the useful tools for the studies in wider fields. There are electrostatic acceleration and high frequency acceleration in ion acceleration, and at present, super-large accelerators are high frequency acceleration type. In Japan Atomic Energy Research Institute, it was decided in 1975 to construct an electrostatic accelerator of tandem type in order to accelerate heavy ions. In case of the electrostatic acceleration, the construction is relatively simple, the acceleration of heavy ions is easy, the property of the ion beam is very good, and the energy is stable. Especially, the tandem type is convenient for obtaining high energy. The tandem accelerator of 20 MV terminal voltage was ordered from the National Electrostatics Corp., USA, and is expected to be completed in 1978. The significance of heavy ion acceleration in the development and research of atomic energy, tandem van de Graaff accelerators, the JAERI 20MV tandem accelerator, and the research project with this accelerator are described. (Kako, I.)

 4. An introduction to acceleration mechanisms

  International Nuclear Information System (INIS)

  Palmer, R.B.

  1987-05-01

  This paper discusses the acceleration of charged particles by electromagnetic fields, i.e., by fields that are produced by the motion of other charged particles driven by some power source. The mechanisms that are discussed include: Ponderamotive Forces, Acceleration, Plasma Beat Wave Acceleration, Inverse Free Electron Laser Acceleration, Inverse Cerenkov Acceleration, Gravity Acceleration, 2D Linac Acceleration and Conventional Iris Loaded Linac Structure Acceleration

 5. CAS CERN Accelerator School second advanced accelerator physics course

  International Nuclear Information System (INIS)

  Turner, S.

  1989-01-01

  The advanced course on general accelerator physics given in West Berlin closely followed that organised by the CERN Accelerator School at Oxford in September 1985 and whose proceedings were published as CERN Yellow Report 87-03 (1987). However, certain subjects were treated in a different way, improved or extended, while some new ones were introduced and it is all of these which are included in the present proceedings. The lectures include particle-photon interactions, high-brilliance lattices and single/multiple Touschek effect, while the seminars are on the major accelerators presently under construction or proposed for the near future, applications of synchrotron radiation, free-electron lasers, cosmic accelerators and crystal beams. Also included are errata, and addenda to some of the lectures, of CERN 87-03. (orig.)

 6. 2014 CERN Accelerator Schools: Beam Loss and Accelerator Protection

  CERN Multimedia

  2014-01-01

  The US-CERN-JAPAN-RUSSIA Joint International Accelerator School is organising a course on Beam Loss and Accelerator Protection to be held in Newport Beach, California, USA from 5-14 November, 2014.    This school is intended for physicists and engineers who are or may be engaged in the design, construction, and/or operation of accelerators with high power photon or particle beams and/or accelerator sub-systems with large stored energy. Application deadlines are 15 August and 4 September. Further information on this Joint School can be found at: http://cas.web.cern.ch/cas/JAS/Newport%20Beach%202014/NPBadvert.html http://indico.cern.ch/event/287647/ http://uspas.fnal.gov/programs/JAS/JAS14.shtml

 7. Vp x B acceleration

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sugihara, Ryo.

  1987-05-01

  A unique particle acceleration by an electrostatic (ES) wave, a magnetosonic shock wave as well as an electromagnetic (EM) wave is reviewed. The principle of the acceleration is that when a charged particle is carried across an external magnetic field the charge feels a DC field (the Lorentz force) and is accelerated. The theory for the ES wave acceleration is experimentally verified thought it is semi-quantitative. The shock acceleration is extensively studied theoretically and in a particle simulation method and the application is extended to phenomena in interplanetary space. The EM wave acceleration is based on a trapping in a moving neutral sheet created by the wave magnetic field and the external magnetic field, and the particle can be accelerated indefinitely. A brief sketch on a slow-wave-structure for this acceleration will be given. (author)

 8. Acceleration of polarized proton in high energy accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lee, S.Y.

  1991-01-01

  In low to medium energy accelerators, betatron tune jumps and vertical orbit harmonic correction methods have been used to overcome the intrinsic and imperfection resonances. At high energy accelerators, snakes are needed to preserve polarization. The author analyzes the effects of snake resonances, snake imperfections, and overlapping resonances on spin depolarization. He discusses also results of recent snake experiments at the IUCF Cooler Ring. The snake can overcome various kinds of spin depolarization resonances. These experiments pointed out further that partial snake can be used to cure the imperfection resonances in low to medium energy accelerators

 9. ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA OZE ORAZ ENERGII ODPADOWEJ NA PRZYKŁADZIE ROZWIĄZAŃ OBIEKTU PRZEMYSŁOWO-BIUROWEGO W SCHWABACH/ NIEMCY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ada KOWALSKA

  Full Text Available Zastosowanie źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych na cele zaspokojenia potrzeb energetycznych pozwala na ograniczenie kosztów zakupu energii oraz opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego w przypadku obiektów przemysłowych. W artykule omówiono rozwiązania służące redukcji zużycia energii i wykorzystaniu energii odpadowej generowanej w procesach produkcyjnych, zastosowane w nowej siedzibie producenta maszyn w przemyśle kablowym, firmie NIEHOFF. Zastosowane technologie pozwoliły na ograniczenie kosztów zakupu energii, opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego oraz sprawiło, że firma NIEHOFF stała się jednym z największych użytkowników geotermii w Niemczech. Zastosowane nowatorskie rozwiązania, wymagały użycia materiałów i izolacji termicznej o możliwie najniższych współczynnikach przewodzenia ciepła. Dopiero tak zaprojektowany budynek mógł spełnić warunki wysokiej efektywności energetycznej nowobudowanych obiektów. Głównym źródłem ciepła w budynku jest energia geotermalna, która zasila zarówno układ ogrzewania jak i chłodzenia. Takie podejście pozwoliło na oszczędności rzędu 75% w porównaniu do rozwiązań konwencjonalnych. Technologia wykorzystana do kontroli obiektów dostosowuje temperatury w pomieszczeniach z uwagi na warunki wewnętrzne oraz zewnętrzne, co zostało osiągnięte dzięki stałemu wglądowi do danych pogodowych. Zaopatrzenie w ciepło/chłód technologiczny zachodzi przez radiacyjne panele sufitowe, sufitowe panele grzewcze i wentylację oraz tradycyjną instalację c.o. co znacznie podniosło efektywność grzewczą oraz podniosło komfort pracowników. Obiekty firmy NIEHOFF w Schwabach są przykładem dobrych praktyk pro-ekologicznych i zrównoważonego wykorzystywania energii.

 10. Collective ion acceleration

  International Nuclear Information System (INIS)

  Godfrey, B.B.; Faehl, R.J.; Newberger, B.S.; Shanahan, W.R.; Thode, L.E.

  1977-01-01

  Progress achieved in the understanding and development of collective ion acceleration is presented. Extensive analytic and computational studies of slow cyclotron wave growth on an electron beam in a helix amplifier were performed. Research included precise determination of linear coupling between beam and helix, suppression of undesired transients and end effects, and two-dimensional simulations of wave growth in physically realizable systems. Electrostatic well depths produced exceed requirements for the Autoresonant Ion Acceleration feasibility experiment. Acceleration of test ions to modest energies in the troughs of such waves was also demonstrated. Smaller efforts were devoted to alternative acceleration mechanisms. Langmuir wave phase velocity in Converging Guide Acceleration was calculated as a function of the ratio of electron beam current to space-charge limiting current. A new collective acceleration approach, in which cyclotron wave phase velocity is varied by modulation of electron beam voltage, is proposed. Acceleration by traveling Virtual Cathode or Localized Pinch was considered, but appears less promising. In support of this research, fundamental investigations of beam propagation in evacuated waveguides, of nonneutral beam linear eigenmodes, and of beam stability were carried out. Several computer programs were developed or enhanced. Plans for future work are discussed

 11. Accelerators for Medicine

  CERN Multimedia

  CERN. Geneva

  2018-01-01

  This lecture will review the different applications of particle accelerators to the medical field, from cancer treatment with beams of accelerator-produced particles (photons, electrons, protons, ions and neutrons) to the generation of radioactive isotopes used in medical diagnostics, in cancer therapy and in the new domain of theragnostics. For each application will be outlined the state of the art, the potential, and the accelerator challenges to be faced to meet the increasing demand for therapeutic procedures based on accelerators.

 12. Status report of pelletron accelerator and ECR based heavy ion accelerator programme

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gupta, A.K.

  2015-01-01

  The BARC-TIFR Pelletron Accelerator is completing twenty seven years of round-the-clock operation, serving diverse users from institutions within and outside DAE. Over the years, various developmental activities and application oriented programs have been initiated at Pelletron Accelerator Facility, resulting into enhanced utilization of the accelerator. We have also been pursuing an ECR based heavy ion accelerator programme under XII th Plan, consisting of an 18 GHz superconducting ECR (Electron Cyclotron Resonance) ion source and a room temperature RFQ (Radio Frequency Quadrupole) followed by low and high beta superconducting niobium resonator cavities. This talk will provide the current status of Pelletron Accelerator and the progress made towards the ECR based heavy ion accelerator program at BARC. (author)

 13. Acceleration parameters for fluid physics with accelerating bodies

  CSIR Research Space (South Africa)

  Gledhill, Irvy MA

  2016-06-01

  Full Text Available to an acceleration parameter that appears to be new in fluid physics, but is known in cosmology. A selection of cases for rectilinear acceleration has been chosen to illustrate the point that this parameter alone does not govern regimes of flow about significantly...

 14. Illinois Accelerator Research Center

  Science.gov (United States)

  Kroc, Thomas K.; Cooper, Charlie A.

  The Illinois Accelerator Research Center (IARC) hosts a new accelerator development program at Fermi National Accelerator Laboratory. IARC provides access to Fermi's state-of-the-art facilities and technologies for research, development and industrialization of particle accelerator technology. In addition to facilitating access to available existing Fermi infrastructure, the IARC Campus has a dedicated 36,000 ft2 Heavy Assembly Building (HAB) with all the infrastructure needed to develop, commission and operate new accelerators. Connected to the HAB is a 47,000 ft2 Office, Technology and Engineering (OTE) building, paid for by the state, that has office, meeting, and light technical space. The OTE building, which contains the Accelerator Physics Center, and nearby Accelerator and Technical divisions provide IARC collaborators with unique access to world class expertise in a wide array of accelerator technologies. At IARC scientists and engineers from Fermilab and academia work side by side with industrial partners to develop breakthroughs in accelerator science and translate them into applications for the nation's health, wealth and security.

 15. FFAGS for muon acceleration

  International Nuclear Information System (INIS)

  Berg, J. Scott; Kahn, Stephen; Palmer, Robert; Trbojevic, Dejan; Johnstone, Carol; Keil, Eberhard; Aiba, Masamitsu; Machida, Shinji; Mori, Yoshiharu; Ogitsu, Toru; Ohmori, Chihiro; Sessler, Andrew; Koscielniak, Shane

  2003-01-01

  Due to their finite lifetime, muons must be accelerated very rapidly. It is challenging to make the magnets ramp fast enough to accelerate in a synchrotron, and accelerating in a linac is very expensive. One can use a recirculating accelerator (like CEBAF), but one needs a different arc for each turn, and this limits the number of turns one can use to accelerate, and therefore requires significant amounts of RF to achieve the desired energy gain. An alternative method for muon acceleration is using a fixed field alternating gradient (FFAG) accelerator. Such an accelerator has a very large energy acceptance (a factor of two or three), allowing one to use the same arc with a magnetic field that is constant over time. Thus, one can in principle make as many turns as one can tolerate due to muon decay, therefore reducing the RF cost without increasing the arc cost. This paper reviews the current status of research into the design of FFAGs for muon acceleration. Several current designs are described and compared. General design considerations are also discussed

 16. The electron accelerator Ridgetron

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hayashizaki, N.; Hattori, T.; Odera, M.; Fujisawa, T.

  1999-01-01

  Many electron accelerators of DC or RF type have been widely used for electron beam irradiation (curing, crosslinking of polymers, sterilization of medical disposables, preservation of food, etc.). Regardless of the acceleration energy, the accelerators to be installed in industrial facilities, have to satisfy the requires of compact size, low power consumption and stable operation. The DC accelerator is realized very compact in the energy under 300 keV, however, it is large to prevent the discharge of an acceleration column in the energy over 300 keV. The RF electron accelerator Ridgetron has been developed to accelerate the continuous beam of the 0.5-10 MeV range in compact space. It is the first example as an electron accelerator incorporated a ridged RF cavity. A prototype system of final energy of 2.5 MeV has been studied to confirm the feasibility at present

 17. High brightness electron accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sheffield, R.L.; Carlsten, B.E.; Young, L.M.

  1994-01-01

  A compact high brightness linear accelerator is provided for use, e.g., in a free electron laser. The accelerator has a first plurality of accelerating cavities having end walls with four coupling slots for accelerating electrons to high velocities in the absence of quadrupole fields. A second plurality of cavities receives the high velocity electrons for further acceleration, where each of the second cavities has end walls with two coupling slots for acceleration in the absence of dipole fields. The accelerator also includes a first cavity with an extended length to provide for phase matching the electron beam along the accelerating cavities. A solenoid is provided about the photocathode that emits the electrons, where the solenoid is configured to provide a substantially uniform magnetic field over the photocathode surface to minimize emittance of the electrons as the electrons enter the first cavity. 5 figs

 18. Multipactor Physics, Acceleration, and Breakdown in Dielectric-Loaded Accelerating Structures

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fischer, Richard P.; Gold, Steven H.

  2016-01-01

  The objective of this 3-year program is to study the physics issues associated with rf acceleration in dielectric-loaded accelerating (DLA) structures, with a focus on the key issue of multipactor loading, which has been found to cause very significant rf power loss in DLA structures whenever the rf pulsewidth exceeds the multipactor risetime (~10 ns). The experiments are carried out in the X-band magnicon laboratory at the Naval Research Laboratory (NRL) in collaboration with Argonne National Laboratory (ANL) and Euclid Techlabs LLC, who develop the test structures with support from the DoE SBIR program. There are two main elements in the research program: (1) high-power tests of DLA structures using the magnicon output (20 MW @11.4 GHz), and (2) tests of electron acceleration in DLA structures using relativistic electrons from a compact X-band accelerator. The work during this period has focused on a study of the use of an axial magnetic field to suppress multipactor in DLA structures, with several new high power tests carried out at NRL, and on preparation of the accelerator for the electron acceleration experiments.

 19. Charged particle accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Arakawa, Kazuo.

  1969-01-01

  An accelerator is disclosed having a device which permits the electrodes of an accelerator tube to be readily conditioned in an uncomplicated manner before commencing operation. In particle accelerators, it is necessary to condition the accelerator electrodes before a stable high voltage can be applied. Large current accelerators of the cockcroft-walton type require a complicated manual operation which entails applying to the electrodes a low voltage which is gradually increased to induce a vacuum discharge and then terminated. When the discharge attains an extremely low level, the voltage is again impressed and again raised to a high value in low current type accelerators, a high voltage power supply charges the electrodes once to induce discharge followed by reapplying the voltage when the vacuum discharge reaches a low level, according to which high voltage is automatically applied. This procedure, however, requires that the high voltage power supply be provided with a large internal resistance to limit the current to within several milliamps. The present invention connects a high voltage power supply and an accelerator tube through a discharge current limiting resistor wired in parallel with a switch. Initially, the switch is opened enabling the power supply to impress a voltage limited to a prescribed value by a suitably chosen resistor. Conditioning is effected by allowing the voltage between electrodes to increase and is followed by closing the switch through which high voltage is applied directly to the accelerator for operation. (K.J. Owens)

 20. CAS CERN Accelerator School: Advanced accelerator physics. Proceedings. Vol. 2

  International Nuclear Information System (INIS)

  Turner, S.

  1987-01-01

  This advanced course on general accelerator physics is the second of the biennial series given by the CERN Accelerator School and follows on from the first basic course given at Gif-sur-Yvette, Paris, in 1984. Stress is placed on the mathematical tools of Hamiltonian mechanics and the Vlasov and Fokker-Planck equations, which are widely used in accelerator theory. The main topics treated in this present work include: nonlinear resonances, chromaticity, motion in longitudinal phase space, growth and control of longitudinal and transverse beam emittance, space-charge effects and polarization. The seminar programme treats some specific accelerator techniques, devices, projects and future possibilities. (orig.)

 1. Electron accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Abramyan.

  1981-01-01

  The USSR produces an electron accelerator family of a simple design powered straight from the mains. The specifications are given of accelerators ELITA-400, ELITA-3, ELT-2, TEUS-3 and RIUS-5 with maximum electron energies of 0.3 to 5 MeV, a mean power of 10 to 70 kW operating in both the pulsed and the continuous (TEUS-3) modes. Pulsed accelerators ELITA-400 and ELITA-3 and RIUS-5 in which TESLA resonance transformers are used are characterized by their compact size. (Ha)

 2. Future accelerators (?)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  John Womersley

  2003-08-21

  I describe the future accelerator facilities that are currently foreseen for electroweak scale physics, neutrino physics, and nuclear structure. I will explore the physics justification for these machines, and suggest how the case for future accelerators can be made.

 3. Laser-driven accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1982-01-01

  Several devices for using laser fields have been proposed and they can be classified in three broad categories - 'far-field' accelerators (such as the principle of inverse free electron lasers), 'media' accelerators (which, for example, use the inverse Cherenkov effect or laser-controlled plasma waves), and 'near-field' accelerators (using a loaded guiding structure such as cavities or gratings). These different approaches come from the fact that a particle cannot be accelerated by the absorption of single photons (because of momentum conservation) and thus some other element has to intervene. (orig./HSI).

 4. Interacting with accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dasgupta, S.

  1994-01-01

  Accelerators are research machines which produce energetic particle beam for use as projectiles to effect nuclear reactions. These machines along with their services and facilities may occupy very large areas. The man-machine interface of accelerators has evolved with technological changes in the computer industry and may be partitioned into three phases. The present paper traces the evolution of man-machine interface from the earliest accelerators to the present computerized systems incorporated in modern accelerators. It also discusses the advantages of incorporating expert system technology for assisting operators. (author). 8 ref

 5. LIBO accelerates

  CERN Multimedia

  2002-01-01

  The prototype module of LIBO, a linear accelerator project designed for cancer therapy, has passed its first proton-beam acceleration test. In parallel a new version - LIBO-30 - is being developed, which promises to open up even more interesting avenues.

 6. 2016 Accelerators meeting

  International Nuclear Information System (INIS)

  Spiro, Michel; Revol, Jean-Luc; Biarrotte, Jean-Luc; Napoly, Olivier; Jardin, Pascal; Chautard, Frederic; Thomas, Jean Charles; Petit, Eric

  2016-09-01

  The Accelerators meeting is organised every two years by the Accelerators division of the French Society of Physics (SFP). It brings together about 50 participants during a one-day meeting. The morning sessions are devoted to scientific presentations while the afternoon is dedicated to technical visits of facilities. This document brings together the available presentations (slides): 1 - Presentation of the Ganil - Grand accelerateur national d'ions lourds/Big national heavy-ion accelerator, Caen (Jardin, Pascal); 2 - Presentation of the Accelerators division of the French Society of Physics (Revol, Jean-Luc); 3 - Forward-looking and Prospective view (Napoly, Olivier); 4 - Accelerators at the National Institute of Nuclear and particle physics, situation, Forward-looking and Prospective view (Biarrotte, Jean-Luc); 5 - GANIL-SPIRAL2, missions and goals (Thomas, Jean Charles); 6 - The SPIRAL2 project (Petit, Eric)

 7. Acceleration of radioactive ions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Laxdal, R.E.

  2003-01-01

  There is an intense interest world-wide in the use of radioactive ion beams (RIBs) for experiment. In many existing or proposed facilities ions are produced or collected at source potential, ionized and re-accelerated. Within the past year three new ISOL based facilities have added dedicated post-accelerators to deliver accelerated RIBs to experiment. The paper gives an overview of RIB accelerators present and future, and explores the inherent features in the various acceleration methods with an emphasis on heavy ion linacs. The ISAC-I and ISAC-II post-accelerators are discussed as examples. Commissioning results and initial operating experience with ISAC-I will be presented

 8. Far field acceleration

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fernow, R.C.

  1995-07-01

  Far fields are propagating electromagnetic waves far from their source, boundary surfaces, and free charges. The general principles governing the acceleration of charged particles by far fields are reviewed. A survey of proposed field configurations is given. The two most important schemes, Inverse Cerenkov acceleration and Inverse free electron laser acceleration, are discussed in detail

 9. Accelerating field step-up transformer in wake-field accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chojnacki, E.; Gai, W.; Schoessow, P.; Simpson, J.

  1991-01-01

  In the wake-field scheme of particle acceleration, a short, intense drive bunch of electrons passes through a slow-wave structure, leaving behind high rf power in its wake field. The axial accelerating electric field associated with the rf can be quite large, > 100 MeV/m, and is used to accelerate a much less intense ''witness'' beam to eventual energies > 1 TeV. The rf power is deposited predominantly in the fundamental mode of the structure, which, for dielectric-lined waveguide as used at Argonne, is the TM 01 mode. In all likelihood on the field amplitude will be limited only by rf breakdown of the dielectric material, the limit of which is currently unknown in the short time duration, high frequency regime of wake-field acceleration operation. To obtain such strong electric fields with given wake-field rf power, the dimensions of the dielectric-lined waveguide have to be fairly small, OD of the order of a cm and ID of a few mm, and this gives rise to the generation of strong deflection modes with beam misalignment. While a scheme exists to damp such deflection modes on a bunch-to-bunch time scale, head-tail beam deflection could still be a problem and BNS damping as well as FODO focusing are incomplete cures. Presented here are details of a scheme by which the rf power is generated by in a large-diameter wake-field tube, where deflection mode generation by the intense drive beam is tolerable, and then fed into a small-diameter acceleration tube where the less intense witness beam is accelerated by the greatly enhanced axial electric field. The witness beam generates little deflection-mode power itself, even in the small acceleration tube, thus a final high-quality, high-energy electron beam is produced

 10. APT accelerator technology

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schneider, J. David

  1996-01-01

  The proposed accelerator production of tritium (APT) project requires an accelerator that provides a cw proton beam of 100 m A at 1300 MeV. Since the majority of the technical risk of a high-current cw (continuous-wave, 100% DF) accelerator resides in the low-energy section, Los Alamos is building a 20 MeV duplicate of the accelerator front end to confirm design codes, beam performance, and demonstrate operational reliability. We report on design details of this low-energy demonstration accelerator (LEDA) and discuss the integrated design of the full accelerator for the APT plant. LEDA's proton injector is under test and has produced more than 130 mA at 75 keV. Fabrication is proceeding on a 6.7- MeV, 8-meter-long RFQ, and detailed design is underway on coupled-cavity drift-tube linac (CCDTL) structures. In addition, detailed design and technology experiments are underway on medium-beta superconducting cavities to assess the feasibility of replacing the conventional (room-temperature copper) high-energy linac with a linac made of niobium superconducting RF cavities. (author)

 11. Accelerators and Dinosaurs

  CERN Multimedia

  Turner, Michael Stanley

  2003-01-01

  Using naturally occuring particles on which to research might have made accelerators become extinct. But in fact, results from astrophysics have made accelerator physics even more important. Not only are accelerators used in hospitals but they are also being used to understand nature's inner workings by searching for Higgs bosons, CP violation, neutrino mass and dark matter (2 pages)

 12. Accelerator business in Japan expanding

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1992-01-01

  Accelerators have become to be used increasingly in Japan in such fields as medicine, physics research and industry. This has caused stiff competition for market share by the manufacturers of accelerators. Electron beam accelerators for industrial use provide an indispensable means for adding values to products, for example, electric cables with incombustible insulators. Linear accelerators for the nondestructive inspection of nuclear components have been widely installed at equipment manufacturing plants. Active efforts have been exerted to develop small synchrotron radiation accelerators for next generation electronic industry. Cyclotrons for producing short life radioisotopes for medical diagnosis and electron beam accelerators for radiation therapy are also used routinely. The suppliers of accelerators include the companies manufacturing heavy electric machinery, heavy machinery and the engineering division of steelmakers. Accelerator physics is being formed, but universities do not yet offer the course regarding accelerators. Accelerator use in Japan and the trend of accelerator manufacturers are reported. (K.I.)

 13. Acceleration of a trailing positron bunch in a plasma wakefield accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Doche, A.; Beekman, C.; Corde, S.

  2017-01-01

  High gradients of energy gain and high energy efficiency are necessary parameters for compact, cost-efficient and high-energy particle colliders. Plasma Wakefield Accelerators (PWFA) offer both, making them attractive candidates for next-generation colliders. Here in these devices, a charge-density plasma wave is excited by an ultra-relativistic bunch of charged particles (the drive bunch). The energy in the wave can be extracted by a second bunch (the trailing bunch), as this bunch propagates in the wake of the drive bunch. While a trailing electron bunch was accelerated in a plasma with more than a gigaelectronvolt of energy gain, accelerating a trailing positron bunch in a plasma is much more challenging as the plasma response can be asymmetric for positrons and electrons. We report the demonstration of the energy gain by a distinct trailing positron bunch in a plasma wakefield accelerator, spanning nonlinear to quasi-linear regimes, and unveil the beam loading process underlying the accelerator energy efficiency. A positron bunch is used to drive the plasma wake in the experiment, though the quasi-linear wake structure could as easily be formed by an electron bunch or a laser driver. Finally, the results thus mark the first acceleration of a distinct positron bunch in plasma-based particle accelerators.

 14. Accelerator microanalysis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tuniz, C.

  1997-01-01

  Particle accelerators have been developed more than sixty years ago to investigate nuclear and atomic phenomena. A major shift toward applications of accelerators in the study of materials structure and composition in inter-disciplinary projects has been witnessed in the last two decades. The Australian Nuclear Science and Technology Organisation (ANSTO) has developed advanced research programs based on the use of particle and photon beams. Atmospheric pollution problems are investigated at the 3 MV Van de Graff accelerator using ion beam analysis techniques to detect toxic elements in aerosol particles. High temperature superconductor and semiconductor materials are characterised using the recoil of iodine and other heavy ions produced at ANTARES, the 10-MV Tandem accelerator. A heavy-ion microprobe is presently being developed at ANTARES to map elemental concentrations of specific elements with micro-size resolution. An Accelerator mass Spectrometry (AMS) system has been developed at ANSTO for the ultra-sensitive detection of Carbon-14, Iodine-129 and other long-lived radioisotopes. This AMS spectrometer is a key instrument for climate change studies and international safeguards. ANSTO is also managing the Australian Synchrotron Research program based on facilities developed at the Photon Factory (Japan) and at the Advanced Photon Source (USA). Advanced projects in biology, materials chemistry, structural condensed matter and other disciplines are being promoted by a consortium involving Australian universities and research institutions. This paper will review recent advances in the use of particle accelerators, with a particular emphasis on applications developed at ANSTO and related to problems of international concern, such as global environmental change, public health and nuclear proliferation

 15. Accelerator-based BNCT.

  Science.gov (United States)

  Kreiner, A J; Baldo, M; Bergueiro, J R; Cartelli, D; Castell, W; Thatar Vento, V; Gomez Asoia, J; Mercuri, D; Padulo, J; Suarez Sandin, J C; Erhardt, J; Kesque, J M; Valda, A A; Debray, M E; Somacal, H R; Igarzabal, M; Minsky, D M; Herrera, M S; Capoulat, M E; Gonzalez, S J; del Grosso, M F; Gagetti, L; Suarez Anzorena, M; Gun, M; Carranza, O

  2014-06-01

  The activity in accelerator development for accelerator-based BNCT (AB-BNCT) both worldwide and in Argentina is described. Projects in Russia, UK, Italy, Japan, Israel, and Argentina to develop AB-BNCT around different types of accelerators are briefly presented. In particular, the present status and recent progress of the Argentine project will be reviewed. The topics will cover: intense ion sources, accelerator tubes, transport of intense beams, beam diagnostics, the (9)Be(d,n) reaction as a possible neutron source, Beam Shaping Assemblies (BSA), a treatment room, and treatment planning in realistic cases. © 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 16. Applying the accelerator

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Barbalat, Oscar

  1989-12-15

  Originally developed as tools for frontier physics, particle accelerators provide valuable spinoff benefits in applied research and technology. These accelerator applications are the subject of a biennial meeting in Denton, Texas, but the increasing activity in this field resulted this year (5-9 September) in the first European Conference on Accelerators in Applied Research and Technology, organized by K. Bethge of Frankfurt's Goethe University. The meeting reflected a wide range of applications - ion beam analysis, exploitation of nuclear microbeams, accelerator mass spectrometry, applications of photonuclear reactions, ion beam processing, synchrotron radiation for semiconductor technology, specialized technology.

 17. Applying the accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Barbalat, Oscar

  1989-01-01

  Originally developed as tools for frontier physics, particle accelerators provide valuable spinoff benefits in applied research and technology. These accelerator applications are the subject of a biennial meeting in Denton, Texas, but the increasing activity in this field resulted this year (5-9 September) in the first European Conference on Accelerators in Applied Research and Technology, organized by K. Bethge of Frankfurt's Goethe University. The meeting reflected a wide range of applications - ion beam analysis, exploitation of nuclear microbeams, accelerator mass spectrometry, applications of photonuclear reactions, ion beam processing, synchrotron radiation for semiconductor technology, specialized technology

 18. Studies of accelerated compact toruses

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hartman, C.W.; Eddleman, J.; Hammer, J.H.

  1983-01-01

  In an earlier publication we considered acceleration of plasma rings (Compact Torus). Several possible accelerator configurations were suggested and the possibility of focusing the accelerated rings was discussed. In this paper we consider one scheme, acceleration of a ring between coaxial electrodes by a B/sub theta/ field as in a coaxial rail-gun. If the electrodes are conical, a ring accelerated towards the apex of the cone undergoes self-similar compression (focusing) during acceleration. Because the allowable acceleration force, F/sub a/ = kappaU/sub m//R where (kappa - 2 , the accelerating distance for conical electrodes is considerably shortened over that required for coaxial electrodes. In either case, however, since the accelerating flux can expand as the ring moves, most of the accelerating field energy can be converted into kinetic energy of the ring leading to high efficiency

 19. Plasma-based and novel accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sugihara, Ryo; Nishida, Yasushi

  1992-05-01

  This publication is a collection of papers presented at Workshop on Plasma-Based and Novel Accelerators held at National Institute for Fusion Science, Nagoya, on December 19-20, 1991. Plasma-based accelerators are attracting considerable attention in these days a new, exciting field of plasma applications. The study gives rise to and spurs study of other unique accelerators like laser-based accelerators. The talks in the Workshop encompassed beat-wave accelerator (BWA), plasma wake field accelerator (PWFA), V p x B accelerator, laser-based accelerators and some novel methods of acceleration. They also covered the topics such as FEL, cluster acceleration and plasma lens. Small scale experiments as those in universities have exhibited brilliant results while larger scale experiments like BWA in Institute of Laser Engineering, Osaka University, and PWFA in KEK start showing significant results as well. (J.P.N.)

 20. Diagnostics for induction accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fessenden, T.J.

  1996-04-01

  The induction accelerator was conceived by N. C. Christofilos and first realized as the Astron accelerator that operated at LLNL from the early 1960's to the end of 1975. This accelerator generated electron beams at energies near 6 MeV with typical currents of 600 Amperes in 400 ns pulses. The Advanced Test Accelerator (ATA) built at Livermore's Site 300 produced 10,000 Ampere beams with pulse widths of 70 ns at energies approaching 50 MeV. Several other electron and ion induction accelerators have been fabricated at LLNL and LBNL. This paper reviews the principal diagnostics developed through efforts by scientists at both laboratories for measuring the current, position, energy, and emittance of beams generated by these high current, short pulse accelerators. Many of these diagnostics are closely related to those developed for other accelerators. However, the very fast and intense current pulses often require special diagnostic techniques and considerations. The physics and design of the more unique diagnostics developed for electron induction accelerators are presented and discussed in detail

 1. FMIT accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Armstrong, D.D.

  1983-01-01

  A 35-MeV 100-mA cw linear accelerator is being designed by Los Alamos for use in the Fusion Materials Irradiation Test (FMIT) Facility. Essential to this program is the design, construction, and evaluation of performance of the accelerator's injector, low-energy beam transport, and radio-frequency quadrupole sections before they are shipped to the facility site. The installation and testing of some of these sections have begun as well as the testing of the rf, noninterceptive beam diagnostics, computer control, dc power, and vacuum systems. An overview of the accelerator systems and the performance to date is given

 2. Accelerators of future generation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kolomenskij, A.A.

  1983-01-01

  A brief review of the prospects of development of various of types accelerator over next 10 to 15 years is given. The following directions are considered: superhign energy proton accelerators and storage rings, electron-positron colliding beams, heavy ion accelerators, medium energy, high-current proton accelerators superhigh power particle beams (electrons light- and heavy ions) for inertial fusion

 3. Plasma-based accelerator structures

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schroeder, Carl B.

  1999-01-01

  Plasma-based accelerators have the ability to sustain extremely large accelerating gradients, with possible high-energy physics applications. This dissertation further develops the theory of plasma-based accelerators by addressing three topics: the performance of a hollow plasma channel as an accelerating structure, the generation of ultrashort electron bunches, and the propagation of laser pulses is underdense plasmas

 4. Recent progress in particle accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cole, F.T.; Mills, F.E.

  1988-01-01

  Many accelerators have also been built for medical radiography and therapy. Electron accelerators for this application are available commercially, using the electrons directly or bremsstrahlung photons. Neutrons produced by accelerator beams have also been used for therapy with considerable success, and several proton accelerators built for physics research have been adapted for direct therapy with protons. The first proton accelerator specifically for therapy is now being built. Separate from what might be called conventional accelerator technology, an entirely new field utilizing very highly pulsed power has been developed, and beams of short pulses of thousands or millions of amperes peak current in the MeV energy range are now available. These beams have important applications in high-energy particle acceleration, controlled fusion, industrial treatment of materials, and possibly in food preservation. All of these accelerators make use of external fields of acceleration. There is also vigorous research into new methods of acceleration, in many schemes making use of the intense accelerating fields, generated by laser beams or by plasma states of matter. This research has not as yet made traditional kinds of accelerators outmoded, but many workers hope that early in the next century there will be practical new acceleration methods making use of these very high fields. These developments are discussed in detail

 5. Plasma-focused cyclic accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mondelli, A.A.; Chernin, D.P.

  1985-01-01

  The use of ambient plasma to neutralize the transverse forces of an intense particle beam has been known for many years. Most recently, the so-called ion-focused regime (IFR) for beam propagation has been used as a means of focusing intense electron beams in linear accelerators and suggested for injecting an electron beam across magnetic field lines into a high-current cyclic accelerator. One technique for generating the required background plasma for IFR propagation is to use a laser to ionize ambient gas in the accelerator chamber. This paper discusses an alternative means of plasma production for IFR, viz. by using RF breakdown. For this approach the accelerator chamber acts as a waveguide. This technique is not limited to toroidal accelerators. It may be applied to any accelerator or recirculator geometry as well as for beam steering and for injection or extraction of beams in closed accelerator configurations

 6. Acceleration of polarized protons in the IHEP accelerator complex

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anferov, V.A.; Ado, Yu.M.; Shoumkin, D.

  1995-01-01

  The paper considers possibility to accelerate polarized beam in the IHEP accelerator complex (including first stage of the UNK). The scheme of preserving beam polarization is described for all acceleration stages up to 400 GeV beam energy. Polarization and intensity of the polarized proton beam are estimated. The suggested scheme includes using two Siberian snakes in opposite straight sections of the UNK-1, where each snake consists of five dipole magnets. In the U-70 it is suggested to use one helical Siberian snake, which is turned on adiabatically at 10 GeV, and four pulsed quadrupoles. To incorporate the snake into the accelerator lattice it is proposed to make modification of one superperiod. This would make a 13 m long straight section. Spin depolarization in the Booster is avoided by decreasing the extraction energy to 0.9 GeV. Then no additional hardware is required in the Booster

 7. An Examination of Resonance, Acceleration, and Particle Dynamics in the Micro-Accelerator Platform

  International Nuclear Information System (INIS)

  McNeur, Josh; Rosenzweig, J. B.; Travish, G.; Zhou, J.; Yoder, R.

  2010-01-01

  An effort to build a micron-scale dielectric-based slab-symmetric accelerator is underway at UCLA. The structure achieves acceleration via a resonant accelerating mode that is excited in an approximately 800 nm wide vacuum gap by a side coupled 800 nm laser. Detailed simulation results on structure fields and particle dynamics, using HFSS and VORPAL, are presented. We examine the quality factors of the accelerating modes for various structures and the excitations of non-accelerating destructive modes. Additionally, the results of an analytic and computational study of focusing, longitudinal dynamics and acceleration are described. Methods for achieving simultaneous transverse and longitudinal focusing are discussed, including modification of structure dimensions and slow variation of the coupling periodicity.

 8. Systems and methods for the magnetic insulation of accelerator electrodes in electrostatic accelerators

  Science.gov (United States)

  Grisham, Larry R

  2013-12-17

  The present invention provides systems and methods for the magnetic insulation of accelerator electrodes in electrostatic accelerators. Advantageously, the systems and methods of the present invention improve the practically obtainable performance of these electrostatic accelerators by addressing, among other things, voltage holding problems and conditioning issues. The problems and issues are addressed by flowing electric currents along these accelerator electrodes to produce magnetic fields that envelope the accelerator electrodes and their support structures, so as to prevent very low energy electrons from leaving the surfaces of the accelerator electrodes and subsequently picking up energy from the surrounding electric field. In various applications, this magnetic insulation must only produce modest gains in voltage holding capability to represent a significant achievement.

 9. Results from the RACE [Ring ACceleration Experiment] Compact Torus Acceleration Experiment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hammer, J.H.; Hartman, C.W.; Eddleman, J.L.; Kusse, B.

  1987-06-01

  RACE (Ring ACceleration Experiment) is a proof-of-principle experiment aimed at demonstrating acceleration of magnetically confined compact torus plasma rings to directed kinetic energies well in excess of their magnetic and thermal energies. In the course of the first year of operation the following have been observed: successful formation of rings in the RACE geometry; acceleration of rings with large forces, F/sub accelerate/ ∼F/sub equilibrium/ without apparent degradation of the ring structure; peak velocities of ≅2.5 x 10 8 cm/sec; acceleration efficiency of >30% at speeds of 1.5 x 10 8 cm/sec inferred from trajectory and capacitor bank data; kinetic to magnetic energy ratios ∼10 were observed. Experiments in the near future will be aimed at confirmation of the mass/energy measurements by calorimetry and direct density measurements

 10. Industrial Application of Accelerators

  CERN Multimedia

  CERN. Geneva

  2017-01-01

  At CERN, we are very familiar with large, high energy particle accelerators. However, in the world outside CERN, there are more than 35000 accelerators which are used for applications ranging from treating cancer, through making better electronics to removing harmful micro-organisms from food and water. These are responsible for around $0.5T of commerce each year. Almost all are less than 20 MeV and most use accelerator types that are somewhat different from what is at CERN. These lectures will describe some of the most common applications, some of the newer applications in development and the accelerator technology used for them. It will also show examples of where technology developed for particle physics is now being studied for these applications. Rob Edgecock is a Professor of Accelerator Science, with a particular interest in the medical applications of accelerators. He works jointly for the STFC Rutherford Appleton Laboratory and the International Institute for Accelerator Applications at the Univer...

 11. Industrial Application of Accelerators

  CERN Multimedia

  CERN. Geneva

  2017-01-01

  At CERN, we are very familiar with large, high energy particle accelerators. However, in the world outside CERN, there are more than 35000 accelerators which are used for applications ranging from treating cancer, through making better electronics to removing harmful micro-organisms from food and water. These are responsible for around $0.5T of commerce each year. Almost all are less than 20 MeV and most use accelerator types that are somewhat different from what is at CERN. These lectures will describe some of the most common applications, some of the newer applications in development and the accelerator technology used for them. It will also show examples of where technology developed for particle physics is now being studied for these applications. Rob Edgecock is a Professor of Accelerator Science, with a particular interest in the medical applications of accelerators. He works jointly for the STFC Rutherford Appleton Laboratory and the International Institute for Accelerator Applications at the Uni...

 12. Analysis of FFAG accelerators and the evolution of circular accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Laslett, J.

  1961-01-01

  After rapidly comparing circular machines with the linear accelerator and the reasons for the choice of an annular high energy and very high intensity accelerator, recent problems concerning accelerator theory are discussed, with emphasis on their physical character. The FFAG principle. The limit of the energy of FFAG cyclotron. The setting-up and interpreting of mean energy of focusing terms for a spiral FFAG synchrotron. The limiting amplitude stable near the non-linear resonance 2Q z = Q r , as well as the linear coupling resonance of Walkinshaw 2Q z = Q r . The crossed-beam accelerator. The 40 MeV electron model of MURA. Two other parts deal with linear and non-linear methods of injection and extraction using a variable disturbance applied to the magnetic field, as well as to collective effects. The interaction of the beam with the accelerating cavities and the walls. The modification of the phase oscillation equation. The influence of the beams' high frequency fields on the Nielsen longitudinal instability. (author) [fr

 13. Diagnostics for induction accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fessenden, T.J.

  1997-01-01

  The induction accelerator was conceived by N. C. Christofilos and first realized as the Astron accelerator that operated at Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) from the early 1960s to the end of 1975. This accelerator generated electron beams at energies near 6 MeV with typical currents of 600 Amperes in 400-ns pulses. The Advanced Test Accelerator (ATA) built at Livermore close-quote s Site 300 produced 10,000-Ampere beams with pulse widths of 70 ns at energies approaching 50 MeV. Several other electron and ion induction accelerators have been fabricated at LLNL and Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL). This paper reviews the principal diagnostics developed through efforts by scientists at both laboratories for measuring the current, position, energy, and emittance of beams generated by these high-current, short-pulse accelerators. Many of these diagnostics are closely related to those developed for other accelerators. However, the very fast and intense current pulses often require special diagnostic techniques and considerations. The physics and design of the more unique diagnostics developed for electron induction accelerators are presented and discussed in detail. copyright 1997 American Institute of Physics

 14. Accelerators of atomic particles

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sarancev, V.

  1975-01-01

  A brief survey is presented of accelerators and methods of accelerating elementary particles. The principle of collective accelerating of elementary particles is clarified and the problems are discussed of its realization. (B.S.)

 15. Notes on Laser Acceleration

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tajima, T.

  2008-01-01

  This note intends to motivate our effort toward the advent of new methods of particle acceleration, utilizing the fast rising laser technology. By illustrating the underlying principles in an intuitive manner and thus less jargon-clad fashion, we seek a direction in which we shall be able to properly control and harness the promise of laser acceleration. First we review the idea behind the laser wakefield. We then go on to examine ion acceleration by laser. We examine the sheath acceleration in particular and look for the future direction that allows orderly acceleration of ions in high energies

 16. Acceleration ion focusing (IFR) and transport experiments with the recirculating linear accelerator (RLA)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mazarakis, M.G.; Smith, D.L.; Puokey, J.W.; Bennett, L.F.; Wagner, J.S.; Olson, W.R.; George, M.; Turman, B.N.; Prestwich, K.R.; Struve, K.W.

  1992-01-01

  The focusing and transport of intense relativistic electron beams in the Sandia Laboratories Recirculating Linear Accelerator (RLA) is accomplished with the aid of an ion focusing channel (IFR). We report here experiments evaluating the beam generation in the injector and its subsequent acceleration and transport through the first post-accelerating cavity. Two injectors and one type of post-accelerating cavity were studied. Beams of 6-20 kA current were injected and successfully transported and accelerated through the cavity. The transport efficiencies were 90% - 100%, and the beam Gaussian profile (4 MeV injector) and radius (5 mm) remained the same through acceleration. We describe the RLA, present the experimental results and compare them with numerical simulations. (Author) 3 refs., 7 figs

 17. Nuclear physics accelerator facilities

  International Nuclear Information System (INIS)

  1988-12-01

  This paper describes many of the nuclear physics heavy-ion accelerator facilities in the US and the research programs being conducted. The accelerators described are: Argonne National Laboratory--ATLAS; Brookhaven National Laboratory--Tandem/AGS Heavy Ion Facility; Brookhaven National Laboratory--Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) (Proposed); Continuous Electron Beam Accelerator Facility; Lawrence Berkeley Laboratory--Bevalac; Lawrence Berkeley Laboratory--88-Inch Cyclotron; Los Alamos National Laboratory--Clinton P. Anderson Meson Physics Facility (LAMPF); Massachusetts Institute of Technology--Bates Linear Accelerator Center; Oak Ridge National Laboratory--Holifield Heavy Ion Research Facility; Oak Ridge National Laboratory--Oak Ridge Electron Linear Accelerator; Stanford Linear Accelerator Center--Nuclear Physics Injector; Texas AandM University--Texas AandM Cyclotron; Triangle Universities Nuclear Laboratory (TUNL); University of Washington--Tandem/Superconducting Booster; and Yale University--Tandem Van de Graaff

 18. Staging of RF-accelerating Units in a MEMS-based Ion Accelerator

  Science.gov (United States)

  Persaud, A.; Seidl, P. A.; Ji, Q.; Feinberg, E.; Waldron, W. L.; Schenkel, T.; Ardanuc, S.; Vinayakumar, K. B.; Lal, A.

  Multiple Electrostatic Quadrupole Array Linear Accelerators (MEQALACs) provide an opportunity to realize compact radio- frequency (RF) accelerator structures that can deliver very high beam currents. MEQALACs have been previously realized with acceleration gap distances and beam aperture sizes of the order of centimeters. Through advances in Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS) fabrication, MEQALACs can now be scaled down to the sub-millimeter regime and batch processed on wafer substrates. In this paper we show first results from using three RF stages in a compact MEMS-based ion accelerator. The results presented show proof-of-concept with accelerator structures formed from printed circuit boards using a 3 × 3 beamlet arrangement and noble gas ions at 10 keV. We present a simple model to describe the measured results. We also discuss some of the scaling behaviour of a compact MEQALAC. The MEMS-based approach enables a low-cost, highly versatile accelerator covering a wide range of currents (10 μA to 100 mA) and beam energies (100 keV to several MeV). Applications include ion-beam analysis, mass spectrometry, materials processing, and at very high beam powers, plasma heating.

 19. Plasma based accelerators

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Caldwell, Allen [Max-Planck-Institut fuer Physik, Muenchen (Germany)

  2015-05-01

  The concept of laser-induced plasma wakefields as a technique to accelerate charged particles was introduced 35 years ago as a means to go beyond the accelerating gradients possible with metallic cavities supporting radio frequency electromagnetic fields. Significant developments in laser technology have made possible the pulse intensity needed to realize this concept, and rapid progress is now underway in the realization of laser-driven plasma wakefield acceleration. It has also been realized that similar accelerating gradients can be produced by particle beams propagating in plasmas, and experimental programs have also been undertaken to study this possibility. Positive results have been achieved with electron-driven plasma wakefields, and a demonstration experiment with proton-driven wakefields is under construction at CERN. The concepts behind these different schemes and their pros and cons are described, as well as the experimental results achieved. An outlook for future practical uses of plasma based accelerators will also be given.

 20. Linear induction accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Briggs, R.J.

  1986-06-01

  The development of linear induction accelerators has been motivated by applications requiring high-pulsed currents of charged particles at voltages exceeding the capability of single-stage, diode-type accelerators and at currents too high for rf accelerators. In principle, one can accelerate charged particles to arbitrarily high voltages using a multi-stage induction machine, but the 50-MeV, 10-kA Advanced Test Accelerator (ATA) at LLNL is the highest voltage machine in existence at this time. The advent of magnetic pulse power systems makes sustained operation at high-repetition rates practical, and this capability for high-average power is very likely to open up many new applications of induction machines in the future. This paper surveys the US induction linac technology with primary emphasis on electron machines. A simplified description of how induction machines couple energy to the electron beam is given, to illustrate many of the general issues that bound the design space of induction linacs

 1. Accelerator for medical applications and electron acceleration by laser plasma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hosokai, Tomonao; Uesaka, Mitsuru

  2006-01-01

  In this article, the current status of radiation therapies in Japan and updated medical accelerators are reviewed. For medical use, there is a strong demand of a compact and flexible accelerator. At present, however, we have only two choices of the S-band linac with one or two rotation axis combined with the multi leaf collimator, or the X-band linac with a rather flexible robotic arm. In addition, the laser plasma cathode that is the second generation of the laser wake-field accelerator (LWFA) is studied as a high-quality electron source for medical use though it is still at the stage of the basic research. The potential of LWFA as medical accelerator near future is discussed based on updated results of laser plasma cathode experiment in Univ. of Tokyo. (author)

 2. CERN Accelerator School

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1994-01-01

  The CERN Accelerator School (CAS) recently held its Advanced Accelerator Physics course in Greece on the island of Rhodes. Complementing the general course in Finland last year, this course was organized together with the University of Athens and NCSR. Demokritos. Accelerator specialists from Europe, CIS, Japan and USA followed two weeks of ''state-of-theart'' lectures designed to complete their education in the field

 3. RECIRCULATING ACCELERATION

  International Nuclear Information System (INIS)

  BERG, J.S.; GARREN, A.A.; JOHNSTONE, C.

  2000-01-01

  This paper compares various types of recirculating accelerators, outlining the advantages and disadvantages of various approaches. The accelerators are characterized according to the types of arcs they use: whether there is a single arc for the entire recirculator or there are multiple arcs, and whether the arc(s) are isochronous or non-isochronous

 4. Compact particle accelerator

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Elizondo-Decanini, Juan M.

  2017-08-29

  A compact particle accelerator having an input portion configured to receive power to produce particles for acceleration, where the input portion includes a switch, is provided. In a general embodiment, a vacuum tube receives particles produced from the input portion at a first end, and a plurality of wafer stacks are positioned serially along the vacuum tube. Each of the plurality of wafer stacks include a dielectric and metal-oxide pair, wherein each of the plurality of wafer stacks further accelerate the particles in the vacuum tube. A beam shaper coupled to a second end of the vacuum tube shapes the particles accelerated by the plurality of wafer stacks into a beam and an output portion outputs the beam.

 5. Traveling wave linear accelerator with RF power flow outside of accelerating cavities

  Science.gov (United States)

  Dolgashev, Valery A.

  2016-06-28

  A high power RF traveling wave accelerator structure includes a symmetric RF feed, an input matching cell coupled to the symmetric RF feed, a sequence of regular accelerating cavities coupled to the input matching cell at an input beam pipe end of the sequence, one or more waveguides parallel to and coupled to the sequence of regular accelerating cavities, an output matching cell coupled to the sequence of regular accelerating cavities at an output beam pipe end of the sequence, and output waveguide circuit or RF loads coupled to the output matching cell. Each of the regular accelerating cavities has a nose cone that cuts off field propagating into the beam pipe and therefore all power flows in a traveling wave along the structure in the waveguide.

 6. Laser wakefield acceleration

  International Nuclear Information System (INIS)

  Esarey, E.; Ting, A.; Sprangle, P.

  1989-01-01

  The laser wakefield accelerator (LWFA) is a novel plasma based electron acceleration scheme which utilizes a relativistic optical guiding mechanism for laser pulse propagation. In the LWFA, a short, high power, single frequency laser pulse is propagated through a plasma. As the laser pulse propagates, its radial and axial ponderomotive forces nonresonantly generate large amplitude plasma waves (wakefields) with a phase velocity equal to the group velocity of the pulse. A properly phased electron bunch may then be accelerated by the axial wakefield and focused by the transverse wakefield. Optical guiding of the laser pulse in the plasma is necessary in order to achieve high energies in a single stage of acceleration. At sufficiently high laser powers, optical guiding may be achieved through relativistic effects associated with the plasma electrons. Preliminary analysis indicates that this scheme may overcome some of the difficulties present in the plasma beat wave accelerator and in the plasma wakefield accelerator. Analytical and numerical calculations are presented which study both laser pulse propagation within a plasma as well as the subsequent generation of large amplitude plasma waves. In addition, the generation of large amplitude plasma waves in regimes where the plasma waves become highly nonlinear is examined

 7. High Gradient Accelerator Research

  International Nuclear Information System (INIS)

  Temkin, Richard

  2016-01-01

  The goal of the MIT program of research on high gradient acceleration is the development of advanced acceleration concepts that lead to a practical and affordable next generation linear collider at the TeV energy level. Other applications, which are more near-term, include accelerators for materials processing; medicine; defense; mining; security; and inspection. The specific goals of the MIT program are: • Pioneering theoretical research on advanced structures for high gradient acceleration, including photonic structures and metamaterial structures; evaluation of the wakefields in these advanced structures • Experimental research to demonstrate the properties of advanced structures both in low-power microwave cold test and high-power, high-gradient test at megawatt power levels • Experimental research on microwave breakdown at high gradient including studies of breakdown phenomena induced by RF electric fields and RF magnetic fields; development of new diagnostics of the breakdown process • Theoretical research on the physics and engineering features of RF vacuum breakdown • Maintaining and improving the Haimson / MIT 17 GHz accelerator, the highest frequency operational accelerator in the world, a unique facility for accelerator research • Providing the Haimson / MIT 17 GHz accelerator facility as a facility for outside users • Active participation in the US DOE program of High Gradient Collaboration, including joint work with SLAC and with Los Alamos National Laboratory; participation of MIT students in research at the national laboratories • Training the next generation of Ph. D. students in the field of accelerator physics.

 8. Acceleration of polarized proton beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  Roser, T.

  1998-01-01

  The acceleration of polarized beams in circular accelerators is complicated by the numerous depolarizing spin resonances. Using a partial Siberian snake and a rf dipole that ensure stable adiabatic spin motion during acceleration has made it possible to accelerate polarized protons to 25 GeV at the Brookhaven AGS. Full Siberian snakes are being developed for RHIC to make the acceleration of polarized protons to 250 GeV possible. A similar scheme is being studied for the 800 GeV HERA proton accelerator

 9. Electron accelerators for environmental protection

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zimek, Z.

  1998-01-01

  The primary objective of this publication is to provide information suitable for electron accelerators implementation in facilities applying radiation technology for environmental protection. It should be noticed that radiation processing has been successfully used in the fields of crosslinking polymer curing and medical products sterilization for more than 40 years. Practical application of radiation technology today extends on SO 2 and NO x removal from the flue gas (one of major power intensive radiation processing), destruction and removal of organic chemicals from water, decreasing bacteria content in the irradiated sludge and waste water. On the other hand the increased awareness of environmental pollution hazards and more stringent waste regulations in many countries may open stronger support for environmentally oriented technologies. This publication provides an evaluation of electron accelerators capabilities in respect of environmental applications where technological and economical criteria are now well defined. In order to determine the potential of electron accelerators, the literature data were examined as well visits and meetings with various accelerator manufacturers were performed by the author. Experience of the author in accelerator facilities construction and exploitation including those which were used for environmental protection are significant part of this publication. The principle of accelerator action was described in Chapter 1. Early development, accelerator classification and fields of accelerators application were included to this chapter as well. Details of accelerator construction was described in Chapter 2 to illustrate physical capability of accelerators to perform the function of ionizing radiation source. Electron beam extraction devices, under beam equipment, electron beam parameters and measuring methods were characterized in this chapter as well. Present studies of accelerator technology was described in Chapter 3, where

 10. Optimization of accelerator control

  International Nuclear Information System (INIS)

  Vasiljev, N.D.; Mozin, I.V.; Shelekhov, V.A.; Efremov, D.V.

  1992-01-01

  Expensive exploitation of charged particle accelerators is inevitably concerned with requirements of effectively obtaining of the best characteristics of accelerated beams for physical experiments. One of these characteristics is intensity. Increase of intensity is hindered by a number of effects, concerned with the influence of the volume charge field on a particle motion dynamics in accelerator's chamber. However, ultimate intensity, determined by a volume charge, is almost not achieved for the most of the operating accelerators. This fact is caused by losses of particles during injection, at the initial stage of acceleration and during extraction. These losses are caused by deviations the optimal from real characteristics of the accelerating and magnetic system. This is due to a number of circumstances, including technological tolerances on structural elements of systems, influence of measuring and auxiliary equipment and beam consumers' installations, placed in the closed proximity to magnets, and instability in operation of technological systems of accelerator. Control task consists in compensation of deviations of characteristics of magnetic and electric fields by optimal selection of control actions. As for technical means, automatization of modern accelerators allows to solve optimal control problems in real time. Therefore, the report is devoted to optimal control methods and experimental results. (J.P.N.)

 11. Acceleration of magnetized plasma rings

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hartman, D.; Eddleman, J.; Hammer, J.H.

  1982-01-01

  One scheme is considered, acceleration of a ring between coaxial electrodes by a B/sub theta/ field as in a coaxial rail-gun. If the electrodes are conical, a ring accelerated towards the apex of the cone undergoes self-similar compression (focussing) during acceleration. Because the allowable acceleration force F/sub a/ = kappa U/sub m//R (kappa - 2 , the accelerating distance for conical electrodes is considerably shortened over that required for coaxial electrodes. In either case however, since the accelerating flux can expand as the ring moves, most of the accelerating field energy can be converted into kinetic energy of the ring leading to high efficiency

 12. Accelerator and radiation physics

  CERN Document Server

  Basu, Samita; Nandy, Maitreyee

  2013-01-01

  "Accelerator and radiation physics" encompasses radiation shielding design and strategies for hadron therapy accelerators, neutron facilities and laser based accelerators. A fascinating article describes detailed transport theory and its application to radiation transport. Detailed information on planning and design of a very high energy proton accelerator can be obtained from the article on radiological safety of J-PARC. Besides safety for proton accelerators, the book provides information on radiological safety issues for electron synchrotron and prevention and preparedness for radiological emergencies. Different methods for neutron dosimetry including LET based monitoring, time of flight spectrometry, track detectors are documented alongwith newly measured experimental data on radiation interaction with dyes, polymers, bones and other materials. Design of deuteron accelerator, shielding in beam line hutches in synchrotron and 14 MeV neutron generator, various radiation detection methods, their characteriza...

 13. 2014 Accelerators meeting, Grenoble

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lucotte, Arnaud; Lamy, Thierry; De Conto, Jean-Marie; Fontaine, Alain; Revol, Jean-Luc; Nadolski, Laurent S.; Kazamias, Sophie; Vretenar, Maurizio; Ferrando, Philippe; Laune, Bernard; Vedrine, Pierre

  2014-10-01

  The Accelerators meeting is organised every two years by the Accelerators division of the French Society of Physics (SFP). It brings together about 50 participants during a one-day meeting. The morning sessions are devoted to scientific presentations while the afternoon is dedicated to technical visits of facilities. This document brings together the available presentations (slides): 1 - Presentation of the Laboratory of subatomic physics and cosmology - LPSC-Grenoble (Lucotte, Arnaud; Lamy, Thierry); 2 - Presentation of the Accelerators division of the French Society of Physics (Fontaine, Alain; Revol, Jean-Luc); 3 - Presentation of Grenoble's master diplomas in Accelerator physics (Nadolski, Laurent S.); 4 - Presentation of Paris' master diplomas in big instruments (Kazamias, Sophie); 5 - Particle accelerators and European Union's projects (Vretenar, Maurizio); 6 - French research infrastructures (Ferrando, Philippe); 7 - Coordination of accelerators activity in France (Laune, Bernard; Vedrine, Pierre)

 14. The Accelerator Reliability Forum

  CERN Document Server

  Lüdeke, Andreas; Giachino, R

  2014-01-01

  A high reliability is a very important goal for most particle accelerators. The biennial Accelerator Reliability Workshop covers topics related to the design and operation of particle accelerators with a high reliability. In order to optimize the over-all reliability of an accelerator one needs to gather information on the reliability of many different subsystems. While a biennial workshop can serve as a platform for the exchange of such information, the authors aimed to provide a further channel to allow for a more timely communication: the Particle Accelerator Reliability Forum [1]. This contribution will describe the forum and advertise it’s usage in the community.

 15. The intense proton accelerator program

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kaneko, Yoshihiko

  1990-01-01

  The Science and Technology Agency of Japan has formulated the OMEGA project, in which incineration of nuclear wastes by use of accelerators is defined as one of the important tasks. Japan Atomic Energy Research Institute (JAERI) has been engaged for several years in basic studies in incineration technology with use of an intense proton linear accelerator. The intense proton accelerator program intends to provide a large scale proton linear accelerator called Engineering Test Accelerator. The principal purpose of the accelerator is to develop nuclear waste incineration technology. The accelerator will also be used for other industrial applications and applied science studies. The present report further outlines the concept of incineration of radio-activities of nuclear wastes, focusing on nuclear reactions and a concept of incineration plant. Features of Engineering Test Accelerator are described focusing on the development of the accelerator, and research and development of incineration technology. Applications of science and technology other than nuclear waste incineration are also discussed. (N.K.)

 16. Joint kinematics and kinetics of overground accelerated running versus running on an accelerated treadmill.

  Science.gov (United States)

  Caekenberghe, Ine Van; Segers, Veerle; Aerts, Peter; Willems, Patrick; De Clercq, Dirk

  2013-07-06

  Literature shows that running on an accelerated motorized treadmill is mechanically different from accelerated running overground. Overground, the subject has to enlarge the net anterior-posterior force impulse proportional to acceleration in order to overcome linear whole body inertia, whereas on a treadmill, this force impulse remains zero, regardless of belt acceleration. Therefore, it can be expected that changes in kinematics and joint kinetics of the human body also are proportional to acceleration overground, whereas no changes according to belt acceleration are expected on a treadmill. This study documents kinematics and joint kinetics of accelerated running overground and running on an accelerated motorized treadmill belt for 10 young healthy subjects. When accelerating overground, ground reaction forces are characterized by less braking and more propulsion, generating a more forward-oriented ground reaction force vector and a more forwardly inclined body compared with steady-state running. This change in body orientation as such is partly responsible for the changed force direction. Besides this, more pronounced hip and knee flexion at initial contact, a larger hip extension velocity, smaller knee flexion velocity and smaller initial plantarflexion velocity are associated with less braking. A larger knee extension and plantarflexion velocity result in larger propulsion. Altogether, during stance, joint moments are not significantly influenced by acceleration overground. Therefore, we suggest that the overall behaviour of the musculoskeletal system (in terms of kinematics and joint moments) during acceleration at a certain speed remains essentially identical to steady-state running at the same speed, yet acting in a different orientation. However, because acceleration implies extra mechanical work to increase the running speed, muscular effort done (in terms of power output) must be larger. This is confirmed by larger joint power generation at the level of

 17. Joint kinematics and kinetics of overground accelerated running versus running on an accelerated treadmill

  Science.gov (United States)

  Van Caekenberghe, Ine; Segers, Veerle; Aerts, Peter; Willems, Patrick; De Clercq, Dirk

  2013-01-01

  Literature shows that running on an accelerated motorized treadmill is mechanically different from accelerated running overground. Overground, the subject has to enlarge the net anterior–posterior force impulse proportional to acceleration in order to overcome linear whole body inertia, whereas on a treadmill, this force impulse remains zero, regardless of belt acceleration. Therefore, it can be expected that changes in kinematics and joint kinetics of the human body also are proportional to acceleration overground, whereas no changes according to belt acceleration are expected on a treadmill. This study documents kinematics and joint kinetics of accelerated running overground and running on an accelerated motorized treadmill belt for 10 young healthy subjects. When accelerating overground, ground reaction forces are characterized by less braking and more propulsion, generating a more forward-oriented ground reaction force vector and a more forwardly inclined body compared with steady-state running. This change in body orientation as such is partly responsible for the changed force direction. Besides this, more pronounced hip and knee flexion at initial contact, a larger hip extension velocity, smaller knee flexion velocity and smaller initial plantarflexion velocity are associated with less braking. A larger knee extension and plantarflexion velocity result in larger propulsion. Altogether, during stance, joint moments are not significantly influenced by acceleration overground. Therefore, we suggest that the overall behaviour of the musculoskeletal system (in terms of kinematics and joint moments) during acceleration at a certain speed remains essentially identical to steady-state running at the same speed, yet acting in a different orientation. However, because acceleration implies extra mechanical work to increase the running speed, muscular effort done (in terms of power output) must be larger. This is confirmed by larger joint power generation at the level

 18. Accelerator mass analysis at tandem accelerator in Kyoto University

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nakamura, Masanobu; Tazawa, Yuji; Matsumoto, Hiroshi; Hirose, Masanori [Kyoto Univ. (Japan). Faculty of Science; Ogino, Koya; Kohno, Masuchika; Funaba, Hiroyuki

  1996-12-01

  Tandem accelerator in Science Faculty, Kyoto University was renewed from 5 MV in the highest terminal voltage of Van de Graaff to 8 MV of Peletron in 1992. And, AMS effective for cosmic ray, dating, environment measurement and so forth is determined to a column of collaborative studies by universities and institutes in Japan. On this renewal, because of using high energy beam transportation of the present tandem accelerator, super high sensitivity measurement of long half-life radioactive isotopes of heavy elements such as {sup 36}Cl, {sup 41}Ca, {sup 129}I and so forth is aimed, although having some limitations due to small magnet. The accelerator is active in characteristics of the middle size tandem accelerator, and developing {sup 14}C measurement for its standard technology, as aiming at {sup 36}Cl measurement, at first. As a result, in this tandem accelerator stable and high beam transmittance could be obtained by adding a slit at negative ion source to make emittance of incident beam smaller. {sup 14}C/{sup 12}C ratio of Modan`s sample obtained by graphitizing NBS oxalic acid and Ded`s sample consisting of mineral graphite produced in Sri Lanka are measured to confirm better reproductivity of this system. Future development of successive incident method is planned to test actual carbon samples. (G.K.)

 19. Dealing with post-accelerated electrons in the ITER SINGAP accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Esch, H. de; Hemsworth, R.S.

  2006-01-01

  Electrons formed by stripping of the negative deuterium beam can be accelerated up to 960 keV in the 1 MeV SINGAP 40 A negative ion accelerator proposed by Europe for the ITER neutral beam injectors. SINGAP accelerates 1280 pre-accelerated 40 keV deuterium beamlets to 1 MeV in a single 350 mm wide gap. At the expected gas pressure of 0.03 Pa inside the accelerator, 2.7 MW of electrons are calculated to leave the accelerator and strike various beamline components, especially the neutraliser. The accelerators of the ITER injectors are designed to produce 4 '' column '' beams which pass through the 4 vertical channels of the neutraliser. Unperturbed the accelerated electrons create small, high power density, 3.3 kW/cm 2 , spots on the leading edges of the neutraliser channels, which is far in excess of their power handling capability. The hot spots arise from the overlapping of beamlets due to the bending induced by the far field of the magnetic filter in the ion source. The proposed solution bends the electrons further downwards, redistributing the power over the neutraliser floor, a vertical electron dump perpendicular to the beam axis located below the neutraliser entrance, and the neutraliser entrance. The bending is to be effected by a magnetic field transverse to the beam direction at the exit of the post-acceleration grid. This field is created by vertical columns of permanent magnets either side of each column beam. After passing between the magnet columns, the electron beams reach the electron dump with a maximum power density of 2.1 kW/cm 2 . The peak power density on the neutraliser entrance is 1.35 kW/cm 2 and on the neutraliser floor 0.82 kW/cm 2 . Electron backscattering would reduce all the numbers by 20%. To further reduce the average power density seen by the beamline components it is proposed to sweep the electron beam in an oscillatory fashion. It is suggested that a failsafe, inexpensive, way is to use a power supply with a ripple of ± 10% to

 20. Control of electron injection and acceleration in laser-wakefield accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Guillaume, E.

  2015-01-01

  Laser-plasma accelerators provide a promising compact alternative to conventional accelerators. Plasma waves with extremely strong electric fields are generated when a high intensity laser is focused into an underdense gas target. Electrons that are trapped in these laser-driven plasma waves can be accelerated up to energies of a few GeVs. Despite their great potential, laser-wakefield accelerators face some issues, regarding notably the stability and reproducibility of the beam when electrons are injected in the accelerating structure. In this manuscript, different techniques of electron injection are presented and compared, notably injection in a sharp density gradient and ionization injection. It is shown that combining these two methods allows for the generation of stable and tunable electron beams. We have also studied a way to manipulate the electron bunch in the phase-space in order to accelerate the bunch beyond the dephasing limit. Such a technique was used with quasi-monoenergetic electron beams to enhance their energy. Moreover, the origin of the evolution of the angular momentum of electrons observed experimentally was investigated. Finally, we demonstrated experimentally a new method - the laser-plasma lens - to strongly reduce the divergence of the electron beam. This laser-plasma lens consists of a second gas jet placed at the exit of the accelerator. The laser pulse drives a wakefield in this second jet whose focusing forces take advantage to reduce the divergence of the trailing electron bunch. A simple analytical model describing the principle is presented, underlining the major importance of the second jet length, density and distance from the first jet. Experimental demonstration of the laser-plasma lens shows a divergence reduction by a factor of 2.6 for electrons up to 300 MeV, in accordance with the model predictions

 1. CAS CERN accelerator school: 5. general accelerator physics course. Vol. 2. Proceedings

  International Nuclear Information System (INIS)

  Turner, S.

  1994-01-01

  The fifth CERN Accelerator School (CAS) basic course on General Accelerator Physics was given at the University of Jyvaeskylae, Finland, from 7 to 18 September 1992. Its syllabus was based on the previous similar courses held at Gif-sur-Yvette in 1984, Aarhus 1986, Salamanca 1988 and Juelich 1990, and whose proceedings were published as CERN Reports 85-19, 87-10, 89-05 and 91-04, respectively. However, certain topics were treated in a different way, improved or extended, while new subjects were introduced. As far as the proceedings of this school are concerned the opportunity was taken not only to include the lectures presented but also to select and revise the most appropriate chapters from the previous similar schools. In this way the present volumes constitute a rather complete introduction to all aspects of the design and construction of particle accelerators, including optics, emittance, luminosity, longitudinal and transverse beam dynamics, insertions, chromaticity, transfer lines, resonances, accelerating structures, tune shifts, coasting beams, lifetime, synchrotron radiation, radiation damping, beam-beam effects, diagnostics, cooling, ion and positron sources, RF and vacuum systems, injection and extraction, conventional, permanent and superconducting magnets, cyclotrons, RF linear accelerators, microtrons, as well as applications of particle accelerators (including therapy) and the history of accelerators. See hints under the relevant topics. (orig.)

 2. Development of bipolar-pulse accelerator for intense pulsed ion beam acceleration

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Masugata, Katsumi [Department of Electrical and Electronic System Engineering, Toyama University, 3190 Gofuku, Toyama 930-8555 (Japan)]. E-mail: masugata@eng.toyama-u.ac.jp; Shimizu, Yuichro [Department of Electrical and Electronic System Engineering, Toyama University, 3190 Gofuku, Toyama 930-8555 (Japan); Fujioka, Yuhki [Department of Electrical and Electronic System Engineering, Toyama University, 3190 Gofuku, Toyama 930-8555 (Japan); Kitamura, Iwao [Department of Electrical and Electronic System Engineering, Toyama University, 3190 Gofuku, Toyama 930-8555 (Japan); Tanoue, Hisao [National Institute of Advanced Industry Science and Technology, 1-1-1, Umezono, Tsukuba-shi, Ibaraki 305-8568 (Japan); Arai, Kazuo [National Institute of Advanced Industry Science and Technology, 1-1-1, Umezono, Tsukuba-shi, Ibaraki 305-8568 (Japan)

  2004-12-21

  To improve the purity of intense pulsed ion beams, a new type of pulsed ion beam accelerator named 'bipolar pulse accelerator' was proposed. To confirm the principle of the accelerator a prototype of the experimental system was developed. The system utilizes By type magnetically insulated acceleration gap and operated with single polar negative pulse. A coaxial gas puff plasma gun was used as an ion source, which was placed inside the grounded anode. Source plasma (nitrogen) of current density {approx}25A/cm2, duration {approx}1.5{mu}s was injected into the acceleration gap by the plasma gun. The ions were successfully accelerated from the grounded anode to the drift tube by applying negative pulse of voltage 240kV, duration 100ns to the drift tube. Pulsed ion beam of current density {approx}40A/cm2, duration {approx}50ns was obtained at 41mm downstream from the anode surface. To evaluate the irradiation effect of the ion beam to solid material, an amorphous silicon thin film of thickness {approx}500nm was used as the target, which was deposited on the glass substrate. The film was found to be poly-crystallized after 4-shots of the pulsed nitrogen ion beam irradiation.

 3. Applications of particle accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Barbalat, O.

  1994-01-01

  Particle accelerators are now widely used in a variety of applications for scientific research, applied physics, medicine, industrial processing, while possible utilisation in power engineering is envisaged. Earlier presentations of this subject, given at previous CERN Accelerator School sessions have been updated with papers contributed to the first European Conference on Accelerators in Applied Research and Technology (ECAART) held in September 1989 in Frankfurt and to the Second European Particle Accelerator Conference in Nice in June 1990. (orig.)

 4. The accelerator breeder

  International Nuclear Information System (INIS)

  Johansson, E.

  1986-01-01

  Interactions of high-energy particles with atomic nuclei, in particular heavy ones, leads to a strong emission of neutrons. Preferably these high-energy particles are protons or deuterons obtained from a linear accelerator. The neutrons emitted are utilized in the conversion of U238 to Pu239 or of Th232 to U233. The above is the basis of the accelerator breeder, a concept studied abroad in many variants. No such breeder has, however, so far been built, but there exists vast practical experience on the neutron production and on the linear accelerator. Some of the variants mentioned are described in the report, after a presentation of general characteristics for the particle-nucleus interaction and for the linear accelerator. (author)

 5. Nonlinear dynamics in particle accelerators

  CERN Document Server

  Dilão, Rui

  1996-01-01

  This book is an introductory course to accelerator physics at the level of graduate students. It has been written for a large audience which includes users of accelerator facilities, accelerator physicists and engineers, and undergraduates aiming to learn the basic principles of construction, operation and applications of accelerators.The new concepts of dynamical systems developed in the last twenty years give the theoretical setting to analyse the stability of particle beams in accelerator. In this book a common language to both accelerator physics and dynamical systems is integrated and dev

 6. Wake field accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wilson, P.B.

  1986-02-01

  In a wake field accelerator a high current driving bunch injected into a structure or plasma produces intense induced fields, which are in turn used to accelerate a trailing charge or bunch. The basic concepts of wake field acceleration are described. Wake potentials for closed cavities and periodic structures are derived, as are wake potentials on a collinear path with a charge distribution. Cylindrically symmetric structures excited by a beam in the form of a ring are considered

 7. Plasma based charged-particle accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bingham, R; Mendonca, J T; Shukla, P K

  2004-01-01

  Studies of charged-particle acceleration processes remain one of the most important areas of research in laboratory, space and astrophysical plasmas. In this paper, we present the underlying physics and the present status of high gradient and high energy plasma accelerators. We will focus on the acceleration of charged particles to relativistic energies by plasma waves that are created by intense laser and particle beams. The generation of relativistic plasma waves by intense lasers or electron beams in plasmas is important in the quest for producing ultra-high acceleration gradients for accelerators. With the development of compact short pulse high brightness lasers and electron positron beams, new areas of studies for laser/particle beam-matter interactions is opening up. A number of methods are being pursued vigorously to achieve ultra-high acceleration gradients. These include the plasma beat wave accelerator mechanism, which uses conventional long pulse (∼100 ps) modest intensity lasers (I ∼ 10 14 -10 16 W cm -2 ), the laser wakefield accelerator (LWFA), which uses the new breed of compact high brightness lasers ( 10 18 W cm -2 , the self-modulated LWFA concept, which combines elements of stimulated Raman forward scattering, and electron acceleration by nonlinear plasma waves excited by relativistic electron and positron bunches. In the ultra-high intensity regime, laser/particle beam-plasma interactions are highly nonlinear and relativistic, leading to new phenomena such as the plasma wakefield excitation for particle acceleration, relativistic self-focusing and guiding of laser beams, high-harmonic generation, acceleration of electrons, positrons, protons and photons. Fields greater than 1 GV cm -1 have been generated with particles being accelerated to 200 MeV over a distance of millimetre. Plasma wakefields driven by positron beams at the Stanford Linear Accelerator Center facility have accelerated the tail of the positron beam. In the near future

 8. Particle accelerators in the Czech lands

  International Nuclear Information System (INIS)

  Janovsky, I.

  2007-01-01

  The paper is structured as follows: A short look into history of accelerators; Particle accelerators in the Czech lands (Accelerators at the Institute of Nuclear Physics; Accelerators at the Faculty of Mathematics and Physics, Charles University; Czechoslovak betatron, accelerators for non-destructive testing and radiotherapy; Czechoslovak high-frequency linear electron accelerator; Czechoslovak-Soviet microtron; Accelerators at the State Research Institute of Textiles; Accelerators at the Kablo Vrchlabi plant; and Cyclotrons in the medical sector. (P.A.)

 9. High intensity proton accelerator program

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kaneko, Yoshihiko; Mizumoto, Motoharu; Nishida, Takahiko

  1991-06-01

  Industrial applications of proton accelerators to the incineration of the long-lived nuclides contained in the spent fuels have long been investigated. Department of Reactor Engineering of Japan Atomic Energy Research Institute (JAERI) has formulated the Accelerator Program through the investigations on the required performances of the accelerator and its development strategies and also the research plan using the accelerator. Outline of the Program is described in the present report. The target of the Program is the construction of the Engineering Test Accelerators (ETA) of the type of a linear accelerator with the energy 1.5 GeV and the proton current ∼10 mA. It is decided that the construction of the Basic Technology Accelerator (BTA) is necessary as an intermediate step, aiming at obtaining the required technical basis and human resources. The Basic Technology Accelerator with the energy of 10 MeV and with the current of ∼10 mA is composed of the ion source, RFQ and DTL, of which system forms the mock-up of the injector of ETA. Development of the high-β structure which constitutes the main acceleration part of ETA is also scheduled. This report covers the basic parameters of the Basic Technology Accelerator (BTA), development steps of the element and system technologies of the high current accelerators and rough sketch of ETA which can be prospected at present. (J.P.N.)

 10. Plasma-focused cyclic accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mondelli, A.A.; Chernin, D.P.

  1985-01-01

  The use of ambient plasma to neutralize the transverse forces of an intense particle beam has been known for many years. Most recently, the so-called ion-focused regime (IFR) for beam propagation has been used as a means of focusing intense electron beams in linear accelerators and suggested for injecting an electron beam across magnetic field lines into a high-current cyclic accelerator. One technique for generating the required background plasma for IFR propagation is to use a laser to ionize ambient gas in the accelerator chamber. For cyclic accelerators a technique is required for carrying the plasma channel and the beam around a bend. Multiple laser-generated channels with dipole magnetic fields to switch the beam from one channel to the next have been tested at Sandia. This paper discusses an alternative means of plasma production for IFR, viz. by using rf breakdown. For this approach the accelerator chamber acts as a waveguide. With a suitable driving frequency, a waveguide mode can be driven which has its peak field intensity on the axis with negligible fields at the chamber walls. The plasma production and hence the beam propagation is thereby isolated from the walls. This technique is not limited to toroidal accelerators. It may be applied to any accelerator or recirculator geometry as well as for beam steering and for injection or extraction of beams in closed accelerator configurations

 11. Resent advance in electron linear accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Takeda, Seishi; Tsumori, Kunihiko; Takamuku, Setsuo; Okada, Toichi; Hayashi, Koichiro; Kawanishi, Masaharu

  1986-01-01

  In recently constructed electron linear accelerators, there has been remarkable advance both in acceleration of a high-current single bunch electron beam for radiation research and in generation of high accelerating gradient for high energy accelerators. The ISIR single bunch electron linear accelerator has been modified an injector to increase a high-current single bunch charge up to 67 nC, which is ten times greater than the single bunch charge expected in early stage of construction. The linear collider projects require a high accelerating gradient of the order of 100 MeV/m in the linear accelerators. High-current and high-gradient linear accelerators make it possible to obtain high-energy electron beam with small-scale linear accelerators. The advance in linear accelerators stimulates the applications of linear accelerators not only to fundamental research of science but also to industrial uses. (author)

 12. Japan Accelerator Conference

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1989-01-01

  At the international level, the high energy accelerator scene evolves rapidly and the International Conference on High Energy Accelerators is where its strong pulse can best be felt. This year, the Conference was held for the first time in Japan, with the 14th meeting in the series having been hosted in August by the Japanese KEK National Laboratory for High Energy Physics, Tsukuba. The venue was a recognition of the premier accelerator physics and technology status achieved by this diligent nation

 13. Japan Accelerator Conference

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anon.

  1989-11-15

  At the international level, the high energy accelerator scene evolves rapidly and the International Conference on High Energy Accelerators is where its strong pulse can best be felt. This year, the Conference was held for the first time in Japan, with the 14th meeting in the series having been hosted in August by the Japanese KEK National Laboratory for High Energy Physics, Tsukuba. The venue was a recognition of the premier accelerator physics and technology status achieved by this diligent nation.

 14. Ionization front accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Olson, C.L.

  1975-01-01

  In a recently proposed linear collective accelerator, ions are accelerated in a steep, moving potential well created at the head of an intense relativistic electron beam. The steepness of the potential well and its motion are controlled by the external ionization of a suitable background gas. Calculations concerning optimum choices for the background gas and the ionization method are presented; a two-step photoionization process employing Cs vapor is proposed. In this process, a super-radiant light source is used to excite the gas, and a UV laser is used to photoionize the excited state. The appropriate line widths and coupled ionization growth rate equations are discussed. Parameter estimates are given for a feasibility experiment, for a 1 GeV proton accelerator, and for a heavy ion accelerator (50 MeV/nucleon uranium). (auth)

 15. JACoW Decoupling CERN accelerators

  CERN Document Server

  Dworak, Andrzej

  2018-01-01

  The accelerator complex at CERN is a living system. Accelerators are being dismantled, upgraded or change their purpose. New accelerators are built. The changes do not happen overnight, but when they happen they may require profound changes across the handling systems. Central timings (CT), responsible for sequencing and synchronization of accelerators, are good examples of such systems. This paper shows how over the past twenty years the changes and new requirements influenced the evolution of the CTs. It describes experience gained from using the Central Beam and Cycle Manager (CBCM) CT model, for strongly coupled accelerators, and how it led to a design of a new Dynamic Beam Negotiation (DBN) model for the AD and ELENA accelerators, which reduces the coupling, increasing accelerator independence. The paper ends with an idea how to merge strong points of both models in order to create a single generic system able to efficiently handle all CERN accelerators and provide more beam time to experiments and LHC.

 16. Laser-plasma accelerators, acceleration of particles through laser-matter interaction at ultra-high intensity

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lefebvre, E.

  2010-01-01

  This series of slides overviews the development of powerful lasers for inertial confinement fusion (Icf) at NIF (National Ignition Facility, Usa) and LMJ (Laser Megajoule, France) facilities. Then the principle of laser wakefield acceleration is presented and the possibility of designing compact accelerators delivering 200 GeV/m while conventional RF accelerators reach only 50 MeV/m, is considered. This technical breakthrough will bring important gains in terms of size, cost and new uses for accelerators. While Icf will use nanosecond (10 -9 s) laser pulses, wakefield accelerators will use femtosecond (10 -15 s) laser pulses which means more power but less energy. The electrons accelerated by laser can produce a multi-MeV X radiation useful for industrial radiography or cancer treatment. (A.C.)

 17. The spinning disc: studying radial acceleration and its damping process with smartphone acceleration sensors

  Science.gov (United States)

  Hochberg, K.; Gröber, S.; Kuhn, J.; Müller, A.

  2014-03-01

  Here, we show the possibility of analysing circular motion and acceleration using the acceleration sensors of smartphones. For instance, the known linear dependence of the radial acceleration on the distance to the centre (a constant angular frequency) can be shown using multiple smartphones attached to a revolving disc. As a second example, the decrease of the radial acceleration and the rotation frequency due to friction can be measured and fitted with a quadratic function, in accordance with theory. Finally, because the disc is not set up exactly horizontal, each smartphone measures a component of the gravitational acceleration that adds to the radial acceleration during one half of the period and subtracts from the radial acceleration during the other half. Hence, every graph shows a small modulation, which can be used to determine the rotation frequency, thus converting a ‘nuisance effect’ into a source of useful information, making additional measurements with stopwatches or the like unnecessary.

 18. Unified accelerator libraries

  International Nuclear Information System (INIS)

  Malitsky, Nikolay; Talman, Richard

  1997-01-01

  A 'Universal Accelerator Libraries' (UAL) environment is described. Its purpose is to facilitate program modularity and inter-program and inter-process communication among heterogeneous programs. The goal ultimately is to facilitate model-based control of accelerators

 19. ACCELERATORS: School report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anon.

  1987-12-15

  The expanded 1987 US Particle Accelerator School, held at Fermilab from 20 July to 14 August, included two two-week sessions. In the first, 101 students covered three university-style courses, listed as upper-division University of Chicago physics, covering the fundamentals of particle beams, magnetic optics and acceleration; relativistic electronics; and high energy storage rings. The 180 participants in the second session profited from 24 short courses presented by experts and covering a wide variety of topics in the physics and technology of particle accelerators.

 20. New accelerator ideas

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1985-01-01

  In the past, providing higher particle beam energies meant building bigger accelerators. It is now universally accepted that with the current generation of accelerator projects either under construction (such as LEP at CERN) or proposed (such as the Superconducting Super Collider in the US), conventional techniques are reaching their practical limit. With the growing awareness that progress in particle physics requires new methods to accelerate particles, workshops and study groups are being set up across the world to search for ideas for the machines of tomorrow

 1. Advanced Accelerator Concepts

  Science.gov (United States)

  Siemann, Robert

  1998-04-01

  Current particle accelerators rely on conventional or superconducting radio frequency cavities to accelerate beams of protons or electrons for nuclear and particle research and for medical and materials science studies. New methods for achieving larger accelerating gradients have been proposed and are being studied. These include the use of high power lasers, laser driven plasmas, wake fields generated by intense low energy beams, and millimeter wavelength EM structures. The studies to date, and the prospects for practical applications of these new ideas will be discussed.

 2. New accelerator ideas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anon.

  1985-05-15

  In the past, providing higher particle beam energies meant building bigger accelerators. It is now universally accepted that with the current generation of accelerator projects either under construction (such as LEP at CERN) or proposed (such as the Superconducting Super Collider in the US), conventional techniques are reaching their practical limit. With the growing awareness that progress in particle physics requires new methods to accelerate particles, workshops and study groups are being set up across the world to search for ideas for the machines of tomorrow.

 3. Accelerators Spanish steps

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1988-01-01

  In September, the CERN Accelerator School (CAS) held its third General Accelerator Physics Course, the venue this time being Salamanca, the oldest university in Spain. Spain, which rejoined CERN in 1982, now has a vigorous and steadily growing high energy physics community making substantial contributions to physics detector development and successfully involving Spanish industry. However the embryonic accelerator community cannot yet generate an equivalent level of activity, and this important channel for introducing new high technology into industry has yet to be fully exploited

 4. Phase-of-flight method for setting the accelerating fields in the ion linear accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dvortsov, S.V.; Lomize, L.G.

  1983-01-01

  For setting amplitudes and phases of accelerating fields in multiresonator ion accelerators presently Δt-procedure is used. The determination and setting of two unknown parameters of RF-field (amplitude and phase) in n-resonator is made according to the two increments of particle time-of-flight, measured experimentally: according to the change of the particle time-of-flight Δt 1 in the n-resonator, during the field switching in the resonator, and according to the change of Δt 2 of the time-of-flight in (n+1) resonator without RF-field with the switching of accelerating field in the n-resonator. When approaching the accelerator exit the particle energy increases, relative energy increment decreases and the accuracy of setting decreases. To enchance the accuracy of accelerating fields setting in a linear ion accelerator a phase-of-flight method is developed, in which for the setting of accelerating fields the measured time-of-flight increment Δt only in one resonator is used (the one in which the change of amplitude and phase is performed). Results of simulation of point bunch motion in the IYaI AN USSR linear accelerator are presented

 5. Unlimited Relativistic Shock Surfing Acceleration

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ucer, D.; Shapiro, V. D.

  2001-01-01

  Nonrelativistic shock surfing acceleration at quasiperpendicular shocks is usually considered to be a preacceleration mechanism for slow pickup ions to initiate diffusive shock acceleration. In shock surfing, the particle accelerates along the shock front under the action of the convective electric field of the plasma flow. However, the particle also gains kinetic energy normal to the shock and eventually escapes downstream. We consider the case when ions are accelerated to relativistic velocities. In this case, the ions are likely to be trapped for infinitely long times, because the energy of bounce oscillations tends to decrease during acceleration. This suggests the possibility of unlimited acceleration by shock surfing

 6. CAS CERN Accelerator School. Third advanced accelerator physics course

  International Nuclear Information System (INIS)

  Turner, S.

  1990-01-01

  The third version of the CERN Accelerator School's (CAS) advanced course on General Accelerator Physics was given at Uppsala University from 18-29 September, 1989. Its syllabus was based on the previous courses held in Oxford, 1985 and Berlin, 1987 whose proceedings were published as CERN Yellow Reports 87-03 and 89-01 respectively. However, the opportunity was taken to emphasize the physics of small accelerators and storage rings, to present some topics in new ways, and to introduce new seminars. Thus the lectures contained in the present volume include chromaticity, dynamic aperture, kinetic theory, Landau damping, ion-trapping, Schottky noise, laser cooling and small ring lattice problems while the seminars include interpretation of numerical tracking, internal targets and living with radiation. (orig.)

 7. Other people's accelerators

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anon.

  1987-06-15

  The first report from the Washington Accelerator Conference concentrated on news from the particle physics centres. But the bulk of the Conference covered the use of accelerators in other fields, underlining this valuable spinoff from particle physics.

 8. Accelerator-timing system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Timmer, E.; Heine, E.

  1985-01-01

  Along the NIKHEF accelerator in Amsterdam (Netherlands), at several places a signal is needed for the sychronisation of all devices with the acceleration process. In this report, basic principles and arrangements of this timing system are described

 9. Accelerators in Science and Technology

  CERN Document Server

  Kailas, S

  2002-01-01

  Accelerators built for basic research in frontier areas of science have become important and inevitable tools in many areas of science and technology. Accelerators are examples of science driven high technology development. Accelerators are used for a wide ranging applications, besides basic research. Accelerator based multidisciplinary research holds great promise

 10. ELECTROMAGNETIC SIMULATIONS OF LINEAR PROTON ACCELERATOR STRUCTURES USING DIELECTRIC WALL ACCELERATORS

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nelson, S; Poole, B; Caporaso, G

  2007-01-01

  Proton accelerator structures for medical applications using Dielectric Wall Accelerator (DWA) technology allow for the utilization of high electric field gradients on the order of 100 MV/m to accelerate the proton bunch. Medical applications involving cancer therapy treatment usually desire short bunch lengths on the order of hundreds of picoseconds in order to limit the extent of the energy deposited in the tumor site (in 3D space, time, and deposited proton charge). Electromagnetic simulations of the DWA structure, in combination with injections of proton bunches have been performed using 3D finite difference codes in combination with particle pushing codes. Electromagnetic simulations of DWA structures includes these effects and also include the details of the switch configuration and how that switch time affects the electric field pulse which accelerates the particle beam

 11. TIARA electrostatic accelerator facility

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tajima, Satoshi; Takada, Isao; Mizuhashi, Kiyoshi; Uno, Sadanori; Ohkoshi, Kiyonori; Nakajima, Yoshinori; Saitoh, Yuichi; Ishii, Yasuyuki; Kamiya, Tomihiro

  1996-07-01

  In order to promote the Advanced Radiation Technology Project, Japan Atomic Energy Research Institute constructed TIARA facility composed of four ion accelerators at Takasaki Radiation Chemistry Research Establishment for the period from 1988 to 1993. A 3MV tandem accelerator and an AVF cycrotron were completed in 1991 as the first phase of the construction, and a 3MV single-ended accelerator and a 400kV ion implanter were completed in 1993 as the second phase. Three electrostatic accelerators, the tandem, the single-ended and the implanter, were installed in the Multiple-beam facility of TIARA and have been operated for various experiments with using single, dual and triple beams without any serious trouble. This report describes the constructive works, machine performances, control systems, safety systems and accessory equipments of the electrostatic accelerators. (author)

 12. RF linear accelerators

  CERN Document Server

  Wangler, Thomas P

  2008-01-01

  Thomas P. Wangler received his B.S. degree in physics from Michigan State University, and his Ph.D. degree in physics and astronomy from the University of Wisconsin. After postdoctoral appointments at the University of Wisconsin and Brookhaven National Laboratory, he joined the staff of Argonne National Laboratory in 1966, working in the fields of experimental high-energy physics and accelerator physics. He joined the Accelerator Technology Division at Los Alamos National Laboratory in 1979, where he specialized in high-current beam physics and linear accelerator design and technology. In 2007

 13. ACCELERATORS: School prizes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1987-01-01

  Dedicated to its goal of encouraging scientists and students to work in the field of particle accelerators, the US Particle Accelerator School (operating since 1981) has switched to a new format. Starting this year, it will offer in alternate years basic accelerator physics plus advanced subjects in both university and symposium styles over four weeks. Expanding the school from two to four weeks gives additional flexibility, and undergraduate participation should be encouraged by university credits being offered for particular courses. In the intervening years, the school will organize six-day topical courses

 14. YEREVAN: Acceleration workshop

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1989-01-01

  Sponsored by the Yerevan Physics Institute in Armenia, a Workshop on New Methods of Charged Particle Acceleration in October near the Nor Amberd Cosmic Ray Station attracted participants from most major accelerator centres in the USSR and further afield

 15. Angular Acceleration without Torque?

  Science.gov (United States)

  Kaufman, Richard D.

  2012-01-01

  Hardly. Just as Robert Johns qualitatively describes angular acceleration by an internal force in his article "Acceleration Without Force?" here we will extend the discussion to consider angular acceleration by an internal torque. As we will see, this internal torque is due to an internal force acting at a distance from an instantaneous center.

 16. Progress of Laser-Driven Plasma Accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nakajima, Kazuhisa

  2007-01-01

  There is a great interest worldwide in plasma accelerators driven by ultra-intense lasers which make it possible to generate ultra-high gradient acceleration and high quality particle beams in a much more compact size compared with conventional accelerators. A frontier research on laser and plasma accelerators is focused on high energy electron acceleration and ultra-short X-ray and Tera Hertz radiations as their applications. These achievements will provide not only a wide range of sciences with benefits of a table-top accelerator but also a basic science with a tool of ultrahigh energy accelerators probing an unknown extremely microscopic world.Harnessing the recent advance of ultra-intense ultra-short pulse lasers, the worldwide research has made a tremendous breakthrough in demonstrating high-energy high-quality particle beams in a compact scale, so called ''dream beams on a table top'', which represents monoenergetic electron beams from laser wakefield accelerators and GeV acceleration by capillary plasma-channel laser wakefield accelerators. This lecture reviews recent progress of results on laser-driven plasma based accelerator experiments to quest for particle acceleration physics in intense laser-plasma interactions and to present new outlook for the GeV-range high-energy laser plasma accelerators

 17. Complex calculation and improvement of beam shaping and accelerating system of the ''Sokol'' small-size electrostatic accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Simonenko, A.V.; Pistryak, V.M.; Zats, A.V.; Levchenko, Yu.Z.; Kuz'menko, V.V.

  1987-01-01

  Features of charged particle accelerated beam shaping in the electrostatic part of the ''Sokol'' small-size accelerator are considered in complex taking into account the electrode real geometry. Effect of the extracting, accelerating electorde potential and accelerator total voltage on beam behaviour is investigated. A modified variation of the beam shaping system, allowing to decrease 2 times the required interval of accelerating electrode potential adjustment and to decrease the beam size in the starting acceleration region, is presented. It permits to simplify the construction and to improve accelerator operation. Comparison of experimental and calculational data on the beam in the improved accelerator variation is carried out. Effect of peripheral parts of accelerating tube electrodes on the beam is investigated

 18. Special issue - Applying the accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1995-01-01

  T'he CERN Courier is the international journal of high energy physics, covering current developments in and around this branch of basic science. A recurrent theme is applying the technology developed for particle accelerators, the machines which produce beams of high energy particles for physics experiments. Twentieth-century science is full of similar examples of applications derived from pure research. This special issue of the CERN Courier is given over to one theme - the applications of accelerators. Accelerator systems and facilities are normally associated with highenergy particle physics research, the search for fundamental particles and the quest to understand the physics of the Big Bang. To the layman, accelerator technology has become synonymous with large and expensive machines, exploiting the most modern technology for basic research. In reality, the range of accelerators and their applications is much broader. A vast number of accelerators, usually much smaller and operating for specific applications, create wealth and directly benefit the population, particularly in the important areas of healthcare, energy and the environment. There are well established applications in diagnostic and therapeutic medicine for research and routine clinical treatments. Accelerators and associated technologies are widely employed by industry for manufacturing and process control. In fundamental and applied research, accelerator systems are frequently used as tools. The biennial conference on the Applications of Accelerators in Industry and Research at Denton, Texas, attracts a thousand participants. This special issue of the CERN Courier includes articles on major applications, reflecting the diversity and value of accelerator technology. Under Guest Editor Dewi Lewis of Amersham International, contributions from leading international specialists with experience of the application end of the accelerator chain describe their fields of direct interest. The

 19. Special issue - Applying the accelerator

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anon.

  1995-07-15

  T'he CERN Courier is the international journal of high energy physics, covering current developments in and around this branch of basic science. A recurrent theme is applying the technology developed for particle accelerators, the machines which produce beams of high energy particles for physics experiments. Twentieth-century science is full of similar examples of applications derived from pure research. This special issue of the CERN Courier is given over to one theme - the applications of accelerators. Accelerator systems and facilities are normally associated with highenergy particle physics research, the search for fundamental particles and the quest to understand the physics of the Big Bang. To the layman, accelerator technology has become synonymous with large and expensive machines, exploiting the most modern technology for basic research. In reality, the range of accelerators and their applications is much broader. A vast number of accelerators, usually much smaller and operating for specific applications, create wealth and directly benefit the population, particularly in the important areas of healthcare, energy and the environment. There are well established applications in diagnostic and therapeutic medicine for research and routine clinical treatments. Accelerators and associated technologies are widely employed by industry for manufacturing and process control. In fundamental and applied research, accelerator systems are frequently used as tools. The biennial conference on the Applications of Accelerators in Industry and Research at Denton, Texas, attracts a thousand participants. This special issue of the CERN Courier includes articles on major applications, reflecting the diversity and value of accelerator technology. Under Guest Editor Dewi Lewis of Amersham International, contributions from leading international specialists with experience of the application end of the accelerator chain describe their fields of direct interest. The contributions

 20. Improved plasma accelerator

  Science.gov (United States)

  Cheng, D. Y.

  1971-01-01

  Converging, coaxial accelerator electrode configuration operates in vacuum as plasma gun. Plasma forms by periodic injections of high pressure gas that is ionized by electrical discharges. Deflagration mode of discharge provides acceleration, and converging contours of plasma gun provide focusing.

 1. Coupling and decoupling of the accelerating units for pulsed synchronous linear accelerator

  Science.gov (United States)

  Shen, Yi; Liu, Yi; Ye, Mao; Zhang, Huang; Wang, Wei; Xia, Liansheng; Wang, Zhiwen; Yang, Chao; Shi, Jinshui; Zhang, Linwen; Deng, Jianjun

  2017-12-01

  A pulsed synchronous linear accelerator (PSLA), based on the solid-state pulse forming line, photoconductive semiconductor switch, and high gradient insulator technologies, is a novel linear accelerator. During the prototype PSLA commissioning, the energy gain of proton beams was found to be much lower than expected. In this paper, the degradation of the energy gain is explained by the circuit and cavity coupling effect of the accelerating units. The coupling effects of accelerating units are studied, and the circuit topologies of these two kinds of coupling effects are presented. Two methods utilizing inductance and membrane isolations, respectively, are proposed to reduce the circuit coupling effects. The effectiveness of the membrane isolation method is also supported by simulations. The decoupling efficiency of the metal drift tube is also researched. We carried out the experiments on circuit decoupling of the multiple accelerating cavity. The result shows that both circuit decoupling methods could increase the normalized voltage.

 2. Particle acceleration by collective effects

  International Nuclear Information System (INIS)

  Keefe, D.

  1976-01-01

  Successful acceleration of protons and other ions has been achieved experimentally in this decade by a number of different collective methods. The attainment of very high accelerating fields has been established although so far the acceleration distance has been confined to only a few centimeters. Efforts are in progress to understand the accelerating mechanisms in detail and, as a result, to devise ways of extending considerably the acceleration distance. This paper is intended to review the current progress, expectations, and limitations of the different approaches. (author)

 3. Particle acceleration by collective effects

  International Nuclear Information System (INIS)

  Keefe, D.

  1976-09-01

  Successful acceleration of protons and other ions has been achieved experimentally in this decade by a number of different collective methods. The attainment of very high accelerating fields has been established although so far the acceleration distance has been confined to only a few centimeters. Efforts are in progress to understand the accelerating mechanisms in detail and, as a result, to devise ways of extending considerably the acceleration distance. A review is given of the current progress, expectations, and limitations of the different approaches

 4. Weekly urban water demand forecasting using a hybrid wavelet–bootstrap–artificial neural network approach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adamowski Kaz

  2014-10-01

  Full Text Available Tygodniowa prognoza zapotrzebowania na wodę w obszarach miejskich określana metodą hybrydową z wykorzystaniem transformaty falkowej - bootstrapu - sztucznej sieci neuronowej. W artykule zaproponowano hybrydowy model (WBANN wykorzystujący transformatę falkową, bootstrap i sztuczną sieć neuronową do opracowania tygodniowej prognozy zapotrzebowania na wodę w obszarach miejskich przy ograniczonej dostępności danych. Proponowany model WBANN ma na celu poprawę trafności i niezawodności prognozowania zaopatrzenia w wodę. W analizach wykorzystane zostały dobowe wartości maksymalnej temperatury, sumy opadów i zapotrzebowania na wodę z 3-letniego okresu obserwacji. Stwierdzono, że hybrydowy model WBANN jest dokładniejszy od modeli ANN, BANN i WANN i z powodzeniem może być użyty do operacyjnego prognozowania zapotrzebowania na wodę. Model WBANN bardzo skutecznie prognozuje szczytowy popyt na wodę. Dobre wyniki otrzymane z modelu WBANN świadczą o tym, że zastosowana analiza falkowa znacząco poprawiła dokładność modelu, a metoda bootstrapu polepszyła niezawodność (wiarygodność modelu poprzez prognozowanie ensemblowe. Ocena niepewności z zastosowaniem przedziału ufności wykazała dużą trafność prognoz generowanych przez model WBANN oraz jego przydatność w operacyjnym wykorzystaniu

 5. Accelerator technical design report for high-intensity proton accelerator facility project, J-PARC

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2003-03-01

  This report presents the detail of the technical design of the accelerators for the High-Intensity Proton Accelerator Facility Project, J-PARC. The accelerator complex comprises a 400-MeV room-temperature linac (600-MeV superconducting linac), 3-GeV rapid-cycling synchrotron (RCS), and a 50-GeV synchrotron (MR). The 400-MeV beam is injected to the RCS, being accelerated to 3 GEV. The 1-MW beam thus produced is guided to the Materials Life Science Experimental Facility, with both the pulsed spallation neutron source and muon source. A part of the beam is transported to the MR, which provides the 0.75-MW beam to either the Nuclear and Fundamental Particle Experimental Facility or the Neutrino Production Target. On the other hand, the beam accelerated to 600 MeV by the superconducting linac is used for the Nuclear Waster Transmutation Experiment. In this way, this facility is unique, being multipurpose one, including many new inventions and Research and Development Results. This report is based upon the accomplishments made by the Accelerator Group and others of the Project Team, which is organized on the basis of the Agreement between JAERI and KEK on the Construction and Research and Development of the High-Intensity Proton Accelerator Facility. (author)

 6. The CERN Accelerator School

  CERN Multimedia

  2016-01-01

  Introduction to accelerator physics The CERN Accelerator School: Introduction to Accelerator Physics, which should have taken place in Istanbul, Turkey, later this year has now been relocated to Budapest, Hungary.  Further details regarding the new hotel and dates will be made available as soon as possible on a new Indico site at the end of May.

 7. Swedish earthquakes and acceleration probabilities

  International Nuclear Information System (INIS)

  Slunga, R.

  1979-03-01

  A method to assign probabilities to ground accelerations for Swedish sites is described. As hardly any nearfield instrumental data is available we are left with the problem of interpreting macroseismic data in terms of acceleration. By theoretical wave propagation computations the relation between seismic strength of the earthquake, focal depth, distance and ground accelerations are calculated. We found that most Swedish earthquake of the area, the 1904 earthquake 100 km south of Oslo, is an exception and probably had a focal depth exceeding 25 km. For the nuclear power plant sites an annual probability of 10 -5 has been proposed as interesting. This probability gives ground accelerations in the range 5-20 % for the sites. This acceleration is for a free bedrock site. For consistency all acceleration results in this study are given for bedrock sites. When applicating our model to the 1904 earthquake and assuming the focal zone to be in the lower crust we get the epicentral acceleration of this earthquake to be 5-15 % g. The results above are based on an analyses of macrosismic data as relevant instrumental data is lacking. However, the macroseismic acceleration model deduced in this study gives epicentral ground acceleration of small Swedish earthquakes in agreement with existent distant instrumental data. (author)

 8. Collective acceleration investigations with the ionization front accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Olson, C.L.; Poukey, J.W.; VanDevender, J.P.; Owyoung, A.; Pearlman, J.S.

  1977-01-01

  Part I of a three part program to demonstrate feasibility of the Ionization Front Accelerator (IFA) has been completed and is successful. Experiments describing intense relativistic electron beam (IREB) propagation in Cs are reported. The threshold pressure for electron beam ionization of Cs is found to agree with earlier theoretical predictions. These results experimentally establish Cs as a feasible working gas for the IFA. Numerical simulation results are also reported which demonstrate controlled potential well motion and collective ion acceleration with the IFA

 9. CAS CERN Accelerator School: Fourth general accelerator physics course

  International Nuclear Information System (INIS)

  Turner, S.

  1991-01-01

  The fourth CERN Accelerator School (CAS) basic course on General Accelerator Physics was given at KFA, Juelich, from 17 to 28 September 1990. Its syllabus was based on the previous similar courses held at Gif-sur-Yvette in 1984, Aarhus 1986, and Salamanca 1988, and whose proceedings were published as CERN Reports 85-19, 87-10, and 89-05, respectively. However, certain topics were treated in a different way, improved or extended, while new subjects were introduced. All of these appear in the present proceedings, which include lectures or seminars on the history and applications of accelerators, phase space and emittance, chromaticity, beam-beam effects, synchrotron radiation, radiation damping, tune measurement, transition, electron cooling, the designs of superconducting magnets, ring lattices, conventional RF cavities and ring RF systems, and an introduction to cyclotrons. (orig.)

 10. Enhanced efficiency of plasma acceleration in the laser-induced cavity pressure acceleration scheme

  International Nuclear Information System (INIS)

  Badziak, J; Rosiński, M; Jabłoński, S; Pisarczyk, T; Chodukowski, T; Parys, P; Rączka, P; Krousky, E; Ullschmied, J; Liska, R; Kucharik, M

  2015-01-01

  Among various methods for the acceleration of dense plasmas the mechanism called laser-induced cavity pressure acceleration (LICPA) is capable of achieving the highest energetic efficiency. In the LICPA scheme, a projectile placed in a cavity is accelerated along a guiding channel by the laser-induced thermal plasma pressure or by the radiation pressure of an intense laser radiation trapped in the cavity. This arrangement leads to a significant enhancement of the hydrodynamic or electromagnetic forces driving the projectile, relative to standard laser acceleration schemes. The aim of this paper is to review recent experimental and numerical works on LICPA with the emphasis on the acceleration of heavy plasma macroparticles and dense ion beams. The main experimental part concerns the research carried out at the kilojoule sub-nanosecond PALS laser facility in Prague. Our measurements performed at this facility, supported by advanced two-dimensional hydrodynamic simulations, have demonstrated that the LICPA accelerator working in the long-pulse hydrodynamic regime can be a highly efficient tool for the acceleration of heavy plasma macroparticles to hyper-velocities and the generation of ultra-high-pressure (>100 Mbar) shocks through the collision of the macroparticle with a solid target. The energetic efficiency of the macroparticle acceleration and the shock generation has been found to be significantly higher than that for other laser-based methods used so far. Using particle-in-cell simulations it is shown that the LICPA scheme is highly efficient also in the short-pulse high-intensity regime and, in particular, may be used for production of intense ion beams of multi-MeV to GeV ion energies with the energetic efficiency of tens of per cent, much higher than for conventional laser acceleration schemes. (paper)

 11. CAS Accelerator Physics (RF for Accelerators) in Denmark

  CERN Multimedia

  Barbara Strasser

  2010-01-01

  The CERN Accelerator School (CAS) and Aarhus University jointly organised a specialised course on RF for Accelerators, at the Ebeltoft Strand Hotel, Denmark from 8 to 17 June 2010.   Caption The challenging programme focused on the introduction of the underlying theory, the study and the performance of the different components involved in RF systems, the RF gymnastics and RF measurements and diagnostics. This academic part was supplemented with three afternoons dedicated to practical hands-on exercises. The school was very successful, with 100 participants representing 25 nationalities. Feedback from the participants was extremely positive, praising the expertise and enthusiasm of the lecturers, as well as the high standard and excellent quality of their lectures. In addition to the academic programme, the participants were able to visit a small industrial exhibition organised by Aarhus University and take part in a one-day excursion consisting of a visit of the accelerators operated ...

 12. High-energy cosmic-ray acceleration

  CERN Document Server

  Bustamante, M; de Paula, W; Duarte Chavez, J A; Gago, A M; Hakobyan, H; Jez, P; Monroy Montañez, J A; Ortiz Velasquez, A; Padilla Cabal, F; Pino Rozas, M; Rodriguez Patarroyo, D J; Romeo, G L; Saldaña-Salazar , U J; Velasquez, M; von Steinkirch, M

  2010-01-01

  We briefly review the basics of ultrahigh-energy cosmic-ray acceleration. The Hillas criterion is introduced as a geometrical criterion that must be fulfilled by potential acceleration sites, and energy losses are taken into account in order to obtain a more realistic scenario. The different available acceleration mechanisms are presented, with special emphasis on Fermi shock acceleration and its prediction of a power-law cosmic-ray energy spectrum. We conclude that first-order Fermi acceleration, though not entirely satisfactory, is the most promising mechanism for explaining the ultra-high-energy cosmic-ray flux.

 13. Superconductivity and future accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Danby, G.T.; Jackson, J.W.

  1963-01-01

  For 50 years particle accelerators employing accelerating cavities and deflecting magnets have been developed at a prodigious rate. New accelerator concepts and hardware ensembles have yielded great improvements in performance and GeV/$. The great idea for collective acceleration resulting from intense auxiliary charged-particle beams or laser light may or may not be just around the corner. In its absence, superconductivity (SC) applied both to rf cavities and to magnets opened up the potential for very large accelerators without excessive energy consumption and with other economies, even with the cw operation desirable for colliding beams. HEP has aggressively pioneered this new technology: the Fermilab single ring 1 TeV accelerator - 2 TeV collider is near the testing stage. Brookhaven National Laboratory's high luminosity pp 2 ring 800 GeV CBA collider is well into construction. Other types of superconducting projects are in the planning stage with much background R and D accomplished. The next generation of hadron colliders under discussion involves perhaps a 20 TeV ring (or rings) with 40 TeV CM energy. This is a very large machine: even if the highest practical field B approx. 10T is used, the radius is 10x that of the Fermilab accelerator. An extreme effort to get maximum GeV/$ may be crucial even for serious consideration of funding

 14. Accelerator programme at CAT

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ramamurthi, S.S.

  1991-01-01

  The Accelerator Programme at the Centre for Advanced Technology (CAT), Indore, has very broad based concept under which all types of accelerators are to be taken up for design and fabrication. This centre will be housing a wide variety of accelerators to serve as a common facility for the universities, national laboratories in addition to laboratories under the Department of Atomic Energy. In the first phase of the programme, a series of electron accelerators are designed and fabricated. They are synchrotron radiation sources of 450 MeV (INDUS-I) and of 2 GeV (INDUS-II), microtron upto energy of 20 MeV, linear accelerator upto 20 MeV, and DC Accelerator for industrial irradiation upto 750 KeV and 20 KW. A proton accelerator of 300 MeV with 20 MeV linac injector is also designed. CAT is also developing a strong base for support technologies like ultra high vacuum, radio frequency and microwaves, DC pulsed and superconducting magnets, power supplies and controls etc. These technologies are very useful for other industrial applications also. To develop user groups to utilise INDUS-II synchrotron radiation source, a batch production of rotating Anode X-ray generators with power supplies has been initiated. So also, the sputter ion pumps, electron guns, turbo molecular pumps are brought into batch production. (author)

 15. Dynamics of electron acceleration in laser-driven wakefields. Acceleration limits and asymmetric plasma waves

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Popp, Antonia

  2011-12-16

  The experiments presented in this thesis study several aspects of electron acceleration in a laser-driven plasma wave. High-intensity lasers can efficiently drive a plasma wave that sustains electric fields on the order of 100 GV/m. Electrons that are trapped in this plasma wave can be accelerated to GeV-scale energies. As the accelerating fields in this scheme are 3-4 orders of magnitude higher than in conventional radio-frequency accelerators, the necessary acceleration distance can be reduced by the same factor, turning laser-wakefield acceleration (LWFA) into a promising compact, and potentially cheaper, alternative. However, laser-accelerated electron bunches have not yet reached the parameter standards of conventional accelerators. This work will help to gain better insight into the acceleration process and to optimize the electron bunch properties. The 25 fs, 1.8 J-pulses of the ATLAS laser at the Max-Planck-Institute of Quantum Optics were focused into a steady-state flow gas cell. This very reproducible and turbulence-free gas target allows for stable acceleration of electron bunches. Thus the sensitivity of electron parameters to subtle changes of the experimental setup could be determined with meaningful statistics. At optimized experimental parameters, electron bunches of {approx}50 pC total charge were accelerated to energies up to 450 MeV with a divergence of {approx}2 mrad FWHM. As, in a new design of the gas cell, its length can be varied from 2 to 14 mm, the electron bunch energy could be evaluated after different acceleration distances, at two different electron densities. From this evolution important acceleration parameters could be extracted. At an electron density of 6.43. 10{sup 18} cm{sup -3} the maximum electric field strength in the plasma wave was determined to be {approx}160 GV/m. The length after which the relativistic electrons outrun the accelerating phase of the electric field and are decelerated again, the so-called dephasing length

 16. Dynamics of electron acceleration in laser-driven wakefields. Acceleration limits and asymmetric plasma waves

  International Nuclear Information System (INIS)

  Popp, Antonia

  2011-01-01

  The experiments presented in this thesis study several aspects of electron acceleration in a laser-driven plasma wave. High-intensity lasers can efficiently drive a plasma wave that sustains electric fields on the order of 100 GV/m. Electrons that are trapped in this plasma wave can be accelerated to GeV-scale energies. As the accelerating fields in this scheme are 3-4 orders of magnitude higher than in conventional radio-frequency accelerators, the necessary acceleration distance can be reduced by the same factor, turning laser-wakefield acceleration (LWFA) into a promising compact, and potentially cheaper, alternative. However, laser-accelerated electron bunches have not yet reached the parameter standards of conventional accelerators. This work will help to gain better insight into the acceleration process and to optimize the electron bunch properties. The 25 fs, 1.8 J-pulses of the ATLAS laser at the Max-Planck-Institute of Quantum Optics were focused into a steady-state flow gas cell. This very reproducible and turbulence-free gas target allows for stable acceleration of electron bunches. Thus the sensitivity of electron parameters to subtle changes of the experimental setup could be determined with meaningful statistics. At optimized experimental parameters, electron bunches of ∼50 pC total charge were accelerated to energies up to 450 MeV with a divergence of ∼2 mrad FWHM. As, in a new design of the gas cell, its length can be varied from 2 to 14 mm, the electron bunch energy could be evaluated after different acceleration distances, at two different electron densities. From this evolution important acceleration parameters could be extracted. At an electron density of 6.43. 10 18 cm -3 the maximum electric field strength in the plasma wave was determined to be ∼160 GV/m. The length after which the relativistic electrons outrun the accelerating phase of the electric field and are decelerated again, the so-called dephasing length, was found to be 4.9 mm

 17. Accelerators for atomic energy research

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shibata, Tokushi

  1999-01-01

  The research and educational activities accomplished using accelerators for atomic energy research were studied. The studied items are research subjects, facility operation, the number of master theses and doctor theses on atomic energy research using accelerators and the future role of accelerators in atomic energy research. The strategy for promotion of the accelerator facility for atomic energy research is discussed. (author)

 18. Electron accelerators and nanomaterials - a symbiosis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dixit, Kavita P.; Mittal, K.C.

  2011-01-01

  Electron Accelerators and Nanomaterials share a symbiotic relationship. While electron accelerators are fast emerging as popular tools in the field of nanomaterials, use of nanomaterials so developed for sub-systems of accelerators is being explored. Material damage studies, surface modification and lithography in the nanometre scale are some of the areas in which electron accelerators are being extensively used. New methods to characterize the structure of nanoparticles use intense X-ray sources, generated from electron accelerators. Enhancement of field emission properties of carbon nanotubes using electron accelerators is another important area that is being investigated. Research on nanomaterials for use in the field of accelerators is still in the laboratory stage. Yet, new trends and emerging technologies can effectively produce materials which can be of significant use in accelerators. Properties such as enhanced field emission can be put to use in cathodes of electron guns. Superconducting properties some materials may also be useful in accelerators. This paper focusses on the electron accelerators used for synthesis, characterization and property-enhancement of nanomaterials. The details of electron accelerators used for these applications will be highlighted. Some light will be thrown on properties of nano materials which can have potential use in accelerators. (author)

 19. Accelerating Value Creation with Accelerators

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jonsson, Eythor Ivar

  2015-01-01

  and developing the best business ideas and support the due diligence process. Even universities are noticing that the learning experience of the action learning approach is an effective way to develop capabilities and change cultures. Accelerators related to what has historically been associated...

 20. Multi-beam linear accelerator EVT

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Teryaev, Vladimir E., E-mail: vladimir_teryaev@mail.ru [Omega-P, Inc., New Haven, CT 06510 (United States); Kazakov, Sergey Yu. [Fermilab, Batavia, IL 60510 (United States); Hirshfield, Jay L. [Omega-P, Inc., New Haven, CT 06510 (United States); Yale University, New Haven, CT 06511 (United States)

  2016-09-01

  A novel electron multi-beam accelerator is presented. The accelerator, short-named EVT (Electron Voltage Transformer) belongs to the class of two-beam accelerators. It combines an RF generator and essentially an accelerator within the same vacuum envelope. Drive beam-lets and an accelerated beam are modulated in RF modulators and then bunches pass into an accelerating structure, comprising uncoupled with each other and inductive tuned cavities, where the energy transfer from the drive beams to the accelerated beam occurs. A phasing of bunches is solved by choice correspond distances between gaps of the adjacent cavities. Preliminary results of numerical simulations and the initial specification of EVT operating in S-band, with a 60 kV gun and generating a 2.7 A, 1.1 MV beam at its output is presented. A relatively high efficiency of 67% and high design average power suggest that EVT can find its use in industrial applications.

 1. Software for virtual accelerator designing

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kulabukhova, N.; Ivanov, A.; Korkhov, V.; Lazarev, A.

  2012-01-01

  The article discusses appropriate technologies for software implementation of the Virtual Accelerator. The Virtual Accelerator is considered as a set of services and tools enabling transparent execution of computational software for modeling beam dynamics in accelerators on distributed computing resources. Distributed storage and information processing facilities utilized by the Virtual Accelerator make use of the Service-Oriented Architecture (SOA) according to a cloud computing paradigm. Control system tool-kits (such as EPICS, TANGO), computing modules (including high-performance computing), realization of the GUI with existing frameworks and visualization of the data are discussed in the paper. The presented research consists of software analysis for realization of interaction between all levels of the Virtual Accelerator and some samples of middle-ware implementation. A set of the servers and clusters at St.-Petersburg State University form the infrastructure of the computing environment for Virtual Accelerator design. Usage of component-oriented technology for realization of Virtual Accelerator levels interaction is proposed. The article concludes with an overview and substantiation of a choice of technologies that will be used for design and implementation of the Virtual Accelerator. (authors)

 2. Ultra-high vacuum photoelectron linear accelerator

  Science.gov (United States)

  Yu, David U.L.; Luo, Yan

  2013-07-16

  An rf linear accelerator for producing an electron beam. The outer wall of the rf cavity of said linear accelerator being perforated to allow gas inside said rf cavity to flow to a pressure chamber surrounding said rf cavity and having means of ultra high vacuum pumping of the cathode of said rf linear accelerator. Said rf linear accelerator is used to accelerate polarized or unpolarized electrons produced by a photocathode, or to accelerate thermally heated electrons produced by a thermionic cathode, or to accelerate rf heated field emission electrons produced by a field emission cathode.

 3. Proposal for an Accelerator R&D User Facility at Fermilab's Advanced Superconducting Test Accelerator (ASTA)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Church, M. [Fermi National Accelerator Lab. (FNAL), Batavia, IL (United States); Edwards, H. [Fermi National Accelerator Lab. (FNAL), Batavia, IL (United States); Harms, E. [Fermi National Accelerator Lab. (FNAL), Batavia, IL (United States); Henderson, S. [Fermi National Accelerator Lab. (FNAL), Batavia, IL (United States); Holmes, S. [Fermi National Accelerator Lab. (FNAL), Batavia, IL (United States); Lumpkin, A. [Fermi National Accelerator Lab. (FNAL), Batavia, IL (United States); Kephart, R. [Fermi National Accelerator Lab. (FNAL), Batavia, IL (United States); Levedev, V. [Fermi National Accelerator Lab. (FNAL), Batavia, IL (United States); Leibfritz, J. [Fermi National Accelerator Lab. (FNAL), Batavia, IL (United States); Nagaitsev, S. [Fermi National Accelerator Lab. (FNAL), Batavia, IL (United States); Piot, P. [Fermi National Accelerator Lab. (FNAL), Batavia, IL (United States); Northern Illinois Univ., DeKalb, IL (United States); Prokop, C. [Northern Illinois Univ., DeKalb, IL (United States); Shiltsev, V. [Fermi National Accelerator Lab. (FNAL), Batavia, IL (United States); Sun, Y. E. [Argonne National Lab. (ANL), Argonne, IL (United States); Valishev, A. [Fermi National Accelerator Lab. (FNAL), Batavia, IL (United States)

  2013-10-01

  Fermilab is the nation’s particle physics laboratory, supported by the DOE Office of High Energy Physics (OHEP). Fermilab is a world leader in accelerators, with a demonstrated track-record— spanning four decades—of excellence in accelerator science and technology. We describe the significant opportunity to complete, in a highly leveraged manner, a unique accelerator research facility that supports the broad strategic goals in accelerator science and technology within the OHEP. While the US accelerator-based HEP program is oriented toward the Intensity Frontier, which requires modern superconducting linear accelerators and advanced highintensity storage rings, there are no accelerator test facilities that support the accelerator science of the Intensity Frontier. Further, nearly all proposed future accelerators for Discovery Science will rely on superconducting radiofrequency (SRF) acceleration, yet there are no dedicated test facilities to study SRF capabilities for beam acceleration and manipulation in prototypic conditions. Finally, there are a wide range of experiments and research programs beyond particle physics that require the unique beam parameters that will only be available at Fermilab’s Advanced Superconducting Test Accelerator (ASTA). To address these needs we submit this proposal for an Accelerator R&D User Facility at ASTA. The ASTA program is based on the capability provided by an SRF linac (which provides electron beams from 50 MeV to nearly 1 GeV) and a small storage ring (with the ability to store either electrons or protons) to enable a broad range of beam-based experiments to study fundamental limitations to beam intensity and to develop transformative approaches to particle-beam generation, acceleration and manipulation which cannot be done elsewhere. It will also establish a unique resource for R&D towards Energy Frontier facilities and a test-bed for SRF accelerators and high brightness beam applications in support of the OHEP

 4. Collinear wake field acceleration

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bane, K.L.F.; Chen, P.; Wilson, P.B.

  1985-04-01

  In the Voss-Weiland scheme of wake field acceleration a high current, ring-shaped driving bunch is used to accelerate a low current beam following along on axis. In such a structure, the transformer ratio, i.e., the ratio of maximum voltage that can be gained by the on-axis beam and the voltage lost by the driving beam, can be large. In contrast, it has been observed that for an arrangement in which driving and driven bunches follow the same path, and where the current distribution of both bunches is gaussian, the transformer ratio is not normally greater than two. This paper explores some of the possibilities and limitations of a collinear acceleration scheme. In addition to its application to wake field acceleration in structures, this study is also of interest for the understanding of the plasma wake field accelerator. 11 refs., 4 figs

 5. Accelerators in industrial and clinical practice

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kulinich, S.

  1983-01-01

  Various possible accelerator applications in the USSR are given, namely the use of a linear electron accelerator in crack detection of thick-walled steel products, the use of accelerators in the radiation-chemical production of antimicrobial fabrics, the use of a pulsed electron accelerator for the disinfection of sewage waters, the use of accelerators for the treatment of tumors. Instruments have been developed on the basis of linear electron accelerators for the activation analysis of ores. (M.D.)

 6. Accelerator update

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1995-01-01

  When the Accelerator Conference, combined International High Energy and US Particle versions, held in Dallas in May, was initially scheduled, progress nearby for the US Superconducting Supercollider was high on the preliminary agenda. With the SSC voted down by Congress in October 1993, this was no longer the case. However the content of the meeting, in terms of both its deep implications for ambitious new projects and the breadth of its scope, showed that the worldwide particle accelerator field is far from being moribund. A traditional feature of such accelerator conferences is the multiplicity of parallel sessions. No one person can attend all sessions, so that delegates can follow completely different paths and emerge with totally different impressions. Despite this overload, and despite the SSC cancellation, the general picture is one of encouraging progress over a wide range of major new projects throughout the world. At the same time, spinoff from, and applications of, accelerators and accelerator technology are becoming increasingly important. Centrestage is now CERN's LHC proton-proton collider, where a test string of superconducting magnets is operating over long periods at the nominal LHC field of 8.36 tesla or more. The assignment of the underground areas in the existing 27- kilometre LEP tunnel is now quasidefinitive (see page 3). For CERN's existing big machine, the LEP electron-positron collider, ongoing work concentrates on boosting performance using improved optics and bunch trains. But the main objective is the LEP2 scheme using superconducting accelerating cavities to boost the beam energy (see page 6). After some initial teething problems, production and operation of these cavities appears to have been mastered, at least under test conditions. A highlight at CERN last year was the first run with lead ions (December 1994, page 15). Handling these heavy particles with systems originally designed for protons calls for ingenuity. The SPS

 7. Accelerator update

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anon.

  1995-09-15

  When the Accelerator Conference, combined International High Energy and US Particle versions, held in Dallas in May, was initially scheduled, progress nearby for the US Superconducting Supercollider was high on the preliminary agenda. With the SSC voted down by Congress in October 1993, this was no longer the case. However the content of the meeting, in terms of both its deep implications for ambitious new projects and the breadth of its scope, showed that the worldwide particle accelerator field is far from being moribund. A traditional feature of such accelerator conferences is the multiplicity of parallel sessions. No one person can attend all sessions, so that delegates can follow completely different paths and emerge with totally different impressions. Despite this overload, and despite the SSC cancellation, the general picture is one of encouraging progress over a wide range of major new projects throughout the world. At the same time, spinoff from, and applications of, accelerators and accelerator technology are becoming increasingly important. Centrestage is now CERN's LHC proton-proton collider, where a test string of superconducting magnets is operating over long periods at the nominal LHC field of 8.36 tesla or more. The assignment of the underground areas in the existing 27- kilometre LEP tunnel is now quasidefinitive (see page 3). For CERN's existing big machine, the LEP electron-positron collider, ongoing work concentrates on boosting performance using improved optics and bunch trains. But the main objective is the LEP2 scheme using superconducting accelerating cavities to boost the beam energy (see page 6). After some initial teething problems, production and operation of these cavities appears to have been mastered, at least under test conditions. A highlight at CERN last year was the first run with lead ions (December 1994, page 15). Handling these heavy particles with systems originally designed for protons calls for ingenuity. The SPS has managed

 8. Pelletron ion accelerator facilities at Inter University Accelerator Centre

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chopra, S.

  2011-01-01

  Inter University Accelerator Centre has two tandem ion accelerators, 15UD Pelletron and 5SDH-2 Pelletron, for use in different areas of research. Recently Accelerator Mass Spectrometry facility has also been added to to the existing experimental facilities of 15UD Pelletron. In these years many modifications and up gradations have been performed to 15UD Pelletron facility. A new MCSNICS ion source has been procured to produce high currents for AMS program. Two foils stripper assemblies ,one each before and after analyzing magnet, have also been added for producing higher charge state beams for LINAC and for experiments requiring higher charge states of accelerated beams. A new 1.7 MV Pelletron facility has also been recently installed at IUAC and it is equipped with RBS and Channelling experimental facility. There are two beam lines installed in the system and five more beam lines can be added to the system. A clean chemistry laboratory with all the modern facilities has also been developed at IUAC for the chemical processing of samples prior to the AMS measurements. The operational description of the Pelletron facilities, chemical processing of samples, methods of measurements and results of AMS measurements are being presented. (author)

 9. Radiative damping in plasma-based accelerators

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I. Yu. Kostyukov

  2012-11-01

  Full Text Available The electrons accelerated in a plasma-based accelerator undergo betatron oscillations and emit synchrotron radiation. The energy loss to synchrotron radiation may seriously affect electron acceleration. The electron dynamics under combined influence of the constant accelerating force and the classical radiation reaction force is studied. It is shown that electron acceleration cannot be limited by radiation reaction. If initially the accelerating force was stronger than the radiation reaction force, then the electron acceleration is unlimited. Otherwise the electron is decelerated by radiative damping up to a certain instant of time and then accelerated without limits. It is shown that regardless of the initial conditions the infinite-time asymptotic behavior of an electron is governed by a self-similar solution providing that the radiative damping becomes exactly equal to 2/3 of the accelerating force. The relative energy spread induced by the radiative damping decreases with time in the infinite-time limit. The multistage schemes operating in the asymptotic acceleration regime when electron dynamics is determined by the radiation reaction are discussed.

 10. Advanced Accelerators for Medical Applications

  Science.gov (United States)

  Uesaka, Mitsuru; Koyama, Kazuyoshi

  We review advanced accelerators for medical applications with respect to the following key technologies: (i) higher RF electron linear accelerator (hereafter “linac”); (ii) optimization of alignment for the proton linac, cyclotron and synchrotron; (iii) superconducting magnet; (iv) laser technology. Advanced accelerators for medical applications are categorized into two groups. The first group consists of compact medical linacs with high RF, cyclotrons and synchrotrons downsized by optimization of alignment and superconducting magnets. The second group comprises laser-based acceleration systems aimed of medical applications in the future. Laser plasma electron/ion accelerating systems for cancer therapy and laser dielectric accelerating systems for radiation biology are mentioned. Since the second group has important potential for a compact system, the current status of the established energy and intensity and of the required stability are given.

 11. Acceleration of a compact torus

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hartmann, C.W.; Eddleman, J.L.; Hammer, J.H.; Kusse, B.

  1987-01-01

  The authors report the first results of a study of acceleration of spheromak-type compact toruses in the RACE experiment (plasma Ring ACceleration Experiment). The RACE apparatus consists of (1) a magnetized, coaxial plasma gun 50 cm long, 35 cm OD, 20 cm ID, (2) 600 cm long coaxial acceleration electrodes 50 cm OD, 20 cm ID, (3) a 250 kJ electrolytic capacitor bank to drive the gun solenoid for initial magnetization, (4) a 200 kJ gun bank, (5) a 260 kJ accelerator bank, and (6) magnetic probes and other diagnostics, and vacuum apparatus. To outer acceleration electrode is an extension, at larger OD, of the gun outer electrode, and the inner acceleration electrode is supported and fed by a coaxial insert in the gun center electrode as shown

 12. Accelerator shielding benchmark problems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hirayama, H.; Ban, S.; Nakamura, T.

  1993-01-01

  Accelerator shielding benchmark problems prepared by Working Group of Accelerator Shielding in the Research Committee on Radiation Behavior in the Atomic Energy Society of Japan were compiled by Radiation Safety Control Center of National Laboratory for High Energy Physics. Twenty-five accelerator shielding benchmark problems are presented for evaluating the calculational algorithm, the accuracy of computer codes and the nuclear data used in codes. (author)

 13. Accelerator mass spectrometry programme at BARC-TIFR pelletron accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Surendran, P.; Shrivastava, A.; Gupta, A.K.; Nair, J.P.; Yadav, M.L.; Gore, J.A.; Sparrow, H.; Bhagwat, P.V.; Kailas, S.

  2006-01-01

  Accelerator based mass spectrometry (ABMs) is an ultra sensitive means of counting individual atoms having sufficiently long half life and available in small amount. The 14 U D Pelletron Accelerator is an ideal machine to carry out ABMs studies with heavy isotopes like 36 Cl and 129 I. Cosmogenic radio isotope 36 Cl is widely being detected using ABMs as it has got applications in ground water research, radioactive waste management, atmospheric 36 Cl transport mechanism studies of Arctic Alpine ice core etc. As a part of the ongoing ABMs programme at 14UD Pelletron Accelerator Facility at Mumbai, a segmented gas detector developed for identification of 36 Cl was tested for performance. Recently a beam chopper required for this measurement has been developed. Further progress made in this programme is discussed in this paper. (author)

 14. CAS CERN Accelerator School third general accelerator physics course

  International Nuclear Information System (INIS)

  Turner, S.

  1989-01-01

  The general course on accelerator physics given in Salamanca, Spain, closely followed those organised by the CERN Accelerator School at Gif-sur-Yvette, Paris in 1984, and at Aarhus, Denmark in 1986 and whose proceedings were published as CERN Yellow Reports 85-19 (1985) and 87-10 (1987) respectively. However, certain topics were treated in a different way, improved or extended, while some new ones were introduced and it is all of these which are included in the present proceedings. The lectures include beam-cooling concepts, Liouville's theorem and emittance, emittance dilution in transfer lines, weak-betatron coupling, diagnostics, while the seminars are on positron and electron sources, linac structures and the LEP L3 experiment, together with industrial aspects of particle accelerators. Also included are errata and addenda to the Yellow Reports mentioned above. (orig.)

 15. Multicavity proton cyclotron accelerator

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. L. Hirshfield

  2002-08-01

  Full Text Available A mechanism for acceleration of protons is described, in which energy gain occurs near cyclotron resonance as protons drift through a sequence of rotating-mode TE_{111} cylindrical cavities in a strong nearly uniform axial magnetic field. Cavity resonance frequencies decrease in sequence from one another with a fixed frequency interval Δf between cavities, so that synchronism can be maintained between the rf fields and proton bunches injected at intervals of 1/Δf. An example is presented in which a 122 mA, 1 MeV proton beam is accelerated to 961 MeV using a cascade of eight cavities in an 8.1 T magnetic field, with the first cavity resonant at 120 MHz and with Δf=8 MHz. Average acceleration gradient exceeds 40 MV/m, average effective shunt impedance is 223 MΩ/m, but maximum surface field in the cavities does not exceed 7.2 MV/m. These features occur because protons make many orbital turns in each cavity and thus experience acceleration from each cavity field many times. Longitudinal and transverse stability appear to be intrinsic properties of the acceleration mechanism, and an example to illustrate this is presented. This acceleration concept could be developed into a proton accelerator for a high-power neutron spallation source, such as that required for transmutation of nuclear waste or driving a subcritical fission burner, provided a number of significant practical issues can be addressed.

 16. Fixed-Target Electron Accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Brooks, William K.

  2001-01-01

  A tremendous amount of scientific insight has been garnered over the past half-century by using particle accelerators to study physical systems of sub-atomic dimensions. These giant instruments begin with particles at rest, then greatly increase their energy of motion, forming a narrow trajectory or beam of particles. In fixed-target accelerators, the particle beam impacts upon a stationary sample or target which contains or produces the sub-atomic system being studied. This is in distinction to colliders, where two beams are produced and are steered into each other so that their constituent particles can collide. The acceleration process always relies on the particle being accelerated having an electric charge; however, both the details of producing the beam and the classes of scientific investigations possible vary widely with the specific type of particle being accelerated. This article discusses fixed-target accelerators which produce beams of electrons, the lightest charged particle. As detailed in the report, the beam energy has a close connection with the size of the physical system studied. Here a useful unit of energy is a GeV, i.e., a giga electron-volt. (ne GeV, the energy an electron would have if accelerated through a billion volts, is equal to 1.6 x 10 -10 joules.) To study systems on a distance scale much smaller than an atomic nucleus requires beam energies ranging from a few GeV up to hundreds of GeV and more

 17. Magnetic linear accelerator (MAGLAC) for hypervelocity acceleration in impact fusion (IF)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chen, K.W.

  1980-01-01

  This paper presents considerations on the design of a magnetic linear accelerator suitable as driver for impact fusion. We argue that the proposed approach offers an attractive option to accelerate macroscopic matter to centiluminal velocity suitable for fusion applications. The design goal is to attain a velocity approaching 200 km/sec. Recent results in suitable target design suggest that a velocity in the range of 40-100 km/sec might be sufficient to include fusion. An accelerator in this velocity range can be constructed with current-day technology. We present both design and practical engineering considerations. Future work are outlined and recommended. (orig.)

 18. LINEAR ACCELERATOR

  Science.gov (United States)

  Christofilos, N.C.; Polk, I.J.

  1959-02-17

  Improvements in linear particle accelerators are described. A drift tube system for a linear ion accelerator reduces gap capacity between adjacent drift tube ends. This is accomplished by reducing the ratio of the diameter of the drift tube to the diameter of the resonant cavity. Concentration of magnetic field intensity at the longitudinal midpoint of the external sunface of each drift tube is reduced by increasing the external drift tube diameter at the longitudinal center region.

 19. A theoretical investigation of the collective acceleration of cluster ions with accelerated potential waves

  International Nuclear Information System (INIS)

  Suzuki, Hiroshi; Enjoji, Hiroshi; Kawaguchi, Motoichi; Noritake, Toshiya

  1984-01-01

  A theoretical treatment of the acceleration of cluster ions for additional heating of fusion plasma using the trapping effect in an accelerated potential wave is described. The conceptual design of the accelerator is the same as that by Enjoji, and the potential wave used is sinusoidal. For simplicity, collisions among cluster ions and the resulting breakups are neglected. The masses of the cluster ions are specified to range from 100 m sub(D) to 1000 m sub(D) (m sub(D): mass of a deuterium atom). Theoretical treatment is carried out only for the injection velocity which coincides with the phase velocity of the applied wave at the entrance of the accelerator. An equation describing the rate for successful acceleration of ions with a certain mass is deduced for the continuous injection of cluster ions. Computation for a typical mass distribution shows that more than 70% of the injected particles are effectively accelerated. (author)

 20. Development of heavy ion linear accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bomko, V.A.; Khizhnyak, N.A.

  1981-01-01

  A review of the known heavy ion accelerators is given. It is stated that cyclic and linear accelerators are the most perspective ones in the energy range up to 10 MeV/nucleon according to universality in respect with the possibility of ion acceleration of the wide mass range. However, according to the accelerated beam intensity of the heavier ions the linear accelerators have considerable advantages over any other types of accelerators. The review of the known heavy ion linac structures permits to make the conclusion that a new modification of an accelerating structure of opposite pins excited on a H-wave is the most perspective one [ru

 1. Overview of accelerators in medicine

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lennox, A.J.

  1993-06-01

  Accelerators used for medicine include synchrotrons, cyclotrons, betatrons, microtrons, and electron, proton, and light ion linacs. Some accelerators which were formerly found only at physics laboratories are now being considered for use in hospital-based treatment and diagnostic facilities. This paper presents typical operating parameters for medical accelerators and gives specific examples of clinical applications for each type of accelerator, with emphasis on recent developments in the field

 2. Linear Accelerator (LINAC)

  Science.gov (United States)

  ... uses microwave technology (similar to that used for radar) to accelerate electrons in a part of the accelerator called the "wave guide," then allows ... risk of accidental exposure is extremely low. top of page This page was ... No Please type your comment or suggestion into the following text ...

 3. The Next Linear Collider Test Accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ruth, R.D.; Adolphsen, C.; Bane, K.

  1993-04-01

  During the past several years, there has been tremendous progress the development of the RF system and accelerating structures for a Next Linear Collider (NLC). Developments include high-power klystrons, RF pulse compression systems and damped/detuned accelerator structures to reduce wakefields. In order to integrate these separate development efforts into an actual X-band accelerator capable of accelerating the electron beams necessary for an NLC, we are building an NLC Test Accelerator (NLCTA). The goal of the NLCTA is to bring together all elements of the entire accelerating system by constructing and reliably operating an engineered model of a high-gradient linac suitable for the NLC. The NLCTA will serve as a testbed as the design of the NLC evolves. In addition to testing the RF acceleration system, the NLCTA is designed to address many questions related to the dynamics of the beam during acceleration. In this paper, we will report oil the status of the design, component development, and construction of the NLC Test Accelerator

 4. Accelerator applications in energy and security

  CERN Document Server

  Chou, Weiren

  2015-01-01

  As accelerator science and technology progressed over the past several decades, the accelerators themselves have undergone major improvements in multiple performance factors: beam energy, beam power, and beam brightness. As a consequence, accelerators have found applications in a wide range of fields in our life and in our society. The current volume is dedicated to applications in energy and security, two of the most important and urgent topics in today's world. This volume makes an effort to provide a review as complete and up to date as possible of this broad and challenging subject. It contains overviews on each of the two topics and a series of articles for in-depth discussions including heavy ion accelerator driven inertial fusion, linear accelerator-based ADS systems, circular accelerator-based ADS systems, accelerator-reactor interface, accelerators for fusion material testing, cargo inspection, proton radiography, compact neutron generators and detectors. It also has a review article on accelerator ...

 5. Accelerators for Society - TIARA 2012 Test Infrastructure and Accelerator Research Area (in Polish)

  CERN Document Server

  Romaniuk, R S

  2013-01-01

  TIARA (Test Infrastructure and Accelerator Research Area - Preparatory Phae) is an European Collaboration of Accelerator Technology, which by running research projects, technical, networks and infrastructural has a duty to integrate the research and technical communities and infrastructures in the global scale of Europe. The Collaboration gathers all research centers with large accelerator infrastructures. Other ones, like universities, are affiliated as associate members. TIARA-PP (preparatory phase) is an European infrastructural project run by this Consortium and realized inside EU-FP7. The paper presents a general overview of TIARA activities, with an introduction containing a portrait of contemporary accelerator technology and a digest of its applications in modern society.

 6. Standing wave accelerating structures

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zavadtsev, A.A.; Zverev, B.V.; Sobepin, N.P.

  1984-01-01

  Accelerating ELA structures are considered and chosen for applied purposes of special designation. Accelerating structures with the standing wave are considered most effective for small size ELA. Designs and results of experimental investigation of two new accelerating structures are described. These are structures of the ''ring'' type with a decreased number of excitinq oscillation types and strucuture with transverse rods with a twice smaller transverse size as compared with the biperiodical structure with internal connection resonators. The accelerating biperiodical structures of the conventional type by the fact that the whole structure is not a linear chain of connected resonators, but a ring one. Model tests have shown that the homogeneous structure with transverse rods (STR) at the frequency of 2.8 GHz in the regime of the standing wave has an effective shunt resistance equalling 23 MOhm/m. It is shown that the small transverse size of biperiodic STR makes its application in logging linear electron accelerators

 7. A periodic plasma waveguide accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cole, F.T.

  1985-01-01

  The increasing cost of synchrotrons and storage rings has given new interest in the search for new methods of acceleration. The primary goal of this search is very large accelerating fields, because the cost of an accelerator to reach TeV energies is dominated by costs that scale with length. Very large electric fields are possible in plasmas and in lasers and many geometries are being studied that make use of plasmas, lasers, or combinations of them. In a plasma accelerator, the plasma can have several different functions. It may act as a medium for the propagation of accelerating electric-field waves. In addition, these waves may also act as a source of the energy needed to accelerate particles. Accelerators using various waves in plasmas have been built and studied in many laboratories. The device proposed here is an attempt to separate the two functions of providing a medium and providing an energy source. A relatively low-energy electron beam is used as a non-neutral plasma only to make a slow-wave medium for the propagation of an externally generated wave. The wave is a TM electromagnetic wave and the device may be thought of as a conventional electron linear accelerator with the evacuated volume and metallic envelope replaced by the electron beam. A separate second beam, which may be electrons or heavier particles, is accelerated. The application in mind here is a single-pass collider

 8. Converging-barrel plasma accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Paine, T.O.

  1971-01-01

  The invention comprises a device for generating and accelerating plasma to extremely high velocity, while focusing the plasma to a decreasing cross section for attaining a very dense high-velocity plasma burst capable of causing nuclear fusion reactions. A converging coaxial accelerator-electrode configuration is employed with ''high-pressure'' gas injection in controlled amounts to achieve acceleration by deflagration and focusing by the shaped electromagnetic fields. (U.S.)

 9. CONFERENCE: Computers and accelerators

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anon.

  1984-01-15

  In September of last year a Conference on 'Computers in Accelerator Design and Operation' was held in West Berlin attracting some 160 specialists including many from outside Europe. It was a Europhysics Conference, organized by the Hahn-Meitner Institute with Roman Zelazny as Conference Chairman, postponed from an earlier intended venue in Warsaw. The aim was to bring together specialists in the fields of accelerator design, computer control and accelerator operation.

 10. Acceleration of particles in plasmas

  CERN Multimedia

  CERN. Geneva

  2007-01-01

  The accelerating fields in radio-frequency accelerators are limited to roughly 100 MV/m due to material breakdown which occurs on the walls of the structure. In contrast, a plasma, being already ionized, can support electric fields in excess of 100 GV/m. Such high accelerating gradients hold the promise of compact particle accelerators. Plasma acceleration has been an emerging and fast growing field of research in the past two decades. In this series of lectures, we will review the principles of plasma acceleration. We will see how relativistic plasma waves can be excited using an ultra-intense laser or using a particle beam. We will see how these plasma waves can be used to accelerate electrons to high energy in short distances. Throughout the lectures, we will also review recent experimental results. Current laser-plasma experiments throughout the world have shown that monoenergetic electron beams from 100 MeV to 1 GeV can be obtained in distances ranging from the millimetre to the centimetre. Experiments a...

 11. Charged particle accelerators for practice

  International Nuclear Information System (INIS)

  Arzumanov, A.A.

  1988-01-01

  Characteristics of some accelerators operating in the world are given, capabilities of accelerator technique are demonstrated. Examples of wide application of accelerators in radiation-chemical technology as well as for defectoscopy of massive metal products and impurity ion implantation when producing semiconductor elements are presented. Works on nuclear filter production are characterized by high efficiency. Wide application of synchrotron radiation is described. Various accelerators can be applied during element analysis in geology, metallurgy, ecology. Application of accelerators ''in particular, cyclotrons for radioisotope production as well as in radiotherapy in medicine appears to be important. An isochronous cyclotron with controlled ion energy, at which applied works concerning a number of considered trends in the field of radiation physics and radiation physical metallurgy, element analysis, radiation resistance of electronic circuits and components are conducted, is in operation at the IYaPh of the Kazakh Academy of Sciences. Production of tallium-201 for cardiologic invstigations deserves a special attention. An electrostatic heavy ion accelerator which allows one to produce the beams of accelerated ions of elements from hydrogen to uranium is under commissioning

 12. Particle acceleration in pulsar magnetospheres

  International Nuclear Information System (INIS)

  Baker, K.B.

  1978-10-01

  The structure of pulsar magnetospheres and the acceleration mechanism for charged particles in the magnetosphere was studied, using a pulsar model which required large acceleration of the particles near the surface of the star. A theorem was developed which showed that particle acceleration cannot be expected when the angle between the magnetic field lines and the rotation axis is constant (e.g. radial field lines). If this angle is not constant, however, acceleration must occur. The more realistic model of an axisymmetric neutron star with a strong dipole magnetic field aligned with the rotation axis was investigated. In this case, acceleration occurred at large distances from the surface of the star. The magnitude of the current can be determined using the model presented. In the case of nonaxisymmetric systems, the acceleration is expected to occur nearer to the surface of the star

 13. Physics design of an accelerator for an accelerator-driven subcritical system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zhihui Li

  2013-08-01

  Full Text Available An accelerator-driven subcritical system (ADS program was launched in China in 2011, which aims to design and build an ADS demonstration facility with the capability of more than 1000 MW thermal power in multiple phases lasting about 20 years. The driver linac is defined to be 1.5 GeV in energy, 10 mA in current and in cw operation mode. To meet the extremely high reliability and availability, the linac is designed with much installed margin and fault tolerance, including hot-spare injectors and local compensation method for key element failures. The accelerator complex consists of two parallel 10-MeV injectors, a joint medium-energy beam transport line, a main linac, and a high-energy beam transport line. The superconducting acceleration structures are employed except for the radio frequency quadrupole accelerators (RFQs which are at room temperature. The general design considerations and the beam dynamics design of the driver linac complex are presented here.

 14. Accelerator breeder concept

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bartholomew, G.A.; Fraser, J.S.; Garvey, P.M.

  1978-10-01

  The principal components and functions of an accelerator breeder are described. The role of the accelerator breeder as a possible long-term fissile production support facility for CANDU (Canada Deuterium Uranium) thorium advanced fuel cycles and the Canadian research and development program leading to such a facility are outlined. (author)

 15. HEAVY ION LINEAR ACCELERATOR

  Science.gov (United States)

  Van Atta, C.M.; Beringer, R.; Smith, L.

  1959-01-01

  A linear accelerator of heavy ions is described. The basic contributions of the invention consist of a method and apparatus for obtaining high energy particles of an element with an increased charge-to-mass ratio. The method comprises the steps of ionizing the atoms of an element, accelerating the resultant ions to an energy substantially equal to one Mev per nucleon, stripping orbital electrons from the accelerated ions by passing the ions through a curtain of elemental vapor disposed transversely of the path of the ions to provide a second charge-to-mass ratio, and finally accelerating the resultant stripped ions to a final energy of at least ten Mev per nucleon.

 16. Advances in electrostatic accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wegner, H.E.

  1975-01-01

  Advances in the design and performance of electrostatic accelerators since 1969 are reviewed with special emphasis on the ''forefront'' accelerators that are currently leading in voltage capability. A comparison of the acceleration tube design offered by the National Electrostatics Corporation and the High Voltage Engineering Corporation is also made. Other methods of increasing heavy ion energy by means of dual foil stripping are discussed as well as the performance of a newly developed sputter ion source for the production of negative heavy ions with reliability and flexibility that greatly exceeds all other present systems. Finally, new developments in terms of both booster systems and very high voltage electrostatic accelerators (25 to 60 MV) are discussed. (U.S.)

 17. High-energy cosmic-ray acceleration

  OpenAIRE

  Bustamante, M; Carrillo Montoya, G; de Paula, W; Duarte Chavez, J A; Gago, A M; Hakobyan, H; Jez, P; Monroy Montañez, J A; Ortiz Velasquez, A; Padilla Cabal, F; Pino Rozas, M; Rodriguez Patarroyo, D J; Romeo, G L; Saldaña-Salazar , U J; Velasquez, M

  2010-01-01

  We briefly review the basics of ultrahigh-energy cosmic-ray acceleration. The Hillas criterion is introduced as a geometrical criterion that must be fulfilled by potential acceleration sites, and energy losses are taken into account in order to obtain a more realistic scenario. The different available acceleration mechanisms are presented, with special emphasis on Fermi shock acceleration and its prediction of a power-law cosmic-ray energy spectrum. We conclude that first-order Fermi accelera...

 18. Muon acceleration in cosmic-ray sources

  International Nuclear Information System (INIS)

  Klein, Spencer R.; Mikkelsen, Rune E.; Becker Tjus, Julia

  2013-01-01

  Many models of ultra-high energy cosmic-ray production involve acceleration in linear accelerators located in gamma-ray bursts, magnetars, or other sources. These transient sources have short lifetimes, which necessitate very high accelerating gradients, up to 10 13 keV cm –1 . At gradients above 1.6 keV cm –1 , muons produced by hadronic interactions undergo significant acceleration before they decay. This muon acceleration hardens the neutrino energy spectrum and greatly increases the high-energy neutrino flux. Using the IceCube high-energy diffuse neutrino flux limits, we set two-dimensional limits on the source opacity and matter density, as a function of accelerating gradient. These limits put strong constraints on different models of particle acceleration, particularly those based on plasma wake-field acceleration, and limit models for sources like gamma-ray bursts and magnetars.

 19. Status of accelerator development at Fermilab

  International Nuclear Information System (INIS)

  Owen, C.W.

  1976-01-01

  The Fermilab accelerator is comprised of four major systems: the high-energy beam-extraction and switching system, the main accelerator (main ring), the booster, and the linear accelerator. The Fermilab accelerator produces accelerated beams for a vigorous international high-energy physics program. The basic design features and operation for high-energy physics have been described a number of times in the past. A report is given which, for the most part, discusses in detail only those features that are particularly significant in increasing the usefulness of the accelerator as a tool for high-energy physics

 20. Accelerator mass spectrometry and associated facilities at Inter-University Accelerator Centre, New Delhi, India

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kumar, Pankaj; Bohra, Archna; Ojha, S.; Gargari, S.; Joshi, R.; Roonwal, G.S.; Chopra, S.; Pattanaik, J.K.; Balakrishnan, S.

  2011-01-01

  Accelerator Mass Spectrometry (AMS) facility at Inter-University Accelerator Centre (IUAC) is developed by upgrading its existing 15UD Pelletron accelerator. Since last two decades Pelletron is mainly used for nuclear physics, materials science, atomic physics, radiation biology and accelerator mass spectrometry is recent development. In addition, a chemistry laboratory in clean room for the chemical processing of samples for AMS studies has also been established. At present the AMS facility is used for 10 Be, 26 Al measurements and soon other long lived radio-isotopes will also be used

 1. The Accelerator Markup Language and the Universal Accelerator Parser

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sagan, D.; Forster, M.; Cornell U., LNS; Bates, D.A.; LBL, Berkeley; Wolski, A.; Liverpool U.; Cockcroft Inst. Accel. Sci. Tech.; Schmidt, F.; CERN; Walker, N.J.; DESY; Larrieu, T.; Roblin, Y.; Jefferson Lab; Pelaia, T.; Oak Ridge; Tenenbaum, P.; Woodley, M.; SLAC; Reiche, S.; UCLA

  2006-01-01

  A major obstacle to collaboration on accelerator projects has been the sharing of lattice description files between modeling codes. To address this problem, a lattice description format called Accelerator Markup Language (AML) has been created. AML is based upon the standard eXtensible Markup Language (XML) format; this provides the flexibility for AML to be easily extended to satisfy changing requirements. In conjunction with AML, a software library, called the Universal Accelerator Parser (UAP), is being developed to speed the integration of AML into any program. The UAP is structured to make it relatively straightforward (by giving appropriate specifications) to read and write lattice files in any format. This will allow programs that use the UAP code to read a variety of different file formats. Additionally, this will greatly simplify conversion of files from one format to another. Currently, besides AML, the UAP supports the MAD lattice format

 2. Dusty-Plasma Particle Accelerator

  Science.gov (United States)

  Foster, John E.

  2005-01-01

  A dusty-plasma apparatus is being investigated as means of accelerating nanometer- and micrometer-sized particles. Applications for the dusty-plasma particle accelerators fall into two classes: Simulation of a variety of rapidly moving dust particles and micrometeoroids in outer-space environments that include micrometeoroid streams, comet tails, planetary rings, and nebulae and Deposition or implantation of nanoparticles on substrates for diverse industrial purposes that could include hardening, increasing thermal insulation, altering optical properties, and/or increasing permittivities of substrate materials. Relative to prior apparatuses used for similar applications, dusty-plasma particle accelerators offer such potential advantages as smaller size, lower cost, less complexity, and increased particle flux densities. A dusty-plasma particle accelerator exploits the fact that an isolated particle immersed in plasma acquires a net electric charge that depends on the relative mobilities of electrons and ions. Typically, a particle that is immersed in a low-temperature, partially ionized gas, wherein the average kinetic energy of electrons exceeds that of ions, causes the particle to become negatively charged. The particle can then be accelerated by applying an appropriate electric field. A dusty-plasma particle accelerator (see figure) includes a plasma source such as a radio-frequency induction discharge apparatus containing (1) a shallow cup with a biasable electrode to hold the particles to be accelerated and (2) a holder for the substrate on which the particles are to impinge. Depending on the specific design, a pair of electrostatic-acceleration grids between the substrate and discharge plasma can be used to both collimate and further accelerate particles exiting the particle holder. Once exposed to the discharge plasma, the particles in the cup quickly acquire a negative charge. Application of a negative voltage pulse to the biasable electrode results in the

 3. CERN Accelerator School

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anon.

  1986-01-15

  The CERN Accelerator School (CAS) offers a regular course on general accelerator physics. The first basic course was given in September 1984 at Orsay, France, and last September the advanced course was jointly organized by CAS, Oxford's Nuclear Physics Laboratory and the Rutherford Appleton Laboratory, and held at The Queen's College, Oxford.

 4. Introduction to Microwave Linear [Accelerators

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Whittum, David H

  1999-01-04

  The elements of microwave linear accelerators are introduced starting with the principles of acceleration and accelerating structures. Considerations for microwave structure modeling and design are developed from an elementary point of view. Basic elements of microwave electronics are described for application to the accelerator circuit and instrumentation. Concepts of beam physics are explored together with examples of common beamline instruments. Charged particle optics and lattice diagnostics are introduced. Considerations for fixed-target and colliding-beam experimentation are summarized.

 5. Accelerating networks

  International Nuclear Information System (INIS)

  Smith, David M D; Onnela, Jukka-Pekka; Johnson, Neil F

  2007-01-01

  Evolving out-of-equilibrium networks have been under intense scrutiny recently. In many real-world settings the number of links added per new node is not constant but depends on the time at which the node is introduced in the system. This simple idea gives rise to the concept of accelerating networks, for which we review an existing definition and-after finding it somewhat constrictive-offer a new definition. The new definition provided here views network acceleration as a time dependent property of a given system as opposed to being a property of the specific algorithm applied to grow the network. The definition also covers both unweighted and weighted networks. As time-stamped network data becomes increasingly available, the proposed measures may be easily applied to such empirical datasets. As a simple case study we apply the concepts to study the evolution of three different instances of Wikipedia, namely, those in English, German, and Japanese, and find that the networks undergo different acceleration regimes in their evolution

 6. Electrostatic accelerators fundamentals and applications

  CERN Document Server

  2005-01-01

  Electrostatic accelerators are an important and widespread subgroup within the broad spectrum of modern, large particle acceleration devices. They are specifically designed for applications that require high-quality ion beams in terms of energy stability and emittance at comparatively low energies (a few MeV). Their ability to accelerate virtually any kind of ion over a continuously tunable range of energies make them a highly versatile tool for investigations in many research fields including, but not limited to, atomic and nuclear spectroscopy, heavy ion reactions, accelerator mass spectroscopy as well as ion-beam analysis and modification. The book is divided into three parts. The first part concisely introduces the field of accelerator technology and techniques that emphasize their major modern applications. The second part treats the electrostatic accelerator per se: its construction and operational principles as well as its maintenance. The third part covers all relevant applications in which electrosta...

 7. Tandem electrostatic accelerators for BNCT

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ma, J.C.

  1994-01-01

  The development of boron neutron capture therapy (BNCT) into a viable therapeutic modality will depend, in part, on the availability of suitable neutron sources compatible with installation in a hospital environment. Low-energy accelerator-based intense neutron sources, using electrostatic or radio frequency quadrupole proton accelerators have been suggested for this purpose and are underdevelopment at several laboratories. New advances in tandem electrostatic accelerator technology now allow acceleration of the multi-milliampere proton beams required to produce therapeutic neutron fluxes for BNCT. The relatively compact size, low weight and high power efficiency of these machines make them particularly attractive for installation in a clinical or research facility. The authors will describe the limitations on ion beam current and available neutron flux from tandem accelerators relative to the requirements for BNCT research and therapy. Preliminary designs and shielding requirements for a tandern accelerator-based BNCT research facility will also be presented

 8. Proceedings of CAS - CERN Accelerator School: Course on Superconductivity for Accelerators

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bailey, R [European Organization for Nuclear Research, Geneva (Switzerland)

  2014-07-01

  These proceedings collate lectures given at the twenty-seventh specialized course organised by the CERN Accelerator School (CAS). The course was held at the Ettore Majorana Foundation and Centre for Scientific Culture (EMFCSC) in Erice, Italy, from 24 April to 4 May 2013. Following recapitulation lectures on basic accelerator physics and superconductivity, the course covered topics related to the design, production and operation of superconducting RF systems and superconducting magnets for accelerators. The participants pursued one of six case studies in order to get ’hands-on’ experience of the issues connected with the design of superconducting systems. A series of topical seminars completed the programme.

 9. Ion sources for electrostatic accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hellborg, R.

  1998-01-01

  Maybe the most important part of an electrostatic accelerator system, and also often the most tricky part is the ion source. There has been a rapid growth in activity in ion-source research and development during the last two to three decades. Some of these developments have also been of benefit to electrostatic accelerator users. In this report some of the different types of ion sources used in electrostatic accelerators are described. The list is not complete but more an overview of some of the more commonly used sources. The description is divided into two groups; positive ion sources for single stage electrostatic accelerators and negative ion sources for two stages (i.e. tandem) accelerators

 10. CAS CERN Accelerator School. 5. Advanced accelerator physics course. Proceedings. Vol. 2

  International Nuclear Information System (INIS)

  Turner, S.

  1995-01-01

  The fifth CERN Accelerator School (CAS) advanced course on Accelerator Physics was given at the Paradise Hotel, Rhodes, Greece from 20 September to 1 October 1993. Its syllabus was based on the previous similar courses held at Oxford 1985, Berlin 1987, Uppsala 1989 and Noordwijkerhout 1991, and whose proceedings were published as CERN Reports 97-03, 89-01, 90-04 and 92-01, respectively. The present volumes are intended to replace and to bring up to date all the material in earlier publications. They contain not only all the lectures given in the Rhodes course but a number of important contributions to previous courses which are thought to be essential for a complete understanding of all aspects of the design and construction of particle accelerators at an advanced level. They include sections on Hamiltonian equations and accelerator optics, chromaticity and dynamic beam aperture, particle tracking, the kinetic theory, longitudinal beam optics, coherent instabilities, beam-beam dynamics, intra-beam scattering, beam cooling, Schottky noise, beam radiation, neutralisation, beam polarisation, radio-frequency quadrupoles, as well as chapters on space charge, superconducting magnets, crystal bending, beam-beam measurement and accelerator medical applications. (orig.)

 11. CAS CERN Accelerator School. 5. Advanced accelerator physics course. Proceedings. Vol. 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Turner, S [ed.

  1995-11-22

  The fifth CERN Accelerator School (CAS) advanced course on Accelerator Physics was given at the Paradise Hotel, Rhodes, Greece from 20 September to 1 October 1993. Its syllabus was based on the previous similar courses held at Oxford 1985, Berlin 1987, Uppsala 1989 and Noordwijkerhout 1991, and whose proceedings were published as CERN Reports 87-03, 89-01, 90-04 and 92-01, respectively. The present volumes are intended to replace and to bring up to date all the material in earlier publications. They contain not only all the lectures given in the Rhodes course but a number of important contributions to previous courses which are thought to be essential for a complete understanding of all aspects of the design and construction of particle accelerators at an advanced level. They include sections on Hamiltonian equations and accelerator optics, chromaticity and dynamic beam aperture, particle tracking, the kinetic theory, longitudinal beam optics, coherent instabilities, beam-beam dynamics, intra-beam scattering, beam cooling, Schottky noise, beam radiation, neutralisation, beam polarisation, radio-frequency quadrupoles, as well as chapters on space charge, superconducting magnets, crystal bending, beam-beam measurement and accelerator medical applications. (orig.).

 12. CAS CERN Accelerator School. 5. Advanced accelerator physics course. Proceedings. Vol. 1

  International Nuclear Information System (INIS)

  Turner, S.

  1995-01-01

  The fifth CERN Accelerator School (CAS) advanced course on Accelerator Physics was given at the Paradise Hotel, Rhodes, Greece from 20 September to 1 October 1993. Its syllabus was based on the previous similar courses held at Oxford 1985, Berlin 1987, Uppsala 1989 and Noordwijkerhout 1991, and whose proceedings were published as CERN Reports 87-03, 89-01, 90-04 and 92-01, respectively. The present volumes are intended to replace and to bring up to date all the material in earlier publications. They contain not only all the lectures given in the Rhodes course but a number of important contributions to previous courses which are thought to be essential for a complete understanding of all aspects of the design and construction of particle accelerators at an advanced level. They include sections on Hamiltonian equations and accelerator optics, chromaticity and dynamic beam aperture, particle tracking, the kinetic theory, longitudinal beam optics, coherent instabilities, beam-beam dynamics, intra-beam scattering, beam cooling, Schottky noise, beam radiation, neutralisation, beam polarisation, radio-frequency quadrupoles, as well as chapters on space charge, superconducting magnets, crystal bending, beam-beam measurement and accelerator medical applications. (orig.)

 13. CAS CERN Accelerator School. 5. Advanced accelerator physics course. Proceedings. Vol. 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Turner, S [ed.

  1995-11-22

  The fifth CERN Accelerator School (CAS) advanced course on Accelerator Physics was given at the Paradise Hotel, Rhodes, Greece from 20 September to 1 October 1993. Its syllabus was based on the previous similar courses held at Oxford 1985, Berlin 1987, Uppsala 1989 and Noordwijkerhout 1991, and whose proceedings were published as CERN Reports 97-03, 89-01, 90-04 and 92-01, respectively. The present volumes are intended to replace and to bring up to date all the material in earlier publications. They contain not only all the lectures given in the Rhodes course but a number of important contributions to previous courses which are thought to be essential for a complete understanding of all aspects of the design and construction of particle accelerators at an advanced level. They include sections on Hamiltonian equations and accelerator optics, chromaticity and dynamic beam aperture, particle tracking, the kinetic theory, longitudinal beam optics, coherent instabilities, beam-beam dynamics, intra-beam scattering, beam cooling, Schottky noise, beam radiation, neutralisation, beam polarisation, radio-frequency quadrupoles, as well as chapters on space charge, superconducting magnets, crystal bending, beam-beam measurement and accelerator medical applications. (orig.).

 14. Accelerator mass spectrometry programme at BARC-TIFR pelletron accelerator. PD-1-2

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bhagwat, P.V.

  2007-01-01

  Accelerator mass spectrometry (AMS) is an ultra sensitive means of counting individual atoms having sufficiently long half-life and available in small amount. The 14 UD Pelletron Accelerator is an ideal machine to carry out AMS studies with heavy isotopes like 36 Cl and 129 I. Cosmogenic radioisotope 36 Cl is widely being detected using AMS as it has got applications in ground water research, radioactive waste management, atmospheric 36 Cl transport mechanism studies of Arctic Alpine ice core etc . The AMS programme at the 14 UD Mumbai Pelletron Accelerator has taken off with the installation of the state of the art Terminal Potential Stabilizer setup and operation of the accelerator in Generating Volt Meter (GVM) mode. Feasibility studies have been carried out for detection/identification of 14 C from a charcoal sample and 3 He in natural Helium. As the primary interest of AMS programme at Mumbai Pelletron Accelerator is related to the cosmogenic nuclei, 36 Cl and 129 I, a segmented gas detector developed for identification of 36 Cl was tested for performance. Recently a beam chopper required for this measurement has also been developed

 15. Theoretical problems in accelerator physics

  International Nuclear Information System (INIS)

  1992-01-01

  This report discusses the following research on accelerators: computational methods; higher order mode suppression in accelerators structures; overmoded waveguide components and application to SLED II and power transport; rf sources; accelerator cavity design for a B factory asymmetric collider; and photonic band gap cavities

 16. The Los Alamos Laser Acceleration of Particles Workshop and beginning of the advanced accelerator concepts field

  Science.gov (United States)

  Joshi, C.

  2012-12-01

  The first Advanced Acceleration of Particles-AAC-Workshop (actually named Laser Acceleration of Particles Workshop) was held at Los Alamos in January 1982. The workshop lasted a week and divided all the acceleration techniques into four categories: near field, far field, media, and vacuum. Basic theorems of particle acceleration were postulated (later proven) and specific experiments based on the four categories were formulated. This landmark workshop led to the formation of the advanced accelerator R&D program in the HEP office of the DOE that supports advanced accelerator research to this day. Two major new user facilities at Argonne and Brookhaven and several more directed experimental efforts were built to explore the advanced particle acceleration schemes. It is not an exaggeration to say that the intellectual breadth and excitement provided by the many groups who entered this new field provided the needed vitality to then recently formed APS Division of Beams and the new online journal Physical Review Special Topics-Accelerators and Beams. On this 30th anniversary of the AAC Workshops, it is worthwhile to look back at the legacy of the first Workshop at Los Alamos and the fine groundwork it laid for the field of advanced accelerator concepts that continues to flourish to this day.

 17. Several problems in accelerator shielding study

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nakamura, Takashi; Hirayama, Hideo; Ban, Shuichi.

  1980-01-01

  Recently, the utilization of accelerators has increased rapidly, and the increase of accelerating energy and beam intensity is also remarkable. The studies on accelerator shielding have become important, because the amount of radiation emitted from accelerators increased, the regulation of the dose of environmental radiation was tightened, and the cost of constructing shielding rose. As the plans of constructing large accelerators have been made successively, the survey on the present state and the problems of the studies on accelerator shielding was carried out. Accelerators are classified into electron accelerators and proton accelerators in view of the studies on shielding. In order to start the studies on accelerator shielding, first, the preparation of the cross section data is indispensable. The cross sections for generating Bremsstrahlung, photonuclear reactions generating neutrons, generation of neutrons by hadrons, nuclear reaction of neutrons and generation of gamma-ray by hadrons are described. The generation of neutrons and gamma-ray as the problems of thick targets is explained. The shielding problems are complex and diversified, but in this paper, the studies on the shielding, by which basic data are obtainable, are taken up, such as beam damping and side wall shielding. As for residual radioactivity, main nuclides and the difference of residual radioactivity according to substances have been studied. (J.P.N.)

 18. Teleportation with Multiple Accelerated Partners

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sagheer, A.; Hamdoun, H.; Metwally, N.

  2015-01-01

  As the current revolution in communication is underway, quantum teleportation can increase the level of security in quantum communication applications. In this paper, we present a quantum teleportation procedure that capable to teleport either accelerated or non-accelerated information through different quantum channels. These quantum channels are based on accelerated multi-qubit states, where each qubit of each of these channels represents a partner. Namely, these states are the W state, Greenberger–Horne–Zeilinger (GHZ) state, and the GHZ-like state. Here, we show that the fidelity of teleporting accelerated information is higher than the fidelity of teleporting non-accelerated information, both through a quantum channel that is based on accelerated state. Also, the comparison among the performance of these three channels shows that the degree of fidelity depends on type of the used channel, type of the measurement, and value of the acceleration. The result of comparison concludes that teleporting information through channel that is based on the GHZ state is more robust than teleporting information through channels that are based on the other two states. For future work, the proposed procedure can be generalized later to achieve communication through a wider quantum network. (paper)

 19. Auroral electron acceleration

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bryant, D.A.

  1989-10-01

  Two theories of auroral electron acceleration are discussed. Part 1 examines the currently widely held view that the acceleration is an ordered process in a quasi-static electric field. It is suggested that, although there are many factors seeming to support this theory, the major qualifications and uncertainties that have been identified combine to cast serious doubt over its validity. Part 2 is devoted to a relatively new interpretation in terms of stochastic acceleration in turbulent electric fields. This second theory, which appears to account readily for most known features of the electron distribution function, is considered to provide a more promising approach to this central question in magnetospheric plasma physics. (author)

 20. Accelerator-based ultrasensitive mass spectrometry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gove, H.E.

  1985-01-01

  This chapter describes a new mass spectrometry technique involving charged particle accelerators normally used for basic research in nuclear science. Topics considered include the limitations of conventional mass spectrometry, the limitations of the direct measurement of radioactive decay, mass spectrometry using a tandem electrostatic accelerator, mass spectrometry using a cyclotron, how accelerator mass spectrometry circumvents the limitations of conventional mass spectrometry, measurements of stable isotopes, nuclear physics and astrophysics applications, modifications to existing accelerators, descriptions of dedicated systems, and future applications

 1. Application of local area networks to accelerator control systems at the Stanford Linear Accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fox, J.D.; Linstadt, E.; Melen, R.

  1983-03-01

  The history and current status of SLAC's SDLC networks for distributed accelerator control systems are discussed. These local area networks have been used for instrumentation and control of the linear accelerator. Network topologies, protocols, physical links, and logical interconnections are discussed for specific applications in distributed data acquisition and control system, computer networks and accelerator operations

 2. Superconducting linear accelerator system for NSC

  Indian Academy of Sciences (India)

  This paper reports the construction of a superconducting linear accelerator as a booster to the 15 UD Pelletron accelerator at Nuclear Science Centre, New Delhi. The LINAC will use superconducting niobium quarter wave resonators as the accelerating element. Construction of the linear accelerator has progressed ...

 3. UNELE ASPECTE PRIVIND ANALIZA JURIDICO-PENALĂ COMPARATIVĂ A INFRACŢIUNILOR INFORMATICE ÎN LEGEA PENALĂ A REPUBLICII MOLDOVA ŞI ÎN CEA A ROMÂNIEI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sergiu CRIJANOVSCHI

  2016-11-01

  Full Text Available Scopul propus în acest articol ştiinţific rezidă în soluţionarea unor aspecte discutabile legate de analiza juridico-penală a infracţiunilor săvârşite în domeniul informaticii. În el sunt elucidate anumite aspecte problematice, fiind înaintate soluţii relevante ale acestora şi formulate propuneri de lege ferenda cu scopul perfecţionării legislaţiei penale în vigoare. Pentru a atinge scopul trasat autorul a analizat doctrina din domeniul dreptului penal şi cibernetic, precum şi a efectuat analiza comparativă a legislaţiei penale interne a Republicii Moldova şi a celei a României, pe de o parte, a actelor inter­naţionale în sfera informaticii, pe de altă parte. Au fost aduse definiţii relevante ale infracţiunilor informatice. Autorul a clarificat natura unor termeni pur cibernetici, adaptându-i la realitatea juridică.some aspects concerning the comparative analysis of the cyber crimes in the criminal law of the republic of moldova and romania The main purpose of this scientific article consists in solving of some disputable aspects which are linked to the analysis of cyber crimes from the criminal law perspective. By means of this message there have been elucidated some questions which didn’t found the relevant solution before the research, as well as there have been formulated some proposals for reform in order to improve criminal legislation in force. In order to obtain this purpose the author has analyzed the domain of the Substantive Criminal law and cybernetics, as well as has performed the comparative research of the criminal law provisions from the Republic of Moldova and Romania, on the one side, and international acts in the cybernetics, on the other. There have been formulated several definitions suitable for cyber crimes. The author has clarified the nature of some cybernetic terms, they being adapted to the juridical reality.

 4. Low-velocity superconducting accelerating structures

  International Nuclear Information System (INIS)

  Delayen, J.R.

  1990-01-01

  The present paper reviews the status of RF superconductivity as applied to low-velocity accelerating properties. Heavy-ion accelerators must accelerate efficiently particles which travel at a velocity much smaller than that of light particles, whose velocity changes along accelerator, and also different particles which have different velocity profiles. Heavy-ion superconducting accelerators operate at frequencies which are lower than high-energy superconducting accelerators. The present paper first discusses the basic features of heavy-ion superconducting structures and linacs. Design choices are then addressed focusing on structure geometry, materials, frequency, phase control, and focusing. The report also gives an outline of the status of superconducting booster projects currently under way at the Argonne National Laboratory, SUNY Stony Brook, Weizmann Institute, University of Washington, Florida State, Saclay, Kansas State, Daresbury, Japanese Atomic Energy Research Institute, Legnaro, Bombay, Sao Paulo, ANU (Canberra), and Munich. Recent developments and future prospects are also described. (N.K.) 68 refs

 5. An Adiabatic Phase-Matching Accelerator

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lemery, Francois [DESY; Floettmann, Klaus [DESY; Piot, Philippe [Northern Illinois U.; Kaertner, Franz X. [Hamburg U.; Assmann, Ralph [DESY

  2017-12-22

  We present a general concept to accelerate non-relativistic charged particles. Our concept employs an adiabatically-tapered dielectric-lined waveguide which supports accelerating phase velocities for synchronous acceleration. We propose an ansatz for the transient field equations, show it satisfies Maxwell's equations under an adiabatic approximation and find excellent agreement with a finite-difference time-domain computer simulation. The fields were implemented into the particle-tracking program {\\sc astra} and we present beam dynamics results for an accelerating field with a 1-mm-wavelength and peak electric field of 100~MV/m. The numerical simulations indicate that a $\\sim 200$-keV electron beam can be accelerated to an energy of $\\sim10$~MeV over $\\sim 10$~cm. The novel scheme is also found to form electron beams with parameters of interest to a wide range of applications including, e.g., future advanced accelerators, and ultra-fast electron diffraction.

 6. CERN Accelerator School

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1986-01-01

  The CERN Accelerator School (CAS) offers a regular course on general accelerator physics. The first basic course was given in September 1984 at Orsay, France, and last September the advanced course was jointly organized by CAS, Oxford's Nuclear Physics Laboratory and the Rutherford Appleton Laboratory, and held at The Queen's College, Oxford

 7. Racetrack linear accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rowe, C.H.; Wilton, M.S. de.

  1979-01-01

  An improved recirculating electron beam linear accelerator of the racetrack type is described. The system comprises a beam path of four straight legs with four Pretzel bending magnets at the end of each leg to direct the beam into the next leg of the beam path. At least one of the beam path legs includes a linear accelerator. (UK)

 8. Laser-driven electron accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Palmer, R.B.

  1981-01-01

  The following possibilities are discussed: inverse free electron laser (wiggler accelerator); inverse Cerenkov effect; plasma accelerator; dielectric tube; and grating linac. Of these, the grating acceleraton is considered the most attractive alternative

 9. San Francisco Accelerator Conference

  International Nuclear Information System (INIS)

  Southworth, Brian

  1991-01-01

  'Where are today's challenges in accelerator physics?' was the theme of the open session at the San Francisco meeting, the largest ever gathering of accelerator physicists and engineers

 10. High-energy inverse free-electron laser accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Courant, E.D.; Pellegrini, C.; Zakowicz, W.

  1985-01-01

  We study the inverse free electron laser (IFEL) accelerator and show that it can accelerate electrons to the few hundred GeV region with average acceleration rates of the order of 200 meV/m. Several possible accelerating structures are analyzed, and the effect of synchrotron radiation losses is studied. The longitudinal phase stability of accelerated particles is also analyzed. A Hamiltonian description, which takes into account the dissipative features of the IFEL accelerator, is introduced to study perturbations from the resonant acceleration. Adiabatic invariants are obtained and used to estimate the change of the electron phase space density during the acceleration process

 11. Industrial use of electron accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tabata, Y.

  1980-01-01

  Use of accelerators in various fields of Japan is reviewed. The total number of accelerators in Japan and its relation with others fields, the number of accelerators for use in radiation processing, comparison between the use of low and high energy machines, etc... is done. (E.G.) [pt

 12. Health physics practices at research accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Thomas, R.H.

  1976-02-01

  A review is given of the uses of particle accelerators in health physics, the text being a short course given at the Health Physics Society Ninth Midyear Topical Symposium in February, 1976. Topics discussed include: (1) the radiation environment of high energy accelerators; (2) dosimetry at research accelerators; (3) shielding; (4) induced activity; (5) environmental impact of high energy accelerators; (6) population dose equivalent calculation; and (7) the application of the ''as low as practicable concept'' at accelerators

 13. Compact accelerator for medical therapy

  Science.gov (United States)

  Caporaso, George J.; Chen, Yu-Jiuan; Hawkins, Steven A.; Sampayan, Stephen E.; Paul, Arthur C.

  2010-05-04

  A compact accelerator system having an integrated particle generator-linear accelerator with a compact, small-scale construction capable of producing an energetic (.about.70-250 MeV) proton beam or other nuclei and transporting the beam direction to a medical therapy patient without the need for bending magnets or other hardware often required for remote beam transport. The integrated particle generator-accelerator is actuable as a unitary body on a support structure to enable scanning of a particle beam by direction actuation of the particle generator-accelerator.

 14. Linear accelerator: A concept

  Science.gov (United States)

  Mutzberg, J.

  1972-01-01

  Design is proposed for inexpensive accelerometer which would work by applying pressure to fluid during acceleration. Pressure is used to move shuttle, and shuttle movement is sensed and calibrated to give acceleration readings.

 15. 38 CFR 9.14 - Accelerated Benefits.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 38 Pensions, Bonuses, and Veterans' Relief 1 2010-07-01 2010-07-01 false Accelerated Benefits. 9...' GROUP LIFE INSURANCE AND VETERANS' GROUP LIFE INSURANCE § 9.14 Accelerated Benefits. (a) What is an Accelerated Benefit? An Accelerated Benefit is a payment of a portion of your Servicemembers' Group Life...

 16. Heavy ion acceleration strategies in the AGS accelerator complex -- 1994 Status report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ahrens, L.A.; Benjamin, J.; Blaskiewicz, M.

  1995-01-01

  The strategies invoked to satisfy the injected beam specifications for the Brookhaven Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) continue to evolve, in the context of the yearly AGS fixed target heavy ion physics runs. The primary challenge is simply producing the required intensity. The acceleration flexibility available particularly in the Booster main magnet power supply and rf accelerating systems, together with variations in the charge state delivered from the Tandem van de Graaff, and accommodation by the AGS main magnet and rf systems allow the possibility for a wide range of options. The yearly physics run provides the opportunity for exploration of these options with the resulting significant evolution in the acceleration plan. This was particularly true in 1994 with strategies involving three different charge states and low and high acceleration rates employed in the Booster. The present status of this work will be presented

 17. New techniques for particle accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sessler, A.M.

  1990-06-01

  A review is presented of the new techniques which have been proposed for use in particle accelerators. Attention is focused upon those areas where significant progress has been made in the last two years--in particular, upon two-beam accelerators, wakefield accelerators, and plasma focusers. 26 refs., 5 figs., 1 tab

 18. ACCELERATORS: Nonlinear dynamics in Sardinia

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1985-01-01

  In the last few years, two schools devoted to accelerator physics have been set up, one on either side of the Atlantic. The US School on High Energy Particle Accelerators has organized Summer Schools on the physics of particle accelerators, hosted by the major American Laboratories, each year since 1981

 19. ACCELERATORS: Nonlinear dynamics in Sardinia

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anon.

  1985-05-15

  In the last few years, two schools devoted to accelerator physics have been set up, one on either side of the Atlantic. The US School on High Energy Particle Accelerators has organized Summer Schools on the physics of particle accelerators, hosted by the major American Laboratories, each year since 1981.

 20. IAE pulsed electrostatic accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Afanas'ev, V.P.; Ganzhelyuk, M.L.; Kozlov, L.D.; Koltypin, E.A.; Molchanov, Yu.D.; Otroshchenko, G.A.; Yan'kov, G.B.

  1976-01-01

  The modernized pulse electrostatic accelerator using the klystron ion grouping and the beam interruption system prior to acceleration is described. The accelerator is modernized in order to improve parameters of a current pulse and to decrease the background in the measurement room. The ion beam of needed dimensions is obtained with the help of a high-frequency source and a beam grouping and deflection system. The general view of the beam grouping and deflection system is shown. The ion beam forming process is considered in detail. The modernized electrostatic accelerator permits to obtain a pulse current with a pulse length of 1.5 ns and an amplitude of 1.5 - 2 μA. With the repetition frequency of 2 MHz, the average target current is about 6 μA

 1. Wake field acceleration experiments

  International Nuclear Information System (INIS)

  Simpson, J.D.

  1988-01-01

  Where and how will wake field acceleration devices find use for other than, possibly, accelerators for high energy physics? I don't know that this can be responsibly answered at this time. What I can do is describe some recent results from an ongoing experimental program at Argonne which support the idea that wake field techniques and devices are potentially important for future accelerators. Perhaps this will spawn expanded interest and even new ideas for the use of this new technology. The Argonne program, and in particular the Advanced Accelerator Test Facility (AATF), has been reported in several fairly recent papers and reports. But because this is a substantially new audience for the subject, I will include a brief review of the program and the facility before describing experiments. 10 refs., 7 figs

 2. ANALIZA COMPARATIVĂ A UNOR PARAMETRI DIN SEDIMENTUL URINAR LA SUBIECŢI DE SEX FEMININ ŞI MASCULIN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MARIOARA NICOLETA FILIMON

  2009-01-01

  Full Text Available Examinarea sedimentului urinar este necesară în oferirea de informaţii despre buna funcţionare a rinichilor, a întregului organism şi în depistarea posibilelor afecţiuni renale. S-a luat în studiu un lot de 129 subiecţi de sex faminin (83 şi masculin (46, la care li s-a determinat numărul de hematii, leucocite şi celule epiteliale din sedimentul urinar. Valorile obţinute au fost prelucrate statistic cu ajutorul programului statistic Minitab pentru a putea stabili daca exista sau nu diferenţe la cele 2 lotuir de subiecţi analizaţi. Numărul de hematii şi leucocite din sedimentul urinar al subiecţilor testaţi nu prezintă diferenţe semnificative la subiecţii de sex masculin şi feminin, pe când numărul celulelor epiteliale înregistrează diferenţe foarte semnificative la cele 2 sexe cu valori mai mari în cazul subiecţilor de sex feminin. Incidenţa leucocitelor în sedimentul urinar ala subiecţilor de sex masculin este mai mare decât la cei de sex feminin, la care predomină celulele epiteliale. Valoarea crescută a numărului de leucocite şi prezenţa florei bacteriene în sedimentul urinar la subiecţii de sex feminin şi masculin testaţi indică infecţii urinare.

 3. Laser-driven acceleration with Bessel beam

  International Nuclear Information System (INIS)

  Imasaki, Kazuo; Li, Dazhi

  2005-01-01

  A new approach of laser-driven acceleration with Bessel beam is described. Bessel beam, in contrast to the Gaussian beam, shows diffraction-free'' characteristics in its propagation, which implies potential in laser-driven acceleration. But a normal laser, even if the Bessel beam, laser can not accelerate charged particle efficiently because the difference of velocity between the particle and photon makes cyclic acceleration and deceleration phase. We proposed a Bessel beam truncated by a set of annular slits those makes several special regions in its travelling path, where the laser field becomes very weak and the accelerated particles are possible to receive no deceleration as they undergo decelerating phase. Thus, multistage acceleration is realizable with high gradient. In a numerical computation, we have shown the potential of multistage acceleration based on a three-stage model. (author)

 4. Unified 1.9...4.0 MeV linear accelerators with interchangeable accelerating structures for customs inspection

  International Nuclear Information System (INIS)

  Budtov, A.A.; Klinov, A.P.; Krestianinov, A.S.

  2004-01-01

  A series of compact linear electron accelerators for 1.9, 2.5 and 4.0 MeV equipped with a local radiation shielding has been designed and constructed in the NPK LUTS, the D.V.Efremov Institute (NIIEFA). The accelerators are intended for mobile facilities used for customs inspection of large-scale containers. Results of optimizing calculations of irradiator parameters and electron dynamics, verified under accelerators testing, are presented in the report. The main design approaches allowing the construction of unified accelerators with interchangeable accelerating structures for energies in the range of 1.9...4.0 MeV are also given

 5. Accelerators for research and applications

  International Nuclear Information System (INIS)

  Alonso, J.R.

  1990-06-01

  The newest particle accelerators are almost always built for extending the frontiers of research, at the cutting edge of science and technology. Once these machines are operating and these technologies mature, new applications are always found, many of which touch our lives in profound ways. The evolution of accelerator technologies will be discussed, with descriptions of accelerator types and characteristics. The wide range of applications of accelerators will be discussed, in fields such as nuclear science, medicine, astrophysics and space-sciences, power generation, airport security, materials processing and microcircuit fabrication. 13 figs

 6. Relativistic Shock Acceleration

  International Nuclear Information System (INIS)

  Duffy, P.; Downes, T.P.; Gallant, Y.A.; Kirk, J.G.

  1999-01-01

  In this paper we briefly review the basic theory of shock waves in relativistic hydrodynamics and magneto-hydrodynamics, emphasising some astrophysically interesting cases. We then present an overview of the theory of particle acceleration at such shocks describing the methods used to calculate the spectral indices of energetic particles. Recent results on acceleration at ultra-relativistic shocks are discussed. (author)

 7. TeV/m nano-accelerator: Investigation on feasibility of CNT-channeling acceleration at Fermilab

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shin, Y. M. [Northern Illinois Univ., DeKalb, IL (United States); Fermi National Accelerator Lab. (FNAL), Batavia, IL (United States); Lumpkin, A. H. [Fermi National Accelerator Lab. (FNAL), Batavia, IL (United States); Thurman-Keup, R. M. [Fermi National Accelerator Lab. (FNAL), Batavia, IL (United States)

  2015-03-23

  The development of high gradient acceleration and tight phase-space control of high power beams is a key element for future lepton and hadron colliders since the increasing demands for higher energy and luminosity significantly raise costs of modern HEP facilities. Atomic channels in crystals are known to consist of 10–100 V/Å potential barriers capable of guiding and collimating a high energy beam providing continuously focused acceleration with exceptionally high gradients (TeV/m). However, channels in natural crystals are only angstrom-size and physically vulnerable to high energy interactions, which has prevented crystals from being applied to high power accelerators. Carbon-based nano-crystals such as carbon-nanotubes (CNTs) and graphenes have a large degree of dimensional flexibility and thermo-mechanical strength, which could be suitable for channeling acceleration of MW beams. Nano-channels of the synthetic crystals can accept a few orders of magnitude larger phase-space volume of channeled particles with much higher thermal tolerance than natural crystals. This study presents the current status of CNT-channeling acceleration research at the Advanced Superconducting Test Accelerator (ASTA) in Fermilab.

 8. Accelerator system model (ASM): A unique tool in exploring accelerator driven transmutation technologies (ADTT) system trade space

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Myers, T.J.; Favale, A.J.; Berwald, D.H.; Burger, E.C.; Paulson, C.C.; Peacock, M.A.; Piaszczyk, C.M.; Piechowiak, E.M.; Rathke, J.W. [Northrop Grumman Corp., Bethpage, NY (United States). Advanced Technology and Development Center

  1997-09-01

  To aid in the development and optimization of emerging Accelerator Driven Transmutation Technology (ADTT) concepts, the Northrop Grumman Corporation, working together with G.H. Gillespie Associates and Los Alamos National Laboratory has developed a computational tool which combines both accelerator physics layout/analysis capabilities with engineering analysis capabilities to create a standardized platform to compare and contrast accelerator system configurations. In this context, the accelerator system configuration includes not only the accelerating structures, but also the major support systems such as the vacuum, thermal control, RF power, and cryogenic subsystem (if superconducting accelerator operation is investigated) as well as estimates of the costs for enclosures (accelerating tunnel and RF halls). This paper presents an overview of the Accelerator System Model (ASM) code flow, as well as a discussion of the data and analysis upon which it is based. Also presented is material which addresses the development of the evaluation criteria employed by this code including a presentation of the economic analysis methods, and a discussion of the cost database employed. The paper concludes with examples depicting completed and planned trade studies for both normal and superconducting accelerator applications. 8 figs.

 9. Evaluation of a new method of RF power coupling to acceleration cavity of charged particles accelerators

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A M Poursaleh

  2017-08-01

  Full Text Available In this paper, the feasibility studty of a new method of RF power coupling to acceleration cavity of charged particles accelerator will be evaluated. In this method a slit is created around the accelerator cavity, and RF power amplifier modules is connected directly to the acceleration cavity. In fact, in this design, the cavity in addition to acting as an acceleration cavity, acts as a RF power combiner. The benefits of this method are avoiding the use of RF vacuum tubes, transmission lines, high power combiner and coupler. In this research, cylindrical and coaxial cavities were studied, and a small sample coaxial cavity is build by this method. The results of the resarch showed that compact, economical and safe RF accelerators can be achieved by the proposed method

 10. Research of Virtual Accelerator Control System

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  DongJinmei; YuanYoujin; ZhengJianhua

  2003-01-01

  A Virtual Accelerator is a computer process which simulates behavior of beam in an accelerator and responds to the accelerator control program under development in a same way as an actual accelerator. To realize Virtual Accelerator, control system should provide the same program interface to top layer Application Control Program, it can make 'Real Accelerator' and 'Virtual Accelerator'use the same GUI, so control system should have a layer to hide hardware details, Application Control Program access control devices through logical name but not through coded hardware address. Without this layer, it is difficult to develop application program which can access both 'Virtual' and 'Real' Accelerators using same program interfaces. For this reason, we can create CSR Runtime Database which allows application program to access hardware devices and data on a simulation process in a unified way. A device 'is represented as a collection of records in CSR Runtime Database. A control program on host computer can access devices in the system only through names of record fields, called channel.

 11. Development of new electron beam accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tanaka, Jiro

  1976-01-01

  Approximately two decades have elapsed since electron accelerators were first employed in industry. It is widely used in the fields of chemical and food industries and the prevention of pollution. The accelerators for industrial use are limited to those obtainable high current or high output, low cost and easy handling. The low energy (up to 2 or 3 MeV) accelerators applicable to industry include the rectification type (Cockcroft, Dynamitron, Van de Graaff etc.), the AC transformer type (resonance transformer, cascade transformer) and the transformer type. As the accelerators of higher energy (more than 3 MeV), there exist the linear accelerator and the electromagnetic induction type. The linear accelerators are widely employed for industrial and medical uses as the large output can be obtained. Though various types of accelerators are used in industry, more increasing demands in accordance with the diversification of application are not always satisfied. As it seems that the realization of a new accelerator of improved performance and cost requires long time, it may be important to perform the standardization by dividing the energy and output ranges. (Wakatsuki, Y.)

 12. Low-β acceleration with a MEQALAC

  International Nuclear Information System (INIS)

  van Amersfoort, P.W.; Siebenlist, F.; Thomae, R.W.; Woljke, R.; Schonewille, F.G.; Ivanov, S.T.; Klein, H.; Schempp, A.; Weis, T.

  1986-01-01

  In a Multiple Electrostatic Quadrupole Array Linear Accelerator (MEQALAC) a number of parallel beams is accelerated simultaneously. This devise is useful for exit energies up to 1 MeV per nucleon. Radial stability is provided by electrostatic quadrupole lenses placed between successive acceleration gaps. The proof-of-principle MEQALAC presently available at FOM features four He + ion beams which are accelerated to an energy of 120 keV. The resonator cavity has a modified Interdigital-H-structure and contains 20 acceleration gaps. Its resonance frequency is 40 MHz. Transmission measurements on injected beams with currents ranging from 1 to 15 mA are presented. The transverse phase advance per cell of the quadrupole channels is varied between 43 0 and 114 0 . A maximum current of 2.2 mA per channel has been accelerated. A design for a MEQALAC which will be used for acceleration of N + ions to 1 MeV is presented. This accelerator will be operated at various frequencies to allow for a variation of the exit energy

 13. Accelerator Toolbox for MATLAB

  International Nuclear Information System (INIS)

  Terebilo, Andrei

  2001-01-01

  This paper introduces Accelerator Toolbox (AT)--a collection of tools to model particle accelerators and beam transport lines in the MATLAB environment. At SSRL, it has become the modeling code of choice for the ongoing design and future operation of the SPEAR 3 synchrotron light source. AT was designed to take advantage of power and simplicity of MATLAB--commercially developed environment for technical computing and visualization. Many examples in this paper illustrate the advantages of the AT approach and contrast it with existing accelerator code frameworks

 14. Electron cyclotron harmonic wave acceleration

  Science.gov (United States)

  Karimabadi, H.; Menyuk, C. R.; Sprangle, P.; Vlahos, L.

  1987-01-01

  A nonlinear analysis of particle acceleration in a finite bandwidth, obliquely propagating electromagnetic cyclotron wave is presented. It has been suggested by Sprangle and Vlahos in 1983 that the narrow bandwidth cyclotron radiation emitted by the unstable electron distribution inside a flaring solar loop can accelerate electrons outside the loop by the interaction of a monochromatic wave propagating along the ambient magnetic field with the ambient electrons. It is shown here that electrons gyrating and streaming along a uniform, static magnetic field can be accelerated by interacting with the fundamental or second harmonic of a monochromatic, obliquely propagating cyclotron wave. It is also shown that the acceleration is virtually unchanged when a wave with finite bandwidth is considered. This acceleration mechanism can explain the observed high-energy electrons in type III bursts.

 15. Electron cyclotron harmonic wave acceleration

  International Nuclear Information System (INIS)

  Karimabadi, H.; Menyuk, C.R.; Sprangle, P.; Vlahos, L.; Salonika Univ., Greece)

  1987-01-01

  A nonlinear analysis of particle acceleration in a finite bandwidth, obliquely propagating electromagnetic cyclotron wave is presented. It has been suggested by Sprangle and Vlahos in 1983 that the narrow bandwidth cyclotron radiation emitted by the unstable electron distribution inside a flaring solar loop can accelerate electrons outside the loop by the interaction of a monochromatic wave propagating along the ambient magnetic field with the ambient electrons. It is shown here that electrons gyrating and streaming along a uniform, static magnetic field can be accelerated by interacting with the fundamental or second harmonic of a monochromatic, obliquely propagating cyclotron wave. It is also shown that the acceleration is virtually unchanged when a wave with finite bandwidth is considered. This acceleration mechanism can explain the observed high-energy electrons in type III bursts. 31 references

 16. Linear accelerator accelerating module to suppress back-acceleration of field-emitted particles

  Science.gov (United States)

  Benson, Stephen V.; Marhauser, Frank; Douglas, David R.; Ament, Lucas J. P.

  2017-12-05

  A method for the suppression of upstream-directed field emission in RF accelerators. The method is not restricted to a certain number of cavity cells, but requires similar operating field levels in all cavities to efficiently annihilate the once accumulated energy. Such a field balance is desirable to minimize dynamic RF losses, but not necessarily achievable in reality depending on individual cavity performance, such as early Q.sub.0-drop or quench field. The method enables a significant energy reduction for upstream-directed electrons within a relatively short distance. As a result of the suppression of upstream-directed field emission, electrons will impact surfaces at rather low energies leading to reduction of dark current and less issues with heating and damage of accelerator components as well as radiation levels including neutron generation and thus radio-activation.

 17. Future HEP Accelerators: The US Perspective

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bhat, Pushpalatha [Fermilab; Shiltsev, Vladimir [Fermilab

  2015-11-02

  Accelerator technology has advanced tremendously since the introduction of accelerators in the 1930s, and particle accelerators have become indispensable instruments in high energy physics (HEP) research to probe Nature at smaller and smaller distances. At present, accelerator facilities can be classified into Energy Frontier colliders that enable direct discoveries and studies of high mass scale particles and Intensity Frontier accelerators for exploration of extremely rare processes, usually at relatively low energies. The near term strategies of the global energy frontier particle physics community are centered on fully exploiting the physics potential of the Large Hadron Collider (LHC) at CERN through its high-luminosity upgrade (HL-LHC), while the intensity frontier HEP research is focused on studies of neutrinos at the MW-scale beam power accelerator facilities, such as Fermilab Main Injector with the planned PIP-II SRF linac project. A number of next generation accelerator facilities have been proposed and are currently under consideration for the medium- and long-term future programs of accelerator-based HEP research. In this paper, we briefly review the post-LHC energy frontier options, both for lepton and hadron colliders in various regions of the world, as well as possible future intensity frontier accelerator facilities.

 18. Photon acceleration in laser wakefield accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Trines, R. M. G. M.

  2007-01-01

  If the index of a refraction of a dispersive medium, such as a plasma, changes in time, it can be used to change the frequency of light propagating through the medium. This effect is called photon acceleration. It has been predicted in both theory and simulations, and also been demonstrated experimentally for the case of moving ionization fronts in gases (the so-called ionization blueshift) as well as for laser-driven wakefields.Here, we present studies of photon acceleration in laser-driven plasma wakefields. The unique spectral characteristics of this process will be discussed, to distinguish it from e.g. photon acceleration by ionization fronts, frequency domain interferometry or self-phase modulation. The dynamics of the photons in laser-wakefield interaction are studied through both regular particle-in-cell and wave-kinetic simulations. The latter approach provides a powerful, versatile, and easy-to-use method to track the propagation of individual spectral components, providing new insight into the physics of laser-plasma interaction. Theory, simulations and experimental results will be brought together to provide a full understanding of the dynamics of a laser pulse in its own wakefield.Even though the wave-kinetic approach mentioned above has mainly been developed for the description of laser-plasma interaction, it can be applied to a much wider range of fast wave-slow wave interaction processes: Langmuir waves-ion acoustic waves, drift waves-zonal flow, Rossby waves-zonal flow, or even photons-gravitational waves. Several recent results in these areas will be shown, often with surprising results

 19. High-current proton accelerators-meson factories

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dmitrievskij, V.P.

  1979-01-01

  A possibility of usage of accelerators of neutron as well as meson factories is considered. Parameters of linear and cyclic accelerators are given, which are employed as meson factories and as base for developing intense neutron generators. It is emphasized that the principal aim of developing neutron generators on the base of high current proton accelerators is production of intense neutron fluxes with a present energy spectrum. Production of tens-and-hundreds milliampere currents at the energy of 800-1000 MeV is considered at present for two types of accelerating facilities viz. linear accelerators under continuous operating conditions and cyclotrons with strong focusing. Quantitative evaluations of developing high-efficiency linear and cyclic accelerators are considered. The basic parameters of an ccelerating complex are given, viz. linear accelerator-injector and 800 MeV isochronous cyclotron. The main problems associated with their realization are listed [ru

 20. Safety and regulatory aspects of accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Singh, Pitamber

  2017-01-01

  Particle accelerators are devices that produce beams of energetic ions and electrons which have applications in various fields. Historically, particle accelerators were developed for nuclear physics research. Although the particle physics community is still the main user group, joined by others. There is also an increasing interest in radiation therapy in the medical world and industry has been a long-time user of ion implantation an many other applications. Accelerators are also being used for nuclear energy generation using Thorium and waste management through incineration of minor actinides using accelerator driven sub-critical reactor system (ADS). This is of great interest to India as it has large resources of good quality thorium. The ADS are considered to be an inherently safe system as the reactor is sub-critical. However, ADS require high energy and high current proton beams which involve complex technologies. Accelerators deliver energy to the charged particles by means of electromagnetic fields. Depending on how the electric and magnetic fields are used, the accelerators can be grouped in three categories namely electrostatic or DC accelerators, RF accelerators and colliding rings. In DC accelerators, particles pass through a high voltage and gain energy given by E= qV where q is the charge of ion and V is the voltage tough which ion pass. In order to sustain high voltage accelerator column section is housed inside a pressure vessel which is filled with gas, normally SF_6, at high pressure (100 -150 psig)

 1. Analysis of beam acceleration and instability on TWRR accelerator structure in PNC by beam-cavity interaction

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Toyama, Shin`ichi [Power Reactor and Nuclear Fuel Development Corp., Oarai, Ibaraki (Japan). Oarai Engineering Center

  1998-07-01

  It is important for high current accelerators to estimate the contribution of the space charge effect to keep the beam off its beak up (BBU). The CW electron linac is designed in order to study BBU experimentally. The design is primary on the consideration which type of accelerator structure is suitable to reduce the BBU threshold, and how to observe and control BBU when it appears. The contribution of beam charge for the acceleration characteristics is surveyed by means of the comparison between traveling wave and standing wave structures in this report. At first, the characteristics of both traveling wave and standing wave structures are calculated analytically and the conversion efficiency and accelerator gain are presented. The merits and drawbacks are also mentioned concerning with unit accelerator length. Next, the choice of RF frequency on energy conversion is mentioned as independent matter of the types of accelerator structure. After that, the characteristics of TWRR are described as the advanced accelerator structure compared with above structures. The effect of longitudinal induced field is estimated by means of the loss parameter. The result from the analysis shows that the unit accelerator length is 1 m to get high conversion ratio from RF to beam power and that the BBU for transverse component is small. Therefore, total BBU is expected small in the accelerator, for transverse BBU is already expected small in previous reports. (author)

 2. High energy plasma accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tajima, T.

  1985-05-01

  Colinear intense laser beams ω 0 , kappa 0 and ω 1 , kappa 1 shone on a plasma with frequency separation equal to the electron plasma frequency ω/sub pe/ are capable of creating a coherent large longitudinal electric field E/sub L/ = mc ω/sub pe//e of the order of 1GeV/cm for a plasma density of 10 18 cm -3 through the laser beat excitation of plasma oscillations. Accompanying favorable and deleterious physical effects using this process for a high energy beat-wave accelerator are discussed: the longitudinal dephasing, pump depletion, the transverse laser diffraction, plasma turbulence effects, self-steepening, self-focusing, etc. The basic equation, the driven nonlinear Schroedinger equation, is derived to describe this system. Advanced accelerator concepts to overcome some of these problems are proposed, including the plasma fiber accelerator of various variations. An advanced laser architecture suitable for the beat-wave accelerator is suggested. Accelerator physics issues such as the luminosity are discussed. Applications of the present process to the current drive in a plasma and to the excitation of collective oscillations within nuclei are also discussed

 3. Centrifuge Study of Pilot Tolerance to Acceleration and the Effects of Acceleration on Pilot Performance

  Science.gov (United States)

  Creer, Brent Y.; Smedal, Harald A.; Wingrove, Rodney C.

  1960-01-01

  A research program the general objective of which was to measure the effects of various sustained accelerations on the control performance of pilots, was carried out on the Aviation Medical Acceleration Laboratory centrifuge, U.S. Naval Air Development Center, Johnsville, PA. The experimental setup consisted of a flight simulator with the centrifuge in the control loop. The pilot performed his control tasks while being subjected to acceleration fields such as might be encountered by a forward-facing pilot flying an atmosphere entry vehicle. The study was divided into three phases. In one phase of the program, the pilots were subjected to a variety of sustained linear acceleration forces while controlling vehicles with several different sets of longitudinal dynamics. Here, a randomly moving target was displayed to the pilot on a cathode-ray tube. For each combination of acceleration field and vehicle dynamics, pilot tracking accuracy was measured and pilot opinion of the stability and control characteristics was recorded. Thus, information was obtained on the combined effects of complexity of control task and magnitude and direction of acceleration forces on pilot performance. These tests showed that the pilot's tracking performance deteriorated markedly at accelerations greater than about 4g when controlling a lightly damped vehicle. The tentative conclusion was also reached that regardless of the airframe dynamics involved, the pilot feels that in order to have the same level of control over the vehicle, an increase in the vehicle dynamic stability was required with increases in the magnitudes of the acceleration impressed upon the pilot. In another phase, boundaries of human tolerance of acceleration were established for acceleration fields such as might be encountered by a pilot flying an orbital vehicle. A special pilot restraint system was developed to increase human tolerance to longitudinal decelerations. The results of the tests showed that human tolerance

 4. Damage limits of accelerator equipment

  CERN Document Server

  Rosell, Gemma

  2014-01-01

  Beam losses occur in particle accelerators for various reasons. The effect of lost particles on accelerator equipment becomes more severe with the increasing energies and intensities. The present study is focused on the damage potential of the proton beam as a function of particle energy and beam size. Injection and extraction energies of different accelerators at CERN were considered.

 5. Stochastic acceleration by hydromagnetic turbulence

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kulsrud, R.M.

  1979-03-01

  A general theory for particle acceleration by weak hydromagnetic turbulence with a given spectrum of waves is described. Various limiting cases, corresponding to Fermi acceleration and magnetic pumping, are discussed and two numerical examples illustrating them are given. An attempt is made to show that the expression for the rate of Fermi acceleration is valid for finite amplitudes

 6. The auroral electron accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bryant, D.A.; Hall, D.S.

  1989-01-01

  A model of the auroral electron acceleration process is presented in which the electrons are accelerated resonantly by lower-hybrid waves. The essentially stochastic acceleration process is approximated for the purposes of computation by a deterministic model involving an empirically derived energy transfer function. The empirical function, which is consistent with all that is known of electron energization by lower-hybrid waves, allows many, possibly all, observed features of the electron distribution to be reproduced. It is suggested that the process occurs widely in both space and laboratory plasmas. (author)

 7. Hadron accelerators in medicine

  International Nuclear Information System (INIS)

  Amaldi, U.

  1996-01-01

  The application of hadron accelerators (protons and light ions) in cancer therapy is discussed. After a brief introduction on the rationale for the use of heavy charged particles in radiation therapy, a discussion is given on accelerator technology and beam delivery systems. Next, existing and planned facilities are briefly reviewed. The Italian Hadron-therapy Project is then described in some detail, with reference ro both the National Centre for Oncological Hadron-therapy and the design of different types of compact proton accelerators aimed at introducing proton therapy in a large umber of hospitals. (author)

 8. PIGMI linear-accelerator technology

  International Nuclear Information System (INIS)

  Boyd, T.J.; Crandall, K.R.; Hamm, R.W.

  1981-01-01

  A new linear-accelerator technology has been developed that makes pi-meson (pion) generation possible for cancer therapy in the setting of a major hospital center. This technology uses several new major inventions in particle accelerator science-such as a new accelerator system called the radio-frequency quadrupole (RFQ), and permanent-magnet drift-tube focusing-to substantially reduce the size, cost, and complexity of a meson factory for this use. This paper describes this technology, discusses other possible uses for these new developments, and finally discusses possible costs for such installations

 9. IFMIF accelerators design

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mosnier, A.; Ratzinger, U.

  2008-01-01

  The IFMIF requirement for 250 mA current of deuteron beams at a nominal energy of 40 MeV is met by means of two identical continuous wave (CW) 175 MHz linear accelerators running in parallel, each delivering a 125 mA, 40 MeV deuteron beam to the common target. This approach allows to stay within the current capability of present RF linac technology while providing operational redundancy in case of failure of one of the linacs. Each linac comprises a sequence of acceleration and beam transport/matching stages. The ion source generates a 140 mA deuteron beam at 100 keV. A low energy beam transport (LEBT) transfers the deuteron beam from the source to a radio frequency quadrupole (RFQ) cavity. The RFQ bunches and accelerates the 125 mA beam to 5 MeV. The RFQ output beam is injected through a matching section into a drift-tube-linac (DTL) where it is accelerated to the final energy of 40 MeV. In the reference design, the final acceleration stage is a conventional Alvarez-type DTL with post-couplers operating at room temperature. Operation of both the RFQ and the DTL at the same relatively low frequency is essential for accelerating the high current deuteron beam with low beam loss. The primary concern of the IFMIF linacs is the minimization of beam losses, which could limit their availability and maintainability due to excessive activation of the linac and irradiation of the environment. A careful beam dynamics design is therefore needed from the source to the target to avoid the formation of particle halo that could finally be lost in the linac or transfer lines. A superconducting solution for the high energy portion of the linac using, for example, CH-structure or coaxial-type resonators, could offer some advantages, in particular the reduction of operational costs. Careful beam dynamics simulations and comparison tests with beam during the EVEDA phase are however necessary in order to fully assess the technical feasibility of such alternative solutions

 10. CERN: Accelerator school

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1993-01-01

  Full text: Jyvaskyla, a university town in central Finland, was the setting for last year's General Accelerator School organized by the CERN Accelerator School. Well over a hundred students - more than for some time - followed two weeks of lectures on a broad spectrum of accelerator topics, the first step en route to becoming the designers, builders and operators of the surprisingly large number of, accelerators of all kinds either built or planned throughout Europe and further afield. This was the fifth such school organized by CAS in a biennial cycle which alternates this introductory level with more advanced tuition. The next, advanced, school will be from 20 October - 1 November, hosted by Athens University on the Greek Island of Rhodes. (Application details will become available in Spring but would-be participants should already reserve the dates.) After Finland, the CAS caravan moved to Benalmadena near Malaga in Spain where, together with Seville University, they organized one of the joint US-CERN schools held every two years and focusing on frontier accelerator topics. This time the subject was electron-positron factories - machines for high luminosity experiments in phi, tau-charm, beauty and Z physics. Experts from both sides of the Atlantic and from Japan shared their knowledge with an equally representative audience and probed the many intensity related phenomena which must be mastered to reach design performance. A number of these topics will receive extended coverage in the next specialist CAS School which is a repeat - by public demand - of the highly successful radiofrequency course held in Oxford in 1991. This school will be in Capri, Italy, with the support of the University of Naples from 29 April to 5 May. Details and application forms are now available by e-mail (CASRF@CERNVM.CERN.CH), by fax (+41 22 7824836) or from Suzanne von Wartburg, CERN Accelerator School, 1211 Geneva 23, Switzerland

 11. Overview of SSC accelerator requirements

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dugan, G.

  1992-03-01

  This paper will present a general overview of the requirements of the Superconducting Super Collider (SSC) accelerators. Each accelerator in the injector chain will be discussed separately, followed by a discussion of the collider itself. In conclusion, the top level requirements of the overall accelerator system will be presented. For each accelerator, the primary operating parameters will be presented in tabular form. A brief narrative discussion of the principal technical features of each machine will be given. Finally, the principal technical design challenges for the machine will be noted, together with the currently planned solution to these challenges

 12. Inverse free-electron laser accelerator development

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fisher, A.; Gallardo, J.; Steenbergen, A. van; Sandweiss, J.; Fang, J.M.

  1994-06-01

  The study of the Inverse Free-Electron Laser, as a potential mode of electron acceleration, has been pursued at Brookhaven National Laboratory for a number of years. More recent studies focused on the development of a low energy (few GeV), high gradient, multistage linear accelerator. The authors are presently designing a short accelerator module which will make use of the 50 MeV linac beam and high power (2 x 10 11 W) CO 2 laser beam of the Accelerator Test Facility (ATF) at the Center for Accelerator Physics (CAP), Brookhaven National Laboratory. These elements will be used in conjunction with a fast excitation (300 μsec pulse duration) variable period wiggler, to carry out an accelerator demonstration stage experiment

 13. Final Report to the Department of Energy on the 1994 International Accelerator School: Frontiers of Accelerator Technology

  International Nuclear Information System (INIS)

  Harris, F.A.

  1998-01-01

  The international accelerator school on Frontiers of Accelerator Technology was organized jointly by the US Particle Accelerator School (Dr. Mel Month and Ms. Marilyn Paul), the CERN Accelerator School, and the KEK Accelerator School, and was hosted by the University of Hawaii. The course was held on Maui, Hawaii, November 3-9, 1994 and was made possible in part by a grant from the Department of Energy under award number DE-FG03-94ER40875, AMDT M006. The 1994 program was preceded by similar joint efforts held at Santa Margherita di Pula, Sardinia in February 1985, South Padre Island, Texas in October 1986, Anacapri, Italy in October 1988, Hilton Head Island, South Carolina in October 1990, and Benalmedena, Spain in October/November 1992. The most recent program was held in Montreux, Switzerland in May 1998. The purpose of the program is to disseminate knowledge on the latest ideas and developments in the technology of particle accelerators by bringing together known world experts and younger scientists in the field. It is intended for individuals with professional interest in accelerator physics and technology, for graduate students, for post-docs, for those interested in accelerator based sciences, and for scientific and engineering staff at industrial firms, especially those companies specializing in accelerator components

 14. Spacetime transformations from a uniformly accelerated frame

  International Nuclear Information System (INIS)

  Friedman, Yaakov; Scarr, Tzvi

  2013-01-01

  We use the generalized Fermi–Walker transport to construct a one-parameter family of inertial frames which are instantaneously comoving to a uniformly accelerated observer. We explain the connection between our approach and that of Mashhoon. We show that our solutions of uniformly accelerated motion have constant acceleration in the comoving frame. Assuming the weak hypothesis of locality, we obtain local spacetime transformations from a uniformly accelerated frame K′ to an inertial frame K. The spacetime transformations between two uniformly accelerated frames with the same acceleration are Lorentz. We compute the metric at an arbitrary point of a uniformly accelerated frame. (paper)

 15. Particle acceleration in near critical density plasma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gu, Y.J.; Kong, Q.; Kawata, S.; Izumiyama, T.; Nagashima, T.

  2013-01-01

  Charged particle acceleration schemes driven by ultra intense laser and near critical density plasma interactions are presented. They include electron acceleration in a plasma channel, ion acceleration by the Coulomb explosion and high energy electron beam driven ion acceleration. It is found that under the near critical density plasma both ions and electrons are accelerated with a high acceleration gradient. The electron beam containing a large charge quantity is accelerated well with 23 GeV/cm. The collimated ion bunch reaches 1 GeV. The investigations and discussions are based on 2.5D PIC (particle-in-cell) simulations. (author)

 16. Thoughts on accelerator tubes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Larson, J.D.

  1978-01-01

  A brief, subjective review is given of mechanisms that may be limiting electrostatic accelerator tubes to present levels of performance. Suggestions are made for attacking these limitations with the purpose of stimulating the thinking of designers and users of electrostatic accelerators

 17. Thoughts of accelerator tubes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Larson, J.D.

  1977-01-01

  A brief, subjective review is given of mechanisms that may be limiting electrostatic accelerator tubes to present levels of performance. Suggestions are made for attacking these limitations with the purpose of stimulating the thinking of designers and users of electrostatic accelerators

 18. Status of MAPA (Modular Accelerator Physics Analysis) and the Tech-X Object-Oriented Accelerator Library

  Science.gov (United States)

  Cary, J. R.; Shasharina, S.; Bruhwiler, D. L.

  1998-04-01

  The MAPA code is a fully interactive accelerator modeling and design tool consisting of a GUI and two object-oriented C++ libraries: a general library suitable for treatment of any dynamical system, and an accelerator library including many element types plus an accelerator class. The accelerator library inherits directly from the system library, which uses hash tables to store any relevant parameters or strings. The GUI can access these hash tables in a general way, allowing the user to invoke a window displaying all relevant parameters for a particular element type or for the accelerator class, with the option to change those parameters. The system library can advance an arbitrary number of dynamical variables through an arbitrary mapping. The accelerator class inherits this capability and overloads the relevant functions to advance the phase space variables of a charged particle through a string of elements. Among other things, the GUI makes phase space plots and finds fixed points of the map. We discuss the object hierarchy of the two libraries and use of the code.

 19. A new awakening for accelerator cavities

  CERN Multimedia

  Katarina Anthony

  2013-01-01

  Imagine: an accelerator unbound by length; one that can bring a beam up to the TeV level in just a few hundred metres. Sounds like a dream? Perhaps not for long. At CERN’s Proton Driven Plasma Wakefield Acceleration Experiment (AWAKE), physicists may soon be working to bring this contemporary fairy-tale to life.   The AWAKE experiment in the CNGS facility. Wherever you find a modern linear particle accelerator, you’ll find with it a lengthy series of RF accelerating cavities. Although based on technology first developed over half a century ago, RF cavities have dominated the accelerating world since their inception. However, new developments in plasma accelerator systems may soon be bringing a new player into the game. By harnessing the power of wakefields generated by beams in plasma cells, physicists may be able to produce accelerator gradients of many GV/m –  hundreds of times higher than those achieved in current RF cavities. “Plasma wakef...

 20. ACFA and IPAC announce accelerator prizes

  CERN Multimedia

  CERN Bulletin

  2010-01-01

  Steve Myers, CERN's Director for Accelerators and Technology. The Asian Committee for Future Accelerators (ACFA) has joined forces with the first International Particle Accelerator Conference, IPAC’10, to award prizes for outstanding work in the field of accelerators. The conference replaces the regional conferences of the Americas, Europe and Asia and will be hosted by the three regions on a rotational basis (see CERN Courier). The ACFA/IPAC’10 Prizes Selection Committee, chaired by Won Namkung of Pohang Accelerator Laboratory, decided on the prizes and the names of the winners at a meeting on 20 January. The awards will be made during IPAC’10, which will be held in Kyoto on 23-28 May. Jie Wei. (Courtesy Tsinghua University.) Steve Myers, Director for Accelerators and Technology at CERN, receives an Achievement Prize for Outstanding Work in the Accelerator Field with no Age Limit “for his numerous outstanding contributions to the design, construction, commissio...

 1. Applications of proton and deuteron accelerators

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Todd, A.M.M. (Grumman Corporate Research Center, Princeton, NJ (United States))

  1993-06-01

  Applications of positive and negative hydrogen and deuterium ion accelerators beyond basic research are increasing. Large scale proposed national laboratory/industrial projects include the Accelerator Production of Tritium (APT) which will utilize protons, and the International Fusion Material Irradiation Facility (IFMIF) which will accelerate a deuteron beam into a lithium target. At the small scale end, radio-frequency quadrupole (RFQ) accelerator based systems have been built for neutron activation analysis and for applications such as explosive detection. At an intermediate scale, the Loma Linda proton therapy accelerator is now successfully treating a full schedule of patients, and more than half a dozen such hospital based units are under active study world-wide. At this same scale, there are also several ongoing negative ion, military accelerator projects which include the Continuous Wave Deuterium Demonstrator (CWDD) and the Neutral Particle Beam Space Experiment (NPBSE). These respective deuterium and hydrogen accelerators, which have not been previously described, are the focus of this paper. (orig.)

 2. Artificial seismic acceleration

  Science.gov (United States)

  Felzer, Karen R.; Page, Morgan T.; Michael, Andrew J.

  2015-01-01

  In their 2013 paper, Bouchon, Durand, Marsan, Karabulut, 3 and Schmittbuhl (BDMKS) claim to see significant accelerating seismicity before M 6.5 interplate mainshocks, but not before intraplate mainshocks, reflecting a preparatory process before large events. We concur with the finding of BDMKS that their interplate dataset has significantly more fore- shocks than their intraplate dataset; however, we disagree that the foreshocks are predictive of large events in particular. Acceleration in stacked foreshock sequences has been seen before and has been explained by the cascade model, in which earthquakes occasionally trigger aftershocks larger than themselves4. In this model, the time lags between the smaller mainshocks and larger aftershocks follow the inverse power law common to all aftershock sequences, creating an apparent acceleration when stacked (see Supplementary Information).

 3. Application of electron accelerator worldwide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Machi, Sueo

  2003-01-01

  Electron accelerator is an important radiation source for radiation technology, which covers broad fields such as industry, health care, food and environmental protection. There are about 1,000 electron accelerators for radiation processing worldwide. Electron accelerator has advantage over Co-60 irradiator in term of high dose rate and power, assurance of safety, and higher economic performance at larger volume of irradiation. Accelerator generating higher energy in the range of 10 MeV and high power electron beam is now commercially available. There is a trend to use high-energy electron accelerator replacing Co-60 in case of large through-put of medical products. Irradiated foods, in particular species, are on the commercial market in 35 countries. Electron accelerator is used efficiently and economically for production of new or modified polymeric materials through radiation-induced cross-linking, grafting and polymerization reaction. Another important application of electron beam is the curing of surface coatings in the manufacture of products. Electron accelerators of large capacity are used for cleaning exhaust gases in industrial scale. Economic feasibility studies of this electron beam process have shown that this technology is more cost effective than the conventional process. It should be noted that the conventional limestone process produce gypsum as a by-product, which cannot be used in some countries. By contrast, the by-product of the electron beam process is a valuable fertilizer. (Y. Tanaka)

 4. Application of electron accelerator worldwide

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Machi, Sueo [Japan Atomic Industrial Forum, Inc., Tokyo (Japan)

  2003-02-01

  Electron accelerator is an important radiation source for radiation technology, which covers broad fields such as industry, health care, food and environmental protection. There are about 1,000 electron accelerators for radiation processing worldwide. Electron accelerator has advantage over Co-60 irradiator in term of high dose rate and power, assurance of safety, and higher economic performance at larger volume of irradiation. Accelerator generating higher energy in the range of 10 MeV and high power electron beam is now commercially available. There is a trend to use high-energy electron accelerator replacing Co-60 in case of large through-put of medical products. Irradiated foods, in particular species, are on the commercial market in 35 countries. Electron accelerator is used efficiently and economically for production of new or modified polymeric materials through radiation-induced cross-linking, grafting and polymerization reaction. Another important application of electron beam is the curing of surface coatings in the manufacture of products. Electron accelerators of large capacity are used for cleaning exhaust gases in industrial scale. Economic feasibility studies of this electron beam process have shown that this technology is more cost effective than the conventional process. It should be noted that the conventional limestone process produce gypsum as a by-product, which cannot be used in some countries. By contrast, the by-product of the electron beam process is a valuable fertilizer. (Y. Tanaka)

 5. CAS CERN Accelerator School: Superconductivity in particle accelerators. Proceedings

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Turner, S [ed.

  1996-05-01

  These proceedings present the lectures given at the ninth specialized course organized by the CERN Accelerator School (CAS), the topic this time being ``Superconductivity in Particle Accelerators``. This course is basically a repeat of that given at the same location in 1988 whose proceedings were published as CERN 89-04. However, the opportunity was taken to improve the presentation of the various topics and to introduce the latest developments in this rapidly expanding field. First the basic theory of superconductivity is introduced. A review of the materials used for sc magnetics is followed by magnet design requirements, the influence of eddy and persistent currents, and the methods used to provide quench protection. Next follows the basic theory of sc cavities, their materials, high-gradient limitations, the problem of field emission and then their power couplers. After an introduction to cryogenics and cryoplants, the theory of superfluidity is presented followed by a review of the use of superfluid helium. Finally, two seminars detail the impact of superconductors in the design of the LHC and LEP2 accelerators. (orig.).

 6. CAS CERN Accelerator School: Superconductivity in particle accelerators. Proceedings

  International Nuclear Information System (INIS)

  Turner, S.

  1996-05-01

  These proceedings present the lectures given at the ninth specialized course organized by the CERN Accelerator School (CAS), the topic this time being ''Superconductivity in Particle Accelerators''. This course is basically a repeat of that given at the same location in 1988 whose proceedings were published as CERN 89-04. However, the opportunity was taken to improve the presentation of the various topics and to introduce the latest developments in this rapidly expanding field. First the basic theory of superconductivity is introduced. A review of the materials used for sc magnetics is followed by magnet design requirements, the influence of eddy and persistent currents, and the methods used to provide quench protection. Next follows the basic theory of sc cavities, their materials, high-gradient limitations, the problem of field emission and then their power couplers. After an introduction to cryogenics and cryoplants, the theory of superfluidity is presented followed by a review of the use of superfluid helium. Finally, two seminars detail the impact of superconductors in the design of the LHC and LEP2 accelerators. (orig.)

 7. Pressure fluctuation caused by moderate acceleration

  Science.gov (United States)

  Tagawa, Yoshiyuki; Kurihara, Chihiro; Kiyama, Akihito

  2017-11-01

  Pressure fluctuation caused by acceleration of a liquid column is observed in various important technologies, e.g. water-hammer in a pipeline. The magnitude of fluctuation can be estimated by two different approaches: When the duration time of acceleration is much shorter than the propagation time for a pressure wave to travel the length of the liquid column, e.g. sudden valve closure for a long pipe, Joukowsky equation is applied. In contrast, if the acceleration duration is much longer, the liquid is modeled as a rigid column, ignoring compressibility of the fluid. However, many of practical cases exist between these two extremes. In this study we propose a model describing pressure fluctuation when the duration of acceleration is in the same order of the propagation time for a pressure wave, i.e. under moderate acceleration. The novel model considers both temporal and spatial evolutions of pressure propagation as well as gradual pressure rise during the acceleration. We conduct experiments in which we impose acceleration to a liquid with varying the length of the liquid column, acceleration duration, and properties of liquids. The ratio between the acceleration duration and the propagation time is in the range of 0.02 - 2. The model agrees well with measurement results. JSPS KAKENHI Grant Numbers 26709007 and 17H01246.

 8. JAERI tandem-accelerator and tandem-booster

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yoshida, Tadashi [Japan Atomic Energy Research Inst., Tokai, Ibaraki (Japan). Tokai Research Establishment

  1998-03-01

  In 1982, aiming at the new development of atomic energy research, the tandem accelerator of Japan Atomic Energy Research Institute (JAERI) was installed. In fiscal year 1993, the superconducting boosters which can increase the ion energy by up to 4 times were added, and the research in the region below 1000 MeV became possible. Those are electrostatic type accelerators which are easy to be used especially in basic research field, and are useful for future research. The tandem accelerator has been operated while maintaining the first class performance as the accelerator for various kinds of heavy ion beam. It has the special shape among electrostatic type accelerators, and is excellent in the easiness of control and stability. The main particulars of the tandem accelerator are shown. As for the ion sources of the tandem accelerator, three cesium sputter type ion sources are installed on two high voltage stands. The kinds of the ions which can be accelerated are mainly negative ions. As the improvement, electron cyclotron resonance (ECR) ion sources are expected to be adopted. As for the tandem boosters, the 1/4 wavelength type resonance hollow cylinder was adopted. The constitution of the tandem boosters is explained. The way of utilizing the tandem accelerator system and the aim for hereafter are reported. (K.I.)

 9. Modern accelerators in ancient Rome

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1988-01-01

  For the first time, the achievements and hopes of the broad European accelerator community were brought together in a European Particle Accelerator Conference, held in Rome in June. Ranging from the vast machines at CERN to the small medical accelerators operating in thousands of hospitals, the programme underlined how modern civilization has benefited from the ability to handle charged particle beams

 10. High intensity circular proton accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Craddock, M.K.

  1987-12-01

  Circular machines suitable for the acceleration of high intensity proton beams include cyclotrons, FFAG accelerators, and strong-focusing synchrotrons. This paper discusses considerations affecting the design of such machines for high intensity, especially space charge effects and the role of beam brightness in multistage accelerators. Current plans for building a new generation of high intensity 'kaon factories' are reviewed. 47 refs

 11. Modern accelerators in ancient Rome

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anon.

  1988-09-15

  For the first time, the achievements and hopes of the broad European accelerator community were brought together in a European Particle Accelerator Conference, held in Rome in June. Ranging from the vast machines at CERN to the small medical accelerators operating in thousands of hospitals, the programme underlined how modern civilization has benefited from the ability to handle charged particle beams.

 12. Non-isochronous spiral orbit particle accelerator and fixed frequency closed orbit particle accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fujisawa, Takashi; Hattori, Toshiyuki

  2006-01-01

  One of the present inventions provides a spiral orbit charged particle accelerator in which the magnetic field increases as the radius increases more rapidly than an isochronous magnetic field distribution, and the distribution of fixed-frequency accelerating RF voltage is formed so that a harmonic number changes in integer for every particle revolution. The other invention realizes to make the closed orbit charged particle accelerator having a fixed frequency amplitude modulator that is able to modulate amplitude of the RF voltage so that a harmonic number decreases in integer in an every particle revolution. (author)

 13. SSC accelerator availability allocation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dixon, K.T.; Franciscovich, J.

  1991-03-01

  Superconducting Super Collider (SSC) operational availability is an area of major concern, judged by the Central Design Group to present such risk that use of modern engineering tools would be essential to program success. Experience has shown that as accelerator beam availability falls below about 80%, efficiency of physics experiments degrades rapidly due to inability to maintain adequate coincident accelerator and detector operation. For this reason, the SSC availability goal has been set at 80%, even though the Fermi National Accelerator Laboratory accelerator, with a fraction of the SSC's complexity, has only recently approached that level. This paper describes the allocation of the top-level goal to part-level reliability and maintainability requirements, and it gives the results of parameter sensitivity studies designed to help identify the best approach to achieve the needed system availability within funding and schedule constraints. 1 ref., 12 figs., 4 tabs

 14. Accelerators

  CERN Multimedia

  CERN. Geneva

  2001-01-01

  The talk summarizes the principles of particle acceleration and addresses problems related to storage rings like LEP and LHC. Special emphasis will be given to orbit stability, long term stability of the particle motion, collective effects and synchrotron radiation.

 15. A study of reflex tandem accelerator

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nakajima, Takao; Morinobu, Shunpei; Gono, Yasuyuki; Sagara, Kenji; Sugimitsu, Tsuyoshi; Mitarai, Shiro; Nakamura, Hiroyuki; Ikeda, Nobuo; Morikawa, Tsuneyasu [Kyushu Univ., Fukuoka (Japan). Faculty of Science

  1996-12-01

  An investigation on `developing research theme and its realizing experimental apparatus` based on the tandem accelerator facility is executed. At a standpoint of recognition on essentiality of preparation, improvement or novel technical development capable of extreme increase in capacity of the tandem accelerator facility to form COE with high uniqueness, proposal of numerous ideas and their investigations and searches were conducted. In this paper, consideration results of `beam reacceleration using tandem accelerator` were shown as follows: (1) Short life unstable nuclei formed by nuclear reaction using tandem acceleration primary beam is ionized to negative and to reaccelerate by using the same tandem accelerator. And (2) by combination of plural electrons with the tandem primary accelerated beam, numbers of charge is reduced to reaccelerate by the tandem. (G.K.)

 16. Compact multi-energy electron linear accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tanabe, E.; Hamm, R.W.

  1985-01-01

  Two distinctly different concepts that have been developed for compact multi-energy, single-section, standing-wave electron linear accelerator structures are presented. These new concepts, which utilize (a) variable nearest neighbor couplings and (b) accelerating field phase switching, provide the capability of continuously varying the electron output energy from the accelerator without degrading the energy spectrum. These techniques also provide the means for continuously varying the energy spectrum while maintaining a given average electron energy, and have been tested successfully with several accelerators of length from 0.1 m to 1.9 m. Theoretical amd experimental results from these accelerators, and demonstrated applications of these techniques to medical and industrial linear accelerator technology will be described. In addition, possible new applications available to research and industry from these techniques are presented. (orig.)

 17. Technology and applications of advanced accelerator concepts

  CERN Document Server

  Chou, Weiren

  2016-01-01

  Since its invention in the 1920s, particle accelerators have made tremendous progress in accelerator science, technology and applications. However, the fundamental acceleration principle, namely, to apply an external radiofrequency (RF) electric field to accelerate charged particles, remains unchanged. As this method (either room temperature RF or superconducting RF) is approaching its intrinsic limitation in acceleration gradient (measured in MeV/m), it becomes apparent that new methods with much higher acceleration gradient (measured in GeV/m) must be found for future very high energy accelerators as well as future compact (table-top or room-size) accelerators. This volume introduces a number of advanced accelerator concepts (AAC) — their principles, technologies and potential applications. For the time being, none of them stands out as a definitive direction in which to go. But these novel ideas are in hot pursuit and look promising. Furthermore, some AAC requires a high power laser system. This has the ...

 18. The Spallation Neutron Source accelerator system design

  Science.gov (United States)

  Henderson, S.; Abraham, W.; Aleksandrov, A.; Allen, C.; Alonso, J.; Anderson, D.; Arenius, D.; Arthur, T.; Assadi, S.; Ayers, J.; Bach, P.; Badea, V.; Battle, R.; Beebe-Wang, J.; Bergmann, B.; Bernardin, J.; Bhatia, T.; Billen, J.; Birke, T.; Bjorklund, E.; Blaskiewicz, M.; Blind, B.; Blokland, W.; Bookwalter, V.; Borovina, D.; Bowling, S.; Bradley, J.; Brantley, C.; Brennan, J.; Brodowski, J.; Brown, S.; Brown, R.; Bruce, D.; Bultman, N.; Cameron, P.; Campisi, I.; Casagrande, F.; Catalan-Lasheras, N.; Champion, M.; Champion, M.; Chen, Z.; Cheng, D.; Cho, Y.; Christensen, K.; Chu, C.; Cleaves, J.; Connolly, R.; Cote, T.; Cousineau, S.; Crandall, K.; Creel, J.; Crofford, M.; Cull, P.; Cutler, R.; Dabney, R.; Dalesio, L.; Daly, E.; Damm, R.; Danilov, V.; Davino, D.; Davis, K.; Dawson, C.; Day, L.; Deibele, C.; Delayen, J.; DeLong, J.; Demello, A.; DeVan, W.; Digennaro, R.; Dixon, K.; Dodson, G.; Doleans, M.; Doolittle, L.; Doss, J.; Drury, M.; Elliot, T.; Ellis, S.; Error, J.; Fazekas, J.; Fedotov, A.; Feng, P.; Fischer, J.; Fox, W.; Fuja, R.; Funk, W.; Galambos, J.; Ganni, V.; Garnett, R.; Geng, X.; Gentzlinger, R.; Giannella, M.; Gibson, P.; Gillis, R.; Gioia, J.; Gordon, J.; Gough, R.; Greer, J.; Gregory, W.; Gribble, R.; Grice, W.; Gurd, D.; Gurd, P.; Guthrie, A.; Hahn, H.; Hardek, T.; Hardekopf, R.; Harrison, J.; Hatfield, D.; He, P.; Hechler, M.; Heistermann, F.; Helus, S.; Hiatt, T.; Hicks, S.; Hill, J.; Hill, J.; Hoff, L.; Hoff, M.; Hogan, J.; Holding, M.; Holik, P.; Holmes, J.; Holtkamp, N.; Hovater, C.; Howell, M.; Hseuh, H.; Huhn, A.; Hunter, T.; Ilg, T.; Jackson, J.; Jain, A.; Jason, A.; Jeon, D.; Johnson, G.; Jones, A.; Joseph, S.; Justice, A.; Kang, Y.; Kasemir, K.; Keller, R.; Kersevan, R.; Kerstiens, D.; Kesselman, M.; Kim, S.; Kneisel, P.; Kravchuk, L.; Kuneli, T.; Kurennoy, S.; Kustom, R.; Kwon, S.; Ladd, P.; Lambiase, R.; Lee, Y. Y.; Leitner, M.; Leung, K.-N.; Lewis, S.; Liaw, C.; Lionberger, C.; Lo, C. C.; Long, C.; Ludewig, H.; Ludvig, J.; Luft, P.; Lynch, M.; Ma, H.; MacGill, R.; Macha, K.; Madre, B.; Mahler, G.; Mahoney, K.; Maines, J.; Mammosser, J.; Mann, T.; Marneris, I.; Marroquin, P.; Martineau, R.; Matsumoto, K.; McCarthy, M.; McChesney, C.; McGahern, W.; McGehee, P.; Meng, W.; Merz, B.; Meyer, R.; Meyer, R.; Miller, B.; Mitchell, R.; Mize, J.; Monroy, M.; Munro, J.; Murdoch, G.; Musson, J.; Nath, S.; Nelson, R.; Nelson, R.; O`Hara, J.; Olsen, D.; Oren, W.; Oshatz, D.; Owens, T.; Pai, C.; Papaphilippou, I.; Patterson, N.; Patterson, J.; Pearson, C.; Pelaia, T.; Pieck, M.; Piller, C.; Plawski, T.; Plum, M.; Pogge, J.; Power, J.; Powers, T.; Preble, J.; Prokop, M.; Pruyn, J.; Purcell, D.; Rank, J.; Raparia, D.; Ratti, A.; Reass, W.; Reece, K.; Rees, D.; Regan, A.; Regis, M.; Reijonen, J.; Rej, D.; Richards, D.; Richied, D.; Rode, C.; Rodriguez, W.; Rodriguez, M.; Rohlev, A.; Rose, C.; Roseberry, T.; Rowton, L.; Roybal, W.; Rust, K.; Salazer, G.; Sandberg, J.; Saunders, J.; Schenkel, T.; Schneider, W.; Schrage, D.; Schubert, J.; Severino, F.; Shafer, R.; Shea, T.; Shishlo, A.; Shoaee, H.; Sibley, C.; Sims, J.; Smee, S.; Smith, J.; Smith, K.; Spitz, R.; Staples, J.; Stein, P.; Stettler, M.; Stirbet, M.; Stockli, M.; Stone, W.; Stout, D.; Stovall, J.; Strelo, W.; Strong, H.; Sundelin, R.; Syversrud, D.; Szajbler, M.; Takeda, H.; Tallerico, P.; Tang, J.; Tanke, E.; Tepikian, S.; Thomae, R.; Thompson, D.; Thomson, D.; Thuot, M.; Treml, C.; Tsoupas, N.; Tuozzolo, J.; Tuzel, W.; Vassioutchenko, A.; Virostek, S.; Wallig, J.; Wanderer, P.; Wang, Y.; Wang, J. G.; Wangler, T.; Warren, D.; Wei, J.; Weiss, D.; Welton, R.; Weng, J.; Weng, W.-T.; Wezensky, M.; White, M.; Whitlatch, T.; Williams, D.; Williams, E.; Wilson, K.; Wiseman, M.; Wood, R.; Wright, P.; Wu, A.; Ybarrolaza, N.; Young, K.; Young, L.; Yourd, R.; Zachoszcz, A.; Zaltsman, A.; Zhang, S.; Zhang, W.; Zhang, Y.; Zhukov, A.

  2014-11-01

  The Spallation Neutron Source (SNS) was designed and constructed by a collaboration of six U.S. Department of Energy national laboratories. The SNS accelerator system consists of a 1 GeV linear accelerator and an accumulator ring providing 1.4 MW of proton beam power in microsecond-long beam pulses to a liquid mercury target for neutron production. The accelerator complex consists of a front-end negative hydrogen-ion injector system, an 87 MeV drift tube linear accelerator, a 186 MeV side-coupled linear accelerator, a 1 GeV superconducting linear accelerator, a 248-m circumference accumulator ring and associated beam transport lines. The accelerator complex is supported by ~100 high-power RF power systems, a 2 K cryogenic plant, ~400 DC and pulsed power supply systems, ~400 beam diagnostic devices and a distributed control system handling ~100,000 I/O signals. The beam dynamics design of the SNS accelerator is presented, as is the engineering design of the major accelerator subsystems.

 19. Accelerators and the Accelerator Community

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Malamud, Ernest; Sessler, Andrew

  2008-06-01

  In this paper, standing back--looking from afar--and adopting a historical perspective, the field of accelerator science is examined. How it grew, what are the forces that made it what it is, where it is now, and what it is likely to be in the future are the subjects explored. Clearly, a great deal of personal opinion is invoked in this process.

 20. Accelerators and the Accelerator Community

  International Nuclear Information System (INIS)

  Malamud, Ernest; Sessler, Andrew

  2008-01-01

  In this paper, standing back--looking from afar--and adopting a historical perspective, the field of accelerator science is examined. How it grew, what are the forces that made it what it is, where it is now, and what it is likely to be in the future are the subjects explored. Clearly, a great deal of personal opinion is invoked in this process

 1. Delivery of single accelerated particles

  International Nuclear Information System (INIS)

  McNulty, P.J.; Pease, V.P.; Bond, V.P.; Schimmerling, W.; Vosburgh, K.G.; Crebbin, K.; Everette, W.; Howard, J.

  1978-01-01

  It is desirable for certain experiments involving accelerators to have the capability of delivering just a single beam particle to the target area. The essential features of such a one-at-a-time facility are discussed. Two such facilities are described which were implemented at high-energy heavy ion accelerators without having to make major structural changes in the existing beam lines or substantially interfering with other accelerator uses. Two accelerator facilities are described which had the capability of delivering a single beam particle to the target area. This feature is necessary in certain experiments investigating visual phenomena induced by charged particles, other single particle interactions in biology, and other experiments in which the low intensities of cosmic rays need to be simulated. Both facilities were implemented without having to make structural changes in the existing beam lines or substantially interfering with other accelerator uses. (Auth.)

 2. Industrial accelerators and their applications

  CERN Document Server

  Hamm, Marianne E

  2012-01-01

  This unique new book is a comprehensive review of the many current industrial applications of particle accelerators, written by experts in each of these fields. Readers will gain a broad understanding of the principles of these applications, the extent to which they are employed, and the accelerator technology utilized. The book also serves as a thorough introduction to these fields for non-experts and laymen. Due to the increased interest in industrial applications, there is a growing interest among accelerator physicists and many other scientists worldwide in understanding how accelerators are used in various applications. The government agencies that fund scientific research with accelerators are also seeking more information on the many commercial applications that have been or can be developed with the technology developments they are funding. Many industries are also doing more research on how they can improve their products or processes using particle beams.

 3. "small ACCELERATORS" 24 May - 2 June 2005

  CERN Multimedia

  2005-01-01

  CERN Accelerator School and Kernfysisch Versneller Instituut (KVI) Groningen, the Netherlands announce a course on "Small Accelerators", Hotel Golden Tulip Drenthe, Zeegse, the Netherlands, 24 May - 2 June 2005. This specialised course is dedicated to the physics and the main applications of small accelerators. The course will review the different accelerator types as well as their specificities in terms of accelerator physics.

 4. Hamburg Accelerator Conference (2)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wilson, Edmund J.N. [CERN Accelerator School (Switzerland)

  1992-11-15

  From 20-24 July, Hamburg welcomed the Fifteenth International Conference on High Energy Accelerators (HEACC). The HEACC Conference traditionally reviews the status of all major accelerator projects whether they are already running like clockwork, still in the construction phase, or waiting impatiently for financial approval.

 5. Hamburg Accelerator Conference (2)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wilson, Edmund J.N.

  1992-01-01

  From 20-24 July, Hamburg welcomed the Fifteenth International Conference on High Energy Accelerators (HEACC). The HEACC Conference traditionally reviews the status of all major accelerator projects whether they are already running like clockwork, still in the construction phase, or waiting impatiently for financial approval

 6. Application of accelerator in the medical aspects

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shi Lisheng; Wang Bairong; Yang Zhongping

  2014-01-01

  In recent years, the human life span compared with before there is an obvious increase in. With the extension of life, cancer incidence is increasing, at the same time, the diagnosis and treatment of cancer has been the development of. Based on the review of the past and present situation of diagnosis and treatment of cancer, the accelerator and the future to introduce, divided into the accelerator treatment, cancer diagnosis, accelerator accelerator with radioactive isotopes, medical accelerator conditions and medical accelerator built five content. (authors)

 7. Heavy ion accelerators for inertial fusion

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rubbia, C.

  1992-01-01

  Particle accelerators are used for accelerating the elementary, stable and separable constituents of matters to relativistic speed. These beams are of fundamental interest in the study on the ultimate constituents of matters and their interaction. Particle accelerators are the most promising driver for the fusion power reactors based on inertial confinement. The principle of inertial confinement fusion, radiation driven indirect drive, the accelerator complex and so on are described. (K.I.)

 8. Workshop on Accelerator Operation (WAO 2001)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bailey, R.

  2001-01-01

  The 3rd Workshop on Accelerator Operation (WAO 2001) followed earlier workshops in 1996 and 1998. Most topics relevant for the efficient and effective operation of accelerators were covered. These included the tools and utilities necessary in the control rooms; the organization of accelerator operation (process monitoring, shift work, stress); the monitoring of beam quality; safety issues and standards; and questions particularly relevant for superconducting accelerators, in particular cryogenics. (author)

 9. Summary report on large HVEC accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Thieberger, P.

  1981-01-01

  The main features are described of the ten presently operating large HVEC tandem accelerators and of four additional HVEC accelerators which are in different stages of testing, construction or planning. Present performance characteristics are discussed as well as available information about long term reliability. Some recent improvements are mentioned and comparisons are drawn for acceleration tube gradients in various different configurations and accelerators. Finally, some possible future developments are indicated

 10. Physics and technical development of accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  2000-03-01

  About 90 registered participants delivered more than 40 scientific papers. A great part of these presentations were of general interest about running projects such as CIME accelerator at Ganil, IPHI (high intensity proton injector), ESRF (European source of synchrotron radiation), LHC (large hadron collider), ELYSE accelerator at Orsay, AIRIX, and VIVITRON tandem accelerator. Other presentations highlighted the latest technological developments of accelerator components: superconducting cavities, power klystrons, high current injectors..

 11. Maximum Acceleration Recording Circuit

  Science.gov (United States)

  Bozeman, Richard J., Jr.

  1995-01-01

  Coarsely digitized maximum levels recorded in blown fuses. Circuit feeds power to accelerometer and makes nonvolatile record of maximum level to which output of accelerometer rises during measurement interval. In comparison with inertia-type single-preset-trip-point mechanical maximum-acceleration-recording devices, circuit weighs less, occupies less space, and records accelerations within narrower bands of uncertainty. In comparison with prior electronic data-acquisition systems designed for same purpose, circuit simpler, less bulky, consumes less power, costs and analysis of data recorded in magnetic or electronic memory devices. Circuit used, for example, to record accelerations to which commodities subjected during transportation on trucks.

 12. Effect of accelerating gap geometry on the beam breakup instability in linear induction accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Miller, R.B.; Marder, B.M.; Coleman, P.D.; Clark, R.E.

  1988-01-01

  The electron beam in a linear induction accelerator is generally susceptible to growth of the transverse beam breakup instability. In this paper we analyze a new technique for reducing the transverse coupling between the beam and the accelerating cavities, thereby reducing beam breakup growth. The basic idea is that the most worrisome cavity modes can be cutoff by a short section of coaxial transmission line inserted between the cavity structure and the accelerating gap region. We have used the three-dimensional simulation code SOS to analyze this problem. In brief, we find that the technique works, provided that the lowest TE mode cutoff frequency in the coaxial line is greater than the frequency of the most worrisome TM mode of the accelerating cavity

 13. Collective accelerator for electron colliders

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Briggs, R.J.

  1985-05-13

  A recent concept for collective acceleration and focusing of a high energy electron bunch is discussed, in the context of its possible applicability to large linear colliders in the TeV range. The scheme can be considered to be a member of the general class of two-beam accelerators, where a high current, low voltage beam produces the acceleration fields for a trailing high energy bunch.

 14. Collective accelerator for electron colliders

  International Nuclear Information System (INIS)

  Briggs, R.J.

  1985-01-01

  A recent concept for collective acceleration and focusing of a high energy electron bunch is discussed, in the context of its possible applicability to large linear colliders in the TeV range. The scheme can be considered to be a member of the general class of two-beam accelerators, where a high current, low voltage beam produces the acceleration fields for a trailing high energy bunch

 15. Accelerator development for medical applications

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tanabe, Eiji

  2007-01-01

  Electron linear accelerators have been widely used in medical applications, especially in radiation therapy for cancer treatment. There are more than 7,000 medical electron linear accelerators in the world, treating over 250,000 patients per day. This paper reviews the current status of accelerator applications and technologies in radiation therapy, and presents the anticipated requirements for advanced radiation therapy technology in the foreseeable future. (author)

 16. Proton-driven Plasma Wakefield Acceleration

  CERN Multimedia

  CERN. Geneva

  2012-01-01

  The construction of ever larger and costlier accelerator facilities has a limited future, and new technologies will be needed to push the energy frontier. Plasma wakefield acceleration is a rapidly developing field and is a promising candidate technology for future high energy colliders. We focus on the recently proposed idea of proton-driven plasma wakefield acceleration and describe the current status and plans for this approach.

 17. ORNL pellet acceleration program

  International Nuclear Information System (INIS)

  Foster, C.A.; Milora, S.L.

  1978-01-01

  The Oak Ridge National Laboratory (ORNL) pellet fueling program is centered around developing equipment to accelerate large pellets of solidified hydrogen to high speeds. This equipment will be used to experimentally determine pellet-plasma interaction physics on contemporary tokamaks. The pellet experiments performed on the Oak Ridge Tokamak (ORMAK) indicated that much larger, faster pellets would be advantageous. In order to produce and accelerate pellets of the order of 1 to 6 mm in diameter, two apparatuses have been designed and are being constructed. The first will make H 2 pellets by extruding a filament of hydrogen and mechanically chopping it into pellets. The pellets formed will be mechanically accelerated with a high speed arbor to a speed of 950 m/sec. This technique may be extended to speeds up to 5000 m/sec, which makes it a prime candidate for a reactor fueling device. In the second technique, a hydrogen pellet will be formed, loaded into a miniature rifle, and accelerated by means of high pressure hydrogen gas. This technique should be capable of speeds of the order of 1000 m/sec. While this technique does not offer the high performance of the mechanical accelerator, its relative simplicity makes it attractive for near-term experiments

 18. ETA-II accelerator upgrades

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nilson, D.G.; Deadrick, F.J.; Hibbs, S.M.; Sampayan, S.E.; Petersen, D.E.

  1991-09-01

  We discuss recent improvements to the ETA-II linear induction electron accelerator. The accelerator's cells have been carefully reconditioned to raise the maximum accelerating gap voltage from approximately 100 kV to 125 kV. Insulators of Rexolite plastic in a new ''zero-gap'' arrangement replaced the alumina originals after several alternative materials were investigated. A new multi-cable current feed system will be used to eliminate pulse reflection interactions encountered in earlier experiments. Improved alignment fixtures have been installed to help minimize beam perturbation due to poorly aligned intercell magnets between 10-cell groups. A stretched wire alignment technique (SWAT) has been utilized to enhance overall magnetic alignment, and to characterize irreducible alignment errors. These changes are in conjunction with an expansion of the accelerator from a 20-cell to a 60-cell configuration. When completed, the upgraded accelerator is expected to deliver 2.5 kA of electron beam current at 7.5 MeV in bursts of up to fifty 70-ns pulses at a 5-kHz repetition rate. A 5.5-meter-long wiggler will convert the energy into 3-GW microwave pulses at 140 GHz for plasma heating experiments in the Microwave Tokamak Experiment (MTX)

 19. Measurement of heat load density profile on acceleration grid in MeV-class negative ion accelerator.

  Science.gov (United States)

  Hiratsuka, Junichi; Hanada, Masaya; Kojima, Atsushi; Umeda, Naotaka; Kashiwagi, Mieko; Miyamoto, Kenji; Yoshida, Masafumi; Nishikiori, Ryo; Ichikawa, Masahiro; Watanabe, Kazuhiro; Tobari, Hiroyuki

  2016-02-01

  To understand the physics of the negative ion extraction/acceleration, the heat load density profile on the acceleration grid has been firstly measured in the ITER prototype accelerator where the negative ions are accelerated to 1 MeV with five acceleration stages. In order to clarify the profile, the peripheries around the apertures on the acceleration grid were separated into thermally insulated 34 blocks with thermocouples. The spatial resolution is as low as 3 mm and small enough to measure the tail of the beam profile with a beam diameter of ∼16 mm. It was found that there were two peaks of heat load density around the aperture. These two peaks were also clarified to be caused by the intercepted negative ions and secondary electrons from detailed investigation by changing the beam optics and gas density profile. This is the first experimental result, which is useful to understand the trajectories of these particles.

 20. Measurement of heat load density profile on acceleration grid in MeV-class negative ion accelerator

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hiratsuka, Junichi, E-mail: hiratsuka.junichi@jaea.go.jp; Hanada, Masaya; Kojima, Atsushi; Umeda, Naotaka; Kashiwagi, Mieko; Yoshida, Masafumi; Nishikiori, Ryo; Ichikawa, Masahiro; Watanabe, Kazuhiro; Tobari, Hiroyuki [Japan Atomic Energy Agency, 801-1 Mukoyama, Naka 311-0193 (Japan); Miyamoto, Kenji [Naruto University of Education, 748 Nakashima, Takashima, Naruto-cho, Naruto-shi, Tokushima 772-8502 (Japan)

  2016-02-15

  To understand the physics of the negative ion extraction/acceleration, the heat load density profile on the acceleration grid has been firstly measured in the ITER prototype accelerator where the negative ions are accelerated to 1 MeV with five acceleration stages. In order to clarify the profile, the peripheries around the apertures on the acceleration grid were separated into thermally insulated 34 blocks with thermocouples. The spatial resolution is as low as 3 mm and small enough to measure the tail of the beam profile with a beam diameter of ∼16 mm. It was found that there were two peaks of heat load density around the aperture. These two peaks were also clarified to be caused by the intercepted negative ions and secondary electrons from detailed investigation by changing the beam optics and gas density profile. This is the first experimental result, which is useful to understand the trajectories of these particles.

 1. Two-beam accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sessler, A.M.; Hopkins, D.B.

  1986-06-01

  The Two-Beam Accelerator (TBA) consists of a long high-gradient accelerator structure (HGS) adjacent to an equal-length Free Electron Laser (FEL). In the FEL, a beam propagates through a long series of undulators. At regular intervals, waveguides couple microwave power out of the FEL into the HGS. To replenish energy given up by the FEL beam to the microwave field, induction accelerator units are placed periodically along the length of the FEL. In this manner it is expected to achieve gradients of more than 250 MV/m and thus have a serious option for a 1 TeV x 1 TeV linear collider. The state of present theoretical understanding of the TBA is presented with particular emphasis upon operation of the ''steady-state'' FEL, phase and amplitude control of the rf wave, and suppression of sideband instabilities. Experimental work has focused upon the development of a suitable HGS and the testing of this structure using the Electron Laser Facility (ELF). Description is given of a first test at ELF with a seven-cell 2π/3 mode structure which without preconditioning and with a not-very-good vacuum nevertheless at 35 GHz yielded an average accelerating gradient of 180 MV/m

 2. Advanced Accelerator Development Strategy Report: DOE Advanced Accelerator Concepts Research Roadmap Workshop

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  None, None

  2016-02-03

  Over a full two day period, February 2–3, 2016, the Office of High Energy Physics convened a workshop in Gaithersburg, MD to seek community input on development of an Advanced Accelerator Concepts (AAC) research roadmap. The workshop was in response to a recommendation by the HEPAP Accelerator R&D Subpanel [1] [2] to “convene the university and laboratory proponents of advanced acceleration concepts to develop R&D roadmaps with a series of milestones and common down selection criteria towards the goal for constructing a multi-TeV e+e– collider” (the charge to the workshop can be found in Appendix A). During the workshop, proponents of laser-driven plasma wakefield acceleration (LWFA), particle-beam-driven plasma wakefield acceleration (PWFA), and dielectric wakefield acceleration (DWFA), along with a limited number of invited university and laboratory experts, presented and critically discussed individual concept roadmaps. The roadmap workshop was preceded by several preparatory workshops. The first day of the workshop featured presentation of three initial individual roadmaps with ample time for discussion. The individual roadmaps covered a time period extending until roughly 2040, with the end date assumed to be roughly appropriate for initial operation of a multi-TeV e+e– collider. The second day of the workshop comprised talks on synergies between the roadmaps and with global efforts, potential early applications, diagnostics needs, simulation needs, and beam issues and challenges related to a collider. During the last half of the day the roadmaps were revisited but with emphasis on the next five to ten years (as specifically requested in the charge) and on common challenges. The workshop concluded with critical and unanimous endorsement of the individual roadmaps and an extended discussion on the characteristics of the common challenges. (For the agenda and list of participants see Appendix B.)

 3. Accelerators for therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pohlit, W.

  1994-01-01

  In the past decades circular and linear electron accelerators have been developed for clinical use in radiation therapy of tumors with the aim of achieving a high radiation dose in the tumor and as low as possible dose in the adjacent normal tissues. Today about one thousand accelerators are in medical use throughout the world and many hundred thousand patients are treated every day with accelerator-produced radiation. There exists, however, a large number of patients who cannot be treated satisfactorily in this way. New types of radiations such as neutrons, negative pions, protons and heavy ions were therefore tested recently. The clinical experience with these radiations and with new types of treatment procedures indicate that in future the use of a scanning beam of high energy protons might be optimal for the treatment of tumors. (orig.)

 4. Electron accelerators: History, applications, and perspectives

  International Nuclear Information System (INIS)

  Martins, M.N.; Silva, T.F.

  2014-01-01

  This paper will present an outlook on sources of radiation, focusing on electron accelerators. We will review advances that were important for the development of particle accelerators, concentrating on those that led to modern electron accelerators. Electron accelerators are multipurpose machines that deliver beams with energies spanning five orders of magnitude, and are used in applications that range from fundamental studies of particle interactions to cross-linking polymer chains in industrial plants. Each accelerator type presents specific characteristics that make it more suitable for certain applications. Our work will focus on radiation sources for medical applications, dominated by electron linacs (linear accelerators), and those used for research, field where electron rings dominate. We will outline the main technological advances that occurred in the past decades, which made possible the construction of machines fit for clinical environments. Their compactness, efficiency and reliability have been key to their acceptance in clinical applications. This outline will include advances that allowed for the construction of brighter synchrotron light sources, where the relevant beam characteristics are good optical quality and high beam current. The development of insertion devices will also be discussed, as well the development of Free Electron Lasers (FEL). We conclude the review with an outline of the new developments of electron accelerators and the expectations for Energy Recovery Linacs. - Highlights: ► We present an outlook on sources of radiation, focusing on electron accelerators. ► We review important advances for the development of modern electron accelerators. ► We outline advances that allowed for brighter synchrotron light sources. ► We describe the history of the development of electron accelerators in Brazil

 5. Inverse Free Electron Laser accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fisher, A.; Gallardo, J.; van Steenbergen, A.; Sandweiss, J.

  1992-09-01

  The study of the INVERSE FREE ELECTRON LASER, as a potential mode of electron acceleration, is being pursued at Brookhaven National Laboratory. Recent studies have focussed on the development of a low energy, high gradient, multi stage linear accelerator. The elementary ingredients for the IFEL interaction are the 50 MeV Linac e - beam and the 10 11 Watt CO 2 laser beam of BNL's Accelerator Test Facility (ATF), Center for Accelerator Physics (CAP) and a wiggler. The latter element is designed as a fast excitation unit making use of alternating stacks of Vanadium Permendur (VaP) ferromagnetic laminations, periodically interspersed with conductive, nonmagnetic laminations, which act as eddy current induced field reflectors. Wiggler parameters and field distribution data will be presented for a prototype wiggler in a constant period and in a ∼ 1.5 %/cm tapered period configuration. The CO 2 laser beam will be transported through the IFEL interaction region by means of a low loss, dielectric coated, rectangular waveguide. Short waveguide test sections have been constructed and have been tested using a low power cw CO 2 laser. Preliminary results of guide attenuation and mode selectivity will be given, together with a discussion of the optical issues for the IFEL accelerator. The IFEL design is supported by the development and use of 1D and 3D simulation programs. The results of simulation computations, including also wiggler errors, for a single module accelerator and for a multi-module accelerator will be presented

 6. Acceleration transforms and statistical kinetic models

  International Nuclear Information System (INIS)

  LuValle, M.J.; Welsher, T.L.; Svoboda, K.

  1988-01-01

  For a restricted class of problems a mathematical model of microscopic degradation processes, statistical kinetics, is developed and linked through acceleration transforms to the information which can be obtained from a system in which the only observable sign of degradation is sudden and catastrophic failure. The acceleration transforms were developed in accelerated life testing applications as a tool for extrapolating from the observable results of an accelerated life test to the dynamics of the underlying degradation processes. A particular concern of a physicist attempting to interpreted the results of an analysis based on acceleration transforms is determining the physical species involved in the degradation process. These species may be (a) relatively abundant or (b) relatively rare. The main results of this paper are a theorem showing that for an important subclass of statistical kinetic models, acceleration transforms cannot be used to distinguish between cases a and b, and an example showing that in some cases falling outside the restrictions of the theorem, cases a and b can be distinguished by their acceleration transforms

 7. Polski rejestr chorych na stwardnienie rozsiane – stan obecny, perspektywy i problemy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Waldemar Brola

  2015-08-01

  Full Text Available Stwardnienie rozsiane jest postępującą zapalno-demielinizacyjną chorobą ośrodkowego układu nerwowego o nieznanej etiologii, dotykającą przede wszystkim ludzi młodych i stanowiącą najczęstszą przyczynę niesprawności neurologicznej w tej grupie wiekowej. Szacuje się, że w Polsce na stwardnienie rozsiane choruje około 40 000 osób, a rocznie stwierdza się około 2000 nowych przypadków. Wskaźniki te oparte są jedynie na statystykach Narodowego Funduszu Zdrowia i nie zawierają wielu istotnych danych, m.in. na temat postaci i przebiegu choroby, stopnia niepełnosprawności, rodzaju leczenia czy jakości życia chorych. W większości krajów europejskich takie informacje są zbierane przez narodowe rejestry chorych, często funkcjonujące już od lat. Polska była pod tym względem białą plamą na mapie świata i największym państwem o tak dużej liczbie chorych, w którym nie wprowadzono żadnej bazy danych. Wzorem innych krajów w 2013 roku powołano ogólnopolski rejestr chorych na stwardnienie rozsiane, którego celem było opisanie podstawowych parametrów epidemiologicznych zebranych ze wszystkich ośrodków zajmujących się leczeniem stwardnienia rozsianego. W artykule przedstawiono założenia polskiego Rejestru Chorych ze Stwardnieniem Rozsianym (RejSM i omówiono wyniki z regionu świętokrzyskiego, który jest najbardziej zaangażowany w zbieranie danych. Na dzień 31 grudnia 2013 roku chorobowość w tym rejonie Polski określono na 109,1/100 000, a zapadalność w latach 2011–2013 – na 4,1/100 000/rok. Wskaźniki te są wyższe od dotychczas publikowanych polskich danych. Przedstawiono również wstępną analizę samooceny jakości życia pacjentów oraz ograniczenia i problemy związane z dalszym rozwojem rejestru.

 8. Stephen Myers - More collaboration for accelerators

  CERN Multimedia

  2009-01-01

  Stephen Myers has been appointed Director of Accelerators and Technology. His highest priority is to get the LHC running this year, but beyond that he also has the difficult task of balancing resources between non-LHC physics, new projects and consolidation of the existing accelerators. Stephen Myers, previous head of the Accelerator and Beams (AB) Department, will now oversee all the accelerator and technology activities at CERN, including the Beams, Technology and Engineering departments, in the re-established position of Director of Accelerators and Technology. "There are several good reasons to have a single person responsible for the CERN accelerators and technology," said Myers. "Most importantly, this will allow closer collaboration between the three departments and provide the structure for possible redeployment of resources. There will, of course, be regular meetings between the heads of department and myself, and if proble...

 9. Operation of the tandem-linac accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1985-01-01

  The tandem-linac accelerator system is operated as a source of energetic heavy-ion projectiles for research in several areas of nuclear physics and occasionally in other areas of science. The accelerator system consists of a 9-MV tandem electrostatic accelerator and a superconducting-linac energy booster that can provide an additional 20 MV of acceleration. A figure shows the layout of this system, which will be operated in its present form until September 1985, when it will be incorporated into the larger ATLAS system. In both the present and future forms the accelerator is designed to provide the exceptional beam quality and overall versatility required for precision nuclear-structure research

 10. Acceleration sensitivity of micromachined pressure sensors

  Science.gov (United States)

  August, Richard; Maudie, Theresa; Miller, Todd F.; Thompson, Erik

  1999-08-01

  Pressure sensors serve a variety of automotive applications, some which may experience high levels of acceleration such as tire pressure monitoring. To design pressure sensors for high acceleration environments it is important to understand their sensitivity to acceleration especially if thick encapsulation layers are used to isolate the device from the hostile environment in which they reside. This paper describes a modeling approach to determine their sensitivity to acceleration that is very general and is applicable to different device designs and configurations. It also describes the results of device testing of a capacitive surface micromachined pressure sensor at constant acceleration levels from 500 to 2000 g's.

 11. Collective field accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Luce, J.S.

  1978-01-01

  A collective field accelerator which operates with a vacuum diode and utilizes a grooved cathode and a dielectric anode that operates with a relativistic electron beam with a ν/γ of approx. 1, and a plurality of dielectric lenses having an axial magnetic field thereabout to focus the collectively accelerated electrons and ions which are ejected from the anode. The anode and lenses operate as unoptimized r-f cavities which modulate and focus the beam

 12. Joint International Accelerator School

  CERN Multimedia

  CERN Accelerator School

  2014-01-01

  The CERN and US Particle Accelerator Schools recently organised a Joint International Accelerator School on Beam Loss and Accelerator Protection, held at the Hyatt Regency Hotel, Newport Beach, California, USA from 5-14 November 2014. This Joint School was the 13th in a series of such schools, which started in 1985 and also involves the accelerator communities in Japan and Russia.   Photo courtesy of Alfonse Pham, Michigan State University.   The school attracted 58 participants representing 22 different nationalities, with around half from Europe and the other half from Asia and the Americas. The programme comprised 26 lectures, each of 90 minutes, and 13 hours of case study. The students were given homework each day and had an opportunity to sit a final exam, which counted towards university credit. Feedback from the participants was extremely positive, praising the expertise and enthusiasm of the lecturers, as well as the high standard and quality of their lectures. Initial dis...

 13. Petawatt pulsed-power accelerator

  Science.gov (United States)

  Stygar, William A.; Cuneo, Michael E.; Headley, Daniel I.; Ives, Harry C.; Ives, legal representative; Berry Cottrell; Leeper, Ramon J.; Mazarakis, Michael G.; Olson, Craig L.; Porter, John L.; Wagoner; Tim C.

  2010-03-16

  A petawatt pulsed-power accelerator can be driven by various types of electrical-pulse generators, including conventional Marx generators and linear-transformer drivers. The pulsed-power accelerator can be configured to drive an electrical load from one- or two-sides. Various types of loads can be driven; for example, the accelerator can be used to drive a high-current z-pinch load. When driven by slow-pulse generators (e.g., conventional Marx generators), the accelerator comprises an oil section comprising at least one pulse-generator level having a plurality of pulse generators; a water section comprising a pulse-forming circuit for each pulse generator and a level of monolithic triplate radial-transmission-line impedance transformers, that have variable impedance profiles, for each pulse-generator level; and a vacuum section comprising triplate magnetically insulated transmission lines that feed an electrical load. When driven by LTD generators or other fast-pulse generators, the need for the pulse-forming circuits in the water section can be eliminated.

 14. Acceleration of the nodal program FERM

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nakata, H.

  1985-01-01

  Acceleration of the nodal FERM was tried by three acceleration schemes. Results of the calculations showed the best acceleration with the Tchebyshev method where the savings in the computing time were of the order of 50%. Acceleration with the Assymptotic Source Extrapoltation Method and with the Coarse-Mesh Rebalancing Method did not result in any improvement on the global computational time, although a reduction in the number of outer iterations was observed. (Author) [pt

 15. Basis of medical accelerator. Synchrotron

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kawachi, Kiyomitsu

  2014-01-01

  On the synchrotron as a medical accelerator, this paper introduces the basic principle, basic techniques and the like. The accelerator, when synchrotron is adopted as an ion beam radiotherapy system, is the composite accelerator composed of ion sources, injector, and synchrotron. This paper introduces the overall structure of synchrotron, and conceptually explains the basic behavior of high-frequency waves and magnetic field of synchrotron, as well as the deflection electromagnet of medical synchrotron and the operation pattern of high-frequency acceleration system. The types of synchrotron can be classified to the function combination type and function separation type, and this paper introduces the features of each type and various types of synchrotrons. It also explains beam dynamics important for ensuring the stability of beams, with a focus on the coordinate system, vertical movement, and lateral movement. In addition, it explains the incidence and outgoing of beams that are important for properly operating the accelerator, with a focus on their techniques. (A.O.)

 16. Heavy ion accelerators at GSI

  International Nuclear Information System (INIS)

  Angert, N.

  1984-01-01

  The status of the Unilac heavy ion linear accelerator at GSI, Darmstadt is given. A schematic overall plan view of the Unilac is shown and its systems are described. List of isotopes and intensities accelerated at the Unilac is presented. The experimental possibilities at GSI should be considerably extended by a heavy ion synchrotron (SIS 18) in combination with an experimental storage ring (ESR). A prototype of the rf-accelerating system of the synchrotron has been built and tested. Prototypes for the quadrupole and dipole magnets for the ring are being constructed. The SIS 18 is desigmed for a maximum magnetic rigidity of 18Tm so that neon can be accelerated to 2 GeV/W and uranium to 1 GeV/u. The design allows also the acceleration of protons up to 4.5 GeV. The ESR permits to storage fully stripped uranium ions up to an energy of approximately R50 MeV/u

 17. Augment-type two stage accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ogino, Mutsuo; Azuma, Kingo.

  1995-01-01

  When a flying body accelerated by a gas gun at a first stage enters into an augment rail passing through an introduction tube, an ignition capacitor for initial plasmas is turned ON to apply a voltage between the augment rails. Subsequently, the accelerating gas present behind the flying body is formed into plasmas by a laser, to flow electric current from one of the inner augment rails → plasma armature → the other of the inner augment rails, and additionally accelerate the flying body by Lorentz force formed in this case. Since the plasmas are maintained in a state of higher density than the plasmas obtained by using all of the augment rails, the ignition capacitor for initial plasmas in switched to a power source. As a result, it is possible to flow the maximum current before the plasmas expand, and a large accelerating force and a high magnetic flux density are attained, to improve acceleration performance of the flying body. (N.H.)

 18. SHEAR ACCELERATION IN EXPANDING FLOWS

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rieger, F. M. [ZAH, Institut für Theoretische Astrophysik, Universität Heidelberg, Philosophenweg 12, D-69120 Heidelberg (Germany); Duffy, P., E-mail: frank.rieger@mpi-hd.mpg.de, E-mail: peter.duffy@ucd.ie [University College Dublin, Belfield, Dublin 4 (Ireland)

  2016-12-10

  Shear flows are naturally expected to occur in astrophysical environments and potential sites of continuous non-thermal Fermi-type particle acceleration. Here we investigate the efficiency of expanding relativistic outflows to facilitate the acceleration of energetic charged particles to higher energies. To this end, the gradual shear acceleration coefficient is derived based on an analytical treatment. The results are applied to the context of the relativistic jets from active galactic nuclei. The inferred acceleration timescale is investigated for a variety of conical flow profiles (i.e., power law, Gaussian, Fermi–Dirac) and compared to the relevant radiative and non-radiative loss timescales. The results exemplify that relativistic shear flows are capable of boosting cosmic-rays to extreme energies. Efficient electron acceleration, on the other hand, requires weak magnetic fields and may thus be accompanied by a delayed onset of particle energization and affect the overall jet appearance (e.g., core, ridge line, and limb-brightening).

 19. Particle acceleration near Halley's comet

  International Nuclear Information System (INIS)

  Somogyi, Antal

  1987-01-01

  Vega and Giotto space probes observed energetic ions of cometary origin near Halley's comet. The water molecules evaporating from the cometary nucleus were ionized by the solar UV radiation. These 'standing' ions were accelerated from 1 km/s to a few 1000 km/s. Present paper analyses the possible mechanisms of acceleration based on the data of TUENDE detector (constructed by CRIP, Hungary) working on board of Vega probes. The basic mechanism is the ExB Lorentz acceleration by interplanetary magnetic field and electric field induced by magnetic field frozen into solar wind plasma. It is followed by an acceleration caused by the adiabatic compression of the plasma at shock wave front. These processes can not explain the observed velocity of ions. It is shown that the second order Fermi acceleration which dissipates the ion distribution in the velocity space can lead to the observed velocities. The circumstances required to the occurrence of this process are present at the cometary environment. (D.G.) 2 figs

 20. The design of the accelerating gaps for the linear induction accelerator RADLAC II

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shope, S.L.; Mazarakis, M.G.; Miller, R.B.; Poukey, J.W.

  1987-01-01

  In high current (50 kA) linear induction accelerators, the accelerating gaps can excite large radial oscillations. A gap was designed that minimized the radial oscillations and reduced potential depressions. The envelope equation predicted radial oscillation amplitudes of 1 mm which agreed with experimental measurements

 1. Induction sensor for measuring the accelerating voltage in an iron-free induction accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bol'nykh, N.S.; Il'in, Yu.M.; Kostyushok, A.A.; Suvorov, V.A.

  1987-01-01

  An inductive sensor is described for measuring the amplitude and form of the accelerating-voltage pulse in the storage coils in a radial iron-free linear induction accelerator. The sensor does not respond to interference from external fields and does not require adjustment after calibration

 2. BRAHMMA - accelerator driven subcritical facility

  International Nuclear Information System (INIS)

  Roy, Tushar; Shukla, Shefali; Shukla, M.; Ray, N.K.; Kashyap, Y.S.; Patel, T.; Gadkari, S.C.

  2017-01-01

  Accelerator Driven Subcritical systems are being studied worldwide for their potential in burning minor actinides and reducing long term radiotoxicity of spent nuclear fuels. In order to pursue the physics studies of Accelerator Driven Subcritical systems, a thermal subcritical assembly BRAHMMA (BeOReflectedAndHDPeModeratedMultiplying Assembly) has been developed at Purnima Labs, BARC. The facility consists of two major components: Subcritical core and Accelerator (DT/ DD Purnima Neutron Generator)

 3. Pushing hard on the accelerator

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anon.

  1987-09-15

  The quest for new techniques to drive future generations of particle accelerators has been pushed hard in recent years, efforts having been highlighted by workshops in Europe, organized by the European Committee for Future Accelerators, and in the US. The latest ECFA Workshop on New Developments in Particle Acceleration Techniques, held at Orsay from 29 June to 4 July, showed how the initial frantic search for innovation is now maturing.

 4. Cast dielectric composite linear accelerator

  Science.gov (United States)

  Sanders, David M [Livermore, CA; Sampayan, Stephen [Manteca, CA; Slenes, Kirk [Albuquerque, NM; Stoller, H M [Albuquerque, NM

  2009-11-10

  A linear accelerator having cast dielectric composite layers integrally formed with conductor electrodes in a solventless fabrication process, with the cast dielectric composite preferably having a nanoparticle filler in an organic polymer such as a thermosetting resin. By incorporating this cast dielectric composite the dielectric constant of critical insulating layers of the transmission lines of the accelerator are increased while simultaneously maintaining high dielectric strengths for the accelerator.

 5. Accelerator Technology Division annual report, FY 1989

  International Nuclear Information System (INIS)

  1990-06-01

  This paper discusses: accelerator physics and special projects; experiments and injectors; magnetic optics and beam diagnostics; accelerator design and engineering; radio-frequency technology; accelerator theory and simulation; free-electron laser technology; accelerator controls and automation; and high power microwave sources and effects

 6. Acceleration of laser-injected electron beams in an electron-beam driven plasma wakefield accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Knetsch, Alexander

  2018-03-01

  Plasma wakefields deliver accelerating fields that are approximately a 100 times higher than those in conventional radiofrequency or even superconducting radiofrequency cavities. This opens a transformative path towards novel, compact and potentially ubiquitous accelerators. These prospects, and the increasing demand for electron accelerator beamtime for various applications in natural, material and life sciences, motivate the research and development on novel plasma-based accelerator concepts. However, these electron beam sources need to be understood and controlled. The focus of this thesis is on electron beam-driven plasma wakefield acceleration (PWFA) and the controlled injection and acceleration of secondary electron bunches in the accelerating wake fields by means of a short-pulse near-infrared laser. Two laser-triggered injection methods are explored. The first one is the Trojan Horse Injection, which relies on very good alignment and timing control between electron beam and laser pulse and then promises electron bunches with hitherto unprecedented quality as regards emittance and brightness. The physics of electron injection in the Trojan Horse case is explored with a focus on the final longitudinal bunch length. Then a theoretical and numerical study is presented that examines the physics of Trojan Horse injection when performed in an expanding wake generated by a smooth density down-ramp. The benefits are radically decreased drive-electron bunch requirements and a unique bunch-length control that enables longitudinal electron-bunch shaping. The second laser-triggered injection method is the Plasma Torch Injection, which is a versatile, all-optical laser-plasma-based method capable to realize tunable density downramp injection. At the SLAC National Laboratory, the first proof-of-principle was achieved both for Trojan Horse and Plasma Torch injection. Setup details and results are reported in the experimental part of the thesis along with the commissioning

 7. CEBAF: Accelerating cavities look good

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anon.

  1990-09-15

  The first assembled pairs of superconducting accelerating cavities from German supplier Interatom for the Continuous Electron Beam Accelerator Facility, Newport News, Virginia, have exceeded performance specifications.

 8. CEBAF: Accelerating cavities look good

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1990-01-01

  The first assembled pairs of superconducting accelerating cavities from German supplier Interatom for the Continuous Electron Beam Accelerator Facility, Newport News, Virginia, have exceeded performance specifications

 9. Accelerators Beyond The Tevatron?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lach, Joseph; /Fermilab

  2010-07-01

  Following the successful operation of the Fermilab superconducting accelerator three new higher energy accelerators were planned. They were the UNK in the Soviet Union, the LHC in Europe, and the SSC in the United States. All were expected to start producing physics about 1995. They did not. Why?

 10. Asia honours accelerator physicists

  CERN Multimedia

  2010-01-01

  "Steve Meyers of Cern and Jie Wei of Beijing's Tsinghua University are the first recipients of a new prize for particle physics. The pair were honoured for their contributions to numerous particle-accelerator projects - including Cern's Large Hadron Collider - by the Asian Committee for Future Accelerators (ACFA)..." (1 paragraph)

 11. Frontier applications of electrostatic accelerators

  Science.gov (United States)

  Liu, Ke-Xin; Wang, Yu-Gang; Fan, Tie-Shuan; Zhang, Guo-Hui; Chen, Jia-Er

  2013-10-01

  Electrostatic accelerator is a powerful tool in many research fields, such as nuclear physics, radiation biology, material science, archaeology and earth sciences. Two electrostatic accelerators, one is the single stage Van de Graaff with terminal voltage of 4.5 MV and another one is the EN tandem with terminal voltage of 6 MV, were installed in 1980s and had been put into operation since the early 1990s at the Institute of Heavy Ion Physics. Many applications have been carried out since then. These two accelerators are described and summaries of the most important applications on neutron physics and technology, radiation biology and material science, as well as accelerator mass spectrometry (AMS) are presented.

 12. A cyclotron resonance laser accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sprangle, P.; Tang, C.M.; Vlahos, L.

  1983-01-01

  A laser acceleration mechanism which utilizes a strong static, almost uniform, magnetic field together with an intense laser pulse is analyzed. The interaction and acceleration mechanism relies on a self resonance effect. Since the laser field is assumed to be diffraction limited, the magnetic field must be spatially varied to maintain resonance. The effective accelerating gradient is shown to scale like 1/√E /SUB b/ , where E /SUB b/ is the electron energy. For a numerical illustration the authors consider a 1 x 10 13 W/cm 2 , CO 2 laser and show that electrons can be accelerated to more than 500 MeV in a distance of 15 m (approximately two Rayleigh lengths)

 13. Radio-frequency quadrupole linear accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wangler, T.P.; Stokes, R.H.

  1980-01-01

  The radio-frequency quadrupole (RFQ) is a new linear accelerator concept in which rf electric fields are used to focus, bunch, and accelerate the beam. Because the RFQ can provide strong focusing at low velocities, it can capture a high-current dc ion beam from a low-voltage source and accelerate it to an energy of 1 MeV/nucleon within a distance of a few meters. A recent experimental test at the Los Alamos Scientific Laboratory (LASL) has confirmed the expected performance of this structure and has stimulated interest in a wide variety of applications. The general properties of the RFQ are reviewed and examples of applications of this new accelerator are presented

 14. Lasers and new methods of particle acceleration

  International Nuclear Information System (INIS)

  Parsa, Z.

  1998-02-01

  There has been a great progress in development of high power laser technology. Harnessing their potential for particle accelerators is a challenge and of great interest for development of future high energy colliders. The author discusses some of the advances and new methods of acceleration including plasma-based accelerators. The exponential increase in sophistication and power of all aspects of accelerator development and operation that has been demonstrated has been remarkable. This success has been driven by the inherent interest to gain new and deeper understanding of the universe around us. With the limitations of the conventional technology it may not be possible to meet the requirements of the future accelerators with demands for higher and higher energies and luminosities. It is believed that using the existing technology one can build a linear collider with about 1 TeV center of mass energy. However, it would be very difficult (or impossible) to build linear colliders with energies much above one or two TeV without a new method of acceleration. Laser driven high gradient accelerators are becoming more realistic and is expected to provide an alternative, (more compact, and more economical), to conventional accelerators in the future. The author discusses some of the new methods of particle acceleration, including laser and particle beam driven plasma based accelerators, near and far field accelerators. He also discusses the enhanced IFEL (Inverse Free Electron Laser) and NAIBEA (Nonlinear Amplification of Inverse-Beamstrahlung Electron Acceleration) schemes, laser driven photo-injector and the high energy physics requirements

 15. Deuteron and neutron induced activation in the Eveda accelerator materials: implications for the accelerator maintenance

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Garcia, M.; Sanz, J.; Garcia, N.; Cabellos, O. [Madrid Univ. Politecnica, C/ Jose Gutierrez Abascal, lnstituto de Fusion Nuclear (Spain); Sauvan, R. [Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED), Madrid (Spain); Moreno, C.; Sedano, L.A. [CIEMAT-Centro de Investigaciones Energeticas Medioambientales y Tecnologicas, Association Euratom-CIEMAT, Madrid (Spain)

  2007-07-01

  Full text of publication follows: The IFMIF (International Fusion Materials Irradiation Facility) is an accelerator-based DLi neutron source designed to test fusion reactor candidate materials for high fluence neutrons. Before deciding IFMIF construction, an engineering design and associated experimental data acquisition, defined as EVEDA, has been proposed. Along the EVEDA accelerator, deuteron beam losses collide with the accelerator materials, producing activation and consequent radiations responsible of dose. Calculation of the dose rates in the EVEDA accelerator room is necessary in order to analyze the feasibility for manual maintenance. Dose rates due to the activation produced by the deuteron beam losses interaction with the accelerator materials, will be calculated with the ACAB activation code, using EAF2007 library for deuteron activation cross-sections. Also, dose rates from the activation induced by the neutron source produced by the interaction of deuteron beam losses with the accelerator materials and the deuterium implanted in the structural lattice, will be calculated with the SRIM2006, TMAP7, DROSG2000/NEUYIE, MCNPX and ACAB codes. All calculations will be done for the EVEDA accelerator with the room temperature DTL structure, which is based on copper cavities for the DTL. Some calculations will be done for the superconducting DTL structure, based on niobium cavities for the DTL working at cryogenic temperature. Final analysis will show the dominant mechanisms and major radionuclides contributing to the surface dose rates. (authors)

 16. Superconducting magnets technologies for large accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ogitsu, Toru

  2017-01-01

  The first hadron collider with superconducting magnet technologies was built at Fermi National Accelerator Laboratory as TEVATRON. Since then, the superconducting magnet technologies are widely used in large accelerator applications. The paper summarizes the superconducting magnet technologies used for large accelerators. (author)

 17. Acceleration of the FERM nodal program

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nakata, H.

  1985-01-01

  It was tested three acceleration methods trying to reduce the number of outer iterations in the FERM nodal program. The results obtained indicated that the Chebychev polynomial acceleration method with variable degree results in a economy of 50% in the computer time. Otherwise, the acceleration method by source asymptotic extrapolation or by zonal rebalance did not result in economy of the global computer time, however some acceleration had been verified in outer iterations. (M.C.K.) [pt

 18. Sao Paulo pelletron accelerator: fortieth anniversary

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pereira, Dirceu

  2012-01-01

  Full text: This year the 8MV Sao Paulo Pelletron tandem accelerator completes 40 years . This electrostatic accelerator was installed in the Sao Paulo University in 1972 , and it was the first of this model constructed the National Electrostatic Corporation with several innovations particularly with respect to the new concept of accelerator tube and the charge system. In the talk will be discussed the performance of the accelerator during all these years and the main result scientific results. (author)

 19. Sao Paulo pelletron accelerator: fortieth anniversary

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pereira, Dirceu [Universidade de Sao Paulo (IF/USP), SP (Brazil). Inst. de Fisica

  2012-07-01

  Full text: This year the 8MV Sao Paulo Pelletron tandem accelerator completes 40 years . This electrostatic accelerator was installed in the Sao Paulo University in 1972 , and it was the first of this model constructed the National Electrostatic Corporation with several innovations particularly with respect to the new concept of accelerator tube and the charge system. In the talk will be discussed the performance of the accelerator during all these years and the main result scientific results. (author)

 20. Double layers are not particle accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bryant, D.A.; Bingham, R.; Angelis, U. de.

  1991-02-01

  It is pointed out that the continuing advocacy of electrostatic double layers as particle accelerators in the aurora and other space and astrophysical plasmas is fundamentally unsound. It is suggested furthermore that there is little reason to invoke static or quasi-static electric fields as the cause of auroral electron acceleration. Stochastic acceleration by electrostatic wave turbulence appears to present a natural explanation for this and for electron acceleration in other space and astrophysical plasmas. (author)

 1. Pelletron accelerator at Panjab University Chandigarh

  International Nuclear Information System (INIS)

  Singh, Nirmal; Mehta, Devinder

  2006-01-01

  The purpose of pelletron accelerator at Panjab University is to develop a low-energy accelerator laboratory within the university infrastructure. It will be housing a tandem electrostatic accelerator. The facility will bring together the available scientific expertise from a wide range of applications, viz. medical, biological and physical sciences and engineering that utilize accelerator-based technologies and techniques. It will play an important role in promoting integrated research and education across scientific disciplines available in the campus. (author)

 2. LINAC for ADS application - accelerator technologies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Garnett, Robert W.; Sheffreld, Richard L.

  2009-01-01

  Sifnificant high-current, high-intensity accelerator research and development have been done in the recent past in the US, centered primarily at Los Alamos National Laboratory. These efforts have included designs for the Accelerator Production of Tritium Project, Accelerator Transmutation of Waste, and Accelerator Driven Systems, as well as many others. This past work and some specific design principles that were developed to optimie linac designs for ADS and other high-intensity applications will be discussed briefly.

 3. CAS course on Plasma Wake Acceleration

  CERN Multimedia

  CERN Accelerator School

  2015-01-01

  The CERN Accelerator School (CAS) recently organised a specialised course on Plasma Wake Acceleration, held at CERN, Geneva, Switzerland, from 23 to 29 November 2014.    Following a number of introductory lectures on laser and plasma physics, as well as an overview of conventional accelerators and their limitations, the course covered a large number of aspects of plasma wake acceleration schemes: the creation of plasma by high power lasers or particle beams, a description of the plasma creation process through simulations and the characteristics of the accelerated particle beams, including results of the latest achievements. Lectures on beam diagnostics, the applications of plasma accelerated beams, and topical seminars completed the programme.  The course was very successful, with 109 students of 26 nationalities attending; most participants coming from European counties, but also from the US, Israel, India, South Korea, Russia and Ukraine. Feedback from the participants was...

 4. The Pulse Line Ion Accelerator Concept

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Briggs, Richard J.

  2006-02-15

  The Pulse Line Ion Accelerator concept was motivated by the desire for an inexpensive way to accelerate intense short pulse heavy ion beams to regimes of interest for studies of High Energy Density Physics and Warm Dense Matter. A pulse power driver applied at one end of a helical pulse line creates a traveling wave pulse that accelerates and axially confines the heavy ion beam pulse. Acceleration scenarios with constant parameter helical lines are described which result in output energies of a single stage much larger than the several hundred kilovolt peak voltages on the line, with a goal of 3-5 MeV/meter acceleration gradients. The concept might be described crudely as an ''air core'' induction linac where the PFN is integrated into the beam line so the accelerating voltage pulse can move along with the ions to get voltage multiplication.

 5. Test accelerator for linear collider

  International Nuclear Information System (INIS)

  Takeda, S.; Akai, K.; Akemoto, M.; Araki, S.; Hayano, H.; Hugo, T.; Ishihara, N.; Kawamoto, T.; Kimura, Y.; Kobayashi, H.; Kubo, T.; Kurokawa, S.; Matsumoto, H.; Mizuno, H.; Odagiri, J.; Otake, Y.; Sakai, H.; Shidara, T.; Shintake, T.; Suetake, M.; Takashima, T.; Takata, K.; Takeuchi, Y.; Urakawa, J.; Yamamoto, N.; Yokoya, K.; Yoshida, M.; Yoshioka, M.; Yamaoka, Y.

  1989-01-01

  KEK has proposed to build Test Accelerator Facility (TAF) capable of producing a 2.5 GeV electron beam for the purpose of stimulating R ampersand D for linear collider in TeV region. The TAF consists of a 1.5 GeV S-band linear accelerator, 1.5 GeV damping ring and 1.0 GeV X-band linear accelerator. The TAF project will be carried forward in three phases. Through Phase-I and Phase-II, the S-band and X-band linacs will be constructed, and in Phase-III, the damping ring will be completed. The construction of TAF Phase-I has started, and the 0.2 GeV S-band injector linac has been almost completed. The Phase-I linac is composed of a 240 keV electron gun, subharmonic bunchers, prebunchers and traveling buncher followed by high-gradient accelerating structures. The SLAC 5045 klystrons are driven at 450 kV in order to obtain the rf-power of 100 MW in a 1 μs pulse duration. The rf-power from a pair of klystrons are combined into an accelerating structure. The accelerating gradient up to 100 MeV/m will be obtained in a 0.6 m long structure. 5 refs., 3 figs., 2 tabs

 6. Final Report to the Department of Energy on the 1994 International Accelerator School: Frontiers of Accelerator Technology; FINAL

  International Nuclear Information System (INIS)

  Harris, F.A.

  1998-01-01

  The international accelerator school on Frontiers of Accelerator Technology was organized jointly by the US Particle Accelerator School (Dr. Mel Month and Ms. Marilyn Paul), the CERN Accelerator School, and the KEK Accelerator School, and was hosted by the University of Hawaii. The course was held on Maui, Hawaii, November 3-9, 1994 and was made possible in part by a grant from the Department of Energy under award number DE-FG03-94ER40875, AMDT M006. The 1994 program was preceded by similar joint efforts held at Santa Margherita di Pula, Sardinia in February 1985, South Padre Island, Texas in October 1986, Anacapri, Italy in October 1988, Hilton Head Island, South Carolina in October 1990, and Benalmedena, Spain in October/November 1992. The most recent program was held in Montreux, Switzerland in May 1998. The purpose of the program is to disseminate knowledge on the latest ideas and developments in the technology of particle accelerators by bringing together known world experts and younger scientists in the field. It is intended for individuals with professional interest in accelerator physics and technology, for graduate students, for post-docs, for those interested in accelerator based sciences, and for scientific and engineering staff at industrial firms, especially those companies specializing in accelerator components

 7. Study of Tandem Accelerator Technology and Its Prospects

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sigit-Hariyanto; Sudjatmoko; Djoko-S-Pudjorahardjo; Suryadi; Widdi-Usada; Suprapto; Djasiman; Tono-Wibowo; Agus-Purwadi

  2000-01-01

  Tandem accelerator is an ion acceleration tool in which negative ions injected in the accelerator tube and stripped to become positive ions, then accelerated by electrostatic high voltage such that its energy is multiplied. In this paper, we describe the prospect of accelerator application briefly in agriculture and biotechnology, industry, health and medicine, environment fields. Technical study on tandem accelerator included SNICS and alphatross ion sources, acceleration system and stripper system. The study result for many kinds of negative ions and its current which should be injected in the accelerator tube and the output of tandem accelerator H + , and the distribution of C + , Ni + , Au + , Br + ion on varying charge state is shown. (author)

 8. JKJ accelerator timing system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ohmori, C.; Mori, Y.; Yoshii, M.; Yamamoto, M.

  2001-01-01

  The JKJ (JAERl-KEK Joint Project) accelerator complex consists of the linear accelerator, 3 GeV and 50 GeV synchrotrons. To minimize the beam loss during the beam transfer from the 3 GeV synchrotron to the 50 GeV one, the synchronization of the two RF system of the rings is very important. To reduce the background from the high and low momentum neutron, the neutron beam chopper will be employed. The 3 GeV RF will be also synchronized to the chopper timing when the beam goes to the neutron facility. The whole timing control system of these accelerators and chopper will be described. (author)

 9. Vancouver Accelerator Conference

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anon.

  1985-06-15

  Anyone who contends that particle physics is conducted in an ivory tower, not contributing to other fields of science or to humanity at large, should have attended the 1985 Particle Accelerator Conference in Vancouver. Over a thousand participants contributed 781 papers and only a fraction were actually related to accelerators for high energy physics. The majority of present developments are in the service of other fields of science, for alternative power sources, for medicine, for industrial applications, etc.

 10. Vancouver Accelerator Conference

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1985-01-01

  Anyone who contends that particle physics is conducted in an ivory tower, not contributing to other fields of science or to humanity at large, should have attended the 1985 Particle Accelerator Conference in Vancouver. Over a thousand participants contributed 781 papers and only a fraction were actually related to accelerators for high energy physics. The majority of present developments are in the service of other fields of science, for alternative power sources, for medicine, for industrial applications, etc

 11. Ion acceleration in the plasma focus

  International Nuclear Information System (INIS)

  Deutsch, R.

  1982-09-01

  Experimental informations are used to estimate the time dependence of the current density in the plasma focus and the electromagnetic field is determined from the Maxwell equations. The acceleration of the ions in these fields is studied. A detailed analysis of the acceleration in the compression phase, in the expansion phase and during the evolution of the m=O instability is made. It is shown, that the appearance of fast selffocused quasineutral electron beams, as a result of the betatron acceleration, has a decisive importance in the ion acceleration during the m=O constriction. Models for electromagnetic ion acceleration are described for each phase. A concordance with many experimental results can be observed. (orig.)

 12. General accelerator physics. Proceedings. Vol. 2

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bryant, P.; Turner, S.

  1985-01-01

  This course on accelerator physics is the first in a series of two, which is planned by the CERN Accelerator School. Starting at the level of a science graduate, this course covers mainly linear theory. The topics include: transverse and longitudinal beam dynamics, insertions, coupling, transition, dynamics of radiating particles, space-charge forces, neutralization, beam profiles, luminosity calculations in colliders, longitudinal phase-space stacking, phase-displacement acceleration, transfer lines, injection and extraction. Some more advanced topics are also introduced: coherent instabilities in coasting beams, general collective phenomena, quantum lifetime, and intra-beam scattering. The seminar programme is based on two themes: firstly, the sub-systems of an accelerator and, secondly, the uses to which accelerators are put. (orig.)

 13. The Brookhaven National Laboratory Accelerator Test Facility

  International Nuclear Information System (INIS)

  Batchelor, K.

  1992-01-01

  The Brookhaven National Laboratory Accelerator Test Facility comprises a 50 MeV traveling wave electron linear accelerator utilizing a high gradient, photo-excited, raidofrequency electron gun as an injector and an experimental area for study of new acceleration methods or advanced radiation sources using free electron lasers. Early operation of the linear accelerator system including calculated and measured beam parameters are presented together with the experimental program for accelerator physics and free electron laser studies

 14. Superconducting Accelerator Magnets

  CERN Document Server

  Mess, K H; Wolff, S

  1996-01-01

  The main topic of the book are the superconducting dipole and quadrupole magnets needed in high-energy accelerators and storage rings for protons, antiprotons or heavy ions. The basic principles of low-temperature superconductivity are outlined with special emphasis on the effects which are relevant for accelerator magnets. Properties and fabrication methods of practical superconductors are described. Analytical methods for field calculation and multipole expansion are presented for coils without and with iron yoke. The effect of yoke saturation and geometric distortions on field quality is studied. Persistent magnetization currents in the superconductor and eddy currents the copper part of the cable are analyzed in detail and their influence on field quality and magnet performance is investigated. Superconductor stability, quench origins and propagation and magnet protection are addressed. Some important concepts of accelerator physics are introduced which are needed to appreciate the demanding requirements ...

 15. Incineration by accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cribier, M.; FIoni, G.; Legrain, R.; Lelievre, F.; Leray, S.; Pluquet, A.; Safa, H.; Spiro, M.; Terrien, Y.; Veyssiere, Ch.

  1997-01-01

  The use MOX fuel allows to hope a stabilization of plutonium production around 500 tons for the French park. In return, the flow of minor actinides is increased to several tons. INCA (INCineration by Accelerator), dedicated instrument, would allow to transmute several tons of americium, curium and neptunium. It could be able to reduce nuclear waste in the case of stopping nuclear energy use. This project needs: a protons accelerator of 1 GeV at high intensity ( 50 m A), a window separating the accelerator vacuum from the reactor, a spallation target able to produce 30 neutrons by incident proton, an incineration volume where a part of fast neutrons around the target are recovered, and a thermal part in periphery with flows at 2.10 15 n/cm 2 .s; a chemical separation of elements burning in thermal (americium) from the elements needing a flow of fast neutrons. (N.C.)

 16. Progress in advanced accelerator concepts

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sessler, A.M.

  1994-08-01

  A review is given of recent progress in this field, drawing heavily upon material presented at the Workshop on Advanced Accelerator Concepts, The Abbey, June 12--18, 1994. Attention is addressed to (1) plasma based concepts, (2) photo-cathodes, (3) radio frequency sources and Two-Beam Accelerators, (4) near and far-field schemes (including collective accelerators), (5) beam handling and conditioning, and (6) exotic collider concepts (such as photon colliders and muon colliders)

 17. Accelerator control systems in China

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yao Chihyuan

  1992-01-01

  Three accelerator facilities were built in the past few years, the 2.8 GeV electron positron collider BEPC, the heavy ion SSC cyclotron accelerator HIRFL and the 800 MeV synchrotron radiation storage ring HESYRL. Aimed at different research areas, they represent a new generation of accelerator in China. This report describes the design philosophy, the structure, performance as well as future improvements of the control systems of the these facilities. (author)

 18. Accelerators in industrial electron beam processing

  International Nuclear Information System (INIS)

  Becker, R.C.

  1984-01-01

  High power electron beam accelerators are being used for a variety of industrial processes. Such machines can process a wide range of products at very high thruput rates and at very low unit processing costs. These industrial accelerators are now capable of producing up to 200 kW of electron beam power at 4.0 MV and 100 kW at 5.0 MV. At this writing, even larger units are contemplated. The reliability of these high power devices also makes it feasible to consider bremsstrahlung (x-ray) processing as well. In addition to the advance of accelerator technology, microprocessor control systems now provide the capability to coordinate all the operations of the irradiation facility, including the accelerator, the material handling system, the personnel safety system and various auxiliary services. Facility designs can be adapted to many different industrial processes, including use of the dual purpose electron/x-ray accelerator, to ensure satisfactory product treatment with good dose uniformity, high energy efficiency and operational safety and simplicity. In addition, equipment manufacturers like RDI are looking beyond their conventional DC accelerator technology; looking at high power 10-12 MeV linear accelerators with power levels up to 25 kW or more. These high power linear accelerators could be the ideal processing tool for many sterilization and food irradiation applications. (author)

 19. Electron beam accelerator energy control system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sharma, Vijay; Rajan, Rehim; Acharya, S.; Mittal, K.C.

  2011-01-01

  A control system has been developed for the energy control of the electron beam accelerator using PLC. The accelerating voltage of 3 MV has been obtained by using parallel coupled voltage multiplier circuit. A autotransformer controlled variable 0-10 KV DC is fed to a tube based push pull oscillator to generate 120 Khz, 10 KV AC. Oscillator output voltage is stepped up to 0-300 KV/AC using a transformer. 0-300 KVAC is fed to the voltage multiplier column to generate the accelerating voltage at the dome 0-3 MV/DC. The control system has been designed to maintain the accelerator voltage same throughout the operation by adjusting the input voltage in close loop. Whenever there is any change in the output voltage either because of beam loading or arcing in the accelerator. The instantaneous accelerator voltage or energy is a direct proportional to 0-10 KVDC obtained from autotransformer. A PLC based control system with user settable energy level has been installed for 3 MeV, EB accelerator. The PLC takes the user defined energy value through a touch screen and compares it to the actual accelerating voltage (obtained using resistive divider). Depending upon the error the PLC generates the pulses to adjust the autotransformer to bring the actual voltage to the set value within the window of error (presently set to +/- 0.1%). (author)

 20. Cechy społeczno-ekonomiczne rodziny a ponoszenie wydatków na prywatne dobra i usługi edukacyjne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Rokicka

  2013-01-01

  Full Text Available Zgodnie z teorią, znaczący wpływ na rozwój kapitału ludzkiego dziecka mają inwestycje ponoszone w formie wydatków na dobra i usługi edukacyjne. W Polsce usługi te świadczone są głównie przez publiczny system edukacji, jednakże w dużym stopniu są one uzupełniane prywatnymi wydatkami ponoszonymi przez rodziców. Celem artykułu jest identyfikacja społeczno-ekonomicznych determinantów prywatnych wydatków edukacyjnych, w tym wydatków na opłaty szkolne, korepetycje i kursy, pomoce i materiały naukowe, oraz internet towarzyszących edukacji odbywanej w szkołach publicznych. Analiza została przeprowadzona na podstawie reprezentatywnych dla Polski danych pochodzących z Badania budżetów gospodarstw domowych z lat 2009–2010. Wyniki analizy wykonanej metodą regresji logistycznej wskazują, że dochód rozporządzalny per capita oraz wykształcenie rodziców, a szczególnie wykształcenie matki, najsilniej wpływają na partycypację rodziców w kosztach edukacyjnych dzieci we wszystkich analizowanych kategoriach wydatków. Jednocześnie ważną rolę odgrywają różnice regionalne oraz dysproporcje między klasą wielkości miejscowości, w szczególności w odniesieniu do wydatków na kursy i korepetycje.

 1. Future accelerators using micro-fabrication technology

  International Nuclear Information System (INIS)

  Maschke, A.W.

  1983-01-01

  Historically, each generation of new accelerators has produced a thousand-fold increase over their predecessors. Thus, the d.c. accelerators were surpassed by weak focusing cyclotrons and synchrotrons. Then strong focusing machines surpassed the weak focusing ones, and now we are in the process of designing machines for 10 to 20 TeV. This paper is devoted to the study of the next generation of accelerators which we can contemplate will be in the range of 1000 TeV. The radiation loss in a circular machine would correspond to approximately 20 TeV/turn. It is clear then that the future generation of accelerators will have to be linear accelerators. Furthermore, since the center of mass energy of a 1000 TeV machine is only approximately 1.5 TeV, these linacs will be built in pairs and operated primarily as linear colliders. This meas that the average beam power in one of the devices will be quite large. This in turn leads us toward high efficiency acceleration schemes, capable of high repetition rates. The poor efficiency of laser accelerators and other exotic proposals make them poor candidates for a future generation collider

 2. Accelerator Modeling with MATLAB Accelerator Toolbox

  International Nuclear Information System (INIS)

  2002-01-01

  This paper introduces Accelerator Toolbox (AT)--a collection of tools to model storage rings and beam transport lines in the MATLAB environment. The objective is to illustrate the flexibility and efficiency of the AT-MATLAB framework. The paper discusses three examples of problems that are analyzed frequently in connection with ring-based synchrotron light sources

 3. Accelerator for nuclear transmutation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schapira, J.P.

  1984-01-01

  A review on nuclear transmutation of radioactive wastes using particle accelerators is given. Technical feasibility, nuclear data, costs of various projects are discussed. It appears that one high energy accelerator (1500 MeV, 300 mA proton) could probably handle the amount of actinides generated by the actual French nuclear program [fr

 4. Particle acceleration in the interplanetary space

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tverskoj, B.A.

  1983-01-01

  A review on the problem of particle acceleration in the interplanetary space is given. The main lationship attention is paid to the problem of the re/ between the impact- and turbulent acceleration when an undisturbed magnetic field forms not too small angle THETA > 10 deg with the shock wave front. The following conclusions are drawn. Particle acceleration at the shock wave front is manifested in the explicit form, if the shock wave propagates along a homogeneous (in the 11 cm range) solar wind. The criterion of such an acceleration is the exponential distribution function F approximately vsup(-ν) (v is the particle velocity and ν is the accelerated particle spectrum index) in the low energy range and the conservation of this function at considerable distances behind the front. The presence of an additional turbulent acceleration behind the front is manifested in decreasing ν down to approximately 3.5 in the low energy range and in the spectrum evolution behind the front

 5. Inspection of piping wall loss with flow accelerated corrosion accelerated simulation test

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ryu, Kyung Ha; Kim, Ji Hak; Hwang, Il Soon; Lee, Na Young; Kim, Ji Hyun

  2009-01-01

  Flow Accelerated Corrosion (FAC) has become a hot issue for aging of passive components. Ultrasonic Technique (UT) has been adopted to inspect the secondary piping of Nuclear Power Plants (NPPs). UT, however, uses point detection method, which results in numerous detecting points and thus takes time. We developed an Equipotential Switching Direct Current Potential Drop (ES-DCPD) method to monitor the thickness of piping that covers wide range of piping at once time. Since the ES-DCPD method covers area, not a point, it needs less monitoring time. This can be a good approach to broad carbon steel piping system such as secondary piping of NPPs. In this paper, FAC accelerated simulation test results is described. We realized accelerated FAC phenomenon by 2 times test: 23.7% thinning in 216.7 hours and 51% thinning in 795 hours. These were monitored by ES-DCPD and traditional UT. Some parameters of water chemistry are monitored and controlled to accelerate FAC process. As sensitive factors on FAC, temperature and pH was changed during the test. The wall loss monitored results reflected these changes of water chemistry successfully. Developed electrodes are also applied to simulation loop to monitor water chemistry. (author)

 6. Accelerated Electron-Beam Formation with a High Capture Coefficient in a Parallel Coupled Accelerating Structure

  Science.gov (United States)

  Chernousov, Yu. D.; Shebolaev, I. V.; Ikryanov, I. M.

  2018-01-01

  An electron beam with a high (close to 100%) coefficient of electron capture into the regime of acceleration has been obtained in a linear electron accelerator based on a parallel coupled slow-wave structure, electron gun with microwave-controlled injection current, and permanent-magnet beam-focusing system. The high capture coefficient was due to the properties of the accelerating structure, beam-focusing system, and electron-injection system. Main characteristics of the proposed systems are presented.

 7. 0,01-5 MeV heavy ion accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Golubev, V.P.; Ivanov, A.S.; Nikiforov, S.A.; Svin'in, M.P.; Tarvid, G.V.; Troshikhin, A.G.; Fedotov, M.T.

  1983-01-01

  The results of development of an accelerating complex on the base of the UP-2-1 heavy ion charge exchange accelerator and IMPLANT-500 high-voltage heavy ion accelerator are given. The accelerating complex provides overlapping of the 0.01 MeV to 5 MeV energy range at accelerated beam currents of 10 -3 -10 -6 A order. The structural features of accelerators and their basic units and systems are considered. The UP-2-1 accelerator is designed for researches in the field of experimental physics and applied problem solutions. The IMPLANT-500 accelerator is designed for commercial ion-beam facilities with closed loop of silicon plate treatment

 8. IFMIF accelerator conceptual design activities

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jameson, R.A.; Lagniel, J.M.; Sugimoto, M.; Kein, H.; Piaszczyk, C.; Tiplyakov, V.

  1998-01-01

  A Conceptual Design Evaluation (CDE) for the International Fusion Materials Irradiation Facility (IFMIF) began in 1997 and will be completed in 1998, as an international program of the IEA involving the European Community, Japan, Russia and the United States. The IFMIF accelerator system, comprising two 125 mA, 40 MeV deuterium accelerators operating at 175 MHz, is a key element of the IFMIF facility. The objectives and accomplishments of the CDE accelerator studies are outlined

 9. Accelerator requirments for strategic defense

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gullickson, R.L.

  1987-01-01

  The authors discuss how directed energy applications require accelerators with high brightness and large gradients to minimize size and weight for space systems. Several major directed energy applications are based upon accelerator technology. The radio-frequency linear accelerator is the basis for both space-based neutral particle beam (NPB) and free electron laser (FEL) devices. The high peak current of the induction linac has made it a leading candidate for ground based free electron laser applications

 10. Accelerators in the 1970s

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anon.

  1980-01-15

  As usual, the advances in our understanding of the nature of matter firing the past decade have leaned heavily on the availability of high energy accelerators which have both revealed new phenomena and enabled theories to be exposed to experiment. There have been many advances in technique, many new approaches, many new ideas on accelerator applications and many splendid new machines brought into operation. We pick out three themes to characterize how accelerators have progressed in ten years.

 11. CEBAF Accelerator Achievements

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chao, Y C; Drury, M; Hovater, C; Hutton, A; Krafft, G A; Poelker, M; Reece, C; Tiefenback, M

  2011-01-01

  In the past decade, nuclear physics users of Jefferson Lab's Continuous Electron Beam Accelerator Facility (CEBAF) have benefited from accelerator physics advances and machine improvements. As of early 2011, CEBAF operates routinely at 6 GeV, with a 12 GeV upgrade underway. This article reports highlights of CEBAF's scientific and technological evolution in the areas of cryomodule refurbishment, RF control, polarized source development, beam transport for parity experiments, magnets and hysteresis handling, beam breakup, and helium refrigerator operational optimization.

 12. An Annotated Bibliography of Accelerated Learning

  Science.gov (United States)

  Garcia, GNA

  2007-01-01

  A rich narrative-style bibliography of accelerated learning (reviewing six articles published between 1995-2003). Articles reviewed include: (1) Accelerative learning and the Emerging Science of Wholeness (D. D. Beale); (2) Effective Teaching in Accelerated Learning Programs (D. Boyd); (3) A Critical Theory Perspective on Accelerated Learning (S.…

 13. Radiation protection of the operation of accelerator facilities. On high energy proton and electron accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kondo, Kenjiro

  1997-01-01

  Problems in the radiation protection raised by accelerated particles with energy higher than several hundreds MeV in strong accelerator facilities were discussed in comparison with those with lower energy in middle- and small-scale facilities. The characteristics in the protection in such strong accelerator facilities are derived from the qualitative changes in the interaction between the high energy particles and materials and from quantitative one due to the beam strength. In the former which is dependent on the emitting mechanism of the radiation, neutron with broad energy spectrum and muon are important in the protection, and in the latter, levels of radiation and radioactivity which are proportional to the beam strength are important. The author described details of the interaction between high energy particles and materials: leading to the conclusion that in the electron accelerator facilities, shielding against high energy-blemsstrahlung radiation and -neutron is important and in the proton acceleration, shielding against neutron is important. The characteristics of the radiation field in the strong accelerator facilities: among neutron, ionized particles and electromagnetic wave, neutron is most important in shielding since it has small cross sections relative to other two. Considerations for neutron are necessary in the management of exposure. Multiplicity of radionuclides produced: which is a result of nuclear spallation reaction due to high energy particles, especially to proton. Radioactivation of the accelerator equipment is a serious problem. Other problems: the interlock systems, radiation protection for experimenters and maintenance of the equipment by remote systems. (K.H.). 11 refs

 14. Towards MRI-guided linear accelerator control: gating on an MRI accelerator.

  Science.gov (United States)

  Crijns, S P M; Kok, J G M; Lagendijk, J J W; Raaymakers, B W

  2011-08-07

  To boost the possibilities of image guidance in radiotherapy by providing images with superior soft-tissue contrast during treatment, we pursue diagnostic quality MRI functionality integrated with a linear accelerator. Large respiration-induced semi-periodic target excursions hamper treatment of cancer of the abdominal organs. Methods to compensate in real time for such motion are gating and tracking. These strategies are most effective in cases where anatomic motion can be visualized directly, which supports the use of an integrated MRI accelerator. We establish here an infrastructure needed to realize gated radiation delivery based on MR feedback and demonstrate its potential as a first step towards more advanced image guidance techniques. The position of a phantom subjected to one-dimensional periodic translation is tracked with the MR scanner. Real-time communication with the MR scanner and control of the radiation beam are established. Based on the time-resolved position of the phantom, gated radiation delivery to the phantom is realized. Dose distributions for dynamic delivery conditions with varying gating windows are recorded on gafchromic film. The similarity between dynamically and statically obtained dose profiles gradually increases as the gating window is decreased. With gating windows of 5 mm, we obtain sharp dose profiles. We validate our gating implementation by comparing measured dose profiles to theoretical profiles calculated using the knowledge of the imposed motion pattern. Excellent correspondence is observed. At the same time, we show that real-time on-line reconstruction of the accumulated dose can be performed using time-resolved target position information. This facilitates plan adaptation not only on a fraction-to-fraction scale but also during one fraction, which is especially valuable in highly accelerated treatment strategies. With the currently established framework and upcoming improvements to our prototype-integrated MRI accelerator

 15. Dynamics and acceleration in linear structures

  International Nuclear Information System (INIS)

  Le Duff, J.

  1985-06-01

  Basic methods of linear acceleration are reviewed. Both cases of non relativistic and ultra relativistic particles are considered. Induction linac, radiofrequency quadrupole are mentioned. Fundamental parameters of accelerating structures are recalled; they are transit time factor, shunt impedance, quality factor and stored energy, phase velocity and group velocity, filling time, space harmonics in loaded waveguides. Energy gain in linear accelerating structures is considered through standing wave structures and travelling wave structures. Then particle dynamics in linear accelerators is studied: longitudinal motion, transverse motion and dynamics in RFQ

 16. Particle acceleration by inverse-Weibel instability

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kawata, S.

  1996-01-01

  A high demagnetization rate delta B/delta t can be obtained through fast decoupling of a magnetic field from an electric circuit which generates the magnetic field. Nowadays fast decoupling is possible by present switching technologies. A high particle-acceleration gradient can be obtained in an inductive acceleration system compared with that in a conventional induction accelerator. Based on this new proposal, inductive ion and electron accelerations were investigated numerically. The mechanism presented can be considered as pseudo-inverse Weibel instability. (author). 3 figs., 7 refs

 17. Particle acceleration by inverse-Weibel instability

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kawata, S [Nagaoka Univ. of Technology (Japan). Dept. of Electrical Engineering

  1997-12-31

  A high demagnetization rate delta B/delta t can be obtained through fast decoupling of a magnetic field from an electric circuit which generates the magnetic field. Nowadays fast decoupling is possible by present switching technologies. A high particle-acceleration gradient can be obtained in an inductive acceleration system compared with that in a conventional induction accelerator. Based on this new proposal, inductive ion and electron accelerations were investigated numerically. The mechanism presented can be considered as pseudo-inverse Weibel instability. (author). 3 figs., 7 refs.

 18. Modeling of Particle Acceleration at Multiple Shocks Via Diffusive Shock Acceleration: Preliminary Results

  Science.gov (United States)

  Parker, L. N.; Zank, G. P.

  2013-12-01

  Successful forecasting of energetic particle events in space weather models require algorithms for correctly predicting the spectrum of ions accelerated from a background population of charged particles. We present preliminary results from a model that diffusively accelerates particles at multiple shocks. Our basic approach is related to box models (Protheroe and Stanev, 1998; Moraal and Axford, 1983; Ball and Kirk, 1992; Drury et al., 1999) in which a distribution of particles is diffusively accelerated inside the box while simultaneously experiencing decompression through adiabatic expansion and losses from the convection and diffusion of particles outside the box (Melrose and Pope, 1993; Zank et al., 2000). We adiabatically decompress the accelerated particle distribution between each shock by either the method explored in Melrose and Pope (1993) and Pope and Melrose (1994) or by the approach set forth in Zank et al. (2000) where we solve the transport equation by a method analogous to operator splitting. The second method incorporates the additional loss terms of convection and diffusion and allows for the use of a variable time between shocks. We use a maximum injection energy (Emax) appropriate for quasi-parallel and quasi-perpendicular shocks (Zank et al., 2000, 2006; Dosch and Shalchi, 2010) and provide a preliminary application of the diffusive acceleration of particles by multiple shocks with frequencies appropriate for solar maximum (i.e., a non-Markovian process).

 19. Derivation of Hamiltonians for accelerators

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Symon, K.R.

  1997-09-12

  In this report various forms of the Hamiltonian for particle motion in an accelerator will be derived. Except where noted, the treatment will apply generally to linear and circular accelerators, storage rings, and beamlines. The generic term accelerator will be used to refer to any of these devices. The author will use the usual accelerator coordinate system, which will be introduced first, along with a list of handy formulas. He then starts from the general Hamiltonian for a particle in an electromagnetic field, using the accelerator coordinate system, with time t as independent variable. He switches to a form more convenient for most purposes using the distance s along the reference orbit as independent variable. In section 2, formulas will be derived for the vector potentials that describe the various lattice components. In sections 3, 4, and 5, special forms of the Hamiltonian will be derived for transverse horizontal and vertical motion, for longitudinal motion, and for synchrobetatron coupling of horizontal and longitudinal motions. Hamiltonians will be expanded to fourth order in the variables.

 20. A post-accelerator for the US rare isotope accelerator facility

  CERN Document Server

  Ostroumov, P N; Kolomiets, A A; Nolen, J A; Portillo, M; Shepard, K W; Vinogradov, N E

  2003-01-01

  The proposed rare isotope accelerator (RIA) facility includes a post-accelerator for rare isotopes (RIB linac) which must produce high-quality beams of radioactive ions over the full mass range, including uranium, at energies above the Coulomb barrier, and have high transmission and efficiency. The latter requires the RIB linac to accept at injection ions in the 1+ charge state. A concept for such a post accelerator suitable for ions up to mass 132 has been previously described . This paper presents a modified concept which extends the mass range to uranium. A high resolution separator for purifying beams at the isobaric level precedes the RIB linac. The mass filtering process will provide high purity beams while preserving transmission. For most cases a resolution of about m/DELTA m=20 000 is adequate at mass A=100 to obtain a separation between isobars of mass excess difference of 5 MeV. The design for a device capable of purifying beams at the isobaric level includes calculations up to fifth order. The RIB...

 1. Prospects for Accelerator Technology

  Science.gov (United States)

  Todd, Alan

  2011-02-01

  Accelerator technology today is a greater than US$5 billion per annum business. Development of higher-performance technology with improved reliability that delivers reduced system size and life cycle cost is expected to significantly increase the total accelerator technology market and open up new application sales. Potential future directions are identified and pitfalls in new market penetration are considered. Both of the present big market segments, medical radiation therapy units and semiconductor ion implanters, are approaching the "maturity" phase of their product cycles, where incremental development rather than paradigm shifts is the norm, but they should continue to dominate commercial sales for some time. It is anticipated that large discovery-science accelerators will continue to provide a specialty market beset by the unpredictable cycles resulting from the scale of the projects themselves, coupled with external political and economic drivers. Although fraught with differing market entry difficulties, the security and environmental markets, together with new, as yet unrealized, industrial material processing applications, are expected to provide the bulk of future commercial accelerator technology growth.

 2. Laser acceleration

  Science.gov (United States)

  Tajima, T.; Nakajima, K.; Mourou, G.

  2017-02-01

  The fundamental idea of Laser Wakefield Acceleration (LWFA) is reviewed. An ultrafast intense laser pulse drives coherent wakefield with a relativistic amplitude robustly supported by the plasma. While the large amplitude of wakefields involves collective resonant oscillations of the eigenmode of the entire plasma electrons, the wake phase velocity ˜ c and ultrafastness of the laser pulse introduce the wake stability and rigidity. A large number of worldwide experiments show a rapid progress of this concept realization toward both the high-energy accelerator prospect and broad applications. The strong interest in this has been spurring and stimulating novel laser technologies, including the Chirped Pulse Amplification, the Thin Film Compression, the Coherent Amplification Network, and the Relativistic Mirror Compression. These in turn have created a conglomerate of novel science and technology with LWFA to form a new genre of high field science with many parameters of merit in this field increasing exponentially lately. This science has triggered a number of worldwide research centers and initiatives. Associated physics of ion acceleration, X-ray generation, and astrophysical processes of ultrahigh energy cosmic rays are reviewed. Applications such as X-ray free electron laser, cancer therapy, and radioisotope production etc. are considered. A new avenue of LWFA using nanomaterials is also emerging.

 3. Laser acceleration

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tajima, T.; Nakajima, K.; Mourou, G.

  2017-01-01

  The fundamental idea of LaserWakefield Acceleration (LWFA) is reviewed. An ultrafast intense laser pulse drives coherent wakefield with a relativistic amplitude robustly supported by the plasma. While the large amplitude of wake fields involves collective resonant oscillations of the eigenmode of the entire plasma electrons, the wake phase velocity ∼ c and ultra fastness of the laser pulse introduce the wake stability and rigidity. A large number of worldwide experiments show a rapid progress of this concept realization toward both the high-energy accelerator prospect and broad applications. The strong interest in this has been spurring and stimulating novel laser technologies, including the Chirped Pulse Amplification, the Thin Film Compression, the Coherent Amplification Network, and the Relativistic Mirror Compression. These in turn have created a conglomerate of novel science and technology with LWFA to form a new genre of high field science with many parameters of merit in this field increasing exponentially lately. This science has triggered a number of worldwide research centers and initiatives. Associated physics of ion acceleration, X-ray generation, and astrophysical processes of ultrahigh energy cosmic rays are reviewed. Applications such as X-ray free electron laser, cancer therapy, and radioisotope production etc. are considered. A new avenue of LWFA using nano materials is also emerging.

 4. SSC accelerator physics

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1985-01-01

  Accelerator physicists at LBL began intensive work on the SSC in 1983, in support of the proposed 6.5-T magnet design, which, in turn, became reference design A during the Reference Designs Study. In that same study, LBL physicists formed the core of the accelerator physics group led by Fermilab's Don Edwards. In a period of only a few months, that group established preliminary parameters for a near-optimal design, produced conceptual designs based on three magnet types, addressed all significant beam lifetime and stability issues, and identified areas requiring further R and D. Since the conclusion of the Reference Designs Study, work has focused on the key SSC design issue, namely, single-particle stability in an imperfect magnetic field. At the end of fiscal 1984, much of the LBL accelerator physics group took its place in the SSC Central Design Group, whose headquarters at LBL will be the focus of nationwide SSC R and D efforts over the next several years

 5. Optimizing accelerator technology

  CERN Multimedia

  Katarina Anthony

  2012-01-01

  A new EU-funded research and training network, oPAC, is bringing together 22 universities, research centres and industry partners to optimize particle accelerator technology. CERN is one of the network’s main partners and will host 5 early-stage researchers in the BE department.   A diamond detector that will be used for novel beam diagnostics applications in the oPAC project based at CIVIDEC. (Image courtesy of CIVIDEC.) As one of the largest Marie Curie Initial Training Networks ever funded by the EU – to the tune of €6 million – oPAC extends well beyond the particle physics community. “Accelerator physics has become integral to research in almost every scientific discipline – be it biology and life science, medicine, geology and material science, or fundamental physics,” explains Carsten P. Welsch, oPAC co-ordinator based at the University of Liverpool. “By optimizing the operation of accelerators, all of these...

 6. Medical uses of accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bradbury, J.N.

  1981-01-01

  A variety of particle accelerators have either potential or already demonstrated uses in connection with medically-related research, diagnosis, and treatment. For cancer radiotherapy, nuclear particles including protons, neutrons, heavy ions, and negative pi mesons have advantages compared to conventional radiations in terms of dose localization and/or biological effectiveness. Clinical evaluations of these particles are underway at a number of institutions. Accelerator-produced radionuclides are in widespread use for research and routine diagnostic purposes. Elemental analysis techniques with charged particles and neutrons are being applied to bone, blood, and other tissues. Finally, low-dose medical imaging can be accomplished with accelerated protons and heavy ions. The status and future of these programs are discussed

 7. Accelerator technology in tokamaks

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kustom, R.L.

  1977-01-01

  This article presents the similarities in the technology required for high energy accelerators and tokamak fusion devices. The tokamak devices and R and D programs described in the text represent only a fraction of the total fusion program. The technological barriers to producing successful, economical tokamak fusion power plants are as many as the plasma physics problems to be overcome. With the present emphasis on energy problems in this country and elsewhere, it is very likely that fusion technology related R and D programs will vigorously continue; and since high energy accelerator technology has so much in common with fusion technology, more scientists from the accelerator community are likely to be attracted to fusion problems

 8. Superconducting accelerator magnet design

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wolff, S.

  1994-01-01

  Superconducting dipoles, quadrupoles and correction magnets are necessary to achieve the high magnetic fields required for big accelerators presently in construction or in the design phase. Different designs of superconducting accelerator magnets are described and the designs chosen at the big accelerator laboratories are presented. The most frequently used cosθ coil configuration is discussed in detail. Approaches for calculating the magnetic field quality including coil end fields are presented. Design details of the cables, coils, mechanical structures, yokes, helium vessels and cryostats including thermal radiation shields and support structures used in superconducting magnets are given. Necessary material properties are mentioned. Finally, the main results of magnetic field measurements and quench statistics are presented. (orig.)

 9. Accelerator Physics Section progress report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Coote, G.E.

  1986-05-01

  This report summarizes the work of the Accelerator Physics Section of the Institute of Nuclear Sciences during the period January-December 1985. Applications of the EN-tandem accelerator included 13 N production for tracer experiments in plants and animals, hydrogen profiling with a 19 F beam and direct detection of heavy ions with a surface barrier detector. Preparations for accelerator mass spectrometry continued steadily, with the commissioning of the pulsed EHT supply which selects the isotope to be accelerated, routine detection of 14 C ions, and completion of a sputter ion source with an eight position target wheel. It was shown that the hydrogen content of a material could be derived from a simultaneous measurement of the transmission of neutrons and gamma rays from a neutron source or accelerator target. The 11 CO 2 produced at the 3 MV accelerator was used in two studies of translocation in a large number of plant species: the effects of small quantities of SO 2 in the air, and the effect of cooling a short length of the stem. The nuclear microprobe was applied to studies of carbon pickup during welding of stainless steel, determination of trace elements in soil and vegetation and the measurement of sodium depth profiles in obsidian - in particular the effect of rastering the incident proton beams

 10. Accelerator and Electrodynamics Capability Review

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jones, Kevin W.

  2010-01-01

  Los Alamos National Laboratory (LANL) uses capability reviews to assess the science, technology and engineering (STE) quality and institutional integration and to advise Laboratory Management on the current and future health of the STE. Capability reviews address the STE integration that LANL uses to meet mission requirements. The Capability Review Committees serve a dual role of providing assessment of the Laboratory's technical contributions and integration towards its missions and providing advice to Laboratory Management. The assessments and advice are documented in reports prepared by the Capability Review Committees that are delivered to the Director and to the Principal Associate Director for Science, Technology and Engineering (PADSTE). Laboratory Management will use this report for STE assessment and planning. LANL has defined fifteen STE capabilities. Electrodynamics and Accelerators is one of the seven STE capabilities that LANL Management (Director, PADSTE, technical Associate Directors) has identified for review in Fiscal Year (FY) 2010. Accelerators and electrodynamics at LANL comprise a blend of large-scale facilities and innovative small-scale research with a growing focus on national security applications. This review is organized into five topical areas: (1) Free Electron Lasers; (2) Linear Accelerator Science and Technology; (3) Advanced Electromagnetics; (4) Next Generation Accelerator Concepts; and (5) National Security Accelerator Applications. The focus is on innovative technology with an emphasis on applications relevant to Laboratory mission. The role of Laboratory Directed Research and Development (LDRD) in support of accelerators/electrodynamics will be discussed. The review provides an opportunity for interaction with early career staff. Program sponsors and customers will provide their input on the value of the accelerator and electrodynamics capability to the Laboratory mission.

 11. Accelerator and electrodynamics capability review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jones, Kevin W [Los Alamos National Laboratory

  2010-01-01

  Los Alamos National Laboratory (LANL) uses capability reviews to assess the science, technology and engineering (STE) quality and institutional integration and to advise Laboratory Management on the current and future health of the STE. Capability reviews address the STE integration that LANL uses to meet mission requirements. The Capability Review Committees serve a dual role of providing assessment of the Laboratory's technical contributions and integration towards its missions and providing advice to Laboratory Management. The assessments and advice are documented in reports prepared by the Capability Review Committees that are delivered to the Director and to the Principal Associate Director for Science, Technology and Engineering (PADSTE). Laboratory Management will use this report for STE assessment and planning. LANL has defined fifteen STE capabilities. Electrodynamics and Accelerators is one of the seven STE capabilities that LANL Management (Director, PADSTE, technical Associate Directors) has identified for review in Fiscal Year (FY) 2010. Accelerators and electrodynamics at LANL comprise a blend of large-scale facilities and innovative small-scale research with a growing focus on national security applications. This review is organized into five topical areas: (1) Free Electron Lasers; (2) Linear Accelerator Science and Technology; (3) Advanced Electromagnetics; (4) Next Generation Accelerator Concepts; and (5) National Security Accelerator Applications. The focus is on innovative technology with an emphasis on applications relevant to Laboratory mission. The role of Laboratory Directed Research and Development (LDRD) in support of accelerators/electrodynamics will be discussed. The review provides an opportunity for interaction with early career staff. Program sponsors and customers will provide their input on the value of the accelerator and electrodynamics capability to the Laboratory mission.

 12. Development of the accelerating system

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jang, Jiho; Kwon, H. J.; Kim, D. I.; Kim, H. S.; Ryu, J. Y.; Park, B. S.; Seol, K. T.; Yun, S. P.; Song, Y. G.; Cho, Y. S.

  2013-02-15

  One of the main purposes of the 'Development of the Accelerating System' is developing a 100-MeV proton linac which accelerate proton beams from 20 MeV to 100 MeV by using 7 DTL (drift tube linac) tanks. Two of them were finished in the 2-nd stage of the project. The remaining part was also successfully fabricated and installed at Gyeongju site of KAERI. The MEBT is an essential component to extract and supply 20-MeV proton beams to users, and to match proton beams to the next accelerating structure for 100-MeV acceleration. The development of the MEBT has successfully finished. The project also developed the digital LLRF (low level RF) system which control the accelerating field within 1% in magnitude and 1 degree in phase. This system has been successfully tested in the 20-MeV linac operation at Daejeon site of KAERI. The modified version of the digital LLRF system will be used in the 100-MeV linac operation. The project also developed the beam diagnostic system. They are the strip-line type beam position monitor (BPM), the beam current monitor (CT), the beam loss monitor (BLM), and the emittance measurement system. They are used to measure the characteristics of the 20-MeV proton beams. The project also developed the EPIC-based control system. It is used to monitor the status of the accelerator and components, and to remotely control accelerator components. It has been used and modified in the 20-MeV linac operation. The modified version of the LLRF, diagnostics and control systems will be used in 100-MeV linac operation.

 13. Industrialization of Superconducting RF Accelerator Technology

  Science.gov (United States)

  Peiniger, Michael; Pekeler, Michael; Vogel, Hanspeter

  2012-01-01

  Superconducting RF (SRF) accelerator technology has basically existed for 50 years. It took about 20 years to conduct basic R&D and prototyping at universities and international institutes before the first superconducting accelerators were built, with industry supplying complete accelerator cavities. In parallel, the design of large scale accelerators using SRF was done worldwide. In order to build those accelerators, industry has been involved for 30 years in building the required cavities and/or accelerator modules in time and budget. To enable industry to supply these high tech components, technology transfer was made from the laboratories in the following three regions: the Americas, Asia and Europe. As will be shown, the manufacture of the SRF cavities is normally accomplished in industry whereas the cavity testing and module assembly are not performed in industry in most cases, yet. The story of industrialization is so far a story of customized projects. Therefore a real SRF accelerator product is not yet available in this market. License agreements and technology transfer between leading SRF laboratories and industry is a powerful tool for enabling industry to manufacture SRF components or turnkey superconducting accelerator modules for other laboratories and users with few or no capabilities in SRF technology. Despite all this, the SRF accelerator market today is still a small market. The manufacture and preparation of the components require a range of specialized knowledge, as well as complex and expensive manufacturing installations like for high precision machining, electron beam welding, chemical surface preparation and class ISO4 clean room assembly. Today, the involved industry in the US and Europe comprises medium-sized companies. In Japan, some big enterprises are involved. So far, roughly 2500 SRF cavities have been built by or ordered from industry worldwide. Another substantial step might come from the International Linear Collider (ILC) project

 14. Folded tandem ion accelerator facility at BARC

  International Nuclear Information System (INIS)

  Agarwal, Arun; Padmakumar, Sapna; Subrahmanyam, N.B.V.; Singh, V.P.; Bhatt, J.P.; Ware, Shailaja V.; Pol, S.S; Basu, A.; Singh, S.K.; Krishnagopal, S.; Bhagwat, P.V.

  2017-01-01

  The 5.5 MV single stage Van de Graaff (VDG) accelerator was in continuous operation at Nuclear Physics Division (NPD), Bhabha Atomic Research Centre (BARC) since its inception in 1962. During 1993-96, VDG accelerator was converted to a Folded Tandem Ion Accelerator (FOTIA). The scientists and engineers of NPD, IADD (then a part of NPD) along with several other divisions of BARC joined hands together in designing, fabrication, installation and commissioning of the FOTIA for the maximum terminal voltage of 6 MV. After experiencing the first accelerated ion beam on the target from FOTIA during April 2000, different ion species were accelerated and tested. Now this accelerator FOTIA is in continuous use for different kind of experiments

 15. Superconducting magnets for particle large accelerators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kircher, F.

  1994-01-01

  The different accelerator types (linear, circular) and the advantages of using superconductivity in particle accelerator are first reviewed. Characteristics of some large superconducting accelerators (Tevatron, HERA, RHIC, LHC CERN) are presented. The design features related to accelerator magnets are reviewed: magnet reproducibility, stability, field homogeneity, etc. and the selected design characteristics are discussed: manufacturing method, winding, shielding, cryostat. CEA involvement in this domain mainly addressing quadrupoles, is presented together with the Large Hadron Collider (LHC) project at CERN. Characteristics and design of detector magnets are also described. 5 figs., 2 tabs

 16. Advances of Accelerator Physics and Technologies

  CERN Document Server

  1993-01-01

  This volume, consisting of articles written by experts with international repute and long experience, reviews the state of the art of accelerator physics and technologies and the use of accelerators in research, industry and medicine. It covers a wide range of topics, from basic problems concerning the performance of circular and linear accelerators to technical issues and related fields. Also discussed are recent achievements that are of particular interest (such as RF quadrupole acceleration, ion sources and storage rings) and new technologies (such as superconductivity for magnets and RF ca

 17. Electromagnetic acceleration studies with augmented rails

  International Nuclear Information System (INIS)

  Maruo, T.; Fujioka, K.; Nagaoka, K.; Okamoto, A.; Ikuta, K.; Nemoto, K.

  1991-01-01

  A comparative study of electromagnetic acceleration in the rail-type accelerators with two kinds of rail geometry was carried out experimentally. The accelerators were energized by 200kJ capacitor bank and the weight of loaded projectiles was about 1.3 grams with 10mm x 10mm square bore. The attained velocity was 4.3km/s in the augmented accelerator, while it was 3.8km/s in the classical device. In this paper these differences in attained velocity are briefly discussed. A theoretical understanding of the rail erosion is also described

 18. Search for Dark Photons with Accelerators

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Merkel Harald

  2014-01-01

  Full Text Available A dark photon as the mediator of an interaction of the dark sector is a well motivated extension of the standard model. While possible dark matter particles are heavy and seem to be beyond the reach of current accelerators, the dark photon is not necessarily heavy and might have a mass in the range of existing accelerators. In recent years, an extensive experimental program at several accelerators for the search for dark photons were established. In this talk, recent results and progress in the determination of exclusion limits with accelerators is presented.

 19. Santa Fe Accelerator Conference

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1983-01-01

  The 10th USA National Particle Accelerator Conference was hosted this year by the Los Alamos National Laboratory in Santa Fe from 21-23 March. It was a resounding success in emphasizing the ferment of activity in the accelerator field. About 900 people registered and about 500 papers were presented in invited and contributed talks and poster sessions

 20. Tandem accelerators, 1973--1974

  International Nuclear Information System (INIS)

  Howard, F.T.

  1974-01-01

  High voltage tandem accelerators are very important instruments in the field of nuclear physics research, especially in the acceleration of heavy ions. This survey identifies 77 tandems installed in 21 countries; of these, 34 are in the United States. Most installations have supplied data sheets identifying their machines and briefly characterizing their research programs. (U.S.)